MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

4 . pritisnite na simbol. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. simbol trebate oznaciti. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje. Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje.). U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. a u simbol smješten desno output. na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. Visio postavlja kursor unutar simbola. Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša. Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje. Postavite pokazivac miša na simbol. povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja. kada se on promijeni u cetverostranu strelicu. a statusna linija prikazuje njegovu širinu.Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. a iz njega «izlazi» output. Simbol ostaje izabran. simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici. te dok povlacite. visinu i kut rotacije. Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt. U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja. izmedu ponudenih opcija izaberete Shape . Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer. Da biste upisali tekst u simbol. Prije pomjeranja simbola. te opciju Flip Horizontal. (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol.

Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. prije printanja. a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. datum). Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža. blokove s naslovom i pozadinu. Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. kada dodate simbol pozadine u crtež. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled. U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. ukljucujuci i Basic Diagram. 5 . simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež. Kao i rubne linije . vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground. ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada. Rubna linije . podnaslov i datum. Medutim. pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice. a mogu sadržavati i druge informacije (npr. Kada povucete rubnu liniju na stranicu. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces. Visio automatski ažurira broj stranice.

U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru).Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici. a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji. iz izbornika File izaberite opciju Save As. Vježba 1. Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. 6 . Da biste sacuvali crtež. Otvara se prozor Save As. Pritisnite tipku Save.

Rounde d rectangle.Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje.. u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša. te opciju Fill. nakon cega se otvara prozor Page Setup. Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt. Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup. vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. Otvorit ce se prozor Fill. Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). da biste oznacili cijeli dijagram. trebate promijeniti položaj stane z crtanje. Italic. Flexi-arrow 2. te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu.. Bold. Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. Italic. Rectangle. u kome u dijelu Fill. 7 . birate opciju Format.

prikladnom za prezentacije i izvješca. s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. Blocks Raised. na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. elipsi. te potvrdite pritiskom na OK. birajte opciju Create new drawing. Borders and Titles. Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima. Kada oznacite Block Diagram. Izaberite Block Diagram. jer ukazuju na pocetak i kraj. krugova. 8 . Blocks. Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram. Pocetna tocka je prikazana znakom (+). Simboli su osnova svih Visio dijagrama. a krajnja tocka znakom (-). pa su vrlo znacajni u procesu planiranja. oznacite Choose drawing type. Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. trokuta. Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D).) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red. Basic Shapes. prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram. Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru. pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati. u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. strelica isl. Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. Otvara se prozor Choose drawing type .

Nakon oznacavanja simbola. Povucite takoder. simbol možete pomjerati u malim koracima. Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. koje se pojavljuju oko simbola. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. Po rucicama za biranje. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola». Medutim. kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. Right arrow-open. te opciju Group. Left arrow-open.2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka. još cetiri simbola: Up arrow-open. Da biste grupirali simbole. najosnovniju operaciju u Visiu. Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. Kada simbol povucete na stranu za crtanje. ako biste pokušali pomjerati simbole. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom. Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. 9 . Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. To ne možete ciniti s 1-D simbolima. U Visiu. Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. Nakon što pustite lijevu tipku miša. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici. Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati. Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. Down arrow-open. Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati. Kada izaberete 2-D simbol. potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu.

Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. Ako želite rastaviti grupu.Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe. tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega. Osim toga. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst. zatim izaberite simbol iz grupe. nakon što oznacite grupu. simbole možete duplic irati. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. što ce utjecati na sve oblike u grupi. te opciju Ungroup. te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja . Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje. da biste ga pojedinacno uredili. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje». Možete birati uredivanje cijele grupe. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe. Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. 10 . oznacite grupu. a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja.

oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati. te velicinu teksta. 11 . ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. 1-D simboli koji nemaju popunu. simbol je vec formatiran. Medutim. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial. imaju atribute linije – krajeve linija. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati.Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. kako bi izgledao istaknut. Na primjer. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. Na primjer. cak i ako tako ne izgleda. na alatnoj traci Formatting. odnosno ispunu. Formatiranjem linije. možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. njegov stil i boju. te izaberite boju koju želite. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. u crnoj boji i velicini 8pt. simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju.

birajuci ih mišem. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. velicinu. 12 . izaberite More Fill Colors. Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati. Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. te upišite okruženje marketinga. Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. tip slova. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca. pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili.Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja. da biste dodali pozadinu. iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje. nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. Crtež bi trebao izgledati kao na slici. Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. Oznacite polje za naslov. mjenjajuci mu boju.

Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle. Vertical bar.. Left arrow koje trebate organizirati u grupu.Vježba 2. Bold. istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar. U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola. Right arrow. 13 . Horizontal bar.. Up arrow. u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt. da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke. Pozicionirajte miša na jednu od rucica. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru. Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola. oznacite simbol. stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard.

tehnologija (kut nagiba simbola 150). ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil. iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic.∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. 14 . U simbole upišite velicinom 12pt. promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0). ∼ Da biste dodali naslov. ∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. ∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000. u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje. konkurencija (kot nagiba simbola 70). Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150)..

Mirosoft Access Application (*. koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC).xls). Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka.mdb) i dr.txt). Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme. Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje . ako iz izbornika File birate opciju New. možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme. zatim opciju Choose drawing type. Nakon što u prozoru Choose drawing type. Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr. odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme. Microsoft Excel Worksheet (*. 15 . prozor Choose drawing type možete prikazati.. koju potvrdite pritiskom na tipku OK. Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera. Textdocument (*. a u polju Drawing type .Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka. bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme. Npr. Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate. pokrenite program Microsoft Visio 2000. u polju Category izaberete Organization Chart. možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. Organization Chart Wizard. Da biste nacrtali organizacijsku shemu. U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart. Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren. Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type.

xls prikazani su u 19 redaka. Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog. tj. a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih. Svi podaci u datoteci vjezba1. tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi. Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. te pritisnite Next. 16 . Org Plus (*. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. nakon cega se otvara stranica sa crtežom. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih. U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog.Potvrdite pritiskom na tipku ok.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu. Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next. Izaberite opciju A text.

Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. Na primjer. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana. sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje.Pritisnite tipku Browse. U polju Name treba biti prikazano Name . e-mail adresu. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice. te pronadite datoteku vjezba1.xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. mogu prikazivati broj telefona. Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje. a uobicajene karakteristike. Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi. broj ureda. isl. a u polju Second line izaberite Title. koje se spremaju uz svaki simbol. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. U polju First line izaberite Name. a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. Pritisnite tipku Open. organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog. 17 .

Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages.Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail. 18 . tj. premjestite ga u polje Custom property fields. Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica. a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje. stisnite tipku Add. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama. Pritisnite tipku Finish. Pritisnite tipku Next.

iz izbornika View birajte opciju Window. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta. Da biste otvorili prozor Custom Properties. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola.Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout. Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja . Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. te izaberete odredeni simbol. te opciju Custom Properties. Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. Otvara se prozor bez ikakvih podataka. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. možete promijeniti prikaz. Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja. zatim Align Left. zatim Side -by-Side . na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu. Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog. 19 . Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture. Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties.

Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju. Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje. Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen. te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic. Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica. U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. 20 . a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice. Crtež se smanjuje. upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page. Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone.

uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite. Pored toga. Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme. te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. te opciju Custom Properties. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije. možete dodati boju i pozadinu. ali dodavanje. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu. Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane. Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme. Vratite se na stranu za crtanje Page -1. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona. a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. držeci stisnutu lijevu tipku miša. 21 .Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje. a kada pokazivac miša promijeni oblik. Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje. Iz izbornika View izaberite opciju Window. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme.

Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. 22 . da biste otvorili prozor Option. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje. Pojavljuje se nova strana Vbackground. Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties. strana Vbackground još uvijek je aktualna. te potvrite pritiskom na tipku ok.. tekst. pa za naziv korporacije upišite wtrade. grafiku isl. Otvorit ce se prozor Color Schemes. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia. Da biste upisali naziv korporacije. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2. U polju Choose a color scheme izaberite Steel. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka. Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok. stisnite tipku F2 na tipkovnici. gotove slike. U polju Backgrounds izaberite Vbackground.). logotipe isl. Potvrdite pritiskom na tipku Yes.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. npr.

U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK. dodavanje sjene simbolima isl. Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici.. Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000. u polju Style birate opciju Italic. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK. Line. 23 . kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme. Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant.. zakrivljenosti kutova. Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja. Otvara se prozor Text u kome. Shadow. iz izbornika Format izaberite opciju Text. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog. promjenu boja ispune simbola položaja. Fill. Corner.) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija. U prozoru Options možete takoder.

24 . ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. te upotrijebiti tipku Connector Tool. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. Kada spustite simbol na željeno mjesto. Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. do koraka dva. Backgrounds. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. Npr. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision. u prozoru Choose Drawing Type . za izradu dokumentacije simbol Document. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje. Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. u polju Category izaberite Flowchart. tj. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima. a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. simboli za proces u dijagramu tijeka). Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. za odluku simbol Decision. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole. Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process. te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. Borders and Titels. Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process.Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. izmedu njih se pojavljuje konektor. Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. od koraka jedan. da biste ih spojili. Dok povlacite. Za crtanje dijagrama tijeka. pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka.

Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator. a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. te simbol Terminator. Oznacite prvi u nizu simbol Decision. Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran. ne vide se mogucnosti. jedan simbol Tagged process. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. te upišite DA. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. a u simbolima Tagged process. Konektoru se dodaje tekst. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. te upišite pocetak. te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. na vrhu dijagrama. 25 . Upišite NE. Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. te atribute Bold i Italic. u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. rasporedite ih kao na slici. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. marketinška akcija. oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti.

Pritisnite na stranu za crtanje. a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu. dodavanje. 26 . Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke. Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti. jer prilikom premještanja simbola. te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora. Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici. možete postici povezivanje simbola. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji. To se zove povezivanje tocke s tockom. na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. dalje od simbola. nego što se utroši na njegovo crtanje. ma gdje premjestili simbole. promjena nacina povezivanja simbola. Nijedan objekt više nije izabran. To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. Kada oznacite neki konektor. Crtajuci konektore. pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. Premještanje. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. ili povezivanje razlicitih tocaka simbola.

kako biste napravili prostor za novi simbol odluke. tj. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne. na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. Italic. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom. Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali. umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom. koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom. 27 . Konektoru priružite tekst DA. te pustite tipku miša. upišite u njega mogucnosti nisu konkretne. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne . Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. te konektoru priružite tekst DA. velicinom 9pt. Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne. Bold.velicinom 9pt. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija.Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. Bolod i Italic. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. simbol dobiva crveni rub.

te izaberite Visio Extras. Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout. naziv svakog koraka procesa. Bold... Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol. birajte opciju Shape. možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži. koji kreirate u Visiu. Italic. Ako npr. te opciju Flip Horizontal. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout. trebate pronaci odgovarajucu matricu. velicine 9pt. postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil. 28 . U bilo koji dijagram. Simbol ce se zarotirati. Da biste u dijagram tijeka ubacili npr. te pokazivati prema simbolu odluke. konkretno istraživanje marketinga. te matricu Callouts. u polju Drawing Type .Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici. Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke. u kojoj se nalazi simbol koji tražite. Italic. koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima. indikativno istraživanje. Bold. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša..

Italic. Vježba 3.. a datumu pridružite velicinu 9pt. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom. da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice. Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici. Bold. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic. Decision. Bold. Dynamic connector. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace.. Tagged process. ∼ ∼ 29 . Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000. Bold. velicinom 14pt.. U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice.Dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt.

Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000.∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic. 30 .

Npr. možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP. odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci. Npr. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža. zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. Visio se pokrece. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 . te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. U polju Find in izaberite direktorij Solutions. Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. Npr.Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. Pokrenite program Microsoft Word. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. možete napravite Visiov crtež u datoteci. i obratno. dodaje prazan crtež u dokument. Npr. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku. pa velicina datoteke ostaje minimalna. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima.

Borders and Titels i Backgrounds. te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview.Block Diagram. da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola. pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. 32 . Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. Simbol proporcionalno smanjite. Blocks Raised. Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks. pritisnite tipku Open. koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz. Oznacite Block Diagram. U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. da biste prikazali njegovu strukturu. koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram. Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks . Napravite još jednu kopiju simbola Arow box.

da biste mogli dodati simbole iz matrica. u trecem simbolu indikativno istraživanje . velicinom 9pt. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. vec navedenim formatom teksta. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP. velicinom 9pt. da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali. pri cemu se Visio zatvara.. Bold. a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000. pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje . a Word ponovo postaje aktivan. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež.. Bold. pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP. da biste crtež postavili na sredinu stranice. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža. Italic. Povecajte Srtanu za crtež.Ako je strana za crtenje premala.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu. kopirate cijeli crtež ili njegov dio. Italic. Da biste zatvorili Visio. pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju. Kada ugradite crtež u datoteku. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . koji smještate u Officeovu datoteku. Visio se zatvara. Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing.

a ako uvjet nije zadovoljen. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta. pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP. Prebacite se u program Microsoft Word. Pokrenite program Microsoft Visio. Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda. možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom. snimljen u direktorij A:\visio 2000. Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci. Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). 34 . da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. Npr. da biste kopirali simbole. Ako je uvjet zadovoljen. Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. istraživanje se prekida. te otvorite dokument pod nazivom crtez 3. Izmjene koje napravite na crtežu snimite.

te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy. i otvorite je. pritisnite na tipkovnici tipku Escape . Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. Na kartici Font. da biste oznacili sve simbole dijagrama.Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom. da biste poništili oznacavanje simbola. kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša. U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. u polju Color izaberite boju 4 (plava). U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. povezujete kompletan crtež. Originalni crtež. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia. te oznacite opciju Bold u polju Style. Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. Pokrenite program Microsoft Visio. oznacite ga. neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. crtez 3. Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format. Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. ukljucujuci i pozadinu. Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special. te prenosi crtež u Wordov dokument. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. 35 . Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link. Medutim. Otvara se prozor Text.

Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program. Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. Snimite promjene dokumenta.Vratite se u program Microsoft Word. i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4. na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci. 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful