MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje. Simbol ostaje izabran. U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt. U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. visinu i kut rotacije. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. pritisnite na simbol. simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja. U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja. Postavite pokazivac miša na simbol. Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt. Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje. Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju.Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici. kada se on promijeni u cetverostranu strelicu. Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol. Prije pomjeranja simbola. a statusna linija prikazuje njegovu širinu. izmedu ponudenih opcija izaberete Shape . simbol trebate oznaciti. te dok povlacite. a iz njega «izlazi» output. te opciju Flip Horizontal. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa. Da biste upisali tekst u simbol. nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer. a u simbol smješten desno output. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. 4 . Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša.). Visio postavlja kursor unutar simbola. (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje.

Rubna linije . Kada povucete rubnu liniju na stranicu. vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground. Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje. Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža. datum). ukljucujuci i Basic Diagram. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled.Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. a mogu sadržavati i druge informacije (npr. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici. blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. prije printanja. podnaslov i datum. U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež. Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. Kao i rubne linije . Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice. Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. 5 . ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada. Medutim. blokove s naslovom i pozadinu. kada dodate simbol pozadine u crtež. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. Visio automatski ažurira broj stranice. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces.

6 . Otvara se prozor Save As. Da biste sacuvali crtež. U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru). Pritisnite tipku Save. Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1. iz izbornika File izaberite opciju Save As.Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici. Vježba 1. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji.

. nakon cega se otvara prozor Page Setup.Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje. Italic. Bold. Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. Rectangle. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. u kome u dijelu Fill. Rounde d rectangle. Flexi-arrow 2. Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup. Otvorit ce se prozor Fill. u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. Italic. birate opciju Format. da biste oznacili cijeli dijagram. trebate promijeniti položaj stane z crtanje. Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. 7 . Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt. vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. te opciju Fill. Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša..

prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram. Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram. Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. prikladnom za prezentacije i izvješca. krugova. Izaberite Block Diagram. s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. trokuta. u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram. pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati. oznacite Choose drawing type. Blocks. Otvara se prozor Choose drawing type . Kada oznacite Block Diagram. Blocks Raised. Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red. Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. jer ukazuju na pocetak i kraj.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. elipsi. Pocetna tocka je prikazana znakom (+). na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D). Basic Shapes. Simboli su osnova svih Visio dijagrama. pa su vrlo znacajni u procesu planiranja. strelica isl. Borders and Titles.) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima. Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. birajte opciju Create new drawing. 8 . te potvrdite pritiskom na OK. a krajnja tocka znakom (-).

simbol možete pomjerati u malim koracima. Nakon oznacavanja simbola. Right arrow-open. Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. To ne možete ciniti s 1-D simbolima. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Da biste grupirali simbole. Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. ako biste pokušali pomjerati simbole. Kada izaberete 2-D simbol. Down arrow-open. on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola». Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. koje se pojavljuju oko simbola. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati.2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka. U Visiu. Left arrow-open. Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. Povucite takoder. potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati. Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. Po rucicama za biranje. Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. 9 . najosnovniju operaciju u Visiu. da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom. još cetiri simbola: Up arrow-open. Medutim. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici. kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. Nakon što pustite lijevu tipku miša. oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. Kada simbol povucete na stranu za crtanje. te opciju Group. Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca.

Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe. možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. te opciju Ungroup. Možete birati uredivanje cijele grupe. i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje. tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega. Ako želite rastaviti grupu. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. Osim toga. zatim izaberite simbol iz grupe. oznacite grupu. iz menija Shape birajte opciju Grouping. nakon što oznacite grupu. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje».Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. da biste ga pojedinacno uredili. što ce utjecati na sve oblike u grupi. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. 10 . Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol. Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. simbole možete duplic irati. U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja. te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja . Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe.

njegov stil i boju. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. kako bi izgledao istaknut. Na primjer. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. Na primjer. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial. Medutim. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili. te izaberite boju koju želite. Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. u crnoj boji i velicini 8pt. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati.Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. simbol je vec formatiran. Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt. te velicinu teksta. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati. imaju atribute linije – krajeve linija. Formatiranjem linije. 11 . odnosno ispunu. ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. cak i ako tako ne izgleda. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. na alatnoj traci Formatting. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju. 1-D simboli koji nemaju popunu. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija.

Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati. Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca. nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. izaberite More Fill Colors. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili. Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. 12 . birajuci ih mišem. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje. Oznacite polje za naslov. Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. da biste dodali pozadinu. te upišite okruženje marketinga. Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. Crtež bi trebao izgledati kao na slici.Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja. velicinu. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. tip slova. mjenjajuci mu boju. Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes.

Right arrow. a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru. 13 . Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola. da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke. Pozicionirajte miša na jednu od rucica. stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard. U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. oznacite simbol. Bold.. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt.. Vertical bar.Vježba 2. u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt. Horizontal bar. istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar. Left arrow koje trebate organizirati u grupu. Up arrow. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle.

u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. U simbole upišite velicinom 12pt. zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150). ∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000. a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje. iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic. Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). konkurencija (kot nagiba simbola 70). 14 . promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0).. ∼ Da biste dodali naslov.∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil. ∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. tehnologija (kut nagiba simbola 150).

Textdocument (*. u polju Category izaberete Organization Chart. koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC). Microsoft Excel Worksheet (*. U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart. Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren. bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme. Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme. Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type. Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate. 15 . Nakon što u prozoru Choose drawing type. Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr. koju potvrdite pritiskom na tipku OK. Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka. a u polju Drawing type . Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje . možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. prozor Choose drawing type možete prikazati. Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka.txt).. Organization Chart Wizard.Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera.mdb) i dr. pokrenite program Microsoft Visio 2000. možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme. odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme.xls). Npr. Da biste nacrtali organizacijsku shemu. ako iz izbornika File birate opciju New. Mirosoft Access Application (*. zatim opciju Choose drawing type.

xls prikazani su u 19 redaka.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih. Org Plus (*. Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu. osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. te pritisnite Next. nakon cega se otvara stranica sa crtežom. Svi podaci u datoteci vjezba1. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog. koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi. tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. tj.Potvrdite pritiskom na tipku ok. Izaberite opciju A text. a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog. Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona. 16 .

U polju First line izaberite Name. 17 . Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. Na primjer. a u polju Second line izaberite Title. Pritisnite tipku Open. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi. a uobicajene karakteristike. mogu prikazivati broj telefona. te pronadite datoteku vjezba1. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice. Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana. koje se spremaju uz svaki simbol. broj ureda. Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi.xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. e-mail adresu.Pritisnite tipku Browse. sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje. isl. U polju Name treba biti prikazano Name . organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog.

a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje. stisnite tipku Add. tj. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama. Pritisnite tipku Finish. 18 . Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages.Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica. premjestite ga u polje Custom property fields. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail. Pritisnite tipku Next.

Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture. horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola. Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja. Otvara se prozor bez ikakvih podataka. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta.Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties. možete promijeniti prikaz. 19 . te opciju Custom Properties. Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja . iz izbornika View birajte opciju Window. Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu. zatim Align Left. Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. zatim Side -by-Side . te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog. Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. Da biste otvorili prozor Custom Properties. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. te izaberete odredeni simbol.

20 . Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice. U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic. upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica. a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone. Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama. kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje. oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page. što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. Crtež se smanjuje. Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju.

21 . Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona. Pored toga. držeci stisnutu lijevu tipku miša. uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme. Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. Vratite se na stranu za crtanje Page -1. možete dodati boju i pozadinu. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme. te opciju Custom Properties. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje. a kada pokazivac miša promijeni oblik. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije. brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite. Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. ali dodavanje. Iz izbornika View izaberite opciju Window. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu. Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane. te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic.Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje.

Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. Pojavljuje se nova strana Vbackground. Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. U polju Choose a color scheme izaberite Steel. stisnite tipku F2 na tipkovnici.. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok. logotipe isl. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia. strana Vbackground još uvijek je aktualna. Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. grafiku isl. U polju Backgrounds izaberite Vbackground. 22 . pa za naziv korporacije upišite wtrade. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme. Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option. Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje. gotove slike. npr. te potvrite pritiskom na tipku ok. tekst. Otvorit ce se prozor Color Schemes.). Da biste upisali naziv korporacije. Potvrdite pritiskom na tipku Yes. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. da biste otvorili prozor Option. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka.

U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog. Line.. zakrivljenosti kutova. promjenu boja ispune simbola položaja. u polju Style birate opciju Italic. Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000. Shadow. dodavanje sjene simbolima isl. Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant. Fill. Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja. Corner.. kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme.) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK. Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr. 23 . U prozoru Options možete takoder. Otvara se prozor Text u kome. iz izbornika Format izaberite opciju Text.

simboli za proces u dijagramu tijeka). Borders and Titels. a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. Backgrounds. Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. da biste ih spojili. Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. od koraka jedan. do koraka dva. Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. za odluku simbol Decision. izmedu njih se pojavljuje konektor. 24 . Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process.Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data. Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje. tj. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka. u polju Category izaberite Flowchart. za izradu dokumentacije simbol Document. Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. Kada spustite simbol na željeno mjesto. Dok povlacite. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola. Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno. Za crtanje dijagrama tijeka. Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. te upotrijebiti tipku Connector Tool. a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. Npr. u prozoru Choose Drawing Type .

25 . a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. te simbol Terminator. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. ne vide se mogucnosti. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda. jedan simbol Tagged process. te atribute Bold i Italic. oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. a u simbolima Tagged process. te upišite DA. Oznacite prvi u nizu simbol Decision. marketinška akcija. rasporedite ih kao na slici. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. te upišite pocetak. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. Konektoru se dodaje tekst. a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector. Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. na vrhu dijagrama. Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. Upišite NE.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision.

To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. Kada oznacite neki konektor. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. Premještanje. dodavanje. 26 . nego što se utroši na njegovo crtanje. To se zove povezivanje tocke s tockom. možete postici povezivanje simbola. a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu. ili povezivanje razlicitih tocaka simbola. promjena nacina povezivanja simbola. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka. Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti. Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. Crtajuci konektore. Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo. Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. jer prilikom premještanja simbola. pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora.Pritisnite na stranu za crtanje. Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke. Nijedan objekt više nije izabran. dalje od simbola. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji. ma gdje premjestili simbole.

te pustite tipku miša. koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom.velicinom 9pt. tj. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE. Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Bolod i Italic. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. kako biste napravili prostor za novi simbol odluke. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom. Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne. Bold. simbol dobiva crveni rub. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa. Konektoru priružite tekst DA. Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. velicinom 9pt. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes. upišite u njega mogucnosti nisu konkretne. 27 . Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne.Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje. na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. te konektoru priružite tekst DA. Italic. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne .

te izaberite Visio Extras. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol. birajte opciju Shape. Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. te matricu Callouts. Ako npr. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. trebate pronaci odgovarajucu matricu. koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama. Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke.Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici. koji kreirate u Visiu. Italic. Bold. te pokazivati prema simbolu odluke. U bilo koji dijagram.. indikativno istraživanje. velicine 9pt.. konkretno istraživanje marketinga. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša. Italic. u kojoj se nalazi simbol koji tražite. te opciju Flip Horizontal. postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda. naziv svakog koraka procesa. u polju Drawing Type . 28 .. Bold. Da biste u dijagram tijeka ubacili npr. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout. iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil. možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži. Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout. U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. Simbol ce se zarotirati. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima.

. da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice. Italic. Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt. Bold. Tagged process. Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici. Bold. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace. Bold. a datumu pridružite velicinu 9pt.Dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Decision. Dynamic connector. velicinom 14pt. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic. Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000... Vježba 3. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom. U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice. ∼ ∼ 29 .

Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000. 30 .∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic.

odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža. zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. Npr. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež. U polju Find in izaberite direktorij Solutions. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. Npr. Pokrenite program Microsoft Word. dodaje prazan crtež u dokument. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. i obratno.Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. pa velicina datoteke ostaje minimalna. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. Visio se pokrece. a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. Npr. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 . Npr. Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. možete napravite Visiov crtež u datoteci. možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku.

pritisnite tipku Open. te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview. Borders and Titels i Backgrounds. pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola.Block Diagram. da biste prikazali njegovu strukturu. koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz. Oznacite Block Diagram. zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks. te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. Blocks Raised. 32 . Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram. Simbol proporcionalno smanjite. Napravite još jednu kopiju simbola Arow box. Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks .

Ako je strana za crtenje premala. pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word. Italic. Bold. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež. u trecem simbolu indikativno istraživanje . Italic. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju. Bold. velicinom 9pt.. pri cemu se Visio zatvara. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . a Word ponovo postaje aktivan. koji smještate u Officeovu datoteku. Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP. Da biste zatvorili Visio.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali. Visio se zatvara. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. da biste crtež postavili na sredinu stranice. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža. vec navedenim formatom teksta. Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu. da biste mogli dodati simbole iz matrica. kopirate cijeli crtež ili njegov dio. Kada ugradite crtež u datoteku.. velicinom 9pt. pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. Povecajte Srtanu za crtež. da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje .

Izmjene koje napravite na crtežu snimite. a ako uvjet nije zadovoljen. da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. Ako je uvjet zadovoljen. istraživanje se prekida. Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci. Pokrenite program Microsoft Visio. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci. Npr. pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. snimljen u direktorij A:\visio 2000. Prebacite se u program Microsoft Word. te otvorite dokument pod nazivom crtez 3. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. 34 . Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda. možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP. da biste kopirali simbole.

a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special. Otvara se prozor Text. te prenosi crtež u Wordov dokument. 35 . pritisnite na tipkovnici tipku Escape . ukljucujuci i pozadinu. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša. Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. te oznacite opciju Bold u polju Style. u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. povezujete kompletan crtež. te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Medutim. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. u polju Color izaberite boju 4 (plava). Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format.Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom. i otvorite je. te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia. U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. Pokrenite program Microsoft Visio. U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. da biste poništili oznacavanje simbola. oznacite ga. Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. da biste oznacili sve simbole dijagrama. Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. Na kartici Font. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy. Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link. crtez 3. neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Originalni crtež. kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža.

na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci. Snimite promjene dokumenta. Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. 36 .Vratite se u program Microsoft Word. i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4. Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful