P. 1
Visio

Visio

|Views: 164|Likes:
Published by slavuj68

More info:

Published by: slavuj68 on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2011

pdf

text

original

MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje. izmedu ponudenih opcija izaberete Shape .Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. pritisnite na simbol.). a iz njega «izlazi» output. te opciju Flip Horizontal. Simbol ostaje izabran. U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. Postavite pokazivac miša na simbol. Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt. povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. visinu i kut rotacije. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. a u simbol smješten desno output. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa. Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje. Prije pomjeranja simbola. 4 . nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer. Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju. a statusna linija prikazuje njegovu širinu. Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt. Da biste upisali tekst u simbol. Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol. (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). kada se on promijeni u cetverostranu strelicu. Visio postavlja kursor unutar simbola. simbol trebate oznaciti. te dok povlacite. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja.

kada dodate simbol pozadine u crtež. Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled. blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža. U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada. Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici. ukljucujuci i Basic Diagram. simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. Kao i rubne linije . blokove s naslovom i pozadinu. podnaslov i datum. Rubna linije . Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje. datum). Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež. 5 . Medutim. Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice. Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. Kada povucete rubnu liniju na stranicu.Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground. prije printanja. Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. a mogu sadržavati i druge informacije (npr. Visio automatski ažurira broj stranice.

Da biste sacuvali crtež. iz izbornika File izaberite opciju Save As. Vježba 1. U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru). Otvara se prozor Save As. Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji. a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1. 6 .Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici. Pritisnite tipku Save.

Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. u kome u dijelu Fill. te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu.. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. 7 . Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša. Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt.Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje. Bold.. Rounde d rectangle. nakon cega se otvara prozor Page Setup. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . Flexi-arrow 2. Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. Otvorit ce se prozor Fill. Italic. Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. trebate promijeniti položaj stane z crtanje. Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. Italic. Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup. Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. Rectangle. vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. da biste oznacili cijeli dijagram. birate opciju Format. te opciju Fill.

u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram. Simboli su osnova svih Visio dijagrama. a krajnja tocka znakom (-). strelica isl.) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. Blocks Raised. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D). 8 . pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati. Basic Shapes. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red. Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. trokuta. Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. Otvara se prozor Choose drawing type . Izaberite Block Diagram. Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru. jer ukazuju na pocetak i kraj. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. elipsi. oznacite Choose drawing type. birajte opciju Create new drawing. Borders and Titles. Pocetna tocka je prikazana znakom (+). Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima. te potvrdite pritiskom na OK. Blocks. prikladnom za prezentacije i izvješca. krugova. na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. Kada oznacite Block Diagram. Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram. pa su vrlo znacajni u procesu planiranja.

Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati. Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. Left arrow-open.2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka. Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol. potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu. 9 . To ne možete ciniti s 1-D simbolima. Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca. Medutim. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. Kada izaberete 2-D simbol. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati. Right arrow-open. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola». Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. simbol možete pomjerati u malim koracima. Nakon što pustite lijevu tipku miša. Po rucicama za biranje. Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. Down arrow-open. Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. još cetiri simbola: Up arrow-open. koje se pojavljuju oko simbola. Kada simbol povucete na stranu za crtanje. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. U Visiu. najosnovniju operaciju u Visiu. Da biste grupirali simbole. da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. ako biste pokušali pomjerati simbole. te opciju Group. Povucite takoder. Nakon oznacavanja simbola. iz menija Shape birajte opciju Grouping.

Ako želite rastaviti grupu. te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja . možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe. 10 . Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. što ce utjecati na sve oblike u grupi. da biste ga pojedinacno uredili. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. te opciju Ungroup. U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja. nakon što oznacite grupu. i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol. zatim izaberite simbol iz grupe. Osim toga. Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje.Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. oznacite grupu. a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . simbole možete duplic irati. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega. Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje». Možete birati uredivanje cijele grupe. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe.

kako bi izgledao istaknut. imaju atribute linije – krajeve linija. Formatiranjem linije. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. njegov stil i boju. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati. Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. na alatnoj traci Formatting. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili. Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. odnosno ispunu. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati. Medutim. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. 1-D simboli koji nemaju popunu. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. Na primjer. ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial. simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. simbol je vec formatiran. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit.Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt. Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. Na primjer. možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. u crnoj boji i velicini 8pt. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. 11 . cak i ako tako ne izgleda. te velicinu teksta. te izaberite boju koju želite.

Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca. te upišite okruženje marketinga. nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. izaberite More Fill Colors. birajuci ih mišem. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. Crtež bi trebao izgledati kao na slici. Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes. Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati. tip slova. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. da biste dodali pozadinu. Oznacite polje za naslov. mjenjajuci mu boju. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili. Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. 12 .Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja. Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. velicinu. iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje.

Pozicionirajte miša na jednu od rucica.. istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar. u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke. Horizontal bar.. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt.Vježba 2. Up arrow. U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. Vertical bar. Bold. a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru. stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard. Right arrow. Left arrow koje trebate organizirati u grupu. oznacite simbol. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola. Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola. 13 .

zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150). a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje. promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0). iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic.∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. konkurencija (kot nagiba simbola 70). ∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000.. U simbole upišite velicinom 12pt. Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). tehnologija (kut nagiba simbola 150). ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil. ∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. 14 . ∼ Da biste dodali naslov.

U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart. Textdocument (*. Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren.txt). u polju Category izaberete Organization Chart. U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka. bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme. možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme. Npr. Da biste nacrtali organizacijsku shemu. koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC). a u polju Drawing type . zatim opciju Choose drawing type. možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. prozor Choose drawing type možete prikazati. Mirosoft Access Application (*. koju potvrdite pritiskom na tipku OK. Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme.. Nakon što u prozoru Choose drawing type. odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme. 15 . Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate.xls). Microsoft Excel Worksheet (*. pokrenite program Microsoft Visio 2000. Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje . Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type. Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera.Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). Organization Chart Wizard. Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka. Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr.mdb) i dr. ako iz izbornika File birate opciju New.

Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next. Org Plus (*. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». nakon cega se otvara stranica sa crtežom.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene.xls prikazani su u 19 redaka. Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona. Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1. Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. 16 . a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih. koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi. Izaberite opciju A text. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih. te pritisnite Next.Potvrdite pritiskom na tipku ok. tj. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu. osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog. Svi podaci u datoteci vjezba1.

organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog. Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi. a u polju Second line izaberite Title. a uobicajene karakteristike. mogu prikazivati broj telefona.Pritisnite tipku Browse. U polju First line izaberite Name. broj ureda. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi. Pritisnite tipku Open. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike. Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. te pronadite datoteku vjezba1. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice. U polju Name treba biti prikazano Name . 17 . a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. koje se spremaju uz svaki simbol. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana.xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. Na primjer. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. isl. e-mail adresu. sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje. Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje.

tj. premjestite ga u polje Custom property fields. Pritisnite tipku Next. 18 . a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje.Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica. stisnite tipku Add. Pritisnite tipku Finish. Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama.

bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties. možete promijeniti prikaz. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta. te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. zatim Side -by-Side . Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout. Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture. Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. Otvara se prozor bez ikakvih podataka. horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja .Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. Da biste otvorili prozor Custom Properties. te opciju Custom Properties. 19 . te izaberete odredeni simbol. zatim Align Left. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. iz izbornika View birajte opciju Window.

20 . U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona. Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama. upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju. kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone. oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page. Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic. Crtež se smanjuje. Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen.

te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite. a kada pokazivac miša promijeni oblik. Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. Vratite se na stranu za crtanje Page -1. uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. te opciju Custom Properties. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona. držeci stisnutu lijevu tipku miša. Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. Iz izbornika View izaberite opciju Window. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme. 21 . a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. Pored toga. ali dodavanje. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje.Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje. Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije. možete dodati boju i pozadinu. Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme.

Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje. U polju Backgrounds izaberite Vbackground. logotipe isl. stisnite tipku F2 na tipkovnici. strana Vbackground još uvijek je aktualna. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. Pojavljuje se nova strana Vbackground.). gotove slike. Potvrdite pritiskom na tipku Yes. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2. Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia. Otvorit ce se prozor Color Schemes. da biste otvorili prozor Option. 22 . te potvrite pritiskom na tipku ok. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka. U polju Choose a color scheme izaberite Steel. Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. pa za naziv korporacije upišite wtrade. npr.. tekst. Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. grafiku isl. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties. Da biste upisali naziv korporacije. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option.

. Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr. Corner. Otvara se prozor Text u kome.. Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja. Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant. zakrivljenosti kutova.U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000.) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija. promjenu boja ispune simbola položaja. u polju Style birate opciju Italic. 23 . Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog. kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme. dodavanje sjene simbolima isl. Line. iz izbornika Format izaberite opciju Text. Shadow. Fill. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK. U prozoru Options možete takoder.

te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje. Za crtanje dijagrama tijeka. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process. Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. do koraka dva. od koraka jedan. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. za odluku simbol Decision. te upotrijebiti tipku Connector Tool. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima.Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. u polju Category izaberite Flowchart. Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Backgrounds. za izradu dokumentacije simbol Document. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. Kada spustite simbol na željeno mjesto. ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. Dok povlacite. tj. Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. Borders and Titels. Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. Npr. Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process. simboli za proces u dijagramu tijeka). da biste ih spojili. Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. 24 . izmedu njih se pojavljuje konektor. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola. Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision. u prozoru Choose Drawing Type . konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram.

te simbol Terminator. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector. jedan simbol Tagged process. te atribute Bold i Italic. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. Oznacite prvi u nizu simbol Decision. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti. u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. te upišite DA. ne vide se mogucnosti. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. 25 . a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. Konektoru se dodaje tekst. a u simbolima Tagged process. Upišite NE. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. te upišite pocetak. te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. marketinška akcija. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. rasporedite ih kao na slici. Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. na vrhu dijagrama. oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti. a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator.

pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo.Pritisnite na stranu za crtanje. Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke. dalje od simbola. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora. Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. Premještanje. na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. ma gdje premjestili simbole. jer prilikom premještanja simbola. promjena nacina povezivanja simbola. Crtajuci konektore. te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici. 26 . a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. možete postici povezivanje simbola. Kada oznacite neki konektor. Nijedan objekt više nije izabran. nego što se utroši na njegovo crtanje. Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti. ili povezivanje razlicitih tocaka simbola. te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka. To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. To se zove povezivanje tocke s tockom. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. dodavanje.

Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Italic.velicinom 9pt. Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne. Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. Bold. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. simbol dobiva crveni rub. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE. te konektoru priružite tekst DA. velicinom 9pt. koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom. tj. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne . umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa. postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom. upišite u njega mogucnosti nisu konkretne. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. 27 . Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. kako biste napravili prostor za novi simbol odluke.Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje. Bolod i Italic. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. te pustite tipku miša. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. Konektoru priružite tekst DA. Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne.

te opciju Flip Horizontal. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol. Bold.. U bilo koji dijagram. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. birajte opciju Shape. te izaberite Visio Extras. Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša. trebate pronaci odgovarajucu matricu. Da biste u dijagram tijeka ubacili npr. koji kreirate u Visiu. Italic. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. Simbol ce se zarotirati. Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke. konkretno istraživanje marketinga. Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout. Italic. iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima. indikativno istraživanje. u kojoj se nalazi simbol koji tražite. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. te pokazivati prema simbolu odluke. koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama.Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici. U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. u polju Drawing Type . Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout. 28 . te matricu Callouts. postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda.. Ako npr. naziv svakog koraka procesa. velicine 9pt. možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži.. Bold.

∼ ∼ 29 . Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici. Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom.Dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Bold. Vježba 3. Bold. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace.. Dynamic connector. Bold. velicinom 14pt. a datumu pridružite velicinu 9pt. da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice. Italic.. Decision. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic. Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt.. Tagged process.

Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000.∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic. 30 .

a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. Npr. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. Npr. Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 . Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP. Visio se pokrece. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. Npr. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku. možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. možete napravite Visiov crtež u datoteci. te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. Pokrenite program Microsoft Word. odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci. U polju Find in izaberite direktorij Solutions. Npr. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. dodaje prazan crtež u dokument.Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. i obratno. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. pa velicina datoteke ostaje minimalna.

Block Diagram. pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview. da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola. Napravite još jednu kopiju simbola Arow box. Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks . te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. Blocks Raised. Simbol proporcionalno smanjite. koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram. Borders and Titels i Backgrounds. pritisnite tipku Open. zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks. da biste prikazali njegovu strukturu. koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz. 32 . U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. Oznacite Block Diagram.

. Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP. Italic. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža. da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. Da biste zatvorili Visio. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . velicinom 9pt. vec navedenim formatom teksta.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali. a Word ponovo postaje aktivan. da biste mogli dodati simbole iz matrica. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. Povecajte Srtanu za crtež. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju. pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word. da biste crtež postavili na sredinu stranice. Visio se zatvara. Bold. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. koji smještate u Officeovu datoteku. pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP. pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje .Ako je strana za crtenje premala. pri cemu se Visio zatvara. a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000.. Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. kopirate cijeli crtež ili njegov dio. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža. u trecem simbolu indikativno istraživanje . velicinom 9pt. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu. Bold. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje. Italic. Kada ugradite crtež u datoteku.

Npr. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom. Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci. Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. 34 . Izmjene koje napravite na crtežu snimite. te otvorite dokument pod nazivom crtez 3. snimljen u direktorij A:\visio 2000. Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. istraživanje se prekida. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta. Pokrenite program Microsoft Visio. pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP. a ako uvjet nije zadovoljen. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci. Prebacite se u program Microsoft Word. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. da biste kopirali simbole. Ako je uvjet zadovoljen.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda.

Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy. crtez 3. Medutim. 35 .Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom. povezujete kompletan crtež. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša. ukljucujuci i pozadinu. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. oznacite ga. Na kartici Font. u polju Color izaberite boju 4 (plava). Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format. i otvorite je. Pokrenite program Microsoft Visio. Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. Originalni crtež. U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Otvara se prozor Text. U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. te oznacite opciju Bold u polju Style. te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia. a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. te prenosi crtež u Wordov dokument. pritisnite na tipkovnici tipku Escape . neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža. u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. da biste poništili oznacavanje simbola. Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special. Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link. da biste oznacili sve simbole dijagrama.

Snimite promjene dokumenta.Vratite se u program Microsoft Word. na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci. Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program. Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. 36 . i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->