Visio

MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt. Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt.Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol. a u simbol smješten desno output. (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja. Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša. Da biste upisali tekst u simbol. te dok povlacite. a statusna linija prikazuje njegovu širinu. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa. izmedu ponudenih opcija izaberete Shape . simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. visinu i kut rotacije. Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje. Simbol ostaje izabran. Postavite pokazivac miša na simbol. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. simbol trebate oznaciti. Prije pomjeranja simbola. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje. Visio postavlja kursor unutar simbola. a iz njega «izlazi» output. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja. 4 . kada se on promijeni u cetverostranu strelicu. povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. pritisnite na simbol.). Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. te opciju Flip Horizontal. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer.

a mogu sadržavati i druge informacije (npr. 5 . datum). prije printanja.Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces. Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici. pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež. Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža. blokove s naslovom i pozadinu. Kao i rubne linije . ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. Rubna linije . U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. kada dodate simbol pozadine u crtež. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled. Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. Kada povucete rubnu liniju na stranicu. Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground. ukljucujuci i Basic Diagram. Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. Medutim. Visio automatski ažurira broj stranice. Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. podnaslov i datum.

6 . Pritisnite tipku Save. a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1.Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici. Vježba 1. Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Otvara se prozor Save As. iz izbornika File izaberite opciju Save As. U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru). Da biste sacuvali crtež. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji.

u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup.. Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. 7 . birate opciju Format. Rectangle.. u kome u dijelu Fill. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt. Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. Italic. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . Italic. da biste oznacili cijeli dijagram. te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu. Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. trebate promijeniti položaj stane z crtanje. Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. Bold.Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje. Rounde d rectangle. Otvorit ce se prozor Fill. Flexi-arrow 2. te opciju Fill. vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. nakon cega se otvara prozor Page Setup.

pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati. Blocks. krugova. Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima. birajte opciju Create new drawing. a krajnja tocka znakom (-). Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. oznacite Choose drawing type. Izaberite Block Diagram. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D). jer ukazuju na pocetak i kraj.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. Blocks Raised. Simboli su osnova svih Visio dijagrama. Borders and Titles. Kada oznacite Block Diagram. pa su vrlo znacajni u procesu planiranja. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red. elipsi. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. te potvrdite pritiskom na OK.) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. 8 . Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru. prikladnom za prezentacije i izvješca. Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. Otvara se prozor Choose drawing type . Basic Shapes. Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram. Pocetna tocka je prikazana znakom (+). prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram. strelica isl. trokuta. Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram.

U Visiu. koje se pojavljuju oko simbola. Kada izaberete 2-D simbol. Nakon oznacavanja simbola. Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). To ne možete ciniti s 1-D simbolima. Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom. potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu. Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati. Povucite takoder. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. 9 . oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati. Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. Down arrow-open. te opciju Group. Da biste grupirali simbole. simbol možete pomjerati u malim koracima. iz menija Shape birajte opciju Grouping. kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. Kada simbol povucete na stranu za crtanje. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca. Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. još cetiri simbola: Up arrow-open. ako biste pokušali pomjerati simbole. Po rucicama za biranje. Right arrow-open. Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. Nakon što pustite lijevu tipku miša. Medutim.2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola». Left arrow-open. on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. najosnovniju operaciju u Visiu.

Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol. i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. zatim izaberite simbol iz grupe. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. te opciju Ungroup.Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja . da biste ga pojedinacno uredili. a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . simbole možete duplic irati. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe. Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. Ako želite rastaviti grupu. Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje». što ce utjecati na sve oblike u grupi. 10 . nakon što oznacite grupu. oznacite grupu. Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst. U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja. Možete birati uredivanje cijele grupe. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. Osim toga. Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe. tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega.

Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. u crnoj boji i velicini 8pt. Na primjer. na alatnoj traci Formatting. simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. 1-D simboli koji nemaju popunu. možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. te izaberite boju koju želite. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili. simbol je vec formatiran. cak i ako tako ne izgleda. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. Medutim. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati. 11 . kako bi izgledao istaknut. imaju atribute linije – krajeve linija. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit. Formatiranjem linije. Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. te velicinu teksta. ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. njegov stil i boju. odnosno ispunu. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija. Na primjer.

te upišite okruženje marketinga. Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. velicinu. Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati. pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. mjenjajuci mu boju. Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. Crtež bi trebao izgledati kao na slici. iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje. 12 . nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. da biste dodali pozadinu. Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes. Oznacite polje za naslov. birajuci ih mišem. Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca. izaberite More Fill Colors. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. tip slova.Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja.

U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Right arrow. Horizontal bar. istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar. 13 . Bold. stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard. Left arrow koje trebate organizirati u grupu. u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt. a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru.Vježba 2. Up arrow.. Pozicionirajte miša na jednu od rucica. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola. Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola.. Vertical bar. oznacite simbol. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle. da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt.

promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0). iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic. 14 . ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil. ∼ Da biste dodali naslov. ∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150). ∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000. U simbole upišite velicinom 12pt. Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. tehnologija (kut nagiba simbola 150). konkurencija (kot nagiba simbola 70)..∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje.

U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka. Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme.txt). Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. Microsoft Excel Worksheet (*. Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr. Textdocument (*. U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart. Nakon što u prozoru Choose drawing type. u polju Category izaberete Organization Chart.mdb) i dr.. možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme. ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera. Organization Chart Wizard. pokrenite program Microsoft Visio 2000.xls). bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme.Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. ako iz izbornika File birate opciju New. prozor Choose drawing type možete prikazati. Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje . Da biste nacrtali organizacijsku shemu. Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type. možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC). odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme. Npr. 15 . Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren. Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka. koju potvrdite pritiskom na tipku OK. Mirosoft Access Application (*. Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate. a u polju Drawing type . zatim opciju Choose drawing type.

Potvrdite pritiskom na tipku ok. koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next. te pritisnite Next. tj. nakon cega se otvara stranica sa crtežom. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu. Izaberite opciju A text. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog. Org Plus (*. Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih.xls prikazani su u 19 redaka. Svi podaci u datoteci vjezba1. a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene. 16 . Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona.

Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi. U polju First line izaberite Name.Pritisnite tipku Browse. a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. koje se spremaju uz svaki simbol. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice. U polju Name treba biti prikazano Name . organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana. Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje. Na primjer. Pritisnite tipku Open. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi. a u polju Second line izaberite Title.xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. e-mail adresu. 17 . a uobicajene karakteristike. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. broj ureda. isl. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike. sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje. te pronadite datoteku vjezba1. mogu prikazivati broj telefona.

18 . tj. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail. stisnite tipku Add.Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Pritisnite tipku Finish. a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje. Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages. Pritisnite tipku Next. Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica. premjestite ga u polje Custom property fields.

možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja. bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta. Da biste otvorili prozor Custom Properties.Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. te izaberete odredeni simbol. možete promijeniti prikaz. Otvara se prozor bez ikakvih podataka. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja . da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola. te opciju Custom Properties. te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. iz izbornika View birajte opciju Window. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu. zatim Align Left. zatim Side -by-Side . Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties. Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. 19 . Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout.

upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic. a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona. Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. Crtež se smanjuje. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone. Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje. 20 . Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page. Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju. Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen.

te opciju Custom Properties. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane. Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu. Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme.Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje. brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite. Pored toga. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Vratite se na stranu za crtanje Page -1. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje. uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme. Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. 21 . Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. ali dodavanje. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije. Iz izbornika View izaberite opciju Window. a kada pokazivac miša promijeni oblik. držeci stisnutu lijevu tipku miša. možete dodati boju i pozadinu.

Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option. Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje. da biste otvorili prozor Option. 22 . te potvrite pritiskom na tipku ok. U polju Choose a color scheme izaberite Steel.). Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf. Pojavljuje se nova strana Vbackground.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. gotove slike. strana Vbackground još uvijek je aktualna. Otvorit ce se prozor Color Schemes. grafiku isl. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok. U polju Backgrounds izaberite Vbackground. tekst. npr. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. logotipe isl. Potvrdite pritiskom na tipku Yes. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2. pa za naziv korporacije upišite wtrade. stisnite tipku F2 na tipkovnici. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme. Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. Da biste upisali naziv korporacije..

Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja. Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog. Otvara se prozor Text u kome. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000. promjenu boja ispune simbola položaja. u polju Style birate opciju Italic.. Line. Shadow. dodavanje sjene simbolima isl. Corner. iz izbornika Format izaberite opciju Text. 23 .) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK.U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK. Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici. zakrivljenosti kutova. kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme. Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant.. U prozoru Options možete takoder. Fill.

Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process. te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. tj. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. do koraka dva. Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. u prozoru Choose Drawing Type . Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Npr. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno. Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. od koraka jedan. 24 . Backgrounds. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. Dok povlacite. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). za odluku simbol Decision. pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. te upotrijebiti tipku Connector Tool. simboli za proces u dijagramu tijeka). za izradu dokumentacije simbol Document. konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. Kada spustite simbol na željeno mjesto. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process. Za crtanje dijagrama tijeka. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola. a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje. Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision. izmedu njih se pojavljuje konektor. Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole.Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. u polju Category izaberite Flowchart. Borders and Titels. da biste ih spojili. a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka.

a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. Konektoru se dodaje tekst. u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. Oznacite prvi u nizu simbol Decision. ne vide se mogucnosti. Upišite NE. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran. jedan simbol Tagged process. te atribute Bold i Italic. te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision. Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. marketinška akcija. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. 25 . te simbol Terminator. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. rasporedite ih kao na slici. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti. na vrhu dijagrama. a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. a u simbolima Tagged process. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator. te upišite DA. te upišite pocetak.

na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. 26 . te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka. a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu.Pritisnite na stranu za crtanje. To se zove povezivanje tocke s tockom. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. ili povezivanje razlicitih tocaka simbola. ma gdje premjestili simbole. Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke. Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo. dalje od simbola. pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. promjena nacina povezivanja simbola. Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora. Kada oznacite neki konektor. To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. Premještanje. nego što se utroši na njegovo crtanje. možete postici povezivanje simbola. Crtajuci konektore. jer prilikom premještanja simbola. Nijedan objekt više nije izabran. Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti. dodavanje. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji.

postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. te pustite tipku miša.velicinom 9pt. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija. Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne . upišite u njega mogucnosti nisu konkretne. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes. umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa. na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. Italic. Bold. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE. velicinom 9pt. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. Konektoru priružite tekst DA. Bolod i Italic. simbol dobiva crveni rub. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. kako biste napravili prostor za novi simbol odluke. Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne. Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali. tj. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom. te konektoru priružite tekst DA. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom. koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom. 27 .Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje.

Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout. U bilo koji dijagram. te pokazivati prema simbolu odluke. postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda. trebate pronaci odgovarajucu matricu. Bold. možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži. u polju Drawing Type . na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol. te matricu Callouts. Simbol ce se zarotirati.. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. Da biste u dijagram tijeka ubacili npr. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. te opciju Flip Horizontal. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. Bold. Ako npr. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima. Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type. u kojoj se nalazi simbol koji tražite. indikativno istraživanje. Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke. te izaberite Visio Extras. Italic.Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici. Italic. koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama. konkretno istraživanje marketinga.. Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout.. U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil. velicine 9pt. koji kreirate u Visiu. 28 . naziv svakog koraka procesa. birajte opciju Shape.

Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt. da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice. velicinom 14pt. Bold. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici. Bold. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom. ∼ ∼ 29 . Decision. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic. Dynamic connector. Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000. Italic.Dijagram bi trebao izgledati kao na slici.. Vježba 3.. a datumu pridružite velicinu 9pt.. Bold. Tagged process. U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice.

∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic. 30 . Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000.

pa velicina datoteke ostaje minimalna. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP.Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. i obratno. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku. dodaje prazan crtež u dokument. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Visio se pokrece. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. Pokrenite program Microsoft Word. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 . Npr. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. Npr. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima. zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. možete napravite Visiov crtež u datoteci. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije. U polju Find in izaberite direktorij Solutions. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci. Npr. a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. Npr. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža.

koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz. da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola. Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. pritisnite tipku Open. te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview. Simbol proporcionalno smanjite. Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks .Block Diagram. 32 . pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. Oznacite Block Diagram. da biste prikazali njegovu strukturu. te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks. Napravite još jednu kopiju simbola Arow box. koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram. Blocks Raised. Borders and Titels i Backgrounds.

a Word ponovo postaje aktivan. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing.. Da biste zatvorili Visio. da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež. Bold. Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali. pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža. a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000. Bold. koji smještate u Officeovu datoteku. velicinom 9pt. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu. vec navedenim formatom teksta. Visio se zatvara. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje. Italic. Povecajte Srtanu za crtež.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu. da biste crtež postavili na sredinu stranice. da biste mogli dodati simbole iz matrica. Kada ugradite crtež u datoteku. velicinom 9pt. u trecem simbolu indikativno istraživanje . Italic. pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje . pri cemu se Visio zatvara. kopirate cijeli crtež ili njegov dio.Ako je strana za crtenje premala.. Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP.

Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci. snimljen u direktorij A:\visio 2000. Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. Izmjene koje napravite na crtežu snimite. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta. Ako je uvjet zadovoljen. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. a ako uvjet nije zadovoljen. 34 . možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). istraživanje se prekida. Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. te otvorite dokument pod nazivom crtez 3. da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. Prebacite se u program Microsoft Word.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. Npr. Pokrenite program Microsoft Visio. Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP. pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP. da biste kopirali simbole.

Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. Originalni crtež. Medutim. U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special. Na kartici Font. Otvara se prozor Text. U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža. u polju Color izaberite boju 4 (plava). pritisnite na tipkovnici tipku Escape . crtez 3. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy. i otvorite je. u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. povezujete kompletan crtež. ukljucujuci i pozadinu. 35 . te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia. Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša. da biste oznacili sve simbole dijagrama. te oznacite opciju Bold u polju Style. te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. te prenosi crtež u Wordov dokument. a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. Pokrenite program Microsoft Visio. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. da biste poništili oznacavanje simbola. Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format. oznacite ga.Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom.

Snimite promjene dokumenta. i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4. Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program. Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. 36 . na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci.Vratite se u program Microsoft Word.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful