MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja. kada se on promijeni u cetverostranu strelicu. a u simbol smješten desno output. izmedu ponudenih opcija izaberete Shape . Postavite pokazivac miša na simbol. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. Da biste upisali tekst u simbol. a iz njega «izlazi» output. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja. Simbol ostaje izabran. U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). te opciju Flip Horizontal. a statusna linija prikazuje njegovu širinu. povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. visinu i kut rotacije.). Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje.Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje. Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici. 4 . U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt. pritisnite na simbol. Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju. simbol trebate oznaciti. Prije pomjeranja simbola. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer. Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša. Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. te dok povlacite. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa. Visio postavlja kursor unutar simbola.

simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. Kao i rubne linije . blokove s naslovom i pozadinu. ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada. datum). prije printanja.Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. Rubna linije . Visio automatski ažurira broj stranice. podnaslov i datum. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici. Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje. ukljucujuci i Basic Diagram. U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled. Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež. Kada povucete rubnu liniju na stranicu. Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža. vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground. a mogu sadržavati i druge informacije (npr. Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. 5 . Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . Medutim. pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. kada dodate simbol pozadine u crtež.

Da biste sacuvali crtež. Otvara se prozor Save As.Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici. iz izbornika File izaberite opciju Save As. U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru). 6 . a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1. Vježba 1. Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Pritisnite tipku Save. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji.

. trebate promijeniti položaj stane z crtanje. Otvorit ce se prozor Fill. Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša. Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. Bold. vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt.Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje.. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. birate opciju Format. Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. u kome u dijelu Fill. Italic. te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu. Flexi-arrow 2. Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. da biste oznacili cijeli dijagram. te opciju Fill. Rounde d rectangle. Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). Rectangle. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. nakon cega se otvara prozor Page Setup. Italic. 7 .

Izaberite Block Diagram. elipsi. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red. a krajnja tocka znakom (-). Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. pa su vrlo znacajni u procesu planiranja. oznacite Choose drawing type. Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. birajte opciju Create new drawing. na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. Blocks Raised.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram. u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram. Simboli su osnova svih Visio dijagrama. krugova. Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram. Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D). jer ukazuju na pocetak i kraj. Pocetna tocka je prikazana znakom (+). Basic Shapes. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima. s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. Kada oznacite Block Diagram. te potvrdite pritiskom na OK.) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. trokuta. Blocks. Otvara se prozor Choose drawing type . strelica isl. prikladnom za prezentacije i izvješca. pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati. Borders and Titles. Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru. 8 .

da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici. Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. Right arrow-open. Kada izaberete 2-D simbol. Povucite takoder. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. Nakon što pustite lijevu tipku miša. Left arrow-open. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). Medutim. Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. koje se pojavljuju oko simbola. kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. iz menija Shape birajte opciju Grouping. još cetiri simbola: Up arrow-open. Kada simbol povucete na stranu za crtanje. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati. potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu. Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. 9 . on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol. ako biste pokušali pomjerati simbole. Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola». Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. najosnovniju operaciju u Visiu. Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca. Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. Da biste grupirali simbole. Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. Nakon oznacavanja simbola. simbol možete pomjerati u malim koracima. U Visiu. Po rucicama za biranje. Down arrow-open. To ne možete ciniti s 1-D simbolima. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. te opciju Group.2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka.

Možete birati uredivanje cijele grupe. i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. 10 . Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. oznacite grupu. nakon što oznacite grupu. tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega. što ce utjecati na sve oblike u grupi. te opciju Ungroup. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe. Osim toga. U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja. Ako želite rastaviti grupu. iz menija Shape birajte opciju Grouping. simbole možete duplic irati. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje». Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje. možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja . a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst. da biste ga pojedinacno uredili.Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe. stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. zatim izaberite simbol iz grupe. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol.

oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt. ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. odnosno ispunu. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati. Na primjer. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili. Na primjer. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. simbol je vec formatiran. te velicinu teksta. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial. kako bi izgledao istaknut. na alatnoj traci Formatting. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. cak i ako tako ne izgleda. možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. 1-D simboli koji nemaju popunu. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit. imaju atribute linije – krajeve linija. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati. u crnoj boji i velicini 8pt. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju. Medutim. njegov stil i boju.Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati. simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. Formatiranjem linije. 11 . Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. te izaberite boju koju želite.

Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. 12 . velicinu. mjenjajuci mu boju. nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. da biste dodali pozadinu. Crtež bi trebao izgledati kao na slici. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. tip slova. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. birajuci ih mišem. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. izaberite More Fill Colors.Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja. te upišite okruženje marketinga. Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca. Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili. iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje. Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati. Oznacite polje za naslov.

U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. 13 . da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke.. a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru. oznacite simbol. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt. Pozicionirajte miša na jednu od rucica. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle. Right arrow. Bold. Vertical bar. stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard. Up arrow. Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola. u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt.. istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar.Vježba 2. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola. Left arrow koje trebate organizirati u grupu. Horizontal bar. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici.

zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150). ∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. 14 . tehnologija (kut nagiba simbola 150).. Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). konkurencija (kot nagiba simbola 70). iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic.∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. U simbole upišite velicinom 12pt. u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil. a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje. ∼ Da biste dodali naslov. ∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000. promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0).

Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate.Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. 15 . Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). zatim opciju Choose drawing type. odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme. Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje . Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type. u polju Category izaberete Organization Chart. Mirosoft Access Application (*. možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. a u polju Drawing type . ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera. Microsoft Excel Worksheet (*. Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren. koju potvrdite pritiskom na tipku OK.. U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart. Da biste nacrtali organizacijsku shemu. prozor Choose drawing type možete prikazati. ako iz izbornika File birate opciju New. U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka. Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka. pokrenite program Microsoft Visio 2000. možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme. Nakon što u prozoru Choose drawing type.mdb) i dr. koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC).txt). Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme.xls). Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr. bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme. Organization Chart Wizard. Textdocument (*. Npr.

Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu. Org Plus (*. te pritisnite Next. tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. Izaberite opciju A text.xls prikazani su u 19 redaka.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih. Svi podaci u datoteci vjezba1. 16 . koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi. U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog. Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next.Potvrdite pritiskom na tipku ok. nakon cega se otvara stranica sa crtežom. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1. Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona. tj.

isl. koje se spremaju uz svaki simbol. U polju First line izaberite Name. Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice. sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje. organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi. e-mail adresu. Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje. 17 . mogu prikazivati broj telefona. broj ureda. Na primjer. Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. a u polju Second line izaberite Title. a uobicajene karakteristike. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana. Pritisnite tipku Open.Pritisnite tipku Browse. te pronadite datoteku vjezba1.xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. U polju Name treba biti prikazano Name .

Pritisnite tipku Finish. 18 . Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages. Pritisnite tipku Next.Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama. a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje. stisnite tipku Add. premjestite ga u polje Custom property fields. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail. tj. Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica.

iz izbornika View birajte opciju Window. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing.Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. Otvara se prozor bez ikakvih podataka. Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta. možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja . Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola. te izaberete odredeni simbol. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout. zatim Align Left. možete promijeniti prikaz. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties. Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu. Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. zatim Side -by-Side . bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. 19 . te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture. te opciju Custom Properties. Da biste otvorili prozor Custom Properties. Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog.

kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. Crtež se smanjuje. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. 20 . Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona. Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone. oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page. što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica. te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama. Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera. Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju. Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic.

brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite. uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme. Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona. Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Iz izbornika View izaberite opciju Window. a kada pokazivac miša promijeni oblik. Pored toga. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje. ali dodavanje. te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. Vratite se na stranu za crtanje Page -1.Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu. 21 . držeci stisnutu lijevu tipku miša. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. možete dodati boju i pozadinu. Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme. te opciju Custom Properties. Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane.

da biste otvorili prozor Option. U polju Backgrounds izaberite Vbackground. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. pa za naziv korporacije upišite wtrade. Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option. Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. grafiku isl. Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. gotove slike. strana Vbackground još uvijek je aktualna. stisnite tipku F2 na tipkovnici. Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf. Pojavljuje se nova strana Vbackground. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. Da biste upisali naziv korporacije. logotipe isl. tekst.. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok.). Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. te potvrite pritiskom na tipku ok. U polju Choose a color scheme izaberite Steel. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka. npr. Potvrdite pritiskom na tipku Yes. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme. Otvorit ce se prozor Color Schemes. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2. 22 .

Otvara se prozor Text u kome.) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija. Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja. kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme. Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici.. iz izbornika Format izaberite opciju Text. dodavanje sjene simbolima isl. promjenu boja ispune simbola položaja. U prozoru Options možete takoder.U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000. Shadow.. Corner. u polju Style birate opciju Italic. Fill. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog. Line. 23 . Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr. Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant. zakrivljenosti kutova. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK.

Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka. izmedu njih se pojavljuje konektor. za izradu dokumentacije simbol Document. Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. za odluku simbol Decision. Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje. simboli za proces u dijagramu tijeka). Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram. pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. do koraka dva. Backgrounds. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process. konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. Borders and Titels. a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). Dok povlacite. te upotrijebiti tipku Connector Tool. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. Za crtanje dijagrama tijeka. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. 24 . Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno. tj. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. u polju Category izaberite Flowchart. od koraka jedan. da biste ih spojili. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola.Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima. u prozoru Choose Drawing Type . Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data. Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. Kada spustite simbol na željeno mjesto. Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process. Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. Npr.

ne vide se mogucnosti. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran. a u simbolima Tagged process. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti. Oznacite prvi u nizu simbol Decision. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector. u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. te simbol Terminator. a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. te atribute Bold i Italic. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda. Upišite NE. jedan simbol Tagged process. rasporedite ih kao na slici. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. na vrhu dijagrama. oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. marketinška akcija. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti. 25 . Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. Konektoru se dodaje tekst.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. te upišite DA. te upišite pocetak.

Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke. To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. Premještanje. ma gdje premjestili simbole. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji. promjena nacina povezivanja simbola. te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka. te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. Nijedan objekt više nije izabran. a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu.Pritisnite na stranu za crtanje. na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora. Kada oznacite neki konektor. ili povezivanje razlicitih tocaka simbola. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo. Crtajuci konektore. jer prilikom premještanja simbola. dodavanje. dalje od simbola. 26 . Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. To se zove povezivanje tocke s tockom. pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. možete postici povezivanje simbola. nego što se utroši na njegovo crtanje. Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti.

Konektoru priružite tekst DA. Italic. 27 . koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom. simbol dobiva crveni rub. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. te pustite tipku miša. Bold. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. tj. postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne . Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. upišite u njega mogucnosti nisu konkretne. kako biste napravili prostor za novi simbol odluke. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes. Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. te konektoru priružite tekst DA. umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE. Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali.velicinom 9pt. Bolod i Italic. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom.Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje. velicinom 9pt. na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne.

u kojoj se nalazi simbol koji tražite. te izaberite Visio Extras. Bold. naziv svakog koraka procesa.. te opciju Flip Horizontal. Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout. Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout. Simbol ce se zarotirati. konkretno istraživanje marketinga. koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama.. Italic. Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type.. Da biste u dijagram tijeka ubacili npr. U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol. iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil. koji kreirate u Visiu. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. 28 . indikativno istraživanje. Ako npr. postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda. te pokazivati prema simbolu odluke. birajte opciju Shape. U bilo koji dijagram. Bold. velicine 9pt. trebate pronaci odgovarajucu matricu. te matricu Callouts. Italic. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. u polju Drawing Type . možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži.Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici.

Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt. Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici. Vježba 3. Italic. a datumu pridružite velicinu 9pt. Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000... Bold. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. Tagged process. ∼ ∼ 29 . da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice. U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice. Dynamic connector. Decision.. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace. velicinom 14pt. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic.Dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Bold. Bold.

∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic. Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000. 30 .

i obratno. Npr. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 . a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. Npr. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. pa velicina datoteke ostaje minimalna. Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci.Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. Npr. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. možete napravite Visiov crtež u datoteci. Npr. Pokrenite program Microsoft Word. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. Visio se pokrece. možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku. dodaje prazan crtež u dokument. U polju Find in izaberite direktorij Solutions.

Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram. te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview. Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola. Blocks Raised. te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. Simbol proporcionalno smanjite. 32 . zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks. Napravite još jednu kopiju simbola Arow box. Oznacite Block Diagram. da biste prikazali njegovu strukturu. pritisnite tipku Open. koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz. pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. Borders and Titels i Backgrounds. Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks .Block Diagram.

Visio se zatvara.Ako je strana za crtenje premala. velicinom 9pt. pri cemu se Visio zatvara. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu. Italic.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu. Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP. pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . Italic. a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje . da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. vec navedenim formatom teksta. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali.. da biste crtež postavili na sredinu stranice. pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word.. Bold. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža. da biste mogli dodati simbole iz matrica. koji smještate u Officeovu datoteku. Bold. velicinom 9pt. Kada ugradite crtež u datoteku. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. a Word ponovo postaje aktivan. Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. Da biste zatvorili Visio. kopirate cijeli crtež ili njegov dio. u trecem simbolu indikativno istraživanje . Povecajte Srtanu za crtež. pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež.

Izmjene koje napravite na crtežu snimite. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. a ako uvjet nije zadovoljen. da biste kopirali simbole.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda. Prebacite se u program Microsoft Word. 34 . istraživanje se prekida. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP. Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci. snimljen u direktorij A:\visio 2000. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP. da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. Npr. Ako je uvjet zadovoljen. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci. Pokrenite program Microsoft Visio. te otvorite dokument pod nazivom crtez 3.

oznacite ga.Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom. da biste oznacili sve simbole dijagrama. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža. Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy. da biste poništili oznacavanje simbola. U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Otvara se prozor Text. a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Originalni crtež. Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. Pokrenite program Microsoft Visio. Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link. ukljucujuci i pozadinu. Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special. povezujete kompletan crtež. Medutim. i otvorite je. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša. Na kartici Font. te prenosi crtež u Wordov dokument. neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. u polju Color izaberite boju 4 (plava). Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format. 35 . U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. te oznacite opciju Bold u polju Style. crtez 3. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia. pritisnite na tipkovnici tipku Escape .

i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4. Snimite promjene dokumenta. Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program. Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. 36 .Vratite se u program Microsoft Word. na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful