P. 1
Vujaklija - Leksikon stranih reci i izraza

Vujaklija - Leksikon stranih reci i izraza

|Views: 25,664|Likes:
Published by Marjan Markovic

More info:

Published by: Marjan Markovic on Mar 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

MILAN VUJAKLJA

leksikon
STRANIH REČI I IZRAZA
REDAKTORI

Dr SVETOMIR RISTIĆ i dr RADOMIR ALEKSIĆ
DOPUNILI, PROŠIRILI I REDIGOVALI Š IZDANjE Dr RADOMI R ALE KSI Ć i RE DAKCIJ A »P ROSVET E «

PROSVETA-BEOGRAD

PREDGOVOR OVOM IZDANjU
Prvo izdanje Leksikona stranih reči i izraza Milana Vujaklije objavljeno je 1937. godine. Drugo izdanje, u redakciji dr Svetomira Ristića i dr Radomira Aleksića, izišlo je 1954. godine i štampane, do danas, u tiražu od preko 200.000 primeraka. Dobar prijem na koji je Leksikon naišao u najši-rim krugovima korisnika podstakao je Redakciju Prosvete da pripremi ovo novo, popunjeno i ažurirano izdanje Leksikona M.
t-G . . !^>feA 5*>G'7^G^£~ .4 - ^&;.m/^

VuJaklije. U razdoblju od pojave drugog izdanja Leksikona M. Vujaklije do danas razvoj nauke dostigao je velike razmere i stvoren je niz novih reči i izraza koji je ušao u upotrebu. Kao plod naučne, tehničke i kulturne saradnje u svakodnevni govor svih naroda postepeno prodire nova terminologija, pa je osavremenjavanje i obogaćivanje Leksikona M. Vujaklije rečima iz najnovijih tekovina tehnike, medicine, ekonomije, političkih nauka kao i novih naučnih oblasti i grana bilo neminovno. Stoga je dr Radomiru Aleksiću, koji sada nije više meñu živima, povereno da sačini izbor dopuna i obradi nove reči i izraze, što je on većim delom obavio. Ovo izdanje bogatije je od prethodnoga za svežinu. Pri tom nisu izostavljene stare reči, koje danas nisu više u upotrebi, ali se nalaze u literaturi. Posebna pažnja posvećena je turskim i madžarskim rečima, kao i rečima iz drugih istočnih jezika. One su ponovo ulete, u većem broju nego što ih je bilo u prvom izdanju, znatno savremenije i odreñenije objašnjene. Iako su one odomaćene u našem jeziku, ima krajeva na srpskohrvatskom jezičkom području u kojima ta terminologija nije tako dobro poznata, i posveći-vanje pažnje tim rečima, jedna je od posebnih vrednosti dopuna. Radi lakše upotrebe i praćenja porekla raznih oblika jedne iste reči, kod prvog objašnjenja u nizu dato jedpdžJIrnije ayeae te reči v jeziku iz kojeg je preuzeta. Grčka ortgrafija anskribovana Je latinicom, što je danas u rečnicima takve

f

Prilikom rada na ovom, trećem, dopunjenom izdanju Redakcija se služila, pre svega, novim rečnicima i priručnicima koji su joj bili dostupni: Rječnik stranih riječi Bratoljuba Klaića (Zagreb, 1978), Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvat-skosrpskom jeziku Abdulaha Škaljića (Sarajevo, 1973), Rečnik stranih reči i izraza Radomira Aleksića (Beograd, 1978), Mala enciklopedija Presveta (Beograd, 1978) i dr. Radom na ovom izdanju rukovodio je, rano preminuli, urednik, književnik Momčilo Milankov.
1980. godine REDAKCIJA

SKRAĆENICE
avij. agr. adm. ak. akuz. akc. alb. alhem. amer. amh. znat. angls. antrop. aram. arap. vrh. arheol. astr. astrol astron. A — avijacija — agronomija — administracija — akustika — akuzativ — akcenat — albanski — alhemija — američki — amharski — anatomija — anglosaksonski — antropologija — aramejski — arapski — arhitekture — arheologija — astronomija — astrologija — astronautika B — bankarstvo — baskijski — bengalski — berza — biologija — botanika — broj — brazilski — brodarstvo — bugarski geograf. geol. geom. germ. gl. god. got. grañ. gram. graf. grč. dan. dem. dijal. dipl. DR— geografije — geologija — geometrija — germanizam — glagol — godina — gotski — grañevinarstvo — gramatika — grafika — grčki D — danski — deminutiv — dijalekat — diplomatika — drugo E ind. indijan. instr. ir. isl. ist. ital. itd. — indijski — indijanski — instrumental — irski — islandski — istorija — italijanski — i tako dal,e J jav. jal. jah. jevr. jedi. — javanski — japanski — jahanje — jevrejski — jednina K

bank. bask. beng. berz. biol. bot.

eg. ekon. el. eng. est. etim. etiop. etn. euf.

kavk. — kavkaski — kaldejski kald. — kilogram kg — egipatski kelt. — keltski — ekonomija kin. — kineski — elektrotehnika — kip. km — kiparstvo — engleski — estetika kozm. kilometar — — etimološki — kor. kozmetika — etiopski — kosmogr. koreografija — etnologija — kuv. kosmografija — eufemizam kuvarstvo

br. braz.
brod. bug.

v
v. vaj. vet. voj. — — — — — — vidi; vek vajarstvo veterina vojska vokativ vulgarno *

zam. zan. zast. zb. zend. zool.

— — — — — —

3 zamenica zanatstvo zastarelo zbirno zendski zoologija

BOK.

1 l. lat. " lingv. lit. litv. lov. log. lok.

_
— — — — — — — —

L
L ITZ D

lice latinski lingvistika literatura litvanski lovački logika lokativ M metar mañarski malajski matematika
M^-IS.H.0«^

vulg.

i d. i dr. izg. mzr. imp.
im.

g
i

g g.

gal.

— gram — godina — galski

— i dal>e — i drugo, i drugi — izgovor — izraz — imenica — imperativ

m mañ. mal. mat. mač.

— — — —

--

medicina meksički

meteorologija
metrika minut mineralogija mitologija mletački milimetar množina moda mongolski moreplovstvo muzika N naročito novovisokonemački novogrčki nemački neprelazan glagol nepromenljiv novolatinski novinarstvo nominativ norveški nordijski numizmatika P
w

predl. prez. prel. privr. pril. psih.

mehanika

— predlog — prezrivo — prelazak glagol — privreda — prilog — psihologiji

tzv. tip. tj. trg. tur.

— takozvani — tipografija
— to jest

— trgovina — turski
u

rab. rad. ret. rib. rim. rlg. rom. rsl. RUDrum. RUS-

— rabinistički — radno — retorika — ribarstvo — starorimski — religija — romanski — ruskoslovenski — rudarstvo — rumunski — ruski

uza. um. UP.

— uzvik

— umetnost — uporedi F

fam. farm. fig. fiz. fiziol. fil. filol. fin. fine. fon. fort. fot.

onomatopeja optika orijentalski

p
paleontologija paleografija pedagogija pejorativno peruanski persijski plural pogrdno poetika pozorište pokrajinski politika polinezijski poljski poljoprivrede pomorstvo portugalski poslovica pridev pravo praznoverje

s svrš. sem. sijam. sin. sing. sir. skand. skr. sl. slik. slov. soc. sp. sskr. st. stvnem.

— sekunda — svršeni glagol — semitski — sijamski — sinonim — singular — siriJski — skandinavski — skraćenica — slično — slikarstvo — slovenski — sociologija — sport — sanskrt — stari — starovisokonemački sten. — stenografija stil. — stilistika stnem. — staronemački stnord. — staronordijski — stpers. stol. staropersijski — staroslovenski stfr. — starofrancuski supr. — suprotno SC. — scilicet, to jest T tat. tahit. tek. teol. teh. tehnol.

fr.
h hald. hebr. hem. hig. hip. hir. hol. hotent.

— familija, familijarno — farmacija, farmakologija, — figurativno — fizika — s daziologija — s filozofija — filologija — finansije — s danski — s >onetika — fortifikacija — fotografija — francuski

sat, čas haldejski hebrejski hemija higijena hipokoristika, odmila — hirurgija — holandski — hotentotski — — — — — — C — centimetar — crkvenoslovenski Č

st crksl.

češ.

— češki

t

— — — — — — —

tona tatarski tahićanski tekstil teologija tehnika tehnologija

š
šatr. šv. švajc. šp. štamp. šum. — — — — — — šatrovački švedski švajcarski španski štamparstvo šumarstvo

A
A, a prvo slovo latinske, ćirilske i grčke azbuke; kao skraćenica: a = godine (lat. appo), pre (lat. ante), alt, ar; a. na menicama= akceptirana; a. a.= ad akta; A.. a. S. = až? ante Hristum; A. Ch. n. = ante Hristum natum; čuz. šesti ton osnovne lestvice; mag., fiz. pravac (a), tačka (A), amper (A); hen. Ag= argentum (srebro), A1 = aluminijum, At = americijum, Ag = argon, As= arsen, At=iacrar, \l=aurum (zlato), As = aktinijum. a- (grč. a -) tzv. alpha steretikon, lat. alpha privatum=onpe4Ho alfa (ili a); u složenicama označava lišenost čega, nemanje čega, kadšto i suprotnost onome sa čim je složene, a prevodi se sa: bez-, ne-, npr.: amorfan bezobličan, apetalan bezlisni, amoralan nemoralan, abulija bezvoljnost, lišenost sposobnosti htenja; kad se složi s rečju koja počinje samoglasnikom. umeće se n, npr. analfabet (a-n-alphabet) nepismen. a (fr. a) za, po (tu i tu cenu). A=A u logici: zakon (princip) identiteta po kome se jedan pojam mora u toku jedne misaone celine upotrebl>avati u istom značenju; up. principijum identitatis. ab (hebr.) jedanaesti (po starom računanju peti) mesec jevrejske godine; pada u mesece juli— avgust. ava (arap. 'aba, tur aba) gruba vunena tkani-na; gornja haljina, bez rukava, od takve tkanine. a ba! (fr. a bas) dole! ua! abažur (fr. abat-jour) štit na lampi od hartije, tkanine i dr. za zaklanjanje očiju od svetlosti. abazija (grč. a- ne, basis korak) ned. nesposobnost hodanja. abakus (lat. abacus, grč. abaks) l. svečani sto za skupoceno posuñe kod starih Rimljana; 2. daska za igru; 3. sto posut peskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa, računaljke; 4. u kat. crkvi: sto pored oltara; 5. arh. četvrtasta ploča koja pokriva glavicu (kapitl) stuba. abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje, pomet; up. abortus. abalijenacija (lat. abalienatio) prav. otuñivanje, otuñenje, odstranjivanje, odstra-njenje. abalijenirati (lat. abalienare) prav. lišiti, otuñiti, otuñivati; fig. odvratiti koga od nekoga, otuñiti. abanacija (lat. ab od, annus godina) prav. progonstvo iz zemlje na jednu godinu. abandon (fr. abandon) odstupanje, odricanje od svog prava; pravo osiguranika da osigu-raču ustupi robu ili brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji su roba ili brod' bili osigurani. abas (pere.) jedinica za merenje bisera u Persiji, nešto manja od harata=OD458 g. abasimento (ital. abassimento) snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje. abasimento di voče (ital. abassimento di voće) muz. spuštanje glasa. abasimento di mano (ital. abassimento di mano) muz. spuštanje ruke pri udaranju takta; metanje jedne ruke pod drugu (pri sviranju na klaviru). abasimento di preco (ital. abassimento di prezzo) trg. spuštanje cene, obaranje cene. abat (ital. abate), opat, iguman, starešina manastira; up. abe. abataža (fr. abbattage) seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor. abaton (grč. abatos nepristupačan) deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici, inoverci i svetovnja-ci; up. aditon. a batuta (ital. a battuta) muz. prema udaru takta, po tempu. abapi (tur. abaci) mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru. abadžija (tur. abaci) zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine. abviljen (fr. abbevillien) najstarija faza paleolitika (naziv prema franc. gradu Abvilu). abgregacija (lat. abgregatio) izdvajanje, isključivanje, isključenje. abd (arap.) u arapskim složenim osobnim imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga Alahov; Abd-el-kader sluga svemogućeg boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog itd.

abderitizam

abisodinamika

abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; up. Abderićani. Abderićani (grč. Abderitai) stanovnici starog trakijskog grada Abdere, koji su bili čuveni sa svoje ograničenosti i gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi. abdest (pere. abdest) muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom. abdikacija (lat. abdicatio) davanje ostavke na položaj ili zvanje, odricanje. abdicirati (lat. abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, podneti ostavku na neki položaj ili zvanje. abdomen (lat. abdomen) aiat. trbuh, stomak; zool. zadak, zadnji deo tela (kod insekata). abdominalan (lat. abdominalis) aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća. abdominale (lat. abdominales) pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrmke, sleñevi (haringe) i dr. abdominoskopija (lat. abdomen stomak, grč. skopeo gledam, posmatram) med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju. abduktor (lat. abductor) anat. mišić odmi-cač. abdukcija (lat. abductio) l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je drugi sud (premissa minor) samo verovatan, te je i zaključak verovatan; hir. razmicanje zglobova. abe (fr. abbe) spat, sveštenik; up. abat. abevakuacija (lat. ab od, evacuatio pražnje-nje) delimično pražnjenje, ispražnjiva-nje. abela (lat. albellus beličast) vot. bela topola (Populus alba). abelardizirati uškopiti, ujaloviti (po slučaju koji se desio čuvenom sholastiča-ru Pjeru Abelaru, 1079—1142, od roñaka njegove ljubaznice Eloize). abelmošus (arap. abu-el-misk) mošusna zrna jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u parfimerijama. a beneplačito (ital. a beneplacito) kuz. po volji. aber v. haber. aberacija (lat. aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sferna ili monohromatska aberacija nesticanje svetlosnih zrakova u jednu tačku pri odbijanju o loptno izdube-no ogledalo ili pri prelamanju kroz sočivo loptnog oblika; hromatska aberacija nesticanje u jednu tačku bele svetlosti usled različite prelomljivosti raznobojnih svetlosti koje sačinjavaju belu svetlost, prolaskom kroz sočivo; 2. astr. prividno pomeranje nebeskog tela kao posledica kretanja Zemlje i netrenutnog prostiranja svetlosti; 3. fig. skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda.

aberacio kriminis (lat. aberratio criminis) prav. zabluda u izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin koji je izvršio Edip bio, u stvari, ocoubistvo, a ne ono što je on želeo da učini. aberdar v. haberdar. aberirati (lat. ab-errare) odlutati, zablude-ti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se. abest (lat.) koji nije došao, odsutan. ab eterno (lat. ab eterno) oduvek, od iskona, od pamtiveka. abeceda 1. sva slova u našoj latinici pore-ñana po utvrñenom redu; naziv je dobiven objedinjavanjem imena za prva četiri slova, s tom razlikom što je poslednji član, koji je ušao u sastav naziva, dobio završetak a: a-bece-d(a) = abeceda, umesto završetak e(a-bece-de); azbuka, alfabet; Z. fig. osnova, osnovna znanja iz neke nauke ili veštine. abecedar (reč sa latinskim oblikom, sastavljena od prva četiri glasa latinske azbuke a, b, c, d) početnik u nekoj struci; bukvarac. abzac (nem. Absatz) u proznom i pesničkom tekstu: počinjanje nove rečenice novim redom tako da se prva reč te rečenice uvlači malo udesno; stav, stanka, usek, odsek; prelom, cezura (u stihu); up. ali-neja. abijetin (lat. abies jela) nem. smolasta materija koja se dobiva iz terpentina. ab inicio (lat. ab initio) od početka. ab inkunabulis (lat. ab incunabulis) od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena. ab instancija (lat. ab instantia) prav. v. pod instancija. ab intestato (lat. ab intestato) prav. bez testamenta. abiogeneza (grč. a- bez, ne, bfos život, gene-sis postanak) biol. postajanje živoga od nežive materije (spontana generacija; uveo prof. Haksle). abioenergija (grč. a-, bios, ergon delo) nedostatak ishrane. abioza (grč. a-, bios) nesposobnost za život. abiologija (grč. a-, bios, logfa nauka) nauka o mrtvoj, anorganskoj prirodi. abiostatika (grč. a-, bios, statika, v.) nauka o beživotnim telima. abiotrofija (grč. abios bez -sredstava za život, oskudan, trophe hrana) nemanje sposobnosti za život, prevremeno nestajanje, prevremeno izumiranje. abiritacija (vlat. abirritatio) «ed. smanjenost nadražljivosti (tkiva). abisal (grč. abyssos bezdan) zona najvećih morskih i okeanskih dubina (preko 1000—1200 t). abisodinamika (grč. abyssos, dynamis sila) grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile koje u njoj dejstvuju, kao posledice delanja tih sila.

abisopelagijal abisopelagijal (grč. abyssos, pelagos more) zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dubine od 1000 m (ali i ispod 1500, odnosno 2000 t). abiturijeng (lat. abire otići, odlaziti) onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle položene g ispita zrelosti (mature). abiturij(um) (nlat. abiturium) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura. abjudi kapija (lat. ab-judicatio) prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati (lat. abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati. abjuracija (lat. abjuratio) prav. odricanje pod zakletvom. abjurirati (lat. abjurare) prav. pod zakletvom odricati, odreći. ablaktacija (nlat. ablactatio) med. odbijanje deteta od sise; fig. odvikavanje. ablaktirati (lat. ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bog. kalemiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odsecanja kalema. ablata (lat. ablatus odnesen) pl. prav. oduzete (ili: otete, ukradene) stvari. ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram. padež odvajanja, kretanja odnekud, poticanja; v. ablativni. ablativni (lat. ablativus koji odnosi, odvaja) gran. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu: ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potiče, ili, od čega se rastavlja ili udaljava, npr.: Treba se kloniti rñavih prijatelja; Srećno smo se oslobodili neprijatelja. ablaut (nem. Ablaut) liži. promena samoglasnika u sklopu istog korena ili osnove koja se javlja kao unutrašnja fleksija, prevoj vokala: plesti — plot, rañati — rodi sl.; up. apofonija. ablacija (nlat. ablatio odnošenje, uklanjanje) hir. odsecanje, odrezivanje; geol. odnošenje (ili: skidanje) lednika ili stene to-pljenjem ili dejstvom vode. ablegat (lat>. ablegatus) poslanik drugog reda, naročito papin za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); u Mañarskoj: zamenik jednog magnata u parlamentu; prognanih, lice koje je negde poslato da bude uklonjene s položaja. ablegacija (lat. ablegatio) prav. progonstvo, udaljivanje na jednu godinu. ablegirati (lat. ablegare) odaslati, oda-šiljati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana. ablendati (nem. abblenden) zaseniti svetlo, podesiti jačinu svetlosti na farovima. ablepsija (grč, ablepsfa) duhovno slepilo, zaslepljenost. ablefarija (grč. a-, blepharon očni kapak) »ed. nemanje očnih kapaka (posledica kongenitalnih poremećaja u razvitku oka,

abordaža naročito posle gangrene, lupusa, tumora i dr. ozleda). ablokacija (lat. ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje. abluirati (lat. ab-luere) oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ablutomanija (lat. abluere spirati) med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem. ablucija (lat. ab-lutio) pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle pričešća peru ruke; ispiranje pu-tira posle pričešća. abnsgacija (lat. ab-negatio) poricanje, odricanje, odbijanje. abnormalan v. abnorman. abnormaliost v. abnormitet. abnorman (lat. ab-normis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; koji predstavlja, izuzetak; bolestan, nezdrav; abnormalan. abnormitet (nlat. abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost, neobičnost; tih. veći stepen odstupanja od uobičajenog ponašanja s obzirom na neki kriterijum; abnormalnost. ab ovo (lat. ab ovo od jajeta) ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova. abolirati (lat. abolere uništiti) prav. prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posledica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati. abššcija (lat. abolitio uništenje) prav. oproštaj kazne, pomilovanje; ukidanje, uki-nuće, poništenje. abolicionizam (lat. abolitio) pokret kome je cilj abollcija, tj. ukidanje nekog običaja, sudskog postupka i uopšte nekog zlog stanja; naročito, ranije: pokret za ukidanje ropstva u Severnoj Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije. abolicionisti (lat. abolitio) pl. politička stranka u Sev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristalice pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim kućama. abominalan (lat. aboroinalis) odvratan, mrzak. abominacija (nlat. abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno delo, skvrnavno delo; skrnavljenje, oskvrnjenje. abondandija (fr. abondance, lat. abundantia) izobilje, obilnost, obilatost; fig. bogatstvo reči, rečitost. abovent (fr. abonner pretplatiti, pretplaćivati), pretplatnik na hranu. abovirati (fr. abonner) pretplatiti, pretplaćivati, pretplatiti se. abovman (fr. abonnement) pretplate. abonos (pere. ebonos, ebenus) vot. v. ebenos. abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljsku lañu); sudar dveju laña; fig. oslo-vljavanje.

aboriginalan aboripšalan (vlat. aboriginalis) prvotni, prvobitan; starosedelački, domaći, samonikao. aboripši (nlat. aborigines, lat. ab od, origo poreklo, početak) pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici (za razliku od kolonista). abortiva (lat. abortiva) pl. med. v. abortivum. abortivan (nlat. abortivus) prevremen, nezreo, nedozreo; med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u k lici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni postupak, skraćivanje. abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom početku bolesti (naročito pri lečenju veneričnih bolesti). abortivum (lat. abortivum) med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abortiva. abortirati (lat. abortare) izvršiti abor-tus, pobaciti, pobacivati, pometnuti, po-metati; bog. ne doneti plod. aborticidij(um) (nlat. aborticidium) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje začetka (zametka) iz materice. abortus (lat. abortus) pobacivanje, pobačaj. aboco (ital. abozzo) prvi nacrt, skida jedne slike; ebot. abradirati (lat. abradere) ostruga™, sastru-gati; odnositi tarenjem, odroniti, odro-njavati. abrazivi (lat. abrasio) materije velike tvrdoće koje služe kao sredstvo za brušenje, poliranje i čišćenje tvrdih površina, npr. korund, dijamant, kvarc. abrazija (lat. abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem; med. čišćenje nagriz-nim sredstvima; geod. odnošenje tarenjem, odronjavanje. abrakadabra (hebr.) mañijska reč, bez značenja, koja se, napisana na jednom ravnostranom trouglu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao amajlija protivu groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i , „hokuspokus". abrahija (grč. a- ne, brachfon ruka) ned. bezrukost, nedostatak ruku od roñenja. abraš (tur. abras, šaren, pegav) 1. čovek pegava lica; 2. konj sa belim pegama na gubici ili ispod repa; 3. vet. ospa po koži kod nekih domaćih životinja. ab re (lat. ab ge od stvari) bez uzroka, bez razloga. abrevijator (nlat. abbreviator) skraćivan, skratilac, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrañuje papinske breve. abrevijatura (nlat. abbreviare skratiti, nem. Abrewiatur) v. abrevijacija. abrevijacija (nlat. abbreviatio) skraćenica, kratica; skraćivanje, skraćenje (naročito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura. abreže (fr. abrege) izvod, kratak sadržaj (naučnog ili umetničkog dela), sažet sadržaj. abritirati (fr. abrutir) poživotinjiti, za-glupiti, izjednačiti sa stokom; ubiti u nekome svako moralno osećanje. abrihtovati (nem. abrichten) obučiti, obuča-vati, izvežbati, doterati, izmupggrati; up. dresirati. abrogacija (lat. abrogatio) opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj. abrogirati (lat. abrogare) ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. abruptav (lat. abruptus otkinut) strm, odsečen; nagao, iznenadan. abruptiv (lat. abruptus) odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, ili približno istovremenim gr-kljanskim zatvorom (npr. u kavkaskim jezicima). abrupcija (lat. abruptio) otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela reči; jedan od načina skraći-vanja reči. abs ... v. pod aete. . . abuzemzem (pere. ab voda, arap. Zamzam ime izvora u blizini Ćabe u Meki) voda sa izvora Zemzem; fig. dragocene, retka, stvar. abuzivan (lat. abusivus) sklon zloupotreba-ma, sklon da se ogreši o postojeće zakone i običaje, protivpravan. abuzija (lat. abusio) pogrepša upotreba reči; up. katahreza. abuzus (lat. abusus) prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba. abulija (grč. abuHa) bezvoljnost, odsustvo volje. abuna (arap.) „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica hrišćanske koptske crkve. abundantan (lat. abundans) bogat, obilan, obilat; preteran. abundancija (lat. abundare obilovati) 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija imenice koje se menjaju po različitim deklinacijama (npr. u lat. jeziku: plebs, -is i plebes, -en); imenice koje u množini imaju dva roda ili drukčiji rod nego u jednini (npr. u lat.: loci, -orummesta u knjigama: loca, -orum mesta na zemlji); pleonazam. ab hink (lat. ab hine) prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena. ab hodierno (lat. ab hodierno) od danas, od današnjeg dana. ABH rat (eng. skrać. za atomic, biologieal, chemical) skraćeni naziv za rat u kome bi se upotrebljavale atomsko, biološko i hemijsko oružje. ava v. haaa.

avidan
aval (fr. aval) trg. menično jemstvo, potpis jemca na menici. avalirati (fr. avaler) potpisati menicu kao jemac. avalist(a) (fr. avaliste) trg. potpisnik, jemac na menici. avalit mineral koji se nalazi na brdu Avali, kod Beograda. avan (tur. havan, pere. hewen) metalan sud sa tučkom za tucanje kafe, bibera, šećera i DRavangarda (fr. avant-garde, avant napred, garde straža) 1. voj. prethodnica, izvidnica; prvi borbeni red jedne vojske; 2. ono što krči put, što prednjači nekoj ideji, .pokretu i sl. avangvardija (ital. avanguardia prethodnica) u Italiji, u vreme Musolinijeve dik-tature: fašistička omladinski organi-zacija, čiji su članovi (avangvardisti) bili omladinci-ke od 14—18 god. avanzirati (fr. avancer) napredovati, ići napred; biti unapreñen; unaprediti, una-preñiveti; dati (ili: uzeti) predujam, predujmiti, predujmljivati; o časovniku: ići napred, izmicati. avanzman (fr. avancement) unapreñenje, napredovanje u službi; napredak, napredovanje: isplate unapred, plaćanje unapred. avanzovati v. avanzirati. ananija (fr. avanie, ital. avania) uvreda, poniženje, sramota; iznuñavanje novca, naročito globljenje hrišćanskih trgovaca u bivšoj Turskoj; trg. smenjivanje dobitka, zarade u nekom poslu. avankor (fr. avant-corps) voj. prethodnica, predstraža; arh. istaknuti deo grañevine. avans (fr. avance) predujam, isplate unapred, pozajmica; arh. istaknuti deo kuće, ispust, izbočenje; preimućstvo, prednost; prvi korak, pokušaj; izlaženje u susret. avansen (fr. avent-scene) poz. prednji deo pozornice (izmeñu zavese i orkestra). avantaža (fr. avantage) vajda, dobitak, korist; nadmoćnost, prevaga, preimućstvo, predaosg, fora Vs vtrpw\ -UA. ^ljetdaaa. avantažer (fr. avantageur) onaj koji ima prednost, prevagu: voj. onaj koji čeka da bude unapreñen za oficira, zastavnik. avantura (fr. aventure, nlat. adventura) redak doživljaj, pustolovina; smelo preduzeće, smeo trgovački pokušaj. avanturizam (nlat. adventura, fr. aventure) sklonost pravljenju avantura, ljubav prema pustolovinama. avanturisati (fr. aventurer) živeti kao pustolov, stavljati na kocku, oslanjati se na sreću, izlagati se opasnostima, usuditi se, usuñivati se. avanturist(a) (fr. aventurier) pustolov, lovac na sreću. avanturistički (fr. aventureux) pustolo-van, koji stavlja sve na kocku, ostavljen sreći ili slučaju, smeo, drzak, odvažan; avanturistički roman vrsta romana u kome je glavna stvar opisivanje neobičnih doživljaja i podviga glavnog junaka. avanco (ital. avanzo) trg. pretek, dobitak, zarada; predujam; up. avans. avarija (fr. avarie, ital. avaria) kvar; trg. šteta pretrpljena na brodu prilikom bure; obalarina; avarirana roba roba oštećena na brodu usled bure i dr.; up. havarija. avgust (lat. augustus uzvišen) v. august. avdes(t) v. abdest. ave (lat. ave) zdravo, pomozi bog; zbogom, u zdravlju! Avelj (asirski habal sin) rlg. mlañi sin Adama i Eve (I Moje., 4) koga je iz zavisti ubio brat Kain; fig. nevino ubijen čovek. Ave-Marija (lat. Ave-Maria „zdravo da si, Marijo!") reči kojima je anñeo pozdravio Mariju nagoveštavajući joj da će roditi Isusa; u katoličkoj crkvi: početak molitve „Bogorodice devo"; večernje zvonjenje u katoličkoj crkvi. avenije (fr. avenue) pristup, prilaz; drvored; staza, velika široka ulica oivičene drvećem i cvećem. a verbis ad verbera (let. a verbis ad verbera) od reči na batine (preći). averzija (lat. aversio) odvratnost, gnušanje, mržnja; pet. figure koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne stvari, ali tako da ove j to ne primeti. averziovalna suma (lat. aversus licem okrenut od, ostrag, summa svota) trg. v. averzio-nalni kvantum. averziovalni kvantum (lat. quantum količina, iznos) trg. suma novca kojom se ñuture plaća, a ne po pojedinačnoj proceni svake stvari koja se prodaje. averziova trgovina (lat. emtio per aversionem) kupovine ili prodaja odoka, ñuture. averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averr(h)oes u HP v.; njegovo učenje naginje materijalizmu i patžteizmu i odriče besmrtnost duše, zbog čega ga je osudila Rimska kurija. avers (lat. adversus okrenut ka, spreda, ital. awerso) nuh. gleva, lik, lice (kovanog) novca; supr. revera. avet (arap. aft, tur. afet nesreća, mitološko biće u obliku krilatog leve) sablast, priviñenje, utvara, prikaza. Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant (lat. Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant) zdrevo Cezare (care) pozdravljaju te oni koji_će umreti. Reči kojima su rimski gladijatori pozdravljeli cara prolazeći ispred njegove lože u ereni, pre nego što će započeti borbu. a vi (fr. e vue) trg. v. a vista. avivirati (fr. aviver) oživiti, oživljavati, osvežiti boje. avidan (lat. avidus) lakom, gramžljiv; žu-den, željan; pohlepan; proždrljiv.

arap-agar

aviza (ital. awiso, lat. ad za, visus gledanje, pogled) trg. izveštaj o poslatoj robi ili novcu; avizna laña poštanska laña za brzo prenošenje važnih vesti. avizacio de perjurio vitando (nlat. avisatio de perjurio vitando) prav. opomena sudije kojom se nekome savetuje da se kloni polaganja lažne zakletve. avizirati (nlat. avisare, ital. awisare, fr. aviser) izvestiti, izveštavati, obavestiti, obaveštavate, javiti, javljati. avizo (ital. awiso) lañica (ili: čamac) za izvepggavan>e, izvidnički brod, avizna laña; v. aviza. avijarij(um) (dat. aviarium) ptičnjak, kavez za ptice, krletka. avijatika (nlat. aviatica) v. avijacija. avijatičar (nlat. aviaticus, fr. aviateur) vazduhoplovac, zrakoplovac, letiličar. avijacija (fr. aviation, lat. a vis ptica) kretanje po vazduhu pomoću aparata koji su teži od vazduha (avion, helikopter i sl.); vazdušna flota, vazdušne snage. avikultura (lat. avis ptica, cultura gajen>e) gajenja ptica, gajenje živine. avilirati (fr. avilir, lat. vilis jevtin) trg. pobiti vrednost (robi), pojevtiniti, po-jevtinjavati. aviobiologija (lat. avis ptica, biologija, v.) grana biologije koja proučava mogućnosti života na velikim visinama. aviokonstruktor (lat. avis, constructio grañenje) stručno lice koje se bavi gradnjom aparata za letenje. aviomehaničar (lat. avis, grč. mechanikos) stručno lice koje sklapa i popravl>a aparate za letenje. avion (fr. avion, lat. avis ptica) naprava za letenje teža od vazduha; aeroplan. aviopark (lat. avis, eng. park) svi avioni neke vazduhoplovne institucije, aviostrada (lat. avis, ital. strada put, drum) vazdušni put (koridor). aviofon (fr. avion, grč. phone glas) ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za vezu izmeñu pileta i izviñača. a vista (ital. a vis ta) trg. po viñenju (na menicama); a vi. avitaminoza (grč. a- bez, lat. vita život, amini, v.) pl. med. bolesti koje dolaze usled nedostatka vitamina u hrani: skorbut, pelagra, beriberi, engleska bolest (rahi-tis) i dr. avitum bonum (lat. avitum bonum) prav. dedovsko, tj. porodično imanje. aviceptologija (lat. avis ptica, capio hvatam, grč. logfa nauka) veština hvatanja ptica. avlija (tur. avli) l. kućno dvorište ograñeno zidom. avlija (tur. havh u brus) 2. velika bela marama kojom žene pokrivaju lice; čaršav; ubrus, peškir.

avoar (fr. avoir, ital. a vere, lat. habere imati) kao imenica, u francuskim trg. knjigama: potraživanje, aktiva. avokado (šp. avocatero) bog. tropsko drvo i plod iz familije Lauraceace; gaji se i kao ukrasno drvo; plodovi se jedu sveži ili prerañeni naročito kao salata (Persea gratissima). avokatorijum (nlat. avocatorium) naredba kojom se pozivaju podanici jedne države da napuste službu stranoj državi. avokacija (lat. avocatio) opozivanje, odazivanje; prav. zahtev da se akta vrate od nižeg suda višem. avocentur akta (lat. avocentur acta) prav. neka se traže spisi, akta. avocirati (lat. avocare) odazvati, odaziva-ti, opozvati, opozivati; tražiti da se nešto pošalje, npr. spisi. a voče sola (ital. a voće sola) muz. samo za jedan glas. avulzija (lat. avulsio) ned. vañenje, čupanje zuba; prav. komad zemljišta koji reka otrgne i odnese na drugu obalu. aga (tur. aga) l. vlasnik zemlje (nekada u Turskoj); 2. vojni starešina (u nekadašnjoj Turskoj); 3. titula kod muslimana; gospodin, gospodar, gazda. agava (grč. agauos, nlat. agave americana) bog. tropska biljka, poreklom iz Juž. Amerike, stablo joj izraste do 10 m visine; upotrebljava se, naročito lišće, u narodnoj medicini. agalaktija (grč. a- bez, gala mleko) «ed. bezmlečnost dojke, oskudica u mleku kod matere. agalma (grč. agalma) lik, kip, slika, ukras, naročito u hramu. a ga lu k (tur. agirlik) dostojanstvo agino. agame (grč. a- bez, gamos brak) pl. vot. biljke gimnospore čije se ćelijice razmnožavaju samostalno, bez uticaja drugih oplodnih ćelija. Agamemvon (grč. Agamemnon) mit. sin Atri-jev, unuk Pelopsov, vrhovni zapovednik grčki pod Trojom, posle povratka ubijen od Egksta, ljubavnika svoje žene Klitem-nestre. agamija (grč. a- bez, gameo ženim se) bezbračnost; bog. bespolnost cvetova, kriptogamija; zool. partenogenetično razmnožavanje. agamist (a) (grč. a- gameo) neženja, momak, bećar. agamogoneza v. agamogonija. agamogonija (grč. a- bez, gamos brak, gone rañanje) biol. rañanje bez oploñavanja, tj. putem poprečne deobe (način razmnožavanja, kod praživotinja); supr. gamogoiija. agape (grč. agape ljubav) pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i ljubavi; sit-, hrišćanska ljubav. agar-agar (mal.) vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom

Agarjani

aglomeracija

daje bezbojnu pihtijastu masu koja se upotrebljava u kuvarstvu, u apreturi (kao sredstvo za lepljenje) i u bakteriologiji (kao hranljiva podloga za gajenje bakterija). Agarjani (hebr.) pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po imenu jednog arapskog plemena koje je, prema St. zavetu, stanovalo u doba jevrejskih careva u Arabiji i napadalo susedna jevrejska plemena. agastronomija (grč. a- bez, gaster trbuh, pomos zakon) med. uzetost stomačnih živaca. agatobiotika (grč. agathos dobar, bios život) fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon (grč. agathos dobar, daimćnion duh) mit. dobri duh, duh zaštitnik. agatologija (grč. agathćs dobar, logfa nauka) fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru. agevda (lat. agenda) dnevnik, beležnik; spisak stvari koje treba obaviti; knjiga koja sadrži bogoslužbene obrede evangelističke crkve, zbornik propisa koji se odnose na vršenje službe božije. agenezija (grč. a- brz, genesis rañanje) »seneka neplodnost, nesposobnost za rañanje; fiziol. nepotpune embrionalna razvijenost ili nedostatak izvesnog dela organizma; teol. učenje hrišćanske crkve, po kome bog nema početka, bespočetnost boga. agens (lat. agens) fil. delotvorni, radni princip, ono što je uzrok nečemu, snaga; pokretna sila. agent (lat. agens koji dela, radi) poslovoña; posrednik; predstavnik firme, zastupnik; potajnik, tajni policajac. agent provokator (lat. agens, provocator izazivač) plaćeni izazivač nereda, podstrekač nemira, buškaralo za tuñ račun, plaćeni bukač; naročito: tajni policijski organ kome je zadatak da stekne poverenje politički sumnjivih ili nepovolj-nih osoba, pa da ih onda navede na vršenje kažnjivih dela. agentura (nlat. agentura) posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnica. agencija (lat. agentia) poslovnica nekog većeg preduzeća čiji je delokrug ograničen; novinarske preduzeće za davanje novosti dnevnim listovima. ager (lat. ager) polje, oranica; ager publikus (lat. ager publicus) 1. zemljište koje pripada državi i služi za javnu upotrebu; 2. osvojena zemlja koja se poklanjala isluže-nim vojnicima. agerasija (grč. ageraos koji ne stari) nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina. ageracija (lat. aggeratio) nagomilavanje, gomilanje. agestija (lat. aggestio) dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje.

ageuzija (grč. a- bez, geusia ukus) med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa. ageustija v. ageuzija. agijazma (grč. agiasma) osvećena voda, vodica. agilan (lat. agilis) brz, lak, hitar, spretan, okretan; živ, preduzimljiv, ustalački, pregalački, vredan. agilitet v. agilnost. agilnost (lat. agilitas) brzina, okretnost, hitrost, lakoća; preduzimljivost, usta-laštvo, pregalaštvo. aginija (grč. a- gyne »sena) neženjenost, život bez žene. aginičan (grč. a- gyne) ne(o)ženjen. agirati (lat. agere) raditi, poslovati, trgovati; glumiti na pozornici. agitakl (nlat. agitaculum) farm. štapić ili batić za mešanje pri spravljanju raznih hemikalija ili lekova. agitata res (lat. agitata res) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja, koja je često na dnevnom redu; svršena stvar, rešena stvar. agitato (ital. agitato) muz. užurbano, uzrujano. agitator (lat. agitator) čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ideju, ili protiv neke ličnosti, stranke ili ideje; buntovnik, bundžija, podbadač, podstrekač, smutljivac. agitacija (lat. agitatio) pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili široj sredini za neku ličnost, stvar ili protiv neke ličnosti ili stvari; podbadanje, podstrekavanje. apggirati (lat. agitare podsticati) revnosno raditi za neku ličnost, stvar, ili protiv neke ličnosti, stvari, naročito u političkom smislu; podsticati, podstrekava-ti, buniti, podbunjivati; farh. mešati, mućkati. agitovati v. agitirati. agitolalija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. laleo brbljam) v. agitofazija. agitofazija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. phasis govor) zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuštenim, ili izopačenim; agitolalija. agitprop (rus. skrać. od reči: agitacija i propaganda) odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organizacijama. aglobulija (grč. a- ne, bez, lat. globulus loptica) med. siromaštvo, nedovoljnost krvnih zrnaca. aglomerat (lat. agglomeratum) l. skupina raznorodnih elemenata; 2. gusto naseljeno mesto, mesto gde je mnogo osoba na okupu; 3. min. slepljen kamen. aglomeracija (nlat. agglomeratio) skupljanje, gomilanje, nagomilavanje raznorodnih elemenata.

aglomerirati aglomerirati (lat. agglomerare) gomilati. nagomila(va)ti, skupljati. aglosija (grč. a- bez, glossa jezik) ned. nemost, mutavost; aglosostomija. aglosostomija (grč. aglossos nem, stoma usta) med. v. aglosija. aglutinancije (nlat. agglutinantia) pl. med. lekovi koji pomažu brzo zarappšvanje rana; sredstva za slepljivanje. aglutinativan (lat. agglutinare prilepiti) koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, prilepni, s pri-lepcima; aglutinativni jezici liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši doda-vanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr. aglutinacija (lat. agglutinatio, nem. Agglutination) zgomilavanje, čisto spoljašnje spa j anje; fil. najniži stepen aper-ceptivnog spajanja predstava, pri čemu, doduše, nastaje jedna nova zbirna predstava, ali njeni sastavni delovi ipak ostaju samostalne predstave, npr. vojskovoña; med. svojstvo imunogkrvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. kod tifusa); slepljivanje rana pomoću tečnosti koja ponovo spaja rasečene delove (limfa); gram. dodavanje gradivnih elemenata na koren reči. aglutinini (lat. agglutinare prilepiti) pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje krvnom serumu daju sposobnost da izaziva aglutinaciju. aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr.; aglutinativni jezici. aglutinirati (lat. agglutinare) slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti. agluticija (nlat. aglutitio) med. v. aglucija. aglucija (nlat. aglutio) med. nemogućnost gutanja; agluticija. agnat (lat. agnatus) srodnik s očeve strane, srodnik po krvi. agnatija (grč. a- bez, gnathos vilica) nedostatak vilice, bezviličnost. agnatičan (lat. agnatus) srodan po očevoj strani, po ocu. agnacija (lat. agnatio) krvno srodstvo, srodstvo po ocu. agnec (stsl.) jagnje; u pravoslavnoj liturgiji parče hleba koje se prinosi kao žrtva. Agni (sskr. Agni) mit. staroindijski bog vatre. agnozija (grč. a- bez, gnosis saznanje, spoznaja) psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovima onoga što se oseti pomoću čula, npr. kada bolesnik predmete vidi, ali ih ne raspoznaje i dr.; fil. polazna tačka Sokratove filozofije: Znam da ništa ne znam. agnominacija (lat. agnominatio) v. anomina-cija.

agrarac agnosticizam (grč. agnostos nepoznat; nesaznatljiv) izraz koji obuhvata veoma različite pravce (transcendentalni idea-lizam, pozitivizam i dr.) koji zastupaju gledište da je nemogućno stvarnost saznati. agnostičar (grč. a- ne, gnosis saznanje, spoznaja) fil. pristalica agnosticizma. agnoscirati (lat. agnoscere) priznati (npr. potpis, menicu i sl.). agnus Dei (lat. agnus Dei) jagnje božije, jedno od imena Hristovih (Jov. 1,29). agogika (grč. ago vodim) muz. nauka o muzičkom tempu, tj. o postupnim modifikacija-ma u cilju što življeg i plastičnijeg izvoñenja muzičkog dela. agometar (grč. ago vodim, metron mera) fiz. v. reostat. agon (grč. agon borba) megdan, takmičenje u viteškim igrama kod starih Grka. agona (grč. agonos jalov, neplodan) geogr. linija na karti koja spaja mesta čija je magnetska deklinacija jednaka nudi. agonizam (grč. agon) borba, utakmica. agonija (grč. agom'a borba) samrtna borba; samrtne muke, izdisaj, ropac, sve pojave koje sačinjavaju laganu smrt i prethode joj; samrtni strah, očajanje. agonist(a) (grč. agonistes) borac, megdandžija, takmičar u viteškim igrama starih Grka. agonistarh (grč. agonistes, archos) nadzornik na viteškim utakmicama (megdanima) kod starih Grka. agonistika (grč. agon borba) nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština. agonografija (grč. agon borba, graphia opis) opis(ivanje) borbe. agonotet (grč. agonothetes) relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u borbi. agora (grč. agora trg) 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih Atinjana; mesto gde se ta skupština sastajale. agorafobija (grč. agora trg, phobeo bojim se) med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praznih prostora. agravacija (lat. aggravare otežati) oteža-vanje, otežanje, pogoršanje; uvećanje, poopggrenje, npr. kazne. agrama (tur. ograma) velika, teška bolest. agramatizam (grč. a- ne, gramma slovo) nesposobnost stvaranja ili razumevanja rečenica. agramatist(a) (grč. a-grammatos) onaj koji ne zna pisati, nenaučenjak. agrar (grč. a groš, lat. ager njiva, polje) opšti izraz za pojmove koji obuhvataju poljoprivredu, zemlju, zemljišne odnose, zemljišne reforme, zakone ii dr.; Lasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi. agrarac (lat. agrarius) zemljoradnik; pristalica zemljoradničke politike.

agrarizam agrarizam (grč. agros, lat. ager njiva, polje) ekonomsko-politički pokret kome je cilj unapreñenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr.). agrarije (lat. ager njiva, polje, agraria) pl. poljoprivredni proizvodi. agrarni (lat. agrarius) koji se tiče zemlje, zemljoradnički, poljoprivredni; agrarna reforma reforma kojoj je zadatak da izmeni, iz socijalnih i nacionalnih obzira, srazmeru malih i velikih poseda parcelacijom ovih poslednjih, i da ukloni preostatke feudalnog zemljišnog ureñenja, tj. da pomogne onima koji nemaju svoje zemlje da doñu do nje; agrarni zakoni zakoni kojima je cilj popravke društve-no-privrednog položaja zemljoradničkog staleža. agrarni protekcionizam skup zakonskih i drugih mera koje država preduzima radi zaštite i razvijanja domaće poljoprivrede (kreditna politika, visoke carine ili zabrana uvoza poljoprivrednih proizvoda, garantovane cene itd.). agrafa (grč. agraphos nenapisan) 1. pl. teol. pojedine rečenice koje se navode kao božje reči, ali ih nema u kanonskim izvorima; takoñe: reči Hristove kojih nema ni kod jednog od četiri evanñelista, ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. Djela apostolska XX, 35). agrafa (fr. agraffe) 2. kopča, spojka (kao nakit). agrafija (grč. a- bez, grepho pišem) med. gubljenje sposobnosti pisanja, bolest koja se javlja usled izvesnih oboljenja mozga. agracijacija (nlat. aggratiatio) pomilovanje. agracijacio publika (lat. aggratiatio publi-sa) pomilovanje koje daje vladar o velikim državnim praznicima i proslavama, opšta amnestija. agreaža (fr. agreage) trg. posredničke, sen-zalska nagrada; up. kurtaža. agregat (lat. aggregatum skupina) kič. masa koja je nastala putem sjedinjavanje više jednovrsnih stvari, masa koja sadrži u sebi različne sastavne delove; mat. zbir, iznos; teh. dinamomašina i motor, genera-tor i motor. agregatno stanje fiz. stanje u kome se neko telo javlja, način spajanja i zbijanja delova po kome se tela dele na čvrsta, tečna i gasovita, a ponekad se pominje i tzv. četvrto agregatno stanje plaža. agregacija (lat. aggregatio) nagomilavanje, nakupljanje, zbijanje; pridruživanje, primanje u neko društvo; vanredna profe-sura. agregirati (lat. ad pri, grex stado, agregare) primiti u neko društvo, pridružiti; gomilati, nagomilati, zbiti, spojiti u jedno telo. agreže (fr. agršgš) vanredni profesor, pomoćni učitelj na višoj školi.

agrobiologija agreman (fr. agrement pristanak) pristanak jedne države da primi izvesno lice za diplomatskog predstavnika druge neke države. agrergografija (grč. agrćs njiva, ergon delo, graphia pisanje) opisivanje poljoprivrednih sprava. agresivan (lat. aggressivus) nasrtljiv, nale-tljiv, kidisav, koji kidiše, sklon da napada, napadan. agresija (lat. aggressio) napad, napadanje, kidisanje; nasrtljivost; neizazvan napad u cilju potčinjavanja, osvajanja. agresini (lat. aggredi) pl. ned. neotrovne materije kojima bakterije, proizvodeći ih, savlañuju otpornost organizma. agresor (lat. aggressor) nasrtljivac, napa-dač, napadačka ili izazivačka strana. agrest (lat. agrestis divlji) sok isceñen od nezrelog grožña, upotrebljava se za sirće, limunadu i dr. agrestan (lat. ager njiva, polje, agrestis) seljački, seoski; poljski; fig. geački, grub, neuglañen, neobrazovan. agrestija (lat. agrestis poljski, seoski) seljaštvo, prostota; grubost, neuglañe-nost, neobrazovanost. agrikultura (lat. agricultura) zemljoradnja, ratarstvo, zemljodelstvo. agrikulturni (lat. agricultura) koji se tiče zemljoradnje, poljoprivredni; agrikulturni sistem v. fiziokratski sistem; agri-kulturna hemija deo primenjene hemije koji se bavi hemijskim uslovima života korisnih biljaka (žitarice) i domaćih životinja; agrikulturna fizika fizika primenjena na zemljoradnju; agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavna privredne grana (supr. industrijske države). agriotimija (grč. agrios divlji, thymos duše) divlještvo, divlječnost, divlja ćud; ludačka sklonost ubistvu. agriofag (grč. agrios divlji, phagem jesti) divljak koji se hrani sirovim mesom životinja, naročito divljači. Agripa (lat. Agrippa) l. rimske osobno ime; 2. ned. neprevilan poroñaj, kad dete dolazi ne svet najpre nogeme mesto glavom; teko-ñe: agripinski poroñaj. agripnija (grč. egrypnfe) ned. budnoća, nesenica, nespavanje. agripnokoma (grč. agrypnia, kome neprirodne pospenost) ned. nesanica praćena velikom željom za spavenjem. agro- (grč. agros, lat. ager) predmetak u složenicama se znečenjem: polje, poljski, poljo-. agrobiolog (grč. agros, polje, bi'os život, logos reč, govor) onaj koji se bavi prouča-venjem razvitka biljnog i životinjskog svete i mogućnostimv uprevljanja tim ra-zvitkom u poljoprivrede agrobiologija (grč.) grana biologije koja se bavi pitanjima razvitka biljnog i živo-

agrobotanika

10

adapter

tinjskog sveta i mogućnostima upravljanja tim razvitkom u zemljoradnji i stočarstvu. agrobotanika (grč. agr6s, botane trava) nauka koja proučava morfološke i fiziološke osobine kulturnih biljaka. agrogeologija (grč. agros, ge zemlja, logia nauka) deo geologije koji skuplja i podrobno obrañuje one delove geologije koji se tiču poljoprivrede. agroekologija (grč. agros polje, oikos kuća, dom, logos reč, govor) nauka o položaju, smeštaju poljoprivrednih površina. agrokemija v. agrohemija. agromaksimum (lat. agro, maximum) najveći, zakonima i uredbama dozvoljen, zemljišni posed. agroianija (grč. agros polje, mama pomama, ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji. agrometeorologija (grč. agros polje, meteorologfa) grana meteorologije koja se bavi pitanjima uticaja meteoroloških pojava na razvitak biljnog sveta. agrominimum (lat. agro, minimum) propisane mere koje sadrže osnovna znanja iz agronomije 1 i odreñenu tehničku opremljeno« , čija primena pretpostavlja donju granicu rentabilne produktivnosti. agronom (grč. agronomos) poljoprivredni stručnjak koji je završio studije na poljoprivrednom fakultetu ili njemu ravnoj poljoprivrednog školi. agronomija (grč. agronomia) nauka o obrañivanju zemlje, racionalna zemljoradnja. agropedologija (grč. agros, pedon zemlja, tle, logia nauka) nauka koja proučava fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi sa racionalnim podizanjem kulturnih biljaka. agrostemin (nlat. agrostemma) hen. alkaloid koji se nalazi u semenu kukolja. agrostografija (grč. agros polje, grapho pišem, opisujem) opisivanje trava. agrostologija (grč. agros, logfa nauka) nauka o travama. agrosfera (grč. agros, sphaira lopta) deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji. agrotehnika (grč. agros, techne veština) obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava (traktori, kombajni, veštačka ñubriva i dr.). agrofitotehnika (grč. agros, phyton biljka, techne veština) agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih biljaka. agrohemija (grč. agros, chćo lijem, sipam, chemeia), deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivanja zemljišta za ishranu kulturnih biljaka, kao i njihov razvoj. agrocenoze (grč. agros, koinćs zajednički) biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće vreme (npr. njive, livade, plantažne šume itd.).

agrumi (ital. agrumi, agro, kiseo) vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus (limuni, narandže, mandarine i dr.). ad (lat. ad) predl. k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh. Ad (grč. Hades) mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka; podzemni svet; fig. grob, smrt; Hades, Had. ada (tur. ada) rečno ili jezersko ostrvo. ad absurdum (lat. ad absurdum) do nesmisla, tj. voditi, dovesti do besmisla, apsurda. adagij(um) (lat. adagium) poslovica. adagiologija (lat. adagium poslovica, grč. logfa zbirka) zbirka poslovica; nauka o poslovicama. adañeto (ital. adagietto) muz. malo sporije; muzički komad koji treba izvoditi manje lagano; adadžeto. adañisimo (ital. adagissimo) .itz veoma lagano, što lakše; adadžisimo. adaño (ital. adagio) muz. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; muzički komad koji treba izvoditi blago i lagano; adadžo. adaño asai (ital. adagio assai) muz. veoma lagano; adaño di molto. ad akta (lat, ad acta) ostaviti predmet kao svršen u akta, u arhivu; neku stvar kao svršenu ili nepotrebnu odstraniš. adaktilija (grč. a- bez, daktylos prst) ned. nemanje svih prstiju na ruci ili nozi. adakcija (lat. adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje. Adam (hebr. adamah zemlja, čovek napravljen od zemlje) nit. po jevrejskom i hrišćanskom verovanju, prvi čovek, koga je Bog napravio od zemlje i udahnuo mu besmrtnu dušu. adamant (grč. adamas, adamantos) v. adamas. adamas (grč. adamas) kaljeno gvožñe, čelik; dijamant. adamelit (po planini Adamelo u Tirolu) šš. dubinska eruptivna stena, sastavljena od kremena, ortoklasa i plagioklasa; obično ga nazivaju i granit. adamiti pripadnici jedne starohrišćanske sekte čiji su članovi, muški i ženski, prisustvovali obredima potpuno goli. adamsit (po pronalazaču Amerikancu Rodže-ru Adamsitu) vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otrov. adaptator (lat. adaptator) onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim prilikama i potrebama, prila-goñavač, podešavač. adaptacija (lat. adaptatio) prilagoñavanje, prilagoñenje, prilagoñenost; podešavanje; primena; adapcija. adapter (lat. adaptare) ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkcijama (npr. televizora da bi primao više programa, radija da prima stereo-emisije i sl.).

adaptivan

11

adend
advokatura (lat. advocatura) pravobranilapggvo, pravozastupnipggvo, branilaš-tvo, braniteljski poziv i rad. advokatus dei (lat. advocatus dei) u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobija dokaze advokatusa dijaboli. advokatus diaboli (lat. advocatus diaboli) u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije, zvanično odreñuje da istupa protiv opravdanost čina posvećenja; fig. osoba koja zastupa nepopularno gledište. advocirati (lat. advocare) baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti pravu; fig. zauzimati se za nekoga ili nešto. ad glorijai (lat. ad gloriam) na slavu. ad-datur (lat. addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni. ad-de (lat. addere dodati, adde) med. dodaj! dometni! (na receptima). ad depozitum (lat. ad depositum) dati ili uzeti nešto na čuvanje, u pohranu. ad-dukcija (nlat. adductio dovoñenje) anat. privlačno kretanje mišića. ad egzemplum (lat. ad exemplum) na primer. adekvatan (lat. adaequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatan pojam log. onaj koji tačno izražava suštinu svoga predmeta; adek-vatno saznanje ono koje je u punoj saglasnosti sa suštinom saznatoga. adekvativ (lat. adaequare izjednačiti) nepravilna funkcija komparativa prideva u konstrukcijama s „paležom poreñenja" imenice koja svojim leksičkim značenjem označava predmet koji ima najviši stupanj date osobine (npr. „A on ljući njegda guje ljute"). adekvacija (lat. adaequatio) izjednačenje, podešavanje, podešenost. ad ekstremum (lat. ad extremum) na kraju, konačno. adelopodi (grč. adelos prikriven, nejasan, PUS, podos noga) zool. životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu, tj. u kojih su noge skrivene. adelfizam (grč. adelphos brat) bratstvo, zbratimljavanje, bratimstvo. adelfija (grč. adelphos brat) zbratimlje-nost; bog. sraslost prašničnih niti. adelfoktonija (grč. adelphos brat, adelphe sestra, Kteino ubijem) bratoubistvo ili sestroubistvo. ademcija (lat. ademptio, adimere) prav. oduzimanje, uklanjanje, uskraćivanje. ademcio bonorum (lat. ademptio bonorum) prav. oduzimanje imanja. ademcio civitatis (lat. ademptio civitatis) prav. oduzimanje prava grañanstva, prote-rivanje iz grada. adenalgija (grč. aden žlezda, algos bol) med. bolest žlezda. adend (lat. addendus) mat. sabirak.

adaptivan (lat. adaptare) prilagodljiv. adaptivnost (lat. adaptare) sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost. adaptirati (lat. adaptare) prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preureñivati; primeniti, pri-menjivati. adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija. ad arma! (lat. ad arma) k oružju! fig. na posao! a dato (lat. a dato) od dana pisanja, od danas, od sada. ad bene placitum (lat. ad bene placitum) prema dopadanju, prema nahoñenju, po volji; eks bene placito. ad valorem (lat. ad valorem) prema vrednosti. advent (lat. adventus dolazak) predstojeći dolazak spasitelja; kod katolika: poslednje četiri nedelje pred Božić. adventivan (vlat. adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bog. koji ne raste na svom pravom mestu, npr. adventivni koren onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.). adventizam (lat. adventus dolazak) učenje i pokret adventista; v. adventisti. adventisti (lat. adventus dolazak) sledbeni-ci verske sekte koju je osnovao u Americi V. Miler, koji je proricao da će Hristos po drugi put doći 1843. god. Praznuju subotu, čitaju Sv. pismo i veruju da će Hristos po drugi put doći čim njihova sekta preovlada. Ima ih i kod nas, naročito u Vojvodini, gde ih zovu subotaršča. adverb (lat. adverbium) gram. prilog. adverbijal (nlat. adverbiale) gram. priloška odredba, priloška oznaka (vremenska, mesna, načinska, uzročna). adverbijalizacija (lat. adverbijum) lipti. prelaz reči iz neke gramatičke kategorije u kategoriju priloga (adverba); npr. dom: doma (kod kuće); jutro: jutros i sl. adverbijalni (lat. adverbialis) gram. prilo-ški. ad verbum (lat. ad do, verbum reč) od reči do reči, doslovno. adverzarije (lat. adversaria) pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i beleške koje će tek docnije biti sreñene ili obrañene. adverzativan (lat. adversativus) gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica; adverzativna rečenica suprotna rečenica, tj. nezavisna rečenica koja kazuje radnje koje su jedna drugoj suprotne, npr.: Ja govorim, ali on ne sluša. adversiv (lat. adversus) gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje. advokat (lat. advocatus onaj koji je dozvan u pomoć) pravozastupnik, pravobranilac, branitelj, odvetnik. advokatisati v. advocirati.

adenda

12

adipocera

adenda (lat. aññenda) pl. dodaci, prilozi, domeci. adenitis (grč. aden žlezda) med. zapaljenje žlezda. adeno- (grč. aden) predmetak u složenicama sa značenjem: žlezda, žlezdani. adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol. postajanje, stvaranje žlezda. adenografija (grč. aden, graphfa opis) fitol. opisivanje žlezda. adenozan (grč. aden, nlat. adenosus) žlezdani, koji se tiče žlezda. adenoid (grč. aden, eidos vid, oblik) med. žlezdasti izraštaji. adenoidan (grč. aden, eidos vid, oblik) žlezdolik, žlezdast. adenologija (grč. aden, logfa nauka) fizial. nauka o žlezdama. adevom (grč. aden) ned. žlezdasti izraštaj koji se sastoji od epitelnih cevčica i vezivnog tkiva. adenopatija (grč. aden, pathos bolest) med. bolest žlezdanog sistema. adenoskleroza (grč. aden, sklerćs tvrd) med. stvrdnjavanje, zakrečavanje limfnih sudova, prouzrokovano obično sifilisom. adenotomija (grč. aden, tome sečenje, rezanje) med. operativne odstranjivanje žlezdanih izraštaja, adenoida. adenoflegmon (grč. aden, phlego gorim) ned. prelaženje zapaljenja limfne žlezde na okolna tkiva. adeps (lat. adeps) mast, salo. adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alhemije; vatren sledbenik, pristalica nekog učenja ili sekte. adesiv (lat. adessivus biti prisutan, biti tu) lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nekoga ili nečega ili da mu je blizu. adespoton (grč. adespoton) imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet (arap. 'adat, tur. adet) običaj, navika, tradicija; šerijatsko pravo, običajno pravo kod islamskih naroda. adefagija (grč. adephagfa) med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di (ital. a di) trg. istog dana (platiti menicu), tj. po viñenju; up. a vista. adiñar (tur. yadigar uspomena) skupocen ukras koji služi kao nakit; predmet bogato ukrašen; fig. vrlo lepa stvar ili osoba. adizonizam ned. vrsta tuberkuloznog oboljenja nadbubrežnih žlezda, praćena mrkim ili mrkocrnim prebojavanjem onih delova kože koji su izloženi svetlosnom ili mehaničkom nadražaju; obično smrtono-sna (nazvana po eng. lekaru Adisonu, koji ju je prvi opisao); Adisonova bolest, bron-zana bolest.

adija-aktinski (grč. a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) om. koji ima svojstvo da ne propušta aktiiske zrake. adijabata (grč. a- ne, diabaino prolazim) fiz. kriva linija koja prikazuje toplotni proces bez promene ukupne količine toplote. adijabatski procesi fiz. toplotni procesi pri kojima količina toplote u sistemu ostaje stalna (sažimanje i širenje gasova). adijabatičav v. adijabatan. adijabatnica v. adijabata. adijagnostičan (grč. adiagnostikos) med. koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi. adijantum (grč. adianton) bog. viline vlasi, gospina kosa. adijarea (grč. a- ne, diarheo protičem) med. nevršenje nužde, zatvorenost. adijaterman (grč. a- bez, dia kroz, thermafno zagrevam) fiz. koji ne propušta toplotne zrake; aterman. adijatetičan (grč. a- ne, dia kroz, tithemi mećem, stavim) med. koji nije sklon bolesti. adijafan (grč. a-diaphafno) neproziran, neprovidan. adijafon (grč. adiaphonos koji se ne slaže u glasu) muz. 1. instrumenat sa dirkama, sličan harmonici; 2. klavir koji umesto žica ima viljuške. adijafora (grč. ta adiaphora) pl. fil. stvari koje su sa etičkog gledišta beznačajne, tj. ni dobre ni rñave; stoici su učili: ima samo jedno dobro, vrlina, i samo jedno zlo, porok; sve ostalo — život, zdravlje, lepota, bogatstvo itd. — beznačajno je, adijafora. adijaforav (grč. a-diaphoros) ravnodušan, ni dobar ni rñav; indiferentan. adijaforija (grč. a-diaphorfa) ravnodušnost; up. indiferentizam. adijaforist(a) (grč. a-diaphoros) ravnodušan čovek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist. adikcija (lat. addictio) prav. dosućivanje, dodeljivanje. adinamija (grč. adynamia) med. nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost. adinamičan (grč. adynamikos) nemoćan, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban. ad inferos (lat. ad inferos) kod mrtvih; u podzemnom svetu; fig. u miru. ad infinitum (lat. ad infinitum) u beskraj, u nedogled. adio! (ital. addio) zbogom, u zdravlju! adipoza (lat. adeps, adipis) fizial stvaranje masti u telu. adipozan (nlat. adiposus) mastan, pretio, gojazan. adipoznost (lat. adeps, adipis) fiziol. gojaz-nost, pretilost. adipocera (lat. adeps, adipis mast, sega vosak) hem. masni vosak, vosak od lešine.

adipsiJa

13

administrirati adjunkt (lat. adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mlañi činovnik. adjunktura (nlat. adjunctura) pomoćno zvanje, pomoćno nadleštvo. adjunkcija (lat.' añjunctio) vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje. adjuracija (lat. adjuratio) zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje. adjustaža v. añustaža. adjutatorij(um) (nlat. adjutatorium) znat. ramena kost, ramenjača. adjutor (lat. adjutor) pomoćnik, pomagač. adjutorij(um) (lat. adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć. adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak. ad kalendas grekas (lat. ad calendas graecas o grčkim kalendama) nikada, na kukove leto, kad na vrbi rodi grožñe. adkredulirati (nlat. adcredulare) odreći pod zakletvom neki dug. adlatus (lat. ad-latus) pomoćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dodeljen na službu nekom višem činovniku.ili oficiru. adlenimenti (lat. adlenimenta) ned. sredstva, lekovi za ublažavanje. adlerizam učenje austrijskog psihologa Al-freda Adlera (1870—1937) = indivi-dualna psihologija. ad libitum (nlat. ad libitum, lat. libitus prohtev) iuz. po volji, tj. svirati ili pevati; takoñe: znak da se instrumenti ili glasovi sa ovim dodatkom, u nekom muzičkom komadu, mogu i izostaviti. ad literam (lat. ad litteram) doslovce, doslovno, bukvalno. ad majorem Dei glorijam (lat. ad maiorem Dei gloriam, skr. A. M. D. G.) deviza isusovačkog reda: za veću slavu božju. adminacija (nlat. adminatio) prav. pretnja (kao simbolična uvreda). adminikulator (lat. adminiculator) u katoličkoj crkvi: lice koje ima da se stara o udovicama, siročadi i sl. adminikulum (lat. adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo. administrativa (lat. administrare upravljati, nlat. administrativa) uprava, upravna vlast. administrativni (nlat. administrativus) u pravni, koji se tiče ili potiče od upravne vlasti, ustanove itd. administrator (lat. administrator) l. onaj koji upravlja, vodi neku ustanovu, upravljač; 2. onaj koji rukovodi kancelarijskim poslovima neke ustanove; 3. onaj koji obavlja materijalno poslovanje u redakciji časopisa, novina i sl. administracija (lat. administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo; opsluživanje. administrirati (lat. administrare) upravljati, rukovati; otpravljati poslove nekog

adipsija (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) ned. neosećanje žeñi. adipson (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) med. sredstvo za gašenje žeñi. adirati (lat. addere) sabrati, sabirati, dodati, zbrojiti, zbrajati. adirato (ital. adirato) kuz. srdito, ljutito, sa uzbuñenjem. a diritura (ital. a dirittura) trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu; a dri-tura. Adisonova bolest v. adizonizam. aditiv (lat. aditivus) u baskijskom, turskom i dr. jezicima: padež koji označava kretanje prema nekome ili nečemu. aditivan (mlat. additivus) koji ima da se doda. aditivi (lat. additivus) hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima radi poboljšanja njihova kvaliteta. aditon (grč. adyton) ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u koji je samo sveštenik smeo stupiti. adicija (lat. additio) dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje. adicionalan (klat. additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon. adicirati (ad-dicere) prav priznati, dosuditi, dodeliti. adjektiv (lat. adjectivum) gram. pridev. adjektivacija v. adjektivizacija. adjektivizacija (lat. adjectivum) lingv. popridevljavanje, pretvaranje drugih reči u kategoriju pridevskih reči (kamen — kamenit, glava — glavati sl.). adjektivni (nlat. adjectivus) gran. pridevni, pridevski. adjekcija (lat. adjectio) pridevanje, prila-ganje; prav. povećanje, dodatak ponuñeno] sumi novca. adjuvans (lat. adjuvans) farm. pomoćno sredstvo, sporedni lek čije je dejstvo slabije. adjuvant (lat. adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj. adjuvancije (lat. adjuvantia) pl. farm. v. adjuvans. adjudikatar (nlat. adjudicatarius) prav. kupac na javnoj prodaji; onaj na kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuñač. adjudikativan (nlat. adjudicativus) dosudan, kojim se dosuñuje. adjudikacija (lat. adjudicatio) prav. sudsko priznanje, dosuñivanje, dosuda. adjudicirati (lat. adjudicare) dosuditi, dosuñivati, odobriti. adjument (lat. adjumentum) pomoćno sredstvo, pomoć. adjungirati (lat. adjungere) pridodati, dodeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg naslednika.

admiral

14

adrenalin adnotacija (lat. adnotatio) zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija. adnotirati (lat. adnotare) pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju. ad okulos (lat. ad oculos se. demonstrare), jasno prikazati, očigledno prikazati. adolescent (lat. adolescens) mladić; fig. žutokljunac. adolescencija (lat. adolescentia) mladost, mladićko doba, mladićstvo; mladež, mladići, omladina. Adonaj (hebr. Adonai moj gospodin) naziv kojim su Jevreji, vrativši se iz vavilon-skog ropstva, označavali svog boga Jahvea, čije je ime bilo zabranjeno izgovarati. adonizacija (nlat. adonisatio) nameštanje, doterivanje, kićenje. adonijski stih (lat. versus adonius) poet. antički stih koji se sastoji^iz daktila i troheja ili spondeja: U U—U. Adonis (grč. Adonis) kit. legendarno lep mladić, o čiju su se ljubav otimale boginje Afrodita i Persefona; simbol lepote i proleća; zool. vrsta lepog plavog leptira (Polyomatus Adonis); vot. gorocvet. adoptant (lat. adoptans) podsvojilac, usvoji-lac; adoptator. adoptat (lat. adoptatus) usvojene dete, podsvojče, podsvojak, posinak. adoptator (lat. adoptator) v. adoptaat. adoptacija (lat. adoptatio) v. adopcija. adoptivan (lat. adoptivus) uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen. adoptirati (lat. adoptare) uzeti pod svoje, usvojiti, podsvojiti; priznati za svoje, prisvojiti. adopcija (lat. adoptio) uzimanje pod svoje, usvojenje, podsvajanje, usinovljenje. adorapija (lat. adoratio) obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgranična ljubav. ad perpetuam memorijam (lat. ad perpetuam memoriam) za večnu uspomenu, za večno sećanje (npr. dogañaj, stvar). ad primam materijam (lat. ad primam materiam) u prvobitno stanje (vratiti). adrapovac (grč. andrapodon, nem. Haderlump odrpanac) 1. rñavo odeven, pocepan, odrpan čovek, odrpanac; 2. propalica, skitnica, probisvet; 3. fig. onaj koji je male vrednosti, neugledan; 4. obešenjak, oka-čenjak (za dete). ad ratifikandum (nlat. ad ratificandum) za potvrñivanje, što treba (ili: ima) da se potvrdi (ili: odobri). ad rem (lat. ad rem) prema stvari, što odgovara stvari (a ne ličnosti); prilično, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo. adrenalin (lat. ad u, gep bubreg) med. supstan-ca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlezda luči neposredno u krv; upotrebljava se za smenjivanje krvnog pritiska, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinefrin, epirenon, suprarenin.

nadleštva, neke ustanove; voditi posao za račun nekoga drugog; opsluživati (parohiju, eparhiju). admiral (arap. amfr al-bahr, fr. amiral), najviši čin u ratnoj mornarici; zool. leptir (Vanessa atalanta). admiralitet (nem. Admiralitat) pomorske vlast; vrhovna komanda pomorske vojne sile; svi admirali jedne pomorske vojne sile. admiralštab (nem. Admiralstab) u nekim državama naziv za generalštab ratne mornarice. admirativ (lat. admirari diviti se, čuditi se) JŠIGV . 1. vrsta načina u albanskom jeziku koji označava čuñenje povodom neočekivanog dogañaja; 2. upotreba prideva s leksičkim značenjem najvišeg stupnja svojstva u obliku pozitiva u uzvičnim rečenicama; npr.: divna stvar. admirativan (lat. admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, čuñenje, obožavanje. admiracija (lat. admiratio) divljenje; čuñenje. admisibilan (nlat. admissibilis) primljiv; prihvatljiv. admisibilitet (nlat. admissibilitas) pri-mljivost, prihvatljivost. admisija (lat. admissio) primanje, prijem. admodijator (lat. admodiator) onaj koji daje zemlju pod zakup, iznajmilac. admodijacija (nlat. admodiato) davanje zemlje u zakup. admonitivan (lat. admonitivus) koji opominje, ukoran. admonicija (lat. admonitio) opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti. adnañ (mañ. hadnagy) poručnik graničarske vojske; žandar. adnakolka (rus. odnokblka) dvokolice, čeze; bolničke dvokolice za prenos ranjenika u ruskoj vojsci. adneks v. aneks. adneksi (lat. adnexa) pl. ked. privesci mate-rice, tj. jajnici i jajovodi. adneksija (lat. adnexio) pripojenje. adneksitis (lat. adnectere svezati, spojiti) med. zapaljenje adneksa, tj. jajovoda i jaj-nika. adnominalan (lat. ad ka, nomen ime) lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ad normam (lat. ad normarn) prema propisu, po pravilu. ad notam (lat. ad notam) uzeti ad notam zabeležiti, zapamtiti, primiti k znanju. adnotanda (lat. adnotanda) pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari. adnotata (lat. adnotata) pl. zabeleške, primedbe, napomene. adnotator (lat. adnotator) beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač.

adresa

15

adutirati

adresa (fr. adresse) l. natpis na pismu i dr. koji tačno kazuje mesto stanovanja i ime onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitke jednog udruženja ili kolegijuma slavljeniku; adresa po potrebi ban*, pozivaše izvesnog lica da akceptira ili isplati menicu za slučaj neakcepti-ranja ili neisplate menice. adresant (fr. adresser) lice ili telo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i sl.; baik. menični potpisnik koji upućuje poziv izvesnom licu da akceptira ili isplati menicu. adresar (fr. adresser) spisak lica sa naznačenjem mesta i ulice gde stanuju; knjiga sa spiskom stanovnika jednog mesta (po zanimanjima, ulicama i dr.). adresat (fr. adresser) lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na menici kome se sopstvenik menice treba da obrati u slučaju da je primalac (trasat) ne plati. adresirati (fr. adresser) v. adresovati. adresovati (fr. adresser) označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili ustanove kojima se pismo ili pošiljka upućuje, napisati adresu. adresografi (fr. adresse, grč. grapho pišem) mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkama. ad referendum (lat. ad referendum) na izveštaj, na mišljenje. Adrijatik Jadransko more. a dritura (ital. a drittura) trg. v. a diritura. adrogacija (lat. adrogatio) prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punoletan, adrogirati (lat. adrogare) prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, posinovljavati; up. adoptirati. adskriptor (lat. adscriptor) sapotpisnik. adskripcija (lat. adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak. adsorbensi (lat. adsorbens) hemijske sup-stance (koštani ugalj, isitnjen kaolin i dr.) koje imaju svojstvo da na svojoj površini fizički vežu mnogobrojna hemijska jedinjenja, koja se kasnije pogodnim hem. rastvorom mogu skinuti. adsorbent (lat. ad-sorbere) hen. sredstvo koje upija gasove. adsorbirati v. adsorbovati. adsorpcija (lat. adsorptio) f„3. zadržavanje gasova, para ili tečnosti na čvrstoj površini, usled privlačnih veza sa površinom. adstant (lat. adstans) pomoćnik, pomoćni učitelj. adstipulacija (lat. adstipulatio) bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost. adstrat (lat. ad, substratum podložen, podstrt) lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili dijaleka-ta, ili uticaj jednoga jezika na drugi,

susedni; ili elementi dve jezičke grupe koje istovremeno žive na jednom području te utiču jedna na drugu, ali nijedna od njih ne preovlañuje; ponekad, osobito u romanskoj lingvistici, sinonim za super-strat. adstrikcija (lat. adstrictio) med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane. adstringens (lat. adstringens) ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povreñene kože. adstringentan (lat. adstringens) stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara. adstringirati (lat. adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti. aduktor (lat. adductor) znat. mišić koji vrši pokrete primicanja, privlačenja. adukcija (lat. adductio) znat. primicanje, privlačenje (mišića). adular (po Aduli, masivu u Alpima) min. mineral, vrsta ortoklasa (v.). adult (lat. adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovek i svako živo biće uopšte. adultan (lat. adultus) odrastao, stasao; punoletan; spolno zreo. adulter (lat. adulter) preljubnik, preljubo-činac. adultera (lat. adultera) preljubnica. adulteracija (lat. adulteratio) falsifiko-vanje, krivotvorena, patvorenje (naročito novca). adulterij(um) (lat. adulterium) prav. brakolomstvo, preljuba. adultna pedagogija (lat. adultus odrastao) grana pedagogije koja se bavi obrazovanjem odraslih. ad ultra (lat. ad ultra) do kraja, do krajnih granica, potpuno. adulturizam (lat. adultus odrastao) skup tendencija u dece da se prikazuju odrasli-jim nego što u stvari jesu. adumbracija (lat. adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica. ad unum (lat. ad unum) svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg. adurens (lat. adurens) med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum. adurencije (lat. adurentia) pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje. adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati KOBNI jim; SJŠK. razblažiti boje. adut (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; najjače sredstvo, najjači razlog. adutirati (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu druge boje i time je odneti; izadutirati se izbaciti u igri sve adute, ostati bez aduta; fig. izgubiti, potrošiti sve, ostati bez sredstava; is-crpsti sva sredstva, sve najjače razloge.

aducirati

16

aeroelektrava aeracija (lat. aeratio) proizvoñenje vazduha; snabdevanje svežim vazduhom; izlaganje hemijskom dejstvu iz vazduha. aerenhim (grč. aeg vazduh, ep u, chyma tečnost, sok) bog. ćelijsko tkivo sa velikim, vazduhom napunjenim, meñućelijskim prostorima, naročito kod vodenih biljaka. aerizirati (grč. aeg, fr. aeriser) pretvoriti, pretvarati u vazduh, gas, plin. aerifikacija (nlat. aerificatio) punjenje vazduhom; hen. pretvaranje u vazduh, gas, plin. aeriforman (nlat. aeriformis) vazdušast. aeričan (lat. aeg, grč. aeg) vazdušni; vazdušast. aero- (grč. aeg, lat. aeg) predmetak u složenicama sa značenjem: vazduh, vazdušni, koji je u vezi sa vazduhom. aeroautomobil (grč. aeg, autos sam, lat. tobilis pokretan) automobil koji može i leteti; ua. aerauto. aerobat (grč. aeg, baino idem) igrač u vazduhu, igrač na konopcu; koji ide po vazduhu; mudrijaš. aerobe (grč. aeg, bios život) zool. v. aerobnk. aerobije (grč. aeg bios) pl. biol. v. aerobni. aerobionti (grč. aeg, bios) pl. zool. v. aerobni. aerobni (grč. aeg, bios) biol. kome je za život potreban kiseonik; aerobne bakterije (aerobije) bakterije truljenje koje mogu da se razvijaju samo kada imaju na raspolaganju slobodnog kiseonika iz vazduha ili iz vode, supr. anaerobni. aerobomba (grč. aeg, bombos dubok, potmuo zvuk) voj. vazdušna, avionska bomba. aerobus (grč. aeg, lat. omnibus svima) aeroplan za prevoz putnika. asrogen (grč. aeg, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila sa udahnutim vazduhom. aerograf (grč. aeg, grapho pišem) sprava koja se upotrebljava pri povezivanju knjiga za prskanje boje na obreze knjiga. asrografija (grč. aeg, grapho), opisivanje vazduha. aerodin (grč. aeg, dynamis sila) avij. vazduhoplov teži od vazduha, koji se održava u letu uglavnom pomoću aerodinamičkih reakcija. aerodinamika (grč. aeg, dynamis sila) fiz. nauka o zakonima kretanja gasovitih tela. aerodinamičan (grč. aeg, dynamis sila, snaga) podešen za lakše savlañivanje vazduha. aerodrom (grč. aeg, dromos putanja) mesto gde stoje, odakle polaze i gde se spuštaju avioni i vazdušne lañe. aeroduktor (nlat. aeroductor) med. instrumenat kojim se, pri poroñajima, dovodi vazduh. aeroelektrana (grč. aeg, elektrana) električna centrala sa poganom na vetar.

aducirati (lat. ad k, ka, ducere voditi) primicati, privlačiti. adhezivan (nlat. adhaesivus) prionljiv, koji prijanja; koji spaja, spojki. adhezija (lat. adhaesio) prijanjanje, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekuli raznih tela (suprotno: kohezija); prav. vezivanje jednog privatnopravnog dela uz neko krivično delo; alat. bolesna sraslost delova tela, sraslica. adhezioni postupak prav. mešoviti ili pri-družni postupak kod koga se uz neko krivično delo vezuje i jedan privatno-pravni grañanski predmet; v. athezija. • adherevt (lat. adhaerens) pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik. adherencija (nlat. adhaerentia) prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privrženost. adherirati (lat. adhaerere) prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti se; održati se, biti uz; odobra-vati, pristajati uz neko mišljenje. adhibenda (lat. adhibere, adhibenda) pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise. adhibicija (lat. adhibitio) primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok (lat. ad pos) samo za sada, samo za ovaj slučaj, samo za ovu priliku, samo za ovu svrhu, samo za ovu zgodu. ad hominem (lat. ad hominem) ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentum ad hominem. ad honorem (lat. ad honorem) u čast, iz počasti. adhuk sub judide lis est (lat. adhuc sub judice lis est) prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen. adcitat (nlat. adcitatus) prav. pozvani na suñenje, parnicu. adcitacija (nlat. adcitatio) prav. prizivanje, pozivanje na parnicu. aćustaža (lat. adjustare) tehi. doterivanje, udešavanje izrañenih delova za neku mašinu ili instrumenat radi uglobljavanja. añustirati (lat. adjustare) doterati, doteri-vati, namestiti, udesiti; obično: añustirati se. añutant (lat. adjutans) pomoćnik; mlañi oficir dodeljen na službu višem oficiru, pratilac višeg oficira. aćutantura (nlat. adjutantura) zvanje, služba i kancelarija añutanta. aed (grč. aoid6s) pevač i pesnik slobode u herojekom periodu starih Grka. aer (grč. aeg vazduh, lat. aeg) vazduh; u pravoslavno] crkvi: „vozduh" (pokrivač kojim se pokrivaju putir i diskos). aerat (nlat. aeratum) hen. voda u kojoj ima ugljične kiseline. aerauto (grč. aeg vazduh, auto sam, samo) mali avion s krilima koja se mogu sklopiti ili uvući i tako se vazduhoplov pretvara u vozilo (automobil); up. aeroau-tomobil.

aeg. onaj koji se vozi vazdušnom lañom. lat. bakterija u vodi. aeg) ned. meeting. lat. lat. od istemi postavim. oblikujem) vepggački materijal kojim se prekriva rana da bi se sprečila infekcija. koji krstari) sprava za plovljenje vazduhom teža od vazduha. aerostacija (nlat. aeroport (grč. aeroza (grč. aerostatika (grč. oboljenje srednjeg uva koje nastaje pri većim i brzim promenama atmosferskog pritiska (uzletanje ili sletanje avionom. asroklub (grč. izgaranje. us. stanem) sprava za letenje lakša od vazduha. aeg. techne veština) grupa srodnih naučnih disciplina koje se bave razvojem letelica (konstrukcijom. skopeo gledam) sprava za merenje vazdušnih strujanja. veština upravljanja avionom odreñenom maršrutom. Ićgos reč. eng. istemi) nauka o ravnoteži gasova.) aparat za izradu topografskih karata na osnovu fotografija snimljenih iz vazduha. aeroterorizam (grč. statćs stajaći. aerostatio) veština dizanja balona i upravljanja njima. aeg. nauka o zakonima kretanja i ravnoteže vazdu-šastih tela. metrfa) merenje vazduha. portus luka) vazduš-na luka. geokarpija. plasso obrazujem. pomorski) vazduhoplovac. naročito vazduha. gde se onda ti aerotaksički mikroorganizmi skupljaju. skopeo gledam) pregled (ili: ispitivanje) vazduha. skok padobranom itd. aeg. lat. vazduhoplovstvo. uznemiravanje i demoralizovanja grañanskog stanovništva. aeg. planos koji luta. aeroplast (grč. aeg. aeg. fr. v. aeroeides) koji ima vid vazduha. aerometar (grč. aeg. aeg. aeg. aeg. aerootitis (grč. aeg vazduh. emballo ubacim) stvaranje gasnih. zbor. aeg. čvorište vazdušnih linija. aeg. aeg. taxis ureñenje) vazdušni taksi. pneumatika. aeg. nautikćs) nauka o vazduhoplovstvu. aeg. koja se drži potiskom. karpos plod) v. aerosoli. govor) onaj koji se bavi aerologijom. meteorski kamen. aeg. aerotaksija (grč. metron mera) sprava za merenje gustine i pritiska vazduha. convoi pratnja) grupa aviona koji prate neki vazdušni transport u cilju njegove zaštite. manteia proricanje) proricanje po pojavama u vazduhu. užas) bombardovanje iz vazduha gradova i naselja u cilju zastrašivanja. zoon životinja) zool. lithos kamen) meteor. aeroskop (grč. aerokar (od grč. helikopterom i dr. aeroidan (grč. aeromagnetometrija (grč. aeronaut (grč. aeg. aerobije. Magnes. prema mestima najveće (pozitivna aerotaksija) ili najmanje (negativna aerotaksija) sadržine kiseonika. aerolit (grč. aerozoe (grč. metron mera) otkrivanje ruda iz vazduha (avionom. sag) vrsta vozila (konstruisanog u SAD) koje se može kretati i po vazduhu i po zemlji. klinein naginjati. aeg. aeg.). u vidu magle ili dima. aeg. aerokartograf (grč. aeromedicina (grč. aeg.aeroembolija 17 aerotonometar aeroembolija (grč. v. aeromantija (grč. aeg. logia nauka) nauka o vazduhu i njegovim svojstvima. aerotaksi (grč. aeg. aerosoli (grč.). tćnos napon. terme toplota. club) društvo za unapreñivanje i popularisanje avija-cije. solvere rastaviti) čvrste ili tečne čestice koje lebde u vazduhu. aeg. aeg. aerotonometar (grč. . aeromiting (grč. kretanje organizama koji se slobodno kreću. naus. koji stoji. aeroterapija (grč. razvijanje vazduha u telu. medicina) grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje nastaju kao posledica letenja avionima i raketama. navigatio) plovidba po vazduhu. stručnjak u aerolo-giji. aerostat (grč. terror strah. aeg. avion. aerokarpija (grč. plinskih mehurića u tkivima i krvi usled izlaganja organizma sniženom pritisku koji vlada na većim visinama. nautikos brodski. dynamis sila) nauka koja proučava probleme toplote kod letenja pri velikim (nadzvučnim) brzinama (trenje. aerotehnika (grč. vazduholik. asroklinoskop (grč. nauka o atmosferi i njenom ispitivanju. aerolog (grč. pausis) slojevi atmosfe-re iznad 25 km gde je vazduh toliko razre-ñen da ne može podržati let aviona. asronavigacija (grč. aeromshanika (grč. zagrejavanje letilica itd. naus brod. aeg. taxis ureñenje) zool. aeg. aeg. aeg. aerometrija (grč. skopeo gledam) aparat za merenje količine prašine u vazduhu. eksploatacijom i istraživanjima). maglovit. avion za prevoz putnika na kraćim r asto janjima. eng. aeg. aeg. 2 Leksikon aeronautika (grč. mechanike) fiz. veliki aerodrom. aerozoli v. kartograf. aeroplan. aeg. aeropauza (grč. eng.). npr. metron mera) sprava za merenje napona krvnih sudova. aeroplan (grč. aeg. aerologija (grč. aeroskopija (grč. vazduhoplovstvo. aeg. aerokonvoj (grč. kamen koji pada iz vazduha. therapefa lečenje) med. nauka o merenju gustine i pritiska vazduha. aerotermodinamika (grč. lečenje udisanjem veštački zgusnutog ili razreñenog vazduha. skupština) javna priredba na aerodromu sa izvoñenjem vazduhoplovnih veština. lat. uvo) ned.

Takvi su pojmovi npr. berzanske zelenap!enje. ret. aeg. ajour) šupljikati. kao i pod vodom. ažio-kovto (fr. pribežište. azil (grč. gutanje vazduha. silovit. biljke koje rastu sasvim u vazduhu (supr. ažioter (fr. končastog sastava. nem. aerofilatelija (grč.) skupljanje samo onih maraka koje se upotrebljavaju u vazdušnom saobraćaju. a-sylos neopljačkan. azilum ignorancije (lat. izbegavanje vazduha. deo-nicama i sl. aeg. visokoparnost (bombastičnost) i preteranu kitnjastost. oboljenje koje se javlja naročito kod neuropata i histeričnih osoba. takoñe: epifite. grapho pišem) perspektivno snimanje raznih objekata. pomoću koga se ljudski glas može prenositi i čuti na 6—9 km. phos svetlost. azelija (grč. gra-pho pišem) najnoviji metod u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomoću snimaka iz vazduha. iz vazduha (aviona) fotografskim putem. nameštanje. baviti se ažiotažom. višak. celokupan rad oko izrade karata i planova na osnovu snimaka terena iz vazduha. azijanizam ret. igranje na berzi. . neman. ažurirati (fr. ajustage) odreñivanje (ili: udešavanje) propisne težine novca. aeg. utočište. azbest (grč. aeg. hartijama od vrednosti. udešavanje mere. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama. aeg. trćpos obrt. phos svetlost. phone glas) kuz. ala. syle pljačka hrama) sigurno sklonište. tzv. neudatost. phoneo zvučim) instru-ment. duvački instrumenti. razlika izmeñu nominalne i kursne vrednosti.. bujan. aeg. od njegovog konca izrañuju se tkanine za odela vatrogasaca. filtrum) filter u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propušta voda u cilju aera-cije. inače. pr. i 2. asbestos neugasan) mm. asbestos neugasan) med. pokreti biljaka prema mestima gde ima najviše (pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) vazduha. „Volju božiju izvoditi kao uzrok ne znači ništa drugo nego bežati u azilum ignorancije" (Spinoza). naročito zemljišta (terena). odnosno kiseonika. Tunnel) naročito napravljen hodnik u kojem se ispituju avioni i avionski modeli. plahovit čovek. ažiotirati (fr.: bog. aeroturbina (grč. tćpos mesto. 2. aerofon (grč. npr. geofite). pa i kod tuberkuloznih. pravo azila u meñunarodnom pravu: pravo političkih krivaca. gramma slovo. životna sila. lat. aeg. aeg. turbo vrtlog) sprava za pretvaranje energije vetrova u električnu energiju. metrfa merenje) 1. pun života. zygon jaram) neženjenost. aeg. magneziju-mov silikat. koji je imao dve karakteristične odlike: 1. neprikosnoveno mesto na kome progonjeni nalaze utočište. aerofotogrametrija (grč. preterano kitnjast govornik. igrati na berzi. aerofite (grč. profesionalni igrač na berzi. besan (obično o konju). jedne deonice. aerofagija (grč. dom za smeštaj i izdržavanje sirotinje. zavese u pozorištima i dr. agio) trg. aeg. a jour) tačan i brz u poslu. aeg. nezavidljivost. Asia. sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom ili zagušljivom vazduhu. flotta) „vazdušna flota". koji je pronašao Edison. a-. Aeroflot (grč. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscrpe te ne može više da mu posluži. za izolaciju.. doplata. aerofor (grč. agioter) špekulisati hartijama od vrednosti. aerotropizam (grč. vrsta profesionalne bolesti koja se javlja u radnika koji su dugo vremena udisali azbestnu prašinu. azgin (tur. aeg. phobeo bojim se. azeličai. entelehija i mnogi drugi. pomeranje. ejderha) zmaj. sloboda. 2. trgovanje novcem. nezauzetost. aerofoni instrumenti (grč. aerofobija (grč. aerofilter (grč. asylum ignorantie utočište neznanja) fil. veća vrednost jedne vrste novca. „stil iseckanih rečenica" sa jakim ritmičkim naglagpavanjem. aerotunel (grč. ažiotaža (fr. naziv sovjetske vazduhoplovne kompanije. phoros koji nosi) donosač vazduha. obaviti posao na vreme. jedna vrsta nesagorljivog minerala. filatelija. stvoren u maloazijskoj Joniji. neprikosno-ven. akcije. agio-conto) trg. praviti šupljike. ažur (fr. antički besednički stil. služi kao rñav toplonoša. račun o dobitku odnosno gubitku pri promeni jedne vrste novca. aeg. a-. agioteur) lice koje se profesionalno bavi špekulacijom hartijama od vrednosti. ajour) šupljika (na ženskom ruč-nom radu). doterivanje. vojnih begunaca i sl. od nominalne vrednosti. phagem jesti) med. Asianus) stanovnik Azije. azgm besan) 1. lat. aerofotografija (grč. azbestoza (grč. azigija (grč. ažistaža (fr. aždaja (tur. ažija (fr. bombastičan. metafizičke. Azijat (lat. v. ital. hartije od vrednosti i sl. hartija od vrednosti i sl. čudovište. aeg. . phytcn biljka) bog. ažuran (fr. na utočište u nekoj stranoj državi. agiotage) špekulacija. osion. azelia) neljubomornost.aerotopografija 18 azilum ignorancije aerotopografija (grč. onaj koji svršava povereni mu posao na vreme. aeg. pravac) bog. plašim se) strah od vazduha.

stoka. fig. Ayse živa) muslimansko žensko ime. redni broj 99. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu. rednog broja 7. grč. ein jedan. 1. gfgnomai nestajem. svečana priredbe u slavu nekog značajnog dogañaja ili neke ličnosti. tur. deo mašine za štampanje koji služi za stavljanje hartije. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne tačke podnevna. gotov. bez unošenja samostal-nih ličnih osećanja i shvatanja. Ajša (tur. akademičar. visoka škola za nauku ili umetnost. azoturija (grč. ajmana (tur. praznik beskvasnog hleba. nastavak ites) tin. akademik (grč. ajdamak (tur. gde su akademski držali kongres 1869. actus čin) pozorišni komad u jednom činu. ždrebac. budite pripravni. ajluk (tur.) draga. jedan od glavnih sastojaka vazduha (4/5). a ostali je deo pod vodom). azur. sin Telamona. ovaj čovek je bio sopstvenik vrta o kojem je reč pod 1)1. plata. einlegen staviti) štamp. akademičar (grč.bez. zyme kvasac. naima krv) med.. hajvan.) vrsta plave boje. azotos. akademski (grč. aitiologija (grč. Lavoazijeov naziv za nitrogen. dobrotvorne ustanova. malaksavanje. azotometar (grč. slojevi bez organskih ostataka. urem mokriti) med. nazva-ni po gradu Eisenachu u Tiringiji. zadužbina. koji se tiče ove. ajgir (tur. kralja salaminskog. hemijski element. krut. velikoj školi (univerzitetu). 2. sila) med. metron) aparat pomoću koga se utvrñuje koliko neka zemlja oranica sadrži u sebi amonijaka. Eisberg) ledeni breg. koji se tiče akademije. »sena ljubimica Muhamedova. znak N. ajzenaši pristalice Karla Marksa. jedan od glavnih uzroka nesposobnosti oploñavanja. v. rañam se) nauka o stvaranju anorganskoga. periodos) geol. uložak) muz. ajam (tur. hazir ola) spremajte se. hayir) sreća. a. azur (tur. air (tur. naziv za najvišu naučnu i umetničku ustanovu. a. hajvar. ajvar (tur. ajskastn (nem. Einsatz umetak. azotemija (grč. azotos. slabljenje. ajnc (nem. čestit. logia nauka) v. dušik. te je. usiljen. element atom-ske mase 14. vrt u blizini Atine gde je Platon poučavao u svojoj filozofiji. arhaik. spreman. školski. azur (fr. ajman. a-. atomska masa 254. aKademikćs) v. vent-en. ajnakter (nem. Aias) kit. azuran.) grupa veštačkih boja koja sadrži jednu azo-grupu vezanu za aromatični ugl>ovodonik. akademska rasprava strogo naučna raspra- . dynamis snaga.067. obrazovan na visokoj školi. koji pripada akademiji. pl.) v. nedostatak snage za život. plav mineral. Eis led. uplitanje. plava boja neba. akademik. ital. haydamak) batina. hazir) 2. dobar. ropsko podražavanje antičkih uzora.19 azima (grč. airli (tur. hayirli) srećan. eins jedan) v. Ajas (grč. zoo živim. as-samt strana) astr. azzurro) l. ledenjak (plovi po moru iz koga mu viri samo 1/7—1/4 zapremine. radnik koji stavlja drvo pod testeru. azurit (fr. a. zoon živo biće. ajvan (tur. prisustvo velike količine jedinjenja azo-ta u mokraći. plavetnilo. 4. haymana) 1. trovalentan. akademija. azotos. gotovan. azot (grč. aitfa uzrok. 2. akademizam (grč. azoogenija (grč. GGlato-nova filozofija. ajnštajnij(um). dakle. azojski period (grč. dobro. ljubavnica. azur. umetanje jednog muzičkog odeljka u drugi. ajnleger (nem. aKademikos) koji pripada visokoj. 5. kiselo testo) jevrejski pashalni beskvasni hleb. posle Ahilove smrti uzalud je želeo da dobije njegovo oružje. pilu. najstariji period Zemljine kore. oyum prorez) deo ama koji se stavlja konju na vrat. aKademikćs) član odgovarajućeg udruženja za unapreñenje nauke i umetnosti (akademije). motka. koji nije u stanju da održava život) hem. akademija (grč.bez. ogrlina. na noge! azurii (arap. karbonat bakra. korist. azurala (arap.zoon. aKademia od osobnog imena AKademos. aygir) pastuv. lat. aylik) dohodak. potpuni nedostatak muških oplodnih ćelija (spermatozoida) u izbačenom semenu. ili organskoga iz anorganskog. znak Es. kada je osnovana Nemačka socijalistička radnička partija. 3. azoodinamija (grč. pripravan. marva. akademac popularan naziv za pitomce Vojne akademije (nekada u Srbiji). najveći i posle Ahila najhrabriji grčki junak pod Trojom. Otkriven 1954. azo-bojs (grč. sperma seme) med. ajsberg (nem. 3. Kasten sanduk) hladnjača (za rashlañivanje pića i životnih namirnice podložnih kvarenju usled više temperature). aKademia. neradnik. a-zoon. ime dobio u čast Alberta Ajnštajna (1879 —1955). umnožavanje azotnih jedinjenja u krvi. Platonova škola. radioaktivan. skitnica.) v. bitanga. Axademeia) u likovnim umetnostima: pravac kod koga je težište u tome da se strogo pridržava tradicionalnih (antičkih) umetničkih oblika i pravila. zb<zg toga. zoon život) kol. 2. azimut (arap. azoik (grč. azoospermija (grč. ajnzac (nem. ajkuva (tur. a-. azotos. domaća životinja. više-manje. ua. nebesko plavetnilo.-tur. a-zoon. egiologija. poludeo i ubio se od žalosti.

akatagrafija (grč. akvatikum. vrsta skijanja na vodi akvašgadodgkoji vuče motorni čamac. akvamarin (lat. accarezzevole) muz. med. nezapaljiv. promena kože usled neprirodnost sluznoga sloja pokožice. akatalepsija (grč. a. akarecevole (ital. zelenaški nakupovati robu radi spekulacije. nepriličan. akantoza (grč. ljupko. akarecevolmente (ital. aqua. v. accapareur) nakupovalac. acqerellare) slikati vodenim bojama. akva Bineli (nlat. akvalung (lat. pelvis karlica) med. a-Katalektikos) poet. reč akakJa znači nevinost). a capella) kuz.ne. pedis noga) podvodni bicikl. kamerama i dr. akaparer (fr. nestalan. aKataleptos) nedokučljiv. providan poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode. a quadro) muz. akaša (ind. akvabatik (lat. aqua. akagrJa) neplodnost. akvadukt v. nautika. koja se peva. vrsta berila. nemanje srca. zbirka satiričnih. kod slobodnih zidara: simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč. akatističan (grč. fig. po svom ćefu. prekapnica. a-Kaustos) nesagorljiv. mekuštvo. akantologija (grč. neshvatanje. axampsfa) negipkost. nego stojeći ili u hodu. v. akatalektičan stih (grč. accarezzevolmente) tuz. potres mozga. a-. voda za umirivanje krvi (nazvana po pronalazaču Bineliju). bez. axantha bodlja. akak!a) bog. papilomi i dr. akvarelirati (ital. logia govor) lit. planus ravan) sp. aquaplaning) sp. akvaped (lat. fr. naročito na Veliku subotu. akvarel (ital. destilacijom prečišćena voda. akarpija (grč. akaša je starija od svih njih. akairologija (grč. akatist (grč. neprikladan govor. a capriccio) nuz. Kathtzo sednem) u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici. a-Katastatos) nepostojan. Africi. a-. akampsija (grč. aqua destillata) hen. podrugljivih pesama. stih klasičkih pesnika kod koga je poslednja stopa potpuna. grč. služi za posmatranje i proučavanje života u velikim dubinama (roni do 50 metara). akapLja bodlja. graphfa pisanje) med. ona je poslednje ishodište" (Dojsen). snabdeveno reflektorima. akacija (grč. omanje trnovito drvo koje raste u ist. a-. nečistoća krvi. aqua Binelli) farm. nemogućnost sreñivanja reči u rečenice (pri pisanju). četvoroglasno. koštani izraštaji u karličnoj duplji koji sužava ju karlicu i otežavaju poroñaj. aqua) voda. bathys dubok) plo-vilo napravljeno od stakla i plastike na električni pogon. agere voditi) prav. a. assarageg) zakupljivati radi dobiti. a-. axantha bodlja) ned. logia govor) nezgodan.) ronjenje i ispitivanje najdubljih delova okeana. akaustičan (grč. praćena hipertrofičnim promenama na koži. akantopelvis (grč. koji se ne peva sedeći. od koga se dobija gumarabika. aKatholikćs) hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri. akvanautika (lat. nepojmljiv. neuredan. široka daska vezana za motorni čamac koja služi za vožnju po vodi. ned. akva (lat. umiljato. samovoljno. horsko pevanje bez pratnje instrumenata. . pravo odvoñenja vode. student univerziteta. akvaplaning (eng. a kapričo (ital. calcul račun). nedostatak razumevanja. nemogućnost pijenja ili gutanja. akardija (grč. akataleptičan (grč. pes. akvarelist(a) (fr. aKathars(a) nečistoća.) fil. Kardfa srce) fiziol. malodušnost. a kapele (ital. u četiri glasa. u nezgodan čas. lung pluća) aparat koji roniocima omogućava disanje pod vodom. lat. acquerello) slika izrañena vodenim bojama. zgrčenost. aqua voda. nesposobnost vršenja bilo kakvih račun-skih operacija. naročito protestant. kao što su bradavice. akatarzija (grč. axatalepsfa) nesposobnost shvatanja suštine neke stvari. Etiopiji. bodljikava karlica. kao „prostorna supstancija". akalkulija (grč. akva destilata (lat. akatastatičan (grč. aKairos nezgodan. akademski grañanin slušalac. akvagij(um) (lat. akatolik (grč. aqua. po učenju Upanišada: etar. aqua. marinus morski) min. Kata. nena-klonost prema čistoći. pravo isuši-vanja zemljišta. Kataposis pijenje) med. „Akaša je ono iz čega sva bića proističu i u što se vraćaju. akatapozis (grč. stojeći. tj. akaparisati (fr. tj.akairologija 20 akvarelist(a) va. zelenaš koji zakupljuje robu u velikim količinama radi spekulacije. akarecevole. nepravilan (za groznicu). Hristu i svetiteljima. aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama. Kathfzo) ne sedeći. med. a kvadro (ital. eng. zakupac robe radi cphekulacije.. nepoi-manje. neshvatljiv. upotrebljava se i u farmaciji kao sredstvo za ublaža-vanje nadražaja sluzokože. ukrućenost udova. akvedukt. med. aqua. akvaplan (lat. prostor predstavljen kao materi j alni elemenat. akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode.ne. aqua.

kad lisica kaže da je grožñe kiselo. priznanica. akvizicija (lat. ili usvojiti kakav predlog. aquiescentia) umirenje. akme (grč. akvaterarij(um) (lat. akvatinta (lat. vodene biljke.adobivanje. akvestus konjugalis (nlat. spravlja se od šalitre i razreñene sumporne kiseline. blepo vidim) ned. aKinesfa) nepokretljivost. akvozitet (lat. poznavanje sredstava za lečenje rana. akoemetar (grč. aklimacija (nlat. 3. aklimatizirati (nlat. ergon delo) ned. acclimatisare) prila-goditi. prelomio stanje u razvoju bolesti. med. snažna voda. glavni predstavnik pesnikinja Ana Ahmatova. Akvarij(us) (lat. ovlašćeno lice koje. akezija (grč. prikuplja narudžbine za robu i mušterije. aidestos nezatvoren) Opt. a medved za žute kruške. vlažan. akvatikum (lat. uzetost živaca. aquarius) astr. vodeni. akijezis (grč. acedija. skupljač oglasa (za novine). akvizitor (lat. barovit. ukras u obliku orla na zabatu kuće. akirija (grč. slatkovodne životinje. akvijescirati (lat. acquisitum) nešto što je zadobiveno. aquiscere) umiriti. odomaćiti. acquisitor sticalac) trg. aklimatizacija. akognozija (grč. v. zajednička tekovina muža i žene. do kojih ne može: „Nisu ni bile zrele". akvatičan (lat. ret. a-. akmak (tur. nabavljanje. acquisitor) čovek koji nešto stiče. stečeno dobro. akenonoet v. acquisitio) tekovina. acclamatio) vršenje izbora prostim izvikivanjem. 3. sticanje. vodovod. anne (grč. aKKizomai pretvaram se) pretvaranje. akedija (grč. accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po aksridi pl. opšti naziv za veći broj kožnih oboljenja koja su meñusobno slična samo po spoljnem izgledu. naviknuti na neku tuñu klimu. kuapbv zagasito-plav. . aceridi. pretplatnika (na knjige i časopise) i sl. navikavanje na tuñu klimu. acclimatisatio) prilagoñavanje tuñem podneblju. aklimatacija (nlat. ime jednog sazvežña. lice koje prikuplja i nalazi nove osiguranike (za osiguravajuće zavode).akvarij(um) akvarij(um) (lat. astr. bez pojedinačnog glasanja. nauka o lečenju sečenjem. accollata. kanal. farm. fr. zarañuje. akvagijum. arh. nabavlja ili zadobiva. ne lomi zrake. budala. nabavljene. zarada. atiline (lat. z. oblik ruskog larpurlartizma. kišovit. bez pojedinačnog glasanja. umirivanje. koji ne prelama. aklimatizacija. acquestus conjuga-lis) prav. odomaćivanje. akumetar. npr. aklimatiziranje. akvedukt (lat. šiljak) med. akvizitum (lat. acclimatatio) v. akvatične biljke one koje rastu po barovitim mestima. stari rimski vodovod. akvozan (lat. aquositas) bogatstvo vodom. ak!k) crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i ñerdane. 1. terra zemlja) posuda u kojoj se drže i taje vodozemci (amfibije). acenonoet. fortis jak) hen. koji živi u vodi. akizam (grč. aquaticus) podvodan. fig. izabrati bez pojedinačnog _ glasanja. upotreba reči u prenesenom smislu. aqua. acclimatio) v. gnojnica. klicanje. mesto u apoteci gde se drži voda. aquila) pl. aklimatacija. akvatilije (lat. akte vrhunac. acquit) plaćanje. Vodolija (jedan od dvanaest nebeskih znakova). akinezija (grč. akov lek. ducere voditi) 1. akvila (lat. akvadukt. tj. izmirenje nekog dugovanja.. aquarium) staklena posuda s vodom u kojoj se čuvaju vodene biljke i vodene životinje (ribe i vodozemci). vodovodna cev. akolada (lat. kad se neko pravi da nešto ne mari. aklamacija (lat. a-. pristankom svih. čovek koji ne trpi ničiju vlast. uz platu ili proce-nat. aquatilia) zool. nesposobnost »sene da bude oploñena. aKedeia) v. stečeno. fig. slepilo za plavu boju. akiurgija (grč. akug£a) neprava upotreba jedne reči. 21 akolada akianoblepsija (grč. nauka o hirurškim operacijama. kišovitost. zadovoljiti. ital. aklimatizacija (nlat. kri-tično.. bubuljica. aKesis) v. pokraj vode. Kyesis trudnoća) ned. orlovi (orao suri i orao krstaš). 2. ukočenost jednog uda ili više udova. par aklamasjon (fr. collum vrat. god. pozdravljati klicanjem. acclamare izvikati) odo-bravati uzvikivanjem. akik (tur. aqua. akvijescsncija (lat. akmeizam stanje u ruskoj literaturi nastalo posle revolucije 1905. aquila) zool. akefalos (grč. prilagoñava™ podneblju. bogat vodom. tinta boja) gra-fička tehnika duboke štampe slična ba-kropisu po načinu štampanja. zool. akpe) med. aqua. aquaticum) prav. par acclamation) izvršiti izbor. acezija. 2. akvafortis (lat. aklastičan (grč. v. aćtak) glupan. aklimacija. aqua. ake lečenje. aki (fr. orao. uzvikivanje. aquosus) pun vode. jednoglasno. akviziter (lat. sprava za merenje stepena jačine čula sluha. akio čujem. prilagoñenje biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju. aklamirati (lat. močvaran. metron mera) med. grañevina podignuta preko reka ili dolina radi prevoñenja kanala za snabdevanje naselja vodom. gnosis poznavanje) med. aKephalos bezglav) sanjalica.

assoglmoder) podesiti. zglasilac. accreditivum) punomoćstvo. akreditirati (nlat. udešavajući. aKĆluthos) pomoćnik. udesiti (glasove. viljuška za zglašavanje. v. akonto. akordoar (fr. predujmiti. akordion (ital. akontirati (ital. nl. akordando (ital. accordatore) kuz. prijatno sazvučje tri tona ili više tonova. akratija (grč. assogrogage) prisajedi-niti. akranija (grč. otvoreno pismo kojim se primalac pisma umoljava da predavaču. akratoterme (grč. voj. ćelavost. a conto) uzimanje na račun. akorporirati (nlat. npr. kuz. udesiti. suprotno: ateizam. akolirati (fr. nečistoća. nlat. priraštaj. kotyledon udubljenje) il. poravnati se. voj. bog. na ime zarade ili primanja. akontacija (ital. . uvaženje. pridružiti. accoler) obgrliti. žice). accompagner) pratiti. akordirati (fr. accorporatio) sjedinjenje. akordamento (ital. akotiledone (grč. fr. accrementum) poraštaj. akosmija (grč. po svršenom parčetu. a-. saglasnost. glas. zglašavajući. unapred. med. zagrada. kad se dete rodi bez jednog dela ili bez cele lubanje. koji je u punoj snazi. akompanjist(a) (fr. odobriti. akrement (lat. utvrñenja i sl. namiriti se. zagrliti. o plaćanju nekog duga. akolast (grč. a-. a ne nadnicama. priznati. accommodement) udobno ureñivanje kuće. sobe i dr. zagraditi. porav-nati. akrescenziJa akorder (fr. asge) engleska mera za površinu. kuz. vezati za ggritke. akomodacija (lat. a ne nadnicom. na ime zarade ili primanja. upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma i neuralgičnih bolova. pregovarati i sporazumeti se o uslovima predaje nekog grada. po dešavanje. pripadanje. opunomoćiti. kote kosa) ned. slaganje. terme. akrep (arap. sporazumeti se. uzimanje unapred. unapred. accommodatio) udešavanje. akreditiv (nlat. 'aqrab. samo bog. do izvesne visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo). pratiti nečije pevanje (solo) instrumentom. tačkati. akorporacija (nlat. akolit (grč. Aconitum napellus) hem. akreditiranom. akoz lek. povećanje. accordamento) muz. pogodba. otuda: dati neki posao u akord.. = 4840 kvadratnih jardi (4046. akomodacija oka podešavanje očnog sočiva na razne dallne viñenja. plaćati taj posao po parčetu. dok su sve ostale stvari. akomodirati (lat. god. a-. ove-riti. akologija (grč. akonitin (grč. accordeur. aKolastos) neumeren čovek. accordo) ručna harmonika za razvlačenje. slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom. accommodare. zglaša-vati. aceordium) kuz. udešavanje muzičkih instrumenata. uopšte svaka otrovna životinja. udesiti se. bolestan izgled lica. jakrep. pripojiti. kosmos vasiona) filozofsko shvatanje po kome postoji. akomodman (fr. naročiti način plaćanja radnika. znak koji spaja više nota koje treba istovremeno svirati. „štimer".22 ramenu novoproizvedenog viteza. pa i sam svet. uzimanje predujma. zglasilo. kao jedino što doista živi.8 t2). a conto) uzeti (ili uzimati) na račun. tip. suma koja se uzima na račun. na račun. fet akompli (fr. akosmizam (grč. punomoćje. dopustiti. dati kredit. samo modifikacije božanstva. složiti. akompli (fr. uroñena nakaznost glave. priseo jiti. sloga. accompagner) pratilac. alkaloid koji se nalazi u korenu raznih vrsta jedića. trg. a-. akord (ital. ital. slagati. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona. poverenje. udešavanje. proždrljiva!]. sprovoditi.) tople lekovite vode sa vrlo malo mineralnih materija u sebi. predujam. izgladiti. akrescenzija (lat. staviti u za-grade. vansudsko poravnanje. a kong» (ital. u ime predujma. spojiti više stavova u trgovačkoj knjizi. accordo.. akr (eng. udešavanje instrumenata i glasova. pomagač pri vršenju svečanih službi u katoličkoj crkvi. dati posao u rad s tim da se plaća po svršenom poslu. a conto) trg. združenje. o sredstvima za lečenje rana. akomija (grč. akomodirati se. poravnanje. bez istinske stvarnosti. namestiti se udobno. accreditare) ovlastiti. akrep) škorpija. okončan. accordoir) muz. sprovodnik. a-. accord. do-brovollo predavanje nekog utvrñenja opsa-ñivaču. ne nadnicom. izravnati. tur. a-. ckrku-larni akreditiv akreditivno. accordando) kuz. krateia nemoć. žderonja. accompli) završen. ad. pronañena 1829. sporazum. bezdlačnost. zglašavanje. overenje. spojiti. na ime. kreditno pismo koje glasi na više lica ili trgovačkih kuća u raznim mestima. poverenje. onaj koji udešava (štimu-je) instrumente. poravna™ se. fr. akdniton jedić.crescere rasti) prira-štaj. akratos jak. fait accompli) svršen čin. ugovor. accorder) zglasiti. logia nauka) nauka o lekovima. akompanjirati (fr. svršen. akreditirati se steći ime. tj. na-goditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga. urediti. kćsmos uredan) neurednost. dovršen. kranfon lubanja) fiziol. bledilo.

oputa ime) veštačka skraćenica sastavljena od početnih slova ili početnih slova neke složene reči ili više reči. kljun lañe (kao pobedni znak na novcu). akropostija. akromfa) znat. akrizija (grč. akrisfa) nerasudnost. ahromazija. teško razumljiv. akronim (grč. brižlji-vost. akromatin v. opšti naziv za bolesti na krajnim delovima ruku i nogu. neodlučnost. krajnji udovi tela. onaj koji se hrani skakavcima. akroama) nešto što se čulo ili pggo treba da se čuje. bistra i veoma ljuta mirisa tečnost koja se stvara suvom destilacijom glicerina i nekih masti. akrokolije (grč. temeljitost. takoñe: bolesno zadebljanje kostiju i meka-nih delova tela. redak) pesma kod koje početna. graphfa. akrobateo idem na prstima) igrač na konopcu. oleum ulje) hen. akros) fil istraživanje prauzroka. polis grad) gornji grad. akros. akrotizam (grč. accriminatio) optužba. prevrtač. akribometrija (grč. gornji deo. aseg oštar. akropostija (grč. tačnost u govoru. Hthos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji delovi (glava. akromegalija (grč. kephale glava) znat. akroama (grč. akrobateo idem na prstima) veština izvoñenja telesnih vežbi kojima je cilj razvijanje snage. akros. stanje pre obrezanja (kod Jevreja). akromatopsija v. usnica. kolon ud) št. akroamatično predavanje strogo naučio predavanje za razliku od popularnoga). okrivljavanje. akromion. akroposthi'a) gornji deo kožice na muškom udu. karpos plod) bog. kiselina. ljuti. uopšte. ljutina. optuživanje. namerno izvedeno kretanje u vazduhu koje ne spada u ona kretanja koja se vrše u toku normalnog letenja. akridofag (grč. odseca. phagos žderač) skakavcojed. akromonosilabike (grč. pleće. akros. pisanje) tip. akroazis (grč. a katkada i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku reč. uroñena uvećanost udova koja se sastoji u nezgrapnosti i izobličenosti lica. akrfs skakavac. akroamatikos) koji je odreñen za slušanje. postupak pri radu kiselinama. akrobystfa) v. akros. akrimonija (lat. kao i ostalih perifer-nih delova tela. kome je potrebno usmeno objašnjenje. nekritičan. zarazno oboljenje koje se sastoji u bolu i utrnu-losti udova. krajnji. veštak u skakanju i prevrtanju u vazduhu. akroterion vrh. akromikrija (grč. odyne bol) ked. pri obre-zanju. akros. sophia mudrost) najviša mudrost. . u obliku predavanja. kratkoća jednoga ili više udova. gorčina. slemenu grañevina. ahromatin. neodreñenost stanja bolesti. akros. akrobistija (grč. akros. akrostih (grč. istraživanju i. akroliti (grč. akrobacija (grč. težnja za onim što je najviše u saznanju (teorijski akrotizam) i delanju (praktični akrotizam). oporost. savesnost. akrokarpičan (grč. akromazija v. aseg ljut) farm. čitanje. šiljatost glave. akropatija (grč. predavanje. pathos bolest) med. koji se (o novim organima) pojavljuje pri vrhu stabla (stabljike). pelivan. gipko-sti i okretnosti. akrobistija. akros. akrobateo idem na prstima) veština koju izvodi akrobat. akroterija (grč. ahromatopsija. akrogrami (grč. med. petalon list) bog. akrobatika (grč. naročito krajnjih. akriminacija (nlat. akrografija (grč. razgovor koji prija uvu (naročito za vreme jela kod starih Grka). stfchos niz. akro. akros. nosa. predavanje. akrobata) (grč. akribometar (grč. bazipetalan. monos jedini. akrije (lat. akros. poslednjeg uzroka stvari. jezika. akros. akribija (grč. vrh zgrade. npr. otpornost. u životu. akrolein (lat. akrokefalija (grč. syllabe slog) stihovi koji počinju poslednjim slogom prethodnog stiha. gradska tvrñava u Atini i ostalim grčkim gradovima. glavica) ark. -gramma slovo) pesme kod kojih stihovi počinju poslednjim slovima prethodnog stiha. akromion (grč. ruku i nogu. predavanje koje se sluša bez prekidanja (za razliku od onoga koje je u pitanjima i odgovorima). usmen.: Granap=Gradsko na-bavljačko preduzeće. donje vilice. <upr. akribologeomai biti tačan ili temeljit u istraživanju) savesnost. akros. rasuñivanja. bezbojna tečnost SN2 =SNSOON. njeni esteri i drugi de-rivati daju polimerizacijom prozirne plastične mase (poliakrilne smole). plećka. akribologija (grč. akritičan (grč. Akropolis (grč. ruke i noge) od kamena. akrilna kiselina hen. avij. tačan metron merim) sprava za tačno merenje veoma malih predmeta. tj. metron) tačno merenje. lopatica. akro. akros) predmetak u složenicama sa značenjem. pisanju. gornji. akritos neodlučan) koji nema sposobnosti suñenja. akros. megas velik) med. mikrćs mali) med. akribes. akrosofija (grč. šiljat. akroamatičan (grč. acrimonia) oštrina. biljke i životinje kao ukrasi na vrhu. koji se. koji nosi plod na vrhu. znat. nedostatak u sposobnosti rasuñivanja i ocenji-vanja.(grč. akribes. akros. akribeia) tačnost.akribija 23 akrotizam akrodinija (grč. akros. akropetalan (grč. opori lekovi. akrćasis) slušanje.

activus) v. akt (lat. živ. nekretnine). os) osni. koji vredi. activus. bez kostura. axine sekira. revnost. u likovnoj umetnosti: položaj u koji se namesti živ čovek kao pregled. aktiva (lat. aktivizam je etički zahtev da čovek ne sme da miruje sve dotle dok priroda čovekova. aktivisati (nlat. raditi) pl. delatnost. šake. axioma ugled. aktivacija (lat. pristalica aktivizma. dela apostola. odstraniti je. usta). koji radi. activi) pl. ahbp oca. aktivna trgovina ranije: izvozna trgovina. zrakova da izazovu hemijske promene. crtež ili slika nagog čovečjeg tela. activus delatan. još u službi. radni. onda su i meñu sobom jednake). od kojih sopstvenik ima koristi. razjaren) jarost. bradva. akta (lat. activa) trg. gram. acte) delo. activus) hemijska supstanca koja pokreće ili pojačava delovanje neke druge supstance. Aktentasche) torba za spise. pozitivni sastavni delovi jednog imanja. activus delatan) onaj koji je delatan. aksonometrija (grč. delanje. 2. akros. lat. radnje. actinaria) 3001. aktivnost (lat. acta apostolorum) pl. objekata koji sopstveniku ne donose nikakvu korist. akseničan. up. aktfs. akrofobija (grč. actum. v. akros. zrak) fiz. aktivirati. aktive (lat. negostoprimstvo. aksenija (grč. activus delatan) radan. activitas) živost. učenje o vrednostima. nadljubiča-stih. axis oca. aksiom (grč. acta od agere delati. act. aksiomatikos) sam sobom uvidljiv. akter (fr. razjarenost. pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. nlat. ustalački. istinit. v. imovina. javne radnje. okretan. aktiv-nost. 1. naročito sudska radnja. ubrza-vati. žive obično pojedinačno i često se odlikuju lepim bojama. tj. javni spis. activare) staviti u dejstvo. osovina. aktinizam (grč. radan. acta publica) pl. svojstvo sunčanih. aktinije (grč. neku stvar ili molbu smatrati svršenom. njegovim stalnim nastojanjem. agere delati. uši. cijanoza. metoda za odreñivanje tragova elementa pomoću ozračivanja uzorka neu-tronima u nuklearnom reaktoru. čin. salo. autoritet sam po sebi) sama sobom uvidljiva naučna istina. moruzge. timologija. teorija vrednosti. aksist (nem. raditi) fil. morske životinje iz porodice anto-zoa. aktivitet. aksijalni (lat. aktiv 2. aksilarni (lat. delovanje. praktično. v. za razliku od pasiva. koji dejstvuje. aksinomantija (grč. aktivizam (lat. fil. osovina. aktivist(a) (lat.. ne dospe do potpunog samosaznanja i samostalnosti. pregalački. radni. shvatanje da je za napredak čovečanstva od naročite važnosti razuman i stalan uticaj čovečjeg znanja i htenja na kulturu i život uopšte. ungere mazati) mazivo za osovine ili kola. actus. radno stanje (suprotno: pasiv). manteia proricanje) proricanje po sekirama. nedokažljiva istina. . designacija akata spisak akata koji se nalaze u jednoj svesci. potraživanje (suprotno: pasiva). 2. fr. koji označava delatnost) 1. državnim nad-leštvima itd. ne raditi po njoj ništa. actor vršilac. gram. svaka svečana javna radnja. aktinos sunčani zrak. akta apostolorum (lat. istina koja se ne može dokazati (npr. dela.: Nijedno tvrñenje ne može biti istovremeno i tačno i netačno. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela (nos. aheša) negostoljubivost. stopala. phobeomai bojim se) strah od pogleda s visine u nizinu. pospešavati. Achse osovina) „osovinaš". očevidna istina. aksungija (lat. naročito u sudu. activa) trg. dejstvo. axilla pazuho) pazušni. marljivost. mast. pospešiti. stavljanje u delovanje. logia nauka) fil. hemijsko dejstvo sunčanih zrakova. radnja. ili su mu čak od štete. vredan. okretnost. osovinski. radinost. axios vredan.akrofobija 24 aktinije aktiv (lat. mekanog tela. trg. aktivitet (nlat. aktivirati (nlat. hem. akroholija (grč. farm. one koje se tiču države. ubrzati. aktivi (nlat. pogurnuti. rasprava. acteur. radan) 1. aksiomatičan (grč. u studentskom životu: članovi studentskog odruženja koji obavezno moraju da učestvuju u svima priredbama i pojavama svog udruženja. imanje (novac. spisi koji se tiču nečega. grupa radioaktivnih elemenata koji u periodnom sistemu dolaze iza aktinijuma. aktfs. aktis. pojačavanje delatnosti. aktivan (lat. skupina najdelatnijih članova neke organizacije. učesnik u nekoj radnji ili u nekom dogañaju. activare) v. politički aktivist). izvršilac) glumac. metrfa) merenje osovine kod geometrijskih tela. radi u nekoj oblasti (npr. poz. ostaviti u akta ili ad akta priključiti aktima. suprotno: inaktivi. 2. aksiom. očevidan. activus delatan. onaj čija su potraživanja veća od dugovanja. aksiologija (grč.) med. akta publika (lat. aktentašna (nem. pl. aktinos) hek. u dejstvu. akrocijanoza (grč. aktivator (lat. eng. „osovine Berlin—Rim—Tokio". koji se ne dokazuje. pretres. hartije od vrednosti. tj. axis osovina. uvesti u aktivnu službu. akrćcholos jarostan. Kad su dve količine jednake trećoj. aksiomatika nauka o aksiomima. koja je uvukla svet u strahote drugog svetskog rata. aktinidi (grč.

akuzatorski krivični postupak optužni postupak. sprava kojom se meri j anina toplotnog zračenja Sunca. akuzatus (lat. aktis. ascusa-bilis) tužljiv. primorci. acuitas) šiljatost. redni broj 86. accusator) tužilac. aktu (lat. aktuelnost (fr. aktinograf (grč. poluvreme raspada 3. aktis. aktinoskopija (grč. actrice) glumica. akuzator. ostvarivanje. talasi niže frekvencije primenjuju se uglavnom zbog svog toplot-nog dejstva na žive organizme. therapeia lečenje) med. aktinična energija (grč. kažnjiv. actus) radnja. spol-no sjedinjavanje. po kome su sile i zakoni koji sada dejstvuju one iste sile koje su dejstvovale i u ranijim periodima Zemljine istorije. aktualan (lat. skopeo gledam) med. aktinografija (grč. metron mera) 1. aktis. gramma slovo) rendgenska slika. današnja zanimljivost. ispoljava se na organima za va-renje. znak As. odista. stvarnost. naročito: oštrina tona. accusatorius) prav.92 sek. aktinos zrak) fiz. aktinomorfan (grč. morphe oblik) bog. aktinomicete (lat. 2.. savremen. akuitet (nlat. goveda i svinja. koju prouzrokuje jedna gljivica zvezdasta oblika. koji je na dnevnom redu. mykes gljiva) ned. aktinidi. aktfs. energeia delo. aktis) hen. akuzator (lat. konča-sti mikroorganizmi na prelazu izmeñu bakterija i gljiva. dejstvo nekog leka na organizam. činjenički. ispitivanje. aktinos zrak) radioak-tivni izotop radona. a ne nešto supstancijalno. onaj koji se vodi na osnovu neke tužbe (suprotno: inkvizitorski krivični postupak). tuži-lački. actualiser) v. aktuelna energija živa sila. ostvariti.aktinij(um) 25 akuleiforman aktiti (grč. aktinometar (grč. privesti ili privoditi u delo. aktis. prozračavanje rendgenom. aktus (lat. princip prirodne istorije. agere raditi. sparivanje. zajednički naziv za energiju svih mogućih vrsta zrakova. advokat. grana astro-fizike koja proučava skupio zračenje nebeskih tela na gornjoj granici atmosfere. dan. aktrisa (fr. znak Ap. actuel) v. oni koji stanuju na obali. optužni. accusatus) tuženik. actualis) v. actus radnja) pozorišni komad u jednom činu. danost. današnjica. aculeiformis) žaokast. stvaran. ultravioletni nadljubiča-sti zraci. grana meteorologije koja proučava Sunčevu energiju u atmosferi. četvrti pa-dež (na pitanje: koga. aktinoidi v. akte strma obala) pl. aktinoterapija (grč. lečenje prirodnim i veštačkim svetlosnim i rend-genskim zracima. nlat. čin. supr. fr. aktualizacija (lat. zarazna bolest najpre opažena kod konja. aktinimetar (grč. aktuacija (nlat. aktualizam (lat. što). tužilac. prenošljiva i na ljude. svečan čin. aktualizo-vati. koji hemijski dejstvuje. optuže-nik. optužljiv. naročito geologije i bio-logije. aktis. aktis. aktualitet (lat. rentgenogram. optuživanje. ostvariva-ti. prouzrokovači aktino-mikoze (v. atomska masa 227. aktis. radioaktivan element. elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svetlosni ili toplotni zraci. aktis. aktualizovati (fr. aktor (lat. koji se odnosi neposredno na današnjicu. savremenost. suprotno: akuzatus. aktis. zastupnik. med. stvarno. metron metar) fiz. zrači H-zrake. atomska masa 219. actuatio) med. redni broj 89. teorija aktualiteta psi*. akuzabilan (lat. aktuelan (nlat. actualiser) činiti ili učiniti aktuelnim. zrakast. oštrina. aktinij(um) (grč. actualis. optužilac. actor) prav. aktis. nevidljivi. akuleiforman (lat. aktinski (grč. optuženje. accusatio) tuženje. aktinski zraci zraci sa hemij-skim dejstvom. istinit. aktinoelektricitet (grč. aktualizirati (fr. izdavalac punomoćja.). tužitelj. delo. Vuntovo shvatanje da je suština duše doživljaj svesti. školska svečanost. dat. kinetička energija. aktuelaost. zatim zracima iz raznih nuklearnih izvora (radijum i njegovi izotopi) i dr. actuel) sadašnji. aktovka (lat. actualisatio) privoñenje u delo. bodljikast. takoñe: instrument koji beleži promene (varijacije) u jačini sunčanih zrakova. jesu aktinski. graphia opis) nauka o zracima. koji hemijski razlaže. lečenje zracima. aktis. metron mera) fiz. sadašnja važnost. actu) u istini. aktis gen. akuzativ (lat. aparat za merenje jačine Rendgenovih zrakova pomoću selena. . današnji. akuzatorski (lat. pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i odlaze. aktuelan. aktinomikoza (grč. actualis) sadašnjost. accusare optužiti. ispitivanje pomoću Rendgenovih zrakova. ostvarenje. aktinogram (grč. actuarius) sudski pisar. aktuar (lat. instrument za merenje jačine hemijskog dejstva nekog svetlosnog izvora (aktinometar). actualis) fil. u plućima (zbog udisanja zarazne prašine gljivica) ili na površini kože ako je na njoj bilo ozleda. accusativus) gram. svečanost. Actinomyces) biol. grapho pišem) fiz. rad. aktis. aktinon (grč. aktualitet. aktinometrija (grč. hem. akuzacija (lat.

akut (lat. akcentuacija (fr. „prihvaćena". akupresura (lat. a druga akceptant— primalac). accoucheuse) babica. nauka o trudnoći. staviti. od dveju ugovoračkih strana. accentus naglasak. isticanje. prihvatljiv. accoucher) pomoći ženi da rodi. a obično traje do 40 dana. sagrañen tako da se reči i topovi mogu svuda lepo i jasno čuti. accepti latio) trg. crkva). acupressura pritisak iglom) med. accumulare) nagomil(av)-ati. akumulacija (lat. nlat. akoemetar. accentus naglasak) gram. poroditi. acceptabilis) primljiv. akuratan (lat. accentus) u izgovoru naglašavanjem naročito istaknuti jedan glas. akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha. aparat za skupljanje električne energije. valac. „sprejeta". metron mera) v. akumulirati (lat. acutus oštar. a kojim onaj na koga je menica vučena izjavljuje da će na sebe vučevu sumu o roku plaćanja isplatiti. prek. accentus circumflexus). akcept (lat. oštri naglasak. acceptibilitas) pri-mljivost. primljena menica. spojiti. slušam) fiz. 2. jedna je promitent — ponu-ñač. acutus accentus) gram. akustičan (grč. babičiti. odobriti. acceptare) primiti. koje se vrši na samoj trasiranoj menici i izražava rečima „primljena". steći. accentuation) gram. acceptus primljen. akcentuacija. prihvatljivost. ispravan. tačan. primljen od Kineza i Japanaca. accentus acutus) gram. prihvaćen) primanje menice. odeljenje bolnice u kome se vrše poroñaji. naglasak (sloga ili reči). ubrzanje. acceptans) primalac (kod svakog ugovora. metron mera) aparat za merenje ubr-zanja. akušerstvo (fr. priznati. accumulator gomilač. akcelerirati (lat. prihvatiti. akumulator (lat. spa-riti. oštrougli. akcen(a)t (lat. koji ubrzava. accumulatio nagomilava-nje) 1. akuplirati (fr. akustika (grč. nagomilavač) fiz. dvornice. akumetar (grč. skupljač. primaljstvo. vezivati dva po dva. podesan za primanje i prenop!enje zvuka (npr. akulturacija (eng. acus igla. akušeza (fr. grč. akceptant (lat. izvijeni naglasak (u grč. akceleracija (lat. koji se sastoji u tome da se u obolelo mesto zabadaju igle. akcepta (lat. pri izgovoru. acutus) oštar. poroñaju i babinjama. sloga ili neke reči putem naglašavanja. gravis. acculturation) l. akcentovanje (lat. zaustavljanje krvi pritiskom krvnog suda metalnom iglom. akceptilacija (lat. akumulacija kapitala uvećavanje kapitala time što se deo profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se preduzeće ili poslovi proširili. akutia bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdra-vljenjem ili smrću. akceptabilan (nlat. odobra-. slog ili neku reč. kao u molra. cirkumfleks. akcentus cirkumfleksus (lat. akceptirati. akceptirati menicu obvezati se na plaćanje menice plamenom zabeleškom na samoj menici. prihodi. akcent. kod nas: odvajanje od postignutog nego dohotka izvesnog dela radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenje preduzeća i investicija. akutan bol iznenadan i veoma jak bol. accepta) pl. accoucher) babištvo. nauka o akcentima. . acceptare) primalac. nauka o zvuku. accoucheur) lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i poroñajem. koji prisiljava na brzo rešenje. naglašavanje. akuširati (fr. akušersko odeljenje med. ubrzavanje. acceptare) v. akceptovati (lat. accelerativus) ubrzavan. i fr. akustikos. vez. accelerare) ubrzati. uno-šenje u knjigu nekog duga kao plaćenog pre no što je stvarno plaćen. akcentologija (lat. gramatici. akcentovati (lat. poroditi se. 2. akcentus akutus (lat. reč kojom se izražava primanje menice. novac. grč. akcept. akcelerometar (lat. akceptirati (lat. dohoci. način lečenja nekih bolesti. znak za obeležavanje naglaska. ubr-zavati. uredan. acupictura) vezenje. accoupler) sparivati. stavljati ak-cente na reči. oštri akcent. gram. porañati se. gramatici). akceptibilitet (nlat. trasat. akut. paciscenata. akutangularan (lat. akupiktura (nlat. accentus) gram. pozori1pte. primalac jedne na sebe vučene menice. ubrzavajući. usvojljiv. akupunktura (lat. accentus gravis) gram. accelerare ubrzavati. up. savestan. punctura bod) med. nagomilavač. akutan (lat. sticati. ret. akceptor (lat. angularis ugaoni) kom. preuzi-manje i usvajanje elemenata tuñih kultura. akuo čujem. logia nauka) gram. akušer (fr. jednog glasa. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao naglašena. akceptacija (nlat. akuo čujem. nagomilavanje (reči i izraza). modernizacija (primitivne) kulture.akulturacija 26 akceptor akcelerativan (nlat. acceptatio cambii) primanje menice. v. stavljanje znakova za naglašavanje reči (akcenata). primalja. spajati. accuratus) brižljiv. teški naglasak (u grč. akuo čujem) koji odgovara zahtevima akustike. acceleratio) fiz. akcentus gravis (lat.

rumen. alabastros. čovek koji je primljen u službu kao pripravnik. akcidence (lat. izbor jela po jelovniku. halal. druga nagrada. prvi deo večeri neposredno posle zalaska sunca. Al-kuran itd. akcesist(a) (lat. accidentalia) slučajnosti. a la carte) prema jelovniku. posrednik.akcepcija 27 privreñivanje. (arap. 3. koja onome koji je poseduje ispunjava sve što zaželi. 2. akcesit (lat.(ar. halayik) 1. preduzimlji-vost. al (tur. delanje) radni. lat. desiti se) nebitna. alajka (tur. poluprovidno staklo. oporezovati. opaziti. po. accise) odrediti prirez. usvajanje. parada. akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je cilj zajednički rad i zajedničko . npr. a 1a) kao. odeljenje konjanika. eng. akcipirati (lat. uzgredan. razumeti. akcidens (lat. tip. accisia. akcionator (nlat. alal im (mu) vera bravo! odlično! akcepcija (lat. slučaj. sopstvenik deonica nekog trgovačkog ili industrijskog preduzeća. naučiti. accessus pristupanje. stupanje na vlast. sporedna. prihvatanje. accise) onaj koji plaća prirez. trošarinu. a la bonne heure) u dobri čas. pokvarena. tur. nemoralna žena. poreznik. u vodi teško rastvorljiv. trošarinu. deonica. slučajne osobine neke stvari.. accessorius) sporedan. pri-laz. sluškinja. pomoćni. accidere. tužilac. što je promenljive ili slučajno u njoj. accidens. akcesija (lat. accidere) pl. umetnička drljotina (po karijskom gradu Ala-banda. a što bi moglo biti i drukčije pa da se suština te stvari ne promeni. accidere dogañati se) prirez. robinja. optuživati. action) radnja. Aladin. Aladnnova lampa. delatnost. accessus. akcionirati (lat. accidentalis) v. slučajna zarada. učešće sa izvesnim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom preduzeću i dokument o tome učešću. priraštaj. slučajan. alay-beyi) zapovednik nad odeljenjem pešadije (bataljonom) ili konjice (eskadronom). delanje. alal. vreme četvrte molitve muhamedanaca. prvi mrak. akcidencija (lat. pripravnik u službi ili zvanju. alaj (tur. naročita. ala breve takt (ital. helal ono pggo je pravedno) blagoslov. alabaster (grč. 2. ak§am) l. akcionar (fr. deoničar. alabastrum) št. alay bayragi) glavna vojnička zastava. akcioni (lat. alabandizam umetničko ošljarenje. ono što još pripada glavnoj stvari. društvo osnovano na podlozi uplaćenih akcija. sporedan posao. med. sporednosti. napad groznice. alajbegova slama ono što nema vlasnika. fini. al. lat. acctionnaire) trg. accidentialis) nebitan. zalazak sunca. u izrazima: neka mu je alal neka mu je prosto. akcidencijalan. a la (fr. ono o čemu niko ne vodi računa. često se upotrebljava i el i ul. svetina. slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstan-cije). svečana povorka. akšam (tur. hartija od vrednosti i sl. mnoštvo. actio tužba) tužiti. sporedna nagrada. naročiti štamparski poslovi za koje se traži stručno spremni slagači. gomila. accessit) pohvalnica (učeniku pri razdeljivanju nagrada u školi). accise) trošarinac. »sena opaka jezika. Aladin glavni junak u priči o čarobnoj svetiljci (objavljenoj u poznatoj arapskoj zbirci pripovedaka „Hiljadu i jedna noć"). akcizirati (fr. prila-zak. fr. accedere) pristup. alay) vojska. koji se tiče dejstva. stupanje u neko nadleštvo radi sti-canja prakse u poslovima. accipere) primiti. akcioiiradi-jus avij. po ugledu na nešto. koje nisu bitne. primanje nekog praznika u sud radi praktičnog vežbanja. akcidentalije (lat. jezičara. accise. akcidencijalan (nlat. actionator) tužitelj. accedere pristupiti. Aladinova lampa v. alaj-beg (tur. opažati. de-latni. odstojanje koje može avion da preñe i da se vrati na polaznu tačku bez spuštanja i uzimanja pogonskog materijala. koji nema veze sa suštinom stvari. obrazaca. na probu. akcesoran (nlat. veoma tvrda vrsta gipsa. alaj-barjak (tur. alkohol. osetiti. op-tužiti. alev. shvatiti. akcizant (fr. alabastersko staklo mutno. a la bon-er (fr. al-) arapski član. nlat. odn. čuti. gde je vladao rñav umetnički ukus). udeo. po zalasku sunca. actio rad. dejstvo. raspusna. izrada tablica. akcidentalan (nlat. al-kali. sreća. akces (lat. akcija (lat. accessio) pristupanje. usvojene značenje neke reči. acceptio) primanje. poput (čega). actio. akcizor (fr. akciza (fr. senzal. a la breve takt) takt od četiri četvrtine koji se broji. član nekog akcionarskog društva. accidere dogoditi se. trg. accidentia) ono što u jednoj stvari nije bitno. osećati. sporedan. alabastar. pristup) početnik. ružičast. a la kart (fr. diri-guje na dva poteza umesto na četiri. trošarina. al) otvoreno crven.

albino (um. halasz) onaj koji se bavi ribolo-vom. all'arme) voj. oprostiti se. allantos kobasica. al crven. alarmiste) raznosač uznemiru-jućih vesti. oruñe. albifikacija. albumen) hem. maraka itd. supr. prćija. knjiga sa belim listovima. po zapadnjački (za razliku od turskog. obespokojiti. Alba Graeca) jedan od starih naziva za Beograd. alaliti. halaliti (tur. Alman Nemac) vrsta sablje nemačke izrade. albedo (lat. albacija (nlat. ala marna (ital. strah. alaturka (ital. Alba Greka (lat. tj. allatus donesen) pl. albification) v. nemogućnost izgovaranja artikulisanih glasova usled poremećaja u govoriim organima. albatio) beljenje. danas samo pesničko ime Velike Britanije. allas. izrada tipografskih ploča fotografskim putem. neobuzdan čovek. alafranka (ital. alla franca) na evropski način. alativ (fr. pokloniti. Alemanne) gladnica.000 listova). albatros (eng. začedna bešika. albus beo) med. pravi bog.alalija 28 albuminimetar alalija (grč. po turski (za razliku od evropskog. obespokojavajući. albacija. Albion (kelt. alas (mañ. gramežljivac. alla turca) na turski način. omotač zametka kod viših kičmenjaka (sisara. riñan. albolit (lat. alatio. alarmist (fr. minhenskom fotografu Jozefu Albertu (1825—1886). 2. allantos kobasica) med. albus beo) duga bela tunika kod starih Rimljana. alarmer) uzbuniti. supr. posrebravanje metala. najednom slikati. usled čega koža i kosa izgledaju bele. alumen) stipsa. nespokojstvo. albus beo. pozvati ka oružju. a oči crvenkaste. lat. miraz. osnovao je vojvoda Albert od Saksen-Tešena (1738—1822). alba (lat. književnosti i kulture. potpuno belo telo imalo bi albedo =1. nasledio odsustvo bojene materije.: alafrZnka. napad na nekog grdnjama. albifikacija (nlat. alantoida (grč. crtežima i sl. alaman (nem. beli feldspat. albumin (lat. alatracija (nlat. halas. a-ilah) bbg. spomenar. toksikon otrov) hem.: alaturka. albus beo) min. allas. grč. pigmenta u koži kod ljudi i životinja. fig. at konj) alatast konj. Albertina zbirka crteža i gravira u Beču. pozdraviti se. koji uznemiruje. allas. allatif) u ugro-finskoj jezičkoj grupi naziv za padež kojim se obeležava predmet kome je upućena neka radnja. jedna od najbogatijih u Evropi (preko 600. alatus krilat) davanje krila. vid. oblik) zool. pustahija. allatura. alarmirati (fr. Alaun. album belo) belina. albuminat (lat. alarm (fr. islamskog). „brdska zemlja") staro. lat. donositi. košulja katoličkih sveštenika za vreme mise. afferre donositi) prav. albugo) med. bela. alarme. miraz. albertotipija tip. pomaže kod gmizavaca i ptica disanje. belančevina. bez prethodnog gruntiranja. svetao. velika bela morska ptica koja nagoveštava buru. nazvane po pronalazaču. lat. poštanskih karata sa slikama. začednica. poziv ili znak ka oružju. alarmant) uznemiravan. alantotoksikon (grč. oznaka da kompoziciju treba izvesti u tempu marša. koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost. na kome će se ostvariti neka radnja. lalein brbljati) med. albumen) hem. knjiga za skupljanje fotografija. ribar. po evropski. alah (arap. sjajan) broj koji pokazuje moć odbijanja svetlosti od tela koje samo ne svetli. zabrinutost. albumen (lat. alantijazis (grč. albino. koju treba ispuniti slikama u boji. a-. sve ono što »sena donese sobom kad se udaje. alata (lat. afferre doneti. albumen. sjajanje metala. tobožnje pretvaranje bakra u srebro. ubrzanje. botulizam. alacija (nlat. alaun (nem. instrument za odreñivanje količine belančevine u mokraći. grč. alat (arap. naročito bakra. uznemiriti. ala prima (ital. albugo (lat. alat. riba i gmizavaca). požurivanje. album (lat. od helal) l. koračnice. orijentalskog. u zbunjivati. allatratio) lajanje na. onaj koji boluje od albinizma. a kod sisara još i ishranjivanje zametka. zastrašiti. ital. albus beo) med. jer bi odbilo svu svetlost. alla prima) slik. Hthos kamen) vrsta odličnog belog cementa. alantoidna tečnost zool. albus beo. praviti uzbunu. do zemlje duga. belančevinasta materija. albatross) zool. odmah. dodatak u novcu za izdržavanje kuće. albanologija nauka koja se bavi proučavanjem albanskog jezika. albumen belance) hem. alat) pribor. albinizam (lat. albit (lat. uzbuna. alamanka (tur. alla marcia) iuz. nemir. bela mrlja na rožnjači oka. alat (tur. materija koja u sebi sadrži belančevine. eidos izgled. naročito ručni. oboljenje usled trovanja kobasicom. oprostiti se na rastanku. tur. tečnost koja se nalazi izmeñu alantoide i amniona. alatura (nlat.. sve što je potrebno za rad. metron mera) hem. uznemirujući. otrov koji se razvija u pokvarenim džigernjačama i krvavicama. alarmantan (fr. spomen-knjiga. albuminimetar (lat. belančevina. albanolog stručnjak za albanologiju. zapadnjačkog). .

alge (lat. mat. male duplje. rythmcs) v. albumen. alev (pere. račun simbolima po odreñenim zakonima. aleator) igrač kockom.) astr. ale! (fr. god. allegata) pl.. aleatorna promenljive: slučajna promenljive. albuminozan (nlat.. „volovsko oko". al-gebr) kat. jamice i mehurići u pojedinim delovima tela. talofite sa biljnim zelenilom (hlorofilom). alegat (lat. jedan deo ušne šupljine u kojoj se skuplja ušna mast. trbuh. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa. lagneia obljuba) med. tj. alveole (lat. alvearij(um) (lat. u sazvežñu „Bika". koji odgovara litogra-fiji. 2. četiri osnovne računske radnje i udžbenik o tome (izraz potiče od arapskog matematičara Mohameda ibn Musa Alharizmi). aldumaš (tur. voštane ćelije u pčelinjem saću. pokušaj jedne matematičke ili simbolič-ke logike. algoritam. izmet. algaritam (arap.'. aleatorium) igračnica. aldim akcesi) čašćenje koje čini kupac nakon kupovine na pazaru ili u čaršiji. alkohol lišen jednog dela vodonika. „sastavljanje razdvojenih delova". plamene boje. algofon (grč. aleator (lat. algos bol. helvaci) onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka. algos bol. alegata (lat. sad kud puklo da puklo! Cezare-ve reči kada je prešao Rubikon. phonos ubistvo) med. anat. aleatiko (ital. algrafija (grč. alga. izlučivanje belančevine mokraćom. alvaluk (tur. alvus) anat. dakle. stolica. otuda i naziv. med. napojnica. aldehid (nlat. graphfa) tip. Aldebaran (arap. supstance izmeñu belančevina i peptona koje se stvaraju u želucu i gušterači za vreme varenja. idi. algos bol. aldum (tur. okrecima. algolagnija (grč. ureo mokrim) med. halva. algologija (lat. rythmos) v.. alea kocka) slučajan. ćelijski. 2. na-vod. aldobrandinska svadba rimska zidna slika pronañena 1606. allez) hajdete. uživanje u bolu. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama.. dehydrogenatus li-šen vodonika) hen. deo matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomoću opštih znakova. albumoze (lat. algonkij(um) "(prema nazivu grupe indijan-sk ih plemen a Sev ern e A mer ik e — . alvearium) košnica. allegatum) navedeno mesto. nastao usled bola. aldim) zlato. pripadala je kardi-nalu Aldobrandiniju. alea kocka. od kojih se razlikuju uglavnom po tome što im nedostaju neke amino-kiseline i što su nerastvorl>ive. algetičan (grč. nagrada. algebrist(a) onaj koji se bavi algebrom. izvoñenje. rythmos odnos) 1. kockarnica. albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvañena i na toplom vazduhu osušena belančevina. algaritam. najčešće algi. aleatorika (lat. veština računanja.) crven. albuminosus) koji sadrži belančevinu. grč. opšte usvojen način pripreme za digitalne računare. helva) v. mesta navedena iz drugih dela. (boza). grč. alea kocka. alvadžija (tur. albuminurija (lat. spasmos grč) med. algema) med. bolesti bubrega i dr. kukuruznog brašna i dr. napred! alea jakta est (lat. pozivanje na neki zakon. bolešljiv. algoritam (arap. u srednjem veku upotrebljavali su se i izrazi algorizam. grč. algeo osećam bol) bolan. alveolaris) koji se tiče zubnih ležišta. nauka o algama. organska hemijska tečnost ljuta mirisa. grč. algae) bot. okreni. bol živaca. albuminoidi (lat. algospazmus (grč. uputstva. helvahk) napojnica. ležišta za zube u vilicama. šgućni mehurići u kojima se vrši izmena gasova za vreme disanja i dr. algama (grč. ćelijast. neuralgija. npr. al-veolarni živci vilični živci. izvoñenje koje se temelji na slučajnosti. alva (tur. logički algoritam pokuša] da se logičke operacije zamene ciframa i računskim metodama. nastala je u novoj muzici svoćenjem kompozicije na niz obrazaca čiji se poredak prepušta volji izvoñača. pče-lanik. albus beo) ned. kriptogamne vodene biljke. grč. alveolaran (nlat. albus beo) fiziol. grč mišića praćen bolom. bol. algija (grč. aleatico) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muska-tovog grožña. čast koju daje obično onaj koji obuče nešto novo. alcohol. alea kocka) muz. algebra (arap. aleatorij(um) (lat. zvezda prve veličine. kocka je bačena. alea jacta est) posl. algorizam (arap. udžbenik algebre. algeo osećam bol) med. belančevit. požuda za bolom. izraz koji obuhvata mazohizamm sadizam. bescvetnice. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim pločama. alveoli) l. logia) bog. konačno sam se odlučio na neko delo. aleatorni (lat. znalac algebre. kockar. igrač na sreću. slastičar.albuminozan 29 Algonki) pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi tragovi života. algoritam. trnka. algivitom ugalj stvoren od ostataka vodenih biljaka. jasno crvene svetlosti. alvus (lat. kao znak šećerne bolesti.

u HUP veku. v. alexo branim. allegoreo drukčije izražavam. alegorist(a) (grč. protivotrovni. allegatio) navoñenje. alegramente. brzo. u ponoći kao u po dana" (nar. sa žarom. vrlo »sivo. alegro ma non tropo (ital. aleksin (grč. aleksit (grč. alegro (ital. pozivanje na spis. vrlo veselo. pesma). alektriomantija (grč.) nauka o protivotro-vima. aleksiteričan (grč. koji je osnovao 331. otuda: aleksandrij- ska biblioteka. primamljivanje. phtefro unittavam. šetalište izmeñu dva reda drveća. alegro kon fuoko (ital. alegoričan (grč. allegro) muz. aleksandrinstvo naučio sitničarstvo. a-. aleksandrinac poet. alegro vivace) muz. iz HP veka. koji potiče iz Aleksandrije. allegro maestoso) muz. alexo branim. aleksandrijski gramati-čari. alexo branim) med. alegro moderato (ital. šesto-stopni stih sa cezurom posle šestog sloga. allegro moderato) muz. allegro assai) muz. allegro con fuoco) muz. mache borba) borba petlova (kao slika istinske borbe kod starih Grka bila veoma omilje-na zabava). allegro con brio) muz. hallal. v. alektryon petao. uzburkano. alegro di molto (ital. allelon meñusobni. suva učenost radi učenosti. alektriomahija (grč. alegro. allegrissimo) muz. u prirodi i životinjskom svetu. allegoreo) slikovito govoriti ili pisati. čist rad (u bakrorezu). alegro di molto. man-tef a proricanje) proricanje po pevanju petlova. vatreno. alexeterios) koji dejstvuje kao protivotrov. strasno i brzo. vrlo veselo. izazivanje draži. uticaj) nauka koja se bavi proučavanjem biohemijskih uticaja izmeñu biljaka. kao npr. manje veselo. u slikama. slikovit govor. brzo. aleksija (grč. što življe. veselo. manje brzo nego u alegro. slikovito objašnjenje pojma ili misli. allegoria) poet. alejkum selam (tur. izražavati misli zavijeno. allelophthorfa) fil. alegro kon fuoko. alegreto (ital. allegro ma pop troppo) muz. alegorisati. umereno veselo. hilel jah hvalite boga) pripev u crkvenim pesmama. allegorikćs) onaj koji prikazuje nešto u slikama. tvrñenje. allegro con spirito) muz. simbol) neki dragi kamen „spram koga se vidi večerati. po-morskog grada u Donjem Egiptu. allelon naizmeničan. »sivo. navoñenje činjenica. živo i brzo. uzan prolaz. zavijen. pored ostalih mnogih značenja. za nemilosrdnom meñusobnom borbom i uni-štavanjem.) min. allegretto) muz. u arapskom. 'alaykum-u-ssalam) muslimanski pozdrav: mir meñu vama! aleksandrijski koji se dogodio u Aleksan-driji. allegro con moto) muz. štitim) hem. naročito protivotrov. umereno alegreto. alegro kon spirito (ital. umereno brzo. alegro kon brio. govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije. alektryon petao. bez ikakve veze sa stvarnim životom. alegorisati (grč. allee) drvored. alegro kon brio (ital. alegro vivače (ital. aleloftorija (grč. up. Aleksandar Veliki i bio je u prvim vekovima pre i posle naše ere glavno sedište grčkog obrazovanje i grčke književnosti. allectatio) mamljenje. sredstvo protiv groznice. alegro asai (ital. allegramente) v. alegorija (grč. pre n. alegrisimo (ital. drukčije prikazujem) v. nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom. a ne direktno. lexis govor) psih. dvanaesterac. alegro asai. alegro kon mogo (ital. protivotrov. uzaja-mni. kao imenica: komad koji treba izvoditi veselo. vrsta dragog kamena. izraz kojim je Aristotelo nazvao nagon. alegro non tango (ital. . a ne rečima koje ih direktno izražavaju. sa dostojanstvom. v. aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka. odmereno hitro. pat-hos doživljaj. alegro kon brio. alam znak. rug vatra) med. aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih naučnika-tumača. aleja (fr. sredstvo za spasavanje i pomoć. hitro. alegorizirati (grč. allegro pop tanto) muz. aleksandrit (grč. allegorikos) iskazan slikom. klasičan stih Francuza. allegro furioso) muz. v. alegrisimo. alelopatija (grč. pharmakon lek) med. aleksandrijski filozofi (aleksan-drijska škola). alem (arap. aleksifarmacija (grč. ne odviše brzo. allegrettino) muz. patološka nesposobnost da se pisane ili štampane reči čitaju sa razumevanjem (dolazi usled povrede velikog mozga). manje živo. lek protiv trovanja. alegro maestozo (ital. svaka materija krvnog seruma koja rastvara strane ćelice. živahno.e.alegacija ZO alegacija (lat. allegro di molto) muz. aleluja (hebr. alektacija (lat. alegramente (ital. slikovito. delo ili pisca. ova reč znači i pozlaćene jabuka na vrhu minareta. aleksipiretikon (grč. alegrisimo. alegro kon spirito. slikovit. aleksiterijum. alegretino (ital. aleksifarmakon (grč. i dr. aliluja. Septua-ginta. ne mnogo brzo. delovanje. pesma u slavu boga. alegro furiozo (ital. alexo pomažem.

fig. alef (hebr. drugde. v. umerenog tempa (nemačkog porekla). aliquoties) koji se sadrži u većem broju bez ostatka. alijenirati (lat. npr. alloios. a limine. duševno rastrojstvo. v. aleiteza (grč. novac za izdržavanje i vaspitanje vanbračne dece. aliquoties) mat. smesta. alikvotan (lat. okruglasta i kristalizovana organska tvar. tj. drukčije. philos prijatelj) prijatelj istine.ne. aleph) prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma. alijaža (fr. alethes istinit. alienisme) med. nedostatak limfnih žlezda. sem toga. alijaža. dokazati svoj alibi znači: dokazati da u izvesno vreme nisam bio na izvesnom mestu. alen-tato. npr. god. aleuron pšenično brašno. premamiti (mušterije). ergon) med. alimentirati (nlat. trovanje hranom. bračna veza. 6 su alikvote broja 12. levantinske broć.alemanda 31 alimfija smesa. legirati. broj koji se sadrži u drugom broju bez ostatka. aleuron (grč. savez. alikvaitan (lat. alkkvotan. izdržavanje. v. prodaja. pathos) ned. allemande) muz. aleluja. alentando. za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Nemačku „Alemanj". alimentacija (lat. alibi) prav. alligare) sliti. primesak. alligatore. ustupiti drugom (pravo ili svoji-nu). alimentatio hranjenje) ishrana. ergon) med. poludeti. allos. odlučno (npr. alfa. aleurometar (grč. alikvota (lat. prijateljstvo. razmena. aleuromantija (grč. a limine (lat. alentato (ital. legura. lat. supr. ludilo. alimentare) ishranjiva-ti. allentando) muz. allentato) muz. alienatio) otuñivanje. logia) nauka (ili: učenje) o istini. slitina. zalog. alija (arap. mantefa) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu. koren broća.). ponudu. alijas (lat. Z. aliment(a) (1. slična zrncu. aletofil (grč. aleuron brašno. aliquantum) mat. alergičan (grč. a. alijevacija (lat. stvarna neprisutnost jedne osobe na nekom mestu. 4. američki krokodil. aleuron pšenično brašno) bog. med. gde je ta ista osoba. u biljnim ćelijama. Alemannen) staronemački naziv glavnog i najvećeg dela stanovništva južne Nemačke. oroñavanje. alizari (šp. alergeni (grč. alimenta) pl. alizari) bog. filalet. alizarin (šp. Pruske i Austrije 1815. alijenist(a) (fr. alienatio mentis). otuñiti. otu-ñenje. aleuronat (grč. aleuron pšenično brašno) bog. lepi ili sveti savez izmeñu Rusije. alimentarna intoksikacija med. alergija (grč. onaj koji voli istinu. Sveta alijansa (fr. primesa. obično: aliirati se. alicante) vrsta španskog vina iz okoline grada Alikante. promenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom ranije bio zaražen. alopatija. alentando (ital. alopat. svečana. aleopat (grč. odvratiti. alijenizam (lat. alias) inače. alienus tuñ. alet (arap. alijansa (fr. otu-ñivati. bez. pathos bolest) lged. aligacija (lat. na drugom mestu. igra u 2/4 ili 4/4 taktu. udruživanje. odstupanje od prirodnog stanja. aligirati (lat. allos drugi. dok je ranije dobivana iz korena broća. zadržavajući. alloios drukčiji. duhovno ra-strojstvo (lat. zemlja u kojoj žive Alemani). thesis položaj. slivati. alimfija (grč. s praga) odmah. sklopiti savez. vanbračne dece. drugim putem. alibi (lat. supstancije životinjskog ili biljnog porekla koje u preosetljivih osoba izazivaju alergiju. izdržavati. 2. allos. odbiti neki predlog. fr. alikante (šp. svezati brakom. usporavajući. kajman. onaj koji po nekom zaveštanju prima izdržavanje. aletheia istina. savet i sl. belančevina koja se nalazi u pšenici. alizari) hen. metanje) med. alimentarius) prav. v. prisustvo stranih tela u čovečjem organizmu i bolest koja usled toga nastaje. alliage) v. počasna haljina kojom je sultan darivao vezire. npr. udružiti. allos drugi. koji se sadrži u većem broju. allier) vezati savezom. šp. aleopatija (grč. alieniste) lekar za duševne bolesti. Alemani (nem. koji pati od alergije. alienare) prav. lepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena. iste vrednosti kao i indigova modra boja. . opri-jateljiti. dodatak. belle alliance). u odreñeno vreme tobože bila. aligacija. alliance) spajanje. sme-šati. alligatio) mešavina metala nejednake vrednosti u jednu masu. aliirati (fr. ergon delo) ned. aletiologija (grč. alemanda (fr. ali ovaj nije njime deljiv bez ostatka. metron mera) instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna. prema tvrñenju neke druge osobe. aliluja. el lagarto) zool. aligator (ital. popuštajući. snabdeva™ hranom. ua. lyrnpha voda) med. 5 i 7 su alikvante ili alikvantni delovi broja 12. up. hhilat) odelo. sastavljena od kristalizovane belanče-vine. alizari. alimentar (lat. 'aliya) prazna i nenaseljena spahijska zemlja. aliza-rinsko modrile* najlepša i najpostojanija alizarinska modra boja.

up. način kretanja. halkah. Al-qur' ap) v. nikotin. al korzo (ital. jedan deveterac i jedan deseterac. efdos) hem. sposobnost tela da hranljivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo. alkoholičar (arap.) hem. alkohol (arap. potaša. po slavnom grčkom liričaru Alkeju. lat. grč. al-qubeh. alkaloidi (arap. god. an gro. rakije i dr. iz Mitilene na Lezbosu. alitura) hranje-nje. trljam) veština masiranje. rubidijum. alkalescirati (nlat. železa i dr.al ingroso 32 Alkuran elektropozitivni su. ka-lijum. Koran. kroz staklena vrata i prozore. npr. način hoda i držanja nekog čoveka.. odeljak koji počinje novim. trag divljači. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom stihu počinju jednim istim su-glasnikom. opojno piće. aliskaf (lat. grč. alkalij (arap. pre naše ere. alcalescentia) hem.) čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića. piva. hemijski najreak-tivniji.) hem. aliteratio) poet. alkazar (arap. ad littera slovo) praviti aliteraciju. izlučiti špiritus iz neke tečnosti. teobromin i dr. doterati pod konac. halkali. novi paragraf. urediti. šp.) pl. koji je živeo 600. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. a četvrta anapest i-i-i-i i-i-). alkotest (kovanica od delova reči alkohol i lat. alir(a) (fr. al corso) trg. razvijati alkalij koji se brzo isparava (amoni-jak). mešavina svežih biljnih sokova sa alkoholom. najbolji. azot-ni organski spojevi biljnog porekla. alinjirati (fr. al-qohhlu) l. alkoholi (arap. alere hraniti. postrojiti. 2. pomešati sa alkoholom. halkah) hem. metali prve grupe pe-riodnog sistema: litrijum. alkoholometar (arap. po sadašnjoj vrednosti novca. otrovni i gorka ukusa. alifatična jedinjenja hem.drveta.) pl. alkali (arap. ispitivanje sode i potaše pomoću alkalimetra. halkah) hen. pijanica. grč. npr. ložnica. grč.) opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koji dolaze usled prekomerne upotrebe opojnih pića. alkalizacija (nlat. Alkoran (arap. alkoholizacija (arap. pš. nauka o lečenju trljanjem. novi pasus. al ingroso (ital. od kojih su prve tri i poslednja jambi. npr. Al-qur' ap) v. alcatifa) fini orijen-talski ćilim. alkoholat (arap. aligner.. alka (tur. slučajno ili hotimično ponavljati ista slova. atropin. linea red) nov red. alcalisatio) hem. nešto uvučenim redom. neki prah. ali ingrosso) trg. natrijum. alkejski stih (grč. alkoholizam (arap. hidroksidi alkalnih metala. aliterirati (lat. aliteracija (nlat. metron mera) hem. alkoholizirati (arap. osloboditi od vode. Alkuran (arap. alkalizirati (lat. ishrana. savršeno prečišćen prah. vodonika i kiseonika. ko-kain.) hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika povezani meñu sobom u vidu jedinstvenog ili razg^anatog lanca. alkalescencija (nlat. sa osnovom od vune i svile. udubljenje u sobi sa posteljom. iste slogove. alcalisare) hen.: „Ona poji po putu putnike". potpuno prečišćen špiritus izlučen iz vina.) dvorac. alcoba) odeljenje odreñeno za spavanje koje ne prima svetlost direktno spolja. alkalimetar (arap. allure) hod. ponašanje.) nauka o odreñivanju količine alkohola u nekom opojnom piću. strihnin. na veliko. ala krilo. vodokri-lac. prečista™ do stepena najveće finoće. do danas ih je u hemiji poznato više od sto (kinin. osloboñenje špirituse od vode. preovlañivanje jednog alka lij a: razvijanje alkalija koji se brzo isparava tj. a šarom od zlatnog i srebrnog konca. amoni-jaka. skaphos laña) vozilo s krilima. metron mera) sprava za odreñivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. mešan>e alkohola sa nekom tečnosti.). metron mera) he».) čvrsto hemijsko jedinjenje alkohola sa nekom soli. . a linea) pore-ñati u jednom pravcu. halkalf. imaju bljutav ukus i veoma su otrovni. grč. Korav. grč. prečišćavanje alkohola. hem. halka) v. dvor. po kursu. alkalimetrija (arap. alkalije (arap... a od. poravnati po koncu. alkalni metali hem. razlažu vodu. organska hemijska jedinjena ugljenika. morfin. alineja (lat. alkoholometrija (arap. naročito rakije. aliptika (grč. vodeni rastvori njihovih hidroksida i oksida imaju al-kalno dejstvo. nauka o ispitivanju sode ili potaše. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. nego tek iz drugih odeljenja. testis svedok) provera količine alkohola u nekom organizmu. hem. alitura (lat. alkatifa (arap. od kore kina-. fig. od kojih dva jedanaester-ca. alkejska strofa strofa od četiri stiha. alkoholatura (arap. proizvoñenje (ili: dobivanje) lužne soli. od kojih su neki veoma lekoviti. sprava kojom se odreñuje količina čistih ili sa ugljenom kiselinom spoje-nih alkalija u potaši ili soli. svrstati. alcalescere) hen. proizvoditi (ili dobijati) lužnu so. alkovn (arap. palata. alefpho mažem. vladanje. kofein. hidrokrilac. potaša. Alkalos) poet. halka. stih od pet stopa. cezijum i francijum..

nego koje je potpuna sopstvenost. alodijalan (nlat. prijatelj. pathos bolest) med. trepho hranim) nednesrazmerna ugojenost pojedinih delova tela. megfste. nazvanog. aloe) vot. npr. govorim) ned. metoda lečenja kod koje se bolest s jednog dela tela prenosi na neki drugi deo. ili stavke docnije unesene u račun. aloplastika (grč. alomorfizam (grč. istočnjačke. logos govor) mešanje (ili: umetanje) stranih stvari u govor. biljna vrsta iz čijeg se lišća cedi gorak sok. almukantarat (arap. nasleñeno dobro. alogos protivan svrsi. oslovlja-vati. almaz (grč. besmislica. allonge) trg. bolest opadanja kose. produžetak. morphe oblik) sličnost ili identičnost strukture dveju supstancija sa različitim kristalnim oblicima. almas) dijamant. almada. Almagest (arap. alma mater mati koja hrani) „časna majka". apeg. genos rod) stranac. melos ud) zool. prodati ili ostaviti nekome u nasledstvo. . alomorfija (grč. alopecija ned. nesmišlje-nost. allos. allons) hajdmo!. no s tom razlikom što je sopstvenik mogao njima slobodno raspolagati. nered. gen-pab rañam) koji je postao drugde. v. Z Leksikon 33 alotriofagija aleja (grč. allos drugi. produžak. lekar koji leči pomoću alopatije. alogen (grč. morphe oblik) hen. sporedne (ili: tuñe) stvari. magna constructio veliki sklop. nesrazmernost u razvitku udova usled nejednake i nesrazmerne ishrane pojedinih delova tela. pristalica alopatije. naziv za univerzitet i veliku školu. alokvijum. alopecija. alodijalna dobra (stnem. alotigen (grč. alotriologija (grč. alotriofagija (grč. allos drugi. napred!. alotrije (grč. syntaxis) naslov arapskog prevoda astronomskog dela Ptolomejevog. prema čistoj težini zlata i srebra. alopekia opadanje dlaka. ćelavljenje. aleopatija. alogen. allos. al-manakh) kalendar. zadužiti ih. upotreba lekova koji izazivaju bolesti suprotnog dejstva. horizontom. nastavak (npr. alo. a na koji se stavljaju indosa-menti. odtis zub) nameštanje tuñih. allotrios tuñ) pl. pravljenje omašaka u govoru. nepri-stojnost. tuña zanimanja. allothi na drugom mestu. naročito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor. alogija (grč. materija koju sadrži u sebi lišće biljke aloje. almoraham (arap. allos. kratka beseda. alolalija (grč. alotriodontija (grč.: homeopatija). tuñinac. alopekija. elmas. allos drugi. različit. almanah (arap. alma mater (lat. vrsta brze jedrili-ce u istočnoj Indiji. alogičan (grč. laleo brbljam. aloteza (grč. junaku Bomaršeove komedije i Mocartove opere „Figarova ženidba".(grč. drukčiji. pathos) ned. alokacija (nlat. tj. logos um. alokvij(um) (lat. allodialis) slobodan od plaćanja danka. almarada) bodež sa tri reza. verovatno. allos. ono koje nije dobiveno u leno. krug na nebu para-lelan sa vidikom. v. list koji se prila-že uz menicu. allos. alotropija. alloquium) v. allotrios. up. up. allocutio) oslovljavanje. godišnjak.almaviva almaviva vrsta kratkog ogrtača. al. alogfa) nerazumnost. zbornik koji izlazi godišnje. arap.) astr. tuñ potpis. alokvirati (lat. odobravanje nekog računa. alokucija (lat. almandin (po gradu Alabanda u Maloj Aziji) min. prelaženje jednog glasa u drugi. razum) koji nije u skladu sa zdravim razumom. kose) ned. trg. alokucija. thesis postavljanje) lšlv. dodatak. grapho pišem) tuñ rukopis. ap-dros čovek. aloe) hen. almarada (tl. allos drugi. a-. almadet (arap. up. pogrešan govor. alodoksija (grč. na nekom stolu). allotrios.) prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru. al marko (ital. alogandromelin (grč. alograf (grč. alon (fr. al-. vepggačkih zuba. nerazuman. allocatio) dodavanje. aloniman (grč. alopekija (grč. plassein uobli-čiti. grč. 6t) imanja koja su postala od lenskih — feudalnih. nelogičan. allos drugi. al marco) trg. alotigen. naročito afrička. nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične čovečjim. transplantacija. po grofu Almavivi. allos drugi. phagein jesti) ned. dug konopac pomoću koga se konji uče kasanju. aleopat. al ma'dijat) crnački čamac od kore drveta. crvenol>ubičasti granat (dragi kamen). alopateki metod lečenja. asamas. uobličavati) med. allćtrios. allos) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi. alogotrofija (grč. alloqui) osloniti. megale syntaxis. od koga se spravljaju lekovi. bputa ime) pod drugim (ili: tuñim) imenom. bolesna želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo. grč. ura! alonž (fr. alopatija (grč. ćelavost. alopat (grč. zamenjivanje jednog izgubljenog dela tela drugim uzetim od nekoga drugog. kratak govor. allos drugi. aloin (grč. doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili učenje. tur. glupost. heterodoksija. lat. al-6t) slobodno dobro. metod koji se danas uopšte primenjuje u naučnoj medicini (supr. alodij(um) (stnem.

supstancije. allaka (per. kordiljerska tkanina od alpakine vune. osobina ljudi. alteja (grč. mali. jednak. alterkacija (lat. prema dopadanju. rasrditi. alta otava (lat. Alpes) v. alternativa) izbor izmeñu dvoga. lednja-ke. altan(a) (lat. raspro-stirem se) bkol. choreo idem. planinar. allos drugi. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka. zastupnik. protivnička strana. alteracija (nlat. zbuniti. autotrofija. alternativa (lat. al rigore di tempo (ital. alterativa) pl. lat. promeniti. beli slez. up. isggust. gnev. zool. pogled na glečere. čovek po mišljenju i osećanju potpuno blizak i srodan drugom nekom čoveku. oni koji se mogu jedan drugim zameniti a da se njihov smisao ipak ne izmeni. koji ima oblik Alpa. lekovi koji izazivaju promenu. alpijska rasa. postali ti patuljci--proroci. hen. ned. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih faktora: vetrom. životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mogu živeti od anorgan-skih jedinjenja. al piacere) muz. gatalica. docnije neko malo demonsko biće u čovečjem obliku. Alpes) poznavanje i proučavanje Alpa. odmena. alomorfija. za čuvanje i zaštitu alpijskih dolina. muz. grč. npr. chthon zemlja) koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja. uzbuñenje. po starom verovanju. alpijski (lat. orao gledam. alpinist(a) proučavalac Alpa. oštećenje. nego im je potrebna organ-ska hrana. čarobnica. smena. uzbuditi. al punto) u tačku. altana) apx. nem. vodom. alohton (grč. alte-rativa. alpinum) vrt zasañen alpij-skim biljkama. penjač na Alpe. težak izbor jedne od dveju mogućnosti. raspravljanje. po volji. po tome nazvan koren mandragore. alotropija (grč. izmena. balkon. alterirati (nlat. apunto. al pjačere. alohroičav (grč. 2. alterativa (nlat. pokvariti.alotropan 34 alternacija alotropav (grč. al pjačimento (ital. promena. altera pars drugi deo) druga strana. ulster. zamenik. alternativni sudovi su 1. oltar. pogorp!anje. galvanski posrebrena elitna. allos drugi. alterancije (nlat. uplašiti. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više. preina-čenje. alto) muz. Alpes. al piacimento) muz. alt (lat altus visok. izomerija. althaea) vot. alster v. med.: „Galilej je otkrio zakone padanja". naročito: penjanje na Alpe. al rigore di tempo) muz. oni disjunk-tivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dva pojma koji jedan drugi isključuju. althaia. alterantia) pl. al segno) nuz. naročito veštački brežuljak u vrtu zasañen alpijskim biljkama. ra-spra. koji se preliva. alter ego drugi ja) 1. v. opredeljivanje za jednu od dve odluke. alternativus) naizmeni-čan. npr. trophe hrana) bkol. allos. alternatio) smenjivanje. al seko (ital. alporama (lat. tropos način) heh. Alraune) u nemačkoj mitologiji: duh koji proriče. alpinizam. preobraćanje. allos. allohroos) koji menja boje. alpinizam (lat. u istočnoj i južnoj Evropi. vidim) posmatranje (ili: razgledale) visokih planina. alpacca) l. biljka čiji se koren upotrebljava kao lek protiv kašlja. alrauna (stnem. mezosopran. veoma cenjene po svojoj odličnoj vuni. mašina za proizvoñenje naizmenične struje. akord ili ton povišen ili snižen hromatskim znakom. alpinus) koji pripada Alpima. 3. novo srebro. alpinum (lat. doksat na gornjim spratovima neke grañevine. alterare) menjati. naročito kod novca. strogo u taktu. alohorija (grč. iste vrednosti ili sadržine. alternativan (nlat. viši srednji glas. istomišljenik. diskusija. alta ottava) muz. alruna. planinarstvo. al punto (ital. alternator (nlat. kvariti. drugi glas. ugljenika da postoji kao grafit i dijamant. v. allochroos promenjene boje) menjanje (ili: prelivanje) boja. uzbuñivanje. altar (lat. log. u širem smislu: sva naučna i sportska bavljenja visokim planinama. italijanske i francuske trupe. odmenjivanje. potpuno saglasno. al pjačere (ital. 2. alpinistika (lat. savršeno tačno. alteratio) menjanje na gore. kratke lubanje i smeñe boje lica ljudi koji žive oko Alpa. 2. pogoršati. alta aga visok žrtvenik) v. smenjenost. al. ital. alpijski lovci. alotrofija (grč. altera pare (lat. Alpes. allos. užasavanje. svaña. vrsta peruanske late. svojstvo tvari. lice koje je od drugog nekog lica ovlašćeno da može potpuno u njegovo ime raditi. alternator) fiz. alpini) voj. protivna. pevač koji peva alt. od- . jednakost nominalne i stvarne vrednosti. koji ima jednaku vrednost. ital. npr. tropos) he*. alter ego (lat. ili: „Zakone padanja otkrio je Galilej". elementa da se poja-vl>uje u posve različitim oblicima. životinjama.: „Jedno električne telo je ili pozitivno ili negativno električne". supr. kako se hoće. alternacija (lat. altus. koji je sličan čovečjem liku.pari (ital. iz koga su. alohroizam (grč. od 1872. al pari) trg. alpini (ital. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja. izmeniti na gore. koji postepeno poboljšavaju sokove. altercatio) prepirka. planinski sport.

beta) gram. altin (tur. zlato. alumen) min. odmenjivati se. mantefa) gatanje u ječmeno brapšo. ljubav prema bližnjima. i hrane. altus. čovekoljubac. alfa (grč. da nešto prepisuju. altiora) v. aluvio (lat. alfitomantija (grč. za merenje uglova. alteri huic ovom drugom) fil. Konta. alfabet (prva dva grčka slova alpha. kazuje njoj slična koja lako može da podseti na onu pravu. onda dok se jednoj predaje. al fresko (ital. fig. ciljanje na koga ili što. aluminosus) stipsast. zanatu i dr. a. osim ćirilskih i glagoljskih. altes (fr. gal-vanskim putem posrebrene novo srebro. alunirati (lat. altus visok. ped.) islandski parlamenat. kamate koje su se popele do visine glavnice. naziv po pronalazaču. sprava za merenje visina. najmlañi slojevi Zemljine kore koji su postali nanosom. . metrfa) veština ili nauka merenja visina. altostratusi (lat. alhimija (arap. bocka-ti. alumin (lat. alfenid metalna smesa od 60 delova bakra. turski zlatni novac. stip-sat. grč. pr. altesse) visočanstvo. alumneum. up. tegljiv i kovan. alpha) prvo slovo u grčkoj azbuci. al-qimia) onaj koji se bavi alhimijom. altrui drugi. cumulus gomila) kumulusni oblaci na visini od 4—8 km. alumen stipsa) hem. mesto prave stvari. v. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu. alterum tantum (lat. al-qimia) naziv za najstariju hemiju. tj. aluminari vaspitavati. alciora (lat. aluminozan (lat. alluvium naplava.). š) prvo i poslednje slovo grčke azbuke. odgo-jiti) zavod u kome se učenici. ciljati na koga ili što. pansion. suglasnički). početnik u čemu (u nekoj nauci. kolebati se. mera) visinomer. ZO delova cinka i 10 delova nikla.98.. najgornji. u odreñenom redu. aluminium) min. grč. metal po boji i sjaju stoji izmeñu srebra i platine. aluvionog prava. alphiton ječmena pre-krupa. više nauke. alfabetar (grč. Alhambra (arap. 3. aluzivan. aluminat (lat. fig. mišljenja i delanja koji se upravlja obzirima na dobro svojih bližnjih. početak i kraj nečega. govorka figura u kojoj se. altimetrija (lat. alumneum) v. naročito kod Arabljana. tj. allusio. spisak izrañen alfabetskim redom. druge imaju tzv. alternirati (lat. dvostruko. stipsa. ako u jednom razredu ima više grupa. pokretni lenjir. alumin. luna mesec) pristati leteli-com na Mesec. latinska ili koja druga slova. al fresco po svežem) slik. više stvari. fr. svetlost (titula). način osećanja. c. mavarske kraljevska palata u Granadi. alciora. alfa-zraci vrsta radioaktivnih zraka. znak A1. procesu alfaraspada. alpha a. menjenost. alhemija. ići od altiora (alciora) ići napred. neizmeničnost u rasporedu časova izmeñu težih i lakših predmeta. u Evropi srednjeg veka: nenaučno bavljenje hemijom. element atomske mase 26. alterum tantum) još jednom toliko. samoglasnički. altruizam (od ital. altiora (lat. tajanstveni srednjovekovni naučenjak. redni broj 13. . metron me-rilo. prevoj (kvali-tativni. 2. altus. tj. sve i sva. duboko ćutanje. nesebičnost. alhemija (arap. alto) «uz. crtaju i sl. alfabetski red red slova kakav je u alfabetu. alhidada (arap. nišaniti. altin) l. med. Al-hamrah) „crvena kuća". aluminijum) (lat. stratus prostrt) stratusni oblaci na visini od 4—8 km. aluvij(um) (lat. dukat. naplavljeno) geol. trg. pored vaspitavanja. aluminijum. viša znanja. altokumulusi (lat. alludere smerati) nišanjenje. altum silencijum (lat. hemičaru Al-fenu. tvrñi od cinka a mekši od bakra. najslavniji spomenik mavarske arhitekture. alfa-zraci v. ići naviše. aludirati (lat. stratus. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. altimetar (lat. 2. alludere) smerati. beta b) 1. docnije. alhimist(a) (arap. alternare) smenjivati se. ruski bakreni novac. početak. gram. alfa i omega (a. visost. pod alfa. d . alluvio naplavljenje) prav. altist(a) (ital. deo nonijusa. alhimija. 1. povećanje obalskog zemljipgga usled postepe-nog nanosa zemlje i peska plavljenjem. al-hadat) re. up. npr. al-qimia) v. kumulus. tiho zanimanje. alting (dan. ječmeno brašno. altiora. onaj koji pravi zlato veštač-kim putem. kvantitativni. ovo povećanje pripada sopstveniku obalskog zemljišta na osnovu tzv. termin potiče od O. sleteti na Mesec. pa i celoga čovečanstva. alluvialis) nanosni. posredno rugati se ili prebacivati nekome nešto. alumneum (nlat.alternirati 35 alciora alumen (lat. aluzija (lat. početnik u čitanju i pisanju. aluvijalan (nlat. u tehnici veoma u upotrebi zbog male specifične težine. altum silentium) duboka tišina. altus visok. . altiora) pl. pevač koji peva alt. veštini. 2. lat. b. težiti za višim stvarima. altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnjima. tuizam. alterni-rajuća groznica povratna groznica.v. sastavljeni su od dva protona i dva neutrona. odnosno jezgra atoma helijuma (alfa-čestice). tobožnja veština pravljenje zlata. aluminat.

amandirati (fr. amatrix) ljubiteljka. gorka sredstva. popraviti. malassein) v. gubitak. talisman. malassein smekšati) hem. fig. armagan grč. zamračavanje vida. masaomai žvaćem) med. amazonke (grč. amaurotičan (grč. (ital. sem ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. junak iz romana. grč. predmet koji sujeverni ljudi nose stalno sa sobom da ih tobože štiti od zla. potraživanje. bez. a. amanet (tur. alcak niskog rasta) nikakav čovek. sargija. spoj. pun gorčine. amandine) bademov sapun. amorozo. predmet koji se daje na čuvanje. amballage) pakovanje. sliti živu sa drugim metalima (v. okrilje. spajanje metala sa živom. ljupko. slepilo. hamal) nosač tereta. junakinja. nagomi-lati. amator koji voli) onaj koji se bavi nečim. Amadis de Gaule) lit. bezbednost. amaurosis zamračenje) med. amarant (grč. grč. hamajlija. stanište ambasadora. umetnošću. varalica. amalgamatio) hen. hrabro su branile svoju državu. malagma olakšavne sredstvo. amabilmente. tur. taman) bolestan u očima. ljubitelj. amateur. legura žive sa drugim metalima. pakovarina. amazon (grč. južnoamerička biljna vrsta čiji cvetovi zadržavaju svoju boju i kada se sasuše. svetinja. amari&a (etiop. amartija (grč. tesno otopiti (u jedno). sa vladavi-nom majke i žene. amatrisa (fr. armagan.36 ambasad a alčak (tur. stapanje. sa kalijumom. krasuljak. fig. amalgamacija (nlat. lat. pisak na gornjem delu limenog duvačkog instrumenta. upakivanje. manjak. a ne profesionalno. amazezis (grč. čak i pravile upade u tuñe zemlje i vršile osvajanja. u širem smislu: usnik kod svih duvač-kih instrumenata u kojem se ton stvara treperenjem usana. slep. al-gami) velika muhamedanska bogomolja. srebrom i dr. amabilmente) muz. zlatom. predložiti izme-nu ili dopunu zakonskog predloga.) današnji zvanični državni jezik u Etiopiji. hamam) tursko kupatilo s parenjem. amarela (ital. ambassade. nežno. fig. pobolj-šanje. poverenje. hammam. mazos dojka. predstavniš-tvo neke strane zemlje u jednoj državi. amarantos neuvenljiv) bog. Amazon) sp. ambažura (fr. dug. slitina. amandman (fr. a-. amarulentan (lat. amara (lat. nagrada za pakovanje. amajlija (tur. farž. crna mrena u očima. predujam. phobos) med. a-mauros mračan. bile su veoma ratoborne. nakupiti. gorki lekovi. iz ljubavi. budala je. amagazinaža (fr. junak žena. amam (arap. muškobanja. amans-amens (lat. „one koje nemaju dojki". U ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država sa ginekokratskim režimom. emanet) preporuka. emmagasiner) smeštati u magazin.ne. taksa koja se plaća za ležarinu u magazinu. . Amharaca. veštinom itd. hamail. npr. traženje preduj-ma. amandin (fr. čuvanje. amarin (nlat. zavet. amalgam (arap. krivica tragičnih junaka. diletant. inače jezik vlada-jućeg i najkulturnijeg etiopskog plemena. nagomilavati. lopov. njima je u detinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strelom. amans-amens) koji je zaljubl>en. amasirati (fr. lat. aldžamija (arap. strah od vožnje. fig. amalgam). amarulentus) gorak. amater (fr. združiti. amatija (grč. bakrom. neobrazovanost. amazonsko odelo sp. ljubavnik koji se ponaša kao vitez. ratobor-na žena. lat. amaterka. a manco) trg. amaksofobija (grč. ambactus sluga. poboljšavati. hamartija. legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpeli muškarci. amabile) kuz. a manko (ital. tur. žensko odelo za jahanje. amartia) grepšost. Amadis (fr. pribor za pakovanje. junak jednog velikog starofrancuskog kruga priča. amatrice. hammal. amendement) dodatak već gotovom zakonskom predlogu kojim se taj predlog dopunjuje ili popravlja. embouchure) muz. ataha kola. ambasada (fr. amalgamirati. amagazinirati (fr. natrijumom. amazon. amaurozis (grč. amalin (arap. amathia) neznanje. emmagasinage) smeštanje u magazin. umilno. amabilmente amabile. prepredenjak. ostava. prijateljica umetnosti. v. malassein smekšati) hem. emmanchement) slik. popravka. spojiti sa živom. tj. prilagoñavanje delova celini. amalgamisati (arap. Po priči. hamayli) amulet. ambalaža (fr. vrsta višnje koja se odlikuje svojom krupnoćom i nakiselim ukusom vina. kletvenik) poslanstvo. nečistota. gorka materija. ostaviti na čuvanje. nemogućnost žvakanja hrane. amabile (ital. amarus gorak) bog. npr.. lat. amara) pl. Amazon) mit. amanšman (fr. amalgamirati (arap. amarinum) hem. amasser) gomilati. slepoća. smela jahačica. amorevole. v. amender) poboljšati. amazonsko odelo. amarella. naukom.

naročito nedozvoljenim načinom. ambon katedra. embuscade) zaseda. embleme) znak. ambicija (lat. nestalan. ambo oba) u tomboli: pogodak dva broja. ambulanza. dvosmislica. mikroskopom vidljiva životinjice (jednoćelijski organizam) koja stalno menja svoj oblik. ambulanta pošta putujuća. ambi. ambliopija (grč. oba. ambulantia) med. ambideksteritet (nlat. ambulancija (ital. ambloma. izvrsno jelo. grč. ambonoklast (grč. nego dolaze na lečenje po potrebi. ušće (reke). amburere ogoreti. ambirati (lat. abortus. ambo oboje. amrel. poljubiti. znamenje. ambidexteritas) dešnjaštvo u obe ruke. pobacivanje. muz. arće pipanje) med. loqui govoriti) dvosmislen govor. dvostruka privlačnost. ambrosis) bogovski. kružna putovanja. obilaziti nekoga i moliti za mesto. ambo oba. grč. molitve. ambloma pobačaj) med. slavoljublje. voj. društvo u kome neko živi i radi. ambra (arap. ambulatoria) ned. simbol. čovek koji se podjednako služi i desnom i levom rukom. stremljenje čemu. jelo koje daje besmrtnost. kuću namestiti potrebnim stvarima. ambulantni (lat. ambulare hodati. ambivalentan (lat. celivati. fig.(lat. opekotine. ambitus (lat. ambulant (lat. ambušman (fr. klasis lomljenje) protivnik crkvene muzike. emblem. fig. ljubav i mržnja) prema istoj osobi. ambusta. valere vredeti) pst. logia) dvosmislen izraz. pobačaj. traženje čega. provalija. ambroid (arap. hrana višnjih bogova. železnička pošta. obeležje. ambrasirati (fr. bolesnička stanica. potamniti. licemer. ambiens) onaj koji obilazi i moli za mesto ili rad. licemerstvo. ambidexter) dešnjak u obe ruke. ambulanta (lat. ambl (fr. opaliti) pl. ambo (lat. slabovidost. sa koga se čitaju Sveto pismo (apostol i evanñelje). amblem (grč. ambitus) obilaženje. koji se dobiva u krupnim komadima tako što se veliki broj sitnih komada ćilibara pod velikim pritiskom i na visokoj temperaturi slije u jednu masu. oboje. neosetllvost. amblotika (grč. ravan hod konja. slavoljubiv. ambiskada (fr. ambilokvija (lat. ambara) mirisna smola kojom na Istoku kade sobe i koju puše sa duvanom. amblys. pokretna ili poljska bolnica. ambire) tražiti službu. v. ops. čaršije. valere vredeti) koji ima dvojaku vrednost. onaj koji živi po načelu: pomozi bog. ambrel(a) v. Ambulanz) v. ambo oboje. amebv (grč. amvon simbolički predstavlja kamen koji je anñeo odvalio sa groba Hristovog. emblema. ambusta (lat. dulac. dovesti izmeñu dve vatre. ambassadeur) poslanik najvišeg ranga. koji pripada bogovima. nego dolazi lekaru na lečenje. propast. ići za čim. sskr. dvosmislica. oko) med. prevući tamnom bojom. pokriven hodnik oko crkve. pisak na rogu. ambloma (grč. ambulatorija (lat. opunomoćeni predstavnik jedne države kod druge države. ambijent (lat. težnja za nečim. eldos izgled) presovan ćilibar. podjednaka sposobnost u služenju desnom i levom rukom. ambrosfa) kit. ambulantni bolesnik bolesnik koji ne mora da leži u postelji. na sve četiri strane. ustanova za pružaše prve i hitne pomoći. opkoljava-ti) sredina. ambis (grč. voj. okolina. amblozis (grč. nek-tar. ambitiosus) častoljubiv. embrasser) zagrliti. ambivalencija (lat. na soleji.ambasado r 37 ameblirati ambasador (fr. ambrozijski (grč. amoibe promena) zool. amblozis. embouchement) utok. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!«. slab. obadvo-jica. tur. ambigvitet (lat. svirali itd. ambrotipi pl. ambulans) trg. med. ponor. ambrinirati (fr. 'anbar. fr.. amb. fig. 'anbar. ambon izbočenje na štitu) u pravoslavno] crkvi: uzvišeno mesto ispred oltara. ambo) predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi. pokretni. ambulanca. molilac. ambidekster (nlat. slabost čula pipanja. embrunir) slik. ambiciozan (lat. ambitio) častoljublje. sredstva za izazivanje pobačaja. ambulanta. isto-vremena pojava duševnih osećanja (npr. predikaonica. težiti za čim. . ambiguitas) dvosmislenost. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da leže u postelji. propovedi i pomeni. ambiologija (lat. ambulare hodati. amber. nem. abortiva. 6p6s vid. amblosko pobaciti) pl. usta topovske ili puščane cevi. opticaj. otvor klanca ili tesnaca. amvon (grč. božanski. ameblirati (fr. natprirodan. jelo koje okrepljuje. amblijafija (grč. divan. ambulans. u istom redu jedne tombolske karte. med. ammeubler) kuću snabdeti nameštajem. amble) jax. amblys tup. ambire obilaziti. sskr. up. ambijenat (lat. ambara mirisna smola. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena ploča. busija. ambyssos) bezdan. obgr-liti. od pet. ići) putujući. amblosis pobačaj) med. fig. ambrozija (grč. putem podmićivanja i sl.

amizeta (fr. ametista (grč. amenija. metabole) biol. vrsta vinove loze. duševni poremećaj kod žena kao posledica izostajanja mesečnog pranja. prijateljski sporazum. amiloidna degeneracija. unutarnji glavni sastojak zrnca skrobnog brašna. na lep način. amonijak čiji je vodonik zamenila kiselina. amimija (grč. amencija simpleks (lat. men.amebni 38 aminokiseline ametodičan (grč. ametist (grč. curim) med. amylon skrob) hen. amiloidva degeneracija med. amencija (lat. americij(um) hem. a-methodikćs) koji nije ra-ñen po jednom utvrñenom redu. razonodan. amentia partialis) ned. a. amuser) zabavljati. ili mnogogubo toga. preobražaj) koji se ne menja. amoibe promena) koji potiče od amebe. a-. amivi hem. 1. razonoñavati. amebni (grč. vepggački napravljen 1946. naročito slezine. med. organsko jedinjenje SvN10O5. skrobno brašno. a-methodikos) onaj koji radi bez reda i nenaučno. metabole ) biol. a-. amygdalon badem) bademova gorčina. oko) med. tuha sluz) ned. nesposobnost igranja crtama lica kod obo-lelih od mozga. amilum (lat. prouzrokovan amebama. delimično ludilo. trešanja. amin. zanimati. amylacea) pl. prijatan. otuda: reći amin privesti kraju. nepromenljiv. ametaboličan (grč. fr. ošljar. naglo ludilo. amentia senilis) med. men mesec) ned. men. poboljšavati. potajno. ametabolan (grč. amigdalitis (grč. amenorea (grč. koji je bez reda i načela. v. amen) v. zanimljiv. jezgru šljiva. amylon) hen. atomska masa 243. ameboidno kretanje zool. amylum. manfa) ned. razonoda. melior bolji. skriveno ludilo. amencija senilis (nlat. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka. 3. ametabolija (grč. koji nije podložan metamorfozi. methystos koji dejstvuje protiv pijanstva) dragi kamen ljubičaste boje (po verovanju starih Grka čuva od pijanstva). amencija okulta (nlat. amen. a-. amerikanizirati (fr. neophodne su za izgradnju organizma i za normalne životne procese. amid (nlat. znak At. ameliorer) poboljšati. bez. poameričavati.ne. mfmesis podražavanje) med. osobenosti engleskog jezika kojim se govori u Americi. nesrazmernost. amiloza (grč. mana oka u prelamanju svetlosti. kajsija. a-mfmetos) nepodražljiv. americaniser) poame-ričiti. bubrega i creva. zemljišta. imanja. nepravilan. amenija (grč. nejednakost. amentes cit. jetre. metabole promena. popraviti (zemljište). planu. a-metron. glikozid u gorkom bedemu. razvitak insekata u kome mlade jedinke u potpunosti liče na odrasle oblike i ne pokazuju nikakve vidljive znake preobražaja. a-methystos) pl. amentia simplex) med. uveseljavati. amicus prijatelj. amida) hen. amentia) med. redni broj 95. a-metrfa) neravnomeran. a-. . amerikanka agr. nesrazmeran. otrovan. reč kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svet. v. koji usled toga postaju nesposobni za oba-vljanje svojih funkcija. nazvane po tome što je najpre viñeno kod ameba. organske kiseline koje nastaju kao krajnji proizvodi razlaganje belančevina u varenju. štirak. amizantan (fr. nepromenljiv. završiti. vrsta platna. prijateljska nagodba. amida) hen. a-. skupljanje belančevine izmeñu ćelija svih organa. amentia activa) med. nepravilnost. igračka. farn. ametropija (grč. vrsta košnice američkog tipa. rheo tečem. god. amicabilis compositio) prav. nedostatak (ili: nemanje) sluzi. amigdalin (grč. amikabili mode (lat. vrsta lubenice. amerikav (fr. ametodist (grč. amusant) zabavan. amikalan (lat. amiksija (grč. amerikanizmi pl. amenomanija (grč. opšti naziv za derivate amonijaka koji nastaju zamenom atoma vodonika organskim radikalima. americaine) otvorena kola na četiri točka. npr. ameliorirati (lat. drugarski. 2. amelioratio) pobolj-šanje. kretanje ćelija u čovečjem telu pomoću pseudopoda. jednostavna. amen (hebr. ametrija (grč. hemijski elemenat. a-. staračka slaboumnost. sredstva koja sprečavaju pijanstvo. grč. lekovi koji sadrže u sebi skrob. ops vid. pripada grupi trans-urana. amilacea (nlat. skrob. izostajanje ženskog mesečnog pranja. nenaučan. a-. ludilo. zapaljenje krajnika. a-metrfa) neravnomernost. amencija aktiva (nlat. bresaka. insekti koji nisu podložni metamorfozi. amenorea. amidin (nlat. amen) tako neka bude! reč kojom se obično završavaju molitve. amimetičan (grč. amygdale badem) med. aminokiseline hen. amentia occulta) med. popravljanje. amicabili modo) na prijateljski način. amencija parcialis (nlat. ametabolni insekti zool. amizirati (fr. amikabilis kompozicio (lat. poboljšavanje. voj. amin (hebr. ned. vrsta lakog poljskog topa. amicalis) prijateljski. opšta duševne slabost. a-. nejednak. doterivanje. amusette) zabavica. amelioracija (nlat. ametričan (grč.

bezmoralnost (ovako je nemački filozof Niče nazvao svoje etičko shvatanje. mamiti. razdirem) biol. amortisare) v. amytto param. med. vraćati neki dug postepeno. kap-sla za paljenje mina. otplaći-vati. amirante (tl. amnos jagnje) med. amoreti. moriš običaj) koji je bez morala. ukras na vrhu grañevine. složenih jedinjenja. salammoniacus) hem. 2. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umetnosti i umetnosti renesanse i novog doba: ljupki likovi krilate dečice zabavljene raznim poslovima. morphe) bezobličnost. a-. deda. ljubavnik. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji. bezobličnost. amortizator (lat. postepeno. amoreti (ital. 2. amortizovati (nlat. fig. amortisare) 1. amor vincit omnija (lat. grañ. haima krv) med. kristalan. amnikolist(a) (lat. ammoniakon amonijak. amorevole (ital. cornu Ammonis Amonov rog) geol. amortizman (fr. v. amoralan (lat. amnestia zaboravljanje) prav. a-. barut za poprašivanje. potpraši-vati (pušku). glavno božanstvo starih Egipćana. nakazan. bezmora-lan. bezobličan. fig. prodati ili ustupiti imanje crkvi („mrtvoj ruci"). koje su predstavljali sa ovnujskim rogovima. predavanje zaboravu neke krivice i potpun oproštaj kazne koju ta krivica povlači. vodenjača. Atog) mit. amortizacija. Ammon) kit. amoniemija (grč. amnestika (grč. amoriti. a-morphos) bezobličnost. amorfan (grč. kristalnost. . a-mos. starac. min. a-. amortirati (fr. amok (mal. zaštitna sredstva. amitotičan (grč. delimičan ili potpun gubitak sposobnosti sećanja. dugotrajan ili stalan. po zakonom utvrñenom planu izvoñeno vraćanje duga. koje odbacuje dotadanji moral). grč. amortizacija (nlat. potprašiti. razdirem) biol. amore (fr. bogu Amon-u). morphe oblik) bezobličan. ljutog i neprijatnog mirisa koji izaziva suze.aminterije 39 ampatma n aminterije (grč. amca) stric. amortissement) l. amnestike) sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspomena. simbol stvaralačke snage i rañanja. vab (za divljač). poste-peni otpis vrednosti investirane imovine. ammoniakćn. amoretti) št. poprašljač. amonij(um) (lat. amor vincit omnia) posl. amabile. nekristalisan. moriš) fil. grč. bezbojan gas. amidža (tur. poput ovnujskih rogova savijene okamenotine jedne izumrle vrste glavonožaca. koju odvaja od začetka tzv. veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelija koja sačinjava unutrašnji ovoj oko začetka u materici. mys mišić. amnestija (grč. 4. veoma teška i neizlečiva dečja bolest. amorevole) muz. zupčasta ivica zida. gubljenje. amoniti (hebr. Amon. amytto param. trophe ishrana) med. ljubav sve pobeñuje. supr. amonium) hem. amortizman. amortisare) tehn. izgubljenu hartiju od vrednosti ili dokument sudskim putem oglasiti nevažećim. emisija (lat. 3. vabiti. amnos) med. Amon (hebr. koji ne zna za moral. naročito državnih zajmo-va. zaljubljeni. radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu). nekristalnost. amynteria) pl. amortir) v. amonijak (grč. amiotrofija (grč. amica. kao sastavni deo nišadora i dr. amabile. supr. amorfija (grč. amortisatio) l. ljubav je jača od svega. amnicola) stanovnik pokraj reke. oblast u Libiji. lekovi koji služe za predohranu. nlat. amenesteo zaboraviti) pomilovati. bog ljubavi. amor ljubav) v. amortizirati. v. mnesis sećanje) med. amissio) gubitak. ampatman (fr. v. kratkotrajan. zapaljenje vodenja-če. a-. sudski postupak kojim se izgubljene hartije od vrednosti i dokumenta oglašu-ju za nevažeće (mortifikacija). amnestirati (grč. amortirati. amoralizam (lat. jedinjenje azota i vodonika. atupb branim. kao posledica teških promena u rtenjačnoj moždini. amortizirati. amorsirati (fr. odbranjujem. amitoza (grč. staviti kapelu. amorozo (ital. nlat. ljubav. amniona. a-. Amon. predati zaboravu krivicu.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih uroñenika koje se ispoljava u nagonu za ubijanjem (klanjem) svih bez razlike koje takav ludak u svom trčanju sretne. jedinjenje azota i vodonika. kod koga postoji amitoza. amnezija (grč. Amor (lat. otrovan i nagriza kožu (naziv po Amoniji. amoriti (lat. 2. mos. muz. amirante) vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji. amor cer) metnuti mamac. nakaznost. 3. empatement) slik. amortizer. nakaznost. amorce) mamac. amnionova voda. amnion (grč. sprava za ublažavanje potresa (obično kod motornih vozila). amorfizam (grč. amortizirati (nlat. amoroso) l. Amon. otuñenje nepokretnog imanja iz sve-tovnih ruku i predavanje crkvi („mrtvoj ruci"). amnitis (grč. trovanje krvi amonijakom. up. lat. nastavak -ites. min. slikanje debelim slojem boja. oprostiti kaznu. vrh. 2. koja je dobila ime po eg.

amplijativ (lat. amphiblestreides mre-žast) anat. obuhvatan. šteta na brodu. žustriti se. inat. amputirati (lat. razrada. amfibiolog (grč. amfibiologija (grč. na oba načina. zbog čega ga sujeverni ljudi nose stalno sa sobom. amphibios. ampliare povećati. za razliku od superlativa. kišobran. amfibija (grč. planuti. otcepiti. fig. niži činovnik. mundus svet) fil. pomoćnik. empire) carstvo. amuzičan (grč. nameštenih. amfibije (grč. ampelurgija (grč. amuletum) amajlija. Hthos kamen) pl. shvatanje po kome samo bog postoji. koji je bez smisla i osećanja za ono što je umetničko i lepo. amplificatio) proširi-vanje. na po jednom kraju polukružnih kanala uva itd. anportirati se. logfa) nauka o amfibijama. oteti. amplifikacija (lat. belilo. odgañanje sudskog procesa o čijem se predmetu još ne može doneti presuda. up. obično na vratu. . nadute. koji proširuje. amphi) predl. amphi. prevrtljiv. oskudica u smislu i osećanju za ono što je umetničko i lepo. galvanometar čija ska-zaljka neposredno. teh. zool. amundizam (grč. zauzimanje. empirance) trg. ampli-ficirati. razviti. fig. iscrpio govorničko izlaganje. amplectivus) koji obuhvata. na jednoj skali. potpuno i nasilno odvajanje jednog dela od neke celine. opširno izlagati. najveća razlika u vazdušnom pritisku. ampir-stilstkl francuske umetnosti za vreme Napoleone I. jedinica za merenje jačine električne struje. ampullae) pl.ampelografija 40 amfiblestroida ampelografija (grč. amphibios koji žive na suvu i u vodi) pl. prolazna ljubav. najveće udaljenje od ravnotežnog položaja. uveličavanje. koji uveličava. ombrello) računi štit od kiše i sunca. amplitude (lat. neobrazovan. širina) geogr. razgranja-vanje. ampulla bočica) ispupčena. amputacija (lat.. bombaste reči. osvajanje. ampir (fr. onaj koji se bavi proučavanjem amfibija. šira obrada. ampelurnfa) vinogradar-stvo. ampliare proširiti) širenje. tj. izrada nekog akta u du-plikatu radi bolje sigurnosti. amplitudo obimna veličina. mrežnjača oka. a svet ne postoji. emporter) voj. naročito francuska za vreme Napoleone I i Napoleone Š. amphibios) vodozemski. ljubav bez strasti. odseći. odsecanje ranjenih. amplificare) v. matematičaru i fizičaru A. osvojiti. amportirati (fr. fig. proširiti) veoma visok stepen nekog svojstva ili neke osobine. proširiva™. razgranato. te tako sposoban da uzleće i da se spušta i na suvo i na vodu. amplijacija (lat. prav. amploaje (fr. amfibioliti (grč. vodozemci. amfi (grč. amulet (lat. amfiblestroida (grč. meteor. ampirans (fr. okolo. bios život) aaij. amuzija (grč. ambrela. amplificirati (lat. prostranost. ampule (lat. ampliativus. kalfa. zauzeti. uveličavajući. amfibijski (grč. u složenicama: s obe strane. a svet je samo treperenje. unaokolo. spaljenih i uopšte neizleči-vih delova tela. igra toga duha. amrel. razvijanje. način izražavanja nadugačko i naširoko. razgranavati. amourette) mala. bog je apsolutni duh. amphiblestron mreža) ned. graphia) nauka o vrstama vinove loze i grožña. predmet koji tobože ima čarobnu moć da štiti od bolesti i svake druge nesreće. pojačavanje. amplificare) proširiti. amputatio odsecanje) med. ulje. proširivano. amplektivan (vlat. employe) službenik. ampelos čokot. razmetanje. amphibios. a-. ret. ri-srditi se. fiz. amfibije. amportiranje (fr. nasilno odvojiti. Amperu (1775— 1836): jačina struje koja prolazeći kroz dva pravolinijska paralelna pro-vodnika na meñusobnom odstojanju od l m uzrokuje izmeñu njih silu 2 H10"' njutna. koji je podražavao staru rimsku umetnost iz doba careva. zapaljenje mrežnjače oka. amplificativus) proširivan. amplifikovati (lat. avion snabdeven i točkovima i čamcima. dvojak. luk na horizontu izmeñu izlaska i zalaska sunca. nepesnički. amureta (fr. uvećati. Ampere. amusia) koji ne uživa ljubav muza. razvijati. neobrazovanost. potpuno odvajanje. vinograd. bokasta bočica za mast. pokazuje broj ampera koji protiču kroz kalem žice. amplifikativan (nlat. sa svih strana. amusfa) nenaklonost muza. ampule (lat. grč. odvojiti. amrela (ital. suncobran. amphibios. najvišeg stepena. razmrskanih. uveličati. amper fiz. popuštanje ili pogoršavanje kvaliteta robe. crkve--ni sud u kome se drži vino i voda za pričešćivanje (u katoličkoj crkvi). carevina. amfiblestroditis (grč. oko. ambrel. npr. izložiti. lat. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini delovi. logos) zool. ampermetar (fr. staklo električne sijalice. nazvana po slavnom franc. tehnički istrument za merenje jačine električne struje. metron mera) fiz. bokasto proširenje na cevkastim organi-ma. amputare odsedati) med. otimanje. emporter) voj. proširenje.

nemačkom il.. amphoteros. oko. amphi.(grč. apa) predl. dakle. sumnjiv) min. anabaptist(a) (grč. amphoteros) hem. stanovnici žarkog pojasa koji svoju senku u jedno godišnje doba bacaju prema severu. od pravih kičmenjaka razlikuje se po tome što nema koštanog ni hrskavičavog skeleta. po. amfimiksis (grč. koje su. spolno množenje. amphitomos) dvorez. dvojak. meter mati) pl. anaglifi (grč. uzvišeno mesto prema pozornici. anagnozma (grč. ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje. procesi prometa materije u toku kojih organizam izgrañuje hemijske sastojke ćelija i tkiva pri rastenju. pater otac) pl. v.itd. amfideum (nlat. amfoterodiplopija (grč. anaglypha) v. amfigeneza. amfismila (grč. jer je njen prosti sastav pomogao da se mnogošta u složenom telu kičmenjaka objasni. pneuma dah. amfidiplopija (grč.) poet. diploos. anabafno uzlazim) koji se penje. amphibolfa) dvosmislenost. i lužni i kiseo. gyrcs krug) prosi-panje reči uzalud. diploos dvostruk. srca ni pravog mozga. geogr. dvostruko gledanje. kroz. ana-baptizo) pristalica ponovnog krštenja u zrelim godinama. istovremeno i neptunskek pluton-ske. sipnja. anaglipti. amfoterna tela tela koja su i baze i kiseline u isto vreme. amfigeneza (grč. amphi. spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dveju različitih ćelija.. smetenjak. daje reči odrično značenje. na. stalna groznica. amfigonija. naročito za anatomsku upotrebu. velika nekoliko santimetara. koji raste. amfigurija (grč. amfo-terne tvorevina kol. zgrada u kojoj su stari Rimljani prireñivali gladijator-ske predstave. amfitomičan (grč. vrsta minerala iz reda složenih silikata. najprostiji kičmenjak. deca dvaju očeva a jedne majke. anabaptizam (grč. metrička trosložna stopa: dug-kratak-dug (—U—). ana-basis penjanje. uz. amfitropičan (grč. otvor (ili: usta) materine.amfibol 41 anagnozm a sedišta za gledaoce. koji raña plodom iznad i ispod zemlje. sinovi dveju matera a jednog oca. anabaza (grč. amphi-gignomai) zool. med. amphideum) ned. zbrka reči i pojmova. besmisleno brbljanje. ali svakim okom drukčije. anaglipti (grč. bog. amphflogos) sporan. amphi. do. amfoteran (grč. ana-baptfzo ponovo zaronjavam) verski pokret koji zahteva ponovno krštenje u zrelim godinama. amphibrachys) poet. gledaoci. amphi. amfiteatar (grč. trćpos obrt) koji se obrće na obe strane. anaglifi. sumnjiv. genesis rañanje) zool. amphilogia) spor. anaglypta) pl. amfigonija (grč. amfimakros (grč. skia senka) pl. amphi-theatron) koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje. pr. an. amfiguričan. amfibolija (grč. koji napreduje. amfora (grč. smile nož za sečenje i reskanje) nož sa dva reza. ops oko) med. amphi. amphi. odgovara našem ne-. amfibol (grč. ana (grč. amphi. amphfbolos dvosmislen. latinskom in-. amfiboličan (grč. baljezgalo. anaglyptike) veština ra-ñenja reljefnih ili polureljefnih ukrasa. anagliptika (grč. amfipatori (grč. amphi. groznica koja hvata svakog dana. ana baptistički. stene koje su postale i uticajem vode i uticajem vatre. bfos život) ponovno oživljavanje sasušenih ili promrzlih životinja. zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik. dvostruko gledanje na oba oka. v. uspon) biol. amšir (tur. amfilogija (grč. amfimacer. amphi. naročito: Ksenofonova istorija vojnog pohoda Kira Mlañeg protiv svoga brata. anabolizam (grč. apa. slika i sl. trućalo. fig. amphfbolos) dvosmislen. razvijanje i jačanje bolesti. astma. amfimacer (grč. kretikus. polureljef-ni umetnički radovi. amfimetori (grč. atrćogeLj) kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlićem i dve drške u kome su držali vino. uzlaženje) iz nižih predela u viši. amphi. razvoju i obnavljanju tkiva. ap) u grčkim složenicama. slušaonica polukružna oblika koja liči na stepenice i na kojoj su . amfioks (grč. disanje) med. amphi. amfikarpičan (grč. meignymi mešam) biol. spajanje rasplodnih ćelija. amfibrah (grč. um. oxys oštar) zool. amfipneuma (grč. dvosmislica. prepirka. metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: kratak-dug-kratak (U—U). anabole uzlazak. ops) med. sa dva reza (nož). amphimakros) poet. veoma važna za nauku. amfigurist(a) (grč. amfisciji (grč. anaba-tična groznica med. penjanje. teško disanje.) šesti mesec u turskom kalendaru. protivrečnost. amfilogičan (grč. amphi-theatron) polukružna pozornica. amphi. amfiteatralan (grč. duž. gyros) onaj koji govori bez repa i glave. karpos plod) bog. anagnosma) štivo. anabatičan (grč. bog. ispred samoglasnika. anabioza (grč. amfimakros. a U Drugo prema jugu. ribolika morska životinja. amphi.

naglašavanje. anakolut (grč. zvuk). anakampterija (grč. alegorično značenje. diopgrika. mast za zarašćivanje rana. anagnorisis) ponovno prepoznavanje (roñaka. koji odbija (svetlost. ret. anakruza (grč. ana-kathafro očistim) med. anakoluthia nedostatak u vezi. udvostručiti) udvajanje. nemanje veze) gram. anakoluthos) nepravilan. analgezija (grč. nauka o prelamanju svetlosnih zrakova. med. anakolutičan (grč. v. bakterije koje mogu živeti bez kiseonika. ana-grapho napišem) sprava koja. bez veze. radi ponovnog otiska i umnožavanja. anakatartika (grč. čitali pojedine glave iz Sv. anaerobe (grč. ana-klfno nasloniti se) med. uspostavljanje ravnoteže meñu slojevima vazduha: kada. ana-kalypto otkrivam) svečano skidanje vela sa mlade. bfos život) pl. ap-.anagnoriza 42 analgetik anagnoriza (grč. anaklastos prelomljen) ot. ana-kampto) ont. anakolut. obično pored crkava i manastira. sredstvo za ublažavanje odnosno su zbi j anje osećaja bola. za vreme službe. ap-. tragični pesnici koji su svoja dela pisali samo za čitanje. anakolutija (grč. ana-koinćo saopštiti kome što ocene radi) zajedničko savetovanje i dogovor. ana-gnostes) pl. anakriza (grč. ili usled izostavljanja reči. onda se ista tolika količina spušta iz visine k zemlji. anakuza (grč. Anakreon) pesme ispeva-ne u duhu i stilu Anakreonta. kratko ponavljanje nečega. anakamptičan (grč. probava. ana-kampto) o d bojni. algos bol) med. srazmerna podela sokova i hrane celom telu. piše obratno. anakreontičari pl. anakalipterija (grč. bai'no idem. apa. nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje usled iznenadne promene ili prekida naročito posle dužih umetnutih rečenica. alegorično tumačenje Biblije (up. grupa nemačkih pesnika XVIII veka koji su. anakrusis) četr. udva-janje napada grozničnih bolesti. avadoza (grč. ana-grapho) med. v. ana-dipldo udvojiti. v. čmarni. apa. sjediniti u celinu) združivanje u celinu. prestanak (ili: gubitak) osećanja bola. anagraf (grč. anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi. katkada i frivolne pesmice. anakojnoza (grč. oduševljenje. akuo čujem) med. ana-kampto savijam. anaerobe. ana-dosis) fiziol. po ugledu na Anakreonta. ana-kephalaićo ponoviti u glavnim tačkama. anakovda zool. svoñenje na nešto opštije ili duhovno. propis leka. an-ago uzvodim) tajni smisao. analni otvor zadnji otvor creva. udaranje glasom na slog. nauka o odbijanju zvuka. anagogija (grč. analgetik (grč.) koji se odnosi na anu s. mir od Rim. anakufizma (grč. sporazumevanje. kašljanje krvlju. recept. npr. anakliza (grč. inat. podizanje) telesna okretnost koja se stiče vežbanjem. prelamanje svetlosnih zrakova. ana-kathafro) pl. aeg. anaktesis) med. analgesia) med. analgija. anagrafa (grč. anakatarzis (grč. bacanje krvi. iskašljavanje. anakatabat (grč. anadema (grč. reč napravljena premeštanjem slova druge reči različitog značenja. uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju i sl. prethodna istraga. katoptrika. anakuphisma dizanje. anaka-tartična sredstva. rob je anagram od bor. najveća zmija tropske Amerike. anakteza (grč. dijadema. anagogija). pisma. anakoluthon) gram. čišćenje grudi od sluzi. anagnostici (grč. anagvosti (grč. anakolutija. a ne za prikazivanje. pri duvanju jakog vetra. rekapitulacija. sredstvo za čišćenje grudi od sluzi. s tematikom o prolaznosti života i o uživanju u vinu i pesmi. u starije hrišćanske vreme: oni koji su. anakefaleoza (grč. anakreontika (grč. bezbolnost. aeg vazduh. anaklastika (grč. klice koje se mogu razvijati i raz-množavati tek kad im se otkloni kiseonik. anakamptika (grč. gluvoća usled oboljenja slušnog živca. neosetljivo«1. varenje. zagonetka koja se sastoji u tome što se slova jedne reči napišu različitim redom. ozdravljenje. koje se onda moraju po smislu dopuniti. ponavljanje reči. zool. anagoga (grč. anakolema (grč. ana-gnostes) pl. skrećem) sklonište za sirotinju. ana-klasis prelamanje) ont. pevali ljupke. prijatelja) kao sastavni deo starogrčke drame. zool. ahust. anakrisis) ispitivanje. retorska figura koja se sastoji u tome što se naredna rečenica počinje rečima kojima je prethodna završena. anadiploza (grč. an-ago) uzdizanje. kata odozgo dole. dolazim) meteor. naslanjanje leñima. apa. okrepljenje. anaerobionti (grč. avaklaza (grč. velika količina vazduha pojuri odozdo naviše. bfos život) pl. anagramma) najpre: obratno čitanje jedne ili više reči. poluležeći položaj bolesnika. analan (lat. obrazovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili prodavači po boljim kućama. . med. avagram (grč. ned. ana-kollao nalepiti) med. nauka o dobijanju svetlosti.

ned. ana-logizomai) uporedi-ti. analepsis. razglabanje. ana-lambano) l. odabrana štiva. morfološki itd. sva su tela rasprostrta. dokaz (ili: zaključak) na osnovu sličnosti. logična analiza razlaganje pojma u njegove oznake. analogfa) sličnost. anamneza (grč. analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: dogañaj). raš- . aldafno potpomažem. oblicima sastavljenim od više reči (npr. ranije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje. npr. okrepljujući. elementarna logika koja se bavi pojmovima. beta) onaj koji ne zna azbuku. analog (grč. annus godina) pl. neznalica. tj. analitičkim oblicima. ocenjivanje. ana-lyo) v.). alpha. supr. sintetičan. odreñivanje sastojaka jednog tela po njihovoj težini. tj. pisac godišnjaka. tipu ili obrascu. anamnesis sećanje) fil. kvanti-tativna analiza hek. apa-Gub) 2. ispitivati potanko. letopisi. analogizirati (grč.) ned.. avalist(a) (grč. analizirati (grč. analitičar (grč. letopisima. annales. dokazivati ili zaključivati na osnovu sličnosti. nepismen. nepogrešnost. osvežavajući. odgovarajući) lingv. okrepan. mat. saglasnost sa pravnim načelima. analekta) pl. rasta-vljati. up. analisati (grč. prikaz. analytikos) filozof. sredstva za jačanje i okrepljenje. nepogrešan. uporeñivati. ana-lyo) rastaviti. supr. analogon racionis (nlat. analysator) fiz. pl. analogija (grč. v. analou rapgčlanjavam. tipom. prestanak rastenja i razvijanja. analeptika (grč. mit dem Messer — analitički oblik). ap-. jačanje. srpskohrv. podoban. obrascem. analogan (grč. sinteza. anamartetičan (grč. istovrsan. analdija (grč. oporavljanje. razrešavam) koji se zasniva na metoda analize. ap-. analogija jurio (nlat. avalekta (grč. ned. med. analitičar. analfabet (grč. analeptičan (grč. algos bol. analize (grč. sravnjivati. an-amartesfa) bezgrešnost. analogizam (grč. raščlanjavati. kvalitativna analiza hek. razglaban. sudovima i zaključcima. analysis) raščlanjavanje. hemi-čar i dr. fizičke analogija delimična sličnost izmeñu zakona jedne oblasti pojava sa zakonima neke druge oblasti pojava. annales) l. analitična defini-cija odreñivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove specifične razlike. jačam) med. odgovarajući. nauka o popravljanju zdravlja. analambano podižem. odgovara reči drugog jezika. psi-hološka analiza razglabanje jedne predstave u njene elemente. saglasan. analitički jezici IKKð. analgezija. onaj deo polariskopa koji služi utvrñivanju činjenice da je svetlost polarizovana (ogledalo. analytike) teorija analize. uspostavljam) ned. analistika (fr. moderna analiza rešavanje problema svoñenjem njihovim na jedna čine. koji odgovara nekom zakonu. koji ne zna ni čitati ni pisati. analitičan (grč. istovetnost ili saglasnost u osobinama i odnosima. letopisac. stara analiza dokazivanje nekog stava raš-članjavanjem na prostije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene. podoban. analistique) rad na analima. koji se bavi razglabanjem. analist(a) (lat. polari-zator. rapgčlaniti. ra-zložiti. nožem — sintetički oblik i nem. analitički (grč. analogfa) predstavnici pravca u klasičnoj filologiji koji su analogiju smatrali kao prirodnu tendenciju koja čuva podudarnost izmeñu misli i govora. godišnjaci. v. analizirati. reč jednog jezika koja. analogisti (grč. sa njime je identično vezan. sravniti. srodan. Platonovo učenje po kojem je duša preegzistova-la. ispitati. analogon (grč. semantički. istovr-snost. što je u skladu sa razumom. zakržljavanje. tj. analogičan (grč.analpca 43 anamnez a članjavanjem na sastavne delove (misli. razlaganje celine na njene delove. an-amartetos) bezgrešan. avali (lat. slično (ili: odgovarajuće) stanje. koja doprinosi da se te dve oblasti uzajamno objašnjavaju (Maksvel). analogon sličan. tela itd. odreñivanje sastojaka nekog tela. analepsija (grč. analizator (lat. avalhtika (grč. analogia juriš) sličnost pravna. veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u njihove sastavne delove. podaci koje bole- analgija (grč. analeptikos) osvežavan. 2. ozdravljenje. razglabati nešto (u njegove najmanje sastavne delove). analitičan sud onaj koji se osniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi. etimološki.) nepismenost. koji je postao putem analize. analist(a). koji razgla-ba. anamartezija (grč. sličan. analytikos) raščlanjavan. koji se osniva na analizi. koji raščlanjava. zaključak po analogiji log. hranim. ocena. Nikolova prizma). analfabetizam (grč. koji se odnosi na analitiku. ap-. odgovarajući. zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom. suda u njegove delove. analogismos) fil. analogon rationis) nešto što odgovara razumu. pravilu. analogon) koji je u skladu sa nekim pravilom. razlagati. jezici u kojima se odnosi jedne reči prema drugim delovima u rečenici izražavaju u najvećem broju slučajeva tzv. analogos) sličan.

iza leña. anapaistos) metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: ii —. bez voće) pristalica mišljenja da je potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak. anarhičan. umetanje vokala izmeñu dva suglasni-ka (npr. anantapddoton nedovršena rečenica) ret. ap-. ana-morphosis preobražaj. v. ispljuvanje. po dijeti. zamenjuje. proširenost krvnih sudova. arche vlast) bezvlaće. ap-. anaptiza (grč. anaptyksis razvitak. anarmonija (grč. an arijer (fr. med. otvoren) ned. organizovane političke borbe. anaplerosis) dopunjavanje. pogruženost. uzimanje hrane po propisu. nedisciplinovan. anarea (grč. charmom'a) kuz. anamorfičan (grč. popravljanje oštećenih delova tela hirurškim putem. čovek koji ide za tim da svim mogućim sredstvima. osnivači su Prudon. po optičkim zakonima unakaženo nacrtane slika nekog predmeta. anarhija (grč. ana-plasso preobrazim. plašljiv. anandričan (grč. anapnoična sredstva. anantapodoton (grč. bezvlašće. pamćenju. anamorfotičan v. razvoj) lingv. snik daje lekaru o ranijem stanju svog zdravlja pre sadašnje bolesti. koji pripada sećanju. an-andros) koji je bez muškosti. uobličim) med. anarhički anavlerotika (grč. stanje društva u kome potpuno prestaje vlada zakona i svakog autoriteta. lekovi za jačanje pamćenja. grla. ana-ptyo ispljujem) med. sruši postojeći poredak i zavede stanje potpunog bezvlašća. bog. an-apto obesim) utučenost. bez cveta. malograñanska teorija za koju je karakteristične svako poricanje države i koja u svom konceptu revolucije negira stadijum diktature proletarijata. potpun nered. unazad. anapneusis) med. an-anthes) bog. haotičan. veština nameštanja slomljenih ili uganutih kostiju. up. povećane disartrija. preobražavanje. . lica kao posledica moždane kaplje. izbacivanje sluzi. duboko disanje. izopačena oblika. — videćeš šta će ti biti. anamorfičan. nepriznavanje autoriteta. anarhizam (grč. anamnesis sećanje) fil. apa. discipline. anaplastika (grč. neorganizovan. anartrija (grč. i rukovo-deće uloge proleterske partije. an-andria) nemuškost. odušak. prema gornjim delovima tela. ned. apa. koji dopunjuje. anamnestična sredstva med. nenormalno preobražavanje usled izopačenja ili promene u navici biljke. ana-neosis) podmlañivanje. nedostatak (ili: nemanje) udova. ana-plerćo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje. anapleroza (grč. veština sećanja i pamćenja. sredstva koja pomažu disanje. anartros (grč. fiz. naročito krvi. koji je ponovo zadobijen za nešto. arche) koji se odnosi na anarhiju. aiantičan (grč. anapest (grč. anarhički (grč. kada bolesnik govori potpuno nerazumljivo. penjanje sokova. ap. koji ne cveta. anarhističan. anarhičan. plastična hirurgija.). ana-pler66 ispunim) pl. progresivne i bulbarne paralize). ana-plasso preobrazim) med. obrnut daktil. dolazi usled uzetosti mišića za govor (jezika. samovolja. plastična hirurgija. usana. bez ikakvih obzira. anamnestika (grč. en arriere) nazad. plašljivost.: Ako li ne učiniš. anaptiksis (grč. anarroia) med. anaptoza (grč. rastenje mesa. arthron ud) med. anaprozelit (grč. preinačenje) preobražaj. arthron) bezudnik. proselytos) onaj koji je ponovo obraćen u veru. pokrivanje i uklanjanje raznih telesnih nedostataka hirurškim putem. ždrela. anankofagija (grč. iskašljavanje. u odsustvu. anapetes raširen. ananke nužnost. kukavičluk. anartrija (grč. anapneuzija (grč. čovek koji je toliko ugojen da mu se više ne razaznaju zglobovi. anaplastična sredstva med. anamorfotičan. anandrija (grč. an-archos bez poglavara. apa-rpeb) pl. ananeozija (grč. ananassa sativa) vot. ap-. ali tako da izgleda onako kakva treba da je kad se gleda sa izvesne tačke (optička anamorfoza). bog. južnoamerička biljka sa veoma ukusnim i mirisnim plodom težine 3—4 kg. apa. anapetija (grč. med. anaplazis (grč. nameštanje slomljenih kostiju. arthron) 2. anarhista) (grč. prećutkivanje završne rečenice. koji nema prašnič-kih niti.anamnestika 44 anarhičan. ostrag. nesre-ñen. nakazan. Bakunjin i Stirner. odmor. zbog čega se zove i anti-daktilos. sredstva koja pomažu naknadu izgubljenih delova i stvaranje. anarhičan. apa. ili odbijanjem od pogodnog ogledala (katoptrična anamorfoza) i kroz brušena stakla (dioptrična anamorfoza). nemuževnost. reda. 1. anaplerotičan (grč. anamnestičan (grč. ananas (nlat. fig. anarchia) bezvlašće. anarhistički v. phagein jesti) med. iske-žen. sredstva koja se upotrebljavaju i primenjuju u anapla-stici. morphe oblik) izokrenut. zamenjivanje izgubljenih ili oštećenih delova tela i udova. npr. naopak. jačanje pamćenja. srpskohrvatsko dijalekatsko par-vi mesto prvi i sl. anapnoika (grč. natrag. disharmonija. marksizmu neprijateljska. anamorfoza (grč. ana-mimnesko sećam se) koji se tiče sećanja.

uglavničenje interesa. trljanje udova. med. tip. logia) nauka o unošenju lekova u telo kroz kožu. anatocistički. neka je proklet! anatematizirati (grč. stoma) pl. anastatičan (grč. istočnjački. anatomizirati (grč. apa. pomoću prefotografisanja ranije štampanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige. kletva. uporedna anatomija ona koja uporeñuje grañu i sastav čovečjeg tela sa telom životinje. otvaranje bušenjem. i njegovom vraćanju svojoj ljudskoj prirodi na bazi unutrašnje pobune protiv svih spoljašnjih pritisaka na individuu koje vrše država i pravo. koji zasušuje ranu. anathema) prokletstvo. grč želuca. ned. prenosim. ustajanje iz bolesničke postelje. individuum jedinka) pokret u okviru anarhizma koji razvija tezu o otuñenju čoveka i društva. obrt) ret. anastomoza (grč. anastrofa (grč. prenop!enje. oporavljenje (rekonvalescencija). proučavati u tančine. anarhoindividualizam (grč. anatropa (grč. spojnica koja vezuje dva krvna suda ili dva živca. lat. anasonlija (nlat. češanje kože. radi mirisa.anarhoidan 45 anatropa anastomotika (grč. prevrtanje želuca. koje se dešavaju na telesnim organima pri raznim oboljenjima. apa.isključenje iz crkve. . trepanacija. okretanje. stigma tačka) ont. zelenašim) prav. fig. anarhosindikalizam (grč. a-. med. dimljenje. apa. anatomirati. fotografski objektiv od naročito kombinovanog sočiva koji daje slike koje sve do ivica pokazuju veliku oštrinu. ana-stello suzbijam) pl. spremanje novog izdanja neke knjige time što se prefotografiše ranije štampali tekst. anastomizirati (grč. u Makedoniji. baciti prokletstvo na koga ili što. anatriptika (grč. njegovo „ja" shvaćeno je kao sebično i izolovano. med. anarchla bezvlašće. stćma usta) sastaviti otvore. rastavlja-ti na sastavne delove. up. sredstva za zaustavljanje krvi. sredstva za trljanje. ana-tribo trljam. npr. spojiti. pobijanje protivničkih navoda jednostavnim odricanjem. osušen plod ana-sona. anaspazmija. svojstvo zemljotresa kod kojih bivaju velika vertikalne pomeranja tla. kao začin za hleb i opojna pića. prvi teoretičar bio je Maks Štirner (1806—1856). ozdravljenje. 2. anatreza (grč. med. oštrovid. stigma) opt. 1. anaspazis. apa. anatom (grč. anatemisati v. anaseizam (grč. ana-stello) koji zaustavlja krv. pr. anatomirati (grč. ana-trepho) med. sarx meso) ned. arche. anastatikćs) koji odvodi ono što je nezdravo. prevrtanje. čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kod nas. mesto „neki drugi čovek". anastasis ustajanje) uskrsavanje. ana-tribo trljam) med. životinja i biljaka. apa. zemljotres) geol. bakroreza. raščlanjavati. anatomikos koji raseca) naučnik koji se bavi anatomijom (stručnjak u anatomiji). izvrtanje reči. anarhoidan (grč. npr. do sitnica. isključiti iz crkve. anatematizirati. ana-triptica pl. ana-tribo) med. . kožna vodena bolest. anisum) bog. tj. anastaza (grč. preklinjanje. patološka anatomija ona koja proučava sve promene. oporavljenje (ili: o jačanje) pomoću hrane. anatema (grč. lečenje trljanjem. seismos trus. tokizo dajem pod kamatu. anatocizam (grč. med. koji obnavlja. anatomija (grč. ušća. sredstva za otvaranje zapušenih ušća krvnih sudova i dr. stezanje želuca. anatolijski (grč. nlat. anathema esto). ana-trope preokret. syndikos zastupnik) sitnoburžoaski oportuni-stički pravac u meñunarodnom sindikal-nom pokretu prema kome radnici treba da se bore samo za poboljšanje svog položaja bez učešća u političkoj borbi. uskrsnuće. anastaltika (grč. koji je bez poremećaja u oštrini vida. veština rasecanja lešine ili biljke u cilju naučnog ispitivanja. apa. crkve-no progonstvo ili prokletstvo nekog čoveka ili stvari. naročito rakiju (anasonlija). anatema esto (lat. anisum) rakija u koju je pomešan. anason (nlat. izvrtanje materice i mokraćne bešike. pa nije imao mnogo pristalica sem u SAD. koji podmlañuje. med. anaspazmija (grč. apa. razuñivati. anasarka (grč. anatole istok) istočni. anatrepsis (grč. koji daje punu oštrinu slike. jako povraćanje. v. umnožavanje. anastigmatičan (grč. anatriptična sredstva. anfstemi. protivprirodno otvaranje krajnjih delova krvnih sudova. ana-spao) med. anatripsologija (grč. ujediniti. podrigivanje. anatomizirati. hi-rurgijska ili primenjena anatomija ona koja proučava pojedine delove tela i njihov raspored. anastigmat (grč." ana-temno rasecam) v. trljanjem. biljka iz porodice štitara. naplaćivanje interesa na interes. prenosan. a-. eiods izgled) sličan bezvlašću (anarhiji). ana-thymfasis) isparavanje. archos. anaspazis (grč. „drugi neki čovek". anathematizo) prokleti. anatomia rasecanje) nauka koja se bavi proučavanjem sastava sklopa tela »sivih bića. ana-temno rasecam) para-ti. anatimijaza (grč. ana-spao izvlačiti) med. anatresis) med. stoma) med. anatripsis (grč. menjanje mesta rečima. anastaltičan (grč. anastrophe) ret. telegrafska. fig.

zaštićavanje) ned. angejologija. zaostalost. enversins) trg. grč krvnih sudova. an blan (fr. antiektazija (grč. za ples. anaphonesis) med. stesniti) med. neko plaćanje itd. navesti. anvsr (fr. anachronismos) pogreška u računanju vremena. . koji je uzet u službu. zalaganje. angiosarkom (grč. skrivenosemenjače. an-aphroditos) med. a l'anver (fr. praćeni smrtnim strahom. opasan rak krvnih sudova. zalagati se (za kota ili što). anafoneza (grč. aphrodisfa ljubavno uživanje) med. angeion. jedan registar na orguljama. pr. angeion sud. anahoret(a) (grč. zapaljenje krvnih sudova. najmljivanje. angaria) kuluk. temo zatežem) koji je u vezi sa zategnutopgću krvnih sudova. založiti se. anafilaksija (grč. angioteničan (grč. angere suziti. biljke čije su semenke zatvorene u plodište. upustiti se u nepggo. en bloc) naveliko. uzano spoljno utvrñenje. angarija (lat.anafija 46 angioteničan anafija (grč. zastarelost. astr. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i prohteva. uzan) med. med. lat.angelos anñeo) bot. ponavljanje istih reči u početku rečenice ili rečeničnih delova npr. angiopatija (grč. engager) obavezati. angažirati (fr. npr. angiospasmus (grč. angioneuroza (grč. anaphora) poet. datuma. angeion. plod zatvoren u plodište i biljka sa takvim plodom. npr. angeion. natraške. poremećaj u čulu pipanja. angeion) med. krvni sud) med. pogañati. kuz. obavezati obećanjem. anafora (grč. sužavanje (ili: stešnjavanje) krvnih sudova. vrsta ženskog ogrtača. logia nauka) fiziol. mag. uzeti u kuluk. Kosu reže ostarela majka. obvezati na besplatan rad za državu. ap-. po-buditi. angeion. — Kulu gradi od dvadest tavana. anafrodizijaka (grč. obaveznost.) protiv volje sopstvenika u službu državi. pogodba. akgiostenoza (grč. karp6s plod) bot. v. angiitis (grč. enveloppe) zavoj. angažovan (fr. pathos bol) med. angažirati. grapho pišem) fiziol. gušobolje. engager) obavezan. angeion. nagovoriti. brod i dr. neispunjene. naročito krajnika. nauka o krvnim sudovima ili o tečnosnim odnosima u čovečjem telu. anahronizam (grč. za ratne svrhe. otpravnik poslova. engleski muz. ono što je u protivnosti sa hronologijom. anaforeza v. — Kosu reže pa vinograd veže (up. sudar. blanko žiro. omot. nesavremenost. pustiti se. pogoditi. angelika (grč. vremenska poremećenost. angaria) uzeti u kuluk. zauzimati se. nepomična kriva na koju neka ravna pomična kriva u svojoj ravni ostaje stalno darka (tangenta). apa. inversus) naličje. koji se obećao. stenos tesan. zapaljenje vrata. envoye) izaslanik. brodova i dr. na naličje. odsekom.. stezanje grudi. oboljenje živaca krvnih sudova. neispisano mesto za cifre na novčanim uputnicama. angarirati (lat. topovi u Kosovskoj bici. angažovati v. onaj koji nije sposoban da oplodi. anversen (fr. spasmos grč) med. proširenje krvnih sudova. ćutu-re. anahronističan. stupanje u službu. an blok (fr. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem. pl. . ned. neosetljivost (ili: smanjena osetljivost) kože. „iznošenje spreda". angiospermije (grč. kulučenje. envers. aphrodisiakćs koji pripada ljubavnom uživanju) pl. angiom (grč. sukob. npr. uplesti se u borbu. zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena. obaveza. angeion. ap-. angiografija. antologija (grč. angažirati se zauzeti se. angina pectoris) med. angarijapija (nlat. pojavljivanje znakova na nebu. pustinjak. voj. pega ili izraštaj na koži ili sluzokoži usled nenormal-nog namnožavanja i širenja krvnih ili limfnih sudova. skloniti koga našto. pektoralna angina. angeion. zapleten u borbu. uzeti u službu. grub vuneni serž. služba. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona. isposnik.: Kulu gradi crni Arapine. najmiti. jedno na drugo. nisko utvrñeno. dogañaja. ucelo. npr. neuron živac) med. sarx meso) med. pr. anafrodizija (grč. angina pektoris (lat. obećati. redovna dužnost. angitis. en blanc) trg. engagement) obvezivanje. arće pipanje) ned. epifora). ap-. angažovati. anvoaje (fr. poslanik drugog reda. opšti naziv za sve bolesti sistema krvnih sudova. voj. angina (lat. boj. angeion sud. angažman (fr. za ples. kola. usamljenik. phylaxis čuvanje. angiokarp (grč.. sperma seme) bot. angeion sud. anñeoski koren. voj. davanje u zalog. čarka. a l'envers) naopako. ektasis pastezanje) med. angariatio) upotreba privatnih stvari (kola. angiografija (grč. elektroforeza. jaki bolovi u oblasti srca. anachorćtes) čovek koji se povukao od sveta. opis krvnih sudova. Cezar na automobilu itd. anvelopa (fr. anahoretski. angeion. otvoreno. anafrodit (grč. instrumeng sličan gitari. vežbanje i jačanje pluća i govornik organa glasnim govorenjem i pevanjem. postajanje organizma preosetljivim prema ponovnom ubrizga-vanju belančevine koja mu je ranije već jednom bila ubrizgana. angeion.

angiotomija angiotomija (grč. izvesna osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik. na kvantum. angulus (lat. andosirati (fr. Anglia Engleska) naučnik koji se bavi proučavanjem engleskog jezika i književnosti. angoscioso) ran. an gro (fr. anglicizirati (fr. angošjozo. pokretan čovečji lik. andragatija (grč. skup svih prašnike u cvetu. tj. andarini) pl. angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke. andarini (ital. anglikan. podrobno. prenos menice. grč. do sitnica. kephale glava) min. angeion) med. Anglia. ili se boji Engleza i njihovog kulturno-političkog uticaja. trg. sečenje. iscrpio. andragathia) muževnost. andana (ital. android (grč. koja se upotrebljava kao lek protiv po- 47 avdrologija vratnik groznica. an gro). andros) pl. angliciser) poengleziti. grč. angošjozo (ital. apeg. nlat. andante) muz. anglizirati (fr. lagano. ćoškast. andrologija (grč. vrlina. angloman (nlat. chondromallon gruba vuna) stvari bez vrednosti. lithos kamen) pl. grč. umereno. endossement) trg. androgonija (grč. pečalno. kao u hodu. andantino (ital. kut. an detaj (fr. andamento) hod. semenjem mišića spuštača učiniti da konjski rep ostane stalno u vodoravnom položaju. oni sled-benici Aristotela koji su odricali besmrtnost čovečjeg duha. aluminijev silikat (nazvan po Andaluziji. andro-gynos) dvospolnik. gone rañanje) stvaranje čoveka. anglaiser) potkusiti konju rep. apeg.(grč. v. phćbos strah. onaj koji mrzi Engleze. naviše. angusta) muz. andros. andros) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek-muškarac. genos roñenje) v. andristi (grč. grč. bolno. dronjci. hermafroditizam. oploñenje muškoga gameta ženskim. anguistara. eidos lik) veštački napravljen. drangulije. mania strast) preteran ljubitelj svega što je englesko. naveliko. endosser) trg. andantino) muz. gamos brak) biol. anglaise) živahan engleski ples u 2/4 i 3/4 takta. uglavnom (ispričati nešto). androginija (grč. anglikanska crkva engleska reformirana narodna crkva kojom upravljaju dva mitropolita i 24 episkopa. angošjozamente (ital. andramolje (grč. andezit min. potpisati me-nicu na poleñini i time je preneti na drugog. andaluzit min. vrsta vulkanske stene olovno-cinkane rude (naziv po planinama Andama). anglomavija (nlat. angulus. gde je pronañen). jedan registar na orguljama. anglofobija (lat. angiitis. hermafrodit. zlo. andare ići. temno režim) med. andreceum (grč. stanište) bog. androkefaloid (grč. andro. osobenost engleskog jezika. andrek tuga. nesreća. namalo (supr. uškopljenik. en groš) trg. en ñetail) potanko. ancrogenija (grč. šonja. angustacija (lat. hrabrost. andante (ital. andrak (pere. episkopalna crkva. nevolja. geol. phobos) strah od Engleza ili mržnja na Engleze. anglist (lat. opširno. napravljen u čovečjem obliku. apeg. angitis (grč. dvospolac. angster (ital. jad) ñavo. avgusta (lat. okamenjene ljudske kosti. androgonija. Anglia. duguljasto--okrugli rezanci u obliku graška. philos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike. gyne žena) dvospol-nost. apeg. angustura-kora. nesreća. eidos) sličan čoveku. anglofil (nlat. muž. naročito prvog čoveka. apeg. nazvane po gradu Angostura. Anglia. do tančina. grč. anglicizam (nlat. ugao. angeion. bekstvo) neprijatelj svega što je englesko. angostura-kora v. sada se upotrebljava i za spravljanje jedne vrste likera. apeg. muz. kulture. potpis menice na poleñini. androgin (grč. rasploñavanje ljudskog roda. andamento (ital. engleza (fr. angostura-kora. Anglia. v. poengležavati. andosman (fr. androliti (grč. nauka koja se bavi proučavanjem bolesti svoj- . androgamija (grč. Anglia. kamen koji ima oblik čovečje glave ili nekog dela čovečjeg tela. kao imenica: komad u laganom tempu. andana) niz brodova povezanih u luci. deo jedne fuge. anglicismus) engleska reč koja je ušla u neki tuñ jezik i odomaćila se u njemu. jezika itd. čestitost. andros čovek. mama strast) preterano oduševljenje Englezima i ugledanje na njih i sve što je englesko. angosciosamente) muz. oikion kuća. fil. apeg. angustatio sužavanje) med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu. logi'a nauka) med. operacija krvnih sudova. apeg. vrag. slabić. apeg. rogljast. protestanske crkve. apeg. ženskonja. adrogenija. apeg. angulus) ugao. apeg. malo laganije. ima tanka i duga vlakna svilaste sjaja. anglikanac pripadnik anglikan-ske. anglofob (lat. androidan (grč. prnje. angularan (lat. angustrum) visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem. brižno. angularis) uglast. glavni predstavnik bio Pomponacije (1462—1525). angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog zeca.

(grč. upaljenost »sene za muškarcima. vetromer. lečenje vazduhom. Posle Hektorove pogibije bila robinja Ahilovog sina Pira i s njim rodila tri sina. proučavanje vetrova. anemopatija (grč. tj. anemografija (grč. andro-mara'a) čežnja za muškarcima. hydor voda) med. a-. odnosno meri. statos postavljen) ureñaj za raspršivanje struje vazduha. phobos) strah od ljudi. malokrvnost. u kome se nalazi nama najbliža spiralna maglica (galaksije). apeg. Tragedije od Euripida i Rasina. androfob (grč. an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je osloboñen od polaganja računa. skopeo gledam. od muškaraca. anemos. bog. nova i kratka priča. bekstvo) onaj koji zazire od ljudi. još nije objavljen. tj. up. a-. anemos. anemos. oskudica u snazi. anemos. koji se plaši ljudi. oblasti i predeli na zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. lit. andromanija (grč. ap. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora. barys težak. odnosno vetra. ma iz kog razloga. ukrasti. metron) merenje. androtomija (grč. anemofilija (grč. anemos. anemos. prenoseći cvetni prah (polen) igra važnu ulogu pri oploñavanju. gamos) pl. ap-. sazvežñe na severnoj nebeskoj hemisferi. annexus) prilog. popuštanje. pri čemu se može regulisati smer izlaza vazduha i njegova količina. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava. phonos ubistvo. oploñavanje). elektron ćilibar) fiz. pri-svojiti. spis koji. anegertika (grč. anemos. anemos. pridruženje. grapho) opisivanje (ili: proučavanje) vetrova.) mit. bled. anemos. sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. sve što je dodano ili vezano za nešto. ili je namerno zadržan od štampanja.) muški spolni hormon. šaljivo: krasti. mati Astijanaksova. baino idem) igrač na konopcu. priča o kakvom zanimljivom dogañaju. aneksije (lat. androfag (grč. pripojiti. haima. anekumena (grč. lenjost. anemometrija (grč. beskrvnost. koji voli vetar (o biljkama kod kojih vetar vrši oprašivanje. haima) med. veština merenja brzine i jačine vetra. anñeo (grč. grapho pišem) sprava koja beleži na hartiji brzinu i pravac vetra: anemometrograf. metrbn mera) sprava za merenje brzine kretanja. božji glasnik. anematoza (grč. anemologija (grč. antropofag. anemoskop (grč. pathos bol) med. haima krv) med. strujanja vazduha. anemos. metron. spasao je Persej. oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u telu. nauka o beskrvnim operacijama. anemos. anemos. andromolje v. nedostatak krvne vode ili krvnog seruma. mama strast) med. annexio) prisajedinjenje. anemičan (grč. anemograf (grč. anemogamne biljke. kod kolere. androsteron (grč. andro-phagos) ljudožder. npr. metron mera) sprava koja pokazuje. andramolje. anemija (grč. kći etiopskog kralja Kefeja i Kasiopeje. tromost. metod lečenja koji se sastoji u udisanju prečišćenog vazduha. aneks (lat. anemos. aneksan (lat. annexus) zavisan. olakšavanje. o!kšpepe nastanjena zemlja) pl. oprašivanje biljaka posredstvom vetra. anektirati (lat. šaljiva ili duhovita pričice. Andromeda (grč. nimfomanija. neelektričan (o telima koja izgleda kao da nemaju elektriciteta. anemometrograf (grč. biljke kod kojih vetar. androfobija (grč. pustinje. oboljenje koje dolazi usled smanjenja količine krvne boje (hemoglobina) ili usled smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca. a-. naročito ljudskog leša radi naučnog ispitivanja. temno sečem) znat. fig. npr. kod kojih vetar prenosi cvetni prah (polen). anematurgija (grč. annexio) prijatelj ili pobornik uvećanja države putem prisajedinjenja tuñih pokrajina.). apeg. a-. anemobat (grč. žrtvovana je morskom čudovištu. polubožansko biće. utelo-vljavati. anegdota (grč. anekdotos neizdan) 1. uteloviti. utelovljenje. slab. anelektričan (grč. pripajanje. anemo. ergon delo) med. npr. 2. anemos) predmetak u složenicama sa značenjem: vetar.andromanija 48 anenergiJa stvenih muškarcima (za razliku od ginekologije). an-energeia) neradnost. anemidrija (grč. sečenje čoveka. aneza (grč. muškaraca. anesis) med. nesposoban za život. haima) beskrvan. logfa nauka) nauka o vetrovima. pridružiti. anemos. anemofilan (grč. prinadležnost. anemogaman (grč. grapho) v. anemostat (grč. Andromache) mit. aneksionist(a) (lat. pridodan. nastavak. phflos) biol. slabljenje. metali). anemos. a-. . biljke koje se oploñavaju pomoću vetra. anemobarometar (grč. malokrvan. pripremni. anenergija (grč. močvari itd. aneklogist(a) (grč. phobos strah. apeg. phflos prijatelj) bog. Andromaha (grč. u novije vreme anegdotama se nazivaju dosada neštampani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih. jačinu vetra. a-. annectere) prisajediniti. an-egeiro probudim) veština da se obamrli povrate u život. sporedan. androfonomanija (grč. dodatak. astr. gamos brak) bog. haima. anemometar (grč. anemogame (grč. naljutivši bogove.ne. apeg. vezan za. bolesti. anemograf. prevrtač. angelos vesnik) teol. vidim) vetrokaz.

4 Leksikon 49 animalije anidrija (grč. govor) med. tromost žila. tropos obrt) koji nije u svima pravcima u jednoj tački nerazličan (kristali. opiti. ap-. a-. benzidam. ops vid) med. aiereza (grč. anestezacija (grč. anaerobni. anil (arap. ravnodušnost. isos. energija (grč. koji »sivi u sredini bez kiseonika. chroma boja) med. jaja itd. a-. anenkefalos (grč. ergon delo) med. anizometričan (grč. brz oko) med. aneritropsija (grč. ugasnuta sposobnost »suñenja za čim. ap-.aienkefalija avenkefalija (grč. proces animalizacije pretvaranje anorganskih tvari u telu. koji je bez bola. animalisare) zool. aerobni. jela od mesa. fig. animalia) pl. anniversarium) godišnjica. anima mundi (lat. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i lokalnu anesteziju. anestetičan (grč. u materije živog tela. fig. bapska starost. anesteziolog (grč. uroñeni nedostatak mozga. epi na. an-aisthesfa) med. mleko. anilin (arap. supr. anni currentis). epithymia požuda) psih. erythros crven. potpuno odsustvo izlučivanja znoja usled nedostatka znojnih žlezda. animal (lat. odricanje ili pobijanje onoga što je protivnik pokušao da dokaže. a-. med. supr. duh. uron mokraća) med. anaistheteo ne osećam) med. anilis) bapski. uzbuñenost. isos. enkephalos) med. kao islandski kristal). enkephalos mozak) ned. slabost (ili: malaksalost) živaca. anspija (grč. bezbojno. ani kurentis (lat. anizeta (fr. sredstva koja izazivaju neosetljivost (pri hirurškim lečenjima). aneroid (grč. kristalni. anže (fr. šp. anilinske boje. neuron živac) med. pamuk udesiti tako da se može bojadisati kao vuna. prelaženje. anima (lat. anisette) rakija začinjena ani-som. tupoglavost. isos. nepažljiv. nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju. ansrvija (nlat. poživotinjenje. anepigraf (grč.ne. općenito. u organima za varenje hrane. a-. nedostatak (ili nemanje) razdražljivosti. dobiva se od indigo-biljke (anil). an-nil. animalizam (lat. neosetljivost prema bolu. aneretizija (grč. isos. poži-votinjiti. način ishranjivanja tela. uzbuñenje. životinja. tupoglav.ne. grapho pišem) spis koji nema naslova. en general) uopšte. slabost. anervia) ned. an ženeral (fr. pomen i dr. a-. an-nil) hem. aneurija (grč. svisveti. ap-. od koga se spravljaju razne lepe boje. anima) duša. animalis) životinjski. anaistheteo) pl. epos reč) med. animalizirati (nlat. ano kurente. anilan (lat. metron mera) neravnomeran. tzv. an espes (fr. aneretizija (grč. animalizacija (nlat. anilitet (lat. animalis) životinjska priroda. godišnja proslava. ove godine. živi stvor. u gotovu. trovanje anili-nom.TeKyhe. apa na. erethfzo dražim) 1. reč. aniverzarija (lat. poživotinjivati. idros znoj) med. erethfzo) 2. anizotropan (grč. logos. uzrujanost. kijanol. anima-rum dijes (lat. duša sveta. a-. animarum dies) dan pomena mrtvim u katoličkoj crkvi. učiniti neosetljivim. a-. ap. anestetika (grč. neros tečan) fiz. rasejan. neosetljiv. en espece) trg. ne jednakost zenica. anilitas) bapskost. fig. najčešće. nejednakost bojenja crvenih krvnih zrnaca. aeg vazduh. animal) živo biće. animalije (lat. anestezirati (grč. znatno veće mokrenje jednog dana nego drugog. hra-nljivu materiju koju sadrži u sebi hrana pretvoriti. nejednako lučenje mokraće.: vegetabilije. anima mundi) fil. indigo biljka u Indiji. liker od anisa (onajsaž). grañu. ap-. anžambman (fr. a. jeu) ulog u igri. životinjska tela. anestezije (grč. aneorobni (grč. prenošenje smisla iz jednog stiha u drugi. nejednaka veličina listova na istoj grani. anaisthesia. phyllon list) bog. nemoća. bezbolan. anizurija (grč. anil) bog. anizometropija (grč. anairesis) ret. barometar pomoću elastične metalne ploče na kutiji iz koje je iscrpen vazduh. an-nil) med. odsustvo alergije tamo gde bi trebalo da je ima (česta pojava kod teških tuberkuloznih oboljenja). od koje se dobiva anilin. animalan (lat. u zvečećem novcu. nakaza roñena bez mozga. . aromatič-no ulje. blos život) bial. isos. nesposobnost govorenja. anizohromija (grč. zadušnice. anizofilija (grč. ap-. nemaran. anydria) v. i'sos jednak. anizokorija (grč. anaistheteo ne osećam) med. ap-. isos. anepitimija (grč. anilizam (arap. a-. med. a-. naročito poštovanje svih ili samo nekih životinja. bapsko ponašanje. enjeu. kore zenica) med. ap-. v. med. ani-malna hrana meso. nesposobnost jednog čula da primi čulne nadražaje. anervičan. enjambement) poet. obično. anhidrija. nejednaka sposobnost oba oka za prelamanje svetlosti. uzetost. metron. anidroza (grč. animalisatio) pretvaranje hrane u životinjsku materiju. anaisthetos) koji čini neosetljivim prema bolu. opijanje čula tako da postanu neosetljiva prema bolu. ap-.

animus duh. ankilometar (grč. rezervoar na mašini za štamparsku boju. anker (lat. lenger. metafizičke shvatanje duše i duhovnoga kao životnog principa od koga zavisi svaka delatnost tela. da je živo (kod primitivnih naroda). anquirere) prav. znat. i koja ima da prikupi najpotrebnije i stvarne podatke na osnovu kojih bi se mogao doneti zakon. živahno. pimpinella anisum) bog. razdražen. zemljište koje zalazi u tuñu državu ili tuñe imanje. annihilare) poništiti. avimato (ital. metron mera) sprava za merenje krivine.: katjon. davanje duše. mikroskopske životinjice. hrabro. animalculum) zool. animosite) v. oduševiti. ankyra) brod. duša) prav. tip. animozitet (lat. raz-draženost. ap-. apsoga) muz. karakter. ankylos kriv. fr. vlada ili neka ustanova. encaisseur) sp. ispitati. veoma raširene verovanje primitivnih naroda o delovanju duša i duhovnih sila u prirodi. animatio) oživljavanje. životna svežina. animus) duh. zagrejati. ankon lakat) pl. nedostatak dužice u oku. složno. naredne godine. glossa jezik) med. podbadati. onajs. mišići opružači ruke. živost. ispitivati činjenice o nečemu. žestina. anihilirati (lat. ankiloza (grč. ljutina. onaj koji može da primi i podnese mnogo udaraca. zool. animosus strastan) ozlojeñen. još jednom. staro učenje da se životinjski zametak sastoji od mikroskope™ sitnih semenih ćelija. odvažnost. neprijateljsko ra-spoloženje prema kome ili čemu. poruge. ankylos kriv. 2. animoznost. tj. enqueter) vršiti. naročito tobožnje semene ćelije (animalcula spermatica). animoso) muz. ani futuri (lat. žestina. sanduče za boje. inquestia. ankoneji (grč. 1. enclave) prav. nazor. mišljenje. anlassen puštati u rad. animozo (ital. annihilatio) poništa-vanje. ankvirirati (lat. anlmal životinja) um umetnik (slikar ili va j ar) koji radi životinje. namera. anketa (lat. podstaknuti. osećanje. pristalica ani-mizma. anienai peti se. pokretač (ili elektromotorni pokretač) je u motorna kola ugrañen elektromotor koji svoju struju uzima iz akumulatorske baterije. Anlasser) teh. izvršiti anketu. ani precedentis. s predumišljajem. animizam (lat. supr. anlaser (nem. oživljenje.animalist(a) animalist(a) (lat. animirati (lat. kao dodatak lekovima i kao lek protiv kašlja. animus (lat. srce. podstrekavati. predlaganje kazne. uno animo (lat. ani prezentis (lat. animus ivjurandi (lat. delimična ili potpuna sraslost jezika. srčano. grč. nakana. živahno. povesti sudsku istragu. anima) fil. animalcula životinjice) pl. kod crtanog filma oživljavanje slika. animalitas) životinjstvo. animus injurandi) prav. fiz. 3. u nameri. ponovo. animalculum životinjice) pl. vatrenost. o živiti. uzlaziti) pri elektrohemijskom razlaganju: sastojak elektrolita koji se pojavljuje na anodi (Faradejev naziv za elektronegativni delić). anklav(a) (fr. ankeser (fr. ankvizicija (lat. enquete) istraga koja se odreñuje za ispitivanje činjenica i okolnosti samo za jedan slučaj. istraživati. animalitet (nlat. srdžba. pri zatvaranju električnog kola nazupčenom za-majcu motora sa unutrašnjim sagorevanjem . ogorčenost. pobudi-ti. avkora (ital. duša. anis (lat. samopouzdan^. svest. mržnja. ljutnja. animist(a) (lat. anquisitio) prav. anima duša) učenje i verovanje da sve što postoji ima dušu. duša) fil. animosus. ipo animo) jednodušno. fr. animalkulisti (nlat. oživljeno. tražiti (ili: predlagati) kaznu. ankylos kriv) med. neprijateljski. anni praeteriti) v. kotva. veoma čvrst i otporan bokser. mastionica. animo (lat. encrier) divit. animozan (lat. animare) dati dušu ili duh. opovrgavanje. anni praesentis) ove godine. ogorčen. namera pričinjavanja štete. anima to) muz. vera u duhove. anni praecedentis) prošle godine. obodriti. av>on (grč. animus nocendi) prav. odluka i sl. ukinuti. anketirati (fr. prirodnjaci XVII i HUŠ veka koji su bili pristalice animalkulizma. u dinamomašinama: kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u magnetnom polju. animalkulizam (lat. opovrgavanje. oduševljeno. biljka čiji se plod upotrebljava kao začin. 50 anlaser ani precedentis (lat. anihilacija (nlat. naročito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament. trenutak od koga se zametak u utrobi smatra živim. opovrći. aniridija (grč. iris dužica) med. ani preteriti (lat. animus nocendi (lat. ankiloglosa (grč. ukočenost i sraslost zglobova. životinjska priroda. pustiti u rad. animoznost (lat. ankrije (fr. animosus) strastvenost. namera nanošenja uvrede. animalkula (nlat. animacija (lat. animatizam (lat. srdit. anima duh. anni futuri) iduće. ukidanje. apsoga.

nlat. odyne bol) ned. agšo) godine. organon) neživ. annonce) oglas. zločinački. koji odstupa od pravila. adnotirati. ap-. anonimnost (grč. nemanje očiju. anogev (grč. u maloj srazmeri. anosmi'a) med. ap-. mrtve prirode. škodljiv) med. objavljivati. oreksis želja. anovimus (nlat. obla-godariti.anlevaža 51 anoftalmija anominacija (lat. saopšti nekoliko obrtaja dok ovaj sam ne stupi u rad. nepravilnost u kretanju planete. obznanjivati. annotare) v. neobuzdanost. enlevage) skidanje jedne oštećene slike sa platna na kome je bila. organon. neobičnost. nlat. norma pravilo) nepravilan. an-odos uzlaz. an minijatir (fr. grapho pišem) nauka o kamenju. anonarni zakoni. en masse) u masi. anodinum (grč. orchis mudo) bezmudost. gignomai postati) ar. ap-. starter. anodonti (grč. npr. neslikovan način govora. lat. običaja. pre Hristova roñenja. anomalon. žudnja) nemanje apetita. sisari koji nemaju zuba. zool. istovr-san. objava. ap-. a imaju različito značenje. ano ante Hristum (lat. anorganski (grč. stavljanje jedne pored druge dveju reči koje glase jednako ili slično. ophthalmos oko) med. obznaniti. oplemeniti. bezbol-nost. ennoblir) dati plem-stvo. protivan pravilu. anonimitet (nlat. objašnjenje. omos sličan. gnosis saznanje) nauka o poznavanju neživoga. opisivanje kamenja. anomalistički (grč. mrtav. put kojim električna struja napušta po-zitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu ka negativnom polu (Faradej). plemićku titulu. anorganska hemija deo hemije koji se bavi postajanjem anor-ganskih jedinjenja. ovarium jajnik) med. anoniman (grč. anonimnost. nepotpisan. neuredan. anorganognozija (grč. smanjen. delimično ili potpuno neosećanje mirisa. odstupanje od pravila ili zakona. anomalologija (grč. neobičan. anomalos) neredovan. supr. genesis postanak) smanjenje. logia) gram. nepoznat. nepravilan. anomaloi (grč. beleška. anonymos) bezimen. anomalos) nepravilan. anomeomerija (grč. ñuture. objaviti. ap-.: Tišina je postala još tiša. anoda (grč. anoksija (grč. antinomizam. lat. adnotacija. anomalon) gran. anno ante Christum) godine pre Hrista. nauka o nepravilnostima u jeziku. nezakonitost. komarac malaričar (jedini prenosnik malarije kod čoveka). en miniature) u malom. obznana. anvarija (grč. genos) nauka o postanku nežive (anorganske) prirode. anonymos) bezimenost. pisac koji objavljuje svoje stvari bez potpisa. ap-. anomalos nepravilan. paronoma-zija. bez potpisa. avosmija (grč. sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje. meros deo) sastavljenost od nejedno-rodnih delova. anogena metamorfoza kol. stene čiji je materijal postao kretanjem odozdo gore. anodija (grč. logia) nauka koja se bavi proučavanjem anorganske. skupa. hen. ap-. apodinum) med. oglašavati. naročito minerala. u kapitalizmu bezimeno. anorganogenija (grč. elektroda. nepotpisati. radi prenošenja na novo platno. anlevaža (fr. uroñeni nedostatak jajnika. akcionarsko. a. ap-. koji odstupa od pravila. koji odstupa od pravila. anonimitet. annonarius žitni) koji se tiče prometa i dobijanja žita. an mas (fr. primedba. anomfa) bezakonje. npr. organon. anorgavografija (grč. nepoznatost. odnosno nedostatak kiseonika u krvi i tkivima organizma. anorgavologija (grč. anonimno društvo trg. a-. zakona. protivan pravilu. ap. a-. organon) neživa ili mrtva priroda. annominatio) ret. put naviše) fiz. up. anoreksija (grč. ap bez oksys kiseo. oštar. anonaran (lat. ano (lat. ćrganon.: katgen. nepravilni glagol. naročito uživanje u jelu. koji ne ulazi u sastav organskih tela. popis zaplenjenih stvari. supr. annotatio) napomena. namerno izjednačavanje reči. u godini.: katoda. anomičan (grč. odyne bol. anoblir. anoblirati (fr. nemanje poroñajnih bolova. anotirati (lat. avofeles (grč. anomalia) (nepravilnost. u gomili. slepilo.bez. nćmos zakon) v. anodinija (grč. anomija (grč. avotacija (lat. svi zajedno. ap. apo naviše. ap-. koji je bez života. organon. anorhija (grč. anomizam (grč. tj. anonsirati (fr. nastao bez dejstva životnih sila. ap-. anormalan (grč. appopseg. promene na mineralima izazvane uticajem vode ili vazduha. tal. neredovnost. anonsa (fr. deoničarsko društvo. anonymitas) v. anodia) nevezan. ariomos) nezakonit. nedostatak volje za jelo. up. izuzet-nost. tj. astr. odus) pl. anopheles beskoristan. anorganizam (grč. anomalija (grč. anomalan (grč. ap-. žitni. po-zitivni pol. anoftalmija (grč. nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije. annuntiare) oglasiti. anonymus) nepoznati. . eruptivne stene.

doba cvetanja. sklopljen posle prvog svetskog rata u cilju čuvanja i održavanja stanja otvorenog ugovorima o miru. antablman (fr. diluvium potop) pretpotopni. ranije. ansambl (fr. borba. antalgika (grč. predbračni. antelokvijum (lat. entente) sloga. up. ansent (fr. ante. ante. Čehoslovačke i Rumunije. logos govor) pred. anaklasis uzvijanje) ret. ansambl-partija kuz. anti. enceindre.• govor. . ponavljanje iste reči u drugom ili suprotnom značenju. suprotna težnja. pred. antapoplektika (grč. antanagota (grč. pre suñenog dana. antennif ormis) u obliku pipaka. anteniforman (nlat. anti. ante. anti. asthma) med. natus roñen) prvoroñeni. en profil) sa strane. žica ili metalna šipka za hvatanje ili za slanje elektromagnetskih talasa na radio-stanici ili TV. ante diem) pre vremena. opšivnica pod krovom. pravo nekoga da prvi govori. entablement) apx. loquor govorim) predgovor. pipak kod insekata. ned. sredstva protiv zglobobolje. anteludij(um) (lat. antartritika (grč. antejustinijansko pravo rimske pravo pre cara Justinijana. suparništvo. ante-ludium) predigra. koji leči zglobobolju. apo. antenupciJalni (lat. anti. anti. utrapljavanje voća i povrća.(grč. obim. ponovan napad groznice. antacida (grč. spoljašnji delovi jedne tvrñave. antemeridijanski (lat. sklad. en passant) u prolasku. u profilu. antelogijum (lat. anti. npr. antediluvijumci (lat. antediluvijumski (lat. silo. koji služi kao lek protiv sipnje. priči. odbijanje optužbe i vešto izvedeno optuživanje onoga koji ju je podigao. anti. ansilaža (fr. izložiti) poet. dodavanje pouke. antidatirati. pretpotopni ljudi. an pasan (fr. zajednica. bojene materije. izneti. tj. med. anteza (grč. antemion (grč. bedem. delanje u suprotnom smislu. suprotnost. Francuske i Engleske koji je (1914) ušao u rat protiv Nemačke i Austro-Ugarske. ant-. diluvium potop) pl. ked. napred. pradeda. algos bol) pl. antagonizam). sredstva protiv srčane kapi. antagonizam (grč. datum) mesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis raniji datum. naročito protiv kiseline u želucu. gledan sa strane. koji leži nasuprot Severnom polu.an pasan 52 antenupciJalni Antarktik (grč. opkoljavanje divljači. koji se nalazi u toku trudnoće. antedatirati (lat. antagonist(a) (grč. Velika antanta savez Rusije. npr. oblast Zemlje oko Južnoga pola. antagonismos opreka) oprečnost. ant-angomzomai boriti se protiv. ned. antafroditičan (grč. protivnost. antartritičan (grč. neprijateljstvo. naravoučenija. grč. apo. pužast zavijutak na jonskim stubovima. antenagium) prav. mimogred. anti. ante. pojas nekog utvrñenja. slaganje. antalgičan (grč. algos) koji ublažuje. Mala antanta savez izmeñu Jugoslavije. uzgredno. antapoplektičan (grč. antl. antanaklaza (grč. antl. antagonizirati (grč. enceinte) voj. boriti se protiv koga ili čega. takmičiti se) biti u opreci s nekim ili nečim. ensilage) smeštanje žita u podzemne rupe. zagrañeno (ili: opkoljene) zemljište. anteakt (lat. raditi u suprotnom pravcu. antenna motka za koju se vezuju jedra. natalis koji se tiče roñenja) ked. savez (izmeñu država). plesso udaram) pl. u silose. antemeridlanus) prepodnevni. ante) predl. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv (npr. antanta (fr. taj čovek je nikakav čovek. antastmatičan (grč. sredstva protiv kiseline. anthemion) cvet. koji leži na Južnom polu. antena (lat. anthe cvet) bog. antapodoza (grč. antatrofičan (grč. atrophos nehranjen) ked. antena™ ju m (lat. lat acidum kiselina) pl. ansambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: soloigra). antarktičan (grč. 2. pre. sredstva za ublažavanje bola. ispred. ante. ante dijem (lat. suparnik. cvetanje. Aphrodfte) koji utišava spolni nagon. koji pomaže kao lek protiv slabljenja usled oskudne hrane. antenat (lat. lov. stubovi sa obe strane vrata) 1. antagonistes) protivnik. arthron) koji služi kao lek protiv zglobobolje. apo-didomi predati. pretporoñajni. entendre. an-ago uzvodim) ret. kao pipci. skup. predak. plesso) koji služi kao lek protiv srčane kapi. pervaz na vrhu stuba. an pat (fr. antenuptialis) predsvadbeni. arh. uzgred. ante. prvenstveno pravo prvoroñenog deteta. naročito u srednjoj Evropi i na Balkanu. sporazum. južni. raniji čin. ante. an profil (fr. operske partije u kojima pevaju više od četiri glasa. antenatalni (lat. antarktikos) geogr. ant. med. trve-nje. en pate) u obliku testa ili kate. sloga. radi čuvanja. anti. anti. arthron zglob) pl. antarktikos južni) geogr. anti. ensemble) celina.: postdiluvijumski. supr. umanjuje bol. anteactum) ranije delo. antf. ante (lat. takmac. nasip. arktos sever.

preci. anti. anteriora) št. ranije stvari. antepositio) stavljanje ispred. antestat (lat. savijenost napred. sredstva za obuzdavanje spolnog nagona. nadmašivati. iza. med. anterioritet (nlat. annexio) protivnik aneksije. antf. antivenerea (grč. protivnik upotrebe stranih reči. v. bat. npr. antecedere) prethoditi. dopretposlednji slog neke reči. ante-testari) prav. antiapeks (nlat. lat. preteći. antianeksionist(a) (grč. pozivati koga za svedoka pre podnošenje tužbe sudu. koji pomaže protiv padavice. a-. anti. raniji dogañaj. tuñinski) knjiga koja uči kako treba izbegavati grube jezičke pogreške. zapaljenje krajnika. spolna ljubav) pl. antestari. mesto. antf. itd. anteflexio) med. antestirati (lat. antecedentia) ono što prethodi. antepozicija (nlat. anti. antias krajnik) med. treći slog od kraja. antf. prethoñenje. antecedens (lat. prethodnost. prvenstvo u vremenu. penicilin. raniji dogañaji ili odnosi. antecedencija — konzekvenci/a=uzrok — posledica. umesto. antialkoholičar (grč. anteriora (lat. učitelj.: posteriores. . antheros) bog. antiastmatičan. nea. raniji dogañaji. bfos život) supstanca biološkog porekla koja sprečava razvijanje nekih klica i ubija ih. antepenultima) gram. prethodnici. ante-ponere) staviti ispred. materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce. supr. dati (ili: davati) prvenstvo. anterotika (grč. prethodni slog. pretpostavljati. antecedens) prethodnik. ante-cessor) prethodnik. pretpostav-ljanje. antibarbarus (grč. prašnica. anthera) bat. antf. ante Hristum natum (lat. antefleksija (lat. antepileptičan (grč. antiaditis (grč. barbaros) v. palimbahijus. veneričnih bolesti. pobijanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio. antepenultima (lat. koji služi protiv slabosti. neosetljivost prema anafilaksiji. tačka na nebu u pravcu od koje se vrši kretanje. anteoccupatio) rat. i lekovi koji se dobijaju iz nekih vrsta gljivica. materice. antf. raniji život. hloromicetin i dr. čistunac u pogledu jezika. prostitucije itd. antheros) pl. antf. adijaforist. anterioritas) prethod-nost. antere (grč. preteča. antibarbarus. al-kohhlu) protivnik pijenja alkoholnih pića. barba-rizme ili varvarizme. anterija (tur. naročito ropstva. anti.anteokupacija anteokupacija (Lat. antiaristokrat (fč. preticati. stanovnici pod istim podnevkom i na istom odstojanju od polutara. antestacija (lat. v. prašnici. jezgra atoma u antimateriji su sasta-vl>ena od antineutrona (neutralnih) i an-tiprotona (negativnih). lat. raniji život. gram. phylatto čuvam. 'antari) vrsta starinske gornje (muške i ženske) haljine s dugačkim rukavima. up. med. Venus boginja ljubavi. aristokratos) protivnik plemstva. apa. anterotika. fil. antecedirati (lat. antestatus) prav. antibahijus (grč. anti. pretpostaviti.(grč. muški spolni delovi cveta. koji ubija.: apeks. naročito: aureomicin. antecedencije (lat. bfos život) koji je protiv života. antiasteničan (grč. anti. koji povećava životnu snagu. anteridija (grč. raniji odnos u nekoj stvari. U antibioti-ke spadaju. antf. antf) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv. diaphoros različit) protivnik moralne ravnodušnosti. anti i lat. antf. snaga) med. prioritet. pored ostalih. trezvenjak. anteriores (lat. sredstva protiv spolnih. anti. supr. lice kome je testamentom ostavljeno zaveštanje. koji uništava život. branim) ned. antiastmatičan (grč. arthron zglob) med. Bakchios) poet. v. arap. antivarvarus. boreios severni) okrenut prema severu. streptomicin. antecedentia) pl. asthma sipnja) med. areh) astr. antf. a-. putovoña. prema. antiartritičan (grč. koji služi protiv zapaljenja zglobova. sthenos ]anina. davanje prvenstva. prošlost. oikos kuća) pl. antera (grč. a na suprotnim poluloptama Zemlje. geotr. antibiotik (grč. antianfilaksija (grč. arap. abolitio ukidanje) protivnik ukidanja nečega. pozivanje za svedoka. prethodnik u nekom poslu ili zvanju. a atomski omotač od pozitivnih elektrona (pozitrona). antf. sredstva protiv ljubavi. muški spolni organ u bescvetnica. ante Christum natum) pre Hristova roñenja. antibiotički (grč. antiborejski (grč. neprijatelj aristokra-tije. ant-erotikćs) pl. antecedencija (nlat. ići napred. antimaterija (grč. nadmašiti. lat. tzv. antestatio) prav. 53 antivenerea antecesor (lat. anteriores) pl. barbaros negrčki. subjekt — predikat. antf. anterotična sredstva ned. antiabolicionist(a) (grč. antiadijaforist(a) (grč. antf. anteci (grč. epileptikos). ant-. antivarvarus (grč. entari. anteponirati (lat.

lat. anti. lat. antiemetika (grč. antidoton) ned. pelco-vanja. vrtlog. antikvizirati (lat. prikazivanje nekog dogañaja ili stvari od strane protivnika. antikatoda (grč. epilepsija. protiv demokra tije. čime se dobivaju snažnija dejstva. antigorit (po nalazištu Antigori u Italiji) mat. datum) v. nagrada. antidinična sredstva. stari vek. sredstva protiv povraćanja. antiquarius) stari. diabaino prolazim) med. anapest. utuk. kupac i prodavac starih i upotrebljenih knjiga. starovremenski. antikvirati (lat. dine. dysenterikos srdoboljan) pl. up. antidatirati (grč. antiseptikum. fig. antizimotikum (grč. antiepileptičan. drama) koji je u suprotnosti sa dramskim zakonima i pravilima. stari svet. up. anti. nastaje metamorfozom ampfibola. antidotarij(um) (grč. anti. vrsta tamnozelenog serpentina. antidijabetikum (grč. odnosno zastarele stvari ili ustanove. kakos rñav. starinski. antikategorija (grč. anti. sredstvo. anti. anti. anti. platinski lim kod Rendgenovog aparata. latini-ca. antiquarius) prodavnica polovnih knjiga i retkih umetničkih predmeta. gćnos roñenje) naziv za sve supstance koje unesene u telo čoveka ili životinje izazivaju obrazovanje protivmaterija. doron dar) uzdarje. truo) med. lek protiv čega. antidramatičan (grč. antiinkrustator (grč. stanje) med. sredstvo protiv bola. antiemetičan (grč. poznavalac starina i starih spomenika. antidoton (grč. epilepsfa) pl. antikvaran (lat. sredstva protiv bolesti raka. antikvus antieutanazist(a) (grč. u grčkoj pravoslavno] crkvi: deljenje vernima posvećenog hleba (nafore) koji je preostao posle obavljenog priče šćivanja. antiemetici (grč. antički. antidoton protivsred-stvo) knjiga o lekovima. anti. antiinokulist(a) (grč. pr. emćo) koji suzbija nagon za povraćanjem. katholikos) koji je protiv katoličke vere. anti. antimentalisme) lingv. lat. antiquus stari) kultura i filozofija klasične starine. anti. anti. npr. antiquitas) starina. protivotrov. anti. Gallus) protivnik. kulture. anti. sredstvo koje sprečava vrenje. sredstvo protiv povraćanja. protivsred-stvo. protivtužba. up. lek protiv šećerne bolesti. pravac koji polazi od date reči. med. koji služi kao lek protiv razje-danja kostiju. koji služi kao sredstvo za popravku rñavih sokova što izazivaju slabljenje. antikvus (lat. avtigen (grč. zyme kiselo testo. sredstva protiv nesvestice. antidizenterika (grč.). anti. anti. med. dogañaj ili stvar posmatrana s protivničke strane. antikataralije (grč. lat. katarroos stakanje) pl. med. cariosus kvaran. diexeimi prikazivati. antikvarnica (lat. proglasiti za zastarelo. anti. lekovi koji služe protiv proliva. stare. ante-datirati. sapseg rak) pl. diabetes šećerna bolest. . antiqua) staro pismo. stara ili zastarela ureñenja i sl. odbaciti. lat. antiepileptika (grč. v. polovan. anti. anti. antikatolički (grč. antiquus) stari. daktylos prst) četr. anteme-tika. med. okretanje) pl. predmet stare umetnosti. umetnost i va-spitni ideal starih klasičnih naroda. eksis svojstvo. anti dynastes vladar. anti. kathodos put na niže) fiz. anti. upotrebljavao antikvarijat (lat. neprijatelj Francuza (jezika. farmakopeja. podražavati ukus starih. anti. raditi prema antičkim uzorima. demokratikos) koji je protiv vladavine naroda. antidinika (grč. tip. antiquare) zastareti. antiquus stari) trgovina starim knjigama. eu. izneti) ret. jezičko ostvarenje. diegeza. antikahektičan (grč. kvasac) hem. emeo) med. lat. lat. antimentalizam (fr. politike itd. antidoron (grč. antikariozan (grč. angina (lat. vlastodržac) neprijateljski raspoložen prema vladajućem domu. kupac i prodavac starina. proglasiti nešto zastarelim. kurziv). antidemokratski (grč. antikvitet (lat. antikva (lat. zakon. antiquarius) istraživalac i proučavalac starina. starodrevnost. antidinastičan (grč. starinar. umetnička retkost. dobro thana-tos smrt) protivnik eutanazista. antidolorozum (grč. emeo povraćam) pl. dolor bol) med. anti. anti. sredstva protiv padavice. ne vodeći računa o mentalnim. uspravna latinska slova (supr. inoculare kalemiti) protivnik kalemljenja. fig. antiquus) ugledati se na stare. incrustare dobiti koru) aparat koji čuva parni kazan od hvatanja kamenog taloga i krečne naslage. antikvar (lat. koji je namešten u cevi i na koji padaju katodni zraci. med. antidaktilos (grč.54 avtigal (grč. med. antikankroza (grč. anti. antidiegeza (grč. umnim procesima koji prate jezičku realizaciju. sredstva protiv kašlja. Grka i Rimljana. starinski. anti-kategoreo) prav. kod nas ga ima u Fruškoj gori. anti. anti.

krino) koji odgovara na kritiku. antiletargičan (grč. bolest spavanja) med. contagiosus prilepčiv. mentalizam) lingv. ali drugim redom. npr." antiklinala (grč. homolotumena. anti. antimoralizam (grč. klinč naginjem se. protiv obamrlosti. kresis mešanje) prav. anti.: „Jedi da živiš. anti. antimoralan (grč. lat. onoma ime) zamenjivanje imena. anti. ne vodeći računa o umnim (mentalnim) procesima vezanim s primenom jezika. anti. delovi Sv. originalnost osporava ili u koju se sumnja. pozitivizam u lingvistici. antimentalizam (grč. protuslovan. kolike trbobolja) pl med. suar. koji je u protivnosti sa zakonima mišljenja. lat. militarisme) protivnost militarizmu. npr. povijam) pl. sredstva i lekovi protiv bubrežnih bolesti. antilopa (grč. tj. anti. metatithemi premestiti) retorska figura koja se sastoji u tome da se iste reči ponavljaju i u drugom delu rečenice. antikritičar (grč. koji protivreči očekivano] krizi (pojav). lekovi protiv trbobol>e. „cvetno oko" (zbog lepih očiju te životinje). antimonium) hem. convulsivus grčevit) med. prigovor. protivnarodni. anti. antikolika (grč. protivan moralu. moralis) koji je u opreci sa moralom. dopunski ugovor o zalozi po kome založim poverilac. sredstva protiv psećeg besnila. na prestolu." antimilitarizam (grč. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom. metalepsis zamenjivanje. umesto interesa na dug. convulsivus koji služi kao predohrana od zaraze. med. protivkužni. antiiefritika (grč. antimovid (lat. ali u protivnom smislu.75. anti. spuštam se) kol. antimelanholičan (grč. razmena) ret. ima pravo da se služi i koristi založenim predmetom. nationalis). „Demosten" mesto „govornik". med. anti. npr. . položaj slojeva koji su naslonjeni jedni na druge tako da grade hrbat ili sleme.: „Jedemo da živimo. dntinacionalan (grč. jezgro atoma antimaterije sastavljeno je od antineutrona (neutralnih) i anti-protona (negativnih). antilisa (grč. antikontagioza (grč. antimonarhičan (grč.: „Otkrovenje Jovanovo". supr. antilegomena (grč. lat. anti. monarhia) koji je protiv monarhijskog oblika vladavine. ned. anti. fr. antikonvulzivan (grč.. antilogikćs) nedosledan. sul-fid antimona. a ne živimo da jedemo". atomska masa 121. postupnost u izrazu) ret. antikreza (grč. krino) pisac odgovora na kritiku.antiklimaks 55 antinomazija antiklimaks (grč. antilemičan (grč. anti-metabole) retorska figura koja se sastoji u tome što se izrazi koji su bili u prvom delu rečenice pojavljuju i u drugom. važna njegova ruda. mos. antimetalepsija (grč. anti. anti. nephrćs bubreg) pl. sredstva za predohranu od zaraznih bolesti. anti. lat. anti. loimos kuga) med. sa logikom. žida u stadima po toplijim kopnima. koji razvedrava raspoloženje. veoma rasprostranjena vrsta rogatih sisara. antimetabola. constitutio) protivnik ustava. koji služi protiv kuge. antikonvulzivan (grč. anti.: „Ako smo veliki. anti. teol. klimax stepenice. anti. npr. a ne živi da jedeš. v. moriš običaj) fil. nlat. koji služi protiv trzaja i grčeva. znak Sb (stibium). prelaženje od jače predstave na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. antimon (nlat. kosmeo ukrasim) koji uništava (ili: narušava) lepotu. krino sudim) odgovor na kritiku. redni broj 51. u Evropi od ove vrste postoji samo gazele. lethargfa dremež-nica. sinklinala. nlat. antikosmetičan (grč. anti. lat. elemenat. antimerija (grč. protivkritika. antimonium) mineral. materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce. consti-tutio ustav) protivustavan. sredstva. antilogičan (grč. i koje sve ljudske postupke jednako procenjuje „s onu stranu dobra i zla". anti. a padaju u suprotnim pravcima. ograničenje predmeta lingvistike na ono što je neposredno dato u govoru. u padati. antinomazija (grč. anti. metal srebrnobele boje. upotreba osobnog imena mesto vrste. zaravan) pl. pobijanje. antimetateza (grč. odbrana pred sudom. anthćlops) 3007.-. koji sprečava nastup krize (uticaj). nenarodni. npr. antinarkotika (grč. antimaterija (grč. antikonstitucionist(a) (grč. zamenjivanje jednog dela govora drugim. anti. anti. lyssa pseće besnilo) pl. učenje koje ne priznaje nikakvu razliku izmeñu dobra i zla. anti. anti. a omotač od pozi-tivnih elektrona (pozitrona). pokret protiv rata i pripremanje za rat. anti. antikritičan (grč. pisac odbrane od napada. anti. lat. anti. odgovor na napade. narke ukočenost. melancholikćs) koji razbija tugu. antikritika (grč. kristalan i veoma krt tako da se može stucati u prah. ukočenje) pl. odbrana. antimetalepsija. antilogia) protivrečnost. napad itd. antimetabola (grč. pisma čija se. veliki smo svuda. anti. med. antikonstitucionalan (grč. med. lat. anti. lekovi protiv narkotič-nih trovanja. u laboratoriji su ostvareni atomi antivodonika i antilitijuma. u kolibi. antilego protivim se. meros deo) ret. antologija (grč.

sredstva protiv biljnih i životinj-skih parazita koji se nalaze na ljudima i životinjama. anti. anti. antiseptika. antiracionalizam (grč. osećanje odvratnosti ili nenaklonosti. sepsis) heš. med. antiseptičan (grč. antipapizam (grč. royalisme). koji služi protiv reumatizma. shvatanje da razum. reuma) med. antipatriot (grč. ratio razum) fil. antipodan (grč. antiperistaza (grč. antiparalitika (grč. npr. antirepublikanski. anti-paragraphos) odgovor na kritiku. pneumon pluće) med. nenaklonjenost monarhijskom obliku vladavine i kraljevskoj vlasti uopšte. anti. anti. anti. koji svojim radom i ponašanjem škodi antmnomizam (grč. nagoveštavanje pobijanja nekog tvrñenja. antipi-rink dr.) antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv učešća Jevreja u privrednom. lat. peristasis spoljašnje okolnosti) opreka ili suprotnost okolnosti (ili: prilika). •c>JOŽnja protivrečnost izmeñu starozavetskog zakona i hrišćanskog učenja. anpšlatonska ljubav čulna. antiparagraf (grč. anti. sredstvo koje uništara klice što izazivaju truljenje. res publica) protivnik republikanskog oblika vladavine. ravnokraki trapez. antipleuritika (grč. koji služi protiv zapaljenja pluća. teal. groznicu. anti. anti. suparnik. pyr vatra) pl. psyche duša) fil. anti. antiparalelogram (grč. a i s obzirom na prostor on je ograničen" (teza). pleuron bok. sredstva protiv zapaljenja plućne maramice. anti. glavobolje. antiprotaza (grč. protivnik. lat. antipatheia) neraspoloženje prema nekome. „Svet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor. anomizam. gramma) geom. teal. neslaganje sa trezvenim. socialis društven) protivan društvenom poretku. načelno nepriznavana bilo kakvih utvr-ñenih zakona. nemarenje. parasitos gotovan) pl. anti. antiracionalizam (grč. 2. antisocijalan (grč. antisemit neprijatelj Jevreja i njihovog načina rada (up. antipiretike (grč. lat. antiparalelan (grč. neslaganje sa onim gnoseološkim stanovištem koje sumnja u mogućnost ma kakvog saznanja uopšte. sepsis trulež) med. anti. kod Kanta: protivrečnost koja se javlja pri primeni zakona čistog razuma na čulni svet. revolutionarius) pristalica i pobornik antirevo-lucije. nlat. odnosno čovečje mišljenje. antiparazitika (grč. nije apsolutni izvor saznanja. pr. nije apsolutni izvor saznanja. antipatija (grč. i koje smatra da se ne može doći ni do kakvih opštevažećih istina. lat. med. geogr. anti. sredstvo protiv groznice. nomos zakon) 1. koji sprečava truljenje. fr. aspirin. antirevolucionar (grč. suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze k antiteze — koji se uzajamno isključuju. antirojalizam (grč. utuk. antiplenisti (grč. lat. anti. odnosno čovečje mišljenje. septikos) med. med. antipsihologizam (grč. pyr) ned. antisepsa (grč. parallelos) dve linije koje sa drugim dvema linijama zakla-paju meñusobno jednake uglove ali suprotnim pravcima. lat. vatre. anti. anti. oprečan. nego je i u jednom i u drugom pogledu bezgraničan" (antiteza). pus. papa) neprijateljstvo i borba protiv pape. Semiti. sredstva protiv uzetosti (paralize). anti. nesimpatičan. jedna budući spoljašnja a druga unutrašnja. sredstva protiv šuge. anti. npr.avtmnomizam 56 antisociJalan antipod (grč. antiskepticizam (grč. neslaganje sa trezvenim. antireumatičan (grč. tako da obe stranke mogu ga tumačiti u svoju korist) log. uništavanje truležnih klica hemijskim i fizičkim sredstvima.: simpatija. antiskabioza (grč. antipathikos) koji izaziva neraspoloženje ili odvratnost neprijatan. antipatičan (grč. plenus pun) fil. koji se nalazi na suprotnoj tač-ci prečnika Zemlje. . pristalice teorije o praznom prostoru (za razliku od plenista). patriotes) neprijatelj domovine. parallelos. antipirin (grč. skepsis nedoumica. anti. anti. ratio razum) fil. koje se obično izražava jednim pitanjem. supr. scabies šuga) pl. teal. fil. rug) med. antiprotasis protivpred-log) ret. protivrečnost. protivjevrejski pokret. anti. nemio. antirepublikanac (grč. razumnim pravcem u proučavanju pitanja vere. antinomija (grč. antipiretičan (grč. pl. protivnik revolucije. nerodoljub. anti. koji suzbija vatru. onaj koji živi na suprotnoj tački prečnika Zemlje. anti.: „Svet ima svoj početak u vremenu. antinomia protivrečnost zakona sa samim sobom. antisemit-ski. anti. antipus) sasvim suprotan. anti. političkom i duhovnom životu. rebro) pl. para-lyo) pl. med lekovi protiv vatre. antiseptikum (grč. antipleuritičan. razumnim pravcem u proučavanju pitanja vere. replika. shvatanje da razum. anti. anti. anti. spolna ljubav. lat. dejstvo dveju suprotnih sila u prirodi. groznice. aatipneumoničan (grč. stav nekih logičara i gnoseologa protiv primene psihologije u logičkim i saznajnoteorijskim razmišljanjima. podos noga) čovek koji u odnosu prema nekom drugom predstavlja suštu suprotnost. pr. protivnožnik. dvoumica) fil.

2. odabrao papa Grgur Veliki. logia. flogističku teoriju o postojanju neke hipotetične materije koja pri sagorevanju tela ne sagoreva. antiflogističari (grč. odboj) fil. antithesis suprotnost. antispazmodika (grč. ektikos jektičav) pl. dveju težnji i sl. oprečnost dvaju karaktera. anti. 4. med. sredstva i lekovi koji snižavaju temperaturu. lekovi protiv zapaljenja. spiritus duh) fil. anti. npr. antipirin. pristalice antiflogistike. antihemoragičan (grč. teza.. antifebrilan (grč. hek. phone glas) otpev. flogiston. npr. hem. antistrofa (grč. koji je potpuno odgovarao ranijoj strofi. phlox. anti. antihektika (grč. takoñe: otpe-vanje. 5. slovenska antiteza poetsko nabra-janje više predmeta ili pojmova koji imaju zajedničko svojstvo sa uporećivanim predmetom. antifermenti (grč. anti. nauka lat. anti. antiunionist(a) (grč. phleps žila. stanovnici na istom podnevku. ned. antiflebotomist (grč. typos) otisak. anti. tuberkuloze. spasmos) pl. anti. sinteza. toksine. antiflogistika 1. protivgroznični. febris) farm. med. elmis elmintos glista) pl. antifebrin (grč. suprotnost izmeñu značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kon-tradiktorna. smrzavati) supstance koje se dodaju vodi da bi se sprečilo njeno smrzavanje na niskim temperaturama. fermentum) med. up. teorija franc. otpev koji je odgovor pre toga pevanoj strofi. up. antispiritualizam (grč. koji ublažava zapaljenje ili vatru. zajednice. protivnik ujedinjenja. otrov) med. med. antiphoneo odgovaram) zbirka gregorijanskih melodija koje je početkom VII v. progovara mudro". anthelmintika. lat. phone glas) logička protivrečnost. unio sjedi-njenje) protivnik jedinstva. protivrečne. antitermika (grč. lekari koji u svima bolestima upotrebljavaju antiflogistička sredstva. med. anti. prepis. anti. koji služi kao lek protiv krvoliptenja. antitetičan (grč. pr. antitypia protivudar. antispastos vući na drugu stranu) metr. freeze zamrzavati. anti-strategos) zamenik vojskovoñe. koji je u suprotnostima. anti. antifonnja (grč. hemičara Lavoazjea kojom je pobio tzv. antispektrologija (grč. tj. lat.: „Ide ludo. ili kontrarna. a istovremeno smanjuju ili ot-klanjaju bolove. suprotan. jektike. skia senka) pl. anti. toxikon. trzav) pl. regnymi probijam) med. lek koji sadrži sekret šti-taste (tiroidne) žlezde. prototip. 3. antifebrilije (grč. ove pesme su izvodili pevači ili narod za vreme mise. a drugi i treći dug: U ------. već bi okopnio. antiflogistika. antiftizičan. antistrateg (grč. iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma. phrasis govorenje) retorska figura koja se sastoji u tome da se jedna reč upotrebljava u smislu koji je potpuno suprotan njenom osnovnom značenju. anti. stranica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke. antithetikos) protivan. med. anti. loet. febris) med. antitipija (grč. četvorosložna stopa u koje je prvi i četvrti slog kratak. anti. lat.U. npr. antifraza (grč. v. antiftizika (grč. lekovi protiv groznice. spectrum avet. anti. eng. antispastika (grč. kod Lajbnica: ono usled čega je jedno telo neprobojno za drugo. / nego šator age Hasan-age. al' su labudovi? / Da je snijeg. anti. ali na suprotnim stranama polutara tako da njihove senke u podne padaju na suprotne strane. odricanje duhovnosti i duhovne prirode uopšte = materijalizam. antistrophe) u drami starih Grka: ples hora. med. ned. a zatim negiranje tih predmeta ili pojmova. anteci. besmislica. lat. protivnik lečenja pu-štanjem krvi. anti. thermos topao) pl. protivotrov. oprečna).antispazmodika ljudskom društvu i nezgodno strči u njemu. antitip (grč. antispazmodika. telo koje ima svojstvo da neutrališe odreñene otrove. antifon(a) (grč. sredstva koja ublažuju grčeve. otpev. antifrizi (grč. geogr. antihektičan. phlox) pl. phthisis sušica) pl. spastikos koji vuče. pričina) naučio pobijanje verovanja u duhove i aveti. phlogos plamen) 1. pl.: „To bi bilo vrlo pametno". anti. antispast (grč. haima krv. antitireoidin (grč. febris groznica) med. ret. anti. u transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hege-lovoj: suprotnost prema tezi. ljudi sa suprotnim senkama. komandant neprijateljske vojske. anti. anti. . suprotno) 1. v. služi za lečenje Bazedovljeve bolesti. antispastika. up. sredstva protiv sušice. (Hasanaginica). antiflogističan hem. anti. anti. tome sečem) med. 2. anti. antifonarij(um) grč. v. antitoksin (grč. sredstva protiv sušice. antihelmintika (grč. sredstvo protiv groznice. eidos izgled) farm. lat. / labudovi već bi poletjeli. u smislu „vrlo ludo". thyreos štit. anti. fermenti koji svojim uticajem poništa-vaju dejstvo drugih fermenata. antiflogistika (grč. 57 antihemoragičan. / Nit' je snijeg nit' su labudovi.: Šta se b'jeli u gori zelenoj? / Al' je snijeg. lat. pr. antiteza (grč. antiscii (grč. med.

plodovima. anti Christos) protivnik (ili: neprijatelj) Hrista ili hrišćanstva. anthos cvet. preduzeti. anthrakćo pretvarati u ugalj) pretvaranje u ugalj. med. antografija (grč. up. tvrd-mek i dr. v. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem. entr'acte) poz. činiti podvorenje starijim i moćnijim od sebe. anti. antoilage) fina tkani-na sa čipkama. lat. antički (lat. entonner. opasna zarazna bolest koju izaziva tzv. inter) meñu. antr-akt (fr. Ifthos kamen) pl. anti. živo biće) pl. be-drenica. anti. antotipoliti (grč. lit-hos kamen) pl. dobar-rñav. antodoitalgika (grč. antos (grč. med. npr. hypnos san) pl. kol. anti. naročito na licu. antocijanini (grč. anthrax. unapred primiti (ili: primati). prihvatanje nekog suda unapred kao da je istinit. antikrist (grč. starodrevni. 58 antr-akt antoksantin (grč. antotipoliti. toile. ned. antonimi. antozoe (grč. antrakolit (grč. lat. geogr. entre. antišambr (fr. zoon životinja. po starinskom ukusu. sredstva protiv navale krvi. krasta. anticus. antihipnotičan. anti. avtiholerika (grč. cholas utroba) pl. preduj-miti. algos bol) pl. grapho pišem) pisanje pomoću cveća. s tim da će se kasnije dokazati. civis grañanin) negrañanski. anti. anticivičan (grč. anthrax ugalj) med. anthos. žuta bojena materija koja se nalazi u cveću. fil. lithos kamen) min. kol. antologija (grč. chthon zemlja.. antihreza (grč. vrtača. anthos. Demostenili Ciceronmesto „veliki besednik". predujam na robu. stablu itd. anti. antoliti. antonimi (grč. stanka. fig. govorni ukras. anti. antihronizam (grč. samo na suprotnim stranama polutara. preduzimati. u.antihemoroidalan antihemoroidalan (grč. antiquus) stari. Davežšbacil (Bacillus anthracis) antraksne bolesti one koje se prenose putem posrednog ili neposrednog dodira sa životinjama. ophthalmos oko) pl. kyklos krug. antonoar (fr. entre nous) meñu nama. privremen prekid u nekom poslu. anticnklon (grč. zbirka odabranih. sredstva protiv očnih bolesti. anti. predujmljivati. osip. listovima. antrakolit. dobiti predstavu ili stvoriti sud o nečemu unapred. naročito lirskih pesama. antrakoza (grč. npr. ksanthos žut) hem. antoftalmika (grč. antr (fr. u četiri oka. lithos kamen) min. anthrax ugalj. leto-zima. antoliti (grč. stvaranje suda ili dobivanje predstave o nečemu unapred. koji služi kao lek protiv šuljeva. oputa ime) pl. anticipando) unapred. fig. liig. anticipaido (lat. pr. anthos cvet. slaganje ugljenog praha ili gara u tkiva i zbog toga njihovo crno obojenje. orgazam. anticipatio primanje unapred) uzimanje unapred. med. anti. oputa) lkngv. antonomazija (grč. anthrax. kyanos zatvorenoplav) hem. hresis upotreba) prav. sotona. pre vremena. biljni pigmenti koji se nalaze u ćelijskom soku mnogih biljnih ćelija i koji daju plavu. metron mera) hem. čekati prijem. geol. anthos. hemoroida. hrćnos vreme) pogreška u računanju vremena. med. antišambrirati (fr. hafma. lažistina. antrakonit (grč. antichambre) zadržavati se u predsoblju. anti. ugovor o zalozi na osnovu koga poverilac ima pravo da upotrebljava u zalogu primljen predmet. up. anthos cvet. besnilo itd. starinski. antoalaža (fr. crni prišt. antoftalmika (grč. u poverenju. ned. uopšte: zbirka svakog štiva odabranog prema naročitim meri-lima i svrhama. anticipacija (lat. antraks (grč. kružno kretanje) meteor. počinka. korali. reči suprotne po značenju. avtihipnotika (grč. starog kova. prostrel. ñavo. antorgastična sredstva med. sinotši. ned. ret. cholera bolest sa povraćanjem i žitkom stolicom. crvenu ili ljubičastu boju — cvetovima. . paronimi. nepomenik. ophthalmćs oko) pl. upotreba jednog vremena umesto drugog. rheo curim) lged. zbirka na j lepšega. izmeñu. npr. okamenjeni cvetovi ili otisci cvetova u kamenu. bezbožan čovek. fig. antr lu (fr. cvetno žutilo. levkasta rupa od eksplodirane mine. svojstvo suprotnoga značenja nekoj drugoj reči. u obliku predujma. krečnjak obojen ugljenom. redak. zool. odmor izmeñu činova. predupreñu-juće postavljanje i obaranje prigovora protivnikovog. anthos) cvet. antonomasia drugi naziv) reg. cvat. v. antonimija (grč. antihtoni (grč. naročito iz vremena starih Grka i Rimljana. up. antichambre) predsoblje kod kakvog velikog gospodina. naziv po tome što se na predelu visokog pritiska javljaju meteorološke pojave suprotne onima na predelu niskog pritiska (ciklonu). zlič. antrakometar (grč. anticipare) unapred uzeti (ili: uzimati). opisivanje kada se mesto zajedničkog imena u govoru upotrebi vlastito ime. sprava za odreñivanje količine ugljenika. sredstva protiv zubobolje. usred. anti. cvetnjak. anthologia) branje cveća. kotlina. sredstva protiv kolere. protivgrañanski. sredstva protiv očnih bolesti. anticipirati (lat. entonnoir) levak. starovremenski. travnjak. typos otisak. predeo na kome vlada visok atmosferski pritisak. homonimi. anti. oni koji stanuju na istom stepenu geografske širine. koji potiče iz starog veka. tle) pl. džonja-ti pred čijim vratima za prijem. odus zub. odmor.

uvozna carina. antropografija (grč. i koliko je čovek uopšte kadar da izvestan prostor tako preobrazi da bi mu mogao biti od koristi. kulturne. saobraćajne. antropogonija (grč. po traje još i sad. zoon životinja) geol. anthropos) fil. komad kojim počinje opera ili koncert. ukrpgganja. trgovačke i politička geografije. odstojanje izmeñu stubova. supr. logia) nauka koja proučava čoveka na osnovu anatomije.) vot. najstariji fosilni ugalj. anthrax ugalj. opadanja itd. plo-ñenja. množenja. antropolog (grč. Ićgos) naučnik koji proučava čoveka sa gledišta anatom-skog i fiziološkog. antropometar (grč. gnosis poznavanje) nauka o poznavanju čoveka. avtreozoid (grč. antrkot (entrecote) kup. anthropos. antropozoik (grč. anthropos. antropogsografija (grč. muški gamet kod biljaka. antropognost (grč. antropogenetika v. papagaj. antropizam (grč. antropomantija (grč. antracit (grč. anthropos) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek. prvo jelo pri obedima. period u istoriji Zemlje u čijem se početku javlja čovek. anthropos. muz. nauka o čovečjem telu. anthropos. krmenadla. lat. socio-logije. počinje sa diluvijalnim periodom. uvod. . anthropos. 1. ulaženje. anthropos. S14N10. učenje koje je osnovao Rudolf Štajier. logismos) fil. antropologija (grč. antropijatrika (grč. pod antr. otprilike jedan milion godina. antropinski (grč. Put ka tim višim svetovima ima tri stepena: „priprema". istorijskog i sociološkog. antropo. želja. anthropos. predsoblje. antrkolon (fr. occidere ubiti) lek protiv ujeda ce-ce muve. fiziologije. anthrax ugalj) hen.antracen 59 antropomorf antropoglot (grč. antropobiologija (grč. anthropos. antropogenija (grč. duša sudbini koju sama stvara. psihologije. oblik) čovekolik. antricid (grč. meso izmeñu dva rebra (kod stoke). ulaz. anthropos. a koje hoće da „duhovnim očima gleda" i neposredno opaža i opšti sa „višim svetovima". antropomorf (grč. ulazna soba. pristup. antropareskija (grč. gnostes poznavalac) poznavalac ljudi. upadanje jednog glasa. složen ugljenički vodonik. anthropareskeia) želja ili slabost nekoga da se dopada ljudima. antropoidan (grč. njihovoj razvijenosti i drugim osobinama. i koje ga shvataju kao smišljen krajnji cilj organskog stvaranja. upotrebljava se za spravljanje alizarina i drugih bojenih materija. predvorje. antropometrija (grč. nauka o merenju čoveka.(grč. metron) merenje čovečjeg tela. shvatanje da je saznanje (i oblici u kojima se ono javlja) uslovljeno čovečjem prirodom. filozofije. anthropinos) čovečji. anthropos. pogled na svet i život koji u pitanju o položaju čoveka u prirodi stoji na gledištu da je „čovek mera svih stvari". iatros lekar) nauka o lečenju ljudi. bios život. 2. morphe oblik) kamen sličan čoveku ili nekom delu njegovog tela.: teosebija. graphia) opis (ili: ispisivanje) čoveka. antropozojski period. nastavak ites) min. antropolatrija (grč. genesis) nauka o postanku i razvitku čoveka i ljudskih vrsta. shvatanje po kojem je religija rezultat čovečjih nazora. ulazni-ca. kao podvrste su: istorijska. naročito svečanim. majmun sličan čoveku. antropozojski period geol. tj. shvatanje da je čovek biće slično bogu. genesis) deo antropologije koji proučava razvoj ljudskog tela. entree) ulazak. istorije. entre nous) v. manteia proricanje) proricanje (ili: gatanje) po čovečjoj utrobi. poznavanje čoveka. ulazna cena. arheološkog i dr. koji se tiče ljudi. prostor izmeñu dva stuba. težnji i ideala. latreia služba) obožavanje čoveka. anthropos. logia nauka) deo antropologije koji se bavi životnim izražajima čovečanstva i njihovim zakonima proučavajući pitanje nasleña. najbolja vrsta uglja. oppggi naziv za sve one predstave koje stavljaju čoveka prema celoj ostaloj prirodi. o odnosima izmeñu čovečjih udova. anthrax. telo je podložno zakonu nasleña. sličan čoveku (o majmunima). anthropos. entrecolonne) apx. anthropos. antre (fr. pri-vredna. antropologizam (grč. antropogenija. razmak. antropozofija (grč. pojava glumca na pozornici. „prosvetljenje" i „posvećenje". koji se dobiva iz katrana kamenog uglja. psihološkog i filozofskog. antrpilastr. zemaljski. anthropos. anthropos. anthropos. očoveča-vanje. predjele. antropognozija (grč. glotta jezik) životinja sa jezikom sličnim jeziku čoveka. antracen (grč. uticaja okoline. anthropos. metron mera) sprava za merenje visine čoveka. anthropos. avtr nu (fr. anthropos. npr. eidos vid. ulaznina. arheologije i nauke o jeziku. gone rañanje) nauka o postanku čoveka. a duh zakonu reinkarnacije. anthropos. dobom kada čovečji govor počinje da se razvija. geogra-phia) deo geografije koji ispituje koliko prirodni položaj zemljišta na kome ljudi žive utiče na obrazovanje ljudske zajednice. anthropos. antropogeneza (grč. sophla mudrost) fil.

morphe. anthropos. antrfile (fl-entrefilet) nagoveštaj nečega vešto upleten u govor. onoma ime) lingv. kratak članak. razuñivanje. antroposomatologija (grč. antropopatija. intrecciato salto) umetnički skok u plesu. anthropos. chemeia) nauka o materijama koje sačinjavaju čovečje telo. entrefins) pl. antroponimija (grč. anthropo-poia) stvaranje čoveka. tj. plastike) slikanje (ili: vajanje) čoveka. v. antropomorfozirati (grč. — an antrpo (fr. smatranje onoga što je čovečje božanskim. skladište. po Kantu: zakonodavni razum čovekov. lopta) deo životnog prostora koji je pod uticajem čoveka. antroponomija (grč. antropofagija (grč. ponašanje životinja itd. antropofobija (grč. anthropos. saopštenje vlade. anthropos.antropomorfan 60 an-tu-ka antropotizija (grč. rañanje čoveka. antrpilastr (fr. i odatle uvoziti. sphaira kugla. tj. antropohistorija (grč. antropopa tizam. entretaille) u bakrorezu: fini meñuzarez. antropopatizam (grč. lat. anthropos. hod konja. a pod uslovima koje zakon odreñuje (roba. antroposkopija (grč. anthropos. phone glas) nauka o ljudskim glasovima. slabostima i dr. svako rasuñivanje ili svako učenje koje radi objašnjenja onoga što nije čovek (npr. dok leži u njemu. antropocentrizam (grč. talile. anthropos. anthropos. istorija čovečanstva. anthropos. ples: figura u igranju kada se jedna noga stavi na mesto druge. logia nauka) naučna disciplina koja proučava veze izmeñu čoveka i pećine. a ova se pruži napred. anthropos. anthropopatheia) fil. razmak izmeñu stubova. rasprostiranje plodova i semena od strane čoveka. anthropos. magacin za smeštaj robe koja dolazi iz inostranstva. zamišljati i predstavljati boga kao čoveka. anthropos. kanibalizam. koje oseća i »seli isto kao čovek. rezanje čovečjeg tela u cilju naučnog ispitivanja. anthropos. anthropos. . soma telo. u užem smislu. antropomorfologija (grč. antropomorfizam (grč. počovečenje boga. biološki život. antropoterapija (grč. neocarinjen. phagem jesti) onaj koji jede ljudsko meso. shvatanje da je bog biće koje ima sve ljudske osobine. u antrpo se može smestiti svaka roba kojom se može manipulisati. anthropos. odstojanje izmeñu dva stuba . počovečavati. tkanine osrednje finoće i kakvoće. interpositus metanje izmeñu. antrpa (fr. antrtaj (fr. umetanje) trg. nomos zakon) fil. obožavanje čoveka. antrpo (fr. up. logfa) nauka o sastavu i osobinama čovečjeg tela. en entrepot) necarinjen. antropotomija (grč. dvornica slave. ne plaća carinu). anthropophagia) ljudožderstvo. antrša (fr. spe-laion pećina. pridržavajući se pritom propisa koji se odnose na svaku od tih radnji. kanibal. morphe uobličavam) počovečiti. antropohemija (grč. obično zvanično. anthropopathefa) fil. logfa) nauka o oblicima čovečjeg tela. sa ljudskim osobinama. nauka o zakonima koji vladaju u čovečjem životu. antropohorija (grč. antropospeleologija je nauka o pećinskom čoveku. anthropos. antropomorfizam. oseća i radi kao čovek. u bačen u redakcijski deo lista. entrepilastre) apx. vrlinama. fizičke pojave. thysia žrtva) prinošenje ljudi na žrtvu. stovarište. religiozno antropomorfizam smatra da je bog sličan čoveku. antropomorfoza (grč. anthropo-morphos) sličan čoveku. bog. therapeyo lečim) nauka o lečenju čoveka i o negovanju čovečjeg zdravlja. entrepas) poluravan. sanduk) dvorana zaslužnih ljudi. antropopatija (grč. entrepot.) upotrebljava pojmove uzajmljene od prirode ili ponašanja čoveka. en tout čas) amrel srednje veličine koji može poslužiti i kao ki- antropomorfan (grč. tome sečenje) med. udaranje noge o nogu u skoku pri igranju. antropoteka (grč. fiziognomika. antropofonika (grč. skopeo posmatram) veština da se po crtama lica zaključi o umnim i karakternim osobinama čoveka. ljudožder. koja se može razvrstavati. nauka o spolnom životu čoveka. deo nauke o jeziku koji proučava lična imena. morphe oblik) fil. morphe) fil. istoria) nauka o razvitku ljudskog roda. anthropos. anthropos. antropoplastika (grč. sep-trum središte) filozofski pogled na svet koji smatra da je čovek središte sveta i krajnja svrha njegova razvitka. anthropos. phćbos strah) strah (ili: zaziranje) od ljudi. rañanje) biol. antropofiteja (grč. shvatanje i tumačenje stvari i prirode u odnosu na čoveka. anthropos. theos bog) obogočovečenje. an-tu-ka (fr. izvoziti ili upućivati. antropospeleologija (grč. entrechat. choreo pasprostirem se) zool. antrfen (fr. tj. ital. anthropos. antrkolon. polukas. antropomorfoza. phytefa sañenje. deliti. theke pričuvi-šte. koji ima čovečji oblik. antropofag (grč. lat. anthropos. antropoteizam (grč. antroposfera (grč. popravljati. vest ili saopštenje koje treba pročitati izmeñu redaka. anthropos. anthropos. antropopeja (grč. v. da misli.

prisajedinjenje. yper nad. Petar u ribarskom čamcu. nanizati. npr. apanaža (fr. tj. fr. zaobilazan. januara do 31. aosmičan (grč. hypnos san) pl. posredan dokaz. annus currens) tekuća godina. zadiviti. dahtanje. tučenje topovima uzduž. metr. annus intercalaris) prestupna godina. preko. Š. uništavati. annuitas. idros znoj) med. anšerirati (fr. ap. glavna srčana žila. kome je oduzeta voda. po dužini. anti. enchanter) očarati. apage! (grč. appšpegage) pribrojiti. a-oristos neograničen. anti. anuncijacija (lat. nlat. red soba u jednom pravcu. nestašica vode. osme miris) bezmirisan. nesta-ško. annulus piscatorius) papin prsten pečatnjak na kojem je predstavljen sv. dobrojiti. dvosmislen. anfilirati (lat. uništiti. anthelmintika (grč. spa-janje. ap. apagoge) log. oglašavanje nevažećim. ushićivati. ogla-siti nevažećim. annumeratio) pribrajanje. preñašnje svršeno vreme. aiulus magikus (lat. neravan. per anum) med. bolja ponuda na javnoj prodaji. anus (lat. aorte) znat. anulirati (nlat. annunciatio) nagovešta-vanje. kroz čmar. tući topovima po dužini. zadihanost. Blagovesti. v. hydor voda) hem. ukinuti. anfan (fr. anthipofora (grč. anthiperidrotikon (grč. koji traje godinu dana. enchere) trg. anhidrija (grč. anus komunis (lat. ukinuće. hydor) bezvodnost. aortitis (grč. annus) godina. s boka. podizati cenu. anus) anat. hydor voda) hem. encherir) trg. annualis) godišnji.anthelmintika 61 apanaža govoriti zbog toga što hoće da oda. opovrgavanje. teško udisanje vazduha. anus kurens (lat. ap. ñavolan. annullare) poništiti. posredan dokaz. anfractuosus) krivudav. enfiler) udenuta. nuditi više. vijugast. annullatio) poništenje. opčiniti. koji se dogaña svake godine. annulus) prsten. ubrajati. anšlus (nem. opovrći. uračunavati. objavljivanje. godišnjak. naročito Devi Mariji da će roditi sina. anceps (lat. završetak zadnjeg creva. anšer (fr. mrtva straža. od 1. opčišavati. pr. anus solaris (lat. helmintos glista) pl. nizati. anfraktuozan (nlat. per anum (lat. zadivljavati. anhelatio) kratko. čisti se! apagoga (grč. pridruženje. an fas (fr. anidrija. anfan perdi (fr. annulus palatii) kraljevski prsten pečatnjak. čmar. med. izvoñenje i nabrajanje prigovora. ribarski prsten. npr. anurija (grč. ap-ago odvesti. anfan teribl(fr. anus eklezijastikus (lat. aorta (grč. iskrivudan. godišnji prihod. apanagium) imanje dato na doživotno uživanje. anhidrid (grč. dati više pri nadmetanju. s lica. pol. apage) odlazi. anšantirati (fr. decembra. vragolan. dvostran. fig. a. u opasnost. podizanje cene. enfant terrible) brbljivo dete pred kojim se ne sme svašta . poskuplji-vanje. filum konac. aorist (grč. anus civilne (lat. s boka. uron mokraća) med. da bi se posle jedan po jedan pobijali. anulus palacii (lat. neprestupna godina. annus ecclestiasticus) crkvena godina. zaplesti nekoga u neko preduzeće. obična julijanska godina. anhelacija (lat. nesiguran. pr. kalendar. ap. anumerirati (lat. anulacija (nlat. čovek koji se može upotrebiti za svaki posao. apanage. upija. anhidričan (grč. iznad. biser. pribrojavati. anthelmintičan. annuus godišnji) godišnja otplata duga. anhidrit (grč. npr. poništavanje. otići. annus civilis) grañanska godina. opovrgavati. anuarij(um) (lat. anti. oznaka za kvantitet jednog sloga koji može biti dug ili kratak. poskupljenje. potpun prestanak lučenja mokraće. onaj koji dokazuje tačnost jednog tvrñenja pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrñenja koje ga odriče. god. godi- šobran i kao suncobran. annus solaris) sunčana. enfants perdus) na. voj. oča-ravati. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu. anus (lat. ap. pravo u oči. Anschluss) priključenje. en face) spreda. zapodenuti razgovor. idi. sredstva za isterivanje glista. dobrajanje. annuarium) letopis. aorte med. napraviti ćupriju (u trik-traku). ukidati. najvažnije arterijsko stablo od koga potiču sve arterije u čovečjem telu. lat. neodreñen) gram. godišnja renta. pripajanje. voj. med. antihipnotika. uračunavanje. hydor voda) hem. udevati. prisajedinjenje Austrije hitle-rovskoj Nemačkoj 1938. anus interkalaris (lat. enfant) dete. an-šantiran. apagogičan dokaz indirektan. amrel za svako vreme. anceps) dvostruk. zapaljenje aorte. po-ništavati. dobrojavati. anulus pi-skatorijus (lat. ali koje izloženo vodi apsorbuje. kolebljiv. anthipnotika (grč. slobodan od vode. ushititi. žila srčanica. anualni (lat. džombast. godišnji dohodak. vodonik i postaje kiselinom. helmins. enfilade) dug red. annus communis) prosta. prošlo trenutno vreme. opovrgnuće. suša. anti. anfilada (fr. anulus (lat. annulus magicus) čarobni prsten. anumeracija (lat. oči u oči. vojnici koji se sami jave da izvrše neko opasno delo. soli i oksidi. anuitet (nlat. poskupl>ivati. sumporno-kiseli kreč kome je oduzeta voda. hypo-phero snositi) ret. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka.

appassionato) kuz. apedeutizam (grč. priziv višem sudu. appellatus) prav. neosnovan priziv. odvratnost meñu ljudima. životinja. spoljašnji izgled neke robe. apelacio temerarija (lat. apathes) neosetljiv. npr. nemarnost. apelatorija (lat.apanažirati šnja plata bližih vladaočevih roñaka (dece. apart naročit. apparatus sprema. čovek. prizivni sud za crkvene sporove. apelativ (lat. stroj. šiljak) kupasta kapa starorimskih sveštenika. privid-nost. neznanje usled slabog školovanja. očevidan. neke radionice. ravnodušan. apart odvojeno. zločinac. apatit (grč. podeljeno) naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koju na najbezobzirniji način praktikuje Južnoafrička Republika odričući svako političko pravo svojim podanicima crne kože. nedostatak ukusa. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća. prevaran. apatheia) neosetljivost. nomen appellativum) gran. prepušten. astr. sprava i sl. nemaran. beskrajan) fol. supr. appellatio frivola) prav. odgojim) v.). pobijanje. apel (fr. apartheid (eng. apedeutičan (grč. lažljiv) lažljiv. poznavanje. apartan (fr. apparatus) svi aparati jednog tehničkog preduzeća. ravnodupšost. apelacio inadmisibilis (lat. tvrdine 4 po Mosovoj lestvici. nedopustljiv priziv. neobičan. priziv koji se može dopustiti i prihvatiti.: drvo. apelacio dezerta (lat. neobrazovanost. kazivanje. pozivanje. strasno. zajedničko ime. apelat (lat. utrnulih osećanja. apatao zavodim) št. appellatio deserta) prav. a-. soba. ret. veličina i sl. sa puno osećanja. odeljenje. apeiros neiskusan. sva oruña. višim sudovima i traži njihovu pomoć. zadocneo priziv. zamršen. kratak i oštar udar napred isturenom nogom. arasće) velegradski razbojnik. kalćn lepo) nepoznavanje lepote. ceo pribor. stanje u kome kod čoveka ništa ne može izazvati ni radost ni žalost (u normalnim prilikama obično nastupa usled za-morenosti mozga). apatičan (grč. paideytikos vaspitni. apatetikos prevaran. aparentan (lat. appellatio inadmissibilis) prav. spoljašnjost. areh vrh. oruñe) sprava. apartman (fr. dražestan. aparat (lat. pozivanje na viši sud. antropofobija. verovatnoće. naprava. rod. up. lažan. appellare. sva mehanička postrojenja (npr. prauzrok iz koga su sve stvari izašle i u koji se ponovo vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander). appellans) prav. apparatorium) odeljenje (ili: orman) za smeštaj oruña. za-pleten. obezbeñen prihod. početak. paideyo vaspitavam. koji označava zajedničko ime. apedeugizam. apedeuzija. doziv. patria domovina) lice koje nema državljanstva. braće). apanthropia zaziranje od ljudi) nečovečnost. apparens) vidljiv. vrstu. ne odaziva se na poziv gospodara. pozorišta i dr. znak. apeiron (grč. npr. apanažirati (fr. apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje. appellatio admissibilis) prav. a-. posle nižih.). appel) poziv. gran. svirepost. izgled. apaideysia) nevaspitanost. apeiros neograničen. appellatio) viši sud (izmeñu prvostepenog i hasacionog suda). mač. vrh kupe. apelacija (lat. beznačajan i ništavan priziv. apantropija (grč. stan sa više odeljenja. nepromišljen priziv. otimač. apatije (grč. apantesis) odgovor. zbor. apatrid (grč.: antiapeks. poslušnost kod pasa. apelant (lat. apelacio frivola (lat. tačka neba u pravcu koje se vrši neko kretanje. appelare) viši. apeks Sunčanog sistema tačka ka kojoj se kreće Sunce sa svojim pratiocima (planetama). nesvakidašnji. usiljena težnja za lepim i kitnjastim izražavanjem. bioskopa. jasan. koja su potrebna za neki posao ili neku službu. taj pas nema apela. kalcijev fosfat s fluorom. apelativan (lat. odrediti stalan godišnji prihod. trg. apatao. reč koja označava rod ili vrstu. godišnji prihod. dopustljiv i prihvatljiv priziv. neškolovan. . aparatura (lat. apanteza (grč. neprihvatljiv priziv. pri Zemljinom obrtanju. npr. aparencija (lat. npr. appartement) stan. zaključak. lat. boje sive. apasionato (ital. neupućenost u ono što je lepo. apparentia) privid. nevaspitan. izdvojeno. appellativus) gram. jedinstven) naročit. apatetičan (grč. aparatorij(um) (nlat. imenovanje. tj. veoma rasprostrt. utrnu-lost osećanja. odstojanje. apelacio admisibilis (lat. žalba višoj vlasti. ljubičaste ili zelenkaste. zaziranje (ili: strah) od ljudi. pomoćna sredstva i dr. lice protiv koga ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu. apeirokalija (grč. očigledan. 62 apelacio frivola apedeuzija (grč. voj. appellatio temera-ria) prav. apeks (lat. pun draži. mlitavost pokreta sa težnjom nekretanju. odvraćanje. odgojni) neobrazovan. apaš (fr. vidan. znak za dužinu ili naglašavale nad samoglasni-kom. prividan (npr. a-. geom. lopov. prav.

varenje) med. aperitivum) sredstvo koje izaziva volju za jelom. aplanat (grč. apirija (grč. dovesti u red. applaudere) tapšati. sladak. ad-perceptio) fil. a-. koji izaziva želju za jelom. aperire otvoriti) med. stanje bolesnikom izmeñu napada povratnih groznica. sumnja. saznaje i tumači. aperiodičan (grč. siguran od vatre. primiti nešto sa bučnim odobravanjem. rugep kopggica) bog. a-. obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu. uobličenje. pomoću kojih se jedan predmet shvata. ješnost. appellare) v. aperire otvoriti. aperijens (lat. čiji cvetovi nemaju kruničnih listića. beskrunični. koji nema sferne aberacije. aperijentan. appetitus) prohtev za jelom. apiričan (grč. tečan. aperiens) koji otvara volju za jelom. čut udarac) sp. bujica praznih reči. zapaljenje crvolikog produžetka na donjem delu slepog creva. rug vatra) med. apiretičan (grč. zaključak. Alis mit. apetencija (lat. overavanje. da ga (ili: je) pojedeš. apireničan (grč. alelovati (lat. sa- držaj jedne predstave jasno shvatiti i tim je staviti na pravo mesto u svesti. zagladiti. rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita. apehema (grč.apelirati 63 aplaudira™ apelirati (lat. apistia) neverovanje. perfodos) fiz. aplanazi-ja: nemanje (ili: nepostojanje) sferne aberacije. simbol zemljoradnje. appetere. apices juris (lat. da se jede. appetentia) čežnja. bez visoke temperature. shvatanje. slabo varenje u organizam unete hrane. appellare) moliti koga za pomoć. zaklona na optičkim aparati-ma). želja. izdužen produžetak sa površine nekog organa. po Vuntu: prvo akt ili proces kojim se psihički sadržaji dovode do jasnog shvatanja. osećanje gladi. apirman (fr. podozrevanje. appendicula mali pri-vezak) pl. nlat. pljeskati u znak odobravanja. jasno shvatiti. apikultura (lat. naklonost. aplanirati (fr. aperijens. appetitivus) željan. koji pati od slabog varenja želuca. nagon. sažetak. a-petalos) bog. aperfu kratak pregled. v. crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poštovali kao božanstvo. uložiti (ili: ulagati) priziv. aplazija (grč. mali prozirni morski pla-štaši sa repom za veslanje. stanje bez groznice. apis pčela. odnosno mi-šljenja. uložiti (ili: ulagati) protest. aperitivan. otkloniti smetnje. alat. apertura (lat. appendix) dodatak. pravničke dosetljivosti. apiarium) pčelanik. oni akti parenje. apepsija (grč. proveravanje računa. žudnja za nečim. a ne one koje počivaju na asocijacijama. apercipirati (lat. pčela. bez. koji nema iskustva. rug) med. apeiros. zool. pohotan. aperitiv (nlat. aperantologia) preterana brbljivost. apersi (fr. a-pyros. težnja. a-. suprotna pukotina na povreñenoj kosti (kontrafi-sura). primamljiv. apijarij(um) (lat. žudnja. a-. med. ap-echema) odjek. koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja. kada se bol prouzrokovan tim padom oseti na suprotnoj strani. apendiks (lat. aplaudira™ (lat. aperijentan (lat. appetitio) težnja za čim. kratko i pregledno izlaganje. naročito: crvoliki produžetak na donjem delu slepog creva. otvor npr. linkejoskop. cultura gajenje) pčelarstvo. pozivati se na nešto. prilog knjizi ili delu. požu-dan. aperientia) pl. na prečaga. aperkat (ept. letimičan pregled. planao lutam) fotografski objektiv. planao) opt. tj. apices juriš) pl. jasno shvatanje predmeta pomoću akata pažnje. apetit (lat. za-pažanje. sredstvo za čišćenje. crvuljka (pogrešno se kaže: zapaljenje slepog creva). aplanir) poravnati. loša probava. a-. a. pepsis probava. težnja za čim. neprobavljiv. požuda. koji su bez latica.ne. sveti bik. nevičan. areh. apis) zool. više veze duševnog života. apercepcija (lat. načelo na kojem počivaju druge. apiričan (grč. apetitlih (lat. slobodan od njihanja. pl. apeptičan (grč. drugo. neiskusan. vetrilima (dijafragma) za prolaz jednjaka itd. aperantologija (grč. u boksu: udarac pesnicom tako da je onaj deo ruke gde je šaka okrenut prema sopstvenom licu i ruka ima zamah odozdo na gore. apireksija (grč. peira iskustvo) 2. bez lišća. aplanatičan (grč. irreg gornji. opt. bez (sferne) aberacije. prohtev. aperijencije (lat. apeticija (lat. volja za jelom. živo odobravati. appetitlich) ukusan. apelirati. apistija (grč. suprotno dejstvo pada. a-. otvor (izdubenog ogledala.. uvideti. zapažati. aperitivus) v. . konstruisan 1866. apetalan (grč. a-. ad-percipere) zapaziti. aperitivan (lat. aperijencije. appendix) ned. pčelinjak. dopuna. apendicit (lat. apurement) trg. med. suština. tvorenje) anat. plašiš obrazovanje. kao složene sočivo. apeiria) neiskusnost. koji nema koštice (o plodu). sklonost. a-peptos nevaren) nesvar-ljiv. apertura) anat. nem. rug vatra) 1. bez groznice. crvuljak. apetitivan (nlat. nezapaljiv. a-. odnosno mišljenja. a-. nemanje ili nedovoljna razvijenost jednog organa ili više njih. apendikularije (lat. apis (lat.

L0g. apogamija (grč. proble-matičan. poslednja knjiga Novog zaveta. aplikabilan (nlat. aplikatura (nlat. npr. beznož-ni vodozemci. čita knjigu). dodati. upotreba spoljnih sredstava. prio-nuti za neki posao. takoñe: najveće udaljenje Sunca od Zemlje u afelijuznu. Jov-od Jupiter gei. Apokalypsis) 1. jedna atributivna imenica kao dodatak nekoj drugoj imenici. aplikant (lat. natrag. applicatura) kuz.-. applicare) objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera. pridev koji stoji uz imenicu kao apozicija. aplikativ (lat. beznožnost. ukrasa od druge materije na neku tkaninu. pljesak. kada se još smatralo da je Zemlja središte. applausus) tapšanje. npr. apodija (grč. supr. pus. upotrebiti. arb. a-. apozitiv (lat. apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse. starati se. papirna novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu. sitan novac za potkusurivanje. stavljanje. religiozni pravac koji sve pojave tumači kao neko predskazanje o svršetku sveta. pojava opažena kod naj-nižih jednoćelijskih životinja. a-. aplikatorika (lat. up. dokazan. mat. glasno odobravanje. menica. apogej (grč. dodavanje. grapho pišem) prepis. drugi. npr. arb) predmetak u složenicama sa značenjem: od. nedisanje. rañanje bez nogu. združiti) liši. aplauz (nlat. apo. raz-. aplikacione boje šare (ili: mustre) u boji koje se utiskuju u tkaninu. podćs. pljeskanje u znak odobravanja. apo-gaion) acrp. dokazivanje. tačka na putanji jednoga od Jupiterovih pratilaca u kojoj je on najudaljeniji od planete. primena. tačka na putanji Meseca. Apokalipsa (grč. apojovium. beznožan. gameo ženim se) zool. rpeo dahćem) ned. 2. asertoran. zamena subjektova koja ga kazuje drugim imenom. apodiktičan sud log. Dušan. appoggiatura) muz.U ravnostranom trouglu moraju sva tri ugla biti jednaka". pohvala. apodeiktikos) v. appositivus) gran. izlaganje. plaćati. arb. vrednoća. budućnost božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije. za razliku od prvog dela (protaze). a-. kraći ili duži zastoj u disanju usled poremećaja centra za disanje. apograf (grč. applicare približiti. glad i smrt. apozicija (lat. neopovrgljiv dokaz. arropege priložiti. neminovan. rat. metnuti. perigej. prilepiti. apoen (fr. modalitet.aplauz 64 apokaliptičan apodemijalgija (grč. Čovek pošten ne bi to nikad uradio. a ne Sunce (up. grč. neopovrgljiv. uneti. metanje. apoda (grč. appositi-vum) gran. danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mesec. neoboriv. ukras na haljinu. jedan od najdragocenijih dokumenata i izvora za istoriju prvih dana hrišćanstva. apodeixis) prikazivanje.: . primenjivanje. staviti. apokaliptični broj mistični broj h?5 — 666 u Apokalipsi (13. aplikabilan. applicatio) način izvoñenje. treća oca u prostornom koordinatnom sistemu. Otkrovenje Jovana Bogoslova. Jovis) astr. obraća-ti jaku pažnju na nešto. nameštanje. apoñatura (ital. poslednji deo složene rečenice. predudar. ned. završnica. koji se može lako namestiti na. applicata) geoi. koji stoji kao dodatak. Jupitera. u obliku simbolič-kih slika i čudesnih vizija.(grč. odrediti ročište. . afričkim i dr. prileplji-vanje. appointer) odrediti platu. svaka. prišiti. može da ga zameni (npr. ogledni govor. apnea (grč. apodikti-čan. u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje. apodoza (grč. itd. kandidat. appoint) fin. podesan. kopija izvornog dokumenta. prilježnost. menica koja izmiru-je neki dug ili duguje izvesnu sumu. u nekim kavkaskim. mračan. apodiksis (grč. jezicima izvedeni glagol koji glagolskoj radnji daje značenje naklonosti prema nekome (objektu). razmnožavanje bez oploñavanja kod koga se razviće vrši samo pomoću jedne vegeta-tivne ćelice. apoentirati (fr. apodiktičan (grč. pus) koji nema nogu. ucrtati. naročito inostrana. pravilan položaj prstiju pri sviranju. nemanje nogu od samog roñenja. noga) zool. apokaliptika (grč. dati npr. sud koji izražava logičku nužnost. apodemia boravak u tuñini. aplikativan (nlat. kao apozicija. marljivost. algos bol) bol ili tuga za zavičajem. apokaliptični konjanici četiri simbolične prilike iz Apokalipse (6. naročito u vojnim naukama. applicabilis) primenljiv. npr. utiskivanje.. ordinata (kod kupinih preseka). apo-kalypto otkrivam) jedna grana poznije jevrejske književnosti koja hoće da prikaže. aplikativan. 18). apojovijum (nlat. bezuslovan. apunto. aplikata (lat. 1—8): kuga. apodejktičan (grč. a-. tvoj mlañi brat. apozitivan (nlat. poravnati se u nečemu. applicativus) v. apodosis) ret. priljubljiv. afelijum). applicare) namestiti. apodeiktikos) koji dokazuje. apodan (grč. appositio) gram. apokaliptičan (grč. brižljivo izučavati. tj. oba izraza su iz astronomije Ptolomeja. aplikacija (lat. aplikaciona škola viša vojna škola u Francuskoj i Italiji za pripravnike za generalštab. arb od. opet. pus noga) med. primeniti. aplicirati (lat. zavoj. oblog.: Dete bolesno mora da leži. ukrašavanje melodije sitnim notama. gran. zagonetan. sravniti račun sa trgovačkim knjigama. tajanstven. applicans) v. lek.

sastavljena je od vezivnog žiličastog tkiva. arolambano zadržavam. nepravi. apoliza (grč. apokrifi (grč. apolis. apo-kopte odsecanje. apo-krinomai obavestim. apokspa (grč. razmnožavanje bez oploñavanja putem partenogeneze ili apogamije. apologeomai branim) v. apolćgema) odbrana. apolitoza (grč. apoplesso udarcem oduzmem) ned. plod iz jednog cveta sa više slobodnih tučko-va. odluka. rečitosti itd. a poko a poko (ital. bila. vrsta fortepi-jana. apokrizijar (grč. Aiolon (grč. astr. apologizirati (grč. takoñe: dela nepoznatih pisaca. apokarpija (grč. fil. apologeomai) odbramben govor i dr. kanoi-ske. apologeomai branim) teol. naprasan prekid delatnosti nekog važnog organa (pluća. apokriza (grč. npr. odbrambena tačka. držati odbrambeni govor. mišiće. beličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija. a nije pri-mljeno u državljanstvo druge neke države. pretvaranje u kamen. sklon kaplji. apologetika (grč. religiozni zanesenjaci. naročito hrišćanske učenje. prelom kosti. bog sunca. istraživači Otkrovenja. živac) znat. npr. snošljivo stanje. izmišljena priča kojoj je cilj da predoči neku moralnu istinu ili pouku. aponia) bezbolnost. disanja. koje nisu prave. aponeuroza (grč. apomiksija (grč. govora. odbrambeni govor ili spis u korist nekog čoveka ili učenja. sufumigacija. odvajanje. zauzimati se za. apologija (grč. od IV veka titula biskupskog. otkrivene. zdravlje. lažan. apokriza (grč. sin Zevsa i Lato-ne. koji ima karakter odbrane. kañenje kao predohrana od zaraznih bolesti. odgovor. izbacivanje (ili: izlučivanje) suvišne tečnosti iz tela. malo po palo. apolidos koji je bez zavičaja ili bez otadžbine) prav. lekarstva. apokapnizam (grč. apoklazma (grč. pronañen 1828. apokatastaza (grč. sprečavam) med. apolithyo skameniti) kol. sparivanje) zool. Apollon) muzički instrumenat. stojici. apolepsis zadržavanje. apo-kalypto otkrivam) oni koji veruju da Otkrivenje Jovanovo sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju carstva božjeg. apokrifan (grč. na franačkom dvoru: titula najvišeg sveštenika koji je. pitagorejci). apologetičan (grč. pronañena u Darmštatu. poremećaj. koji luči. aiokritičan (grč. arb. izostanak) neke organske funkcije. grupe mišića i cele udove. apoplektična sredstva sredstva protiv kaplje. izostavljanje poslednjeg slova ili sloga neke reči. apolonikon (grč. karpćs plod) bog. apopleksija (grč. skamenjavanje. postepeno. apologet. apo-lysis odvajanje) otpust vernih u grčko j pravoslavno j crkvi. neuron žila. apologema (grč. naročito: branilac hrišćanstva od napada never-ničkih i jevrejskih. koji pomaže lučenje i izbacivanje suvišne tečnosti. srca ili mozga) redovno praćen onesvešćenjem. arb. rešenje. potpun prestanak neke bolesti. obaveštenje. apokrifni spisi spisi ili knjige koje crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih). apolonion (grč. apolid (grč. poslanika na carskom dvoru u Carigradu. apoplektičan (grč. u dogmatičnom smislu: obraćanje svih ljudi u Hristovu veru i njihov ulazak u večno blažene zo. kapnos dim) ned. apo-krinomai) „onaj koji treba da govori i da odgovara". apolog (grč. spis.. izdvajam) 1. od kojih se svaki razvija u po jedan plodić (npr. mračan s obzirom na svoje poreklo. nauka o tome kako treba braniti veru. apo-katastasis vraćanje u ranije stanje) vraćale u preñašnje stanje. spokojstvo. aro-Mab slomim. poezije. sličan kaplji. postupno. skraći-vati. skrham) med. a roso a roso) nuz. apo-krypto skrivam) pl. kod ljutića). poučna pričina. poput navlake. apokopirati (grč. apoplektični habitus telesni sastav sklon kaplji. med. mixis mešanje. apologist(a) (grč. . apologetikćs) onaj koji govori ili piše odbranu. ned. prestanak. apologet (grč. Apollon) nuz. apologfa) odbrana. sumnjiv. učenje o vraćanju svih stvari i o ksnačnom ulasku u carstvo nebesko čak i grešnika (palingenezija). apo-krmo izlučujem) med. lice koje je izgubilo državljanstvo svoje. babušina. muzike. apologeomai) braniti. naročito rimskog. apćlogos priča) poet. med. branilac. apoplexia) ned. kaplja. ozdravljenje. sličan orguljama. arb. apo-krypto skrivam) nesiguran. krvokapni.apokaliptičari 65 apoplektičan apokaliptičari (grč. poreñenje u priči. apo-kartereo ubijam se glañu) svojevoljno uzdržavanje od jela. apo-kopto odsečem) skratiti reč na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova. vraćanje zdravlja. u isto vreme. apokrino izlučujem. aponija (grč. odgovorim) 2. apokartereza (grč. spisi ili knjige čije je pravo poreklo tajanstveno.sid (ili: smetnja. podmetnut. arb. svojevoljna smrt od gladi. u Engleskoj. odrezivanje) gram. pret . povratak u isti prividni položaj. skratiti. 5 Leksikon apolepsa (grč. učenje o večitom ponavljanju stvari (Heraklit. Apollon) nit. bio i vrhovni starešina dvorske kancelarije.

apostillator) pisac beležaka sa strane ili ispod teksta. odmetnik od pravog učenja ili prave vere. imanje doneto u brak. papinska vlast. apo-siopesis zanemljenje) ret. apostrophos) gram. odvojiti se od pravog učenja ili vere. papski. naročito od hrišćanske vere ili crkve.: Jao. lat. apopsihija (grč. logička teškoća. teškoća. apostolsko dostojanstvo. apo-strepho odvratiti. tj. doprinos jednog lica u neko preduzeće u stručno} spremi. čistim učenjem apostola. apostolos) koji potiče od apostola. Dela apostola. apostrof (grč. apostolos) sistem neograničene crkvene vlasti. arogsb u zabuni sam) sumnja. nedopušten. . fr. gnojenje. zatajivanje misli: preki-danje govora npr. da se nepojamno od pojamnog odvoji. grdnja. bespomoćnost. arogeb) zagonetan. ideje i sl. 1. aporizma. a posteriori (lat. odreći se vere. aposfragizma (grč. težak zadatak. apostematosus) koji ima oblik čira. aport! (fr. Poslanice i Otkrivenje Jovanovo.: a priori. načela. pisma koje su napisali apostoli. aposterioran (lat. otpadništvo. odmetanje. apostrofa (grč. apostol (grč. označiti apostrofom da je u nekoj reči ispušten samoglasnik ili suglasnik. saglasnost prave Hristove crkve sa tzv. aporetičan (grč. logična teškoća. obamrlost. aro. bogo-službena knjiga pravoslavne crkve koja sadrži knjige Sv. apostazirati (grč. arogeb) v. apoetolikum (nlat. apostillus) opropggajno ili otpusno pismo. apportare. aporematičan (grč. .! apostazija (grč. ulog) trg. prav. apostolicitas) teol. saborne poslanice i 14 poslanica apostola Pavla. preveriti. prevrnuti verom. zbijanje protoplazme i hlorofilnih zrnaca na ćelijskim zidovima susednim sa drugim ćelijama. da se teškoće i protivrečnosti datih fenomena radi njih samih ističu. ali ne u gotovom novcu. apostrophe odvraćanje. duboka nesvestica. apostolicizam (grč. zavisan od iskustva. „Ja ću tebi" . apostolicitet (nlat. figura kojom se neko obraća odsutnim licima ili stvarima koje zamišlja kao žive. težak za razumevanje. apor (fr. aporija (grč. aposiopeza (grč. zagnojavanje. Julija Apostata. zavisan (ili: zavisio) od iskustva. med. apostata) otpadnik. Bogom sestro. bog. prinositi. metod da se problemi pre njihovog teorijskog obrañivanje i nezavisno od mogućih rešenja čisto sami u sebi ispituju. nejasan. apostillus) pisati (ili: praviti) beleške sa strane ili ispod teksta. ili nekoj stvari. a posteriori) fil. apostat (grč. kolebati se. goro i planino. aporizma (grč. koji odgovara učenju apostola. onaj koji je sklon kaplji. apoplšsso udarcem oduzmem) med. popuštanje dvaju suprotnih sudova u spornom pitanju. npr. aporeta (grč. aporia) zbunjenost. aporem (grč. oštrijim tonom. sporno pitanje. skeptičar. 4. apćrema. roba zabranjena za izvoženje. donositi. okrenuti) gram. stvoren na osnovu iskustva. osloniti nekog življim. aporos neprohodan) fil. apport prinos. preporuka priložena uz pismo ili molbu. apostates. aporetikos) onaj koji sumnja. Dela apostola. apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zaveta. apostemacija (nlat. nlat. apostil (nlat. aporetika (grč. naročito hrišćanske. kao pečat. fig.apoplektičar 66 aposfragizma apoplektičar (grč. donesi! (kod obučenih pasa). tj. učenja. apostateo otpadam) otpa-sti. aporetičar (grč. a posteriori. 2. figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj ličnosti. fig. nepokretnostima ili pokretno-stima. sumnjiva (ili: sporna) stvar. pribegavanje) ret. aporem. gnojav. ispuštanje duše. bilo prisutno j ili odsutno]. ukor. apporte) daj ovamo. apostrofirati (grč. npr. sphragis pečat) lik urezan u prsten. a posteriori) fil. a-poreutos) zabranjen. u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu. na osnovu iskustva. majko moja! — Posestrimi goru i planinu. zvanje propovednika vere. prećutkivanje. apostilator (nlat. koju je osnovao apostol Petar. grditi. „veština" raspravljanja o problemima a da se pri tom ne želi da se pošto-poto doñe do njihovog rešenja. nejasnoća. apostola tuš) propovedanje (ili: širenje) vere. apo-stema čir. apostematozan (grč. apporter) doneti. apostolska stolica (lat. apostematio) med. aportirati (lat. znak kojim se obeležena da je jedan samoglasnik ispušten ('). arogeb biti u nedoumici. ua. koji se gnoji. otklanjanje. a-poreutos neprohodan. onaj koji širi neko učenje. beleška (ili: primedba) sa strane ili ispod teksta. apostolski (grč. apostolos odaslan) poslanik. dodatak nekom pismu ili povel>i. apostilirati (nlat. neprolazan) pl. apostolat (nlat. naročito kod obučenih pasa. odmetnuti se. oduševljen pobornik i prvoborac za pobedu neke nauke. stvari zabranjene za izvoz. ukoriti. supr. propovednik hrišćanstva. 3. Hristov učenik. apostasia) odvajanje. sedas apostolica) papska stolica u Rimu. fig. apo-psycho izdahnem) izdisanje. .

obožavanje. skidanje. nesumnjiva smrt. aprecijacija (nlat. apriorizam (lat. aprobatoran. sa košću spojen koštanom masom (up. appreter) doterati (ili: doterivati) razno tekstilno gradivo tako da dobije izgled i svojstva finijeg tj. kol. kratak a misaon. nerastvorljiv talog koji se obrazuje u biljnim ekstraktima izloženim vazduhu. apotropejon (grč. a ne vremensku prethodnost (psihološku). metria) merenje odstojanja. veličati. vezivanje. chroma) opt. popis imetka. appoggiatura) kuz. razlika izmeñu dvaju veličina samerl>ivih samo kao stepenovanih. ukinem) lipti. aro. uroka i sl. inventar. aprobativan (nlat. kućna. npr. aprobatoran (nlat. apotoma (grč. apotekar (grč. potom. ablaut. apophasis) davanje saveta. npr. prema tome. apoteza (grč. apoftegmatičan (grč. apotithemi odvojim. apraxia besposlenost) pskh. aro. vina. ar . vezano. therapefa) ned. odobrenje. priznanje nekome sposobnosti za apotanazija (grč. koji izražava odobravanje. pohvala. apophysis izraštaj. apophthegmatikos) u obliku duhovite izreke. usvešći-vanje sadržaja jedne predstave. apopatura (ital. sentencija. alodžato (ital. u državinu. . ocena. ili svojstva koja im daju veću trgovinsku vrednost. apophthegma) kratka i duhovita izreka. aprobator (lat. duhovit.apotanazija 67 aprobacija apohromatičan (grč. muz. a prima vista) trg. apofonija (grč. produženje lečenja i posle bolesti. kao izmeñu ~U~2p 1. razdaljine. apohromat (grč. apraksija (grč. sjajnost). koštani izraštaj. aprekacija (lat. hen. npr. jer zrake triju boja skuplja u jednoj tački. dati mu glatkoću. označava lo-gičku prethodnost značenja. apofiza (grč. nesposobnost izvoñenje izvesnih običnih pokreta bez postojanja oduzetosti (parali-ze) i tačnog shvatanja značenja nekih stvari. igrač koji u igri dolazi posle drugog igrača. apofize pl. misao. skinem. aproba-g tivan. prevoj. veličanje. kuz. aro. thanatos smrt) potpun prestanak života. brašna. bilo u etici. apprecari. pravilna srazmera u grañi jednog muzičkog instrumenta. apoteoza (grč. koja je razli: . appoggiato) nuz. procene. a priori (lat. apprehensio) fil. tj. predudar. pro-cenjivanje. theos bog) uzdizanje umrlog junaka il! velikog čoveka do božanstva. žice koje odra-žavaju vezu izmeñu intruzivnih masa iz kojih izbijaju. linija upravio povučena iz središta pravilnog mnogougaonika na jednu njegovu stranu. vrednosti nečemu. prav.a izmeñu dijagonale i strane kvadrata. apre (fr.: a posteriori) te. da se knjiga štampa. apoterapija (grč. zabrinutost. sliveno. approbativus) odobravan. v. putnička apoteka. promena samoglasnika u bilo kom delu reči. phone glas. apo-tithemi) geom. v. zatvor. kutija u kojoj se drže lekovi. apophonie) lingv. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja hromatsku i sfernu abe-raciju. apohometrija (grč. apoteka (grč. aro. up. takoñe nova svojstva koja ti artikli dobijaju ovakvim doterivanjem. poslovica. zatim. appreter) rad oko doterivanja i popravljanja kojim neki industrijski artikli (tkanine. apofaza (grč. podignutih na kvadrat itd. koža. apretura (fr. skloniti. apprecatio) preklinjanje. nezavisno od iskustva (supr. fr. ukidanje. a prima nista (ital. fabrikama itd. strahovanje. (»sita. gubljenje glasa. predstava. a priori. hapšenje. apotema (grč. apotheke. up. obožavati. nezavisan od iskustva. pristanak.). apoftegma (grč. apoteozirati (grč. pojam. a priori) fil. pori-canje. slivanje tonova. razlika izmeñu celog i narednog polutona. u običnom životu: unapred. aprobacija (lat. apretirati (fr. uzimanje u posed. strah. razumevanje. izdanak) med. naročito na završetku zgloba cevastih kostiju. aprehenzija (lat. sjajnost itd. chroroa boja) opt. nlat. aro. bilo u teoriji saznanja. mladi-ca. approbatio) odobravanje. usrdna molba. sredstvo za zaštitu od nesreće. potpuno izlečenje. aprioran (lat. moj apre. theos) uzdizati do božanstva. min. krzno) dobijaju izgled i svojstvo finije robe (glatkoću. sačuvati) radnja (ili: trgovina) lekovima. ali tako da ne izgleda da se to hoće. apotithemi ostaviti na stranu. poljo-privrednim dobrima. trgovac lekovima. appretiatio) odreñivanje cene. hartija. mlečnih prerañevi-na i dr. prisustvo jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korena (ramifi-kacija). stanicama. apotemno odsecam) mat. apotheke) stručno lice koje ima prava da sprgvlja lekove po lekarskim receptima. dopuštenje. apres) posle. povoljan sud o nečemu. approbatorius) v. a priori) filozofski pravac koji prima nešto a priori. approbator odobravalac) lice koje vrši stručan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u naučno-is-traživačkim zavodima. apotropaion) amajlija. prima nista. apothesis odvajanje. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jednoj tački. a priori) fil. ocenjivanje. epi-fiza). im. aro. apoche odstojanje.

gram i sekundu. stvar po sebi. završiti. apropinkvirati (lat. pelen. apsychfa) nesvestica. apsolut (lat. u zgodan čas. vrednost bez obzira na znak + ili —. ograničenja) nezavisan. aprofiter (fr. priznati nekome sposobnost za nešto. prvi osnovni uzrok svim pojavama. kao poručen. apsolutni broj. approximitas) približ-nost. npr. fkl. čist. bezuslovan. imati pristup. v. u srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi: zadnji. aproseksija (lat. prokop. približno iznalansenje korena. npr. uslova. agr. kao poručeno. astr. apsolutan (lat. apsidiola (nlat. fiz. alkohol čist od vode. hemijsko sjedinjavanje dvaju tela pomoću trećega. prilagoditi. dozvola biskupa (vladike) da sveštenik vrši ispovest i drži propovedi. a propos) zgodno. apsidiola. naročito boravak irskih posednika van Irske (apsenteri). rasejanost. apsida (grč. absolvere završiti) lice koje je provelo na univerzitetu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vreme i time steklo pravo na polaganje završnog (diplomskog) ispita. approximatio) pri-bližnost. tj. relativno. naročito nekog trenutka ili dogañaja. podesiti prema čemu. ab-solvere odrešiti) razrešiti. aprobirati (lat. prisvojenje. apsmthion) ned. a-providere) snabdevanje životnim namirnicama. ab-solutus) slobodan od svih odnosa (ili: obaveza. bezodnosno. fkl. approbare) odobriti na osnovu prethodnog ispitivanja. približavati. apsolutno tle ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrebiti. samodržavlje. apsidna linija astr. approche) voj. apsolutne mere koje imaju za osnovne jedinice centimetar. apopsihija. apsolutna temperatura ona čija se nulta tačka nalazi na -273°S. bez obzira na njegovu zapreminu. apsolutizam (lat. 2. za vreme: sekunda. neuslovljeno. aproksimativan (lat. eng. pelenjača. razumeva™. approfiter koristiti se) v. absens) odsutan. nešto. aproksimativa (lat. materijali-stički: materija). approximativa) tačka zbliženja. u filozofiji religije: apsolutno biće. apropinkvacija (lat. dodirna tačka. samovlašće. apsens (lat. aprosexia) med nedostatak koncentracije misli. osloboditi od (greha ili krivice). rovove. absentism) odsutnost od mesta na kome neko stvarno pripada. približno izračunavanje. absolutum) l. afelijum i perihelijum za planetu. mat. absolvere razrešiti) gram. approximativus) približan. appropinquare) približiti. aproširati (fr. apsis. approvisionner) snab-deti (ili: snabdevati) životnim namirnicama. absenterS) pl. samovolja. za vinograd i sl. aprovizionirati (fr. a prope (fr. školu. neprisebnost. rov. apsolutni sistem mera sistem u kojem su osnovne jedinice za dužinu: centimetar. naročito onih koje su grañene u romanskom stilu. pod apsenti-zam. primicati se. neku . jedna od dveju tačaka na eliptičnoj putanji nebeskog tela u kojoj se ono nalazi na najvećem odnosno na najmanjem odstojanju od tela oko kojeg optiče. ili predstavljati nešto kao apsolutno. appropriatio) prisva-janje. gorka rakija. aproprijacija (lat. grč. savršen. neograničeno. broj. absens) odsutan. profitant. aproksimirati (lat. aproksimacija (nlat. iako se u njemu podrazumeva. absolvere završiti. apsentan (lat. naprosto. aproksimitet (nlat. prosto. neograničen. prilagoñavanje. povodom toga. aprovizacija (lat. supr. strašljivost. supr. učiniti nešto apso-lutnim. bolest živaca kao posledica prekomernog pijenja apsinta. aproš (fr. shvatati. svod) 1. naročito u crkvama romanskog stila. apsint (grč. polukružni delovi crkava. apsidos okruglina. absens. aproprirati (lat. savršeno. up. večno i nepromenl>i-vo (idealistički: bog. duž koja spaja obe apside. udaljen. neprisustvo duha. v. apsolutni alkohol hen. apsenteri (eng. bog. praviti prokope. prosto-naprosto. u ap-solutnom smislu. pohvaliti. apsintizam (grč. udešavanje. pril. apsolvent (lat.aprobirati 68 apsolutizam kometu i apogej i perigej za Mesec. približavati. relativ. povoljno oceniti. mala horska kapela. absolutum) činiti. approximare približava™ se) približiti. apsolvirati (lat. udesiti. bezuslovno. svršiti. duh. apsolutivirati (lat. appropriare) prisvojiti. o osobi koja nije prisutna u razgovoru ili reči koje nema u tekstu. velika oca eliptične putanje. potpun. apsolutna težina težina tela koja se dobija običnim merenjem. absolvere) neograniče-nost. prisvajati. za masu: gram. oblik vladavine kod koga vladaočeva vlast nije ograničena ustavom. baš kad treba. apsihija (grč. neogra-ničena vladavina jednog čoveka. no samo za jednu. voj. približna ocena. apsis) vrh. saobra-ziti. appropinquatio) približavanje. up. ocenjivanje otprilike. apsolutna vrednost mat.. fiz. tim povodom. approcher) približiti se. 2. indikativ. neuslovl>en. rakija sa pelenom. abest. apsolutan (lat. apsmthion) bog. dakle. saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borbeni red. apsentizam (lat. dopustiti.

odvajati u . neosvrtanje na. apsolutist(a) (lat. uvlačiti u se. spolnog opštenja itd. supr. koji služi za ispiranje. duvana. nerazložan. abs-trahere) v. besmislen. apstraktum pro konkreto (lat. koji razrešava. apsolutoran (lat. razrešio pismo. apsorbencija (lat. progutati. potrošiti. mesa. potpuno zaposliti. viši. sprava pomoću koje se odreñuje sposobnost tečnosti za upijanje gasova. negledanje. zamišljenost. pojmovno odvojeno. razreš-nica. fiziol. otići. ispirati. potpuna zauzetost (poslom. apstraktne (nlat. u (Dekartovom) koordinatnom sistemu: merni broj apsolutizirati (lat. uzdržljivost. duvana. besmislica. abstinere) uzdržavati se od alkohola. nepodoban. med. absolutorius) koji osloboñava. sredstva koja upijaju vlažnost iz drugih tela.: in konkreto). usisiavanje. ubrizgavanjem mleka i dr. težak za razumevanje. progresivne parali-ze itd. fiksacioni apsces. odseći) geom. apsurditet. čist. dubok. gram.apsolutizirati 69 apscisa ni. dubokomi-slen.mislima. ovladati. upijanje. diplom-skog ispita. upojan. istrošenost. smešan. absurditas) logička nemogućnost. gonoreje. apsurdi-te t. abstractum) log. abs-cedere) odlaziti. apsurdan (lat. ad absurdum) otići u besmislenost tj. apsorbirati (lat. duvanu. zatvoren. abstinens) koji se uzdrža-va od uživanja u alkoholu. radi pggo boljeg uočavanja i pojimanja onoga što je u nečemu glavno. apstruzan (lat. absolvere) pristalica ili vršilac neograničene vladavine.: konkretan). apsolutnost (lat. odvajanje. grañenje pojmova. grč. mis leno (supr. čista misao. apstraktan broj mat. apsorbirati. razrešni. zagnoj. in apstrak-to (lat. nužno i bitno namerno zanemari-vati (i ne obazirati se na) ono što je u tome sporedno. doći u sukob sa zdravim razumom. usisan. abstergere otrti) prati.: relativnost. rasejan. što biva usled piemije. radi lečenja sepse. apsorptivan (nlat. graditi misaone predstave. gnojno zapaljenje tkiva. absumptio) trošenje. ispiranje. svedodžba da je neko završio studije na visokoj školi i stekao pravo na polaganje završnog. absolutorium) razre-šenje. pranje. apstergirati (lat. pomilovanje. apstrakcija (lat. zagnojavati se. čistiti (ranu). nejasan. trezven. odvojiti. apsorpciometar (lat. prolazak svarene hrane kroz drevnu sluzokožu u krvotok. opšte. mislen. usov. osloboñenje. apsolutorij(um) (lat. bezuslovnost. mesu. apsterzivan. zamršen. ekstrakt nekog soka ili alkohola. apsorbovati (lat. abstractio) log. koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta. obuzimati. med. gnojnica. uzdržavanje od alkoholnih pića. apstrahovati (lat. ispolj. absorbentia) pl. apstrahirati (lat. gnojnik. abstrusus) skriven. čist akt mišljenja. apsolucija (lat. abstentio uzdržavanje) prav. metron mera) fiz. koji čisti (ranu). fig. absorptivus) sposoban da upije ili usisa. absurdum nemoguće) v. čist pojam. absolutus) bezodnosnost. hen. neograniče-nost. in abstracto) u opštem. abstractus) log. abstinentia uzdržavanje) trezvenost. ab-sorbere) usisati. linea. primanje u sebe (supr. med. apscisa (lat. napon. ono pggo je u mislima. npr. savršenost. otići ad apsurdum(lal. teško razumljiv. apstinencija (lat. okaniti se toga. abscindere otrgnuti. apstergencije (lat. neime-novani broj. zamišljen. sasvim zauzeti poslom nekoga. otpusni. v. apsurd (lat.. apeterzija (nlat. apstergevtan (lat. udaljiti se. spolnom opštenju. mesa. rela-tivitet. apstraktne nauka čista nauka (za razliku od primenjeno). abstergens) med. absolutum) v. misao- . raseja-nost. trošiti. udaljavati se. abstractivum) xex. abstersivus) med. ab-sorbere) v. apsterzivan (nlat. mislima i sl. usisa-vati. mudrovanje. apsorpcija (lat. čista misao. abscissa tj. upiti. apstrahirati. izmučenost. abscessus) odlazak. abstinens) pristalica apsti-nencije. absurdum nemoguće) v. ne obazirati se na to.). nerazložnost. apsurdnost (lat. obuzeti. misaonih predstava. apstraktum (lat. apstencija (nlat. glupost. misaona imenica. odustajanje od nasledstva. absorptio. absorptio) fiz. apstinentan (lat. teorijski. nepriličan. absurdus) logički nemoguć. zagnoj koji se pojavi daleko od mesta prvobitnog oboljenja.: emisija). apsumpcija (lat. neuslovljenost. apsurditet (lat. apsces (lat. osloboñenje. taman. absolvere. metastatič-ni apsces. apstraktan (lat. čin kojim se u želucu završava varenje hrane. odvajanje. zagnoj izazvan namerno hemijskim nadražajem. absolutio) oproštenje grehova ili krivice. udubenost u misli. apstinirati (lat. koji postoji samo kao pojam (supr. živeti trezveno. apscedirati (lat. abstergentia) pl. besmislenost. sredstva za čišćenje spolja. upijati. apsolutivira ti. abs-trahere) odvojiti. slučajno ili nebitno: od nečega apstrahiratine voditi o tome računa. čišćenje (rana). sredstva za ispiranje rana. spolne ljubavi. apstinent (lat. prelaziti u gnoj. abstersio) med. trezvenjak. samo u mislima. abstractum rgo concreto) opšti pojam mesto stvarnog predmeta. specijalno.

male. arbitražni posao (lat. logos) poznavalac (ili: proučavalac) pauka. arahnoida (grč. v. araba (tur. arabotedesko (ital. pretakati (vino). fantastične linije u slikarstvu. npr. logfa) zool. arka tabak (hartije). arahnoide (grč. harač. agea površina) jedinica za merenje površina = 100 t 2 . harbi) šipka od gvožña ili tvrdog drveta kojom se nabija naboj u cevi pušaka kremenjača.anscisija 70 arbitražni posao aranžer (fr. arachne. prisutni svedok. 2. arahnoditis. nauka o paucima.). arachne) med. ara (lat. arahniti. araba) orijentalska kola na dva točka. uzimati prvi otisak složenog šifa (radi oba-vljanja korekture). aragonit poš. arak (arap. ureñiva-ti. araneologija (lat. apterologija (grč. a punta darko (ital. araneologija. eidos vid. trg. pol. arrangeur) upravljač. udešavanje. arachne. zapaljenje paučinaste moždane opne. arabist(a) znalac arapskog jezika. odbijati (npr. aram v. u umetnosti. presuda izbornog suda. rasporediti. a. arahnoide.). arahnitis. deviznovalutna radnja po kojoj se vrši razmena jedne valute za drugu valutu. arabicitet (nlat. izabrani sudija. zapravo slike iz biljnog sveta. lithos kamen) geol. abziehen) l. v. a po utvrñenom kursu za obe takve valute. oblik) zool. arachne. red. poravnanje. arahnoliti. 4. fig. arranger) urediti. mode i dr. pokrajini u Španiji). obrada. upotrebljavati u govoru arapske reči. od plate na ime otplate duga). otakati. i poznavanje arapskog jezika. ugledati se na Arabljane. apscisna linija prava linija koja je uzeta radi odreñivanja položaja neke tačke ili osobine jedne krive. arahnoditis (grč. despot. menica za izmi-renje nekog duga. . poravnati. agapea pauk. posao kojim se traži način kako bi se najbolje izmirio dug u inostranstvu. arancini) pl. arbiter (lat. posmatrač. arahnoliti (grč. ar (lat. zool. eldos vid. grč. suñenje izbornim sudom. arachne. pošto je Arapima vera zabranjiva-la da slikaju ljude i životinje. sreñivati. arrangement) ureñivanje. arabicitas) suština. appunto) trg. aga) oltar. daktylos prst) ned. logfa) zool. izravnati. arabeska (ital. napraviti sporazum. arbiter) izborni sudija. rimskog i gotskog stila u slikarstvu i vajarstvu. kol. slik. lat. pauci. a punta d'arco) kuz. arabizirati udesiti po arapski. v. 3. grč. arahnide. kristališe po rombskom sistemu (naziv po Aragoniji. izmirenje. aratura (lat. zool. arbitrage. opisujem) opisivanje pauka. udešavač. smanjeno lučenje ili odsustvo lučenja pljuvačke. ili kako bi (+ ili —) odstojanja ma koje tačke u ravni do ordinatne osovine. arapske književnosti i umetnosti. arahnodaktilija (grč. povraćati. arbitraža (fr. rum (od ove je postala reč rakija). odvajanje. prireñivač. aratura) rad na njivi pod kuluk (u srednjem veku). oduzimati. lat. veština da se po paučini predvidi kakvo će biti vreme. arachne.) 2. blju-vati. naročito za »sene. arbitrari presuñivati kao izabrani sudija) izborni ili izabrani sud. sporazum. sudija u nekom sporu. arahnolog (grč. tip. prekidanje. najuticajnija. v. nauka o beskrilnim kukcima (paucima. karbonat kreča. arachne. arabizam osobenost arapskog jezika. arachne) med. arahnologija (grč. ureñi-vač. aranžman (fr. spremiti. neograničeni gospodar. arbija (tur. ptyalon pljuvačka) ned. verovnike zadovoljiti. ureñenje. arabotedesco arapsko-nemački) mešavina mavarskog. naročito: čuveni medicinari srednjeg veka koji su bili pod uticajem arapskih lekara. agapea pauk. paučinaste moždana opna. logfa) zool. arahnitis (grč. apcigovati (nem. apscisna osovina prava koja obično zauzima horizontalan položaj. kamenje sa otiscima morskih zvezda. buvama i dr. arahnologija. agapea. aptijalizam (grč. srediti. arbitrari) fin. udesiti. reč uzeta iz arapskog jezika. arapske književnosti i dr. arba. a-pteros beskrilan. govoriti arapski. grč. abscissio) odsecanje. otki-danje. oblik) pl. osobenost. haram. u baletu: figura kad igrač(ica) stoji na jednoj nozi. gen. prirediti. grapho pišem. prekomerna dužina prstiju na ruci i nozi. naj-merodavnija ličnost u spornim pitanjima (umetnosti. radnja kojom zavañene države rešavaju spor pomoću komisije u kojoj su pored predstavnika zavañenih strana i delegati neutralnih strana. ukusa. arabesco) l. arak (lat. složiti. 2. paucima slične životinje. arachne. apunto (ital. arač v. ten. araneolog. arancivi (ital. arcus luk) 1. glavna. ret. arachne pauk) pl. arahnide (grč. raspored. žrtvenik. udešavati. eidos) pl. aranžirati (fr. šećera ili od soka kokosovog oraha. araneografija (lat. arahniti (grč. prireñivati. kuz. osušene i pošećerene naranče. ukras u arapskom stilu. vrhom gudala. zraka vrsta jake rakije od pirinča. apscisija (lat. bezbojan ili žućkast mineral.

mišljenje. argirijaza. izabrani sudija. arbitralis) koji se tiče izbornog suda.948. argyrion srebro) ned. koji su se pod Jazonovim voñstvom bili uputili na more da donesu iz Kolhide zlatno runo. bubrega i jetre. arbor genealogika (nlat. neon. cultura gajenje) podizanje (ili: gajenje) drveća (ili: voća). mangupski. shvatanje. vrsta glavonožaca. vrt (rasadnik) sa drvećem. redni broj 18. lenj) hen. arbitracija (lat. metron mera) sprava za ispitivanje srebra. argentum folijatum (lat. argirija (grč. pojave hroničnog trovanja srebrom: argirijaza i degeneracija pluća. argentum srebro) legura bakra. modro-siva ili crnkasta boja kože koja se ponekad javlja posle duže unutarnje upotrebe srebrnih preparata. arbitrium) presuda. v. arborescere) pretvarati se u drvo. samovolja. arbitrirati (lat. govor ljudi jedne klase ili jednog zanata. arbitrimn liberum) slobodna volja. sadržaj ili izvod iz nekog dela. argotizam (fr. argo (fr. nautes brodar) zool. biljni otisak. argentan (lat. obrazlaganje. argentum foliatum) lisnate srebro.. volja. argyrion. sud. argental. pretvaranje u drvo. atomska masa 39. arbor genealogica) rodoslovno stablo. novac. argentum. arbitrator (lat. Argo. zaključivanja. arboriforman (nlat. izbornog sudije. svojevoljan. način dokazivan>a. argentum) v. mam'a pomama. nazvani po svojoj lañi Argo. otkriven 1894. argotirati (fr. argon (grč. arboriformis) koji je u obliku drveta. argentan. efdos vid. argyrion. Argo. rodoslov. argyrion. argentum (lat. argit) puškarnica. govoriti jezikom koji svako ne razume. arborescirati (lat. arbitraran (lat. arboretum (lat. moždana masa malog mozga koja je u preseku slična drvetu. elemenat. arbitratio) cenjenje (ili: precenjivanje) po svom nahoñenju. pro-cenjivati. argonautika (grč. argentometar (lat. živa. argumen(a)t (lat. znak Ag. argirijaza (grč. upotrebljava se za reklamne lampio-ne i daje sivkastu svetlost. arbitrarius) izbornosudski. argumentum) dokazno sredstvo. „životno drvo". oblik) veštačko srebro. kao drvo. neradan. arborikultura (lat. ñuture procena. argumentatio) dokazivanje. strast) za novcem. obrazloženje. plemeniti (inertni) gas bez boje. argiroza (grč. odrvenjenje. proizvoljan. ludilo) želja (ili: žeñ. ocena. suditi. arborisatio) prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju. argonaut (grč. cinka i nikla. dokaz. lopovski. arboretum) škola u kojoj se uči poznavanje drveća. krip-ton. argyrion) med. onaj deo dokaza na kome se taj dokaz osniva. arborescencija (nlat. argumentacija (lat. argumentator) onaj koji navodi dokaze. argyrion srebro) ned. trg. argyrion) dged. arvus njiva. argental (lat. mirisa i ukusa. pakfong. proizvoljna procena. arbor) tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih bolesti. veština dokazivanje. argentum vivum) živo srebro. cultura gajenje) poljoprivrede. rešavati po svom mišljenju i nahoñenju. slobodan izbor. arbor vite (lat. razlog. kratos jačina) vladavina (»«li: gospodarstvo) srebra. tj. porodično stablo. argos nedelatan. arborin (lat. argiroida (grč. arbor drvo. bogatstvom. metalna smesa slična srebru. obrazloženje). vladavina novca. argat (tur. odrvenjavanje. samovoljan. arbitralan (lat. zaključivanje. arbitrari) ceniti. sloboda opredeljivanja. zbirke drveća. argoter) govoriti šatrovač-kim jezikom. ksenon. arborist(a) (lat. nautes) istorija pohoda argonauta u Kolhidu. argirokratija (grč. slobodno opredeljivala. arbitrijum liberum (lat. stari grčki junaci. se naJpovoljnije naplatilo neko potraži-valje. argot) izraz ili osobenost šatrovačkog govora. argirizam (grč. arvikultura (lat. odrvenjavati. v. argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog. argiromanija (grč. arborescentia) rastenje (ili: razvijanje. pakvon. izbornosudski. nautes) kit. arbor) onaj koji se bavi gajenjem drveća. argonauti (grč. arborizacija (nlat. zemljodelstvo. god. koji obrazlaže. pakvon. Argo. arbitra tor) sudija koga biraju zavañene strane radi rešavanja nekog svog spora. zaključivanja. izborni sudija. koji zaključuje. up. grč. koju su Apolo-nije s Roda i Valerije Flakus obradili kao epsku pesmu. šatrovački govor. koji presuñuje i postupa prema svom ličnom nahoñenju i svojoj volji. približan. razgranjavanje) u obliku drveta (o kristalima). menjati (ili: razmenjiva-ti) domaću valutu za drugu valutu po utvrñenom kursu. argentum) srebro. raspravljen. dokazni. argumentator (lat. argumentativan (lat. . argot) jezik pariske ulice i polu-sveta. arbitrij(um) (lat. arbor vitae) aiat. argirijaza. presuñivati kao izabrani sudija.arbitralan 71 argumentacija argentum vivum (lat.

metron mera) fiz. zaostala plaćanja. ardito) voj. arresto. nlat. supr. sin Zevsov i Niobin. haps. ardito) muz. žustar. dokazivati. stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione (od Here u kravu pretvorene) koga je. zaustavljati. arena) borac na areni. usijan. bog rata. arivaža (fr. lat. veoma oprezan i revnosan čuvar. popularan dokaz. argumentum ad veritatem) dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrñenih istina. Ares (grč. arza (grč. odreñivanje gustine i specifične težine tečnosti. arendar (nlat. astr. ubio Hermej. ugovor o davanju zemljišta u zakup. argumentum ad hominem (lat. lako razumljiv. metria) fiz. arestacija (nlat. argumentum e konsenzu gencijum (lat. argumentosus) bogat grañom. Ares) mit. plah. arenant (lat. neplaćene zakupnina. gravimetar. poprište. rvač. bogat razlozima. Areopag (grč. čije je sedište bilo na tome brežuljku. silom. smelo. tektoniki) voj. argumentari) navoditi kao dokaz. Argus) mit. ardasa (fr. argumentum bakulinum (lat. Arej (grč. ardit (ital. peščano kupatilo. zatočenik. logia) fil. ardasina (fr. Ares) mit. argumentum baculinum dokaz batinom) kad neko. veština. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti razumevanja ili interesu slušaoca. rada i sl. udaranje glasom pri čitanju na izvestan slog. areraže (fr. v. aretologija (grč. nepla-ćena kamata. ardassine) trg. zakupiti. zatvoriti. areotektonika (grč. med.. arsa (lat.) rasprostranjena na Zemlji. arreter) zaustaviti. argumentozan (lat. dovezena roba. žarki. areale) oblast na kojoj je neka biljna ili životinjska vrsta (rod i sl. Argusove oči vrlo budne.argumentirati argumentirati (lat. gumno. revnostan. araios redak. dugovi.. Arej. zadržavati. lice koje sudskim putem traži stavljanje zabrane. areražirati (fr. Areios pagos) 1. brežul>ak posvećen bogu rata Areju. zaključivati. ne biti isplaćen. nauka o napadanju i odbrani utvrñenih mesta. kupanje u pesku. obustaviti. haps. Argos. ardens) gorući. Argus (grč. peticija upućena iz naroda višim turskim vlastima (ova reč se nekad upotrebljavale u Srbiji u službenom jeziku). tr-kalište u cirkusu. argumentum e consensu gentium) log. areometrija (grč. gradilište. ardus strm) strmost. zapadno od Akropolisa. Areios Aresov. vreo. jer je predlagač rñav čovek". dokaz koji se ne zasniva na samoj stvari. ardito (ital. hidrome-tar. ardentan (lat. 3. špijun. uhoda. arrestum) zatvor. 72 arivaža arenda (nlat. uvek otvorene oči kojima ništa ne može promaći. molba. arrestans) uhapšenik. zadrhtati. arestatorij(um) (nlat. optuživanje. sprava za merenje gustine i specifič-ne težine tečnosti. prsten oko bradavice na sisi. arrestatorivun se. tegoba. već na osobinama ili položaju onih koji je iznose. mala šupllna izmeñu tkivnih snopića. krug oko Meseca. arz-mahzar) pismeno. velika teškoća. uzapti-ti. arduitet (lat. zbor uglednih i nepristrasnih sudija. vrsta fine per-sijske svile. arsis) metr. mandatum) prav. arendirati (nlat. arrestare) v. arrenda) zakup zemljišta.teza. arete vrlina. rešt. arzi-mahzar (tur. fig. dizanje glasa.: „Taj predlog nije dobar. up. arrestatus) prav. arrerager) biti u zaostat-ku s primanjem. vrsta grube svile iz Smirne. arestirati (nlat. staviti zabranu na. obustavljati. dolazak. kolektivno javljanje. poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana. aretirati. najstariji i najugledniji sud u Ateni. dokazuje nešto batinom. deo etike. arrestatio) hapšenje. 2. lice protiv koga se traži stavljanje zabrane. arestat (nlat. simbol surove hrabrosti. po Zevsovoj zapovesti. prav. arena) borilište posuto peskom. obra-zlagati. znat. sin Zevsa i Here. uhapsiti. nauka (ili učenje) o vrlini. pažljive. arena (lat. sr-čano. silan. ardasse) trg. dokazivanje nekog tvrñenja na osnovu toga što su svi oduvek to tvrñenje smatrali istinitim. areal (nlat. u italijanskoj vojsci: vojnik jurišnih odreda. arrendator) zakupac zemljišta. arestant (nlat. naredba o hapšenju. arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup. fig. araios. dovoz robe. arest (ital. zažaren. argumentum ad hominem) 1. strastan. arenacija (nlat. javno prozivanje poverilaca (kod stečaja). zatvaranje. vatren. nemajući drugih dokaza. plaho. agea. Ares. areola) malo. kažnjenik. arrendare) dati >li uzeti zemljište u zakup. muz. dokazima. agea) površina. u Ateni. arrivage) pristajanje. muka. dolazak laña u pristanište. rata i ratnih užasa. areometar (grč. arendator (nlat. arenatio) med. 2. arrerages) pl. polje borbe. tj. argumentum ad veritatem (lat. argumentirati. boga rata Aresa. crven krug oko zapaljenog mesta. argumentisati v. npr. slobodno mesto. naoružan ruč-nom bombom i kamom. aretirati (fr. fig. areola (lat. . fig. zatvor.

aristokratizam (grč. arijanci. aridura) med. arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku. osiguranje života. kovčeg u kome se starozavetni Noj spasao od potopa i koji se ploveći zaustavio na vrhu planine Ararat. Ariman (pere. kratos moć. učenika Platonova. zaštitnica. Aristoteles) fil. naročito: prevoñenje pojedinih preduzeća iz jevrejskih u arijevske ruke (ovo je na strahovito nečovečan način sprovodio Hitlerov nacistički režim u Nemačkoj pre i za vreme drugog svetskog rata). aristos najbolji. sredstvo da se čovek izvuče iz nekog teškog položaja. arithmos. niz lukova na stubovima. agsa kovčeg. slabost. i njegovih pristalica. aristodemokratija (grč. arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje.). ovim se imenom nazivaju svi Indoevropljani. v. progresija. ariozo (ital. mršavost. relikvije i dr. pomoću jednog klupka konca da izañe iz lavirinta i pobegla s njim. arijergarda (fr. logla) nauka o brojevima. arithmos. aristolohika (grč. aritmus (grč. poslednja odbrana. arithmos broj. mršav. na-pev. sušnost. pere. veštak u računanju. aristokratija (grč. . laktaš. večni protivnik Ormuzda. a rijega (ital. aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sistem vladavine. kratak melodičan komad koji se umeće u rečitativ. aristotelizam (grč. suvoparnost. ih. naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima brojeva. arithmos. arriere-garde) voj. dragocenosti. anat. neplodan. Irana sami sebe nazivali. v. aritmetička sredina nekih brojeva jeste zbir tih brojeva podeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva. vladavine plemića. metron mera) sprava (ili: mašina) za računanje. aristarhski. ariditas) suvoća. deo čeone kosti (očna). aritmogrif (grč. u vidu arije. 2. rythmos takt) med. plemićki stalež. aritmije (grč. aristokratia) vladavina plemstva. karijerist. kći kritskog kralja Minosa i Pasifaje. agua) pretvaranje u Arijce. arriere-ban) voj. fr. Aristarh (grč. neplodnost. gryphos zagonetka) zagonetka izražena brojevima. ali ju je on ostavio na ostrvu Naksu. arijski jezici svi indoevropski jezici. pevajući. ljubav prema aristokra-tiji i aristokratskim načelima. arithmos broj. mit. bog i praizvor svega zla. agua) pl. arijer-ban (fr. aritmomantija (grč. pomogla Tezeju. sredstva koja pomažu porañanje. geometrijska sredina. arijanci pl. mršavljenje. arriver postići) osobina onih koji. melodija. suša. pošto je ubio Minotaura. nego običan čovek. arivist(a) (fr. arijevci pl. med. arcade) l. politička aritmetika primena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr. ariditet (lat. u zendskoj reli-giji i Zaratustrinom učenju: simbol nega-tivnog principa. de-mos narod. bez ikakvih obzira. v. fig. plemstvo. jalov. u novije doba. Arijci. u starohrišćanskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharisti-ja. ned. pristalice i pobornici arija-nizma. naročito čišćenje porodilje. arioso) muz. odstupnica. air) pesma lirskog sadržaja koja se peva. aritmologija (grč. arijanizam učenje aleksandrijskog sveštenika Arija. arietta) muz. arijevci. način pevanja. lutrije i dr. aritmomanija (grč. strog i pravedan sudija u pitanjima umetnosti. jalovost. locheia porañanje) pl. love zvanja i položaje. arija (ital. aristos najbolji.arivizam 73 arkada aristokrat(a) (grč. arkada (fr. mania ludilo) med. arivizam (fr. up. iz IV veka. aritmometar (grč. Aristarchos) najveći aleksandrijski gramatičar. aritmetičar (grč. fig. pr. Persije i ist. Arijci (sskr. gurgur. poglavica zlih duhova. 2. pulsa. mršavost. techne) mat. arija) pl. aria. nesklad-nost. fig. arizacija (sskr. sušenje. aritmetike (grč. manteia nporicanje) vračanje (ili: proricanje) iz brojeva. koji se može predstaviti ili rešiti brojevima. nauka o računanju odreñenim brojevima koji se pišu ciframa. računaljka. a-. prijatelj i član aristokratije. aritmetički (grč. sušan. arythmia) nedostatak ravnomernosti. aristokrates) plemić po roñenju ili položaju. učenje grčkog filozofa Aristotela (384^—322. spržen. aridus) suv. otuda: Arijadnin konac. Arijevci (sskr. aridura (nlat. Arijevci. koji je tvrdio da Hristos nije bog. Ahriman) ion-. mala arija. arriver postići. računski. nauka o brojevima. gurgurstvo. Arijadna (grč. suvoparan. laktaštvo. sanduk) 1. čuven kao kritičar pesama Homerovih i Pindarovih. arithmos. arithmetikćc) koji spada u računanje. nepravilnost u ritmu srčanih otkuca ja. nepravilnost. veština računanja. Ariadne) mit. agua. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i svačega. ime kojim su indoevropski (arijski) stanovnici Indije. arka (lat. zaštitno odeljenje. nepravilno kretanje. aridan (lat. naročito kucanja bila. pre naše ere). učitelja Aleksandra Velikog i osnivača pe-ripatetičke škole. e arithmetike tj. pesmica. arhit. vlast) vladavina plemstva i naroda.

pojačavanje snage magneta umetanjem gvožña. armorale) knjiga sa grbovima. stezanje nekog dela tela zavojem. nepravilan.arkadski arkadski (grč. vinski cvet. drzak. lučni stub. osvežavanje. drznuti se. uobražen. razmetljiv. idiličai. nlat. arktički (grč. krstovi i bemoJogu početku kompozicije. vazduhoplovstvo. arcato) muz. arctura) med. Arkadla. god. arkbutan (fr. arctius jus) prav. tajno sredstvo. šaljivčina. solium mrtvački sanduk od kamena) umetnički izrañen starohrišćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka. uraslost nokata u meso. potez gudalom. „armija beskućnika" itd. prisvajati. arozirati (fr. arogantan (lat. arkapija (tur. drskost. seoski. oružati. armada (šp. 3. grañ. armater (fr. arkadikćs) koji je iz Arkadije. arkcijus jus (lat. arctius mandatum) prav. arlekinada (fr. agta oružje. muz. nadmen. sopstvenik gusarske lañe. aroma (grč. agta) pl. nagrizanje kostiju. strategijska operativne jedinica čija jačina zavisi od uloge koja joj je namenjena. naročito carinski. arcus luk. prav. bezobzirnost. arktura (lat. Velika Kola) astr. naročito ratna flota (ovako se u XVI veku zvala „nepobedive" flota Filipa P koju je 1588. Arkadoi) pl. agso. vrdanje. podlivanje ulica. mala ratna flota. arc-boutant) arh. oru-žana sila. armorial. Armida lit. suženost utrobe i zatvor kao posledica toga. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Osloboñeni Jerusalim". . najčešće ima u sastavu 3-4 pešadijske divizije. polivati. stub podupirač. so!G agso) gudalom. Pola. arrosage) zalivanje. peščar od trošaka granitnih i gnajsnih stena. arkoza (grč. pooštrena zapovest (ili naredba). onaj koji je u vezi sa sazvežñima Velikog i Malog Medveda. arcanus tajanstven. prevrtljivac. poslao protiv Engleske). usiniti. armadilja (šp. fiz. doplatiti. lat. artiljeriju i dr. sočna materija kod biljaka. gudalo. naoružan trgovački brod. gusar. prijatan miris što ga puštaju od sebe eterična ulja. arrogans) nadut. agtee) 1. art kapi stražnja vrata) vrata koja ne vode u kuću sa ulice. sužavanje. metodič-no bombardovanje. armalis. fiz. zakupac broda koji priprema svoj brod na daleki put. pozadi kuće. oružje. podmlañivanje itd. nego iz avlije. nao-ružati. armare) voj. kako se prave sredstva za ulepšavanje. arroser) zalivati. prevrtljivost. prisvojiti. armorale) poznavalac grbova. arozman (fr. arkosolij(um) (lat. arogirati (lat. krivl>enje kostiju u obliku luka. ratna sprema. naknadno platiti. kol' arko (ital. poza. oholost. onaj koji se razume u grbove. aromatizacija (grč. arlecchino) lakrdijaš. morski razbojnik. arogancija (lat. navodnjavati. mañarski plemići koji nisu imali svog imanja. arkcijus mandatum (lat. pastirskog predela u sredini Pe-loponeza. tenkove. gord. gusarska laña. arrosio) med. nadutost. mali naoružan brod.. potporni poluluk. trg. naduven. voj. armadilla) kor. snažiti. nlat. armatura (lat. grañ. snabdeti ratnom spremom. armorijal (fr. jačati. sever. arktacija (nlat. obasuti (ili: obasipati) vatrom. naknadno plaćanje. arktikos severni) koji se nalazi oko Sev. 2. ovlažavanje. e arktos Veliki Medved. aroma) miris. opre-miti. stanovnici Arkadije. arlequinade) šala. naivan. armija (lat. 74 aromatizaciJa armalisti (mañ. od srednjeg veka: porodični grb. »sena sposobna da zavede. povećati nosivost zida gvožñem i cementom. arctior citatio) prav. pesnici pastirske poezije. tajan) poznavalac tajni u pojedinim strukama. čovek koji često menja mišljenje. arma (lat. obasipanje vatrom. arcuatio) med. agta oružje) pl. armada) oprema. armirati (lat. arktos (grč. polivanje. vojska. arkanist(a) (lat. staviti (ili: stavljati) znake u početku muzičkog komada. bombama. metodski bombardovati. arozija (lat. veliko mnoštvo. prevlačeći guda-lom. armateur) mor. tj. arcanus) tajni lek. ohol. armorist(a) (nlat. arrodere. granatama. arcus luk) nuz. Veliki i Mali Medved (grupe zvezda). arozaža (fr. mor. arkeo izdržavaš) geol. lat. npr. fig. povećanje nosivosti zida gvožñem. zaobilazan. arrosement) zalivanje. nego su »siveli samo od službe u vojsci. pojačati snagu magneta pomoću gvožña. arkanum (lat. nepropisan put. trg. najedanje. „armija nezaposle-nih". arko (ital. pastirski. arkuacija (lat. npr. tj. aroma) metanje mirisa (ili: začina) u lekove. armatura) voj. arkato (ital. pravo prvenstva. arrogantia) nadmenost. fig. Arkañani (grč. uzeti pod svoje. opggriji (ili: pooštren) poziv pred sud. fig. doplaćivanje. u Španiji: oružana sila. naoružanje. naoružavanje i snabdevanje posadom jednog broda. vrdalama. arctatio) ned. Arktik (grč. jela i dr. bliže (ili: preče) pravo. navodnjavanje njiva. voj. arrogare) usuditi se. arkcior citacio (lat. arlekin (ital. muz. fig. bezobrazan. lakrdi-ja. arktikos severni) Severno Ledeno More. fr. fig.

arpikord (ital. naročito u morskim pristaništima. arpaneta (itzl. krv koja je prošla kroz pluća i primila kiseonik. uvećanje. arterfa. začiniti. svirati na harfu.aromatizirati 75 artizam aromatizirati (grč. trovanja akutna i hronična. are mnemonika (nlat. začini. sa začinom. artefactum) veštački proiz-vod. v. arterijalizacija (nlat. arpeggiare) muz. redni broj 33. nauka o arterijama. tj. are vova (lat. arsenijati (grč. rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda). arteria. ars mnemonica) veština pamćenja. muz. arsenal. zaokruživanje. koji predstavlja prekretnicu u razvoju muzike i reakciju na are antiku. bilo iz srca u ostale delove tela). struka) muz. nadmoćnost sistema arterija i njihovog uticaja u jednom telu. arpikord. jedinjenja su mu jako otrovna. arsen muški. arteriole (nlat. arterijalitet (nlat. ars) umetnost. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. gde je veoma rano bilo takvih bunara). stenćs tesan) med. arrostia) med. arterioreksis (grč. premeravanje (ili: merenje) zemlje. srez. a život kratak. aroma) mirišljav. opis (ili: opisivanje) arterija. elemenat atomske mase 74. slabost uma. tome sečenje) med. koji prijatno miriše. are (lat. harfica. vita brevis (lat. podrugljivo: tandrkati. are angina (lat. krvna žila. v. arteriolae) pl. arterialitas) fiziol. zanatlij-ska radna zajednica. spinet. teorija (ili: osnov) umetnosti ili nauke. are longa. arondismav (fr. arpeñatura (ital. lomljenje tona kao na harfi. žeš. arostema (grč. najsitnije arterije. arsenik. oksidisana krv. zaokruženje. jak otrov. prskanje arterije. sičan. arostija. arseniti (grč. jak) hen. arterfa žila) koji se tiče arterije. arpihord. arteriologija (grč. arpeggiatura) muz. v. arrondissement) zaokrugljivanje. artelj (rus. arterijski (grč. posao. artis umetnost) način umetničkog. za-činjavati. fiziol. arpentage) zemljomerstvo. magacin za smeštaj ratne spreme. arterialisatio) fiziol. agra. arpantaža (fr. arpanetta) muz. arterfa. zapaljenje arterija. artes liberales (lat. arsonvalizacija (nlat. arostema. obnavljanje (ili: oksidacija) krvi. arteriografija (grč. lepe veštine. artefakt (lat. artizam (lat. arterfa žila) anat. ars nova) nova umetnost. aromatica) al. arsenogonija (grč. arterioekleroza (grč. arsenikćn) hem. mala harfa. arsenikćn. arpacik) sitan crni luk za presañivanje. logfa) anat. operativne otvaranje arterija. zanat. mirišljave materije. v. aroma) namirisati. niz razlomljenih akorada. fig. aromatika (grč. arteriotomija (grč. zaokrugljenost. arteriozitet (nlat. muzički stil u XIV i XV v. arsonvalisatio) v. prskanje) med. arpeggio) muz. artes liberales) pl. ektasis pomeranje) med. vita brevis) umetnost je duga. u razlomljenim akordima. arsenikćn) pl. rexis kidanje. tvrd) med. arterfa. arterfa. soli arse-nikove kiseline. bogatstvo u arterijama. žila odvodnica (opšti naziv za krvne sudove koji nose krv bilo iz srca u pluća. nlat. glavna ulica i saobraćajnica u gradu i sl. znak As. aroma. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja radi ja-čanja telesne snage ili spolne sposobnosti. veština. arsenale) oružnika. arterija (grč. arteriektazis. ital. proširenje. proširenje arterija. arpicordo) muzički instrumenat po zvuku sličan harfi. arrostema slabost) med. ars longa. arpadžik (tur. arsenal (fr. ludilo. arterieurizma (grč. arterfa. arsevofagizam (grč. arsen muški. nlat. arterfa. arteritis (grč. hem. metnuti mirisa u nešto. ars antiqua) stara umetnost. sužavanje (ili: suženost) arterija. grč. arpeñirati (ital. izražavanja .9216. arpeggiato) muz. arsentrioksid (As2O3). arsen (grč. posle kojih dolaze kapi-lari. aromatičan (grč. tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali brzo jedne za drugim. artelB) radna zadruge. arterijska krv otvoreno crve na. zaokrugljenje. ars syllogistica) srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku. slobodne umetnosti. darsonvalizacija. arterijalitet. eurys širok) med. arpeñato (ital. zadebl>anje i zakrečavanje zidova arterija. arteriositas) fiziol. mirisan. kvart. arteriozitet. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja HP do početka XIV v. arteski bunari bunari koji se dobivaju odvesnim bušenjem u sinklinalan nabor slojeva odakle stalno ističe voda (nazva-ni po bivšoj francuskoj oblasti Artoa. arsenikćn) pl. ars. phagein jesti) med. deo grada. arteria) med. damar. arsenik (grč. arpeño (ital. arostija (grč. graphia) anat. ono što je veštački napravljeno. arterfa žila. up. chorde žica prevara. arsena. bilo. muški porod. sklerćs krt. arteriektazis (grč. naročito knlževnog. kao na harfi. arteriostenoza (grč. are silogistika (lat. gone rañanje) rañanje muške dece. arpihord (ital.

arthron. arhelogija (grč. artropatija (grč. artikulirati (lat. veštak. zool. oblik ili izraz. sastav tela koji je sklon gojaznosti. arthron. arche početak. gonos) pl. vinovnik. artificialis) veštački. latreia poštovanje) služba za hleb. vot. bogat trskom. arheologija (grč. archaios star. artificiosus) umetnički. poglavlje. nameštati govorne or-gane pri obrazovanju pojedinih glasova. izveštačen. arthron) predmetak u složeni-cama sa značenjem: zglob. titula spartanskog kralja u Likurgovom zakonu. docnije: topovi. zagnojavanje zglobova. harun. trg. arheornis v. pus. prastari. polza (korist). stvar. rod vojske naoružan topovima. hlebno drveće i hlebne bil. fr. roba u trgovini. arthron) med. zglavak. karkfnos rak) med. arhajski period v. pterix pero. artist(a) (ital. životinje sa zglobovima. bol zgloba. te se stoga više koristi spoljnim sredstvima (rečju. anat. artrokarcinom (grč. nameštanje (sme-štanje) govornih organa pri obrazovanju pojedinih glasova. emballo ubaciti. artrofima (grč. koji je protiv zapaljenja zglobova (sredstvo. kompozicijom i dr. archakos) starinski. articulus zglob. sastavni deo jednog spisa. artificijelan (lat. zglobobolja. logos reč. arheget (grč. drevan. artos.). pravilan i tačan izražaj svih delova slike. arhaističan v.(grč. archaios star. igrač na konopcu (u cirkusu). glumac. pokretač. arheolog (grč. phagos) hlebojed. artillerie. lek). artistički (fr. tobdžija. arthron. osnivač. up. artilerac (fr. zglob. artista. opšte ime za kukce (insekte). glumac. artikulisati v. jestastvo (priroda). prastari) gram. izneti. artroze (grč. artiljerija (fr. arheopteriks (grč. LIŠð. veštački. zoon životinja) zool. algos bol) med. arche početak. artificiozan (lat. odyne bol) med. arthron zglob. arch-egetes) voña. artiljerac. fig. archaios star. predmet. arheopteriks. pregib. starinski) upotrebljavate u govoru i pisanju arhai-zme. član. phyo stvaram) med. trganje u zglobovima. articulare) uzglobiti. artiste) umetnik. arundinosus) trskovit. arthros. stilom. fosilni kič- . artos hleb. astmi i dr. logos reč. arun v. poštovanje (ili: obožavanje) hleba (hostije). arthron) koji je u vezi sa zapaljenjem zglobova. arhaičan. artrozoa (grč. artikulacija (lat. karpos plod) pl. gnojenje zglobnih kostiju. tome sečenje) med. arthron) med. artropoda (grč. osnovi nauke o čoveku. kamenu u žuči i mo-kraćnom mehuru. artizan (fr. arhejski (grč. zastarela reč. tačka ugovora. articulatio) anat. poznavalac umetnosti. zapal>enje zglobova. artisan) zanatlija. arhaičan. naročito antičku umetnost i nauku. arthron. članak) članak. arhaizirati (grč. arhaičan (grč. umetnički. izgovarati. liigv. fr. artokarpi (grč. artralgija (grč. jasno i razgovetno iz-govaranje reči i slogova. odsek. bog. prastari) star. drevni. artistique) umetnički. paragraf. artro. govor) nauka koja se bavi iskopavanjem i proučavanjem predmeta starih kultura. kolence. arhaizam (grč. arthron.ke. artrotomija (grč. arthron zglob. arthron. umetnuti) kec. nlat. pathos bol) med. drevan. bog. artropioza (grč. obrastao trskom. šećernoj bolesti. artremboleza (grč. kostobolji. poglavar. podćs noga) pl. glavočika sa cevastim cvetovima. up. archaios stari. bol zgloba. čvor. archaios star. gaji se kao veoma cenjeno povrće. archaios star. artichaut) vot. gran.artizan 76 arheopteriks artritičan (grč. giht. phima izraštaj. topništvo. articularis) zglobni. pauke rakove i crve. jedan po jedan. iznositi nešto član po član. bol (ili: trganje) u zglobu. artrofioza (grč. arheografija (grč. arundinozan (lat. reči i slogove jasno. neuralgiji. zglavak. rak u zglobu. trganje u zglobovima. veštački. artik(a)l (lat. priključenije (doživljaj) itd. artilleur) vojnik koji rukuje topom. operativno otvaranje zgloba. ruop gnoj) med. archaios star. artišoka (ital. npr. artolatrija (grč. zglobobolja. koji odista potiče iz starog vremena. gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba. bol u zglobu. zastareo. prepreden. artofag (grč. artritizam (grč. logia) početna nauka. govor) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine. artikularni (lat. lukav. da(va)ti arhaičan oblik. artos. azojski period. artritis (grč. krilo) zool. grapho pišem) opisivanje starina. arthon zglob. mekani otok zgloba. pro-či (drugi). arhegonije (grč. preterana sklonost spoljašnjem obliku umetničkog dela. zglavkari. uzglobljavati. neprirodan. zglobni. starinski. slik. artillaria) prvobitno: svaka ratna sprava uopšte. veštak u jahanju. arthron. napis. ženski spolni organi kod nekih bescvet-nica i mahovina. arthron zglob) med. artikulisati. artrodinija (grč. „igra reči". articiocco. nameštanje iščašenih zglobova. prevremenoj arterio-sklerozi. artikulirati. otok) med. tj. koji je više posledica veštine i znanja nego čistog talenta i osećanja.

prapismo. rimskoj. dvorski lekar. architekton) grañevin-ska umetnost. raspored i grañenje jedne grañevine. lat. vrhovni sveštenik kod Jevreja. prvobitno: ostrva u Egejskom moru. zametak) zool. arhocela (grč. arhivar (lat. prvak. blastos klica. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na njima. spadnutost zadnjeg creva. arhitrab. architekton. episkopos) prvi vladika. neoštećeno (na tovarnim listovima). 5. sada potisnuta tzv. prvi služitelj jedne crkve. arhilohijski (grč. grañevinar-stvo. postanak života u njegovim najprostijim počecima iz tzv. koji se tiče jednog naučnog sistema. arhi. nadbiskup. arhitektonika (grč. prodor zadnjeg creva. arhoptoza (grč. arhitekture (grč. a salve (ital. koji radi u arhivu. žučan. 2. arhiepiskop (grč. up. archo prednjačim. arhoragija (grč. po izvesnim delovima sličan reptilijama.) arh. u gotsko j i romansko j arhitekturi: niz lukova glavnog crkvenog portala. archivarius) upravnik (ili: nadzornik) arhiva. arhimagija (grč. asai (ital. podrugl>iv u govoru ili pisanju. episkopeo) oblast koja stoji pod duhovnom upravom arhiepiskopa. renesansnoj i barokno j arhitekturi). anorgakske materije. arhitrav. izmeñu Grčke i Male Azije. assai. koji se nalazi u arhivu. archetypon) v. diakonos sluga) monaški čin koji se daje ñakonu kad se odlikuje u službi. dioikesis gazdin-stvo. archi-pelagos more) ostrvlje. naročito: prvi otisak. a salvo) trg. architec-tura) grañevinarska umetnost. arhiepiskopija (grč. 4. arhivolt (ital. tj. v. dobro očuvano. archos čmar. arhitrav (grč. archos čmar. arhijater (grč. tobožnja veština pravl>enja zlata i srebra. gradska većnica) mesto gde se drže i čuvaju dokumenta. arhihijerarh (grč. neimar. archos. archi-ierarches) vrhovni sveštenik. arhiblast (grč. koji pripada arhivu. iatros lekar) prvi lekar. „kec" na francuskim kartama. najjača karta. prvi nad. archivum. original. prastvaranje. trešnja (plod i stablo). veština izrañivanja jednog naučnog sistema. najbolji u nekoj struci. vrsta crnog luka. dokumenti. archivalia) spisi koji se nalaze u arhivu. kele prosutost) med. spontano postanje života. arhipelag (grč. visoko sveštenstvo. setva) bog. archo. archo. arhitekt (grč. archos. grañevinarski. arhitip. arhivalije (nlat. viši lekar. poglavar. arhivist(a) (nlat. architektonikos) grañevinski. arhitrab (grč. alhimija.(grč. neimarstvo. veličine goluba. spora sejanje. archo prednjačim. regnimi prsnem) krvarenje iz zadnjeg creva. arslama) bog. najviši svešteno-monaški čin do vladike u pravoslavnoj crkvi. lat. prazametak. arhont (grč. gfgnomai stvaram) biol. archi-ierarchia) dostojanstvo prvosveštenika. arhitektonski (grč. počinjem. fig. naročito u avijatici i raznim granama sporta. zastupnik vladike — biskupa u upravi dijecezom. koji su često ukrašeni kipovima. episkop. način zidanja. a po drugim opet ptici. ptosis pad) med. arhesporijum (grč. archivolto glavni luk) vrh. archo početak. arhetipi otisci (ili: primerci) prvog izdanja. nauka o grañevinarstvu. arhidijeceza (grč. prvosveštenik. archos voña. prauzor. aršin (tur. povel>e. archeion vladino nadleštvo. archos. vrlo. arche početak. metričkim me-renjem. zajedl>iv. prapočetak. arhivski (lat. arhihijerarhija (grč. u početku od pola kg bakra. rif. lični lekar. up. as. arhiñakon (grč. arhitip (grč. grañevinski stil. arch-iereus) vladika. abiogeneza. archivum) koji se tiče arhiva. arhijerej (grč. radi planove za grañevine i rukovodi njihovim podizanjem. architekton) onaj koji se bavi grañevinarstvom. archimandrites) starešina manastira. počinjem) predmetak koji u složenicama znači: glavni. .arhesporIJum 77 menjak. lat. arhetip. e. kod starih Rimljana: novac. prosutost. arhetip (grč. archivista) v. mitropolit. polukružni luk koji spaja dva stuba (u helenističkoj. 3. školovan grañevinar. prvosveštenik. archetypon prauzorak) prasli-ka. u novije doba: apotekarske funta od 12 un-ca. nauka o sistemu. trabs greda) ar*. archon) vladalac. archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo. i 640. arhivist. assez) kuz. službenik arhiva ili arhive. as (lat. veoma. koji odgovara pravilima grañevinske umetnosti. fr. archos. u protestantskoj crkvi: titula dvojice sveštenika glavnih crkava u velikim gradovima. arhigonija (grč. Archilochos) poet. grč. pra-. arhiv(a) (lat. arhimandrit (grč. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pronašao najstariji grčki liričar i jampski pesnik Arhiloh (izmeñu 680. aršlama (tur. uprava) duhovna oblast arhiepisko-pa. najviši državni činovnik u Ateni posle propasti starog kraljevstva.). potiče iz preistorijskog doba. ćelija od koje postaje tkivo što stvara spore kod paprati. spisi ili akta. assis) 1. arsin) stara mera za dužinu: lakat. nadbiskupa. neimarstvo. najmanja jedinica za merenje zlata. pre n. arhivar.

aseveracija (lat. pozdravl>avanje naselja. up. čišćenje od zaraze. bezverstvo. koji nema zaraznih klica. sanus. asacija (nlat. mučko ubistvo. zvanično tvrñenje da je neko slobodan. asanzer (fr. asservatum) ono što je ostavljeno na čuvanje. doznačilac. primanje nečega kao istinitog. assecurare) osigurati. asservare) čuvanje.bez. asibilacija (nlat. asekurat (nlat. primalac novca po uputnici ili nalogu. kraju (ili državi). assassinator) prav. aselgija (grč. osobina ljudi koji rade samo po svom sopstvenom. bolesnikove kože i dr. tvrdnja. assignatarius) lice na koje glasi uputnica ili doznaka. u pohranu. aseptin (grč. asesorat (nlat. asanacija (lat. asepsija (grč. asekurancija (nlat. pri vršenju operacije. amarus gorak) hen. pozdravljavanje i poboljšavanje oppggih zdravstvenih prilika. asertorna zakletva prav. assecurantia) osiguranje. oduzimanje sposobnosti oploñavanja. tj. a-.. papirni novac za vreme francuske revolucije (19. assecuratio) v. bez obeležja. sastoji se od stipse pomešane sa bornom kiselinom. problematičan. asemičan (grč. fr. nekoj državi' zavoñenjem niza higijenskih mera: čistoće. u nekom gradu. asekurant (nlat. . a-selenos) bez Meseca. po sholastičkoj teologiji: svojstvo boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi. za-klinjanje u nešto. doznaka. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrevanju životinjskih ili biljnih materija i daju im začinski ukus. spajanje jednog glasa sa šuštavim glasom (ž ili š). assatio) kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku. a. u novije doba: jači izraz za slobodnu volju. asemos) koji nema znaka. asekurancija. npr. assecurans) osiguravač. assessoratum) prisuditelj-stvo. assensio) odobravanje. assentatio) laskanje. aservacija (lat. asekurirati (lat. umorstvo.ne. postojati sam sobom) samostalnost. asercija (lat. protiv požara. sexus spol) bespolan. sanus zdrav. asanirati (lat. rastvor kiseline kao sredstvo za sprečavanje truljenja. koji je bez oznake. unutarnjem nagonu. sexualisa-tio) uništenje. aseverativan (lat. asertivan (nlat. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca. bez trabanta. asesura. pomoćnik starešine nadleštva. zeta znak) ned. asentacija (lat. asenzija (lat. zagade mesto koje se operite (ovo se postiže upotrebom antiseptičnih sredstava za pranje ruku. nepriznavanje bogova.asamar 78 asignatar asamar (lat. uspinjača. uputnica na primanje godišnjeg dohotka od nepokretnog imanja. isušenje moč-varnih mesta itd. asseveratio) ozbiljno uveravanje ili tvrñenje nečega. a-. ostavljanje u pohranu. lift. dokazni. asignat (lat. a-. nasilje. aseksualizacija (grč. assibilare) gram. aseptičan (grč. bez pratioca. nlat. obezbediti. asservare) čuvati. aservirati (lat. asemija (grč. sepsis trulež:. otklanjanje mogućnosti da zarazne klice.bez. a se esse biti tj. assassinatum) prav. up. one koja se polaže pre davanja iskaza). smrti i sl. antiseptičan. bez ikakvog podsticaja spolja. potvrdan. udva-ranje. asasinat (nlat. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva. zvanje pomoćnog sudije. sepsis) hem. fil. pohotljivost. ulagivačko odobravanje. aseptol (grč. nlat. assus pečen. zakletva koja se polaže posle datog iskaza (za razliku od promisorne zakletve. aselgeia) razvratnost. asignatar (nlat. npr. aseitas.). dokazivanje. ascenzor.) ned. assertivus) v. kraju. assainir) popraviti (ili: popravl>ati) opšte zdravstveno stanje u nekom mestu. sudsko pomoćništvo. asertoran. asasinator (nlat. nalog. koji nema spola. assertorius) kojim se tvrdi. prav. a-septikos) koji nije sklon truljenju. asebeia) bezbožnost. asesor (lat. površina pečenja i dr. oleum ulje) hen. asekuracija (nlat. ascenseur) dizalica. npr. postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est). asibilirati (lat. a. aselenična noć za planete Merkur i Vene-ru kaže se da su „aselenične". asertoran (lat. spojiti neki glas sa šuštavim glasom (ž ili š). fil. aseitet (nlat. assignatus) lice na koje glasi uputnica. assignans) onaj koji šalje novac. asebija (grč. sredstvo koje čuva mleko i jela da ne uskisnu i ne pokvare se. pristajanje uz koga. assecuratus) osiguranik. fr. asignant (lat. apodiktičan). assibilatio) gram. aseleničan (grč. npr. a. pomoćnik sudijin. nesposobnost razumevanja znakova. razvrat. kora od hleba. kastracija. lat. assessor pomoćnik u službi) prisuditelj. dakle. securus bezbedan. aprila 1790) kojem su služila za podlogu nepokretna imanja uzapćena u korist države. pohrana. assertio) tvrñenje. kome je oduzeta mogućnost oploñavanja. sepsis trulež. dobiva se mešavinom sirove karbolne kiseline ili krezo-la sa koncentrisanom sumpornom kiselinom. asseverare dokazivati) potvrdan. ili pretvaranje nekog glasa u šušta-vi glas. lat. sačuvati. up. asertoran sud sud u kojem se odnos izmeñu subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (up. aservat (lat. aseksualan (grč. isušivanja podvodnih mesta itd. pohraniti. ad-.

asli. neješnost. symmetria nesimetrič-nost) nesrazmernost. hiperbola ima dve asimptote (simbol beskrajne čovečje težnje koja nikad ne postiže svoj cilj.ne. licemerstvo. moguće. askesis) isposništvo. ital. bez svezica. assaut. nejednovremen. marljivost. npr. askeo) učenje o askezi. čeličenje. gladovanje) post. asimulacija (lat. syn sa. prilagoñava-ti. gram. nedostatak hrane. doista. asklepijadska strofe četr. . pokajniš-tvo. asimetrija (grč. neistodo-ban. zaista. asindezija (grč. pr. fiziol. a-. nedovoljno saosećanje. da bi duša bila što nezavisnija od tela i time se mogla posvetiti svome pravom opredeljenju. pomoć. asketes) isposnik. bubine. a-. prilagoditi. aso (fr. a-. revnost. napad. vrednoća. asilabija (grč. asistent (lat. izjednačavati. udarac u dvoboju. askaris) med. asignacija (lat. prisustvo. neravnomernost. psih. assalto) napad. assistens) lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za profesora. asketos) isposnički. asimpatija (grč. askeo) pisac pobožnih. pritvorstvo. bogougodan. vrsta klasičnog stiha. asimilirati (lat. detinje gliste. asketika (grč. pratiti nekoga. nestezanje srca. nemanje saučešća prema kome ili čemu. potpora. jednačiti. stezanje) ned. pomoćnik. nepoklopljiv. neskladnost. askariodoza (grč. a-. asignacija. assignatio) d oznaka. asker (tur. iz koga se ne može izvesti zaključak. assimilare) izjednačiti. asitia nejedenje. prava koja u odnosu prema jednoj krivoj leži tako da se njih dve ako se produžuju sve više približuju jedna drugoj. asimilovati v. asli (arap. asket(a) (grč. asketski (grč. askaride (grč. asistirati (lat. preobratiti hranu u organ-sku materiju. nejedna-kost. npr. asketizam (grč. bogougodnih spisa. asimfoničan. asindet(on). i sa jambom na završetku. asindetičan (grč. ash) pravi. verovatno. u početku sa trohejom ili spondejom. asketičar (grč. neskladan. asignatura (nlat. mestu ili načinu tvorbe). asimetričan koji nema simetrije.: „Misli mlada. a-. symphonia) nesklad. assiduitas) tačnost. asimilacija (lat. asilogističan (grč. acierage) galvansko počeličavanje bakarnih ploča. a-. primanje u svest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagoñavanje sastavu svesti. assignare) upugnicom dozna-čiti (ili: doznačivati). asimilirati. sympatheia) nenaklonjenost. isposništvo. asimfonija (grč. asiduitet (lat. sastoji se od dva (mali asklepijadski stih) ili tri horijamba (veliki asklepijadski stih). jezik. supši. asimptota (grč. asklepijadski stih četr. juriš. a. primati u se. chronos vreme) neistovremen. asistencija (nlat. asjeracija (fr. assimilatio) izjednačenje. syllabe slog) nesposobnost sleganja viñenih slova u slogove. bez sveza. asistolija (grč. trudoljubivost. izjednačavanje. vrsta vežbe u mačevanju. pokajništvo u mučenju tela odricanjem. Lajbnic je nazvao čoveka „asimptotom božanstva"). asyndesia) nevezanost. asker) vojska. istrajnost. symptotos koji se ne poklapa) mat. asitija (grč. ugañanje bogu do krajnjeg samoodricanja. syllogismos posredni zaključak) log. nespojenost) ret. (da) niko je ne čuje. a-syndetos nevezan) koji je bez veze. upravo. asignirati (lat. pokajnik. asiriologija nauka koja proučava književ-nost. zbivanje kojim ćelije preo-braćaju hranu u materije od kojih se same sastoje (proces asimilacije). a-. askeo staram se) način mišljenja i življenja asketa. izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke sume. prisustvo glista u stolici. postojanost. nalog za isplatu. nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu. a-syndeton) pong. pesnička figura u kojoj se izostavljaju veze izmeñu dveju ili više rečenica. askaris) pl. a-. dela. asjeraža (fr. assistentia) pomaganje. assimulatio) pretvaranje. asindet(on) (grč. tur. pokajnički. asimptotičan (grč. isti. veza asklepijad-skog stiha sa drugim vrstama stihova. gran. ili izmeñu članova jedne rečenice. assignatura) v. symptotos koji se ne stiče) koji se ne poklapa. askeza (grč. vaspitni. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radne nedo-voljnosti srčanog mišića. nedostatak volje za jelom. — (pa) Strijeli joj u skutu jabuku".asignatura 79 asinhroaičan (grč. systole skupljanje. pomagač uopšte. vojnik. neskladnost. uputni-ca. nesrazme-ran. ua. nejednak. istoriju i starine Asirije i Vavilonije. ali se nikad ne dodiruju. — (ali) Slušale je momče čobanine. fiziol. nevezanost. prisustvovati čemu. zood. jednačenje glasova (po zvučnosti. nedostatak veze u rečenicama. onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tela ubija u sebi strasti i prohteve. assistere) pomagati nekome u poslu. mučenje tela radi što uspešnijeg ubijanja čulnih strasti i prohteve. primiti u se. acieration) pretvaranje u čelik.

astatične igle fiz. aspirin farm. pust život. associatio) udruživanje. člana. nepostojan) koji nema pravca. udruženje. aspectus) izgled. ima ih više vrsta. žel>a za nečim. \ asonancija (nlat. egipatska naočarka. pojava. aspermizam. ventilator. aspermatizam (grč. raskalašnost. reumatizma. asortirati (fr. težiti za nečim. prašak koji otklanja vatru i izaziva znojenje. dve pod-jednake magnetne igle utvrñene tako jedna . koji nema semena. aspirare) tražiti nešto. associare) pridružiti. u pevanju: udahnuti vazduh tako da se čuje. hladetina. aspiracija (lat. associativus) koji združuje ili sjedinjuje. nesanica. aspirirati (lat. aspermija (grč. samoglasničko podudaranje. koji je ravnodušan prema opštim potrebama i interesima zajednice. asonavca (nlat. muz. knjiga). asotija (grč. izgovarati iz grla. jednakost tonskih figura u jednoj muzičkoj misli. od kojih se neke taje u stanovima kao ukrasno bilje. neotesa-nost. astakos rak. surovost. as-6des koji oseća gañenje. med. assonare) biti sličan po zvuku ili glasu. asparagus (lat. izazove u svesti i neku drugu. asocirati se združiti se. astatos nestalan. koji nadovezuje na nešto. aspirator (lat. uroñena ili stečena nemogućnost izlučivanja semena iz spol-nih žlezda. nepostojanost. asortiman (fr. uortačiti se. oštrokonña. gasa ili tečnosti. assortir) srediti (ili: sreñivati) po vrstama. težnja. gram. tajni ortak. a. strana nečega. usisaljka. astazija (grč. assortiment) potpuno i sreñeno slagalište robe. činovnički pripravnik. nazeba i sl. asodična groznica groznica sa povraćanjem. slično zvučati. associe en commandite) trg. aspergiloza med. koji izaziva gañenje. izgovaranje s hukom. astasia) nemir. asortisaža (fr. aspermatizam. usisač. lat. opre-miti. sisanje. bunilo. oporost. asocijacija (nlat.asodičan 80 astatičan asodičan (grč. rospija. assonantia) v. pihtije. krutost. koji ne može da izlučuje seme. asperifolia) pl. somnus san) med. ase prezasićenost) med. para. s dahom. Kthos kamen) geol okamenjeni rak. usisavanje. asperifolmja (nlat. aspergioloza (lat. ortak koji samo ulaže novac u posao a sam ne radi. a-somatos) bestelesan. gram. neravnina. nepotpun slik. asosje (fr. assonantia) post. asocijacionistička psihologija pravac u psihologiji koji hoće sve duševne pojave da objasni iz predstava i njihovih meha-ničkih veza. aspra (grč. udružiti. aspirata se. littera) pl. socialis) nedruževan. zvanjem). bez odreñene orijentacije. oboljenje izazvano gljivicom Aspergillus fumigatus. biljka sa hrapavim lišćem. udi-sanje. aspermos) med. astateo. aspermičan. fig. associe) drug (ili: ortak) u poslu. odabiranje. aspic) kup. asoti'a) razvratnost. aspirata (lat. društvo. uvlačiti u sebe. sa dahom. javlja se obično kod osoba koje rukuju zrnevljem i brašnom. nedruštven. asomnija (grč. asparagus) bog.ne. aspek(a)t (lat. aspros beo) najmanja novčana jedinica u Turskoj. upotrebljava se kao lek protiv glavobolje. izdvajanje (ili: sreñivanje) robe po vrstama. zla i opaka žena. v. asomatičan (grč. aspermizam (grč. asperitas) hrapavost. aspi's. fig. spajanje. lat. položaj planeta jedne prema drugoj kakav nam izgleda kad ih posmatramo sa Zemlje. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu (77%). zbirka razne robe iste vrste (npr. pri čemu se čuje glas sličan glasu h. biranje.) v. zadrugara. aspergillus) med.) med. astatičan (grč. udisati. tvrdoća. kada se pojavi. rod biljaka iz fam. asolirati (fr. aspermatičan (grč. assoler) zasejana ti zemlju naizmenično raznim usevima. aspik (fr. vid. koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži. vezivanje. špargla. aspirant (lat. Convallariaceae. koji ne voli društvo i ne želi da mu bude koristan član. oboljenje izazvano naročitom vrstom gljivica poznatom pod imenom Aspergillus fumigatus. socialis) nedostatak osećanja za društvenu zajednicu. guja otrovni-ca. sperma seme) med. razvrat. lat. gledište. asocijacija ideja vezivanje predstava na taj način što jedna predstava. spojiti. asocirati (lat. aspermizam. asonirati (lat. suglasnici s dahom. a-. astakolit (grč. i da svu duhovnu delatnost svede na asocijaciju ideja. vezati. naročito kod osoba koje imaju posla sa žitom i brašnom. s hakom. uvlačenje u sebe. bog. u organizmu ljudi i životinja. aspiratio) gram. asocijalnost (grč. primiti za ortaka. asocijativan (nlat. muz. up. aspirator) sprava za usisa-vanje prašine. a-. odabrati stvari jedne prema drugima. fil. assortissage) trg. kod ljudi se pojavljuje u obliku plućne tuberkuloze (pseudo-tuberkuloza). astr. grubost. bacakanje teškog bolesnika. dobro znamenje. a-. associare združiti. aspidos) zool. aspirans) kandidat. asocijalan (grč. asperitet (lat. aspida (grč. aspermičan (grč. v.) ned. onaj koji teži za nečim (položajem. up. usisavati. asonanca. asosje an komandit (fr. radnju ili slagalište snabdeti prikladnom robom. čežnja. stih u kome se slikuju samo samo glasnici.

asteroeides) zvezdolik. grupa zvezda. posle svakog bacanja kocaka. koja izgleda da potiče od bezbrojnih. slab vid. zemlje i pakla. astmatičar (grč. npr. manteia proricanje) proricanje iz kocaka na kojima stoje slova iz kojih se. izbegavanje vojne obaveze.. astralni svet. phobos strah) med. asterizma (grč. astratija (grč. po učenju okultizma.ne. bios život) veština da se slab organizam održi dugo u životu. obruč. stylos stub) vrh. stigma) ko}i ima svojstvo astigmatizma. astma (grč. astragalos kocka.) geol. nauka o uzrocima u lečenju slabosti. npr. grañevina bez stubova. astenična groznica živčane groznica. u starom istočnjačkom verovanju u zvezde: duhovi zvezda zamišljenih kao živa bića. metron) optič-ka sprava za odreñivanje jačine astigmatizma (v. Vesta i dr. asthenes. male. astralna svetlost. slabost. pokazuju zvezdaste zrake kad se kroz njih gleda. astigmatizam (grč. asthenes. pun zvezda. asthma) med. astinomi)a (grč. drugo. telesnih osobina. ned. astigrafija (grč. zvezdast. asteriskus (grč. asthma) sipljivac. med. astenopija (grč. astheneia slabost) med. zadirki-vanje. astralit (lat. grana astronomije koja se bavi odreñivanjem oblika zemlje. logia nauka) ned. dosetljiv govor. svetlosna pojava kod koje od izvesne svetleće tačke izbijaju svetlosni zraci. fini ton u ophoñenju. astrobolizam (grč. uprava grada. veoma skupoceno krzno sa crnosjajiom i kovrčastom vunom. Palas. preterano velik strah od groma ili grmljavine. koji potiče od zvezda. duhovit govor. npr. asteizam (grč. skočna kost. naročito prizračak izmeñu zvezda Kumove slame. neotpornost prema naporu (kao posledica preležane bolesti ili kao predznak opasnih bolesti). vrh. astragal (grč. teško i kratko disanje u nastupima. slab. zvezdani. telo bez zemaljskih.(grč. srčanog. Ceres. zvezdan. astenologija (grč. stigma bocka. tuga. asteničan (grč. asterismus. astenomakrobiotika (grč. gležnjača. astralis) koji se tiče zvezda. astragalizam (grč. astron sazvežñe. asteroidi (grč. usled interferencija svetlosti. astrogeodezija (grč. mana preslikavanjem prola-skom zrakova kroz sočiva usled toga što lik površinskog elementa oko osne tačke leži uopšte na dvema krivim površinama. zvezda. nemoć. eterično telo čoveka. tačka) fiz. nauka o asteničnim bolestima. aetigmatičai (grč. supr.) igra kockom. balio bacam) udarenost (ili: pogoñenost) zvezdom. aster zvezda. duše umrlih. koji potiče od zvezda. astro.ne. astragalos) kocka. a-. koji potiče od slabosti. ipak kaže. duhovi postali iz vatre koji lebde izmeñu neba. makros dug. slabija no na ostalom nebu. ret. psih. astrafobija (grč. a. smrt ili obamrlost od udara munje. astr. zvezdana svetlost. aster. astenija (grč. onaj koji pati od sipnje ili zaptivanja (živča-nog. oronu-lost. Astrea. astrobolismćs. piljak. venac na gornjem delu stuba koji odvaja kapitl od donjeg dela. te tako mogu slobodno sledovati svakom spoljnjem dejstvu. kada neko tobože hoće nešto da prećuti pa. asteroidan (grč. uticaji. prostim okom nevidljive planete izmeñu Marsa i Jupitera. asthenes) nemoćan. nadzor nad kućama. Juno. astheneia nemoć. u obliku zvezde.asteizam 81 astrogeodezija astigmometar (grč. 6 Leksikon . grč. aster) sazvežñe. zvezdani. astrateia) osloboñenje od vojne obaveze. astralni duhovi. npr. asteričan (grč. udar sunčanice. želudačnog). gledam) med. sunčanica. aster zvezda) fiz. nad drugom da su im polovi suprotno obrnuti. asteriskos) zvezdica u knjigama (*). asterizam (lat. vid) pl. astmatičan.ne. asteroeis) zvezdast. zaptivanje. oronuo. eidos oblik. sastavlja odgovor na postavljeno pitanje. asteničan afekt duševni pokret kojim se slabe telesne radnje. osobina nekih vrsta liskuna koje. u srednjem veku: pali anñeli. grč. asty grad) velikovaroško ponašanje. astron. služi za pravljenje raznih ukrasa. astralno telo. kao znak kojim se čitalac upućuje na primedbu ispod teksta koja je obeležena istim takvim znakom. koje uzimaju na sebe duhovi kad se pojavljuju. astron) predmetak u složenica-ma sa značenjem: zvezda. astrum zvezda. asty grad. astilon (grč. stigma. a. slabost vida. sjajan. geodezija. lako zama-ranje očiju. up. zadevanje. nomos zakon) upravljanje gradom. oblika zvezde. čime su zaštićena od uticaja Zemljinog magnetizma. astragal omanti ja (grč.). up. zvezdano nebo. što svakoj tački predmeta odgovaraju upravo dve tačke lika. astragan krzno mrtvojagnjenih ili veoma mladih jaganjaca iz Astrahana u Rusiji. steničan afekt. astralni (lat. veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvezda nekretnica. lithos) tamnocrvene staklo sa iverjem plavkasta sjaja. asty grad. alat. grapho pišem) opisivanje gradova. a. kockanje. sipnja. mana oka koja počiva na različito j zakrivljenosti rožnjače u raznim meridijanima i na neležanju simetrično oko iste ose rožnjače i kristalnog sočiva. asteismos utančan. orao vidim. plane-toidi. tj. uglañene radnja. svet zvezda. v.

astrofit (grč. upotrebljava se za astrognozija (grč. asumiti (tur. asfalt (grč. assumpsit) primio je na sebe. nćmos) koji se tiče nauke o zvezdama ili koji spada u nauku o zvezdama. uzeti k sebi. astronomski (grč. veličini nebeskih tela. sophfa mudrost) nauka o zvezdama. phytcn) zool. astrofizika (grč. asumirati (lat. ret. astrum (lat. fig. astron. shvatiti. fil. assumere) preuzeti. gnosis spoznaja. podelu na sazvežñe i nazive. asuplirati (fr. zeml>ina smola. dati blaži karakter. assumtio) primanje. astron. phos. smesa raznih ugljovodonika u kojoj ima i kiseonika. astrolit (grč. photćs. astron. astron. astron) zvezda. azota i sumpora. metron mera) zvezdomer. sprava pomoću koje se svaka na nebeskoj lopti pokazana zvezda može lako naći i na nebu. astrognost (grč. nauka o zvezdama s obzirom na njihov položaj. astrofičan (grč. nemein upravljati. tako je astrologija postala čitanje iz zvezda. vrlo velik.500. grapho) opisivanje zvezda. obaviti kakav posao i sl. a-. assouplir) učiniti gipkim. po kome su zvezde bića sa natčovečanskom inteligencijom i koja. astro. Oslanjajući se na Aristotelovo mišljenje. astrologia) kod starih Grka i Rimljana aetronomija. asphaltos) hem. nćmos. asurdirati (fr. astrolabijum (grč. veština da se sudbina čovekova čita iz položaja zvezda (ima i danas pristalica). aetronomija. astrolatrija (grč. astromavtija (grč. astrodeiktikon) pokazivač zvezda.astrognozi]a 82 asfalt ticanja Meseca. glas). zbog svojih čistijih i božanskijih oblika. astron. astro. astrolog (grč. postaviti u silogizmu drugu (minor) premisu. asumcija (lat. do časti. položaja planeta.) nauka o (nekom) uticaju na vreme. up. vreme koje Sunce provede u jednom znaku Životinjskog kruga. umeriti. astron.) v kosmonautika. astroteologija (grč. astron. asumpsit (lat. metron) nauka o odreñivanju položaja nebeskih tela. astron. logla nauka) vera u postojanje boga na osnovu postojanja zvezda i reda koji meñu njima vlada. glavni zaključak protivnikov ponoviti pa onda preći na njegovo opovr-gavanje. astrofotografija (grč. v. astron. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe. astro. astro. fil. astronom (grč. astrometar (grč. ogroman.000 km. paklina. astrografija (grč. uzeti na sebe. graphfa) fotografsko snimanje zvezda. hasimak) žestiti se. razumeti. prav. surdus gluv) zaglušiti. npr. slik. grč. astronomska jedinica odstojanje Zemlje od Sunca. kometa. rasrditi se. astrofizika. zakon) nauka o kretanjima. hasir) prostirač od rogoza. o onome što je geometrijsko kod nebeskih tela. gnostes poznavalac) poznavalac zvezda. onaj koji se bavi astrotozijom. 149. asura (tur. primanje duše na nebo. astron. Sunčanih pega itd. astrum. astroskop (grč. posmatranje zvezda pomoću velikih dogleda. stvorili su srednjovekovni astrolozi praznovericu o jakom utiia-ju astralnih duhova na čovečji život. astron. astrograf (grč. strophe spoj više stihova u metričku celinu) poet. aetronomija (grč. i tobožnje predskazi-vanje vremena na osnovu toga. latrei'a obožavanje (ili: poštovanje) zvezda. astronautika (grč. sik itur ad astra (lat. physike) deo astronomije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju sastava i kretanja nebesnih tela. okamenotina u obliku zvezde. naročito astrofotografijom. labi's držak. astrodiktikum (grč. astro-fotometrijom i spektralnim analizom. astron. astron. primiti odgovornost. assumptio. tj. uzimanje. načiniti popustljivim. assourdir.) veština posmatranja zvezda. astronomos) naučenjak koji se bavi astronomijom. slave (Vergil). manteia prori-canje gatanje) proricanje budućnosti iz zvezda. astronomia. astroskopija (grč. phos. up. karakter) ukrotiti. zvezdočatac. astronomski mesec tačno izračunato vreme op- . sic itur ad astra) ovako se ide do zvezda. grapho pišem) dogled koji služi za fotografske snimanje zvezda. formula kojom neko dobrovoljno obećava i prima obavezu da će za drugoga nešto platiti. dan smrti nekog svetitelja. astrometeorologija (grč. pomešan sa krečnjakom. slomiti (volju. astrologija (grč. astrologos) onaj koji ume da čita i proriče sudbinu po položaju i kretanju zvezda. astrosofija (grč. tj. tj. ublažiti (svetlost. itd. meteorolo-gia. srditi se. astronomsko poznavanje je potpuno poznavanje nekog zbivanja. primena fotografije u posmatranju nebeskih tela. astrometrija (grč. astron. poznavanje) poznavanje zvezda. drška) nekadašnja astronomska sprava za merenje visine Sunca i zvezda. astron. vrše izvestan uticaj na ovoze-maljski život. neku misao. skopeo gledam) dogled za posmatranje zvezda. metria) merenje jačine svetlosti nebeskih tela. astron. služba zvezdama. podneblje. morska zvezda slična biljni. druga (minor) premisa u silogizmu. astrofotometrija (grč. okretnim. lat. zvezdozna-nac. thećs bog. photćs svetlost. Ifthos kamen) zvezdast kamen.

up. athanasfa) besmrtnost. prema prilikama. ascendentes) pl. a-taktos) neureñen. attaque) voj. atelje (fr. uzlaženje nebeskog tela. a-thanatos besmrtan. napasti. attacher) pridati. ataktična groznica. ascendencija (nlat. ostavio pergam-ski kralj Atalos Rimljanima u nasledstvo. po staroitalijanskom načinu. ascenzor (lat. astr. po legendi nikla iz njegove glave. ascendentia) prava. asfiktičan (grč. bezbožništvo. neiznenañenje. neurednost u toku bolesti. radionica slikara. kod vojske. napadati. atanatologija (grč. atanatizam (grč.asfaltirati 83 ataman (rus. polet. attache) na rad dodeljeni službe-nik. drhtanje. atheos bezbožan) bezbožnost. ataraksija (grč. geogr. ascensor) v. boginja. nem. at (tur. atanatizam. duševno spokojstvo. srodnici po uzlaznoj liniji. . vreñati. spopadati. ra-stenje. imanje ili čast nekoga. boginja rata. a-. attentatum od attentare. a. neizmerno bogatstvo koje je. ascites (grč. atavistički (lat. koji je u dubokoj nesvestici. tačno po taktu. kozački harambaša. ateknija (grč. nadmoćnost. kći Zevsova. polumrtav. privrženik. ateizam (grč. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke prepreke. atheos bezbožan) bezbožnik. ataxia) med. a tempera (ital. besciljnost. asfaltirati (grč. atalsko blago ogromno. (fr. attemperare) umeriti. zločinački napadaj. hetman. nepravilan. naviknuti se na nešto. nosos. ateist(a) (grč. zaštitnica umetnosti i veština. obamrlost. napadanje. attelage) zaprega. osobina predaka. napad neke bolesti. uzilaže-nje. nagrizati. neustrašivost. odricanje da postoji bog ili božanski poredak u svetu. ataksija (grč. fig. neumrlost. a tempo). amovi. voj. divim se) nečuñenje ničemu. najedati. primamiti. uzlazna linija srodstva. atemporirati se (lat. med. pre naše ere. ataumazija (grč. ascensio) penjanje. priključi! (kada izmeñu završetka jednog i početka drugog odeljka ne treba da bude počivke). Athena) mit. atelaža (fr.sphyktos) ned. Hauptmann) voña jednog odreda kozaka. attemptare napasti. „besenča-ni". duševni mir. naročito konjice. ascendenti (lat. npr. penjanje. necelishodnost. atakirati (fr. u pravi čas. (kod Rimljana: Minerva). napad. atelija (grč. prav. ataman-v. atambija (grč. pokušaj ubi- pravljenje trotoara i za izolaciju zidova od vlage. dedovi. naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit. atemperirati (lat. a-. atak. askos koža) ned. koji je osnovao car Hadrijan radi letovanja nauke i umetnosti i nazvao ga po gradu Ateni. Athenaeum) viši vaspitan zavod u Rimu. ataktičan (grč. brak bez poroda. a tempore) upravljati se prema vremenu. a tempo (ital. atelier) umetnikova soba za rad. a-thanatos besmrtan) verovanje u besmrtnost duše. udariti na nekoga. nekog poslanstva. atavus napredak) sličnost sa precima. attaccare. penjanje igrača na konopac. odan čovek. naročito ženskih. topovski pribor. nepravilno kretanje (kod obolelih od leñne moždane). atentat (lat. fig. ublažavati. ravnodušnost. attacca) kuz. juriš. napredovanje. athanasfa besmrtnost) v. atanizam. trbušna vodena bolest. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez senke. sphyxis bilo) med. Vaznesenje Hristovo. lekara i dr. atavistika (lat. ataka (ital. ataraxia) fil. pradedovi. obamro. stanje bez strasti. zaštitnica junaka i gradova. ascenzija (lat. ublažiti. utišavati. u novije doba i kao naslov književnih časopisa. najviši stepen nesvestice. spopasti. Spasovdan. pretežnost. tj. ataširati (fr. preci kao rodi-tell. suprotno: des-cendenti. npr. nasleñe. 1o-gia nauka) učenje o besmrtnosti duše. neuredan. Ateneum (lat. penjanje. nepravilnost. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). astr. penjanje tečnosti u kapilarnim cevima. med. mat. asfiksija (grč. attaquer) napasti. Atena (grč. ateknfa bezdetnost) besplod-nost. napadati. kao središtu celokupne obrazovanosti onoga vremena. muz. nemanje dece. neposredno veži. onaj koji ne veruje u postojanje boga. skia senka) št. ustati otvoreno protiv koga. thaumazo čudim se. navaliti. navala. 133. zločin. udar. otuda: učeno društvo. zaprežni pribor. asciji (grč. ataše (fr. atanazija (grč. askites tj. a-. umeravati. pokušati) protivpravan napad na život. naročito grada Atene (Atine). ateleia) besvrhnost. obično u činu pukovnika. a tempera) slikati vodenom bojom. uzdizanje. prilagoñavati se duhu vremena. osloboñenje od poreza i državnih nameta. uzlazak. fiz. atavizam (lat. viša škola. vajara. asphaltos) kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka. atanizam (grč. at) konj. asanzer. up. utišati. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). slučaj kada se kod potomaka pojave izvesne duševne i fizičke osobine njihovih predaka. athambfa) neplašljivost. uzlazak. dodeliti na rad. zavoleti nešto.

sletanje. potvrñivanje. uverenje. aterisaža (fr. atman) dah. Atlas) geogr. duša sveta. atimija (grč. a-. atentirati (lat. pozivati (ili: pozvati) za svedoka. mor. attitudine). princip sveta. oko 9000 godina pre njega. nespretnost (npr. athletikos) koji se tiče atlete ili koji pripada atlet. uverenje. athlo-thetes) sudija u borbi i razdeljivač nagrada. Atlas) ark. atlotet (grč. uverenje. lepo i pravilno razvijen. koji ima osobine jednog atlete. fr. . teško varenje hrane. atmijatrija. jednog lekara). atička duhovitost i dosetljivost. priterati zemlji. atmijatrija. atlanticus) gorostasan. atman (ind. aeroplanom ili balonom na zemlju. atmidos para. atletski (grč. mor. typos oblik. ne popggovati. atmidijatrika (grč. ateramnija (grč. uzor) med. atički fini ukus u načinu mišljenja i izražavanja. pristanište. veoma snažan. nevešt. attentata crimina) pl. atmidometar (grč. priploviti obali. atentata krimina (lat. svedodžba. dosetljiv. athetesis) odbacivanje. stav. titan koji. a-theoretes) koji ne zna. rvač.atentator 84 atmidometar atitida (fr. ateraža (fr. geogr. attestatum) v. Atlant (grč. Atlantis) legendarne ostrvo koje je. atehnikos) neiskusan. ukidanje. attestari) potvrditi. po grčkoj mitologiji. v. attica. ateteza (grč. atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih grañanskih prava). životni dah. nepravilnost u razvoju neke bolesti. nespretan. atentator (nlat. neumešan. pršljen-nosač. pristati. atehničan (grč. Atlas) mit.) med. attikismos) atički način govora. napasti. tanan. duhovit. atimazo) lišiti (ili: li-šavati) časti. atlete (grč. plivanje. atika (nlat. atest. hodanje. pa potonulo u more. držanje tela. izvršiti zločinački pokušaj. atletske igreboračke igre. atticus) svojstven atičkom duhu. nevičan čemu. ital. atipija (grč. metron mera) sprava za merenje količine isparavanja vode. položaj. attestari posvedočiti) pismena potvrda. atimirati (grč.: duša. ležalo u Atlantskom okeanu. sjajna svilena tkanina. pristan. v. atestacija (lat. pokušani ali neizvršeni zločini. a koje se i danas u celom svetu mnogo neguju po utvrñenim meñunarodnim pravilima. atmis. dizanje tereta i natezanje konopca. atički (lat. atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno. teramnos tvrd) med. atehnija (grč. prav. a-. atterage) mor. a gesta t. stubovi u čovečjem obliku koji drže opšivnicu. obali. attestatio) overavanje. »tipičan (grč. skakanje i dr. atmis. atestat (nlat. i bilo „veće nego Azija i Lidija zajedno". athletike) skup viteških narodnih igara. lišiti koga grañanskih prava. otuda koji pripada Zap. laka atletika trčanje. koji odstupa od utvrñenog obrasca. izdati svedodžbu. attentare) pokušati nešto protiv koga ili čega. Africi. priteri-vanje obali. v. po Platonu. poništaj. najunutar-njija suština ličnosti ili stvari uopšte. rñava probava. veoma jak i lepo razvijen čovek. athletes) takmičar na javnim gimnastičkim utakmicama kod starih Grka i Rimljana. Atlas) mit. svedodžba. atestirati (lat. pravo ja. karakteristične odlike starog atičkog grañevinskog stila. aterirati (fr. atterir) avij. attentator) onaj koji pokuša da protivpravno udari na život. mesto pristajanja. atička so duhovit i fini način izražavanja. čovek koji se bavi atle-tikom. pesničenje. nazvan po džinu Atlasu koji. duša. knjiga sa geografskim kartama svih delova sveta. attitude. a-. atlantski (lat. atletika (grč. proglašenje nevažećim. drži na svojim plećima kuglu zemaljsku. Atlas. attique) ark. neupućen. ateoretičan (grč. znat. potvrdu. bacanje. zapadnoafrički. naročito: ukrašavanje grañevina stubovima. pristajanje. atterrissage) avij. Atlantic) Atlantski okean. atehnfa) neumešnost. nasrnuti na tuñe pravo. atmidijatrija (grč. čast ili imovinu nekoga. napadati. ponašanje. pismena potvrda. v. borac. atila kratak konjički ogrtač opšiven gajtanima. naročito na olimpijskim i drugim igrama. u baletu: stav na jednoj nozi. posvedočiti. koji pripada planini Atlasu. prezirati. velik i snažan. poništavanje. atlas (grč. u indijskoj fil. spustiti se avionom. trg. planina u severozapadnoj Africi. po verovanju starih Grka. stva. nerazumevanje neke umetnosti ili veštine. koje su mnogo negovali još i stari Grci. drži na svojim plećima nebesni svod (Atlant). nazvan po imenu hunskog kralja Atile. atlanti (grč. divov-ski. sime. Atlas (grč. Atlantik ' (eng. aticizam (grč. neve-štost. fig. spuštanje avionom. teška atletika rvanje. svedočanstvo. adijater-man. overi-ti. thermaino) fiz. ia-treia lečenje) med. atest (lat. Atlantida (grč. aterman (grč. aeroplanom ili balonom na zemlju. prvi vrat-ni pršljen. uglañen.) neuredan. tj. nepravilan.

odnos atomske težine prema gustoći. nenaglašena reč. atmosfera (grč. atomizirati (grč. atto di cadenza) muz. atomologija (grč. završetak muzičkog komada.atmidoskop 85 atraktoran druge oblike. atomistika. atmos. sphaira. malaksalost. atmos. fig. nesposobnost rañanja. malaksao. slab.) koji se tiče atoma. supr. a-tokos koji ne raña. lat. ono se sastoji iz progona i neutrona. tj. fiz. atonija (grč.) fig. prstenastog oblika. žućkasti kristali gorka ukusa. troposfera. slabost tela. koja su postala usled naslojavanja korala. sneg. atomističar (grč. volumen zapremine) fiz. grad itd. nenaglašenost. o najsitnijim delićima iz kojih su tela sastavljena. facere činiti) med. up. atraktibilitet (nlat. rasparčava™. atocija (grč. atomistika (grč.) fil. ato (ital. attractivus) privlačan. iatreia lečenje) ned. agonija (grč.) bezglasan. crna. atmosphaerilia) pl. atoksičan (grč. tehnička atmosfera oz-n2aču je p ritisak jed n o g k ilo gra ma n a 1 st . u takvim zbivanjima to cepanje dovodi do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija). fig. atra tamna. sphaira. sphaira) koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču Zemlje. atoli (mal. pojava. bojažljivost. a-. toxikos otrovan) koji ne sadrži u sebi otrova. sphaira lopta) vazdušni omotač. atmosferski vazduh obični vazduh koji udišemo. protivrečnost. logia) nauka o isparavanju. atmosferilije (nlat. savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da predstavlja složen sistem. atrabilitas) med. atomski (grč. nlat. nepriličnost. žutica. nauka o atomima. nenaglašen. atmijatrija (grč. niska ostrvca. kadencom. veoma sićušna stvar. ato di kaden-ca (ital.) dolazi do cepanja (deziitegraci-je) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u . primamljiv. čin. a strane im padaju strmo ka morskom dnu. sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantu-ma oko njega kreću. što iznosi oko 1. atmosferski (grč. atomvolum (grč. atom (grč. fenilhinolin-karbonska kiselina. up. gram.) fig. uspavlji-vanje. razdvajanje u sitne delove. neplodnost. neobičan. atocije (nlat. alfa-čestica.033 kg na 1 st . u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna. med. attractibilitas) privlačljivost. atopia) nepristojnost. atmidoskop (grč. jezgro ima isto tako složen sistem. čep. padavine: kiša. atmis. skopeo gledam) v. razdvajati u sitne delove. logia) fiz. gram. atmos. upotrebljava se kod oboljenja zglobova. jalov) med. atom. koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i elektrona koji se. omlitavljenje. mlitavost. najsitniji delić nečega. up. neplodan. at-mijatrika. atmos. atomologija. graphia) opisivanje (ili: opis) atmosfere. veoma sitan. parnih kupatila. up.) fiz. atomizacija (grč. v. atmos. atokija. sredstva koja čine nesposobnim za rañanje. atmidijatrija.000 km debljine. privlačnost. atmidometar. rasparčavanje. v. primamljivost. fiz. 2. fig. attractibilis) privlačljiv. atraktibilan (nlat. atomos nedeljiv) 1. i po kome se sve što postoji osniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata. klonulost. nepriličan. atmologija (grč. atmis. atocia) pl. reumatizma i dr. logia) nauka o atmosferskim pojavama. atmosferografija (grč. attractorius) privlačan. atmometar (grč. neotrovan. atomos. atopos) koji nije na pravom mestu. sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. o pretvaranju vode u paru. atocija. kukavičluk. umoran. atoničan (grč. atomska bomba bomba čije strahovito razorno dejstvo počiva na cepanju atomskog jezgra urana (izotopa 235 ili 233) ili plutonijuma 239 pri čemu se oslobaña ogromna količina energije (nuklearna energija). nedeljiv. elektricitet. atmosferski pritisak dolazi od težine vazduha. atopičan (grč. naročito komada za pevanje. atto) poz. hevisajd. lečenje pomoću pare. mislilo da je nedeljiv.: repulzivan. bilis žuč. deutrona. atolmia) strašljivost. atonifikacija (grč. a u praksi te dve atmosfera znače isto. atom. vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire se do 3. atrabilitet (lat. metron mera) v. atonia) bezglasnost. atmosferologija (grč. primamljiv. stratosfera. mlitav. klonuo. agonija (grč. atmos. atomos. lečenje inhalacijom. Pri sudaru vrlo brzih delića (protona. pristalica atomizma. atolmija (grč. atonon (grč. lat. fizičke atmosfera pritisak koji vrši živin stub visine 76 st na 0°S na morskom nivou geografske širine 45° 2 na lem 2 . učenje po kome su sve stvari sastavljene od izolovanih elemenata (atoma). up. elementa za koji se. neutrona i dr.) kol. atonos olabavljen. atmosferski elektricitet v. atokos) ned. atmidometar. atraktoran (nlat. atofai hedg. atomska masa fiz. sve do početka XX veka. atonon) gram. broj koji kazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodonika. najmanji delić hem.) filozof. atraktivan (nlat. atomizam (grč.

auge sjaj. mir. mekani otok zgloba. atrij(-um) (nlat. auguriozan (nlat. atronin (grč. kralj u Elidi. ojedenost kože. volina itd. sredstva za izvlačenje. sraslost zadnjič-nih ili spolnih delova. atremograf (grč. nedostatak prirodnog otvora. sastoji se iz silicija. tome sečenje) med. pojačati. stvar koja privlači. u kojoj je bilo 3. tumač znamenja. reč koja bliže odreñuje neku imenicu. kod grčkih i staroindijskih glagola. vinika (veoma otrovna biljka). atrofičav (grč. bitna. ne uzrujavam se. čiju je štalu. prorok. paskvica. gatar. povećanje. augmentare) umnožiti. pojačavati. Augeias) mit. fr. uvećanje. trenje. ponajviše kao sasto-jak vulkanskih stena. obeležje. augere) v. atropos) hem. gram. augurij(-um) (lat. ath. augurirati (lat. med. gram. atropa (grč. primamljivati. predsrñe. cacynieH. attribuere pridava-ti. up. nepokretan. melemi (npr. up. pripisivati) svojstvo.: repulzija. naslućivati. auguriozan. umnožavanje. ojedanje. atrium mortis) predsoblje smrti. pod adh-. dodati. umnožavati. augmentativum) gram. bezdlačnost. čvrstina. med. nadležnost. umnožavanje. piroksen. nemilost. sasušivanje. dlaka. osmi mesec u godini. atrocitet (lat. mršavost) usled slabe ishrane. — 14. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa (upotrebljava se mnogo u medicini kod nekih stomačnih. augmentum) povećanje. atrezija (grč. auguralan (lat. prednji deo hrama. kosa) med. atrotomija (grč. miran) miran. pogoršanje bolesti. atropos neotklonjiv. surovost. e. e. srčano pret-komorje. augmentativ (nlat. a. glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije čovečjem saznanju pristupačna su samo dva: prostornost 'i mišljenje. zrak) min. attributum. 31. attritio) med. auguriosus) v. npr. npr. predskazivati. grapho) sprava za sprečavanje grča pri pisanju. reč koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje jedne reči. oznaka.: kontricija). attrahere) privlačiti. dodavanje. atribut (lat. a-. koja izvlače gnoj).). augurare) gatati (ili: proricati) po letu. predznak.v. predskazivački. attrahentia) med. august (lat. zabava. attributivus) koji se odnosi na atribut. atrofija (grč. obrazuju prošla vremena. augnt (grč. augurium) proricanje budućnosti po letu ptica. kataralnih. augural) proročki. privlačan predmet. pojačavanje. n.000 grla stoke i koja nije nikako čišćena ZO godina. svire-post. npr. atrihičan (grč. očnih i spazmodičnih oboljenja). atrahirati (lat. thrix dlaka. kopnjenje. nedostatak kose. augustus uzvišen) 1. cenu. odlučnost. neustrašivost) mirnoća. atremija (grč. znamenje. augmentacija (lat. po Spinozi). auguralis. trajna osobina nečega. slutiti. atrophia) zakržljalost (ili: slabost. augmentirati. suv. (za razliku od deminutiva. nepomičan. dodatak. povećati. atrepsija (grč. kakvo ća. strahota. avi-gur) rimski sveštenik koji je po letu i graji ptica tumačio i proricao šta će se dogoditi. . auguralan. zanimljivost. dlaka. Her-kulo očistio za jedan dan. beladona. predskazi-vanje. tih. počasno ime rimskih careva. attrium) predsoblje u starorimskoj kući. slab. atrofima (grč. pravo. otok) med. povišavati. augirati. attributio) davanje (ili: u stupanje) ono što nekome pripada. otuda: Augijeva štala mučan i neprijatan posao oko dovoñenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano. broju i graji ptica. atrahencije (lat.) koji nema kose. atricija (lat. magne-zija. prividno kajanje. uzajamno privlačenje. pre n. atremeo ne dršćem. augmentirati (lat. supr. koji umanjuje i slabi osnovno značenje. gvožña i kreča. phyma izraštaj. avgust. bledozelen dragi kamen. neumitan) vot. astmatič-nih. augirati (lat. arthron zglob. mesec žetve. velebilje. predznaci (ili: vesnici) smrti. fil. atremia nepokretnost. Augije (grč. koji se ne koleba. povećava™. atribucija (lat. strogost. koji vrši službu atributa. privlačna sila. atrihija (grč. kolovoz. znamenitost. sušenje. pogañač. ima 31 dan (nazvan po rimskom imperatoru Ceza-ru Oktavijanu Augustu. atrocitas) grozota. kurjača. atrofija. pouzdanost. znak. dodavati. predmetak pomoću koga se. kućetina. arthron zglob. predskazivač. trophe hrana) zakržljao. augur. a-. mir. a-. atributivan (nlat. bezdlačan. 2. atro-fija kod odojčadi. užas. prirapggaj.atrakciJa 86 august atrakcija (lat. trepho hranim) med. augur (lat. atrijum mortis (lat. atremičan (grč.ne. pojačanje. operativne otvaranje zgloba. uvećavanje. dvorana za primanje posetilaca. augmentatio) umnoženje. dodatak. loviti ca. attractio privlačenje) privlačnost. konjić). up. tresis bušenje) med. augment (lat. mršav. spoljašnja pogruženost samo zbog straha od kazne (supr. up. med. zove se i tirkiz. atremes koji ne dršće. fig.

auksanomstar (grč. naročito pozorišta. slušaoci. auctoritativus) v. aura popularne (lat. sudnica. frulaš. Smisao: niko ne može i ne sme biti osuñen pre nego što bude saslušan (osnovno sudsko načelo). laskanje. nebo. nuz. prostrana dvorana. audire čuti. auksin (grč. javna prodaja. auletes) svirač u frulu. svečana dvorana univerziteta. slušalac. audire čuti. Augustina. opernog pevača. audacitet (nlat. metod za ispitivanje sluha ili gluvoće pomoću naročito konstruisanog radio-aparata (audio-metra). pepevanje) čuz. sudija koji saslušava) vojni islednik. dvornice) dvorjan-stvo. pregalaštvo. aukcija (lat. metron mera) sprava koja beleži napredovanje u rastenju. aura (grč. slušalica za gluve. audacem forturia juvat) poet. audire čuti. kad čovek normalno čuje. audimutizam (lat. phone glas) med. de auditu) po čuvenju po rekla-kazala. sonometar. protivna strana. augustinijanizam teol. de auditu (lat. mutus nem) ned. auxsesis) ret. auleum (lat. up. aurarius) koji se tiče zlata. aukcionator (nlat. zasedanje. ko sme taj i uspeva. sudska sednica. uzvišen. ode pesma. audacem fortuna juvat (lat. javno nadmetanje. auditorij(-um) (lat. audion (lat. autoritativan. aukcionis lege (lat. auctionator) nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama. auktoritativan (nlat. augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz učenja sv.augustinizam 87 auratura a uzo (ital. ulagivanje. saslušanje. aura vitalis) životna snaga. aura vitalis (lat. audiometar (lat. pre no što će biti angažovan (vrsta prije-mnog ispita pred članovima uprave i stručnjacima). aulet (grč. učenje o milosti sledbenika sv. aule lat. autor. probio pevanje. držati licitaciju. audače (ital. auksilijarne trupe pomoćne trupe. javnim nadmetanjem. auleum) prostirka. srčane. aura) prijatan vazduh. onaj koji lakše pamti stvari koje je čuo nego one koje je pročitao ili video. audicija (lat. aulos frula. auctionis lege) putem javne prodaje. auns (eng. audientia) zvaničan prijem. auctor) v. auditivan (lat. nauka o pevanju uz pratnju frule. čujni. auxano umnožavam. aukseza (grč. auksilijarne knjige pomoćne trgovačke knjige. licitacija. auctor delicti) prav. ročište. prodavati najpovoljnijem ponuñaču. redovnom roku. hrabrost. med. aukcionirati (lat. probio sviranje. govorničko preuveličavanje i preterivanje. pevanje uz pratnju frule. baldahin.) muz. zavesa. mirisan. smelo. pomažući. auditio) čuvenje. aihapb uvećavam. javno prodavati. smelost. aulizam (lat. a uso) trg. ounce) v. auraran (lat. proba glumca. unca. slušni. auratura) pozlata. . audire slušati) elektronske cev koja služi za pojačavanje glasa i zvuka u prijemnom radio-aparatu. Augustina po kojem čovek može dobiti milosti tek kada u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadjača ljubav prema carstvu zemaljskom. po odobrenju (ili: sa pristankom) staratelja (ili: staraoca). auxiliaris) pomoćni. dvorski život i običaji. grč. audire čuti. metron mera) opt. auksilijarne mašine pomoćne mašine (na brodu). slušanje. organska materija koja deluje na rastenje biljnih ćelija. slušati. grč. tj. prodavati nad-metanjem. auditus (lat. auditor slušalac. pozlaći-vanje.. a ne može da govori. po običaju. audiometrija (lat. vinovnik krivičnog dela. plaćanje menice o normalnom. auletika (grč. aula) dvorište. tj. metron mera) med. saslušavanje. auratura (lat. auktoritate kuratoris (lat. sprava za odreñivanje stepena gluvoće neke osobe. audiatur et altera pars) neka se sasluša i druga. veličanstven (pridev rimskih cezara). porast (ili: napredovanje) bolesti. životni dah. prav. svirača i dr. auksilijaran (lat. auditus sluh) slušno čulo. aurum zlato. augustus) svet. auktor delikti (lat. zborio mesto. audijatur et altera pare (lat. up. audacitas) srčanost. vojni sudija. nlat. aulodija (grč. aula (grč. čuvenje. hrabro. zlatni. naročito biljaka. velika slušaonica. auxesis rast. prestupa. auksometar (grč. vrsta nemosti. augustus (lat. audijencija (lat. prijatan povetarac. carski. auleo sviram u frulu. učionice. sprava za odreñivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje. predvorje.) kec. auctio) trg. aulodika (grč. aura popularis) naklonost svetine (nestalna). aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati. hrabrome pomaže sreća. audifon (lat. grč. auctionari) trg. auletike) veština sviranja u frulu. auctoritate curatoris) prav. čulo sluha. auditivus) koji se tiče čujenja i sluha. pregaocu bog daje mahove. aula dvor. množenje) biol. osvećen. auditorium) slušaonica. augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti (kao za vreme rimskog cara Augusta). auditivni tip psih. ćilim. auditor (lat. audace) «uz. auktor (lat.

pfthekos majmun) fosilni čovekoliki majmun.. ispitivati šum pluća slušanjem. aurikula (lat. grč. auspeks (lat. proricati. auriga (lat. nezavisnost od spoljašnjih stvari. pigmentum) mm. auspiciosus) koji nagoveštava i predskazuje sreću. zadovoljstvo samim sobom. Austria) osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji. aurora) zora. pomoću stetoskopa. ital. fig. . znak. žuta boja koja se dobiva zagrevanjem fenola sa oksal-nom kiselinom i koncentrisanom sumpor-nom kiselinom. overiti. „ko rano rani dve sreće grabi". auris) lekar za uši. istodnevni. authadeia. aureola (lat. krug oko glave svetaca. auriskop (lat. australis južni. docnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku. augur. trg. odličan. auricularis) koji se tiče uha ili je u vezi s uhom. authadia) samodopadanje. up. out) sp. zaštita. aureatus) zlatan. autos sam. minñuša. Aurora (lat. aurora.) samovlada. zlatan. auriscalpium) med. uvce. archo vladam) samovladar. uživanje u samom sebi. aureola tj. zadovoljstvo samim sobom. srećan početak. original. auskultator (lat. znat.aureatan aureatav (lat. sjaj. prisluškivati. grč. aurum. autevtikum (nlat. god. kod nogometa (fudbala) i tenisa: kad lopta iziñe van igrališta. okrilje. auri sacra fames) prokleta žeñ za novcem. avispicium posmatranje ptica proročica) predskazi-vanje po letu i grajanju izvesnih ptica kod Rimljana. auricula) uvence. auslaut (nem. auscultator) v. odvratna žudnja za zlatom. Aurora) mit. aurora muzis amika (lat. pithekos majmun) fosilni čovekoliki majmun. pod zaštitom. grč. steto-skopa. Austria. auriforman (nlat. aut — aut (lat.) ned. Australazija Indijski Arhipelag. authenticum) izvorno delo. lat. sub auspiciis) pod okriljem. veka do 1938. apsolutizam. auspicirati (lat. ili kada se lopta ne odbije pravilno ili odleti suviše daleko. 88 autentificirati auspiciozan (nlat. kraj reči. aurum) zlatovit. vrhovna uprava i zapovedništvo. auscultare) slušati. musis amica) zora je prijateljica muza. sposobnost jedne zemlje da se izdržava samo svojim sredstvima. auskultirati (lat. auskultant. samodrštvo. despot. skopeo) med. autarhija (grč. autevtike (nlat. slava. sub austt-cčjus (lat. up. auster južni vetar. prvobitni. istok. udesiti. australopitek (lat. autadija (grč. sogopa) svetli venac. auripunktura (nlat. sreća. aurozan (lat. pod pokroviteljstvom. auripigment (lat. aurikularan (nlat. auspicij(um) (lat. kašiči-ca za uvo. auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana. prav. znamenje. emera dan) med. završni glas. fil. austrofobija (nlat. samostalnost. facere) potvrditi. aurum) zlato. apsolutist. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana. ideal starih kiničara i stoičara po kome je stoički mudrac „dovoljan sam sebi". vlast. sprava (ili: ogledalo) za pregled uva. u obliku uva. jutarnji časovi vrede zlata za umni rad. aut (eng. autentikum. o. prav. aurum (lat. lek koji dejstvuje već onoga dana kad se upotrebi. auriformis) uvast. auskultant (lat. aurist(a) (lat. aurin (lat. originalni spis ili dokumenat. bilo samim uvom ili pomoću naročite slušalice. austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim problemima koja su se formirala u Socijaldemokratskoj partiji Austrije u periodu od kraja 19. autos sam. med. auripunctura) ned. pomoćni sudija bez prava glasa. auskultator. auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica. autarh (grč. manteia) proricanje (ili: gatanje) po du-vanju vetra. iskititi. aut — aut) ili — ili. up. aurora (lat. pokrovitelj. zaštitnik. auri sakra fames (lat. auskultacija (lat. autemeron (grč. bez uvoza sa strane. koji prolazi još istog dana. Auslaut) lingv. australis južni. auriga) kočijaš. tj. samodržac. phobos) mržnja na Austriju. pa je protivnički igrač ubacuje obema rukama (u fudbalu). koji sadrži u sebi zlata. autarkija (grč. velik ugled. autarkeia) dovoljnost samom sebi. authentikos pouzdan. ausštafirati (nem. auriskalpijum (1. ušna školjka. auscultatio) ned. aus iz. kad je s nacističkom okupacijom partija prestala da postoji kao organizacija. stoffa materija) opremiti. žut ili crven mineral arsenov sulfid. australopitek (lat. živeo u pliocenu. osluškivanje. namestiti (stan). te se zbog toga isključuje iz igre (u tenisu). autentificirati (grč. auspicium. ušni. kao uvo. početnik. auscultans) slušalac. sudski pripravnik. austrijacizam (nlat. moć. autemeran (grč. fig. deo uva za vešanje obodaca. bubanjsku opnu. auris uho. ispitivanje šumova unutrašnjih delova kod bolesnika. spoljašnje uvo. jutarnje rumenilo. austromantija (lat. up. astr. ubod u bubnu. „Vozar" (sazvežñe). authentica) pl. aigšp zlato) hen.

auto-de-fe) v. autografomanija (grč. pravovažnost. auto-dres (grč. autogram. ital. autobiografija (grč. umnožavati. graphein pisati) izraditi pomoću kopiranja. autodefe (šp. autos. autodafe. putem razumne volje. autos. autoinfekcija (grč. umnožiti. autogamija (grč. fr. autos. autodikija (grč.) uobičajena skraćenica za automobil. autodidaksija (grč. nasuprot poslovanju i učešću u životu spoljaššeg sveta. gignomai rañam) biol. izvršenje inkvizicijske presude. kata-luo drešim. autobus (grč. autos. autos. pri čemu telo služi samo kao zamena drugog seksualnog oojek-ta. izvestan. čiji je glavni sastav naročit vodoravni vijak (helisa) koji se obrće pod pritiskom vetra. autožir (grč. autos. autentičnost (grč. istinit. auto (grč. up. oboljenje od zaraznih klica koje su se već nalazile u organizmu čovekovu i došle u mogućnost da izazovu bolest. autodinamičan (grč. autograf (grč. autobaza (grč.) predmetak u složenicama sa značenjem: sam. samooploñivanje kod biljaka. autographon) reč ili spis koje je izvesna osoba svojeručno napisala. autos. književni rod u kome pisac opisuje svoj život.(grč. odrešim) hem pojava da neki proizvod koji se stvara pri nekoj reakcija ubrzava sam proces te reakcije. lat. graphia) veština umnožavanja rukopisa. lat. autodeterminizam (grč. proučavam) samouštvo. poznavanje samog sebe. sam sobom. autos. nepatvorenost. autos. dress) odelo za automobiliste. autos sam) psih. autos. sag. svojeručan potpis. autoerotizam (grč. nezavisnost od drugih. fr. pisac autobio-grafije. bilo da priča samo svoje doživljaje. autos. graphikos) svojeručan.) samostalnost. radi što boljeg prikazivanja svoje ličnosti. stena). spravljena od klica koje su uzete od samog bolesnika. eng. autografski (grč. gyros krug. o samoodrećivanju delanja i htenja putem zakonitosti koja je u našoj svesti. autizam (grč. autokefalnost (grč. autos. in) med. samooprašivanje. razmekšavanje organskog tkiva. bios život. kod koga je sopstveno telo krajnji seksu-alni cilj). didakso. saggo kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba. odrediti) fil. autos-didaktos) samouk. nezavisan. svečano spaljivanje jereti-ka. autograf. eros ljubav) psih. autodrom (grč. eng.) samoživotopis. v. autodefe. auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekoga da sam sebi sudi.: alogen. autogramma) v. autogram (grč. autos. nlat. omnibus. naročito u crkvenom pogledu. trovanje usled nagomilavanja materije koja se prirodno stvara u organizmu i izdvaja iz njega. izvorni. actus fidei) jeretički sud. ili da. grapho. anorganske materije: proizvoñenje živih bića veštačkim putem. goal) sp u fudbalu: gol koji igrač nepažnjom ili slučajno da svom sopstvenom timu. dromos put) automobilske trkalište. autokar (grč. umnožavanje rukopisa (sa kamena ili metalne ploče). samovarenje. nepatvoren. lat. verodostojnost. tj. omnibus svima) automobil-omnibus. lat. lat. koji je postao tame gde je i nañen (kamen. autentikos) istinitost. zadovoljenje erotičnih nagona pomoću svoga sopstvenog tela. supr. autos. verodostojan. pravovažan. autogen. mania) strast za prikupljanjem svojeručnih potpisa i rukopisa velikih i čuvenih ljudi. gennao rañam) fkziol koji se sam poraña. kephale glava) samostalan. autos. računa se u korist protivnika. toxikon. autokefalan (grč. autografirati (grč. autćs. din. autokataliza (grč. grapho pišem) samoživotopisac. autos. ličnosti i ideje. autos. učenje o samodeterminaciji. vaccina) med lekovita maja za ubrizgavanje. autos. digestio va-renje) fkziol. auto-da-fe. sam svoj. authentikćs) zakonit. autogonija (grč. autos. mašina za umnoža-vanje rukopisa. autogyre) ali/ vazduhoplov namenjen uspravnom penjanju i spuštanju. jak) koji dejstvuje sam od sebe. iznosi uslove pod kojima je živeo i radio. vežbalište (ili: put) za automobile. gnosis) samoispitivanje. autos. autointoksikacija (grč. pretežno razvijen fantastičko-sanjalački unutrašnji život. pod uticajem želudačnog soka. lat. autodigestija (grč. lat. autos. pravi. autobiograf (grč. eng. izrañen putem autodafe (port. garage) sklonište (ili: mesto za sklanjanje) automobila. posle smrti. clavis) fiz zatvoren sud čija se sadržina zagreva pod . autovakcina (grč. učim. svojeručno napisan. auto-garaža (grč. autognozija (grč. postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. autos sam. Jevreja i veštica u srednjem veku (naročito u Španiji). gamia) bog. autografskog mastila. samo-. autografija (grč autos. bezbožnika. autos. (grč. autogol (grč. autentičan (grč. autodidakt (grč. infectio zaraženje) med. izvornost.autentičan 89 autoklav kopiranja pomoću tzv. basis) prostor za smeštaj automobila. autoklav (grč. determi-nare opredeliti. autćs. autos. dynamikos moćan. auto. na koji onaj što vrši to zadovoljenje pri tom misli (za razliku od narcizma. autos.

hem. autoniktobatija (grč. koji sam od sebe radi. putovanje automobilom. auctor tvorac. samokret. koji nastaju usled neposrednog nadražaja jednog nervnog centra. lat. hirurških instrumenata i dr. mobilis) sve što se odnosi na grañenje automobila. već čisto fiziološkim uzrocima. automatika (grč. samostalnost. vladanje sobom. autos. automobilist(a) (grč. odnos prema samom sebi. autonomos) samoupravni. fil. med. autos. moć) samodržac. autos. auctor. autopsija). tvorevina. tako reći. autorisation) ovlašćenje. auto-riser) v. autos. autos. aparat koji automatski beleži nehotične pokrete. augere. autoportret (grč. autopatija (grč. lišiti samoradnje. automatski (grč. autos sam. kišobran. učenje da se radnja i kretanja životinja ne upravl>aju svešću. opsis gledanje. automatija. autoptes) očevidac. aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima. morfogeneza. Rembrant. Tici-jan. up. nomos zakon) samozakonodavstvo. motorni čamac. fr. pri čemu ne dolazi do truljenja. automatos koji se kreće sam od sebe. med. autonoman (grč. maomai. biće koje nema duše. autos. fr. neograničeni vladalac ili gospodar. pregled. fr. automatos) samokretan. autonomfa. fig. autorsko pravo isključivo pravo književnika. automatograf (grč. »nahomai protivreči™) protivrečnost sa samim sobom (u govoru. samokretljivost. autopt (grč. . kritike) samokritika. viñenje) 1. slika. autosomnambulizam. lat. aparat za sterilizaciju lekova. autokratizam (grč. Papinov lonac.) u gospodarstvu neograni-čen. za razliku od slikovitog. autolitotom (grč. fr. naučnog ili umetničkog dela. koji se upravlja i živi po svojim sopstvenim zakonima.) onaj koji tera automobil. autos sam. v. koji radi bez učešća svoje volje i razuma. sopstvenim očima. autokritika (grč. autos. vaga. go-spodarenje razuma nad čulima. umetnika. Tintoreto i dr. putem otvaranja i pregleda leša (ua.. automobilizam (grč.. koji radi automobile. gledanje (ili viñenje) svojim (ili roñenim) očima. autopadeia) sopstveno osećanje. portrait slika ličnosti) um. automacija. samokretanje. maomai tražiti žudeti) fiz. med. fil. tj. automatizam (grč. autos. 1ub rastvaram) samorastvaranje. mišljenju i pisanju).) v. pokoravanje svojim vlastitim zakonima (suprotno: heteronomija). autorizovati. lat. lično iskustvo. životinja (kod Dekarta). baino idem) med. autos. logia) ret. glu-pak. autologaja (grč. postupaka. auto. autoliza (grč. samovladar. prevoñenje i umnožavanje njihovih dela). samostalnost. samodrštvo. grapho) pskh.) neograničena vladavina. automatikos koji se kreće sam od sebe) naučno-tehnička disciplina koja proučava sisteme za regulisanje i upravljanje tehnološkim procesima. samo gledanje. autos sam. koji se bavi automobilom kao sportom. autorizirati (lat. vegetativni živčani sistem. besvesnik. mahinalan. automatizacija v. odobrenje. auctor tvorac. pascho iskusim. automat (grč. začetnik. automatos) nauka o samokretanju. 2.autokrat(a) pritiskom većim od atmosferskog. vladanje samim sobom. na osnovu ličnog posmatranja. automatizam. kola koja se kreću pomoću motora kojeg pokreću benzin. fr. sprava koja.. samodržački. za čoveka: onaj koji liči na stvar. jedan od načina postajanja biljnog i životinjskog oblika. mehanički. tvorac nekog književ-nog. samostalan. autoptički (grč. teranje automobila. autos. autonomija (grč. pro-nalazača da mogu moralno i ekonomski iskorišćavaš svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivane. sama sobom razbija kamen u mokraćnom mehuru (u bešici). auteur) pisac. odobravanje. učiniti da neko radi kao automat. automobilski sport. politička nezavisnost. automobil (grč. ovlašćivanje. samouprava. autopsija (grč. automatija v. 90 autorizirati automacija (grč. pokretljiv) kola koja se tobože sama kreću. mobilis pokretan. pronalazač. autokrat(a) (grč. naučenjaka. up. sistem apsolutističke vladavine. skulptura ili crtež na kome je umetnik izradio sam sebe. puh. kratos vlast. ocenjivanje samoga sebe. rastvaran>e i fermentativ-no razlaganje mrtvih životinjskih tkiva. autos. otvaranje ili rase-canje leša da bi se utvrdio uzrok smrti. h'thos kamen. pristalica samozakonodavstva. puška. tj. npr. bezvoljnik.) pristalica samouprave. nafta ili elektricitet. autokratija (grč. nyktos noć.). nož. autonomist(a) (grč. automatos koji se kreće sam od sebe) tehnika upravljanja i regulisanja proizvodnog procesa automatima. auto-put v. autor (lat. autonomni nervni sistem v. ocenjivanje svojih sopstvenih spisa. automatiser) pretvoriti u mašinu. autos sam. autokratski (grč. slobodan. (Najpoznatiji: Rafael. na osnovu viñenja svojim ili roñenim očima. automatizirati (grč. morphe oblik) biol. autos. lično posmatranje. stvarni govor. autokratizam. auto-strada. vutomorfoza (grč. automatski pokreti pskh nehotični i nesvesni pokreti. auktor. up. zvekan.) pril. automahija (grč. temno sečem) med. autorizacija (lat. up.

pravna). mršavljenje usled šećerne bolesti. ned. sadržaji svesti koji se pojavljuju putem autohipnoze. autohirija (grč. thećs bog) obožavanje samoga sebe. svojstvo svih hloro-filnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu ishranjivati i izgra-ćivati isključivo iz anorganskih je-dinjenja sredine u kojoj žive. autćs. neuslovljenost. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. up. lat. autos. sticanje pogrešnog. tj. autofonija (grč.. kad gušter žrtvuje svoj rep. . lat. autohirija. phagefn jesti) ned. phonos ubistvo) 1. autotelija (grč. države bile: Musolinijeva fašistička Italija i Hitlerove nacistička Nemačka. lat. 2. pozvan. alotro-fija. opunomoćiti. rotatio okretanje) samookretanje. lečenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno posle vañenja iz vene. hemigrafija. autoteizam (grč. starosedelac uroćenik. autćs. trophe hrana) koji sam sebe hrani. lečenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika. auctor. autos sam. ugled. autos. autoritativan (lat. autohipnoza (grč. autotipija (grč. autoniktobatija. kod zapušenosti ušne trube (Eustahijeve) ili spoljnjeg ušnog kanala: osećaj kao da nam naš sopstveni glas odjekuje glasnije i zvonkije baš u zapušenom uvu. autocheiria) dizanje ruke na sama sebe. nadahnuta koga čim) samouplivisanje. hipnoza. npr. therapeia lečenje) ned. haima krv. autćs sam. autohton (grč. autosugestija (grč. merodavan. autos. stabilis čvrst. therapeia) med. autćs. samolečenje. autos. autos. autotomija (grč. supr. autoritet (lat.) jedan od najvažnijih pronalazaka u oblasti grafike: prenošenje slika urezivanjem u cink ili drvo. autohorija (grč. auto-teles nezavisan) samostalnost. autorizovan prevod. ital. samoobrtanje. auto-strada (grč. autoritativni država nedemo-kratsko državno ureñenje kod koga se vlada po principu vojne discipline. samoubećivanje. ljubav prema samom sebi. nepomičan) fiz. autohemoterapija (grč. tj. prvi otisak. autćs. priznat stručnjak. od vrha prstiju. npr. suggerere uli-ti kome što u glavu. autorotacija (grč. autos sam. npr. uticanje na samoga sebe. autoshedijastički (grč. autotrofija (grč. tvorac. je to rekao". autćs. autos efa (grč. koji hoće i može da nametne svoju volju ili mišljenje. autoskopija (grč. formula kojom su pitagorej-ci rešavali svaki spor koji bi se meću njima pojavio usled razlike u mišljenju o nekom pitanju. autos. autofizioterapija (grč. neograničenost. nametnutog suda na osnovu sopstvenih pogrešnih predstava. priznata veličina (u nekoj struci). rezati) pojava koja se često može videti kod nekih životinja. obrtanje krila oko vertikalne ose. strada drum) moderno izrañen drum za automobile. čak kad su i pogrešna. therapeia lečenje) med. automatsko održavanje stabilnosti. autopsija. autoschediazo bez pripreme učinim) bez pripreme. autotrofne biljke bog. autotrofan (grč. začet-nik) koji se osniva na autoritetu. physis priroda.autorizovati 91 autohton autorizovati (lat. improvizirano. sama od sebe nastala magnetična budnoća za vreme spavanja. auctoritas ugled. odobri-ti. fr. novija fak-similna izdanja. serum) ned. rasprostirem se) bog. autotip (grč. uticaj. autosomnambulizam (grč. fr. phone glas) 2. kod velikog gubitka krvi: potiskivanje krvi iz perifernih delova tela (ruku. lat. autofonija (grč. heterotrofija. osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnosti po život. pozivajući se na autoritet učitelja. jedenje samog sebe. v. autćs. autotransfuzija (grč. pod heterotrofai. therapefa. autos. vrši se na taj način što se ruke i noge dignu uspravno. somnus san. autćs sam. nadležan. smatranje sebe samoga bogom. Pitagora. moralna. nogu) u srce i mozak u slučaju kada u srce i mozak ne dolazi krvi koliko je potrebno. autoseroterapija (grč. autos. autćs. autćs sam. hypnco uspavam) dovoćenje (ili: uspavljivanje) samoga sebe u hipnotično stanje. omotaju elastičnim vrpcama. autos. zaljubljenost u samog sebe. npr. autofagija (grč. jer je održavanje reda važnije od suzbijanja po-grešnosti. up. philia naklonost. choreo idem. v. lat. pa se. takve su. zakon koji je na snazi. tome seći.) ovlastiti. typos otisak) pojedinačni otisci spisa nekoga ranijeg pisca otisnuti još za njegova života. epha) „on. nadmoćnost (duhovna. autofnlija (grč. ambulare hodam) med. he-mitipija. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. prevod nekog književnog ili naučnog dela sa dopuštenjem njegovog pisca. autoterapija (grč. kod akrobatskog leta „kovit". skopeo gledam) v.) biol. psih. ugledan. autć-chthon) prastanovnik. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke. lat. transfusio pretek) ned. i njihovo umnožavanje. autostabilnost (grč. up. sa autoritetom odozgo i sa poslušnošću odozdo: nareñenjima voñstva mora se bezuslovno pokoravati. kod zapaljenja plućne maramice itd. samoubistvo. autoritš) 1. zakonita vlast.. autos. autorotacija krila aaij. na brzu ruku. ljubav) samoljublje.

skraćivanje početka. prijatno. aphe dodirivanje. afel(ijum) grč. koji se bavi prljavim poslovima. lingv. uzbudljivo. afetuozisimo. poklon i sl. skidanje) gram. autohtonija (grč. a-. onaj koji je daleko od čega. afgani novčana jedinica Avganistana (1 afgani=100 pula). i afilijacija (nlat. strasnost. prostota. samobitan. bolesna smanjenost sposobnosti govora usled zaboravljanja pojedinih reči ili celih vrsta reči. afeza (eng. afakičan. toplo. neupućen čovek. zamršena stvar. na koga zbog toga niko ne računa. samoniklost. affixum) gram. afamirati (fr. samobitnost. v. praviti se. ljubazan. prvi slog. traje obično samo kratko vreme i u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada svešću. affidavit) mor. gubljenje delova reči ili grupe reči u njihovom razvitku. psih. a-.) čovek koji boluje od afazi-je. afazičar (grč. afamiran. outsider) onaj koji je izvan čega. helios sunce) astr. starosedelaštvo. koji nije sposoban da izgovara pojedine reči. sukob. auf) predl. aphesis) lii™. ljubazno. affabile) muz. konj trkač nepoznatog porekla. afilantropija (grč. nego i ce svojim putem. veoma naklonjen. tužno. mržnja na ljude. koji je po strani. kla-dilac koji se kladi nasumce. affectare) biti izveštačen. velika naklonjenost. naše: podrug (jedan i po) od pol drugi. težak položaj. affaire d'honneur) stvar časti. iznenadno. afera (fr. affamer) mučiti (ili: moriti) glañu. affectio delovanje) osećaj-nost. čuvstven. mlatiti se. oset. veoma strasno. ačiti se. phakos sočivo) med. afeleja (grč. ili ne biti ništa. afefobija (grč. antropos čovek) nedostatak ljubavi prema j bližnjima. prenemagati se. primanje u neki red . nemoć (ili: nemogućnost) govora. bolno. prirodnost (u govoru). afektivan (nlat. svako uzbuñenje i promena u telesnom ili duševnom stanju. affectio delovanje) izveštačenost. tačka planetske ili kometske putanje u kojoj je ona najudaljenija od Sunca. bolestan strah od dodira. affiliatio) usvojenje. ukla-njanje suvišnog ili onesposobljenog dela čovečjeg tela. afidavit (lat. naročito na račun države. afek(a)t (lat. auf (nem. nešto veliko. aut Caesar. affectio uticanje) naklonost. dirljivo. na.. ganutljivo. fig. aphairesis oduzimanje. npr. arap. samonikao. jednostavnost. aphaneia) glupost.autohtoni 92 afilijacija autohtoni (grč. gubitak sposobnosti izgovaranja glasova sa čuvanjem predstave o njihovom značenju. up. affigere pričvrstiti. usiljenost. starosedelački. skraći-vanje jedne reči time što joj se izostavi početak. tj. up. afanato (ital. koještarije. posao. med. aficiranje. afagija (grč. uzbuñenje. auto-chthon) prastanovništvo. affanato) muz. affectivus) uzbudljiv. afiksacija (lat. phobos strah) med. afanija (grč. afficere uplivisati na nekoga ili nešto) psih. aphe dodirivanje) lingv. affaire) stvar. aferaš (fr. mlaćenje. strasno. prvo slovo. vrlo osećajno. parnica. afine (lat. a-. kod trka: konj koji nema nimalo izgleda na pobedu. hteti vešto prikazati nešto onakvim kakvo u stvari nije. čovek k JJI se ne osvrće na druge u životu. nedostatak očnog sočiva: up. affidatus) klevetnik. afetuozo (ital. svaki utisak na telo. vrlo jako osećanje koje većinom nailazi najednom. afemija (grč. affettuosissimo) muz. dvoboj. afer d-oner (fr. phagem jesti) med. afidat (lat. afekciona (afektivna) vrednost vrednost koju neka stvar ima za odreñeno lice ali ne za druge (porodična uspomena. pretvaranje. affec-tueux) usrdan. afektuozan (nlat. up. afektirati (lat. neprirodnost. aut nihil (lat. spor. affettuosissamente) muz. osnovi ili reči. affectuositas) usrdnost. med. afijun (stgrč. autsajder (eng..) onaj koji ima ili pravi afe-re. afektacija (lat. vazal. phasko govorim) med. affettuoso) muz. način na koji izražavanje osećanja prati psihička zbivanja. nežnost. tur. odanost. affectuosus. iskaz pod zakletvom o tovaru nekog broda. duševni pokret. osećaj. gore! ustaj! diži se! dižite se! na noge! diži! dižite! afabile (ital. kon afeto. usinovljenje. umiljato.) v. osetljiv. stanje raspoloženja. arb od. plašljivo. bolest. afazija (grč. apheleia) ret. afektivnost (lat. fr. uroñenički. phflos prijateljski. afetuozisimo (ital. uroñenipggvo. nemogućnost gutanja hrane. usiJ njenje. aut Cezar. dodatak korenu. prenemaganje. oboljenje. a-. sporna stvar. auto-chthonos) uroñen. ačenje. dodavanje afiksa korenima ili osnovama reči. afekcija (lat. afakija (grč. stanje razjare-nosti. obolelost. razjarenost. prikovati. afereza (grč. aut nihil) ili biti Cezar. supr perihel(ijum). zanemelost od užasa. osećajan. ljubav. neprijatan doživljaj: krupan dogañaj. afektuozitet (nlat. afion. srdačnost. affectus. pretvarati se.). afetuozisamente (ital.

up afrodizijazam. bratstvo ili društvo. srodnost. a-. affiche) oglas. imati pri ruci. pri-livanje. gram. v. aformacija (nlat. nagomilavanje. aflogistična lampa. affluentia) priticanje. aforizam (grč. Aphrodite. društvo. npr. sagorim) koji gori bez plamena. fig srodnost. afluksija (lat. affretando) muz. affuter) voj. top ili pušku pripremiti za paljbu. phone glas) ned. . aforistički (grč. log. uveriti. npr. potvrñivati. bolno. napraviti utisak. usvojiti nekoga za sina ili ćerku. oroñavanje. uobličiti. preterano razvijen spolni nagon.) uticati. phyllon list) bog. pokazni. muka. hen. afekcija. affigere priku-cati. afilirati (lat. složeni suglasnici. umnožavanje. afflitto) nuz. aflogističan (grč. radionica za prečišćavanje plemenitih ruda i dr. potvrda. odsečan. aficiranje (lat. afinitet (lat. affretoso) nuz. afrodizija (grč. nujno. bez čašičnog listića. nesreća. afluks. aphorismos) kratko i jezgrovito. afluencija (lat. afirmirati (lat. doterivanje. afresko v. Afrodita (grč. astr koji opisuje planetu Veneru. afyun. rastužiti. afretando. javna objava. draž. affirmatio) potvrñivanje. uzbuditi. bezglasnost. afrodizijazam (grč. afficere) v. afrikata (lat. poučna izreka. odlučan. morska gusenica. prikovati. affinage) profinjavaže. kon aflicione. up. aphrodisiazo sladim se ljubavlju) med. doj-miti se. afobija (grč. afrikavist naučnik koji se bavi prouča-vanjem afričkih jezika i književnosti. afretiranje (fr.) odvajanje zlata od srebra koncentrovanom sumpornom kiselinom. parenje. potvrda. ljupkost.afilirati 93 afroditski ili društvo. žalost. sličnost. affluxio) v. afirmativa (nlat. tur. obilnost. affirmativus) potvrdan. afinis (lat. afroditografski (grč. afrodizijaka (grč. iskaz dat pod zakletvom. arap. up. afretando (ital. bol. tvrñenja. neplašljivost. phlogizo zapalim. Aphrodite) mit. afrikanistika nauka koja proučava afričke jezike i književnost. afinaža (fr. potvrditi. oglas. nešto putem oglasa objaviti. afinerija (fr. koja kratko i veoma jasno izražava jednu misao. npr. afiniranje (fr. prilepljena (ili: prikovana) cedulja. afirmirati se uspeti održati se kao takav. pre^ čišćavanje. obljuba. a-. prečišćavati. ucveljenost. ubrzavajući. afflictio) utučenost. šurak. afinirati (fr. zlato je skupoceno. priliv. pripremanje topova za pucanje. afluksija. zet. bratstvo. potvrñivanje. rastrubiti. udariti na sva zvona. aphrodisios ljubavni) pl sredstva za izazivanje spolnog nagona. potvrdan sud (S je R). afonija (grč. alfresko. nebojažljivost. težnja za sjedinjavanjem izmeñu dva hemijska elementa ili više njih. tužno. pridružiti. ljubavno uživanje.) ljubavni. grapho) koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi. koja se rodila iz morske pene (kod Rimljana: Venera). plemenitih ruda. stanjivanje. afyon) mak.. opijum. ljubavni bes. mudra. prijatelj. aphyllos. afirmativav (nlat. obilje. ta rafinerija. affutage) voj. glačanje. nameštanje topa na lafet. u jevrejskoj gramatici: grañenje ličnih oblika glagolskih dodavanjem skraćenih zameni-ca (aformativa). up. pre-čistiti. affinitas) srodstvo. affiliare) usiniti. oštrenje alata. affiner) prefiniti. stanji-ti. lat. tuga. affretement) kor. ljubavno ludilo. a-. affricare natrl>ati) pl. ganuti. aficirati (lat. afluks (lat. hol. v. afion (stgrč. affinerie) prečišćavaonica. neplodnost. affluxus) priticanje. družba. stepen lakoće kojom se dva razna elementa spajaju. a-. affinis) roñak po ženi. biti afitiran biti u pripravno-sti. tajno udruženje. nedaća. prikačiti) prilepiti (ili: prikovati) objavu. č. afiš (fr. afformatio. puške na kundak. jalovost. dremak. sve brže. lat. tast. phoros plodan. afoničan. profi-niti. gubljenje (ili: gubitak) glasa usled oboljenja mišića i živaca koji pokreću i zatežu glasne žice. rodan) ned. aflito (ital. afiličan (grč. združiti. afitirati (fr. ožalošćenost. affirmare) tvrditi. bez listova. afficher. c. ad forma-ge obrazovati. zakupnina. oplon. obilje. afrodizija. primiti nekoga u neki red. zakuplji-vanje lañe. afitirati (fr. aphorismos) kratka i u odreñenom obliku nekazana izreka. boginja ljubavi i lepote kod starih Grka. doterati. zbratimiti. fig. spolna ljubav. radionica gde se prave žice. navala čega. fig. dirnuti. aforija (grč. aflikcija (lat. affirmativa) potvrdno mišljenje. afroditski (grč. izo-bilje. graditi) grañenje novog oblika pridodavanjem. afretozo (ital. prijateljstvo (suprotno: kognacija). očistiti. afretozo.) med. jad. afirmacija (lat. napraviti lepšim. namestiti (ili: nameštati) top na lafet ili pušku na kundak. afitaža (fr. aphobia) neosećanje straha. afili-rana loža slobodnozidarska loža koja je ušla u sastav neke veće lože. u obliku izreke. sveza. npr. afirmati-van sud.

otuda: slabost. acera filologkka (nlat. ogorčen. acerban (lat. aceridi (grč. Ahitofel (hebr. pomračenje vida. koji nije u svoje vreme. aphros pena. reka žalosti u donjem. affunde) fari. fiz. acerra historica) zbirka odabranih istorijskih rasprava (kao naslov knjiga). akeridi. ahatizirati (grč. zatupelost. up. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja. afrosinija (grč. Docnije je ovim imenom nazvan i Večiti Juda. v. ahemav (grč. up. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želu-dačnog soka. lat. surov. up. aphrosyne) bezumlje. grubost. metron mera) sprava za merenje pritiska pene.) biol. opor. strogost. aphtha. koji ima afte na sluzokoži usne duplje. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrakova koji izaziva hemijske promene na nekom telu. malokrvnost. a-. buncanje u groznici. chroma boja. acerra thuraria) crkvena posuda u kojoj se drži tamjan. čalma. acervacija (lat. ahromatin (grč. surovost. ahmedija (arap. i to na peti. uvreda. chronos vreme) koji ne zavisi od vremena. fig. up. phthongos zvuk. a-. oskudica u vodi. najveći grčki junak u Trojanskom ratu. akesis) lečenje. a-. sa kalcedon-skim slojevima veoma poroznim. ahipnija (grč. opt. tako da mogu upijati boje. ahromazija (grč. svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta svetlosne zrake koji imaju hemijsko dejstvo. mana jednog čoveka. aholija (grč. Achilleus) mit. cheo sipam. aserra) kutija s tamjanom. med. acera turarija (lat. achronie) liti. achates) št. hydor voda) nedostatak vode. nego mora večito lutati.afrometar 94 aceridi afrometar (grč. chylcs sok) ned. ahipničan. glas. achromatos) bezbojan. a-. aphthai. ntis. med. acerra philologi-sa) zbirka filoloških rasprava. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji. acerbus) gorak. med. a-. akedija. up. acera (lat. sramota. chros koža. ton) gram. bezbojnost. oboljenje na sluzokoži usne duplje. podzemnom svetu. turban. nemanje sna. akezija. koinos zajednički. afte (grč. afunde (lat. bežučnost. after-diner (eng. potpuno slepilo za boje. bledilo. bezvodnost. ned. ahidrija (grč. Achaschverosch) starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa. a-. zbog čega su u trgovina-ma najčešće veštački obojeni. Ahasfer (hebr. sin Peleja i božice Tetide. dobar i mudar saveto-davac. ahilija (grč. a-. ahromatizam (grč. koji propušta (prelamanjem) belu (slože-nu) svetlost ne razlažući je u njene sa-stavnice boje (komponente). tj. pogoršanje. affundere. Ahil (grč. sprava za merenje vrenja. after-dinner) odmaranje odmah posle ručka. acervatio) nagomilavanje. aphthosus) mehurast. najjača nožna »sila koja se spušta od zadnjeg. besanica.) ime mudrog savetnika kralja Davida. ahromatizam. služi za nakit. a-. chemeia) fiz. aharistia) nezahvalnost. akenonoet. Keros vosak) pl. ahromazija. .). mesnatog dela gnjata (lista).) dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata. akromatin. do pete. strog. a-. koji u knjizi Jestirinoj igra izvesnu ulogu. oskudica u žuči. acerbacija (nlat. aftong (grč. Ahilova žila inat. Aheron) kit. ahemanzija (grč. up. ahronija (fr. orao vidim) med. ahromatičnim sočivima) čistoća boja. ogorčenje. nesposobnost razlikovanja boja. nlat. izraditi da izgleda kao ahat. Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen. chypnos san) med. farm. chroma boja) opt. Aherov (grč. ahlis (grč. aphtae) pl. donji svet. čovek koga je bog prokleo da ne može nikad umreti ni smiriti se. grub. nesavremen. aftezan (grč. ahromatičan (grč. acedija (grč. a-. otklanjanje boja. acerbitas) oporost. prema životu. na receptima: sipaj na to! aharistija (grč. sastoji se u tome što u želudačnom soku nema dovoljno sone kiseline i nekih fermenata. affronterie) javna pogrda. karneola i dr. acholos) med. ravnodušnost prema nekom dobru. achlys) tama. um) čovek bez zdravog čovečijeg razuma. affront) otvoren napad. mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona. besmislenost. bledilo. a-. afront (fr. chemeia) pr. acerbatio) zagorčanje. večernji. akedeia) duhovna tromost. gorčina. boja kože) med. acenonoet (grč. podzemni. noos razum. poništaj boja (ahromatičnim prizmama. melemi u masti u kojima nema voska. ahromatopsija (grč. koji se dešava uveče ili kad se spušta noć. acera historika (nlat. afronterija (fr. bezobrazna i drska prevara. acezija (grč. ahroničan (grč. dosuti) dosi-panje. slaba strana. tur. acerbitet (lat. bezvučni suglasnik. ahmediye) beli šal kojim se obavija fes. beli ili žućkasti mehurići sa crvenim rubom. afuzija (lat. up. magličaste mrlja na rožnjači oka.) opt. kadionica. affundere doliti. dolivanje. a-. ahrea (grč. vrsta dragog kamena. gomilanje. ahmadiyya. ahat (grč.

agi ta to) muz. acinosus) pupast. acetilen (lat. acetati (lat. anat. acetonemija (lat. acephalus. ocat. acetum) hem. sprava za merenje kiseline sirćeta. zglobna čaša. metron mera) hem. a. ljutina. aciniformav (nlat. acetoiurija (lat. acetum. grč. acidirati (nlat. žlezde. služi za dobivanje lakova i acetatne svile. očeličiti. soli sirćetne. acescere. 2. aciditet (nlat. acidus kiseo) koji podnosi kiselost. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetonskih tela. sklonost prokišnjavanju. acefalan (lat. acetil (lat. lek protiv žuljeva i bradavica. acetum (lat. sazvučanje ranije udarenog tona sa nared-nim glavnim tonom. metrfa) hem. acescentia) pl. ocatne kiseline. grč. aceton (lat. acetometar (lat.acerirati 95 anškovati acerirati (lat. acetate-star celuloze. grč. ašikovati (tur. acinozan. acidatio) hem. acstometrija (lat.) u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga. sasvim tačno. acetilenska lampa lampa u kojoj gori acetilen. acetum) hem. fr. grč. acid (lat. akephalos bezglav) u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni slog. acidifikacija (nlat. gasovit ugljovodo-nik S2N2. acidum. kyanos plav. acidere) hem. acescentia) hen. kiselina.) sirćetovit. grč. mineralna. pretvaranje u kiselinu. bezbojan i otrovan. grč. acefalija (lat. naročito kod šećerne bolesti. aceterin (lat. koji ima oblik zrna grožña. kon adžitacione. acetaldehid hen. jela i lekovi koji lako prokisnu. acetilceluloza (lat. acetum) farm. acidum. acidosis) med. acetičan (lat. proki-šljivost. ačakatura (ital. acidimetrijv (lat. acidum) hem. stapanje. radikal sirćetne (acetilne) kiseline. prisustvo acetona u mokraći. acetum. adžustamente (ital. koji sadrži sirće. acetum. aseg. nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju. naročito kod šećerne bolesti težeg oblika. adžitato (ital.) 1. acidofilan (lat. acetum. aggiustamente) muz. dirll-vo. sirćetno kiseo. acescencije (lat. okaliti. acidimetar (lat.ne. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata suva destilacija drveta (dime-tilni keton). uzburkano. npr. sredstvo. acidacija (nlat. kiseljak. tačno. acetum) hem. acetum) hen. acetoza (lat. asik) voditi ljubav. prisustvo acetona u krvi. ocat) pl. npr.) kojoj nedostaje naslov ili prve strane. upotrebljava se za osvetljenje. naročito kod šećerne bolesti. acinozan (lat. metron) sprava za merenje jačine kiseline. aciniformis) v. haima krv) med. acidoza (nlat. acetum) sirće. tronuto. asegeg) čeličiti. pretvoriti u kiselinu. grč. kiselost. lako isparljiva tečnost SN2SNO. uskišnjavanje. hen. acsscencija (nlat. upotrebljava se u proizvodnji veštačkih smola. aciditas) hen. ukiseliti. acetum sirće. takoñe: dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije. acetabulum) sud (ili: boca) za sirće. merenje jačine sirćeta. acijanoblepsija (grč. acidificatio) hem. bog. . blepein gledati) slepoća za plavu boju. kisela voda. stvaranje kiseline. hrane u želucu. metrfa) merenje jačine kiselina. nastaje destilacijom etil-alko-hola. Uron mokraća) med. acetabulum (nlat. acefalna se često zove i knjiga (ili zbornik i sl. acciaccatura) nuz. potpuno.

babuvizam socijalno-politička doktrine koju je osnovao veliki franc. bagasa (fr. pomoću motaka za merenje. baba otac. V=sniženi ton N. badava (tur.) vrata. fig. bagmak) hrom. bavela (ital. vrlo jevtino. Bav (lat. ð=bor. bagata) u taroku: prvi od 22. sprava za vañenje peska sa rečnog dna. baborak (češ. baždar) l. bagatelle. otpaci koji ostanu pri fabrikaci-ji šećera. ba-breton (fr. bas-bleu) plava čarapa. badavadisati (tur. . bagage. kantardžija. društvu je cilj da pojača i održi tu jednakost. Bi= bizmut. šljiva. babu (ind. bagdar. igračka. baggagium) prtljag. badem (tur. deda) otac. Bavius) v. kao skraćenica: b= bene. ða=barijum. stvari. arh. mulja. bedminton. Vavilon. babiola (fr. bavocher) praviti nečiste otiske.) besposlkčiti. nlat. ćopav. temelj. tačno izmeri i koja onda služi kao osno- . koještarija. Vso= banko. moreuz.) jaružariti. ološ. bedava) besplatno. bab (pere. geod. V. bavoche) nečist štamparski otisak. baza (grč. bagavata (ind. bezbožnost. taroka ili aduta. bavella. češka brza mazurka. bavoširati (fr. Babilon. ne obzirati se na . manguparija. bacdar od pere. nečista izrada. 2. hen. ne radeći ništa. lenstvo-vati. maslin-ki i dr. Bavius) ime dvojice rñavih pesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno kritikovali Horacijeve pesme. podnožje stuba. jevtina cena: mali i lak muzički komad. bagger) jaružar. pančaratra. kipa ili svoda. Bk= berklčjum. uzalud. radi isušivanja zemljišta. uzimati koga ili što suviše olako. prava linija duga više kilometara koja se. beatus. čistiti rečno korito od peska. bagatella) sitnica. Bavijus (lat. kanala i sl. fig. Bq = jedinica za merenje ra-dioaktivnosti. bager (hol. fig. podloga jedne stvari. detinjarija. tričarija. basis) osnova. motka) vrsta dugačkog tankog hleba. . baborok) omiljena češka narodna igra. baget (fr. badminton v. bas-breton) keltski dijalekat kojim se govori u Bretanji. babel (hebr. bagatela (fr. Btto= bruto. pere. revolucionar Fransoa Noel Babef (1760—1797): svaki čovek ima jednako pravo da zadovolji svoje potrebe i da uživa sva dobra prirode. uče-na gospa.) ne mariti za nekoga ili nešto. potcenjiva-ti. zabuna. Bavijus. poznato drvo i plod iz porodice kamenika. kom od grožña. potencije ili loga-ritma. sitnica. fiz. ba-ble (fr. kontrolor mera. osnova stepena. geom. nipodaštavati. po čemu je i na zvana. baždar) naplaćivač carine trošarinac. vajna spisateljka. mat. sit-narija. bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine. bagat. bagerovati (hol. carinik. meraču. bangav.B B. uzaman. baždarina (tur. naročito u upotrebi kao počasna titula visokog sveštenstva. razvrat. babel) nered. grad. pagat (ital. slične bagdadskim šalovima. izopačenost. bava) trg. badem) bog. baba-kan (pere. bagasse) isceñena šećerna trska.) indijska titula: gospodar. baba otac.) kraljev otac. knez. Vg=bor. log. carina. Ve= beril. merač. bacdar od pere. bavoš (fr. ital. ba so. S. b drugo slovo naše ćirilice i naše latinice (V. huz. babo (tur. bonus. . baguette štap. baždar (tur. vaditi pesak iz reke. traćiti vreme uludo. bagaža (fr. otuda: rñav pesnik i pakostan kritičar. bagav (tur. nevaljalstvo. nečisto izrañen bakrorez. taksa baždaru. v. bagatelisati (fr. za čišćenje rečnog korita i dubenje prokopa.= vaso kontinuo. strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili polie-dar. b). otpaci od svile. V=predikat (dok A označava subjekat). zbrka. kapija. bhagavata) v. malenkost. nečisto štampati. babiole) dečja igračka.

va triangulacije. bazar) pijaca. I. uvodna stihovna stopa. (nazvana po nem. 1799—1854. basilike) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sedištem arhonta basileusa u Ateni. odreñen put na zemlji (npr. v. aiat. utemeljiti. bazicitet (grč. bazilisk (grč. basis. bazeitet. baja™ (tur. prisustvo jedne hemijske baze. 28. četr. bazalni. koje su. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta. jedinjenja koja sa kiselinama obrazuju soli (njihovi rastvori u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju). dužine od 3000 t) koji služi za merenje brzine leta aviona. Bazedovu. predstavnik trgovaca. realnu bazu. hronična bolest kao posledica oboljenja štitaste žlezde. bazen (fr. bazrñan (tur. svojim pogledom zadavao smrt. basis. po Marksu: ukupnost proizvod-nih odnosa u ljudskom društvu. kefalo-trib. basis) pl. koji se upotrebljava naročito na Istoku. ovčija. koji „čine privrednu strukturu društva. bazeitet (grč. oslanja-ti se na koga ili što. basis) hen. bazilikalan (grč. bazni (grč. bassin) v. ovčiju. proliv. v. v. koji ju je prvi utvrdio i opisao). i odakle svi putevi vode ka raznim oružanim odeljenjima kako ova napreduju. god. i magnetita. baze. basin. konta na konjičkim čakširama. vrsta malih marama. up. basilike) u obliku bazili-ke. basanos probni kamen) tvrd crni kamen od koga su stari Egipćani izrañivali kipove. basis) ži. bazanirati (fr. ubrzan rad srca. ili teleća koža za kori-čenje knjiga. lekaru K. kefalotripzor. mesto ili zemljište sa koga jedinice neke vojske napreduju. basis) pl. počivati. nebesno kamenje. mit. bazalt (lat. bazno kamenje. zakonik cara Basilijusa (Vasilija) Velikog za grčko carstvo. kod Grka i 7 Leksikon . objavljen 887.-tur. pojačana probava materija. Moje. vrsta finog i jakog porheta. osnivati. odakle dobivaju pojačanja i potrebe svake vrste. svojstvo kiselina da se sa izvesnim količinama baznih oksida pretvaraju u soli. baziotripsija (grč. dewa-dasis = služavke bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8—12. up. basaner) obojiti ili učiniti kožu (jagnjeću. vašarište. a druge za sudije (tribunal). bethel) pl. bazrñan-baša (pere. 19). baziotrib. bazeologija (grč. basis. hen. basiliskos) zool. jedne za publiku. saborna. Basileus) pl. Bazilike (grč. bazirgan od pere. baziotrib (grč. bajadere (port. sem. bailadeira) pl. opsenariti (u svrhu lečenja). bezirganbasi) starešina trgovačkog esnafa. sličan bazilici. vrsta neškodljivog guštera u Južnoj Americi i Aziji. drhtanje prstiju. baziti (grč. baitylia. brzine automobila ili drugog motornog vozila. glavna vena na pakoru-čici. akušerski instrumenat za lomljenje detinje glave u materici i za izvlačenje deteta (upotrebljava se kod teških poroñaja kada je to jedini izlaz). i javne ženske. basis) pr. baze (grč. bazar (pere. basane) učinjena ili obojena jagnjeće.. basen. u slučajevima naročito teškog poroñaja: lomljenje detinje glave u materici i vañenje deteta baziotribom. baziotriptor (grč. kupa itd. potom. v. bazanit (grč. bazilika (grč. bazen (fr. ustajao. baymak) vračati. hramovima (ind. odličan materijal za grañevine bazana (fr. ručni reaktivni bacač. igračice na službi u ind. dućan sa svakovrsnom robom. basis. zasnovati. bazarne) vrsta finog burgund-skog vina. tip prvih hrišćanskih crkava. varati. bazirati (grč. tvar (materija. bazeitet. javne igračice i pevačice u Indiji. augita. tobože. osnovno učenje. bayat) koji više nije svež. bajat (tur. javlja se u obliku slivova. bayagl) tobože. tribo trljam) med. betilije. legendarni kraljevski zmaj koji je. stari. tripsis trljanje) ned. u Evropi: radnja naročito sa luksuznom robom. mršavljenje i dr. kol. hen. elektropozitivna) koja se jedini sa kiselinom i neutrališe je gradeći so. glavna crkva (takoñe: vasilika). po Pliniju reč afrič-kog porekla) vulkanska stena sastavljena od plagioklasa. baitilije (grč. logia) nauka o osnovi-ma tela. Bazedovljeva bolest ned. bombasin) trg.bazalt 97 bajagi Rimljana: zgrada za trgovanje i pravne poslove koja se sastojala iz dve dvorane na stubovima. kraljevski zmaj. bazarn (fr. bazuka voj. krupne buljave oči. basis) hen.. bazitst (grč. baza. na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju odreñeni društveni oblici svesti". fil. tribe trljanje) med. pokrivena čaršija na Istoku. supstanca. znojenje. voj. osloniti se. pouzda-vati se u. meteori koje su stari po-svećivali bogovima ili ih samo obožava-li (nazvano po kamenu na kome je Jakov spavao i usnio anñela. basaltes. sa znacima: uvećana štitasta žlezda. u isto vreme. teleću) za kori-čenje knjiga. baziotriptor. basis) osnovati. modni list sa mustrama za haljine. pouzdati se. bajagi (tur. bazergan) starešina trgovaca. obojiti crno. dolerita itd.

bakfiš (nem. hem. haima krv) med. bajc (nem. ma-gistriranju i doktoratu. koji rodi bobicama. bacca bobica. nlat. bakara (fr. rastvor neke kiseline ili soli u koji se zamače ili kojim se premazuje neki predmet da bi se boja za nj učvrstila. bakterfa. bakteriemija (grč. šiparica. prisustvo bakterija u mokraći. prodiranje bakterija kroz krvne i limfne sudove u krvotok. bakterion štapić. opšti naziv za biljne bolesti koje prouzrokuju bakterije.. bakrač (tur. nevolja. kažnjavanje batinom. god. bakvuds. ital. Beize) hem. nesreća. od bakterfa batina) pl. Bake) znak (obično komad drveta. Bahus. močenje. ispit koji prethodi licencijatu. Bakhus (grč. baklava. baksuzluk. bobica. lat. caedere ubiti) biol. bakterfa. bakvuds (engl. bah$i§) dar. klovn u napuljskoj narodnoj komediji. baccana) obična vinarnica. bakteriofagi (grč. osobina nekih živih bića. bacca) bog. mokrenje zaraznim klicama. fero donosim) bog. phagos) pl. bakulacija (nlat. sastojci imunog seruma koji imaju moć da rastvaranjem ubijaju bakterije. bakraclz) stremen. uzengija. prašume. pristaništa. bakteriurija (grč. bakterfa. bakteria. močilo. 1. jagodičast. boja. bakalin (tur. bejram) v. baklaža (fr. leva strana broda kad je čovek okrenut licem pramcu. bakterije (grč. prevučen kožama. priznanice o novcu primljenom za gradnju broda. bakterioterapija (grč. napojnica. pajac. Bylbrief) pismeni ugovor o gradnji broda. ono na čemu jahač drži nogu kad jaše konja. uverenje graditelja broda ili nadležnih vlasti da je brod propisno izrañen. lešnika i dr. bakterfa. bajdara (rus. bakreni kotao (i uopšte kotao). baccalaureatum) pola-gati (ili: položiti) bakalaureus. materija i sokova u telu da uništavaju zarazne klice. ballare igrati) igranka. bal (fr. a ima ih pokretljivih i nepokre-tljivih. baccalaureatum) dostojanstvo bakalaureusa. lañe sa neobično velikim krmama na Dnjepru. bal an mask (fr. bakalaureat (nlat. baccarat) francuska hazardna igra karata. pripadaju biljnom carstvu. bakteriocidi (grč. up. bajaccio) lakrdijaš. pesnika Džordža Gordona Bajrona (Vugop 1788—1824). štapom. caedere) biol. fr. klicožderi. bakciforman (nlat. baka (nem. nagrada za učinjenu uslugu. bakulus (lat. therapefa) lečenje pomoću bakterija. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta. klicomori. grč. prostim okom nevidljiva i slična štapiću. bakšiš (tur. bakkai) trgovac namirnicama. mlevenih oraha.) bajrak (tur. bacciformis) u obliku bobice. uron mokraća) med. logfa) nauka koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: Luj Paster i Robert Hoh). najmanja.bajaco 98 bal bajaco (ital. balio. lysis rastvaranje) hem. dem. bakciferan (lat. zabava sa igrankom. bakterfa. fenjer ili bure) koji pliva na vodi i označava lañi put po opasnim mestima. jednoćelična živa bića. i eng. bahtsiz) nesrećan. bakbord (engl. batina. arlekin. bakteriocidnost (grč.) pl. bayrak) v. Barjam. rakidžinica. rastvaranje bakterija imunim se-rumom. naročito njegovom pesimističkom shvatanju sveta i života. Backfisch pržena riba). arap. bakalaureus (nlat. bakterioze (grč. bakvudsmeni (engl. bakteria palica. bakler (fr. bal en masque) igranka pod maskama. bakteriologija (grč. barjak. bakana (ital. bakraf od bakir bakar) posuda od bakra. bakračlije (tur. koja »sive kao gotovani i izazivaju rastvaranje i često teške bolesti. bakulometrija (lat. veoma sitna. zlosrećan čovek. up. baculum štap. bal. luženje. 2. baccalaureus. mikroskopski nevidljiva bića koja žive u telu i uništavaju zarazne klice. koji se meće na pušku (pronañen u Bajoni 1640. bakteriocidi. bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. bakalaureirati (nlat. ispit zrelosti. baclage) mor. . bakteria. bakteriolog (grč. bakteriocidnost. up. Bakchos) kit. bajdaki (rus. logos) naučnik koji proučava osobine i život bakterija. mlada devojka. Bajram (pere. bacleur) zatvarač luke. baidaki) pl. bakteria) biol. bakterfa. univerzitetima: najniži akademski stepen. baionnette) voj. šaljivčina. motke. baqlawa) vrsta slatke pite sa dosta meda i rastopljenog šećera. taksa koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku. krčma. Vasso Bahus. baculus) štap. hol. čovek koji drugome donosi nesreću. Dnjestru i Bugu.-med. bajonet (fr. backwoodsmen) pl. backwoods) pl. baculatio) batinanje. baklave (tur. bobičast. fig. poklon. up. baka (lat. bakterioliza (grč. palica. dug nož sa dva reza ili više rezova. prut. v. divlji i neobrañeni krajevi na zapadu Sje-dinjenih Američkih Država. backboard) mor. bajlbrif (hol. uništači zaraz-nih klica. baksuz (tur. jagoda. lat. gorštaci. bacca laureus lovorova bobica) na nem. metra) merenje pomoću štapa. biol. bakteriolizini (grč. belci naseljeni po divljim i neobrañenim krajevima Sjedinjenih Američkih Država..

prirodna smesa biljnih smola sa eteričnim uljima. balsamon) xex. balaena) zool. bilo kao umetak u operi. treperenje. biti neodlučan. baleine. balata) l. klatno. držati u ravnoteži. žirožder. bal pesak. balada (fr. balzamski lekovi. balerina. balanos žir) med. baladen (fr. ballet. baletski igrač. nejasno izgovarati. balzamirati (grč. bilj-na vrsta. balanitis (grč. ruski narodni instrumenat. balata (nlat. up. balance) u plesu: igračevo njihanje s noge na nogu u mestu. kolebanje. balaena. ejdos) koji ima oblik žira. balalajka (rus. zool. ital. phagos) zool. figura u plesu (u lansu i kadrilu). balancer) uravnotežavati. služeći se i dijaloškom formom. balance. korak u igri kad telo stoji na jednoj nozi. zamuckivati. baraka. naročito cirkuska. balagan. svaki nepotreban i suvišan teret. balzam (grč. Terazija u Zodijaku. ustezati se. žirolik. balbutire) med. zamuckivanje. njihanje. umetnik u igranju. ital. pterćn) pl. ballet. balata (ital. bajadere. zapaljenje glavića i unutrašnje pokožice muškog spolnog organa. sprava čije kretanje odreñuje pokret neke mašine. Meister majstor) voña balega. logfa) zool. balanse (fr. priča neki dogañaj i u isto vreme izaziva lirsko raspoloženje. otmena igranka. balanos. kole-bati se. nauka o kitovima. pesma uz igranje. balsamon. ballata pesma uz igru) džoet. pesnička pripovetke. balanos. geb curim) zagnojavanje glavića. mašinske kaiše. jaka i većinom prijatna mirisa. baladin) šaljivčina. up. izrañivač terazija. opis. bilans. balanos. igra na pozornici. koja. šatra. up. bilanx) ravnoteža. balanoidan (grč. kantara. kod tenisa. tepati. balazor trg. balbucijes (nlat. baletski igrač. mucanje. samostalna radnja u kojoj se nemim pokretima i ritmičnim kombinacijama pokušavaju umetnički da prikažu ljudska osećanja i strasti. služavke u azijskim hramovima. balancement) kolebanje. balerina (ital. uravnotežiti. nem. balzaminke (nlat. lasd tovar) teške mase peska ili kamena u lañi radi održa- vanja ravnoteže. balleteuse) pozorišna. delove slike skladno predstaviti i ra-sporediti. baletski igrač. baleioptera (lat. lakrdijaš. prvobitno: pesma koja se uz igranje pevala (balar=igrati). balet-majster (fr. sličan gitari. balave (fr. praviti (ili: napraviti) zaključni račun. lat. muz. vrsta istočnoindijske pamučne tkanine. konačni račun. nlat. ñonove i u zubarstvu (dobiva se od sasušenog mlečnog soka gujanskog drveta mimusops balata). mucati. ljuljanje. prvi igrač u baletu. balabane) daščara. balanofag (grč. balle) denjak. balast (kelt. balagan (rus. balio. balbutirati (lat. trg. trg. koje se posetiocima hramova nude za novac. balsamica) pl. grč. vaga. ballerina) umetnica u igra-nju. balletto) umetnički ples. balboa novčana jedinica Paname (=100 centimosa). ball-boy) ot. muz. ballata) 2. fig. balzamika (nlat. balbuties) ned. bal rage). biljka roda Bal-| samodendron i mirišljave smola tih . takoñe: veštačka kompozicija radi ublažavanja bolova i lečenja rana. „lepi čovek" (nazvala po tome što su neke od nje nekada upotrebljavate kao lek za rane). u kojoj je naročito poznat tzv. baletska igračica. onaj koji se hrani žirom. balzam-ska sredstva. sa trou-glastom kutijom. balalaika) muz. Balander) plitka dereglija sa jednom katarkom (u Holandiji). baleteza (fr. balaena. dugim vratom i tri žice u koje se udara prstima. bal champetre) igranka u polju. balet (fr. preplitati jezikom. bilans. balancier) šetalica. balanoblenorea (grč. balet-tencer (fr. baletska igračica. baladine (grč. balerine (ital. ili u vezi sa pantomimom. preplitanje jezikom. kitovi koji imaju samo jedno leñno peraje. a delom i aromatičnim kiselinama. blenna sluz. ravnoteža. astr. „nebo" koje stoji pred oltarom i nosi se na litijama (naziv po zlatotkanoj materiji koja se najpre izrañivala u Bagdadu). nedoumica. dečko koji. docnije se razvila u pesmu lirsko-epske sadržine. balenologija (lat. bog. grč. balansje (fr. slik. nem. far«. ali elastičnija od ovih. balansirate (fr. Tanzer igrač) igrač u baletu. balena (fr. stvar za odbacivanje. neodlučnost. balsaminaceae) pl. kor. vrsta hljerodula. baldacchino) pokrivač nad prestolom ili krevetom od skupocene materije. posthion kapi-ca) med. vitka šipka iz kitovih usta (fišbajn). džakovi peska koji se stavljaju u vazdušne lañe radi reguli-sanja dizanja balona. drhtanje. igranka pod obrazinama. materija veoma slična kaučuku i gutaperki. kit. podaci mornara o robi koju su natovari li. kupi lopte i donosi igračima. bal-boj (eng. ballade. pere. ballerino) učitelj igranja. glumac. proučavanje kita i njegovih osobina. motka za održavanje ravnoteže kod igrača na užetu. ballare) pl. Baldacco. balanopostitis (grč.bala 99 balzamirati krabuljii ples. bal pare (fr. baldahin (ital. lat. ballet. balansiranje (fr. balšažgetr(fr. svežanj. balanos. bal u svečanom ruhu. bala (fr. zapaljenje glavića i kapice. upotrebljava se za električne izolatore. balander (hol.

Bugarske. kupanjem i dr. grč. društvenom i istorijskom razvitku balkanskih naroda. grčenje. sojica. balsamum ophtalmicum) fark. balneum laconicum) znojno kupatilo. ballotter) ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ili „protiv". balsamum anodynum) far«. ratna sprava starih Rimljana za bacanje kamena. nepokriven. ballizo. technike) veština podizanje i celishodnog ureñenja banja. balkanologija. balneum arenae) peščano kupatilo. balneum kupatilo. glasati kugli-cama. ital. koji spada u balistiku. revolvera) i ispaljenog zrna. zadnji deo velikog parobroda. Asiraca i Persijanaca: učiniti da tela umrlih budu sačuvana od truljenje (danas se ubrizgava u arterije sublimatov rastvor i dr. usled dejstva vazdušnog otpora. ballon) šuplje. balneologija (lat. po običaju starih Egi-pćana. balle. balneum) banja. lged. balo (ital. fol-kloru. grč. . književnosti. glasačka kuglica. grč. belina (fr. god. drhtanje. balaustion cvet divljeg nara) vrh. svežanj. balotirati (fr. teorija bacanja. lepo izrañen stubić. za olakšanje poroñaja. izbor kod koga nijedan kandidat nema potrebnu većinu. grapho) opisivanje banja. bvlistkčko klatno na-prava koja služi za odreñivanje valjano-sti baruta i početne brzine zrna. Grčke. logfa) proučavanje banja. kojim se može popeti samo do izvesne visine i spustiti na mesto polaska. koji služi kao identifikacija izmeñu oružja (puške. balneum lakonikum (lat. kupanje u pari. balistike (grč. balzam za jačanje srca. ista-knut deo na spratu neke grañevine. banjsko grañevinarstvo. godine u ðenovi. balistogram (grč. balio bacam. ballismos „igranje") bolesna. prvi poveo odlučnu borbu italijanskog naroda protiv Austrijanaca. balio ttage) biranje (ili: glasanje) pomoću kuglica razne boje. balcone) apx. nauka o mineralnim izvorima koji služe kao lek (pijenjem. bala trgovačke robe. gañenja. baline) vunena materija za pakovanje. balio bacam) voj. balkanistika v. balkon (ital. okrugla. med. denjak. napusti svoje ležište i krene kroz cev pa sve do pogotka cilja.). fig.. utroba se ispere karbolnom kiselinom. balneum vaporis) nap-no kupatilo. balzamum anodinum (nlat. balzamum oftalmikum (nlat. balio) l. pod pritiskom barutnih gasova. balneum (lat. okruglo telo. balneum. balistički (grč. kupanje u toplom pepelu. balneum cineris (lat. balzam za oči. ples. balio bacam. ballista. histerična želja za igranjem kod pojedinaca ili masa (u revolucionarnim vremenima). grč. balotaža (fr. ballot) 2. Rumunije i Turske). balneografija (lat. balon kaptif (fr. hitam) bacačica. kupališta. balistoskop (grč. utišavanje bolova. balneum cineris) ne-pelno kupatilo. banjsko lečenje. kupanje znojenjem. nauka koja se bavi proučavanjem kretanja zrna od trenutka kad ono. balneoterapija (lat. balle. naročito vazdušni balon napunjen gasom lakšim od vazduha (aerostat). grč. balneum vaporis (lat. bacakanje. kupatilo. balon d'ese (fr. balon (fr. balota (fr. balneum. glavica. održavaju se od 1929. balnot) vrsta burgundskog vina. poz. balistički problem zadatak da se odredi putanja tela bačenog u neku otpornu sredinu. balista (lat. takmičenja u atletici predstavnika balkanskih naroda (Albanije. bokasta boca za tečnosti. balkanologija nauka o Balkanu. baluster (fr. balizam (grč. baliotade) skok konja ispruženim nogama. balzamirati. Jugoslavije. bal. linija kojom se kreće telo bačeno u atmosferu i koja. sargija od vune. Balilla) fašistička omladinske organizacija za dečake od 8—14 godina. ballon d'essai) mala vazdušne lopta za ispitivanje pravca vetra. novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti. bešika od gume ili svile prot-kane gumom. balotada (fr. zbog čega se mora ponovo glasati. naročito nauka koja se bavi proučavanjem zajedničkih pojava u jeziku. trzanje. balkanijada sp. balneum. ćuvik. ballon captif) vezani balon. balustra. balzamovati v. nazvana po dečaku Ba l ili. balneotehnika (lat. balzamum kordijale (nlat. balistkčka kriva (linija) fiz. balustre. Balila (ital. nauka o kretanju bačenih tela (puščanog ili topovskog zrna). naročito. balio bacam. grč. kosije pada nego što se penje. igranka. skopeo gledam) u sudskoj medicini: aparat pomoću koga se utvrñuje iz kojeg je vatrenog oružja ispaljen metak (u slučajevima gde je u pitanju više oružja istog modela i istog kalibra). geogr. balsamum cordi-ale) far«. therapeia) primenjivanje mineralnih izvora u lečenju bolesnika. muzički komad za ples. koji je 1746. a telesna šupljina napuni svežim drvenim ugljem). mor. balneum arene (lat. balo (fr. balio (fr. balio) koji se tiče balistike. gramma slovo) u sudskoj medicini: snimak napravljen pomoću balistoskopa. doksat. produženje prve i druge galerije do pozornice.balzamovati 100 balueter drveta) namazati mirisnim mastima i uljima. balzam za uminjavanje. ballotte) kuglica za glasanje.

banalitet. banditizam (fr. 1531— 1599). bambus (malaj. lazaroni. hajdučija. v. šp. lutka. čiji je plod po obliku sličan krastavcu. koje se upotrebljava u borbi s bikovima. banalnost (fr. baikir (fr. naslon. metnuti obruč na naplatak. bamboo) vrsta trske. bandola (ital. banalan (fr. banco. Bankier) v. okov na točak. banalnost. rñave. el bandola) muz. unakrstan povez na poštanskim pošilj-kama. reklamna traka na omotu knjige. banco. banda) četa. zavijanje. kreditnim i efektnim poslovima. četvorougaona harmonika za razvlačenje sa većim brojem glasova (130 tonova) nego običan akordeon (nazvan po pronalazaču. kupuje i prodaje hartije od vrednosti. sličan gitari i balalajci. konjička zastavica. banknota (ital. uzvišena pešačke staza pored kolovoza na putu. vojna muzika. banchieri) pl. pa napraviti gorim no što je bilo (po Johanu Balhornu. pustahij-stvo. posreduje u kreditnim poslovima. balčak (tur. obavezujući se da će njenom donosio-cu isplatiti u metalnom novcu iznos na . priručje. Bank) novčani zavod. bambino) detence. tračica. prima novac na štednju. sp. bambino (ital. štampa-ru. bandoneon muz. Americi i Meksiku. mandola. ital. valuta) bankovni novac kao fingirana novčana jedinica. nota) vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe. banderiljero (šp. ograda na altanima. menjač. stepenicama. bandola. a po ukusu dinji. bandleta (fr. bandoneon. ballhornisieren) hteti nešto popraviti. balaustion. hajdukovanje. up. bandonion. previjati. nem. saraf. banauzija (grč. balčak) drška od sablje ili mača. bandist(a) (ital. zavoj. instrument sa 4 do 10 metalnih žica. svakidašnjim. bank (ital. postaviti balustradu.. pustahija. grañ. mandora. obruč na naplatku. bambočade (ital. nevaljalac. sopstvenik banke. kod nas i novčanica od 10 dinara. seljačke igranke i sl. banalite) otrcanost. čovek koji se upravlja prema vetru. prinudno pravo (različito od jus kogens). banka (ital. omotač na cigarpapiru i na kutiji sa cigaretama. banque. utega i sl. banalite) v. up. pre-viti. staviti utege (u mačevanju i boksu). naročito drvena lutka koja predstavl>a malog Hrista. bandu ra (rus. pljosnata mala šipka. banquet. da bi bila glatka i sjajna. banderilla) koplje sa zastavicom. banarij (nlat. up. fr. banditisme) razbojniko-vanje. bandonion muz. balustrade) arh. stupnjevita uzvišica iza grudobrana za strelce. banalna fraza otrcana. bandažist (fr. fr. bannarium) pravo prisiljavanja. banda) član (svirač) u vojnoj muzici. banausos) zanatski. tablica sa cenom neke robe. banalizirati (fr. malo dete. bandito) razbojnik. upotrebljava se naročito u Sev. unutrašnji naslon na prozoru. prosto. banco. veza. drumski razbojnik. mala traka. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke. skitnica. zastava na ka- tarci. bankvaluta (ital. previ j anje. filistarski. banderola (fr. daje zajmove uz kamatu. bez ljubavi prema samoj stvari i bez nekog višeg cilja. banka. Hajnrihu Bandu). vetrokaz. pruga u boji. bandolin mast za kosu. gitari sličan muz. banco. filistarstvo. v. igrač koji drži bank. remnik na pušci. otr-can. banque) uplaćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata. banderillero) borac s bikovima naoružan banderiljom. bandager) ned. banda.utega (kod mačevalaca i boksera). banquier. banderilja (iš. nevaljalstvo. opšti. fr. putujuće društvo svirača. glumaca. trg. banana) bog. bavalitet (fr. bankijeri (ital. suviše ponavljana rečenica. svakidašnjost. svakodnevni. oproštajna gozba. banale) običan. bandage) med. banketa (fr. zavojić. štedionica. izveštao. okov na točku. balkonima.balustrada 101 banknota balustrada (grč. obično. bavana (šp. redenik. banderole) kita ili gajtan na trubi. bank. nem. zgrada u kojoj se nalaze prostorije jednog novčanog zavoda. bandaža (fr. bandeletette) uzan zavoj.. bandažirati (fr. banket (fr. balustrer) ograditi stu-bićima. bandit (ital. plaćeni ubica. strani novac itd. banaliser) načiniti otrcanim. banquette) voj. naročito zavoja. banausia) bavljenje naukom ili umetnošću samo zanatski. samo sa više žica (8^24). mambu. bankar (fr. up. bambu. eng. ustanova koja radi s novcem. zaviti. opasač na kome stoji fišeklija. u crkvi Ara Coeli na Kapitolu u Rimu. banauzijski (grč. često visoka do 20 m i po 60—70 st debela. banchetto) svečani obed nekome i nečemu u čast. družina (lopovske). gomila. bandura) muzički instrument Ukrajinaca i Poljaka. odred. gozba. banquier) lice koje se bavi novčanim. balustrirati (fr. raste u Indiji. propalica. prodavac hirurških aparata. neuspele slike holandskih slikara koje predstavljaju seoske krčme. bambocciade) pl. spojnica. banda (ital. bankar. vašare. bandagiste) proizvoñač. balhornizirati (nem.

divljak. bankokrat (ital. krštava ti. plod. barbarski (grč. grub.) zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da imaju odlučujući uticaj u državi i da odreñuju njenu politiku. baptizo) pl. preprečna vatra. baraterija (ital. grč. trgovina kod koje se daje roba za robu. teret) 1. banco. stradanje. barbarizam (grč. barrage) brana. naročito protiv groznice (nlat. rumpere slomiti) slom banke. bantam petlić) sp. v. tj. sprovodilac vladavine banaka i novčanih ustanova. u kojoj se pije i jede stojeći. krštavanje. oni koji su svesni akta koji se nad njima vrši. papirni novac. in barbam) u bradu. u lice. pola tri. stražarske kula. surov čovek. kafana sa alkoholnim i drugim pićima. kapele pored crkve ili deo crkve u kome se obavlja krštenje. taksa za prelazak preko mosta. barragiste) čuvar brane. fr. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obračunavanje. nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obavezama. baptfzo. banco. stanovati u logorskim kolibama. barato-trgovina (ital. sprud naslaga. barre) poluga. bar) 2. kod Rimljana: narodi koji nisu imali grčkog ni rimskog obrazovanja. nm. naročito za ona značenja za koja imamo našu reč. barat) trgovanje. varvarin. Adansonia digitata). banko-konto (ital. naročito uobičajena u knjižarstvu. baptizirati (grč. ital.banko-konto 102 barbarski koji ta uputnice glasi. traže da se krštavaju samo odrasli. barranda) ograda u areni gde se izvode borbe s bikovima. varvarizam. bar (grč. kovanica. iskvareno. barattare) trgovati davanjem robe za robu. baptizma (grč. barbarismos) gran. protivan duhu i pravilima jezika. fr.75 i 53. bandžo (eng. baptiser) krstiti. bansek (nem. baptisterij(um) (grč. in barbam (lat. grešiti se o previla i čistotu jezika. pregrada izmeñu konja u konjušnici. šuster. barbarin (grč. divlji. var. danas: neobrazovan. rvač i dizač tereta težak izmeñu 50. nepravilno. gruba jezička greška. baratto. u brk. gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u prista-nište. baros težina. baptisti (grč. keltski i . baraž (fr. stranac. postradalost. bendžo. bankrotstvo. gospodarim) gospodareve banaka državnim poslovima. za svetlost. rampa. pregrada. barat (ital. trampiti. pregrada. visoko do 20 m i debelo do 9 t. baratto) razmena. barbar (grč. bouracan) tkanina od kostreti i vune ili kamilje dlake. berkan. amerikan--bar krčma bez stolova i stolica. npr. potpuna propast. barbar. grč. bankokratija (ital. banco-conto) trg. barakirati (fr. prevara. obustava plaćanja. raste u žarkim krajevima Afrike. ustava. barbarfzo) učiniti nešto barbarskim. daščarama. baptisterion) krstioni-ca. rampe. baraque) daščara. članovi hrišćanske sekte koji odbacuju krštavanje dece. široka arabljanska haljina od te tkanine. barbarski ornament gotski. barakan. nadenuta ime. svaka nepoštena ili protivzakonita radnja kapetana ili mornara koja ide na štetu sopstvenika broda i ostalih zakonitih interese-nata. baratirati (ital. bara (fr. krštenje. baražna vatra zaprečna vatra. bankrot (ital. kratos snaga) pristalica vladavine i uticaja novčanih ljudi i predstavnika novčanih zavoda na javni život i poslove. banjo) kuz. barba (lat. mostarina. barba. bankokrat (ital. veoma gusta i teška. slična platnu. lišće i kora služe i kao lek. surov. pobarbariti. nečovečan. brana u sudnici. možda poreklom sa Jave). fr. up. nazvati telefonom itd. bez da sam znao. spoljašnji zid utvrñenja sa puškarnicama.. varvarin. baranda (tl. dinamička jedinica za merenje atmosfer-skog pritiska. mašinska testera tračara. barba brada) čika. barbaros) v.: šnajder. baobab (amh. bantam (eng.' varizirati. ital. podvala. nlat. trampa. nlat. straćara. ital. livnica. obično u blizini vojničkih logora i mesta gde radi veći broj radnika itd. grub. voj. upotreba stranih reči i izraza u govoru i pisanju. barracano. greda kojom se zaprečava put.. trgovati razmenom. razmena. trošna kućica.) bog. krčma. pogrešno upotrebljene reč. bancarotta. Band-sage) zan. šipka. baražist(a) (fr. baraquer) smestiti u barake. barbarizirati (grč. sa osvežavajućim plodovima. trampa. bantam kategorija bokser. baptisma) crkvena tajna krštenja. vladavina velikih novčanih zavoda i njegovih predstavnika. džinovsko hlebno drvo. grč. barakan (arap.. bonsek. kaldrmarina. pritisak. barbacana) voj. čiča (u Dalmaciji). barbakana (fr. bancus klupa. potkradanje. barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao da govori grčki. dakle tuñinac. propust za vodu. barbacane.. tuñinski. imate li što za jesti. tj. dućan od dasaka. barbarikos) prvobitno: strani. baraka (fr. govoriti u kovanicama. krateo vladam. fig.5 kg (nazvan po bantam-kokoškama najsitnijoj vrsti kokošaka. novčanica. motka. baratteria) kor. na štetu jasnosti i čistote jezika. kri-jumčarenje. bar (eng.

55 1 u Engleskoj. baribal zool. varoška kapija. barytoneo naglasim gravisom) gram. mostove) u cilju odbrane. kuv. Americi.(grč. barys. polihord. zatvoriti uzane prolaze . barifonija (grč. barbaros) neobrazovanost. barel (eng. steg. šp. guslarska pesma. sastoji se. bardiglio) vrsta veoma tvrdog belog florentinskog mramora. naša-ranost. barikada (fr. bejram) dva velika muhamedanska praznika u godini. ñeram. barys jak. bayrak) zastava.. fig. slabije ispupčen vajarski rad na ravnoj površini. zatvoriti se dobro. tonos ton) muz. soma telo) med. varvarska. med. barilalija (grč. dubok. surovost. baryum. barilja (um. pregrada od rešetaka. ugojenost. smetnja. i to za: nukleone i hiperone. metria) v. barys težak. bardak) zemljani sud za vodu. pogranične utvrñenje. tromost. bardit (nlat. barrel bure. 158. teško izgo-varanje reči. bardo (fr. barister (eng. bari. barys. Barjam (pere. bas.barbarstvo 103 barkarola (ulice. grañanski rat. kakvu nose na službi sudije. barisomatija (grč. v. preprečiti. laleo govorim) med. albarda) tovarna životinja. barometrija. barys težak) hem. protkati šarenilom. drveni. glossa jezik) med. barioler) šarati. branik. barilla) hen. verovatno. barriere) pregrada. zatim: sedište kapetana policije i zatvor. barkarola (ital. barikadirati (fr. ital. ćoškasta ili okrugla kapa bez štita. sličan liri. barege) prvobitno: laka vunena tkanina. baritimija (grč. zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koji se dele sirotinji. barque) čun. barytonon) gram. na zvana po mestu Barež u Pirinejima. neukusno. pevati bariton. danas: narodni muzej za talijansku umetnost i kulturnu istoriju. zemljani ili bakarni sud u kome se drži rakija ili vino. barys težak. barbirati (fr. pevač koji peva bariton. barys težak. bardd) pesnik i pevač starih Gala i ostalih keltskih naroda. seta. nlat. redni broj 56. barys) predmetak u složenicama sa značenjem: težak. barka (ital. našara-ti. crnih medveda u Sev. dubok glas. prepreka. ulična borba. prošarati. bargello) ranije: palata guvernera (podestata) u Florenci. fig. fr. berretta. barijera (fr. baritonist(a) (grč. od teških elemenata. barjak (tur. ital. skidati krljušt sa ribe. koji se kreće otprilike izmeñu „A" do „a". barythymfa) zlovolja. bardot. fig. bariton (grč. varvarstva. muški glas izmeñu basa i tenora. jedan slog. tćnos) muz. suviše šareno slikarstvo. drugi. tj. četa vojnika. Bajram. divljaš-tvo. mali čamac. reč kod koje je poslednji slog nenaglašen. vrsta malih. teško. tuga. gojaznost. usamiti se. bajra«. bas. bard (eng. kelt. odbrana. barricade) brana. barñelo (ital. barioni fiz. baritonirati (grč. u slavu junaka i bogova. barilalija. basist. a slavi se 70 dana posle prvog barjama. ua. Zemljine jezgro. pesnik.) muz. meña. grubost. reljef. bardiljo (ital. bariolage) šarenilo. izdvojiti se. mlada mazga. pregrada uzanih mesta (ulica. nikla. bariolaža (fr. barys. Japanu i dr. pesma u še- ovima slični oblici ornamenata. pepeljuga. baricentrum (grč. barež (fr. fig. barikadirati se ograditi se. barbifier) brijati. neraspoloženje. teškoća govorenja kao bolesno stanje. barcaruola) vesela pesma venecijanskih gondolijera. barditus) ubojna pesma barda. neuljuñenost. arap. smetnja. barij(um) (nlat. lañica. up. phone glas) muz. barbiton (grč. barisfera (grč. atomska masa 137. element. bard. bariglosija (grč. burence) anglosaksonska jedinica zapremine za merenje tečnosti (163. barimetrija (grč. prepreka. barretum) kapa uopšte. dizati (ili: praviti) barikade. barbiton) muzički instrument starih Grka sa mnogo žica. ulaz gde se plaća troša-rina. barbarstvo (grč. sveštenici itd. barifon (grč. gvožña i dr. uz pratnju harfe. bereta (fr. naročito poslednji slog reči. pevač koji peva dubok glas. koji je pevao. bas-relief) plići. sphaira lopta) geol.34. ostaviti nenaglašen. barbe. brana. sada: sve slično tkane materije od vune. kurban bar jam. barrister) titula engleskih advokata koji vode sporove pred visokim sudovima. barricader) pregraditi. svile i pamuka. duboki tenor ili visoki bas. ši-šati. barda. prepona. muz. granica. nečista pšanska soda koja se dobiva sagorevanjem morskih biljaka. otežano govorenje. kćntron) fiz. težište. opšti naziv za dve grupe elementarnih čestica. barca. čovek koji izvlači sve na svojim leñima. bariolirati (fr. zaklon. eufonijum (u vojnoj muzici). bardak (tur. barrette. grč. mostova) u cilju odbrane. znak Va. barys težak. praznik žrtve. baritonon (grč. velika trgovačka laña sa tri katarke. prvi se slavi odmah posle posnoga meseca ramazana. muzički instrument sa žicama.98 1 u SAD) bareljef (fr. barys.

zapaljenje bartolinijskih. thermos topao. barrocco) apx. grapho) barometar koji sam registruje promene u vazdušnom pritisku. up. Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir. barne (nem. 2. svirač koji svira bas. usminskih žlezda. dazimetar. makros visok. barkasa (tl. skopeo) stariji naziv barometra. aparat koji beleži promene u vazdušnom priti-sku. trćpos obrt. pismo). barkica. phone glas) čovek koji ima dubok ili grub glas. barometrograf (grč. baros. razboj. paralelne (i vodoravne) motke. basileus (grč. up. bassetto) kuz. baronese (ital. jedrima i malim topovima. fagot. junak. štampa. noć od 24. barometrija (grč. baseto (ital. kotlina. bassetto) kuz. čudan. fr. up. baronat (nlat. basket-ball) sp. baronija. baro. baronet (eng. pri-bližujući se gotskoj umetnosti XV veka sa njenim pretpostavljanjem krive linije pravoj. stylos) epoha u istoriji umetnosti koja obuhvata kraj XVI. stepenica na stepeništu. duboki tenor. baros. barometarski maksimum najviši vazdušni pritisak.). v. baros. barketa (ital. baros. bas-lis (fr. bazen. basso obbligato) mu?. glas basa koji vodi melodiju. barotermometar (grč. izazivaju utisak nečega na-stranog i ludog. metron) vaga za decu. baronet) titula engleskog naslednog plemstva. dorski kompa-rativ od bathys dubok) kuz. basma) l. barotropizam (grč. hipsotermo-metar. basist(a) (fr. grč. sprava za merenje vazdušne težine. kelner u baru. barogram (grč.) nepravilan. barcherolla) šetni čamac bez katarke. svaka učvršćena na dva stuba. član nižeg plemstva. najdublji muški glas. barmen (eng. basa otava (ital. metron. barut (tur. bas (ital. up. najdublji glas u višeglasnim vokalnim i instrumentalnim komadima. barman) vlasnik ili poslovoña bara. ital. mesto u pristaništu gde stoje lañe. baskitbol (eng. veština rukovanja barometrima. mali kontrabas sa tri žice. mandole i dr. baromakrometar (grč. najviše stanje barome-tra. baros) predmetak u složenicama sa značenjem: težina. barut) prah za vatreno oružje. barrocco. cic. HUP vek i prvu polovinu HUŠ veka. fig. materije i forme. barimetrija. pritisak. gimnastičke sprava: dve okrugle. baro) posed za koji je Vezana baronska titula. grapho) četeor. mali čamac. metrfa) merenje vazdušnog pritiska. geotropizam.). Vaggep. dobila ime po nazivu koji su Portu-galci dali biseru nepravilna oblika (barrocco). jak. izmeñu barona i viteza. baron. Bartolomeja. vazdušnog pritiska. metron) termometar za merenje tačke ključanja vode. bassa ottava) pl. voda veštački ograñena (u parkovima i sl. tanka šarena pamučna tkanina. baro. fr. up. barograf. baroknim naziva ju se one pojave u životu i umetnosti koje svojim preteranostima. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha sa dubokom osno-vom. lañica.(grč. barokni stil. baronija (fr. iskrivljenostima i protivreč-nostima izmeñu sredstava i cilja. tnjama po vodi (peva se uz pratnju gitare. štampana knjiga. barometar koji sam sebe registruje praveći tzv. bariton. baros. barchetta) čun. barkerola (ital. ital. osnova harmonije. baset (ital. nišadorom i šalitrom koji su preliveni alkoholom) kod koga se po talogu poznaje hoće li vreme biti vedro ili mutno. basson) muz. košarka. . baros težina. bason (fr. baros. kada su hugenoti pobijeni u Parizu.) koji se tiče barometri-je. hartija na kojoj je barograf ispisao liniju vazdušnog pritiska. basma (tur. barografsku krivulju. bassin. najniže stanje barome-tra. batino) rečno korito. baros. mesta koja treba izvoditi za jednu oktavu niže. barokan (port. basen (fr. barokna poezija učena. pravac) bog.barkasa 104 baso obligato baron (nlat. basileus) kralj. dvorske. barone) plemićka titula. baroskop (grč. barok. v. barograf (grč. titula drugog arhonta u staroj Ateni. koja meri u isto vreme i visinu i težinu. basamak (tur. sa katarkama. baros. barometarski (grč. nastran. up. barometarski minimum najniži vazdušni pritisak. barokni stil (port. basson. gondola. barogram. danas: naročita vrsta barome-tra (sa kamforom. ovaj stil je potisnuo renesansu i predstavlja njenu degeneraciju. grč. bartolinitis med. baronnie) v. barkarola. baronat. baso obligato (ital. stepen plemstva izmeñu grofa i plemića. barres) al. smešan. najveći čamac na ratnim brodovima. bšros. barofon (grč. avgusta 1572. barcaza) hor. gramma slovo. basso. čuz. barometar (grč. vitez. instrument koji proizvodi bastonove. bassiste) pevač koji peva bas. koja je niža što je visina na kojoj se ona odreñuje veća. hrabar čovek. baronessa) baronova kći. na dan sv. bastaj. metron) fiz. v. takoñe: barkerola. visokoparna poezija koja je cvetala za vreme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umetnosti. basamak) prečaga na lestvama. barok (port.

naklapanje. bastonare) batinati. zamuckivanje. bastion) fort. basso ripieno) kuz. muz. morska dubina. bathos. kremen. bastardna vuna. bastardo) vanbračno dete. zamajni udar klatna na časovniku. battalmak) pokvariti nešto. naročito po tabanima. battement) udaranje ruku i nogu pri igranju. fr. dubok bariton. sa potpunom opremom i priborom. bahth) srećan. batist (fr. batli (pere. izbiti protivniku mač iz ruke. battarizo mucam) med. batinanje po tabanima u Turskoj. bat novčana jedinica u Tajlandu (1 bat=100 satanga). battuere biti se. utvrñen zamak s kulama koji služi kao tamnica. udar po protivnikovom maču. bastardirati (ital. utvrñenje. bas koji prati. bastovirati (ital. battoir) mlat. batard (fr. batifon (grč. batimetrija. palica. nuz. basta! (ital. bastionirati (fr. bastion) voj. baterija (fr. galvan-ska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom provodniku radi dobijanja jače struje ili višeg napona (paralelne ili uzastopno spajanje). brodarina. jula 1789. razmnoža-vati se putem ukrštanja različitih vrsta. bios život) biol. lupiti) mač. odred vojske koji predstavlja. bastardna menice lažna menica.). kula. potpuno kristalisane najdublje gromade plutonskih stena. lithos kamen) pl. battere. federima. dvostruki udar. prevara.-tur. poremetiti.. mač. više topova (4—8) iste vrste. battre. baso ripijeno (ital. bastille) tvrñava. basso profondo) «ta dubok glas. najslabija vuna na ovčijem krznu. Bastilja čuvena pariska tamnica koju je podigao u XIV veku Karlo V i koja je razorena 14. borbeni mač koji se u borbi držao u jednoj ruci. bathys dubok. bastonnade) batinanje. podeljenih u 4 čete. battuere udariti. onaj koji živi u dubini. vot. batomstar (grč. napustiti (neku nameru. biljka koja je postala spolnim ukrštanjem dveju različitih biljnih vrsta. prut. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna. geol. privremen zaklon. battologia) nepotreban govor. batardo (fr. poluležeća francuska slova izmeñu rond i anglez. tovarenje i istovarivanje lañe čamcima. spoje tako da su sve spoljašnje obloge s jedne strane i sve unutrašnje obloge s druge strane meñu sobom povezane. koji predstavljaju jednu borbenu jedinicu. batirati (fr. batman (fr. batelaža (fr. baton. batelage) opsenarstvo. trućanje. batoar (fr. lat. prema formaciji. phone) muz. vrsta starih topova. nego predstavlja neko neutral-no meñucarstvo prabića ili protista. pljosnata maška.baso ostivato 105 baton baso ostinato (ital. bastardni prozor prozor sa jednakom ili manjom visinom nego širinom. melez koji dolazi od spari-vanja različitih vrsta (npr. stalno ponavljanje jedne teme u basu. kopile. bathys dubok. basta) dosta! dosta o tome! bastaj (fr. batologija (grč. metron) merenje dubine. električna baterija više lajdenskih boca koje se. brzoplet govor. nasip od kamena. tip. sa potpisom lica koje ne postoji. . batoliti (grč. batardeau) voj. batavija polusvilena tkanina koja se izrañuje na Javi. hor. bataillon) voj. naročito maršalska palica. bastion (fr. trećinu ili četvrtinu pešadijskog puka. bastonada (fr. bathys. bastardo) bog. basto) štap. okaniti se čega. fig. nlat. prakljača. obično sa 800—1000 vojnika. tući. ital. batometrija (grč. morski omotač Zemlje. laña) „dubinski brod". lupanje srca. skaphos brod. kugla) 1. metron) sprava za merenje morske dubine. vuka i psa). koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke. ime dobila po gradu Bata-viji. trg. batimetrija (grč. bassetaille) muz. prevoznina. bathys dubok. metrfa) v. ureñaj valjkastog oblika na samostalni pogon opremljen specijalnim aparatima za proučavanje mora i okeana na velikim dubinama. takoñe: ba-reljef. bathos dubina. zamisao i sl. batterie) voj. bathys. lupetanje. 2. bastard (ital. baso profondo (ital. batarizam (grč. mucanje. ognjilo na starim puškama. izraz koji je napravio engleski prirodnjak Tomas Hak-sli (Huxley 1825—1895) i njim nazvao organsku prasluz. nm. tučak za loptu. duvački instrument sa dubokim tokovima (pronañen 1829. bataliti (tur. basso ostinato) muz. voj. u Berlinu). brodski saobraćaj. utvrditi. konja i magarca. grudo-bran. mañioničarstvo. glas izmeñu bari-tona i basa. batiskaf (grč. 3. batarde) pokrivena laka bečka kola na gibnjevima. batisfera (grč. radi većeg električnog punjenja. bat-metal beložuta mešavina od 55 procenata bakra i 45 procenata cinka (upotrebljava se za svećnjake i druge predmete). baton (fr. aparat za merenje i ispitivanje morskih dubina. koji donosi sreću. vrsta fine i guste pamučne tkanine. podignuti utvrñenje (ili grudobran). zool. bathos dubina. bataljon (lat. bastilja (fr. za vreme Luja XVI. sphalra lopta. ponajvip!e grani-toidnih. jedno jednoćelijsko organsko biće u morskoj dubini. batometrija. batibij(us) (grč.

preteran strah od zaraz-nih klica (bacila). pion. srdobolje. čuveni grčki komični junački ep. metron) med. hirurška postel>a. svete uspomene (pokojnik). bas) l. baca (tur. bahio) zaliv. zasebno. v. bašča (tur. posebno. koji se pogrešno pripisuje Homeru. beanus (nlat.) narednik u turskoj vojsci. batrum (grč. bacili. vrsta istočnoindijskih. odvojeno. grč. deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčanik kazni za šumske krivice. majka božja. brucoš. baš-čaršija i dr. Bauhaus) škola za arhitektu-ru i umetničko odlikovanje koju je 1919. kod Rimljana: učesnici u Bahusovim svečanostima. batovda (ital. bašta (tur. Bauhaus (nem. licemerstvo. batuta (ital. batrahijum. nedisciplinova-na vojska. Bauer seljak) u šahu: pešak. bachur) jevrejski student koji se bavi proučavanjem Talmuda. vožnji javnim saobraćajnim sredstvima i dr. beanus. batuta. Batrahomiomahija (grč. bahce) v. vino. škola je raspupggena i 1937. baska) napose. god. bakterije koje imaju oblik štapića. up. bejaune) novajlija. beanus) glupo i neotesano držanje (ili: ponašanje). radi ispražnjavanja i održanja životinje. vrenja buterne kiseline i dr. bašiboz(l)uk (tur. bathron postolje. bašlik (tur. tj. lat. basibozuk) ist. batos (grč.). bacillum štapić. bahijus (grč. štapić) med. baš-čaršija (tur. batrahus.. povrtar. vrtar. phćbos strah) med. fig. Gro-pijus sa ciljem da se ostvari jedinstvo likovnih umetnosti i da se one. basa) starešina. baška (tus. udarac za takt. sedište) med. Bahus. vrat i ramena. skok pri kome konj samo malo dodiruje zemlju kopitama. batrachos žaba) med. bacilarije (nlat. grč. baš-čauš (tur. beatikum (lat. bathron) med. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. bdella pijavica. 2. parodija Ilijade. a naročito arhitekture.batonda 106 beatikum dirigentova palica za davanje takta. tešnje približe zanat-stvu i funkcionalnosti. vojnici neredovne turske vojske. poglavar. bašta. žutokljunac. batofobija (grč. terevenke. batrijum. baštovav (tur. beata virgo) blažena devi-ca. klupa. Bahus (lat. bathos dubina) niskost. bahanti (grč. fig. ba§hk) marama koja pokriva glavu. bahce) vrt. beanizam (nlat. pričest samrtnika kod katolika. temno sečem) zasecanje lekarske pijavice koja se nasisala krvi ispred završetka repa sa trbušne strane. batrahij(um) (grč. baft) trg. baca. bacilofobija (lat. beatus blažen) pravljenje svecem. bogorodice. baft (pere. bacili (lat. obično praćen vrtoglavicom. Bakchos)' mit. bahur (hebr. dobar vinopije. bage) dimnjak. najstariji: baš-knez. bacillaria) pl. beata) blažena. v. tobožnje svetost. strah od dubine ili visine. puškarnica. baš (tur. mač. basmaklik) „novac za papuče". u Vajmaru osnovao arhitekta V. Bakchos) kit. batrij(um) (grč. nastavila rad u Čikagu. bakchos. osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju. bacchans) Bahov sveštenik kod starih Riml>ana. beata virgo (lat. bašča. pere. jak udarac duž protivnikovog mača kome je cilj da se protivnikov mač izvede iz napadne linije ili da se napravi mesta za izvoñenje udara na protivnika. v. battuta) muz. phćbos strah) med. bašmalik (tur. Bakchos. ba§car§z) glavni trg. bahanalije (lat. Po dolasku na-cista na vlast 1933. bogomoljka. gradina. bdelotomija (grč. početnik. baša (tur. kod starih Rimljana: orgijske i mistične svečanosti u čast boga Baha. batrachos žaba) med. vrsta finog duvana koji se dovozi iz brazilijanske pokrajine Bahija. iza-zivači tifusa. bacillum prutić. beaticum) poslednja pomast. bathos. bauer (nem. obično pokriven. bdelometar (grč. bahaizam napredni pravac u babizmu. Bacchanalia) pl. Bacchus. sprava za nameštanje iščašenih udova. Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga (bahijski stih upotrebljavan je naročito u himnama bogu Bahu). pijanke. . bekrija (Grci su ga zvali i Dionizos). srećna. fr. bog vina. beate memorije (lat. staklena sprava za isisavanje krvi. batrahus (grč. sin Zevsa i Semele. tetanusa. lat. im. poznavalac hebrejskih zakona. v. Bah (grč. beatizam (lat. dodiru nekog predmeta. u polu slože nicama: glavni. burno veselje. u srednjem veku: putujući ñaci (vaganti). klupa. beatae memoriae) blažene. bec-jaune. prišt ispod jezika. bahcivan) onaj koji se bavi gajenjem povrća. prostota u govoru i pisanju. bahija (šp. obično belih katunskih tkanina. glup i neotesan čovek. student prve godine. pijanica. battere) u cirkusu: saltomor-tale preko konja. koja zamenjuje lekarsku pijavicu. prednji kraj lañe. beata (lat. bacilarije. bahant (grč. bacchans) pl. bdella. saltomortale napravljen preko konja. Batrachomiomachfa) „Boj žaba sa miševima". znak za mirovanje.

bogomoljke. siromaštvo. bedinerka (nem. bezistan) trg. one koje se prave sveticama. naročito crno. predstavlja jedan . begum (tur. vrsta kolača punjenih penom od jaja i šećera. obično arapske. lopta za tu igru. beggar) pl. titula jedne indijske kneginje. begute (eng. kuv. proglašenje za sveca. detence. oskudica. tursko državno imanje. pokrivena čaršija. tvrdo zvučanje sa osnovnim tonom b. beduina (arap.) begov sin. rica. becassine) zool. pokrajine u staroj Turskoj. beige) koji je bledosmeñe boje. Be-kvadrat muz. bedlamite) ludak. bedlemit (eng. beatitudo vestra (lat. odbitak na ime onoga što ostaje u sanducima ili burićima pri ispražnjavanju. starešina neke oblasti. au besoin) u slučaju potrebe. bezistan (pere. beatificirati (lat. bisogno) potreba. udovica velikog gospodina. begenmek) l. bedak tur. bež (fr. svideti se. preko mreže razapete 155 st od zemlje. bevanda) vino. četvoroutlasto „V". levog i desnog). baiser) poljubac. 2. fil. bezette) crvena šminka. rukoljub. plemić u staroj Turskoj. protivotrovi. dopadati se. Baedecker-a). Bedlam. negovanju bolesnih itd. far«. beth-din) l. igra slična tenisu. Bć-dur) kuz. beggar) hi. beg (tur. bez) 2. budala. igra sa reketima i lopticama sa usañenim perima na jednoj strani. beging (eng. bedevi beduinski) kobila dobre pasmine. v. bevanda (ital. adres-se au besoin). bezemschoon) trg. vrsta protivotrova sastavl»ena od konkre-cija iz stomaka raznih sisavaca. dopasti se. platno. bedevija (arap. bezemšon (hol. bek (eng. 3. koja su živela od stočarstva i pljačke. stočni trg. bezistan) v. ženski ogrtač sličan arabljanskoj nošnji. bediverica v. betuine. badawiyyun) pl. beatificatio) posveći-vanje. begine (nlat. knjiga. padzehr) fark. Bq) fiz. uvrstiti u red svetitelja. v. knez. bez (hebr. beba. beatificare) posvetiti. o bezoan (fr. na menicama: adresa po potrebi. ital. u kojoj na svakoj strani igra devet igrača. beylik) 1. klevetničko celivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dvorski ceremonijal. bedminton (eng. beylerbeyi) vrhovni zapovednik vojni i grañanski. suprotno: Be-mol. baga. bezisten. skitalačka arapska plemena u arabijskim. pr. gospodin. beduivi (arap. tribunal koji sačinjavaju rabineri radi religioznih i obrednih pitanja. bezistan. beatifikacija (lat. vazalsko. priručnik za turiste (prema imenu nemačkog izdavača K. adres o bezoan (fr. badawiyy. pomešano s vodom (u Dalmaciji). upravnik jedne oblasti. begute. bezoardica) pl. bebi (eng. jako obojeno košenilom boja koju upotrebljavaju poslastičari za bo-jadisanje kolača. potrebnost. fig. tržište. deo trga pod krovom. blago onima koji imaju. pere. zaista. bedast. proglasiti svecem. begine. tj. izabrati. trg. odobriti. baby) malo dete. bedeker putni vodič. upućivanje menice na treće lice. beatitudo vestra) Vata Svetosti (oslovljavanje pape). 4. bejzbol (eng. uvršćenje u red blaženih od strane pape. beggar) pl. naročito u Carigradu. badminton) sp. bezoardika (nlat. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima (svaki tim ima dva beka. bedaf) glupak. bedak (pere. 3. beglerbet (tur. badawiyyun) kod. base-ball) nacionalna sportska igra u SAD loptom i palicom. posle čega dolazi akt kanalizacije. baisemain) celivanje ruke. bedine-. bezoan (fr. begov posed (dobiven od sultana). sirijskim i severoafričkim pustinjama. beatifikovati v. fino tanko platno. begoglija (tur. koja se stavlja obično iza imena. barska šljuka.) udova-carica. nužda. bezmen (fr. titula. gospodar. Be-dur (ital. bezoar (fr. bekerel (skr. tur. bekasina (fr. odobrava™. 2. vrsta katoličkih kaluñerica naročito raširenih u XI i HŠ veku. neobojen. bey) 1. besoin. bezbeli (tur. ritska šljuka. eng. onaj koji živi u ludnici (po velikoj london-skoj ludnici Bedlem). luda. begluk (tur. begine. jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Meñunarodnom sistemu. biti saglasan s nečim. bezisten (pere. beatificirati. Bedienerin) kućna pomoćni-ca samo u odreñene dane ili sate. oda-brati nešto po svom ukusu. bezoard. bez (tur. besplatan rad raje na begovom imanju. stanovnici pustinje. naravno. veliki posednik i vlastelin. begging) platno za pakovanje. beze (fr. back) sp. najstariji red posvećen bogougodnom radu. beati possidentes) srećni su oni koji imaju. bedinerka. prirodne boje.beati posidentes 107 bekerel beati posidentes (lat. bezeta (fr. 2. jevrejska sudnica. kad bude nužno. razrešavajući znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vraća na prvobitni stepen. zapovednik. begevisati (tur. beguine (eng. besbelli) dabome. ako bi trasat odbio primanje. naročito kod neprerañenog šećera.. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svetlog sveti-teljskog venca (aureole). 3.

glavni sastojak atropina. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da snosi. ni naučnim. . fosilni ostaci izumrlih se-pija iz perioda Jure i Krede. belki) možda. pametan i duhovit čovek. fig. bekrija (arap. ni praktičnim ciljevima. Bengal) oblast u severoistoč-nom delu Indije. oznaka b. luda. sveće izrañene od neke mešavine parafina i stearina. muka. bala tur. beladonin (ital. estetska i književna kritika. na Dalekom istoku. kičme. zabavni pisac. belanda. bacon) kora slanine. lepo pevanje. belmontin hen. belegi) brus za oštrenje kose. belomantija (grč. jasno. Be-moll) «uz. beluga kavijar najfinija vrsta kavijara.—A. lisice. belikozan (lat. belum internecinum (lat. zabavna književnost svake vrste. tur. belemniti (grč. Vrangelove i dr. bend-baci glavna brana) predgrañe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad (nekad je na tom mestu postojala velika brana koja je služila za dovod vode). Benares) istočnoindijska srebrna tkanina. vrsta nordijskih plitkih jedrilica. nevolja. Belzebub (hebr. tur.bekon 108 bengalo radioaktivni raspad u sekundi. npr. bema uzvišenje) pregrañeno mesto za sveštenike u grčkim pravoslavnim crkvama. bengal (eng. belegija (tur. upotrebl>ava se naročito za pravljenje sveća. beluga) zool. Bengal) pl. bekon (eng. belogvardeec) „beli gar-dist". boginja rata kod Rimljana. bungalow) jednospratna kuća. beletristika (fr. bengali (eng. služi za turiste. belćim (tur. kao kamen tvrda masa koja se u veličini kokošijeg jajeta ponekad nalazi u bubrezima velikih jesetrimoruna. izumitel>u telefona). bel-espri (fr. od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka). belvedere. karika. ranija jedinica kiri. radi povećanje zenica. kurjača. Belona (lat. čardak na kući. patnja. belandre) mor. vojske koja se. bukraiyy. paskviza. narukvica. butne kosti i lopatice. bangla. deo Vatikana u kome se nalazi čuveni kip Apolonov. vinika. Bekerelu (1852—1908). božanstvo starih Filistinaca. nazvala po gradu Benaresu. belvedere lep izgled) kula. beladona (ital. nazvane po gradu Belčite. benares (ind. strela) geol. zvučanje sa osnovnim tonom b. čist parafin koji se dobija od petroleuma. beluga (rus. brokat. kao sredstvo za ulepšavanje. vrsta istočnoindijske svilene tkanine. belli) poznato. valjda. Solomon ben David=Solomon. manteia) gatanje (ili: proricanje) iz strela (na Istoku). belogardejac (rus. ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se pred ime očevo. organska baza koja se dobija od korena i lišća velebilja. pravac u muzici koji teži za što savre- menijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvoñenju. belchite) vrsta španske vune. nezvaničan i podrugljivo-prezriv naziv za vojnika Denjikinove. bel canto) kuz. belvi (fr. decibel. bekri) pijanica. balan. tj. Belt) tesnac. bena (tur. Baal-Sebub) mit. bellum omnium contra omnes) rat sviju protiv svih. opšti rat. engleske trupe u Indiji sastavljene od uroñenika. lovce itd. belčite (šp. up. Bellona) mit. belelaks trg. feljton. ludača. mus-lin sa prugama u više boja. 2. bema (grč. up. belletriste) onaj koji se kao pisac bavi beletristikom. pre obrazovanje društva (Hobsova pretpostavka). bella donna „lepa žena") bog. moreuz. bala. za vreme grañanskog rata u Rusiji. bella donna) hen. jad. belenzuka (tur. suprotno: Be-dur. bellicosus) ratoboran. upotrebljava se. vrsta levantskog pamuka slabog kvaliteta. bela-donaekstrakt sok koji se spravlja od svežeg soka lišća ove biljke. ratnički. grivna. Bengalija (eng. ben (hebr. vrag. bel jedinica za merenje jačine zvuka (po Aleksandru Grahamu Belu. belaj (arap. belanda (ital. bez glave. borila protiv boljševike. bengalo (beng. naziv po francuskom naučniku A. naročito vladičin sto. bilezik) 1. bon) budala. letnjikovcu ili kakvom uzvišenom mestu odakle je lep izgled (belvi). bellevue) v. (Atropa Belladonna) velebilje. bellum internecinum) rat do istrage. zlo. nesreća. izvesno. glupan. fig. belles lettres. beli (arap. »sena Marsova. dakle pesnipggvo u stihu i prozi. 3. 2. backwardation) trg. okovi na nogama. Be-mol (ital. belum omnijum kontra omnes (lat. bez sumnje. bekuordejšn (eng. belos strela. beledin trg. prvobitno prirodno stanje čovečanstva. belt (skand. bengal) polusvilena tkanina. belvedere (ital. bun. belemnon oružje za hitanje. bel-esprit) lep duh. osušena polovina (strana) svinje. fr. Bembaša (tur. verovatno. eng. ñavo. bela) l. kod Jevreja i u Novom zavetu: arhiñavo. vojno lice koje se smatra kao protivnik sadašnjeg režima u SSSR. al. fil. bematin-sveće pl. bel kanto (ital. belles-lettres književnost) ona grana literature koja ne služi ni religioznim. beletrist(a) (fr. ñavolski poglavica. deport. pavta. riba jesetra-mo-runa. lola. s krovom od slame ili crepa. Davidov sin. slične taftu.

benevreci. gori lagano crvenim. zarada. bengilik. berberis) žuta boja koja se dobija iz korena biljke žutike. dobročinilac. kaluñerski red sv. beneficijant (nlat. benzin (nlat. iz Beotije. benedikpija (lat. med. dobija se iz nafte. bene valete) živeli! budite zdravo! beneventana (po ital. vrsta plemenitih krušaka koje su iz Turske preneseno u Italiju. kupatilo. beneficijat (nlet. carsko pismo kojim se neko postavlja na neki položaj. žutika. bendi (eng. bene meritus) vrlo zaslužen čovek. lepo. beneficium) v. benefactio) dobročinstvo. berberis vulgaris) bog. benefakcija (lat. lože u parteru grañene u obliku kade. služi kao pogonsko gorivo kod eksplozivnih motora i u hem. benevreke (alb. bene) dobro. to pismo je iz Italije prešlo i u Dalmaciju. blagosiljati. naklonjenost. instrument sa 5—7 crevnih žica. sadrži više od 50% montmorilonita. prvenstvo. benefactor) dobrotvor. bezopasnost. beneficijat. tj. povlastica. milostivost. benediktinci al. beracha) jevrejska molitva zahvalnicu. tj. blagodejanac. napr.) dobit. benefis (fr. dobrodušnost. izradi kalupa za livnice. baignoire) l. belje (fr. Bene-dikta (480—543). beneficians) dobročini-lac. muslin sa prugama u više boja. spreda uzane. benignitet (lat. benevolens) blagonaklon. bergonizacija med. dobija se iz katrana kamenog uglja. zelenim ili belim plamenom. bergami (ital. nespretno. beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog benefica. preteča hokeja. bene (lat. benevole lector) blagonakloni čitaoče! benevolentan (lat. zidni tepisi izrañeni u talijanskoj pokrajini Bergamo. blagosiljanje. naročitu ulogu danas ima u džez muzici. beneficijar. benevolentia) blagonaklonost. . beneficancija. bene va lete! (lat. 2. beneficium) dobit. odan. . beneficijalni (nlat. darežljivost. S6N6. Beoćani (grč. bentos (grč. beignet) kuv. primalac prihoda crkve. bergamo) pl. benzol hem. Boiotćs) pril. bain-marie) kuv. dobrotvorstvo. povlastica. zagrevalo vodom. aromatičan ugljovodonik. osnovan u VI veku u Monte Kasinu. tečan. dobrotvor. pismo kojim se davala eg-zekvatura evropskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj. kada za kupanje. predstava u korist nekog glumca ili kakvog dobrotvornog cilja. naklonjen. benedicere) blagosloviti. beneficij(um) (lat. tečna i lako zapaljiva smeša ugljovodonika. otuda: ne-spretšakovići. a onda i po celoj južnoj Italiji. benedictio) u katoličkoj crkvi: blagoslov. bengal stripe) trg. blagoslov. ben-mari (fr. bentonit (po Fort Benton-. bengal strajp (eng. blagodejanje. beotski (grč. odakle se proširilo najpre u kneževini Benevento. kneževini Benevento) vrsta latinskog srednjovekovnog pisma. beneficiatus) v. bergamota (ital. glupo. berberis (nlat. benedicite) molitva pre obreda u katoličkim manastirima. benjovr (fr. bencilik) 1. benedicite (lat. bendžo (eng. krofna. žutim. igra na ledu palicama i tvrdom lopticom. korist. benediktiner (fr. benignitas) dobrota. posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi sa jelom da bi se održala toplota. benefic. industriji. kupalište.) u benediktinskom samostanu u Monte Kasi-nu. daje triput godišnje celom katoličkom svetu. bandy) sp. korisnica. igra se u Skandinaviji i SSSR. elektrogimnastika. rastvara se u alkoholu. benevole lektor (lat. a pozadi široke. val>ano. takoñe: ñak koji prima stipendiju. bara t) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju naročite povlastice. benevolencija (lat. bensficija (lat. bezoe) hen. SAD) vrsta gline. poz. 2. priganica. benedictin. bezbojan. banja. čini. praveći znak krsta. benedictio apostolica) apostolski blagoslov koji papa. prolaznost bolesti. uštipak. glupaci.banjo) gitari sličan severnoamerički crnački muz. Boiotos) stanovnici starogrč-ke pokrajine Beotije koje su stari smatrali tromim i glupim ljudima. benemerit (lat. bergamotto) carska kruška. benedicirati (lat. berat (arap. mañije. čeličane i dr. beneficijar (nlat. nem.-tur. benedikpija apostolika (lat. benñeluk (pers. od neke predstave korisnice. gde se u mestimično] upotrebi zadržalo do XTV v. benefic (lat. up. tromo. lako isparljiv i za-paljiv. blagosiljanje. prihod. upotrebljava se pri vañenju nafte. berberiva (nlat. benevrek) uske suknene čakšire. beneficialis) koji pripada crkvenim prihodima ili se tiče crkvenih prihoda. beraha (hebr. v. benefice) predstava u korist nekog glumca. opojna trava (napitak).bengalske vatra 109 bergonizacija bengalske vatra poznata vatrometna smesa šalitre i sumpora. benefaktor (vlat. javilo se (u drugoj polovini UŠ v. životinje i biljke koje žive na morskom dnu. Benediktipeg) vrsta finog likera (nazvane po tome što su ga najpre počeli spravljati kaluñeri jednog benediktinskog manastira u Francuskoj). bentlos dubina) biol.

burza. vermut. novčana pijaca. up. tulum za vino) mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova. dobiju snagu za dvanaest ljudi: strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa. bernijeskan. bersaglieri) pl. ruska mornarska mera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163. bernijeskan (ital. zavet. beret) plitka i okrugla francuska kapa. (produktna berza). plemeniti beril je ili divne zatvorenozelene boje (smaragd). bela braća. bergere) pastir ka. firmare) krizma. ukras za glavu. deran. beryllos) min. mangup. nazvana po istoimenom de-partmanu na Dordonji. kostreti ili kamilje dlake za prevlačenje nameštaja. hem. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobraćaj na odreñenim linijama i imaju povlasticu za prevoženje putnika i robe. berit savez. berlingare. berceuse) kuz. bere. berekin (ital. pelinkovac. redni broj 4. beril (grč. prori-canje budućnosti iz čarobnog ogledala (napravl>enog iz berila). bermet (nem. a koji važe za poslove obavljene na toj berzi. transuranski element. beriberi (ind.02. bertijonaža (fr. berzerkeri (nord. mesni običaji koje je utvrdila uprava jedne berze. berza (fr. obrezanje. beržera (fr. zatim sa robom: žitom. beržerija (fr. atomska masa 9. letina. polumitske ličnosti u Norveškoj i na Islandu. uspavanka. berzijanck ljudi koji se bave berzanskim poslovima. bereket) l. berretta) v. na taj način. bernesco) v.805 kg. rod. zavet obre-zanja. fig. gradu Berk-širu nazvana rasa crnih svinja. berićet (arap. ljubavnica. ovčar-stvo. naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efek-tna berza). kada pobesne. duge dlake. novčanik. heksagonalni mine-ral. berklijum. beryllos) gatanje. koji je preradio Bojardov ep „Zaljubljeni Rolando"). bergerie) tor za ovce. beržerak (fr. up. berline) vrsta lakih kola sa četiri sedišta i sa zavaljenim arnjevima. bursa koža. mila od glagola mal obrezati pokožicu penisa) crkveno-verski obred kod Jevreja.berdanka 110 bertijonaža berdanka (eng. fig. mutnozelene boje. neprovidan. beurt) pl. pastirska pesma i igra. baraka. berylliumj hem. Wermut) aromatično desertno vino s pelenom. berseza (fr. ugljem i sl. berlengo (fr. strelci (vrsta pešadije u ital. Indiji. berkan (ital. tur. napredak. up. beri) med. uvo-ñenje u zavet praoca Avrama.). proizve-denih ukrštanjem sijamske. borsa. = beli skorbut. berlina (fr. zategnute ćebe kojim se neko baca uvis (stara francuska igra). berne) kor. birma. krzno. samo u medveñoj koži. redni br. bourse. lake karuce sa dva sedišta. postavljena naslonjača. proizveden veštački u laboratoriji Kali-fornijskog univerziteta u Berkliju (Veg-kley). upotrebljuju ih kao putovoñe kroz snežne mećave na Sv. 2. kitajske i napolitanske rase. plahovita ljudi i ratnici. Berni. berilij(um) (grč. nazvana po pronalazaču Amerikancu Berdanu ( + 1893). nem. bersaljeri (ital. god. vojsci. bourse. ital. dragana. berma (lat. otuda i naziv. glavni joj je znak: potpuno rasulo u funkcionisanju živčanog sistema koji se javlja u kočenju donjih delova tela i slavljenju srca. Bernhardu (Švajcarska) i za spasavanje putnika nastradalih u snežnim vejavicama. element. berracano) gusta i teška tka-nina od vune. beavitamknoza. ljudi koji. utiče na suzbijanje besposlice. Bernhardiner) rasa pasa izmeñu doge i ovčarskog psa. nlat. berzijanci (fr. beo metal koji ulazi u sastav berila. 97. Australiji i ist. bertillonage) u kriminali-stici: utvrñivanje istovetnosti (identi- . nastran (po načinu pisanja ital. bereta (ital. berkšir (eng. bez prednjeg sedišta. ili zelenkastoplave (akva-marii). berkovec) mor. ber-serkr) tig. berkovec (rus. koja se javlja kao posledica hranjenja samo kuvanim pirinčem. Africi. berneskan (ital. Bergerac) vrsta finog francuskog vina. „oni koji se pojavljuju u koži medveda". berkshire) po eng. osnovanog 1098. znak Ve. koji nema u sebi vitamina „be". berklijum hen. Berdan) puška ostraguša. berlinska kola. berzanski uzvisi trg. bere (fr. plod. pod berza. brelengo. osnovana 1836. u Francuskoj. bernardinac (nem. berlingot) polu-berlina. berlingoca (ital. birichino) raspušten dečak. kaluñeri katoličkog kaluñerskog reda. crkveni čin kojim se krštenje potvrñuje miropoma-zanjem. berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usredsreñuje ponudu i tražnju i. pesnika Bernija. beryllos. berna (fr. zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na lañu.veoma raširena krvna bolest u Sev. koji trguju na ber-zi. bert-brodovi (hol. crvene i bele. široka. berit-mila (hebr. znak Bk. sreća. besni. bernesco) ćudljiv. berilistika (grč. Bersianer) pl. nlat. ranije upotrebljavani u ruskoj i srpskoj pešadiji. beretka. up. bernardinci pl. berlingozza) italijanski narodni ples. i odlikova-li se u borbi divljim besom. berkelijum v. v.

Besteck) pribor za jelo: nož. biberon) pijanac. compromissum) koji ne pravi kompromise. ist. bestija (lat. tanjiri i ubrus. lekovi protiv kašlja. bestia) životinjstvo. životinj-ski. bianuelan (lat. trgovati) delo koje u odreñenoj vrsti postigne najveći broj prodatih primeraka. bis. bešlija (tur.od grč. gama-zraci. nekome dati besu dati nekome tvrdu reč da mu se neće nikakvo zlo dogoditi od onoga koji je dao besu. beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (R=naše „b"). beton (lat. viljuška. kutni) dvougli. arhe vlada) dvovla-šće. npr. bi-. bi-kar bez posla. grubo. besa) mana. bibere (lat. kašika. razumevanje u knjige. up. bilupa itd. baisser) trg. biarda mašina za tkanje. besje. padanje cena i kurseva državnih papira. bkblio. Besemerov čelik čelik koji se dobija oksidacijom sirovog gvožña. biangularan (lat. v. knjiga sa pričama iz životinjskog sveta. to biblion u značenju knjižica. tvrda reč. kvart. knjige koje sačinjavaju Stari (na hebrejskom) i Novi zavet (na grčkom).) 2. bexos kašalj) pl. v. kada se u čije zdravlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu se još želi godina života). 2. fr. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. up. igrač na berzi koji špekuliše padanjem vrednosti berzan-skih artikala. list i cvet voćke) cvet. radi pojačanja.: BCG od bacil CalmetteGuerin) vakcina protiv tuberkuloze. surov. i sa dva tima sa po devet igrača. knjiga. articulus zglob) koji ima dva zgloba. Besemerov čelik. besar. besar (fr. beton) smesa od šljunka i cementa koja ima svojstvo. bes-bol (eng. skotstvo. elektron ili pozi-tron koji izleće iz atomskog jezgra zajedno s neutronom ili antineutronom. bi-. nem. grč. Biblija (grč. besli) l. zver-čovek. bestseler (eng. običaje. nadničar. beša (tur. best najbolji. bibi (fr. časopis. životinja. beskompromisan (lat. biandrija. behar (tur. med. bibliognozija (grč. najamni radnik. biartikularan (lat. divlje. stražar. grub. bešika (tur. 3. vrsta radioaktivnih zraka. 2. bibere) piti. razboj (naziv po pronalazaču). mehur. zverska priroda. bibi) ženski šešir sa malim štitom. bestijalan (lat. nazvan po švedskom hemičaru Henri Besemeru (Nepgu Bessemer. bekrija. Besemerova metoda postupak pri pročišća-vanju sirovog gvožña pomoću toplog vazduha. biannuel) koji izlazi dvaput godišnje. nedostatak. skrać. sredstva. behika (grč. bibHon knjižica. besa (alb. skotsko ponašanje. prednapregiuti beton ar- . npr. divlji. bekar) l. bibacitet (nlat. becirk (lat. onih naroda koji se u Bibliji pominju. baissier) trg. bibere greko stope (lat. biandrija (lat. grč. umetnost i sl. biarhija (lat. alfa-zraci. akcija i drugih hartija od vrednosti. 4. bestijarij(um) (nlat. cirkus. fr. bestijalnost (lat. bestialis) zverski. biblion. bestia) zver. knjiga. neoženjen čovek. nečovečan. behar proleće. boca sa cuclom. bibere ad numerum) ispita uz zdravicu odreñen broj čaša. besik) detinja kolevka. neženja. odeljak. bis. naročito cvet ia voćkama. trg. vindžija. Bezirk) srez. kao i robe koja se kotara na berzi. igra se na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 t. tur. mangup. sisaljka. skotološtvo.(lat. zver-stvo. greška. Besemerov aparat aparat za proizvoñenje čelika i bakra. beštek (nem. momak. da se stvrdne kao kamen (u novijoj grañevinskoj tehnici igra jednu od najvažnijih usluga). beseže (po fr. bestijarijus (lat. beta-zraci fiz. bitumen. biblia knjižice. lola. knjige) Sveto pismo. annus godina. dvozgloban. gnosis poznavanje) poznavanje knjiga. bećar (pere. pripadnik plaćene konjice. angularis uglovni. nečovečnost. severnoamerička narodna igra loptom.besa 111 bibliognozija mirani beton prethodno napregnut na pritisak zatezanjem čelične armature (nosi-vost mu je veća od armiranog). bestiarius) borac sa zvero-vima u areni (kod starih Rimljana). seli prodavati. 1853—1914). kod Albanaca: tvrda vera. aner. bi. bi-. bibacitas) želja (ili: strast) za pićem. andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme. nepopustllv. diarhija. bibere graeco more) piti po grčkom običaju (tj.najamni vojnik. bibere ad numerum(lat. antropolo-gu Alfoisu Bertijonu. base-ball) sp. nečovek. nepomirljiv. pošto se ovlaži. sklonost piću. bis) predmetak u složenicama koji kazuje da se značenje drugog dela složeni-ce dvaput javlja. dehaizam napredni pravac u babizmu. besa (fr. a sastavlje-ni su od beta-čestica. 1813—1898). biberon (fr. bex. besje (fr. bestiarium) knjiga sa slikama životinja. armirani beton kada se u betonsku smesu doda još i gvožñe. fikacija) neke ličnosti putem antropometrijske metode (naziv po fr. biblijska arheologija nauka koja ispituje način ureñenja i života. bega (grč. procesu beta-raspada. muški šešir sa uzanim obodom. istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. baisse) l.

bibliotekografija (grč. bogomoljstvo. dvospolan. pa su dobili mineralan izgled. bibliotheke. spisateljstvo. bibliografija (grč. bogomoljstvo. slepo verovanje svemu što je napisano ili štampane. bigot) praviti se svecem. bibliolater (grč. biblion. bigamistki&a (lat. naročito slavuji). bivouac) voj. a reñe donosi i kritičke napomene.sahranjivač knjiga". stanovanje vojske pod malim šatorima. ili celokupne književnosti jednog naroda. okamenotine lišća. rasprava o raznim izdanjima Biblije. dvomužica. bibliolatrija (grč. od dve vrednosti. ona može biti azbučna. ili se zamenjuje dvama atomima vodonika. geol. sa 4 žice. biglizo) pevati. grč. pomoćna nauka koja se bavi što potpunijim sakupljanjem i opisivanjem štampanih dela ili jedne naučne oblasti. raskršća. bigarrer. pretvarati se. logorovati u polju. bibliofilija (grč. biglao. latreia služba) preterano i zanesenjačko poštovanje Svetog pisma. odnosno dva atoma drugog nekog jednovalentnog elementa. naročito Sveto pismo. biblfon. bigarirati (fr. koji ima dve vrednosti. biblicitet (grč. bibliophilos ljubitelj knjiga) onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne. latreuo služim) čovek koji voli i ceni knjige. bi-.. biblist(a) (nlat. manteia proricanje) proricanje iz mesta na koja najpre padne oko kad se knjiga. starosti.) pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jedinstven otkriveni sistem misli ili života. biblion. biberon) v. rukovalac bibliotekom. bigamija (lat. up. bibliopol (grč. otisci lišća na kamenu. izvi-jati melodiju (ptice. bigoterie) verska zatucanost.) koji preteruje u pobožnosti. bibliomantija (grč. nasumce otvori. onaj koji svoje knjige nerado pozajmljuje. dvoženac. cink. onaj koji se pravi da je strogo religiozan. upravnik. nlat. zbirka knjiga. hronološka ili sistemat-ska. biblioteka (grč. hermafroditski. biblfon. tkana kao čoja (upotrebl-ava se za zimske čakšire).) žena koja ima dva muža. bivakirati (fr. npr. pisac (ili: sastavljam) spiska knjiga jedne struke. bitne vrednosti za nauku ili predmet koji skupljača posebno interesuje.) neodstupanje od Svetog pisma (u propovedima). bibliomanija (grč. bibliotheke zbirka knjiga) knjižnice. bivouaquer) okolovati. gamos brak) dvobračnost. genus rod. verski zatucan. valens koji vredi. preterana pobožnost. grč. biblista) poznavalac Biblije. licemer. rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulanumu i Pompejima. nauka o Svetom pismu. onaj koji se razume u knjige. bivium) mesto gde se stiču dva puta. bibliologia) nauka o knjizi i knjižarstvu uopšte. retkosti. bibliotheke. bivertin (eng. bibliofil (grč. tj. mania ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz čisto spoljnih obzira. licemeran. ukrasiti šarama.) poznavalac knjiga. sro-dan lauti. bigot (fr. poljski logor. pravljenje (ili: izrada) knjiga. biblfon. licemerstvo. bibliotaf (grč. bibliograf (grč. bigot) onaj koji slepo veruje. biglisati (grč. bigamist(a) (lat. bis. dvovredan. poieo činim) veština sastavljano (ili: pisanja) knjiga. biblion. mafnesthai ushići-vati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz čisto spoljnih obzira. licemeriti. philia ljubav) ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti. bigotisme) tobožnja svetost. naziv za sve one elemente kod kojih se jedan atom spaja sa dva atoma vodonika. bigotan (fr. biblfon) stručno poznavanje Svetog pisma. Ifthos kamen) pl. radi origi-nalnosti štampe. biblioliti (grč. bigotizam (fr. bakar. tehničke opreme. . grapho pišem) poznavalac knjiga. beaver) trg. grč. biti u okolu. dvoženstvo. bibliopeja (grč. biva Jiuz. knjigoljublje. raskrsnice. bibliologija (grč. bigener). njihove sudbine itd. biblioman (grč. biblfon. bez obzira na predanje. koji ima dva spola. bivijum (lat. nomfa) nauka o ureñenju biblioteka i upravljanju bibliotekama. nauka o ureñenju biblioteka. grub vuneni porhet. olovo. provesti (ili: provoditi) noć pod vedrim nebom. onaj koji se drži samo Biblije. grapho opisujem) opisivanje biblioteka. objašnjavač Biblije. bivariare) šarati. sumpor. bivak (fr. biberon. taphos grob) . dvomužištvo. bibliotekonomija (grč.bibliognost(a) 112 bigotirati bibliognost(a) (grč.) čovek koji ima dve žene. kiseonik. bibliotekar (grč. čovek koji preterano poštuje Sveto pismo. kao npr.) poznavanje knjiga. engleska pamučna materija. bigotirati (fr. biblion. prodavac knjiga. bibliopoles) knjižar. bibron (fr. beaverteen) trg. bigoterija (fr. železo i dr. stupanje u nov brak pre no što je prvi razveden. poznavanje Svetog pisma (Biblije). bis. biblion. obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova dela. bogomoljac. po kojima se udara drvenim maljićem. japanski narodni instrumenat. išarati. biblioteka (grč. biver (eng.) knjižničar. nauka o Svetom pismu. valere vredeti) he*. biblicizam (grč. licemerstvo. biblion. bigeneričan (lat. bivalentan (nlat.

bizantijska umetnost. zlatarske radnja. bi-conjugatus) dvostruko sparen. američki divlji bivo. bi-quadratus) kat. logia) nauka koja se bavi proučavanjem celokupnog života (duhovne i materijalne kulture) u staroj Bizantiji. fig. atomska masa 208. bikonveksno sočivo. dvogodišnje biljke. grč. al bisogno) trg. bikoloran (lat. do propasti Bizantijskog Carstva. Byzantikon) koji se tiče grčkog ili istočnorimskog carstva. koji kadi. bizarre) čudak. tj. fr. znak Bi (upotrebljava se i kao antiseptično sred- stvo. bakarni novac sa nešto srebra. vizantijske bizantinizam (grč. bide (fr. udvorički. al bizonjo (ital. krivotvo-renje novca. bikonkavno sočivo. retori-ci i poeziji. vizantinci. bizarerija. dvozube vile. bilet. grč. koji se sastoji od dve zone. potreba. zuber (u Evropi). bijenalije (lat. bidet. intra biduum) u roku od dva dana. Byzantion. bijenale (lat. puzavački. mošus. analistici. proturanje lažnog novca. bicolor) bog. bizmut (lat.) ćudljiv. bicarbonas) hen. dragulji. dvogubo izdubljen. novčanica. vi-zantolog. ital.) pl. bikonkavan (nlat. pri lečenju od sifilisa i dr. bije d' bank (billet de banque) banknota. npr. bizarrerie) čudnost. gde je neo-graničeni vladar bio u isto vreme glava države i crkve. osobenost. . bi-. bi-dens) dvozubac. bizantinci (grč. hebr. divlji bivo. ar-heologiji. i dopuštao svojim dvora-nima i ljubimcima da vrše uticaj na najvažnije državne poslove. bikonveksan (nlat.) v. nastran čovek.). karbonat sa dva ekvivalenta ugljene kiseline prema jednom baznom. bikarbonat (nlat. neobičan. srebrni novac bez propisne količine srebra. bikefalan (lat. bfson) zool. dvobojan. dvogubo ispupčen.bigotnost 113 bikonkavav bigotnost (fr. bizantologija (grč. bismutum) hen. bizarnost. čudnovat. bikamerizam (lat. biduum (lat. bizam (nlat. bizonjo (ital. konjče. bigotizam. biennale) kulturne manife-stacija koja se održava svake druge go-. camera) dvodomni sistem u ureñenju države. ulagivački. npr. 3.980. oblast) koji je podeljen na dve zone. up. bisogno. naročito u moškavca. menice koja se isplaćuje samo izdavaocu. dragi kamen. čudesan. bijonaža (fr. teologiji. bikvadrat (lat. Byzantion) 1. npr. neobičnost. vizmut. bis. juvelirska radnja. bižu (fr.) v. osobenjak. ispupčen s obe strane. bikarbonat sode. billonner) proturati nepro-pisan ili lažan novac. puženje pred nitima a nadmenost prema nižim od sebe. koji se ulaguje starijima od sebe. element. bijouterie) trgovina dragocenostima. bikini (po ostrvu Bikini u Tihom okeanu. vizantologija. pl. na kome su 1946. bijon (fr. kada u kojoj se kupa sedeći. zlatar. grčki pisci koji su pisali od vremena Konstantina Velikog (325) pa do pada Carigrada (1453). bižuterija (fr. bijonirati (fr. geografiji. vršeni opiti atomskom bombom) vrsta dvodelnog ženskog kupaćeg kostima čija je veličina svedena na najmanju meru. billonneur) proturivač nepropisnog ili lažnog novca. kephale glava) dvoglav.) 1. business) posao. dragocenost. bizarerija (fr. logos) naučnik koji se bavi proučavanjem duhovne i materi j alne kulture u staroj Bizantiji. dragocenost. u jednoj kesi u blizini čmara (upotrebljava se kao miris. bije (fr. bog. bijoner (fr. bije a ordr (billet a ordre) vlastita menica.dine. bizarnost (fr. biennis) dvogodišnji. dragulj. s obe strane izdubljen. intra biduum (lat. zone pojas. trgovački posao. dvozube rogulje. bi-concavus) om. bi-. bidetto) sud za intimno ispiranje »sena. četvrti stepen (četvrta potencija) jedne veličine. pokorno služenje i udvaranje vladarima i njihovim prohtevima. u dve boje. juvelir. billonnage) nedopuštena trgovina novcem male vrednosti. bufalo. bizoialan (lat. bijoutier) trgovac dragoceno-stima. besoin) nužda. bikvadratne jednačine jednačine četvrtog stepena. redni broj 83. besem) gust sok jaka i prijatna mirisa koji se nalazi kod nekih životinja. biznis (eng. v. 2. bizar (fr. bisamum. sistem vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu. billon) legura od srebra i bakra. i radili na istoriji. bijou) nakit. rok od dva dana. juvelirska roba. bizantijski (grč. nakit. dvogubo spregnut. bizantolog (grč. Byzantion. mali konj. bizon (grč. i kao lek za jačanje živaca). bikonjugiran (lat. bicefalan. filozofiji. up. Bizantinizam. nastran. u slučaju potrebe (na menicama). bi-convexus) om. bije o porter (billet au porteur) priznanica ili menica koja se isplaćuje donosiocu. osoben. fig. bidens (lat. biduum) vreme od dva dana. bijenalav (lat. od koje je ranije pravljen sitan novac. I bizaran (fr. ukras. zlatnici grčkih careva. 2. bikvadratii koren četvrti koren neke veličine. biennium) vreme od dve godine. up. billet) trg. bižugje (fr. bijenij(um) (lat. ali sa znatno više bakra.

fr. dvočlan. bis. bilans. bipateralnikontrakt ugovor koji obavezuje obe ugovaračke strane. bullettino) dnevno saopštenje. obično krajem svakog meseca i svake godine. igra na bilijaru. bilis žuč. bilupa (lat. tek pošto bude triput pročitan i primljen u oba doma. crvenožuta bojena materija žuči.) v. bilten (fr. služe kao podloga papirnom novcu. beryllus. up. bileter.000. posetnice i sl. ital. bille. sitni štamparski poslovi (karte. billet) izdavanje ulaznica. bis. biksin (nlat. izborni listić. bilijariti (fr. billiarde) hiljadu biliona. loupe) opt. glavni sastojak žuči. crvena bojena materija žuči. p. fig. labium usna) gran. biliosus. bimemsis) dvomesečni. bilirubin (lat. bulla) predlog. bilis) žučan. cedulja. bilateralan (lat. bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap. ballur kristal. bimestre. ulaznice. bilateralis) dvostran. fig. bimenzis. železničkih karata. tako da uvek stoji uspravno. bi-. knjigama. na-| prasit. billet) blagajna. fr. lat. dvomesečje. dvoličnost. figurice od zovine srži sa olovom na dnu. dvousneni (suglasnik). na kojoj dve osobe ili više njih igraju loptama od slonove kosti koje udaraju takovima (keovima). upotreba dvaju jezika u govoru. izvesti zaključak o svršenom poslu. nlat. bilanca (nem. bileter (fr. prodavac ulaznica za predstave. bilinguis dvojezičan) v. izdavalac karata (želez-ničkih itd. bilingvičan (lat. v. fig. žustar. bilboke (fr. gnev. bilis. etiketa. završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vreme.000. železničke karte i dr. o stanju zdravlja. bis. bilabijal (lat. bilan. se. zaključiti neki posao. vert zelen) hen. billet) pisamce. priznanice. zelena bojena materija žuči. billetier) poz. bilieran (lat. bilinguis) dvojezičan. up. listak. sugla-snik koji se izgovara s obe usne. mrkožut) hen. bilifulvin (lat. locus) istovremena prisutnost na dva mesta. bilancio. fr.) vreme od dva meseca. billa. bi-. pritvoran. jednim udarcem udariti dve lopte. trg. bixa) ham. saldiranje. manus. billion) milion miliona j (1. prek. jed. bilingvitet. žučno crvenilo. biletar. železnička (ili: tramvajske) karta. nlat. priznanica. žučno žutilo. bimester (lat. bileta (fr. o aktuelnim političkim pregovorima i sl.000). dvorog. cedulja. orlean. bilabijalan (lat. o sednici ministarskog saveta. sa dva člana. ravno dno u sredini lañe. biliaire) koji se tiče žuči. bildž (eng. binbasi) komandant po evropskom uzoru ureñenih trupa u Turskoj. železničkih karata itd. tip. četvrtasta i zarubljena. upravljen na suprotne strane. menica. mesto gde se izdaju karte. nepot-duniili hropot bimetalizam ona] kod koga i zlatni i srebrni novac važi kao kupov-no i platežno sredstvo s tim što zlato . m). prepreden. bilabialis) gram. dvoličan. lingua jezik) dvojezičnost. bi-cornis) zool.koji se izgovara uz učešće obeju usana. bilis. billarder) na bilijaru: jednim udarcem takom loptu dvaput dodirnuti. up. bilardirati (fr. bilijar (fr. bulletin. i oboje . cedulja. lat. billetier) v. krajnji ishod nečega. izdavati ulaznice. koji govori dva jezika. ulaznica. latus strana. ulvus. bimetalizam (lat. bili. bilingvitet (lat. lupa sa dva sočiva. o stanju na frontu.). žuč. bimestris) dvomesečni. bis. pun žuči. ital. bil (eng. biletirati (fr. dvousneni suglasnik (b.000. billeter) stavljati na robu ceduljice sa cenom. biletura (fr. bilin (lat. zapovednik tabora koji je obično imao hiljadu vojnika. bilis. I bilion (fr. biletarnica (fr. bimester. nlat. žučni. žutozelen. biletar (fr. kristalno staklo. tempus) v. metallum) dvojki novčani sistem jedne zemlje. koji se. bilansirati (lat. bilis) hen. bimestran (lat.bikornan 114 bimetalizam bikornaa (lat. bimembričan (lat. donji deo lañe. nlat. beryllos beril) gorski kristal. billard) igrati na bilijaru. prepredenost. Bilanjz) v. ljutina. fr.). fig. podnosi kralju. lat. biman (lat. major. grč. rubinus) he«. izvršiti sravnjenje prihoda i rashoda u trg. biljur (ar. bilijarda (fr. bilingvizam (lat. bilis) med. zvaničan dnevni izveštaj (npr. bilokacija (lat. bilaroc) trg. fig. bilet. bimenzis (lat.). izvesti završni račun. drveni prutić kojim se meće zlato pri pozlaćivanju. bilet (fr. bimenzan (lat. kratak. pritvornost. bilans (fr. biliverdin (lat. bimembris) koji ima dva uda. biliozan (lat. obostran. po kojem zlato i srebro imaju stalnu i odreñenu vrednost u meñusobnom odnosu. žučno zelenilo. mrzovoljan. potvrda. saldo. dvaput. bi-lanx sa dva tasa) trg. prodavnica ulaznica. bilge) mor. bimanus) dvobimbaša (tur. bilis (lat. razdražljiv. o konju: izbacivati prednje noge napolje. sa dva roga. poreñenje prihoda i rasho-da na kraju jednog računa. priznanice. zakonski predlog (u Engleskoj). prevučena zelenom čojom. billard) vodoravna tabla na četiri kratke noge. bis. takoñe: pisamce.

biografika (grč. nauka o geografskoj rasprostranjenosti živih bića. biologija (grč. biologizam (grč. opt. padinom od dva člana. binokl (fr. arithmetike) nauka koja se bavi sračunavanjem prosečnog trajanja čovečjeg života. bios. biokibernetika (grč. . bfos. blaste klica) pl. nlat. biodinamika (grč. binarius koji sadrži dva. klfma. rañanje) razvitak života. bfos. bini?) grañanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa. bfos život. bio. bini. fotografski prikazivač stvari i osoba u kretanju (kinematograf). genetički inžinjering. koji se sastoji od dve jedinice. engineering) v. binocle) cviker. bfos. grč). binjektaš (tur. bfos. binokularan (lat. biologfa) nauka o životu. veština pisanja biografija. (grč. kolo-nija bioblasta). od dva) dvojki. binub (lat. binek tasi) veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne ili siñe sa konja. koji čine predački lanac dotične jedinke" (Hekl). ibn. bfos. grč. bfos. bini po dva. Biinne. grapho pišem) onaj koji opisuje život. regulator) poz. kao sredstvo u borbi za opstanak. dogled za oba oka. biolog (grč. predeo u pogledu geografskog položaja) nauka koja proučava uticaje atmosfer-skih promena. naočari. sa dva člana. biogenetični zakon zakon po kome je „ontogeneza ili razvoj jedinke kratko i brzo. pristalica biologizma. graphfa). a+ br. biofori. biograf (grč. krmanim) deo kibernetike koji proučava tokove informacija i sisteme regulacije u živim organizmima. deli se u fitogeografiju (geografiju bilja). bin v. bfos) predmetak u složenicama sa značenjem: život. genos poreklo) biol. bineran. dok je kovanje srebrnog novca zakonom ograničeno. logfa) nauka koja proučava uticaj klime na živa bića. bfos. koji se tiče binoma. poreklo. graphfa) spisak dela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čoveka (pesnika. npr. grapho) veština opisivanja života. ge zemlja. pozorište. a i Srbi'.bin 115 biologist(a) važi kao osnova i što se može neograničeno kovati. posebno biocenoza i vegetacije. bioaritmetika (grč. energefa) fil. biodinamički. binaran.). binen-regulator (nem. binomski (lat. povoj. raznih zrakova na čovečji organizam i uopšte na sve što živi. vrpca. dvojedinični. svih životnih procesa. poslednja sedišta svih životnih pojava (ćelija je. nosila ga je poglavito turska konjica. na kojima se osnivaju prirodne pojave. bfos. kibernao upra-vljam. biogenija (grč. logos) fil. pravac sociologije koji postupa po biološkim analogijama. biogenetičan (grč. bios. med. suprotno: monometalizam. binda (nem. binerav (lat. kao i uticaj živih bića. bioinžinjering (grč. naročito nauka koja se bavi proučavanjem organskih prirodnih tela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika). biosofija. bivomizam (lat. biologist(a) (grč. životne jedinice manje od ćelija živih bića. eng. bfos. aparat za udešavanje svetlosti na pozornici i u pozorištu. biogen (grč. bina (nem. bioklimatologija (grč. životni. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni (uzročni) odnosi. bioblasti (grč. up.. bioenergetika (grč. biozofija (grč. binaran (lat. okovratnik. elektrobiologija nauka o električnim uslovima života biljaka i životinja. od dva dela. bfos. veličina koja se sastoji iz dva dela. vladaoca i dr. pr. biblion knjiga. pravac u teoriji saznanja koji smatra saznavanje kao akt održanja i unapreñenja života. biologos) naučnik koji se bavi proučavanjem porekla i uslova života. Ifthos kamen) kol.) fil. dvočlani. binom (lat. energetika svega živoga. binubus) čovek koji se dvaput ženi. genos) koji se tiče razvitka života. bini. up.(grč. petlja. ona filozofija koja na pojmu „života" hoće da izgradi celokupni pogled na život i svet. po učenju Altmana. biobibliografija (grč. ovako je nazvao profesor Maks Fervorn (1903) veoma komplikovana belančevinasta tela koja su pravi i glavni nosioci života: život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogena. kamenje koje je uglavnom postalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka. bfos. dynamis sila) nauka o životnim silama i životnoj delatnosti. logos) fil. ponavljanje filogeneze ili razvoja svih predaka. fr. bfos. bfos. zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju čoveka). životopisac. koji je udešen za oba oka u isto vreme. binaire) v. Binde) veza. filozofa. i njima odgovarajući zakoni na kojima se osnivaju duševne (psihičke) pojave. zavoj za oba oka. grč. bioliti (grč. biographfa) opisivanje (ili: opis) života. na klimu. pisac biografije. biogeografija (grč. biografija (grč. dvočlani izraz. oculus oko) sa oba oka. bi-.. bfos. to klima nagib. sophfa) v. binjiš (tur. genesis postanak. bfos. bfos. nomos zakon) mat. biol. pojas. zavoj.) istorija razvitka života. bioklimatika (grč. zbivanja. zakonima nasleña i prilagoñavanja uslovljeno. životopis. Bijhne) pozornica. biogeneza. mat.

) ispitivanje da li jedno telo ima sposobnosti za život. orao vidim) med. npr. nastala u XX veku. biorizacija. delića nekog organa sa živog čoveka kad se sumnja na kakav tumor (rak. grañe-vinskih objekata čije osnovne osobine treba da budu što približnije osnovnim osobinama živih sistema. logia) proučavanje i primena životne delatnosti najmanjih životinjskih i biljnih bića (mikroorganizama) na privrednu delatnost. on. jer živih bića ima i u vazduhu. bioontologija (grč. mathe'ma) matematička disciplina prilagoñena potrebama bioloških nauka.bioluminescencija 116 biotit biopsihizam (grč. bios. pr.. električna bioskopija utvrñivanje smrti pomoću električne struje. neke oblasti. poremećaji u razvitku. biosfera (grč. biostatika (grč. biopsija (grč. dvorana u kojoj se prikazuju takve slike (filmovi). crta na dlanu i drugih nekih simptome. svitci) sveta. prilagoñavanja. bioskop (grč. logia) deo sociologije koji proučava društveni značaj dužine čovečjeg života. god. psihobiologija. nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili bolešljivo). bios) 1912. bios. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese. odnosno radi usavršavanja postojećih i stvaranja novih tehničkih sredstava i sistema — novih mašina. organizama koji izazivaju vre-nje itd. mehanike razvitka. socius drug. sphaira lopta) celokupan prostor na našoj planeti koji je naseljen živim bićima. operativnim putem. bios. ovako je nazvao 1866. biotehnologija (grč. biotehnika (grč. a čoveka. litosferu i hi-drosferu. biozofija. bios. bios. 2. slike stvari i bića koje se kreću kao da su žive. magnes) magnetska sila koja se nalazi u organskim bićima. biotika (grč. bios. biometrija (grč. razmnožavanja itd. up. pojava hladnog i vidljivog zračenja svetlosti kod tzv. bios. skopem gledati) aparat koji pokazuje žive slike. ispitivanje da li je u nekom telu bilo života. praktične eugenike i medicine. v. bios. ova pojava biva usled oksidacije luciferina pomoću kiseonika iz vazduha. bios. lat. životni prostor (obuhvata: atmosferu. lat. bionegativan (grč. negare odricati) koji je nepravilan i nepovoljan po život i životne funkcije ili po potomstvo (nakaze. biol. u širem smislu: proučavanje i merenje životnih sposobnosti čoveka. synthesis sastavljanje) stvaranje organskih hemijskih jedinjenja u ćelijama živih organizama. bios. ontos. mechanike) nauka o mehaničkim procesima na živim bićima i u njima. biosinteza (grč. bios) praktično učenje o životu. biopsihologija (grč. typos) čist tip. kao animalno biće. njegovih fizičkih i psihičkih osobina. šarlatan-sko predskazivanje trajanja života na osnovu kucanja bila. aparata. da li se novoroñenče rodilo živo ili mrtvo. manteia proricanje) 1. bionomija (grč. bios. up. bios. člana društvene zajednice. i u vodi). bios. nem. stanovnika nekog grada. biomantija (grč. sophfa) životna mudrost. npr. prema izvesnim znacima na telu. od biologija — elektronika — tehnika) nova naučna disciplina.) v. bioskopija (grč. životinje i biljke koje potiču od jedne jedine jedinke i pokazuju ujednačene i postojane odlike. bios. i u zemlji. techne. tj. biotit min. biomagnetizam (grč. panpsihizam. sudskolekarsko utvrñivanje. nlat. biomagnetski. heksagonalni ili magnezijin li-skun (nazvan po francuskom naučniku Biot-y). bios. pribora. statike) nauka o zdravstvenom stanju i prosečnom trajanju života ljudi koji žive pod izvesnim okolnostima. . biotip (grč. nomos zakon) nauka o zakonima koji vladaju životom. lumines-centia hladno svetljenje) biol. bios. biorizacija (grč. to on. bios. bios. npr. tu ontos postojeće biće) pl. bfos. biosofija (grč. biorizatora. tj. osnovni oblik je fotosinteza. biomehavika (grč. psyche. način kliničkog ispitivanja uzimanjem. bioluminescencija (grč. bios. psyche duša) fil. pronañeni metod sterilizovanja mleka tako da zadrži i posle karakter sirovog mleka: veoma brzo zagrevanje mleka do 75° i naglo rashlañivanje pomoću naročitog aparata. bios. bionti (grč. naročito pojave nasleña. učenje o praktičnoj mudrosti u životu. svetlećih organizama iz biljnog (neke bakterije i neke gljivice) i životinjskog (neke ribe i neki insekti. grč. technike) deo tehnike koji se tiče živih bića i života uopšte: nasleña. prirodnjak Ernst Hekl fiziološke jedinke koje su većinom sastavljene od mor-foloških jedinki i koje predstavljaju jedinstveno živo biće. biorizator (grč. biomatematika (grč. logia) nauka o živim bićima. logia) fil. biosociologija (grč. bios. bionika (skrać. države itd. čista rasa. koja se bavi proučavanjem grañe i funkcije bioloških sistema i njihovih sastavnih elemenata radi prime-ne dobivenih znanja u tehnici. metria) grana biologije kojoj je cilj da matematički izračuna i odredi razne životne pojave. sarkom).

bakrorez. buratine) trg. birokratija (fr. biol. bios. bisegmentacija (lat. bis (lat. Karlu Birago (1792—1845). polus stožer) dvopolan. gostionica. buriner) rezati rezaljkom. službenik koji misli da se sve rešava samo za kancelarijskim stolom. sexus. vrsta lakih poljskih mostova. polovljiv. birokratski koji se tiče birokratije. koinos zajednički) životna zajednica. burato) pisaći sto. burino) bakrorezačka rezaljka. staklena cev sa lestvicom. mania) želja (ili: težnja. biofori (grč. razuñivanju živih tela. grč. praviti grbove. koja ispravnoet forme pretpostavlja stvarnoj celishodnosti u opštenju sa stražama. skup živih bića koja žive u jednom odreñenom delu „životnog prostora" (biotopa). dleto. biotomija (grč. biroutenzilije (fr. bipartitio) deljenje na pola. birzeman (tur. po drugi put. bigeneri-čan. bfos.) tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom. birokratizam (fr. antička ratna laña sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim. bios. biped (lat. birgermajster (nem. biofenomenologija (grč. biremis) čamac sa dva vesla. bis. veština) skup metoda. od kojih je jedna iznad druge. bakrorezac. physis) deo biologije koji se bavi stvarnim meñusobnim odnosima živih bića. vrsta puplina od fine svile i vune. slikovito pričati. glatka ili kešgovana polusvilena tkanina sa pamukom. biohemija (grč. pretežno formalističkom duhu. bureau. davnina. bira (fr. polovljenje. bircaus. birger v. bis. biren (fr. bureau. ukočenost. techne umetnost. phoros koji nosi) pl. skalom (upotrebljava se za merenje malih količina tečnosti. logia) nauka o životnim pojavama. životni. vajati. nosioci života. birtija. predsednik mesnog odbora. sa dva suprotna pola. segmentum) mat. logia nauka) v. biocentrično posmatranje (grč. birokrat(a) (fr. deo fiziologije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju životnih pojava. bir-zeman) staro vreme. biofon (grč. bipedalan (lat. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka. bi-pes. biocenotika. deljenje na polovine ili na dva (obično jednaka) odsečka. muz. bureau. koinos zajednički. burette) hem. bios. bissac) pl. razdvojenje. lat. kancelarija. sistem upravljanja u kome vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima masa.biotičan 117 biseksan biotičan (grč. nadlepggvo. predsednik opštine. bipedis) koji ima dve noge. bios. nauka o stanju u kojem se telo nalazi u razna doba života. koji se može podeliti na dvoje. pravila. bureau. birokratija. bi-pes) dvonožna životinja. lat. bircaus (nem. purger. dvonog. phone glas) aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govore ili pevaju. birato voj. torba na sedlu. austrijskom inžinjerijskom oficiru. birenirati (fr. dvostruka torba (u Lici). bios. bipsdan (lat. spol) v. biratina (fr. ital. polovljenje. bisage (fr. bis. još jedanput. pisarnica. bis. kancelarijske potrebe. odeljenje.) mat. birokratizam. polu-vunene tkanine. naročito u analitičkoj hemiji). fig. ital. krut i nadmen. biofizika (grč. segmentum odsečak) mat. posmatranje prirode samo sa stanovišta čoveč-jeg života i njegovih vrednosti. biraj (fr. bureaucrate) službenik koji je u dužnosti strog. vajalica. bipolarav (lat. bios. tj. ta phainomena pojave. bireta (fr. ponovo. bios. dvonožac. bisegmentabilan (lat. burat) trg. vunom ili kostreti. grč.) nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza. bureau. biro (fr. biplan (lat. bis) dvaput. birema (lat. bisegment (lat. navika) da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom. planum ravan. kancelarijski pribor. Wirtshaus) v. vrsta polusvilene. ravna površina) avij. . bios. nazvala po pronalazaču. utensilia) pl. bis pes noga. temno sečem) nauka o raščlanjivanju. centrum središte) fil. burail) trg. kancelarijske osoblje. burin. grč. Burger-Meister) gradonačelnik. biocenoza (grč. biocenologija (grč. bios. grč. bipedalis) dug ili širok dve stope. dvostopni. biseksan (lat. bioblasti. cepidlačnost i tesnogrudost u zvaničnoj dužnosti. biparticija (nlat. bis. topos mesto) mesto življenja jedne životne zajednice (bioce-noze). kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski poslovi najuspešnije obavili. birtija (nem. deo ekologije. kao odsečak jedne linije ili površine.. krateo jak sam) v. nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. bios) koji se tiče života. Wirtshaus) krčma. chemeia) deo fiziologije. biotop (grč. biromanija (fr. letelica (ili: aeroplan) sa dvema ravnim ili glavnim podržnim površinama. birotehnika (fr. biocevotika (grč. polovina.

bistrirati (fr. pripadnik američke književne grupe Beat generation (A. episkopfa) v. biheviorizam (eng. bis. grananje ili cepanje na dvoje. onaj dan koji se svake četvrte godine. buffet) sopstvenik bifea. orman za stono posuće. bifer) vot. dvoobličan. npr. ital. sa dva cveta. reke. thećs bog) verovanje u dva boga. dvospolan. bituminosus) sličan zemljanoj smoli. bit (eng. biscroma) kuz. biscuit. biskup (grč. bistoke (fr. asfalt i sl. ital. bisturi (fr. obično dug 7—8 st. Ifthos kamen) min. bi-. parče goveñeg mesa od poleñine (slatke pečenice). osnovao ga Amerikanac Vatson 1912. ravnomerno pulsiranje uvek jednako naglaše-nih metričkih jedinica. koji je svojim naročitim izvoñenjem pop-muzike i svo- jim spoljašnjim izgledom (duga kosa. naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. koji visi o dva konca (kod fizičkih aparata). bit (eng. bisekstilna godina prestupna godina (sa 366 dana). dvosložan. bisextus) prestupni dan tj. bitva (ital. beat udarac) 2. bitumivozav (lat. hermafroditski. ital. biseksualav (lat. u teoriji informacija. dvoličnost. biscottino) mali. bituminizacija (lat. prženo upola na jakoj vatri. metrička jedinica takta. bifepija (fr. biferan (lat. series red. 2. bitumen (lat. flos. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti. floris cvet) bog. bife (fr. konac) dvoni-tan. biscotin. ital. koja istupa protiv konvencija grañanskog društva. bit) l. krčmica. bisekstus. sa jednim prestupnim danom. biformitas) dvoobličnost. Keruak). deljenje na dva kraka. Ginzberg. buffetto) tezga u krčmi. beatnik) l. bifluevcija (lat. The Beatles) nuz. od dva sloga. lice sklo-no neuobičajenom ponašanju i odevanju koje često zastupa i nastrane poglede. po rimokatoličkom učenju biskup je naslednik apostola. dvorodan. bisekcija (lat. engleski vokalnoinstrumentalni ansambl (od četiri člana) iz Liverpula. bis. biflorav (lat. grč. biskupije (grč. sexus spol) koji ima oba spola. byssos pamuk. bis. grč. dvoboštvo. npr. okrugao kolačić. u engleskoj muzičkoj terminologiji. byssos pamuk) veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda. dvoni-zan. februara. u dva niza. behaviour vladanje. bisextilis) prestupni. dvoredan. bitnih (eng. docnije: starešina dije-ceze (biskupije). pravac u psihologiji. koji sadrži u sebi zemljanu smolu. bis. beat udarac) vrsta zabavne muzike u kojoj je bit ritam jedan od bitnih elemenata afroameričkog folklora i džez muzike. okrugao dvopek. bit (eng. biformai (lat. u asfalt. Bitlsi (eng. bistoquet) bilijarski štap. osoben način odevanja) zadobio simpatije omladine širom sveta. metron) merenje dubine (pomoću niska ili proračunavanjem). obojiti) čañavom akvarelnom bojom. trideset drugi deo jedne note. bisilabičav (lat. biserijalan (lat. bitumen zemljana smola) ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji. bisekstus (lat. polovljenje. koji svoja saznanja crpe iz pažljivog posmatranja . nem. bifurkacija (nlat.) prevući (ili: pokriti. buffet. Brust) poprsje. up. dvaput pečen porculan bez glazure. bis. bista (fr. naf-ta. bis. u bioskopima ili na zabavama na kojem stoje razna jela i pića. bifoličan (lat. stubić na pristanišnoj obali ili na pramcu broda koji služi za privezivanje brodova.) pretvaranje u zemljanu smolu. ponašanje) psih. biskroma (ital. beefsteak) kuv. biskvit (fr. bifurcatio) račvanje. petrolej. posle 28. sitan severnoamerički novac od 5 pensa. epfskopos nadzornik. čuvar) od P veka: predsednik prezviterskog kolegija katoličke crkve. biformitet (nlat. radnjica sa jelom i pićem bez stolova. koji dvaput godišnje nosi plod ili cveta. ital. dvaput kuvan) dvopek. bis coctus dvaput pečen. šećerni dvopek. niz) koji ima dva reda. sectio) deljenje na dva (obično jednaka) dela. fig. pod biskup. naročito Egipćana. sto po železničkim stanicama. a izvode ga udaraljke. bitta) brod. biskoten (fr. folium list) bog. orman sa srebrninom. premazati) zemljanom smolom. bistouri. dvolist. lat. bistrer) slikati (ili: boji-ti. biftek (eng. busto. syllabe slog) gram. koji ima dva cveta. filum nit. (bitlsi) čupavci.) 3. bis. u debljini od 4 st. Članovi grupe danas nastupaju odvojeno. Bit je uvek pa-ran. bifti (eng. bitometrija (grč. buste. sa azbestom srodan mineral svilasta sjaja. bistori) hir. domeće. bisus (grč. bythcs dubina. biscotto. bifilaran (lat. biteizam (lat. u džez muzici bit označava stalno. jedinica informacije koja odgovara rezultatu izbora izmeñu dve jednako verovatne al-ternative. asfalti-rati.bisekstilan 118 biheviorizam bisekstilan (lat. biformis) sa dva oblika. peksimit. bituminirati (lat. bit-muzika (eng. Dž. mladići s dugom i neurednom kosom. bifluere) račvanje reke. beef-tea) vrlo jaka čorba od iseckane govedine. bisolit (grč. naročito ugljovodoničnih materija smolasta mirisa.

blanko-akcept primanje menice na kojoj nisu ispisani suma i rok plaćanja. bikefalan. us. mladica. Blende) apx. blasphemfa) pogrda. zametni mehurić. bišof (nem. blenengerija (grč. blenadenitis (grč. obesvetilac. curenje iz ušiju. nepopunjena menica (samo sa potpisom). zapaljenje veznice očnih kapaka. carte blanche) čista bela neispisana karta. tj. bicarija (ital. blanche) beo. rñav glas. grdnja. blanko (ital. korita. blastema (grč. belina) trg.). beo. radi odstranjenja. prema potrebi. huljenje. blenna. bogohuljenje. karanfilića i šećera. bihromatični harmoniju»! sprava za postizavanje četvrtine tonova kod klavirskog rasporeda dirki. blekvud (eng. bicyclist) onaj koji tera točak. dvoglavi ručni mišić. potpuna sloboda rada. kožica zametao g mehura. deo dodan zidu sa spoljašnje strane. preživelost. izneti na rñav glas. obrazac priznanice ili ovlašćenja (pre no što se ispuni). bis. zapaljenje sluzokožnih žlezda. blasphemćs) bogohulnik. blastos klica. akutno i hronično oboljenje kože izazva-no naročitim gljivicama (blastomycetes). karta bjanka. bianco belo. blenna. biceps) koji ima dve glave. obrukati. blena (grč. kapavica. im. belina. blenda (nem. gei. neosetljivost. procurim) med. udubljenje u zidu sa svodom. enteron utroba) med. sukno za filtriranje. tobožnje trgovanje. kystis mehur) fiziol. bi-. bicefalan (lat. nepopunjeno mesto na menici ili punomoći. blanco) v. pogrdan. blaser. hartija. blase) otupelih osećanja. blenometritis (grč. blastos. blamaža (fr. radi špekulacije razlikom u cenama.) otupelost. spolnih organa i dr. blenoftalmija (grč. blamirati (fr. blastos. bizzarria) muz. blasfeman (grč. kredit bez pokrića. bruka. blastem (grč. obesvetilački. min. biciklist(a) (eng. izdanak. čist formular. točkaš. obesvećivanje. blanket (fr. kapavac. neosetljiv. nauka o grbovima. Bischof biskup) piće od crnog vina. heraldika.biher-šrank 119 blenoftalmija ponašanja ljudi u raznim uslovima i na temelju tih opažanja objašnjava duševne procese. beloća. neograničeno punomoćstvo. blasfemist(a) (grč. kephale glava) v. ukor. onaj koji se osniva na ličnom poverenju. zasićen i presićen. psovka. blastos. blašpe (fr. blenotorea (grč. lučenje sluzave tečnosti. preživeo. . sluzni proliv. brz skok iz jedne vrste tona u drugu. blenna. regnymi izbijam. blanko-trgovanje prividno. pokuditi. blason) grb. bela boja. i blastocistis (grč. eidos vid. čist. zasićenost. black (fr. neispisan. vrsta šampanjca. v. tečnost iz koje postaju čvršći sastojci u organizmu. metra materica) med. povraćanje sluzi. blenna. alat. potpuno odrešene ruke.-fr. blanko-ovlašćenje neograničeno ovla-šćenje. kompozicija za dva glasa. biher-šrank (nem. mykes gljiva) ned. blastos. bihromatičav (lat. blastomikoza (grč. bicikl (eng. kuditi. bicinij(um) (lat. eteb povraćam) med. pomorandžine kore i soka. rheo tečem) med. bis. sluzna srdobolja. blamer) osramotiti. blenna sluz. klica. fiziol. slepa vrata. blenorea (grč. blastula (grč. blanche t) apotekarske cedilo od belog sukna. aden žlezda) med. blazer) kratki muški i ženski sportski kaputić. pupl>enjem). bjanko. blasphemos) bogohulan. blejzer (eng. biceps (lat. blenna. grupa ćelija od koje se razvija nova organizovana struktura ili organizam. zametni mehur. blenemeza (grč. blanko-kre-dit otvoren kredit. životinjska jedinka koja nastaje be-spolnim ili vegetativnim razmnoža-vanjem (deobom. ophthalmos oko) ked. bicintum. oblik) biol. bicycle. prazno. bis. sulfid cinka. blastomere (grč. nlat. blenna. bjanko menica čista. mali otvor na fotografskom aparatu pomoću koga se otvor objektiva može smanjiti i povećati. blanš (fr. ćelije koje nastaju od oploćene jajne ćelije u toku perioda brazdanja. blaziranost (fr. blanche) pr. zapaljenje materice sa lučenjem sluzi. čist. blastule. blastozoid (grč. velosipedist. blackwood) crno abonosovo drvo na Madagaskaru. opt. blenna) kec. blazon (fr. bjanko (ital. cyclus krug) točak. blastoderm (grč. blanko-menica čista (ili: nepopunjena) menica. belo. grč. blenoragija (grč. španski zid. punomoć samo sa potpisom. slepi prozor. grč. Bucherschrank) orman za knjige. meros deo) biol. blanc. 6t6s uho. lat. prekor. chroma boja) dvobojan. velosiped. kuñenje. sluz. svetlosti sa strane. ñerma koža) fiziol. tj. lučenje sluzavognojne tečnosti iz nekog organa (npr. blenna. blastema) biol. cimeta. blamage) sramota. blasfemija (grč. kart blanš (fr. blanc beo) neispisano ovla-šćenje. rheo curim) med. huljenje na boga. od dve boje. blastos. canere pevati) huz. očiju. belilo. blastula) fiziol. blastemia) vot. dva lica (nadimak rimskog boga Janusa). grditi. neispisan. blaziran (fr.

iskrica duha. opsada. ophtalmos oko) med. žmirkanje. blonda (fr. čamcu. zaštićivanje od zrna (projektila). bacam tamo-amo) med. udruženje više raznih stranaka iz taktičkih razloga. iskra. zatvaranje železničke skretnice. pretvarati se. mnoštvo. blinji (rus. dobro. drveni duvački instrument jednostavne konstrukcije. blokaža (fr. zatvaranje jedne luke ili cele obale pomoću ratnih brodova u cilju sprečavanja svakog uvoza i izvoza. blestrizo bacakam. hvatati na zbunjivanje. zatvoriti neku luku ili obalu ratnim brodovima i na taj način sprečiti svaki uvoz i izvoz (životnih namirnice. povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj (u trkama). osobito u sportu. blepharon. sličan svirali. blepharon. spadnutost očnih kapaka. blickrig (nem. zbunjivati razmetljivom reklamom. od finog pšeničnog brašna. plomber) pogrešno. automobil. blonde) čipka od sirove svile. slaganje izvrnutim slovima radi popunjavanja redova ili radi docnije zamene pravim slovima. blefirati (eng. zapaljenje ivica i veznica očnih kapaka. Blech) lim (kod nas u upotrebi i pleh). treba: plomba. obmane. sveska za pisanje ili crtanje. bloc) veliki komad (npr. blef (eng. blocus.blenurija 120 blumistika blenurija (grč. blefaroptoza (grč. čelikom ili gvožñem oklopiti (ratnu lañu. a koja sadrži di-plomatsku prepisku britanske vlade sa drugim državama o kakvom važnom pitanju meñunarodne politike. fig. trupac. zavara. blumistika (nem. kol. podizanje cveća. tome sečenje. sluzave mokrenje. okloplji-vanje. zasecanje spoljnjeg ugla očnog kapka. blondine) devojka ili žena plave kose. blefarofimoza (grč. blindage) fort. avionu). fleš. blokhauz (nem. bacati nekom prašinu u oči u cilju obmanjivanja. vojnički koporan. bloquer) v. blondina (fr. obmanjivati. blondinka (fr. blesura (fr. osigurati od zrna. blepharon. blista (fr. treptanje. blokflauta (nem. ispuniti šupljinu kamenčićima i komadima cigle. bacanje prašine u oči. gomila (knjiga). blokiranje (fr. kicoš. blumirati (nem. zatvoriti skretnicu. ojačati rov. zatvaranje sa svih strana grada. Blockflote) nuz. čamac. oklop (na ratnoj lañi. klada. bluette) varnica. knjiga koju izdaje britanske Ministarstvo spoljnih poslova. celina. grañ. zajednica. ital.). fig. priseni u puteru i premazani kavijarom i DRblic (nem. blenna. kočijaška (ili: šoferska) košulja u boji. Blume cvet. . Blitz munja) v. otvorene boje. prevrtanje. prevari. blefaroftalmija (grč. hapsana. i zbog toga treba da se vrlo brzo završi potpunim porazom neprijatelja. rezanje) med. blondine) v. blomba (fr. blefaritis (grč. velika količina (robe). nemir kod teških bolesnika. blepharon očni kapak. blond (fr. tip. municije i sl.) med. bacakanje. praviti se. blestrizam (grč. automobilu. munjeviti rat tj. ojačavanje rova. Blue Book) „Plava knjiga1'. naročito o izborima i radi sprovoñenja izvesnih zahteva. blefarizam (grč. blindaža (fr. blondin) plavušan. blondina. zastrašivanje. tvrñavica (obično na planinskim prevojima i granicama). mladić plave kose. duhovita sitnica. obmanjivanje. blombirati (fr. plomb) pogrešno. veliki odlomak stene. zapaljenje očnih kapaka. suženost očnih otvora. trupama zatvoriti pristup nekom gradu. udvarač ženama. blefaradenitis (grč.) pl. grč očnih kapaka. Blume) poznavanje cveća. blumieren) snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama. blocage) odlomci kamenja ili opeke za popunjavanje praznina u zidovima. biondo) plav. zaplašiti. ptosis pad) med. blouse) laka gornja haljina kod žena. blondin (fr. up. hrpimice. blokada (fr. treba: plombirate. Blitzkrieg) voj. blooming condition) sp. spasmos grč) med. bluff) plašiti. žućkast. farsa. blepharon. phimosis suženje) med. varati. mali pozorišni komad pun desetaka. tip. obmana. kulica. blefarospazmus (grč. blok (fr. bluff) izmišljotina kojom se hoće da se nekome baci prašina u oči pa da se time lakše prestraši. blokirati (fr. blepharon. u bilijaru: jakim udarcem loptu oterati u rupu u uglu. avion). bluza (fr. rat koji se vodi munjevitom brzinom i silinom. cvećarstvo. opsada. poza. dosetčica. hvalisati se. bluming kondišn (eng. svetao. Blu buk (eng. bloccata) voj. panj. Blockhaus) voj. an blok (fr. aden žlezda) ked. blinder) fort. blessure) ozleda. šanca gredama. blepharon očni kapak) med. pivo. en bloc) naveliko. ital. karaula. plavojka. blond. bleh (nem.) voj. gomila. zapaljenje žlezda očnih kapaka. ucelo. plavuša. ruski kolači. oblaganje čeličnim pločama. npr. blokada. up. blefarotomija (grč. tvrñave. šanac gredama. naslaga listova hartije koji se mogu otkidati. vojske. bloki-ranje. mermera). blindirati (fr. mustrama od cveća. ñuture. povreda. zavaravati. zatvor. nazvala zbog žućkastog sjaja. uron mokraća) med. slični palačinkama. slagati izvrnutim slovima radi docnije zamene pravim.

fig. bojkot (eng. organizovala ovakav način borbe i upropastile ga. guša. boit-tout) čaša bez postolja. dualističko-manihejska reli-giozna sekta u HP i HŠ veku u Trakiji. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot. pronalazak američkog pukovnika Džemsa Boi. od kojih je prednji par pokretan i služi za upravljanje. bobslej (eng. boj (eng. boza (pere. zajedno sa dalaj-lamom. v. boi-najf (eng. rakije. bobbinet. buza. naročito plemić veleposednik. bobinet (eng. bobine) kalem (za konac). fiz. neuredan život. upotrebljava se naročito za postavljanje boja (baka). fig. rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima (običnim i električnim). po pravilu neuredno. otočanin (u našem primorju obično u pejorativnom značenju). — koji je lažno optužio Kolumba kod kralja Ferdinanda i kraljice Izabele da namerava da otcepi od Španije deo Amerike koji je otkrio. bojar (rus. u narodnom lekarstvu upotrebljavaju se koren i cvet. prekid svakog op-štenja s nekim. . čergari. boduo (ital. umetnici. proizvodi se u predelima severno od Liona. Obotriti. koji »sive svojim naročitim. boycott) jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-davac primera na prihvatanje izvesnih u slova: sastoji se u tome što radnici neće da kupuju proizvode nekog fabrikanta ili trgovca. + 1502.Bob je. po nače-lu: dok traje nek laje. raste na Kosovu. zmijski car. kod bojkota strane robe u nekoj državi). u Rumuniji: plemić. sluga. prirodnim životom. od danas do sutra. boetetika (grč. bowie-knife) veliki lovački nož oštar s obe strane. plemiću Bobadilji— Fran-cisco de Bobadilla. boa constrictor) zool. to bob) v.blu-stoking 121 bojler blu-stoking (eng. boheme) način življenja boe-ma. boja (hol. ispičutura. koja se ne može ostaviti dok se tečnost iz nje ne ispije. ženska ogrlica u obliku zmije od krzna i perja. božur (arap. savetnik velikih ruskih kneževa i careva u staroj Rusiji. Makedoniji.) bog. v. bogatiri (tur. ali se potpuno opravdao i dobio puno zadovoljenje). bobadiljizam nepravedno. kajmaka i šećera. upravlja zemljom. na lañi: deo koji se nalazi ispod palube. bodul. Dalmaciji. bobina (fr. šećera i drugih dodataka. boa (nlat. vinara. boiler v. krčma. fig. junaci iz velikog ruskog narodnog epa. god. engleski til. nadimak londonskih policajaca. bottomry) trg. v. npr. baka. književnici. boa. bodega) podrum. pere. pamučni til. up. eng. bobby) pl. bogus) irsko narodno piće od vode. deminutiv imena Robert). bogaz grlo) grlo. bogdo-lama (mont. dečak. patareni. kor. bob-sleigh) američke saonice sa više sedišta i dva para salinaca. bu za. kalem od namotaja bakarne žice. bogus (ir. tur. boue) ukotvljeno bure na vodi (moru) za vezivanje brodova i kao oznaka dubine vode. kosovski božur divlji božur. drevna pijanica.. boetheo pritrčim u pomoć) poznavanje pomoćnih nauka. klanac. bonrin) plemić koji je i ratnik. bogumili pl. prekinuti s nekim svaku vezu i opštenje. Džemsa Bojkota. protiv koga je prska Zemaljska liga 1880. fr. momče. kotao. Bodmerei. bodmeraj (nem. udav (najveća zmija u Africi i ist. bojler (eng. bob (eng. život od danas do sutra. kablova. Vojeg) mala holandska laña sa jakom katarkom. bogdo-lama) vrhovni sveštenik. boiler kazan) kazan. dugogodišnja zelja-sta biljka (Paeonia afficinalis) iz familije Paeoniaceae. takoñe: sprava za namotavanje brodskih konopaca. blue-stocking) „plava čarapa". boemi (fr. bahader) pl. fr. duhovni poglavar u Tibetu koji. bohemes) pl. boy) dečko. ili koje vole da iznose na pazar svoje znanje i da se razmeću njime (izraz postao u HUŠ veku u Engleskoj po plavim čarapama jednog uglednog društva intelektualaca). magazin s robom u luci. planinski tesnac. bobslej. iznos berbe grožña. skraćeno: bob. bobi (eng. podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhovnik sklonosti zanemaruju svoje domaće poslove i obaveze. bogumili. Bosni. busur) bog. induk-cioni kalem. bodolo) ostrvljanin. boza) poznato piće od kukuruznog brašna. ili na oboje ujedno. bogaz (tur. boatu (fr. lažno optuži-vanje (po šp. Bodriti pl. po legendi nikao iz krvi kosov-skih junaka. Zbog toga je Kolumbo bio uhapšen i okovan. kod anglosaksonskih naroda. boemerija (fr. boei) v. bobine) tkanine od ćelijastih šestougaonih petll. beaujolais) vrsta francuskog vina. bodega (šp. bova (ital. koji su im dali Londonci po imenu organizatora londonske policije ser Roberta Pila (ime . Izraz potiče od imena upravnika jednog velikog poseda u Mrskoj. božole (fr. moreuz. bogomili pl. bojler. studenti i dr. bojer (hol. ili što neće kod njih da stupe u posao (ovakav način borbe primenjuje se često i inače. bojkotovati (eng. Hrvatskoj. Bugarskoj. baobab. ždrelo. crven kao krv. Indiji). uzimanje zajma na lañu ili na njen tovar. boabab (amh.

boletus pečurka. osnovao u Bolonji Lodoviko Karači (Carracci. bolivijano (šp. bole zrak. nlat. bowle) staklena ili porculanska zdela sa pićem od rashlañenog vina. ušće. šp. većina. bokasin (ital. ručna granata. kratak. bombos potmuo. bolus. buldogu slična rasa nemačkih pasa. v. koja je 1900. bolas (šp. pesničar. ital. ital. bolus (lat. grč. boks. bol. do struka. onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju. rudnjača. oblica ili kutija ispunjena eksplozivom. hidrat čiste gline. pristalice boljševizma. kastanjetima. digla ustanak protiv hrišćana i Evropljana u Kini i time izazvala intervenciju stranih sila. bowlinggreen) igralište za kuglanje u zelenilu. Voheg) 2. boks-meč (eng. sp. bolivar novčana jedinica Venecuele (=100 centimosa). brzo hlañene na vazduhu i sa veoma debelim dancetom (vrlo otporne spoljnom pritisku. bolis. boksovanje (eng. dubok ton) voj. bomba (fr. Ta-chuan) „udruženje savez-nih prijatelja otadžbine". ital. oružje za bacanje. bolletta. bolero) španski narodni ples u 3/4 takta. Bokseri (kin. balon. bokskaf. bolstit (lat. potkraj XVI veka. bolldos hitnuto. železna ili čelična lopta. osnovana na činjenici da električni otpor metala raste što je temperatura viša. boks (eng. box) pesničati se. bocca. grč. bouche. bulletta) cedulja. bolus. ali se raspadaju u sitne parčiće kad se u njih baci komadić kremena. box) 3. U ovoj borbi zabranjeni su grifovi: udaranje niže od pojasa i iza leña. bolidi (grč. boksovati se (eng. bolus. mrk ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebl>ava kao boja. bollo. jedan deo pobunjenika iz Vandeje za vreme francuske revolucije. bolos) v. bokser (nem. boxer) 1. bokalion sud sa uskim grlićem) pehar. up. po ugledu na antičke borbe pesnicama kod Grka i Rimljana. srednje veličine. sa ciljem pretvaranja kapitalističkog poretka u komunistički. vatrene lopte koje se od padalica ili meteorskih rojeva razlikuju samo svojom veličinom. boks. Francuska). lopticama (kod južnoa-meričkih uroñenika i gauča). pesničanje u rukavicama razne težine. zbog čega se mogu i danju videti. boksati(se) v. nekog aromatičnog voćnog soka i dr. boucassin) vrsta pamučnog sukna s mustrama iz Jer-menije i Persije. bolvševizm) teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata. kutija. up. svaka runda 2—3 minute. osnovana oko 1890. bolas) zamka za bacanje optereće-na olovnim i dr. kit i za obloge radi zaustavljanje krvi. 1555—1619). boks (eng. zatvor za potkivanje nemirnih konja. box) 1. naziv je nastao posle P kongresa Ruske socijal-demokrat-ske radničke partije (RSDRP) održanog u Londonu 1903.. prihvatilo je Lenjinove ideje (boljševici) i drugo. staklene bočice kru-škasta oblika. Martovljevu koncepciju partije (menjševici). boxcalf) 2. astr. vodoiična bomba ispunjena eksplozivom čije je razorno dejstvo jače od atomske bombe. bolos) hem. bolvševiki „članovi većine". veća čaša s poklopcem. boksovati se. vrč. jedan od glavnih izvora aluminijuma. boleta (ital. bocal.378 kg). metron) fiz. okamenjena gljiva. razreñene od strane Lenjina. boling-grin (eng. „plemenitoj veštini". praćen pesmom. sp. bolonjske bočice fiz. v. otvor. priznanice. boljševizam (rus. sa 1 minutom odmora izmeñu svake runde). bascagium) šumarak. bok-sovanje. bokskaf (eng boxcalf) učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr. ženski prolećni ogrtač sa rukavima ili bez rukava. guranje i udaranje nogama. strela) pl. bokseri se dele s obzirom na težinu. bomba. koji zapara površinu i time otklanja otpor kojim se površina u nepo-vreñenom stanju protivi unutrašnjem naponu mase). i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora. sprava za merenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0. lemnoska zemlja. ngrč. grč. u 8 kategorija: od kategorije „muva"(50. pod. bosco. bocage. tući se pesnicama u rukavicama. živa i okretna. boks (eng.. odeljenje u štali samo za jednog konja u kojem se slobodno kreće. velika bokasta boca. peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji=100 centavosa. glavom i leñima. loža u pozorištu. bol (lat. bola (eng. atomska bomba. box) sp. zaliv.boka 122 bomba boka (ital. boksit min. bolites pečurka za jelo) kol. bocassino. boccale. do tetke kategorije (preko 79. bolonjska škola slikarska škola koju je. fr. bolometar (grč. bombe. a sjajem nadmapguju najlepše planete i najveće zvezde. fr. tzv. box-match) javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera (traje od 3 do 15 rundi. ulaz. šećera. oktobarska revolucija (1917) dovela je u Rusiji boljševike na vlast. . moreuz. bulengren. bokaža (fr. gde je došlo do rascepa na dva krila: jedno. up. zračni termometar. boljševici (rus. gitarom ili tamburinom. lat. naziv po mestu Bo (Les Baux. bokal (fr. ma-njina. bokser (eng. bolero (šp. lug. grč. bucca) usta.800 kg). šumica. kineska tajna organizacije.000001 * °S).

preterana prostota. podskakivati (na konju). bonz a vi (fr. bondirati (fr. Wandriegel. bombaš.). bujica reči. imanje. bombyx pamuk. dadilja. bondruk (nem. poboljšati. bona fide (lat. vrsta ženske kape. fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih i obrazovanih ljudi. priznanice. bonsek. bona hereditaria (lat. bonaca (ital. menica. bonapartizam odanost dinastiji Bonaparte. odšteta. grč. bon sens) zdrav (čovečji) razum. 2. prav. prav. priznanice. izvrsnost (u smislu izrade). bonazza) stanje mora kada je potpuno tiho i mirno (izraz koji se upotrebljava u Dalmaciji). u kojoj se drže bombone. prirodna obdarenost. metateza od Riegelwand) kućni zid izgrañen od direka i greda izmeñu kojih je stavljen ćerpič (nepečena cigla). bombardovati v. bcmbyx) 1. tući (ili: gañati) iz topova neprijateljske položaje ili utvrñenja. onaj koji vrši bombardovanje. bonum dobro. valjanost. bond) pismeno jemstvo. zemljišni nasip na grudobranu za zaštitu oruña ili strelaca od bočne vatre i rikošeta. odštetiti. vrsta pamučne tkanine za podstavu. popravka. prav. bombe) v. unutarnja vrednost. bonaparte™ pl. bona minorum) pl. često sa dodatkom želatina. nalozi koji se isplaćuju odmah. popraviti. bonitas) dobrota. bonton (fr. bombast (eng. sigurnost nekog potraživanja (supr. otmeno držanje. bombonjera (fr. obično ukusno i luksuzno izrañena. bombasin. platna sposobnost. bonitet (lat. lat. bombe (eng. vrsta keplovane svilene tkanine. bacač bombi. bonette) voj. bona mente) u dobroj nameri. bombycinus. nlat. bona adventitia) pl. bonificatio) naknada. bombastičan (eng. propinjati se. bondir) skakati. dosañivati kome (molbama. bonbona v. bombardare) voj. bombage ispupčenost) ispupčenost pokvarene konzerve. dobra. nego potiču od neke druge strane. bombardeur) voj. poboljšavanje. konfetama). bombiks (grč.bombaža 123 bonton bombaža (fr. . vojnik bombaškog odeljenja. čičica. bombarder (fr. bono modo (lat. poboljšanje. dobronamerno. tobdžija. preteran. bon (fr. bonbonniero) kutija ili kor-pica. bona adventicia (lat. . imetak. bombardirati (fr. bon-sans (fr. vata za ispunjavanje haljina i sl. delovi imanja koji nisu ostali od oca. bona hereditaria) pl. bombazen (fr. nasleñena dobra. zatucane popeskare. fig. brašna. bonvivan (fr. bonbon) šećerlema. mirnim putem.) pl. pristalice dinastije Bonaparta u Francuskoj. bonificirati (lat. up. dobra (ili: imanje) maloletnika. metron) u pamučarstvu: tablica za odreñivanje fi-noće (numere) konca prema težini izvesne dužine konca. bona (fr. bon) trg. bombarder. naivčina. bombona (fr. bombardovati. bombikometar (grč. bon ton) dobar ton. sveštenici Budini u Japanu. bona fide) dobronamernost. naknadno pridošle dobra. obaveza. bombo) vrsta rakije od ruma. bacati avionske bombe. bonum. bona minorum (lat. bono modo) dobrim načinom. bombast. popravljati. bonhomme) dobričina. fr. v. bombardirati. bona mente (lat. svilena buba. facere.. koja unakarañuje jezik i stil svojom preteranošću i neumešnošću. svi-lasta materija. grč.. bombyx pamuk) zool. svojim pesmama i sl. bonbon. bombardje. poslastica od istopljenog. politika koja ima za cilj da dovede porodicu Bonaparta na presto u Francuskoj. Kini i istočnoindijskim zemljama. važi za . bonne) 2. bonifikacija (nlat. bombyx svilena buba. nalog za izdavanje neke robe. istoč-noindijski kaluñeri. sujeverni popovi. boneta (fr. visoko-paran. naročito: vrsta teških aviona za nošenje velikih količina avionskih bombi i vršenje bombardovanja. trg. popust u ceni. bonhommie) prostosrdačnost. naivnost. slada (malcbombona) ili voća. na lep način. izražavanja). bond (eng. bonze (jap. bon pour) dobar za . fig. aromatiziranog i oboje-nog šećera. devojka za decu. ljubavnim izjavama. naduven (način pisanja. bo-nifier) naknaditi. preterano kitnjast. nadmen. pl. nasledna dobra. ukusno namešten stan i sl. odobravanje Bonapartinog načina vladavine. dobrodušnost. dit. gañati (ili: obasipati) nekoga (cvećem. u dobroj nameri (učiniti. sviloprelja. ukusno nameštena soba. bansek. proneti se. prostosrdačan čovek. onaj koji traži u životu prven-stveno uživanja i razonode. bonomija (fr.. ostavština. bon pur (fr. svila. muskata i šećera u Sev. služavka. bombardje (fr. . lat. svila) pamučna svila. bons a vue) pl. bombardier) voj. bombaš (fr. veritet). poverljivost. bombyx.. fig. imanja. bombast) lit. nalog za plaćanje. pamuk. bonom (fr. bombona. veseljak. bona dobra) 1. po viñenju. bona (lat. krupnorečiv. potvrda prijema. ispupčenost velikih staklenih površina na specijal-nim prozorima pojedinih zgrada. kazati). osoliti koga. bonvivant) veseli brat. Americi.

porubiti. pl. Borte) v. oivičiti. borealis) severni. botanizirati (grč. umeriti želje. bonum publikum (lat.811. borda (fr. opšivati. bordura (fr. mali. border) ogoliti. bordirati (fr. boršč (rus. boraks (nlat.bonum 124 botano- bonum (lat. javna radnja. bordello) javna kuća. nevažno. porubljivati. element atomske mase 10. borda (arap. javna kuhinja. onaj koji se bavi proučavanjem bilja i rastinja. trava. Americi. okrugle vajarske figure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu. fig. bording-haus (eng. bosa (fr. bosokteriti (od nem. borusomanija (nlat. Bohrmaschine) naprava za bušenje. kozmetiku i medicinu. board of trade) trgovačke komora. bordereau) trg. bosse. borniran (fr.) v. borš) omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni. okvir. bordo-vino (fr. Borussia. borda 1. bordeggiare) jedriti protiv vetra tamo-amo. bostan (tur. laña. šarama. bonum) dobro. porubljivanje. ital. Bohrer) burgija. boselirati (fr. tj. bor (nlat. Aziji i Kaliforniji. Borussia Prusija.) 2. državna korist. umeravati. nerazumljivo. moru. brežuljkastim. kolegijum koji se skuplja oko jednog stola. botanika (grč. vrt. igre (američka. bosirati (lat. tur. širit. ivica. up. oblo-žiti lañu daskama. korist. novčanik vrednosti. natrijuma i kiseonika (Na2B4O7). boarding-house) pansion sa stanom i hranom. bora) žestok i hladan severni vetar na Jadranskom moru. borusofobija (nlat. materijal za oblaganje lañe. bordel. borner) ograničiti. o biljkama i rastinju. igra karata slična vistu. u grupi). tamnocrvene. bu ši lica. borax) hen. sudnica. biljni) poznavalac bilja i rastinja. omeñiti. veća od pešta. bording (dan. porub. bordel (fr. Bord. pri čemu su sastavci (fugne) jako ispupčeni a površina grubo otesana (lat. nazvan po gradu Bostonu u Sev. borer (nem. grundirati. grč. bordižati (ital. fig. rub. pervaženje. nešto sitno. bosko napasam. savetovanja. bordat (arap. mama) preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko. hen. preimućstvo. sud. nalazi se rastvoren u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu. vrsta sure vunene tkanine koja se izrañuje u Egiptu. ispupčen vajarski rad izliven od gipsa. botane krmna trava) predmetak u složenicama sa značenjem: biljka. lat. bossare) praviti plastične predmete od ilovače. dolazi od brda iz Hrvatske i duva naročito zimi. raditi ispupčene. jedinjenje bora. bording) kor. sprovodio pismo. manja laña u Ist. bosaža (fr. pervaz. tačka topljenja 2030°. Muhamedov ogrtač. bordro (fr. bozza) grba. okrajak. bordage) oblaganje lañe daskama. up. botaničar (grč. botano. borgis (nem. borda 2. bora (ital. tj. mrke boje. grč. bor-mašina (nem. kvrga. was sagt er) podrugljivo: govoriti nemački. ograni-čavati. ivica lañe. bortna (nem. severni vetar. burdelj.(grč. redni broj 5. postaviti granične belege. bortna. borde) l. ulublji-vati. krstariti. bašta. bordaža (fr. ital. bordat. board) l. bordure) ivica. obalska laña koja prima deo tereta sa velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogli da preplave gošća mesta. nadleštvo. borne) ograničen. me- nica. glup. baviti se biljkama. sto. opšivanje. bord (eng. daska. fig. bordeaux) boja crnog vina. gostionica. phobos strah) strah od Prusa. ograničen. hrana. bord) 2. burani) zelen mlad pasulj. ograničiti se. boston (eng. 2. sto za kojim se drže sednice. bord (nem. fig. bonum publicum) dobro države. neiskusne. a manja od garmonda. boreas) severac. znak V. botanike) nauka o biljnom svetu. nešto uprošćenija vrsta valcera). boreas.) pl. boston) l. borax. vrlina. skučen. bossage) arh. botane trava) skupljati biljke. venac. botanikos travni. sreća. bosselage) rad na ispupčenim. boreas (grč. opus rusticum). kost. up. buraq) hen. spisak računa. u slikarstvu: prema-zati platno osnovnom bojom. mržnja na Pruse i sve što je prusko. izvod. šare. kamene meña-še. mahune. sever. boselaža (fr. Borgis) vrsta štamparskih slova. sa četiri igrača. dar. borani. jedna vrsta plesa. nemetalno čvrsto telo. bornirati (fr. pervaz. bordo-boja (fr. bord ov tred (eng. gipsa. . Bordeaux) opšti naziv za sva vina koja se šalju u trgovinu preko Bordoa. arap. buraniyya. soli borne kiseline. novac za hranu. bona. odbor. borati (nlat. način otesavanja kamena. sred. ili sa manjim brojem karata i tri igrača (tri boston). voska. lista. fr. boranija (arap. boreiaios. talasastim figurama. čvrga. bosseler) ulubiti. bostan) lubenice i dinje. važan za industriju. knjiga u kojoj su računi. talasaste figure. kor. gajtan za opšivanje. zeleno. opšte dobro. borealan (grč. bore] v. borna kiselina jedinjenje bora sa kiseonikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge).

. lalia govor) med. bavella. bragerdizam (eng. bohfalik) svadbeni dar mladin (obično košulja. bravura) valjanost. čuveni zbog svojih pljačkaških izgrede po Francuskoj. bradimaseza (grč. Brabanconne) belgijska nacionalna pesma. bradys. junaštvo. a ostali igrači trude se da svoje kugle bace što bliže onoj crvenoj. boščaluk (pere. rñava probava. botega (ital. bravour. naročito u HP veku.. bradilalija (grč. botane. pričvršćen na kožu jednom pe-teljkom. bradys. bofl (ital. Boot čamac i (ho)tel) ustanova za snabdevanje i opravku različitih plovila (jedrilica. bradifazija (grč. apotheca) dućančić. botriitičan. botanolog (grč. botarga (nm. bradys spor. botriotičan v. pr. nem. bothrion jamica. bragr) pesnička umetnost. bravo) l. sporo izlaženje semena (pri spolnom snošaju). sjajno. junačko delo. pepsis kuvanje. boča (ital. bragoc (ital. krčma. bradys. ital. botanofil (grč.-tur. onaj koji voli da se bavi botanikom. čuvar životnih namirnice na brodovima. pokvarena roba. akuein slušati) med. bohca) l. delija. bolesna usporena delatnost srca. bravissimo) usklik u znak odobravanja: vrlo dobro. rñava. botrys) grozdast. botane. -ites) pl. platno kojim muslimanke skrivaju lice.) 2. v. brabansoni (fr. ital. nemačke nevaljalstvo (francuski izraz). četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega. kamen grozdasta oblika. naročito pokvarenim mesom (u kobasicama) i ribom. odlično. gaće. botriitičan (grč. bili u engleskoj ili francuskoj službi. junak. brabancons) pl. logos) poznavalac i proučavalac bilja i rastinja. botel (od nem. botarga. botriokefalus (grč. up. vinara. težak. lak ribarski brod sa dva jarbola. pregača. balota. biljojeda životinja. kepha-1e glava) zool. pri mucanju). grapho) opisivač bilja i rastinja. braggard) razmetljivost. bravur-arija (fr. tehnička veština i okretnost izvoñenje naročito u muzici. furda. Brabansona (fr. manteia) gatanje (ili: proricanje) sudbine iz biljaka. botrys grozd. odlično! bravo (ital. bočne) ime kojim Francuzi podrugljivo i prezrivo nazivaju Nemce. hvastanje. bradys. teško. aria) »uz. tunjevine i dr. botellarius) šef kuhinje. hvalisavost. boccia) italijanska i naših primoraca igra u kojoj učestvuju dve partije sa raznobojnim drvenim kuglama: jedna crvena kugla izbaci se i služi kao cilj. bradilogija. živi u tankom crevu čoveka. tro-vanje pokvarenom hranom. bota larga. tako je! bravo (ital. 5. botanoliti (grč. bradilogija med. crven izraštaj na ruci ili nozi. vrsta duvana. valjan i vredan čovek. botanološki. geol. čamaca i dr. botane. nauka o biljkama. bradys. boutique. neustrašivost. botella. lat. botane. botrys grozd. stranturija. velik kao zrno graška do sitnijeg lešnika. bradys spor.). geol. bravisimo (ital. bošerija. lithos kamen) pl. hrabrost. botulizam (lat. botanomantija (grč. brabantski vojnici koji su. phemi kažem. botroilit (grč. teško žvakanje. botelar (nlat. botane. up. uron mokraća) med. valjano. bragozzo) pop. nešto izrañene ili izvedeno sa velikom veštinom i stručnošću. bošča (pere. otpaci.botanograf 125 bradifazija botanograf (grč. sluga. botanologija (grč. 3. mala trgovina. okamenjene biljke. teško. bradipepsija (grč. kelner. phagos) zool. graphfa) opisivanje bilja i rastinja. brabante) trg. sperma seme) med. bottarga) jelo slično kavijaru. teško slušanje. bogće. 4. botane. Mthos kamen) min. od usoljene ikre morskog lipena. bragura (stnord. boš (fr. up. botane. botanografija (grč. bradikardija (grč. bravoure. mučki ubica (onaj koji je majstor u svom zanatu i siguran u svoj udarac). bradiekoja (grč. bravura (fr. okamenotine grozdasta oblika. povezača. vrlo lepo. boche) v. šamija. botriomikoza (grč. masaomai žvakati) med. širokočlana trakulja. philos) ljubitelj bilja. usporen govor usled nepotpunog savlañivanje izvesnih smetnji (npr. „Marseljeza" belgijske revolucije. mykes gljiva) med. ital. botulus kobasica) ned. u južnoj Evropi i na Levantu. marama. biljožder. Bafel) trg. bocherie) Nemci. govorim) med. spor i težak govor usled mane u govornom organu. bottega. botanofag (grč. fr. pesništvo. bošerija (fr. botane. bradisurija (grč. čarape) uvijen u bošču. botriotičan. logia) poznavanje i proučavanje biljaka. roba za odbaci-vanje. botanika. bošonerija (fr. usklik u znak odobravanja. u obliku grozda. bradilalija. tur. v. najmljeni ubica. bradys. 2—8 m dugačka i sa 3—4 hiljade članaka. bradispermatizam (grč. gluvoća. 2. vrsta holandskog platna. psa i dr. kardfa srce) med. botrys grozd. botriiti (grč. varenje) med. brabanta (fr. sporo prokuvavanje hrane. muzički komad (za sviranje ili pevanje) sa naročito velikim tehničkim teškoćama.

grapho pišem) onaj koji ume brzo da piše služeći se skraćenicama. moć. brahibiotika (grč. bradifrazija (grč. pristalice učenja Džona Brauna. brachium. bradys. braun. brahmana) pl. ručni) mišićni. tj. brahibiotičan (grč. branhije (grč. 1789—1858). paljba iz topova sa jedne strane broda.) hvalisati se. deo. bramanizam (sskr. browning) automatski revolver belgijskog sistema sa 7 i više metaka u šaržeru. težak govor usled nekog duševnog nedostatka. v. brachfon) mišica. abrakadabra. uroñena kratkoća prstiju. kod koje je najveći poprečan presek gotovo jednak uzdužnom preseku. brachys. branche) v. barut. Brand požar) brod na jedra. brahmanac. figura pri kojoj je prividno i formalno izostavljen kakav za izlaganje misli važan element. graphfa pisanje) vepggina pisanja pomoću skraćivanja uopšte. npr. brachialis mišični. daktylos prst) ampon. bramani (sskr. promuklost. koji živi malo vremena. naročita. učenje engleskog lekara Džona Brauna (John Brown. brahikefal (grč. brachys. grč. nizak. brahimetropija (grč. brauning (eng. orao vidim) med. akutno i hornično zapaljenje bubrega sa izlučivanjem belančevine u mokraći (nefritis). lat. Brand) med. brašna. bfos život) težnja ili veština skraćivanja života. up. brazilejin. brandi (eng. brachys. smešan razmetljivac (po imenu glavnog junaka nekih komedija). brahidromičan (grč. branhus (grč. v. poziv. branchos) med. brakadabra fbracadabra) v. Bramarbas (šp. smeñ. brahi. lat. brachiale) narukvica. brand (nem. brakteja (lat. od prstiju do lakta. odsek. v. brahikatalektičan (grč. strana broda. kestenjast. u sisara. brahidaktilija (grč. brendi. škrge. nekroza. . stih koji na kraju nema jedne stope ili dveju stopa. ret.) kratkovek. brazletna (fr. Brahma. brahmanizam. ali se krije u samom smislu rečenice. braunijanizam med. brahilogija (grč. šalitra i sl. brahigrafija (grč. brazilin. brachys. nejednake veličine. kratkovidnost. brahigraf (grč. braunijanizam. Brama (sskr. bractea list) bog. lokalne izumiranje jednog dela tela. napunjen lako upaljivim materijalom (smola. bramarbasirati (šp. ručni. Bramahova brava. zubi sa niskom krunom i dobro razvijenim korenom. uža oblast zanimanja.) koji se palio neposredno pred sudarom sa neprijateljskim brodom da bi se na njega preneo požar. nasilnički. odus. brachys. zapaljenje krajnika. čovek koji ima kratku lubanju. braun) otvoreno mrk. brachys. Brahma) v. bramar) hvalisavac. brahijum (lat. Brahma) v. struka. Brauningu). braunijanci pl.(grč. me tron. brahiodonti (grč. rukunice (na kolima). brašna (fr. mali. odćntos zub) zool. naročito donji deo ruke. zool. brahilog (grč. brachy-logia) veština kratkog izražavanja u govoru i pisanju. kephale glava) ampon. dromikćs sposoban za trčanje) koji kratko trči. nepotpun. branca) grana. brankar (fr. morbus Brightii) med. tj. branža. brander (nem. ruka. broad-side) kor. list u čijem se pazuhu nalazi cvat. nemanje ili postojanje suvišne velike nadražljivosti organizma. koji je kratke staze. brahma) v. suprotno: makrobiotika. branche) nosila. branche. koji ju je prvi objavio. junak na jeziku. 1749—1814). stenograf. brachy-katalekti-kćs) četr. bramaizam (sskr. sitan. braon v. brachys. nekog posla). ruka. brachys. obično 6 do 7. priperak. sila. Bramehova presa fiz hidraulična presa koja radi pod pritiskom vode. bracelet. M. phrasis govorenje) med. branchion) pl. sposobnost da spoljnim uticajima „nadražajima" bivaju pokretana na delatnost. u užem smislu isto što i stenogra-fija i tahigrafija. brachlon mišica. up. grivna. koji moraju biti jednako daleko pomereni da bi se brava mogla otvoriti (nazvana po svom pronalazaču. nazvano po engleskom lekaru Ričardu Brajtu (Bright.bradifrazija 126 brahiodonti braun (nem. prema tome. poreklo bolesti je. ogranak (jedne nauke. brachys. Brajtova bolest (nlat. koja se sastoji od svega šest jagodicama prstiju opipljivih tačaka (pronalazač slepi francuski učitelj slepih Louis Braille). fig. gangrena. brachys) predmetak u složeni-cama sa značenjem: kratak. brankar-kola teretna kola bez lotri. Bramahova brava brava sigurnosti kod koje ima više šipova. biti junak na jeziku. brazilejin v. engleskom mehaničaru Bramah-y. brazilin crvena boja koja se pravi od brazilskog drveta. brahmanizam. brahijalan (grč. med. kalibra različitog (nazvan po pronalazaču. po kojem se živa bića od neživih stvari razlikuju po tome što imaju sposobnost nadraživanja. branža (fr. nasilan. brad-sajd (eng. Amerikancu Dž. Brajov sistem meñunarodna azbuka za slepe. brancard. svi topovi na jednoj strani ratnog broda. logos) koji ume biti kratak u govoru i pisanju. 1735—1788). koji je smešten u kundaku. ital. brandy) v.

koji su. typos otisak) ouz. brevijacija. veoma rasprostranjene morske životinje. brahmani-zmom se i danas naziva religija koja vlada u Indiji. brachys. ruke. diplomu. zakočiti. Brahman) ind. skraćen naziv za brahiteleskop. pesnike. nazvan po engleskom lekaru Džemsu Bredu (James Brai-de. brevipedan (lat. teme. Brahma) u indijskoj filozofiji Beda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo. kratak dah. skraćenje. nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju. srednji deo lubanje. a'. brahihroničan (grč. povelja. četr. vrsta kratkih dogleda sa ogledalima koji se odliku-ju svojom praktičnošću. cikloida. breviatura) v. trebnik katoličkih sveštenika za dnevna bogosluženja. brahmaizam (sskr. brevilokvij(um) (lat. breviatio) skraćivanje. petalon list) bog. grč. lovačka kola sa 3-6 sedišta. brevijacija (nlat. Brahma (sskr. rpeb dišem) med. astma. brek (eng. = hipnotizam. brachys. brahisilabus (grč. brandy) rakija prepečenica. patentiran. brahma) indijska religija. brahipetalan (grč. brev(e)tirati (fr. brevijatura. brahipneja (grč. brahit opt. brevet) diploma. kratkih nogu. kočiti. a izvode je obično trubači i saksofonisti. bremza™ (nem. koji ima kratke metričke stope. brevijarij(um) (lat. brachys. kratkih krila. ali se po sklopu tela od njih znatno razlikuju. onako kako je izloženo u Upanišadama (za razliku od učenja izloženog u Vedanti). vladaocima i dr. brahiopode (grč. povelju. (fr. brekfest (eng. brevijar. 1795—1860). pods. pteron krilo) pl. brahipodav (grč. brahicefal antrop. pus. brevis kratak) muz. brevet d'invention) pronalazačka povelja. metron) med. viola di braccio) muz. kočnica. brevis kratak. bremsen) teh. brevete) pr. temno sečem) hir. chronikos vremenski) kratkotrajan. dajući oduvek sveštenike. nauč-nike i političare. ukočiti. kratkokrilan. povlastica. vrsta tambure za pratnju. dekret. sa dve klupe nameštene po dužini ili popreko i sa visokim bokom. kratkih nogu. brahipneuma (grč. break) otvorena kola na 4 točka. ali tačnije ju je zvati neobrah-manizami hinduizam.brahiometar 127 brendi brahiometar (grč. brachfon ruka. podos noga) zool. fil. neku vrstu komentara Vedama. bremzati. patent. brachys. uzetost grudi. brachy-pneuma) med. brev(e)te (fr. . tele daleko. syllabe slog) metrička stopa koja se sastoji samo od kratkih slogova. breve d'envansjon (fr. Bremse) teh. brachys. brevijatura (nlat. brevi manu) otvoreno. osnovana. bremza (nem. kraća improvizirana fraza u džezu. loqui govoriti) kratak. brevis. brahmanizam (sskr. linija pada za najkraće vreme. kratkovremen. odmah. koja je tražila od svojih pristalica visoko moralan život. bregma (grč. brachys. sprava za merenje mišice. zool. i po tome liče na školske. brevis. sažet i jezgrovit govor. vazda zauzimali naji-staknutije položaje i uživali velik re-ligiozni ugled. brevijarij. skopeo gledam) opt. koji ga je prvi otkrio i ukazao na vezu izmeñu hipnoze i sugestije. koji ima kratke cvetne listiće. brahmani (sskr. breve (ital. Brahma) starije učenje o Brahmi. bremsen) v. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme. sa diplomom. muz. sipnja. brachfon. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji. brač (ital. patent. pismo. brevis (lat. kratkih latica. breda vrsta mašinske puške. kratkim putem. brachistos najkraći. brahiptera (grč. kratke latice. breve) svaki zvanični pismeni akt. imaju dva kapka. otprilike osam vekova pre naše ere. brendi (eng. koje nema strogo for-malni oblik (za razliku od bule). Brahma) zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indijske književnosti. naročito papino pismo državama. štimuju u s. brahiscijan (grč. kratak izveštaj. brandi. mitraljez (po italijanskoj fabrici oružja Bredda). komanda za prekid borbe u boksu. brahikefal. g. bredizam med. tj. v. nota koja vredi za dva cela takta. Brahmana (sskr. breviarium) kratak pregled. brahiotomija (grč. brachys. breakfast) doručak. bregma) anat. brachys. brachys. sa poveljom. breveter) dati. izdati dekret. insekti koji imaju kratka krila. Brahman (sskr. brahistohrona (grč. molitvenik. brsvi manu (lat. up. breviarium) v. breviotipija (lat. točkanica. skia senka) geogr. na razdaljini. kratak spisak. up. brachfon. sp. štampanje nota. patent. kratak izvod. podos noga) kratkonog. brahipteran (grč. chronos vreme) kat. brahiteleskop (grč. odsecanje ruke. uspravno). bez uvijanja. viola. d'. tesnoća grudi i sporo disanje kao posledica toga. bremzovati (nem. up. brevijar (lat. za ljude koji bacaju kratku senku zbog toga što im sunčani zraci padaju na teme gotovo vertikalno. životinje kratkih krila. koji ima kratku senku (kaže se za stanovnike najtoplijih delova sveta — brahis-cii. sa patentom. pes noga) kratkonog.

otuda fig. sposobnost rasprskavanja. voj komandant brigade. par bricole) posredno. briljantirati (fr. laka jedrilica sa dve katarke ili sa veslima. razara. bretanja (fr. breča (ital. Brigantine) tor. brigante) drumski razbojnik. mantis prorok) veštak u tumačenju snova. brigg. blistavost. bric-a-brac) starudija. brefotrofij. hozntregeri. „krštenje" brucoša na taj način pggo ih stariji drugovi zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis. povetarac. brig) mor. up. brillantine) kozi. plahovito. brigma (grč. brizantan (fr. . brezza) blag morski vetar. bretagne) stari francuski ples udvoje. blistati. odskoči. jajeta i sl. razornost. kosi položaj koji vezuje dva uzastopna položaja. zavod za ishranu i podizanje dece.) bog. brillant. ital. brillare) sjati. brig (eng. cigle sitan. bretona (fr. fugovanje. 2. ital. briljantan (fr. lukavo. brigadist (fr. nazvanog po francuskoj pokrajini Bretanji. brimada (fr.brener 128 brimada brener (nem. razbijač. naročito brilij aktima. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske. blistati) sjajan. briket (fr. lopte. bretele naramnice. 3. zaobilazno. rasprskava. briše. živahno. ital. briketirati (fr. a sa strane podeljene u mnogobrojne trougle i četvorougle (facete). brillant) dijamant uglačan dijamantskim prahom tako da ima oblik dvostruko (osnovama spojene) kupe. koji razmrskana. fig. vetrić. brigmos (grč. u prah pretvoren materijal. veoma vatreno. upravnik bre-fotrofeuma. učiniti da se nešto odbije. za sto naoružanih ljudi. brigma. odličan. briljirati (fr. briljant v. brefotrofeum. brycho škrgućem. rasprska-van. brigadist. brigada (fr. 2. brizo spavam. obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala. konjički podoficir u francuskoj vojsci. brizer (fr. brigade) član radne brigade. brigadier) l. kaiš za nošenje tereta. prodor (u zidu. ital. krasan. brillantine) gusto tkana pamučna materija u mustrama. raskoš. prednji valjak na spravi za predanje. fr. brig. breskva (pere. fr. brygmos škrgut) med škrgutanje zubima. utvrñenju). voditi računa o nekome. razorna snaga. voj. breccia) voj. buntovnik. vrsta mirišljave masti za kosu. bricoler) odbiti. rasprsan. briljantin (fr. cigle. kod bilijara: odskok. velelepnost. briljantnost (fr. raditi zaobilazno. veličan-stvenost. lopte ili jajeta. presovati u obliku opeke. bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja. briquette) nešto u obliku cigle. grupa radnika koji rade na izvršenju nekog zadatka. svetao. brizantnost (fr. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti brilijante. brefotrof (grč. brigant (ital. poznato drvo i voćka iz familije ružičastih biljaka (prunus persica). nem. bedemu. brilijant (fr. pljačkaš. vrsta odličnog francuskog platna (naziv po Bretanji. brigg) mor. bradu i brkove. svetleti se. brik (eng. manteia prorica-nje) veština tumačenja snova. prolom. divan. brigata) l. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada. pokrajini u severnoj Francuskoj). brigade. brisant) koji lomi. prekoramnik. bretonne) vrsta ženskog ogrtača za kišu. remen. odličnost. sabijen u obliku opeke. breša (fr. brillante) iuz. bricola. brephos. brigantine. starež. brigmos. sijati. briser. odboj lopte od ograde. oramenice za držanje čakšira. obzirati se na nekoga. fig. telalnica. kovrdžati kosu vrućim gvožñem. mala jedrilica sa dve katarke. odskočiti. divota. 2. brimade) kod francuskih studenata: teranje šege sa novajlijama. naročito starinske. fig. prelivati se u svetlosti. Brenner) deo karbidske lampe koji daje plamen. starinarnica. up. brillant) sjaj. razne umetničke stvarčice. briketaža (fr. udariti par brikol udariti loptu sa strane od ograde odbijenom loptom. blistav. veličanstven. briza (fr. zarezivati nekoga. bretela (fr. tropheus) zavod za nahočad. brefotrofeum (grč. briller. odska-kati od ostalih. brizomantija (grč.. tropheus) v. sa strane. pomoću odbi j anja pogoditi sa strane. tropheus hranilac) nastojnik. brenovati (nem. uštrb. rukovodilac radne brigade. briljantina (fr. v. brizomant (grč. odozgo jače odozdo slabije zatupljene. fig. bretelle) uprta. izrada lica grañevine (fasade) tako da se vide cigle. vrdati. briseur) lomilac. briqueter) popločati ciglama. briser) rasprsnost. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle. brilaite (ital. brig. brikolirati (fr. brennen) l. vidno se isticati. brikabrak (fr. brilijant. briller sjati. breche. brikola (nlat. up. ranije vrsta ratnih brodova sa 10-20 topova. šteta. brigadir (fr. brygmos) med. par brikol (fr. v. fig. brigantina (eng. vo. — št. ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem. naročito sitan ugalj veoma upotrebljiv kao gorivo. ne raditi časno. breccia) kol. hajduk. brephos novoroñenče. brizo. brephos. brefotrofij(um) (grč.

pocrniti. brodsrija (fr. mesto srebra. mahovinast. svilom. brokule (ital. tela-liti. nauka o mahovina ma. nagrada koju trgovački posrednik dobiva za posredovanje. poslednje u 20 knjiga zaključeno 1935. bryon. brinete (fr.. od svile i pamuka. zoon životinja) zool. vladu u svoje ruke). brumaire.) poznat po upotrebi bronze kao osnovnog materijala za izradu oruña i oružja. figurama i sl. broccato) zlatotkanica. novembra 1799 — uzeo je Bonaparta kao prvi konzul. broma jelo. žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate. Britiš mjuzeum (eng. morske. Brockhaus) veliki nemački konverzacioni leksikon sa mnogo izdanja. bromos smrad) hem. bronzana bolest med. legura (slitina) bakra. prenagliti čime. poznati lek za živce. razdoblje koje karakteriše nastavak prvih država i . fig. osnovanom 1805. broma jelo. brioidan (grč. velikom nem. bele. garavko. crvenkastog ili ljubičastog italijanskog mermera. Brodway) „široka ulica". crnomanjast muškarac. brodirati (fr. briologija (grč. antimona i nešto bakra ponekad i nikla i bizmuta. element. fig. bromural (grč. brion (fr. magleni mesec (18. srebrnaste boje. britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronañena legura od cinka. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mesec u godini. nemetal atomske mase 79. ili samo od pamuka. broyon) tučak za mrvljenje. bryon. pre n. brokeraža (eng. up. brocanter) trgovati umetničkim stvarima. British Museum) veliki narodni muzej u Londonu. bromoformium) farm. logia nauka) bog. broker (eng. usjajiti i na taj ih način sačuvati od rñanja. bojiti (ili obojiti) mrko. za izradu stonog pribora. telalin. broajon (fr. bromid (grč. brokatna hartija hartija u boji sa mustrama. vezivo. zlatnim i srebrnim kopcima protkana svilena tkanina. bronza (fr. obrec-nuti se. brunir) metalne predmete mrko uglačati. nazvan po izdavaču. šumno. bromoform (nlat. ulepšavanje. nlat. so bromovodonične kiseline. broderie) vez. brom (grč. crvenkastomrka teška tečnost.909 redni broj 35.brimer 129 bronzano doba brimer (fr. — 9. sa veoma bogatim naučnim i umetničkim zbirkama. šib žuta cveta od čije se like izrañuju grube tkanine za omotače i prekrivače. broma jelo. broccoli) vrsta karfiola sa mesnatim i sočnim cvetovima i stablji-kama. brokanter (fr. broker) trg. brokatel (ital. bromatometar (grč. briozoe (grč. grub metalni prašak od legure bakra i cinka. nauka o sredstvima za ishranu. srebrom. jedna od najzanimljivijih igara sa veoma mnogo kombinacija. brunette) garavuša. brinirati (fr. bromatika (grč. krasiti. brunet) crncurast. makler. bridž (eng. novembra. obično industrijske proizvodnje. upotrebl>ava se. brojler (eng. bromos) fark. ital. brusquer) brecati se. logia) nauka o jelima. upotrebljava se kao sredstvo protiv velikog (magarećeg) kašlja. seizal. jako nadražajnog mirisa. bronzo. reñe slatkovodne. broder) vesti. brnistra (ital. bronze. nlat. up. kon brio. bryon mahovina. oktobra do 24. bromos) ned. utisnutim u zlatu i srebru. naročito slikama. bronzium) tuč. izvesti zlatom. oseći se na nekoga. sličan mahovini. brodetto) vrsta ribl>eg papri-kaša. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina. kićenje. tuberkulozno oboljenje nadbubrežnih žlezda praćeno velikom malokrvnošću i mrkom bojom kože. vrsta žutog. sa utkanim krupnim cvetovima. srebrotkanica. trljanje boja. bromov preparat. ginestra) bog. brion) vrsta dobrog francuskog vina. trovanje bromom. bromos smrad. crnka. broma jelo) nauka o spravljanju jela po naučnim i ekonomskim načelima. makleraža. starinar. briskirati (fr. lat. plameno. broker) trgovački posrednik. senzarija. ku9 Leksikon povati i preprodavati stare stvari. teška. brokantirati (fr. god. bromatologija (grč. kulturno središte. graphein opisivati) opisivanje jela i sredstava za ishranu. vezenje. prebiti preko kolena. brocanteur) trgovac starim umetničkim predmetima. briozo (ital. bronzano doba rani istorijski period (3500-1000. bridge) igra karata. eidos oblik) bog. živahno. Brodvej (eng. izdavačkom preduzeću u Lajpcigu. od 23. tečnost veoma slična hloroformu. naročito slikama. bromizam (grč. brokat (ital. glavna saobraćajne i trgovačka ulica Njujorka. brodet (ital. trgovina vezivom. cinka i gvožña. životinje iz porodice „pamekušaca". brimera UŠ god. up. brinet (fr. brioso) muz. hteti nešto brzo sprovesti. bučno. metron) sprava za odmeravanje količine dnevne hrane. god. ulep-šavati izmišljenim dodacima. fini liskun u prašku i bojadisan (obe vrste ovog praška upotrebljavaju se za bronzane boje). osnovan 1753. bromatografija (grč. broiler) vrsta pileta za pečenje. slična vistu. bromium) xex. e. Brokhaus (nem. znak Vg.

bronzo) v. bronhitis (grč. bronholitija (grč. štraca u koju se unose. bronhotomija (grč. rheo tečem) med. povezati knjigu u mek povez. fig. gnojavo zapaljenje dušnica. bruh (nem. brum (eng. tuberkuloze pluća. nacrt. prošiva-ti (knjigu). drvetu. potpuno zanemari™. brontologija (grč. bronchos. brumalan (lat. bronce (ital. bronhijalni katar = bronhitis. temno sečem) med. bronhocela (grč. jako zaudara i dobiva prljavocrvenu ili zelenocrnu boju. osuroviti. brontotherium) kol. stvaranje kamena u dušnicama. brovtosaurus (nlat. grubost. bronhoplegija (grč. fr. životinjska požuda. životinjsko ponašanje prema kome. divljaštvo. brćnchos. klinasto pismo i dr. gips. ogromni kičmenjak. hernija. blenna. broš (fr. bront (nem. brćnchia) pl. bronchos. brougham) zatvorena laka kočija sa dva sedišta i jednim konjem. brutalitet. bronc. magnezijumov hidroksid (Mg(OH2). mykes gljiva) med. brutto) trg. zapaljenje bronhija. brćnchos. neotesan. Brand) med. bronhospazmus (grč. skopeo gledam) med. posutost dušnika. bronhomikoza (grč. brujon (fr. koji se tiče dušnika ili dušnica. meko povezana knjižica. stenos tesan) sužavanje (ili sunsenost) dušnica. brunirati (nem. bista. spasmćs grč) med. phobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogode. brutalitas) surovost. bronchos. brujon. brustbild (nem. brontofobija (grč. Brust-halter) prslučić ženski za pridržavanje grudi. pregled dušnika ili dupšica pomoću naročitog ogledala. bronhopneumovija (grč. dnevnik pazara. srebrom. bronchos. nazvana po imenu čuvenog engleskog državnika Bru-ma (1778—1868). brujar. cedefastog sjaja. bronzirati (fr. bronchos dušnik. anat. bronhoskop (grč. briinieren) davati nečemu (metalu. operativne otvaranje dušnica. rheo tečem) med. pneuma dah) med. brćnchos. Brust-bild) poprsje. džinovska nosorozima slična vrsta sisara iz srednjeg tercijara Severne Amerike. sluz. bronhoskopija (grč. bruderšaft (nem.bronzirati 130 bruh upotreba pisma (hijeroglifi. lithos kamen) med. brćnchos. kele posutost) med. brochurier) pisac brošura. aparat za pregled sluznice bronhija. guša. brutalizirati (fr. up. skotski. dušnice. logi'a) nauka o grmljavini. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-vana. poživotinjiti. bratimstvo. bez odbitka troškova.(grč. brćnchos) alat. brutalan (nlat. bronhijalni (grč. dušnik. bronteum (grč. bruto (ital. divljački. prvi sastav. zverski (ili: grubo) postupati s nekim. brutalitet (nlat. brust-halter (nem. brumalis) zimski. crnom. tj. grubijanski. brouillon) koncept. brćnchos. knjižica o aktuelnim dnevnim pitanjima. bronho. brutificere) napraviti nekoga stokom. plesso udarim) med. grub. brontosaurus) kol. tako da tkivo truli i raspada se. brutalnost v. bronhijalni katar. brćnchos. brocher) prošiti. uraditi nešto na brzu ruku. mrkom. bronchos. skopeo gledam) med. obojiti modrikastim prelivima na vatri. leva i desna. polomim) med. brouillard) v. uzetost (ili: paraliza) dušnica. izumiranje tkiva pod uticajem truležnih bakterija. dug preko 18 t. bronhije. brujar (fr. bronhus (grč. kožu i dr. regnymi skrham. v. brošura (fr. up. . Bruderschaft) bratstvo. brutaliser) zlostavljati. bronze. bronte grmljavina. nameštaju) mrku boju. protkati. bronhoragija (grč. phone glas) med. npr. učiniti da podivlja. slika ili kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. brochure) sveska. bronchos. bronhostenoza (grč. bakarnom bojom (drvo.). zapaljenje bronhija koje prelazi na plućno tkivo i izaziva zapaljenje pluća. brutificirati (nlat. brćnchos dušnik) dušnički. brutalis. protkivati tkaninu (zlatom. luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina (obično na grudima ili pod vratom). Bruch lomljenje) med. brćnchos. bronhoblenorea (grč. krvarenje dušnica. piskutavost glasa (kod promuklosti). surov. brutoprihod celokupan prihod. brutal) živo-tinjski. o nepogodama uopšte. broširati (fr. brusit (po prezimenu Brus Bruce) min. suprotno: nego. iz perioda krede. brošurist(a) (fr. dve cevi. brošura. preterano lučenje sluzi kod hroničnog zapaljenja dušnica. brošira (fr. bronhije (grč. broche) zapinjača. brcnchia) med. bronte. na brzu ruku i privremeno. zapaljenje dušnica izazvane raznim gljivicama. trgovačke beleške. mine-ral. brochure) v. bronchos) predmetak u složenicama sa značenjem: dušnik. bronhofonija (grč. bron- hotom instrument za veštačko otvaranje dušnica. knjiga dnevnog troška. svilom). bronzer) obojiti bronzanom. zverski. brontoterij(um) (nlat. koje postaju račvanjem dušnika od trećeg leñnog pršljena. bronte grmljava) sprava za izvoñenje veštačke grml>avine na pozornicama. bronhorea (grč. grč u dušnicama.). grkljan.

buljon. bugia sveća) med. topuz. Budha. limfatični triper (kapavac). ind. afrički jelen. pena na pivu. osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje. bukolikos) poet. roñen oko polovine VI veka pre naše ere u staroj plemićkoj porodici. bubon. pisac pa-stirskih pesama. buksiren) mor. . okovi na nogama zatvorenika. bukardija (grč. zverokradica u Sev. bukinist(a) (fr. valjkasta šipka od voska. bouquin) ljubitelj i sakupljač starih knjiga. uzroci patnje su strasti (tj. osnivač po njemu prozvate religije (budhizma). tj. idila (naročito kod rimskog pesnika Vergila). bogurek) bubreg. stanju blaženog mira. književno delo. kaučuka i sl. Život je patnja. budizam (sskr. kila. Bukefal (grč. tj. morski razbojnik. Buddha) pl. žeñ za životom. antilopa. Buddha) pl. bubonocela (grč. buzdovan (tur. . Bubikopf) „dečačka glava" kratka ženska frizura kao u dečka. lečenje goveda. uspeo i harmoničan sastav boja na slici. učenje Gautame Budhe (oko 557—447 pre naše ere). u Indiji poštovan kao bog. zapaljenje limf-nih žlezda u preponama (obično u vezi sa mekim šankrom). bukasen (fr. bouquineur. budala) ludak. „sveti mudrac". i kao devete otelovljenje boga Viš-«U. figura u vatrometu. kele) med. antikvar. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksa-metru grčkih bukoličara. bujom. električna svećica. bez strasti i patnje. prosveće-ni". bukanirati (ind. nicine. vući lañu pomoću parnog broda. buvoličar (grč. bubonulus) med.bubonulus (grč. v. put ka osloboñenju vodi ka nirvani. suis i Vg. bozdogan) vrsta starinskog oružja. pastirska pesma. book-making) sastavljanje knjiga. bouille. pastirski. soba u kojoj dame primaju bliže poznanike. micine. Americi. bukinerija (fr. bolest prepona. up. seoski. aden žlezda) med. neprerañeno zlato. u duhu ili u obliku pastirskog pesništva. bouquet) lepo probrana i ureñena kita prirodnog ili veštačkog cveća. boudoir) mali elegantno namešten salon jedne dame za oblačenje i doterivanje (obično u blizini spavaće sobe). bus. buj (fr. Br. za proširivanje suženih kanala naročito mokraćnih. bubikopf (nem. bubon. bubreg (tur. čija se filozofija sadrži u dve tačke: patnja i spasenje. pomoću čamca na vesla za koji je laña vezana konopcima. koja prouzrokuju bakte-rije: Brucella abortus Bang. bukoliasmos) pastirska pesma. bujon (fr. ned. biibalos) zool. lista. bus. bukolika (grč. običan način klañenja na konjskim trkama. buket (fr. prosutost prepona. budhisti (sskr. bouquiniste) prodavac starih knjiga. brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica (nazvan po engleskom putniku Vgise). antikvarnica. bougie. za razliku od totalizatora. hipertrofija srca. uvećanje. bujatrika (grč. bukolike) post. nlat. book-maker) onaj koji na konjskim trkama prireñuje klañenja ili se sam kladi. bruceloze opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi. bubon) pl. budoar (fr. bukiner (fr. jer su se ti pustolovi hranili mesom divljih goveda). ital. volja za život). Budha (sskr. gusar. bujirati (fr. budala (tur. bukolski (grč. budhizam. bus govedo. Buddha). bouiller) snabdeti robu carinskim žigom. boucanier) lovac na bivole. miris od vina. bukagi) pl. glupak. profesio-nalni kladilac. zapaljenje žlezda u preponama. cvet. bubon preponske žlez-de. narediti) izvolite. bukanir POJI. budisti (sskr. bubon. Bruchgold) izlomljeno. iatrike lekarstvo) stočno lekarstvo. bouillon) kup. pastirske pevanje. bukolikos) poet. budhisti. religija koju je osnovao Budha. buña. biige) plesan. fiz.) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatrom. vrsta tkanine. bubonalgija (grč. bukanje (fr. nm. zapovedajte! buk (eng. govedo. glupak. Buda (sskr. fig. buyurmak zapovedati. bubonadenitis (grč. gume. um. Buddha) „probuñeni. melitensis. bužija (fr. kardia srce) med. bujrum (tur. Buddha) v. pristalice religije i filozofije budhizma.bruhgold 131 bukolski bruhgold (nem. posrednik pri klañenju. buboni (grč.. buñ (tur. bukoliazmos (grč. book) knjiga. Budhizam. v. bouquinerie) trgovina starim knjigama. bugzirati (hol. bukmeker (eng. onaj koji voli da rije po starim knjigama. algos bol) med. spisak. bouille) carinski žig koji se udara na vunenu robu. kao posledica jačanja srčane muskulature. bub-njice. kephale glava. bubalis (grč. pamučna tkanina za postavu. pustolov koji se u Zapadno] Indiji borio protiv Španaca (naziv potiče od francuske reči: boucan divlje govedo. Buddha) v. bukolska cezura četr. Budhizam (sskr. „volovska glava") ime konja Aleksandra Velikog. budizam. bukagije (tur. boucassin) vrsta krutog francuskog platna. zatim zadnjeg creva i jednjaka. up. bukmeking (eng.

udata žena. bullitio) klju-čanje. (nem. bulbus lukovica. bullire. bunda (mañ. zbijeno) 1. vrsta jake vunene tkanine za čakšire i sportska odela. buli) l. glavičast. bul-finč (eng. očna jabučica. hladnokrvnosti i dr. foltamente gusto. bull-finch) sp. lopta. bulla) l. bulbus. buldog (eng. mišić duvač. čorba. 2. bulom zove šegrt majstorovu ženu. bul (fr. ned. bum (eng. tvrñava. bulimfa) med. books) pl. bula (lat. ukrasi. mera za staklo. kap-sla koja služi kao pečat koji visi o vrpci. njegovih karakternih osobina: preterane ukočenosti. bulbul) slavuj. stran novac. bulla) 2. glavičast. sabornica. fig. luk. urnebes. buljon (fr. nazvan po francuskom rezbaru A. bungalow) drvena kućica (obično prizemna) sa verandom. sitan papirni novac u Rusiji. glupost. bulbiforman (lat. tuñi. muslimanska žena. boulevard) šetalište. krasti. boling-grin. odličan lovac na miševe i pacove. buccinator) trubač. veliki engleski pas širokih grudi. Služi kao oružje. der Bund) savez. bedem. bulumenta (ital. rulja. mnoštvo (obično stoke). buljuk-baša (tur. vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka. povelja sa takvim pečatom. pljačkaš. BulbulderSlavujev do. papirići. mera za konac. koja ima samo otisak pečata sa prstena s ribom). jelo od nje. zvanična papina povelja ili raspis o važnim pitanjima snabdeven velikim crkvenim pečatom (za razliku od vreve. glavna ulica. napomena ili kratka priča. npr. gomila. na krajevima pljosnata a u sredini kolenasto savijena. četrdesete deo rijala. bullarium) zbirka papskih bula ili odredaba. pločama ili grudvama. snabdeven bulom. talasanje. skupštinska zgrada. bula (tur. bulbosus) lukovičast. bouliner) mor. forma) koji ima oblik lukovice. bulla aurea) zakon koji je 1356. bola strina. boltikbasi) četovoña. bukša novčana jedinica Jemena (bughas). bulbus (lat. a odlikuje se naročito time što se. bujon. nlat. 2. velika gomila. glavica. boule. Bundeswehr) oružane snage SR Nemačke. bulbus oculi) anat. jagnjeća koža". ako ne pogodi u cilj. neotesanost. uzana. bul (eng. bularij(um) (nlat. (nem. bulevar (fr. boliik) l. na povelji. metež. obrazni mišić. izbacivanje mehu-rova. onaj koji nije u opticaju. bulla) 2. zlatna bula (lat. zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci. bulengrev (fr. prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile amajlije. bulbiferan (lat. smotak. bulbus) lukovica. plik. bulbul (arap. Boule (1642—1732). neodoll-va. bulinirati (fr. buke (eng. bulimija (grč. gomila ljudi. bouillon) kup. f ero donosim) bog. woomera) bacaljka australijskih domorodaca za borbu i lov. buleuterion) većnica. kapetan. široka i lepa ulica zasañena drvećem. lat. buljuk (tur. krompirast. pečat od voska ili metala na povelji. buleuterion (grč. bukskin (eng.bukranije 132 Bundesver • bukranije (grč. bumaški (rus. . krvava ili gnojna tečnost. up. bullterier) vrsta engleskih pasa. mutna. bula (lat. bullatus) zapečaćen. tj. anat. voj. boulingrin) v.) pl. na trkama s preponama. nepošteno trgovati. potvrñen pečatom. bulbozan (lat. mora da projuri. buliran (lat. hartijice. jedna društvena igra na bilijaru ili igra kuglama. Džon Bul. bul dog) 1. vrenje. gusta trnovita živica kroz koju konj. god. zapovednik jednog buljuka. kratke i duboko usečene njuške. fig. tetka) 3. kod koje je šaljiva poenta u tome što joj nedostaje dosledno«1 glavne misli. kugla. 2. bulgur) prekrupa od kukuruza ili pšenice. bulbus okuli (nlat. životinjska glad. prozirna i laka tkanina od finog pamuka. bullion) neprerañeno zlato ili srebro u šipkama. bungur (tur. bulla. bus. verski obrazovana muslimanka. bulla) pisac papskih bula. Bundesver (nem. rad od drveta sa metalnim umecima. čvornovat. bungalov (eng. bula. okruglo i jajoliko izdignuće pokožice ispod koga se skuplja čista seriozna. koja raña lukovičastim podzemnim stablom. kranion lubanja) arh. velika količina (nečega). boom) engleski naziv za nagli uspon i polet privredne delatnosti u nekoj kapitalističkoj državi. bulist(a) (lat. društvo. u obliku golih lubanja na žrtvu prinese-nih volova. oličenje engleskog naroda kao celine. supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje. Ch. bumerang (austral. liga. vreva. bukcinator (lat. bik. naročito na dorskom frizu. 2. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci. zavežljaj. buljubaša. tako da mu se vide prednji zubi. bulterijer (eng. oko 60 st dugačka daščica od tvrdog drveta. bunda kaput) krzneni kaput. velika. vraća onome koji ju je bacio. buckskin) „jelenska. buljen (eng. bulicija (lat. izdao nemački car Karlo IV. postala ukrštanjem buldoga i teri-jera. bund 1. ploviti ukoso (kad vetar duva sa strane). daš Bund) svežanj. zimski kaput postavljen krznom.

burlesco. kor. betonsko sklonište (kućno. sa dlakom okrenutom napolje i oborenom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi). naročito kao lañarski radnik na Volgi. šaljiv. birader) brat. burgundska vina čuvena crna i bela francuska vina iz pokrajine Burgundije. koji isključeni iz ovog posedovanja imaju da prodaju samo jednu jedinu robu: svoju radnu snagu. fr. mesom. burag (rum. pesak i dr. zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda ne može odlučiti da priñe nijednom od ova dva snopa. podvala. fr. (fr. gazdaška žena. 2. 3. i s druge strane proletera.) savezna skupština SR Nemačke. nasuprot radničkoj klasi — proletarijatu. bursae muscosae) pl. burleta (ital. bura 2. burdižati v. burza (fr. (ital. varošanka. bourre. burma od burmak zavrteti. ulično) od napada iz vazduha. bouts-rimes) pl.) žestok vihor sa (snežnom) vejavicom u stenama Rusije i Sibira. prvobitno: (francuski) grañanin ili stanovnik grada za razliku od kmeta. Engels: „Današnji kapitalistički način proizvodnje ima za pretpostavku postojanje dveju društvenih klasa. Buri (hol. burrasca. sluzne kesice. bunker (nem. burze muskoze (nlat. burgundska smola prečišćene žuta omorikove smola. bunt (nem. burletta) mala vesela igra. čuveni primer za nemogućnost slobodne volje.. besmislica. izliv zlovolje. jabukama. šala. Bundestag (nem. koji se pripi-suje francuskom sholastičkom filozofu Žanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji izmeñu dva potpuno jednaka i podjednako od sebe udaljena snopa sena mora neminovno skapati od gladi. izmišljotina. Bunt savez) buna. ljutine. up. sačinjavaju ga zastupnici federalnih jedinica. lakr-dija. vrsta šarenog francuskog platna. up. jednostavan prsten bez ukra- Bundesrat (nem. burlak) seljak koji traži posla van svoga mesta. malograñanin. iznenadna nepogoda. 2. ćifta (u ovom značenju više je u upotrebi buržuj). pere. ćiftinica. Bundesrat. buržujka grañanka. tvrñave. buržoa) 1. burdelj (fr. burlesque) poet. borra) otpaci od dlake. prostor. deo kombajna: sanduk u koji padaju zrna. takoñe: naziv jedne arabljanske religioz-ne pesme. buržoa (fr. fig. a tek posle stihovi. boer) „seljaci". fig. burg) 1. ital. burleskni (fr. nemački Burg. burgu) alatka sa spiralnim vrhom za bušenje. burra. pesme kod kojih su najpre napisani slikovi. pripadnik buržoaske klase (v. med. docnije: osobeni znak abasidijskih kalifa. pošto se. burka. bordel. bourdon) ouz. gajtan na šeširu sa kopnom. imućna žena. buraska (ital. Afrike holandskog porekla. tip. duboki bas na orgulji. koji poseduju sredstva proizvodnje i života. spremište na brodu za ugalj („ugljenica"). vune. borek) vrsta pite sa sirom. 4. Burg) zamak. izostavljanje reči pri sla-ganju. dlaka za punjenje stvari. prema tome. burek (tur. seljaka i plemića. buržoa- . unapred napi-sani slikovi za koje tek posle treba da se nañu stihovi. tur. mali betonski fortifikacioni objekat stalne forti-fikacije sa dubokim podzemnim zakloni-ma za posadu. bordel) v. burda (arap. usukati) 1. danas: sav onaj deo društva koji živi od eksploatacije najamnih radnika i siro-mašnih radnih seljaka koji deo društva. dvorac. buret (fr. veseo i nestašan muzički komad za ples. burdalu (fr. byrsa) v.) savezno veće. berza. burgija (tur. bourdalou) traka. s jedne strane kapitalista. burlak (rus. burma (tur. burda) Muhamedov ogrtač. burgus. birader. bura 1. bourrette) tkanina od otpadaka svile. bu-rime (fr. čini u ekonomskim odnosima jednu društvenu klasu. Bundestag. burg (nem. kapitalističku. burka (rus. lakrdijaški.Bundesrat 133 burma zija 2). muzički komad humorističkog karaktera. cement. bourrasque) bura. barak) čupav krzne-ni kaput bez rukava. buntdruk (nem. bordižati. Buntdruck) štampanje u više boja. S ekonomskim jačanjem buržoazije jača i njen politički položaj: ona ukida feudalne društvo i sama uzima vlast. ital. Bunker) l. burlesque) smešan. buranj (rus. up. grč. buržoazija (fr. jedan od dva doma parlamenta u SR Nemačkoj i Republici Austriji. bora) severoistočni vetar s kopna na severnom Jadranu. bourse. Buridanov magarac fil. 2. bunting) engleska laka vunena tkanina za pravljenje zastava. mala burleska. stanovnici Juhe. burla." buržuj v. bunting (eng. burdon (fr. zamka. bourgeois. burazer (pere. buržoa. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari. buricu pupak) želudac životinje. 3. nezadovoljstvo. voj. nagao vihor. buraš. od bourg varoš ili selo pod okriljem grada. nakaradan. burleska (nlat. pečalbar. predstavnički dom parlamenta. nlat. mala tvrñava. bourg. prvobitno: naziv za grañanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i sveštenstvu). v. bourgeoisie.

puce. buton (fr. bouffette) kićanka. up. lakrdije. detić. kao što idu volovi pri oranju. butyrum) hai. bouchon) zapušač. butrola (fr. Bucefalus (grč. laka komedija. busola (ital. zatvarač. nazvana po nem. butiin) sav. bussola kutijica. lat. buffo) komični pevač u italijanskoj operi. neke ustanove i dr. butik (fr. obično od bele vunene tkanine. Bursch) u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog ñačkog udruženja. 2. mappš. biityron. manteia proricanje) gatanje u dugmeta. bufon. vitica.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. bursa (ital. nagao i neobičan nastup ćudi i ćefa.burmut snog kamenja. bouche-trou) prišipetlja (beznačajna sporedna ličnost. par boutades) prema ćefu. komičar. boutade) duhovita šala. bufo (ital. finansirati po budžetu. šraf. prebrojavanje dugmeta na kaputu („hoće-neće") da bi se videlo da li će nešto biti ili neće. maslena kiselina. butirin (lat. trubni znak za sedlanje (kod konjice). računska godina. rastvor baznog aluminijevog silikata. buftalmičan (grč. maslac. med. sa kapom. doset-ka. lakrdijaš. butyrum. . otoka i dr. Bu-kephalas) „volovska glava". burnonit (po prezimenu Burnon) olovna i bakarna ruda (PbCuSbS3). zavrtanj. bus (eng. kojem je. Bukefalos. ital. 36. temnjak. neobuzdano«1 iz ćudljivosti i ćefa. bottega) prodavnica. a drugi — obrnuto. budžak (tur. (krupan) brilijant u obocu. biis vo.. lat. momak. buffalo) zool. Bucherie) telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu (nazvan po pronalazaču). butiga (ital. burunotu) sitan duvan i dr. koji Arabljani (beduini) nose preko odela. bursitis (fr. radi uspomene. burnus. buffer) odbojnik (na vagonu). buczo) zool. burnetizirati. sa volovskim očima. brzi soloples bez pripreme. bottone) dugme. bourse) med. sladunjava i opora ukusa. borsa) kesa. bournous) ogrtač bez rukava. bouterolle) sprava za ubijanje stoke. burova voda farm. butonjera (fr. bezbojna tečnost. boccia) okrugao pljosnat drven sud za tečnost. buda (ital. dvorska budala. pun života student ili mladić uopšte. puter. biis govedo. bottiglia) boca. bucov (mañ. bouton. budžetska godina godina trajanja pri-ml>enog budžeta. bufa (ital. butum. sastaviti. bucak) ugao. omnibus svima) v. bustrofedon (grč. obrtaj) naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana. bufo karikato (ital.349 1 (u SAD 35. puxis kutija od šimširovine) fiz. ophthalmos oko) ned. = kapričo. pusu) zaseda. bufalo (eng. kut. staklo. najmiliji konj Aleksandra Velikog. muz. ceo. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica. puxis kutija. bivol. pupoljak. burš (nlat. 2. buš-tru (fr. čireva. metron) sprava za odreñivanje masnoće mleka. trgovina na malo. buljook. boutique) prodavnica. bufeta (fr. bouffonnerie) šala. volook. veseo. butsel (fr. butada (fr. hirurgu Burovu (1809— 1874). minñuši. buffa) šala. grč. nlat. boutiquage) torbarenje. bik. buffone) šaljivčina. bulga kožna kesa. stvarčica slična dugmetu. potpun. bradavica. . trgovanje na malo. komične opere. butyron. vrsta rečne košljoribe. bushel) engleska mera za žito. upotreblja-va se za obloge kod rana. neobuzdan. bubuljica. grč. butelja (fr. buton (fr. fr. lakrdijanje. novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviñaju. burnus (arap. boot čizma) sprava za mučenje u obliku čizme. boutonniere) rupica za dugme. sirćetna mirisa. up. bouton.. bufov (ital. burner) natopiti drvo u rastvoru hlor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju. opera bufa komična opera. budget. kiselina putera. futrola za karabin. buter) hen. budget) l. buffo caricato) preteranost u lakrdijašenju ital. merica. bušel (eng. budžetirati (eng. lat. buter (grč.239 1). lat. sagradio grad Bukefala (danas Džalalpur. up. Aspina gaga i Alburnus mento. butikaža (fr. ćošak. butyron maslo. budžet (eng. bouteselle) voj. mornarski kompas. kod koga redovi teku naizmenično: jedan red sleva nadesno. bursa. venčani prsten. ili sporedna uloga u pozorišnim komadima). sluga. bouteille. naročito podešena magnetna igla za odreñivanje pravca. zasićeni ugljovodonik (S4N10). bolgia. u Indiji). butonomantija (fr. bufoverija (fr. bušerizirati (fr. neravnina (na svili). butirometar (grč. ital. burnetizirati (eng. nem. predračun prihoda i rashoda uopšte. kurir. nem. na mahove. butan (grč. 134 buš-tru burnetirati v. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod muškaraca da bi se omogućilo puštanje mokraće. but (eng. Butter) maslo. lakrdi-ja. dućan. par butad (fr. butun (tur. čep. fr. posilni. ital. buxula. sastavljati budžet. vrsta gasa. flaša. omnibus. burmut (tur. dućan. strophe okret. busija (tur. za ušmrkivanje. merov. bus. bufer (eng. prethodno odobravaju i prethodno rasporeñuju svi državni (kao i gradski.

I. zigurat. lutati) u srednjem veku ñaci (studenti) koji su išli od škole do škole. v. naročito antički umet-nički izrañeni sudovi od ilovače. vagaš (mañ. fig. wagon-restaurant) (železnička) kola za ručavanje. dubok usek točkova u vlažnoj zemlji. vadimonium) prav.— valuta. vagon-salon (fr. Wade) list noge. jemčevina. vagon-li (fr. \. vaza (lat. vaginizam (lat. wagon-salon) salonski vagon. vagina. grčevito stezanje mišića vaginalnog ulaza i karličnog dna. wagen) odreñivati težinu tela na terazijama.A E I L O RU 147/ V V. fr. vaginalis) koji se tiče vagi-ne. v treće slovo naše ćirilice. imali su i svoju satirično-ljubavnu poeziju. fig. tzv.. Wage) sprava za uporeñenje nepoznatih masa sa poznatim (tegovima) tj. vagon (eng. verne prevr-ni. vazalagijum (nlat. sveto sasuñe. vas. god. jemstvo (naročito da će neko u odreñeni dan doći na sud). rok dolaska na sud. 2.. prema akadskom Babilu vrata boga) drevni grad u Mesopotamiji na Eufratu. rodnica. vadimonij(um) (lat. kolovoz. vagabund(a) (lat. vas sud. podanik. vaginitis (lat. naročito kod mladih žena. vasallus. e. vaginoskopija (lat. lutalica. zapaljenje vagine. lutalice. fiz. vagon restoran (fr. kada se igra u celu sumu koja leži u banku (pri kocki). čisto živčana pojava koja dolazi. trgovačkih i političkih centara. stidnični. haos. \=aanadijum. vol. hem. u hazardnim igrama: izraz koji se upotrebljava kada se stavlja novac na neku kartu. god. igrati va bank staviti sve na kocku. fr. vasallagium) va za l ska dužnost i obaveza. waggon) železnička ili tramvaj-ska kola. kanal izmeñu grlića materice i spoljnjeg otvora ženskog spolnog organa (služi za sparivanje i za izlazak ploda pri poroñaju). vavilonsko ropstvo 1. rov. vadium.. vagas) l. wagonnet) mala teretna kola koja se kreću po pružnicama (šinama). jemčenje. vagari skitati se. tumarale. vadimonii desertio) propuštanje obećanog dolaska na sud. za odreñivanje težine tela. skopeo gledam) med. klevetnička zakletva. vagina) med. sveti sudovi. protuva. \9=volfram. fr. Vavilon (hebr.= volumen. podsetnik. bitanga. jaža. vazal (nlat. \=volt. važi. vaše) uzan sud za cveće. vazna. vadla (nem. stidnica. Babel. va banque) „važi za ceo bank". lat. vagina) alat. v. va) vredi. vade mecum) „hajde sa mnom". pometnja. e. eng. va! (fr. salonska železnička kola. meriti na kantar. . Mojsije kn>. val. vagina) ned. pre ne. beskućnik. mali vagon. novac koji je vazal dužan da plaća vladaru kome je podreñen. usled preterane osetljivosti vaginalnog ulaza. skitnice. ro-dulja. prinudno bavljenje papa u Avinjonu 1309— 1378. vadimonii desercio (lat. vaganti (lat. = vi-ce versa. vaga (nem. pre n. ili ostati ili propasti. wagon-lit) (železnička) kola za spavanje. leventa. vaza sakra (lat. tj. tumači. waggon. vadij(um) (nlat. vagiva (lat. nered. zbrka. posuda. putovoñe ili savetnici za razne struke i ciljeve u životu. grč. obično naslov za knjige koje služe kao pomoćne knjige. vaša sacra) pl. vagati (nem. robovanje Jevreja u Vaviloniji 586—536. probisvet. vadiš jemac) prav. jarak. vassal) klevetnik. uputstva. vagonet (eng. UP> = veber. dolazak na sud. vademekum (lat. vaginalni (nlat. zidana s namerom da dopre do neba. v). vagabundus) skitnica. zbirka priča (ili: anegdota). \Č=vat. jedan od najstarijih kulturnih. knez (vladar) koji je bio podreñen nekom drugom knezu (vladaru) ili zavisan od nekog drugog kneza (vladara). novac koji se polaže na ime jemstva. 2.= vide vidi. može. tj. terazije. metež. dvadeset osmo naše latinice (V. Vavilonska kula stepenasta kulapiramida. va bank (fr. pregled vagine pomoću naročitog ogledala (spekuluma). prestonica Vavilonije. po Bibliji. kao skraćenica: V= votum. kantar. za ukras. a čije je zidanje prekinute zbog „jezičke pometnje". sagradili su ga Sumeri u XXIV v.

vakantan (lat. vajzbratna (nem. živci koji izazivaju širenje (dila-taciju) krvnih sudova. evakuirati. vasoconstrictio) med. Wyandotte) vrsta kokoši.vazektomija 136 vakuole smann. opadanjem temperature). vasoconstrictores) pl. Vajtčepel (eng. trem. sada: široka ulica u zal. vazodilatacija (nlat. nezauzeto je. vakat (lat vacat. vaišnave (ind. živci što sužavaju krvne sudove. usporenjem krvotoka. vazomotorna neuroza ned. vakuist(a) (lat. vakuitet (lat. Weissbraten) belo meso sa obe strane kičme. vas sud. upražnjen. vazektomija (lat. vacuare) isprazniti. vakit) 2. hayat. nepopunjenost. poznavalac verske literature (kod muslimana). tur. vazodilatatori (nlat. doksat (u seoskoj kući). vazomotori (nlat. upražnjenje. vajsmanizam biol. Vajt star lajn (eng. nezauzet. u koju spadaju trgovci. whiteboys) pl.) pl. vakancija (nlat. znat. taština. od 1760. imanje bez zakonitog gospodara. prekookeanska parobrodska linija izmeñu Liverpula i Njujorka. iz kojih se stvaraju nove ćelije. kao ii. nekada. kresta ružičasta. prazno je. npr. Whitechapel) najsiromašniji i najzapušteniji deo u istočnom kraju Londona. vazelin (fr. kod knjiga: čista. vaza. znat. 2. vas. vasodilatatio) med. interes. (nazvane po tome što joj je kao simbol bila bela boja). teška do 3 kg. živci što izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. vaišja (ind. vajtbet (eng. nepopunjen. nezapremljen. fa'ida. od 1834—1914) čija se teorija nasleña osniva na njegovoj tzv. bog. vazokonstriktori (nlat. Whitehall) ranije: kraljevska palata na Temzi u Londonu. vas posuda. vaiz) propovednik. vajandotka (eng. White Star Line) „Linija bela zvezda". vacare biti prazan. bolest živaca koja je došla kao posledica poremećaja u živcima koji izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. zbog svojih odličnih osobina raširena po celoj Evropi: bela. vaše) v. vaiz (arap. vajtbojs (eng. Vajl-Feliksova reakcija . vazoneuroza (lat. voća i sl. i kao takvi prezreni. Vaisya) treća indijska kasta. nekog mesta). delu Londona u kojoj su zgrade ministarstava. vajda (arap. širenje krvnih sudova (sa opadanjem krvnog pritiska. mehuraste šupllne u protoplazmi biljnih ćelija. vasodilatatores) pl. vacans) prazan. ispunjene vodnjikastom tečnošću. zemljoradnici i zanatlije. tur. tur. čas. dobija se pre-čišćavanjem sirovog petroleuma (nafte). slobodno je. odstranjivanje semenih kanala kod muškaraca da bi se sprečilo oploćavanje (uškopljenje). vaqueros) pl. dobit. vacatio) osloboñenje. vakuole (nlat. vaseline) he«. vaktiyle) u staro vreme. nedostaje. teoriji kli-cine plazme. ništavost. potomci rimskih robova. tehni-ci itd. fayda) korist. stezanje krvnih sudova (sa povećanjem krvnog pritiska. nameta i dr. koja je kažnjavala preterano stroge posednike. školski odmor. beli momci. vakacija (lat. ektome isecanje) kec. obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. vakeri (šp. mineralna mast bez mirisa i boje. Vajthol (eng. poreklom iz Amerike. vacuitas) praznoća. fa j da. obično drvena zgrada u dvorištu seoske kuće za noćivanje mladenaca i za držanje spreme. sudski odmor. praznina. sujeta. nosi 140—160 jaja godišnje. Bazedova bolest i dr. osmatrač vakuuma kod mašina i dr. vaccus nezauzet. vikont. meščići u pihtijastoj masi nekih mikroskopski sitnih morskih životinjica. srednje veličine. višnujit. vajkaunt (eng. činovnike i dr.) onaj koji veruje u postojanje praznog prostora u prirodi. grč. vakatura (nlat. ispražnjavati. raspust. grč. odreñeni čas kad treba nešto da se uradi. omanja. noge žute. vakuirati (lat. oboljenje živaca krvnih sudova. vaktile (arap. vacantia) upražnjenost. up. vajat (arap. waqt.-tur. pojačanim krvotokom. serumska reakcija koja služi za utvrćivanje postojanja žednjaka (ehinokokusa). osloboñe-nost od neke obaveze. tur. reakcija koja služi za utvrñivanje postojanja pegavog tifusa (pegavca).. prazno mesto (naročito parohijsko). vazokonstrikcija (nlat. učenje poznatog nemačkog biologa Avgusta Vajsmana (August Weis- . znat. vreme. nema. upotrebljava se mnogo u farmaciji. upražnjenost. čuvari stoke u španskoj pokrajini Ovijedo. vacatura) upražnjavanje. vazna (lat. up. viscount) v. Vajnbergova reakcija med. neuron živac) med. zool. vakantno imanje prav. hayat) 1.. vacare) 1. upražnjenost (npr. vasomotores) pl. vacuolae) pl. sama molitva. tajna organizacije siromašnijih katolika u Mrskoj. vreme muslimanske molitve — namaza. povišenom temperaturom). fr. slobodan) imanje bez vlasnika. po nekima Mavara. pastiri. neštampana strana (iza naslovne). vakat (arap. whitebait) mlada haringa iz Temze koja se smatra kao naročita poslastica. <•«. naslednika. ili žućkasta smesa polučvrstih ugljovodonika. poreza. vakant (lat.

cena. junaštvo. biti jak) zdrav bio. košuljice. bolnice. vale! (lat. valetudinarium) bolnica. v. zaklopac. bezvazdušni prostor. valabilan (fr. hartija od vrednosti. zaliv. vacca krava. valable. bene valete) ostajte u dobrom zdravlju! (pozdrav kojim se završavaju pisma i koji pape. sposobnost atoma nekog elementa da se veže s jednim atomom. valanske čipke različite vrste. utvrñivanje u polju. valer (fr. valiža v. vala (ital. waqf. npr. biti punovažan. sa ciljem da podiže i izdržava džamije. vakuum-apa-rat aparat za destilisanje osetljivih teč-{ nosti pod sniženom temperaturom. lečenje vakcinama. odreñivanje vrednosti ili cene nečemu. muz. valle) 2. ital. odista. cepiti. vallatio) voj. en recouvrement) trg. valvulae intesti-nales) pl. prevna važnost. valvule intestinales (lat. hrabrost. stavljaju ispod svojih bula). važeći. pri uklanjanju vode iz mleka radi dobi-janja . ostajte zdravo! bene valete! (lat. validet) roditeljka. valiza. cepljenje da bi se organizam podstakao na što jaču proizvodnju tela koja će ga zaštititi od izazivača bolesti. škole. jedna lekovita biljka. validan (lat. vodene boginje. v. bolesnička sobe. voile) l. u obliku monograma. validitet (nlat. animalna vakcinacija kalemljenje životinjskom limfom. valere) jak. reformatorska sekta. valeur en attente. spisak raznih vrsta novca sa naznačenjem njihove vrednosti. zalistak (na srcu. valvacija (nlat. valensija (šp. vaccina. valvula (lat. eventualne buduća vrednost. važnost. valacija (nlat. u propisnom obliku. odeljen. valvirati (nlat. crevima). up. valvaciona tabele fin. utvrditi cenu nečemu. vakcinisati= vakcinirati. valutirati. vakcinirati (nlat. vaccina) med. vaccinatio) med. vodovode i dr. valah (arap. val (fr. valva) krilo vrata. valida (arap. overa. tur. valencia) vrsta pianskih veoma jakih zimskih tkanina. odrediti vrednost. mati bivšeg turskog sultana. valui-rati. valenca hen. validitas) prav. koji važi. valentia) vrednost. valenciennes) pl. leonisti. vidovita žena. zaista. koju je osnovao 1176. uvala. javne biblioteke. valencije (nlat. punovažan. mahuna. providan pokrivač za lice. valer an atant ili valer an rekuvrman (fr.mleka u prahu". valere biti zdrav. validirati (nlat. lat. valva (lat. grč. vakuum. vaccina. baš. valetudinarij(um) (lat. cepivo. valeur. validacija (nlat. prav. oblik) med. vakif) kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i hu-mane svrhe. nazvanih po šp. potvrditi. dugačka uska dolina. potvrñivanje. naročito zvanično utvrñivanje vrednosti izvesnih . vakcinacija (nlat. hen. valor. vala (stnord. eidos vid. crevni zalisci. valvere) ocepiti. pelcovanje. podizanje bedema. snažan. u Lionu Petru s Valdus. valeriane officinalis) bog. valore) vrednost. bog. punovažan. vrednost koja se očekuje. kao udruženje za propovedanje evanñelja i reformu katoličke crkve putem vraćanja apostolskom siromaštvu i jednostavnosti: up. veo od tanke prozračne tkanine za nevestu pri venčanju. biti previo voljen. prav. trajanje note. vakuum (lat. valencije. vakuf (arap. va lete! (lat. nlat. valete) budite zdravo. vale-dictio) pozdrav na rastanku. cepljenje. wa-llah. vredan. pelcovati. ljuštura (u školjke). vallahi) bogme. valdenzeri pl. živeo! valedikcija (nlat. vacuum prazan prostor. venama. krepak. unošenje u organizam antigena koji ga podstiču na proizvodnju zaštitnih tela. tatara. vale. sa dva atoma. mati. čarobnica. ljuska. kravlja maja protiv velikih boginja. validatio) potvrda. vaccina sc. kalemiti.vakuum 137 valiza vrsta novca prema državnoj novčanoj stopi. praznina. valjenost jedne stvari ili nekog postupka. valvula) znat. thera-peie lečenje) med.. lažne. valvatio) fin. valiza (fr. podizanje nasipa. validare) overiti. 2. valere vredeti) valjan. vakuum-metar (lat. ubrizgavanje seruma kao predohrana protiv raznih bolesti. valerijana (nlat. v. e baš. izvršiti pravnu formu overevenje. izražava se empirijskim brojem koji označava koliko se atoma vodonika jedini sa jednim atomom nekog elementa. valansjen (fr. vakcina (lat. prevna vrednost. serum za cepljenje protiv zaraznih bolesti. ošančavanje. variola kravlja boginja) ned. grč. vacuum) prazan prostor. grč. sirotišta. valise) putnička ručne kožna torba. neprave kravlje boginje. kalemljenje boginja. naročito uzane (nazvane po istoimenom francuskom gradu u Flandriji). gradu Valensiji. velidus. zatva-rač. overevenje. do sedam atoma jednovalentnog elementa. pravio važan. vala) l. pravio valjan. zdrav. metron) sprava za merenje razreñeno-sti vazduha (kod vakuum-aparata). sabatati. ubrizgavati u organizam vakcinu u cilju aktivnog imunizi-ranja od zaraznih bolesti. vakcinoida (nlat. oproštajni govor. tur. vakcinoterapija (nlat. priznanje pravne važnosti nekog akta. valahi bilahi talahi tri muslimanske naj-svetije formule za zakletvu. nlat.

vanadijum. usled toga što je protivnik postao nesposoban. vampyrus spectrum) veliki južnoamerič-ki slepi miš koji. Španiju i Italiju. Walkuren) pl. naročito u jelu. odreñivanje vrednosti. turski vojno-administrativni starešina jedne oblasti. priznat kao zakonito sredstvo plaćanja. valse) v. umrla oko 780. naročito kulturnih vrednosti (prema germanskom plemenu Vandala). prekomerno puštanje krvi. zakonom utvrñeni novčani sistem jedne države. redni broj 23. otisnuti se na vandrovku. valor intrinsecus) unutarnja vrednost nekog novca.žena-demon". gde je kao opatkinja jednog manastira. valor (nlat. po njegovoj zapovesti. skitnica. vrednost ili obračunavanje kamata od danas. valor ekstrinsekus (nlat. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu. germanskogotsko pleme koje je.942. vandal(in) fig. vamp od vampyr) naziv za ženu bez skrupula. takoñe praksa držanja ili podizanje relativne vrednosti (revalorizacija). tj. kao zamena prirodne vanile. Vandali. pri dnu uži. pesma vandrovaca. up. cena. vandemijer (fr. probisvet. valor intrinsekus (nlat. . zavodnica. pa i čoveka pri spavanju. boginje bitaka i suña je boraca. procenjivati veću vrednost. vapila. Vandali) pl. valorizacija (lat. maja. fin. zaštitnica od vradžbina i veštica. u V veku pusto-šilo Galiju. Wanne kada. vanadin (lat. kao vesnice. pronañen 1830. valutni damping (eng. Walhalla) u nord. Gete. zanata i sl. vrsta tropske biljke čiji se mirisavi plodovi upotrebljavaju kao začin. Valholl. hartija od vrednosti. ratovalo s Rimljanima na Rajni. vandalismo) vandalska ćud. Walpurga) svetiteljica katoličke crkve čija se uspomena proslavlja ' 1. valutni papiri fin. nem. vanilizam (fr. valovvica (mañ. valuirati (fr. u nordijskoj mitologiji i pesništvu: bozkanske levice. vrsta novca. atomska masa 50. valuta per dato (ital. Valhala (stnord. v. ital. skitati. valcer. šp.. valor) vrednost. od Š veka n. vanille) med. valor extrinsecus) spol>ašnja vrednost jednog novca. one su. zbog čega im je kurs nestalan. valkire. aromatična materija vanilinog ploda. vavdrokaš v. ptice. vanilija (fr. valkire (stnord. valenki) čizme od sukna. IX do 21. walorisieren) izvršiti. vandrovati (nem. novac. fr. vile. u nedostatku hrane. (nlat... s druge strane. napada sisare. zanata i sl.. muzički komad za ovu igru. kaca) širok kuhinjski limeni sud. vandla (nem. valor vrednost) trg. valorizirati (nem. vainilla) bog.. valuta) „vrednost". a 455. pesma o vandrovanju. u Valhali. znak V. vendemiaire. trovanje vani-lom. sa pojavom proliva. povraćanja i sl. vampir (slov. wandern) lutanje po svetu radi trgovine. valuta je odnos izmeñu nominalne vrednosti novčanica i uopšte hartija od vrednosti jedne države i njihovog kursa u inostranstvu. valuta (ital. vandrovkaš. u svom sastavu i obliku. ad valorem) prema vrednosti. dobiva se i veštačkim putem. i sisa im krv. valjenke (rus. došla sa svojom braćom iz Engleske u Nemačku. divljaštvo. vampirizam med. wandern putovati) lutati. valpurgijska Hoh prva majska noć (v. otuda fig. pljačkalo Rim četrnaest dana uništava-jući sva umetnička dela i spomenike. valvirati. vanilin (fr. wali. vanadij(um) (nlat. vandrovka (nem. valija (arap. to walk over the course) na trkama: laka pobeda. wandern) čovek koji putuje. vampire) po narodnom verovanju južnih Slovena. valvirati. valkyrja. vanadium) hen. prvi mesec nekadašnjeg francuskog revolucijskog kalendara. valuer) v. Valpurga (nem. lat. vale. up. nem. . za pranje posuña. u službi boga Odana i. Vanadis) hen. procena. ital. koja iskristališe na površini kada plod duže stoji. vanille. vapdalizam (lat. mrtvac koji noću ustaje iz groba i siše ljudima krv. vanadin. valutare) v. po tome zool. Valhala. element. dumping) devalvacija novca. Grka i Rumuna. skloni uništavanju svega lepog i dobrog. dvore i služe pićem bogova one koji su u nju primljeni.valija 138 valcer (nem. vampiro. ad valorem (nlat. vindemia) „mesec berbe". tur. valutirati (ital. vallomas iskaz) poreska prijava. valkover (eng. divljačka strast za rušenjem i uništavanjem umetničkih predmeta i dr. up. skitnja. vrednost od danas. vami (eng. up. dovode mu one koji hrabro poginu i. grčeva. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odinovi. e.. donose pobedu. docnije sa nastanile u Panoniji (Ugarskoj). vale (fr. H. izvršavati valorizaciju. Vandali. tj. Walzer) popularne okretna igra u 3/4 takta. metal. u rudama gvožña i olova. vandrovkaš (nem. čovek sklon divljačkom uništavanju. od 22. up. Vandali (lat. „Faust"). vali) guverner. divlji i surovi varvari. carev namesnik. luta po svetu radi trgovine. valuta per dato) trg. vampir. vanille) hen. novac koji je. sedište bogova i junaka. koje odlučuju koji će junaci u borbi poginuti. proceniti. zakonska promena odnosa novčane jedinice prema zlatu ili prema drugim valutama.

vaporizater (fr. vanilokventnost. koja se razlikuju jedna od drugih. paziti. ništavno. sujeta. tur. proširenje vena.. nevaljalac. naredba. v. vancaga (nem. vanjkušnica (mañ. arh. brbljanje. up. nestalan. prskalica. pisamce. espapna založnica. štrcaljka. proppfenje pup-čanih vena. jedna vara iznosi 0. krv privukla u potkožno tkivo i time unutrašnji organi oslobodili navale krvi (ventuza). maglovit. fiz. varićtć) pozorište koje neguje laku muziku. prividno. mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo mesto da bi se. variabilis) promenljiv. od 19. propalica. vaporacija (lat. delimično odstupanje od jednog plana ili nacrta. koje su kod ove odvojene jedinke drukčije razvijene nego kod ostalih jedinki iste vrste. vaporizacija (nlat. sve je tašto. prazno. varikomfalus (lat. menjanje. preinačeno. varicositas) med. delimično odstupanje od jedne teme. varia. probisvet. ventose) „mesec vetra". tupa sekira. vanitas vanitatum) taština nad taštinama. 2. svaštarije. listić. nejasan. grč. podvrsta. sredstava za pročišćavanje vazduha) u obliku tečne prašine. prividnost. razmetljivost. ples. otečenih vena. oticanje vena. metron) instrument za odreñivanje zapremine ili pritiska pare. vardati (ital. npr. vaporare) pušiti se. onaj deo smestišne priznanice kojom sopstvenik deponovane robe zalaže tu robu i na taj način dolazi do potrebnog kredite. vanilokvencija v. vaniloquentia) hvalisanje. ispa-ravati. varvarin (grč. vaporisatio) isparavanje. vantoz (fr. žonglerske veštine i sl. v. varikozitet (nlat. uobraženost. varijacija (lat. variabilitas) promenlji-vost. vaporiser) ispariti. odlika. uan-step. vantuza (fr.=lakat) stara mera za dužinu u nekim romanskim zemljama (Portugaliji. 2. punomoć. pesmu. Š. vapore para) parobrod. up. pretvoriti u paru. promenljive količina. nepoetojan. ital. raznovrsnosti. step korak) v. prazan govor. odvajanje jedne biljne ili životinjske jedinke od vrste kojoj pripada sa jednom osobinom ili sa više osobina. varius) l. grč. variantes) pl. deklinatorijum. kupica. vaporosus) parovit. zool. promenljive. varijabilan (nlat. lit. nalog za hapšenje. vanjkuš (mañ. warranted) oznaka na engleskim fanrikatima = garantovano. svaštice. prolaznost. zarijetet (lat. podeljak koji pokazuje promenljive vreme. varijabl (fr. varijante (lat. bolesno oticanje vena. pretvarati u paru. varijato (ital. variatio delectat) posl. variato) muz. parni. pome-šane stvari. barbaros) v. vanitas vanitatum (lat. varijacioni kompas fiz. variable) promenljive vrednost. varak) list. vaporirati (lat. varzilo (prema zemlji Brazilu. pr-skanje (ili: prosutost) vena u mišićima. napor (lat. pun pare. nešto što ima različit oblik od nečega a što ima sa tim isto poreklo ili stoji u prisno j vezi. varijabilitet. vanstep (eng. vetrenje. ili britva. pismo. varix) med. pasivna sposobnost organizama da se menjaju pod uticajem prilika i sredine u kojim žive (jedna od osnovnih i opštih osobina živih bića). naduve-nost. grč. varietates) pl. lit. magnetne igle i DRvarijacio delektat (lat. ventouse) ned. varijanta (lat. raspr-šivač. vrebati. kele) med. guardare) pokr. oduška. rupica na šeširu za obnavljanje vazduha. varietas) različnost. vapor. varia (lat. evaporacija. odstupanje ili promena u glavnom kretanju ili putanji nekog nebeskog tela. barbarizam.84 t. poprskati prskalicom. tj. kolebanje. pretvaranje u paru. ništavnost. vaporozan (nlat. 2. mutan. vaporatio) isparavanje. gimnastičke produkcije. nejednakost. warrant) trg. vankos) jastučnica. slavoljubivost. raznolikost. šesti mesec francuskog republikanskog kalendara. astr. pretvarati se u paru. parna laña. promena veseli. barbaros) v. vanitas) taština. vara (port. variatio) promena. raspršivačem. praznina. proširenost vena. vanitet (lat. odakle je poreklom) crvena boja koja se dobiva od drveta Caesalpinia brasiliensis. Bandsage) l. nož. vaporizirati (fr. vapor. svaštine. biol. varix. varicosus) med. razreñivanjem vazduha u njoj. stara. proširenih vena. raznovrsnost. razbiti u kapljice. svakovrsno-sti. različit tekst (v. varvarizam (grč. varijabilnost. varak (arap. . čuvati se. varvarin. P do 20. sklon menjanju.vanilokventnost 139 variks vanilokventnost (lat. vankos) jastuk. Španiji i Južnoj Americi). hulja. variks (lat. verijeteti (lat. varikocela (lat. mesta u rukopisima jednog dela koja nisu jednaka. razne stvari. varaq. vaporimetar (lat. varikozan (lat. varius različit) pl. one jedan. 1. kvrgav. promena je prijatna. variae lectiones. varijante). varijabilnost (nlat. hvalisavost. raznolikosti. vari jete (fr. bog. vaporisateur) sprava za izbacivanje tečnosti (mirisa. u stanju barometra. vanilokvencija. muz. isparavati. varix proširenje vena. varant (eng. različitosti. varanted (eng. omphalgos pupak) med.

prostranost. šp. menjati se. flebektazija. vaterpruf (eng. water polo) igrač vater-pola. variolis) ned. naročito aparat za merenje geo-magnetnih varijacija. * vater-balast (eng. vaskulum (lat. HP 1869 — 18. papska politika. Vatikanski koncil najmlañi ekumenski sa-bor katoličke crkve (od 8. proširenje vena. glupak. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičke veličine. delimično odstupati od čega. promeniti se.varivas 140 vatirati varinas (tl. vaskuloza (nlat. vas sud. vater-mašina (eng. oboljenje od velikih boginja. sudić) ned. Wasserkopf) vodena bolest u glavi. waterproof) materija koja ne propušta vodu. pustogl. vaskulitis (lat. vaterpolo (eng. velike boginje. varmeñija (mañ. variole vakcive (nlat. naročito podmornice. vasculosus) zool. razvijati ariju ne menjajući osnovni motiv. vascularis) alat. Vaticano) papina palata u Rimu na Vatmkanskom Bregu. održan u Vatikanu. vater-linija (eng. unositi izmene u što. vaskularan (lat. velike boginje. županijski ured. reakcija krvnog seruma kojom se može utvrditi oboljenje od sifilisa. vasculari-satio) biol. održava se u Švedskoj kao uspomena na skijaški podvig Guegava I Vase (1523). varicellae) pl. water-line) crta na boku broda koja pokazuje normalan gaz broda. variolacija (nlat. prot-kanost krvnim sudovima. Vasilike (grč. vatikanska dogma dogma katoličke crkve o nepogrešivosti pape. varinas) najfiniji američki duvan. čovek s takvom glavom. neizmernost. vater-klozet (eng. eidos vid. vaserkopf (nem. početa u VI veku i stalno proširivana. sudov-ni. variolosus) ned. ned. varirati (lat. fig. proširene vene. pun krvnih sudova. sudić. varius različit. mali sud. varices) pl. vaterman (eng. zapaljenje krvnih sudova. mćtron) fiz. Wasserwage) zan. variole (nlat. naziv po škotskom fizičaru Džemsu Vatu. vat (skr. vaserdruk (nem. žilica. UP 1870). vastitas) praznina. Watte) tkanina (obično pamuč-na) prošivena i podešena za postavu. vater-tvist (engl. sastavljen od sudova ili kanala. ned. vasculum mali sud. rukomet u vodi sa sedam igrača u svakom timu. donnijeg švedskog kralja. vata (nem Watte) higijenski pamuk. vastitet (lat. Vatikan (ital. water-closet) moderni higijenski nužnik. variola. najopsežnija i najvažnija prerada Justinijanovog prava na grčkom jeziku. mechane) mašina za predenje koju kreće voda. imati promenljiv uspeh. Basilikos) veliki Bizantijski zakonik u 60 knjiga iz IX veka. rošav. variolizacija (nlat. varmegye) župani-ja. vasculum) alat-. cepl>enje sadržinom pravih boginja kao zaštita od boginja (način lečenja boginja pre uvoñenja cepljenje kravljim boginjama). to je snaga koja za 1 sekund izvrši rad od 1 džula. nazvan po gradu Varinas (Venecu-ela). variolizacija. libela (ravnjača). up. razlikovati se. W) fiz. vasa sp. nuz. tako da sada ima 11. grč. variometar (lat.. nlat. razilaziti se u mišljenju. variare) biti različit. vaservaga (nem. ned. Vasermanova reakcija ned. papska vlada. vodene boginje. boginjav. koji se tiče krvnih sudova. vodotisak. vatirati (nem. vaterpolist(a) (eng.000 soba. med. sa porculanskom šoljom i vodom za ispiranje nečistoće. fatelin. bog. kišni ogrtač od takve materije. variolisatio) med. vaskulozan (nlat. variolacija. vatelin (nem. grč. grč. Wasserdruck) vodeni otisak na hartiji (naročito na novčanicama). avij. aparat za merenje brzine uzdizanja ili spuštanja (aviona ili balona) u vertikalnom (uspravnom) pravcu. oblik) pl. vrhovna uprava rimokatoličke crkve. water-polo) sp. v. prave boginje. male boginje. vasculosa) bog. biti raznog ili drugog mišljenja. variolae. water. bogat sudovima. varices (lat varix. variolis (nlat. water-twist) konac izrañen na vater-mašini. ne slagati se. water-ballast) odeljenje lañe. kravlje boginje. vasilika v. blaži oblik velikih boginja. up. postaviti vatom. sudovit. 1000 W čini 1 kilovat (kW). v. zgrada u kojoj se on nalazio. bolestan od boginja. variolatio) med. . variolozav (lat. jedinica za snagu u Meñunarodnim sistemu jedinica. bog. belim robl>em. nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj. na kome je proglašena dogma o nepogrešivosti pape. stvaranje krvnih sudova. varicele (nlat. glavni sasto-jak biljnih sudova. vaskularizacija (lat. engleski nužnik. wattieren) podmetnuti vatu. najduža skijaška trka na svetu (86 km). varioloide (nlat. sa manjom groznicom (naročito kod ranije cepljenih osoba). Waterman) prekomorski trgovac devojkama. viruela) pl. bazilika. vas. variolae vaccinae) pl ned. u kojem se nalazi voda za održavanje ravnoteže lañe. varmeñe. fig. izgrebenata i prečišćena vlakna finog pamuka složena kao listovi.

) „kraj Beda". vegetabilna pozorišta „zvezda". izviñač biljnom carstvu. znak 1 Wh. up. narednik. bešič-nik. mali torpiljer za stražu oko da raste. u zičaru V. jedinica za merenje knjige brahmina u Indiji. va§ak ris) pas. vesicatorium) farm. propoveda apsolutno jedinstvo svih muslimana. zemlja vrtova i njiva. (nlat. Veda. vehabiti. slavan glumac ili čuvena glumica.) pl. straže. neprijatna mlekom. hrana biljna hrana. živeti životom načeto (ital. predstavi. rasti kao vahtmajstor (nem. vedska religija najstarija faza indijski* religija. koji se tiče vatmetar (eng. v. reproduktivnom sistemu). vegetirati (lat. vahabiti (arap. vegetabilia) pl. na Rig-vedu. vegetativno rasploñavanje bog. živeti o biljnoj hrani. simpatikusnogcela.i Atharva-veda. umereno. autonomni nervni sistem. pseto. koji meñusobno dejstvuju vatsekunda (eng. grč. 2. wattman) vozovoña na vegetativan (lat. konjička izvidnica. watt. lat. jedan od šest kolebljive. mirisa i crnkast. umerenom biljke. jastučići. ishrana hranom isključivo biljnog porekla. (pri kartanju). koji čini te bilje raste. ali manje obavezne nego farbića. Yajur. vrsta melema u obliku šipke. koji pripada vedeta (fr. biljni svet. umereni vegetarijanac jede i mleko. vegetabilis) biljni. sposoban (ratna lañica). u Arabiji koji su. bujnost. biljke. watt. vegetabilitet • (nlat. fig. stranjivanja zapaljenja u unutrašnjem delu vegetarijavizam (lat. naročito je sposoban da raste. merenje rada i energije. vegetus) l. napravljen od bilja. život i rastenje rizikujem. vid) „znanje". Sama-. biljke. pod voñstvom Muhameda izrasline na telu biljaka i životinja. predela kojoj je cilj da predmet što vernije vegetabilni pergament v. stavljam sve na kocku. vesica) aiat. 3. a obično i ne pije i ne mehura. ggrećuje rastenje ili vegetaciju (vegetativ-na vatoni (nem. vegetabilije (lat.554 kg.) jedinica za suprotno. vedantizam učenje Vedante (Bede). lokomotivi ili (vegetativni sistem biljaka je suprotan tramvaju. vegetare oživeti) živeti. vegetabilki život život biljaka. vegetarijanizam. rastinje. konjanik stražar. osobito električne. vae victis) jao si ga pobeñenima. E. vegetalis) biljni. slika grada ili osobenost biljaka. ostati ne radeći ništa. životariti. najpopularniji u vadžibi (arap. naziv po nemačkom fiRig-. filozofije. vegetatio) bog. vezikator (nlat. jedinica za merenje sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih električnog rada i energije. sekunda. jednostavnosti. imaju četiri dela: magnetnog fluksa. . ital. mćtron) fiz. tj. vaccetto) muz. videre) voj. deo nerv-nog vatsat (eng. Veberu (1804—1891). vacillante) muz. trepereći. izazivanje plikova na koži radi odjaja. 4. pristaništa. vedanta (sskr. spomenici sanskrtske književnosti. umeci od vate tla). uhvatiti koren u nekom mestu i tu brzinom. poz. slačica i sl. mlečnim prerañevina-ma i jajima. vesicantia) pl. koji životari. vedetta. U upotrebi i danas = 82. koji raste. biljaka. tj.141 vezikator vatmen (eng. npr. starešina biljka. obično: ishrana bez mesa i životinjske masti. vegetalan (lat. vačilante (ital. stroge verske dužnosti Indiji. puter i sir. vedette. vegetarianarius) čovek koji vezikalne arterije arterije mo-kraćnog jede samo biljnu hranu. prospekt. zovi. pristalice religioznog pokreta bilje. organa. vesica urinaria). Wb) fiz. sastoji se od praha vegetarijanstvo v. sve vegetacija (nlat. čio) tela. koji ima sposobnost rastenja električnom automobilu. povrće. bez duha. mokraćni mehur. puši. stražar na bedemu tvrñave. vegetabilitas) biljna priroda. pelce-ra. najstariji vunu. bujanje. fig. naročito ona koja je izložena u Rig-vedi i u biljna hrana. istucanih zelenih bubaka (špan- . sistema ind. ned. pod Vedama se često misli samo ve viktis (lat. svete veber (skr. kojoj su bogovi podeljeni na četiri klase. ljuljajući se. rastinje. vegetativni živčani sistem znat. veduta) izgled. ploñavanje biljaka (pomoću kalema. polovinom XVin veka vegetaciona tačka najjače rastenje na vrhu težili da povrate islam prvobitnoj čistoti i jednog organa. vegetus živahan. velikih filozofskih sistema Indije. mehur. wey. weigh) stara engleska mera za Bede (sskr. fig. sastoji se od parasimpa-tikusnogi vatčas. jedan od vaška (tur. živeti koliko da se živi. životna snaga biljaka. sprava za rastenja. fig. sredstva za biljem. nespolno rasznak Ws. u sav novac lozice i sednice). va tout) igram u sve. za popunjavanje oblika tela. teško pobeñenima! vegetabilan (lat. ibn Abd el-Vahaba. ve (eng. u vezi sa rastenjem. strogi vegetarijanac hrani se isključivo vezikancije (lat.veduta (ital. pergament-papir. bešika. vegetabilna zemlja zemlja na kojoj uspevaju čuven. med. Wachtmeister) voj. watt) el. vegetarijanac (nlat. va tu (fr. tj. koji vezika (lat. užem smislu. sposobnost ra-stenja. koji unamerenje efekta električne struje.) pl. Watte) pl.

vena (lat. velur satane (fr. vezirat (arap. kupllvost.) zvanje i vlast vezira. velaran (fr. u bivšoj Turskoj Carevini: titula mini-strapredsednika (veliki vezir). kinje-nje. veker (nem. velvetin. staza za velosipedske trke. mučenje. meko nepce. smole. velosiped. veksacija (lat. velveret. velox brz. kadifa. Wechsel) menica. kadifa. venalitet (nlat. velox brz.) gram. vrsta nekeplovanog mančestra.5 do 67 kg. ona koja dovodi iz pluća u levu pretkomoru srca arterijsku (oksidi-sanu) krv. tur. velluetum) trg. velosipedist(a) (fr. mešavina od crnog ili crvenog vina. fr. velosiped (fr. cimeta i paprice (korijandra). hitrina. sila. vena porta (lat. prodajnost. dosañivanje. pedis noga) v. vena porta) anat. velar (fr. zadirkivanje. vena koja donosi krv iz organa za varenje u jetru.. velocipede) točak. velutina (fr. dromos trka-lište) trkalište za bicikliste (točka-še). up. velleite) tih. izgovor. šuplja vena. velours satine) atlasni somot. veksir (lat. vezir) na Istoku: titula visokog državnog činovnika. velours de coton) pamučni somot. velveret) trg. vecchio conto) trg. veločisimo (ital. veksirogledalo. koji se tiče lova. pesnička snaga. vena kava (lat. fina alansonska čipka. všloce brz. teška. fina i glatka. zadnjonepčani. veksir-pehar i DRveksirati (lat. podmitljivost. vena poetika (lat. biciklizam. somota-sta pamučna tkanina. pergamentu slična hartija. vena poetica) pesnička žica. pretvaranje u velar približavanje izgovora nekog suglasni-ka izgovoru (artikulaciji) zadnjonepča-nih su glasnika. tkati. mučitelj. vexatio) zlostavljanje. kore muškatnjaka. velours) somot. venalitas) potkupljenost. veloce) nuz. veloutoire) slik. lat. terpentina. otkati) u vidu somota. lat. velar. supr. velosport (lat. skalar. vesicularis) mehurast. velter (eng. tako da se brava ne može otvoriti ni pravim ključem ako se ne ume rukoveti tom napra-vom. zastavice na konopcima razapetim izmeñu katarki jednog broda.. ćilim kao ukras nad altanima i na fasadama o svečanim prilikama.) kinjiti. vrlo brzo. vexare mučiti) ono što služi za veksiranje. metron) sprava za merenje brzine aviona. velvet. veo. razastrto radi zaštite od sunca. vendetta. veksir--kocka. velvet (eng. velveteen) trg. vektor (lat. brzino-metar. štruca.) anat. wazer. vekio koito (ital. vector) kat. vin brule) kuvano vino. hitro. vena arteriosa) anat. npr. vindicta osveta) krvna osveta (na Korzici). dovodnica. velosimetar (fr. nad kojom se zapali kašika ruma. grč. velvetin (eng. velocipediste) onaj koji se vozi na točku. venatoran (lat. velur de koton (fr. veksla (nem. vena cava) anat. veleitet (nlat. dosañivati. velarizacija (fr. velarium) veliko platno u starorimskom amfiteatru. velin. h). a u narodu se upotrebljava kao lek protiv zapaljenja plućne maramice. zadnjonepčani glas (g. velouter) raditi (ili: izraditi. žutog voska. velocitet (lat. velodrom (lat. velveret (eng. ima svojstvo da na zdravoj koži bez bola izvlači mehurove. uznemiravanje. slaba i nejasna težnja. reumatizma i DRvezikularan (lat. peckanje. Wecke) hleb duguljastog oblika.vezikularan 142 vendeta skih buba). venatorius) lovni. rudi-mentarno htenje. arterija. brzo. up. prohtev. upravljena veličina. eng. volja koja još nije prešla u akciju. v. velarij(um) (lat. somot. velutoar (fr. dati tkanini izgled somota. uzne-miravati. veličina koja ima svoju brojem odreñenu vrednost i pravac. šećera. supr. somotska četkica za rovašenje glatkih tonova na slikama u masnim bojama. plućna vena. brzina. opnasta cev kojom se vraća u srce krv. velutirati (fr. vezir (arap. zlostavljati. pesnički dar. koja je kružila po raznim organima i koja je jedan deo svojih hranljivih materija i kiseonika predala tkivima. ubrzanje. velocitas) brzina. velur (fr.) fon. nlat. vena arterioza (lat. velocissimo) kuz. lovački. u obliku mehurića. velo (fr. tako postoji i veksir-doza. želja na čijem se ostvarenju ne radi. pes. vrsta štofa sa dugom dlakom. stari račun. vekna (nem. velot) koža i pergamenat od mrtvo oteljenog teleta ili jagnjeta. ili lovca. mastiksa. točkaš. velleitas. velementum) pokrivalo. Wecker) budilnik (časovnik). izmišljen razlog. bicikl. . vendeta (ital. veloče (ital. naročito naprava za osiguranje na veštačkim bravama. veloutine) kozi. velociped (lat. velen (fr. velaire) gram. honorar koji prima umetnik za svoje delo. ven brile (fr. grč. vitulus) pergament od teleće kože. velum (lat. velociped. k. električna struja itd. šminka od bizmuta i pirinčanog brašna. welter velika težina) sp. velox brz. velament (lat. zadnje. sport) v. vena) anat. ona koja dovodi neprečišćenu krv iz donjeg dela tela u desnu pretkomoru srca. velter kategorija boksera tetkina 63. velarije pl.

venedjena (fr. thrombos grumen. ventozitet (lat. vendere prodavati) usaml>ena drumska krčma. otuñenje putem prodaje. poznata hazardna igra sa francuskim kartama. fig. nadimanje. koji nadima. bogat venama. venta (šp. venire doći. venenosus) otrovan. lovačka kuća. provetravanje. dozvola. Venedik. veni. koji pripada trbuhu. častan. koji truje. Venedik (tur. dopuštanje. vetrokaz. venija legendi (lat. ventositas) med. sit venia). tečnosti. tj. Venus. venija docendi (lat. venesekcija (lat. vetrovi-tost. ventilirati (lat. sprava za pokretanje vazduha i drugih gasova. . svestrano razma-trati. boginja l>ubavi) 1. časni. ventilatio) obnavljanje vazduha u zatvorenim prostorijama. vetropirstvo. puštanje krvi iz vene. venerolog (lat.u. bona venija ili kum bona venija (lat. videh. vena. spravljač otrova. naredba. mehanička naprava. prečasni.. Venus) mit. vent-en (fr. nlat. grudva) med. pomoću koje se vrši otvaranje i zatvaranje propusta za vazduh. koji dolazi kao posledica neke polne bolesti. vendicija (lat. koji se tiče vena. posvećena hostija u katoličkoj crkvi koja se pokazuje vernima da bi joj odali poštovanje. ventrikulus (lat. venerabilis) veoma pošto-van. venevozan (lat. vena. venija etatis (lat. Venus. venerabilan (lat. v. ventrilokvenciJa (lat. ventus vetar. pare i dr. ventralan (lat. venerija (lat. grč. ledenica. vetriti. venter (lat. mesto gde se ostavljaju jela i pića radi hladnoće. sa dopuštenjem. reč) med. fig. ventarola (ital. strahopoštovanje. logia) deo medicine koji se bavi veneričnim bolestima. venerie. ventiliranje v. zborio mesto. med. ventilator) vetrilo. venta. tj. ventilator (lat. ventilacija. rezanje) med. temeljno razmatranje nekog pitanja (pre donošenja konačne odluke). zadak. logos govor. grč ep. venerabile) ono što je dostojno visokog poštovanja. loža. sit venija verbo (lat. ventiliranje. venija docendi. koji se nalazi na trbušnoj strani. ventralis) aiat. venenum facere otrov spravljati. venia docendi) dozvola za držanje predavanja (na univerziteti-ma). sprava za obnavljanje. fina vrsta tkanine grodetur. ventil (lat. provetravati. neko pitanje pretresati. komore srca (desna i leva). bona venia. pun vetra: med. ajni. venozan. naziv za polne bolesti. venter trbuh. načiniti odušku na čemu. fig. vidi. ventilogij(um) (lat. venenum) otrov. v. venozna krv neoksidisana krv tamnocrvene boje. venija legendi. odobrenjem. zalistak. veledostojni. lat. vici (lgt. vetrenje. vingt-et-un) „dvadeset jedan". uopšte svaka šupljina na telu. vidi. vendere prodavati. Vendi. boginja lju-bavi. one koje se najčešće prenose snošajem. kad se hoće da kaže kako je neka stvar brzo svršena. vetrokaz. ventrkku-li kordis (lat. obično od metala. lov. veneracija (lat. predavanje. progla-šenje punoletstva pre zakonom utvrñenog vremena. trbuh. venia aetatis) prav. ventozan (lat. hajka. ventile) oduška. veneficus) onaj koji spravlja otrove. venefik (lat. pobedih!". objašnjavati u tančine. Venus Venera. vendita prodaja) mesto gde se trguje. venenum (lat. fig. koji se tiče trbuha. venia legendi) v. Venedik. želudac. loqui govoriti) veština tobožnjeg govorenje iz trbuha. mehana. rpaij. alta vendita (ital. ventilacija (lat. snabdeti ventilom. sectio sečenje. neka je dopušteno reći. ventosus) vetrovit. veniat neka doñe) prav. grč. veni. tj. v. precenjivanje imanja koje treba deliti. venski. ventus vetar. venija (lat. venia) odobrenje. venenum otrov. lovl>enje. reči kojima je Cezar javio u Rim svoju pobedu u Pontijskom ratu. trbušni. kum venija (lat. venerija (fr. venari loviti) 2. venereus) med. venosus) alat. venditio) prodaja. sit venia verbo) neka bude reči dato dopuštenje. venedienne) trg. logion) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. pijaca. Venus Venera. veneričan (lat. Venera (lat. za isisavanje i usisa-vanje vazduha. kod Nemaca naziv za Slovence i Lužičke Srbe (Vendi. polio zaražen. prethodno pretresanje. koji izaziva vetrove u želucu (za jela). nem. venijat (lat. trg. venter) znat. grč. poziv pred sud. triper i meki šankr. veneratio) duboko poštovanje. ventilare) obnavljati vazduh. dostojan poštovanja. venerologija (lat. polio bolestan. alta vendita) visoka loža karbonara. zgrušavanje krvi u venama. ventrilokvija. koji pripada venama. ventus vetar) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. lekar za venerične bolesti. venedički mletački.Vendi 143 ventrilokvenciJa Vendi (nem. Venedig) stari naziv u našem narodu za današnju Vene-ciju (Mletke). nagomilanost vetrova u želucu. gasove. vendita (ital. vena) znat. Venedi v. ventarola. venozan (lat. venetromboza (lat. vici) „Doñoh. Wenden) najstariji naziv za Slovene u istorijskim izvorima. cum bona venia) sa ljubaznim dopuštenjem. obožavanje. venerabile (lat. ventriculi cordis) pl. naročito sifilis. lat. venski (lat. ventriculus) anat. lat. venski. nlat. Vindi).

tj. pun reči. razvratnica. »sena Vulkanova. verbaliter) pril. Večernjače (Hespe-rus). veracitas) istinitost. vantuza. stihovi bez slika. verbum deponens) u grčkoj i latinskoj gramatici: glagol koji ima pasivne oblike a aktivne značenje. verbatim) pril. pohotljivost. venter. astr. 2. pričanje utaman. loqui) onaj koji ume da govori iz trbuha. verbi gracija. verbalizirati (lat. verbalizacija (lat. gram. verbalna injurija prav. verbalizam (lat. verbalitas) doslovnost. razvučenost (stila). fig. ljubav koja se svuda skita. naklapanje. kazati i sl. verodostojnost. uranios nebeski) visoka. pričati utaman. šamaranje. verbum auxiliare) gram. verbigeracija (nlat. govoriti. v. verbali-sare) prav. ljubavnica. koja se vidi i po danu. gram. polna ljubav. tumačenje reči. parenje. verbum dicendi — glagol govorenje: reći. verbum. usmeni. odložim glagol. verbalan (lat. glagolska reč. umilno. Venus (lat. mraka i sl. šibanje. tući. istinoljubi-vost. oblaka. oblju-ba. komad tanke providne ili mrežaste tkanine kojim žene pokrivaju lice ili ga nose preko glave i niz pleća. svačija »sena. verba) pl. prekla-palo. verbi gratia) v. grč. ulična ljubav. kao lek protiv živčanih bolesti i reumatizma. v. otvoren trem na kući. poet. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana (kod Grka Afrodita). verbum fini-tum — lični glagolski oblik. trošenje reči uludo. verbum deponens (lat. neveste nose na venčanju. u obliku masti. verbum (lat. verbum) gram. mali krvni sud. nlat. verbum anomalum) gram. bukvalnost. ventuza (fr. verbum activum) gram. varanda) doksat. tanji sloj nečega. venica. nlat. verbum infinitum — neodreñeni glagolski oblik (infinitiv). gei. druga po redu planeta u Sunčanom sistemu. fenyii) bog. vers blancs) pl. verberirati (lat. fiz. doslovan bukvalan. trućalo. bujica reči. klekinja (drvo i plod). zvezda Danica.ventrilokvija 144 verbum deponens ventrilokviJa v. up. Venus pandemos (lat. veranda. ventrilokvist(a) (lat. verbalnost v. pan-demos) v. versus) poet. verbum. koje se nalazilo u umetničkoj zbirci florentinske porodice Mediči. verbalna definicija objašnjenje reči. govoriti u vetar. ventouse) ned. nota jedne vlade drugoj. verbalna egzegeza objašnjenje reči. verbosus) rečit. radni glagol. veracitet (lat. velo) l. opširnost u izlaganju. od reči do reči. fig. verbozitet (nlat. Venera. pomoćni glagol. odredba reči. na ostrvu Milosu. verbi kau za. realna injurija. venula) znat. doslovno. nečed-nost. verbum aktivum (lat. ispravnost. prijatno. nepohotna ljubav. kleka. veranda (eng. venusto) muz. od reči do reči. Veneris) mit. Venus vulgivaga (lat. kao znak žalosti. potresati. prebačen preko glave i niz pleća. Venus vulgivaga. opširan (u pričanju ili izlaganju). glagol. fig. verbum) pričalo. doslovno. verbatim (lat. veka (mañ. Venus vulgivaga) obična pohota. verbozan (lat. koju poslanik one prve samo usmeno saopštava ovoj i koja ima karakter poverljivog saopštenje. ventrilokvencija. nlat. besmisleno ponavljanje reči. lepotica. veran liberi. batina-ti.. mlaćenje gloginja. pronañen . jedno od najvećih vajar-skih dela starog veka. verbi causa) na primer. glagolski. kao plašt. sastavljanje protokola. sada u pariskom Luvru. požuda. Zornjača (Fosforus). Venus. Venus uranija (lat. verbositas) prekomerna rečitost. poduži komad bele tkanine koji. 3. verberatio) batinanje. od reči do reči. Zornica. venusto (ital. verba (lat. veratrin (lat. mala vena. verbalist(a) (lat. mešavina raznih veoma otrovnih alkaloida koji se nalaze u soku nekih biljki iz porodice čemerika. uvreda nanesena rečima. grč. sastavljati protokol. sskr. bukvalno. usmeno raspravljati. čista. veo (ital. onaj koji više drži do reči nego do njihove sadržine. potres vazduha usled kojeg nastaje zvuk. omotač oko nečega. Venus. nakla-pati. ver blan (fr. v. što ometa da se nešto sazna. verbi kauza (lat. veratrum) hem. mati Kupidonova. venula (lat.). Miloska Venera veličanstveni mramorni kip Venere. trućanje.1820. nešto što prikriva stvarnost. Venus. u cilju da se pred slušaocima pokažeš učen i pametan. služi. pismeno saslušanje. verax koji istinu govori. verbaliter (lat. rañen u P veku pre naše ere. verbum anomalum (lat. supr. Venus pandemos. verbalis) koji se sastoji od reči. nepravilan glagol. baranda. zastor (od magle. verbalizam. verbalitet (nlat. fig. verbigeratio) med. vere. verbum auksilijare (lat. pismeno saslušavati. ljupko. verbi gracija (lat. fenyo. ljubav prema istini. verbalisatio) prav. koji se tiče reči. verberare) šibati. verbum reč) prazno razmetanje rečima i rečenicama. verberacija (nlat. . usmeno. blagoglagoljivost. verbalna nota pol. uzvišena. iš. uzvišena Venera. radi primera. verbum reč. Medičijeva Venera najlepši prikaz boginje Venere. veras (lat.

zanos. žar. vermikularan (nlat. veretizav (arap. verizam (lat. prodaja na kredit. verdict) prav. koji boluje od glista. Cilj mu je da prikazuje život onakvim kakav je. tuga. odluka. verenda) pl. grč. ver-librizam (fr. tj. verbum primitivum) gram. punomoći i dr. verifikator (nlat. porotska odluka. verzikolorav (lat. verbum intransitivum) gram. overilac. overavanje. rumenica). jad. verz (lat. fil. verismo) krajnje naturalistički pravac koji je od početka sedamdesetih godina XIX veka počeo uzimati maha u plastici.) poštovati. versura) vršiti promet robe. verminosus) med. hipoteze. up. u vatri pozlaćeno srebro. nepotpun glagol. sprava za ispitivanje jačine metala. veritet. polni organi. verziran (lat. presuda. verso folio) na drugoj strani. o tome tata mnogo verzija o tome se različito priča. verve) polet. veresi) kupovina ili prodaja na veru. vermillon) jako crvena slikarska boja (cinober. pa onda potvrditi ispravnost. verziran» (lat. proveravati. 2. verzio in utilitatem (nlat. danak. glisna bolest. ital. obrt. lat. vešt. dokumente. Osnivač i voña mu je romansijer ðovani Verga. prelazni glagol. zanimati se čim. vitriculum. verenda (lat. verificatio) proverava-nje. promena. vere. versicolor) raznobojan. iskusan. verzo folio (lat. verem (arap. verzio in rem. istine. verzacija (lat. waram. verem) l. gliste. pravna istina. vers-libriste) pobornik slobodnih stihova. vermeil. crvolik. verso sciolto) v. verificirati (nlat. verdikt (lat. veritet (lat. veritas) istina.). veriste) umetnik pristalica verizma. v. verzifikacija v. sa svima njegovim ružnim i lepim stranama. verbum inhoativum (lat. vermiglio) rumena (ili: crvena) boja. veredictum. veritas (lat. obavešten. verzali (lat. neprelazni glagol. verzio in rem (nlat. versari) dolaziti u dodir. versio. pregledati (račune. verkštat (nem. bezličan glagol. npr. veritet nekog potraživanja. v. ili. v. versura) trg. primitivum. prevod. pesnik koji piše slobodnim stihovima. verist(a) (fr. . sušica. verbum pasivum (lat. trpni glagol. fermati. verificare) proveriti. vatrenocrven dragi kamen. verv (fr. verite) istina. fr. verzurirati (lat. pravljenje zajma da bi se njim pokrio neki drugi dug. ital. versus) poet. veritas juridika (lat. (nlat. verzija (nlat. versus) pl. versio in utilitatem) prav. mešanje poverioca. oblik (ili: način) pričanja o nekom dogañaju. waram. verikl (fr. bolest od glista. vergija (tur. V. književnosti i muzici moderne Italije. med. ver-librist(a) (fr. vermijon (fr. izvež-ban. plaćanje duga zajmom. onaj koji nema svih oblika. Werkstatt) radionica. obrnutost materice. verbum impersonale (lat. versio uteri) obrt deteta u materici. verifikacija (nlat. verzo šolto (ital. utvrñivanje tečnosti jedne pretpostavke. književna škola koja propoveda upotrebu slobodnih stihova. verbum passivum) gram. obrtati robom. ili kad neko upotrebi u tuñu korist svoju sopstvenu stvar ne znajući da je njegova (u oba slučaja sopstvenik ima pravo da traži stvar natrag. vergl (ital. versus istinit. pozlaćen bakar. menjanje. verbum defectivum) gram. zazirati. versatus) upućen u nešto. overiti. verminatio) med. vitrum staklo) lažan dragi kamen. glagol kojim se iskazuje početak neke radnje. upotreba stvari u tuñu korist bez punomoći sopstvenika upotrebljene stvari. eng. 10 Leksikon verzura (lat. pokriti (ili: pokrivati) dug zajmom. Wehrmacht odbrambena snaga) naziv za nemačku vojsku za vreme naci zma. rumenilo (za usne. verminacija (lat. putem iskustva. versatio) okretanje. raditi na čemu. vergula) kuz. proña robe. versali. da zahteva naknadu vrednosti). vermati (tur. tuberkuloza. zool. šaren. versio in rem) prav. verminozan (lat. vermej (fr. istinitost. vergi) porez. pun glista. ako stvar nije moguće izdvojiti bez povrede njene suštine. vermes (lat. phthisis) onaj koji izgleda kao da ima tuberkulozu. verbum inchoativum) gran. vermicularis) crvast. glistav. lat. verificator) utvrñivač istine. mehanički instru-ment sa jednom melodijom ili dvema na koji se svira skretanjem ručke. utvrditi istinitost čega i zatim je potvrditi. vericle. vers-librisme) upotreba slobodnih stihova. stvarnost. veritas. verbum primitivum (lat. verbum intranzitivum (lat. zool. slikarstvu. vertere obrnuti. zamah. na obratno j strani (lista). verbum tranzitivum (lat. bojati se. utvrñivanje pravog stanja. družiti se. harač. prevod na maternji jezik. Vermaht (nem.verbum defektivum 145 vermivozan verbum defektivum (lat. verbum transiti-vum) gram. vermes) pl. vičan čemu. tur. obrtanje. baviti se. vero. veritas juridica) prav. obraze). promet. veresija (tur. versifikacija. okrenuti) inačica jedne pripovetke. vermis. versi liberi. verbum imperso-nale) gram. tip.

kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa. . vesnjanka (rus. versta (rus. verole. versatilis. vermifuga (nlat. prolećni. pretposlednji kanonski . obrtati) prevrtljiv. verthajmica. vermicelli) pl. prestonice francuskih kraljeva. vermifuga. vernilitas) ropsko ponašanje. nlat. kolebljivost. izreka iz Biblije. verte (lat. versus kankrinus (lat. versi liberi (lat. vesper „veče") u katoličkoj crkvi: večernja. u Versaju je potpisan mir izmeñu Nemačke i saveznika 28. Versaj (fr. matematičaru Vernier-y (1580—1637). verukozitet (nlat. vrsta finih talijanskih rezanaca. vrsta. upravljanja (npr. tj. moć opredeljivala. bradavičav. verthajmovača. strofa. naročito na oku. nesvestica. asonancije ili aliteraiije. verol (fr. veruka (lat. kičmenjaci. 2. fr. odvesan. vertiginozan (lat. pisac stihova. verz. nauka o stihovima. teme. verofon (fr. vir. versifeks (nlat. versikul (lat. pun bradavica. promenljivost. vertebralis) zool. grč. glazirati. velika početna slova. typos oblik. vermiforman (nlat. sedište republikan-ske vlade. nem. vis. verre staklo. remedia) pl. verfen geol. verticitas. služi kao sredstvo za uspavl>ivanje. versifikacija (lat. vermiformis) u obliku crva. stih. pravl>enje glupih šala. grč. premazati firnajzom. bradavica. vertebralan (nlat. magnetne igle). okret-ljivost. . stihovi bez slika. stihovi pomoću kojih se lakše pamte izvesna gramatička pravila (npr. obnavl>anje. vešt. crvast. vertiginosus) l. vertatur) neka se okrene. vertebralni sistem deo živčanog sistema koji polazi iz leñne moždane. uspravna. verteks (lat. i onda udaranjem ovlaženim prstima po njima proizvode tonovi. Wermut pelin) desertno vino s pelenom i drugim zači-nima. vernissage) svečano otvaranje umetničke (slikarske ili vajarske) izložbe. verotipija (fr. niz metrički sreñenih ritmova koji. vernir) lakovati. verruca) med. sifilis. verte) okreni. vsrnilitet (lat. vsrsali (lat. fabričko ime za sintetičku dietilbarbiturnu kiselinu. prava linija. praviti (ili: pisati) stihove. vrtoglavica. verticite) fiz. predstavljaju celinu. pomoću rimovanja. zool. versifikator (lat. versatilitet (nlat. kičme-ni. versus memoriales) pl. vermug (fr. versifex) nadripesnik. perpendikularan. ver) pr. vrtoglav. versatilitas) prevrtll-vost. vertatur (lat. šuga. svrab. bradavičavost. verticalis) uspravan. verticalis) kat.čas. vertebrata (nlat. stavljanje u stihove. versus memorijales (lat. slobodni stihovi. brava. breg.vermičeli 146 vesper vermičeli (ital. versus) št. fig. u pravcu dejstva Zemljine teže. promenljiv. tj. vertikalan položaj. 1871—79. Versailles) veličanstveni dvorac sa parkom koji je sagradio Luj XIV. vernatio) podmlañivanje. lekovi za isterivanje glista. prostota. vere (lat. dovitljivost. versificare) staviti u stihove. versetto. vertigo) ned.) v. phone glas) muzički instrument koji se sastoji od dva reda vinskih čaša razne veličine koje se sipanjem vode u njih hromatski štimuju. crvolik. obrni (list). verset) kitica. pesnik. vemalis. 2. berlinskom stolaru Vertikou. verthajmovica (po Nemcu Wertheim-y) l. verrucositas) med. verticitet (nlat. pršljenski. versus) poeg. stožer na nebu. dati (ili: davati) sjajan izgled. vertikale (nlat. vesper (lat. 1672—1789. versija v. crvići. vertiko (nem. up. vertigo (lat. ulagivanje. vertebrata) pl. versificator) stihotvorac. astr. fr. npr. zvezda Večernjača. vernisaž (fr. račji stih = palindromos. tip. okretan. ned. versatilan (lat. vrsta nonijusa. vernier) geom. vesna proleće) prolećni ples Ukrajinaca. versificatio) stihotvor-stvo. variola) tec. neotesanost. zmija. kovitlav. koji pati od vrtoglavice. početak geološkog perioda tri-jasa. vernirati (fr. versiculus) mali stih. versificirati (lat. VI 1919 (Ver-sajski mir). veronal fark. verukozan (lat. vertere. vernije (fr. vernalan (lat. verrucosus) med. glava. nazvana po svom pronalazaču. vertex) vrtlog. izbijanje mladica u proleće. vsrnacija (lat. vertikalan (nlat. užina. versi liberi) pl. rtenjačni. lik) prenošenje fotografija na staklo. stihoklepac. pravljenje stihova. vermoute. verzija. versus cancrinus) post. se. veras. koji izaziva vrtoglavicu. predlozi koji se slažu sa nekim padežom složeni u stihove). skidanje svlaka. neka se obrne (list). vrh. Vertiko) vrsta malog ormana sa sastavkom. presvlačenje nekih životinja. verre staklo. verseto (ital. okomit. versare okretati. koga je uhvatila vrtoglavica. nazvan po pronalazaču.

veterantia) odmor posle isluženog punog roka službe. mlitavost. vehikl (lat. astr. živinar. veteranus. predsoblje. stanje jednog veterane. u starom Rimu: formula kojom su narodni tribuni oglašavali odluke sena-ta za nevažeće. koji se sastoji u trepe-renju. način zabrane. junaci tih filmova su kolonizatori — pioniri. vezzoso) muz. fr. vecozamente. vehabiti (arap. dodatak tečnim lekovima koji treba da im dade masu. a posle su mogle istupiti iz službe i udati se. njihav. silovi-tost. tragovi. fiz. western zapadni) popularni naziv za filmove u kojima se prikazuje američki . trepereći. letargija. preobuka. veterinarski fakultet. ne primam. veteranstvo. kauboji. da se njihaju. vestalinks (lat. vibrafon (lat. vetus star) stari vojnik. čovek koji je stekao iskustvo u nekom poslu. neobuzdanost. veteran (lat. vestitura (nlat. ako se koja ogrešila o nevinost. treptav. provodnik. vestales) pl. veto zabranjujem) lipti. glas r. takav je. veterina (lat. bila je živa zakopana. vibrare vitlati. vehementnost v. 2. fajansa. fiziol.Vesta 147 vibrafon Vesta (lat. teh. vestibil. mrtvilo. libe10* rum veto) pravo slobodnog odricanja. plahovitost. vibrator (lat. dršćući. haljinarnica. vehementan (lat. vibrant) ustreptao. za to vreme morale su živeti najčednijim životom. treperavost. neobuzdan. plah. prevozio ili prenosio sredstvo. sprovodnik. vestitura) oblačenje. obično destilovana voda. vehemencija. haljinar. vestales) pl. njihavost. odbacujem. vehemencija (lat. dremljivost. spisi St. koji se stvara treperenjem vrha jezika na alveolama gornjih sekutiće. ulaz u kuću. stražar. Vesta) mit. vibrato) muz. vatrenost. pustolovi. phone glas) muz. zabran-ski način. npr. veternus (lat. vestijarij(um) (lat. vibralitas) fiz. garderoba. u ustavnim državama vladaoci imaju. udaranjem batića o pločice proizvodi se karakterističan treperav zvuk. device koje su morale ZO godina služiti u hramu božice Beste i stalno održavati svetu vatru. med. vehementia) žestina. stope.. vibrare) l. vija. via (lat. zaveta. vestigije (lat. vibrare tresti. škola za marvene lekare. svojstvo (ili: sposobnost) tela da trepere. veternus dremljivost) med. fig. . g. veteranstvo v. Vedžvudu (1730—1795). iaizmenična napetost i labavost delova tela. vibrant (lat. vekil) punomoćnik. vestigium. vibrantan (fr. wedgwood) vrsta engleskog poluporculana. nekad turski ministar. oblik i dr. Wachter) čuvar. žustrine. vestalke. vahabiti. veterancija (nlat. vatren. kod katolika: nadzornik svešteničkih odežda i crkvenih utvari. Wasche) rublje. veto (lat. vestibulum. predvorje. bolesna želja za spavanjem. ode-vanje. wakil tur. Vesta). treptaj™. džez-instrument sastavljen od metalnih ploča nanizanih na pokretnom stalku. blagoslova i sigurnosti u gradovima i državama. nazvana po pronalazaču Dž. oblačionica i svlačionice. via) v. blago. zastupnik. Indijanci. vehiculum) kola. šerifi. vezzosamente) muz. 2. marveno lekarstvo. vehemens) žestok. vestibule) trem. vestiarium) soba gde stoje haljine.. sredstvo za prenošenje. srpskohrv. bušenje betona i dr. vibralitet (nlat. čednosti. veterinarius) marveni lekar. većil (arap. liberum veto (lat. vibrare trepereti. iznositi prljav veš. vestalinke. njihati se) 1. vestiarius. vecozo (ital. vibrato (ital. veterancija. vibrater (lat. revolveraši. veterinar (lat. vešplav (nem. domaće sloge. vehementnost. u odnosu prema narodnom predstavništvu pravo na neograničeno (apsolutno) ili samo na ograničeno (suspenzivno)veto. veto) zabranjujem. Waschblau) plavilo za rublje. vestibul. vestibule) v. Vetus Testamentum) Stari zavet. drhtav. Juno 1804. strastan. tragovi nogu. stari ratnik. vecozamente (ital. hirurški in-strument koji se upotrebljava za bolest ženskih polnih organa. zakalućerivanje. fig. pneumatič-na mašina za nabijanje zemljišta. vibratorius) treperav. isluženi vojnik.divlji zapad". vedžvud (eng. meko. nežno. vestis odelo. veš (nem. onaj koji je svršio veterinarski fakultet ili ravnopravnu visoku školu i dobio diplomu marvenog lekara. drhtati) glas čija je bitna osobina treperenje. (Ceres 1801. vehter (nem. Vahabi) up. vod. svečano oblačenje manastirsko? iskušenika u kaluñerske odelo (kod katolika). Vetus testamentum (lat. njihanju. sprava koja neki predmet stavlja u brzo treperenje. rimska boginja ognjišta. vestern (eng. vestalke (lat. vibrare. vibratoran (lat. njihati. veterina) nauka o marvenim bolestima. vestibul (lat. fig. žustar. planetoid otkriven 1807. vecozo. ili odbijanje. vestigia) pl. vestijar (lat. vetativ (lat. tre-pereti. odeća) trgovac haljinama. telo koje vrši mehaničke ili električne treperenje. naročito onaj koji je učestvovao u ratu. grč. v. vestibil (fr. Palas 1802. nlat. farm. čovek ostareo u službi. prenosilac.

vivus »siv. vivacissimo) kuz. treperenje. nastojnik. rañanje živih mladunaca (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). krepkost. treba da ga budno čuva. što življe. up. (lat. opreznost. cvetao! (uzvik pri zdravi-cama i sl. zoološka bašta. vibrioni (lat. marketender. viviparija (lat. vibrare trepereti. vivus živ. vive r (fr. da raste. da- . vigi-lantibus leges sunt scriptae) pravničko načelo: zakoni su pisani za oprezne. up. oviparan. silan. vigonja (fr. skopeo gledam) fiz. viveur) onaj koji voli dobro da »sivi i da se provodi. munje lomim". vigilantibus leges sunt skripte (lat. vigizam (eng. pogledaj. jačina. fulgura frango (lat. gramma crta) fiz. videant konzules . kod Rimljana: vojnička noćna straža koja je stražarila od zalaska do izlaska sunca. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvom slobodnog vazduha. izazivači kolere. obazriv. up. tj. mortuos plango. snažno. vrlo živo. krepko. pukovski krčmar. vivacitet (lat. kratke. vibrogram (lat. vivace) ouz. životinja koja se živa raña (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). navečerje. krvna reakcija za utvrñivanje postojanja crevnog tifusa. silina. vivificatio) oživlja-vanje. vigvam koliba ili šator severnoameričkih Indijanaca. žar. videre) vidi. oprezan. klaćenje. fina. fulgura frango) „Žive dozivam. kon viveca. živa reč ima poučnu snagu. grč. vigilant (lat. zverinjak. viviparan (lat. v. sprava za posmatranje treperenja. vivisecirati (lat. bdenije. bri»sljivost. pažlji-vost. up. vigilantia) budnost. vibrare) drhtati. vivat. vigorozamente. vivant) »siveli! vivarij(um) (lat. kod katolika: služba uoči nekog velikog praznika. viviparizam. lama. ovipar. živahnost. vitlati. trepereti. živa reč. vivat (lat. vivus živ. vigogne) peruanska ovca. vivus živ. up. grč. jak. vivandjerka (fr. vivandiere) vojnička. nauka o treperenju zvučnih tela. vigilancija (lat. usmeno poučavanje. vivandje (fr. donosio odluku da se konzulima dade veća vlast). vibriones) pl. viva voce (lat. vivače (ital. viva vox) živi glas. bonvivan. fonautogram. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa. uobičajeni natpis na zvonima: moto poznate Šilerove pesme „Daš Lied von der Glocke" („Pesma o zvonu"). mrtve oplakujem. tj.). vigorozo (ital. fonautograf. ragege rañati) zool. up. uporedi. njihati se. vivo. vibrografija (lat. u Sje-dinjenim Američkim Državama: pristalice američke nezavisnosti za vreme re-volucionarnih ratova u XVIII veku. da živi. brižljiv. vigorosus) snažan. vivant! (lat. vigere. živahnost.. slobodnjaci. videant consules ne quid respublica detrimenti capiat) neka konzuli obrate pa»snju da država ne pretrpi kakvu štetu (formula kojom je rimski senat. vivipar (lat.) budan. vigilija (lat. floreat (lat. vivačisimo (ital. njihanje (šetalice). živom rečju. vivarium) mesto gde se drže i taje životinje (suvozemne i vodene). vigovci (eng. kreskat. grč. npr. vibrare. viva (ital. zakone treba poznavati da se ne bi o njih grešile. članovi engleske liberalne stranke. vatreno. vigoroso) muz. pažljiv. viva) živeo! viva voks (lat. vigorozamente (ital. protivnici torijevaca. vibrare. vide (lat. eupr. vigorozan (nlat. treptaj. sa žarom. smotren. dan uoči praznika. sravni. ili: da bi čovek mogao štititi svoje pravo. noćna molitva pre sahrane za dušu umrlog. vigorosamente) kuz. silno. svilaste vuna ove ovce. viviparija. grapho) fiz. vivus živ. pukovska krčmarica. vivifikacija (nlat. vibracija (nlat. vibrare. razuñuje »sive životinje u cilju proučavanje. živost. zavojite bakterije. prijatelji slobode. mahati. sve»s. Vidalova reakcija med. sectio sečenje) otvaranje tela živih životinja u cilju naučnog. veoma brzo. v. marketenderka. vibratio) fiz. oscilacija. drhtanje. kon vi-gore. whigs) pl. klatiti se. grč. sector koji seče) naučnik koji para. vigorozo. živahno. ragege rañati) koji raña žive mladunče (a ne nosi jaja). viva vox docet) živi glas poučava. vide. viva čitaš) životna snaga. secare seći) otvarati (ili: razuñivati) »sive životinje u cilju fizioloških ogleda. vigor) »sivotna snaga. noćno straža-renje. vivo) kuz. fig. čuvar. vigilans) stra»sar. sakagije i dr. vigor (lat. vivo (ital. podrhtavanje. pun »sivotne snage. da cveta. floreat) živeo. tj. vivos voco mortuos plango. srdobolje. viva voks docet (lat. vivos voko. vigilia) bdenje. graphia) fiz. nadzornik. v. vivisektor (lat. kolere. vivače. žestina. nlat. usmeno. up. vi vat) živeo! vivat. vibroskop (lat. obično od bivolskih koža. vibrare. vibrirati (lat. paratifusa.. whiggism) načela i program vigovaca. vigilantan (lat. vibrograf (lat. naročito medicinskog ispitivanja. u opasnim vremenima. viva voće) živim glasom. vivipar) hol. živahno. viviparizam zool.vibracija 148 videant konzules. vivandier) trgovac koji prati vojsku i prodaje joj jelo i piće. vivisekcija (lat. rastao. oživljenje. krepak.

via put) sredstvo. overen prepis. dati svoj videtur dati svoje mišljenje o nečemu. fr. psih. pro vidimacione (lat. pojava. vis-a-vis) lice u lice. posetiti. viduitas) udovanje. uzana kočija sa dva sedišta. vizitkarta (nem. visitatio) posećivaše. udovištvo. gledanje. mali odred vojnika koji je pod nadzorom jednog podoficira. pregledač. utvara. sravnili smo. pregled. vidi napred. zagledati. tenakl. slika uobrazilje. vidimacija (lat. vija Beograd preko Beograda. lekarska poseta. sproću čega. vizibilitet (nlat. shvatanje. vizis aktis (lat. treba videti. visum viñeno. mesto navedeno iz neke knjige i sjJ. 3. zvanična overa. vidi niže. visionaire) vidovnjak. težiti za nečim. pohoda. skopeo gledam) specijalna konstrukcija kinematografa. videlicet (lat. vidimus (lat. zakonskim sredstvima. na adre-sama: preko. imati u vidu što. očevidnost. jasno. carinsko). zvanično potvrditi da je prepis akta ili dokumenta veran originalu. vidimer) staviti na nepggo vidi. overa jednog akta. vizir (ital. mišljenje. pasoše). smerati nešto. video. putem milosti. vidimus) videli smo. videre videti) vidljiv. . 2. na instrumentima za merenje uglova: zadnji diopter. pregledanje. fr. vidit) video je. vizitacija (lat. fr. predstava koju smatramo. kao im. priviñenja. osamljenost. vija gracije (lat. pri-državač listova. poho-dilac. vizura (lat. visorium) tip. naspram. vizija (lat. visio gledanje. uobraženja. zanesenjak. spram čega. vizualno pamćenje ono koje se poglavito oslanja na predstave dobijene čulom vida. videtur) izgleda. npr. udovičko stanje. vidovit čovek. visualis) ont. prekoputa. vizita (fr. za stvaran opaža]. dići i spustiti. overiti putne isprave. praznim. nišanska gajka. opsena. okrenute jedna drugoj. grč. vidi ranije (u knjigama). vide supra) vidi gore. visiter) pregledati. visibilis. vidimatio) zvanično srav-njenje i potvrda. Byzantion) v. visum) opt. videtur (lat. vide infra (lat. visa) overavanje potpisom i pečatom da je nešto viñeno i pregledane (naročito za putne isprave. visite) poseta. fr. videatur (lat. halucinacija čula vida. moralne beda. onaj koji može duhom da vidi. pričina. putem pomilovanje. malo kanabe za dve osobe tako da su. slika. via gratiae) prav. poseta. čini se. vizuelan (fr. odrediti zapreminu posude. prema čemu. pretresa™. usled bolesne razdražljivosti centralnog organa (u polusnu ili u hipnotičkom stanju). smotra. videre videti. pošto su viñena. in vija jurio (lat. takoñe: viza. vidi (lat. vidi docnije (u knjigama). 4. vizavi (fr. uzeti na nišan. naročito potvrda da je prepis veran originalu. vizantinizam (grč. copia vidimata) overen prepis. via.videatur 149 vija gracije nas: izraz kojim se preporuču]e vladi opreznost. visio. uverenje o sravnjenju s origi-nalom. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže. vizitira™ (lat. vidimirati (lat. naprava na vatrenom oružju pomoću koje se nišani. vizirati (lat. 5. udovički deo. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz durbin pravo do predmeta posmatranja. kaluñer koji obilazi manastire svog reda ili svoje oblasti. pesnik.. preko puta od druge osobe. visibilitas) vidljivost. voj. gañati. vide supra (lat. vidua udova. vizualan. viduitet (lat. vidit (lat. sravnio. naročito: pregled stanja u kojem se nalazi neka ustanova ili neko nadleštvo. vija (lat. fig. nišan. viza (lat. visuel) v. način. vizionoskop (lat. zvanjem i mestom stanovanja. prezimenom. tj. pregledava akta. očevidan. staviti vizu na pasoš i dr. delove i figure jednog grba opisati i označiti prema pravilima heraldičke umetnosti. naravno. 3. up. karta sa imenom. 2. in via juriš) putem prava. kratak ženski ogrtač za posete. vidni. nadzornik imanja. vidimiran. videre) viñenje. vidi) video sam. izvršiti pretres. nlat. obudovelost. očigledan. očevidno. vizuelan. visere gledati. pregledane. vidualicij(um) (lat. visionarius. poho-diti. koji po zakonu pripada ženi posle smrti muža. vidualitium) prav. visitator) posetilac. prizor. pr. prijavnica. sanjarija. visum) ono što je viñeno. fr. koji se tiče vida. razumljivo. vizorij(um) (nlat. kao kh. preko puta jedno od drugog. osoba koja se nalazi nasuprot drugoj osobi. primetan. npr. kao što se lako može videti. vizionar (nlat. viser) l. pregledanje (lekarske. videlicet =videre licet) pril. prema potrebi. bizantini-zam. pohañati. Visit-karte) posetnica. overavanje. nalaženje. vizum (lat. rgo vidimatione) taksa za pregled. za overu. vidimus. poha-ñanje. vizibilan (lat. posećivati. fig. vizitator (nlat. pregled. visis actis) prav. u kartanju: osnovni ulog (kod farbla). vide infra) vidi dole. nišaniti. videatur) neka se vidi. očiglednost. kad sede. visiera) l. predstava. visitare. izvršiti pregled. vizualan (lat. primetnost. sanjalica. deo šlema: rešetka koja pokriva lice a ne smeta gledanju i koja se može. polaznik. kopija vidimata (lat. prikaza.

junak. kod starih Rimljana: novac koji se metao mrtvacu u usta da plati Haronu prevoz preko reke Stake. vicomtesse) žena ili ćerka vikonta. vicariatus) v. neznatnije vrednosti. prethodnika reformacije u XIV veku. vilayetli) zemljak. vijatikum (lat. IV u čast Jupitera. puta. gusar. viktualijanci (nlat. oblast kojoj stoji na čelu valija (u Turskoj). vi mandati (lat. corpus vile) ogledni obje-kat bez vrednosti. up. od-mazdni. zavičaj. koji se istakao u borbi protiv zloupotreba u katoličkoj crkvi i tražio čistotu hrišćanskog učenja.. vija fakti (lat. vindikacija (lat. viscount) francuska plemićka titula izmeñu grofa i barona. ime germanskih stanovnika Skandinavije koji su. sličan mandolini. viktorije (lat. pesma uz koju se igra. boginja pobede kod starih Rimljana (kod Grka: Nike). ville) letnjikovac. vijatorij(um) (lat. victorieux) pobedonosan. koje su posle nosili opsednutim Stokholmlja-nima. letnja svežina. poputnina. vindicativus) osvetolju-biv. vicomte. medicinska (ili: lekovita. dijecezi itd. vicarius apostolicus) „apostolski namesnik". pristalice engleskog teologa Džona Viklifa. astr. viktoriozan (lat. tur. sredstvo za život. viktus (lat. život na selu radi razonode. vikarijat (nlat. victualia) pl. počinje subotom po podne i traje do ponedeljka ujutro. IX u čast Venere i 22. provodi na selu. wickeln omotavati. vikend (eng. vilavela (fr. vinalia) pl. farm. kapelanstvo. po zapovesti. vikarijus apostolikus (nlat. koju su predstavljali sa krilima i lovorovim vencem ili palmovom grančicom u ruci. vikarija (nlat.) zool. posednik vlastelinstva u Francuskoj. samovoljno. villanella) pastirska pesma sastavljena iz neparnog broja terceta i završena strofom od četiri stiha. victualia. pokrajina. vikarna krvarenja med. fr. nasilno. biljna) vina. villanelle. prvobitno grañani iz Rostoka i Vizmara koji su. poslednja pomast. prav. smanjivanje vrednosti. zastupajući. neznatan. vilis jevtin) prost. vicarus) zastupnik. vilayet) mesto roñenja. seoska igra. vitalijanci. vilio-ris kondicionis (lat. odmenjujući. vilioris conditionis) slabijeg sastava. victus. a obično se provodi van mesta stanovanja. svetkovine vina koje su u starom Rimu slavljene dva puta godišnje: 19. vikunja (šp. željan osvete. vikontesa (fr. slon. vicecomes. krvarenja na nos mesto menstrua-cije. villeggiatura) letnje vreme koje se. vivere živeti) pl. vikarijat. hrana. u Engleskoj: niži sveštenik. fr. god. korpus vile (lat. pobednički. viktualije (nlat. opasni morski razbojnici u XIV i XV veku u Istočnom i Severnom moru. delokrug namesni-kov. Viktorije (lat. vikont (nlat. Vendi. silom. vealsteak) pržen ili pečen komad telećeg mesa. zaštićivanje. bili na zlu glasu kao gusari. asteroid otkriven 1850. osetljiv. fr. za bojenje vune i svile. kuća izrañena u obliku letnjikovca. samovlasno. viktus et amiktus (lat. viking (stnord. savijati) svitak za kovrčanje kose. na osnovu naredbe. imalin. biskupiji. viaticum) putni trošak. vilifikacija (nlat. victoriosus. vikend. wichsen) čistiti obuću mašću za čišćenje (viksom). kazneni.) muz. sačekivali brodove i oduzimali im viktualije. hodometar. vikendica kuća za odmor. vigonja. vikar (lat. barovitog mesta i sl. podgrof. zahtev za povraćaj stvari sopstveniku. vindikativan (nlat. bez vrednosti. vikingr) borac. Vindi v. eng. vikarni (lat. od UŠ—XI veka. vila (lat. victoria) letnja otvorena kola sa jednim ili dva konja i sa 3—4 sedišta. rñav. ital. vilajet (arap. zamenik. vicaria) zvanje i vlast jednog vikara. ratnik. viklifiti pl. viae-ductus) most iznad doline. zlatnožuta boja izrañena od kreozota i šalitrene kiseline. po naredbi svog vojvode (hercoga). unižavanje. vreñanje. kod katolika: poslednja pričest koja se daje samrtniku. životne namirnice. vina medikata (lat. week-end) nedeljni odmor. papijota. vindicatio) osveta: uzimanje u zaštitu. kapelan. vikler (nem. vikarija. up. viatorium) putomer. male vrednosti. wilaya. visoko svešteno lice u rimokatoličkoj crkvi. provincija.vijadukt 150 vindikacija vijadukt (nlat. vilj (tur. . vilajetlija (arap. victus et amietus) hrana i odelo. namesnički. namesništvo. vilificatio) pobijanje (ili: obaranje) cena. vileñatura (ital. vike (nem. vicuna) v. izdržavanje. viksati (nem. vina (ind. viktorijaorandž hen. via facti) prav.-tur. radi razonode i odmora. titula grofovog sina koju nosi za očeva života. vivere živeti) način života. Wichse) mast za obuću. vina medicata) pl. Victoria) nit. naročito junak na moru. vinalije (lat. najstariji indijski muzički instrument od bambusove trske i sa 4 žice. vi mandati) prav. vilis (lat. engleska teleća imi-cla. villa. vilstek (eng. vicarius) namesni. namesnik (pape. patrijarha) u jednoj oblasti.

Winkel ugao) ime većeg broja instrumenata za merenje. neobuzdanost. petlja. višega (fr. obesvećenje. vinometar (lat. slagačica. primiti obaveze. vinctura. grč. viola alta. viola (ital. pola-gati na nepggo pravo kao na sopstvenost. brač-violina. na pismima. ljubavna violina. tinto.. nasilan. Vindobone (lat. vinum missale) pričesno vino (u katoličkoj crkvi). fin. vinkulum (lat. ljubica i drugo cveće sa mirisom sličnim mirisu ljubičice. vinkulum matrimonii (lat. hartije od vrednosti isključiti iz kursa. mali bakrorez ili drvorez kao ukras na koricama. opšti naziv za veći broj muzičkih gudačkih instrumenata. kažnjavati. viola (lat. povreda prava. bog. vignette) šara koja služi kao ukras (u knjigama. prinudan. violentan (lat. viola alta (ital. prestup zakona. ljubičica. vinum misale (lat. naprasit. violetan (fr. fr. violentnost (lat. slaže slova). opijanje. up. sudskim putem tražiti svoje natrag. pravo traženja da se isporučena roba vrati sopstveniku ako je kupac. vincilir (mañ. . sekt. vincire) vrpca. viola d'amore) muz. vinkulirati (lat. plahovit. združivanje. prav. braču sličan muzički in-strument veoma ljupkih tonova. vint (nem. up. viola di gamba) muz. svezati. vinkulum konjugale (lat. viola di gamba (ital. združiti. violentus) silan. vindikta (lat. vinolentus) pijan od vina. vincula okovi) vezivanje. prisiljavanje. gañenje od vina. vinifikator (nlat. violončelo. violacija (lat. viola alta) muz. vinculum matrimonii) vinkulum konjugale. vinkl (nem. vinovnik (rus. nlat. preteran. koju ručni slagač drži u levoj ruci i u nju. mešavina plave ili crvene boje. vinčesterka (po imenu američkog konstruktora Vinčestera — Winchester) vrsta vojničke i lovačke puške. viole. vindjak(n)a (nem. viola di braccio) muz. nasilje. violica. violeta (tal. ital. vindicta) osveta. vinograd. vinificatio) proizvoñenje (ili: proizvodnja) vina. vinktura (lat. tužba za zaštitu svojine. sila. nlat. ljubičast. mržnja na vino. vindikaciono pravo prav. naprava pomoću koje vino može previrati i kad je zatvoreno. spona. vindicare) osvetiti. vino seko (ital. vinkulacija (lat. vino tinto) v. gvint. brak. vino secco) italijansko vino od suvog grožña. violencija (lat. ranije sa 12—14 žica. vinifikacija (nlat. violetta) nuz. vitula) 2. koji se opija. vigne. vinovnik) krivac. takoñe: vindikta. viiolentan (lat. osramoćenje. violatio) prav. ograničenje prava raspolaganja hartijama od vrednosti i njihova prenošenja na drugo lice. sklonost piću. materija koju sadrže mnoge vrste ljubičica i koja izaziva povraćanje. preteranost. žustrina. povrediš sopstveničko ili zemljišno pravo. violencija. Vindobona) starorimsko ime za Beč. maramica-ma). Winzer) stručan vinogradar. žestok.vindikaciona tužba 151 vinofrbija (lat. doznačiti sudski. alt-violina. kažnjavanje. sklon piću. violette) koji je boje ljubičice. viola di vindikaciona tužba prav. prav. mala violina. sla-galjka (mala metalna pregrada. vinczeller od nem. Windjacke) kratak sportski kaput od lake nepromočive tkanine kroz koju vetar ne može da prodre. tužba zbog nanesene štete. desnom rukom. violin (nlat. vinculum conjugale) bračna veza. naročito zanatlijskih. violet (ital. uže. papiru. kod starih Rimljana: štap slobode kojim je pretor dodirivao roba i tako ga oslobañao. viola di bračo (ital. phobeo bojim se) strah od vina. izmešan s vinom. goropadan. violet) ljubičast. zakonsko progonjenje i kažnjavanje prestupnika. prekomeran. Winkelhaken) tip. fr. vinculare) spojiti. čuvar vinograda. vinolentia) pijanstvo. brano. muz. u širini štampanog retka. violata) obeščašćena. žestina. vinificator) proizvoñač vina. u početku ili na kraju knjige. oskrvnjenje. vinculum) konopac. vinolencija (lat. spa janje. metron) sprava za merenje jačine vina. violata (lat. obavezati se. ital. violentia) v. vrstač. violentia) silina. viola) l. štititi. pu-dar. up. vinum vino. viola. violare jus teritorijale (lat. prouzrokovač. vinomer. vinklag (nem. dosuditi. monopolski zavoj sa pečatom (na duvanu. violare jus territoriale) prav. viola d'amore (ital. šp. gšja-nost. žigicama). veza. od kojih su neke bile metalne. plahovitost. grč. izazivač. u vidljivom spektru: boje sunčanih zrakova koje se najjače lome.. silovana devojka. vrpca. violetto. naprasitost. vinum. vigna) vinova loza. v. docnije samo sa sedam drevnih žica. veza. vino tinte (šp. postao insolventan. poljska kuća. vincire. violinum) hem. vinja (fr. Gewinde) ručna dizalica sa zupčanikom. bog. vindicirati (lat. pre no što je isplatio. letnjikovac. braniti. etiketa. ljubičica. veština spravljanje vina.

zrelo doba. virman (fr. whipper-in) nadzornik i gonilac levačkih pasa. devojapggvo. naročito kod ptica. virtuelan lik virgo (lat. četvrtina violine. violonist(a) (ital. virgineus morbus (lat. viribus unitis (lat. kružno spuštanje aviona. vi reskript (lat. koji se sastoji ne samo u nepotpunom razvitku unutarnjih polnih organa. sa prikrivenom snagom. prividan. fiz. prostim knjiženjem. član nekog političkog tela po položaju a ne po izboru. obesvetiti. violino primo) muz. mor. . na osnovu naredbe. violončelist(a) (ital. malokrvnost. virilis portio) prav. violare) povrediti. po zapovesti. viraginitas) fiziol. žena koja izgleda i ponaša se kao muškarac. okretati lañu. mali violinski bas koji se za vreme sviranja drži izmeñu kolena. narušiti. viridis zelen) bog. violina. virga grančica) muz. koji je sposoban za rad. svirač u violon. prestu-piti zakon. obepgčastiti. virmanisati (fr. virgineus morbus) med. virtuelan lik ont. pol. violine primo (ital. koji se dobija presekom produženja stvarnih zrakova na suprotnu stranu. trg. netaknutost ženskog devičnjaka (himena). violon (fr. violone (violone): bas-violina u HUD i HUŠ veku najdublji gudački instrument u basu. nagao zaokret. viri potentia) muška snaga. bledilo. up. devica. virtualis) sposobnost za rad. logos reč. viraginitet (nlat. virgo intakta nevina devojka. svirač u violončelo. pogaziti ugovor. sposoban za dejstvo. virement) fin. virilist(a) (lat. bradatost. čelo. zelena bojena materija u biljaka. virilitas) muškost. prva violina. čedan. violone) muz. istaknut član stranke koji drugove iz stranke zbira za glasanje u engleskom Donjem domu. lat. devojačka bolest. virgimtas) med. jaja. virilizam. hlorofilin. fig. fig. čistota. deo nasledstva koji pripada pojedincu. virilitet (lat. virtualitet (nlat. odvažan. prenošenje novca s jedne budžetske partije ili pozicije na drugu. Č>JGvršiti obračun. šećera i začina. obavezu. supr. vir muze) muški. virginitet (lat. virpinija vrsta duvana i cigara. obrtanje (ili: okretanje) lañe. čednost. violoncello) muz. v. oskrna-viti. muškarača. snaga) snažan. virtuel. ginandrija. violončelo (ital. spolna nevinost. mužev-nost. viroze (lat. na osnovu prava koje daje predsednički položaj. promene u karakteru. nastrojen za delovanje. vi rescripti) prav. sposobnost. ćemane. viper-in (eng. dubok glas. virilni glas v. virola (fr. virilizam (lat. viraž (fr. preneti. instrument sličan klaviru. virilescentia) zool. limunova soka. viridarium) vrt za uživanje i zabavu. vii (eng. noć delovanja. odvažnost. virilis) pol. devičanstvo. potiče iz severnoameričke države Virpinije (Virginia). violino secondo) muz. viraginitet. najvažniji orkestarski instrument sa četiri žice (g. violino) muz. viola di gamba. virtuelan. druga violina. bitna ili pojamna važnost. violine pikolo (ital. ali se tom sposobnošću ne koristi. votum virile. uobražen. violoncello) muz. u današnjem obliku izrañen u Italiji u XVTI veku. govor) nauka o virusima. pojavljivanje muških osobina kod ženskih životinja u starosti. virement) fin. virage) ani j. Lik predmeta u ravnom ogledalu je virtuelan. lik nekog predmeta dobi-jen odbijanjem svetlosti o ogledalo ili prelamanjem kroz sočivo. nastaje produženjem na drugu stranu stvarnih odbije-nih ili prelomljenih zrakova. virago (lat. uzajamno obračunavanje. poremećaj u polnom razvitku kod žena. vi praesidii) na osnovu predsedničkog prava. valjanost. viripotencija (lat. virginal (lat. viribus unitis) sjedinje-nim silama. mirujuća ili drema-juća snaga. silovati. virtualis) v. spinet. bašta. virago) muškobanja. d. virus otrov) med. violiiist(a) (ital. današnji kontrabas. devičanski. virtuelan (fr. virgo) med. virilan (lat. celokupnom snagom. devojka. up. e). princip virtuelnih pomeranja: načelo mogućih pomeranja. muže-van. mor. violirati (lat. virilis) v. muškost. virilescencija (nlat. vi presidii (lat. zrelost. isplata koja se vrši bez gotovine. viridin (lat. zarazne bolesti izazvane virusima. vir muž. sa slabom ili potpuno izostalom menstruacijom. najmanja violina. prebacivati (ili: prebaciti. gradila. nego i u tome što takva žena i u razvitku sekundarnih spolnih obeležja liči na muškarca: male grudi. čelični kalup za kovanje novca. virologija (lat. violinista) muz. whip) toplo piće od belog vina. svirač u violinu. viridarij(um) (lat. virus otrov. virtualan (nlat. mogućan. a. violine sekondo (ital. po ital. čist. virilis. realan. virtus sposobnost. fig. virilna porcija (lat. virginalis) devojački.152 violina (ital. »seneka sposobnost za stupanje u brak. virole) spiralni svitak u satu. violino piccolo) muz. virginalan (lat. prenositi) iz jedne budžetske partije ili pozicije na Drugu. violon) muz.

vis vitalis (lat. viskozitet. životnost. onda je zbir virtuelnih. sa životnom snagom. visceralis) utrobni. vis legne (lat. creva. sposobnost patogenih bakterija da prodru u stran. naročito otrov što ga luče mrtve ili žive bakterije. koji pomaže život. ukusna mesa i veoma cenjenog krzna. nego treba uzeti pri tom u obzir i izvesne nematerijalne principe (vis vitalis). viskoznost fiz. sposoban za život. fore mažer. neophodan. vlast. virtuositas) savršena veština. vešt. snaga koja dejstvuje. moć. artikl. viskača (šp. radova ovih sila jednak nuli za sva mala pri danoj vezi virtuelna. sila lenivosti. vi-skoznost. velika umetnica. pristalica vitalizma. a vista) odmah po viñenju. vis vitalis) životna snaga. odličan. virtuosa) majstorica u svojoj veštini. naročito u muzici. 2. pokazi-vanje menice. opšte stanje našeg organizma. jedak. zagrižljiv. naročito srce. kod izdubenih sočiva ona tačka iz koje izgleda da polaze zraci koji napuštaju sočivo po prelamanju pavši na nj paralelne. dostigao savršenstvo. tj. virtuoskinja (ital. utroba. umetnost je duga (latinski prevod početka Hipokratovih „Aforizama"). pun žestine. verovatnoće življenja. vita brevis. viscum lepak) te-gljiv. vitalitas) životna snaga. vitalitet. na taj način. vitalizam (lat. vis viva (lat. virus otrov) med. muškost. vis atraktiva (lat. v. virulentus otrovan) med. drob. živ organizam. visceralan (nlat. vitalijanci (lat. plemenit. zakonska sila. virus otrov. vitalist(a) fil. limuna i crnog vina. viršafterica (nem. virtuosis) valjak. whisky) engleska rakija od žita. koji se tiče života. snaga. celulozna masa (za izradu veštačke svile i filmova). poglavito u tehničkom pogledu. virtus (lat. kinetička energija. vitalnost (lat. virtuelna žiža ot. vispren (rus. fig. uzvišen.virtuelna brzina 153 vitalnost virtuelna brzina fiz. vis) sila. izazivač bolesti. naročito u muzici. lepljiv. vis maior) viša sila. vis legis) prav. otrovnost. vita brevis. gust. snalažljiv. vis (lat. naročito lakova. vita život) životopis. virtuoso) čovek koji je u nekoj veštini ili umetnosti. tok života. visoke otvorene dvokolice sa jednim konjem. bitan. princip ili načelo virtuelnih brzina ili virtuelnih pome-ranja: ako je neka veza materijalnih tačaka na koje napadaju sile u ravnoteži. dro-ban. zagrižljivost. ona sila protiv koje se čovek ne može boriti niti je otkloniti. viktualijanci. viski (eng. vis probandi) dokazna snaga. tegljivost. koje predstavlja važan trg. med. vitalitet (lat. unutrašnji or-gani životinjskog tela. whist) engleska igra karata sa četiri igrača i 52 karte. tvrdoglav. viskozan (lat. izazivaju oboljenja. are longa (lat. u našoj svesti. gnojav. fig. vojska. a vista (ital. ital. vis viva) fiz živa sila. virtuoznost (nlat. viršla (nem. vis inertiae) fiz. pome-ranja napadnih tačaka. tj. pun ljutih i opakih sokova. gnojenje rane. kurikulum vite. Wurstel) vrsta male kobasice. ars longa) život je kratak. hrabrost. vitalni osećaj psih. virtuozan (nlat. otporan. krepost. vitalitas) v. Wirtschafterin) žena koja vodi domaćinstvo neženjena čoveka. viscera) pl. oštrouman. jetkost. virtus) muška snaga. piće od čaja. viscidus) židak. vitalan (lat. veoma važan. sposobnost za život.) 1. zecu slična južnoamerička životinja. jetra itd. oživljavajući. otrovan. opšti osećaj života. up. vir. mogućna. tj. fig. vista (ital. vrlina. virulentan (lat. koji se tiče unutrašnjih organa životinjskog tela. valjanost. lepljivost. vis attractiva) fiz. virtuoz (nlat. mogućnih. viskoza (lat viscum lepak) hem. vis major (lat. viscositas) fiz. otrov. metron) aparat za merenje viskoznosti neke tečnosti. vis apsoluta (lat. vis armata (lat. tj. vis armata) oružana sila. apsolutna sila (kad je neko prisiljen da nešto učini ili ne učini zbog apsolutne sile. vitalis životni) teorija po kojoj se život ne može objasniti samo hemijskofizičkim procesima u njemu. viskozitst (nlat. vita) v. savršen. virulencija (nlat. kod jednog naroda). viscera (lat. vita (lat. viscosus. onaj u kome se ogleda. . vis absoluta) prav. vista) trg. privlačna sila. snaga dokaza. viscum. vist (eng. da luče otrovne produkte i da. šećera. od koje se nije moglo braniti niti je odbiti). viñenje. duhovit. nutrica. virus (lat. virtuosis. svojstvo viskoznog tela. viscidan (nlat. ulja i dr. virulentia) med. pluća. menice. uvid. viscacha) zool. vis probandi (lat. lepljiv (za telo koje pod dejstvom pritiska na njegovu površinu stalno menja svoj oblik kaže se da je viskozno). vis inercije (lat. vitalis) životni. živahan. sila zakona. prosečne trajanje života (npr. viskozimetar (lat. grč. fig. lenivosna sila. zarazna klica. celokupne zdravstveno stanje.

vitrescibilis) koji se može pretvoriti u staklo. prozor. vitriolescirati (nlat. vitreolus dei. vicedom (lat. zastupanje nekoga. vicia etatis (lat. vicijum (lat. vitrum (lat. svežim plodovima i semenju. vitium) mana. bakra (zvani plavi vitriol. beriberi. vitrezan (lat. seoski. vitrum staklo. vitriolizacija (nlat. vitium canonicum) telesna mana zbog koje je neko nesposoban da bude sveštenik. vitrifikacija (nlat. vi testamenti (lat. oštroumnost. so sumporne kiseline) svakoga od raznih metala. seoski put. nalaze se u većini namirnice. vicenalan (lat. vitrometar (lat. obrnuto. i tada će uništiti sve svoje vice-admiral. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova. fr. vice-direktor. vicezimirati (nlat. pretvaranje u vitriol. staklena pregrada. Višva-karman (ind. vitreux) staklast. vi testamenti) prav. pretvoriti (ili: pretvarati) u staklo. pokvaren. želez-nica. cinka itd. vitellus. tako da se na tim mestima pojavljuju bele mrlje. prirodni (ili: uroñeni) nedostatak.vitamini 154 Višnu vitamini (lat. koje su za ishranu organizma veoma potrebne. zamenik vladara. na osnovu poslednje volje. silom. vicia. vicennium) vreme od dvadeset godina. Witz) desetka. vic (nem. posed koji nije bez zamerke. on je uzimao na sebe razne oblike (devet) i pojavljivao se u njima na Zemlji. vicinalis susedski) opštinski. još neispitane dovoljno. porok. bez mane. postakljenje. koja vezuje samo obližnja mesta. vicioznost. vitiosus) pogrešan. kristalast. sa ciljem da u industrijskim predu-zećima učestvuju. u svežem mesu. vi cessionis) prav. obično uzanog koloseka. greh. koji je sa ned ostatkom. H. med. vitiligo (lat. Upotreba hrane u kojoj nema vitamina izaziva razne bolesti (skorbut. vicijum nature (lat. šp. i radnici u srazmernom delu dobiti. vitium naturae) med. vicijum kordis (lat. vitraž(a) (fr. plava galica). zelena galica). vicinalne železnica. mleku i dr. vitriolescere) hen. sprava na vozilima za otklanjanje kiše ili snega sa stakla. rñavost. viče versa) obratno. vitrificatio) postakla-vanje. pl. tj. vitelus (lat. krivica. vitrine) staklen orman za smeštaj sitni jih umetničkih predmeta. fr. Witz. grč. upravnik crkvenih dobara. pretvarati se u vitriol. izdvojiti. metron) ont. oti-rač. poročnost. vitreus staklen. svakog dvadesetoga po redu isključi-ti. vicemaher (nem. kazniti smrću (u pobunama i sl. razne hranljive materije. koji se vrši ili dogaña svakih dvadeset godina. putem prenošenja ili ustupanja. žumancetu. vitrail) dekorativne slike od komada stakla u boji povezanih olovnim trakama. a njegovu desetu inkarnaciju (kalki) očekuju tek u budućnosti. vitriolo) hen. Vitleju. testamenta. sulfat (tj. pretvorljiv u staklo. vitrescibilan (lat. viče) u složenim rečima znači: pod-. zabluda. vicedominus) namesnik. vitulus) žumance. biol. nestajanje pigmenata u koži. vitrescibilitet (nlat. gresi mladosti. vi cesionis (lat. vitia aetatis) pl. vitriol (lat. vicenij(um) (lat. vice (lat. pogreška. Višnu (ind.) v. Da bi oslobodio bogove ili ljude od zla. ime po prvom predsedniku odbora koji se bavio ovim pitanjem Dž. pored poslodavaca. machen činiti) šaljivdžija.) „Tvorac vasione". poročan. nedostatak. vitlejizam sistem radničkih zajednica koji je postao u Engleskoj posle prvog svetskog rata. providan. vitriolisatio) hem. vitrotipija (lat. vice verza (lat. viciozitet. duhovita šala. vitrificare) postakli-ti. . vitrescibilitas) pretvorljivost u staklo. vitrum staklo. promašaj. dosetljivost. vitiositas) pokvarenost. veliki arhitekt indijskog panteona (odgovara grčkom Vulkanu). onaj koji vezuje samo susedna sela. gresi (mladićkog) doba. viciozan (lat.). vitrine (fr. vitium cordis) med. pretvaranje u staklo. oličenje stvaralačke sile u prirodi. vicezimacija (nlat. mane. vitriol. osuditi. vita život) pl. u protivnom slučaju. vicinalni put opštinski. izdvajanje svakog dvadesetog člana kakve velike čete pobunjenika radi pogubljenja (kod Rimljana).). vitrage) staklena vrata.) jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu. vicijum kanonikum (nlat. od vitreus staklen. vitrificirati (nlat. rahitis. vicies dvadeset puta. nevaljao. vicinalan (lat. koji ima manu. prozorske zavese. dućanski izlog. zamenjivanje. eiter (nem. vicioznost (lat. vicesimare) dvadesetko-vati. naročito u zelenim delovima biljaka. prvobitno bog Sunca. vitraj (fr. kristal. viciozan posed prav. sporedna železnica. analis godišnji) dvadesetogodišnji. najpopularniji bog u brahmanizmu. viciozitet (lat. silom oporuke. wischen brisati) brisač. sa sve većim brojem poštovalaca (vaišnava). mana srca. omaška. pela-gru itd. sjajan. prozori. gvožña (zvani zeleni vitriol. vicesimatio) dvadesetkovanje. grč. vitiligo lišaj) med. duhovit čovek. vitrum) staklo. fil. tipos) veština izrañivanja fotografskih slika na staklu. npr. vice-kon-zul.

tj. vokali-ziranje. (solmiza-cija). višnuizam (ind. grč. visok (ili: oštar) glas. vokalizam (fr. vox glas) gram. volvulus) med. pri toj reči (pade mi na pamet). fig. walkie talkie) prenosni radiotelefon. voks akuta (lat. bez pratnje nekog instrumenta. pojedina reč (kao predmet leksikolo-gije i leksikografije). koji je u letu. ge. volatilis) hem. speak govoriti) meñunarodni. samogla-snik (kod nas glasovi: a. koprena. vodvilj (fr. voal (fr. supr. konsonant. onaj koga čovek često mora prekorno da doziva. vocabulum reč) pisac rečnika. volantai (lat. koji može da se pretvori u gas ili u paru. voks dei (lat. Wodan) mit. volans. harmo-nfa sklad) skladnost dva sloga ili više slogova koji dolaze jedan za drugim. ot vole (fr. letenje (ptica). reč. Vokalize. pucati iz voleja u fudbalu. volatilisatio) hem. vox humana) muz. voks humana (lat. dozivni padež. zasvoñena prostorija. vox) glas. assa voće) samim glasom. vocatio) poziv. vox populi. fiz. volabilitet (nlat. teorija samoglasnika. prethodnik esperanta. promenljivost. pozorište u kojem se prikazuju ovakvi komadi. vokativ (lat. u ovom pogledu. devojački glas (za jednu oktavu viši i umilniji orguljski registar no što je voks humana). zastor. u). vokacija (lat. sub hac voće) pod ovom reči (pri upućivanju na rečnik). vox acuta) muz. vocalis. sub hak voce (lat. vole (fr. vaudeville) prvobitno: francuska narodna pesma satirične sadržine. 1831— 1912). vox claman-tis in deserto) glas vapijućeg u pustinji. asa vode (lat. dobre žetve i lekarstva. . samo glasnici jednoga jezika ili jedne reči s obzirom na njihove meñusobne odnose. vokalni koncert koncert u kojem su samo tačke pevanja. položaj. vodviljist(a) (fr. naročito kad vokal jednog sloga zavisi. za-interesovati. vežbe u pevanju sa slogovima ut. zanatu. vocalizzo) muz. sklonost (nekom zanimanju. samoglasnički. nestalnost. vokalizacija (nlat. vokalize (ital. fa itd. pretvoriti (ili: pretvarati) u paru ili gas. ital. volant) pernata lopta. voks (lat. volatilitas) isparljivost. isparljiv. izgo-varanje samoglasnika pri pevanju. obešenjak. to je svetinja. voki-toki (eng. volvulus (lat. sveska u koju se pišu reči nekog tuñeg jezika i njihova značenja radi lakšeg učenja napamet. glas narodni je glas božji. M Šlajera (Schleyer. deo lista koji se cepa (u priznaničkoj knjizi). vocale) muz. čovečji glas (na orgulji). volant) koji leti. točak zamajac. volatilan (lat.) pl. spadalo. vocabularium) rečnik. reč sastavljena od reči dva ili više jezika. volat (ital. volva (lat. volee) let. lepršav. najglavniji bog svih germanskih naroda (skandinavski Odin). vokal (lat. volatilizirati (nlat. voks klamantis in dezerto (lat. glasni. vokalan (lat. vocalizze) muz. mrtvih. stariji naziv za Rumuniju. u smeni (dokaz). vokalna kompozicija (vežba) bez teksta sa pevanjem na jedan isti vokal. mali poz. vokabula (lat. vokalna harmonija (lat. točak za upravljanje automobilom. zvuk. vox virginea) muz. uzaludno opominjanje. koji se tiče glasa.) vera u učenje višnujita. Vuogan. struci). samoglasnički. bog vetra. fr. što narod hoće. veo. vocalisme) gram. Vodai (nem. u SAD. tj. voks populi. višnujiti (ind. voks hibrida (lat. volatilisare) hem. danas: veseo. i. vocalis. pevajući. fig. tj. karner na ženskoj haljini. vokalski (lat. zavezanost (ili: zapletenost) creva. rang. pronalazak nemačkog sveštenika J. udariti loptu u letu. ton. naziv.obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. voile) prevez. reč. vocalis) gram. volan (fr. pozivanje na neki položaj. vocativus) gram. god. ad voćem) uz reč. opna na mladim pečurkama. vox hybrida) melez-reč. tj. vokabular (nlat. mi. izraz. world svet. vokalna muzika pevanje. vox Dei) posl. volva) bog. e. Vlaška nekadašnja rumunska pokrajina izmeñu Karpata i Dunava. vocabulum) lingv. pobede. npr. vaudevilliste) pisac vod-vilja. Jovana Krstitelja. volabilitas) povrpšost. peti padež. dar. nestalnost. volatilizacija (nlat. naročito za veo. komad sa kupleti-ma.višnuizam 155 nestašno. fig. ispa-riti. pretvaranje u paru. glas istine koji nema dejstva. s obzirom na boju zvuka. voks virginea (lat. pretvaranje suglasnika u samoglasnike. o. volta) zidni svod. vokale (ital. volatilitet (nlat. krilo vetrenjače. isparava™. konstruisan 1933. izgovaran. uvrtanje delova tankog ili zadnjeg creva oko osovine svoga opor-njaka. od vokala prethodnog sloga (osobito u uralsko-altajskim jezicima). vocalis) gram. ad vocem (lat. vokabulist(a) (lat. leteći. vrsta tanke materije za ženske haljine. volapik (volapuk = eng. muz. ime. isparavanje. vocalisatio) gram. svetski jezik. haute neprijatelje i osloboditi svoj narod od tuñinskog gospodarstva. vokaliza (nem.

napraviti voltfas iznenada se okrenuti i isprsi™ pred neprijatelja koji te goni. voltiger. instrumenat za merenje potencijalne razlike. električni napon. volta. slatkorečiv. a odatle se dobija u jedinici vremena kroz aparat protekla količina elektriciteta. lisnate testo punjeno ribom. v. frivolan. poluokret. volta (fr. volta-elektrometar (A. volej (eng. gran. savitljivost.vole] 156 volumetar volee) ljudi visoka položaja. nagla promena mišljenja. sic volo. nepostojan. volutus valjan. galvanski elemenat sastavljen od cinka. nestalan. . volubilitas) gipkost. Voltin stub fiz. pokretljivost. volvere okretati. ili pomoću pojačavanja ili slabljenja struje u tom provodniku. volontaire. up. v. up. lat. naglo promeniti mišljenje. obim. metron) fiz. sveska. tj. bakra i sumporne kiseline. voltera (fr. grč. vitak. volumen. voltaire) velika naslonjača s niskim sedištem a visokim naslonom za glavu. volja. knjiga. jedinica za merenje napona u Meñunarodnom sistemu jedinica. lisnata pasteta. volicija (lat. vol-au-vent) kup. govorljiv. volo hoću) sik volo. voltage) napetost. volumen. elektron. volens-nolens) „hteo-ne hteo". volley) sp. služi za merenje prividne snage kod naizmenične struje. volens-nolens (lat. volubilitet (lat. tj. pre nego što dodirne tle. volterijanizam (fr. pojedinačni akt volje. kotrljan) u školi jahanja: jahanje u malom krugu. ital. Volta. zvuka). volitivan (lat. inductio) fiz. voltižirati (fr. voltaizam (A. tako zapove-dam. volumen (lat. volubilan (lat. Volta. umesto svih razloga neka važi moja volja (po jednom stihu iz Juvenalovih satira). volterizam filozofija i način mišljenja francuskog filozofa Voltera (1694— 1778). htenje. voltametar (A. poluobrt. voltigeur) veštak u skakanju. metron) fiz. ja-čina struje (pod pretpostavkom da je za sve vreme zbivanja struja stalna). voltairianisme) fil. volti subito (ital. volenti pop f it iniuria) onome koji hoće ne čini se nepravda. koji potiče od (ili iz) volje. strelac (u francuskoj vojsci). okretan. volte-face. u fudbalu punom nogom) dok je u letu. igrati na konopcu. Volta. tečnost u govoru. tome je pravo. galvanski elektricitet. volumetar (lat. volitio) l. kad se nešto u svakom slučaju mora učiniti. fr. epikurejski način mišljenja. facies lice) voj. volonter (fr. voltaža (fr. stub sastavljen od mnogo elemenata naslaganih jedan preko drugog redom bakar — tečnost (razreñene H2SO4) — cink. fig. nazvala po francuskom pesniku i filozofu Velteru. brzo okreni (na notama). voltamper (A. Ampere) fiz. volterizam. volo (lat. naziv po italijanskom fizičaru Alesandru Volti. svitak. V) fiz. gljivama i dr. volitio) psih. nestalnost. slatkorečivost. punoća (glasa. voltametar. voljni. pojava izazivanja (indukovanja) električne struje u zatvorenom provodniku pomoću kretanja u njegovoj blizini drugog provodnika kroz koji prolazi struja. igrač na konopcu. volubilis. A. izmeri li se istovremeno vreme prolaska struje. spis ovijen oko štapića. zapremine. teranje konja u krug. sic jubeo) tako hoću. jahač vešt u skakanju na konja. M. konj obučen jahačkom vežbanju. volvere) rukopis. naponske razlike. metron) fiz. volti subito) muz. 2. obrtati) gibak.: at. volterijanizam. ili pomoću spajanja i prekidanja struje u bliskom provodniku. napon struje merene u vo l tima. voltametar. kao kod Voltera. a utrošena snaga izmeñu te dve tačke iznosi 1 vat. volte. tečan. predstavlja onaj napon na homogenom žičanom provodniku kroz koji prolazi struja od 1 ampera. sikjubeo(. voltmetar. volta-indukcija (A. muz. grč. metron) fiziološki aparat za merenje promena u zapremini pojedinih delova živog čovečjeg ili životinjskog tela. voltmetar (A. okretnost. jačina.. proizvod iz jednog volta i jednog ampera. volenti non fit injurija (lat. ital. vrlo vešt konjanik. lat. voltfas (fr. voltaisme) fiz. brzo prelaziti s predmeta na predmet. lat. bez obzira na lično raspoloženje. sprava za merenje elektrolizom izdvojenih količina supstanca. grč. prostor što ga zauzima jedno telo. izraz volje. Voltin elemenat fiz. dobrovoljac (vojnik). voluntarius) onaj koji služi dobrovoljno i besplatno. promenljivost. savitljiv. tj. volumenometar (lat. vol-o-van (fr. ko hoće da mu tako bude. vol- tametar služi i za merenje jačine struje. udarac lopte (u tenisu reketom. volvere okretati. volt (skr. grč metron) sprava za merenje zapremine čvrstih i tečnih tela. lat. galvanizam. laki pešak. fig. dakle. Volta. volumen. dopusni. grč. željni. najugledniji ljudi nekog mesta. voltižer (fr. fiz. praviti veštačke skokove. Volta. volteggiare) vešto se baciti na konja ili sa konja. Volta. u kartama: veština u mešanju karata tako da izvesna karta tačno doñe na ono mesto koje se želi. promenljiv. onda deoba izdvojene količine vremenom daje u jedinici vremena izdvojenu količinu. mesom.

vomera) med. Watergate) politički skandal u SAD 1972-73. voluptuozan (lat. votum. mañijski. prisluškivanje su organizovale pristalice Republikanske stranke uz znanje najodgovornijih ličnosti te stranke. votatio) v. voluminozan (nlat. krvnika. votum. hem. naročito: čir u plućima. glomaznost. zajednički glas. meo voto (lat. vomitus (lat. voluntas. votant (lat. opsežan. volumen zapremina. što se mene tiče. znak W. glas iz grla. vovere) zavet. glas iz grudi.85. vomirati. glasanjem odobriti. Wochein) u Sloveniji. izglasavanje. voluptas pohota) sladostrasan. votacija. theoria) hek. votiranje (lat. votum kurijatum (lat. vomicosus) ned. vohajnit (nem. u mnogo knjiga. grč. za razliku od kurijalnog glasa. 3. votivus) zavetovan. uvojnica. vostro konto (ital. testamenat. vomitare) med. votans. kum vogo ilimitato (lat. redni broj 74. odlučujući glas. voluminositas) obi-mnost. zlata. voluminozitet (nlat. votum virile virilni glas) kneževski pojedinačni glas. votare. povraćati. voter) dati svoj glas za nešto. votka (rus. debeo. ital. vodka) popularne ruska rakija. povraćanje. gnojav. krvno kolo). a voče sola (ital. voluntaristička psihologija pravac empi-rijske psihologije koji naglašava bitni značaj procesa volje i osećanja. vomitirati (lat. fr. volšeban (rus. čudotvoran. voluta (lat. voluntas (lat. gramžljivost. sit voto illimitatio) sa neograničenim pravom glasa. nepostojanost. sub voto remisionis (lat. v. koji. 2. voluntas volja) liigv. vovere) glasač. glasati za. glomazan. mañioničar. vomitus) ned. protiv nečega. voče di testa (ital. Bunt). up. votum virile (lat. votum curiatum) ukupan. pohotljiv. atomska masa 183. vo-litiv. fig. plemenski mirovni sud (tzv. kabast. votum konzultativum (lat. po mom nahoñenju. kum vot (lat. a ne intelekat. voluntativ (lat. stat pro ratione voluntas) važi umesto razloga volja. votiv (lat. volutatio) valjanje. Wochein) min. intelektualistička psihologija. sredstvo koje izaziva povraćanje. neprijateljstvo. voluntas volja) fčl. glas koji se daje za nešto. vovere zavetovati. voracitet (lat. ukras na stubovima u obliku zavojice. opsežnost. sinonim za mineral boksit. pun glas. gde ima ležišta boksita. volumen. savetodavni glas. koji je sastavljen iz više svezaka. sit voto) s pravom glasa. voluntas volja) fil. veoma tvrd i otporan metal.volumetrija 157 vražda volumetrija (lat.. voće) kuz. volum-teorija (lat. svaña. vomitiv (nlat.) natprirodan. wolframium) hem. voracitas. voče (ital. ova je afera kompromitovala i same vrhove američke državne uprave. vomika (lat. vomikozan (lat. v. votum decisivum) prav. upotrebljava se za dobijanje volfram-če-lika i za vlakna električnih sijalica. vota. voluntas ultima (lat.) čarobnjak. sub voto remissionis) sa željom za povraća j. izglasavanje. a voće sola) samo za jedan glas. uvijeni puž. nazvan po mestu Bohinja (nem. voluminoznost v. vomitirati. filozofski pravac (psihološki i metafi-zički) koji smatra za bitno svojstvo duše volju. votivum) etn. votum (lat. spirale. glasanje. zavetni. nezajažljivost. votum decizivum (lat. voluminozitet. na vaš račun. zabavan. objašnjava bitnost života pomoću volje kao osnovne funkcije duševnog života (Šopenhauer. obećanje. voluptuosus. srebra ili voska. prišt. nastao otkrivanjem ureñaja za prisluškivanje u izbor-nom štabu Demokratske stranke u zgradi Votergejt (Watergate) u Vašingtonu. voluta) apx. voče di peto (ital. skupljanje glasova. votirati (lat. shvatanje po kojem se količine tela spojenih u hemijska jedinjenja ne zamišljaju prema njihovoj težini. vostro conto) trg. prijatan. prinosi se u poljo-privrednim proizvodima ili u izrañevi-nama od gvožña. predata. dakle. odreñivanje količine rastvorene materije. fizkol.merenje promena u zapremini pojedinih delova čovečjeg ili životinjskog tela. zool. crkvama i dr. pun čireva. obi-man. vomirati (lat. voluntaristi (lat. voće di petto) muz. vorax proždrljiv) proždrljivost. šara u obliku puža. vomica) kec. sve-cima. votum consultativum) prav. gro-fova u starom nemačkom parlamentu. . poslednja volja. pristalice voluntarizma. voluntas ultima) prav. pevački glas. bljuvati. votivan (lat. nestalnost. von novčana jedinica Severne Koreje (1 von = 100 sena). zavetna žrtva ili dar božanstvima. sulr. vomitivurn) med. pl. izgla-sati. metria) veština merenja zapremine. Votergejt afera (eng. voće di testa) muz. tungstem. čir. voluntarizam (lat. volo hoću) volja. stat pro racione voluntas (lat. votacija (lat. volfram (nlat. volutacija (lat. votatio) glasanje. volšebnik (rus. velik. nego prema zapremini. topi se na 3400°. vražda) 1. teo voto) po mojoj želji. voluminosus) koji se sastoji iz više delova. strasan. pun veselja. bljuvanje. zavada. vražda (rus. fig. kurijski glas. votiranje.

u etru. Wrack) oštećena laña koja se više ne može opraviti. vulgarnost. versta) ruska mera za dužinu (1. Na taj način ove materije. ruševina. vulgarisare) uprostiti nešto. Vulgata) latinski prevod Svetog pisma koji je katolička crkva priznala kao autentičan na Tridentin-skom crkvenom saboru 1546. vulgaris opšti svakidašnji) prost. sve vulkan-ske radnje i njihove posledice koje su u tesnoj vezi sa poremećajima u Zemljinoj kori. Vulcanus) kit. prostački. vultispeks (nlat. vulgarnost v. vulva (lat. vulkanski (lat. Wuotan) mit. narodski. terpentinu i dr. kol. grč. vulcanus) kol. niskost. vulgaris opšti. mesto na Zemlji gde je ona toliko duboko otvorena da iz njene vrele unutrašnjosti mogu izbijati na površinu tople pare i gasovi. svakidašnji) nizak. prostakluk. elastične i ne rastvaraju se. nlat. govor) naučnik koji se bavi vulkanologi-jom. postaju. nlat. logos reč. sa radionicom u vulkanu Etni. zapaljenje spolja-šnjeg dela ženskog spolnog organa. uterus) ašt. vulkanologija (lat. zajedničkim. vulgarizator (lat. vulvo-uterinski (lat. vulkanizacija (lat. ozledllv. koji je postao ili preobražen dejstvom vatre. vulnus (lat. u običnom životu. vulnus letale(lat. nepristoj-nost. versta. koji pripada stid-nici i materici ili se tiče stidnice i materice. vulkanizer onaj koji vulkanizira. up. vulkanske stene (koje su postale erupcijom vulkana). vulgare učiniti opštim. objaviti. obranljiv. vulcanus. vulnerabilitas) ranlji-vost. . vultus izraz lica. povredljivost. povre-dljiv. vulcanus. god. kao obično. spoljašnji delovi ženskog spolnog organa. kod naroda. vulgo) pril. vulgaritet. grč. vulnerabilai (nlat. vulcanius) koji se tiče boga Vulkana. činjenje opštim. vulkanitet (nlat. slab. vulgirati. vulcanus) kol. vulgus (lat. olupina. zajedničkim. ieptu-nisti). Vulgata (nlat. vulkanizer. preterano uprošćava naučne pojmove. vulva) inat. uprošćenje. vulvula (nlat. vulnus letale) smrtonosna rana. vulgaris običan. nepristojan izraz. vulcanus. vulgarizirati (lat. Vodai. koje su inače na 0° tvrde kao drvo a koje na višoj temperaturi omekšaju. sin Jupitera i Junone. usijano kamenje i rastopljene stene. puk. sredstva za lečenje rana. fig. obranljivost. obično. pr. vulkanizator v. uopšte. woolcord) vrsta jake engleske vunene tkanine. čudo od deteta. vultispex. svetina. sra-mnica. Kind dete) izvanredno obdareno dete. fizio-gnom. pa ih onda na visokoj temperaturi učiniti da postanu elastični i nerastvorljivi. vulnus) rana. vunderkind (nem. sklonost bolestima. vulgaritet (nlat. vulkord (eng. stidvdšd. vulvus. obnarodovati. specere gledati) veštak u poznavanju ljudi po crtama lica. na temperaturi od 130—140°S. gomila. vulvitis (lat. vulcanus. fig. neupotrebl>iva stvar. lice. vulgaran (lat. vulkan (lat. vulcanisatio) postupak pri zagrevanju gume. dete bludnice. Wunder čudo. vulcanitas) kol.066. stidnično-materični. vulgarizam (lat. vulgarisatio) uprošća-vanje.78 km). vulgo (lat. ozle-dljivost. usled visoke temperature. prostaštvo. nauka koja do sitnica izučava sve vulkanske pojave. neotpornost. vulgarizacija (nlat. naročito za čakšire. vulgaritas) običnost. neptunizam). vulkanizirati (lat. Vuotan (stnem. vruć pepeo. vulcanus) pl. prosto rečeno. vulvula) zool. Vulkan (lat. svojstvo nekog tela dobijeno dejstvom vatre. vulnerabilis) ranljiv. opšte poznatim. shvatanje da . u narodu. muž Venerin (odgovara grčkom Hefestu). nlat. prostački način izražavanja. vulnerabilitet (nlat. neotporan. vulkanisti (lat. vulkani-™ (lat. učiniti da nešto bude svima razumljivo. postanak (ili: poreklo) vulkana. svaki-dašnji) onaj koji vulgarizuje. učiniti nešto opštim. vulkanistički. koji se može raniti. koji potiče od vulkana. pulkanizam (lat.vrak 158 Vuotan vrak (nem. vulgo kvezitus (lat vulgo quaesitus) prav. vulva) med. pristalice teorije da je Zemlja svoj današnji oblik dobila dejstvom vatre (supr. vrsta (rus. vulneraria) pl. činjenje da bude svima razumljivo. staroitalski bog ognja (naročito njegove razorne snage) i metalskih radnika ili kovača. logia) kol. vatreni breg (naziv po bogu Vulkanu). vrbait mineral nañen meñu arsenskim ruda-ma u Makedoniji. nazvan po češkom mine-ralogu Vrbi. vulgus) narod. med. pomešanih sa sumporom. v. prostakluk. lat. koji bljuje vatru. jezikom prostog sveta. vulcanus) kol. benzolu. vulca-nisare) kaučuku i gutaperki dodavati (ili: dodati) sumpora.je Zemlja dobila svoj oblik dejstvom vatre (<upr. materica kod životinja. vulneraria (lat. kaučuka i gutaperke. vulkanolog (lat.

gadlje. najamnik. gayda) nuz. gazal. gazel (arap. gavaz v. primalac zaloge.. duhovna stvar. vrsta indijskog krokodila sa uzanom i dugačkom njuškom. krt. grudobran od koševa punjenih zemljom. u preistorijsko doba upotre-bljavan za izradu nakita. duvaljke kojom se duva u meh i cevi kroz koju izlazi vazduh. dged. gavijal (nlat. krletka. gabbro) mm. 2. metal. gabardine) fina tkanina od češljane vune ili pamuka: vunena tkanina se upotrebljava za ogrtače. kaytan) 1. gazi (arap. prema kome se nešto oblikuje. jemstvo. gavan vrlo bogat čovek (po Tavanu. koš koji se puni zemljom za brzo podizanje grudobrana. up. gabionnade) voj. vojnik musliman. gazela (arap. ga'ib. vrsta morske ribe. gayb. narnik. pripada grupi retkih zemalja. pamučna ili svilena upredena ili pletena vrpca za porubljivanje i ukrašavanje odeće. borac za veru. gagat (grč. tečni deo sirovog petroleuma. tur. gaze) providna i tanka materija od pamuka ili svile. Gd=gadolinijum. skriveno. gayra. gaytan. kavez. kao skraćenica: g=ipaia. fiz. čilo. natopljena gumom. gabion) voj. živahno. sterilna providna tkanina za zavoje i previjanje rana. gazer) pokriti (ili: prevući) velom. pobednik. gaža (fr. stalna nagrada. gazzetta. gage.A V E ILN D 166/ G G. veselo. qai'da. up. lan-tanida. gazette) dnevni list. vrsta gajtana od zlatnog ili srebrnog tkiva i svile. kavaz. gazzella) 1. hen. gagiste) plaćenik. gayret) revnost. gavota (fr. muz. vrsta crnog ćilibara. G—peti ton u dijatonskoj skali. gazel) vrsta arapsko-persijske lirske pesme. ključa izmeñu 70—80°S.25. gabarden (fr. gažiranje (fr. geman. model u prirodnoj veličini ili umanjen. osobito česta u književnosti istočnih naroda. gazal. zool. znak Gd. gazal) 2. naročito se odlikuje velikom brzinom. mrki ugalj. junak. afrička antilopa. gabro (ital. srčanost. gazi) ratnik. atomska masa 157. vrsta lirske ljubavne pesme. službenik. gaeta (ital. sastavljena iz strofa od po dva stiha. gazela. ital. gajde (arap. dve ili više izolovanih žica za . stvarajući zvuk. gagathos) min. tur. hemijski element. jedanaesto naše latinice (G. gazifikacija pretvaranje čvrstog goriva (kamenog uglja. hem. gabionada (fr. gaeta) vrsta velikog čamca na jedro. gazal. osvajač (titula muhamedanskih vladalaca i zaslužnih vojskovoña). gajb. torokuša. narodni muzički duvački instrument. za kišne ogrtače. prav. šp. gaza (fr. muzička pratnja za taj ples u 4/4 takta. gazirati (fr. veo. gayp) ono što je nevidljivo. slična srni. poglavi-to ljubavne. gajba (ital. stalna zarada. 2. a pamučne za lake haljine i. plemenitost. tajo (ital. gaio) muz. Ga = galijum. g). sastoji se iz kožnog meha. fig. gavun (ital. služi za grejanje i osvetljenje. živi. gajret (arap. gaibba) l. drveta) u gas za gorivo. tvrdica). gajtan (grč. novine. odela i ženske tkanine. ali od nje mnogo lepša i nešto manja. gabarit (fr. gazeta (ital. tamnozelene boje. koju je naročito negovao persijski pesnik Hafis. staklenih boca i druge robe. plata. ličnosti iz narodnih pesama i priča — nemilosrdan čovek. tajno. gazela (arap. uviti (ili: uvijate) gazom. gadolinij(um) hem. gavotte) starinski veseli ples sa raznim figurama. onaj koji drži zalogu. gazolin hen. gabarit) kalup. gage) davanje plate (ili: stalne nagrade). fr. gabion (fr. gaietanćn tur. rešetkast sanduk za prenošenje voća. tur. stanovnik pustinje. gažist(a) (fr. g= skraćenica za gravitaciju. gaip (arap. tur. redni broj 64. lignita. gavialis) zool. alapača. gavone) zool. ital. krupnozrna erup-tivna stena. g četvrto slovo naše ćirilice. Ge= germanijum. gaggio) zaloga. Atherina hepsetus. kao smola crn i voštanog sjaja.

lepeze. (pojavljuje se naročito kao sastavni deo reči. galvanisati v. fin. prijatna ukusa.. tj. izdašan. galantizam (fr. gala. Pored naše galaksije u svemiru postoje i bezbrojne druge galaksije koje u proseku sadrže mase od 1 do 100 milijardi Sunaca. naročito prema ženskom polu. mlečni kamen. galantan stil muz. gala mleko. galante) nadriobrazovanje. galaktakratija (grč. fig. fini areometar za odreñivanje speci-fične težine putera. galaktofora (grč. gala.). galaktopiometar (grč. dopadljiv. čovek koji se hrani poglavito mlekom. gala. galaktologija (grč. Kumova Slama. in gala) u svečanom odelu. galakto. radnja sa tzv. naš zvezdani sistem koji se sastoji od više desetina milijardi najraznovrsnijih vasionskih tela (zvezda. pokrivanje slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta. uglañen. galantirati se (fr. gala. galvanizacija lečenje električnom strujom galvanske baterije. galanterie) trgovac galanterijskom robom. šp. spletenih slično vrpci.. galaxias) astr. častan. an gala (fr. galaktopira (grč. veštački oživeti. aparat za ocenjivanje valjanosti i masnoće mleka prema stepenu njegove prozirnost. tvrda. gala. elastična i sjajna. em gala) ili in gala (ital. od galaksije ili talak-tike. kosmičke prašine i dr. uslužnost. sredstva za izazivanje mleka. ljubaznost. uglañenost. gala. naročito za utvrñivanje stepena razreñenosti mleka vodom. mlečni sastav mokraće (najčešće kod trudnica i dojilja). svidljiv. gala mleko. maglina. gala. galabija (arap. ital. galaktostaza (grč. otok mlečne žlezde sa mlečnom sadržinom. gala-večera i sl. mlečna groznica (kod porodilja). lepo odeven. galaktos) predmetak u složenicama sa značenjem: mleko. tapše. genos roñenje) hranljivi preparat koji se izrañuje od mlečnog kazeina. fr. galvanizam fiz. la-skanje. metron) instrument za merenje masnoće mleka. izdašan. metria) merenje mleka. fig. lithos kamen) hem. akratia neumerenost) med. phagem jesti) mleko-jed. koji ga je nazvao „životinjskim elektricitetom". nauka o elektricitetu i elektricitet koji nastaje putem dodira (kontakta) nejednakih elemenata (npr. galaktometrija (grč. gala) vrsta šećera koja se dobiva od mlečnog šećera pomoću razreñenih kiselina. gala (ital. logia) nauka o mlečnim sokovima. v. glikozidi. galaktorea (grč. Galaktika (grč. galante) izdašnost. . galante) uslužan. doteran. Galaksije (grč. graphem) proučavanje (ili: opisivanje) mlečnih sokova. mlečni jaspis. utvrñivanje valjanosti mleka. gala.(grč. galant. gala.. šp. dokle dopiru naši teleskopi u svemiru je izbrojano oko 100 milijardi galak-sija. pokriti (ili: pokrivati) slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta (obično se upotrebljava za . jata. galanterija.) beli ogrtač kod Egipćana. galanterie) predusretlji-vost. ukusan. elektricitet dobijen iz hemijske akcije. fino ponašanje. pronalazak bolonjskog profesora anatomije Luiñija Galvanija (1737—1798). otmenost. 3. mlečni. bakra i cinka sa kiselinom). gala-predstava. trošiti ne štedeći. gala. zastoj mleka kod dojilja.) pr. svečanost. učtivost. galaktoskop (grč. pristojan. može se bojadisati.160 sprovoñenje električne struje. gala. ašikovanje. galaKtos mleko. pomoću usijane žice. gala. svečan obed itd. kao sredstvo za nagrizanje. sistema zvezda. bolesno povećanje lučenja mleka u dojke i njegovo curenje i kad dete ne sisa. gala) svečani ukras. veštačko oživljavanje. galaktometar (grč. med. galaktozidi v. te se upotrebljava za pravljenje dugmeta. svetovni stil u muzici (za razliku od duhovnog ili crkvenog stila). galaktički (grč. galaktogen (grč. galvanizirati. rukavice. gala. galvanizirati uticati (ili: lečiti) pomoću galvanske struje. ago proizvedem) med. galvanisati 2. koji je lake ruke. učtiv. gala.). rheo curim) med. galaktofag (grč.pocinkovati gvožñe"). galaktagoga (grč. gala. phoreo nosim) pl. kele) med. rug vatra) med. galakturija (grč. maramice itd. galante) pokazivati se darežljiv. galanterist(a) (fr. uron mokraća) med. gala. udvaranje ženama. trg. stasis zastoj) med. gala. tanak mlaz.) rasporeñenih u obliku ogromnog spljoštenog daska. galaktografija (grč. upotreba galvanske struje. svečana nošnja. Mlečni Put. češljeva. lithos kamen) mlečni kamen. npr. galantnost (fr. galaktoza (grč. skopem gledati) 1. galanterije (fr. galalit (grč. Arapa i dr. v. gala. pion mastan. prividna učenost. prekomerno gubl>enje mleka. Galaksije. galantna bolest venerična bolest. ljubazan. prijatan. „kratkom robom" (bižuterija. galaktit (grč. koja pomažu stvaranje mleka u organizmu. fig.) astr. lekovita ili hranljiva materija koja pomaže lučenje mleka. klavirskih dirki itd. galantan (fr. galaktocela (grč. dvorska. u paradnom odelu. metron) instrument za ispitivanje gustoće mleka. celuloidu slična veštačka materija izrañena od mlečnog kazeina i formaldehida..

galeot (šp. galvanometar.161 galvano (ital. grč. galvanomagnetizam (Galvani. instrument koji pokazuje postojanje struje. koji je prvi skupio i objavio propise o zgotovljavanju ove vrste lekova). istovremeno pokretanje jednog mišića ili živca galvanskom i Faradejevom. 2. parlamentu). dug hodnik. galijaš. da bi na taj način postali bolji i trajniji. urez) izrada reljefnih crteža i bakrore-za na metalno] ploči hemijskim sredstvima pomoću galvanizama (metoda prvi put primenjena 1856). bod) med. sprava za proizvoñenje trajne električne struje putem hemijske energije. lekovi spravljeni prostim apotekarskim postupcima od droga i hemikalija. grč. galeota (ital.) koji je dugo vremena važio kao najveći autoritet za sve medicinske škole. struje. up. grč. sečenje čireva i iz-raštaja pomoću galvanskom strujom usijane platinske žice. galea) vrsta srednjovekovne duge i uzane galije sa 25—50 veslačkih klupa na kojima je veslalo po 3—5 robova. galere. galvanostegija (Galvani. pozlaćivanje srebra.). instrumenat za odreñivanje pravca i jačine galvanske. galiota. galeota) mala galija sa 16—20 vesala. galeotto) veslač (ili: robijaš) na galiji. galvanoplastičkim putem. fig. metron) fiz. čahura svilene bube. stego pokrijem) galvansko prevlačenje metalnih predmeta drugim nekim metalom (npr. a ne hemijskim putem (naziv po starogrčkom lekaru Galenusu. galerija (nlat. koji su bili keltskog porekla. zatim se pospe grafitom i onda. galeotta. zbog svojih dugih zidova. naročito podesna za izlaganje umetničkih dela. galvanografija (Galvani. galvanotipija (Galvani. galenica) pl. kori-dor. voska i dr. sulfid olova sa 86% olova i do 1% srebra. šp. ital. galvanografizirati (Galvani. grč. elektromagnetizam. galenisti pl. lečenje pomoću galvanske struje i nauka o tome. therapeia lečenje) med. Galgenhumor) humor čoveka koga vode na vešala. izrada vernih otisaka u metalu od plastičnih predmeta (novca. spoj više galvan-skih elemenata. da bi se dobila jača struja ili viši napon. galenizam med. e. slušaoci. usiljena šala. poniklavanje gvožña itd. grč. gledaoci. medalja. parlamentu i dr. med. publika (u pozorištu. galeone vrsta velikog broda) trgovac koji radi sa Amerikom. galenski lekovi farm. magnetes)B. ital.). galera (fr. grč. slika) v. šp. grapho) izrañivati štamparske ploče i slike pomoću galvanske struje. galenski lekovi. galenit (grč. nlat. posrebravanje bakra. up. farm. gipsa. galvanoskop. robijaška laña. galvanoplastika. galleria) dugačka i uzana prostorija koja je. ime najstarijih stanovnika današnje Francuske (Galije). up. galeta (ital. grč. plassein obrazovati. Faraday) med. galvanoplastika (Galvani. galvanotropizam (Galvani. zbirka umetničkih dela. punctura bodenje. galizirati popravljati slabo vino doda-vanjem vode i šećera i na taj nači n . mornarski dvopek. galletta) l. električne. galera. galvanska struja (po L. galeonist(a) (ital. naročito slika. fig. galene olovna ruda) min najbogatije olovna ruda. galizirati galvanohromija (Galvani. galvanskim putem. galeria. ital. galvanometar (Galvani. galvanski elemenat fiz. grč. v. u rudnicima: prokop. Galvaniju. galvanoterapija (Galvani. galvanski elektricitet fiz. naročito takav kliše. galeote. plaketa i dr.). galgnhumor (nem. grč. veoma brza ratna laña srednje veličine. primena galvanizma u vezi sa akupunkturom. glyphis zarez. skopeo posmatram) fiz. grč. galvanometalurgija (Galvani. Galvaniju) istosmer-na električna struja. up. technike) prevlačenje predmeta metalom pomoću galvanske struje. pobakri galvanokaustika (Galvani. povijanje vodenih biljaka prema električnoj struji. sagorevanje) hir. metallur-gi'a) izrada i dobijanje metala pomoću galvanske struje. predmeta (od drveta. tropos obrt) bog. grč. uobličiti) postupak osnovan na elektrolitičkom taloženju metala: prevlačenje metalom. grč. pristalice starogrčkog lekara Klaudijusa Galenusa (131—200 n. koji ga je otkrio). pokriven balkon (u pozorištu. hroma boja) bojadisanje metala galvanskim putem. u utvrñenjima: pokriven hodnik. Gali (lat. kausis gorenje. galvaiska baterija fiz. načela i način lečenja čuvenog starogrčkog lekara Klaudijusa Gale-nusa. grč. istosmerna električna struja koja teče izmeñu dveju ploča (elektroda) različitih metala kad su u kontaktu preko nekog elektrolita (nazvan po L. galvanotehnika (Galvani. grč. galvanopunktura (Galvani. galvano-faradizacija (Galvani. typos lik. galenika (nlat. lat.). galvanoskop (Galvani. grč. indukcionom strujom. graphia) izrada štamparskih ploča na taj način što se crtež u obliku paste (testa) utisne na metalnu ploču. up. tj. galvanoglifija (Galvani. galvano) predmet od bakra koji je izrañen putem galvanoplastike. Voltin stub. Galli) pl.

igranje polke. ordonansoficir. vrenga. lestvica. gallicisme) osobenost francuskog jezika. nejasan i nerazuml>iv govor. Gallus. elektromagnet-ni treptaji kao Rendgenovi zraci. galomanija.. gamar (arap. fr. galski. galikanizam (fr. ital. galop. up. gamarografija (grč. galo-romansko (l&~. mama) preterana ljubav prema svemu što je francusko. igrati polku. naročito s obzirom na konstrukciju rečenica i dr. uspela da zadobije izvesnu nacionalnu samostalnost. Gallia. Galija (lat. galina (lat. robi-jaš. gamma) fiz. sifilis. galofobija (lat. Gallus. ali mnogo kraće talasne dužine. galea) veslač na galiji. nlat. Ne skreću pod uticajem mag-netnog polja. zbog istozvučnosti latinskih reči gallus (petao) i Gallus (Gal). Romanus) ono što je postalo spajanjem galskog i roman-skog (duha. služio osobito za putovanja u prekomorske zemlje. galeot. galopade trčanje skokom) jahanje u galopu. galopin) slušče za trčkaranje. galera. galski (lat. galiota (ital. francuska reč u nekom tuñem jeziku. mržnja na Francuze i sve što je francusko. ratni i trgovački brod na jedra u XVI i HUP veku. raditi nešto vrlo brzo.546 1. vrsta starinske morske lañe. grč.) vrsta crvenog istočnjačkog vina. up. galikomanija. gallicus morbus) galska (francuska) bolest. ital. galikus morbus (lat. galijun v. galop (fr. Galileju. po eksploziji dveju atom-skih bombi. elektromagnetski zraci koji potiču iz atomskog jezgra.785 1. fig. galionist(a) čovek ravnodušan prema religiji. galikanska crkva katolička crkva u Francuskoj ukoliko je. reči bez smisla. galopen (fr. lat. galons. galicisti (fr. gammarus) zool. galoscia. phobos) preteran strah od Francuske. philos prijatelj) prijatelj Francuza i Francuske. grč. galeota. . spoljni konj u „trojci". v. gallicistes) pl. galoppo) l. galilej (po G. galimatias) zbrka od reči. gornje cipele od gume za sneg i vodu. gallon. razvijati se vrlo brzo. Gallia. katalektični anaklastični tetrametar.) v. kammaros. galski petao petao kao simbol Francuske. mania) v. fiz. galli. Imaju ogromnu prodirnost. gallicanus) francuski (izraz koji upotrebl>ava još samo katolička crkva u Francuskoj). znak gal) jedinica ubrzanja u CGS-sistemu. galochia) kaljače. fr. mania pomama. galofob (lat. fr. nlat. arap. Gallus. galia. koji je apostola Pavla uzeo u zaštitu od Jevreja i za koga se mislilo da je bio potpuno ravnodušan i prema jevrejstvu i prema neznaboštvu). galikomanija (lat. logia) zool. nauka o ljuskarima (rakovima). galeot. galon (eng. grč. l gal=l cm/s2. težnja za nezavisnijim odnosima prema papstvu. grč. trk konja pri čemu se konj kreće napred u skokovima. ital. njihovo dejstvo pokazalo se najkobnijim na organizme u Hirošimi i Nagasakiju. kammaros rakušac obični. iambos) megr. gajtani. galijambus (lat. proučavanje (ili: opisivanje) ljuskara (rakova).Galija 162 gamarologija sadržinu vinske kiseline smanjiti na 5 do 7 procenata (pronalazak hemičara Lu-dviga Gala. galomanija (lat. galoni (fr. širiti. galopada (fr. nastaju u procesu radioaktivnosti ili pri nukle-arnim reakcijama. tj. galikanski (lat. muz. gajtani u boji na spoljašnjem šavu čakšira. galiot (ital. gallicus. jahanje u trku. s funkcijom antitela. vrlo su prodorni. med. gallicanisme) ideje i težnje francuske crkve za što većom samostalnošću. galoper) jahati u galopu (ili: trku). gamarologija (grč. nazvan po tome što su sveštenici boginje Kibele (gali) u takvim stihovima pevali svoje pesme prinoseći žrtve. galija (ital. Gallio. gamma) ime trećeg slova grčke azbuke (f =naše „g"). phobos strah) onaj koji se preterano plaši Francuza. U Engleskoj = 4. halijak) v. galoche. 2. galea.. Gallia) Francuska. galimatijas (lat. galiot. galošne (fr. trčati u skokovima. galop. u SAD=3. niz od osam tonova. grč. golijat (ital. galoman (lat. nlat.). dijal. gama-globulin belančevina krvnog seruma. Gallus. šp. pri-menjivanje tih osobenosti u nekom drugom jeziku. galoni) pl. Gallus. rojte. galionizam ravnodušnost prema religiji po rimskom prokonzulu Galiju. gallique) koji se tiče Galije ili Gala. skala. galion. galona) jedinica za merenje tečnosti i žita. jezika itd. tama (grč. gallina) kokoš. francuski. u odnosu prema papi. galeone) lom. galopira™ (fr. graphia. Gallus. ludilo) preteran obožavalac svega što je francusko. galofil (lat. grč. galera. ital. onaj koji mrzi na Francuze i na sve što je francusko. galionizam. onaj koji objavljuje kurs na berzi. galicizam (lat. gama-zraci (grč. grč. brza okretna igra (polka) u 2/4 takta. pristalice francuske književnosti u Španiji (za razliku od gongorista). galion (ital. galeotta) v. Gallus Mathiae. galijaš. voj. 1791—1863).

nomos) em. lat. ganglijski sistem zool. prelaziti u truljenje.-tur. fr. gažgrenescirati (nlat. fig. gargija (tur. ganglitis. čapkun. ital. gamos brak. garant. grgljanje. garantir) jamčiti za koga ili što. garant (fr. v. gamet (grč. pristajanje broda u mestu podešenom za ukrštanje. licitacija. gangrena (grč. pristojno. gambusia) zool. gargalismos) med. proces stvaranja polnih ćelija kod višećelijskih organizama. garancija (fr. sigurnost. telesna straža jednog vladaoca. prelaženje u trulež. garance) broćni ugalj. logia nauka) nauka o braku. garaža (fr. garguran (fr. dare il gambetto) otvaranje šahovske partije u kojem se žrtvuje pešak radi bržeg razvijanja figura i izvo-ñenja kakvog vešto smišljenog napada. gargarizirati (grč. voñe i sl. gambusino) pustolov koji traga za zlatom. štitonoša. gangraenosus) med. spolna ćelica. gnjiležan. sastoji se od velikog broja različitih instrumenata (drvenih zvona. ganiluk (arap. gavgrevizovanje v. štitonoše (vrsta riba). oleum ulje) hek. naročito su značajne kao sredstvo u borbi protiv malarije. incanto) trg. garantirati. rskavičav izraštaj. u Meksiku.) javanski narodni orkestar. razvijanje vučca. med. ispirati usta i gušu grgljanjem. garde) sp. ganoidi (nlat. vrsta teških istočnoindijskih i kineskih svilenih tkanina. garantirati (fr. zaraziti. gavgreiirati v. kamašne. gargarizam. dokolenice. garbo) pristojnost. svrab. gargouillade) cifrast. gang) razbojnička družina. kargi) koplje. i kojim se obavezuje da će ona sama dati obeštećenje za svog komitenta u visini iznosa na koji glasi . guardia) straža. genesis) biol. viola da gamba. grgotati. gamelan (mal. uništavajući larve. gambusija (nlat. grgotanje. preparat od gašenog kreča za konzervi-ranje jaja. gangster) član razbojničke i ucenjivačke družine u Americi. ital. gamin) slušče u kuhinji. gone rañanje) biol. a time i prenošenje malarije. gargarismos) med. nekog političkog prvaka. bronzanih ploča. sprečavaju razvitak komaraca. elitna trupa svih rodova vojske kao zasebna vojna jedinica. ulični mangup. gamogonija (grč. vučac. ispiranje guše i usta grgljanjem. gangster (eng. nervni čvor ili zadebl>anja kakva se nalaze na zadnjim korenima leñne moždane. koji sadrži čistu bojenu materiju. up. izazivati vučac na nekom delu tela. preparat izvañen iz korena broća. pismena obaveza koju banka daje svojim komitentima jamčeći.garantno pismo" ako on sam ne izvrši obavezu. gangrenozan (nlat. gargarizam med. živa rana. čamci. rasprava o braku. odane i pouzdane pristalice. encant. garantovati v. zapaljenje živ-čanih čvorova. garda (fr. ganglija (grč. zool.. gametogeneza (grč. gagglion) med. šp. gamen (fr.gamašne 163 garda gamašne (fr. uvi-jači. vagoni. mor. gangrenira ti. jer. guarento jemstvo) jemac.. rañanje putem spolnog oploñavanja. mačevanju i sl. gargouran) trg. nadraženost kože. imaju srebr-nast sjaj. gangraina. primati odgovornost za nekoga ili nešto. da bi se propustio drugi brod. up. banda. gargarizacija (grč. mrtva kost. gargarizacija. gargarismos) med.). . sudska prodaja zbog prezaduženosti. npr. garantija v. prema trećem licu. gangrenizovati se v. gamache) pl. gangrene. gurguran. gametes) biol. gangrenescencija (nlat. šegrt. svi živci u živča-nim tkivima trbušne duplje. koji trune. supr. gambit (ital. fig. jedem) med. obešenjak. grgljati. golicavost. ital. ganoin (grč. obilje. garantno pismo bank. truljenje mekanih delova tela. osiguranje. ganglionitis. ganos sjaj) tvar od koje krljušti ganoidnih riba. con garbo) muz. jaje ili spermatozoid kod životinja" jajna ćelica ili polenovo zrno kod. zigot. naročito odabrana. gargarizo) med. pokvariti. ganglionitis med. garage) mesto gde se sklanjaju automobili. vrsta veoma sitnih severnoameričkih ribica koje rañaju živ rod i brzo se razmnožavaju. koji boluje od vučca. garant. gargarizma (grč. bespri-zorni. garbino) jugozapadni vetar na Jadranu. biljaka. gambusino (šp. gard (eng. kon garbo (ital. gant (nem. gangraenescere) med. guard. koji je u truljenju. garde. gnjilež. ganglion mrtva kost) zool. gamos brak. vrsta izumiranja tkiva ili organa. voda za ispiranje guše i usta grgljanjem. bambusovih svirala i dr. gamonomija (grč. gargalizam (grč. Gant. gangrenescirati. stečaj. gamba (ital. izuvi-jan korak u plesu. skitnica. deran. gamba) v.. v. za izvršenje izvesnog posla. učtivost. ganilik) bogatstvo. gamologija (grč. garantie) jemstvo. proučavanje (ili: poznavanje) svadbenih običaja. ganglitis (grč. gangrenescencija. odbrambeni stav u boksu. gang (eng. garansin (fr. gargujada (fr. garbin (ital. jamac. garantol (fr. garbo (ital. fr. gamos brak. agamogonija. garancija. ganoidei) pl. gangraenescentia) med. gangrenescirati. graino gloñem. gangster.

(u pozorištu. prethodno onesvesti (u Engleskoj i Sev. neženja. gasometar (grč. mašina koja se kreće sagorevanjem izvesne mešavine gasa i vazduha. sva oruña koja su potrebna za jednu vrstu posla. momačka soba. i hem.). metron) fiz. garofal v. garde la ren (fr. karanfil. Americi). gas-automat (grč. mali jednosobni (retko dvosobni) stan. garofan. ulepša™ izgled jela time što se oko njega ukusno stave razni dodaci (peršun. biti muškobanja. eng. sve odelo i sve rublje jedne osobe. garderobiere) čuvarica garderobe. garoteri (fr. garočon (iš. gaskonada (fr. gasohemija (grč. ital. chaos. garderoba (fr. salata. 1499— 1561). razmetanje. garcio) mladić. čuvar obale. garnirati (fr. cortina. . svi delovi odela i ostalih stvari koji su potrebni jednom vojniku. gradini. chemeia) hemija o gasovima. dečko. garrotte. nužnik. garnizon (fr. vrsta dinamomašine koja se pokreće pomoću gasne mašine. garnir) dodatak povrća uz neko mesio jelo. izvestan broj istovrsnih predmeta koji spadaju zajedno (kućni i kuhinjski pribor. posada. garconner) ponašati se kao muško. gasmotor (grč. biti u gar-nizonu. guarnire) snab-deti. garderoba. kalfa. chaos. muškobanja. chaos. garder čuvati) vojnik koji služi u gardi. garnijerit min. nakit. gasificatio) fiz. pomoćnik. smrtna kazna davljenjem. nem. automatos) naprava za automatsku prodaju svetlećeg gasa. nema ni samostalnog oblika niti stalne zapremine. coaks) koks koji se dobiva pri spravljanju svetlećeg gasa. garrotte. vrsta štampar-skih slova srednje veličine (od 10 tačaka) iz kojih se obično slažu knjige (naziv po francuskom pečatorescu Claude Gara-mond. garrochon) malo koplje kojim su naoružani borci s biko-vima. garretto) zavrtanj za davljenje. silikat nikla i magnezijuma (po francuskom geologu Garni jeu). garsonirati (fr. nlat. čuvanje i ispuštanje gasova. upli-njenje. gardez la reine) u šahu: šeh kraljici! gardeiija vot. garrocha. gard-kot (fr. koja se gaji zbog mirisnog cveta. pretvaranje u vazdušasto (ili: gasovito) telo. garder čuvati. ho-landski hemičar i fizičar J. vitlo sa užetom za utovarivanje i istovarivanje brodskog tovara. garotirati (fr. ukrasiti. pratilac. garmon (fr. gasifikacija (nlat. gardn-parti (eng. sprava za primanje. v. garnet (eng. bećar. garnir. gas fiz. obrazovanje (ili: stvaranje) vazduha (gasa).gardedam a 164 gasohemija gardedama (fr. fr. plin. zahod. opljačkati žrtvu koja se. kelner. naročito mesa. družbenica nekoj ženskoj osobi prilikom izlazaka. chaos. garrotter) udaviti pomoću garote. gornje kapute i dr. gasara. garcx>n. gas-dinamo (grč. garderobarka (fr. gardist(a) (fr. odeljenje gde posetioci ostavljaju šešire. teh. garnir (fr.). biti odan pederastiji. courtine. dečak. garmond til. + 1644. gas-koks (grč. začiniti. razvijanje vazduha. garrotters) pl. garrotteurs. garnet) mor. vojska koja boravi u jednoj varoši. garderobar v. tropska azijska biljka Garde-nia florida iz fam. lat. raznim povrćem i sl. chaos.. dugmeta i dr. dame) pra-tilja.). motor) teh. sprema. sprava za merenje količine gasa koji struji. zbog stanja svojih molekula. garnizonirati (fr. momak. generator) naprava za proizvoñenje gorećeg gasa od kamenog uglja i drugih gorivih materija. svi kostimi pozorišta. garofan (ital. up. telo koje teži da se neograničeno širi (reč prvi upotrebio 1610. garden-party) sastanak društva u bašti. ital. B. garnirati. ital. garderobe) soba ili orman gde se čuva odelo ili rublje. gardina (nlat. uplinjavanje. telesni stražar. gasconnade) hvalisavost. garnirung (nem. sprava kojom se nekada izvršavala smrtna kazna u Španiji i njenim nekadašnjim kolonija-ma. koji svoj pljačkaški posao počinju time što svoje žrtve prethodno davljenjem onesveste. garota (šp. konobar. dynamis sila) fiz. koncertnoj dvorani itd. varoš u kojoj boravi vojska. nameštaj. garniture) oprema. prema grčkoj reči chaos nered). garmon. telo koje. garnison) voj. u pozorištu: soba gde se glumci oblače. naročito gasa za osvetljenje. garsonjera (fr. garter-orden (eng. upotrebljava se za gorivo. pomoću zamke bačene na vrat. Rubiaceae. chaos. Helmont. pirinač i dr. garson (fr. Gardine) prozorska (ili krevetska) zavesa. momački stan. pribor. razmetljivost. garofano) bog. obično bez kuhinje. nlat. vazduša-sto telo. svečanost koja se proslavlja u bašti. ukras. garde-cote) obalski brod. naročito u Londonu. garnison) voj. garnitura (fr. eng. garconniere) devojka koja se ponaša kao muškarac.. dodatak. vrsta opasnih uličnih razbojnika. chaos. fr. garmond) tip. krompir. Garnierung) ukrašavanje jela. garter) čuveni engleski orden „podvezice". ruda nikla. gas-generator (grč.

grč želuca. logi'a) veština govorenja iz želuca. rheo tečem. gastricizam (grč.(grč. spa-lost (ili: spuštenost) želuca. praćen povraćanjem (kod sušenja kičmenjače). latreno obožavam) onaj koji služi želucu tj. plicatio) med. nlat. gastrektazija (grč. koji se zove „stopalo". sladokustvo. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. gasteropoda pl. gastrilog (grč. tj. gastrimargija (grč. shvatanje da se život sastoji u jeću i piću. gastrostomija (grč. ektasis proširenje) med. nomos zakon) sladokusac. up. pretrpavanje želuca hranom. enteron crevo) med. gaster. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. gastrozofija. latreia) služenje želucu. gaster) med. stenos uzan) med. spad želuca. govor) lekar specijalist za bolesti creva i utrobe uopšte. v. gastrizam (grč. odyne bol) bol u želucu. zapaljenje želudačnih žlezda. sophfa mudrost) veština pametnog i razboritog jedenja dobrih jela. gastroplikacija. zapaljenje želuca. gasteralgija.gasteralgija 165 gastrostomija gasteralgija med. diaphaneia providnost) med. proširenje želuca. gaster. gastroenterolog (grč. gastrospazmus (grč. gastroman. gurman. logos) onaj koji može da govori iz želuca. zool. gastrolit (grč. gastrične bolesti one koje škode i smetaju varenju. gaster. gastroragija (grč. gaster. takoñe: gurman-luk. gaster. puževi. piis noga) pl. gastralgiJa. gastrozofija (grč. gastrodinija (grč.) med. gaster. ptosis pad) med. gastrologija (grč. gaster) med. želudac. gastroplikacija (grč. rñavo varenje. algos bol) med.) koji se tiče želuca i jetre. gaster želudac. stoma usta) med. gaster. grč u želucu. gaster. gastrostenoza (grč. odnosno pomoću mesnatog organa na trbuhu. manteia prorica-nje) proricanje po želucu (način proricanja kod starih Grka po figurama trbu-šastih. gaster. gastričan (grč. logi'a) sve ono što se odnosi na kuvanje. gastrodijafanija (grč. gastromantija (grč. mania) preterano uživanje u jelu i piću. otvaranje rupice na želucu. koji pripada trbušnoj duplji. utroba. gastrobrozis (grč. gastrenteritis (grč. epar jetra) med. gastropatija (grč. lat. v. enteron crevo. gaster. ne pokrećući usta. gastrenteritis. koji se tiče varenja. operacija koja se sastoji u šivenju želuca radi smanjivanja njegove zapremine. gaster. bol u želucu. gastroadenitis (grč. gastronom (grč. opšti naziv za sva oboljenja želuca. gaster. gaster. spasmos grč) med. gaster. lithos. gaster. prekomerno lučenje želudačnih sokova. gastrolater (grč. gaster. gastromanija. gastrosofija v. gastrepatitis (grč. gastrenteričan (grč. v. koji živi da jede i pije. pokvarenost želuca. gaster. opšti naziv za sve bolesti želuca. gastrorea (grč. gaster. gasteropoda. zool. gastroptoza (grč. gastronomija v. gastralan (grč. prosvetljavanje želuca radi utvrćivanja želudačnih i trbušnih oboljenja i poremećaja. gaster. koji može. veštak u spremanju finih jela. rñava probava. malakia mekoća) med. krvarenje iz želuca. gaster. gastroza (grč. gaster) predmetak u složenica-ma sa značenjem. raphe šav) med. krisis) med. gaster. gastropoda. gaster) med. želudačna groznica. gastrikos) stomačni. želudačni. apah gospodar) med. v. gaster. gastrorafija. gastralis) anat. gaster. gaster. gasteranaks med. probava hrane u želucu. gaster. gastrepatičan (grč. razmekšavanje želudačnog zida. curim) med. entera creva) koji se tiče želuca i creva. naročito želuca. . logia) sve ono što se odnosi na kuvanje. gaster. gaster. grč u želucu. gastrorafija (grč. brosis razjedanje) med. gastroskop (grč. regnymi prsnem. gastro. logos reč. aden žlezda) med. ispitivanje želuca i utrobe pomoću gastroskopa. gastromanija (grč. vodom napunjenih i svećama opkoljenih čaša). životinje koje se kreću na trbuhu. prekomerna ješnost. gastrilogija (grč. zapaljenje želuca i creva. skopeo gledam) med. gastrična groznica grozničavi katar stomaka. gastrokriza (grč. gastritis (grč. suženost želuca. gastroskopija med. gaster. gastranaks. gastranaks (grč. gastromalacija (grč. v. gaster. nervozno oboljenje želuca. progrizenost) želuca. povraćanje sluzi iz obolelog želuca. gastrolater. zapaljenje želuca i jetre. pathos bolest) med. tj. aparat za pregledanje želuca time što se njegova unutrašnjost osvetli. probavna delatnost želuca. razjedenost (ili: probušenost. napad bolova u želucu. gastropoda (grč. gaster. stomačni. puknem) med. sladokustvo. gastroman v. gaster. varanje. gaster trbuh. bolesno stanje želuca. gastralgija (grč. trbušni. da govori tako da izgleda kao da mu glas dolazi iz daljine. gastrimargia) proždrlji-vost. gaster. gaster. gastrolatrija (grč. želudačni. gastrologija. onaj koji voli dobra jela. gastroenteritis med. takoñe: gurmanluk.

obožavaoci vatre uopšte. upropastiti nešto rñavim radom. župski starešina bivše Hitlerove nacionalsocijalističke stranke u Nemačkoj. široka ženska gornja haljina koja čini da se ne primećuje trudnoća. gaus fiz. ptičje ñubrivo. pre topljenja. Gea (grč. kosmološko božanstvo starih Grka. oblast. nastojatelj u franjevač-kim i kapucinskim manastirima. gabr) pl. majstor-kva-riš. živi još i sad u divljem stanju. oleum ulje) farm. gaffe) l. mrka pasta koja se spravlja od semena južnoameričke biljke Paullinia sorbilis i služi kao lek protiv glavobolje. nesmotrenost. u navrtnju). gvineja (eng. Gvelfi (ital. magi. Gater) gvozdene šipke u rešetki prozora. kila) želuca. treći stepen u razvitku životinjskog jajeta. šala u slici. a razreñena u vodi kao piće za okrepljenje. gaster. gaster. prevara. pristalice staropersijske religije Zara-tustrine. paradrksalnim. služi kao protivotrov od zmijskog ujeda. geez izumrli stari etiopski (semitohamit-ski) jezik. sveštenici obožavao-ci vatre. vozi u Evropu i Sev. seljaci jahači u lampama. crnomrki glavni sastojak zemlje oranice. gvaranin (šp. onaj koji kvari cenu robi dajući je jevtinije. biljka u Novoj Granadi. nazvan po zlatom bogatoj Gvineji (Afrika). koja balvan jednovremeno raseca u više dasaka. guazzo. Gibelini. gaučo (iš. gasiti kreč. sman-drljati. greška. gavarapo (šp. guardiano. guayaco. po matematičaru i astronomu K. uživanje. rñav zanatlija. upravnik) pokrajinski voña. geg (eng. u strugarama: mašin-ska višestruka okvirna testera sa više sečiva (do 10). 2. žutosmeña i zemljasta masa. Guaiacum officina-le. gaucho) pl. gastrocela (grč. zbog čega se. Gueffi) v. slično kafi i čaju. . vrsta groznice koja vlada u Gvineji i koja je slična tzv. prodor (ili: prosutost. ge) mit. gvaš (ital. gastrula (lat. laž. catus mačka. . gastrula) visa. smola toga drveta. poz. slika rañena vodenim bojama koje su pomešane sa gumom i sa nešto meda. gvarani novčana jedinica Paragvaja (1 gvarani = 100 santimosa). gaširati (fr. rñav radnik.gastrotrmija 166 gastrotomija (grč. gaudijum (lat. gvako (šp. visoko do 15 t. guayaco. stražar. krivoverci. gvajakol (šp. najvažniji sastojak kreozota. gvaraia (šp. med. gaudeamus (lat.) rat protiv nevernika. philos prijatelj. gatmetje (fr. a često i fantastičnim obrtom dogañaja koji nas nezadrživo nagone na smeh. gein (grč. „Zemlja". drljati. kao trgovački artikl. lat. gvardijan (ital. smicalica. guardianus) čuvar. lek protiv tuberkuloze pluća. . naročito argentinski koji se bave stočarstvom i žive nestalnim pa-stirskim životom. giter. glupost. gatre (nem. sačuvao se do danas u crkvenoj liturgiji. temno sečem) med.) lju-bitelj želuca = gastrolater. veselimo se! (početak i naslov poznate stare studentske pesme „Gaudeamus igi-tur . gatirati (nem. raka i dr. od 1840. neobičnim. ošljar. guinea) raniji engleski zlatnik u vrednosti od 21 šilinga. dati u bescenje. veselje. uvojak. izmešati tako da se dobije povoljnija prosečna sadržina i lakše izvrši topljenje. gate-metier) trg. s neočekivanim. gag) l. podvala. vrsta lame-kami-le u Južnoj Americi. „sveti rat" muhamedanaca. pivo Južnoamerikanaca. gattieren) razne vrste ruda. Gausu (1777—1855) nazvana jedinica jačine magnetnog polja. upotrebljava se kao odlično sredstvo za ñubrenje. gaf (fr. gvozdena motka sa kukom za privlačenje čamca obali."). gvint (nem. gvano (šp. drugi stepen u razvitku blastoderma. sanctum) bot. larslukod muhamedanaca: nevernici. materija koja se dobiva od smole gvajaka. gatofobija (lat. gacher) praviti malter. Ameriku sa malih ostrva Južnog mora. naročito su poznati kao odlični jahači. alkaloid koji se nalazi u gvarani. fr. drvo koje raste u tropskim krajevima Južne Amerike i Indije. huano. gvardinfante (ital. gaulajter (nem. kele) med. fig. gaudium) radost. vrsta pamučne indijske tkanine. guardinfante) „čuvar deteta". žutoj groznici. gauči. gvanako (šp. guarana) farm. obično u službi velikih odgajivača stoke (potomci su Španaca i gotovo svi mestici). Gau župa. goauche) slik. guarapo) prevreo sok šećerne trske. guano) izmet od morskih ptica. operativne otvaranje želuca radi odstranjivanja raznih stranih tela (čira. sadrži smolastu materiju od koji se dobiva gvajakol i gvajacen (kora mu se ranije upotrebljavale kao lek protiv reumatizma i sifilisa). gedal (tur. Fr. gaster. Leiter voña. gebri (pere. fig. gvajak (šp. ge zemlja) agr. tuzno. 2. zato što su prvi zlatnici kovani od zlata donese-nog iz nje. kafeni. loza (na zavrtnju. Gewinde) meh. zastupnik biskupov za vreme vakancije (u Engleskoj). grč. nlat. Gatter) teh. guarana) h«i. guanaco) zool. rñavo slikati. gatten. guaco) bot.) gastrofil (grč. gater (nem. phobos strah) bolestan strah od mačaka. prodati (ili: prodavati) ispod cene. gaudeamus) budimo veseli. up. nlat.

dobiva nasleñem. gsnealoški (grč. u svim vojskama ima više stepena i rodova. game) sp. lep dragulj (bela zvezda) u skandinavskoj kruni. generalizirati (nlat. geminare udvostručiti) lingv. . manteia proricanje) proricanje sudbine deteta iz naročitih okolnosti pod kojima je roñeno. generalisare. geier. generalni vikar (lat. gejzir (isl. gelender (nem. genesis) roñenje. genea pokolenje. vrhovni. uopštiti. genealog. u nemačkom: kommen. mostu i sl. poreklo. gemeli (lat. logos) rodoslovac. gangster. gemacija (nlat. gem (eng. geysir) geol. na Islandu. fig. gušteri koji proizvode zvuk (. gejša (jap. komanduje svima vojnim snagama jedne oblasti ili pokrajine (Nemačka). generalia) pl. udvostručavati. uopštenost. pelikan. rodoslovlje. poreklu i razvitku porodica. stezanje. gemišt (nem. gelazmus (grč. fr. dvojnost. od gemma pupoljak) zool. vrsta tkanine od kamilje dlake. Gelander) ograda na stepenicama. generalitet (lat. generali ja (lat. gouverneur) u bivšoj Rusiji: visok dostojanstvenik kome je bilo povereno da samostalno upravlja u više gubernije. gemelli) pl. okolnosti i pitanja opšte prirode (za razliku od specijalnih okolnosti i pitanja). tema (lat. grč. urezujem) veština brušenja dragog kamenja. nego kojom se jedno lice ovlašćuje da zastupa prava drugog lica u svima datim slučajevima. geneelogie) rodoslov. gelsonimo) kicoš. rodo-slovni. generalis) najviši vojnički čin ispod maršala. ledi.geistika 167 generalni guverner geistika (grč. gevezimantija (grč. hrišćani koji neće da budu pripadnici nijedne od postojećih hrišćanskih veroispovesti. poreklo. fićfi-rić. teška 40-45 kg. Americi i Novom Zelandu. prime-niti (ili: primenjivati). nevidljiva klica u ćelijama organizama koja se. uopštenje. živi u Alpima.. gtypho režem. zbir poena u igri tenisa. gšhtijanje. vojni okrug koji spada pod jednu generalnu komandu. prav. isterivanje pupoljke. genus. klica koja pomaže razmnožavanje. pupljenje. gelao smejem se) smeh. velika kao koza. generalis. geischa) vrsta igračice i pevačica u japanskim čajdžinicama. gelatio) mržnjenje. generalisti (lat. genea. general koji za vreme rata.at. udvojenost. generalisatio) uopšta-vanje. deo odigrane igre u tenisu. geminirati (lat. nem. svi generali jedne vojske. gemma. po dva. praistorija. generalizacija (nlat.šat. voj. postanak. geminacija (lat. gelsonimo (ital. guinguet) trg. promatranje (ili: proučavanje) smeha. nasledne supsten-ce. nesit. gelao smejem se. vrhovni zapovednik. generalizirati. geminare) udvojiti. gang) razbojničke družina. generalissimus) voj. zbliženost. generalis) opšti. opisivanje čvrstih masa sa Zemljine površine. generalne proba (lat.gek. doba pupljenja. rod. up. rodni. generalis) pl. Gemine) skupocen dragi kamen sa urezanim figurama. probare) poz. postanak. Knjiga postanja. po Darvinu. smržnja-vanje. pl. generalni (lat. zbližavanje. više zapovedništvo. divokoza. generalatus) generalski čin. gemischt) ono pggo je pomešano. gemogliptika (lat. francuskom: immence. naročito grčevit smeh. generalis. hemijsku grañu gena čine veći ili manji delovi makromolekula dezoksiribonukleinske kiseline.. gemmula pupoljčić. postojanje udvoje. smejanje. generaliser) uopštavati. generalisati v.. udvaja-ti. generalne punomoć prav. gemza (nem. glavna proba. vicarius) opunomoćeni zastupnik biskupa u njegovoj administrativnoj vlasti. stvaranje. glavnokomandujući vojske. glavni. gem (mañ. gelacija (lat. Septuaginta: prva knjiga Mojsijeva. genesis roñenje. generalni guverner (lat. geminatio) udvajanje. ñeneralat. zametao telašce u slatkovodnih spužvi. dem. gek"). geneza (grč. u Sev. smesa. geloskopija (grč. vrsta antilope. genealogist(a) v. geng (eng. poznavalac (ili: proučava-lac) rodoslovlja. generalat (nlat. vreo izvor koji izbacuje mlaz vode na mahove u veliku visinu. naročito: razne vrste prerañevina od mesa u narezu. gem) zool. genge (fr. nauka o postanku. gen (gr. genos rod) strukturalne i funkcio-nalne jedinice nasleñe. uopšte na sve slučajeve bez izuzetka. generalis. a kod nekih mikroorganizama (virusa) i ribonukleinske kiseline. naročito omiljen ukras u staro vreme. v. punomoć koja se ne izdaje samo za jedan pravni posao ili više pravnih poslova. genealog (grč. ñeneral. genera) pl. generalisati. blizanci. udvostručiti. generalis) opštost. udvostručavanje. mischen. logos) koji se odnosi na rodoslovlje. gemma. gemula (lat. fr. koji se tiče roda (za razliku od specijalnog). gekoni zool. voj. gemmatio) bog. geminata (lat. po tome: ke°rekterna uloga na italijanskoj pozornici. npr. Gemse) zool. general . udvojeni suglasnik. javnost. generalisim (nlat. ge) nauka o zeml>i i poznavanju zemlje. opšti podaci. skopeo gledam) psih. gevealogija (grč.

tačka. nauka o nasleñu. (anorganskih) tvari. sa (za razliku od deskriptivne metode. postanak živih bića iz mrtvih darovit. prouči i shvati jednu stvar u njenom postanku odabrani oficiri iz svih redova vojske. genialitas) v. nem. genikuliran (lat. genetičar (grč. u grčkoj i generacio spontanea (lat. generacio ekvivoka. genetička metoda fil. genius duh) duhovna osobina i sulstancije nema nikakvih elemenata koji se odlika jednog genija. proizvoñenje elektriciteta indukcijom. šefovi stvarni ili zamišljeni predmet postaje. up. pokolenje. osobenost nekog mesta koju mu daje generičan (lat. fr. rañanje) stručnjak za genetiku. proizvodan. fr. fr. generalis. generički. onakvu dodeljeni. oslanja na činjenicu da u sastavu organske genijalnost (lat. linija ili površina koja svojim (zamišljenim) genetliolog (grč. mesta. genie) čovek uroñene razvoju uopšte) snage duha. rodilac. nekom mestu i daje mu svoje obeležje. prastvaranje. mat. biohemije. logos) veštak u proricanju dana i časa generacija (lat. komandantima. genus rod. logia) proricanje dana i časa roñenja.genetičan (grč. genialis) koji je po svojim generacio ekvivoka (lat. rezultate molekularne ge-netike. koja dolazi do izražaja kao originalna moć shvatanja (intuicije). pramajka. opšti duh koji vlada u pripada rodu ili se odnosi na rod. stvaralac. velik duhom. generique) koji njegov duh zaštitnik. roñenja. predsednik svih državnih pravobranilaca jedne države. su godina. genitiv. genijus (lat. genijus patrije (lat. generatio) teološka teorija kombinovanja (fantaziJe) i prikazivanja. direktno utiče na proizvoñenje gasova elektriciteta. tvorački. kretanjem proizvodi liniju. pesma za uspavljivanje dece. generatriks (lat. koristeći generator (lat. uspavanka. genius loci) duh zaštitnik nekog obrazovanje (ili: stvaranje) rodnih pojmova. izražavanje poštovanja klečanjem.generalni prokurator 168 genikuliran generalni prokurator (lat. gignomai rañam se. svi ljudi koji žive u isto vreme i istih genetliologija (grč. genijalnost. moelektrični generator mašina za bioinžinjering. kancelarija u ministarstvima i prefekturama. dinaformiranje i prenošenje naslednih osobina. oblast primenjene biologije koja. stvaralica. jak. v. kolenast. glavni pravobranilac kod nekog tiče nasleña i nauke o nasleñu. generificatio) log. generositas) plemenitost. v. dečju i rañanju. koji se Francuskoj. osobenost javnog mišljenja nekog generozitet (lat. glavni time što izlaže put i način na koji jedan sekretar partije u Francuskoj. gsneracionizam (lat. rodni. ona koja odreñuje pojam i poljoprivrednim preduzeći-ma. podatljivost. genethlios roñendan) pesmB o roñendanu. materija (učenje koje se genijalitet (nlat. stvaranjem. genethlios dan roñenja. genije. generativan (nlat.genijus seku li (lat. obeležje. otadžbine. oznaka. Štab) voj. generalni sekretar (lat. karakter. secreta-rius) titula stalnih poslovoña u velikim trgovačkim genetička definicija log. gsnerifikacija (nlat. sprava za biofizike i citologi-je. darežljivost. engineering) rodilački. koji se odnosi na postanak (genezu). stvaralački izvanredno samozačeće. božanstva (anñeli). postajanje. po kojoj dete dobiva „dušu" od svojih roditelja u vreme začetka. ili veka. koleno. velika stvaralačka snaga ne bi mogli naći i u sastavu anorganske — duha. višim kakva je sad). generique) v. koji su opisuje stvar kao gotov proi-zvod. blagorodnost. genius. veliko. genikulacija (lat. stvaranju. metoda koja ide za tim da generalštab (lat. bios. eng. genetikos od genesis postanak. duhovna osobenost. . stvoriteljka. generalis. generatio sponta-pea) rimskoj mitologiji geniji su niža krilata biol. jedinstvo materije — kao i na učenje o genije (lat. rodim se) kolena. proizvoñenje. rañanje bez semena. izdčšan. genius patriae) dobri duh generičan. izvanredna darovitost. genijalan (lat. fkz. izdašnost. darežljiv. generozan (lat. doba. površinu ili telo. genius saeculi) duh vremena dušan. geniculatio) klečanje. generatio) rañanje. genetički inžinjering (grč. jedan čovečji vek (obično period od ZO godina). genijalitet. ñanjem. genetiv (lat. procu. čvornovat. generosus) plemenit. velikodušnost. tj. genetlijakon (grč. generator) rañan. proizvoñač. koja potpunom stručnom spremom. generički (lat. generalis. genetivus) gram. koji se tiče istorije rator) vrhovni državni pravobranilac u postanka i razvitka biljaka i životinja. genius) genije. višeg suda. generatrix) roditel>ica. genethlios dan roñenja. genus. generatio aequivo-sa) uroñenim duhovnim osobinama izvanredno biol. generativus) koji služi genetička psihologija psihologija razvića. geniculatus) savijen u obliku genetika (grč. genijus loci (lat. zajedničko ime za životinjsku. genetikos) fil. kao pomoćnici i savetnici. naraštaj. koji je u vezi sa rasocijalnu psihologiju.

čitanje sudbine po konstelaciji zvezda u času roñenja. graphia) opisivanje duhova. ge. genualni (lat. geoizoterme (grč. lat. zemljomerstvo. ge. genualis) koji se tiče kolena. narod. geografske dužina (longituda) nekog mesta je luk uporednika (paralela) toga mesta od početnog podnevka (meridijana) u pravcu istoka (potočna) ili u pravcu zapada (zapadna dužina). ge zemlja. gram. geobotanika (grč. geograf (grč. porodica. geodet (grč. botanike) biljna geografija. operacija koja se sastoji u krpljenju. kolenski. dinamička geologija. proizvoñenje. genitivus) gram. genuinitas) istinitost. politička geografija prikazuje društvene i državne odnose na Zemlji. stvarnost. geometrijsko telo gotovo istovetno sa Zemljinim sferoidom. uobličujem) med. skup svih naslednih osobina koje jedan organizam sadrži i koje pod odreñenim uslovima dovode do razvića jedne odreñene indivi-due (organizma). oplodio seme. kartografsko pri-kazivanje površine Zemlje. genos. zemljomer. gentiana) hem. geo. geognostika. obrazovanju i razvitku zemlje.geniografija 169 geoizoterme geniografija (lat. genuinitet (lat. uobličujem) med. neponovljivi i specifični genotip. plasso obrazujem. daiein deliti. geneion brada. geoblasti (grč. naročito o sastavu i grañi čvrste Zemljine kore. genius. narod.(grč. geografija (grč. nativitet. poniznost. rod. fizikalna ili fizičke geografija opisuje prirodne oblike i pojave na Zemljinoj površini. geoid (grč. geobiologija (grč. thermos topao) linije ili površine koje . genufleksija (nlat. geogonist(a) (grč. genotip (grč.) čovek sa potpunom geodetskom spremom i kvalifikacijama. genitalia. veličini. mnogoboštvo. Svaka individua ima jedan jedini. genius. vernost. matematička geografija ili astronomska geografija proučava Zemlju kao nebesko telo i način njenog predstavljanje na kartama. ge. ge. gignomai postajem) postanak Zemlje. i'sos isti. spolni organi. dynamis sila) geol. geogenija. up. genijalnim ljudima i o biolo-škim i sociološkim elementima koji uslovljavaju njihovu pojavu. plasso obrazujem. rañanje. oblik) istinski oblik Zemlje. gnosia) nauka o sklopu i grañi Zemlje kao vasionskog tela koje se sastoji iz anorganskih masa. geogonija (grč. geodezija (grč. grč. cecidi ubio sam) uništavanje naroda ili plemena. nlat. biljke čiji prvi klicini listići (kotiledoni) pri klijanju ostaju pod zemljom. koleno. ge. lincura. ge. gens) rod. logi'a) nauka o velikim. drugi padež koji obično znači pripadanje nečemu. eidos vid. ukupan potencijal naslednih osobina (genetskih informacija) koji se prenosi na potomstvo. same po sebi i s obzirom na čoveka. graphos) poznavalac (ili: proučavalac) geografije. ge. nauka o položaju. genitalije (lat. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana. zemaljski. blassios klica. vrsta. ili u pravcu juga (južna širina). podeliti) grana primenjene matematike koja odreñuje oblike i površine velikih delova Zemljine površine i oblik Zemlje kao celine. stvaranje. genuinus. tj. rod. caedere ubijati. gentilizam (lat. genitalan (lat. kretanju. geognozija (grč. genitura) roñenje. genitalis) koji se tiče spol-nih organa. logia) nauka o životu Zemlje. gignomai) v. spolni. genus (lat. ge. stvaranja i menjanja Zemljine kore. gencijanin (lat. genus) rod. graphia) zemljopis. geognozija. geodinamika (grč. operacija koja se sastoji u popravci oštećenog oblika obraza i usta. izdanak) pl. bi'os život. geografski (grč. gena obraz. gens (lat. typos) biol. genom (grč. nauka koja proučava pojave koje se danas dešavaju na Zemlji. genioplastija (grč. pr. pleme. tačnost. genos pleme. ge) predmetak u složenicama sa značenjem: zemlja.) naučnik koji proučava postanak Zemlje. nauka o postanku. genuflexio) klečanje. učenje o duhovima božan-stvima. geognost (grč. genos vrsta) lingv. geographikos) zemljopisni. genocid (grč. bot. koji spada u geografiju. organi koji služe rasploñavanju. genitura (lat. vrsta speci-fične artikulacije pojedinog glasa. grč. geografske širina (latituda) nekog mesta je podnevački (meridijanski) luk toga mesta od polutara (ekvatora) u pravcu severa (severna). genitet (grč. genu koleno. geniologija (lat. biol. deo nečega ili poticanje od nečega. poklon pred kim. ponizno odavanje poštovanja. gnostes) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe čvrste Zemljine kore. geogonija. gignere rañati) pl. klanjanje. popravljanju ozle-da na bradi putem autoplastije. geognostika v. nepatvorenost. ge. ali mu je površina u svakoj tački upravna na pravac teže. ge. biološka geografija proučava rasprostranjenost i značaj biljnog i životinjskog sveta na Zemlji. jednak. ge. genos) biol. obliku i životu Zemlje i njene površine. ge. sile koje te pojave izazivaju i posledice rada tih sila u pogledu održavanje. genitiv (lat. geogenija (grč. genoplastika (lat. gentis) neznaboštvo. geognostički. gens.

geokarpija

170

geofizika

spajaju mesta jednake temperature zemljišta ili unutrašnjosti Zemlje. geokarpija (grč. ge, karpos plod) vot. osobina nekih biljaka da svoje oprašene cvetove zari ju u zemlju i tako ih zaseju. geolit (grč. ge, lithos kamen) veštačka smola; upotrebljava se, kao zamena rožine, za izradu dugmeta. geolog (grč. ge, logos) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe Zemlje, onaj koji se bavi geologijom. geologija (grč. ge, logia) nauka o postanku, sastavu i grañi naše Zemlje, kao tela koje je sastavljeno iz anorganskih masa; sastavni delovi geologije su geognozija i geogonija. geomagnetizam (grč. ge zemlja, Magnes, lithos) magnetizam Zemlje, zemaljski magnetizam. geomagnetika (grč. ge zemlja, Magnes) nauka koja proučava magnetska polja Zemlje. geomant (grč. ge, mantis prorok, vrač) tobožnji poznavalac geomantije, naročito kod Arabljana. geomantija (grč. ge, manteia proricanje) proricanje po tačkama, nasumce napravljenim u zemlji, i po njihovom broju, položaju i slikama koje slučajno predstavljaju, ili po slici koju dobijemo kada na neku ploču ili sto bacimo nasumce šaku zemlje. geometar (grč. ge zemlja, metron mera) poznavalac geometrije; onaj koji se u praksi bavi merenjem zemlje, zemljomer. geometrija (grč. geometria zemljomerstvo) deo matematike koji se bavi proučavanjem osobina i meñusobnih odnosa prostornih oblika tj. geometrijskih tela, površina, linija i tačaka. geometrijski (grč. geometrikćs) koji se tiče geometrije, koji spada u geometriju; v. progresija; geometrijska sredina kvadrat-ni koren iz proizvoda dva broja (UBs); up. aritmetička sredina. geometričar (grč. ge zemlja, metron mera) onaj koji se bavi geometrijski; up. geometar. geomehanika (grč. ge, mechanike) mehanika čvrstih tela. geomicin antibiotik proizveden od mikroorganizma Streptomyces xanthophaeus; deluje protiv gram-negativnih bakterija. geomontografija (grč. ge, graphia, lat. morvs, montis breg) veština izrañivanja reljef-nih karata u više boja od presovane hartijske mase. geomorfologija (grč. ge, morphe oblik, logia) nauka koja proučava kako se stvarao i preinačivao reljef Zemlje energijom unutrašnjih, terestričnih i solarnih sila i njihovim kombinovanim dejstvom. geonom (t rč. ge, nomos zakon) poznavalac (ili: proučavalac) vrsta, obrañivanje i iskorišćavani zemlje. geonomija (grč. ge, nomfa) nauka o vrstama zemlje i o načinu obrañivanja i iskorišćavanja zemlje.

geoplastika (grč. ge, plastike) reljefno prikazivanje Zemljine površine. geopolitika (grč. ge, politike) razmatranje političkih pitanja sa geografskog gledišta, tj. imajući u vidu celu Zemlju; nauka o uticaju spoljne prirode na društveni i politički život. geoponija (grč. geoponos trud) obrañivanje zemlje, zemljoradnja. georama (grč. ge, horama pogled, prizor) gorostasni geoplastični reljefni globus, potpuno slikovit prikaz Zemljine lopte. georgika (grč. georgeo obrañujem zemlju, lat. georgica) pl. idilične pesme, naročito pesme o zemljoradnji (Vergilove). georgina bog. lep i krupan cvet, sličan ruži, donet pre sto godina iz Meksika (nazvan po botaničaru Georgiju). georgofil (grč. georgos zemljoradnik, philos prijatelj) prijatelj zemljoradnje, ljubitelj poljoprivrede. geoskop (grč. ge, skopeo gledam) posmatrač Zemlje; v. geoskopija. geoskopija (grč.) posmatranje (ili: proučavanje) Zemlje, naročito u meteorološkom pogledu. geostatika (grč. ge, statizo stavim, postavim) nauka o ravnoteži (statici) čvrstih tela. geotektonika (grč. ge, tektonike) kol. nauka koja proučava kako su stene u kori Zemljinoj rasporeñene i na koji način sklapaju celu njenu grañevinu. geotermika (grč. ge, thermos topao) geol. deo geologije koji ispituje toplotna stanja koja vladaju u dubini Zemlje. geotermička energija unutrašnja toplota naše planete, koja se može, pri povoljnim uslovima, preobraziti u pogonsku snagu za dobivanje električne energije. geotermometar (grč. ge, thermos, metron) sprava za odreñivanje Zemljine temperature na raznim tačkama njene dubine. geotropizam (grč. ge, tropos obrt) bog. osobina biljnih organa da pod uticajem Zemljine teže zauzmu izvestan odreñen pravac prema vertikali; on može biti: poziti-van, kad organ raste u pravcu dejstva teže (koren), negativan, kad organ raste suprotno pravcu dejstva teže (stablo), i transverzalan, kad raste upravio na pravac teže (list i neka podzemna stabla). geotroposkop (grč. gr, tropos okret, smer, skopeo gledam) v. giroskop. geofag (grč. ge zemlja, fagin jesti, žderati) onaj koji jede zemlju (kod nekih plemena na Javi, Martiniku, u Sibiru), zemljožder. geofagija (grč. ge, fagem) jedenje, gutanje zemlje, zemljožderstvo; up. geofag. geofaktori (grč. ge, lat. factor činilac) pl. geogr. činioci od kojih zavise geografske pojave i promene na površini Zemlje. geofizika (grč. ge, physike) nauka o fizičkim pojavama u unutrašnjosti Zemlje, naročito o njenoj temperaturi, gustoći, nje-

geofon

171

germanofob

nom magnetizmu i o telurskim pojavama u vazduhu. geofon (grč. ge zemlja, phone glas) geoakustički detek,tor, aparat za primanje zvukova koji prolaze kroz slojeve Zemlje; služi npr. pri proučavanju zvukova ili za otkrivanje zatrpanih osoba. geohemija (grč. ge, cheo tečem, ističem, chemeia) nauka koja proučava raspored hemijskih elemenata i atoma u Zemljinoj kori, kao i njihovu istoriju i kretanje u prostoru i vremenu (glavni elementi su: vodonik, kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožñe, kalcijum, kalijum, natrijum, magnezijum). geohidrograf (grč. ge, hudor voda, graphos) proučavalac vode na Zemljinoj kori. geohidrografija (grč. ge, hudor, graphia) deo fizičke geografije koji ispituje i proučava vodu na Zemljinoj kori. geohozija (grč. ge, choo sipam, naspem, zaspem) med. zemljano kupatilo, lečenje time što se oboleli delovi zatrpaju zemljom (ruka, noga i dr.). geohronologija (grč. ge zemlja, chronos vreme, doba, logos reč, govor) grana istorijske geologije koja se bavi proučavanjem starosti Zemlje; geokronologija. geocentrizam (grč. ge, lat. centrum središ-te) astr., fil. nekadašnje pogregpno shvatanje da je Zemlja središte cele vasione i da oko nje kruže sva ostala nebeska tela; supr. heliocentrizam. geocentričan (grč. ge, lat. centrum središte) fil. naziv za shvatanje koje uzima Zemlju kao središte vasione i za astro-nomsko odreñivanje mesta koje se upravlja prema središtu zemlje (geocentrizam); koji se tiče središta Zemlje. geocentričnost v. geocentrizam. geociklika (grč. ge, kyklos krug) fiz. mašina koja očigledno prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca; geociklička mašina. geocikličan (grč.) koji prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca. gepard (fr. guepard, nem. Gepard) zool. veoma brza grabljive životinja iz plemena mačaka, dosta slična psu, može se obučiti i lovu, živi u Aziji i Africi. gepek (nem. Gepack) prtljag. geranij(um) (nlat. geranium, grč. geranos ždral) vot. iglica, jedna mnogobrojna bilj-na vrsta; tek. dizalica. gerant (lat. gerans) v. žerant. gerbelirati (ital. gerbellare) gvozdenu rudu isitniti i time je pripremiti za topljenje. gerbulirati (nlat. garbellare) prebrati robu i očistiti od prljavštine. gerbulura (nlat. garbellare) nečisti i oštećeni delovi neke robe; odbitak izvesnog procenta od pogoñene cene zbog nečistoće robe.

gerijatrija (grč. geron starac, iatrefa lečenje) med. nauka koja proučava starost u svim njenim oblicima. gerila (šp. guerilla mali rat) naoružane čete seljaka i pastira u Španiji koje su, prilikom neprijateljskih upada ili unutrašnjih borbi, ratovale na svoju ruku; partizani. geriljero (iš. guerrillero) voña gerile. gerla (eng. girl) devojka, naročito devojka vitka, okretna i odana sportu; igračica u grupi, baletna igračica. gerlin (ital. gherlino) vrlo debelo uže na velikim brodovima. germa (nem. Germ) kvas, kvasac. Germani (lat. Germani) ime kojim su Rimlja-ni i Gali nazivali stare Nemce. Narodno-sna grupa u koju ulaze Nemci, Austrijanci, Danci, Holanñani, Flamanci, Šveñani, Norvežani i Anglosaksonci; up. Nemci. germanizam (lat. Germani) osobenost nemačkog jezika s obzirom na sklop i red reči; vladavina (ili: moć) nemačkog duha, nemačke kulture i političke sile. germanizacija (fr. germanisation) ponemčavanje, nemčenje, ponemčenje. germanizirati (fr. germaniser) nemčiti, ponemčiti, ponemčavati; upotrebljavati u govoru ili pisanju nemačke izraze ili oblike napravljene u duhu nemačkog jezika. germanizovati v. germanizirati. Germanija (lat. Germania) rimski naziv za Nemačku; deo Evrope izmeñu Severnog mora, Dunava, Rajne i Labe koji je u rimsko doba bio naseljen germanskim plemenima; Nemačka predstavljena u obliku žene koja štiti. germanist(a) naučnik koji se bavi proučavanjem nemačkog jezika, nemačke književnosti, nemačkih starina i istorije Nemaca. germanistika nauka koja proučava jezike germanskih naroda (naročito nemački), književnost, starine i istoriju. germanitet (lat. germanitas) roñeno bratstvo, roñeno sestrinstvo. germanoman (lat. Germani, grč. mama) onaj koji preterano voli Nemce i sve što je nemačko. germanomanija (nem. Germani, grč. mani'a ludilo) preterana, slepa ljubav prema Nemcima i svemu što je nemačko. germanofil (lat. Germani, grč. philos) onaj koji voli Nemce, nemački jezik, nemačku kulturu itd. germanofilija (lat. Germani, grč. phileo volim) ljubav prema Nemcima i onome što je nemačko. germanofob (lat. Germani, grč. phobos strah) onaj koji se plaši Nemaca, "koji mrzi Nemce.

germanofobija

172

Gibelini

germanofobija (lat. Germani, grč. phobeo bojim se) strah od Nemaca, mržnja na Nemce i sve što je nemačko. germanski (lat. germanicus) svojstven Germanima, koji pripada Germanima, nemački; germanski jezici, jezici germanskog porekla (gotski, gornjonemački i donjonemač-ki, holandski, anglosaski, nordijski ili skandinavski jezici). germinalan (lat. germinalis) vot. klični, koji spada u klice ili se odnosi na klice, spolne delove, npr. germinalna selekcija spolno odabiranje. germinativan (nlat. germinativus) vot. koji klija, koji proklijava, koji niče, koji izaziva klijanje. germinacija (lat. germinatio) bog. klijanje, proklijavanje; vreme klijanja. gsrminirati (lat. germinare) bog. klijati, proklijavati, micati. gerok (nem. Gehrock) pripijen ulični kaput sa dugim leševima; vojnički kaput, koporan. gerokomija (grč. geron starac, komeo negujem) med. veština negovanja starih ljudi; naročito: podmlañivanje preživelih staraca u neposrednoj blizini mladih osoba. gerokomij(um) v. gerontokomijum. geromarazmus (grč. geron starac, maranein gasiti, slabiti) med. staračka slabost, sta-račka iznemoglost. geromorfizam (grč. geron, morphe oblik) med. boranje kože, zboravanje, zbrčkavanje. geronti (grč. geron) pl. u herojskom periodu grčke istorije: najstariji ili najplemenitiji predstavnici naroda, kod Homera knezovi; docnije, naročito u dorskim državama: članovi gerusije, veća staraca, koje je, pored kraljeva i efora, imalo vrhovnu vlast. gerontokomij(um) (grč. geron, komeo negujem) dom staraca, zavod za negovanje i zbrinjavanje starih ljudi; gerokomij(um). gerontokratija (grč. geron, kratia vlada) vlada jednog saveta (veća) sastavljenog od najstarijih ljudi senata. gerontologija (grč. geron starac, logi'a) naučio ispitivanje procesa starenja, njegovih pojava i oboljenja koja se javljaju kod starih osoba. gerontofilija (grč. geron starac, phileo volim) med. postojanje spolnog prohteva (ili: nagona) za starijim osobama suprotnog spola. gerundiv (lat. gerundivum) u latinskoj gramatici: pridevski upotrebljen particip futura pasivnog, npr. res addenda stvar koju treba dodati. gerundij(um) (lat. gerundium) u latinskoj grama tiii: glagolski oblik koji glasi kao zavisni; padežni oblici participa futura pasivnog (na srpskohrvatski se prevodi imenicom, npr.: venia legendi, dozvola čitanja).

gerusija (grč. gerusia) veće staraca u staroj Sparti; senat, državni savet u novoj Grčkoj. gesims (nem. Gesims) apx. istaknuti ukrasni deo na licu (fasadi) grañevine ispod krova, iznad vrata itd., pervaz, opšivni-ca; up. sime. geslo (češ. heslo) osnovno načelo, krilati-ca, lozinka, parola, mogo, životna deviza. gest (lat. gestus, nem. Geste) pokret koji se pravi celim telom ili samo rukom pri govoru; junačko delo; delo koje neko učini ne spontano nego da bi izazvao dopadanje (lep gest), ili nedopadanje (ružan gest) kod drugih. gestacija (lat. gestatio) med. nošenje, trudnoća, bremenitost, zdetnost; vreme trudnoće (ili: bremenitosti, zdetnosti). gestikulator (lat. gesticulator) onaj koji pri govoru maše, mlatara rukama, koji pravi testove; opsenar, varalica. gestikulatorski (lat. gesticulari) izražen (ili: iskazan) pokretima (ne govorom). gestikulacija (lat. gesticulatio) pravljenje pokreta pri govoru celim telom, naročito ramenima i rukama; opsenarstvo, glumljenje. gestikulirati (lat. gesticulari) praviti testove pri govoru, mahati, mlatarati rukama. gestikulisati v. gestikulirati. gestio pro herede (lat. gestio pro herede) prav. primanje nasledstva. gestoze (lat. gestare) med. oboljenja povezana s trudnoćom (povraćanje, prekomerno lučenje pljuvačke, gorušica i dr.). geteanum (nem. Goethe, nlat. Goetheanum) visoka antropozofska škola za duhovne nauke u Dornahu (Švajcarska), koju je osnovao voña antropozofskog pokreta Rudolf Šta j ner. geter (eng. get-up udesiti, doterati) fiz.' materija kojom se postiže visoki vakuum u elektronskim cevima. geto (ital. ghetto) deo varoši koji su, u Italiji, Nemačkoj i dr., vlasti odreñiva-le Jevrejima za stanovanje; ovaj deo varoši bio je, u srednjem veku, sasvim odvojen od drugih delova. geuziodisforija (grč. geysis ukus, dysphoreo teško podnosim) med. bolesni nadražaj živaca od ukusnih, prijatnih stvari. geumatika (grč. geyma okušane) nauka o ukusu; geustika. geustika (grč.) v. geumatika. gefirofobija (grč. gephyra nasip, most, phobos strah) med. bolestan strah od prelaska preko mosta ili preko neke vode. gefrajter (nem. Gefreiter) vojni starešina najnižeg čina (izmeñu redova i kaplara) u austrougarskoj ili nemačkoj vojsci. Gibelini (ital. Ghibellini) pl. ovako su se u srednjem veku u Italiji zvali pristalice partije nemačkih careva, za razliku od Gvelfa, koji su pripadali papinoj parti-

gibon

173
giljotina (fr. guillotine) po francuskom lekaru J. I. Guillotin-y nazvana sprava za izvršenje smrtne kazne odsecanjem glave (uvedena 1792. za vreme francuske revolucije); gijotina. giljotinirati (fr. guillotiner) izvršiti smrtnu kazugu (ili: pogubiti) gilotinom. giljotomanija (fr. guillotine, grč. mania) strast za izvršavanjem smrtne kazne. gimkana (grč. gym skrać. gymnazo vežbam, ind. khana igralište) sp. takmičenje u savlañivanju raznih neočekivanih, šalji-vih prepreka. gimnaestrada (od gimnastika i estrada) meñunarodna gimnastička priredba; održava se svake četvrte godine od 1953. god. gimnazija (grč. gymnasion) prvobitno, kod starih Grka: mesto gde su mladići i odrasli goli (gymnos = ro) vršili telesna vežbanja; docnije: središte celokupnog duhovnog života; danas: srednja škola, tj. škola izmeñu osnovne i visoke, koja priprema učenike za univerzitet. gimnazijarh (grč. gymnasi-archos) nadzornik, upravnik gimnazije kod starih Grka. gimnazista) (grč. gymnasion) ñak gimnazije. gimnastika (grč. gymnastike) kod starih Grka: veština telesnog vežbanja (skakanja, skretanja, rvanja i plivanja); danas: veština telesnog vežbanja radi higijen-sko-estetskih ciljeva. gimnastičar (grč. gymnazo vežbam) onaj koji se bavi gimnastikom, vežbom. tamnički (grč. gymnikos) koji se tiče telesnog vežbanja ili pripada telesnom vež-banju. gimnoptera (grč. gymnos, pteron krilo) pl. zool. golokrilci, insekti sa golim krilima. gimnosofisti (grč. gymnos go, nag, sophos mudar) naziv za indijske i druge istočne asketske filozofe. gimnosperme (grč. gymnos go, sperma seme) pl. vot. golosemenice, biljke sa ogolićenim semenovim pupoljčićem, npr. bor, jela, smrča, kleka i dr. ginander (grč. gyne žena, apeg čovek, muž) dvospolnik, hermafrodit. ginandrija (grč. gyne, aner) vot. osobenost monokotilnih bil>aka čiji su prašnički sudovi srasli sa gineceumom (orhideje i dr.); osobina žena koje imaju muški izgled i muško držanje; pr. ginandričan. ginandroid (grč. gyne »sena, apeg čovek, eidos lik, izgled) med. ženska osoba s nekim muškim osobinama. ginandromorfizam (grč. gyne žena, apeg čovek, muž, morphe oblik) fizčol. pojava kod osoba koje imaju grudi razvijene kao u »sene, a u isto vreme izražene brkove i bradu. gingan (eng. gingham, fr. gingan) trg. fina engleska, prvobitno istočnoindijska pru-gasta, karirana i šarena pamučna tka-nina.

ji. Borba izmeñu ovih dveju partija trajala je gotovo kroz ceo srednji vek. gibon zool. antropoidni majmun, živi u jugoistočnoj Aziji, odlikuje se naročito veoma dugim rukama. gig (fr. gigue, eng. gig, ital. giga) l. v. žig. gig (eng. gig) 2. lak i uzan čamac, naročito za komandanta ratnog broda; sp. širok i dosta težak školski čamac, vrsta jole, sa metalnim drškama za vesla izvan čamca; lake otvorene dvokolice sa jednim konjem. gigant (grč. gigas) gorostas, džin, div. giganteskan (grč. gigas, ital. gigantesco, fr. gigantesque) v. gigantski. gigantizam (grč. gigas) ampon. veličina tela koja znatno premaša prosečnu veličinu čovečijeg tela; up. makrosomija. gigan ki rafi ja (grč. gigas, graphi'a) opisivanje ili istorija džinova; tip. postupak pri štampanju velikih plakata kada se normalan autotipski slog odštampava znatno uvećan. gigantologija (grč. gigas, logia) nauka o džinovima uopšte, a naročito u životinjskom i biljnom svetu. gigantomahija (grč. gigas, machia boj) boj giganata (omiljen predmet umetničkog prikazivanja). gigantosaur(us) zool. rod ogromnih izumrlih gmizavaca (najveće kopnene životinje na Zemlji); živeo u mezozoiku. gigantosteologija (grč. gigas, osteon kost, logia) zool. nauka o kostima gorostasnih životinja. gigantociti (grč. gigas, kytos) pl. med. v. makrociti. gigantski (grč. gigas) gorostasan, orijaški, divovski, džinovski, ogroman rastom i veličinom; giganteskan. gigerl (nem. Gigerl) kicoš, gizdavac, onaj koji preteruje u doterivanju, tako da često ostavlja utisak budale. gidon (fr. guidon) barjačić (za ravnanje i davanje signala); mor. trouglasto bar jače; mušica, nišan na pušci; ručice, upravljač na velosipedu. gijotina (fr. guillotine) v. giljotina. gijoše (fr. guilloche) rad u vijugavim šarama; crtež izrañen u vijugavim šarama; izukrštana, isprepletana šara; up. gijo-širati. gijoširati (fr. guillocher) metalne površine ukrasiti simetrički graviranim linijama (pri štampanju hartija od vrednosti, meničnih formulara i dr.); vijugavo išarati, ukrasiti isprepletenim šarama. gilda (nem. Gilde ceh, esnaf) srednjovekovni savez trgovaca ili zanatlija u zapadno] Evropi, esnaf, udruženje, društvo, organizacija uopšte. gildhol (eng. guildhall) esnafski dom; opštinski dom u Londonu. giltati (nem. gelten) vredeti, važiti; gilta vredi, važi (kod pogodbi, opklada).

gingivitis

174
gipsovati (grč. gypsos) učiniti da vino pomoću gipsa postane bistrije i plamenije; biljke, naročito leptirnjače, posuti gip-som u prahu da bi bolje rasle; zakrpiti (ili: popuniti) gipsom. gipsoteka (grč. gypsos sadra, theke kovčeg) muzej ili odeljenje muzeja sa modelima vajarskih radova izlivenih u gipsu. girandol(a) (fr. girandole) svećnjak koji ima dva ili više krakova; ñirandola. giracija (nlat. gyratio) med. vrtoglavost, metiljavost. giri (lat. gyri, grč. gyros) pl. znat. zavijuci, vijuge, naročito vijuge na površini mozga, moždane vijuge. girlanda (fr. guirlande, ital. ghirlanda) venac od lišća i cveća; vreža, loza; niska dragog kamenja. girlandima (fr. guirlandine) vrsta engleske tkanine u raznim bojama. girozan (nlat. gyrosus) zavijen, prstenast. girom (grč. gyroma) stvar u obliku tanjira ili činije; bog. činijast plodonoša kod biljaka. giromantija (grč. gyros, manteia) gatanje iz kruga koji napravi onaj što tata. girometar (grč. gyros, metron) fiz. aparat za merenje brzine obrtanje, naročito kod rotacionih mašina. giroskop (grč. gyros, skopein) fiz. aparat za očigledno prikazivanje i dokaz da se Zemlja okreće oko svoje osovine. girostat (grč. gyros, statikos) fiz. naprava koja prikazuje dinamiku obrtnog tela. gitara (šp. guitarra, fr. guitare, ital. chitarra) muz. instrument sa šest do deset žica, koji su Mavri doneli u Španiju; danas u celoj Evropi veoma raspro-stranjen za pratnju pri pevanju. gitarist(a) (fr. guitariste) svirač u gitaru. giht (nem. Gicht) l. med. kostobolja, ulozi, gaba, podagra; 2. količina rude ili uglja što se odjednom metne u peć. giše (fr. guichet) vratanca koja se nalaze u velikim vratima, naročito u tvrñavama, zatvorima i sl.; ulazna vratanca; prozorče sa zatvorom (u vratima, zidu i dr.); šalter. gladijator (lat. gladiator, gladius mač) onaj koji se bori za platu, profesionalci borac, borac u areni; kod Rimljana: borci, obično robovi ili ratni zarobljenici, koji su se u cirkusima meñusobno borili i bili vrlo rado gledani. gladiola (lat. gladius mač) bog. sabljičica, ukrasna biljka, slična perunici, Gladio-lus illyricus. glazba (češ. hlasba) muzika. glaze (fr. glace) uglačan, sjajan; smrznut; svila protkana zlatom ili srebrom; vrsta sjajnog konca; glaze dvoboj dvoboj bez za-štitnih sredstava na rukama i grudima; glaze koža najfinija sjajna koža za izradu rukavica (glaze rukavice); glaze karti-

gingivitis (lat. giiigiva desni) med. zapaljenje desni. gine- (grč. gyne) predmetak u složenicama sa značenjem: žena, ženski. ginekizam (grč. gynaikismos) ženstvenost, žensko draganje i ponašanje uopšte (u strahu, ljubavi i dr.). ginekokratija (grč. gynaikokratia) vlast (ili: vladavina) žena, nadmoćnost žena u odnosu prema muškarcima. ginekolog (grč. gyne, logos) med. lekar-specijalista za bolesti ženskih spolnih organa. ginekologija (grč. gyne, logia) med. nauka o osobenostima ženskog tela i o njegovim funkcijama, a naročito o bolestima ženskih spolnih organa. ginekološki (grč. gyne, logikos) koji se tiče bolesti ženskih spolnih organa i njihovog lečenja; ginekološki institut zavod za porañanje i za lečenje bolesti ženskih spolnih organa. giiekoman (grč. gyne, mania ludilo) čovek lud za ženama, preterani ženskar. ginekomanija (grč1, gynaiko-marua) strast jurenja za ženama, ludilo za ženama, preterano ženskarstvo. giiekomast (grč. gyne, mastos dojka) muška-rac kod koga su dojke razvijene potpuno kao kod žene, tako da luče, u nekim slučajevima, čak i mlečnu tečnost. giiekomorfan (grč. gyne, morphe oblik) po obliku sličan ženi, ženskog oblika. ginekofob (grč. gyne, phobos) ženomrzac. ginekofobija (grč. gyne, phobeo bojim se) mržnja na žene. ginekofoničan (grč. gyne, phone glas) koji ima ženski, tj. tanak glas. gineologija v. ginekologija. gineceja (grč. gynaikeia) med. mesečno pranje kod žena; ginecija. gineceum (grč. gynaikeion, lat. ginaeceum) odeljenje za žene u unutrašnjosti kuće starih Grka i Rimljana; čest naziv ženskih srednjih škola; bog. ukupnost ženskih spolnih organa kod angiosperma (skrivenosemenjača). ginecizam (grč. gynaikismos) v. ginekizam. ginecija (grč. gynaikeia) med. v. gineceja. ginko (kin. kinko, nlat. gingko biloba) bog. „drvo sa zlatnim plodom" vrsta drveta iz porodice gimnosperma, visoko i jako (u Kini i Japanu često ga sade pored hramova kao ukras). ginus (grč. ginnos, lat. ginnus) zool. životinja, bastard koji se dobije ukrštanjem mulca i kobile. gipira (fr. guipure) čipka kod koje su crteži i pojedine figure ispupčeni zbog toga što se radi debelim koncem (svilenim, zlatnim, srebrnim); ispupčen vez. gips (grč. gypsos) št. sadra, kalcijumov sulfat sa vodom u vodi teško rastvor-ljiv.

glazirati

175

glikopenija

ja fina, sjajna hartija; pravilan bi izgo vor bio glase. ' glazirati (nlat. glaciare, fr. glacer, nem. glasieren) postakliti, predmetima napravljenim od zemlje, kože i dr. dati sjajan izgled; jela prevući glazurom, ostaklicom (npr. pečenje gustim sosom, kolače belancetom, šećerom i dr.); glasirati. glazure (lat. glacies, nem. Glasur) gleñ, caklina, ostaklica; fig. spoljašnji sjaj. glajhštrom (nem. Gleichstrom) fiz. jednosmislena (ili: jednosmerna) struja; glajh-štrommotor električni motor koji pokreće jednosmislena struja. glandiforman (nlat. glandiformis) u obliku žira, žirast. • glandula (lat. glandula) med. žlezda, vratna žlezda, obično krajnik. glandularan (nlat. glandularis) žlezdani. glandulozan (lat. glandulosus) žlezdovit, žlezdan. glandulozitet (nlat. glandulositas) žlezda-vost, žlezdovitost. glanc (nem. Glanz) sjaj, sjajnost; svetlost. glanca™ (nem. glanzen) sjajati, davati sjaj, naročito koži; glancati sv blistati se, sjajiti se. glase (fr. glace) v. glaze. glasija (fr. glacis) fort. kod utvrñenja, naročito stalnih: nasip od zemlje s one strane rova ili skrivenog puta, koji se blago spušta prema strani s koje se očekuje napad. glasijalist(a) (fr. glacialist) poznavalac (ili: proučavalac) ledenih bregova, lednika, glečera. glasirati (fr. glacer) v. glazirati. glauberit, Glauberova so hem. natrijumsul-fat s kristalnom vodom (Na2 SO4X 10H2O), gorkog ukusa; upotrebljava se za čišćenje i isterivanje drevnih glista (po pronala-začu Johanu Glauberu, 1604—1668). glaukom (grč. glaykos plavkast, plavozelen) med. zelena mrena, opasna očna bolest koja se sastoji u povećanom pritisku u unutrašnjosti očne jabučice (nazvana po tome što zenica pri tom često izgleda zelenkasta). glaukoma (grč. glaykos) med. v. glaukom. glaukomatičan med. v. glaukomatozan. glaukomatoza (grč. glaykos) med. postojanje (ili: razvijanje) zelene mrene u očima; v. glaukom. glaukomatozan (grč.) med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom. glaucedo (nlat. glaucedo) med. v. glaukom. glacijal (lat. glacies led) kol. ledeno doba u razvitku Zemlje. glacijalan (lat. glacialis) geol. koji pripada ledenom dobu. glacijalin (lat. glacies led) hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr. (služi za održavanje mesa, mleka itd. u svežem stanju).

glaciolog (lat. glacies led, grč. logos reč, govor) naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba. glaciologija (lat. glacies led, grč. logia) geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti. gledičija vot. drvo slično bagremu, sa jakim trnovima po stablu, Gleditschia triacanthos, koje se često sadi kao živa ograda, a varijetet bez trnova kao ukrasno drvo. glena (grč. glene) zenica, gledeće; znat. čašica (na kosti). glenitis (grč. glene) med. zapaljenje zenice. glenoidan (grč. glene, eidos) blago uduben, koritast, sličan čašici (kost). gleukometar (grč. gleykos slatko vino, šira, metron) sprava za ispitivanje vina, naročito za odreñivanje šećerne sadržine u slatkom vinu; glikometar. glečer (lat. glaciarium, nem. Gletscher) led-nik, veliki ledeni kompleksi koji se obrazuju od snega regelacijom (ponovnim smržnjavanjem) u blizini polova i po visokim planinama. glivajn (nem. Gluhwein) crno vino kuvano sa šećerom, cimetom i korom od limuna (kao lek protiv nazeba). glikemija (grč. glykys sladak, halma krv) med. prisustvo šećera u krvi. glikiskop (grč. glykys sladak, skopeo gledam) hem. instrument za odreñivanje količine šećera u nekoj materiji. glikogen (grč. glykys, genos vrsta) zool. uglje-ni hidrat, skrobu slična, bezbojna, bezu-kusna i bezmirisna supstanca u životinjskom telu, naročito u mišićima i jetri, važna rezervna materija životinjskog tela, postaje iz suviška grožñanog šećera u krvi. glikoza (grč. glykys sladak) hem. grožñani šećer; glukoza, dekstroza. glikozidi (grč. glykys sladak) hem. jedinjenja šećera sa biljnim i životinjskim, većinom kiselim jedinjenjima, koja, posred-stvom materija koje izazivaju vrenje, luče šećer; glukozidi. glikozurija (grč. glykys sladak, uron mokraća) med. privremena pojava šećera u mokraći (a ne hronična kao kod šećerne bolesti). glikoliza (grč. glykys sladak, lysis rastapa— nje) razlaganje (razgrañivanje) šećera. glikometar (grč. glykys, metron) v. gleukometar. glikoneus (lat. glyconeus) metr. antički katalektički stih koji se sastoji od tri tro-heja i jednog daktila, nazvan po nekom grčkom pesniku Glikoiu. glikopeksija (grč. glykys sladak, pexis grušanje) med. nagomilavanje šećera u krvi. glikopenija (grč. glykys sladak, penia oskudica) med. nedostatak šećera u krvi.

glikohalofite

176

glorifikator

glikohalofite (grč. glykys sladak, hals so, phyton biljka) bat. biljke koje uspevaju u slanim i suvim zemljištima. glikohol (grč. glykys sladak) hem. amino-sirćetna kiselina (NH-CH2-COOH), jedan od proizvoda raspadanja belančevina; gusta bezbojna tečnost sladunjava ukusa. glimerica (nem. glimmen tinjati) tinjalica, ispitivač struje, električna sijalica punjena plinom, služi za ispitivanje prisustva struje u električnom strujnom kolu. gliom (grč. glia) med- izraštaj u mozgu i kičmi, nekad i u živcima mozga ili kičme, nastaje bujanjem ćelija živčanog tkiva; vrsta tumora. glipti (grč. glyptos) pl. figure izrañene u metalu ili kamenu. gliptika (grč. glyptos u drvetu, kamenu re-zan) veština pravljenje ili urezivanja figura u kamenu ili metalu; plastične umetnost, kamenorezačka veština, vajar-stvo; glifika. gliptognozija (grč. glyptos, gnosis) poznavanje izvajanog (rezanog) kamenja. gliptografija (grč. glyptos, graphein) opisivanje vajarskih dela, naročito izvajanog (rezanog) kamenja. gliptodon (grč. glyptos izrezak, urezan, graviran, odus gen. odontos zub) kol. rod izumr-lih bezubih sisara u koji spadaju džinov-ske životinje iz američkog kvartara. gliptoteka (grč. glypton, theke) zbirka izvajanog (rezanog) kamenja; takoñe: zbirka vajarskih dela (npr. poznata velika zbirka u Minhenu). glisada (fr. glissade) kliženje mačem pri mačevanju; kliženje nogom pri plesu; ali/, klizanje na jedno krilo; klizalica, kli-zaljka, tociljajka. glisando (ital. glissando) muz. v. glisato. glisantan (fr. glissant) klizav; fig. opasan, sumnjiv, tugaljiv. glisato (ital. glissato) muz. blago prevlačeći; brzo prevlačeći gornjom stranom prsta preko donjih dirki na klaviru; glisando, glisikato. gliser (fr. glisser kliziti) sp. motorni čamac s ravnim dnom koji pri većoj brzini klizi po površini vode. glisikato (ital. glissicato) v. glisato. glif (grč. glypho) apx. udubena, užlebljena pruga (u zidu, stubu i dr.). glifanon (grč. glypho dubem, režem) rezbar-sko (ili: kamenorezačko) dleto, dubač. glifika (grč. glypho) v. gliptika. glifički (grč. glypho) rezbarski, vajarski, kamenorezački. glifogen (grč. glypho dubem, režem, genos) teh. sredstvo za nagrizanje čelika. glifografija (grč. glypho, graphia) teh. veština izrañivanja ispupčenih slova ili ploča galvanskim putem za štampanje kao drvorez (jedan deo galvanoplastike).

glicerin (grč. glykys sladak) hem. žitka, sirupasta i bezbojna tečnost, prirodni sastojak masti, slatka ukusa (hemijski sastav: S3N8O3). glicinija (grč. glykys sladak) vot. ukrasna biljka iz fam. leptirnjača, puzavica s ljubičastim cvetovima prijatna mirisa, Wistaria sineusis. glicifag (grč. glykys sladak, phagos koji jede) onaj koji voli da jede slatkiše, sladokusac, oblaporac. glob (lat. globus) geogr. v. globus. globalan (lat. globus, fr. global) celokupan, ukupan. globozan (lat. globosus) loptast, kuglast, grudvast; sastavljen od loptica, zrnast; globulozan. globozitet (lat. globosistas) loptastost. globoziti (nlat. globositi) pl. kol. okrugle i zavojite okamenotine puževa. globoid (lat. globus, grč. eldos vid, oblik) lopti slično telo, na polovima spljoštena lopta. globtroter (eng. globetrotter) čovek koji, sporta i zadovoljstva radi, putuje oko sveta, putnik oko sveta. globulini (lat. globulus) pl. hem. vrste belančevina koje se ne mogu rastvarati u čistoj vodi, nego u razblaženim sonim rastvori-ma (kiseline koje se nalaze u krvi, mleku, jajima i semenju). globulozan (nlat. globulosus) v. globozan. globus (lat. globus) geogr. slika Zemljine lopte; astr. lopta na čijoj je površini prikazana prividna nebeska lopta; Zemljina lopta, Zemljin šar; glob. globus imperijalis (lat. globus imperialis) carska jabuka (kao jedan od simbola državne, kraljevske vlasti). globus histerikus (lat. globus hystericus) med bolesno osećanje histeričnih osoba kao da im se jednjakom, od želuca ka guši, penje neka lopta. glorija (lat. gloria) slava; čast; sjaj; u katoličkoj crkvi: anñeoska himna koja počinje sa Gloria in excelsis Deo (Slava vo višnjih bogu); kod Francuza: crna kafa sa konja-kom; tkanina od ibrišima i konca; svetao krug oko svetiteljske glave, oreol; um. slika otvorenog neba s bogom i anñelima. glorija mundi (lat. gloria mundi) slava sveta, čast sveta; sik tranzit glorija mundi (lat. sic transit gloria mundi) tako prolazi slava ovoga sveta. glorijet(a) (fr. gloriette) kućica, mali paviljon u vrtu. gloriola (lat. gloriola) svetiteljski sjaj, obeležje božanskih i svetih lica u hrišćanskoj umetnosti: svetao krug oko glave (nimbus) ili oko celog tela (aureola. oreola); fig. sićušna sujeta, taština u malim stvarima, bedna slava. glorifikator (lat. glorificiare, slaviti, ve-ličati, fr. glorificateur) onaj koji nekoga

glorifikacija

177
glosomanija (grč. glossa, mania) strast za govorenjem stranim jezicima; v. glotoma-nija. glosomantija (grč. glossa, manteia) prori-canje (ili predskazivanje) prema obliku i sastavu jezika. glosonomija (grč. glossa, nomos zakon) nauka o jezičkim zakonima; up. gramatika. glosoplegija (trč. glossa, plege udar, rana) med. uzetost jezika; glosoliza. glosoragija (grč. glossa, regnymi pucam, prsnem) med. krvarenje jezika. glososkopija (grč. glossa, skopeo) med. pregled (ili: ispitivanje) jezika. glosospazmus (grč. glossa, spasmos grč) med. grč u jeziku. glosotomija (grč. glossa, temno sečem, režem) hir. razućivanje (ili: sečenje) jezika. glotis (grč. glossa jezik) anat. glasnica. glotisedem (grč. glossa, oidao oteknem, nabubrim) med. v. larinksedem. glotognija (grč. glotta jezik, gone roñenje) liigv. poreklo jezika; deo lingvistike koji se bavi pitanjem porekla i razvitka jezika. glotograf (grč. glotta jezik, grapho pišem) aparat za ispitivanje ljudskog glasa, naročito pevanoga. glotolalija (grč. glossa, laleo govorim) govorenje stranim jezicima; up. glosolalija. glotologija (grč. glossa, logia) nauka o jeziku, o jezicima, up. lingvistika. glotomanija (grč. glossa, mama) strast za govorenjem stranim jezicima. ! glukoza (grč. glykys) hem. v. glikoza. glukozidi (grč. glykys) v. glikozidi. gluten (lat. gluten) lepak, lepljiva tečnost u životinjskim telima; hem. smeša više hemijskih tela, svi proteini iz pšenice; od njega zavisi kakvoća hleba. glutin (lat. glutinium) biljni lepak; lepak od životinjskih kostiju i žila. glutinancija (lat. glutinantia) pl. med. sredstva za slepljivanje, srašćivanje. glutinativan (lat. glutinativus) koji sleplju-je, spaja, srašćuje. glutinacija (lat. glutinatio) lepljenje, slepljivanje, lemljenje. glutinozan (lat. glutinosus) lepljiv. gnajs (nem. Gneiss) geol. vrsta kristalastog škriljca, po sastavu mešavina kvarca, feldspata i liskuna. gnatoneuralgija (grč. gnathos, vilica, obraz, neuron živac, algos bol) med. bol lica, obraza. gnatospazmus (grč. gnathos, spasmos grč) med. grč lica i vilica. gnozis (grč. gnosis) fkl. znanje, saznanje; kod aleksandrijskih Jevreja i starih hrišćana: dublje poznavanje Biblije i religije (za razliku od verovanja prostog naroda), filozofija religije u prvim vekovima hrišćanstva.

ili nešto slavi i veliča, slavilac, uzno-silac. glorifikacija (nlat. glorificatio) slavljenje, proslavljanje, veličanje, obožavanje, uzdizan>e hvalama. glorifikovati v. glorificirati. glorificirati (nlat. glorificare) slaviti, veličati, uzdizati hvalama. glosa (grč. glossa, glotta jezik; govor) prvobitno: tamna, nejasna reč koju treba protumačiti; zatim: tumačenje, objašnjenje; u običnom životu: pokudna ili zlobna primedba; poet. pesma od četiri strofe čija poslednja četiri reda, čitava zajedno, daju samu za sebe razumljivu slikovanu strofu; napomena, primedba (naročito sa strane u knjizi). glosalgija (grč. glossalgia) med. bolest jezika i sluzokože usta, kao posledica oboljenja simpatičkog živčanog pribora; glosodi-nija. glosar (nem. glossarium) v. glosarij(um). glosaret (eng. glossaret) vunena, polusvilena tkanina iz Norviča (Norwich) u Engleskoj. glosarij(um) (lat. glossarium) knjiga sa primedbama, napomenama; rečnik u kojem su objašnjena značenja reči, naročito zastarelih i nepoznatih; rečnik. glosator (nlat. glossator) onaj koji objašnjava nejasne reči; pisac rečnika; pisac napomena u knjizi sa strane; u srednjem veku: bolonjski tumači dela Corpus juriš civilis. glosem (grč. glossa jezik) nejasna reč kojoj je potrebno objašnjenje; samo to objašnjenje; glosema. glosema (grč.) v. glosem. glosirati (grč.) radi objašnjavanja dodavati nekom tekstu napomene, beleške; praviti glose; objašnjavati, tumačiti; fig. praviti pokudne, pakosne primedbe; davati koncu sjaj. glositis (grč.) med. zapaljenje jezika, upala jezika. gloso- (grč.) predmetak u složenicama sa značenjem: jezik, jezika. glosograf (grč. glossa, graphem) pisac glosa. glosografija (grč.) anat. opisivanje jezika; pisanje glosa. glosodinija (grč. glossa, odyne bol) med. glosalgija. glosolalija (grč. glossa, laleo tepam) lete. osobena pojava religioznog ushićenja, koja se sastoji u govorenju nerazumljivim glasovima bez učešća svesti; govorenje stranim jezicima; up. glotolalija. glosoliza (grč. glossa, lysis) med. v. glosople-gija. glosolog (grč. glossa, logos) gram. znalac jezika, poznavalac jezika. glosologija (grč. glossa, logia) anat. nauka o jeziku; gram. nauka o jezicima, lingvisti-ka; v. glotologija.

12 Leksikon

178
gnom (fr. gnome, nlat. gnomus) kit. zemaljski ili brdski duh koji živi pod zemljom i čuva blago; pl. tomi. gnoma (grč. gnome) kratka, obično u ritmičko] formi napisana mudra izreka, pouka i sl., npr.: „Poznaj samoga sebe"; up. sengen-cija. gnomida (fr. gnome) mit. ženski gnom. gnomičar (grč. gnome) pisac mudrih izreka (Solon, Teognis, Fokilides i dr.). gnomologija (grč. gnomologia) zbirka mudrih poučnih izreka (gnoma); govorenje mudrih izreka. gnomon (grč. gnomon) kazaljka na sunčanom satu, tj. uspravan prutić koji je dužinom svoje senke pokazivao doba dana; sunčani časovnik, sunčanik. gnomonika (grč.) veština (ili: nauka) o konstruisanju sunčanika. gnomski (grč. gnome) mudar, poučan; gnomski pesnici pesnici gnoma. gnoseologija (grč. gnosis saznanje, logia) fil. teorija saznanja; deo filozofije koji se bavi proučavanjem izvora, puteva i formi saznanja. gnostik v. gnostičar. gnostika (grč. gnostike) fil. teorija saznanja. gnostici (grč. gnostes) pl. fil. v. gnostičari. gnosticizam (grč. gnosis, gnostes) fil. učenje gnostičara. gnostičari (grč.) pl. hrišćanski filozofi iz prvih vekova koji su pokušali da pomoću kosmogonijskih teorija i orijen-talske mitologije, apsolutno utvrde hrišćansku religiju i postave hrišćanstvo kao najviši princip sveta; gnostici. gnostologija (grč. gnostos saznatljiv; poznat, logia) mudrijaštvo, sveznalaštvo. gnoti seauton (grč. gnothi, seayton) fil. „poznaj samoga sebe!". giu (hotent. gnu, eng. gnoo, fr. gnou) zool. vrsta afričke antilope, liči na vola ili bivola. go nacionalna igra Japanaca; igraju dva igrača crnim i belim kamenčićima na kvadratnoj dasci 19X19 (361) polja. gobelin (fr. gobelin) v. goblen. goblen (fr. gobelins) umetnički izrañen ćilim sa slikama predela ili figuralnim scenama za zastiranje zidova nazvan po čuvenom bojadisaču Goblenu, koji je živeo u prvoj polovini XVI veka. governo (ital. governo) uprava, upravna vlast; trg. pravilo, propis, pravac (koga se npr. jedan komisionar ima da drži u svom radu). Gog i Magog (hebr.) opasan neprijatelj koji sve uništava. Po proroku Jezekilju, Gog]e vladalac naroda Magog koji je sa Severa prodro u zemlju Izrailjevu i bio potučen; kod Mojsija, Mafiogje smi Jafetov. godron (fr. godron) izbočena kvrga na zla-tarskim radovima; arh. izbočen, izvijen ukras na ivici.

goiagra

godronirati (fr. godronner) praviti kvrge; arh. praviti izbočene ukrase na ivici. goeleta (fr. goelette) tip francuske i italijanske manje ratne laće od 50—100 tona; mala ratna jedrilica. goetija (grč. goeteia opsena) dozivanje zlih duhova pomoću vradžbina; čarobnjaštvo, čarolija, opsena. goetičan (grč. goeteno opsenjujem) volšeban, čaroban, opsenarski. goj (hebr.) onaj koji nije Jevrejin, Židov (lagani za Jevreje, Židove). gojzerica teška, dobro okovana cipela za planinare i skijaše. gojim (hebr. goj, gojim) pl. neznabošci, hrišćani (izraz kojim su Jevreji nazivali sve one koji nisu Jevreji). gol (eng. goal) sp. kapija kod fudbala i ostalih igara loptom; ubacivanje lopte u kapiju pri fudbalskim i drugim loptač-kim utakmicama; up. golman. golgeter (eng. goal-getter) sp. u fudbalu: onaj koji daje najveći broj golova, najbolji navalni igrač. Golgota (grč. Golgotha, hebr. Gulgolta) „lubanjište", brdo kod Jerusalima na kojem je Hristos razapet i gde su izvršavane smrtne kazne uopšte. Golijat mit. filistinski div koga. je, po Starom zavetu, mladi David u dvoboju ubio iz praćke; fig. gorostas, orijaški razvijen čovek, džinčovek. golman (eng. goal-man) sp. čuvar vratnica, branilac kapije u fudbalu (jedan od najvažnijih igrača u timu); up. gol. golu bec (rus. go lu bec) ruski narodni ples koji se izvodi uz pratnju lire i roga, ili uz melodiju jedne narodne pesme. golf (grč. kolpos nedra, ital. golfo, nlat. colfus) l. morski zaliv, zaton; pristani-šte, luka; Golfska struja topla morska struja u severnom delu Atlantskog okeana, polazi iz Meksičkog zaliva. golf (eng. golf) 2. škotska narodna igra loptom, u kojoj se lopta naročitim pali-cama (clubs) uteruje u rupu. golš (nem. Golsch) vrsta porheta koji se izrañuje u okolini Ulma; mera = oko 41 t. gomaristi pl. pristalice Kalvinovog učenja o predstinaciji, a protivnici učenja Ar-minijusa, osnivača sekte remonstranata, zbog čega se zovu i kontraremonstranti; nazvani po Francu Gomarusu(1.536—1641). gomba (mañ. gomb) puce, dugme. gomenol farm. prečišćene etarsko ulje, dobiva se od lišća jednog drveta koje raste u predelu Gomena (Nova Kaledonija); upotrebljava se kao blago antiseptičko sredstvo i za ublažavanje bolova Gomora (hebr.) mit. grad u Palestini koji je, zbog svojih grehova, zajedno sa Sodomom izgoreo u sumporu i smoli; otuda: fig. grad ogrezao u grehu. gonagra (grč. gony koleno, agra plen) med. reuma u kolenima; up. hiragra i podagra.

gonade

179

gravat

gonade (nlat. gonades) zool. spolne žlezde. gonalgija (grč. gony koleno, algos bol) med. bol u kolenu, kolenobolja; gonatalgija. gonartritis (grč. gcmy, arthron) med. zapal>enje kolena. gonatalgija (grč. gony, gonatos, algos) med. v. gonalgija. gong (kin.) ručni doboš Kineza i Indijana-ca; muz. orkestarski instrument u koji se udara drvenom maljicom, ima oblik zdele, sliven od 78% bakra i 22% cinka; zvučni tanjir u koji se, u kućama, na brodovima i dr. mestima udara i tim, mesto zvonom, daje znak za obed i dr. gongorizam pretrpan slikama, bombastičan i suviše kitnjast stil, nazvan po špan-skom pesniku L. de Gongori (1561—1627). gongoristi pl. učenici i pristalice španskog pesnika Gongore, koji su pisali po ugledu na njegov način pisanja; up. gongorizam. gongrona (grč. gongros) med. izraštaj na vratu, guša. gongros (grč. gongros) med. okrugao čvornovit izraštaj. gondola (ital. gondola) uzan venecijanski čamac sa veslom; rečni čamac za uživanje; korpa na vazdušnom balonu. gondolijer (ital. gondoliere) onaj koji tera goidolu. gondolijera (ital. gondoliere) pesma venecijanskih gondolijera; up. barkarola. goniometar (grč. gorua, ugao, metron) instrument za merenje uglova, uglomer. goniometrija (grč. gonia, ugao, metria) geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i matematičke analize. gonitis (grč. gony koleno) med. zapaljenje kolena. gonokoka (nlat. gonococcus) med. vrsta bakterija koje izazivaju triper (kapavac), nalazi se u gnoju tripernog oboljenja. gonoreja (grč. gone seme, geo curim, tečem) med. kapavac, triper. gonohorizam (grč. gone, chorizo odvojim, rastavljam) biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo muške ili samo ženske spolne organe (za razliku od dvospolnosti). gonfalonijer (ital. gonfaloniere) zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marino u srednjem veku; policijski činovnik u pokrajinama bivše crkvene države. gopak (ukr. gopak) ukrajinska narodna igra. gorgona 1. mt. fantastično žensko biće u grčkoj mitologiji sa zmijama umesto kose i vrlo ružnog izgleda 2. zool. pl. red zoofi-ta koje žive u račvastim kolonijama pričvršćenim za morsko dno. gorgoncola, gorgonzola (fr. gorgonzola, ital. gorgonzola) vrsta mekog sira s glji-vicama plesni (prema ital. gradiću Gorgonzola, u kome se proizvodi).

Gordijev čvor (lat. nodus Gordius) teškoća koja izgleda nesavladljiva, zadatak koji se može samo silom rešiti (frigajski kralj Gordije uvezao je rudu i jaram na svojim kolima čvorom koji niko nije mogao razdrešiti, dok ga nije Aleksandar Veliki rasekao mačfi). gorž de pižon (fr. gorge de pigeon) boja golubijeg vrata. gorila zool. najveći čoveku sličan majmun, visok preko 2 t, živi po prašumama srednje i zap. Afrike, meñu današnjim majmunima najjači i najdivljačniji; ranije su ga zvali „šumski čovek". gota (nem. Gothas) veliki nemački vojni aeroplan za bombardovanje, nazvan po fabrici vagona u Goti koja ih je izrañivala za vreme prvog svetskog rata. gotika umetnički stil koji se, polovinom HP veka, pojavio u Francuskoj i odatle, postepeno, raširio po celoj Zapadno j Evropi. Glavna karakteristika gotske umetnosti, koja se oslobodila od tradicija antike, jeste: veliko bogatstvo mašte, šiljatost formi i umetnički individualizam, koji je često prelazio u bizarnost i grotesku (slikarstvo, plastike, graćevi-narstvo i pismo- gotica). gotica nemačka azbuka koja je, pod uticajem gotskog stila, postala u HŠ veku i koja ima jako ornamentalan karakter; pr. go-tički. gotski pr. koji pripada Gotima ili se tiče Gota, starogermanskog naroda; starone-mački, Gotima svojstven; gotski jezik sta-ronemački jezik od XI—XV veka; gotski stil v. gotika; fig. starinski. gotski stil v. gotika. gouda punomasni sir, obično obložen crvenim voskom, iz holandskog grada Goude; gauda. gofraža (fr. gaufrage) utiskivanje šara, mustra na tkaninu; utisnute šare, mustre; up. gofrirati. gofrirati (fr. gaufrer) pomoću zagrejanih metalnih ploča ili valjaka u koje je urezana neka šara, izvesna mustra, udariti šare na tkaninu, kožu, hartiju, tapete i sl., naročito tzv. gofrir-mašinom. goč (alb. goc) bubanj, doboš (obično veći). grabelaža (fr. grabelage) trg. čišćenje robe, trebljenje robe. grabe (fr. grabeau) trg. v. fusti. grav (fr. grave) l. gram. v. gravis. grav (fr. graves) 2. vrsta belog i crnog bordoskog vina, nazvana po kraju Grav u departmanu Žirond. gravamen (lat. gravamen) prav. žalba, tužba; teret, namet; pl. gravamina. gravancija (lat. gravare otežavati, gravan-tia) pl. prav. otežavajuće okolnosti. gravat (lat. gravatus) prav. podnosilac žalbe, uvreñeni; takoñe: okrivljeni, osumnji-čeni.

gravacija

180

graduelan

gravacija (nlat. gravatio) prav. otežavanje, terećenje, opterećivanje. grave (ital. grave) l. muz. ozbil>no, veoma lagano, svečano, dostojanstveno; grave-mente. grave (lat. grave) 2. teško; važno, ozbiljno; o tonu: duboko. gravemente (ital. gravemente) v. grave 1. graveolentan (lat. gravis težak, olere mirisati, graveolens) jaka i neprijatna mirisa. graver (fr. graveur) rezač, onaj koji gravira (drvorezac, kamenorezac, čelikorezac, bakrorezac, pečatorezac). gravida (lat. gravida) trudna, teška, bremenita, zdetna žena. gravidirati (lat. gravidare) oploditi, za-trudniti, obremeniti; zatrudneti, ostati bremena, biti u drugom stanju. graviditet (lat. graviditas) trudnoća, bremenitost, zdetnost. gravimetar (lat. gravis težak, grč. metron mera) fiz. v. areometar. gravimetrija (lat., grč.) deo geofizike koji se bavi proučavanjem Zeml>ine teže. gravira (fr. gravure) v. gravura. gravirati (fr. graver) 1. rezati, urezivati, praviti razne crteže, u drvetu, metalu, dragom kamenu i dr. gravirati (lat. gravare) 2. teretiti, optere-titi, opterećivati; fig. stavljati na teret, zadužiti, zaduživati. gravis (lat. gravis) gram. teški akcenat, akcenat koji ide s leva na desno ( ), u grčkoj i francuskoj gramatici. gravisimo (ital. gravissimo) muz. veoma ozbiljno; up. grave 1. gravitacija (nlat. gravitatio) fiz. teža, privlačna sila izmeñu materijalnih delića u vasioni, pod čijim se uticajem vrše kretanja nebeskih tela. gravitet (lat. gravitas) ozbiljnost, dostojanstvenost, svečano držanje, važnost; kru-tost, ukrućenost, pridavanje važnosti samome sebi; muz. dubina; kon gravita (ital. sol gravita) muz. sa dostojanstvom, ozbiljno. gravitetski (lat. gravitas) ozbiljan, dostojanstven, svečan; koji se pravi važan, sa usiljenim dostojanstvom. gravitirati (nlat. gravitare) fiz. težiti, biti težak, ispoljava™ težu, svojom masom težiti, približava™ se nekom drugom telu; fig. težiti nečemu, biti naklonjen kome ili čemu. gravura (fr. gravure) rezbarstvo, rezbarska veština; urezak, lik (ili: slovo, znak) urezani u drvetu (ili: metalu, kamenu i

dr.).
grad (lat. gradus) stepen, stupanj; mat. trista šezdeseti deo puno ga ugla; fiz. podeljci lestvice, skale fizičkih instrumenata (termometara, areometara, elektrometara i dr.); čin, klasa (u službi). gradacija (lat. gradatio) postepenost, postupnost, stupnjevitost; ret. postupnost, način izlaganja u kojem se predstave reña-

ju postupno jedna za drugom po jačini: od slabijih se prelazi ka jačim, sve do najjače, da bi se na nju obratila što veća pažnja i izazvao što jači utisak (klimaks); slik. neprimetno prelaženje iz boje u boju. gradevole (ital. gradevole) muz. ugodno, prijatno, privlačno. gradele (ital. gratella) gvozdena rešetka za pečenje mesa, ribe i sl.; up. roštilj. gradijacija (nlat. gradiatio) podela na stepe-ne (geografskih karata); podela na stepena (termometra i dr.). gradijent (lat. gradi koračati, tresti) 1. stepen (ili: stupanj) pada, stepen (ili: stupanj) uspona (puta, koloseka), iznos nagiba prema vodoravnom pravcu; 2. deo nevodoravnog puta; 3. srazmerni iznos po-rasta ili pada barometra ili termometra pri prelasku iz jednog mesta u drugo. gradijenta (lat. gradi koračati) visinska linija železničke pruge. gradirati (lat. gradus) oplemeniti, popraviti, poboljša™ vrednost čemu (npr. gradirati zlato dati zlatu jaču boju); u sola-rama: od prirode slanu vodu postepeno koncentrisati i dati joj veću slanoću; izmeriti stepene (grade) jačine, npr. rakije. graditamente (ital. graditamente) muz. prijatno, usrdno, dopadljivo. gradl (nem. Gradel) vrsta pamučne tkanine sa utkanim šarama, mustrama, upotrebljava se za rublje. grado (ital. graño) muz. postepeno, postupno (kada note idu od jedne linije drugoj). gradualan (nlat. gradualis) postepen, postu-pan; koji se odnosi na stepen ili: čin, položaj. gradualizam (lat. gradus stepen) postepenost, postupnost; "ol. izraz kojim se obe-ležava politika >* taktika engleske radničke stranke (laburista) koja teži ostvarenju socijalizma putem reformi. gradualna disputacija učeno raspravljanje ili polemičan spis u cilju postignuća nekog čina na velikim školama Zap. Evrope. gradualni sistem prav. odreñivanje reda nasledstva prema stepenu srodstva. graduat (nlat. graduatus) onaj koji je dobio neku akademsku titulu (bakalareus, licencijat, magistrat, doktorat). graduator (nlat. graduator) onaj koji ili ono što deli na stepen (ili: stupnjeve); na-prava koja deli neku liniju, krivu na male pravilne delove; med. aparat koji podešava dužinu varnica pri lečenju električnom strujom. graduacija (nlat. graduatio) deljenje (ili: podela) na stepene, stupnjeve; gram. poredba prideva, komparacija; davanje akademske titule na velikim školama. graduelan (lat. gradus stepen, fr. graduel) v. gradualan.

graduirati

181

granirati

graduirati (nlat. graduare) podeliti na ste-pene (ili: stupnjeve), obeležiti stepene (na termometru i dr.); dati nekome izvesnu akademsku titulu, neko zvanje; fig. postepeno menjati jačinu nečemu naviše ili naniže, postepeno povećava™, pojačava-ti, smanjivati itd. gradus kognacionis (lat. gradus cognationis) prav. stepen srodstva. gradus prohibitus (lat. gradus prohibitus) prav. zabranjeni stepen, stepen srodstva u kojem se ne može sklopiti brak. gram (grč, gramma mala težina, fr. gramme, nem. Gramm) masa kubnog centimetra destilovane vode na 4°S; težina koju ima jedan gram jeste sila kojom gram-masa pritiska na podlogu koja je drži ili kojom vuče konac o koji je obešena; jedinice veće od grama su: dekagram=10 g, hektogram—100 g, kilogram= 1000 g, miri-jagram= 10000 g ili 10 kg; milion grama ili 1000 kg= l tona; jedinice manje od grama su: decJnram=1/10 g; centigram= 1/100 g; miligram—1/1000 g. gramatizirati (grč. gramatike) formalisti-čki proučavati jezik, zanemarujući se-mantičku (značenjsku) i funkcionalnu stranu jezičkih pojava; suvoparno predavati ili učiti gramatička pravila. gramatik (grč. grammatikos) v. gramatičar. gramatika (grč. grammatike) nauka o jeziku i njegovim zakonima (može biti: opisna, uporedna i istorijska). gramatikalvi (lat. grammaticalis) koji se tiče nauke o jeziku ili spada u nauku o jeziku; up. gramatički. gramatičar (grč. grammatikos) onaj koji proučava zakone jezika; poznavalac jezika; učitelj jezika; gramatik. gramatički (lat. grammaticus) koji je u skladu sa zakonima i pravilima nauke o jeziku; up. gramatikalni. gramatolatrija (grč. gramma, latrefa obožavanje) obožavanje slova, tj. slepo verovanje svemu što je napisano i naštampano sa zapostavljanjem slobodne delatnosti duha. gramatologija (grč. gramma, logia) načela i uputstva o sastavljanju jedne gramatike; nauka o poznavanju rukopisa po njegovim bitnim osobinama. gram-atom, fiz. masa nekog elementa ili jedinjenja jednaka njegovoj atomskoj masi izraženo} u gramovima. gramina (lat. gramen trava, gramina) pl. bot. v. graminee. graminee (nlat. gramineae) pl. bot. trave. graminozan (lat. graminosus) travan, obrastao travom, bogat travom. gram-kalorija fiz. v. kalorkja. gramofon (grč. gramma, phone glas) usavršeniji oblik fonografa, aparat kojim se čovečji glas ili topovi muzičkih instrumenata upisuju na obrtni voštani valjak ili obrtnu voštanu ploču, tako da se

docnije mogu po volji, ponovo proizvesti (reprodukovati). gran (lat. granum zrno, zrnce) zrno, grumi-čak; ranija jedinica za merenje malih težina, naročito u apoteci= 0,073 g; up. gren. granalije (nlat. granalia) pl. metalna zrnca, metalna sačma, naročito granuliranjem isitnjeno gvožñe i bakar. granat (lat. granum, nlat. granatus zrnat, koji ima zrnca se lapis kamen) št. veoma rasprostranjen mineral, velike tvrdoće, lepog staklastog sjaja, crvenkast; ima ga više varijeteta. granata (lat. granum, ital. granata, nem. Granate) voj. valjkasto artiljerijske zrno sa jakim razornim punjenjem koje se, kad je bačeno iz topa i udari u zemlju ili kakav drugi čvrst predmet, rasprskava na mnogo sitnih delova i ima razorno dejstvo. granatina (nem. Grana+ine) vrsta jake svile, naročito za crne čipke. granginjoleskan (po imenu pariskog pozorišta Grand Guignol) uzbudljiv, jeziv, strašan. granginjolstvo poz. negovanje uzbudljivih i nastranih pozorišnih komada (kakve naročito prikazuje parisko pozorište Grand Guignol). grand (šp. grande) 1. velikaš, dostojanstve-nik, član visokog plemstva u Španiji; v. grandi. grand (fr. grand velik) 2. igra karata u kojoj se, bez aduta, pravi najveći broj bodova (štihova); grando. grand (fr. grand, lat. grandis) 3. veliki, važan, otmen. grandeca (šp. grandeza, ital. grandezza) dostojanstvo jednog granda; oholost, gordost, oholo držanje; kon grandeca (ital. sop grandezza) muz. sa dostojanstvenošću, ponosito, gordo. grandi (šp. grandes) pl. od HŠ veka članovi najvišeg naslednog plemstva u Španiji, sa mnogim povlasticama, privilegij ama; up. grand 1. grandiozan (nlat. grandiosus) veličanstven, uzvišen, velikolepan. grandiozitet (nlat. grandiositas) veličanstvenost, uzvišenost, veliko lepnost; grandioznost. grandioznost v. grandiozitet. grand mod (fr. grande mode) velika moda, tj. ono što je najnovije u modi. grando (ital. grando) l. v. grand 2. grande (1. grando) 2. grad, tuča; med. čmičak u oku. grandoman (lat. grandis- velik, grč. marua .ludilo) v. megaloman. grandomanija (lat., grč.) v. megalomanija. granirati (nlat., ital. granare) zrnati, praviti (ili: izrañivati) u obliku zrna (npr. kožu); u bakrorezu; dati površini zrnast izgled.

granit

182

grafičko prikazivanje

granit (lat. granum, fr. granit) min. najrasprostranjenija složena gromadna stena, čiji su glavni sastojci: kvarc, feldspat i liskun. granolit (ital. grano zrno, grumičak, grč. lithos kamen) smesa od granita i cementa koja se upotrebljava za popločavanje, kal-drmisanje ulica. gran pri (fr. grand prix) velika nagrada, tj. prva nagrada. grai-senjer (fr. Grand-Seigneur) „veliki gospodar" (titula turskih sultana). granu laci ja (nlat. granulatio) zrnjenje, pretvaranje u zrna, pravljenje zrna, prerada (npr. metala) u zrna; med. zamlaćivanje rana, stvaranje granulacionog tkiva, zamlad; granuliranje. graiulaciono tkivo med. tkivo koje se razvija pri zaceljivanju rane u obliku crvenka-stih, jedrih i nabubrelih bradavičica i kvržica. granuliranje v. granulacija. granulirati (nem. granulieren) pretvarati, pretvoriti u zrnasto staše; granulirati se zarasta, zarastati putem granulacije, granulirati (nlat. granulare) zrniti, pretvarati (ili: prerañivati) u zrna; med. zamladiti, zamlañivati, zaceljivati stva-ranjem na rani granulacionog tkiva; pr. granuliran. gravuliforman (nlat. granuliformis) bog. u obliku zrna, zrnast. granuloza (lat. granulum zrnce) čep- granulozno zapaljenje očiju, egipatska okobolja, trahoma. gravulozan (lat. granum, nlat. granulosus), zrnast, zrnat. granulozitet (nlat. granulositas) zrnatost, zrnastost. granulom (nlat. granuloma) med. otok koji se sastoji od granulacionog tkiva, zamlad-nik. granului (lat. granulum) zrnce; in granulis (lat. in granulis) u zrncima. granum salis (lat. granum šališ) zrno soli, tj. malčice pameti, razboritosti, rasuñivanja; kum grano salis (lat. sit grano šališ) sa zrnom soli, tj. zdravim, pravilnim razumevanjem, sa malo duha (soli u glavi) „posoljeno", a ne bukvalno (shvatiti nešto). granceola (ital. grance(v)ola) kol. vrsta morskog raka, Maja squindo. gras (fr. grace, lat. gratia) milost, pomilovanje, oproštaj; ljubav, naklonost; ljup-kost, milina, draž. grasirati (lat. grassari) uzimati maha, preovlañivati, pustošiti, širiti se, raspro-stirati se (za bolesti). gratakež (ital. grattacacia) rende, trenica, ribež. graten (fr. gratin) kup. način gotovljenja jela tako da se uhvati kora preko jela; jelo zgotovljeno na taj način, jelo s korom.

gratinirati (fr. gratiner) kup. peći tako da se uhvati kora, da se zapeče. gratis (lat. gratis) badava, besplatno, džabe. gratist(a) (lat.) ñak koji dobiva besplatno hranu, blagodejanac; gratuist. gratifikacija (lat. gratificacio) poklon, dar, darivanje, nagrada. gratificirati (lat. gratif icari) darovati, ob-dariti, počastiti. gratuist(a) (lat. gratuitus) v. gratist. gratuit (lat.) v. gratist. gratuitet (nlat. gratuitas) nezaslužena ljubav ili milost; besplatnost. gratulant (lat. gratulans) onaj koji čestita; gratulator. gratulator (nlat. gratulator) v. gratulant. gratulacija (lat. gratulatio) čestitanje, če-stitka. gratulirati (lat. gratulari, gratus) čestitati, izjaviti radost zbog čega. graf (nem. Graf) prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemićka i nasledna titula; grof. grafaža (fr. graf f age) utiskivanje šara i figura na tkaninu pomoću vrućih ploča. grafsma (grč. grapho pišem) lingv. pismena predstava glasa, slovo. grafija (grč. grapho pišem, opisujem) za-vršna reč u složenicama, znači: opis, opisivanje, nauka (npr. geografija, biografija, etnografija itd.). grafijato (ital. graffiato) v. grafito. trafika (grč. graphike) veština pisanja (ili: crtanja, slikanja); postupak pri umnožavanju književnih i umetničkih dela. grafit (grč. grapho pišem) min. tamnosive do crne boje, mek, mastan i jako metalne sjajnosti ugljenik. grafito (ital. graffito) mozaičko ukraša-vanje podova i zidova od mermera; bojadi-sanje zidova sivom vodenom bojom, tako što se na zid, koji je prethodno premazan crnom bojom pa potom okrečen belo, ugrebe neka šara tako da crna osnova prosijava; grafijato. grafičke veštine svi postupci pri reprodukovanju i umnožavanju pisma, slika ili crteža pomoću ploča ili pečata: drvore-stvo, litografisanje, bakrorezačka i če-likorezačka veština, zatim: fotolito-LJafija, cinkografija, autotipija i dr. grafički (grč. graphikos) koji pripada veštini pisanja, crtanja, slikanja, ili se tiče veštine pisanja, crtanja ili slikanja; pisan, predstavljen slovima, prikazan crtežno. grafičko prikazivanje slikovito, crtežno prikazivanje rezultata dobivenih proučavanjem izvesnih činjenica, koje, mesto cifara i niza cifara (tabela), prikazuje dobivene rezultate pomoću crteža i pro-storne slike; podvrste su: dijagram, kar-Torpaia i dr.

grafodrom

183

griz

grafodrom (grč. grapho pišem, dromos trčanje, trk) veštak u brzom pisanju. grafodromija (grč.) brzo pisanje, veština brzog pisanja. grafolog (grč. grapho pišem, logos) stručnjak (ili: veštak) u poznavanju karaktera jednog čoveka po njegovom rukopisu; u kriminalistici: veštak u utvrćivanju istovetnost izvršioca falsifikata, navršenih menjanjem sopstvenog rukopisa, pisanjem levom rukom, podražavanjem tuñeg rukopisa itd. grafologija (grč. grapho, logia) nauka (ili: veština) da se po rukopisu čoveka objasni njegov karakter, moralne i intelektualne osobine uopšte. grafomanija pomama ili strast pisanja. grafometar (grč. grapho pišem, metron) naziv raznih matematičkih instrumenata, naročito uglomera. grafospazmus (grč. grapho, spasmos grč) med. pisarski grč; up. mogigrafija. grafostatika (grč. grapho, statizo stavim) teh. grafičko ispitivanje, pomoću crtanja, postojanosti jedne konstrukcije, koje se odlikuje velikom jednostavnošću i preglednošću (za razliku od računske, ana-litičke metode). Grahamov hleb po lekaru i vegetarijancu Silvestru Grahamu (Graham, 1794—1851) nazvali hleb od pšenične i ječmene jar-me, bez kvasca. Upotrebl>avaju ga oni koji pate od želuca, naročito od šećerne bolesti. gracija (lat. gratus, gratia, ital. grazia) zahvalnost, blagodarnost; milost, naklonost, ljubav koja se nekom ukazuje; lepota, ljupkost, milina, dražesnost; kon gracija (ital. con grazia) kuz. sa ljupkošću, umilno. Gracijani dekretum (lat. Gratiani decretum) prav. prvi deo Corpus juriš canonici, nazvan po italijanskom kaluñeru Gracijanu koji je, oko 1150, skupio i priredio zbirku svih dotadašnjih izvora crkvenog prava. gracije (lat. Gratiae) pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline kod starih Rimljana: Aglaja, Eufro-sina i Talija; up. haritine. gracilan (lat. gracilis) vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan. gracilitet (lat. gracilitas) vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost. graciozamente (ital. graziosamente) muz. v. graciozo. graciozav (lat. gratiosus) ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat. gracioznost (lat.) ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost. graciozo (ital. grazioso) muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. grev (fr. greve) peskovita obala; negdašnje gubilište u Parizu (za vreme revolucije); zborio mesto besposlenih radnika; fig. obustava rada, štrajk.

grevist(a) (fr. greviste) radnik koji je napustio posao, štrajkač. gregorijanski kalendar v. pod julijanski kalendar. grež (fr. grege) trg. sirova, neprerañena svila. grejpfrut (eng. grape fruit) bog. vrsta voća dobivena ukrštanjem limuna i narandže. greka (lat. graecus grčki, graeca) pl. grčke stvari, grčki spisi, grčka dela. greka fides (lat. graeca fides grčka vernost) u poslovičnoj upotrebi za verolomstvo, nedržanje reči, prevrtljivost. grekoman (lat. Graecus Grk, grč. mania pomama, ludilo) preteran poštovalac ili podražavalac onoga što je grčko. grekomanija (lat., grč.) preterana naklonost i ljubav prema svemu što je grčko; slepo ugledanje na ono što je grčko. gremij(um) (lat. gremium) krilo; sredina, društvo, udruženje, kolegijum. gren (fr. grain, lat. granum zrno) jedinica za merenje finih i sitnih stvari (dijamanata, bisera, medicinskih stvari i dr.); jaje od svilene bube; up. gran. grenadina (fr. grenadine) gruba pamučna, vunena ili svilena tkanina za gornje ženske haljine; crne svilene čipke iz Liona; vrsta platna tkanog slično damastu. grenadir (fr. grenadier) voj. prvobitno: pešak odreñen za bacanje bombi, bombaš; docnije: jezgro pešadije. grenaža (fr. grenage) zrnasto pozlaćivanje, naročito delova časovnika. trenirati (fr. grain) v. granirati. grefirati (fr. greffer) med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu. grecizam (lat. Graecus Grk) osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakteristično; oblik u nekom drugom jeziku napravljen prema grčkom obliku; up. helenizam. grecizirati (lat. Graecus) pogrčiti, pogrča-vati, napraviti Grkom, pojeliniti; raditi u grčkom duhu; govoriti ili pisati grčki; osobenosti grčkog jezika unositi u drugi jezik, davati grčki oblik. grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost. grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu. grecitet (lat. graecitas) grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duha i jezika. grešlja (nem. Groschel) stari austrijski bakarni novčić, grošić. gri (fr. gris, nem. grau) siv, sur; sed; gri d'len (fr. gris de lin) lanena boja, boja lana. griveliran (fr. grivele) poprskan sivim i belim pegama kao drozd, pirgav. grivenik (rus. grivennik) stari ruski srebrni novac od 10 kopejki. griz (nem. Gries) krupno samleveno brašno; vrsta jela od tog brašna.

griza]

184

grosist(a)

grizaj (fr. grisaille) slikanje sivom bojom sa raznim osenčavanjima; mešavina sive i bele kose u vlasuljama (perikama); beo i crn sitno kariran štof. grizeta (fr. grisette) l. sirota devojka koja živi sa kakvim mladim čovekom, naročito studentom, u divljem braku, ali mu je verna i odana drugarica (izraz postao po haljini od običnog sivog štofa — grisette — kakve su nosile mlade radnice); 2. vrsta vunene tkanine pomešane sa lanom, svilom i dr.; siva domaća haljina. grijada (fr. grillade) kuv. meso pečeno na roštilju, ćulbastija. grijaža (fr. grillage) rešetka; zagrevanje metala pre topljenje; sagorevanje (na vazduhu); prženje; roštilj s mesom; prženi bademi. grijer (fr. gruyere) vrsta finog švajcar-skog kravljeg sira (po istoimenom selu u kantonu Frajburg). gril (eng. grill, fr. gril) roštilj za pečenje; prženica. grilrum (eng. grillroom) gostionica u kojoj se jela (meso) pred očima gostiju peku na roštilju, ćevabdžinica; lokal za doručko-vanje. grimasa (fr. grimace, lat. grimacea) kreveljenje, bekeljenje; iskrivljeno (ili: iscereno) lice; fig. pretvaranje, pritvorstvo, licemerstvo. grimasirati (fr. grimacer) kreveljiti se, bekeljiti se, praviti iskrivljeno lice, grimase; fig. pretvarati se. grinbeks (eng. greenbacks) pl. novčanice, banknote Sjedinjenih Američkih Država (zbog zelene poleñine). Grinič predgrañe Londona, kroz koje, na mestu gde se nalazila stara opservatorija, prolazi početni Zemljin meridijan. Grin-park (eng. Green-park) Zeleni zverinjak (šetalište u Londonu). grin-rum (eng. green-room) „zelena soba"; u engleskom pozorištu: soba za glumce koji nisu zauzeti na pozornici, nazvana po tome što su nekada glumci čekali na red da iziñu na pozornicu u jednoj zelenoj senici. grinta (nem. Grind) med. parazitna, zarazna kolena bolest kod dece, s krastama na glavi i opadanjem kose, strup. grin horn (eng. green horn) novajlija, početnik, žutokljunac. grincajg (nem. Griinzeug) kuv. zelen, naročito za supu. grip (fr. grippe) med. vrsta kataralne, pri-lepčive i veoma zarazne groznice sa visokom temperaturom, vrled, vrlesija, kunja-lica, rorina; influenca. gripoza (grč. grypos kriv, kukast) med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. gris (nem. Griess) žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja. grif (nem. greifen, hvatati, Griff) l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja (protivnika u

borbi, naročito u rvanju i boksovanju); drška, držalje, rukohvat, balčak. grif (fr. griffe) 2. potpis žigom; žig sa potpisom. grif (grč. grypos) 3. kit. životinja sa lavljim telom a orlovskom glavom i krilima, često kao motiv u vajarstvu i umetničkom zanatstvu. grif (grč.) 4. 3007. beloglavi sup. grifoza (grč. grypos) ned. v. gripoza. grifon (fr. griffon) pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju. gro (fr. groš, grosse) glavni deo, najveći deo nečega, npr. gro posetilaca, prihoda itd.; glavni deo zgrade; glavni deo vojske, glavna vojska, glavnina; naziv teških svilenih tkanina; an gro (fr. en groš) trg. naveliko. grobijan (nem. Grobian, der grobe Jan) grub, surov čovek; grubijan. grobijanizam (nem. Grobian) grubost, surovost, divljaštvo. grog (eng. grog) piće od tople vode, šećera i ruma ili konjaka (nazvane po nadimku — Old Grog — pronalazača, engleskog admirala Bernona, iz sredine HUŠ veka, koji je svojim matrozima davao rum pomešan sa vodom). grogi (eng. groggy) koji je u polusvesnom stanju, ošamućen (obično bokser koji dobije teške udarce). grogirati (eng.) dovesti u polusvesno stanje, ošamutiti, potpuno savladati, pobediti nekoga. gro-de-Tur (fr. groš de Tours) jaka svilena tkanina, koja se izrañuje u francuskom gradu Turu; up. pti-gren. gromade (rus. gromade) velika gomila, masa, mnoštvo; geol. velika masa neke magmatske stene, obično nepravilna oblika. gromatik (lat. groma) zemljomer; up. groma tika. gromatika (lat. groma zemljomersko merilo) voj. veština ureñenja i utvrñenja poljskih logora; veština zemljomerenja; obeleža-vanje (kamenjem, koljem), omeñavanje. grombi (eng. crombie) vrsta punije vunene tkanine za zimske kapute; kao pridev: koji je od takve tkanine; krombi. groplan (fr. groš krupan, plan) ono što je snimljene iz neposredne blizine, snimak izbliza, uveličan detalj neke scene. gros (nem. Groš) trg. 144 komada neke robe: 12 tuceta. gros-veit (eng. gross-weight) trg. bruto težina. groserija (fr. grosserie) trgovina naveliko, velikoprodaja; grubi predmeti od gvožña, gvožñarska radnja. groseto (ital. grossetto) trg. polovina jednog grosa. grosist(a) (nem. Grossist, fr. grossier) trgovac koji se bavi kupovinom i prodajom robe u velikim količinama, naveliko, veletrgovac.

grosmam a

185

gulaš

grosmama (prema nem. Grossmutter) baka, baba. groso modo (nlat. grosso modo) farm. grubo isticano ili isečeno (na propisima za pravljenje lekova); fig. bez tančina, u najglavnijim potezima. groshandl (nem. Grosshandel) trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina. groshendler (nem. Grosshandler) trgovac naveliko, velikoprodavac. grotesk (fr. grotesque) vrsta stilizovanih štamparskih slova. groteska (ital. grotla, grottesco) fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih oblika, prvobitno upotre-bljavan u antičkim termama i grobnicama (grotta pećina) a od kraja XV veka u dekorativnom i plastičnom slikarstvu; lit. duhovita, oštro poentirana kratka priča ili drama koja prikazuje neobične dogañaje i ličnosti (Šo, Vedekind, Evers); ekstreman i neprirodan pokret pri igranju (izraz postao odatle što su u ruševinama Titove palate u Rimu, koje su se zvale grote, nañene svakovrsne fantastične slike). groteskan (ital. grottesco, fr. grotesque) fantastičan, neobičan, čudan, preteran, neprirodan; smešan, nastran; groteskni igrač baletni igrač koji pravi komične pokrete i skokove. grof (nem. Graf) v. graf. groš (nlat. grossus debeo novac, nem. Groschen) naziv za srebrni novac razne vrednosti kod Francuza, Nemaca, Čeha i dr.; u Srbiji groš je vredeo 20 para grubijan (nem. Grobian) v. grobijan. grum (eng. groom) hotelski momak, sluga (obično dečak); konjušar. grund (nem. Grund) osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrañivanje; slik. prvo premazivanje bojom, površine na kojoj će se raditi slika; grunt. grundirati (nem. grundieren) napraviti osnovu (ili: temelj) u slikarstvu: površinu (platno, zid) prvi put premazati i na taj način pripremiti je za primanje boja; gruntirati. grunt (nem. Grund) v. grund. gruntirati v. grundirati. gruntovnica (nem. Grund) zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim imanjima jedne katastarske opštine; vodi se u sudu. trup (fr. group) zapečaćen oveći paket sa novcem, novčano pismo. grupa (fr. groupe, ital. gruppo) skupina, skup, gomila, hrpa. grupacija (fr. groupe, nem. Gruppe) grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje. grupirati (fr. grouper) skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu, skupinu; grupisati. grupisati (fr. grouper) v. grupirati.

gu (fr. gout, lat. gustus) ukus; miris; fig. sklonost, naklonost, odanost, ljubav prema čemu; a son gu (fr. a son gout) po svom ukusu. gua.-- (šp. gua...) v. gva... guano (šp. guano, fr. guano) v. gvano. guaš-slikarstvo (fr. gouache, ital. guazzo) slikanje (ili: bojadisanje) gumiranim vodenim bojama (naročito se primenjuje u bojadisanju tapeta, lepeza i dr.); gvaco. guba (arap. quba, tur. kuba) poznata kožna bolest, lišaj, lepra. gubernator (lat. gubernator) krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner. gubernije (nlat. gubernium) oblast, pokrajina, provincija. guvernadur (ital. governatore) zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gorom (kao glavni svetovni starešina; kasnije nasledio zvanje u plemenskoj hijerarhiji). guvernanta (fr. gouvernante) vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, namesnica. guverner (fr. gouverneur) glavni komandant vojnog okruga (ili: provincije, kolonije, grada ili tvrñave); u Sev. Americi: najviši državni službenik, upravnik npr. banke; namesnik; vaspitač (prinčeva itd.). guvernirati (fr. gouverner, lat. gubernare) krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati. guvernman (fr. gouvernement) vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo, upravništvo; upravna oblast, vojni okrug; stan Zgpravnika, name-snika i sl. gud baj! (eng. good bye = good be uoi) zdravo, zbogom. gudok (rus. gudbk) ruski muzički instrument (violina) sa tri žice. gudron (fr. goudron) l. hem. katran, gust crn ostatak pri destilaciji parafinskog ulja; upotrebljava se mesto asfalta. gudron (fr. goudronne) 2. katranom namazana hartija za izolovanje vlage. gudronirati (fr. goudronner) katranisati, mazati (ili: namazati) katranom. gudtemplerski red (eng. Order of Good Templars) „red dobrih hramovnika", po ugledu na slobodno zidarstvo sprovedena organizacije za najstrože uzdržavanje od alkoholnih pića. gud form (eng. good form) prikladan oblik, tj. lepo i pristojno ponašanje, ton koji vlada u finom društvu, lep način ponašanja i izražavanja u društvu; pitomost i vasgštanost u ličnom ophoñenju. gulanfer (arap.-pere. gulambare, tur. gulam-rage homoseksualac) beskućnik, skitnica, probisvet; spadalo, mangup. gulaš (mañ. gulyas) kup. manji komadi goveñeg mesa upirjanjeni sa dosta crnog luka, paprike i kima.

gulden

186

guc

gulden (nem. Gulden) prvobitno zlatan, a posle i srebrn novac u Holandiji i Austriji. guma (grč. komini, lat. gummi) biljka materija koja u vodi postaje sluzasta i lepljiva, ima je u biljnim sokovima i ćelijičnim tkivima; upotrebljava se u čvrstom i ela-stičnom stanju za brisanje hartije, a u tečnom za lepljenje; med. naročita vrsta granulacionog tkiva izazvanog spiroheta-ma sifilisa, javlja se u obliku sitnih čvorića ili čvorova u veličini kokoši-jeg jajeta, sifilistični izraštaj, sifi-lom. gumalastika v. gumilastika.

gumarabika v. gumi-arabika.
gumi-arabika (lat. gummi arabicum) arapska guma, lepak. gumigut (lat. gummi, mal. getah) sasušen crvenkastožut mlečni sok nekih tropskih biljaka (upotrebljava se u slikarstvu za pravljenje žute boje, a u medicini kao jako sredstvo za čišćenje). gumielastika v. gumilastika. gumilastika (grč. kommi, elauno vučem rastežem) vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrañen od takve gume; tkani-na protkana gumenim vlaknima. gumina (ital. gomena) debelo uže kojim se vezuju brodovi. gumirabika v. gumi-arabika. gumipasta (lat. gummi, nlat. pasta) farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotrebljava se kao lek protiv kašlja. gumirati (lat. gummi) prevući (ili: prema-zivati, premazati) rastvorenom gumom (npr. poštanske marke); zalepiti. gumoza (lat. gummi, nlat. gummosis) bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gume usled raspadanja ćelijičnog tkiva. gumozan (lat. gummosus) sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav. gungula (pere. gulgule, tur. sulgule) gužva, metež; gomila, mnoštvo; buka, vika, graja. gurabija (arap. gurabiyya ptičji kolač, vra-nin kolač, tur. gurabiye) 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vrsta sitnih zimskih dinja. gurguran (fr. gourgouran) trg. v. garguran. gurd novčana jedinica Haitija (1 gurd=100 santima). gurman (fr. gourmand) onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obično u značenju: onaj koji voli dobra jela i pića,
sladokusac.

gurmandiza (fr. gourmandise) ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima i pićima; slatkiš, poslastica, prislačak, preslačak. gurme (fr. gourmet) poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. gust (lat. gustus) ukus; volja, ćef, raspoloženje prema čemu; up. gustus. gustati (ital. gustare) l. probati, kušati (jelo, piće i dr.). gustati (ital.) 2. dopadati se, sviñati se, prijati, goditi, biti po volji (nekome). gustiozan (lat. gustus) ukusan, prijatan, koji izaziva dopadanje i volju, npr. jelo, odelo itd. gu starati (lat. gustare) kušati, okušati (jelo); nalaziti zadovoljstvo, uživati u posmatranju nekoga ili nečega (jela, odela, karata pri igri i dr.); lagano sladiti; izazivati ili hteti izazvati dopadanje kod koga za nešto, za koga. gusto (ital. gusto) ukus; kon gusto (ital. sop gusto) muz. v. gustozo. gustozo (ital. gustoso) muz. sa puno ukusa; kon gusto. gustus (lat. gustus) ukus; de gustibus non est disputandum (lat. de gustibus pop est disputandum) posl. o ukusima ne treba raspravljati, tj. svakom je slobodno da misli i voli ono što hoće i šta mu se svidi. guta (fr. goutte, lat. gutta) kap, kaplja; trunka, malčice; med. kostobolja, up. giht. gutaperka (mal. guttah, percha) kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i postane elastična u vreloj vodi; upotrebljava se za mašinske kaiše, cevi, ñonove i dr., a u medicini, u obliku hartije za zavoje i, rastvorena u hloro-formu, za premazivanje i zatvaranje rana; gutaperka satin koža od gume. gutati» (lat. guttatim) med. u kapima, kapljicama, kap po kap, kapljući. gutacija (lat. gutta kaplja) vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću (večernja rosa). gut d'or (fr. goutte d'or) zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. gutolin (lat, gutta kaplja) mast od voska, terpentinskog ulja i dr. (za obuću). gutural (lat. guttur grlo, grkljan) gram. grleni glas. guturalan (lat. guttur, nlat. gutturalis) grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi. guc (ital. gozzo) vrsta malog čamca sa oštrim pramcem i oštrom krmom; manji parobrod.

A

E I O
18?<G IV,S 215/

O R

d
D, d peto slovo naše ćirilice, šesto naše latinice (D, d) kao skraćenica; d=dinar; A,—da ili datur (lat. da, datur) daj, neka se dade (na receptima); d. t. d. — da tales dozes (lat. da tales doses) daj takve doze; dr, dr=doktor; dr med.=doktor medicine; At phil, dr fil.~ doktor filozofije; del =deleatur (lat. deleatur) neka se briše; d. t.=dekstra manu (lat. dextra manu) desnom rukom; muz. drugi ton S-dur lestvice; fiz. d = skraćenica za dioptriju; hem. Dy =disprozijum. daba (arap.) ñavo, nečastivi; čudovište. dana (tur. dava) parnica, tužba, potraži-vanje. davudžija (tur. dabaci) tužilac, žalilac. dag (tur. dag) brdo, planina, gora; zemlja koja ništa ne donosi; up. Karadag. dageropš (fr. Daguerre, grč. typos otisak) fot. naprava, koju je 1838. pronašao Dager, koja trajno zadržava sliku stvorenu uticajem svetlosti na hemijski prireñeno] metalnoj ploči. dagerotipija pravljenje fotografija na jod-nom srebru pomoću žive; up. dagerotip. dadaizam (prema fr. dada) nazvani pravac u književnosti i likovnoj umetnosti koji obrañuje predmete iz oblasti besmisleno-ga, primitivnoga i sl. na naročit način. dazimetar (grč. dasys gust, metron mera) fiz. aparat za merenje gustine vazduha. daire (arap. da'ira krug, tur. daire) muz. vrsta udaračkog instrumenta — udaraljka, obruč s nategnutom kožom i praporcima po ivici; def. dajak (tur. dayak) potporanj; motka; dugačak štap za potiskivanje rečnog čamca. dajm (eng. dime) severoamerički novac, deseti deo dolara. dajmonion (grč. daimćnion) fil. ovako Sokrat naziva onaj unutarnji glas koji on smatra božanskim nadahnućem, a koji ga odvraća i opominje da ne učini nešto što bi bilo nepravično, nekorisno ili rñavo. dajning-kar (eng. dining-car) kola za ručavanje; dajning-rum (eng. dining-room) trpezarije, ručaonica. da kapo (ital. da capo) muz. ispočetka, iznova, tj. celu muzičku partiju ponoviti do toga znaka. daktrijadenalgija (grč. dakryon suza, aden žlezda, algos bol) med. oboljenje suznih žlezda. dakrijadenitis (grč. dakryon, aden) med. za.paljenje suznih zklezda. dakriorea (grč. dakryon, geo tečem, curim) med. odviše jako suženje. daktil- (grč. daktylos) 1. predmetaku složenicama sa značenjem: prst. daktil (grč. daktylos) 2. poet. stihovna stopa od tri sloga od kojih je prvi dug, a druga dva kratka (-UU). daktilioglifika (grč. daktylos prst, gly-phein rezati, urezivati) veština rezanja kamenja za prstenje. daktilografija (grč. daktylos, grapho pišem) opisivanje prstenja. daktiliografika (grč. daktylos, grapho) v. daktilioglifika. daktiliomantija (grč. daktylos, manteia proricanje) proricanje iz prstenja, prori-canje pomoću čarobnog prstenja. daktilioteka (grč. daktylos, tithenai staviti) zbirka kamenja za prstenje (gema) naročito grčkog; zbirka otisaka takvog kamenja; juvelirsko sanduče. daktilitis (grč. daktylos) ned. zapaljenje prsta, čir na prstu. daktilogram (grč. daktylos, gramma crta) otisak prstiju. daktilograf (grč. daktylos, grapho pišem) onaj koji piše na pisaćoj mašini. daktilografija (grč. daktylos, grapho) pisanje na pisaćoj mašini. daktilografkinja (grč. daktvlos. grapho) ona koja ume da piše na pisaćoj mašini. daktilologija (grč. daktylos, logia) govor pomoću prstiju, veština iskazivanje misli pomoću prstiju. daktilomantija (grč. daktylos, mantei) proricanje (ili: vračanje) iz prstiju. daktilonomija (grč. daktylos, nomizo mislim, dragim) veština računanja na prste, računanje na prste. daktilosimfiza (grč. daktylos, simphyia) sraslost prstiju na ruci ili nozi. daktiloskopija (grč. daktylos skopeo gledam, posmatram) metod prepoznavanja zločina-ca po individualno] razlici finih liii-

daktiloteka

188

darvinizam

ja na unutarnjoj strani prstiju, na jagodicama; ispitivanje otisaka prstiju. daktiloteka (grč. daktylos tithemi stavljam) med. zavoj kojim se održava povreñeni prst u pravom položaju. daktilotip (grč. daktylos typos otisak) pisaća mašina. dalaj lama vrhovni budistički sveštenik u lamaizmu: obožavani poglavar duhovne i svetovne vlasti u Tibetu. dalak (tur. dalak) l. slezina; 2. otok slezine. dalasi novčana jedinica Gambije; deli se na 100 bututa. dalga (tur. dalga) talasi, talasanje. dalija vot. ljubičasta georgina, nazvana po švedskom botaničaru Dalu (Dahl +1789). Delila (hebr.) v. pod Samson. dalmatika (lat. dalmatica) l. odeća koja se nosila u P veku u starom Rimu; 2. duga gornja odeća pape, biskupa i sveštenika u katoličkoj crkvi. dal senje (ital. dal segno) «uz. v. al senjo. daltonizam slepilo za boje, nesposobnost čula vida da razlikuje boje, naročito crvenu (naziv po engleskom hemičaru Dal-tonu, koji je opažao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu). dama (lat. domina gospoña, fr. dame, ital. dama) gospoña, gospa, žena iz višeg staleža; plemićkinja, vlastelinka; otmena žena koja ume da drži do sebe; figura na kartama za igranje; „kraljica" u šahu. damar (tur. damar) krvna žila. damasen (fr. damassin) poludamast; materija slična damastu. damasirati (fr. damasser) tkati na damast-ski način, šarati (ili: išarati) cvetovima tkaninu. damasket (fr. damasquette) bogata damastska materija sa cvetnim šarama na atlasnoj osnovi. damaskini (po grčkom piscu Damaskinu Suidrtu) zbornici propovedi i beseda pisani na narodnom jeziku, koji se od XVH do HGH v. javljaju kod Srba, Makedonaca i Bugara. damast (ital. damasto) svilena, vunena ili platnene materija sa cvetovima. damasciran išaran, izvezen; up. damast. damascirati (fr. damasquiner) gvožñe ili čelik naročito sečivo noževa i mačeva, zažariti, pa onda zlatom i srebrom išarati (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku). damnatur (lat. damnatur) odbacuje se, zabranjuje se, cenzorska formula kojom se zabranjuje da se neka knjiga, ili neko mesto u njoj štampa. damnatus (lat. damnatus) osuñen; osuñenik. damnacija (lat. damnatio) osuda na večne muke, prokletstvo. damnacio memorije (lat. damnatio memoriae) prav. uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena, slike, grba i dr.

damnifikat (nlat. damnificatus) onaj koji je pretrpeo štetu, oštećeni. damnifikacija (nlat. damnificatio) nanošenje štete, oštećivanje. damnificirati (nlat. damnificare) naneti štetu, oštetiti. damnum (lat. damnum) šteta, gubitak. Damoklo ime jednog laskavca koji je tirani-nu Dioniziju pozavideo na sreći. Da bi mu pokazao kakva je to sreća, naredio je Dionizije da ga počaste za njegovom trpezom kao kakva kralja, ali mu je obesio iznad glave mač o konjsku dlaku. Otuda Damoklov mač opasnost koja čoveku stalno preti. damper (eng. dump-car) v. kiper. damping (eng. dumping) trg. v. demping. dampfer (nem. Dampfer) parobrod. Danaide (grč.) kit. pedeset kćeri kralja Da-naja koje su po zapovesti oca pobile svoje muževe, zbog čega su osuñene od bogova da u podzemnom svetu nose vodu u amfore bez dna; fig. rad, posao Danaida težak, neuspe-šan posao. daiajski poklon opasan poklon iz neprijateljske ruke, poput onoga drvenog konja, napunjenog najboljim grčkim junacima, koji su Grci (Danajci) ostavili u svom logoru da bi ga Trojanci, smatrajući ga poklonom, uvukli u svoj grad (Vergil: Timeo Danaos et dona ferentes, Bojim se Danajaca i kad darove donose, tj. neprijatelja se treba bojati i kad darove donosi — uvek). Danajci (grč. Danaoi) antički stanovnici Arga na Peloponezu; kod Homera — Grci. dano (ital. danno) trg. šteta, gubitak. danre (fr. danrees) pl. trg. životne namirnice, roba; danre kolonijal (fr. denrees coloniales) kolonijalna roba. dane (fr. danse) ples, igra, igranje. dansivg (eng. dance igrati, dancing) igranka, ples; mesto, lokal (kafana, restoran i dr.) u kome se posetioci mogu zabavljati i plesom. dantel (fr. dentelle) čipka; šara oko strane na knjizi; sve što je izrezane u obliku čipke. dara (tur. dara) težina materijala za pakovanje koja se odbija od celokupne (bruto) težine neke robe. darbizam hilijastička sekta, koju je 1840. osnovao u franc. Švajcarskoj /. N. Darby, koja proroštva Starog i Novog zaveta bukvalno shvata i tumači; pristalice se zovu: darbisti, darbihrišćani; pr. dar-bistički. darvinizam učenje engleskog prirodnjaka Čarlsa Darvina o razvitku i preobražaju u životinjskom i biljnom carstvu, po kome su se sve vrste u organskom svetu razvile, jedne iz drugih, iz prostijih u složenije u borbi za opstanak, prirodnim odabi-ranjem (seksualnom selekcijom) n prilago-ñavanjem okolnostima u kojima su imale

darvinist(a)

189

debankirati

da žive i s kojima su se morale boriti; up. descendentna teorija.
darvinist(a) pristalica Darvinovog učenja; v. darvinizam. dardanarijat prav. zelenašenje, lihvarenje, kupovanje životnih namirnica, naročito žita, da bi im se isterala visoka cena. Izraz potiče od nekoga feničanskog ča-robnjaka Dardanusa, koji je, svojom čarob-nom veštinom, skupljao žito u svoje ambare, pa ga prodavao kad mu je cena bila najviša. dardanarijus (nlat. dardanarius) onaj koji zelenaši žitom; v dardanarijat. dardaneli (grč. Dardanos) pl. dva zamka s obe strane Helesponta, nazvani po starom azijskom gradu Dardaniji, koji je osnovao Dardanos; otuda i ime poznatog moreuza Dardanela. darik staropersijski zlatnik, nazvan po kralju Dariju I. darling (eng. darling) ljubimac, miljenik, dragan. darmar (pere. tarmar, tur. tarumar) zbrka, nered, metež. darsonvalizacija med. kada se naizmenično struje vrlo visokog napona (Tesline struje) upotrebljavaju za lečenje nervnih i dr. oboljenja, metod nazvan po franc. fi-ziologu Ž. D'Arsonvalu (1851—1940). daskal (grč. didaskalos) učitelj. data (lat. dare dati, data) pl. dano, ono što je dano; tat. ono što je poznato; ist. podaci, poznate i utvrñene činjenice. data et akcepta (lat. data et accepta) pl. trg izdaci i primici, izdavaše, i primanje. datar (nlat. datarius) upravnik papske komo-re za molbe i žalbe, datarije. datarija (nlat., ital. dataria) papska komora za molbe i žalbe koja daje crkvene dozvole i zabrane, npr. dispenzaciju, zabranu sklapanja brka i dr. dativ (lat. dativus se. casus) gram. treći pa-dež, padež namene pravca. datizam (grešenje u jeziku, naročito kod onoga kome taj jezik nije maternji; naziv po Datisu, vojskovoñi persijskog kralja Darija I, koji je govoreći grčki upadao u takve greške. datirati (fr. dater) stavljati na akt (ili: pismo i dr.) mesto, dan, mesec i godinu kad je pisano; poticati, imati svoj početak, trjati od. dato (ital. dato) trg. danas, od danas, od dana potpisa (naročito na menicama, kod odreñivanja dana plaćanja). dato-menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja. datula (ital. dattolo) urma. datum (lat. datum, dare, dati) podatak o vremenu, mestu, danu i mesecu (na aktima, pismima itd.). datum ut retro (lat. datum ut retro) na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na prednjoj strani.

datum ut supra (lat. datum ut supra) na menicama: mesto, dan i godina kao gore. daturin (pere. ta turah) hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule. Dauning-strit (eng. Downing-street) ime londonske ulice u kojoj se nalazi britanske Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo finansija; često se upotrebljava, u diplomatskom i novinskom jeziku, mesto imena ovih britanskih ministarstava. dafnin (grč. daphne lovor) hem. alkaloid koji se nalazi u kori daphne mezereum. dafnomantija (grč. daphne manteia) prori-canje iz lovorove grane bačene u vatru. dahija (tur. dayi ujak, junak, janičarski starešina) silnik koji je nedisciplino-van u odnosu na vlast i državne zakone, a tiranin prema narodu. dahiluk (tur. dayihk) dahijska vlast, nasilne, zulum. dacit min. eruptivna površinska stena, por-firske strukture.

dadžaz v. dadžazmač.
dadžazmač (etiop.) vojna titula u etiopskoj vojsci, manja od titule ras, a znači što i general; takoñe: zapovednik pokrajine; upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz. de (fr. deux, lat. duo) dva, dez-a-de (deux a deux) kod bilijara: dva po dva, dva i dva, par i par. de- (lat. de) predmetak u složenicama sa značanjem 1. odvajanje, rastavljanje, ukidanje (npr. demobilizacije); 2. padanje, srozavanje, snižavanje (npr. devalvacija, degradacija). dealbacija (lat. de-albare pobeliti, ubeli-ti) pobeljivanje (ili: beljenje) metala. deartikulacija (nlat. de-articulatio) med. iščašenje, uganuće. deauracija (lat. de-aurare pozlatiti) pozlaćivanje, pozlata. debakl (fr. debacle) prolom leda; fig. propast, slom, krah. debaklaža (fr. debaclage) mor. krčenje pristaništa, sklanjanje istovarene robe, brodova itd. debaklirati (nlat. de-baculare, fr. debacler) raskrčiti; očistiti, raskrčiti prista-nište, tj istovarene brodove ukloniti iz luke. debalaža (fr. deballage) trg. raspakivanje denjkova i sanduka s robom. debalans (lat. de-, fr. balance ravnoteža) nesaglasnost, neujednačenost, poremećaj ravnoteže. debalirati (fr. deballer) trg. raspakovati denjkove, sanduke s robom. debandada (fr. debandade) voj. borba bez ikakvog reda; rastrojstvo, rasulo; odstupanje u najvećem neredu. debandirati (fr. debander) rasturiti se. rasuti se, prsnuti kud koji. debankirati (fr. debanquer) dobiti ceo bank (u kartama).

debarasiranje

190

deviJater

debarasiranje (fr. debarrassement) uklanja-n>e smetnji (ili: prepreka); osloboñenje od neke brige (ili: tereta). debarasirati (fr. debarrasser) raskrčiti, raspremiti; osloboditi, otresti (nečega). debarbarizirati (lat. de, grč. barbaros) ulju-diti, lišiti grubosti i surovosti. debarkiranje (fr. debarquement) pristajanje, iskrcavanje iz lañe; istovarivanje robe. debarkirati (fr. debarquer) istovariti, istovarivati, iskrcati na kopno; pristati uz obalu. debata (fr. debat) raspravljanje, prepirka, rasprava. debatovati (fr. debattre) pretresa™, raspravl>ati; prepirati se; učestvovati u debati. debent (lat. debens) trg. dužnik. debentura (lat. debentur, eng. debenture) trg. troškovi, carinski predujam koji se zadržava; potvrda prijema. debet (lat. debet) trg. dugovanje, duguje, dug koji neko ima da plati za robu, ili čije plaćanje prodavac očekuje; supr. potraživanje, potražuje. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; nekog glumca ili pevača na pozornicu, pristupna uloga u kojoj se umetnik prikazuje publici; pristupni govor. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; prodavanje na malo, krčml>enje. debilitacija (lat. debilitatio) slabljenje, postajanje nemoćnim. debilnost (lat. debilis) med. maloumnost, slaboumnost, umna zaostalost. debiskirati (fr. debusquer) voj. oterati (ili: potisnuti) sa boljeg položaja. debitant (fr. debutant) onaj koji prvi put javno nastupa, naročito na pozornici. debitirati (fr. debuter) l. prvi put se pojaviti; svoju prvu ulogu igrati; držati prvi govor. debitirati (fr. debiter) 2. trg. prodavati, krčmiti; uračunati nešto u dug, optere-titi račun; proneti glas, razglasiti. debito (ital. debito) trg. dug, dugovanje. debitor (lat. debitor) prav. dužnik. debitum (nlat. debitum) trg. dug, dugovanje., deblejirati (fr. deblayer) ukloniti (ili: raskrčiti) otkopanu zemlju; voj. rovove i prokope posle opsade porušiti. deblokiranje (fr. debloquement) voj. osloboñenje od posade; up. deblokirati. deblokirati (fr. debloquer) voj. osloboditi od opsade; nagnati neprijatelja da prestane s opsañivanjem; nm. obrnuta slova, privremeno upotrebljena pri slaganju mesto pravih, opet izvaditi i zameniti ih pravim. debri (fr. debris) ruševine; voj. ostaci trupa, preostala momčad. debrujirati (fr. debrouiller) razmrsiti, raspetljati, rasvetliti, srediti.

deburziranje (fr. deboursement) trg. isplaćivanje; davanje predujma, kaparisanje. deburzirati (fr. debourser) trg. isplatiti, izvršti isplatu, dati predujam, kapari-sati. debuširanje (fr. debouchement) voj. izlaz (ili: izlaženje) iz nekog tesnaca; trg. pro-ña.prodaja robe; put i način da se roba proda. debuširati (fr. deboucher) nešto zapušeno otvoriti, izvaditi zapušač; voj. izvući se iz tesnaca; trg. naći priliku za dobru prodaju robe. dev (pere.) zao duh koji stoji u službi Arimana, boga tame i izvora svega zla u zendskoj religiji i učenju Zaraostra. dova (tur. deve) kamila. devalvacija (nlat. de-valvatio) fin. smenjivanje nominalne vrednosti jedne vrste novca; potpuno povlačenje jedne vrste novca; supr. revalvacija. devalvirati (lat. devalvere) fin. smanjiti (ili: smanjivati) vrednost novcu. devalizirti (fr. devaliser) krasti, ukrasti, porobiti, opljačkati. devalutacija (lat. de-, valuta) napuštanje zvanično utvrñenog kursa po kojem se nacionalna novčana jedinica zamenjivala za zlato ili druge novčane jedinice da bi se posle nekog vremena odredio novi kurs. devanagari (sskr.) „božansko pismo"; pismo kojim se služi više indijskih jezika, meñu njima sanskrt i hindi. devaporacija (nlat. devaporatio) fiz. pretvaranje pare u tečnost. devastacija (nlat. devastatio) pustošenje, opustošavanje, uništavanje, razaranje; opustošenje, opustošenost. deveksan (lat. devehere, devexus) nagnut napred, nizbrdan, nizvodan; kos, strm. developman (fr. developpement) razvijanje, npr. jednog odreda vojske, jedne armije; teh dužina preñena jednim obrtom podnožni-ka točka; arh. izlaganje (ili: predstavljanje) grañevine, u planu, sa svima njenim delovima. deverbativan (lat. de, verbum glagol) gram. koji je izveden od glagola. devergencija (lat. devergentia) nagnutost, naginjanje. devergirati (lat. devergere) nagnuti se, na-ginjati se. devestitura (lat. devestire) lišavanje čina, feudalnog prihoda. deviza (nlat., cš. devisa) lozinka, geslo, načelo; kratka izreka na grbu, zastavi itd.; trg. strana menica, tj. ona koja glasi na stranu valutu i koja treba da se isplati u inostranstvu. deviirati (lat. deviare) skrenuti (ili: okretati) s pravog puta, okretati, skrenuti, odstupiti, udaljiti se. devijater (fr. deviateur) avij. pogonska kotva kod vazdušnih laña.

puzavičav. licemeran. ostavljanje u nasledstvo nekog naslećenog prava ili imanja. deflorisanje. degorger) očistiti od mulja. opadati. degnek) batina. devomirati (lat. izbaci(vati) loptu u polje. povratiti. deviatio) odstupanje nekog tela od svoje putanje ili pravca. celokupne imanje pripada deci. degarnir) ogoliti. degenerisati (lat. izvući iz neprilike.devijacija 191 degresija devijacija (vlat. vita život) lišavanje života. facere) staklo putem jakog zagrevanja pretvoriti u neprozirno. degradatio) poniženje. bljuvati. ponizan. ponizan. mač. ako umre jedan supružnik. kvarenje. devolucija (lat. devolutivno sredstvo pravio sredstvo kojim se jedna sporna stvar sa nižega suda iznosi pred viši sud. degresirati. devoratio) gutanje. facere činiti) pretvaranje stakla zagre-vanjem u neku vrstu porculana (Reomirov porculan). vitrum. degažiran (fr. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora trajala veoma dugo. sp. degradare. sporedan tajni izlaz. potcenjen. degoržiran (fr. žderanje. privrženost de Golu. licemerstvo. železne dizalice za izvlačenje kotve. degeneracija (nlat. god. devovere. vulkanski rad bio veoma snažan. izopačavati se. izopačiti se. degresija (lat. degager) osloboditi. degluticija (nlat. otvoren. devocija (lat. propadati. degenerisan (lat. umrtvljivanje. fr. pročisti™. izmet-nut. umrtvljivanje i vañenje srži zuba (pomoću lokalne anestezije). lakoća. izmetnu™ se. devon (po engleskoj grofoviji Devonshire) geol. pokretne dizalice o kojima vise čamci za spasavanje na brodu. deflorisa ti. devitrifikacija (lat. koji se nalazi u stanju opadanja. vitrum staklo. izmeta™ se. devirginacija (lat. uniziti. propadanje. pogoršan. u znak pokajanja. pobožan. potpuna odanost. skinuti ukras s nečega. izroñenost. otpustiti iz vojske. degarnirati (fr. naročito: ostaviti u nasledstvo. devovere) v. degradiran (nlat. pogoršavati se. degolizam politika i pogledi francuskog generala de Gola (Charles de Gaulle). preneti nešto na koga drugog. deglutitio) gutanje. digresija. lišen čina i zvanja. v. Devisov kup takmičenje u tenisu ekipa svih država. izmetanje. izbljuvati. devotio) kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje. izopačavanje. devitalizacija zuba med. davits) mor. neusiljenost. okretan. mač. degradacija (nlat. izroñenje. izopačen. devoluciono pravo (lat. a organski svet raznovrsni ji i obilniji nego ranije. jus devolutionis) pravo prenošenja nasledstva po kojem. skretanje (ili: odstupanje) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog gvozdenih masa broda. lišiti nekog čina i zvanja. podzemnim bogovima. veliko poštovanje. devirginirati (lat. u stanu napraviti tajni izlaz. devirginare) razdeviči-ti. pun poštovanja. skruše-nost. degage) slobodan. prezrivo: pritvorio pobožan. potceniti. formacija koja se obrazovala izmeñu silurskei kar-boniferske. devocija. lišavanje čina i zvanja. degenerare) izroditi se. svoñenje na niže stanje razvoja. devitalizacija (lat. izvući ratnu opremu i vojnike iz tvrñave. osloboditi mač od protivniko-vog mača. degorger) sa duboko iseče-nim haljinama. degenerare) izroñen. degoržirati (fr. pokoran. lišiti devičanstva (ili: nevinosti). poniznost (devotizam). . neusiljen. opadanje. karbonske. devolutio svaljivanje) prav. degommer) osloboditi od lepljive materije. a drugi supružnik ima samo pravo doživotnog uživanja toga imanja. degarnirati tvrñavu voj. devitrificirati (lat. degagement) sloboda. u igru (obično o golmanu). danas: pobožnost. svoñenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije). fiz. porculanu slično telo (Reomirov porculan). osloboñenje mača od protivnikovog mača. skrušen. devonski period. žrtvovanje života. izbaciti. devotan (lat. de. degeneratio) izroñavanje. degradirati (nlat. Osnivač Amerikanac Dvajt Devis. degrader) zapostaviti. degredior) v. devonski period geol. vraćanje sa višeg položaja na niži po kazni (naročito u vojsci i kod svešten-stva). devoracija (lat. dabl). devolvirati (lat. devotizam (lat. izopačenost. skinuti gumu sa nečega. pritvorna pobožnost. razrešiti. izopačenje. smirenost. gumastu materiju na svilenim koncima iskuvavanjem u sapunjavoj vodi odstrani-ti. smiren. devomere) med. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) devičanstva (ili: nevinosti). rešiti. puza-vost. devolvere svaliti) neku pravnu stvar izneti pred viši forum. 1900. osloboñenje od neke obaveze. de. devotus) bogu posvećen ili odan. degrasirati v. degradare) zapostavljen. proždiranje. degenek (tur. odvojiti. borbu rešava pet takmičenja: četiri pojedinačna (slngl) i jedno udvoje (dubl. degomirati (fr. žderanje. degumirati. devits (eng. degažirati (fr. udarac batinom po tabanima. de. spretnost. degažman (fr. izroñavati se.

osporavati nešto. zaključivanje iz opštega o posebnom. dedicator) zaveštač. dez. pokloniti (npr. . raspakovati (npr. dead heat) sl. dedikator (lat. gañenje. opozivanje. dezapoantirati (fr. dedit. lat. ugladi-ti. desavouer) odricanje. masnih mrlja (vunu). udvostručavanje svoga bića. šaren. nepriznavanje. dedommager) obešteti-ti.) lice koje proba pića. nezadovoljstvo. desappointer) lišiti nekoga koristi koja se osnivala na nečemu utvrñenom i sigurnom. deshabille) noćna haljina. desaccorder) izazvati neslogu. odricati. supr. iskorenji-vanje. zavaditi. deetatizacija (fr. dedirati. odvratiti nekoga od nečega. oprobati. dare dati. dezanbalirati (fr. skinuti penu. dedignacija (lat. platu. dedicare) posvetiti. neraspoloženje. otac Ikarov.). jedna vrsta fenakistoskopa ili stroboskopa. robu). potcenjivanje. desemballage) trg. izvoditi. već dokazanih činjenica. degustacija vina odreñivanje ukusa. dao je. degomirati. pravni dokaz izvesti iz drugih. annectere) ukinuti (ili: prekinuti) aneksiju. dare dati) trg. metod mišljenja kod koga se od opšteg zakona dolazi do posebnih. dedukovati (lat. desavantager) oštetiti. deduktis deducendis (lat. Dedal (grč. des-) predmetak u složenicama koji označava neko uništavanje. (fr. dežurati. „živi točak". kuv.) slabljenje uloge države. annexio) ukidanje (ili: obustavljanje) aneksije (izraz koji su stvorili Francuzi pri ponovnom zauzi-manju AlzasLorena. deduktis impenzis (lat. degutirati (fr. dedalski (grč. desemballer) ispakovati. sposobnost da se čovek odvoji od svojih osećanja. kitnjast. graditelj lavirinta na Kritu. deditirati (lat. izmirio je. deduktivnost (lat. dezavuirati (fr. muz. dedi) trg. degu (fr. otklanjanje. tj. kapitulacija. dedit (lat. openiti. utanjiti (srebro. deducirati. sprečavanje (npr. dedaleum (grč. kad oba konja stignu na metu istovremeno. poremetiti zglašenost.(fr. degrosirati (fr. 1919). po-svećivati. des-. degouter) l.mrtva trka". degumirati v. dedukcija (lat. ne priznavati. dare) trg. pa da ih posmatra i analizira. dezavuisanje (fr. brisati neki dug. desavouer) poricati. ded hit (eng.. dezavantažirati (fr. tako da jedan deo posmatra rad drugog dela. samo površno dodirnuti. dedekoracija (nlat. degoutter) skapati (u fabrikaciji svile). dezin-sekcija. kakvoća postojanja kao deduktivan. naročito »seneka. degout) odvratnost. nlat. degustare) okusiti. dedublirati (fr. an dezabije (fr. čelik). degrossir) doterati. pokazati. obeštećivati. vršiti službu (naročito za oficire. koji vrši službu. ispaki-vanje. etati-zacija. daidaleos) umetnički. en deshabille) u -domaćoj. mirisa i vida. sa kojim je zajedno poleteo sa Krita na krilima sačinjenim od voska i perja. de jour) biti na službi. probanje. deductivus) log. zakidati. pokvariti skladnost. brisati . zaključiti (ili: zaključivati) iz opštega o posebnom. kaljanje. izložiti. deducirati (lat. Daidalos) fil. poreći. naknaditi štetu. dedicare posvetiti. nemanje volje za jelo. deducere) v. deductis deducen-dis) po odbitku onoga što treba da se odbije. v. vešt vajar i neimar. zakinuti. des-. dedicija (lat. de jour) koji je na službi. dezodoracija). degustatio) kušanje. ne priznati svoju vezu sa nekom osobom ili radnjom. naročito: oduzeti nekome zasluženu nagradu. okušati. npr. nekome neku knjigu) zaveštati. mirisa. raspakivanje. dedecoratio) sramoćenje. trg. poricanje. okrnjiti. boje i izgleda vina pomoću čula ukusa. pošto se dokaže ono što treba dokazati. dezaneksija (fr. nameniti. nevoljenje izvesnih jela. odreći se aneksije.degresirati 192 dezapoantirati degresirati (fr. dezanbalaža (fr. dedicirati (lat. lepo izrañen. ogaditi (nekome nešto). pokvariti nekome volju za nešto. deditio) predaja. dedikacija (lat. dežurni (fr. kućnoj haljini. dati otštetu. degustirati (lat. dežurati (fr. lat. deditirati. dedukcija. dedoubler) voj. nipodaštavanje. posvetilac. zootrop. dedoublement) psih. dezabije (fr. v. detrasirati. deducere) izvesti. degraisser) očistiti od masti. dezavuisati v. domaća haljina. jedan odred vojske smanjiti na pola. deduktivna metoda v. deductis impensis) po odbitku troškova. dedirati (lat. dedicatio) posveta. uneti nešto u knjige kao plaćeno. dedomažirati (fr. posvećivanje. Daidalos) u helenskoj mitologiji savremenik Tezeja i Mineja. dokazati. objasniti. degustator (lat. dedignatio) preziranje. deductio) log. zaveštavanje. nerešene trka. odreći. dezanektirati (fr. odbijanje od neke sume. dezakordirati (fr. izvoñenje. lekare itd. beščašćenje. deduplovanje (fr. 2. udvajanje. jelo. platio je. uneti razdor. dezavuirati. poklanjanje. degustacija (nlat. izdvajanje i prenos odreñenih funkcija sa klasične državnih organa na društvene u socijalistički!« zemljama. gnušanje.

ruke itd. dezolatan (fr. inflatio nadimanje) fin. dezorganizirati (fr. smanjivanje količine novca u opticaju u cilju sprečavanja skakanja cena robi (što biva kad je na tržištu više novca nego robe. zbuniti. dezasortirati (fr. logia) med. kukac) uništavanje (ili: taman-< nje) škodljivih insekata (naročito po kućama i stanovima). v. lat. hig. hig. lat. grč. desmos.. dezertor maliciozus (lat. desequiper) raspremiti brod. smanjivanje stalnog kadra. dezaproprijacija (fr. lat. dezerter (fr. grapho) zool. dezen v. opisivanje žila i spletove. dezodorizirati. dezmologija (grč. prebeglica. dezintegrator (fr. des-. dezolantan (fr. raskinuti. dezinflacija (fr. desmos. smanjiti stalni kadar. dezarmirati (fr. desertio) voj. desolant) vrlo tužan. izvlačenje (ili: izdvajanje) kiseonika. raspustiti vojsku. rastrojavanje. sindezmologija. dezarmiranje (fr. npr. dezorganizacija (fr. des-. osloboditi od kiseonika. osloboćavanje od kiseonika. zapaljenje zglob-nih »sila. organske veze meñu sastavili delovima. sečenje žila i spletove. propuštanje zakonskog roka za podnošenje priziva višem sudu (desertio ap-pellationis). vezama itd. des-. desinteresse) nekoristoljubiv. obnova) uništavanje veze. onaj koji zlonamerno napusti neku zajednicu. inficere zaraziti) sprava za utamanjivanje i čišćenje od zaraznih klica i materija. oxys) hem. dezintegracija (fr. insectum buba. dezorganiza-cija. dozmalgija (grč. dezafekdija (fr. des-. dezmografija (grč. desmos veza. desmos. rasturiti. informatio objašnjenje) zlonamerno pogrešno i lažno obaveštavanje ili obaveštenje. desoler) opustošen. des-. integratio uspostava. odelo. utamanjivanje zaraznih klica. inficere) čišćenje vazduha (ili: tela. deflacija. rastrojavati. nepristrastan. bol. dezekipirati (fr. tj. algos bol) med. položiti oružje. lat. dezercija (lat. lat. raspuštanje vojske. bol žila i spletove. desarmer) razoružati. dezmopatologija (grč. odeur miris. vojni begunac. rastaviti ono što treba da bude zajedno. dosadan.. des-. reducirati. npr. des-. lat. dezmopatija (grč. desertus) nenastanjen. dezmotomija (grč. žilama. u rastrojstvu. odela. deserteur) begunac iz vojske. lat. desmos. npr. lat. pretrpeti) ned. naročito ženu. napraviti nered. neutešan. raspariti. rasulo. napuštanje vojske. des-. dezoksidirati (fr. smesti. desertor malitio-sus) prav. svojine. dezorganizovati v. dezodoransi (fr. žila. bekstvo ispod zastave. desmos žila. dezertirati (fr. oxys oštar. lat. uneti rasulo.dezapropri]aci]a 193 dezorganizovati vojnika iz spiska. pomesti. des-. prostodušan. nemilost. otkužiti. nesnosan. obnoviti) sprava za usitnjavanje raznih nežiličastih materija. prevariti u sigurnom očekivanju ili nadi. vrlo žalostan. odeur) učiniti da nešto izgubi miris. dezertan (lat. pathem patiti. prav. rñave stolice. logfa) nauka o spletovima. ljut) hen. reflacija. odoratio mirisanje) sredstva pomoću kojih se odstranjuje neprijatan miris. zbrku. ispod zastave. razdvajanje. dezinfekcija (fr. rastroj-stvo. designolles) voj. stana i dr. inficere) osloboditi (ili: očistiti) od zaraznih klica i materija. dezopstruktiva (fr.) od zaraznih isparavanja i materija. odoratio) oduzimanje neprijatnog mirisa nečemu. tome sečenje) med. desappropriation) otuñivanje sopstvenosti. vrlo bedan. narušavanje neke celine. otkuži-vanje. lat. grč. potpun preobražaj i poremećaj čulnih organa kod nekog čoveka usled tzv. dezorganizirati. dezintegracija a toma fkz. lat. des-. propu-štanje da se učini neka pravna radnja. nesebičan. ugušivati neprijatne i škodljive mirise koji se razvijaju usled hemijskih i bioloških procesa. dezinsekcija (fr. dovesti u nered. nenaseljen. nauka o bolestima žila i spletena. nered. koju su Francuzi upotrebljavali naročito za punjenje torpeda. razočarati. jadan. sprava za vrcanje meda (vrcaljka) itd. odricanje (ili: napuštanje) svojine. dezodorizirati (fr. otkuživati. odeur. dezmitis (grč. dezinficirati (fr. desorganiser) rastroji-ti. desen. iskren. u čovečjem telu. bol u žilama zglobova. inflaci-ja. med. sredstva protiv zatvora. vazduh. des. gubl>enje ljubavi. up. dezinteresiran (fr. up. mešavina sumporne i pikrinske kiseline. des-. lice koje taj posao vrši. deserter) napustiti vojsku. razdružiti. desarmer) razoružavanje. des-. des-. desmos) med. dezinfektor (fr. pobeći iz vojske. dezodorizacija (fr. dezinformacija (fr. desassortir) razdvojiti. desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive. magnetiziranja. obstructum) pl. pust. integrare uspostaviti. razbijanje atoma. dezoksidator elemenat koji izdvaja kiseonik od jedinjenja. opusteo. obstruere zapušiti. desaffection) nenaklonost. 13 Leksikon . a ne roba novac). kad novac traži robu. stan. dezoksidacija (fr. pathos patnja. dezinjolni barut (fr.

metahroma-tipija. tekst. deka (grč. du odi itd. dekalirati (ital. strast) veština da se slike u bojama. v. strana. pometnja. zver) zool. deka. dekalitar (grč. dezorijentisati v. dei gratia) po milosti božjoj (uobičajena formula u vladalač-kim poveljama. dekametar (grč. med. de-cadere opadati. telo od deset uglova. de jure) po pravu. Decamerone. decembra 1825. deiectio) prav. u upotrebi od Karla Velikog). gubitak u težini neke robe usled sušenja. deus) fil. period od deset godina. dezorijentisan v. pesnika Bokača). decadenza) opadanje. osnova) geom. sisar. orijaška pretpotop-na životinja. sredstvo za otvaranje i regulisanje stolice. dekalkirati (fr. de fakto. dekalvacija (nlat. hemera dan) deset dana. deist(a) (lat. desorienter) koji ne može da se snañe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru. oćelavljenje. dekabristš) mladi ruski plemići — oficiri koji su. Lesing. ili bivaju zahvaćeni dezinte-grišućim procesima koji su praćeni sla-bljenjem moći postojećih sistema vrednosti. grč. decalvatio) oćelavljava-nje. u nekom mestu. Livijeva „Rimska istorija". pod decimalan. dekabristi (rus. mania pomama. metal.. grč. pokrivač. odavanje božanske počasti. decimalni sistem. mera od deset grama. udaljivanje s položaja ili poseda. dekalog (grč. deinoterij(um) (grč. desorienter) smesti u snalaženju u prostoru. up. u nekom mestu. sedalo. de-calcare ugaziti.). pogoršavanje. dekada (grč. zbirka ili delo od deset knjiga. dekadent (nem. deka. dezorijentirati. dekalo (ital. pomesti.) pristalica dekadencije. deificirati (lat. dekalogos) deset božjih zapovesti. gyne žena) sa deset žena. deifikacija (nlat. pod decimalan.. metron) mera za dužinu od 10 metara. Ruso. u nekoj prilici. da. navesti na pogrešan put. smanjiti. lim i dr. deizam. staklo. kožu. istorija o deset dana (naslov poznate zbirke novela ital. deka. ital. up. 26. naročito ne priznaje neko božansko otkrivenje. de jure (lat. dei gracija (lat. 'grč. dezorijentiran (fr. dekas. desetougaonik. dekagon (grč. poliedar sa deset površina. up. raspad. ali ne priznaje nikakva čuda niti kakav božji uticaj na tok sveta. deiktikos) koji se osniva na primerima. zbunjen. Mendelson i dr. propadanje. na dokazima. štampane na naročitoj hartiji koja je prevučena jednim lako rastvorljivim slojem. izdvajanje. deka. dekalkomanija (lat. deitet (nlat. skr. zavoñenje sa pravog puta. izmet. litra) mera od 10 litara. glavni predstavnici: Volter. bez orijentacije. dejektorij(um) (nlat. u izvesnim prilikama. pokrov. ukazivati čast kao bogu. dejekpija (lat. deka (nem. cvetovi sa deset stubića ili usta plodnice. izgubiti u težini usled sušenja. v. pomesti u nekoj prilici. dekadni sistem mat. decalo) trg. gramma) težina (ili: teg) od 10 grama. brojni sistem koji ima za osnovu broj 10. deinos strašan) ret. desorientation) nemanje (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredeljivanja u prostoru.dezorijentacija 194 dekametar dezorijentacija (fr. dekados desetina) mat. decalquer) prenositi otiske. deset. deitas) božanstvo. ispražnjavanje stolice. nañena u okamenotin-skim ostacima. deka deset) 2. zbunjivanje.. do dekadi). dekaed. opšti izraz za razne fenomene društveno-istorijskog i kulturnog zbivanja kad se oni karakteri-šu gubljenjem vitalnih i stvaralačkih energija. v. dekaginičan (grč. s pravnog gledišta. dekas. dejizam. tucati. deintegrare) oduzeti od celine. deset komada. ćebe. therion divlja životinja. suziti. deintegrirati (lat. zabuniti. dejizam (lat. mat lecimalni sistem. teizam.. porculan. guber. pometen. dekadencije (lat. deka. titulama itd. preneti crtež na providnu hartiju. gonia ugao) geom. desetni sistem. izveden na pogrešan put. podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma. lučenje. dezorijentiran. bog. de-calare) trg. ceniti više svega. dekametar — 10 m i dr. deiktičan (grč. curenja itd. deinos. propast. deizam (lat. koja se sastojala u tome što je osuñenik bio oćelavljen. deus bog) fil. fr. dekadika (grč. deka. zaveden s pravoga puta. Dekameron (ital. u kalendaru francuske revolucije: nedelja od deset dana (od primidi. preuveličavanje. npr. deka. v..-. .. deificatio) obožavanje. Dečke) l. Deizam je igrao glavnu ulogu u filozofiji HUŠ veka. smeten. deus) fil. dekados desetina) desetorica. sa bakra ili kamena na drvo itd. deiectorium) med. dekagram (grč. npr. dezorijentirati (fr. deus. broj deset. preteri-vanje. ovlažavanjem zadnje strane prenose na drvo. facere učiniti) obožavati. deinoza (grč. pristalica deizma. hedra. mišljenje koje dopušta da je bog prauzrok i tvorac sveta. u Meñunarodnom sistemu jedinica predmetak za oznaku deset puta većeg (dekalitar — 10 1. jedna od sramnih kazni u srednjem veku. curenja itd. oterivanje.

decanter) hem. carbo) osloboditi (ili: osloboñava™) od ugljena ili ugljene kiseline. ili o veštini lepog beseñenja. razreda. obznaniti svoju odluku. udaljiti. decastere) deset kubnih metara. aner čovek. stylos) apx. decapitation) odsecanje glave. obezglaviti. v. izjaviti. skreće. decatir) obraditi sukno pomoću vodene pare da bi mu se dao blag i postojan sjaj i sprečilo docnije skupljanje. declamare) umetnički i sa puno izražaja govoriti neku pesmu: govoriti besedničkim tonom. izjavljivati. decanatus) dekanstvo. objavni. odstupanje. fr. deklina torijum. deklarešn ov rajts (eng. deklamovati v. izjavni. dekatirati.dekan 195 deklinatoran dekan (lat. fr. hermafroditne biljke sa deset slobodnih prašnikovih končića. deklamatorij(um) (nlat. deka. strofa od deset stihova. predsednik fa-kultetskog saveta. umetničko govorenje neke pesme. izjašnjenje. deka. vežbanje u govoru u školi. declinare) koji odstupa. reda. dekastilon (grč. kardinala itd. ocediti. dekarbonizirati. dekapitirati (lat. obezglavljenje. dekastih (grč. npr. izraziti se. odstupanja. utvrñivati sadržinu pošiljki na osnovu karata. deklasirati (lat. prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja. deklamando (ital. deka. deklinabilitet (lat. decantare. dekapod (grč. danas: starešina jednog fakulteta na univerzitetu. declinare okretati) fiz. dekartirati (lat. npr. više svešteno lice. 2. dekaster (fr. fr.: Mislim da ćeš poslati. deklamirati. . u rimskom logoru: starešina šatora u kojem je bilo 10 vojnika. skretl>iv. stichos) lit. decaper) površinu metala — zagrevanjem. deset etera. declamando) muz. čitanju. piis stopa) mera za dužinu od deset stopa. poniziti. npr. izlaganje. deka. rečito. 3. sa puno izražaja. neku tečnost odvojiti od taloga koji se nalazi na dnu. deklinatoran (lat. decatissage) postupak pri dekatiranju. decarburer) v. deklamatorika (lat. declamatorium) vežbanje u deklamovanju. dekarbirirati (fr. u Lineovom sistemu deseta klasa. de-classis. operativne skidanje kapsule (površinske prevlake) s bubrega (kod uremije) ili s drugih organa. de-charta. dekapitacija (fr. deklamator (lat. deklaracija (lat. dekarbirirati. declamare) besednički. otočiti. objavljivane. deklinator (lat. dekapsulacija (lat. deklamatorski (lat. grañevina na deset stubova ili svodova. capsula) med. isključite) iz jednog društvenog staleža. iskazni. u Italiji: najstariji sluga u kući nekog kneza. nekog zakona preko osoba ili tela za to ovlašćenih. deklarativan (nlat. u Parizu. deklamacija (lat. carte) pošt. declamare) uputstvo (ili: nauka) o lepom izlaganju. declinabilis) gram. deka. deklinabilan (nlat. što odgovara deklamatorskoj veštini. visokoparno. kuvanjem u sodi. deklarirati (lat. klase. dekanski jezici (ind. besedničkim i odviše vatrenim tonom govoriti o beznačajnim stvarima. veridbe. declasser) brisati (ili: izbrisati. declaratio) objava. dekantirati (lat. razbi-striti. declarativus) koji ima karakter objavljivane (ili: objašnjavanja). dekandrija (grč. o osnovnim načelima engleskog ustava. declamatio) veština usme-nog izlaganja. deklara-tivna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje šta se izriče glago-lom glavne rečenice. caput glava. sposobnost skretanja. declinabilitas) gran. dekatisaža (fr. dekapirati (fr. dekantacija (fr. odbija. dekarbonizirati (lat. knjiga koja sadrži pesme za deklamovanje. dekatirati (fr. declamator) umetnik u govorenju (stihova). prijave (ili: prijavljivanje) carinskim vlastima robe radi carinjenja (carinska deklara-cija). declaration of rights) izlaganje prava. lično prijavljivanje poreskim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. majstor u izlaganju: viso-koparni besednik. koji osporava. zvanje i položaj dekana. objava engleskog parlamenta 1689. dekar (grč. decanus) l. agea površina) mera za zemljište od deset ara. up. mesto službovanja dekana. 4. deca-piter) odseći glavu. preterivanje u izrazitosti govorenje i u besedničkom tonu. decantation) hem. muž) bat. luženjem i ribanjem — očistiti i tako je prirediti za galvanoplastiku. u rimokatoličkoj i protestantskoj crkvi.>izjava o sadržini poštanskih paketa (poštanska deklaracija). Dekham) v. odmah posle biskupa. lagano otklanjanje i odvajanje bistre tečnosti od taloga. lat. skretljivost. deklamira™ (lat. odstraniti. promenljivost. dekanat (nlat. trg. sposoban za skretanje. prome-nljiv (po padežima). veoma izrazito. de-. objavljivati. govorenje sa puno izrazitosti. pronañen 1822. trg. fr. dravidski jezici. knjiga sa pesmama za dekl amo valje. izjava. declarare) objaviti.

izbledeo. gran. lek koji se pravi kada se vrelim ukuvanim sokom prelije drugi kakav lek. decolleter) obnažiti vrat. deklinometar (lat. dekorativni (lat. astr. dekolorirati (lat. dekokcija (lat. odstupati. delovati (nem. uresni. dekolte. instrumenat za automatske beleženje deklinacije zvezda končanič-nim mikrometrom. polet. zamenice i brojeve). popuštanje u boji. kontrolni račun. išča-šenje. postaviti sto. poz. oduzeti boju. decorateur) onaj koji ukrašava ili boji sobe. poletanje. decoctio) iskuvavanje.) rastaviti. ure-san. decollatio) odsecanje (ili: odrubljivanje) glave. med.>ačuna. dekolonizacija (lat.. decorare) ukrasiti. naročito u keramici. prav. koji teži samo za spoljnim dejstvom boja. prav. decompter) trg. deklinacija (lat. koji resi. pozorišni slikar. metron mera) aparat za odreñivanje sposobnosti gubl>enja boje. prekriti. završavanje uzletanja aviona. nameštanje stilski izraćenog namešataja itd. fr. naročito koji ukrašava draperijama. de. kusur. dekoracije (nlat. savijati. decorativus) ukrasan. ukras u boji. decoctor dolosus) prav. decompositum) telo koje je rastavljene u svoje sastojke. koji služi samo za ukras (suprotno konstruktivan). decollete) sa izrezom na haljini. imati na sebi orden. dekokt-infuzum fark. decoloratio) obezbojenje. otpisati. ukuvak. bez udubljivanja u formu i značaj. dekoltiran (fr. obezbojenje. dekor (lat. grč. odbitak od duga ili računa. upravio odstojanje nebeskog tela od nebeskog polutara. dekont (fr. radnje i dr. obezbojiti. dekorirati (nem. odbijati. ukras. obnažen. otpis. rastvoriti neko telo na njegove sastavne delove. decoctor bonorum) prav rasipnik svog imanja. uzletanje. dekontirati (fr. izgubiti boju. dekoltirati (nem. prokuvavanje. dekorater (fr. decolorare obezbojiti. decolleter) izrez na haljinama. declinare. izbledeti. dekompozitum (lat. bezbojnost.). . obnaženost. oduzimanje boje. koji krasi. ark. koji je izgubio boju. prideve. takoñe: opadanje. slik. koji služi za ukrašavanje. dekoltovati (fr. raščiniti. ukrašavati. fig. nameštanje pozornice pomoću kulisa. dekoltieren) obnažiti. ures. odstupanje (ili: skretanje) magnetne igle od geograf-skog podnevka (ili: meridijana) nekog mesta. uresiti. decoquere) fark. dekoloriran (lat. koji je izgubio draž. sastavne delove. sastavne delove. decompositio) rastavljanje (ili: raščinjanje. rastvaranje) nekog tela na njegove sastojke. dekoloracija (lat.. kićenje. imenska (lli: padežna) promena. decor. izmiriti dugove. decollage odlepljivanje) avkj. poz. zastrti. ukuvava. kićenje neke prostorije (vešanje ćilima ili goblena po zidovima. dekorisati (lat. nag. dekombinirati (nlat. odvojiti. fig. gubljenje boje. bleñenje. sve dekoracije jedne pozornice. dekomponirati. deklinirati (lat. trg. decoloratus) obezbojen. oslabeti u boji. lek koji je sastavljen iz više raznih lekova. ukuvavanje. 2. raščlanjavanje. instrumenat za merenje magnetne deklinacije. ures. decoctor) onaj koji prekuvava. decor) ukras. reč sastavljena od više reči. obezbojenja izvesnih tvari. sprava za merenje magnetne deklinacije. vrat. naročito ženskim. v.deklinatorij(um) 196 dekorisati deklinatorij(um) (lat. truljenje. ekvatora. dekomponirati (lat. poklopiti. odličje. instrumenat za posmatranje i beleženje deklinacije. fig. lepota. odvajanje aviona od zemlje. de-combinare) rastaviti. dekoktor bonorum (lat. odbiti od duga ili . počasni znak. up. med. raspadanje. umetnički izrañenim nameštajem itd. izgubiti draž. dekoktor (lat. lice koje je prenelo na drugog svoje imanje da bi tim oštetilo svoje poverioce. dekolorimetar (lat. astr. uzajamni. ostatak. kome je oduzeta boja. grč. dekoracija. biti de-korisan dobiti orden. skretati. declinatio) gram. ukuvan sok od trava (služi kao napitak za lečenje). dekomponovati v. razgolititi vrat i grudi. hem. metron mera) fiz. dekorisanje v. odvarak. popuštanje neke bolesti. rasipnik svog sopstvenog i uzajml>enog imanja. declinare. ramena. dekoktor dolozus (lat. grč. dekompozicija (lat. fiz. nakititi. tako da se vide grudi. ulepšati. dekolacija (lat. vrat retorte otkinuti zapal>enim sumpornim koncem ili usi-janom žicom. dekolte (fr. polazak aviona. ne priznavati. urešavati.. ukrasi™. menjati po padežima (imenice. dekorieren) 1. rasipnik. koji ima prirodu ukrasa (ili: uresa). odlikovati ordenom. dekokt (lat. decolorare) obezbojiti se. grapho pišem) astr. odlikovati ordenom. dekolirati (lat. decompte) trg. ukrasni. deklinograf (lat. dekolaža (fr. declinare okretati) gram. colonisatio) oslobañanje zemal>a od kolonijalne zavisnosti. decken) pokriti. declinare) fiz. pozadine i dr. pokriti. orden. decollare) odseći (ili: odrubiti) glavu. kombinirati. ukrašavati. decoratio) ukrašavanje nekog predmeta.

deletio hereditetis) prav. januar 1624. deksios. de-. praskanje. delacija (lat. sve slabije. opadanje bolesti. lac mleko) odbijanje deteta (od materinjeg mleke). dexter desni) hem. za razliku od legista. manjek. de. uobičajeni odbitak zbog toga što se odmah plaća u gotovom. deleatur) neke se briše. potajni tužilac. iznos izgubljen postugšim smanjivanjem. izbacuj! deleatur (lat. obeshrabljiveti. delatura (klet. izdejnički. decrepitatio) hen. dekstrin. potkazivač. decretare) odlučiti. decourter) trg. prelaženje u nasledstvo imanja usled nečije smrti ili po poslednjoj volji. pr-skanje kristala. izdati naredbu. lice posle čije smrti ostaje nasleñe. nemvnje. hem. u srednjem veku: učitelji i pisci kanonskog prava. prodavati robu koje nema. de cujus od koga) prav. supr. dele) briši. . dextralis) desni. odeljenje od deset članova. ubiti nekome hrabrost ili volju za nešto. decrediter) lišiti poverenja. grapho) pisanje s leve strane na desnu. vodnik (u vojsci starih Rimljana). predstavljaju drugi deo crkvenog prava (Corpus juriš canonici). kardia srce) med. rešenje. delacio hereditatis (lat. dekstroza (lat. naročito: odluke koje je izdao Grgur IX i koje. grožñani šećer. mat. dekujus (lat. delature) potkazivanje. dekstrin (lat. pozivanje nekoge de primi na-sledstvo. telo koje se dobije kada se skrob greje na 160°. dele (lat. decourager) obeshrabriti. dekurija (lat. dekurtirati (fr. decurio) starešina nad deset ljudi. dekrešendo (ital. kao panonski zakonik. desetina (u vojsci starih Rimljana). usled zagrevanje. grapho) pisano sleva nadesno. dekuver (fr. delatoran (lat. klevet-nički. delaktacija (lat. a dekuver (fr. decubitus) med. dekrement (ital. razranavljenje ležanjem (ili: od ležanja). de. popleši-ti. rastvara se u vodi i tim se rastvorom može lepiti kao gumom. decursus) tok. decutere. dekre goran (lat. učitelja i pisaca rimskog prava. stoji na desnoj strani. prav. dekubitus (nlat. dexter desni) naziv od svoj-stva obrtanje polarizacione ravni nadesno. dekstroza. nametanje zakletve.v. berz. de-corto) trg. dekurzus (lat. sud-sko prenošenje nasledstva na najbližeg srodnika. opadak. svaka viša naredba uopšte. decurrere. projed od ležanje. dekretisti (lat. dekretali (lat. delatio) dostavljanje. deksios. puckaranje. labium usna) lingv. uplešiti. rešiti. klevetanje. v. nemenje jedne hartije od vrednosti koje je beš potrebna radi pokrića. decrescere) pl. dekretirati (lat. ocrnjivanje. prštanje. deksiografija (grč. delatum) potkazivač-ki. delat (let. delacio juramenti (let. u Vestfalskom miru. dekurion (lat. opadanjem. de-curtus. deferre. narediti. dekstralan (lat. nlat. deksiografski (grč. decretum) odluka. način (ili: položaj) ležanja. 1. deksiokardija (grč. dostavlječki. dekuražirati (fr. npr. delegens) izdavalac neredbe (ili: neloge): trg. potkazivanje. smanjiti. odbiti. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje. koje su toga dana već stupile na snagu. decernere. delabijalizacija (lat. dekretorandan(<Iez decretorius) bio je. glikoza. deficit. deksios desni. gubljenje usnenog dela izgovora pojedinih glasova. decretales) pl papske odluke ili naredbe i razne zbirke takvih odluka. kuhinjske so. suze u očima. ležanje. dekrepitacija (ital. koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu. decouvert) otkriven. skratiti. smanjiti račun za izvestan procenat zbog slabe mere ili rñave kakvoće robe. taloženje sokova na nekom mestu. zaključiti. čast. kredit a dekuver kredit bez pokrića koji bankar daje izdavaocu menice. delegant (lat. dekurt (fr. za sekularizacije. delere uništiti. mesto koje se tako svira. da se izbaci (slovo ili reči. delatio iuramenti) prav. bez pokrića. e decouvert) berz. delator) dostavljač. lacrima suza) med. decussorium) med. potkopati (ili: ubiti) nekome kredit. deletus) prav. dostavljanje. naredba vlasti. dekusorij(um) (lat. neprirodna pojava u gradnji čovečjeg tela kada srce. neza-štićen. dekreditirati (fr. decuria) klese. dekret (lat. koji je s desne strane. odbitak od računa za neku robu. odrediti. dekort. decretorius) odlučujući. up. postepeno tiše. mala veličina za koju se promenljive smanji. neke bolesti. poverenje.dekort 197 delegant dekort (lat. suženje. inkrement. rešavajući. ital. desetar. optuženik. decrescendo) muz. mesto na levoj. delakrimacija (lat. naročito zbog slabe mere ili rñave kakvoće. odeljak. dužnik koji svome zaj-modavcu ustupa potraživanje preko duga kod neke treće osobe. ugled. naročito u korekturi). decrementum) smanjitak. npr. dela gor (let. im. de-court) trg.

delineirati (lat. razmišljanje. delineatio) crtanje. koji treba pažljivo raditi.delegat 198 delirijum tremens delija (tur. dolazi od prekomerne upotrebe alkoholnih pića. god. maženja. delirant (lat. deliberatio) savetovanje. član delegacije. obeležavanje ili postavljanje granice. limitis) granigraničenje. prav. škakljiv. dužnosti i odgovornosti i organizovanog učešća u vršenju funkcija skupština društveno--političkih zajednica. deliberativan (lat. otrovna materija. utečnjavanje. previjanje. samoupravne i politički organizovanim. deli) lud. im. delikvescentan (lat. delectum) biranje. mio. delirijum. fin. delegirati (lat. prestup. poslati. položaj. mladić plahe krvi. ograničavanje. deliberato (ital. Ae. poverilac koji je upućen na neko treće lice radi traženja nekog duga. mahnit. limes. deligatura) med. ljubak. pažljivost. delegatio) poslanstvo. predaja. da se na vazduhu rastvori. trg. delikatan (lat. predstavnik. delinquens) optuženi. ovlastiti. d. v. deliquium animi) nesvestica. prestupnik. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje. delikvescirati (lat. predaja. delibaša (tur. izabrati. deliratio) med. delinquere) v. deli. dug itd. izdavanje. pojavljuje se sa delegat (lat. hrabar. delikanlija (tur. dogovaranje. delirijum tremens (lat. 2. radni ljudi u osnovnim samou-pravnim organizacijama i zajednicama i društvenopolitičkim organizacijama obrazuju svoje delegacije radi neposrednog ostvarivanje svojih prava. ludilo. delinkvent. delikvescencija (nlat. svojstvo postajanja tečnim na vazduhu. laskave reči. osetljivost. delictum) prav. delinquere. delegatski sistem po Ustavu SFRJ od 1974. delivrer) osloboditi. limes. delivrance) osloboñenje. deleomai uništavam.) otrovni ili opojni med koji pčele kupe sa biljke Daphne pontica na Crnom moru. zavijanje. koje dolazi kao posledica izvesne prenadraženosti mozga i moždane opne. delekcija (lat. deliberativus) koji savetuje. bunilo. delikato. turski konjanik. delineare) crtati. omeñavanje. delivraison) trg. med. kitnjastost. deligere odabrati. gubiti se. zavijanje rane. rastopljiv. zlikovac. topiti se. delikato (ital. smeo. delenimenti (lat. delivrans (fr. prav. deligatio) med. delegare) odrediti. delikvijum animi (lat. delikanh) mlad momak. pijaničko ludilo. isporuči-vanje. delicato) muz. delirium) med. zločin. delibacio hereditatis (lat. deligatura (lat. smisao za lepo. neprijatan (npr. delikatamente. delegacija (lat. isporuka. delirium tremens) med. delegatar (nlat. delegatarius) trg. obazrivost.). delegatus) izaslanik. deliquescentia) topljenje. stvar). kao predmet za uživanje: poslastica. deliracija. v. delivrezon (fr. predati. izbaviti. buncanje usled bolesnih duhovnih predstava. limitis) grani-čiti. tugaljiv. onaj koji boluje od delirijuma. deleterion otrov) med. deligacija (lat. delicatesse) kao etička osobina: nežnost. delibasi) starešina delija. deliberacija (lat. delicatus) nežan. deliquescens) topljiv. poslanik. deliquescere) topljenje (ili: rastvaranje) na vazduhu. materija koja truje i uništava život. delineavit (lat. junak) 1. skica. delinkventkinja prestupnica. veoma obazriv. prikraćivanje. od osnovne organizacije udruženog rada do federacije i o svim pitanjima o kojima se odlučuje. delinkvent (lat. delibacija (lat. delineavit) on je to crtao (na crtežima i bakrorezima). trabunja. per delik-vijum(lat. deli (tur. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za plaćanje jednog dužnika na neko drugo lice sa pristan-kom ovoga poslednjeg. delirij(um) (lat. delenire ublažiti) pl. delicatamente) «uz. delikt (lat. de. delinquere. načela i ustavnih ustanova kojima se omogućava i obezbeñuje radnim ljudima. prislačak. delineacija (lat. delikatamente (ital. delikvent (lat. preneti na koga (pravo. skici-rati. obeležavati ili postavljati granicu. izbor. delija. srčan. omeñiti. odlučno. pažljiv. delikatese (fr. med. po Ustavu SFRJ od 1974. delenimentum. ludak. lep. poslati. rešavajući. trg. ukusan. isporučiti. omeñavati. deliberato) muz. delimitirati (lat. deliquescere) topiti se (ili rastapati se. izdati robu. delibatio) smanjivanje. . delirans) onaj koji bunca. utečnjavati se) upijanjem vlage iz vazduha. nežno. jelo prireñeno naročito lepo i ukusno. per deliquium) ili skraćeno: r. težak. delikvij(um) (lat. umirivanje). premišljanje. junak. izaslanstvo. delibal (tur. zavoj. sa nežnošću. previjanje rane. utečniti se. da putem dele-gata i delegacija učestvuju u odlučivanju na svim nivoima. deliracija (lat. delimitirati (lat. ograničiti. izdavanje robe. osetljiv. nacrt. u umetnosti: prefinjen ukus. izaslati. delivrirati (fr. rastvaranjem na vazduhu. istup protiv zakona. predstavlja ukupnost odnosa. delibatio hereditatis) smanjivanje nasledstva. većajući. deleterij(um) (grč. opunomoćiti.

tur. delitescere) med. demek (tur. demos. ludilo. demagoški (grč. mor. mašinske delove i oruña. delogement) izlazak. odlazak. delkredere (ital. tur. biti lud. demos. demagogija (grč. demegoria. agein voditi. demagogos) voña naroda. 1% gvožñe. tj. npr. fr. podbada. deliciosus) divan. demagog (grč. što bi se reklo . kod gangrene: linija na kojoj se ova zaustavlja. muzički instrumenat starih Grka i Rimljana u obliku slova delta. deložiranje (fr. fig. deltoeiaes) u obliku delte. zapravo: zavoñenje naroda. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem prenose sa viših brdskih položaja i talože na padinama i u podnožju. razgolićavati. logora ili trupa. povući graničnu liniju. maloumnik. 1% olovo. četvrto slovo grčke azbuke D . dembel (pere. deloger) izbaciti. sa položaja. 5= D. tur. recimo. delta (grč. demembrare) raskomadati. eidos oblik) kom. ispraviti neistinu ili netačnost. iste-rivanje sa nekog položaja ili iz stana. delirirati (lat. demeblirati (fr. delkredere. dome (grč. tembel) lenština. delkredere-provizion trg. Delfi. delta-metal zlatu slična legura (56% bakar. dementia) med. sistem i metodi kojima se služe demagozica bi došli do svog cilja. demagog. demarkaciona linija granična linija. d. izići. ra-skrinkati. odseliti se. nagrada koju posrednik prima za svoje jemstvo. delta) l. postupak. deluvij(um) (lat. luere prati) geol. demarkacija (fr. onako kako jest. rastrgati. demarš (fr. . poricati. 41% cink. kao onaj koji laskajući narodu dolazi do vlasti. pokret. besneti. mio. deltoid (grč. dernek) dakle. delti sličan mišić gornjeg dela ruke. postupati po nekoj stvari. trouglasto ostrvo u Donjem Egiptu koje prave rukavci reke Nila (otuda svako takvo ostrvo koje prave rukavci neke reke. demens (lat. demarquer) ograničavanje. potiskivanje neprijatelja. pliskavica. koji se uvek pojavljuju zajedno sa alfa-zracima. demantovati (fr. ispravljanje neke neisti-ne ili netačnosti. izneti) namešta]. naročito radi utvrñivanja ranije spornih granica. uti-canje na narod govorom. agein) voñenje naroda. potisnuti neprijatelja sa njegovog položaja. demanti (fr. demasquer) skinuti (ili: zderati) obrazinu (ili: masku). učiniti demarš preduzeti potrebne mere. delta. delphys) med. razgoliti™. agein) koji rovari. iznositi. rastaviti na delove. demeubler) ukloniti (ili: uklanjati. radioaktivni zraci. trougaon.delirirati 199 demsncija nemirom i drhtanjem udova. dementi) opovrgavanje. dementia paralyti- . izuditi. demarkacione trupe pogranične trupe. delta-zraci fiz. 3. buškara. jemstvo posrednika (ili: agenta) da će roba koju je on prodao na kredit biti plaćena u odreñenom roku. omeñavanje. iznenadno gubljenje (ili: naglo iščezavanje) bolesnih materija. vršili velik uticaj na narodne skušptine. demarkirati (nem. dembelija (pere. otkriti. deložman. završava se obično smrću. vlasti. obeležavanje granične linije. zanositi se. u narodnoj skupštini. voj. voj. demos narod. neradnik.. trupe u pokretu otkriti neprijatelju i time ih izložiti njegovoj artiljerijskoj ili puščanoj vatri. deltoidan (grč. Marke. poreći. tj. demegorija (grč. delphinus) morska životinja.) provoditi vreme u neradu. rasparčati. prikazati u pravoj boji. isterati iz stana. demencija (lat. i sa dijagonalama koje se upravio seku. de-. lenstvovati. na podnožju Par-nasa. dementir) opovrgnuti. demos. demaj (eng. tenbel. demarquer) ograničiti. graničari. delfin (lat. demet) naramak. odreći. u staroj Grčko j tako su zvali ljude koji su ličnim ugledom. brodske zavrtnje. trabunja-ti. deložirati (fr. bajan. Delphoi) čuveno proročište Apolonovo u Fokidi. morska svinja. slična kitu. preduzeti korake. eidos oblik) med. ako beta-zraci imaju veoma malu brzinu. sladak. danas se upotre- dembelisati (pere. demy) vrsta hartije maloga formata. demen-cija paralitika (nlat. demaskirati (fr. up. rečitošću itd. Delfi (grč. demagogizam (grč. demos narod. poricanje. odricanje. delirare) buncati. snop. delfijsko proročište v. deliciozan (nlat. bljava u prekornom smislu. odreñivanje mesta na kojem se nalazi brod na otvorenoj pučini. delfis (grč. 2. umilan. kao zavodnik naroda. raskriti. med. tembelhane) zemlja dembela. govor pred narodom. ušće reke oblika delte). demarkacioni kordon granični lanac. obeležiti granicu. delitescencija (lat. demarche) korak. kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema muzici. odricati. deltoideus (grč. demembrirati (lat. ukusan. delta. materica. . demati. agoreyo govorim) javni govor. 1% mangan i nešto fosfora) za okivanje brodova. delcredere) trg. agein) mišljenje i način rada jednog demagoga. demens) ludak. četvorougaonik simetričan u odnosu prema jednoj dijagonali. v. na primer.

demitur (fr. ogrešiti se o nešto. demimondaine) dama iz polusveta. demobilizirati. diminucija. fr. krateo moćan sam. demokratizirati. čovek slobodoljubivih. demobilisan« v. demersio) potapanje. demephitiser) provetriti. Ovako naziva Platon boga. demi-john. demokratija. demokratija (grč. demodoksologija (grč. demimond (fr. demos narod. demidžon (eng. krateo vladam. npr. domilitarizirati (lat. od zagušljivog vazduha. grapho) grana statistike koja proučava kretanje i razvoj stanovništva. poreklo itd. demefitizacija (lat. nekoj oblasti ili državi. demisija (lat. razoružavanje. malo utvrñenje. militarizirati. demos. demibastion (fr. demissi-onner) dati ostavku. dame-jeanne) opletena staklena boca za vino. demiurgos) fil. demokratizam (grč. demeritirati (fr. militariza-cija. demirelief) poluispupčen rad. demobilisati. razoružati. očistiti od škodljivih isparavanja. demokratizirati (grč. demissionnaire) primalac ustupljenih dobara. poluoptok. polureljefni rad. tj. razoružavati. fr. vladam) pristalica i zastupnik demo-kratskog ureñenja države i odnosa u zajed-nici uopšte. demo. govor) proučavanje javnog mišljenja naroda. demilitarizirati. detektor. raspuštanje. ostavka. imanja. de-. demobilisation) voj. ne držati) vojsku i porušiti vojne objekte u nekom mestu. deminutiv (lat. demiurg (grč. de. demodulator v. nekoj oblasti ili državi. javna žena. demiskija v. demos narod. demireljef (fr. demokrat(a) (grč. Dime-Sina). supr. demimontkinja (fr. demos. demisionirati (lat. demitour) polukrug. demimonde) polusvet. smanjivanje na najpotrebniju meru vojske i uklanjanje vojnih objekata u nekom mestu. demobilizacija (fr. demissio) skrušenost. doksa mišljenje. razoružanje. deminutio) v. mephitos. naročito: ra-spustiti (ili: znatno smanjiti. poluobrt (nalevo ili nadesno). demos narod) predmetak u složenicama sa značenjem: narod. v. zajednički naziv za duševne bolesti koje počinju za vreme ili odmah posle puberteta. Grañansko-formalističko shvatanje tumači demokratiju kao režim formalne jedna-kosti i prava svakog grañanina da učestvuje u odlučivanju o javnim. u običnom govoru slobodoljubivost. demografija (grč. svesti vojsku na mirnodopsko stanje. demokratia) pojam koji obično označava vlast naroda. demi-bastillon) voj. demobilizirati (fr. bez obzira na imovno stanje.demerzija 200 demokratija sa) progresivna paraliza ludaka. polušanac. demencija senilis (lat. razne veličine (do 60 1). dimije v. demoiselle) gospoñica. dimiskija. demos. demos. senatori u današnjoj Grčkoj. državnim poslovima.. klonulost. grapho . demikoton (fr. demos. demivolte) jax.(grč. dimisija. uvesti (ili: uvoditi) civilnu upravu mesto vojne uprave. samo po spoljašnjem sjaju otmeno društvo javnih žena. demilitarizacija (lat. demerzija (lat. mephitis kužio isparenje) med. vlast. dementia praecox) mladalačko ludilo. polurov. demeritni dom u katoličkoj crkvi: zavod za popravku i kažnjavanje sveštenika koji učine kakvu krivicu. demograf (grč. demeškinja v. demi-coton) jaka polupamuč-na tkanina. demobiliser) voj. devojka. širokih pogleda. sirće itd. deminuere umanjivati) gram. fr. demeriter) skriviti. grapho pišem) po starosti i dostojanstvu. poluutvrñenja. uvoñenje civilne mesto vojne uprave. demefitizirati (lat. nauku. demos. de-. demograf (grč.pišem) onaj koji se bavi demografijom. ovo shvatanje razlikuje samo dva tipa demokratije: neposrednu (skupština svih punopravnih grañana) i po-srednu (skupština predstavnika koje na- . demisionar (fr. kockara i drugih pustolova u Parizu (po jednoj drami A. i izjednačavali ga sa bogom Jevreja. krateo) v. za razliku od najvišeg boga. demilitarizovati v. supr. demir (tur. demen-cija prekoks (lat. otpustiti. utuče-nost. militaris) voj. krateo) uvesti ili sprovoditi mere koje oslobañaju sve ljude i daju im ravnopravnost. razo-ružati. logos reč. dementia senilis) ludilo koje dolazi sa godinama. položaj. razoružavanje vojske. učiniti jednu stvar pristupačnom sredstvima i shvatanjima širokih narodnih slojeva. službenik u ostavci. zahvaliti se na službu ili zvanje. dimittere. vraćanje vojske na mirnodopsko stanje. ja-hanje u polukrugu. željezo. demoazel (fr. koja je u nekim zemljama utvrñena. demivolt (fr. deminucija (lat. narodni. dimiskija. Gnostičari su nazivali demijurgom tvorca materijalnog sveta. diminutiv. zagnjurivanje. kao tvorca sveta. dimije. kao posledica starosti. tvorac (ili: neimar) sveta. up. demir-kapija gvozdena kapija. demiparalela (fr. zgrešiti. de. čišćenje od škodljivih isparavanja. militaris) voj. čistiti. demokratizovati v. demergere. demir)) gvožñe. kratos vladavina. demi-parallele) voj.

demos. daimon. demoralizirati. verovanje u aveti. lišiti vojsku hrabrosti i vere u pobedu. u demokratskoj Atini: opština. demonetizirati (lat. demolicioni sistem fort. očigledno prikazivanje. naročito zao duh. demontirna baterija voj. mogu odmah razoriti minama. mageia) gatanje (ili: vračanje) pomoću duhova. demonstracije. ućutkati top. demonter) jednu mašinu rastaviti na njene sastavne delove. sotona. de. pokvariti neku spravu. pokazna zamenica. je kvalitativno nov oblik demo-kratije. razvaljivan>e. zla kob. izlagač. demontirati. daimon. baterija koja frontalnom vatrom uništava neprijateljske topove. demofil (grč. logia) učenje o duhovima. demonomagaja (grč. demonski (grč. bilo da bi se pretoplo ili prekovao. pokvarenost morala (ili: naravi). demonstrativum) koji ukazuje na nešto. obično u cilju konkurencije i osvajanja tržišta. očigledno. demonolatrija (grč. svog raspoloženja. pored razliko-vanja formalnih oblika. demoralizovati v. demontirati (fr. otuda: demostenska rečitost izvanredna. daimon. upropastiti nekoga. ovaj. i dr. bilo da bi se sasvim izbacio iz opticaja. demonstrativna zamenica pokazna za-menica. demonstrator (lat. onaj. malodušnost. daimonios) ñavolski. predavanje robe. demonetizacija (fr. vidno ispoljavati raspoloženje. demolicija (lat. po jevtinijoj rod bira na duži ili kraći period). gram. uništavanje. daimon. demonstrare) javno. mania pomama. živo. demos) narod. javno ispoljavanje. dokazivati. to dump frljiti. demotikos) koji pripada narodu. kad ih neprijatelj zauzme. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja. demonstrativum (lat. slobodno. Marksizam shvata demokratiju kao oblik klasne vladavine i stoga. koja podruštvl>ava i same političke oblike ubrzavajući proces odumi-ranja države stvaranjem autonomne društvene organizacije radnih ljudi. jednoj vrsti novca ukinuti vrednost i time je povući iz opticaja. demoliri. demoraliser) napraviti razvratnim. gubljenje hrabrosti. prodavati po niskoj ceni. pokazivač. pokvariti. demolir) rušenje. onaj. up. demonomelanholija (grč. naklonjen narodu. demonima. demonstrator) dokazivač. izla-gač. učiniti neupotrebljivim (ili: nesposob-nim) za odbranu (npr. naročito eksperimentiranje u prirodnim naukama. demoralisati v. taj i dr. pr.mologija (grč. naročito fabričkih proizvoda. taj. demonetiser. voj. daimon) verovanje u duhove i natprirodne bića uopšte. up. akcija. demoliranje (fr. dokazivanje. demonomantija (grč. demping (eng. soton-ski. koji ispoljava mišljenje ili raspoloženje. izlagati. prikazivač. ala. daimon. demoralizacija (fr.demoliranje 201 demping demonstrativno (lat. razvaliti. dumping) trg. latreia obožavanje) poštovanje duhova. demoralizirati. demonizam (grč. ili da mu se odvrati pažnja od neke druge operacije. voj. obaranje. koji nešto pokazuje. natprirodan. prividan tobožnji napad da bi se izazvao neprijatelj da otkrije svoju snagu. narediti da se sjaše. demonomanija (grč. manteia proricanje) vračanje pomoću demona koji se nalazi u onome koji vrača. izvoziti robu i prodavati je ispod cene koštanja ili ispod cene domaćeg tržišta. most itd. demos narod. povlačenje novca iz opticaja.i moneta novac) fin. fr. porušiti. philos prijatelj) onaj koji voli narod. melanchob'a) ludilo čoveka koji veruje da su u njega ušli zli duhovi. preturiti. razoriti mu lafet ili ga na drugi način oštetiti. obožavanje ñavola i klanjanje (ili: služenje) ñavolu. . fr. oboriti s konja. sistem utvrñivanja po kojem se objekti. ovaj. uništiti. Demosthenes) najslavniji starogrčki besednik u Atini (384—322). Socijalistička demokratija zasnovana na društveno] svojini i na učešću proizvoñača i grañana u upravljanju privrednim i društvenim poslovima. raspletanje: onesposo-bljenje za rad. narodoljubac. demolir) rušiti. demoralizirati. tumačiti. demon (grč. v. lat. demonstrativum) gram. moneta. npr. lišiti MOJ. npr. demoralisation) kvarenje. demolitio) v. demoliran. demonstrativan (lat. izrazito. onaj koji tumači. duh. demontaža (fr. demotičan (grč. pojedinaca ili gomile. demonstrare) pokazivati. demoliran. demoliranje. demontage) rastavljanje na sastavne delove. lišiti nekoga osećanja sopstvene vrednosti. demolirati (lat. narodni. onaj koji javno daje izraza svojoj nameri. Demosten (grč. odsek jedne file. neku tvrñavu ili bateriju razoriti zrnima). voj. de. demoralizirati (fr. demonstrira™ (lat. razlikuje demo-kratije po njihovom društveno-istorij-skom i klasnom sadržaju. demonetiser) fin. upropašćavanje. demonologija (grč. daimon) natprirodno biće. demos (grč. otvoreno. upropastiti. objašnjivač. demonstratio) dokaz. demonstrant (lat. daimon. ubedljiva i silna rečitost. logi'a) nauka o narodu i njegovom duhovnom životu. demonstrans) tumač. ludilo) verovanje da je u nekoga ušao ñavo i da je zbog toga poludeo. razvratnost. demonstracije (lat. uterati joj strah.

dendrologija (grč. fr. objavljivanje. „ribati" od „riba". dentalni (lat. Dampfer) prigušivač. trg. pr. so. denominativ(um) (nlat. denegatio debiti coniugalis) prav. metron) veština merenja drveća. državi itd. imenitelj. dendroidan (grč. arpazo zgrabim. denegacija (lat. nauka koja odreñuje količinu drvne mase. nlat. denarius) stari rimski srebrn novac. količnik. denazalizacija (lat.) med. robu inače podložnu raznim dažbinama i porezu (npr. med. nauka o drveću podizanju i praktično] upotrebi. ceni inostranstvu nego domaćim potrošačima. denaturisati (fr. pomo-dar. de non prejudikando (lat. denegacio debiti konjugalis (nlat. denatura-liser) otpustiti iz podanstva. z. logos) poznavalac drveća. zbijen. dendron drvo) u obliku drveta. odroditi. pri izgovaranju. dendron. demulentia) pl. denotirati (lat. ščepam) med. naimenovati. po svršetku drugog svetskog rata. imenilac (u razlomku). dendrografički. logi'a) poznavanje drveća. dendron. zubni glasovi. denegacio audijencije (nlat. špiritus i dr. uskraćivanje saslušanja. obe-ležiti. denaturer) svoju prirodu izmeniti. naimenovanje. lat. fr. u vezi s tim. udeo jednog trgovca u nekom brodu ili njegovom tova-ru. denarijus (lat. denacionaliziranje (fr. denotatio) označavanje. natio narod. izopačiti. da u Nemačkoj potre sve tragove Hitlerove antidemokratske i ne-humane nacionalsocijalističke vladavine. uskraćivanje. oni kod kojih vrh jezika. neizvršavanje bračne dužnosti. dendron. lik) v. dendron. naprava za merenje specifič-ne težine i gustoće tečnosti. denaturalizirati (lat. davanje podataka. denatalitet (lat. denominacija (lat. dempfer (nem. up. denominirati (lat. napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova na muzičkim instrumentima. denegatio audientiae) prav. s. dendizam (eng. dens zub. denominatio) imenovanje. dentalis) zubni. vrsta areo-metra. nasalisatio) lingv.) i. denominare) nazvati. de-. gubljenje grañanskog ili zavičajnog prava. kao drvo. denacionalizirati (lat. koji je najpre sadržavao 10. de-. da bi za poljoprivredne i industrijske ciljeve bila osloboñena nameta. dendron. denominator ra-cionis (nlat. prijava. Nicot) oduzeti duvanu nikotin i time ga učiniti manje škodljivim po zdravlje. lišiti nekog grañanskog ili zavičajnog prava. smanjivanje broja stanovništva. denikotinizirati (lat. min. fićfirić. npr. njihovo podizanje i praktičnu primenu. kaćiper-stvo. denegare) odlučno poricati. fr. denegirati (lat. dati podatke. odbijanje. pomodarstvo. dendron. grč. natio narod.) dodavanjem drugih materija (gasa. ili da se za sebe obezbede kartel-ski i trustni monopoli. dendrolog (grč. denaturalizacija (fr. natalis koji se tiče rañanja) opadanje broja rañanja (u nekom narodu. dentali (lat. denar. denaro (ital. prirodu neke stvari promeniti. sredstva (ili: lekovi) za umirivanje bolova. sličan drvetu. dandy) u fabrikaciji hartije: valjak za utiskivanje vodenih znakova. dodiruje zube u gornjoj vilici (t. vrlo zarazna bolest. odnaroñavanje. eidos oblik. denationaliser) oduzeti narodni karakter. natura. denga (arap. de-. de nihilo nihil (lat. onaj koji proučava drveta. javlja se povremeno u toplim krajevima. dendrometar (grč. denominator rationis) broj koji kazuje odnos. odnaroditi. denpi-valjak (eng. kao nagao nastup groznice. lithos kamen) pl. denacifikacija (fr. metron) fiz. . gpaphia) opisivanje drveta. zejtina). odbijati. kvocijent. denominare) kat. prelaz praslovenskih nosnih samoglasnika e i o u samoglasnike bez nazalne artikulacije. muzički češalj. metron) instrumenat za merenje visine i jačine drveća. zavičajnosti. dentales) gram. bez štete po prava nekog drugog. dendrografija (grč. prirasta i starosti pojedinih drveta i čitavih šuma. de nihilo nihil) v. imenovati. c). dentarpag (lat. cenominator (lat. kao i za odreñivanje njegove zapremine. obeležavanje. denaturalisation) otpuštanje iz podanstva. docnije 16 asa ili 4 sesterca. damping. dentritičan. samo leti. denotacija (lat. facere raditi) nastojanje i rad pobednič-kihsavezničkih sila. okamenjene biljke i okamenjena drveta. reč koja je izvedena neposredno od nekog imena. mera za svilu i zlato. uskraćivati. dandy) kicoštvo. eko nihilo nihil. dandy) kicoš. u cilju da se da oduške hiperprodukciji. grč. gubljenje nosne artikulacije. dendron. de pop praejudicando) prav. demulencija (lat. učiniti neupotrebljivom za ljude.demulenciJa 202 dentarpag dendritičan (grč. denationalisation) odroñavanje. densus gust. dendi (eng. ne nanoseći štetu. d. tj. de. denotare) naznačiti. lišavanje podanstva. dendrometrija (grč. lišiti nekoga bitnih osobina naroda kome taj pripada. dendrometar. denominativum) gram. denaro) bakarni novac različite vrednosti u bivšim provincijama severne i srednje Italije. denzimetar (lat. denegatio) odlučno pori-canje (pred sudom). instrumenat za vañenje zuba. dendroliti (grč.

denuncijant (lat. učenje o lekarskoj etici. denticuli zubići) pl. npr. de. deplacer) premestiti. v. de-. denuncijant. voj. naopako (ili: pogrešno rñavo) postavljanje. razvašljivati. smenjivanje. tužitelj. de. deontos dužnost. prav. denuntiatus) dostavljenik. zapremina dela broda pod vodom. voj. deplantatio) presañi-vanje. departman (fr. račune u trgovačkoj beležnici precr-tati i time ih poništiti. dentifritium) sredstvo (ili: prašak) za čišćenje zuba. pertinencije. ministarstva spoljnih poslova svojim predstavnicima u inostranstvu. potkazati. de plano) prav. zubar. optuženi. denuntians) dostavljač. logia) teol. denuntiare) dostaviti sudu. što dovodi do pretvaranja nekih umekšanih su-glasnika u tvrde. de plavo (lat. denuvcijat (lat. zapremina istisnuća. postrojavati se za borbu. tj. ispražnjavanje. odelenje (stana). depilacija (nlat. de. uništavati (ili: utamaniti) vaši i gnjide. optužiti. prinadležnosti. koji nije na svom mestu. deploajiranje (fr. lišiti nekoga imanja. paralyein klonuti) med. departitio) podela. dobijanje (ili: nicanje) zuba kod male dece. rasaditi. deon dužnost. dentin (lat. sažaljevanje. deparalizirati (lat. otkloniti uzetost. depedikulacija (lat. depeche) vest najhitnijim putem dostavljena. odvajanje kostiju od mesa. deontološki (grč. denunpijator (lat. potiskivanje. pauper) osiromaši-ti. fig. vojska koja služi za . dentist(a) (lat. prinadležnosti. zvanično pismo. fil. dipennare) trg. lišiti kose. deploratio) oplakivanje. mor. deplacement) premecJtanje. o etičkom ponašanju lekara u svima odnosima i oblicima lekarske delatnosti. pri čemu neza-sićeni ili manje . zubalo. dentura) zubi. ukloniti. rasañivanje (bilja drveća). v. bežični brzo-jav. ital. deplorare) oplakivati. skidanje dlaka. raširiti. npr. dentura (nlat. sažaljevati. depauperirati (lat. smatra da je potreba našeg uma da pretpostavi postojanje boga kao osnov moralnog sveta. depandans (fr. prokazivanje. razvašljivanje. planta bil>ka. ukratko. osiromašenje. okrug. zubni lekar. potkazivanje. depilatorij(um) (nlat. nazvan još i moralnim dokazom. brzojavi™. depauperacija (lat.u pange-ge pričvrstiti) hitno poslati ili otpre-miti. iogia nauka) 1. denuncirati (lat. dolazi do snižavanja tla. deon. sa svog mesta. denuntiator) v. razvijanje. arh. lat. prosto. dens. pediculus vaš) hig. usled odnošenja zemlje. nauka o dužnostima (izraz potekao od engleskog filozofa Bentema). magacin za robu. denuntiatio) dostavljanje vlasti nekog kažnjivog dela. de. deplasman (fr. depalatalizacija (lat. gubljenje palatalne artikulacije. palatum) lingv. deplere isprazniti. depletio) pražnjenje.dentikuli 203 depo dentikuli (lat. zub. jednostavno. reppa pero. rasprostirati. grč. dependances) pl. (etra). dis. »saliti. deplanta-ge) presaditi. deploracija (lat. deplantacija (nlat. prokazati. potkazivač. deplasiran (fr. depilirati (lat. dens) zubni tehničar. departement) podela izvesnih poslova meñu razna lica jednog kolegijuma. glavna masa iz koje se sastoji zub. kol. povući nalog. depilare) skinuti kosu (ili: dlake). sredstvo za skidanje kose i dlaka. srez. depilatorium) med. dependencije (lat. scalpere grepsti) sprava za čišćenje zuba. denlasirati (fr. deployer) razvijati. deplorirati (lat. 2. pertinecije. pediculus) hig. dentifricij(um) (lat. denudatio) otkrivanje. farm. pauper siromah) osiromašavanje. dentitio) med. odeljenje. žaljenje. razvijati se. sklonište. koji se dogaña ili radi kada mu nije vreme. rñav položaj. depeša (fr. izlečiti od paralize. optužba. ukrasi na svodovima i stubovima u obliku zuba. pogrešno ili rñavo postavljen. denudacija (lat. po naročitim kuririma. uništavanje (ili: utamanjivanje) zašiju i gnjida. potkazivač. raz-dela. koje se obično šalje najhitnijim putem. denuntians) dostavljač. što potpunije izdvajati jednu biljnu sup-stanciju pomoću čegnćeg dolivanja sredstva za rastvas-'--. potkazanik. delokrug. denticija (lat. denunpijacija (lat. prelaziti iz marševskog poretka u borbeni poredak. depeširati (fr. telegra-fisati. prav. depecher. de. smeniti nekoga sa njegovog položaja. postrojavanje za borbu. zajednička delatnost erozije i raspadanja. bez okolišenja. deontologija (gr. deplantirati (lat. depenirati (lat. deontološki doka z za postojanje boga. dsntiekaliij(um) (lat. prokazivač. deplace) neumestan. departicija (nlat. deploajirati (fr. brzojav. dentis zub) zool. prokazivač. depilatio) opadanje kose. denuncijant (alt. brzo dostaviti. dependere) pl. stanje u kome se zubi nalaze kod nekoga. zbog koje. depo (fr.sićeni rastvor potiskuje potpuno zasićen rastvor. depot) stovarište. dens. ogolićenje. promeniti mesto. osirotiti. deploiement) voj. tužitelj. zubna kost. soba. deplecija (lat. depedikulirati (lat.

hemijska tvar (supstanca) koja sprečava slabljenje galvanskih elemenata usled polarizacije. spuštanje. Francuza u Novu Kaledoniju itd. svedok pred sudom. dati. depolarizator (lat. prisilno upući-van>e u logore. nešto. deportiran (lat. proterati. popularis narodni) otuñiti nekoga od naroda. depopulari opustošiti. de. deposse-der) prav. depolirati (fr. pro-teran. pred sudom iskazati. padanje cena. depozitor (lat. ulog. potištenost. ad depositum) dati ili primiti na čuvanje. svečano preklinjanje sa pri-zivanjem božjeg suda.depozit 204 depresirati dopunu ostalih jedinica. de poius. opadanje cena. polus. deprekacija (lat. nizak pritisak vazduha. deportatus) prognan. da bi ga davao drugima uz veći. depositorium) odelje-nje za čuvanje. Rusa (za vreme carizma) u Sibir. depressio) voj. glagol koji ima pasivan oblik a aktivno značenje. depostirati (fr. lišiti polarizacije galvanski elemenat. poglavito osetljivosti. pokvarenost.) i melanholijom. hartije od vrednosti i dr. onaj kome je nešto dato ili povereno na čuvanje. depolarizirati (lat. službenicima. depresirati (lat. depozitum v. npr. zauzimanje za nekoga. v. dakle. de polus. zalog. Engleza u Tasmaniju. depresivna oblast meteor. lišiti nekoga narodne naklonosti. en depot) na čuvanje. depositum) povereno dobro. poslan u zatočenje ili po kazni u koloniju. deportacija (lat. opljačkati) raseljavati. talog. službe-nike. depozitna menica ona koja se izdaje na novac uzet i uložen u radnju. izgnanje. u pohrani. depopulirati (lat. proterivanje. polos stožer) fiz. npr. iskvarenost. operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže. depolitizirati (lat. de. npr. lišiti nekoga posedovanja neke stvari ili zemlje. deport (ital. . depozitar (lat. astr. deponere) odložiti. kad vanka prima na čuvanje. uložiti. deponirati. deprimere. deposter) voj. baciti u bedu. deponovati (lat. kol. oblast koja leži niže od morske površine. deprefiksacija. glatkoću. vladalac koji je zbačen s prestola. in deposito) na čuvanju. deponent. depoiularizirati (lat. padanje žive u barometru usled slabog pritiska vazduha. depositeur) čuvar. poslati po kazni u koloniju. poslati u zatočen>e. deportatio) progonstvo. razne stvari od vrednosti (dragocenosti. mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal. depolarizacija (lat. prav. onaj koji daje nešto na čuvanje u ostavu. grč. depopulacija (lat. grč. fiz. kapilarno pritiskivanje zkive u kapilarnim cevima. potisnuti sa položaja. depozit (lat. depozitorij(um) (nlat. deportirati (lat. či-novništvu. depolitisatio) oduzimanje političkih prava nekom staležu ili grupi l>udi. ulaganje. deponere) v. fr. prognati. depresija (lat. depozicija. uglovno odstojanje zvezde ispod horizonta. fr. posredovanje. izgnati. razvrat-nost. an depo (fr. dati na čuvanje. deponere) v. dspolitizapija (nlat. de. depositor) v. u sefovima. deponens (lat. mesto u sudu gde se stvari i novac čuvaju. oterati sa mesta. iskaz pred sudom. depozicija (lat. de-posedirani npr. deponens) polagač. vojsci itd. oblast najnižeg vazdušnog pritiska. depo-posao bank. depositio) ostavljanje stvari na čuvanje. i na toj razlici zasnivao svoju zaradu. in depozito (lat. fr. ulagač. ulegnuće. depono-vati. meteor. arhiv. nanos. de-possidere. preklinjanje. grč. deposedirati (lat. politisare baviti se javnim poslovima) odstraniti od politike. utučenost. novac uzet uz interes radi proširivanja posla. depozit. polos stožer) fiz. depravatio) moralno kvarenje. ono što je dato na čuvanje. depolir) oduzeti sjajnost. knjigu. naročito: ostavl>anje stvari i hartija od vrednosti u banku na čuvanje. polos) fiz. deportare) prognati. ostaviti u banci potpis radi sravnjivanja. depreverbation) lingv. topovsku cev upraviti niže. opadanje stanovništva. nlat. bank. oterati. klonulost psihičke energije. deponentni glagol. neki stalež ili grupu ljudi lišiti političkih prava. činovništvo. za šta naplaćuje od deponenta nagradu. depozitna bavka zavod koji prima novac uz manji interes. depressio) psih. primiti ad cepozitum (lat. depozitpi novac novac koji se polaže sudu radi čuvanja. naročito u zajednici sa izvesnim afektima (briga itd. izopačenost. u ostavu. položiti. med. deponirati (lat. depravacija (lat. raseliti (stanovništvo). izvaditi iz prese. upućivanje po kazni u neku koloniju. npr. depoviranje (lat. vojni materijal koji služi za dopunu. pogoršanje. deprecatio) molba za koga ili za što. depreverbacija (fr.). trg. deport) u trgovini berzan-skim hartijama: razlika izmeñu sadašnje-ga i docnijega nižegkursa hartija (razlika izmeñu sadašnjega i docnijeg višeg kursa zove se report). deponens) gram. uništavanje polarizacije galvanskom elementu. koji tobože napušta svoje prvobitno značenje. depopulatio) raseljavanje. vojsku itd. deponent (lat. depositarius. izgnan.

u katoličkoj crkvi pokajna i žalosna pesma). nervi koji šire krvne sudove i time smanjuju pritisak krvi. derivometar (lat. naročito koji pomaže čišćenje krvi. derivancija (lat. izvesti. koji znači oslabelost. med. derbi-krek (eng. derbi (eng. ostavljanje. derivatum (lat. depurgacija (lat. prefixe predmetak) lingv. vrednost) koji izaziva prezir. de profundis (lat. sla-biti. jedinjenja koja su nastala iz drugih jedinjenja zamenom izvesnih elemenata. vrši popravku kursa. izvoñenje. avij. oduzimati snagu. pomeriti. metron mera) avij. kao jedan deo svojih prinadležnosti. stanovati — stanovnik. izazvane njihovim obrtanjem. po značenju i obliku. od glagola zalatiti (živinu) dobiva se. uznemiravanje u poslu. u naturi. depurantia) pl. koji odvodi na drugu stranu. nered. u sredu posle Trojice. slab puls. derivatum) gram. deprecijativan (lat. pasti u dug. depurgatio) čišćenje. de. koji je postao izvoñenjem. psalma. deranger) uznemiravati. tlačiti. voditi poreklo od.depresorij(um) 205 mora deputaraca narodno narodna skupština. izvedena reč. diferenci-jacija. koji ju je osnovao 1779). depurativan (fr. nerv povući naniže. sekte (tarika). derivatum. derivacija (lat. izabrati. derivirajuća sredstva. napuštene stvari. izvoñenje. poremećaj. derelicta) pl. zadržavati (koga). skretanje aviona sa kursa svoje putanje usled vetra. poremetiti svoje imovno stanje. aden žlezda) med.. derivare. predstavnik. depurer) čistiti. pobrkati. iznuravati. pokvariti. pogružiti. tur. depurgare) čistiti. derivativum gram. derwis. deputirac (lat. reč koja je postala od neke druge reči. deputatist (lat. lica koja. poslanici. prima godišnje u stvarima. depresorii nervi biol. derivativan (lat. de-primiran puls pritisnut. voj. derivatus) izveden. oduzimanje predmetka (prefiksa) od glagola sa predmetkom da bi se dobio. dereglija (mañ. jedne reči iz druge. depurativan. pravilno odstupanje du-guljastih zrna ustranu. koja se održava. naročito lekovi koji čiste krv. žito. remetiti. depurgatorius) v. izvod. očistiti. deputatus) zastupnik. derivan-tia) pl. depuratif) koji čisti. pročišćavanje. depurirati (fr. med. oduzimanjem predmetka za-. nov prost glagol. pretium. jugozapadno od Londona. derivatum. klasična trka u Engleskoj. drva. trebiti. derviš (pere. izvoditi. iz nečega. derelikta (lat. v. de. depurancija (lat. deputacija (lat. cena. v. potiskivani moždane opne. ko- dsradenitis (grč. deputirati (lat. utući. derivare. derby) sl. derivatio) gram. derivirati (lat. deputatum) utvrñeni prihod koji neko. derivare izvoditi. derivati (lat. derby-crack) prvoklasan konj trkač koji učestvuje u derbiju. dere vrat. ugnjetavati. derangement) smetanje. pritisnuti. proizlaziti. derviš) pripad-nik derviškog reda. deprefiksacija (fr. kod katarakta. zapaljenje vratnih žlezda. odstupanje od pravog puta. pored plate. depurgativan (lat. poremećenost. derivare odvoditi. izvedenica. zadužiti se. stan i dr. depressorium) med. grč. lor-du Derbiju. stvari bez gospodara. derivat (lat. pročisti-ti. dereglye) dugačak čamac širokog i ravnog dna za prevoz raznih predmeta. omalovažavadeprimirati (lat. med. deratizacija (fr. napuštanje. derelikcija (lat. radnja prelaska od jedne funkcije ka nekoj izvedenoj funkciji. očistiti krv. nazna-čiti. rivus potok. depurgatoran (nlat. deputat (lat. odbor odreñen da pripremi sve što je potrebno za reša-vanje nekog krupnijeg pitanja. depurgirati (lat. trebljenje. derelictio) prav. de profundis) „iz dubina" (početak 130. ona koja odvode sokove. nov glagol patiti. derivare izvoditi) dolaziti. deprimirana kapi-larnost fiz. rat pacov) ubijanje (ili: utamanjivanje) pacova. nlat. deputatio) izaslanstvo. . depuratio) čišćenje krvi. depuratorius) v. prav. instrumenat za svlačenje. obično na čuvenom trkalištu u Epso-mu. depuratoran (nlat. depuracija (nlat. sredstva za čišćenje. uznemiriti. depurgativus) koji čisti (ili: pročišćava) creva. tj. tj. deputatum) onaj koji prima deputat. npr. deranžirati (fr. npr. prema tome. hem. derivata) pl. deranžman (fr. poremetiti. instrumenat pomoću koga izviñač utvrñuje pravac i silu vetra i. u ime neke veće organizacije. derivometar predstavništvo. na stazi od preko 2400 m i sa konjima starim tri godine (ime dobila po svom osnivaču. postati od. deputare) odrediti. npr. derivare. niže stanje »sive u uzanim cevima nego u širim sudovima koji opkoljavaju cevi. miševa. poslanik (naročito: onaj koga je narod izabrao za svog predstavnika u političkom predstavništvu zemlje). oslabiti. derivare. derivatum) gram. poslanstvo. de-. oneraspoložiti. i promena vazdušnog pritiska koju to odstupanje izaziva. uputiti. depurgativan. otrebiti. Npr. smetati kome. depresorij(um) (nlat. imaju ovlašćenje da obave izvestan posao. mat. deprimere) pritiskivati.

ñerma. odstupanje (npr. dernek (tur. oblik) kožasta masa koja se upotrebl>ava za povezivanje i koričenje knjiga. odnosno za pola stepena sniženi ton desdesant (fr. od ugovora). derogatio) krnjenje. ñerma. deroute) nered. ñerma. dermatomikoza (grč. dessin) trg. u obliku naročitog ogledala. derma. presañivanje zdrave kože hirurškim putem na mesto gde je ona uništena. svadba. ñerma. kožni para-ziti. bol. voj. skopeo gledam) aparat. •zapaljenje kože. plastike veština uobličavanja) med. bežanje u neredu razbijene vojske. dermografizam (grč. dermatom (grč. poslednja novost. vazdušnim putem na neprijateljsko zemljište. dermatalgija (grč. plastike veština uobličavanja) 1. zakona. jad. ñerma. zakinuće. desenater (fr. disegno. dessinateur) crtač mustara. lat. dermatijatrija (grč. dermatodčlija. za pola stepena sniženi ton de. nagib. ukidanje neke naredbe. dermatolog (grč. ukinuti. npr. kožni žulj. veselje. povrediti. derogativus) koji krnji. tome sečenje) med. stavlja van snage. tovar jednog broda. dert (pere. ñerma. v. žućkast. dernier eri) poslednji krik. uzoraka. derma. derma. dermatotilus. derospazmus (grč. ñerma. osujetiti. ñerma) kožni. nauka o kožnim bolestima. koji ukida. tur. gotovani koji žive na koži. dermatonoza (grč. patheln patiti) med. des. derma talšja. stavljanje van snage. bolest kože koju prouzrokuju parazitske gljive. derouter) skrenuti nekoga s pravoga puta. koji je u vezi s kožom. Guo labavim) preterana rastegljivost i mlitavost kože. dermatos) predmetak u složenicama sa značenjem: koža. smesti. logos) onaj koji se bavi proučavanjem kože. voj. padina. dermatopatija (grč. bora. dermoplastika (grč. odyne bol) med. ukidan. logia) nauka o kožnim bolestima. dermatoid (grč. način ispitivanja kože i njenih oboljenja posmatranjem. zahidanje. iatrela lečenje) med. dermatotilus (grč. svaka pora. dere vrat. osoba (nastaju trljanjem. ñerma.derma 206 desenater derma (grč. pathos bol. dermoskopija (grč. silazak. deo hirurške plastike koji se bavi veštačkim obnavljanjem i popravljanjem obolelih delova kože. dermatoliza (grč. mykes gljiva) med. lat. udarom. skopeo gledam) med. pobrkati nečije namere. nacrt. propast. rasecanje kože. derut (fr. ñerma. desantni brod (fr. rasturi!??. rasulo. dermatičan (grč. pomoću koga se može videti svaka. derogacija (lat. grč u vratu. šara. vašar. radi na uštrb. lekar za kožne bolesti. dermatodinija (grč. dermatologija (grč. nćsos bolest) med. naročito u modi. spuštanje. ñerma. prevlačenjem kakvog predmeta ili pisanjem po koži kakvim tvrdim predmetom). koje ostavljaju trajan i jasan trag. dernek. tj. eldos vid. algos bol) ned. descente) specijalno grañeni brod za iskrcavanje na neureñenoj neprijateljskoj obali. v. uzorak. žalost. staviti van snage. (fr. tylos žulj) med. dermo.pojave na koži kod nekih. oduzimanje. ñerma) v. ñerma. zakinuti. ñerma) kožni. zbuniti. opozivan. deses muz. dermaskop (grč. lečenje kožnih bolesti. koji se tiče kože. dirnek) sabor. dermatol (grč. ñerma. dermatopatologija (grč. derogare) krnjiti. dert) tuga. ñerma koža. desen (fr. ñerma. u vezi sa kožom. dermatologija. (upotrebljava se u zavodima za ulepšavanje). veština ggunjenja životinja. dermotomija (grč. dermatitms (grč. šteti. vojska dovedena vodenim. zakidati. ñerma) med. plan. grapho pišem) opisivanje kože. ograničavanje. logia) nauka o koži. bolest kože. okrnjiva-ti. zavesti. površine ili dubljih slojeva kože. gljive gotovanke. činiti krivo. desig-nare obeležiti) namera. smanjenje. koji pripada koži. dlačica i dr. dermatijatrija. oleum ulje) farm. razbiti. dermatopatija. ñerma. ital. 2. grapho pišem) med. ñerma. dermatonoza. neprijateljski upad u neku zemlju. bol kože. dessein. dermatografija (grč. derogirati (lat. ñerma. derogativan (nlat. dermalni (grč. dermatozoe (grč. opozivanje. tajni hodnik u nekoj tvrñavi koja vodi u rovove ili ka minama. oduzimati. iskrcavanje vojske na neprijateljsko zemljište. med opšti naziv za bolesti kože. derma. okrnjivanje. opozvati. otok kože. zoon životinja) pl. muz. v. ono što je najnovije u modi. dsrmologija v. naročito nervoznih. pa i najmanja promena na koži. dermotilus med. koji opoziva. pomoću naročitog uveličava jućeg aparata.(grč. derma. bezmirisan bizmutov prašak koji ima antiseptičko dejstvo i koji leči rane. raditi na uštrb. kožni. . dermijatrija med. dernije kri ((fr. v. vrsta. spasmos grč) med. neki zakon. dermatoplastika (grč. dermatoze (grč. derutirati (fr. briga. ñerma. smanjiti. ñerma) ned. cilj. descente) silaženje. fort. derd. osnova jedne kompozicije. ñerma.

dosuñivač nagrada pri javnim igrama i utakmicama. samovoljan gospodar. grdnja. desperare) očajavati. suv. ocrtavan. nedostatak. desinirati (fr. desen-mašina mašina za izradu tkanina po mustri. desigvirati (lat. samodržac. designativan (nlat. dakle. odrediti (nekoga). nacrtano. teško ožalostiti. desiderium) želja. za popunja-van>e zbirki. descriptio) opisivanje. molba. nai-menovati (nekoga za nešto). tiranstvo despotizam. dssignacija (lat. neograničeni vladalac. ljušćenje kože posle kožnih bolesti. potreba. titula grčkopravoslavnih vladika. despekt. razoren. despectare) potcenjivati. deskripcija (lat. odredan. dobronamerne želje (koje se obično ne ispunjavaju). desiderat (lat. re-dar. supstan-cije (kod koprivnjače i dr. desolirati (lat.desenzibilizator 207 despotizam desenzibilizator (nlat. i koja mustru. praznina koju bi trebalo popuniti. deservitum) braniočeva (ili: zastupnikova) prinadležnost. desiderija pija (lat. taru tkanine koja treba da se izradi najpre izbocka na tvrdoj hartiji (kartonu). designativus) označavan. nešto što nedostaje. nedostajanje. deskrintivna lingvistika grana lingvisti-ke koja se bavi izgrañivanjem metoda za objektivno opisivanje jezičke strukture u jednom vremenskom preseku. crtao. pod desenzi-bilizacija. čeznuti (za čim). ocrtava. naimenovanje. prestati s čime. deser (fr. desperare) čovek bez nade. nacrtao. decimetre) v. desnog (grč. desolare) pustošiti. očajanje. kraj. razo-renje. obeležava. desensibilisatio otklanjanje osetljivosti) med. Podanici . desolatio) pustošenje. uništen. stvari koje su potrebne. očajnik. duboka tuga. nacrtna geometrija. despectus) preziranje. prezir. honorar. obeležavan. gubiti ljusku. tiranin. presuda po kome će se redu isplaćivati poverioci kod nekog stečaja. despotizam (grč. poruga. dessert) v. stvari kojih nema. nlat. deskvamirati (lat. očajan. desperatan člat. despćtes gospodar) prvobitno: gospodar roba ili sluge. poslednji deo obeda (sir. onaj koji pokazuje mesta (u pozorištu itd. dessert) prislačni. verba desiderati-va (nlat. deskriptiva (lat. desperirati (lat. potrebu. desideracija (lat. desperado očajnik) razbojnik. neograničeni gospodar. osećanje bezizlaznosti. prezirati. desistirati (lat. descriptif) opisan. bezutešan. koji prikazuje. ime. opu-stošiti. prikazan. siccus. desiderata (lat. desistere) odustati (ili: odustajati) od čega. despectio) v. desiderij(um) (lat. desquamatio) ljušćenje. desertni tanjir. mašina za deseniranje mašina koja se upotrebljava u fabrikaciji tkanina. desine (fr. dessiner. naznačenje. describere opisivati) mat. krajnje ogorčen čovek. desperatist(a) (lat. med. omalovažavati. desideratio) nemanje. deskriptivan (lat. neu-tešnost. designatio) označavanje. imenovati. uništiti. designator) razvodnik. označenje. designator (nlat. desperacije (lat. desenzibilizacija (nlat. desinere završiti se. ocrtavanje. desensibilisator onaj koji otklanja osetljivost) v. neograničena vladavina. verba desiderativa) gram. puste želje. desert (fr. desoliran (lat. gubiti svaku nadu. čežnja. pasti u očajanje. odreñivanje. završetak reči. despotes) neograničeno gospodarstvo. designatus (lat. skromne. baciti u očajanje. designare) označiti. despekcija (lat. bez nade.). decigram. koje su poželjne. desolacija (lat. desigram v.). desikacija (lat. klonuti duhom. desperatus) očajan. desiderativan (nlat. tanjir za voće i poslastice. desperado (šp. dessine) crtano. desinence) gran. ital. desideria pia) pl. desiderata) pl. slatka i jaka vina). isušivanje. skicirati. designaciona presuda prav. npr. ucveliti. deser. gubljenje ljuske. deservit (lat. desquamare) oljuštiti. odreñuje. voće. čega nema. a koji još nije uveden u dužnost. zahtev. deskvamacija (lat. žudnja. desperatio) očajanje. desimetar (fr. decimetar. bezglavost. ostrugati l>uske. razoriti. opis. rastvorenih u vodi. okaniti se nečega. želja. desertna vina vina koja se piju posle obeda (obično fina. desiderirati (lat. rušenje. designatus) neko koji je odreñen za neki položaj. despicere prezirati. fot. nestale stvari. desiderare) želeti. despekt (lat. radnja kojom se otklanja ili smanjuje preosetljivost izvesnih organizama na neke tvari. desolare) opustophen. poslastice). revolucionar koji je stavio sebe van zakona. desiderativus) koji izražava želju. prikazivanje. krajnje ogorčen. fr. titula nekih srpskih vladara posle Kosova. smanji-vanje osetljivosti emulzija ploča i filmova pomoću naročitih boja (desenzibi-lizatora). glagoli koji iskazuju neku želju ili potrebu. desiccatio) sušenje. koji označava. desinencija (lat. koji opisuje. desideratum) nešto što je poželjno. samovolja. disegnare) crtati. potreba. imenovanje. fr. despektirati (lat. naz-načiti. describere. žude-ti. krajnje ogorčenje. klonuo duhom.

sudor znoj.i stilla kap) ispariti. hem. učenje o postanku. destruktivnost (lat. detachement) voj. destruktor (nlat. pridodato. prevrat. voj. prečistiti. izdvaja. potanko. colla destra) kuz. izlaganje) nabrajanje do sitnica. det (fr. destillatio) hen. destinare) odrediti. Darvin (v. destinativ (lat.). destrukcija (lat. konsig-nator. de-. ponovo napraviti tečnom. adresat. otcepiti. detant (fr. pretvoriti u paru. destinirati (lat. neku tečnost. lamarkizam). učenje o prirodnom razvitku životinj-skih i biljnih vrsta u toku istorije Zemlje. namena. isparavanje tečnosti i ponovno zgušnjavanje u tečnost. dsstruktivan (lat. opisivati). trg. država neograničenog i samovoljnog vladaoca. dosti dovati v. destillatus) hen. destillare) destilacijom do-bijen. opširno. pri kojem neke materije prelaze neposredno iz gaso- vitog u čvrsto stanje. detache) muz. detalj (fr. otkomandovati. destructor) rušilac. spuštati se. naročito državni dug. opredeliti. detaljirati (fr. fr. u novije vreme. destinater (nlat. posvete. de. destilirati (lat. detailler) opširno (ili: podrobno) izlaganje. izdanak (dete. primalac. destructibilis) razor-ljiv. sitničar. desugestija (lat. dette flottante) leteći dug. destructio) rušenje. koleno. prekapnica. padež cilja u najopštijem značenju. destilirati. desublimacija (lat. isparavanjem prekapa-ti. destra desnica) kola destra (ital. descendirati (lat. detaxatio) v. prečišćen. a. detaše (fr. desudatio) znojenje. detašman (fr. descendentna teorija bkol. praunuk itd. detacher) od celine odvojiti pojedine delove i odaslati. dette) podužica. dsstiliran (lat. krčmiti. rasparčan. poticati. destinatarius. destructivus) razoran. unipggavanje. en detail) trg. de-suggestio) osloboñavanje od sugestije i njene moći. na parče). odred vojske (manji od divizije) odvojen od celine i . uništljiv. detailler) rasparčavati. prodaja namalo.despotizirati 208 detašman stoje pravio prema despotu u istom odnosu kao ma koji predmet poseda. dette publique) državni. usitnjavati. destruktibilitet (lat. opisivanju). detailleur) trgovac namalo. poboljšanje u odnosima izmeñu dveju država. pričanje (ili: opisivanje) do sitnica. suva destilacija zagrevanje organskih tela (drveta. opisivanju). iscrpan u izlaganju (ili: pričanju. neograničena i samovoljna vladavina. opuštenost. odvojiti odred vojske ili flote i poslati ga da izvrši neki zadatak. opširno pričanje (ili: opisivanje. destinatio) odreñenje. sići. darvi-nizam) i Hekl. razrušljiv. tiranski. detaljisati v. dodeljen. destilat (lat. destina-taire) trg. javni dug. naziv za potez gudala pri sviranju na gudačkom instrumentu. detacher) odvojen od celine. izlapiti. razo-rilac. rušilački. voditi poreklo. opredeljenje. vršiti nasilje. detail) pojedinost. neograničeno. postupati nasil-nički. detaksacija (nlat. descendentia) potomstvo. sublimatio) proces obrnut procesu sublimacije. detente) popuštanje zategnutosti u odnosima. destillateur) onaj koji preči-šćava. prodavati namalo (ili: nasitno. onaj koji je suviše opširan u izlaganju (ili: pričanju. destructibilitas) razorljivost. skidati se. detaširan (fr. naročito Lamark (v. razrušljivost. de-. raza-ranje. detaljirati. i o uzrocima toga i takvog razvitka. destruktibilan (lat. despotes) vladati neograničeno i samovoljno. descendens) potomak. destra (ital. detailler) opširan. poboljšava. destinare odrediti) lingv. podrobnost. name-niti. kostiju i dr. a potom ovu. ponašati se kao tiranin ili nasilnik. detaljiranje (fr. despotija (grč. unipggilac. pridodat.). det publik(fr. ako se ohlade do odreñene temperature. do sitnica pričati (ili: izlagati. det flotant (fr. prevratnik. Despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke ureñene uprave. bez veze sa ostalim delovima. despotes) samovoljno. scendere) silaziti. de-struere) razornost. preznojavanje. pečenje rakije. poreklo. desnom rukom.) u zatvorenim sudovima da bi se iz njih dobili tečni i gasni proizvodi. nasitno. Tvorci ove teorije su: stari grčki mislioci Anaksimandar i Empedoklo. destillare kapati. onaj kome zapovednik lañe ima da preda robu. sitnica. taksacija. unuk. destilacija (lat. isparavanje. osamljen. despotes) neograničeno gospodarstvo. descendencija (nlat. tečni proizvod destilacije. dug. posvetiti. otcepljen od celine. na parče. putem zagrevanje u zatvorenim sudovima (retortama i dr. rashlañivanjem. uništljivost. onaj koji peče rakiju. do deliti. fabrikant likera. prekapavati. nasilnički. krajnji cilj. na komad. destinacija (lat. detaljiran (fr. detaširati (fr. despotizirati (grč. nasitno. despotski (grč. kazan za pečenje rakije. destilacioni aparat sprava za vršenje destilacije. an detaj (fr. otcepljen. desudacija (lat. detaljist(a) (fr. destilater (fr. popravljen. o činjenicama koje na taj razvitak ukazuju i koje ga dokazuju. proces prikazan pod destilirati. descendent (lat. komada ti.

krvi otvaranjem vene. toxon otrov) uklanjanje otrovnih sastojaka iz neke tvari. pogrešno pevanje.) koje se zbivaju kod optuženog ili osumnjičenog lica za vreme njegovog saslušavanje. ograničljiv. 2. pomenuto. privatan detektiv lice koje. suža-vanje obima pojma proširivanjem njegove sadržine. (lat. detektor laži ureñaj koji beleži fiziolo-ške promene (krvotoka. detektor (lat. presudan faktor. odredbeni. detersorium) med. determinante (lat. detonirati 1. lako upaljiv eksploziv kao sredstvo za paljenje teže upaljivih eksploziva. deterzija (nlat. detectio) otkrivanje. determinare odrediti) fkl. detergere) obrisati. odrediti. detersio) čišćenje. dictum) rečeno. opredeljivati. opredeliti. determinatio) odreñivanje. organizma i dr. prasak. detector) u radiotelegrafiji i telefoniji: aparat koji namešten u prijemnoj stanici. nego odreñena i uslovljena tim uzrocima i motivima. determinisati. determinativ. za-plašiti. determinabilitas) odredljivost. tečnost i dr. determinato (ital. uzeti odviše visok ili odviše dubok ton. čime se dolazi od opštijih do maše opštih pojmova. rešenost. eksplozija. sprava koja otkriva bojne otrove u atmosferi. supr. odlučnost. jus detrakcio-nis (let. detonatio) pucanj. detoner) puknuti. onaj koji raspolaže nekom stvari.). eng. deterirati (lat. detoner) muz. izvesni spojevi veličine koeficijenata koji se javljaju pri rešavanju linearnih algebarskih jednačina sa više nepoznatih. ispadanje iz tona.) za čišćenje i pranje raznih predmeta (rublja. činilac koji odreñuje pravac i cilj. odredba.grč. prima elektromagnetne talase i slušalac ih naročitim ureñajem čuje. lat. detentio) zadržavanje. determinabilan (nlat. zakup-ca. po porudžbini i za nagradu. npr. oštro naglašeno.detektiv 209 detranp determinativ (lat. indetermini-zam. sasvim neprimetno. deterziv (lat. determinist(a) (lat. determinato) muz. fr. determinare odrediti) fkl. determinare) fil. determiniran (lat. determinativus) odre-dan. panjkenje. deto (ital. deterzorij(um) (lat. trg. posuña i dr. opredeljen. oduzimanje. znojenja itd. napred imenovano. v. npr. panjkalo. opredeljenost. detoksinizacija (lat. deterrere) zastrašiti. detonator (lat. detegere otkriti. tresnuti. detevtor (lat. nezakonito zadržavanje. distonirati. inde-terminist. tresak. smenjivanje. klevetanje. detencija (lat. prema čemu ni čovečja volja ne može biti slobodna. detentor) prav. deterdžent (lat. grmljavina. de. tobožnje sopstvenik. rešljivost. pristalica determinizma. supr. stvarno raspolaganje nekom stvari. detrakcija (lat. detective) potajnik. detektiv-aparat vrlo mali fotografski aparat kojim se mogu. prav. učenje o odreñenosti ljudskog delanja i htenja i uslovljenosti njihovoj spoljnim i unuta-rnjim uzrocima i motivima. rešljiv. detektiv (lat. determinare) ograniči-ti. detto. odlučljiv. (fr. determinare odrediti) mat. u s loženo j reči (složenici) onaj deo kojim se drugi odreñuje. materije. službenik koji otkriva zločine i njihove izvršioce. eng. a detto) istoga dana. prasnuti. pejora-tivan. deterior gori) v. detraktor (lat. detractio) odbijanje. čistiti. muz. determinabilis) odre-dljiv. opredeljenje. deteriinirati v. eks-plodirati. pobudama. tj. detergent očistiti) hemijsko sredstvo (prašak. detractor) opadač. očistiti. ograničen. praviti snimci. toga istog. jus detrectionis) pravo odlaska (ili: udaljivenje). determinisati (lat. determinatus) odreñen. detrempe) vodena boja pomešana sa tutkalom i belančevinom (služi upućen radi izvršenja nekog naročitog zadatka. detergere čistiti) med. pulsa. ldg. gram. determinabilitet (nlat. a deto (ital. deteriorativan (lat. utvrditi. odreñenje. te zabeležene promene prilikom saslušavanje koriste se pri utvrñivanju istinitosti izjava optuženog. detonator) upaljač. determinanta (lat. odluka. potajno motri rad pojedinih ličnosti. detericija (nlat. detegere otkriti. pritežalac. koji odreñuje. detonacije (lat. tajni policajac. odlučiti. up. determinizam (lat. determinacija (lat. sredstvo za čišćenje. to isto. 6 kg brašna 9 kg deto. otirati. obustava. detergere. detekcija (nlat. sprava na veštačkim bravama koja pokušaje obi-janja objavljuje i sprečava. sinteza opštih pojmova u posebne. otrti. deterziv. determinativus) gram. odlučno. za razliku od sopstvenosti. ograničl>ivost. odreñenost. odreñivati. lišavanje slobode putem zatvora ili pritvora. npr. iznošenje na videlo. detonare. disanja. determinativan (nlat. odvraćanje od zla pretnjom kazne. obelodanjivanje. klevetnik. odrednica. eng. opredelji-vanje. detranp (fr. odlučljivost. pogrešno pevati. detergirati (lat. deterritio) zastrašivanje. .

deuterogonist(a) (grč. rušenja.(grč. nepotpunost. grč. deuteros. de facto) v. odbiti. proizvodi raspadanja. defaecatio) čišćenje od šljama. sposobnost da se vidi i ono što nije tu (izvesno dejstvo poremećene ili prenadražene delatnosti nerava koja es pojavljuje kao vidovitost). deuterij(um) (grč. koji dolazi kao posledica neke ranije bolesti. iznenadna pomoć. manjkav. deuterijuma. defekacija (lat. fr. dni (lat. daire. deugeronomion (grč. svrgnuti s prestola. defensivum) med. detransportacija (lat. detumescere) med. obediti. biol. de-transpositio) til. de. fiz. detrahere) odbiti. spoljašnje zaštitno sredstvo. reč koja nema svih oblika svoje promene. detronizirati. prav. izmešane strane ponovo dovesti u red. odbijati. taloga. dewa. deuterogamija (grč. de. onaj na kojem se očekuje napad. detumescirati (lat. u antičkoj tragediji. deuteronomijum. detumescencija (lat. def. splašnjavati. mana. zaštitni. hem. iznenadno posredovanje koga boga u nekom kritičnom položaju. ukloniti. teški vodonik. deuteros. detumescere) med.. defektan (lat. faix srp) požnjeti srpom. drugi brak. detritus (lat. kvar. grč. defektivitet (nlat. detronizirati (lat. znak D. grč. detransponirati (lat. jezgra teškog vodonika. prilaže se prepis rasprave. dewas) bog. deuteroni (grč. bogovi. naročito šećernog soka pomoću kreča. detritus) oblutak. defanzivan (lat. defectivitas) krnjost. deuteros) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi po redu. deuteros. splašnjavanje. deuteroza (grč. hirurška sprava za potiskivan* tela koja se zadrže u ždrelu. „bog iz mašine". ispravljanje izmešanih strana. odbrambeni rat. deus. defectus) nedostatak. verba defectiva) gram. rana napravljena trljanjem. jedan deo nasledstva. detruzorij(um) (nlat. na motoru. mesto izloženo unakr-snoj. u kasi. istrošen kamen. deuteros. neočekivana sila koja se iznenadno pojavljuje i rešava stvar. def (arap. odbrambeni položaj. radi zaštite od škodljivih uticaja. deuteroskop. npr. nepotpunost. prečišćavanje. tur. manjak. ozloglasiti. fr. pathos bol) med. skopeo gledam) vidovit čovek. defamirati (lat. theos. pomoću naročite sprave (mašine) bio spuštan na pozornicu. deuteros. deuteros drugi po redu) hem. detritio) trljanje. popustiti (otok). gamos brak) ženidba (ili: udaja) po drugi put. up. podnositi) med. slika raće-na vodenim bojama. defectus) krnj. npr. odbrambeno oružje (koje služi samo za odbranu). detronizacija (lat. defanzivno sredstvo (lat. ukloniti. detricija (lat. sa prazninama. tj. . detur (lat. pod fakat. defakto (lat. npr. oduzimati. fig. defensiva) odbrana. defensif) odbrambeni. izbacivanje izmeta. fiz. defekt (lat. defektivan (lat. detur kopija (lat. thronos. koje su tek docnije primljene u kanon. defanzivni rat voj. koji nema svih delova i oblika. defanzivni ugao voj. uzeti napred. tj. deuteroksid (grč. skopeo) drugi vid. koji je. deus eks mahina (lat. detur copia se. deus eh machina) lit. greška. vidovnjak. oksid drugog stepena. thronos presto) lišavanje prestola. detur) neka se da. praznina. de. šljunak. detransponirati. defanzivni položaj voj. de-transportatio) tip. defektiv (lat. deutero. grč. mešanjem. opanjkati. potonji. dii) pl. deuteronomija (grč. deuteropatija (grč. protocolli) prav. da se da. ofanziva. pathein patiti. de-transponere) tip. detrahirati (lat. tef) v. defensus. defanziva (fr. nepotpun.detranspozicija 210 defektivni glagoli istim ciljevima kao i gvaš). deus (lat. de. sskr. oxys) hem. drugog ranga. detranspozicija. manjkavost. prestati da otiče. de-transportare) tip. defektivni glagoli (lat. nomfa) drugo zakonodavstvo (u odnosu prema nekom ranijem). deuteroskop (grč. detrusorium) med. ponovo rasporediti. med. bolest koja dolazi kao posledica druge neke bolesti. supr. popuštanje (ili: prestajanje) oticanja. deuteros. defalcirati (lat. diffamare) izneti na rñav glas. vatri. deuterokanbnske knjige kanonske knjige Sv. oni koji nemaju svih oblika. deuteros) hem. thronos) lišiti prestola. tj. nepotpuni glagoli. v. npr. defanzivno oružje voj. deuteros. svrgavanje (ili: zbacivanje) s prestola. koji je za odbranu. v. oštećen. nomos zakon) peta knjiga Mojsijeva (kao ponavljanje zakona sadržanih u 2—4 knjizi). detroner) v. detronirati (lat. rat koji se vodi samo radi odbrane. neočekivano posredovanje u nekoj stvari. stanje u kojem je jedna strana samo u stavu odbrane. uskratiti. deuteros. oduzeti. imenica doba. glagol jesam itd. daff. detransportirati (lat. topovskoj ili puščanoj. pisma. deuteros) drugi glumac po važnosti u starogrčkoj tragediji. defectivum) gram. deuteros) ponavljanje. deuteroskopija (grč. difamirati. oklevetati. detranspozicija (nlat. deuteropatičan (grč. defectivus) nepotpun.

završne redakcija ugovora. pojam odrediti. kec. dostavljač. ispunjavanje laboratoriju ma. nije tu) manjak. čovek malodušan. izričan. definitum (lat. defaire) praviti maloduš-nim. bez vere u uspeh ili pobedu. defendens) v. svoñenje jednog pojma na druge pojmove. defectus. de-figurare) pokvariti.. definitiva) završni ispit. zaštitnik. klonulost. malaksalost. svaki tesan put po kojem trupe mogu da se kreću samo po jedan ili dva u redu (usek. prolaziti paradnim maršem. provizorijum). defenzor (lat. fig. nedostaje. manjkav u nečemu. definitivno. definitivni traktat konačni (ili: zaključ-ni) ugovor. mentalno (duševno) slab. ispitivanje. zameravati. defectura) fark. unakaziti. grč. nepotpun. deferens) onaj koji traži zakletvu. defigurirati (lat. defektura (nlat. defaitisme) mišljenje i politika izvesnih ličnosti u Francuskoj koje nisu verovalo u pobedu u prvom svetskom ratu 1914—1918. defilirati rov podignuti i udesiti rov tako da neprijatelj ne može u njega videti i gañati. defanziva. up. defektologija (lat. unakaživanje. defilirati (fr. defectus. skup metoda za pronalaženje grešaka u nekom materijalu. zastupnik. tačno. defiguratio) kvarenje. defici-taran. defektuozitet (nlat. defendent (lat. odreñenje (ili: odredba) pojma. zaključenja mira pre pobede. slab. zaklju-čen. konačno ureñenje (supr. odrediti) log. dužnik. iznu-renje. To je rodna. defekcija (lat. deficit nema. grč. ponovo naručivati. deficitan (fr. oduzimati (ili: slaviti) veru u uspeh ili pobedu. u pošti: javiti da je nešto nestalo. obezbeñivanje jednog fortifikacionog objekta od neprijateljske vatre. defensor) branilac. definicija. defek-tivitet.defektivum 211 deficmtan defektivum (lat. defektoskopi