MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer. te opciju Flip Horizontal. Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju.Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje. povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. pritisnite na simbol. izmedu ponudenih opcija izaberete Shape . Da biste upisali tekst u simbol. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt.). 4 . te dok povlacite. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa. Visio postavlja kursor unutar simbola. Simbol ostaje izabran. kada se on promijeni u cetverostranu strelicu. Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša. (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). a iz njega «izlazi» output. simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja. Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici. simbol trebate oznaciti. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje. visinu i kut rotacije. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje. Prije pomjeranja simbola. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. Postavite pokazivac miša na simbol. na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. a statusna linija prikazuje njegovu širinu. Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja. Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. a u simbol smješten desno output.

prije printanja. 5 . ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada. Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici. Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. Medutim. podnaslov i datum. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. a mogu sadržavati i druge informacije (npr. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež. Kada povucete rubnu liniju na stranicu. Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje. kada dodate simbol pozadine u crtež. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice.Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground. pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. Rubna linije . blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. blokove s naslovom i pozadinu. ukljucujuci i Basic Diagram. Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled. datum). Kao i rubne linije . Visio automatski ažurira broj stranice. Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces. Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža.

Da biste sacuvali crtež. 6 . Otvara se prozor Save As. Pritisnite tipku Save. Vježba 1. iz izbornika File izaberite opciju Save As. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji. a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1. U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru). Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici.Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici.

da biste oznacili cijeli dijagram. Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša. u kome u dijelu Fill. Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. nakon cega se otvara prozor Page Setup. Rounde d rectangle. 7 . te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. Italic. Otvorit ce se prozor Fill. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup.. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. trebate promijeniti položaj stane z crtanje.. te opciju Fill. Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. Flexi-arrow 2.Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje. birate opciju Format. Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). Bold. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. Rectangle. Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt. Italic.

) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram. Kada oznacite Block Diagram. Blocks Raised. Izaberite Block Diagram. strelica isl. Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. Simboli su osnova svih Visio dijagrama. Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. Borders and Titles. oznacite Choose drawing type. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D). s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. Basic Shapes. Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. jer ukazuju na pocetak i kraj. Pocetna tocka je prikazana znakom (+). Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram. Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. krugova. prikladnom za prezentacije i izvješca. 8 . Otvara se prozor Choose drawing type . trokuta. pa su vrlo znacajni u procesu planiranja. Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. birajte opciju Create new drawing. elipsi. u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red. pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati. na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. a krajnja tocka znakom (-). te potvrdite pritiskom na OK. Blocks.

Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol.2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka. Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. Kada simbol povucete na stranu za crtanje. Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom. ako biste pokušali pomjerati simbole. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. Medutim. da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati. Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. Kada izaberete 2-D simbol. najosnovniju operaciju u Visiu. oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. koje se pojavljuju oko simbola. Left arrow-open. simbol možete pomjerati u malim koracima. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca. Da biste grupirali simbole. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati. Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. Right arrow-open. Nakon što pustite lijevu tipku miša. Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. Po rucicama za biranje. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. te opciju Group. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. Down arrow-open. potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu. U Visiu. 9 . Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. Nakon oznacavanja simbola. kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. To ne možete ciniti s 1-D simbolima. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola». još cetiri simbola: Up arrow-open. Povucite takoder. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici.

Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. Ako želite rastaviti grupu. a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . te opciju Ungroup. simbole možete duplic irati. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje». i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. zatim izaberite simbol iz grupe. Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst. 10 . oznacite grupu. Osim toga. Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol. tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega. nakon što oznacite grupu. Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje. da biste ga pojedinacno uredili. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe. Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja. možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. što ce utjecati na sve oblike u grupi. Možete birati uredivanje cijele grupe. te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja .

simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. Formatiranjem linije. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju. na alatnoj traci Formatting. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. odnosno ispunu. imaju atribute linije – krajeve linija. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. te izaberite boju koju želite. njegov stil i boju. 11 .Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. te velicinu teksta. Medutim. kako bi izgledao istaknut. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati. Na primjer. Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. u crnoj boji i velicini 8pt. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili. oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati. Na primjer. Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit. simbol je vec formatiran. možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija. cak i ako tako ne izgleda. 1-D simboli koji nemaju popunu.

nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. 12 . Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes. pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili. Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. Oznacite polje za naslov. izaberite More Fill Colors. Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. birajuci ih mišem. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. da biste dodali pozadinu. velicinu. Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca.Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja. Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje. tip slova. Crtež bi trebao izgledati kao na slici. te upišite okruženje marketinga. Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati. mjenjajuci mu boju.

stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard. da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke. Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle. Right arrow. Vertical bar. istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt. oznacite simbol. Pozicionirajte miša na jednu od rucica.Vježba 2. Left arrow koje trebate organizirati u grupu. Horizontal bar.. a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru.. 13 . u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Up arrow. U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. Bold. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola.

∼ Da biste dodali naslov. u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. konkurencija (kot nagiba simbola 70). zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150). ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil. tehnologija (kut nagiba simbola 150). U simbole upišite velicinom 12pt. 14 . ∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic.∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. ∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000.. a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje. promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0).

Microsoft Excel Worksheet (*. Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. koju potvrdite pritiskom na tipku OK. koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC). Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka. U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart.mdb) i dr. pokrenite program Microsoft Visio 2000. 15 . Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme. bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme. u polju Category izaberete Organization Chart. zatim opciju Choose drawing type.xls). Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate. Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr. Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje .Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. Nakon što u prozoru Choose drawing type. Textdocument (*. Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme. Organization Chart Wizard. a u polju Drawing type . U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka.. Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type. prozor Choose drawing type možete prikazati. ako iz izbornika File birate opciju New. možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. Mirosoft Access Application (*. možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme. Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren. Npr.txt). ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera. Da biste nacrtali organizacijsku shemu.

Izaberite opciju A text. osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu. Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene. a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». 16 . Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu. tj. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih. Svi podaci u datoteci vjezba1. nakon cega se otvara stranica sa crtežom. te pritisnite Next.Potvrdite pritiskom na tipku ok. Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next. tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi. Org Plus (*. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog.xls prikazani su u 19 redaka.

sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike. organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog. koje se spremaju uz svaki simbol. 17 . Pritisnite tipku Open.Pritisnite tipku Browse. a u polju Second line izaberite Title.xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. a uobicajene karakteristike. U polju First line izaberite Name. mogu prikazivati broj telefona. Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. broj ureda. te pronadite datoteku vjezba1. Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi. Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje. isl. e-mail adresu. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. U polju Name treba biti prikazano Name . Na primjer. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice.

Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica. Pritisnite tipku Next. premjestite ga u polje Custom property fields. tj. 18 . a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje.Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama. stisnite tipku Add. Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages. Pritisnite tipku Finish. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail.

Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. iz izbornika View birajte opciju Window. Otvara se prozor bez ikakvih podataka. Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. zatim Align Left. Da biste otvorili prozor Custom Properties. 19 . bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta. Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. možete promijeniti prikaz. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. te izaberete odredeni simbol. Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja . horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties. te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. te opciju Custom Properties. zatim Side -by-Side . Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture.Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja.

Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone. upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. Crtež se smanjuje. Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera. Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje. 20 . oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama. kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju. a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen.

te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite. a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. Vratite se na stranu za crtanje Page -1. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona. Pored toga. Iz izbornika View izaberite opciju Window. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme. ali dodavanje. a kada pokazivac miša promijeni oblik. Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije.Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu. Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. držeci stisnutu lijevu tipku miša. te opciju Custom Properties. Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme. 21 . možete dodati boju i pozadinu. uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje.

te potvrite pritiskom na tipku ok. Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf. npr.). Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties. stisnite tipku F2 na tipkovnici. Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka. logotipe isl. Potvrdite pritiskom na tipku Yes. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme. pa za naziv korporacije upišite wtrade. Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2. Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. da biste otvorili prozor Option. U polju Backgrounds izaberite Vbackground. grafiku isl.. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. Da biste upisali naziv korporacije. U polju Choose a color scheme izaberite Steel. Otvorit ce se prozor Color Schemes. 22 . tekst. gotove slike. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option. strana Vbackground još uvijek je aktualna. Pojavljuje se nova strana Vbackground.

Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog. Corner. Otvara se prozor Text u kome.U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK. dodavanje sjene simbolima isl. promjenu boja ispune simbola položaja. Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici. Line. zakrivljenosti kutova. u polju Style birate opciju Italic. kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme. iz izbornika Format izaberite opciju Text. Shadow. Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant.. 23 . U prozoru Options možete takoder. Fill. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000. Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja.) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija..

Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole. za odluku simbol Decision. Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. te upotrijebiti tipku Connector Tool. a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. Borders and Titels. Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. simboli za proces u dijagramu tijeka). da biste ih spojili. a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram. Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. Za crtanje dijagrama tijeka. Dok povlacite. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola. Backgrounds. te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data. Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje. izmedu njih se pojavljuje konektor. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. 24 . od koraka jedan. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno.Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka. tj. Kada spustite simbol na željeno mjesto. konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima. pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. za izradu dokumentacije simbol Document. u polju Category izaberite Flowchart. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. Npr. u prozoru Choose Drawing Type . Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process. do koraka dva. Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision.

u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. te upišite DA. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. Oznacite prvi u nizu simbol Decision.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran. jedan simbol Tagged process. Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. te atribute Bold i Italic. Upišite NE. Konektoru se dodaje tekst. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. a u simbolima Tagged process. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. 25 . Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision. ne vide se mogucnosti. a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. na vrhu dijagrama. te upišite pocetak. rasporedite ih kao na slici. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti. a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. marketinška akcija. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator. te simbol Terminator. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector.

ili povezivanje razlicitih tocaka simbola. Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti. ma gdje premjestili simbole. promjena nacina povezivanja simbola. Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke. To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. To se zove povezivanje tocke s tockom. jer prilikom premještanja simbola. pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu. Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. dodavanje. dalje od simbola.Pritisnite na stranu za crtanje. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. 26 . Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo. Nijedan objekt više nije izabran. Premještanje. Kada oznacite neki konektor. nego što se utroši na njegovo crtanje. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. Crtajuci konektore. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora. Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji. možete postici povezivanje simbola. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici.

tj. Bold. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. te konektoru priružite tekst DA. na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. simbol dobiva crveni rub. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. kako biste napravili prostor za novi simbol odluke. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne . Italic. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. velicinom 9pt. Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom.velicinom 9pt. Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali. Konektoru priružite tekst DA. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. Bolod i Italic. 27 . koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes. umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom.Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje. postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE. Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija. te pustite tipku miša. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom. upišite u njega mogucnosti nisu konkretne.

.. koji kreirate u Visiu. konkretno istraživanje marketinga. Italic. te matricu Callouts. iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil. možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša. Ako npr. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. Bold. te izaberite Visio Extras. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima. Bold. Italic.. Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout.Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici. Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout. u kojoj se nalazi simbol koji tražite. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol. velicine 9pt. U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. birajte opciju Shape. Da biste u dijagram tijeka ubacili npr. Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type. 28 . U bilo koji dijagram. indikativno istraživanje. Simbol ce se zarotirati. te opciju Flip Horizontal. u polju Drawing Type . koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke. trebate pronaci odgovarajucu matricu. naziv svakog koraka procesa. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda. te pokazivati prema simbolu odluke.

U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice.. velicinom 14pt. Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom. Italic. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace. Bold. Decision. Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt. Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici. da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice. ∼ ∼ 29 . Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. Bold. Vježba 3.Dijagram bi trebao izgledati kao na slici.. Tagged process. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic. a datumu pridružite velicinu 9pt.. Dynamic connector. Bold.

∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic. Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000. 30 .

možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 . Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije.Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. pa velicina datoteke ostaje minimalna. te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. i obratno. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP. zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. Npr. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža. Npr. a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. U polju Find in izaberite direktorij Solutions. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. Npr. dodaje prazan crtež u dokument. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. možete napravite Visiov crtež u datoteci. Visio se pokrece. Npr. odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku. Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. Pokrenite program Microsoft Word.

koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram. Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview. pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks. Oznacite Block Diagram. da biste prikazali njegovu strukturu. pritisnite tipku Open. Napravite još jednu kopiju simbola Arow box. Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. Simbol proporcionalno smanjite. Blocks Raised. U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks . Borders and Titels i Backgrounds. 32 . da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola. koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz.Block Diagram.

kopirate cijeli crtež ili njegov dio. a Word ponovo postaje aktivan. pri cemu se Visio zatvara. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali.. pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. Kada ugradite crtež u datoteku. Bold. velicinom 9pt. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje . Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. Visio se zatvara. pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word. da biste crtež postavili na sredinu stranice. Da biste zatvorili Visio. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju. Italic. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje. vec navedenim formatom teksta. da biste mogli dodati simbole iz matrica. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. velicinom 9pt. a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu.Ako je strana za crtenje premala. Italic. Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP. Povecajte Srtanu za crtež. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . Bold. koji smještate u Officeovu datoteku. pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP.. u trecem simbolu indikativno istraživanje .

te otvorite dokument pod nazivom crtez 3. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci. Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. Npr. Ako je uvjet zadovoljen.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda. 34 . Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta. možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom. snimljen u direktorij A:\visio 2000. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. da biste kopirali simbole. Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP. Izmjene koje napravite na crtežu snimite. pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP. Prebacite se u program Microsoft Word. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. Pokrenite program Microsoft Visio. a ako uvjet nije zadovoljen. istraživanje se prekida.

Na kartici Font. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia. Originalni crtež. crtez 3. Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. Pokrenite program Microsoft Visio. U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. te oznacite opciju Bold u polju Style. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša. oznacite ga. Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. da biste oznacili sve simbole dijagrama. povezujete kompletan crtež. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy.Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom. te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. i otvorite je. te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. Otvara se prozor Text. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Medutim. Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format. da biste poništili oznacavanje simbola. kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža. te prenosi crtež u Wordov dokument. u polju Color izaberite boju 4 (plava). Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. 35 . u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link. neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. ukljucujuci i pozadinu. pritisnite na tipkovnici tipku Escape . Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special.

Vratite se u program Microsoft Word. 36 . Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program. Snimite promjene dokumenta. Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci. i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4.