MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. Prije pomjeranja simbola. simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja. U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt. Da biste upisali tekst u simbol. izmedu ponudenih opcija izaberete Shape . (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. a u simbol smješten desno output. povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. a statusna linija prikazuje njegovu širinu. pritisnite na simbol. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje. Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici. te opciju Flip Horizontal. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje. kada se on promijeni u cetverostranu strelicu.). Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju. a iz njega «izlazi» output. Simbol ostaje izabran. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. simbol trebate oznaciti. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer. visinu i kut rotacije. U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja. U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. Postavite pokazivac miša na simbol. Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt. te dok povlacite. 4 . Visio postavlja kursor unutar simbola. Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša.Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa.

Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . Kao i rubne linije . Visio automatski ažurira broj stranice.Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. prije printanja. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež. Rubna linije . Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. 5 . Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje. Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces. Medutim. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. Kada povucete rubnu liniju na stranicu. Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. datum). Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici. Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža. podnaslov i datum. Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. a mogu sadržavati i druge informacije (npr. a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled. ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice. kada dodate simbol pozadine u crtež. blokove s naslovom i pozadinu. simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. ukljucujuci i Basic Diagram. ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada.

Vježba 1.Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici. Pritisnite tipku Save. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji. iz izbornika File izaberite opciju Save As. 6 . Da biste sacuvali crtež. Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1. Otvara se prozor Save As. U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru).

nakon cega se otvara prozor Page Setup. Bold. birate opciju Format. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. 7 . te opciju Fill. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt. Rectangle. Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. Otvorit ce se prozor Fill. vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša..Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje. Rounde d rectangle. Flexi-arrow 2. da biste oznacili cijeli dijagram. Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. u kome u dijelu Fill. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup.. Italic. trebate promijeniti položaj stane z crtanje. Italic. Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu.

) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. Borders and Titles. na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. Otvara se prozor Choose drawing type . 8 . Pocetna tocka je prikazana znakom (+). Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru. Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. strelica isl. pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati. Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. birajte opciju Create new drawing. oznacite Choose drawing type. Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. Blocks. Simboli su osnova svih Visio dijagrama. te potvrdite pritiskom na OK. Kada oznacite Block Diagram. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D). u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram. a krajnja tocka znakom (-). pa su vrlo znacajni u procesu planiranja. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. Izaberite Block Diagram. Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram. Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. Basic Shapes. Blocks Raised. prikladnom za prezentacije i izvješca. trokuta. elipsi. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red. krugova. Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima. jer ukazuju na pocetak i kraj.

ako biste pokušali pomjerati simbole. Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. Povucite takoder. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola». potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu. Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom.2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka. U Visiu. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici. Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati. Kada izaberete 2-D simbol. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. Medutim. Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol. iz menija Shape birajte opciju Grouping. da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. Nakon oznacavanja simbola. Kada simbol povucete na stranu za crtanje. kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. Da biste grupirali simbole. To ne možete ciniti s 1-D simbolima. simbol možete pomjerati u malim koracima. Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. 9 . Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. koje se pojavljuju oko simbola. Po rucicama za biranje. najosnovniju operaciju u Visiu. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). Left arrow-open. Nakon što pustite lijevu tipku miša. još cetiri simbola: Up arrow-open. Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. Right arrow-open. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca. Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. te opciju Group. Down arrow-open. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati.

U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. Možete birati uredivanje cijele grupe. tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega. možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje. i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. zatim izaberite simbol iz grupe. Ako želite rastaviti grupu. te opciju Ungroup. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje». da biste ga pojedinacno uredili. iz menija Shape birajte opciju Grouping. oznacite grupu. stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. nakon što oznacite grupu. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe.Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. 10 . te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja . Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst. a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. simbole možete duplic irati. Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. što ce utjecati na sve oblike u grupi. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol. Osim toga.

možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. u crnoj boji i velicini 8pt. Medutim. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. simbol je vec formatiran. cak i ako tako ne izgleda. ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. imaju atribute linije – krajeve linija. simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. te izaberite boju koju želite. Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. te velicinu teksta. oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt.Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. 1-D simboli koji nemaju popunu. Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. Na primjer. na alatnoj traci Formatting. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. njegov stil i boju. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. Formatiranjem linije. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija. 11 . kako bi izgledao istaknut. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. Na primjer. odnosno ispunu. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial.

pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili. Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca. izaberite More Fill Colors. nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. birajuci ih mišem. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. 12 . iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. tip slova. mjenjajuci mu boju. da biste dodali pozadinu. velicinu. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. Crtež bi trebao izgledati kao na slici. Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati. Oznacite polje za naslov. te upišite okruženje marketinga.Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja. Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes.

istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar. Vertical bar. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola. a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru. Bold. u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt.. Right arrow.Vježba 2.. Pozicionirajte miša na jednu od rucica. Left arrow koje trebate organizirati u grupu. Up arrow. da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt. U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. 13 . oznacite simbol. Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle. Horizontal bar. stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard.

∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000. zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150).∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil.. iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic. 14 . ∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. U simbole upišite velicinom 12pt. u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. tehnologija (kut nagiba simbola 150). Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). konkurencija (kot nagiba simbola 70). a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje. promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0). ∼ Da biste dodali naslov.

Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme. odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme. Npr.txt). pokrenite program Microsoft Visio 2000. možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme. u polju Category izaberete Organization Chart. Nakon što u prozoru Choose drawing type.Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type. Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. Textdocument (*. Microsoft Excel Worksheet (*. Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr.xls). Organization Chart Wizard. ako iz izbornika File birate opciju New. koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC). možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. koju potvrdite pritiskom na tipku OK.mdb) i dr. U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka. zatim opciju Choose drawing type. 15 . Da biste nacrtali organizacijsku shemu. Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate. ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera. Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje . Mirosoft Access Application (*. a u polju Drawing type . prozor Choose drawing type možete prikazati. Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren. bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme. Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka.. U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart.

tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona. Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene. nakon cega se otvara stranica sa crtežom. osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. Org Plus (*. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». tj.Potvrdite pritiskom na tipku ok.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next. Svi podaci u datoteci vjezba1. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu. te pritisnite Next. Izaberite opciju A text. U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog.xls prikazani su u 19 redaka. koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu. Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih. 16 .

te pronadite datoteku vjezba1. U polju Name treba biti prikazano Name . Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje. broj ureda. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi.Pritisnite tipku Browse. a uobicajene karakteristike. organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog. a u polju Second line izaberite Title. e-mail adresu. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana. Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. Pritisnite tipku Open.xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. Na primjer. mogu prikazivati broj telefona. 17 . sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice. a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike. Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi. isl. U polju First line izaberite Name. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. koje se spremaju uz svaki simbol.

Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica. tj. a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama. Pritisnite tipku Finish. Pritisnite tipku Next.Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail. Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages. premjestite ga u polje Custom property fields. stisnite tipku Add. 18 .

te izaberete odredeni simbol. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties. Otvara se prozor bez ikakvih podataka. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja. Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture.Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. zatim Side -by-Side . Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja . Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu. horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. 19 . bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. možete promijeniti prikaz. iz izbornika View birajte opciju Window. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. zatim Align Left. te opciju Custom Properties. Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. Da biste otvorili prozor Custom Properties. Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog.

Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice. U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen. a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera. kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic. Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju. Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica. 20 . Crtež se smanjuje. što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page.

Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije. Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. te opciju Custom Properties. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona. možete dodati boju i pozadinu. a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. 21 . Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje. uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. a kada pokazivac miša promijeni oblik. ali dodavanje. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme. Vratite se na stranu za crtanje Page -1. Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme. Iz izbornika View izaberite opciju Window. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. držeci stisnutu lijevu tipku miša. Pored toga. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme.Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje.

. npr. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. strana Vbackground još uvijek je aktualna. Potvrdite pritiskom na tipku Yes. Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. logotipe isl. tekst. grafiku isl. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. da biste otvorili prozor Option. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme. U polju Choose a color scheme izaberite Steel. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2.). 22 . Da biste upisali naziv korporacije. Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties. stisnite tipku F2 na tipkovnici. Otvorit ce se prozor Color Schemes. te potvrite pritiskom na tipku ok. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia. gotove slike. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. pa za naziv korporacije upišite wtrade. Pojavljuje se nova strana Vbackground. Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. U polju Backgrounds izaberite Vbackground. Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf. Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje.

Fill. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog. Corner. Line.) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija. kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme. Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja.U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK. Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant. iz izbornika Format izaberite opciju Text. Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr. Otvara se prozor Text u kome. Shadow.. U prozoru Options možete takoder. 23 . Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK. zakrivljenosti kutova.. dodavanje sjene simbolima isl. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000. u polju Style birate opciju Italic. promjenu boja ispune simbola položaja.

Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. za izradu dokumentacije simbol Document. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola. Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. 24 . Dok povlacite. Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole. tj. konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process.Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. od koraka jedan. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). do koraka dva. Npr. u prozoru Choose Drawing Type . Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. Za crtanje dijagrama tijeka. Kada spustite simbol na željeno mjesto. a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno. Borders and Titels. pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. za odluku simbol Decision. izmedu njih se pojavljuje konektor. Backgrounds. simboli za proces u dijagramu tijeka). Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje. da biste ih spojili. te upotrijebiti tipku Connector Tool. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. u polju Category izaberite Flowchart.

u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. te upišite DA. Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. a u simbolima Tagged process. te simbol Terminator. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti. te upišite pocetak. marketinška akcija. jedan simbol Tagged process.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti. a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. ne vide se mogucnosti. Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. 25 . rasporedite ih kao na slici. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector. Konektoru se dodaje tekst. Upišite NE. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. Oznacite prvi u nizu simbol Decision. te atribute Bold i Italic. te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator. na vrhu dijagrama.

te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke. a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu. Premještanje. To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. promjena nacina povezivanja simbola. možete postici povezivanje simbola. jer prilikom premještanja simbola. Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. Nijedan objekt više nije izabran. Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti. ili povezivanje razlicitih tocaka simbola. Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji. pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora. dodavanje.Pritisnite na stranu za crtanje. To se zove povezivanje tocke s tockom. nego što se utroši na njegovo crtanje. Kada oznacite neki konektor. dalje od simbola. na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. ma gdje premjestili simbole. Crtajuci konektore. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. 26 . te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka.

Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne . Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne. velicinom 9pt. 27 . Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali. tj. Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes.Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom.velicinom 9pt. na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. simbol dobiva crveni rub. te konektoru priružite tekst DA. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. Konektoru priružite tekst DA. kako biste napravili prostor za novi simbol odluke. Italic. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom. Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne. upišite u njega mogucnosti nisu konkretne. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. Bold. postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE. Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. te pustite tipku miša. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom. Bolod i Italic. umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa.

iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil. Bold. Italic. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. te izaberite Visio Extras. te pokazivati prema simbolu odluke. u kojoj se nalazi simbol koji tražite... U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. trebate pronaci odgovarajucu matricu. birajte opciju Shape. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša. Ako npr. Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout. velicine 9pt. postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda.Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici. Italic. Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout. Da biste u dijagram tijeka ubacili npr. naziv svakog koraka procesa. Bold. koji kreirate u Visiu. možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži. indikativno istraživanje. te opciju Flip Horizontal.. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima. Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type. Simbol ce se zarotirati. 28 . te matricu Callouts. u polju Drawing Type . Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. konkretno istraživanje marketinga. koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama. U bilo koji dijagram. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol.

Bold.Dijagram bi trebao izgledati kao na slici.. Vježba 3. Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom. velicinom 14pt. Italic. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace. a datumu pridružite velicinu 9pt. Decision. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice. Tagged process. Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt... Bold. U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic. Dynamic connector. ∼ ∼ 29 . Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000. Bold.

30 . Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000.∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic.

Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. Npr. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku. te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. Npr. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. pa velicina datoteke ostaje minimalna. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 .Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP. odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci. dodaje prazan crtež u dokument. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. Visio se pokrece. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije. Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. Npr. i obratno. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. Npr. možete napravite Visiov crtež u datoteci. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. Pokrenite program Microsoft Word. U polju Find in izaberite direktorij Solutions.

pritisnite tipku Open. Oznacite Block Diagram. Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. Napravite još jednu kopiju simbola Arow box. Blocks Raised. Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview. U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola. da biste prikazali njegovu strukturu. Borders and Titels i Backgrounds. pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks . 32 . koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram. te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz.Block Diagram. Simbol proporcionalno smanjite. zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks.

da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. vec navedenim formatom teksta. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež. da biste crtež postavili na sredinu stranice. Visio se zatvara. Kada ugradite crtež u datoteku. Da biste zatvorili Visio. Bold. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu. pri cemu se Visio zatvara. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali. koji smještate u Officeovu datoteku. Bold.Ako je strana za crtenje premala. Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP. u trecem simbolu indikativno istraživanje . velicinom 9pt.. pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. Povecajte Srtanu za crtež. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju. da biste mogli dodati simbole iz matrica. kopirate cijeli crtež ili njegov dio. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje .. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu. Italic. velicinom 9pt. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža. pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word. Italic. a Word ponovo postaje aktivan. a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing.

istraživanje se prekida. da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta. da biste kopirali simbole. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci. Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. Ako je uvjet zadovoljen. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. Prebacite se u program Microsoft Word. snimljen u direktorij A:\visio 2000. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda. a ako uvjet nije zadovoljen. Izmjene koje napravite na crtežu snimite. 34 . te otvorite dokument pod nazivom crtez 3. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). Pokrenite program Microsoft Visio. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. Npr. Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP. Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP. Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci.

crtez 3. 35 . Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. da biste poništili oznacavanje simbola. neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia. U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. te prenosi crtež u Wordov dokument. u polju Color izaberite boju 4 (plava). i otvorite je. oznacite ga. te oznacite opciju Bold u polju Style. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša. Medutim. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. pritisnite na tipkovnici tipku Escape . Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special. Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. da biste oznacili sve simbole dijagrama. U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. Na kartici Font. Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. povezujete kompletan crtež. kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža. ukljucujuci i pozadinu. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format. Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link. Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. Otvara se prozor Text. a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. Originalni crtež.Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom. Pokrenite program Microsoft Visio. Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK.

Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci. 36 . Snimite promjene dokumenta. i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4.Vratite se u program Microsoft Word. Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program.