MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje. povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. Simbol ostaje izabran. simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. a u simbol smješten desno output. nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer. te dok povlacite. Visio postavlja kursor unutar simbola. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje. pritisnite na simbol. Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša. Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol. te opciju Flip Horizontal. izmedu ponudenih opcija izaberete Shape . Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt. visinu i kut rotacije. Da biste upisali tekst u simbol. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. 4 . U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt.Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. kada se on promijeni u cetverostranu strelicu. Postavite pokazivac miša na simbol. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja. na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici.). (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). a iz njega «izlazi» output. a statusna linija prikazuje njegovu širinu. Prije pomjeranja simbola. simbol trebate oznaciti.

pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. 5 . Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces. Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici. ukljucujuci i Basic Diagram. Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža. Kada povucete rubnu liniju na stranicu. Rubna linije . Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. Kao i rubne linije . datum). Medutim. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež.Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. kada dodate simbol pozadine u crtež. blokove s naslovom i pozadinu. blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. podnaslov i datum. Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground. Visio automatski ažurira broj stranice. prije printanja. a mogu sadržavati i druge informacije (npr. ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled. U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice. Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje.

6 . Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Otvara se prozor Save As. iz izbornika File izaberite opciju Save As. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji. U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru). Vježba 1.Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici. a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1. Pritisnite tipku Save. Da biste sacuvali crtež.

Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). te opciju Fill. Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. Otvorit ce se prozor Fill. Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt.. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Rounde d rectangle. da biste oznacili cijeli dijagram. Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša. Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. Flexi-arrow 2.. nakon cega se otvara prozor Page Setup. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. Italic. u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. Rectangle. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . 7 . vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. birate opciju Format. trebate promijeniti položaj stane z crtanje. Bold. Italic. Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu.Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje. u kome u dijelu Fill.

Borders and Titles. Blocks.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. Izaberite Block Diagram. Simboli su osnova svih Visio dijagrama. a krajnja tocka znakom (-). Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. birajte opciju Create new drawing. Pocetna tocka je prikazana znakom (+). s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. Basic Shapes. Otvara se prozor Choose drawing type . Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. Blocks Raised. jer ukazuju na pocetak i kraj. prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red. trokuta. Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. pa su vrlo znacajni u procesu planiranja. prikladnom za prezentacije i izvješca. pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati. Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru.) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. elipsi. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D). 8 . te potvrdite pritiskom na OK. oznacite Choose drawing type. u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram. strelica isl. Kada oznacite Block Diagram. Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram. Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. krugova.

koje se pojavljuju oko simbola. najosnovniju operaciju u Visiu. To ne možete ciniti s 1-D simbolima. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. simbol možete pomjerati u malim koracima. Povucite takoder. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. U Visiu. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. ako biste pokušali pomjerati simbole. Nakon što pustite lijevu tipku miša. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca. Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. Da biste grupirali simbole. Right arrow-open. Kada izaberete 2-D simbol. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol. Medutim.2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka. još cetiri simbola: Up arrow-open. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati. Po rucicama za biranje. Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu. 9 . Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. te opciju Group. Nakon oznacavanja simbola. Kada simbol povucete na stranu za crtanje. Down arrow-open. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati. Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. Left arrow-open. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola».

tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega. Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje». U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja. nakon što oznacite grupu. a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . 10 . te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja . Možete birati uredivanje cijele grupe. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol. stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. što ce utjecati na sve oblike u grupi. zatim izaberite simbol iz grupe. Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. te opciju Ungroup. Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe. iz menija Shape birajte opciju Grouping. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje.Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst. Ako želite rastaviti grupu. da biste ga pojedinacno uredili. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. Osim toga. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. oznacite grupu. simbole možete duplic irati.

Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. imaju atribute linije – krajeve linija. 1-D simboli koji nemaju popunu. cak i ako tako ne izgleda. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. Medutim. te izaberite boju koju želite. simbol je vec formatiran. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili. na alatnoj traci Formatting. u crnoj boji i velicini 8pt. simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. Na primjer.Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. odnosno ispunu. oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt. Formatiranjem linije. kako bi izgledao istaknut. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. njegov stil i boju. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. Na primjer. te velicinu teksta. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. 11 . Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati.

Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. mjenjajuci mu boju. 12 . pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili. Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati.Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja. izaberite More Fill Colors. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. birajuci ih mišem. te upišite okruženje marketinga. Crtež bi trebao izgledati kao na slici. iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje. tip slova. velicinu. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca. nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. da biste dodali pozadinu. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. Oznacite polje za naslov.

a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru. Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola. Left arrow koje trebate organizirati u grupu. da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke. Bold. Right arrow. Pozicionirajte miša na jednu od rucica.Vježba 2. Vertical bar. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt.. oznacite simbol. U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt. stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard. Horizontal bar. Up arrow. istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar. 13 ..

∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil. zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150). tehnologija (kut nagiba simbola 150). a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje.. u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic. 14 . konkurencija (kot nagiba simbola 70).∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. ∼ Da biste dodali naslov. promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0). Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). ∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000. U simbole upišite velicinom 12pt.

Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate. Microsoft Excel Worksheet (*. Npr. pokrenite program Microsoft Visio 2000. Da biste nacrtali organizacijsku shemu. možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. Textdocument (*. a u polju Drawing type . možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme.txt). Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme.Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. prozor Choose drawing type možete prikazati. U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart. ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera. ako iz izbornika File birate opciju New. u polju Category izaberete Organization Chart. Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren. Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka. Organization Chart Wizard.xls). koju potvrdite pritiskom na tipku OK. Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC). Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type.mdb) i dr. Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. zatim opciju Choose drawing type. odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme. bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme.. Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr. Nakon što u prozoru Choose drawing type. U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka. Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje . Mirosoft Access Application (*. 15 .

xls prikazani su u 19 redaka.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene. Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1.Potvrdite pritiskom na tipku ok. nakon cega se otvara stranica sa crtežom. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih. Izaberite opciju A text. osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». tj. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu. U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog. Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu. tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. Svi podaci u datoteci vjezba1. a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next. 16 . te pritisnite Next. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog. Org Plus (*.

Pritisnite tipku Browse. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike.xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. U polju Name treba biti prikazano Name . isl. U polju First line izaberite Name. organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog. e-mail adresu. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice. Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. Pritisnite tipku Open. broj ureda. a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. a uobicajene karakteristike. 17 . mogu prikazivati broj telefona. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana. koje se spremaju uz svaki simbol. a u polju Second line izaberite Title. Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje. Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi. te pronadite datoteku vjezba1. Na primjer.

premjestite ga u polje Custom property fields. 18 .Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages. tj. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama. Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail. Pritisnite tipku Finish. a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje. stisnite tipku Add. Pritisnite tipku Next.

Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. te izaberete odredeni simbol. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. iz izbornika View birajte opciju Window. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. 19 . Otvara se prozor bez ikakvih podataka. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties. Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. možete promijeniti prikaz. Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja . možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja. Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture. Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. Da biste otvorili prozor Custom Properties. Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. te opciju Custom Properties. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. zatim Side -by-Side . zatim Align Left. Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog. Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu.

Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica. a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen. Crtež se smanjuje. što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic. U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona. Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje. oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. 20 . Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera.

a kada pokazivac miša promijeni oblik. možete dodati boju i pozadinu. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme. držeci stisnutu lijevu tipku miša. Pored toga. ali dodavanje. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Vratite se na stranu za crtanje Page -1. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite. 21 . Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu.Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje. Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane. te opciju Custom Properties. Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije. Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme. Iz izbornika View izaberite opciju Window. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona.

). Potvrdite pritiskom na tipku Yes. Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje. npr. logotipe isl. tekst. 22 . pa za naziv korporacije upišite wtrade. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. stisnite tipku F2 na tipkovnici. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. Da biste upisali naziv korporacije.. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option. U polju Backgrounds izaberite Vbackground. grafiku isl. Otvorit ce se prozor Color Schemes. Pojavljuje se nova strana Vbackground. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. te potvrite pritiskom na tipku ok. strana Vbackground još uvijek je aktualna. Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme. Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties. da biste otvorili prozor Option. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok. Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf. U polju Choose a color scheme izaberite Steel. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka. gotove slike.

Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant. 23 . Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr.U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK. Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici. Otvara se prozor Text u kome. promjenu boja ispune simbola položaja. kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme. Shadow. Line. U prozoru Options možete takoder. Fill.) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija. zakrivljenosti kutova. Corner.. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000. iz izbornika Format izaberite opciju Text.. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK. u polju Style birate opciju Italic. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog. Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja. dodavanje sjene simbolima isl.

te upotrijebiti tipku Connector Tool. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. Backgrounds. do koraka dva. da biste ih spojili. Dok povlacite. Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. u prozoru Choose Drawing Type . Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. Kada spustite simbol na željeno mjesto. Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. za odluku simbol Decision. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima. izmedu njih se pojavljuje konektor. Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process. pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. Borders and Titels. Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. Npr. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. za izradu dokumentacije simbol Document. u polju Category izaberite Flowchart. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola. Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole. tj. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. od koraka jedan. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka. a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram. ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. 24 . Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. Za crtanje dijagrama tijeka. simboli za proces u dijagramu tijeka).Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process.

Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. te upišite DA. te atribute Bold i Italic. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. Upišite NE. a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. 25 . oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti. Konektoru se dodaje tekst. na vrhu dijagrama. te simbol Terminator. te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator. marketinška akcija. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. te upišite pocetak. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. rasporedite ih kao na slici. a u simbolima Tagged process. Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision. jedan simbol Tagged process. u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. Oznacite prvi u nizu simbol Decision. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti. ne vide se mogucnosti.

To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici. na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. ili povezivanje razlicitih tocaka simbola. Premještanje. To se zove povezivanje tocke s tockom. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu. Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji. te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka. Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti. ma gdje premjestili simbole. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. dalje od simbola. 26 .Pritisnite na stranu za crtanje. Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. promjena nacina povezivanja simbola. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora. možete postici povezivanje simbola. dodavanje. nego što se utroši na njegovo crtanje. pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. Nijedan objekt više nije izabran. te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. Crtajuci konektore. Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo. jer prilikom premještanja simbola. Kada oznacite neki konektor. Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke.

Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. te konektoru priružite tekst DA. na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. tj. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes. umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne . te pustite tipku miša. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom. Bold. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. Konektoru priružite tekst DA. 27 .velicinom 9pt. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. kako biste napravili prostor za novi simbol odluke. velicinom 9pt. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. upišite u njega mogucnosti nisu konkretne.Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje. Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne. simbol dobiva crveni rub. koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom. Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. Bolod i Italic. postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. Italic. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne. Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE.

te opciju Flip Horizontal. iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil.Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici. Italic.. Italic. velicine 9pt. Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type. trebate pronaci odgovarajucu matricu. možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži.. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. 28 . Da biste u dijagram tijeka ubacili npr. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima. konkretno istraživanje marketinga. birajte opciju Shape. Ako npr. Bold. Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout. Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke. Simbol ce se zarotirati. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša. te matricu Callouts. koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama. U bilo koji dijagram. naziv svakog koraka procesa. Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout. indikativno istraživanje. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. te izaberite Visio Extras. te pokazivati prema simbolu odluke. u polju Drawing Type . postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda. U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. u kojoj se nalazi simbol koji tražite.. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol. Bold. koji kreirate u Visiu.

.. velicinom 14pt. Decision. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace.Dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000.. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. Italic. Dynamic connector. Bold. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom. Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt. ∼ ∼ 29 . da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice. Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici. Bold. U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice. Vježba 3. Bold. a datumu pridružite velicinu 9pt. Tagged process.

∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic. 30 . Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000.

zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 . možete napravite Visiov crtež u datoteci. Npr. pa velicina datoteke ostaje minimalna. i obratno. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. Npr. a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP. odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci.Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. Visio se pokrece. Npr. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. U polju Find in izaberite direktorij Solutions. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku. možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. dodaje prazan crtež u dokument. Pokrenite program Microsoft Word. Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. Npr. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima.

Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks . Simbol proporcionalno smanjite. te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. Napravite još jednu kopiju simbola Arow box. da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola. pritisnite tipku Open. da biste prikazali njegovu strukturu. koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz. pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. 32 . Borders and Titels i Backgrounds. Oznacite Block Diagram. Blocks Raised. te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview.Block Diagram. zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks. U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram.

pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP. Italic. pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje. Italic. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež. a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000. kopirate cijeli crtež ili njegov dio. Povecajte Srtanu za crtež. a Word ponovo postaje aktivan. Kada ugradite crtež u datoteku. Da biste zatvorili Visio.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu. Bold. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. u trecem simbolu indikativno istraživanje . da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu.Ako je strana za crtenje premala. Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje . pri cemu se Visio zatvara. Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. velicinom 9pt. Visio se zatvara. da biste mogli dodati simbole iz matrica.. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. da biste crtež postavili na sredinu stranice. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. koji smještate u Officeovu datoteku. vec navedenim formatom teksta. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža. Bold.. velicinom 9pt. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža.

Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. Izmjene koje napravite na crtežu snimite. a ako uvjet nije zadovoljen. Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda. te otvorite dokument pod nazivom crtez 3. Ako je uvjet zadovoljen. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. Prebacite se u program Microsoft Word. da biste kopirali simbole. Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci. snimljen u direktorij A:\visio 2000. 34 . Pokrenite program Microsoft Visio. istraživanje se prekida. da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta. Npr. možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP.

U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia.Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom. Na kartici Font. pritisnite na tipkovnici tipku Escape . kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža. Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special. Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. da biste oznacili sve simbole dijagrama. Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. 35 . ukljucujuci i pozadinu. povezujete kompletan crtež. Otvara se prozor Text. u polju Color izaberite boju 4 (plava). te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Medutim. te oznacite opciju Bold u polju Style. u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format. Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. crtez 3. oznacite ga. a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. i otvorite je. U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Originalni crtež. Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link. te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša. neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. da biste poništili oznacavanje simbola. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. te prenosi crtež u Wordov dokument. Pokrenite program Microsoft Visio.

36 . Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. Snimite promjene dokumenta.Vratite se u program Microsoft Word. na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci. Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program. i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful