EKSKLUZIVNO

Ka{njenje u formiranju vlasti lo{e utje~e na situaciju u dr`avi i `ivot gra|ana z^ekamo da
politi~ari po~nu raditi svoj dio posla zEU je ve} veoma blisko uklju~ena u de{avanja u BiH
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z srijeda, 16. 3. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5581 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
EU]EJA^ATIUBiH
Komesar za pro{irenje [tefan File za „Avaz“
O
dga|anje uspostavlja-
nja vlasti lo{e utje~e na
ekonomski oporavak i
pribli`avanje BiH Evr-
opskoj uniji, izjavio je u eksklu-
zivnom intervjuu za „Dnevni
avaz“ evropski komesar za pro-
{irenje [tefan File.
Prema njegovim rije~ima,
evropski put ~eka uspostavu
funkcionalne vlasti. Ako toga
ne bude, zemlja ne}e mo}i na-
predovati, bez obzira na plano-
ve EU da poja~a svoj anga`-
man. 5. strana
EUROSONG 2011
Merlin
otvara drugo
polufinale
46. i 47. strana
ISTRAGA U TOKU
Ljudska lobanja
ostavljena
na podzidu
Pala optu`nica: Bi~ak~i} nakon odluke
DERVI[EVI] ]E MI
NADOKNADITI [TETU
Sramotno: Dr`ava {ikanira porodicu heroja
SUPRUZI GENERALA
ALAGI]A UKINUTA
NAKNADA
1
7
.

s
t
r
a
n
a
SAFET NADAREVI]
Zbog BiH
bi izgubio
glavu
64. st.
11. strana
Nova eksplozija u nuklearki, reaktori pregrijani
Korak do ^ernobila
Grafika s poja{njenjem kako je do{lo do eksplozije u kompleksu Fuku{ima: Nivo radijacije opasan (AFP)
Japan
2
.

s
t
r
.
Zlato za
Naomi
Zlato za
Naomi
Novi uspjeh mlade bh. pijanistice Novi uspjeh mlade bh. pijanistice
22. i 23. strana
7. strana
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 2
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Na{a zemlja jedinstvena u
svijetu: Prava potro{a~a u
BiH kr{e svi
- Na{a zemlja jedinstvena je
u svijetu: gra|anska prava po-
tro{a~a u BiH kr{e bud`etlije i
javna preduze}a. Neprijatelj br-
oj jedan narodu u BiH upravo je ta iskorumpirana
bud`etska hobotnica i zbog toga nikada ne}emo ni
imati dr`avu! (alen z.)
PORTAL - komentar dana
Ceremonija Ambasade SAD u BiH
Pedeset godina „Peace Corpsa“
Ambasada SAD u BiH, s Ameri~kim univerzitetom u BiH,
obilje`it }e danas 50. godi{njicu „Peace Corpsa“ (Mirovnog
korpusa) SAD, a sve radi promoviranja volonterizma, sa-
op}eno je iz Ambasade SAD u BiH, prenijela je Fena.
Ameri~ki predsjednik D`on Kenedi (John Kennedy) zva-
ni~no je osnovao „Peace Corps“ izvr{nom uredbom od 1.
marta 1961. godine.
FIPA potpisala memorandum s Rusima
Razmjena podataka o projektima
Direktorica Agencije
za unapre|enje stra-
nih investicija BiH
(FIPA) Jelica Gruji}
potpisala je u Moskvi
Memorandum o ra-
zumijevanju izme|u
FIPA-e i Rusko-ba-
lkanske informacio-
no-ekonomske age-
ncije, a dogovorena je
i razmjena podataka o
projektima za ulaganja, promotivnih materijala i bro{ura,
saop}eno je iz FIPA-e, prenijela je Srna.
Razgovarano je i o mogu}nostima organiziranja poslovne ru-
sko-balkanske konferencije u BiH. Odr`ani su sastanci s ru-
skim investitorima koji ve} posluju u BiH, kao i s potenci-
jalnim investitorima koji su iskazali interes za ulaganje.
Moskva: Delegacija FIPA-e
Apelaciono vije}e Suda
BiH potvrdilo je presudu
Odjela II Dr`avnog suda od
8. aprila pro{le godine, ko-
jom su biv{i federalni premi-
jer Edhem Bi~ak~i} i mini-
star finansija Dragan ^ovi}
oslobo|eni optu`be za pro-
du`eno krivi~no djelo zlou-
potrebe polo`aja ili ovla{te-
nja u aferi „Stanovi“.
Presuda je donesena jo{
31. januara ove godine, ali je
tek ju~er otpremljena osu-
mnji~enima i Tu`ila{tvu
BiH.
Teku}e rezerve
Bi~ak~i} i ^ovi} ranije su
oslobo|eni optu`be da su
bez odluke Vlade 18. janua-
ra 1999. i 20. januara 2000.
donijeli i potpisali odluku o
raspodjeli novca iz bud`eta
za stambena pitanja, kojom
je iz sredstava teku}ih reze-
rvi odobren iznos od 7,8 mi-
liona KM za rje{avanje sta-
mbenih pitanja zaposlenih u
organima zakonodavne,
izvr{ne i sudske vlasti.
Apelaciono vije}e odbaci-
lo je kao neosnovanu `albu
Tu`ila{tva BiH protiv oslo-
ba|aju}e presude.
Na ovaj na~in definitivno
je pala jo{ jedna „spektaku-
larna“ optu`nica temeljena
na navodnoj vi{egodi{njoj
„temeljitoj“ istrazi i dokazi-
ma glavnog inspektora Fede-
ralne finansijske policije Zu-
fera Dervi{evi}a!
Bi~ak~i} je ju~er za
„Dnevni avaz“ kazao da ga je
ovaj proces ko{tao `ivaca,
novca i vremena, ali da je on
potvrdio da pravna dr`ava na
nivou sudstva i tu`ila{tva
egzistira.
Apsolutni krivac
- Problem je za{to je ova-
kav proces uop}e bio mogu}.
Odgovornost le`i na ~elniku
Federalne finansijske polici-
je Zuferu Dervi{evi}u, koji je
u procesu koristio dokume-
nte koji se ne smiju koristi-
ti. Izme|u ostalog, i dokume-
nte koje nije imao u origina-
lu, a na kojima se temeljila
optu`nica!? S tim u vezi,
moji tro{kovi i od{teta bit }e
usmjereni prema Der-
vi{evi}u, jer je on apsolutni
krivac za sve. A ako on zna
nalogodavce, bilo bi dobro
da ih otkrije i da se ubudu}e
preduprijede ovakvi slu~aje-
vi. Dakle, iskoristit }emo
sve mogu}nosti koje nam
stoje na raspolaganju. Prve-
nstveno usmjerene prema
Dervi{evi}u kao, ponavljam,
glavnom krivcu za{to je do
ovoga uop}e i do{lo - kazao
je Bi~ak~i}. F. VELE
^ovi} i Bi~ak~i}: Propala jo{ jedna monta`a Finansijske policije FBiH
- Ovo je odluka kakvu
smo i o~ekivali. Mislim da je
bilo neprimjereno i podiza-
nje optu`nice. Cio proces je-
dnostavno je bio isforsiran
od Dr`avnog tu`ila{tva. Ovo
je ogromna satisfakcija za
mog branjenika - kazao je za
„Avaz“ Zdravko Raji}, advo-
kat Dragana ^ovi}a.
Proces je bio isforsiran
Na predlo`enom dne-
vnom redu dana{nje sjedni-
ce Federalne vlade nalazi
se, izme|u ostalog, poni{te-
nje ranije odluke o raspisi-
vanju javnog konkursa za
izbor ~lana Upravnog
odbora (UO) dr`avne ko-
mpanije „Elektroprijenos
BiH“.
Kako saznaje na{ list iz
izvora u Vladi FBiH, rije~
je zapravo o poni{tenju
imenovanja Ibrahima ^ola-
khod`i}a, iz reda bo{nja~-
kog naroda, ina~e dosa-
da{njeg predsjednika UO
„Elektroprijenosa“, kojem
je pro{le godine istekao
mandat.
„Dnevni avaz“ ve} je
pisao, a izvor iz Vlade po-
tvrdio, da je ^olakhod`i}-
evo imenovanje uspio sto-
pirati federalni premijer
Mustafa Mujezinovi}, i to
zbog davna{njih li~nih ani-
moziteta prema ^olakhod-
`i}u.
^olakhod`i}ev reizbor
~eka ve} ~etiri mjeseca, a
odlukom o poni{tenju ko-
nkursa i Federacija se na
svojevrstan na~in svrstava
uz Republiku Srpsku, koja
godinama blokira normalno
funkcioniranje „Elektropri-
jenosa BiH“. M. K.
CIKBiH
@rijebanje
za delegate
iz HNK
Centralna izborna komisi-
ja (CIK) BiH danas }e razma-
trati izvje{taj o provedenim
izborima delegata za Dom
naroda Parlamenta FBiH iz
Skup{tine Hercegova~ko-ne-
retvanskog kantona.
Nakon toga bit }e obavlje-
no i `rijebanje koje }e odlu~iti
ho}e li iz reda srpskog naro-
da za delegata biti izabrana
Zora Dujmovi} (HDZBiH) ili
Vesna Sarad`i} (SDP) te iz re-
da ostalih Aner @uljevi}
(SDP) ili Huso Obradovi}
(SBB BiH). Njihova imena
na}i }e se u bubnju zato {to su
tokom glasanja u Skup{tini
Dujmovi} i Sarad`i} osvojile
isti broj glasova, kao i @ulje-
vi} i Obradovi}.
Tako|er, na sutra{njoj
sjednici CIK-a o~ekuje se
da budu utvr|eni i kona~ni
rezultati izbora svih {est fe-
deralnih delegata iz Skup{ti-
ne HNK. M. K.
„Elektroprijenos BiH“: I FBiH se u blokadama svrstava uz RS
Mujezinovi}:
Li~ni animoziteti
PROCESI Biv{i ~elnici Vlade FBiH pravomo}no oslobo|eni optu`bi
Bi~ak~i}: Zufer Dervi{evi} }e
mi morati nadoknaditi {tetu
Odbijena `alba Tu`ila{tva BiH Ako Dervi{evi} zna nalogodavce, bilo
bi dobro da ih otkrije, ka`e Bi~ak~i}
Potvr|eno pisanje na{eg lista
Mujezinovi} blokira
imenovanje ^olakhod`i}a
Sud BiH uva`io `albu Amira Zuki}a
CIK trebao dati rje{enje
Sud BiH uva`io je `albu Amira Zuki}a, delegata iz SDA u
Domu naroda Federalnog parlamenta, koji je bio nezado-
voljan obavje{tenjem Centralne izborne komisije (CIK) BiH
da se nisu stekli uvjeti za zvani~no potvr|ivanje i objavu o
dodjeli mandata novoizabranim delegatima dok oni ne bu-
du izabrani iz svih deset kantona.
S obzirom na to da se radilo o pismu CIK-a, bez pouke o pr-
avnom lijeku, Sud BiH ocijenio je da je u tome na~injena
proceduralna gre{ka, ali nije ulazio u to ko je u pravu kada
je u pitanju tuma~enje situacije da li je mogu}e zvani~no po-
tvrditi mandate delegatima Doma naroda iako oni nisu iza-
brani iz svih kantona.
Sud je naveo da je CIK formalno o svom stavu trebao oba-
vijestiti zainteresirane strane pravnim aktom u kojem bi po-
stojala pouka o pravnom lijeku, odnosno pravo `albe. Ka-
ko je ju~er za na{ list potvrdila portparol CIK-a Maksida Pi-
ri}, CIK }e postupiti u skladu s odlukom Suda i otkloniti
proceduralne propuste. M. K.
CIK: Proceduralni propusti
Odluka Suda Bosne i Hercegovine
Mirku [arovi}u od{teta od 102.000 KM
Sud BiH odlu~io je da biv{em predsjedniku RS i neka-
da{njem ~lanu Predsjedni{tva BiH Mirku [arovi}u bude is-
pla}eno 102.000 maraka na ime od{tete za nepravednu pr-
esudu kojom je bio ka`njen na godinu zatvora zbog slu~aja
„Privredna banka srpsko Sarajevo“, saznaje Srna u Sudu BiH.
Sud je ranije odlu~io da [arovi}u bude ispla}eno 87.000 ma-
raka, ali je ova odluka preina~ena na osnovu [arovi}eve `albe.
[arovi} je rekao za Srnu da su ovom presudom stvoreni uvje-
ti za skidanje sankcija.
LOTO
JOKER
159993
942379
1 9 19 25 29 33
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011.
3
Pi{e: Erol AVDOVI]
Sve {to je Srbijanska vlada od Milo{evi}a, preko Ko{tunice, evo
do Tadi}a u kontinuitetu radila na polju „po{tivanja“ Rezolucije Vi-
je}a sigurnosti UN-a broj 827, kojom je u maju 1993. osnovan Ha{ki
tribunal, jeste poku{aj da se izjedna~i krivica, da se negira agresija i
u krajnjoj liniji anulira ratna {teta.
Kada portparol UN-a u Njujorku Farhan Hak, odgovaraju}i na
pitanje {ta }e UN u~initi zato {to Srbija ne po{tuje odluku UN-ovog
suda kojom su i Gani} i Divjak oslobo|eni krivice, ka`e: „O~ekuje-
mo da zemlje ~lanice (UN-a) po{tuju posao koji je odra|en na
Ha{kom tribunalu“, i to je op}e mjesto. To ne stvara nikakvu obave-
zu da Srbija promijeni svoje pona{anje.
Beogradu ide naruku to {to je Tribunal ne samo najskuplji nego i
najdu`i sudski anga`man, s jurisdikcijom od evo 20 godina, za zlo~ine
koji su po~eli 1991. Iako to ne zna~i da „razvu~ena pravda“ ne donosi
rezultate, jer Tribunal je dokazao zlo~in genocida u BiH, tu ha{ku spor-
ost slu`bena Srbija bez skrupula nastavlja iskori{tavati na svoj na~in.
Ispada da i Evropa tome doprinosi, jer sa svojom, po~esto neko-
nzistentnom diplomatijom, {to bi rekao Alija Isakovi}, (jo{) „ple{e
poput konfeta nad svje`im bosanskim mezarima“. I po~esto pada
pred ofanzivom „{arma“ iz Beograda.
I to je nalik bizarnoj „spremnosti“ da se zaboravi na surovost
zlo~ina~kog projekta koji je u protekla dva desetlje}a inicirao krva-
ve ratove u biv{j Jugoslaviji pod parolom „svi Srbi u jednoj dr`avi“.
Srbija i zato ra~una da rat nije zavr{en! Za Srbiju taj rat jo{ traje,
jer ju je i Dejton osokolio da u miru, evo, preko Dodika, koji }e ha-
psiti po falsificiranim potjernicama iz Beograda, poku{a dobiti ono
{to nije dobila u ratu!?
Sve dok se Srbija bude bavila ha{kom propagandom i umjesto
hap{enja Ratka Mladi}a u vrhu svoje politi~ke agende bude imala
za{titu tekovina (drugim sredstvima) velike Srbije, pravda kao pre-
duvjet za (evropsko) izbavljenje regiona u trouglu izme|u Beogra-
da, Zagreba i Sarajeva imat }e prizvuke farse.
Srbija }e svoju ha{ku igru gluhih telefona nastaviti sve dok joj
saveznik u tome budu i bosanski mentalitet i kod kulturne naivno-
sti, bh. dr`avna neorganiziranost i ministri koji sakupljaju jeftine
politi~ke poene ispred kapija kazamata iz kojih izlaze da se „brane
sa slobode“ heroji domovinskih ratova. To je, zapravo, propaganda
u kojoj bar institucije BiH ne smiju vi{e u~estvovati u bilo kojem
obliku.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog
dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je
„Google Analytics“ zabilje`io 162.963 posjeta.
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
X
C
Pitanje:Vjerujete li da se na „preliminarnom spisku“,
me|u 417 imena, nalaze svi organizatori i
pokreta~i otpora u BiH?
A) DA 12,5%
B) NE 50%
C) Ne znam 37,5%
Na „preliminarnom spisku“
ne nalaze se svi organizatori
i pokreta~i otpora
A
B
Prvoborci i Had`i}, Mustafi},
Ori}, Mla}o, Mehmedovi}...
Nema Mehmeda @ili}a, Selima Be{lagi}a, Mehmeda Bajri}a... z Ko su bili
organizatori u Zvorniku, Vlasenici, Sapni, Teo~aku, @ivinicama, Busova~i...
Na preliminarnom spisku s
imenima 417 organizatora i pokr-
eta~a otpora, koji je izra|en na
osnovu prijedloga iz Patriotske li-
ge BiH, „Zelenih beretki“ i
Udru`enja organizatora i pokre-
ta~a otpora u Federaciji BiH, na
podru~ju grada Tuzle otpor agre-
soru organiziralo je i pokrenulo
13 osoba.
Otpisani Tuzlaci
Prema spisku do kojeg je
do{ao „Dnevni avaz“, to su: Salko
Bukvarevi}, Salim Hod`i}, Mu-
stafa Krasni}, Emir Razi}, Abdu-
lah Deli}, Abdulah Fazli}, Izet
Gazdi}, Izet Had`i}, Salih Ma-
lki}, Alija Muminovi}, Samir
Ni{tovi}, Hariz Red`i} i D`evad
Tosunbegovi}. Iako su pre-
dlo`eni, na spisku, me|utim, ne-
ma Mehmeda @ili}a, Selima
Be{lagi}a, Mehmeda Bajri}a, Mu-
hameda Ali}a, Fuada Had`ia-
bdi}a, Sadudina Hod`i}a i Sakiba
Srabovi}a.
Nadalje, Ferid Hod`i}, Me-
hmed Kavazba{i}, Fadil Turkovi}
i Sakib Zubovi} organizirali su
otpor u Vlasenici.
Asim Had`i} \edo, Agan De-
libajri}, Beriz Had`i}, Sakib Ha-
lilovi}, Fehim Lovi} nalaze se na
spisku organizatora s podru~ja
Zvornika, a u @ivinicama to su
bili Halid ^oki}, Osmo For~ako-
vi}, Ramiz Glavi}, Irfan Hasi},
Huska Konjevi}, Izet Kulji}, Ibr-
ahim Mu{i} i Ramo Zahirovi}.
Nadalje, Ned`ad Hasanovi}
organizator je u Lukavcu, Me-
hmed Tosunbegovi} u Osmacima,
u Sapni ]amil Ahmetovi}, Mir-
sad Mahmutovi}, Edhem Omero-
vi}, a u Srebrenici Naser Ori},
Hamed Efendi}, Suljo Hasanovi},
Ibran Mustafi} i Hamed Saliho-
vi}.
Isto tako, Mehmed Bajraktare-
vi} i Enver Hasanbegovi} organi-
zirali su otpor u Srebreniku, dok
su, prema spisku, u Teo~aku taj
zadatak imali [uaib ^elikovi},
Refko Hod`i} i Hajrudin Me{i}.
Bugojno i Te{anj
Osim Halida Genjca, Asima
Fazli}a i ostalih, na spisku orga-
nizatora iz Travnika je i poznati
travni~ki ljekar Mirsad Granov.
Ratni na~elnik Bugojna D`evad
Mla}o, Senad Dautovi}, Abdulah
Jele~ i Mustafa Jusi} organizatori
su iz Bugojna, Enijad Meki} bio
je „ilegalac“ u Busova~i, a Abdu-
lah ^epalo i Enes Hand`i} u Do-
njem Vakufu. Aktuelni potpre-
dsjednik SDA i dr`avni poslanik
[emsudin Mehmedovi} organiza-
tor je otpora u Te{nju, a s njim su
na tome radili Izudin Agi} i Ekr-
em Ljevakovi}.
(Sutra ~itajte: Ko su organizato-
ri otpora u Zenici, Zavidovi}ima,
Vitezu, Vare{u, Kaknju, Fo~i, Fo-
jnici, Kupresu...) F. VELE
Propaganda i
ha{ka pravda
Srbija }e svoju ha{ku igru gluhih telefona
nastaviti sve dok joj saveznik u tome budu
i bosanski mentalitet i kod kulturne naivnosti
Izet [ehri} organizirao je ot-
por agresoru u osvojenom Te-
sli}u, dok dana{nji potpredsje-
dnik SDA Adil Osmanovi}, iako
je predlo`en, nije uvr{ten na spi-
sak. Edhem Numi} bio je orga-
nizator u Modri~i, a Sejad Deli}
u Od`aku.
Adil Osmanovi}
nije pro{ao
Osmanovi}: Predlo`en iz Tesli}a
Faksimil dijela spiska pokreta~a otpora
„Avaz“ objavljuje Cjelovit spisak organizatora otpora u BiH (III)
Ori}: Organizator
u Srebrenici
Hadzi}:
Organizator
u Tuzli
Be{lagi}:
Nema ga
na spisku
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 4
Ugovori
Projekt „Slu{aj
i u~i o Evropi’’
XUgovor o finansiranju
projekta „Slu{aj i u~i o
Evropi“, koji impleme-
ntira Evropski pokret u
BiH uz finansijsku po-
dr{ku ~e{kog ministar-
stva vanjskih poslova po-
tpisali su ju~er u Sarajevu
ambasador ^e{ke u BiH
Toma{ Sunjog (Szunyog)
i predsjednik Pokreta Pr-
edrag Pra{talo.
Cilj projekta je pru`anje
pomo}i malim lokalnim
projektima u BiH, sa-
op}eno je iz Pres-slu`be
Evropskog pokreta.
HDZ BiH
Politi~ka
akademija
XPoliti~ka akademija
HDZ-a BiH u petak }e, s
po~etkom u 12 sati, u Ve-
likoj dvorani Doma
HDZ-a BiH u Mostaru
organizirati predavanje o
temu „Demokr{}anska
politika u Europi i nje-
nim institucijama“.
O temi }e govoriti Sabina
Volkner (Wolkner), dire-
ktorica predstavni{tva
Fondacije „Konrad Ade-
nauer“ u BiH, saop}eno
je iz HDZ-a BiH.
Banja Luka
Politi~ki
dijalog
XMinistrica uprave i lo-
kalne samouprave RS
Lejla Re{i} ju~er je u Ba-
njoj Luci otvorila jedno-
dnevni edukativni semi-
nar projekta CIDI, pod
nazivom „Izgradnja ka-
paciteta civilnog dru{tva
za u~e{}e u politi~kom
dijalogu“, javila je Fena.
Re{i} je podsjetila da je
Ministarstvo uprave i lo-
kalne samouprave institu-
cionalizirano tijelo za sara-
dnju s civilnim dru{tvom.
Br~ko
Tre}i kongres
stomatologa
XTre}i kongres stoma-
tologa BiH, u organiza-
ciji Udru`enja stomato-
loga BiH, ove godine bit
}e odr`an od 25. do 27.
marta u Br~ko Distri-
ktu, potvrdio je za Fenu
Admir ^andi}, {ef Odje-
la za zdravstvo Vlade
Br~ko Distrikta.
Gostovat }e doma}i i pr-
edava~i iz inozemstva, i
to priznati medicinski
stru~njaci iz univerzite-
tskih centara iz Ankare,
Soluna, Beograda i Za-
greba.
Ukratko
Sunjog: Potpisao dokument
OTKRIVAMO Ko ulazi u novu Federalnu vladu ako bude dogovora
Nik{i} premijer, Bevanda ostaje?
SDP-u bi, u slu~aju dogovra sa dva HDZ-a, pripalo sedam ministarskih pozicija
i mjesto premijera z SDA objavila imena svojih kandidata, ~ak i Kaplan mogu}i ministar
Prije ju~era{njeg sasta-
nka lidera SDP-a, SDA i dva
HDZ-a u zgradi OHR-a, Str-
anka demokratske akcije
(SDA) ozvani~ila je imena
svojih kandidata za pozicije
u izvr{noj vlasti FBiH, po-
tvrdiv{i informacije koje je
na{ list ve} objavio.
Tako je Mirsad Kebo po-
novo kandidat za potpredsje-
dnika Federacije. Za ministra
energije, industrije i rudarstva
kandidat je Erdal Trhulj, do-
sada{nji direktor „Autocesta
FBiH“, za ministra raseljenih
osoba i izbjeglica Adil Osma-
novi}, koji je u pro{lom sazi-
vu bio potpredsjednik RS, za
ministra prostornog ure|enja
Desnica Radivojevi}, dosa-
da{nji ministar trgovine, te za
ministra razvoja, poduze-
tni{tva i obrta Sanjin Halimo-
vi}, aktuelni na~elnik op}ine
Sanski Most.
Sedam pozicija
U SDA tvrde da }e nakon
dodatnih konsultacija s pre-
dstavnicima kantonalnih
odbora biti imenovan i ka-
ndidat za ministra kulture i
sporta u Vladi FBiH, a ju~er
se kao mogu}e ime spomi-
njao ~ak i Salmir Kaplan, po-
rtparol ove stranke.
Kao {to je ve} odranije
poznato, Lagumd`ijin SDP
za federalnog premijera }e
imenovati Nermina Nik{i}a
iz Konjica, dosada{njeg po-
slanika te stranke u Predsta-
vni~kom domu Parlamenta
FBiH. SDA smatra da }e je-
dan od Nik{i}evih zamjeni-
ka biti Desnica Radivoje-
vi}, a da }e kandidata za dr-
ugog potpredsjednika Vlade
dati stranke s hrvatskim pr-
edznakom.
Prema ju~era{njim {peku-
lacijama, u slu~aju kona~nog
dogovora, SDP bi osim pre-
mijerske trebao dobiti i sedam
ministarskih pozicija u Vladi
FBiH. Navodno, ta stranka }e
za ministra unutra{njih poslo-
va kandidirati Predraga Ku-
rte{a iz Sarajeva, trenutno vi-
sokorangiranog du`nosnika
sarajevske policije, a Rusmi-
ra Mesihovi}a, aktuelnog fe-
deralnog poslanika, za mini-
stra zdravstva.
Nezvani~no, SDP bi za
ministra za bora~ka pitanja
mogao kandidirati Zukana
Heleza iz Bugojna, tako|er
poslanika u Parlamentu
FBiH, premda su, kako sazna-
jemo, iz bora~kih udru`enja
o~ekivali da }e, ako ovaj resor
pripadne toj stranci, kandidat
biti Slavi{a [u}ur iz Sarajeva.
Tako|er, neslu`beno se spo-
minje da bi federalna zastu-
pnica SDP-a Besima Bori}
mogla dobiti poziciju ministr-
ice rada i socijalne politike, a
{pekulira se i da je jedno od
ministarskih mjesta obe}ano
i portparolu ove stranke Da-
miru Ma{i}u.
Kuloarske pri~e
Prema nekim izvorima,
Ma{i} bi mogao do}i na mje-
sto ministra obrazovanja, ali
u SDP-u jo{ ne `ele otkriva-
ti bilo kakva imena svojih
kandidata, tvrde}i da to ni{ta
nije dogovoreno.
Dok se ju~er {pekuliralo da
je uz posredovanje OHR-a po-
stignut dogovor izme|u SDP-
a, SDA i dva HDZ-a o formi-
ranju vlasti, istovremeno su
kru`ile i kuloarske pri~e o to-
me da }e u tom slu~aju Vjeko-
slav Bevanda iz HDZ-a BiH
zasigurno ostati na mjestu fe-
deralnog ministra finansija.
To bi moglo zna~iti i da bi on
ostao drugi dopremijer.
Tako|er, nezvani~no se
spominjalo da bi dva HDZ-
a zadr`ala ministarstva tur-
izma, pravde i poljoprivrede,
a ju~er nije bilo nikakve po-
tvrde ostaju li, u tom slu~aju,
dosada{nji ministri tih reso-
ra i dalje Nevenko Herceg,
Feliks Vidovi} i Damir Lju-
bi}. M. KUKAN
Predsjednik PDP-
a Mladen Ivani} po-
tvrdio je za „Avaz“ da
je izvjesno da }e opo-
zicioni blok iz RS za-
jedni~ki nastupiti na
narednim lokalnim
izborima, ne isklju-
~iv{i mogu}nost ko-
nkretnijeg udru`iva-
nja vi{e stranaka.
- Opozicija u RS treba se
ujediniti. Razgovori traju ve}
neko vrijeme, a najva`nije {to
treba uraditi jeste imati zaje-
dni~ke kandidate za na~elni~ke
pozicije na lokalnim
izborima - rekao je Iva-
ni}.
On je potvrdio da
}e PDP, DP Dragana
^avi}a, radikali, a
mo`da i Nova socijali-
sti~ka partija o „ve}em
stepenu saradnje“ ra-
zgovarati narednih se-
dmica i mjeseci.
- Zagovarami redovne sa-
stanke opozicije, na kojima bi-
smo usaglasili zajedni~ke nastu-
pe i u Narodnoj skup{tini RS
- rekao je Ivani}. A. [.
Podjela fotelja u FBiH indirektno
ugro`ava cijelu BiH, jer je dovedeno u pita-
nje povla~enje tran{i Me|unarodnog mone-
tarnog fonda (MMF) i Svjetske banke, a sto-
pirani su i svi va`niji projekti na nivou
dr`ave, pi{e „Euroblic“, prenosi Srna.
Svjetska banka ve} je zaustavila isplatu
110 miliona eura podr{ke bud`etima BiH, a
svaki dan na adrese dr`avnih institucija sti`u
odgovori iz EU i me|unarodnih finansijskih
institucija da prakti~no ne znaju sa kim u
BiH da pri~aju o konkretnim projektima, tvr-
de u Ministarstvu finansija i trezora BiH.
Sagovornik lista iz Vije}a ministara BiH
navodi da je na snazi odluka o privremenom
finansiranju i da se nikakvi projekti ne
smiju zapo~injati.
Vije}e ministara BiH: Nema sagovornika
Zbog neformiranja vlasti u BiH
Upitni krediti MMF-a i Svjetske banke
Ivani}:
Razgovori traju
Predsjednik PDP-a Mladen Ivani}
Opozicija u RS se ujedinjuje
Kako je sino} javio por-
tal Dnevnik.ba, tokom pre-
govora u OHR-u lideri
HDZ-a BiH i HDZ-a 1990
Dragan ^ovi} i Bo`o Ljubi}
odbili su prijedlog {efova
SDA i SDP-a Sulejmana Ti-
hi}a i Zlatka Lagumd`ije.
Pozivaju}i se na sazna-
nja dobivena od u~esnika
pregovora, portal navodi
da su Lagumd`ija i Tihi}
ponudili da u Vije}u mini-
stara od tri hrvatske pozici-
je koje pripadaju Hrvatima,
dva HDZ-a dobiju mjesto
predsjedavaju}eg Vije}a mi-
nistara i jednu ministarsku
poziciju, dok drugu SDP
tra`i za sebe.
^ovi} i Ljubi} odbili
su ovakav prijedlog insisti-
raju}i da dva HDZ-a dobi-
ju pet ministarskih pozici-
ja u Vladi FBiH i tri u Vi-
je}u ministara, uklju~uju}i
i mjesto predsjedavaju}eg
Vije}a ministara.
^ovi} i Ljubi} odbili Tihi}ev
i Lagumd`ijin prijedlog?
[u}ur: Tra`ili ga borci
Lagumd`ija i ^ovi} odvojeno su do{li na poslijepodnevni sastanak u Ured visokog predstavnika u Sarajevu (Foto: F. Fo~o)
pogledi
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 5
Najava srbijanskog tu`io-
ca za organizirani kriminal
Miljka Radisavljevi}a da }e u
okviru istrage o pobuni „Cr-
venih beretki“ i politi~ke po-
zadine ubistva Zorana \in|i}a
biti saslu{an i Vojislav Ko{tu-
nica, nekada predsjednik SR
Jugoslavije i premijer Srbije,
danas predsjednik Demokra-
tske stranke Srbije (DSS), iza-
zvala je pravu buru u Srbiji.
Pogotovo nakon {to je
sam Ko{tunica javno kazao
da nema namjeru odazvati se
pozivu za svjedo~enje, ~ime
je dodatno podgrijao sumnje
da je bio dio zavjere u vezi s
atentatom na \in|i}a.
Dok se ve}i dio politi~ke
scene u Srbiji zala`e za to da
Ko{tunica „ne smije biti iz-
nad zakona“, u njegovu za{ti-
tu stali su o~evi velikosrpske
ideologije, SANU-ovi akade-
mici Dobrica ]osi}, Matija
Be}kovi} i Kosta ^avo{ki.
Pametnom, valjda, dosta.
Podr{ka akademika nije
nikakvo iznena|enje, jer ni
sam Ko{tunica nikada nije pr-
evi{e krio svoje velikosrpstvo.
Novak Kilibarda svojevreme-
no ga je, kada se protivio Mi-
lo{evi}evom izru~enju Hagu,
nazvao [e{eljem u fraku. Dr-
ugi nadimak, Voja Kala{njikov,
dobio je za vrijeme agresije na
BiH, kada se, obilaze}i u
dru{tvu imenjaka [e{elja po-
lo`aje srpske vojske s kojih je
pucano po Sarajevu, slikao s
„kala{njikovom“ u rukama.
Da stvari po srbijansko su-
sjedstvo budu gore, Ko{tuni-
cin DSS, uz naprednjake ne-
kada{njeg prvog [e{eljevog
saradnika Tomislava Niko-
li}a, ubraja se u najozbiljnije
opozicione stranke u Srbiji.
Vojislav Ko{tunica ro|en
je 24. marta 1944. u Beogra-
du. O`enjen je, a ku}ni lju-
bimci su mu ma~ke. E. H.
Ko{tunica: Velikosrpska ideologija
Li~nost dana Vojislav Ko{tunica
[e{elj u fraku
Bio dio zavjere u vezi s atentatom na Zorana
\in|i}a, a {tite ga ]osi}, Be}kovi} i ^avo{ki
Spec
z Predsjedni{tvo i Sredi{nji odbor HDZ-a BiH odr`at
}e u ponedjeljak, 21. marta, u Domu HDZ-a BiH, sje-
dnice na kojima }e se raspravljati o provedbi izbornih
rezultata, saop}eno je iz te stranke, prenijela je Fena.
Nakon presude u slu~aju porodice Kova~
Ako ne budu mogli Karad`i}
i Plav{i}, od{tetu }e platiti RS
Ako se od{teta ve}a
od 200.000 eura koju je
sud u Parizu u pone-
djeljak dosudio pro-
tjeranoj porodici Ko-
va~ iz Fo~e ne bude
mogla nadoknaditi iz
imovine ratnih zlo~i-
naca Radovana Kara-
d`i}a i Biljane Plav{i},
taj novac morat }e
isplatiti Republika Srpska, na
~ijem su ~elu oni bili.
To je za „Dnevni avaz“
potvrdio Ivan Jura{inovi},
advokat porodice Kova~.
- Ova presuda mora se na-
plati iz imovine Karad`i}a i
Plav{i}. To je logi~no, kao i u
drugim slu~ajevima.
Budu}i da su moji kli-
jenti na francuskom
sudu priznati kao `rtve,
oni, prema mom mi{-
ljenju, imaju prednost
nad zamrznutom imo-
vinom Radovana Kar-
ad`i}a. Tako|er, Srbi-
ja }e morati priznati
ovu presudu stranog
suda. Vjerujem da tu ne}e bi-
ti problema. Ako to ne bude
mogu}e, onda }emo tra`iti
od RS da prizna ovu presudu
i da mojim klijentima plati
od{tetu. Ako to ne budu pri-
hvatili, i}i }emo na su|enje -
rekao je Jura{inovi}. F. V.
EKSKLUZIVNO Komesar za pro{irenje [tefan File za „Avaz“
EU }e ja~ati u BiH
Ka{njenje lo{e utje~e na situaciju u dr`avi i `ivot gra|ana z ^ekamo da politi~ari po~nu
raditi svoj dio posla z Delegacija EU u Sarajevu ve} sada je jedna od najve}ih u svijetu
Razgovarao:
Tarik LAZOVI]
Odga|anje uspostavljanja
vlasti lo{e utje~e na ekono-
mski oporavak i pribli`avanje
BiH Evropskoj uniji (EU),
izjavio je u ekskluzivnom
intervjuu za „Dnevni avaz“
evropski komesar za pro{ire-
nje [tefan File (Fuele).
Prema njegovim rije~-
ima, evropski put ~eka uspo-
stavu funkcionalne vlasti.
Ako toga ne bude, zemlja ne-
}e mo}i napredovati, bez
obzira na planove EU da
poja~a svoj anga`man.
- Politi~ki lideri u Bosni i
Hercegovini moraju se uklju-
~iti i u duhu kompromisa do-
govoriti i o formiranju vlasti na
dr`avnom nivou, vladama i dr-
ugim preostalim institucija-
ma. Daljnje ka{njenje u formi-
ranju vlasti lo{e }e utjecati na
evropske integracije BiH, eko-
nomski oporavak i dru{tveno-
ekonomske uvjete u kojima
gra|ani `ive - ka`e File.
Nastavak procesa
† Postoji strah da bi ze-
mlja mogla i}i da daljnjoj
dezintegraciji ako se ne us-
postave funkcionalne vla-
sti na dr`avnom nivou.
Kako to komentirate?
- Funkcionalne vlasti na
dr`avnom i entitetskom nivou
s evropskim integracijama u
sr`i svojih programa rada
klju~ne su za rje{avanje otvo-
renih pitanja na putu ka Uni-
ji. Va`no je da zadr`ite vlade
ujedinjene u rje{avanju tih
pitanja. To je uvjet za nastavak
procesa evropskih integracija.
† EU potvr|uje evropsku
perspektivu Bosne i Herce-
govine, ali jo{ ima mnogo
glasina u javnosti da EU
nisu spremne prihvatiti dr-
uge zemlje, nakon Hrva-
tske, du`i niz godina?
- Poput ostatka zapadnog
Balkana, BiH je dobila jasnu
evropsku perspektivu od Vi-
je}a EU 2000. godine, {to je
potvr|eno u Solunskoj dekla-
raciji 2003. godine. Unija je u
potpunosti predana i po-
dr`ava BiH na njenom putu
prema EU. To je potvr|eno
vi{e puta od Vije}a za vanjske
poslove EU. U skladu s tim,
Evropska komisija dobila je
mandat od svih dr`ava ~lan-
ica da pru`i zna~ajnu finansi-
jsku pomo} EU i stru~nost
kako bi pridonijela naporima
budu}ih vlasti za rje{avanje
potrebnih reformi.
† Treba li EU novi pristup
prema Bosni i {ta namjerava-
te poduzeti kako biste rije{ili
dugotrajni politi~ki zastoj?
- EU je ve} uklju~ena veo-
ma blisko u de{avanja u BiH
kroz proces evropskih integr-
acija, kroz politi~ki dijalog, fi-
nansijsku pomo}i, policijsku
i vojnu misiju i tehni~ku sar-
adnju. Delegacija EU u Sara-
jevu ve} sada je jedna od na-
jve}ih delegacija Unije u svi-
jetu. Mi }emo svoje prisustvo
i dalje ja~ati. No, to opredjelje-
nje koje ima Evropska unija tr-
eba uskladiti s odgovorno{}u
politi~kih ~elnika va{e dr`ave.
Oni moraju ostvariti evro-
pske ambicije svojih gra|ana.
Dobrobit Bosne
† Kako gledate na nje-
ma~ku inicijativu u vezi s
pregovorima o formiranju
vlasti i ustavne reforme u
BiH?
- Ova inicijativa pru`a
{ansu koja se ne smije propu-
stiti. Pozivam politi~ke ~el-
nike da poka`u odgovorno-
st i spremnost na kompro-
mis i iskoriste ovu priliku za
dobrobit Bosne i gra|ana.
Da zemlja krene naprijed
na putu ka EU u trenutku
kada druge zemlje regije
ostvaruju napredak u ovom
procesu. BiH ima potencijal
za uspjeh kada postoji poli-
ti~ka volja da se to u~ini. EU
}e pomo}i BiH tokom inte-
gracijskog procesa, ali ze-
mlja mora u~initi svoj dio.
BiH ne bi smjela pasti iza
ostatka regije zapadnog Ba-
lkana.
† Kada }e BiH imati os-
nova da podnese aplikaci-
ju za ~lanstvo u EU?
- [to se ti~e vremena za
zahtjev za ~lanstvo u EU,
BiH mora pokazati da je,
kao minimum, u mogu}no-
sti ispuniti svoje obaveze iz
Sporazuma o stabilizaciji i
pridru`ivanju (SAA). Ove
obaveze odnose se, kao pr-
ioritet, na uskla|ivanje
Ustava s Evropskom ko-
nvencijom o ljudskim pra-
vima i na usvajanje zakona
o dr`avnoj pomo}i. Osim
toga, usvajanje zakona o
popisu stanovni{tva va`an
je element za BiH u proce-
su integracije u EU.
Prvo minimum po{tivanja
obaveza pa onda aplikacija
Zajedni~ka izjava evropskih funkcionera o neformiranju vlasti u BiH
E{ton i File zabrinuti
BiH ne mo`e sebi priu{titi da i dalje gubi vrijeme
Duboko smo zabrinuti
zbog ~injenice da ni dalje nema
pomaka u pogledu uspostave
institucija vlasti u BiH, a na-
ro~ito zbog situacije u FBiH,
navodi se u zajedni~koj izjavi o
BiH visoke predstavnice EU za
vanjsku politiku i sigurnost
Ketrin E{ton (Catherine Ash-
ton) i komesara EU za pro{ir-
enje [tefana Filea (Fuele).
Oni ocjenjuju da rukovo-
de}i ljudi BiH hitno moraju
prevazi}i razlike te da je
rje{enje koje bi uva`avalo
prioritete svih uklju~enih
strana nadomak ruke, sa-
op}eno je iz Delegacije Evr-
opske unije u BiH.
E{ton i File pozdravili su
i u potpunosti podr`ali napo-
re OHR-a i visokog predsta-
vnika Valentina Incka (In-
zko) u tom pogledu.
- BiH ne mo`e sebi pr-
iu{titi da i dalje gubi vrijeme.
Politi~ki lideri moraju hitno
rje{avati prioritetne EU refor-
me ako `ele da zemlja napredu-
je na putu evropskih integra-
cija. Da bi se ovo desilo, BiH
mora imati svoje predstavnike,
{iroke i sna`ne vlade na svim
nivoima koji }e rje{avati pre-
ostala pitanja u ovom konte-
kstu - navedeno je u izjavi. E{ton: Podr{ka Incku
Jura{inovi}:
Moraju platiti
File: Treba iskoristiti {ansu koju je ponudio Berlin
mozaik
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 6
[ta drugi pi{u
[tirn: Nema o{te}enja
Arhiva slavnog nau~nika
Alberta Ajn{tajna (Einstein)
bit }e digitalizirana i postavlje-
na na internetu u roku od je-
dne godine, objavio je Hebre-
jski univerzitet u Jeruzalemu.
Ajn{tajn, kojeg se smatra
osniva~em moderne fizike,
ostavio je nakon smrti 1955.
godine sve svoje papire, vi{e
od 80 hiljada dokumenata,
Hebrejskom univerzitetu,
~iji je i sam suosniva~.
- Rije~ je o najva`nijoj
zbirci njegovih dokumenata
i zbirci va`noj za povijest 20.
stolje}a - rekao je Roni Gros,
direktor Arhive „Albert Ei-
nstein“.
Zbirka koja uklju~uje
nau~ne bilje{ke, korespo-
ndenciju s kolegama te razne
tekstove koje je Ajn{tajn pi-
sao o nau~nicima, filozo-
fskim i politi~kim temama
bit }e dostupna na javnim
internetskim stranicama.
Hajnc [tirn (Heinz Sti-
rn, 44) iz Bad Ajzenkapela u
Austriji u novembru pro{le
godine imao je sr~ani udar.
Ljekari su ubrzo stigli i
po~eli mu masirati srce ko-
je vi{e nije kucalo. O`ivljava-
li su ga 90 minuta, a 13 pu-
ta mu dali elektro{okove.
Davali su mu kisik i adrena-
lin. Ali Hajnc i dalje nije di-
sao, a srce nije kucalo.
Ljekari su ve} bili na
izmaku snaga. Dok su jedni
ve} htjeli odustati, dr. Gerha-
rd Kobelka dao je [tirnu li-
jek koji se koristi kako bi
otklonili ugru{ke iz arterija.
Hajnc je nakon toga o`ivio.
Iako mu srce nije radilo
sat i po, [tirn nema nikakvih
o{te}enja. Ispri~ao je kako je
u tih sat i po ~uo glas koji mu
je ponavljao kako mora `iv-
jeti dalje.
z Novinski urednik iz Ajove za korizmu odrekao se
hrane te }e 40 dana `ivjeti samo od piva i vode, pi{e
„Orange“. D`o Vilson (Joe Wilson) }e svakog dana
piti po ~etiri boce visokokalori~nog piva koje je sam
proizveo.
Spec
Nabavka psa vodi~a za
slijepe osobe ko{ta u prosje-
ku od 12.000 do 14.000 ma-
raka. Iako u BiH postoji Za-
kon o kretanju slijepe osobe
uz pomo} psa vodi~a, za sa-
da nema naznaka da bi se taj
zakon mogao i primjenjiva-
ti u praksi.
- Pas vodi~ slijepim lju-
dima zamjenjuje o~i u kreta-
nju. Uz dobre naredbe mo`e
ga dovesti bilo gdje, omo-
gu}iti mu samostalnost i si-
gurnost. U BiH bi trebalo
otvoriti kamp ili ustanovu za
obuku, ili tamo gdje se tre-
niraju psi koji nju{e drogu
otvoriti i zaseban sektor.
Ali, sve dok dr`ava ne pr-
ihvati taj tro{ak nabavke pa-
sa, treniranja i edukacije sli-
jepih osoba u davanju nare-
dbi, taj zakon i ne zna~i
nam mnogo - kazao je Fikr-
et Zuko, predsjednik Saveza
slijepih FBiH.
Oni koji bi `eljeli nabavi-
ti psa vodi~a, to mogu u~ini-
ti u Hrvatskoj, ta~nije u Za-
grebu, gdje postoji centar
za {kolovanje pasa vodi~a. I
na Zapadu je to uobi~ajena
pojava, jer dr`ava osigura
vodi~a kome je potrebno.
- Kod nas je problem {to
u vlasti ne postoji dovoljno
razumijevanja za slijepe oso-
be, svi prebacuju odgovorno-
st na nekoga drugog. Slje-
po}a se te{ko nadokna|uje i
sve se radi u mraku. A potr-
ebna pomagala, koja su i je-
ftinija od psa vodi~a, ta-
ko|er je te{ko nabaviti -
istakao je Zuko. S. [a.
Skupi psi vodi~i: Zakon postoji, ali se ne provodi
Tridesetogodi{njoj Sebi-
ni ^aki} iz Novog Travnika,
koja je 2007. godine obolje-
la od leukemije, prekju~er je
na beogradskoj Vojnomedi-
cinskoj akademiji (VMA)
transplantirana ko{tana sr`.
Donor je bila njena sestra
Fata Sarajli}.
Uspjeli smo ju~er stupiti u
kontakt sa Sebinom. Ka`e
da se osje}a dobro i da ~eka
prve rezultate operacije.
- Dobro sam podnijela tr-
ansplantaciju, za razliku od
moje sestre Fate. I ona se
oporavila i s na{im ocem je
otputovala u BiH. Trenutno
nemam nikakvih problema.
Jedino me kosti bole, ali to je
normalna reakcija nakon pr-
esa|ivanja ko{tane sr`i. Lje-
kari ka`u da je sve dobro
pro{lo, ali za sada ne `ele
ni{ta govoriti o daljnjem opo-
ravku. Treba pro}i najmanje
petnaestak dana da se vide pr-
vi rezultati - ka`e Sebina.
Njoj je ovo drugo pre-
sa|ivanje ko{tane sr`i. Prva
operacija ura|ena je tako|er
na VMA prije godinu i po.
Tada je sr` Sebini donirao
brat. Na`alost, bolest se vr-
atila, pa je Sebina morala po-
novo na operacioni sto.
Sebini je re~eno da }e u
bolnici ostati najmanje 15
dana nakon zahvata, odno-
sno dok se ne prikupi ko-
mpletna suma novca za nje-
no lije~enje. Ostalo je jo{ da
se prikupi ne{to manje od
50.000 KM. E. Ha.
Operacija obavljena u beogradskoj bolnici
Sebini presa|ena ko{tana sr`
Osje}am se dobro, jedino me bole kosti, ali to je normalna reakcija, ka`e Sebina
U RS je u toku revizija pr-
ivatnih visoko{kolskih ustano-
va, a za mjesec i po bit }e po-
znati rezultati i izvje{taji.
Iz resornog ministarstva
pojasnili su da je jedna revi-
zija ve} ura|ena, ali da je na
osnovu uo~enih nedostataka
pru`ena mogu}nost drugog
i tre}eg ciklusa te da }e u
tom periodu biti zavr{ena
detaljna analiza. Oni kod
kojih budu utvr|ene i na-
jmanje nepravilnosti ili ne-
dostaci mo}i }e nastaviti rad
kao visoke {kole. B. S.
Revizija privatnih univerziteta u RS
Neki fakulteti prelaze u visoke {kole
Fotografija Sebine ^aki} prije bolesti
NEBRIGA Osobe bez vida ~ekaju da se vlast smiluje
Pas vodi~ za slijepe
ko{ta do 14.000 KM
Mogu se nabaviti u Hrvatskoj, a na Zapadu ga dr`ava osigura kome je potreban
Ajn{tajn: Vrijedna zbirka
Slijepim osobama potr-
ebna su pomagala poput
{tapova koji ko{taju i do 500
maraka, satova koji su od
150 do 200 KM, posebnih
programa za ra~unare, Bra-
jevih pisa}ih ma{ina...
Fikret Zuko ka`e da
se slijepe osobe uz BiH
uglavnom oslanjaju na do-
nacije.
Ovise o
donacijama
Kako se radi o kratkom roku za prikupljanje novca,
ponovo objavljujemo `irora~une na koje se mogu
uplatiti prilozi za Sebinu.
To su: UniCredit Zagreba~ka banka, 3386702503303472,
broj ra~una: 25-6703303-4 za KM. Za uplate iz inozemst-
va: UniCredit banka, iban BA39 3386702822555304, konto
40239880101, swift UNCRBA22, na ime Sebina ^aki}.
Kako pomo}i
X5.000
slijepih ima u BiH
X3.000
slijepih je u FBiH
X450
slijepih je u KS
Hajnc [tirn se oporavio
Austrijanca o`ivjeli
nakon 90 minuta
Uskoro na internetu
Izrael objavljuje
Ajn{tajnovu arhivu
Ameri~ki bogata{i zabri-
nuti su zbog recesije bez obzi-
ra na to {to imaju milione. Is-
tra`ivanje je pokazalo da oko
42 posto ameri~kih bogata{a
sebe ne smatra imu}nima.
Anketa portala Fidelity Inve-
stments provedena me|u
1.000 bogata{a pokazuje da se
dobrostoje}i Amerikanci
osje}aju imu}no tek kad ima-
ju vi{e od 7,5 miliona dolara.
Anketirani ispitanici mo-
rali su posjedovati najmanje
milion dolara koji se mo`e
ulo`iti, a u to ne ulaze nekr-
etnine niti penziona {tednja.
Svaka osoba u ovoj anke-
ti je bogata. Ali oni su i da-
lje zabrinuti zbog toga da
nemaju dovoljno za lago-
dan `ivot, pokazuju rezulta-
ti. Iako su optimisti~niji
nego 2009. godine, dio boga-
ta{a i dalje sebe ne smatra
bogatima.
Anketa u SAD
Imaju milione, ali se
ne smatraju bogatima
Kira Najtli
Uop}e nisam znala
ko sam zaista
- Bila sam poput nestvarnog, umjetnog lika i uop}e
vi{e nisam znala ko sam zaista. Morala sam prvo shva-
titi kakav sam to ~udan poziv odabrala. Kao glumica, ti
si poput sjene u koju drugi ljudi mogu projicirati svoje
fantazije.
(Glumica za „Elle“)
Novak \okovi}
Nisam sujevjeran i
nemam rituale
- Nisam sujevjeran i nemam posebne rituale pred ve-
like me~eve. Samo prakticiram odre|enu rutinu pred izla-
zak na teren. Sa svojim timom obi~no planiram treninge
tog dana, pa ru~ak, i onda razgovaramo o taktici, zagri-
javamo se i sli~no.
(Teniser za „Ve~ernje novosti“)
Ton~i Hulji}
Nisam pu~ki tribun
niti to `elim biti
- Ja nisam pu~ki tribun niti to `elim biti iako, nara-
vno, `elim da u zemlji u kojoj `ivi moja porodica bude
blagostanja, da se `ivi bolje, po{tenije... I ja dr`im da i
u centru i lijevo i desno trebaju novi ljudi koje }e mo`da
u politiku uvesti i ovi prosvjedi, ali ja ne `elim biti ne-
ko ko }e potpiriti prosvjede.
(Muzi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“)
mozaik
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011.
7
Najtli:
Poput
sjene
\okovi}:
Prakticiram
rutinu
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 16. 3. 2011.
16. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 10
0
C do 16
0
C
17. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 5
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 11
0
C do 18
0
C
18. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 11
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 10
0
C do 16
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
12
TUZLA
15
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
SRIJEDA
GORA@DE
15
^ETVRTAK PETAK
12
12
13
BR^KO
Grad Sarajevo 16. 3. 2011.
Izlazak 05.58 Izlazak 14.03
Zalazak 17.53 Zalazak 3.41
Pod utjecajem pogor{anja biometeorolo{ke prilike i dalje }e biti nepovoljne, zbog ~ega }e se
kod osjetljivih osoba poja~ati tegobe vezane uz njihove bolesti. Od meteoropatskih reakcija
mogu}e su glavobolja, depresija, nervoza i nesanica, kod astmati~ara bi se mogli javiti pro-
blemi zbog ve}eg sadr`aja vlage u zraku, a reumati~ari }e imati izra`enije bolove.
ZENICA
MOSTAR
NEUM
16
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
14
BANJA
LUKA
Hulji}:
Potpiriti
prosvjede
12
10
VRIJEME
DANAS
Obla~no s
ki{om
Naobla~enje pra}eno
ki{om u jutarnjim satima
}e prvo zahvatiti jug i za-
pad zemlje i tokom dana }e se
pro{iriti na cijelu zemlju. Vi{e
padavina o~ekuje se u Hercego-
vini. Vjetar umjerene ja~ine
ju`nog i jugoisto~nog smjera,
poslije podne i jako jugo.
LIVNO

033/281-393
redakcija@avaz.ba [ta ka`u u narodu
Brisel treba kazniti neodgovorne politi~are
- Kada na{i politi~ari nemaju nikakvu odgovornost prema narodu,
sankcije Brisela su vi{e nego dobrodo{le. Sve one koji opstruiraju put
BiH ka Evropi, koji zarad svojih interesa i interesa grupa kojima pripa-
daju guraju ovu zemlju nazad, treba kazniti. (^italac iz Tuzle)
TALENTI Novi uspjeh mlade bh. pijanistice
Naomi osvojila zlato u
~uvenom Karnegi holu
@iri i u Aziji i u Americi kazao da Naomi Dru{ki} svira s ljubavlju,
bez stresa i da ima poseban personalitet
Naomi Dru{ki}, mlada
bh. pijanistica, jo{ jednom
je o~arala svijet osvo-
jiv{i zlato u Njujorku,
na presti`nom svje-
tskom takmi~enju
American Protege
„International
Music Talent Co-
mpetition“.
Ova talenti-
rana dje-
voj~ica ve}
nas je zadivila pro{le
godine kada je u Si-
ngapuru osvojila sre-
bro za svoj nastup,
a ove godine do-
spjela je i do
~uvenog Kar-
negi hola.
- U~estvovala je na koncertu po-
bjednika s izvo|a~ima iz kategorije
flauta, pijano, pijano duo, viola, vi-
olina, violon~elo i sopran. Dobila je
i specijalno priznanje `irija za klavir
solo. A za decembar je dobila novi
poziv za solo recital u Karnegi holu.
@iri i u Aziji i u Americi kazao je da
ona svira s ljubavlju, bez stresa i da
ima poseban personalitet - ispri~ala
je Naomina majka Branka Dru{ki},
dodav{i da }e koncert u Sarajevu bi-
ti odr`an po~etkom jula.
Naomi je u~enica Srednje mu-
zi~ke {kole u Sarajevu u klasi pro-
fesorice Vere Verbi~, a po~ela je svi-
rati sa {est godina.
Sa sedam godina nastupila je sa Sa-
rajevskom filharmonijom, a godinu
kasnije odr`ala je i svoj prvi solo re-
cital. Do sada je osvojila brojne nagr-
ade, a imala je i koncert u Va{ingto-
nu, u sjedi{tu Svjetske banke. S. [a.
Podignuta optu`nica
protiv ministra Hume
Bacanjem kamenica o{tetio prozor i balkonska
vrata stana svoje vanbra~ne partnerice
Kantonalno tu`ila{tvo Mostar
podiglo je u ponedjeljak optu`nicu
protiv Esada Hume (49), aktuelnog
ministra privrede HNK iz SBiH,
zbog krivi~nih djela napada na
slu`benu osobu u obavljanju poslo-
va sigurnosti i o{te}enja tu|e stvari,
potvr|eno nam je u ovom tu`ila{tvu.
Prema optu`nici, koju potpisuje
tu`iteljica Irena Drinovac, Humo se
tereti da je 13. januara u ulici Alekse
[anti}a „bacanjem kamenica o{tetio
prozor i balkonska vrata stana svo-
je vanbra~ne partnerice“.
U optu`nici se dalje navodi da
je ministar Humo na istom mjestu
po~eo vrije|ati pristigle policijske
slu`benike, nakon ~ega je jednoga
~ak udario nogom u testise.
- U momentu izvo|enja iz vozi-
la osumnji~eni se opire, galami te se
policajcu obra}a rije~ima: „Jebat }u
ti majku podvele{ku, dosta mi je Po-
dvele`aca u ovom gradu, zapamtio
sam ti facu, ubit }u te, ti si moj“, a
ulaskom u prostorije Policijske sta-
nice Centar ponovo desnom nogom
udara policajca u predio prepona, na
koji na~in mu nanosi laku tjelesnu
ozljedu nagnje~enje lijevog testisa -
doslovno pi{e, izme|u ostalog, u
optu`nici Kantonalnog tu`ila{tva
Mostar. A. Du.
Nakon divljanja i napada na policajca
Humo: Prijetio i ubistvom policajca
O mladoj Naomi Dru{ki}
mnogi kriti~ari i kompozi-
tori imali su samo rije~i
hvale. Tako su joj Arge-
ntinac Efran Garsija
(Garcia) i Tomas Gos
(Thomas Goss) iz Au-
strije ponudili da premijerno izvede
njihove kompozicije. Robert Darel
(Darrell) snimio je dokumentarni fi-
lm o matemati~arki Emi Neter
(Emmy Noether) i tra`io dopu{tenje
da stavi Naomino izvo|enje [opena
(Chopin) kao podlogu.
Izvedba kori{tena u filmu
Naomi
Dru{ki} s
nagradama
teme
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 8
Seminari
Za{tita
podataka
XDirektor Policije RS
Gojko Vasi} otvorio je
ju~er u Banjoj Luci dvo-
dnevni seminar „Trenut-
no stanje na polju za{tite
podataka u oblasti polici-
jske i pravosudne sara-
dnje“, javila je Srna.
Na skupu, izme|u osta-
lih, u~estvuju predstavni-
ci agencija za provo|enje
zakona u BiH, Tu`ila{tva
BiH, Visokog sudskog i
tu`ila{kog vije}a BiH, Di-
rekcije za koordinaciju
policijskih tijela, Agencije
za za{titu li~nih podataka.
Posjete
Davor ^orda{
danas u Tesli}u
XMinistar za izbjeglice i
raseljene osobe RS Davor
^orda{ posjetit }e danas
Tesli} i razgovarati s
na~elnikom i prisustvovati
sve~anom obilje`avanju
po~etka izgradnje stambe-
ne zgrade u naselju Ru-
dnik, javila je Fena. Taj
objekt gradi se u okviru re-
alizacije projekta rekonstr-
ukcije i povratka u BiH.
Tuzla
„Bingo“ kupio
„Hekom“ Mostar
XTrgova~ka kompanija
„Bingo eksport-import“
iz Tuzle kupila je za dva
miliona KM mostarsku
fabriku hermeti~kih ko-
mpresora „Hekom“, na
~ijoj bi lokaciji trebao
biti izgra|en novi tr`ni
centar, javila je Srna.
Direktor Agencije za pri-
vatizaciju u HNK Alija
Tipura rekao je da kupac
ima rok od 30 dana da na
ra~un Agencije uplati ku-
poprodajnu cijenu ugo-
vora i iznos bankovne ga-
rancije na investicije.
Sarajevo
Obilje`en Dan
potro{a~a
XU organizaciji Insti-
tucije ombudsmena za
za{titu potro{a~a u BiH i
Udru`enja potro{a~a
„Klub potro{a~a“ Tuzla-
nskog kantona, ju~er je u
Sarajevu, povodom 15.
marta - Me|unarodnog
dana potro{a~a, odr`ana
debata o temi „Mjesto,
uloga i zna~aj potro{a~a
u kreiranju tr`i{ta Bosne
i Hercegovine“.
Na debati je istaknuto
da veliki broj potro{a~a
u BiH `ivi na ivici egzi-
stencije.
Ukratko
Vasi}: Otvorio skup
Spec
z Udru`enje „Vesta“ iz Tuzle, u partnerstvu sa Omladi-
nskim komunikacionim centrom (OKC) iz Banje Luke
pokrenulo je projekat uvo|enja antikorupcionih mjera na
dva univerziteta, u Tuzli i Banjoj Luci, javila je Onasa.
Po~asni konzulat Repu-
blike Koreje danas }e biti
sve~ano otvoren u Sarajevu.
Sve~anosti }e prisustvovati i
ambasador Koreje za BiH
Suh ^ung-ha.
To bi bilo sasvim obi~na vi-
jest da po~asni konzul Koreje
u BiH nije suvlasnik Grupaci-
je „Stani}“ Svjetlan Stani} i da
Konzulat nije smje{ten u zgr-
adi sarajevskog „Feroelektra“
u ulici Mar{ala Tita broj 28, ko-
ji je sumnjivo privatizirala
upravo konzulova porodica!?
Rije~ je o zgradi povr{ine
2.520 kvadrata, vrijednosti
11,7 miliona, koju su Stani}i
stavili pod hipoteku po osno-
vu kredita od 4,8 miliona
KM. Umjesto u „Feroelek-
tro“, taj novac ulo`ili su u
svoju Tvornicu `ivog i hidr-
atisanog kre~a „Barit“ iz
Kre{eva, iako „kre~ana“ ne-
ma nikakve veze sa saraje-
vskom kompanijom!
Hipoteka je bila je razlog da
Agencija za privatizaciju u
FBiH (APF) zatra`i raskid
ugovora sa „Stani} Investom“,
ali i brojnih protesta obespra-
vljenih radnika „Feroelektra“.
Za konzuom Svjetlanom
Stani}em, podsjetimo, u Hr-
vatskoj je bila raspisana potje-
rnica zbog afere „Maestro“,
odnosno davanja mita u pri-
vatizaciji „Dalmacijavina“ i
splitskog hotela „Bellevue“,
ali @upanijski sud Zagreb
oslobodio ga je 2009. godine.
Stani} je zvanje po~asnog ko-
nzula zaslu`io kao ~elni ~ov-
jek firme „Stani} Trade“ ko-
ja ve} petnaestak godina u
BiH zastupa ju`nokorejsku fi-
rmu LG. F. V.
Stani}: Bio na potjernici
Potez kre{evskog privrednika
Stani} Korejski konzulat
smjestio u ’Feroelektro’?
Prema zaklju~cima Pr-
vog kongresa Saveza za bolju
budu}nost BiH - SBBBiH i
na osnovu odluke Predsje-
dni{tva ove stranke, zapo~eto
je provo|enje redovnih unu-
tarstrana~kih izbora za op-
}inske, kantonalne i regiona-
lne nivoe.
S obzirom na to da je SBB
BiH formiran uo~i op}ih
izbora, mandati su bili limi-
tirani na period od godinu, te
}e provo|enje redovnih izbo-
ra u organima Saveza biti
odr`ano u 73 op}inska, devet
kantonalnih i svim regiona-
lnim odborima.
U procesu }e biti anga`ir-
ani i svi ~lanovi Predsje-
dni{tva SBB BiH koji su, uje-
dno, i {efovi radnih grupa za
provo|enje unutarstrana~kih
izbora. Predsjedni{tvo je rani-
je usvojilo kriterije i smjerni-
ce na kojima }e biti bazirano
provo|enje ove kampanje ko-
ja treba biti zavr{ena u nare-
dna tri mjeseca, saop}eno je iz
Pres-centra SBB BiH, preni-
jela je Fena.
Prema zaklju~cima Prvog kongresa
U SBB BiH po~inju
unutarstrana~ki izbori
Povodom zavr{etka prve
godine projekta, „Caritas BiH“
i „Catholic Relief Service“
(CRS), uz podr{ku USAID-a,
ICMP-a i UNDP-a, organizir-
ali su ju~er na Ilid`i konferenci-
ju „Izaberimo mir zajedno“,
koja je okupila oko 200 predsta-
vnika udru`enja koja okuplja-
ju `rtve rata, javila je Fena.
Kako je navela predsta-
vnica CRS-a Edita ^olo, pr-
edstavnici udru`enja `rtava iz
cijele BiH tokom protekle
godine zaklju~ili su proces ra-
dionica, a sada im predstoji
proces u kojem }e javno go-
voriti o svojim iskustvima i o
promoviranju mira.
Vo|a projekta Ranka Ka-
talinski kazala je da su ~la-
novi udru`enja logora{a, po-
rodica nestalih, oboljelih od
PTSP-a i drugi me|usobno
razgovarali i prepoznali iste
probleme.
Odr`ana konferencija na Ilid`i
@rtve rata kao promotori mira
Pripremno ro~i{te pred
trebinjskim Osnovnim su-
dom po tu`bi bra}e Saliha i
Muamera Alijagi}a protiv RS
i Op}ine Trebinje za ma{ine i
opremu otu|ene iz zanatske
radionice „Alijagi}“ ni ju~er
nije odr`ano zbog, kako nam
je re~eno, „proceduralnih ne-
dostataka“.
Prema rije~ima Anke Hr-
sti}, advokata tu`itelja, ro{i{te
je po tre}i put odgo|eno za-
to {to ona, kao nova pravna
zastupnica bra}e Alijagi}, ni-
je dobila kompletiranu doku-
mentaciju i punomo} za za-
stupanje jednog od tu`itelja,
Muamera Alijagi}a. Novo pr-
ipremno ro~i{te zakazano je
za 18. april.
Prema ovom tu`benom
zahtjevu Alijagi}a, op}inske
vlasti Trebinja 1993. godine
su iz njihove zanatske radi-
onice oduzele ma{ine i opr-
emu i dodijelile ih trebinjs-
kom preduze}u „Metalac“,
na osnovu ~ega Alijagi}i od
RS i Op}ine Trebinje sada
potra`uju obe{te}enje od
2.450.000 maraka. P. M. Alijagi}: Odno{ena oprema
Alijagi}i na sudu protiv RS i Op}ine Trebinje
Ro~i{te odgo|eno po tre}i put
Op}inski sud u Makar-
skoj (Hrvatska) odredio je
privremenu zabranu raspola-
ganja, otu|enja i optere}enja
hotela „Sirena“ u Podgori,
nakon vi{egodi{njeg spora
koji su Federalni zavod PIO
i jo{ nekoliko suvlasnika
ovog objekta iz BiH vodili
protiv Samostalnog sindi-
kata dr`avnih slu`benika i
namje{tenika FBiH i firme
„Raspudi}“ iz Podaca.
Nezakonito izdavanje
Tako je sudija Denis
Du~i}, uz u~e{}e sudskog
savjetnika Nere Vukovi}a,
odlu~io da, osim privremene
zabrane kori{tenja i raspola-
ganja hotelom, sprije~i i bi-
lo kakve promjene na obje-
ktu. Osim toga, Sindikat i
„Raspudi}“ du`ni su platiti
i tro{kove sudskog postu-
pka u iznosu od 128.000 ku-
na (33.883,229 KM) sa zate-
znom kamatom od do-
no{enja rje{enja do isplate.
Tako je prvi put nakon
vi{egodi{njeg spora Federa-
lnom zavodu PIO i ostalim
suvlasnicima otvorena mo-
gu}nost da pravnim putem
do|u u posjed ovog obje-
kta. Suvlasnici su du`ni u ro-
ku od 30 dana od ovog
rje{enja pokrenuti postupak
protiv protivnika osigura-
nja radi utvr|ivanja vlas-
ni{tva te predaje u posjed
ovih nekretnina.
U prijedlogu za osigura-
nje nenov~anih potra`iva-
nja koje su Zavod i ostali su-
vlasnici objekta podnijeli
Sudu u Makarskoj navodi da
je Sindikat firmi „Raspudi}“
nezakonito izdao u zakup
hotel „Sirena“ u Podgori sa
zemlji{tem ispod i oko hote-
la te da je zakupac u{ao u nji-
hov posjed.
Sud je nakon uvida u pr-
ilo`enu dokumentaciju utvr-
dio da je objekt u funkciji te
da bi bez privremene mjere
o zabrani raspolaganja bilo
sprije~eno ili znatno ote`ano
potra`ivanje hotela, pogoto-
vo kada se uzme u obzir
ugovor o zakupu zaklju~en s
firmom „Raspudi}“.
Rok za `albu
Federalni zavod PIO, ka-
ko su nam ju~er rekli u ovoj
instituciji, u ponedjeljak je
dobio rje{enje Suda, a Sindi-
kat i firma kojoj je hotel iz-
dat u zakup imaju osam da-
na roka da na njega ulo`e
`albu. S. RO@AJAC
z Privredna banka Sarajevo
z Federalni zavod za zdravstveno osiguranje
z UniCredit banka Mostar
z Zavod za zdravstveno osiguranje ZDK
z Zavod za zdravstveno osiguranje KS
Ko su suvlasnici
HRVATSKA Sud uva`io zahtjev Zavoda PIO FBiH
Po~ela pravna bitka za
povrat hotela „Sirena“
Sud zabranio prodaju i kori{tenje objekta z Sindikat i firma
„Raspudi}“ moraju platiti tro{kove sudskog postupka
Faksimil rje{enja Op}inskog suda u Makarskoj
teme
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 9
]osi}: Dok prikupim papire, umrijet }u od gladi
Poku{aj biv{eg borca Ar-
mije RBiH Sabahudina
]osi}a, koji ve} nekoliko
mjeseci `ivi u bunkeru iz Dr-
ugog svjetskog rata u saraje-
vskom naselju Bla`uj, da se
pro{log utorka spali ispred
zgrade Vlade FBiH u Sara-
jevu, nije mnogo nasekirao
nadle`ne institucije.
U posljednjih nekoliko go-
dina jedina pomo} koju je do-
bio bilo je 100 KM od Organi-
zacije demobilisanih branilaca
op}ine Stari Grad. Nakon {to
su mu vrata vi{e puta ispred no-
sa zalupili i u SDA i u SDP-u,
a na{ list objavio skandaloznu
pri~u, ]osi}a je primio Ned`ad
Ajnad`i}, ministar za bora~ka
pitanja Kantona Sarajevo, ka-
dar SDA. Obe}ao mu je jedno-
kratnu pomo} i rje{avanje sta-
mbenog pitanja. Za sada je
ostalo samo na obe}anju.
- Poku{ao sam podi}i jedno-
kratnu pomo}, ali su mi kaza-
li da mi nedostaje jo{ nekih pa-
pira. Znam da nema ni{ta od to-
ga. Dok sakupim papire, umr-
ijet }u od gladi - ka`e ]osi}.
Biv{i borac ju~er je po-
ku{ao ponovo razgovarati s Aj-
nad`i}em. No, do ministra
nije mogao. Zbog toga je pono-
vio da nije odustao od javnog
spaljivanja te da `eli na taj
na~in okon~ati svoju agoniju,
jer, kako ka`e, nema vi{e sna-
ge da se bori s lopovima.
- Ajnad`i} mi je rekao da
na|em neki stan te da napravi-
mo ugovor i da }e oni pla}ati ki-
riju. Ali, niko ne `eli iznajmiti
stan. I{ao sam da ka`em mini-
stru da sam na{ao staru ku}u za
5.000 KM, koju bih ja obnovio.
Znam sve poslove raditi. Ali,
izgleda da sam jo{ jednom pre-
varen - tvrdi ]osi}.
F. KARALI]
Ajnad`i}: Dao obe}anje
Ako ne}e vlast, ho}e na-
rod. U posljednja tri dana
Redakciju „Avaza“ konta-
ktirali su brojni gra|ani
koji su izrazili `elju da po-
mognu ]osi}u.
Najkonkretniji su bili
predstavnici grupa na Face-
booku „Podr{ka za generala
Jovana Divjaka“ i „Zahtjev
za povratak u funkciju Usta-
va Republike Bosne i Herce-
govine“, koji su organizira-
li prikupljanje novca te
obe}ali pomo} pri rje{avanju
stambenog pitanja.
Narod prvi poma`e
Jenjava virus H1N1
Opada broj oboljelih
Danas odluka na sjednici Vlade FBiH
Haris Ihtijarevi} odlazi sa ~ela
Slu`be za zajedni~ke poslove
Kao njegovi nasljednici nezvani~no se spominju Refik Begi},
Ferid Buljuba{i} i Semiha Borovac
Posljednjih dana sve je
manji broj zara`enih virusom
H1N1. S obzirom na taj po-
datak, iz nadle`nih slu`bi
oba entiteta poru~uju da se
epidemiolo{ka situacija po-
stepeno smiruje.
- Prijavljeno nam je jo{
desetero novooboljelih. U
KC-u Banja Luka na lije~enju
je ostalo 20 osoba. Do sada
smo imali 1.126 oboljelih,
dok su ~etiri pacijenta umrla
ove zime - ka`u u Zavodu za
za{titi zdravlja.
I u zdravstvenim ustano-
vama u FBiH sve je manje
pacijenata koji se lije~e od gr-
ipe izazvane virusom H1N1,
potvrdila nam je Biljana Ja-
ndri}, portparol KCUS-a.
V. S.
Spec
z Vlada RS predlo`ila je Poreznoj upravi da privre-
meno odgodi prinudno izvr{enje poreznih obaveza
preduze}a „Hidrogradnja“ Pale, potvrdila je Srni {efi-
ca Biroa Vlade za odnose s javno{}u Vera Saji}.
Nakon {to je donedavni
vr{ilac du`nosti direktora
Direkcije „BH Telecoma“ u
Sarajevu Hajrudin [uman
u decembru pro{le godine
Sektoru kriminalisti~ke po-
licije sarajevskog MUP-a po-
dnio krivi~nu prijavu zbog
utvr|enog manjka investici-
onih sredstava, u cijeli slu~aj
uklju~ilo se i nadle`no Ka-
ntonalno tu`ila{tvo, saznaje
„Dnevni avaz“.
Visoki kadrovi
Prema svemu sude}i, na-
stali manjak u skladi{tu
uskoro bi se mogao pretvo-
riti u veliku aferu u „BH Te-
lecomu“, u koju bi ~ak mo-
gli biti umije{ani i neki od
visokih kadrova u vode}oj
dr`avnoj kompaniji!
Kantonalna tu`iteljica
Anika Ke{kelj, naime, izda-
la je Odjelu za privredni kr-
iminal u Sektoru kriminali-
sti~ke policije MUP-a KS
zahtjev za prikupljanje poda-
taka o ovom slu~aju. Ona u
dopisu policiji navodi da je,
prema prijavi, vanrednim
popisom utvr|en manjak i
vi{ak na stanju.
Radi provjera navoda iz
prijave o eventualnom ma-
njku ili vi{ku, tu`iteljica
Ke{kelj nalo`ila je da polici-
jski istra`itelji zadu`eni za
predmet „BH Telecoma“ pr-
ibave kona~ne podatke o re-
zultatima inventure u skla-
di{tima Direkcije. Nadalje,
prema tu`iteljici Ke{kelj,
potrebno je ustanoviti da li
je stanje utvr|eno inventu-
rom usagla{eno s finansi-
jskim stanjem, da li je eve-
ntualno ustanovljen manjak,
odnosno da li je postupa-
njem odgovornih lica
po~injeno neko krivi~no dje-
lo.
Podsjetimo, Uprava „BH
Telecoma“ smijenila je [u-
mana s funkcije v. d. direkto-
ra sarajevske Direkcije,
odnosno nije potvrdila nje-
govo imenovanje. [uman je
izjavio da njegova smjena
nije povezana s utvr|enim
manjkom, jer je, uostalom,
upravo on prijavio taj slu~aj.
Vanredni popis
No, zanimljivo je da je
[uman uklonjen s funkcije
nakon {to je MUP-u KS pr-
ijavio da je vanrednim popi-
som materijala u skladi{tu
investicija C211 na lokalite-
tu Alipa{in most, ~iji je skla-
di{tar Sifet Salan, utvr|en
manjak za iznosu od ta~no
847.090 KM te prili~no ne-
jasan vi{ak materijala u izno-
su od 127.084 marke. Skla-
di{tar Salan zadu`en je razli-
kom manjka i vi{ka u izno-
su ve}em od 720.000 KM,
{to je konstatirano i u kri-
vi~noj prijavi.
Upu}eni u ovom slu~aju
ukazuju na to da je posve
~udno otkud u skladi{tima
ogroman vi{ak materijala i
za{to on nije do sada ugra|-
en?
- Kako se radi o utvr|eno
manjku materijala zna~ajne
materijalne vrijednosti, mo-
limo da izvr{ite uvi|aj te
preduzmete daljnje mjere i
radnje iz va{e nadle`nosti u
cilju utvr|ivanja odgovorno-
sti za nastali manjak - navo-
di se u [umanovoj prijavi.
F. VELE
Haris Ihtijarevi}, nakon
deset godina provedenih na
mjestu direktora Slu`be za
zajedni~ke poslove organa i
tijela Federacije, odlazi sa te
pozicije, a odluku o njego-
vom razrje{enju danas bi na
sjednici trebala donijeti Fe-
deralna vlada.
Kako „Dnevni avaz“ sa-
znaje, Ihtijarevi} je sam za-
tra`io da bude razrije{en
du`nosti direktora, a razlog
je taj {to odlazi na drugu fu-
nkciju u jednoj privatnoj
kompaniji. U zahtjevu Vla-
di Ihtijarevi} je zatra`io da
mu sa 1. aprilom prestane ra-
dni odnos u Slu`bi te da se
do tada na|e odgovaraju}e
rje{enje kako se ne bi ugro-
zilo funkcioniranje Slu`be.
S ovom vije{}u ve} su
krenule i {pekulacije o mo-
gu}em Ihtijarevi}evom na-
sljedniku, a kao kandidati
nezvani~no se spominju i
Refik Begi}, trenutni savje-
tnik potpredsjednika FBiH
Mirsada Kebe, Ferid Bulju-
ba{i}, visoki funkcioner
SDP-a i vije}nik u Gradsk-
om vije}u Sarajeva, te Semi-
ha Borovac, dr`avna koordi-
natorica za reformu javne
uprave u BiH. M. K.
Znakovito je da je po~e-
tkom novembra pro{le godi-
ne ura|en novi popis u skla-
di{tu koje du`i Salan, pa je
manjak iznenada smanjen na
309.045 KM, a vi{ak iznena-
da pove}an na 607.863 marke!
- O~ekujemo da }e Upra-
va „BH Telecoma“ prihvati-
ti izvje{taj komisije i da }e
ukupan manjak, odnosno za-
du`enje ra~unopolaga~a
(skladi{tara) Sifeta Salana po
osnovu oba popisa iznosiiti
421.188, 47 KM - navodi se u
prijavi upu}enoj MUP-u.
Istovremeno, u skladi{tu
C210 Ramiza Hamzi}a
utvr|en je manjak od 868.000
KM i vi{ak od ~ak 842.000
maraka, pa je predlo`eno da
se skladi{tar Hamzi} zadu`i
za iznos od 25.568 KM.
Kako saznajemo, pokre-
nut je disciplinski postupak
protiv odgovornih skladi{ta-
ra. Odlu~eno je da im bude
ponu|eno novo radno mje-
sto dok ne bude utvr|ena
kona~na {teta u skladi{tima.
Disciplinski postupak protiv skladi{tara
Ihtijarevi}: Ide na funkciju u
privatnoj kompaniji
„Avaz“ saznaje Raspetljava se velika afera
Nema nade za Sabahudina ]osi}a
Borcu samo
pusta obe}anja
Ne odustaje od spaljivanja, jer nema
snage da se bori s lopovima
Faksimil prijave Hajrudina [umana MUP-u KS
[uman: Smjenjen
sa funkcije
Tu`ila{tvo KS nalo`ilo istragu
o skladi{tima „BH Telecoma“
Tu`iteljica Anica Ke{kelj od MUP-a KS tra`i da prikupi sve informacije zPrema prvom popisu,
u jednom skladi{tu utvr|en manjak od 847.000 KM, a u drugom 868.000 maraka
teme
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Ivana Miji}.
Datum i mjesto ro|enja: 31.
avgust 1985. godine, Sarajevo.
Gdje `ivite - s roditeljima,
podstanar ili imate vlastiti
dom: S roditeljima.
Bra~no stanje: Neudata.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Ne mogu izdvojiti.
Koji automobil vozite: Ne vo-
zim.
Kako se odmarate: U ti{ini, na
suncu.
Omiljeni muzi~ar: Roni
D`ejms Dio (Ronnie James
Dio), pjeva~ grupe „Rainbow“.
Volite li kuhati: Da.
Najdra`a knjiga: „Savr{enstvo
vatre“ Miroslava Anti}a.
Omiljeni pisac: Fjodor Miha-
jlovi~ Dostojevski.
Umjetnik kojeg cijenite: Ivan
Me{trovi} i Gehard Demec
(Demetz), skulptori.
Za koji klub navijate: Ne navi-
jam.
Koga biste poveli na pusti
otok: De~ka.
Jeste li ljubomorni: Ne.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: Stav,
dr`anje tijela, oblik lica i {ake.
Biste li ikada oprostili nevje-
ru: Ne.
Bavite li se sportom: Ponekad.
Omiljena hrana i pi}e: Do-
ma}a kuhinja, jogurt.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Ja.
Volite li i}i u {oping: Samo ka-
da sam za to raspolo`ena.
Jeste li sujevjerni: Ne.
Imate li ku}nog ljubimca: Da,
ma~ka i papagaja.
Koji je Va{ `ivotni moto: Ne
`eljeti ono {to nemam, voljeti
ono {to imam.
Va{ najbolji prijatelj je: Mama.
Pratite li politi~ku situaciju:
Ne.
Da imate 15 minuta vlasti,
{ta biste prvo uradili: Otvori-
la bocu vina i zapalila cigaretu.
Biste li u~estvovali u {ouu re-
alnosti: Ne.
Ivana Miji}
Klub poznatih
Miji}: Odmara se u ti{ini
KUPIO PU[KU -
S pu{kom sam u
ruci od septembra
1991. godine, kada
sam je i kupio. Ni-
ko nam nije ni me-
tka dao, a danas
govore da su orga-
nizatori otpora, ka-
ko ih nije stid i Bo-
ga i naroda. Prove-
li su rat u ~istom
dok smo se mi mr-
znuli i krvarili.
PRAZNI
STOMACI - Koli-
ko bude praznih sto-
maka u RS, toliko }e
biti, izgleda, islami-
zacije Sarajeva. Tako
to ispada po nekim
politi~arima.
PRA[INA U
TRAVNIKU - Kr-
oz glavnu ulicu u
Travniku trebaju
vam ronila~ke
nao~ale da biste
za{titili o~i od ogr-
omne koli~ine
pra{ine i pijeska
koji su sipali dok
je bilo snijega. Oni
sada niti ~iste niti
peru ulice.
TEROR U
VOGO[]I - Pu-
nih 20 godina Vo-
go{}ani trpe duho-
vni teror Ibrahima
Kerle iz SDA. Sve
{to je jada u Vo-
go{}i njegovo je i
djelo njegovih pa-
jda{a. Puna mu
usta naroda, a u
svoj d`ep stavio je
vi{e od 100.000
maraka samo od
Op}ine, jer je godi-
nama vije}nik.
ILUZIJE O
PODJELI - Svi mi
znamo, kako to
re~e i Mesi}, da je
iluzija podjela
BiH. No, svi zna-
mo da zbog iluzija
ginu oni koji `ive
u iluziji i, {to je jo{
gore, ginu oni koji
se moraju braniti
od iluzionista.
SKUPLJE
CIGARETE - Ba{
na{u dr`avu briga
za zdravlje ljudi,
nju interesuje zar-
ada. Kada ho}e da
izjedna~i cijenu
cigareta s onima u
EU, neka nam
izjedna~i i standa-
rd. Od poslje-
dnjeg poskuplje-
nja kupujem ciga-
rete od {vercera, u
inat.
SVI
ODGOVORNI -
Kada napravimo
saobra}ajni pre-
kr{aj, molimo po-
liciju da ne plati-
mo, a onda kada
damo novac da nas
ne pi{u, pri~amo
da smo ne{to dali.
Ne treba zaboravi-
ti da i onaj koji je
dao mito snosi kri-
vi~nu odgovorno-
st.
SANKCIJE ZA
POLITI^ARE -
Brisel je ra-
zmi{ljao o sankci-
jama za bh. poli-
ti~are zato {to nije
formirana vlast.
[ta onda mi u BiH
trebamo uraditi
zbog toga {to nas
na{i vlastodr{ci
godinama kradu i
maltretiraju? Nar-
avno, do}i }e i to
vrijeme i na{e sa-
nkcije }e biti mno-
go konkretnije i
djelotvornije.
SMS
- Oti{la bih pri-
vremeno,
isklju~ivo zato
jer ovdje nema
ba{ velike mo-
gu}nosti za zapo-
slenje. Vani bih
imala {ansu za
posao.
- Da, oti{la bih,
jer mi vani `ive
djeca. No, s dru-
ge strane, `ivot u
BiH svakim da-
nom postaje sve
ve}a tuga. Pose-
bno za omladi-
nu.
- @alosno je {to
ve}ina stano-
vni{tva `eli oti}i
iz zemlje, jer
ovdje nema sigu-
rnog posla i pla-
ta. Trenutno bih
prihvatio ponu-
du.
Stani{a
Mikerevi}
Fatima
Selimoti}
Anela
Avdagi}
- Svakako da
bih oti{la u ino-
stranstvo. Ovd-
je bez jakih ve-
za skoro da
uop}e nema
mogu}nosti za-
poslenja niti
napretka.
- Iako sam ra-
zmi{ljao o odla-
sku iz BiH, sada
to ne bih u~inio,
jer da sam, napo-
kon, dobio radno
mjesto. Nadam
se dobrom.
- Zaposlen sam u
vlastitoj firmi,
ali svakim da-
nom sve je te`e.
Prihvatio bih
odlazak, mada
nisam siguran da
je i tamo stanje
bolje.
Milisav
Preradovi}
Asim
Aliba{i}
Almica
Topalovi}
- Kada bi mi se
pru`ila prilika da
radim u struci i
napredujem, vje-
rujem da bih
oti{la u inostra-
nstvo.
N. S. - M. Sm. - M. G.
- Bila sam kra-
tko u Italiji kod
brata i da mogu,
najradije bih se
vratila tamo.
Ovdje i oni {to
rade uglavnom
imaju slabe
pla}e.
- Nigdje vi{e ni-
je sjajno. Da-
na{nja omladina
samo `eli oti}i iz
zemlje, a i mi
stariji rado bi-
smo, samo ne
znam `eli li nas
Evropa.
Bo`ana
Sibin~i}
Silvana
Ihtijarevi}
Jelena [imi}
Biste li oti{li iz BiH i tra`ili posao u inozemstvu?
Tu`no je {to mnogi `ele i}i
ANKETA me|u gra|anima Dervente, Mostara i Sarajeva
S
a
r
a
j
e
v
o
M
o
s
t
a
r
D
e
r
v
e
n
t
a
Za {oping moram
biti raspolo`ena
Li~ni profil akademske kiparice
EGZISTENCIJA [anse za zapo{ljavanje u inozemstvu
Sve manja potra`nja
za na{im radnicima
U EU su du`ni prvo zaposliti svoju i radnu snagu dr`ava ~lanica
U Agenciji za rad i zapo{ljava-
nje BiH, koja posreduje pri za-
po{ljavanju na{ih radnika u inoze-
mstvu, nisu previ{e optimisti~ni
kada je u pitanju ovogodi{nji
anga`man bh. radnika van grani-
ca na{e zemlje.
Kako sa `alo{}u konstatiraju u
toj instituciji, jo{ nema ve}e po-
tra`nje za radnom snagom iz BiH.
Negativne reakcije
- Dr`ave ~lanice Evropske uni-
je, u koje je na{a radna snaga tra-
dicionalno odlazila na rad, imaju
zakonske uvjete prema kojima su
du`ne prvo zaposliti svoju radnu
snagu, zatim radnu snagu iz dr`ava
~lanica EU, a tek nakon toga
dr`avljane tre}ih zemalja. Tako|er,
zbog utjecaja ekonomske krize jo{
nema potra`nje za ve}im brojem
stranih radnika u dr`avama EU -
obja{njavaju u Agenciji.
Kada je rije~ o drugim tr`i{ti-
ma gdje su na{i gra|ani tako|er
odlazili na rad, poput arapskih
dr`ava, u Agenciji obja{njavaju da
politi~ka situacija u tim zemljama
diktira manji priliv stranih investi-
cija, {to se opet negativno odra`ava
na potrebe za radnom snagom.
Povla{teni kriteriji
No, u Agenciji }e ove godine pr-
atiti zaklju~ivanje i provo|enje u pr-
aksi ve} iniciranih me|udr`avnih
sporazuma o zapo{ljavanju radnika
izme|u BiH i Slovenije, Srbije i Ka-
tara. Ti sporazumi bit }e prvi kojima
}e se na{im gra|anima omogu}iti da
po povla{tenim kriterijima u~estvu-
ju na tr`i{tima rada navedenih dr`ava.
- Pregovori o sporazumima u za-
vr{noj su fazi, jo{ se ~eka na proce-
dure potpisivanja i ratifikacije -
ka`u u Agenciji. B. TURKOVI]
Druge dr`ave
Prema izvje{taju o radu za
pro{lu godinu, Agencija za rad i
zapo{ljavanje BiH od januara do
decembra 2010. je zaprimila i pr-
oslijedila entitetskim zavodima za
zapo{ljavanje i Zavodu za za-
po{ljavanje Br~ko Distrikta, ka-
ko se navodi, „jedan manji broj
zahtjeva iz drugih dr`ava za za-
po{ljavanje radne snage iz BiH“.
Manje posla zbog krize i politi~ke situacije
teme
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 11
EUFOR
Bair u posjeti
{kolama
Povodom EUFOR-
ovog {kolskog takmi~enja
u likovnim radovima, ko-
mandant EUFOR-a gene-
ralmajor Bernhard Bair
posjetit }e danas srednju
{kolu „Ivan Goran Ko-
va~i}“ u Kiseljaku i Gi-
mnaziju u Visokom.
Ve} ~etvrtu godinu zare-
dom EUFOR organizira
ovo takmi~enje {kolske dje-
ce u BiH, a ove godine oda-
brane su dvije teme
„Evropa bez granica“ i
„Djeca Evropske unije“,
javila je Fena.
MUP RS
Suzbijanje
prosja~enja
Ministarstvo unu-
tra{njih poslova (MUP)
RS organizira ove sedmi-
ce akciju „Zaustavimo pr-
osja~enje“, javila je Onasa.
U okviru ove akcije poli-
cijski slu`benici }e orga-
nizirati kontrole u cijeloj
RS i ostvariti saradnju s
lokalnim centrima za so-
cijalni rad, Grani~nom
policijom BiH i tere-
nskim centrima Slu`be za
poslove sa strancima.
Ratni zlo~in
Su|enje
Tripkovi}u
^itanjem optu`nice i
izno{enjem uvodnih rije~i
Tu`ila{tva BiH i odbrane
po~elo je su|enje Novici
Tripkovi}u za silovanje i
ubistvo po~injeno 1992.
na podru~ju Fo~e.
Tu`ila{tvo je na po~etku
su|enja Tripkovi}u najavi-
lo saslu{anje osam svjedo-
ka, me|u kojima i o{te}ene
A1, te dva vje{taka i uno{-
enje u spis odre|enog bro-
ja materijalnih dokaza.
Nekretnine
U RS oko 1,2
miliona prijava
Poreznoj upravi RS do
sada je podneseno oko 1,2
miliona prijava za upis ne-
kretnina u fiskalni regi-
star, a nadle`ni u toj insti-
tuciji tvrde da ne}e biti
produ`enja roka koji ist-
je~e 31. marta, javila je Fe-
na.
U Poreznoj upravi, me|u-
tim, tvrde da je za nepo-
dno{enje prijave propisa-
na kazna od 1.000 KM, i
to za svaku neprijavljenu
nekretninu.
Ukratko
Bair: Susret s u~enicima
Srebreni~ki sudija Vu-
kman Petkovi} ju~er je, po dr-
ugi put, oslobodio Fatu Orlo-
vi} optu`bi za napad na poli-
cajce, smatraju}i da starica od
70 godina, ~ije je zdravlje na-
ru{eno, nije mogla fizi~ki na-
pasti nijednog, a kamoli patr-
olu bratuna~ke policije.
No, proces }e biti nasta-
vljen po tu`bi bratuna~ke po-
licije, koja se odnosi na vri-
je|anje.
Podsjetimo, Policijska sta-
nica Bratunac podnijela je
novu prekr{ajnu prijavu pro-
tiv Fate Orlovi} optu`uju}i je
da je 10. septembra pro{le
godine u svojoj avliji napala i
vrije|ala bratuna~ke policajce.
- Da bi utvrdio povredu
^lana 8. Zakona o javnom re-
du i miru, koji tretira vri-
je|anje, Sud donosi odluku da
se odga|a usmeni pretres i po-
zivaju se strane da na nare-
dnom ro~i{tu obezbijede svje-
doke - kazao je ju~er Petkovi}.
Osim nane Fate i predsta-
vnika Policijske stanice Bra-
tunac Cvijetina Markovi}a,
su|enju su prisustvovali i pr-
edstavnici Ameri~ke ambasa-
de u BiH.
- Punih jedanaest godina
mene tuku policajac Uzelac i
bratuna~ka policija. Nemam
mira ni na Bajram. Onu ze-
mlju je meni ostavio moj ba-
bo i ona je moja. Nikome
vi{e ne vjerujem i sve }u vas
tu`iti, i tebe i bratuna~ku po-
liciju, Sud u Srebrenici, Pra-
voslavnu crkvu i RS, pa neka
svijet vidi {ta mi rade oni ko-
ji su zaklali mog [a}ira - ka-
zala je nana Fata obra}aju}i se
sudiji Petkovi}u s uperenim
prstom prema njemu.
Me. SMAJI]
Fata Orlovi} opet oslobo|ena optu`bi za napad
Petkovi}: Starica nije mogla
ugroziti policijsku patrolu!
Proces }e biti nastavljen po tu`bi, koja se odnosi na vrije|anje
Federalno bora~ko mini-
starstvo 20. avgusta pro{le
godine donijelo je akt kojim
je Ziski Alagi} uskra}ena
mjese~na naknada za ratno
odlikovanje Orden zlatnog
grba s ma~evima, koje je za ra-
tne zasluge dobio njen supr-
ug, rahmetli general Mehmed
Alagi}. U obrazlo`enju,
izme|u ostalog, pi{e da je
Ziska Alagi} zakasnila da do
30. aprila 2010. podnese za-
htjev za nastavak isplate.
Dobivena uredba
Uredba kojom se regulira
prihodovni cenzus i prihodo-
vni prag za korisnike prava po
osnovu ratnih priznanja i
odlikovanja donesena je 20.
aprila 2010. Ta uredba slu`be-
no je stigla u Federalno mini-
starstvo 20. aprila, a u Kanto-
nalno ministarstvo za borce u
Biha}u 30. aprila.
U Zakonu o izmjenama i
dopunama Zakona o pose-
bnim pravima dobitnika ra-
tnih priznanja pi{e da isplata
primanja uvjetovana prihodo-
vnim cenzusom prestaje na
dan 30. aprila 2010. Dakle, is-
tog dana kada je Kantonalno
ministarstvo za bora~ka pita-
nja USK pismeno dobilo ur-
edbu s federalnog nivoa!?
- Teoretski je nemogu}e
bilo da do ovog datuma dosta-
vim zahtjev za nastavak ispla-
te, tim prije {to je Odjel za bo-
ra~ka pitanja u Sanskom Mo-
stu tek sedam dana kasnije
meni poslao obavijest o ovoj
uredbi - isti~e Ziska Alagi}.
Pre{u}en nerad
Ni to ne bi bilo sporno da
su u Federalnom ministar-
stvu za bora~ka pitanja pri-
hvatili barem da Ziski Alagi}
nastave isplatu mjese~nog
nov~anog dodatka od 24. ma-
ja pro{le godine, kada je po-
dnijela zahtjev za nastavak
isplate. Birokratski aparat sli-
jepo se dr`ao zakonskog roka,
a pre{utio svoj nerad.
Otuda je Ziski Alagi} osta-
la jedina mogu}nost da su-
dskim putem i tu`bom vrati,
da apsurd bude ve}i, ste~eno
pravo koje je svojim ratnim
zaslugama dobio rahmetli ge-
neral Mehmed Alagi}.
M. DEDI]
SRAMOTNO Kako se dr`ava brine o porodicama heroja
Supruzi generala Alagi}a ukinuta
naknada za ratno odlikovanje
Ziski Alagi} ostala jedina mogu}nost da sudskim putem i tu`bom vrati ste~eno pravo koje je svojim
ratnim zaslugama dobio rahmetli general Mehmed Alagi}
Nana Fata nakon su|enja: Sama i bez advokata
U Tu`ila{tvu BiH ju~er je odr`an sastanak na kojem
je razgovarano o procesu ekshumacija i identifikaciji `rta-
va ratnih zlo~ina u BiH. Sastanku su prisustvovali glavni
tu`ilac Milorad Bara{in, entitetski glavni tu`ioci Zdravko
Kne`evi} i Amor Buki} te predstavnici institucija u BiH
koje se bave procesom tra`enja i identifikacije nestalih oso-
ba, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH, prenijela je Fena.
Spec
Svjedok optu`be Entoni
Banberi (Anthony Banberry)
izjavio je ju~er na su|enju
Radovanu Karad`i}u pred
Ha{kim tribunalom da je
1994. i 1995. godine Kar-
ad`i} donosio klju~ne poli-
ti~ke i vojne odluke u strate-
giji progona nesrba.
- Karad`i} je bio onaj ko
donosi odluke na strate{kom
nivou, vrhovna vlast, ne sa-
mo na politi~kom nego i na
vojnom nivou - izjavio je
Banberi, koji je u UNPRO-
FOR-u u Sarajevu bio za-
du`en za civilne poslove, a
zatim radio kao pomo}nik
specijalnog izaslanika UN-a
Jasu{ija Aka{ija, javila je
Onasa.
Banberi je posvjedo~io
da je strategija vodstva RS, s
Karad`i}em na ~elu, bila da
„uspostavi potpunu kontro-
lu nad teritorijama na koji-
ma bi Srbi `ivjeli odvojeni
od Bo{njaka i Hrvata“.
- Tu strategiju vojska RS
je provodila protjerivanjem
nesrba - izjavio je svjedok.
Karad`i}: Novi dokazi
Rje{enje Ministarstva kojim se ukida ste~eno pravo Ziske Alagi}
Svjedok na su|enju paljanskom krvoloku
Karad`i} odlu~ivao
o progonu nesrba
Ziska Alagi}: Kasno dobila obavijest
teme
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 12
Biv{em predsjedniku
Republike Hrvatske Stjepa-
nu Mesi}u ju~er je na sve-
~anosti u Sarajevu Inter-
nacionalna liga humanista
(ILH) dodijelila Zlatnu po-
velju „Po~asni ambasador
kulture, mira i dijaloga“.
Mesi} je progla{en i
po~asnim predsjednikom
ILH-a te idejnim sljedbe-
nikom tvorca ove organiza-
cije, akademika Ivana Su-
peka.
Tako|er, na sve~anosti je
predstavljena i knjiga „Doba
ekonomske diplomacije“,
~iji je koautor, uz Mesi}a,
bila i Jasna Plevnik. Promo-
tori knjige bili su Enver
Halilovi}, Josip Vrbo{i} i
Bogi} Bogi}evi}, koji je ka-
zao da je Mesi} najmarka-
ntnija pacifisti~ka figura po-
litike i diplomatije danas.
Govore}i o djelu, Mesi}
je kazao da je budu}nost u
regionalnoj saradnji te do-
dao da nekim diplomatima
i politi~arima u BiH jo{ ni-
je jasno da proces pridru-
`ivanja Evropskoj uniji ne
mo`e biti zaustavljen.
- Niko ne mo`e u Evro-
pi ostati kao otok. Neki pr-
odava~i magle jo{ misle da
se granice mogu prekrajati
i mijenjati. Moramo im ja-
sno re}i da je to iluzija. Pr-
imjer njihovog biv{eg pre-
dsjednika trebao bi im biti
dovoljan da to shvate - re-
kao je Mesi}. F. K.
Internacionalna liga humanista odlu~ila
Mesi} po~asni ambasador
kulture, mira i dijaloga
Predstavljena knjiga „Doba ekonomske diplomacije“,
~iji su autori Mesi} i Jasna Plevnik
Komentiraju}i aktue-
lnu situaciju u na{oj ze-
mlji, Mesi} je kazao da bi
se moglo re}i da je BiH je-
dno od najve}ih nevladi-
nih udru`enja u svijetu, jer
nema novu vladu.
- Morao bi prevladati
jedan politi~ki realizam. U
pregovore, posebno kada
se formira jedna vlada,
izborni pobjednici ne mo-
gu pri}i s maksimalisti-
~kim zahtjevima. Mora
prevladati realizam. Nar-
od ka`e da i najtvr|e drvo
puca po sredini - kazao je
Mesi}.
BiH najve}e nevladino udru`enje
Sa sve~anosti: Mesi}u Zlatnu povelju uru~io Bogi} Bogi}evi}
(Foto: B. Nizi})
Ljekari Odjela za kardijalnu hirurgiju Kli-
ni~ke bolnice Mostar, sa dr. Seadom Mulaha-
sanovi}em na ~elu, izveli su proteklih dana pr-
vi put u BiH operaciju uklanjanja embolusa
iz plu}ne arterije. Rije~ je o izuzetno kompli-
ciranom zahvatu koji podrazumijeva va|enje
krvnog ugru{ka iz plu}ne arterije.
Zahvaljuju}i ovoj operaciji, pacijentu
Harisu Maksumi}u (39) iz Mostara, kojem
su dvije tre}ine desne i kompletna lijeva ar-
terija bile za~epljene, spa{en je `ivot.
- Zbog povrede noge pacijent je tri mje-
seca nosio gips i do{lo je do otkidanja krvnog
ugru{ka iz jedne arterije u nozi, koji je zavr{io
u plu}noj veni. U pro{losti je kod ovakvih pa-
cijenata dolazilo do smrtnih posljedica, jer
nije bilo mogu}nosti izvo|enja operacije, s
obzirom na to da dolazi do otkazivanja sr~a-
ne pumpe - kazao je dr. Mulahasanovi}.
On je objasnio da nova metoda izvo|enja
ovakve vrste operacije podrazumijeva da se
krvni ugru{ak jednim specijalnim instrume-
ntom izvadi iz plu}ne arterije. Naveo je da
je pacijent samo dan nakon operacije ve} bio
na nogama i da se dobro opravlja.
Zahvaljuju}i ljekarskom timu i dr. Mu-
lahasanovi}u, Maksumi} je izjavio je da je pr-
esretan {to mu je spa{en `ivot. A. Du.
Prva operacija va|enja ugru{ka iz plu}ne arterije
Ljekari spasili `ivot Mostarcu
Ranije je kod ovakvih pacijenata dolazilo do smrtnih posljedica,
kazao dr. Sead Mulahasanovi}
Maksumi} u bolesni~koj sobi KB-a Mostar
Cijene p{enice na svje-
tskom tr`i{tu drasti~no pada-
ju! Trenutno tona p{enica
ko{ta manje od 210 eura, a
prije samo mjesec prodavana
je za 350 eura po toni, {to je
pojeftinjenje za 40 posto.
Ova informacija potvrda
je predvi|anja direktora Fe-
deralne direkcije robnih re-
zervi Ton~e Bavrke da }e u
martu cijene p{enice po~eti
padati, o ~emu je „Dnevni
avaz“ ve} pisao.
- Sada se potvr|uje da je di-
vljanje cijene p{enice na svje-
tskom tr`i{tu bilo ~isto {peku-
lativni posao. Oni koji su ima-
li velike zalihe p{enice dogovo-
rili su se da je ne prodaju. Pr-
etpostavlja se da u skladi{tima
{irom EU trenutno ima oko
~etiri miliona tona p{enice ko-
ju sada nude na sva zvona - ka-
zao je Bavrka za „Avaz“.
Dodaje da se mlinari i pe-
kari vi{e ne mogu pozivati na
visoke cijene p{enice kao ra-
zlog za sada{nje visoke cije-
ne bra{na i hljeba.
- Divljanje cijena bra{na
i hljeba u na{oj zemlji iona-
ko nije bilo opravdano. Svi
mlinovi i proizvo|a~i koji su
imali stare zalihe p{enice
nisu imali nikakvog razloga
da pove}avaju cijene. Pianje
je ho}e li sada dr`ava mo}i
natjerati pekare da snize ci-
jene, s obzirom na to da je
p{enica znatno pojeftinila -
isti~e Bavrka. M. AVDI]
U nacrtu bud`eta FBiH
za 2011. godinu predvi|ena
su dva miliona maraka za
robne rezerve vi{e nego pr-
ethodnih godina.
- Tim novcem subvenci-
onirali bismo jesenju sjetvu i
tako dobili oko 15.000 tona
p{enice. Planiramo da idu}e
godine zalihe robnih rezervi
budu oko 40.000 tona p{eni-
ce, {to je sasvim dovoljno za
jednomjese~ne potrebe Fede-
racije - ka`e Bavrka.
Zalihe od 40.000 tona
CIJENE Ostvaruju se predvi|anja stru~njaka
P{enica pojeftinila
za 40 posto!
Trenutno tona ove `itarice ko{ta manje od 210 eura, a prije
samo mjesec prodavana za 350 eura
Ho}e li sa p{enicom pojeftiniti i hljeb
Bavrka:
[pekulativni
posao
sarajevski kanton
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 13
I to je trotoar
XU ulici Kotromani}a
kod broja tri trotoar je
vidno o{te}en. Prolaznici
su zato prinu|eni hodati
cestom. Fa. M.
Problem za prolaznike
Na{li granatu
u Vogo{}i
XRadnici koji su ju~er
iskopavali zemlji{te u
Novoj industrijskoj zoni
u Vogo{}i prona{li su mi-
nobaca~ku granatu od 82
milimetra. Nakon {to je
policija obilje`ila mjesto
Civilna za{tita op}ine uz
pomo} Specijalizovane
jedinice Federalne upra-
ve CZ za uklanjanje nee-
ksplodiranih ubojnih sr-
edstava uklonila je gra-
natu i odnijela na uni{ta-
vanje. Es. M.
Granata od 82 milimetra
Vladi KS i ministru fina-
nsija Muhamedu Kozadri
uputit }emo peticiju svih za-
poslenika osnovnog i sre-
dnjeg obrazovanja u kojoj
tra`e da im se pla}a upla}uje
na vrijeme kao i drugim ko-
risnicima bud`eta. Ako i
ovoga puta ne uva`e na{e
dugogodi{nje zahtjeve, poslat
}emo im 7.000 ljudi pred
Kanton, pa neka im objasne
za{to nisu u istom polo`aju
kao zaposlenici Kantona, po-
licija... To je ju~er za „Dnevni
avaz“ rekao predsjednik Si-
ndikata osnovnog obrazova-
nja KS Saudin Sivro.
Ne}e {utjeti
- Ovoga puta istrajat
}emo do kraja, a nisu isk-
lju~eni i protesti, pa ~ak ni
{trajkovi. Ne}emo vi{e {ut-
jeti, jer je ministar Kozadra
davno mogao rije{iti pro-
blem. Ovo je krajnji bezobr-
azluk! Govori da je nemo-
gu}e da i nama daje pla}u
kao i ostalim korisnicima,
{to nije ta~no. To je vrlo je-
dnostavno, on ili ne zna ili
ne `eli znati - rekao je Sivro
i dodao da oni ne tra`e doda-
tna izdvajanja iz bud`eta,
nego samo pravdu za sve
korisnike.
Prema njegovim ri-
je~ima, osnovni problem
je taj {to se pla}a upla}uje
jednima do 5. u mjesecu, a
drugima to bude 15. Ka`e
da radnicima u srednjem
obrazovanju kasni sedam
do deset dana, a u osno-
vnom pet, pa zbog toga mi-
nistar kr{i i kolektivni ugo-
vor.
Odgovor ministra
- Do subote o~ekujemo
odgovor ministra obrazova-
nja i nauke Emira Suljagi}a
da nam ka`e ko je glavni kr-
ivac koji nas je doveo u ove
probleme. Nakon toga na
sjednici Sindikata naredne
subote odlu~it }emo {ta da-
lje, a nijedna opcija nije
isklju~ena
- kazao je
Sivro.
Radnicima srednjeg obrazovanja pla}a kasni sedam do deset, a osnovnog pet dana
z Nisu isklju~eni ni {trajkovi z Kozadra ili ne zna ili ne `eli znati
Javno pitanje za Kozadru
- Javno pitam ministra Kozadru za{to je rekao mini-
stru nauke i obrazovanja da je pla}a upla}ena 11. marta,
iako svi znamo, a to se mo`e lako i provjeriti, da je novac
upla}en tek 14. poslije podne ili danas (ju~er op.
a.) - kazao je Sivro i dodao da Kozadra se-
bi pla}u isplati najkasnije do 4. u mjesecu.
NEZADOVOLJSTVA Protesti radnika osnovnog i srednjeg obrazovanja
Poslat }e 7.000 ljudi pred Kanton!
S. MUHI]
Prihva}eni prijedlozi za [estoaprilske nagrade
Denis Muminovi} bio protiv, a onda gre{kom podr`ao prijedloge!?
Pojedina~nu [estoapril-
sku nagradu Grada Sarajeva
ove godine dobit }e prof. dr.
Dejan Milo{evi}, odlu~eno je
na ju~era{njoj sjednici Gra-
dskog vije}a. Zilka [eta, Ba-
hra Rada~a, Fahra Tatli} i Se-
lma Kadi} iz Narodne kuhi-
nje „Stari Grad“ dobit }e gr-
upnu nagradu, a kolektivnu
Hrvatsko narodno vije}e
BiH. Denis Muminovi} iz
BPS-a usprotivio se ovakvoj
odluci i kazao da ga ~udi jer
nije predizborna godina.
- Na{ prijedlog za pojedi-
na~nu nagradu bio je gene-
ral Sefer Halilovi} i mislim
da nije bilo pre~eg od njega.
Neka Odbor bude stid i sr-
am! Planirali smo za kolekti-
vnu predlo`iti ratne genera-
le Jovana Divjaka, Stjepana
[ibera..., ali o~igledno da ni
to ne bi pro{lo, pa mi je sad
drago {to nismo, da se ne br-
ukamo - kazao je Mumino-
vi}.
Ferid Buljuba{i}, pre-
dsjednik Odbora za dodjelu,
kazao je da nije korektno di-
rati u ~ast Odbora. Nakon
glasanja 19 vije}nika po-
dr`alo je prijedloge, a ~etiri
su bila suzdr`ana. Zanimlji-
vo da je i Muminovi} glasao
za ove prijedloge, pa smo ga
pitali za{to je to u~inio iako
je u izlaganju bio protiv. Ni-
sam dobro pritisnuo tipku,
htio sam biti suzdr`an, bio je
njegov komentar. A. J.
Na ju~era{njoj sjednici Gradskog vije}a
Pod hitno je potrebno
za{tititi gra|anska prava Sa-
rajlija, koji su za vrijeme
agresije branili grad, a koje
sada hapse kada pre|u gra-
nicu, te zaustaviti bla}enje
koje ovih dana dolazi iz Re-
publike Srpske, kazao je vi-
je}nik Mirsad [abared`ovi}.
- Mo`emo osu|ivati Sr-
biju koliko god ho}emo,
ali problem je u doma}im
vlastima. Kada u Austriji
poskupi hljeb, ministar
odmah leti s funkcije, a
ovdje hapse ljude, pa niko
ni{ta - kazala je Tatjana
Ljuji}-Mijatovi}.
Gradimir Gojer osvr-
nuo se na izjave Emila Vla-
jkija, potpredsjednika RS,
koji je kazao da se Sarajevo
islamizira. Gojer je naveo
da Sarajlije ne}e dozvoliti
da se grad blati |ilko{kim
ispadima.
Gojer: Ne}emo dozvoliti da se
grad blati |ilko{kim ispadima!
Muminovi}: Pritisnuo pogre{nu tipku
U Velikom parku mnoge klupe nemaju le-
tvice ili su uni{tene. Prolaznici ka`u da cije-
li park moraju obi}i kako bi na{li klupu na ko-
joj ima malo letvica da sjednu. Sramota je,
ka`u, da turisti sjede na zemlji te da sme}e ba-
caju gdje stignu, jer nema ni kanti za otpatke.
Aldijana Hamza, stru~na saradnica za
informiranje u preduze}u „Park“, ka`e da bi
za sanaciju klupa i zamjenu korpi trebalo vi{e
od 5.000 KM.
- Na mnogim klupama moramo zamijeni-
ti daskice, a na nekim i betonska postolja. Ta-
ko|er, ve}ina korpi za sme}e je uni{tena. Pr-
ema na{im procjenama, trenutni broj nije do-
voljan, tako da smo planirali postaviti vi{e ko-
rpi - rekla je Hamza. A. Nu.
67 klupa uni{tene 23
12 korpi uni{teno 10
Nema se na {ta sjesti
Uni{tene klupe i korpe u Velikom parku
Za sanaciju treba vi{e od 5.000 KM
Stanari ulice Vrbanju{a u
Starom Gradu i dalje strahu-
ju zbog pasa lutalica koji se
skupljaju u ru{evnoj ku}i
kod broja 132 i oko nje, zbog
~ega nekada ne mogu pro}i
ulicom. Kako su nam kaza-
li, no}u ih bude i desetak.
- Okolo se baca sme}e,
pa se psi skupljaju. Ne znam
za{to nadle`ni ne postave
neku ogradu. Osim toga,
ve} godinama s ku}e pada-
ju komadi fasade i crijepa, a
niko ni{ta ne poduzima -
kazao nam je jedan od sta-
nara iz ulice. N. G. Skupljaju se i psi lutalice
Problem stanara ulice Vrbanju{a
Opasna ru{evna ku}a
Spec
zOsnovna {kola
„Hasan Kaimija“ dobit
}e 2.500 KM od Op}ine
Centar za opremanje
u~ionice u kojoj se
odr`ava nastava za pr-
ed{kolski odgoj i obra-
zovanje. U Centru pr-
ed{kolska nastava orga-
nizira se i u O[ „Silvije
Strahimir Kranj~evi}“ i
„Mehmed-beg Kapeta-
novi} Ljubu{ak“. A. Na.
Sivro: Ovo je
krajnji bezobrazluk
panorama
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 14
Ramiz Rid`al sa kolegama pored trofejnog ulova
Uspjeh gora`danskih lovaca
Ustrijelili dva vuka i divlju ma~ku
^lanovi Lova~kog dru{tva „Grebak Ustikolina“ sa gosti-
ma iz LD „Biserna“ iz Gora`da na lokalitetu Milotina na
brdu Kacelj kod Ustikoline ustrijelili su dva vuka i di-
vlju ma~ku. U hajci koju su, kako ka`u, organizirali na-
kon {to su divlje `ivotinje nanijele {tetu ovda{njim stadi-
ma ovaca, u~estvovalo je oko 40 lovaca.
- Nakon {to smo se rasporedili u jednom momentu ugle-
dao sam srnu koja je pri{la na dva metra od mene. Umir-
io sam se, jer je iza nje dolazio vuk. Pri{ao mi je blizu, a
prvi metak koji sam ispucao pogodio ga je u nogu. Ispa-
lio sam jo{ dva metka i vidio sam kako ga odbacuju u str-
anu. Prilazio je i drugi vuk, pucao sam i ranio ga ali ga ni-
sam stigao - ka`e Ramiz Rid`al iz LD „Biserna“.
- Tog drugog vuka stigli su lovci na Orahovicama, a ulovlje-
na je i divlja ma~ka - dodaje Hajrudin @ivojevi}. Al. B.
Osnovci iz Mati}a u posjeti GP Ora{je
Djeca se upoznala s radom
grani~ne policije
U~enici tre}eg ra-
zreda osnovne
{kole iz Mati}a,
njih 15, u sklopu
akcije „Dani otvo-
renih vrata“, po-
sjetili su Grani~ni
prijelaz Ora{je.
Djeca su imala pr-
iliku vidjeti rad
policajaca, kao i
unutra{njost pro-
storija na prijela-
zu. Posebno interesovanje izazvao je inspektor Marko Peji}
koji je djeci pokazao termo kameru i obja{njavao im kako
ona no}u radi na otkrivanju nelegalnih prijelaza.
Inspektorici Stanislavi Benkovi}, za koju im je inspektor
Peji} ispri~ao da je prije deset godina otkrila i sprije~ila
poku{aj prijenosa deset kilograma marihuane, djeca su
otpjevala pjesmicu. E. \.
Nedostaje ve}i tr`ni centar
- Ne svi|a mi se {to Kalesiji, u
samom gradu, nedostaje ve}i
tr`ni centar. S druge strane,
nemamo zaobilaznicu, pa ima-
mo situaciju da prakti~no kroz
centar grada prolazi magistra-
lni put {to je vrlo opasno za
pje{ake, pogotovo za u~enike.
Najmla|i su uskra}eni jer ne-
ma igrali{ta sa sadr`ajima pri-
kladnim za njihov uzrast.
Za pohvaliti je centralno [ehid-
sko spomen-obilje`je i ure|ena
ulica od centra prema Spre~i.
Svi|a mi se i rad sa mladima u sportu, naro~ito otvaranje
mnogih {kola fudbala. Lijepa je i fontana u gradu - kaza-
la nam je Jasmina Me{i}, student farmacije. F. S.
[ta mi se (ne)svi|a u Kalesiji
Jasmina Me{i}, student
farmacije
Produ`en rok za uplatu premija
zdravstvenog osiguranja
X Upravno vije}e Zavoda za zdravstveno osiguranje
Kantona 10 produ`ilo je do 31. marta rok za uplatu
premija zdravstvenog osiguranja, tzv. markica, pi{e
Fena. Na ovaj korak Zavod se odlu~io nakon molbi
koje su na njihovu adresu uputili penzioneri i jo{ ne-
ke socijalne kategorije.
Penzioneri su u svom zahtjevu obrazlo`ili kako zbog
finansijskih razloga odre|eni broj njihovih ~lanova
nije uspio do 28. februara kupiti markicu, uz koju
ostvaruju niz povlastica u lije~enju.
SUDOVANJA Tu`ba o kojoj se pri~a u Bosanskom Novom
Na~elnica op{tine tu`ila
penzionera zbog klevete
Snje`ana Raili} od Rajka Babi}a tra`i 5.000 maraka od{tete z Babi} uporan,
donaciju za ku}u dobio bih da sam ~lan SNSD-a, a ne SDS-a
Uz sirotinju i bolest, ovih
dana na ple}a Rajka Babi}a
(66) iz Svodne kod Bosa-
nskog Novog sru~ila se nova
neda}a. Tu`ba za klevetu
zbog koje }e ovaj penzioner,
ukoliko se i sudskim putem
doka`e da je njegovo javno
prozivanje Snje`ane Raili},
na~elnice op{tine „bilo
smi{ljeno i la`no“, morati
platiti 5.000 KM, plus su-
dske tro{kove i zatezne ka-
mate. Rajko ka`e da tih pa-
ra nema, te da }e, ako sud
ustvrdi njegovu krivicu, u za-
tvor.
Zakuhao SDS
- Imam suprugu i ~etiri
punoljetna sina. Niko od
njih ne radi, a svi `ivimo od
moje penzije od 160 KM.
Na~elnica me tu`ila zato {to
sam pri~ao istinu. Imam sta-
ru ku}u koju je nevrijeme ra-
skrilo. Tra`io sam donaciju
ali je nisam dobio, jer
na~elnica donacije dijeli oni-
ma koji su u njenoj stranci,
SNSD-u. I to svi znaju -
uporan je Babi}, ina~e stari
SDS-ovac, koji }e se u Osno-
vnom sudu u Bosanskom
Novom, na prvom ro~i{tu,
pojaviti ve} 30. marta.
Snje`ana Raili}, na~elni-
ca op{tine i predsjednica lo-
kalnog odbora SNSD-a, ne
krije da joj je „dozlo-
grdilo to da joj neko
blati ime“. Zbog to-
ga je prije mjesec pr-
esavila tabak i zbog kleve-
te tu`ila Babi}a, jer smatra da
za „izmi{ljene izjave koje su
plasirane i u javnosti, mora
i odgovarati“. Kako ka`e,
cijelu pri~u oko tu`be o ko-
joj se posljednjih dana nave-
liko pri~a u Bosanskom No-
vom, „zakuhao je lokalni
odbor SDS-a“.
Jo{ jedna hajka
- Sve ukazuje na to
da SDS stoji iza ovo-
ga. I po odborni~kom
pitanju postavljenom
nedavno na sjednici
Skup{tini op{tine i
po reakcijima koje su
uslijedile nakon toga i
~injenici da novinarka
koja je to objavila nije bi-
la na licu mjesta, niti je
napravila fotografije koje
je putem mejla dobila iz
odre|ene strana~ke kancela-
rije...
Sad su se uklju~ili u jo{
jednu hajku protiv mene i za
te klevete }u tra`iti 50.000
KM od{tete. Meni ne smeta
da bilo ko kontroli{e moj
rad, no neargumentovane i
izmi{ljene izjave vi{e ne}u
tolerisati. Dakle, tu`bi za
klevetu }e biti jo{ - najavila
je Raili}eva i dodala da je po-
rodica Babi} boljeg imovnog
stanja da bi i njen zahtjev za
od{tetom bio daleko zahtje-
vniji. M. ZGONJANIN
^lanovi Planinarskog
dru{tva „]usine“ iz Jajca
ugostili su kolege iz zeni~kog
PD „Mladost“. ^lanovi
„Mladosti“, njih 32, u Jajce
su stigli u subotu i ostali
dva dana.
Po samom dolasku, obi{li
su neke od jaja~kih kulturno-
historijskih spomenika, ali
nisu zaobi{li ni vodopad te
Veliko i Malo plivsko jezero.
Zoran Markovi}, ~lan Plani-
narskog dru{tva „Mladost“,
rekao nam je da je to PD ove
godine proslavilo deceniju
postojanja a trenutno broji
96 ~lanova.
- Odlu~ili smo se za dola-
zak u Jajce jer `elimo oja~ati
partnerske veze sa Planina-
rskim dru{tvom „]usine“ i
upoznati se sa ~lanovima
ovog Dru{tva - dodao je Ma-
rkovi}.
Planinari su preno}ili u
planinarskom domu na ]usi-
nama a u Zenicu su se upu-
tili u nedjelju u popodne-
vnim satima. S. Be.
\aci su imali priliku vidjeti rad policajaca
Planinari su no}ili u domu na ]usinama
Jaja~ko PD „]usine“ ugostilo planinare iz Zenice
^lanovi PD „Mladost“ obi{li znamenitosti u gradu
- Kod mene su do{li
odbornici SDS-a. Posli-
kali su moju ku}u i posli-
je to poslali u Banju Luku,
da se objavi. Poslije su no-
vinari o tom pisali - pri-
znaje Rajko Babi}.
Dodaje da ga na~elnica
nije primila u svoj kabinet
ve} da mu je hodniku
op{tine rekla da se za po-
mo} „javi svom SDS-u“.
„Prijem“ u
hodniku
Faksimil tu`be
Boro Vukovi}, predsje-
dnik SDS-a i biv{i na~elnik
Bosanskog Novog, ne zna
zbog ~ega optu`be idu na
adresu njegove stranke.
Ka`e da je Babi} tra`io po-
mo} i za vrijeme njegovog
mandata.
- Pomo} smo mu odobr-
ili, ali sada{nji na~elnik je to
rje{enje poni{tio. Babi}evu
izjavu ne do`ivljavam kao
klevetu, ve} kao vapaj ~ovje-
ka koji moli da mu neko po-
mogne. Bojim se da od 2008.
godine, od izbora, na po-
dru~ju ove op{tine traje po-
liti~ki mobing. ^injenica je
da postoji i diskriminacija
kod dodjele stipendija, kod
podsticaja u poljoprivredi, pa
~ak i tamo gdje je potrebno
nekom pomo}i... Babi} je u
pravu, da je kojim slu~ajem
~lan SNSD-a dobio bi i no-
vac i gra|evinski materijal.
Ma kakva presuda bila
ne}emo ga ostaviti na cjedi-
lu - tvrdi Vukovi}.
Na sceni je politi~ki mobing
Vukovi}: Babi} je u pravu
Babi}:
Pri~ao
sam istinu
Raili}: Ne}e blatiti
moje ime
(
F
o
t
o
:

D
.

S
t
o
j
n
i
}
)
srednjobosanski kanton
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 15
Sa Skup{tine: Neophodno hitno dono{enje zakona
Demobilisani borci u Novom Travniku
Predsjednik Senad Skopljak
U Novom Travniku odr`ana je skup{tina Op}inske orga-
nizacije demobilisanih boraca, na kojoj je za predsjednika
izabran Besim Otuzbir, a za njegovog zamjenika Nesia
Memi}. Za predsjednika Skup{tine izabran je Senad Sko-
pljak. Na Skup{tini je zaklju~eno da je neophodno hitno
dono{enje zakona o pravima demobilisanih boraca FBiH,
dono{enje zakona o dopunskim pravima demobilisanih
boraca u SBK, te potpuno jedinstvo temeljnih bora~kih
organizacija na svim nivoima dr`ave.
Donesen je i zaklju~ak o neophodnosti hitne isplate zao-
stalih naknada za demobilisane borce po osnovu dugova-
nja, te izdvajanja sredstava za namjensko zapo{ljavanje i
samozapo{ljavanje demobilisanih od strane dr`avnih
institucija. K. K.
Spec
z Vije}nici u Op}inskom
vije}u Travnik podr`ali su
na ju~era{njoj sjednici
odluke o uspostavljanju
prijateljskih odnosa sa
op}inama Jalova i Izmit u
Turskoj, te sa op}inom Po-
lice nad Metuji u ^e{koj
Republici. Na sjednici je
podr`an i izvje{taj o radu
na~elnika op}ine i izvje{taj
o radu Op}inskog vije}a u
pro{loj godini. K. K.
Kurs sufare u Bugojnu
Diplome za 15 polaznika
U organiza-
ciji Med`li-
sa IZ Bugo-
jno okon-
~an je 13.
ciklus kursa
sufare - ku-
r’anskog pi-
sma za odr-
asle. Nakon
~etiri mje-
seca kurs je
zavr{ilo 15
polaznika.
Kursom je
rukovodila
muallima Vahida Arnaut.
Polaznicima Adilu Bajri}u, Mensuru @dralovi}u, Asimu
^oli}u, Enisi Karad`a, Musliji Muslimovi}u, Fuadu Se-
lmanu, Seniji [ehi}, Zijadi [eta, Ned`adu Jusufspahi}u,
Sabini Jusufspahi}, Murisu Jusufspahi}u, Emini Jusu-
fspahi}, Smailu ]usti, Elvedini Orman i Rabiji Imamovi}
uru~ene su diplome u znak sje}anja i uspje{nog okon~anja
kursa. Az. M.
Tokom februara u Fojnici
Brak sklopilo sedam parova
Prema podacima Ma-
ti~nog ureda, tokom
februaru u Fojnici se
vjen~alo sedam paro-
va.
Sudbonosno DA izre-
kli su i u zajedni~ki
novi `ivot krenuli Ve-
dran Jurak i Helena
Babi}, Nermin Kari} i
Melisa Kurta, Omer
Merd`ani} i Armina
Kuki}, Elbsir Salim i
Medina Jusi}, Selve-
din Ak{amovi} i Se-
mira Merd`ani}, Na-
sir Burekovi} i Mirze-
ta Strukar te Semir
Kari} i Vedija Bega-
novi}. H. ^u.
BUGOJNO ICMP promovirao svoj centar za informacije o nestalim
Do podataka o tra`enju
osoba putem interneta
Na spisku nestalih u na{oj zemlji trenutno je izme|u osam i deset hiljada
osoba z Tri razli~ita pretra`iva~a
U cilju omogu}avanja pr-
istupa informacijama o ne-
stalim osobama u BiH i
isklju~ivanja mogu}nosti
eventualnih malverzacija ka-
da je u pitanju proces njiho-
vog tra`enja, Me|unarodna
komisija za nestale osobe
(ICMP) u bugojanskom mo-
telu „Heko“ uprili~ila je pr-
ezentaciju procesa tra`enja
nestalih u na{oj zemlji te
predstavila ICMP-ov online
centar za informacije o nesta-
lim osobama.
- Nakon rata u BiH proces
tra`enja nestalih obuhvatao je
30.000 osoba i dosad je pro-
na|eno 20.000, od kojih je
13.000 osoba identificirano
putem DNK analize, a osta-
tak metodom prepoznava-
nja. Na spisku nestalih osoba
u na{oj zemlji trenutno je
izme|u osam i deset hiljada
osoba, ~iji bi proces tra`enja
trebao biti ubrzan u 2011. go-
dini - kazala je Samira Kre-
hi}, predstavnica ICMP-a na
skupu u Bugojnu.
Naglasila je kako ICMP-
ov online centar za upit o ne-
stalim osobama omogu}ava
porodicama nestalih i drugim
zainteresovanim da putem
interneta provjere slu~ajeve
nestalih osoba pomo}u tri
razli~ita pretra`iva~a: Upit o
nestalim osobama, Upit o
uzorcima posmrtnih ostataka
i Upit o grobnici.
Bugojno je deveta op}ina
u BiH u kojoj je Me|unaro-
dna komisija za tra`enje ne-
stalih promovirala svoj ce-
ntar za tra`enje nestalih.
Skup u Bugojnu bio je po-
sje}en, a prisustvovali su
mu, pored zainteresiranih
gra|ana, i predstavnici vi{e
bugojanskih udru`enja koja
tretiraju ovu problematiku.
A. MAND@I]
Samira Krehi} je naglasi-
la da od 1. januara ove godi-
ne Dr`avno tu`ila{tvo, odno-
sno njihov Odsjek za ratne
zlo~ine s timovima na terenu,
u sklopu istra`nih radnji,
preuzima i operativni dio
ekshumacija i identifikacija.
To se smatra velikim poma-
kom u procesu koji }e na ovaj
na~in biti efikasniji, s obzir-
om na to da su ni`a tu`ila{tva
optere}ena rje{avanjem dru-
gih slu~ajeva.
Veliki pomak
Bugojanci iskazali veliki interes za prezentaciju Krehi}: Ubrzan proces
ICMP i u Travniku predstavio svoj centar za upite o nestalim
Me|unarodna komisija
za nestale osobe (ICMP)
ju~er je u Travniku organizi-
rala promociju svog online
Centra za upite o nestalim
osobama. Promociji su prisu-
stvovali predstavnici vi{e
udru`enja koja okupljaju po-
rodice nestalih osoba sa po-
dru~ja op}ina Travnik, No-
vi Travnik i Vitez, te predsta-
vnici Crvenog kri`a, Op}ine
Travnik i nevladinih organi-
zacija.
Sa radom online Centra
za upite o nestalim osobama
prisutne su upoznale Amela
Sulji} iz Odjela za pravdu i
civilne inicijative, Ana Bili},
zamjenica {efa DNK labor-
atorije i Samira Krehi}, vi{i
program menad`er.
- Centar za upit o nesta-
lim osobama je mehanizam
koji smo uspostavili na na{oj
internet stranici www.ic-
mp.org, gdje porodice nesta-
lih i svi drugi zainteresirani
mogu jednim klikom oti}i
na mjesto gdje mogu ukuca-
ti ime nestale osobe i provje-
riti status. Status zna~i da li
imamo dovoljno uzoraka kr-
vi za DNK identifikaciju, da
li smo napravili DNK ide-
ntifikaciju i proslijedili izv-
je{taj nadle`noj instituciji i
ako nismo onda porodice
mogu prijaviti dodatnog
~lana porodice koji bi dao
uzorak krvi kako bi se
izvr{ila DNK identifikacija
- kazala je Jasmina Mame-
led`ija, glasnogovornica
ICMP-a.
ICMP ima sjedi{te u
BiH, ali djeluje {irom svije-
ta gdje postoji problem ne-
stalih osoba. K. K.
Pobijedio Vinko Bo`i}
U organizaciji [ahovskog kluba „Fojnica“, a pod pokrovi-
teljstvom Op}ine Fojnica, u povodu 18. marta, Dana ove op}ine,
odigran je tradicionalni {ahovski turnir u sali hotela „Reumal“.
Nastupilo je 16 igra~a: Ivica Remi}, Sakib Kadri}, Janjko Ka-
petanovi}, Josip Oroz, Josip Bo{njak, Nermin Leti}, Ramo Be-
jzi}, Sead Me{anovi}, Petar Mili~evi}, Salko Hurko, Enver Ka-
ri}, Enver Omerovi}, Andrija Leki}, Nail ^ila{, Vinko Bo`i}
i Marinko Oki}.
Nakon odigranih sedam kola pobjednik turnira je Vinko Bo`i},
drugi je Sakib Kadri}, tre}i Nermin Leti}, ~etvrti Marinko Oki},
peti Andrija Leki}, {esti Josip Bo{njak, a sedmi Ivica Remi}. Nji-
ma su pripale nov~ane nagrade, a pobjedniku i pehar koji }e mu
biti uru~en na sve~anoj akademiji na Dan op}ine. H. ^u.
Jednim klikom provjeriti status osobe
Porodice mogu prijaviti dodatnog ~lana porodice koji bi dao
uzorak krvi kako bi se izvr{ila DNK identifikacija
Mameled`ija: Uspostavljen
mehanizam
[ahovski turnir u Fojnici
U~estvovalo je 16 {ahista
Polaznici kursa sa muallimom
Vedran Jurak i Helena Babi}
16
Dnevni avaz, srijeda,
crna hronika 16. mart/ožujak 2011.
Policija traga za ubicom
Kadrije Brljavac
Pripadnici MUP-a Kan-
tona Sarajevo intenzivno
tragaju za osobom koja je u
nedjelju ubila Kadriju Br-
ljavac (72) u njenomstanu u
Franjevačkoj ulici. U toku
su određene provjere i ispi-
tivanja zbog sumnje da ju je
usmrtila njoj bliska osoba.
Utvrđeno je da je starica
otvorila vrata ubici koji je u
stanu izvršio premetačinu i
odnio oko 20.000 KM. Poli-
cijaje privodilazeta, ali jeut-
vrđeno da on nije povezan s
ovim događajem. Obdukci-
jom je utvrđeno da je riječ o
nasilnoj smrti, ali još zva -
nično nije potvrđenoje li sta-
rica zadavljena ili ugušena.
- Po naredbi dežurnog
kantonalnog tužioca izvr-
šena je obdukcija kojom je
utvrđen uzrok smrti. Ne
možemo davati informacije
u tom pravcu dok nam ne
bude dostavljenpismeni na-
laz obducenta - kazala je Jas-
mina Omičević, portparol
Kantonalnog tužilaštva Sa-
rajevo.
Prema njenim riječima,
tokom uviđaja s lica mjesta
su izuzeti svi tragovi i oni će
biti dostavljeni na potrebna
vještačenja. Dežurni kanto-
nalni tužilac usko sarađuje s
pripadnicima MUP-a Kan-
tona Sarajevo, koji intenziv-
no rade na rasvjetljavanju
događaja, kazala je Omi-
čević. B. C.
Tokom uviđaja u Franjevačkoj ulici
MUP Kantona Sarajevo
Našli mu šleper droge,
tvrdi da nije kriv
Ilfad Hodžić (48) iz Bo-
sanske Krupe, Nedžad Kur-
tović (36) iz Bihaća, Zijad
Muratović (38) iz Bužima i
Džemsudin Zulić (37) iz Bi-
haća, optuženi za krivično
djelo organizirani kriminal
u vezi s prodajom i proizvo-
dnjom droge, jučer su u Su-
du BiH negirali krivicu.
Oni su optuženi da su od
2008. do februaraove godine
kao pripadnici međunarod-
ne zločinačke organizacije
kontinuirano vršili neovla-
štenu proizvodnju, među-
narodnu prodaju, prijevoz
te isporuku droge “skank” s
namjerom stjecanja direk-
tne finansijske koristi.
Četvorka jeuhapšena po-
četkom februara ove godine
nakon što su pripadnici SI-
PA-e saznali da se u kući Il-
fada Hodžića nalazi labora-
torij za uzgoj indijske kono-
plje, odkoje se sušenjem do-
biva marihuana. Na dva sp-
rata Hodžićeve kuće, osim
laboratorijske opreme za
proizvodnju i preradu dro-
ge, u saksijama je bilo zasa-
đeno oko 1.500 stabljika in-
dijske konoplje te određena
količina osušene marihua-
ne.
Ilfad Hodžić iskoristio je
svoje dvojno državljanstvo
(BiH i Hrvatske) da drogu,
koju je proizvodios Murato-
vićem, Kurtovićem i Zuli-
ćem, preveze i prodaje dile-
rima u Hrvatskoj, odakle je
transportirana dalje, prema
Sloveniji i Švicarskoj. Pri-
padnicima SIPA-e trebao je
šleper da prevezu svu pro-
nađenu drogu u krug Suda
BiH, gdje je izvršen popis
oduzetihpredmeta. B. C.
Zaplijenjeno 1.500 stabljika indijske konoplje
Savić pritvoren zbog
ubistva Žane Stojčić
Sudija za prethodno sas-
lušanje Kantonalnog suda u
Livnu NedimBegić, na pri-
jedlog Kantonalnog tužila-
štva, jučer je odrediopritvor
policajcu Granične policije
BiH Vojinu Saviću (23),
zbog sumnje da je počinio
krivična djela nepovredivo-
sti doma i ubistvo.
Begić je naveo da se osu-
mnjičenom Saviću stavlja
na teret da je 13. marta pro-
valioulazna vratakućeŽane
Stojčić (17) uDrvaru, gdje je
u dnevnom boravku zatekao
njui mladića Bojana Bogda-
novića, a onda fizički nas-
rnuo na djevojku.
Nakon što jeBogdanović
staoizmeđunjih Savićmuje
rekao da nema ništa protiv
njega i zatim ga svojim auto-
mobilom odvezao kući. Po-
tom se vratio u kuću djevoj-
ke, s kojomse žestoko prepi-
rao, te iz službenog pištolja
ispalio metak unjen stomak.
Djevojku je svojimautomo-
bilom odvezao u Domzdra-
vlja, odakle je vozilom Hit-
ne pomoći prevezenau Kan-
tonalnubolnicu uLivnu, ali
je na putu do bolnice premi-
nula.
Savić je u izjavi koju je
dao Tužilaštvu i na jučera-
šnjem saslušanju pred sudi-
jom za prethodno saslušanje
tvrdio da nije počinio ubis-
tvo, nego da jeriječ o samou-
bistvu, odnosno da je djevoj-
ka nakon svađe uzela njegov
pištolj i sama sebi pucala u
stomak.
Savić nije osporavao da je
provalio vrata i ušao u njenu
kuću, a pritvor mu jeodređen
jer se radi o veoma složenom
slučaju, koji zahtijeva pro-
vođenje raznih vještačenja i
saslušavanja svjedoka.
Granični policajac osumnjičen za zločin u Drvaru
Iako je 23-godišnjak tvrdio da je riječ o samoubistvu, sud nije mislio tako
Djevojka podlegla u Domu zdravlja
Ministar policije USK
prošao bez kazne
Aktuelni ministar poli-
cije USKŠefik Smlatićpoja-
vio se jučer pred Zlatanom
Dedićem, sudijom za pre-
kršaje Općinskog suda u Bi-
haću.
Odbio platiti
Smlatića je bihaćka poli-
cija prekršajno kaznila sa
200 KM zbog “naročito dr-
skog ponašanja i vrijeđanja
vjerskih i nacionalnih osje-
ćanja” novinarke Klare Sof-
tić, zaposlenice TVUSK, ali
je odbioplatiti, pa jestvar za-
vršila na sudu.
Incident se dogodio 27.
aprila prošle godine na
pres-konferenciji u bihać-
kom hotelu “Park”. Prema
opisu događaja policije i ra-
nije datih izjava novinarke
Almase Đulkić te snimatelja
Ermina Alagića, Smlatić je
autorici ranije emitiranog
priloga o proslavi bihaćkog
aerokluba Klari Softić op-
sovao majku i nazvao je “u s-
taškom kurvetinom”. Sof-
tić, koja nije bila prisutna
na spomenutoj “presici”,
prijavila je policiji Smlati-
ća, koji je tada bio “samo”
predsjednik Narodne stra-
nke Radom za boljitak i šef
pogona “Farmka”, Lijano-
vićeve firme u Velikoj Kla-
duši.
Na jučerašnjem ročištu
ministar policije Šefik Sm-
latić je nakon nekoliko mi-
nuta izlaganja odjednom
skočiosastolice, izašao u ho-
dnik i spustio se sprat niže.
Sudija Dedić priznao je da
nikada nije imao sličan slu-
čaj, jer je atmosfera na ro-
čištu bila sasvim normalna.
Nekoliko minuta kasnije
ministar Smlatić vratio se
kao da ništa nijebilo i, negira-
jući uvrede, objasnio “spor-
ni”događaj.
- Autorica priloga o aero-
klubu perfektno je isjekla
moje prisustvo na ovoj ma-
nifestaciji, na kojoj sampo-
ložio cvijeće na mezar mog
brata Sidika Smlatića, borca
Armije BiH. Napres- konfe-
renciji sam rekao “pa majku
mu, vi biste prije u prilog
stavili ustašu i četnika nego
mene”, kazao je ministar i
dodao da protiv njega traje
20 godina medijski i svaki
drugi javni linč.
Kasnio poziv
No, četiri njegova svjedo-
ka, Naila Fočak, Salko Poljak,
Halil Beširević i Hasan Po-
njević, kazali su da Smlatić
nije nijednom spomenuo ri-
ječi četniki ustaša. Nakon što
je ministar policije pokušao
“osvježiti” pamćenje Hasanu
Ponjeviću, zastupniku u
Skupštini USK ispred NS
Radom za boljitak, Ponjević
se odjednom sjetio tih riječi.
Slučajno ili ne, Klara So-
ftić, Almasa Đulkić i Ermin
Alagić, zaposlenici TV USK,
nisu se pojavili pred sudi-
jomda brane svoj iskaz. Saz-
nali smoda imje pozivza do-
lazak uručen nekoliko sati
prije ročišta. Sudija Zlatan
Dedić nije imao izbora i
obustavio je postupak protiv
ministra policije zbog nedo-
statka dokaza.
Očigledno “slučaj Smla-
tić” nakon oktobarskih iz-
bora izgleda sasvim dru-
gačije. On je sada ministar i
ima poluge vlasti. Uz to, su-
prug novinarke Klare Softić
zaposlenik je MUP-a USK,
a najviši nadređeni mu je
upravo ministar Šefik Smla-
tić. M. DEDIĆ
BIHAĆ Tužen zbog vrijeđanja novinarke
Zbog nedolaska svjedoka sudija nije imao drugog izbora nego da obustavi postupak
Smlatić pred ulazak u sudnicu
17
crna hronika
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/ožujak 2011.
Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost
saobraćaja Trebinje prekjučer su uhapsili N. M. zbog
sumnje da je u ulici Nikšićki put, nakon što ga je patrola
zaustavila u vozilu “opel astra”, fizički napao policajca.
Napadač je priveden u policiju na saslušanje, nakon čega
će protiv njega biti podnesen izvještaj.
M
Napao policajca
Autobus oborio staricu
na pješačkom prijelazu
Šezdesetdevetogodiš-
nja starica iz Tuzle Hatidža
Đ. teško je povrijeđena u
saobraćajnoj nezgodi koja
sejučer oko11 sati dogodila
u ulici Prve tuzlanske bri-
gade.
Nju je na pješačkom pri-
jelazu, ublizini raskrnice na
Brčanskoj Malti, udario au-
tobus firme “Hankom turs
Kalesija”, kojim je upravlj-
ao R. K. (42).
Starica je prevezena u
UKC Tuzla, gdje je zadr-
žana na daljnjem liječenju.
Hospitalizirana je u Klinici
za anesteziologiju i reani-
matologiju, a konstatirani
su joj višestruki prijelomi
ekstremiteta.
TUZLA Teško povrijeđena na Brčanskoj Malti
Hatidža Đ. (69) zadržana u UKC Tuzla s višestrukim prijelomima ekstremiteta
Uviđaj na mjestu nes-
reće obavili su službenici
Odjela kriminalističke po-
licije PU Tuzla, a saobraćaj
se do okončanja uviđaja na
prometnoj raskrnici odvijao
otežano. E. H.
Građani koji su prolazili
ulicom pored Velikog parka
na zidu u ulici Josipa Van-
caša do broja 23 uočili su os-
tavljenu ljudsku lobanju.
Portparol MUP-a Kantona
Sarajevo Irfan Nefić potvr-
dio je da su policajci o slu-
čaju obaviješteni oko 8.30
sati te da je lobanja ostavlje-
na na podziduporedkontej-
nera.
- Uz policijsku ekipu na
mjesto pronalaska izašao je i
tužilac. Obavljen je uviđaj, a
tužilac je naredio vještaku
medicinske struke da prove-
de vještačenje - rekao je Nefić
i dodao da je istraga u toku. Lobanja nađena pored kontejnera
Ljudska lobanja
ostavljena na podzidu
U centru Sarajeva
Nepoznati počinioci pre-
kjučer su provalili u mesdžid
u ulici Svrakeu Vogošći. Zbog
sumnje da su počinili ovo
krivično djelo policajci su
uhapsili maloljetne H. O. iz
Zenice, L. M. iz Breze i F. M.
iz Sarajeva. Maloljetnici su
policiji priznali provalu, a
kod F. M. pronađene su dvije
ukradene procesorske jedi-
nice. Daljnjim saslušanjem
policajci su utvrdili da su L.
M. i F. M. istoga dana u Vo-
gošći pokušali izvršiti raz-
bojništvo nad maloljetnim
M. A. iz Sarajeva. Osvemu je
obaviješten kantonalni tuži-
lac, koji je naredioda se H.O.
pustinaslobodu, a daseF. M.
i L. M. zadrže u MUP-u Kan-
tona Sarajevo.
Maloljetnici provalili u mesdžid
Pokušali provaliti
u apoteku
Grbavica u Sarajevu
Nepoznata osoba jučer
ujutro pokušala jeprovaliti
u JU “Apoteke Sarajevo” u
sarajevskom naselju Grba-
vica. Provalnik je razvalio
donji dio ulaznih vrata te
pokušao ući u unutrašnjost
apoteke. Tom prilikom ak-
tivirao se alarmkoji je po-
vezans Agencijomzazašti-
tu ljudi i imovine DSC, te
spriječio lopova u daljnjim
namjerama.
Dežurni operateri u
DSC-u na lice mjesta su
uputili interventnuekipu i
pripadnike Policijske sta-
nice Novo Sarajevo.
Prilikom obilaska ob-
jekta i provjere ustanovlje-
no je da ništa nije ukrade-
noteda jepričinjenamate-
rijalna šteta. Pripadnici
PS Novo Sarajevo obavili
su uviđaj, saopćeno je iz
DSC-a.
U Foči je provaljeno u magacin iz kojeg je ukradeno 35
litara alkoholnog pića, 12 komada mašinica za punjenje
filter cigareta, 200 komada filtera za cigarete, 12 pari čiza-
ma, tri torbe i dva prekrivača. Policija traga za lopovom
koji je u magacin, vlasništvo Z. Nj., ušao tako što je slomio
katanac na ulaznim vratima.
M
Pokraden magacin s robom
Svrake u Vogošći
Sarajevski policajci pre-
kjučer su dobili dojavu da se
na lokalitetuSkakavca nala-
zi zapaljen i napušten “golf
2”. Odmah je na mjesto doja-
ve upućena policijska patro-
la koja je zatekla dvije osobe
kako skidajudijelove saizgo-
rjelog vozila. Policajci suuha-
psili A. A.(32) iz Kaknja i P.
A. (20) iz Visokog. Na mjestu
događaja policajci su zatekli
“VW kombi” (854-M-712), u
koji suosumnjičeni ubacivali
skinute dijelove.
O svemu je obaviješten
kantonalni tužilac, a uviđaj
suobavili sarajevski policaj-
ci i sudski vještak protiv-
požarne zaštite, koji je utvr-
dio da jevozilo namjerno za-
paljeno.
”Golf” je ukraden u noći
sa 9. na 10. februar ove godi-
neizuliceNadlipe. A. A. i P.
A. sumnjiče se da supočini-
li tešku krađu i izazivanje
opće opasnosti, te su za-
držani u MUP-u Kantona
Sarajevo.
Zapalili ukradeni “golf”
Skakavac kod Sarajeva
Učenik donio
bombu u školu
Dulići kod Teslića
Petnaestogodišnjak iz
Teslića prekjučer je donio
ručnu bombu među svoje
vršnjake u Osnovnu školu
“Ivo Andrić” u mjestuDu-
lići kod Teslića. Nakon što
je pokazao učenicima, dje-
čak je bombu sakrio u slo-
žena drva u školskom dvo-
rištu.
Tokom rasvjetljavanja
slučaja utvrđeno je da je
dječak bombu dobio od
svojih komšija. Prilikom
pretresa objekata koje ko-
riste navedene osobe pro-
nađena je i oduzeta još jed-
nabomba. U tokujepredu-
zimanje odgovarajućih za-
konskih mjera.
Alarm otjerao lopove
Inspektori na uviđaju: Ostala kesa s namirnicama
18 Srijeda 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
19
crna hronika
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/ožujak 2011.
Stojanku Jeftić usmrtio
jak moždani udar
VITEZ Iako se sumnjalo na ubistvo
Lopovi upali
u obdanište
Nepoznate osobe pro-
valile su udječije obdanište
u ulici Srebreni grad u Sre-
breniku. Lopovisu razvalili
prozor sa zadnje strane zg-
rade, kroz koji su ušli unu-
tra, a potom su iz dječije
igraonice ukrali tri DVD
plejera, čija je vrijednost
prema procjeni odgovornih
oko 300 maraka.
Ovo je druga provala u
prostorije obdaništa u Sre-
breniku u posljednja dva
mjeseca, a ukupna materi-
jalna šteta iznosi oko1.000
maraka.
Odogađaju je obaviješ-
ten dežurni kantonalni tu-
žilac, auviđaj nalicu mjesta
obavili su pripadnici Od-
jela kriminalističke polici-
je PSSrebrenik, koji traga-
ju za provalnicima. O. M.
Provala u Srebreniku
Bosanac krijumčario parfeme
Na području Virovitice
prekjučer su na Graničnom
prijelazu TerezinoPolje pri-
likom prelaska državne gra-
nice iz R Mađarske u R Hr-
vatsku 30-godišnji državlja-
nin R Srbije i 24-godišnjak
iz Bosne i Hercegovine po-
činili carinski prekršaj, sa-
općeno je iz MUP-a RH.
Službenici GP Terezino
Polje, u suradnji s carinskim
službenicima, izvršili su
Otkriven na granici s Hrvatskom
Stojanka Jeftić (74), ro-
đena u Čačku, živjela u Zeni-
ci, s povremenim boravkom
u Vitezu, koja je u ponedje-
ljak u poslijepodnevnim sa-
tima pronađena mrtva u
svojoj kući u naselju Rijeka
u Vitezu, preminula je pri-
rodnom smrću, potvrdio je
preliminarni nalaz obduk-
cije koju je uradio patolog
Amir Spahić na Odjelu pa-
tologije Kantonalne bolnice
u Travniku.
- Prema nalazu obdukci-
je nema tragova nasilne smr-
ti. Riječ je o prirodnoj smrti
koja je uzrokovana zagu-
šenjem krvnih sudova i
prestankom rada pluća- pot -
vrdila nam je Milica Đotlo,
portparol Kantonalnog tu-
žilaštva u Travniku.
Kako saznajemo, staricu
Stojanku Jeftić su u poned-
jeljak u 16 sati u njenoj kući
uulici Stjepana Radića uVi-
tezu pronašle komšije koje
su primijetile otvorena vra-
ta, što im je bilo sumnjivo.
Iako se u prvi mah sum-
njalo nanasilnu smrt, uviđaj
koji je obavljen i rezultati
obdukcije pokazali su da je
riječ o prirodnoj smrti, a
uzrok je moždani udar. Sto-
janka je imala težak možda-
ni udar, nakon čega je pala i
zadobilaranu upredjelugla-
ve. K. K.
Službenici Policijske stanice Kotor-Varošprekjučer
su od M. L. iz Kotor-Varoši oduzeli pušku M-48 i 77 meta-
ka kalibra 7,9 milimetara. M. L. priveden je u policiju na
saslušanje, nakon čega je pušten na slobodu. Protiv njega
nadležnom tužilaštvu bit će podnesen izvještaj zbog pos-
jedovanja oružja.
M
Oduzeti puška i municija
Jedan muškarac uhapšen je preksinoć oko 23sata zbog
nasilnog ulaska u kuću svoga brata u mjestu Zagrađe kod
Kladnja, prijetnje pištoljembratu i njegovoj supruzi te is-
paljivanja metka u dvorištu kuće, saopćeno je iz MUP-a
TK. Policija je od nasilnika M. H. (46) oduzela pištolj za
koji nije imao potrebnu dokumentaciju.
M
Bratu i snahi prijetio pištoljem
pregled vozila“polo”bh. na-
cionalnih oznaka, kojim je
upravljao 30-godišnjak. U
vozilu, na zadnjem sjedištu
ispod jakne pronađeno je 25
parfema raznihproizvođača
(“Bulgari”, “Joop”, “Arma-
ni” i dr.), čija se vrijednost
na tržištu procjenjujena oko
10.000 kuna. Pronađenu ro-
bu izuzeli su carinski slu-
žbenici, te im je naplaćena
novčana kazna.
Obdanište koje je bilo meta provale (Foto: O. Mujki})
Policija na uviđaju u naselju Rijeka Otvorena vrata kuće
Riječ je o prirodnoj smrti koja je uzrokovana zagušenjem krvnih sudova i
prestankom rada pluća, kažu iz Kantonalnog tužilaštva Travnik
Na Banjalu~koj berzi
ju~er je, kroz 133 transakci-
je, ostvaren promet od
271.145 KM.
Na slu`benom berza-
nskom tr`i{tu, lista B, na-
jve}i promet ostvaren je
akcijama Hidroelektrane
na Drini Vi{egrad, 66.932
KM, po prosje~noj cijeni
od 0,627 KM.
Kod fondova najve}i
rast imale su akcije ZIF-a
Jahorina Koin Pale (0,49
posto), a gubitnik dana
bio je ZIF Invest nova fo-
nd Bijeljina (pad od 6,15
posto).
Na slobodnom berza-
nskom tr`i{tu pad cijena
zabilje`ile su akcije Rafine-
rije nafte Bosanski Brod
(2,13 posto), kojima se trgo-
valo po cijeni od 0,092 KM.
biznis
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 20
Berzanski barometar za 15. 3. 2011. godine
Euro/dolar 1,3942
0,36%
Nafta 108,43
4,61%
Zlato 1.394,80
2,11%
Na Sarajevskoj berzi
(SASE) ju~er je, u sklopu
106 transakcija, ostvaren
promet od 520.554 KM.
Najve}i porast vrijednosti
zabilje`ile su dionice emi-
tenta MANN + HUM-
MEL BA Te{anj, (19,23
posto) i dostigle su cijenu
od 15,50 KM, dok je na-
jve}i pad registrirala Gra-
dina Prozor (45,00 posto),
~iji je kurs dionica bio 1,32
KM.
Na kotaciji kompanija
promet je ostvaren dionica-
ma Bosnalijeka, a na kota-
ciji fondova najvi{e je trgo-
vano dionicama ZIF-a BIG
Investiciona grupa Saraje-
vo, 31.873 KM, po kursu
od 5,59 KM.
Na primarnom slobo-
dnom tr`i{tu najve}i pro-
met ostvaren je dionica-
ma Elektroprivrede BiH,
164.863 KM, po kursu od
32,74 KM.
Promet od 520.554 KM
Dionice Gradine izgubile
vrijednost za 45 posto
Vrijednost indeksa

BIFX 1,34% 1.758,14
SASX-10 1,42% 1.096,07
SASX-30 0,84% 1.085,00

Dioni~ko društvo Zvani~ni
kurs (KM)
Vrijednost Broj
transakcija
Promjena
kursa (%)
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 14,17 -0,86 1.298 18.401,56 11
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO 5,59 -2,68 5.706 31.873,43 11
JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 32,74 -1,53 5.035 164.863,24 16
GRADINA D.D. PROZOR 1,32 -45,00 100 132,00 1
KOTACIJA KOMPANIJA
KOTACIJA FONDOVA
Kursna lista SASE na dan 15. 3. 2011.
Koli~ina
PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE
SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE
U Ginexu nove
proizvodne
linije
Jedina kompanija u bh.
namjenskoj industriji s dobr-
im poslovnim rezultatima,
Ginex iz Gora`da, u nare-
dnih mjesec dana planira
pu{tanje u rad dvije linije za
proizvodnju inicijalnih kapi-
sli mokrom smje{om.
Prema rije~ima direktora
Jusufa Hubjera, na taj na~in
bit }e finalizirana investici-
ja od oko pet miliona mara-
ka.
- Pu{tanjem u rad dvije li-
nije za proizvodnju inicija-
lnih kapisli mokrom smje-
{om u novoizgra|enom obje-
ktu Ginex }e okon~ati proces
proizvodnje sa suhom smj-
e{om. To }e, izme|u ostalog,
donijeti i ve}u sigurnost za
uposlene, ali i ve}u produkti-
vnost, pa ~ak i do 36 posto u
odnosu na dosada{nji proces
rada sa suhom smje{om -
kazao je Hubjer.
Ginex trenutno upo{ljava
405 radnika, pro{le godine
primio je njih 56, prihod
kompanije iznosio je vi{e od
13 miliona KM, a plan je pr-
ema{en za 11 posto. Rezulta-
ti poslovanja lani su 20 posto
bili ve}i nego 2009.
- Ova firma namjenske
industrije orijentirana je na
izvoz u vi{e od 30 zemalja
svijeta - kazao je Jusuf Hu-
bjer.
Al. B.
Obim trgovine 271.145 maraka
Pad akcija Rafinerije nafte
BIRS 0,38% 1.049,67
FIRS 0,54% 1.900,43

Vrijednost indeksa

Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,627 1,13 0,65 0,625 66.932,35
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 4,13 0,49 4,16 4,12 2.070,66
Rafinerija nafte a.d. Brod 0,092 -2,13 0,092 0,092 909,78
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 15. 3. 2011.
Naziv emitenta
Prosje~na
cijena
Promjena
u %
Maks.
cijena
Min.
cijena
Ukupan
promet (KM)
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,383155 1,386622 1,390089
Kanada 124 CAD 1 1,415879 1,419428 1,422977
Hrvatska 191 HRK 100 26,422976 26,489199 26,555422
Èeška R 203 CZK 1 0,079977 0,080177 0,080377
Danska 208 DKK 1 0,261565 0,262221 0,262877
Maðarska 348 HUF 100 0,711918 0,713702 0,715486
Japan 392 JPY 100 1,735866 1,740217 1,744568
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,246517 0,247135 0,247753
Švedska 752 SEK 1 0,217278 0,217823 0,218368
Švicarska 756 CHF 1 1,529430 1,533263 1,537096
Turska 949 TRY 1 0,885423 0,887642 0,889861
V.Britanija 826 GBP 1 2,249182 2,254819 2,260456
USA 840 USD 1 1,405171 1,408693 1,412215
Rusija 643 RUB 1 0,048649 0,048771 0,048893
Srbija 941 RSD 100 1,902106 1,906873 1,911640
Kursna lista Centralne banke BiH
NAMJENSKA INDUSTRIJA Moderna tehnologija u gora`danskoj firmi
Bolja sigurnost za uposlene i ve}a produktivnost
Ginex:
Kompanija
izvozno
orijentirana
biznis
Dnevni avaz, srijeda,
16. februar/velja~a 2011. 21
AZIJSKE BERZE Posljedice katastrofe u Japanu
Pani~no povla~enje
iz rizi~nih ulaganja
U ju~era{njem trgovanju indeks Nikkei
bio na gubitku i vi{e od 14 posto
Japanski indeks Nikkei
225 ju~er je potonuo za vi{e
od deset posto, nakon jo{ je-
dne eksplozije u nuklearnoj
elektrani Fuku{ima i po-
ve}anja radijacije, a o{tro su
pale i cijene dionica na osta-
lim azijskim berzama, jer se
ulaga~i pani~no povla~e iz ri-
zi~nih ulaganja.
Val naloga
U jednom trenutku
ju~era{njeg trgovanja Nikkei
je bio na gubitku i vi{e od 14
posto, a procjenjuje se da je u
posljednja dva dana s Toki-
jske berze izbrisano oko 720
milijardi dolara tr`i{ne vrije-
dnosti kompanija.
I dok se prekju~er na azi-
jskim berzama trgovalo rela-
tivno stabilno, vijest o novoj
eksploziji u nuklearnoj ele-
ktrani Fuku{ima i pove}anju
radijacije natjerala je ula-
ga~e na povla~enje s tr`i{ta
dionica.
Rasprodaja dionica u Ja-
panu pogodila je sve sektore.
Pod najve}im su pritiskom
dionice energetskih kompa-
nija. Tr`i{te je zapljusnuo val
naloga za prodaju dionica
Tokyo Electric Powersa, ko-
mpanije koja upravlja
o{te}enom elektranom Fu-
ku{ima. No, kupaca za te
dionice nema, pa se njima ne
trguje.
Slobodan pad
U slobodnom padu su i
dionice drugih kompanija
koje su povezane s nuklear-
nom energijom. Cijena dio-
nice Mitsubishi Heavy
Industriesa pala je za 19 po-
sto, Kobe Steela 17, a Hita-
chija za 8,5 posto, prenijela
je Fena.
Tokijska berza: Izbrisano 720 milijardi dolara vrijednosti kompanija
Nagrada „Creativity
2011“ uru~ena je korporaci-
ji Volvo Car i kompaniji
Volvo Car [vicarska za na-
jbolje ure|en {tand na ovo-
godi{njem Salonu automo-
bila u @enevi, javljaju hrva-
tski mediji. Na `iri je pose-
ban dojam ostavio konziste-
ntan koncept koji je na izva-
nredan na~in oslikao vrije-
dnosti brenda.
- Izuzetno smo sretni i
po~a{}eni {to smo prvi put
osvojili nagradu za kreativno-
st u @enevi. ^estitke svima ko-
ji su radili na razvoju konce-
pta i svima koji su gradili
{tand. To je veliko priznanje za
sve njih - istakao je Anouk Po-
elman, predsjednik kompa-
nije Volvo Cars [vicarska.
U zaklju~ku obrazlo`enja
za nagradu `iri je naglasio da
je, uprkos centralnom
smje{taju u izlo`benoj dvor-
ani, Volvo {tand dobro isko-
ristio sve kvalitete i mogu}no-
sti koncepta. Transparentno-
st i otvorenost razlikuju taj
{tand od konkurencije.
U konkurenciji za nagr-
adu bili su jo{ {tandovi Sma-
rta i BMW-a.
Nagra|eni {tand: Transparentnost i otvorenost
Na sajmu u @enevi uru~ena nagrada „Creativity 2011“
[tand Volva progla{en najboljim
Prag
Profit [kode
utrostru~en
^e{ka fabrika automo-
bila [koda utrostru~ila je
pro{le godine svoj profit -
zaradila je 349 miliona eu-
ra, dok je godinu ranije
uknji`ila 110 miliona eu-
ra, prenio je Tanjug.
Spec
zDru{tvena mre`a Face-
book planira uvesti servis
sli~an Grouponu, koji }e
korisnicima nuditi popuste
i sli~ne pogodnosti. Prema
pisanju Bloomberga, novu
uslugu najprije }e mo}i ko-
ristiti stanovnici San Franci-
ska, San Dijega, Dalasa,
Atlante i Ostina u Teksasu.
globus
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 22
Kosovski predsjednik
Bed`et Pacoli najavio je da }e
otvoriti proceduru za pro-
mjenu Ustava u dijelu koji se
odnosi na izbore. Tokom
sastanka sa {efom Centralne
izborne komisije (CIK) Va-
ldete Dakom Pacoli je rekao
da }e uskoro po~eti reformu
izbornog sistema radi revidi-
ranja ustavnog ~lana koji
definira Kosovo kao jednu
izbornu jedinicu.
Pacoli je ranije najavio
i promjenu na~ina izbora
predsjednika Kosova, za-
la`u}i se za neposredno
glasanje gra|ana, a ne po-
slanika u Skup{tini. Paco-
li je nakon razgovora s pr-
edsjednicom CIK-a rekao
da s Beogradom nikada
ne}e razgovarati o statusu
Kosova, njegovom integr-
itetu ili promjeni Ustava.
On je ocijenio destrukti-
vnim poku{aje da bude obo-
ren s vlasti, {to su minulih
dana potencirali pripadnici
civilnog dru{tva i mediji. -
Po{tujem misiju civilnog
dru{tva, ali je `alosno da su
zloupotrijebili ime bilo ko-
ga kako bi ostvarili svoje ci-
ljeve - rekao je Pacoli.
Direktor nevladine or-
ganizacije Klub za vanjsku
politiku i publicist Veton
Suroi ocijenio je da je
na~inom izbora Pacolija i
nove vlade te po~etkom
dijaloga s Beogradom po-
kazano koliko su novoiza-
brani kosovski zvani~nici
na ivici provalije.
Prema njegovim rije~ima,
u slu~ajevima izbora pre-
dsjednika Kosova i po~etka
pregovora sa Srbijom zemlja
se pribli`ila nedemokra-
tskom pragu i pragu nefu-
nkcioniranja dr`ave.
Novi izborni sistem na Kosovu
Pacoli najavio
promjenu Ustava
Novoizabrani kosovski zvani~nici na ivici
provalije, smatra Veton Suroi
Pacoli: Nema razgovora o
Statutu
- Slu~aj izbora predsje-
dnika Kosova mo`e u}i u
Ginisovu knjigu rekorda
jer je samo petnaest minu-
ta nakon {to je polo`io za-
kletvu i zavr{io predsje-
dni~ki inauguracioni govor
Pacoli sjeo na poslani~ko
mjesto i glasao kao poslanik
za izbor Vlade - ukazao je
Suroi, prenose agencije.
On tvrdi da u savreme-
noj historiji dr`ava s dru{tve-
nim ure|enjem parlame-
ntarne demokratije nije bi-
lo br`eg kr{enja ustava.
Slu~aj za Ginisa
Rasim Ljaji}, mi-
nistar rada i socijalne
politike u Vladi Srbi-
je, najpopularniji je
politi~ar u toj zemlji.
Kako navodi beogra-
dski list „Danas“,
gra|ani su imali prili-
ku da zvani~nike Srbi-
je ocjenjuju od 1 do 5
i Ljaji} je dobio pro-
sje~nu ocjenu 2,71,
dok je drugoplasirani bio li-
der Demokratske str-
anke i predsjednik Sr-
bije Boris Tadi}.
I prema nekim dr-
ugim, ranijim istra-
`ivanjima, Ljaji} je
me|u najpopularni-
jim politi~arima u Sr-
biji. On je uvijek u
„dru{tvu“ s Tadi}em
te Ivicom Da~i}em,
potpredsjednikom
Vlade Srbije.
Delegacija EP u Zagrebu
Svoboda: Protesti su znak demokratije
O~i ~itavog svijeta uprte u Japan
Pomo} ponudile 102 zemlje
Delegacija odbora za va-
njske poslove Evropskog pa-
rlamenta (EP) s izvjestio-
cem EP za Hrvatsku Hane-
som Svobodom na ~elu bo-
ravila je u Zagrebu, gdje se
sastala s premijerkom Jadr-
ankom Kosor i zvani~nicima
Hrvatskog sabora.
Tema razgovora bila je
zavr{etak hrvatskih pristu-
pnih pregovora, a naro~ito
poglavlje 23, o pravosu|u i
osnovnim pravima. Kosor je
nakon sastanka izjavila da je
informirala Svobodu da je
Vlada RH odlu~na raditi
bez prestanka kako bi
„Hrvatska do kraja juna ove
godine, ako je ikako mo-
gu}e, zavr{ila pregovore“.
Svoboda je izrazio nadu da
}e Hrvatska i EU do ljeta
uspjeti zavr{iti pregovore.
- To je jasna poruka cije-
le EU Hrvatskoj. Usredsre-
dite se na te napore da u~ini-
te sve kako bi zavr{ili prego-
vore - rekao je Svoboda te
dodao da je razgovarano i o
politi~koj situaciji te da je re-
kao premijerki da je znak de-
mokratije da ljudi mogu pr-
otestirati.
Ljaji}: Najvi{a
ocjena
Japan: Razoreni gradovi (Foto: AFP)
KATASTROFE Broj poginulih u Japanu prema{io 10.000
Novi zemljotresi i eksplozije
Nivo radijacije u Tokiju pove}an u elektrani Fuku{ima, ali nema opasnosti po zdravlje ljudi
Zemljotres ja~ine 6 stepe-
ni po Rihterovoj skali pogo-
dio je ju~er istok Japana, i to
je najja~i naknadni potres u
toj zemlji poslije razornog
zemljotresa u petak, javili su
japanski mediji. Novi ze-
mljotres u prefekturi [izuo-
ka i njenoj okolini osjetio se
i u glavnom gradu Tokiju,
gdje su se zgrade ljuljale.
Nestanak struje
Japanske slu`be nisu
izdale upozorenje na cunami
poslije ju~era{njeg potresa,
usljed ~ega su povrije|ene
najmanje dvije osobe. Ze-
mljotres je izazvao nove pr-
ekide snabdijevanja ele-
ktri~nom energijom u ovoj
oblasti, ali nije ugrozio nu-
klearna postrojenja.
Me|unarodna agencija
za atomsku energiju (IAEA)
saop}ila je da podaci ukazu-
ju da je u toku ju~era{njeg
dana znatno opao nivo radi-
oaktivnog zra~enja u nukle-
arnoj elektrani Fuku{ima,
koji je bio znatno pove}an
nakon {to je u ovoj elektra-
ni ju~er do{lo do nove
eksplozije.
Nivo radijacije na gla-
vnom ulazu elektrane ju~er
ujutro iznosio je 11,9 milisi-
verta po satu, jedinice kojom
se mjeri koli~ina zra~enja
koju apsorbira ljudsko tkivo,
a {est sati kasnije se smanjio
na 0,6 milisiverta, navodi
se u saop}enju agencije.
Gradska vlada u Tokiju
saop}ila je da je, nakon no-
vih eksplozija i po`ara u nu-
klearnoj elektrani Fuku{ima,
nivo radioaktivnog zra~enja
u prijestonici deset puta ve}i
od normalnog, ali da ne po-
stoji opasnost po zdravlje
ljudi.
Prema podacima Svje-
tske nuklearne asocijacije,
izlo`enost zra~enju od 100
milisiverta godi{nje mo`e
dovesti do pojave raka, a pr-
irodno zra~enje kojem su
ljudi izlo`eni iznosi dva do
tri milisiverta godi{nje.
Smrtni slu~ajevi
Broj `rtava razornog ze-
mljotresa i cunamija koji su
u petak pogodili Japan pre-
ma{io je 10.000, saop}ila je
ju~er japanska Nacionalna
policijska agencija, isti~u}i
da su u ovaj bilans ura~una-
ti potvr|eni smrtni slu~aje-
vi i osobe koje se vode kao
nestale.
Policija je saop}ila da su
potvr|ena 3.373 smrtna
slu~aja, da se 6.746 ljudi vo-
di kao nestalo te da je povr-
ije|enih 1.897. Agencija je do
sada identificirala 1.060 tije-
la, od kojih je 420 predato po-
rodicama, javila je japanska
novinska agencija Kjodo.
Do sada je spa{eno oko
25.000 ljudi, a od 10.000
osoba u prefekturi Mijagi, s
kojima su lokalne vlasti bi-
le izgubile svaki kontakt,
potvr|eno je da je 2.000
pre`ivjelo.
U vi{e od 2.500 skloni{ta
{irom zemlje smje{teno je
oko 520.000 ljudi, a jedan od
glavnih izazova je kako do-
staviti osnovne `ivotne na-
mirnice pre`ivjelima, uklju-
~uju}i hranu, deke, plin i li-
jekove. Pored toga, vlasti u
Japanu saop}ile su da se br-
oj zgrada koje su potpuno ili
djelimi~no uni{tene u ze-
mljotresu popeo na 72.945.
Njema~ka ambasada sa-
vjetovala je dr`avljanima te
zemlje, naro~ito onima koji
su u Japanu s porodicama, da
razmisle o tome da napuste
zemlju, a Kina je najavila da
}e evakuirati svoje gra|ane iz
najugro`enijih zona.
[vedska, Norve{ka i Fi-
nska zatra`ile su od svojih
gra|ana da odustanu od
odlaska u Japan, dok Danska
i dalje savjetuje ograni~ene
odlaske. Zbog pove}anog ri-
zika od radijacije u pre~niku
od 30 kilometara od elektr-
ane zabranjeni su letovi, ve-
liki svjetski avioprijevozni-
ci smanjili su broj letova
prema Japanu, a veliki broj
turista prekinuo je odmor i
napustio prijestonicu.
Ministarstvo vanjskih
poslova Japana saop}ilo je da
se broj zemalja i regiona ko-
ji su ponudili pomo} Japanu
pove}ao na 102, a da je spr-
emnost da pru`e pomo} izr-
azilo i 14 me|unarodnih or-
ganizacija, javila je japanska
agencija Kjodo.
Njema~ka kancelarka
Angela Merkel najavila je
ju~er da }e svih sedam nje-
ma~kih nuklearnih centrala,
starijih od 30 godina, biti pr-
ivremeno isklju~eno iz pogo-
na. Opasnost koja prijeti od
nuklearnog reaktora o{te}enog
u zemljotresu koji je u petak
pogodio Japan izuzetno je ve-
lika, izjavio je ju~er francuski
ministar vanjskih poslova
Alen @ipe (Alain Juppe).
Ruski premijer Vladimir
Putin zatra`io je od ruske fe-
deralne korporacije za ato-
msku energiju „Rosatom“ i
ministarstava za energetiku
i ekologiju da analiziraju
planove o izgradnji centrala.
IAEA je navela da se
nivo radioaktivne konta-
minacije prati kod oko 150
osoba, a da su poduzete
mjere da se dekontaminira
23 ljudi, javio je Reuters.
Ranije ju~er IAEA je sa-
op}ila da joj je Japan rekao
da je radioaktivnost direktr-
no ispu{tena u atmosferu u
Fuku{imi i da je izme|u re-
aktora tri i ~etiri zabilje`ena
doza radijacije od 400 mili-
siverta po satu.
Mjere dekontaminacije
Merkel: Privremene mjere
Najnovije istra`ivanje potvrdilo
Ljaji} najpopularniji
globus
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 23
Faksimil informacije ambasadora Mati}a
Ambasador BiH u Japa-
nu Pero Mati} uputio je dr-
amati~an apel nadle`nim
dr`avnim institucijama i mi-
nistru vanjskih poslova Sve-
nu Alkalaju u kojem zahtije-
va hitan odgovor jesu li bh.
gra|ani nakon katastrofe ko-
ja je zadesila ovu zemlju
ostavljeni i zaboravljeni od
dr`ave i njenih predstavnika.
U urgentnom dopisu Pr-
edsjedni{tvu BiH i sjedi{tu
Ministarstva vanjskih po-
slova (MVP) BiH ambasador
Mati} nagla{ava da je od 11.
marta, kada je ovu dr`avu
pogodio razoran zemljotr-
es, sjedi{tu MVP-a uputio
„sedam vrlo hitnih infor-
macija“ u kojima ih oba-
vje{tava o stanju u Japanu i
tra`i instrukcije.
U dopisu dalje navodi da
do ju~er (15. mart) diploma-
tsko-konzularno predsta-
vni{tvo (DKP) kojim ruko-
vodi od sjedi{ta MVP-a ni-
je dobilo nijednu povratnu
informaciju {ta da radi i
kako da postupa.
- Ovaj DKP interesira
jesu li gra|ani BiH i Amba-
sada BiH zaboravljeni i ko-
me treba da se obrate u
ovakvim i sli~nim situaci-
jama - navodi ambasador
Mati} na kraju svog drama-
ti~nog apela. A. [I[I]
Ministarstvo zaboravilo gra|ane BiH
Dramati~an apel bh.
ambasadora u Japanu
Mati} od 11. marta uputio sedam hitnih upita
za daljnje postupanje, ali nije dobio odgovor
Saop}enje Svjetske meteorolo{ke organizacije
Vjetrovi raznose radioaktivne materije
Svjetska meteorolo{ka orga-
nizacija (SMO) saop}ila je ju~er da
vjetrovi ka Pacifiku raznose radi-
oaktivne materije iz japanske nu-
klearne elektrane Fuku{ima, u
kojoj je poslije razornog zemljo-
tresa do{lo do vi{e eksplozija.
Ta agencija Ujedinjenih naroda
upozorila je da bi se, iako vjetrovi
odnose materije dalje od obala Japa-
na i drugih azijskih dr`ava, vreme-
nski uvjeti mogli promijeniti i da }e
zbog toga s pa`njom pratiti sateli-
tske podatke.
Japanska novinska agencija
Kjodo navodi da je mogu}e da re-
zervoar s nuklearnim gorivom na
reaktoru 4 curi, {to bi dodatno za-
kompliciralo situaciju.
U radijusu od trideset kilome-
tara oko reaktora zabranjeni su le-
tovi, povu~eno je 750 radnika i u
postrojenju ostavljeno samo 50
njih.
U nuklearci „Fuku{ima 1“ nala-
zi se {est reaktora.
Na ~etiri je ve} do{lo do eksplo-
zija, a reaktori 5 i 6 bili su na remo-
ntu kada je razoran zemljotres, u pe-
tak, pogodio Japan.
Mati}: Nije dobio instrukcije
REAKCIJE Ivica Barbari} iz Macujame za „Dnevni avaz“
Japanci kataklizmu
podnose bez panike
Svi se pitaju {ta }e biti s nuklearnom elektranom u Fuku{imi
Pet dana nakon zemljotr-
esa i cunamija u Japanu ko-
ji je izazvao pravu katakli-
zmu bh. fudbalski stru~njak
Mostarac Ivica Barbari} s
velikom neizvjesno{}u pu-
tem televizije prati de{avanja
na sjeveru ove zemlje. S
na{im stru~njakom razgo-
varali smo ju~er u 21.30 sa-
ti po japanskom vremenu i
zvu~ao je zabrinuto.
Nova eksplozija
- Svi se pitamo {ta }e bi-
ti s nuklearnom elektranom
u Fuku{imi. Bo`e, ima li
kraja ovoj tragediji u kojoj se
jo{ ne zna broj mrtvih i ne-
stalih - zapitao se Barbari} na
po~etku telefonskog razgova-
ra za „Dnevni avaz“.
Barbari} je trener drugo-
liga{a Ehime iz Macujame,
mjesta s juga Japana koje
nije pretrpjelo nikakve po-
sljedice velike prirodne ka-
tastrofe.
- Macujama je oko 800 ki-
lometara udaljena od Toki-
ja i mi smo trenutno sigur-
ni. Nadam se da }e tako i
ostati, ali sve zavisi ho}e li se
sanirati o{te}enja na nukle-
arnoj elektrani u Fuku{imi
- istakao je 39-godi{njak ko-
ji je nekada igrao za Vele`, a
u trenerskoj karijeri je vodio
Zrinjski i [iroki Brijeg te ra-
dio u stru~nom {tabu biv{eg
selektora ]ire Bla`evi}a.
Kultura `ivljenja
Uprkos najve}oj tragedi-
ji od bacanja atomskih bombi
na Hiro{imu i Nagasaki u
avgustu 1945. godine, Japanci
su zadr`ali pribranost.
- Oni su, zaista, nevjero-
vatni. Nema panike, nema
nervoze, nema plja~ki, sve
podnose s nekim ponosom
na licima. ^vrsti su, {to je,
vjerovatno, zasluga njihove
nadaleko poznate discipline
i kulture `ivljenja. @ivim
na prvom spratu i veoma
rijetko zaklju~avam ulazna
vrata i zatvaram prozore.
Me|utim, nikada nije ukra-
dena ni olovka - pojasnio
nam je Barbari}.
Ka`e da je siguran da }e
Japanci uspjeti sanirati sve po-
sljedice ove nezapam}ene ka-
tastrofe. A.DRINJAKOVI]
Zgrade su se ljuljale
Barbari}a je zemljotres zatekao u Tokiju, na putu ka
100 kilometara udaljenom Majeba{iju, gdje je sa svojim
timom trebao igrati utakmicu.
- Taman smo sletjeli u japansku prijestonicu. Nije
pro{lo ni 15 minuta a uslijedilo je pomjeranje tla. U tre-
nutku zemljotresa nalazili smo se u autobusu i nismo sko-
ro ni{ta osjetili, jer su autoputevi izdignute iznad zemlje.
Vidjeli smo da je u nekim dijelovima Tokija izbio po`ar,
a zgrade su se zaljuljale. Ove scene ne}u zaboraviti do kr-
aja `ivota - kazao je Barbari}.
Barbari}: Ima li kraja ovoj tragediji
globus
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 24
Dalaj-lama
se povla~i
DARAMSALA- Tibeta-
nski parlament u izbje-
gli{tvu raspravljao je ju~er
o zahtjevu vjerskog lidera
Dalaj-lame da se povu~e s
politi~ke funkcije, ~emu
se, tokom diskusije pune
emotivnog naboja, ve}ina
poslanika protivila. Tibe-
tanski duhovni vo|a
pro{le nedjelje saop}io je
da namjerava prenijeti
svoju ulogu politi~kog
{efa na vladu u izbje-
gli{tvu i predati sve oba-
veze budu}em predsje-
dniku vlade kojeg }e par-
lament birati u nedjelju.
Proradio vulkan
na Havajima
HONOLULU- Lava ko-
ja se obru{ila niz padine
vulkana Kilauea izazvala
je po`ar u vulkanskom
nacionalnom parku na
Havajima, saop}ile su vla-
sti. Vatrogasci su upozori-
li da je od nedjelje po`ar
uni{tio povr{inu od na-
jmanje 30 hektara, preni-
jela je agencija AP. Vatra
se, kako je saop}eno, {iri
preko {umskog podru~ja
Ohaja, koje je spaljeno
zbog izlijevanja lave.
Petorici pirata
do`ivotna robija
VA[INGTON - Petori-
ca Somalaca koji su
pro{le godine napali ame-
ri~ki vojni brod ispred
obala Afrike osu|ena su
ju~er pred sudom u Nor-
foku u Vird`iniji na
do`ivotne kazne zatvora
zbog piraterije. Oni su
osu|eni i na dodatnih 80
godina po drugim
optu`bama u vezi s napa-
dom od 1. aprila na brod
„Nikolas“, koji je bio dio
me|unarodne flotile koja
osigurava vode oko So-
malije od pirata.
Nestalo 35
emigranata
RIM- Do 35 ilegalnih
emigranata iz Tunisa vodi
se kao nestalo nakon {to
je ju~er potonuo brod ko-
jim su se prevozili od Tu-
nisa do Italije, saop}ile su
italijanske lu~ke vlasti. U
vijesti italijanske novi-
nske agencije ANSA, ko-
ju je prenijela agencija
AFP, ka`e se da se brod
prevrnuo ubrzo po{to je
napustio luku Zarzis na
jugu Tunisa. Od pobune
u Tunisu u januaru do da-
nas na italijanski otok
Lampeduzu stiglo je bli-
zu 8.000 emigranata,
uglavnom iz Tunisa.
Ukratko
Dalaj-lama: Duhovni vo|a
Novinari protjerani iz Jemena
XJemenske snage sigurnosti protjerale su ~etvero za-
padnih novinara koji su izvje{tavali o pobuni protiv pr-
edsjednika Ali Abdulaha Saleha. Naoru`ani pripadnici
snaga sigurnosti upali su ju~er u stan u Sani u kojem su
bili novinari, dvojica Amerikanaca i dvoje Britanaca,
dopisnici „Daily Telegrapha“, „Wall Streat Journala“,
„Timea“, „Los Angeles Timea“ i „Washington Posta“,
nakon ~ega su ih prevezli do kancelarije imigracione
slu`be, gdje im je re~eno da }e biti deportirani.
Libijski lider Muamer
Gadafi rekao je da osje}a da
su ga evropski partneri izda-
li i da }e zbog toga odnosi Li-
bije s evropskim zemljama
biti naru{eni. Gadafi je u
ju~era{njem intervjuu itali-
janskom dnevniku „Gior-
nale“ odbacio zahtjeve svje-
tskih sila za uvo|enje zone
zabrane leta nad Libijom, pr-
enio je Reuters.
- Borit }emo se i pobije-
diti. Ovakve situacije mogu
jedino ujediniti libijski nar-
od - rekao je Gadafi.
Libijski lider je rekao da
je francuski predsjednik Ni-
kola Sarkozi (Nicolas Sarko-
zy), koji je priznao pobu-
njeni~ko Nacionalno vije}e
i pozvao na zra~ne udare na
ciljane mete u Libiji, „men-
talno poreme}en“.
On je upozorio da u~esta-
le kritike koje sti`u na ra~un
njegovog re`ima iz Evrope,
a koje su kulminirale pozi-
vom da napusti vlast, mogu
jedino ugroziti odnose.
- Zaista sam bio {okiran
stavom mojih evropskih pr-
ijatelja. Oni su o{tetili i ugr-
ozili niz va`nih sigurnosnih
sporazuma koji su bili u nji-
hovom interesu i ekono-
msku saradnju koju smo
imali - rekao je Gadafi.
Upitan o svojim odnosi-
ma s Berluskonijem (Berlus-
coni), ranije njemu najbli`im
evropskim prijateljem, re-
kao je da je toliko {okiran da
ne zna {ta da ka`e Berlusko-
niju. Dodao je da misli i da
se nada da }e libijski narod
preispitati ekonomske i fina-
nsijske veze sa Zapadom kao
i one u oblasti sigurnosti.
Gadafi: Ne zna {ta da ka`e Berluskoniju
Libijski lider {okiran reakcijom
Gadafi: Sarkozi je
mentalno poreme}en
Odnosi Libije i evropskih zemalja
bit }e naru{eni
Gadafi je ponovio da
njegova zemlja predstavlja
bedem {irenju islamskog
ekstremizma, ali i da }e
se, ukoliko Zapad odlu~i
napasti Libiju, snage te ze-
mlje priklju~iti El-Kaidi i
„proglasiti sveti rat“.
Bedem
ekstremizmu
Kralj Hamad proglasio je
ju~er tromjese~no vanredno
stanje, nakon {to je u ovu ze-
mlju u{lo vi{e od 1.000 saudi-
jskih vojnika koji djeluju u
sklopu Vije}a za saradnju u
Zaljevu (GCC). Ujedinjeni
Arapski Emirati odlu~ili su da
se pridru`e zaljevskom konti-
ngentu koji }e biti poslat u su-
sjedni Bahrein radi pru`anja
pomo}i u ponovnom usposta-
vljanju sigurnosti u toj zemlji.
Iran je izrazio protivljenje
intervenciji u Bahreinu, gdje
od 14. februara traju demonstr-
acije i sukobi. U Iranu vjeruju
da su zahtjevi naroda Bahrei-
na legitimni i da ih treba po{to-
vati i ispuniti na miran na~in,
a da mije{anje izvana samo mo-
`e zakomplicirati situaciju.
Demonstranti su zauzeli ce-
ntralni poslovni okrug u gla-
vnom gradu Manami.
Nakon ulaska saudijskih vojnika
Progla{no vanredno
stanje u Bahreinu
Manama: Demonstranti ne
odustaju (Foto: AFP)
Italijanska mornarica spr-
ije~ila je marokanski trajekt
s 1.800 izbjeglica iz Libije da
u|e u italijanske vode, iako
je posada navela da `eli samo
sipati gorivo na Siciliji prije
nego {to brod produ`i dalje.
Trajekt koji je u nedjelju
isplovio iz Tripolija sa 1.836
ljudi, uglavnom dr`avljana
Maroka, i 83 ~lana posade,
sada se nalazi u me|unaro-
dnim vodama, na granici s
teritorijalnim vodama Itali-
je, 23 kilometra od obale Si-
cilije, gdje na njega motri ita-
lijanski ratni brod, prenije-
la je agencija ANSA.
Italijanske vlasti nisu odo-
brile ulazak tako velikog bro-
da, jer su ve} suo~ene s bro-
jnim imigrantima iz zemalja
sjeverne Afrike koji ve} mje-
secima pristi`u bje`e}i od po-
buna i nasilja u svojim zemlja-
ma. Ministarstvo vanjskih po-
slova Italije dogovara se s ma-
rokanskim vlastima koje su
poslale trajekt u Libiju da bi
evakuirale svoje gra|ane.
Italija: Sve vi{e imigranata (Foto: AFP)
Trajekt ostao u me|unarodnim vodama
Sprije~en ulazak 1.800
Marokanaca u Italiju
Snage libijskog lidera Mu-
amera Gadafija nastavile su
ju~er bombardirati isto~ni
grad Ad`dabiju, a pojedini
mediji su javili da je grad za-
uzet. @estoki sukobi i dalje se
vode za kontrolu nad susje-
dnim gradom Brega. Arapska
televizija „Al-Jazeera“ javila je
da su Gadafijeve snage, koje
napreduju ka istoku prema
upori{tu pobunjenika u Be-
ngaziju, ju~er ujutro izvele na-
jmanje ~etiri zra~na napada na
Ad`dabiju, koji su intenzivno
bombardirale i dan ranije.
Istovremeno, obje strane
su u jednom trenutku progla-
sile pobjedu u borbama u gr-
adu Brega, udaljenom od
Ad`dabije 75 kilometara, ia-
ko su sukobi ju~er, kako su ja-
vili mediji, i dalje bili u toku.
- Situacija je jo{ neizvjesna.
Nijedna strana nema kontro-
lu nad gradom - izjavio je Re-
utersu jedan od pobunjenika.
Na zapadu zemlje vladi-
ne snage u{le su u grad Zu-
vara, 120 kilometara zapadno
od Tripolija, a, navodno, bo-
mbardiraju Misratu, 210 ki-
lometara isto~no od prijesto-
nice. U me|uvremenu, mini-
stri G8 vode}ih svjetskih
ekonomija nisu postigli do-
govor o uvo|enju zone zabr-
ane letenja nad Libijom pr-
vog dana sastanka u Parizu.
Francuski ministar va-
njskih poslova Alen @ipe
(Alain Juppe) izjavio je ju~er,
drugog dana sastanka, da je,
mo`da, ve} prekasno da svje-
tske sile pomognu libijskim
pobunjenicima da pru`e ot-
por Gadafijevim snagama na
istoku.
- Da smo upotrijebili
vojnu silu pro{le sedmice i
neutralizirali pojedina uzle-
ti{ta i nekoliko desetina avi-
ona koje oni imaju, mo`da
se ono {to se sada doga|a na
{tetu opozicije ne bi dogo-
dilo. Ono {to se de{ava sa-
da nam ukazuje da smo,
mo`da, propustili priliku -
rekao je @ipe, isti~u}i da
svjetske sile jo{ nisu posti-
gle dogovor kako da se za-
ustavi krvoproli}e u Libiji.
Propu{tena prilika
Ad`dabija: Gra|ani prate situaciju (Foto: AFP)
LIBIJA Borbe na istoku zemlje se nastavljaju
Vojska zauzela
grad Ad`dabiju
Vladine snage u{le su u Zuvaru, a, navodno, bombardiraju Misratu
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. 25
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 096374 09 Ps
Sarajevo, 10. 03. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca
ZVE^EVO COMMERCE DOO SARAJEVO, protiv tu`enog GOLD STAR DOO SARAJEVO,
ul. Ismeta Alajbegovi}a [erbe br. 30, radi duga, v.s.p. 218.589,06 KM, na osnovu ~lana 348. stav
3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:
OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja ZVE^EVO
COMMERCE DOO SARAJEVO, koga zastupa advokat Hamid D`and`anovi}, protiv tu`enog
GOLD STAR DOO SARAJEVO, ul. Ismeta Alajbegovi}a [erbe br. 30, radi duga, v.s.p.
218.589,06 KM, van ro~i{ta, dana 19. 10. 2010. godine, donio je
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavjezuje se tu`eni GOLD STAR DOO Sarajevo da isplati tu`itelju na ime duga iznos od
218.589,46 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kama-
te i to na iznos od:
- 3.708,60 KM po~ev od 09. 12. 2004. godine pa do kona~ne isplate,
- 6.592,72 KM po~ev od 09. 12. 2004. godine pa do kona~ne isplate,
- 5.891,42 KM po~ev od 09. 12. 2004. godine pa do kona~ne isplate,
- 8.004,53 KM po~ev od 09. 12. 2004. godine pa do kona~ne isplate,
- 5.999,91 KM po~ev od 09. 12. 2004. godine pa do kona~ne isplate,
- 36.120,82 KM po~ev od 09. 03. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 47.207,52 KM po~ev od 09. 03. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 9.354,86 KM po~ev od 09. 03. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 11.066,40 KM po~ev od 09. 03. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 49.337,40 KM po~ev od 09. 04. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 16.932,00 KM po~ev od 09. 03. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 17.413,95 KM po~ev od 09. 04. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 20.534,88 KM po~ev od 09. 04. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 29.969,64 KM po~ev od 09. 05. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 18.625,20 KM po~ev od 09. 05. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 8.637,16 KM po~ev od 09. 05. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 14.630,88 KM po~ev od 09. 06. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 8.973,96 KM po~ev od 09. 05. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 9.764,12 KM po~ev od 09. 05. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 6.688,14 KM po~ev od 09. 06. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 12.820,86 KM po~ev od 09. 06. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
- 9.822,40 KM po~ev od 09. 06. 2005. godine pa do kona~ne isplate,
SUDIJA
Kenan Tanovi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude dopu{tena je @ALBA KANTONALNI SUD U SARAJEVU u roku od 30
dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu, u dovoljnom broju primjeraka
za Sud i protivnu stranku.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 081555 08 I
Sarajevo, 04. 03. 2011. godine
PRAVNA STVAR:
Tra`ilac izvr{enja: NLB TUZLANSKA
BANKA DD, GLAVNA FILIJALA
SARAJEVO
Izvr{enik: BAJRI] FERID iz Sarajeva
RADI: radi odre|ivanja na~ina utvr|ivanja
vrijednosti nekretnine
POZIV
Za: BAJRI] FERID iz Sarajeva
Pozivate se da kao stranka pristupite na
ro~i{te zakazano za utvr|enje vrijednosti za
dan SRIJEDA, 25. 05. 2011. godine u 12,00
sati u sobu 412/IV - IZVR[NI ODJEL.
SUDIJA:
Ajla Papovi} Mujan, s.r.
Za ta~nost ovla{ten radnik suda
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 109432 10 P
Sarajevo, 30. 11. 2010. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sudiji Lejla
Fazlagi}, u pravnoj stvari tu`itelja Intesa Sa-
npaolo Bank DD Sarajevo, ul. Obala Kulina ba-
na br. 9a, Sarajevo, protiv tu`enika Sakib Sma-
jlovi}, Solakovi}i bb, Ilija{, Tabakovi} Zemir,
ul. Podlugovi bb, Ilija{, Husi} Zilka, ul. Podlu-
govi bb, Ilija{ i Medi} Tahir, ul. Male{i}i bb,
Ilija{, radi isplata duga, VSP. 3.000,00 KM, va-
nraspravno dana 30. 11. 2010. godine, donio je
slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni Smajlovi} Sakib, Tabakovi}
Zemir, Husi} Zilka i Medi} Tahir, da solidarno
isplate tu`itelju Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH
iznos od 3000,00 KM zajedno sa zakonskim zate-
znim kamatama po~ev od 22. 06. 2009. godine (da-
tum dospje}a mjenice) do isplate u roku od 15 dana
pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, kao i tro{kove
izvr{nog postupka u iznosu od 120,00 KM, te
tro{kove parni~nog postupka po odluci suda.
Sudija
Lejla Fazlagi}
Pouka o pravnoj lijeku: Protiv ove presude nije
dozvoljena `alba.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj 65 0 P 105622 10 P
Sarajevo, 25. 02. 2011. godine
OBAVIJEST
Dana 04. 03. 2010. godine tu`iteljica Inte-
sa Sanpaolo bank dd, Sarajevo podnijela je
tu`bu protiv Ramiza Had`alije iz
Had`i}a, posljednje poznate adrese ul.
Trn~i}i bb, kao 4. tu`enog, radi duga iz
osnova kredita, pa se radi nemogu}nosti
uru~enja tu`be tu`enom na navedenu adr-
esu tu`eni obavje{tava da tu`bu mo`e pre-
uzeti u roku od 15 dana od dana objave
ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u
ul. [enoina br. 1, istekom kojeg roka se pr-
ema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava
uredno izvr{ena, te da u daljem roku od 30
dana, prema ~l. 70. st. 1. ZPP-a, mo`e dati
odgovor na tu`bu.
Sutkinja
Silvana Brkovi} - Mujagi}
$
Dnevni avaz, srijeda,
EI 16. mart/ožujak 2011.
BRITANIJA Pripreme za kraljevsko vjenčanje u punom jeku
Roditelji Kejt Midlton platit
će dio troškova svadbe
Tradicija je da roditelji
mlade uVelikoj Britaniji pla-
te troškove proslave vjen-
čanja.
Iako je javnost očekivala
da taj dio tradicije neće biti
ispoštovan kada je u pitanju
kraljevsko vjenčanje, rodi-
telji Kejt Midlton (Kate
Middleton), koja se sljede-
ćeg mjeseca udaje za princa
Vilijama (William), odlučili
su poštovati tu tradiciju.
Oni će, naime, platiti dio
troškova, a spominje se sa-
mo to da svota ima šest cifri.
To je magazinu “Vanity
Fair” otkrio jedan od izvora
u kraljevskoj porodici.
- To je nešto što oni, jed-
nostavno, žele napraviti, a
Vilijam je prihvatio - otkrio
je izvor.
Kerol i Majkl (Carol i
Michael), roditelji buduće
princeze, godinama su radili
u avionskoj industriji, a pri-
je dvadesetak godina osno-
vali su vlastitu uspješnu ko-
mpaniju u kojoj je i sama
Kejt neko vrijeme radila.
Iako je svota koju će up-
latiti visoka, neće previše
Iako je svota koju će uplatiti visoka, neće previše značiti, jer će vjenčanje,
navodno, koštati više od deset miliona dolara
Princ Vilijam i Kejt Midlton: Vjenčanje u aprilu
Nijemac promijenio spol i uvjerenja
Zadrti neonacist postao
medicinska sestra ljevičarka
Štrub: Ne krije prošlost
Horst Štrub (Strub, 35)
nekada je bio skinhead i is-
taknuti član njemačke neo-
nacističke stranke NPD.
Danas se pak zove Monika,
radi kao medicinska sestra i
kandidat je socijaldemokra-
ta za parlament pokrajine
Baden-Virtemberg.
- Ne pokušavam sakriti
Uprava zoološkog
vrta urumunskom gra-
du Oradea životinjamaje zabranila pa-
renje zbog zakona Evropske unije.
Uvjeti u tom ZOOvrtu ne odgova-
raju standardima EU pa su lokalne
vlasti upravi proslijedile odluku Evro-
pske komisije prema kojoj ne smije bi-
ti prinova dok se ne poboljšaju uvjeti
za već postojeće divlje životinje. U
ZOOvrtu supakodlučili daćega dois-
punjenja uvjeta zatvoriti za javnost jer
moraju razdvojiti sve životinje.
Čimdostignu potrebne standarde,
upravao ZOO zatražit će dozvolu za
ponovno otvaranje.
Razmaženi turisti su u
protekloj godini zaposle-
nima u turističkim agencijama u En-
gleskoj zadavali više glavobolje nego
ikada.
U agenciji “Sunshine” kažu da su
među žalbama najčešće one zbog previ-
soke temperature na mjestima gdje su
turisti proveli odmor.
Jedan turist žalio se agenciji dase to-
kom odmora posvađao sa ženom jer je
gledao djevojke na plaži.
Drugi se žaliona par smješten usobi
do njegove jer je non-stop vodioljubav,
zbog čega je osjećao pritisak da mora i
on biti sa svojom partnericom.
Kada je, nakon četiri
sedmice veze, 36-godišnja
Rebeka Patinson(Rebbecca Pattinson)
iz SAD odbila zajednički život s dvije
godine starijim Stivenom Andrese-
nom(Stephen Andreassen), nije ni slu-
tila šta je sve čeka.
Nakon prekida Stiven je Rebeku
počeo bombardirati pozivima, e-mai-
lovima, SMS-ovima i porukama na Fa-
cebooku, moleći je da mu se vrati. Ovaj
38-godišnjak je iz osvete napravio 35
blogova i internet-stranica nakojima je
upozorio druge muškarce na Rebeku.
Uhapšenjei izrečenamujedoživot-
na zabrana pristupa Rebeki.
Zoološki vrt u Rumuniji
Zabranili parenje
zbog zakona EU
Pritužbe nezadovoljnih turista
Svađa sa ženom zbog
zgodnih djevojaka
Amerikanac završio u zatvoru
Kreirao 35 blogova
da se osveti djevojci
svoju prošlost. Činjenica je
da sam bila muškarac i član
ultra desnice. Ali sada sam
druga osoba i u potpunosti
sam prekinula sve veze s
NPD-om. Sada samistinski
socijalist.
Znam da sam donijela is-
pravnu odluku, ali sada sam
žrtva ljudi koji smatraju da
sam izdala NPD. Svaki dan
primam mnogobrojne pri-
jetnje, ai mojukućusuišara-
li grafitima - kaže Monika.
Ipak, onase neda takola-
ko zastrašiti. Nakon dužeg
uvjeravanja da nije promije-
nila samo vanjski izgled za-
dobila je povjerenje Socijal-
demokratske stranke.
Kristof Krepel (Chris-
toph Kroepel), portparol so-
cijaldemokrata u pokrajini
Baden-Virtemberg, opisao
je njenu prošlost u NPD-u
kao mladalačku ludost.
Monika je kandidatkinja socijaldemokrata za parlament pokrajine Baden-Virtemberg
PRVI BH.
EDUKATIVNI
MAGAZIN ZA
RODITELJE
U NOVOM
BROJU DONOSI
NA[ NATJE^AJ: KO SU MALE
ZVIJEZDE MARTA
Tjemenja~a
- ni opasna,
ni zarazna
Rh osjetljivost nije
razlog za paniku
Vodi~
kroz prvu
bebinu
godinu
Tema broja:
Savjeti za
dojilju
[ta znamo o
vakcinama
Hiperaktivni ili samo druga~iji
U PRODAJI JE
značiti u pokrivanju troško-
va svadbe koja će, navodno,
koštati više oddeset miliona
dolara.
%
EI
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/ožujak 2011.
Evakuirali zgradu, u
paketu našli vibrator
Policija blokirala poštu
Ruska policija je zbog vi-
bratora evakuirala zgradu po-
šte u ruskoj republici Kareliji.
Jedan od službenika pošte na-
šao je sumnjivi paket koji je
brujao. Nazvao je policiju po-
sumnjavši da se radi o bombi.
Posebna jedinica za ek-
splozive ubrzo je stigla i eva-
kuirala zgradu. U paketu su
pronašli običanvibrator ko-
ji se, tvrdi policija, slučajno
upalio.
- Paket ćemo vratiti pošti
koja će gaposlati pošiljaocu -
rekao je portparol policije.
Panika u Rusiji
Za miran san potrebno
je 6,4 miliona dolara
Najskuplji krevet na svijetu
REVOLUCIONARNO Ljekari spasili život Hani Padsi
Bebi sa srčanom manom
presađena arterija krave
Blizanke Hana i Loren
Padsi (Hannah i Lauren
Pudsey) rođene suu septem-
bru prošle godine u 28. sed-
mici trudnoće. Hana je pri
porodu bila teška 1.020 gra-
ma i dijagnosticirana joj je
vrlo ozbiljna srčana mana.
Ljekari su namobjasnili
da se njena plućna arterija
nije račvala na desnu i lijevu.
Bilajesamo jednažila koja je
u pluća dovodila previše kr-
vi, zbog čega je Hana svakog
trenutka mogla umrijeti -
objasnili su roditelji Šarlot i
Dejvid (Charlotte i David).
Prije nekoliko dana Ha-
na je podvrgnuta pionirskoj
operaciji tokom koje su joj
ljekari presadili vratnu žilu
krave. Žile krave vrlo su
fleksibilne i djeca ih lakše
prihvataju nego one napra-
vljene od umjetnih vlakana.
Operacija je obavljena u
bolnici u Sauthemptonu.
Hirurzi su istakli da je Hana
najmlađa osoba u Velikoj
Britaniji podvrgnuta tak-
vom zahvatu. Roditelji ističu
da su u početku bili šokirani
kada su im ljekari predložili
da njihovoj kćerki budetran-
splantirana arterija krave, ali
su na kraju pristali shvativši
da će joj to spasiti život.
Hana se uspješno opora-
vlja i uskoro će kući. Pro-
gnoze ljekara u njenom su
slučaju vrlo optimistične.
Žile krave vrlo su fleksibilne i djeca ih lakše prihvataju nego one
napravljene od umjetnih vlakana
Padsijevi s kćerkama
O čemu razmišljaju muškarci, osim seksa
Knjiga Šeridana Simova bez
ijednog slova postala bestseler
Šeridan Simov (Sheri-
dan Simove) autor je knjige
“O čemu muškarci razmiš-
ljaju kada ne razmišljaju o
seksu”, koja se, iako nema
niti jednog slova na strani-
cama, prodaje bolje od “Ha-
rryja Pottera” i “Da Vicije-
vog koda”. Dvije stotine st-
ranica potpuno je prazno.
Drago mi je da se moja knjiga prodaje bolje od mnogih akademskih radova, kaže autor
Simov: Dvije stotine praznih
stranica
seks, pa je odlučio svoja saz-
nanja podijeliti s drugima.
- Drago mi je da se moja
knjiga bolje prodaje od
mnogih akademskih rado-
va. Namjeravamrazviti svo-
je istraživanje i dobiti dok-
torat na univerzitetu života,
a sljedeći poduhvat mi je da
napišem knjigu o tome na
šta žene sve misle, osimsek-
sa - rekao je Simov.
Knjiga košta šest eura, a
prvo izdanje potpuno je ras-
prodato. Ideju za original-
nu knjigu dobio je nakon
što je objavio knjigu “Ideas
Man”, koju je pisao pet go-
dina.
Šeridan kaže da je knjiga
nastala iz njegovog šokan-
tnog i razočaravajućeg za-
ključka da muškarci ne mis-
le ni na šta drugo osim na
U krevet ugrađeno 107
kilograma zlata
Krevet “Baldacchino Su-
preme” najskuplji je krevet
na svijetu i košta oko 6,4 mi-
liona dolara.
Dizajnirao ga je Britanac
Stjuart Hjudžs (Stuart Hu-
ghes), a izradili su ga itali-
janski proizvođači namje-
štaja “Fratelli Basile Inte-
riors of Nocera Superiore”.
Krevet je napravljen od
kestenovog i trešnjinog dr-
veta, u koje su ugravirani
zlatni listići. Za te listiće
upotrijebljeno je 107 kilo-
grama čistog zlata.
28 Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Ip 031827 10 Ip
Zenica, 07. 03. 2011. godine
OP]INSKI SUD U ZENICI sudac Vesna Vujica, u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja
RAIFFEISEN LEASING d.o.o. Sarajevo, ul. Branilac Sarajeva broj 20/IV, Sarajevo zastu-
pano po direktoru Belma Sekavi} - Bandi} protiv izvr{enika PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg,
sa sjedi{tem [irokom Brijegu, ul. Didaka Bunti}a broj 96 radi Izvr{enja radi naplate
nov~anog potra`ivanja, v.sp. 1.038.443,54 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i tro{ko-
vima izvr{nog postupka, dana 07. 03. 2011. godine, donio je slijede}i:
ZAKLJU^AK
I ODRE\UJE SE PRVA PRODAJA nekretnina u vlasni{tvu izvr{enika PAVONE d.o.o.
[iroki Brijeg, sa sjedi{tem u [irokom Brijegu, ul. Didaka Bunti}a broj 96 sa dijelom 1/1, i to:
Nekretnine koje se nalaze u prizemlju [oping Centra D`ananovi} evidentne u Zemlji{no-
knji`nom izvatku broj zk. ulo{ka: 4 podulo`ak 10, K.o. Kamberovi}i, na k.~. broj 88/4, oz-
na~eno kao PRIZEMLJE pod stavkom D u naravi:
065 poslovni prostor broj 65 povr{ine 168,70 m2 i
046 poslovni prostor broj 70 povr{ine 108,57 m2,
s pripadaju}im dijelom zajedni~kih dijelova i ure|aja koji slu`e privrednoj zgradi kao cje-
lini i pripadaju}i dio zemlji{ta ispod zgrade, u vlasni{tvu eta`nog dijela privredne zgrade
opisane u A listu pod stavkom D dru{tva PAVONE DOO [IROKI BRIJEG sa dijelom 1/1,
sa sjedi{tem dru{tva u ul. Didaka Bunti}a broj 96., [iroki Brijeg,
ukupne procjenjene vrijednosti i to:
- vrijednost poslovnog prostora broj 65 povr{ine 168,70 m2 iznosi 680.485,20 KM
- vrijednost poslovnog prostora broj 70 povr{ine 108,57 m2, iznosi 438.342,20 KM
Putem usmenog javnog nadmetanja u zgradi ovog suda, soba broj 17/I, za dan
20. 05. 2011. godine (petak) u 12 sati
II Vrijednost navedenih nekretnina koje su predmet prodaje u skladu sa ~lanom 80. Zako-
na o izvr{nom postupku utvr|ena je zaklju~kom ovoga suda od 24. 01. 2011. godine, a sve
prema nalazu o izvr{enoj procjeni - ELABORATIMA o procjeni vrijednosti eta`iranog di-
jela u prizemlju {oping centra D`ananovi} u Zenici - Poslovni prostor broj: 65 i Poslovni
prostor broj: 70, procjene sa~injene od strane stalnog sudskog vje{taka EL&P IN@INJER-
ING d.o.o. ZENICA dana 14. 10. 2008. godine.
III Na nekretninama iz to~ke 1. ovog zaklju~ka izvr{en je upis zalo`nog prava u korist
tra`itelja izvr{enja RAIFFEISEN LEASING d.o.o. Sarajevo temeljem Ugovora o zasniva-
nju hipoteke obra|enog od strane notara Ankice Primorac iz [irokog Brijega dana 15. 10.
2008. godine, oznaka spisa OPU broj: 1112/08, a radi osiguranja Ugovora o zajmu sa za-
lo`nim pravom broj: 6266/08 od 15. 04. 2008. godine zaklju~enog izme|u tra`itelja
izvr{enja i izvr{enika.
IV Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje ne mogu se nepokretnosti opisane u to~ci 1.
ovog Zaklju~ka prodati ispod polovine njene utvr|ene vrijednosti, a kupac je du`an platiti
poreze i pristojbe u vezi sa prodajom navedene nekretnine.
V Kupac ne mo`e biti sudac, ili drugo lice koje slu`beno sudjeluje u postupku prodaje, nji-
hov supru`nik i s njim povezana lica (preci, potomci, bra}a, sestre i njihovi supru`nici),
izvr{enik i njegov supru`nik, a ni lice koje prema zakonu ne mo`e ste}i nepokretnost koja
je predmet izvr{enja.
VI O prodaji nepokretnosti najboljem ponu|a~u sud donosi zaklju~ak koji se objavljuje na
oglasnoj plo~i suda. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom du`an je polo`iti cvijenu umanjenu za
polo`eno osiguranje u roku od 8 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nepokre-
tnosti najpovoljnijem ponu|a~u na oglasnoj plo~i suda.
VII Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena vratiti }e se polo`eno osiguranje nakon za-
klju~enja javne prodaje.
VIII Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu sudu u pre-
dvi|enom roku, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim
zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba u ro-
ku koji }e odrediti sud, da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i ci-
jenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. Iz polo`enog
osiguranja prvog ponu|a~a kojem je prodana imovina i koji u predvi|enom roku ne uplati
prodajnu cijenu pokrivaju se tro{kovi neuspjelog ro~i{ta, a u slu~aju da sva tri ponu|a~a sa
najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovi-
ma, sud }e oglasiti da ro~i{te za prodaju nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. Ako se ovi
tro{kovi ne mogu namiriti u cjelosti iz iznosa osiguranja koje je polo`io prvi ponu|a~, ra-
zlika }e se namiriti iz osiguranja drugog ponu|a~a ako i ovaj odustane od kupovine nepo-
kretnosti. Preostali iznos }e se vratiti davatelju osiguranja.
IX U javnom nadmetanju kao kupci mogu u~estvovati samo lica koja su prethodno dali
osiguranje. Kupci su du`ni osiguranje polo`iti na depozitni ra~un ovog suda broj 134-010-
0000044837 otvoren kod IK BANKE D.D. ZENICA, Zenica i to najkasnije na dan zakaza-
ne prodaje, te dokaz o izvr{enom davanju osiguranja predati u spis ovog suda prije po~etka
prodaje. Osiguranje iznosti 1/10 odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to ne mo`e
iznositi vi{e od 10.000,00 KM.
Pored lica koja prema ovom Zakonu nisu du`na dati osiguranje u izvr{nom postupku, osi-
guranje nije du`an dati tra`itelj izvr{enja na ~iji je prijedlog odre|eno izvr{enje.
X Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj plo~i suda. Ovaj zaklju~ak tra`itelja izvr{enja
mo`e o svom tro{ku objaviti u sredstvima javnog informiranja, odnosno da o zaklju~ku
obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. Dokaz o istom tra`itelj
izvr{enja je du`an ulo`iti u spis ovog suda.
XI Zaklju~ak o prodaji dostavit }e se strankama i nadle`nom organu Poreske uprave.
Sudija
Vesna Vujica
Pravna pouka:
Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku.
„AMS-Gradnja“ d.o.o. Gora`de u ste~aju
ul. 43 DUB br. 22
Gora`de
Broj: 45 0 St 005439 04 St
Gora`de, 01. 03. 2011. god.
Na osnovu ~l. 99 Zakona o ste~aju i likvidaciji (Slu`bene novine FBiH br. 23/98), Odluke
Odbora povjerilaca i Zaklju~ka ste~ajnog vije}a donesenog dana 01. 02. 2011. god. o proda-
ji dijela imovine ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik objavljuje
JAVNO NADMETANJE
za prodaju dijela nepokretne imovine ste~ajnog du`nika
„AMS-Gradnja“ d.o.o. Gora`de u ste~aju, dana 30. 03. 2011. godine
A. Predmet prodaje
Lot 1. Nepokretna imovina ulici 43. Drinske brigade broj 22 u Gora`du
R. br. Naziv m2 Po~etna cijena KM
1. Poslovni prostor sa inventarom 61,71 90.000,00
Ukupno Lot 1 90.000,00
Lot 2
1. Poslovni prostori (~etiri poslovna prostora)
Pojedina~a po~etna cijena 20.000,00 KM 80.000,00
Ukupno Lot 2 80.000,00
B. Cijena i na~in prodaje
1. Imovina iz Lot 1 se prodaje kao cjelina sa ukupnom procijenjenom vrijedno{}u
90.000,00 KM. Navedena vrijednost imovine predstavlja njenu po~etnu cijenu i imovi-
na se ne mo`e prodavati ispod te cijene.
2. Imovina iz Lot 2 se prodaje pojedina~no i ne mo`e se prodavati ispod navedene po~etne cijene.
3. Imovina }e se prodavati metodom usmenog javnog nadmetanja.
C. Uslovi prodaje i rokovi podno{enja prijava
1. U javnom nadmetanju mogu u~estvovati samo registrovani ponu|a~i u skladu sa Pravi-
lima za prodaju koje je propisao ste~ajni upravnik.
2. Javno nadmetanje odr`ati }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave,
koji ispunjava sve ostale Zakonom propisane uslove u skladu sa Pravilima za prodaju.
3. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do 29. 03. 2011.
god. uplate na ime osiguranja iznos od 9.000,00 KM za Lot 1 i 2.000,00 KM pojedina~no
za LOT 2, na ra~un ste~ajnog du`nika br: 1990540005697388 otvoren kod ABS banke
d.d. filijala Gora`de, sa naznakom: Osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju br:
45 0 St 005439 04 St, s tim da sredstva budu evidentirana na ra~unu ste~ajnog du`nika
zaklju~no sa 29. 03. 2011. god. i prodaju svoje prijave u skladu sa propisanim Pravilima.
Pripremnu dokumentaciju i Pravila za prodaju za javno nadmetanje zainteresovani
u~esnici mogu dobiti uz bezpovratnu uplatu od 100,00 KM u prostorijama ste~ajnog
du`nika u ul. 43 DUB br. 22. u Gora`du, uz prethodnu najavu na tel: 062/927-055 i
061/167-281.
Ro~ite za javno nadmetanje odr`a}e se dana 30. 03. 2011. god. (srijeda) u 12
00
sati u pro-
storijama ste~ajnog du`nika u ul. 43 DUB br. 22 u Gora`du.
4. Kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu, a ostalim u~esnicima, }e biti
vra}eno u skladu sa Pravilima za prodaju.
5. Kupac je du`an da u roku od 30 dana od dana zavr{etka javnog nadmetanja u cijelosti
uplati kupoprodajnu cijenu, umanjenu za upla}eno osiguranje.
6. Prodaja se vr{i po na~elu VI\ENO-KUPLJENO i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati.
7. Kupac snosi sve tro{kove koji terete kupoprodaju: porezi, ovjere, tro{kove sastavljanja
ugovora, takse, rentu za Lot 2 i dr.
8. Sve informacije i obavje{tenja u vezi kupovine i pregleda imovine mogu se dobiti na broj
tel: 062/927-055 i 061/167-281.
Detaljna pravila prodaje kao i ispunjena uvjeta za u~e{}e i registraciju na javnom nadmeta-
nju sadr`ana su u Pravilima za prodaju imovine AMS „Gradnja“ d.o.o. u ste~aju Gora`de.
projektovanje, gra|enje, in`injering, konsalting i trgovina
BETANIJA CENTAR d.o.o. SARAJEVO objavljuje slijede}i oglas
IZDAJE SE
POSLOVNI PROSTOR U STROGOM CENTRU SARAJEVA
UKUPNE POVR[INE 275 m
2
- Prostor je u ulici Mehmeda Spahe 24, komforno ure|en i nalazi se u samom centru Sarajeva u
novom poslovno-stambenom objektu (cca 50 metara od BBI Centra).
- Prostor je namjenski napravljen za potrebe Banaka, osiguravateljskih firmi, specijalno ura|en,
sa Video nadzorom, kliznim vratima, razvedenim komunikacionim sistemima, ugra|enim tre-
zorom za potrebe karti~arskog poslovanja Banaka.
- Detaljne informacije o uslovima iznajmljiva i tehni~kih karakteristika mogu se dobiti na tele-
fon 033 250 821 i mail: mustafa.bektic@gmail.com.
Betanija Centar d.o.o.
Mustafa Bekti}, predsjednik Uprave
Sarajevo 08. 03. 2011.
Betanija Centar d.o.o.
Mehmeda Spahe 24,
71 000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
tel: +387 33 250 821
fax: +387 33 250 836
kultura
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 29
Film Saidina Salki}a
XBosanskohercegova~ka pre-
mijera filma „Konvent“ autora
Saidina Salki}a bit }e odr`ana
ve~eras u Domu mladih u Sara-
jevu.
U pitanju je pri~a o ispitivanju
samo}e i izolacije ~ovjeka s na{ih
prostora u svjetskim „urbanim
pustinjama“. U kinematogra-
fskom smislu, film predstavlja
evoluciju realizma. Ovo je drugi film reditelja Sa-
lki}a, koji je snimljen pro{le godine.
Regionalna izlo`ba u Br~kom
XInstitut regija Evrope
(IRE) otvorit }e u petak, 18.
marta, u Br~kom veliku
izlo`bu slika. Izlagat }e su-
vremeni umjetnici iz 12 re-
gija Austrije, Ma|arske, Slo-
venije, Hrvatske i Bosne i
Hercegovine.
Na izlo`bi pod nazivom
„Regionalna kultura je evro-
pska kultura“ svoje radove
predstavit }e 38 autora.
„Jedan Pikaso“ 23. marta
XPredstava „Jedan Pikaso“,
koju prema tekstu ameri~kog
pisca D`efrija Ha~era (Jeffrey
Hatcher) re`ira beogradska re-
diteljka Ljiljana Todorovi}, pr-
emijerno }e biti izvedena na
sceni Sarajevskog ratnog teatra
SARTR 23. marta.
Rije~ je o takozvanoj duodrami,
u kojoj igraju makedonski glu-
mac Meto Jovanovski i prvaki-
nja SARTR-a Selma Alispahi}.
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
T
E
L
E
X
Forum `ena Mediterana
iz Marseja raspisuje me|una-
rodni natje~aj za pri~u na ko-
jem pravo sudjelovanja ima-
ju `ene koje nisu pisci i ko-
je nisu objavljivale knji`evna
djela.
Kako je kazala u razgovo-
ru za na{ list Selma ^ampara,
tema ovogodi{njeg natje~aja
je „Gubitak“ i, prema njego-
vim propozicijama, pri~e mo-
raju imati sadr`aj o zadatoj te-
mi s vlastitim naslovom.
- Jedna autorica ima pra-
vo poslati samo jednu pri~u,
i to u tri primjerka, koja ne
smije pre}i 10 kucanih stra-
nica, a jezik na kojem je na-
pisana je po vlastitom izbo-
ru - ka`e ^ampara.
Natje~aj je otvoren do
31. maja ove godine. Ruko-
pise treba slati na adresu sa-
rajevskog „Andre Malraux“
centra.
- Autori najboljih radova
bit }e nagra|eni putovanjem
u Marsej, a sve nagra|ene
pri~e bit }e objavljene u za-
jedni~koj publikaciji - za-
klju~uje ^ampara. M. ^u.
Natje~aj Foruma `ena Mediterana
Prilika za
pisce amatere
@ene sa sklono{}u ka pisanju oku{at }e
se s pri~ama na temu „Gubitak“
Svi gra|ani BiH mogu se
prijaviti za besplatnu vo`nju
do Berlina s polaskom 24.
aprila. Besplatna vo`nja za
dvije osobe je javna usluga u
sklopu izlo`be Mladena Milja-
novi}a koja }e se desiti 29. apr-
ila u „Antje Wachs“ galeriji u
glavnom gradu Njema~ke.
Ovu informaciju potvrdio
nam je najuspje{niji umje-
tnik mla|e generacije u Re-
publici Srpskoj Mladen Mi-
ljanovi}.
- Realizacija izlo`be-pro-
jekta pod nazivom „Taxi do
Berlina“ ima dva glavna di-
jela. Prvi dio je performa-
ns/usluga transporta dva pu-
tnika iz BiH do Berlina, a dr-
ugi obuhvata predstavljanje
radova u prostoru galerije. U
konceptualnom smislu prvi
dio projekta je „Umjetnost
kao sredstvo“, a drugi su
„Posljedice umjetnosti“ -
obja{njava Miljanovi}.
Izbor osoba za besplatno
putovanje obavit }e autor
izlo`be, zajedno s direktori-
com „Antje Wachs“ galerije.
Prijave s imenom, prezime-
nom, datumom ro|enja,
mjestom prebivali{ta te bro-
jem telefona treba slati do 4.
aprila, na e-mail adresu:
taxi.do.berlina@gmail.com
V. STEVANOVI]
Berlin ~eka dvoje sretnika
S Miljanovi}em na izlo`bu
„Taxi do Berlina“: Novi projekt Mladena Miljanovi}a
Na fotografskom projektu u Italiji
\erkovi} predstavlja na{u zemlju
Povodom 150. godi{njice
ujedinjenja Italije, Italija-
nska federacija fotografske
umjetnosti danas i sutra na
teritoriju cijele zemlje orga-
nizira fotografski projekt
pod nazivom „Passione Ita-
lia - Una giornata Italiana“.
Vi{e od 3.500 italijanskih
fotografa, kako amatera tako
i profesionalaca, akreditira-
ni su za do sada najve}i, na-
jpopularniji i najva`niji foto-
grafski doga|aj ikada prove-
den u Italiji.
Me|u akreditiranim foto-
grafima nalazi se i sarajevski
umjetnik Andrej \erkovi},
koji je dugogodi{nji ~lan
FIAF-a, a koji je kazao da bi
fotografije snimljene u ova
dva dana trebale sastaviti
cjelokupnu sliku o savre-
menom dru{tvu, stvaraju}i
jedinstven dokument italija-
nskog nacionalnog identite-
ta u svim njegovim dru{tve-
nim, ekonomskim, eko-
lo{kim, kulturnim i umje-
tni~kim aspektima.
Najzna~ajnije fotografije
snimljene tokom ovog do-
ga|aja bit }e izlo`ene na na-
cionalnoj izlo`bi koja }e bi-
ti otvorena 24. septembra
ove godine u „Centro Italia-
no della Fotografia d’Auto-
re“ u Bibijeni, te }e biti za-
jedno publicirane u naciona-
lnom katalogu. M. ^u.
„Dvojica na mostu“ u Narodnom pozori{tu Sarajevo
Istinita pri~a o
`rtvi i agresoru
Komad Seada Trhulja re`ira Alen Drljevi} z Uloge u duodrami s izrazitom antiratnom
porukom tuma~e Izudin Bajrovi} i Ermin Sijamija
Na Maloj sceni „En Fa-
ce“ Narodnog pozori{ta Sa-
rajevo u toku su probe za pr-
edstavu „Dvojica na mo-
stu“, koju prema tekstu pi-
sca, publiciste i dramati~ara
Seada Trhulja postavlja redi-
telj Alen Drljevi}.
Kao {to smo i ranije pisa-
li, rije~ je o pri~i nastaloj pr-
ema istinitim doga|ajima, a
govori o ratnim i poratnim
odnosima u BiH.
Gazda i sluga
- U pitanju je duodrama,
a radnja po~inje onda kada se
Stanko useljava u Rifatovu
ku}u i njih dvojica `ive zaje-
dno, gdje Rifat postaje sluga.
Vremenom od jednog potpu-
no neprijateljskog odnosa
dolazi do razumijevanja
izme|u njih dvojice i na kr-
aju do puno bli`eg odnosa od
onog na po~etku. Tekst, da-
kle, ima jednu humanu anti-
ratnu poruku, da se nijedan
rat ne isplati, da svi na kra-
ju ostaju gubitnici - ka`e
Drljevi}.
Svi gubimo
Ulogu Rifata tuma~i pr-
vak Drame NPS-a Izudin
Bajrovi}, koji je kazao da se
radi o jednoj maloj pri~i,
koja govori o nesre}i ljudi na
ovom prostoru kada u je-
dnom trenutku neko pomi-
sli da je bolji, ve}i i potrebni-
ji od onog drugog...
- Kroz ona neprestana
previranja, ratovanja, kla-
nja, koja smo imali me|u
sobom, na kraju svi gubi-
mo. Radi se, dakle, o koma-
du s dva lica; jedan je
Bo{njak, drugi je Srbin, je-
dan je agresor, a drugi je
`rtva. Ali ovo je jedna spe-
cifi~na pri~a u kojoj agresor
nije toliko zao, pa onda ta
`rtva ne postane u nekom
najgorem smislu `rtva, jer
pre`ivi - pojasnio nam je
Bajrovi}.
Ulogu Stanka tuma~i glu-
mac i direktor Drame Ermin
Sijamija.
- Prvi put sam ~uo za
ovakav doga|aj. Poprili~no
te{ko je igrati ulogu ~ovjeka
agresora, jer znamo kako bi
se trebao pona{ati u toj situ-
aciji, {ta su radili ti ljudi i ka-
ko nisu imali milosti niti bi-
lo kakvih osje}aja. A ja igr-
am ulogu ~ovjeka koji ne
mo`e da prona|e to zlo u se-
bi i ne mo`e da ubije ~ovje-
ka kojem je u{ao u ku}u, a
~ak pri tome trpi njegove hi-
rove - ka`e Sijamija.
Autorski tim predstave
~ine kostimografkinja Lejla
Graho i scenograf Josip Lo-
vrenovi}. Premijera je zaka-
zana za prvi dan prolje}a,
21. marta. M. ^USTOVI]
„Avaz“ na probi
Drljevi} s Bajrovi}em i Sijamijom: Premijera na prvi dan prolje}a (Foto: J. Brutus)
- Ovdje je zastupljeno
ne{to {to jeste veliki pro-
blem BiH. Rije~ je o razgr-
adnji porodice koja bi tre-
bala biti osnovna }elija
dru{tva. Negdje su one ra-
zorene silom prilika, pa se
ta porodica vremenom ra-
spada. Borba za tu|e nika-
da nikome nije donijela
dobra. Mo`da je to pri~a i
o tome - isti~e Bajrovi}.
Razgradnja
porodice
43
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 30
Preljubnica
Sara
XGlumica Sara D`esi-
ka Parker (Sarah Jessi-
ca), zvijezda serije i fi-
lmova „Seks i grad“, pr-
egovara o ulozi u kome-
diji „Married and Chea-
ting“. Filmgovori o tri
para nezadovoljna bra-
komkoja planiraju da se
upuste u nevjerstvo.
Njihove sudbine se pre-
pli}u tokomputovanja
od Njujorka do Pariza.
Scenarij za filmpisao je
Rejmond De Felita
(Raymond De Felitta), a
u filmu }e, osimSare
D`esike Parker, igrati i
Marisa Tomei.
Peti dio
XPeti dio akcionog fi-
lma „Brzi i `estoki“
sti`e u kina u maju, sa-
op}io je „Paramount“.
Vin Dizel (Diesel) i Pol
Voker (Paul Walker) pr-
edvode ponovno ujedi-
njenje svih zvijezda iz
svakog poglavlja eksplo-
zivne fran{ize koja se te-
melji na brzini.
U ovomnastavku biv{i
policajac Brajan O’Ko-
ner (Brian O’Conner)
udru`uje se s biv{imza-
tvorenikomDomom
Toretom(Toretto) na
suprotnoj strani zakona.
D`ekmen
u crti}u
XAustralski glumac Hju
D`ekmen (Hugh Ja-
ckman) pozajmit }e glas
za animirani film„Uspon
~uvara“. Crti} prati popu-
larne likove iz pri~a ili
bajki koji se udru`uju pr-
otiv Babaroge.
D`ekmen }e pozajmiti
glas Uskr{njemzecu,
Alek Boldvin (Alec Ba-
ldwin) Djeda Mrazu, dok
}e Ajla Fi{er (Isla Fi-
scher) biti Vila Zuba. U
filmu }e u~estvovati i
D`ud Lou (Jude Law) i
Kris Pajn (Chris Payne).
FILM
Povratak
„Darknessa“
XBra}a D`astin (Justin)
i Den Hokins (Dan Ha-
wkins) su, navodno, pre-
vazi{li svoje vi{egodi{nje
razmirice i uskoro naja-
vljuju novu turneju i ser-
iju festivalskih nastupa
benda „Darkness“. Po-
novno okupljanje naja-
vljuje se u „originalnom
sastavu“ i uklju~ivalo bi i
basistu Frenkija Poule-
jna (Frankie Poullain) i
bubnjara Eda Grejema
(Graham).
„Darkness“, navodno,
ulaze uskoro i u studio da
bi radili na svomtre}em
studijskomalbumu.
Novi
„Garbage“
X[irli Menson (Shirley
Manson), frontmenica po-
novno okupljene grupe
„Garbage“, najavljuje sko-
ri izlazak novog albuma.
Menson ka`e da se s
momcima nalazi u stu-
diju te da bi sredinom
godine, na ljeto, mogli
dobiti novi album, prvi
novi CD benda
„Garbage“ od albuma
„Bleed Like Me“ iz
2005. godine.
Producent Bek
XNovi solo albumTar-
stona Mura (Thurston
Moore) izlazi u maju
ove godine. Album}e se
zvati „Demolished Tho-
ughts“, a producirao ga
je Bek (Beck), koji je uz
to i otpjevao jednu od
pjesama na njemu.
Tarston Mur, najpoznatiji
po djelovanju u legendar-
nombendu „Sonic You-
th“, ovaj }e CDobjaviti
23. maja u Britaniji, a dan
kasnije i u Sjedinjenim
Dr`avama. Mur i Bek go-
tovo sav materijal snimili
su u Bekovomku}nom
studiju u Los An|elesu.
MUZIKA
show biz
S novim momkom nisam
zbog njegove pameti
Starleta Keti Prajs (Katie
Price) alijas D`ordan (Jor-
dan) priznala je da je u vezi
s manekenomLeandromPe-
nomsamo radi seksa. Ona je
prvi put progovorila za me-
dije nakon razvoda od bokse-
ra Aleksa Rida (Alex Reid).
Keti je na svom Twitter
profilu objavila fotografije
na kojima pozira s Leandrom
i napisala da joj je argentinski
model privla~niji od njenog
biv{eg supruga.
- Leandro slabo govori
engleski, ali ionako nisam s
njimzbog njegove pameti - re-
kla je Keti svojimprijateljima.
Pohvalila se i da se s njim
sjajno provodi.
- On nije moj budu}i su-
prug, mi se samo zabavljamo
kada nisamsa svojomdjecom
- rekla je Keti, koja se usko-
ro preseljava u luksuznu vilu
u Los An|elesu kako bi bila
bli`e svomnovomde~ku.
Prajs: Ne govori
engleski, ali je
privla~an
Lars Ulrih (Lars
Ulrich), ~lan grupe
„Metallica“, igrat }e
u televizijskom filmu
„Hemingvej i Gelho-
rn“, prenosi „New York
Magazine“.
Film }e re`irati Filip
Kaufman (Philip Kau-
fman), a glavne uloge igr-
at }e holivudske zvijezde
Klajv Oven (Clive Owen)
i Nikol Kidmen (Nicole
Kidman).
Radnja filma zasnovana
je na istinitoj pri~i o ljuba-
vi ~uvenog pisca Ernesta
Hemingveja (Hemingway)
i Marte Gelhorn (Martha
Gellhorn), knji`evnice i
novinarke ~uvene po
ratnimizvje{tajima.
Bubnjar Lars Ulrih
glumit }e holandskog redi-
telja dokumentarnih filmo-
va Jorisa Ivensa, koji je dobro
poznavao Hemingveja i Ge-
lhorn.
Televizijski film prati
radnju od 1936., kada su se
njih dvoje upoznali, zatim
vrijeme koje su proveli zaje-
dno tokom [panskog
gra|anskog rata, poslije ~ega
su se vjen~ali i proveli pet
godina u braku.
Pri~a o Ernestu Hemingveju i Marti Gelhorn
Bubnjar „Metallice“ u
filmu s Nikol Kidmen
Ulrih: Glumi reditelja
Novi ~lanovi izabranog dru{tva rokenrola
Alis Kuper u{ao u Ku}u
slavnih sa zmijom oko vrata
Pridru`ili mu se i Nil Dajmond, Darlin Lav, Doktor D`on i Lion Rasel
UNjujorku su preksino}
u Ku}u slavnih rokenrola
primljeni Tom Vejts (Tom
Waits), Alis Kuper (Alice
Cooper), Nil Dajmond (Neil
Diamond), Darlin Lav (Dar-
lene Love), Doktor D`on
(John) i Lion Rasel (Russell).
Najupe~atljiviji nastup imao
je Alis Kuper, koji je na bi-
nu iza{ao sa zmijomoko vr-
ata i umrljan la`nomkrvlju.
Najve}i hitovi
Kuper je slavu stekao to-
komsedamdesetihgodina, ka-
da suhardrokkoncerti njego-
vog benda bili obilje`eni ele-
mentimahoror filmova. Kuper
je sino} izveo najve}e hitove
„Eighteen“, „No More Mr.
Nice Guy“ i „School’s Out“.
- Uvijek smo bili hard rok
bend. Samo smo uvijek htje-
li muziku dekorirati malo
druga~ije - rekao je on, uz do-
datak da bi volio obe}ati
Ku}i slavnih da je njegov be-
nd ne}e obrukati.
- Ali ja vam ne mogu to
obe}ati; mi smo ipak „Alis
Kuper“ - ka`e on.
Kantautor Tom Vejts na-
jpoznatiji jepoefektnoj mje{avi-
ni bluza, poezije i balada otpje-
vanih upe~atljivim hrapavim
glasom, a u Ku}u slavnih pri-
mljenjei kaoautor pjesamako-
je suve} izvodili raniji ~lanovi
kao {to su Brus Springstin
(„JerseyGirl“), „Ramones“(„I
Don’t Want to Grow Up“),
RodStjuart („DowntownTra-
in“) i D`oni Ke{ („DownThe-
re By the Train“).
Snimao duete
Pjeva~u Nilu Dajmondu
nagradu je uru~io kolega Pol
Sajmon (Paul Simon), koji je
za Dajmonda rekao da u
Ku}u slavnih nije primljen
ranije zbog Barbre Strejsend
(Streisand), s kojom je Da-
jmond snimao duete.
- Ona nije rokenrol. Mi-
slim da ni njenom DNK-u
nije dozvoljen pristup Ku}i
slavnih - rekao je Sajmon.
Muzi~ar Lion Rasel pri-
mljen je u Ku}u slavnih, ia-
ko je prethodnih godina nje-
gova karijera tekla mimo
o~iju {ire javnosti, nakon pr-
vobitnog uspjeha tokomse-
damdesetih godina.
Me|utim, pro{le godine
on je s Eltonom D`onom
(John) objavio hvaljeni al-
bum „The Union“, ~ime se
uspje{no vratio na scenu.
Kuper: Umrljan la`nom krvlju (Foto: AP)
Dok svjetski mediji na-
ga|aju kako su D`astin Ti-
mberlejk (Justin Timberla-
ke) i D`esika Bil (Jessica
Biel) zapravo prekinuli jer
imaju razli~ite ciljeve u `iv-
otu, Britni Spirs (Britney
Spears) ima svoju teoriju.
Pop princeza, naime, tvrdi
da je upravo ona razlog nji-
hovog prekida.
- Britni je uvjerena da je
D`astin nikako ne mo`e pr-
eboljeti. Ona i dalje ima
odre|ene osje}aje prema nje-
mu, ali se pita `eli li D`astin
ponovo obnoviti ono {to su
njih dvoje imali nekad - re-
kao je izvor blizak pjeva~ici.
Iako je u vezi sa svojim
menad`erom D`ejsonom
Trevikom(Jason Trawick),
Britni, ~ini se, i dalje pati za
onim sretnim danima s
D`astinom. Njih dvoje pre-
kinuli su 2002. godine, a u
vezi su bili tri godine. U
pri~u o prekidu D`astina i
D`esike ve} je upetljana mla-
da glumica Mila Kunis, ko-
ja se u medijima navodi kao
jedan od mogu}ih krivaca za
raspad njihove veze.
Ebi Klensi (Abbey Cla-
ncy) i Piter Krau~ (Peter Cro-
uch) slavili supreksino}, nakon
{toje manekenka rodila njiho-
vo prvo dijete, malenu dje-
voj~icu. Ebi je k}erkuna svijet
donijela u Londonu, a Krau~
je bio prisutan na porodu.
- Odu{evljeni su, a majka
i dijete su dobro - izjavio je
za medije njihov portpa-
rol.
Par se, navodno,
nada da }e ro|eno
dijete popraviti
{tetu koja je na-
stala nakon {to je
Ebi saznala da je Piter
prevario s 19-godi{njom
prostitutkom. Kada je to
saznala, bila je trudna mjesec,
a bojala se da bi stres i tuga
mogli na{tetiti njenomdjete-
tu.
- Nadaju se da }e imdije-
te pomo}i da, kona~no, kre-
nu dalje. Piter zna da je bio
idiot, a sada imje puno bolje
- izjavio je zajedni~ki prijate-
lj para.
Krau~: Poku{ava popraviti {tetu
Spec
Ameri~ka glumica i pje-
va~ica Britani Snou (Brit-
tany Snow), koja je prije
dva dana proslavila svoj 25.
ro|endan, snimila je seksi
editorijal za aprilsko izda-
nje „Maxima“. Ka`e da joj
je to prvi editorijal ovakve
vrste. Ova slatka plavu{a tr-
enutno je sama, iako voli bi-
ti zaljubljena i „imati par-
tnera u zlo~inu“.
Ka`e kako je muzika
veliki dio njenog `ivota,
ali ne `eli biti velika pop
zvijezda jer je to za nju
„previ{e“. Na pitanje sma-
tra li se seks-simbolom, Br-
itani je odgovorila:
- Ne, dovraga ne! ^udno
je to. Mrzim zvu~ati kao
stereotipna glumica, ali,
ako }u biti iskrena, zaista se
ne smatram seks-simbo-
lom. Ali lijepo je kad dru-
gi ljudi tako misle.
Ljepotica dana Britani Snou
Snou na
naslovnici
„Maxima“
Lijepo je kad drugi
misle da sam seksi
Starleta
D`ordan u
vezi samo
radi seksa
Britni je uvjerena da je opsjednut njome
Zbog mene je D`astin ostavio D`esiku
Manekenka i fudbaler slave prinovu
Klensi: Rodila
u Londonu
Krau~ prisustvovao ro|enju k}erke
Kidmen:
Kao Marta
Gelhorn
z Iako ni [akira
(Shakira) ni igra~ Bar-
celone @erar Pike
(Gerard Pique) nisu
slu`beno potvrdili da
su u vezi, napisi o nji-
hovoj ljubavi napokon
su dobili konkretan
dokaz - uhva}eni su u
strastvenompoljupcu.
[u{kanja da su [akira
(34) i Pike (24) u vezi
po~ela su po~etkomgo-
dine, a prije mjesec su
se razbuktala, nakon
{to je Pike na Twitteru
objavio fotografiju s
proslave ro|endana na
kojoj su zajedno.
No, tek je naslovnica
kolumbijskog ~asopisa
„Caras“ otklonila sva-
ku sumnju da je kolu-
mbijska pjeva~ica pala
na {armdeset godina
mla|eg igra~a Barcelo-
ne.
Spirs:
^udna teorija
Dnevni avaz srijeda, 16. mart/o`ujak 2011.
Uprkos činjenici da se pravovre-
meno uzeta kafa može koristiti kao
lijek protiv glavobolje, visok dnevni
unos kofeina može biti uzrok problema
sa hroničnom glavoboljom. Isto tako, lju-
dima sklonim nesanici poslijepodnevna kafa
može poremetiti san.
Za{to piti
crno vino
Hrana protiv
holesterola
Američka asocijacija
za srce napravila je listu
namirnica koje utječu na
smanjenje nivoa holeste-
rola u krvi:
Koštunjavo voće i
masline - osiguravaju or-
ganizmu omega-3 i nivo
holesterola mogu sniziti
čak za trećinu.
Svježa soja - pro-
teini iz soje snižavaju ho-
lesterol za gotovo deset
posto, isto koliko i sve
vrste žitarica.
Borovnice - sadrže
antioksidans ferostilbin
koji utječe na razlaganje
masnoća u krvi.
Bijeli luk - Pos-
pješuje regulaciju LDL
masnoća.
Jabuke - odličan su
antioksidans koji pos-
pješuje i izbacivanje mas-
noća.
Svježe voće i zele-
no povrće - utječu i na
razlaganje i izbacivanje
masnoća iz organizma.
Žene koje su zbog raka
dojke prisiljene proći ke-
moterapiju trebale bi sva-
kodnevno popiti čašu ili
dvije crnog vina, sugerira
novo istraživanje.
Naime, laboratorijska
istraživanja pokazala su
da resveratrol - organski
spoj otkriven u vinu - može
udvostručiti učinak rapa-
micina, lijeka koji se koris-
ti kod kemoterapije. Ćelije
raka često razvijaju otpor-
nost na ovaj imunosupre-
sivni lijek koji također može
usporiti rast tumora, zaus-
taviti ga ili smanjiti.
Pozitivnim učincima cr-
nog vina tu nije kraj. Am-
erički istraživači otkrili su
da konzumacija crnog vi-
na može zaštititi mozak od
oštećenja nakon možda-
nog udara.
Meso i riba
su hrana za
mu{karce
Kako sačuvati zdravu prostatu
U tim namirnicama ima najviše koenzima Q10
koji se tokom godina u organizmu sporije stvara,
a on može smanjiti rizik od raka prostate
Našem mozgu neophodni su i pro-
teini iz mesa i jaja (oko 40 g na dan)
jer sadrže aminokiseline koje obna-
vljaju ćelije mozga, zatim vitamin B12
iz mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i
omega 3 masti iz ribljeg ulja. Ne treba zaboraviti
ni integralne žitarice koje su također savršeno
“gorivo za mozak”.
Flash
U istraživanju
objavljenom u ča-
sopisu Hyperten-
sion, gazirani i os-
tali zaslađeni na-
pici povezani su sa
povišenim krvnim
pritiskom kod od-
raslih. Uočeno je
da dodatno popi-
jeni zaslađeni na-
pitak sudionicima
studije sistolički
krvni pritisak pros-
ječno podiže za
1,6 mm žive, a di-
jastolički za 0,8
mm žive.
U studiji je sudjelovalo 2696 osoba između
40 i 59 godina iz osam američkih i dva britanska
područja, a analiziran je unos zaslađenih napita-
ka, šećera te dijetnih napitaka.
Flash Flash
Novosti
Meso spada u sami vrh namirnica koje
muškarci žele. Dobro bi bilo kad bi tome pridodali
i dosta ribe, jer bi tako u organizmu imali više
koenzima Q10. Za njega je već utvrđeno da
usporava starenje na ćelijskom nivou, ali bi
mogao biti koristan i za smanjenje rizika od raka
prostate.
To je uočeno u novoj, prvoj epidemiološkoj
studiji koja je istraživala vezu koenzima i karcino-
ma prostate. Autori studije istaknuli su da su
daljnja istraživanja potrebna, ali već preporučuju
muškarcima da u prehrani koriste namirnice koje
sadrže ovaj koenzim.
Koenzim Q10 se nalazi u različitoj hrani.
Prirodni izvori su prvenstveno meso i riba
(naročito skuša i sardina), a u manjim količina-
ma je prisutan u riži, žitaricama, bademima,
lješnjacima, kupusu, brokuli, karfiolu, krompi-
ru i bijelom luku. Poslije 50. godine prepo-
ručuje se uzimanje ovog konezima u vidu
dodatka ishrani.
Kad jetra oslabi
Muškarci mogu do određene dobi svoje po-
trebe za koenzimom Q10 pokriti iz hrane, jer ga
jetra uspješno sintetizira. Ali, ispitivanjima po-
kazuju da su, zbog slabljenja jetre, kod 40-go-
dišnjaka količine koenzima Q10 u ćelijama uma-
njene za oko 30 procenata, a kod starijih i do 60
procenata u odnosu na 20-godišnjake.
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 16. mart/o`ujak 2011.
32
Visoki
holesterol
utje~e na
pam}enje
Visok nivo holesterola i
povišeni krvni pritisak kod
osoba srednjih godina nisu
samo faktori rizika za boles-
ti srca već i za razvoj ranih
problema s pamćenjem,
pokazala je najnovija studi-
ja francuskih naučnika.
U studiji je učestvovalo
3.486 muškaraca i 1.341
žena prosječne starosti 55
godina koji su podvrgnuti
kognitivnim testovima tri
puta u periodu od deset
godina. Testovi mjere rasu-
đivanje, pamćenje i rječnik.
Studija je pokazala da
ljudi s većim kardiovasku-
larnim rizikom imaju veće
šanse za sporije “kop -
čanje” te da im mogućnost
saznavanja i učenja brže
opada u odnosu na osobe
s manjim rizikom od srča-
nih bolesti.
Deset posto veći rizik
od kardiovaskularnih bo-
lesti bio je povezan sa
slabijim kognitivnim testo-
vima u svim oblastima os-
im kod rasuđivanja za
muškarce. Visok rizik od
kardiovaskularnih bolesti
također je povezan sa 10
godina bržim kognitivnim
propadanjem i kod muš-
karaca i kod žena.
Istraživači s Univerziteta
u Tel Avivu, nakon provede-
ne studije, navode da bi
suplementi ekstrakta cime-
ta mogli pomoći u prevenciji
Alzheimerove bolesti kao i
pomoći popravci kognitivnih
oštećenja kod pacijenata
oboljelih od ove bolesti.
Istraživači su pronašli da
kod miševa s Alzheimero-
vom bolešću ekstrakt cimeta
može inhibirati nastanak to-
ksičnih Aß oligomera i spri-
ječiti njihovo toksično djelo-
vanje na nervne P12 ćelije.
Upozorenja
Cimet i
Alzheimer
Prof. dr.
Edin Suljagić
Piše:
Laser stvara
novi kolagen
Moguće je poboljšati kvalitet kože
Kombinacija iz snova - laser i radiovalovi - za relaksirajuće podmlađivanje lica i vrata
P
oboljšati kvalitet kože i
žene i muškarci po-
kušavaju odavno upo-
trebom raznih krema i losio-
na, a rezultati su oduvijek
upitni. U moderno doba svi
žele takav efekt postići što
je moguće brže i efikasnije.
Napredak nauke i tehni-
ke to su i omogućili. Neabra-
zivni tretman laserom Gene-
sis najčešće se koristi u tu
svrhu. Namijenjen je ukla-
njanju plitkih bora, sužava -
nju širokih pora i suzbijanju
crvenila kože lica (rozacea).
Vidljiv efekt
Efekt je vidljiv odmah, već
nakon prvog tretmana, bez
neželjenih popratnih pojava
kao što su otekline i iritacija
kože. Postupak je vrlo ugo-
dan, gotovo relaksirajući, uz
ugodnu toplinu koja se os-
jeća na površini tretirane
kože, a primjena anestetika
je apsolutno nepotrebna.
Potrebno je u prosjeku
uraditi četiri do šest tretma-
na (dva puta sedmično), što
ovisi o svakom klijentu poje-
dinačno i promjeni koja se
tretira. Poslije se prepo-
ručuje održavanje jedanput
mjesečno.
Odlični rezultati postižu
se na koži lica i vrata, ali u
praksi se još efektnijom po-
kazala kombinacija Genesis
lasera na licu i radiovalova
na vratu.
Donedavno nije bilo mo-
gućnosti za podmlađivanje vr-
ata i uklanjanje znakova sta-
renja. Operacija je bila jedna
od glavnih opcija koja je mo-
gla samo ukloniti višak kože.
Ostale dostupne metode
davale su veoma slabe re-
zultate, uz brojne komplika-
cije i dugotrajan oporavak.
Zato je vrat uvijek bio bolna
tačka, sve dok se nisu poja-
vile metode i tretmani koji
pouzdano te sigurno ukla-
njaju znakove starenja.
Podmlađivanje vrata nije
nimalo lak zadatak, jer je
koža vrata veoma tanka i vrlo
osjetljiva usljed oštećenja
uzrokovanog izlaganjem su-
ncu. Sve procedure i zahvati
na vratu moraju se izvoditi
stručno, oprezno i nježno,
jer lako može doći do raznih
komplikacija.
Kona~ni efekti
Radiovalovi, kao jedna
od najsavremenijih tehnolo-
gija za podmlađivanje vrata,
imaju isti učinak kao laser,
ali se umjesto optičke koristi
elektromagnetna energija.
Tretman ima jači efekt na
zatezanje kože i smanjivanje
bora u odnosu na laser. Ko-
načni rezultat je vidljiv odm-
ah i poboljšava se u narednih
šest do devet mjeseci, kada
se vide konačni efekti.
Preporučuje se uraditi
tretman zajedno s Genesis
[ta radi
Genesis
Genesis laser - neab-
razivni tretman - nami-
jenjen je odstranjivanju
plitkih bora, sužavanju ši-
rokih pora, suzbijanju cr-
venila kože (rozacea).
Njegovo blago termo-
senzitivno djelovanje raz-
bija veze između sraslih
elastičnih vlakana i stim-
ulira stvaranje novih ćelija
kolagena, što zapravo do-
vodi do zatezanja i pod-
mlađivanja kože.
Nema gre{ke
Laserski tretman tre-
nutno je najsavremeniji
način podmlađivanja i po-
boljšanja samog kvaliteta
kože. Zahvaljujući novoj
tehnologiji ultrapulsnih la-
sera (od 1996. godine),
zrak je velike snage i ve-
oma kratkog vremena dje-
lovanja tako da ne ošte-
ćuje tkivo.
Cijeli postupak je zao-
kružen upotrebom računa-
ra i mikroprocesorske teh-
nologije koja kontolira la-
serski zrak, tako da je rad
izuzetno precizan i ne po-
stoji mogućnost greške.
laserskim tretmanom lica. Ci-
jeli tretman lica i vrata traje
sat vremena, a praksa je po-
kazala da su klijenti oduš-
evljeni ugodnošću tretmana i
postignutim rezultatima.
Adr e sa: Tu zla dr Iva na Ri ba ra 15;
75 000 Tu zla ;
te le fo ni: 035 25 55 55; 035 22 55 06
Sa r a je vo Bi str ik Me dr e sa 3;
71 000 Sa r a je vo;
te le fon: 033 44 75 44
De r ma to lo{ki pr e gle di
Ale r go lo{ka te sti r a nja
Ko mple tan ko zme ti~ki pr o gr am
BOTOX te hni ka ukla nja nja
bo ra oko o~iju, sa ~ela i bo ra
mr go|enja
RESTYLANE te hni ka
po ve}anja usa na
La se r sko ukla nja nje dla~ica -
la se r ska epi la ci ja La se r sko
ukla nja nje pla vih i cr ve nih
ka pi la ra na li cu i no ga ma
La se r sko odstr a nji va nje
spo lnih br a da vi ca, vi r u snih
br a da vi ca, be ni gnih izr a sli na
na ko`i,
He mi jski pi li ng La se r sko
ski da nje te to a za
Fr a kci jski la ser za ukla nja nje
o`ilja ka od akni.
Prof.dr. Edin Suljagić
Prije i poslije
tretmana:
Primjer uklanjanja
kapilara laserom
Genesis
Korisno je znati
Istraživanja pokazuju da
žene osjećaju bol u vratu i
leđima jer nose previše teške
torbe. A jeste li se ikad zapitali
može li nošenje tašne uzro-
kovati artritis, probleme s
kičmom ili bol u koljenima.
Ovo je itekako moguće, a ono
što više zabrinjava jeste da
može ostaviti trajne posljedi-
ce. Mobilni telefon, neseser,
četka za kosu, knjiga, flašica
vode... Nije ni čudo što pros-
ječna ženska torba može biti
teška oko tri kilograma. Zato
evo nekoliko savjeta:
Nosite ruksak
Ako nosite jednu tor-
bu, redovno mijenjajte stra-
nu da bi se mišići odmorili.
Širi kaiš će bolje ras-
porediti teret na ramenu.
Nosite torbu dijago-
nalno, tako čuvate kičmu.
Od te{ke ta{ne bole kosti
Dnevni avaz, srijeda, 16. mart/o`ujak 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
33
Raspored sala
nije povezan
s infarktom
Međunarodna studija
obavljena na 220.000 lju-
di pobija dosadašnje mi-
šljenje da su riziku od srč-
anog i moždanog udara
više izložene gojazne oso-
be građene kao jabuka ne-
go one kruškastog tijela.
Zaključak ove studije,
objavljene u medicinskom
časopisu “Lancete”, jeste
da na povećan rizik od
srčanog i moždanog udara
ukazuju povišen holeste-
rol, pritisak, povijest šećer -
ne bolesti u porodici i in-
deks tjelesne težine (BMI)
od 30 ili veći, dok raz-
mještaj masnog tkiva (pre-
težno na grudima i stoma-
ku ili pretežno na bokovima
i nogama) nije bitan.
Gotovo 200 stručnjaka
iz 17 zemalja u ovom is-
traživanju koristilo je mjere
kao što su težina, obim
kukova i struka i podatke o
krvnom pritisku, holestero-
lu i drugim pokazateljima
zdravlja.
Od 220.000 ispitanika
tokom desetogodišnjeg pr-
aćenja, njih oko 14.000
doživjelo je infarkt ili mo-
ždani udar. Pri tome se,
prema istraživačima, poka-
zalo da su svi tipovi gojaz-
nosti podjednako loši.
Otkriven
protein koji
stopira upale
Istraživači s londonskog
“Imperial Collegea” otkrili
su protein koji služi kao
prekidač zadužen za pod-
sticanje ili ublažavanje up-
ala. Oni su uvjereni da će
njihov nalaz o mogućnosti
kontrole aktivnosti bijelih
krvnih zrnaca pomoći u raz-
voju novih lijekova za reu-
matoidni artritis i druge au-
toimune bolesti.
Prema pisanju časopisa
“Nature Immunology”, po-
stojeći lijekovi ne pomažu
do 30 posto pacijenata s
reumatoidnim artritisom. U
novoj studiji utvrđeno je da
blokadom proizvodnje pro-
teina nazvanog IRF5 dolazi
do slabljenja upala karak-
terističnih i za bolesti kao
što su lupus ili multipla
skleroza.
Suprotno, povećanjem
prisutnosti IRF5 moglo bi
se pomoći pacijentima čiji
su imunološki sistemi osla-
bljeni. Naučnici smatraju
da IRF5 utječe na aktivaci-
ju gena povezanih s upal-
nim reakcijama.
Senzacionalno
Regulirati povišen pritisak
Testovi urina i krvi rano
ukazuju na probleme
Hronična bolest bubrega
Rutinsko testiranje uri-
na, krvi i mjerenje krvnog
pritiska mogu ukazati na
rane probleme rada bubre-
ga. Rano otkrivanje ošt e-
ćenja bubrega neophodno
je i omogućava odgovara-
juće liječenje prije nego što
dođe do oštećenja bubre-
ga ili kardiovaskularnih
problema.
Najčešći uzroci, ali ne i
jedini, za razvoj hronične
bolesti bubrega su visok
krvni pritisak i dijabetes.
Prisustvo hronične bolesti
bubrega u značajnoj je
mjeri povezano s rizikom
od kardiovaskularnih bo-
lesti. Stručnjaci preporuč-
uju sljedeće mjere u pre-
venciji bolesti bubrega:
Regulirajte krvni pritisak
Regulirajte šećer ako
imate dijabetes
Smanjite tjelesnu težinu
Ostavite pušenje
Korigirajte anemiju
Smanjite unos alkohola
Pridržavajte se propisane
dijete i lijekova
Ne uzimajte lijekove bez
savjeta ljekara
Bavite se fizičkom aktiv-
nošću
Reducirajte unos soli
Mr. sc. prim. dr.
Rusmir
Hadžihusejnović
Piše:
Za{to se smanjuje
interes za seks
Gubitak spolnog nagona
K
ao i kod drugih oblika
ljudskog ponašanja,
potrebe za seksom se
razlikuju. Ne postoje pravila i
nema “normale”. Slab spol-
ni nagon sam po sebi nije
razlog za zabrinutost ako su
partneri zadovoljni učesta-
lošću spolnih odnosa u vezi.
Međutim, smanjenje
zanimanja za seks može
upućivati na dublji razlog.
Depresija i drugi psihički
poremećaji mogu izazvati
smanjenje spolnog nago-
na, isto tako i fizičke bo-
lesti kao što su artritis ili
dijabetes.
Prepoznajte uzrok
Niz lijekova, među osta-
lim neki antidepresivi i lije-
kovi za sniženje krvnog pri-
tiska mogu umanjiti spolni
nagon. Neki stariji muškarci
imaju teškoća s postizanjem
ili održavanjem erekcije.
Žene poslije menopauze
katkad ne žele imati spolne
odnose zbog boli koja je
posljedica suhoće rodnice ili
drugih promjena povezanih
s hormonima.
Prvi korak u liječenju jes-
te prepoznati uzrok. Prirod-
ne terapije mogu vam po-
moći poboljšavajući vaše
opće zdravstveno stanje ka-
ko biste se što bolje osje-
ćali.
Prije svega izbjegavajte
pušenje i previše alkohola
jer oboje može umanjiti
spolni nagon. Mogu vam
pomoći neki biljni čajevi ili
tinkture.
Loša prehrana vjerovatno
je uzrok gubitka spolnog na-
gona kod mnogih ljudi. Zato
jedite namirnice bogate vita-
minima A, B i E, magnezi-
jem, manganom, cinkom,
esencijalnim masnim kiseli-
nama i bjelančevinama.
Te su hranjive tvari važne
za proizvodnju spolnih hor-
mona i održavanje zdravih
reproduktivnih organa. Sva-
kog dana jedite svježe voće i
povrće. Izbjegavajte preveli-
ke količine alkohola - on
šteti seksualnom životu.
Opustite se
Pojačajte spolni nagon
šoljom čaja ili nekoliko kapi
tinkture damiane, patuljas-
te palme, cimeta, sladića i
Potra`ite
pomo}
Savjetovališta za
parove mogu pomoći
onima kod kojih je gu-
bitak spolnog nagona
posljedica problema u
vezi ili im taj gubitak
stvara stres. Može po-
moći i psihoterapija.
Pobijene ranije teorije
Nekoliko savjeta
Pokušajte se ne brinuti zbog gubitka seksualne
energije jer zabrinutost može još pogoršati problem.
Primjenjujte tehnike prevladavanja stresa kao što
su duboko disanje, kreativna vizuelizacija ili druge teh-
nike.
Redovno vježbajte kako biste imali više opće, pa i
seksualne energije. To će vam pomoći i da se oslobodite
napetosti i povećate svijest i vjeru u svoje tijelo.
Dovoljno spavajte. Umor je jedan od glavnih
gubitaka spolnog nagona.
Prvi korak u liječenju je prepoznati uzrok. Prirodne terapije mogu
pomoći poboljšavajući opće zdravstveno stanje
đumbira. Žene neka popiju
šolju čaja od lista maline
navečer ili neka uzmu neko-
liko kapi tinkture malinovog
lista u pola čaše vode.
Konopljika (Vitex agnus
castus) također je korisna
biljka, ali izbjegavajte je ako
ste na hormonalnoj terapiji.
Za bolje opuštanje i muškar-
cima i ženama može koristiti
šolja čaja na dan od neke
umirujuće biljke kao što su
kamilica ili sporiš.
Za opuštanje i muškarcima i ženama može koristiti šolja čaja od kamilice
Dnevni avaz, srijeda, 16. mart/o`ujak 2011.
34 34
PORODICA I ZDRAVLJE
39
U 100. broju va{e porodi~ne revije pro~itajte:
Jeste li
optimist?
Ako niste,
mo`ete
biti
Ku}na
apoteka
Lijekovi:
ne na
svoju ruku
Za{to vas
bole
noge
Alarm iz
stopala
Vrijeme je za
detoksikaciju
Probudite
prolje}e u sebi
z [ta vam tijelo poru~uje
Bolovi koje ne
smijete zanemariti
z Neprijatelji zdravlja
8 karcinogenih
tvari koje treba
izbaciti iz ku}e
z Darovi prirode
Kako koristite med?
z Briga za potomstvo
Koji su uzroci
mu{kar~eve
neplodnosti
Saznajte i rezultate najnovijih medicinskih
istra`ivanja. Upoznajte se sa novostima
o prehrani i lijekovima.
ZDRAVLJE U KU]I - prijatelj va{e
porodice - ve} je 100 mjeseci s vama!
[ta ~uvaju
polifenoli
Biljni spojevi polifenoli
su snažni antioksidanti.
Najviše ih ima u voću, po-
vrću, vinu, čaju i kakaou.
Naučna istraživanja poka-
zuju da oni uspješno štite
srce, krvne žile i imuno-
loški sistem. Smatra se da
imaju pozitivan nučinak na
sprečavanje hroničnih up-
alnih bolesti, karcinoma i
procesa starenja. Hrana
bogata flavonoidima uklju -
čuje citruse, jabuke, luk,
čaj, kakao i vino.
Utjeha za
~ira{e
Probiotici su dobre
bakterije, a najčešće se
koriste bakterije mliječne
kiseline iz rodova Lacto-
bacillus i Bifidobacteri-
um. Španski naučnici
identificirali su vrstu koja
može pomoći u liječenju
čira na želucu uzrokova-
noga bakterijom Helico-
bacter pylori.
Oni su sakupili uzorke
izmeta dojenih beba (jer
su probiotičke bakterije
stanovnici debelog crije-
va) i testirali djelovanje
različitih vrsta bifidobak-
terija na H. pylori. Vrsta
Bifidobacterium bifidum
CECT 7366, pokazala se
najdjelotvornijom u spr-
ečavanju rasta patogenih
bakterija sa gotovo 95
procenata.
Prof. dr.
Tarik Zukić
Piše:
Manjak kisika
ili bolest srca
Šta je uzrok kratkotrajnih nesvjestica
Kolaps se može javiti i
kod sasvim zdravih
osoba, kao funkcio-
nalni poremećaj u
mehanizmu održava-
nja normalnog arterij-
skog krvnog pritiska.
U
koliko vam se nekada
zanesvijesti, nemojte
se odmah brinuti, po-
gotovo ako ste mlađa osoba.
Ali, ako se to češće dešava,
otiđite što prije ljekaru. Po-
vremeni kratkotrajni gubitak
svijesti najčešće nastaje na-
glo, bez ikakvog predznaka.
Nalaz normalan
Poneke osobe navode da
su prije gubitka svijesti imale
osjećaj omamljenosti, oma-
glice, slabosti. Kod nekih će
se desiti samo gubitak svi-
jesti, a kod drugih će taj
Šta su uzroci? Ljekar će
najčešće dijagnosticirati pa-
roksizmalnu cerebralnu hi-
poksiju, što će reći nedovo-
ljan dotok kisika u mozak.
Za nastanak kratkotraj-
nog gubitka svijesti nije
nužno postojanje organskog
oboljenja kardiovaskularnog
sistema. Kolaps se može ja-
viti i kod sasvim zdravih oso-
ba, kao funkcionalni pore-
mećaj u mehanizmu održa-
vanja normalnog arterijskog
krvnog pritiska.
Iz tog razloga dolazi do
pada krvnog pritiska, bljedila,
hladnog znoja i pomućenja
svijesti. Slično reaguju i neke
osobe na pojačane psihičke
podražaje; kada čuju neku
strašnu vijest ili ugledaju ne-
prijatan prizor. Nekom je do-
voljno da samo vide kap krvi
pa da kolabiraju.
Bez terapije
Uzrok može biti i srčana
bolest. Ako srce pumpa krv
prebrzo, presporo ili nere-
dovno, može se desiti da
mozak ne bude dovoljno sn-
abdjeven krvlju i samim tim
kisikom pa dolazi do gu-
bljenja svijesti. Zato biste u
slučaju iznenadne nesvjesti-
ce trebali poći na pregled.
Najčešći uzrok je ipak
problem u krvotoku kod ljudi
sa niskim krvnim pritiskom.
Ko ima nizak krvni pritisak i
često napade nesvjestice,
ne mora odmah ljekaru. Ov-
dje mogu pomoći kapi za
krvotok iz apoteke.
Kod dijabetičara nesvjes-
ticu može prouzrokovati pre-
malo šećera u krvi (pogrešno
doziranje lijekova, pogrešna
ishrana, pretjerano gladova-
nje). U slučaju epilepsije i
drugih neuroloških bolesti is-
to tako može doći do gubitka
svijesti, ali tu su prisutni i
specifični simptomi.
Medikamentozna terapija
u kratkotrajnim funkcionalnim
poremećajima obično nije po-
trebna. Dovoljno je postaviti
bolesnika u horizontalan po-
ložaj, s glavom u istom nivou
kao i srce ili u nešto nižem
nivou, dok se noge lagano
podignu da bi se olakšao priliv
venske krvi u srce.
Čim bolesnik zauzme ho-
rizontalan položaj, svijest se
brzo vraća, uspostavlja se
normalan krvni pritisak i bo-
lesnik je poslije kraćeg vre-
mena sposoban ustati i kre-
tati se.
Piše:
gubitak biti praćen nizom
nespecifičnih simptoma.
Ti simptomi su najčešće
povezani sa vidom i sluhom
(suženje vidnog polja, sljepilo
na jednom oku, “mrak” pad -
ne na oči). Neki osjete mučni-
nu i nagon na povraćanje, ali
ih vrlo malo stvarno povraća.
Bolesnik je najčešće bli-
jed, jako oznojen. Disanje
može biti ubrzano ili uspore-
no. Nakon napada ove krat-
kotrajne nesvjestice nema
nikakve slabosti ili izgublje-
nosti, a neurološki nalaz je u
većini slučajeva normalan.
Prije gubitka svijesti neke osobe imaju problema s vidom
Jeste li
znali
Va`no!!!
1
Čim osjetite da biste se
mogli onesvijestiti,
odmah lezite.
2
Probajte sportom
ojačati krvotok.
3
Pijte što više tekućine,
najbolje vode.
4
Nemojte dugo stajati i
nemojte piti alkohol.
Pratioci raka
te{ki su koliko
i sama bolest
Kontrola simptoma kod oboljelih od karcinoma
Karcinom je uzrok manjeg broja simptoma, dok je većina njih rezultat
terapije koja se koristi u liječenju maligne bolesti
Učestalost simptoma kod
pacijenata sa karcinomom
bol ima 89 posto pacijenata;
malaksalost osjeća 69 posto oboljelih;
slabost je prisutna kod 66 procenata;
gubitak apetita ima 66 posto pacijenata;
mučninu 60 posto;
zatvor 52 posto;
gušenje 50 posto;
povraćanje 30 posto.
P
acijenti sa dijagnozom
karcinom jako često
pate od niza simptoma
koji remete kvalitet života.
Pored bola, najčešći prisutni
simptomi koje srećemo kod
pacijenata sa karcinomom
su malaksalost, gubitak ape-
tita, mučnina, povraćanje,
zatvor i otežano disanje.
Iako je terapija samog ka-
rcinoma od velikog značaja te
je sa razvojem novih lijekova
dovela do dramatičnog po-
rasta u broju izliječenih i kon-
troliranih slučajeva, terapija
simptoma koji prate karci-
nom je jednako značajna.
Kvalitet `ivota
Po studijama koje su pro-
vođene na pacijentima, ve-
ćina opisuje težinu nabroja-
nih simptoma kao umjerenu
ili tešku pa, ukoliko se hitno
ne stave pod kontrolu, dovo-
de do brzog pada kvaliteta
života.
Samo neki od ovih sim-
ptoma su uzrokovani karci-
nomom, dok je veliki broj
simptoma rezultat terapije
koja se koristi u liječenju
maligne bolesti.
Tretman ovih simptoma
je od velikog značaja, a sam
postupak evaluacije ovih pa-
cijenata uključuje nekoliko
bitnih koraka. Prije svega,
ljekar se mora interesovati
za postojanje specifičnih si-
mptoma. Studije su, naime,
pokazale da jako malo paci-
jenata sami prijavljuju posto-
janje ovih smetnji na kontrol-
nom pregledu.
Sljedeći korak je sasta-
vljanje liste prioriteta; jedan
pacijent može imati više sim-
ptoma te je potrebno identi-
ficirati onaj koji je pacijentu
najveće opterećenje.
Nikakva terapija nije mo-
Prim. dr.
Emir Talirević
Kome i koliko
vitamina C
Svakodnevne su po-
trebe za vitaminom C vrlo
različite, ne samo od oso-
be do osobe nego i za istu
osobu ovisno o situaciji.
Kada ste zdravi i osjećate
se dobro, dovoljno vam je
svega 200 mg, ali ako ste
iz bilo kojega razloga pod
stresom, ona se može po-
peti na 1000 mg.
Primijećeno je da djeca
koja su primila vakcinu
imaju puno veće potrebe
za vitaminom C. U trud-
noći, kad ste pod stresom,
poslije hirurškog zahvata,
upale ili povrede rastu po-
trebe tijela za za vitami-
nom C. Neki biohemičari
tvrde da je svakodnevna
potreba za ovim vitami-
nom između 1000 mg i
5000 mg. Tijelo zna što
mu treba pa se svaki višak
izlučuje putem bubrega.
Kad padne
pritisak
Osim optimalne svako-
dnevne prehrane, poviše-
nog unosa tekućine i soli
te redovite mišićne aktiv-
nosti, postoji i određeni
broj biljaka koje mogu po-
moći pri umjerenom podi-
zanju krvnog pritiska, a to
su: ginseng, đumbir, ba-
demi i grožđice.
Kako korisnih, tako
ima i biljaka sa suprotnim
učinkom, odnosno čijom
bi se upotrebom mogli po-
goršati simptomi hipoten-
zije, a to su: celer, kopri-
va, bijeli luk i peršin.
Jeste
li znali
Spec
Istraživanje objavljeno u
martovskom broju časopisa
Nutrition Journal donosi re-
zultate zanimljive ankete
provedene među američ-
kim liječnicima. Rezultati su
pokazali da 57 posto kar-
diologa barem povremeno
uzima dodatke prehrani, a
to čini i 75 posto dermato-
loga i 73 posto ortopeda.
Pripravak koji najčešće uzi-
maju je multivitamin, a više
od 25 procenata u svakoj
specijalizaciji koristi ome-
ga-3 masne kiseline. Čak
72 posto kardiologa izjavilo
je kako preporučuje dodat-
ke prehrani pacijentima,
što čini i 66 posto dermato-
loga i 91 posto ortopeda.
Spec
Hladniji domovi i dobar
san mogli bi ukrotiti epide-
miju pretilosti, sugerira is-
traživanje provedeno na
Univerzitetu u Torinu. Sim-
ona Bo i njen tim šest su
godina pratili više od hilja-
du sredovječnih žena i mu-
škaraca te utvrdili da su
navike spavanja povezane
s pretilošću. Dobri spavači,
tvrde italijanski naučnici,
manje su skloni debljanju.
Također su utvrdili da su
osobe koje u jesen i zimu
toplinu u svojim domovima
održavaju iznad 20 stepeni
Celzija dvostruko više sklo-
nije debljanju.
guća ukoliko ljekar ne razu-
mije patofiziologiju pore-
mećaja, tj. mehanizam bo-
lesti. Na primjer, pacijent sa
karcinomom može imati
mučninu i povraćanje kao
rezultat postojanja tumor-
ske mase u želucu, ali to
može biti i rezultat poveć a-
nog kalcija u krvi, zatim upa-
le jednjaka, može ukazivati
na postojanja metastaze u
mozgu (koju prati povećanje
intrakranijalnog pritiska) ili
se može raditi o nusefektu
opijata koje se često koriste
za kontrolu jake boli kod ovih
pacijenata.
Bolja prognoza
Kontrola simptoma je do-
sta kompleksan korak kod
pacijenata sa karcinomom,
ali je svakako od velikog zn-
ačaja, naročito ukoliko ima-
mo na umu puno bolju pro-
gnozu ovih pacijenata u pos-
ljednjim godinama te hro-
ničnu, dugotrajnu, prirodu
bolesti kod velikog broja ob-
oljelih.
PRIVATNA ORDINACIJA
„ZUKI]“
Grbavi~ka 3,
Sarajevo
Tel. 061 103-108,
062 286-956,
033 204-640
Specijalisti~ke usluge iz
oblasti neuropsihijatrije
- epilepsije, glavobolje,
vrtoglavice, neuroze,
psihoze, polineuropatije,
Parkinsonova b.,
multipla skleroza
Ultrazvu~na dijagnostika
- ultrazvuk abdomena, ma-
le zdjelice, dojki, {titnja~e
- Color doppler krvnih
sudova
Prof. dr.
Tarik Zuki}
Bitno je stalno pratiti efikasnost terapije karcinoma
oglasi
Dnevni avaz srijeda 16. mart/o`ujak 2011. 35
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“ br. 12/03), ~lana 64. Zakona o zdravstve-
noj za{titi („Sl. novine Federacije BiH“ br. 46/10), Odluke o kriterijima za imenovanje u
upravnim odborima u oblasti zdravstva („Sl. glasnik USK-a“ br. 15/07), te Rje{enja Vlade
USK-a broj: 03-017-109/2011. od 03. 03. 2011. godine i br. 03-017-107/2011. od 03. 03. 2011.
godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona raspisuje:
JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA ^LANOVE
UPRAVNIH ODBORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
KANTONALNE BOLNICE „DR IRFAN LJUBIJANKI]“ BIHA]
I ZDRAVSTVENE USTANOVE DOMA ZDRAVLJA BIHA]
Upravni odbor zdravstvene ustanove Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} i
zdravstvene ustanove Doma zdravlja Biha} ~ini pet (5) ~lanova i to predstavnici:
zosniva~a - tri ~lana od kojih jedan mora biti ispred kantonalnog ministarstva zdravstva
zstru~nih radnika zdravstvenih ustanova - dva ~lana od kojih jedan mora biti iz reda zdra-
vstvenih radnika
Dva ~lana od ukupnog broja ~lanova upravnog odbora trebaju biti zdravstveni radnici, tj.
lije~nici.
Upravni odbor zdravstvene ustanove Kantonalne bolnice „Dr. Irfan Ljubijanki}“ Biha} i
zdravstvene ustanove Doma zdravlja Biha} imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona za peri-
od od (4) ~etiri godine. Nadle`nosti upravnih odbora zdravstvenih ustanove propisane su
Zakonom o zdravstvenoj za{titi, podzakonskim aktima i Statutom ustanove.
Svaki kandidat za predsjednika ili ~lana upravnog odbora zdravstvene ustanove mora ispu-
njavati slijede}e uvjete:
Op}e:
zda je stariji od 18 godina;
z da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u
Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja upra`njene pozicije;
zda se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored ispunjavanja gore navedenih op}ih uvjeta kandidat treba da ispunjava slijede}e uvjete:
zda je dr`avljanin Bosne i Hercegovine;
z da nema privatni - finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor ka-
ndidira;
z da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u upravnom
odboru zdravstvene ustanove;
zda nije direktor zdravstvene ustanove;
zda nije izabrani zvani~nik, nosioc izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o suko-
bu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, 16/03);
z da nije ~lan upravnog i nadzornog odbora u vi{e od jedne zdravstvene ustanove, predu-
ze}a;
z da posjeduje univerzitetsku diplomu pravnog, ekonomskog, zdravstvenog i tehni~kog
smjera;
z da ima organizacijske i upravlja~ke sposobnosti, te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada
zdravstvene ustanove;
DOKAZI
Kandidati koji konkuri{u za ~lana upravnog odbora zdravstvene ustanove su du`ni, u pri-
javi na ovaj oglas koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, nazna~iti u koji
upravni odbor se kandiduje i ispred kojeg reda predstavnika se kandiduje, prilo`iti ori-
ginalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i
drugih uvjeta tra`enih ovim oglasom i to:
- ovjerenu kopiju li~ne karte i potvrdu prebivali{ta, odnosno boravi{ta (CIPS);
- uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u prio-
du od tri godine prije objavljivanja oglasa;
- ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH;
- izjava kandidata da nema privatno finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se
upravni odbor kandiduju;
- uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u
upravnom odboru od nadle`nog Kantonalnog suda (ne stariji od {est mjeseci);
- rje{enje o rasporedu na poslove i radne zadatke;
- izjava kandidata da nije izabrani zvani~nik, nosioc izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu
Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, 16/03);
ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
- izjava kandidata da nisu ~lanovi upravnog i nadzornog odbora u vi{e od jedne zdravstvene
ustanove, preduze}a;
- univerzitetsku diplomu (original ili ovjerena kopija) pravnog, ekonomskog, zdravstvenog
ili tehni~kog smjera;
Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom
„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJE
^LANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENE USTANOVE KANTONALNA
BOLNICA „DR. IRFAN LJUBIJANKI]“ BIHA], ODNOSNO ZDRAVSTVENE US-
TANOVE DOMA ZDRAVLJA BIHA]“ na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kanto-
na - Komisiji za izbor, Ul. Alije \erzeleza br. 6. Biha}.
Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka
utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao
takve ne}e uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Prije intervjua kandiati
}e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu
zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima.
Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti obja-
vljen u „Slu`benim novinama FBiH“ i u dnevnim novinama „Dnevni avaz“.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE
I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE POLITIKE
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA
THE UNA - SANA CANTON
MINISTRY OF HEALTH
AND SOCIAL POLICY
36 Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz srijeda 16. mart/o`ujak 2011. 37
zInternisti~ki pregledi
zHolter EKG(24 satno snimanje EKG-a)
zHolter krvnog tlaka
(24 satno snimanje krvnog tlaka)
zEhokardiografija (ultrazvuk srca)
zDobutamine ehokardiografija
(za pacijente sa koronarnim i nekim
valvularnim oboljenjima)
zErgometrija (EKG pri optere}enju)
zProgrami za sr~ana oboljenja !!!
Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se
odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana ar-
itmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{ta-
nje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
zUltrazvuk krvnih sudova (Doppler)
zPregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i upo-
rabu suplemenata !!!
zAkupunktura
zPreoperativni internisti~ki pregledi
zUltrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa,
pankreas, bubrezi
zUltrazvuk male zdjelice
zUltrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura
zUltrazvuk dojki
zUltrazvuk testisa
zLaboratorijske pretrage
zScreening pregledi za menad`ere
i jo{ mnogo toga...
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Poliklinika Atrijum
Avaz Business Center
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Tel/fax:+387 33 467 444
+387 33 768 768
www.poliklinika-atrijum.ba
38 Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U SREBRENICI
Broj: 82 0 Mal 003865 10 Mal
Srebrenica, 03. 02. 2011. godine
Osnovni sud u Srebrenici po sudiji Be{i} Reufu u pra-
vnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske AD Banja Luka ul.
Mladena Stojanovi}a br. 8, protiv tu`enog Salihovi}
Omera iz Bratunca ul. Petrovdanska br. 9, radi isplate
duga VS-801,51 KM, van ro~i{ta dana 03. 02. 2011.
godine na osnovu ~lana 348/3 ZPP-a
OBJAVLJUJE
Ovim putem tu`enom Salihovi} Omeru iz Bratunca do-
stavlja se tu`ba podnesena 11. 10. 2008. godine na
odgovor u smislu ~lana 69 ZPP-a.
Tu`eni je u skaldu sa odredbama ~lana 70 i 71. ZPP-a
du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgo-
vor na tu`bu u kome mo`e ista}i mogu}e procesne pri-
govore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavlje-
ni tu`beni zahtjev.
Navedenom tu`bom predlo`eno je da sud donese pre-
sudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu na ime
glavnog duga isplati iznos od 801,51 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja
tu`be pa do isplate, kao i da tu`iocu naknadi tro{kove
postupka, a sve u roku od 15 dana.
Ukoliko izostane dostava pismenog odgovora na tu`bu
u zakonskom roku, sud }e postupiti u skladu sa odre-
dbama ~lana 182 ZPP-a.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena
smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ Banja
Luka ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb. i na Oglasnoj
tabli suda.
Sudija,
Be{i} Reuf
Ustanova za pred{kolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur“ na osnovu Odluke Upravnog odbora br.
39/11 od 14.03.2011.godine raspisuje:
KONKURS
za imenovanje direktora Ustanove za pred{kolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur“ na period od ~etiri godine
Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i posebne uslove, te je potrebno uz prijavu na konku-
rs prilo`iti:
- kra}u biografiju,
- diplomu o ste~enoj visokoj stru~noj spremi (VII stepen) ili ovjerenu kopiju
- potvrdu o radnom iskustvu ( najmanje 5 godina) na poslovima
odgoja i obrazovanja sa VII ili VI stepenom stru~ne spreme
- dokaz o postignutim rezultatima u odgojno-obrazovnom radu,
- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu,
- uvjerenje o dr`avljanstvu,
- poznavanju stranih jezika, rad na ra~unaru i sl.
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih
- uvjerenje o neka`njavanju
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Prijave slati isklju~ivo po{tom sa naznakom „ Za konkurs“ na adresu :
Ustanova za pred{kolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur“, ul. Hamze ^elenke br.1, Ilid`a, Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave neæe biti razmatrane.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 137531 10 I
Sarajevo, 07. 03. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija SANJA JARAMAZ -
DEDI], u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Mikrokredi-
tna fondacija Partner Tuzla ul. 15. maja bb, protiv
izvr{enika Ferid Pand`i} iz Sarajeva, ul. Dugi sokak br.
19, Nermin Halapi} iz Sarajeva ul. Krka br. 89 i Agano-
vi} Semir iz Sarajeva ul. Dugi sokak br. 19, radi
izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o par-
ni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona
o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena
drugoizvr{eniku Nerminu Halapi} objavljuje
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 19. 08. 2010. godine po prijedlogu
tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave
mjenice bez protesta broj AB 181596 XZ dospjela na
pla}anje dana 16. 04. 2010. godine radi naplate iznosa
od 1.047,82 KM sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 16. 04. 2010. godine do isplate i tro{kova
izvr{nog postupka u i znosu od 42,00 KM. Izvr{enici se
obavezuje da tra`iocu izvr{enja namire potra`ivanje u
roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju u
protivnom provest }e se izvr{enje pljenidbom, procje-
nom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika i namire-
njem tra`ioca izvr{enja...
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor
ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Pr-
igovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud
i stranke.
Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok
izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca
izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako
zakonom nije druga~ije odre|eno.
SUDIJA
Sanja Jaramaz - Dedi}
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 139491 10 Ps
Sarajevo, 04. 02. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudijka Tatjana Arapovi}, u pra-
vnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske AD Banja Luka, protiv
tu`enog BA Brand DOO, radi isplate potra`ivanja, v.s. 3.277,34
KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postu-
pku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem te-
kstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg
poznatog boravi{ta, objavljuje:
OGLAS
Dana 15. 03. 2010. godine tu`ilac TELEKOM SRPSKE AD
BANJA Luka je podnio tu`bu protiv tu`enog BA BRAND DOO
radi isplate potra`ivanjna, v.s. Tu`bom tra`i da Sud donese pr-
esudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu isplati dug u
iznosu od 3.277,34 KM sa zakonskom zateznom kamatom i
to:
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 20. 11. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 20. 09. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 635,28 KM po~ev od 15. 03. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 20. 08. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 20. 07. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 20. 10. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 20. 02. 2010. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 15. 05. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 770,00 KM po~ev od 22. 02. 2010. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 585,06 KM po~ev od 15. 04. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 20. 01. 2010. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 15. 06. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate
- na iznos od 128,70 KM po~ev od 20. 12. 2009. g. kao dana
dospjelosti pa do isplate na `iro ra~un broj: 562-099-
00001685-95 NLB Razvojne Banke.
Tu`eni je du`an platiti tu`iocu i tro{kove parni~nog postupka u
visini sudske takse na tu`be i presudu na `iro ra~un broj: 562-
099-00017269-97 kod NLB Razvojne Banke, a sve u roku od
15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavlje-
nom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja ovog pi-
smena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji
FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu
mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na
osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30
dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Su-
da, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili
boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih za-
stupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj
izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne pri-
govore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`be-
ni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora
sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~in-
jenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog
(~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom
ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je
tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne do-
stavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e do-
nijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog
propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan
(~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom br-
oju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj pre-
dmeta.
Sudijka
Tatjana Arapovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 009291 03 Mals
Zenica, 28. 02. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Amra Hed`i} - Had`i}, postu-
paju}i u pravnoj stvari tu`ioca „OMEGA“ DOO @ivinice, ul.
II Kraji{ke brigade br. 23, protiv tu`enog DOO „UNO-
TRADE“ Zenica, ul. Jalijski put br. 16, radi duga, V.S.
600,00 KM donio je dana 28. 02. 2011. godine
POZIV
NA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU
Ovim putem se dostavlja za tu`enog DOO „UNOTRADE“
Zenica, ul. Jalijski put br. 16, poziv na ro~i{te za glavnu ra-
spravu, zakazanu za dan 17. 05. 2011. godine u 10.00 sa-
ti, sudnica broj 53/IV i putem oglasne table suda.
Na glavnoj raspravi provest }e svi dokazi koji su usvojeni
na pripremnom ro~i{tu.
Zapisnik sa pripremnog ro~i{ta od 08. 02. 2011. godine
mo`ete preuzeti na pisarnici ovog suda pod brojem: 43 0
Mals 009291 03 Mals.
Tu`eni se upozorava u smislu odredbe ~lana 97. stav 4.
ZPP-a FBiH da }e se ro~i{te za glavnu raspravu odr`ati u
njegovom odsustvu ukoliko isti ne pristupi na ro~i{te, a
svoj izostanak ne opravda.
Dostava poziva se obavljenom protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja.
Sudija:
Amra Hed`i} - Had`i}
Firma “Kimeel“ d.o.o., ul. Jahijela Fincija do br. 32, Ilid`a ,
raspisuje konkurs za popunjavanje radnog mjesta:
- komercijalista - isporuèilac robe.
Kandidat treba da ispunjava uslove:
SSS, 2 (dvije ) godine iskustva na istim ili sliènim poslovima,
poznavanje rada na raèunaru,
vozaèka dozvola B kategorije,
sposobnost komunikacije i timski rad.
Biografiju sa dokazima o ispunjavanju tra`enih uslova dostaviti putem
pošte (gore navedena adresa), lièno ili putem e-maila:kimeel@bih.net.ba
TEHNI^KI REMONTNI ZAVOD HAD@I]I D.D.
Ulica „6 Marta“ b.b.
71240 Had`i}i
Bosna i Hercegovina
Tel: ++387 33 420 324
Javni oglas
Za prikupljanje ponuda za izvo|enje radova instaliranja grijanja u objektu Autopogon u
TRZ Had`i}i d.d.
Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje ponu|ene djelatnosti
koja imaju dokazane rezultate uspje{nog zavr{etka istih ili sli~nih poslova u posljednje
dvije godine.
Kriterij za ocjenu ponuda su dati u tenderskoj dokumentaciji koja se mo`e dobiti u sje-
di{tu Dru{tva, ulica 6 Marta b.b. 71240 u Had`i}ima do 18. 03. 2011. godine po uplati izno-
sa od 5,00 KM.
Ponude treba da stignu u zatvorenim kovertama sa naznakom „Ponuda za izvo|enje rado-
va“ u sjedi{te Dru{tva koje se nalazi u ulici 6 Marta bb u Had`i}ima najkasnije do 01. 04.
2011. godine do 15.30 sati.
Na osnovu Zakona o srednjoj {koli ( Sl. novine BPK-a Gora`de
br. 5/04) Pravila {kole, Pravilnika o radu srednje {kole, [kolski
odbor Javne ustanove Srednje tehni~ke {kole „Hasib
Had`ovi}“ Gora`de, na sjednici odr`anoj 02. 3. 2011. godine
donio je odluku da se raspi{e
KONKURS
Za popunu upra`njenog radnog mjesta
PEDAGOG [KOLE
Broj izvr{ilaca 1 (jedan)
Status odre|eno radno
vrijeme do 30. 6. 2011. godine
Pored op}ih uslova propisanih Zakonom kandidati treba da
ispunjavaju i slijede}e posebne uslove:
- VSS filozofski fakultet smjer pedagogija,
-Radno iskustvo najmanje jednu godinu dana na istim poslovima,
- Polo`en stru~ni ispit.
Uz prijavu sa kra}om biografijom u zatvorenoj koverti dostaviti
originalna dokumenta (ili ovjerene fotokopije):
- Diplomu o ste~enoj {kolskoj spremi,
- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
(ne starije od 6 mjeseci),
- Uvjerenje o dr`avljanstvu,
(ne starije od 6 mjeseci),
- Uvjerenje o neka`njavanju,
(ne starije od 6 mjeseci),
- Potvrdu o radnom sta`u u ustanovama obrazovanja na poslo-
vima koji odgovaraju stru~noj spremi profilu koji se tra`i ko-
nkursom, kopija radne knji`ice,
- Potvrda o radnom sta`u ostvarenom izvan ustanova obrazo-
vanja nakon sticanja stru~ne spreme i profila tra`enog konkur-
som,
- Potvrdu o ~ekanju na posao nakon sticanja stru~ne spreme
tra`ene konkursom.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijem kandidata }e se izvr{iti u skladu sa Kriterijima o bodova-
nju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i srednje
{kole sa podru~ja BPK-a Gora`de (Sl. novine BPK-a br. 5/10) i
Kriteriju o izmjenama i dopunama Kriterija o bodovanju kandi-
data za prijem u radni odnos u osnovne i srednje {kole sa po-
dru~ja BPK-a Gora`de (Sl. novine BPK-a br. 16/2010).
Intervju sa kandidatima }e se obaviti u prostorijama ustanove
obrazovanja, najkasnije u roku od 8 dana od dana zatvaranja
Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti
na adresu {kole
Javna ustanova Srednja tehni~ka {kola „Hasib Had`ovi}“
ul. Zaima Imamovi}a br. 60 Gora`de (Prijava na konkurs)
Dnevni avaz, srijeda, 16. mart/o`ujak 2011.
34 34
PORODICA I ZDRAVLJE
39
U 100. broju va{e porodi~ne revije pro~itajte:
Jeste li
optimist?
Ako niste,
mo`ete
biti
Ku}na
apoteka
Lijekovi:
ne na
svoju ruku
Za{to vas
bole
noge
Alarm iz
stopala
Vrijeme je za
detoksikaciju
Probudite
prolje}e u sebi
z [ta vam tijelo poru~uje
Bolovi koje ne
smijete zanemariti
z Neprijatelji zdravlja
8 karcinogenih
tvari koje treba
izbaciti iz ku}e
z Darovi prirode
Kako koristite med?
z Briga za potomstvo
Koji su uzroci
mu{kar~eve
neplodnosti
Saznajte i rezultate najnovijih medicinskih
istra`ivanja. Upoznajte se sa novostima
o prehrani i lijekovima.
ZDRAVLJE U KU]I - prijatelj va{e
porodice - ve} je 100 mjeseci s vama!
[ta ~uvaju
polifenoli
Biljni spojevi polifenoli
su snažni antioksidanti.
Najviše ih ima u voću, po-
vrću, vinu, čaju i kakaou.
Naučna istraživanja poka-
zuju da oni uspješno štite
srce, krvne žile i imuno-
loški sistem. Smatra se da
imaju pozitivan nučinak na
sprečavanje hroničnih up-
alnih bolesti, karcinoma i
procesa starenja. Hrana
bogata flavonoidima uklju -
čuje citruse, jabuke, luk,
čaj, kakao i vino.
Utjeha za
~ira{e
Probiotici su dobre
bakterije, a najčešće se
koriste bakterije mliječne
kiseline iz rodova Lacto-
bacillus i Bifidobacteri-
um. Španski naučnici
identificirali su vrstu koja
može pomoći u liječenju
čira na želucu uzrokova-
noga bakterijom Helico-
bacter pylori.
Oni su sakupili uzorke
izmeta dojenih beba (jer
su probiotičke bakterije
stanovnici debelog crije-
va) i testirali djelovanje
različitih vrsta bifidobak-
terija na H. pylori. Vrsta
Bifidobacterium bifidum
CECT 7366, pokazala se
najdjelotvornijom u spr-
ečavanju rasta patogenih
bakterija sa gotovo 95
procenata.
Prof. dr.
Tarik Zukić
Piše:
Manjak kisika
ili bolest srca
Šta je uzrok kratkotrajnih nesvjestica
Kolaps se može javiti i
kod sasvim zdravih
osoba, kao funkcio-
nalni poremećaj u
mehanizmu održava-
nja normalnog arterij-
skog krvnog pritiska.
U
koliko vam se nekada
zanesvijesti, nemojte
se odmah brinuti, po-
gotovo ako ste mlađa osoba.
Ali, ako se to češće dešava,
otiđite što prije ljekaru. Po-
vremeni kratkotrajni gubitak
svijesti najčešće nastaje na-
glo, bez ikakvog predznaka.
Nalaz normalan
Poneke osobe navode da
su prije gubitka svijesti imale
osjećaj omamljenosti, oma-
glice, slabosti. Kod nekih će
se desiti samo gubitak svi-
jesti, a kod drugih će taj
Šta su uzroci? Ljekar će
najčešće dijagnosticirati pa-
roksizmalnu cerebralnu hi-
poksiju, što će reći nedovo-
ljan dotok kisika u mozak.
Za nastanak kratkotraj-
nog gubitka svijesti nije
nužno postojanje organskog
oboljenja kardiovaskularnog
sistema. Kolaps se može ja-
viti i kod sasvim zdravih oso-
ba, kao funkcionalni pore-
mećaj u mehanizmu održa-
vanja normalnog arterijskog
krvnog pritiska.
Iz tog razloga dolazi do
pada krvnog pritiska, bljedila,
hladnog znoja i pomućenja
svijesti. Slično reaguju i neke
osobe na pojačane psihičke
podražaje; kada čuju neku
strašnu vijest ili ugledaju ne-
prijatan prizor. Nekom je do-
voljno da samo vide kap krvi
pa da kolabiraju.
Bez terapije
Uzrok može biti i srčana
bolest. Ako srce pumpa krv
prebrzo, presporo ili nere-
dovno, može se desiti da
mozak ne bude dovoljno sn-
abdjeven krvlju i samim tim
kisikom pa dolazi do gu-
bljenja svijesti. Zato biste u
slučaju iznenadne nesvjesti-
ce trebali poći na pregled.
Najčešći uzrok je ipak
problem u krvotoku kod ljudi
sa niskim krvnim pritiskom.
Ko ima nizak krvni pritisak i
često napade nesvjestice,
ne mora odmah ljekaru. Ov-
dje mogu pomoći kapi za
krvotok iz apoteke.
Kod dijabetičara nesvjes-
ticu može prouzrokovati pre-
malo šećera u krvi (pogrešno
doziranje lijekova, pogrešna
ishrana, pretjerano gladova-
nje). U slučaju epilepsije i
drugih neuroloških bolesti is-
to tako može doći do gubitka
svijesti, ali tu su prisutni i
specifični simptomi.
Medikamentozna terapija
u kratkotrajnim funkcionalnim
poremećajima obično nije po-
trebna. Dovoljno je postaviti
bolesnika u horizontalan po-
ložaj, s glavom u istom nivou
kao i srce ili u nešto nižem
nivou, dok se noge lagano
podignu da bi se olakšao priliv
venske krvi u srce.
Čim bolesnik zauzme ho-
rizontalan položaj, svijest se
brzo vraća, uspostavlja se
normalan krvni pritisak i bo-
lesnik je poslije kraćeg vre-
mena sposoban ustati i kre-
tati se.
Piše:
gubitak biti praćen nizom
nespecifičnih simptoma.
Ti simptomi su najčešće
povezani sa vidom i sluhom
(suženje vidnog polja, sljepilo
na jednom oku, “mrak” pad -
ne na oči). Neki osjete mučni-
nu i nagon na povraćanje, ali
ih vrlo malo stvarno povraća.
Bolesnik je najčešće bli-
jed, jako oznojen. Disanje
može biti ubrzano ili uspore-
no. Nakon napada ove krat-
kotrajne nesvjestice nema
nikakve slabosti ili izgublje-
nosti, a neurološki nalaz je u
većini slučajeva normalan.
Prije gubitka svijesti neke osobe imaju problema s vidom
Jeste li
znali
Va`no!!!
1
Čim osjetite da biste se
mogli onesvijestiti,
odmah lezite.
2
Probajte sportom
ojačati krvotok.
3
Pijte što više tekućine,
najbolje vode.
4
Nemojte dugo stajati i
nemojte piti alkohol.
Pratioci raka
te{ki su koliko
i sama bolest
Kontrola simptoma kod oboljelih od karcinoma
Karcinom je uzrok manjeg broja simptoma, dok je većina njih rezultat
terapije koja se koristi u liječenju maligne bolesti
Učestalost simptoma kod
pacijenata sa karcinomom
bol ima 89 posto pacijenata;
malaksalost osjeća 69 posto oboljelih;
slabost je prisutna kod 66 procenata;
gubitak apetita ima 66 posto pacijenata;
mučninu 60 posto;
zatvor 52 posto;
gušenje 50 posto;
povraćanje 30 posto.
P
acijenti sa dijagnozom
karcinom jako često
pate od niza simptoma
koji remete kvalitet života.
Pored bola, najčešći prisutni
simptomi koje srećemo kod
pacijenata sa karcinomom
su malaksalost, gubitak ape-
tita, mučnina, povraćanje,
zatvor i otežano disanje.
Iako je terapija samog ka-
rcinoma od velikog značaja te
je sa razvojem novih lijekova
dovela do dramatičnog po-
rasta u broju izliječenih i kon-
troliranih slučajeva, terapija
simptoma koji prate karci-
nom je jednako značajna.
Kvalitet `ivota
Po studijama koje su pro-
vođene na pacijentima, ve-
ćina opisuje težinu nabroja-
nih simptoma kao umjerenu
ili tešku pa, ukoliko se hitno
ne stave pod kontrolu, dovo-
de do brzog pada kvaliteta
života.
Samo neki od ovih sim-
ptoma su uzrokovani karci-
nomom, dok je veliki broj
simptoma rezultat terapije
koja se koristi u liječenju
maligne bolesti.
Tretman ovih simptoma
je od velikog značaja, a sam
postupak evaluacije ovih pa-
cijenata uključuje nekoliko
bitnih koraka. Prije svega,
ljekar se mora interesovati
za postojanje specifičnih si-
mptoma. Studije su, naime,
pokazale da jako malo paci-
jenata sami prijavljuju posto-
janje ovih smetnji na kontrol-
nom pregledu.
Sljedeći korak je sasta-
vljanje liste prioriteta; jedan
pacijent može imati više sim-
ptoma te je potrebno identi-
ficirati onaj koji je pacijentu
najveće opterećenje.
Nikakva terapija nije mo-
Prim. dr.
Emir Talirević
Kome i koliko
vitamina C
Svakodnevne su po-
trebe za vitaminom C vrlo
različite, ne samo od oso-
be do osobe nego i za istu
osobu ovisno o situaciji.
Kada ste zdravi i osjećate
se dobro, dovoljno vam je
svega 200 mg, ali ako ste
iz bilo kojega razloga pod
stresom, ona se može po-
peti na 1000 mg.
Primijećeno je da djeca
koja su primila vakcinu
imaju puno veće potrebe
za vitaminom C. U trud-
noći, kad ste pod stresom,
poslije hirurškog zahvata,
upale ili povrede rastu po-
trebe tijela za za vitami-
nom C. Neki biohemičari
tvrde da je svakodnevna
potreba za ovim vitami-
nom između 1000 mg i
5000 mg. Tijelo zna što
mu treba pa se svaki višak
izlučuje putem bubrega.
Kad padne
pritisak
Osim optimalne svako-
dnevne prehrane, poviše-
nog unosa tekućine i soli
te redovite mišićne aktiv-
nosti, postoji i određeni
broj biljaka koje mogu po-
moći pri umjerenom podi-
zanju krvnog pritiska, a to
su: ginseng, đumbir, ba-
demi i grožđice.
Kako korisnih, tako
ima i biljaka sa suprotnim
učinkom, odnosno čijom
bi se upotrebom mogli po-
goršati simptomi hipoten-
zije, a to su: celer, kopri-
va, bijeli luk i peršin.
Jeste
li znali
Spec
Istraživanje objavljeno u
martovskom broju časopisa
Nutrition Journal donosi re-
zultate zanimljive ankete
provedene među američ-
kim liječnicima. Rezultati su
pokazali da 57 posto kar-
diologa barem povremeno
uzima dodatke prehrani, a
to čini i 75 posto dermato-
loga i 73 posto ortopeda.
Pripravak koji najčešće uzi-
maju je multivitamin, a više
od 25 procenata u svakoj
specijalizaciji koristi ome-
ga-3 masne kiseline. Čak
72 posto kardiologa izjavilo
je kako preporučuje dodat-
ke prehrani pacijentima,
što čini i 66 posto dermato-
loga i 91 posto ortopeda.
Spec
Hladniji domovi i dobar
san mogli bi ukrotiti epide-
miju pretilosti, sugerira is-
traživanje provedeno na
Univerzitetu u Torinu. Sim-
ona Bo i njen tim šest su
godina pratili više od hilja-
du sredovječnih žena i mu-
škaraca te utvrdili da su
navike spavanja povezane
s pretilošću. Dobri spavači,
tvrde italijanski naučnici,
manje su skloni debljanju.
Također su utvrdili da su
osobe koje u jesen i zimu
toplinu u svojim domovima
održavaju iznad 20 stepeni
Celzija dvostruko više sklo-
nije debljanju.
guća ukoliko ljekar ne razu-
mije patofiziologiju pore-
mećaja, tj. mehanizam bo-
lesti. Na primjer, pacijent sa
karcinomom može imati
mučninu i povraćanje kao
rezultat postojanja tumor-
ske mase u želucu, ali to
može biti i rezultat poveć a-
nog kalcija u krvi, zatim upa-
le jednjaka, može ukazivati
na postojanja metastaze u
mozgu (koju prati povećanje
intrakranijalnog pritiska) ili
se može raditi o nusefektu
opijata koje se često koriste
za kontrolu jake boli kod ovih
pacijenata.
Bolja prognoza
Kontrola simptoma je do-
sta kompleksan korak kod
pacijenata sa karcinomom,
ali je svakako od velikog zn-
ačaja, naročito ukoliko ima-
mo na umu puno bolju pro-
gnozu ovih pacijenata u pos-
ljednjim godinama te hro-
ničnu, dugotrajnu, prirodu
bolesti kod velikog broja ob-
oljelih.
PRIVATNA ORDINACIJA
„ZUKI]“
Grbavi~ka 3,
Sarajevo
Tel. 061 103-108,
062 286-956,
033 204-640
Specijalisti~ke usluge iz
oblasti neuropsihijatrije
- epilepsije, glavobolje,
vrtoglavice, neuroze,
psihoze, polineuropatije,
Parkinsonova b.,
multipla skleroza
Ultrazvu~na dijagnostika
- ultrazvuk abdomena, ma-
le zdjelice, dojki, {titnja~e
- Color doppler krvnih
sudova
Prof. dr.
Tarik Zuki}
Bitno je stalno pratiti efikasnost terapije karcinoma
40 Srijeda 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
Dnevni avaz, srijeda, 16. mart/o`ujak 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
41
Kako smiriti
gastritis
Šta sve može biti uzrok
za nastanak gastritisa?
Najprije loša ishrana, što
podrazumijeva prevelike
porcije, prebrzo gutanje
hrane i puno prženih jela.
Mogu ga prouzrokovati i
velike količine alkohola,
nervoza, stres, pušenje,
upotreba “brufena” i “ap-
sirina”. Od toga se stvara
jaka kiselina koja oštećuje
sluzokožu želuca, pa se
javljaju nadutost, mučni-
na, bol i peckanje u gor-
njem dijelu stomaka, gu-
bitak apetita, pa i loš za-
dah iz usta. Za smirivanje
upale može se koristiti ka-
milica, u vidu čaja ili ek-
strakta, jer umiruje upalu.
Dobri su i kantarion, bijeli
sljez te cvijet nevena, koji
stimulira stvaranje novog
sloja ćelija i regeneraciju
oštećenog tkiva.
Najnovija saznanja
Prof. dr.
Dijana Avdić
Piše:
Krsta i slabine obi~no
najvi{e bole ujutro
Oboljenja koja zahtijevaju fizikalnu terapiju
U
pale zglobova su vrlo
bolna stanja u čijem
je liječenju često vrlo
korisna, a ponekad i nužna,
fizikalna terapija. Primjer je
sakroileitis, upala zgloba iz-
među krstačne i crijevne
kosti koje čine koštani dio
zdjelice.
To nije zglob u pravom
smislu riječi, ali dvije kosti
su vezane ligamentima i
mogući su minimalni pokre-
ti. Upala na tom mjestu, ako
je simetrična, naziva se an-
kilozantni spondilitis ili Beh-
terevljeva bolest.
Porodi~na sklonost
To je upalna reumatska
bolest obilježena krstobo-
ljom zbog zahvatanja krsta-
čnih zglobova i kičme, a
kasnije dolazi i do promje-
na na kičmi i korijenskim
zglobovima (ramena, kuko-
vi). Za razliku od svih drugih
upalnih reumatskih bolesti,
od ankilozantnog spondili-
tisa pretežno boluju mu-
škarci.
Postoji porodična sklo-
nost obolijevanju, a genet-
ski temelj za to čini vjerovat-
no nasljeđivanje antigena
HLA B 27 od jednog od
roditelja. Pojava boli i za-
kočenost u slabinskom dije-
lu kičme najveća je ujutro,
intenzitet opada nakon što
se bolesnik razgiba.
Jednostrani sakroileitis
je obična reumatska upala,
a liječi se fizikalnom terapi-
jom i antireumaticima (“ibu-
profen”, “diklofenak”). Za
tačniju dijagnozu treba na-
praviti niz pretraga, uključu -
jući i tipizaciju tkiva na antigen
B27 karakterističan za Beh-
terevljeva. Klinička slika kod
žena ne mora biti tipična, pa
se i ne mora osjećati uko-
čenost (ali jutarnja ukočenost
je zapravo osjećaj nelagode u
zglobovima ili kičmi, koja nes-
taje nakon razgibavanja, a ne
potpuno ukočenje ili nepo-
kretnost), a češće je zah-
vaćena vratna kičma.
Kod žena je bolest ob-
ično i blažeg toka, a ako se
vrlo rano otkrije, bolest se
može uspješno kontrolirati.
Nažalost, ne postoje neki
specifični lijekovi samo za
ankilozantni spondilitis: pro-
tiv bolova i ukočenosti daju
se NSAR (nesteroidni pro-
tuupalni lijekovi), u koje
spadaju “diklofenak”, “ibu-
profen” i drugi.
U težim slučajevima daju
se lijekovi takozvane bazne
terapije. Bazna terapija u
upalnim reumatskim bolesti-
ma ima istu svrhu kao anti-
biotici u upali pluća. U slučaju
teških stanja mogu se davati i
neki drugi lijekovi, ali vrlo rijet-
ko i isključivo pod kontrolom
ljekara specijaliste.
Obavezne vje`be
Treba naučiti vježbe, raditi
ih svakodnevno, da bi postale
navika kao pranje zuba. Pre-
poručuje se provođenje fizi-
kalne terapije tri puta go-
dišnje, ili po potrebi, da bi se
osvježila vještina provođenja
neophodnih vježbi. Ova hro-
nična bolest ipak ne mora
oboljelog sprečavati ni u če-
mu što želi postići u životu.
Simptom je to ankilozantnog
spondilitisa od kojega, za razliku
od svih drugih upalnih reumatskih
bolesti, pretežno boluju muškarci
Nana protiv
mu~nine
Nana, metvica ili
menta ima lagano anes-
tetičko djelovanje na slu-
znicu želuca i smanjuje
blagu mučninu. Čaj od
njenih listova može se
koristiti kod problema s
probavom, koji uključuju
grčeve, nadutost, želu-
čane nervoze, žgaravicu,
nadraženost crijeva, po-
vraćanje i zatvor.
Biljka ljekovitu spo-
sobnost duguje mentolu
koji hladi i djeluje aneste-
tički. Čak su i stari Ri-
mljani znali da ona može
smiriti želudac pa su žva-
kali njene listiće.
Iako se preporučuje
za ublažavanje simpto-
ma jutarnje mučnine, s
čajem od nane ne treba
pretjerivati. Neki fitotera-
peuti upozoravaju da ve-
like količine mogu izazva-
ti pobačaj. Zato se za-
držite na jednoj do dvije
šolje čaja dnevno.
CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA
ZGLOBOVA I KI^ME
- POSTTRAUMATSKA STANJA
- REUMATSKA OBOLJENJA
- SPORTSKE POVREDE
- POVREDE I OBOLJENJA
PERIFERNIH NERAVA
- OBOLJENJAPERIFERNIHKRVNIHSUDOVA
- OSTEOPOROZA
- PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE
- ANTICELULIT PROGRAM
- ELEKTROTERAPIJA
-TERMOTERAPIJA
- SVE VRSTE MASA@A
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG
SARAJEVO
Obala Isabega Isakovi}a
061 61 57 90
^este
tegobe
Izvanzglobne promjene su
ponavljajući iridociklitis,
miokarditis, hronični pro-
statitis. Česte su tegobe u
stomaku, koje se obično
pripisuju promjenama u
želucu, a zapravo su po-
sljedica zahvaćenosti kič-
me na prijelazu između
grudne u slabinsku
kičmu, uz česte bolove u
projekciji grudnog koša.
Zna~aj fizikalne
terapije
Kako je za ovu bolest ti-
pično da dugoročno kosti po-
staju slabije, a ligamenti, te-
tive i mišići “okoštavaju”, do-
lazi do smanjenja gibljivosti.
Zato je u liječenju vrlo važna
uloga fizikalne terapije: provo-
de se vježbe, plivanje, termo-
terapija, elektroterapija, ultraz-
vuk, masaža i sl. Potrebno je
posebno posvetiti pažnju
vježbama disanja, jer smanje-
na pokretljivost grudnog koša
uzrokuje brzo zamaranje, ne-
dostatak zraka i bolove u gru-
dnoj kičmi.
U slučaju intenziviranja
bolova u nekom dijelu loko-
motornog sistema provodi se
poseban program fizikalne
terapije.
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 16. mart/o`ujak 2011.
42
No, treba naglasiti da
simptomi psorijaze, zavisno
od tipa bolesti i načina li-
ječenja, mogu nestati za iz-
vjesno vrijeme, ali će se bo-
lest opet pojaviti. I lijekovi
koji se daju imaju prolazni
efekt, a svi redom i određene
neželjene efekte.
Još iz doba starih Grka
poznato je blagotvorno dje-
lovanje sunca na psorijazu,
pa je zahvaljujući napretku
tehnologije ta osobina isko-
rištena za liječenje energi-
jom svjetlosti.
Najstariji takvi aparati koji
su i sada u upotrebi su UVA
lampe. Da bi se postiglo lje-
kovito djelovanje, potrebno
je uzeti tablete ili na kožu
nanijeti fotosenzibilizator ps-
oralen. Većina ovih aparata
napravljena je tako da svu
kožu treba izlagati djelovanju
Ako svakog dana popi-
jete 0,35 litara nemasnog
mlijeka, oslabit ćete, tvr-
de britanski stručnjaci. Is-
traživanje provedeno na
300 učesnika koje je tra-
jalo dvije godine dokazalo
je da je mlijeko neophod-
no za mršavljenje. Svi su
koristili mediteransku di-
jetu, a oni koji su pili tri
čaše nemasnog mlijeka
dnevno gubili su najviše
kilograma, pet-šest za po-
la godine.
Korijander
sni`ava {e}er
Suhi korijander liječi
proljev. Osim toga, kori-
jander je odličan za ubla-
žavanje opekotina jer sm-
anjuje bol i oticanje. Kori-
jander je koristan za žene,
posebno one koje pate od
teških i obilnih menstrua-
cija. Ljekovita biljka po-
maže i osobama s artriti-
som. Naime, korijander
ima brojne protuupalne
osobine. On snižava nivo
šećera u krvi stimulirajući
lučenje inzulina. Ljekovita
biljka pomaže srcu, sniža-
vanjem lošeg, a podiza-
njem dobrog holesterola.
Fototerapija uspje{no
djeluje na psorijazu
Primjena novih tehnologija u dermatologiji
LHE fototerapija je idealna za osobe sa stacionarnom vulgarnom psorijazom, oblikom koji
se godinama pojavljuje skoro uvijek na istim mjestima
Istraživači iz Pitsburga
proučavali su vezu između
lošeg kvaliteta sna i funkc i-
onalne nesposobnosti kod
160 pacijenata s reumatoi-
dnim artritisom. Ispitanici
su prosječno imali 59 godi-
na i riječ je bila o ženama u
76 posto slučajeva.
Na temelju upitnika stru-
čnjaci su saznali potrebne
podatke o kvalitetu sna, de-
presiji i općem zdravstvenom
stanju ispitanika. Čak je 61
posto ispitanih osoba loše
spavalo noću, a 33 posto se
budilo zbog bolova najmanje
tri puta sedmično.
Reumatoidni artritis je
hronična upalna bolest veziv-
nog tkiva, nepoznatog uzroka,
koja najjače pogađa lokomo-
torni sistem, a često se javlja
između 25. i 50. godine.
San ubla`ava
reumatoidni artritis
Prevencija
Prof. dr. Naima
Arslanagić
Piše:
P
sorijaza je stara koliko i
čovječanstvo, nasljed-
no je i do danas nei-
zlječivo oboljenje, ali tip
naslijeđa nije jasno defini-
ran. Bolest može preskočiti
nekoliko generacija i pojavi-
ti se u četvrtom ili petom
koljenu. Bolesnici čiji su ro-
ditelji ili bliski živi srodnici
oboljeli od psorijaze obično
će oboljeti u ranijem ži v o t-
nom dobu.
Neka oboljenja kože ima-
ju sezonski karakter pa se i
psorijaza pogoršava zimi. Ali,
zato, voli sunce pa se kod
čak 95 procenata koji boluju
od tzv. vulgarne psorijaze lje-
ti može povući ili čak sasvim
iščeznuti, naročito tokom
boravka na moru.
Prolazni efekt
Oko pet procenata obo-
ljelih ipak navode podatak
da im ne godi sunce jer se
simptomi pogoršavaju. Ri-
ječ je uglavnom o teškim,
generaliziranim oblicima
vulgarne psorijaze.
Najteži oblici bolesti kao
što su pustulozna i eritroder-
mijska psorijaza nikako ne
podnose sunce. Kod nave-
dena tri oblika psorijaza traje
skoro u toku cijele godine.
Mr{avite uz
mlijeko
Dovoljna
količina sna
vještačke svjetlosti.
Selektivno djelovanje po-
stiže se najnovijim aparati-
ma. Riječ je o LHE fototera-
piji, liječenju pomoću svje-
tlosti određenih valnih du-
žina. LHE fototerapija je
idealna za osobe sa stacio-
narnom vulgarnom psorija-
zom, oblikom koji se godi-
nama pojavljuje skoro uvijek
na istim mjestima.
Bezbolna terapija
Ovim tretmanom sma-
njuje se i nestaje odebljanje
kože i normalizira dioba ćeli-
ja kože pa nestaju srebre-
naste ljuske sa njene po-
vršine. Terapija je bezbolna,
a remisije bolesti, dakle pe-
riodi bez manifestacija pso-
rijaze traju duže. Lijekove
nije potrebno uzimati.
Ovom se terapijom postiže
smanjenje psorijatičnih prom-
jena za 75 procenata nakon
potpunog tretmana od osam
do deset seansi koje se izvode
jednom u toku dvije sedmice.
Kako nestaju
psorijati~ne promjene
LHE fototerapija bazira se na djelovanju zelene i žute
svjetlosti na najsitnije krvne sudove najpovršnijeg dijela
srednjeg sloja kože. To su krvni sudovi koji hrane
psorijatičnu promjenu na koži. U toku terapije smanjuje
se ishrana oboljelih dijelova kože i polagano nestaju
psorijatične promjene.
43
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 30
Preljubnica
Sara
XGlumica Sara D`esi-
ka Parker (Sarah Jessi-
ca), zvijezda serije i fi-
lmova „Seks i grad“, pr-
egovara o ulozi u kome-
diji „Married and Chea-
ting“. Filmgovori o tri
para nezadovoljna bra-
komkoja planiraju da se
upuste u nevjerstvo.
Njihove sudbine se pre-
pli}u tokomputovanja
od Njujorka do Pariza.
Scenarij za filmpisao je
Rejmond De Felita
(Raymond De Felitta), a
u filmu }e, osimSare
D`esike Parker, igrati i
Marisa Tomei.
Peti dio
XPeti dio akcionog fi-
lma „Brzi i `estoki“
sti`e u kina u maju, sa-
op}io je „Paramount“.
Vin Dizel (Diesel) i Pol
Voker (Paul Walker) pr-
edvode ponovno ujedi-
njenje svih zvijezda iz
svakog poglavlja eksplo-
zivne fran{ize koja se te-
melji na brzini.
U ovomnastavku biv{i
policajac Brajan O’Ko-
ner (Brian O’Conner)
udru`uje se s biv{imza-
tvorenikomDomom
Toretom(Toretto) na
suprotnoj strani zakona.
D`ekmen
u crti}u
XAustralski glumac Hju
D`ekmen (Hugh Ja-
ckman) pozajmit }e glas
za animirani film„Uspon
~uvara“. Crti} prati popu-
larne likove iz pri~a ili
bajki koji se udru`uju pr-
otiv Babaroge.
D`ekmen }e pozajmiti
glas Uskr{njemzecu,
Alek Boldvin (Alec Ba-
ldwin) Djeda Mrazu, dok
}e Ajla Fi{er (Isla Fi-
scher) biti Vila Zuba. U
filmu }e u~estvovati i
D`ud Lou (Jude Law) i
Kris Pajn (Chris Payne).
FILM
Povratak
„Darknessa“
XBra}a D`astin (Justin)
i Den Hokins (Dan Ha-
wkins) su, navodno, pre-
vazi{li svoje vi{egodi{nje
razmirice i uskoro naja-
vljuju novu turneju i ser-
iju festivalskih nastupa
benda „Darkness“. Po-
novno okupljanje naja-
vljuje se u „originalnom
sastavu“ i uklju~ivalo bi i
basistu Frenkija Poule-
jna (Frankie Poullain) i
bubnjara Eda Grejema
(Graham).
„Darkness“, navodno,
ulaze uskoro i u studio da
bi radili na svomtre}em
studijskomalbumu.
Novi
„Garbage“
X[irli Menson (Shirley
Manson), frontmenica po-
novno okupljene grupe
„Garbage“, najavljuje sko-
ri izlazak novog albuma.
Menson ka`e da se s
momcima nalazi u stu-
diju te da bi sredinom
godine, na ljeto, mogli
dobiti novi album, prvi
novi CD benda
„Garbage“ od albuma
„Bleed Like Me“ iz
2005. godine.
Producent Bek
XNovi solo albumTar-
stona Mura (Thurston
Moore) izlazi u maju
ove godine. Album}e se
zvati „Demolished Tho-
ughts“, a producirao ga
je Bek (Beck), koji je uz
to i otpjevao jednu od
pjesama na njemu.
Tarston Mur, najpoznatiji
po djelovanju u legendar-
nombendu „Sonic You-
th“, ovaj }e CDobjaviti
23. maja u Britaniji, a dan
kasnije i u Sjedinjenim
Dr`avama. Mur i Bek go-
tovo sav materijal snimili
su u Bekovomku}nom
studiju u Los An|elesu.
MUZIKA
show biz
S novim momkom nisam
zbog njegove pameti
Starleta Keti Prajs (Katie
Price) alijas D`ordan (Jor-
dan) priznala je da je u vezi
s manekenomLeandromPe-
nomsamo radi seksa. Ona je
prvi put progovorila za me-
dije nakon razvoda od bokse-
ra Aleksa Rida (Alex Reid).
Keti je na svom Twitter
profilu objavila fotografije
na kojima pozira s Leandrom
i napisala da joj je argentinski
model privla~niji od njenog
biv{eg supruga.
- Leandro slabo govori
engleski, ali ionako nisam s
njimzbog njegove pameti - re-
kla je Keti svojimprijateljima.
Pohvalila se i da se s njim
sjajno provodi.
- On nije moj budu}i su-
prug, mi se samo zabavljamo
kada nisamsa svojomdjecom
- rekla je Keti, koja se usko-
ro preseljava u luksuznu vilu
u Los An|elesu kako bi bila
bli`e svomnovomde~ku.
Prajs: Ne govori
engleski, ali je
privla~an
Lars Ulrih (Lars
Ulrich), ~lan grupe
„Metallica“, igrat }e
u televizijskom filmu
„Hemingvej i Gelho-
rn“, prenosi „New York
Magazine“.
Film }e re`irati Filip
Kaufman (Philip Kau-
fman), a glavne uloge igr-
at }e holivudske zvijezde
Klajv Oven (Clive Owen)
i Nikol Kidmen (Nicole
Kidman).
Radnja filma zasnovana
je na istinitoj pri~i o ljuba-
vi ~uvenog pisca Ernesta
Hemingveja (Hemingway)
i Marte Gelhorn (Martha
Gellhorn), knji`evnice i
novinarke ~uvene po
ratnimizvje{tajima.
Bubnjar Lars Ulrih
glumit }e holandskog redi-
telja dokumentarnih filmo-
va Jorisa Ivensa, koji je dobro
poznavao Hemingveja i Ge-
lhorn.
Televizijski film prati
radnju od 1936., kada su se
njih dvoje upoznali, zatim
vrijeme koje su proveli zaje-
dno tokom [panskog
gra|anskog rata, poslije ~ega
su se vjen~ali i proveli pet
godina u braku.
Pri~a o Ernestu Hemingveju i Marti Gelhorn
Bubnjar „Metallice“ u
filmu s Nikol Kidmen
Ulrih: Glumi reditelja
Novi ~lanovi izabranog dru{tva rokenrola
Alis Kuper u{ao u Ku}u
slavnih sa zmijom oko vrata
Pridru`ili mu se i Nil Dajmond, Darlin Lav, Doktor D`on i Lion Rasel
UNjujorku su preksino}
u Ku}u slavnih rokenrola
primljeni Tom Vejts (Tom
Waits), Alis Kuper (Alice
Cooper), Nil Dajmond (Neil
Diamond), Darlin Lav (Dar-
lene Love), Doktor D`on
(John) i Lion Rasel (Russell).
Najupe~atljiviji nastup imao
je Alis Kuper, koji je na bi-
nu iza{ao sa zmijomoko vr-
ata i umrljan la`nomkrvlju.
Najve}i hitovi
Kuper je slavu stekao to-
komsedamdesetihgodina, ka-
da suhardrokkoncerti njego-
vog benda bili obilje`eni ele-
mentimahoror filmova. Kuper
je sino} izveo najve}e hitove
„Eighteen“, „No More Mr.
Nice Guy“ i „School’s Out“.
- Uvijek smo bili hard rok
bend. Samo smo uvijek htje-
li muziku dekorirati malo
druga~ije - rekao je on, uz do-
datak da bi volio obe}ati
Ku}i slavnih da je njegov be-
nd ne}e obrukati.
- Ali ja vam ne mogu to
obe}ati; mi smo ipak „Alis
Kuper“ - ka`e on.
Kantautor Tom Vejts na-
jpoznatiji jepoefektnoj mje{avi-
ni bluza, poezije i balada otpje-
vanih upe~atljivim hrapavim
glasom, a u Ku}u slavnih pri-
mljenjei kaoautor pjesamako-
je suve} izvodili raniji ~lanovi
kao {to su Brus Springstin
(„JerseyGirl“), „Ramones“(„I
Don’t Want to Grow Up“),
RodStjuart („DowntownTra-
in“) i D`oni Ke{ („DownThe-
re By the Train“).
Snimao duete
Pjeva~u Nilu Dajmondu
nagradu je uru~io kolega Pol
Sajmon (Paul Simon), koji je
za Dajmonda rekao da u
Ku}u slavnih nije primljen
ranije zbog Barbre Strejsend
(Streisand), s kojom je Da-
jmond snimao duete.
- Ona nije rokenrol. Mi-
slim da ni njenom DNK-u
nije dozvoljen pristup Ku}i
slavnih - rekao je Sajmon.
Muzi~ar Lion Rasel pri-
mljen je u Ku}u slavnih, ia-
ko je prethodnih godina nje-
gova karijera tekla mimo
o~iju {ire javnosti, nakon pr-
vobitnog uspjeha tokomse-
damdesetih godina.
Me|utim, pro{le godine
on je s Eltonom D`onom
(John) objavio hvaljeni al-
bum „The Union“, ~ime se
uspje{no vratio na scenu.
Kuper: Umrljan la`nom krvlju (Foto: AP)
Dok svjetski mediji na-
ga|aju kako su D`astin Ti-
mberlejk (Justin Timberla-
ke) i D`esika Bil (Jessica
Biel) zapravo prekinuli jer
imaju razli~ite ciljeve u `iv-
otu, Britni Spirs (Britney
Spears) ima svoju teoriju.
Pop princeza, naime, tvrdi
da je upravo ona razlog nji-
hovog prekida.
- Britni je uvjerena da je
D`astin nikako ne mo`e pr-
eboljeti. Ona i dalje ima
odre|ene osje}aje prema nje-
mu, ali se pita `eli li D`astin
ponovo obnoviti ono {to su
njih dvoje imali nekad - re-
kao je izvor blizak pjeva~ici.
Iako je u vezi sa svojim
menad`erom D`ejsonom
Trevikom(Jason Trawick),
Britni, ~ini se, i dalje pati za
onim sretnim danima s
D`astinom. Njih dvoje pre-
kinuli su 2002. godine, a u
vezi su bili tri godine. U
pri~u o prekidu D`astina i
D`esike ve} je upetljana mla-
da glumica Mila Kunis, ko-
ja se u medijima navodi kao
jedan od mogu}ih krivaca za
raspad njihove veze.
Ebi Klensi (Abbey Cla-
ncy) i Piter Krau~ (Peter Cro-
uch) slavili supreksino}, nakon
{toje manekenka rodila njiho-
vo prvo dijete, malenu dje-
voj~icu. Ebi je k}erkuna svijet
donijela u Londonu, a Krau~
je bio prisutan na porodu.
- Odu{evljeni su, a majka
i dijete su dobro - izjavio je
za medije njihov portpa-
rol.
Par se, navodno,
nada da }e ro|eno
dijete popraviti
{tetu koja je na-
stala nakon {to je
Ebi saznala da je Piter
prevario s 19-godi{njom
prostitutkom. Kada je to
saznala, bila je trudna mjesec,
a bojala se da bi stres i tuga
mogli na{tetiti njenomdjete-
tu.
- Nadaju se da }e imdije-
te pomo}i da, kona~no, kre-
nu dalje. Piter zna da je bio
idiot, a sada imje puno bolje
- izjavio je zajedni~ki prijate-
lj para.
Krau~: Poku{ava popraviti {tetu
Spec
Ameri~ka glumica i pje-
va~ica Britani Snou (Brit-
tany Snow), koja je prije
dva dana proslavila svoj 25.
ro|endan, snimila je seksi
editorijal za aprilsko izda-
nje „Maxima“. Ka`e da joj
je to prvi editorijal ovakve
vrste. Ova slatka plavu{a tr-
enutno je sama, iako voli bi-
ti zaljubljena i „imati par-
tnera u zlo~inu“.
Ka`e kako je muzika
veliki dio njenog `ivota,
ali ne `eli biti velika pop
zvijezda jer je to za nju
„previ{e“. Na pitanje sma-
tra li se seks-simbolom, Br-
itani je odgovorila:
- Ne, dovraga ne! ^udno
je to. Mrzim zvu~ati kao
stereotipna glumica, ali,
ako }u biti iskrena, zaista se
ne smatram seks-simbo-
lom. Ali lijepo je kad dru-
gi ljudi tako misle.
Ljepotica dana Britani Snou
Snou na
naslovnici
„Maxima“
Lijepo je kad drugi
misle da sam seksi
Starleta
D`ordan u
vezi samo
radi seksa
Britni je uvjerena da je opsjednut njome
Zbog mene je D`astin ostavio D`esiku
Manekenka i fudbaler slave prinovu
Klensi: Rodila
u Londonu
Krau~ prisustvovao ro|enju k}erke
Kidmen:
Kao Marta
Gelhorn
z Iako ni [akira
(Shakira) ni igra~ Bar-
celone @erar Pike
(Gerard Pique) nisu
slu`beno potvrdili da
su u vezi, napisi o nji-
hovoj ljubavi napokon
su dobili konkretan
dokaz - uhva}eni su u
strastvenompoljupcu.
[u{kanja da su [akira
(34) i Pike (24) u vezi
po~ela su po~etkomgo-
dine, a prije mjesec su
se razbuktala, nakon
{to je Pike na Twitteru
objavio fotografiju s
proslave ro|endana na
kojoj su zajedno.
No, tek je naslovnica
kolumbijskog ~asopisa
„Caras“ otklonila sva-
ku sumnju da je kolu-
mbijska pjeva~ica pala
na {armdeset godina
mla|eg igra~a Barcelo-
ne.
Spirs:
^udna teorija
""
Dnevni avaz, srijeda,
ILA=@=H 16. mart/o`ujak 2011.
1521. - Portugalski moreplovac Fer-
nando de Magelan (Fernando de Ma-
gellan) stigao na Filipine.
1827. - U Njujorku izašle prve ame-
ričke novine za crnce “Freedom's Jo-
urnal”.
1934. - U Rimu potpisan italijan-
sko-mađarsko-austrijski protokol ko-
jim je formiran Dunavski blok protiv
Male antante - Čehoslovačke, Rumu-
nije i Jugoslavije.
1967. - U zagrebačkom dnevnom listu
“Vjesnik” objavljena Deklaracija o na-
zivu i
položaju hrvatskog jezika, koju su po-
držali Matica hrvatska (MH), Društvo
književnika Hrvatske (DHK) i 16 dru-
gih ustanova i organizacija.
1978. - Pripadnici terorističke orga-
nizacije “Crvene brigade” kidnapirali
u Rimu istaknutog italijanskog po-
litičara i bivšeg premijera Alda Mo-
ra.
1985. - U Bejrutu otet američki no-
vinar Teri Anderson (Terry Ander-
son). Pušten je na slobodu 4. decembra
1991. godine, nakon gotovo sedam
godina zatočeništva.
1999. - Svih 20 članova Evropske ko-
misije, najvišeg izvršnog tijela Evrop-
ske unije, podnijelo je ostavke zbog
optužbi za prevare, korupciju i loše
upravljanje finansijama. To su bile
prve ostavke od osnivanja ovog tijela
1958. godine.
2005. - Sirijski vojni obavještajni agen-
ti, nakon 18 godina prisustva u Li-
banu, napustili Bejrut.
Nezdrave namirnice
Bajke su za djecu bolje
od modernih knjiga
ODGOJ Stručnjaci upozoravaju roditelje
Roditelji, pak, smatraju da su bajke “politički nekorektne”
i previše “mračne” za najmlađe
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail:
redakcija@avaz.ba

VREMEPLOV 16. mart 2011. M
Šta se krije
u čipsu?
Koliko god bio ukusan s nu-
tricionističkog gledišta, čips pre-
dstavlja pravu energetsku bom-
bu. Razlog leži u činjenici što se
kriške krompira duboko prže u
biljnom ulju upijajući velike ko-
ličine masnoća.
Pri tome dobar dio masnoća
čine zasićenemasne kiselinedo-
kazano nepovoljnog učinka na
zdravlje srca i krvnih žila.
Dodatno, prženjem na viso-
kim temperaturama kao nus-
produkt u čipsunastaje potenci-
jalni karcinogen, akrilamid.
Čips, nadalje, obiluje solju,
koja sa sobom nosi rizik od po-
višenog krvnog pritiska.
Radna sposobnost
Ostvarila sam pravo na
njemačku invalidsku penziju
u martu 2010. Kako u ukup-
nom stažu imam i staž koji
sam ostvarila uBiH, pokrenut
je postupak za ostvarivanje
prava na invalidsku penziju u
Sarajevu i dostavljena medi-
cinska dokumentacija. U ma-
ju2010., namojuintervenciju,
rečeno mi je da pitanje plaća-
nja troškovarada komisije ko-
ja vrši ocjenu radne sposobno-
sti još nije riješeno i ako želim
ubrzati postupak, sama mo-
ramplatiti te troškove. Je li po
tom pitanju nešto urađeno i
moram li platiti troškove ocje-
ne radne sposobnosti, pita S.
P. iz Njemačke.
Članom 2. Uredbe o plaća -
nju troškova medicinskog vje-
štačenja iz oblasti penzijskog i
invalidskog osiguranja propi-
sano je da plaćanje troškova za
medicinsko vještačenje zdrav-
stvenog stanja u prvostepe-
nom i drugostepenom postup-
ku snosi Federalni zavodPIO u
postupku ostvarivanja prava na
invalidsku penziju na osnovu
međunarodnih ugovora.
Kako ste vi podnijeli zah-
tjev za ostvarivanje prava na
invalidsku penziju po osnovu
staža ostvarenog u BiH i Nje-
mačkoj, dakle primjenom me-
đunarodnog ugovora o socijal-
nom osiguranju između BiHi
SR Njemačke, to će troškove
ocjene vašeg zdravstvenog sta-
nja snositi Federalni zavod za
penzijsko i invalidsko osigura-
nje.
Porodična penzija
Gubi li dijete poginulog
borca pravona boračkupenziju
ukolikose majka vjenčai doko-
je godine je može primati, pita
K. L. iz Mostara.
Odredbom člana 65. Zakona
openzijskom i invalidskomosi-
guranju, propisano je da dijete
stječe pravo na porodičnu pen-
ziju i može to pravo koristiti do
navršenih 15 godina života.
Dijete starije od 15 godina
života zadržava, odnosno stječe
pravo na porodičnu penziju ako
je na redovnom školovanju.
Pravo na porodičnu penziju
pripada za vrijeme trajanja re-
dovnog školovanja, a najkasnije
do navršenih 25 godina života.
Citiranom odredbom propi-
sani su uvjeti za ostvarivanje
prava na porodičnupenziju dje-
teta, kao i vrijeme do kojeg di-
jete pod određenim uvjetima
može to pravo koristiti.
Prema tome, vjenčanjem
majke dijete ne gubi pravo na
porodičnu penziju, a može je
koristiti do navršene 25. godi-
ne života ako je na redovnom
školovanju.
Federalni zavod PIO
1926. - Američki fizičar Robert Go-
derd (Robert Goddard) izveo prvo
uspješno lansiranje rakete na tečno
gorivo. Raketa je dostigla 56 metara
udaljenosti za 2,5 sekundi.
DOGODILO SE
RO\ENI
UMRLI
1849. - Rođen Džejms Smit (James E.
Smith), poznat po tome što je postao
otac u stotoj godini.
1930. - U Doboju rođen istaknuti
bosanskohercegovački književnik Izet
Sarajlić.
1940. - U Parmi rođen filmski reditelj
Bernardo Bertoluči.
1792. - Švedski kralj Gustav III smrtno
ranjen tokom maskenbala u “Rojal
operi” u Stokholmu. Preminuo je 29.
marta. Taj atentat bio je inspiracija
Verdiju za operu “Bal pod maska-
ma”.
1930. - Umro španski general Migel
Primo de Rivera i Orbaneha (Miguel
Primo de Rivera y Orbaneja), vojni dik-
tator Španije od septembra 1923. do
januara 1930. godine, kada je podnio
ostavku izgubivši podršku vojske.
1968. - Tokom Vijetnamskog rata
američki vojnici masakrirali najmanje
100 civila u selu Mi Laj.
1988. - Iračke vlasti hemijskim oru-
žjem ubile oko 5.000 civila Kurda u
gradu Halabja, na sjeveru zemlje.
Roditelji koji izbjegavaju či-
tati djeci tradicionalnebajkesma-
trajući da su moderne knjige
“politički korektnije” propušta -
ju na taj način da ih poduče mo-
ralnom kodu života, upozorava
stručnjak za razvoj djeteta Sali
Godard Blat.
Naime, sve veći broj roditelja u
posljednjih nekolikogodina izbje-
gava čitati djeci tradicionalne baj-
ke, kao što su “Pepeljuga” i “Snje -
žana i sedam patuljaka”, jer sma-
traju da su pune stereotipa, poka-
zala je anketa na 3.000 roditelja.
Roditelji smatraju da su baj-
ke “politički nekorektne” i pre-
više“mračne”zadjecu. Zbogto-
ga svaka četvrta majka odustaje
od čitanja bajki i odlučuje se za
moderne knjige.
- Bajke koje su čitane generaci-
jama od vitalnog su značaja za raz-
voj djeteta. Tradicionalne priče
pokazuju djeci da dobro pobje-
đujezlo ipromoviraju ljubaznosti
velikodušnost - kaže Blat.
Suštinaje utome datradicio-
nalne bajke pokazuju djeci da
postoje fizičke različitosti u ži-
votu, a ako ne vide te stereotipe,
nećeimati ni moralni kodpoko-
jem će se moći razvijati.
Istraživanje pokazalo
Nezadovoljstvo poslom
šteti mentalnom zdravlju
Istraživanje objavljeno u ča-
sopisu “Occupational Environ-
mental Medicine” tvrdi kako je
posao koji nas čini nezadovolj-
nima i koji ne odgovara našoj
osobnosti za zdravlje opasniji
od nezaposlenosti i besposlenog
sjedenja kod kuće.
Do sada se smatralo kako je
plaćeno radno mjesto usko po-
vezano s definirajućom ulogom,
strukturom vremena i svrhe te
mentalnim zdravljem, no nau-
čnici s Piterom Batervortom
(Peter Butterworth) na čelu s
australskog Nacionalnog uni-
verziteta u Kanberi tvrde kako
je svakodnevno odlaženje na po-
sao koji ne volimo opasniji po
zdravlje nego nezaposlenost s
kojomse gubi ličnauloga tesmi-
sao svakodnevice.
Spec
Petina ljudi boji se stati na
vagu da ne bi otkrili svoju
stvarnu težinu. U istraživa-
nju je učestvovalo tri hiljade
ljudi. Rezultati su pokazali
kako neki ljudi koji imaju
višak kilograma smatraju da
im je težina normalna. Oko
40 posto ispitanihpriznalo je
da spadaju ukategoriju preti-
lih, ali službeni podaci su po-
kazali da je u toj kategoriji
čak 65 posto njih.
Takvo radno mjesto je opasnije i
od nezaposlenosti
Tradicionalne priče
pokazuju djeci da
dobro pobjeđuje zlo
"#
ILA=@=H
Dnevni avaz, srijeda,,
16. mart/o`ujak 2011. Tačno
Netačno
1. TAČNO
Dobitnik prve Nobelove
nagrade za književnost
Francuski
književnik Sili
Pridom (René
François Arma -
nd Sully Pru-
dhomme) je pr-
vi dobitnik No-
belove nagrade
za književnost.
Bio je pisac iz
doba Parnasi-
janskog pokre-
ta, pokreta koji
je htio obnoviti
eleganciju romantizma u francuskoj po-
eziji. Nobelovu nagradu dobio je 1901.
godine.
Studirao je nauke, no zbog očne
bolesti nije mogao nastaviti karijeru. Pr-
vo je radio u tvornici, ali je 1860. počeo
studirati pravo. Godine 1865. počeo je
pisati melanholične pjesme inspirirane
ljubavi. Najpoznatija djela u toj seriji su
mu “Pravda” (1878.) i “Sreća” (1888.).
Ta djela su kasnije pretvorena u faus-
tijanski način ljubavi. U Francusku aka-
demiju primljen je 1881. godine.
Rođen je 16. marta 1839., a umro je 7.
septembra 1907. godine.
1. TAČNO
Om jedinica za mjerenje
elektičnog otpora
Njemački fizi-
čar Georg Simon
Om (Ohm) kao na-
učnik istakao se
radovima na po-
dručju elektricite-
ta i magnetizma.
Proučavajući od-
nos struje elektro-
motorne sile i ot-
pora u električ-
nom kolu, formu-
lirao je zakon prema kojem je jačina
struje koja prolazi vodičem proporcio-
nalna naponu. Zakon je nazvan Omov
zakon, a om je postao jedinica za mje-
renje električnog otpora u međunaro-
dnom sistemu mjera.
Proučavao je i nastajanje toplote u
vodiču kojim protiče struja, a bavio se i
različitim problemima akustike, optike,
metala i matematike.
Rođen je 16. marta 1787., a umro je 7.
jula 1854. godine.
1. TAČNO
Malajski arhipelag
najveća grupa otoka
Malaj-
ski arhipe-
lag je naj-
veća grupa
otoka na
svijetu.
Smješten
je uz obalu
jugoistočne Azije između Indijskog i Ti-
hog okeana. Sastoji se od oko 13.000
otoka Indonezije i oko 7.000 filipinskih
otoka. Ranije su se zvali Istočni indijski
otoci.
Ovaj arhipelag pruža se duž Ekvatora
dužinom većom od 6.100 kilometara.
Glavni otoci su Veliki sundski otoci
(Sumatra, Java, Borneo i Sulavesi), Mali
sundski otoci, Molučka, Nova Gvineja,
Luzon, Mindanao i Visajanski otoci.
1
Sili Pridom je prvi dobitnik Nobelove
nagrade za književnost?
2
Njemački fizičar Georg Simon Om
istakao se radovima na području
elektriciteta i magnetizma?
3
Malajski arhipelag je najveća grupa
otoka na svijetu?
MRŠAVLJENJE Za 300 kalorija vi{e kriv je televizor
Tanak struk nije
nemogu}a misija
Ustanite dok pričate na telefon i sagorjet ćete 49 kalorija Operite posu|e ručno pa otiđite u šetnju
Spec
Svaka deveta žena u brakuuopće ne konzu-
mira seks, 62 posto udatih žena zamišlja dru-
gog muškarca dokvodi ljubav sa suprugom, a
čak 81 posto udatih žena svoj seksualni život
opisuje predvidivim, pokazalo je istraživanje
koje je provedeno na dvije hiljade žena u dobi
od 18 do 49 godina.
Istraživanje jezačinio i podatak daje jednaod
deset žena prevarila supruga.
Čest problem koji pridonosi
gomilanju otpadnih tvari u or-
ganizmu, a samimtime i nastan-
ku celulita, jeste konstipacija.
Radi reguliranja stolice po-
željno je uz hranu bogatu pre-
hrambenim vlaknima (integral-
ne žitarice, voće i povrće) u pre-
hranu uvrstiti prirodne laksati-
ve, poput suhih šljiva, pšeničnih
klica, lanenih sjemenki i zobene
kaše.
Otpadne tvari u organizmu
Konstipacija
dovodi do celulita
TOPLI
ODJEVNI
PREDMETI
PJEVA^
ISLAMOVI]
DIO IGRE
U TENISU
I DR.
PRAVITI
TKANINU
ITRIJ
OKOMICA,
VERTIKALA
ZAKONITA
VEZA MU[-
KARCA I
@ENE
ITALIJA
SR@,
SU[TINA
EVROPSKA
ZAJEDNICA
ONI KOJI
PRONALAZE
VODU UZ
POMO]
RA[LJI
PJEVA^
NA SLICI
GLASA^,
BIRA]
STRAGA,
POZADI
VRSTA
PLESA
CILJ
POVE]ANJE
DEDALOV
SIN
[KOLA
DIO BILJKE
P.N.
FATIMA
ODMILJA
U KOJE
VRIJEME
P.LJ.
”Africa Trade
Network”
ELEKTRON
PER^IN
IME
GLUMICE
MARGRET
TULIPAN
GLUMAC
GINIS
MAJKA
ROMULA
I REMA
DEMON
OSVETE U
GR^KOJ
MITOLOGIJI
ITALIJA
UBIJENA
INDIJSKA
DR@AVNICA
TAPI, DUBOKO, OPAN-
CI, ASAS,
MORGEN[TERN,
ASKER, KOK, O, ST,
MESO, ATV, OTAKATI,
NC, HLOR, ZIBATI
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2465
Do ljeta imate dovoljno vremena da se ri-
ješite suvišnih naslaga koje ste nakupili zbog
teške zimske prehrane. Evo malo matematike.
Da biste dobili pola kilograma, potrebno je da u
organizam unesete oko 3.500 kalorija. Kako
biste, pak, izgubili okosedamkilograma za dva
mjeseca, trebate izbaciti oko 800 kalorija dnev-
no. Savjeti koji će vam pomoći su sljedeći:
Dan započnite doručkom. Oni koji kon-
zumiraju doručak bogat proteinima dnevno će
u organizam unijeti 200 kalorija manje nego
oni koji jedu doručak bogat ugljikohidratima.
Ugasite televizor dok jedete. Odvraćanje
pažnjeutječenakoličinu hranetetakoljudi ko-
ji gledaju TV i jedu pojedu čak 300 kalorija više.
Ustanite dok pričate na telefon i sagorjet
ćete 49 kalorija.
Parkirajte malo dalje odureda i pješačite,
izgubit ćete 50 kalorija.
Operite ručno posuđe, a zatim otiđite u
šetnju. Istopit ćete još75 kalorija.
Jedite kod kuće, a ne u restoranima.
Ukusna poslastica za jutarnji obrok
Bavarske kifle
Potrebno je: 1 kg brašna, pa-
kovanje svježeg kvasca, 2,5 dl
mlijeka, 2,5 dl vode, 2 kašičice so-
li, 4 kašike ulja, 1l vode, kašičica
soli za vodu, 50 g sode bikarbo-
ne, susam ili kim.
Način pripreme:
1. Pomiješati vodu i mlijeko,
te staviti da sezagrije. Kvasaciz-
drobiti u malo mlakog mlijeka i
ostaviti da nadođe. Brašno poso-
liti, dodati ulje te umiješati kva-
sac. Polako dolivati mlaku mje-
šavinu vode i mlijeka i zamijesiti
mekše tijesto.
2. Uključite rernu na 50 ste-
peni, a tijesto ostaviti da se diže
15 minuta.
3. Potom tijesto promijesiti,
razvući ga, pa oblikovati kifle ili
zemičke i ostaviti ih da nadođu
još10 minuta.
4. U međuvremenu proku-
hati litar vode sa solju i kad pro-
vri, dodati sodu bikarbonu.
5. Svaku kiflicu kuhati u
ključalom rastvoru oko pola mi-
nute, pa vaditi i redati u pleh
obložen pek-papirom.
6. Pecivo zasjeći na nekoliko
mjesta, posuti susamom ili kimom
i peći 20 minuta na 200 stepeni.
Odvraćanje pažnje
utječe na količinu
pojedene hrane
jet set 46
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011.
Alma ALILOVI]
Ne `elim komentirati Sergeja Trifunovi}a
Canan ERGUDER
Zbog Kerema je ostavila i supruga
Nedim ]ERIMOVI]
Ameri~ki san zamijenio bosanskim
Dalaj-lama Tenzin GYATSO
Zbogom politici
I u 2011. godini magazin „Azra“ nastavlja darivati svoje vjerne ~itatel-
je. U ovom broju darujemo vam ekskluzivne parfeme s potpisima „Dior“
i „Givenchy, te „Max Factor“ kozmetiku“
Mi}kovi} i Aksoj:
Izvode tradicionalne
sefardske pjesme
U Diseldorfu je ju~er upr-
ili~en `rijeb za redoslijed na-
stupa na Eurosongu 2011, ko-
jim je odlu~eno da }e predsta-
vnik BiH Dino Merlin pod re-
dnim brojem 1 u drugoj polu-
finalnoj ve~eri 12. maja izvesti
pjesmu „Love in Rewind“.
U na{em timu svi su izu-
zetno zadovoljni startnom
pozicijom, jer statistike govo-
re da su na po~etku {oua
najve}i gledanost i pa`nja
TV publike.
Pozitivni komentari
Raspolo`eni i zadovoljni
{ef BH delegacije Dejan Ku-
kri}, koji je prisustvovao
izvla~enju u Diseldorfu, ka`e
da je predosje}ao da }e `rijeb
odlu~iti da nastupamo prvi
ili drugi.
- I Dino Merlin mi je re-
kao da bi volio da {to prije
nastupimo i ostvarile su nam
se `elje. Drugo polufinale
bit }e otvoreno na najbolji
mogu}i na~in, nastupom na-
jve}e balkanske zvijezde -
rekao nam je ju~er Kukri} u
telefonskoj izjavi iz Dise-
ldorfa.
Prenosi nam da u gradu
doma}inu Eurosonga, gdje
su se proteklih dana okupi-
Planovi mostarskog dua „Arkul“
Promocija novog albuma
na festivalu u Francuskoj
Mostarski duo „Arkul“,
koji ~ine multiinstrumenta-
list Atila Akosj (Attila Ak-
soy) i pjeva~ Vladimir
Mi}kovi}, privodi kraju rad
na drugom albumu. Kao {to
je to bio slu~aj i s prvim no-
sa~em zvuka, ovaj tandem }e
i na novom CD-u slu{aocima
servirati 12 tradicionalnih
sefardskih pjesama na ladino
jeziku.
- Album }e, vjerovatno,
biti objavljen do kraja aprila
za me|unarodno tr`i{te, pod
etiketom holandskog „Snail
Recordsa“. U BiH nismo
tra`ili izdava~a, ali se iskreno
nadamo da }e CD na}i put do
ovda{nje publike. Nakon to-
ga organizirat }emo i malu
promotivnu turneju po na{oj
zemlji, a {to se ti~e inoze-
mstva, premijerno }emo no-
ve pjesme predstaviti publi-
ci na festivalu u francuskom
Givriju 29. juna - govori Ati-
lla Aksoj. H. P.
Vu~eli}: Brzo se
oporavila nakon
tragedije
U Diseldorfu odre|en redoslijed nastupa u~esnika
Dino Merlin otvara
drugo
polufinale
Drugo
polufinale
12. maja
1. Bosna i Hercegovina
2. Austrija
3. Holandija
4. Belgija
5. Slova~ka
6. Ukrajina
7. Moldavija
8. [vedska
9. Kipar
10. Bugarska
11. Makedonija
12. Izrael
13. Slovenija
14. Rumunija
15. Estonija
16. Bjelorusija
17. Latvija
18. Danska
19. Irska
Prvo
polufinale
10. maja
1. Poljska
2. Norve{ka
3. Albanija
4. Ermenija
5. Turska
6. Srbija
7. Rusija
8. [vicarska
9. Gruzija
10. Finska
11. Malta
12. San Marino
13. Hrvatska
14. Island
15. Ma|arska
16. Portugal
17. Litvanija
18. Azerbejd`an
19. Gr~ka
U na{em timu izuzetno
zadovoljni startnom
pozicijom z Najve}a
gledanost i pa`nja
upravo na po~etku
{oua z Me|u
favoritima smo,
poru~uje Kukri}
iz Diseldorfa
jet set
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 47
li {efovi delegacija zemalja
u~esnica, pjesmu „Love in
Rewind“ prate izuzetno po-
zitivni komentari.
- Znaju da imamo velike
ambicije i sigurno smo me|u
favoritima. Ipak, ne bih ni{ta
prejudicirao i najva`nije je da
imamo sjajnu pjesmu. [ef
francuske delegacije mi je re-
kao da je odu{evljen Merli-
novom numerom. Proteklih
dana sam ~uo bezbroj sli~nih
komentara. Sjajna atmosfera
se stvara oko na{e zemlje i
pjesme - poru~uje Kukri}.
Rekordan broj
Prvo polufinale bit }e
odr`ano10. maja, a drugo dva
dana kasnije. Po deset prvopla-
siranih iz obje kvalifikacijske
ve~eri takmi~it }e se u velikom
finalu 14. maja. Tamo ih ~eka
velika petorka, zemlje koje
imaju osigurano mjesto u za-
vr{nici velikog takmi~enja:
Njema~ka, Velika Britanija,
Francuska, [panija i Italija.
Ina~e, u Diseldorfu }e na-
stupiti rekordan broj zemalja
- 43. Ovako visok broj u~esni-
ka zabilje`en je jo{ samo na
Evroviziji u Beogradu 2008.
godine.
L. SARAJLI]-RAMOVI]
Jedna od najintrigantnijih
u~esnica novog serijala „Ve-
likog brata“ je Soraja Sara
Vu~eli}. Iako se predstavila
kao Hrvatica s trenutnim pr-
ebivali{tem u Beogradu, Sor-
aja je godinama `ivjela i radi-
la u Baru, a u Crnoj Gori pa-
mte je po stravi~noj prometnoj
nesre}i, pi{e srbijanski „Alo“.
- Sara je u Crnoj Gori po-
znata po mnogim stvarima, ali
ljudi najvi{e pamte sao-
bra}ajnu nesre}u u kojoj je u
smrt odvela tada{nju najbolju
prijateljicu Afroditu Beri{aj. U
to vrijeme dru`ila se s bogatim
mu{karcem od kojeg je jednog
dana posudila auto da se s pr-
ijateljicom provoza po gra-
du. Prema pri~ama, Sara je
izgubila kontrolu nad auto-
mobilom pa su se djevojke za-
bile u drvo. Od ozljeda koje je
zadobila Sarina prijateljica je
27. januara 2007. godine pre-
minula. Sara je, tako|er, pre-
trpjela brojne ozljede, no
uspjela se oporaviti - rekao je
za „Alo“ izvor koji dobro po-
znaje pro{lost stanarke ku}e
Velikog brata.
Iako je Soraju tragedija
potresla, ubrzo se vratila u
`ivot. Kako je rekao izvor, vr-
atila se starim navikama i s no-
vom najboljom prijateljicom
nastavila izlaziti po no}nim
klubovima.
Kao {to je ve} postalo
uobi~ajeno, i ovogodi{nji
EXIT ugostit }e nekoliko
bendova iz na{e zemlje. Ka-
ko isti~e Anes Husanovi} iz
PR tima najpopularnijeg re-
gionalnog festivala, koji }e
od 7. do 10. jula biti odr`an
u Novom Sadu, jo{ su u to-
ku pregovori s potencija-
lnim u~esnicima iz Bosne i
Hercegovine.
- Me|utim, to {to prego-
vori nisu okon~ani ne zna~i
da ove godine ne}e biti bh.
predstavnika na EXIT-u.
Naprotiv, sa sigurno{}u
mo`emo potvrditi da }e na Pe-
trovaradinskoj tvr|avi u julu,
rame uz rame sa svjetskim zvi-
jezdama, nastupati i izvo|a~i
iz BiH. Uostalom, to je oduvi-
jek bila strategija festivala, a
prema mojim informacijama,
ove godine na EXIT-u }e vi{e
nego ina~e biti zastupljena
regionalna scena. Naravno, u
ovom trenutku jo{ ne mo`emo
otkriti koji su bh. bendovi u
opticaju za nastup na festiva-
lu - isti~e Husanovi}.
[to se ti~e gostiju izvan
na{eg regiona, dolazak na
manifestaciju potvrdili su
slavni svjetski muzi~ari po-
put Nika Kejva (Nick Cave),
„Arcade Firea“, D`ejmsa Za-
bijele (James Zabiela), „Pul-
pa“... H. P.
Pripreme za prvi soli-
sti~ki koncert Samira Mu-
jagi}a SMS-a, koji }e biti
odr`an u subotu, 19. marta,
u Domu mladih u Sarajevu
teku prema planu. Mujagi}
isti~e da ovih dana nema
nimalo slobodnog vremena,
a da u subotu o~ekuje punu
dvoranu.
- Kako se koncert pri-
bli`io, probe su svakodnevne.
To {to nemam nimalo slobo-
dnog vremena mi ne smeta,
jer kad radi{ ono {to voli{, ni-
je ti te{ko. Obavezno se sasta-
jem i s plesnom grupom
„Fresh Generation“, koja }e
me pratiti na bini. Na sceni
}e se pojaviti desetero plesa~a
kao i desetero muzi~ara. Ra-
zlog tome je naziv koncerta,
jer je sve u znaku broja deset.
Publika }e mo}i u`ivati i u
izvedbama gostiju Envera
Lugavi}a Kiceta i Maye Sar
- izjavio je Mujagi}.
Koncert „Za deset“ si-
mboli~no predstavlja de-
set godina Samirovog dje-
lovanja na estradi.
- Pro{lo je ta~no deset go-
dina od mog prvog singla
„Dao bih ti sve“. Ovim ko-
ncertom `elim obilje`iti ma-
li jubilej, a ujedno, shodno
nazivu, gosti mogu o~ekiva-
ti i provod za deset. Kako je
ovo moj prvi solisti~ki ko-
ncert u rodnom gradu,
obe}avam da }u u dva i po
sata dati maksimum od sebe
- dodao je Mujagi}.
Otkriva i da }e tri najsre-
tnija gosta koncert napustiti s
novim mobitelima, a ulazni-
ce po cijeni od 10 KM mogu
se nabaviti na platou Ske-
nderije te u uli~noj prodaji u
Ferhadiji. A. KARAMAN
Mujagi}: U subotu garantira provod za deset
Detalj s pro{logodi{njeg EXIT-a
Lista u~esnika ~uvenog festivala
Bh. bendovi i ove
godine na EXIT-u
Prema tvrdnjama medija u Srbiji
Soraja skrivila smrt
najbolje prijateljice
U~esnica „Velikog brata“ izgubila je kontrolu nad
automobilom koji se zabio u drvo
Kukri} izabran u
Referentnu grupu EBU-a
[ef BH Eurosong dele-
gacije Dejan Kukri} ju~er
je izabran u Referentnu gr-
upu EBU-a. Referentna gr-
upa je va`no tijelo koje
vr{i superviziju Eurosonga
i donosi najva`nije odluke
za ovo takmi~enje.
Za Kukri}a je i posebno
priznanje {to je tajnim gla-
sanjem izabran od kolega
{efova delegacija ostalih
zemalja.
- Sretan sam zbog izbo-
ra, ali i zbog toga {to su
ostali prepoznali energiju i
ozbiljnost s kojom radi de-
legacija Bosne i Hercegovi-
ne - rekao je Kukri}.
Radovi
u Esprit
areni od
4. aprila
Radovi u
Esprit areni, gdje
}e biti odr`an
Eurosong 2011,
po~inju 4. aprila.
Naime, to je fu-
dbalski stadion
na kojem igra
Fortuna iz Dise-
ldorfa i bit }e pr-
eure|en za potre-
be velikog mu-
zi~kog ta-
kmi~enja.
Kukri} ju~er
ispred Esprit
arene
Pripreme koncerta Samira Mujagi}a „Za deset“
SMS-a }e pratiti po deset
plesa~a i muzi~ara
Gosti na sceni Doma mladih bit }e Kice i Maya Sar
48 Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i ko-
ri{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novi-
ne Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i
45/10), ovo Federalno ministarstvo
Objavljuje
JAVNI POZIV
za uvid u Glavni projekt za izdavanje odobrenja za izvo|en-
je radova rekonstrukcije i revitalizacije stambenog komple-
ksa u ulici Banovinska u Stocu, a u okviru Prirodno-gradi-
teljske cjeline - Korito Bregave sa mlinicama, stupama i
mostovima, koja je odlukom Komisije za o~uvanje nacio-
nalnih spomenika BiH („Slu`beni glasnik BiH“, br. 3/10) pr-
ogla{en nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine,
podru~je op}ine Stolac.
1.
Na javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u
skladu s ~lanom 56. stav 4. i 5. Zakona o prostornom pla-
niranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH.
2.
Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u
roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana
objavljivanja poziva.
3.
Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne
odazove na javni poziv za uvid u projekt, mo`e se o tome
pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja
poziva.
4.
Stranke u postupku, mogu izvr{iti uvid u Glavni projekt re-
konstrukcije i revitalizacije stambenog kompleksa u ulici
Banovinska u Stocu, kojeg je izradio „Delta-Z Infinitinet“
d.o.o. Mostar, novembra 2010. godine, u prostorijama Fe-
deralnog ministarstva prostornog ure|enja, ul. M. Tita 9a,
od 11 do 15 sati, u roku od 15 dana.
Sarajevo, 14. 03. 2011. godine
Broj: UPI/03-23-2-186/10
Sarajevo, M. Tita 9a, Tel. +387 33 22 71 88 Fax 22 64 20
http://www.fmpu.gov.ba
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 P 021695 10 P
Biha}, 14. 02. 2011. godine
Na osnovu ~l. 348. st. 3. a u vezi sa ~l. 349. st. 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:
OGLAS
Op}inski sud u Biha}u po sudiji Gluhali} Mizi} Nisveti u pravnoj stvari tu`itelja Senada
Avdi}a, zastupan po punomo}niku Hod`i} Salihu, i Hergi} Edinu, advokatima iz Biha}a,
protiv tu`ene Renate Christel Avdi}, radi razvoda braka, nakon glavne i nejavne rasprave
koja je odr`ana 28. 01. 2011. god. u prisutnosti tu`itelja i punomo}nika tu`itelja i u odsu-
stvu uredno obavje{tene tu`ene dana 09. 02. 2011. godine donio je sljede}u
PRESUDU
Razvodi se brak tu`itelja Senada Avdi} i tu`ene Renate Christel Avdi}, ro|ene Gramstat
zaklju~en dana 02. 07. 2001. godine koji se vodi za mjesto Biha} pod rednim broj: 177 za
godinu 2001. god.
SUDIJA
Gluhali} Mizi} Nisveta
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Ps 022645 10 Ps
Biha}, 10. 02. 2011. godine
OP]INSKI SUD U BIHA]U, sudija Vlatka Ivani{, u pravnoj stvari tu`ioca „Grupa Espresso“ DOO Ljubu{ki, za-
stupan po zajedni~kom odvjetni~kom uredu Palameta & Palameta Mostar, protiv tu`enog „Gastro Tim“
D.O.O. Biha}, radi isplate, vsp. 48.410,07 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
(„Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tue`ni ne stanuje na adresi
posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:
OGLAS
Dana 09. 07. 2010. godine tu`ilac „Grupa Espresso“ DOO Ljubu{ki je podnio tu`bu protiv tu`enog „Gastro
Tim“ D.O.O. Biha} radi isplate. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu
duga od 48.410,07 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 31. 12. 2008. godine do isplate i da
nadoknadi tro{kove parni~nog postupka.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene
uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti
Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica,
prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih
imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev
osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni
osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1.
ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja
tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovna (~lan 182.
stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozi-
vom na broj predmeta.
Sudija
Vlatka Ivani{
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 Mals 038723 08 Mals
Mostar, 13. 10. 2010. godine
OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja Belovi}
^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Jp Hrvatske Telekomunikacije
D.D. Mostar Direkcija Za Pokretnu Mre`u (Eronet), protiv
tu`enika Europek D.O.O. Mostar, radi isplate na osnovi ~lanka
348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine
FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljem tekstu: ZPP), budu}i
da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta,
objavljuje sljede}i:
TU@BENI ZAHTJEV
Dana 1. 2. 2008. godine tu`itelj Jp Hrvatske Telekomuni-
kacije D.D. Mostar - Direkcija Za Pokretnu Mre`u (Eronet)
je podnio tu`bu protiv tu`enika Europek D.O.O. Mostar ra-
di isplate. Tu`bom tra`i od Suda dono{enje presude ko-
jom }e tu`enog obavezati na isplatu iznosa od 1.099,32
KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od
270,13 KM po~ev od 15. 05. 2007. godine, na iznos od
418,78 KM po~ev od 15. 06. 2007. godine pa do isplate,
na iznos od 410,41 KM po~ev od 15. 11. 2007. godine pa
do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka po
odre|enju suda.
Obavje{tava se tu`enik kako se dostava pismena smatra oba-
vljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog
pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj plo~i
Suda, te kako privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgra-
di Suda.
Obavje{tava se tu`enik kako je, na osnovi ~lanka 70. stavak 1.
ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pi-
smeni odgovor na tu`bu.
Ogovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda,
ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili bor-
avi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupni-
ka i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i
potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne pri-
govore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni
zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora
sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~in-
jenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika
(~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e, u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom
ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je
tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne do-
stavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e do-
nijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog
propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~ito neosnovan.
(~lanak 182. stavak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje Sudu u dovoljnom broju
primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Stru~ni saradnik
Minja Belovi} ^uljak
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG
URE\ENJA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF PHYSICAL PLANNING BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO
PROSTORNOG URE\ENJA
49 Dnevni avaz srijeda 16. mart/o`ujak 2011.
Prodaja
Prodajem Opel Korsu, 1991.
god., 1.2, ajnšpric, povoljno. Tel.
061 431 971. 3122-1Ndž
Askonaautomatik, 82. god., u voz-
nom stanju, 750 KM, registr. IV.
2011. Tel. 458-583.
Audi 80 “jaje”, 1987. god. 1.6 ben-
zin, povoljno, registr. do 18. 4. 2011,
crvena boja. Tel. 061 049 033.
Audi 80 CC, dizel, 86. god, tek re-
gistrovan, nov, akumulator, izvrsno
Audi 90, metalik siva, ekstra sta-
nje, šiber, centr. brava, registrovan,
nove gume. Tel. 061 434 374.
Audi A4 1.6 benzin, 2000. god.,
klima, ABS, registrovan. Tel. 061 359
650.
Auto felge čelične polovne za
Merc. 15 coma, BMW 15 cola, Golf 2 i
3 - 13 i 14 cola. Tel. 062 213 732.
Auto gume plovne 225/55/17,
225/55/18, 245/70/16 4 kom.,
195/65/16c 4 kom., 205/55/16. Tel. 062
213 732.
Auto ogledala zaretrovizore za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190.
Autostakla “Rule”, original
šoferšajbe i bočna stakla sa ugrad-
njom. Garancija 5 godina. Stup, Boj-
nička 109. Tel. 063 851 759, 061 413
317.
BMW 525 TDS, godište 99., full
oprema, crne boje, odlično stanje, reg.
do 5. 3. 2012. Tel. 061 750 214.
Citroen C2, 1.4 HDI, dizel, 2005.
god., bijela boja, nove gume, reg. god.
dana. Tel. 063 506 303.
Citroen Xsara 2004. god., HDI 1.4
tekreg. i Fokus 2.0 benzin, 2003. god.
Može zamjena za jedno auto. Tel. 061
843 324.
Dijelove Opel Frontere, motor di-
zel 2.2, 2000. god., limarijui ostale di-
jelove. Tel. 062 279 743.
Džeta 1.3 benzin, očuvana, 1985.
god. Tel. 061 803 001.
Fiat Panda 1.0, 1997. god., benzin,
teretni, dvosjed, reg. do 6. mjeseca, u
odličnomstanju, 1.300 KM. Tel. 061
184 796.
Fiat Punto multi jet 1.3 dizel,
2005. god., bijela boja, cijena 6.900
KM. Tel. 061 144 162.
Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004.
god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. po-
dizači, citi servo, daljinsko za-
ključavanje, siva metalik, tek regis-
trovan, 9.100 KM. Tel. 061 214 813.
Fiat Stilo, dizel 1.9 JTD, 2004. g.,
full oprema, metaliksiva boja, alufel-
ge. Tel. 062 156 890.
Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god.,
plava, 3 vrata, ful oprema, registr.,
132.000 prešla, knjiga vozila, 1 vlas-
nik, cijena 8.500 KM. Tel. 061 158
202.
Ford KA 1.3, 1998. god., registro-
van, servisiran, očuvan, povoljno.
Tel. 061 490 570.
Golf 2, 1.6 dizel, pet brzina, u
odličnom stanju. Tel. 061 810 947.
Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove
prednje gume, reg. do 9. 2011. god., li-
marija i enterijer u odličnom stanju.
Tel. 061 566 689.
Golf 3, 95. god., reg. do 1./2012.
Tel. 061 171 553.
Golf dizel, 85., registrovan do 9.
10. 11., cijena 2.300 KM. Tel. 061 519
750.
Golf III 1.4 B, 1996., bijeli, troja
vrata, registrovan do 12. 2011. Tel.
061 338 237.
Golf III 1.4 B, 1996., bijeli, troje
vrata, registr. do12. 2011. Tel. 061338
237.
Golf IV, SDI, 4 vrata, bijela boja,
1998. god., cijena po dogovoru. Tel.
061 205 332.
Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov,
reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full,
4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM.
Tel. 061 358 229.
Hyundai Lantra karavan, 97. g.,
benz., povoljno. Tel. 061 620 057.
Kia Ceed karavan, 1.6 benzin,
2008. god., može zamjena za jeftinije
vozilo. Tel. 062 857 130.
Kia RioRSlimuzina, metaliksiva,
centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u
odličnomstanju, reg. dokraja 4. mjes.
2011. Tel. 061 156 309.
Kombi Fiat Ducato furgon, maxi
2.8 JTD, 2001. god., ispravan i redov-
no servisiran, istekla registr.
8.500+PDV. Tel. 033 640-064, 061
153 130.
Mercedes E 220 CDI, 2004. g., crni
metalic, automatik, ekstra stanje,
30.000 KM. Tel. 061 101 410.
Mercedes E klase, 320 CDI, 200
KS, dizel, 2001., kraj, ekstra stanje.
Tel. 061 130 908.
Motor “Mercedes” 190-200 dizel,
odličan. Tel. 061 252 805.
Opel Astra-G, dizel, 1999. god., 60
KW, ccm 1994. Tel. 061 220 016.
Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3
vrata, full oprema, registrovan,
100.000 prešao, 1 vlasnik, garažiran,
7.300 KM. Tel. 061 835 565.
Pežo 206 1.4 HDI, 2003. god., sivi,
4 vrata, full oprema, plaćeni carina i
PDV, 160.000 prešao, cijena do regis-
tracije 8.800 KM. Tel. 061 835 565.
Pežo 307 1.6 B, 2003. god, sivi, 3
vrata, full oprema, plaćeni carina i
PDV, 111.000 prešao, cijena do regis-
tr. 8.800 KM. Tel. 062 548 408.
Polo1.4, 2000. god., plavi, 4 vrata,
dosta opreme, 115.000 prešao, cobra,
alarm, CD radio, nove gume, 7.300
KM. Tel. 061 158 202.
Prodaja, ugradnja, remont alnase-
ra, alternatora, motora brisača. Tel.
061 365 193.
Prodajem Pasat TDI, ispravan, re-
gistrovan, 2004. god., limuzina. Tel.
061 145 361.
Prodajem za Golfa alnaser, altena-
tor, 2, 3, 4 i za ostala vozila, može i
montaža. Tel. 033 531-996, 062 693
470.
Reno Kangu2005., zatvoreni. Tel.
061 958 001.
Reno Megan II, 1.6 16 V, decemb.
2003. god., klima, ABS+ESP, bord
airbag x6, koža, MP3, itd, crni, 3vrata.
Tel. 061 202 888.
Reno Skenik2001. god., benz., re-
gistrovan, garažiran, servisna knjiga,
elektron, daljinsko. Tel. 061 138 071.
Retrovizorska ogledala za sve vr-
ste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799.
Škoda Fabia ambienta 1.2 HTP,
karavan, 9./2008., bordo metalik, pot-
puno opremljena. Tel. 062 070 419.
Škoda Octavia tour 1.9 TDI, dizel,
2008. god., prešla 30.000 km. Tel. 061
675 669.
Šoferšajbenove i polovne zasve ti-
pove vozila. Tel. 061 749 462.
Volvo S80 benzin, 2001. g., sivi
metalik, prešao 100.000 km, na nje-
mačkim tablama. Tel. 061 140 141.
Vrata (prednja lijeva) za Passat
2008. godina, 400 KM. Tel. 061 709 956.
Vrata (zadnja lijeva) za Škodu Fa-
biu, 200 KM. Tel. 061 709 956.
Vršim izradu i ugradnju, mašin-
sku obradu ogledala za retrovizore,
povoljno. Tel. 061 382 478.
ZaPasat el. motor zapodizanje sta-
kala na vratima. Tel. 061 260 598.
Za Škodu Feliciju prodajem do-
bru polovnuhaubu, 50KM, Sarajevo.
Tel. 061 551 317.
očuvan, povoljno. Tel. 062 315 616.
Kupovina
Kupujem havarisanavozila: Pasat
karavan 3 i mlađe golfove. Tel. 061
504 190.
Vršimootkup rabljenihhavarisanih
i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775.
Kupujem havarisana i rashodova-
na vozila. Tel. 063 459 893.
Kupujem Ford KAili neko drugo
auto. Tel. 063 132 183.
Izdavanje
Iznajmljujem dvosoban lijepo
namješten stan u zgradi blizu
Baščaršije, 500 KM. Tel. 061 142
704. 2590-1tt
Adema Buče 283, izdajem prazan
jednosoban stan, poseban ulaz i stru-
ja. Tel. 033 610-675.
Aerodrom. naselje, pos. prostor 40
m2, za agencije, predstavništva, kan-
celarije, sa papirima. Tel. 061 857 012.
Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033
546-824.
Al. Polje, izdajem stan za samce i
samice, zvati od 16 h. Tel. 065 432 461.
Apartman na Bjelašnici. Tel. 062
320 648.
Apartmani za noćenje sa parkin-
gom, po osobi od 15-25 KM, Koš. Br-
do. Tel. 062 226 665.
Apartmansko prenoćište iznad
Katedrale, parking, kablovska, 20
KM po osobi. Tel. 061 339 647.
Blizu trolejbuske adaptiran nam-
ješten jednosoban stan, II sp., zgrada,
zvati od 17 h, 450 KM. Tel. 646-410.
Centar - Papagajka, nudim
noćenje u luksuzno opremljenom
apartmanu. Tel. 061 724 725.
Centar, ul. J. Vancaša, Gabelina,
čošak, lux. opremljen stna 58 m2, 800
KM. Tel. 061 269 835.
Četiri ležaja radnicima na terenu,
priv. kuća, pos. ulaz. Tel. 692-054,
Ilidža-Otes.
Četverosoban stan, drugi kat, cen-
tralno, grijanje, Grbavica. Tel.
647-564.
Dobrinja 5, izdajem pos. prostor
65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033
638-006.
Dvos. namješten stan sa centr. gri-
janjem, na Grbavici I. Tel. 061 550
762.
Garsonjera namještena, Alipašino
B faza, 6 mjeseci kirija. Tel. 061 272
743, 065 631 342.
Garsonjeru polunamještenu izda-
jem, poseban ulaz, centralno grijanje.
Tel. 033 638-006.
Grbavica 1, izdajem garažu ispod
tranzita. Tel. 063 639 213.
Grbavica, dvosoban namješten
stan, priv. kuća, I sprat. Tel. 063 639
213.
Ilidža-Stup, Pijačna, polunam-
ješten dvosoban stan. Tel. 061 866
705.
Izdaj. manji jednos. stan nam-
ješten, strogi centar. Tel. 061 904 465.
Izdaje se poslovni prostor 30 m2,
novogradnja, Stup. Tel. 061 484 394.
Izdajem 2-soban namješten ili
prazan stan, D. Malta. Tel. 061 325
750.
Izdajem 2-soban prazan stan na
spratu. Tel. 237-776, 061 350 662.
Izdajem dvosoban i trosoban stan,
etažno i centralno grijanje, u Grba-
vičkoj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972
326.
Izdajem dvosoban namješeten
stan blizu Fabrike duhana i OBN-a,
prednost studenti-ce. Tel. 062 439
329, 061 437 719 i 066 430 574.
Izdajem garažu na Koševskom br-
du, centar, M. Hadžijahića, kod tune-
la. Tel. 061 182 298.
Izdajem garažu u Šopingu-Grba-
vica, vanjska strana. Tel. 657-189, 061
912 565.
Izdajemili prodajemradnjunaSi-
ranu. Tel. 062 917 009.
Izdajem jednosoban namješten
stan na Socijalnom. Tel. 061 347 685.
Izdajem jednosoban namješten
stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Ve-
lešići. Tel. 033 442-131.
Izdajem luksuzno opremljen stan
od 150 m2, u naselju Boljakov potok.
Tel. 061 138 963.
Izdajem namješten dvosoban stan
u novoj zgradi u Velešićima. Tel. 061
221 706.
Izdajem namješten jednosoban
stan, poseban ulaz, c.g., Velešići.
Mob. 061 803 662.
Izdajem namješten tros. stan u
zgradi, Zagrebačka, centr. grijanje,
kablovska, internet, blindo vrata. Tel.
061 067 859.
Izdajem opremljen ugostiteljski
objekat, preko puta stadiona Koševo.
Tel. 062 434 290.
Izdajem p. prostor 240 m2 za sve
namjene sa parkingomuz glavnuces-
tu, Saraj polje. Tel. 061 545 358.
Izdajem pos. prostor 20 m2, kod
Heco pijace. Tel. 061 249 249, 061 531
130.
Izdajem poslovni prostor 90 m2,
uzglavnusobraćajnicu, zasvenajmje-
ne, ul. Alipašina 183a. Tel. 061 228
524, 033 486-558.
Izdajem poslovni prostor za sve
namjene, Baščaršija, 26 m2, mokri
čvor. Tel. 061 183 645.
Izdajem sobe kod Sebilja,
Baščaršija, sa kupatilom i TV, cijena
15(20) KM. Tel. 061 192 073.
Izdajem sobe za prenoćište u St.
Gradu, grijanje i TV, cijena 20 KM.
Tel. 061 537 479.
Izdajem sobu studenticama is-
ključivo vjernicama mulimankama,
na Kovačićima. Tel. 033 228-546.
Izdajem sprat kuće Ilidža, kom-
plet namješten, stranci i zaposleni lju-
di. Tel. 033 637-494, 061 257 567.
Izdajemstan nenamješten 70 m2,
isključivo porodici, Dobrinjska 91,
Stup II. Tel. 033 628-886, 061 437 157.
Izdajemstan sa više ležajau privat-
noj kući, 100 KMpo ležaju, Bare-Šip.
Tel. 062 139 215.
Izdajem stan-kancelarijski pros-
tor (polunamješten) 72 m2, kod Kate-
drale, III sprat. Tel. 066 754 118.
Izdajemstudentu sobu u dvosob-
nom stanu blizu Medicine, DIF-a i
Građevine. Tel. 443-743.
Jednokrevetna soba sa upotrebom
kuhinje i grijanjem, Mejtaš. Tel.
207-425.
Marin Dvor, izdajemnamještenu
garsonjeru. Tel. 205-784, 063 876 590.
Namješten sprat kućeili sobe. Tel.
033 659-474.
Namješten, 38 m2, Dž. Bijedića
suteren, 300 KM. Tel. 061 483 057.
Namještenu sobu, kuhinja, kupa-
tilo, Aleja lipa. Tel. 640-759.
Nov, klimatiziran stan 50 m2,
Nedžarići kod Avaza. Tel. 061 557
435.
Nov, nenamješten stan50 m2, kli-
ma, kalorimetar, Nedžarići, kod Ava-
za. Tel. 061 557 435.
Opremljena garsonjera, plin. gri-
janje, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665.
Panjina kula 115, izdajemdvoso-
ban stan, povoljno. Tel. 061 108 927.
Pos. prostor 80 m2, pogodan za
više namjena. Tel. 033 235-117, 061
265 588.
Pos. prostor 80 m2, struja, voda,
plin, telefon. Tel. 061 265 588,
033/235-117.
Pos. prostor u centruTravnika, 50
m2, pogodan za sve djelatnosti, Trav-
nik. Tel. 030 511-792, 062 160 001.
Poslovni prostor na Šipu, nov, 35
m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062
320 648.
Povoljno, jednos. stan p. nam-
ješten ili prazan, priv. kuća, pos. ulaz.
Tel. 629-054, Ilidža-Otes.
Prazan dvos. stan, sve posebno,
plin. grijanje. Tel. 033 521-541.
Prazanstan u priv. kući, sve poseb-
no. Tel. 061 572 742.
Saraj polje, Hasana Sućeske do br.
1(kroz prolaz, izdajempos. prostor 70
m2, 300 KM, 6mjeseci unaprijed. Tel.
062 072 906.
Sokolović Kolonija, izdajem stu-
dentima namješten stan, centralno
grijanje. Tel. 061 234 012.
Stan 66 m2 u Vogošći, V sp., pot-
puno namješten, balkon, podrum,
parking, 300 KM. Tel. 061 377 998.
Stan u novogradnji, Grbavica kod
OHR-a, namješten, 800 KM. Tel. 061
142 704.
Tina Ujevića 13, izdajempos. pro-
stor 46 m2. Tel. 061 033 953.
Tros. moderno opremljen stan,
Grbavica i Baščaršija, 800 KM. Tel.
061 14 27 04.
Tros. stan sprat, plin. grijanje, pos.
ulaz, sve novo. Tel. 468-949.
Zenica- centar, izdaje sepos. pros-
tor pogodan za mikrokreditne banke,
urede, predstavništva, apoteke, zub-
ne, salone i sl. Tel. 061 189 895.
www.nekretnine.ba
Prodaja
Stan 96 m2, četverosoban, pro-
dajem na Čobaniji, papiri uredni,
useljiv. Tel. 061 183 669. N.
“AKCIJA”” U najljepšem dije-
lu Dobrinje stanovi novogradnja,
još samo tri stana po 38 m2, ga-
raže, slobodna prodaja, uredni pa-
piri. Prevod odmah. Tel. 061 161
548, 061 161 670. PTT
Prodaje se stan 60 m2, Trg
heroja, III sprat. Dogovor. Tel.
062 722 770, 033 200-871.
3411-1tt
Prodajem stan 54 m2, na Dobri-
nji 3, cijena po dogovoru. Tel. 062
165 675. 3144-1Ndž
Stari Grad - garsonjera 30 m2,
adaptirana, etažno grijanje, 65.000
KM. Tel. 061 194 818.
3157-1Ndž
Prodajem kuću sa tri sprata,
poslovnim prostorom, ulica Ga-
tačka 15, Novi Grad. Cijena
320.000 KM. Tel. 062 654 699, 061
299 871. 3159-1Ndž
Prodajem kuću 2 sprata, sa
okućnicom i pratećim objektom,
ulica Safeta Zajke - Novi Grad,
200.000 KM. Tel. 061 269 871.
3159-1Ndž
Švrakino - ul. Prvomajska (kod
obdaništa), garsonjera (25 m2)/III
sp., centralno, solidno stanje,
38.500 KM. Hrasnica - ul. Put
Famosa, 36 m2 + 2 balkona/I,
kuhinja, dnevni boravak, izdvojen
spavaći dio. Odlično stanje, 46.500
KM. Tel. 061 269 835. 3610-1tt
Mojmilo - ul. Olimpijska, dvo-
soban stan (55 m2) + veliki bal-
kon, kompletno adaptiran i nam-
ješten sa novim neupotrebljenim
stvarima, kuhinja sa aparatima,
američki plakari, dnevni boravak,
spavaća soba, 113.000 KM. Tel.
062 068 901. 3610-1tt
Prodajem kvalitetan uknjižen
stan u centru Hadžića, 61 m2,
82.000 KM. Tel. 063 970 836.
3611-1tt
A. Polje 65 m2, II sp., Međun. pri-
jateljstva, 97.000 KM. Tel. 061 926
069.
Aerodrom. naselje 56 m2, I sp.,
centr. grijanje, adaptiran, 92.000 KM.
Tel. 061 926 069.
Alipašino 60 m2, adapt. 100.000
KM. Tel. 061 288 939.
Bos. Krupa, naselje Krčane, 8.500
m2 parcelisano, vlasništvo 1/1, cijena
50 KM/m2. Tel. 061 156 886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim
komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061
156 886.
Breka, J. Narthajda, kompletno
adapt. preuređen 80 m2/II + bakon,
228.000. Tel. 061 269 835.
Breka, prodajem dvoiposoban
stan 66 m2, prvi sprat, ul. Hasana
Sušića. Tel. 033 544-398, 061 741 544.
Breka, trosoban 80 m2, I sprat,
kompletno adaptiran sa dosta dodat-
ne opreme. Tel. 061 106 424.
Centar, prodajem poslovni pros-
tor 157 m2, prizemlje, parking, pogo-
dno za sve namjene. Tel. 061 803 029,
061 170 426.
Centar, ul. Avde Jabučice, proda-
jem stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
Centar, ul. Koševo 5, dvosoban
stan 54 m2, cijena 140.000 KM. Tel.
062 814 279.
Centar-Dalmatinska, stan121 m2,
visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
prostor. Tel. 033/221-533.
Č. Vila, ul. Paromlinska, novogra-
dnja99 m2/I+balkon, eksluz. uređen,
useljiv 2010. god., 2.500 KM/m2. Tel.
061 269 835.
D. Ciglane, tros.+2 terase, ul. H.
Redžića, III sp., stanje odlično,
207.000 KM. Tel. 061 269 835.
D. Jošanica-Vogošća, nedovršena
kuća sa tri stana i 700 m2 okućnice.
Tel. 061 260 598.
Dev. vikendica sa 9000 m2 ze-
mljišta, D. Vlakovo. Tel. 065 877 065.
Dobrinja 2, prodajem/mijenjam
za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2,
4. kat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831,
033 450-976.
Dobrinja 3, dvos. 56 m2, 4 sp., po-
voljno, hitno. Tel. 061 493 323.
Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67
m2, sa garažom, renoviran, PVC sto-
larija, prinsko grijanje, 1/1, I sprat.
Tel. 062 346 780.
Dobrinja C-5, ul. R. Demirdžića, I
sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel.
061 305 928.
Dobrinja, dvoipos. stan 65 m2, sa
dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065
877 065.
Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gružu, V sprat, ustakljen bal-
kon sapogledom naGrušku luku. Tel.
00385 20 418-192.
Dvoiops. stan 67 m2, ul. Grada
Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033
460-064.
Dvosoban namješten stan sa ga-
ražom, zgrada, etaž. grijanje, A. Smaj-
lovića. Tel. 061 437 609.
Fojnica-Ščitovo, kuća p+s+p sa
garažomi 4.200 m2 zemljišta, jeftino.
Tel. 061 260 598.
Grbavica, adapt., 2-soban, 60.000
EUR-a. Tel. 061 288 939.
Grbavica, dvos. 52 m2, 3 sp. kod
stadiona Grbavica, hitno. Tel. 061 493
323.
Grbavica, K. Kapetanovića 53 m2,
V sp., adaptiran, namješten, 95.000
KM. Tel. 061 926 069.
Grbavica-Šoping, troiposoban
stan 85 m2/2.100 KM(renoviran), sa
garažom. Tel. 033 617-742, 061 964
797.
Hadžići - prodajemkuću 8,5x9 m,
P+S+P, dvije garaže, okućnica 618
m2, useljiva, cijena po dogovoru. Tel.
420-319, 521-187.
Hrasno 50 m2, XX sp., 2 balkona,
useljiv, 171, 85.000 KM. Tel. 061 926
069.
Ilidža kuća, novogradnja, 3
etaže+485 m2 zemljišta. Tel. 061 493
323.
Ilidža, adaptiran 150
m2+bašta+garaža 2 m. Tel. 061 288
939.
Ilidža, kuća kod stare opštine sa
483 m2 stamb. prostora i 676 m2
okućnice. Tel. 065 877 065.
Ilidža, Lepenička ul., prodajem
kuću sa okućnicom i pomoćnim ob-
jektom. Tel. 063 353 349 ili 061 247
837.
Ilidža, Plandište, Bosanski ljiljan
17, objekat P+S+P 150m2, bašte 150
m2, 1/1. Tel. 062 319 563.
Ilidža-Lužani 3 etaže, 140 m2,
adaptiran+bađta, parking, 130.000.
Tel. 061 288 939.
Ilidža-Lužani, adapt. 54 m2,
95.000 KM. Tel. 061 288 939.
Ilidža-Lužani, III sprat, stan 58
m2, cijena po viđenju. Tel. 033
50 Srijeda 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
623-534.
Ilidža-Lužani, prodajem stan 55
m2, centralno, III sprat, cijena po
viđenju. Tel. 033 624-205.
Ilidža-Pejton kuća 12,5x11,5, pri-
zemlje+2sprata, sagaražom i poslov-
nim prostorom. Cijena po dogovoru.
Tel. 061 226 007.
Istočno Sarajevo-Lukavica, pos.
prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2,
jeftino. Tel. 065 877 065.
Koševo34 m2, Z. Šarca kod bolni-
ce, X sp., 78.000 KM. Tel. 061 926 069.
Kuća sa baštom i opremu za hem.
čišćenje. Tel. 062 165 566.
Kuća u Doglodima sa 1.000 m2
bašte, 80.000 EUR-a. Tel. 061 079 751.
Kuća u Pofalićima, iznad FDS,
Ivanjska, 95.000 EUR-a. Tel. 061 079
751.
Kuća u Visokom, naselje Perivoj
220 m2, novija gradnja, useljiva, sa ga-
ražom i baštom od 500 m2. Tel. 033
640-064 i 061 153 130.
Kuća-vila ekskluzivna na Grbavi-
ci, 4 etaže, 2 garaže, 900 m2 zemlje,
750.000 EUR-a, kuća S Grad Čaršija,
320.000 EUR-a. Tel. 061 269 835.
Ložionička “Šibica”, 72 m2, 19
sp., centr. grijanje, 110.000 KM. Tel.
061 079 751.
M. Dvor - centar, jednosoban 40
m2. Tel. 061 132 327.
Mojmilo, prodajem zemlju sa po-
gledom naDobrinju. Tel. 062 823739,
061 817 960.
Na Ilidži prodajem garažu, Mala
aleja kod fontane. Tel. 061 288 939.
Nedžarići “Tibra Pacifik”, novo-
gradnja, garsonjera 30 i 33 m2, cijena
povoljna. Tel. 061 504 425.
Nišići, prodajem21.000 m2 šume,
300 m od cenralnog puta Semizo-
vac-Olovo. Tel. 061 166 612.
Pale, jednoiposoban stan 43 m2,
III sprat, nov. Tel. 065 581 363.
Plac 400 m2 u Doglodima, vl. 1/1.
Tel. 061 866 412.
Pofalići, novogradnja, veća kuća, 2
stana, 3posl. prostora, naplacuod810
m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122.
Poljine, 2.847 m2 x 75 KM/m2, sa
kompletnom infrastrukturom. Tel.
061 608 962.
Povoljno prodaja, stan 113 m2,
Vogošća-centar. Tel. 061 484 568.
Povoljno prodajem garsonjeru u
centru Ilijaša 28 m2, prizemlje, pogo-
dna za poslovni prostor, zvati poslije
17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119.
Povoljno prodajem kuću sa
okućnicom, visoko prizemlje, sprat,
Radnička 122. Tel. 061 201 700.
Prodaja ili zamjena stan 121 m2,
ul. Skenderija-centar, za dva manja
centar. Tel. 066 783 856.
Prodaje se kuća na Bistriku pov.
250m2, udaljena 1,2km odBaščaršije
ili 10 minuta hoda. Prelijep pogledna
grad. Kuća se sastoji od3 zasebna sta-
na sa odvojenim ulazima. Uz kuću se
nalaze 2 garaže sa 3 garažna mjesta.
Svi papiri uredni 1/1. Kuća je upravo
potpuno renovirana. Ima baštu. Tel.
061 842 242.
Prodajem “box” na pijaci Kva-
drant, cijena 1.500 KM, Džemala Bi-
jedića. Tel. 062 139 215.
Prodajem2-soban stan, extra luk-
suzan, u Aleji Lipa, XI kat. Tel. 061
142 947.
Prodajem 2.000 m2 plac pod
voćem, voda, struja, put, Malešići Do-
nji kod Ilijaša. Tel. 061 217 897.
Prodajem četvorosobanstan, stro-
gi centar Baščaršija. Tel. 061 192 073.
Prodajemdvoiposoban stan62 m2
u Koševu (kod Stadiona), ul. Patriot-
ske lige, 135.000 KM. Tel. 061 156
262.
Prodajemdvoiposoban stan, ulica
Paromlinska, I sprat. Tel. 062 969 776.
Prodajem dvosoban renoviran
stan, 48 m2+balkon, GornjeCiglane,
PVC, gas, namješten, 58.000 EUR-a.
Tel. 061 486 739.
Prodajem dvosobanstan na Grba-
vici, I sprat, balkon, podrum, 55 m2.
Tel. 065 537 302.
Prodajem garsonjeru u centru Sa-
rajeva 21 m2, 1. sprat, centralno grija-
nje. Tel. 063 209 378.
ProdajemGrbavica 54m2/6, adap-
tiran, 120.000 KM. Tel. 063 034 322.
Prodajem hitno kuću, zemlju u
Crnoj Bari, Bogatići-Srbija. Tel.
00387 61 226-645.
Prodajemili izdajem nov stan 70
m2, sa 2 lođe, Lužani-Ilidža. Tel. 033
473-796.
Prodajem Ilidža 3-etažni stan 146
m2 + bašta +parking, plac, 135.000
KM. Tel. 061 288 939.
Prodajem Ilidža-Lužani 78m2, 58
m2 i garažu Mala aleja 17.000 KM.
Tel. 061 288 939.
Prodajemjednosoban stan 47 m2,
Alipašino, Semira Frašte 1, 35.900
EUR-a. Tel. 454-579.
Prodajem jednosoban stan na
Koševskom brdu. Tel. 061 202 497.
Prodajem kuću prizemlje, sprat,
potkrovlje, garaža, 800 m2 voćnjaka,
Semizovac. Tel. 033 655-398.
Prodajem kuću sa garažom i
baštom, etažno grijanje, Medrese -
Stari grad. Tel. 061 106 424.
Prodajem kuću sa okućnicom u
Višegradu. Tel. 033 634-005.
Prodajem kuću! Veća - novija gra-
dnja, Vraca, Avde Smajlovića. Tel.
061 160 068.
Prodajem kvalitetan stamb.-posl.
objekat uz magistralu kod Hadžića,
po cijeni od 600 KMpo m2. Tel. 061
531 130, 061 249 249.
Prodajem novu kuću u Sarajevu,
naselje Binježevo. Kuća ima tri spra-
ta, svaki sprat ima zaseban ulaz.
Okućnica površine 1.000 m2,
ograđena zidom. Vlasništvo 1/1, sve
uknjiženo u grunt. Tel. 062 337 813.
Prodajem parcelu 12.500 m2, u
mjestu Kobiljača, uzput Sarajevo-Ki-
seljak. Tel. 061 172 066.
Prodajem parcelu 2.000 m2, cen-
tar-Grdonj, povoljno, za gradnju. Tel.
061 106 424.
Prodajem plac na Crnogorskom
primorju (Đenović kod H. Novog).
Tel. 033 638-125.
Prodajem plac Travnik, Kalibu-
nar, 850 m2, objekat 11x10, nedo-
vršen, uz cestu. Tel. 061 748 785.
Prodajem poslovni prostor 96 m2
+stambeni II sprata, povoljno, Ilijaš.
Tel. 062 671 097.
Prodajem radnju na pijaci Cigla-
ne, adaptirana, odmahuseljiva, povo-
ljno. Tel. 063 191 659.
Prodajem stambenoposlovni pro-
stor 12x8 m, okućnice 422 m2, Ilijaš.
Tel. 061 552 547.
Prodajem stan 40 m2, M. Dvor.
Tel. 062 724 003.
Prodajemstan 46m2, ul. Sepetaro-
vac br. 44, cijena po dogovoru. Tel.
220-187, 062 681 078.
Prodajemstan 48 m2, ulica Trnov-
ska 7, Novo Sarajevo. Tel. 061 214 027.
Prodajemstan 70 m2 I spr. i od 40
m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061
513 012.
Prodajemstan Breka 48 m2 + 10
m2terasa+70 m2bašta, 148.000 KM.
Tel. 061 143 036.
Prodajem u Ahatovićima zemlju
2x 1,25 dun. zemlje i devastiranu
kućicu. Tel. 061 203 367.
Prodajem zidanu garažu, 1/1, pa-
piri uredni, Čengić Vila, Gradačačka.
Tel. 033 214-469.
Prodajem-izdajem posl. objekat
1.000 m2 +4.000 m2 okućnice, sa as-
valtiranim parkingom, uz magistral-
ni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilo-
metru, ili vršim zamjenu za
stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel.
061 249 249.
Prodajem/mijenjam manju kuću
u centru Trebinja za odgovarajući
stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467
237.
Rakovica Šamin gaj, dun. ipo ze-
mlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565.
S. Grad, dvos. 58m2, v.p. (kodInat
kuće), povoljno, 100.000 KM. Tel.
061 493 323.
Stan etažni 90 m2, 130.000 KM.
Tel. 061 288 939.
Stan prodaja ili zamjena za manji,
66 m2, II sp., Alipašino A faza, kod
RTV-a. Tel. 061 184 361, 061 257 967.
Stari Grad, devastirana kuća, 330
m2 zemljišta, ul. Brusulje 77, 12.000
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543
853.
Stup, Bojnička 109, kuća sa pos.
prostorom od 80 m2 i stanom iznad,
autopraonica i parking. Ulaz sa glav-
ne ceste. Sve renovirano, komunalije
uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608.
Šumu prodajem2,5 dun. četinar,
potok, put, struja, za vikendicu, Skra-
dno Busovača. Tel. 061 154 540.
Švrakino, garsonjera 25 m2, III
sp., centr. grijanje, stanje dobro,
38.500 KM. Tel. 061 269 835.
Troipos. stan na M. Dvoru, v.p.,
podoan za kanc., ordinacije itd. Tel.
066 439- 407.
Tros. stan u Brezi, pos. ulaz, bašta,
podrum, dva balkona. Tel. 062 119
794.
U centru 89 m2, I sp. Tel. 061 288
939.
Useljiva duplex kuća 240 m2, 1/1,
kod pijace Vrapčići Mostar, ili zamje-
na za Trebinje. Tel. 061 301 772.
Vikendica, potpuno namještena,
jedan dun. bašte, Dedovići-Osenik.
Tel. 061 221 888, 061 409 856.
Vogošća - dupleks kuća: jednoso-
ban, garsonjera, garaža, ostava, terasa
6x5,5, mogućnost proširenja, 62.000
KM. Tel. 436-322.
Vogošća centar, adaptiran jedno-
soban stan 36 m2, 54.000 KM. Tel.
062 99 32 53.
Vratnik, kuća sa tri zasebnastana i
dvije garaže, 1/1. Tel. 061 131 268.
Zemlja3.250 m2 Reljevodvor, Ra-
jlovac, naselje Perivoj. Tel. 065 705
214.
Potražnja
Potrebno više manjih stanova,
praznih i namještenih za izdavanje
(Agencija). Tel. 061 031 330.
Strancupotreban manji stan do60
m2 u zgradi za izdavanje na duži pe-
riod (Agencija). Tel. 061 522 190.
Kupujem manju garsonjeru u Sa-
rajevu. Tel. 061 031 330.
Kupujemstan do 50 m2, na relaciji
Vojničko, Alipašino, Dobrinja. Tel.
061 237 344.
Tražim garažu u najam, Pofalići -
blizina Plavog granapa. Tel. 200-388.
Tražimkuću za stanovanje sa pro-
storijama za držanje peradi, u zakup
na duži period, na lokaciji Doglodi,
Azići, Otes, Osijek, Reljevo, Rajlovac,
Zabrđe. Tel. 061 955 152, 062 134 551.
Kupujemkuću do 50.000 KMda je
useljiva, prednost Vogošća. Tel. 066
663 232.
Ozbiljnoj ženi potrebnanamješte-
na soba u zgradi, Skenderija-Grbavi-
ca. Tel. 061 925 649.
Agenciji potrebni stanovi u zgradi
za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.
Agenciji potrebanveći broj stano-
va, kuća, posl. prostora, za prodaju i
iznajmljivanje. Tel. 033 768-016.
Zamjena
Mijenjam dva manja stana: Mis
Irbina pov. 53 m2 i Branilaca S. 43
m2, za jedan veći na lokaciji užeg
centra grada. Telefon: 061 130
128. 3289-1tt
Mijenjam 4-soban stan 122 m2
u Sarajevu, centar u ulici Bašeski-
je, drugi sprat, renoviran, za stan
ili kuću u Neumu. Tel. 061 147
063. 3541-1tt
Mijenjamkuću uZvorniku zastan
ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 817 960.
Alipašino polje C-faza, mijenjam
1,5-sobanstan47m2, zamanji uznak-
nadu. Tel. 062 525 786.
Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, cen-
tralno, za sličanoko II gimnazije uz do-
govor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424.
Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalite-
tan dvosoban stan, IV. sp., mijenjam
zajednoiposoban uSaraj., bezdoplate
ili prodajem. Tel. 061 220 179.
Hrasnica, mijenjam stan 53 m2
(suteren), plinsko cent. grijanje, za
manju kuću u KS, vlasništvo 1/1. Tel.
061 867 880, 066 620 498.
Mijenjam-prodajem zemlju za
stan u KS. Tel. 061 558 789.
Stan uB. Luci za Sarajevo. Tel. 066
258 043.
Sarajevo, jednosoban stan1/1, mi-
jenjam za more (Dubrovnik-Split).
Tel. 062 869 077.
BUS LONDONAC! SADRŽAJI:
POKRETNI JUMBOBIL-
LBOARD (SLIKA I TON), KA-
FIĆ, INTERNET I PLAYSTA-
TION CLUB, STAGE SA RAZ-
GLASOM, KOŠARKAŠKE
KONSTRUKCIJE ZA ULIČNI
BASKET, MINI LONDONAC
(PRIKOLICA SA GENERATO-
ROM). POGLEDATI NA
www.rin.ba KONTAKT TELE-
FON: 061 242 022. N.
”VIAGRA-PFIZER” ORIGI-
NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG, KAMAGRA GEL 100 MG.
ZA BOLJI I DUŽI SEX. DOS-
TAVA. UPUTSTVO. DISKRE-
CIJA. POUZEĆEM. TEL. 061
702 404. 2218-1NDŽ
”ZA SUPER SEX + NAJBRŽI
EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS
+ LEVITRA + BILJNA = HIT
+ PODESNA I ZA BOLESNE!
TEL. 061 807 485.” 3606-1TT
AKCIJA: U prodaji su bukova
cijepana drva u svim oblicima kao
i sve vrste uglja Banovići (orah i
kocka), kao i ugalj Kreka komad.
Prijevoz obezbijeđen. Tel. 061 417
842, 062 922 712. 2820-1tt
“RASPRODAJA”! Bukova dr-
va (cijepana, ćutci). Ugalj Bano-
vići (kocka, orah). Drveni ugalj
Kreka. Penzioneri na 10 rata. Pri-
jevoz obezbijeđen. Tel. 061 670
068. 2823-1Ndž
SUHA KO BARUT! Grabova i
bukova cijepana, ćutci, metrica,
od 40 do 60. Kreka drveni 80.
Banovići 150. Briketi 180. Juka.
Tel. 061 025 311. 3055-1Ndž
VELIKA AKCIJA!!! U prodaji
su bukova drva (cijepana, čokovi,
metrice) 65 KM. Ugalj (Banovići)
150 KM. (Kreka) drveni 80 KM.
Bukovi briketi. Penzionerima na
10 rata. Isporuka isti dan. Tel. 061
247 186, 061 785 535. 3056-1Ndž
NOVO! Prodajem holandske
sadnice jagoda penjačica (klette-
rerd beere hummi). Cijena sadni-
ca 2 KM. Naručenih 20 komada +
5 gratis. Narudžbe na tel. 066 529
643. 3565-1tt
PRODAJA OGRIJEVA! Drva
bukova cijepana, ćutci, metrice,
ugalj Kreka i Banovići, po vrlo
povoljnim cijenama. Besplatan
prijevoz do adrese kupca. Tel. 063
553 531. 3592-1tt
AKCIJA OGRIJEVA!!! Proda-
jem iscijepana bukova drva, po vrlo
povoljnoj cijeni. Cijena1 m=60KM.
Ucijenujeuračunat prijevoz, kaoi sve
vrste drvenog i kamenog uglja. Drve-
ni ugalj: 80 KM (Kreka). Kameni
ugalj: 150 KM(Banovići). Kontakt
tel. 061 779 246.bb
Plinska peć na dimnjak Emina 6,
sasulunarimai original crijevima, sve
150 KM, može i jeftinije. Tel. 061 199
442, 033 621-733.
Prodajem Braunove mrežice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.
Prodajem vlastite ćurke, patke,
guske, horoze, žive, očišćenje ili
osušene, guščije salo za lijeka, dono-
sim na adresu. Tel. 061 925 691.
Turistički vodič “100 turističkih
destinacija BiH”. Mob. 061 757 925.
Mediven, njemačke čarape za ve-
ne, ženske duge i kratke, original, po-
voljno. Tel. 061 052 033.
Polovan Sony plej stejšn2 + čip +
džojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571.
Bijeli željezni krevetac sa točkovi-
ma, povoljno. Tel. 062 320 034.
Tračnu šlajfaricu i ručne mašine iz
stolarske radnje. Tel. 061 145 885.
Mali, okrugli sto, stakleni i dvije
stolice, povoljno. Tel. 061 052 033.
Najpovoljnija prodaja i ugradnja
harmonika vrata svih modela i di-
menzija. Tel. 061 512 294.
Pelene zaodraslesvih veličina, ne-
propusne podmetače 90x60 cm, 1
kom- 1KM. Tel. 033644-231, 062970
817.
Trosjed, dvosjed, fotelju, stoi kauč
samac. Tel. 061 157 478, 033 467-800.
Povoljodva dječijabicikla, Saraje-
vo. Tel. 063 522 652.
Dobro očuvane ručno rađene ori-
ginal orjentalne (Perzijske i Nepal)
ćilime i staze. Tel. 033/452-018.
Novumotornu pilu Stihl 200KM i
norvešku gusanu peć Jotul 300 KM.
Tel. 062 474 657.
Svježa ljekovita jaja prepelica hra-
njenih prirodnom hranom bez kon-
centrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna
kućna dostava. Tel. 061 504 425.
Harmonika vrata “Marley”, jed-
norilna i dvokrilnasa ugradnjom svih
modela i boja. Tel. 033 225-227, 061
516 910.
Vulkanizerske mašine marke
Hofman sa alatom, kompresor Trud-
benik Doboj, 2 glave, 350 litara. Tel.
061 753 355, Tešanj.
Domaća svježa ljekovita prepe-
ličija jaja, 30 kom. = 9 KM“A” i 10
KM “S” klasa, prepelice nosilje = 5
KMi ljekovito meso prepelica 1 kg =
15 KM. Besplatna dostava. Tel. 061
138 184, 062 134 551.
Humus od prepeličijeg đubriva,
vreća od 50 kg =5 KM (7 KM sa dos-
tavom) I klasa i 3 KM(5 KMsa dosta-
vom) II klasa, Sarajevo-Bojnik i Raj-
lovac kod Imzit pumpe. Tel. 062 134
551, 061 138 184.
Rashladni pult, rashladnu komo-
ru, rash. vitrinu, rashl. veći frižider
inox. Tel. 061 156 309.
El. šporet “Beko”, trosjed, dvos-
jed, jednosjedi stolić. Cijena podogo-
voru. Tel. 061 143 596.
Prodajembazen, haubu i 2 stolice,
sve za frizeraj. Tel. 061 134 998.
Veš mašine, šporete struja-plin,
razne frižidere 70-200 KM, dostava
besplatna. Tel. 533-631.
Prozori drvo, novi, kipa, povoljno.
Tel. 033 451-309.
Podmetače, čaršafe za odrasle oso-
be, 18 kom., 1 KM/po kom. Tel. 065
631 342, 061 272 743.
Namještaj iz tros. stana, polovan.
Tel. 063 346 723.
Pisać mašina Olimpija, veći valjak,
30 KM. Tel. 063 346 723.
Puno odjeće i obuće polovne zbog
selidbe, 1-2 KM/kom. Tel. 063 346 723.
Ulazna vrata 220x105 cm, sa što -
kom 12 cm, 50 KM. Tel. 063 346 723.
Četiri TV aparata, poluispravni,
sve 30 KM. Tel. 063 346 723.
Industrijsku mašinu Overlovku
Union specijal, 3 konca. Tel. 062 627
266.
Etno kolekcija primjerna za deko-
raciju ili etno+eko sela. Tel. 063 847
659.
Plakar, komoda i sto u crnoj boji,
povoljno, I. Engela, Sarajevo. Tel. 062
204 869.
Stambeni kontejner sa stvarima,
30 m2. Tel. 030 732 193.
Pelene za odrasle svih veličina i ne-
propusne podmetače 90x60cm, 1 kom/1
KM. Tel. 033 644-231, 062 970 817.
Šiv. mašina Bagat kofer, povoljno.
Tel. 457-121.
Video “Orion” sa daljinskim 50
KM, 2 jorgana40 KM. Tel. 065 631342,
061 272 743.
Njemačka veš mašina AEG, isprav-
na, 100 KM. Tel. 061 382 230.
Polovna, dobro očuvanadječija koli-
ca i sobnu ljuljačku. Tel. 061 221 888.
Polovan, dobro očuvan bračni kre-
vet sa dodatnim dijelovima. Tel. 061 221
888.
Plinska peć, Mihrivode, Sarajevo.
Tel. 061 571 072.
Prodajem 15.000 razglednica, razne
sehare i dr. etno eksponate. Tel. 063 847
659.
Pelene za odrasle osobe svih ve-
ličina, nepropusne podmetače 90x60
cm, 1 kom. - 1 KM. Tel. 033 644-231,
062 970 817.
Ponuda-potražnja
Ugostiteljskom objektu u cen-
tru grada, potrebno dvije konoba-
rice, dva konobara i jedna kuhari-
ca. Telefon: 062 213 788.
3502-1tt
Fast foodu u centru grada, po-
trebne dvije kuharice. Telefon:
061 220 042. 3502-1tt
“BOSANSKI BUREK” stadion
Grbavica, potrebna 1 majstorica
za pite i 1 ozbiljna djevojka na
poslovima prodaje i posluživanja.
Info tel.: 061 546 443. 3108-1Ndž
Taxi službi u Sarajevu, potrebni
vozači B kategorije sa položenim
državnim ispitom. Tel. 062 133
932. 3534-1tt
Proizvodno-trgovinskoj firmi
N&K MARKETING D.O.O. Sa-
rajevo, potrebne 3 radnice. Tel.
033 471-157. 3176-1Ndž
Potrebni službenici sa znanjem
njemačkog jezika za rad u BiH.
Tel. 061 882 889. 3178-1Ndž
Potrebna djevojka za rad na recep-
ciji. Uslovi su poznavanje engleskog
jezika i rad na računaru. Kontakt tel.
061 382 292.
NOVO! Kućna njega odraslih i
djece. Evropski standardi. Njemačko
iskustvo. Tel. 062 051 531.
Tražimposao obezbijeđena, SSS,
imam certifikat od MUP-aFBiH. Tel.
061 714 431.
Mladić sa završenom SSS, pozna-
vanje rada na računaru, engleski i
španski jezik, traži posao. Tel. 061381
802.
Čuvala bih dijete u svomstanu na
Grbavici kod Željinog stadiona. Tel.
642-458.
Fast-fudu na Grbavici potrebne 2
radnice. Tel. 061 507 226.
Restoranu “Esmeralda” potrebna
radnica za prodaju pite. Tel. 061 247
166.
Novootvorenom objektu prema
Aerodromu, potrebna djevojka za rad
u sali. Tel. 062 747 156.
Dajemo, uspješno instrukcije iz
matematike, fizike i hemije. Tel. 062
256 213, 062 256 214.
Čuvala bih stariju osobu. Tel. 061
106 584.
Ozbiljna žena čisti poslovne pros-
tore i stanove, može i sedmično i mje-
sečno, molimsamo ozbiljne ponude.
Tel. 062 422 290.
Izvodim sve građevinske radove.
Tel. 061 511 488.
Arhitekta vrši stručni nadzor nad
izvođenjem građ. zanatskih radova.
Tel. 061 566 482.
Iskusna žena njegovala bi stari-
ju-bolesnu osobu, 8 čas. ili 24 č. i vodi-
la domaćinstvo. Tel. 061 875 791.
Instruktor voženje pruža kvalitet-
nu obuku. Tel. 061 338 085.
Dubinsko pranje unutrašnjosti
vozila, tapeta, sjedišta i podova. Tel.
062 213 732.
Ozbiljna žena čuvala bi dijete na
duži period, u svom stanu - Dobrinja.
Tel. 061 578 169.
Frizerskomsalonu uHotonju, po-
treban frizer za muškarce i žene. Tel.
061 390 208.
Potrebni radnik i radnica za rad u
caffeu “Prates Pub”. Sve info. na tel.
061 299 926, Haris.
Prevodim sve vrste tekstova en-
gl-bos. i bos.-engl. Tel. 061 312 126.
Povoljno držiminstrukcije iz svih
predmeta osnovci i srednjoškolci.
Tel. 061 312 126.
Mol. farb. radovi kao i ugradnja
keramike i laminata. Tel. 062 171 165.
Instrukcije matematike, tepripre-
me za sigurne upise, popravke, dola-
zim kući. Tel. 033 469-965.
Inžinjer poljoprivrede sa ekipom,
radi sadnju voća, rezidbu, prehranu,
zaštitu i krećenje. Tel. 061 746 489.
Instrukcije iz njemačkog jezika,
uspješno i povoljno. Tel. 062 330 770.
Pravnik pruža pravne savjete i us-
luge(molbe, žalbe, tužbe, odgovori na
tužbe). Tel. 063 190 722.
Dajem instrukcije iz bos. jezika,
lektorišem tekstove, pišem lektire,
maturske i seminarske. Tel. 061 865
068.
Instrukcije iz matematike, us-
pješno, povoljno. Tel. 063 02 33 77,
zvati poslije 19 h.
Tužbe, žalbe, molbe, prigovori i
svi ostali pravni poslovi. Tel. 033
463-306, 061 387 856.
Prof. matematike daje instrukcije
iz matematike za studente i sred-
njoškolce. Tel. 062 972 337.
Dajem instrukc. iz matematike, 2
sata 15 KM, dolazim kući. Tel. 061
481 182.
Izvodimo građ. i završne radove,
vrlo povoljno, stručno, ključ u ruke.
Tel. 061 965 054.
Bravar, varilac, ograde, kovane
ograde, gitere, kapije, klizne kapije.
Tel. 062 177 796.
Kvalitetne usluge iskusnog fizio-
terapeuta, dolazak naadresu, manuel-
na masaža, povoljno. Tel. 061 367 166,
033 615-675.
Jako povoljno dajemčasove iz en-
gl. jezika, prevodim sve vrste teksto-
va. Tel. 061 312 126.
Ozbiljna žena pazila bi stariju
ženu, moguće i doživotno izdržava-
nje. Tel. 061 925 649.
Čistim brzo i kvalitetno stambene
i posl. prostore. Tel. 061 516 910.
Kupujemstare njemačke marke i
austrijske šilinge. Tel. 061 323 906.
Kupujem umjetničke slike, filate-
liju, stari nakit, satove zidne, džepne,
ručne, ordenje, značke i ostalo. Tel.
033 456-505, 061 214 405.
Kupujem suvenire Sarajevske
olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214
405.
Kupujem lomljeno zlato, dukate,
zlatne satove i ostala odzlata. Tel. 061
965 126.
Kupujemlomljeno i zubarskozla-
to, dukate, šorvane i ostalo, najviše
plaćam. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
Kupujemstaru deviznuštednju, rat-
nu odštetu, dionice, certifikate, isplata
odmah. Tel. 061 337 593.
Kupujem staru deviznu štednju, ob-
veznice, ratna odšteta, dionice, isplata
odmah. Tel. 061 517 897.
Kupujem dionice, staru deviznu šte -
dnju i ratnu odštetu. Isplata odmah. Tel.
062 358 344.
Kupujem stare, neispravne veš
mašine. Tel. 062 972 512.
Kupujemstaru deviznuštednju, rat-
na potraživanja, dionice svihfirmi i fon-
dova, isplata odmah. Tel. 062 788 739.
Kupujem staru deviznu štednju, ob-
veznice, dionice, odšteta, isplata i dolazak
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175 237.
Kupujem starudeviznu štednju, obve-
znice, odštete, dionice,isplatai dolazakod-
mah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572.
Kupujemstaru deviznuštednju, rat-
nu odštetu, dionice svih firmi i fondova.
Isplata odmah. Tel. 062 451 791.
Kupujem dionice PIF-ova, ratne
odštete, devizne štednje, isplata odmah.
Tel. 061 526 918.
Kupujem dionice, obveznice, staru
dev. štednju iz FBiH i RS. Tel. 061 279 971.
Kupujem dionicesvihfirmi i fondo-
va, staru deviznu štednju, ratnu odštetu,
najboljeplaćam, isplatai dolazakodmah.
Tel. 061 264 364.
Kupujem dionice, deviznu štednju,
obveznice, isplata odmah. Tel. 063 421 357.
Kupujemo polovne mobitele veće
vrijed., putem komisione prodaje. Ser-
vis i prodaja mobitela i opreme. Akcij-
ski popust od10-50%za mumine, inva-
lide, šehid. porodice i penzionere. Pija-
ca “Kvadrant”, box B2 (otvorena Oto-
ka). Tel. 061 237 448, 062 134 551.
PROFESIONALNO RJEŠAVA-
NJE KOMPJUTERSKIH PROBL.,
POVOLJNO. UGRADNJA I ZAM-
JENA KOMPONENTI, ANTIVI-
RUSNA ZAŠTITA. INSTAL.
WINDOWSA, UMREŽAVANJE,
DOLAZAK NA ADRESU. TEL.
061 170 085. 3496-1tt
51 Dnevni avaz srijeda 16. mart/o`ujak 2011.
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske žaluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, har-
monika vrata, blindo vrata, PVC
prozori. Tel. 061 501 401. PTT
Servis: veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), šporeta, bojlera. Do-
lazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666. 2878-1tt
“KIRBY” - Dubinsko usisava-
nje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, generalna čišćenja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM.
Firma “GLANZ”. Tel. 061 350
688. 2432-1Ndž
ROLLEXPLAST - 10 GOD.
UZ VAS, al. žaluzine 20 KM,
vanjske roletne, harmonika vrata,
rolo i rimske zavjese, garažna vra-
ta. Tel. 061 279 360. 3467-1tt
KANALIZACIJA - SUBAŠIĆ -
Pročepljenje i ispiranje kanaliza-
cije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje
i pregled kanal-kamerom. Brze
intervencije, popravke, održava-
nje... Tel. 033/223-560, 061 100
078. 3264-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene ro-
letne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447. 2906-1Ndž
TV VIDEO SERVIS vrši po-
pravku svih TV aparata i videore-
kordera. Dolazak na adresu bes-
platan. Garancija 12 mjeseci. Tel.
033/451-778. Mob. 061 148 042.
3113-1Ndž
MIKADO - Aluminijske žalu-
zine, trakaste zavjese, VANJSKE
PVC i ALUM. ROLETNE,
BLINDO, garažna rolo i harmo-
nika vrata, platnene roletne. Tel.
062 170 248, 033/613-584.
www.mikadobh.com 3348-1tt
TV SERVIS vrši opravku svih
vrsta TV aparata, uz besplatan
dolazak, račun i garanciju. Mob.
061 139 093. Tel. 033/719-790.
2948-1Ndž
ELEKTRIČAR sa VODOIN-
STALATEROM rade sve vrste
opravki i ugradnje sanitarija, čes-
mi, bojlera, el. i vod. inst., osigu-
rače, indikatore, peći i sl. Tel. 061
222 228. 3010-1Ndž
“HIGIJENA” - Dubinsko pra-
nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i nam-
ještaja, ugao - 20 KM. Sarajevo:
061 141 944. Tuzla: 061 587 721.
3562-1tt
Servis rashladnih uređaja vrši
opravku rashladnih uređaja (ra-
shladnih komora, rashladnih vi-
trina, frižidera, zamrzivača, itd.),
uz račun i garanciju. Tel. 061 935
883. 3576-1tt
IZVODIM RADOVE: zidanje,
šalovanje, krovove, adaptacije sta-
nova i poslovnih prostora. Tel.
061 227 919. 3192-1Ndž
VRŠIM USLUGE: mašinsko i
ručno malterisanje, termo i obične
fasade. Tel. 061 031 781.
3192-1Ndž
Instrukcije engleski, njemački i
prevod. Tel. 061 339 306.
Vodoinstalater - svi vodoinstala-
terski radovi - kvalitetno, brzo,
precizno, čisto. Tel. 061 199 442,
033/621-733.
Dipl. inženjerka daje instrukcije
iz matematike. Tel. 227-990.
Profesorica hemije daje instrukci-
je. Tel. 667-880.
Profesor francuskog i latinskogje-
zika daje instrukcije. Tel. 033
645-307.
Profesor engleskogjezika i ovlašte -
ni sudski prevodilac daje časove i pre-
vodi. Tel. 033 659-133 i 061 252 294.
Radimmolersko-farbarske poslo-
ve brzo, čisto i povoljno, radno iskus-
tvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033
210-791.
VK keramičar postavlja keramiku
najjeftinije u gradu. Tel. 033 444-630,
061 511 249.
BravarVKV - radi ugradnjubrava,
PTT sandučadi, ormara, kanišli, ra-
mova, povoljno. Tel. 061 507 683.
Električar - izvodi el. radovebrzo i
kvalitetno. Tel. 061 133 829.
Frizer za ženei muškarce, dolazim
na adresu, povoljno (Hary). Tel. 061
757 049.
Kombi prevoz namještaja, selid-
be, odvoz kabastog otpada, povoljno,
obez. radna snaga. Tel. 062 139 453.
Vršim prijevozputnika udobnim i
klimatiziranim kombijem T-4 VW.
Tel. 061 800 191.
Servis računara “Majo”, instalaci-
ja windowsa, internet konekcija, anti-
virusna zaštita računara, čišćenje vi-
rusa, hardwerski i softverski proble-
mi, itd. Tel. 061 243 611.
Kirby dubinsko usisavanje i pra-
nje ćilima, etisona i sjedećih garnitu-
ra, najkvalitetnijim kirbijevim šam-
ponima. Tel. 062 118 202.
Dajem instrukcije iz njemačkog
jezika. Tel. 061 588 626.
Engleski instrukcije osnovcima i
srednjoškolcima. Tel. 062 381 987.
Vodoinstalater-električar, po-
pravka i ugradnja instalacija, sanitari-
ja, bojlera, el. peći. Tel. 061 180 120.
Dajem instrukcije srednjoškolci-
ma i studentima hemije. Tel. 061 177
405.
Central. grijanje, plin. instalacije,
zamjena konvektora itd., radimokva-
litetno i povoljno, uz garanciju. Tel.
061 500 037.
Molerski radovi, uredno i pošte-
no. Tel. 061 349 257.
Dajem časove iz matematike i sta-
tike đacima i studentima, uspješno.
Tel. 033 526-945.
Majstor Dino jedn. stansa pripre-
momzidova, bijelo ili u boji KM180.
Tel. 061 529 608.
Dajem instrukcije matematike i
fizike, dolazim kući. Tel. 033 204-453,
061 914 014.
Dajem instrukcije iz hemije za
učenike i studente. Tel. 066 891 378.
Postavljamlaminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828
391.
Iskusan profesor instruira mate-
matiku đacima uspješno, povoljno,
dolazim vašoj kući. Tel. 062 417 695.
Staklar obavlja kvalitetno staklar-
ske radove. Tel. 033/536-188.
Iskusan prof. (simult. prev.) pre-
vodi na engleski i francuski, tehničku
i stručnu dokumentaciju. Tel. 062 757
808.
Instrukcije - engleski i arapski je-
zik. Profesorica. Tel. 033 611-023.
Radimo mašinsko malterisanje i
sve vrste fasada. Tel. 061 338 919.
Stolar, kuhinje, plakari, po mjeri,
iverica, puno drvo. Tel. 061 827 806.
Adaptacija stanova i kuća, posta-
vljanje pločica, laminata, krečenje i
drugo. Tel. 061 510 373.
Molujemo stanove vrlo povoljno,
uz zaštitu, profesionalno. Tel. 061965
054.
Sve vrste građevinskih poslova sa
garancijom. Tel. 061 740 127.
Građevinsko-zanatske usluge, zi-
danje, rigips, keramika, itd. Tel. 062
688 766.
Presnimavanje sa video kaseta na
DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
Vršimo presnimavanjesa VHSka-
seta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389
427.
Instruiram francuski i latinski,
povoljno i uspješno. Tel. 033 223-347.
Američko dubinsko usisavanje,
pranje tepiha i kauča. Tel. 061 522
239.
Servis- programiranje, prodajare-
gistar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.
Matematika- instrukcije, profesor
sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
Prof. daje instrukcije iz engleskog
jezika djeci i srednjoškolcima, dola-
zim na adresu. Tel. 061 227 439.
Moler veoma brzo i efikasno mo-
luje vaše stanove. Tel. 061 926 333.
Šivanje ž. konfekcije, sve vrste
prepravki kvalitetno i povoljno. Tel.
065 695 706, Alipašno C-faza.
Engleski jezik, sudski prevodilac,
prevod i poduka. Tel. 061 533 935.
Bravar - izrađujemi montiramsve
od željeza, usluge savijanjacijevi. Tel.
061 709 382.
Drva režemmotornim žagom, va-
rim aparatom, radimi druge poslove.
Tel. 061 491 463.
Keramičar, rigips i moleraj. Tel.
061 202 713.
Moler-majstor, kreči, gletuje, far-
ba stolariju. Tel. 062 282 243.
Moler radi sve vrste moleraja, ter-
mo fasade, rigips, ostalo, čisto, kvali-
tetno, povoljno. Tel. 062 672 258, 063
897 818.
Izrada pločastognamještaja, kuhi-
nja, plakara, stolova, polica, prema
katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093.
Keramičarske usluge, moleraj,
postavljanje elektro instalacija, lami-
nata i rigipsa. Tel. 062 466 093.
PC serviser nudi usluge opravke
računara, XP, antivirus i drugo, dola-
zak besplatan. Tel. 062 328 044.
Učenicima, srednjoškolcima in-
strukcije iz matematike, fizike, meha-
nike, mašinskih elemenata. Tel. 033
625-196, Ilidža.
Uspješno i povoljno tokom cijele
godine dajem instrukcije iz matema-
tike. Tel. 220-173.
Povoljno, ugradnja termo fasada,
molersko farbarski radovi, laminat,
rigips, keramika. Tel. 061 565 834.
Molerske usluge, vrlo kvalitetno.
Tel. 062 127 525.
Časovi engleskog jezika viken-
dom, dvočas 15 KM. Tel. 061 334 895.
Prevoz skijaša na sve planine u T5
kombiju, sjedišta 1+8, povoljno. Tel.
062 606 611.
Keramičar radi kvalitetno i povo-
ljno. Tel. 062 140 094.
Zidar i tesar radimo sve građevin-
ske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019
468.
Radim termo fasade, 10 KM sa
skelom. Tel. 062 298 347.
Radimo termo fasade, moleraj,
španski zid, uz garanciju i dugogo-
dišnje iskustvo. Tel. 061 278 188.
Zidar sa grupomradi krovove, fa-
sade i ostale radove. Tel. 062 196 097.
Instrukcije iz ruskog jezika i pre-
vod rusko-bosanski i bosansko-ruski.
Tel. 061 969 966.
Presvlačim kauče i sve opravke,
dolazimna lice mjesta. Tel. 544-932,
062 522 986.
Povoljno prevoz kombijem i put-
ničkim automobilom. Tel. 061 248
036.
Matematika, fizika i elektrotehni-
ka, instrukcijeuspješno i povoljno da-
je dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297.
Kombi prevoz putnika 1+8 i se-
lidbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
Rigips majstor, radim povoljno i
brzo, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274.
Molersko-farbarske poslove oba-
vljamo brzo, čisto, povoljno. Tel. 033
442-998 i 062 139 085.
Molersko-farbarski radovi i posa-
vljanje tapeta, izvodim kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 382 230.
Profesorica engleskog, sudski tu-
mač-prevodilac, drži časove za sve
uzraste. Tel. 033 465-958, 062612399,
Dobrinja.
Instruiram matematiku za sve
škole i fakultete, uspješno i povoljno.
Tel. 061 549 242.
Profesor instruira matematiku sve
uzraste povoljno, uspješno, dolazim
kući. Tel. 657-082, 066 329 172.
Dajem instrukcije iz hemije za
učenike i studente. Tel. 066 891 378.
Dubinsko usisavanje, pranje te-
piha i namještaja. Tel. 061 319 571.
Popravljam sve vrste frižidera, ra-
shladnih uređaja, uz garanciju. Dola-
zak besplatan. Tel. 061 156 309.
Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930
078.
Stolar, izrada i montaža kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena bagla-
ma. Tel. 062 944 952.
Profesorica engleskog jezika daje
časove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
Vodoinstalater održava starui po-
stavlja novu instalaciju, čisti bojlere,
sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.
Rainbow sistem čišćenja u vašem
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno
i efikasno. Tel. 061 990 082.
Rainbow-generalke, tepisi, kao i
tapacirani namještaj, dugogodišnje
iskustvo - ozbiljna žena. Tel. 062 795
285, 061 311 276, 033 666-275.
Liječim vanjske i unutrašnje he-
moroide. Tel. 061 533 146.
Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga, dolazim na adresu. Tel. 061
609 947.
Vodoinstalater - obavlja sve vrste
vodoinstalaterskih usluga, opravke,
adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696
133.
Staklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061
842 343.
Profesorica drži instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 033 522-016.
Prevoz stvari, namještaja i ostalog
većim kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Vršim prevoz robe, stvari i ljudi,
radna snaga po potrebi. Tel. 062 385
762.
Lektorišem i korigujem sve vrste
tekstova. Dugogodišnje iskustvo.
Tel. 033/658-707, 062 165 429.
Električar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el. us-
luge. Tel. 061 132 991, 033 418-086.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Vršimprevoz putnika po BiHi na
more. Tel. 061 434 374.
Iskusna profesorica engleskog,
njemačkog i francuskog daje časove i
prevodi. Tel. 061 702 873, 033
200-616.
Servis računara “Aki”, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet ko-
nekcija, antivirusna zaštita, dolazak
na kućnu adresu. Tel. 061 545 375.
VKV moler - radi molersko-far-
barske poslove, povoljno. Tel. 061 507
683.
Moler sa radnimiskustvom, izvo-
di sve mol. farb. radove, brzo, kvalitet-
no, čisto. Tel. 061 206 345.
Bravar, sve bravarske usluge, po-
voljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260.
Sve stolarsko-tapetarske usluge
radim brzo i povoljno. Tel. 061 606
651, 066 620 342.
Iznajmljujemplay station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
Dajeminstrukcije iz matematike i
fizike. Mob. 062 343 100.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, gelen-
dere ulazna i garažna vrata, zatvara
balkone. Tel. 061 526 205.
Profesor daje instrukcije iz mate-
matike za osnovce i srednjoškolce to-
kom godine. Tel. 061 244 251.
Tapetar-dekorater, povoljnopres-
vlači namještaj u radionici ili kod vas,
uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061
156 728.
Šivanje trajnih autopresvlaka, pa-
leta boja, popravak sjedišta, neba, ta-
pacirunga, poda. Tel. 061 215 658.
Moler sa iskustvom iz Njemačke,
izvodi molerske radove kvalitetno uz
garanciju. Tel. 061 372 829.
Vodoinstalater sa iskustvom vrši
popravku, montažu i pročepljenja
vod. instalacija. Tel. 061 348 717.
Peremo ćilime rainbow mašinom
u vašemstanu ili ručno u praonici sa
dostavom. Tel. 061 202 630, 033
673-284.
Molerskeusluge. Tel. 062 922323,
066 205 151.
Popravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na vašoj adresi. Tel. 061
365 690, 033 653-311.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vrši prevoz kabastog otpada,
pjeska, šljunka. Tel. 061 268 847.
Drva režem motornomžagom, ra-
dim i druge poslove. Tel. 061 491 463.
Prevodimengleski 5KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel.
643-990.
Molersko-farbarske usluge. Tel.
062 823 902.
Instrukcije izmatematike, fizike, i
elektrotehnike za učenike osnovnih i
srednjih škola. Tel. 061 812 528.
Vršim selidbe modernim kombi-
jemsaradnomsnagom udržavi i vani.
Tel. 061 227 189.
Kombijem prevozim kabastu ro-
bu. Tel. 061 204 061.
KV vodoinstalater radi sve vrste
radova brzo, povoljno i kalitetno. Tel.
061 349 294.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe. Tel. 061 147 361.
Električar VKV za kućne el. insta-
lacije i uređaje. Pozovite. Tel.
618-907.
Vršimselidbe i sve vrsteprevoza sa
kombijem, povoljno. Tel. 061 165
009.
Kombijem prevozim razne vrste
robe, selidbe, otpad + ispomoć. Tel.
062 476 471, 033 614-436.
Moleraj, laminat, rigips, edelpuc,
kompletne adaptacije stanova i kuća.
Tel. 062 402 122.
VKV moler radi čisto, uredno,
kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519.
Engleski, njemački, prevodi, in-
strukcije, dipl. radovi, disertacije, pri-
preme za ispite. Tel. 063 947 405.
Radim centralno grijanje i pre-
pravke grijanja. Tel. 062 316 826.
Prevoz putnika i organizovanih
grupa luksuznim mercedesovim
kombijem na sve destinacije. Tel. 061
862 323.
Kombi prevozom vršim selidbe,
prijevoz putnika, odvoz šuta. Cijena
povoljna. Tel. 061 817 424.
Izvodim sve vrste elektroradova.
Tel. 061 156 340.
Profesor matematike sa iskus-
tvom daje instrukcije đacima i stu-
dentima, tokomgodine. Tel. 061 382
301, 033 473-574.
Studentica ekonomije instruira
matematikuza srednjui osnovnuško-
lu. Tel. 061 929 114.
KV moler kreči stanove, kuće 70
KM, radimgletovanje, farbanje, pos-
tavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062
388 242, 638-454.
Molersko farbarski radovi, gleto-
vanje, molovanje, lakiranje stolarije.
Tel. 061 262 895.
Laminat ugrađujem profesional-
no. Tel. 061 262 895.
Keramički radovi od 8 KM, lami-
nat od3KM, brzo, kvalitetnoi povolj-
no. Tel. 062 422 040.
Med. sestra pruža usluge infuzija,
injekcija, ispiranje uha, obradu rana,
kontrolu ŠUK-a, urina, tlaka. Tel.
641-144.
Radimo molersko-farbarskerado-
ve, rigips, keramiku, laminat, i kom-
plet adaptacije uz garanciju. Tel. 061
255 253.
Iskusna profesorica daje instruk-
cije iz engleskog i arapskog jezika.
Tel. 033 611-023.
Dajem instrukcije iz engleskogje-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
Rigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
Vodoinstalater opravlja česme,
vodokotliće, sifone, ventile, penzio-
nerima jeftinije. Tel. 061 205 803.
Električar - elektro instalater, sve
vrste el. radova, kvarova, atest. Tel.
061 398 483.
Radimkompletnu adaptaciju sta-
na, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904.
Kvalitet i garancija, sve vrste bra-
varije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522
901.
Konverzacijski engleski za sve
uzraste, osnovi mikroračunara i nam-
jenskih programa. Tel. 062 293 688,
Sarajevo.
Superefikasno uništavamo žoha-
re, moljce, mrave, stjenice, uši, bu-
ba-švabe, miševe... Tel. 061 928 535.
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo uz garanciju. Tel.
061 184 796.
Žohare, žutemrave, stjenice, buhe
i miševe uništavamo u vašim stanovi-
ma sa garancijom. Tel. 234-805.
Uništavamo žohare, žute mrave,
stjenice, miševe, 100% efikasno, ga-
rancija. Tel. 062 553 100.
Uništavanje žohara, stjenica,
buha, mrava i miševa, 100%efikasno.
Tel. 033 546-770.
Servis zdravlja - uništavamo molj-
ce, muhe, stjenice, komarce, miševe,
itd. Tel. 062 136 248.
Specijalni tretmani protiv: žoha-
ra, mrava, buha, moljaca, komaraca,
miševa, itd. Tel. 061 234 026, 062 328
447.
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe, uništavamosa najefikasnijim
preparatom uz garanciju. Tel. 063 693
202.
Vodoinstalater sa30 god. iskustva,
vrši opravku instalacija, montažu i
pročepljenje. Tel. 535-659, 062 139
034.
Kombi prevoz svih roba, povolj-
no. Tel. 061 205 906.
Kombi prevoz putnika širom
BiH. Tel. 062 052 210.
Električar vrši opravke šporeta,
bojlera, TA peći, veš mašina, instala-
cija. Tel. 063 155 868.
Parket, šipod, postavljamo, brusi-
mo i lakiramo, postavljamo gotove
parkete i laminate. Tel. 062 828 306.
Sve za kompjuter! Rješavanje pro-
blema, instalacija programa, ugrad-
nja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793.
Instrukcije iz matematike us-
pješno i povoljno. Tel. 466-736, 061
506 755.
Instrukcije iz engleskog jezika,
turskog, matematike, posebne meto-
de rada sa djecom. Tel. 061 714 367.
Autoprevoznik kamionom-graj-
feromi mini bagerom5T, svevrsteis-
kopa i prevoza. Tel. 061 100 268.
Kvalitetno i uz garanciju posta-
vljanje, brušenje i lakiranje parketa,
šipoda i laminata. Tel. 061 244 183
Uredno i kvalitetno sa dugogo-
dišnjim iskustvom radim molersko
farbarske radove. Tel. 062 189 683,
033 664-539.
Mini bagerom radimo ono što ve-
liki ne može, iskop kanala, razbijanje
betona, SZR Mulavdić. Tel. 061 219
946.
Kućni majstor. Tel. 061 708 798.
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike na Alipašinom Polju, čas 6
KM. Tel. 061 157 991.
Iskusan: zidar, tesar, keramičar,
vodoinstalater, radi i komplet kupati-
la. Tel. 061 269 385.
Bravarski radovi, dolazim na adre-
su. Tel. 061 233 078.
Prevoz putnika Sarajevo-more,
klimatizirano, novim lux kombijem,
dolazim na adresu. Tel. 062 213 645.
Kombi prijevozpovoljno. Tel. 062
302 327.
Izuzetno povoljno rušimo stare
objekte, renoviramo stanovesa vlasti-
tim prevozom. Tel. 062 423 123.
Kamionom povoljno prevozim
sve vrste građevinskog materijala, pi-
jeska, šljunka, šuta. Tel. 062 423 123.
Nudimosve vrstedetektivskihus-
luga, diskrecija zagarantovana. Tel.
062 378 818.
Sudski tumač za njem., engl., ho-
land. jezik, ul. Koševo 36, Sarajevo.
Tel. 061 108 144.
KV vodoinstalater, dežurni 24 h.
Tel. 061 861 635.
Kombijem vršim prevoz razne ro-
be, selidbe, otpad +ispomoć. Tel. 061
216 925.
Prevoz luxuznim kombijem na
more i druge destinacije. Tel. 061 107
928.
Servis svih tipova veš mašina i
drugih kućanskih aparata, dolazak
besplatan. Tel. 061 551 035.
Postavljanje, brušenje svih vrsta
podova, parketa i laminata. Tel. 062
921 100.
Vršim prevoz putnika sa luksuz-
nim autom. Tel. 061 712 652.
Voda, pločice, centralno grijanje,
zidane kade, uz garanciju i povoljno.
Tel. 061 182 737.
Rigips majstor, potkrovlja, pre-
grade, spušteni plafon. Tel. 061 818
732.
Vršimo građevinske radove: mal-
terisanje, zidanje, keramiku i dr. Tel.
061 788 076.
Zubne proteze, izrada, popravka,
dodatak zuba, poliranje i podlaganje
zubnih proteza, radimo vikendom.
Tel. 061 141 544, 033 677-845.
Psorijazu-ekscem, hemoroide,
opradanje kose, živce, sterilitet muški
i ženski, miome, bijelo pranje, ra-
ne-opekotine, bacteriju e. colli, li-
ječim 100% ljekovitim biljem. Tel.
033 664-601, 061 273 110.
Kombi prijevoz namještaja, selid-
be, odvoz kabastog otpada, obez. rad-
na snaga, povoljno. Tel. 062 406 094.
Najjeftinija registracija vozila,
gratis teh. pregled. Tel. 062 316 911.
Ugrađujemo i montiramo sve vr-
ste kamena - mermera, granita i kera-
mike. Tel. 062 843 850.
Vršimprevoz putnika sa klimati-
ziranimkombi vozilom, širom BiHi
dalje. Tel. 061 222 310.
Adaptacija stanova i kuća, posta-
vljanje pločica, laminata, krečenje i
drugo. Tel. 061 510 373, V. Šamrlića.
Prevozim kombijem putnike,
namještaj, preseljenja i teret. Tel. 061
268 155.
Vodoinstalater - popravka, ugrad-
nja instalacija, sanitarija, bojlera, itd.
Tel. 061 389 112.
Vodoinstalater-električar, po-
pravka i ugradnja instalacija, sanitari-
ja, bojlera, aut. osigurača. Tel. 061180
120.
Električar - popravka i ugradnja
instalacija, bojlera, el. peći, aut. osigu-
rača, itd. Tel. 061 132 149.
Vršim servisiranje i prodaju svih
vrsta tlakomjera, sa garancijom. Tel.
061 188 903, Sarajevo.
Profesionalno testiranje računar-
skih komponenti, čišćenje virusa, in-
stalcije. Tel. 061 559 090.
Vodoinstalater i električar popra-
vlja i ugrađuje staru i novu instalaciju,
povoljno. Tel. 033 542-588.
Šivanje pantalona muških, žen-
skih, ženskih suknji 10 KM, vršimo
korekcije odjeće. Tel. 033 204-093.
Liječimo mujasil suhi, vlažni, he-
moroide, sve vrste kožnih oboljenja,
uspješno. Tel. 033 204-093.
Električarske usluge, automatski
osigurači, indikatori, el. peći, el. boj-
leri, instalacije. Tel. 062 180 021.
VKV električar, elektro-tehničar
vrši održavanje postojećih i ugradnju
novih elekt. instalacija. Tel. 062 522
014.
Vozač-instruktor vrši ekstra obu-
ku. Tel. 061 338 085.
Majstor za sitne kućne opravke.
Tel. 061 552 417.
Vršim usluge knjigovodstva za
DOO, imam certifikat, imam iskus-
tvo u struci. Tel. 061 216 013.
Instrukcije iz engleskog i bosan-
skog, prevodi. Tel. 065 572 966.
Brzo, čisto i povoljno, moleraj, far-
banje stolarije i keramika. Tel. 062
171 165.
Vodoinstalater ugrađuje satove za
vodomjere vrlo povoljno. Tel. 061 105
425.
Centralno grijanje radim povoljno
i kvalitetno, montaža, servis i poprav-
ke. Tel. 061 105 425.
Vršim prevoz, selidbe, kombijem
duž. 4 m, sa radnim snagom ili bez,
Koš. brdo. Tel. 062 226 665.
Prof. francuskog, ovlašteni sudski
tumač - radi sve vrste prevoda sa ovje-
rom. Tel. 061 480 069.
Usmjeravanje analognih i digital-
nih satelitskih i zemaljskihTV i radio
antena, montaža i servis. Tel. 061 803
042.
Sve za internet: obuka, antivirus,
pravljenje jednostavnih sajtova. Tel.
061 530 704.
Bosanski, engleski, arapski jezik,
instrukcije. Tel. 061 33 93 74.
Kvalitetno i uredno radimo mole-
raj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439 366, 061
398 569.
Instrukcije iz njemačkog daje vrlo
uspješno iskusni nastavnik nje-
mačkog i bosanskog. Tel. 659-750,
066 897 870.
Dajem instrukcije iz matematike
za sve škole i fakultete. Tel. 061 534
231.
Bravar-varilac VKV, profesional-
na izrada i montaža svih vrsta bravar-
skih radova. Tel. 066 213 714.
Keramičar - postavljam sve vrste
keramike. Tel. 061 182 097.
Zidarsko tesarski radovi, adapta-
cija, gradnja. Tel. 062 536 204.
Udobnim mercedes kombijem
vršimprijevoz putnika na izlete, mo-
re, planine, povoljno. Tel. 033
235-199
Organizujem dnevne izlete u Du-
brovnik i okolicu, udoban mercedes
kombi, povoljno i nezaboravno. Tel.
061 140 572.
Vršim prijevoz putnika, roba,
stvari, povoljno. Tel. 061 250 911.
Vršim molersko-farbarske rado-
ve, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061
250 763.
Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 52
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se 15 godina kako je preselila na ahiret na{a draga
HASIJA KARI], ro|ena SULJOVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju neizmjernu ljubav i tvoj plemeniti lik.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka ti podari D`ennet koji si zaslu`ila.
Zahvalna porodica: suprug Hajro, sinovi Fuad i Nijaz, k}erka Jasmina sa svojim porodicama
319-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju
HALKI
Prjiatelji iz KLUBA PRAVNIKA:
ZVONKO GRBAVAC, AMIR, DADO, TIFO, BORO, SEJO, SEDAD, BEKIM, ZLATKO, EFENDIJA, PENKO, MI[O, JASKO, @ELJKO LINCER,
MAKE, SABINA, ZLATAN, IVICA, ZVONKO RADOVI], PERO, ZOKA, PA[KO, OSMAN, ALIJA, KENAN, NERINO, @ELJKO TROGRLI],
DILAVER, TOMI], SARA], [UMAR, NERKO, IGOR, KENAN TUZLAK, KIKO, KOKA, STRUJA, EDO, ZLAJA, KAKNJO, CAJA, JAVOR,
DOKTOR NIKOLI], SENO, FEHRO, JO@A, OPA I DRAGAN PERANOVI]
111-1ze
SJE]ANJE
na na{eg dragog sina i brata
AMARA (D@EMAL) KOPI]A
26. 5. 2000 - 1. 2. 2011.
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi sin i brat Amar Kopi}
Bismillahirrahmanirrahim
Dan po dan, ~etrdeset dana pro|e. Svaki sljede}i bi tu`niji i te`i od prethodnoga. I godina ~etrdeset pro}i }e, ali tuga iz na{ih srca nikada pro}i ne}e.
Nikada te sine na{ mi zaboraviti ne}emo.
Neka ti Allah Milostivi Samilosni da lijepi D`ennet i sve njegove blagodati, a nama sabura.
Vje~no }e{ biti u na{im srcima sine na{, vole te tvoji:
tvoj babi \emo, tvoja mama [i{a i mali klempo, tvoj braco Ilhan 3187-1nd`
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih godina otkako nije sa nama na{a voljena
MURATKA \ERLEK, ro|. BULI]
Vrijeme prolazi, a sje}anje na Tebe, tvoju snagu, ljepotu, plemenitost i dobrotu, ostaju vje~no u nama kao pouka i putokaz koji nas
svaki dan prosvje}uju i u~e da ljudska veli~ina nije izra`ena du`inom `ivota nego dostignu}ima i djelima koja ostaju iza njih. Ponosni
smo i zahvalni za sve {to si nam pru`ila i {to si nas nau~ila.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: Mahmut, Amer, Amela, Rijad, Avdo, Bakir, Aljo{a i Edina
3189-1nd`
Dana 15. 3. navr{ava se godina otkako je preselio
na ahiret na{ dragi
MEHMED MAKSUMI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i
biti dio najljep{ih uspomena.
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Hatid`a, k}erka
Fuada, unu~ad Sindis, Ines, Amina i Ammar, zetovi
Bajram i Denis, snaha Elma i praunu~ad Hana i Emir
3195-1nd`
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se 7 dana kako je na{a majka, nana i punica
SEHLA ([A]IRA) MAHI]
zauvijek sklopila svoje o~i. Za svu ljubav i nesebi~nost koju si nam pru`ala
neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 11,00 sati u ku}i `alosti,
Nerkeza Smailagi}a 3/V.
K}erka Zlata, unuka Selma i zet Miralem Festi}
ZAHVALNICA
Ovom prilikom `elim iskazati posebnu zahvalnost rodbini, prijateljima,
kom{ijama iz ulice Nerkeza Smailagi}a i MKF LOK koji iskaza{e svoje
po{tovanje prema mojoj majci i isprati{e je na njenom putu u bolji svijet.
K}erka Zlata Festi}
3186-1nd`
SJE]ANJE
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se godina dana od smrti na{eg
dragog supruga, oca, djeda i punca
KALAJD@I] MILORADA
- MILO[A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na tebe.
O`alo{}ena porodica
3587-1tt
Dana 16. marta 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti
na{eg
[UKRIJE
HAD@I[A]IROVI]A
iz Pljevalja
U na{im sje}anjima bio si i ostao
po{ten i voljen.
Njegovi drugovi: [efket Muzurovi}
[efik Pijalovi}
Bahrija Vlahovljak 3477-1tt
SJE]ANJE
KATARINA HALILI] - TINA
(1958. - 2006.)
Suprug
Edhem Halili} - Edo
107-1ze
Dnevni avaz srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. 53
Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 54
Danas, 16. 3. 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako nije sa nama na{ voljeni
MUHAMED HAMO HAD@I]
Dana 16. 3. 2011. godine navr{avaju se 2 godine otkako je preselio na ahiret na{
dragi suprug i otac
EDHEM HOD@I]
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati uspomenu na tebe, kao i sje}anje
na tvoju dobrotu i plemenitost.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
K}erke Mirsada i D`evada i sin Enver 173-1go
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju
prof. emeritus dr. ISMET V. TAHIROVI], dipl. ing. gra|.
Sa dubokim po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na Tebe.
Osman Karamehmedovi} sa porodicom
3612-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{eg kolege Dragana
VERICI JUKI]
Kolege iz UniCredit Bank Otoka iz Sarajeva:
Suvad, Adnan, Aida H., Aida P., Senad, Sanela, Alma, Suada, Maida, Emina,
Zineta, Lejla, Nevzeta, Nina, Mersad
3613-1tt
POSLJEDJI SELAM
na{oj dragoj k}erki
SEDINI [EHOVI]
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti.
Sa velikom ljubavlju ~uvat }emo te u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.
Tvoja majka Ramiza i otac Suljo
3607-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{e kolegice Manje
MILA
HAD@IOMEROVI]
Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
N
Dana 19. 3. 2011. navr{ava se prva godina da se na{a
draga supruga i majka
NUSRETA - RUSMA
NIK[I]
na ahiret preselila
Dana 18. 3. 2011. godine odr`at }e
se Hatma-dova u d`amiji u Vr-
ap~i}ima u 11.30 sati.
I dalje ostaje tuga i neizmjerna isti-
na da te nema je bolna i te{ka. Utjeha ne postoji, a ljubav
i ponos {to smo te imali zauvijek ostaje.
Vole te i ljube u snovima
Tvoj suprug, djeca sa familijama 323-1mo
Povodom 52 dana od kada je preselio na ahiret, u Svijet Vje~nosti na{ dobri i plemeniti
SMAJO MULAOMEROVI]
^inimo dovu Uzvi{enom Allahu d`.{.; Izvoru i Uto~i{tu svega, da mu podari svoj
rahmet povratka.
HATMA DOVA prou~i}e se 17. 3. (~etvrtak) u d`amiji u Trnovu, poslije podne namaza.
Porodice Mulaomerovi}, ostala rodbina i prijatelji 3191-1nd`
Pro{lo je 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog
HUSE [AHBEGOVI]A
iz Zvornika
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet, a nama sabur i lijepo
sje}anje na tvoj ~asni i plemeniti lik.
Tvoji: supruga Nura, k}eri Minka, Nevresa, Nezira, Hurija i Zlata, zetovi, unu~ad,
praunu~ad i svi oni koji su te iskreno voljeli 3184-1nd`
Zauvijek }e{ ostati u na{im
srcima i mislima.
Tvoji najmiliji
Tevhid }e se prou~iti danas, u d`amiji
Magribija poslije ikindije namaza.
Ovom prilikom izra`avamo zahvalnost
na pru`enoj pomo}i ljekarima i
medicinskom osoblju Hitne pomo}i,
Urgentnog centra i Odsjeka za
anesteziju, reanimaciju i hirur{ku
intenzivnu terapiju JU Op}e bolnice
„Prim. dr. Abdulah Naka{„.
Hvala svima koji su bili uz nas u ovim
te{kim trenucima.
3608-1tt
SJE]ANJE
na na{e roditelje
Sva ljudska dobrota, plemenitost i ljubav bili su u vama.
Va{i Sa{a i Sanja 3194-1nd`
D@EMU \EMID@I]A
(2001 - 2011)
OLGU \EMID@I]
(2003 - 2011)
i
Dnevni avaz srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. 55
Pro{lo je sedam tu`nih dana od smrti na{eg dragog brata
JUSUFA (SULEJMAN) MUSLIMA
@ivot je samo jedan tren. Tuga nije u suzama niti u rije~ima, ona je u
srcima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoji: brat Ahmo i sestra Mula sa porodicama
No-036269
Dana 16. 3. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti dragog supruga,
oca i djeda
MUHAMED (ISMETA) PEKMEZ
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
K}erka Jasmina, sinovi Jasmin, Mehmed sa porodicama, supruga Kira
3545-1tt
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret
preselila na{a draga majka
ZLATA ZUKI], ro|. SKENDER
Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ostaje.
Tvoja djeca: sin Osman sa porodicom, k}erke Sadeta, Fikreta, Mune-
vera, Hatid`a i Sabina sa porodicama
Tevhid }e se prou~iti 19. 3. 2011. (subota) poslije podne namaza u Podbre{koj d`amiji u
Jablanici. PTT
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se pet tu`nih godina od smrti na{e drage i
plemenite
KATARINE TINE HALILI], ro|. DUJI]
O`alo{}eni: mama Radmila, o~uh Nazif, sestra Maja, brat Samir, sestri}i Mak i
Benjamin, brati} Amar, tetka Marija i Sr|an, zet Mirsad i ostala rodbina i prijatelji
3049-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj kolegici
JASMINI [URKOVI]
Bila si oli~enje dobrote i ljudskosti i za svakog si imala lijepu rije~. Nosit }emo Te, u
svojim srcima, zauvijek...!
Tvoje kolege: Binasa, Selima, Rialda, Binka, Munta i Edib
3583-1tt
Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako je preselio na ahiret na{ voljeni
suprug, babo i dedo
JUSUF (SULEJMAN) MUSLIM
Bio si nam podr{ka i oslonac u svemu. Tvoji postupci i djela bit }e nam vodilja u da-
ljem `ivotu. Bez tebe ni{ta vi{e ne}e biti isto.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tevhid }e se prou~iti 16. 3. 2011. godine u 11.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Barutha-
na br. 66.
Nedostajat }e{ nam...
Supruga Tija, sin Almir, k}erka Amela, snaha Jasminka, zet Amel, unu~ad Almasa,
Kerima, Kenan i Benjamin No-036268
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se 7 dana od kada nije sa nama na{
dragi otac, punac i dedo
NAZIF RAMI]
Tvoj dragi lik i tvoja dobrota ostavi}e neizbrisiv trag u na{im srcima.
K}erka Sajma, zet Nedeljko, unuci Damir i Vedran, snaha Almedina
3599-1tt
Pro{lo je sedam dana kako nije sa nama na{ dragi
NAZIF RAMI]
Bio si i osta}e{ vje~no voljen i nezaboravljen.
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S po{tovanjem, ljubavlju i tugom tvoji: Salem, Maca, Denis i Zlatan
3599-1tt
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se (1) godina kako je preselio na{
HILMO (PA[O) PA[I]
(GACKO)
Neka mu je alarahmetile.
Tvoji najmiliji 1929-1nd`
SJE]ANJE
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se {est godina od smrti
na{e majke, svekrve, bake, punice i prabake
LJILJANA POROBIJA
Hvala ti za dobrotu i ljubav koju si
nam svakodnevno i do posljednjeg
dana davala.
K}erka Gordana, snaha Jelica, unuke
Olja i Ana, zetovi [piro i Milovan i
praunuk Igor 3581-1tt
Neka ti je veliki rahmet
JASNA (VELIJA)
[URKOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji prijatelji: Rabija i Sakib
3585-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
MILA HAD@IOMEROVI],
ro|. PA[I]
1949 - 2011.
S ljubavlju i tugom,
Tetka Mima, Mili, Azra, Milina i Renata
322-1mo
Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 56
Dana 16. marta navr{ava se sedam tu`nih dana od preranog preseljenja na{e voljene
supruge i majke
NADIRA (MUSTAFA) OLOV^I],
ro|. A[^I]
Po dobroti }u te pamtiti, sa puno ljubavi spominjati,
a sa tugom u srcu zauvijek sje}ati.
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet, a meni snage i sabura da nam na{u djecu izvedem na pravi put.
Tvoji neutje{ni: Ismir, Kenan, Mirza i Adnan
Ovim putem posebno se `elim zahvaliti u svoje i ime svoje djece kolektivu kancelarije
za Veterinarstvo BiH, kolektivu Elektroprivrede dd BiH, kolektivu Elektrodistribucije
Sarajevo, I-5 razredu Dobrinjske gimnazije, svim ostalim prijateljima i kom{ijama koji
su nam pomogli i poma`u u ovim te{kim trenucima.
Tevhid }e se prou~iti u srijedu 16. 3. u 15 h u ku}i `alosti ul. Dobrinjske Bolnice 10.
3548-1tt
POSLJEDNJI SELAM
NA[OJ VOLJENOJ
NADIRA (MUSTAFA) OLOV^I], ro|. A[^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: daid`a Mid`i} Muhamed, daid`inica Hajra i Senad
3553-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj voljenoj snahi
NADIRA (MUSTAFA)
OLOV^I], ro|. A[^I]
Bol, muk, ti{ina,
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji svekar i svekrva: Vahid i Ramiza
3550-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj voljenoj snahi
NADIRA (MUSTAFA)
OLOV^I], ro|. A[^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: daid`a Had`i} Nusret, daid`inica Amira, Amina i
Elmir s porodicom
3551-1tt
SJE]ANJE
na moje drage roditelje
GAMOVI]
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se pet (5) godina od preselje-
nja na ahiret na{e majke, nane
AI[E KULOVI],
ro|. DURMO
Vrijeme prolazi sje}anje na tebe
ne}e prestati. Lijep D`ennet od
Allaha d`.{. i vje~ni rahmet.
Tvoji Husnija, Haris, Zlatan, Mirza, Tarik i Selma
3589-1tt
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se
godina dana otkako nije sa
nama na{ dragi
ASIM TURKU[I]
Bio si veliki ~ovjek najljep{ih
ljudskih vrijednosti, uzor
~asnog `ivljenja vrijednog
vje~nog po{tovanja.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im
srcima i biti dio na{ih na-
jljep{ih uspomena.
Zauvijek tvoji: Izeta, Emir,
Muamer i Selma
3137-1nd`
SJE]ANJE
ALIJA (OSMAN)
FERIZ
16. 3. 2008 - 16. 3. 2011.
Neka ti Allah podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoj unuk Rusmir, k}er
Fazila i zet Enver
3172-1nd`
Dana 16. marta 2011. na-
vr{avaju se ~etiri godine kako
je preselio na ahiret
HAMZA (AVDO)
IVAZOVI]
Pamtit }emo te po dobrim dje-
lima i takav }e{ ostati zauvijek
u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: k}erka Hajra i zet Zijo
sa porodicom 3138-1nd`
Dana 16. marta 2011. na-
vr{avaju se ~etiri godine kako
je preselio na ahiret
HAMZA (AVDO)
IVAZOVI]
Pamtimo te po dobroti.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im sr-
cima, jer voljeni nikad ne
umiru.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri sve ljepote D`enneta koje si
zaslu`io.
Tvoji: k}erka Kadira, zet Idr-
iz, unuci Mirza i Mirnes
3138-1nd`
Dana 16. marta navr{ava se sedam tu`nih dana od
preranog preseljenja moje voljene k}erke
NADIRA (MUSTAFA)
OLOV^I], ro|. A[^I]
Molim dragog Allaha d`.{. da ti po-
dari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja neutje{na: majka Hasna
Tevhid }e se prou~iti 16. 3. u 15 h, ul. Dobrinjske
Bolnice 10.
3549-1tt
AMRA KURTOVI]
8. 10. 1974 - 16. 3. 2004.
Vi{e si mi ti zna~ila
no dva sina jedne majke
jo{ uvijek oko ku}e
oslu{kujem te korake.
Iz vrta me prenu rije~i
tvoje rije~i mama, mama
nikad nisam pomislila
da }u sada biti sama.
Sa zida me prati slika
tvoja slika crne boje
dokle }e mi du{a patit
sve zbog tebe zlato moje.
Voli te MAMA 3042-1nd`
Dana 16. 3. 2011. navr{avaju se
2 godine od smrti na{eg dragog
NERMINA (HASANA)
MU[ANOVI] - NENI
Dragi Neno, oti{ao si tiho i dostoja-
nstveno kao {to si i `ivio. Beskrajno
smo tu`ni na ovaj dan, ali i ponosni
{to smo te imali. Voljeli smo te pre-
vi{e, pa nam stoga bolno nedostaje{.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoja sestra Nad`ija Kafed`i}, se-
stri} Erduan, sestri~na Erduana,
snaha Lejla, zet Edin Dedi} i Ne-
jra, Kadi} Teufida sa Abijem,
bra}a Kobasica Ned`ad i D`evad
sa porodicama 2931-1nd`
Dana 16. marta 2011. na-
vr{avaju se ~etiri godine kako
je preselio na ahiret
HAMZA (AVDO)
IVAZOVI]
Praznina i bol nisu u rije~ima,
nego u na{im srcima, gdje }e{
ostati zauvijek voljen i nikad
zaboravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: supruga Mevlida, sin
Mujo i snaha Mersiha
3138-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj voljenoj snahi
NADIRA (MUSTAFA)
OLOV^I], ro|. A[^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: zaova Had`iabdi} Ismira, zet Nedim, Bakir
i Naida 3552-1tt
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se 6 godina od smrti
na{eg mu`a, oca i brata
JOVANA AJVAZOVI]A
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota, u
kojem }e{ uvijek nedostajati.
Tvoja porodica
3593-1tt
HASNA
16. 3. 1991 - 16. 3. 2011.
HASAN
26. 7. 1963 - 26. 7. 2011.
Sa velikim po{tovanjem i ljubavlju uvijek
mislimo na vas.
K}erka Mubera, zet Ramiz i unuci Adi i Haris
sa porodicama
3147-1nd` Dana 16. 3. 2011. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret moga
oca RED@E i 18 godina otkako je kao {ehid ovaj svijet napustio moj voljeni
brat ENES
RED@O (AVDIJA)
HERI]
16. 3. 2010 - 16. 3. 2011.
ENES (RED@O)
HERI]
22. 3. 1993 - 22. 3. 2011.
Godine koje su pro{le nisu umanjile ljubav i tugu koju osje}amo. Uz `elju
da budemo sa onima koje volimo.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Supruga Fatima, k}erke Remza i Edita, unu~ad Sabina, Kenan, Enes, Sa-
lih, Asja, bra}a Ahmet i Sejfo sa porodicama, sestre Zlatka i Kada sa poro-
dicama, zet Nijaz, snaha Nasima, kom{ije Rasim i Asija te ostala rodbina,
kom{ije i prijatelji 3148-1nd`
Dnevni avaz srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. 57
„POSLJEDNJI POZDRAV
kolegi
MATI KRI[TI
Kolektiv Ureda registrara“
N
TU@NO SJE]ANJE
na sina na{e kolegice Suade
ASIMA - ASKA (VAHIDA)
AJANOVI]A
Stoja, Omer, Olga, Emina, Hatina i Senada
PTT
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom ~ika
NED@ADU PALO[U
Sejo, Tesa, Amir, Pizdek, Denis K., Hare Jusi}, Geri,
Denis I., Samir, Nesib, Re{o
3625-1tt
MIDHAT (NEDIM) AHI]
iz Visokog
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i
prijatelje da }e TEVHID (mu{ki i
`enski) na 40 dana biti prou~en u
~etvrtak, 17. 3. 2011. poslije ak{am
namaza u [adrvanskoj d`amiji u
Visokom.
EL-FATIHA
Porodica Ahi}
PTT
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom prijatelju
prof. dr. ISMET TAHIROVI]
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.
Porodica Mulagi}
3628-1tt
Dugo i bolno sje}anje na na{e najmilije baku i majku
ANIKA VLA^I]
12. II 1942.
LEPA (VLA^I]) KUP^EVI]
16. III 1977.
U na{im mislima i du{i uvijek ste sa nama.
Va{i najmiliji: Rajka, Jelena i Igor 3629-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na dragog brata i daid`u
^AZIM (DERVE)
[EGALO
16. 3. 2010 - 16. 3. 2011.
Dragi moj brate!
Vrijeme prolazi, a bol i tuga
svakog dana sve je ve}a. Smrt
je sudbina svakog ~ovjeka, a
moja sudbina je da tugujem,
pla~em do kraja mog `ivota za
tobom.
Vole te i nikad te ne}e zabora-
viti
Tvoja sestra Fatima i sestri~na
Amira 3623-1tt
SJE]ANJE
BRANKO
(MILADIN)
\IN\I]
Dana 16. 3. 2011. navr{ava
se 40 najbolnijih dana od
kada nisi sa nama.
O`alo{}ena porodica
3622-1tt
SJE]ANJE
[ABAN
KLJUNO
16. 3. 2006 - 16. 3. 2011.
Osman sa porodicom
3626-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj sestri i tetki
JASMINA [URKOVI], ro|. SARI]
^ovjeka ne odre|uje koliko dugo je `ivio, ve} koliko je traga ostavio u du{ama i srci-
ma ljudi koji ga okru`uju.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima, nikada zaboravljena, jer ti si svim svojim bi}em to
zaslu`ila.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: sestre Bisera i Sabira, zet Senad, sestri}i Vedad i Nermina
3630-1tt
Dana 16. 3. 2011. navr{avaju se tri godine kako je na ahiret preselio
na{ dragi otac, punac, svekar, dedo
HUSO (ZEJNILA) HOD@I]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tvoj plemeniti lik i tvoju dobrotu
vje~no ostaju u na{im srcima. Hvala ti za svu tvoju dobrotu, ljubav i
toplinu kojom si nas grijao i za sve ono ~emu si nas kroz `ivot u~io.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
O`alo{}ena porodica
3624-1tt
SJE]ANJE
na dragu majku i brata
BIJA HAD@IMURATOVI], ro|.
MUMINOVI]
19. 2. 1993 - 2011.
MEHO HAD@IMURATOVI]
14. 3. 1989 - 2011.
Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
K}erka i sestra D`evada sa porodicom
3614-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
majci na{eg kolege
gospo|i HAFI [EHI]
Kolektiv Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
N
Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 58
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
NERMI
Vje~no }e{ biti u na{im srcima i
sje}anju
Tvoji: Muamer, Selma, Faruk i Farah
3604-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom bratu
NED@ADU PALO[
Sestre Suda i Ika
3174-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
NERMI
Vje~no }e{ biti u na{im srcima i
sje}anju.
Tvoji: Lejla, Almir, Nidal, Vedad i porodica Behlulovi}
3604-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj kom{inici
FAHIRI [ALAKA
Hvala ti majka na razumijevanju i pa`nji!
Neka te dragi Allah nagradi i podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet!
NADA 3600-1tt
SJE]ANJE
JASMINA FI[EKOVI]
16. 3. 2010 - 16. 3. 2011.
Sje}anje na Vas ne blijedi...
Porodica [koro
3616-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj supruzi, majci i punici
JASMINA [URKOVI], ro|. SARI]
U njenu sobu u|em tiho
tiho ba{, na prstima
bojim se da ne zalupim glasno vratima...
Zaspala je moja ru`a..
I tek sad kad je nema
ko }e jutrom da me budi
i tek sad kad je nema
dobro znam da jedina je bila...
I kako sad ovako sam
protiv tuge i oluje
kad smo bili kao prsta dva
prsta dva jedne ruke...
Zvijezdo na{a neka ti Allah d`.{. podari d`ennetske ljepote, a nama sabur do dana kad
}emo ti se ako Allah htjedne pridru`iti.
Tvoji Esad, Nejra, Naida i Mirza 3621-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
JASMINI [URKOVI],
ro|. SARI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji djever Alija, zaova Jasna
3621-1tt
Danas 15. 3. 2011. godine navr{ava se sedam dana od posljednjeg
ispra}aja na{eg dragog
ILIJA KOVA^EVI]
Ne postoji zaborav, jer voljeni nikada ne
umiru. Osta}e uvijek u lijepom sje}anju
svojoj porodici, supruzi, sinovima, sna-
jkama, unucima.
U nemogu}nosti da se svima pojedi-
na~no zahvalimo, koristimo ovu priliku
veliko hvala onima koji su prisustvovali
posljednjem ispra}aju na{eg dragog
DEDE, zahvaljujemo kom{ijama, prija-
teljima i Zoranovim saborcima koji su do{li i izrazili sau~e{}e.
Hvala ljekarima i osoblju Vaskularne klinike, bolnice Ko{evo koji
su u~inile sve da mu posljednji dani budu lak{i.
Porodica Kova~evi} 111
AMAR (D@EMAL) KOPI]
ro|. 2000. godine - umro 2011.
godine
Danas je 40 tu`nih i bolnih dana
otkako nisi sa nama. Dragi Amare
prerano si nas napustio i ostavio ve-
liku tugu. Svaki novi dan, te`i nam
je od onog predhodnog, a `ivot te~e
dalje a tvoj lik i lijepi osmijeh
vje~no }emo pamtiti. Mi koji smo te iskreno voljeli nika-
da te ne}emo zaboraviti.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti
rahmet.
Tvoji nena Zilka, amid`a Kemal, strina Enisa, te
amid`i}i Adin i Ema
3201-1nd`
Draga moja
NADIRA
Te{ko mi je pomisliti da
vi{e nisi me|u nama, ali
tvoj plemeniti lik ostaje
vje~no.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Tvoja tetka Fehma
Kmeta{
3619-1tt
NADIRA (A[^I])
OLOV^I]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari sve d`ennetske lje-
pote i sabura tvojoj poro-
dici.
Amid`a Halid A{~i},
amid`inica Envera i Lejla
3619-1tt
SJE]ANJE
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se
pola godine od smrti na{e vo-
ljene
DALILA (SRNJA)
HALILOVI]
Od smrti nismo mogli da te
sa~uvamo, ali zauvijek }emo
~uvati uspomene na tebe i tvoj
plemeniti lik.
Molimo dragog Allaha d`.{.
da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoji: mama Amira, sin Alem,
brat Mirnes, suprug Fuad, sna-
ha Fahreta, nana Vahida, da-
jd`e Ramo, Hajrudin, Tahir, te-
tke Hamida, Sabira, Tahira,
Nermina, bati} Hidajet
3202-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj priji
MINKI [URKOVI]
Porodice: Batalovi} i Delali}
3618-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
ZINETI NIK[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Brat Meho, snaha Naza, brati}i Haso i Mustafa
sa porodicama
3615-1tt
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se 5 godina, otkako je
iznenada preselio na ahiret na{ dragi
ENES (OSMANA)
MILI[I]
Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te
imali zauvijek ostaje.
Tvoji: sestra Hiba, zet Hamed, sestri} Elvedin, sestri~na
Elvedina
3204-1nd`
SJE]ANJE
SUADA (ro|.
MUZUROVI])
IBRAHIMBEGOVI]
16. 3. 1995 - 16. 3. 2011.
... I ona kojoj je srce uvijek bilo na dlanu
Dok stvarnost tako se ~esto dobroti
sa`alno smije,
Samo je ona znala lijeka na}i za ranu
A da nikad ni{ta za se tra`ila nije...
Maca i Alma
Azer, Ammar i Azur
Hamdija, Emir
3473-1tt
TU@NO SJE]ANJE
EMIR (MUSTAFE)
HAD@I]
15. 3. 1993 - 15. 3. 2011.
Dok `ivimo tvoje mjesto je u na{im srcima gdje nema
mjesta zaboravu.
S po{tovanjem,
Majka i brat
3533-1tt
Dana 16. marta 2011. godine
navr{ava se trideset godina od
smrti na{eg supruga, oca, bra-
ta i svekra
OSMANA
IMAMOVI]A
1981 - 2011.
Radosno, a vi{e tu`no te se
sje}amo. Neka je rahmet tvo-
joj plemenitoj du{i.
Supruga Rifa, sin Mevludin,
sestra Hajrija i snahe Jasmina
i Enisa 3572-1tt
Na{oj
NADIRA
OLOV^I]
@ivjela si tihim i mirnim
`ivotom. Drage uspomene
i lijepa sje}anja ostavljaju
trag koji se ne mo`e izbri-
sati.
Tvoji prijatelji: Ibro,
Bera, Vildana, Senad,
Haris i Lejla sa djecom
3173-1nd`
Navr{aene se 2 godine od
smrti na{eg dragog sina
NERMINA
MU[ANOVI]A
NENE
Pa{a na{, tiho si `ivio i tiho
oti{ao. Dok si ti `ivio i sunce
je za mene sjalo ali kako te
vi{e nema ni sunce mi vi{e ne
sija. Oplakujemo te i sanjamo
a na{a srca su iskidana.
Neka ti je lijepi D`ennet i
vje~iti rahmet du{i.
Majka [ada, otac Hasan i por-
odica Mujki} 3563-1tt
Navr{avaju se 2 godine od
smrti moga brata i dajd`e
NERMINA
MU[ANOVI]A
NENE
Bolan je i tu`an dana{nji dan
za nas jer podsje}a na rastanak
s tobom. Dok mi `ivimo spo-
minjat }emo te i sje}ati lijepih
trenutaka provedenih skupa.
Neka ti je vje~iti rahmet.
Tvoja sestra Inda sa djecom
3563-1tt
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se
godina dana otkako nas je na-
pustio na{
]AZIM (DERVO)
[EGALO
S ljubavlju i ponosom ~uvamo
uspomenu na tebe.
Tvoji: Safeta, Amra, Fadil,
Nermana, Lejla i Emir
3602-1tt
Dana 16. 3. 2011. navr{avaju
se dvije godine od smrti
EDHEM (IM[IR)
HOD@I]
Na tvojoj beskrajnoj plemeni-
tosti i dobroti kojom si obasi-
pao sve oko sebe s ponosom i
po{tovanjem ~uvamo uspome-
nu na tebe.
K}erka D`evada i zet Burhan
Me{anovi}
3603-1tt
SJE]ANJE
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se godina dana od preseljenja
na ahiret na{e majke
had`i RAZIJE
(SULEJMANA) KATICA,
ro|. SALIHAGI]
Tim povodom }e se u porodi~noj
ku}i dana 20. 3. 2011. (nedjelja) u
13.00 sati prou~iti tevhid.
Porodica
3570-1tt
NERMI (HALILA) [TETA
1955 - 2011.
Oh kako boli sestro jedina, meni
ostade neprolazna tuga i bol, a tebi
dragi Allah nek podari D`ennet i d`enetski devlet, neka
ti je lahka zemlja. Amin.
El-Fatiha
Tvoja sestra
3604-1tt
Navr{avaju se 2 godine od
smrti moga brata i daid`e
NERMINA
MU[ANOVI]A
NENE
Ne postoji utjeha i zaborav, sa-
mo velika praznina i tuga u
na{im srcima jer si ti bio jedna
dobra i plemenita du{a. Neka
je vje~iti rahmet tvojoj du{i.
Tvoja sestra Cica, zet Memo
sa djecom Elvin, Elvira, Ado,
Amer, Amra, Aldijana, Mujo i
Lejla 3563-1tt
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se
13 godina od smrti na{eg dra-
gog supruga, oca i dede
D@EMIL
(MURATA) ZE]O
Plemenite i drage osobe kao ti
kratko `ive, ali se vje~no pa-
mte po svojim dobrim djeli-
ma. Ponosni smo {to smo bili
dio tvoga `ivota. Molimo dra-
gog Allaha d`.{. da ti da vje~ni
rahmet.
O`alo{}eni: supruga, k}erka,
zet i unu~ad
3597-1tt
SJE]ANJE
na
CVRK
HARISA
Zauvijek }e{ `ivjeti u
na{im srcima.
Tvoje sestre: Hajra i Dina
sa porodicama
3203-1nd`
Dana 16. 3. 2011. godine
navr{ava se 6 godina od
smrti na{e supruge i majke
ZUMRETE
(NAZIFA) BOJI],
ro|ene D@EBO
Sa ljubavlju i po{tovanjem
zauvijek }emo ~uvati
uspomenu na tebe.
Suprug Hazim, sin Elvis,
k}erka Sanela 326-1mo
Dana 16. marta 2011. go-
dine navr{ava se {est godi-
na otkako je preselio na
ahiret na{ dragi
ASIM (AMIRA)
MUJ^INOVI]
Uvijek si u na{im sje}anji-
ma, s puno ljubavi i
po{tovanja.
Neka ti Allah d`.{. podari
D`ennet.
Porodica 3200-1nd`
Dana 16. 3. 2011. navr{avaju
se ~etiri godine od preseljenja
na ahiret na{eg dede i svekra
HAMZA (AVDO)
IVAZOVI]
S po{tovanjem,
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Unuk Almin i snaha [asiha
3199-1nd`
Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se {est godina otkako
je preselio na ahiret na{ dragi sin, brat i daid`a
BAJRO (NEZIRA)
PIND@O
S ljubavlju i po{tovanjem zauvijek
}emo ~uvati uspomenu na tebe i
moliti dragog Allaha da ti podari
lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji: otac Nezir, majka Fatima, sestra Ai{a,
zetovi Kasim i D`evad,
sestri}i Hidajet, Lejla i Emira sa porodicama
3179-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj kolegici
JASMINI [URKOVI]
Kolegice i kolege iz poslovnica Otoka i Stara Otoka
3613-1tt
SJE]ANJE
Dana 16. 3. 2011. godine na-
vr{ava se godina od smrti mog
brata
ASIM ([A]IR)
TURKU[I]
Praznina nastala tvojim odla-
skom i suvi{e je velika da bi je
vrijeme moglo izbrisati.
Uvijek }e{ `ivjeti u mom srcu.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Rasema
s porodicom 3180-1nd`
SJE]ANJE
Dana 16. 3. 2011. godine na-
vr{ava se godina od smrti mog
voljenog brata
ASIM ([A]IR)
TURKU[I]
Zaborav ne postoji, utjehe ne-
ma.
Kad izgubi{ nekog dragog bol
je vje~na.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja sestra Mirzeta sa
porodicom 3180-1nd`
Danas se navr{ava 7 dana
od prerane smrti na{e dra-
ge rodice
NADIRA
OLOV^I],
ro|. A[^I]
Da ti dragi Allah podari
D`ennet i sve d`ennetske
ljepote.
A{~i} Nermin, Alma i
Eman 3183-1nd`
Dana 16. 3. 2011. godine na-
vr{avaju se dvije tu`ne godine
kako je preselio na ahiret na{
voljeni
EJUP (MUMINA)
TARI]
Hvala ti za svu dobrotu i lju-
bav koju si nam pru`ao. Zau-
vijek }emo te nositi u svojim
srcima i sje}anjima.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Ramiza, sin
Enes, k}erke Ismeta i Edina sa
porodicama
3188-1nd`
Dnevni avaz srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. 59
Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 60
Dana 16. 3. 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e
drage Majke
D@ENANE MULAVDI], ro|. KAJAN
Rije~i ne mogu iskazati tugu koju osje}amo zbog tvog preranog
odlaska.
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Vedad i Majda
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 17. 3. 2011. godine u 13.30 sati u d`amiji Hrasno.
3633-1tt
SJE]ANJE
Dana 16. 3. 2011. navr{ava se pet godina od smrti na{e
drage supruge, majke, svekrve i bake
SLOBODANKE BOBE
VUJOVI]
Dani prolaze, a sje}anja na tebe ostaju. U na{im srcima
vje~no voljena, u mislima nikad zaboravljena.
Tvoji: suprug Milenko, k}erka Jadranka, sin Vladimir,
snaha Sanela i unuka Ena 3196-1nd`
Dana 16. 3. 2011. godine
navr{ava se 13 godina
otkako je preselio na
ahiret na{ dragi dedo
HUSO
OMANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji unuci 171-1go
SJE]ANJE
na moju dragu mamu
i suprugu
SABRA (ZORLAK)
OMERAGI]
16. 3. 1992 - 16. 3. 2011.
Suprug Safet Omeragi} i
djeca
3177-1nd`
SJE]ANJE
IDRIZ D@AKA
16. 3. 2004 - 2011.
Godine prolaze a bol i tu-
ga ne prestaje. Ja se mogu
pohvaliti da sam imao na-
jboljeg babu. Pa }u se i ja
truditi da budem svom si-
nu dobar babo.
Vole te tvoji sin Fikret,
snaha Jasmina i unuk
D`an
3197-1nd`
Dana 16. 3. 2011. godine na-
vr{ava se 7 godina otkako je
preselio na ahiret
IDRIZ D@AKA
Vrijeme prolazi a bol u du{i
ostaje. S ponosom tvoji najmi-
liji }e te se uvijek sje}ati.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoja supruga Ziza sa djecom
3197-1nd`
SJE]ANJE
IDRIZ D@AKA
16. 3. 2004 - 2011.
@ivot nestaje u trenu ali
ljubav i po{tovanje prema
tebi ne mo`e ni{ta pro-
mjeniti.
Tvoji sin Haris, snaha
Amela i unuka Selma
3197-1nd`
SJE]ANJE
IDRIZ D@AKA
16. 3. 2004 - 2011.
Svake godine nedostaje{
nam sve vi{e, ali u na{im
srcima `ivjet }e{ vje~no.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari sve d`ennetske
ljepote.
Sin Didi, snaha Asmira i
unuk Aman
3197-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
MAJCI NA[EG PRIJATELJA I SURADNIKA
VERICI JUKI]
ZATE^ENI SMO VIJE[]U O PRERANOM ODLASKU.
OSTAJE NAM SJE]ANJE NA NJENU PLEMENITOST I PO@RTVOVANJE.
OBITELJI UPU]UJEMO ISKRENU SU]UT.
UNICREDIT BANK
PODRU@NICA NOVO SARAJEVO N
POSLJEDNJI SELAM
JASMINA [URKOVI]
Nedostaje{ nam...
Rana u srcu je do`ivotna, a ljubav prema tebi vje~na.
Hvala ti za tvoju neizmjernu i nesebi~nu ljubav koju si nam davala.
Uvijek }emo te voljeti.
Tvoji: brat Amir, Mima, Nermin, Aldin
3631-1tt
Danas se navr{ava 5 tu`nih godina od smrti na{eg dragog
ENES (OSMAN) MILI[I]
Godine prolaze, a na{a srca su ispunjena tugom kao i prvog dana
kada te je dragi Allah d`.{. uzeo na bolji svijet. Sje}anje na tebe, tvo-
ju dobrotu, plemenitost }e `ivjeti u na{im srcima dok i mi budemo `ivi.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: babo Osman, brat Edhem i snaha Naza, amid`i}i Emir i Nedim sa porodicama
3208-1nd`
SJE]ANJE
SABRA OMERAGI]
1992 - 2011.
Bol je prete{ka, a ljubav prema tebi vje~na.
Tvoj sin Anes sa porodicom, k}erka Emina i suprug Safet
174-1go
Pro{le su dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg
dragog sina i brata
JASMINA ef. (BAJRE)
MILI[I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Hatma dova bit }e poklonjena u srijedu
16. 3. 2011. poslije ak{am namaza u d`amiji
Binje`evo.
Majka Sevda, otac Bajro, brat Armin 3214-1nd`
SJE]ANJE
HAD@IEFENDI]
ZEKIJA
16. 3. 2010 - 2011.
ESAD
23. 4. 1997 - 2011.
Po{tovani i voljeni
K}erka i sestra Jasmina i zet Junuz 3161-1nd`
i FATIMA
23. 3. 1979 - 2011.
Dana 16. 3. 2011. godine na-
vr{ava se 5 godina od smrti
na{e drage
]AMILA
(MAHMUTA)
]IMI]
Vrijeme prolazi, ali sje}anje
na tebe nikad ne}e prestati.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: Vahdeta, Admir, Adis,
Irena, Vildana, Adnan, Aldin,
Anesa i Ajdin 3212-1nd`
Dnevni avaz srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. 61
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga majka, sestra i nana preselila na
ahiret dana 14. 3. 2011. godine u 89. godini
FAHIRA [ALAKA, ro|. AJANOVI]
k}i ILIJAS bega AJANOVI]A
iz Te{nja
D`enaza namaz }e se klanjati u Gornjoj ^ar{ijskoj d`amiji u Te{nju, a ukop }e se obaviti dana 16. 3. 2011. godine iza ikindije namaza u
Te{nju, u D`onlagi}ka groblju.
O@ALO[]ENI: sin [alaka Muris, k}i Makarevi} Murisa, sestra Ajanovi} Ziba, unu~ad Alen, Adnan, Kenan i Amra,
djever [alaka Edhem sa porodicom, snahe Nevreza, Osa, Alma, praunu~ad Selma i Alma, brati}i, sestri}i, te porodice [alaka,
Ajanovi}, Turali}, Bijedi}, Nuhbegovi}, Mahovki}, te ostala rodbina i prijatelji
3588-1tt
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
ISMET (VELIJA) TAHIROVI]
profesor Emeritus Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu
preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. marta 2011. godine, u 82. godini.
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 16. marta 2011. godine poslije podne namaza u haremu Begove
d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i.
Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.45 sati, do mezarja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Emir i Adnan, unu~ad Naida i Faik, snahe Lejla i Aida, bra}a i sestre sa porodicama,
te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.15 sati u ku}i `alosti u ulici A{ikovac br. 10. 3586-1tt
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
FEHIM (ALIJA) PA^O
preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. 3.
2011. godine u 79. godini.
D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 16. 3.
2011. godine u 15.30 sati na mezarju
KR^ - GORA.
O@ALO[]ENI: sin Nail, k}erke Naila,
]amila i Amira, bra}a Ramiz, ]amil,
Mustafa i Sakib, unuci Amel, Ismar, Is-
mir, Haris i Admir, unuke Kasema i Am-
ra, zetovi Kasim i Ferid, snahe [ehra, Ai{a, Milosava, Suvada i
Ai{a, {ure Fadil, Suljo i Sune, svastika Behija, bad`o Ra{id, te po-
rodice Pa~o, Ali}, Kulo, ^utura, Abad`ija, Medi}, Halilovi}, Ka-
hriman, Ahmetspahi}, Memela, Motoruga, Zuki}, Osmanovi},
Popara, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15.30 sati,
KR^ br. 32.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
HAJRA BILAJAC (ro|. OMERAGI])
preselila na ahiret 15. marta 2011. godine u 06.05 h u 67. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred d`amije Mahmut mahala u Grada~cu u srijedu
16. marta 2011. godine, /11. Rebiu-l-ahira, 1432 h.g./ u 11.45 h, a ukop na mezarju
Mahmut mahala.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: suprug Ahmet, sin Samir, k}erka Lejla, porodice Bilajac, Omeragi},
Kukuruzovi}, Tihi}, Ku~ukovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
313-1tz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
FUAD (FERIDA) PONJAVI]
dipl. ing. tehn.
preminuo 13. marta 2011. u 68. godini.
Mjesto i vrijeme sahrane naknadno }emo objaviti.
O@ALO[]ENI: sestra Fadila, brat Fadil, djeca kao i ostala rodbina
3190-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
ATIF (ISO) [ABOTI]
preslio na ahiret dana 15. 3. 2011. godine
u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 16. 3.
2011. godine na mezarju Stari Ilija{ u
15.30 sati.
D`enaza }e se klanjati ispred d`amije N.
Ilija{ poslije ikindije namaza.
Tevhid }e se prou~iti isti dan u d`amiji u N. Ilija{ poslije ikindije
namaza.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.
- EL-FATIHA
O@ALO[]ENI: supruga Mulka, k}erka Mejrema, sin Rafet,
unuke Edina, Medina i Zerina, bra}a Nasuf i Sadrija, sestre Be-
gza, Fatima i Salkuna, snaha Belma, zet Himzo, brati}i i brati~ne,
sestri}i i sestri~ne, [ahin ]eman sa porodicom, te porodice
[aboti}, Had`ovi}, Koli}, Beyoglu, Destanovi} Fejzaj, Vrabac,
]eman, \uki}, Agovi}, Hadrovi}, Hod`i}, Huremovi}, Cikoti},
Bu~an, D`afo, Bu}a, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji
i kom{ije 3213-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga, voljena i nikad
pre`aljena k}erka, majka, sestra i tetka
NERMINA (HALIL)
[TETA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. ma-
rta 2011. godine, u 56. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. marta
2011. godine u 14.00 sati na bakijskom
mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: otac Halil, sin Mirza, sestra Jasmina, sestri}
Muamer, Faruk i Farah, sestri~na Lejla, Nidal i Vedad, zet Almir,
snaha Selma, tetke Pa{a i Kimeta, amid`i}i Suad, Senad, Samir i
Lutvo, teti~ne Ilhama i Enila, daid`i}i Mevlida i Mevludin, da-
id`inica Elmedina, tetak Jusif, strina Duda i Fika, te porodice
[teta, Pecikoza, Ali}, Dalipagi}, Pozder, Behlulovi}, ^engi}, Ju-
sufi, Selimovi}, Me|edovi}, Pinji}, Poljo, Perendija, Brankovi},
@iga, Hanu{i}, Hod`i} i ostala rodbina, prijatelji, kom{ije i po-
znanici.
Ku}a `alosti: Ljubljanska br. 23 A.
TEVHID ]E SE PROU^ITI ISTOG DANA U 14.00 SATI U
SARA^ ISMAILOVOJ D@AMIJI (ul. Drvarska). 111
Srijeda, 16. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 62
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HALIL (MUJO) ^ORI]
preselio na ahiret dana 14. 3. 2011. godine u 60. godini.
D`enaza }e se klanjati u srijedu, 16. 3. 2011. godine poslije ikindije namaza u haremu ^ar{ijske d`amije u Zenici, a ukop }e se obaviti na
greblju Pra{nice.
Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije.
Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: brat Ra{id, snahe Hasnija i Senada, brati} Amer, brati~ne Emina, Meliha i Maida te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 110-1ze
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
MUHAREMA (MEHO)
DEDOVI], ro|. MASLO
preselila na ahiret u petak, 11. 3. 2011.
godine u 86. godini.
D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 16. 3.
2011. godine u 13.00 sati na gradskom
mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sinovi Be}ir i Ibrahim,
k}eri Fatima - Tima, Asima i Mirsada,
sestra Mejra - Tija, snahe Muharema - Remka i Fadila - Mina,
unuci Muamer i Miralem sa porodicama, Enesa i Enes sa porodi-
cama , Alma i Emir sa porodicama, Amila, Narcis, Indira i Benja-
min, praunu~ad, zetovi [ehi} Huso i [alo Osman, zaova [erifa,
jetrva Hajrija sa porodicom, te porodice Dedovi}, Maslo, [ehi},
[alo, Altoka, Proha, Muji}, Tiro, Jahi}, ^ori}, Be}irevi}, kao i
ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u mahalskoj d`amiji
na Dobrinji (ul. Senada Poturka Sen~ija).
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred mahalske d`ami-
je na Dobrinji, sa polaskom u 12.15 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
UZEIR (HUSO) ^ORBO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. 3.
2011. godine u 91. godini.
D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti u
SRIJEDU, 16. 3. 2011. godine poslije po-
dne namaza u haremu d`amije Jele~.
O@ALO[]ENI: sinovi Husein ef. i Mu-
rat, k}erka Fatima, zetovi Avdo, Senad i
Adis, snahe had`i [emsa, Emira, Esma i
D`enana, brati~ne Mejra, Rabija i [evka, sestri}i Muharem, Ha-
san, Fehmo, Husnija i Hakija, sestri~ne Fija, Hajra i Vasvija,
unu~ad Lejla, Mirza, Kemal, Muamer, Kenan, Adnan i Mersa,
praunu~ad Beniamin, Alma i Hamza, {ure had`i Mujo i had`i
Ibro, svastike had`i Fata i had`i Mulija, te porodice ^orbo, Mu-
si}, \ozo, ]i{ija, [e}erovi}, Kurtovi}, Had`imuratovi}, Tuzlak,
Hod`i}, Nik{i}, Had`ime{i}, Nezir, Raoni}, Vatre{, Muratspahi},
Budnjo, Softi}, Mu{anovi}, Suljevi}, Sara~, [alaka, Be{irevi},
U{to, Bi~o, Bajri}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 12.30 sati,
TUKOVI do br. 82, OSIJEK - ILID@A.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa
polaskom u 9.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim
stajali{tima Ne|ari}i i Kijevo.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
ZINETA (OSMAN)
NIK[I], ro|. GUJI]
preselila na ahiret u ponedjeljak,
14. marta 2011. godine, u 85. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. marta
2011. godine u 13.30 sati na gradskom
groblju Bare.
O@ALO[]ENI: sinovi Mithad, Mirsad i Sead sa porodicama,
brat Meho sa porodicom, sestri~ne Fuada, Had`era i Asminka,
sestri}i Azim i Miro, te porodice Nik{i}, Guji}, Konjhod`i},
Hebib, Mesihovi}, kom{ije i prijatelji.
TEVHID ]E SE PROU^ITI ISTOG DANA U 13.30 SATI U
D@AMIJI GORICA (ul. Tepeba{ina br. 29). 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
JASMINA (VELIJA)
[URKOVI], ro|. SARI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. 3.
2011. godine u 55. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 3.
2011. godine u 14.00 sati na mezarju
Plo~nik - Bjelimi}i.
O@ALO[]ENI: suprug Esad, k}erke
Nejra i Naida, zet Mirza, brat Amir, se-
stre Bisera i Sabira, snaha Mirza, zet Senad, djeveri Alija i Bakir s
porodicama, brati}i Nermin i Aldin, sestri}i Vedad i Nermina,
zet Sr|an,amid`a Alija s porodicom, daid`e Mujo i Nazif s poro-
dicama, tetke Refika, [efika i Ra{ida s porodicama, prijatelji Ru-
smira i Suvad Batalovi}, te porodice [urkovi}, Sari}, Batalovi},
D`ubur, Trbonja, ^ustovi}, Turkovi}, Kadri}, Honji}, Kapetano-
vi}, Pa{i}, Gad`o, [ehovi}, Delali}, Babi}, Bozalija, ^ano, Mujan,
^opelj, Zagorac, Granulo, D`evlan, kao i ostala rodbina, prijatelji
i kom{ije.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred restorana „Ru`a“
- Hrasno brdo s polaskom u 10.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
3621-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi supr-
ug, otac i brat
KASIM (AHMETA)
OMERIKA
1956 - 2011.
dana 15. 3. 2011. godine u 9 h, iznenada
u 56. godini preselio na ahiret.
D`enaza polazi u srijedu, 16. 3. 2011. go-
dine u 16.15 sati poslije ikindije namaza
ispred d`amije POTOCI, a klanjat }e se
u haremu LJESKOVAC - LI[ANI u 16.30 h, gdje }e se rahmetli-
ja i pokopati.
TEVHID ]E SE PROU^ITI U KU]I RAHMETLIJE U
VRAP^I]IMA U 16.30 h.
O@ALO[]ENI: Sevla, djeca Tajma, Elvira, Fatima, bra}a Mu-
stafa, Meho, sestre Dika, Indira, nevjeste Refika, Ajnija, {ura Mi-
rzo, zetovi Salko, Salem, brati}i Elvir, Sanel, Elsan, Iner, Adnan,
Arnela, sestri}i Enes, Elmas, Elvedin, Eldina, Amna, Sead, Almi-
ra, Admir, Inera, daid`a Be}ir, tetke Zejna, Nura, Kadira, te poro-
dice Omerika, Mujan, Merzi}, ]ori}, Bubalo, Zeli}, Zlomu`ica,
Dedovi}, Hebibovi}, Maslo, Demi}, Jazvin, Mari}, Be{i}, Mahi-
ni}, Be{li}, ^erki}, Glamo~, Paji}, Isi}, Ljeljak, Feriz, Ploski}, te
ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 327-1mo
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je
na{a draga
\UR\ICA KRIVANEK,
ro|. GANJTO
preminula 15. 3. 2011. godine u 77. godini.
Sahrana }e se obaviti 16. 3. 2011. godine u
14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sin Otmar, unuke
Andrea i Matea, snaha Snje`ana, te poro-
dice Krivanek, Ganjto, Popovi}, Filipovi} i ostala rodbina, prija-
telji i kom{ije.
Ku}a `alosti: ul. Avde Smajlovi}a br. 19. 111
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE"
vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim
pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na
teritoriji BiH.
"BAKIJE" "BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo,
pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim
cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i
jednostavnu organizaciju d`enaze na po-
dru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Herce-
govine, te najpovoljnije uslove za prijevoz
umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljed-
njeg ispra}aja umrlog) obavlja se na je-
dnom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepo-
znatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u
neposrednoj blizini trolejbuske okretnice
na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostu-
pan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 020420 09 Mal
Zenica, 4. 10. 2010. godine
OP]INSKI SUD U ZENICI, stru~ni saradnik Edvin Koki}, u pravnoj stvari
tu`ioca „Zenica stan“ doo Zenica, Fra Ivana Juki}a 1., Zenica,koga zastupa
punomo}nik [eta Jusuf advokat iz Zenice, protiv tu`ene Milanovi} Du{anke
iz Zenice, dr. Mehmeda Spahe 1 B, radi naplate duga, v.s. 153,34 KM, va-
nraspravno, donio je dana 4. 10. 2010. godine, a na osnovu ~lana 348.
stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 349. stav
3. Zakona o parni~nom postupku FBiH OBJAVLJUJE slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`ena Milanovi} Du{anka da tu`itelju na ime duga za ne-
pla}enu naknadu za odr`avanje zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade za pe-
riod od 1. 10. 2007. godine do 28. 2. 2009. godine plati dug u iznosu od
153,34 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 20. 05. 2009.
godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do kona~ne isplate, te da mu na-
knadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 349,00 KM, a sve u roku
od 15 dana od dana podno{enja presude pod prijetnjom prinudne naplate.
STRU^NI SARADNIK
Koki} Edvin
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba,
ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u sladu sa
odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o
parni~nom postupku FBiH.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: Mal-4798/04
Tuzla, 30. 11. 2010. godine
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi}, u pravnoj
stvari tu`itelja Triglav BH osiguranje dd Tuzla, Podru`nica Tuzla, ul.
Mi{ka Jovanovi}a br. 4, protiv tu`enog Jaranovi} Sanela iz Ljuba~a, ul.
Pasci br. 78, radi duga, VPS 246,50 KM, dana 30. 11. 2010. godine
objavljuje:
OGLAS
Op}inski sud u Tuzli, stru~ni saradnik Lejla Gazibegovi}, u pravnoj
stvari tu`itelja Triglav BH osiguranje dd Tuzla, Podru`nica Tuzla, ul.
Mi{ka Jovanovi}a br. 4, protiv tu`enog Jaranovi} Sanela iz Ljuba~a, ul.
Pasci br. 78, radi duga, VPS 246,50 KM, van ro~i{ta, donio je dana 30.
11. 2010. godine slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime regresnog duga isplati iznos od
246,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 15. 10.
2004. godine, kao dana podno{enja tu`be, pa do isplate, kao i da
tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 130,00 KM,
a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti odluke, pod prije-
tnjom prinudnog izvr{enja.
POUKA:
Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
NAPOMENA:
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom pro-
tekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama
koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a dostava pismena }e se obaviti
istovremenim objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda.
Stru~ni saradnik
Lejla Gazibegovi}
oglasi
Dnevni avaz srijeda 16. mart/o`ujak 2011. 63
$"
Dnevni avaz, srijeda,
IFHJ 16. mart/o`ujak 2011.
možda i prešao preko toga,
ali ovako, Safeta nema na
spisku.
Begovićeva šutnja
- Neću ništa komentari-
sati. Zna se zašto nisam
došao. Bio sampovrijeđen i
to je cijela priča, ali drugi
odlučuju o tome da li me
pozvati ili ne. Ja sam uvijek
na raspolaganju reprezenta-
ciji, ne dolazim igrati zbog
selektora, već zbogsvojeBo-
sne. Da se sutra zarati, ja bih
prvi bio spreman izgubiti
glavu za BiH. Zato, svojim
drugovima želim punosreće
i nadam se da će pobijediti
Rumuniju. Bit ću uz njih -
rekao nam je jučer Nadare-
vić.
Emisari Evropske i Međ-
unarodne fudbalske asocijaci-
je Marsel Benc (Marcel) i Eva
Paskije (Pasquier) sutra će po-
sjetiti Sarajevokako biu četvr-
tak ujutro održali sastanak s
članovima Predsjedništva No-
gometnog saveza BiH.
Nije teško zaključiti o
čemu će biti riječi na sastanku
- Statutu, koji bi delegati
Skupštine NSBiH trebali us-
vojiti do 31. marta kako bi Sa-
vez izbjegao suspenzije. No,
sudeći prema razvoju situaci-
je, to će seteško dogoditi. Nai-
me, nakon Skupštine FSRS,
negativan stav prema novom
Statutuizrazio je i Izvršni od-
bor NSBiH, čijih je samo pet
od 14 članova glasalo za uv-
ođenje jednog predsjednika.
Očekuje se da se na sas-
tanku razgovara i o ostavci
koordinatora projekta za us-
vajanje Statuta Velida Ima-
movića. M. T.
Benc i Paskije
s članovima
Predsjedništva
Ženska nogometna re-
prezentacija Bosne i Herce-
govine u kvalifikacijama za
Evropsko prvenstvo 2013. u
Švedskoj nastupat će u grupi
sa selekcijama Italije, Rusi-
je, Poljske, Grčke i Makedo-
nije, odlučeno je žrijebom u
sjedištu UEFA-e u Nionu.
Na EP direktnoće se pla-
sirati pobjednici grupa i naj-
bolji drugoplasirani tim, a
ostale drugoplasirane repre-
zentacije igrat će baraž.
Prvi susret u kvalifikaci-
jama nogometašiceBiH odi-
grat će 17. septembra protiv
Italije, a posljednji je na pro-
gramu 19. septembra slje-
deće godine, kada ćemougo-
stiti Makedoniju. M. T.
Start protiv
Italije, kraj sa
Makedonkama
Centar, 16. kolo: Rudar - Usora
1:0, Mladost (DK) - Ozren 4:1,
Vratnik - Krivaja 1:0, Mladost (Ž) -
Biser 2:1, Famos - Bosna 2:1,
Pobjeda - TOŠK 1:0, Borac - UNIS
3:3. Slobodan Natron. Poredak:
Bosna 30, UNIS 30, Borac 30,
Usora 26, Mladost (DK) 25...S. A.
Jug, 16. kolo: Sloga (Lj) - Kupres
1:1, Kamešnica - Turbina 2:1,
Sloga (GV) - Višići 5:1,
Lokomotiva - Grude 1:1, Drinovci -
Stolac 3:1, Brotnjo - Troglav 3:2,
Branitelj - Tomislav 2:0. Slobodna
Rama. Poredak: Branitelj 42,
Sloga (GV) 34, Turbina 26, Višići
25, Brotnjo 23... Er. B.
Sjever, 16. kolo: Sloga (Tojšići) -
Odžak 102 5:0, Tuzla - Mladost (T)
1:0, Mladost (M) - Bosna (M) 3:2,
Sloga (Tolisa) - Radnički 0:1,
Hajduk - Dinamo 2:1, Radnik -
Bratstvo 2:0, Ingram - Mramor
0:0, Priluk - Bosna (K) 4:1.
Poredak: Sloga (Tojšići) 33,
Mramor 32, Bratstvo 31, Priluk 31,
Radnik 30... S. H.
Druga liga FBiH
Benc: Problem u vezi s
usvajanjem Statuta
Jahić: Džaba izvinjenje
Nema ništa ljepše nego igrati za svoju državu, kaže Ibričić, koji je u posljednji trenutak
uvršten na popis kandidata za Rumuniju Kazna za Begovića
Lučesku: U Zenici im dovoljan
i bod
REPREZENTACIJA Neki nakon Sušićevog spiska odahnuli, neki razočarani
Rumunski selektor Razvan Lučesku prebacio pritisak na nas
Rumunski selektor Raz-
van Lučesku (Lucescu) još
nije objavio spisak igrača
koje će dovesti u BiH, ali je
jučer dao nekoliko izjava o
očekivanjima za utakmicu
koju 26. marta s njima igra-
mo u Zenici. Lučesku je re-
kao da Rumuni na Bilinom
polju žele pobijediti, ali da
bi ga zadovoljio i bod.
- Ne želim reći da mora-
mo pobijediti, jer ću svojim
igračima stvoriti pritisak.
Ekipa koja u Zenici mora
pobijediti nije Rumunija,
nego BiH. Mi moramoimati
na umuda nas u igri za drugo
mjesto u grupi ostavlja i ne-
riješen rezultat, jer u Buku-
reštusvakako trebamopobi-
jediti BiH.
Cilj nam je iz utakmica
protiv BiH i Luksemburga
osvojiti četiri boda, ali to ne
znači da nas pobjeda u Zeni-
ci ne zanima - rekao je
Lučesku. (M. T.)
Nije bilo lako Safetu Su-
šiću sastaviti spisak za Ru-
muniju. Tako važna uta-
kmica, a toliko dilema, naj-
višeuvezi sfudbalerimakoji
9. februara nisu išli u SAD
igrati protiv Meksika.
Biti odlučan, ponosan i
autoritativan i sve ih izbaciti
iz ekipe, da se zna koje gazda,
ili popustiti radi interesaeki-
pe, jer, nažalost, igrački ka-
dar nam se ne može nazvati
naročito širokim, naročito
ako pričamo o kvalitetnim
fudbalerima bez kojih bi re-
prezentacija bila oslabljena?
Drugi odlučuju
I Pape je odlučio. Asmira
Begovića odmah eliminira-
ti, Safeta Nadarevića malo
kasnije, a u posljednji trenu-
tak odlučio je na spisak za
Rumuniju staviti Senijada
Ibričića.
Dok je Begović, baš kao i
pred Slovačku, na pomalo
bezobrazan način jednos-
tavno otkazao dolazak i osta-
vio Sušića da navrat-nanos
traži novog golmana (koji je,
uz to, još i morao vaditi vi-
zu), Nadarević je govorio da
je bio povrijeđen.
Da nije igrao za svoj Es-
kišehirspor i neposredno
prije, a i odmah poslije duela
s Meksikancima, selektor bi
Dok Safet negoduje, Ib-
ričiću je pao kamen sa srca.
Strepio je od toga da ga Pape
izostavi. Tose nijedesilo, jer
ga jeselektor, tvrdeći da jeto
učinio zbog reprezentacije,
vratio.
- I nije me baš vratio, jer
nisam ni otišao. Glupo je sa-
da sjećati se svega što se
dešavalo, jer dotoga nije tre-
balo ni doći. Svima nam je
reprezentacija naprvom mj-
estu i u interesu nam je da
dolazimo što češće možemo.
Uvijek kažem - toliko sam
godina u reprezentaciji, ne-
kada samigrao, a nekada ni-
sam, ali tvrdim da nema
ništa ljepše nego igrati za
svoju državu. Nikonemapr-
avo reći da nisamhtio doći.
Nisam mogao, i toje to - izja-
vio je Ibričić.
Pokušali smo čuti i As-
mira Begovića, ali naš gol-
man nam se nije javljao.
M. TANOVIĆ
Jedan od gubitnika s
objave spiska je Sanel Ja-
hić. Naš univerzalac džaba
se nedavno izvinjavao Sa-
fetu Sušiću ako ga je, mo-
žda, uvrijedio, jer je Pape
jasno kazao da fudbaler
AEK-a nikada nije ni re-
kao ništa što bi ga elimi-
niralo iz njegovih planova.
Sušićevo obrazloženje za-
što Jahića nije zvao jeste da
nije igrao posljednje dvije
utakmice.
Jahić jučer nije želio ko-
mentirati selektorovu od-
luku, ali u glasu mu se
jasno mogla osjetiti uzru-
janost.
- Nemojte me ništa pi-
tati u vezi s time. Neću
ništa komentarisati. Odlu-
čio je da me ne zove i to je
to - poručio je Jahić.
NSBiH
Ženska reprezentacija
Nadarević: Da se zarati,
zbog Bosne bih izgubio glavu
BiH je ta koja u Zenici mora pobijediti
Jahić: Ne pitajte me ništa
Ibričić: Reprezentacija na prvom mjestu Nadarević: Puno sreće protiv Rumunije
$#
IFHJ
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/ožujak 2011.
Iako Široki Brijeg dolazi
na Grbavicu, na prvu utak-
micu polufinala Kupa BiH,
nakontri vezanaporaza, veli-
ka kriza koja je kulminirala
odlaskom trenera Ive Ištuka
neće zavarati Željezničar u
kojemsu svjesni da će imati
izuzetno težak posao.
- Neće biti lako, finalista
će se znati tek nakon revanša.
Široki Brijeg jeste izgubio tri
utakmice, ali od najboljihgo-
stujućih ekipa Borca i Olim-
pica na Pecari, te odličnog
Rudara u Prijedoru.
To nije sramota i ne znači
ništa. Na krajukrajeva, uŠiro-
kom igraju isti oni igrači koji
su nas jesenas razbili i u korek-
tnoj utakmicizabili namčetiri
gola. Mismo zadnjaekipa koja
bi se trebala opustiti protiv
njih - rekao je Amar Osim,
menadžer Željezničara.
Bit će opasni
Promjena trenera sigur-
no će biti dodatna motivaci-
ja za protivnika.
- To često može biti pozi-
tivno za ekipu. Imaju važnu
tekmu u gostima, polufinale
Kupa BiH, u kojemkreću od
nule i gdje mogunadoknadi-
ti propuste u prvenstvu. Bit
će vrlo opasni - smatra Osim.
Goran Marković posti-
gao je svoj prvi gol u dresu
Željezničara na utakmici
protiv Travnika.
- Široki Brijegjekvalitet-
na ekipa i ništa ne znače
njihovi rezultati u proljeće.
Pred našim navijačima sve
osimpobjede bit ćeneuspjeh
- kaže desni bek “Plavih”ko -
ji smatra da nije bitnohoće li
njegova ekipa i u četvrtom
meču u ovoj godini sačuvati
mrežu netaknutom.
Šest golova
- Ma, neka namzabiju tri
gola, ako ćemomi njima šest
- dodaje Marković.
Nermin Jamak i Perica
Stančeski nemaju pravo nas-
Posrnuli Široki gostuje na Grbavici
Bez Jamaka, Stančeskog, Popovića, Baljića i E. Čolića, vraća se Bešlija
Bazina pred debi: Najbolji smo kad je najteže
Nogometašima Širokog
Brijega gostovanje na Grba-
vici i duel sa Željezničarom
u polufinalu Kupa BiH vje-
rovatno nisu mogli doći u
gore vrijeme.
Široki je, naime, pretrpio
tri porazau nizu, a nakonpo-
sljednjeg u nedjelju od
Olimpica (1:3) smijenjen je
Ivo Ištuk. Njegov pomoćnik
Mario Bazina privremeno je
preuzeo kormilo i vodit će
ekipu u možda i najvažnijoj
utakmici sezone.
- Premalo je vremena da
bi se nešto drastično promi-
jenilo. Pokušat ću utjecati
na igrače da se dignu na
psihičkom planu. Ne sum-
njam u njihovu kvalitetu.
Naprotiv, vjerujem u njih,
znamda mogu i moraju više
- kazao je Bazina i dodao:
-Željezničarje ublagoj pre-
dnosti. Igrajudobro i atmosfe-
ra u klubu im je dobra. Me-
đutim, Široki je najbolji kadje
najteže, a ovo je takva utakmi-
ca. Pošto imamorevanš na Pe-
cari, kada se sve zbroji, naši iz-
gledi za prolaz nisu mali.
U debiju namjestu prvog
trenera Bazina neće moći
računati na Brazilca Marsi-
jana (Marciano), dok su svi
ostali igrači na raspolaga-
nju. D. K.
KUP BiH Amar Osim pred prvu utakmicu polufinala
Vjerujem u igrače, kaže Bazina, koji će zamijeniti Ištuka
Ihtijareviću sam rekao
da je rano za oproštaj
Mislim da može još dosta pružiti našem klubu
Hadžialagić, sportski direktor Sarajeva
Marković protiv Travnika: Sve osim pobjede neuspjeh
S prvenstvene utakmice na Pecari u prvom dijelu sezone
Ihtijarević: Neočekivana odluka
Selimović traži pobjedu
za mirnu pauzu
Nogometaši Travnika
ostavili su iza sebe poraz
(0:3) od Željezničara na Gr-
bavici i misli usmjerili pre-
ma subotnjem gostovanju
Leotara na Piroti.
Protiv Trebinjaca “Vezi -
ri”će biti kompletni, jer se na-
kon kartona u tim vraćaju
Mirsad Šiljak i Anel Ćurić,
dok je jedino pod upitnikom
nastup MidhetaSarajčića, ko-
ji je na Grbavici zaradio nez-
godan udarac i povredu noge.
- Željo je arhiviran i
Travnik između Željezničara i Leotara
Hoće li “Veziri”
u subotu slaviti
Sarajevo bi, potpuno ne-
očekivano, moglo ostati bez
jednog od najiskusnijih fud-
balera, 35-godišnjeg Faruka
Ihtijarevića, koji je najavio
kraj karijere.
Nije baš uobičajeno da
igrač u toku sezone napras-
no donese ovakvu odluku.
Ihtijarević se jučer nije javlj-
ao na naše pozive, a sportski
direktor koševskog premi-
jerligaša Edim Hadžialagić
o svemu kaže:
- Faruk već danima ne tre-
nira, navodnozbog bolesti.Ra-
nije mije govorioda ćeigrati do
kraja sezone, mada mislim da
on može još dosta pružiti
našemklubu. Ija samčuodaje
već sada odlučiookončati kari-
jeru i mislim da griješi.
Ihtijarević jeu grupiigrača
kojima ugovori istječu nalje-
to i s kojima je rukovodstvo
bordo kluba trebalo razgova-
rati o uvjetima produžetka sa-
radnje. Možda stavke novog
ugovora nisu zadovaljavale
iskusnog veznjaka.
- Ne, to sigurno nije u pi-
tanju, jer još nismo ni razgo-
varali o toj temi - ističe
Hadžialagić. A. Dr.
Prema riječima direktora
kluba Dželaludina Muhare-
movića, definitivno je do-
govoren i termin odigravanja
utakmice s hrvatskim šam -
pionom Dinamom iz Zagre-
ba u petak, 25. marta, u 19
sati na stadionu Grbavica.
U Željezničaru su od-
lučili da u prodaju za meč sa
Širokim Brijegom puste pet
hiljada ulaznica, po cijena-
ma 5 (jug), 8 (sjever) i 20
KM (zapad). Godišnje i po-
lugodišnje ulaznice važit će i
za duel Kupa.
U prodaji pet hiljada ulaznica
Bećirević slomio kost u stopalu
okrećemo se za nas mnogo
važnijoj utakmici protiv Le-
otara koju moramo dobiti, s
obzirom na to da smo na Pi-
roti već neplanirano kiksali
protiv Zvijezde (2:2).
Ohrabruje podatak da
ćemo biti kompletni i da je
konkurencija u timu poja-
čana, a do subote svi imaju
prilikuda senametnu zastar-
tnu postavu. Želimo sigurnu
pobjedu zamirnu pauzuzbog
nastupa reprezentacije - re-
kaojeSelimović. S. P.
Na jednom od treninga
povrijedio se Nedim Be-
ćirević, kojem slijedi duža
pauza.
- Nedimu je pukla kost
u stopalu, zbog čega će
morati pauzirati najvjero-
vatnije dva mjeseca - rekao
je Ismar Hadžibajrić, fi-
zioterapeut Sarajeva.
Kriza u Širokom
neće nas opustiti
Željezničar - Široki Brijeg
Stadion Grbavica u
Sarajevu. Početak u
17 sati (BHT1). Su-
dija: Tomislav Čuić
(Tomislavgrad). Po-
moćnici: Momir Šir-
ko (Banja Luka) i
Adnan Alispahić
(Zenica).
ŽELJEZNIČAR: Šehić,
Marković, Radovanović, Va-
silić, Mešić, Svraka, Višća,
Savić, Spahić, Zeba, Bešlija.
Trener: Amar Osim.
ŠIROKI BRIJEG: Bandović,
Diogo, Brekalo, Džidić, Ber-
toša, Zakarić, Ivanković, Re-
nato, Šilić, Vagner, Roskam.
Trener: Ivo Ištuk.
tupa zbog toga što su igrali u
Kupu za Čelik i Borac, a neće
biti ni bolesnihLazara Popo-
vića i Omara Baljića, te Elvi-
raČolića, koji se povrijediou
subotnjem meču.
Za razliku od duela s
Travnikom, stručni štab će
najvjerovatnije napraviti sa-
mo jednu izmjenu, a to je po-
vratak Mirsada Bešlije um-
jestoČolića. Z. ŠARIĆ
Liga prvaka }e ve~eras
(20.45) dobiti i posljednja
dva u~esnika ~etvrtfinala.
Iako je imao vi{e {ansi, Re-
al u prvoj utakmici nije us-
pio pobijediti Lion (1:1), pa
u revan{ na Santjago Berna-
beu oba tima opravdano
ulaze s velikim o~ekivanji-
ma.
Madri|ani na plasman u
~etvrtfinale Lige prvaka
~ekaju od 2004. godine. Pr-
ema statistici, Lion im je
najgora prepreka koja ih je
mogla zapasti. Real u sedam
okr{aja s njima nije pobijedio
niti jednom, a taj mit nije
sru{en ni u prvom me~u na
@erlanu.
Sve mu ide
Trener Reala @oze Mur-
injo (Jose Mourinho) nade u
Uprava Drine prihvatila
je ostavku Darka Vojvodi}a,
a predsjednik kluba Miodr-
ag Jevti} najavio je imenova-
nje novog trenera nakon uta-
kmice s Olimpicom ovog vi-
kenda. Ekipu }e u Sarajevu
voditi Vojvodi}evi pomo}ni-
ci Milenko Milo{evi} i Sve-
tozar Vuka{inovi}.
I dok je Jevti} za na{ list na-
hvalio Vojvodi}a, kazav{i da je
„uradio odli~an posao u pretho-
dnih pola godine, uputiv{i mu
rije~i zahvale“, sada ve} biv{i tr-
ener nije biranim rije~ima go-
vorio o vodstvu kluba.
- @elim zahvaliti igra~i-
ma i navija~ima na koje
sam izuzetno ponosan zbog
svega {to je ura|eno otka-
ko sam do{ao na klupu Dr-
ine. Ostavku nisam podnio
upravi, jer ona i ne posto-
ji, a pojedince koji se vode
kao ~lanovi nisam nikada
vidio na stadionu niti su
ikada u{li u svla~ionicu da
nam ~estitaju ili nas kriti-
kuju.
Mnogo me boli {to je moj
prethodnik na klupi (Mile
Milanovi}) imao ve}u po-
dr{ku uprave u prvih sedam
kola sa samo jednim osvoje-
nim bodom nego ja kada
sam prakti~no ekipu doveo
na korak do opstanka. Odgo-
vorno tvrdim da bi i ~lanovi
udru`enja p~elara u prvih se-
dam utakmica osvojili vi{e
od jednog boda - rekao je Vo-
jvodi}. R. JOKI]
sport 66
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011.
^elik je pru`io blijedu
partiju u pro{lom kolu pro-
tiv banovi}ke Budu}nosti,
ali je ipak zaslu`eno pobije-
dio s minimalnih 2:1.
Me|utim, nastup iz Kaknja
nije recept s kojim bi se
Zeni~ani u subotu mogli
nadati bodovima u Banjoj
Luci kod vode}eg Borca
koji je jesenas slavio na Bi-
linom polju s minimalnih
1:0.
- Borac se tada branio
svih 90 minuta i pobijedio,
pa za{to sada ne bismo i
mi mogli isto tako?! Ako
odigramo dobro kao {to
znamo i mo`emo i ako
su|enje bude regularno,
mo`emo se nadati uspjehu
- ka`e Darijo Puri} te
isti~e da `eli {to prije zabo-
raviti utakmicu u Kaknju,
gdje je pru`io
mo`da i najslabiju partiju
u dresu ^elika.
Trener Abdulah Ibrako-
vi} isti~e kako je plan da
ekipa ve} u petak otputuje u
Banju Luku, kako bi odmo-
rni do~ekali utakmicu, ko-
ja }e biti odigrana u no}nom
terminu.
- Najva`nije je da smo,
barem u ovom trenutku,
bez povrije|enih igra~a i
bez kartona. Svi }e biti u
kombinaciji. Ovo isti~em
jer planiram izvr{iti dvije-
tri promjene u odnosu na sa-
stav protiv Budu}nosti. Ne-
ke }u promijeniti zbog odno-
sa, a neke zato {to se jo{ nisu
sna{li. Promjena }e biti u
veznom redu i u napadu.
Moramo biti efikasniji - tvr-
di Ibrakovi}. V. B.
^elik se u subotu `eli revan{irati Banjalu~anima
Puri}: Borac
se branio i
pobijedio -
mo`emo i mi
Puri}: Borac
se branio i
pobijedio -
mo`emo i mi
Moramo biti efikasniji, poru~uje Abdulah Ibrakovi}
Puri}:
[to prije
zaboraviti
Kakanj
Pritvorena dvojica navija~a Slobode
XOp}inski sud Tuzla ju~er je na prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva odredio mjeru je-
dnomjese~nog pritvora navija~ima Slobode Elvinu Husanovi}u i Elviru Malki}u, op-
tu`enima da su uo~i subotnje utakmice sa Sarajevom izazivali nerede i napali policajca.
Obojica su uhap{ena prekju~er, nakon {to su se krili od policije. Ranije su vi{e puta
osu|ivani zbog krivi~nih djela.
Tu`ila{tvo vodi istragu i protiv osoba s inicijalima S. G. i E. K., ali za njih sud nije
odredio pritvor.
Novi trener Drine bit }e imenovan poslije Olimpica
Vojvodi}: Upravi nisam podnio
ostavku jer ona i ne postoji
Milo{evi} i Vuka{inovi} vode ekipu u Sarajevu
Darko Vojvodi} je na
klupu Drine sjeo u deve-
tom kolu. U njegovom de-
biju protiv Leotara Zvor-
ni~ani su izborili prvu pr-
venstvenu pobjedu. Na-
kon toga su ostvarili jo{
~etiri pobjede na doma}em
terenu, te odigrali neri-
je{eno protiv Sarajeva na
Ko{evu.
[esnaest
bodova u
deset kola
Vojvodi}: Ponosan na ura|eno
Biv{i stoper Milana Paolo
Maldini izjavio je da nikada ne
bi uznemirio navija~e svog
kluba prelaskom u redove gr-
adskog rivala Intera, kao {to je
to u~inio Brazilac Leonardo.
Leonardo je nedavno pr-
ihvatio posao trenera Intera,
zbog ~ega su mu upu}ene br-
ojne kritike Milanovih navi-
ja~a.
- Nikada ne bih prihvatio
posao trenera Intera kao {to
je to u~inio Leonardo. Mo-
ja pri~a je potpuno druga~ija
od njegove - izjavio je Maldi-
ni za televiziju „Sky Sport
Italia“. (M. T.)
Paolo Maldini o Leonardovom potezu
Nikada ne bih oti{ao u Inter
Maldini:
Druga~ija
pri~a
LIGA PRVAKA U ve~era{njim
Mo`e
sru{iti
Lionu?
Ronaldo: Vra}a se nakon povrede
prolaz polagat }e u oporavlje-
nog Kristijana Ronalda
(Cristiano) i nekada{nju zvi-
jezdu Liona Karima Benze-
mu, koji je u posljednjih ne-
koliko utakmica kona~no
po~eo dokazivati da ga Ma-
dri|ani nisu uzalud platili 35
miliona eura.
- Napokon sam se pro-
na{ao. U naponu sam karije-
re i moram to iskoristiti na-
jbolje {to mogu. U posljednje
vrijeme, sve {to uradim ispa-
dne dobro - ka`e Benzema,
koji je u posljednjih {est uta-
kmica postigao osam golova,
uklju~uju}i i onaj u prvom
susretu.
Toresova su{a
Lion u Madrid sti`e sa se-
rijom od sedam utakmica
bez poraza u svim ta-
kmi~enjima. Puel }e nade
polagati u Joana Gurkufa
(Yoann Gourcuff), koji se
vra}a nakon povrede, ali i Li-
sandra Lopeza, koji je u po-
sljednja dva me~a dao ~etiri
gola. Na raspolaganju }e bi-
ti i oporavljeni Kris (Cris).
^elzi je pobjedom u Ko-
penhagenu od 2:0 otvorio
vrata ~etvrtfinala, pa je jedi-
no pitanje koje navija~e
engleskog kluba mori pred
revan{ na Stemford brid`u -
mo`e li Fernando Tores (Tor-
res) kona~no zabiti gol.
[panski napada~ od dola-
ska iz Liverpula nije postigao
pogodak u pet utakmica i u
potpunoj je sjeni Nikolasa
Anelke (Nicolas), koji je u
Danskoj bio dvostruki stri-
jelac. O~ekuje se da me-
nad`er ^elzija Karlo An~elo-
ti (Carlo Ancelotti) Toresu
ponovo pru`i {ansu uz Ane-
lku, dok }e Didijea Drogbu
(Didier) vjerovatno ostaviti
na klupi.
Ako `ele imalo nauditi
^elziju, fudbaleri Kopenha-
gena moraju pru`iti mnogo
vi{e nego na Parkenu.
- Moramo vjerovati u se-
be. Idemo u London pobije-
diti. Ako prvi postignemo
gol, ko zna {ta se mo`e desi-
ti - rije~i su nekada{njeg ~lana
^elzija Jespera Gronkjera
(Gronkjaer). (M. T.)
sport
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 67
Ostavka
[ustera
XBernd [uster podnio je
ostavku na mjesto trenera
turskog Be{ikta{a. Ista-
nbulski tim ove sezone
igra veoma slabo, a u po-
sljednjih sedam utakmica
ostvario je samo jednu po-
bjedu. Be{ikta{ je na tabeli
sedmi, sa 21 bodom zao-
statka za vode}im Fener-
bah~eom. [uster je na kor-
milo Be{ikta{a do{ao u ju-
nu 2010. za 2,6 miliona
eura godi{nje.
Bez Zlatana
protiv Intera
XNapada~ Milana Zla-
tan Ibrahimovi} propustit
}e mo`da i klju~nu uta-
kmicu u borbi za italija-
nsku titulu, derbi protiv
Intera, nakon {to je za
isklju~enje u susretu pro-
tiv Barija dobio tri uta-
kmice suspenzije.
[vedski napada~ dobio je
crveni karton nakon {to je
udario igra~a Barija Mar-
ka Rosija (Rossi) bez lo-
pte, a kaznu }e izdr`avati
u utakmicama protiv Pa-
lerma, Intera i Fiorentine.
Leman ponovo
u Arsenalu
XArsenal je u o~ajni-
~kom potezu ponudio Je-
nsu Lemanu (Lehmann)
novi anga`man na svom
golu, a Nijemac }e, kako je
kazao, objeru~ke prihvati-
ti da se aktivira iz penzije.
Menad`er Arsenala Ar-
sen Venger (Arsene We-
nger) zbog ozljeda je os-
tao bez ~ak tri golmana, a
raspolo`iv je samo Manu-
el Almunija (Almunia),
pa je odlu~io 41-go-
di{njem Lemanu ponudi-
ti povratak u klub.
Njema~ki golman Arse-
nal je napustio 2008.,
nakon pet godina u klu-
bu, a poslije toga je bra-
nio za [tutgart. Oprostio
se u maju 2010.
Atletik
izvukao bod
XU posljednjoj uta-
kmici 28. kola {panske
lige Atletik iz Bilbaa je
golom Urka Vere u
~etvrtoj minuti sudijske
nadoknade na gostova-
nju Hetafeu izvukao 2:2.
Sva tri ranija gola uknji-
`io je Manu del Moral, u
58. i 85. za Hetafe, dok je u
70. postigao autogol. Atle-
tik je {esti, sa 42, a Hetafe
11. sa 34 boda. (M. T.)
Me|unarodni fudbal
[uster: Tek sedmi na tabeli
Leman: Povratak iz penzije
Miralem Pjani} nije najavljen za nastup u Madridu
D`aba Miralemu Pja-
ni}u svi golovi u rijetkim
nastupima za Lion i d`aba
mu {to je upravo on pro{le
sezone uti{ao Santjago Be-
rnabeu i majstorskim go-
lom izbacio slavni Real iz
Lige prvaka.
Svojeglavi trener fra-
ncuskog tima Klod Puel
(Claude) na{eg reprezenta-
tivca }e, prema najavama
francuskih medija, ve~eras
u Madridu ponovo ostavi-
ti na klupi da se nada po-
kojoj minuti u fini{u me~a.
- Ljudi mi jo{ pri~aju o
tom golu i to je sjajno. Ni-
kada ga ne}u zaboraviti.
Po{to mi je Zinedin Zidan
najdra`i igra~, uvijek sam
volio Real i sanjao da igr-
am za ovaj tim - ka`e Pja-
ni}.
^injenica da je u poslje-
dnje dvije liga{ke utakmice
kao starter postigao dva go-
la Puelu nije dovoljno dobar
razlog da Pjani}u pru`i
{ansu i na Bernabeu, ve} }e
u ekipu staviti Joana Gurku-
fa (Yoann Gourcuff).
- Ne mogu biti potpuno
zadovoljan situacijom, ali
vjerujem da }e se, vreme-
nom, stvari promijeniti u
moju korist. Ne mogu odu-
stati, iako se nekada zapitam
{ta trebam u~initi za mjesto
u prvoj postavi. Tehni~ki se
mogu nositi s bilo kim, ali
znam da moram fizi~ki napr-
edovati i skupiti jo{ iskustva
- rekao je Pjani}. M. T.
[ta trebam u~initi za mjesto u prvom timu?!
Ne mogu biti potpuno zadovoljan situacijom, ali ne mogu ni odustati
Pjani}: Tehni~ki
se mogu nositi
sa svima
revan{ utakmicama osmine finala ^elzi bez briga, a u Madridu neizvjesno
li Real
mit o
Madri|ani tra`e prvi trijumf nad francuskim
timom u historiji i prvi prolaz u ~etvrtfinale
od 2004. godine z Kopenhagen u
London ide pobijediti
REAL: Kasiljas, Ramos,
Karvaljo, Pepe, Mar~elo,
^abi, Kedira, Di Marija,
Ozil, Ronaldo, Benzema.
Trener: @oze Murinjo.
LION: Loris, Revejer,
Kris, Lovren, Sisoko, Ka-
lstrom, Tulalan, Gurkuf,
Brijan, Gomis, Lopez. Tre-
ner: Klod Puel.
Real (1:1) Lion
Stadion Stemford brid`
u Londonu. Prva utakmica:
Kopenhagen - ^elzi 0:2.
^ELZI: ^eh, Bosingva,
Kol, Ivanovi}, Esijen, Teri,
Ramire{, Maluda, Lampa-
rd, Tores, Anelka. Me-
nad`er: Karlo An~eloti.
KOPENHAGEN: Vi-
land, Pospe{, Klaudemir,
Kvist, Gronkjer, Santin,
N’Doje, Antonson, Vent,
Jorgensen, Bolanos. Tre-
ner: Stale Solbaken.
^elzi (2:0) Kopenhagen
sport
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 68
Irma Balijagi} poku{at
}e 1. aprila u Berlinu osvoji-
ti titulu svjetske profesiona-
lne prvakinje u boksu. Nje-
na protivnica u kategoriji
do 62 kilograma bit }e Nje-
mica Rola el-Halabi.
- Po{to zbog nedostatka
novca nisam uspjela organi-
zirati me~ u kojem bih bra-
nila svoju WIBA titulu i bo-
rila se za jo{ dvije upra`nje-
ne, sad }u u ne{to te`oj kate-
goriji poku{ati osvojiti pojas
u IBF verziji.
El-Halabi je trostruka
svjetska prvakinja i sigurno
je favorit, ali da ne mislim da
mogu osvojiti naslov, ne bih
ni putovala u Njema~ku -
ka`e Balijagi}.
Irma se uveliko priprema
za borbu. Trenira dva puta
dnevno, ujutro na Igmanu,
nave~er u sali.
- Jedini problem je to {to
trenutno nemam nikoga za
sparing, ali vjerujem da }u
me~ do~ekati maksimalno
pripremljena - izjavila je 29-
godi{nja bokserka.
Balijagi} u profesiona-
lnom ringu ima 12 pobjeda
(5 nokauta) i jedan poraz,
dok njena ~etiri godina
mla|a suparnica jo{ nije
izgubila me~ (11 pobjeda, 6
nokauta). E. J.
KO[ARKA Biv{i kapiten „Studenata“ ponovo sti`e u Sarajevo
[ehovi}: Vra}am se u Bosnu
U~init }u sve da se odu`im ljudima koji su mi dali {ansu nakon
pet mjeseci pauze, ka`e 24-godi{nji bek
Suad [ehovi} vra}a se u
Bosnu ASA BH Telecom!
Pro{losezonski kapiten „Stu-
denata“ raskinuo je ugovor s
Union Olimpijom i krajem
sedmice planira doputovati u
Sarajevo.
- Upravo sam zavr{io ra-
zgovor s trenerom Olimpije
Jurijem Zdovcom. Prona{li
smo rje{enje koje }e sve za-
dovoljiti. U slovenskoj ligi,
zbog ograni~enja stranaca, ne
mogu igrati, a kako ne `elim
sjediti do kraja sezone,
odlu~io sam se na raskid
ugovora.
Nakon pet mjeseci pauze
zbog operacije desne noge ne
obe}avam 20 poena po uta-
kmici, ali borbenost odbra-
na, skok... stvari su koje se od
mene mogu o~ekivati - isti~e
[ehovi}.
Te{ka povreda
Crnogorski reprezentati-
vac ka`e da }e uskoro biti
spreman za puni trening i
kontakt igru, ali je svjestan
da ne}e imati garantiranu
minuta`u u dresu Bosne.
- Razgovarao sam s dire-
ktorom Bosne Admirom Bu-
kvom, oni su pomalo preuze-
li rizik s igra~em koji se tek
vra}a nakon te{ke povrede i
zbog toga sam im zahvalan.
U~init }u sve da im se
odu`im, a na treneru Pa-
re`aninu je da procijeni da li
je to deset minuta, pola sata
ili klupa - ka`e [ehovi}, ko-
ji je dobro upu}en u situaci-
ju u Bosni.
Izazov Eurolige
- Tu sam proveo pet godi-
na, zna~i pro{ao sam sve, i
kad je bilo najbolje i kad je
bilo najgore. Iskreno se na-
dam da }e Bosna ponovo
postati klub o kojem }e
pri~ati Evropa - ka`e
[ehovi}.
U Olimpiju je pre{ao na-
kon sjajne sezone u kojoj je
bio najbolji strijelac i skaka~
Bosne u NLB ligi, vjeruju}i
da }e dobiti {ansu da se do-
ka`e i u elitnom kontinenta-
lnom takmi~enju, Euroligi.
Me|utim, za 24-godi{njeg
beka sezona je zavr{ila prije
nego {to je i po~ela, nakon
te{ke povrede ligamenata u
pripremnoj utakmici pro{log
oktobra.
- @elio sam sebe testirati,
vidjeti da li sam igra~ za taj
nivo. Zato sam odbio neke
unosnije ponude, posebno
{to me je u Olimpiju zvao
Zdovc, koji me je trenirao i
u Bosni.
Povreda je poremetila mo-
je planove, ali vjerujem u us-
pje{an povratak. Svima u Lju-
bljani dugujem zahvalnost jer
sam imao njihovu veliku po-
dr{ku - izjavio je [ehovi}.
E. JESENKOVI]
Zavr{nica Kupa BiH u Zenici
^elik favorit protiv @elje
Ko{arka{ice ^elika nar-
ednog vikenda bit }e po
tre}i put doma}in zavr{nog
turnira Kupa BiH, a prvi
put imat }e ulogu favorita,
~ak i protiv aktuelnog prva-
ka @eljezni~ara u subotnjem
polufinalu (19 sati). Drugog
finalistu rije{it }e duel
izme|u Jedinstva i Igmana
(17).
- Pri`eljkivali smo polu-
finale sa @eljom. Bit }e nam
potrebno mnogo motiva i
odlu~nosti da bismo pobije-
dili - izjavila je trener ze-
ni~kog tima Mensura Ande-
lija.
Kapiten Aldijana Iri{ki}
i ponajbolja igra~ica Rada Vi-
dovi} tako|er vjeruju da
^elik mo`e izboriti finale u
kojem bi se borio za prvi tr-
ofej u historiji kluba. V. B.
Titule za Kreku
i Prijedor
XU Vogo{}i je odr`ano
kadetsko prvenstvo BiH
u stonom tenisu. Kadeti
Kreke iz Tuzle su u finalu
savladali Vogo{}u (3:2),
dok su kadetkinje Prije-
dora u me~u za titulu por-
azile Bugojno (3:1).
[ehovi}:
Raskinuo
ugovor s
Olimpijom
Bosna je prije nekoliko
dana ostala bez planiranog
poja~anja Ivana Opa~ka
koji je i pored dogovora sa
„Studentima“ neo~ekivano
zavr{io u ambicioznom
hrvatskom drugoliga{u
Kri`evcima. Pitali smo
[ehovi}a je li, s obzirom
na to da jo{ nema potpisan
ugovor sa Bosnom, mo-
gu}e sli~no iznena|enje i
u njegovom slu~aju.
- Ne, obe}ao sam ljudi-
ma u Bosni da }u do}i, a
svoju rije~ nikada nisam
pogazio. Uostalom, sve dr-
uge ponude sam odbio,
jer je Bosna moj prvi izbor
- rekao je [ehovi}.
Rije~ nikad
nisam pogazio
Balijagi}: Borba u Berlinu
Na{a bokserka 1. aprila izlazi u ring
Balijagi} protiv El-Halabi
za svjetsku titulu
Dvorana „Ramiz Sal~in“
na Mojmilu. Gledalaca: 100.
Sudije: Sa{a Pand`i} (Banja
Luka) i Boris [atord`ija
(Zenica). Sedmerci: Bosna 1
(1), Gra~anica 2 (2). Isklju-
~enja: Bosna 8, Gra~anica 6
minuta. Rezultat: Bosna BH
Gas - Gra~anica Index 42:28
(18:13).
BOSNA BH GAS: Uvo-
di} (15 odbrana), Memi} 1,
Terza, Me|i} 4, Toj~i} 3, Pu-
celj, Kara~i} 1, ^elica 5, Ra-
kovi} 5, Kapisoda 8, Marija-
nac (6 odbrana), Pa`in 1,
Divkovi}, Vra`ali} 7, Mesa-
ri} 7. Trener: Irfan Smajla-
gi}.
GRA^ANICA INDEX:
Hasi}, \uli}, Salki} 4, Bajr-
amovi} 1, Pijetlovi} 3, Alibe-
govi}, Sara~evi} 2, Osma-
nhod`i}, Omerovi} (10 odbr-
ana), Ov~ina 4, \apo, Hur-
em 4, Sumbi} 3, Ferhatbego-
vi} 7, Pura}, Ahmeta{evi}.
Trener: Mirsad Gopo.
Nakon nekoliko utakmi-
ca u okviru Lige prvaka, ru-
kometa{i sarajevske Bosne
BH gas ponovo su se vratili u
svoju staru bazu, dvoranu
„Ramiz Sal~in“ gdje su u za-
ostaloj utakmici 14. kola Pr-
emijer lige savladali Gra~ani-
cu Index s uvjerljivih 42:28.
Igra~i trenera Irfana Sma-
jlagi}a odigrali su opu{teno
u prvom poluvremenu, ali i
u takvoj igri uspjeli su na
odmor oti}i s pet golova ra-
zlike. U drugom dijelu {ansu
su dobili i iskoristili rukome-
ta{i koji nisu igrali previ{e
ove sezone. Nametnuli su
jak tempo, a gosti su mogli
do`ivjeti i te`i poraz.
Ve} u subotu Bosna }e
igrati narednu utakmicu ka-
da na Mojmilo sti`e Sloga iz
Doboja. A. ^ULI]
Premijer liga BiH za rukometa{e
„Studenti“ s
pola snage
Bosna BH Gas savladala Gra~anicu 42:28
S utakmice na Mojmilu: Mesari} u akciji (Foto: S. Saletovi})
Vijest u brojci Ofsajd
Prodaja ulaznica za
Olimpijske igre u
Londonu 2012. go-
dine po~ela je ju~er, ta~no 500
dana uo~i sve~anog otvaranja
koje je zakazano za 27. juli,
postupkom rezervacije putem
interneta.
Cijena ulaznica za ve}inu
sportskih doga|aja kre}e se
oko 20 funti, a najskuplje su
one za finale utrke na 100
metara u atletici i iznose 750
funti.
750
Izjava dana
- Nisam `elio
oti}i u Man~ester
siti ili Man~ester
junajted. Nikada
to ne bih mogao
napraviti,
iz odanosti
prema Liverpulu.
(Fernando Tores,
napada~ ^elzija)
sport
Dnevni avaz, srijeda,
16. mart/o`ujak 2011. 69
Foto dana
Igra~ bejzbol ekipe Bostona, Japanac Daisuke Macuzaka sku-
plja priloge za nastradale u zemljotresu i cunamiju (Foto:AP)
NBA sudija tu`io novinara
XNBA sudija Bil Spuner (Bill Spooner)
tu`io je reportera ameri~ke novinske agencije
Associated Press (AP) Jona Krav~inskog (Jon
Krawczynski).
Krav~inski je objavio da je Spuner obe}ao tr-
eneru Minesota timbervolfsa Kurtu Rembiju
(Rambis) da }e mu nadoknaditi dva poena za
koja je zakinuo „Vukove“ pogre{nom odlu-
kom u prvom poluvremenu protiv Hjuston
roketsa. Spuner je zbog toga podnio tu`bu u
kojoj zahtijeva 75.000 dolara od{tete.
Novi trener engleskog
fudbalskog prvoliga{a Kr-
istal palasa Daglas Fri-
dmen (Douglas Free-
dman) nada se da }e ~aso-
vi joge pomo}i njegovoj
ekipi da izbori opstanak.
- Uveo sam jogu, jer
znam da je to meni pomo-
glo na kraju karijere.
Radimo s momcima
dva puta sedmi~no, ve} se
vide rezultati i to ne samo
fizi~ki ve} i psihi~ki jer se
smanjuje pritisak - rekao je
Fridmen i istakao:
- Ne radimo to zato {to
na jogu ide fudbaler
Man~ester junajteda Ra-
jan Gigs (Ryan Giggs). To
je ne{to {to poma`e
igra~ima, a ako neko odbi-
je, ja nemam problem s
tim. (A. Dr.)
Gigs: Zvijezda Man~estera redovna na jogi
Centar NBA liga{a Ma-
jamija Zidrunas Ilgauskas
(Zydrunas) do`ivio je biza-
rnu povredu stopala na-
kon {to je u svom domu
stao na ekser. Litvanac je
zbog infekcije stopala pri-
mljen u bolnicu, gdje }e
ostati dok mu rana ne bu-
de sanirana. (A. Dr.)
Ilgauskas stao na ekser
Ilgauskas: Infekcija stopala
Bizarna
povreda
centra
Majamija
U NBA ligi odigrana su
dva velika derbija. Lejker-
si su u Los An|elesu dobi-
li Orlando, dok je Majami
na Floridi deklasirao ekipu
San Antonija.
Njihovu prvu utakmicu
u Teksasu Hit je izgubio sa
30 razlike (95:125), ali se na-
jboljem timu lige sada re-
van{irao istom mjerom
(110:80).
Majamijev trio dao je
80 poena (Bo{ 30 uz 12 sko-
kova, Vejd 29, a D`ejms
21, uz {est skokova i osam
asistencija). Kod Mamuza,
najbolji je bio Parker sa 18
poena.
Petorica igra~a Lejker-
sa ostvarili su dvocifren
broj poena (Gasol 23, Bra-
jant i Odom po 16, Fi{er
15, a Bajnam 10, uz 18
skokova, {to mu je rekord
karijere), ali je klju~ pobje-
de ipak bila fantasti~na
odbrana s kojom su ko{ar-
ka{e Orlanda natjerali na
~ak 18 prodatih lopti.
Boston je iznena|uju}e
izgubio u Nju D`ersiju, a
razlog trebaju tra`iti u sa-
mo 39,7 posto uba~aja iz
igre.
Dva velika
derbija u najja~oj
ko{arka{koj
ligi svijeta
NBA
Lejkersi odbranom dobili Orlando
U Kristal palasu tvrde
Ne idemo na ~asove joge
kako bismo kopirali Gigsa
Mamuze na
Floridi na
minus 30
poena
Rezultati
Nju D`ersi - Boston 88:79, Va{in-
gton - Oklahoma 89:116, Majami - San
Antonio 110:80, Memfis - LA Klipe-
rs 105:82, Nju Orleans - Denver
103:114, Hjuston - Feniks 95:93, Ju-
ta - Filadelfija 112:107, Sakramento -
Golden stejt 129:119, LA Lejkers - Or-
lando 97:84.
Zvezda ostaje
sa juniorima?
XKo{arka{i Crvene zve-
zde stupili su u {trajk,
odnosno odbili su trenirati
pred dana{nju utakmicu
26. kola NLB lige protiv
Zagreba.
Beogra|ani }e ovaj duel
ipak odigrati, ali }e nakon
toga jedan od najtrofejnijih
srbijanskih klubova, koji
prolazi te{ku finansijsku
krizu, vjerovatno ostati bez
ve}ine prvotimaca.
- Ukoliko se u narednih se-
dam dana dr`ava aktivno ne
uklju~i, Crvena zvezda }e
biti prinu|ena da se pred
doma}u ligu odrekne naji-
skusnijih igra~a i nastupi s
bitno podmla|enim timom,
a mo`da ~ak i sa juniorskim
sastavom - izjavio je genera-
lni menad`er Zvezde Mirko
Pavlovi}. (E. J.)
Radiostanica se
izvinila Barceloni
i Valensiji
XNakon `estoke reakcije
Barcelone, koja je zaprijetila
tu`bom, i o{trog demantija
Valensije da je doktor Eufe-
miano Fuentes, osumnji~en
za u~e{}e u brojnim doping-
aferama u {panskom sportu,
ikada radio u ovom klubu,
radiostanica Kope izvinila
se klubovima.
U saop}enju radija koji je u
nedjelju uve~er pustio u
eter izjavu jednog svog sara-
dnika da }e „Real Madrid
tra`iti o{triju antidoping
kontrolu jer u Barceloni ra-
de ljekari sumnjive reputa-
cije“, odnosno da je u Vale-
nsiji radio spomenuti Fue-
ntes, ka`e se da se „nikada
nije sumnjalo u sportske
uspjehe ova dva kluba, u
rad njihovih ljekara i po{te-
nje fudbalera“. (A. Dr.)
„Oko sokolovo“
i na Dejvis kupu
XMe|unarodna teniska fe-
deracija (ITF) odlu~ila je da
od sljede}e sezone ure|aj
„Hawk-Eye“ ili „oko soko-
lovo“ bude obavezan za sve
susrete Dejvis kupa od
~etvrtfinala, te za polufina-
lne me~eve Fed kupa.
- Uvo|enje savremene te-
hnologije pomo}i }e atrakti-
vnosti me~eva, a bit }e po-
pularan pogotovo me|u gle-
daocima - rekao je predsje-
dnik ITF-a Ri~i Biti (Ricci
Bitti) i dodao kako }e se u
pravilu primjenjivati samo
za me~eve na tvrdim podlo-
gama i travi, ne i na zemlji.
SATELITSKI TV PROGRAM
SRIJEDA 16. 3. 2011.
BHT1
07.00 Dobro jutro
09.05 Kiri Klaun, animirana serija,
7/28
09.10 Nau~na postignu}a, obrazovna
serija, 20/47, r.
09.25 Lenzerheide: Finale Svjetskog
kupa u alpskom skijanju: Spu-
st (m), prijenos
10.35 Avenija Ocean, igrana serija,
87/130
11.20 Moja mala kuhinja, r.
11.25 Lenzerheide: Finale Svjetskog
kupa u alpskom skijanju: Spu-
st (`), prijenos
12.30 BHT vijesti
12.45 Ljubavna oluja, igrana serija,
306/313
13.35 Crta, politi~ki magazin, r.
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
57/229, r.
15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija,
33/45
Program za djecu i mlade
15.05 U~ilica, kviz
15.30 Robot Robi, animirana serija,
24/52
15.40 Mini school
15.55 Bakine pri~e, 20/20
16.10 BHT vijesti
16.25 Gorko-slatko, igrana serija,
58/229
16.55 Nogomet: Kup BiH: @eljezni~ar
- [iroki Brije, polufinale, prije-
nos
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Sportska srijeda
20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Re-
al Madrid - Olympique Lyon,
1/8 finala, prijenos
Sportska srijeda, nastavak
22.45 Ezel, igrana serija, 34/136
23.45 BHT vijesti
00.05 Liga {ampiona u nogometu,
pregled
00.25 Ko{arka: NLB liga:
[iroki TT kabeli - Zadar,
snimak
02.10 Business News, r.
02.15 Pregled programa za ~etvrtak
FTV
07.00 Dobro jutro,
jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija,
154. epizoda, r.
Crtani filmovi:
10.00 Piplinzi
10.20 Mali lete}i medvjedi}i
10.45 Gladijatorska akademija
11.10 Villa Maria, igrana serija, 77.
epizoda, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija,
155. epizoda
13.00 Pod sretnom zvijezdom, igrana
serija, 3. epizoda
13.50 Pregled LP, r.
14.15 Sedmica, magazin iz kulture
14.45 Crna hronika, doma}a igrana
serija, 169. epizoda
15.15 Vijesti
15.30 Spretno-sretno, tv igra
15.55 [oni i njegovo stado, crtanio fi-
lm
16.05 Villa Maria,
igrana serija, 78. epizoda
17.00 Federacija danas
17.25 Ezel, igrana serija,
33. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana
serija, 4. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.08 Upitnik, kviz
Finansijske
novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Sophie Scholl:
Posljednji dani,
njema~ki igrani film
22.19 Dnevnik,
najava
22.20 Na{a mala klinika,
igrana serija,
41. epizoda
23.10 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.55 Nogomet, Liga prvaka: Che-
lsea - Copenhagen,
snimak
01.40 Federacija danas, r.
02.05 Dnevnik 3, r.
02.50 Pregled programa za ~etvrtak
OBN
08.10 Ljubavnici i tajne,
talijanska telenovela
09.00 Stol za 4,
kulinarski show,
nova sezona
09.35 Bilo jednom
u Turskoj,
turska serija
11.50 Lanina vremenska
prognoza
11.55 OBN Info
12.15 Top Shop
12.35 Dejana Talk Show,
tema: „Divno je biti `ena!“,
talk show
13.30 Top Shop
13.50 Top Shop
14.05 Zakon bra}e,
kriminalisti~ka
serija
14.55 Gorki `ivot,
turska telenovela
16.15 OBN Info
16.20 Gorki `ivot,
turska telenovela
16.30 Stol za 4,
kulinarski show,
nova sezona
17.00 Bilo jednom u
Turskoj,
turska serija
18.50 Lanina vremenska
prognoza
18.55 OBN Info
19.10 Ke~eri RAW,
zabavni program
19.55 Gorki `ivot,
turska
telenovela
21.25 Na{a mala klinika,
humoristi~ni program
22.20 Vox populi
22.25 Zakon bra}e,
kriminalisti~ka serija
23.15 C.S.I. Las
Vegas,
kriminalisti~ka
serija
00.05 Playbojeve
djevojke,
holivudska pri~a
00.35 Najsexy `ene svijeta,
holivudska pri~a
HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji pro-
gram
08.30 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Bumba, crtani film
09.10 Iron kid, crtani film
09.45 Fifi, crtani film, 27. i 28. epizoda
10.00 Bakugan, crtani film, 33. epizo-
da
10.25 Ben 10. Alien force, crtani film
10.55 Winx, crtani film, 33. epizoda
11.20 Sirene, crtani film, 33. epizoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Najbolje godine, igrana serija,
6. epizoda
13.00 Pali an|eo, igrana serija, 133.
epizoda
14.00 Doma}ica Ovako
14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija
15.10 Bioclinica
15.20 Top Shop
15.50 1001 no}, igrana serija, 170.
epizoda
16.53 Sport centar
16.55 Najbolje godine, igrana serija,
7. epizoda
17.45 Doma}ica Ovako
17.54 Biometeorolo{ka prognoza
17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zaba-
vno-sportski TV show, 76. epi-
zoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zaba-
vno-sportski TV show, 77. epi-
zoda
19.00 Vijesti u 7,
informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 1001 no},
igrana serija, 171. epizoda
21.00 Hayat production show,
zabavno-muzi~ki
program
22.20 Sport centar
22.25 Kickboxer 3,
igrani film
00.20 Nijemi svjedok,
igrana serija,
18. epizoda
01.00 Autoklub
PINK BH
07.00 Mje{oviti brak,
serija
08.00 Ljubav u zale|u,
hrvatska igrana serija, r.
09.00 Udri mu{ki,
talk show,
u`ivo
10.30 Veliki brat,
reality show, u`ivo
11.00 Valentina,
telenovela, r.
11.50 Turist point,
kola`na emisija
12.00 Info top,
info.program
12.20 Zabranjena ljubav,
telenovela, r.
13.10 Veliki brat,
reality show, u`ivo
14.00 Info top,
info.program
14.10 Mje{oviti brak,
serija
15.00 Lola,
telenovela
15.50 Info top,
inf.program
16.00 Valentina,
telenovela
17.00 Veliki brat,
reality show, u`ivo
18.00 Zabranjena ljubav,
telenovela
18.50 Info top,
centralne vijesti
19.05 Turist point,
kola`na emisija
19.11 Ljubav u zale|u,
hrvatska igrana serija
19.58 Za zdrav i lijep osmijeh
20.00 Veliki brat,
reality show,
pregled dana
21.00 Grand parada,
muzi~ki program
22.30 Distrek{n,
game show
23.30 Veliki brat,
reality show, u`ivo
00.00 City,
zabavna emisija
00.10 Peti majmun,
film
22.45 EZEL 15.30 SPRETNO-SRETNO 16.30 STOL ZA 4 18.20 SASUKE - NINJA RATNICI 22.30 DISTREK[N
RTS
17.20 [ta radite,
bre?
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
19.50 Ranjeni orao,
serija
20.40 Tvoje pjesme
moji snovi
21.40 No}na smjena
22.10 Beokult
22.40 Tito - pokretna
pro{lost
23.05 Portret ‘’Peti
lement’’
Eurosport
17.45 Alpsko skija-
nje, S.KUP Le-
ncerheide
18.30 Fudbal
18.45 Fudbal, FCF
Juvisy - FFC
Turbine Po-
tsdam
21.00 Tenis, WTA
Turnir Indijan
Vels
22.35 Svi
sportovi
22.40 Konji~ki sko-
kovi
22.45 Golf
23.45 Golf
Eurosport 2
16.15 Fudbal,
Bolivia
- Urugvaj
18.00 Wwe
18.30 Wwe
19.30 Vijesti
20.00 Fudbal,
Brazil - ^ile
22.00 Fudbal,
Colombia
- Paragvaj
Sportklub
17.15 Premier
League
News
17.30 NBA
Live
17.45 Pregled
FA Cup
18.15 FullTilt
Poker
19.00 U`ivo:
ATP
Masters
Indian
Wells
National G.
17.00 Zato~eni u
inozemstvu
18.00 [apta~
psima
19.00 Rajevi
na Zemlji
20.00 Apokalipsa
21.00 Generali
u ratu
22.00 Zato~eni u
inozemstvu
23.00 Apokalipsa
MTV Adria
17.00 Teen
Mom
17.50 3 From 1
18.00 Brand
New
18.30 Jukebox
19.00 Videography
Rock
Riff
19.30 Just
See
MTV
20.00 MTV
Express
21.10 Top 20
22.00 Plain Jane
22.50 Pranked 3
FOXlife
16.45 Ru`na Beti
17.35 Kako sam
upoznao va{u
majku
18.00 Vil i Grejs
18.50 Svi grado-
na~elnikovi
ljudi
19.35 Dr. Haus
20.25 @ivot po
D`imu
20.50 @ivot po
D`imu
21.10 Da,
Draga
22.00 Houp
i Fejt
FOXCRIME
15.30 Ubistvo,
napisala je
16.15 D`ordan
17.00 Odjeljenje
17.45 [ark
18.30 Odstrel
19.15 Bouns
20.00 Brojevi
20.45 D`ordan
21.30 Put
osvete
22.20 Ne~ujno
23.10 Dekster
18.15 FULLTILT POKER 20.00 BRAZIL - ^ILE 15.30 UBISTVO... 16.45 RU@NA BETI
22.45 GOLF
16.55
Kup BiH:
@eljezni~ar -
[iroki Brijeg
NOGOMET, BHT1
20.35
Liga
{ampiona:
Real Madrid -
Olympique
Lyon
NOGOMET, BHT1
TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji program
10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r.
10.30 Vijesti
10.35 Ja sam tvoja sudbina, r.
11.00 Muzika, akatuelnosti
11.30 Vjesti
11.40 Sponzorisani program
12.00 [to da ne, zabavni program, r.
12.30 Vijesti
12.40 Muzika, akatuelnosti
13.00 Intervju dana, r.
13.30 Vijesti
14.30 Vijesti
14.40 Sponzorisan program
15.30 Vijesti
16.00 Sponzorisan program
16.30 Vijesti
17.00 Caffe Azra
17.30 Vijesti
18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija
18.40 Dnevnik
19.15 [to da ne, zabavni program
19.45 Hit dana
20.00 Intervju dana
20.40 Muzika
21.05 Ja sam tvoja sudbina
21.35 Saga o Mcgregorevijema
22.40 Vijesti
22.50 [to da ne,
zabavni program, r.
23.10 Muzika
00.00 Ja sam tvoja sudbina, r.
00.30 Astrologija
03.00 Muzika
TV ZENICA
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Frejzer.humoristi~ka serija
18.30 Mali oglasi
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.50 Obavje{tenja
20.00 Ja sam tvoja sudbina,
igrana serija
20.30 TV izlog
20.40 Srijedom, kontakt program
21.30 Skrivene palme, serija
TV KISS
16.30 Hrana i vino, emisija
17.10 Ja sam tvoja sudbina, serija
17.50 Ekstra plus
19.00 Dnevnik
19.20 Marketing
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT 1
20.00 Reporta`a
21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
21.35 Biografije, reporta`a
22.25 Criss Angel Mindfreak, serija
23.00 Dnevnik KISS
TV KAKANJ
17.05 Ludo srce, serija
18.00 Mmelodije orijenta
18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija
19.00 Denis napast
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda
21.00 Koliko kupi{ duplo dobije{,
zabavni program
21.30 Auto shop magazin
22.00 Ja sam tvoja sudbina
TV HEMA
13.00 Muzi~ki program
13.48 Marketing
14.00 Muzi~ki program
15.00 Vijesti
16.00 Na{i razgovori, intervju,
17.00 Reporta`a
18.00 Vijesti
19.00 El profe, serijski program
20.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni pr-
ogram
21.00 Izaberi zdravlje, emisija o
zdravstvu
22.00 Hema magazin, centralna
informativna emisija
23.00 Program za dijasporu
BN
15,00 Jelena, serija
15.40 TV {op
15.55 Marketing
16.00 Dnevnik 1
16.25 Kradljivac srca, serija
17.05 Marketing
17.10 Bjela la|a
18.00 Danas u Srpskoj
18.30 Monitoring
19.00 Sport flash
19.20 Marketing
19.30 Dnevnik 2
20.05 Marketing
20.10 Jelena, serija
21.00 Diverzanti
22.30 Dnevnik
23.00 La`i i obmane, film
TV GORA@DE
18.15 Sestrice, igrana serija, r.
19.00 Dnevnik
Muzi~ki program
20.00 Poljoprivredne teme
20.30 Na{a realnost
21.30 Liberty TV
22.00 Ja sam tvoja sudbina, indi-
jska tv serija
22.30 Reporta`a, r.
23.00 Dnevnik
23.30 Glas Amerike
TV OSM
16.10 Vi{e od sporta
16.50 Tre}a dimenzija
17.35 TV vita shop
17.55 Hrana i vino
18.30 DAN - informativna emsija
18.55 Vremenska prognoza
19.35 Portal
19.40 Game zone
20.00 Lice nacije
21.15 Serija. Ti si moja sudbina
22.00 Gradovi i regije svijeta
22.30 Glas Amerike
23.00 Dobro ti ve~e
TV VISOKO
18.25 Svijet mladih, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
20.55 U dru{tvu sa...
21.30 Hitna slu`ba, serijski program
22.20 Muzi~ki program
23.00 Aktuelnosti r.
23.15 TV strane
00.00 Odjavni telop
TV USK
18.10 Moje dijete, savjetovali{te za
roditelje
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Najbolje godine, igrana serija
20.55 TV Liberty
21.30 Dnevnik 2
Intermeco
22.00 Ple{i, ple{i, serija
22.50 Sje}anje i opro{taj, serija
TV BUGOJNO
18.00 Vijesti
18.20 Sasuke, Ninja Warriors, za-
bavni program
19.00 Informator
20.00 1001 no}, igrana serija
21.00 Dokumentarni program
22.20 Dobri pastir, igrani film
HIT TV
19.00 Objektiv I
19.35 Triumph
20.00 Taina, serija
21.00 Otvoreni studio
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam tvoja sudbina. serija
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
23.50 Frame
00.00 Tri minuta
00.05 Film
21.40 NO]NA SMJENA 19.00 RAJEVI NA ZEMLJI 17.00 TEEN MOM
Plemenita krv
Helen misli da `ivi savr{enim
`ivotom kad se doseli svom
zgodnom, bogatom mu`u koji
`ivi na predivnom porodi~nom
ran~u. Njena je svekrva Marta,
prava dama, posve}ena svom
sinu jedincu i odlu~na da mu
upravlja `ivotom.
Uloge: D`esika Lang, Gvinet
Paltrou
Reditelj: D`onatan Darbi
FILM, Nova TV
23.25
SRIJEDA 16. 3. 2011.
RTRS
09.10 Pod sre}nom zvijezdom,
tv novela
Mala tv
09.55 Barimba,
crtana serija
10.04 Mala princeza,
crtana serija
10.15 ^arli i Mimo,
crtana serija
10.20 D`ekers,
crtana serija
11.03 Moj tata je premijer,
serija
12.00 Dnevnik 1
12.20 U fokusu
13.00 EU i mi
13.25 Retrovizor,
emisija iz
arhiva RTRS-a
14.10 Karmelita,
serija
15.00 Vijesti sa
tuma~em gestovnog jezika
15.10 Dolina sunca,
tv novela
16.00 Re’publika - Sarajevsko-Ro-
manijska regija
16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze
16.30 Srpska danas
17.05 Pod sre}nom zvijezdom,
tv novela
18.00 Mozaik, tema:
Poroci i zavisnosti
- kako im se oduprijeti
18.45 Mala princeza,
crtana serija
19.08 Upitnik, kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.15 Mi volimo cigarete,
nau~no-popularni
program
21.10 Naslovi - Povratak
Srba u Hrvatsku
21.35 U prolazu
- Maja Volk
22.30 Dnevnik 3
22.57 Finansijske novosti
23.00 Fudbal - liga {ampiona
- ^elzi - Kopenhagen
- snimak utakmice
00.30 Daleko je sunce,
film
HRT 1
12.18 TV kalendar (R)
12.33 Gospodarica tvoga srca, tele-
novela (8/142)*
13.20 Divlji Plamen 1, serija (4/13)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik
14.14 Vrijeme sutra
14.19 Rije~ i `ivot: [to papa govori
obitelji?, religijski program
15.01 Dharma i Greg 1, humoristi~na
serija (13/23)*
15.25 Indeks, emisija o {kolstvu
15.57 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom (R)
16.00 Hrvatska u`ivo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska u`ivo
17.19 HAK - Promet info
17.20 Pastel, emisija pod pokrovite-
ljstvom (R)
17.25 8. kat: [to je ostalo od ljubavi,
talk show
18.04 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom
(R)
18.09 Kod Ane, emisija pod pokrovite-
ljstvom
18.21 Dnevnik plavu{e: Nika je laga-
la?!, emisija pod pokrovite-
ljstvom
18.30 Tvoja sam sudbina, telenovela
(42/106)*
19.17 LOTO 7/39
19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma,
emisija pod pokroviteljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
19.59 Vrijeme
20.03 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.09 Ciklus filmova Jirija Menzela: Pr-
osja~ka opera, ~ehoslova~ki film*
21.46 Ognjevi s neba: Dalmacija 2,
dokumentarna serija (6/6)
22.25 Dnevnik 3
22.50 Sport
22.53 Vrijeme
22.56 Vijesti iz kulture
23.04 Drugi format: Kriza u akade-
mskoj zajednici
23.50 Retrovizor: Pepeo pepelu, seri-
ja (12) (4/8)*
00.44 Retrovizor: Ksena - princeza
ratnica 4, serija (11/22) (R)*
HRT 2
08.10 ^etvero protiv Z, serija za djecu
(16/26)*
08.40 [kolski program: [kolski radio
Ciak junior: Moji dragi janji}i,
francuski dokumentarni film
09.25 Lenzerheide: Zavr{nica ski-
ja{kog kupa - spust (M),
prijenos*
10.35 Tvoja sam sudbina, telenovela
(41/106) (R)*
11.25 Lenzerheide: Zavr{nica ski-
ja{kog kupa - spust (@), prije-
nos*
12.40 Lica nacije (R)
13.35 Eko zona (R)
14.10 Mala TV (R)
TV vrti}: [areni svijet (R)
Patuljkove pri~e, crtani film
(R)*
Mala princeza, crtani film (R)*
14.40 [kolski program: [kolski radio
(R)
Ciak junior: Moji dragi janji}i,
francuski dokumentarni film (R)
15.30 @upanijska panorama
15.45 Lugarnica 21, serija (11/14)
(R)*
16.30 [apta~ psima 3 (3/21)*
17.20 Crno proro~anstvo, serija za
mlade (10/26)*
17.45 Sledge Hammer 1, humori-
sti~na serija (22/22)*
18.10 Divlji Plamen 1, serija (4/13)
(R)*
18.52 Krstarenja svjetskim ljepota-
ma: Faraonski Egipat, doku-
mentarna serija (13/75) (R)*
19.45 Hit dana
19.55 Ve~eras
19.56 Odjevna odiseja: Los Angeles,
dokumentarna serija (6/14)
(R)*
20.25 Nogomet, LP - emisija
20.35 Nogomet, LP: Real - Lyon, pri-
jenos
22.35 Nogomet, LP - emisija
23.05 La`i mi 2, serija (12) (14/22)*
23.50 Dnevnik plavu{e: Nika je laga-
la?!, emisija pod pokrovite-
ljstvom
00.00 Babine, kanadski film (R)*
01.45 No}ni glazbeni program: Hit
dana (R)
Nova TV
06.20 Na{i najbolji dani,
serija (129/260)
07.05 Bra~ne vode,
serija R
07.30 Gospodin Magoo,
crtana serija (43-44/65)
08.20 Tomica i prijatelji,
crtana serija (8/80)
09.00 Slomljeno srce,
serija R
09.55 Gumus,
serija R
10.55 Asi ,
serija R
12.25 IN magazin R
13.05 Zauvijek
zaljubljeni,
serija (120/140)
14.05 Slomljeno srce,
serija (128/130)
15.00 Najbolje godine,
serija R
16.00 Gumus,
serija (88/100)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.10 Pod sretnom
zvijezdom,
serija (3/65)
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.05 Najbolje
godine,
serija (111/152)
21.00 Asi, serija (57/105)
22.30 Lud, zbunjen,
normalan,
serija
23.10 Ve~ernje vijesti
23.25 Plemenita krv,
igrani film
01.05 @ena pod ucjenom,
igrani film (12)* R
02.55 Na putu prema
dolje,
serija (7/7) (12)*
03.45 Ezo TV,
tarot show (18)*
04.45 Bra~ne vode,
serija (8/26)
05.10 Bra~ne vode, serija (2/22)
05.35 IN magazin
06.10 Kraj programa
23.50 RETROVIZOR 19.56 ODJEVNA ODISEJA
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Zaboravili ste na jednu osobu.
Neo~ekivano, razveselit }e vas pozivom, ali
sad je sve mnogo ozbiljnije...
Posao: Sve skupa nikako nije tako lo{e, kao
{to se vama, u prvi mah, mo`da ~ini. Dobit }ete na vreme-
nu.
Zdravlje: Vrijeme je za dijetu.
Ljubav: Ponovo dokazujete da nemate premca
u rje{avanju izgubljenih situacija. Partner je
zahvalan na inicijativi.
Posao: Kad pomislite da ste u velikom zaosta-
tku, uvjerit }ete se da ste ~ak i ispred ostalih kolega.
Zdravlje: Izbjegavajte slatki{e.
Ljubav: Upoznat }ete osobu koja }e vam, na
prvi pogled, upaliti vatru u grudima. Budite opr-
ezni ako ste u vezi.
Posao: Ne upu{tajte se ni u kakve iole sumnji-
ve poslove. Na kraju, ba{ vi biste izvukli najte`i dio.
Zdravlje: Malo promijenite stil `ivota.
Ljubav: Partnerove `elje potpuno mijenjaju ra-
nije donijete planove. To vam ne}e smetati,
naprotiv, u`ivat }ete.
Posao: Ujutro vas mo`e do~ekati hladan tu{ i
neugodno iznena|enje. Ve} od podneva sve se mijenja u
va{u korist.
Zdravlje: [etajte, rekreirajte se.
Ljubav: Posebno su ugodni ve~ernji sati. Nar-
avno, ako vi{e pa`nje i vremena posvetite
osobi do koje vam je stalo.
Posao: Najuputnije je da se temeljito posavje-
tujete sa poslovnim partnerima. Ponudit }e vam temeljita
rje{enja.
Zdravlje: Bez bitnih promjena.
Ljubav: Ni u kom slu~aju, ne ostavljajte par-
tnera usamljenog. Prihvatite igru, u~estvujte u
u njegovom `ivotu.
Posao: Ne mo`ete se odlu~iti izme|u dvije
mogu}nosti. Obje su podjednako privla~ne, pa dobro ra-
zmislite.
Zdravlje: Na redu su fizi~ke vje`be.
Ljubav: Jedna osoba veoma se trudi da ne
ostane nezapa`ena sa va{e strane. Ni vi niste
indolentni.
Posao: Polako shvatate da vas najve}i uspjeh
o~ekuju u poslovima koji su vezani za putovanja i/li inostr-
anstvo.
Zdravlje: nema razloga za razdra`ljivost.
Ljubav: Doga|a se ne{to {to pri`eljkujete ve}
du`e vrijeme. Prepustite se osje}anjima i po-
tpuno u`ivajte.
Posao: Veliki planovi moraju jo{ neko vrijeme
pri~ekati na svoje potpuno ostvarenje. Budite strpljiviji.
Zdravlje: Energija kao da je prepolovljena.
Ljubav: Bilo bi dobro da razmislite o nastavku
dru`enja s osobom ~iji temperament potpuno
odgovara va{em.
Posao: Raspola`ete ~itavim nizom prijedloga.
Uspjeh }e do}i, kao rezultat velikog rada, pa i `rtvovanja.
Zdravlje: Pazite se poja~anog apetita.
Ljubav: Dobro razmislite prije nego {to se upu-
stite u „prijete}u“ avanturu. Istina, bilo bi zani-
mljivo i uzbudljivo, ali...
Posao: Najvi{e vam se isplati anga`iranje na
svakodnevnim poslovima, te saradnja sa provjerenim ko-
legama.
Zdravlje: Izbjegavajte nepotrebna `ivciranja.
Ljubav: Nikako da se spustite sa „ru`i~astog
oblaka“. To je ne{to {to vam, ko zna za{to, tr-
enutno najvi{e odgovara.
Posao: Na kraju dana, ipak ste zadovoljni, iako
je ujutro sve izgledalo lo{e, depresivno, neostvarivo.
Zdravlje: Nemate razloga za nezadovoljstvo.
Ljubav: Bolje je da pristanete na kompromis,
nego da uporno istajavate na svome. Znate da
od toga nema koristi.
Posao: Okolina pokazuje ~ak i otvorenu zavist
zbog va{eg uspjeha. To ne treba da vas brine, niti interesi-
ra.
Zdravlje: Izbjegavajte prevelike napore.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Indira ]ati}
Ure|uje redakcijski kolegij:
pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom,
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ,
Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra i Panorama D`enana Burek,
no}ni urednik Sead Hasovi},
Oglasi Izet Dropi}
DTP: Fikret Tiro
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 370, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
tel: 049/215-648, BIHA]: tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Rep-
ca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA:
Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043;
TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ek-
vator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel:
051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel:
038/222-251;
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
14.05 SLOMLJENO SRCE 14.10 KARMELITA
22.25
FILM, HAYAT TV
Glavni junak je Kunda, siro-
ma{ni lovac koji se izdr`ava
ubijaju}i zmije. Jednoga dana
on nailazi na ~etiri {impanze.
On je odu{evljen jer shvata da
bi, ukoliko bi uspio da ih pro-
da, obezbijedio dovoljno no-
vca da se o`eni Marijom, udo-
vicom koja `ivi u njegovom se-
lu.
Uloge: Antonio Ameijeiras,
Andre Baros
Reditelj: Erik Ro{at
Kickboxer 3
00.10
FILM, PINK BH
19.55
SERIJA, OBN
Mehmet se pojavlju-
je pred Filiz u ulozi
poslovnog ~ovjeka,
a Filiz se suo~ava s
velikim izne-
na|enjem nakon {to
saznaje da je Me-
hmet `iv. Ender u
napadu ljubomore
nasr}e na Nermin.
Zakon bra}e
Gorki `ivot
22.25
SERIJA, OBN
Izme|u Belika i Sukrea
stvara se neprirodno i
neo~ekivano savezni{tvo.
Majkl ne miruje dok ne vidi
predsjednika, a za to }e na-
posljetku morati platiti viso-
ku cijenu. Ti Beg upada u
probleme i gubi torbu s no-
vcem, a Si Nout mora od-
lu~iti ho}e li izdati Mahonea
u zamjenu za vlastitu slo-
bodu.
Peti majmun
Zajedno sa svojim trenerom
Ksijanom, {ampion u kikboksu
Dejvid Sloan, dolazi u Rio de
@aneiro na borbu. Uskoro se
suo~ava s mra~nim stranama
tog grada, kad d`eparo{ Kosta
poku{a ukrasti njegov fotoapa-
rat. Preko njega dolazi do nje-
gove prelijepe sestre Izabel i
opasnog mu{karca ~iju je
pa`nju privukla.
Uloge: Sa{a Mi~el, Denis ^an,
Ri~ard ^omar
Reditelj: Rik King
Longorija: Nalazi nove obrasce ponašanja
Glumica kaže da još plače kada pomisli na prekid s Tonijem Parkerom
EVA NIJE PREBOLJELA RAZVOD
U posljednje vrijeme ima mnogo slobodnog vremena, a navikava se na novu rutinu
LOS ANĐELES - Glumica Eva
Longorija još se nije navikla na
novi načinživota nakon štose raz-
vela od košarkaša Tonija Parkera
(Tony). Lijepa glumica kaže da
još nije spremna o tome mirno
razgovarati, odnosno da joj je ta
tema jošveoma bolna.
- Plače mi se svaki put kada
pričam o razvodu. Još mi je teško.
Samo pokušavam iz toga svega
izaći sa što više dostojanstva i sa
što manje drame - kazala je Lon-
gorija.
Otkad nije u braku, Eva ima
puno više vremena, akažeda upo-
sljednje vrijeme pronalazi neke
nove obrasce ponašanja.
- Neobičnomi je štoimam toli-
ko slobodnogvremena. Tekse na-
vikavam na novu rutinu - dodala
je Eva u izjavi za medije koji šp e-
kuliraju da joj u privikavanju na
tu rutinu, sigurno, pomaže i novi
dečko Eduardo Kruz (Cruz), brat
slavne glumice Penelope, koja,
navodno, nije presretna zbog nji-
hove veze.
Vatru ložimo 300.000 godina
VAŠINGTON-Ljudi supočeli re-
dovno ložiti vatru prije 300.000 do
400.000 godina, utvrđeno je is-
traživanjem čiji je rezultat jučer ob-
javljen uVašingtonu. Preglednala-
za sa 141 arheološkog lokaliteta u
Evropi pokazuje da je redovno
održavanje vatre počelo u tom pe-
riodu, pišu naučnici iz Holandije i
SAD uakademskom časopisuAka-
demije naukaSAD “Proceedings of
the National Academy of Sciences”.
Većina arheologa slaže se da je
vatra povezanasa širenjem ljudske
vrstevan Afrike, posebno naEvro-
pu, gdje temperatura pada ispod
nule. Uvaženo je mišljenje da su
ljudi vatruredovno održavali i pri-
je nego što to pokazuje ovo is-
traživanje, javile su agencije.
Vatra povezana sa širenjem ljudske vrste van Afrike
Višak muškaraca u Aziji
LONDON - Dvije najmnogo-
ljudnije države u svijetu Kina i
Indija imaju ''višak'' od deset do
20 posto muškaraca kojima pri-
jeti da ostanu vječite neženje,
što predstavlja problem, jer su
to sredine u kojima društveni
status uveliko zavisi od poro-
dičnog i bračnog statusa, nave-
deno je u studiji Centra za is-
traživanje zdravlja i međunaro-
dnog razvoja pri Univerzitet-
skom koledžu u Londonu.
Godine 1979. u Kini se rađalo
106 dječaka na 100 djevojčica, a
2005. broj muške djece na
rođenju porastao je na 121, dok u
pojedinim oblastima gdje je po-
rodicama dozvoljeno da imaju
dvoje djecena čak 143. UIndiji taj
broj iznosi 125 na sjeveru zemlje,
dok na jugu jošne prelazi 105.
Kina: Mnogi se neće oženiti
LJUDI I DOGAĐAJI
Zarobljeno
97 brodova
SANKT PETERBURG - Ruske
vlasti angažirale sudesetak brodo-
va za razbijanje leda kako bi oslo-
bodile više desetina drugihbrodo-
va okovanih ledom u Finskom
zaljevu. Upravaza brodoveuSankt
Peterburgusaopćila jeda jenajma-
nje 97 brodova zarobljeno u ledu u
tom zaljevu. Među zarobljenim
brodovima većinom su trgovački,
ali ima i putničkih. Neki od njih
zarobljeni su već nekoliko dana.
Brodovi čekaju izbavljenje
Iskosa
PEKING- Rezanci rižinog brašna
dugački 1.704metra, koji su napra-
vljeni prošlog vikenda u kineskoj
provinciji Junana, upisani su u Gi-
nisovu knjigu rekorda, objavili su
kineski mediji. Lokalni šef kuhi-
nje jeza više od 25minuta napravio
rezance od 15 kilograma brašna i
2,5 kilograma putera. Više od 1.000
asistenata pridržavalo je rezance.
RIGA - Sud u Latviji odobrio je
godišnji marš veterana, neka-
dašnjih pripadnika jedinica Va-
fen SS, koji su se tokom Drugog
svjetskog rata borili protiv sov-
jetske vojske, saznaje AFP. Sud
u Rigi donio je takvu odluku ia-
ko su općinske vlasti zabranile
marš koji je najavljen za danas.
Moskva i ruska manjina u tome
vide veličanje nacizma, dok ve-
terani i njihove pristalice navo-
de kako pripadnici Vafen SS-a
nisu bili nacisti, već su se borili
za nezavisnost.
Riga: Historijske kontroverze
TOP VIJESTI
Odobren marš
SS-ovcima
Rezanci dugi
1.704 metra