P. 1
Visio

Visio

|Views: 164|Likes:
Published by slavuj68

More info:

Published by: slavuj68 on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2011

pdf

text

original

MICROSOFT VISIO 2000

Visio Korporacija je osnovana 1999. godine. Prva verzija njihovog programa za poslovnu grafiku pojavila se na tržištu 1992. godine. 1999. godine Korporaciju je preuzeo Microsoft, a danas proizvodna linija sadrži cetiri verzije : Visio Standard, Professional, Technical i Enterprise. Microsoft Visio je aplikacija za crtanje poslovnih crteža i dijagrama, kao što su: organizacijski dijagrami, dijagrami tijeka, mrežni dijagrami, organizacija projekata u vremenu, isl., koja omogucava jednostavnu vizualnu komunikaciju s okolinom, cak i ako nemate umjetnicki talent. Gotovi simboli koje Visio sadrži kljucni su za brze i efikasne dijagrame. Npr. u organizacijskom dijagramu možete upotrijebiti simbol za zaposlenog – okvir koji prikazuje njegovo ime i zvanje – a u dijagramu tijeka simbol za odluku – romb koji prikazuje tekst o odluci u procesu. Kombiniranjem simbola možete brzo i jednostavno sastaviti kompletan dijagram.

Pokretanje programa
Visio možete pokrenuti na dva nacina: Ø Ako se na Desktopu nalazi ikona programa Visio, dvostrukim lijevim klikom miša na oznacenu ikonu pokrecete program.

Ø Ako pritisnete tipku Start, izaberete Programs , te Microsoft Visio – pokrenut cete program.

1

Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 koji pruža dvije mogucnosti: Ø Oznacavanje opcije Create new drawing prvi je korak do otvaranja novog praznog Visio dokumenta. Ø Oznacavanje opcije Open existing file omogucava otvaranje vec postojeceg Visio dokumenta.

Kreiranje Visio dokumenata
Iz prozora Welcome to Visio 2000 izaberite opciju Create new drawing, oznacite Choose drawing type , te potvrdite pritiskom na ok. Otvara se prozor Choose drawing type koji se sastoji od dva dijela. U (lijevom) dijelu prozora, Category prikazane su kategorije dijagrama koje možete kreirati u Visio-u (npr. Block Diagram, Flowchart, Network Diagram, Project Shedule itd.). Odabirom kategorije dijagrama iz popisa Category, u desnom dijelu prozora, Drawing type prikazuju se tipovi dijagrama oznacene kategorije s pripadajucim primjerima dijagrama. Da biste kreirali blokdijagram iz prozora Choose drawing type izaberite kategoriju Block Diagram. U dijelu Drawing type prikazuju se tri tipa blok-dijagrama: Basic Diagram, Block Diagram with Perspective i Block Diagram. Oznacite Basic Diagram i potvrdite pritiskom na ok. Otvara se novi prazni Visio dokument formata Basic Diagram. Prozor programa Microsoft Visio vrlo je slican prozorima drugih Microsoftovih programa (npr. Microsoft Word, Microsoft Excel). Glavni elementi prozora

2

(traka s nazivom programa, alatne trake, izbornici isl.) vec su ranije navedeni; u ovom poglavlju bit ce naznacene samo specificnosti za prozor programa Visio.

Radna površina programa Visio naziva se strana za crtanje. Strana za crtanje prikazana je kao milimetarski papir s iscrtanom mrežom koja pomaže ravnomijerno rasporediti simbole. Horizontalno i vertikalno ravnalo takoder pomažu pri ravnomjernom rasporedu simbola, ali pokazuju i koje ce velicine biti simboli nakon printanja. Iznad strane za crtanje nalaze se alatne trake Standard i Formatting, s opcijama za stvaranje, uredivanje i formatiranje simbola, vrlo slicne onima u drugim Microsoft-ovim programima (npr. Microsoft Word, Microsoft PowerPoint isl.). Prostor koji okružuje stranu za crtanje je prostor za lijepljenje, koji se može koristiti kao privremeni prostor za držanje simbola i ostalih elemenata crteža. Objekti u prostoru za lijepljenje se ne printaju. Desno od prostora za lijepljenje nalaze se matrice s gotovim simbolima. Pojedine matrice su zajednicke za više formata dijagrama; ostale se prikazuju samo u jednom formatu i sadrže specificne simbole za dati format. U formatu Basic Diagram prikazuju se tri matrice: Backgrounds, Basic Shapes, Borders and Titles. U matrici Basic Shapes pokažite na simbol 3-D box; pojavit ce se screen tip koji opisuje namjenu simbola.

3

simbol trebate oznaciti. na izabranom simbolu stisnite dva puta lijevu tipku miša. Sijedeci logiku da iputi «ulaze» u proces proizvodnje. Da biste udovoljili postavljenom zahtjevu neophodno je promijeniti smijer strelicama. promatrajte statusnu traku na dnu prozora programa. Takav simbol potrebno je postaviti na pripadajucu poziciju. Prije pomjeranja simbola. kada se on promijeni u cetverostranu strelicu. a iz njega «izlazi» output. U tijeku kreiranja dijagrama cesto ce se pojaviti potreba pomjeranja simbola na strani za crtanje. Na oznacenom simbolu pojavljuju se zelene rucice za biranje. a u simbol smješten desno output. a statusna linija prikazuje njegovu širinu. visinu i kut rotacije. (koristeci opciju font size iz alatne trake Standard). Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol 60 degree single na stranu za crtanje. 4 . Da biste upisali tekst u simbol. povucite simbol 3-D box na stranu za crtanje. Simbol ostaje izabran. Simboli bi trebali biti postavljeni kao na slici. Visio pokazuje položaj simbola na strani za crtanje. što omogucava unos teksta uz pomoc tipkovnice. te opciju Flip Horizontal. Visio postavlja kursor unutar simbola. Postavite pokazivac miša na simbol. nakon cega simbol u obliku strelice mijenja smijer. Oznacite upisani tekst te mu promije nite velicinu na 18pt. pritisnite na simbol. Iz matrice Basic Shapes povucite dva puta simbol Shadowed box tako da jedan smjestite desno. Kad prevucete simbol na stranu za crtanje otpustite miša.). izmedu ponudenih opcija izaberete Shape . te dok povlacite. jedan lijevo od simbola u koji ste upisali proizvodnja.Držeci pritisnutu lijevu tipku miša. simboli u obliku strelice trebaju pokazivati tijek procesa. U simbolu smještenom lijevo od 3-D box simbola upišite input (neka velicina slova u oba simbola Shadowed box bude 18pt. Ucinite to na nacin da stisnete desnu tipku miša na prethodno oznaceni simbol. izmjeren horizontalnim i vertikalnim ravnalom. U 3-D box koji ste smjestili na stranu za crtanje upišite proizvodnja.

Kada pustite lijevu tipku miša otvara se prozor Make Backgrounds u kome pritiskom na tipku Yes potvrdujete da izabrani simbol želite postaviti kao pozadinu. ali se oni najcešce dodaju crtežu kao završna obrada. a podnaslov Subtitle tekstom osnovni elementi. blokove s naslovom i pozadinu. Naslov i pozadnu možete crtežu dodati kada god želite. Rubna linije . datum). Ponudeni naslov Title zamijenite tekstom proizvodni proces. a umjesto ponudenog naslova Title možete upisati drugi tekst. Rubne linije mogu sadržavati tekst u obliku naslova i b roj stranice. Izabrani blok sastoji se od tri dijela: prostora za naslov. koje se otvaraju u mnogim poslovno orjentiranim šablonima u Visiu. možete dodati dekorativne elemente: rubne linije . prije printanja. a mogu sadržavati i druge informacije (npr. Medutim. Pozadina je uzorak koji se pojavljuje u pozadini crteža. Iz matrice Backgrounds simbol Beckground geometric povucite preko strane za crtanje. podnaslov i datum. Blokovi s naslovom dodaju formatirani naslov u crtež. simboli za pozadinu se prilagodavaju dimenzijama crteža. Visio automatski ažurira broj stranice. 5 . Kao i rubne linije . ukljucujuci i Basic Diagram. Dekorativne elemente u crteže dodajete na isti nacin kao i simbole – povlacenjem. Dodavanje dekorativnih elemenata Da bi dijagramu dobio poslovni izgled. ona se automatski prilagodava dimenzijama stranice. Rubna linija je dizajn koji se poja vljuje oko nekih ili svih rubova crteža na stranici.Simbole u Visiu premještat cete jednostavnim povlacenjem prethodno oznacenog simbola na neko mjesto. Kada povucete rubnu liniju na stranicu. Dijagram bi nakon premještanja simbola trebao izgledati kao na slici. kada dodate simbol pozadine u crtež. blokove s naslovom i pozadine nalaze se u matric ama Backgrounds i Borders and Titles. pri cemu je bitno da cijelo vrijeme pokazivac miša bude u obliku cetverostrane strelice. U matrici Borders and Titles izaberite simbol Title block bold i povucite ga na stranu za crtanje iznad dijagrama. vidjet cete novu stranicu u crtežu koja nosi naziv Vbackground.

Da biste sacuvali crtež. da biste potvrdili snimanje datoteke pod željenim imenom na odabranoj lokaciji.Gotov crtež trebao bi izgledati kao na slici. U polju Save in (kao lokaciju snimanja datoteke) izaberite A:\visio 2000 (koji ste prethodno kreirali u Windows Exploreru). Vježba 1. 6 . Otvara se prozor Save As. iz izbornika File izaberite opciju Save As. Kreirajte Basic Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Pritisnite tipku Save. a u polju File name (za naziv datoteke) upišite crtez1.

Italic. u polju Color pritiskom na vrh strelice s desne strane polja u izborniku birate željenu boju i nijansu. te opciju Fill. Tekst upisan u polju Title je velicine 24pt. Nakon toga pustite lijevu tipku miša te kliknete na stranu za crtanje izvan dijagrama da biste poništili oznacavanje dijagrama. vucete ga po strani za crtanje do željene pozicije. birate opciju Format. nakon cega se otvara prozor Page Setup.. Italic. Izaberite karticu Page Size u kojoj trebate oznaciti opciju Pre -defined size. Rounde d rectangle. Otvorit ce se prozor Fill. ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ Iz matrice Basic Shapes koristite simbole : Rounde d square . Iz matrice Borders and Titles koristite simbol Title block jagged (iz simbola trebate izbrisati dio Subtitle ). 7 . Cijeli dijagram možete pomjerati po strani za crtanje na nacin da iz izbornika Edit izaberete opciju Select All. Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background mountains. Flexi-arrow 2. Bold. u kome u dijelu Fill. da biste oznacili cijeli dijagram. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Dijagram snimite pod nazivom vjezba1u direktorij A:\visio 2000. trebate promijeniti položaj stane z crtanje.Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Da bi prikazani Block Diagram mogao stati na stranu za crtanje. te držeci stisnutu lijevu tipku miša na oznacenom dijagramu. Tekst upisan u simbolima je velicine 14pt. te u polju Page orie ntation oznaciti opciju Landscape. Boju ispune simbola mjenjate na nacin da na oznaceni simbol stisnete desnu tipku miša.. na nacin da iz izbornika File izaberete a opciju Page Setup. Rectangle.

a krajnja tocka znakom (-). strelica isl. prikladnom za prezentacije i izvješca. Nakon što stisnete tipku OK otvara se prozor programa Microsoft Visio i novi prazni d okument formata Block Diagram. Otvorit ce se prozor vrlo slican onome koji ste vidjeli kada ste otvorili dokument u formatu Basic Diagram. Blocks. Otvara se prozor Choose drawing type . Da biste mijenjali dužinu 1-D simbola pritisnite na krajnju ili pocetnu tocku i vucite u željenom smijeru. Basic Shapes. trokuta. elipsi. prikazat ce se popis tipova dijagrama kategorije Block Diagram. Ako u vec otvorenom prozoru programa Microsoft Visio želite otvoriti novi dokument u formatu Block Diagram. Blocks Raised. te potvrdite pritiskom na OK. Simboli su osnova svih Visio dijagrama. 8 . Izaberite Block Diagram. Unatoc njihovoj raznolikosti svi Visio simboli su ili jednodimenzionalni (1-D) ili dvodimenzionalni (2-D). krugova. Vecina blok dijagrama sastoji se od jednostavnih simbola (kvadrata. pritisnite strelicu koja pokazuje prema dolje da bi se prikazao popis kategorija dijagrama koje možete kreirati.Kreiranje blok dijagrama Blok dijagrami omogucavaju predocavanje složenih koncepata i sustava na jednostavan nacin. Kada oznacite Block Diagram. blok dijagram možete kreirati na nacin da u prozoru Welcome to Visio 2000 koji se automatski otvara pokretanjem programa. Borders and Titles. pa su vrlo znacajni u procesu planiranja. jer ukazuju na pocetak i kraj. 1-D simbol ima pocetnu tocku i krajnju tocku koje pokazuju red.) Visio potvrduje da su jednostavni simboli dovoljni da organizirate ideje i prikažete razine informacija u vizualnom obliku. s tim da Block Diagram sadrži cetiri matrice s pripadajucim simbolima: Backgrounds. Pocetna tocka je prikazana znakom (+). birajte opciju Create new drawing. Ako tek pokrecete program Microsoft Visio. oznacite Choose drawing type. na Standard Toolbar pronadite ikonu New Drawing. u kome i u polju Category i u polju Drawing type trebate birati opciju Block Diagram. Ova razlika utjece na izgled simbola i nacin rada s njima.

Vukuci rucicu za biranje na jednom od kutova. on se automatski i precizno vezuje za najbliže koordinate na strani za crtanje. najosnovniju operaciju u Visiu. Povucite takoder. oznaceni simboli trebali bi izgledati kao na slici. Right arrow-open. simbol možete pomjerati u malim koracima. ako biste pokušali pomjerati simbole. Prikaže se polje za unos teksta u koje uz pomoc tipkovnice unesete željeni tekst. Kad grupirate simbole stvarate novi simbol koji sadrži sve prvobitne simbole koje i dalje možete birati i uredivati. Left arrow-open. još cetiri simbola: Up arrow-open. Grupiranje je nacin da održite zajedno simbole sa kojima želite raditi kao s cjelinom. Povucite pritisnutom lijevom tipkom miša poreko svih simbola koje želite grupirati. držite pritisnutu tipku Shift na tipkovnici dok pritišcete kursorske tipke. možete zakljuciti da je Square Block 2-D simbol. da biste ih dodali u dijagram ili pomjerili na strani za crtnje koristite povlacenje. iz menija Shape birajte opciju Grouping. Tekst u simbol možete dodati i na nacin da na oznacen simbol stisnete tipku Text Tool na Standard Toolbar. oko njega se pojavljuje okvir koji ukazuje da je simbol izabran. Medutim. Tekstu koji ste dodali u simbol Square Block dodijelite velicinu 12pt. Rucice za biranje na kutovima koristite ako želite proporcionalno promijeniti velicinu 2-D simbola. To ne možete ciniti s 1-D simbolima. Središnje rucice za biranje povlacite vertikalno ili horizontalno da biste smanjili ili uvecali simbol. koje se pojavljuju oko simbola. Da biste «gurkali» simbol u još manjim koracima. te opciju Group. Kada izaberete 2-D simbol. Najlakši nacin da od simbola koje ste izabrali napravite uistinu kompeksan simbol je da ih grupirate. uvecajte ga i dodajte mu tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu posuzeca. Simbole ste organizirali tako da vizualno izgledaju kao jedan kompleksan simbol. potrebno ih je prethodno oznaciti kao grupu. U Visiu. Bez obzira jesu li simboli jednodimenzionalni ili dvodimenzionalni. Nakon što pustite lijevu tipku miša. Po rucicama za biranje. Down arrow-open. koristeci kursorske tipke na tipkovnici koje «gurkaju» oznaceni simbol u željenom pravcu. Sva cetiri simbola strelice skratite (da biste postigli izgled prikazan na slici). Iz matrice Blocks Raised na stranu za crtanje povucite simbol Square Block. Nakon oznacavanja simbola. Da biste grupirali simbole. Smjestite ih uz simbol Square Block (na sredinu svake stranice) tako da pokazuju u smijeru «od simbola».2-D simbol ima rucice za biranje umjesto krajnjih tocaka. 9 . kompleksni simbol brzo bi se raspao i svaki njegov dio morali biste posebno pomjerati. Kada simbol povucete na stranu za crtanje.

možete oznaciti samo jedan simbol iz grupe. nakon što oznacite grupu. Iz matrice Blocks povucite simbol 3-D box i smjesite ga lijevo od grupe. Osim toga. te opciju Ungroup. zatim izaberite simbol iz grupe. i preko simbola koji želite duplicirati povucete do mjesta gdje želite smjestiti duplicirani simbol. te kopirani tekst promijeniti u intervencija države. simbole možete duplic irati. 10 . što ce utjecati na sve oblike u grupi. Ne morate još tri puta vuci isti simbol iz matrice Blocks. iz menija Shape birajte opciju Grouping. da biste ga pojedinacno uredili. Vaš dijagram trebao bi izgledati kao na slici. Uocite da ste dupliciranjem simbola duplicirali i atribute teksta upisanog u simbol. Ako želite rastaviti grupu. Da biste oznacili samo jedan simbol iz grupe. Dobili ste kopiju simbola koju trebate smjestiti ispod strelice koja pokazuje prema «dolje». stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Duplicate. Grupu koju ste kreirali kombnirajuci simbole iz matrice Blocks Raised premjestite na sredinu strane za crtanje. Možete birati uredivanje cijele grupe.Od oznacenih simbola stvorili ste grupu na što upucuju rucice za biranje koje su se rasporedile po rubu grupe. te mu dodajte tekst strategije «održivog» okruženja . U simbol koji se nalazi desno od grupe upišite porast zagadenja. Svaka strelica iz grupe reba pokazivati na jedan 3-D box simbol. Simbole možete duplicirati i na nacin da pritisnete tipku Control na tipkovnici. oznacite grupu. tako da strelica koja pokazuje «lijevo» pokazuje na njega. a u simbolu iznad grupe nestašice sirovina . Tekstu dodijelite velicinu od 12pt. Oznacite simbol 3-D box u koji ste prethodno upisali tekst.

te velicinu teksta. Tekst koji upisujete u ovaj simbol je Arial. Kod 2-D simbola možete formatirati debljinu i boju rubnih linija. simbol Box iz matrice Blocks ima bijelu ispunu. Da bi se prikazale opcije koje ima odredena tipka pritisnite strelicu sa desne strane tipke i izaberite željenu opciju. njegov stil i boju. koja ce biti primjenjena na simbol koji ste prethodno oznacili.Formatiranje simbola Simboli Visia su gotovi i spremni za uporabu – jednostavno ih povlacite na stranu za crtanje. Visio omogucva formatiranje simbola preko tipki na alatnoj traci Formatting. Medutim. Precizno i kreativno formatiranje može crtežu dati dubinu i efikasno istaknuti bit koju dijagram treba prkazati. u crnoj boji i velicini 8pt. Oznacite simbol Box iz matrice Blocks u koji ste upisali tekst strategije «održivog» okruženja. ponekad cete poželjeti promijeniti izgled simbola da bi dijagram bio izražajniji. oko njega je crna puna rubna linija debljine 1pt. pritisnite strelicu desno od tipke Fill Color. Formatiranjem linije. Na primjer. koja se nalazi ispod alatne trake Standard. Na primjer. Vecina tipki na alatnoj traci Formatting ima liste sa opcijama koje možete birati. Ako želite promijeniti crno-bijeli izgled simbola. na alatnoj traci Formatting. 11 . možete privuci pozornost na važne korake u procesu na nacin da odredenim simbolima dodate boje sa visokim kontrastom ili dodate sjenu iza simbola. kako bi izgledao istaknut. Formatiranje je nacin na koji modificirate izgled simbola. te izaberite boju koju želite. simbol je vec formatiran. cak i ako tako ne izgleda. ispune i teksta simbola možete cak i radikalno promijeniti izgled dijagrama kako bi izražajnije pr ikazali bit. Kada povlacite neki simbol iz matrice na Stranu za crtanje. boju i uzorak unutrašnjosti simbola. Svaki simbol u Visiu sastoji se od kombinacije atributa koje možete formatirati. odnosno ispunu. da bi se prikazala paleta boja koje možete primijeniti. imaju atribute linije – krajeve linija. koje mogu biti u obliku vrhova strelica ili drugih ornamenata koje možete dodati na oba kraja linije. 1-D simboli koji nemaju popunu.

Oznacite polje za naslov. te upišite okruženje marketinga. da biste dodali pozadinu. Crtež snimite pod nazivom crtez2 u direktorij A:\visio 2000. Da biste na drugi simbol kopirali formatiranje pritisnite tipku Format Painter na alatnoj traci Standard. Tekst koji upisujete kao naslov takoder možete formatirati. Na taj nacin kopirate sve atribute ispune. 12 . Ako pritisnete dva puta mišem tipku Format Painter. nakon cega se otvara prozor Fill u kome imate mogucnost birati izmedu velikog broja boja i sjena. Crtež bi trebao izgledati kao na slici. iz matrice Borders and Titles izaberite simbol Border modern 1 i povucite ga na stranu za crtanje. Da biste dijagramu dodali profesionalni izgled. pritisnite tipku F2 na tipkovnici da biste ga promijenili. velicinu. izaberite More Fill Colors. Iz palete boja koja se prikazuje pritiskom na strelicu desno od tipke Fill Color izaberite boju kojom želite ispuniti oznaceni simbol. birajuci ih mišem. tip slova. Oznacite grupu u koju ste upisali tekst faktori koji utjecu na prirodnu okolinu poduzeca. mjenjajuci mu boju. rubnih linija i teksta sa jednog simbola i primjenjujete ih na drugi. možete formatirati više simbola na strani za crtanje. Iz matrice Backgrounds povucite preko strane za crtanje simbol Background Stripes.Ako želite primjeniti boju koja nije na paleti boja.

oznacite simbol. u drugom simbolu Horizontal bar upišite profitni ciljevi velicinom 8pt. Up arrow. istom velicinom upišite rast poduzeca u simbol Vertical bar. Da biste mogli promjeniti kut nagiba simbola. Kreirajte Bock Diagram po uzoru na dijagram prikazan na slici. Uocite kako se tom prilikom na statusnoj traci ispisuje kut nagiba simbola. da se na kutovima oznacenog simbola pojavi rucica u obliku tocke. Horizontal bar. Left arrow koje trebate organizirati u grupu. a kada pokazivac miša promjeni oblik povucite u željenom smjeru. 13 . Right arrow. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Blocks Raised koristite simbole: Circle. stisnite tipku Rotation Tool na alatnoj raci Standard. Bold. U simbolu Horizontal bar upišite troškovi velicinom 8pt. U polju Circle upišite cijena velicinom 14pt. Vertical bar.Vježba 2... Pozicionirajte miša na jednu od rucica.

∼ Da biste dodali naslov. 14 . ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background tranquil. ∼ Grupi koju ste organizirali od simbola iz matrice Blocks Raised dodijelite tamniju. tehnologija (kut nagiba simbola 150). promjene na tržištu (kut nagiba simbola 0). ∼ Dijagram snimite pod imenom vjezba2 u direktorij A:\visio 2000. iz matrice Borders and Titels koristite simbol Titel block classic.∼ Iz matrice Blocks koristite simbol Arrow box. zakonodavstvo (kut nagiba simbola -150). u kome Cimbenici utjecaja na cijenu upisujete velicinom 22pt. konkurencija (kot nagiba simbola 70). a simbolima iz matrice Blocks svjetliju nijansu sive boje.. Italic redom kupci (kut nagiba simbola -70). U simbole upišite velicinom 12pt.

Simboli položaja koje u Visiu koristimo z crtanje a organizacijskih shema pružaju informacije o ljudima i odnosima u organizaciji. Organizacijske sheme crtate povlacenjem simbola položaja iz matrice Organization Chart Shape na stranu za crtanje .xls). Ø Organization Chart Wizard omogucava postupno stvaranje organizacijske sheme od informacija vec spremljenih u datotekama formata npr. Npr. a u polju Drawing type . 15 . možete birati izmedu dvije mogucnosti: Ø Organization Chart omogucava brzo i lako crtanje organizacijske sheme. Ime svakog radnika u izvoru podataka mora biti u odnosu sa imenom managera kome je radnik podreden (osim za osobe na vrhu hijerarhije). Otvara se prozor Welcome to Visio 2000 u kome birate opciju choose drawing type.Crtanje organizacijskih shema Organizacijske sheme koriste se za vizualizaciju hijerarhije nadredenosti i podredenosti radnih mjesta. ako iz izbornika File birate opciju New. Visio pruža mogucnost prikazivanja razlicitih kombinacija raspoloživih podataka.mdb) i dr. zatim opciju Choose drawing type. koju potvrdite pritiskom na tipku OK. Ukoliko je prozor programa Microsoft Visio 2000 vec otvoren. bez ponovnog isctravanja cijele organizacijske sheme. Organization Chart Wizard. Mirosoft Access Application (*. koje podržavaju Open Database Connectivity (ODBC).. U otvorenom prozoru Choose drawing type u polju Category izaberite Organization Chart.txt). Visio najcešce koristi polje sa imenom radnika i polje «podreden je» (ime managera) za strukturiranje organizacijske sheme. ako više simbola položaja pozicionirate na simbol Manager Visio ce automtski povezati radna mjesta sa položajem managera. Da biste nacrtali organizacijsku shemu. Nakon što u prozoru Choose drawing type. Microsoft Excel Worksheet (*. u polju Category izaberete Organization Chart. U Organization Chart Wizard prvo definirate izvor podataka. Textdocument (*. pokrenite program Microsoft Visio 2000. prozor Choose drawing type možete prikazati. Koristeci inteligentno ponašanje simola položaja koje birate. možete brzo prikazati odnose medu zaposlenima u organizaciji. odredujete u kojim se kolonama nalaze informacije koje trebate za crtanje sheme.

te pritisnite Next. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate datoteku koju cete koristiti kao izvor podataka za organizacijsku shemu.Potvrdite pritiskom na tipku ok. Kolona Telephone daje podatke o brojevima telefona zaposlenih. Org Plus (*.txt) or Microsoft Excel file i pritisnite tipku Next. 16 .xls prikazani su u 19 redaka. Izaberite opciju A text. koji daju informacije o zaposlenima koji ce biti prikazani u organizacijskoj shemi.xls u kojoj smo prethodno unijeli podatke za zaposlene. Podaci su u datoteci organizirani u pet kolona. Za izvor podataka u našem primjeru koristit cemo datoteku vjezba1. Izaberite opciju Information that's already stored in a file or database. U koloni Title podaci se odnose na radno mjesto zaposlenog. a kolona E-mail prikazuje e-mail adrese zaposlenih. nakon cega se otvara stranica sa crtežom. Otvara se sljedeca stranica u kojoj birate tip izvora podataka iz kojeg cete podatke uvesti u urganizacijsku shemu. osobu koja je jednu razinu iznad zaposlenog u hijerarhiji. Svi podaci u datoteci vjezba1. Podaci iz kolone Manager prikazuju «nadredenog». tri pripadajuce matrice sa simbolima i prva stranica Orgaization Chart Wizard. tj. U koloni Name podaci prikazuju ime zaposlenog.

koje se spremaju uz svaki simbol. Nakon što stisnete tipku Next otvorit ce se sljedeca stranica prozora u kojoj birate polja koja želite prikazati u organizacijskoj shemi. Nakon što ste odabrali datoteku iz koje cete uvesti podatke pritisnite tipku Next. Stisnite tipku Next i u sljedecoj stranici izaberite kolone (i polja) koja želite uvesti u organizacijsku shemu kao uobicajene karakteristike. Sljedeca stranica prozora Organization Chart Wizad zahtjevat ce da naznacite kolone iz tabele koje sadrže podatke na osnovu kojih ce organizacijska shema biti kreirana. isl. mogu prikazivati broj telefona. U polju Name treba biti prikazano Name . a u polju Second line izaberite Title. Podatak se automatski ažurira te se u lijevom dijelu prozora prikazuje simbol položaja prvog zaposlenog iz tablice. U polju First line izaberite Name. sa prikazanom datotekom i navedenim putom do nje. a u polju Reports to (koje definira hijerarhijske razine) treba biti prikazano Manage r. Uobicajene karakteristike su polja koja nece biti prikazana u organizacijskoj shemi. organizacijska shema prikazuje samo ime i radno mjesto zaposlenog. 17 .xls koja se nalazi u dirktoriju C:\Visio\OrgChart. te pronadite datoteku vjezba1. a uobicajene karakteristike. Stranica Organization Chart Wizard se ponovo pojavljuje.Pritisnite tipku Browse. Na primjer. broj ureda. ali pružaju dodatne informacije o svakom radnom mjestu. Pritisnite tipku Open. e-mail adresu.

a organizacijska shema se pojavljuje na stranici za crtanje.Iz polja Data file columns izaberite Telephone te stisnite tipku Add da biste ga premjestili u polje Custom property fields. Pritisnite tipku Finish. Pritisnite tipku Next. Otvara se nova stranica prozora Organization Chart Wizard koja pita želite li da Visio smjesti organizacijsku shemu na više stranica. Izaberite opciju I want the wizard to automatically break my organization chart across pages. Takoder u polju Data file columns izaberite E-mail. stisnite tipku Add. premjestite ga u polje Custom property fields. Visio uvodi podatke prema oznacenim opcijama. tj. 18 .

Na alatnoj traci Organization Chart nalaze se tipke za rasporedivanje simbola ili skupina simbola po vertikalnoj hijerarhiji. možete prikazati i polja sa uobicajenim karakteristikama na nacin da otvorite prozor Custom Properties. iz izbornika View birajte opciju Window. Tipke ove alatne trake možete koristiti i za promjenu redoslijeda radnih mjesta koja su podredena jednom manageru. bez da ponovno kreirate organizacijsku shemu. zatim Align Left. te izaberete odredeni simbol. ili ako ga planirate koristiti u razlicite svrhe. na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša i izaberite opciju Show Divider Line. Otvara se prozor bez ikakvih podataka. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing. Na alatnoj traci prvo izaberite Vertical Layout. Da biste otvorili prozor Custom Properties. oznacite simbol u kojem želite brisati liniju. Visio ima nekoliko opcija koje pomažu preurediti organizacijske sheme i omogucavaju izmjenu izgleda sheme bez mjenjanja hijererhijske strukture. Oznacite simbol sa imenom Ivan Paic. da biste organizacijsku shemu postavili na sredinu strane za srtanje. Preureduju se radna mjesta podredena Ivi Anicu. 19 . te iz izbornika birajte opciju Hide Divider Line. U Visiu odredene podatke o simbolu možete cuvati kao uobicajene karakteristike koje pružaju opisne informacije o osobi na odredenom radnom mjestu. horizontalnoj hijerarhiji ili simbol pored simbola. možete promijeniti prikaz. na oznacenom simbolu stisnite desnu tipku miša. zatim Side -by-Side . možete preurediti nacin na koji su postavljeni simboli položaja. Prozor Custom Properties prikazuje telefon i e-mail adresu zaposlenice Ane Maric. Iako organizacijska shema koju smo kreirali prikazuje samo imena i radna mjesta za svaki simbol zaposlenog.Ako prikaz ogranizacijske sheme nije u skladu s Vašim ocekivnjima. Ako želite pr ikazati drugaciju kombinaciju uobicajenih karakteristika. Ako izbrisanu liniju ipak poželite vratiti u simbol položaja . Izaberite simbol položaja sa imenom Ana Maric. te opciju Custom Properties. Na alatnoj traci izaberite Side -bySide Layout. Oznacite simbol sa imenom Ivo Anic. Preureduju se radna mjesta podredena Ivanu Paicu. Ako želite izbrisati lin iju koja se u svakom simbolu položaja nalazi izmedu imena i radnog mjesta.

Izaberite opciju New Page kako biste smjestili kopiju na novu stranu za crtanje. Da biste napravili sinkroniziranu kopiju oznacite simbol sa imenom Darko Sucic. Iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Create Syncronized Copy. Organizacijsku shemu brzo možete prenijeti na nekoliko stranica koristeci sinkronizirane kopije svake jedinice prikazane na originalnoj stranici i smještanjem tih kopija na druge stranice.Izaberite simbol sa imenom Ivo Anic. oznacite u prozoru Create Syncronized Copy opciju Hide subordinates on original page. Organizacijske sheme za velike i složene organizacije mogu se rasporediti na nekoliko stranica. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Svaka sinkronizirana kopija je duplikat radnog mjesta ili odnosa izmedu radnih mjesta za grupu radnika. a simbol sa imenom Darko Sucic ostaje oznacen. kako biste mogli vidjeti cijelu stranu za crtanje. Crtež se smanjuje. Sinkronizirane kopije se cesto koriste da bi se pravile stranice sa detaljnim prikazima zaposlenih svake jedinice u velikoj organizaciji. a dio organizacijske sheme (simbol položaja sa imenom Darko Sucic i simboli podredene njemu) se smješta na novu stranu (Page2). Originalna stranica se tada može pojednostaviti tako da prikazuje samo prvu razinu managera. a detalji za svaku jedinicu su prikriveni. U prozoru Custom Properties pritisnite na polje Telepfone. Ako želite prikriti simbole položaja podredene simbolu sa imenom Darko Sucic. Otvara se prozor Create Syncronized Copy u kojem trebate definirati gdje želite smjestiti kopiju. Prozor Create Syncronized Copy se zatvara. te se svaka izmjena teksta ili uobicajenih karakteristika nekog sinkroniziranog simbola aktualizira na sve sinkronizirane kopije simbola na drugim stranicama. upišite 5060 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici. 20 . što omogucuje uštedu vremena izrade sheme i sprjecava nepreciznost u izradi. U polju Telephone se prikazuje promjenjeni broj telefona.

Organizacijsku shemu ste mogli centrirati i na nacin da iz izbornika Tools izaberete opciju Center Drawing. Želite li poboljšati izgled organizacijske sheme. Pritisnite u polje Telephone da biste promijenili broj telefona. Vratite se na stranu za crtanje Page -1. a kada pokazivac miša promijeni oblik. možete izabrati uzorak koji najbolje prikazuje bit sheme. a struktura podredenih Darku Sucicu je skrivena. možete dodati boju i pozadinu. Pored toga. oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Uocite da su promjene unesene za uobicajene karakteristike u strani za crtanje Page-2 aktualizirane. Upišite 5041 i pritisnite tipku Enter na tipkovnici da biste potvrdili izmjenu. mijenjati dizajn ili ubaciti logo korporacije. Kombiirajuci ih sa 18 pozadina. Visio ima 17 gotovih uzoraka koji eliminiraju potrebu biranja boje za svaki simbol organizacijske sheme. povucite organizacijsku shemu prema sredini strane za crtanje.Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All da biste oznacili sve simbole položaja na strani za crtanje. Poništite oznacavanje cijele organizacijske sheme na nacin da stisnete lijevu tipku miša na stranu za crtanje izvan organizacijske sheme. držeci stisnutu lijevu tipku miša. te opciju Custom Properties. Iz izbornika View izaberite opciju Window. Otvara se prozor u kome su prikazane informacije o Darku Sucicu. uzorci organizacijskih shema imaju teme koje mjenjaju ukupan izgled simbola i teksta u organizacijskoj shemi. ali dodavanje. 21 . te oznacite simbol položaja sa imenom Darko Sucic. Promjene u tekstu i uobicajenim karakteristikama simbola odnose se na sve njegove sinkronizirane kopije. brisanje ili premiještanje simbola odnose se samo na stranu za crtanje u kojoj radite.

U polju Backgrounds izaberite Vbackground. te potvrite pritiskom na tipku ok. Potvrdite pritiskom na tipku Yes. Na Page-1 se pojavljuje oblik Leaf. te iz izbornika File izaberite opciju Page Setup. Otvara se prozor Page Setup u kome trebate izbrati karticu Page Properties. stisnite tipku F2 na tipkovnici. Otvara se prozor Make Backgrounds s pitanjem želite li da taj simbol bude pozadina ogranizacijske sheme.. U polju Choose a color scheme izaberite Steel. Otvorit ce se prozor Color Schemes. Da biste organizacijskoj shemi dodali gotov uzorak boje simbola. teksta i pozadine iz izbornika Tool izaberite opciju Color Schemes. tekst. da biste otvorili prozor Option. u kojem možete birati izmedu 17 razlicitih uzoraka.). logotipe isl. pa za naziv korporacije upišite wtrade. npr. strana Vbackground još uvijek je aktualna. gotove slike. grafiku isl. te opciju potvrdite pritiskom na tipku ok. 22 . Pojavljuje se nova strana Vbackground. Da biste upisali naziv korporacije. Želite li promijeniti izgled simbola položaja iz izbornika Organization Chart izaberite opciju Option.Otvorite matricu Backgrounds i iz nje na stranu za crtanje povucite simbol Background leaf. Ako želite pozadinu primjenit i i na stranu za crtanje Page -2 otvorite ju. Pozadina je primjenjena i na stranu za crtanje Page-2. Iz matrice Borders and Titles na stranu za crtanje Vbackground povucite simbol Title block retro. Pozadinu možete dodijeliti bilo kojoj strani za crtanje. Strana Vbackground može sadržavati razlicite vizualne elemente koje želite dodati u pozadinu (simbole Visia.

promjenu boja ispune simbola položaja. Shadow. Strana za crtanje Page -1 organizacijske sheme trebala bi izgledati kao na slici. Izbornik Format sadrži i druge opcije za formatiranje simbola položaja i teksta unutar njih (npr. iz izbornika Format izaberite opciju Text. U prozoru Options možete takoder.. u polju Style birate opciju Italic. precizno definirati i velicinu simbola položaja zaposlenog.U polju Org chart theme izaberite temu Elegant te pritisnite tipku OK.) koji omogucavaju promjenu atributa rubnih linija.. Ako želite formatirati tekst unutar simbola položaja. Fill. dodavanje sjene simbolima isl. Rubna linija svakog simbola položaja je promjenjena u skladu s uzorkom Elegant. zakrivljenosti kutova. Organizacijsku shemu snimite pod nazivom orgchart1 u direktorij A:\visio 2000. Line. Otvara se prozor Text u kome. 23 . Corner. kojima postižete željeni izgled organizacijske sheme. te izbor potvrdite pritiskom na tipku OK.

za izradu dokumentacije simbol Document. izmedu njih se pojavljuje konektor. te za korake koji zahtjevaju podatke simbol Data.Povezivanje simbola u dijagram tijeka Dijagram tijeka možemo promatrati kao crtež koji prikazuje korake u procesu (koji slijede srodnu ideju) kroz niz simbola povezanih linijama. u polju Category izaberite Flowchart. Za crtanje dijagrama tijeka. Dok povlacite. simbole prikazane u matricama povlacite na stranu za crtanje i povezujete ih konektorima. pri cemu simbole morate vuci u smjeru u kome tece proces. Izmedu simbola Decision i Tagged process pojavljuje se konektor. Izabrane opcije potvrdiete pritiskom na tipku OK. 24 . za odluku simbol Decision. Borders and Titels. do koraka dva. Visio podražava dvije mogucnosti za povezivanje simbola. Da biste prikazali redoslijed tijeka istraživanja tržišta. tj. Konektori izmedu simbola pokazuju odnos izmedu razlicitih koraka u procesu. Backgrounds. simboli ostaju povezani i konektor se provlaci izmedu drugih simbola ako je potrebno. od koraka jedan. Ø U prvom slucaju možete koristiti tipku Connector Tool da biste dovukli simbol iz matrice na stranu za crtanje. Otvara se nova prazna strana za crtanje i tri matrice sa simbolima: Audit Diagram Shapes. Dijagrami tijeka se cesto koriste za vizualno predstavljanje poslovnih procesa. Koristite dinamicku mrežu da biste poravnali gornje dijelove simbola Decision i Tagged process. konektori ostaju povezani (Visio automatski preusmjerava linije konektora) što bitno skracuje vrijeme izrade dijagrama. u prozoru Choose Drawing Type . Kada spustite simbol na željeno mjesto. Konektori mogu sadržavati tekst koji objašnjava opisivani proces. Simbole možete povezivati na nacin da ako reorganizirate povezane simbole. Povucite zatim simbol Decision (opcija Connector Tool treba i dalje biti ukljucena). a u biti su jednodimenzionalne linije koje se automatski povezuju sa 2-D simbolima (npr. simboli za proces u dijagramu tijeka). a u polju Drawing Type izaberite Audit Diagram. Npr. Visio ima 10 tipova dijagramo tijeka. Kada premjestite simbol koji je povezan sa drugim simbolom. Iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crta nje povucite simbol Terminator. Pritisnite tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. Visio olakšava pravljenje povezanih crteža korištenjem simbola koji se zovu konektori. te upotrijebiti tipku Connector Tool. U oba slucaja koristit cete tipku Connector Tool na Standard alatnoj traci. ali vecina njih sadrži jednostavne simbole. pri cemu se svaki simbol koji dovucete povezuje sa izabranim simbolom na strani za crtanje. Povucite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes i postavite ga desno od simbola Decision. pojavljuje se tockasta linija koja se zove dinamicka mreža i pokazuje kako se novi simbol poravnava u odnosu na simbol koji se vec nalazi na stranici. za prikazivanje koraka u procesu možete koristiti simbol Process. da biste ih spojili. Ø U drugom slucaju možete prvo dodati simbole na stranu za crtanje.

te u njemu upišite potrošnje opcih izgleda.Na stranu za crtanje povucite još dva simbola Decisio n. Oznacite simbol Terminator koji se nalazi na vrhu dijagrama. Oznacite konekrtor izmedu dva simbola Decision. Crvene rucice koje se pojavljuju na mjestima gdje se krajnje tocke konektora spajaju sa simbolima potvrda su da je konektor izabran. te ga na strani za crtanje povucite u smjeru prikazanom na slici. ne vide se mogucnosti. Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Pointer Tool. Dok pišete pojavljuje se okvir za tekst za konektor. Ostalim konektorima takoder dodajte tekst na nacin da na konektorima koji povezuju dva simbola Decision upišete DA. na vrhu dijagrama. 25 . Upišite NE. rasporedite ih kao na slici. Oznacite konektor izmedu simbola Decision i simbola Tagged process. a u simbolima Tagged process. U ostalim simbolima Decision upišite redom: postoje li mogucnosti. Prije nego povucete neki simbol iz matrice. U simbolu Terminator na dnu dijagrama upišite kraj. jedan simbol Tagged process. Da biste povezali simbole Tagged process sa simbolom Terminator smještenim na dnu dijagrama tijeka. iz matrice sa simbolima Audit Diagram Shapes izaberite simbol Dynamic connector. a tekstu u simbolu Teminator velicinu 10pt. te atribute Bold i Italic. oznacite simbol sa kojim ga želite spojiti. u protivnom Visio povezuje simbol sa simbolom koji ste neposredno prije toga dodali na stranu za crtanje. pocevši od vrha dijagrama upišite redom: bez mogucnosti. marketinška akcija. a na konektorima koji povezuju simbol Decision sa simbolom Tagged process upišete NE. te dodijelite atribute teksta u svim simbolima po uzoru na tekst pocetak u simbolu Terminator. Tekstu u svim simbolima Decision i Tagged process dodijelite velicinu 9pt. te upišite DA. te upišite pocetak. Simbolu se dodaje tekst kome trebate dodijeliti velicinu 10pt. te simbol Terminator. Oznacite prvi u nizu simbol Decision. Konektoru se dodaje tekst.

Povezivanje simbola daje više fleksibilnosti. Nijedan objekt više nije izabran. Kada premjestite simbol koji ima vezu tipa simbol sa simbolom. pri cemu se konektor preusmjerava na nacin da ne presjeca simbol u sredini. te poravnanje simbola cesti su poslovi koji se obavljaju u vezi s dijagramima tijeka. dalje od simbola. To se zove povezivanje simbola sa simbolom i njega je najbolje koristiti u dijagramima tijeka. Kada dodajete simbole postojecim dijagramima. na osnovu velicine krajnjih tocaka možete prepoznati koja je vrsta konektora korištena. dodavanje. Kada oznacite neki konektor. nego što se utroši na njegovo crtanje.Pritisnite na stranu za crtanje. a možete ga koristiti kada ne želite da se konektori pomjeraju s mjesta na mjesto na simbolu. te je vjerojatno potrebno više vremena za revid iranje dijagrama. ili povezivanje razlicitih tocaka simbola. Može se pojaviti potreba za dodavanjem faze koja je propuštena ili za revidiranjem cak više koraka kako bi proces postao efikasniji. Cratanje dijagrama tijeka pomaže da jasnije vidimo proces koji slijedimo. možete postici povezivanje simbola. Premještanje. ma gdje premjestili simbole. možete koristiti tipku Connector Tool za iscrtavanje novih konektora. konektor ostaje izmedu te dvije tocke. Visio preusmjerava konektor izmedu drugih simbola na strani za crtanje. jer prilikom premještanja simbola. promjena nacina povezivanja simbola. Ako povezujete odredene tocke na simbolima. Crtajuci konektore. Visio usmjerava konektor izmedu dvije najbliže tocke. a dijagram bi trebao izgledati kao na slici. 26 . To se zove povezivanje tocke s tockom.

na nacin da pokažete na sredinu simbola s tekstom jesu li mogucnosti konkretne i sacekate da se pojavi crveni rub simbola. Italic. koji pokazuje da ce se ako povucete u smjeru drugog simbola napravitipovezivanje tipa simbol sa simbolom. napraviti povezivanje tipa tocke s tockom. Oko simbola odluke pojavljuju se rucice za izbor. Ako postavite pokazivac miša na sredinu simbola u koji ste upisali tekst jesu li mogucnosti konkretne. umetnuti korak u svrhu poboljšanja procesa. Simbole sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne i marketinška akcija povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Simbole sa tekstom postoje li mogucnosti i jesu li mogucnosti konkretne povežite konektorom tipa simbol sa simbolom. Postavite pokazivac miša na donji dio simbola u koji ste upisali jesu li mogucnosti konkretne. Pritisnite tipku Delete na tikovnici kako biste ga izbrisali. te pustite tipku miša. simbol dobiva crveni rub. tj.Simbol u koji je upisan tekst marketinška akcija povucite prema dolje. velicinom 9pt. Crveni kvardat istice tocku na simbolu i pokazuje da ce se ako povucete prema drugom simbolu. Oznacite konektor izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija. Povlacite prema sredini simbola sa tekstom marketinška akcija držeci stisnutu lijevu tipku miša dok se ne pojavi crveni rub simbola. te konektoru priružite tekst DA. Konektor se rasteže kako bi ostao povezan sa simbolom. postavite simbol Tagged process iz matrice Audit Diagram Shapes.velicinom 9pt. Povucite simbol Decision iz matrice Audit Diagram Shapes na stranu za crtanje. Simbol koji predstavlja odluku je izabran. Bold. 27 . Na Standard alatnoj traci pritisnite tipku Connector Tool. te ga sa simbolom odluke koji se nalazi lijevo od njega povežite konektorom tipa simbol sa simbolom kome cete dodati tekst NE. Desno od simbola sa tekstom jesu li mogucnosti konkretne. Konektoru priružite tekst DA. Bolod i Italic. postavite ga izmedu simbola u kojima je upisan tekst postoje li mogucnosti i marketinška akcija pomažuci se pritom dinamickom mrežom. upišite u njega mogucnosti nisu konkretne. U simolu koji ste dodali dijagramu upišite jesu li mogucnosti konkretne . kako biste napravili prostor za novi simbol odluke.

te matricu Callouts. Matrica sa simbolima Callouts prikazuje se zajedno s matricama koje se automatski otvaraju biranjem Audit Diagram u prozoru Choose Drawing Type. želite za crtanje dijagrama koristiti simbol. u polju Drawing Type . na oznaceni simbol stisnite desnu tipku miša. Da biste simbol preusmjerili na nacin da pokazuje prema simbolu odluke. koji kreirate u Visiu. u kojoj se nalazi simbol koji tražite. Svakom simbolu odluke pridružite po jedan simbol Side box callout. 28 . U svim Side box callout simbolima upisanom tekstu dodijelite velicinu 9pt. u koje cete redom od vrha prema dnu upisivati tekst: orjentacijsko istraživanje. naziv svakog koraka procesa. Otvorite strelicu koja pokazuje prema dolje. iz alatne trake Standard birajte tipku Open Stencil. koje se automatski otvaraju kada otvarate odredeni tip dijagrama. birajte opciju Shape. postavite ga lijevo od simbola u koji ste upisali tekst potrošnje opcih izgleda.Dijagram tijeka trebao bi izgledati kao na slici. te pokazivati prema simbolu odluke. Ako npr. Dodajte mu tekst preliminarno istraživanje. te izaberite Visio Extras. koji se ne nalazi u matricama sa simbolima. Italic. Bold. te opciju Flip Horizontal. indikativno istraživanje. Iz matrice Callouts na stranu za crtanje povucite simbol Side box callout... možete ubacivati simbole iz bilo koje matrice sa simbolima koju Visio sadrži. Bold. velicine 9pt. Simbol ce se zarotirati. trebate pronaci odgovarajucu matricu. konkretno istraživanje marketinga.. U bilo koji dijagram. Italic. Da biste u dijagram tijeka ubacili npr.

Dijagram bi trebao izgledati kao na slici. Dynamic connector.. Vježba 3. Bold. U polju Title upišite Dijagram tijeka sinekticke sjednice. Bold. Svi simboli su povezani konektorima tipa simbol sa simbolom.. Decision. Kratke upute za izradu dijagrama: ∼ Iz matrice Audit Diagram Shapes koristite simbole Terminator. Iz matrice Callouts koristite simbol Side brace. Tagged process. velicinom 14pt. Tekstu u svim simbolima pridružena je velicina 10pt. Dijagram tijeka snimite pod nazivom crtez3 u direktorij A:\visio 2000. Iz matrice Borders and Titels koristite simbol Title block classic. da biste prikazali nazive faza sinekticke sjednice.. a datumu pridružite velicinu 9pt. Bold. Italic. ∼ ∼ 29 . Kreirajte dijagram tijeka po uzoru na dijagram prikazan na slici.

∼ ∼ Iz matrice Backgrounds koristite simbol Background cosmic. 30 . Dijagram snimite pod nazivom vjezba3 u direktorij A:\visio 2000.

zamjenjuje mnoge Wordove izbornike i alatne trake visiovim izbornicima i alatnim trakama. U kartici Create New izaberite Visio 2000 Drawing u polju Drawing type. možete povezati cijeli crtež sa Wordovim dokumentom i održavati ažuriranost kopije u Wordu. Ako za vrijeme rada u datoteci Officea XP (npr. Sve izmjene koje napravite na originalnom crtežu. Dijagrame kreirane u Microsoft Visiu možete uvrstiti u datoteke Officea XP na jedan od sljedecih nacina: Ø Napravite novi Visio crtež iz datoteke Officea XP kada nemate gotov crtež koji trebate i kada nije potrebno snimati crtež kao Visiovu datoteku. Upišite sljedeci tekst: Istraživanje vanjskih tržišta Proces istraživanja vanjskih tržišta sastoji se od cetiri faze: Postavite pokazivac miša u novi red. Crtež koji povežete s datotekom Officea XP ne postaje dio datoteke. u Wordovom dokumentu) pomislite da bi crtež kreiran u Visiu mogao razjasniti tekst. U polju Find in izaberite direktorij Solutions. Pokrenite program Microsoft Word. ilustrirali bit u PowerPoint prezentcijma ili razjasnili numericke podatke u Excelovim dokumentima. možete napravite Visiov crtež u datoteci. dodaje prazan crtež u dokument. pri cemu crtež koji ugradite postaje dio datoteke Officea XP. i obratno. te iz njegovog sadržaja izaberite 31 . Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. pa velicina datoteke ostaje minimalna. odražavaju se na kopiji crteža u Officeovoj datoteci. Npr. Ø Ugradite kopiju vec kreiranog Visio crteža u datoteku Officea XP. Npr. Npr. te iz izbornika Insert izaberite opciju Object. Visio se pokrece. Visiove dijagrame možete koristiti da biste poboljšali razumijevanje teksta u Wordovom dokumentu. možete napraviti crtež koji ce ilustrirati bit PowerPoint prezentacije. možete kopirati dio Visiovog crteža i prenijeti ga u Wordov dokument. Nakon toga se otvara prozor Choose a Drawing Template. kada ne želite da izmje ne koje napravite u kopiji crteža utjecu na originalni crtež.Povezivanje Visia sa Officeom XP Dijagrami kreirani u Microsoft Visiu mogu pomoci boljem razumijevanju informacija iz Microsoft Office XP datoteka. a crtež koji napravite postaje dio datoteke Officea XP. Npr. Ø Povežite postojeci Visiov crtež sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež i kopiju crteža.

koju trebate smjestiti ispod simbola da nastevite niz. Napravite još jednu kopiju simbola Arow box. da biste dobili prikaz simbola na matrici s nazivima simbola ispisanim ispod svakog simbola. Blocks Raised. Izaberite ikonu matrice sa simbolima Blocks . te uocite da se primjer izabranog dijagrama prikazuje u polju Preview. zajedno sa matricama sa simbolima: Blocks. pa ga duplicirajte i smjestite odmah ispod prvog simbola. da biste prikazali njegovu strukturu.Block Diagram. Oznacite Block Diagram. U Wordovom dokumentu Visio otvara novu stranu za crtanje. koje se inace otvaraju nakon što u Visiu izaberete Block Diagram. pritisnite tipku Open. Iz matrice sa simbolima Blocks povucite na stranu za crtanje simbol Arow box. 32 . Izabranu opciju potvrdite pritiskom na tipku Open. Borders and Titels i Backgrounds. te iz izbornika koji se otvori izaberite opciju Icons and Names. Simbol proporcionalno smanjite.

velicinom 9pt. da biste ponovo otvorili prozor Microsoft Visia s pripadajucim matricama sa simbolima. U drugom simbolu upišite orjentacijsko istraživanje.pritisnite bilo gdje izvan Visiovog crteža u Wordovom dokumentu. Ako vec imate gotov Visiov crtež koji može pomoci u razumijevanju informacija iz datoteke Officea XP. U Wordovom dokumentu vjezba 4 ispod crteža koji ste kreirali upišite sljedeci tekst: 33 . pri cemu se Visio zatvara. možete ugraditi kopiju crteže u datoteku. pritisnite izvan Visiovog crteža unutar prozora Microsoft Word. Iz izbornika Tools izaberite opciju Center Drawing.Ako je strana za crtenje premala. vec navedenim formatom teksta. U simbolu upišite konkretno istraživanje marketinga. Visio se zatvara. Da biste izašli iz Visia i nastavili raditi u Wordu. Italic. pritisnite dva p lijevom uta tipkom miša na crtež. Ako poželite unijeti izmjene u Visiov crtež. povucite donji rub prozora kako biste ga povecali. pri cemu kopija postaje dio datoteke Officea XP. Da biste zatvorili Visio. Italic. Iz matrice Blocks povucite simbol Box na stranu za crtanje ispod simbola u kome je upisantekst indikativno istraživanje. Bold. kopirate cijeli crtež ili njegov dio. da biste crtež postavili na sredinu stranice. Izmjene u kopiji nemaju utjecaja na originalni crtež jer ne postoji veza izmedu datoteke Officea XP i Visiovog crteža. Povecajte Srtanu za crtež. da biste dodali još jedan simbol na dnu crteža... da biste mogli dodati simbole iz matrica. koji smještate u Officeovu datoteku. Bold. velicinom 9pt. u trecem simbolu indikativno istraživanje . a u programu Microsoft Word snimite dokument pod nazivom vjezba 4 u direktorij A:\visio 2000. U simbolu Arow box koji ste smjestili na vrhu crteža upišite preliminarno istraživanje . a Word ponovo postaje aktivan. Kada ugradite crtež u datoteku. Ako modificirate crtež ugraden u datoteku Officea XP mijenjate samo kopiju.

Pokrenite program Microsoft Visio. Izmjene u Visiovom crtežu možete napraviti nakon što oznacite crtež te pritisnete dva puta lijevu tipku miša. pri cemu ce svaka izmjena Visiovog crteža biti aktualizirana u datoteci Officea XP. da biste otvorili Visiovu stranu za crtanje i iz izbornika Open Stencil izaberite potrebne matrice sa simbolima. te uocite da one nemaju utjecaja na originalni crtež kreiran u programu Microsoft Visio 2000. te otvorite dokument pod nazivom crtez 3. a ako uvjet nije zadovoljen. Na alatnoj traci Standard pritisnite tipku Paste. 34 . snimljen u direktorij A:\visio 2000. da biste kopirali simbole. Npr. prelazi se na orjentacijsko istraživanje. Izmjene koje napravite na crtežu snimite. Ako je uvjet zadovoljen. Visiov crtež možete povezati sa datotekom Officea XP ako želite sinkronizirati originalni crtež s kopijom u Officeovoj datoteci. istraživanje se prekida. Oznacite dio dijagrama toka koji pokazuje prve dvije faze procesa (preliminarno istraživanje i orjentacijsko istraživanje ). Osnovna razlika izmedu povezivanja postojeceg Visio crteža sa Office XP datotekom i ugradivanja kopije postojeceg Visio crteža u Office XP datoteku je u tome što povezani crtež ne postaje dio datoteke Officea XP. te mu prilagodava velicinu da bi stao na radnu površinu Wordovog dokumenta. Prebacite se u program Microsoft Word.Preliminarno istraživanje podrazumijeva ispitivanje postojanja potrošnje opcih izgleda. Word prenosi Visiov crtež u dokument vjezba 4. možete povezati nedovršeni Visiov blok dijagram sa Wordovim dokumentom. Pritisnite tipku Copy na Standard alatnoj traci.

Iz izbornika Edit izaberite opciju Select All. da biste oznacili sve simbole dijagrama. Originalni crtež. Da biste promijenili atribute teksta izaberite opciju Text iz izbornika Format. kada ugradujete kopiju Visiovog crteža možete kopirati jednu stranicu iz datoteke ili samo odredene djelove crteža. pritisnite na tipkovnici tipku Escape . U dokumentu upišite tekst: Detaljan prikaz procesa istraživanja vanjskog tržišta prikazat cemo dijagramom tijeka. Izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. u polju Color izaberite boju 4 (plava). te izabrane opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. Iz izbornika Edit opciju Copy Drawing. te prenosi crtež u Wordov dokument. Da biste u izborniku Edit dobili opciju Copy Drawing vratite se u crtež. da biste poništili oznacavanje simbola. u kome možete promijeniti sve atribute oznacenog teksta. a u polju As izaberite opciju Visio 2000 Drawing Object. pritisnuvši dva puta lijevom tipkom miša.Kada uspostavljate vezu sa Visiovim crtežom. i otvorite je. Otvara se prozor Text. te oznacite opciju Bold u polju Style. povezujete kompletan crtež. Na kartici Font. Ako ste umjesto pocije Copy Drawing pojavi opcija Copy. Da biste unijeli izmjene u Visiov crtež. ukljucujuci i pozadinu. oznacite ga. Medutim. 35 . Pronadite datoteku crtez 3 koju ste snimili u direkorij A:\visio 2000. Word uspostavlja vezu s Visiovom datotekom. U dokumentu vjezba 4 (formata Word Dokument) iz izbornika Insert izaberite opciju Break. crtez 3. Prebacite kursor u novi red te iz izbornika Edit izaberite opciju Paste Special. Oznacene opcije potvrdite pritiskom na tipku OK. neki simbol dijagrama je oznacen i necete moci povezati dijagram s dokumentom u Officeu XP. Pokrenite program Microsoft Visio. te u polju Break Types prozora Break izaberite opciju Page break. se otvara u posebnom prozoru Microsoft Visia. Otvorit ce se prozor Paste Special u kome trebate oznaciti opciju Paste link.

Vratite se u program Microsoft Word. Druga strana Wordovog dokumenta vjezba 4 trebala bi izgledati kao na slici. Iz izbornika File izaberite opciju Exit da biste napustili program. i provjerite jesu li unesene promjene aktualizirane i u kopiji dijagrama koju ste smjestili u dokumentu vjezba 4. na nacin da stisnete tipku Save na Standard alatnoj traci. Snimite promjene dokumenta. 36 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->