Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 22. 3. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.076

Vlada FBiH s predstavnicima boraca i invalida

Bud`et danas na Vladi, u utorak pred Parlamentom
3. strana

Nastavlja se akcija u Libiji

Mostar

HDZ-ovi otkrili strategiju

2. strana

DANAS PRILOG

Pogo|ena Gadafijeva rezidencija
Sa OSLOBO\ENJEM na koncert Iz du{e za du{u...

Reuters

SAD i Francuska tvrde da je cilj za{tita civila, a britanski ministar odbrane da je libijski vo|a Poginulo najmanje 120 ljudi 18-19. strana KUPON

DALMACIJA i SEVDAH

25.3.2011.
VI[E NA STRANICAMA KULTURE

U @I@I
Zatra`ena dokumentacija iz Parlamenta FBiH

2

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HDZ-ovi otkrili strategiju

Hrvatski narodni sabor
Predsjedni{tvo HDZ-a BiH poziva sve legitimne institucije vlasti, od razine op}ine do razine BiH, da ne priznaju protuustavno i nelegalno uspostavljenu vlast u FBiH i da ne provode njene nezakonite odluke, rekao je ju~erpredsjednik HDZa BiH Dragan ^ovi} nakon sjednice Predsjedni{tva i Sredi{njeg odbora ove stranke. Tako|er, isto je u~inilo i Predsjedni{tvo HDZ-a 1990. - Predsjedni{tvo HDZ-a BiH je podr`alo i inicijativu za sazivanjem Hrvatskog narodnog sabora BiH, kao i inicijativu za uspostavu me|u`upanijskog i me|uop}inskog vije}a sa hrvatskom ve}inom, kazao je ^ovi}.

Me|u`upanijsko i me|uop}insko vije}e sa hrvatskom ve}inom

Odluka nakon analize materijala sa sjednice

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Poni{tenje izbora ~elnika u ~etvrtak
^lanovi CIK-a tvrde da je prekr{eno nekoliko ~lanova Izbornog zakona BiH Sarad`i} se `alila sama na sebe
Na hi tnoj sje dni ci CIK-a, odr`anoj ju~er, donesen je zaklju~ak kojim se od Predstavni~kog i Doma naroda Parlamenta FBiH tra`i dostavljanje kompletnog materijala koji se odnosi na sjednice tih zakonodavnih tijela od pro{log ~etvrtka. liste kandidata kako bismo utvrdili da li predlo`ena osoba za imenovanje ispunjava zakonske propise za to. To je u slu~aju predsjednika i potpredsjednika FBiH izostalo, ocijenio je Petri}. On je naglasio kako CIKBiH ima ovlasti u skladu sa ~lanom 2.10 Izbornog zakona BiH da poni{titi izbore u izbornoj jedinici ili na nekom bira~kom mjestu ako ustanovi da je za vrijeme glasanja

^ovi}: Vlasti u FBiH protuustavno i nelegalno uspostavljene

Ugro`ena Federacija
HDZBiH poziva sve `upanijske skup{tine u Federaciji BiH, institucije vlasti Federacije i BiH, kazao je ^ovi}, da na temeljima Ustava i zakona provedu i okon~aju proces konstituiranja i uspostave tijela vlasti uz puno po{tivanje izbornog legitimiteta i ve}inske politi~ke volje sva tri konstitutivna naroda u na{oj zemlji. - Osu|ujemo djelovanje svih politi~kih subjekata koji su sudjelovanjem u protuustavnom i protuzakonitomkonstituiranju Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, te u dono{enjuneustavnih i nezakonitih odluka, ugrozili ustavni poredak Federacije. Kandidiranjem i potvr|ivanjem izbora predsjednika i potpredsjednika FBiH, te Vlade FBiH, na najgrublji na~in su prekr{eni Ustav Federacije, Izborni zakon BiH te su po-

Brojni propusti
No, prema stavovima koje su za Oslobo|enje iznijeli ~lanovi CIKa Branko Petri} i Stjepan Miki}, ve} sa da je ja sno da CIK ne odustaje. - U ~lanu 1. 3a jasno pi{e da mandat ~lanovima predstavni~kih tijela izabranih na izborima traje ~etiri godine i da te~e od dana objavljivanja rezultata u Slu`benom glasniku BiH. Do objave zvani~nih rezultata za Dom naroda Parlamenta FBiH nije do{lo. S druge strane, mi smo u pismu koje smo dostavili predsjedavaju}em Doma naroda u dosada{njem sazivu Stjepanu Kre{i}u jasno ukazali da se nisu stekli uvjeti za odr`avanje konstituiraju}e sjednice, naveo je ~lan CIK-a Branko Petri}. ^lan CIK-a Stjepan Miki} navodi kako ta dr`avna institucija ostaje pri svom stavu da je odr`avanje konstituiraju}e sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH preuranjeno, ali da se odluka koju }e donijeti ne `eli bazirati samo na tome ve} na osnovu cjelokupnoga materijala. - @elimo sve analizirati i jasno i precizno navesti gdje je eventualno do{lo do propusta, naglasio je Miki}. I da samo odr`avanje konstituiraju}e sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH nije sporno, nagla{avaju Petri} i Miki}, napravljen je propust jer utvr|ene liste kandidata za predsjednika i dopredsjednike FBiH nisu dostavljene na provjeru i ovjeru CIK-u BiH, u skladu sa odredbama Izbornog zakona BiH, prije samog procesa glasanja. - CIK-u kao u slu~aju svakih posrednih ili neposrednih izbora na provjeru trebaju biti dostavljene

PROPUST I da samo odr`avanje konstituiraju}e sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH nije sporno, napravljen je propust jer utvr|ene liste kandidata za predsjednika i dopredsjednike FBiH nisu dostavljene na provjeru i ovjeru CIK-u
ili brojanja glasa~kih listi}a do{lo do nepravilnosti koje mogu utjecati na rezultate izbora.

ga`ena temeljna na~ela demokratskog djelovanja i postupanja institucija vlasti zajam~enih Ustavom na{e zemlje, iznio je ^ovi} stavove Predsjedni{tva HDZ-a BiH, koje o~ekuje i tra`i od svih nadle`nih institucija pravne dr`ave da kroz svoje ustavno, zakonito i nepristrano djelovanje za{tite ustavni poredak FBiH i BiH. - Podr`avamoustavno i zakonito djelovanje predsjednice FBiH Borjane Kri{to, te tra`imo od nje i legalnih ~lanova Vlade FBiH da ustraju u poduzimanju svih pravnih mjera i aktivnosti u cilju za{tite ustavnog poretka FBiH. Politi~ko i institucionalno djelovanje SDP-a BiH dovodi u pitanje stabilnost i euroatlantske perspektive BiH, te nanosi ogromnu politi~ku {tetu svima, a prije svega bo{nja~kom narodu u BiH, kazao je ^ovi}. Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} je, pak, nakon sjednice Predsjedni{tva i Sredi{-

njegodbora te strankekazaokako je novouspostavljena vlast neustavna, nelegalna i nelegitimna.

Ravnopravnost
- Ta vlast ne}e biti priznata od hrvatskog naroda u BiH, a ne bi trebala biti priznata ni od koga kome je stalo do po{tivanja Ustava, zakona, ravnopravnosti naroda i budu}nosti BiH. Prihva}amo inicijativu o sazivanju Hrvatskog narodnog sabora, sastavljenog od legitimno izabranih predstavnika Hrvata u sve organe vlasti u BiH, od op}ine do dr`ave, bez obzira na to iz koje politi~ke opcije dolaze, koji }e donijeti odluku o na~inu i formi institucionalnog djelovanja, kazao je Ljubi}. Dodao je kako legitimni politi~ki predstavnici Hrvata u BiH `ele potvrditi spremnost da BiH izgra|uju kao dr`avu tri ravnopravna naroda i svih njenih gra|ana.
J. GUDELJ

Sarad`i} odgodila HNK
Predsjednica CIK-a IrenaHad`iabdi} pojasnila je kako je ju~era{nja hitna sjednica te dr`avne institucije sazvana u skladu sa Poslovnikom, a koji propisuje da se to ~ini kada je u pitanju zna~aj za funkcionisanje zakonodavnih organa, te kada to iziskuju sudski i upravni rokovi. Ina~e, u CIK je pristiglo ~ak 15 prigovora koji se odnose na izbor Vlade (sedam), odr`avanje konstituiraju}e sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH ({est) te izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH (dva). Najinteresantnija je `alba delegatkinje SDP-a Vesne Sarad`i} koja je, unato~ ~injenici da je izabrana, ulo`ila prigovor na rezultate glasanja iz Skup{tine HNK-a za Dom naroda Parlamenta FBiH, ~ime odluka o utvr|ivanju rezultata jo{ nije postala pravosna`na. A. TERZI]

V I J E S T I

Vije}e EU o Bosni i Hercegovini

Mogu}e sankcije ru{iteljima BiH
Vije}e EU izra`ava duboku zabrinutost {to vlade na svim nivoima u BiH jo{ nisu formirane. Poziva politi~ke ~elnike da se anga`iraju odgovorno i u duhu kompromisa na {to skorijem formiranju vlada na svim nivoima, kako bi se rje{avale otvorene, hitne i potrebne reforme i postigli kvalitativni koraci naprijed na putu prema EU, ka`e se u zaklju~cima koje su prihvatili ministri vanjskih poslova Unije na redovitom sastanku u Bruxellesu. EU ponavlja da BiH ima “nedvosmislenu“ evropsku perspektivu. Tako|er se isti~e “nedvosmislena privr`enost teritorijalnom integritetu BiH kao suverene i ujedinjene zemlje“. Isti~e se va`nost pobolj{anja i ja~anja u~inkovitog funkcioniranja dr`ave i institucija, uklju~uju}i i kroz potrebne ustavne promjene. Posebno, zemlja }e trebati biti u mogu}nosti da provodi, primjenjuje pravila i zakone EU, ka`e se u zaklju~cima. EU dovr{ava pripreme za slanje oja~anog jedinstvenog predstavnika EU, “koji }e predvoditi u poticanju BiH u pitanjima koja se odnose na EU” . Vije}e ostaje odlu~no u podr{ci Dejtonskom mirovnom sporazumu i podupire prijedloge visoke predstavnice EU za vanjsku i sigurnosnu politiku o mogu}oj upotrebi restriktivnih mjera, ka`e se u zaklju~cima. Visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton i povjerenik za pro{irenje [tefan Füle jo{ su sredinom pro{le godine pripremili “non-paper“ u kojem se, izme|u ostalog, predla`e da oja~ani posebni izaslanik EU ima ovlasti predlo`iti visokoj predstavnici Ashton restriktivne mjere protiv osoba koje bi ugro`avale temelje Daytona ili dr`ave BiH. Te mjere mogle bi uklju~ivati zabranu putovanja u EU tim osobama ili zamrzavanje njihove imovine u EU. Vije}e je potvrdilo punu podr{ku sada{njem visokom predstavniku i posebnom izaslaniku EU Valentinu Inzku te poziva BiH da ispuni ciljeve i uvjete koji su potrebni za zatvaranje OHR-a, dodaju}i da je mogu}e i izmje{tanje toga ureda.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

U @I@I

3

Uo~i sjednice, Vlada FBiH s predstavnicima boraca i invalida

Bud`et danas na Vladi,
Prijedlog bud`eta FBiH }e po hitnoj proceduri biti upu}en u Parlament Transferi ostaju nepromijenjeni, rebalans u prvih stotinu dana rada nove izvr{ne vlasti
Nova federalna Vlada danas }e odr`atiprvusjednicu na kojoj}e bitirazmatrannacrtbud`etaFBiH za 2011, dogovoreno je ju~er na sastanku u sjedi{tu Vlade u Sarajevu, odr`anom na inicijativufederalnog premijeraNerminaNik{i}a. Ovom sjednicompo~injei stalnozasjedanjeVladeFBiHkoje}e trajati sve dok se rje{avaju pitanja od vitalnog zna~aja za `ivot gra|ana FBiH. Iz Ureda visokog predstavnika me|unarodne zajednice u BiH ju~er su podsjetili da validnost Doma naroda Federacije BiH ili usvajanje izvjesnih akata od tog doma trebaju razmotriti doma}i subjekti. - Kao {to je navedeno u izjavi ambasadora Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, politi~ke stranke sada moraju obratiti pa`nju na hitne prakti~neizazove sa kojima se suo~avaju gra|ani Bosne i Hercegovine. Validnost Doma naroda Federacije BiH ili usvajanjeizvjesnihakata od ovogdoma su pitanjakoja trebaju razmotriti doma}i akteri, saop}eno je ju~er iz OHR-a. J. F.
Dobro raspolo`enje na po~etku
Foto: A. KAJMOVI]

u utorak pred Parlamentom
Pitanja za doma}e aktere

Podr{ka strana~kih lidera
Ju~era{nji sastanak odr`an je u prisustvu~elnikastranakapotpisnica patforme za uspostavu vlasti, koje ~ine ve}inu u Parlamentu FBiH - Zlatka Lagumd`ije (SDP), Sulejmana Tihi}a (SDA), Mladena Ivankovi}a Lijanovi}a (NSRB) i Zvonka Juri{i}a (HSP), ~elnika izvr{ne vlasti FBiH @ivka Budimira, MirsadaKebe i SvetozaraPudari}a, oba doma Parlamenta FBiH Denisa Zvizdi}a i Karoline Pavlovi}, federalnih ministara, kao i ~lana Predsjedni{tva BiH @eljkaKom{i}a. Ukoliko za deset dana ne bude imala usvojen i objavljen bud`et, FBiH prijeti finansijski kolaps. Kako do toga ne bi do{lo, dogovoreno je da prijedlog bud`eta koji je utvrdiostarisazivVladebudeodmah

i bez zna~ajnijihizmjenaproslije|en u parlamentarnuproceduru. Prijedlogbud`eta bi po hitnojproceduri trebao razmatrati Predstavni~ki dom 29. marta, a odmah potom bi ga trebao potvrditi i Dom naroda, kako bi najkasnije do 31. marta stupio na snagu. U~esnici sastanka ponovili su opredijeljenost da realizirajuplatformu, tako {to }e u narednih sto dana u bud`et, plan i programradazakonodavne i izvr{ne vlasti ugraditi zadatke i poslove iz ovog programskog dokumenta. Kako je potvrdiofederalnipremijer Nermin Nik{i}, prije dana{nje sjednice, predstavnici Vlade sastat

}e se s delegacijamanajugro`enijih kategorija ~ija primanja su vezana za federalni bud`et - boraca, neratnihinvalida icivilnih`rtavaratakako bi ih informirali da planirani bud`etskitransferi za ove kategorije zasad ostaju nepromijenjeni. Vladin plan je da u narednih stotinu dana, uz ostalo, sagleda potrebe i zahtjeve svih kategorija ~ija su primanjavezana uz bud`etFBiH,te predlo`i njegov rebalans. - Poku{at }emo, prije nego {to se bud`etna|epredVladom, da organizujemosastanke sa predstavnicima populacija koje su direktno vezane za bud`etskasredstvakakobismo ih upoznali {ta je u bud`etu i

{ta mo`emouraditi, kazao je Nik{i}, potvrdiv{i da Vlada sad vjerovatno ne}e vr{iti korekcije predlo`enih bud`etskih davanja, iako su neki transferipoputonog za bora~ko-invalidskuza{titumanjinego u 2010. - Predstavnicima navedenih kategorija poku{at }emo objasniti da }emo se dogovarati kako }e to biti u rebalansu bud`eta, naglasio je premijer.

Neka svako radi svoj posao
Premijer je kazao da }eprimopredaja du`nosti u ministarstvima u kojima to nijezavr{eno doju~erbiti nastavljena u srijedu. Po njemu, to je manji problem.

Ustavni sud FBiH primio je zahtjev biv{e predsjednice FBiH Borjane Kri{to za razmatranje ocjene ustavnosti odluka o konstituiranju Doma naroda Parlamenta FBiH i izbora predsjednika i dopredsjednika tog entiteta,

Ustavni sud FBiH: Danas o terminu sjednice

saznaje Oslobo|enje. Odluka o sjednici Ustavnog suda FBiH na kojoj }e biti razmatran taj zahtjev trebala bi biti donesena danas, saznajemo od izvora bliskih Ustavnom sudu FBiH.

LiderNSRB-a MladenIvankovi} Lijanovi}naglasio je kako su potpisnice platforme ju~er potvrdile opredjeljenje za hitno usvajanje bud`eta FBiH. - Suglasili smo se da stvari iz platforme koje ne mo`emo realizirati sadugradimo u planove i programe rada organa vlasti u FBiH u narednih sto dana i do krajagodine, kazao je Ivankovi} Lijanovi}. U~esnici sastanka odbili su komentirati mogu}e poteze Centralne izborne komisije BiH, kao i mogu}u odluku Ustavnog suda FBiH u vezi sa zahtjevom biv{e predsjedniceBorjaneKri{to za ocjenomustavnostikonstituiranjaDomanaroda Parlamenta FBiH i izbora predsjednika i dopredsjednika FBiH. - CIK nijeinstitucijakojatrebacijeniti taj dio postupka, njegovoje da radi ono ~ime se o~ito ne `eli baviti. Ustavnost mo`e ocijeniti jedino Ustavni sud, a njegove odluke se provode i ne komentari{u, kazao je S. [EHER^EHAJI] Nik{i}.

SAD

Ambasada SAD-a

@eljeznice FBiH

Hrvatski Caritas

Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj u~estvovat }e na Ameri~ko-balkanskom poslovnom samitu koji }e u organizaciji ameri~ke savezne dr`ave Maryland i US-Balkans Business Alliance biti odr`an sutra i prekosutra u Baltimoru. Alkalaj }e drugog dana samita biti jedan od panelista o temi “Transatlantic Partners: The US - Western Balkans Reawakening - Key United States“. Delegaciju BiH koja }e u~estvovati na samitu predvodit }e ~lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, saop}eno je iz Ureda za odnose s javno{}u MVP-a BiH.

Delegacija BiH na poslovnom samitu

Ambasada SAD-a u BiH `eli naglasiti dugogodi{nju opredijeljenost SAD-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Na{a pomo} i podr{ka usmjereni su prema svim gra|anima BiH, bez obzira na njihovo etni~ko porijeklo. Skoro dvije decenije na{eg anga`mana govore same za sebe, saop}eno je ju~er iz Ureda za odnose s javno{}u Ambasade SAD-a kao odgovor na pismo Udruga branitelja proisteklih iz Domovinskog rata upu}eno ambasadoru SAD-a Patricku Moonu. Pismo je zapravo kritika formiranja vlasti u FBiH.

Podr{ka svim gra|anima BiH

Milionske {tete zbog {trajka

Uprava@eljeznicaFBiHju~erje saop}ila da se direktne i indirektne {tete nastale tokom nelegalne obustave saobra}aja od 12. do 17. decembra 2010, koju je organiziraoSindikat ma{inovo|a @FBiH, procjenjuju na {est do osam miliona KM, a ne 71.000 KM, kako pi{u pojedini mediji. Uprava isti~e da se tu`ba za naknadu {tete u visini od 71.000 KM odnosi na sudskupresuduprotivsedamosoba zbogranijegnezakonitog{trajkama{inovo|a od 30. jula do 1. augusta 2009, a ne obustavu u decembru, jer je potpisansporazumkojim je ma{inovo|amadatagarancija da za to ne}e biti krivi~no procesuirani.

Solidarnost s Crkvom i ljudima u BiH

Ju~er je po~ela korizmena akcija hrvatskog Caritasa Tjedan solidarnosti i zajedni{tva s Crkvom i ljudima u BiH. Svrha akcije je prikupiti konkretnu, nov~anu pomo}, ali i senzibilizirati javnost u Hrvatskoj za solidarnost i zajedni{tvo s ljudima i Crkvom u BiH, poticati na me|usobno pomaganje te njegovanje susreta i uzajamnih posjeta vjernika. U povodu po~etka Tjedna solidarnosti, nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} izjavio je za Hrvatski katoli~ki radio da ga raduje nastavak akcije, unato~ krizi i klimi koja vlada u Hrvatskoj i BiH, javila je KTA.

4

DOGA\AJI

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Razumijem nezadovoljstvo hrvatskih i srpskih udruga, no Sud BiH ne mo`e birati predmete

Strategija za borbu protiv korupcije

Politi~ke partije nisu ispunile ni{ta od obe}anja

Foto: D. ]UMUROVI]

Korupcija na
najvi{em nivou
Vije}e ministara u narednim godinama nije planiralo sredstva za borbu protiv korupcije

Medd`ida Kreso,
predsjednica Suda BiH

DOBAR

LO[
DONJA KOLA

ZAO

Na skupu u Donjim Kolima kod Banje Luke zatra`eno je osloba|anje Novaka \uki}a, generala Vojske RSa, pravomo}no osu|enog pred Sudom BiH za granatiranje tuzlanske Kapije 25. maja 1995. u kojem je ubijena 71 osoba. Miting je organizovan nakon {to je predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio obra~un sa dr`avnim Sudom i Tu`ila{tvom.

Bosna i Hercegovina nije ostvarila nikakav napredak u implementaciji Strategije za borbu protiv korupcije. Istaknuo je to ju~er predsjednikOdboradirektoraTransparency Internationala BiH Emir \iki} na konferenciji tokom koje su javnostipredstavljenirezultati analize stepena implementacije Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014.

Lejla Ibramovi}, rukovodilac programa Transparency International BiH, podsjetila je ju~er da je korupcija najprisutnija na najvi{im nivoima vlasti koje bi trebale biti najodgovornije u borbi protiv te pojave. Dr`avna Strategija za borbu protiv korupcije, istakla je Ibramovi}, nije adekvatno iskomu-

Ni{ta od obe}anja
\iki} je podsjetio da politi~ke partije nisu ispunile ni{ta od obe}anja koja su davale u oktobru i novembru pro{le godine, te im je jo{ jednom uputio apel da {to prije formiraju vlast, kako bi se {to prije krenulo u borbu protiv korupcije. Iako je pro{la godina od dono{enja Strategije i usvajanja Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, ni{ta od planiranog nije u~injeno. Problemi sa kojima se implementacija Strategije suo~ava su mnogobrojni, od nedovoljnog planiranja resursa, nedovoljnog uklju~ivanja svih relevantnih aktera, neposve}enosti operativnom aspektu pojedinih komponenti Strategije...

AMER BUKVI]
Direktor Bosna Bank International ka`e da }e predstoje}i Sarajevo Business Forum biti kulminacija dovo|enja stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu. Bukvi} je na redovnoj sesiji Kruga 99 poru~io kako je potrebno raditi na promociji druga~ije BiH, koja }e biti privla~na investitorima.

AGENCIJA? Kada je rije~ o Agenciji za prevenciju korupcije, ona sve do danas nije po~ela raditi zakonom predvi|ene Bez novca Ibramovi} je naglasila i to da poslove, po{to jo{ je analizom nacrta dokumennisu doneseni ta okvirnog bud`eta BiH za peodgovaraju}i akti riod 2011-2013. jasno da Viza njezin rad niti su je}e ministara BiH nema namjeru izdvojiti sredstva za izabrani njezini provedbu Strategije za borbu ~elni kadrovi
nicirana sa institucijama na entitetskim, kantonalnim i lokalnim nivoima, pa se ona nikada nije na{la na dnevnom redu federalnog Parlamenta ili Narodne skup{tine RS-a. Kada je rije~ o Agenciji za prevenciju korupcije, ona sve do

danas nije po~ela raditi zakonom predvi|ene poslove, po{to jo{ nisu doneseni odgovaraju}i akti za njezin rad niti su izabrani njezini ~elni kadrovi. Izvr{ni direktor Transparency Internationala BiH Sr|an Blagov~anin novinarima je kazao da do danas nije bilo politi~ke volje da Agencija profunkcioni{e i da budu osigurana sredstva za njezin rad. - Prema ranijim istra`ivanjima, BiH je percipirana kao najkorumpiranija zemlja u regionu, a poseban problem je politi~ka korupcija, podsjetio je Blagov~anin.

DOBOJ-JUG
Op}ina Doboj-Jug je odlu~ila da stipendira sve studente sa njenog podru~ja. Tako se studenti, koji ne ostvare pravo na stipendiju kod Ministarstva nauke, kulture i obrazovanja ZDK-a, mogu javiti ovoj op}ini. Prve stipendije ve} su uru~ene.

protiv korupcije i nesmetan rad Agencije. Ta~nije, Agencija za prevenciju korupcije uop{te se i ne spominje u dokumentu okvirnog bud`eta, a Strategija }e se mo}i provesti samo ukoliko budu osigurana odre|ena finansijska sredstva. J. F.

SEMIR [TILI]
Nogometni reprezentativac BiH, sa dva pogotka u mre`i drugoplasirane ekipe poljskog prvenstva Jagiellonie, osigurao je trijumf Lechu. Njegova odli~na igra najbolja je preporuka uo~i subotnje kvalifikacione utakmice u Zenici protiv Rumunije.

VIJEST U

BROJU

miliona maraka do sada je po presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu morala isplatiti dr`ava BiH.

5

Uprkos prohladnom vremenu i ki{i, mnogi Zeni~ani su, kao i svakog 21. marta u posljednjih nekoliko decenija, na specifi~an na~in obilje`ili prvi dan prolje}a, okupljaju}i se na tradicionalnoj ^imburijadi. Prolje}e je u Zenicu stiglo ne sa mo s prvim las ta ma nego i s prvim kupa~ima u rijeci Bosni, zatim pravljenjem velikog ~imbura, Ekoregatom na rijeci Bosni, te muzi~ko-folklornim performansom u izvo|enju ansambla Bosnia folk. Mi. D.

VIJEST U OBJEKTIVU Foto: Muhamed TUNOVI] ^imburijada

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

INTERVJU

5

Ivo Goldstein, povjesni~ar

BiH je jedan identitet i entitet
Razgovarala: Jadranka DIZDAR

BiH nikada nije bila dijeljena po nacionalnim klju~evima. Pa i sada se vidi da teritorijalna razdioba na principu da na jednom njezinom dijelu jedan narod ima suverenu vlast donosi nesre}u manjinskom narodu, a onom ve}inskom ne donosi sre}u
je dominantan stav kako u slovenskoj, tako i u hrvatskoj pa onda i bosanskohercegova~koj javnosti bio takav da se ta transformacija jugoslavenskog dru{tva, po Milo{evi}evom obrascu, ne mo`e dogoditi, onda je u tom smislu rat bio neminovan. • Pi{ete da je uspon S. Milo{evi}a bio strelovit. Prema Va{im istra`ivanjima, koliki je u toj strelovitosti bio utjecaj srbijanske intelektualne elite? a je li se mogao izbje}i rat Hrvata i Bo{njaka u Bosni i Hercegovini? - Te{ko je re}i {to bi bilo kada bi bilo. Sve do danas ~ini mi se da je najdosljednija bila hrvatska politika koju su hrvatske politi~ke elite vodile prema BiH u vrijeme dva mandata predsjednika RH Stjepana Mesi}a. U svakom slu~aju, hrvatska politika prema BiH ranih 90-ih bila je dvoli~na. S jedne strane insistiralo se na suradnji i povezivanju, a s druge strane radilo se po obrascima i u suglasju s Beogradom, odnosno, s Banjom Lukom na razgradnji Bosne i Hercegovine. Ova druga opcija je apsolutno kriva, jer u osnovi Bosna i Hercegovina je jedan identitet i entitet, BiH nikada nije bila dijeljena po nacionalnimklju~evima. Pa i sada se vidi da teritorijalna razdioba BiH na principu da na jednom njezinom dijelu jedan narod ima suverenu vlast donosi nesre}u manjinskom narodu, a onom ve}inskom ne donosi sre}u. Iz tog vrzinog kola je te{ko iza}i. • Kakve su posljedice takve politike na dana{nje odnose Hrvatske i BiH? ^injenica jest da se i 16 godina nakon Daytona BiH nije uspjela konstituirati kao liberalnademokracija sa svim elementima koje takav pojam uklju~uje u sebi. Elementi gra|anskogdru{tvauklju~uju i pomirenje u naj{iremsmislurije~i, ali kada ka`em pomirenje, to zna~i i generalnistav o tome{to nam se dogodilo u periodu od ‘91. do ‘95. - a toga u politi~kim elitama i u nacionalnim zajednicama nema. To nije preduvjet pomirenja, ali je jedan od klju~eva pomirenja, a to se nije dogodilo i ne doga|a se u ovom trenutku. ^injenica da se nije do{lo do pomirenja, do izgradnjeliberalne demokracije ima vi{estruke posljedice po BiH koje su vidljive u politi~kom, ekonomskom i dru{tvenom smislu.

• U Va{oj najnovijoj knjizi „Dvadeset godina samostalne Hrvatske“ (Novi Liber, Zagreb) bavite se novijom povije{}u, ali i vrlo aktualnim doga|ajima. S obzirom na to da se u kontekstu istra`ivanja zbivanja iz pro{losti ~esto spominje vremenska distanca, za{to ste se ba{ sada odlu~ili objaviti ovakvu knjigu?

Logi~na inventura
- Histori~ar se danas mo`e baviti i najnovijim razdobljem. Klasi~na teorija povijesne distance, koja je tra`ila da protekneodre|eno vrijeme da bi se uop}esudilo o doga|ajima, danas vi{e zapravo ne postoji, iz mnogihrazloga. Danas u dobatelevizije i interneta o velikom dijelu doga|aja prakti~ki saznamo odmah, isti dan. Pi{u se memoari u kojima neposredni i klju~ni akteri zbivanjavrlo~estogovore o svemu, pa vrlobrzoimamozna~ajankvantum podataka na temelju kojih mo`emo zaklju~ivati. Pritom, ne odri~em va`nost nekim tajnim serijama dokumenata koji bi u bli`oj ili daljnjojbudu}nostimoglipostati poznati javnosti. • U knjizi pi{ete o razdoblju od osamdesetih godina pro{log stolje}a, odnosno od puta ka raspadu biv{e dr`ave, razmatrate teme vezane za osamos ta lje nje Hrvat ske i rat, hrvatsko dru{tvo u devedesetima do perioda 2000 – 2010, a taj dio knjige naslovili ste „Na putu prema Europskoj uniji: nade, razvoj i kriza“. Je li Vas mo`da motivirala i dramatika ova dva desetlje}a? - Upravo je pro{lo 20 godina od klju~nih doga|aja koji su bili va`ni kako za Hrvatsku, tako i za okolne zemlje, uklju~uju}i i Bosnu i Hercegovinu. Prije 20 godina ve} je postojala nova hrvatska vlada, zakuhalo je u odnosima u jugo-fede-

raciji, pribli`avao se ratni rasplet, prvo u Sloveniji, onda u Hrvatskoj i BiH. Pale su prve `rtve, za koji dan }e biti 20. obljetnica doga|aja poznatijeg pod nazivom Krvavi Uskrs. Trenutak je da se razmi{lja, da se poku{a razumjeti {to se sve doga|alo u ovom razdoblju, kako to tuma~iti. Uostalom, 20 godina od nekog doga|aja logi~no nas sili na inventuru. • Mnogi se danas pitaju za{to se Hrvatska suo~ava s ovako velikim problemima. Jeste li Vi kroz znanstveno istra`ivanje do{li do odgovora? - U hrvatskoj javnosti je desetlje}ima postojao mit da su do 1918. za sve na{e neda}e bili krivi Be~, odnosno Budimpe{ta, onda je u razdoblju 1918 – 1990, za sve bio kriv Beograd, a sada smo 20 godina sami. Otvara se pitanje: tko je sada kriv? Odnosno, jesmo li mi sami i na koji na~in pridonijeli sada{njoj situaciji. To je jedno od pitanja na koje u ovoj knjizi poku{avam odgovoriti, ali i potaknuti druge da se nad njima zamisle. Hrvatska se danas nalazi u te{koj krizi koja nije samo ekonomska, iako je ona najvidljivija. Ali, ta kriza je politi~ka, to je kriza politi~kog sustava koji je na rubu stabilnosti. Iz ove nesavr{enosti politi~kog sustava proizlaze dijelom i gospodarske te{ko}e. Osnovna negativna obilje`ja politi~kog sustava jesu klijentelizam i korupcija: oni su prisutni u hrvatskom dru{tvu kroz protekla dva desetlje}a, ali su se mijenjali na~ini kroz koje su se ostvarivali. ^injenica da nam se doju~era{nji premijer nalazi u zatvoru s moralnog stajali{ta je porazna ne samo za njega nego i za hrvatsko dru{tvo u cjelini. • Na temelju ~ega tvrdite da je rat 90-ih za sve nas u ex-Yu bio neizbje`an? - Rat se vjerojatno nije mogao iz-

Politi~ki moral
- Bio je velik. Danas su u Haagu ljudikoji su bilineposrednopo~initelji razli~itih zlo~ina napravljenih u ime Srbije, koji su bili svojevremeno na visokim polo`ajima u JNA ili srbijanskom politi~kom vodstvu u to doba. Intelektualni za~etnici se nalaze na drugim mjestima. ^injenica je da se atmosfera koja je pripremala ratno rje{enje ve} po~ela stvarati u Srbiji ranih 80-ih godina. To je bilo polagano, a klju~ za organiziranje, usmjeravanje svih tih trendova bio je Memorandum Srpske akademije nauka (SANU) iz ‘86. godine. • Svi srbijanski politi~ari insistiraju na tezi da se u ex-Yu dogodio gra|anski rat, zbog ~ega? - O svemu se mo`e raspravljati, pa i o tome, ali to nije akademsko pitanje, ve} pitanje bazi~nog politi~kog morala. Nije se dogodio gra|anski rat, nego se dogodila agresije Srbije, Crne Gore i JNA na tri suverene dr`ave. Pristalica sam toga da se prvo pomete pred svojim pragom, pa ~esto pi{em i govorim o tome koliko je hrvatsko vodstvo krivo i odgovorno za neke ru`ne doga|aje tijekom tih ratova, ali istotakonikadanisambje`ao od toga da jasno ka`em da su za rat glavni krivci Milo{evi}, njegovi suradnici i JNA. • Ka`ete da se rat u ex-Yu vjerojatno nije mogao izbje}i,

MILO[EVI]EVA POLITIKA Rat se vjerojatno nije mogao izbje}i iz jednostavnog razloga {to je Milo{evi}eva politika, koju smatram osnovnim krivcem za rat, bila tako postavljena da preuredi Jugoslaviju ili po svom konceptu ili da u ime Srbije i Crne Gore, a uz pomo} JNA, u|e u rat
bje}i iz jednostavnog razloga {to je Milo{evi}eva politika, koju smatram osnovnim krivcem za rat, bila tako postavljena da preuredi Jugoslaviju ili po svom konceptu ili da u ime Srbije i Crne Gore, a uz pomo} JNA, u|e u rat. Budu}i da

TAKORE]I... PARADOKS
U RS-u se trenutno na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nalaze 84 magistra i ~etiri doktora nauka, kao i 6.498 ljudi sa visokom stru~nomspremom, {to je najve}ibroj nezaposlenih diplomaca u posljednjih nekoliko godina. U posljednje dvije godine izra`eno je pove}anje nezaposlenih osoba sa visokom stru~nom spremom, kojih je u 2008. bilo 3.090, u 2009. njihov broj se pove}ao na 5.198, a lani su posao ~ekale 6.152 osobe sa visokom stru~nom spremom, rekla je v.d. direktorica Zavoda za zapo{ljavanje Gordana Latinovi}.

6

DOGA\AJI

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

RATNI ZLO^INCI: Sve po spisku Dokumentacionog

Krivi i `ivi i m
Atlantska inicijativa u BiH i Centar za obuku i podr{ku mirovnim operacijama - PSOTC, pod pokroviteljstvom Ambasade Velike Britanije u BiH, organiziraju danas konferenciju o temi Doprinos BiH mirovnoj misiji ISAF, koja }e biti odr`ana u kampu Butmir. Skup }e okupiti 60 studenata iz Sarajeva, Banje Luke, Mostara i Bijeljine i predstaviti im mirovnu misiju ISAF u Afganistanu. O misiji i zna~aju operacija, govori}e Michael Tatham, ambasador Velike Britanije u BiH, Joachim Schmidt, ambasador SR Njema~ke, pukovnik Soren Knudsen, vojni ata{e Danske za Balkan, brigadni general David B. Enyeart, glavni zapovjednik [taba NATO-a u BiH, brigadir Kenan Dautovi}, komandant PSOTC-a i Michel Duray, rukovodilac slu`be NATO-a za zemlje van Alijanse.

Danas o misiji ISAF

“Ratni zlo~inac“ je i general @eljko Knez, savjetnik @eljka Kom{i}a, ~lana i to zbog napada na kolonu JNA u Tuzli
Dokumentacioni centar za istra`ivanje ratnih zlo~inaca Republike Srpske (DCRS) januara 2002. objavio je spisak ratnih zlo~inaca, odnosno izvode iz krivi~nih prijava optu`enih za ratne zlo~ine u BiH 1992 - 1995. godine. Televizija Hajat na svojim je teletekst-stranicama objavila dio imena, a Simo Tu{evljak, koordinator Tima MUP-a RS-a za istra`ivanje i dokumentovanje krivi~nih djela ratnog zlo~ina, reagovao je obja{njavaju}i kako takav spisak ne postoji. Opet, Janko Velimirovi}, direktor Centra za istra`ivanje ratnih zlo~ina RSa, ka`e da zna o kojem je spisku rije~, te da taj spisak nema nikakvu va`nost, da me|u tim imenima ima puno gre{aka, ljudi koji nisu `ivi. MRTVI: Me|u onima koji nisu `ivi, a sude}i po spisku DCRS-a ratni je zlo~inac, nalazilo se i ime Mehmeda Alagi}a, komandanta Sedmog korpusa ARBiH, te Ismeta Baj-

Hanka Paldum, “islednik“
Nevjerovatno, ali je i Hanka Paldum, estradna umjetnica, na spisku osumnji~enih ratnih zlo~inaca. Ona je, pazi sad, kao pripadnica “Zelenih beretki, odnosno islednik, odgovorna za uzimanje talaca i stvaranje logora u Sarajevu u {koli Slobodan Vukovi} (Ulica Blagoja Parovi}a) u periodu maj - jun ‘92. u koju su pripadnici Zelenih beretki smje{tali uhap{ene `ene, me|u kojima i starije, a mla|e su odvo|ene u nepoznatom pravcu i vi{e se nisu vi|ale u zatvoru“. ramovi}a ]ele, “upravnika logora“ koji je u periodu “april maj 1992. u Pofali}ima, Sarajevo, u~estvovao u privo|enju u privatnu ku}u, me|u kojima i djevoj~ice od 13 godina koja je u toj prostoriji silovana cijeli mjesec“ Djevoj~ica je, pi{e u . krivi~noj prijavi, od tu~e izgubila vid, a u beogradskoj du{evnoj bolnici rodila je nedono{~e. Na spisku je i rahmetli Ramiz Be}irovi}, jedan od srebreni~kih komandanata. Tereti se da je, me|u ostalim, odgovoran za postavljanje zasjede (23. juna 95) u Podosma~ama i kada su poginula ~etiri civila. Opet, general Munib Bisi}, pomo}nik ministra obrane BiH, “odgovoran je za pripreme muslimana i Hrvata u BiH za nasilno otcjepljenje od SFRJ i organizovan genocid prema Srbima u Sarajevu“ . Ejub Goli}, jedan od srebreni~kih komandanata ARBiH, kriv je {to je predvodio napade na sela u op{tini Bratunac kada je “prerezao grlo ranjenom i uhva}enom Marku Mi~i}u“ Na spisku je i Ramiz . Delali} ]elo, komandant 9. brdske brigade, potom general Rasim Deli}, komandant ARBiH i brigadir Avdo Pali}, kojeg su oteli i ubili nakon pregovora o sudbini @epe. Na~elnik TOBiH i biv{i pukovnik JNA Vehbija Kari} je na spisku jer je, me|u ostalim, “preko Jusufa Prazine dovodio zatvorenike iz Tar~ina na prinudne radove na Igman, zatvarao Srbe u logore...” Kriv je i general Mustafa . Talijan Hajrulahovi}. On je, je li, “neposredno u~estvovao u

Me|unarodni dan eliminiranja svih oblika rasne diskriminacije, 21. mart, obilje`en je {irom svijeta, a proglasio ga je Generalni sekretarijat UN-a 1966. Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnimslobodamasastavni je dio Ustava BiH i ima snagu direktne primjene u bh. jurisdikciji. Povodomovogdana, Ministarstvo za ljudskaprava i izbjeglice BiH, svimpojedincima i institucijamaupu}uje apel na dosljedno po{tivanje ljudskih prava, promoviranje vrijednosti tolerancije i borbeprotivstavljanja u neravnopravan polo`aj bilo kojeg pojedinca zbog rase, spola, jezika, vjere, politi~kog ili drugog mi{ljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, isti~e se u saop}enju.

Protiv rasne diskriminacije

Dok Fond sakupi sredstva…

150 invalida ostaje bez posla
Treba uspostaviti sistem po kojem je svaki poslodavac du`an uplatiti sredstva za zapo{ljavanje invalida, a onda neka dokazuje da eventualno to nije njegova obaveza
Na stolu v.d. direktora Fonda za zapo{ljavanje FBiH danas }e se na}i ekonomski programi za hitnu sanaciju nekoliko preduze}a koja decenijama zapo{ljavaju invalide. Ukupna vrijednost „odr`ive zaposlenosti“ , koju osiguravaju ti programi, objasnio je ju~e Vojo Radoj~i}, gotovo je dva miliona maraka. To je minimum sredstava potrebnih da ova preduze}a ne bi oti{la pod ste~aj, odnosno da ne bi bila likvidirana, a 150 radnika ostalo bez posla. o svemu informisati Marinovi}a, i da }e ubrzo zakazati sjednicu UO, na kojoj }e se na}i i zaklju~ci sa skupa. Najva`niji se, svakako, odnosi na to kako natjerati poslodavce da, u skladu s Zakonom o zapo{ljavanju invalida, izvr{avaju svoje obaveze: ili da zaposle invalide, ili da plate „penale“ Zato {to ni jedno . ni drugo nije profunkcionisalo, na `.r. Fonda sada nema sedam miliona maraka, a ni zapo{ljavanja invalida.

Skup{tina HNK-a usvojila je nacrt kantonalnog prora~una za 2011. Prema nacrtu, prora~un za teku}u godinu iznosi 168,6 miliona maraka, a planirani deficit je ne{to manji od 13 miliona. U odnosu na rebalansirani prora~una za 2010, ovogodi{nji prora~un je smanjen za oko 11,5 miliona maraka. Iako su zastupnici i pozicije i opozicije imali brojne primjedbe i amandmane na predlo`eni nacrt, na kraju su svi jednoglasno usvojili ovaj dokument, s obrazlo`enjem da je to potrebno u~initi s obzirom na vremenski tjesnac u kojem su se na{li Vlada i Skup{tina HNK-a. Primjedbe SDP-a su se odnosile da za poticaje u poljoprivredi, financiranje NVO-a, obnovu vjerskih objekta i za odr`ivi povratak u prora~unu nije predvi|ena nijedna marka.

HNK: Usvojen nacrt prora~una

Oni na svojoj “ko`i” najbolje znaju problematiku invalida

Foto: S. GUBELI]

Majka njega hrani
„Ina~e }e se to vrlo brzo desiti“ gotovo je zavapio tempera, mentni Mostarac Edin Vejzovi}. “Kako ne bih galamio: 30 godina radim s invalidima i, iako su rezultati na{eg rada odli~ni, mene moja majka izdr`ava umjesto ja nju“ otvorio , se Vejzovi}, ~ija firma, isklju~ivo zbog dru{tvene arogancije, ima 250.000 KM akumuliranog gubitka. A i ostale su tu negdje, pa stoga nemaju ni vlastitog kapitala, objasnio je D`emal Ba{i} iz DES-a. Ili ga imaju, kao TMP, ali }e i on, ne ubrizga li se finansijska injekcija, propasti. „Sedam godina moji radni-

Ju~era{njem sastanku su, pored Jasmine Hercegovac iz federalnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku, prisustvovali: Amra Beranek, Pismolik, Janja Gabri}, ColorServis Mostar, Edin Vejzovi}, ColorServis Mostar, Jasna Karahasanovi}, Librag, D`emal Ba{i}, DES, Veso Rebi}, TMP, Almas Kujovi}, D`evad Kamber, iz Udru`enja oboljelih od poliomylitisa... Neki od njih su tokom sastanka dobili poziv za dana{nji susret s premijerom Vlade FBiH Nerminom Nik{i}em. ci ne mogu zdravstvenu knji`icu ovjeriti, a posljednju, bijednu platu su dobili za novembar 2009“ nastavio je Vejzovi}, no, , da se skup ne bi pretvorio u op}u jadikovku, predstavnici firmi od rukovodstva Fonda za zapo{ljavanje tra`e da ih ozbiljno shvate. Ali, ima li Fond para, jedno je od klju~nih pitanja na koje ju~e nije imao ko da im odgovori, jer je predsjednica UO Fonda, Jasmina Hercegovac, prisustvovala samo prvom dijelu sastanka, a v.d. direktor Ivica Marinovi} je oti{ao u Mostar, na strana~ki skup. Hercegovac je obe}ala da }e

Danas s Nik{i}em

Firme ne znaju
„Mene su zvali iz Gasa, jer im u Ministarstvunisuznaliobjasniti kako da uplate ta sredstva“ , kazala je Jasna Karahasanovi} iz Libraga, a sli~noiskustvo je i u Telekomu. Veso Rebi} iz TMP-a je predlo`io da se nadle`nomfederalnom ministarstvu finansija, sugerira dono{enje uputstva, prema kojem }e svi poslodavci odmahmoratiizvr{itisvojuobavezu, a ondanekadokazuju da se ova na njih mo`da ne odnosi. „Za{to postoje uposlenici Fonda, neka oni brinu kako po{tovati zakon, oni su u Fondu zbog nas, a ne zbog sebe“, misli, opet, D`emal Ba{i}.
E. KAMENICA

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

DOGA\AJI

7

centra RS-a

VIJESTI

rtvi

Predsjedni{tva BiH, Podr{ka razvojnim projektima KS-a
Ambasador SR Njema~ke u BiH Joachim Schmidt posjetio je ju~er premijera Kantona Sarajevo Fikreta Musi}a, koji ga je detaljno informirao o aktivnostima Vlade Kantona te koracima koje ova vlada namjerava napraviti u svim oblastima, posebno u sferi ekonomskog razvoja. Schmidt je naglasio da je ambasada njegove zemlje spremna dati punu podr{ku u predstavljanju planiranih razvojnih projekata potencijalnim investitorima u SR Njema~koj. Tokom razgovora je bilo rije~i i o implementaciji izbornih rezultata i formiranju vlasti na svim nivoima, saop}eno je iz KS-a.

Avdo Pali}

Selim Be{lagi}

podmuklom napadu na kolonu JNA u Doborovolja~koj ulici“ bio je “upravnik zatvora , Tunel - Ciglane“ . @IVI: Sada o `ivim “ratnim zlo~incima“ sa spiska. Selim Be{lagi}, biv{i gradona~elnik Tuzle, “odgovoran je za hap{enje Srba sposobnih za vojsku koji su prisilno tjerani u uniforme i na rati{te na podru~ju Tuzle“ Kriv je i Ned`ad Aj. nad`i}, general ARBiH, sada{nji ministar za bora~ka pitanja Sarajevskog kantona. On je “odgovoran za zatvaranje zaro-

bljenih vojnika u Silos“ Na spis. ku je i general Sulejman Vranj, glavni personalac ARBiH. On je, pi{e, “odgovoran za pripreme muslimana i Hrvata u BiH za nasilno otcjepljenje od SFRJ i organizovani genocid prema Srbima u Sarajevu“ . “Ratni je zlo~inac“ i general Sead Deli}, spisak nije mogao bez genera Atifa Dudakovi}a, komandanta “sile nebeske“, kao ni bez generala Hasana Efendi}a, komandanta TOBiH i Jusufa Ja{arevi}a i Vahida Vahe Karaveli}a.

“Ratni zlo~inac“ je general @eljko Knez, savjetnik @eljka Kom{i}a, ~lana Predsjedni{tva BiH, i to zbog napada na kolonu JNA u Tuzli. Na spisku navodnih ratnih zlo~inaca su i generali Fikret Muslimovi} i Fikret Prevljak, Jusuf Pu{ina, Ahmet Sejdi}, Himzo Selimovi}, Mirsad Srebrenkovi}, MUPRBiH, D`evad Topa Topi}, dr. Safet ^ibo, Avdo Hebib, Selim Had`ibajri}, Zoran ^egar, te Emin [vraki}, {ef Zelenih beretki. ADVOKAT, LJEKAR, APO-

TEKAR: Advokata Fahriju Karkina u RS-u nisu zaboravili. On je navodni ratni zlo~inac zbog “genocida nad Srbima u Sarajevu...” Zlo~inac je i Munir . Munja Alibabi}, na~elnik Slu`be bezbjednosti u Sarajevu, te Bakir Alispahi}, na~elnik Centra slu`bi bezbjednosti grada Sarajeva. Osumnji~en je i Had`o Efendi}, predsjednik Ratnog predsjedni{tva u Gora`du, te Rusmir Mahmut}ehaji}, ministar u prvoj Vladi RBiH, i Safet Safa Oru~evi}.
A. BE^IROVI]

Forum o rodnoj ravnopravnosti

Konferencija u Akademiji nauka i umjetnosti BiH

[ume strana~ki plijen
Odgovornost gospodarenja {umama treba povjeriti sposobnim, a ne podobnim
Politika je duboko u{la u {umu i postala njen najve}i ne pri ja telj, upo zo re no je ju~er na nau~noj konferenciji o {umama kao indikatorima kvaliteta okoli{a odr`anoj u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ovom konferencijom obilje`en je 21. mart, Me|unarodni dan {uma, 2011. godina kao Me|unarodna godina {uma i kalendarski po~etak prolje}a.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, [tab NATO-a Sarajevo i Projekt za `ene UN-a, ured u BiH, organizirat }e danas i sutra u Sarajevu forum za razmjenu informacija o rodnoj ravnopravnosti i sigurnosti u BiH. Omogu}avanje koordinacije i razmjene informacija o pitanjima rodne ravnopravnosti i sigurnosti u BiH izme|u vlade i nevladinih i me|unarodnih organizacija, su{tinski je preduvjet za operacionalizaciju Akcionog plana za primjenu rezolucije 1325 Vije}a sigurnosti UN-a o `enama, miru i sigurnosti, navodi se u saop}enju. Forum ima za cilj da usredsrijedi nastojanja, sprije~i dupliranje aktivnosti, oja~a koordinaciju i omogu}i partnersko djelovanje.

Fancuski jezik za dr`avne slu`benike

DOBRO SVIH Akademik Midhat Us~upli} je sugerisao vlastima da na {umu ne gledaju kao na strana~ki plijen, nego kao dobro svih gra|ana
Na skupu je prezentirano 25 referata i poster prezentacija autora sa podru~ja cijele BiH s ciljem da se, kako je naglasio akademik Taib [ari}, privredi i vlastima daju smjernice {ta treba da u~ine kako bismo sa~uvali {ume - veliko

Sa konferencije u ANUBiH

Foto: D. ]UMUROVI]

prirodno i privredno bogatstvo i najva`niji indikator kvaliteta okoli{a. Od vlasti se, izme|u ostalog, o~ekuje da razvije politiku za{tite {uma i strategiju upravljanja, sa~uva integritet {uma i sprije~e promjenu namjene {umskog zemlji{ta po svaku cijenu, te utvrdi odgovornost svih subjekata

kojima daje pravo kori{tenja prirodnih resursa. U uvodnom referatu „[ume i {umarstvo na raskr{}u politike i struke“ akademik Midhat Us~upli} je sugerisao vlastima da na {umu ne gledaju kao na strana~ki plijen, nego kao dobro svih gra|ana u ~ije ime su dobili mandat. Uz to i da cijene mi{ljenje na-

uke te da odgovornost gospodarenja {umama povjere sposobnim, a ne podobnim kandidatima. „[to im vi{e govorimo o tome {ta bi i kako trebalo da rade, politi~ari su sve bezobrazniji“, konstatovao je dr. ^edomir Burlica sa [umarskog fakulteta u Banjoj Luci.
H. A.

Zamjenica ministra inostranih poslova BiH Ana Tri{i} - Babi} i Stefan Lopez iz Internacionalne organizacije frankofonije saglasili su se ju~er da je potrebno ubrzati potpisivanje memoranduma o provo|enju obuke iz francuskog jezika. Ovaj memorandum, koji treba da potpi{u BiH i Internacionalna organizacija frankofonije, predvi|a trogodi{nji program obuke za oko 150 dr`avnih slu`benika za u~enje francuskog jezika, saop{teno je iz MVP-a. Lopez je prenio pozdrave i ~estitke generalnog sekretara Internacionalne organizacije frankofonije i istakao ~injenicu da su sve zemlje regiona uklju~ene u rad Organizacije, te da je to va`no i za unapre|enje njihovih bilateralnih odnosa sa Francuskom, Belgijom, ali i drugim ~lanicama frankofonije.

8

DOGA\AJI

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ha{ki tribunal zaprimio zahtjev

Sti`u snimci uni{tenja
Me|ureligijsko vije}e (MRV) u BiH je u okviru projekta Monitoring napada na vjerske objekte i druga mjesta od zna~aja za crkve i vjerske zajednice u BiH, dobilo prijavu o kra|i biste fra Grge Marti}a, umjetni~kog djela jednog od najve}ih kipara 20. stolje}a Ivana Me{trovi}a. To umjetni~ko djelo neprocjenjive vrijednosti ukradeno je tokom no}i 8. i 9. marta iz dvori{ta samostana Sv. Bonaventure i Franjeva~ke klasi~ne gimnazije u Visokom, prodano u Kaknju, gdje je razbijeno u dijelove, te preprodano u llija{, saop}eno je iz MRV-a u BiH. Policija je kradljivce ubrzo prona{la, te vratila dijelove biste Franjeva~kom samostanu u Visokom. MRV u BiH najstro`ije je osudio ovaj vandalski ~in, kao i sve druge napade na vjerske objekte i druga mjesta od zna~aja za crkve i vjerske zajednice.

Osuda vandalizma nad bistom fra Grge Marti}a

1.000 predmeta
Tu`bu ili krivi~nu prijavu protiv Del Ponte }e, zajedno sa Ali}em, pripremiti ugledni advokati iz Londona Hugh Mercer i Fergus Randolph
Predstavnici sekretarijata Ha{kog tribunala su 25. februara ove godine obavijestili Damira Ali}a, advokata iz Tuzle, da su zaprimili zahtjev u kojem se tra`i dostavljanje snimaka uni{tenja oko 1.000 pre dme ta pro na|enih u masovnim grobnicama u Podrinju. Tako|er, u istom zahtjevu je tra`eno dostavljanje svih zapisnika o uni{tenim predmetima, zatim odluka Tu`ila{tva na osnovu kojih je provedeno uni{tavanje, te druga relevantna dokumentacija. “Mi }emo sa~ekati jo{ desetak dana, jer oni vjerovatno jo{ analiziraju na{ zahtjev. To }e biti mjesec otkako smo podnijeli zahtjev i to je neki razuman rok u kojem bi nam trebali dostaviti sve {to smo tra`ili“ kazao nam je Ali}, na, “A, ako se to ne desi, odr`at }u sastanak s predstavnicima srebreni~kih udru`enja, te }emo tra`iti urgenciju od Bakira Izetbegovi}a, ~lana Predsjedni{tva BiH, i Ambasade BiH u Holandiji, kako bi se ubrzao cijeli proces“ dodao je Ali}. ,

Razuman rok
Kako je poznato, snimci, zapisnici, odluke i druga dokumentacija bit }e osnov za tu`bu protiv Carle del Ponte, biv{e glavne tu`iteljice Ha{kog tribunala, i njenih saradnika, zbog uni{tenja li~nih predmeta `rtava genocida koji su prona|eni u grobnicama. Tu`bu ili krivi~nu prijavu pro-

U gotovo svim medijima u RS-u, a posebno privatnim, prisutan je rad na crno, zaklju~eno je na sjednici Odbora Sindikata medija i grafi~ara RS-a. “Osim {to zaposleni moraju u~initi puno vi{e na za{titi sopstvenog interesa, zaklju~eno je da su potrebne i izmjene Zakona o inspekciji rada, da bi ona dobila ve}a ovla{tenja“ rekao je pred, sjednik Odbora Sekul Popovi}. Iako su bili pozvani, sjednici se nisu odazvali ministar rada i bora~ko-invalidske za{ti te Pe tar \oki}, pred sje dnik Udru`enja poslodavaca informativne i grafi~ke djelatnosti Svetozar ]erketa te predsjednik Udru`enja novinara RS-a Dragan Jereni}.

Rad na crno u medijima

Damir Ali}: ^eka}emo jo{ desetak dana

UNI[TENJE Tra`eno je dostavljanje svih zapisnika o uni{tenim predmetima, zatim odluka Tu`ila{tva na osnovu kojih je provedeno uni{tavanje, te druga relevantna dokumentacija
vode}i kako se nada da }e predstavnici Ha{kog tribunala advokatima dostaviti tra`enu dokumentaciju.

Posljednje uspomene
Ina~e, srebreni~ka udru`enja su prije nekoliko mjeseci prikupila 4.000 potpisa, nakon ~ega su se javili advokati, koji }e podnijeti tu`bu protiv osoba odgovornih za uni{tenje predmeta. Nekim pre`ivjelim Podrinjcima su uni{tenjem predmeta uni{tene i posljednje uspomene na njihove najmilije. Zbog toga treba napomenuti da su zahtjevi ~lanova porodica `rtava isklju~ivo usmjereni na utvr|ivanje odgovornosti osoba koje su naredile i provele uni{tavanje li~nih stvari i predmeta, te dijelova kostiju `rtava.
S. K.

tiv Del Ponte }e, zajedno sa Ali}em, pripremiti ugledni advokati iz Londona Hugh Mercer i Fergus Randolph.

Sud BiH

Su|enje za terorizam u Bugojnu
U napadu na PS Bugojno krajem juna 2010. poginuo policajac Tarik Ljubu{ki}, dok je nekoliko njegovih kolega povrije|eno
Su|enje Harisu ^au{evi}u, zvanom Oks, Adnanu Hara~i}u i Naseru Palislamovi}u, optu`enim za terorizam, te Eminu Osmanagi}u, Harisu [pagi i Ned`adu Ke{ki, koje optu`nica tereti za pomo} po~initeljima nakon krivi~nog djela po~inje danas u Sudu BiH. Optu`nica tereti ^au{evi}a, Hara~i}a i Palislamovi}a da su krajem juna pro{le godine zajednopo~iniliteroristi~ki akt te nanijeliveliku{tetuobjektu BiH,pri ~emu je s umi{ljajem ubijen policajac Tarik Ljubu{ki}, dok je povrede zadobilo pet osoba, me|u kojima je najte`e povrije|ena policajka Edina Hindi}. Teroristi~ki napad se dogodio u vrijeme kada su policajci dolazili na posao, a trebali su bitiraspore|eni na obezbje|enjuvjerskog skupa na Ajvatovici, 20-ak kilometara od Bugojna. Policajac Tarik Ljubu{ki} u trenutku aktiviranja eksplozivne naprave za koju se pretpostavlja da je aktivirana daljinskim upravlja~emnalazio se u portirnici. Od jake eksplozije uni{teno je ili o{te}eno na desetine vozila, a polupana su ve}ina stakala na stanovima, od kojih je nekoliko njih, poput zgrade stanice, potpuno uni{teno. Optu`eni su po~injenjemovakvog ~ina za cilj imali prisiljavanje organa vlasti BiH da ne{to izvr{e kao i ozbiljno zastra{ivanje stanovni{tva i ozbiljnu destabilizaciju osnovnih politi~kih, ustavnih i dru{tvenih struktura BiH. Osmanagi}, [pago i Ke{ko, kako se navodi u optu`nici, pru`ili su pomo} u~iniocu kriOptu`eni za cilj imali ozbiljnu destabilizaciju osnovnih politi~kih, ustavnih i dru{tvenih struktura BiH

Spomen-plo~a Tariku Ljubu{ki}u

U Banjoj Luci }e danas po~eti peta sjednica Narodne skup{tine RS-a na kojoj bi se poslanici trebali izjasniti o predlo`enoj promjeni entitetskog Ustava koja se odnosi na broj potpredsjednika NSRS-a. Amandman, koji je prethodno pro{ao kroz javnu raspravu, predvi|a da NSRS ima do tri potpredsjednika ili jednog ili vi{e. Inicijativu su pokrenuli poslanici SNSD-a, SDS-a i Klub poslanika SDP-a BiH SDA, kako bi u skup{tinskom rukovodstvu bili zastupljeni predstavnici sva tri konstitutivna naroda, predstavnik ostali kao i jedan iz opozicije. G. K.

Zasjeda Skup{tina RS-a

U organizaciji Sindikata MUP-a SBK-a u holu PU Bugojno ju~er je otkrivena spomen-plo~a rahmetli Tariku Ljubu{ki}u, policajcu koji je poginuo u teroristi~kom napadu na Policijsku stanicu u tom gradu 27. juna pro{le godine. Spomen-plo~u su otkrila Tarikova djeca, sin Anes (11) i k}erka Amna (6). “ Svi koji su poznavali Tarika Ljubu{ki}a imali su privilegiju. Bio je ~astan policajac, iskren prijatelj, a prije svega divan ~ovjek. Ovo je najmanje {to smo mi mogli u~initi kroz na{u sindikalnu organizaciju, da se zauvijek pamti i ostane sje}anje na na{eg poginulog kolegu“ kazala je policaj, ka Kalila Hrgi}, predstavnica Sindikata. “Sindikat policije }e pomo}i obitelj na{eg kolege, da njegova djeca lak{e savladaju `ivot, da se {koluju i odrastaju“ rekao je Dragan [kulj, , predsjednik Sindikata policije SBK-a. vi~nog djela prikrivanjem i na drugi na~in. Optu`eni su se 9. februara izjasnili da nisu krivi. Ta~nije, ^au{evi}, Hara~i} i Osmanagi} su negirali krivnju, Palislamovi} nije pristupio izja{njenju, dok su se Ke{ko i [pago odbili izjasniti, pa je sudija konstatovao da i Dk. O. oni pori~u krivnju.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

DOGA\AJI

9

Inicijativa PKFBiH za za{titu i ja~anje doma}e poljoprivrede

VIJESTI

Zabraniti uvoz
^injenica je da BiH uvozi sve i sva{ta, od ma{ina, preko soli za magistralne puteve, pa sve do poljoprivrednih proizvoda koje mo`emo i znamo i sami proizvesti. Izme|u ostalog, uvozimo {ljive, jabuke, gro`|e, jagode, dok doma}e vo}e ostaje neubrano i propada. Sli~na situacija je i sa povr}em - uvozimo i krompir i kupus, bijeli i crveni luk, paprike, paradajz, dok na{e poljoprivredno zemlji{te dobrim dijelom ostaje neobra|eno. Po~etkom prolje}a na pijace }e sti}i i prvi doma}i poljoprivredni proizvodi, a da bi smo pod sta kli do ma}u proizvodnju, kao i gra|ane da {to vi{e kupuju doma}e, Privredna komora Federacije BiH pokrenula je ponovo inicijativu za uvo|enje privre me nih mje ra za bra ne uvoza odre|enih poljoprivrednih proizvoda.

sezonskog vo}a i povr}a

Sve vi{e oboljelih od hepatitisa

Prema na{em izra~unu, uvoz bi bio za oko 300 miliona KM manji, ka`e predsjednik Privredne komore FBiH

U organizaciji Klinike za interne bolesti UKC-a Tuzla i podr{ku Medi cin skog fa kul te ta u Tu zli i Lje karske komore TK-a, u Tuzli su ju~er po~eli prvi hepatolo{ki dani. Kako je tom pri li kom re~eno, pre tpos tav lja se da je oko 70 hiljada ljudi u BiH inficirano jednim od virusa hepatitisa, a ono {to najvi{e zabrinjava je podatak da je broj u stalnom porastu. Cilj organizatora je da uka`e na va`nost timskog ra da, individualni pristup svakom pacijentu, potrebu stal nog stru~nog usa vr{a va nja, a naro~ito na to da su virusni hepatitisi izlje~iva bolest, te da je u svemu jako bitno rano otkrivanje, jer se bolest ~esto otkriva u poodmakloj fazi, kada je kasno za izlje~enje.

PROIZVOD

ZABRANA UVOZA

GODI[NJA POTREBA

Jabuka Kru{ka [ljiva Krompir Bijeli luk Paradajz

1. 8 - 1. 11. 1. 8 - 1. 11. 1. 8 - 1. 11. 1. 5 - 31. 12. 1. 5. - 1. 9. 1. 5. - 1. 9.

57.750 19.250 38.500 308.000 19.250 34.650
„BiH je nepripremljeno u{la u prekomjernu liberalizaciju i nema dovoljno konkurentnu proizvodnju. Jedno od osnovnih pravila dobre vanjskotrgovinske politike je da ono {to gubite na inostranom tr`i{tu, trebate nadoknaditi na doma}em, a to je neophodno primijeniti na sektoru poljoprivredne proizvodnje, davati podsticaje privrednicima“, rekao je Lasi}.

Opravdan zahtjev
Jago Lasi}, predsjednik Privredne komore FBiH, sa ovom inicijativom i{ao je i pro{le godine, ali je niko o~ito nije shvatio zaozbiljno, te je, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u pro{loj godini uvezeno 1.784 tone kru{aka, 2.159 tona {ljiva, 21.469 tona jabuka, 6.762 tone gro`|a te 1.205 tona oraha. Tako|er je uvezeno i 2.359 tona krastavaca, 15.357 tona krompira, 4.054 tone kupusa, 6.498 tona crvenog luka, 692 tone bijelog luka, 8.619 tona paprike kao i 14.106 tona paradajza. Da se ove godine situacija ne bi ponavljala, da uvozimo sve a da doma}iproizvodipropadaju, PrivrednakomoraFBiHuputila je dopisMinistarstvuvanjske trgovine BiH u kojem predla`e da se kao privremena mjera uvede zabrana uvoza za odre|eni broj poljoprivrednoprehrambenih proizvoda. Zabrana bi se uglavnom odnosila na period od maja i septembra, jer se u BiH uvozi ve}inom prezrelo i nekvalitetno vo}e i povr}e, a u BiH ima dovoljno kvalitetnog doma}eg. „Ri je~ je o oprav da nom zahtjevu o kojem bi odluku trebalo donijeti Vije}e ministara BiH, te smatramo da se

BiH je protekle godine uvozila i sa Barbadosa i to uglavnom opremu koja se koristi u medicinske svrhe. Tako|er smo uvozili i iz Perua, te je u 2010. uvezeno robe u vrijednosti od 46.806 KM, a ve}inom se radilo o osu{enom mahunastom povr}u. Iz Ju`noafri~ke Republike uvezeno je robe u vrijednosti od 12,4 miliona KM, a rije~ je o nafti i ulju dobivenom od bitumenskih materijala, zatim se uvozio granit, sirovo gvo`|e, razni vijci...
Jago Lasi}

Povr}e iz Perua

Ministarstvo pravde BiH jo{ od vlasti SAD-a nije dobilo nijedan zvani~an akt da je uhap{ena Azra Ba{i}, optu`ena za ratne zlo~ine nad civilima tokom rata u BiH, izjavio je za Srnu pomo}nik ministra pravde BiH Nikola Sladoje. Prema njegovim rije~ima, praksa je da kada neko bude li{en slobode u inostranstvu, Ministarstvo pravde o tome bude obavije{teno putem Interpola. “Ministarstvo to obavje{tenje po{alje sudu ili tu`ila{tvu koje je izdalo naredbu za raspisivanje potjernice, oni pripremaju dokumentaciju i tada ministar pravde sa~injava molbu za ekstradiciju i {alje toj dr`avi“, objasnio je Sladoje proceduru. On je naveo da je u slu~aju Ba{i}eve, dokumentacija SAD-u poslana jo{ 2005. godine, kada je ona bila locirana negdje u Americi.

Iz SAD-a ni{ta zvani~no o Ba{i}evoj

Prora~un
U PKFBiH su napravili i prora~un osnovnih poljoprivrednih proizvoda u BiH te dali pregled proizvoda s razdobljima u kojima bi trebalo privremeno zabraniti uvoz. Tako je godi{nja potreba za vi{njama, tre{njama, kajsijama 57.750 tona, a predla`e se zabrana od 1. maja do 1. jula. Od 1. maja do 1. septembra predla`u se zabrane uvoza paprika (godi{nja potreba 26.950 tona), krastavaca (19.250), zatim od 1. juna do 15. augusta zabrana uvoza breskvi (godi{nja potreba 11.500 tona), od 1. juna od 31. decembra kupusa (130.900 tona), te od 15. jula do 1. novembra zabrana uvoza gro`|a (19.250 tona).
A. PENDEK

odluka o sezonskoj zabrani uvoza treba donijeti i {to prije objaviti kako bismo ve} u ovoj godini imali rast proizvodnje“, istakao je Lasi}. On je naglasio da bi se ovakvim potezom znatno umanjio deficit u ovoj oblasti. „Prema na{em izra~unu, uvoz bi bio za oko 300 miliona KM manji, {to je vi{e nego cjelokupan izvoz ostvaren tokom pro{le godine“ rekao je Lasi}. , Prema statisti~kim podacima, BiH je pro{le godine na 1

KM izvoza imala 4,37 maraka uvoza u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, dok je u FBiH stanje jo{ gore. Tu na svaku marku izvoza do|e 5,98 KM uvoza. BiH ima potencijala da unaprijedi poljoprivredno-prehrambenu industriju, ono {to nama nedostaje jeste za{tita doma}e proizvodnje. Uvozom i onih proizvoda koje BiH mo`e sama proizvesti u dovoljnim koli~inama dr`avi se nanosi ogromna {teta, isti~e Lasi}.

Ratku Bundalu 22 godine zatvora

Apelaciono vije}e Suda BiH preina~ilo je prvostepenu presudu Ratku Bundalu, te drugostepenom presudom mu pove}alo zatvorsku kaznu sa 19 na 22 godine. Ne|i Zeljaji visina zatvorske kazne od 15 godina ostala je nepromijenjena, dok je za \or|islava A{krabu, po jednoj ta~ki optu`nice, odre|en ponovni pre tres. Prvos te pe nom pre su dom od 21. decembra 2009. godine Ratko Bundalo i Ne|o Zeljaja progla{eni su krivim za ratni zlo~in protiv ~ovje~nosti nad Bo{njacima 1992. godine u Kalinoviku.

10

KOMENTARI

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sjene iz dubine
FOKUS

P
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Hap{enje Azre Ba{i} u Americi, sve~ani do~ek Blagoja Simi}a u Bosanskom [amcu, nakon {to je odslu`io kaznu za po~injene ratne zlo~ine, protesti zbog osude Novaka \uki}a, samo su najskoriji primjeri “duge ruke pro{losti“

re vo di oci na slo va knjiga i filmova znaju sebi uzeti (pre)veliku slobodu, pa te naslove ne prevode doslovce, nego po svom naho|enju, trude}i se u jednoj frazi bolje “uhvatiti“, valjda simboli~ki i po njihovom mi{ljenju, “su{tinu“ djela nego je to us pje lo sa mom auto ru ili autorici djela. Istini za volju, nekad je takav postupak i opravdan; nekad je naslov, jednostavno, neprevodiv, bilo zbog igre rije~i koja se ne da prenijeti u drugi jezik, bilo zbog konteksta. Tako|er, nekad ishod takve slobode ne mora biti nesretan. Jugoslovenski prevodilac koji je prije vi{e od trideset godina odlu~io da naslov filma Ridleya Scotta ne prevede doslovno, koji nije htio da “Alien“ postane tek “Stranac“ ili “Tu|in“ ili “Vanzemaljac“, odlu~io se za varijantu “Osmi pu tnik“. (Oni ma ko ji se sje}aju filma, razlog je jasan: Posada Nostroma ima sedam ~lanova, pa alien biva onaj – osmi.) Ta fraza zaboravljenog prevodioca koja u su{tini nema nikakve veze sa engleskim terminom “alien“ za`ivjela je na cijelom jugoslovenskom istorijskom prostoru, a dobra ilustracija njene popularnosti mo`e biti i ~injenica da je njome kr{ten splitski bend preko kojeg je u svijet popularne muzike u{ao stanoviti Zlatan

N

Stipi{i}, onomad bolje znan kao D`ibo, a danas tek malo druk~ije. a slov tek sta ko ji upra vo ~ita te pre uzima pak frazu kojom je nepoznat neki prevodilac ovda{nji preveo naslov filma “The Shipping News“ kojeg je re`iser Lasse Hallstrom snimio prije ta~no deset godina (2001), a prema istoimenom romanu za koji je sedam godina ranije E. Annie Proulx dobila Pulitzerovu nagradu. Makar su se ovda{nji prevoditelji romana odlu~ili za naslove “Brodske vijesti“ odno, sno “Lu~ke vesti“, naslov filma je preveden kao “Sjene iz dubine“ te ga, upravo pod tim naslovom, usput budi re~eno, jedna lokalna televizija beskrajno mnogo puta reprizira. Fakti~ke sve protagoniste filma (i romana, naravno) “The Shipping News“ progoni njihova li~na i porodi~na pro{lost, a kako se radnja de{ava na morskoj obali (ta~nije na Newfoundlandu), pre vo di lac je svo jim sje na ma-iz-du bi ne va ljda htio, u pone{to hororskom registru, nagovijestiti destruktivnu mo} pro{losti. Posljednjih dana iznova smo u mogu}nosti posvjedo~iti koliko sjene-iz-dubine uti~u na bosanskohercegova~ku (i ne samo bosanskohercegova~ku) sada{njost. U posljednje tri nedjelje, da-

D

kle, nekako od po~etka ovog mjeseca, gotovo svakodnevno u medijima se smjenjuju vijesti o aktuelnoj politi~koj krizi sa vijestima ~ije je ishodi{te u prvoj polovini devedesetih godina pro{log stolje}a. Po~elo je s Danom nezavisnosti, s devetnaestom godi{njicom referenduma, nastavilo se sa hap{enjem Jovana Divjaka i reaktualizacijom slu~aja Dobrovolja~ka, a kulminiralo krajem prethodne sedmice kad je najprije u Americi uhap{ena Azra Ba{i}, a zatim su u Republici Srpskoj javno protestovali zbog osude generala Novaka \uki}a zbog masakra na tuzlanskoj Kapiji te je u Bosanskom [amcu prire|en sve~ani do~ek Blagoju Simi}u nakon {to se vratio sa odslu`enja kazne za ratne zlo~ine na koju ga je osudio Ha{ki tribunal. a sjene-iz-dubine ne prijete samo Bosni i Hercegovini, dokazu je i za bri nu tost koju na politi~koj sceni Srbije stvara sve izvjesnija mogu}nost povratka Vojislava [e{elja iz Haaga. S druk~ijom, ali nipo{to i manjom, zabrinuto{}u u Hrvatskoj se i{~ekuje dan kad }e biti donesene presude protiv generala Gotovine, ^ermaka i Marka~a. Ima ana li ti~ara ko ji pretpostavljaju da bi protesti na kojima hiljade gra|ana {irom Hrvatske izra`avaju

S

ne za do volj stvo sa da{ njim stanjem u zemlji, a koji su u ideolo{kom smislu jo{ potpuno neprofilirani, nakon eventualne osu|uju}e presude protiv pomenutih generala mogli postati desni~arski usmjereni. vi koji pamte raspad Jugoslavije znaju koliku je ulogu u rasplam sa va nju na ci onalizma odigralo i manipuliranje sje}anjima na Drugi svjetski rat. U tuma~enjima ratova koji su pratili raspad Jugoslavije znale su se ~ak javiti i teze da su ti ratovi zapra vo i bi li mo gu}i zbog ~injenice da su na sceni jo{ bile generacije ljudi koji su i li~no u~estvovali u Drugom svjetskom ratu. Da se Jugoslavija odr`ala jo{ deset ili dvadeset godina, ka`u ove {ta-bibilo-da-je-bilo projekcije, rata definitivno ne bi bilo, a raspad ako bi se poslije i desio, i{ao bi po svilenom ~e{koslova~kom scenariju. Koliko je ova projekcija realna, a ko li ko je tek im pre si onis ti~ko-kafanski “wishful thinking“, nemogu}e je egzaktno procijeniti. Ono {to se, me|utim, kako vrijeme prolazi, sve vi{e pokazuje kao neminovnost jest da }e manipulati vno i spi no va no ja vno sje}anje na “ra(t)ne devedesete“ ovda{njim politi~arima jo{ dugo slu`iti kao uvijek dostupno pogonsko gorivo nacionalizma.

Njihovi zlo~inci i na{i heroji

U

klju~ivanje institucija Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo u postupak osloba|anja iz ekstradicijskog pritvora u Austriji generala Jovana Divjaka diglo je na no ge i ku ku i mo ti ku u Re pu bli ci Srpskoj. Optu`be da Sarajevo {titi i staje iza “ratnih zlo~inaca“ plju{tale su sa svih strana. Uklju~uju}i i predsjednika RS-a Mi lo ra da Do di ka. Ko ji je, “ogor~en ne prav dom ko ju Sud i Tu`ila{tvo BiH nanose srpskom narodu“ najavio i da }e organizirati referen, dum s pitanjem “`ele li gra|ani RS-a takve dr`avne pravosudne institucije“. Nazivaju}i Jovana Divjaka i Ejupa Gani}a ratnim zlo~incima, jedina stvar koju je Dodik previdio je da ni jedan ni drugi nisu ni od Tribunala u Haagu, niti Tu`ila{tva BiH optu`eni za zlo~ine po~injene u minulom ratu. Nikome razumnom ne pada na pamet sporiti potrebu da svi zlo~ini budu istra`eni i njihovi po~inioci ka`njeni. No, zbog na~ina na koji se pitanje ratnih zlo~ina i njihovih po~inilaca tretira u RS-u, cijela stvar postaje krajnje licemjerna. Jer dok lamentira nad selektivnom pravdom koja se nau{trb Srba provodi i pred Ha{kim tribunalom i Sudom BiH, i Dodik i ve}ina javnosti u RS-u svjesno ignorira sve zlo~ine koje su Srbi po~inili u BiH. Otuda je va-

ljda i bilo potpuno normalno da Milorad Dodik, tada premijer RS-a, ne samo da promovira pisanije Biljane Plav{i} dok je ona slu`ila kaznu za ratne zlo~ine u zatvoru u [vedskoj nego i da je tamo posje}uje, a potom kao heroinu, avionom Vlade RS-a, dovede u Beograd. Biljana Plav{i} priznala je ratni zlo~in. A kad do~ek mo`e za Biljanu, mo`e i za ratnog predsjednika kriznog {taba Bosanskog [amca Blagoju Simi}a, koga je zbog ratnog zlo~ina po~injenog nad civilnim stanovni{tvom nesrpske nacionalnosti Tribunal u Haagu osudio na 15 godina zatvora. Uz porodicu, Simi}u su sve~ani do~ek, navodi agencija Srna, “priredili i saborci iz Haaga Simo Zari}, Miroslav Tadi} i Mile Simi}“, sve uz poruku da njihova “`rtva ima smisao ako se zna zbog ~ega se podnosi, a to je Republika Srpska“. Valjda je zbog Republike Srpske i BNTV pu{tanje na slobodu ratnog zlo~inca Blagoja Simi}a predstavio kao pateti~an doga|aj, kao da se ku}i u najmanju ruku iz Japana vratio nuklearni fizi~ar koji je o sprije~io eksploziju u Fukushimi i svijet spasio od nuklearne katastrofe. Ali to je normalno. Jer, ka`e Dodik, “nisu svi Srbi koji su optu`eni ratni zlo~inci, a i oni koji su osu|eni nisu zlo~inci, kao {to to nije ni general VRS-

a Novak \uki}“. U nevinost \uki}a uvjerena je i Bora~ka organizacija RSa, njegovi saborci, koji su se u nedjelju u njegovim rodnim Donjim Kolima okupili da tra`e pravdu za “~ovjeka koji nevin le`i u zatvoru“. Sve uz tvrdnju da granata koja je 25. maja 1995. godine usmrtila 71 Tuzlaka i vi{e od 120 ranila nije ispaljena s polo`aja vojske bosanskih Srba na Ozrenu. Da nije tragi~an, bio bi smije{an argument naveden u pri log toj tvrdnji, po ko jem srpska vojska nije posjedovala dalekometno topni{tvo. Pa }e biti valjda da su i Sarajevo granatirali ili iz pra}ke ili u najboljem slu~aju katapulta. Na miting podr{ke \uki}u odazvalo se tek dvjestotinjak gra|ana. Ali to jedva da ne{to zna~i, jer ve}ina onih koji nisu bili, jednako kao i srpski politi~ar, te{ko da }e jo{ dugo vremena biti spremna suo~iti se sa zlo~inima koje su po~inili njihovi sunarodnjaci. Oni koji su se “borili za krst ~asni i slobodu sjajnu“ tako su amnestirani od bilo kakve odgovornosti. Oni drugi, koji su branili svoje pravo na `ivot i dom, e, oni su druga pri~a. I zlo~inci su i kada nisu ni optu`eni. A pogotovo onda kada trebaju poslu`iti kao sredstvo u stalnom nastojanju srpskog establi{menta da rasturi BiH.

OSVRT

Pi{e: Gordana KATANA
gordana.katana@oslobodjenje.ba

Kad do~ek mo`e za Biljanu, mo`e i za ratnog predsjednika kriznog {taba Bosanskog [amca Blagoju Simi}a, koga je zbog ratnog zlo~ina po~injenog nad civilnim stanovni{tvom nesrpske nacionalnosti Tribunal u Haagu osudio na 15 godina zatvora

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Dojava da je u Domu mladih u Trebinjupostavljenabomba, upu}enapreksino}, bila je la`na, potvr|eno je ju~er iz CJB-a Trebinje. Naime, uvi|ajem i kontradiverzionim pregledom utvr|eno je da nijebilapostavljenanikakva eksplozivnanaprava. Ina~e, la`nadojavanakratko je prekinularo|endanskuzabavukoja je bilaorganizovana u ovomobjektu. Policijaradi na identifikovanju osobekoja je uputilala`nu dojavu.

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dojava o bombi prekinula zabavu

Uhap{en zbog provale u automobil

Pripadnici Druge PU MUP-a KS-a uhapsili su Z. J. (28) iz Fo~e zbog sumnje da je u Ulici porodice Ribara izvr{io te{ku kra|u u VW golf u vlasni{tvu [. E. iz Sarajeva. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a Z. J. je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a KS-a. Slu`benici policije nastavljaju rad na dokumentovanju ove kra|e.

BIJELJINA Nakon skoka s balkona na prvom spratu zgrade

Istraga zlo~ina u Bu~a Potoku

Krasni}eva ugu{ena

zbog 500 KM?!
Zlatni nakit koji je ukraden tokom provale u ku}u Zinete Krasni} vrijedan oko 500 KM
Kantonalni sud Sarajevo odredio je ju~er, na prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo, jednomjese~ni pritvor Nerminu Had`ovi}u (20), Salemu [alaki (21) i Edinu Krasni}u (39), osumnji~enim da su od 13. do 16. marta ubili 57-godi{nju Zinetu Krasni} u njenoj ku}i koja se nalazi u sarajevskom naselju Bu~a Potok. Had`ovi} i [alaka su, prema informacijama do kojih je do{lo Oslobo|enje, u policiji i bez advokata, priznali da su bili u ku}i, dok ih je napolju ~ekao Krasni}, kojem je Zineta strina. Tako|e, oni su rekli da je Zineta Krasni} bila `iva po njihovom izlasku. Ne zva ni~ne in for ma ci je ka`u da su provalnici, koji su sada osumnji~eni za ubistvo, Zineti Krasni} stavili krpu u usta, vjerovatno kako bi nesmetano izvr{ili premeta~inu ku}e i odnijeli dragocjenosti.
Ljekari bijeljinske bolnice prate dje~akovo stanje

Petogodi{njak
Petogodi{nji J. B. iz Bijeljine lak{e je povrije|en ju~er ujutro nakon {to je sko~io s balkona koji se nalazi na prvom spratu stana u kojem `ivi. Nakon {to se probudio i vidio da je sam, dje~ak je najvjerovatnije u strahu istr~ao na balkon i sko~io, potvr|eno je u policiji. Nezgoda se dogodila za vrijeme dok je njegova baka, koja ga je ~uvala, iza{la da kupi hljeb, te ga zaklju~ala u stanu. Kom{ije su dje~aka prevezle u

lak{e povrije|en

hirur{ko odjeljenje bijeljinske bolnice, gdje ga je pregledao de`urni hirurg Mihajlo Lazi}, koji je konstatovao lak{e povrede. Lazi} je dodao da dje~ak ima ogrebotine po glavi i da }e ljekari njegovo stanje pratiti u narednim danima. Inspektori CJB-a Bijeljina su nakon razgovora sa dje~akom konstatovali da nema elemenata krivi~nog djela. Naime, dje~ak je policiji izjavio da je sam sko~io s Dk. O. balkona.

Nermin Had`ovi}, Salem [alaka i Edin Krasni} u pritvoru

Ju~er smo saznali da su iz ku}e odnijeli zlatni nakit u vrijednosti ne ve}oj od 500 maraka. Had`ovi}ev advokat Omar Mehmedba{i} nam je rekao da }e se izjava njegovog klijenta, koju }e dati u njegovom prisustvu, ipak, razlikovati od izjave koju je policiji dao bez njegovog prisustva.

Krasni}eva je, podsjetimo, prona|ena mrtva pro{log petka u svojoj ku}i u Ulici Adema Bu~e, a nekoliko sati po pronalasku tijela uhap{eni su osumnji~eni. Kako saznajemo, obdukcijom koju je obavio dr. Hamza @ujo je utvr|eno da je smrt Zinete Krasni} nastupila gu{eDk. O. njem.

T

ri osobe u RS-u, preciznije u Prnjavoru, Kne`evu i Bosanskoj Dubici, ubile su se tokom proteklog vikenda, a policija je kod Bosanske Gradi{ke prona{la tijelo `ene koja se, vjerovatno, prije izvjesnog vremena odlu~ila na samoubistvo skokom u rijeku Savu.

Tri samoubistva u RS-u tokom vikenda

U smrt zbog bolesti, ali i dosade?
Sr|an S, 36-godi{njak iz okoline Prnjavora, iza sebe ostavio opro{tajno pismo u kojem je naveo da se odlu~io ubiti jer mu je dosadilo `ivjeti
Tako|er, prona|eno je i opro{tajno pismo koje je Sr|an S. ostavio, i u kojem je naveo da se odlu~io ubiti jer mu je, navodno, dosadilo `ivjeti. Nakon prijave suicida policija je iza{la na teren, obavila uvi|aj i sa~inila slu`benu zabilje{ku. U ve~ernjim satima u Bosanskoj Dubici u svojoj ku}i u Ulici M. be`ivotno tijelo je prona{la njegova k}erka i pozvala policiju. Ovaj starac je `ivio sam, a s obzirom na to da je bolovao od raka, k}erka ga je stalno obilazila. Policija je i u ovom slu~aju izvr{ila uvi|aj. U subotu je u rijeciSavi, u mjestuVrba{ka kod BosanskeGradi{ke, prona|enle{ `enekojoj se nijemogla odrediti starost jer je tijelo bilo u poodmakloj fazi raspada. jelu nema tragova nasilja, nakon ~ega je le{ prevezen na Novo groblje Banja Luka, gdje je u nedjelju izvr{ena obdukcija. Tijelo jo{ nije identifikovano. U toku pro{le godine Kriminalisti~ka policija MUP-a RS-a obradila je 257 slu~ajeva samoubistva, {to je vi{e za {est nego godinu prije. Me|u 211 mu{karaca i 46 `ena koji su sebi oduzeli `ivot bile su i tri maloljetne osobe, a najvi{e samoubistava izvr{ile su osobe stariD. P. je od 50 godina.

Tijelo na tavanu
Naime, sva tri samoubistva desila su se u subotu, a prvo je prijavljeno rano ujutro u mjestu Poto~ani kod Prnjavora, gdje je prona|eno be`ivotno tijelo 36-godi{njeg Sr|ana S. (36), ~iji je nestanak prijavljen 18. marta. Na mjesto doga|aja iza{li su policijski slu`benici iz Prnjavora i de`urni mrtvozornik Doma zdravlja Prnjavor. Tokom uvi|aja konstatovano je da se Sr|an S. ubio pucaju}i u sebe iz vatrenog oru`ja.

@IVIO SAM Osamdeset~etverogodi{nji Mile N. je `ivio sam, a s obzirom na to da je bolovao od raka, k}erka ga je stalno obilazila
Isti dan kasno poslijepodne u mjestu Imaljani kod Kne`eva na tavanu{taleobjesio se Luka S. (41). Anti}a Mile N. (74) oduzeo je sebi `ivot hicem iz pi{tolja kalibra 9 mm. Kako se moglo saznati,

Iznad 50 godina
Tokom uvi|aja ljekar mrtvozornik je konstatovao da na ti-

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

CRNA HRONIKA
Pripadnici MUP-a ZDKa prekju~er su prona{li i oduzeli ru~nu bombu M91 od F. A. iz Zenice. Kako je saop}eno iz policije, bomba je prona|ena tokompretresa ove osobe u zeni~kojUliciSeidaSerdarevi}a, a osumnji~eni za posjedovanjeeksplozivnihsredstava~ijedr`anje nijedopu{tenozadr`anje u prostorijama Prve policijske uprave, gdje je nad njimobavljenakriminalisti~ka obrada.

13

Zeni~aninu oduzeta bomba

Razbojnik odnio 400 KM

Maskirani razbojnik, uz prijetnju upotrebe automatskepu{ke, tokomproteklog vikenda od radnice marketa Boni u Kara|or|evoj ulici u Prnjavoru oteo je oko 400 KM, saop{teno je iz CJB-a BanjaLuka. Policija je izvr{ila uvi|aj i u toku je rad na rasvjetljavanju ovog krivi~nogdjela i identifikovanjupo~inioca. O doga|aju je obavije{ten je i de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka.

Provaljeno u parfimeriju Martimex u centru Banje Luke

Ukradeni parfemi
vrijedni 100.000 KM
Iako je na objektu postavljen alarm i unato~ ~injenici da su za{titari do oplja~kane radnje stigli za nekoliko minuta, provalnici su uspjeli da pobjegnu sa plijenom
Prilikom provalne kra|e koja se dogodila u ponedjeljak rano ujutro u parfimeriju Martimex koja se nalazi u banjalu~koj Ulici Veselina Masle{e zasad nepoznati kradljivci odnijeli su parfe me u vri je dnos ti ve}oj od 100.000 maraka, saop}eno je ju~er iz CJB-a Banja Luka. Ka ko smo ne zva ni~no sa znali, lopovi su odnijeli gotovo sve parfeme koji su se nalazili u ovoj parfimeriji. Iako je na objektu postav ljen alarm, koji se oglasio ta~no u 4.18 sati, i unato~ ~injenici da su za{ti ta ri do oplja~kane radnje stigli za nekoliko minuta, proval ni ci su us pje li da po bje gnu sa plijenom. Ispostavilo se da su, koriste}i pogodan alat, u parfimeriju u{li obiv{i katanac na ulaznim vrati ma. Vlasnik parfimerije koja se nalazi u strogom centru grada je, nakon {to je obavijestio policiju o kra|i, ju~er pravio popis ukradenih skupocjenih parfema, nakon ~ega }e precizno biti utvr|ena nas ta la {te ta. Ci je ne ukradenih parfema po komadu kre}u se od stotinu i vi{e maraka, a pretpostavlja se da su lopoParfimerija Martimex: Ponovo na meti provalnika

vi ukra li naj ma nje sto ti nu bo~ica. Ovo nije prvi put da je na meti provalnika parfimerija Martimex u ovom dijelu Banje Luke. Prema dostupnim informacijama, u posljednjih nekoliko godi-

na parfimerije Martimex u Banjoj Luci oplja~kane su nekoliko puta i svaki put je {teta bila ogromna. Pripadnici CJB-a Banja Luka jo{ tragaju za kradljivcima.
Dk. O.

Kod Domaljevca - [amca prijavljena dva silovanja

Incident na pomo}nom stadionu

Oteli i zlostavljali 29-godi{njakinju
Mati @ivkovi}u (19) i Slobodanu Brki}u (19) iz sela Ba zika kod Domaljevca [amca odre|en je 30-dnevni pritvor zbog otmice i vi{estrukog silovanja djevojke (29) iz susjednog sela Grebnica. Podsjetimo, 18. marta tokom popodneva Policijskoj stanici u selu Bazik prijavljena su dva silovanja. Prvi slu~aj oko 13 sati prijavila je 29-godi{njakinja koja je rekla da je uspjela pobje}i nakon 22-satnog zato~eni{tva, te da su je otmi~ari silovali. Drugi slu~aj oko 17.05 sati prijavila je sestra 14-godi{nje djevoj~ice koja je ispri~ala da se silovanje dogodilo u januaru, dok je 14godi{njakinja bila u posjeti tetki, te da je maloljetnicu tada seksualno zlostavljao njen poznanik, koji se sad nalazi u inostranstvu. Mato @ivkovi} i Slobodan Brki} tokom ispitivanja priznali su da su 29-godi{njakinju iz susjednog sela namamili u jednu napu{tenu ku}u u Grebnici, koja se nalazi na osami, vlasni{tvo njihovog prijatelja. O{te}ena djevojka navela je da su je otmi~ari, kada je u{la u ku}u, vezali i silovali. Brki} i @ivkovi} su priznali da su je vezali, ali ne i silovali. Prema @ivkovi}evom iskazu, on je, navodno, prije bio u vezi sa o{te}enom djevojkom. Nakon {to je na{ao novu djevojku, o{te}ena 29-godi{njakinja mu je, ustvrdio je, pravila probleme, te su on i Brki}, navodno, htjeli da je isprepadaju. Nakon {to su je vezali, ona je, prema njihovoj verziji, dobrovoljno pristala na grupni seks. S druge strane, verzija o{te}ene potpuno je druga~ija i ona u cijelosti negira da je dobrovoljno pristala na seksualne odnose, {to ukazuju i povrede na njenom tijelu, kao i tragovi koje je policija prona{la u ku}i.
D. P.

Nasrnuo na vlasnika

[KOLE FUDBALA
Alemko Nuhanovi} (50), vlasnik hotela Alemko, priveden je u nedjelju nakon {to je fizi~ki napao Almira Prgudu, vlasnika {kole fudbala [ampion Junior. Tom prilikom Nuhanovi} je na Prgudu potegao i pi{tolj, ali je, sre}om, sprije~en da ga upotrijebi i razoru`an. U policijskom saop{tenju navedeno je da se incident desio u Ulici Patriotske lige. Nuhanovi} se, kako saznajemo od poznanika Almira Prgude, pojavio tokom odr`avanja finalne utakmice me|unarodnog turnira dje~aka na pomo}nom stadionu na Ko{evu. “Nuhanovi} je Prgudi pri{ao s le|a, gurnuo ga, a potom ga nekom letvom poku{ao udariti u glavu. Sre}om, Prguda je postavio ruku i za{titio glavu. Kada je vidio da ga nije uspio oboriti, Nuhanovi} je potegao pi{tolj. Me|utim, specijalac koji je bio tu na obezbje|enju brzo je reagovao i razoru`ao Nuhanovi}a“, pri~a jedan od Prgudinih saradnika u {koli fudbala [ampion. Iakonemazvani~nihpodataka o tomezbog~ega je do{lo do inciden-

Alemko Nuhanovi}

Predrag Raki} (1956) iz Srpca priveden je nakon {to je proteklog vikenda u dvori{tu porodi~ne ku}e prema svom bratu Slobodanu, nakonkra}eprepirke, ispalio jedan hitac iz pi{tolja. Slobodan Raki} je, sre}om,

Pucao u brata nakon sva|e
ostao nepovrije|en, dok je njegov brat, koji se sumnji~i za izazivanje op}e opasnosti, sproveden u policijske prostorije. Tokom testiranja kod njega je potvr|eno prisustvo vi{e od jednog promila alkohola u krvi.

On je saslu{an, a potom pu{ten na slobodu. Policija jepretreslaku}u PredragaRaki}ate oduzelalova~ku pu{ku, karabin CZ, revolver te municiju, ali i oru`ne listove na ime osumnji~enog. L. S.

ta, pretpostavlja se da su Nuhanovi} i Prgudaimalinekiinternidogovor o smje{tanjugostijukoji su do{li na ovajturnir. Ju~ernismouspjelido}i do Prgude,koji se, nakonukazivanja pomo}i u bolnici zbog povrede ruke, nije javljao na mobitel. Nuhanovi} je sproveden u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Pod sje ti mo, Nu ha no vi} je zbog prevare SAB banke bio osu|en na kaznu zatvora od ~etiri godine. Nakon izdr`avanja kazne nastavio je biznis kao vlaD. P. snik hotela.

14

BiH

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zenica proslavila ro|endan
Na podru~ju Livna do sada je registrovano vi{e od 300 socijalno ugro`enih porodica, ali je taj broj stalno u porastu zbog ekonomske krize i katastrofalne socijalne situacije u BiH, upozorio je predsjednik livanjskog Crvenog krsta Stjepan Vidovi}. Vidovi} je rekao da u op}ini Livno i Livanjskom kantonu socijalna situacija od 1990. godine, kada je po~eo djelovati Crveni krst na nivou kantona, nikad nije bila te`a, {to najvi{e poga|a stare i nemo}ne, porodice sa djecom bez stalnih prihoda, nezaposlene, invalide i penzionere sa najni`im penzijama. “Upore|uju}i situaciju za vrijeme rata i ovu danas mogu re}i da je socijalna situacija u ratu bila mnogo bolja i da nije bilo ovoliko socijalno i egzistencijalno ugro`enih porodica i pojedinaca“ upozorio je Vi, dovi} i dodao da je recesijau~inilasvoje, a najnovijaposkupljenjaosnovnih prehrambenih artikala te{ku situaciju dodatno su pogor{ala. Vidovi} je istakao potrebu otvaranja narodnih kuhinja, jer na podru~ju Livanjskog kantona postoji samo jedna takva kuhinja, koja je prije 12 godina otvorena u Glamo~u, a koju finansira me|unarodna humanitarna organizacija Misija bez granica.

Vi{e od 300 socijalno ugro`enih porodica u Livnu

Dobitnici priznanja sa na~elnikom i predsjedavaju}im OV-a

Foto: M. TUNOVI]

Na podru~je op}ine Glamo~ od potpisivanja Dejtonskog sporazuma do kraja pro{le godine vratilo se 5.300 prijeratnih stanovnika ili oko 42 posto populacije, prema popisu iz 1991. godine, podaci su nadle`ne op}inske slu`be dostavljeni Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Za povratak u mati~nu op}inu i rekonstrukciju u ratu uni{tenih i devastiranih stambenih objekata prijavilo se jo{ 555 porodica ili 1.711 lica srpske i bo{nja~ke nacionalnosti, rekao je na~elnik glamo~ke op}ine Radovan Markovi}. Prema njegovim rije~ima, ova lica `ive u drugim podru~jima BiH i inostranstvu, a nisu se vratila do sada, jer njihova imovina nije obnovljena. Markovi} je, kako prenosi Srna, upozorio da u jo{ nekoliko povratni~kih naselja na podru~ju glamo~ke op}ine nije obnovljena elektromre`a i nisu rekonstruisani lokalni putevi. “Prepreka masovnijem povratku je i planinski prevoj Kori}ina, izme|u Glamo~a i Livna, koji jo{ nije o~i{}en od mina i drugih eksplozivnih sredstava ostalih iz rata“, naglasio je Markovi}.

Glamo~: Za povratak se prijavilo jo{ 555 porodica

Nagrada Zenice Regiji Piemonte
Isto priznanje dobili Udru`enje prijatelja u BiH Antena Piemonte Bosnia i Semiz [i{i}, generalni direktor Metalno d.d.
Iako postoje mnogi tragovi o postojanju naselja na podru~ju dana{nje Zenice jo{ iz rimskog doba, 20. mart 1436. godine je datum kada se prvi put u pisanom dokumentu spominje ime Zenica. Taj dokument se ~uva u Dubrova~kom arhivu, a povodom tog datuma u ponedjeljak u ovom gradu je odr`an niz manifestacija koje su zapo~ele u velikoj sali Op}ine Zenica sve~anom sjednicom Vije}a op}ine Zenica. Zvanicama iz politi~kog, kulturnog i vjerskog `ivota obratio se na~elnik Husejin Smajlovi}, koji je istakao kako op}inska uprava postoji da bi stvorila uslove firmama da otvore svoje pogone i privu~e ih. “Konkurencija je velika i tu tako|er traje bespo{tedna borba. Kako god je velika konkurencija za svakoradnomjesto, tako je velika konkurencija u Evropi za svaku novu fabriku i novi projekt. U ovoj godini polovina svih investicijakoje se odvijaju na tlu BiH otpada, po svemu sude}i, na Zenicu. Takva dinamika ne mo`e pro}i bez otvaranja novih radnih mjesta, poslovnih {ansi i mogu}nosti za biznis. Na svakom od nas je da te {anse prepozna i pretvori u stvarnost“ , istakao je Smajlovi}. Uru~ena su javna priznanja pa su tako Nagradu Zenice dobili Regija Piemonte, Republika Italija i Udru`enje prijatelja u BiH Antena Piemonte Bosnia i to, kako se u obrazlo`enjuodluke navodi, za kontinuiranu pomo} u realizaciji zna~ajnih projekata u oblastizdravstva, privrede, obrazovanja i kulture, te afirmacijigradaZenice na internacionalnomplanu, kao i Semiz [i{i}, generalni direktor Privrednog dru{tva Metalno d.d. Zenica, za izuzetne rezultate u oblasti metaloprerade, te razvoju preduze}a Metalno i afir-

Predsjednik Jevrejske zajednice u Zenici Jakov Montiljo, ameri~ki ambasador Patrick Moon i na~elnik Zenice

Zainteresovani redovni studenti iz srebreni~ke op{tine do 15. aprila mogu podnijeti zahtjeve za studentske kredite kod banaka, s tim da }e im Op{tina, ukoliko redovno upi{u narednu godinu, vratiti66 postopodignutihsredstava, odnosno 80 posto studentima sa fakulteta koje je op{tina nazna~ila kao prioritetne, prenijela je Srna. Op{tinaSrebrenica je dogovorila sa Novombankom i UniCreditbankom iz Banje Luke, koje imaju ekspoziture u ovom mjestu, da odobre kredite zainteresovanim studentima od 1.500 KM, a 2.000 KM onima koji imaju prosjek ocjena iz prethodnih godina iznad devet. “Svim studentima koji podignu ove kredite i redovno upi{u narednu godinu ili apsolventima koji polo`e sve ispite Op{tina }e izvr{iti povrat kreditnih zadu`enja u navedenim procentima“ rekla je sa, mostalni stru~ni saradnik za obrazovanje u ovoj op{tini Mela Kari}. Ona je precizirala da }e studenti sami otpla}ivati kredite i ukoliko na vrijeme o~iste godinu, Op{tina }e im refundirati dogovorene iznose sredstava.

Op{tina subvencioni{e otplatu studentskih kredita

Otvoreno Zeni~ko prolje}e
Ju~er je otvo re na 16. me|una ro dna kul tur na manifestacija Zeni~ko prolje}e, koja }e trajati do 12. aprila, a planirano je prikazivanje 35 programa. Manifestacija je otvorena revijalnom izlo`bom likovnih rado va mla dih auto ra u obnovljenom ruhu zeni~ke Sinagoge. Ina~e, ~ast da simboli~nim presijecanjem vrpce i zvani~no otvore vrata obnovljene Sinagoge pripala je ameri~kom ambasadoru u BiH Patricku Moonu i na~elniku op}ine Zenica Husejinu Smajlovi}u. “Za hva lju jem {to sam dobio priliku da u~estvujem u doga|aju koji osvjetljava istoriju multikulturalnog `ivota u BiH. Poput maciji Zenice u BiH i svijetu. Javno priznanje Plaketa Zenicedodijeljeno je Novinskoizdava~kom i privrednom dru{tvu Na{a rije~ d.o.o. Zenica za uspje{nu novinarsku i izdava~ku djelatnost tokom 55 godina postojanja, te Edinu [ari}u, predsjedniku Saveza izvi|a~a BiH, i SAD su multietni~ko i multikulturalno dru{tvo. Smatramo da je razli~itost jedna od glavnih ameri~kih vrijednosti i osobina, a i mi smo se u pro{losti borili da sa~uvamo te razli~itosti. Kao {to je predsjednik Obama rekao u svom inauguralnom govoru, na{e {aroliko naslije|e su oblikovali svi jezici i kulture. BiH tako|er mora na}i snagu u naslije|u i na}i na~ina da cijeni tu razli~itost na svom putu prema funkcionalnom i multikulturalnom i demokratskom dru{tvu“, istakao je ameri~ki ambasador dodav{i kako je Zenica napravila korak prema tome finansiraju}i renoviranje zgrade Sinagoge. op}ine Zenica, za dugogodi{nji rad i doprinos razvoju Saveza izvi|a~a op}ine Zenica i Centra za odmor i rekreaciju mladih na Bora~kom jezeru. Priznanja su uru~ili predsjedavaju}i OV-a Neboj{a Nikoli} i na~elnik op}ine Husejin Smajlovi}.
M. DAJI]

Na ime {tete nastale zbog uginu}a `ivotinja u poplavama iz decembra pro{le godine, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS-a isplatilo je ukupno 401.772 KM za 97 fizi~kih lica iz op{tina Bijeljina, Nevesinje i Trebinje. U toku su aktivnosti na nadoknadi {tete za fizi~ka lica u op{tini Srbac zbog uginu}a `ivotinja u decembarskim poplavama, javila je Srna. U decembru su obilne padavine prouzrokovale poplave u nekoliko op{tina RS-a.

Naknada za `ivotinje uginule u poplavama 401.772 KM

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

15

Hrvatska premijerka Kosor o pregovorima sa EU

VIJESTI

NEKI POSLOVI
obavljeni i prije roka
Poglavlje 23 - Pravosu|e i temeljna ljudska prava smatra se klju~nim za zavr{etak hrvatskih pristupnih pregovora
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Vojnici se vratili iz Afganistana

Hrvatska u roku izvr{ava svoje obveze u vezi ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 23 – Pravosu|e i temeljna ljudska prava i sve institucije poduzimaju dodatne napore kako bi se to poglavlje uspje{no zatvorilo, izjavila je za lokalne medije hrvatska premijerka Jadranka Kosor ju~er u sjedi{tu Vlade RH. Premijerka je komentirala dinamiku djelovanja nakon radnog sastanka o izvr{avanju aktivnosti kako bi se ispunila mjerila za zatvaranje poglavlja 23 u pregovorima s Europskom unijom.

Jadranka Kosor: Odlu~nost institucija

Novi zakoni
„Bitno je pokazati dodatnu snagu koju pokazujemo, ali i odlu~nost svih institucija, jer nije samo vlada ta koja mora ne{to u~initi, to se o~ekuje i od drugih institucija“, rekla je Kosor. Prema premijerkinim rije~ima, neki poslovi su obavljeni i prije roka. „Po svemu sude}i, zaista mo`emo uhvatiti sve rokove“, poru~ila je. Kosor je najavila izmjene nekih zakona, ali i dono{enje novih zakona, kao {to je npr. zakon o Uredu pu~kog pravo-

Pusi}: Dovr{etak pregovora u junu

Predsjednica Nacionalnog odbora Republike Hrvatske za pra}enje pregovora o pristupanju EU haenesovka Vesna Pusi} izjavila je ju~er kako je uvjerena da je Hrvatska u stanju dovr{iti pregovore o pristupanju EU u junu, no dodala je kako “ne mo`emo ~ekati da nam stvari padnu u krilo bez na{eg anga`mana“, javila je Fena. “Ne mo`emo bacati koplje u trnje na svaki pijuk bilo kojeg du`nosnika EU, jer ljudi imaju razli~ita mi{ljenja i razli~ite politi~ke ciljeve“, rekla je Pusi} nakon konferencije za novinare zagreba~kog HNS-a. su|a i unutarnjih poslova, glavni dr`avni odvjetnik, predsjednik Vrhovnog suda RH i dr. U privremenom izvje{taju o napretku Hrvatske u pregovara~kom poglavlju 23 koje je prihvatila Europska komisija

prije nepuni mjesec zabilje`en je veliki napredak RH u borbi protiv korupcije, reformi pravosu|a i procesuiranju ratnih zlo~ina, ali jo{ nedovoljan za zavr{etak pristupnih pregovora u ovom poglavlju. U spomenutom izvje{taju hrvatske su vlasti pozvane da ulo`e dodatne napore i postignu mjerljive rezultate, a kada se Europska komisija uvjeri da je to obavljeno, objavit }e zavr{ni izvje{taj i predlo`iti zemljama ~lanicama EU zatvaranje tog pregovara~kog poglavlja. Za taj posao Bruxelles nije postavio nikakav rok. Sva ostala poglavlja, a ima ih sedam, manje-vi{e su rije{ena, dodu{e ne i zatvorena.

Iz operacije ISAF-a u Afganistanu u ponedjeljak se vratio 16. hrvatski kontingent, priop}eno je iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Pripadnike 16. HRVCON-a u zra~noj luci Pleso u Zagrebu do~ekali su zamjenik na~elnika GS OSRH za planove i resurse general-pukovnik Slavko Bari} i zamjenik na~elnika GS OSRH za operacije kontraadmiral Zdenko Simi~i}, zapovjednik Zapovjedno operativnog sredi{ta GS OSRH brigadni general Vlado [indler te zapovjednik HRZ-a i PZO-a general bojnik Vlado Bagari}. “Zada}a koju ste obna{ali nije bila laka, no visoka razina profesionalnosti kojom ste tu zada}u obavili daljnji je doprinos ugledu OS-a i Republike Hrvatske kao ~lanice NATO-a” rekao , je general Bari}.

Juni ili oktobar?
Ipak, najve}i problem je i dalje poglavlje 23 za Hrvatsku vjerojatno najslo`enije. Kao mogu}i rok zavr{etka pregovora spominjao se juni kao mjesec kada }e se Hrvatska na}i pred vratima EU i navodno pro}i kroz njih. Me|utim, u novije vrijeme govori se da }e se to dogoditi u oktobru ove godine. Poglavlje 23 Pravosu|e i temeljna prava iznimno je zahtjevno za Hrvatsku, a otvoreno je za pregovore tek u ljeto pro{le godine.
J. DIZDAR

branitelja. Sastanak je bio zatvoren za javnost. Poglavlje 23 smatra se klju~nim za zavr{etak hrvatskih pristupnih pregovora s EU. Uz premijerku Kosor na sastanku su, me|u ostalim, sudjelovali ministri pravo-

Ministarstvo pravde Srbije

Gra|ani okupljeni na Facebook grupi Uli~nim protestima protiv mafije zatra`ili su ju~er ispred crnogorske Skup{tine promjene i odlazak onih koji su, kako su rekli, oplja~kali, unizili i pokorili Crnu Goru, javila je Srna. Vi{e stotina gra|ana, na inicijativu nevladine organizacije Libertas i grupe gra|ana na Facebooku, poru~ilo je da `ele promjene i `ivot dostojan ~ovjeka. “Svi koji ste se okupiliovdje- Srbi, Crnogorci, muslimani, Albanci, napravili ste istorijskikorak, pomirili ste CrnuGoru. Sve vjere i nacije su danas ovdje - vi ste slobodna Crna Gora, slobodni ljudi. Ovo je samo prvi u nizu protesta do kona~nog sloma neformalnog centra mo}i, sa mafija{kim {efom Milom \ukanovi}em na ~elurekao je predstavnikLibertasaRobert Vela{evi}“, rekao je Vela{evi}.

Crnogorci tra`e promjene

Revizija svih potjernica
Provjera dokaza i potjernica na osnovu kojih hapse osumnji~ene za ratne zlo~ine neophodna je kako radi kredibiliteta Srbije, tako i zbog ~injenice da svi koji su po~inili ratni zlo~in treba da odgovaraju, naglasio je Homen
Dr`avni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen najavio je ju~er reviziju svih potjernica koje je Srbija raspisala za osumnji~enima za ratne zlo~ine, javila je Srna. Homen je na okruglom stolu pod nazivom “Interpolove poternice, dokazi i za{ti}eni svedoci saradnici“ rekao da }e to biti ura|eno na osnovu izvje{taja Tu`ila{tva za ratne zlo~ine, koje ima zadatak da provjeri sve dokaze protiv osumnji~enih koje su prikupili nekada{nji vojni sudovi. Prema njegovim rije~ima, provjera dokaza i potjernica na osnovu kojih hapse osumnji~ene za ratne zlo~ine neuzimaju u logorima, ~ak i pred kamerama, te da se takve izjave s moraju provjeriti. Homen je rekao da Tu`ila{tvo postupa na osnovu dokaza koje su prikupili vojni sudovi i odre|ena hap{enja se ne de{avaju zbog “osvete Srbije“ ve} , zbog ~injenice da se svi dokazi moraju provjeriti i da pravi zlo~inci moraju da odgovaraju. On je naglasio da je Ministarstvo pravde Srbije odlu~ilo da budu ukinute takozvane regionalne potjernice i da }e se, na osnovu njegovog odobrenja, u zavisnosti od krivi~nog djela i sumnje gdje se odre|eno lice krije, raspisivati potjernice koje }e va`iti za sve dr`ave Evrope, odnosno svijeta.

Prva posjeta Pacolija Albaniji

Ukidanje tzv. regionalnih potjernica

ophodna je, kako radi kredibiliteta Srbije, tako i zbog ~injenice da svi koji su po~inili ratni zlo~in treba da odgovaraju. On smatra da ratno naslje|e iz vremena raspada biv{e Jugoslavije izaziva burna politi~ka reagovanja i proteste gra|ana, kako u Srbiji, tako i u susjednim

dr`avama. Homen je naglasio da je stoga va`no da se postupa na osnovu vjerodostojnih dokaza i utvrdi da li postoji pojedina~na krivi~na odgovornost. On je podsjetio da se tokom rata u Jugoslaviji de{avalo da se priznanja od osumnji~enih

Novi predsjednik Kosova Bed`et Pacoli od ju~er se nalazi u dvodnevnoj posjeti Tirani tokom koje }e, kako se najavljuje, imati razgovore sa kompletnom vladaju}om strukturom te zemlje. Ovo je prva posjeta Pacolija nekoj zemlji otkako su ga prije 15 dana na tu funkciju izabrali albanski poslanici Parlamenta u Pri{tini. Kako najavljuje albanska novinska agencija ATA, Pacoliju }e tokom posjetebitiprire|ene sve “zvani~nepo~astikoje se daju stranim dr`avnicima“ . Kako je najavljeno u Pri{tini, poslije Albanije Pacoli bi u ~etvrtak trebalo da posjeti Makedoniju.

16

OGLASI

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

SVIJET

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nastavljena akcija

Bombardovana
Cilj pobunjenika
osvajanje Tripolija
Bombardovanje Gadafijevih jedinica na ve}em dijelu rati{ta u Libiji preokrenulo je situaciju u korist pobunjenika, koji pla{t bombi koriste kako bi protjerali vladine snage iz mjesta koja su zauzeli prethodnih dana poslije `estokih borbi. Libijski pobunjenici pozdravili su ju~er nastavak vazdu{nih udara zapadnih sila protiv Muamera Gadafija, zapo~etih u subotu, ali i istakli da ne `ele intervenciju stranih kopnenih trupa. Cilj pobunjenika je osvajanje prijestolnice Tripolija, ali oni `ele da to ostvare bez u~e{}a strane vojske, naglasio je Hasi. On je rekao da }e Savjet pobunjenika uputiti delegaciju radi susreta sa zvani~nicima Arapske lige, koja je nakon po~etne podr{ke vojnoj intervenciji zapadnih sila izrazila zabrinutost za civilne `rtve. El-Hasi je ukazao da vo|e pobunjenika koordiniraju sa zapadnim silama u vezi sa vazdu{nim udarima. “Postojivezaizme|u nas. Jedna, da se ta~no odrede pozicije Gadafijeve vojske i druga, da se odrede pozicijena{ihvojnika da ne bi biligre{kom bombardovani“ rekao je Hasi. , On je precizirao da je pobunjeni~ka vojska na ulazu u Ad`dabiju, da je u toku potraga za njihovim teroristima i da }e uskoro taj grad biti siguran, nakon ~ega pobunjenici idu u Tripoli “da uklone re`im“ . U me|uvremenu, jedan od portparola pobunjenika je za Reuters izjavio da snage lojalne Gadafiju u Misratu dovode civile iz okolnih gradova da ih koriste kao `ivi {tit od napada me|unarodnih snaga iz vazduha. Isti izvor navodi da su Gadafijeve snage u Misrati ubile sedam osoba i da je dovod vode u grad presje~en.

Gadafijeva rezidencija
Uni{tena zgrada rezidencijalnog kompleksa Gadafija u Tripoliju SAD i Francuska ponovili da je cilj operacije za{tita civila, a ne uklanjanje Gadafija, dok je britanski ministar odbrane Liam Fox kazao da je libijski vo|a legitimni cilj napada Prema bolni~kim izvorima, poginulo najmanje 120 ljudi
Me|unarodne koalicione snage, predvo|ene SAD-om, Francuskom i Velikom Britanijom, nastavile su sa vazdu{nim napadima nakon {to je uspje{no zaustavljeno napredovanje Gadafijevih snaga prema Bengaziju, pobunjeni~kom upori{tu. U napadima u no}i sa nedjelje na ponedjeljak snage koalicije uni{tile su zgradu u samom centru Tripolija koja je dio rezidencijalnog kompleksa Gadafija i koja se nalazi na oko 50 metara od {atora u kojem je libijski lider primao goste. Prema rije~ima jednog zvani~nika koalicije, u toj zgradi su se nalazile “komanda i kontrola“ vladinih snaga. “Gadafi nije na popisu ciljeva SAD-a” istakao je vi, ceadmiral William Gortney. “U ovom trenutku garantujem da on nije na na{em popisu meta. Ako se slu~ajno na|e na mjestu napada, ako obilazi polo`aj raketa zemlja-zrak i mi ne znamo je li tamo ili nije, onda da. Ali ne ga|amo njegove rezidencije“ , dodao je. Tako|er je naglasio da novi prekid vatre koji je najavio libijski vo|a u nedjelju nije vjerodostojan. “Preispitujemo sve {to Muamer Gadafi tra`i. Pozvao je na prekid vatre i naredio vojnicima da krenu na Bengazi nakon {to je objavio prekid vatre“, istakao je Gortney, dodav{i da pobunjenici jo{ nisu sigurni od napada snaga Gadafijevih pristalica koje su na kon sa ve zni~kog bombardovanja “izolovane i zbunjene“. Najvi{i ~asnik vojske SADa priznao je da bi zona zabrane letenja nad Libijom mogla okon~ati pat-pozici-

Stjepan Mesi} zabrinut
Biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} susreo se ju~er u Zagrebu s veleposlanikom SR Njema~ke u Hrvatskoj Berndom Fischerom. Razgovarali su o zbivanjima u Libiji, osobito u svjetlu po~etka vojne operacije nekoliko zapadnih zemalja protiv te sjevernoafri~ke zemlje, objavljeno je iz Ureda biv{eg predsjednika RH. U priop}enju se podsje}a da se Njema~ka suzdr`ala prilikom izglasavanja rezolucije Vije}a sigurnosti koja slu`i kao podloga vojnim operacijama, te objavila kako u tim operacijama ne}e sudjelovati. Kako se navodi, biv{i hrvatski predsjednik iznio je mi{ljenje kako je pri svemu {to se poduzima u vezi s Libijom trebalo imati na umu specifi~nosti unutarnjeg ustroja te zemlje, kao i osobnosti samoga Gadafija. “Mesi} je upozorio da bi svakako trebalo sprije~iti dojam, i to ne samo rije~ima, kao da se rezolucija Vije}a sigurnosti koristi kao pokri}e za fizi~ko likvidiranje pukovnika Gadafija i promjenu ustroja vlasti u Libiji. Arhitekturu budu}e Libije moraju osmisliti i ostvariti Libijci“, upozorio je on, dodaju}i da zbog toga i pobunjenici moraju pokazati volju za pregovorima.
J. D.

Muamer Gadafi

Krstare}i projektili
Novinari su odvedeni na lo ka ci ju uni {te ne zgra de, me|utim, nije poznato da li je u napadu bilo ljudskih `rtava. Pretpostavlja se da je zgradu uni{tio krstare}i projektil. Novinar CNN-a bio je pozvan u Gadafijevu rezidenciju gdje su mu pokaza-

li o{te}enu zgradu od ~etiri sprata, te je vidio dvije rupe na zgradi koje izgledaju kao da ih je na~inio krstare}i projektil. U direktnom prenosu novinar je pokazao dijelove projektila prona|ene u pogo|enoj zgradi. Umirovljeni vojni ~asnik u studiju je potvrdio da su to dijelovi krstare}eg projektila. Ne zna se gdje je Gadafi bio u trenutku napada, prenosi Dnevnik.hr. U Pen ta go nu su jo{ je dnom ponovili kako Gadafi nije meta zra~nih napada.

Vazdu{ni napadi zapadnih snaga u Libiji pogor{at }e situaciju i donijeti haos u Libiju, prenio je ju~er kineski list China Daily ocjene analiti~ara, prenosi Onasa. Listi prenosi stavove kineske Komunisti~ke partije i ocjenjuje da su SAD i njeni saveznici prekr{ili me|unarodna pravila. Zamjenik {efa Kineskog udru`enja za bliskoisto~ne studije D`ang Sjaodong ocijenio je da }e vojna akcija SAD-a i evropskih snaga samo pogor{ati haos u Libiji, nasuprot postavljenom cilju da se postigne primirje. Profesor me|unarodne politike na Univerzitetu za spoljne

Vojna akcija }e donijeti haos

Putin: Rezolucija podsje}a na krsta{ki pohod
Ruski premijer Vladimir Putin otvoreno je izrazio neslaganje i kritikovaorezolucijuVije}a sigurnosti UN-a za Libiju, jer je omogu}ena vojna intervencija na suverenu dr`avu. “Rezolucija je puna propusta i podsje}a na krsta{ki pohod. Omogu}ava intervenciju na suverenu dr`avu. Gadafijev re`im nije demokratski, ali to ne opravdava vojnu intervenciju. Mije{anje u unutra{nje stvari drugih dr`ava postao je trend u ameri~kojdiplomatiji“ rekao je , Putin i dodao da situacija u Libijipokazuje da Rusijamora da osna`i svoje odbrambene kapacitete. Ovaj Putinov komentar kritikovao je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev ocijeniv{i ga “neprihvatiljivim“ . “Ni pod kojim uslovima nije prihvatljivo da se koriste izrazi koji su{tinski vode do sukoba civilizacija. Takvi izrazi su krsta{i i sli~no. To nije prihvatljivo“ rekao je Medvedev, a , prenose ruske agencije. U me|uvremenu, rusko ministarstvo inostranih poslova saop{tilo je da zvani~na Moskva poziva zapadnu koaliciju da prestane sa neselektivnom

odnose u Pekingu Gong [aopeng ocijenio je da bi Libija mogla da sklizne u anarhiju budu}i da je to “slabo povezano plemensko dru{tvo“ . Kineski analiti~ari uo~avaju da je i ruska agencija RIA Novosti prenijela rije~i vojnog diplomate na Bliskom istoku da bi vojna akcija zapravo mogla da oja~a libijskog vo|u Muamera Gadafija. China Daily prenosi i da su me|u stru~njacima podijeljena mi{ljenja da li }e koalicione snage poslije vazdu{nih udara preduzeti i kopnenu akciju, ali i da su SAD vi{e puta poru~ile da ne}e slati kopnene trupe u Libiju.

primjenom sile u Libiji i da smatra nedopustivim prekora~enje mandata iz rezolucije 1973 Vije}asigurnosti UN-a, radi dostizanja ciljeva “koji otvoreno prevazilaze okvire njenih odredbi“ .

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

savezni~kih snaga u Libiji
Nema povrije|enih bh. dr`avljana
Prema informacijama Ambasade BiH u Tripoliju, nema povrije|enih me|u bh. dr`avljanima u Libiji nakon posljednjih vojnih udara, saop}eno je ju~er iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Ambasada Bosne i Hercegovine u Tripoliju ostaje u kontaktu sa bh. dr`avljanima. Ministarstvo vanjskih poslova BiH je pokrenulo proceduru da ambasador BiH u Tripoliju Ferhat [eta bude pozvan na konsultacije u Sarajevo.

Reuters

jom sa snagama Muamera Gadafija iako su avioni zapadnih zemalja zaustavili protupo bu nje ni~ku ofan zi vu u Bengaziju. Admi ral Mi ke Mul len, na~elnik zdru`enog sto`era vojske SAD-a, rekao je da je ishod vojne akcije u Libiji “vrlo neizvjestan“. Upitan mo`e li intervencija zavr{iti pat-pozicijom, Mullen je odgovorio: “Ne mislim da je na meni da na to odgovorim. Jasno, priznajem da je i to mogu}e. Vrlo je neizvjesno kako }e ovo zavr{iti“, dodao je. I admiral Mullen je kazao da se vojna operacija fokusira na ciljeve iz rezolucije UNa, a ne na zbacivanje Gadafija s vlasti. Francusko ministarstvo odbrane tako|er je istaklo da je cilj ope ra ci je me|unarodne koalicije u Libiji primjena Rezolucije 1973 UN, odnosno za{tita civila, a ne uklanjanje Gadafija. Henry Genus, jedan od najbli`ih saradnika francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya, izjavio je da koalicioni “Dosta je rata!” i “Zaustavite sve ratove“ samo su neki od , transparenata kojima su na hiljade Amerikanaca {irom SADa vladi poru~ile {ta misle o ratu u Libiji. Ironi~no, masovan protest odr`an je u subotu, 19. marta, ta~no na osmu godi{njicu po~etka rata u Iraku. Iako su antiratni aktivisti protestovali protiv svih ratova - u Iraku, Afganistanu i Libiji, upravo Libiju dr`e najve}om gre{kom, javlja Reuters. “Mora postojati drugi na~in kako pomo}i ljudima u Libiji, nije rje{enje zapo~eti rat. Sla`em se s kineskom politikom da se ne smije mije{ati u unu tra{ nje po slo ve ne ke dr`ave“ kazao je aktivista Sha, ron Rudahl.

napadi na Libiju nemaju za cilj svrgavanje libijskog vo|e. “To nije mandat UN-a. To bi bio najbolji rezultat koji je mogu}e posti}i, ali libijska revolucija pripada Libijcima“ , izjavio je on francuskom radiju RMC i dodao da nije na me|unarodnoj zajednici da odlu~uje sudbinu Libijaca. Me|utim, britanski ministar odbrane Liam Fox izjavio je upra vo su pro tno i ta ko

PAT-POZICIJA Najvi{i ~asnik vojske SAD-a priznao je da bi zona zabrane letenja nad Libijom mogla okon~ati pat-pozicijom sa snagama Muamera Gadafija iako su avioni zapadnih zemalja zaustavili protupobunjeni~ku ofanzivu u Bengaziju

mo`da ugro zio ra vno te`u me|u koalicijskim silama. “Gadafi je legitimni cilj napada“, rekao je on. Britanija je spremna krenuti u precizan napad smaknu}a libijskog diktatora Muamera Gadafija, izjavio je britanski ministar odbrane Liam Fox i dodao kako bi bez razmi{ljanja odobrio uni{tenje Gadafijeve rezidencije kada bi sa sigurno{}u znao da se civilne `rtve mogu izbje}i. Fox `eli da uni{ti kompletnu Gadafijevu vojnu infrastrukturu dok su njegovi stariji vr{ioci du`nosti priznali da bi radije da savezni~ki napad dovede do promjene re`ima.

Ciljevi koalicije
I britanski ministar spoljnih poslova William Hague ostavio je otvorenom mogu}nost da Gadafi bude meta napada, ali je odbio da spekuli{e o ciljevima koalicije, navode}i da to zavisi od okolnosti. Bombardovanje ciljeva u Libiji kritikovao je glavni se-

kretar Arapske lige Amr Musa, navode}i da je stradao zna~ajan broj civila. Prema bolni~kim izvorima, do sada je poginulo najmanje 120 ljudi, dok koalicione snage ka`u da trenutno nema informacija o civilnim `rtvama. U me|uvremenu, italijanski mi nis tar vanj skih po slo va Franco Frattini izjavio je ju~er da Italija ne pristaje da koalicija vodi rat protiv Libije. “Ne bi trebalo da to bude rat protiv Libije, nego integralna primjena rezolucije UN-a“, izjavio je on novinarima povodom intervencije me|unarodne koalicije koja je u subotu po~ela u Libiji. Italija je “prihvatila da u~estvuje u provo|enju rezolucije koju je izglasalo Vije}e sigurnosti kako bi se zaustavilo nasilje i ostvarilo primirje“, kazao je Frattini. “@elimo provjeriti da li su sve preduzete akcije u skladu s Rezolucijom UN-a“ dodao je , on. Frattini je apelirao da NATO preuzme koordiniranje operacije. stotinjak demonstranata okupilo ispred Downing Streeta izvikuju}i parole poput “Mi~ite {ape s Libije“ i “Niste nau~ili lekciju iz Iraka i Afganistana“ . Demonstranti su izrazili ljutnju i ga|enje zbog zra~nih napada na Libiju. “Ovo licemjerje je nevjerovatno. Ovaj rat je samo zbog nafte, kontrole i poruke svijetu i regiji da mo`emo {ta ho}emo. Bojim se da }emo uskoro biti umije{ani u pravi rat, podjelu Libije i kra|e svih njihovim naftnih resursa“ kazao je jedan od de, monstranata. U filipinskom glavnom gradu Manili studenti su, kako bi iskazali svoj prezir prema ratu u Libiji, zapalili ameri~ku zastavu.

Poginuo Gadafijev sin?
Kamis Gadafi, sin libijskog vo|e Muamera Gadafija, poginuo je, tvrde arapski mediji. Kamis Gadafi je ranjen u nedjelju, kada su pobunjeni~ke snage namjerno sru{ile svoj avion na vojnu bazu u Tripoliju, gdje su se nalazili Gadafi i njegovi ro|aci, pi{e Monstersandcritics.com. Umro je u ponedjeljak u bolnici od opekotina koje je zadobio tokom tog napada. Vijest o njegovoj smrti objavljena je i na stranicama opozicije. Izvori iz libijske vlade demantuju informacije o smrti Gadafijevog sina nazivaju}i ih besmislenima, pi{e Agi.it.

Protesti

Zaustaviti bombardovanje
Indijski ministar inostranih poslova S. M. Kri{na pozvao je ju~er da budu obustavljeni vazdu{ni napadi na Libiju, ocijeniv{i da oni prijete da ugroze `ivote najvi{e nedu`nih civila, stranih gra|ana i diplomatskih misija, prenosi Srna. “@alimozbogbombardovanjakoje je u toku. Indijapoziva sve strane da izbjegnuupotrebunasilja za rje{avanjespora. Smatram da je hitnopotrebnozaustaviti oru`ani konflikt“ izjavio je minis, tar novinarima. Ministar je napomenuo da vazdu{ni napadi {tete uglavnom nedu`nim civilima, stranim gra|anima i diplomatskim misijama.

“Imamo mi {ta {tititi i oko svoje ku}e, ne trebamo i}i u druge zemlje. Trebamo se brinuti za sebe, a drugim ljudima slati humanitarnu pomo}. Ne trebamo ratovati“,

kazao je aktivist Tim Kahlor i dodao “Ovo je samo jo{ jedan korak unazad. Samo jo{ vi{e nasilja, ljudi }e umirati na obje strane.” U Londonu se za sada tek

20

OGLASI

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1. 2010. — 31. 12. 2010. godine
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; Energoinvest, d.d. - Sarajevo Hamdije ]emerli}a 2, 71 000 Sarajevo Tel.: (**387 33) 610355; 703301 Fax: (**387 33) 659618 generalmenager@energoinvest.com www.energoinvest.com - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Nijaz Alispahi} — predsjednik Re{ad Pa{i} — ~lan mr. Faris Njem~evi} — ~lan dr. Elvir ^au{evi} - ~lan - ~lanovi uprave mr. D`email Vlahovljak, direktor Energoinvest d.d. - Sarajevo II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 17.657.682 redovnih dionica; nominalna vrijednost 12,50 KM - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije; emitenta s pravom glasa ZIF „BIG — Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo; ZIF „Prevent INVEST“ d.d. Sarajevo; - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora mr. D`email Vlahovljak, direktor Energoinvest, d.d. — i postotak vlasni{tva u emitentu Sarajevo, na dan 31. 12. 2010.g., posjeduje 219 dionica {to iznosi 0,0012 % u osnovnom kapitalu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital 0 g) Stalna sredstva 283.476.708 h) Teku}a sredstva 133.749.206 i) Gubitak iznad visine kapitala 0 j) Ukupna aktiva 417.225.914 PASIVA f) Kapital 218.238.031 g) Upisani osnovni kapital 220.721.025 h) Dugoro~ne obaveze 70.834.755 i) Kratkoro~ne obaveze 128.153.128 j) Ukupno pasiva 417.225.914 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 397.504.896 g) Rashodi -395.379.014 h) Dobit / gubitak prije poreza 2.125.882 i) Porez na dobit 0 j) Neto dobit razdoblja / gubitak razdoblja 2.125.882 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora DELOITTE, d.o.o. Sarajevo - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Podaci nisu revidirani o finansijskim izvje{tajima1

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine
Sedmica puna neizvjesnosti

SVIJET FINANSIJA

21

Nafta skuplja,
zlato na ~ekanju
Ekonomski indikatori sljede}ih dana }e potvrditi ili opovrgnuti uzlazni trend cijene zlata ukoliko do|e do smirivanja politi~kih tenzija
Ova se dmi ca bi tre ba la podsta}i cijenu zlata, dok investitori tra`e za{titu u sigurni jim fi nan sij skim in stru mentima zbog obnovljenih politi~kih tenzija na sjeveru Afrike i Bliskom istoku, smatraju ekonomski stru~njaci. Tokom vikenda po~ela je vojna in ter ven ci ja u Li bi ji uvo|enjem zabrane zone leta, kao i otvaranjem vatre na oklopna vozila koja napadaju pobunjenike. Tako|er, treba pratiti i nastavak nemira u Bahreinu, gdje se nasilje nad demonstrantima pove}alo ovih dana. Ekonomski indikatori sljede}ih dana }e potvrditi ili opovrgnuti uzlazni trend cijene zlata ukoliko do|e do smirivanja politi~kih tenzija. Krajem sedmice je i samit Evropske unije, kada }e u fokusu biti zemlje s problemati~nim dugovanjima. Slabiji dolar na Forex tr`i{tu pogo-

BiH

EU

Odr`ivost OCD-a u IPA dr`avama
U Beogradu }e od 23. do 25. marta, u organizaciji asocijacije Tehni~ka pomo} organiza ci ja ma ci vil nog dru{ tva (TACSO), biti odr`ana regionalna konferencija Odr`ivost OCD-a u IPA dr`avama. Cilj sku pa je da se adre si ra ju va`na pitanja koja utje~u i odre|uju odr`ivost OCD-a i da se ra zmi je ne is kus tva OCD-a u dr`avama IPA regiona. Radne sesije konferencije bit }e usmjerene na razmjenu perspektiva i identifikaciju preporuka za specifi~ne planove u pojedinim zemljama, na osnovu kojih }e se poduzimati aktivnosti koje vode do odr`ivosti OCD-a u dr`avama zapadnog Balkana i Turske. - Konferencija treba omogu}iti dovoljno {irok okvir za va`na pitanja koja se ti~u odr`ivosti civilnog sektora. Ideja je potekla iz nalaza skeniranja stanja iz regionalnog TACSO dokumenta koji se odnosi na snimak stanja u zemljama regiona i iz konsultacija s organizacijama civilnog dru{tva. Jedan od ciljeva konferencije je identifikovati zajedni~ka pitanja i brige koje uti~u na funkcionisanje i odr`ivost OCD-a u IPA dr`avama. Zaklju~ci i preporuke proistekle iz rada konferencije predstavljat }e osnovu za pokretanje aktivnosti u svakoj dr`avi ponaosob i,

Slavica Dra{kovi}

LONDON I NEW YORK U Londonu je cijena nafte brent vi{a za 1,44 dolara i iznosi 115,37 dolara po barelu, a svijetle sirove nafte na berzi u New Yorku vi{a je za 1,70 dolara i iznosi 102,77 dolara

Evropa u plusu
Evropska tr`i{ta ju~er su otvorena u plusu zaustavljaju}i nakratko negativnu {estodnevnu seriju tokom koje su izgubili gotovo 7 posto vrijednosti. FTSEurofirst 300 oja~ao je 0,7 posto, na 1.074,48 bodova, nakon {to je bio spao na najni`i nivo u posljednja tri i po mjeseca. Tr`i{ta su i dalje u strahu da }e japanska katastrofa ozbiljnije potkopati globalni oporavak. Vijesti koje sti`u iz Japana i dalje su alarmantne, pa je znatan broj velikih investitora proteklih dana oti{ao sa tr`i{ta. Kao i u nedjelju prijepodne, i ju~er je rastao predvodi rudarski sektor.

duje zlatu i ako tu ne do|e do promjene, ne}e do}i do ve}eg pada cijene. Cijena nafte na svjetskom tr`i{tu ju~er je porasla vi{e od 1 posto nakon {to su UN odobrile mandat za zra~ne udare na Libiju i zbog nemira na Bliskom istoku, {to je izazvalo bojazan da ne}e biti redovne isporuke crnog blaga iz tog regiona. U Londonu je cijena nafte brent iz Sjevernog mora vi{a za 1,44 dolara i iznosi 115,37 dolara po barelu. Cijena barela svijetle sirove nafte na berzi u New Yorku vi{a je za 1,70 dolara i iznosi 102,77 dolara. Po{to je priroda spoljne vojne akcije sve jasnija, dolazi do eskalacije situacije i mogu}e je da }e do}i do ve}ih o{te}enja infrastrukture, ~ime bi Libija na du`e vrijeme ostala izvan naftnog tr`i{ta, rekla je analiti~ar kompanije BarKap Amrita Sen.

gdje je primjenjivo, na vi{e njih ili regionalno, izjavila je za Oslobo|enje rezidentni savjetnik TACSO projekta u BiH Slavica Dra{kovi}. Specifi~ni ciljevi skupa su razumijevanje razli~itih aspekata odr`ivosti OCD-a ({ire od poimanja finansijske odr`ivosti) - predstavljeni primjeri najboljih praksi dat }e uvid u takve razli~ite aspekte odr`ivosti; primjeri najboljih praksi dizajnirani su tako da omogu}e uvid u odr`ivost OCD-a u IPA regionu i novim dr`avama ~lanicama Evropske unije; priprema OCD-a za razli~ite na~ine rasta i razvoja za partnerstvo s vladinim institucijama i privatnim sektorom; izrada nacrta planova za svaku dr`avu koji }e slu`iti kao baza za specifi~ne aktivnosti kojima se otvara prostor za razgovor i djelovanja s ciljem doprinosa odr`ivosti OCD-a.

U Hrvatskoj su osnovne `ivotne namirnice za posljednjih mjesec poskupjele od 8 do 17 posto. U posljednjih mjesec dana Zvijezdino ulje poskupjelo je u prosjeku 8,3 posto, meko bra{no je skuplje 15,9 procenata, a o{tro bra{no 17,53 posto, pokazalo je istra`ivanjespecijaliziraneinternet-stranice Supermarketi.hr. Cijena sir}eta Kisko je 14,6 posto vi{a nego prije mjesec dana, dok je mljevena kafa skuplja 21,7 posto. Cijena polutvrdog sira vi{a je 17,8 posto, bijelog luka 21,6 posto. Rezultati istra`ivanju pokazuju da je sve te`e prona}i trajno mlijeko masno}e 2,8 posto, jeftinije od pet kuna,

Hrvatska: Rastu cijene HRANE

osim ako nije neka akcija, a prije dva-tri mjeseca ko{talo je manje od ~etiri kune po litru. Na{e prognoze jo{ su i crnje, jer uskoro o~ekujemo poskupljenje tjestenine, je~mene ka{e, kukuruznog griza, slatki{a i grickalica, navodi se u istra`ivanju koje je provedeno u Zagrebu, u supermarketima vi{e trgovinskih lanaca. PremijerkaHrvatskeJadranka Kosor na sastanku s pred-

stavnicima trgovinskih lanaca, udru`enja poslodavaca i sindikata o obuzdavanju rasta cijena hrane, odr`anom 1. marta, obe}ala je da }e pratiti cijene hrane jednom sedmi~no i da }e o tome biti rije~i i na sjednicama Vlade. Sigurno je da ne}e biti enormnog divljanja cijena osnovnih prehrambenih artikala, rekla je ona nakon tog sastanka.

Evropska unija je nezadovoljna napretkom Vlade Srbije, zbog ~ega smatra da bi dodjela statusa kandidata do kraja godine bila nezaslu`eno nagra|ivanje ove dr`ave, saznaje beogradski Blic u sjedi{tu EU u Bruxellesu. Evropski partneri nezadovoljni su napretkom Vlade Srbije u borbi protiv korupcije i politi~ke samovolje, ispravljanju gre{aka nastalih u procesu pravosudne reforme, ukidanju kontrole i opstrukcija nad radom nezavisnih regulatornih tijela, kao i stalnim nastojanjem Srbije da paralelno igra na nekoliko frontova. EU je zate~ena vije{}u da je Bezbjednosno-informativna agencija u~estvovala u postupku izbora tu`ilaca i, ako bude utvr|eno da je validan zapisnik sa sjednice Dr`avnog vi-

EU nezadovoljna Vladom Srbije

je}a tu`ilaca, gdje je zabilje`ena ova informacija, evropske integracije Srbije mogle bi biti ozbiljno ugro`ene. Isto va`i i za dvojne akcize na gorivo kojima je Vlada Srbije uve}ala cijenu na uvo zni ben zin u ko rist do ma}eg, NIS-ovog benzina. Pitanje dva sukobljena sporazuma koje je Srbija sklopila s Rusijom i EU i ~iji su proizvod dvojne akcize mora biti rije{eno. - Po{tuju}i sporazum s Rusijom, Srbija kr{i Prelazni trgovinski sporazum s EU, odnosno Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju, a to Bruxelles ne mo`e tek tako tolerirati, objasnio je sa go vor nik Bli ca iz Bruxellesa. List dodaje da veliki broj problema mora biti rije{en prije nego {to Srbiji bude ponu|en status kandidata.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

INTERVJU Adnan Smailbegovi}, direktor Divizije Preventa u BiH

Lani smo otvorili
1.000 radnih mjesta
Danas Prevent u BiH zapo{ljava vi{e od 3.800 ljudi • Najvi{e zabrinjava nepostojanje pravne i poreske sigurnosti za privredne subjekte, koja se ogleda u neusagla{enosti zakonskih i podzakonskih akata te neujedna~ene prakse u primjeni postoje}ih zakonskih rje{enja
Razgovarao: Fuad KOVA^EVI]

U 15 zemalja svijeta

• Uprkos recesiji, otvorili ste brojna nova radna mjesta. Kako ste to uspjeli i imate li recept kako se mo`e pozitivno poslovati, zapo{ljavati nove radnike i stalno pove}avati prodaju, pogotovo na zahtjevnom zapadnom tr`i{tu? - Prevent je pro{le godine u BiH otvorio oko 1.000 radnih mjesta. U segmentu proizvodnje Prevent Leather se uspje{no fokusirao na pro{irenje proizvodnog asortimana, ulaganja u razvoj kapaciteta te uvo|enje novih programa za Volkswagen, Audi i Porche, {to je dovelo do otvaranja vi{e od 250 novih radnih mjesta. U segmentu {ivenja autopresvlaka, kroz realizaciju dogovorenih programa, otvorili smo 620 novih radnih mjesta. Odnedavno posluje nova ~lanica Prevent Grupacije - Prevent Gora`de, gdje je u januaru otvorenproizvodnipogonzaautopresvlake za golf, a {to je omogu}ilo otvaranje vi{e od 60 novih radnih mjesta. Prevent Grupacija namjerava zna~ajnije pro{iriti poslovanje u Gora`du u ovoj godini izgradnjom novih kapaciteta za {ivanje autopresvlaka, {to }e rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta. Tvornica ko~ionih sistema i upravlja~ke transmisije FAD Jelah kod Te{nja, ~iji je Prevent vlasnik od 2003. godine, jedina je u regionu realizirala najsavremeniju Geomet tehnologiju, a trenutno upo{ljava 140 radnika. Prevent u BiH posluje od 1999. godine, a jedna od analiza pokazuje da je od tada do danas svakoga dana otvarao po jedno radno mjesto u BiH. Danas Prevent u BiH zapo{ljava vi{e od 3.800

ljudi. Na{ recept za uspje{no poslovanje zasnovan je na kontinuiranom usavr{avanju, primjeni najsavremenijih tehnologija, obu~enoj radnoj snazi, {to rezultira kvalitetnim proizvodima, koji zadovoljavaju najvi{e standarde vrlo zahtjevnih kupaca, od kojih ve}ina dolazi sa tr`i{ta Evropske unije.

Rusko tr`i{te
• Automobilska industrija je posebno pogo|ena recesijom i jo{ }e trpjeti posljedice. Kakav je Va{ odgovor, plan u narednom periodu? - Odgovaraju}im optimalizacijama u proizvodnji, kvalitetnim radom i pravovremenim isporukama, Prevent je uspio zadr`ati poslovnu stabilnost, ali i

osigurati nove dugoro~ne projekte. U segmentu proizvodnje ko`e u Prevent Leatheru u Visokom u 2011. godini planirano je pove}anje proizvodnje za vi{e od 80 posto u odnosu na lani. U segmentu {ivenja autopresvlaka lani smo ugovorili nove projekte za modele audi A1, peugeot 308 CC, passat B7, AMPV touran, ~ija je realizacija u toku. Tvornica ko~ionih sistema i upravlja~ke transmisije FAD Jelah pro{le godine je realizirala planiranu proizvodnju od 1,9 miliona diskova, {to je porast proizvodnje od gotovo tri puta u odnosu na 2009. godinu. FAD Jelah proizvodi diskove za presti`ne automobilske brandove Audi 3, Seat Altea,

Seat Leon, Seat Toledo, [kodu Octaviju, [koda Fabia, VW Eos, Golf V i Golf Plus, Golf 6, VW Tiguan, VW Passat, VW Polo, VW Caddy. Srednjoro~ni planovi uklju~uju pro{irenje na programe BMW-a i Daimlera te pove}anje koli~ina na postoje}im programima. U modernizaciju proizvodnih pogona FAD Jelah i novu tehnologiju Prevent je investirao vi{e od pet miliona eura. Srednjoro~ni razvojni planovi uklju~uju ja~anje procesa integracije kroz izgradnju livnice u BiH. Tako|er smo u pregovorima s VW-om Rusija oko proizvodnje ko~ionih diskova u Rusiji za tamo{nje tr`i{te, a nosilac tog posla bit }e FAD Jelah. Prevent Safety, koji se bavi proizvodnjom za{titne opreme, pro{le godine je nastavio snabdijevati doma}e te tr`i{ta EU i regiona i uspio zadr`ati godi{nji nivo prodaje rukavica ostvaren prije recesije. U proizvodnim pogonima se dnevno proizvodi oko 4.000 pari rukavica, koje zadovoljavaju najstro`e me|unarodne standarde. Najmla|a ~lanica velike Preventove porodice u BiH AD Nautics iskoristila je prilike na tr`i{tu i odli~no se pozicionirala kroz izradu ~amaca modela Maestral (du`ine dva do sedam metara), uz proizvodnju interijera na svim Salona performance jedrilicama.

Prevent u BiH trenutno radi na pet lokacija sa {est proizvodnih jedinica: Prevent Leather u Topuzovom Polju kod Visokog; Prevent Sarajevo, s proizvodnim pogonima u Goru{i kod Visokog i Zenici; Prevent Safety i Prevent Gora`de u Gora`du; FAD Jelah kod Te{nja; AD Nautic u Gora`du i Visokom. Prevent Group posluje u 15 zemalja u svijetu, jedna je od najve}ih privatnih kompanija u automotivu u Evropi i podijeljena je u ~etiri divizije: autopresvlake, materijali, metali i non-automotiv. U segmentu presvlaka Prevent ima fabrike u BiH, Sloveniji, Ma|arskoj, Rumuniji, Maroku i Brazilu, proizvodi oko 15.000 presvlaka dnevno i lider je u Evropi s oko 25 posto tr`i{nog u~e{}a. ^lanice Prevent Group su: Prevent Leather u Visokom, Montbrun u Francuskoj (ko`a i {palt za presvlake i volane), EYBL u Austriji i G&V u Njema~koj (tekstil za autoindustriju), BERGLER kod Wolfsburga, Njema~ka (EPP pjene za zadnja sjedi{ta). U diviziji za metale rade tri firme: TRW u Njema~koj i Brazilu (metalne konstrukcije zadnjih sjedi{ta) te FAD Jelah. U diviziji non-automotiv lider je AD Boats, koji proizvodi jedrilice Salona, s firmama koje je prate u proizvodnji ~amaca i interijera, te Prevent Safety u Gora`du, koji se bavi proizvodnjom rukavica i za{titne opreme.

Fondacija Hastor
• Poslujete ve} 12 godina i konstantno bilje`ite pozitivne rezultate, atipi~na ste bh. kompanija. S kojim se problemima susre}ete, kako sara|ujete sa servisom gra|ana i privrede (vlastima), {ta taj servis treba promijeniti da bi i va{i rezultati bili bolji? - Nas u Preventu najvi{e zabrinjava nepostojanje pravne i poreske sigurnosti za privredne subjekte, koja se ogleda u neusagla{enosti zakonskih i podzakonskih akata te neujedna~ene prakse u primjeni postoje}ih zakonskih rje{enja. Poseban problem Preventu, ali i drugim kompanijama koje posluju u slobodnim zonama u BiH, predstavlja pla}anje poreza na dodanu vrijednost na doma}e sirovine za proizvodnju u slobodnoj zoni, mada je Zakonom o slobodnim zonama predvi|eno osloba|anje od pla}anja PDV-a. Zbog neujedna~enih tuma~enja razli~itih institucija, Prevent u BiH ne mo`e koristiti pravo na olak{ice predvi|ene Zakonom o doprinosima u Federaciji BiH za ko`arsko-tekstilnu industriju, tako da je primoranpla}atipunedoprinose, {to nas ~ini izuzetkom u ovoj industriji u Federaciji BiH. Dodatno optere}enje poslovanju u BiH predstavlja inertnost administracije, sporost u rje{avanju bilo kakvih problema. • Od velikih kompanija, kakav je Prevent, zajednica o~ekuje dru{tveno odgovorno poslovanje. [ta u tom segmentu radi Prevent u BiH? - Me|u brojnim projektima kojima se Prevent bavi u ovoj sferi je Fondacija Hastor, kroz koju podr`avamo lidere budu}nosti kroz razne projekte u obrazovanju, ali i kroz direktno stipendiranje. Fondacija trenutno stipendira oko 950 u~enika i studenata iz cijele BiH. U saradnji s lokalnom zajednicom i nevladinim organizacijama, poma`emo razli~ite projekte iz oblasti kulture, sporta, ekologije, obrazovanja, sponzori smo Rukometnog kluba Bosna-Prevent Visoko. Prevent je kroz mnogobrojne projekte pokazao da se dru{tvenoj odgovornosti u ovom vode}em bh. izvozniku pridaje posebna pa`nja.

- Jedan od najzna~ajnijih projekata kojeg Prevent namjerava realizirati u ovoj godini je izgradnja postrojenja za termi~ki tretman organskog otpada, prvog ovakve vrste u BiH. Radi se o investiciji vrijednoj vi{e od tri miliona eura, a gradilo bi se u krugu Prevent Leathera u Visokom, ~ime bi se, u skladu s evropskim standardima, rije{ilo pitanje otpada koji nastaje u procesu proizvodnje ko`e. Na`alost, mi u BiH nemamo partnere koji bi taj otpad mogli adekvatno iskoristiti. Dio otpada izvozimo (Slova~ka), ali to su male koli~ine, ~ime se djelimi~no rje{ava na{ problem s otpadom. Zato smo se opredijelili za izgradnju postrojenja za termi~ki tretman organskog otpada. Proizvo|a~ opreme za ova postrojenja je renomirana italijanska kompanija BRU Impianti, koja je opremila 40 ovakvih spalionica {irom svijeta, a najpoznatija je ona u centru poznatog {vicarskog zimovali{ta St.

Postrojenje za organski otpad

Moritz. Postrojenje za termi~ki tretman u Visokom bit }e namijenjeno isklju~ivo za organski otpad, u njemu je nemogu}e spaljivati medicinski, komunalni ili neki drugi otpad. Tako|er, postrojenje za termi~ki tretman organskog otpada }e slu`iti za proizvodnju energije, ~ime }e Prevent zadovoljavati dio svojih potreba za energijom. Dio kapaciteta na{eg postrojenja za termi~ki tretman organskogotpada}emoponuditidrugimproizvo|a~ima sa podru~ja Visokog u ~ijoj proizvodnji nastaje organski otpad (klaonice, ko`are...), ~ime bi i oni na ekolo{ki prihvatljiv na~in rije{ili problem skladi{tenja njihovog otpada, pojasnio je Smailbegovi} Sredinommarta u Visokom je odr`anajavnarasprava u okviru koje je projekt predstavljen zainteresiranim stranama, predstavnicima lokalne zajednice, na kojoj nije bilo ozbiljnijih primjedbi na ovaj projekt. Prevent o~ekuje dozvolu federalnog Ministarstva okoli{a i turizma, nakon ~ega }e krenuti u izgradnju objekta i instaliranja opreme.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine
Danas obilje`avanje Svjetskog dana voda

BIZNIS I EKONOMIJA

23

Voda je izvor `ivota
Ovogodi{nja tema „Voda i urbanizacija“ I Giorgio Armani se uklju~io u promicanje pristupa pitkoj vodi
Generalna skup{tina Ujedinjenih naroda (UN), proglasila je 22. mart kao Svjetski dan voda (World Water Day-WWD) koji se ove godine obilje`ava po 18. put. Prema izvorima UN-a, na`alost, jo{ oko 1,1 milijarda ljudi ovisi o nesigurnim izvorima vode za pi}e. Stoga je Svjetski dan voda 2011. posve}en temi „Voda i urbanizacija“ ~ime , se `eli naglasiti va`nost vode za sve ve}i broj stanovnika u urbanim podru~jima diljem svijeta. Tako|er, na dana{nji dan `eli se ista}i va`nost vode, kao i njena dostupnost u okviru cjelovitog upravljanja vodnim resursima.

SBF na samitu u Baltimoreu
pa pitkoj vodi, nastoje}i senzibilizirati ljude o ovom problemu. Kampanjom „Voda za `ivot 2011.“ (Acqua for Life) `eli se osigurati nekoliko desetaka miliona litara pitke vode stanovnicima podru~ja bez pristupa pitkoj vodi. Prate}i rad organizacije Green Cross International, Armani je osmislio na~in na koji }e njegova dva najpoznatijaparfema, Acqua di Giò i Acqua di Gioia, doprinijeti cilju kampanje “Voda za `ivot“ Od 1. marta dio za. rade od svake prodane bo~ice donira}e se u obliku 100 litara pitkevodedjeci i zajednicama u kojima `ive, na godi{njoj razini. Na vanjskom dijelu pakiranja nalazi se li~ni kod, pomo}u kojeg }e kupci mo}i sudjelovati i putem interneta. Na Prvom Business samitu SAD - Balkan, koji }e biti odr`an 24. i 25. marta na Univerzitetu u Baltimoreu (Maryland, SAD), bit }e predstavljen Sarajevo Business Forum 2011, me|unarodna investicijska konferencija koja }e biti odr`ana od 6. do 8. aprila. Na samitu u Baltimoreu, na kojem SBF nastupa kao jedan od glavnih partnera, u~estvovat }e brojni lideri iz ekonomskog i politi~kog miljea zemalja Balkana i SAD-a, govorit }e i Amer Bukvi}, direktor Bosna Bank Internationala, banke koorganizatora SBF-a 2011. On }e predstaviti SBF i odr`ati predavanje o me|unarodnom projektnom finansiranju. Ekipu SBF-a ~ine i neki od ~lanova BBI VIP BusinessCluba, koji}e se sastati s predstavnicima ameri~kih privrednika, s kojima }e razmotriti mogu}nost sudjelovanja u zajedni~kim projektima. Delegaciju iz BiH predvodit}e ~lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbegovi}, a samitu}e prisustvovati i delegacije iz Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Albanije. Rad samita odvijat }e se u {est panela, saop}eno je iz BBI-ja.

Li~ni kod
Voda je izvor `ivota i prekriva ~etiri petine na{e planete. Me|utim, pitka voda ~esto je nedostupna, te zaga|ena voda predstavlja prijetnju i svakog dana 4.000 djece umire od bolesti uzrokovanih ne~istom vodom. Zato se i Giorgio Armani, po~ev{i od 1. marta, zajedno s organizacijom Green Cross In ter na ti onal akti vno uklju~io u promicanje pristu-

Zna~aj vode
Kampanja “Acqua for Life” pokrenuta je i na Twitteru 1. marta, a najintenzivniji dio se odvija upravo danas, na Svjetski dan voda. Svaki }e kupac kupovinom bo~ice parfema Acqua di Giò ili Acqua di Gioia dobiti priliku udvostru~iti svoju donaciju od 100 litara pitke vode. Kori{tenjem jedinstvenog koda ozna~enog na pakiranju, kupac }e se mo}i u~laniti ili osnovati vlastitu grupu za podr{ku ovoj akciji. Koliko }e na kraju ljudi i zajednica imati koristi od ove akcije, djelimi~no zavisi i od uspjeha kampanje, a ovo je prilika da i mi na lokalnom nivou jo{ vi{e obratimo pa`nju na zna~aj vode. A. Pe.

Januarska plata 807 KM

FBiH: Vodoopskrba i sanitacija
Trenutno najve}i i najzna~ajniji projekt za komunalnu infrastrukturu u FBiH je projekt „Vodoopskrba i sanitacija“, ~ijom implementacijom upravlja federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva. Cilj je op}ina ma u FBiH ko je pris tu pe pro je ktu (do sa da uklju~eno deset op}ina) unaprijediti vodoopskrbu stanovni{tva, te smanjiti utjecaj urbanih otpadnih voda na okoli{ izgradnjom kanalizacija i ure|aja za pro~i{}avanje otpadnih voda, i time doprinijeti pobolj{anju zdravstvene sigurnosti gra|ana, odnosno za{titi okoli{a. Ukupna vrijednost projekta je 121,3 miliona eura.

Prosje~na ispla}ena neto plata u BiH za januar je iznosila 807 KM, {to je nominalno manje 1,4 posto u odnosu na decembar pro{le godine, a nominalno vi{a 2,2 posto u odnosu na isti mjesec lani. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u sektoru finansijskog posredovanja prosje~na neto plata iznosila je 1.328 KM, dok je u sektorima snabdijevanje elektri~nom energijom, plinom i vodom te javna uprava i odbrana iznosila 1.137 KM, odnosno 1.129 KM.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 055 - 22. 3. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Odgo|ena sjednica ESV-a
Ekonomsko-socijalno vije}e Federacije BiH danas ne}e odr`ati sjednicu posve}enu pro ble mi ma bh. kompanija anga`iranih u Libiji i o provo|enju akata koji se odnose na prikupljanje am ba la`e i am ba la`nog otpada. Rasprava ovog tripartitnog tijela (Vlada, Sindikat, poslodavci) dogovorena je na pro{losedmi~noj sjednici, na kojoj je iskazana zabrinutost ~injenicom da bi kompanije iz BiH zbog najnovijih doga|anja u Libiji mogle do}i u izuzetno te{ku financijsku situaciju, a radnici ostati bez posla. Sjednica je odgo|ena jer je u me|uvremenu izabrana nova federalna vlada, koja tek preuzima du`nost.

Nedostaje tre}i partner

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.382274 1.407605 26.446258 0.079718 0.261622 0.719506 1.695880 0.565032 0.247597 0.219192 1.519898 0.871033 2.238087 1.374482 0.048603 1.890822

1.955830 1.385738 1.411133 26.512539 0.079918 0.262278 0.721309 1.700130 0.566448 0.248218 0.219741 1.523707 0.873216 2.243696 1.377927 0.048725 1.895561 USD BAM

1.955830 1.389202 1.414661 26.578820 0.080118 0.262934 0.723112 1.704380 0.567864 0.248839 0.220290 1.527516 0.875399 2.249305 1.381372 0.048847 1.900300 1.58570 2.194872

SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. 03. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 18. 03. 2011 =

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-11-000 112 U Gora`du, 21. 3. 2011. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Gora`du najavljuje

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

Kako saznaje Oslobo|enje iz ureda ESV-a, ju~er je novom federalnom premijeru Nerminu Nik{i}u upu}eno pismo uz podsje}anje na dogovorene aktivnosti ESVa i potrebu da se Vlada u

njih {to prije uklju~i. Kolegij Vlade tek }e se narednih da na odre di ti pre ma toj obavezi, a sjednica ESV-a mogla bi uslijediti tek krajem mjeseca.
H. A.

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 112, po zahtjevu Salispahi} Elvedina, sin Hajra, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 384/02 K.O. Mravinjac, ozna~ene kao k.~. 4189 zv. Zagunjica, njiva 3. klase 707 m2, k.~. 4190 zv. Zagunjica, ku}a i zgrada 77 m2 i dvori{te 162 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 384/02 K.O. Mravinjac je Salispahi} Elvedin, sin Hajra, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

24 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.784,52
Dioni~ko dru{tvo

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.166,64
ERS10

BIFX

1.117,81
Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena

SASX-10

1.096,06

SASX-30

1.102,76

BIRS

2.043,21

FIRS

Banjalu~ka berza Kursna lista za 21. mart 2011.
Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Sa Banjalu~ke berze

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Birac a.d Zvornik ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Elektrokrajina a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje 0,7 0,8 5,42 11,11 0,7 0,8 0,699 0,8 120.000 5.890 83.980,00 4.712,00 0,015 0,85 0,42 15,38 -4,49 0 0,015 0,85 0,42 0,015 0,85 0,42 24.500 429 2.292 367,50 364,65 962,64

Akcije Semberija transporta u padu
Na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 192.055,87 KM, kroz 96 transakcija. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad, trgovalo se u iznosu od 83.980,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,70 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 5,42 posto. Uku pan pro met ob ve zni ca ma na ju~era{ njem trgo va nju izno sio je 50.112,69 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 u vrijednosti od 14.466,82 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,55 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet ostvaren je akcijama ZIF Zepter fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 10.757,90 KM, po prosje~noj cijeni od 6,05 KM, {to predstavlja rast cijene za 1,68 posto. Akcije {est fondova ostvarile su rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka (11,11 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,00 KM. Akcije dva fonda ostvarile su pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Polara invest fonda a.d. Banja Luka (-5,00 posto), i ovim akcijama se trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,70 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Semberija transporta a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 5.252,51 KM, po prosje~noj cijeni od 0,205 KM, ~ime je ostvaren pad u odnosu na pro{lo trgovanje za -2,38 posto.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka Vitaminka a.d. Banja Luka @eljeznice RS a.d. Doboj ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka ^ajavec a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod 0,286 1,74 1,46 0,382 0,034 5 10,45 3,96 0,066 7,12 5,7 3,38 6,05 0,302(A) 0,09 -0,69 -0,57 0,69 0 3,03 11,11 2,96 3,66 1,54 -1,11 -5 1,2 1,68 0 -2,17 0,29 1,76 1,46 0,382 0,035 5 10,45 3,96 0,066 7,12 5,7 3,41 6,06 0,302 0,09 0,28 1,73 1,45 0,382 0,034 5 10,45 3,96 0,066 7,11 5,7 3,36 6 0,302 0,09 16.971 4.000 5.410 13.534 99.650 17 50 300 18.449 134 155 40 1.777 3.595 13.118 4.850,31 6.972,89 7.872,69 5.169,99 3.428,10 85,00 522,50 1.188,00 1.217,63 953,66 883,50 135,40 10.757,90 1.085,69 1.180,62

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 21. mart/o`ujak 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Promet 344.232,13 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 344.232,13 KM. U sklopu 70 transakcija ukupno su prometovana 170.892 vrijednosna papira. Promet na kotaciji iznosio je 164.965,54 KM, u sklopu 25 transakcija prometovana su 162.532 vrijednosna papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 16.571,16 KM, u sklopu 6 transakcija prometovano je 1.189 dionica. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 13,94 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 78.918,81 KM, u sklopu 13 transakcija prometovane su 29.644 dionice. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Prof plus d.d. Sarajevo u iznosu od 31.296,80 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,80 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 69.475,57 KM, u sklopu 6 transakcija prometovano je 131.699 obveznica. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 44.843,90 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostva ren uku pan pro met u izno su od 24.631,67 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 176.812,59 KM, u sklopu 43 transakcije prometovano je 6.113 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 89.217,90 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 33,63 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 2.454,00 KM, u sklopu dvije transakcije prometovano je 2.247 dionica. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Soko Air d.d. Mostar u iznosu od 2.094,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 2,00 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su FBiH obveznice za ratna potra`ivanja serije A od 1,37 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Soko Air d.d. Mostar od 50,00 posto i dostigao cijenu od 2,00 KM, saop}io je SASE.

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA KOTACIJA OBVEZNICA FBiH ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. A FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D BH TELECOM D.D. SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO 5,30 78,02 33,63 16,01 0,00 -2,48 1,30 -2,97 5,30 78,04 34,00 16,01 5,30 77,18 33,30 16,01 112 211 2.655 10 593,60 16.457,24 89.217,90 160,10 2 14 16 1 92,50 22,47 0,54 1,00 92,50 22,50 92,21 22,01 18.181 3.047 16.794,07 68.433,75 2 9 3,90 5,70 3,80 42,92 97,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 3,90 5,70 3,80 43,00 97,00 3,90 500 5,70 15 3,80 8.236 42,50 105.438 97,00 8.080 1.950,00 85,50 31.296,80 44.843,90 7.837,60 1 1 3 3 1 5,92 1,45 -0,88 0,00 6,10 1,45 5,82 1,45 3.424 17.469 20.256,46 25.330,05 6 2 13,94 -1,16 14,00 13,93 1.189 16.571,16 6

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

115,92

$ 1,75 %

4,12

$ 1,01 %

1.431,70

$ 1,10 %

35,94

$ 2,53 %

2,536

$ 0,24 %

729,50

$ 0,90 %

692,50

$ 1,32%

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 25

Sastanak ~elnika Vlade sa predstavnicima kompanije Al-Shidi

Ulaganja u poljoprivredu i cestovnu infrastrukturu
Izgradnja Sarajevo city centra i Bristola investicija je te{ka oko 200 miliona eura, a prva faza podrazumijeva zapo{ljavanje 600 ljudi Ulaganje u razli~ite oblasti
Vlasnik najve}eg investitora u Kantonu Sarajevo, kompanije Al-Shidi, Suleyman al-Shidi, sastao se ju~er sa premijerom i ministrima Vlade Kantona Fikretom Musi}em, Harisom Luli}em, Rusmirom Sendi}em i Ivicom [ari}em, te na~elnikom Op}ine Centar D`evadom Be}irevi}em. Povod radnog sastanka je bila mogu}nost daljeg ulaganja ove kompanije u razvoj Kantona, nakon ~ega su svi obi{li gradili{te na Marindvoru, gdje }e se nalaziti Sarajevo city center. Suleyman al-Shidi je istakao kako je ju~er razgovarano o novim prilikama i novim investicijama u BiH.

Investitorsko preduze}e
- Imamo povjerenje u ovu privredu i vjerujemo u investicije u ovoj dr`avi. Planiramo jo{ vi{e investirati u privredu u budu}nos ti, ula ga ti u ra zli~ite oblasti. Govorili smo o energiji, gra|evinarstvu, o saobra}aju, turizmu i drugim oblastima. @elio bih objaviti i kako je kompanija Al-Shidi zajedno sa svojim partnerima uspostavila investitorsko preduze}e, odnosno kompaniju sa kapitalom od 12 miliona ameri~kih dolara ovdje u Sarajevu, naglasio je Al-Shidi, te dodao kako }e narednog mjeseca biti otvoren hotel Bristol. - Nadamo se da }emo krajem idu}e godine otvoriti Sarajevo city centar i to }e biti najbolji primjer u regionu. Trenutno prou~avamo i ra zmatramo i dru ge pro je kte ko ji }e bi ti obra|eni u budu}nosti, dodao je Al-Shidi. J. MILANOVI]

Nove investicije
- Uprili~ili smo sastanak s namjerom i da sa gospodinom AlShidijem razgovaramo o nastavku saradnje prije svega u izgradnji odre|enih infrastrukturnih objakata na Marindvoru, kao i o pokazanom interesu ove kompanije da nastavi izgradnju objekata i ulaganja u razvoj KS-a ne samo u gra|evinskom smislu nego i ulaganjima u poljoprivredu, u energetski sektor, u saobra}ajnu infrastrukturu. O tome smo razgovarali i sa resornim ministrima u Vladi, kazao je premijer Musi}.

Premijer je podsjetio da kompanija Al-Shidi trenutno izvodi najve}i zahvat u Kantonu. - A slobodno mogu re}i i u regionu, a to je izgradnja Sarajevo

Obilazak gradili{ta na Marindvoru

city centra i zavr{ava izgradnju hotela Bristol, tako da te dvije investicije trenutno predstavljaju nekih 200 miliona eura i zapo{ljavanje u prvoj fazi oko 600 lju-

di, napomenuo je Musi}, te iskazao zadovoljstvo ~injenicom da je ova kompanija zainteresovana za nastavak izgradnje i razvoja KS-a i BiH.

U~enici O[ “Vladislav Skari}“ na Vrelu Bosne

[uma je izvor `ivota
Kroz igrokaze i recitale u~enici ukazali na zna~aj za{tite na{eg {umskog blaga
Kantonalna javna ustanova za za{ti}ena prirodna podru~ja organizovala je ju~er na Vrelu Bosne obilje`avanje zna~ajnih ekolo{kih datuma, Svjetski dan za{tite {uma, 21. mart. Prezentiraju}i u prvom proljetnom danu, ju~er malo prohladnom, svo ja vi|enja za {ti te {u ma, u~enici Osnovne {kole “Vladislav Skari}“ su kroz igrokaze i recitale ukazali na zna~aj za{tite na{eg {umskog blaga. U~enice Anida Mulaomerovi} i Adna Orman su za ovaj dan pripremile i plakate sa mnogobrojnim sadr`ajima i porukama koji ukazuju na va`nost o~uvanja na{ih {umskih potencijala. U~enici drugih razreda ove {kole sa nastavnicama Hanumicom Fi{o, Nerminom Pezo i Hajrijom Tandir su za ovaj dan svojim spretnim ru~icama izradili ka~kete sa natpisom “@ivi zdravo“. U~enici su ovom prilikom izve li i igro kaz “Je`eva ku}ica u prirodi“ te recitale “Pomozimo drve}u“ i “Zdravo, svijete“. “[ume su na{ dah, bez {uma ne bismo mogli da `ivimo, {ume su na{a plu}a“ poruka je malog , Tina Milo{evi}a. Njegov drug Ali Omeragi} dodao je kako je {uma izvor `ivota, a poruka koju je uputila Merjem Hod`i} glasila je “[uma je ~isto}a“. Kako je kazao Mustafa Zvizdi}, stru~ni savjetnik za promociju i marketing KJKP za za{ti}ena prirodna podru~ja, po-

Djeca sa ka~ketima “@ivi zdravo“

vodom svjetskog Dana voda, 22. marta, danas }e, tako|er na Vrelu Bosne, ovaj dan na pose-

ban na~in obilje`iti sa u~enicima Osnovne {kole “D`emaludin ^au{evi}“. Mr. BABI]

Novitet - BMW 6 Cabriolet

Rezervisan za bogata{e
Test - Ford Focus Econetic 1.6 TDCi

Pravi {tedi{a
VREMEPLOV - 50 godina Renaulta 4

Dubok trag legende

26 SARAJEVSKA HRONIKA
Po~ela obnova Sara~a nakon 30 godina

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tre}a gimnazija proslavila 63. ro|endan

Politiku smo
Ro|endan na{e {kole je 21. mart, dan visibaba i ljubi~ica, a ne dan politike ili stranaka, kojima i dalje ne}emo dozvoliti da nam kvare ili na svoj na~in popravljaju situaciju, ka`e direktor Hajdo
Povremeno zatvaranje dijelova ulice
Foto: D. ]UMUROVI]

protjerali iz {kole
Skidanje kamena od Slatkog }o{eta
Radnici konzorcija Mibral - Neimari }e, nakon {to postave novu instalaciju, uraditi poplo~avanje
Rekonstrukcija Sara~a, najprometnije ba{~ar{ijske ulice duge 250 metara, po~ela je jo{ u nedjelju, a u toku ova dva dana radnici konzorcija Mibral - Neimari po~eli su skidanje kaldrme, odnosno kamena kod Slatkog }o{eta, nakon ~ega po~inje zamjena podzemnih instalacija u pravcu prema Ba{~ar{ijskom trgu. Vrijednost ovog zna~ajnog projekta je 819.000 KM, a rok za zavr{etak radova je 75 kalendarskih dana. Od Milana Bralovi}a, direktora firme Mibral, saznali smo da }e ovim projektom biti obuhva}eni infrastrukturni radovi. Od Slatkog }o{eta radnici su po~eli skidati kamen, a kasnije i betonsku podlogu, nakon ~ega }e po~eti zamjenu podzemnih instalacija. “Kako bi dok traju radovi zanatske radnje imale uredno snabdijevanje vodom, u protekla dva dana smo postavljali improvizovane vodovodne cijevi iznad krovova i tako otklonili problem. Tako|er, kada budemo postavljali nove cijevi, prije toga }e voda biti poslana na ispitivanje u laboratoriju, {to je uobi~ajeno kada se obavljaju ovakvi radovi“ objasnio je direktor , Bralovi}. Kako su rekli iz konzorcija Mibral - Neimari, dok budu trajali radovi u Sara~ima, povremeno }e biti zatvarani za promet manji dijelovi ulice, kako bi zanatske radnje nesmetano radile, a i gra|ani nesmetano kretali ovim dijelom ^ar{ije. Podsje}amo, Ulica Sara~i je posljednji put ra|ena uo~i Zimskih olimpijskih igara davne 1984, kada je, kako ka`u u Op}ini Stari Grad, napravljena gre{ka, jer sada{nje plo~e nisu prikladne vremenskim uslovima. Krenuv{i od te pretpostavke, Op}ina je pokrenula rekonstrukciju ulice prvi put Mr. BABI] nakon 30 godina.

Bogat program za prisutne u~enike {kole

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Besplatno u Cinema City
Ove sedmice po dvije ulaznice za filmske projekcije u multiplexu Cinema City dobile su: Amela Muratovi}, Amra Jusufovi} i Ivanka Ha{imbegovi}. Ostali ~itaoci koji `ele do}i do besplatnih karti trebaju izrezati i popuniti kupon sa na{ih strana, te ga predati u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

Sve~ana akademija povodom 63 godine postojanja i uspje{nog rada Tre}e gimnazije u Sarajevu odr`ana je ju~er u amfiteatru ove {kole uz izuzetno bogat i raznovrstan kulturno-umjetni~ki program koji su prirediliu~enici. Ovomprilikom dodijeljene su pohvale u~enicima koji su imali najbolje rezultate na {kolskim, dr`avnim i me|unarodnim takmi~enjima. Tako|er su uru~eni prigodni pokloni radnicima koji odlaze u mirovinu. Tre}agimnazija je poznata po svojim dobrim rezultatima koje njeni u~enici ostvaruju na svimpoljima. Klju~njihovoguspjeha je {to se, pored dobrog obrazovanja, velika va`nost pridaje i odgojnom segmentu rada u {koli, ali i podr`avanju slobodne aktivnosti u~enika.

- Ro|endan na{e {kole je 21. mart, dan visibaba i ljubi~ica, a ne dan politike ili stranaka, kojima i dalje ne}emo dozvoliti da nam kvare ili na svoj na~in popravljajusituaciju. Ako bihiznosio rezultate i uspjehe koje posti`e ova {kola, oni ne bi mogli stati ni u ~itav dan nabrajanja. Napominjem samo da u pro{loj {kolskojgodininikonijeupu}en da ponovi razred. Srednja ocje-

je}e i prigodne poklone. - Nadam se da u~enici i roditelji dijele na{e mi{ljenje da je ovo {kola sretnih u~enika i zaposlenika. Nauka ka`e da nema idealne{kole i nikada je ne}ebiti, ali je jasno da treba predano raditi na odgojno-obrazovnoj funkciji {kole i te`iti da ona bude sve bolja. To je na{ glavni zadatak koji vezuje u~enike, roditelje i nastavnike, ka`e Avdagi}.

Nema ponavlja~a
Kako ka`e direktor {kole Avdo Hajdo, dok drugi tro{e silnu energiju na prevenciju neprimjerenog pona{anja u~enika, u ovoj {koli toga nema. Vi{e od polovine njihovih u~enika uklju~eno je u razne vidove slobodnih aktivnosti - sekcije, klubove, udru`enja... pa nema nijedne subote da u {koli nema djece. Hajdo, tako|er, poru~uje da u ovoj {koli nema mjesta ni politici.

Tribina o RP Kova~i}i - Centar
Javna tribina o temi osnovne koncepcije Regulacionog plana Kova~i}i - Centar bi}e odr`ana danas s po~etkom u 17.30 sati u prostorijama MZ Kova~i}i, Ulica Emerika Bluma 5. Prezentaciju }e izvr{iti nosilac izrade plana - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Iz Gradske uprave pozivaju zainteresirane gra|ane da prisustvuju tribini o ovom planskom dokumentu.

ZAHVALNICA Enesu Odoba{i}u uru~ene su zahvalnica i knjiga “Heroji Tre}e gimnazije“ na darovanim kompjuterima koje je osigurao kroz donaciju grupe gra|ana iz Lihten{tajna
na je iznosila 4,44 i falilo je samo malo pa da svi u~enici imaju odli~an uspjeh. To najbolje govori o radu na{e {kole, naglasio je direktor Hajdo. Emina Avdagi}, ranija direktorica, a sada zamjenica direktora {kole, po`eljela je nastavnom osoblju i u~enicima sretan praznik, a radnicima koji odlaze u mirovinu uru~ila cvi-

Bosanska Ofelija
Da je podr{ka roditelja {koli velika, govori i podatak da su oni svojim sredstvima finansirali ~i{}enje {kolskog dvori{ta, izdavanje ~asopisa... a nedavno je prikupljen i novac za obnovu dotrajale informati~ke opreme i server- sobe. Zato su Enesu Odoba{i}u uru~ene zahvalnica i knjiga “Heroji Tre}e gimnazije“ na darovanim kompjuterima koje je osigurao kroz donaciju grupe gra|ana iz Lihten{tajna. Bogat kulturnoumjetni~ki program, koji su na sve~anoj akademiji priredili u~enici, odu{evio je sve prisutne. Horskoj, dramskoj, muzi~koj i plesnoj sekciji na vrhunskim izvedbama pozavidjeli bi i profesionalci, pogotovo mladim glumcima na predstavi “Bosanska Ofelija“ koja }e ovu , {kolu predstavljati na kantonalnom takmi~enju.
Z. TURKOVI]

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Hotonj 3 i 5, od 9 do 13 Pod hridom, od 9 do 15 Alipa{in Most 1, Lugren~i}i, Donji Popovi}i, Brije{}e 3, Breze, Mi{evi}i, Mi{evi}i 2 i 5, Obdani{te, Popovi}i, Safeta Zajke 3, Binje`evo 5, a od 9 do 16 Buni~ki potok 2 i Osjek 1. Bez struje }e od 8 do 15 sati biti Smucka, Vrbanja 2, Suhi do, Sivice, Suhi do 1, Tar~in silos, Tar~in {kola, Tar~in ekonomija, Vilovac - Jabuka, Sastavci, Vrbanja, Barit, Gunjani, Luke i Luke 2, od 8.30 do 15.30 Vla{kovo 1, od 8.30 do 16 Hendek, od 10.30 do 12 sati Hotonj 1 i Hotonj {kola, od 12 do 13.30 Gornji hotonj i Careva, od 12 do 15 sati Gornji hotonj 2, a od 13.30 do 15 Brioni 2. Zbog otklanjanja kvarova na mre`i, danas }e od devet do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju sljede}ih ulica: Humska, Hasana Bibera, Bostari}i, Ra gi ba D`in de, Hu se ina \oze i Hekim Ogul Ali-pa{e, saop}eno je iz Vodovoda.

Podr{ka projektu studenata prava
Zamjenik gradona~elnika Miroslav @ivanovi} uprili~io je ju~er prijem za predstavnike Udru`enja studenata Pravnog fakulteta iz Sarajeva, koji su ga tom prilikom upoznali sa projektom “Sarajevo International Law Spring School -SILSS 2011“, koje Udru`enje namjerava realizovati od 18. do 22. maja. “Ove godine tema debate je Lisabonski ugovor i njegov utjecaj na zapadni Balkan i budu}nost Evropske unije. Na{a namjera je da okupimo u~esnike iz regiona, ali i cijele Evrope. Planiramo ugostiti blizu 40 studenata iz cijele Evrope kojima pored debate `elimo predstaviti na{ grad, dr`avu i njene institucije“ kazao je predsjednik Udru`enja Ernad De, ni ^omaga. @ivanovi} je pozdravio projekat Udru`enja, isti~u}i kako je gradu Sarajevu potrebno vi{e manifestacija u koje su uklju~eni mladi.
Mr. B.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

SARAJEVSKA HRONIKA 27 DE@URNI Anketiranje gra|ana u domovima TELEFON 276-982 zdravlja od naredne sedmice

Vukovi}: Sticanje povjerenja pacijenta

Svako bira porodi~nog ljekara
ra kod kojeg `eli da se lije~i i kod njega }e mu biti otvoren karton. Time }emo podi}i kvalitet rada i zdravstvene za{tite u porodi~noj medicini, jer je povjerenje u ljekara 40 posto izlje~enja, istakao je ministar Vukovi}. Prema ministrovim rije~ima, svaki tim porodi~ne medicine trebao bi pokriti 1.800 osiguranika, a od ljekara }e se o~ekivati da kontaktira pacijenta i kada nijebolestan, te dapoznajesituaciju u cijelojnjegovojporodici. Na pitanje {ta }e se desiti ako neki ljekar dobije zahtjeve za velikim brojem pacijenata, a drugi nedovoljan broj, ministar Vukovi} je naglasio da }e se samim tim pokazati kako neki doktor nije ispunio propisane norme. - Ne}emo sputavati sugra|ane, recimo ako neko iz

VA@NIJI TELEFONI
MUP

U narednoj sedmici, u jedinicama JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, po~e}e anketiranje gra|ana u kojem }e se svaki od njih opredijeliti za svog porodi~nog ljekara, kazao je za Oslobo|enje kantonalni ministar zdravstva prim. dr. Zlatko Vukovi}. - Mjestostanovanjanijebitno, a svaki sugra|anin }e na anketnom listi}u navesti ime ljeka-

Mjesto stanovanja nije odlu~uju}i faktor, ka`e ministar Vukovi} • Jedan tim treba pokriti 1.800 osiguranika

Starog Grada `eli da se lije~i kod doktora na Ilid`i, ali naravno, gra|ani ne trebaju o~ekivati da im bilo ko plati tro{kove puta od mjesta stanovanja do ljekara, napomenuo je Vukovi}.
J. M.

Op}inski odbor SDA Novi Grad

O[ “Hasan Kiki}“

Op}inski odbor SDA Novog Grada ju~er je odr`ao konferenciju za novinare na kojoj su upozorili na nepravilnosti prilikom dodjele stanova i grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama u ovoj op}ini. Kako je, izme|u ostalog, re~eno na konferenciji, na jednoj od prethodnih sjednica Op}inskog vije}a, raspravljalo se o sportskim klubovima koji su u prethodnoj godini dali najve}i doprinos promociji op}ine, ali su im na kraju sredstva ili smanjena ili ih nisu dobili nikako i pored ispunjenja uslova. Pored toga, ~lanovi Op}inskog odbora SDA ustvrdili su i kako su od pet odluka o dodjeli stanova, njih dvije nezakonite. I pored toga, vije}nik SDA u OV Novi Grad Sejad [enderovi} kazao nam je ju~er kako problema u funkcionisanju rada Vije}a na posljednje dvije sjednice nema. - Imamo konstruktivno

Nepravilna podjela novca i stanova

Dani poezije
[enderovi}: Poku{aj upoznavanja javnosti

Foto: A. KAJMOVI]

u~e{}e u radu Vije}a, a ovo je samo bio na{ poku{aj da se javnost upozna s tim {ta se de{ava u Op}ini. Sa na~inom kreiranja bud`eta se ne sla`emo i tada smo iza{li sa sjednice, koja je nakon toga zavr{ena za 15 minuta, jer rasprave nije bilo, istakao je [enderovi}. Prema [enderovi}evim rije~ima, vi je}ni ci ma njih stranaka koriste ~injenicu {to je njihov glas potreban SDP-u da bi imao ve}inu, pa za to tra`e razne ustupke.
D. K.

U Osnovnoj {koli “Hasan Kiki}“ na Gorici ju~er je obilje`en prvi dan prolje}a i Me|unarodni dan poezije manifestacijom “U susret prolje}u“. U~enici su recitovali pred svojim drugarima, a posjetio ih je i direktor Festivala Sarajevska zima Ibro Spahi}. J. M.

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Apel iz KJP Sarajevo{ume

Pa`ljivo sa proljetnim radovima
Iz KJP Sarajevo{ume mole i upozoravaju gra|ane Kantona, posebno izletnike, posjednike {umskih i poljoprivrednih zemlji{ta, kao i sve druge koji imaju namjeru boraviti u prirodi, da svojim pona{anjem ne ugroze {ume ni u kojem pogledu, a naro~ito u smislu stvaranja pretpostavki za pojave po`ara. Upozoravaju se vlasniciprivatnih parcela koje grani~e sa {umom da prilikom proljetnih radova striktno paze da te aktivnosti ne dovedu do pojava po`ara. Sezona pove}ane po`arne ugro`enosti je od 1. aprila do 31. septembra, podsje}aju iz ovog preduze}a.

PORODILI[TA

3 5

DJEVOJ^ICE DJE^AKA
svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 auto pu tem, Ze ni ca ne sao bra}a su bo tom, ne dje ljom i pra zni ci ma u 5.30 pre koVi so kog i Ka knja.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6:20 i 16.35, Zagreb 6:30 i 16, Be~ 7.15 i 14.55, Amsterdam10.15, Minhen 13, Ljubljana 13.55, Keln 13.50, Ankona 17.55 i Istanbul 18

Dolasci:
Istanbul 8.50, Sofija 9.35, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.25, Keln 13.20, Ljubljana 13.25, Be~ 14.10 i 21.40, Zagreb 15.30 i 22, Amsterdam 15.45

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Den Hag

utorkom u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35

sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Banja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj

28

KULTURA

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Slikarski maraton Save Japan 2011.

Jo{ nam ne nestaje boje!
Sve se de{ava pod budnim okom i mirnom rukom Jusufa Had`ifejzovi}a koji je u svom prostoru (ateljeu) uspio napraviti atmosferu koja je fuzija one starinskih slikarskih majstora
Poslije drugog dana slikarskog maratona jo{ nam ne nedostaje boje!, poru~uju iz Facta Art Centra, koji je u saradnji sa Centrom kulturnih aktivnosti Charlama pokrenuo slikarski maraton (slikarski jamm session, slikarska kolonija) u sarajevskoj Skenderiji (prostor Charlama Depo) a pod nazivom Save Japan 2011. nego i ukoliko ne{to radite, on }e to pogledati s punim interesovanjem i porazgovarati sa vama i bez ikakve zadr{ke re}i vam (a to ~itajte: pomo}i vam ili nau~it vas) kako da va{ rad i va{ pristup umjetni~kom djelovanju popravite za 1.000 i podignete na neki novi nivo... ^injenica je da slikarstvo na ovim prostorima ne samo da nije zamrlo nego je pred samim zamahom da postane omiljen “sport“ Bosanaca i Hercegovaca kojima je na vrh glave ispraznog {utiranja lopte s kraja na kraj livade, kladionica i sapunica kako turskih, tako i indijskih a bogami i meksi~kih, bugarskih, arapskih, hrvatskih i doma}ih... a da ne govorimo o politici i politi~arima... Dakle desilo se ~udo! Bosanci i Hercegovci slikaju i ni{ta ih ne mo`e zaustaviti... rade kao da im `ivot od toga zavisi...uma~u ~etke u boju i nanose je na platno, papir, karton, dasku... Armije biznismena ~ekaju ispred galerije da kupe sve {to je naslikano i nacrtano i pomognu kako umjetni~ku scenu B&H,

Omiljen sport
“Proizvedeno“ je oko 30-ak autenti~nih i originalnih radova koji su postavljeni u skladi{nom dijelu Charlama depoa. Sve se de{ava pod budnim okom i mirnom rukom Jusufa Had`ifejzovi}a koji je u svom prostoru (ateljeu) uspio napraviti atmosferu koja je fuzija one starinskih slikarskih majstora kao {to su Leonardo da Vinchi i pop artista kao {to je Andy Warhol. A {ta to zna~i, to zna~i ne samo da mo`ete gledati ovog velikog umjetnika na djelu, kako stvara pred va{im o~ima, {to je i vi{e nego dovoljno za umjetnike i ljubitelje umjetnosti pa da veoma zadovoljni odu ku}i

Dakle, desilo se ~udo! Bosanci i Hercegovci slikaju i ni{ta ih ne mo`e zaustaviti

Foto: Borjan ^AMO

Film “Baraka“ se projicira na zidu Charlame za vrijeme trajanja ovog slikarskog TSU-NAMI-ja koji je pogodio Sarajevo (TSUNAMI od japanskog TSU = lu~ni i NAMI = val)... “Baraka” je film bez rije~i iz 1992, a re`irao ga je Ron Fricke. Naslov “Baraka“ zna~i blagoslov na mnogim jezicima. “Baraka“ je prvi film koji je nakon 20 godina slikan u 70mm Todd-AO formatu... ali to je manje va`no... va`no je da “Baraka” ne sadr`i nikakav zaplet ili pri~u koja prati radnju, nema glumaca, nema dijaloga niti bilo kakve naracije. Umjesto pri~e ili zapleta, film koristi teme da predstavi nove uglove gledanja i probudi emocije ~isto kroz pokretne slike. “Baraka“ je kaleidoskopska, globalna kompilacija prirodnih de{avanja i sudbine, `ivota i aktivnosti ~ovjeka na planeti Zemlji...

Slikarski cunami

ta ko i na rod Ja pa na ko ji se suo~ava sa rizikom od najve}e nuklearne katastrofe ^ernobilja 1986.

Kad bi bilo...
Ali na`alost svi znamo da to nije istina... Ipak mnogo interesantnih stvari se de{ava u prostoru Charlama Depoa gdje kad nas posjetite mo`ete ~ak popiti i kafu ili sok a mo`da i ~aj..., stoji u dopisu koji smo dobili iz Facta Art Centra, a koji potpisuje Elvis Doli}, a koji se zavr{ava sa - Idemo dalje, jo{ barem sedam dana... a onda velika aukcija!...

Dani frankofonije u BiH

Ve~eras u Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica

“Spa{eni“ Edwarda Bonda
U Bosanskom narodnom pozori{tuZenicana redu je premijerna izvedba drame „Spa{eni“ najpoznatijeg djela Edwarda Bonda. Rije~ je o {estoj premijeri BNP-a Zenica u sezoni 2010/11, koja se najavljuje kao premijera A - ve~eras, i premijera B - sutra. Bondovi tekstovi su igrani na svim najpoznatijim scenama u Velikoj Britaniji, a do`ivjeli su i preko 100 internacionalnih uprizorenja i prevedeni na preko 30 svjetskih jezika - ovu u Zenici re`irao je Jovica Pavi}, iz Beograda, reditelj kultne predstave BNP-a

Prizor iz filma “Ubio sam svoju majku“

Prvi film koji }e ve~eras sarajevska publika imati prigodu pogledati u sklopuSedmicefrankofonogfilma (odr`ava se od 22. do 26. o`ujka u kinu Meeting Point), bit }e igrani film “Ubio sam svoju majku“ redatelja Xaviera Dolana (Kanada), snimljen 2009. godine. Hubert je 16-godi{njak, koji vi{e ne podnosi Chantale, svoju majku. Sve ga kod nje nervira, po~ev{i od njenog vulgarnog pona{anja pa do njene neukusne garderobe. Uzaludno joj prebacuje, jer ona glumi ravnodu{nost i prepu{ta se igri sva|anja. Kad joj saop}ava da `eli da stanuje sa najboljim prijateljem Antoninom, ona pristaje bez razmi{ljanja. Nekolikodanakasnije saznaje da su oni ljubavnici. Dok se Hubertbijesankrije kod prijateljicepunerazumijevanja, Chantale se okre}e mladi}evom ocu, ne

Sedmica filma

Kultna predstava evropskih pozori{ta

bi li ga on nau~io pameti... Projekcija po~inje u 19 sati. Naredne ve~eri na programu je film {vicarskog redatelja Raymonda Vouillamoza “Slobodne“ a 24. , o`ujka film “Ostalo je ti{ina“ redatelja Nae Caranfil (Rumunija). Projekcije su u 19 sati. Animirani film “Prin~evi i princeze“ redatelja Michela Ocelota na programu je 25. o`ujka (17 sati), a igrani film redatelja Abdellatif Kechiche “Kuskus“ na programu je 26. o`ujka (19 sati). U 18.30 sati, 27. o`ujka, na programu je film “Sestra osmijeh“ belgijskog redatelja Stijna Coninxa, snimljen 2008. Sedmica frankofonog filma dio je programa ovogodi{njih Dana frankofonije u BiH. Filmovi su titlovani na bosanski/hrvatski/srpskijezik, a ulaz na projekcije je slobodan.

„Otac na slu`benom putu“. “Spa{eni“ su bili i ostalikultna predstava evropskih pozori{ta. U Zenici se igra u adaptaciji i re`ijiJovicePavi}a, dramaturg je Hasan D`afi}, scenograf Todor Lalicki, kostimograf Sabina

Trnka. Igraju: Nusmir Muharemovi}, D`enana D`ani}, Irina Dobnik, Predrag Jokanovi}, Robert Krajinovi}, Sa{a Hand`i}, Adis Mehanovi}, Miroljub Mijatovi}, Sini{a Vidovi}, Selma Mehanovi} i Dino Brljavec.

Sa OSLOBO\ENJEM na koncert

DALMACIJA I SEVDAH

300 najbr`ih danas sa kuponom sa naslovnice Oslobo|enja dobija ulaznicu za koncert DALMACIJA I SEVDAH Iz du{e za du{u...
u Centru Skenderija / 25. 3. 2011. 20h.

Vi{e informacija na tel: 033 468 161.

IZDAJEM jednosoban stan luksuzno opremljen, novija gradnja, lift, parking, samcima. Tel. 061/320-843. IZDAJEM u centru dvosoban namje{ten stan sa eta`nim grijanjem. tel. 810-716. IZDAJEM skladi{ni prostor, blindirana vrata, 30 m2, Otes. Tel. 033/628-896. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan Grbavica Kova~i}i kod OHR-a. tel. 061/812-046. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. DVOSOBAN stan u centru zaposlenim osobama, prazan ili namje{ten. Tel. 033/201221 i Mob. 062/467-366. IZDAJEM dvosoban stan u centru na du`i period. tel. 061/514-301. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, grijanje, studentima ili bra~nom paru, Ohridska 3A, N. Sarajevo. Tel. 443-620. IZDAJEM trosoban stan u strogom centru, pogodanza kancelarije. Tel. 061/350-688. IZDAJEM sdvosoban namje{ten stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru bli`e centru. Tel. 061/358-772. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM pos. prostor na Breci 46 m2. Mob. 066/772-546. TRA@IM u dvosobnom pedantnom stanu, cimera nepu{a}a, cijena povoljna. Mob. 066/336-200. IZDAJEM stan 40 m2, ^engi} Vila, kod Kuvajtske d`amije. Mob. 063/377-485. ^. VILA, N. Filipovi}a, novija gradnja, 7 sprat, namje{ten trosoban, lift, gara`no mjesto, 650 KM. Mob. 061/247-777. STARI GRAD, S.B.Ba{agi}a, dvoiposoban, namje{ten, plinsko eta`no, balkon, 600 KM. Mob. 061/526-243. STARI grad, Petrakijina, 4 sprat, dvosoban, namje{ten, plinsko, 550 KM. Mob. 061/899-209.

MOJMILO, Olimpijska, 5 sprat, dvosoban, namje{ten, lift, 350 KM. Mob. 061/526243. GRBAVICA, 52 m2, K. Kapetanovi}a, 6 sprat, dvosoban, renoviran, adaptiran, namje{ten, plin. eta`no. Mobn. 061/247-777. G. CIGLANE, H. Kulenovi}a, namje{ten, kancelarijski-poslovni prostor na 2 eta`e od 170 m2, 7 kancelarija, parking. Mob. 061/150-519. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan mladom bra~nom paru ili studentima, Alipa{ino C-faza. Tel. 062/965-966. IZDAJEM kancelarijski prostor 90 m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/ 546-246. IZDAJEM ku}u u zakup sa tri namje{tena stana od 65 m2 sa c.g i tri gara`e, parking. Tel. 062/527-254. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15 KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM poslovni prostor, Trg Skenderije 8,17 m2. tel. 061/480-207. U STROGOM centru izdajem namje{ten stan 90 m2, V sprat bez lifta, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na gas. Tel. 061/908-587. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, plinsko grijanje, kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998, 062/139-085. IZDAJEM pos. prostor 40 m2, prizemlje, Ferhadija 15. Tel. 033/202-611, 061/219-464. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30 m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11 m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM gara`u, Ul. Kranj~evi}eva VI. Tel. 666936.

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52 m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43 m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60 m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM-prodajem, stan u Sarajevu, 52 m2, za Banja Luku. Tel. 033/542-668. MIJENJAM dvije ku}e u Zenici, vo}njak, ba{ta, ku}e imaju podrume, grijanje, vodu, struju. Mob. 062/458-313. STARI Grad, 124 m2, 2 sprat, ~etverosoban, za manji na istoj lokaciji ili u centru. Mob. 061/899-209. MIJENJAM 4 soban stan 122 m2 u Sarajevu, centar, Ul. Ba{eskije, 2 sprat, renoviran, za stan ili ku}u u Neumu. Mob. 061/147-063. MIJENJAM stan 89 m2 na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u. Tel. 061/381918. MIJENJAM stan u centru Doboja, 40 m2, za Tuzlu ili Sarajevo. Mob. 061/483-262. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70 m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

POTREBNO vi{e stanova, ku}a i pos. prostora, za prodaju i izdavanje. Mob. 061/ 437-732. POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova u zgradi, za iznajmljivanje. Tel. 203-127, 061/214-306. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje. Tel. 203-127. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo mo`e i namje{tena kancelarija. tel. 061/532-450.

IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan, Breka, privatna ku}a, zaseban ulaz, studentima ili br. paru. Mob. 061/263-463. GRBAVICA, dvosoban, potpuno namje{ten stan, plin, internet, zaposlenoj sobi, 300 eura + depozit. Mob. 065/ 462-890. DVOSOBAN stan 52 m2, samcu, namje{ten, adaptiran, dobra lokacija, Grbavica, 500 KM. Mob. 061/271-102. MODERNO namje{ten dvosoban stan, plin, net. na du`i period, zaposlenoj osobi, 600 KM. Mob. 063/530-119. DVOSOBAN lijepo opremljen stan u zgradi, samcima i strancima, 600 KM. Mob. 063/053-570. IZDAJEM namje{ten stan, studentima, Vratnik. Tel. 232-477. TRA@IM pedantnog, kulturnog cimera, nepu{a}a, u dvosobnom stanu. Mob. 061/494298. IZDAJEM namje{ten stan 47 m2, Ul. H. Hume 2, zvati od 16 do 18h. Tel. 033/677-915. HRASNO, izdajem stan trosoban, preko puta trolebuske stanice, extra namje{ten. Mob. 062/204-208. OPREMLJEN biro sa antreom i }ajnom kuhinjom blizu stanice, 30 m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM dvosoban stan namje{ten, Alipa{in most I. Tel. 033/468-150 i Mob. 061/970321. IZDAJEM u Ferhadiji br. 15, dvori{te — poslovni prostor. Mob. 061/219-464 i 033/202611. IZDAJEM lijep apartman strancima ili zaposlenim osobama, 400 KM, Breka. Mob. 062/527-254. IZDAJEM prazan dvosoban stan, ul. Porodice Ribar br. 53, 300 KM. Mob. 061/309-048. IZDAJEM sobu u centru, upotreba kuhinje i kupatila, dvjema djevojkama, centralno grijanje. Tel. 200-564. IZNAJMLJUJEM poslovni prostor u centru, pogodan za {iroku namjenu. Mob. 061/019-054. IZDAJEM poslovni prostor 60 m2 s parkingom izme|u klini~kog i pionirske pogodan za razne namjene. Tel. 061/606-406. IZDAJEM namje{tenu sobu, zaposlenom samcu, N. Grad, na du`e vrijeme. tel. 463-977.

NAMJE[TENA garsonjera, cen. grij. prilju~ak kab. TV, Pofali}i, Humska. Tel. 655-332. KO[EVSKO brdo, jednosoban, namje{ten stan, kablovska, internet, za jednu ili dvije osobe, prednost djevojke. Mob. 061/253-382. IZDAJEM mali jednosoban stan, komplet namje{ten, I. Sarajevo. Mob. 065/478-413. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan blizu fabrika duhana i OBN-a Pofali}i, prednost studenti-ce. Mob. 062/439329 i 061/437-719. IZNAMJLJUJEM ekskluzivan apartman u strogom centru grada. Mob. 061/019-054. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM blizu trolejbuske Bistrik stanice, super adaptiran namje{ten jednosoban stan, II sprat, 450 KM. Tel. 646-410. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ko{evskom brdu. Tel. 061/253-382. IZDAJEM ~etverosoban lijepo namje{ten stan na Grbavici. Tel. 061/812-046. IZNAJMLJUJEM dvosoban stan, Grbavica / {oping, pla}anje unaprijed. Mob. 066/ 894-511. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Stup — Ba~i}i. Mob. 061/198-642. IZDAJEM nenamje{ten ili namje{ten stambeni prostor, Gladno polje. Tel. 440-747. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373949 i 061/223-941.

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan blizu Medicinskog fakulteta, grijanje plinsko, II kat. Tel. 033/526-022, 061/916-429. IZDAJEM kancelarijski prostor kod Op{tine Centar, 30 m2, prizemlje, 450 KM. Tel. 061/150-019. IZDAJEM jednoiposoban prazan stan, ul. Omera Kova}a — Bu}a Potok.Tel. 033/618-644 i 065/753-466. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod doma zdravlja. Mob. 061/158-507. STAN u Titovoj, 56 m2, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN u Kranj~evi}evoj, 115 m2, 1 sprat, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM pos. prostor 190 m2, ekstra ura|en, kod bolnice Jezero, sve namjene. Mob. 061/170-254. IZDAJEM poslovni prostor, ^emalu{a, prizemlje, 100 m2, 6 prostorija, mokri ~vor, grijanje, 2.000 KM. Mob. 062/ 907-831. DVOSOBAN stan u Baranskoj, 2 kat, 54 m2, namje{ten, 300 KM + re`ije. Mob. 061/ 320-439. POSLOVNI prostor kod kina Tesla, 74 m2, 1 sprat, 1.300 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM unutra{nju gara`u u [opingu-Grbavica. Tel. 521-358. IZDAJEM poslovni prostor 76 m2, I sprat, centar i poslovni prostor 80 m2, ul. Avde Smajlovi}a — grbavica. Mob. 061/573-640. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom Brdu, studenticama i parovima, cijena 400 KM, sa uklju~enim re`ijama. Mob. 061/373-949, 061/223-941.

NEKRETNINE POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619179. UNAJMLJUJEM gara`u u pofali}ima blizu Plavog granapa. Mob. 063/971-797.

30 maliOglasi
IZDAJEM komforan, ekluzivno namje{ten dvosoban stan, 60 m2, grijanje plinstruja economic, sa ba{tom, naselje Pejton-Ilid`a, fiksno 500 KM. Mob. 061/191-010, od 17-20 sati. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM stan 40 m2, ^engi} Vila, kod Kuvajtske d`amije. Mob. 063/377-485. IZDAJEM dva stana po 80 m2, posebni ulazi, et. grij. alarm, ba{ta, Breka, H. Polovine. Mob. 061/182-128. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 00387 33 214595, 00387 62 279428. IZDAJEM namje{etenu garsonjeru, 31 m2, naselje Ciglane. Mob. 062/104-758. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, zaposlenim licima. Tel. 664-334, 061/223-630. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 00385 20 671943, 00385 99 5769874. IZDAJEM pos. prostor, plato Skenderija C-16, 18 m2, klima, struja, voda. Mob. 061/ 213-788. ATRAKTIVAN pos. prostor na Trgu heroja, cen. pozicija 27 m2 + 8 m2 galerija, veliki izlog. Mob. 061/390-748. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, kod med. fakulteta, ^ekalu{a, 400 KM + re`ije. Mob. 063/203-722. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Vratnik, studentima. Tel. 232-477. DVOSOBAN namje{ten stan, Ul. Bistrik 72. Mob. 061/563345. IZDAJEM pos. prostor 20 m2, Ul. bistrik 72. Mob. 061/ 563-345. IZDAJEM ku}u, 300 m2, Trebevi~ka, mogu}e kori{tenje u stambene svrhe, kao pos. prost. dvori{te, gara`a, mogu}a svaka vrsta dogovora. Tel. 033/263-190, 061/161-790. IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan 100 m2, Aerodromsko naselje, gara`a, nedavno ugra|ena super moderna kuhinja. Tel. 033/263190, 061/161-790. IZDAJEM prazan stan na [ipu, novogradnja, 80 m2. Mob: 061/161-790. IZDAJEM poslovni prostor 80 m2 i 150 m2, cen. grij. Radni~ka 19, Grbavica, na du`i period. Mob. 061/130-034. IZDAJEM ku}u 450 m2, sa vo}njakom, hladnjakom, gara`a, parking, cen. grij. Mob. 061/130-034. IZDAJEM gara`u sa kanalom, ul. Grbavi~ka br. 27/29. Tel. 219-798. IZDAJEM sobu u dvosobnom stanu, studentu, blizu medicine, gra|evine, DIF-a. Tel. 443-743. IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentici ili zaposlenoj osobi od 1. aprila, strogi centar. Mob. 061/321-158. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52 m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM pos. prostor za razne namjene, na vi{e lokacija. Mob. 061/156-262. IZDAJEM ku}u na Mejta{u, 120 m2 sa 200 m2 vrta, strancima, sre|eno, nenamje{teno. Mob. 061/156-262. GRBAVICA, dvosoban nov, namje{ten stan kod OHR-a, na du`i period. Mob. 061/ 224-321. DVOSOBAN renoviran, namje{ten stan, na du`i period, 500 KM + re`ije, Mejta{, u zgradi. Mob. 061/351-553. IZDAJEM pos. prostor 32 m2, Grbavica, Malezijska ambasada. Tel. 810-047. ALIPA[INA ulica, jednosoban namje{ten stan, na du`i period, centar. Mob. 061/190008, 061/365-278. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/ 226-493. SOBA djevojci ili dvijema djevojkama, kod tranvaja Pofali}i. Mob. 061/842-319. IZDAJEM dvosoban stan, 50 m2, blizina Katoli~kog centra, N. ka{ikovi}a, mo`e i opremljen. Mob. 061/130-194. IZDAJEM pos. prostor 15 m2, u centru grada. Mob. 063/717-908, 214-151. IZDAJEM pos. prostor za sve namjene, uz glavnu cestu, prizemlje, u zgradi, 30 m2, parking. Mob. 061/357-786. NAMJE[TENA garsonjera 30 m2, Marindvor, 300 KM. Tel. 205-784, 063/876-590. IZDAJEM pos. prostor 96 m2, Katedrala, 1 sprat, klima, pogodan za sve, ali posebno za kancelarije. Mob. 062/156-882. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/ 236-661, 063/284-933. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM lijepo namje{tenu garsonjeru, Ko{evsko brdo. Mob. 061/220-957. IZDAJEM poslovni prostor, 32 m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40 m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42 m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65 m2, kod hotela "Bristol". Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85 m2, I sprat, centar. Tel. 611882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60 m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160 m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM stan 90 m2, strogi centar, 2 sprat, namje{ten, sve novo. Mob. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 30 m2, prizemlje, V. Peri}a. Mob. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 106 m2, prizemlje, strogi centar, kod Vatre. Mob. 061/205-235. IZDAJEM pos. prostor 30 m2, kacenlarija, strogi centar. Mob. 061/205-235. IZDAJEM jednoiposoban namje{ten, adaptiran stan, kod stanice. Mob.061/211-945. JEDNOSOBAN namje{ten stan, poseban ulaz, studenticama, bra~nom paru, na du`e vrijeme. Tel. 442-762. CIGLANE, poslovni prostor, 46 m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. STAN na Alipa{inom polju, Trg nezavisnosti, 2 sprat, jednosoban, 39 m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136. KU]A u Starom gradu, kod Katedrale, M. Hand`i}a, priz. + spr. + oku}. + gara`a, 350.000 KM. Mob. 065/819136. STAN u Bu}a potoku, novogradnja, 2006. god. potkrovni stan, 87 m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Aneksu, suteren, Prijedorska, potrebna adaptacija, 54 m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, odoba{ina, 1 sprat, 65 m2, useljiv stan, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. PRODAJEM dvije ku}e u Zenici, vo}njak, ba{ta, ku}e imaju podrume, grijanje, vodu, struju. Mob. 062/458-313. STAN u Vogo{}i, S. Kulenovi}a, 2 sprat, 56 m2 + 2 balkona, adaptiran, 1.450 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 80 m2, A. polje, Trg Zavnobiha, 3 sprat, useljiv, balkon, 1.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. CENTAR, S. Pa{ina, 1 sprat, novogradnja, 118 m2, luxuzno, ba{ta, 2 gara`e, 220.000 eura. Mob. 062/907-831. STAN, Centar, Patriotske lige, 2 sprat, 64 m2, useljiv, balkon, 2.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN 77 m2, Marin Dvor, K. Tvrtka, suteren, adaptiran, 195.000 KM. Mob. 062/907831. IMANJE u Donjoj Vogo{}i, Nebo~aj, 4 ku}e + 2 pos. prostora + 12 dunuma zemlje, 600.000 KM. Mob. 062/907831. KU]A, Vraca, Samoborska, gara`a + 3 eta`e + ba{ta, novija gradnja, grijanje, 250.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Skenderija, Podgaj, VP, 63 m2, plin useljiv, 140.000 KM. Mob. 062/907-831. PRODAJEM sprat ku}e na Palama, Kalovita brda. Mob. 061/603-115. PRODAJEM stan 88 m2, Mejta{, ekstra sre|en, namje{ten, gara`a, 235.000 KM. Mob. 061/156-262. PRODAJEM pos. prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, hitno, 230.000 KM. Mob. 061/489-542. PRODAJEM stan u N. Sarajevu, 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 190.000 KM. Mob. 061/489-542. PRODAJEM ku}u u Ljubu{kom, selo Lisice, cijena po dogovoru. Mob. 061/564-381. STAN u Vogo{}i, B. Kr{o, 1 sprat, 77 m2 + 2 balkona, grijanje, useljiv, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Vraca, A. Smailovi}a, 1 sprat, plin, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. DVOSOBAN stan, Vrazova, 59 m2, 2 kat, 150.000 KM. Mob. 066/801-737.

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

STAN, Grbavi~ka, 5 sprat, nema lift, 69 m2 + 2 balkona, 1.700 KM/m2. Mob. 062/907831. STAN, Vogo{}a, Jo{ani~ka, 3 sprat, 112 m2, dvoeta`ni, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN na Otesu, Trg Ote{kog bataljona, 6 sprat, 77 m2 + gara`a 17 m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Titovoj, 5 sprat, ima lift, potkrovni, 68 m2, uknji`en, fizi~ki 100 m2, 180.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Malti, Paromlinska, 1 sprat, useljiv, 79 m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, 2 sprat, 39 m2 + 2 balkona, 80.000 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM poslovni prostor, centar 80 m2 kod BBI-a — robna ku}a, za notara, advokata i biro, stan centar 73 m2, ul. Alipa{ina, III sprat. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gara`u 12 m2, centar, garsonjera 22 m2, centar, apartman u Neumu 46 m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330 m2, potpuno opremljena i razne parcele na podru~ju cijele BiH. Mob. 061/573-640. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, VP, dvosoban, 50 m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju, H. Su}eske, 6 sprat, 61 m2, 112.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na M. Dvoru, Karingtonka, 1 sprat, useljiv, 96 m2 + 3 balkona, 290.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na ^engi} Vili, F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60 m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, ul. Mejta{, VP, adaptiran, 59 m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom, A. B. [imi}a, VP, 60 m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. POFALI]I blizu fabrike duhana i OBN-a, ku}a p + s, dva trosobna stana, posebni ulazi, 2 gara`e, oku~nice 441 m2. Mob. 062/439-329 i 061/437-719. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lift, potrebna adaptacija, 25 m2/2.400 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan na Socijalnom, Zmaja od Bosne, prizemlje, 41 m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. DVOSOBAN stan na Dobrinji C5, L. Pastera, 2 kat, 68 m2, 103.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ETVEROSOBAN stan, D. Ozme, sve novo ure|eno, 4 kat, 136 m2, 400.000 KM. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Vrazova, VP, 84 m2, pogodan za pos. prostor, tipa ambulante, urede i sl. 3.000 KM/m2. Mob. 061/320-439.

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM dvoeta`ni ~etvorosoban stan u Papagajci (V i VI sprat), sa pogledom na panoramu Sarajeva i Trebevi}a. Stan je pogodan za poslovni prostor i stanovanje. Ponude slati na e mail: aba19@sbcglobal.net CENTAR, prodajem dvosoban stan 96 m2, na ^obaniji, papiri uredni, odmah useljiv. Mob. 061/183-669. PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688-855. HRASNO, ul. Azize [a}irbegovi}, dvoiposoban stan 58 m2, dva balkona, povoljno, hitno, vl. 1/1. Mob. 061/139-592. MARIJIN dvor, ul. Kralja Tvrtka, dvosoban 65 m2, ekstra lokacija, povoljno, hitno, vl. 1/1. Mob. 061/139-592. PRODAJEM na Dolac Malti jednosoban stan 38 m2, Ul. Ferde Hauptmana, V sprat, 79.000 KM. Tel. 061/890-797. DVOSOBAN stan 58 m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/ 145-122. PRODAJEM 5 duluma zemlje u Banja Luci. Tel. 061/381918. PRODAJEM stan 92 m2 u Banja Luci-Kozarska 119. tel. 061/381-918. PRODAJEM manji jednosoban stan, 26 m2, Stari Grad, mogu}e pro{irenje. Tel. 033/521-764, od 11 sati. JEDNOSOBAN stan, A. lipa, VP, adaptiran, 38 m2/2.300 KM. Mob. 819-136. PRODAJEM stan u Ul. Kulovi}a 8. tel. 063/589-315. PRODAJEM ku}u Ba{~ar{ji. Tel. 665-966. na

utorak, 22. mart 2011. godine
DVOSOBAN stan, ^. Vila, D`. Bijedi}a, 15 kat, 57 m2, 1.000 eura/m2. Mob. 061/ 320-439. DVOSOBAN stan, ^. Vila, 56 m2, 16 kat, Vrani~in neboder, 100.000 KM. Mob. 066/801737. PRODAJEM poslovni prostor 84 m2, Dobrinja, suteren. Mob. 061/605-851. HRASNO, 38 m2, 2 sprat, cen. grij. balkon, 80.000 KM. Mob. 061/415-787. HRASNO, 58 m2, VP, 2 balkona, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. ^ENGI] Vila, 53 m2, 16 sprat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. KU]A pored rijeke Bosne, D. Vogo{}a, 1.500 m2 oku}nice, 160.000 KM. Mob. 061/415787. PRODAJEM stan na Grbavici, 50 m2. Mob. 065/537-302. POFALI]I, P + S, 200 m2 ba{te, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, stara Bosanska, ku}a sa 300 m2 oku}nice, ima sve priklju~ke, vl. 1/1. Mob. 061/415-787. RAKOVICA, 2.800 m2 zemlje, mo`e za sve namjene, vl. 1/1. Mob. 061/415-787. VRATNIK, ku}a sa 300 m2 ba{te, P + S + gara`a, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. STAN na Dobrinji V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77 m2/1.600 KM. Mob. 065/819-136. RAKOVICA, prodajem zemlji{te 2.500 m2, mo`e pola i pola, cijena po dogovoru. tel. 061/430-431 i 033/534-179. STAN u strogom centru, kod hotela Evrope, dvoeta`ni, adaptiran, 3 sprat, 67 m2, 220.000 KM. Mob. 065/819136. S. KOLONIJA, stan A. Ljubovi}a, 3 eta`e + ba{}a, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/ 177-556. ILID@A, Lu`ani, stan 57 m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. DRVENIJA, stan 96 m2, 2 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 065/061-966. S. KOLONIJA, stan u 3 nivoa + ba{ta, adaptiran, 120.000 KM, 1/1. Mob. 061/170-254. BREKA, 78 m2, I. Mujezinovi}a, 2 sprat, breka, 1.500 eura/m2, 1/1. Mob. 061/177556. ILID@A, centar, 78 m2, 1 sprat + 30 m2 balkon, 130.000 KM. Mob. 061/177-556. NED@ARI]I, 4.500 m2 zemlje sa 3 objekta i 3 predvi|ena objekta, 500.000 eura. Mob. 065/061-966. GRA\EVINSKA parcela, Plandi{te-Ilid`a, kod nove d`amije, 1.360 m2, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. TROSOBAN stan, ^ekalu{a, 1 kat, 90 m2, 260.000 km. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, trg Zavnobiha, 1 kat, 59 m2, 98.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM na Otoci stan 89 m2 sa centralnim grijanjem, 1/1, 2 WC, odmah useljiv, 2 lo|e. Tel. 062/509-471. GRBAVICA, 52 m2, K. Kapetanovi}a, 6 sprat, dvosoban, renoviran, adaptiran, namje{ten, plin. eta`no, 95.000 KM. Mobn. 061/247-777. GARSONJERA u M.[najdera, 21 m2, adaptiran, 61.500 KM. Mob. 061/320-439. ILID@A, Osjek, vikendica 50 m2 + 600 m2 oku}nice, podrum, gara`a, sve novo. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, Kranj~evi}eva, 43 m2, 3 sprat, balkon. Mob. 061/205-235. GRBAVICA 2, dvosoban 53 m2 + balkon, eta`no grijanje + plin, II kat, lift, po vi|enju. Mob. 061/350-448. G. KOVA^I]I, Trebevi~ka, ku}a 8x8, na 3 nivoa, gara`a, 200.000 KM. Mob. 061/526243. CENTAR, B. Sarajeva, ku}a, 235 m2, na parceli od 173 m2, S + P + S + P, plin. eta`no, 690.000 KM. Mob. 061/247777. KO[EVSKO brdo, 36 m2, 1 sprat, N.[i{i}a Dede, jednosoban, 67.500 KM. Mob. 061/899-209. STROGI Centar, 85 m2, 1 sprat, Pru{~akova, pogodan i za pos. prostor, 213.000 KM. Mob. 061/899-209. STARI Grad, 122 m2, 2 sprat, M.M.Ba{eskije, balkon, plinsko, gara`a, 2.350 KM/m2. Mob. 061/899-209. GRBAVICA, 53 m2, T.O.Pa{e, 2 sprat, 1,5,5 stan, lift, balkon, adaptiran i renoviran, 119.000 KM. Mob. 062/295-919. ISTO^NO Sarajevo, 57 m2, Trg Ilid`anske brigade, VP, grijanje na TEA pe}, u dobrom stanju, VRT-cca 80 m2, 1.200 KM/m2. Mob. 061/899-209. CENTAR, 57 m2, A. Jabu~ice, prizemlje, AU gradnja, dvosoban, 1.700 KM/m2. Mob. 066/340-748. VOGO[]A, 59 m2, B. Kr{o, 3 sprat, balkon, dvosobno orjentisan, 1.400 KM/m2. Mob. 066/340-748. DOBRINJA IV, 65 m2, gandijeva, 3 sprat, 2,5 soban, adaptiran, 88.000 KM, 2 balkona. Mob. 061/899-209. BREKA, 70 m2, H. Orlovi}a, 4 sprat, dvosoban, lo|a, dvosoban, 2.400 KM/m2. Mob. 061/526-243. D. MALTA, 70 m2, E. [ehovi}a, 7 sprat, trosoban, balkon + lo|a, 2 lifta, 2.150 KM/m2. Mob. 061/150-519. KO[EVO, 72 m2, Patriotske lige, 6 sprat, dvoiposoban, balkon, lift, pogled na stadion Ko{evo, 2.050 KM/m2. Mob. 061/899-209. JEDNOSOBAN stan, Centar, Had`iidrizova, potkrovni, 32 m2, mogu}e pro{irenje, 90.000 KM. Mob. 066/801-737. CENTAR, 73 m2, ^ekalu{a, 3 sprat, trosoban, adaptiran, renoviran, balkon, AU gradnja, 170.000 KM. Mob. 061/ 247-777. CENTAR, 73 m2, J. Vanca{a, VP, trosoban, dvostrano orjentisan, 2.200 KM/m2. Mob. 061/899-209. HRASNO, 74 m2, M. Preloga, trosoban, 2 zastakljena balkona, dvostrano orjentisan, 2.100 KM/m2. Mob. 061/ 247-777. BISTRIK — Begovac 2, ku}a stara sa ba{}om i dvori{tem, 150 m2, 35.000 KM. Tel. 656221.s DOBRINJA I, 76 m2, Trg sabora Bosanskog, 2 sprat, 2,5,5 soban, 2 mokra ~vora, balkon, 104.000 KM. Mob. 062/295-919. DOBRINJA C-5, 85 m2, H. Turajli}a, 1 sprat, troiposoban, kompletno adaptiran, dvostran, 2 mokra ~vora, 145.000 KM. Mob. 061/899209. CENTAR, 96 m2, H. Kre{evljakovi}a, 14 sprat, troiposoban, balkon-lo|a, 2 mokra ~vora, 2.200 KM/m2. Mob. 061/899-209. DVOIPOSOBAN stan 74 m2, 2 sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371, poslije 15 sati. STANOVI: 154 m2, 117 m2, 106 m2, 100 m2, 94 m2, 87 m2, 82 m2, 80 m2, 70 m2, 65 m2, 66 m2, 46 m2, 38 m2, 26 m2. Mob. 061/460-150. KU]E: Pofali}i, Alifakovac, Ilovica, Tuzla. Mob. 061/460150. EKO vo}njak sa vrtom 1380 m2, Dra`evi}i-Kiseljak, asfalt, struja, voda, pogodno za gradnju. Tel. 200-449. DOLAC Malta, jednosoban stan, 37 m2, peti sprat, ferde Hauptmana, 79.000 KM. Mob. 061/890-979. MARIJIN dvor, K. Tvrtka, 150 m2, 3 sprat, ~etverosoban, odli~an, eta`no plinsko. Mob. 061/205-235. MARIJIN dvor, V. Peri}a, 110 m2, 1 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. ISTO^NO Sarajevo, Tilava, Tomino brdo 24, vikendica 70 m2 + 1500 m2 oku}nice, struja, voda, asvalt. Mob. 061/ 205-235. TROSOBAN stan, ^. Vila, D`. Bijedi}a, 2 kat, 82 m2, 82.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Kova~i}i, Ljubljanska, VP, 55 m2, novogradnja, (zgrada do nedovr{ena-stan useljiv), 100.000 KM. Mob. 066/801-737. PRODAJEM u Orebi}u zapo~etu gradnju u sklopu diplex ku}e, temelji i prva plo~a 10x6m, gra|evinska dozvola glasi na tri stana, cijena 55.000 eura. Informacije + 38552508202 i e-mail mira.milos@optinet.hr JEDNOSOBAN adaptiran stan, Dobrinja, I kat, 37 m2 + balkon, 62.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, [trosmajerova Unica, kancelarijski prostor 80 m2. Mob. 061/146-298. DVOSOBAN stan, Aerodromsko naselje, 1 kat, 56 m2 + balkon + podrum, adaptiran, 92.000 KM fiksno. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Hrasno, A. [a~irbegovi}, 68 m2, 140.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Hrasno, 58 m2, 13 kat, 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN na Alipa{inom, Trg me|. prij. 70 m2, 6 kat, 105.000 km. Mob. 061/320439. TROIPOSOBAN stan, Alipa{ino, 6 kat, 77 m2, 125.000 KM. Mob. 066/801-737. TROIPOSOBAN sta, B. faza, Alipa{ino, 2 kat, 77 m2, 125.000 KM. Mob. 061/320439. STAN 48 m2, Marin dvor, 3 sprat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/702-881. TROIPOSOBAN stan 123 m2, M. dvor, H. Dizdara, 1 kat, 260.000 KM. Mob. 061/320-439. VRACA, ku}a, 3 stana + 600 m2 oku}nice, 110.000 km. Mob. 065/061-565. LU@ANI, ku}a 240 m2, sprat + 700 m2 oku}nice, 300.000 km. Mob. 061/177-556. VRACA, A. Smajilovi}a, 64 m2, 3 sprat, 95.000 KM, potrebna adaptacija. Mob. 061/177-556. CENTAR, ul. Jezero, stan 86 m2, 1 sprat, 2.350 KM/m2. Mob. 061/177-556. AVDE Jabu~ice, stan 85 m2, 1 sprat, salonski stan, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556. PLAC sa ru{evnom vikendicom, Ivan~i}i iza Srednjeg, 3.500 m2 plac, 17.000 km. Mob. 061/702-881. GLADNO polje, 2000 m2 placa + ku}a, prizemlje i sprat, 50.000 km. Mob. 061/702-881. PRODAJEM na Bistriku Begovac stara ku}a, ba{~a i dvori{te, 35.000 KM. Tel. 656-221. POSLOVNI prostor, Bjelave, Derebent, sve novo, 38 m2, 125.000 KM. Mob. 061/702881. GRA\EVINSKI plac, Bjelave, 230 m2 + ku}a, pr. + sprat, 300.000 km. Mob. 061/702-881. STAN u ned`ari}ima, novogradnja, 58 m2, 4 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN u Ned`ari}ima, novogradnja, 8 sprat, sve novo, 58 m2/1.600 KM. Mob. 066/801711. STAN, Stari grad, Logavina, jednosoban 29 m2, 1 sprat, 66.500 KM. Mob. 061/702-881. STAN na Ko{evskom brdu, dvosoban, 44 m2, 2 sprat, plin, 85.000 km. Mob. 061/702-881. POVOLJNO, stan 113 m2, Vogo{}a centar. Mob. 061/ 484-568.

OSLOBO\ENJE

mali
STAN na Grbavici, K. kapetanovi}a, 55 m2, 11 sprat, lift, adaptiran, 2.050 KM/m2. Mob. 061/702-881. STAN u Ned`ari}ima, novogradnja, 32 m2, 6 sprat, lift, 1.600 KM/m2, sa PDV-om. Mob. 061/702-881. STAN na Ilid`i, Pejton, u nizu, dvoeta`ni, 100 m2, ba{ta, renoviran, 145.000 KM. Mob. 061/702-881. STAN u Centru, Pru{~akova, 85 m2, 1 sprat, adaptiran, 2.700 KM/m2. Mob. 061/702881. PRODAJEM kvalitetan stan u centru Had`i}a, 61 m2, 82.000 KM. Mob. 063/970-836. PRODAJEM troiposoban stan 85 m2/2100 KM, Grbavica-[oping, renoviran sa gara`om. tel. 061/964-797. PRODAJEM vikend parcelu 300 m2 u Lakta{ima, preko puta bazena. tel. 061/381-918. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54 m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. tel. 061/157-348. TITOVA biv{a (M.M.Ba{eskije), stan 109 m2, I sprat, plinsko eta`no, cijena po dogovoru. Mob. 062/156-882. MARIJIN dvor, stan 54 m2, I sprat, plin, sun~an, dvosoban, dvostrano orjentisan. Mob. 061/079-751. PRODAJEM garsonjeru 38 m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. PARCELA cca 2.000 m2, pod vo}em na putu Sarajevo Ilija{ — Male{i}i Donji, dobar prilaz, struja, voda, pogodan za gradnju, povoljno. Mob. 061/217-897. PRODAJEM stan 48 m2, Aneks, udaljen od autobuske stanice 20m, povoljno. Mob. 061/508-404. PRODAJEM zemlji{te 1000 m2 na Koranu postoji priklju~ak struje i vode ili mijenjam. Tel. 061/722-305. PRODAJEM na Grbavici[oping 83 m2, V sprat, nadzida, nema lifta, 2000 KM/m2. Tel. 06/079-751. PRODAJEM na M. Dvoru 54 m2, I sprat, dvostrano orjentisan, fiksno 110.000 KM. Tel. 062/156-882. DVOSOBAN stan 55 m2, 1 sprat, novogradnja, na Betaniji-Pionirska dolina, 2.300 KM/m2. Mob. 061/540-015. DVOSOBAN stan 66 m2, 4 sprat, Patriotske lige, 2.000 KM/m2. Mob. 063/919-544. CENTAR, trosoban, Kaptol 2, 79 m2, plin, podesan za kancelarije. Tel. 617-382, 062/611-596. PRODAJEM bez posrednika sstan 90 m2 + 30 m2 terase, papiri uredni. Tel. 033/200227, 061/908-587. PRODAJEM sve vrste nekretnina dobre lokacije i najpovoljnije cijene. tel. 061/312-969. MEJTA[, jednosoban stan 37 m2 i jednosoban 42 m2, I kat, novija gradnja, Skenderija. Mob. 061/188-846.

Oglasi

31

PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100 m2, 220 m2 dvori{ta. tel. 447-940. PRODAJEM stan ul. Geteova 9/I, 48 m2, preko puta {kole. Mob. 061/101-171. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 59, 77, Breka 72 m2, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40 m2, Hrasno 39 m2 i 59 m2, Dobrinja 49, 55, 68 m2, Grbavica 131 m2, Isto}no sarajevo 55 m2. tel. 061/375-787. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikend-ku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. M. M. Ba{eskije 109 m2, 1 sprat, preko puta Vje~ne vatre, plinsko eta`no. Mob. 061/079-751. AL. POLJE, Geteova, 54 m2, 13 sprat, S. Fra{te 84 m2, 8 sprat. Mob. 061/079-751. KU]A u Doglodima, 2 sprata + dunum ba{te, 2 gara`e, 80.000 eura. Mob. 061/079751. LO@IONI^KA 72 m2, 19 sprat, cen. grij. trosoban, povoljno. Mob. 062/156-882. CRNA GORA, Zelenika, 300 m2 od mora, ku}a sa 3.000 m2 oku}nice, struja, voda, asvalt, 180.000 eura. mob. 061/205-235. CRNA GORA, \enovi}i, 30 m2 jednoiposoban stan, 40m udaljen od pla`e, namje{ten, 1 sprat, 45.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN 94 m2, N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, 2 kat. Tel. 612-007. DUNUM ipo zemlje, objekat 7x6, pod plo~om, Rje~ica, vrlo povoljno. Mob. 061/171-497. DVOSOBAN stan kod Dr`avne bolnice, a. Jabu~ice, 2 kat, 53 m2, povoljno. Mob. 061/171-744, 226-759. DEVASTIRANA ku}a s oku}nicom, Pofali}i, Ora{a~ka 7, 250.000 KM. Tel. 625-298. DVOIPOSOBAN stan, naselje Breka, i. Mujezinovi}a, 1 kat, 67 m2. Mob. 061/842-626. SOCIJALNO, stan 56 m2, 1 sprat, Paromlinska, renoviran, sa balkonom. Mob. 061/823-546. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. CENTAR, trosoban, Kaptol 2, 79 m2, plin, podesan za kancelarije. Tel. 617-382, 062/611-596. N. SARAJEVO, lijep dvosoban stan, 2 kat, 2 lo|e, 57 m2, M. Preloga, Hrasno. Mob. 061/188-846. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91 m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65 m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852.

32 maliOglasi
PRODAJEM stan 49 m2 na Vracama. Tel. 061/208-920. PRODAJEM ku}u na sprat, [ekerova 7 — Bjelave. Tel. 061/150-373. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70 m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, pogled na Ko{evo stadion, cijena 230.000 KM. Tel. 062/316-379. CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan 60 m2 + gara`a 15 m2 + oku~nica, cijena 95.000 eura. Mob. 063/918-909. GRBAVICA, dvosoban 53 m2, balkon, eta`no grijanje, lift, II kat, po vi|enju. Mob. 061/350-448. U STROGOM centru grada, bez posrednika, prodajem stan 90 m2 plus 30 m2 terase, papiri uredni. tel. 033/200227 i 061/908-587. PRODAJEM stan u strogom centru, 52 m2, cijena 110.000 KM. Mob. 061/019-054. STARI grad kod Vije}nice, stan 60 m2, nov, III sprat, 130.000 KM. Mob. 061/202305. PRODAJEM poslovni prostor 84 m2, Dobrinja, suteren. Mob. 061/605-851. PRODAJEM jednoiposoban stan 54 m2 u Splitu 1/1, pogled na more. Tel. 062/577-638. CENTAR, trosoban, ul. Kaptol 2, 79 m2, plin, podesan i za kancelarije. Tel. 033/617382 i 062/611-596. PRODAJEM strosoban stan 78 m2, I kat u centru Ilija{a, centralno grijanje. tel. 062/ 577-638. PRODAJEM u Pofali}ima ku}u preko puta Tv OBN-a. Tel. 061/546-246. STAMBENO - poslovni objekat, 900 m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50 m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500 m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33 m2, vp. Tel. 061/ 299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470 m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM ku}u Ul. Abdsthana 23 — Kova~i, pogledati od 10-16h. DEVASTIRANA ku}a i 2000 m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41 m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52 m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381 11 3919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750 m2 vrta. Mob. 061/546-246. JEFTINO, razra|enu radnu prodajem hitno, klju~ar, obu}ar, fotokopir, kirija 490 KM. Mob. 061/531-226. PRODAJEM stan, Zagreba~ka 2D/II, 64 m2, cen. grij. 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. STAN 51 m2 Otoka, 55 m2 i 62 m2 Grbavica, 57 m2 M. dvor, 74 m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56 m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320 m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019236. STAN 70 m2/4 spr. Jadranska, 57 m2/3 spr. M. dvor, 55 m2/1 spr. i 62 m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. ^ENGI] Vila I, Kvadrant, jednoiposoban stan 52 m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/ 893-105. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200 m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38 m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69 m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69 m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/ 211-303. PRODAJEM stan 68,5 m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50 m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764 m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM dvosoban stan 48 m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35 m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749-305. MARIN dvor, V. Peri}a, 100 m2, 4 sprat, potkrovlje, odli~no stanje, 77.000 eura. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, Petrakijina, preko puta Lovca, 106 m2, 2 sprat, odli~an. Mob. 061/205235. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 90 m2, ekstra sre|en, sve novo, 100.000 eura. Mob. 061/ 205-235. CENTAR strogi, 40 m2, 1 sprat, jednoiposoban, ekstra sre|en, T. Ujevi}a. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83 m2, troiposoban + gara`a. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, ul. Ko{evo, 52 m2, 2 sprat, 130.000 KM. Mob. 061/205-235. HRASNO, A. lipa, 53 m2, ekstra sre|en, sve novo, 106.000 km. Mob. 061/205-235. HRASNO, M. Preloga, 60 m2, 2 sprat, lift, novija gradnja. Mob. 061/205-235. MARIN dvor, Kotromani}a, 116 m2, 2 sprat, 2 parking mjesta, 230.000 KM. Mob. 061/205-235. ILID@A, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P + 1 + P 150 m2, ku}nice 150 m2, papiri 1/1. Mob. 062/319-563. PARCELA 12.500 m2, pored puta Sarajevo-Kiseljak, Kobilja~a, pogodno za velike pos. objekte. Mob. 061/172-066. DVOSOBAN stan 60 m2 + balkon, Kvadrant-^.vila, prodaja ili dugoro~ni najam. Mob. 061/701-128. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89 m2, vrt 189 m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM stan 125 m2 na I spratu u centru Starog grada pored Miljacke, 3 sobe, 2 kuhinje, ostava, 2 sanitarna ~vira, odvojen WC i terasa, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici, I sprat, balkon, podrum, 55 m2. Tel. 065/ 537-302. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40 m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80 m2, III sprat i stan na Skenderiji 55 m2, prizemlje. Mob. 066/201411. PRODAJEM ku}u na ^ar{iji, Kova~i. Tel. 065/021-556. PRODAJEM troiposoban stan 94 m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065/953. PRODAJEM stan 42 m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33 m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM garsonjeru kod Pivare, Stari Grad, eta`no grijanje, adaptirana, 30 m2, cijena 65.000 KM. Mob. 061/194-818. TROSOBAN stan 77 m2 + 2 balkona, Alipa{ino polje C faza, 110.00 KM. Mob. 061/ 072-845, 062/649-370. PRODAJEM ku}u, Tribalj, 6 km od Crikvenice, 65.000 eura. Mob. 061/374-458. ADAPTIRAN stan 56 m2, Alipa{ino C faza, bosanska, 8 sprat, 94.000 KM. Mob. 063/556-886, 062/649-370. DOBRINJA, 103 m2, 1 sprat, 75 m2-6 sprat, 84 m2-4 sprat, 78 m2-2 sprat, ^engi} vila 57 m2, Alipa{ino polje 65 m2, povoljno. Mob. 061/901-168, 066/392-547. TROSOBAN stan 66 m2, 2 balkona, 180.000 KM i gara`a, dogovor, Med. fak. Mob. 062/841-390. POLJINE, devastirana vikendica, kompletna infrastruktura, na tri dunuma zemlje. Mob. 061/201-039. POVOLJNO zidana gara`a u novogradnji, centar, Kranj~evi}eva, preko puta Dru{tva pisaca. Mob. 061/869-396. PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pazari}a uz glavni put za Mostar. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan na Grbavici 52 m2, B. Muteveli}a, III sprat. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 53 m2 u Hrasnom, Aleja lipa 98.000 KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan u Hrasnom 36 m2, trg Heroja 65.000 KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 71 m2 u Hrasnom kod Robota. Tel. 065/021-556. PRODAJEM pos. prostor 80 m2, na Ba{~ar{iji, bravad`iluk. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 44, u Bu~a potoku kod apotreke, 2 sprat, adaptiran. Mob. 065/021-556. PRODAJEM trosoban stan i ku}u u Zenici i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. PRODAJEM ku}u u Banja Luci naselje Bud`ak 3, ul. Marka Miljanova br. 4, 600 m2 zemlje, 2. ku}e i prate}i objekti. tel. 070/221-656 i Mob. 062/762-381. PRODAJEM stan, 120 m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM trosoban stan, 76 m2 + 30 m2 korisnog tavanskog prostora - 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39 m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54 m2, c.g., I sprat, ^. Vila 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35 m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34 m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64 m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200 m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40 m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51 m2, lo|a 8 m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15 m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62 m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. STAN 63 m2, ul. Asima Ferhatovi}a, II sprat, centralno grijanje, 2 balkona, fiksno 2.100 KM/m2. Mob. 062/156-882. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624560. PRODAJEM stan, 76 m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000 m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. STAN Centar, ul. Mis Irbaina, 54 m2, V.P. pogodan za kancelarije. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostori, Centar, 150 m2, 180 m2, 40 m2, poslovni prostor Novo Sarajevo, 100 m2. Mob. 061/299-911. STAN Centar, ul. Had`iidrizova, 57 m2. Mob. 061/299-911. STAN Ciglane, 82 m2 + gara`a. Mob. 061/299-911.

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

STANOVI Marijin dvor, 67 m2 i 83 m2. Mob. 061/299-911. KU]A Stari grad, kova~i, 150 m2 + gara`a, poslovni prostor. Mob. 061/299-911. STAN, Vi{njik, 32 m2, V.P. Mob. 061/299-911. STANOVI, Centar, ul. Mar{ala Tita, 147 m2 i 123 m2. Mob. 061/299-911. STANOVI, Novo Sarajevo, 64 m2 i 82 m2. Mob. 061/299911. STAN, ul. Bolni~ka, 69 m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000 m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50 m2 + 2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41 m2 Bistrik, 78 m2 i 58 m2 - Ciglane, 31 m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69 m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM 2,5 dunuma zemlje na Ni{i~koj visoravni, 800 m od ceste, Srednje, Olovo. Mob. 061/483-262. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225 m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86 m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. HLADIVODE, prodajem plac 431 m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM na Dobrinji dvoiposoban 2 wc u dobrom stanju odmah useljiv, cijena po dogovoru. Tel. 033/543-395. PRODAJEM u centru Mejta{a jednosoban stan 37 m2. Tel. 061/188-846. STAN 106 m2, 2 kat, S. Grad, Petrakina, preko puta Lovca i 42 m2, Skenderija, 1 kat, novija gradnja. Mob. 061/ 188-846. CENTAR 95 m2, 5 kat, novija gradnja, lift, velika terasa i jednosoban 37 m2, Mejta{. Mob. 061/188-846. CENTAR-\i|ikovac, 40 m2, jednoiposoban, 1 sprat, adaptiran. Mob. 061/188-846. POSLOVNI prostor 29 m2, kao samostalni ~vrsti objekat, vl. 1/1, S. Grad-Logavina. Mob. 061/188-846.

utorak, 22. mart 2011. godine
MANSARDNI trosoban stan, Centar-M.dvor, 71 m2 i jednosoban Skenderija. Mob. 061/188-846. CENTAR, Mejta{, Sepetarevac, dvoeta`ni 154 m2 sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/188-846. CENTAR, ~etverosoban, 1 sprat, Bolni~ka, parking prostor jednosoban Mejta{. Mob. 061/188-846. CENTAR, trosoban, 2 sprat, 100 m2, novija gradnja, ^ekalu{a ~i kma, mo`e i gara`a. Mob. 061/188-846. CENTAR, Marin dvor, v. Peri}a, trosoban, VP i ~etverosoban, 1 sprat. Mob. 061/188846. CENTAR, ~etverosoban stan 117 m2, 2 sprat + gara`no mjesto, M. Dvor, Kotromani}a. Mob. 061/188-846. GRBAVICA, [oping, 15 kat, trosoban + gara`a i ½ ku}e sa pos. prost. mo`e i cijela, Pofali}i. Mob. 061/188-846. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60 m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000 KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. ZEMLJI[TE 1.360 m2, Plandi{te, Ilid`a, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. TROSOBAN stan 66 m2, 2 balkona, 180.000 KM i gara`a, dogovor, Med. fak. Mob. 062/841-390. VELE[I]I 30 m2, 1 kat, renoviran, povoljno, titova 115 m2, 2 kat, 2 balkona. Mob. 061/148-810. CENTAR kod BBI, 36 m2 + 12 m2 + balkon, 1 kat, Vi{njik 30 m2. Mob. 061/148-810. ^ENGI] VILA 54 m2, 1 kat i 9 kat, cen. grij. balkon. Mob. 061/148-810. PRODAJEM novu ku}u 230 m2, 300.000 eura, Drvenija, zemlja na Poljinama 750 m2 po 70 KM/m2. Mob. 061/498-267. PRODAJEM-mijenjam u Makarskoj dio ku}e 70 m2, za Sarajevo. Mob. 063/377485. ^ENGI] vila, B.M.Selimovi}a, dvosoban stan 54 m2 + d3 m2, povoljno, mo`e zamjena za dvoiposoban. Mob. 061/548-115. ZEMLJI[TE na putu Sarajevo-Kiseljak, Han plo~a, sa gra|. dozvolom. Tel. 205-846. PRODAJEM ku}u, [erina 20, Hrid, Stari Grad. Tel. 210-116. HRVATSKA, Plo~e, uredski prostor 138 m2, kompletno opremljen, klimatiziran. + + 38598286507, 061/147-078. PRODAJEM ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 171, cijena po vi|enju. Tel. 404392, 061/936-598. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. MANJA ku}a, oku}nice 150 m2, Stari Grad. Mob. 061/358-772. JOSIPA Vanca{a, 84 m2, 1 sprat + gara`a, 240.000 KM. Mob. 065/061-966. STAN 82, N. Sarajevo. Mob. 063/990-048. STAN 83 m2, M. Dvor. Mob. 063/990-048. STAN 54 m2, ^. vila, D`. Bijedi}a. Mob. 063/990-048. STAN 95 m2, E. [ehovi}a, troiposoban. Mob. 063/990-048. POS. prostor 150 m2, 180 m2, 40 m2, Centar. Mob. 063/990-048. VI[E parcela na podru~ju grada od 500 do 5.000 m2. Mob. 063/990-048. KU]A, S. Grad, Kova~i, 200 m2 na 300 m2 placa. Mob. 063/990-048. PRODAJEM stan 106 m2, novija gradnja, Grbavica. Tel. 810-047. PRODAJEM ku}u 250 m2, gara`a, ba{ta, kod uspinja~e, novija gradnja. 810-047. PRODAJEM stan na Dolac malti, 72 m2, lift, 3 sprat, velika terasa, 2 mokra ~vora. Tel. 521-362. STAN 32 m2, VP, Vi{njik. Mob. 063/990-048. POSLOVNI prostor 200 m2, Hrasno. Mob. 063/990-048. STAN 87 m2, centar, D`id`ikovac, velika lo|a, odli~an. Mob. 063/990-048. CENTAR, stan 57 m2, 1 kat. Mob. 063/990-048. STAN centar, M. Tita 147 m2, 121 m2 i 115 m2. Mob. 063/990-048. CENTAR, useljiv jednosoban stan 40 m2, M. dvor. Mob. 061/132-327. DVOSOBAN namje{ten stan, 42 m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. PRODAJEM ku}u sa pomo}nim objektima i placem 1100 m2, Kasindolska, blizu puta za Ilid`u. Mob. 066/359-608. RAKOVICA, plac u centru, pogodan za gradnju. Mob. 066/680-100. DRVENIJA, neboder zvijezda, 96 m2 + 2 balkona, 2 sprat, 2.450 KM/m2. Mob. 065/061-966. JOSIPA Vanca{a, 84 m2, 1 sprat + gara`a, 240.000 KM. Mob. 065/061-966. DRVENIJA, neboder zvijezda, 96 m2 + 2 balkona, 2 sprat, 2.450 KM/m2. Mob. 065/061-966. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM dvije nove lijepe fotelje, zelene boje, cijena povoljna. Mob. 061/438-950. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800. PRODAJEM za golfa alnaser altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996. 062/693-470. PRODAJEM Askona automatik 82. god, vozno stanje, reg. IV. 2011, 650 KM. Tel. 458-583. ASKONA automatik 1982. godina, vozno stanje, registrovana do 15. IV 2011, 650 KM. Tel. 458-583. KOMBI folkswagen turbo dizel, teretni, 88. god. neregistrovan. Mob. 061/863-406. D@IP Micubi{i 2,3 turbo dizel TD, 1985 godine, 4. vrata, cijena 8.000 KM. Mob. 061/ 156-588. PRODAJEM Opel Omegu, 1999. god. Tel. 061/439-302. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800 KM. tel. 033/537-949. OPEL Astra — G, 1999. godina, dizel, prodajem ili mijenjam za Fabiju ili Octaviju. Mob. 061/220-016. PRODAJEM Golf dizel 90. god. tel. 062/672-052. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008.

OSLOBO\ENJE

mali
PRODAJEM opel kadeta u ispravnom stanju, dobro o~uvan, gara`iran. Mob. 062/458-313, 472-352. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800 KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. GOLF 1, 1,6 D, 1983. godina, registrovan do avgusta. Mob. 061/157-691. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM vanjske tubeles zimske gume M + S, za reno 4, sa felgama i lance za snijeg. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM razne vrste dijelova za reno 4 GTL. Tel. 534-087, 062/682-690. NOV citroen-kombi, 8 + 1, dizel, registrovan, 2010. god. metalik. Mob. 061/817-141. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 062/693-470. PRO DA JEM merce des M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/ 677- 080.

Oglasi

33

JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. PRODAJEM kompletan repariran motor od Z 101 i jugo 55, cijena 200 KM. Tel. 533-593. JETTA 1.6. benzin, 88. god. registrovan do 11.11.2011. ekstra stane, 5 vrata, bijeli. 2.400 KM, Mob. 061/892-045, Zenica. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRIKOLICA nova za putni~ki auto sa ceragom i rezervnom gumom. Mob. 061/ 662-141. FIAT palio vikend 99. god. 1.7 TD metalik siva, u odli~nom stanju, povoljno. Mob. 061/773-375. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 godina, produ`en, 1 + 8. Tel. 033/447691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM 4 gume, dim. 185/75 R16. Mob. 061/530510. D@IP Mitcubi{i Pajero Pinin 1,8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. 2000. 9-800 KM, tek registrovan. Mob. 061/102-888.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM 2 kafe aparata sa mlinom, faemaz, 800 KM komad. Mob. 066/894-511. FRI@IDER Gorenje Noblesse 285 lit. bez zamrziva~a, 50 KM. Mob. 061/200-626. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja + plin. Mob. 061/565-074. PRODAJEM TV, tri god. garancija. Tel. 535-174, Avdo. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde, univerzalno pletivo. Tel. 061/145843. PRODAJEM Laptop uvoz iz Njema~ke malo kori{ten, cijena 450 KM. Tel. 062/156-882. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tilj-plin. Mob. 061/375-168.

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

VOZILA
PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM djelove za Mercedes kombi 100 MB. Mob. 065/631-695. YUGO 45 o~uvan, nove gume, registrovan do 15. 12. 2011. god, prvi vlasnik, 1000 KM. tel. 061/526-308. CITROEN C2 VTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 125000 km, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. tel. 061/526-308. PRODAJEM kamion korpa, 12m, Iveco 35-10, 1999 godina, plavi. Tel. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM Pola 1.0 B, 1999. godina, metalik plavi, 2. vrata, registrovan do januara 2012 godine, pre{ao 150.000 km. Mob. 061/835-448. VW 2.5 golf 5 (USA model), 2007. god. automatik, 18.500 KM. Mob. 062/116-225.

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

TC MERKUR Konjic
Sarajevska 43, Konjic

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

TC MERKUR Vrap~i}i
Vrap~i}i bb, Mostar

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

STR DM
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

STR KIOSK NANS
Antuna Branka [imi}a bb, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo
OGLASN A SLU@B (mali o A: glas

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
Lond`a bb, Zenica

NAMJE[TAJ
PRODAJEM skoro novu salonsku sobnu garnituru (trosjed na razvla~enje, dvosjed, fotelju). Tel. 534-087, 062/ 682-690.

i, smrtovn ice, sje }anja...) tel/fax: ++387(0 )33-20 5-938

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

34 maliOglasi
PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. PRODAJEM uvoznu ~istu srebrenu `ivu, prera|enu na aparatima. Tel. 534-087, 062/ 682-690. PRODAJEM nov tanjir satelitske antene, bez motora i jedan tanjir sa motorom. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM razne vrste plinskih gorionika, ma{inske i ru~ne izrade. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM porculanski umivaonik i desni emajlirani lim sudopera. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM novu i dobro o~uvanu sezonsku, mu{ku, `ensku i dje~iju obu}u i odje}u. Tel. 534-087, 062/682690. PRODAJEM klasi~nu elektro-armaturu sa osigura~ima i zvonom za elektro instalaciju ku}e, stana. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM nove crne mu{ke, plitke ko`ne cipele, talijanske mokasinke br. 43. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate za brijanje. Mob. 061/323-906. PRODAJEM o~uvane servisirane i ispravne manje mehani~ke i ra~unsku ma{inu. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM mu{ke i `enske duge zimske, {tofane kapute, mu{ke i `enske balon mantile. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM razne vrste knjiga iz raznih oblasti. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM 800 komada crijepa Kikinda. Tel. 057/318081. PRODAJEM Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. SOBNA, kuhinjska i vrata za mokri ~vor 3 + 1 + 1 iz novogradnje, u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 061/869-396. PRODAJEM gril za pe~enje pili}a, plin, plata za ro{tilj, plin. Mob. 061/927-140. PRODAJEM kotao na ~vrsto gorivo, 28 KW, 300,00 KM. Tel. 538-364 i Mob. 062/527254. AKCIJA do isteka zaliha, kameni ugalj Banovi}i kocka, kvaliteta zagarantovana, mo`e i u vre}ama. Mob. 063/544-343. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM konjsku zapregu staru, }ilimi, sehare, ser|ada, razne etno alate, plug prevrta~, zuba~a (drlja~a), vijara, mlinsko kamenje. Mob. 063/847-659. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM novih pet lijepih kravata, uvozne, cijena povoljna. Mob. 061/438-950. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM aluminijske radijatore 68 rebara, Lipovica, visina 68cm. Tel. 472-352, 062/458-313. PRODAJEM antidekubitis du{ek sa kopresorom, veli~ine 1,90x0,90m, povoljno. Mob. 061/377-933. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. ETNO kolekcija: alati, }ilimi, sehare, to~kovi, bos. zaprega (haraba), ser|ade, itd. Mob. 063/847-659. ETNO eksponati za dekoraciju + 15.000 razglednica. Mob. 063/847-659. MAGNETNI nakit, biljni preparati i besplatno skeniranje organizma ~lanovima. Mob. 062/483-431. PRODAJEM ustakljena balkonska vrata i unutarnja vrata, cijena 100 KM. Mob. 062/954-316. PRODAJEM-pravim drveni dio za sudoper, dolazim na adresu. Tel. 655-201. PRODAJEM polovne drvene prozore, vrata, radznih dim. Tel. 655-201. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM sme|u bundu od Nutrije br. 46. 061/233-913 Biba. PRODAJEM {tok + prozor, termostaklo, 150x100. Tel. 061/137-714. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM dvije bunde od nerca i jednu od zeca. Mob. 065/594-022, 440-747. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. POVOLJNO prodajem skija{ku opremu za mu{karce, crvena boja pantalona i vjetrovka. Mob. 061/438-950. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent, 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Mob. 033/553-865 i 061/895-017. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM novu kadu jeftino. Tel. 033/228-710. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM plasenik od 20 m2, Gladno polje. Mob. 065/594-022, 440-747. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM novu kadu i slu{ni aparat Oticon. Tel. 228-710. PRODAJEM bijelu bundu i crni ~ipkani komplet br. 4648. Mob. 061/233-913, Biba. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1 KM, 2 KM, 5 KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 061/809763. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159904. AGENCIJA kupuje stanove u Sarajevu, manje kvadrature. Tel. 214-944. HITNO kupujem manji stan u Sarajevu. Mob. 061/540-015. KUPUJEM dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta, isplata odmah. Tel. 061/264-364. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264364, 062/788-739. KUPUJEM manji dvosoban ili jednosoban stan na Grbavici, Hrasnom okolina Socijalnog do Malte. Tel. 062/577-638. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027864. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu o{tetu i dionice svih firmi i fondova, najbolje pla}am. Isplata odmah i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 061/517-897. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice FBIH i RS, isplata odmah. Mob. 063/351-572. KUPUJEM stan u centru do 50 m2. Mob. 061/019-054. KUPUJEM ku}u u centru ili starom gradu. Mob. 061/019054. KUPUJEM dvosoban stan do 90.000 KM na lokalitetu Novi Grad i Novo Sarajevo. Mob. 061/019-054. KUPUJEM staru {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata odmah, najpovoljnoje. Mob. 061/175-237. KUPUJEM sve vrste certifikata, vau~era i obveznica sa Banjalu~ke i Sarajevske berze. Mob. 065/974-799, 061/ 210-994. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratna potra`ivanja i ddionice svih firmi i fondova najbolje pla~amo, isplata i dolazak odmah. Tel. 061/264364, 062/788-739. POTEBNO vi{e stanova do 60 m2, Centar, Grbavica, Hrasno, za prodaju poznatim kupcima (agencija). Mob. 061/145-853. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
ZAPOSLENJE

OSTALO
PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM invalidsku naljepnicu za automobil. Mob. 062/902-114. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM sadnice duga, vo}a, crvenog bagrema, japanske dunje, cvijetne loze, itd. Tel. 227-077, 062/006-768. PRODAJEM staklene tegle sa poklopcem, 0,50 f, 1 tegla. Tel. 062/887-606, 459-382. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM pianino August Forster. Mob. 061/481-670. @ENSKA kratka Mob. 062/104-951. bunda.

POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/558-820 i 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBAN u stalni radni odnos {ef komercijalne slu`be, ekonomski fakultet, iskustvo u radu. Mob. 061/799-040. POTREBAN komercijalista sa iskustvom za Kanton Sarajevo. Mob. 061/799-040. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. ZAPO^NITE sopsteni posao knjigom „Eteri~na ulja“, stotinjak razli~itih tra`enih proizvoda. Tel. 032/244-417. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

PRODAJEM dvije {iva}e ma{ine, endlarica i specijal rupi~arka, dobro o~uvane. Mob. 061/863-631. PRODAJEM spravu za vje`banje nogu-step. Tel. 534087, 062/682-690. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. tel. 061/243-891. PRODAJEM 80 dkg kalaja u {ipkama za letovanje. PRODAJEM valjak za peglanje. Mob. 062/527-254. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM rashladne vitrine, nove rashladni modeli, inox pultovi, monta`a komora. Mob. 061/147-099. PRODAJEM sliku Mile \erkovi}, ulje 62x80cm, „stara maslina“. Mob. 061/709-593. PRODAJEM razne vrste knjiga, iz raznih oblasti i razne vrste bi`uterije. Tel. 534087, 062/682-690. PRODAJEM nov drveni prozor sa temo staklom. Tel. 534087, 062/682-690. PRODAJEM mu`e i `enske {tofane i balon mantile. Tel. 534-087, 062/682-690. PRODAJEM grobno mjesto sa spomenikom, na sv. Marku, Sarajevo, cijena 8.000 KM. Mob. 061/548-351. PRODAJEM lustere sa po 1 sijali~nim mjestom. Tel. 534087, 062/682-690. PRODAJEM pisa}u ma{inu Biser delux, sa koferom, u dobrom stanju, 50 KM. Mob. 061/709-772. PRODAJEM novu njema~ku ru~nu pumpu sa manometrom za pumpanje auto guma, 20 KM. Mob. 061/709-772. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948 MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1 m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524461 i Tel. 033/200-003. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214-303. ZIDAR - tesar radi vrlo profesionalno i kvalitetno. Tel. 062/134-827. TAPETAR dekorater sa iskustvom 30 godina rada, presvla~i sve vrste namje{taja, radovi i sa ko`om, cijene povoljne. Mob. 061/549-458 do 22 sati. POPRAVLJAM sve vrste skutera. Tel. 063/034-008.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505, 061/214-405. KUPUJEM pos. prostor u Sarajevu, kancelarijskog sadr`aja, povr{ine do 45 m2. Mob. 061/183-402. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456505 i 061/214-405. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje, uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM stare njema~ke marke i austijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 062/358-344. KUPUJEM stan u Sarajevu u cijenu dajem auto + doplata. Mob. 063/919-544. AGENCIJI za nekretnine potrebno vi{e stanova za kupovinu. Mob. 063/919-544. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640.

utorak, 22. mart 2011. godine
MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. VO DO IN STA LATER SKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/733-400. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240895, 062/909-306. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. INSTRUKCIJE iz engleskog jezika, turski za po~etnike, povoljno. Mob. 061/838-794. DAJEM ~asove iz matematike i fizike u~enicima osnovne {kole, Mojmilo. Tel. 464-863. VR[IM prevoz robe, selidbe povoljno kombi Iveco, nosivost 1,5T na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061/811-115. ENGLESKI konverzacija za osnovce i srednjo{kolce osnovi mikroracunara, primjena, servisiranje. Tel. 062/293-688. SERVIS i odr`avanje ra~unara kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-179. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233-078. STOLAR i lakirer vr{e sve usluge proizvodnje i restauracije. Tel. 062/332-702. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku~anskih aparata, dolaazak besplatan. Tel. 061/551-035. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo}, radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. MOLERSKI radovi gletovanje, kre~enje, farbanje, kvalitetno i uredno. Tel. 062/404-434. ODR@AVALA bih stan jedanput sedmi~no 5 sati, peglanje, Centar. Tel. 061/524-578. ^UVALA bi i opslu`ivala staro lice. Mob. 062/569-444. PREVODIM, prekucavam, lektori{em tekstove, engleski i na{i jezici. Kompjuterska obrada i printanje uklju~eni ! cijena 5 KM po 1 stranici. Mob,. 062/255-451. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. [PANSKI jezik za sve uzraste. Tel. 063/639-691. MAGISTARSKI u americi podu~avam poslovni engleski, 15 KM/45 minuta, 20 KM/1 sat. Tel. 063/639-691. ODR@AVALA bih stan 2 puta mjese~no, 5 sati — peglanje, op{tina Centar. Mob. 061/ 524-578. ODR@AVALA bih stan 2 puta sedmi~no, 4 sata, peglanje, op{tina Centar. Mob. 061/ 524-578. STUDENT elektrotehnike daje instrukcije iz matematike i informatike. Mob. 062/ 238-930. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 062/949-447. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607453. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanje, moleraj, tapete, stolarija, radijatori itd i sve drugo po dogovoru. Tel. 033/456-979, 061/219-768. ELEKTRI^AR vodoinstalater radi nove i popravlja stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd.) Tel. 061/ 132-149. PREVOZIM kombi Mercedesom stvari itd. Tel. 062/134-827. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/ 949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6 KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654941. KERAMI^ARSKE usluge profesionalno i kvalitetno, uz garanciju kvaliteta. Mob. 061/083-369. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. ODR@AVALA bih stan dva puta sedmi~no po 4 sata i peglanje, op{tina centar. Mob. 061/524-578. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 033/219-761 i 061/928-535. ODR@AVAM ba{te, mezarove i re`em drva. Mob. 062/ 332-230. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje). Tel. 061/374-458. TAPETAR — dekorater povoljno presvla~im namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. tel. 033/718-405, 061/156728. INSTRUKCIJE za |ake i studente iz matematike, dolazak na aadresu. Tel. 061/536-973, 033/446-056. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku~anskih aparata, dolaazak besplatan. Tel. 061/551-035. MOLER radi sve vrste moleraja ~isto, povoljno, kvalitetno. Mob. 062/672-258 i 061/274-872. NJEMA^KI jezik instrukcije osnovccima i srednjo{kolcima. Tel. 061/181-542. KERAMI^ARSKE usluge profesionalno uz garanciju kvaliteta. Tel. 061/083-369. KOMBIJEM ve}im najpovoljnije u gradu, vr{im prevoz selidbe i ostalog. Mob. 061/268-847. ODR@AVALA bih stan jedanput sedmi~no, 5 sati, peglanje, op{tina Centar. Tel. 207-310 od 14 sati. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. RESTAURACIJA stilskog namje{taja, stru~no i kvalitetno. Mob. 061/488-033. PREVOZIM stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. BIOSA lije~enjem bioterapijom do boljeg zdravlja. Mob. 062/522-683. GRUPA stolara postavlja laminate, {ipod, prozore, vrata, te {adrvane po va{im mjerama. Mob. 062/316-911. NAJJEFTINIJA registracija vozila, gratis tehni~ki pregled. Mob. 062/316-911. LIMAR postavlja sve vrste oluka, profesionalno. Mob. 062/316-911. IZRADA i monta`a brvnara od poluoblica, 240 KM/1 m2, P + sprat. Mob. 061/134-597. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, gara`a i zidova. Tel. 653-396, 061/098-579. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 061/365-690, 653-311. IZVODIM molersko.farbarske fasadne radove, profesionalno, sobo-slikar i li~ilac (moler). Mob. 061/171-497. KOMBI prevoz putnika 1 + 8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376. ^ISTILA bih va{ pos. prostor. Mob. 061/374-458. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907356. ^ISTIM i odr`avam vrjednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, profesionalno. Mob. 062/760012. PRESVLA^IM kau~e i sve opravke dolazim na lice mjesta. tel. 544-932, 062/522-986. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, inastalacija windowsa, ~i{~enje od virusa, antivirusna za{tita itd. Mob. 062/654-140. VODOINSTALATER otklanjamo kvarove, mijenjam stare instalacije i sanitarije, iskustvo ~ini kvalitet. Tel. 061/242-185. INSTRUIRAM matematiku za osnovne {kole, dolazim va{oj ku}i. Mob. 062/691-202. KOMBI prevoz putnika 1 + 8 i selidbe, povoljno. Mob. 061/223-343. ISKUSAN instruktor matematike, za osnovne {kole dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/691202. PRU@AO bih pomo} starijoj osobi, sve po zajedni~kom dogovoru. Mob. 065/594-022, 440-747. VR[IM odr`avanje ba{ti i ku}a. Mob. 065/594-022, 440747. LIJEPIM bolesnike od tumora i raka na dojci, onkolo{kom metodom i tehnikom. Mob. 065/594-022, 440-747. INSTRUKCIJE iz matematike, fakultet i ostale {kole, dolazak na adresu. Mob. 061/536-973 i 033/446-056.

OSLOBO\ENJE

mali
POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. RAD u ku}i, njega starije `enske osobe. Mob. 061/255594. RADIMO molersko-fasaderske radove. Mob. 061/156696. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/417-916. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6 KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214303. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. MATEMATIKU i fiziku kvalitetno i uspje{no instruira dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Tel. 033/446056 i 061/536-973. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-920. VKV stolar, vr{i oprevke vrata, prozora, kau~a, kuhinja, ormara, monta`u istih. Mob. 061/863-740. U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282134.

Oglasi

35

VODOINSTALATER, opravka ~esme, vodokotli}a, ventila, sifona, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/ 973-793. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213-040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po dogovoru, povoljno. Tel. 066/205-151. INSTRUKCIJE za |ake i studente iz matematike, dolazak na aadresu. Tel. 061/536-973, 033/446-056. KERAMI^AR kvalitetno i ~isto, uz garanciju, vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. INSTRUKCIJE iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061/506-755. DAJEM ~asove iz matematike i statike, |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945, 061/858-228. VODOINSTALATER radi opravke i ugradnju, ~esme, {olje, vodokotli}i, kade, kupatila, instalacije, povoljno. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR za sve vrste opravke i ugradnje pe}i, bojlera, indikatora, osigura~a, instalacija i sl. sa garancijom. Mob. 061/222-228. STOLAR vr{i popravke. Tel. 655-201. ENGLESKI za u~enike i odrasle, instruktor provjereno uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615-732. KNJIGOVODSTVO za STR, SUR, SZR i usluge, cijena oko 130 km. Tel. 615-732. U^ITELJICA u penziji ~uvala bi i podu~avala {kolsko dijete. Tel. 921-424. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

RAZNO
POKLANJAM ku}nu doma}u macu radi du`eg odsustva — putovanja. Mob. 062/ 921-419.

APARTMANI
MAKARSKA, centar, apartman za dvije osobe. Mob. 061/224-174, 061/923-094.

36 maliOglasi

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

37

Diogen tra`i ~ovjeka

Sa ju~era{njeg de{avanja u Galeriji IPC „E“

Foto: D. ]UMUROVI]

Na Svjetski dan poezije
Sudionici poetskog maratona odali po~ast stradalima u razornom zemljotresu i cunamiju u Japanu, a u znak podr{ke zato~enom kineskom pjesniku Liu Xiaoboaou pro~itana je njegova pjesma “^ekajte me ti i pra{ina”
Slava im! Trenuci ti{ine. Slava im, izgovaraju pjesnici i novinari u ~ast onih koje je smrt susrela u razornom zemljotresu i cunamiju koji je zadesio Japan. davno `ivio znameniti bh. pjesnik Mak Dizdar, po~eo poetski maraton. U Galeriji IPC „E“ na Ba{~ar{iji studentica sarajevskog Fakulteta politi~kih nauka Naida Hrustemovi}, obu~ena u majicu koja svojim natpisom zorno govori da tre}i dio Sarajevske zime protje~e u znaku solidarnosti i suosje}ajnosti s narodom Japana („Umjetnost ljubavi za Japan / Art of Love for Japan“), ~ita pjesmu „^ekajte me ti i pra{ina“ kineskog pjesnika, dobitnika Nobelove nagrade za mir, Liu Xiaoboa, jedinog nobelovca u svijetu koji je trenutno u zatvoru. Odziv je to na upu}eni apel Me|unarodnog knji`evnog festivala u Berlinu da se u danu kada se obilje`ava Svjetski dan poezije (21. o`ujak, prvi dan i prolje}a) i u znak podr{ke kineskom pjesniku ova njegova pjesma ~ita diljem na{e planete. Slu{a se Xiaoboaova pjesma u prijevodu bh. pjesnikinje Feride Durakovi}, izvr{ne direktorice P.E.N. Centra BiH. od Ibrahima Spahi}a, koja se zove „Rasist je drugi“ odnosno an, tirasisti~ki projekt kojem se priklju~uje i u kojem sudjeluje uz mnoge evropske i svjetske organizacije i Me|unarodni centar za mir. „Kada ode jedna slika, kao da ode dio mene“ ~ujemo kako go, vori D`afer Ceri}, ~ije su slike iz domena naivne umjetnosti izlo`ene u Galeriji IPC „E“ . Ka ko se ci je li ovo go di{ nji Festival Sarajevska zima de{avao u sklopu programa pod nazivom „Diogen tra`i ~ovjeka“, nakon vi{e godina objavljivanja u elektronskom formatu, Diogen pro kultura magazin evaluirao je u tiskanu formu. Glavni i odgovorni urednik Sabahudin Had`iali} je kazao da se ~ekalo na to da do|e Sarajevska zima koja je tra`ila ~ovjeka poput Diogena pa da se obznani da se na 300 stranica i na 13 jezika nalaze objavljeni radovi 15 autora iz istog tolikog broja zemalja svijeta. Magazin je objavljen pod motom iz posthumno objavljene pri~e „Lauta i o`iljci“ Danila Ki{a, gdje se, izme|u ostalog, ka`e: „...Du`nost je ~ovjeka, pogotovu pisca, da ode sa ovog svijeta ostaviv{i za sobom ne djelo, djelo je sve, nego ne{to od dobrote, ne{to od saznanja. Svaka napisana rije~ je kao An. [IMI] postanje“ .

Poetski maraton
„Izrazimo solidarnost s onima koji trpe posljedice nuklearne katastrofe, izrazimo solidarnost s onima koji trpe posljedice katastrofalnog zemljotresa i cunamija u Japanu. Izrazimo suosje}ajnost s narodom Japana“ ka`e Ibra, him Spahi}, direktor Me|unarodnog centra za mir i Me|unarodnog festivala Sarajevska zima, u sklopu kojeg je ju~er ujutro u prostoru iznad kojeg je nekad

Diogen pro kultura
Puno je bilo doga|aja i do`ivljaja ju~er ujutro. Posvjedo~iti mogu pjesnikinje i pjesnici iz SAD-a, Italije, BiH, Hrvatske i Srbije, sudionici poetskog maratona koji }e biti zavr{en danas u 11 sati. Po~ela je i nedjelja, saznaje se

Uz zavr{etak Sajma knjige u Laipzigu

Uspje{an nastup bh. pisaca
Preksino} je zavr{en nastup bh. pisaca na Lajpci{kom sajmu knjige. Mlade pjesnikinje Adisa Ba{i} i Suzana Lovri}, romanopisac Mirsad Sijari} i u Njema~koj ve} uveliko poznati bh. pjesnici Mile Stoji} i Stevan Tonti} predstavili su se u razli~itim zajedni~kim programima koji su vezani za knji`evnost jugoisto~ne Evrope. Veliki broj posjetitelja iz Njema~ke posjetilo je bh. {tand, raspituju}i se za njema~ke prevode bh. pisaca. Na taj na~in oni su se na svome jeziku mogli upoznati sa na{om knji`evno{}u i autorima, {to je i jedini pravi na~in kod inostranih predstavljanja Bosne i Hercegovine. Isti koncept predstavljanja primijenile su dr`ave iz Skandinavije, kao i Rumunjska, ^e{ka Republika, Francuska.... Ovogodi{nji sajam je do sada najve}i i najposje}eniji,

Promocija knjige Ned`ada Ibri{imovi}a
„El-Hidrova knjiga“ nastavak nagra|ivanog ro, mana „Vje~nik“ jednog od najzna~ajnijih suvre, menih bh. knji`evnika Ned`ada Ibri{imovi}a, bit }e predstavljena ve~eras u Bo{nja~kom institutu. „El-Hidrova knjiga“ nastavlja pri~u o ~ovjeku koji `ivi skoro pet hiljada godina i putuju}i dolazi i do Sarajeva u kojem 1933. godine zapo~inje svoju pripovijest. Kako ve} sam naslov otkriva, knjigu je napisao El-Hidr, evlija, Zeleni, ~ovjek koji se neimenovan pominje u suri Pe}ina (Al-Kahf) i koji dugovjekogsmrtnikavodi u prostorvje~nosti sve do Skrivenog imama... „Njen kraj, sli~no kao i kraj Vje~nika, ostavljaprostor za novi dio. Ispisansna`nomma{tom, originalan u postupku i ideji, roman fascinira i oboga}uje“ (Damir Ov~ina) . Ned`ad Ibri{imovi} je objavio brojne pripovijesti, drame i romane („Ugursuz“ „Karabeg“ „Bra}a i , , veziri“, „Knjiga Adema Kahrimana napisana Ned`adom Ibri{imovi}em Bosancem“ „Woland u , Sarajevu“ dobitnik mnogih nagrada i priznanja, ...), me|u kojima su najzna~ajnije Nagrada Bo{nja~ke zajednice kulture „Preporod“ (2005), Nagrada izdava~a BiH (2005) i Nagrada „Hasan Kaimija“ (2005). Na promociji }e, pored autora, govoriti dr. Danko Plevnik, dr. Damir Ov~ina i dr. Sanjin Kodri}. Tom prilikom predvi|eno je i osnivanje prvog Legolo{kog udru`enja u BiH. Promocija „El-Hidorve knjige“ zakazana je s po~etkom u 19 sati. An. [.

“El-Hidrova knjiga”

Veliki broj posjetitelja, raspitivalo se za njema~ke prevode bh. pisaca

{to nam je potvrdio i njegov direktor Oliver Zille. U subotu nave~er odr`ana je druga Balkanska no}, na kojoj su nastupili pjesnici iz Srbije, zemlje gosta, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunjske, Slovenije... Me|u njima su bili i nama dobro poznati pisci Sreten Ugri{i}, Vladimir Matijevi}, Olja Savi~evi}, kao i bh. pjesnik Mile Stoji}.

Balkansku no} posjetilo je 600 gra|ana Leipziga, {to je ~ini najve}im ~itanjem poezije za vrijeme cijelog Sajma. Stoji} se predstavio njema~kim prijevodima svojih pjesama “Bratstvo i sestrinstvo“ i “Nikola Tesla“ Za vri. jeme njegovog ~itanja uklju~ila se i poznata televizija 3SAT, koja se fokusira na kulturu i dru{tvena zbivanja i koja predstavlja zajedni~ki

TV kanal Njema~ke, Austrije i [vicarske. Balkansku no} posjetio je i direktor Sajma Oliver Zille, {to tako|er govori o zna~aju ovog doga|aja - od nekoliko desetina razli~itih ~itanja odabrao je upravo ovo. Paralelno sa Balkanskom no}i odr`avala se i Lajpci{ka no} prevoditelja na kojoj se predstavio i Stevan Tonti}.
Sa{a GAVRI]

38

SCENA

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Diagonale 2011. u Grazu

U znaku `ena-rediteljki
Kao dio specijalnog programa bi}e predstavljen videoprojekat Nine Kusturice, koji je pod nazivom “Sutra je moj dan” (“Morgen ist mein Tag”), zajedno sa Catalinom Molinom i Borjanom Ventzislavovom, posvetila migracijama
Ovogodi{nji filmski festival Diagonale 2011, koji }e se po 14. put odr`ati u austrijskom gradu Grazu, od 22. do 27. marta, bi}e velikim dijelom posve}en stvarala{tvu `ena - rediteljka.

U programu 183 filma
Tako je, izme|u ostalog, mladoj, ali izuzetno afirmisanoj bosanskohercegova~koj sineastici Nini Kusturici (“Draga Irena“ “Izlazi“ “Lit, , tle Alien“), pripala ~ast da u okviru specijalnog programa, predstavi svoj novi projekt o temi migracija, koji je pod pokroviteljstvom be~kog dnevnog lista Der Standard i u kooperaciji sa Diagonalama, realizovala sa jo{ dvije austrijske kolegice: Catalinom Molinom i Borjanom Ventzislavovom. Naime, za sve vrijeme festivala na videoekranima u foajeu Kunsthausa, bi}e prikazivan kako njen film “Sutra je moj dan” (“Morgen ist mein Tag”), tako i filmovi “Migrationalismus“ Cataline Moline i “Migration Standards“ Borjane Ventzislavove. Na Diagonalama 2011. bi}e prikazana 183 filma, realizovana kao austrijske produkcije ili koprodukcije ove i drugih evropskih kinematografija. Posebnu pa`nju ve} sada izazivaju filmovi: “Die Vaterlosen“ Marie Kreutzer (sa uspje-

“Morgen ist mein Tag” Nine Kusturice

hom prikazan u programu PanoramaBerlinala2011), “AdamsEnde“ Richarda Wilhelmera i “Mörderschweatern“ PeteraKerna. Maleretrospektive su posve}ene stvarala{tvu jednog od najzna~ajnijih austrijskih avangardnih sineasta - Peteru Tscherkasskom, kao i, u kooperaciji sa Filmarchivom Austrije, retrospektivnoj reviji filmova `ena pionira kinematografije iz ove podalpske zemlje.

Gdje ide Evropa
Diagonale 2011. }e sve~ano biti otvorene danas projekcijom dugometra`nog dokumentarnog filma “Abendland“ Nikolausa Geyrhaltera (“Das Jahr nach Dayton“ “Elsewhere“ “Anges, ,

Sve spremno za po~etak festivala

chwemmt“), filmskog eseja u kojem se autorpitagdjedanas ide zapadna Evropa i {ta je s temeljnim postavkama Evropske unije, kao {to su demokratija i ljudska prava. Festivalski `iri: rediteljka Ruth Beckermann (Austrija), direktor Filmskog festivala Leipzig Claas Danielsen (Njema~ka) i Tove Torbiörsson, rediteljka i filmska kriti~arka, odnosno selektorica brojnih filmskih retrospektiva ([vedska), najboljim }e filmovima u kategorijama igranog i dokumentarnog filma dodijeliti Veliku nagradu Diagonala 2011. od 15.000 eura, a tu su jo{ i brojne druge specijalne nagrade i priznanja.
Du{ko DIMITROVSKI

Foto: H. Arifagi}

Novi spot Dade ^au{evi}a

Ako mu Victoria’s Secret ponudi ugovor

Model Andrej Peji} promijenit }e spol

Dado ^au{evi} je u Sarajevu i na Pelje{cu snimio kadrove svog novog spota za pjesmu “An|ele sneni“. Spot je sniman u februaru ove godine, a montiran je u studiju “Kamarija“ U spotu, koji je re`irao Muamer Kolar, . pojavljuje se Ema Golijanin, u~esnica izbora za Miss planete Zemlje 2010. - Ovo je drugi singl i nakon studijskog albuma “Ne vjerujem“, jo{ jedna autobiografska pjesma. Posebno je volim, jer je napisana neposredno nakon neo~ekivanog okon~avanja veoma sretne i uspje{ne devetogodi{nje veze. Tu`no, zar ne, ka`e ^au{evi}.

An|ele sneni

Tuzlak Andrej Peji} izjavio je, nakon showa dizajnera Jeana Paula Gaultiera u Parizu, da bi vjerovatno promijenio spol i uve}ao grudi ukoliko bi dobio ponudu da reklamira donje rublje presti`ne modne ku}e Victoria’s Secret. - Kada bi mi ku}a Victoria’s Secret ponudila ugovor, promijenio bih spol. Morao bih. Ne vidim drugi na~in, kazao je plavokosi mladi} koji plijeni sve vi{e pa`nje u svijetu mode, dodaju}i da trenutno nema potrebu mijenjati spol i da se dobro osje}a u svojoj ko`i. Plavokosi Tuzlak skrenuo je pa`nju na sebe kada se u oktobru pojavio na pisti u ulozi `enskog modela predstaviv{i Gaultierovu kolekciju za sezonu prolje}e/ljeto 2011. Nakon toga u Parizu je predstavio vjen~anice francuskog dizajnera

i istog trenutka svi su se po~eli raspitivati o njemu. - Sa svim ovim publicitetom koji imam otvara mi se niz opcija. Mo`da snimim film, mo`da ne{to za TV, rekao je Peji} nakon showa, odgovaraju}i na pitanje o svojoj budu}nosti, prenosi Daily Telegraph. Ina~e, Peji} je i za{titno lice kampanje Marc, Marca Jacobsa, ~iju je kolekciju nedavno predstavio. Do sada je pozirao za brojne presti`ne magazine, me|u kojima i za magazin D, japansko izdanje WWD-a, francusko izdanje Voguea, Zeit i brojne druge. Peji} je ve} ranije istakao da je oduvijek znao da izgleda vi{e kao `ensko, nego kao mu{ko, ali to ga nije zabrinjavalo.

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

39

Lady Gaga

Rock bend Linkin Park

Slavni u humanitarnoj akciji za nastradale u Japanu

Ameri~ke zvijezde

prikupljaju novac
Slavne ameri~ke li~nosti ovih danau~estvuju u akcijiprikupljanja novca za pre`ivjele u zemljotresu i cunamiju u Japanu. Za 48 sata prikupljeni iznos je dostigao 250.000 ameri~kih dolara. Lady Gaga je me|u prvima pokrenula akciju i to prodajom crvenih i bijelih narukvica koje nose poruku: “Molimo za Japan“ . Istog dana kada je Gaga lansirala svoju narukvicu, i rock bend Linkin Park po~eo je prikupljati narud`be za svoje majice kako bi skupili novac za Japan, gdje su proteklih dana `ivote izgubile hiljade ljudi. Majice je dizajnirao ~lan benda Mike Shinoda, ~iji je otac japansko-ameri~kog porijekla. Na majicama stoji i natpis “Nisu sami“ {to je ujedno naziv , jedne od pjesama ovog benda. Jedna od onih koji su se anga`irali da pomognu narodu Japana je i pjeva~ica Katy Perry, a pridru`ilo joj se i nekoliko drugih slavnih li~nosti koje su na svojim Twitter profilima pozvaliobo`avatelje da donirajunovac. Kanadska tinejd`erska zvijezda Justin Bieber je nekoliko sati nakon potresa na Twitteru napisao: “Japan je jedno od mojih omiljenih mjesta na svijetu. To je nevjerovatna kultura sa zadivljuju}im ljudima. Moje molitve su s njima. Svi im trebamo pomo}i“ . Televizijski i filmski svijet tako|er je u~estvovao u akciji pomo}i. Filmski studio Warner Brothers obe}ao je da }e dio prihoda od prodaje DVD-a filma “Hereafter“ dati kao pomo} ovoj zemlji, navodi se u Los Angeles Timesu. Radi se o filmu u kojem glume Matt Damon i Cecile de France, a koji je povu~en iz japanskih kina nakon razaraju}eg potresa i cunamija. U me|uvremenu, i hip-hop zvijezde grupe Black Eyed Peas su u svoj novi spot stavile poruku kojom pozivaju fanove da donirajunovacorganizacijiCrvenogkri`a za pomo} u ovojzemlji.

Kanadska tinejd`erska zvijezda Justin Bieber

Spot Black Eyed Peasa za pjesmu “Just Can’t Get Enough“ snimljen je u Japanu sedmicu prije potresa. Slavne osobe imaju mogu}nost da utje~u na svoje fanove, tako da se pretpostavlja da ako svaki od osam miliona Lady Gaginih sljedbenika na Twitteru kupi njenu narukvicu i ako svaki obo`avatelj Linkin Parka kupi jednu od njihovih majica, za Japan }e biti prikupljeno 47 miliona dolara.

Bujna Victoria Silvsted

Nije praznoglava plavu{a
[vedska pin-up djevojka, bujna Victoria Silvstedt, apelira na filmske producente da joj daju neku ozbiljnu ulogu. - Govorim pet jezika, nisam neka praznoglava plavu{a po imenu Inga - izjavila je seksepilna Victoria koja je igrala skandinavsku plavu{u po imenu Inga u nekoliko filmova, primjerice u komediji “Ludo krstarenje“. Victoria se, podsjetimo, voli hvaliti seksualnim pustolovinama, pa je tako priznala da se seksala u avionu, na zadnjem sjedi{tu taksija, ~ak i na jet-skiju.

40 [TAMPA•TISAK•PRES
Most Radija Slobodna Evropa

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mitropolit Amfilohije
bilo koja institucija u Crnoj Gori bude finansirana od druge dr`ave. Posebno kada se ta institucija, mislim na Srpsku pravoslavnu crkvu, stavlja u poziciju politi~kog instrumenta Srbije u ostvarenju odre|enih politi~kih ciljeva, {to se vrlo jasno vidi iz strategije vlade Srbije. Nama je drago {to je to napisano u strategiji Vlade Srbije. Jer, kada smo mi tvrdili to {to sada pi{e u toj strategiji, na{e kolege iz opozicije su vrlo ~esto govorile da to nije ta~no i da mi ne govorimo istinu. Nije sporno da Srpska pravoslavna crkva ima odre|eno poHrvatska poma`e katoli~ku zajednicu i Hrvate u Crnoj Gori, kada im omogu}i dvojno dr`avljanstvo, onda je to njihovo pravo. A kada Srbi probaju da uzmu dvojno dr`avljanstvo, onda se donese ustavkojim se to onemogu}ava, ali se Hrvatima ste~eno pravo ne dira. [ta je sumnjivo u tome {to Srbija podr`ava Srpsku pravoslavnu crkvu? Za{to vi brinete o novcu poreskih obaveznika Srbije? Nije to ni va{a, ni moja briga. To je stvar poreskih obaveznika Srbije, odnosno Vlade Srbije. Sumnjiv vam je skromni novac koji Srbija crkva u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina politi~ka partija. Ovo je sigurno li~ni stav gospodina Konjevi}a, mo`da donekle i stav njegove partije. Vjerujem da ni vlada ne bi stala iza ovakve ocjene. Srpska pravoslavna crkva je jedna od najuva`enijih institucija duhovnosti u Crnoj Gori - i to je realnost. Ra{ko Konjevi}: Ja bih zaista volio da je djelovanje Srpske pravoslavne crkve onakvo kako govori gospodin Danilovi}. I ono nikome ne bi smetalo. A vjerujem da bi gospodinu Danilovi}u, kao

NE [ALJE PORUKE MIRA
U najnovijem Mostu vo|ena je polemika o tome da li Nacionalna strategija o saradnji sa Srbima u regionu, koju je Vlada Srbije usvojila sredinom januara ove godine, predstavlja mije{anje u unutra{nje poslove Crne Gore. Sagovornici su bili Ra{ko Konjevi}, ~lan Predsjedni{tva Socijaldemokratske partije Crne Gore koja je dio vladaju}e koalicije, i Goran Danilovi}, zamjenik predsjednika opozicione Nove srpske demokratije
Omer Karabeg: Ovih dana Vlada Srbije je iz svoje strategije o saradnji sa Srbima u regionu izbrisala stav u kome se zala`e da Srbima u Crnoj Gori bude priznat status konstitutivnog naroda. Kako tuma~ite taj potez? Ra{ko Konjevi}: Rekao bih da je Vlada Srbije sa zaka{njenjem poku{ala da smanji {tetu na~injenu prvobitnim tekstom strategije koja je ovdje do`ivljena kao direktno mije{anje u unutra{nje stvari Crne Gore. To je nai{lo na osudu ne samo Vlade Crne Gore i vladaju}ih politi~kih partija nego i zna~ajnog broja intelektualaca u Srbiji a, rekao bih, da je bilo i odre|enih sugestija sa strane da to nije najbolja poruka Srbije drugim dr`avama regiona. Goran Danilovi}: Nova srpska demokratija se od svog osnivanja bori za ono {to je pisalo u strategiji Vlade Srbije, a to je konstitutivnost srpskog naroda u Crnoj Gori. Pozdravili smo tu prvu verziju i mogu re}i da nam je malo `ao zbog toga {to su gospoda iz vlade Srbije na kraju povukli taj dio teksta, ali to ni{ta ne mijenja. Nova srpska demokratija ostaje privr`ena svojim programskim opredjeljenjima. Dok budemo politi~ki trajali i dobijali podr{ku gra|ana Crne Gore koji se nacionalno izja{njavaju kao Srbi, mi }emo se boriti za konstitutivnost srpskog naroda. da Srbija ne mora da poma`enijednuinstituciju od nacionalnog i duhovnogzna~aja u CrnojGori, da to radi na{a vlada svjesna zna~aja koji te institucijeimaju za CrnuGoru, za Srbe u Crnoj Gori i za mnoge Crnogorce. Ali, ako ih vlada ignori{e, onda ne preostaje ni{ta drugo nego da onaj, koji u svom imenu ima rije~ srpski, poku{a da pomogne. Valjda postoji negdje znak jednakosti izme|u Srbije i srpskoga, kao {to je normalno da postoji znak jednakosti izme|u Crne Gore i crnogorskoga. Nama ne smeta {to Crna Gora ho}e da

Ra{ko Konjevi}: Ni zakonito, ni ustavno

Goran Danilovi}: Stvar poreskih obveznika Srbije

VATIKAN Kada dr`ava Srbija poma`e Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, onda je to atak na Crnu Goru. A kada dr`ava Vatikan poma`e Katoli~ku crkvu, i finansijski i na svaki drugi na~in, onda se to ne komentari{e, ka`e Danilovi}
i meni, trebalo da smetaju mnogobrojne izjave velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve u kojima se negativno govori o ljudima koji se nacionalno izja{njavaju kao Crnogorci. Bezbroj je izjava mitropolita Amfilohija koje su bile sve drugo osim poruka mira i koje nisu bile u saglasnosti sa onim {to treba da radi mitropolit jedne crkve. To su bile klasi~ne politi~ke izjave.

Finansiranje crkve
Ra{ko Konjevi}: Ne mislim da je klju~na stvar kako se neko od nas nacionalno izja{njava. Mislim da su prebrojavanja i insistiranja na nacionalnom izja{njavanju devedesetih godina pro{log vijeka generaciji gospodina Danilovi}a i mojoj ukrala nekih desetak godina najboljeg `ivota. Ali da se vratimo strategiji vlade Srbije o saradnji sa Srbima u regionu. U tom dokumentu, izme|u ostalog, pi{e: “Ministarstvo vera bi trebalo da nastavi finansiranje i brigu o sve{tenstvu i mona{tvu radi njihove duhovne misije u funkciji o~uvanja nacionalnog identiteta, pru`anje pomo}i verskim, kulturnim i obrazovnim ustanovama, izdava~kim projektima, radio i tvstanicama i obnovi i sanaciji sakralnih objekata.“ Ja zaista mislim da nije u redu da se novcem druge dr`ave finansira djelovanje jedne crkve u Crnoj Gori, koja pri tome `eli da se predstavi kao jedinapravoslavnacrkva u ovojzemlji. [ta je to ako nije mije{anje u unutra{nje ustrojstvo druge dr`ave i njen ustavni i politi~ki poredak? Goran Danilovi}: Bilo bi sjajno

POLITI^KI INSTRUMENT Nije sporno da Srpska pravoslavna crkva ima odre|eno povjerenje gra|ana, ali je sporno {to Vlada Srbije u svom zvani~nom dokumentu afirmi{e potrebu finansiranja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori novcem poreskih obveznika Srbije, svode}i je na neku vrstu politi~kog instrumenta, veli Konjevi}
pomogne svoju zajednicu u Srbiji, Crnogorce u Hrvatskoj ili u samoprogla{enomnezavisnomKosovu. Za{to onda vama smeta {to Srbija ho}e da pomogne Srbe u Crnoj Gori, a ne smeta vam kad Hrvatska poma`eovda{njeHrvate. Problem je o~igledno u tome {to je nas ovdjemnogovi{enego{to je planirano- 32 posto. Da nas je tri posto, niko ne bi vodio ra~una o tome ko je spreman da pomogne institucije kulture Srba u Crnoj Gori. Ra{ko Konjevi}: Ja mislim da nije ni zakonito, ni ustavno da

vjerenje gra|ana, ali je sporno {to Vlada Srbije u svom zvani~nom dokumentu afirmi{e potrebu finasiranja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori novcem poreskih obveznika Srbije, svode}i je na neku vrstu politi~kog instrumenta. Pri tome je, ne zaboravite, i u Srbiji crkva odvojena od dr`ave. Zamislite da neka druga dr`ava - Albanija, Bugarska, Rumunija ili Makedonija - u svom zvani~nom dokumentu istakne potrebu finasiranja neke institucije u Srbiji kao njenog politi~kog instrumenta. Siguran sam da Srbija ne bi na to blagonaklono gledala. Pri tome se Srpska pravoslavna crkva u CrnojGori u posljednjevrijeme sve vi{evra}aonojsvojojulozi koju je imala devedesetih godina pro{log vijeka, a koja je bila daleko od misije koju crkva treba da ima u dru{tvu. Po~etkom januara, u izjavama mitroplita Amfilohija, moglo se ~uti ne{to {to nikako nije bilo u skladu sa duhom tolerancije koji se trudimo da razvijamo u Crnoj Gori.

Dvostruki ar{ini
Goran Danilovi}: Kada dr`ava Srbijapoma`eSrpskupravoslavnu crkvu u Crnoj Gori, onda je to atak na Crnu Goru. A kada dr`ava Vatikan poma`e Katoli~ku crkvu, i finansijski i na svakidrugina~in, onda se to ne komentari{e. Kada

izdvaja za svoju Srpsku pravoslavnu crkvu, a nije vam sumnjiv novac koji Vatikan izdvaja za Katoli~ku crkvu {irom svijeta. Ne mo`emo imati dvostruke ar{ine. Ra{ko Konjevi}: Ovdje se ne radi o dvostrukim ar{inima. Djelo va nje Srpske pra vo sla vne crkve u Crnoj Gori je prevashodno politi~ko. Od devedesetih godina pro{log vijeka pa naovamo Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je klasi~na politi~ka partija. Da ne nabrajam mnoge izjave uva`enog mitropolita Amfilohija, ~iji su govori u mnogim svojim elementima politi~ki. Da ne pominjem njegove izjave o gra|anima koji se nacionalno izja{njavaju kao Crnogorci, a koje su imale odre|enu pogrdnu konotaciju. Dakle, nije rije~ o dvostrukim ar{inima nego o tome da Vlada Srbije finansiranjem Srpske pravoslavne crkve finansira neku vrstu politi~kog instrumenta preko kojeg Srbija i pojedine ovda{nje partije `ele da zauzmu odre|ene politi~ke pozicije u Crnoj Gori. Ne bi bilo sporno da se finansira ne{to {to je duhovni rad. Ali, aktivnost Srpske pravoslavne crkve u posljednjih 20 godina u Crnoj Gori je prevashodno politi~ka. Goran Danilovi}: Mislim da je vrlo gruba i politi~ki rizi~na ocjena da je Srpska pravoslavna

Negativan uticaj
Omer Karabeg: O~igledno nema saglasnosti oko djelovanja Srpske pra vo sla vne crkve u Crnoj Gori. Na kraju da se vratimo strategiji Vlade Srbije o saradnji sa Srbima u regionu. Kakvi su njeni efekti? Ra{ko Konjevi}: Mislim da ta strategija negativno uti~e na odnose u regionu. Nije dobro kada dokument jedne dr`ave sadr`i stavove koji predstavljaju mije{anje u unutra{nje ustrojstvo drugih, susjednih dr`ava. Zbog toga su Vlada Crne Gore i vlade drugih dr`ava u regionu s pravom reagovale. Goran Danilovi}: Dobro je {to postoji dokument kojim Srbija stavlja do znanja da }e na demokratskim principima brinuti o Srbima u regionu i dijaspori. To nije mije{anje u unutra{nje stvari bilo koje zemlje.

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 41
Vojska Srbije danas

Politika, Beograd Vojska je ponovo vratila svoj ugled me|u Srbima, koji je zaslugom razorne politike gubila devedesetih. Danas je ponovo na ~elu institucija sa najve}im ugledom u dru{tvu. Vojni~ki agitprop je stvorio umivenu, skoro idili~nu sliku oru`ane sile, ne uspevaju}i i ne `ele}i da otkloni neizbe`ne stereotipe kao {to su pokazne ve`be i prate}i vojni~ki pasulj. Nedavno, na U{}u, stotine gra|ana je stajalo u redu, ne bi li probali to ~udo od vojni~ke hrane. Ukinuta je obavezna regrutacija, ali, gle ~uda, dobrovoljaca ima mnogo vi{e nego {to srpska vojska ima mesta.

Izvozna

nostalgija
Javnost u Srbiji ne zna, a ministarstvo ne govori jasno gdje sve odlazi oru`je iz te zemlje

Vikend-militarizacija
U srpskim gradovima skoro i da nije mogu}e videti vojnika u uniformi. Gde li je samo nestala SMB groznica subotnjih ve~eri, i izlazak ~itavih brigada na gradske ulice? Toj vrsti vikend militarizacije iskreno su se radovali ugostitelji i fotografi, a na ironijskom zanosu o ~e`nji za vojni~kim izlascima nastao je i ~uveni film „Kad budem mrtav i beo” sa nezabora, vnom peva~kom avanturom Dragana Nikoli}a. Danas, naravno, tek ponegde ima nostalgije za minulim vremenima i {injelima koji su skupljali ki{u bolje nego bilo koji sun|er. Roker Bora \or|evi} je, tragaju}i za svojom izra`ajnom slobodom, negde posle Titove smrti otpevao svoje dve naj po zna ti je „an ti ar mij ske” pe sme: „Ispod {lema mozga nema” i „Za ideale , ginu budale!” Ideali su promenjeni sa re`imima, a {lemovi u aferi Dragi}. Mnogi biv{i vojnici, koji su bili {to na Triglavu, {to na \ev|eliji, jo{ imaju ruke u{arane plavim tetova`nim mastilom. Njima je neve{ti tatu-klesar iz {ezdesetih i sedamdesetih ucrtao zavet, naj~e{}e na podlaktici: Uspomena iz JNA, uz datum koji nikakav laser ne mo`e da obri{e, jer je mastilo tonulo do kosti. To su bili dani! Ljudi sa tetova`ama danas su ~i~e ~iji unuci tra`e svoje mesto u skra}enomstroju, aonisamina~indaorganizujubarjo{ jednuispratnicuzaunuka, pa makar se taj vrnuo iz armije za mesec dana. Naravno da ovo nije romanti~na niti nostalgi~na pri~a. Vrhovni komandant vojske, predsednik Tadi}, kad stigne od drugih obaveza, obavezno naglasi da imamo vojsku prema sopstvenim po-

TADI] PRED STROJEM Narod voli da gleda kako Tadi} prima raport pred po~asnim strojevima, estete tvrde da ima bolji korak od Broza. Ministar [utanovac je odli~no izu~io politi~ki marketing, slika se skoro ~e{}e od Ivice Da~i}a. Vojni ~asopis Odbrana u svakom broju objavi izme|u {est (najmanje) i ~etrnaest fotosa ministra u razli~itim pozama i ulogama
ju, a strate{ki rizici su prepu{teni najboljim mogu}nostima, dakle uverenju da ih ne}e ni biti. Ministar odbrane rado govori o kapitalnim izvoznim uspesima na{e vojne industrije. Uz neizbe`ne ograde, svaki eksportni bum mogao bi da raduje, pogotovo {to smo u izvoznim trendovima prili~no malaksali. Ne bismo zavirivali ispod cirada i u potpalublja, ali nismo dobili dobar odgovor kako je to na{a namenska industrija od krize ga{enja pre nekoliko godina, dostigla svoje munjevite vrhunce za mandata samo jednog ministra. Koliko znam, Zoran Stankovi} nije imao ~ime da se pohvali nego je nekoliko puta tr~ao put [umadije i zapadne Srbije da smiruje oru`are. ^ak i da jeste tako, a autor ovoga teksta je poslednji koji bi sumnjao u ministra odbrane, za{to general Mileti} govori o depresivnomtehnolo{komzaostajanjuna{evojske? Dakle, nemamo dobre i zdrave avione, lake i mobilne raketne sisteme za odbranu od tenkova i letilica, solidna, no skupa sredstva veze, niti ne{to modernije ure|aje za bolju za{titu sve dragocenijeg pojedinca – borca.

Vojni~ki agitprop je stvorio umivenu, skoro idili~nu sliku oru`ane sile

trebama. Ve`be na Pasuljanskim livadama i na U{}u bez njega su nezamislive. Narod voli da gleda kako Tadi} prima raport pred po~asnim strojevima, estete tvrde da ima bolji korak od Broza. Ministar [utanovac je odli~no izu~io politi~ki marketing, slika se skoro ~e{}e od Ivice Da~i}a. Vojni ~asopis Odbrana u svakom broju objavi izme|u {est (najmanje) i ~etrnaest fotosa ministra u razli~itim pozama i ulogama. To su uglavnom protokolarne okolnosti, i ministar se u tome dobro snalazi. Uglavnom sedi pored predsednika, otvara nove vojni~ke pogone, prima posetioce ili odlazi u posete. Zajedno sa generalima Mileti}em i @ivakom, slikao se na koman-

dnom mostu i poletno-sletnoj stazi ameri~kog nosa~a aviona „Enterprajs” . No, kakva je uop{te u tom ambijentu re tu {i ra nog agit pro pa bor be na mo} srpske vojske? I na {ta se ona odnosi. Strate{ki okvir podrazumeva reakciju na {ovinisti~ke pobune i uslovne recidive kosovskog `ari{ta, zatim pomo} pri kapitalnim nepogodama (videli smo Japan i njegovu dramu), i kona~no, borbu protiv mafija{kih koncerna koji mogu da budu organizovani kao vojska. Sve je to realno, uz primedbe koje se odnose na pretpostavku o krotkosti na{eg nesta{nog okru`enja. Dobri odnosi sa lo{im susedima kao da se podrazumeva-

Tehnolo{ka praistorija
Nema obja{njenja za{to nije mogu} transfer tolike dobiti od izvoza naoru`anja i ulaganje u izlaz iz tehnolo{ke praistorije. Ili odvajanje bar promila tih para da se sku}e beznade`ni vojni besku}nici. Ministar zna gde su, ako su jo{ tamo. Na{ajavnostnezna, aministarstvonegovorijasno, gdesveodlazina{eoru`je? Mo`da u novu istoriju tre}eg sveta, gde }e ni}i spomenici srpske namenske industrije.
Ljubodrag STOJADINOVI]

O`ivjela ideja iz Tu|manovih vremena

Svjetski jet-set na Velom polju
U prvoj fazi na Visu bi se gradilo tzv. letjeli{te, koje bi imalo 1.200 dugu i 30 metara {iroku pistu
Slobodna Dalmacija, Split

Vi{ani su ozbiljnozainteresirani za izgradnjuuzleti{ta u Velom polju, na istom mjestu gdje je tijekom2. svjetskograta bio savezni~ki aerodrom. Svjedo~i o tome i nedavni boravak vi{kog gradona~elnika Ive Radice u Malom Lo{inju i Oto~cu koji imaju aerodrome, kako bi se na licu mjestaupoznao s dobrim i lo{im stranama ovakve investicije.

Turisti~ki razvoj Prona|ena je i dokumentacija iz 1992.godine o gradnji aerodroma na Visu, a vi{ko gradsko vije}e uputilo je prijedloge za izmjene @upanijskog prostornog plana, me|ukojima, umjestolo-

kacije Pojica za gradnju zra~ne luke na Visu, predla`u upravo lokaciju Velo polje. Sve je po~elo u lipnju pro{le godine kada je skupina zaljubljenika u letenje i padobranstvo, Jurica @itko, Pino Vojkovi} i Goran Ratkajec pokrenula inicijativu za obnovu aerodroma, upoznav{i s time i lokalne vlasti Visa i Komi`e, od kojih su ve} u startu dobili na~elnu potporu. Zaklju~eno je da bi izgradnja uzleti{ta na Visu pomogla turisti~kom razvoju otoka kao {to je to slu~aj s otocima Bra~om, Hvarom i Lo{injom. U me|uvremenu je u Hrvatskom domu u Visu Goran Cvek dipl.ing., ~lanopatijskogaerokluba “Cumulus” odr`ao prezenta-

ciju idejnog projekta, a uprili~ena je i prva u nizu javnih rasprava na kojoj su Vi{ani iznijeli mi{ljenja o toj zanimljivoj ideji. In`enjerCvek nam je kazao da bi se u prvoj fazi izgradilo tzv. letjeli{te, koje bi imalo 1200 dugu i 30 metara {iroku pistu gdje bi mogli slijetati zrakoplovi iz baze 100.000 malih zrakoplova, koliko ih ima u na{em dijelu Europe. A Vis ima idealan geostrate{ki polo`aj - nalazi se na kraju tzv. jadranske zrakoplovne rute “Adria 1” gdje turisti preli, je}u jedinstvenu mediteransku obalu, od Istre preko Kornata do Visa, dakle, rije~ je o novoj europskoj turisti~koj atrakciji! - U svim prostornim planovima biv{e op}ine Vis upravo je u

Velom polju bila planirana gradnja zra~ne luke. Sva infrastruktura ra|ena je s ciljem da jednog dana, ako to bude potrebno, bude u slu`bi zra~nog prijevoza. Kada smo koncem 1992. po~eli ozbiljno razmi{ljati o gradnji takve luke na Visu, dobili smo punu podr{ku Vlade RH, premijera dr. Franje Greguri}a, ministra obrane Gojka [u{ka i predsjednika dr. Franje Tu|mana - tvrdi Ivan Ili}, koji je tada bio predsjednik Izvr{nog vije}a Op}ine Vis.

Pripremljena dokumentacija - Do prolje}a 1993. pripremili smo kompletnu dokumentaciju, nedostajala je tek

geofizika terena, ali do{li su izbori, do{lo je do op}inskog preustroja i pojavio se jo{ jedan prijedlog za lokaciju budu}eg aerodroma, na Velim Pecama iznad Komi`e, a lokalni ~elnici se nisu mogli dogovoriti... U idejnom projektu aerodroma u Velom polju bila je i pristani{na zgrada, na mjestu biv{e poljoprivredne zadruge u Pliskom polju. Trebalo je i obe{tetiti neke poljoprivrednike, sa koja je danas dr`avno vlasni{tvo, a na koje je u biv{oj dr`avi bila uknji`ena JNA. Od tada, projekt je stao i pomalo se zaboravilo na njega, komentira Ili}.
Bogoljub MITRAKOVI]

42

POMO] U KU]I
Kako savladati proljetni umor?

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Kako napraviti kompost?

Za kompostiranje se mo`e iskoristiti poko{ena trava, stabljike cvije}a i povr}a, sitni otpad pri rezanju `ivica, vla`ni treset, vla`na slama, pa ~ak i jednogodi{nji korov. Mo`ete dodati i malo li{}a, ali ako ga imate mnogo, najbolje ga je kompostirati u lisni kompost. Iz kuhinje mo`ete iskoristiti razne organske otpatke ljuske od jaja, listi}e ~aja, pepeo od drveta, piljevinu… Krupnije grane, korijenje, bolesne biljke, kuhano meso i riba se ne bacaju u kompost. Kompost treba smjestiti na neupadljivi dio vrta, u hladu i zavjetrini. Mo`e biti ogra|eno `icom, tvrdom plastikom ili drvetom.

Koenzim Q10 vra}a energiju
Ponekad, i uz dovoljno kvalitetnog sna, osje}amo da nismo u formi i da nam je smanjena radna sposobnost. Takve smetnje po~inju istekom zime i traju do pojave prvog obilnog i jeftinog vo}a i povr}a krajem prolje}a. Uzrok im je nedostatak C-vitamina, koji organizam zbog jednoli~ne prehrane zimi nije dobivao u dovoljnim koli~inama. Zbog manjka C-vitamina smanjena je iskori{tenost kisika u stanicama i tkivima, a uz to dolazi i do slabljenja imunolo{kih snaga organizma, pa on lak{e obolijeva. Proljetni umor obilje`en je vrlo brzim zamaranjem, manjkom koncentracije, stalnim zijevanjem i potrebom spavanja tokom dana. Smetnje nestaju brzo nakon unosa namirnica koje sadr`e ve}e koli~ine C-vitamina. Stoga cijele zime i u prolje}e treba tro{iti {to vi{e vo}a i povr}a jer je iskoristivost i u~inkovitost Cvitamina iz prirodnih izvora bolja nego iz onih umjetnih. Uputno je na spavanje i}i ne{to ranije nego obi~no. Ujutro odmah ustanite i budite aktivni. Tokom dana budite tjelesno aktivni najmanje 30 minuta, tr~ite, hodajte, pli-

Ovaj antioksidans igra vrlo va`nu ulogu u na~inu proizvodnje energije u na{im stanicama

Oprezno s vodom

Ve}inu sobnih biljaka treba rijetko zalijevati, tek toliko da zemlja ne bude sasvim suha. I ne brinite, one bolje podnose su{u nego prekomjernu vla`nost. Kako bi va{e biljke dobijale neophodnu vlagu, trebalo bi da ih grupi{ite u prostoriji i da napravite sobnu ba{tu. Ciklame, azaleje i ostale vrste zalijevajte na svaka dva-tri dana. Kaktuse dr`ite na tamnom mjestu, na temperaturi do 10 stepeni i ne zalijevajte ih.

Dalje od propuha

Nagla promjena temperature ne godi biljkama i zato svaki put kada provjetravate stan treba da sklonite cvije}e s propuha. Ve}ina vrsta koje se kod nas uzgajaju tra`e dosta svjetlosti, pa saksije dr`ite {to bli`e prozoru, ali nikako blizu radijatora, grijalica i klima-ure|aja. Ustajao vazduh i duhanski dim smanjuju otpornost sobnog cvije}a na napade insekata, gljivica i ostalih {teto~ina.

vajte i sli~no. Uza sve nabrojeno, neophodno je popiti najmanje 1,5 litara vode na dan. Ona podi`e osje}aj tjele-

sne snage i regulira probavu, ~ime se smanjuje i osje}aj umora. Koenzim Q10, antioksidans, igra vrlo va`nu ulogu u na~inu na koji proizvodimo energiju u na{im stanicama te poma`e za{tititi srce od nekih elemenata sr~anih bolesti. Kako starimo, razina Q10 opada jer ga na{a tijela vi{e ne proizvode toliko. Jedite hranu bogatu tim koenzimom, sku{u, lososa, sardine, govedinu, kikiriki i {pinat. Q10 tako|er mo`ete uzimati i kao dodatak prehrani.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Riblje }uftice sa bademom
Potrebno:
1/2 kg fileta somovine 2-3 glavice crnog luka 1 kafena ka{i~ica suhog bosiljka 150 grama skuhanih i oguljenih badema 2 ka{ike soja-sosa (nije obavezno) 1 supena ka{ika gustina bioza~in i biber po ukusu 1/2 litre supe od kocke za supu od povr}a

Priprema:

Ribu, luk i badem isjeckati sitno (ili u blenderu), tako da se dobije masa pogodna za pravljenje }ufti. Dodati bioza~in, bosiljak, biber, soja-sos i gustin. Formirati kompaktnu masu i napraviti desetak pljosnatih }ufti. Pr`iti ih u ugrijanom ulju. U to ulje doliti 1/2 litre vode i staviti kocku od povr}a za supu. Umije{ati gustin ili bra{no (3 supene ka{ike) u supu koja vri, tako da se dobije gustina `itkog sosa. Ovim sosom preliti }uftice.

Prugice su svake sezone sve ve}i hit. Ako u svome ormaru nemate ni{ta prugasto, sada je pravo vrijeme za to. Odlu~ite li se za klasi~ni t- shirt, za haljinu ili bilo koji asesoar u tom stilu, nije bitno jer }ete biti totalno chic. Samo jedan dobro pogo|eni komad odje}e na prugice, bi}e dovoljan da osvje`i va{u garderobu. Mi smo se odlu~ili za crno-bijele vodoravne prugice kako bi one manje hrabre inspirirali. Za nju smo pripremili prugastu haljinu do koljena, a za njega t-shirt. Njoj smo iskombinirali balerinke i dodali malo trendy narand`aste u obliku blazera i torbe. Ako ba{ niste vje{ti u kombiniranju odje}e, uvijek se odlu~ite na jedan prugasti komad, a ostalo smirite jednostavni bazi~nim dijelovima. Pretjerivanje s bojama i uzorcima, osobito u poslovnom svijetu, naj~e{}e ne izgleda dobro.

Prugasto sve ve}i hit

Jeste li izabrali
zumijeva da morate da budete pa`ljiviji i oprezniji prema ko`i lica, vrata i dekoltea. Prekontroli{ite svoju podlogu i puder, da li sadr`e za{titni faktor. Obavezno dopunite neseser proizvodima, koji {tite od sun~evih UV zraka. Odr`avajte vla`nost ko`e. Stavljajte hidratantnu kremu poslije ~i{}enja da bi bila glatka i mladolika. Pijte dosta te~nosti, naro~ito vode. Kupite i no}nu kremu sa povi{enim procentom vla`nosti. Koristite {minku bogatu mineralima. Te`ak te~ni puder ostavite u rafu za zimu, koristite toniziraju}u kremu i laganije podloge. Zbog prirodne svjetlosti, lak{e }e se uo~iti razlika na licu i vratu, pa zato prednost dajte, primjera radi, puderu u kamenu.

za{titnina i svjetlosti podrafaktor? Vi{e sun~anih da

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
O~i gle dno je da 3D nao~are na tr`i{tu ne posti`u `eljene rezultate, a glavni razlog za to je ~injenica {to su suvi{e skupe. Ovih dana kompanija Samsung je predstavila jo{ skuplju opciju 3D nao~ara. Samsung je dodatno unaprijedio tehnologiju koja se koristi za 3D nao~are sa ciljem unapre|ivanja njihove komunikacije sa TV ure|ajem. Umjesto infracrvenih, nove nao~are i TV ure|aji koriste Bluetooth signal. To zna~i da gledaoci ne}e morati da budu direktno okrenuti ka TV ure|aju, a {anse da 3D signal bude ometan jednake su nuli.

43

Avira AntiVir Personal je besplatni Antivirus koji je pouzdano sigurnosno rje{enje konstantno i brzo skenira va{ ra~unar u potrazi za {tetnim programima kao {to su virusi, trojanci, hoaksi, crvi, dajleri i ostalo. Prati svaku akciju koja je izvr{ena od strane krajnjeg korisnika ili operativnog sistema i brzo reaguje u slu~aju detekovanja {tetnog programa. Ovaj softver odlikuje mogu}nost detektovanja i uklanjanja vi{e od 150.000 virusa, AntiRootkit za{tita, AntiPhyshing za{tita, AntiSpyware za{tita, jednostavno upravljanje, ~arobnjak za internet updateovanje i mnogo toga jo{.

AntiVir Personal 10.0.0.635

Bluetooth 3D nao~are

SpeedFan 4.43

SpeedFan je program koji nadgleda napone, brzine ventilatora i temperature u ra~unarima koji posjeduju ~ipove i omogu}avaju nadgledanje karakteristika. SpeedFan mo`e ~ak pristupi S.M.A.R.T. informacijama i poka`e temperature hard diskova a softver podr`ava i SCSI diskove. SpeedFan ~ak mo`e da promeni FSB na nekim vrstama hardvera, ali ovo bi trebalo da se smatra kao bonus karakteristika. Softver mo`e da pristupi digitalnim senzorima temperature i promeni brzine ventilatora u skladu sa njima, radi smanjenja buke.

Inno Setup je besplatni instaler za Windows programe. Prvi put je predstavljen jo{ 1997godine, a danas Inno Setup predstavlja jaku konkurenciju, a u nekim slu~ajevima je i bolji od velikog broj komercijalnih instalera po pi ta nju dos tu pnih ka ra kte ris ti ka i stabilnosti. Me|u klju~nim karakteristikama su podr{ka za sve verzije Windowsa koje se danas koriste: Vista, XP, 2008, 2003, 2000, Me, 98, 95 i NT 4.0, podr{ka za kreiranje Single EXE za instalaciju va{eg programa i laku online distribuciju, Windows 2000/XP ~arobnjak za interfejs i mnogo toga jo{.

Inno Setup 5.4.2

Inteligentna aplikacija

Zite - magazin
za iPad koji u~i
iz onog {to ~itate
Pazi se Flipboard! Dolazi ozbiljna konkurencija. Zite je nedavno pokrenuo magazin za iPad - aplikacija koja }e iskustvo ~itanja podi}i na posve novu razinu. Apli ka ci ja mo`e pri ku pljati vijesti s va{ih Twitter i GoogleReader ra~una kao i s ostalih izvora vijesti na internetu. S ovom aplikacijom vam nikad ne}e biti dosadno jer }ete uvijek imati ne{to zanimljivo pro~itati. [ta je ~ini tako jedinstvenom? Zite je druga~iji od ostalih tzv. “news readera“ po tome {to u~i iz onoga {to ste pretho dno pro~ita li. Od vrste sadr`aja na koji ste kliknuli, va{ih glasova za ili protiv, vijesti i sadr`aja koje izbjegavate ili ih ocjenjujete lo{im ocjenama - sve to uti~e na ono {to Zite odlu~uje da

Google pove}ava

kvalitet videa

na YouTubeu
bi vam se moglo svidjeti. Na osnovu va{eg pona{anja to kom ~ita nja ra zli~itih sadr`aja, Zite u~i i prikazuje vam samo one sadr`aje za koje smatra da }e vam biti zanimljivi, dok druge izbjegava. Rije~ je o vrlo interesantnom programu, odnosno inteligentno programiranoj aplikaciji za magazin za koju se tvrdi da s vremenom postaje sve bolja. Zite aplikacija zasada je besplatna i mo`e se preuzeti na Apple App Storeu. Prije nekoliko dana kompanija Google kupila je irsku softversku kompaniju Green Parrot Pictures, u namjeri da pobolj{a kvalitet videozapisa na popularnom servisu YouTube. Irska kompanija Green Parrot Pictures, koja je osnovana 2004. godine, specijalizovana je za razvoj softverskih rje{enja za pobolj{anje kvaliteta videoapisa. Rije~ je o tolikouspje{noj i naprednoj tehnologiji, da je kori{tena u filmovima “X-Men” i “Spiderman“ . Google je kupio Green Parrot Pictures sa namjerom da pobolj{a kvalitet videozapisa na svom videoservisu “YouTube“, jer je trenutno ve}ina videomaterijala koji se postavljaju na YouTube snimljena mobilnim telefonima i jeftinim kamerama, pa }e upravo ti sadr`aji zna~ajno dobiti na kvalitetu. Google jo{ nije precizirao kada }e se dogoditi implementacija ove no ve te hno lo gi je na YouTubeu.

Android u~itava sajtove

duplo br`e od Iphona
Stru~njaci sa sajta Blaze.Io, servisa koji mjeri i nudi optimizaciju u~itavanja web stranica, obavili su uporedni test na Iphonu i telefonima koji koriste Android operativni sistem i do{li su do zaklju~ka da je Android vi{estruko br`i. Testirani su Samsung Nexus S s Androidom 2.3 i Samsung Galaxy S koji pokre}e Android 2.2, a s druge strane Iphone 4 s verzijama operativnih sistema 4.3 i 4.2. Na svakom od ovih ure|aja obavljeno je oko 40.000 u~itavanja web stranica i to na 3G mre`ama i na klasi~nim Wi-Fi mre`ama, a zaklju~eno je da su ure|aji koje pokre}e Android u~itavali iste web sadr`aje ~ak 52 odsto br`e od Iphona.

Twitter nudi bezbjedniji

PRISTUP SERVISU

Dru{tvena mre`a Twitter je obezbijedila korisnicima da se na nju priklju~uju preko https adrese koja omogu}ava bezbjednu konekciju, prenijeli su francuski elektronski mediji. Da bi se aktivirala ta opcija na Twitteru, dovoljno je oti}i na web stranicu sa parametrima i obilje`iti opciju “uvijek koristiti https“. Potom se na dnu web navigatora pojavljuje mala brava koja pokazuje da se korisnik nalazi pod obezbje|enom konekcijom. Radi se o usluzi koja jo{ nije dostupna za navigaciju preko mobilnih telefona.

44

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine utorak, 22. mart

OSLOBO\ENJE

20. obljetnica raspada SFRJ: Requiem za jednu veliku zemlju (17)

Srbijanska “alternativna istina”
Pi{e: Mile LASI]

“Srbija je XX vek zavr{ila porazom velikosrpskog projekta, koji je poku{avala da ostvari vi{e od 100 godina“, zaklju~ila je Sonja Biserko u svom uvodu u kapitalnu zbirku dokumenata pod naslovom „Razaranje Bosne“
nima nikoga izvan NGO sektora. Posebno su, u ovom pogledu, indikativne i va`ne tri YUCOM-ove demonta`e - Aleksandra Tijani}a, Vojislava Ko{tunice i @eljka Cvijanovi}a. Zato }emo se i dotaknuti sva tri dosjea o ove tri medijski i politi~ki zanimljive osobe iz ovovremenogsrbijanskog i srpskogjavnog `ivota, s tim {to prva dva imaju iz vi{e razloga trajniju i izuzetniju dru{tveno-politi~ku relevanciju. Povodompokretanjaedicije„Javni dosje - protiv zaborava“ u , predgovoru prvoj svesci, posve}enoj Aleksandru Tijani}u, YUCOM je u „re~i izdava~a“ napisao: „Srbiji je potrebno se}anje. Dogodilo se toliko ru`nih stvari da je normalno da se}anjapo~inju da blede i da se u na{a se}anja sve ~e{}enezvanoubacujutu|eintervencije i interpretacije. Srbiji je potrebna normalnost, a ona se ne mo`e dosti}i ukoliko se javno i glasno ne ka`e ko je ko. Zato je potrebno samo da u~inimo mali napor i povratimose}anje, bar na ono {to je u~injeno javno, na ono {to je

Istini za volju, u Srbiji je, kao malogdjedrugdje, objavljeno i veoma dobrihknjiga o odgovornostiSrbije i biv{e JNA za zlo~ine po cijeloj zemlji, i ne samo u izdanjuHelsin{kog odbora Srbije. Posjetit }emo ovdje prvo, ipak, kako je upravo Helsin{ki odbor Srbije organizirao u srpnju 2005. godine komemorativni skup i objavio - povodom 10. tu`neobljetnice- vrlopotresno svjedo~anstvo „Srebrenica“ Dvo. tomnik o vukovarskoj tragediji je, pak, bio peti pothvat za divljenje u seriji izdanja u okviru projekta „Suo~avanje sa dominantnom ideolo{kom matricom u Srbiji“ , koji je podr`alo i njema~ko ministarstvovanjskihposlova. Sli~nog je kvaliteta i dometa i pothvatHelsin{kog odbora „Bosna i Hercegovina - jezgro velikosrpskog projekta“ , u kojem se na 1.125 stranicadokumentirao „rat protiv BiH“ kako je , sjajni be-ha publicista Hamza Bak{i} jedne prigode nazvao ovu posljednju ujdurmu protiv BiH,

skuvanu u prvom redu u }osi}evsko-kresti}evsko-kaporovskim, kuhinjama. „Srbija je XX vek zavr{ila porazom velikosrpskog projekta, koji je poku{avala da ostvari vi{e od 100 godina“ zaklju~ila je Sonja Biser, ko u svom uvodu u kapitalnu zbirku dokumenata pod naslovom „RazaranjeBosne“ Interesantna je . i va`na, tako|er, njena metodolo{ko-politi~kauputa da „krajsrpske avantureotvaraperspektivuBalkanu da postane deo Evrope, koja se ve} opredelila za taj projekt u Solunu 2003.“ A u tijeku je, poru~uje Sonja Biserko, proces „pripitomljavanja“ Srbije i „njenog postepenog prihvatanja u evropske integracije“ .

Dr. sc. Mile Lasi} je ro|en 1954. u Uzari}ima ([iroki Brijeg). Posljednje dvije decenije proveo je u Njema~koj. Bio je i diplomata i novinar i prevoditelj, a akademske 2009/10. godine zapo~eo je sveu~ili{nu karijeru na Filozofskom fakultetu Sveu~ili{ta u Mostaru. ^lan je Odbora za sociolo{ke znanosti Akademije nauka i umjetnosti BiH. U feljtonu „Requiem za jednu veliku zemlju“ po, vodom 20. obljetnice i{~eznu}a sa politi~ke karte SFRJ i kontinuiranih pote{ko}a s konstitucijom BiH, autor govori znala~ki i kriti~ki, ali i emocionalno o uzrocima raspada Jugoslavije i bolesnog postdejtonskog stanja u BiH. Feljton je nastao na osnovu dvaju od sedam poglavlja Lasi}eve knjige „Mukotrpno do politi~ke moderne“ (Biblioteka Status, Udruga gra|ana Dijalog, Mostar, 2010, strana 397), koja se mo`e nabaviti u knji`arama Synopsisa i Buybooka u Sarajevu i na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Mo`e se i poru~iti kod izdava~a (info@dijalog.ba) po cijeni od 20 KM, plus tro{kovi po{tarine. u ovoj knjizi o Vukovaru bi trebali doprinijeti razumijevanju politi~kog i dru{tvenog konteksta koji je prethodio ratu te da budu dio korpusanezaobilaznihizvora za istra`iva~e koji se bave historijom balkanske regije, nadaju se Sonja Biserko i Helsin{ki odbor u Srbiji. Ali, na`alost, to je jo{ uvijek samo „alternativna istina“ daleko od tog , da postane mainstraim. O odgovornosti Srbije i biv{e JNA za ratove iz devedesetih na prostoru cijele biv{e SFRJ svjedo~i i sli~naprodukcijaKomitetapravnika za ljudska prava (YUCOM), Fonda za humanitarno pravo, i drugih NGO, Pe{~anika, pa i Dan Grafa, kao i E-novine, same po sebi, i dr., ali to sve kao da i ne za-

Produkcija YUKOM-a
Spomenuta svjedo~anstva su, dakako, samo dio kontinuiranog naporaHelsin{kogodbora za ljudska prava u Srbiji i drugih dijelova NGO scene da dokumentirastvarne uzroke raspada Jugoslavije. Materijali i dokumenti sakupljeni

Per aspera (11)

Crtice iz studentskih dana
U tre}oj godini }u uspjeti upasti u ekipu {to radi u PTT kvarovima, i to mi je olak{alo {kolovanje. Sada sam imao svakodnevni posao. Dobro se pla}alo, a na te`inu posla i prljav{tinu ~ovjek se brzo navikne
Pi{e: Stjepan ZELENIKA

Ulomak iz recenzije za roman ...Autorova poruka je jasna: bojazan ~ovjekova ne prestaje, ona je samo raspodijeljena sa `ivotnom suputnicom - lak{e je breme nositi udvoje. K tome, gorljiva istina, jedina koja potvr|uje i osporava sve dileme jednog ili kolektivnog uma, jest ta da je samo ljubav sposobna osvjetlati ono za {to vi{e nade nema, za ~im se ~eznulo, a nije ovaplo}eno, {to je ugarak iluzije, a dodirljiva sre}a... Danas sam imao samo dva {kolska sata, nije mi se dalo nigdje i}i, pa sam ostao u sobi pogleda uprta u plafon, mislima u pro{losti. Vrijeme studija: Jutrom sam oti{ao u studenski servis da bih dobio broj, a potom se vratih na Dolac Maltu, u Uniprometovo skladi{te, na istovar cementa. To je skladi{te {to je grani~ilo sa `elje-

zni~kim teretnim terminalom. Iz vagona smo ru~no istovarivali vre}e. Ve}inom su to radili robija{i iz Centralnog zatvora, RJ Miljacka, ali taj put je zapalo nas, studente. Jo{ sam samo par puta do{ao raditi u to skladi{te, i to na istovar staklene vune. I tada bih si zgulio svu ko`u stru`u}i noktima da mi jedan robija{, neki Derva, tako su ga zvali, nije rekao za kremu protiv svrbe`a od staklene vune. [to sam se vi{e ~e{ao, vi{e me svrbjelo. Ko`a mi se bila upalila, zacrvenjela se i ako samo na tren prestanem ~e{ati, osje}am kao da mi na ko`i gori vatra. Nikako se nisam mogao smiriti. Nakon tog istovara probdjeo sam u`asno dugu no}. Odahnuo sam tek narednog dana, kad sam nabavio kremu, tad je svrbe`a nestalo.

Dje~ak pokraj kanala
Drugi put smo kopali kanale. Kopali smo pli}e kanale. One ve}e je radio stroj, samo bi po-

negdje, oko popre~nih cijevi i kablova na koje se nailazilo, trebalo ru~no obraditi. A tamo gdje smo sve kopali ru~no, imali smo nekog dugonju za poslovo|u, pa je on i nama, kao i robija{ima, mjerio korakom trasu

duga~ku 20 njegovih koraka. Ni je nas sma trao ni ma lo druk~ijim od robija{a. Ako je teren bio tvr|i, malo bi umanjio korake, a ako mu je po volji, pru`io bi noge, pa mu je jedan korak bio duga~ak ko

grob. Nekada bi nas uvalili u blato do koljena, u usjeke duboke i po tri-~etiri metra, pa bismo provla~ili od blata ljigave i klizave kablove, debele kao ogromni pitoni, poslije bismo tamo gdje nije bilo pristupno ma{ini ru~no zatrpavali kanal. S kopanjem se najbolje prolazilo na Vratniku, gore bi narod svako malo iznosio kavu ili sok, iznosi li bi bi lo {ta sa mo da nas po~aste, zapravo da se malo odmorimo. Mnogo je njihovih bilo u zatvoru. S jedne akcije pru`anja kabla, dok smo ra dili ne dale ko od `eljezni~kih tra~nica uz Lov}ensku ulicu, ostat }e mi u sje}anju slika dje~a~i}a od pet-{est godina kako ~ami sav promrznuo na ki{i, bos u kratkim hla~icama i majici kratkih rukava, pokraj u prljavo bijelo obojene olupine nekog starog Opela, a koja je iznutra novinama zastrtih stakala i nasa|ena na klocove. Kad se sjetim, kao da i sada vidim dje~a~i}a kako drhti. Iako

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine
bude u Beogradukomentator ili urednikdesetaklistova i ~asopisa, za koje se ne zna tko ih i za{topokre}e i finansira. No, svi su oni „antieuropejski“ pa se tim , putom mo`e razumjeti i koje slu`be i politi~ke snage stoje iza njih. Srbija je, na`alost, i danas u rukama „obavje{tajnog mraka“ ~iji je A. T. samo javni repre, zentant. Otuda je vi{e nego cini~no, iako je logi~no, da se osoba poput njega na{la na ~elu „javnog servisa“ {to bi RTS , trebaobiti. A. T. i njemusli~ni su, ustvari, moralna ni{tavila koja cijelapostjugoslavenskadru{tva dr`e u ideolo{kom i informativnom mraku, prosto zato jer samo u mo~vari mogu opstati. Da ima pravde, kako je nema, u Den Haagu ili negdjedrugdje bi funkcionirao i specijalni sud za „potpaljiva~e mr`nje“ a njego, vim hodnicima i sudnicama bi sve vrvilo od nekada{njih„uglednih“ novinarskih i knji`evnih perjanica. Me|u njima bi, svakako, bio i „slu`benik A. T., ali ne “ samo on. Iz ove „kupusare“ od 200 stranica probanih misli A. Tijani}a i ne vrijedi izdvajati ni{ta, rije~ je o gadostima, pa ipak izdvojimo kako je „slu`benik A. T.“ sa pozicije „savetnika , predsednika Ko{tunice“ samo , mjesec dana uo~i mu~kog \in|i}evogubojstva, zaprijetio: „Ako Zoran\indi}pre`ivi, Srbija ne}e…“
(Sutra: Obi~an nacionalisti~ki kukavelj)

FELJTON

45

1312. 1599. 1622. 1794. 1848. 1895. 1904. 1917. 1919. 1923. 1945. 1948. 1979. 1983. 1991. 1992. 1996.

NA DANA[NJI DAN

Papa Klement V ukinuo francuski mona{ki vite{ki red templara, osnovan u Palestini 1118. radi za{tite poklonika Hristovog groba. Ro|en flamanski slikar Anton van Dajk, istaknuti predstavnik flamanske slikarske {kole. U~enik i saradnik slavnog Rubensa, proslavio se kao portretista. Godine 1632. postao je dvorski slikar kralja ^arlsa I. Indijanci ubili oko 350 bijelih naseljenika u Vird`iniji. To se smatra prvim indijanskim masakrom nad evropskim kolonistima u Sjevernoj Americi. Johan V. Gete

Kongres SAD-a usvojio zakon kojim se ameri~kim brodovima zabranjuje prevoz crnih robova iz Afrike u Ameriku. Pobunjena Venecija proglasila nezavisnost od Austrije.

Pioniri filma bra}a Ogist i Luj Limijer demonstrirali u Parizu prvi put pokretne slike, upotrijebiv{i celuloidnu traku. U londonskom listu Daily Illustrated Mirror objavljena je na naslovnoj stranici prva novinska fotografija u boji. SAD prve priznale privremenu vladu Aleksandra Kerenskog, uspostavljenu nakon Februarske revolucije, kojom je svrgnuta monarhija u Rusiji.

Sonja Biserko

javnore~eno i na ono od ~ega se nikad nismo ogradili. S nadom da se i to u me|uvremenu ne proglasi tajnom.“ Nakon ovog vrlo va`nog dossiera o Tijani}u (iz 2005. godine), uslijedio je godinu dana kasnije jo{ va`niji YUCOM-ov dossier o srbijanskom premijeru Vojislavu Ko{tunici, u kojem je „njim samim“ raskrinkana njegovaantieuropska, nazadnja~ka politika, posebice u odnosu na BiH, koju on jednostavno ne priznaje.

Informativni mrak
U lipnju 2008. godine se pojavio i tre}i YUCOM-ov dossier, pod nazivom „Novinar u civilu“ , posve}en nominalno @eljku

Cvijanovi}u, ali i njemu sli~nim „novinarima u civilu“ koji su uprljali ~asnu novinarsku profesiju, staviv{i se u slu`bu prvo ratnihvo|a, pa potom i poratnih politi~ara i njihovih javnih i tajnih slu`bi. Na`alost, nitko od njih nije krivi~no procesuiran u ratu i pora}u, iako su se zbognjihovihla`izakotrljalebrojneglave, tamo negdje „preko Drine“ , u be i ha provinciji, i ne samo u njoj. U ovom YUCOM-ovom dossieru je, pak, bilo mogu}e „obraditi“ samo najmarkantnije la`ove u historiji srpskog novinarskogbe{}a{}apodrijetlom iz BiH. Akcent je, pak, na @eljku Cvijanovi}u, koji je u ratu slu`io Karad`i}u i Mladi}u, pa takostekao „reference“ da poslije rata

Letom izme|u Pariza i Brisela jednom u sedmici, uspostavljena je prva avionska me|unarodna linija u svijetu. Ro|en francuski glumac i pantomimi~ar Marsel Marso, koji je obnovio umjetnost pantomime. Poznat je po svom “Bipu“, modernizovanom Pjerou iz tradiconalne komedije. Egipat, Irak, Jordan, Liban i Sirija osnovali u Kairu Arapsku ligu.

Ro|en kompozitor Endrju Lojd Veber, koji se proslavio mjuziklima “Isus Hristos superstar“, “Evita“, “Ma~ke“ i “Fantom iz Opere“. Irski teroristi ubili u Hagu britanskog ambasadora u Holandiji Ri~arda Sajksa. Kandidat Laburisti~ke partije Haim Hercog izabran za predsjednika Izraela.

1832. Umro njema~ki pisac Johan Volfgang Gete, jedna od najzna~ajnijih i najuticajnijih li~nosti njema~ke i svjetske knji`evnosti. Pored knji`evnosti, gdje se ogledao gotovo u svim rodovima, bavio se i filozofijom, prirodnim naukama, slikarstvom i dr`avni~kim poslovima u Vajmaru i smatra se jednim od posljednjih univerzalnih genija evropske tradicije (“Faust“, “Verter“ “Vilhelm Majster“, “Ifigenija na Tauridi“ “Egmont“).

Suvremeni pjesnik i knji`evnik Stjepan Zelenika ro|en je 1958. godine u Kiseljaku. Pjesme su mu objavljivane u knji`evnim ~asopisima, a 2001. godine objavio je ratnu kroniku „Kre{evski zapisi“. ^lan je Me|unarodnog instituta za knji`evnost u Zagrebu. Posljednjih godina pi{e prozu, uglavnom kratke pri~e, od kojih su neke nagra|ene u hrvatskoj knji`evnoj periodici. Njegov povijesni roman „^uvari vremena“ (tiskan 2009. godine) dobio je prvu nagradu u kategoriji proznog teksta o temi fra Grge Marti}e. Iste godine je objavio djelo „Zaputovi}i - Obiteljski album kazivanje po Kliku“ i publikaciju „Kristali minerala“. Objavio je pri~u „@ene, cuga i roc’n’roll“, povijesnu radiodramu „Fra Grgina zapam}enja“ i dokumentarnu radiodramu „Ledari“. Najnovija Zelenikina knjiga je „Per aspera“, koju su ove godine objavili Bosanska rije~ iz Tuzle i HKD Napredak iz Kre{eva, a ~ije }e dijelove feljtonizirati na{ list. smo mi u radnim kombinezonima i toplim d`emperima podrhtavali od studeni, on stoji vani na ki{i bez kabanice, bez jakne, i ~eka da mati sa {valerom unutra zavr{i posao. Mo`ete misliti, i robija{i su se, oni okorjeli, zgra`ali nad tim. I kako vam se to onda ne}e urezati u sje}anje za cio `ivot. Pa tko se ne bi zamislio nad tim ~inom? Kakva je to mati? Kada smo naredni dan do{li zavr{iti posao, nije vi{e bilo Opelove olupine. U tre}oj godini }u uspjeti upasti u ekipu {to radi u PTT kvarovima, i to mi je olak{alo {kolovanje. Sada sam imao svakodnevni posao. Dobro se pla}alo, a na te`inu posla i prljav{tinu ~ovjek se brzo navikne. Ulazili bismo u {ahtove, u us ki be to ni ra ni pros tor naj~e{}e veli~ine metar i pol s metar, iznutra prljave od zemlje ili blata. ^esto je u njima bilo i vode. Okolo su rasuti komadi}i `ica i srebrnosjajni {tapi}a kalaja, a za nos {tipa ustajali vonj trule`i. Na{ je posao bio o~istiti {ahtove.

Gdje je gazda?
No, samo koji mjesec poslije, `ivot mi se okrenuo nabolje. Vra}aju}i se s posla s Ko-

{eva, kod Kuka se uputih kroz Nemanjinu, a onda tamo, nakon oko kilometar hoda, skrenuh desno u strmu Ulicu Bjelave, pa }u u Parku{u na pi}e. Ulica je toliko strma da i u pola ljeta strahujete da }ete se poskliznuti. I prolaze}i njome, u dnu, kod broja dva, vidim molera kako ne{to radi u dvori{tu. Ni sada ne znam {to me to ponijelo, pa sam u{ao i pitao tko je glavni za posao i zna li on treba li im radnika? I na kraju ga upitah: - Gdje je gazda? On u bijelom kombinezonu, kao da je mlinar, pra{njav po kosi i obrvama, rekao mi je: - Tu je ne|e. Brzo }e do}. Dok sam ~ekao, upoznao sam majstora Miru. ^ovjek je srednjih godina, moler po struci i izvrstan majstor za ure|enja poslovnih prostora, restorana i kafi}a. Kada je primijetio kako ga gledam, mada ja nisam mislio o njemu, rekao mi je da je izgletanu povr{inu brusio i da je zato tako bijel i pra{njav, te da jo{ treba nabaciti drugu ruku gletanja i kad se osu{i ta povr{ina }e biti spremna za bojanje.
(Sutra: Majstor kao balerina)

Irak oslobodio 1.150 Kuvaj}ana zarobljenih tokom Zalivskog rata i zatra`io da se ubrza pu{tanje na slobodu 60.000 zarobljenih Ira~ana. Na drugim vi{epartijskim izborima u Albaniji ubjedljivo pobijedila Demokratska partija, ~ime je okon~ana vladavina komunista i njihovih nasljednika. Bora Stankovi}

1876. Ro|en srpski pisac Borisav Stankovi}, Me|unarodni sud za ratne zlo~ine u Hagu jedan od za~eoptu`io je trojicu Bo{njaka i jednog bosantnika moderne skog Hrvata (Zejnila Delali}a, Hazima Deli}a, Esada Land`a i srpske proze. Zdravka Muci}a) za ubistva, torture i zlostavljanje Srba 1992. Prikazuju}i `ivot u logoru ^elebi}i kod Konjica. To su bile prve optu`nice za rodnog Vranja s zlo~ine nad Srbima po~injene tokom rata u BiH (1992-95). Sud 1998. oslobodio optu`be Delali}a, a Hazima Deli}a osukraja 19. vijeka, dio na 20 godina, Esada Land`u na 15, a Zdravka Muci}a na dao je i psiholosedam godina zatvora. {ku analizu li~nosti, unose}i Srbijanska policija u Beogradu uhapsila prvi put u srpsku dr`avljanina BiH Milomira Staki}a (39) i preliteraturu erotidala ga na osnovu optu`nice Ha{kom tribunalu. Osu|en na ku i senzualnost do`ivotni zatvor za po~injene zlo~ine nad Bo{njacima u Prije(“Ne~ista krv” , doru. “Ko{tana“, “Iz U 91. godini umro ameri~ki crta~ Vilijam Hastarog jena, koji je sa D`ozeom Barberom stvorio Tovan|elja“, “Stari ma i D`erija, junake crtanih filmova koji su uz “Kamenka i dani“).

2001. 2001. 2001. 2002. 2004.

Kremenka“, “Medvjeda Jogija“ i niz drugih animiranih filmova, autorima donijeli sedam Oskara.

SAD donijele odluku o protjerivanju oko 50 ruskih diplomata pod sumnjom da su se bavili {pijuna`om. Rusija uzvratila protjerivanjem ~etvorice ameri~kih diplomata. Vrhovni sud Velike Britanije uva`io molbu `ene kvadriplegi~ara i dozvolio da se aparati koji je odr`avaju u `ivotu isklju~e, ~ime je prvi put u Engleskoj neka osoba dobila pravo da umre. U raketnom napadu izraelske vojske ubijen duhovni vo|a i osniva~ radikalnog palestinskog pokreta Hamas [eik Ahmed Jasin, nakon {to je iza{ao iz d`amije u Gazi. U tom napadu poginulo je jo{ sedam osoba. Mjesec kasnije ubijen je i njegov nasljednik Abdel Aziz Rantisi.

Majka Tereza

1980. Najvi{a indijska nagrada “Dragulj Indije“, uru~ena misionarki Majci Terezi.

46

SPORT

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bh. fudbaleri okupili se uo~i duela sa Rumunima

Mo`emo do pobjede

uz podr{ku publike
PREKINUTI NEUGODNU TRADICIJU Protivnik je te`ak i ne}e biti lako ostvariti povoljan rezultat. Sa Rumunima imamo lo{e iskustvo (dva puta smo izgubili od ovog rivala - 0:3, 0:2 u kvalifikacijama za EP 2004, op.a). Uvijek smo imali pote{ko}a protiv njih, ali uvjeren sam da je vrijeme da prekinemo neugodnu tradiciju, istakao je Zlatan Muslimovi}
Selekcija BiH treba odigrati disciplinovano tokom svih 90 minuta

Uvjeren sam da }e atmosfera u Zenici biti odli~na i da }e publika bodriti na{ tim svih 90 minuta. Pru`i}emo maksimum i nadam se pobjedi, rekao je trener u stru~nom {tabu BiH Elvir Balji}
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se ju~e u Sarajevu, gdje }e se narednih nekoliko dana pripremati za kvalifikacionu utakmicu protiv Rumunije u borbi za plasman EP 2012. Subotnji me~ sa Rumunima na stadionu Bilino polje u Zenici jedan je od najbitnijih u borbi za prva dva mjesta u grupi D. Prema rije~ima trenera na{e najbolje selekcije Elvira Balji}a, posljednje jake provjere protiv Slova~ke (3:2) na gostovanju 17. novembra pro{le godine u Bratislavi i sa Meksikom (0:2), 10. februara ove godine u Atlanti pomogle su stru~nom {tabu u sagledavanju forme igra~kog kadra.

Nezgodan protivnik
Od posljednjeg kvalifikacionog duela sa Albanijom (1:1) u oktobru 2010. u Tirani, BiH je imala kontrolne oglede sa u~esnicima pro{logodi{njeg Mundijala. Ipak, me~ sa Rumunijom je ono {to najvi{e zanima ljubitelje fudbala u na{oj zemlji i njegov ishod ponudi}e odgovor o izgledima BiH u poku{aju da ostvari prvi plasman na veliko takmi~enje. “U ovim prijateljskim susretima kao i u duelu sa Poljskom, koji je okon~an remijem 2:2 u Antaliji, gdje su nastupili igra~i iz doma}e Premijer lige, vidjelo se htijenje i zalaganje. Na osno vu je dne uta kmi ce ne mo`e se donijeti kona~an zaklju~ak o kvalitetu igra~a. Iskoristi}emo ovu sedmicu da se dobro pripremimo za me~ sa Rumunijom, koja ima jaku reprezentaciju. Svi }e biti spremni za me~ u Zenici u kojem }e igrati najbolja ekipa“, rekao je Balji}. Nekada{nji napada~ bh. reprezentacije smatra da Rumunija nema kvalitet koji je posjedovala prije desetak godina, no bez obzira na to, prema Balji}evim rije~ima, radi se o ozbiljnom timu. Zbog toga Balji} ka`e da BiH ne}e imati nimalo lagan posao u duelu sa reprezentacijom koju predvodi selektor Razvan Lucesku. “^injenica je da su Rumuni u silaznoj putanji, no oni su uvijek nezgodan protivnik. Igraju sli~no nama jer su tehni~ki potkovani. Vjerovatno }e igrati otvoreno kako bi nas pobijedili i tako prema{ili na tabeli. Uvjeren sam da }e atmo sfe ra u Ze ni ci bi ti odli~na i da }e publika bodriti na{ tim svih 90 mi nu ta. Pru`i}emo maksimum i nadam se pobjedi.“ Balji} nije izdvajao nikoga iz redova zmajeva kao posebnog aduta. On je istakao da je najbitnije da selekcija BiH funkcioni{e kao dobar kolektiv, koji }e izbaciti raspolo`ene pojedince. “Na{i fudbaleri igraju u dobrim inostranim ekipama. Ako odigramo disciplinovano tokom cijele utakmice, mo`emo pobijediti Rumuniju.“ Balji} je podvukao da najve}a opasnost selekciji BiH dolazi od napada~a Fiorentine Adriana Mutua, koji ima najve}i rejting u protivni~kim redovima. “Mutu je opasan igra~, kao i lijevi bo~ni Cristian Chivu. No, za nas je bitnije kako }emo mi odigrati i postaviti se na terenu. Uz podr{ku navija~a koja sigurno ne}e izostati, mislim da }emo ostvariti pozitivan rezultat“ izja, vio je Balji}.

Lo{e iskustvo
Napada~ bh. selekcije i gr~kog PAOK-a Zlatan Muslimovi} naglasio je da je utakmica sa Rumunijom za nas odlu~uju}a. “Protivnik je te`ak i ne}e biti

lako ostvariti povoljan rezultat. Sa Rumunima imamo lo{e iskustvo (dva puta smo izgubili od ovog rivala - 0:3, 0:2 u kvalifikacijama za EP 2004, op.a). Uvijek smo imali pote{ko}a protiv njih, ali uvjeren sam da je vrijeme da prekinemo neugodnu tradiciju. Da}emo sve od sebe da obradujemo na{e navija~e koji }e pru`iti ogromnu podr{ku. Odgovara nam teren u Zenici i nadam se osvajanju tri boda, kazao je Muslimovi}. Na{i najbolji fudbaleri danas }e u 11 sati odraditi prvi trening na stadionu u Hrasnici. Do me~a sa Rumunijom u subotu, zmajevi }e trenirati jednom dnevno.
Z. RA[IDOVI]

Wilshere osramotio Arsenal
Mladog nogometa{a Arsenala Jacka Wilsherea opomenula je policija nakon {to je pijan pljunuo taksistu koji je nosio kapu najve}eg rivala Tottenhama. Wilshere se s dru{tvom zabavljao po Londonu, a kada je pozvao taksi, 61-godi{nji taksist odbio ga je voziti jer je bio vidno alkoholiziran. To je razbjesnilo engleskog reprezentativca koji je, vidjev{i da taksist ima Tottenhamovu kapu, pljunuo na njega. ‘’Nisam imao pojma ko je to. Prijetio mi je, a kad sam mu rekao da ga ne}u voziti jer je pijan, poludio je. U 38 godina koliko vozim klijente nisam do`ivio takvo {to’’, isti~e napadnuti taksist. Ve}i sukob sprije~ili su Wilshereovi prijatelji, a oglasio se i Wilshereov klub Arsenal. ‘’Jack se ispri~ava i kaje zbog svog pona{anja. Klub }e stvar rije{iti interno’’, ka`e se u slu`benoj izjavi topnika.

Rumuni objavili spisak za me~ protiv BiH

Lucescu vratio Mutua
Lucescu je na spisak uvrstio 23 igra~a, od kojih njih 12 nastupa u inostranstvu, dok jedanaestorica nose dresove rumunskih klubova
Razvan Lucescu, selektor nogometne selekcije Rumunije, objavio je kona~an spisak kandidata za me~ kvalifikacija protiv BiH, koji se igra 26. marta u Zenici. Lucescu je na spisak uvrstio 23 igra~a, od kojih njih 12 nastupa u inostranstvu, dok jedanaestorica nose dresove rumunskih klubova. Na spisku se nalazi i napada~ Fiorentine Adrian Mutu, kojem je ovo prvi poziv u repredzentaciju nakon du`eg odsustva. Na spisku se nalaze: Golmani: Costel Fane Pantilmon (Timisoara), Ciprian Anton Tatarusanu (Steaua), Silviu Lung (Univerzitatea Craiova). (WBA), Cristian Eugen Chivu (In ter), Do rin Ni co lai Goian (Palermo), Florin Gardos (Steaua), Razvan Dinca Rat (Shakhtar), Adrian Ioan Salageanu (Otelul). Vezni Red: Gabriel Andrei Torje (Dinamo Bukure{t), Adrian Ropotan (Dinamo Moskva), George Mihai, Florescu (Alania Vladikavkaz), Dan Alexa (Timisoara), Gabriel Muresan (Cluj), Ciprian Ioan Deac (Schalke), Razvan Cocis (Karpati Lviv). Na pad: Bo gdan So rin Stancu (Galatasaray), Ianis Alin Zicu (Timisoara), Adrian Mutu (Fiorentina), Marius Silviu Alexe (Dinamo Bukure{t), Ciprian Andrei Marica (Stuttgart).

Christian Chivu je tako|er na spisku Lucescua

Odbrana: Ionut Cristian Sapunaru (Porto), Cornel Emilian Rapa (Otelul), Gabri el Se bas ti an Ta mas

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Da li se u svla~ionici Citya stvara klan protiv bh. igra~a?

47

Slobodin Muamer Zoleti} presudio prvaku

Vje~no }u pamtiti

gol na Grbavici
Na pauzi, prilikom vo`nje ka Sarajevu, razgovarali smo o utakmici i jedina `elja ve}ine igra~a bila je primiti {to manje golova, tvrdi igra~ odluke na Grbavici
Da je neko u nedjelju oko podne fudbalerimatuzlanskeSlobodeponudioremi na Grbavici protiv aktuelnog {ampiona BiH @eljezni~ara, izazvao bi pravoodu{evljenje u taborucrveno-crnih. Ponuda bi istogtrenutka bila prihva}ena, a ponu|a~ nagra|en pi}em. “Na pauzi, prilikom vo`nje ka Sarajevu, razgovarali smo o utakmici i jedina `elja ve}ine igra~a bila je primiti {to manje golova. Potpisali bismo remi da ga je nekoponudio, no nije“ prenio nam je atmosferu iz , tuzlanskih redova Muamer Zoleti}, igra~ koji je pogodio za 0:1 na Grbavici, ~ime je Sloboda ostvarila veliku pobjedu u duelu sa dugogodi{njim sportskim prijateljima. Naime, Zoleti} je u 93. minuti utakmice na Grbavici odli~no reagovao na centar{ut AlmiraBeki}a, te je sa desetakmetara, efektnim udarcem, pogodio mre`u doma}eg gola. “Znao sam da Almir Beki} voli centrirati na drugu stranu, pa sam po osje}aju ostao na toj strani, iako su svi drugi igra~i utr~ali na prvu stativu. Loptu sam zahvatio na najbolji mogu}i na~in i gol je zaista prekrasan. To mi je jedan od najljep{ihmomenata u karijeri i gol koji }u vje~no pamtiti“ kazao je Zoleti}, dodaju}i da je pobje, da na Grbavici jo{ i vrednija ako se uzme u obzir da se Sloboda kao klub ve} mjesecima susre}e sa velikim problemima, te da igra~i imaju problema sa finansijama. “Ipak, ako se vratimo na sportski dio, onda je ovo veliki momenat za moju karijeru. @eljo i Sarajevo su najve}i klubovi u na{ojdr`avi i nijeistodati gol na Grbavici i Ko{evu ili recimo u Prijedoru. Ina~e, Sarajevo je moj klub, naravnoposlijeSlobode, pa mi je gol @elji i zbog toga drag. To je dvostrukaradost!”priznao je popularniZola, ko, ji je dolaskom Ibrahima Crnki}a na ~elo stru~nog {taba iz veznog reda prekomandovan u zadnju liniju odbrane.
A. [e.

Edin D`eko jo{ nije dao gol u Premiershipu

Edin D`eko im previ{e uko~en?!
D`eko nije impresionirao druge igra~e na treningu. Ni njegov prvi dodir sa loptom ne smatraju najboljim, rekao je engleskim novinarima izvor blizak klubu
Ako je vjerovati engleskim medijima, koji su ~esto skloni senzacionalizmu, suigra~i Edina D`eke u Manchester Cityu nisu impresionirani njegovim predstavama. Reprezentativac BiH jo{ nije uspio prona}i pravu formu u dresu Citya i jo{ ~eka na prvi prvenstveni pogodak u svom novom klubu, {to je uznemirilo trenera Roberta Mancinija, a navodno i Edinove saigra~e u svla~ionici gra|ana. Daily Mail navodi kako za trenera Mancinija mora zabrinuti tiha kampanja protiv D`eke unutar svla~ionice, koja dolazi od igra~a koji nisu zadovoljni njegovim radom na treninzima. Mancini je silno `elio dovesti D`eku u januarskom prelaznom roku, a u transfer se upleo i predsjednik kluba Khaldoon AlMubarak kako bi na{ reprezentivac do{ao u Manchester. Me|utim, D`eko nije uspio posti}i gol u Premiershipu, a mediji smatraju da je otupio o{tricu prvog strijelca Teveza, koji prolazi kroz najdu`i period bez gola u sezoni. “D`eko nije impresionirao druge igra~e na treningu. Rije~ koju koriste da opi{u njegov stil je uko~en. Ni njegov prvi dodir sa loptom ne smatraju najboljim, {to je iznena|enje s obzirom na to da je doveden kao veliko poja~anje“ , rekao je izvor blizak klubu.

Muamer Zoleti} postigao je sjajan gol za pobjedu Slobode

Ibrahim Crnki}, trener Slobode, nakon utakmice protiv @eljezni~ara istakao je veliko gostoprimstvo @eljezni~ara, dodav{i kako je upravo zbog sjajnog do~eka mnogo lak{e pobijediti na Grbavici, nego recimo u Trebinju, gdje Tuzlaci gostuju u narednom kolu. Ipak, Crnki} priznaje da se nije nadao pobjedi. “Bod bi bio kao ku}a i potajno sam se nadao da }emo uspjeti osvojiti barem taj jedan bod, ali nisam ni pomislio da bismo mogli sva tri. @elju itekako po{tujem i svjestan sam njihove snage, ali ovaj put smo mi imali vi{e sre}e“ smatra Crnki} i do, daje kako je pobjednika presudila ~injenica da je njegova ekipa odigrala bez pritiska. “Do{li smo na Grbavicu da se nadigravamo. Ne mo`emo u Evropu, ne mo`emo ispasti i to je na kraju i presudilo, s obzirom na to da je @eljo odigrao utakmicu u gr~u“, rekao je Crnki}. J. Li. rven stve ni su sret sa Slavijom trebalo je da bu de pre kre tni ca za bijeg iz opasne zone koja vodi u ni`i rang. Po onome {to su fudbaleri Budu}nosti prikazali na terenu, naro~ito u drugom poluvremenu, niko od banovi}kih ljubitelja fudbala vi{e nije optimista, a ka da je Ra {e vi} za tre sao mre`u nemo}nog Husi}a, sve je bilo jasno kuda }e oti}i bodovi sa banovi}kog travnjaka. Pobjeda i nada doma}ina za opstankom ostala je samo pusti san. Ponovio se isti scenario kao protiv Vele`a, terenska inicijativa i vi{e nego slaba realizacija nekoliko naoko izglednih prilika, koje je na svoj na~in skinuo golman Slavije Ratko Dujkovi}. Prvi stru~njak banovi}kog pre mi jer li ga {a Mu ne ver Ri zvi}, koji je utakmicu posmatrao iz gledali{ta, ne misli kao

Nadali se bodu, osvojili sva tri

P

I Slavija odnijela bodove iz Banovi}a

Pobjeda ostala samo pusti san
Kada je u 59. minutu Ra{evi} postigao gol za Slaviju, sve je bilo jasno • Na kraju utakmice aplauzi fudbalerima iz Isto~nog Sarajeva, a zvi`duci doma}im igra~ima
pobje|uje onaj koji je bolji, nego pobje|uje onaj tim koji iskoristi svoje prilike. Ovog puta se posre}ilo ekipi Slavije, kojoj mogu samo da ~estitam na po bje di“, bi le su po sli je utakmice rije~i {efa stru~nog {taba Munevera Rizvi}a. Me|utim, za dobre poznavaoce banovi}kog premijerliga {a ne ma ni mi ni mal nog opravdanja za poraz. Imali su sve uvjete za igru, ali su, ~ini se, igra~i Budu}nosti vi{e pobijedili sami sebe, nego {to su na terenu pru`ili igra~i pobjedni~kog sastava iz Isto~nog Sarajeva.
I. PEJI]

Slavija se revan{irala Budu}nosti za doma}i poraz u 4. kolu

oni najvjerniji navija~i, isti~e da je ekipa Budu}nosti igrala dobro.

“Mislim da smo igrom pokaza li da vri je di mo i da se mo`emo nositi sa ostalim eki-

pama iz Premijer lige. Evo, vidjeli ste da smo protiv Slavije bili bolji protivnik, ali i da ne

48

SPORT

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FK @ELJEZNI^AR Svima gostoprimstvo, samo Slobodi bodovi

Da je mogao, Osim bi

Nyema pozvan u reprezentaciju Liberije

zamijenio
sedmoricu
Foto: D. TORCHE

Osam bodova zaostatka za Borcem je previ{e. Na po~etku prolje}a je bilo pet, a sada je tri vi{e, a do kraja je ostalo 10 kola. [anse su male, pogotovo ukoliko budemo nastavili igrati na ovaj na~in, ka`e Amar Osim
susretu protiv Slobode, nije se moglo vi{e ni o~ekivati, a svjestan toga je i Amar Osim, menad`er plavog tima, koji smatra da je primljeni pogodak u 93. minuti vi{e posljedica konfuzije njegovih igra~a, nego dobre igre protivnika. “Na poluvremenu sam rekao igra~ima da smo prvih pola sata prelako dolazili u poziciju da ugrozimo Mujki}a, ali samo zato jer se Sloboda nije odmah sna{la. Me|utim, mi smo u nastavku padali, a protivnik se dizao i posljednjih pola sata na terenu je to izgledalo kao silovanje, a u pravnim dr`avama to se ka`njava“, slikovit je bio Osim dodav{i kako njegova ekipa ne bi postigla pogodak ni da se igralo jo{ tri sata. “Presudio je pritisak, jer mi o~ito nemamo igra~e koji ga mogu podnijeti. Stalno moranje je pritisak koji ne mogu svi nositi i to je zapravo odgovor na pitanje kako smo igrali protiv Slobode“ kazao je , Osim i dodao kako je bilo te{ko izabrati samo trojicu za izmjene, jer je mogao zamijeniti barem sedmoricu ili osmoricu. Nakon poraza od Slobode @eljo se nalazi na velikih osam bodova zaostatka za Borcem i u narednim kolima prioritet }e biti sa~uvati drugu poziciju, koja }e, ukoliko nas FIFA i UEFA ne suspendju,

Patrick Gerhardt Nyema, stoper @eljezni~ara, pozvan je u reprezentaciju Liberije umjesto Jimmya Dixona, koji nastupa za turski Manisaspor. Nyema, koji jo{ nije upisao debi u @eljezni~aru zbog problema sa certifikatom, tako }e po prvi put nastupiti za selekciju svoje zemlje. Ina~e, Nyema je prije dolaska na Grbavicu nastupao za {vicarske klubove Young Boys, zatim FC Concordia i Delémont, nakon ~ega je oti{ao u Rumuniju, gdje je igrao za Otopeni. Posljednji klub prije dolaska u @elju bio mu je kanadski Brantford Galaxy, gdje je proveo dvije sezone. a sve su prilike da ho}e, voditi u Evropu. “Osam bodova zaostatka je previ{e. Na po~etku prolje}a je bilo pet, a sada je tri vi{e, a do kraja je ostalo 10 kola. [anse su definitivno male, pogotovo ukoliko budemo nastavili igrati na ovaj na~in. Zaista mi je `ao {to nismo bolje igrali, a moram pomenuti da bi bilo {teta da se poslije reprezentativne pauze ne igra ni u {ta. Svjestan sam da je suspenzija iznad na{ih glava i pitanje je ho}e li liga imati smisla ukoliko se ne bude i{lo u Evropu“, kazao je Osim i na kraju ~estitao jo{ jednom Ibrahimu Crnki}u, treneru Tuzlaka... “^estitam Slobodi, koja se nije valjala. Ranije bi na Grbavicu do{li i odugovla~ili, a sada su vidjeli svoju {ansu i igrali su. ^estitam im jo{ jednom“ rekao je Osim. ,
J. LIGATA

I

to se jednom moralo desiti - @eljezni~ar je izgubio na Grbavici utakmicu i to u duelu protiv tuzlanske Slobode, protiv koje su plavi u posljednjih devet utakmica trijumfovali tek jednom. Ina~e, Sloboda je i u me|usobnim duelima uspje{nija od @elje. U 81 odigranoj utakmici, Tuzlaci su slavili 32 pobjede, @eljo 27, dok su 22 utakmice zavr{ene nerije{enim rezultatom. Me|utim, uprkos statistici, koja je o~ito na strani Slobode, malo ko je o~ekivao da }e Tuzlaci raspr{iti @eljine snove o tituli, pogotovo jer ekipa sa Tu{nja ove sezone u gostima igra katastrofalno lo{e (ostvarili samo jednu pobjedu na strani i dva remija, postigav{i, prije Grbavice, samo ~etiri gola). Me|utim, s obzirom na najmanje sedmoricu neraspolo`enih igra~a @elje u

KAZNA U nastavku smo padali, a protivnik se dizao i posljednjih pola sata na terenu je to izgledalo kao silovanje, a u pravnim dr`avama to se ka`njava, ka`e Osim

FK OLIMPIC Admir Ra{~i} kona~no pogodio

Nadam se izlasku u Evropu
Uvijek mi je va`no da tim igra dobro, jer ako je tako, onda i pojedinac ima priliku da doka`e svoje vje{tine, rekao je Ra{~i}
Iako je i ranije imao dobre prilike, napada~ Olimpica Admir Ra{~i} je ko na~no postigao prvi gol za svoj novi tim, {to, kako veli, ima veliki uticaj na njega uo~i nastav ka se zo ne. Biv {i igra~ @eljezni~ara i Sarajeva je bio strijelac u 19. kolu Premijer lige u kojem su izabranici Mehmeda Janjo{a savladali Drinu iz Zvornika rezultatom 2:1. Podsjetimo da je prvi gol na utakmici djelo D`enana Duraka. “Do pobjede smo stigli te`e nego {to smo mislili. U svakom slu~aju, zadovoljni smo i bodovima ne}emo gledati u zube. Va`no je da igramo na ovom nivou i da zadr`imo pobjedonosni niz. Nakon utakmice u [irokom Brijegu, gdje smo neo~ekivano osvojili tri boda, uslijedilo je dobro raspolo`enje i atmosfera iz koje se mogu izvu}i samo pozitivne stvari“, rekao je Ra{~i}, tavno nisam imao sre}e“ nas, tavio je Ra{~i}. Nakon ovosedmi~ne reprezentativne pauze, Olimpic o~ekuje prva utakmica polufinala Kupa BiH protiv ^elika, odnosno prvenstveni dvoboj protiv Vele`a, kao i revan{-susret Kupa BiH. Prema rije~ima na{eg sagovornika, izlazak u Evropu }e zavisiti od pomenuta tri susreta. “Priliku da iza|emo u Evropu vidim kroz utakmice u Kupu BiH. Stoga nam je jako va`no da se plasiramo u finale, a onda }emo razmi{ljati o titulu. Sa druge strane, imamo izglednu priliku da se kroz prvenstvo domognemo jedne od pozicija koja vodi na me|una ro dnu sce nu, {to }emo, tako|er, poku{ati iskoristiti“ kazao je Ra{~i}, dodav, {i da je atmosfera u klubu na visokom nivou i da stru~ni {tab radi odli~an posao.
O. Z.

Jonny Evans, igra~ Manchester Uniteda, u subotu je krvni~ki startao na Stuarta Holdena, fudbalera Boltona. Izgledalo je vrlo ru`no, kao da uop}e nije i{ao na loptu, a Holden }e s terena izbivati {est mjeseci. Naime, Evans mu je potrgao kri`ne ligamente, ali i mi{i} zbog kojeg je zaradio 26 {avova. Za prekr{aj je dobio direktni crveni karton, a uop}e se nije bunio jer je znao {to je napravio. United je svejedno pobijedio, golom Berbatova tri minute prije kraja. Mladi stoper Evans (23) }e dobiti rigoroznu kaznu od Saveza, ako ima pravde, jer zbog takvih ‘mesara’ ima sve vi{e te{ko povrije|enih.

Holden zaradio 26 {avova

Stru~ni {tab radi dobar posao: Admir Ra{~i}

koji se osvrnuo na pojedina~ne partije. “Uvijek mi je va`no da tim igra dobro, jer ako je tako, onda i pojedinac ima priliku da doka`e svoje vje{tine. Imao sam male probleme kada je

realizaciju u pitanju, ali vjerujem kako oni polako nestaju. Stalo mi je da postignem prvi gol i sada mi preostaje lak{i dio posla. U ranijim utakmicama sam bio u prilici da se upi{em u strijelce, ali jednos-

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

SPORT
Fudbaleri Sarajeva nakon poraza od Zrinjskog

49

F

udbaleri Sarajeva izgubili su od Zrinjskog na gostovanju {to je peti prvenstveni poraz bordo sastava. Nakon Slavije, Borca, [irokog Brijega u jesenjoj i ^elika u proljetnom dijelu prvenstva, plemi}i su nadigrali tim sa Ko{eva, koji je odigrao razo~avaraju}e u Mostaru. Posebno se to odnosi na odbrambeni red po{to je mostarska ekipa realizovala ve}inu prilika, a evidentno je da u zadnjoj liniji Sarajeva ne {timaju mnoge stvari ovog prolje}a. U ~etiri me~a nastavka prvenstva puleni Mirze Vare{anovi}a primili su osam pogodaka, po dva u susretima sa ^elikom (1:2) i Slavijom (4:2) i ~etiri protiv Zrinjskog (2:4), dok je Sloboda stvorila puno prilika u utakmici koja je zavr{ena bez golova. Za razliku od jesenjeg dijela kada je Sarajevo imalo jednu od boljih odbrana u Premijer ligi, sada igra zadnjeg reda ne ulijeva povjerenje. Ni ostali segmenti nisu obe}avaju}i i jasno je da u ovom {ampionatu nema ni{ta od borbe za naslov prvaka koji se ~eka jo{ od 2007. godine. U susretu sa plemi}ima koji se nalaze u donjem dijelu tabele bordo tim je podbacio {to ima za posljedicu skroman u~inak od ~etiri boda iz isto toliko odigranih utakmica na prolje}e. Jedan od boljih u bordotimu na gostovanju pod Bijelim brijegom bio je Edin Pehli}, strijelac drugog pogotka protiv Zrinjskog. „Rano smo gubili sa 0:2 i morali smo druga~ije igrati nakon po~etnog {oka. Imali smo inicijativu najve}im dijelom utakmice i mislim da bismo se vratili rezultatski da nismo primili tre}i gol u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Postigli smo dva gola u drugom dijelu, no sre}a nam je okrenula le|a. Sami snosimo krivicu zbog naivno primljenih golova. Izgubili smo na jedini na~in na koji smo mogli biti pora`eni od Zrinjskog. Mi smo igrali, dok je protivnik postizao golo-

Krivi zbog naivno primljenih golova
Izgubili smo na jedini na~in na koji smo mogli biti pora`eni od Zrinjskog. Mi smo igrali, dok je protivnik postizao golove, rekao je Edin Pehli}

DRU GA LI GA CEN TAR Bo rac Vra tnik 0:0

Uspjeh: D`emal Kla~ar, trener Vratnika

Ode bod na Mejdan
Stadion [ibovi u Jelahu. Gledalaca 100. Vrijeme ki{ovito. Teren raskva{en. Sudija: Anis O{ijan (Ilid`a) 8. Asistenti: Mirza Zubi} i Amir Bu~uk (oba Visoko). Delegat: Suvad Spahi} (Sarajevo). @uti kartoni: Banji}, Puhalovi}, Doder, Dikonja i Rami} (svi Vratnik). BORAC: Deljki} 6, Kurdi} 6, Mujkanovi} 6, Had`an 6,5, Lugonji}6, Durmi{evi}6, Pezer 5,5 (od 54. [imunovi} 5), Mudrov 5,5, @i`o 5 (od 67. Had`i} -), Had`iahmetovi} 5,5. Trener: Emir Hatki}. VRATNIK: Doder 7,5, He}o 6 (od 60. Jejna -), Rami} 6, Dizdarevi} 6,5, Dikonja 6, Puhalovi} 6,5, Ke~o 5,5 (od 75. Selimovi} ), Kru{~ica7, Ali} 6,5 (od 89. Zlatarevi} -), Tabak 6,5, Banji} 6. Trener: D`emal Kla~ar. Vratni~ani zaslu`eno nose bod sa [ibova. Doma}ini su imali terensku incijativu, ali je na golu gostiju bio raspolo`en mladi Ivor Doder. I pored pet dodijeljenih `utih kartona gostima, susret je bio veoma korektan i zanimljiv, sa dosta trke i neiskori{tenih prilika na obje strane. Su|enje na visokom nivou. S. Sp.
BOSNA I HERCEGOVINA
Druga liga Centar uta pob ner por 17. kolo d:p-g bod

Ono {to je pro{lo, ne mo`e se vratiti: Edin Pehli}

NEUIGRANA ODBRANA U ~etiri me~a nastavka prvenstva puleni Mirze Vare{anovi}a primili su osam pogodaka, po dva u susretima sa ^elikom (1:2) i Slavijom (4:2) i ~etiri protiv Zrinjskog (2:4), dok je Sloboda stvorila puno prilika u utakmici koja je zavr{ena bez golova. Za razliku od jesenjeg dijela kada je Sarajevo imalo jednu od boljih odbrana u Premijer ligi, sada igra zadnjeg reda ne ulijeva povjerenje
ve i posre}ilo mu se da iskoristi skoro sve prilike“ rekao je Pe, hli}. On smatra da neuspjehom u Mostaru nisu izgubljene sve {anse za prvo mjesto, ali je svjestan da }e bitiveomate{ko u preostalih11 kola umije{ati se u borbu za najvi{i plasman. „Imali smo tri te{ka gostovanja u prva ~etiri kola. Ostaje nam da `alimo zbog propu{tenih prilika

za boljim u~inkom, posebno u duelu sa ^elikom. Fudbal je ~udna igra i ostalo je puno utakmica do kraja prvenstva. Idemo dalje. Bori}emo se za drugo ili tre}e mjesto. Obe}avam da }emo ispuniti cilj, plasman u Evropu.“ Pehli} je istakao da }e ko{evskom premijerliga{u dobro do}i pauzakako bi ispraviouo~enenedostatke. „Ono {to je pro{lo, ne mo`e se vratiti. Period od dvije sedmice je optimalan da ekipa i ja podignemo formu jer nisam jo{ sto posto spreman“ kazao je Pehli}. , Nakon dva slobodna dana bordo tim }e nastaviti trena`ni proces u srijedu. Z. RA[IDOVI]

Travnik nakon pobjede protiv Leotara

Helvida na{timao ni{anske sprave
Umjesto dosada{njeg izvo|a~a slobodnih udaraca kapitena Varupe, sada {utira stoper Armin Helvida i - poga|a
Na pauzu zbog reprezentativnog duela sa Rumunijom Travnik do~ekuje na {estom mjestu na tabeli i sa 29 osvojenih bodova. Proljetni u~inak iznosi dvije pobjede, jedan remi i jedan poraz. Duel sa Leotarom bio je ve oma bor ben i ~vrst, ali je sudac Ko`ul, ipak, pretjerao sa “kartoniranjem“ obje ekipe (deset `utih i dva crvena). Gol odluke postigao je stoper Helvida sna`nim {utom iz slobodnjaka sa 20-ak metara u 64. minuti. “Obi~no sa ove pozicije slobodne udarce izvodi kapiten Varupa. No, imao sam osje}aj da bih mogao pogoditi, pa sam preuzeo odgovornost na sebe. I pogodio! Nisam o~ekivao da }e ovo biti jedini gol, jer smo imali zaista barem pet stopostotnih prilika,“ istakao je Armin Helvida. On je i u pro{lom kolu u dva navrata izvrsno izveo slobodne udarce, ali je oba puta nedostajala milimetar preciznosti. Svakako da je ova njegova odlika novost i za protivni~ke ekipe, koje su se do sada o~ekivale opasne {uteve Varupe. Travnik }e pauzu iskoristiti za osvje`enje ekipe ali i za dodatni rad pomo}nog trenera Islama Torlaka sa napada~ima kako bi se podigla njihova forma pred duel sa [irokim.
Eni news

1. Bosna 2. Unis 3. Borac 4. TO[K 5. Usora 6. Mladost (DK) 7. Biser 8. Ozren 9. Vratnik 10. Rudar 11. Natron 12. Mladost (@) 13. Famos 14. Krivaja 15. Pobjeda

16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 15 16 16 16 16

10 10 9 7 8 7 7 7 7 6 5 5 4 3 3

3 3 4 6 3 4 2 1 1 2 3 1 2 4 3

3 3 3 3 5 4 7 8 8 8 7 10 10 9 9

41:13 43:23 24:15 23:17 17:11 18:17 25:22 23:23 18:25 22:24 17:21 15:39 15:32 16:23 18:30

33 33 31 27 27 25 23 22 22 20 18 16 14 13 12 0:0 4:0 1:0 4:0 2:0 2:2 1:0

REZULTATI Borac - Vratnik Unis - Pobjeda TO[K - Famos Bosna - Mladost (@) Biser - Natron Usora - Krivaja Ozren - Rudar Slobodna je ekipa Mladost (DK). IDU]E KOLO Vratnik - Usora Krivaja - Ozren Mladost (DK) - Biser Natron - Bosna Mladost - TO[K Famos - Unis Pobjeda - Borac Slobodna je ekipa Rudar (B)

Armin Helvida: Gol za tri boda

50

SPORT Hamza Ali} nakon zlata u Sofiji

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SA TENISKIH TERENA
ATP \okovi} prestigao Federera

Siguran putnik

na Olimpijadu
Amer Deli}

U narednom periodu }u nastupiti na nekoliko regionalnih mitinga, gdje mi rezultat nije u prvom planu, rekao je Ali}
mogu tra`iti bolje rezultate. ^injenica da su na takmi~enju u~estvovali ponajbolji baca~i kugle iz Evrope daje dodatni zna~aj mom rezultatu. Tako|er, na psihi~kom planu sam mnogo rastere}eniji“ rekao je Ali}, , pomenuv{i naredne obaveze. “U narednom periodu }u nastupiti na nekoliko regionalnih mitinga, gdje mi rezultat nije u prvom planu. Va`no mi je da steknem dodatnu rutinu i tako sa~ekam kraj sezone i Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi“ , nastavio je Ali}, koji je u Sofiji stigao do mnogo boljeg rezultata nego na nedavnom Evropskom dvoranskom prvenstvu u Parizu. O. Z.

Srbijanski teniser Novak \okovi} napredovao je na drugo mjesto ATP liste najboljih tenisera svijeta nakon {to je u polufinalu teniskog ATP mastersa u Indian Wellsu izbacio [vicarca Rogera Federera, a potom u finalu prvog igra~a svijeta [panca Rafaela Nadala. Broj 1 je i dalje Nadal, a Federer je spao na tre}e mjesto. Nadal, pobjednik Indian Wellsa 2007. i 2009. godine, prvi put je u velikom finalu morao priznati nadmo} srpskom takmi~aru, ali uprkos porazu ostaje ubjedljivo prvi na ATP listi uz skoro 4.000 poena prednosti. Bh. teniser Amer Deli} je napravio veliki skok na ATP listi i trenutno je najbolje rangirani teniser iz BiH. Deli} je napredovao za 141 poziciju i sada je 303. na listi, dok je Mirza Ba{i} napradovao za 63 pozicije i sada je 386. ATP lista (21. marta 2011): 1. Nadal ([panije) 12.630 poena, 2. \okovi} (Srbija) 8.710, 3. Federer ([vicarska) 8.280, 4. Söderling ([vedska) 5.735, 5. Murray (Velika Britanija) 5.545, 6. Ferrer ([panija) 4.510, 7. Berdych (^e{ka) 4.320, 8. Roddick (SAD) 3.770, 9. Verdasco ([panija) 3.095, 10. Melzer (Austrija) 2.695... 303. Deli} (BiH) 156, 351. [etki} (BiH) 124, 386. Ba{i} (BiH) 105...

Deli} najbolje rangirani bh. teniser

Osvojiv{i zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u baca~kim disciplinama, koje je odr`ano proteklog vikenda u Sofiji, bh. atleti~ar Hamza Ali} je potvrdio normu za Olimpijske igre u Londonu 2012. godine. U konkurenciji 19 baca~a kugle, predstavnik na{e zemlje je najdu`i hitac ostvario u finalnoj ~etvrtoj seriji kada je kuglu bacio na 20,21 metar, {to je za tri centimetra bolje od srebrenog Portugalca Marca Fortesa (20,18). “Prezadovoljan sam rezultatom iz Sofije. Prije svega, potvrdio sam normu za Olimpijske igre u Londonu, te sam se u potpunosti vratio u formu i sada

Kuglu bacio na 20,21 metar: Hamza Ali}

Novak \okovi} osvojio Indian Wells

Ne}u stati na ovome
Srbijanski teniser nastavio seriju nepobjedivosti u 2011. godini u kojoj je slavio u svih 18 me~eva
Srbijanski teniser Novak \okovi} osvojio je ATP turnir u IndianWellsu, jedan od onih iz Masters serije 1000. U odli~nom finalnom me~u je bio bolji od prvog svjetskog tenisera, [panca Rafaela Nadala, sa 2:1 (4:6, 6:3, 6:2). Time je nastavio veliku seriju u 2011. godini u kojoj je odigrao 18 me~eva i svih 18 pobijedio, a pobjedom u polufinaluprotiv[vicarcaRogeraFederera je preuzeodrugomjesto na ATP listi. Bio je ovo ~ak 24. me|usobni me~ dva najbolja svjetska tenisera i sada je Nadal u pozitivnom omjeru od 16-8. “^estitam Rafi na sjajno odigranom turniru. Odli~no je zapo~eo godinu, stigav{i do finala. Uvijek je zadovoljstvo igrati protiv njega, rije~ je o velikom {ampionu, po meni najboljem teniseru svijeta ikada“ rekao je \okovi} nakon ,
Novak \okovi}: Osvojio 21. ATP titulu u karijeri
Reuters

WTA Marion Bartoli na desetoj poziciji

Wozniacki pobjednica
Rafael Nadal: Servis odlu~io o pobjedniku Reuters

Dankinja Caroline Wozniacki pobjednica je jakog WTA turnira koji se igrao u Indian Wellsu. U finalnom je me~u Wozniacki pobijedila Francuskinju Marion Bartoli sa 6:1, 2:6, 6:3. Wozniacki je nakon dva sata i osam minute borbe tako osvojila drugu WTA titulu ove sezone, kao i ~etrnaestu u karijeri. sam stigao do finala, ~ime moram biti zadovoljan. Ne `alim zbogporaza jer sam izgubio od jednog od najve}ih“ rekao je , Nadal. \okovi} je tako do{ao do 21. ATP titule u karijeri, kao i {este na ATP Masters 1000 turnirima. Drugi put je bio najbolji u Indian Wellsu, prvi put je takvo {to u~inio 2008. godine.

Caroline Wozniacki

Francuska teniserka Marion Bartoli je napravila velik skok prema vrhu WTA poretka najboljih svjetskih teniserki, nakon {to je do{la do finala turnira u Indian Wellsu protiv prvoplasirane Dankinje Caroline Wozniacki. Dankinja se pobjedom dodatno u~vrstila na prvom mjestu s 9850 poena, 955 vi{e od drugoplasirane Belgijanke Kim Clijsters, dok je Bartoli napredovala sa 17. na deseto mjesto WTA liste. Najbolja bh. teniserka Mervana Jugi} - Salki} i dalje se nalazi na 446. mjestu. WTA lista (21. marta 2011): 1. Wozniacki (Danska) 9.850 poena, 2. Clijsters (Belgija) 8.895, 3. Zvonareva (Rusija) 7.505, 4. Schiavone (Italija) 5.111, 5. Stosur (Austrija) 4.716, 6. Li Na (Kina) 4.300, 7. Jankovi} (Srbija) 4.045, 8. Azarenka (Bjelorusija) 3.610, 9. Williams (SAD) 3.465, 10. Bartoli (Francuska) 3.235... 446. Jugi} - Salki} (BiH) 81, 501. Martinovi} (BiH) 64, 705. Burgi} (BiH) 29...

Wozniacki i dalje prva

me~a i nastavio: “Mislim da niko nije nepobjediv. U`ivam u najboljem periodu svojeg `ivota na teniskom terenu, ali niko nije neranjiv. U svakomme~usamo poku{avam dati sve od sebe. Igram s puno samopouzdanja. Osje}am dobro lopticu i vrlo sam predan. Imam veliku `elju za pobjedom u svakom me~ukojemigram, pa stogasi-

gurno ne}u stati ovdje“ kazao , je \okovi}, ~iju igru je pohvalio i Nadal: “Ovo je sjajna sezona za njega i svakamu ~ast na svemu{to prikazuje. Mislim da je servis bio razlika, istina je da sam igrao s manjeintenzitetanakon prvog seta, ali mislim da je sve bilo zbog servisa. Meni je ovo bio prvi turnir u godini i ve}

D`evad Poturak savladao Ionuta Iftimoajea
K-1 borac iz BiH D`evad Poturak prije nekoliko dana trijumfovao je u borbi protiv Rumuna Ionuta Iftimoajea u borbi koja je odr`ana u Vol~ei. Poturak je Rumuna ve} u 1. rundi dva puta slao na pod, ali su odr`ane sve tri runde, nakon ~ega su sudije jednoglasno do-

Pobjeda ro|endanski
poklon za trenera Kapu
dijelile pobjedu na{em borcu. “Ova pobjeda je poklon za mog trenera Safeta Kapu, koji je slavio ro|endan. U ringu sam se pona{ao isklju~ivo po njegovim instrukcijama i `elio sam dati sve od sebe kako bih ga obradovao“ naglasio je Poturak. ,
J. Li.

D`evad Poturak i Safet Kapo

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

51

LIGA 6 Bosna ASA BHT na startu gostuje Igokei

Pare`anin vjeruje u kadar koji ima
Osim Suada [ehovi}a, studenti u borbu za titulu vi{e ne}e dovoditi nove igra~e
U prostorijama Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine izvu~eni parovi Lige 6 za ko{arka{e. Zavr{nica prvenstva po~inje 26. marta, a Bosna ASA BHT }e u prvom kolu u Lakta{ima gostovati kod Igokee. Ekipa Dejana Pare`anina je prvi dio sezone okon~ala na prvom mjestu, a u borbi za titulu bi}e ja~i za pro{losezonskog kapitena Suada [ehovi}a koji je sporazumnio raskinuo ugovor sa Union Olimpijom te se vratio me|u studente. Svjestan da je Igokea uz [iroki prvi favorit za titulu, Pare`anin nagla{ava da je mo`da i dobro {to }e se u prvom kolu susresti upravo sa jednim od glavnih pretendenata sa pehar: “Mora}emo sa svima igrati, liga je duga i nije toliko bitno sa kojom ekipom otvaramo takmi~enje. Vrlo je mogu}e da za gostovanje u Lakta{ima ne}emo mo}i ra~una ti na Kru {li na, \urasovi}a i [ehovi}a koji su po vri je|eni pa je zbog to ga mo`da i bolje da igramo sa favoritom“, kazao je po zavr{etku `rijeba strateg Bosne. Kakve su realne {anse da se studenti ravnopravno uklju~e u borbu za NLB liga{ima, Pare`anin je rekao: “Mi smo i na po~etku sezone za cilj postavili podmla|ivanje ekipe i rad na du`e staze. Stoga prevelikog pritiska na nama nema, no daleko od toga da `elimo biti samo statisti. Igokea i [iroki jesu u prednosti, no i na po~etku Lige 13 su nas mnogi bili otpisali, pa smo pokazali da mo`emo. Osim [ehovi}a vi{e se ne}emo poja~avati, jer bi bilo nepravedno da igra~i koji su iznijeli teret prvog dijela sezone sada sjede na klupi. Osim toga, finansijski nismo u poziciji da mo`emo dovoditi nove igra~e te sa kadrom koji trenutno imamo }emo dati sve od sebe da ostvarimo {to bolji rezultat“ , zaklju~io je Pare`anin. 1. kolo (26.3.2011): Igokea - Bosna ASA BH Telecom, [iroki TT Kabeli - ^apljina Lasta, Mladost - Borac Ne ktar; 2. ko lo (29.3.2011), Bosna ASA BH Telecom - Borac Nektar, ^apljina Lasta - Mladost, Igokea - [iroki TT Kabeli; 3. kolo (2.4.2011) [iroki TT Kabeli - Bosna ASA BH Telecom, Mladost - Igokea, Borac Nektar - ^apljina Lasta; 4. kolo (9.4.2011) Bosna ASA BH Telecom ^apljina Lasta, Igokea Borac Nektar, [iroki TT Kabe li - Mla dost; 5. ko lo (12.4.2011) Mladost - KK Bosna ASA BH Telecom, Borac Nektar - [iroki TT Kabeli, ^apljina Lasta - KK Igokea

Parovi

Titiulu prvaka brani ekipa [irokog koja }e na Pecari ugostiti ^apljinu koja se u Ligu 6 plasirala u zadnjem kolu Lige 13 pobijediv{i na svom parketu Bosnu. “Stra{na je konkurencija u Ligi 6, bi}e svakakvih rezultata. Nama je cilj izboriti finale, ali vidjet }emo koliko daleko }emo dogurati. To {to imamo ulogu favorita ne mora ni{ta zna~iti.

Najdalje }e oti}i ona ekipa koja bude igrala konstantno, imala vi{e sre}e i uspije pro}i bez povreda. Nadamo se da }emo to biti mi” kazao je trener [irokog , Ivan Veli}. Zavr{nica se igra po dvostrukom bod sistemu, a nakon deset kola ~etiri najbolje ekipe nastupit }e u play-offu.
M. ISLAMOVI]

U ^eliku presretni nakon osvajanja Kupa BiH

Slijedi pohod na TITULU PRVAKA
Hvala igra~icama, ljudima iz Uprave kluba, prvom ~ovjeku grada Husejinu Smajlovi}u i publici koja je bila uz nas, ka`e trener Mensura Andelija
Osvajanjem Kupa BiH K@K ^elik donio je prvi veliki trofej u Zenicu od kada se u ovom gradu igra `enska ko{arka. U ovom klubu svi su presretni i `ele da u narednih mjesec i po kompletiraju uspjeh sa osva ja njem ti tu le prvaka na{e zemlje, odnosno osvoje duplu krunu. “Stvari su se de{avale onako kako sam pri`eljkivala. Odigrali smo u subotu odli~nu utakmicu protiv @elje, te smo protiv Jedinstva bile malo te`e, jer su djevojke bile umorne, ali {to je najbitnije ostvarili smo pobjedu (87:48). Uspjeli smo publici pokazati da znamo da igramo atraktivnu ko{arku. Imali smo zaista nekoliko lijepih poteza, {uteva, odbrana...” , ka`e Mensura Andelija, trener K@K ^elika. Andelija je pohvalila svoje igra~ice te istakla i da su se posljednja poja~anja - Lejla Bejti}, Natalia Tretsiak - Treglav i Josipa Bura odli~no uklopile i da je atmosfera u svla~ionici fantasti~na. “@elim da zahvalim igra~icama koje su bile zaista fantasti~ne, ljudima iz Uprave kluba, prvom ~ovjeku grada

NBA: Bryant spasio

Lakerse
Los Angeles Lakersi, aktuelni prvaci NBA lige, i dalje se nalaze u odli~noj formi. Na svom parketu pobijedili su Portland sa 84:80, {to im je dvanaesta pobjeda u zadnjih trinaest utakmica. Me|utim, je zer~ani su se dobrano namu~ili da do nje do|u. Naime, igra~i Portlanda su u zadnju ~etvrtinu u{li s plusom od ~etiri poena, no, u zadnjih 12 minuta stvari u svoje ruke uzeo je Kobe Bryant koji je u tom periodu ubacio 10 od uku pno 22 po ena i ti me inicirao preokret. Odli~an je bio i Lamar Odom koji je ubacio 16 poena, uz 11 skokova i {est asistencija. Kod Portlanda je sa 25 poena najbolji bio Francuz Nicolas Batum, s tim da je 22 ubacio u prve tri ~etvrtine. Rezultati: Washington - New Jersey 98:92, Atlanta - Detroit 104:96, Milwaukee - New York 100:95, Minnesota - Sacramen-

Russel Westbrook: Oklahoma City pora`ena od Toronta Reuters

Prvi veliki trofej u Zenici: Slavlje ko{arka{ica ^elika

Husejinu Smajlovi}u na podr{ci i ovoj divnoj publici koja nas je pratila i uvijek bila uz nas. Sada slijedi borba za titulu prvaka. Ne}e biti lako, ali vjerujem u svoje djevojke i da mo`emo do duple krune“ ve, li Andelija. Liga 4 kre}e narednog vikenda u kojem }e zeni~ki klub poku{ati skinuti sa trona sarajevski @eljezni~ar koji je posljednjih sedam godina neprikosnoven. Na zavr{nom turniru Kupa BiH ^elik je imao zna~ajnu podr{ku navija~ke skupine robija{a koji su sve vrijeme pravili buku na tribi-

nama. Tu su tako|e i dvije simboli~ne stvari. Ovaj prvi veliki trofej osvojen je ta~no na ro|en dan Ze ni ce - 20. marta, a igra~ice su istakle da su igrale i za svoju tragi~no stradalu kolegicu i prijateljicu Amnu Fazli} koja je krajem marta 2010. godine smrtno stradala u nesre}i, svega dva mjeseca prije negoli je trebala postati punoljetna. Amna je bila vanserijski talenat, jedna od najboljih mladih ko {ar ka {i ca na {e ze mlje i standardna juniorska reprezentativka.
M. DAJI]

to 95:127, LA Clippers - Phoenix 99:108, Dallas - Golden State 101:73, Oklahoma City - Toronto 93:95, Houston - Utah 110:108, LA Lakers - Portland 84:80.

LIGA 4: @eljo u odbranu naslova preko malenih
U prostorijama Ko{arka{kog saveza BiH `rijebani su parovi zavr{nice prvenenstva BiH za ko{arka{ice koje po~inje narednog vikenda. U prvom kolu Lige 4 sasta}e se: Mladi Kraji{nik - @eljezni~ar, ^elik - Igman. U drugom kolu snage }e odmjeriti @eljezni~ar Igman i Mladi Kraji{nik - ^elik, dok }e se u 3. kolu sastati: ^elik - @eljezni~ar i Igman - Mladi Kraji{nik. Liga 4 BiH igrat }e se po dvokru`nom bod sistemu, a prvak }e postati ekipa koja bude ostvarila najve}i broj poena u {est kola. Naslov prvaka na{e zemlje brani sarajevski @eljezni~ar.

52

SPORT

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Priznanje za sudiju Ernada Karovi}a

Licenca za su|enje susreta ko{arke u kolicima
Ernad Karovi}, 26-godi{nji Zeni~anin, postao je ~etvrti sudija iz Bosne i Hercegovine sa internacionalnom licencom za su|enje me~eva ko{arke u kolicima. Ove licence iz na{e zemlje imaju jo{ Damir Kunosi} i Dino Durakovi} iz Tuzle te Sa{a Laki} iz Bijeljine. Priznanje za polo`enu internacionalnu licencu u Be~u od 11. do 13. marta 2011. godine na utakmici Eurolige, kao jedinom kandidatu iz BiH, uru~eno mu je od Asocijacije ko{arke u kolicima BiH prije dva dana u Zenici, gdje je ina~e sudio jedan od polufinalnih susreta zavr{nice Kupa BiH u `enskoj ko{arci. Karovi}, ina~e profesor tjelesnog odgoja i sporta, a po struci fitnes trener, ve} deset godina sudi validnu ko{arku, a invalidnu posljednje ~etiri. Sudija je saveznog ranga i kandidat za dobijanje FIBA licence za su|enje me|unarodnih me~eva.

Regionalna ragbi-liga

^elik pora`en
od starog rivala
Ovo je bio pravi ragbija{ki spektakl u kojem su se, uz splitsku Nadu, dvije ponajbolje ekipe ^elik i Partizan nekada{nje dr`ave susrele i prikazale borbenu igru
Ragbija{i ^elika do`ivjeli su poraz od starog rivala beogradskog Partizana u tre}em kolu 1. divizije Regionalne ragbi-lige u me~u koji je igran u Zenici na stadionu Kamberovi}a polje. Ovo je bio pravi ragbija{ki spektakl u kojem su se, uz splitsku Nadu, dvije ponajbolje ragbi ekipe nekada{nje dr`ave, susrele i prikazale borben ragbi i puno po`rtvovanosti. Doma}ini su na te{kom terenu bili bolji u prvom poluvremenu, dok je gostima pripalo drugo poluvrijeme, kada su postigli jo{ dva skora. ^elik je pri kraju utakmice bio u prilici da utakmicu rije{i u svoju korist, ali su njegovi igra~i bili nesigurni u polju napada i izgubili su nekoliko uzastopnih lopti. Kraj su gosti do~ekali uzdignutih ruku, a publika je aplauzom nagradila aktere ove odli~ne utakmice. U predigri utakmice ^elikPartizan odigrana je prijateljska kadetska utakmica ^elika i Zenice ’72 koja je zavr{ena nerije{enim rezultatom 5:5. Prijateljsku utakmicu odigrali su i juniori Rudara i Partizana u kojoj su ragbija{i Rudara zabilje`ili ubjedljivu pobjedu 31:0. Mi. D.

Potvrda kvaliteta: Ernad Karovi}

“Takmi~enje u Be~u je bilo na vrhunskom nivou, pokazano je zaista odli~no su|enje. Ja sam bez problema polo`io tu licencu“ , obja{njava Karovi}. Ovaj vrijedni mladi} u ko{arci je posljednju deceniju i po. Prvo kao igra~, a kasnije se oprobao kao sudija i ostao u ovom poslu.
Mi. D.

U Konjicu zavr{en turnir u tavli

Ragbi-spektakl na Kamberovi}a polju

^elik - Partizan 21:25 (18:15)

Stadion Kamberovi}a polje. Gledalaca 600. Teren te`ak za igru. Sudije Hrvoje Bartoli} (Hrvatska), Mirza Oru~ (BiH) i Aleksandar Popre~ica (Srbija). Delegat utakmice Denis Veli~kovi} (Hrvatska). ^ELIK: Ajanovi}, Feti}, Pa{i}, Karabegovi}, Izi}, H.Zadi}, Razi}, Mu{inovi} 5, Kapi}, Suba{i} 16, Selimspahi}, Tufek~i}, A.Zadi}, Koki}, Smajlovi}, ]ori}, Keserovi}, Stankovi}, ^i~ak, Pojski}, Selman i Ba{i}. Trener Tica Alen. PARTIZAN: Joksimovi}, Savi}, Baji}, Babi}, Stani} 10, Medi}, Gruji}, Jovanovski, Mili~evi}, Milosavljevi}, \uki} 5, Priji} 5, Mateji} 5, Dejanovi}, Dejanovi}, Dimi}, Krsti}, @agar, Davidov, Pavli~evi} i Stamenkovi}.

Na turniru u Konjicu je u~estvovalo vi{e od 140 igra~a

Sulejman Isi}, ~lan TK Bosna iz Ora{ja, pobjednik je turnira u tavli odr`anog tokom vikenda u velikoj sali Dru{tvenog doma u Konjicu. Isi} je trijumfovao ispred Ed`evita Salijevi}a, ~lana TK [eher iz Sarajeva, dok je tre}e mjesto pripalo Kadriji Delali}u iz TK Tako, Konjic. Ina~e, na turniru je u~estvovalo vi{e od 140 igra~a iz 14 klubova iz BiH, a na osnovu rejting-bodova pravi se i reprezentacija BiH za Svjetsko prvenstvo, koje }e se ove godine odr`ati na Kipru. J. Li.

Sulejmanu Isi}u pobjeda, Salijevi}u drugo mjesto

Zavr{en prvi dio Vaterpolo lige KS-a

Vode Akademija B i GKVS Sarajevo
Odigrano je tre}e kolo Vaterpolo lige Kantona Sarajevo za mla|e kadete i mla|e juniore. U kategoriji mla|ih kadeta snage su odmjerili Torpedo i GKVS Sarajevo. Bila je to vrlo zanimljiva i rezultatski neizvjesna utakmica do tre}e ~etvrtine, kada su igra~i Torpeda uspjeli ostvariti rezultatsku prednost, koju su sa~uvali do kraja i slavili rezultatom 8:5 (1:1, 2:2, 3:1, 2:1). Najbolji pojedinci susreta bili su Dino D`ehovi} i Haris Ma{o (Torpedo), te Benjamin Korugi} (GKVS Sarajevo) sa po ~etiri postignuta pogotka. Plasman mla|ih kadeta nakon dva kola: 1. Akademija B 6 bodova (18:4 gol razlika), 2. Torpedo 3 (10:13) i 3. GKVS Sarajevo 0 (7:18). Prvi strijelac u konkurenciji mla|ih kadeta je Mehmedalija \ipa (Akademija B) sa 8 pogodaka. Mla|i juniori su odigrali dvije utakmice, a prva na rasporedu bila je izme|u Akademije B i Mladosti. Bolju igru i fizi~ku spremnost prikazali su igra~i Akademije B, koji su u prve tri ~etvrtine osigurali pobjedu, dok su se igra~i Mladosti “probudili“ tek u posljednjoj ~etvrtini. Krajnji rezultat je glasio 13:7 (3:1, 3:0, 4:1, 3:5) u korist Akademije B. Najbolji pojedinac na ovom susretu bio je Haris @ili} (Akademija B), koji je postigao 6 pogodaka. GKVS Sarajevo je savladao Torpedo u drugoj utakmici u kategoriji mla|ih juniora, rezultatom 13:2 (3:1, 5:1, 2:0, 3:0). Bila je to utakmica u kojoj su dominirali igra~i GKVS Sarajevo, a opet su se istakli Kerim Krd`evi} sa pet i Benjamin Tahmaz sa ~etiri postignuta pogotka. Plasman mla|ih juniora nakon tri kola: 1. GKVS Sarajevo 9 bodova (54:11 gol razlika), 2. Akademija B 6 (31:35), 3. Torpedo 3 (31:33), 4. Mladost 0 (18:55). Na listi strijelaca vodi dvojac iz GKVS Sarajevo, Benjamin Tahmaz i Adin Idrizovi} sa po 16 postignutih pogodaka. Ovim utakmicama je kompletiran prvi dio prvenstva. Sve dosada{nje utakmice sudile su sudije iz Crne Gore i Hrvatske, a uz pomo} doma}ih sudija, koji su koristili priliku da ovladaju vaterpolo pravilima. Nastavak lige je predvi|en za 2. april.
F. L.

EFSA 2011. u stonom tenisu

Zanimljivo takmi~enje u stonom tenisu organizovano je proteklog vikenda u dvorani Katoli~kog {portskog centra u Sarajevu. Sudionici nadmetanja pod nazivom EFSA 2011, koje je organizovao mr. Vojo Dragoljevi}, bili su profesori i zaposlenici Ekonomskog Pobjedni~ka trojka: Efendi}, Kozari} i Softi} fakulteta. Najvi{e uspjeha imao je dr. Kemal Kozari}, nekada{nji fudbaler koji je pokazao zavidnu stonotenisku vje{tinu. Na drugo mjesto se plasirao dr. Adnan Efendi}, a tre}e dr. Senad Softi}. U konkurenciji dama porva je bila Aida Zaimovi}.

Kozari} {ampion

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Danas se navr{ava tu`na godina od smrti na{eg dragog oca, supruga, brata Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV majci na{ih dragih prijatelja

SAMIJI HAD@OVI]

FAHRUDINA (FEHIMA) KULENOVI]A
S ljubavlju i ponosom koju ni smrt ne prekida i neizmjernom tugom koju vrijeme ne lije~i nosimo te u srcima.

FUAD (HAJRE) ME[ANOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 20. marta 2011, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Safeta, sinovi Nedim i Haris, k}erka Amina, punica Hajra, punac Esad, {ure Izet i Kemo sa porodicama, svastika Izeta sa porodicom, te porodice Me{anovi}, Pr{e{, Ustamuji}, Ma{i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Provare.

Ksenija, Ga{a i Miki
2033

Tvoja ruka vodilja }e zauvijek biti na na{im ramenima. Tvoji najmiliji. Tog dana }emo se okupiti na groblju Lav u 11 sati.
2023

NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM dvoeta`ni ~etvorosoban stan u Papagajci (V i VI sprat), sa pogledom na panoramu Sarajeva i Trebevi}a. Stan je pogodan za poslovni prostor i stanovanje. Ponude slati na e mail: aba19@sbcglobal.net

USLUGE
TU@NO SJE]ANJE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

Ku}a `alosti, Derebent br. 20.
000

Dvadeset drugog marta 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage
Sa dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688-855. PRODAJEM kvalitetan stan u centru Had`i}a, 61m2, 82.000 KM. Mob. 063/970-836. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{ji. Tel. 665-966. PRODAJEM ku}u u Banja Luci naselje Bud`ak 3, ul. Marka Miljanova br. 4, 600m2 zemlje, 2. ku}e i prate}i objekti. tel. 070/221656 i Mob. 062/762-381. PRODAJEM poslovni prostor, centar 80m2 kod BBI-a — robna ku}a, za notara, advokata i biro, stan centar 73m2, ul. Alipa{ina, III sprat. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gara`u 12m2, centar, garsonjera 22m2, centar, apartman u Neumu 46m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330m2, potpuno opremljena i razne parcele na podru~ju cijele BiH. Mob. 061/573640. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM stan u Ul. Kulovi}a 8. tel. 063/589-315. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. tel. 061/157-348. RAKOVICA, prodajem zemlji{te 2.500m2, mo`e pola i pola, cijena po dogovoru. tel. 061/430-431 i 033/534-179. PRODAJEM garsonjeru 38m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 59, 77, Breka 72m2, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40m2, Hrasno 39m2 i 59m2, Dobrinja 49, 55, 68m2, Grbavica 131m2, Isto}no sarajevo 55m2. tel. 061/375-787. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikend-ku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. PRODAJEM na Breci stan, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, pogled na Ko{evo stadion, cijena 230.000KM. Tel. 062/316-379.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

MIRE TATI]
22. 3. 2008 - 22. 3. 2011.

BO@ICA [UKALO, ro|. DRAGI]
poslije du`e bolesti preminula 20. marta 2011. u 81. godini.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948

S ljubavlju i tugom, obitelj

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

030

Sahrana }e se obaviti 22. marta 2011. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: njeni Miroslav, Mirjana, Branka, Kika, Vera, Ru`ica i Vesna sa porodicama, te porodice Dragi}, Jaran, Unkovi}, Milatovi}, Mrvi}, Grgi}, [ukalo, Erdeljan, D`akula, Peko i ostala tuguju}a rodbina i prijatelji
000

IN MEMORIAM na drage roditelje

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061/214303. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvrde podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i Tel. 033/200-003. ZIDAR - tesar radi vrlo profesionalno i kvalitetno. Tel. 062/134827. MOLER kvalitetno i ~isto kre~i stanove. Tel. 066/688-960. KERAMI^ARSKE usluge profesionalno i kvalitetno, uz garanciju kvaliteta. Mob. 061/083-369. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093.

VLADIMIRA GRADINU
6. 3. 1903 - 23. 3. 1994.

i

MAGDALENU GRADINU, ro|. STEVOVI]
25. 5. 1912 - 22. 3. 2001.

POSLJEDNJI POZDRAV na{em prijatelju

Sa ljubavlju i po{tovanjem, porodica Gradina
2027

MIRALEMU

Dvadeset drugog marta 2011. navr{ava se 11 godina od smrti na{e drage supruge i majke

Vole te tvoja raja: Sejo, @eljko, Adi, Zlaja, Amir, [kale, Mirza, Ceca, Sani, Mima, Dado, Mirsada, Nada, Anka, Goran, Dijana, Maja, Samir, Zora i Darko
2028

Prestalo je da kuca jedno veliko i plemenito srce na{eg prijatelja

ANITE RADIVOJ[E
2000 - 2011.

MIRALEM BUZALJKO

Uvijek }e{ biti s nama, u na{im srcima i mislima. Tvoji Dragan i Davor
2034

Nosit }emo tvoj smijeh i uspomene na tebe cijelog na{eg `ivota i pitati se: “Za{to, prijatelju, nije trajalo du`e?” Adi i Zora Sahani} sa obitelji
2028

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Uvijek u sje}anju
IN MEMORIAM

utorak, 22. mart 2011. godine Dvadeset drugog marta 2011. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog tate

OSLOBO\ENJE

na{im dragim i plemenitim roditeljima

BRANIMIR BRANKO [EBALJ
22. mart 2008 - 22. mart 2011.

JOZO FILIPOVI]
22. 3. 1998 - 22. 3. 2011.

MARA FILIPOVI], ro|. MIJATOVI]
21. 10. 1988 - 22. 3. 2011.

NED@ADA JALOVI^I]A
S ljubavlju i po{tovanjem, k}i Meliha i sin Cuni sa porodicom
2029 2024

Po~ivajte u miru i znajte da }emo trajno njegovati i sa~uvati uspomene na vas.

S ljubavlju, Jasna, Ivan i Dragana
25277

S ljubavlju, zahvalno{}u i po{tovanjem, sinovi Kre{imir, Karlo, Ivica i @eljko sa obiteljima i rodbinom

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAMZA (SMAJE) BOGU]ANIN
preselio na ahiret u ponedjeljak, 21. marta 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. marta 2011. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: supruga D`evahira, sinovi Neko i Fuad, k}erka Mersiha, zet Damir, snahe Suada i Hetka, unu~ad Benjamin, Emin, Emina i Ajnur, brat Hazir sa porodicom, sestra [efika sa porodicom, brati}i Nuradin i Mustafa sa porodicama, amid`i} Hamid sa porodicom, te porodice Bogu}anin, Daci}, Gusinjac, Ajdinovi}, Camovi}, Dragolov~anin, Kurtanovi}, Ahmi}, Tahmaz, Selmanovi}, Vati}, Kurtovi}, Tahirovi}, Batki}, D`idi}, Tai}, Muratagi}, Topi}, Burovi}, Cucak, Re~, Muli}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Komatin. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

HASNA [ANJTA, ro|. DINAREVI]
preselila na ahiret u subotu, 19. marta 2011, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. marta 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice A. Firdusa br. 38 sa polaskom u 12 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug [efik, sinovi Nihad i Mustafa, k}erka Azra, brat Sulejman, sestre Safija i Jasminka, zetovi Ned`ad i Faruk, snahe Hiba i Suzana, unuci Vedad i Vildan, unuka Emina, brati}i Aldin i Armin, sestri} Mirza, sestri~ne Lejla, Nud`ejma i Selma, te porodice [anjta, Dinarevi}, Sir}o, Pa{i}, Pa{ali}, Vranac, Omeragi}, Tankovi}, Ma{i}, Luki}, Kapid`i}, Milu{i}, ^orovi}, Aljovi}, [abani}, Had`iabdi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Alibega Firdusa br. 38.
000

IRFAN (EMINA) RONDI]

tragi~no preselio na ahiret u petak, 18. marta 2011, u 32. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. marta 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: otac Emin, majka [erifa, k}erka Emina, sin Irhad, sestra D`enita, zet Emir, sestri} Tarik, dede Agan i Had`uka, nana Fata, daid`a Zaim, amid`a Kemo, tetci Zahir i Mido, tetke Emina, Dina i Kimeta, strina Nermina, daid`inica Fatima, te porodice Rondi}, Jazvin, ^uli}, Trnka, Be}irovi}, Pleho, Hebibovi}, [i{i}, Masle{a, Ligata, Mili{i}, Suljevi}, Briga, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Otona @upan~i~a 25, Bu~a Potok. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj Dvadeset drugog marta 2011. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od kada nije sa nama na{a najdra`a mama, baka i punica

ADNAN (SUADA) AJANOVI]
preselio na ahiret u subotu, 19. marta 2011, u 35. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. marta 2011. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: majka Novka, sestra Adna, djevojka Adisa, te porodice Ajanovi}, Lu~i}, Divo{, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Sara~ Ismailova. Ku}a `alosti: Ul. Bulbulina 14. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

JELENA (SVETOMIRA) BOGDANOVI], ro|. JELI]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji: k}erka Vesna, sin Bojan, unuci Fe|a i Davor i zet Tomislav Juri}
71103

SEMRI

Zauvijek }e{ biti i ostati dio nas, na{ veliki borac i ponos. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Vole te tvoji Ferhatovi}i: Nijaz Brko, Amela, Amar, Nidal, Selma, Sanela, Alma, Ned`la i [ejma
2020

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni izvje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi suprug, otac, djed, brat, svekar i punac

D@EVAD (AHMEDA) PA[I]
profesor u penziji

SEMRA ]ESIR, ro|. SELIMOVI]

Draga Semri}, bila si primjer dobrote, optimizma, snage, upornosti, kao i osobe koja se nikada ne predaje i koja se do zadnjeg borila. Nismo te mogli sa~uvati od bolesti i smrti, ali te mo`emo sa~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a tvojim najbli`im poka`e na~in da se izbore sa tvojim gubitkom. Tvoji Aida i Ilhan
2016

nakon du`e bolesti preminuo u 83. godini. Ispra}aj }e se obaviti u utorak, 22. marta 2011. godine, u 13 sati ispred JKP Komemorativni centar d.o.o u Tuzli, a sahrana }e se obaviti na mezarju Bukov~i}i. O`alo{}eni: supruga Emina, k}erka Amila, sin Nermin, sestra Suada, bra}a Asim i Rizah, unuke Majda i Andrea, zet Branko, snaha Milena te porodice Pa{i}, Mulali}, Begi}, Muharemagi}, Mesihovi}, ]ati}, Zili}, Muja~i}, Filipovi}, [ahinpa{i}, Gavranovi}, Hrasnica, Hoti}, Had`ibegovi}, Gaj~anski, Odoba{i} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
030

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj rodici

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

MIRALEM BUZALJKO

teta RADI \URI^I]

AMELI BERBERKI] – LOMIGORI]
Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti je lahka zemlja bosanska. Alija Berberki} sa porodicom
2019 2013

Dragi prijatelju, bila nam je ~ast biti dio tvoga `ivota. Smajlagi} Nefud, Halida, Dinka i Ned`ad
040

Vesna i Beka Dugonji} sa porodicama

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

SJE]ANJE

majci na{e kolegice Vesne Had`ovi}

na na{e drage roditelje

Dvadeset drugog marta 2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e

SAMIJI HAD@OVI]

MARIJA SILVA BOGDANOVI]
22. 3. 2002 — 22. 3. 2011.

Kolektiv Urbanisti~kog zavoda Bosne i Hercegovine
2018

Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomene na tvoj dragi i plemeniti lik. Porodica
2012

HASAN SPAHO
22. 3. 1993.

SAIME OSMAN^EVI], ro|. SULJI]
S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
25276

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na

BRANIMIR [EBALJ
22. 3. 2008 — 22. 3. 2011.

PAVLA [UKURMU
22. III 2008 — 22. III 2011.

SULTANIJA SPAHO, ro|. SALAHOVI]
7. 8. 1991.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

Mira, ^edo i djeca
25278

Porodica
2017

Meliha i Izet sa porodicama
2014

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Dvadeset drugog marta 2011. i 5. aprila 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret moga babe i amid`e

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Dvadeset drugog marta 2011. navr{ava se tu`na godina od smrti dragog supruga, oca i djeda

ENES (ABIDA) \ULIMAN
preselio na ahiret u ponedjeljak, 21. marta 2011, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. marta 2011. godine, u 16 sati na mezarju Prizren - Ustikolina. O`alo{}eni: supruga Rasema, sin Edin, k}erka Edina, zet Selim, unuka Hena, snaha Mersija, sestra \emaila, zet Osman, bra}a Kemal i \emal \uli, snahe Mevsuda, Nermana i Izeta, setri} Armin sa sinom Harisom, sestri~ne Almedina i Amela, zet Alem, brati}i Muhamed sa suprugom Denisom i Nedim, brati~ne Arijana, Aida i Ena, zet Tarik, {ure Azem, Rasim i Huso sa porodicama, punica D`emila, amid`i}i Ismet i Ramiz sa porodicama, daid`i}i Ahmet i Enver sa porodicama, daid`i~na Zuhra sa porodicom, te porodice \uliman, Muharem, Bajramovi}, [adinlija, ^engi}, [urkovi}, Red`ematovi}, Kirli}, O{ijan, Drljevi}, Pa{ovi}, [o{evi}, Muratovi}, Medo{evi}, Selimovi}, radne kolege „Cargo international“ - beton, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16 sati, Ul. triglavska 72. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Sarajeva, ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SALIHA SALKE SELIMOVI]A
RASIMA HIMZE (NAZIFA) i (NAZIFA) BRANKOVI]A BRANKOVI]A
Samo oni koji su vas voljeli znaju kako im nedostajete. Nekla vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i neka vam je vje~ni rahmet. Said
25272

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima jer ima ne{to {to nikada ne umire, a to su dobrota, ljubav i sje}anje. Hvala ti na svemu. Danas }emo posjetiti njegov grob i polo`iti cvije}e na groblju Vlakovo u 15 sati. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Marija, sinovi Jasminko i Elvir, unuci Kai i Damir, snaha Larisa
25273

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE na

SULJO (RED@E) BRIGA
preselio na ahiret u nedjelju, 20. marta 2011, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. marta 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju ^emernica - Pra~a. O`alo{}eni: sin Mustafa, k}erke Ferida i Vahida, snaha Aldina, zetovi Be}ir, Muris, Sejo i Muhamed, unu~ad Adisa, Murisa, Anisa, Nejla, Asmir, Nejra, Meris, Amsal i Ilhana, brati} Ferid, brati~na Emina, sestri} Hamed, sestri~ne Hajra, Raza i Senija, {ure i svastike, te porodice Briga, [kulj, Maka{, [ehovi}, Bilalovi}, Hasovi}, Korman, Ibi{evi}, Be}irevi}, Homarac, Omeragi}, Meki}, Gugi}, Bulbul, Selimovi}, Nik{i}, D`ananovi}, Isovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Grdonj do br. 84. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice sa polaskom u 12.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SALIHA SALKU SELIMOVI]A
A ja }u du{u rastrt po moru kad se prelije priko ladnih stina tamo di tone sva moja ~e`nja kad te ovdi za mene nima. Dok `ivimo mi, `ivi{ i ti u na{im mislima. Tvoji Spli}ani
25275

SJE]ANJE Danas, 22. marta 2011, navr{ava se tu`na godina od kada nije vi{e sa nama na{a draga supruga, mama i baka

TU@NO SJE]ANJE na na{eg dragog prijatelja

ZORICA HAD@ISMAJLOVI]

SALIHA SALKU SELIMOVI]A
S po{tovanjem, Fatima i Tarik Sulejmanpa{i}
25274

S ljubavlju, neizmjernom prazninom, ponosom i tugom, Ismet, Suzana, Maja i Mak
2002

SJE]ANJE

Dvadeset drugog marta 2011. navr{ava se 17 godina otkako je na ahiret preselila na{a majka, punica, nana

IN MEMORIAM

Danas, 22. marta 2011. navr{ava se godina otkako je preminuo na{ dragi

ANTICA TONKA TALAJI]
22. 3. 2001 - 22. 3. 2011.

RAZIJA SMAJI]
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj dragi lik i ljubav kojom si nas nesebi~no darivala. Sinovi Nikola i Ilko sa porodicama
AX

FAHRUDIN KULENOVI]
22. 3. 2010 - 22. 3. 2011.

SALIH SALKO SELIMOVI]

Nikada te ne}emo zaboraviti. K}erke Ferida i Mevlida sa porodicama
AX

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima.
S po{tovanjem, Zoka
2011

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Zavadil
25275

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Danas, 22. marta 2011, navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage majke

D@EMILE (HALILA) DELJKI], ro|. DAUTOVI]
Pamti}emo te, draga majka, po dobroti i sa ponosom ~uvati uspomene na tebe, tvoju plemenitost i ljubav koju si nam pru`ala. Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo te u na{im srcima i uvijek }e{ biti u na{im mislima, draga na{a majka. Uspomene na tebe ne mogu nestati, jer dobri ljudi zaborava nemaju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Midhat, k}erka Nadira, sin Sead, tvoj Haris, unuke Alida, D`enana i Vildana, snaha Berina i zet Mi{o
1994

POSLJEDNJI POZDRAV Sa velikom tugom, dragom prijatelju jo{ od vremena kada smo prvi put na noge stali i dobrom ~ovjeku

U utorak, 22. marta 2011, navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

MEHMEDU KARAD@I

dr. LOTI ALTARAC – MANU[EVA

Draga na{a Loti, uvijek si u sje}anjima tvojih najmilijih. dr. Novo Plakalovi}
001 A

Duboko o`alo{}eni tvoji: Boris, Lidija, Sonja, Relja, Mario, Ana, Edgar, Milovan i Romina
2006

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV dobroj i dragoj rodici

MUJO (IBRE) BAHUNA
preselio na ahiret u nedjelju, 20. marta 2011, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. marta 2011. godine, u 16 sati na mezarju Kokorovac - Nahorevo. O`alo{}eni: supruga Alija, sin Vahid, k}erke Vahida i Alma, brat Fehim, snaha Zakira, zet Dino, unuci Anel, Aldin i Anes, unuka Nedisa, zet Jasmin, praunuk Nedim, brati}i Ismet i Mirsad sa porodicama, brati~ne Senija i Sadeta sa porodicama, {ura Bego i snaha Nura sa porodicom, snaha Majda, svastika Sejda sa porodicom, Malik i Meliha sa porodicom, te porodice Bahuna, Pand`i}, [kamo, Krivan, Ko`ljak, Hala~, Rizvanovi}, Muharemovi}, Merdan, Musi}, ^i~ak, Azemovi}, O`egovi}, Zrno, ^omaga, Bogilovi}, Kadija, Smajlovi}, Mura~evi}, Hasanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16 sati u d`amiji Jezero. Ku}a `alosti, Ul. Ru{ida Prgude 29. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IZUDIN ^ALKI]
preselio na ahiret u petak, 18. marta 2011, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. marta 2011. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: bra}a Muhidin, Sadik i Zlatko, tetka Amira, teti~na Maja, brati}i Igor i Namik, brati~ne Amela, Sara, Lana i Hena, daid`i~na Lejla sa porodicom, snahe Mirsada, Fatima i Samra, te porodice ^alki}, Hajdarevi}, Pa{i}, Savin, Begovi}, Sarajli}, ostala rodbina, kom{ije, prijatelji, te brojni sportski radnici i saradnici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Mjedenica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

profesor

SAMIJI HAD@OVI]

Dr. Mehmed Muteveli} sa porodicom
2008

Dvadeset drugog marta 2011. navr{ava se 13 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

IN MEMORIAM

Danas se navr{ava 19 godina otkako je preselio na ahiret moj mu`

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

IBRAHIM MEDAN
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet. S po{tovanjem, tvoja supruga Safija
2007

HUSEINA (MUHAMEDA) [UVALIJE
Vrijeme ne}e izbrisati sje}anja na tebe, niti ubla`iti bol i tugu za tobom dok postojimo. Tvoji supruga i sinovi sa porodicama
2010

MIRKO KOVA^EVI]
22. 3. 2010 — 22. 3. 2011.

Dragi prijatelji se ne zaboravljaju. Buba
1877

58

PREDAH

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Va`no je da sa~uvate ono {to imate u rukama, stoga nemojte {tedjeti energiju ili vrijeme. Va{ poslovni domet ne predstavlja vrhunac, ali istovremeno ni va{i saradnici ne mogu da se pohvale dobrim rezultatima. Djelujete nezadovoljno, imate utisak da nepravedno trpite zbog ne~ijeg pona{anja ili emotivne }udljivosti. Izbjegavajte varijantu osamljivanja, prija}e vam izlazak i {etnja. Suvi{e ozbiljno shvatate ne~iju pri~u i vjerujete u dobar ishod. Za svaki slu~aj zatra`ite ne~iji stru~ni savjet ili komentar, prije nego {to se upustite u poslovno-finansijski rizik. Bolje je na vrijeme sprije~iti, nego na kraju ispravljati dodatne komplikacije. Partner razumije va{e namjere i iskreno poku{ava da vas oraspolo`i novim idejama. Prihvatite sve pozitivne signale koje primje}ujete da vam neko {alje. Imate pouzdane informacije i ve}inu stvari dr`ite pod budnim okom. Utisak koji ste ostavili na saradnike izaziva po{tovanje u odre|enim krugovima. Ipak, nemojte dozvoliti da u vama prevlada poriv za eksponiranjem. Lako {armirate osobu koja vam se dopada, ali sve {to je lako za vas brzo gubi i slatku dra` u novoj fazi emotivnih odnosa. Kontroli{ite nagone ili unutra{nje impulse. Ugledajte se na jednu uspje{nu osobu iz svoje okoline i nemojte rizikovati bez prijeke potrebe. Zavr{ite zapo~eti posao u predvi|enom roku, prepustite drugima da se dokazuju u nekim suvi{e izazovnim ili novim situacijama. Ponekad je te{ko podvu}i jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti izme|u glasa razuma i nekontrolisanih emocija. Prija}e vam psiholo{ko opu{tanje i relaksacija. Ukoliko vam je stalo da testirate intelektualne ili prakti~ne sposobnosti, prona|ite sebi odgovaraju}eg partnera. Potrebno je da imate precizne ciljeve i pozitivnu orijentaciju. Ne~ija poslovna ponuda ne predstavlja san o velikom dobitku, ali najavljuje pou~no iskustvo. Izbjegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, va`no je da me|u vama postoje dobre namjere. Ula`ete veliki napor u svoje ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno va{e poslovne namjere. Posebno vas iritira saznanje o neravnopravnim odnosima, neko dobija bolje rezultate nego {to ih zaslu`uje. Sti{ajte sujetu. Ne `elite da razotkrijete namjere i emotivne slabosti, ali ljubavni epilog zavisi od ne~ijeg raspolo`enja. Budite realni u procjenama, izbjegavajte neke stresne situacije. Ozbiljno predstavljate poslovne planove i sa pravom o~ekujete uva`avanje u krugu saradnika. Ipak, postoje razli~ite reakcije i svako od saradnika se ophodi na sebi svojstven na~in i prema li~nim interesima. Poku{avate da zaobi|ete neke ljubavne dileme ili osobu koja unosi dodatnu nervozu u va{e raspolo`enje. Obratite pa`nju na psiho-fizi~ku ravnote`u ili na zdraviji na~in `ivota. Nemojte dozvoliti da neko preuveli~ava va{ neuspjeh ili da vas ka`njava zbog neizmirenih ra~una. Susret sa jednom osobom mo`e da preraste u neprijatnu situaciju, ali sa~uvajte dobru volju i prisebnost duha. Zaboravite na avanturisti~ke porive. Nemojte razo~arati osobu koja vjeruje u va{u emotivnu privr`enost i naklonost. Prija}e vam vi{e sati zdravog sna, obratite pa`nju na snove. Ne vjerujete u ne~iju pri~u, stoga provjeravate svaku informaciju koja dolazi iz neobi~nih izvora ili ukazuje na eventualne promjene u poslovnoj saradnji. Ipak, pretjerana radoznalost u ne~ijim o~ima izgleda kao negativna osobina. Ne uspijevate da udovoljite voljenoj osobi, suvi{e ste ponosni da priznate slabosti. Potrebni su vam neki zabavni sadr`aji kao podsticaj za dobro raspolo`enje. U poslovnom dijalogu va{a samovolja ili pretjerana energi~nost djeluju iritiraju}e na okolinu, zbog toga vas prate negativni komentari. Nemojte dozvoliti da vas neko nepotrebno kompromituje u dru{tvu poslovnih partnera. Na`alost, neko nema dovoljno razumijevanja za va{e emotivne potrebe i ne obra}a posebnu pa`nju na va{e komentare. Prija}e vam zdraviji na~in ishrane. Susret ili razgovor sa jednom osobom za vas predstavlja dobitni~ku kombinaciju, stoga prihvatite ideju o poslovno-finansijskoj saradnji. Va`no je da odaberete ulogu koja odgovara va{em interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist. Nema razloga da emotivno ucjenjujete voljenu osobu, na takav na~in samo posti`ete suprotan efekt. Slobodno prihvatite izazove koji vas podsti~u na kreativno izra`avanje. Predstoje vam iznenadni problemi u susretu sa saradnicima, stoga nemojte o~ekivati previ{e razumijevanja. Potrebno je da odredite jasnu granicu izme|u pristojnog pona{anja i poslovnog povjerenja u susretu sa saradnicima. Budite iskreni u izra`avanju emotivnih namjera pred bliskom osobom. Opravdajte svoje postupke u ne~ijem dru{tvu. Posvetite pa`nju vedrim sadr`ajima, opustite se.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: marej, apolo, keres, nk, ri, iskop, l, anp, atl, etui, iu, neutje{nost, opra, ikako, praskav, zor, ler, otakar, em, svako, av, sasvim, ruka, a, ku}anin, lj, trud, nata{a, ispariti, ok.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas umjereno obla~no, poslije podne postepeno razvedravanje. Samo }e u Posavini i Hercegovini biti prete`no sun~ano tokom cijelog dana. Puha}e slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini bura. Minimalna temperatura od 0 do 5, maksimalna dnevna od 6 do 12°C, na jugu oko 18°C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplije. U Sarajevu umjereno obla~no. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 7° C.

Danas }e u ve}em dijelu Evrope biti sun~ano. Niska obla~nost zadr`a}e se u Velikoj Britaniji, Holandiji, Danskoj, na sjeveru Njema~ke i Poljske. Slaba ki{a pada}e u Ukrajini, Moldaviji i Rumuniji, kao i na jugu Italije, a susnje`ica i snijeg u Rusiji. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju se u [paniji. Jak vjetar puha}e u oblasti Egejskog mora i Gibraltara. Najhladniji glavni grad bi}e Moskva sa 4, a najtopliji Lisabon sa 19°C. Danas na Balkanu prete`no sun~ano, u centralnim predjelima umjereno obla~no. U Egejskom moru puha}e jak i olujni sjeveroisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura od 8 do 18°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
MOJA LA@NA @ENA
komedija, romansa, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker... po~etak u 15.40, 18 i 20.20 sati.

utorak, 22. mart 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 10 do18 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba djela bh autora, koja su otkupljivana proteklih deset godina. Odabir je ura|en odlukama stru~nog kolegija, a autorica postavke je direktorica Galerije Meliha Hused`inovi}. Izlo`ba je otvorena do 5. aprila.

DEBELA MAMA: KAKAV OTAC, TAKAV SIN

BURLESQUE
mjuzikl, re`ija: Steve Antin, uloge: Cher, Christina Aguilera, Eric Dane... po~etak u 19 sati.

GULIVEROVA PUTOVANJA 3D
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 16.40 sati.

LOV NA VJE[TICE
akcija, avantura, re`ija: Dominic Sena, uloge: Nicolas Cage, Ron Perlman, Christopher Lee, Ulrich Thomsen po~etak u 20 i 22 sata.

KINA
MEETING POINT
MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO

KAD TE LJUBAV PRONA\E
komedija, re`ija: Greg Berlanti, uloge: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks, Alexis Clagett, Brynn Clagett, Brooke Clagett... po~etak u 16.00 sati.

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

komedija, re`ija: John Whitesell, uloge: Mar tin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucas... po~etak u 15 i 17 sati.

GULIVEROVA PUTOVANJA
avanturisti~ka fantazija, re`ija: Lob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet... po~etak u 16 sati.

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
biografski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Sergej Trifunovi}... po~etak u 20.30 sati.

AGENTI SUDBINE
triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Natalie Car ter, Jon Stewart... po~etak u 16.40 i 18.50 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

LJUBAV I DRUGI STIMULANSI
romanti~na komedija, re`ija: Edvard Zvik, uloge: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Judy Greer... po~etak u 18 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
SPA[ENI
premijera, autor: Edward Bond, re`ija: Jovica Pavi}, dramaturgija: Hasan D`afi}, scenografija: Todor Lalicki, kostimografija: Sabina Trnka, igraju: Nusmir Muharemovi}, D`enana D`ani}, Irina Dobnik, Predrag Jokanovi}, Robert Krajinovi}, Sa{a Hand`i}, Adis Mehanovi}, Miroljub Mijatovi}, Sini{a Vidovi}, Selma Mehanovi}, Dino Brljevac, po~etak u 19.30 sati.

POZORI[TA
melodrama, istorijski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Viktor Savi}... po~etak u 18.30 i 21 sat.

NARODNO
DVOJICA NA MOSTU
drama, prva repriza, autor: Sead Trhulj, re`ija: Alen Drljevi}, igraju: Ermin Sijamija, Izudin Bajrovi}, po~etak u 20 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika “Por treti ravnice“, jednog od najpoznatijih slikara srpskog realnog slikarstva, Save Stojkova. Svi zainteresovani mo}i }e je pogledati do 31. mar ta.

KINOTEKA
DJEVOJKA ZA ZABAVU
re`ija: Nicholas Ray, uloge: Robert Taylor, Cyd Charisse, Lee J. Cobb... po~etak u 19 sati.

KAMERNI
BOG POKOLJA
autor: Yasmine Reza, re`ija: Miralem Zup~evi}, igraju: Tatjana [oji}, Mirza Halilovi}, Gordana Boban, Mirsad Tuka, po~etak u 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

TUZLA

CINEMA CITY
INVAZIJA SVIJETA: BITKA LOS ANGELES
SF spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Ramon Rodriguez, Cory Hardrict, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan... po~etak u 18.20 i 20.45 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Konceptualna likovna izlo`ba “Ona i on, ljubav&`ivot“, otvorena je za posjete do 3. aprila, a izlo`ba plakata “NK ^elik protiv...” mo`e se pogledati do 20. mar ta. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

GALERIJE
NOVI HRAM
Izlo`ba PEACE CONNECTION, MOSTAR 3000, UMJETNOST KAO MIROVNI PROJEKAT, u saradnji sa Ambasadom Austrije u BiH, autora W. M. Pühringera i Eckharda Horstmeiera, otvorena je za posjete do 8. aprila. Galerija radi svakog dana od 15 do 19 sati, izuzev subote.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

RANGO
animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 16.10, 18.30 i 20.35 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

JAVA
Prodajna izlo`ba fotografija Dra`ena Gruji}a pod nazivom “d.ON sale“, otvorena je za posjete do kraja mar ta.

ZENICA

CRNI LABUD

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba “Cum grano salis RATNICI (skulpture i monotipije)”, autora Sadra Chia. Izlo`ba }e biti otvorena za posjete do 22. mar ta. Izlo`ba slika i keramike Smajila Bate Bostand`i}a, otvorena je za posjete do 25. mar ta. Izlo`ba slika iz ciklusa “What has our fight given us / [ta je nama na{a borba dala“, autora Bojana [umonje, otvorena je za posjete do 25. mar ta. drama, triler, re`ija: Darren Aronofsky, uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder... po~etak u 18.15 sati.

BANJA LUKA

BIHA]

KINA
MULTIPLEX EKRAN
RANGO
animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 14, 16, 18 i 20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
AGENTI SUDBINE
triler, re`ija: George Nolfi, uloge: Matt Damon, Emily Blunt, Antony Mackie, John Slat tery... po~etak u 16.55 i 21 sat.

KINA
UNA
SEVDAH ZA KARIMA
drama, re`ija: Jasmin Durakovi}, uloge: Asli Bayram, Marija Karan, Semir Krivi}... po~etak u 18 i 20 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija nalazi se u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

^OVJEK ZVANI HRABROST
vestern, re`ija: Joel i Ethan Coen, uloge: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin... po~etak u 20.30 sati.

SRCELOMAC
komedija, romansa, re`ija: Pascal Chaumeil, uloge: Vanessa Paradis, Romain Duris, Julie Ferrier, Francois Damiens... po~etak u 16.30, 18.30 i 21 sat.

INVAZIJA SVIJETA: BITKA LOS AN\ELES
akcija, SF, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget moynahan, Ramon Rodriguez, Ne-Yo... po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

LEDENI UBOJICA
akcija, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn... po~etak u 21 sat.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BEZ OBAVEZA
komedija, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher, Kevin Kline... po~etak u 19 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 22. mart 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Zavodnica
DRAMA/MISTERIJA
Re`ija: Jerrold Freedman Uloge: Cybill Shepherd, Gregory Harrison, José Ferrer, Ray Wise

HIT
21.30
FTV

DANA

23.40
BHT

KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Pjer @alica Uloge: Enis Be{lagi}, Bogdan Dikli}, Jasna @alica, Sa{a Petrovi}, Admir Glamo~ak, Emir Had`ihafizbegovi}, Izudin Bajrovi}...

Ponovni susret zgodne plavu{e i mladog advokata, koji su nekad bili u vezi, opet }e probuditi strasti me|u njima. Niz neo~ekivanih doga|aja, me|u kojima i ubistvo njenog mu`a milionera, sve }e dovesti u pitanje...

Mamin sin
KOMEDIJA
Re`ija: John Singleton Uloge: Tyrese Gibson, Taraji P. Henson, Omar Gooding

00.10
PINK

D`odi je momak koji je `ivotnu {kolu pro{ao na ulicama crna~kog geta. Sa dvije djevojke ima dva sina, ali i dalje `ivi sam sa majkom Huanitom. Njegov haoti~ni `ivot komplikuje i najbolji drug koji redovno "posje}uje" zatvore i nai|e na nevolju i tamo gdje je ne tra`i.

Bosna i Hercegovina, dvije godine poslije rata. Te{anj, mali gradi}, na povr{ini dobri, otvoreni ljudi, skroman i po{ten `ivot, pijaca, tradicija i kom{iluk, a ispod povr{ine: glad, kriminal, etni~ka netrpeljivost, prostitucija i totalna korupcija. Onda sti`e vijest o posjeti ameri~kog predsjednika Bila Klintona i njegovoj spremnosti da postane po~asni gra|anin i kum op{tine. Sve se doima kao nagovje{taj dolaska boljih dana. Ali to mora i da se zaslu`i: u sedam dana kriminal, korupcija, etni~ka netrpeljivost, mora da nestane. Pod nadzorom i uz pomo} posmatra~a iz me|unarodne zajednice po~inje borba za stvaranjem demokratije za sedam dana...

SERIJE

Najbolji od najboljih 3
KRIMI AKCIJA
Re`ija: Phillip Rhee Uloge: Phillip Rhee, Christopher McDonald, Gina Gershon, Mark Rolston, Peter Simmons

22.25
HAYAT

Ezel
Ej{an posjeti Mumtaza i doznaje da klju~evi koje je prona{la u kutijici pripadaju njoj. Omer je zajedno s ocem uredio ku}icu u kojoj je namjeravao `ivjeti s Ej{an. D`engiz je dovukao Ej{aninog navodnog ljubavnika u Ezelov stan kako bi ga istukao i ubio. Ej{an se, u me|uvremenu, prisjeti kada se Omer vratio iz vojske i pri~ao o njihovoj zajedni~koj budu}nosti.

Gospo|a Barbara
21.00 BHT
Eustaquia ka`e Mariseli da je Barbara izgubila dijete, ona to ka`e Gonzalu. Gonzalo se zabrine, jer vjeruje da }e Santos iskoristiti situaciju i vratiti se Mariseli kad otkrije istinu. S druge strane, Santos ima ozbiljnih problema, jer su ga novine optu`ile kako je pronevjerio novac iz udruge sto~ara. Jo{ nekomu ne ide najbolje, Pajarotea je Genoveva ulovila u Celestinu naru~ju.

Gorki `ivot
Sefa saznaje za tajno vjen~anje Endera i Nermin, te postavlja ultimatum sinu. Ender biva primoran birati izme|u dionica u firmi i uprili~enja vjen~anja. Istovremeno, ostaje potpuno bespomo}an po pitanju zemlji{ta. Nermin koja uvi|a Enderovu bespomo}nost, odlazi Mehmetu i moli ga da ostavi Endera na miru, no njene dobre namjere Ender tuma~i na posve druga~iji na~in...

Instruktor borila~kih vje{tina se sukobljava sa skupinom organiziranih rasista. Ne propustite spektakularne scene tu~njava, u kojima Phillip Rhee pokazuje svu svoju fizi~ku vje{tinu, ali i sigurno snala`enje u re`iserskoj stolici.

12.15 FTV

20.00 OBN

Dan o~eva
KOMEDIJA
Re`ija: Ivan Reitman Uloge: Billy Crystal, Robin Williams, Julia Louis-Dreyfus, Charles Hofheiner, Nastassja Kinski, Bruce Greenwood

FILMOVI

20.45
HRT 2

Colette Andrews iznenada posjeti uglednog odvjetnika i biv{eg de~ka Jacka Lawrencea, s kojim se nije vidjela sedamnaest godina. Jack joj priop}i da iza sebe ima dva braka i da je sad u tre}em s Carrie. Ona njemu ka`e da ima {esnaestogodi{njeg sina Scotta, koji je sa svojom djevojkom Nikki pobjegao od ku}e, no da dje~akov otac nije njezin suprug Bob, nego Jack. Jack je isprva konsterniran, ali povjeruje Colette i da se u potragu za dje~akom. Istu pri~u koju je ispri~ala Jacku Colette ispri~a i svom drugom de~ku iz tih davnih dana, u~itelju engleskog i `ivotnom gubitniku Daleu Putteyu. Tra`e}i informacije o Scottu kod Nikkinog oca mehani~ara, Jack i Dale se susretnu, ali jo{ ne shvate da tra`e istog dje~aka. Tek kod Nikkine majke shvate da je Colette obojici prodala istu pri~u.

Dje~ak koji vi{e nije govorio Ja, {pijun
AKCIJA
Re`ija: Betty Thomas

DRAMA

Re`ija: Ben Sombogaart

Specijalni agent Alex Scott i svjetski boksa~ki prvak u srednje te{koj kategoriji Kelly Robinson udru`uju se radi opasna zadatka. Dvojac, naime, mora vratiti ukradeni Switchblade, najsofisticiraniji prototip ameri~kog borbenog zrakoplova. Avion je pao u ruke trgovcu oru`jem Arnoldu Gundarsu koji ga namjerava prodati teroristu koji ima pristup nuklearnim bombama.

23.05 NOVA

Dje~ak Memo s majkom i sestrom `ivi u kurdskom seocetu u isto~noj Turskoj, gdje provodi djetinjstvo igraju}i se s prijateljem i rade}i kao mjesni po{tar. Njegov otac Hüsnü radi u Nizozemskoj i obitelj posje}uje samo ljeti. Kad na vijestima ~uje da je rat priprijetio obli`njim selima, Hüsnü otputuje ku}i kako bi svoju obitelj poveo u Nizozemsku. Kad shvati da je selidba trajno rje{enje Memo odlu~i prestati govoriti. Memo se u novom i stranom okru`enju povu~e u sebe. Ipak, dru`enje s kolegom iz razreda pomo}i }e mu da se po~ne otvarati...

13.45 HRT 2

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 159. epizoda (r) /12/ - Crtani filmovi: 09.55 Piplinzi 10.15 Mali lete}i medvjedi}i 10.40 Gladijatorska akademija, 6. epizoda 11.05 Villa Maria, igrana serija, 80. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, 160. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, 7. epizoda (r) 13.55 60 minuta, politi~ki magazin (r) 15.15 Vijesti 15.30 Spretno - sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 81. epizoda 17.00 Federacija danas, informativni program 17.20 Ezel, igrana serija, 37. epizoda /12/ 17.50 Dnevnik, najava

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 06.45 07.00 09.00 09.10 09.55 10.04 10.15 10.20 11.05 12.00 12.20 13.00 13.25 14.10 15.00 15.10 16.00 Karmelita, serija Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV Barimba, crtana serija Mala princeza, crtana serija ^arli i Mimo, crtana serija D`ekers, crtana serija Kvizolog, kviz za djecu (r) Dnevnik 1 U fokusu Laka opera Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a Karmelita, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Dolina sunca, serija Re’publika, podrinje

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Sirene, crtani film 10.20 Plavi zmaj, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.00 Bestseller 15.02 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.50 1001 no}, serija 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, serija 17.45 Doma}ica Ovako

OBN
06.05 Gerald McBoing, crtani film 06.30 Ma|ioni~ar, crtani film 06.55 Mixmaster, crtani film 07.20 Nimboli, crtani film 07.35 Oggy i `ohari, crtani film 08.00 Top Shop 08.30 Hekimoglu, serija 09.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, info-program 12.10 Dolina vukova, krim. serija 13.55 Hakimoglu, serija 14.55 Gorki `ivot, serija 16.15 OBN Info

PINK
06.00 Lola, serija (r) 07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Valentina, serija (r) 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info-program 12.20 Zabranjena ljubav, serija (r) 13.10 Veliki brat, reality show 14.00 Info top, info-program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.45 Merkur - sve {to po`elim 15.50 Info top, info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Ozie Boo, animirana serija 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 20/52 09.35 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 309/313 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 89/130 12.00 BHT vijesti 12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Doma}a lektira: Tesla, portret me|u maskama (r) 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 61/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 37/45 Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 Ozie Boo, animirana serija 15.35 Izumiteljka, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 8/28 15.55 Istinite pri~e, animirana serija, 8/10 16.10 Nau~na postignu}a, 21/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 62/229 17.00 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film, 2/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Crta, politi~ki magazin 21.00 Ezel, 38/136 21.55 BHT vijesti 22.15 Euroimpuls, magazin 22.45 Evropa XXL, strani dokumentarni program 23.40 Zavodnica, film 01.15 Business News (r) 01.20 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Loto

20.10
18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 8. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Lud, zbunjen, normalan, the best of 21.30 Gori vatra, film 22.30 Dnevnik, najava 23.21 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 23.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.10 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Faraon Stipe iz Vido{a Sanjari 00.40 Ha{ki dnevnik 01.10 Federacija danas (r) 01.30 Dnevnik 3 (r)

Crna Guja
SERIJA

22.00

Najbolje godine
SERIJA

16.55

Stol za 4
KULINARSKI SHOW

Valentina
16.30
SERIJA

16.00

16.27 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Nekad bilo 21.11 RTRS preporu~uje 21.15 Mjesto zlo~ina: Majami 8, serija 22.00 Crna Guja, serija 22.40 Dnevnik 3 23.02 Sport 23.07 Finansijske novosti 23.10 No limit, muzi~ka emisija 23.35 Bube u glavi, film 00.45 Nekad bilo 01.40 Crna Guja, serija 02.10 Dnevnik 2 02.35 Re’publika, Podrinje 02.55 Banjalu~ka panorama 03.40 Laka opera 04.05 No limit

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, 176. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih 3, igrani film 00.20 Nijemi svjedok, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 Muzi~ki program 01.35 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.15 Najbolji od najboljih 3, igrani film 05.45 Muzi~ki program

16.20 Gorki `ivot, serija 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Arhiv srca: Boki Milo{evi} 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Dolina vukova, krim. serija 22.55 Vox populi 23.00 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.45 Napad morskog psa 3, film 01.15 OBN Info 01.25 Rat bendova, muzi~ki show 03.40 ^uvari planeta, dokumentarni program

16.00 Valentina, serija 17.00 Veliki brat, reality show, 18.00 Zabranjena ljubav, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.15 Ami G show, talk show, u`ivo 22.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Mamin sin, film

RTS
11.33 12.00 12.15 12.25 12.30 12.45 12.50 13.00 14.00 14.30 15.05 15.15 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 21.45 21.50 22.45 23.15 23.45 00.15 Antologija ku}a (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Kuhanjem do zdravlja (r) Evronet (r) Vjerski kalendar (r) Trezor Hronika Slavonije, Baranje i zapadnog Srema (r) Kalendar kroz vijekove Vijesti Vrijeme je za bebe (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko magazin, info Srbija na vezi Dnevnik Ranjeni orao, serija 48 sati-svadba Vijesti Tabloid TV mre`a Muzi~ki program Gra|anin, info (r) Dnevnik

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.05 13.35 13.40 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 17.15 17.55 19.10 19.20 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 22.45 22.55 23.00 23.30 01.15 Vijesti Krugovi knji`evnosti Muzika Cg sport (r) Aktuelno Muzi~ki mix Vijesti Dr (r) Tv sat: Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Otvoreno (r) Crna Gora - u`ivo Vaterpolo, Svjetska liga: Crna Gora - Rumunija, direktno Muzika Kalendar Dnevnik 2 Pretres Pokreni se Cg sport Iz parlamenta Aktuelno Kalendar Dnevnik 3 Otvoreno (r) Vaterpolo, Svjetska liga: Crna Gora - Rumunija, snimak

FOX LIFE
06.30 07.30 08.15 09.05 09.30 10.15 11.05 11.55 12.40 13.30 14.15 15.05 15.55 16.45 17.35 18.00 18.50 19.35 20.25 20.50 21.10 22.00 22.50 23.15 00.05 00.50 01.40 02.25 Allo! Allo!, serija Vill i Grejs, serija Prljavi seksi novac, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Vill i Grejs, serija @ivot po D`imu, serija Prljavi seksi novac, serija D`oi, serija Sudije za stil, reality show Dr Haus, serija Ljekar po narud`bi, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Vill i Grejs, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Dr Haus, serija Kugar Taun, serija Kugar Taun, serija O~ajne doma}ice, serija O~ajne doma}ice, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Dr Haus, serija Vill i Grejs, serija Kugar Taun, serija Sudije za stil, reality show Allo! Allo!, serija

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 Advokatova kazna, serija McLeudove k}eri, serija Bra}a i sestre, serija Advokatova kazna, serija Pomorska patrola, serija Mama inspektor 2, film Gospo|ica Marpl: Mra~ne tajne, film 17.00 Bra}a i sestre, serija

TV1000
06.00 Grejslend, film 08.00 Zava|ene strane, film 10.00 U odbranu `ivota svog, film 12.00 Divlje ma~ke, film 14.00 Flert, film

EUROSPORT
08.30 Watts 08.45 Fudbal, Champions Club 10.00 Curling 12.00 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija 13.30 Biatlon, SK Oslo, Norve{ka 15.00 Curling 17.00 Snuker, Players Tour, Engleska, finale 19.00 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija 20.00 Boks 21.00 Boks, WBC Eliminator - Heavy Weight: Austin, USA - O. Solis, Kuba 23.00 Ekstremni sportovi 23.30 FIA touring car 00.00 Snuker, Players Tour, Engleska, finale 01.15 Watts

Bra}a i sestre
SERIJA

20.00

Doni Darko
FILM

20.00

18.00 19.00 20.00 21.00 22.50

Dijagnoza: Ubistvo, serija Pomorska patrola, serija Bra}a i sestre, serija Smoki i bandit, film Pakao na {tiklama: Borba Meri Kej, film 00.40 Dijagnoza: Ubistvo, serija 01.40 Slika duha, film 03.30 Gospo|ica Marpl: Mra~ne tajne, film

16.00 Lak za kosu, film 18.00 Ameri~ki leta~i, film 20.00 Doni Darko, film 22.00 Kockari, film 00.00 Uvijek, zauvijek, film 02.00 Babe, film

utorak, 22. mart 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.25 Garfield i prijatelji 2, crtana serija (r) 07.50 Mala TV TV vrti}: Oklada Ninin kutak: Stalak za olovke Neli i Cezar, crtani film Danica i pas lutalica 08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Facebook i ostale dru{tvene mre`e Navrh jezika: 365 (r) 09.35 Heidi, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (44/106) (r) 10.45 Globalno sijelo (r) 11.20 Prizma, multinacionalni magazin (r) 12.00 Euromagazin (r) 12.30 Mala TV (r) TV vrti}: Oklada (r) Ninin kutak: Stalak za olovke (r) Neli i Cezar, crtani film (r) Danica i pas lutalica (r)

63
Sponzoru{e, serija (r) Horosop Bestseller TV Hit dana Vijesti Bestseller TV Ja sam tvoja sudbina, serija Sport 7, magazin Iz dana u dan... Bestseller TV Hit dana Bestseller TV Hit dana Vijesti u 16 Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Vijesti Prvi talas, serija Dnevnik (r)

NOVA
09.10 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.50 Zauvijek zaljubljeni, serija (r) 10.45 Gumus, serija (r) 11.45 Asi, serija (r) 12.25 Zauvijek zaljubljeni, serija 13.20 IN magazin (r) 14.00 Masterchef, reality show 15.00 Najbolje godine, serija (r) 16.00 Gumus, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Asi, 20.45 Najbolje godine, serija 21.45 Masterchef, reality show 22.45 Ve~ernje vijesti 23.05 Ja, {pijun, film 00.45 Dobro do{li u d`unglu, film (r) 02.25 Dr. Huff, serija 03.15 Ezo TV, tarot show 03.55 Bra~ne vode, serija 04.45 Na putu prema dolje, serija 05.30 Moje prvo ubistvo, film

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.10 Zorro, crtani film 08.10 Music box 08.45 Kapri, serija (r) 10.10 Connect, dok. serijal (r) 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal 12.00 Vijesti plus 12.20 Sportski magazin (r) 12.50 Music box 13.00 Biznis vijesti 13.10 Reporteri tv1, magazin (r) 14.10 Music box 14.30 Portreti nacije, dokumentarni serijal (r) 15.10 Music box 15.30 Connect, dok.serijal 16.10 Elisa di rivombrosa, italijanska serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.00 Biznis vijesti 18.30 Kapital, poslovni magazin (r) 19.30 Dnevnik tv1 20.10 Elisa di rivombrosa, italijanska serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Direktno, dijalo{ka emisija 22.00 Dnevnik u 22 22.45 Urban music, muzi~ka emisija 23.30 Connect, dok. serijal (r) 00.00 Vijesti plus 00.15 Biznis vijesti (r) 00.20 Reprizni program

TVSA
07.00 10.00 10.02 10.15 10.21 10.45 11.00 11.05 11.35 12.00 13.00 13.15 13.45 14.20 15.20 15.35 16.0 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.02 19.15 19.21 19.45 20.00 20.50 21.00 22.30 00.00 00.45 01.15 02.05 02.35 Sarajevsko jutro, u`ivo Vitaminix (r) Noody (r) ^arli i Mimo (r) Grimove bajke (r) Barimba (r) Vijesti TVSA Crna Guja, 16/25 (r) Frej`er, serija BBC dok. program Vijesti TVSA Sport magazin (r) Obavezan smjer (r) Na{i autori, dok. program (r) Bajke iz cijelog svijeta Frej`er, serija Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak dobrih vibracija, u`ivo Crna Guja, 17/25 Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Vitaminix Noody ^arli i Mimo Grimove bajke Barimba Megakatastrofe Tarih, dok. serijal @ivot i zdravlje, u`ivo Jane Doe: Sad ga vidi{, sad ga ne vidi{, 2/3 Megakatastrofe (r) Dnevnik TVSA (r) @ivot i zdravlje (r) Sarajevo art (r) Ve~ernje vijesti (r)

TV TK
09.00 09.50 10.00 11.10 12.00 12.10 12.15 12.45 13.55 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.30 18.00 18.45 19.00 22.30 22.45 00.15

08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Poljoprivredni savjetnik, emisija pod pokroviteljstvom (r) 09.07 Hotel dvorac Orth 1, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Krstarenja svjetskim ljepotama: Dunav - Od Be~a do Budimpe{te, dokumentarna serija 11.02 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) 11.12 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Gospodarica tvoga srca, serija (12/142) 13.20 Divlji Plamen 1, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Me|u nama 15.00 Dharma i Greg 1, hum. serija 15.25 Proces 15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.21 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 17.25 8. kat: Vje~no mladi - da ili ne, talk show 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.28 Dnevnik plavu{e: Ljubav ide preko SMS-a, emisija pod pokroviteljstvom 18.37 Tvoja sam sudbina, serija 19.22 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Rat za Dubrovnik: Prljavi rat, dokumentarna serija 20.48 Misija: Zajedno 21.40 Paralele 22.15 Dnevnik 3 22.40 Sport 22.43 Vrijeme 22.45 Vijesti iz kulture 22.55 Retrovizor: Pepeo pepelu, serija 23.50 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica, serija (r) 00.33 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (r) 00.55 La`i mi 2, serija (r) 01.40 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija (r) 02.00 Krstarenja svjetskim ljepotama: Dunav - Od Be~a do Budimpe{te, dokumentarna serija (r) 02.52 Skica za portret (r) 03.15 Proces (r)

MRE@A PLUS
09.05 Privatna policija, crtani film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo, serija (r) 12.05 Blade 2, film 16.00 1.001 no}, serija(r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 1.001 no}, serija 22.35 Vojnik, film 00.05 Pali an|eo, serija

La`i mi 2
SERIJA

22.25

Gumu{
SERIJA

16.00

13.00 [kolski program: Facebook i ostale dru{tvene mre`e (r) Navrh jezika: 365 (r) 13.45 Dje~ak koji vi{e nije govorio, film (r) 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 1, serija (r) 16.30 [apta~ psima 3 17.20 Crno proro~anstvo, serija za mlade (r) 17.45 Divlji Plamen, serija (r) 18.25 Vaterpolo, Svjetska liga: Hrvatska - Gr~ka, prenos 19.40 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Mercy, serija 20.45 Ciklus komedija: Dan o~eva, film (r) 22.25 La`i mi 2, serija 23.10 Dnevnik plavu{e: Ljubav ide preko SMS-a (r) 23.20 Dje~ak koji vi{e nije govorio, film (r) 01.05 No}ni glazbeni program

TV MOSTAR
09.05 Privatna policija, crtani Film 09.30 Zoro, crtani film 10.05 [argarepko, crtani film 10.30 Poznati, zabavni program 11.00 Pali an|eo.serija (r) 12.05 Blade 2, film 14.00 Vanjskopoliti~ki magazin, snimka 15.00 Biznis vijesti tv1 15.10 Music box tv1 15.30 Connect, dok. program tv1 16.00 1.001 no}, serija (r) 17.00 Vijesti plus tv1 17.15 Nijemi svjedok, serija 18.15 Grad RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 1.001 no}, serija 21.00 Sporski magazin tv1, snimak RTM 22.00 Dnevnik u 22 tv1 22.35 Vojnik, film 00.05 Pali an|eo, serija

TV KAKANJ
14.00 O~i du{e, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Oliver twist 16.00 Pensacola, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Glas naroda 18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Intervju 21.30 Biznis magazin 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Romske pri~e 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.15 Pensacola, serija

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura (r) 16.00 ^itaj BiH: doma}a lektira, Petar Ko~i}: Jazavac pred sudom (r) 16.30 Majstor kuhinje: Ukusno iz Napulja 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.00 TV {kola, obrazovni program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Druga strana pri~e 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i, Igrana serija 22, 40 Biografije: Silvester Stalone 2 23.30 Majstor kuhinje: Ukusno iz Napulja (r)

TV SLON
16.02 Vijesti, info-program 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.45 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 17.20 TV Liberty, info-program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.45 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.10 Vjetrovi strasti, 14/50 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
15.35 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.10 Zona kantona (r)16.30 Za svaku bolest trava raste (r)17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Razglednica 21.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas (r) Ze sport plus 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
12.30 TV Fiva (r) 13.10 Liberty TV, informativni magazin radija Slobodna Evropa (r) 13.35 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj (r) 14.00 Pret~as 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, serija(r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sveci i gre{nici, dok. serijal 21.00 Ludo srce, serija22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina 23.00 Sedam dana u Maglaju TV Maglaj 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Lepa Parade, film 10.00 Novosti 10.20 History: Udarni talas 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Most, film 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Crni Gruja, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kradljivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Crni Gruja, serija 21.00 Crno na bijelo 21.55 Srbi u Hrvatskoj 22.30 Dnevnik 3 23.00 Americka zvaka, film 00.30 Neo~ekivana ljubav, film

ATV
11.10 Iron kid, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 17.50 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 1001. no}, serija 21.00 Jedan na jedan, talk show 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih 3, film 00.15 Nijemi svjedok, serija

EUROSPORT 2
08.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Snowboard 11.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA, finale 12.30 Fudbal, Bundesliga 2: Bochum - Energie Cottbus 14.00 Ko{arka, Gr~ka liga 15.00 Snuker, Players Tour Engleska, finale 17.00 Ko{arka, Eurodunk 17.15 Tenis, WTA Indian Wells, USA, finale 18.00 Fudbal, Bundesliga 2: Bochum - Energie Cottbus 20.00 Ko{arka, Eurocup 21.30 Trial, S[ Milan, Italija 23.00 Odbojka, Italijanska liga

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Manchester United Bolton 09.30 Pregled belgijske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 NBA: Milwaukee - New York 13.00 Pregled ATP Masters Indian Wells 14.00 NBA Live 14.30 Pregled Championship 15.00 Liga kup finale: Celtic Rangers 17.00 Pregled Premier League 18.00 Premier League News 18.15 NBA Live 18.30 Uskijavanje 19.00 Pregled Moto GP Qatar 20.00 Real NBA 20.30 Euroleague, direktno 20.45 Euroleague: Barcelona Panathinaikos, direktno 22.45 NBA Live 23.00 FullTilt Poker 00.00 Euroleague: Real Madrid - Valencia 01.45 Euroleague: Caja Laboral - Maccabi 03.30 Euroleague: Olympiacos - Montepaschi

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to radi Razotkrivanje mitova Pametnjakovi} Pre`ivljavanje Drvosje~e iz mo~vare Limarska radionica Generalka Prljavi poslovi Drvosje~e iz mo~vare Razotkrivanje mitova da vam se zavrti u glavi ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom Pre`ivljavanje na Berov na~in Ekstremne eksplozije Kako se pravi? Kako to radi Borna kola bra}e Hau Ljudskih ruku delo Lud za industrijom, 2 epizode Ekstremne eksplozije Limarska radionica

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 [apta~ psima Opasni susreti Narko-biznis Policajci sa Aljaske Superma~ke iz pustinje Kalahari Dugo putovanje na jug Raj na zemlji Narko biznis Iznutra Opasni susreti Grbavi kitovi Mafija [apta~ psima Raj na zemlji Premijera: Megafabrike Premijera: In`enjerske veze Mafija Megafabrike In`enjerske veze Raj na zemlji Megafabrike In`enjerske veze [apta~ psima Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Hitlerovi falsifikatori Istorija rasizma Tajm tim godina X Izgubljeni gusarski brod Crnobradog Impresionisti Bliski susreti u Sibiru Velike britanske vojskovo|e Izgubljena krsta{ka tvr|ava Hitlerovi falsifikatori Istorija rasizma Tajm tim godina X Drevni kineski sportovi Impresionisti Potraga za sjeverozapadnim prolazom Premijera: Lujza od Pruske - kraljica srca Gospodari rata Istina o... Istorija rasizma Tajm tim godina X Drevni kineski sportovi Impresionisti Potraga za sjeverozapadnim prolazom Lujza od Pruske - kraljica srca Gospodari rata

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.10 13.40 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Ulica lemura @ivot majmuna Korvinova avantura Psi - jedna rasa, jedna pri~a Posao za psa - 2 epizode U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja - 2 epizode Policija za `ivotinje SSPCA Veterinari sta`isti Smrtonosna meduza Sve o psima @ivot majmuna Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Nevjerovatna putovanja sa Stivom Lenardom U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Sve o ma~kama ^udna stvorenja Nika Bejkera Posljednja nada Psihijatri za ajkule Divlje i bez cenzure Smrtonosna meduza

Bh. fudbaleri okupili se uo~i duela sa Rumunima

Mo`emo do pobjede uz podr{ku publike
46. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 22. mart 2011. godine

Novi problemi u japanskoj nuklearki

Hiljade imigranata na Lampeduzi

Nastavlja se borba sa

usijanim reaktorima
Dim i para iz reaktora nuklearke Fukushima 1 manje su intenzivni, ali i dalje postoji upozorenje da je situacija veoma ozbiljna
Nepuni dan po{to je Tokijska energetska kompanija uspjela da spoji ~etiri reaktora sa strujom i na taj na~in stavi situaciju pod kontrolu, reaktor 3, koji je sa reaktorom 4 hla|en posipanjem vode, napravio je novi problem u Fukushimi. U me|uvremenu, dim je po~eo da izlazi i iz reaktora 2, koji je bio priklju~en na struju. Prije pojave dima, Tokijska energetka kompanija aktivno je radila na dovo|enju struje ka reaktorima 3 i 4, koji su do sada bili hla|eni posipanjem vode. NuklearnaelektranaFukushima 1 ima {estrekatora i svi su, poslijezemljotresa, zbogkvarova u sistemu za hla|enje, predstavljali opasnost. Reaktori 1 i 2, koji su bili te{ko o{te}eni i prijetili da izazovu nuklearnu katastrofu, priklju~eni su na struju i na taj na~in je omogu}eno hla|enje jezgra. Reaktor 3, koji sadr`i plutonijum i jako je o{te}en, hla|en je posipanjem vode. Iste mjere preduzimaju se i u slu~aju reaktora 4, u kome se ranijedogodilaeksplozija. U tom reaktoru, zna~ajno je opala temperatura. Reaktori 5 i 6 spojeni su sa sistemom za elektri~no napajanje i reaktori su stabilni. Proces osposobljavanja reaktora, odnosno sistema za hla|enje, mogao bi da potraje nekoliko dana, zbog te{kih o{te}enja koja su pretrpjeli reaktori, prenosi agencija Kjodo. Vlasnici Fukushime 1 saop{tili su da nuklearka, posle sanacije problema, ne}e vi{e biti u funkciji. Brojmrtvih i nestalihpopeo se na 21.911, saop{tila je policija, od ~ega je zvani~nopotvr|eno 8.649 nastradalih i 13.262 nestala. Evakuisano je vi{e od 350.000 ljudi. Me|unarodnaagencija za atomskuenergiju poru~ila je da se situacija u Japanu razvija u pozitivnom smjeru, poslije zemljotresa i cunamija koji su pogodili Japan prijedesetdana. Agencija je rekla da su dim i para iz reaktora nuklearke Fukushima 1 manje intenzivni. Ipak, i dalje postoji upozorenje da je situacija veoma ozbiljna. Tragovi radioaktivnih supstanci prona|eni su u vodi, u devet oblasti u Japanu, ali se jo{ nalaze u granicama dozvoljenog. Mje{tani koji `ive u blizini Fukushime upozoreni su da ne piju vodu. Vlasti u Japanu zabranile su da se paketi sa hranom {alju iz ~etiri prefekture (oblasti), zbog radioaktivnosti koja je uo~ena u namirnicama. Japanci su sve zabrinutiji zbog mogu}eg radioaktivnog zaga|enja i strahuju od mogu}ih radioaktivnih ki{a. Strah je poja~ala vijest da je {pinat 27 puta radioaktivniji nego {to je to dozvoljeno. Pod lupom je i mlijeko. Lo{i vremenski uslovi odgodili su posjetu japanskog premijera Naoto Kana radnicima Fukushime.

Nakon novog iskrcavanja vi{e od 1.400 imigranata, na malom otoku Lampeduza na jugu Italije bilo ih je oko 5.000 ili gotovo isto koliko ima stanovnika, saop}ile su lokalne vlasti. Od nedjelje je stiglo 1.470 potencijalnih imigranata, koji su stigli na 13 razli~itih brodova na ovaj otok povr{ine 20 kvadratnih kilometara s oko 6.000 stanovnika, pa se tako njihov broj popeo na 4.789 imigranata. Gradona~elnik Bernardino de Rubeis je poku{ao smiriti zabrinuto lokalno stanovni{tvo najavljuju}i zajedni~ki plan, uskla|en s vladom, o vra}anju 500 imigranata svaki dan.

Thaler odstupio s du`nosti

Slovena~ki poslanik u Evropskom parlamentu Zoran Thaler odstupio je sa te du`nosti uz obrazlo`enje da `eli da da prostora za istragu o korupciji, u koju je prema tvrdnji britanskih medija umije{an sa jo{ nekoliko poslanika. Thaler je na konferenciji za novinare rekao da nije kriv za poku{aj korupcije, kao {to tvrde novinari Sunday Timesa. Novinari Sunday Timesa su se evropskim poslanicima, me|u kojima je bio i Thaler, predstavljali kao lobisti i nudili im mito od 100.000 eura u zamjenu za “dalje poslovne veze“ Tha. ler je tra`io pla}anje u ratama na ra~un jedne firme u Londonu, a novinari Sunday Timesa su snimak njihovog razgovora stavili na Youtube. Evropski parlament }e o ovom slu~aju provesti istragu.

POSLJEDNJE VIJESTI
ZOVIK: POVRIJE\ENE TRI OSOBE - U sudaru golfa i seata na magistralnom putu kod Zovika, sino} su te`e povrije|ene tri osobe. Oni su prevezeni u KCUS-a. Povrije|eni D`evad Husanovi} (1966.) zadobio je te{ku politraumu, pa je `ivotno ugro`en. On je podvrgnut operatvinom zahvatu, dok Elvir Husanovi} (1973.) ima prelom kuka, te je preba~en na kliniku za ortopediju i traumatologiju. Tre}i povrije|eni, Senad Poljo, (1988.) ima povredu glave, koja nije opasna po `ivot, ali je zadr`an na promatranju na Intenzivnoj klinici CUM-a. Mr. S. PORAZ SARKOZYEVE STRANKE - Vladaju}a stranka francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya pretrpjela je poraz na regionalnim izborima odr`anim tokom vikenda, dok su partije krajnje desnice i socijalisti odnijeli pobjedu. Sarkozyeva UMP dobila je samo 17 posto glasova. POLICIJA PUCALA NA DEMONSTRANTE - Policija je pucala i bacila suzavac na hiljade Sirijaca koji su protestirali u gradu Dara na jugu zemlje, tre}i dan zaredom. Ugledni sirijski pisac i aktivist Mazen Darvi{ rekao je da je u gradu Dara jedna osoba ubijena, a dvije su zadobile prostrelne rane kada je policija otvorila vatru na demonstrante koji su pozivali na politi~ke slobode i uzvikivali antivladine parole.

Nastavljeni antivladini protesti u Jemenu

Predsjednik Saleh raspustio vladu
U Jemenu su se nastavili protuvladini protesti. Tri uticajna generala jemenske vojske podr`ali su proteste koji traju gotovo dva mjeseca. Na njihovu stranu stali su i ambasadori u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu. - Izra`avamo podr{ku i solidarnost mirnoj revoluciji mladih i njihovim zahtjevima. Nastavljamo izvr{avati svoje du`nosti - jam~enje sigurnosti i stabilnosti u glavnom gradu, rekao je jemenski general Moshin Saleh, prenose agencije. Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh, suo~en sa sve sna`nijim pritiskom da odstupi s polo`aja, u nedjelju je raspustio vladu. “Predsjednik republike je raspustio vladu“ , izvijestili su dr`avni mediji, navode}i da je u toku sastavljanje nove vlade. U vijesti nisu navedeni razlozi za tu odluku. Jemenskipredsjednik Ali AbdullahSalehproglasio je u petak vanredno stanje nakon silovi-

Prvi let boeinga 747-8

tih sukoba demonstranata sa snagama reda u kojima je poginulo vi{e desetaka ljudi. Nakon krvoproli}a u petak Saleha je napustio niz saveznika i suradnika, a u nedjelju je ostavku na svoj polo`aj dao i jemenski ambasador pri UNu Abdullah Alsaidi, prenijela je Hina. Protesti u Jemenu traju od konca januara, a demonstranti tra`e politi~ke slobode i ostavku predsjednika Alija Abdullaha Saleha, koji je na vlasti ve} 32 godine.

Boeing 747-8 Intercontinental, nova putni~ka verzija legendarnog jumbo jeta, izveo je svoj prvi probni let i vi{e od ~etiri sata proveo u zraku, iznad podru~ja Seattlea u ameri~koj saveznoj dr`avi Washington. Novi boeing je produ`ena verzija modela 747, mo`e primiti 467 putnika, 51 vi{e od stare verzije. Trebao bi tro{iti manje goriva od prethodnika i navodno}e biti puno komforniji. Novi se avion mo`e pohvaliti novim krilima, novim repom, vrhunskim motorima i novom pilotskom kabinom. Manji je od aviona A380, svog evropskog konkurenta Airbusa, koji prima 555 putnika. Boeing je primio narud`be za 33 aviona 747-8, doznaje se s internetskestranicekompanije. Novi boeing ko{ta 317,5 miliona ameri~kih dolara.