P. 1
Milan Vujaklija - Recnik stranih reci

Milan Vujaklija - Recnik stranih reci

|Views: 5,600|Likes:
Published by Vladimir Raščanin

More info:

Published by: Vladimir Raščanin on Mar 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

MILAN VUJAKLJA

leksikon
STRANIH REČI I
IZRAZA
REDAKTORI

Dr SVETOMIR RISTIĆ i dr RADOMIR ALEKSIĆ
DOPUNILI, PROŠIRILI I REDIGOVALI Š IZDANjE D r R ADO M I R ALE K S I Ć i RE D AK C IJ A »P R O S VET E «

PROSVETA-BEOGRAD

PREDGOVOR OVOM IZDANjU
Prvo izdanje Leksikona stranih reči i izraza Milana Vujaklije objavljeno je 1937. godine. Drugo izdanje, u redakciji dr Svetomira Ristića i dr Radomira Aleksića, izišlo je 1954. godine i štampane, do danas, u tiražu od preko 200.000 primeraka. Dobar prijem na koji je Leksikon naišao u najširim krugovima korisnika podstakao je Redakciju Prosvete da pripremi ovo novo, popunjeno i ažurirano izdanje Leksikona Milana Vujaklije. U razdoblju od pojave drugog izdanja Leksikona M. Vujaklije do danas razvoj nauke dostigao je velike razmere i stvoren je niz novih reči i izraza koji je ušao u upotrebu. Kao plod naučne, tehničke i kulturne saradnje u svakodnevni govor svih naroda postepeno prodire nova terminologija, pa je osavremenjavanje i obogaćivanje Leksikona M. Vujaklije rečima iz najnovijih tekovina tehnike, medicine, ekonomije, političkih nauka kao i novih naučnih oblasti i grana bilo neminovno. Stoga je dr Radomiru Aleksiću, koji sada nije više meńu živima, povereno da sačini izbor dopuna i obradi nove reči i izraze, što je on većim delom obavio. Ovo izdanje bogatije je od prethodnoga za svežinu. Pri tom nisu izostavljene stare reči, koje danas nisu više u upotrebi, ali se nalaze u literaturi. Posebna pažnja posvećena je turskim i madžarskim rečima, kao i rečima iz drugih istočnih jezika. One su ponovo ulete, u većem broju nego što ih je bilo u prvom izdanju, znatno savremenije i odreńenije objašnjene. Iako su one odomaćene u našem jeziku, ima krajeva na srpskohrvatskom jezičkom području u kojima ta terminologija nije tako dobro poznata, i posveći-vanje pažnje tim rečima, jedna je od posebnih vrednosti dopuna. Radi lakše upotrebe i praćenja porekla raznih oblika jedne iste reči, kod prvog objašnjenja u nizu dato je opširnije značenje te reči u jeziku iz kojeg je preuzeta.

Prilikom rada na ovom, trećem, dopunjenom izdanju Redakcija se služila, pre svega, novim rečnicima i priručnicima koji su joj bili dostupni: Rječnik stranih riječi Bratoljuba Klaića (Zagreb, 1978), Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvat-skosrpskom jeziku Abdulaha Škaljića (Sarajevo, 1973), Rečnik stranih reči i izraza Radomira Aleksića (Beograd, 1978), Mala enciklopedija Presveta (Beograd, 1978) i dr. Radom na ovom izdanju rukovodio je, rano preminuli, urednik, književnik Momčilo Milankov.
1980. godine REDAKCIJA

SKRAĆENICE
avij. agr. adm. ak. akuz. akc. alb. alhem. amer. amh. znat. angls. antrop. aram. arap. vrh. arheol. astr. astrol astron. A — avijacija — agronomija — administracija — akustika — akuzativ — akcenat — albanski — alhemija — američki — amharski — anatomija — anglosaksonski — antropologija — aramejski — arapski — arhitekture — arheologija — astronomija — astrologija — astronautika B — bankarstvo — baskijski — bengalski — berza — biologija — botanika — broj — brazilski — brodarstvo — bugarski geograf. geol. geom. germ. gl. god. got. grañ. gram. graf. grč. dan. dem. dijal. dipl. DR— geografije — geologija — geometrija — germanizam — glagol — godina — gotski — grañevinarstvo — gramatika — grafika — grčki D — danski — deminutiv — dijalekat — diplomatika — drugo E ind. indijan. instr. ir. isl. ist. ital. itd. — indijski — indijanski — instrumental — irski — islandski — istorija — italijanski — i tako dal,e J jav. jal. jah. jevr. jedi. — javanski — japanski — jahanje — jevrejski — jednina K

bank. bask. beng. berz. biol. bot.

eg. ekon. el. eng. est. etim. etiop. etn. euf.

kavk. — kavkaski — kaldejski kald. — kilogram kg — egipatski kelt. — keltski — ekonomija kin. — kineski — elektrotehnika — kip. km — kiparstvo — engleski — estetika kozm. kilometar — — etimološki — kor. kozmetika — etiopski — kosmogr. koreografija — etnologija — kuv. kosmografija — eufemizam kuvarstvo

br. braz.
brod. bug.

v
v. vaj. vet. voj. — — — — — — vidi; vek vajarstvo veterina vojska vokativ vulgarno *

zam. zan. zast. zb. zend. zool.

— — — — — —

3 zamenica zanatstvo zastarelo zbirno zendski zoologija

BOK.

1 l. lat. " lingv. lit. litv. lov. log. lok.

_
— — — — — — — —

L
L ITZ D

lice latinski lingvistika literatura litvanski lovački logika lokativ M metar mañarski malajski matematika
M^-IS.H.0«^

vulg.

i d. i dr. izg. mzr. imp.
im.

g
i

g g.

gal.

— gram — godina — galski

— i dal>e — i drugo, i drugi — izgovor — izraz — imenica — imperativ

m mañ. mal. mat. mač.

— — — —

--

medicina meksički

meteorologija
metrika minut mineralogija mitologija mletački milimetar množina moda mongolski moreplovstvo muzika N naročito novovisokonemački novogrčki nemački neprelazan glagol nepromenljiv novolatinski novinarstvo nominativ norveški nordijski numizmatika P
w

predl. prez. prel. privr. pril. psih.

mehanika

— predlog — prezrivo — prelazak glagol — privreda — prilog — psihologiji

tzv. tip. tj. trg. tur.

— takozvani — tipografija
— to jest

— trgovina — turski
u

rab. rad. ret. rib. rim. rlg. rom. rsl. RUDrum. RUS-

— rabinistički — radno — retorika — ribarstvo — starorimski — religija — romanski — ruskoslovenski — rudarstvo — rumunski — ruski

uza. um. UP.

— uzvik

— umetnost — uporedi F

fam. farm. fig. fiz. fiziol. fil. filol. fin. fine. fon. fort. fot.

onomatopeja optika orijentalski

p
paleontologija paleografija pedagogija pejorativno peruanski persijski plural pogrdno poetika pozorište pokrajinski politika polinezijski poljski poljoprivrede pomorstvo portugalski poslovica pridev pravo praznoverje

s svrš. sem. sijam. sin. sing. sir. skand. skr. sl. slik. slov. soc. sp. sskr. st. stvnem.

— sekunda — svršeni glagol — semitski — sijamski — sinonim — singular — siriJski — skandinavski — skraćenica — slično — slikarstvo — slovenski — sociologija — sport — sanskrt — stari — starovisokonemački sten. — stenografija stil. — stilistika stnem. — staronemački stnord. — staronordijski — stpers. stol. staropersijski — staroslovenski stfr. — starofrancuski supr. — suprotno SC. — scilicet, to jest T tat. tahit. tek. teol. teh. tehnol.

fr.
h hald. hebr. hem. hig. hip. hir. hol. hotent.

— familija, familijarno — farmacija, farmakologija, — figurativno — fizika — s daziologija — s filozofija — filologija — finansije — s danski — s >onetika — fortifikacija — fotografija — francuski

sat, čas haldejski hebrejski hemija higijena hipokoristika, odmila — hirurgija — holandski — hotentotski — — — — — — C — centimetar — crkvenoslovenski Č

st crksl.

češ.

— češki

t

— — — — — — —

tona tatarski tahićanski tekstil teologija tehnika tehnologija

š
šatr. šv. švajc. šp. štamp. šum. — — — — — — šatrovački švedski švajcarski španski štamparstvo šumarstvo

A
A, a prvo slovo latinske, ćirilske i grčke azbuke; kao skraćenica: a = godine (lat. appo), pre (lat. ante), alt, ar; a. na menicama= akceptirana; a. a.= ad akta; A.. a. S. = až? ante Hristum; A. Ch. n. = ante Hristum natum; čuz. šesti ton osnovne lestvice; mag., fiz. pravac (a), tačka (A), amper (A); hen. Ag= argentum (srebro), A1 = aluminijum, At = americijum, Ag = argon, As= arsen, At=iacrar, \l=aurum (zlato), As = aktinijum. a- (grč. a -) tzv. alpha steretikon, lat. alpha privatum=onpe4Ho alfa (ili a); u složenicama označava lišenost čega, nemanje čega, kadšto i suprotnost onome sa čim je složene, a prevodi se sa: bez-, ne-, npr.: amorfan bezobličan, apetalan bezlisni, amoralan nemoralan, abulija bezvoljnost, lišenost sposobnosti htenja; kad se složi s rečju koja počinje samoglasnikom. umeće se n, npr. analfabet (a-n-alphabet) nepismen. a (fr. a) za, po (tu i tu cenu). A=A u logici: zakon (princip) identiteta po kome se jedan pojam mora u toku jedne misaone celine upotrebl>avati u istom značenju; up. principijum identitatis. ab (hebr.) jedanaesti (po starom računanju peti) mesec jevrejske godine; pada u mesece juli— avgust. ava (arap. 'aba, tur aba) gruba vunena tkani-na; gornja haljina, bez rukava, od takve tkanine. a ba! (fr. a bas) dole! ua! abažur (fr. abat-jour) štit na lampi od hartije, tkanine i dr. za zaklanjanje očiju od svetlosti. abazija (grč. a- ne, basis korak) ned. nesposobnost hodanja. abakus (lat. abacus, grč. abaks) l. svečani sto za skupoceno posuñe kod starih Rimljana; 2. daska za igru; 3. sto posut peskom za matematičke crteže i radove, daska na kojoj se računa, računaljke; 4. u kat. crkvi: sto pored oltara; 5. arh. četvrtasta ploča koja pokriva glavicu (kapitl) stuba. abakcija (lat. abactio partus) med. pobačaj, pobacivanje, pomet; up. abortus. abalijenacija (lat. abalienatio) prav. otuñivanje, otuñenje, odstranjivanje, odstra-njenje. abalijenirati (lat. abalienare) prav. lišiti, otuñiti, otuñivati; fig. odvratiti koga od nekoga, otuñiti. abanacija (lat. ab od, annus godina) prav. progonstvo iz zemlje na jednu godinu. abandon (fr. abandon) odstupanje, odricanje od svog prava; pravo osiguranika da osigu-raču ustupi robu ili brod i sve na njemu uz isplatu iznosa na koji su roba ili brod' bili osigurani. abas (pere.) jedinica za merenje bisera u Persiji, nešto manja od harata=OD458 g. abasimento (ital. abassimento) snižavanje, smanjivanje, obaranje, spuštanje. abasimento di voče (ital. abassimento di voće) muz. spuštanje glasa. abasimento di mano (ital. abassimento di mano) muz. spuštanje ruke pri udaranju takta; metanje jedne ruke pod drugu (pri sviranju na klaviru). abasimento di preco (ital. abassimento di prezzo) trg. spuštanje cene, obaranje cene. abat (ital. abate), opat, iguman, starešina manastira; up. abe. abataža (fr. abbattage) seča drva; klanje ili ubijanje stoke; fig. oštar ukor. abaton (grč. abatos nepristupačan) deo hrama, svetilišta ili crkve u koji ne smeju ući obični vernici, inoverci i svetovnja-ci; up. aditon. a batuta (ital. a battuta) muz. prema udaru takta, po tempu. abapi (tur. abaci) mesec avgust kod Turaka, po sirijskom kalendaru. abadžija (tur. abaci) zanatlija koji izrañuje odeću od abe, grube vunene tkanine. abviljen (fr. abbevillien) najstarija faza paleolitika (naziv prema franc. gradu Abvilu). abgregacija (lat. abgregatio) izdvajanje, isključivanje, isključenje. abd (arap.) u arapskim složenim osobnim imenima: sluga, rob, npr. Abd-alah sluga Alahov; Abd-el-kader sluga svemogućeg boga; Abd-el-medžid sluga preslavnog (boga); Abd-ur-rahman sluga milosrdnog itd.

abderitizam

abisodinamika

abderitizam glupost, ograničenost, budalaština; up. Abderićani. Abderićani (grč. Abderitai) stanovnici starog trakijskog grada Abdere, koji su bili čuveni sa svoje ograničenosti i gluposti; otuda: glupi, ograničeni ljudi. abdest (pere. abdest) muslimanski verski običaj da pre svake molitve peru ruke, lice i noge; pranje vodom. abdikacija (lat. abdicatio) davanje ostavke na položaj ili zvanje, odricanje. abdicirati (lat. abdicare) odreći se nečega, zahvaliti se na čemu, podneti ostavku na neki položaj ili zvanje. abdomen (lat. abdomen) aiat. trbuh, stomak; zool. zadak, zadnji deo tela (kod insekata). abdominalan (lat. abdominalis) aiat. trbušni; abdominalna trudnoća vanmaterična trudnoća. abdominale (lat. abdominales) pl. zool. ribe mekoperke, slatkovodne i morske, npr. somovi, šarani, štuke, pastrmke, sleñevi (haringe) i dr. abdominoskopija (lat. abdomen stomak, grč. skopeo gledam, posmatram) med. ispitivanje stomaka radi utvrñivanja uzroka oboljenju. abduktor (lat. abductor) anat. mišić odmi-cač. abdukcija (lat. abductio) l. odvoćenje, odvlačenje, odstranjenje; 2. Log. silogizam čiji je drugi sud (premissa minor) samo verovatan, te je i zaključak verovatan; hir. razmicanje zglobova. abe (fr. abbe) spat, sveštenik; up. abat. abevakuacija (lat. ab od, evacuatio pražnje-nje) delimično pražnjenje, ispražnjiva-nje. abela (lat. albellus beličast) vot. bela topola (Populus alba). abelardizirati uškopiti, ujaloviti (po slučaju koji se desio čuvenom sholastiča-ru Pjeru Abelaru, 1079—1142, od roñaka njegove ljubaznice Eloize). abelmošus (arap. abu-el-misk) mošusna zrna jedne orijentalne biljke, upotrebljavaju se u parfimerijama. a beneplačito (ital. a beneplacito) kuz. po volji. aber v. haber. aberacija (lat. aberrare odlutati, aberratio) 1. opt. nesticanje svetlosnih zrakova u jednu žižu; sferna ili monohromatska aberacija nesticanje svetlosnih zrakova u jednu tačku pri odbijanju o loptno izdube-no ogledalo ili pri prelamanju kroz sočivo loptnog oblika; hromatska aberacija nesticanje u jednu tačku bele svetlosti usled različite prelomljivosti raznobojnih svetlosti koje sačinjavaju belu svetlost, prolaskom kroz sočivo; 2. astr. prividno pomeranje nebeskog tela kao posledica kretanja Zemlje i netrenutnog prostiranja svetlosti; 3. fig. skretanje, odstupanje od normalnog tipa, lutanje, zabluda.

aberacio kriminis (lat. aberratio criminis) prav. zabluda u izvršenju zločina, npr. kad se utvrdi da je zločin koji je izvršio Edip bio, u stvari, ocoubistvo, a ne ono što je on želeo da učini. aberdar v. haberdar. aberirati (lat. ab-errare) odlutati, zablude-ti, skrenuti, skretati; varati se, prevariti se. abest (lat.) koji nije došao, odsutan. ab eterno (lat. ab eterno) oduvek, od iskona, od pamtiveka. abeceda 1. sva slova u našoj latinici pore-ñana po utvrñenom redu; naziv je dobiven objedinjavanjem imena za prva četiri slova, s tom razlikom što je poslednji član, koji je ušao u sastav naziva, dobio završetak a: a-bece-d(a) = abeceda, umesto završetak e(a-bece-de); azbuka, alfabet; Z. fig. osnova, osnovna znanja iz neke nauke ili veštine. abecedar (reč sa latinskim oblikom, sastavljena od prva četiri glasa latinske azbuke a, b, c, d) početnik u nekoj struci; bukvarac. abzac (nem. Absatz) u proznom i pesničkom tekstu: počinjanje nove rečenice novim redom tako da se prva reč te rečenice uvlači malo udesno; stav, stanka, usek, odsek; prelom, cezura (u stihu); up. ali-neja. abijetin (lat. abies jela) nem. smolasta materija koja se dobiva iz terpentina. ab inicio (lat. ab initio) od početka. ab inkunabulis (lat. ab incunabulis) od kolevke, od ranog detinjstva, od malih nogu, odmalena. ab instancija (lat. ab instantia) prav. v. pod instancija. ab intestato (lat. ab intestato) prav. bez testamenta. abiogeneza (grč. a- bez, ne, bfos život, gene-sis postanak) biol. postajanje živoga od nežive materije (spontana generacija; uveo prof. Haksle). abioenergija (grč. a-, bios, ergon delo) nedostatak ishrane. abioza (grč. a-, bios) nesposobnost za život. abiologija (grč. a-, bios, logfa nauka) nauka o mrtvoj, anorganskoj prirodi. abiostatika (grč. a-, bios, statika, v.) nauka o beživotnim telima. abiotrofija (grč. abios bez -sredstava za život, oskudan, trophe hrana) nemanje sposobnosti za život, prevremeno nestajanje, prevremeno izumiranje. abiritacija (vlat. abirritatio) «ed. smanjenost nadražljivosti (tkiva). abisal (grč. abyssos bezdan) zona najvećih morskih i okeanskih dubina (preko 1000—1200 t). abisodinamika (grč. abyssos, dynamis sila) grana geologije koja proučava unutrašnjost Zemlje i istražuje sile koje u njoj dejstvuju, kao posledice delanja tih sila.

abisopelagijal abisopelagijal (grč. abyssos, pelagos more) zona slobodne vodene mase otvorenog mora koja se prostire ispod dubine od 1000 m (ali i ispod 1500, odnosno 2000 t). abiturijeng (lat. abire otići, odlaziti) onaj koji namerava da ode, naročito sa niže škole na višu posle položene g ispita zrelosti (mature). abiturij(um) (nlat. abiturium) ispit zrelosti na srednjoj školi, viši tečajni ispit, matura. abjudi kapija (lat. ab-judicatio) prav. poricanje, odricanje, nepriznavanje. abjudicirati (lat. abjudicare) ne priznati, ne priznavati, poricati. abjuracija (lat. abjuratio) prav. odricanje pod zakletvom. abjurirati (lat. abjurare) prav. pod zakletvom odricati, odreći. ablaktacija (nlat. ablactatio) med. odbijanje deteta od sise; fig. odvikavanje. ablaktirati (lat. ablactare) odbiti (ili: odbijati) od sise, dojenja; bog. kalemiti jedno plemenito drvo na drugo obližnje bez odsecanja kalema. ablata (lat. ablatus odnesen) pl. prav. oduzete (ili: otete, ukradene) stvari. ablativ (lat. aufferre odnositi, odvajati, abstuli, ablatum) gram. padež odvajanja, kretanja odnekud, poticanja; v. ablativni. ablativni (lat. ablativus koji odnosi, odvaja) gran. koji se tiče ablativa ili pripada ablativu: ablativni genitiv genitiv kojim se kazuje otkuda nešto potiče, ili, od čega se rastavlja ili udaljava, npr.: Treba se kloniti rñavih prijatelja; Srećno smo se oslobodili neprijatelja. ablaut (nem. Ablaut) liži. promena samoglasnika u sklopu istog korena ili osnove koja se javlja kao unutrašnja fleksija, prevoj vokala: plesti — plot, rañati — rodi sl.; up. apofonija. ablacija (nlat. ablatio odnošenje, uklanjanje) hir. odsecanje, odrezivanje; geol. odnošenje (ili: skidanje) lednika ili stene to-pljenjem ili dejstvom vode. ablegat (lat>. ablegatus) poslanik drugog reda, naročito papin za pojedinačne slučajeve (za razliku od delegata); u Mañarskoj: zamenik jednog magnata u parlamentu; prognanih, lice koje je negde poslato da bude uklonjene s položaja. ablegacija (lat. ablegatio) prav. progonstvo, udaljivanje na jednu godinu. ablegirati (lat. ablegare) odaslati, oda-šiljati, udaljiti, udaljivati; prognati na godinu dana. ablendati (nem. abblenden) zaseniti svetlo, podesiti jačinu svetlosti na farovima. ablepsija (grč, ablepsfa) duhovno slepilo, zaslepljenost. ablefarija (grč. a-, blepharon očni kapak) »ed. nemanje očnih kapaka (posledica kongenitalnih poremećaja u razvitku oka,

abordaža naročito posle gangrene, lupusa, tumora i dr. ozleda). ablokacija (lat. ab-locatio) davanje pod zakup, u najam, iznajmljivanje. abluirati (lat. ab-luere) oprati, ispirati, isprati, oprati, očistiti. ablutomanija (lat. abluere spirati) med. bolesni nagon za stalnim pranjem i kupa-njem. ablucija (lat. ab-lutio) pranje, umivanje, čip!ćenje; običaj katoličkih sveštenika da posle pričešća peru ruke; ispiranje pu-tira posle pričešća. abnsgacija (lat. ab-negatio) poricanje, odricanje, odbijanje. abnormalan v. abnorman. abnormaliost v. abnormitet. abnorman (lat. ab-normis) nepravilan, neobičan, koji odstupa od običaja, reda ili pravila; neobičan, neprirodan; koji predstavlja, izuzetak; bolestan, nezdrav; abnormalan. abnormitet (nlat. abnormitas) odstupanje od pravila, neprirodnost, nepravilnost, neobičnost; tih. veći stepen odstupanja od uobičajenog ponašanja s obzirom na neki kriterijum; abnormalnost. ab ovo (lat. ab ovo od jajeta) ispočetka, sasvim ispočetka, iznova, iz osnova. abolirati (lat. abolere uništiti) prav. prekinuti nad nekim sudski postupak bez ikakvih posledica po optuženoga; ukinuti, ukidati, poništiti, poništavati. abššcija (lat. abolitio uništenje) prav. oproštaj kazne, pomilovanje; ukidanje, uki-nuće, poništenje. abolicionizam (lat. abolitio) pokret kome je cilj abollcija, tj. ukidanje nekog običaja, sudskog postupka i uopšte nekog zlog stanja; naročito, ranije: pokret za ukidanje ropstva u Severnoj Americi; pokret za ukidanje državnog nadzora i za priznanje prostitucije. abolicionisti (lat. abolitio) pl. politička stranka u Sev. Americi koja je radila na ukidanju ropstva; pristalice pokreta za ukidanje nadzora nad prostitucijom i javnim kućama. abominalan (lat. aboroinalis) odvratan, mrzak. abominacija (nlat. abominatio) gnusoba, užas, gadost, sramno delo, skvrnavno delo; skrnavljenje, oskvrnjenje. abondandija (fr. abondance, lat. abundantia) izobilje, obilnost, obilatost; fig. bogatstvo reči, rečitost. abovent (fr. abonner pretplatiti, pretplaćivati), pretplatnik na hranu. abovirati (fr. abonner) pretplatiti, pretplaćivati, pretplatiti se. abovman (fr. abonnement) pretplate. abonos (pere. ebonos, ebenus) vot. v. ebenos. abordaža (fr. abordage) napad (na neprijateljsku lañu); sudar dveju laña; fig. oslo-vljavanje.

aboriginalan aboripšalan (vlat. aboriginalis) prvotni, prvobitan; starosedelački, domaći, samonikao. aboripši (nlat. aborigines, lat. ab od, origo poreklo, početak) pl. starosedeoci, prastanovnici, uroñenici (za razliku od kolonista). abortiva (lat. abortiva) pl. med. v. abortivum. abortivan (nlat. abortivus) prevremen, nezreo, nedozreo; med. koji izaziva pobaci-vanje, pobačajni; fig. skraćen, brzo završen, ugušen u samom začetku, u k lici; zakržljao, neplodan, jalov; abortivni postupak skraćeni postupak, skraćivanje. abortivno lečenje med. lečenje kod koga se prouzrokovač bolesti uništava u samom početku bolesti (naročito pri lečenju veneričnih bolesti). abortivum (lat. abortivum) med. pobačajno sredstvo, sredstvo za izvršavanje pobača-ja; al. abortiva. abortirati (lat. abortare) izvršiti abor-tus, pobaciti, pobacivati, pometnuti, po-metati; bog. ne doneti plod. aborticidij(um) (nlat. aborticidium) ubijanje ploda u materino] utrobi; nasilno ili veštačke izbacivanje začetka (zametka) iz materice. abortus (lat. abortus) pobacivanje, pobačaj. aboco (ital. abozzo) prvi nacrt, skida jedne slike; ebot. abradirati (lat. abradere) ostruga™, sastru-gati; odnositi tarenjem, odroniti, odro-njavati. abrazivi (lat. abrasio) materije velike tvrdoće koje služe kao sredstvo za brušenje, poliranje i čišćenje tvrdih površina, npr. korund, dijamant, kvarc. abrazija (lat. abrasio) sastrugavanje, čišćenje struganjem; med. čišćenje nagriz-nim sredstvima; geod. odnošenje tarenjem, odronjavanje. abrakadabra (hebr.) mañijska reč, bez značenja, koja se, napisana na jednom ravnostranom trouglu u jedanaest redaka (svako slovo u jednom redu), nosila oko vrata kao amajlija protivu groznice; danas se upotrebljava samo u šali, kao i , „hokuspokus". abrahija (grč. a- ne, brachfon ruka) ned. bezrukost, nedostatak ruku od roñenja. abraš (tur. abras, šaren, pegav) 1. čovek pegava lica; 2. konj sa belim pegama na gubici ili ispod repa; 3. vet. ospa po koži kod nekih domaćih životinja. ab re (lat. ab ge od stvari) bez uzroka, bez razloga. abrevijator (nlat. abbreviator) skraćivan, skratilac, npr. nečije knjige, nečijeg spisa; papinski pisar koji izrañuje papinske breve. abrevijatura (nlat. abbreviare skratiti, nem. Abrewiatur) v. abrevijacija. abrevijacija (nlat. abbreviatio) skraćenica, kratica; skraćivanje, skraćenje (naročito knjige, spisa, članka itd.); abrevijatura. abreže (fr. abrege) izvod, kratak sadržaj (naučnog ili umetničkog dela), sažet sadržaj. abritirati (fr. abrutir) poživotinjiti, za-glupiti, izjednačiti sa stokom; ubiti u nekome svako moralno osećanje. abrihtovati (nem. abrichten) obučiti, obuča-vati, izvežbati, doterati, izmupggrati; up. dresirati. abrogacija (lat. abrogatio) opozivanje, ukidanje, ponipggenje, ponipggaj. abrogirati (lat. abrogare) ukinuti, ukidati, opozvati; trg. poništiti, povući nalog. abruptav (lat. abruptus otkinut) strm, odsečen; nagao, iznenadan. abruptiv (lat. abruptus) odsečeni suglasnik, tj. takav koji je artikulisan s istovremenim, ili približno istovremenim gr-kljanskim zatvorom (npr. u kavkaskim jezicima). abrupcija (lat. abruptio) otkidanje, otpa-danje, npr. početnog ili poslednjeg sloga ili dela reči; jedan od načina skraći-vanja reči. abs ... v. pod aete. . . abuzemzem (pere. ab voda, arap. Zamzam ime izvora u blizini Ćabe u Meki) voda sa izvora Zemzem; fig. dragocene, retka, stvar. abuzivan (lat. abusivus) sklon zloupotreba-ma, sklon da se ogreši o postojeće zakone i običaje, protivpravan. abuzija (lat. abusio) pogrepša upotreba reči; up. katahreza. abuzus (lat. abusus) prav. zloupotreba, pogreška, zabluda; rñava upotreba. abulija (grč. abuHa) bezvoljnost, odsustvo volje. abuna (arap.) „naš otac", najviši crkveni dostojanstvenik u Etiopiji, poglavica hrišćanske koptske crkve. abundantan (lat. abundans) bogat, obilan, obilat; preteran. abundancija (lat. abundare obilovati) 1. obilje, obilnost, bogatstvo. 2. lingv. sup-stantiva abundancija imenice koje se menjaju po različitim deklinacijama (npr. u lat. jeziku: plebs, -is i plebes, -en); imenice koje u množini imaju dva roda ili drukčiji rod nego u jednini (npr. u lat.: loci, -orummesta u knjigama: loca, -orum mesta na zemlji); pleonazam. ab hink (lat. ab hine) prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena. ab hodierno (lat. ab hodierno) od danas, od današnjeg dana. ABH rat (eng. skrać. za atomic, biologieal, chemical) skraćeni naziv za rat u kome bi se upotrebljavale atomsko, biološko i hemijsko oružje. ava v. haaa.

avidan
aval (fr. aval) trg. menično jemstvo, potpis jemca na menici. avalirati (fr. avaler) potpisati menicu kao jemac. avalist(a) (fr. avaliste) trg. potpisnik, jemac na menici. avalit mineral koji se nalazi na brdu Avali, kod Beograda. avan (tur. havan, pere. hewen) metalan sud sa tučkom za tucanje kafe, bibera, šećera i DRavangarda (fr. avant-garde, avant napred, garde straža) 1. voj. prethodnica, izvidnica; prvi borbeni red jedne vojske; 2. ono što krči put, što prednjači nekoj ideji, .pokretu i sl. avangvardija (ital. avanguardia prethodnica) u Italiji, u vreme Musolinijeve dik-tature: fašistička omladinski organi-zacija, čiji su članovi (avangvardisti) bili omladinci-ke od 14—18 god. avanzirati (fr. avancer) napredovati, ići napred; biti unapreñen; unaprediti, una-preñiveti; dati (ili: uzeti) predujam, predujmiti, predujmljivati; o časovniku: ići napred, izmicati. avanzman (fr. avancement) unapreñenje, napredovanje u službi; napredak, napredovanje: isplate unapred, plaćanje unapred. avanzovati v. avanzirati. ananija (fr. avanie, ital. avania) uvreda, poniženje, sramota; iznuñavanje novca, naročito globljenje hrišćanskih trgovaca u bivšoj Turskoj; trg. smenjivanje dobitka, zarade u nekom poslu. avankor (fr. avant-corps) voj. prethodnica, predstraža; arh. istaknuti deo grañevine. avans (fr. avance) predujam, isplate unapred, pozajmica; arh. istaknuti deo kuće, ispust, izbočenje; preimućstvo, prednost; prvi korak, pokušaj; izlaženje u susret. avansen (fr. avent-scene) poz. prednji deo pozornice (izmeñu zavese i orkestra). avantaža (fr. avantage) vajda, dobitak, korist; nadmoćnost, prevaga, preimućstvo, predaosg, fora Vs vtrpw\ -UA. ^ljetdaaa. avantažer (fr. avantageur) onaj koji ima prednost, prevagu: voj. onaj koji čeka da bude unapreñen za oficira, zastavnik. avantura (fr. aventure, nlat. adventura) redak doživljaj, pustolovina; smelo preduzeće, smeo trgovački pokušaj. avanturizam (nlat. adventura, fr. aventure) sklonost pravljenju avantura, ljubav prema pustolovinama. avanturisati (fr. aventurer) živeti kao pustolov, stavljati na kocku, oslanjati se na sreću, izlagati se opasnostima, usuditi se, usuñivati se. avanturist(a) (fr. aventurier) pustolov, lovac na sreću. avanturistički (fr. aventureux) pustolo-van, koji stavlja sve na kocku, ostavljen sreći ili slučaju, smeo, drzak, odvažan; avanturistički roman vrsta romana u kome je glavna stvar opisivanje neobičnih doživljaja i podviga glavnog junaka. avanco (ital. avanzo) trg. pretek, dobitak, zarada; predujam; up. avans. avarija (fr. avarie, ital. avaria) kvar; trg. šteta pretrpljena na brodu prilikom bure; obalarina; avarirana roba roba oštećena na brodu usled bure i dr.; up. havarija. avgust (lat. augustus uzvišen) v. august. avdes(t) v. abdest. ave (lat. ave) zdravo, pomozi bog; zbogom, u zdravlju! Avelj (asirski habal sin) rlg. mlañi sin Adama i Eve (I Moje., 4) koga je iz zavisti ubio brat Kain; fig. nevino ubijen čovek. Ave-Marija (lat. Ave-Maria „zdravo da si, Marijo!") reči kojima je anñeo pozdravio Mariju nagoveštavajući joj da će roditi Isusa; u katoličkoj crkvi: početak molitve „Bogorodice devo"; večernje zvonjenje u katoličkoj crkvi. avenije (fr. avenue) pristup, prilaz; drvored; staza, velika široka ulica oivičene drvećem i cvećem. a verbis ad verbera (let. a verbis ad verbera) od reči na batine (preći). averzija (lat. aversio) odvratnost, gnušanje, mržnja; pet. figure koja se sastoji u tome da govornik polako odvrati onoga kome govori od glavne stvari, ali tako da ove j to ne primeti. averziovalna suma (lat. aversus licem okrenut od, ostrag, summa svota) trg. v. averzio-nalni kvantum. averziovalni kvantum (lat. quantum količina, iznos) trg. suma novca kojom se ñuture plaća, a ne po pojedinačnoj proceni svake stvari koja se prodaje. averziova trgovina (lat. emtio per aversionem) kupovine ili prodaja odoka, ñuture. averoizam med., fil. pravac koji je osnovao arapski mislilac Averr(h)oes u HP v.; njegovo učenje naginje materijalizmu i patžteizmu i odriče besmrtnost duše, zbog čega ga je osudila Rimska kurija. avers (lat. adversus okrenut ka, spreda, ital. awerso) nuh. gleva, lik, lice (kovanog) novca; supr. revera. avet (arap. aft, tur. afet nesreća, mitološko biće u obliku krilatog leve) sablast, priviñenje, utvara, prikaza. Ave Cezar (Imperator), morituri te salu-tant (lat. Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant) zdrevo Cezare (care) pozdravljaju te oni koji_će umreti. Reči kojima su rimski gladijatori pozdravljeli cara prolazeći ispred njegove lože u ereni, pre nego što će započeti borbu. a vi (fr. e vue) trg. v. a vista. avivirati (fr. aviver) oživiti, oživljavati, osvežiti boje. avidan (lat. avidus) lakom, gramžljiv; žu-den, željan; pohlepan; proždrljiv.

arap-agar

aviza (ital. awiso, lat. ad za, visus gledanje, pogled) trg. izveštaj o poslatoj robi ili novcu; avizna laña poštanska laña za brzo prenošenje važnih vesti. avizacio de perjurio vitando (nlat. avisatio de perjurio vitando) prav. opomena sudije kojom se nekome savetuje da se kloni polaganja lažne zakletve. avizirati (nlat. avisare, ital. awisare, fr. aviser) izvestiti, izveštavati, obavestiti, obaveštavate, javiti, javljati. avizo (ital. awiso) lañica (ili: čamac) za izvepggavan>e, izvidnički brod, avizna laña; v. aviza. avijarij(um) (dat. aviarium) ptičnjak, kavez za ptice, krletka. avijatika (nlat. aviatica) v. avijacija. avijatičar (nlat. aviaticus, fr. aviateur) vazduhoplovac, zrakoplovac, letiličar. avijacija (fr. aviation, lat. a vis ptica) kretanje po vazduhu pomoću aparata koji su teži od vazduha (avion, helikopter i sl.); vazdušna flota, vazdušne snage. avikultura (lat. avis ptica, cultura gajen>e) gajenja ptica, gajenje živine. avilirati (fr. avilir, lat. vilis jevtin) trg. pobiti vrednost (robi), pojevtiniti, po-jevtinjavati. aviobiologija (lat. avis ptica, biologija, v.) grana biologije koja proučava mogućnosti života na velikim visinama. aviokonstruktor (lat. avis, constructio grañenje) stručno lice koje se bavi gradnjom aparata za letenje. aviomehaničar (lat. avis, grč. mechanikos) stručno lice koje sklapa i popravl>a aparate za letenje. avion (fr. avion, lat. avis ptica) naprava za letenje teža od vazduha; aeroplan. aviopark (lat. avis, eng. park) svi avioni neke vazduhoplovne institucije, aviostrada (lat. avis, ital. strada put, drum) vazdušni put (koridor). aviofon (fr. avion, grč. phone glas) ani/ telefon od gumenih cevi koji služi, kad je avion u letu, za vezu izmeñu pileta i izviñača. a vista (ital. a vis ta) trg. po viñenju (na menicama); a vi. avitaminoza (grč. a- bez, lat. vita život, amini, v.) pl. med. bolesti koje dolaze usled nedostatka vitamina u hrani: skorbut, pelagra, beriberi, engleska bolest (rahi-tis) i dr. avitum bonum (lat. avitum bonum) prav. dedovsko, tj. porodično imanje. aviceptologija (lat. avis ptica, capio hvatam, grč. logfa nauka) veština hvatanja ptica. avlija (tur. avli) l. kućno dvorište ograñeno zidom. avlija (tur. havh u brus) 2. velika bela marama kojom žene pokrivaju lice; čaršav; ubrus, peškir.

avoar (fr. avoir, ital. a vere, lat. habere imati) kao imenica, u francuskim trg. knjigama: potraživanje, aktiva. avokado (šp. avocatero) bog. tropsko drvo i plod iz familije Lauraceace; gaji se i kao ukrasno drvo; plodovi se jedu sveži ili prerañeni naročito kao salata (Persea gratissima). avokatorijum (nlat. avocatorium) naredba kojom se pozivaju podanici jedne države da napuste službu stranoj državi. avokacija (lat. avocatio) opozivanje, odazivanje; prav. zahtev da se akta vrate od nižeg suda višem. avocentur akta (lat. avocentur acta) prav. neka se traže spisi, akta. avocirati (lat. avocare) odazvati, odaziva-ti, opozvati, opozivati; tražiti da se nešto pošalje, npr. spisi. a voče sola (ital. a voće sola) muz. samo za jedan glas. avulzija (lat. avulsio) ned. vañenje, čupanje zuba; prav. komad zemljišta koji reka otrgne i odnese na drugu obalu. aga (tur. aga) l. vlasnik zemlje (nekada u Turskoj); 2. vojni starešina (u nekadašnjoj Turskoj); 3. titula kod muslimana; gospodin, gospodar, gazda. agava (grč. agauos, nlat. agave americana) bog. tropska biljka, poreklom iz Juž. Amerike, stablo joj izraste do 10 m visine; upotrebljava se, naročito lišće, u narodnoj medicini. agalaktija (grč. a- bez, gala mleko) «ed. bezmlečnost dojke, oskudica u mleku kod matere. agalma (grč. agalma) lik, kip, slika, ukras, naročito u hramu. a ga lu k (tur. agirlik) dostojanstvo agino. agame (grč. a- bez, gamos brak) pl. vot. biljke gimnospore čije se ćelijice razmnožavaju samostalno, bez uticaja drugih oplodnih ćelija. Agamemvon (grč. Agamemnon) mit. sin Atri-jev, unuk Pelopsov, vrhovni zapovednik grčki pod Trojom, posle povratka ubijen od Egksta, ljubavnika svoje žene Klitem-nestre. agamija (grč. a- bez, gameo ženim se) bezbračnost; bog. bespolnost cvetova, kriptogamija; zool. partenogenetično razmnožavanje. agamist (a) (grč. a- gameo) neženja, momak, bećar. agamogoneza v. agamogonija. agamogonija (grč. a- bez, gamos brak, gone rañanje) biol. rañanje bez oploñavanja, tj. putem poprečne deobe (način razmnožavanja, kod praživotinja); supr. gamogoiija. agape (grč. agape ljubav) pl. večere ljubavi kod prvih hrišćana kao znak opšteg bratstva i ljubavi; sit-, hrišćanska ljubav. agar-agar (mal.) vrsta algi u kineskim i japanskim morima; pomešana sa vodom

Agarjani

aglomeracija

daje bezbojnu pihtijastu masu koja se upotrebljava u kuvarstvu, u apreturi (kao sredstvo za lepljenje) i u bakteriologiji (kao hranljiva podloga za gajenje bakterija). Agarjani (hebr.) pl. naziv za Turke i muslimane u starim srpskim spomenicima, po imenu jednog arapskog plemena koje je, prema St. zavetu, stanovalo u doba jevrejskih careva u Arabiji i napadalo susedna jevrejska plemena. agastronomija (grč. a- bez, gaster trbuh, pomos zakon) med. uzetost stomačnih živaca. agatobiotika (grč. agathos dobar, bios život) fil. učenje o dobrom i pravilnom ži-vljelju. agatodemon (grč. agathos dobar, daimćnion duh) mit. dobri duh, duh zaštitnik. agatologija (grč. agathćs dobar, logfa nauka) fil. deo etike koji uči o najvipJem dobru. agevda (lat. agenda) dnevnik, beležnik; spisak stvari koje treba obaviti; knjiga koja sadrži bogoslužbene obrede evangelističke crkve, zbornik propisa koji se odnose na vršenje službe božije. agenezija (grč. a- brz, genesis rañanje) »seneka neplodnost, nesposobnost za rañanje; fiziol. nepotpune embrionalna razvijenost ili nedostatak izvesnog dela organizma; teol. učenje hrišćanske crkve, po kome bog nema početka, bespočetnost boga. agens (lat. agens) fil. delotvorni, radni princip, ono što je uzrok nečemu, snaga; pokretna sila. agent (lat. agens koji dela, radi) poslovoña; posrednik; predstavnik firme, zastupnik; potajnik, tajni policajac. agent provokator (lat. agens, provocator izazivač) plaćeni izazivač nereda, podstrekač nemira, buškaralo za tuñ račun, plaćeni bukač; naročito: tajni policijski organ kome je zadatak da stekne poverenje politički sumnjivih ili nepovolj-nih osoba, pa da ih onda navede na vršenje kažnjivih dela. agentura (nlat. agentura) posao; poslovna oblast jednog agenta; biro jednog agenta, poslovnica. agencija (lat. agentia) poslovnica nekog većeg preduzeća čiji je delokrug ograničen; novinarske preduzeće za davanje novosti dnevnim listovima. ager (lat. ager) polje, oranica; ager publikus (lat. ager publicus) 1. zemljište koje pripada državi i služi za javnu upotrebu; 2. osvojena zemlja koja se poklanjala isluže-nim vojnicima. agerasija (grč. ageraos koji ne stari) nestarenje, izgledanje mladim, staračke svežina. ageracija (lat. aggeratio) nagomilavanje, gomilanje. agestija (lat. aggestio) dovlačenje na gomilu, gomilanje, nagomilavanje.

ageuzija (grč. a- bez, geusia ukus) med. odsustvo ili oštećenje čula ukusa. ageustija v. ageuzija. agijazma (grč. agiasma) osvećena voda, vodica. agilan (lat. agilis) brz, lak, hitar, spretan, okretan; živ, preduzimljiv, ustalački, pregalački, vredan. agilitet v. agilnost. agilnost (lat. agilitas) brzina, okretnost, hitrost, lakoća; preduzimljivost, usta-laštvo, pregalaštvo. aginija (grč. a- gyne »sena) neženjenost, život bez žene. aginičan (grč. a- gyne) ne(o)ženjen. agirati (lat. agere) raditi, poslovati, trgovati; glumiti na pozornici. agitakl (nlat. agitaculum) farm. štapić ili batić za mešanje pri spravljanju raznih hemikalija ili lekova. agitata res (lat. agitata res) stvar o kojoj se često govori ili raspravlja, koja je često na dnevnom redu; svršena stvar, rešena stvar. agitato (ital. agitato) muz. užurbano, uzrujano. agitator (lat. agitator) čovek koji se revnosno zauzima i radi za neku ličnost, stranku ili ideju, ili protiv neke ličnosti, stranke ili ideje; buntovnik, bundžija, podbadač, podstrekač, smutljivac. agitacija (lat. agitatio) pokret, kretanje, nemir; revnosno zauzimanje i rad u jednoj užoj ili široj sredini za neku ličnost, stvar ili protiv neke ličnosti ili stvari; podbadanje, podstrekavanje. apggirati (lat. agitare podsticati) revnosno raditi za neku ličnost, stvar, ili protiv neke ličnosti, stvari, naročito u političkom smislu; podsticati, podstrekava-ti, buniti, podbunjivati; farh. mešati, mućkati. agitovati v. agitirati. agitolalija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. laleo brbljam) v. agitofazija. agitofazija (lat. agito pokrećem, podstičem, grč. phasis govor) zbrkan i preterano brz govor sa glasovima nejasno izgovorenim, ispuštenim, ili izopačenim; agitolalija. agitprop (rus. skrać. od reči: agitacija i propaganda) odeljenje za agitaciju i propagandu pri političkim i drugim organizacijama. aglobulija (grč. a- ne, bez, lat. globulus loptica) med. siromaštvo, nedovoljnost krvnih zrnaca. aglomerat (lat. agglomeratum) l. skupina raznorodnih elemenata; 2. gusto naseljeno mesto, mesto gde je mnogo osoba na okupu; 3. min. slepljen kamen. aglomeracija (nlat. agglomeratio) skupljanje, gomilanje, nagomilavanje raznorodnih elemenata.

aglomerirati aglomerirati (lat. agglomerare) gomilati. nagomila(va)ti, skupljati. aglosija (grč. a- bez, glossa jezik) ned. nemost, mutavost; aglosostomija. aglosostomija (grč. aglossos nem, stoma usta) med. v. aglosija. aglutinancije (nlat. agglutinantia) pl. med. lekovi koji pomažu brzo zarappšvanje rana; sredstva za slepljivanje. aglutinativan (lat. agglutinare prilepiti) koji srašćuje, koji zarašćuje, koji zaleči; koji se prilepljuje, prilepni, s pri-lepcima; aglutinativni jezici liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši doda-vanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr. aglutinacija (lat. agglutinatio, nem. Agglutination) zgomilavanje, čisto spoljašnje spa j anje; fil. najniži stepen aper-ceptivnog spajanja predstava, pri čemu, doduše, nastaje jedna nova zbirna predstava, ali njeni sastavni delovi ipak ostaju samostalne predstave, npr. vojskovoña; med. svojstvo imunogkrvnog seruma da skuplja bakterije u gomilice (npr. kod tifusa); slepljivanje rana pomoću tečnosti koja ponovo spaja rasečene delove (limfa); gram. dodavanje gradivnih elemenata na koren reči. aglutinini (lat. agglutinare prilepiti) pl. med. tvari koje nastaju u krvi pod uticajem bakterija i koje krvnom serumu daju sposobnost da izaziva aglutinaciju. aglutinirajući jezici pl. liigv. jezici kod kojih se grañenje reči vrši dodavanjem gradivnih elemenata na koren reči, npr. turski i dr.; aglutinativni jezici. aglutinirati (lat. agglutinare) slepiti, prilepiti, prilepljivati, sastaviti, spolja spojiti, srasti. agluticija (nlat. aglutitio) med. v. aglucija. aglucija (nlat. aglutio) med. nemogućnost gutanja; agluticija. agnat (lat. agnatus) srodnik s očeve strane, srodnik po krvi. agnatija (grč. a- bez, gnathos vilica) nedostatak vilice, bezviličnost. agnatičan (lat. agnatus) srodan po očevoj strani, po ocu. agnacija (lat. agnatio) krvno srodstvo, srodstvo po ocu. agnec (stsl.) jagnje; u pravoslavnoj liturgiji parče hleba koje se prinosi kao žrtva. Agni (sskr. Agni) mit. staroindijski bog vatre. agnozija (grč. a- bez, gnosis saznanje, spoznaja) psih. nesposobnost raspoznavanja, razumevanja i označavanja pojmovima onoga što se oseti pomoću čula, npr. kada bolesnik predmete vidi, ali ih ne raspoznaje i dr.; fil. polazna tačka Sokratove filozofije: Znam da ništa ne znam. agnominacija (lat. agnominatio) v. anomina-cija.

agrarac agnosticizam (grč. agnostos nepoznat; nesaznatljiv) izraz koji obuhvata veoma različite pravce (transcendentalni idea-lizam, pozitivizam i dr.) koji zastupaju gledište da je nemogućno stvarnost saznati. agnostičar (grč. a- ne, gnosis saznanje, spoznaja) fil. pristalica agnosticizma. agnoscirati (lat. agnoscere) priznati (npr. potpis, menicu i sl.). agnus Dei (lat. agnus Dei) jagnje božije, jedno od imena Hristovih (Jov. 1,29). agogika (grč. ago vodim) muz. nauka o muzičkom tempu, tj. o postupnim modifikacija-ma u cilju što življeg i plastičnijeg izvoñenja muzičkog dela. agometar (grč. ago vodim, metron mera) fiz. v. reostat. agon (grč. agon borba) megdan, takmičenje u viteškim igrama kod starih Grka. agona (grč. agonos jalov, neplodan) geogr. linija na karti koja spaja mesta čija je magnetska deklinacija jednaka nudi. agonizam (grč. agon) borba, utakmica. agonija (grč. agom'a borba) samrtna borba; samrtne muke, izdisaj, ropac, sve pojave koje sačinjavaju laganu smrt i prethode joj; samrtni strah, očajanje. agonist(a) (grč. agonistes) borac, megdandžija, takmičar u viteškim igrama starih Grka. agonistarh (grč. agonistes, archos) nadzornik na viteškim utakmicama (megdanima) kod starih Grka. agonistika (grč. agon borba) nauka o borenju, takmičenju; boračka, gimnastičke, rvačka veština. agonografija (grč. agon borba, graphia opis) opis(ivanje) borbe. agonotet (grč. agonothetes) relitelj vite-ških utakmica i megdana kod starih Grka, sudija u borbi. agora (grč. agora trg) 1. u starogrčkim gradovima: glavni trg; 2. narodna skupština starih Atinjana; mesto gde se ta skupština sastajale. agorafobija (grč. agora trg, phobeo bojim se) med. nervozni strah od prelaženja preko trgova, ulica i uopšte praznih prostora. agravacija (lat. aggravare otežati) oteža-vanje, otežanje, pogoršanje; uvećanje, poopggrenje, npr. kazne. agrama (tur. ograma) velika, teška bolest. agramatizam (grč. a- ne, gramma slovo) nesposobnost stvaranja ili razumevanja rečenica. agramatist(a) (grč. a-grammatos) onaj koji ne zna pisati, nenaučenjak. agrar (grč. a groš, lat. ager njiva, polje) opšti izraz za pojmove koji obuhvataju poljoprivredu, zemlju, zemljišne odnose, zemljišne reforme, zakone ii dr.; Lasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnoj reformi. agrarac (lat. agrarius) zemljoradnik; pristalica zemljoradničke politike.

agrarizam agrarizam (grč. agros, lat. ager njiva, polje) ekonomsko-politički pokret kome je cilj unapreñenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika od drugih grana proizvodnje (industrije i dr.). agrarije (lat. ager njiva, polje, agraria) pl. poljoprivredni proizvodi. agrarni (lat. agrarius) koji se tiče zemlje, zemljoradnički, poljoprivredni; agrarna reforma reforma kojoj je zadatak da izmeni, iz socijalnih i nacionalnih obzira, srazmeru malih i velikih poseda parcelacijom ovih poslednjih, i da ukloni preostatke feudalnog zemljišnog ureñenja, tj. da pomogne onima koji nemaju svoje zemlje da doñu do nje; agrarni zakoni zakoni kojima je cilj popravke društve-no-privrednog položaja zemljoradničkog staleža. agrarni protekcionizam skup zakonskih i drugih mera koje država preduzima radi zaštite i razvijanja domaće poljoprivrede (kreditna politika, visoke carine ili zabrana uvoza poljoprivrednih proizvoda, garantovane cene itd.). agrafa (grč. agraphos nenapisan) 1. pl. teol. pojedine rečenice koje se navode kao božje reči, ali ih nema u kanonskim izvorima; takoñe: reči Hristove kojih nema ni kod jednog od četiri evanñelista, ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. Djela apostolska XX, 35). agrafa (fr. agraffe) 2. kopča, spojka (kao nakit). agrafija (grč. a- bez, grepho pišem) med. gubljenje sposobnosti pisanja, bolest koja se javlja usled izvesnih oboljenja mozga. agracijacija (nlat. aggratiatio) pomilovanje. agracijacio publika (lat. aggratiatio publi-sa) pomilovanje koje daje vladar o velikim državnim praznicima i proslavama, opšta amnestija. agreaža (fr. agreage) trg. posredničke, sen-zalska nagrada; up. kurtaža. agregat (lat. aggregatum skupina) kič. masa koja je nastala putem sjedinjavanje više jednovrsnih stvari, masa koja sadrži u sebi različne sastavne delove; mat. zbir, iznos; teh. dinamomašina i motor, genera-tor i motor. agregatno stanje fiz. stanje u kome se neko telo javlja, način spajanja i zbijanja delova po kome se tela dele na čvrsta, tečna i gasovita, a ponekad se pominje i tzv. četvrto agregatno stanje plaža. agregacija (lat. aggregatio) nagomilavanje, nakupljanje, zbijanje; pridruživanje, primanje u neko društvo; vanredna profe-sura. agregirati (lat. ad pri, grex stado, agregare) primiti u neko društvo, pridružiti; gomilati, nagomilati, zbiti, spojiti u jedno telo. agreže (fr. agršgš) vanredni profesor, pomoćni učitelj na višoj školi.

agrobiologija agreman (fr. agrement pristanak) pristanak jedne države da primi izvesno lice za diplomatskog predstavnika druge neke države. agrergografija (grč. agrćs njiva, ergon delo, graphia pisanje) opisivanje poljoprivrednih sprava. agresivan (lat. aggressivus) nasrtljiv, nale-tljiv, kidisav, koji kidiše, sklon da napada, napadan. agresija (lat. aggressio) napad, napadanje, kidisanje; nasrtljivost; neizazvan napad u cilju potčinjavanja, osvajanja. agresini (lat. aggredi) pl. ned. neotrovne materije kojima bakterije, proizvodeći ih, savlañuju otpornost organizma. agresor (lat. aggressor) nasrtljivac, napa-dač, napadačka ili izazivačka strana. agrest (lat. agrestis divlji) sok isceñen od nezrelog grožña, upotrebljava se za sirće, limunadu i dr. agrestan (lat. ager njiva, polje, agrestis) seljački, seoski; poljski; fig. geački, grub, neuglañen, neobrazovan. agrestija (lat. agrestis poljski, seoski) seljaštvo, prostota; grubost, neuglañe-nost, neobrazovanost. agrikultura (lat. agricultura) zemljoradnja, ratarstvo, zemljodelstvo. agrikulturni (lat. agricultura) koji se tiče zemljoradnje, poljoprivredni; agrikulturni sistem v. fiziokratski sistem; agri-kulturna hemija deo primenjene hemije koji se bavi hemijskim uslovima života korisnih biljaka (žitarice) i domaćih životinja; agrikulturna fizika fizika primenjena na zemljoradnju; agrikulturne države države u kojima su zemljoradnja i stočarstvo glavna privredne grana (supr. industrijske države). agriotimija (grč. agrios divlji, thymos duše) divlještvo, divlječnost, divlja ćud; ludačka sklonost ubistvu. agriofag (grč. agrios divlji, phagem jesti) divljak koji se hrani sirovim mesom životinja, naročito divljači. Agripa (lat. Agrippa) l. rimske osobno ime; 2. ned. neprevilan poroñaj, kad dete dolazi ne svet najpre nogeme mesto glavom; teko-ñe: agripinski poroñaj. agripnija (grč. egrypnfe) ned. budnoća, nesenica, nespavanje. agripnokoma (grč. agrypnia, kome neprirodne pospenost) ned. nesanica praćena velikom željom za spavenjem. agro- (grč. agros, lat. ager) predmetak u složenicama se znečenjem: polje, poljski, poljo-. agrobiolog (grč. agros, polje, bi'os život, logos reč, govor) onaj koji se bavi prouča-venjem razvitka biljnog i životinjskog svete i mogućnostimv uprevljanja tim ra-zvitkom u poljoprivrede agrobiologija (grč.) grana biologije koja se bavi pitanjima razvitka biljnog i živo-

agrobotanika

10

adapter

tinjskog sveta i mogućnostima upravljanja tim razvitkom u zemljoradnji i stočarstvu. agrobotanika (grč. agr6s, botane trava) nauka koja proučava morfološke i fiziološke osobine kulturnih biljaka. agrogeologija (grč. agros, ge zemlja, logia nauka) deo geologije koji skuplja i podrobno obrañuje one delove geologije koji se tiču poljoprivrede. agroekologija (grč. agros polje, oikos kuća, dom, logos reč, govor) nauka o položaju, smeštaju poljoprivrednih površina. agrokemija v. agrohemija. agromaksimum (lat. agro, maximum) najveći, zakonima i uredbama dozvoljen, zemljišni posed. agroianija (grč. agros polje, mama pomama, ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji. agrometeorologija (grč. agros polje, meteorologfa) grana meteorologije koja se bavi pitanjima uticaja meteoroloških pojava na razvitak biljnog sveta. agrominimum (lat. agro, minimum) propisane mere koje sadrže osnovna znanja iz agronomije 1 i odreñenu tehničku opremljeno« , čija primena pretpostavlja donju granicu rentabilne produktivnosti. agronom (grč. agronomos) poljoprivredni stručnjak koji je završio studije na poljoprivrednom fakultetu ili njemu ravnoj poljoprivrednog školi. agronomija (grč. agronomia) nauka o obrañivanju zemlje, racionalna zemljoradnja. agropedologija (grč. agros, pedon zemlja, tle, logia nauka) nauka koja proučava fizička, hemijska i biološka svojstva zemljišta u vezi sa racionalnim podizanjem kulturnih biljaka. agrostemin (nlat. agrostemma) hen. alkaloid koji se nalazi u semenu kukolja. agrostografija (grč. agros polje, grapho pišem, opisujem) opisivanje trava. agrostologija (grč. agros, logfa nauka) nauka o travama. agrosfera (grč. agros, sphaira lopta) deo antroposfere namenjen neposredno poljoprivrednoj proizvodnji. agrotehnika (grč. agros, techne veština) obrañivanje polja primenom tehničkih sredstava (traktori, kombajni, veštačka ñubriva i dr.). agrofitotehnika (grč. agros, phyton biljka, techne veština) agr. veština obrañivanja i podizanje biljaka, naročito kulturnih biljaka. agrohemija (grč. agros, chćo lijem, sipam, chemeia), deo hemije koji, na osnovu ogleda, ispituje mogućnosti oplemenjivanja zemljišta za ishranu kulturnih biljaka, kao i njihov razvoj. agrocenoze (grč. agros, koinćs zajednički) biol. životne zajednice koje čovek namerno stvara za duže ili kraće vreme (npr. njive, livade, plantažne šume itd.).

agrumi (ital. agrumi, agro, kiseo) vot. opšti naziv za južno voće nakisela ukusa roda Citrus (limuni, narandže, mandarine i dr.). ad (lat. ad) predl. k, ka, na, do, kod, pri, uz; do, oko, u; za; s obzirom na; prema, po (ad naturam prema prirodi); uz, pored, osim, povrh. Ad (grč. Hades) mit. bog podzemnog sveta kod starih Grka; podzemni svet; fig. grob, smrt; Hades, Had. ada (tur. ada) rečno ili jezersko ostrvo. ad absurdum (lat. ad absurdum) do nesmisla, tj. voditi, dovesti do besmisla, apsurda. adagij(um) (lat. adagium) poslovica. adagiologija (lat. adagium poslovica, grč. logfa zbirka) zbirka poslovica; nauka o poslovicama. adañeto (ital. adagietto) muz. malo sporije; muzički komad koji treba izvoditi manje lagano; adadžeto. adañisimo (ital. adagissimo) .itz veoma lagano, što lakše; adadžisimo. adaño (ital. adagio) muz. blago, lagano, tiho; ozbiljno, dostojanstveno; muzički komad koji treba izvoditi blago i lagano; adadžo. adaño asai (ital. adagio assai) muz. veoma lagano; adaño di molto. ad akta (lat, ad acta) ostaviti predmet kao svršen u akta, u arhivu; neku stvar kao svršenu ili nepotrebnu odstraniš. adaktilija (grč. a- bez, daktylos prst) ned. nemanje svih prstiju na ruci ili nozi. adakcija (lat. adactio, adigere) upornost, prisiljavanje, primoravanje. Adam (hebr. adamah zemlja, čovek napravljen od zemlje) nit. po jevrejskom i hrišćanskom verovanju, prvi čovek, koga je Bog napravio od zemlje i udahnuo mu besmrtnu dušu. adamant (grč. adamas, adamantos) v. adamas. adamas (grč. adamas) kaljeno gvožñe, čelik; dijamant. adamelit (po planini Adamelo u Tirolu) šš. dubinska eruptivna stena, sastavljena od kremena, ortoklasa i plagioklasa; obično ga nazivaju i granit. adamiti pripadnici jedne starohrišćanske sekte čiji su članovi, muški i ženski, prisustvovali obredima potpuno goli. adamsit (po pronalazaču Amerikancu Rodže-ru Adamsitu) vrsta gasa koji naročito deluje na kožu i disajne kanale; bojni otrov. adaptator (lat. adaptator) onaj koji prilagoñava, podešava, prerañuje nepggo prema izvesnim prilikama i potrebama, prila-goñavač, podešavač. adaptacija (lat. adaptatio) prilagoñavanje, prilagoñenje, prilagoñenost; podešavanje; primena; adapcija. adapter (lat. adaptare) ureñaj za prilagoñavanje elemenata, aparata i dr. nekim novim funkcijama (npr. televizora da bi primao više programa, radija da prima stereo-emisije i sl.).

adaptivan

11

adend
advokatura (lat. advocatura) pravobranilapggvo, pravozastupnipggvo, branilaš-tvo, braniteljski poziv i rad. advokatus dei (lat. advocatus dei) u rimokatoličkoj crkvi lice koje, prilikom obreda kanonizacije, pobija dokaze advokatusa dijaboli. advokatus diaboli (lat. advocatus diaboli) u rimokatoličkoj crkvi lice koje se, prilikom obreda kanonizacije, zvanično odreñuje da istupa protiv opravdanost čina posvećenja; fig. osoba koja zastupa nepopularno gledište. advocirati (lat. advocare) baviti se advo-katskim poslovima, braniti druge pred sudom; služiti pravu; fig. zauzimati se za nekoga ili nešto. ad glorijai (lat. ad gloriam) na slavu. ad-datur (lat. addere dodati, addatur) neka se doda, dodaj, dometni. ad-de (lat. addere dodati, adde) med. dodaj! dometni! (na receptima). ad depozitum (lat. ad depositum) dati ili uzeti nešto na čuvanje, u pohranu. ad-dukcija (nlat. adductio dovoñenje) anat. privlačno kretanje mišića. ad egzemplum (lat. ad exemplum) na primer. adekvatan (lat. adaequatus) izjednačen, jednak; podudaran, odgovarajući, podesan; adekvatan pojam log. onaj koji tačno izražava suštinu svoga predmeta; adek-vatno saznanje ono koje je u punoj saglasnosti sa suštinom saznatoga. adekvativ (lat. adaequare izjednačiti) nepravilna funkcija komparativa prideva u konstrukcijama s „paležom poreñenja" imenice koja svojim leksičkim značenjem označava predmet koji ima najviši stupanj date osobine (npr. „A on ljući njegda guje ljute"). adekvacija (lat. adaequatio) izjednačenje, podešavanje, podešenost. ad ekstremum (lat. ad extremum) na kraju, konačno. adelopodi (grč. adelos prikriven, nejasan, PUS, podos noga) zool. životinje koje izgledaju kao da nemaju nogu, tj. u kojih su noge skrivene. adelfizam (grč. adelphos brat) bratstvo, zbratimljavanje, bratimstvo. adelfija (grč. adelphos brat) zbratimlje-nost; bog. sraslost prašničnih niti. adelfoktonija (grč. adelphos brat, adelphe sestra, Kteino ubijem) bratoubistvo ili sestroubistvo. ademcija (lat. ademptio, adimere) prav. oduzimanje, uklanjanje, uskraćivanje. ademcio bonorum (lat. ademptio bonorum) prav. oduzimanje imanja. ademcio civitatis (lat. ademptio civitatis) prav. oduzimanje prava grañanstva, prote-rivanje iz grada. adenalgija (grč. aden žlezda, algos bol) med. bolest žlezda. adend (lat. addendus) mat. sabirak.

adaptivan (lat. adaptare) prilagodljiv. adaptivnost (lat. adaptare) sposobnost prilagoñavanja, prilagodljivost. adaptirati (lat. adaptare) prilagoditi, prilagoñavati; podesiti, podešavati, preu-rediti, preureñivati; primeniti, pri-menjivati. adapcija (lat. adaptio) v. adaptacija. ad arma! (lat. ad arma) k oružju! fig. na posao! a dato (lat. a dato) od dana pisanja, od danas, od sada. ad bene placitum (lat. ad bene placitum) prema dopadanju, prema nahoñenju, po volji; eks bene placito. ad valorem (lat. ad valorem) prema vrednosti. advent (lat. adventus dolazak) predstojeći dolazak spasitelja; kod katolika: poslednje četiri nedelje pred Božić. adventivan (vlat. adventivus) slučajan; sporedan, pridošao; bog. koji ne raste na svom pravom mestu, npr. adventivni koren onaj koji se razvija na samoj stabljici (bršljan, divlja jagoda i dr.). adventizam (lat. adventus dolazak) učenje i pokret adventista; v. adventisti. adventisti (lat. adventus dolazak) sledbeni-ci verske sekte koju je osnovao u Americi V. Miler, koji je proricao da će Hristos po drugi put doći 1843. god. Praznuju subotu, čitaju Sv. pismo i veruju da će Hristos po drugi put doći čim njihova sekta preovlada. Ima ih i kod nas, naročito u Vojvodini, gde ih zovu subotaršča. adverb (lat. adverbium) gram. prilog. adverbijal (nlat. adverbiale) gram. priloška odredba, priloška oznaka (vremenska, mesna, načinska, uzročna). adverbijalizacija (lat. adverbijum) lipti. prelaz reči iz neke gramatičke kategorije u kategoriju priloga (adverba); npr. dom: doma (kod kuće); jutro: jutros i sl. adverbijalni (lat. adverbialis) gram. prilo-ški. ad verbum (lat. ad do, verbum reč) od reči do reči, doslovno. adverzarije (lat. adversaria) pl. knjige ili sveske u koje se privremeno unose graña i beleške koje će tek docnije biti sreñene ili obrañene. adverzativan (lat. adversativus) gram. suprotan, protivan; adverzativna konjunkcija suprotna svezica; adverzativna rečenica suprotna rečenica, tj. nezavisna rečenica koja kazuje radnje koje su jedna drugoj suprotne, npr.: Ja govorim, ali on ne sluša. adversiv (lat. adversus) gram. palež koji znači cilj prema kome je upravljeno neko kretanje. advokat (lat. advocatus onaj koji je dozvan u pomoć) pravozastupnik, pravobranilac, branitelj, odvetnik. advokatisati v. advocirati.

adenda

12

adipocera

adenda (lat. aññenda) pl. dodaci, prilozi, domeci. adenitis (grč. aden žlezda) med. zapaljenje žlezda. adeno- (grč. aden) predmetak u složenicama sa značenjem: žlezda, žlezdani. adenogeneza (grč. aden, genesis postanak) fiziol. postajanje, stvaranje žlezda. adenografija (grč. aden, graphfa opis) fitol. opisivanje žlezda. adenozan (grč. aden, nlat. adenosus) žlezdani, koji se tiče žlezda. adenoid (grč. aden, eidos vid, oblik) med. žlezdasti izraštaji. adenoidan (grč. aden, eidos vid, oblik) žlezdolik, žlezdast. adenologija (grč. aden, logfa nauka) fizial. nauka o žlezdama. adevom (grč. aden) ned. žlezdasti izraštaj koji se sastoji od epitelnih cevčica i vezivnog tkiva. adenopatija (grč. aden, pathos bolest) med. bolest žlezdanog sistema. adenoskleroza (grč. aden, sklerćs tvrd) med. stvrdnjavanje, zakrečavanje limfnih sudova, prouzrokovano obično sifilisom. adenotomija (grč. aden, tome sečenje, rezanje) med. operativne odstranjivanje žlezdanih izraštaja, adenoida. adenoflegmon (grč. aden, phlego gorim) ned. prelaženje zapaljenja limfne žlezde na okolna tkiva. adeps (lat. adeps) mast, salo. adept (lat. adeptus, adipisci dostići, zadobiti, steći) onaj koji je nešto postigao; u alhemiji: onaj koji je stekao veliku tajnu alhemije; vatren sledbenik, pristalica nekog učenja ili sekte. adesiv (lat. adessivus biti prisutan, biti tu) lingv. u ugrofinskim jezicima: padež koji znači da je nešto kod nekoga ili nečega ili da mu je blizu. adespoton (grč. adespoton) imanje bez gospodara; delo kome se ne zna tvorac. adet (arap. 'adat, tur. adet) običaj, navika, tradicija; šerijatsko pravo, običajno pravo kod islamskih naroda. adefagija (grč. adephagfa) med- proždrlji-vost, prevelika želja za jelom. a di (ital. a di) trg. istog dana (platiti menicu), tj. po viñenju; up. a vista. adiñar (tur. yadigar uspomena) skupocen ukras koji služi kao nakit; predmet bogato ukrašen; fig. vrlo lepa stvar ili osoba. adizonizam ned. vrsta tuberkuloznog oboljenja nadbubrežnih žlezda, praćena mrkim ili mrkocrnim prebojavanjem onih delova kože koji su izloženi svetlosnom ili mehaničkom nadražaju; obično smrtono-sna (nazvana po eng. lekaru Adisonu, koji ju je prvi opisao); Adisonova bolest, bron-zana bolest.

adija-aktinski (grč. a- ne, dia kroz, aktis, aktinos zrak) om. koji ima svojstvo da ne propušta aktiiske zrake. adijabata (grč. a- ne, diabaino prolazim) fiz. kriva linija koja prikazuje toplotni proces bez promene ukupne količine toplote. adijabatski procesi fiz. toplotni procesi pri kojima količina toplote u sistemu ostaje stalna (sažimanje i širenje gasova). adijabatičav v. adijabatan. adijabatnica v. adijabata. adijagnostičan (grč. adiagnostikos) med. koji se ne da (ili: ne može) razlikovati, raspoznati, utvrditi. adijantum (grč. adianton) bog. viline vlasi, gospina kosa. adijarea (grč. a- ne, diarheo protičem) med. nevršenje nužde, zatvorenost. adijaterman (grč. a- bez, dia kroz, thermafno zagrevam) fiz. koji ne propušta toplotne zrake; aterman. adijatetičan (grč. a- ne, dia kroz, tithemi mećem, stavim) med. koji nije sklon bolesti. adijafan (grč. a-diaphafno) neproziran, neprovidan. adijafon (grč. adiaphonos koji se ne slaže u glasu) muz. 1. instrumenat sa dirkama, sličan harmonici; 2. klavir koji umesto žica ima viljuške. adijafora (grč. ta adiaphora) pl. fil. stvari koje su sa etičkog gledišta beznačajne, tj. ni dobre ni rñave; stoici su učili: ima samo jedno dobro, vrlina, i samo jedno zlo, porok; sve ostalo — život, zdravlje, lepota, bogatstvo itd. — beznačajno je, adijafora. adijaforav (grč. a-diaphoros) ravnodušan, ni dobar ni rñav; indiferentan. adijaforija (grč. a-diaphorfa) ravnodušnost; up. indiferentizam. adijaforist(a) (grč. a-diaphoros) ravnodušan čovek, slobodni mislilac, slobodan duh; indiferentist. adikcija (lat. addictio) prav. dosućivanje, dodeljivanje. adinamija (grč. adynamia) med. nemoć, slabost, malaksalost, iznemoglost, klonulost; nesposobnost. adinamičan (grč. adynamikos) nemoćan, slab, iznemogao, klonuo; nesposoban. ad inferos (lat. ad inferos) kod mrtvih; u podzemnom svetu; fig. u miru. ad infinitum (lat. ad infinitum) u beskraj, u nedogled. adio! (ital. addio) zbogom, u zdravlju! adipoza (lat. adeps, adipis) fizial stvaranje masti u telu. adipozan (nlat. adiposus) mastan, pretio, gojazan. adipoznost (lat. adeps, adipis) fiziol. gojaz-nost, pretilost. adipocera (lat. adeps, adipis mast, sega vosak) hem. masni vosak, vosak od lešine.

adipsiJa

13

administrirati adjunkt (lat. adjunctus) pomoćnik; pomoćni službenik, mlañi činovnik. adjunktura (nlat. adjunctura) pomoćno zvanje, pomoćno nadleštvo. adjunkcija (lat.' añjunctio) vezivanje, pridruživanje, dodeljivanje, dodavanje, spajanje. adjuracija (lat. adjuratio) zaklinjaše; prav. polaganje zakletve; preklinjanje. adjustaža v. añustaža. adjutatorij(um) (nlat. adjutatorium) znat. ramena kost, ramenjača. adjutor (lat. adjutor) pomoćnik, pomagač. adjutorij(um) (lat. adjutorium) pomoćno sredstvo, pomoć. adjutum (lat. adjutum) pomoć, potpora, dodatak. ad kalendas grekas (lat. ad calendas graecas o grčkim kalendama) nikada, na kukove leto, kad na vrbi rodi grožñe. adkredulirati (nlat. adcredulare) odreći pod zakletvom neki dug. adlatus (lat. ad-latus) pomoćnik, mlañi činovnik; naročito činovnik ili oficir koji je dodeljen na službu nekom višem činovniku.ili oficiru. adlenimenti (lat. adlenimenta) ned. sredstva, lekovi za ublažavanje. adlerizam učenje austrijskog psihologa Al-freda Adlera (1870—1937) = indivi-dualna psihologija. ad libitum (nlat. ad libitum, lat. libitus prohtev) iuz. po volji, tj. svirati ili pevati; takoñe: znak da se instrumenti ili glasovi sa ovim dodatkom, u nekom muzičkom komadu, mogu i izostaviti. ad literam (lat. ad litteram) doslovce, doslovno, bukvalno. ad majorem Dei glorijam (lat. ad maiorem Dei gloriam, skr. A. M. D. G.) deviza isusovačkog reda: za veću slavu božju. adminacija (nlat. adminatio) prav. pretnja (kao simbolična uvreda). adminikulator (lat. adminiculator) u katoličkoj crkvi: lice koje ima da se stara o udovicama, siročadi i sl. adminikulum (lat. adminiculum) pomoćno sredstvo, pomagalo. administrativa (lat. administrare upravljati, nlat. administrativa) uprava, upravna vlast. administrativni (nlat. administrativus) u pravni, koji se tiče ili potiče od upravne vlasti, ustanove itd. administrator (lat. administrator) l. onaj koji upravlja, vodi neku ustanovu, upravljač; 2. onaj koji rukovodi kancelarijskim poslovima neke ustanove; 3. onaj koji obavlja materijalno poslovanje u redakciji časopisa, novina i sl. administracija (lat. administratio) upravljanje, uprava; upravna vlast, vlada; činovništvo, službeništvo; opsluživanje. administrirati (lat. administrare) upravljati, rukovati; otpravljati poslove nekog

adipsija (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) ned. neosećanje žeñi. adipson (grč. a- ne, bez, dipsa žeñ) med. sredstvo za gašenje žeñi. adirati (lat. addere) sabrati, sabirati, dodati, zbrojiti, zbrajati. adirato (ital. adirato) kuz. srdito, ljutito, sa uzbuñenjem. a diritura (ital. a dirittura) trg. pravim putem, neposredno, najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu; a dri-tura. Adisonova bolest v. adizonizam. aditiv (lat. aditivus) u baskijskom, turskom i dr. jezicima: padež koji označava kretanje prema nekome ili nečemu. aditivan (mlat. additivus) koji ima da se doda. aditivi (lat. additivus) hen. supstance koje se u malim količinama dodaju raznim proizvodima radi poboljšanja njihova kvaliteta. aditon (grč. adyton) ono što je nepristupač-no; najsvetiji, unutarnji deo grčkog hrama u koji je samo sveštenik smeo stupiti. adicija (lat. additio) dodavanje, sabiranje, zbrajanje; umnožavanje. adicionalan (klat. additionalis) naknadan, dodan, pridodan, koji služi kao dodatak; adicionalni zakon novi, dopunski zakon. adicirati (ad-dicere) prav priznati, dosuditi, dodeliti. adjektiv (lat. adjectivum) gram. pridev. adjektivacija v. adjektivizacija. adjektivizacija (lat. adjectivum) lingv. popridevljavanje, pretvaranje drugih reči u kategoriju pridevskih reči (kamen — kamenit, glava — glavati sl.). adjektivni (nlat. adjectivus) gran. pridevni, pridevski. adjekcija (lat. adjectio) pridevanje, prila-ganje; prav. povećanje, dodatak ponuñeno] sumi novca. adjuvans (lat. adjuvans) farm. pomoćno sredstvo, sporedni lek čije je dejstvo slabije. adjuvant (lat. adjuvans) pomoćnik, pomagač; pomoćni učitelj. adjuvancije (lat. adjuvantia) pl. farm. v. adjuvans. adjudikatar (nlat. adjudicatarius) prav. kupac na javnoj prodaji; onaj na kome ostaje nadmetanjem, dražbom prodavana stvar, najbolji ponuñač. adjudikativan (nlat. adjudicativus) dosudan, kojim se dosuñuje. adjudikacija (lat. adjudicatio) prav. sudsko priznanje, dosuñivanje, dosuda. adjudicirati (lat. adjudicare) dosuditi, dosuñivati, odobriti. adjument (lat. adjumentum) pomoćno sredstvo, pomoć. adjungirati (lat. adjungere) pridodati, dodeliti na rad, dati nekome nekoga za pomoćnika i budućeg naslednika.

admiral

14

adrenalin adnotacija (lat. adnotatio) zabeleška, primedba, napomena, obja!pnjenje; prav. popis; anotacija. adnotirati (lat. adnotare) pribeležiti, zapisati, zapamtiti, uzeti k znanju. ad okulos (lat. ad oculos se. demonstrare), jasno prikazati, očigledno prikazati. adolescent (lat. adolescens) mladić; fig. žutokljunac. adolescencija (lat. adolescentia) mladost, mladićko doba, mladićstvo; mladež, mladići, omladina. Adonaj (hebr. Adonai moj gospodin) naziv kojim su Jevreji, vrativši se iz vavilon-skog ropstva, označavali svog boga Jahvea, čije je ime bilo zabranjeno izgovarati. adonizacija (nlat. adonisatio) nameštanje, doterivanje, kićenje. adonijski stih (lat. versus adonius) poet. antički stih koji se sastoji^iz daktila i troheja ili spondeja: U U—U. Adonis (grč. Adonis) kit. legendarno lep mladić, o čiju su se ljubav otimale boginje Afrodita i Persefona; simbol lepote i proleća; zool. vrsta lepog plavog leptira (Polyomatus Adonis); vot. gorocvet. adoptant (lat. adoptans) podsvojilac, usvoji-lac; adoptator. adoptat (lat. adoptatus) usvojene dete, podsvojče, podsvojak, posinak. adoptator (lat. adoptator) v. adoptaat. adoptacija (lat. adoptatio) v. adopcija. adoptivan (lat. adoptivus) uzet pod svoje, usvojen, podsvojen, usinjen. adoptirati (lat. adoptare) uzeti pod svoje, usvojiti, podsvojiti; priznati za svoje, prisvojiti. adopcija (lat. adoptio) uzimanje pod svoje, usvojenje, podsvajanje, usinovljenje. adorapija (lat. adoratio) obožavanje, veliko pophtovanje, klanjanje; silno voljenje, bezgranična ljubav. ad perpetuam memorijam (lat. ad perpetuam memoriam) za večnu uspomenu, za večno sećanje (npr. dogañaj, stvar). ad primam materijam (lat. ad primam materiam) u prvobitno stanje (vratiti). adrapovac (grč. andrapodon, nem. Haderlump odrpanac) 1. rñavo odeven, pocepan, odrpan čovek, odrpanac; 2. propalica, skitnica, probisvet; 3. fig. onaj koji je male vrednosti, neugledan; 4. obešenjak, oka-čenjak (za dete). ad ratifikandum (nlat. ad ratificandum) za potvrñivanje, što treba (ili: ima) da se potvrdi (ili: odobri). ad rem (lat. ad rem) prema stvari, što odgovara stvari (a ne ličnosti); prilično, zgodno, korisno, uputno, upotrebljivo. adrenalin (lat. ad u, gep bubreg) med. supstan-ca (ili: tvar) koju nadbubrežna žlezda luči neposredno u krv; upotrebljava se za smenjivanje krvnog pritiska, kod slabosti srca, bronhijalne astme, morske bolesti itd.; epinefrin, epirenon, suprarenin.

nadleštva, neke ustanove; voditi posao za račun nekoga drugog; opsluživati (parohiju, eparhiju). admiral (arap. amfr al-bahr, fr. amiral), najviši čin u ratnoj mornarici; zool. leptir (Vanessa atalanta). admiralitet (nem. Admiralitat) pomorske vlast; vrhovna komanda pomorske vojne sile; svi admirali jedne pomorske vojne sile. admiralštab (nem. Admiralstab) u nekim državama naziv za generalštab ratne mornarice. admirativ (lat. admirari diviti se, čuditi se) JŠIGV . 1. vrsta načina u albanskom jeziku koji označava čuñenje povodom neočekivanog dogañaja; 2. upotreba prideva s leksičkim značenjem najvišeg stupnja svojstva u obliku pozitiva u uzvičnim rečenicama; npr.: divna stvar. admirativan (lat. admirari diviti se) koji pokazuje, izražava ili izaziva divljenje, čuñenje, obožavanje. admiracija (lat. admiratio) divljenje; čuñenje. admisibilan (nlat. admissibilis) primljiv; prihvatljiv. admisibilitet (nlat. admissibilitas) pri-mljivost, prihvatljivost. admisija (lat. admissio) primanje, prijem. admodijator (lat. admodiator) onaj koji daje zemlju pod zakup, iznajmilac. admodijacija (nlat. admodiato) davanje zemlje u zakup. admonitivan (lat. admonitivus) koji opominje, ukoran. admonicija (lat. admonitio) opominjanje, ukoravanje zbog nevršenja dužnosti. adnañ (mañ. hadnagy) poručnik graničarske vojske; žandar. adnakolka (rus. odnokblka) dvokolice, čeze; bolničke dvokolice za prenos ranjenika u ruskoj vojsci. adneks v. aneks. adneksi (lat. adnexa) pl. ked. privesci mate-rice, tj. jajnici i jajovodi. adneksija (lat. adnexio) pripojenje. adneksitis (lat. adnectere svezati, spojiti) med. zapaljenje adneksa, tj. jajovoda i jaj-nika. adnominalan (lat. ad ka, nomen ime) lipti. koji ide uz ime, adnominalna konstrukcija. ad normam (lat. ad normarn) prema propisu, po pravilu. ad notam (lat. ad notam) uzeti ad notam zabeležiti, zapamtiti, primiti k znanju. adnotanda (lat. adnotanda) pl. stvari koje treba zabeležiti, zapamtiti, značajne stvari. adnotata (lat. adnotata) pl. zabeleške, primedbe, napomene. adnotator (lat. adnotator) beleškar, pisac ili stavljač primedaba; tumač, objašnji-vač.

adresa

15

adutirati

adresa (fr. adresse) l. natpis na pismu i dr. koji tačno kazuje mesto stanovanja i ime onoga kome se pismo upućuje; 2. pismena predstavka, molba skupštine vladaru; svečana čestitke jednog udruženja ili kolegijuma slavljeniku; adresa po potrebi ban*, pozivaše izvesnog lica da akceptira ili isplati menicu za slučaj neakcepti-ranja ili neisplate menice. adresant (fr. adresser) lice ili telo koje upućuje ili preporučuje, pisac pisma, predstavke, molbe i sl.; baik. menični potpisnik koji upućuje poziv izvesnom licu da akceptira ili isplati menicu. adresar (fr. adresser) spisak lica sa naznačenjem mesta i ulice gde stanuju; knjiga sa spiskom stanovnika jednog mesta (po zanimanjima, ulicama i dr.). adresat (fr. adresser) lice ili telo kome se upućuje pismo, primalac pisma; baik. lice na menici kome se sopstvenik menice treba da obrati u slučaju da je primalac (trasat) ne plati. adresirati (fr. adresser) v. adresovati. adresovati (fr. adresser) označiti na pismu, pošiljci i dr. ime i mesto stanovanja lica ili ustanove kojima se pismo ili pošiljka upućuje, napisati adresu. adresografi (fr. adresse, grč. grapho pišem) mašine i aparati za brzo i pouzdano ispisivanje adresa na pošiljkama. ad referendum (lat. ad referendum) na izveštaj, na mišljenje. Adrijatik Jadransko more. a dritura (ital. a drittura) trg. v. a diritura. adrogacija (lat. adrogatio) prav. usvojenje; prisvajanje, posinovljenje onoga koji je već punoletan, adrogirati (lat. adrogare) prav. uzeti pod svoje, podsvojiti, podsvajati, usvojiti, posiniti, posinovljavati; up. adoptirati. adskriptor (lat. adscriptor) sapotpisnik. adskripcija (lat. adscriptio) pripisivanje; pismeni dodatak. adsorbensi (lat. adsorbens) hemijske sup-stance (koštani ugalj, isitnjen kaolin i dr.) koje imaju svojstvo da na svojoj površini fizički vežu mnogobrojna hemijska jedinjenja, koja se kasnije pogodnim hem. rastvorom mogu skinuti. adsorbent (lat. ad-sorbere) hen. sredstvo koje upija gasove. adsorbirati v. adsorbovati. adsorpcija (lat. adsorptio) f„3. zadržavanje gasova, para ili tečnosti na čvrstoj površini, usled privlačnih veza sa površinom. adstant (lat. adstans) pomoćnik, pomoćni učitelj. adstipulacija (lat. adstipulatio) bezuslovno pristajanje, potpuna saglasnost. adstrat (lat. ad, substratum podložen, podstrt) lipti, termin koji znači uzajamni uticaj dvaju susednih jezika ili dijaleka-ta, ili uticaj jednoga jezika na drugi,

susedni; ili elementi dve jezičke grupe koje istovremeno žive na jednom području te utiču jedna na drugu, ali nijedna od njih ne preovlañuje; ponekad, osobito u romanskoj lingvistici, sinonim za super-strat. adstrikcija (lat. adstrictio) med. stezanje, skupljanje, zatvaranje, npr. rane. adstringens (lat. adstringens) ned. sredstvo koje ima svojstvo da steže površinu slu-zokože i povreñene kože. adstringentan (lat. adstringens) stezav, koji steže, koji skuplja, koji zatvara. adstringirati (lat. adstringere) stegnuti, stezati, skupiti, skupljati, zatvoriti. aduktor (lat. adductor) znat. mišić koji vrši pokrete primicanja, privlačenja. adukcija (lat. adductio) znat. primicanje, privlačenje (mišića). adular (po Aduli, masivu u Alpima) min. mineral, vrsta ortoklasa (v.). adult (lat. adolescere odrasti, adultus) odrastao, spolno zreo čovek i svako živo biće uopšte. adultan (lat. adultus) odrastao, stasao; punoletan; spolno zreo. adulter (lat. adulter) preljubnik, preljubo-činac. adultera (lat. adultera) preljubnica. adulteracija (lat. adulteratio) falsifiko-vanje, krivotvorena, patvorenje (naročito novca). adulterij(um) (lat. adulterium) prav. brakolomstvo, preljuba. adultna pedagogija (lat. adultus odrastao) grana pedagogije koja se bavi obrazovanjem odraslih. ad ultra (lat. ad ultra) do kraja, do krajnih granica, potpuno. adulturizam (lat. adultus odrastao) skup tendencija u dece da se prikazuju odrasli-jim nego što u stvari jesu. adumbracija (lat. adumbratio) rad u glavnim potezima, nacrt, skica. ad unum (lat. ad unum) svi do jednoga, do jednoga, do poslednjeg. adurens (lat. adurens) med. sredstvo za paljenje ili nagrizanje; pirotikum. adurencije (lat. adurentia) pl. sredstva za paljenje ili nagrizanje. adusirati (fr. adoucir) sladiti, zasladiti; ublažiti, utoliti, razblažiti, olakšati; glačati; omekšati, postati KOBNI jim; SJŠK. razblažiti boje. adut (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: najjača boja, tj. karta koja tuče i nosi sve ostale; najjače sredstvo, najjači razlog. adutirati (fr. a tout u sve, na sve) u kartama: početi igru adutima; seći adutom baciti adut na kartu druge boje i time je odneti; izadutirati se izbaciti u igri sve adute, ostati bez aduta; fig. izgubiti, potrošiti sve, ostati bez sredstava; is-crpsti sva sredstva, sve najjače razloge.

aducirati

16

aeroelektrava aeracija (lat. aeratio) proizvoñenje vazduha; snabdevanje svežim vazduhom; izlaganje hemijskom dejstvu iz vazduha. aerenhim (grč. aeg vazduh, ep u, chyma tečnost, sok) bog. ćelijsko tkivo sa velikim, vazduhom napunjenim, meñućelijskim prostorima, naročito kod vodenih biljaka. aerizirati (grč. aeg, fr. aeriser) pretvoriti, pretvarati u vazduh, gas, plin. aerifikacija (nlat. aerificatio) punjenje vazduhom; hen. pretvaranje u vazduh, gas, plin. aeriforman (nlat. aeriformis) vazdušast. aeričan (lat. aeg, grč. aeg) vazdušni; vazdušast. aero- (grč. aeg, lat. aeg) predmetak u složenicama sa značenjem: vazduh, vazdušni, koji je u vezi sa vazduhom. aeroautomobil (grč. aeg, autos sam, lat. tobilis pokretan) automobil koji može i leteti; ua. aerauto. aerobat (grč. aeg, baino idem) igrač u vazduhu, igrač na konopcu; koji ide po vazduhu; mudrijaš. aerobe (grč. aeg, bios život) zool. v. aerobnk. aerobije (grč. aeg bios) pl. biol. v. aerobni. aerobionti (grč. aeg, bios) pl. zool. v. aerobni. aerobni (grč. aeg, bios) biol. kome je za život potreban kiseonik; aerobne bakterije (aerobije) bakterije truljenje koje mogu da se razvijaju samo kada imaju na raspolaganju slobodnog kiseonika iz vazduha ili iz vode, supr. anaerobni. aerobomba (grč. aeg, bombos dubok, potmuo zvuk) voj. vazdušna, avionska bomba. aerobus (grč. aeg, lat. omnibus svima) aeroplan za prevoz putnika. asrogen (grč. aeg, gennao stvaram, proizvodim) koji se stvara pomoću vazduha, koji dolazi od vazduha; aerogena tuberkuloza infekcija koja nastaje unošenjem u pluća tuberkuloznog bacila sa udahnutim vazduhom. aerograf (grč. aeg, grapho pišem) sprava koja se upotrebljava pri povezivanju knjiga za prskanje boje na obreze knjiga. asrografija (grč. aeg, grapho), opisivanje vazduha. aerodin (grč. aeg, dynamis sila) avij. vazduhoplov teži od vazduha, koji se održava u letu uglavnom pomoću aerodinamičkih reakcija. aerodinamika (grč. aeg, dynamis sila) fiz. nauka o zakonima kretanja gasovitih tela. aerodinamičan (grč. aeg, dynamis sila, snaga) podešen za lakše savlañivanje vazduha. aerodrom (grč. aeg, dromos putanja) mesto gde stoje, odakle polaze i gde se spuštaju avioni i vazdušne lañe. aeroduktor (nlat. aeroductor) med. instrumenat kojim se, pri poroñajima, dovodi vazduh. aeroelektrana (grč. aeg, elektrana) električna centrala sa poganom na vetar.

aducirati (lat. ad k, ka, ducere voditi) primicati, privlačiti. adhezivan (nlat. adhaesivus) prionljiv, koji prijanja; koji spaja, spojki. adhezija (lat. adhaesio) prijanjanje, privlačnost; fiz. sila kojom se privlače molekuli raznih tela (suprotno: kohezija); prav. vezivanje jednog privatnopravnog dela uz neko krivično delo; alat. bolesna sraslost delova tela, sraslica. adhezioni postupak prav. mešoviti ili pri-družni postupak kod koga se uz neko krivično delo vezuje i jedan privatno-pravni grañanski predmet; v. athezija. • adherevt (lat. adhaerens) pristalica, pri-vrženik, pripadnik; učesnik. adherencija (nlat. adhaerentia) prijanjanje; srašćivanje, sraslost; pripadnost, naklonost, privrženost. adherirati (lat. adhaerere) prionuti, pri-janjati; biti prilepljiv; nadovezivati se, graničiti se; održati se, biti uz; odobra-vati, pristajati uz neko mišljenje. adhibenda (lat. adhibere, adhibenda) pl. pomoćna sredstva; prilozi uz spise. adhibicija (lat. adhibitio) primena, upotreba, korišćenje; prizivanje, privoñenje. ad hok (lat. ad pos) samo za sada, samo za ovaj slučaj, samo za ovu priliku, samo za ovu svrhu, samo za ovu zgodu. ad hominem (lat. ad hominem) ono što odgovara ljudskom shvatanju, lako razumljivo; up. argumentum ad hominem. ad honorem (lat. ad honorem) u čast, iz počasti. adhuk sub judide lis est (lat. adhuc sub judice lis est) prav. stvar je još pred sudom, spor još nije rešen. adcitat (nlat. adcitatus) prav. pozvani na suñenje, parnicu. adcitacija (nlat. adcitatio) prav. prizivanje, pozivanje na parnicu. aćustaža (lat. adjustare) tehi. doterivanje, udešavanje izrañenih delova za neku mašinu ili instrumenat radi uglobljavanja. añustirati (lat. adjustare) doterati, doteri-vati, namestiti, udesiti; obično: añustirati se. añutant (lat. adjutans) pomoćnik; mlañi oficir dodeljen na službu višem oficiru, pratilac višeg oficira. aćutantura (nlat. adjutantura) zvanje, služba i kancelarija añutanta. aed (grč. aoid6s) pevač i pesnik slobode u herojekom periodu starih Grka. aer (grč. aeg vazduh, lat. aeg) vazduh; u pravoslavno] crkvi: „vozduh" (pokrivač kojim se pokrivaju putir i diskos). aerat (nlat. aeratum) hen. voda u kojoj ima ugljične kiseline. aerauto (grč. aeg vazduh, auto sam, samo) mali avion s krilima koja se mogu sklopiti ili uvući i tako se vazduhoplov pretvara u vozilo (automobil); up. aeroau-tomobil.

aeroskopija (grč. gde se onda ti aerotaksički mikroorganizmi skupljaju.) aparat za izradu topografskih karata na osnovu fotografija snimljenih iz vazduha. eng. mechanike) fiz. aerokar (od grč. aeg. therapefa lečenje) med. aerostat (grč. solvere rastaviti) čvrste ili tečne čestice koje lebde u vazduhu. 2 Leksikon aeronautika (grč. lat. naus brod. taxis ureñenje) vazdušni taksi. aeroplast (grč. aeg. razvijanje vazduha u telu. metrfa) merenje vazduha. eng. pausis) slojevi atmosfe-re iznad 25 km gde je vazduh toliko razre-ñen da ne može podržati let aviona. užas) bombardovanje iz vazduha gradova i naselja u cilju zastrašivanja. aeg. klinein naginjati. vazduholik. aeg. us. skopeo gledam) aparat za merenje količine prašine u vazduhu. asronavigacija (grč.aeroembolija 17 aerotonometar aeroembolija (grč. convoi pratnja) grupa aviona koji prate neki vazdušni transport u cilju njegove zaštite. aeg. istemi) nauka o ravnoteži gasova. nauka o atmosferi i njenom ispitivanju. maglovit. aeropauza (grč. uznemiravanje i demoralizovanja grañanskog stanovništva. aeronaut (grč. aerotaksija (grč. planos koji luta. koja se drži potiskom. aeg. aeg. vazduhoplovstvo. aerokartograf (grč. aerokonvoj (grč. plinskih mehurića u tkivima i krvi usled izlaganja organizma sniženom pritisku koji vlada na većim visinama. skupština) javna priredba na aerodromu sa izvoñenjem vazduhoplovnih veština. statćs stajaći. aeroplan. skok padobranom itd. u vidu magle ili dima. npr. aeg. sag) vrsta vozila (konstruisanog u SAD) koje se može kretati i po vazduhu i po zemlji. oboljenje srednjeg uva koje nastaje pri većim i brzim promenama atmosferskog pritiska (uzletanje ili sletanje avionom. aeg. aeg. aeroterapija (grč. aerotonometar (grč. aerobije. aeg. aeromiting (grč. aerotehnika (grč. techne veština) grupa srodnih naučnih disciplina koje se bave razvojem letelica (konstrukcijom. aeg. lat. . tćnos napon. aeromedicina (grč. dynamis sila) nauka koja proučava probleme toplote kod letenja pri velikim (nadzvučnim) brzinama (trenje. govor) onaj koji se bavi aerologijom. v. navigatio) plovidba po vazduhu. Magnes. aeg.). zagrejavanje letilica itd. aeg. aeroterorizam (grč.). aerotermodinamika (grč. aerostatika (grč. aerolog (grč. aeg. koji krstari) sprava za plovljenje vazduhom teža od vazduha. aeg. koji stoji. aeroza (grč. emballo ubacim) stvaranje gasnih. kamen koji pada iz vazduha. aeg) ned. oblikujem) vepggački materijal kojim se prekriva rana da bi se sprečila infekcija. aerozoli v. nauka o merenju gustine i pritiska vazduha. aerometar (grč. nautikćs) nauka o vazduhoplovstvu. aerostacija (nlat. eksploatacijom i istraživanjima). aeg. čvorište vazdušnih linija. aeg. metron mera) sprava za merenje napona krvnih sudova. stanem) sprava za letenje lakša od vazduha. uvo) ned. aeroskop (grč. nauka o zakonima kretanja i ravnoteže vazdu-šastih tela. avion za prevoz putnika na kraćim r asto janjima. portus luka) vazduš-na luka. aerolit (grč. aeg. pomorski) vazduhoplovac. medicina) grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti koje nastaju kao posledica letenja avionima i raketama. v. izgaranje. aeg. helikopterom i dr. aeromagnetometrija (grč. pneumatika. eng. aeromantija (grč. lečenje udisanjem veštački zgusnutog ili razreñenog vazduha. skopeo gledam) sprava za merenje vazdušnih strujanja. geokarpija. aeg. aeg. lat. vazduhoplovstvo. aeg. aeg. metron mera) otkrivanje ruda iz vazduha (avionom. aeg. aeroeides) koji ima vid vazduha. plasso obrazujem. club) društvo za unapreñivanje i popularisanje avija-cije. aeg. aeroport (grč. bakterija u vodi. terror strah. aerokarpija (grč. manteia proricanje) proricanje po pojavama u vazduhu. aeg. meeting. aerologija (grč. kartograf. meteorski kamen. aeg. aeg. aeg vazduh. logia nauka) nauka o vazduhu i njegovim svojstvima. lithos kamen) meteor. aeg. taxis ureñenje) zool. stručnjak u aerolo-giji. karpos plod) v. veliki aerodrom. aerometrija (grč. aeg. veština upravljanja avionom odreñenom maršrutom. onaj koji se vozi vazdušnom lañom. aeg. aeg. kretanje organizama koji se slobodno kreću. aeg. lat.). aeroidan (grč. aeroplan (grč. od istemi postavim. naus. lat. skopeo gledam) pregled (ili: ispitivanje) vazduha. aerotaksi (grč. Ićgos reč. aerostatio) veština dizanja balona i upravljanja njima. aeg. naročito vazduha. aerootitis (grč. terme toplota. zbor. aerosoli. metron mera) sprava za merenje gustine i pritiska vazduha. aeromshanika (grč. prema mestima najveće (pozitivna aerotaksija) ili najmanje (negativna aerotaksija) sadržine kiseonika. nautikos brodski. asroklinoskop (grč. aerozoe (grč. zoon životinja) zool. asroklub (grč. avion. fr. aeg. aerosoli (grč.

lat. veća vrednost jedne vrste novca. aerotunel (grč. koji je imao dve karakteristične odlike: 1. vrsta profesionalne bolesti koja se javlja u radnika koji su dugo vremena udisali azbestnu prašinu. aerofotografija (grč. stvoren u maloazijskoj Joniji. udešavanje mere. premeravanje zemljišta iz aviona naročitim fotografskim kamerama. azil (grč. ajour) šupljikati. pravo azila u meñunarodnom pravu: pravo političkih krivaca. azigija (grč. berzanske zelenap!enje. metrfa merenje) 1. aeg. pun života. . igranje na berzi. ažistaža (fr. ažur (fr. entelehija i mnogi drugi. ala. nem. Azijat (lat. Aeroflot (grč. utočište. višak. aerofotogrametrija (grč. flotta) „vazdušna flota". a-. pa i kod tuberkuloznih. aerofon (grč. pribežište. phone glas) kuz. za izolaciju. osion. aždaja (tur. ret. filtrum) filter u obliku rezervoara napunjenog šljakom kroz koji se propušta voda u cilju aera-cije. azeličai. neprikosno-ven. grapho pišem) perspektivno snimanje raznih objekata. ejderha) zmaj. gra-pho pišem) najnoviji metod u geodeziji: izrada geodetskih planova i karata pomoću snimaka iz vazduha. tzv. phagem jesti) med. aeg. pojam kome čovek nepromišljene pribegava kad mu se znanje iscrpe te ne može više da mu posluži. preterano kitnjast govornik. tćpos mesto. vojnih begunaca i sl. ažio-kovto (fr. aerofilatelija (grč. ažioter (fr. na utočište u nekoj stranoj državi. agio-conto) trg. filatelija. razlika izmeñu nominalne i kursne vrednosti. nameštanje. metafizičke. aeg. azelija (grč. azijanizam ret.. jedna vrsta nesagorljivog minerala. deo-nicama i sl. životna sila. phos svetlost. akcije. pokreti biljaka prema mestima gde ima najviše (pozitivni aerotropizam) ili manje (negativni aerotropizam) vazduha. nezauzetost. aeg. azilum ignorancije (lat. ažija (fr. azgm besan) 1. ažiotaža (fr. hartijama od vrednosti. jedne deonice. turbo vrtlog) sprava za pretvaranje energije vetrova u električnu energiju. oboljenje koje se javlja naročito kod neuropata i histeričnih osoba. aeroturbina (grč. besan (obično o konju). profesionalni igrač na berzi. zygon jaram) neženjenost. aeg. agioter) špekulisati hartijama od vrednosti. hartija od vrednosti i sl. doplata. kao i pod vodom. pomeranje. Asia. silovit. asylum ignorantie utočište neznanja) fil. aeg. Takvi su pojmovi npr. dom za smeštaj i izdržavanje sirotinje. ažurirati (fr. syle pljačka hrama) sigurno sklonište. a jour) tačan i brz u poslu. trćpos obrt.aerotopografija 18 azilum ignorancije aerotopografija (grč. aerofobija (grč. aeg. Asianus) stanovnik Azije. celokupan rad oko izrade karata i planova na osnovu snimaka terena iz vazduha. 2. aeg. phos svetlost. aeg. izbegavanje vazduha. agioteur) lice koje se profesionalno bavi špekulacijom hartijama od vrednosti. ažuran (fr. aeg. a-. ažiotirati (fr. gutanje vazduha. končastog sastava. hartije od vrednosti i sl. phobeo bojim se. bujan. pr. aeg. npr.. baviti se ažiotažom. biljke koje rastu sasvim u vazduhu (supr. naziv sovjetske vazduhoplovne kompanije. doterivanje. račun o dobitku odnosno gubitku pri promeni jedne vrste novca. asbestos neugasan) med. neprikosnoveno mesto na kome progonjeni nalaze utočište. čudovište. naročito zemljišta (terena). lat. asbestos neugasan) mm. zavese u pozorištima i dr. služi kao rñav toplonoša. aeg. aerofilter (grč. ital. ajustage) odreñivanje (ili: udešavanje) propisne težine novca. bombastičan. inače. aerotropizam (grč. azbestoza (grč. Tunnel) naročito napravljen hodnik u kojem se ispituju avioni i avionski modeli. azgin (tur. sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom ili zagušljivom vazduhu.: bog. i 2. „stil iseckanih rečenica" sa jakim ritmičkim naglagpavanjem. v. sloboda. visokoparnost (bombastičnost) i preteranu kitnjastost. neman. onaj koji svršava povereni mu posao na vreme. plašim se) strah od vazduha. praviti šupljike. geofite). phytcn biljka) bog. obaviti posao na vreme. nezavidljivost. aeg. pomoću koga se ljudski glas može prenositi i čuti na 6—9 km. azbest (grč. aerofoni instrumenti (grč. agiotage) špekulacija. a-sylos neopljačkan. plahovit čovek. 2. „Volju božiju izvoditi kao uzrok ne znači ništa drugo nego bežati u azilum ignorancije" (Spinoza). phoneo zvučim) instru-ment. phoros koji nosi) donosač vazduha. aerofite (grč. magneziju-mov silikat. aeg. aerofor (grč. neudatost. aerofagija (grč. pravac) bog. trgovanje novcem. iz vazduha (aviona) fotografskim putem. azelia) neljubomornost. koji je pronašao Edison. duvački instrumenti. od nominalne vrednosti. aeg. agio) trg. .) skupljanje samo onih maraka koje se upotrebljavaju u vazdušnom saobraćaju. igrati na berzi. takoñe: epifite. gramma slovo. odnosno kiseonika. antički besednički stil. ajour) šupljika (na ženskom ruč-nom radu). od njegovog konca izrañuju se tkanine za odela vatrogasaca.

2. a-zoon. umetanje jednog muzičkog odeljka u drugi. fig. ajvan (tur. plavetnilo. na noge! azurii (arap. azuran. azurala (arap.) draga. akademizam (grč. najstariji period Zemljine kore. jedan od glavnih uzroka nesposobnosti oploñavanja. najveći i posle Ahila najhrabriji grčki junak pod Trojom.-tur. Ajas (grč. zadužbina. ital. naima krv) med. azoodinamija (grč. ajnc (nem. stoka. prisustvo velike količine jedinjenja azo-ta u mokraći. rañam se) nauka o stvaranju anorganskoga. grč.067. azzurro) l. Eis led. akademičar. potpuni nedostatak muških oplodnih ćelija (spermatozoida) u izbačenom semenu. aygir) pastuv. Aias) kit. aKademikćs) član odgovarajućeg udruženja za unapreñenje nauke i umetnosti (akademije). ime dobio u čast Alberta Ajnštajna (1879 —1955). azoogenija (grč. azot (grč. ljubavnica. egiologija. azur (tur. velikoj školi (univerzitetu). ajskastn (nem. malaksavanje. haymana) 1. ajkuva (tur. a. rednog broja 7. aKademikćs) v. zoon živo biće. akademičar (grč. element atom-ske mase 14.. 3. dobro. zoon život) kol. ajluk (tur. dobrotvorne ustanova. logia nauka) v. naziv za najvišu naučnu i umetničku ustanovu. ajam (tur. dobar. azur (fr. jedan od glavnih sastojaka vazduha (4/5). azotos. ledenjak (plovi po moru iz koga mu viri samo 1/7—1/4 zapremine. uplitanje. azojski period (grč. ropsko podražavanje antičkih uzora. vrt u blizini Atine gde je Platon poučavao u svojoj filozofiji. oyum prorez) deo ama koji se stavlja konju na vrat. svečana priredbe u slavu nekog značajnog dogañaja ili neke ličnosti. ua. aitiologija (grč. azotemija (grč. 5. arhaik.) vrsta plave boje.bez. krut. kiselo testo) jevrejski pashalni beskvasni hleb. akademija. umnožavanje azotnih jedinjenja u krvi. hajvan. periodos) geol. metron) aparat pomoću koga se utvrñuje koliko neka zemlja oranica sadrži u sebi amonijaka. sila) med. radnik koji stavlja hartiju u štamparsku mašinu. korist. 1. ili organskoga iz anorganskog. kada je osnovana Nemačka socijalistička radnička partija. 2. više-manje. azoik (grč. bitanga. azur. zyme kvasac. azotos. hazir) 2. azotometar (grč. posle Ahilove smrti uzalud je želeo da dobije njegovo oružje. usiljen. ajman. azo-bojs (grč. ein jedan. redni broj 99. trovalentan.) v. koji pripada akademiji. ajvar (tur. Otkriven 1954. a-. zb<zg toga.zoon. ajmana (tur. plata. aKademia od osobnog imena AKademos. ajnakter (nem.) grupa veštačkih boja koja sadrži jednu azo-grupu vezanu za aromatični ugl>ovodonik. ovaj čovek je bio sopstvenik vrta o kojem je reč pod 1)1. dušik. ajzenaši pristalice Karla Marksa. hajvar. vent-en. znak Es. azimut (arap. Axademeia) u likovnim umetnostima: pravac kod koga je težište u tome da se strogo pridržava tradicionalnih (antičkih) umetničkih oblika i pravila. domaća životinja. hemijski element. gotov. čestit. azoturija (grč.bez. haydamak) batina. Platonova škola. Ayse živa) muslimansko žensko ime. ajdamak (tur. aKademia. akademski (grč. einlegen staviti) štamp. uložak) muz. koji se tiče ove. aitfa uzrok. obrazovan na visokoj školi. pilu. akademik (grč. lat. sin Telamona. azurit (fr. znak N. nazva-ni po gradu Eisenachu u Tiringiji. pripravan. gotovan. a. ždrebac. budite pripravni. a-. a ostali je deo pod vodom). akademija (grč. marva. azotos. te je. »sena ljubimica Muhamedova. as-samt strana) astr. airli (tur. nebesko plavetnilo. ajsberg (nem. plava boja neba. ajnleger (nem. skitnica. akademac popularan naziv za pitomce Vojne akademije (nekada u Srbiji). plav mineral. uglovno odstojanje nekog nebeskog tela od severne ili južne tačke podnevna. Lavoazijeov naziv za nitrogen. a. Ajša (tur. zoo živim. radnik koji stavlja drvo pod testeru. hazir ola) spremajte se. slabljenje. GGlato-nova filozofija. eins jedan) v. dakle. azotos. karbonat bakra. ajgir (tur. air (tur. sperma seme) med. v. 2. akademska rasprava strogo naučna raspra- . visoka škola za nauku ili umetnost. aylik) dohodak. bez unošenja samostal-nih ličnih osećanja i shvatanja. azoospermija (grč. hayirli) srećan. školski. poludeo i ubio se od žalosti.19 azima (grč. hayir) sreća. motka. azur. atomska masa 254. neradnik. 3. gfgnomai nestajem. 4. radioaktivan. slojevi bez organskih ostataka. ajnzac (nem. tur. Eisberg) ledeni breg. akademik. deo mašine za štampanje koji služi za stavljanje hartije. gde su akademski držali kongres 1869. nastavak ites) tin. ogrlina. kralja salaminskog. pl. actus čin) pozorišni komad u jednom činu. koji nije u stanju da održava život) hem. spreman. Einsatz umetak.) v. a-zoon. aKademikos) koji pripada visokoj. ajnštajnij(um). praznik beskvasnog hleba. Kasten sanduk) hladnjača (za rashlañivanje pića i životnih namirnice podložnih kvarenju usled više temperature). nedostatak snage za život. koji se tiče akademije. dynamis snaga. urem mokriti) med.

aqua. logia govor) lit. aquaplaning) sp. aqua. Africi. papilomi i dr. assarageg) zakupljivati radi dobiti. akaparer (fr. u nezgodan čas. Kardfa srce) fiziol. koja se peva. destilacijom prečišćena voda. nepojmljiv. mekuštvo. horsko pevanje bez pratnje instrumenata. akataleptičan (grč. Kata. fig. služi za posmatranje i proučavanje života u velikim dubinama (roni do 50 metara). akvabatik (lat. upotrebljava se i u farmaciji kao sredstvo za ublaža-vanje nadražaja sluzokože. kod slobodnih zidara: simbol čednosti i nevinosti (po tome što grč.ne. ljupko. accarezzevole) muz. akagrJa) neplodnost. kao što su bradavice. neuredan. Hristu i svetiteljima. voda za umirivanje krvi (nazvana po pronalazaču Bineliju). planus ravan) sp. lung pluća) aparat koji roniocima omogućava disanje pod vodom. akvedukt. akatagrafija (grč. nepriličan. nena-klonost prema čistoći. neshvatanje. akva (lat. Kathtzo sednem) u pravoslavno j crkvi: pohvalna pesma Vogorodici. četvoroglasno. akatističan (grč. akarecevole (ital. akvaped (lat. aKairos nezgodan. nečistoća krvi. naročito protestant. akvalung (lat. po učenju Upanišada: etar. vrsta berila. marinus morski) min. a. reč akakJa znači nevinost).ne. agere voditi) prav.) ronjenje i ispitivanje najdubljih delova okeana. neshvatljiv. akalkulija (grč. lat. malodušnost. akarpija (grč. aqua destillata) hen. logia govor) nezgodan. axatalepsfa) nesposobnost shvatanja suštine neke stvari. prostor predstavljen kao materi j alni elemenat. akvarelist(a) (fr. tj. akademski grañanin slušalac. a capriccio) nuz. med. ned.. Kathfzo) ne sedeći. a-Katastatos) nepostojan. akatalepsija (grč. akvatikum. akantoza (grč. nemogućnost sreñivanja reči u rečenice (pri pisanju). po svom ćefu. a kvadro (ital. u četiri glasa. acquerello) slika izrañena vodenim bojama. a-. aqua. akatolik (grč. stojeći. akardija (grč. axantha bodlja) ned. omanje trnovito drvo koje raste u ist. aqua. student univerziteta. akva destilata (lat. promena kože usled neprirodnost sluznoga sloja pokožice. akvadukt v. aqua. praćena hipertrofičnim promenama na koži. nego stojeći ili u hodu. akvaplan (lat. nautika. a-. tj. neprikladan govor. nemanje srca. nedostatak razumevanja. fr. acqerellare) slikati vodenim bojama. akatist (grč. eng. zelenaš koji zakupljuje robu u velikim količinama radi spekulacije. podrugljivih pesama. akaša je starija od svih njih. a quadro) muz. Etiopiji. akatapozis (grč. nepravilan (za groznicu). aquarelliste) slikar koji radi vodenim bojama. nesposobnost vršenja bilo kakvih račun-skih operacija. bodljikava karlica. ukrućenost udova. akaustičan (grč. koštani izraštaji u karličnoj duplji koji sužava ju karlicu i otežavaju poroñaj. akak!a) bog. akvamarin (lat. prekapnica. akvagij(um) (lat. akampsija (grč. med. axantha bodlja.) fil. akantopelvis (grč. pravo odvoñenja vode. akatalektičan stih (grč. potres mozga. pes. v. kamerama i dr. . akapLja bodlja. Kataposis pijenje) med. a-. a capella) kuz. axampsfa) negipkost. akarecevolmente (ital. aqua. calcul račun). aKathars(a) nečistoća. bathys dubok) plo-vilo napravljeno od stakla i plastike na električni pogon. nezapaljiv. akatastatičan (grč. a-. zgrčenost. zakupac robe radi cphekulacije. nestalan. a-Katalektikos) poet. graphfa pisanje) med. aKatholikćs) hrišćanin koji ne pripada katoličkoj veri. akvaplaning (eng. akairologija (grč. grč. umiljato. med. naročito na Veliku subotu. akvamarinski koji ima zelenu boju morske vode. accapareur) nakupovalac. providan poludragi kamen koji ima zelenu boju morske vode. aKataleptos) nedokučljiv. koji se ne peva sedeći. pelvis karlica) med. a-Kaustos) nesagorljiv. zbirka satiričnih. bez. ona je poslednje ishodište" (Dojsen). široka daska vezana za motorni čamac koja služi za vožnju po vodi. pedis noga) podvodni bicikl. accarezzevolmente) tuz. akatarzija (grč. akva Bineli (nlat. „Akaša je ono iz čega sva bića proističu i u što se vraćaju. akvarel (ital. zelenaški nakupovati robu radi spekulacije. aqua) voda. akvarelirati (ital. stih klasičkih pesnika kod koga je poslednja stopa potpuna. a kapele (ital. samovoljno.akairologija 20 akvarelist(a) va. akarecevole. pravo isuši-vanja zemljišta. aqua voda. akaparisati (fr. kao „prostorna supstancija". akacija (grč. nepoi-manje. nemogućnost pijenja ili gutanja. a. akvanautika (lat. a kapričo (ital. aqua Binelli) farm. vrsta skijanja na vodi akvašgadodgkoji vuče motorni čamac. v. akaša (ind. akantologija (grč. snabdeveno reflektorima. od koga se dobija gumarabika.

akvaterarij(um) (lat. kanal. a-. vodene biljke. aquaticum) prav. bogat vodom. akirija (grč. acclimatatio) v. aqua. aquarius) astr. par acclamation) izvršiti izbor. aquarium) staklena posuda s vodom u kojoj se čuvaju vodene biljke i vodene životinje (ribe i vodozemci). nabavljanje. Kyesis trudnoća) ned. par aklamasjon (fr. aquatilia) zool. collum vrat. akognozija (grč. akpe) med. aklimacija. nabavlja ili zadobiva. ukras u obliku orla na zabatu kuće. navikavanje na tuñu klimu. nabavljene. tinta boja) gra-fička tehnika duboke štampe slična ba-kropisu po načinu štampanja. gnojnica. poznavanje sredstava za lečenje rana. ne lomi zrake. orlovi (orao suri i orao krstaš). odomaćivanje. prikuplja narudžbine za robu i mušterije. kad se neko pravi da nešto ne mari. akvestus konjugalis (nlat. akiurgija (grč. farm. sticanje. aklimatacija (nlat. fig. akvizitor (lat. aklamacija (lat. akme (grč. pozdravljati klicanjem. akvagijum. 3. prilagoñenje biljki i životinja nekom dotle stranom podneblju. bubuljica. acquisitio) tekovina. tj. slatkovodne životinje. akvatične biljke one koje rastu po barovitim mestima. grañevina podignuta preko reka ili dolina radi prevoñenja kanala za snabdevanje naselja vodom. ergon delo) ned. 21 akolada akianoblepsija (grč. aqua. aklimatizacija (nlat. fr. ret. uzetost živaca. stečeno. acclamare izvikati) odo-bravati uzvikivanjem. zarada. akviziter (lat. 2. aKesis) v. ili usvojiti kakav predlog. kri-tično. accollata. do kojih ne može: „Nisu ni bile zrele". akvatinta (lat. vodeni. skupljač oglasa (za novine). acenonoet. koji živi u vodi. akvijescirati (lat. pretplatnika (na knjige i časopise) i sl. npr. akmak (tur. fortis jak) hen. naviknuti na neku tuñu klimu. v. god. akvedukt (lat. prilagoñava™ podneblju. ime jednog sazvežña. acquisitor) čovek koji nešto stiče. ukočenost jednog uda ili više udova. aćtak) glupan. aceridi. izmirenje nekog dugovanja. akvijescsncija (lat.adobivanje. aqua. bez pojedinačnog glasanja. budala. akmeizam stanje u ruskoj literaturi nastalo posle revolucije 1905. atiline (lat. stari rimski vodovod. aquila) zool. uz platu ili proce-nat. ovlašćeno lice koje. fig. aKedeia) v. nauka o lečenju sečenjem. pokraj vode. aklimatacija. uzvikivanje. aKephalos bezglav) sanjalica. aki (fr. aklimatizirati (nlat. klicanje. slepilo za plavu boju. z. akijezis (grč. odomaćiti. zajednička tekovina muža i žene. bez pojedinačnog glasanja. Vodolija (jedan od dvanaest nebeskih znakova). akolada (lat. mesto u apoteci gde se drži voda. aidestos nezatvoren) Opt. lice koje prikuplja i nalazi nove osiguranike (za osiguravajuće zavode). glavni predstavnik pesnikinja Ana Ahmatova. metron mera) med. astr. ducere voditi) 1. acquisitum) nešto što je zadobiveno. zarañuje. vlažan. acclamatio) vršenje izbora prostim izvikivanjem. nesposobnost »sene da bude oploñena. acclimatio) v. akvatilije (lat. gnosis poznavanje) med. akik (tur. a medved za žute kruške. vodovodna cev. aquositas) bogatstvo vodom. aquiscere) umiriti. barovit. akoemetar (grč. stečeno dobro. akefalos (grč. akvila (lat. akvizitum (lat. aquiescentia) umirenje. terra zemlja) posuda u kojoj se drže i taje vodozemci (amfibije). aquosus) pun vode. aklastičan (grč. kuapbv zagasito-plav. priznanica. blepo vidim) ned. akedija (grč. orao. aKinesfa) nepokretljivost. umirivanje. 2. aklimatizacija.. accolade zagrljaj) svečani udarac mačem po aksridi pl. acclimatisare) prila-goditi. akumetar. acquisitor sticalac) trg.akvarij(um) akvarij(um) (lat. ake lečenje. močvaran. nauka o hirurškim operacijama. arh. kišovit. akvadukt. aklimacija (nlat. akezija (grč. acquit) plaćanje. akizam (grč. koji ne prelama. aKKizomai pretvaram se) pretvaranje. akvatičan (lat. 1. Akvarij(us) (lat. acedija. akvozitet (lat. med. aquaticus) podvodan. upotreba reči u prenesenom smislu. akvatikum (lat. anne (grč. snažna voda. izabrati bez pojedinačnog _ glasanja. pristankom svih. spravlja se od šalitre i razreñene sumporne kiseline. zool. akenonoet v. ak!k) crveni poludragi kamen koji se upotrebljava za prstenje i ñerdane. zadovoljiti. ital. aklimatiziranje. sprava za merenje stepena jačine čula sluha. opšti naziv za veći broj kožnih oboljenja koja su meñusobno slična samo po spoljnem izgledu. acezija. vodovod. . šiljak) med. v. aqua. acquestus conjuga-lis) prav. čovek koji ne trpi ničiju vlast. akvozan (lat. akio čujem. kišovitost. acclimatisatio) prilagoñavanje tuñem podneblju. akug£a) neprava upotreba jedne reči. oblik ruskog larpurlartizma. akvizicija (lat. akinezija (grč. akte vrhunac.. kad lisica kaže da je grožñe kiselo. 3. aquila) pl. aklimatizacija. akov lek. prelomio stanje u razvoju bolesti. aklamirati (lat. jednoglasno. a-. akvafortis (lat.

uzimanje unapred. kranfon lubanja) fiziol. otuda: dati neki posao u akord. akrescenziJa akorder (fr. a ne nadnicama. a kong» (ital. plaćati taj posao po parčetu. akosmizam (grč.. dovršen. na ime zarade ili primanja. accordo) ručna harmonika za razvlačenje. accommodement) udobno ureñivanje kuće. otvoreno pismo kojim se primalac pisma umoljava da predavaču. pogodba. uopšte svaka otrovna životinja. accrementum) poraštaj. udešavanje instrumenata i glasova. a conto) uzimanje na račun. dati posao u rad s tim da se plaća po svršenom poslu. kote kosa) ned. zglašavajući.. akosmija (grč. „štimer". kćsmos uredan) neurednost. akreditiranom. priraštaj. a conto) trg. akompli (fr. povećanje. punomoćje. fet akompli (fr. bezdlačnost. sprovodnik. na račun. namestiti se udobno. accord. kao jedino što doista živi. vansudsko poravnanje. akomodirati se. upotrebljava se kao sredstvo protiv reumatizma i neuralgičnih bolova. udešavajući. sporazumeti se. na-goditi se sa zajmodavcem u slučaju nemogućnosti urednog plaćanja duga. trg. accompagner) pratiti. pomagač pri vršenju svečanih službi u katoličkoj crkvi. 'aqrab. bolestan izgled lica. akr (eng. . na ime zarade ili primanja. unapred. akratija (grč. Aconitum napellus) hem. akomodirati (lat. = 4840 kvadratnih jardi (4046. akratos jak. priznati. akordamento (ital. akolit (grč. urediti.8 t2). uroñena nakaznost glave. akordirati (fr. do izvesne visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo). svršen. logia nauka) nauka o lekovima. voj. onaj koji udešava (štimu-je) instrumente. akontirati (ital. pronañena 1829. bilže koje nemaju razgovetnih kotiledona. zglašavanje. o plaćanju nekog duga. staviti u za-grade. združenje. priseo jiti. udesiti se. fait accompli) svršen čin. zagrliti. akolirati (fr.) tople lekovite vode sa vrlo malo mineralnih materija u sebi. zagraditi. akratoterme (grč. sporazum.22 ramenu novoproizvedenog viteza. pratiti nečije pevanje (solo) instrumentom. akompanjist(a) (fr. viljuška za zglašavanje. accordatore) kuz. akordoar (fr. prijatno sazvučje tri tona ili više tonova. poverenje. asge) engleska mera za površinu. utvrñenja i sl. složiti. poravnati se. bledilo. sloga. predujam. do-brovollo predavanje nekog utvrñenja opsa-ñivaču. uzimanje predujma. accordamento) muz. spojiti. pripadanje. po dešavanje. kuz. sobe i dr. a-. dopustiti. akrescenzija (lat. god. akrep) škorpija. accompli) završen. akologija (grč. fr. akorporirati (nlat. dok su sve ostale stvari. akomodman (fr. uvaženje. slaganje. kreditno pismo koje glasi na više lica ili trgovačkih kuća u raznim mestima. v. aceordium) kuz. a-. accompagner) pratilac.crescere rasti) prira-štaj. suma koja se uzima na račun. na ime. predujmiti. sprovoditi. akreditirati (nlat. assogrogage) prisajedi-niti. izravnati. o sredstvima za lečenje rana. vezati za ggritke. spojiti više stavova u trgovačkoj knjizi. nečistoća. akorporacija (nlat. znak koji spaja više nota koje treba istovremeno svirati. pa i sam svet. okončan. izgladiti. zagrada. akomija (grč. nlat. dati kredit. zglaša-vati. kad se dete rodi bez jednog dela ili bez cele lubanje. udešavanje. kotyledon udubljenje) il. assoglmoder) podesiti. krateia nemoć. akreditirati se steći ime. žderonja. overenje. kuz. kosmos vasiona) filozofsko shvatanje po kome postoji. akoz lek. proždrljiva!]. slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom. accommodare. unapred. tačkati. akdniton jedić. akotiledone (grč. naročiti način plaćanja radnika. pripojiti. terme. voj. ove-riti. akolast (grč. tur. accordoir) muz. akonto. accorder) zglasiti. samo bog. poravna™ se. a conto) uzeti (ili uzimati) na račun. accommodatio) udešavanje. akordando (ital. npr. accoler) obgrliti. ckrku-larni akreditiv akreditivno. a-. tip. ad. slagati. a ne nadnicom. zglasilac. bog. akordion (ital. ital. aKolastos) neumeren čovek. namiriti se. akonitin (grč. a-. accreditare) ovlastiti. accordo. samo modifikacije božanstva. fr. aKĆluthos) pomoćnik. suprotno: ateizam. žice). udesiti (glasove. odobriti. u ime predujma. med. zglasilo. pridružiti. akomodacija (lat. akreditiv (nlat. poverenje. udesiti. koji je u punoj snazi. opunomoćiti. tj. akompanjirati (fr. a-. glas. akontacija (ital. po svršenom parčetu. udešavanje muzičkih instrumenata. ne nadnicom. accreditivum) punomoćstvo. alkaloid koji se nalazi u korenu raznih vrsta jedića. akrep (arap. ugovor. akord (ital. accordeur. akranija (grč. poravnanje. porav-nati. jakrep. ćelavost. pregovarati i sporazumeti se o uslovima predaje nekog grada. akrement (lat. accordando) kuz. bez istinske stvarnosti. akomodacija oka podešavanje očnog sočiva na razne dallne viñenja. a-. saglasnost. nl. accorporatio) sjedinjenje.

akrokefalija (grč. neodlučnost. stfchos niz. akromazija v. akroliti (grč. njeni esteri i drugi de-rivati daju polimerizacijom prozirne plastične mase (poliakrilne smole). ahromatin. aseg ljut) farm. odyne bol) ked. akrfs skakavac.akribija 23 akrotizam akrodinija (grč. akros) predmetak u složenicama sa značenjem. oleum ulje) hen. Akropolis (grč. karpos plod) bog. a katkada i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku reč.(grč. akritos neodlučan) koji nema sposobnosti suñenja. nosa. prevrtač. akrografija (grč. uopšte. akroamatikos) koji je odreñen za slušanje. akromegalija (grč. optuživanje. akros. akrokarpičan (grč. akros. akromonosilabike (grč. poslednjeg uzroka stvari. akrotizam (grč. akros) fil istraživanje prauzroka. syllabe slog) stihovi koji počinju poslednjim slogom prethodnog stiha. zarazno oboljenje koje se sastoji u bolu i utrnu-losti udova. ruke i noge) od kamena. opori lekovi. megas velik) med. koji nosi plod na vrhu. akros. nedostatak u sposobnosti rasuñivanja i ocenji-vanja. sophia mudrost) najviša mudrost. kiselina. akros. aseg oštar. akromfa) znat. kratkoća jednoga ili više udova. akro. gornji. akribometrija (grč. krajnji udovi tela. akrolein (lat. akrobistija. akros. akros. ruku i nogu. rasuñivanja. akribija (grč. akroterija (grč. akros. nekritičan. akribologija (grč. akroamatično predavanje strogo naučio predavanje za razliku od popularnoga). šiljat. akrobatika (grč. metron) tačno merenje. . akritičan (grč. gradska tvrñava u Atini i ostalim grčkim gradovima. kome je potrebno usmeno objašnjenje. akroama) nešto što se čulo ili pggo treba da se čuje. pleće. okrivljavanje. mikrćs mali) med. naročito krajnjih. <upr. akrosofija (grč. akrimonija (lat. glavica) ark. šiljatost glave. akros. usnica. akrostih (grč. plećka. akros. akriminacija (nlat. usmen. akribeia) tačnost. akro. akromatopsija v. akroterion vrh. vrh zgrade. tačan metron merim) sprava za tačno merenje veoma malih predmeta. akrilna kiselina hen. polis grad) gornji grad. phagos žderač) skakavcojed. postupak pri radu kiselinama. ljuti. kephale glava) znat. pathos bolest) med. akroamatičan (grč. oputa ime) veštačka skraćenica sastavljena od početnih slova ili početnih slova neke složene reči ili više reči. akrćasis) slušanje. med. akropostija. akrobateo idem na prstima) igrač na konopcu. akrisfa) nerasudnost. razgovor koji prija uvu (naročito za vreme jela kod starih Grka). bezbojna tečnost SN2 =SNSOON. oporost. akromatin v. kolon ud) št. akropatija (grč. takoñe: bolesno zadebljanje kostiju i meka-nih delova tela. akrobacija (grč. predavanje.: Granap=Gradsko na-bavljačko preduzeće. akrije (lat. kljun lañe (kao pobedni znak na novcu). krajnji. graphfa. koji se (o novim organima) pojavljuje pri vrhu stabla (stabljike). biljke i životinje kao ukrasi na vrhu. tačnost u govoru. gipko-sti i okretnosti. akromion (grč. lopatica. temeljitost. težnja za onim što je najviše u saznanju (teorijski akrotizam) i delanju (praktični akrotizam). znat. predavanje. akropostija (grč. akribes. akros. bistra i veoma ljuta mirisa tečnost koja se stvara suvom destilacijom glicerina i nekih masti. pisanje) tip. akros. Hthos kamen) drveni kipovi kod kojih su krajnji delovi (glava. pelivan. akroazis (grč. avij. gorčina. akromikrija (grč. akrokolije (grč. istraživanju i. opšti naziv za bolesti na krajnim delovima ruku i nogu. odseca. -gramma slovo) pesme kod kojih stihovi počinju poslednjim slovima prethodnog stiha. akrobateo idem na prstima) veština izvoñenja telesnih vežbi kojima je cilj razvijanje snage. neodreñenost stanja bolesti. teško razumljiv. akros. monos jedini. akrobistija (grč. bazipetalan. akros. acrimonia) oštrina. akroposthi'a) gornji deo kožice na muškom udu. ljutina. otpornost. koji se. accriminatio) optužba. stanje pre obrezanja (kod Jevreja). akribes. namerno izvedeno kretanje u vazduhu koje ne spada u ona kretanja koja se vrše u toku normalnog letenja. brižlji-vost. uroñena uvećanost udova koja se sastoji u nezgrapnosti i izobličenosti lica. veštak u skakanju i prevrtanju u vazduhu. tj. ahromazija. u obliku predavanja. akribologeomai biti tačan ili temeljit u istraživanju) savesnost. akrogrami (grč. onaj koji se hrani skakavcima. savesnost. akrobateo idem na prstima) veština koju izvodi akrobat. akrizija (grč. jezika. u životu. donje vilice. akrobata) (grč. čitanje. petalon list) bog. pri obre-zanju. ahromatopsija. predavanje koje se sluša bez prekidanja (za razliku od onoga koje je u pitanjima i odgovorima). redak) pesma kod koje početna. akros. akronim (grč. npr. gornji deo. pisanju. akrobystfa) v. akribometar (grč. akromion. akroama (grč. kao i ostalih perifer-nih delova tela. akridofag (grč. slemenu grañevina. akropetalan (grč. akros.

aktis. acteur. aktiv-nost.: Nijedno tvrñenje ne može biti istovremeno i tačno i netačno. aksiomatikos) sam sobom uvidljiv. poz. aksilarni (lat. koji vredi. nedokažljiva istina. žive obično pojedinačno i često se odlikuju lepim bojama. pospešavati. 2. aktiv 2. aktentašna (nem. „osovine Berlin—Rim—Tokio". ahbp oca. activus delatan. nadljubiča-stih. okretan. aksinomantija (grč. pregalački. akrćcholos jarostan. akseničan. razjaren) jarost. activi) pl. radni. activus delatan) radan. pospešiti. ili su mu čak od štete. marljivost. aktivisati (nlat. pozitivni sastavni delovi jednog imanja. aksijalni (lat. tj. aktivacija (lat. nlat. gram. trg. actinaria) 3001. morske životinje iz porodice anto-zoa. učenje o vrednostima. Aktentasche) torba za spise. activa) trg. akta apostolorum (lat. radnja. u studentskom životu: članovi studentskog odruženja koji obavezno moraju da učestvuju u svima priredbama i pojavama svog udruženja. aktivizam (lat. cijanoza. v. državnim nad-leštvima itd. acta od agere delati. živ. Kad su dve količine jednake trećoj. pristalica aktivizma. suprotno: inaktivi. usta). neku stvar ili molbu smatrati svršenom. istina koja se ne može dokazati (npr. activus) hemijska supstanca koja pokreće ili pojačava delovanje neke druge supstance. os) osni. activus. radni. aktinizam (grč. nekretnine). aksiom (grč. osovina. hemijsko dejstvo sunčanih zrakova. koji se ne dokazuje. aktfs. radan) 1. autoritet sam po sebi) sama sobom uvidljiva naučna istina. hartije od vrednosti. actum. aktivi (nlat. tj. koji dejstvuje. aktivna trgovina ranije: izvozna trgovina. gram. aktinos sunčani zrak. aktinije (grč. u dejstvu. aktivan (lat. moruzge. aksenija (grč. akrocijanoza (grč. akt (lat. axine sekira. politički aktivist). ustalački. onaj čija su potraživanja veća od dugovanja. radan. javni spis. skupina najdelatnijih članova neke organizacije. pogurnuti. shvatanje da je za napredak čovečanstva od naročite važnosti razuman i stalan uticaj čovečjeg znanja i htenja na kulturu i život uopšte. 2. koji označava delatnost) 1. phobeomai bojim se) strah od pogleda s visine u nizinu. timologija. axis osovina. svojstvo sunčanih. one koje se tiču države. radnje. akrofobija (grč. axis oca. zrak) fiz. pretres. salo. actus. delatnost. aksiologija (grč. rasprava. šake. aktivizam je etički zahtev da čovek ne sme da miruje sve dotle dok priroda čovekova. naročito sudska radnja. zrakova da izazovu hemijske promene. za razliku od pasiva. koji radi. učesnik u nekoj radnji ili u nekom dogañaju. aktinos) hek. spisi koji se tiču nečega. activus delatan) onaj koji je delatan. revnost. imanje (novac. dela apostola. vredan. delanje. naročito u sudu. osovinski. akros.. u likovnoj umetnosti: položaj u koji se namesti živ čovek kao pregled. akros. activare) v. okretnost. mekanog tela. hem. agere delati. od kojih sopstvenik ima koristi. javne radnje. aktivist(a) (lat. activus delatan. activitas) živost. crtež ili slika nagog čovečjeg tela. ubrza-vati. ostaviti u akta ili ad akta priključiti aktima. aksungija (lat. 2. objekata koji sopstveniku ne donose nikakvu korist. fr. acta publica) pl. teorija vrednosti. akroholija (grč. fil. aktinidi (grč. aktivator (lat. axilla pazuho) pazušni. uši. istinit. designacija akata spisak akata koji se nalaze u jednoj svesci. odstraniti je. activa) trg. actor vršilac. akter (fr. grupa radioaktivnih elemenata koji u periodnom sistemu dolaze iza aktinijuma. logia nauka) fil. aksiomatika nauka o aksiomima. aksist (nem. akta (lat. 1. activare) staviti u dejstvo. negostoprimstvo. aksiomatičan (grč. dejstvo. pristalica Hitler—Musolinijeve politike tzv. metrfa) merenje osovine kod geometrijskih tela. aktivnost (lat. aksonometrija (grč. eng. ungere mazati) mazivo za osovine ili kola. aktiva (lat. v. aktivirati. aheša) negostoljubivost. još u službi. onda su i meñu sobom jednake). uvesti u aktivnu službu. up. activus) v. aktivitet. stopala. aktfs. očevidna istina. radinost. mast. čin. acta apostolorum) pl. aksiom. izvršilac) glumac. axioma ugled. praktično. bradva. svaka svečana javna radnja. farm. radi u nekoj oblasti (npr. akta publika (lat. bez kostura. aktivitet (nlat. raditi) fil. Achse osovina) „osovinaš". v. metoda za odreñivanje tragova elementa pomoću ozračivanja uzorka neu-tronima u nuklearnom reaktoru. imovina. act. koja je uvukla svet u strahote drugog svetskog rata. aktive (lat. osovina. pl. potraživanje (suprotno: pasiva). manteia proricanje) proricanje po sekirama. očevidan. ubrzati. aktivirati (nlat.akrofobija 24 aktinije aktiv (lat. ne raditi po njoj ništa. dela. lat. delovanje. acte) delo. pojačavanje delatnosti. ne dospe do potpunog samosaznanja i samostalnosti. stavljanje u delovanje.) med. axios vredan. razjarenost. radno stanje (suprotno: pasiv). njegovim stalnim nastojanjem. raditi) pl. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela (nos. .

prozračavanje rendgenom. znak As. zastupnik. grapho pišem) fiz. zajednički naziv za energiju svih mogućih vrsta zrakova. supr. koju prouzrokuje jedna gljivica zvezdasta oblika. optužilac. ostvariva-ti. aktis. aktinomikoza (grč. današnji. grana meteorologije koja proučava Sunčevu energiju u atmosferi. talasi niže frekvencije primenjuju se uglavnom zbog svog toplot-nog dejstva na žive organizme. ispitivanje. aktinična energija (grč. actrice) glumica. actualis) fil. aktuelan (nlat. aktis) hen. aktis. gramma slovo) rendgenska slika. aktinomicete (lat. aktis. znak Ap. metron metar) fiz. ascusa-bilis) tužljiv. elektron) elektricitet što ga u kristalima izazivaju svetlosni ili toplotni zraci. accusatorius) prav. prouzrokovači aktino-mikoze (v. akte strma obala) pl. koji hemijski razlaže. tužitelj. aktinografija (grč.. aktu (lat. accusator) tužilac. aktis. akuitet (nlat. metron mera) 1. dat. takoñe: instrument koji beleži promene (varijacije) u jačini sunčanih zrakova. lečenje prirodnim i veštačkim svetlosnim i rend-genskim zracima. actuel) sadašnji. poluvreme raspada 3. energeia delo. sprava kojom se meri j anina toplotnog zračenja Sunca. skopeo gledam) med. 2. actuatio) med. instrument za merenje jačine hemijskog dejstva nekog svetlosnog izvora (aktinometar). actuel) v. savremen. aktis. optuže-nik. actualisatio) privoñenje u delo. jesu aktinski. actus radnja) pozorišni komad u jednom činu. aktinon (grč. aktinos zrak) radioak-tivni izotop radona. svečanost. aktualizo-vati. danost. naročito: oštrina tona. aktor (lat. zrači H-zrake. aktualitet (lat. aktinomorfan (grč. Actinomyces) biol. spol-no sjedinjavanje.92 sek. rentgenogram. zarazna bolest najpre opažena kod konja. med. aktinoidi v. actualis. aktuacija (nlat. aktuelaost. tuži-lački. aktualizovati (fr. stvaran. aktinidi. stvarnost. ispoljava se na organima za va-renje. ultravioletni nadljubiča-sti zraci. tužilac. akuzator. aktis. redni broj 89. kinetička energija. sadašnja važnost. rad. akuleiforman (lat. metron mera) fiz. aktinometar (grč. suprotno: akuzatus. onaj koji se vodi na osnovu neke tužbe (suprotno: inkvizitorski krivični postupak). actualis) sadašnjost. aktus (lat. svečan čin. aktrisa (fr. bodljikast. što). pisar koji vodi arhivske knjige nekog nadleštva i stara se o aktima koji dolaze i odlaze. optuživanje. acuitas) šiljatost. aktinski zraci zraci sa hemij-skim dejstvom. koji se odnosi neposredno na današnjicu. grana astro-fizike koja proučava skupio zračenje nebeskih tela na gornjoj granici atmosfere. hem. aktinograf (grč. mykes gljiva) ned. therapeia lečenje) med. accusare optužiti. aktis. optuženje. aktualitet. optužni. actor) prav. aktfs. ostvarenje. accusatio) tuženje. aktinos zrak) fiz. morphe oblik) bog. ostvarivanje. akuzacija (lat. prenošljiva i na ljude. aktinoelektricitet (grč. akuzator (lat. aculeiformis) žaokast. aktualizam (lat. aktis. aktis. aktinimetar (grč. actualiser) činiti ili učiniti aktuelnim. aktis. atomska masa 219. koji hemijski dejstvuje. školska svečanost. koji je na dnevnom redu. redni broj 86. aktinometrija (grč. aktuelan. aktualan (lat. zatim zracima iz raznih nuklearnih izvora (radijum i njegovi izotopi) i dr. akuzatorski (lat. današnja zanimljivost. goveda i svinja. akuzativ (lat. konča-sti mikroorganizmi na prelazu izmeñu bakterija i gljiva. aktinski (grč. nlat. po kome su sile i zakoni koji sada dejstvuju one iste sile koje su dejstvovale i u ranijim periodima Zemljine istorije. zrakast. delo. aktinoterapija (grč. aktovka (lat. ostvariti. graphia opis) nauka o zracima. ispitivanje pomoću Rendgenovih zrakova. akuzatorski krivični postupak optužni postupak. kažnjiv. agere raditi. aparat za merenje jačine Rendgenovih zrakova pomoću selena. accusativus) gram. teorija aktualiteta psi*. čin. radioaktivan element. aktis gen. aktinogram (grč. primorci. istinit. aktinoskopija (grč. naročito geologije i bio-logije. stvarno. aktinij(um) (grč. actu) u istini. fr. u plućima (zbog udisanja zarazne prašine gljivica) ili na površini kože ako je na njoj bilo ozleda. nevidljivi. aktualizacija (lat. atomska masa 227. lečenje zracima. dejstvo nekog leka na organizam. akuzatus (lat. privesti ili privoditi u delo. aktuar (lat. actus) radnja. odista. aktis. aktuelna energija živa sila. aktuelnost (fr. izdavalac punomoćja. činjenički. princip prirodne istorije. aktualizirati (fr. oni koji stanuju na obali. Vuntovo shvatanje da je suština duše doživljaj svesti. akuzabilan (lat. oštrina. savremenost. a ne nešto supstancijalno. optužljiv.). actuarius) sudski pisar. actualis) v. sparivanje. četvrti pa-dež (na pitanje: koga. dan. aktis. accusatus) tuženik. današnjica.aktinij(um) 25 akuleiforman aktiti (grč. advokat. . actualiser) v.

acupressura pritisak iglom) med. grč. znak za obeležavanje naglaska. akutan bol iznenadan i veoma jak bol. akuširati (fr. primalja. slušam) fiz. ubrzanje. dohoci. priznati. preuzi-manje i usvajanje elemenata tuñih kultura. acceptans) primalac (kod svakog ugovora. 2. akceptirati (lat. akuplirati (fr. odobra-. poroñaju i babinjama. akušersko odeljenje med. akustična sredstva sredstva koja služe poboljšanju ili pojačanju slabog sluha. staviti. nagomilavač) fiz. jedna je promitent — ponu-ñač. accentuation) gram. logia nauka) gram. akušeza (fr. akulturacija (eng. naglašavanje. accoucher) babištvo. ispravan. akumulirati (lat. trasat. acus igla. skupljač. acceptare) primalac. akušerstvo (fr. akustičan (grč. akupunktura (lat. sagrañen tako da se reči i topovi mogu svuda lepo i jasno čuti. oštri akcent. akceleracija (lat. aparat za skupljanje električne energije. accumulatio nagomilava-nje) 1. teški naglasak (u grč. v. akcen(a)t (lat. kao u molra. akceptirati menicu obvezati se na plaćanje menice plamenom zabeleškom na samoj menici. tačan. 2. acutus) oštar. acupictura) vezenje. koji prisiljava na brzo rešenje. gramatici. accentus naglasak. acutus oštar. prihvaćen) primanje menice. i fr. akceptovati (lat. od dveju ugovoračkih strana. akceptirati. prihodi. metron mera) v. koje se vrši na samoj trasiranoj menici i izražava rečima „primljena". akut. angularis ugaoni) kom. izvijeni naglasak (u grč. oštrougli. primaljstvo. akcelerirati (lat. znak koji se stavlja na samoglasnik i time ga obeleža-va kao naglašena. akceptilacija (lat. akceptor (lat. primljen od Kineza i Japanaca. steći. ubr-zavati. akcentus gravis (lat. modernizacija (primitivne) kulture. akutia bolest ona koja će se brzo završiti ili ozdra-vljenjem ili smrću. accelerare) ubrzati. isticanje. akupiktura (nlat. grč. . oštri naglasak. akustikos. akcentuacija. uredan. slog ili neku reč. nauka o zvuku. cirkumfleks. nlat. accoucheuse) babica. zaustavljanje krvi pritiskom krvnog suda metalnom iglom. paciscenata. nauka o trudnoći. crkva). primalac jedne na sebe vučene menice. prihvatljivost. reč kojom se izražava primanje menice. vezivati dva po dva. usvojljiv. valac. pri izgovoru. accepta) pl. kod nas: odvajanje od postignutog nego dohotka izvesnog dela radi stvaranja rezervnih fondova ili proširenje preduzeća i investicija. acceptabilis) primljiv. akuo čujem. acculturation) l. ubrzavanje. stavljanje znakova za naglašavanje reči (akcenata). up. akuo čujem) koji odgovara zahtevima akustike. acceptare) primiti. akcentovati (lat. babičiti. akcentus akutus (lat. acceleratio) fiz. „prihvaćena". gramatici). accelerare ubrzavati. nauka o akcentima. akutangularan (lat. akumetar (grč. nagomilavač. spajati. akustika (grč. accoucheur) lekar stručnjak za sve poslove koji su u vezi sa trudnoćom i poroñajem. akuratan (lat. prihvatiti. porañati se. dvornice. a kojim onaj na koga je menica vučena izjavljuje da će na sebe vučevu sumu o roku plaćanja isplatiti. odeljenje bolnice u kome se vrše poroñaji. a druga akceptant— primalac). metron mera) aparat za merenje ubr-zanja. accentus) u izgovoru naglašavanjem naročito istaknuti jedan glas. naglasak (sloga ili reči). sticati. akcelerometar (lat. odobriti. jednog glasa. spa-riti. pozori1pte. accoucher) pomoći ženi da rodi. acceptatio cambii) primanje menice. koji se sastoji u tome da se u obolelo mesto zabadaju igle. način lečenja nekih bolesti. accentus) gram. koji ubrzava. stavljati ak-cente na reči. gravis. accuratus) brižljiv. spojiti. nagomilavanje (reči i izraza). acceptibilitas) pri-mljivost. akut (lat. poroditi. acceptus primljen. accentus acutus) gram. akcentovanje (lat. akumulator (lat. accoupler) sparivati. acceptare) v. akuo čujem. akceptacija (nlat. akumulacija kapitala uvećavanje kapitala time što se deo profita ili kamate dodaje kapitalu da bi se preduzeće ili poslovi proširili. akupresura (lat. gram. akutan (lat. uno-šenje u knjigu nekog duga kao plaćenog pre no što je stvarno plaćen. akcepta (lat. a obično traje do 40 dana. podesan za primanje i prenop!enje zvuka (npr. akoemetar. savestan. poroditi se. accumulare) nagomil(av)-ati. akceptibilitet (nlat. akumulacija (lat. akcept. vez. akcent. accepti latio) trg. akcept (lat. novac. ret. sloga ili neke reči putem naglašavanja. accumulator gomilač. akušer (fr. acutus accentus) gram. accelerativus) ubrzavan.akulturacija 26 akceptor akcelerativan (nlat. ubrzavajući. punctura bod) med. prihvatljiv. accentus gravis) gram. akcentus cirkumfleksus (lat. akceptabilan (nlat. primljena menica. akcentologija (lat. accentus circumflexus). akcentuacija (fr. „sprejeta". accentus naglasak) gram. prek. akceptant (lat.

deoničar. naročiti štamparski poslovi za koje se traži stručno spremni slagači. accisia. trošarina. raspusna. alkohol. eng. koja onome koji je poseduje ispunjava sve što zaželi. a što bi moglo biti i drukčije pa da se suština te stvari ne promeni. ružičast. akcija (lat. akšam (tur. alaj-beg (tur. ala breve takt (ital. poreznik. npr. sporednosti. alaj (tur. akcidencijalan. slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstan-cije). actionator) tužitelj. obrazaca. prila-zak. slučaj. al-) arapski član. akcidence (lat. poluprovidno staklo. druga nagrada. alay bayragi) glavna vojnička zastava. a la carte) prema jelovniku. primanje nekog praznika u sud radi praktičnog vežbanja. lat. nlat. mnoštvo. akcidencija (lat. de-latni. akcionator (nlat. akcesoran (nlat. a la bon-er (fr. accidere dogañati se) prirez. osetiti. Aladinova lampa v. naučiti. accise. koji se tiče dejstva. akcidencijalan (nlat. po zalasku sunca. opažati. pristup) početnik. u vodi teško rastvorljiv. na probu. acceptio) primanje. usvojene značenje neke reči. alabastros. tip. accidere. deonica. »sena opaka jezika. fr. slučajan. alajbegova slama ono što nema vlasnika. actio tužba) tužiti. sreća. udeo. Aladin. usvajanje. akcizor (fr. delanje. delanje) radni. sporedan posao. a la kart (fr. ono o čemu niko ne vodi računa. naročita. akcidentalan (nlat. hartija od vrednosti i sl. alabandizam umetničko ošljarenje. alal. accedere pristupiti. gde je vladao rñav umetnički ukus). izrada tablica. lat. ono što još pripada glavnoj stvari. veoma tvrda vrsta gipsa. al. al (tur. pri-laz. op-tužiti. akcizant (fr. sporedna. tužilac. prvi mrak. trošarinu. accidere dogoditi se. robinja. oporezovati. shvatiti. slučajna zarada. stupanje u neko nadleštvo radi sti-canja prakse u poslovima. 3. akcioiiradi-jus avij. a la (fr. akcionar (fr. akcizirati (fr. preduzimlji-vost. alal im (mu) vera bravo! odlično! akcepcija (lat. odn. uzgredan. senzal. učešće sa izvesnim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom preduzeću i dokument o tome učešću. alay-beyi) zapovednik nad odeljenjem pešadije (bataljonom) ili konjice (eskadronom). po.. akcidens (lat. accidentalis) v. akcipirati (lat. Al-kuran itd. posrednik. gomila. diri-guje na dva poteza umesto na četiri. dejstvo. (arap. accedere) pristup. accessorius) sporedan. alaj-barjak (tur. rumen. po ugledu na nešto. zalazak sunca. alabastar. halal. član nekog akcionarskog društva. sluškinja. accise) odrediti prirez. odstojanje koje može avion da preñe i da se vrati na polaznu tačku bez spuštanja i uzimanja pogonskog materijala. alev. actio. čuti. accessio) pristupanje. alabastersko staklo mutno. accidens. što je promenljive ili slučajno u njoj. jezičara. sopstvenik deonica nekog trgovačkog ili industrijskog preduzeća. a la bonne heure) u dobri čas. accidere) pl. slučajne osobine neke stvari. pripravnik u službi ili zvanju. akcesit (lat. vreme četvrte molitve muhamedanaca. a la breve takt) takt od četiri četvrtine koji se broji. čovek koji je primljen u službu kao pripravnik. izbor jela po jelovniku. actio rad. Aladin glavni junak u priči o čarobnoj svetiljci (objavljenoj u poznatoj arapskoj zbirci pripovedaka „Hiljadu i jedna noć"). svetina. tur. 2. a 1a) kao. accessus. umetnička drljotina (po karijskom gradu Ala-banda. akcioni (lat. nemoralna žena. prihvatanje. često se upotrebljava i el i ul. odeljenje konjanika. trg. alay) vojska. prvi deo večeri neposredno posle zalaska sunca. optuživati. akciza (fr. akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je cilj zajednički rad i zajedničko . pomoćni. parada. koje nisu bitne. trošarinu. desiti se) nebitna. koji nema veze sa suštinom stvari. pokvarena. med. halayik) 1. alabastrum) št. accessit) pohvalnica (učeniku pri razdeljivanju nagrada u školi). razumeti. fini. akcionirati (lat. accessus pristupanje. osećati. action) radnja. acctionnaire) trg. ak§am) l. al-kali. akcidentalije (lat. accidentia) ono što u jednoj stvari nije bitno. accipere) primiti. napad groznice. sporedan. helal ono pggo je pravedno) blagoslov. opaziti. društvo osnovano na podlozi uplaćenih akcija. al) otvoreno crven. akcesija (lat. accise) trošarinac. alajka (tur. Aladnnova lampa. poput (čega). accise) onaj koji plaća prirez. svečana povorka.akcepcija 27 privreñivanje. u izrazima: neka mu je alal neka mu je prosto. delatnost. akcesist(a) (lat. akces (lat. accidentalia) slučajnosti. accidentialis) nebitan. priraštaj. alabaster (grč. sporedna nagrada. 2. stupanje na vlast.(ar.

albedo (lat. albuminat (lat. alantotoksikon (grč. alamanka (tur. alat. alatracija (nlat. oznaka da kompoziciju treba izvesti u tempu marša. instrument za odreñivanje količine belančevine u mokraći. albacija (nlat. osnovao je vojvoda Albert od Saksen-Tešena (1738—1822). oprostiti se. alat) pribor. jedna od najbogatijih u Evropi (preko 600. allas. albanolog stručnjak za albanologiju. pomaže kod gmizavaca i ptica disanje. odmah. albus beo) med. sjajanje metala. albolit (lat. začednica. knjiga sa belim listovima. allantos kobasica. pokloniti. albugo) med. ubrzanje. albumin (lat. alla prima) slik. pigmenta u koži kod ljudi i životinja. lat. albino (um. miraz. Alba Greka (lat. at konj) alatast konj. nespokojstvo. alativ (fr. Alman Nemac) vrsta sablje nemačke izrade. albatross) zool. alarm (fr. obespokojavajući. alas (mañ. tur.: alafrZnka. u zbunjivati. a-ilah) bbg. alatura (nlat. pravi bog. alarmantan (fr. spomenar. uznemiriti. zapadnjačkog). allas. ribar. oblik) zool. belančevina. albus beo) med.: alaturka. bela. albus beo) duga bela tunika kod starih Rimljana.. jer bi odbilo svu svetlost. Alaun. po evropski. riba i gmizavaca). otrov koji se razvija u pokvarenim džigernjačama i krvavicama. alatio. začedna bešika. halasz) onaj koji se bavi ribolo-vom. alata (lat. alla franca) na evropski način. posrebravanje metala. košulja katoličkih sveštenika za vreme mise. albanologija nauka koja se bavi proučavanjem albanskog jezika. grč. vid. a oči crvenkaste. nasledio odsustvo bojene materije. albifikacija (nlat. sve što je potrebno za rad. svetao. „brdska zemlja") staro. tečnost koja se nalazi izmeñu alantoide i amniona. fig. albumen) hem. albino. maraka itd. alaman (nem. pozvati ka oružju. ital. do zemlje duga. dodatak u novcu za izdržavanje kuće. požurivanje. naročito bakra. afferre donositi) prav. alla turca) na turski način. lat. alarme. oruñe. alaliti. obespokojiti. alat (arap. belančevina. Albertina zbirka crteža i gravira u Beču. allatura. alatus krilat) davanje krila. albugo (lat. pustahija. pozdraviti se. alacija (nlat. koji uznemiruje. donositi. alafranka (ital. metron mera) hem. albification) v. al crven. oboljenje usled trovanja kobasicom. halas. minhenskom fotografu Jozefu Albertu (1825—1886). afferre doneti. poštanskih karata sa slikama. album belo) belina. bela mrlja na rožnjači oka. allatratio) lajanje na. alaturka (ital. albus beo. album (lat. miraz. allatus donesen) pl. albatio) beljenje. toksikon otrov) hem. a kod sisara još i ishranjivanje zametka. zabrinutost. alantijazis (grč. allatif) u ugro-finskoj jezičkoj grupi naziv za padež kojim se obeležava predmet kome je upućena neka radnja. albumen. albus beo. albinizam (lat. alantoidna tečnost zool. nemogućnost izgovaranja artikulisanih glasova usled poremećaja u govoriim organima. napad na nekog grdnjama. nemir. ala prima (ital. albus beo) min. eidos izgled. lat. uznemirujući. 2. koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost. supr. velika bela morska ptica koja nagoveštava buru. crtežima i sl. knjiga za skupljanje fotografija. izrada tipografskih ploča fotografskim putem. halaliti (tur. praviti uzbunu. tj. alla marcia) iuz. ala marna (ital. tobožnje pretvaranje bakra u srebro. alah (arap. botulizam. allantos kobasica) med. onaj koji boluje od albinizma. strah. allas. alba (lat. danas samo pesničko ime Velike Britanije. orijentalskog. Alemanne) gladnica. prćija. belančevinasta materija. sve ono što »sena donese sobom kad se udaje. alarmist (fr. gramežljivac. Alba Graeca) jedan od starih naziva za Beograd. spomen-knjiga. islamskog). albumen (lat. materija koja u sebi sadrži belančevine.alalija 28 albuminimetar alalija (grč. alat (tur. sjajan) broj koji pokazuje moć odbijanja svetlosti od tela koje samo ne svetli. alantoida (grč. uzbuna. književnosti i kulture. albumen) hem. alaun (nem. od helal) l. albifikacija. Hthos kamen) vrsta odličnog belog cementa. naročito ručni. potpuno belo telo imalo bi albedo =1. alarmirati (fr. koračnice. koju treba ispuniti slikama u boji. albertotipija tip. albit (lat. riñan. na kome će se ostvariti neka radnja. nazvane po pronalazaču. a-. albumen belance) hem. alarmiste) raznosač uznemiru-jućih vesti. usled čega koža i kosa izgledaju bele. najednom slikati. oprostiti se na rastanku. albatros (eng. omotač zametka kod viših kičmenjaka (sisara. po turski (za razliku od evropskog. Albion (kelt. alarmer) uzbuniti. albuminimetar (lat. beli feldspat. grč. bez prethodnog gruntiranja. zastrašiti. alarmant) uznemiravan.000 listova). lalein brbljati) med. albacija. neobuzdan čovek. poziv ili znak ka oružju. . all'arme) voj. supr. alumen) stipsa. po zapadnjački (za razliku od turskog.

mat. albumoze (lat. alvus) anat. algema) med. postupak pri ravnom štampanju aluminijskim mesto kamenim pločama. otuda i naziv. god. alea kocka. alge (lat. igrač na sreću. albumen. rythmos) v. helvaci) onaj koji pravi i prodaje alvum napitak od kajmaka. logički algoritam pokuša] da se logičke operacije zamene ciframa i računskim metodama.'. algoritam (arap. male duplje. kockarnica. konačno sam se odlučio na neko delo. albuminosus) koji sadrži belančevinu. alvearium) košnica. požuda za bolom. helva) v. uživanje u bolu. alea jacta est) posl. algonkij(um) "(prema nazivu grupe indijan-sk ih plemen a Sev ern e A mer ik e — . graphfa) tip. algama (grč. algebra (arap. bolešljiv. veština računanja. ćelijski. nauka o algama. na-vod. algeo osećam bol) bolan. algetičan (grč. neuralgija. alvearij(um) (lat. dakle. okreni. pozivanje na neki zakon. alvaluk (tur. algae) bot. 2. Aldebaran (arap. idi. supstancije po sastavu i poreklu slične pravim belančevinama. anat. algologija (lat. algija (grč. bescvetnice. izvoñenje. ćelijast. opšte usvojen način pripreme za digitalne računare. slastičar. znalac algebre. algos bol. izvoñenje koje se temelji na slučajnosti.. alveolaran (nlat. (boza). aleatico) vrsta odličnog slatkog toskanskog crvenog vina od muska-tovog grožña. algospazmus (grč. phonos ubistvo) med. aleatorna promenljive: slučajna promenljive. okrecima. spasmos grč) med. najčešće algi. albuminozan (nlat. bol. algoritam. halva. alveolaris) koji se tiče zubnih ležišta. algoritam. aldim) zlato. belančevit. al-gebr) kat. pče-lanik. algos bol. alva (tur. plamene boje. u srednjem veku upotrebljavali su se i izrazi algorizam. alvadžija (tur. grč. tj. deo matematike koji istražuje odnose i svojstva brojeva pomoću opštih znakova. ureo mokrim) med.) crven. logia) bog. račun simbolima po odreñenim zakonima.. kriptogamne vodene biljke. allegatum) navedeno mesto. u sazvežñu „Bika". grč mišića praćen bolom. bol živaca. mesta navedena iz drugih dela. alegata (lat. 2. zvezda prve veličine. kao znak šećerne bolesti. izlučivanje belančevine mokraćom. lagneia obljuba) med. nagrada. čast koju daje obično onaj koji obuče nešto novo. aleatiko (ital.) astr. allez) hajdete. jamice i mehurići u pojedinim delovima tela. nastala je u novoj muzici svoćenjem kompozicije na niz obrazaca čiji se poredak prepušta volji izvoñača. al-veolarni živci vilični živci. stolica. aldumaš (tur. alev (pere. od kojih se razlikuju uglavnom po tome što im nedostaju neke amino-kiseline i što su nerastvorl>ive. kukuruznog brašna i dr. algaritam. trbuh. algivitom ugalj stvoren od ostataka vodenih biljaka. algorizam (arap. aleatorij(um) (lat. grč. kocka je bačena. aleator (lat. alea kocka) muz. rythmos odnos) 1. kockar. albus beo) fiziol. sad kud puklo da puklo! Cezare-ve reči kada je prešao Rubikon. alkohol lišen jednog dela vodonika. alveole (lat. uputstva. grč. „sastavljanje razdvojenih delova". aldobrandinska svadba rimska zidna slika pronañena 1606. alvus (lat. aleatorium) igračnica. koji odgovara litogra-fiji. pokušaj jedne matematičke ili simbolič-ke logike. nastao usled bola. algeo osećam bol) med. četiri osnovne računske radnje i udžbenik o tome (izraz potiče od arapskog matematičara Mohameda ibn Musa Alharizmi). aleatorni (lat. algos bol. rythmcs) v. sredstvo protiv zubobolje od slačičinog ulja i špiritusa. alea kocka. alcohol.. albus beo) ned. voštane ćelije u pčelinjem saću. talofite sa biljnim zelenilom (hlorofilom). alga. organska hemijska tečnost ljuta mirisa. algebrist(a) onaj koji se bavi algebrom.albuminozan 29 Algonki) pretkambrijsko doba u razvitku Zemlje iz kojeg su poznati prvi tragovi života. albuminurija (lat. šgućni mehurići u kojima se vrši izmena gasova za vreme disanja i dr. aldim akcesi) čašćenje koje čini kupac nakon kupovine na pazaru ili u čaršiji. aleator) igrač kockom. trnka. aldum (tur. algofon (grč. „volovsko oko". med. udžbenik algebre. albuminoidi (lat. algrafija (grč. ale! (fr. supstance izmeñu belančevina i peptona koje se stvaraju u želucu i gušterači za vreme varenja. aldehid (nlat. jasno crvene svetlosti. izmet. npr. alea kocka) slučajan. bolesti bubrega i dr. izraz koji obuhvata mazohizamm sadizam. alveoli) l. dehydrogenatus li-šen vodonika) hen. algaritam (arap. allegata) pl.. pripadala je kardi-nalu Aldobrandiniju. jedan deo ušne šupljine u kojoj se skuplja ušna mast. napred! alea jakta est (lat. helvahk) napojnica. albuminska hartija fotografska hartija za čiju se izradu upotrebljava iz jaja izvañena i na toplom vazduhu osušena belančevina. napojnica. aleatorika (lat. algolagnija (grč. grč. alegat (lat. grč. ležišta za zube u vilicama.

svaka materija krvnog seruma koja rastvara strane ćelice. alegro asai. aleksifarmacija (grč. allee) drvored. allegro assai) muz. uzaja-mni. alegro ma non tropo (ital. umereno alegreto. umereno veselo. vrlo veselo. alegro kon brio (ital. protivotrovni. alegorist(a) (grč. govor u kome se pojmovi i misli iskazuju drukčije. up. alegro kon fuoko. mache borba) borba petlova (kao slika istinske borbe kod starih Grka bila veoma omilje-na zabava). živo i brzo. v. sredstvo protiv groznice. alegro furiozo (ital. hilel jah hvalite boga) pripev u crkvenim pesmama. ne odviše brzo. aleloftorija (grč. alam znak. dvanaesterac. suva učenost radi učenosti.) min. tvrñenje. vatreno. iz HP veka. aleksandrit (grč. čist rad (u bakrorezu). allectatio) mamljenje. allelophthorfa) fil. aleksija (grč. aleksipiretikon (grč. aleluja (hebr. allegro con fuoco) muz. alektriomantija (grč. allegro con brio) muz. pozivanje na spis. pesma u slavu boga. aleksiteričan (grč. allegro con moto) muz. ne mnogo brzo. vrsta dragog kamena. sredstvo za spasavanje i pomoć. alegretino (ital. vrlo veselo. alegorisati (grč. alegorisati. delovanje. alegorizirati (grč. alegro di molto. aliluja. sa dostojanstvom. allegro furioso) muz. kao npr. . navoñenje činjenica. allegretto) muz. izazivanje draži. alegro vivace) muz. allegro moderato) muz. alexo branim. drukčije prikazujem) v. alektryon petao. a ne direktno. v. allegorikćs) onaj koji prikazuje nešto u slikama. alexo branim. alegoričan (grč. aleksandrijski gramati-čari. alegro kon brio. vrlo »sivo. alegro. aleja (fr. allegro) muz. alegro (ital. aleksiterijum. alelopatija (grč. simbol) neki dragi kamen „spram koga se vidi večerati. alektacija (lat. alegreto (ital. otuda: aleksandrij- ska biblioteka. kao imenica: komad koji treba izvoditi veselo. pat-hos doživljaj. štitim) hem.alegacija ZO alegacija (lat. uzburkano. alexo branim) med. allegoria) poet. aleksandrinac poet. alem (arap. pesma). po-morskog grada u Donjem Egiptu. allegramente) v. naročito protivotrov. alegro asai (ital. nazvan po velikom starofrancuskom romanu o Aleksandru Velikom. manje živo. allegro maestoso) muz. alegrisimo. hitro. alegro non tango (ital. v. v. primamljivanje. alektryon petao. manje brzo nego u alegro. izražavati misli zavijeno. šetalište izmeñu dva reda drveća. aleksandrijski filozofi (aleksan-drijska škola). alegro di molto (ital. aleksandrina svili slična tkanina od lana i pamuka. aleksandrinstvo naučio sitničarstvo. aleksin (grč. klasičan stih Francuza. Aleksandar Veliki i bio je u prvim vekovima pre i posle naše ere glavno sedište grčkog obrazovanje i grčke književnosti. živahno. brzo. alexo pomažem. šesto-stopni stih sa cezurom posle šestog sloga. alegro kon mogo (ital. umereno brzo. u arapskom. aleksandrinci ovim se imenom zove 70 aleksandrijskih naučnika-tumača. koji je osnovao 331. alegrisimo (ital. alexeterios) koji dejstvuje kao protivotrov. alegorija (grč. manje veselo. za nemilosrdnom meñusobnom borbom i uni-štavanjem.e. bez ikakve veze sa stvarnim životom. allelon naizmeničan. lek protiv trovanja. alegro maestozo (ital. allegorikos) iskazan slikom. alegro moderato (ital. alegro kon spirito (ital. man-tef a proricanje) proricanje po pevanju petlova. alektriomahija (grč. pharmakon lek) med. slikovit. aleksifarmakon (grč. aleksit (grč. alegrisimo. allegatio) navoñenje. alegramente (ital. u HUP veku. odmereno hitro. zavijen. brzo. allegoreo drukčije izražavam. alegro vivače (ital. alegro kon spirito. slikovit govor. alegro kon brio. u slikama. u ponoći kao u po dana" (nar. protivotrov. Septua-ginta. izraz kojim je Aristotelo nazvao nagon. što življe. allegro pop tanto) muz. allegrettino) muz. lexis govor) psih. alejkum selam (tur. allegro di molto) muz. slikovito. ova reč znači i pozlaćene jabuka na vrhu minareta. pre n. veselo. delo ili pisca. sa žarom. allegro con spirito) muz. uzan prolaz. rug vatra) med. 'alaykum-u-ssalam) muslimanski pozdrav: mir meñu vama! aleksandrijski koji se dogodio u Aleksan-driji. strasno i brzo. allegrissimo) muz. i dr. koji potiče iz Aleksandrije.) nauka o protivotro-vima. allegro ma pop troppo) muz. slikovito objašnjenje pojma ili misli. u prirodi i životinjskom svetu. pored ostalih mnogih značenja. uticaj) nauka koja se bavi proučavanjem biohemijskih uticaja izmeñu biljaka. a-. allelon meñusobni. alegro kon fuoko (ital. phtefro unittavam. a ne rečima koje ih direktno izražavaju. patološka nesposobnost da se pisane ili štampane reči čitaju sa razumevanjem (dolazi usled povrede velikog mozga). hallal. »sivo. alegramente. allegoreo) slikovito govoriti ili pisati.

npr. alergičan (grč. fig. slivati. oroñavanje. alienisme) med. alienare) prav. pathos) ned.alemanda 31 alimfija smesa. prijateljstvo. ponudu. obično: aliirati se. aleuronat (grč. allos drugi. alloios drukčiji. umerenog tempa (nemačkog porekla). trovanje hranom. otu-ñivati. alienatio mentis). koren broća. aliquoties) koji se sadrži u većem broju bez ostatka. počasna haljina kojom je sultan darivao vezire. alopat. v. sme-šati. alemanda (fr. aliquantum) mat. zemlja u kojoj žive Alemani). na drugom mestu. alimenta) pl. aligator (ital. aleuron pšenično brašno. alimentirati (nlat. u odreñeno vreme tobože bila. allier) vezati savezom. duhovno ra-strojstvo (lat. hhilat) odelo. alizari. savet i sl. ali ovaj nije njime deljiv bez ostatka. s praga) odmah. slitina. izdržavati. kajman. alimentare) ishranjiva-ti. u biljnim ćelijama. alicante) vrsta španskog vina iz okoline grada Alikante. alibi) prav. razmena. a. drukčije. npr. aligirati (lat. alligatore. drugim putem. alizari) bog. tj. usporavajući. alizarin (šp. broj koji se sadrži u drugom broju bez ostatka. v.). alias) inače. lepa crvena boja koja se danas dobiva iz antracena. aliquoties) mat. alijansa (fr. alimentacija (lat. alijas (lat. Pruske i Austrije 1815. supr. primesak. aleuron pšenično brašno) bog. sklopiti savez. smesta. alimentarius) prav. alienus tuñ. koji pati od alergije. alija (arap. 'aliya) prazna i nenaseljena spahijska zemlja. slična zrncu. alen-tato. prisustvo stranih tela u čovečjem organizmu i bolest koja usled toga nastaje. šp. alienatio) otuñivanje. alethes istinit. iste vrednosti kao i indigova modra boja. svečana. alimentar (lat. stvarna neprisutnost jedne osobe na nekom mestu. odstupanje od prirodnog stanja. aleuron brašno. ludilo. poludeti. otu-ñenje. duševno rastrojstvo. 6 su alikvote broja 12. alikvaitan (lat. ergon delo) ned. aleopat (grč. prema tvrñenju neke druge osobe. odbiti neki predlog. alentando (ital. mantefa) proricanje iz brašna koje se prinosi na žrtvu. alijaža. američki krokodil. metanje) med. aleuron pšenično brašno) bog. dok je ranije dobivana iz korena broća. aliirati (fr. aleph) prvo slovo jevrejskog i feničanskog pisma. alijevacija (lat. 2. popuštajući. alergija (grč. novac za izdržavanje i vaspitanje vanbračne dece. alibi (lat. aleopatija (grč. igra u 2/4 ili 4/4 taktu. aletiologija (grč. Alemannen) staronemački naziv glavnog i najvećeg dela stanovništva južne Nemačke. alentando. dokazati svoj alibi znači: dokazati da u izvesno vreme nisam bio na izvesnom mestu. allos.ne. thesis položaj. filalet. onaj koji po nekom zaveštanju prima izdržavanje. koji se sadrži u većem broju. alieniste) lekar za duševne bolesti. onaj koji voli istinu. med. ergon) med. bez. premamiti (mušterije). allemande) muz. alizari (šp. aleurometar (grč. levantinske broć. 5 i 7 su alikvante ili alikvantni delovi broja 12. allos drugi. alkkvotan. alet (arap. belančevina koja se nalazi u pšenici. alikvota (lat. alliage) v. pathos bolest) lged. Sveta alijansa (fr. zalog. ustupiti drugom (pravo ili svoji-nu). aliment(a) (1. alijaža (fr. alergeni (grč. opri-jateljiti. alligare) sliti. aletheia istina. alef (hebr. metron mera) instrument za ispitivanje valjano-sti i čistoće brašna. aleiteza (grč. Z. aleuron (grč. alimentatio hranjenje) ishrana. alentato (ital. ergon) med. alfa. lat. god. sastavljena od kristalizovane belanče-vine. aleluja. philos prijatelj) prijatelj istine. alloios. aliluja. drugde. sem toga. dodatak. alimfija (grč. aliza-rinsko modrile* najlepša i najpostojanija alizarinska modra boja. udružiti. nedostatak limfnih žlezda. gde je ta ista osoba. bračna veza. alikvotan (lat. allentando) muz. alliance) spajanje. izdržavanje. alijenist(a) (fr. aletofil (grč. promenjena sposobnost reakcije organizma na neku vrstu zaraznih klica kojima je taj organizam već jednom ranije bio zaražen. aligacija. up. zadržavajući. udruživanje. legirati. primesa. ua. vanbračne dece. okruglasta i kristalizovana organska tvar. belle alliance). npr. Alemani (nem. alizari) hen. otuñiti. fr. a limine (lat. alligatio) mešavina metala nejednake vrednosti u jednu masu. odlučno (npr. legura. alijenizam (lat. alikante (šp. allentato) muz. v. allos. v. alopatija. el lagarto) zool. aleuromantija (grč. lepi ili sveti savez izmeñu Rusije. snabdeva™ hranom. aligacija (lat. . lyrnpha voda) med. alimentarna intoksikacija med. a limine. savez. odvratiti. svezati brakom. za razliku od vladajućih Franaka (otuda Francuzi i danas zovu Nemačku „Alemanj". supstancije životinjskog ili biljnog porekla koje u preosetljivih osoba izazivaju alergiju. 4. alijenirati (lat. logia) nauka (ili: učenje) o istini. prodaja.

alkoholizacija (arap. od kojih su neki veoma lekoviti. Alkalos) poet. naročito rakije. ispitivanje sode i potaše pomoću alkalimetra. nauka o lečenju trljanjem. način kretanja. grč. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. nego tek iz drugih odeljenja.) pl.) hem. hidroksidi alkalnih metala. urediti. alkalimetrija (arap. nikotin. kofein. alefpho mažem. koji je živeo 600. testis svedok) provera količine alkohola u nekom organizmu. metron mera) hem. alkalije (arap. alineja (lat. strihnin. alkalij (arap. način hoda i držanja nekog čoveka. al-qubeh. otrovni i gorka ukusa. vladanje. metali prve grupe pe-riodnog sistema: litrijum. alka (tur. fig. hem. halkalf. allure) hod. poravnati po koncu. alkoholat (arap. alkalizacija (nlat. alkoholatura (arap. sposobnost tela da hranljivim sokovima nadoknadi ono što je izgubilo. rubidijum. potaša. novi pasus. alkoholizirati (arap. alkatifa (arap. razlažu vodu. a šarom od zlatnog i srebrnog konca. npr. morfin. ishrana.al ingroso 32 Alkuran elektropozitivni su. alkotest (kovanica od delova reči alkohol i lat. mešan>e alkohola sa nekom tečnosti. novi paragraf. hidrokrilac. alkejska strofa strofa od četiri stiha. alkalimetar (arap. od kore kina-. alkazar (arap. po sadašnjoj vrednosti novca. al ingroso (ital. pš. potaša. vodokri-lac. alkalizirati (lat.. vodonika i kiseonika. god. železa i dr. alcalisare) hen. atropin. alkoholizam (arap. aliteratio) poet. organska hemijska jedinjena ugljenika. aliteracija (nlat. palata. teobromin i dr. razvijati alkalij koji se brzo isparava (amoni-jak). azot-ni organski spojevi biljnog porekla. kroz staklena vrata i prozore. rakije i dr. pijanica. sprava kojom se odreñuje količina čistih ili sa ugljenom kiselinom spoje-nih alkalija u potaši ili soli.. ad littera slovo) praviti aliteraciju. šp.. . ali ingrosso) trg. dvor. skaphos laña) vozilo s krilima. alkoholometar (arap. alcalisatio) hem. linea red) nov red. alkali (arap. Koran. Al-qur' ap) v. alcalescere) hen. alitura (lat. alkovn (arap. halkah) hen. grč. metron mera) sprava za odreñivanje količine alkohola u nekom opojnom piću. aligner. alkejski stih (grč. npr. ponašanje. ložnica. so koja se dobija iz pepela morskih biljaka. na veliko. metron mera) he». pomešati sa alkoholom. Al-qur' ap) v. alkoholičar (arap. proizvoñenje (ili: dobivanje) lužne soli. an gro. Alkoran (arap. sa osnovom od vune i svile. grč. ka-lijum. halkah. iste slogove.. 2.) opšti naziv za sve štetne uticaje na čovečji organizam i društvo koji dolaze usled prekomerne upotrebe opojnih pića. neki prah. stih od pet stopa. halkah) hem. organska je-dinjenja u čijim su molekulima atomi ugljenika povezani meñu sobom u vidu jedinstvenog ili razg^anatog lanca. aliptika (grč.) hem. a od. cezijum i francijum. a četvrta anapest i-i-i-i i-i-). piva. alcatifa) fini orijen-talski ćilim. ko-kain. jedan deveterac i jedan deseterac. ala krilo. Korav. slučajno ili hotimično ponavljati ista slova.. Alkuran (arap.) pl. halkali. svrstati. alkalni metali hem. lat. opojno piće. alkaloidi (arap.) dvorac. al corso) trg. preovlañivanje jednog alka lij a: razvijanje alkalija koji se brzo isparava tj. po slavnom grčkom liričaru Alkeju. amoni-jaka. prečišćavanje alkohola. udubljenje u sobi sa posteljom. postrojiti. alkoholometrija (arap. alir(a) (fr. po kursu. nešto uvučenim redom. proizvoditi (ili dobijati) lužnu so. efdos) hem.) hem. up. alere hraniti. do danas ih je u hemiji poznato više od sto (kinin. pre naše ere.drveta. savršeno prečišćen prah. osloboditi od vode. grč. imaju bljutav ukus i veoma su otrovni. alcalescentia) hem. prečista™ do stepena najveće finoće. alcoba) odeljenje odreñeno za spavanje koje ne prima svetlost direktno spolja. alkalescirati (nlat. iz Mitilene na Lezbosu. al korzo (ital. od kojih dva jedanaester-ca. doterati pod konac.). alkalescencija (nlat. izlučiti špiritus iz neke tečnosti.) čvrsto hemijsko jedinjenje alkohola sa nekom soli.) nauka o odreñivanju količine alkohola u nekom opojnom piću. aliterirati (lat. odeljak koji počinje novim. alinjirati (fr. alifatična jedinjenja hem. alkohol (arap.: „Ona poji po putu putnike". al-qohhlu) l. hemijski najreak-tivniji. trag divljači. osloboñenje špirituse od vode. mešavina svežih biljnih sokova sa alkoholom. hem. nauka o ispitivanju sode ili potaše. trljam) veština masiranje. pesnička figura koja se sastoji u tome da više reči u jednom stihu počinju jednim istim su-glasnikom. natrijum. aliskaf (lat. alitura) hranje-nje. vodeni rastvori njihovih hidroksida i oksida imaju al-kalno dejstvo. alkoholi (arap. a linea) pore-ñati u jednom pravcu. od kojih su prve tri i poslednja jambi. najbolji. grč. halka. npr.) čovek koji je suviše odan uživanju alkoholnih pića. halka) v. potpuno prečišćen špiritus izlučen iz vina. grč.

. alogos protivan svrsi. alokucija (lat. ap-dros čovek. alotigen. istočnjačke. morphe oblik) sličnost ili identičnost strukture dveju supstancija sa različitim kristalnim oblicima. prelaženje jednog glasa u drugi. melos ud) zool. allćtrios. v. up. tuñ potpis. sporedne (ili: tuñe) stvari. nelogičan. alogičan (grč. nered. almarada (tl. po grofu Almavivi. heterodoksija. up. alokucija. allonge) trg. aloteza (grč. napred!. allothi na drugom mestu.) prvi mesec u godini po arabljanskom kalendaru. materija koju sadrži u sebi lišće biljke aloje. allodialis) slobodan od plaćanja danka. biljna vrsta iz čijeg se lišća cedi gorak sok. al-6t) slobodno dobro. bolest opadanja kose. glupost. allos drugi. uobličavati) med. lat. npr. prema čistoj težini zlata i srebra. up. alloqui) osloniti. aloe) vot. trepho hranim) nednesrazmerna ugojenost pojedinih delova tela. no s tom razlikom što je sopstvenik mogao njima slobodno raspolagati. alodijalan (nlat. trg. 6t) imanja koja su postala od lenskih — feudalnih. alotigen (grč. aleopatija. asamas. Almagest (arap. razum) koji nije u skladu sa zdravim razumom. transplantacija. alomorfija (grč. megfste. alotriofagija (grč. alopekia opadanje dlaka. oslovlja-vati. tur. magna constructio veliki sklop. prijatelj. nazvanog. nesrazmernost u razvitku udova usled nejednake i nesrazmerne ishrane pojedinih delova tela. aleopat. al marco) trg. alodij(um) (stnem. almada. alopekija (grč. alokvirati (lat. lekar koji leči pomoću alopatije. thesis postavljanje) lšlv. naziv za univerzitet i veliku školu. govorim) ned. krug na nebu para-lelan sa vidikom. alma mater (lat. aloin (grč. produžetak. alogfa) nerazumnost. allos drugi. arap. allos drugi. alopecija ned. almukantarat (arap. grč.(grč. logos um. aloplastika (grč. alogen.: homeopatija). pogrešan govor. bolesna želja za jedenjem stvari koje nisu za jelo. alopatija (grč. laleo brbljam. godišnjak. pathos) ned. alma mater mati koja hrani) „časna majka". alomorfizam (grč. grč. alotrije (grč. megale syntaxis. ćelavost. v. upotreba lekova koji izazivaju bolesti suprotnog dejstva. alotriologija (grč. allos drugi. aloe) hen. allos. ili stavke docnije unesene u račun. alo. nego koje je potpuna sopstvenost. kratak govor. produžak. allos drugi. odobravanje nekog računa. alogotrofija (grč. drukčiji. allos. ono koje nije dobiveno u leno. almadet (arap. različit. aloniman (grč. allos. prodati ili ostaviti nekome u nasledstvo. almoraham (arap. nepri-stojnost. pristalica alopatije. alolalija (grč. alotriodontija (grč. bputa ime) pod drugim (ili: tuñim) imenom. Z Leksikon 33 alotriofagija aleja (grč. alodijalna dobra (stnem. grapho pišem) tuñ rukopis. od koga se spravljaju lekovi. al marko (ital. allotrios. alopat (grč. metoda lečenja kod koje se bolest s jednog dela tela prenosi na neki drugi deo. alogandromelin (grč. allos drugi. alogen (grč. crvenol>ubičasti granat (dragi kamen). al-manakh) kalendar. allocatio) dodavanje. allotrios. allos.) astr. junaku Bomaršeove komedije i Mocartove opere „Figarova ženidba". phagein jesti) ned. gen-pab rañam) koji je postao drugde. dug konopac pomoću koga se konji uče kasanju. elmas. zadužiti ih. nakaznost koja se sastoji samo u tome što neka životinja ima udove slične čovečjim. syntaxis) naslov arapskog prevoda astronomskog dela Ptolomejevog. doxa mišljenje) drukčije (ili: pogrešno) mišljenje ili učenje. logos govor) mešanje (ili: umetanje) stranih stvari u govor. zamenjivanje jednog izgubljenog dela tela drugim uzetim od nekoga drugog. allos. allotrios tuñ) pl. nastavak (npr. tuñinac. list koji se prila-že uz menicu.almaviva almaviva vrsta kratkog ogrtača. ćelavljenje. a-. metod koji se danas uopšte primenjuje u naučnoj medicini (supr. tj. vrsta brze jedrili-ce u istočnoj Indiji. alokvijum. alodoksija (grč. a na koji se stavljaju indosa-menti. na nekom stolu). pathos bolest) med. pravljenje omašaka u govoru. alon (fr. nasleñeno dobro. besmislica. vepggačkih zuba. tuña zanimanja. al. almas) dijamant. naročito afrička. kratka beseda. genos rod) stranac. almaz (grč. almarada) bodež sa tri reza. ura! alonž (fr. alopekija. alokvij(um) (lat. alopecija. dodatak. naročito govor kojim papa pozdravlja kardinalski sabor. al-. allocutio) oslovljavanje. morphe oblik) hen. horizontom. plassein uobli-čiti. almandin (po gradu Alabanda u Maloj Aziji) min. almanah (arap. alograf (grč. zbornik koji izlazi godišnje. kose) ned. verovatno. apeg. allons) hajdmo!. allos) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi. alopateki metod lečenja. nesmišlje-nost. alotropija. alogija (grč. al ma'dijat) crnački čamac od kore drveta. nerazuman. odtis zub) nameštanje tuñih. alokacija (nlat. allos drugi. alloquium) v.

pokvariti. italijanske i francuske trupe. Alpes. promeniti. vidim) posmatranje (ili: razgledale) visokih planina. planinski sport. med. iz koga su. tropos) he*. alterativa) pl. 3. raspro-stirem se) bkol. al pjačimento (ital. allaka (per. hen. alterativa (nlat. postali ti patuljci--proroci. raspravljanje. savršeno tačno. smena. allochroos promenjene boje) menjanje (ili: prelivanje) boja. altan(a) (lat. potpuno saglasno. alpinum (lat. alter ego (lat. penjač na Alpe. alta otava (lat. alternatio) smenjivanje. iste vrednosti ili sadržine. altus. pogorp!anje. lat. al pjačere. drugi glas. docnije neko malo demonsko biće u čovečjem obliku. koji postepeno poboljšavaju sokove. alpijski (lat. al rigore di tempo (ital. biljka čiji se koren upotrebljava kao lek protiv kašlja. Alraune) u nemačkoj mitologiji: duh koji proriče. alpini) voj. uzbuñenje. oni disjunk-tivni sudovi čiji se predikat sastoji samo iz dva pojma koji jedan drugi isključuju. allos. trophe hrana) bkol. smenjenost. alpijska rasa. alpijski lovci. koji se pojavljuje u više različitih oblika ili stanja. al piacere) muz. alpinus) koji pripada Alpima. u istočnoj i južnoj Evropi. strogo u taktu. al piacimento) muz. al segno) nuz. allos. lice koje je od drugog nekog lica ovlašćeno da može potpuno u njegovo ime raditi. chthon zemlja) koji je poreklom iz nekog drugog mesta ili kraja. ned. koji ima oblik Alpa. naročito veštački brežuljak u vrtu zasañen alpijskim biljkama. novo srebro. izmena. al rigore di tempo) muz. allos drugi. alotrofija (grč. alternator) fiz. svaña. rasrditi.pari (ital. alohroičav (grč. altercatio) prepirka. allohroos) koji menja boje. alterkacija (lat. alteja (grč. preina-čenje. planinar. ra-spra. gnev. zamenik. životinjama. alter ego drugi ja) 1.alotropan 34 alternacija alotropav (grč. po starom verovanju. od- . alterantia) pl. jednak. prema dopadanju. 2. alta ottava) muz. pogled na glečere. galvanski posrebrena elitna. alohroizam (grč. koji je sličan čovečjem liku. lednja-ke. Alpes) poznavanje i proučavanje Alpa. supstancije. za čuvanje i zaštitu alpijskih dolina. promena. orao gledam. supr. Alpes.: „Jedno električne telo je ili pozitivno ili negativno električne". alruna. allos. kordiljerska tkanina od alpakine vune. alpinistika (lat. npr. altera pare (lat. lekovi koji izazivaju promenu. elementa da se poja-vl>uje u posve različitim oblicima. naročito kod novca. od 1872. alporama (lat. alpini (ital. težak izbor jedne od dveju mogućnosti. alteratio) menjanje na gore. izomerija. koji ima jednaku vrednost. alto) muz. ili: „Zakone padanja otkrio je Galilej". nem. užasavanje. alternativa) izbor izmeñu dvoga. v. zastupnik. alpinist(a) proučavalac Alpa. v. čovek po mišljenju i osećanju potpuno blizak i srodan drugom nekom čoveku. opredeljivanje za jednu od dve odluke. alternacija (lat. zbuniti. altera pars drugi deo) druga strana. alterare) menjati. diskusija. ugljenika da postoji kao grafit i dijamant. alt (lat altus visok. alrauna (stnem. grč. oni koji se mogu jedan drugim zameniti a da se njihov smisao ipak ne izmeni. po volji. al punto) u tačku. alterancije (nlat. rasprostiranje plodova i semena posredstvom spoljašnjih faktora: vetrom. kako se hoće. alternativa (lat. oltar. izmeniti na gore. istomišljenik. izraz kojim se označuje da treba izvoditi za oktavu više. althaia. alterirati (nlat. 2. al pjačere (ital. protivna. kvariti. althaea) vot. uplašiti. altana) apx. mali. alotropija (grč. alomorfija. u širem smislu: sva naučna i sportska bavljenja visokim planinama. alohton (grč. al pari) trg. balkon. svojstvo tvari. alte-rativa. alpinum) vrt zasañen alpij-skim biljkama. muz. npr. kratke lubanje i smeñe boje lica ljudi koji žive oko Alpa. 2. koji se preliva. vodom.: „Galilej je otkrio zakone padanja". allos drugi. jednakost nominalne i stvarne vrednosti. akord ili ton povišen ili snižen hromatskim znakom. alternativus) naizmeni-čan. choreo idem. al seko (ital. mezosopran. tropos način) heh. ulster. preobraćanje. isggust. pogoršati. alpinizam (lat. zool. protivnička strana. up. mašina za proizvoñenje naizmenične struje. odmena. log. naročito: penjanje na Alpe. alternativan (nlat. planinarstvo. veoma cenjene po svojoj odličnoj vuni. alster v. pevač koji peva alt. uzbuditi. alpacca) l. po tome nazvan koren mandragore. alternator (nlat. alternativni sudovi su 1. alohorija (grč. životinja i beshlorofil-nih biljaka da ne mogu živeti od anorgan-skih jedinjenja. uzbuñivanje. autotrofija. gatalica. Alpes) v. oštećenje. apunto. alpinizam. odmenjivanje. osobina ljudi. doksat na gornjim spratovima neke grañevine. ital. ponavljanje jednog odeljka od izvesnog znaka. npr. viši srednji glas. čarobnica. alta aga visok žrtvenik) v. ital. alteracija (nlat. vrsta peruanske late. al punto (ital. altar (lat. al. nego im je potrebna organ-ska hrana. beli slez.

turski zlatni novac. aluzija (lat. 2. mavarske kraljevska palata u Granadi. najgornji. tvrñi od cinka a mekši od bakra. aluminozan (lat. aluminium) min. mantefa) gatanje u ječmeno brapšo. fr. al fresko (ital. dvostruko. sve i sva. nesebičnost. grč. aluminijum) (lat. up. alumin (lat. tobožnja veština pravljenje zlata. u Evropi srednjeg veka: nenaučno bavljenje hemijom. altus. altus visok. termin potiče od O. aluvijalan (nlat. samoglasnički. ciljanje na koga ili što. više stvari. nišaniti. alumen stipsa) hem. Konta. tj. stratus prostrt) stratusni oblaci na visini od 4—8 km. aluminat (lat. najslavniji spomenik mavarske arhitekture. altum silencijum (lat. metal po boji i sjaju stoji izmeñu srebra i platine. kamate koje su se popele do visine glavnice. alumneum (nlat. beta b) 1. al-qimia) v. ljubav prema bližnjima. alludere smerati) nišanjenje. alpha a. redni broj 13. početak i kraj nečega. trg. docnije. alumen) min. za merenje uglova. alfa-zraci vrsta radioaktivnih zraka. pansion. alhimija (arap. znak A1. luna mesec) pristati leteli-com na Mesec. alfa i omega (a. al-qimia) naziv za najstariju hemiju. početnik u čitanju i pisanju. alhidada (arap. naročito kod Arabljana. pa i celoga čovečanstva.. aludirati (lat. zlato. kolebati se. med. mišljenja i delanja koji se upravlja obzirima na dobro svojih bližnjih. alting (dan. up. a. stip-sat. š) prvo i poslednje slovo grčke azbuke. alhemija. . procesu alfaraspada. u odreñenom redu.) islandski parlamenat. altruizam (od ital. aluvio (lat. alfabet (prva dva grčka slova alpha. altrui drugi. viša znanja. alto) «uz. osim ćirilskih i glagoljskih. u tehnici veoma u upotrebi zbog male specifične težine. odnosno jezgra atoma helijuma (alfa-čestice). da nešto prepisuju. gal-vanskim putem posrebrene novo srebro. više nauke. menjenost. npr. aluvionog prava. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. duboko ćutanje. altostratusi (lat. altum silentium) duboka tišina. alumneum. i hrane. tuizam.alternirati 35 alciora alumen (lat. ovo povećanje pripada sopstveniku obalskog zemljišta na osnovu tzv. način osećanja. tj. kumulus. 3. naplavljeno) geol. alteri huic ovom drugom) fil. alfenid metalna smesa od 60 delova bakra. pokretni lenjir. altus. visost. latinska ili koja druga slova. altesse) visočanstvo. aluminat. alluvium naplava. sleteti na Mesec. stipsa. altus visok. početak. alhimist(a) (arap. alhimija. naziv po pronalazaču. 2. element atomske mase 26. najmlañi slojevi Zemljine kore koji su postali nanosom. govorka figura u kojoj se. altist(a) (ital. sastavljeni su od dva protona i dva neutrona. alciora. ječmeno brašno. altiora (lat. altimetrija (lat. alfa (grč. altiora) pl. bocka-ti. 1. c. altruist(a) čovek koji se u svom mišljenju i radu upravlja ljubavlju prema bližnjima. beta) gram. al fresco po svežem) slik. alludere) smerati. kazuje njoj slična koja lako može da podseti na onu pravu. fig. grč. fig. . dukat. alterni-rajuća groznica povratna groznica. mesto prave stvari. tj. kvantitativni. onaj koji pravi zlato veštač-kim putem. druge imaju tzv. alterum tantum (lat. alfa-zraci v. alternirati (lat. slikano posnim bojama po sveže malteri-sanom zidu. aluminosus) stipsast. aluzivan. odgo-jiti) zavod u kome se učenici. cumulus gomila) kumulusni oblaci na visini od 4—8 km. tajanstveni srednjovekovni naučenjak. alluvio naplavljenje) prav. metrfa) veština ili nauka merenja visina. aluvij(um) (lat. tiho zanimanje. metron me-rilo. alphiton ječmena pre-krupa. pored vaspitavanja. altiora) v. prevoj (kvali-tativni. alpha) prvo slovo u grčkoj azbuci. težiti za višim stvarima. crtaju i sl. veštini. mera) visinomer. sprava za merenje visina. alterum tantum) još jednom toliko. ciljati na koga ili što. al-qimia) onaj koji se bavi alhimijom. suglasnički).v. Alhambra (arap. altin (tur. svetlost (titula). pevač koji peva alt. altiora. v. ako u jednom razredu ima više grupa. alumneum) v. .98. alfabetar (grč. stratus. onda dok se jednoj predaje. aluminijum. deo nonijusa.). alhemija (arap. ped. pod alfa. Al-hamrah) „crvena kuća". tegljiv i kovan. ići od altiora (alciora) ići napred. altokumulusi (lat. ruski bakreni novac. allusio. alumin. neizmeničnost u rasporedu časova izmeñu težih i lakših predmeta. alciora (lat. aluminari vaspitavati. alfabetski red red slova kakav je u alfabetu. altin) l. povećanje obalskog zemljipgga usled postepe-nog nanosa zemlje i peska plavljenjem. altes (fr. altimetar (lat. lat. početnik u čemu (u nekoj nauci. ZO delova cinka i 10 delova nikla. gram. spisak izrañen alfabetskim redom. hemičaru Al-fenu. d . zanatu i dr. alfitomantija (grč. alluvialis) nanosni. pr. alunirati (lat. alternare) smenjivati se. čovekoljubac. odmenjivati se. al-hadat) re. ići naviše. b. 2. posredno rugati se ili prebacivati nekome nešto.

inače jezik vlada-jućeg i najkulturnijeg etiopskog plemena. amazon. slepoća. nagomi-lati. ambalaža (fr. veštinom itd. manjak. umilno.. embouchure) muz. amasirati (fr. legendarne hrabre stanovnice ženskih država u kojima se nisu trpeli muškarci. ambažura (fr. pobolj-šanje. lat. gorka sredstva. amalgamisati (arap. naukom. alcak niskog rasta) nikakav čovek. kletvenik) poslanstvo. bakrom. iz ljubavi. popravka. U ovome mitu sačuvani su tragovi koji ukazuju na postojanje država sa ginekokratskim režimom. amabilmente. Amadis (fr. nagomilavati. junakinja. ambactus sluga. amateur. amarela (ital. legura žive sa drugim metalima. a-. vrsta višnje koja se odlikuje svojom krupnoćom i nakiselim ukusom vina. gorka materija. pakovarina. amorevole. hamayli) amulet. lopov. pribor za pakovanje. dug. spajanje metala sa živom. emmagasiner) smeštati u magazin. amam (arap. varalica. amater (fr. talisman. Amazon) mit. natrijumom. čak i pravile upade u tuñe zemlje i vršile osvajanja. predložiti izme-nu ili dopunu zakonskog predloga. sargija.36 ambasad a alčak (tur. stanište ambasadora. amazonsko odelo sp. v. prilagoñavanje delova celini. bez. aldžamija (arap. amalin (arap. amanšman (fr. tj. amasser) gomilati. nečistota. zlatom. . amara) pl. hamajlija. ambassade. amalgam (arap. muškobanja. malassein) v. okrilje. amballage) pakovanje. amaurosis zamračenje) med. amaterka. amarus gorak) bog. prijateljica umetnosti. crna mrena u očima. ljubitelj. ratobor-na žena. amabilmente amabile. emanet) preporuka. amalgamirati (arap. poboljšavati. sem ukoliko je bilo potrebno radi obnavljanja ženskog stanovništva. npr. amarulentan (lat. nežno. u širem smislu: usnik kod svih duvač-kih instrumenata u kojem se ton stvara treperenjem usana. pun gorčine. upakivanje. spojiti sa živom. lat. žensko odelo za jahanje. slepilo. predmet koji se daje na čuvanje. amaurotičan (grč. fig. amandin (fr. južnoamerička biljna vrsta čiji cvetovi zadržavaju svoju boju i kada se sasuše. amatrice. a manco) trg. krivica tragičnih junaka. amans-amens) koji je zaljubl>en. a ne profesionalno. ostaviti na čuvanje. neobrazovanost. hamam) tursko kupatilo s parenjem. amajlija (tur. lat. fig. tur. sa kalijumom. predujam. amarulentus) gorak. ostava. hamail. ambasada (fr. gubitak. v. mazos dojka. popraviti. amazonke (grč. spoj. hammam. umetnošću. lat. predstavniš-tvo neke strane zemlje u jednoj državi. amender) poboljšati. amarin (nlat.ne. taksa koja se plaća za ležarinu u magazinu. Amadis de Gaule) lit. gorki lekovi. slep. amazonsko odelo. srebrom i dr. (ital. amandman (fr. stapanje. amarinum) hem. nemogućnost žvakanja hrane. strah od vožnje. amandine) bademov sapun. amarella. amari&a (etiop. tesno otopiti (u jedno). nakupiti. amaksofobija (grč. junak jednog velikog starofrancuskog kruga priča. pisak na gornjem delu limenog duvačkog instrumenta. čuvanje. amagazinaža (fr. amazon (grč. sliti živu sa drugim metalima (v. emmanchement) slik. hammal. hrabro su branile svoju državu. farž. phobos) med. ljubavnik koji se ponaša kao vitez. amarant (grč. amathia) neznanje. smela jahačica. amalgam). a. amorozo.) današnji zvanični državni jezik u Etiopiji. masaomai žvaćem) med. amatija (grč. a manko (ital. amabilmente) muz. predmet koji sujeverni ljudi nose stalno sa sobom da ih tobože štiti od zla. junak iz romana. amabile) kuz. amartia) grepšost. malassein smekšati) hem. amazezis (grč. armagan grč. amator koji voli) onaj koji se bavi nečim. hamal) nosač tereta. „one koje nemaju dojki". amalgamatio) hen. amalgamirati. amanet (tur. a-mauros mračan. taman) bolestan u očima. grč. zavet. Po priči. amatrix) ljubiteljka. amaurozis (grč. budala je. nagrada za pakovanje. amartija (grč. amandirati (fr. krasuljak. amagazinirati (fr. fig. potraživanje. prepredenjak. ljupko. fig. grč. Amharaca. al-gami) velika muhamedanska bogomolja. bile su veoma ratoborne. zamračavanje vida. amarantos neuvenljiv) bog. amendement) dodatak već gotovom zakonskom predlogu kojim se taj predlog dopunjuje ili popravlja. ataha kola. združiti. njima je u detinjstvu spaljivana desna dojka da bi lakše mogle rukovati lukom i strelom. armagan. amabile (ital. emmagasinage) smeštanje u magazin. sa vladavi-nom majke i žene. traženje preduj-ma. junak žena. svetinja. npr. poverenje. bezbednost. amatrisa (fr. amans-amens (lat. amalgamacija (nlat. tur. hamartija. amara (lat. malagma olakšavne sredstvo. malassein smekšati) hem. Amazon) sp. slitina. diletant.

ambi. pokriven hodnik oko crkve. fig. ambrosfa) kit. ambulanta pošta putujuća. ambulantni bolesnik bolesnik koji ne mora da leži u postelji. ambulancija (ital. molitve. slavoljublje. težnja za nečim. nego dolaze na lečenje po potrebi. ambyssos) bezdan. ambusta. u istom redu jedne tombolske karte. eldos izgled) presovan ćilibar. ambo oba. ljubav i mržnja) prema istoj osobi. opaliti) pl. hrana višnjih bogova. sskr. valere vredeti) pst. amebv (grč. ambo oboje. ambon izbočenje na štitu) u pravoslavno] crkvi: uzvišeno mesto ispred oltara. ambulanza. ambo) predmetak u složenicama sa značenjem: i jedan i drugi. ambigvitet (lat. med. ambloma pobačaj) med. slabovidost. provalija. pokretna ili poljska bolnica. ambloma (grč.(lat. ambiologija (lat. propast. molilac. embrunir) slik. med. slab. ambitus) obilaženje. kuću namestiti potrebnim stvarima. ravan hod konja. putem podmićivanja i sl. ambirati (lat. ambo oba) u tomboli: pogodak dva broja. loqui govoriti) dvosmislen govor. obgr-liti. ambivalencija (lat. ambl (fr. fig. onaj koji živi po načelu: pomozi bog. oba. ambire) tražiti službu. oboje. ambassadeur) poslanik najvišeg ranga. svirali itd. amburere ogoreti. božanski. ambire obilaziti. nem. emblema. lice koje se bespravno bavi trgovačkim posredovanje!«. dvostruka privlačnost. opunomoćeni predstavnik jedne države kod druge države. ambulatoria) ned. busija. voj. amble) jax.. ambon katedra. pisak na rogu. sredstva za izazivanje pobačaja. ustanova gde se pregledaju i leče bolesnici koji ne moraju da leže u postelji. amblys. ambulans) trg. ambideksteritet (nlat. 6p6s vid. ammeubler) kuću snabdeti nameštajem. ambrozija (grč. predikaonica. tur. koji se dobiva u krupnim komadima tako što se veliki broj sitnih komada ćilibara pod velikim pritiskom i na visokoj temperaturi slije u jednu masu. dulac. fr. licemerstvo. ambo (lat. prevući tamnom bojom. koji pripada bogovima. embuscade) zaseda. znamenje. slavoljubiv. ambra (arap. ambulare hodati. grč. ambijenat (lat. ambo oboje. ambulare hodati. ambrel(a) v. ambidexter) dešnjak u obe ruke. čaršije. opekotine. usta topovske ili puščane cevi. društvo u kome neko živi i radi. ambitus (lat. abortiva. ušće (reke). ambidexteritas) dešnjaštvo u obe ruke. neosetllvost. ambitiosus) častoljubiv. poljubiti. dvosmislica. nek-tar. klasis lomljenje) protivnik crkvene muzike. kružna putovanja. dvosmislica. . amblozis (grč. obilaziti nekoga i moliti za mesto. amb. opticaj. čovek koji se podjednako služi i desnom i levom rukom. pobačaj. amblozis. ops. ambara) mirisna smola kojom na Istoku kade sobe i koju puše sa duvanom. težiti za čim. ambloma. ambroid (arap. amber. mikroskopom vidljiva životinjice (jednoćelijski organizam) koja stalno menja svoj oblik. ambliopija (grč. emblem. dovesti izmeñu dve vatre. embrasser) zagrliti. stremljenje čemu. okolina. ambiciozan (lat. otvor klanca ili tesnaca. amblys tup. ići) putujući.ambasado r 37 ameblirati ambasador (fr. na sve četiri strane. ponor. ambulantia) med. voj. od pet. arće pipanje) med. fig. ambulant (lat. grč. ambulans. oko) med. ambrasirati (fr. isto-vremena pojava duševnih osećanja (npr. ambušman (fr. amblosis pobačaj) med. ambulanta. ambrinirati (fr. ambara mirisna smola. simbol. jelo koje okrepljuje. amoibe promena) zool. ameblirati (fr. divan. valere vredeti) koji ima dvojaku vrednost. ambiskada (fr. ambrotipi pl. ustanova za pružaše prve i hitne pomoći. naročito nedozvoljenim načinom. opkoljava-ti) sredina. jelo koje daje besmrtnost. traženje čega. obadvo-jica. ambrozijski (grč. ambidekster (nlat. amblotika (grč. amblem (grč. ambulantni (lat. amblosko pobaciti) pl. muz. amvon simbolički predstavlja kamen koji je anñeo odvalio sa groba Hristovog. up. ambivalentan (lat. slabost čula pipanja. celivati. 'anbar. ići za čim. abortus. logia) dvosmislen izraz. 'anbar. amrel. ambulanca. embouchement) utok. ambonoklast (grč. obeležje. ambiens) onaj koji obilazi i moli za mesto ili rad. ambijent (lat. propovedi i pomeni. sa koga se čitaju Sveto pismo (apostol i evanñelje). licemer. fig. ambiguitas) dvosmislenost. podjednaka sposobnost u služenju desnom i levom rukom. amblijafija (grč. ambis (grč. nego dolazi lekaru na lečenje. sskr. ambulanta (lat. bolesnička stanica. na soleji. ambilokvija (lat. železnička pošta. nestalan. ambrosis) bogovski. pokretni. v. ambicija (lat. ambulatorija (lat. potamniti. ambitio) častoljublje. Ambulanz) v. ambusta (lat. natprirodan. izvrsno jelo. fotografije na staklu koje štiti lak i druga fina staklena ploča. pobacivanje. embleme) znak. amvon (grč.

vrsta lakog poljskog topa. jezgru šljiva. amin (hebr. zapaljenje krajnika. a-metron. nenaučan. zajednički naziv za kratkovidnost i dalekovidnost oka. izostajanje ženskog mesečnog pranja. potajno. prijatan. a. amonijak čiji je vodonik zamenila kiselina. bubrega i creva. na lep način. amenija (grč. americaine) otvorena kola na četiri točka. nesrazmeran. skriveno ludilo. nepromenljiv. aminokiseline hen. amylacea) pl. jednostavna. amen) v. osobenosti engleskog jezika kojim se govori u Americi. nepravilan. ludilo. otuda: reći amin privesti kraju. amen) tako neka bude! reč kojom se obično završavaju molitve. amenomanija (grč. nesrazmernost. naročito slezine. nazvane po tome što je najpre viñeno kod ameba. skrob. reč kojom su stari Egipćani nazivali podzemni svet. amylon) hen. amenorea. kajsija. amivi hem. amizeta (fr. . god. amencija simpleks (lat. insekti koji nisu podložni metamorfozi. amusette) zabavica. amentia activa) med. vrsta lubenice. amicabilis compositio) prav. amiloza (grč. ametaboličan (grč. a-methodikćs) koji nije ra-ñen po jednom utvrñenom redu. popraviti (zemljište). amen. ametist (grč. ops vid. amid (nlat. amentia) med. koji nije podložan metamorfozi. delimično ludilo. a-metrfa) neravnomernost. a-. farn. ametodist (grč. med. 2. bresaka. vrsta vinove loze. glikozid u gorkom bedemu. methystos koji dejstvuje protiv pijanstva) dragi kamen ljubičaste boje (po verovanju starih Grka čuva od pijanstva). amencija aktiva (nlat. ošljar. a-. a-. duševni poremećaj kod žena kao posledica izostajanja mesečnog pranja. skrobno brašno. poboljšavati. a-. nejednak. amusant) zabavan. ametabolija (grč. amilum (lat. razonoda. nesposobnost igranja crtama lica kod obo-lelih od mozga. amylon skrob) hen. amenija. amicabili modo) na prijateljski način. zemljišta. amiksija (grč. melior bolji. opšti naziv za derivate amonijaka koji nastaju zamenom atoma vodonika organskim radikalima. amicalis) prijateljski. amikabili mode (lat. a-metrfa) neravnomeran. ametabolni insekti zool. metabole ) biol. organske kiseline koje nastaju kao krajnji proizvodi razlaganje belančevina u varenju. ametrija (grč. redni broj 95. razonoñavati. nepravilnost. zanimati. uveseljavati. americaniser) poame-ričiti. amuser) zabavljati. metabole) biol. prouzrokovan amebama. ametista (grč. curim) med. poboljšavanje. men mesec) ned. amencija okulta (nlat. a-methystos) pl. amimija (grč.amebni 38 aminokiseline ametodičan (grč. amigdalin (grč. ili mnogogubo toga. znak At. v. kretanje ćelija u čovečjem telu pomoću pseudopoda. amoibe promena) koji potiče od amebe. ameliorirati (lat. amencija parcialis (nlat. razonodan. fr. otrovan. poameričavati. amiloidva degeneracija med. mfmesis podražavanje) med. amicus prijatelj. tuha sluz) ned. amelioracija (nlat. vrsta košnice američkog tipa. amilacea (nlat. amigdalitis (grč. a-. amylum. doterivanje. atomska masa 243. neophodne su za izgradnju organizma i za normalne životne procese. amikabilis kompozicio (lat. oko) med. amerikav (fr. amizantan (fr. koji usled toga postaju nesposobni za oba-vljanje svojih funkcija. jetre. nepromenljiv. amikalan (lat. manfa) ned. naglo ludilo. amentia senilis) med. amimetičan (grč. a-. 3. amida) hen. ametropija (grč. vrsta platna. opšta duševne slabost. amencija senilis (nlat. ameliorer) poboljšati. amentia partialis) ned. a-methodikos) onaj koji radi bez reda i nenaučno. amiloidna degeneracija. vepggački napravljen 1946. amen (hebr. popravljanje. amygdalon badem) bademova gorčina. nejednakost. americij(um) hem. amenorea (grč. trešanja. pripada grupi trans-urana. drugarski. amentia simplex) med. amerikanizmi pl. a-. amentes cit. a-mfmetos) nepodražljiv. lekovi koji sadrže u sebi skrob. amentia occulta) med. grč. amebni (grč. men. igračka. ametabolan (grč. rheo tečem. planu. skupljanje belančevine izmeñu ćelija svih organa. npr. amin. bez. a-. ned. nedostatak (ili: nemanje) sluzi. amelioratio) pobolj-šanje. razvitak insekata u kome mlade jedinke u potpunosti liče na odrasle oblike i ne pokazuju nikakve vidljive znake preobražaja. amizirati (fr. amerikanka agr. voj. mana oka u prelamanju svetlosti. men. amerikanizirati (fr. amencija (lat. organsko jedinjenje SvN10O5. v. 1. završiti. prijateljski sporazum. imanja. koji je bez reda i načela. štirak. preobražaj) koji se ne menja. hemijski elemenat. sredstva koja sprečavaju pijanstvo.ne. amygdale badem) med. prijateljska nagodba. ametričan (grč. staračka slaboumnost. metabole promena. amida) hen. ameboidno kretanje zool. amidin (nlat. zanimljiv. unutarnji glavni sastojak zrnca skrobnog brašna.

amorfija (grč. up. amytto param.) neobična i strašna vrsta ludila kod malajskih uroñenika koje se ispoljava u nagonu za ubijanjem (klanjem) svih bez razlike koje takav ludak u svom trčanju sretne. naročito državnih zajmo-va. a-. kod koga postoji amitoza. muz. ampatman (fr. poprašljač. amortizovati (nlat. grč. kap-sla za paljenje mina. koje odbacuje dotadanji moral). amnezija (grč. amabile. amoniemija (grč. izgubljenu hartiju od vrednosti ili dokument sudskim putem oglasiti nevažećim. amorevole) muz. trovanje krvi amonijakom. ljubavnik. grč. amoriti. amore (fr. amorsirati (fr. Amon. amitotičan (grč. amniona. amnos) med. ljubav sve pobeñuje. amor vincit omnia) posl. amnionova voda. nekristalnost. Amon. bezobličnost. amnestike) sposobnost ili veština zaboravljanja neprijatnih doživljaja i uspomena. jedinjenje azota i vodonika. koju odvaja od začetka tzv. amortizirati (nlat. amortisare) v. jedinjenje azota i vodonika. amidža (tur. a-mos. ljutog i neprijatnog mirisa koji izaziva suze. mnesis sećanje) med. lekovi koji služe za predohranu. v. simbol stvaralačke snage i rañanja. amnion (grč. v. amortizacija (nlat. Ammon) kit. mos. po zakonom utvrñenom planu izvoñeno vraćanje duga. sprava za ublažavanje potresa (obično kod motornih vozila). amoniti (hebr. glavno božanstvo starih Egipćana. vabiti. radosti i šale kod starih Rimljana (odgovara grčkom Erosu). staviti kapelu. amoretti) št. nakazan. amortizman (fr. haima krv) med. cornu Ammonis Amonov rog) geol. supr. a-. min. gubljenje. amirante) vrhovni zapovednik suvozemne i pomorske vojne sile u Španiji. razdirem) biol. atupb branim. amenesteo zaboraviti) pomilovati. amonium) hem. veoma nežna i providna maramica od ljuspastih ćelija koja sačinjava unutrašnji ovoj oko začetka u materici. Amon (hebr. bezmora-lan. nekristalisan. 4. dugotrajan ili stalan. nakaznost. prodati ili ustupiti imanje crkvi („mrtvoj ruci"). amorfizam (grč. salammoniacus) hem. amorfan (grč. kao sastavni deo nišadora i dr. mamiti. vab (za divljač). ljubav. amor ljubav) v. amica. složenih jedinjenja. vraćati neki dug postepeno. emisija (lat. veoma teška i neizlečiva dečja bolest. a-. amoralan (lat. bogu Amon-u). potprašiti. ljubav je jača od svega. amonijak (grč. amoriti (lat. nlat. amirante (tl. potpraši-vati (pušku). amor cer) metnuti mamac. oblast u Libiji. amnestia zaboravljanje) prav. amissio) gubitak. Amon. min. Atog) mit. amorozo (ital. amitoza (grč. kristalnost. amortizirati. amnos jagnje) med. amor vincit omnija (lat. kao posledica teških promena u rtenjačnoj moždini. mys mišić. a-. bog ljubavi. amabile. amortizirati. 2. amynteria) pl. odbranjujem. postepeno. empatement) slik. med. amok (mal. a-morphos) bezobličnost. lat. bezmoralnost (ovako je nemački filozof Niče nazvao svoje etičko shvatanje. sudski postupak kojim se izgubljene hartije od vrednosti i dokumenta oglašu-ju za nevažeće (mortifikacija). morphe oblik) bezobličan. amortirati. predati zaboravu krivicu. amnestija (grč. amnestirati (grč. amiotrofija (grč. oprostiti kaznu. amoralizam (lat. zaljubljeni. amortisare) tehn. v. morphe) bezobličnost. poput ovnujskih rogova savijene okamenotine jedne izumrle vrste glavonožaca. 2. supr. amnikolist(a) (lat. koja je dobila ime po eg. nlat. ammoniakon amonijak. zaštitna sredstva. ukras na vrhu grañevine. 2. amytto param. fig. koje su predstavljali sa ovnujskim rogovima. 3. 3. deda. amortizman. bezbojan gas. amortizator (lat. a-. poste-peni otpis vrednosti investirane imovine. amortir) v. amca) stric. amnitis (grč. amortissement) l. kratkotrajan. koji ne zna za moral. slikanje debelim slojem boja. slike malih bogova ljubavi u staroj rimskoj umetnosti i umetnosti renesanse i novog doba: ljupki likovi krilate dečice zabavljene raznim poslovima. moriš) fil. barut za poprašivanje. otuñenje nepokretnog imanja iz sve-tovnih ruku i predavanje crkvi („mrtvoj ruci"). amoreti. vrh. nastavak -ites. otplaći-vati. grañ. predavanje zaboravu neke krivice i potpun oproštaj kazne koju ta krivica povlači. vodenjača. 2. . amnestika (grč. kristalan. amortizer. amortisare) 1. starac. moriš običaj) koji je bez morala. bezobličan. amonij(um) (lat. amorevole (ital. ammoniakćn. razdirem) biol. amoreti (ital. Amor (lat. delimičan ili potpun gubitak sposobnosti sećanja. otrovan i nagriza kožu (naziv po Amoniji. amortizacija. fig. amortisatio) l. zapaljenje vodenja-če. amnicola) stanovnik pokraj reke. amoroso) l. zupčasta ivica zida. direktna deoba jedra u životinjskoj ili biljno j ćeliji. trophe ishrana) med. amorce) mamac. nakaznost. amortirati (fr.aminterije 39 ampatma n aminterije (grč.

staklo električne sijalice. najveća razlika u vazdušnom pritisku. amourette) mala. odsecanje ranjenih. amphibios. na po jednom kraju polukružnih kanala uva itd. uvećati. šira obrada. Amperu (1775— 1836): jačina struje koja prolazeći kroz dva pravolinijska paralelna pro-vodnika na meñusobnom odstojanju od l m uzrokuje izmeñu njih silu 2 H10"' njutna. ampelurnfa) vinogradar-stvo. onaj koji se bavi proučavanjem amfibija. bios život) aaij. ampulla bočica) ispupčena. pojačavanje. potpuno odvajanje. . razviti. amphibios. graphia) nauka o vrstama vinove loze i grožña. proširenje. amper fiz. obuhvatan. amplificare) proširiti. dvojak. razgranato. naročito francuska za vreme Napoleone I i Napoleone Š. kišobran. tehnički istrument za merenje jačine električne struje. meteor. prevrtljiv. razmrskanih. amuzičan (grč. shvatanje po kome samo bog postoji. amfibije. proširiva™. zbog čega ga sujeverni ljudi nose stalno sa sobom. razgranja-vanje. amfiblestroditis (grč. razrada. amfibije (grč. razmetanje. predmet koji tobože ima čarobnu moć da štiti od bolesti i svake druge nesreće. opširno izlagati. vodozemci.. amplijacija (lat. amphi. ulje. na oba načina. employe) službenik. ampir (fr. amputacija (lat. amureta (fr. ampule (lat. luk na horizontu izmeñu izlaska i zalaska sunca. najvišeg stepena. amplektivan (vlat. metron mera) fiz. amplifikacija (lat. amplitudo obimna veličina. oteti. prostranost. ampir-stilstkl francuske umetnosti za vreme Napoleone I. odseći. Hthos kamen) pl. pokazuje broj ampera koji protiču kroz kalem žice. amfibijski (grč. prolazna ljubav. a svet je samo treperenje. amphibios. uveličati. fig. popuštanje ili pogoršavanje kvaliteta robe. ampule (lat. te tako sposoban da uzleće i da se spušta i na suvo i na vodu. ampliativus. fig. neobrazovan. emporter) voj. u složenicama: s obe strane. npr. ri-srditi se. obično na vratu. koji je podražavao staru rimsku umetnost iz doba careva. lat. nazvana po slavnom franc. empire) carstvo. koji je bez smisla i osećanja za ono što je umetničko i lepo. ampullae) pl. Ampere. nameštenih. ambrela. belilo. iscrpio govorničko izlaganje. matematičaru i fizičaru A. amplificativus) proširivan. kalfa. proširivano. bokasto proširenje na cevkastim organi-ma. osvojiti. amputare odsedati) med. amphiblestron mreža) ned. carevina. sa svih strana. up. amuletum) amajlija. amfibiologija (grč. zool. koji proširuje. ampli-ficirati. amplitude (lat. okamenjeni vodozemci ili njihovi pojedini delovi. amplectivus) koji obuhvata. bog je apsolutni duh.ampelografija 40 amfiblestroida ampelografija (grč. potpuno i nasilno odvajanje jednog dela od neke celine. amploaje (fr. amputatio odsecanje) med. zapaljenje mrežnjače oka. amfi (grč. oko. uveličavajući. za razliku od superlativa. odgañanje sudskog procesa o čijem se predmetu još ne može doneti presuda. ambrel. osvajanje. mundus svet) fil. amulet (lat. na jednoj skali. ampermetar (fr. neobrazovanost. pomoćnik. nadute. razvijanje. prav. igra toga duha. amuzija (grč. amportirati (fr. jedinica za merenje jačine električne struje. amphibios) vodozemski. emporter) voj. zauzeti. amrel. ljubav bez strasti. amphiblestreides mre-žast) anat. amfibioliti (grč. mrežnjača oka. amusia) koji ne uživa ljubav muza. ret. oskudica u smislu i osećanju za ono što je umetničko i lepo. amfibiolog (grč. nepesnički. otimanje. ampelurgija (grč. tj. logfa) nauka o amfibijama. razvijati. amplificirati (lat. bombaste reči. suncobran. amfibija (grč. anportirati se. amplifikovati (lat. amphibios koji žive na suvu i u vodi) pl. amfiblestroida (grč. amundizam (grč. amportiranje (fr. najveće udaljenje od ravnotežnog položaja. šteta na brodu. nasilno odvojiti. amplijativ (lat. galvanometar čija ska-zaljka neposredno. inat. ampliare povećati. teh. proširiti) veoma visok stepen nekog svojstva ili neke osobine. unaokolo. vinograd. amplificare) v. empirance) trg. ampelos čokot. način izražavanja nadugačko i naširoko. izložiti. fiz. izrada nekog akta u du-plikatu radi bolje sigurnosti. žustriti se. ampirans (fr. amusfa) nenaklonost muza. niži činovnik. a svet ne postoji. amrela (ital. planuti. amputirati (lat. grč. fig. zauzimanje. širina) geogr. okolo. koji uveličava. bokasta bočica za mast. amphi) predl. ombrello) računi štit od kiše i sunca. logos) zool. uveličavanje. amplifikativan (nlat. avion snabdeven i točkovima i čamcima. otcepiti. odvojiti. razgranavati. amplificatio) proširi-vanje. ampliare proširiti) širenje. a-. crkve--ni sud u kome se drži vino i voda za pričešćivanje (u katoličkoj crkvi). spaljenih i uopšte neizleči-vih delova tela.

amfimetori (grč. najprostiji kičmenjak. slika i sl. stalna groznica. amfoterna tela tela koja su i baze i kiseline u isto vreme. veoma važna za nauku. anabafno uzlazim) koji se penje. amfipneuma (grč. bfos život) ponovno oživljavanje sasušenih ili promrzlih životinja. duž. po. amphoteros. spolno sjedinjavanje u obliku stapanja dveju različitih ćelija. uspon) biol. spajanje rasplodnih ćelija. anabaza (grč. anaglyptike) veština ra-ñenja reljefnih ili polureljefnih ukrasa. velika nekoliko santimetara. apa. amfimacer. ap) u grčkim složenicama.) poet. amfimakros. amphilogia) spor. koji raste. uzlaženje) iz nižih predela u viši. amfidiplopija (grč. pneuma dah. karpos plod) bog. amphi-theatron) polukružna pozornica. amphideum) ned. anabolizam (grč. prepirka. diploos dvostruk. sa dva reza (nož). naročito za anatomsku upotrebu. astma. amphi. smile nož za sečenje i reskanje) nož sa dva reza. amfimiksis (grč. anaglipti (grč. jer je njen prosti sastav pomogao da se mnogošta u složenom telu kičmenjaka objasni. med. amphi. amfilogija (grč. ana-basis penjanje.. ana (grč. amphibrachys) poet. razvoju i obnavljanju tkiva. zgrada u kojoj su stari Rimljani prireñivali gladijator-ske predstave. stene koje su postale i uticajem vode i uticajem vatre. amphfbolos dvosmislen. koji raña plodom iznad i ispod zemlje. anagnozma (grč. a U Drugo prema jugu. fig. amphitomos) dvorez. anaba-tična groznica med. dvostruko gledanje. anaglifi (grč. amfiboličan (grč. anabole uzlazak. stanovnici žarkog pojasa koji svoju senku u jedno godišnje doba bacaju prema severu. v.. amphimakros) poet. protivrečnost. spolno množenje. amphi. amfiteatar (grč. amphi. apa) predl. dvosmislica. sinovi dveju matera a jednog oca. koji napreduje. i lužni i kiseo. slušaonica polukružna oblika koja liči na stepenice i na kojoj su . daje reči odrično značenje. geogr. zbrka reči i pojmova. amfibolija (grč. amfora (grč. uz. oko. gledaoci. razvijanje i jačanje bolesti. amphi. an.itd. zelene i crvenkaste boje i tvrd kao čelik. uzvišeno mesto prema pozornici. od pravih kičmenjaka razlikuje se po tome što nema koštanog ni hrskavičavog skeleta. amfikarpičan (grč. amfioks (grč.amfibol 41 anagnozm a sedišta za gledaoce. amphi. procesi prometa materije u toku kojih organizam izgrañuje hemijske sastojke ćelija i tkiva pri rastenju. bog. amfimakros (grč. amfitropičan (grč. koje su. deca dvaju očeva a jedne majke. amfitomičan (grč. teško disanje. skia senka) pl. pater otac) pl. anabioza (grč. amfipatori (grč. bog. anabaptizam (grč. dvojak. um. besmisleno brbljanje. disanje) med. amfilogičan (grč. amfibrah (grč. amfigonija. anaglifi. anaglypta) pl. smetenjak. amfismila (grč. istovremeno i neptunskek pluton-ske. meter mati) pl. odgovara našem ne-. anaglypha) v. na. amfoterodiplopija (grč. amfigurija (grč. metrička trosložna stopa: dug-kratak-dug (—U—). amphfbolos) dvosmislen. amfibol (grč. amphi. amphi. trćpos obrt) koji se obrće na obe strane. amphi. nemačkom il. ili kretanje od mora prema unutrašnjosti zemlje. srca ni pravog mozga. kretikus. amšir (tur. v. amfigurist(a) (grč. ops oko) med. amphi-gignomai) zool. amfo-terne tvorevina kol. groznica koja hvata svakog dana. sumnjiv) min. atrćogeLj) kod starih Grka i Rimljana: ispupčen glineni krčag sa uza-nim grlićem i dve drške u kome su držali vino. amfigeneza (grč. dakle. pr. anaglipti. ana baptistički. penjanje. amphflogos) sporan. baljezgalo. ali svakim okom drukčije. do. amfoteran (grč. amfisciji (grč. ops) med. genesis rañanje) zool. amfiguričan. diploos. ana-baptizo) pristalica ponovnog krštenja u zrelim godinama. oxys oštar) zool. sumnjiv. naročito: Ksenofonova istorija vojnog pohoda Kira Mlañeg protiv svoga brata. amfigeneza.) šesti mesec u turskom kalendaru. ana-baptfzo ponovo zaronjavam) verski pokret koji zahteva ponovno krštenje u zrelim godinama. polureljef-ni umetnički radovi. anagliptika (grč. anabatičan (grč. amfiteatralan (grč. amphi. ispred samoglasnika. trućalo. amphi. meignymi mešam) biol. amphi. otvor (ili: usta) materine. gyros) onaj koji govori bez repa i glave. dvostruko gledanje na oba oka. amfideum (nlat. gyrcs krug) prosi-panje reči uzalud. latinskom in-. amfigonija (grč. kroz. sipnja. metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: kratak-dug-kratak (U—U).(grč. amfimacer (grč. amphi. anabaptist(a) (grč. amphoteros) hem. amphibolfa) dvosmislenost. amphi-theatron) koji je polukružna oblika i koji se stupnjevito penje. ribolika morska životinja. anagnosma) štivo. vrsta minerala iz reda složenih silikata.

naslanjanje leñima. anaktesis) med. mast za zarašćivanje rana. v. skrećem) sklonište za sirotinju. a ne za prikazivanje. anagrafa (grč. sjediniti u celinu) združivanje u celinu. anakuphisma dizanje. anagoga (grč. piše obratno.anagnoriza 42 analgetik anagnoriza (grč. an-ago) uzdizanje. pisma. bacanje krvi. nemanje veze) gram. iskašljavanje. sredstvo za čišćenje grudi od sluzi. sporazumevanje. ap-. anakruza (grč. ana-kampto) ont. mir od Rim. oduševljenje. anadema) glavni ukras na kraljevoj glavi. nauka o odbijanju zvuka. prijatelja) kao sastavni deo starogrčke drame. zool. obrazovani robovi ili slobodnjaci kod starih Grka i Rimljana koji su služili kao čitači ili prodavači po boljim kućama. okrepljenje. analan (lat. katkada i frivolne pesmice. alegorično značenje. koje se onda moraju po smislu dopuniti. aeg vazduh. bakterije koje mogu živeti bez kiseonika. analgezija (grč. anakrusis) četr. anakreontičari pl. anagogija). ana-dipldo udvojiti. anaklastos prelomljen) ot. anakliza (grč. apa. ap-. diopgrika. anagramma) najpre: obratno čitanje jedne ili više reči. avadoza (grč. ana-klfno nasloniti se) med. najveća zmija tropske Amerike. bez veze. varenje. anadema (grč. u starije hrišćanske vreme: oni koji su. neosetljivo«1. prestanak (ili: gubitak) osećanja bola. analgija. ana-kampto) o d bojni. udvostručiti) udvajanje. med. čitali pojedine glave iz Sv. bfos život) pl. rekapitulacija. analgesia) med. anakatabat (grč. ana-kampto savijam. kata odozgo dole. an-ago uzvodim) tajni smisao. alegorično tumačenje Biblije (up. anakolut (grč. grupa nemačkih pesnika XVIII veka koji su. anaka-tartična sredstva. naglašavanje. prelamanje svetlosnih zrakova. srazmerna podela sokova i hrane celom telu. anagvosti (grč. anagnorisis) ponovno prepoznavanje (roñaka. anakolutija. sredstvo za ublažavanje odnosno su zbi j anje osećaja bola. akuo čujem) med. ponavljanje reči. obično pored crkava i manastira. radi ponovnog otiska i umnožavanja. anakoluthos) nepravilan. Anakreon) pesme ispeva-ne u duhu i stilu Anakreonta. anakteza (grč. ana-gnostes) pl. propis leka. ana-kalypto otkrivam) svečano skidanje vela sa mlade. apa. ana-grapho napišem) sprava koja. tragični pesnici koji su svoja dela pisali samo za čitanje. anagogija (grč. zool. anakolutičan (grč. anakolutija (grč. med. pevali ljupke. bezbolnost. bfos život) pl. kašljanje krvlju. pri duvanju jakog vetra. anakojnoza (grč. poluležeći položaj bolesnika. analni otvor zadnji otvor creva. ned. zvuk). anakoluthon) gram. anakriza (grč. probava. anaerobe (grč. ozdravljenje. bai'no idem. anakuza (grč. prethodna istraga. anakalipterija (grč. ana-gnostes) pl. ana-grapho) med.) koji se odnosi na anu s. dijadema. zagonetka koja se sastoji u tome što se slova jedne reči napišu različitim redom. nauka o dobijanju svetlosti. recept. anakatarzis (grč. koji odbija (svetlost. kratko ponavljanje nečega. anakrisis) ispitivanje. ana-kathafro) pl. reč napravljena premeštanjem slova druge reči različitog značenja. anaerobionti (grč. anakovda zool. za vreme službe. čišćenje grudi od sluzi. . anakamptika (grč. rob je anagram od bor. anakefaleoza (grč. analgetik (grč. avaklaza (grč. avagram (grč. npr. velika količina vazduha pojuri odozdo naviše. klice koje se mogu razvijati i raz-množavati tek kad im se otkloni kiseonik. dolazim) meteor. anagraf (grč. uzdizanje duha apstraktnom razmišljanju i sl. anaklastika (grč. anakampterija (grč. podizanje) telesna okretnost koja se stiče vežbanjem. ana-dosis) fiziol. ana-klasis prelamanje) ont. onda se ista tolika količina spušta iz visine k zemlji. uspostavljanje ravnoteže meñu slojevima vazduha: kada. v. anakamptičan (grč. nauka o prelamanju svetlosnih zrakova. udaranje glasom na slog. anakoluthia nedostatak u vezi. anakreontika (grč. algos bol) med. v. ana-kephalaićo ponoviti u glavnim tačkama. inat. ahust. retorska figura koja se sastoji u tome što se naredna rečenica počinje rečima kojima je prethodna završena. udva-janje napada grozničnih bolesti. gluvoća usled oboljenja slušnog živca. katoptrika. s tematikom o prolaznosti života i o uživanju u vinu i pesmi. anakatartika (grč. apa. anakolut. anagnostici (grč. ana-koinćo saopštiti kome što ocene radi) zajedničko savetovanje i dogovor. čmarni. ana-kathafro očistim) med. aeg. anakufizma (grč. ret. ana-kollao nalepiti) med. svoñenje na nešto opštije ili duhovno. ili usled izostavljanja reči. anakolema (grč. po ugledu na Anakreonta. anaerobe. anadiploza (grč. nedostatak u pravilnosti rečenične konstrukcije koji nastaje usled iznenadne promene ili prekida naročito posle dužih umetnutih rečenica.

sva su tela rasprostrta. koji ne zna ni čitati ni pisati. ap-. raš- . analist(a) (lat. analog (grč. obrascem. psi-hološka analiza razglabanje jedne predstave u njene elemente. annus godina) pl. aldafno potpomažem. koji je postao putem analize. v. fizičke analogija delimična sličnost izmeñu zakona jedne oblasti pojava sa zakonima neke druge oblasti pojava. ranije postojala u čistom stanju i tu stekla svoje ideje. raščlanjavati. saglasan. analisati (grč. ocena. polari-zator. analogon) sličan ili odgovarajući predmet (ili: dogañaj). sinteza. uspostavljam) ned. analizator (lat. koji odgovara nekom zakonu. koji se odnosi na analitiku. morfološki itd. ispitati. letopisac. supr. srpskohrv. analitičkim oblicima. odgovarajući. 2. ap-. tj. analfabet (grč. prestanak rastenja i razvijanja. hemi-čar i dr. analogija (grč. analitičan (grč. analogia juriš) sličnost pravna. an-amartetos) bezgrešan. podaci koje bole- analgija (grč. zakržljavanje. analekta) pl. analistika (fr. nepogrešnost. uporeñivati. v. letopisi. jačanje. an-amartesfa) bezgrešnost. ap-. istovrsan. analogičan (grč. ozdravljenje. dokazivati ili zaključivati na osnovu sličnosti. analitičar (grč. ispitivati potanko. koji raščlanjava. koji se bavi razglabanjem. nauka o popravljanju zdravlja. odgovarajući) lingv. analgezija. tipom. reč jednog jezika koja. tela itd. analogizirati (grč. analambano podižem. analytikos) raščlanjavan. okrepan. godišnjaci. mit dem Messer — analitički oblik). razlagati. analitički jezici IKKð. anamartezija (grč. saglasnost sa pravnim načelima. analogon) koji je u skladu sa nekim pravilom. veština i metoda raščlanjavanje misli i pojmova u njihove sastavne delove. etimološki. oblicima sastavljenim od više reči (npr. ned. sličan. analizirati. odgovara reči drugog jezika. analogizam (grč. odgovarajući. analou rapgčlanjavam. algos bol. analogija jurio (nlat. analeptika (grč. jačam) med. analistique) rad na analima. avalekta (grč. nepogrešan. anamnesis sećanje) fil. analogon sličan. hranim. koji razgla-ba. apa-Gub) 2. zaključak po analogiji log. anamneza (grč. up. analogon (grč.analpca 43 anamnez a članjavanjem na sastavne delove (misli. avali (lat. analogan (grč. nepismen. rapgčlaniti. kvanti-tativna analiza hek. analdija (grč. razrešavam) koji se zasniva na metoda analize. npr. istovr-snost. nožem — sintetički oblik i nem. logična analiza razlaganje pojma u njegove oznake. semantički. sa njime je identično vezan. analogisti (grč. kvalitativna analiza hek. analeptikos) osvežavan. istovetnost ili saglasnost u osobinama i odnosima. ana-lambano) l. analogos) sličan.). annales. moderna analiza rešavanje problema svoñenjem njihovim na jedna čine. oporavljanje. analogon rationis) nešto što odgovara razumu. analogfa) predstavnici pravca u klasičnoj filologiji koji su analogiju smatrali kao prirodnu tendenciju koja čuva podudarnost izmeñu misli i govora. rasta-vljati. srodan. razglaban. suda u njegove delove. ra-zložiti. slično (ili: odgovarajuće) stanje. analfabetizam (grč. analeptičan (grč. sravniti. anamartetičan (grč. sintetičan. analist(a). osvežavajući. analepsija (grč. sredstva za jačanje i okrepljenje. ana-lyo) rastaviti. annales) l.) nepismenost. med. neznalica. analogon racionis (nlat. analitična defini-cija odreñivanje pojma pomoću njegovog najbližeg roda i njegove specifične razlike. pravilu. elementarna logika koja se bavi pojmovima. tipu ili obrascu. ana-lyo) v. tj. ana-logizomai) uporedi-ti. što je u skladu sa razumom.) ned. Nikolova prizma). analytike) teorija analize. jezici u kojima se odnosi jedne reči prema drugim delovima u rečenici izražavaju u najvećem broju slučajeva tzv. pl. dokaz (ili: zaključak) na osnovu sličnosti. analogfa) sličnost. okrepljujući. avalhtika (grč. ocenjivanje. odreñivanje sastojaka nekog tela. razlaganje celine na njene delove. analitički (grč. Platonovo učenje po kojem je duša preegzistova-la. stara analiza dokazivanje nekog stava raš-članjavanjem na prostije stavove već dokazane ili kao istinite prihvaćene. analitičar. sravnjivati. zaključak iz pojedinačnog ili posebnog o pojedinačnom ili posebnom kao sličnom. ned. analysis) raščlanjavanje. analysator) fiz. alpha. odreñivanje sastojaka jednog tela po njihovoj težini. razglabati nešto (u njegove najmanje sastavne delove). tj. prikaz. analepsis. podoban. odabrana štiva. avalist(a) (grč. podoban. supr. sudovima i zaključcima. analitičan sud onaj koji se osniva na tome što se subjektu pridaje predikat koji se u njemu već nalazi. analytikos) filozof. beta) onaj koji ne zna azbuku. analogismos) fil.. koja doprinosi da se te dve oblasti uzajamno objašnjavaju (Maksvel). razglabanje. onaj deo polariskopa koji služi utvrñivanju činjenice da je svetlost polarizovana (ogledalo. mat. pisac godišnjaka. koji se osniva na analizi. analizirati (grč. letopisima. analize (grč.

anarhički anavlerotika (grč. proselytos) onaj koji je ponovo obraćen u veru. organizovane političke borbe. anaptyksis razvitak. izopačena oblika. an arijer (fr. bez voće) pristalica mišljenja da je potrebno srušiti postojeći državni i društveni poredak. čovek koji je toliko ugojen da mu se više ne razaznaju zglobovi. zamenjivanje izgubljenih ili oštećenih delova tela i udova. kukavičluk. po dijeti. anaptiza (grč. nameštanje slomljenih kostiju. nedostatak (ili: nemanje) udova. neorganizovan. phagein jesti) med. ana-morphosis preobražaj. ana-ptyo ispljujem) med. anarhista) (grč. plašljivost. anapneusis) med.). anantapddoton nedovršena rečenica) ret. anapleroza (grč. penjanje sokova. usana. en arriere) nazad. v. haotičan. anandričan (grč. koji pripada sećanju. ali tako da izgleda onako kakva treba da je kad se gleda sa izvesne tačke (optička anamorfoza). anamnestičan (grč. ana-plerćo ispunim) koji pomaže naknadno rastenje. anarroia) med. arthron) 2. iske-žen. anaptoza (grč. osnivači su Prudon. dolazi usled uzetosti mišića za govor (jezika. ap-. ispljuvanje. ili odbijanjem od pogodnog ogledala (katoptrična anamorfoza) i kroz brušena stakla (dioptrična anamorfoza). ap. anartrija (grč. rastenje mesa. aiantičan (grč. nedisciplinovan. srpskohrvatsko dijalekatsko par-vi mesto prvi i sl. lekovi za jačanje pamćenja. anamorfotičan v. iskašljavanje. izbacivanje sluzi. anamnesis sećanje) fil. an-anthes) bog. anapest (grč. anarchia) bezvlašće. ananas (nlat. naopak. anartros (grč. ana-plasso preobrazim. sredstva koja pomažu disanje. anamorfotičan. sredstva koja pomažu naknadu izgubljenih delova i stvaranje. veština nameštanja slomljenih ili uganutih kostiju. Bakunjin i Stirner. iza leña. nakazan. koji je ponovo zadobijen za nešto. pogruženost. prećutkivanje završne rečenice. koji ne cveta. razvoj) lingv. anaplerosis) dopunjavanje. anarhičan. grla. anamnestična sredstva med. anarhizam (grč. prema gornjim delovima tela. pamćenju. anarhija (grč. anarhistički v. med. umetanje vokala izmeñu dva suglasni-ka (npr. anapnoika (grč. up. ždrela. čovek koji ide za tim da svim mogućim sredstvima. arche vlast) bezvlaće. fig. — videćeš šta će ti biti. anarhičan. nepriznavanje autoriteta. ana-plasso preobrazim) med. anaplastična sredstva med. ana-mimnesko sećam se) koji se tiče sećanja. potpun nered. an-apto obesim) utučenost. anapnoična sredstva. plastična hirurgija. anaprozelit (grč. povećane disartrija. preinačenje) preobražaj. po optičkim zakonima unakaženo nacrtane slika nekog predmeta. reda. ostrag. apa. anarhičan. bezvlašće. u odsustvu. veština sećanja i pamćenja. npr. malograñanska teorija za koju je karakteristične svako poricanje države i koja u svom konceptu revolucije negira stadijum diktature proletarijata. anaplazis (grč. progresivne i bulbarne paralize). 1. snik daje lekaru o ranijem stanju svog zdravlja pre sadašnje bolesti. anantapodoton (grč. zbog čega se zove i anti-daktilos. ap-. preobražavanje. charmom'a) kuz. sruši postojeći poredak i zavede stanje potpunog bezvlašća. anaptiksis (grč. morphe oblik) izokrenut. unazad.: Ako li ne učiniš. ananassa sativa) vot. an-andros) koji je bez muškosti. plašljiv. bog. apa. zamenjuje. stanje društva u kome potpuno prestaje vlada zakona i svakog autoriteta. sredstva koja se upotrebljavaju i primenjuju u anapla-stici. nenormalno preobražavanje usled izopačenja ili promene u navici biljke. anaplerotičan (grč. bez cveta. apa-rpeb) pl. uzimanje hrane po propisu. an-archos bez poglavara. arche) koji se odnosi na anarhiju. južnoamerička biljka sa veoma ukusnim i mirisnim plodom težine 3—4 kg. anapneuzija (grč. proširenost krvnih sudova. obrnut daktil. anankofagija (grč. bog. odmor. anarhističan. odušak. anamnestika (grč. an-andria) nemuškost. koji dopunjuje. nemuževnost. duboko disanje. ana-neosis) podmlañivanje. anartrija (grč. disharmonija. lica kao posledica moždane kaplje. apa. otvoren) ned. ananke nužnost. kada bolesnik govori potpuno nerazumljivo. . marksizmu neprijateljska. anarea (grč. anarmonija (grč. apa. anamorfičan (grč. anandrija (grč. natrag.anamnestika 44 anarhičan. i rukovo-deće uloge proleterske partije. ap-. ana-pler66 ispunim) pl. discipline. fiz. anamorfičan. jačanje pamćenja. arthron ud) med. pokrivanje i uklanjanje raznih telesnih nedostataka hirurškim putem. uobličim) med. plastična hirurgija. anapetija (grč. naročito krvi. anamorfoza (grč. nesre-ñen. arthron) bezudnik. anapetes raširen. anarhički (grč. bez ikakvih obzira. popravljanje oštećenih delova tela hirurškim putem. samovolja. anapaistos) metrička stopa od dva kratka i jednog dugog sloga: ii —. ananeozija (grč. med. koji nema prašnič-kih niti. anaplastika (grč. ned.

podrigivanje. pomoću prefotografisanja ranije štampanog teksta pripremljen za novo izdanje knjige. čiji se osušeni plodovi upotrebljavaju kod nas. med. zemljotres) geol. apa. trljanjem. ana-thymfasis) isparavanje. kletva. apa. anatemisati v. mesto „neki drugi čovek". nlat. patološka anatomija ona koja proučava sve promene. anasarka (grč. grč želuca. anatocizam (grč. okretanje. u Makedoniji. anastomizirati (grč." ana-temno rasecam) v. apa. anatolijski (grč. anatomizirati. stigma tačka) ont.isključenje iz crkve. sredstva za otvaranje zapušenih ušća krvnih sudova i dr. koji daje punu oštrinu slike. raščlanjavati. a-. logia) nauka o unošenju lekova u telo kroz kožu. koji podmlañuje. anatriptika (grč. anisum) bog. stigma) opt. „drugi neki čovek". ana-trope preokret. crkve-no progonstvo ili prokletstvo nekog čoveka ili stvari. ustajanje iz bolesničke postelje. apa. anatocistički. ana-temno rasecam) para-ti. anatomirati. radi mirisa. anarhoindividualizam (grč. anatema (grč. dimljenje. apa. hi-rurgijska ili primenjena anatomija ona koja proučava pojedine delove tela i njihov raspored. istočnjački. naročito rakiju (anasonlija). neka je proklet! anatematizirati (grč. prevrtanje. kožna vodena bolest. tokizo dajem pod kamatu. 1. spremanje novog izdanja neke knjige time što se prefotografiše ranije štampali tekst. češanje kože. syndikos zastupnik) sitnoburžoaski oportuni-stički pravac u meñunarodnom sindikal-nom pokretu prema kome radnici treba da se bore samo za poboljšanje svog položaja bez učešća u političkoj borbi. med. lečenje trljanjem. ana-spao) med. ana-tribo trljam) med. anatripsologija (grč. tip. jako povraćanje. biljka iz porodice štitara. anastrophe) ret. ušća. pr. med. protivprirodno otvaranje krajnjih delova krvnih sudova. preklinjanje. ana-triptica pl. a-. individuum jedinka) pokret u okviru anarhizma koji razvija tezu o otuñenju čoveka i društva. anatomizirati (grč. prvi teoretičar bio je Maks Štirner (1806—1856). svojstvo zemljotresa kod kojih bivaju velika vertikalne pomeranja tla. trljanje udova. anatomija (grč. naplaćivanje interesa na interes. npr. životinja i biljaka. anaseizam (grč. prevrtanje želuca. anathema esto). anatomia rasecanje) nauka koja se bavi proučavanjem sastava sklopa tela »sivih bića. . anastigmatičan (grč. pa nije imao mnogo pristalica sem u SAD. uglavničenje interesa. anatema esto (lat. sarx meso) ned. stoma) med. ujediniti. med. anaspazis. apa. obrt) ret. stezanje želuca. anatom (grč. uskrsnuće. otvaranje bušenjem. ned. anatrepsis (grč. ozdravljenje. trepanacija. anarchla bezvlašće. prenop!enje. anastigmat (grč. anatropa (grč. oštrovid. anathema) prokletstvo. rastavlja-ti na sastavne delove. koji je bez poremećaja u oštrini vida. isključiti iz crkve. kao začin za hleb i opojna pića. ana-stello) koji zaustavlja krv. anasonlija (nlat. veština rasecanja lešine ili biljke u cilju naučnog ispitivanja. ana-stello suzbijam) pl.anarhoidan 45 anatropa anastomotika (grč. prenosim. anaspazmija (grč. anatreza (grč. menjanje mesta rečima. anatimijaza (grč. npr. anastrofa (grč. eiods izgled) sličan bezvlašću (anarhiji). zelenašim) prav. anaspazis (grč. umnožavanje. 2. njegovo „ja" shvaćeno je kao sebično i izolovano. sredstva za zaustavljanje krvi. uporedna anatomija ona koja uporeñuje grañu i sastav čovečjeg tela sa telom životinje. izvrtanje materice i mokraćne bešike. bakroreza. . stoma) pl. anathematizo) prokleti. anastaltičan (grč. anarhoidan (grč. ana-spao izvlačiti) med. anatematizirati. v. razuñivati. ana-trepho) med. anason (nlat. anatriptična sredstva. fotografski objektiv od naročito kombinovanog sočiva koji daje slike koje sve do ivica pokazuju veliku oštrinu. koje se dešavaju na telesnim organima pri raznim oboljenjima. stćma usta) sastaviti otvore. osušen plod ana-sona. anastomoza (grč. anatresis) med. anastaltika (grč. up. oporavljenje (rekonvalescencija). seismos trus. fig. anatripsis (grč. anastatičan (grč. anastatikćs) koji odvodi ono što je nezdravo. oporavljenje (ili: o jačanje) pomoću hrane. lat. anastaza (grč. spojnica koja vezuje dva krvna suda ili dva živca. anatomirati (grč. ana-tribo) med. baciti prokletstvo na koga ili što. tj. anatomikos koji raseca) naučnik koji se bavi anatomijom (stručnjak u anatomiji). izvrtanje reči. fig. anfstemi. do sitnica. apa. sredstva za trljanje. pobijanje protivničkih navoda jednostavnim odricanjem. arche. ana-tribo trljam. prenosan. anarhosindikalizam (grč. anisum) rakija u koju je pomešan. anatole istok) istočni. med. archos. koji zasušuje ranu. anastasis ustajanje) uskrsavanje. koji obnavlja. med. proučavati u tančine. spojiti. i njegovom vraćanju svojoj ljudskoj prirodi na bazi unutrašnje pobune protiv svih spoljašnjih pritisaka na individuu koje vrše država i pravo. anaspazmija. telegrafska.

Cezar na automobilu itd. po-buditi. aphrodisiakćs koji pripada ljubavnom uživanju) pl. neispunjene. koji je uzet u službu. isposnik. astr. oboljenje živaca krvnih sudova. engager) obavezati. ap-. a l'envers) naopako. upustiti se u nepggo. boj. angažirati se zauzeti se. anahoretski. angiosarkom (grč. apa. ektasis pastezanje) med. zastarelost. sredstva za otklanjanje i sprečavanje spolnog nagona i prohteva. otvoreno. angiitis (grč. kuz. navesti. jaki bolovi u oblasti srca. plod zatvoren u plodište i biljka sa takvim plodom. nauka o krvnim sudovima ili o tečnosnim odnosima u čovečjem telu. založiti se. najmljivanje. dogañaja. med. opis krvnih sudova. poremećaj u čulu pipanja. uplesti se u borbu. pr. sudar. angeion sud. angina pektoris (lat. angeion. engager) obavezan. ono što je u protivnosti sa hronologijom. spasmos grč) med. postajanje organizma preosetljivim prema ponovnom ubrizga-vanju belančevine koja mu je ranije već jednom bila ubrizgana. zapaljenje vrata. stesniti) med. angarijapija (nlat. obvezati na besplatan rad za državu. angarija (lat. topovi u Kosovskoj bici. angiografija. vrsta ženskog ogrtača. voj. anachronismos) pogreška u računanju vremena. angeion sud. angažovan (fr. bolesni nedostatak ili umanjenost spolnog nagona. jedno na drugo. voj. nagovoriti. neispisano mesto za cifre na novčanim uputnicama. angiokarp (grč. angeion. brod i dr. en bloc) naveliko. v. pl. sperma seme) bot. ned. angiopatija (grč. krvni sud) med. npr. anafora (grč. datuma. ponavljanje istih reči u početku rečenice ili rečeničnih delova npr. inversus) naličje. za ples. angioteničan (grč. akgiostenoza (grč. anvsr (fr. angeion. anaphonesis) med. natraške. voj. angaria) kuluk. pektoralna angina. pega ili izraštaj na koži ili sluzokoži usled nenormal-nog namnožavanja i širenja krvnih ili limfnih sudova. npr. omot. an blan (fr. mag. angažovati. angarirati (lat. zalagati se (za kota ili što). enversins) trg. opasan rak krvnih sudova. čarka.: Kulu gradi crni Arapine. uzano spoljno utvrñenje. proširenje krvnih sudova. angažovati v. angeion. nisko utvrñeno. vremenska poremećenost. grapho pišem) fiziol. pustinjak. angariatio) upotreba privatnih stvari (kola. „iznošenje spreda". anachorćtes) čovek koji se povukao od sveta. anafilaksija (grč. kola. naročito krajnika. zapaljenje krvnih sudova. obavezati obećanjem. angeion. grč krvnih sudova. logia nauka) fiziol. engleski muz. ćutu-re. anahronizam (grč. arće pipanje) ned. stupanje u službu. nepomična kriva na koju neka ravna pomična kriva u svojoj ravni ostaje stalno darka (tangenta).. skloniti koga našto. anaforeza v. angiografija (grč. za ples. pogañati. — Kosu reže pa vinograd veže (up. otpravnik poslova. angioneuroza (grč. angere suziti. — Kulu gradi od dvadest tavana. anafoneza (grč. an blok (fr. npr. opšti naziv za sve bolesti sistema krvnih sudova. onaj koji nije sposoban da oplodi. angitis. aphrodisfa ljubavno uživanje) med. gušobolje. anafrodit (grč. angiospasmus (grč. stenos tesan. temo zatežem) koji je u vezi sa zategnutopgću krvnih sudova. vežbanje i jačanje pluća i govornik organa glasnim govorenjem i pevanjem. zapleten u borbu. angina (lat. anvelopa (fr. anñeoski koren. zaostalost. en blanc) trg. angeion sud. enveloppe) zavoj. sužavanje (ili: stešnjavanje) krvnih sudova. grub vuneni serž. . angiom (grč. jedan registar na orguljama. phylaxis čuvanje. na naličje. ap-. najmiti. služba. angina pectoris) med. uzeti u kuluk. pojavljivanje znakova na nebu. uzeti u službu. neuron živac) med. odsekom. anvoaje (fr.. za ratne svrhe. angelika (grč. elektroforeza. envoye) izaslanik. lat. izbacivanje kašljanjem ili povraćanjem. biljke čije su semenke zatvorene u plodište. sukob. anafrodizija (grč.anafija 46 angioteničan anafija (grč. angiospermije (grč. angažman (fr. redovna dužnost. skrivenosemenjače. angaria) uzeti u kuluk. anversen (fr. neko plaćanje itd. koji se obećao. zaštićavanje) ned. anahronističan. neosetljivost (ili: smanjena osetljivost) kože. envers. epifora). engagement) obvezivanje. pathos bol) med. poslanik drugog reda. pr. zalaganje. pogodba. praćeni smrtnim strahom. obećati. ap-. angeion. angeion. an-aphroditos) med. zauzimati se. antologija (grč. antiektazija (grč. pogoditi. obaveza. Kosu reže ostarela majka. angeion) med. anaphora) poet. pustiti se. obaveznost. angažirati. stezanje grudi. angeion. . davanje u zalog. angažirati (fr. brodova i dr. a l'anver (fr. nesavremenost.angelos anñeo) bot. kulučenje. angejologija. npr. karp6s plod) bot. blanko žiro. ucelo. instrumeng sličan gitari. uzan) med. angeion. zanemarivanje onoga što odgovara duhu i prilikama vremena. sarx meso) med.) protiv volje sopstvenika u službu državi. anafrodizijaka (grč. usamljenik. anahoret(a) (grč.

grč. endosser) trg. android (grč. do sitnica. an gro (fr. ćoškast. andros. anglofil (nlat. grč. glavni predstavnik bio Pomponacije (1462—1525). angostura-kora. naročito prvog čoveka. nesreća. operacija krvnih sudova. pečalno. gde je pronañen). apeg. prnje. phćbos strah. duguljasto--okrugli rezanci u obliku graška. anglicizam (nlat. slabić. angora-vuna odlična vuna koja se dobiva od angorske koze i oplemenjenog angorskog zeca. angiitis. deo jedne fuge. v. tj. angustrum) visoka boca ili vrč za pijenje sa uzanim grlićem. andantino (ital. andaluzit min. rasploñavanje ljudskog roda. andrek tuga. angloman (nlat. anglicismus) engleska reč koja je ušla u neki tuñ jezik i odomaćila se u njemu. izvesna osobina engleskog jezika prenesena u neki strani jezik. anglaise) živahan engleski ples u 2/4 i 3/4 takta. potpisati me-nicu na poleñini i time je preneti na drugog. angošjozamente (ital. andrak (pere. apeg. angitis (grč. androkefaloid (grč. apeg. kamen koji ima oblik čovečje glave ili nekog dela čovečjeg tela. umereno. angostura-kora v. andosman (fr. oikion kuća. hrabrost. andare ići. lagano. angularis) uglast. vrlina. angulus. andragatija (grč. vrsta vulkanske stene olovno-cinkane rude (naziv po planinama Andama). andristi (grč. angusta) muz. apeg. gamos brak) biol. angulus) ugao. čestitost. Anglia. avgusta (lat. angster (ital. muž. muz. eidos lik) veštački napravljen. anglikanac pripadnik anglikan-ske. bekstvo) neprijatelj svega što je englesko. kephale glava) min. anglofobija (lat. apeg. mania strast) preteran ljubitelj svega što je englesko. andana (ital. andana) niz brodova povezanih u luci. ancrogenija (grč. angulus (lat. andamento (ital. anglikan. geol. oploñenje muškoga gameta ženskim. angustura-kora. grč. do tančina. androginija (grč. andros čovek. grč. onaj koji mrzi Engleze. uglavnom (ispričati nešto). nauka koja se bavi proučavanjem bolesti svoj- . philos prijatelj) prijatelj svega što je englesko: politike. podrobno. andro. uškopljenik. naviše. stanište) bog. semenjem mišića spuštača učiniti da konjski rep ostane stalno u vodoravnom položaju. andezit min. apeg. pokretan čovečji lik. drangulije. nlat. adrogenija. v. okamenjene ljudske kosti. Anglia. kut. androgonija (grč. androliti (grč. potpis menice na poleñini. grč. andrologija (grč. anglicizirati (fr. brižno. dronjci. kulture. anglizirati (fr. kao imenica: komad u laganom tempu. en groš) trg. an gro). aluminijev silikat (nazvan po Andaluziji. andarini (ital. dvospolac. jedan registar na orguljama.(grč. eidos) sličan čoveku. episkopalna crkva. šonja. apeg. vrag. apeg. en ñetail) potanko. rogljast. Anglia. andro-gynos) dvospolnik. jad) ñavo. phobos) strah od Engleza ili mržnja na Engleze. angošjozo. Anglia. anglikanska crkva engleska reformirana narodna crkva kojom upravljaju dva mitropolita i 24 episkopa. andramolje (grč. lithos kamen) pl. apeg. skup svih prašnike u cvetu. an detaj (fr. andarini) pl. angustatio sužavanje) med neprirodno sužavanje krvnih sudova u čovečjem telu. malo laganije. anglomavija (nlat. angeion. jezika itd. angularan (lat. nevolja. angošjozo (ital. zlo. anglist (lat. gyne žena) dvospol-nost. apeg. ugao. andros) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek-muškarac. angeion) med. andante (ital. andantino) muz. sada se upotrebljava i za spravljanje jedne vrste likera. angoscioso) ran. andante) muz.angiotomija angiotomija (grč. hermafroditizam. poengležavati. andragathia) muževnost. opširno. androgamija (grč. temno režim) med. apeg. fil. engleza (fr. prenos menice. andreceum (grč. angustacija (lat. ili se boji Engleza i njihovog kulturno-političkog uticaja. chondromallon gruba vuna) stvari bez vrednosti. angliciser) poengleziti. Anglia. androidan (grč. koja se upotrebljava kao lek protiv po- 47 avdrologija vratnik groznica. andosirati (fr. osobenost engleskog jezika. androgonija. endossement) trg. mama strast) preterano oduševljenje Englezima i ugledanje na njih i sve što je englesko. angustura-kora gorka kora jedne južnoameričke biljke. oni sled-benici Aristotela koji su odricali besmrtnost čovečjeg duha. namalo (supr. anguistara. trg. genos roñenje) v. apeg. iscrpio. napravljen u čovečjem obliku. gone rañanje) stvaranje čoveka. anglofob (lat. na kvantum. nazvane po gradu Angostura. andamento) hod. anglaiser) potkusiti konju rep. Anglia Engleska) naučnik koji se bavi proučavanjem engleskog jezika i književnosti. andros) pl. protestanske crkve. logi'a nauka) med. bolno. hermafrodit. angosciosamente) muz. kao u hodu. nesreća. ima tanka i duga vlakna svilaste sjaja. androgin (grč. sečenje. ženskonja. naveliko.

aneza (grč.). u novije vreme anegdotama se nazivaju dosada neštampani stari spisi ili pojedini odlomci iz njih.) muški spolni hormon. mama strast) med. grapho) v. anemos. anematoza (grč. anemometar (grč. hydor voda) med. ergon delo) med. oboljenje koje dolazi usled smanjenja količine krvne boje (hemoglobina) ili usled smanjenja broja crvenih krvnih zrnaca. anemometrograf (grč. ukrasti. polubožansko biće. anemos) predmetak u složenicama sa značenjem: vetar. pri čemu se može regulisati smer izlaza vazduha i njegova količina. Andromache) mit. anekdotos neizdan) 1. bled. slab. metrbn mera) sprava za merenje brzine kretanja. tromost. spis koji. andramolje. nimfomanija. žena najvećeg trojanskog junaka Hektora. oskudica u snazi. anelektričan (grč. phflos prijatelj) bog.ne. up. bekstvo) onaj koji zazire od ljudi. androfobija (grč. metod lečenja koji se sastoji u udisanju prečišćenog vazduha. astr. sve što je dodano ili vezano za nešto. metali). biljke koje se oploñavaju pomoću vetra.) mit. sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. gamos brak) bog. uteloviti. anemo. anemopatija (grč. sazvežñe na severnoj nebeskoj hemisferi. malokrvnost. kod kojih vetar prenosi cvetni prah (polen). utelo-vljavati. anemos. pripojiti. statos postavljen) ureñaj za raspršivanje struje vazduha. upaljenost »sene za muškarcima. androfob (grč.(grč. kći etiopskog kralja Kefeja i Kasiopeje. vetromer. annectere) prisajediniti. anemobarometar (grč. pridružiti. 2. a-. vezan za. annexus) zavisan. apeg. anemos. aneksan (lat. anemos. metron) merenje. oprašivanje biljaka posredstvom vetra. mati Astijanaksova. neelektričan (o telima koja izgleda kao da nemaju elektriciteta. beskrvnost. močvari itd. an-egeiro probudim) veština da se obamrli povrate u život. pridruženje. andromolje v. anemobat (grč. nauka o beskrvnim operacijama. phonos ubistvo. ili je namerno zadržan od štampanja. biljke kod kojih vetar. šaljivo: krasti. fig. Andromaha (grč. andromanija (grč. ma iz kog razloga. apeg. gamos) pl. tj. oskudno ili nedovoljno stvaranje krvi u telu. tj. jačinu vetra. andro-mara'a) čežnja za muškarcima. skopeo gledam. anegertika (grč. naljutivši bogove. annexio) prijatelj ili pobornik uvećanja države putem prisajedinjenja tuñih pokrajina. ap-. metron. an-eklogistos bez obračuna) onaj koji je osloboñen od polaganja računa. andro-phagos) ljudožder. vidim) vetrokaz. slabljenje. anemos. annexus) prilog. olakšavanje. Posle Hektorove pogibije bila robinja Ahilovog sina Pira i s njim rodila tri sina. haima) med. od muškaraca. a-. priča o kakvom zanimljivom dogañaju. odnosno meri. o!kšpepe nastanjena zemlja) pl. barys težak. oploñavanje). anemogaman (grč. anemogame (grč. nastavak. još nije objavljen. u kome se nalazi nama najbliža spiralna maglica (galaksije). anemidrija (grč. prinadležnost. aneklogist(a) (grč. an-energeia) neradnost. šaljiva ili duhovita pričice. veština merenja brzine i jačine vetra. anemoskop (grč. odnosno vetra. utelovljenje. pripremni. žrtvovana je morskom čudovištu. pustinje. anemograf (grč. oblasti i predeli na zemlji na kojima se ljudi ne mogu stalno nastanjivati (npr. anegdota (grč. sečenje čoveka. anemos. koji se plaši ljudi. phobos strah. haima krv) med. androsteron (grč. anemos. phobos) strah od ljudi. naročito ljudskog leša radi naučnog ispitivanja. apeg. anemos. apeg. popuštanje. npr. anemos. baino idem) igrač na konopcu. grapho) opisivanje (ili: proučavanje) vetrova. aneksije (lat. koji voli vetar (o biljkama kod kojih vetar vrši oprašivanje. a-. anemografija (grč. anemija (grč. anesis) med. ap. Andromeda (grč. kod kolere. lečenje vazduhom. lenjost. anemičan (grč. proučavanje vetrova. pathos bol) med. anematurgija (grč. pridodan. anektirati (lat. phflos) biol. a-. spasao je Persej. anekumena (grč. anemos. pripajanje. anñeo (grč. anemofilija (grč. temno sečem) znat. muškaraca. strujanja vazduha. . bolesti. a-. anemos. npr. lit. anenergija (grč. metron mera) sprava koja pokazuje. anemos. anemostat (grč. elektron ćilibar) fiz. prenoseći cvetni prah (polen) igra važnu ulogu pri oploñavanju. anemogamne biljke. androfonomanija (grč. prevrtač. pri-svojiti. aneksionist(a) (lat. bog. haima. anemos. nedostatak krvne vode ili krvnog seruma.andromanija 48 anenergiJa stvenih muškarcima (za razliku od ginekologije). anemos. anemologija (grč. anemos. anemograf. aneks (lat. božji glasnik. angelos vesnik) teol. haima. dodatak. malokrvan. anemometrija (grč. grapho pišem) sprava koja beleži na hartiji brzinu i pravac vetra: anemometrograf. nova i kratka priča. npr. Tragedije od Euripida i Rasina. antropofag. a-. nesposoban za život. haima) beskrvan. annexio) prisajedinjenje. androfag (grč. ludilo koje goni ljude na vršenje ubistava. androtomija (grč. anemofilan (grč. sporedan. logfa nauka) nauka o vetrovima.

nesposobnost jednog čula da primi čulne nadražaje. idros znoj) med. anilitet (lat. anima mundi (lat. godišnja proslava. životinjska tela. metron mera) neravnomeran. i'sos jednak. nejednakost bojenja crvenih krvnih zrnaca. opiti. u organima za varenje hrane. aeg vazduh. epi na. anniversarium) godišnjica. neosetljiv. govor) med. med.: vegetabilije. ap-. u materije živog tela. ansrvija (nlat. kao islandski kristal). anizofilija (grč. enkephalos) med. supr. fig. nejednaka veličina listova na istoj grani. anaerobni. energija (grč. animalizam (lat. aerobni. aneritropsija (grč. tzv. potpuno odsustvo izlučivanja znoja usled nedostatka znojnih žlezda. epos reč) med. anima (lat. anima mundi) fil. uron mokraća) med. tupoglavost. aneroid (grč. anervičan. anairesis) ret. anilinske boje. obično. anilin (arap. opijanje čula tako da postanu neosetljiva prema bolu. uzbuñenje. nakaza roñena bez mozga. šp. animalia) pl. aneretizija (grč. prenošenje smisla iz jednog stiha u drugi. jela od mesa. poživotinjenje. bezbolan. fig. anizotropan (grč. nepažljiv. poživotinjivati. od koje se dobiva anilin. općenito. anepigraf (grč. metron. chroma boja) med. . koji je bez bola. anaistheteo) pl. isos. an-nil) med. jeu) ulog u igri. živi stvor. anizurija (grč. trovanje anili-nom. nedostatak (ili nemanje) razdražljivosti. nemoća. med. neros tečan) fiz. anestezacija (grč. tropos obrt) koji nije u svima pravcima u jednoj tački nerazličan (kristali. anže (fr. 4 Leksikon 49 animalije anidrija (grč. anizometropija (grč. pamuk udesiti tako da se može bojadisati kao vuna. neuron živac) med. ove godine. animalis) životinjski. anenkefalos (grč. ap-. aneorobni (grč. a-. ani kurentis (lat. animalis) životinjska priroda. anilis) bapski. med. enjeu. anestetičan (grč. anestezije (grč. aiereza (grč. animalisare) zool. isos. anaistheteo ne osećam) med. anizohromija (grč. enjambement) poet. proces animalizacije pretvaranje anorganskih tvari u telu. anestetika (grč. anepitimija (grč. mleko. an-nil) hem. animalan (lat. životinja. liker od anisa (onajsaž). anervia) ned. brz oko) med. ops vid) med. erethfzo) 2. animalizirati (nlat. grapho pišem) spis koji nema naslova. ano kurente. a-. kijanol. logos. isos. ugasnuta sposobnost »suñenja za čim. znatno veće mokrenje jednog dana nego drugog. a-.TeKyhe. a-. aniverzarija (lat. bapsko ponašanje. isos. epithymia požuda) psih. anizokorija (grč. ap-. koji »sivi u sredini bez kiseonika. u gotovu. erythros crven. nemaran. aneretizija (grč. anisette) rakija začinjena ani-som. apa na. tromost žila. anidroza (grč. ap. bezbojno. ap-. anizeta (fr. naročito poštovanje svih ili samo nekih životinja. an espes (fr. erethfzo dražim) 1. animalije (lat. hra-nljivu materiju koju sadrži u sebi hrana pretvoriti. anžambman (fr. anhidrija. u zvečećem novcu.ne. ap-. anydria) v. slabost (ili: malaksalost) živaca. v. pomen i dr. phyllon list) bog. anizometričan (grč. način ishranjivanja tela. aneurija (grč. a-. animal) živo biće. anestezirati (grč. tupoglav. aromatič-no ulje. anilizam (arap. anspija (grč. slabost. an-aisthesfa) med. poži-votinjiti. indigo biljka u Indiji. lekar — specijalist koji je osposobljen da obavlja opštu i lokalnu anesteziju. uzetost. benzidam. anaisthesia. ne jednakost zenica. ergon delo) med. ap-. animarum dies) dan pomena mrtvim u katoličkoj crkvi. nesposobnost očiju da vide i raspoznaju crvenu boju. ap-. anilan (lat. nejednako lučenje mokraće. en espece) trg. animalisatio) pretvaranje hrane u životinjsku materiju. nejednaka sposobnost oba oka za prelamanje svetlosti. a-. prelaženje. anima) duša. animal (lat. svisveti. a-. kristalni. duša sveta. an-nil. anni currentis). duh. anil) bog. ravnodušnost. anaisthetos) koji čini neosetljivim prema bolu. nesposobnost govorenja. en general) uopšte. a-. odricanje ili pobijanje onoga što je protivnik pokušao da dokaže. ani-malna hrana meso. anilitas) bapskost. dobiva se od indigo-biljke (anil). a-. od koga se spravljaju razne lepe boje. rasejan. neosetljivost prema bolu. isos. supr. uroñeni nedostatak mozga. uzrujanost. najčešće. odsustvo alergije tamo gde bi trebalo da je ima (česta pojava kod teških tuberkuloznih oboljenja). grañu. učiniti neosetljivim. animalizacija (nlat. kore zenica) med. sredstva koja izazivaju neosetljivost (pri hirurškim lečenjima). an ženeral (fr. blos život) bial.ne. bapska starost. zadušnice. anesteziolog (grč. ap-. jaja itd.aienkefalija avenkefalija (grč. reč. a. anaistheteo ne osećam) med. enkephalos mozak) ned. isos. anil (arap. anima-rum dijes (lat. barometar pomoću elastične metalne ploče na kutiji iz koje je iscrpen vazduh. uzbuñenost. fig.

anketa (lat. pustiti u rad. namera nanošenja uvrede. lenger. anklav(a) (fr. iris dužica) med. ankvizicija (lat. avkora (ital. animosite) v. odvažnost. srce. supr. staro učenje da se životinjski zametak sastoji od mikroskope™ sitnih semenih ćelija. duša) fil. naročito: komisija (anketna komisija) koju bira parlament. žestina. animoznost. animus (lat. anihilacija (nlat. pimpinella anisum) bog. onajs. anni praeteriti) v. anquisitio) prav. animirati (lat. animus) duh. ukinuti. apsoga. onaj koji može da primi i podnese mnogo udaraca. životinjska priroda. anni praesentis) ove godine. aniridija (grč. ankeser (fr. svest. animus injurandi) prav. trenutak od koga se zametak u utrobi smatra živim. složno. nakana. davanje duše. podstrekavati. ankoneji (grč. ankylos kriv. poruge. animare) dati dušu ili duh. anima to) muz. animizam (lat. vera u duhove. 3. animalculum životinjice) pl. oduševiti. zemljište koje zalazi u tuñu državu ili tuñe imanje. metron mera) sprava za merenje krivine. pokretač (ili elektromotorni pokretač) je u motorna kola ugrañen elektromotor koji svoju struju uzima iz akumulatorske baterije. o živiti. ani futuri (lat. mišići opružači ruke. podbadati. srdžba. 50 anlaser ani precedentis (lat. opovrgavanje. fiz. ukočenost i sraslost zglobova. vatrenost. metafizičke shvatanje duše i duhovnoga kao životnog principa od koga zavisi svaka delatnost tela. anihilirati (lat. anis (lat. neprijateljsko ra-spoloženje prema kome ili čemu. predlaganje kazne. opovrći. animus nocendi (lat. anima) fil. ankiloglosa (grč. oživljenje. s predumišljajem. neprijateljski. tražiti (ili: predlagati) kaznu. naročito tobožnje semene ćelije (animalcula spermatica). animus ivjurandi (lat. kao dodatak lekovima i kao lek protiv kašlja. mikroskopske životinjice. tj. namera pričinjavanja štete. karakter. animalkulizam (lat. vlada ili neka ustanova. animist(a) (lat. enclave) prav. animalkulisti (nlat. živahno. ispitati. namera. hrabro. tip. animalculum) zool. nazor. animatizam (lat. animus nocendi) prav. animosus. anima duh. sanduče za boje. animosus) strastvenost. delimična ili potpuna sraslost jezika. pristalica ani-mizma. zagrejati. animalcula životinjice) pl. enqueter) vršiti.: katjon. povesti sudsku istragu. animozitet (lat. anlassen puštati u rad. ankylos kriv) med. animozan (lat. glossa jezik) med. veoma raširene verovanje primitivnih naroda o delovanju duša i duhovnih sila u prirodi. animalkula (nlat. ponovo. duša. annihilare) poništiti. anketirati (fr. zool. da je živo (kod primitivnih naroda). ogorčen. kod crtanog filma oživljavanje slika. kotva. fr. mržnja. izvršiti anketu. živahno. ankylos kriv. ankrije (fr. žestina. apsoga) muz. i koja ima da prikupi najpotrebnije i stvarne podatke na osnovu kojih bi se mogao doneti zakon. enquete) istraga koja se odreñuje za ispitivanje činjenica i okolnosti samo za jedan slučaj. znat. oživljeno. u dinamomašinama: kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u magnetnom polju. ljutnja. ukidanje. encaisseur) sp. naredne godine. pobudi-ti. anker (lat. raz-draženost. ispitivati činjenice o nečemu. uzlaziti) pri elektrohemijskom razlaganju: sastojak elektrolita koji se pojavljuje na anodi (Faradejev naziv za elektronegativni delić). mišljenje. av>on (grč. pri zatvaranju električnog kola nazupčenom za-majcu motora sa unutrašnjim sagorevanjem . anquirere) prav. razdražen. anlmal životinja) um umetnik (slikar ili va j ar) koji radi životinje. encrier) divit. oduševljeno. ap-. nedostatak dužice u oku. ipo animo) jednodušno. animalitas) životinjstvo. mastionica. samopouzdan^. grč. anienai peti se. ankyra) brod. anlaser (nem. anni praecedentis) prošle godine. rezervoar na mašini za štamparsku boju. fr. 2. srčano. 1. osećanje. animoznost (lat. veoma čvrst i otporan bokser. ogorčenost. životna svežina. anima duša) učenje i verovanje da sve što postoji ima dušu. ankon lakat) pl. odluka i sl. annihilatio) poništa-vanje. animalitet (nlat. animosus strastan) ozlojeñen. obodriti. podstaknuti. avimato (ital. ljutina. Anlasser) teh. ani precedentis. opovrgavanje. još jednom. ani preteriti (lat. animo (lat.animalist(a) animalist(a) (lat. ankvirirati (lat. prirodnjaci XVII i HUŠ veka koji su bili pristalice animalkulizma. biljka čiji se plod upotrebljava kao začin. animatio) oživljavanje. ankilometar (grč. ankiloza (grč. animoso) muz. ani prezentis (lat. uno animo (lat. istraživati. anni futuri) iduće. duša) prav. animozo (ital. animus duh. živost. animacija (lat. inquestia. u nameri. srdit.

bez. en miniature) u malom. anonimnost (grč. anodinija (grč. promene na mineralima izazvane uticajem vode ili vazduha. objavljivati. objaviti. nezakonitost. oreksis želja. astr. anno ante Christum) godine pre Hrista. objava. anomalos nepravilan. nepoznatost. anonsa (fr. odnosno nedostatak kiseonika u krvi i tkivima organizma. u gomili. zool. anoda (grč. ap-. anoblir. neuredan. tj. avotacija (lat. skupa. ap-. mrtav. appopseg.: katgen. slepilo. a-. stene čiji je materijal postao kretanjem odozdo gore. sredstvo za ublažavanje bola i za uspavljivanje. nepoznat. anonsirati (fr. nauka o nepravilnostima u jeziku. supr. koji ne ulazi u sastav organskih tela. saopšti nekoliko obrtaja dok ovaj sam ne stupi u rad. akcionarsko. anonymos) bezimenost. ennoblir) dati plem-stvo. anomalos) neredovan. elektroda. odstupanje od pravila ili zakona. nemanje očiju. anormalan (grč. deoničarsko društvo. obznaniti. plemićku titulu. bezbol-nost.: katoda. koji odstupa od pravila. anodija (grč. anonymos) bezimen. a-. smanjen. genesis postanak) smanjenje. popis zaplenjenih stvari. annuntiare) oglasiti. mrtve prirode. anotirati (lat. ćrganon. bez potpisa. anoblirati (fr. ap. protivan pravilu. žitni. organon. anonymitas) v. u maloj srazmeri. omos sličan. odyne bol. koji odstupa od pravila. logia) gram. ap-. paronoma-zija. anomalan (grč. anomeomerija (grč. nepravilan. adnotacija. pisac koji objavljuje svoje stvari bez potpisa. ap-. hen. delimično ili potpuno neosećanje mirisa. naročito uživanje u jelu. neobuzdanost. ap-. organon) neživ. anonaran (lat. anorganizam (grč. anoksija (grč.: Tišina je postala još tiša. ap-. nesposoban za fiziološke i psihološke funkcije. žudnja) nemanje apetita. ap bez oksys kiseo. apo naviše. ñuture. a. sisari koji nemaju zuba. neslikovan način govora. ap-. eruptivne stene. tal. neobičan. nlat. anonarni zakoni. anomalia) (nepravilnost. radi prenošenja na novo platno. tj. nepravilnost u kretanju planete. npr. beleška. odyne bol) ned. annotare) v. ovarium jajnik) med. anoreksija (grč. put naviše) fiz. anomalistički (grč. an mas (fr. anomaloi (grč. up. anorgavografija (grč. u godini. . anogev (grč. obznana. protivan pravilu. namerno izjednačavanje reči. grapho pišem) nauka o kamenju. nastao bez dejstva životnih sila. gnosis saznanje) nauka o poznavanju neživoga. organon. anomizam (grč. anvarija (grč. avofeles (grč. an-odos uzlaz. nlat. anorganski (grč. izuzet-nost. ap-. zakona. gignomai postati) ar. pre Hristova roñenja. anonimno društvo trg. starter. anosmi'a) med. nedostatak volje za jelo. anomalija (grč. anogena metamorfoza kol. primedba. npr. nepotpisan. annonce) oglas. običaja. apodinum) med. anonimitet. koji odstupa od pravila. ophthalmos oko) med. annominatio) ret. anoftalmija (grč. ano ante Hristum (lat. agšo) godine. anonimitet (nlat.anlevaža 51 anoftalmija anominacija (lat. organon) neživa ili mrtva priroda. nćmos zakon) v. annotatio) napomena. anomičan (grč. oglašavati. anonymus) nepoznati. adnotirati. neobičnost. an minijatir (fr. a imaju različito značenje. anomalos) nepravilan. genos) nauka o postanku nežive (anorganske) prirode. ariomos) nezakonit. lat. obla-godariti. stavljanje jedne pored druge dveju reči koje glase jednako ili slično. en masse) u masi. norma pravilo) nepravilan. nemanje poroñajnih bolova. up. ap-. komarac malaričar (jedini prenosnik malarije kod čoveka). svi zajedno. anomfa) bezakonje. enlevage) skidanje jedne oštećene slike sa platna na kome je bila. anomalon. lat. ap-. anomalon) gran. koji je bez života. oštar. anovimus (nlat. anoniman (grč. ap. uroñeni nedostatak jajnika. put kojim električna struja napušta po-zitivni pol i ulazi u elektrolit na svome putu ka negativnom polu (Faradej). zločinački. anomija (grč. u kapitalizmu bezimeno. oplemeniti. opisivanje kamenja. anorgavologija (grč. obznanjivati. neredovnost. nepravilni glagol. odus) pl. orchis mudo) bezmudost. ap-. logia) nauka koja se bavi proučavanjem anorganske. meros deo) sastavljenost od nejedno-rodnih delova. anodonti (grč. anodia) nevezan. organon. istovr-san. anopheles beskoristan. anorganska hemija deo hemije koji se bavi postajanjem anor-ganskih jedinjenja. po-zitivni pol. antinomizam. annonarius žitni) koji se tiče prometa i dobijanja žita. anomalologija (grč. supr. objašnjenje. avosmija (grč. anorhija (grč. ano (lat. anonimnost. anorganogenija (grč. anorganognozija (grč. škodljiv) med. nepotpisati. naročito minerala. anlevaža (fr. anodinum (grč.

takmičiti se) biti u opreci s nekim ili nečim. koji leži nasuprot Severnom polu. antafroditičan (grč. antena™ ju m (lat. u profilu. 2. ante. Mala antanta savez izmeñu Jugoslavije.: postdiluvijumski. anteactum) ranije delo. radi čuvanja. sloga. en profil) sa strane. antagonistes) protivnik. up. antapodoza (grč. pojas nekog utvrñenja. antenat (lat. anti. antedatirati (lat. predbračni. ant. apo. suparnik. pre. ante (lat. ned. ante. pred. stubovi sa obe strane vrata) 1. arh. sredstva protiv zglobobolje. raditi u suprotnom pravcu. antatrofičan (grč. odbijanje optužbe i vešto izvedeno optuživanje onoga koji ju je podigao. oblast Zemlje oko Južnoga pola. lat acidum kiselina) pl. anti. an-ago uzvodim) ret. cvetanje. ponavljanje iste reči u drugom ili suprotnom značenju. ante. asthma) med. algos) koji ublažuje. sporazum. ansambl-igra zajednička igra više glumaca (suprotno: soloigra). napred. atrophos nehranjen) ked. ante) predl. suprotnost. Francuske i Engleske koji je (1914) ušao u rat protiv Nemačke i Austro-Ugarske. predak. entente) sloga. antanta (fr. naročito protiv kiseline u želucu. enceinte) voj. južni. anti. pretpotopni ljudi. antediluvijumski (lat. lov. an profil (fr. antagonizam). .• govor. an pat (fr. arktos sever. anteza (grč. Velika antanta savez Rusije. antelokvijum (lat. koji služi kao lek protiv sipnje. sredstva za ublažavanje bola. protivnost. savez (izmeñu država). diluvium potop) pretpotopni. diluvium potop) pl. ante-ludium) predigra. koji se nalazi u toku trudnoće. naravoučenija. skup.(grč. opkoljavanje divljači. antapoplektičan (grč. ant-. ansilaža (fr. ante. antl. trve-nje. antennif ormis) u obliku pipaka. ansent (fr. antalgika (grč. sredstva protiv srčane kapi. zagrañeno (ili: opkoljene) zemljište. sredstva protiv kiseline. antastmatičan (grč. antejustinijansko pravo rimske pravo pre cara Justinijana. gledan sa strane. anti. apo. antena (lat. grč. taj čovek je nikakav čovek. antemeridlanus) prepodnevni. sklopljen posle prvog svetskog rata u cilju čuvanja i održavanja stanja otvorenog ugovorima o miru. natus roñen) prvoroñeni. u silose. pervaz na vrhu stuba.an pasan 52 antenupciJalni Antarktik (grč. prvenstveno pravo prvoroñenog deteta. anti. antagonizirati (grč. entendre. umanjuje bol. borba. algos bol) pl. anti. pipak kod insekata. Aphrodfte) koji utišava spolni nagon. arthron zglob) pl. antarktikos) geogr. boriti se protiv koga ili čega. ned. antanaklaza (grč. pradeda. anti. ante. npr. spoljašnji delovi jedne tvrñave. ant-angomzomai boriti se protiv. loquor govorim) predgovor. doba cvetanja. antenatalni (lat. antidatirati. dodavanje pouke. koji pomaže kao lek protiv slabljenja usled oskudne hrane. antelogijum (lat. bedem. bojene materije. ranije. antediluvijumci (lat. antalgičan (grč. anti. antarktikos južni) geogr. ante dijem (lat. koji leči zglobobolju. izneti. antemion (grč. arthron) koji služi kao lek protiv zglobobolje. antarktičan (grč. antenuptialis) predsvadbeni. Čehoslovačke i Rumunije. antenupciJalni (lat. silo. antemeridijanski (lat. med. anaklasis uzvijanje) ret. anteakt (lat. antenagium) prav. slaganje. logos govor) pred. med. npr. datum) mesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis raniji datum. ante diem) pre vremena. obim. antacida (grč. uzgred. anti. entablement) apx. koji leži na Južnom polu. anti) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv (npr. anthemion) cvet. pretporoñajni. sklad. an pasan (fr. plesso) koji služi kao lek protiv srčane kapi. anteludij(um) (lat. enceindre. raniji čin. kao pipci. antagonizam (grč. plesso udaram) pl. antenna motka za koju se vezuju jedra. suprotna težnja. anthe cvet) bog. zajednica. antartritika (grč. operske partije u kojima pevaju više od četiri glasa. delanje u suprotnom smislu. mimogred. antanagota (grč. ensilage) smeštanje žita u podzemne rupe. nasip. ansambl-partija kuz. pravo nekoga da prvi govori. anti. izložiti) poet. antablman (fr. ansambl (fr. ante. ante. neprijateljstvo. ispred. tj. suparništvo. priči. natalis koji se tiče roñenja) ked. opšivnica pod krovom. pre suñenog dana. antf. anteniforman (nlat. antl. apo-didomi predati. supr. antagonist(a) (grč. uzgredno. en pate) u obliku testa ili kate. pužast zavijutak na jonskim stubovima. anti. antagonismos opreka) oprečnost. antartritičan (grč. en passant) u prolasku. antapoplektika (grč. takmac. naročito u srednjoj Evropi i na Balkanu. ponovan napad groznice. ensemble) celina. utrapljavanje voća i povrća. ked. žica ili metalna šipka za hvatanje ili za slanje elektromagnetskih talasa na radio-stanici ili TV.

antf. antibarbarus (grč. barbaros negrčki. antf. ante-ponere) staviti ispred. antiaditis (grč. antestat (lat. savijenost napred. anti. antialkoholičar (grč. antecedens (lat. prošlost. koji povećava životnu snagu. anti. antestatus) prav. prvenstvo u vremenu. prema. diaphoros različit) protivnik moralne ravnodušnosti. branim) ned. lat. anterotika. barba-rizme ili varvarizme. antianeksionist(a) (grč. raniji dogañaj. sredstva protiv ljubavi. nadmašivati. raniji odnos u nekoj stvari. sredstva za obuzdavanje spolnog nagona. antivarvarus (grč. pretpostaviti. antheros) bog. anterioritet (nlat. lat. epileptikos). ante-testari) prav. koji pomaže protiv padavice. antiborejski (grč. pretpostav-ljanje. mesto. veneričnih bolesti. iza. v. abolitio ukidanje) protivnik ukidanja nečega. antestari. preci. antibiotički (grč. antf. antecedentia) pl. putovoña. i lekovi koji se dobijaju iz nekih vrsta gljivica. arthron zglob) med. itd. npr. annexio) protivnik aneksije.(grč. anthera) bat. pozivanje za svedoka. davanje prvenstva. antecedencije (lat. ante Hristum natum (lat. . antiadijaforist(a) (grč. koji služi protiv zapaljenja zglobova. antiaristokrat (fč. raniji život. muški spolni organ u bescvetnica. v. sredstva protiv spolnih. barbaros) v. koji služi protiv slabosti. antf. sthenos ]anina. antefleksija (lat. U antibioti-ke spadaju. geotr. tzv. bat. raniji život. zapaljenje krajnika. stanovnici pod istim podnevkom i na istom odstojanju od polutara. ant-. antf. pobijanje prigovora koje je govornik sam sebi učinio. prioritet. antecedere) prethoditi. antestacija (lat. antepenultima (lat. areh) astr. antepileptičan (grč. hloromicetin i dr. neprijatelj aristokra-tije. anterija (tur. lat.: apeks. oikos kuća) pl. antecedentia) ono što prethodi. antere (grč. antivarvarus. anti i lat. prethoñenje. antf) predmetak u složenicama sa značenjem: protiv. ant-erotikćs) pl. a na suprotnim poluloptama Zemlje. anteoccupatio) rat. jezgra atoma u antimateriji su sasta-vl>ena od antineutrona (neutralnih) i an-tiprotona (negativnih). čistunac u pogledu jezika. Venus boginja ljubavi. streptomicin. lice kome je testamentom ostavljeno zaveštanje. preteći. gram. prostitucije itd. antf. umesto. antibarbarus. raniji dogañaji. phylatto čuvam. anteci (grč. anti. antibiotik (grč. nadmašiti. spolna ljubav) pl. antepenultima) gram.anteokupacija anteokupacija (Lat. antibahijus (grč. muški spolni delovi cveta. prethodni slog. ante Christum natum) pre Hristova roñenja. al-kohhlu) protivnik pijenja alkoholnih pića. penicilin. arap. protivnik upotrebe stranih reči. bfos život) koji je protiv života. anti. antiastmatičan (grč.: posteriores. anteriora) št. antestirati (lat. antf. anteriores (lat. preteča. antera (grč. antecedencija (nlat. antiabolicionist(a) (grč. a-. anteriores) pl. boreios severni) okrenut prema severu. antf. antecedirati (lat. prethodnici. antivenerea (grč. anterotična sredstva ned. prethodnost. preticati. adijaforist. med. arap. antf. antecedens) prethodnik. antepositio) stavljanje ispred. treći slog od kraja. bfos život) supstanca biološkog porekla koja sprečava razvijanje nekih klica i ubija ih. tuñinski) knjiga koja uči kako treba izbegavati grube jezičke pogreške. anterioritas) prethod-nost. antiartritičan (grč. antestatio) prav. anteridija (grč. pored ostalih. palimbahijus. naročito: aureomicin. anterotika (grč. nea. materice. trezvenjak. dopretposlednji slog neke reči. anteflexio) med. antiasteničan (grč. supr. anti. antf. antecedencija — konzekvenci/a=uzrok — posledica. ići napred. antiapeks (nlat. v. antiastmatičan. raniji dogañaji ili odnosi. a atomski omotač od pozitivnih elektrona (pozitrona). ante-cessor) prethodnik. a-. up. aristokratos) protivnik plemstva. fil. antimaterija (grč. ranije stvari. supr. 'antari) vrsta starinske gornje (muške i ženske) haljine s dugačkim rukavima. 53 antivenerea antecesor (lat. anteponirati (lat. učitelj. koji ubija. Bakchios) poet. antepozicija (nlat. materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce. prašnica. asthma sipnja) med. snaga) med. naročito ropstva. antheros) pl. dati (ili: davati) prvenstvo. antias krajnik) med. neosetljivost prema anafilaksiji. anteriora (lat. med. subjekt — predikat. pretpostavljati. pozivati koga za svedoka pre podnošenje tužbe sudu. anti. antf. anti. entari. prašnici. antf. koji uništava život. tačka na nebu u pravcu od koje se vrši kretanje. apa. prethodnik u nekom poslu ili zvanju. antianfilaksija (grč.

jezičko ostvarenje. antidramatičan (grč. kakos rñav. sapseg rak) pl. sredstvo koje sprečava vrenje. anti. sredstva protiv povraćanja. katholikos) koji je protiv katoličke vere. umetnost i va-spitni ideal starih klasičnih naroda. truo) med. epilepsija. stara ili zastarela ureñenja i sl. prikazivanje nekog dogañaja ili stvari od strane protivnika. kupac i prodavac starina. anti. sredstvo protiv bola. antiquare) zastareti. anti. med. cariosus kvaran. antidoton (grč. kod nas ga ima u Fruškoj gori. anti. odbaciti. latini-ca. v. ne vodeći računa o mentalnim. anti. antigorit (po nalazištu Antigori u Italiji) mat. utuk. antiquitas) starina. drama) koji je u suprotnosti sa dramskim zakonima i pravilima. anapest. okretanje) pl. protivsred-stvo. eu. anti. sredstva protiv padavice. epilepsfa) pl. proglasiti za zastarelo. nastaje metamorfozom ampfibola. stare. antidatirati (grč. med.54 avtigal (grč. anteme-tika. antidoton) ned. antikvus antieutanazist(a) (grč. lat. anti. upotrebljavao antikvarijat (lat. antidinastičan (grč. izneti) ret. antidizenterika (grč. kathodos put na niže) fiz. antikvaran (lat. sredstva protiv kašlja. starodrevnost. med. anti. diegeza. kulture. koji je namešten u cevi i na koji padaju katodni zraci. nagrada. tip. antizimotikum (grč. doron dar) uzdarje. antidolorozum (grč. sredstvo protiv povraćanja. proglasiti nešto zastarelim. dolor bol) med. antiquus) stari. emeo) med. sredstva protiv bolesti raka. antidotarij(um) (grč. vrsta tamnozelenog serpentina. u grčkoj pravoslavno] crkvi: deljenje vernima posvećenog hleba (nafore) koji je preostao posle obavljenog priče šćivanja. predmet stare umetnosti. antidemokratski (grč. lat. antidoton protivsred-stvo) knjiga o lekovima. antikataralije (grč. antikvarnica (lat. antiquus stari) trgovina starim knjigama. lek protiv čega. med. antiquarius) prodavnica polovnih knjiga i retkih umetničkih predmeta. antikvizirati (lat. demokratikos) koji je protiv vladavine naroda. odnosno zastarele stvari ili ustanove. protivtužba. zakon. antikankroza (grč. antiquarius) istraživalac i proučavalac starina. datum) v. Grka i Rimljana. vlastodržac) neprijateljski raspoložen prema vladajućem domu. Gallus) protivnik. emeo povraćam) pl. . pr. npr. gćnos roñenje) naziv za sve supstance koje unesene u telo čoveka ili životinje izazivaju obrazovanje protivmaterija. eksis svojstvo. antikvirati (lat. dysenterikos srdoboljan) pl. zyme kiselo testo. anti. anti. umetnička retkost. anti. emćo) koji suzbija nagon za povraćanjem. angina (lat. incrustare dobiti koru) aparat koji čuva parni kazan od hvatanja kamenog taloga i krečne naslage. antiqua) staro pismo. antiemetika (grč. anti. antidinika (grč. anti dynastes vladar. vrtlog. anti. lek protiv šećerne bolesti. antiquus stari) kultura i filozofija klasične starine. anti. pravac koji polazi od date reči. anti-kategoreo) prav. antidiegeza (grč. diabaino prolazim) med. avtigen (grč. up. antiinokulist(a) (grč. ante-datirati. kupac i prodavac starih i upotrebljenih knjiga. anti. stanje) med. protiv demokra tije. antikategorija (grč. antiemetičan (grč. uspravna latinska slova (supr. antiemetici (grč. kvasac) hem. antidinična sredstva. med. starovremenski. antiinkrustator (grč. kurziv). antikahektičan (grč. antikatoda (grč. lat. anti. fig. daktylos prst) četr. protivotrov. antiseptikum. diexeimi prikazivati. anti. sredstva protiv nesvestice. antikariozan (grč. raditi prema antičkim uzorima. dine. fig. anti. platinski lim kod Rendgenovog aparata. farmakopeja. antikvitet (lat. antimentalisme) lingv. katarroos stakanje) pl. anti. lat. neprijatelj Francuza (jezika. antiquus) ugledati se na stare. koji služi kao lek protiv razje-danja kostiju. med. starinski. antidijabetikum (grč. dogañaj ili stvar posmatrana s protivničke strane. polovan. stari svet. up. antikvus (lat. umnim procesima koji prate jezičku realizaciju. antiepileptika (grč. antiquarius) stari. antikva (lat. anti. antiepileptičan. lat. anti. podražavati ukus starih. antikvar (lat. up. antikatolički (grč. antički. diabetes šećerna bolest. starinar. inoculare kalemiti) protivnik kalemljenja. pelco-vanja. čime se dobivaju snažnija dejstva. lekovi koji služe protiv proliva.). antidoron (grč. anti. lat. politike itd. sredstvo. lat. antidaktilos (grč. anti. stari vek. starinski. anti. antimentalizam (fr. poznavalac starina i starih spomenika. anti. anti. dobro thana-tos smrt) protivnik eutanazista. koji služi kao sredstvo za popravku rñavih sokova što izazivaju slabljenje.

anti. ograničenje predmeta lingvistike na ono što je neposredno dato u govoru. anti. sredstva protiv psećeg besnila. anthćlops) 3007. antiletargičan (grč. „cvetno oko" (zbog lepih očiju te životinje). nationalis). lekovi protiv narkotič-nih trovanja. antikontagioza (grč. koji služi protiv obuzetosti dubokim snom. razmena) ret. nenarodni. nlat. antikreza (grč. melancholikćs) koji razbija tugu. antimetalepsija. žida u stadima po toplijim kopnima. lat. a ne živimo da jedemo". a omotač od pozi-tivnih elektrona (pozitrona). anti. delovi Sv. zaravan) pl. tj.: „Ako smo veliki. consti-tutio ustav) protivustavan. u Evropi od ove vrste postoji samo gazele. med. krino) koji odgovara na kritiku. i koje sve ljudske postupke jednako procenjuje „s onu stranu dobra i zla". antilego protivim se. originalnost osporava ili u koju se sumnja. antinarkotika (grč. a ne živi da jedeš. antikonvulzivan (grč. antinomazija (grč. odbrana pred sudom. prigovor. antimetateza (grč. koji je u protivnosti sa zakonima mišljenja. loimos kuga) med. antimentalizam (grč. lyssa pseće besnilo) pl. veliki smo svuda. onoma ime) zamenjivanje imena. dopunski ugovor o zalozi po kome založim poverilac. npr. redni broj 51.: „Jedemo da živimo. med. antikosmetičan (grč. lat. anti. u laboratoriji su ostvareni atomi antivodonika i antilitijuma. antikonstitucionalan (grč. metal srebrnobele boje. lat. antimaterija (grč. ali drugim redom. znak Sb (stibium). monarhia) koji je protiv monarhijskog oblika vladavine. ali u protivnom smislu. a padaju u suprotnim pravcima. antimetabola (grč. antikolika (grč. antimetalepsija (grč. antikritičan (grč. antimetabola. fr. protivkritika. supr. sredstva. anti. anti. odbrana. suar. narke ukočenost. učenje koje ne priznaje nikakvu razliku izmeñu dobra i zla. protiv obamrlosti. protuslovan. odgovor na napade. anti. anti-metabole) retorska figura koja se sastoji u tome što se izrazi koji su bili u prvom delu rečenice pojavljuju i u drugom. sa logikom. pisma čija se. koji sprečava nastup krize (uticaj). koji protivreči očekivano] krizi (pojav). klinč naginjem se. položaj slojeva koji su naslonjeni jedni na druge tako da grade hrbat ili sleme. sredstva za predohranu od zaraznih bolesti.: „Jedi da živiš. antilogikćs) nedosledan. u kolibi. antiiefritika (grč. jezgro atoma antimaterije sastavljeno je od antineutrona (neutralnih) i anti-protona (negativnih).-. anti. homolotumena. anti. veoma rasprostranjena vrsta rogatih sisara. krino sudim) odgovor na kritiku. sul-fid antimona. na prestolu. anti. upotreba osobnog imena mesto vrste. mos. anti. metatithemi premestiti) retorska figura koja se sastoji u tome da se iste reči ponavljaju i u drugom delu rečenice. anti. atomska masa 121. materia) sup-stanca sačinjena od atoma i molekula u kojima su sastavne čestice — antičesti-ce." antimilitarizam (grč. ima pravo da se služi i koristi založenim predmetom. pozitivizam u lingvistici. anti. . npr. krino) pisac odgovora na kritiku. lekovi protiv trbobol>e.: „Otkrovenje Jovanovo". prelaženje od jače predstave na slabiju tako da se prava postupnost i ne vidi. convulsivus grčevit) med. med. koji služi protiv kuge. antimonium) mineral. protivnarodni. ned. u padati. bolest spavanja) med. meros deo) ret. anti.. važna njegova ruda. koji razvedrava raspoloženje. pobijanje.75. antikonstitucionist(a) (grč. npr. mentalizam) lingv. klimax stepenice. med. antilemičan (grč. antimoralizam (grč. anti.antiklimaks 55 antinomazija antiklimaks (grč. lat." antiklinala (grč. kresis mešanje) prav. dntinacionalan (grč. anti. v. anti. constitutio) protivnik ustava. elemenat. sinklinala. anti. teol. pisac odbrane od napada. npr. kolike trbobolja) pl med. moriš običaj) fil. npr. antologija (grč. nephrćs bubreg) pl. anti. umesto interesa na dug. anti. anti. moralis) koji je u opreci sa moralom. lat. postupnost u izrazu) ret. protivan moralu. antimoralan (grč. koji služi protiv trzaja i grčeva. anti. antikritika (grč. convulsivus koji služi kao predohrana od zaraze. antilogičan (grč. anti. lethargfa dremež-nica. militarisme) protivnost militarizmu. ukočenje) pl. antimonarhičan (grč. napad itd. metalepsis zamenjivanje. lat. antimerija (grč. kristalan i veoma krt tako da se može stucati u prah. kosmeo ukrasim) koji uništava (ili: narušava) lepotu. anti. anti. antikonvulzivan (grč. lat. antilopa (grč. anti. antikritičar (grč. spuštam se) kol. zamenjivanje jednog dela govora drugim. antilisa (grč. anti. antilogia) protivrečnost. pokret protiv rata i pripremanje za rat. antilegomena (grč. antimelanholičan (grč. anti. anti. sredstva i lekovi protiv bubrežnih bolesti. antimovid (lat. antimon (nlat. povijam) pl. ne vodeći računa o umnim (mentalnim) procesima vezanim s primenom jezika. anti. antimonium) hem. contagiosus prilepčiv. protivkužni. nlat. „Demosten" mesto „govornik".

rug) med. sredstva protiv zapaljenja plućne maramice. teal. shvatanje da razum. . royalisme). lat. skepsis nedoumica. i koje smatra da se ne može doći ni do kakvih opštevažećih istina.: simpatija. onaj koji živi na suprotnoj tački prečnika Zemlje. spolna ljubav. anti. podos noga) čovek koji u odnosu prema nekom drugom predstavlja suštu suprotnost. antipatriot (grč. antiperistaza (grč. sredstva protiv biljnih i životinj-skih parazita koji se nalaze na ljudima i životinjama. shvatanje da razum. anti. sepsis) heš. sepsis trulež) med. anti. ratio razum) fil. npr. suparnik. pr. političkom i duhovnom životu. •c>JOŽnja protivrečnost izmeñu starozavetskog zakona i hrišćanskog učenja. dejstvo dveju suprotnih sila u prirodi. nije apsolutni izvor saznanja. antiparagraf (grč. antipodan (grč. protivnožnik. septikos) med. anti. koji sprečava truljenje. pristalice teorije o praznom prostoru (za razliku od plenista). nerodoljub. anti. anti-paragraphos) odgovor na kritiku. replika. glavobolje. anti. anpšlatonska ljubav čulna. nlat. nego je i u jednom i u drugom pogledu bezgraničan" (antiteza). res publica) protivnik republikanskog oblika vladavine. neslaganje sa onim gnoseološkim stanovištem koje sumnja u mogućnost ma kakvog saznanja uopšte. antipathikos) koji izaziva neraspoloženje ili odvratnost neprijatan. pr. anti. suprotnost dvaju sudova ili zakona — teze k antiteze — koji se uzajamno isključuju. med. pneumon pluće) med. anti. anti. antipirin (grč. antiracionalizam (grč. koji svojim radom i ponašanjem škodi antmnomizam (grč. teal. anti. anti. nenaklonjenost monarhijskom obliku vladavine i kraljevskoj vlasti uopšte. antirojalizam (grč. pl. nagoveštavanje pobijanja nekog tvrñenja. anti. antipatija (grč. sredstva protiv uzetosti (paralize). antinomija (grč. teal. parallelos) dve linije koje sa drugim dvema linijama zakla-paju meñusobno jednake uglove ali suprotnim pravcima. med lekovi protiv vatre. antiskabioza (grč. lat. antirepublikanski. scabies šuga) pl. rebro) pl. pus. antipleuritika (grč. nemarenje. nesimpatičan. antiparalelogram (grč. tako da obe stranke mogu ga tumačiti u svoju korist) log. anti. sredstvo koje uništara klice što izazivaju truljenje. supr. peristasis spoljašnje okolnosti) opreka ili suprotnost okolnosti (ili: prilika). „Svet nema ni početka u vremenu niti granica s obzirom na prostor. koji služi protiv reumatizma. koji se nalazi na suprotnoj tač-ci prečnika Zemlje. antiplenisti (grč. psyche duša) fil. plenus pun) fil. antiparazitika (grč. anti. koje se obično izražava jednim pitanjem. papa) neprijateljstvo i borba protiv pape. antinomia protivrečnost zakona sa samim sobom. antiracionalizam (grč. patriotes) neprijatelj domovine. npr. antipiretičan (grč. gramma) geom. anti. antipiretike (grč. ratio razum) fil. odnosno čovečje mišljenje. para-lyo) pl. med. fil. lat. razumnim pravcem u proučavanju pitanja vere. parallelos. a i s obzirom na prostor on je ograničen" (teza). dvoumica) fil. sredstva protiv šuge. protivjevrejski pokret. koji služi protiv zapaljenja pluća. antisepsa (grč. geogr. uništavanje truležnih klica hemijskim i fizičkim sredstvima. protivnik. antiparalitika (grč. antipi-rink dr. sredstvo protiv groznice. antiprotaza (grč. lat. anti. anti. utuk. anti. razumnim pravcem u proučavanju pitanja vere. nomos zakon) 1. anti. anti. reuma) med. 2. revolutionarius) pristalica i pobornik antirevo-lucije.: „Svet ima svoj početak u vremenu. med. odnosno čovečje mišljenje. socialis društven) protivan društvenom poretku. lat. protivnik revolucije. groznice. lat. načelno nepriznavana bilo kakvih utvr-ñenih zakona. anti. aspirin. koji suzbija vatru. anti. antiseptika. Semiti. jedna budući spoljašnja a druga unutrašnja. antisemit neprijatelj Jevreja i njihovog načina rada (up. antipapizam (grč. antiseptičan (grč. antiparalelan (grč. antipleuritičan. antiskepticizam (grč. antirepublikanac (grč. neslaganje sa trezvenim. lat. kod Kanta: protivrečnost koja se javlja pri primeni zakona čistog razuma na čulni svet. vatre. antipatheia) neraspoloženje prema nekome. antipsihologizam (grč. ravnokraki trapez. antiprotasis protivpred-log) ret. anti. parasitos gotovan) pl. antipus) sasvim suprotan. anti. antireumatičan (grč. anti. antirevolucionar (grč. neslaganje sa trezvenim. pleuron bok. groznicu. anti. antisemit-ski. stav nekih logičara i gnoseologa protiv primene psihologije u logičkim i saznajnoteorijskim razmišljanjima. antiseptikum (grč.) antisemitizam pokret kojem je cilj borba protiv učešća Jevreja u privrednom. osećanje odvratnosti ili nenaklonosti. anti. pyr vatra) pl.avtmnomizam 56 antisociJalan antipod (grč. anti. fr. anomizam. antipatičan (grč. oprečan. nije apsolutni izvor saznanja. nemio. pyr) ned. protivrečnost. antisocijalan (grč. aatipneumoničan (grč.

u transcendentalnoj filozofiji Kantovoj i dijalektici Hege-lovoj: suprotnost prema tezi. protivnik lečenja pu-štanjem krvi. hemičara Lavoazjea kojom je pobio tzv. spastikos koji vuče. anti. jektike. haima krv. kod Lajbnica: ono usled čega je jedno telo neprobojno za drugo. antiftizičan. med. phone glas) otpev. antitermika (grč. up. sredstva protiv sušice. antiftizika (grč. suprotnost izmeñu značenja dvaju pojmova ili dvaju sudova (može biti kon-tradiktorna. antitipija (grč. flogističku teoriju o postojanju neke hipotetične materije koja pri sagorevanju tela ne sagoreva. 5. toxikon. hek. anti. sredstva koja ublažuju grčeve. antihektika (grč. antifebrilije (grč. sinteza. anti. anti. antiflogističan hem. anti. takoñe: otpe-vanje. pl. oprečna). komandant neprijateljske vojske. v. besmislica. sredstva protiv sušice. ljudi sa suprotnim senkama. typos) otisak. antistrophe) u drami starih Grka: ples hora. pristalice antiflogistike. phone glas) logička protivrečnost. lekovi protiv zapaljenja. fermenti koji svojim uticajem poništa-vaju dejstvo drugih fermenata. antifermenti (grč. protivrečne. antistrofa (grč. febris groznica) med. tuberkuloze. med. v. pr. 2. antispektrologija (grč. lat. pr. 2. lat. eidos izgled) farm. antitoksin (grč. phlogos plamen) 1. skia senka) pl. spasmos) pl. anti. spectrum avet. antitypia protivudar. progovara mudro". hem. služi za lečenje Bazedovljeve bolesti. anti. febris) med. telo koje ima svojstvo da neutrališe odreñene otrove. geogr. fermentum) med. up. loet. anti. toksine. otpev koji je odgovor pre toga pevanoj strofi. a istovremeno smanjuju ili ot-klanjaju bolove. lat. phrasis govorenje) retorska figura koja se sastoji u tome da se jedna reč upotrebljava u smislu koji je potpuno suprotan njenom osnovnom značenju. / Nit' je snijeg nit' su labudovi. antitireoidin (grč. antiflogistika (grč.U. odboj) fil. prototip.: „To bi bilo vrlo pametno". anti. anti.: Šta se b'jeli u gori zelenoj? / Al' je snijeg. npr. antiflebotomist (grč. antiteza (grč. antispazmodika (grč. anti. dveju težnji i sl. protivnik ujedinjenja. antifraza (grč. antispastos vući na drugu stranu) metr. phlox. med. antitip (grč. antiunionist(a) (grč. logia. febris) farm. anti. 57 antihemoragičan. anti. u smislu „vrlo ludo". sredstva i lekovi koji snižavaju temperaturu. v. otrov) med. anti. flogiston. antitetičan (grč. ili kontrarna. teza. antiflogistika. med.. regnymi probijam) med. unio sjedi-njenje) protivnik jedinstva. med. anti. antiflogističari (grč. odricanje duhovnosti i duhovne prirode uopšte = materijalizam. anti. koji je potpuno odgovarao ranijoj strofi. protivgroznični. anti. anteci. anti-strategos) zamenik vojskovoñe. npr. a drugi i treći dug: U ------. prepis. lat. anti. (Hasanaginica). antiphoneo odgovaram) zbirka gregorijanskih melodija koje je početkom VII v. anti. antispastika. phleps žila. med. elmis elmintos glista) pl. anti. / nego šator age Hasan-age. al' su labudovi? / Da je snijeg. otpev. zajednice. . thermos topao) pl. iskazivanje jedne misli pomoću dva suprotna pojma. / labudovi već bi poletjeli. koji je u suprotnostima. antifebrin (grč. tome sečem) med. protivotrov. trzav) pl. lekovi protiv groznice. ali na suprotnim stranama polutara tako da njihove senke u podne padaju na suprotne strane. antihelmintika (grč. slovenska antiteza poetsko nabra-janje više predmeta ili pojmova koji imaju zajedničko svojstvo sa uporećivanim predmetom.: „Ide ludo. nauka lat. lat. a zatim negiranje tih predmeta ili pojmova. koji služi kao lek protiv krvoliptenja. četvorosložna stopa u koje je prvi i četvrti slog kratak. med. lat. anti. suprotno) 1. antispast (grč. antispazmodika. antispiritualizam (grč. phlox) pl. anti. npr. ektikos jektičav) pl. tj. lek koji sadrži sekret šti-taste (tiroidne) žlezde. up. antifon(a) (grč. pričina) naučio pobijanje verovanja u duhove i aveti. ned. ned. antistrateg (grč. antiscii (grč. eng. odabrao papa Grgur Veliki. smrzavati) supstance koje se dodaju vodi da bi se sprečilo njeno smrzavanje na niskim temperaturama. suprotan. 4. antiflogistika 1. thyreos štit. antispastika (grč. antithesis suprotnost. stanovnici na istom podnevku. koji ublažava zapaljenje ili vatru. antithetikos) protivan. anti. stranica od gume koja se stavlja u uši da bi se onemogućilo dopiranje suviše jakih šumova i buke. 3. ret. lekari koji u svima bolestima upotrebljavaju antiflogistička sredstva. ove pesme su izvodili pevači ili narod za vreme mise. freeze zamrzavati. antifebrilan (grč. antifonnja (grč. antihemoragičan (grč.antispazmodika ljudskom društvu i nezgodno strči u njemu. sredstvo protiv groznice. spiritus duh) fil. antipirin. antihektičan. već bi okopnio. oprečnost dvaju karaktera. phthisis sušica) pl. anthelmintika. antifrizi (grč. anti. teorija franc. anti. antifonarij(um) grč.

opasna zarazna bolest koju izaziva tzv. u obliku predujma. anticnklon (grč. 58 antr-akt antoksantin (grč. dobar-rñav. anti. zool. antoftalmika (grč. odmor izmeñu činova. anticus. ret. tle) pl. antodoitalgika (grč. prostrel. sredstva protiv kolere. krasta. prihvatanje nekog suda unapred kao da je istinit. predujam na robu. antoliti (grč. npr. anthos cvet. anthrax ugalj) med. ophthalmćs oko) pl. antoalaža (fr. antografija (grč. anthrax. hypnos san) pl. entre nous) meñu nama. anthos. Davežšbacil (Bacillus anthracis) antraksne bolesti one koje se prenose putem posrednog ili neposrednog dodira sa životinjama. lažistina. odmor. naročito iz vremena starih Grka i Rimljana. biljni pigmenti koji se nalaze u ćelijskom soku mnogih biljnih ćelija i koji daju plavu. pre vremena. unapred primiti (ili: primati). crvenu ili ljubičastu boju — cvetovima. odus zub. inter) meñu. redak. levkasta rupa od eksplodirane mine. naročito na licu. anti. pr. antrakolit (grč. chthon zemlja. protivgrañanski. antologija (grč. uopšte: zbirka svakog štiva odabranog prema naročitim meri-lima i svrhama. cvat. antišambr (fr. starovremenski. svojstvo suprotnoga značenja nekoj drugoj reči. naročito lirskih pesama. anti. fig. ophthalmos oko) pl. anthos cvet. počinka. hafma. ned. cholera bolest sa povraćanjem i žitkom stolicom. antoftalmika (grč. antonomazija (grč. hresis upotreba) prav. geogr. činiti podvorenje starijim i moćnijim od sebe. homonimi. . u. antrakolit. sinotši. antorgastična sredstva med. anticipaido (lat. up. antrakonit (grč. tvrd-mek i dr. govorni ukras. antoilage) fina tkani-na sa čipkama. sredstva protiv očnih bolesti. žuta bojena materija koja se nalazi u cveću. predupreñu-juće postavljanje i obaranje prigovora protivnikovog. antički (lat. sredstva protiv navale krvi. geol. metron mera) hem. s tim da će se kasnije dokazati. antrakoza (grč. sredstva protiv očnih bolesti. anticivičan (grč. typos otisak. listovima. usred. privremen prekid u nekom poslu. anti. anti. plodovima. osip. sredstva protiv bolesnog nagona za spavanjem. avtihipnotika (grč. stvaranje suda ili dobivanje predstave o nečemu unapred. antos (grč. hrćnos vreme) pogreška u računanju vremena.antihemoroidalan antihemoroidalan (grč. starinski. kružno kretanje) meteor. antihreza (grč. u poverenju. antihipnotičan. antotipoliti (grč. anticipatio primanje unapred) uzimanje unapred. reči suprotne po značenju. antihronizam (grč. med. v. ñavo. koji služi kao lek protiv šuljeva. korali. anti. oputa) lkngv. entre. koji potiče iz starog veka. lithos kamen) min. nepomenik. opisivanje kada se mesto zajedničkog imena u govoru upotrebi vlastito ime. antihtoni (grč. kol. antrakometar (grč. antonimi (grč. be-drenica. fig. džonja-ti pred čijim vratima za prijem. kotlina. anthos. cvetno žutilo. crni prišt. anthos cvet. rheo curim) lged. antonimi. izmeñu. starog kova. starodrevni. hemoroida. anthrakćo pretvarati u ugalj) pretvaranje u ugalj. slaganje ugljenog praha ili gara u tkiva i zbog toga njihovo crno obojenje. sredstva protiv zubobolje. anthos. orgazam. antocijanini (grč. avtiholerika (grč. antichambre) predsoblje kod kakvog velikog gospodina. anthrax ugalj. stanka. oputa ime) pl. npr. antikrist (grč. anti. fil. preduzimati. med. v. upotreba jednog vremena umesto drugog. anti. lat. zlič. okamenjeni cvetovi ili otisci cvetova u kamenu. antozoe (grč. antr-akt (fr. toile. up. sprava za odreñivanje količine ugljenika. antišambrirati (fr. ned. fig. leto-zima. cvetnjak. antr lu (fr. kyklos krug. predeo na kome vlada visok atmosferski pritisak. sotona. stablu itd. oni koji stanuju na istom stepenu geografske širine. lithos kamen) min. anti. vrtača. ugovor o zalozi na osnovu koga poverilac ima pravo da upotrebljava u zalogu primljen predmet. anticipando) unapred. anthologia) branje cveća. npr. entonner. anti. preduzeti. entonnoir) levak. anti. liig. besnilo itd. Ifthos kamen) pl. civis grañanin) negrañanski. antonomasia drugi naziv) reg. paronimi. travnjak. zoon životinja. anti. dobiti predstavu ili stvoriti sud o nečemu unapred. antonimija (grč. anticipirati (lat. med. antiquus) stari. Demostenili Ciceronmesto „veliki besednik". zbirka na j lepšega. antr (fr. ksanthos žut) hem. naziv po tome što se na predelu visokog pritiska javljaju meteorološke pojave suprotne onima na predelu niskog pritiska (ciklonu). antoliti. zbirka odabranih. predujmljivati. cholas utroba) pl. u četiri oka. anthos) cvet. živo biće) pl. po starinskom ukusu. antotipoliti. antichambre) zadržavati se u predsoblju. anticipacija (lat. samo na suprotnim stranama polutara. anthrax. anti. up. entr'acte) poz. grapho pišem) pisanje pomoću cveća. preduj-miti. lat. antraks (grč. krečnjak obojen ugljenom.. kol. čekati prijem. bezbožan čovek. kyanos zatvorenoplav) hem. antonoar (fr. anti Christos) protivnik (ili: neprijatelj) Hrista ili hrišćanstva. anticipare) unapred uzeti (ili: uzimati). algos bol) pl. med. ned. lit-hos kamen) pl.

S14N10. metron mera) sprava za merenje visine čoveka. antropogenija (grč. naročito svečanim. pod antr. anthropos. upadanje jednog glasa. anthropos. antropo. antropobiologija (grč. trgovačke i politička geografije. antrpilastr. najstariji fosilni ugalj. kao podvrste su: istorijska. anthropos. antracit (grč. antropozofija (grč. supr. antropozojski period.) vot. pri-vredna. anthropos. antracen (grč. anthropos. antropogenija. arheološkog i dr. shvatanje po kojem je religija rezultat čovečjih nazora. anthropos. lat. genesis) deo antropologije koji proučava razvoj ljudskog tela. razmak. ulazni-ca. anthropos) predmetak u složenicama sa značenjem: čovek. anthropos. zoon životinja) geol. koji se tiče ljudi. počinje sa diluvijalnim periodom. ulaz. anthropos. npr. predvorje. anthropos. prvo jelo pri obedima. a koje hoće da „duhovnim očima gleda" i neposredno opaža i opšti sa „višim svetovima". geogra-phia) deo geografije koji ispituje koliko prirodni položaj zemljišta na kome ljudi žive utiče na obrazovanje ljudske zajednice. antre (fr. anthrax ugalj) hen. antropolog (grč. učenje koje je osnovao Rudolf Štajier. ulazna cena. uticaja okoline.: teosebija. antropogonija (grč. duša sudbini koju sama stvara. antropografija (grč. logia) nauka koja proučava čoveka na osnovu anatomije. socio-logije. njihovoj razvijenosti i drugim osobinama. očoveča-vanje. antricid (grč. 1. anthropinos) čovečji. nastavak ites) min. shvatanje da je čovek biće slično bogu. predjele. antropometar (grč. anthropos. genesis) nauka o postanku i razvitku čoveka i ljudskih vrsta. pojava glumca na pozornici. papagaj.(grč. psihološkog i filozofskog. antropogenetika v. najbolja vrsta uglja. period u istoriji Zemlje u čijem se početku javlja čovek. anthropareskeia) želja ili slabost nekoga da se dopada ljudima. anthropos. muški gamet kod biljaka. i koje ga shvataju kao smišljen krajnji cilj organskog stvaranja. „prosvetljenje" i „posvećenje". antropomorf (grč. oppggi naziv za sve one predstave koje stavljaju čoveka prema celoj ostaloj prirodi. sophla mudrost) fil. gone rañanje) nauka o postanku čoveka. anthrax ugalj. antropometrija (grč. težnji i ideala. antropogeneza (grč. metron) merenje čovečjeg tela. antropologija (grč. želja. istorije. krmenadla. . poznavanje čoveka. antropozojski period geol. logia nauka) deo antropologije koji se bavi životnim izražajima čovečanstva i njihovim zakonima proučavajući pitanje nasleña. antrkolon (fr.antracen 59 antropomorf antropoglot (grč. bios život. majmun sličan čoveku. saobraćajne. latreia služba) obožavanje čoveka. occidere ubiti) lek protiv ujeda ce-ce muve. Put ka tim višim svetovima ima tri stepena: „priprema". uvod. kulturne. anthropos. anthropos. i koliko je čovek uopšte kadar da izvestan prostor tako preobrazi da bi mu mogao biti od koristi. oblik) čovekolik. antropognozija (grč. iatros lekar) nauka o lečenju ljudi. antropogsografija (grč. shvatanje da je saznanje (i oblici u kojima se ono javlja) uslovljeno čovečjem prirodom. složen ugljenički vodonik. graphia) opis (ili: ispisivanje) čoveka. arheologije i nauke o jeziku. plo-ñenja. anthropos. gnostes poznavalac) poznavalac ljudi. uvozna carina. a duh zakonu reinkarnacije. entre nous) v. gnosis poznavanje) nauka o poznavanju čoveka. pogled na svet i život koji u pitanju o položaju čoveka u prirodi stoji na gledištu da je „čovek mera svih stvari". antropolatrija (grč. zemaljski. psihologije. nauka o čovečjem telu. glotta jezik) životinja sa jezikom sličnim jeziku čoveka. logismos) fil. eidos vid. množenja. anthropos. anthropos. anthropos. avtr nu (fr. otprilike jedan milion godina. antropizam (grč. opadanja itd. nauka o merenju čoveka. anthropos. sličan čoveku (o majmunima). antropijatrika (grč. antropozoik (grč. ulaženje. anthropos. antropareskija (grč. o odnosima izmeñu čovečjih udova. fiziologije. filozofije. manteia proricanje) proricanje (ili: gatanje) po čovečjoj utrobi. antropologizam (grč. ulazna soba. anthrax. prostor izmeñu dva stuba. komad kojim počinje opera ili koncert. entree) ulazak. avtreozoid (grč. ukrpgganja. antropognost (grč. dobom kada čovečji govor počinje da se razvija. tj. anthropos. Ićgos) naučnik koji proučava čoveka sa gledišta anatom-skog i fiziološkog. telo je podložno zakonu nasleña. muz. meso izmeñu dva rebra (kod stoke). ulaznina. antropomantija (grč. antropoidan (grč. antropinski (grč. anthropos) fil. upotrebljava se za spravljanje alizarina i drugih bojenih materija. anthropos. pristup. morphe oblik) kamen sličan čoveku ili nekom delu njegovog tela. koji se dobiva iz katrana kamenog uglja. odstojanje izmeñu stubova. antrkot (entrecote) kup. po traje još i sad. 2. predsoblje. istorijskog i sociološkog. entrecolonne) apx.

antropomorfoza (grč. razmak izmeñu stubova. morphe uobličavam) počovečiti. antroposfera (grč. istoria) nauka o razvitku ljudskog roda. istorija čovečanstva. anthropos. en entrepot) necarinjen. neocarinjen. anthropo-poia) stvaranje čoveka. kratak članak. anthropos. anthropopatheia) fil. phćbos strah) strah (ili: zaziranje) od ljudi. spe-laion pećina. rezanje čovečjeg tela u cilju naučnog ispitivanja. anthropos. nomos zakon) fil. talile. deo nauke o jeziku koji proučava lična imena. anthropos. anthropophagia) ljudožderstvo. počovečenje boga. antropospeleologija (grč. morphe) fil. vrlinama. logfa) nauka o sastavu i osobinama čovečjeg tela. tj. vest ili saopštenje koje treba pročitati izmeñu redaka. dvornica slave. antropopatija (grč. antroponomija (grč. anthropos. nauka o spolnom životu čoveka. up. koji ima čovečji oblik. v. anthropos. anthropos. antropoteka (grč. tj. interpositus metanje izmeñu. antroponimija (grč. logia nauka) naučna disciplina koja proučava veze izmeñu čoveka i pećine. deliti. ne plaća carinu). entrepilastre) apx. zamišljati i predstavljati boga kao čoveka. antropoteizam (grč. skopeo posmatram) veština da se po crtama lica zaključi o umnim i karakternim osobinama čoveka. anthropos. pridržavajući se pritom propisa koji se odnose na svaku od tih radnji. da misli. antropofag (grč. u užem smislu. rañanje čoveka. rañanje) biol. antrpilastr (fr. soma telo. sphaira kugla. thysia žrtva) prinošenje ljudi na žrtvu. antropoplastika (grč. morphe. ital. fizičke pojave. nauka o zakonima koji vladaju u čovečjem životu. antropofobija (grč. antrkolon. antrpo (fr. magacin za smeštaj robe koja dolazi iz inostranstva. umetanje) trg. entrefins) pl. slabostima i dr. razuñivanje. antropospeleologija je nauka o pećinskom čoveku.antropomorfan 60 an-tu-ka antropotizija (grč. anthropopathefa) fil. obično zvanično. antropopa tizam. shvatanje da je bog biće koje ima sve ljudske osobine. antropomorfizam. v. antropomorfologija (grč. entrechat. ljudožder. antropotomija (grč. smatranje onoga što je čovečje božanskim. antropopatija. therapeyo lečim) nauka o lečenju čoveka i o negovanju čovečjeg zdravlja. popravljati. počovečavati. u bačen u redakcijski deo lista. koja se može razvrstavati. ples: figura u igranju kada se jedna noga stavi na mesto druge. a pod uslovima koje zakon odreñuje (roba. koje oseća i »seli isto kao čovek. anthropos. an-tu-ka (fr. lopta) deo životnog prostora koji je pod uticajem čoveka. anthropos. anthropos. antroposomatologija (grč. lat. antropofonika (grč. plastike) slikanje (ili: vajanje) čoveka. . tkanine osrednje finoće i kakvoće. shvatanje i tumačenje stvari i prirode u odnosu na čoveka. sep-trum središte) filozofski pogled na svet koji smatra da je čovek središte sveta i krajnja svrha njegova razvitka. anthropos. biološki život. — an antrpo (fr. po Kantu: zakonodavni razum čovekov. choreo pasprostirem se) zool. sanduk) dvorana zaslužnih ljudi. sa ljudskim osobinama. antrtaj (fr. anthropos. svako rasuñivanje ili svako učenje koje radi objašnjenja onoga što nije čovek (npr. antrša (fr. antropoterapija (grč. anthropos. anthropos. anthropos. antropomorfizam (grč. antroposkopija (grč. anthropos. i odatle uvoziti. phagem jesti) onaj koji jede ljudsko meso. anthropo-morphos) sličan čoveku. en tout čas) amrel srednje veličine koji može poslužiti i kao ki- antropomorfan (grč. antropofiteja (grč. intrecciato salto) umetnički skok u plesu. odstojanje izmeñu dva stuba . theos bog) obogočovečenje. fiziognomika. antropopeja (grč. kanibal. stovarište.) upotrebljava pojmove uzajmljene od prirode ili ponašanja čoveka. antropomorfoza. lat. kanibalizam. bog. anthropos. rasprostiranje plodova i semena od strane čoveka. obožavanje čoveka. tj. antropopatizam (grč. udaranje noge o nogu u skoku pri igranju. theke pričuvi-šte. ponašanje životinja itd. chemeia) nauka o materijama koje sačinjavaju čovečje telo. morphe oblik) fil. anthropos. logfa) nauka o oblicima čovečjeg tela. antrpa (fr. antropocentrizam (grč. saopštenje vlade. antropohemija (grč. antropofagija (grč. anthropos. phone glas) nauka o ljudskim glasovima. anthropos. u antrpo se može smestiti svaka roba kojom se može manipulisati. phytefa sañenje. antrfile (fl-entrefilet) nagoveštaj nečega vešto upleten u govor. anthropos. antropohistorija (grč. antrfen (fr. entretaille) u bakrorezu: fini meñuzarez. tome sečenje) med. anthropos. a ova se pruži napred. polukas. entrepot. anthropos. hod konja. dok leži u njemu. antropomorfozirati (grč. izvoziti ili upućivati. entrepas) poluravan. skladište. onoma ime) lingv. antropohorija (grč. religiozno antropomorfizam smatra da je bog sličan čoveku. oseća i radi kao čovek.

yper nad. naročito Devi Mariji da će roditi sina. aorta (grč. hydor voda) hem. opčišavati. kroz čmar. annus intercalaris) prestupna godina. opovrgnuće. anuncijacija (lat. januara do 31. anthelmintičan. anšlus (nem. oglašavanje nevažećim. sumporno-kiseli kreč kome je oduzeta voda. godišnja renta. an-šantiran. zaplesti nekoga u neko preduzeće. anti. npr. najvažnije arterijsko stablo od koga potiču sve arterije u čovečjem telu. upija. aorte med. anthipnotika (grč. jedinjenje kiseonika sa nekim elementom bez vodoni-ka. ap. zaobilazan. anus interkalaris (lat. anus kurens (lat. ap. Š. pribrojavati. apanage. idros znoj) med. Petar u ribarskom čamcu. med. en face) spreda. ribarski prsten. vijugast. anhelatio) kratko. helmintos glista) pl. čisti se! apagoga (grč. objavljivanje. dvostran. anceps (lat. anfilada (fr. hydor) bezvodnost. slobodan od vode. mrtva straža. ap. uračunavati. aorist (grč. ñavolan. suša. Anschluss) priključenje. anšantirati (fr. ukinuće. potpun prestanak lučenja mokraće. podizati cenu. per anum (lat. pr. npr. prisajedinjenje. kolebljiv. anumeracija (lat. iskrivudan. godišnji prihod. anfan teribl(fr. kalendar. red soba u jednom pravcu. apanaža (fr. anti. ushititi. nlat. vodonik i postaje kiselinom. enfants perdus) na. prisajedinjenje Austrije hitle-rovskoj Nemačkoj 1938. metr. hydor voda) hem. apagoge) log. med. anšer (fr. apage) odlazi. kome je oduzeta voda. anus solaris (lat. ubrajati. pridruženje. an fas (fr. pripajanje. završetak zadnjeg creva. anfilirati (lat. iznad. glavna srčana žila. voj. anti. preko. s lica. annuus godišnji) godišnja otplata duga. teško udisanje vazduha. anus) anat. enfilade) dug red. anhidrid (grč. anšerirati (fr. anthiperidrotikon (grč. lat. anus (lat. poskupl>ivati. opovrgavati. nesiguran. apage! (grč. anfan (fr. dati više pri nadmetanju. annulus piscatorius) papin prsten pečatnjak na kojem je predstavljen sv. anthipofora (grč. čmar. po-ništavati. uron mokraća) med. nesta-ško. appšpegage) pribrojiti. Blagovesti. anuarij(um) (lat. sredstva za isterivanje glista. zadivljavati. nizati. anus komunis (lat. anurija (grč. koji traje godinu dana. koji se dogaña svake godine. izvoñenje i nabrajanje prigovora. nuditi više. hydor voda) hem. napraviti ćupriju (u trik-traku). u opasnost. helmins. dobrojavati. dvosmislen. godišnjak. posredan dokaz. oči u oči. poništavanje. da bi se posle jedan po jedan pobijali. hypo-phero snositi) ret. pravo u oči. ap. enchanter) očarati. annulus palatii) kraljevski prsten pečatnjak. pr. aorte) znat. čovek koji se može upotrebiti za svaki posao. uništiti. onaj koji dokazuje tačnost jednog tvrñenja pokazivanjem nemogućnosti ili pogrešnosti tvrñenja koje ga odriče. opovrći. anidrija. ap-ago odvesti. enfant) dete. oznaka za kvantitet jednog sloga koji može biti dug ili kratak. biser. anhidrija (grč. oča-ravati. džombast. aortitis (grč. dobrojiti. anfractuosus) krivudav. annulus magicus) čarobni prsten. annunciatio) nagovešta-vanje. dahtanje. filum konac. enchere) trg. obična julijanska godina. anhidrit (grč. tući topovima po dužini. posredan dokaz. antihipnotika. soli i oksidi. nestašica vode. annus communis) prosta. uništavati. annualis) godišnji. nanizati. anfan perdi (fr. sredstvo protiv prekomernog znojenja nogu. tučenje topovima uzduž. anus (lat. dobrajanje. žila srčanica. aosmičan (grč. annullatio) poništenje. anulus palacii (lat. ukidati. opčiniti. apanagium) imanje dato na doživotno uživanje. hypnos san) pl. pol. annus ecclestiasticus) crkvena godina. ushićivati. osme miris) bezmirisan. ukinuti. anualni (lat. poskuplji-vanje. anulus pi-skatorijus (lat. od 1. annus) godina. annulus) prsten. god. v. aiulus magikus (lat. poskupljenje. zapodenuti razgovor. annuarium) letopis. apagogičan dokaz indirektan. ogla-siti nevažećim. enfant terrible) brbljivo dete pred kojim se ne sme svašta . anthelmintika (grč. a-oristos neograničen. anceps) dvostruk. neprestupna godina. fr. enfiler) udenuta. zadihanost. otići. tj. prošlo trenutno vreme. neodreñen) gram. zadiviti. anfraktuozan (nlat. encherir) trg. annumeratio) pribrajanje. anti. annus civilis) grañanska godina. anumerirati (lat. bolja ponuda na javnoj prodaji. anulirati (nlat. neravan. per anum) med. po dužini. anhelacija (lat. udevati. anhidričan (grč.anthelmintika 61 apanaža govoriti zbog toga što hoće da oda. anus civilne (lat. godi- šobran i kao suncobran. opovrgavanje. a. annullare) poništiti. ali koje izloženo vodi apsorbuje. annus solaris) sunčana. anulacija (nlat. vragolan. voj. podizanje cene. amrel za svako vreme. decembra. anulus (lat. preñašnje svršeno vreme. ap. anus eklezijastikus (lat. idi. vojnici koji se sami jave da izvrše neko opasno delo. anuitet (nlat. zapaljenje aorte. spa-janje. uračunavanje. fig. godišnji dohodak. s boka. annuitas. annus currens) tekuća godina. npr. s boka.

appellatio) viši sud (izmeñu prvostepenog i hasacionog suda). apeks Sunčanog sistema tačka ka kojoj se kreće Sunce sa svojim pratiocima (planetama). strasno. appellatio temera-ria) prav. a-. nedopustljiv priziv. appellare. boje sive. odeljenje. prividan (npr. apedeuzija. apelativan (lat. apartman (fr. odrediti stalan godišnji prihod. lice protiv koga ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu. astr. apel (fr. apartheid (eng. apelacio dezerta (lat. apeks (lat. paideyo vaspitavam. apedeutizam (grč. jedinstven) naročit. veličina i sl. pozorišta i dr. apelatorija (lat. podeljeno) naziv za doktrinu rasne superiornosti bele u odnosu na crnu rasu koju na najbezobzirniji način praktikuje Južnoafrička Republika odričući svako političko pravo svojim podanicima crne kože. ret. aparatura (lat. neprihvatljiv priziv. godišnji prihod. taj pas nema apela. posle nižih. apartan (fr. ravnodušan. 62 apelacio frivola apedeuzija (grč. a-. zajedničko ime. priziv višem sudu. appellativus) gram. neosnovan priziv. spoljašnjost. zamršen. kalćn lepo) nepoznavanje lepote. neupućenost u ono što je lepo. apeirokalija (grč. apeiros neiskusan. appartement) stan. beskrajan) fol. životinja. prauzrok iz koga su sve stvari izašle i u koji se ponovo vraćaju (ovaj pojam uveo Anaksimander). apelacio frivola (lat. nesvakidašnji. apart naročit.: antiapeks. gran. lat. appellans) prav. apparentia) privid. utrnu-lost osećanja. apparens) vidljiv. šiljak) kupasta kapa starorimskih sveštenika. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća. appellatus) prav. sa puno osećanja. veoma rasprostrt. aparencija (lat. apaš (fr. areh vrh. stan sa više odeljenja. odgojim) v. ljubičaste ili zelenkaste. sva oruña. naprava. žalba višoj vlasti. pomoćna sredstva i dr. lažan. apanthropia zaziranje od ljudi) nečovečnost. vrstu. apantropija (grč. apaideysia) nevaspitanost. patria domovina) lice koje nema državljanstva. apatetikos prevaran. neznanje usled slabog školovanja. privid-nost.: drvo. apelat (lat. appellatio inadmissibilis) prav. apelacija (lat. za-pleten. geom. prepušten. . aparentan (lat. appellatio deserta) prav. usiljena težnja za lepim i kitnjastim izražavanjem. odgojni) neobrazovan. koji označava zajedničko ime. tvrdine 4 po Mosovoj lestvici. prav. apanteza (grč. poznavanje. izdvojeno. višim sudovima i traži njihovu pomoć. prevaran. npr. bioskopa. arasće) velegradski razbojnik. lopov. nepromišljen priziv. zadocneo priziv. reč koja označava rod ili vrstu. izgled. apatit (grč. nedostatak ukusa. doziv. ne odaziva se na poziv gospodara. aparatorij(um) (nlat. appellatio frivola) prav. apparatus sprema. mač. otimač. jasan. apelant (lat. up. appel) poziv. zaziranje (ili: strah) od ljudi. poslušnost kod pasa. ravnodupšost. appelare) viši. apatetičan (grč. paideytikos vaspitni. stanje u kome kod čoveka ništa ne može izazvati ni radost ni žalost (u normalnim prilikama obično nastupa usled za-morenosti mozga). pun draži. vrh kupe. apatheia) neosetljivost. koja su potrebna za neki posao ili neku službu. antropofobija. supr. odvraćanje.). apanager) dati kome imanje na doživotno uživanje. npr. pri Zemljinom obrtanju. ceo pribor. apanažirati (fr. neškolovan. neobrazovanost. pozivanje na viši sud. čovek. apart odvojeno. odstojanje. apparatorium) odeljenje (ili: orman) za smeštaj oruña. apeiros neograničen. pobijanje. apathes) neosetljiv. nomen appellativum) gran. pozivanje. apedeugizam. dražestan. braće). trg. spoljašnji izgled neke robe. rod. sprava i sl. lažljiv) lažljiv. zločinac. kazivanje. a-. imenovanje. verovatnoće. apasionato (ital. odvratnost meñu ljudima. apatije (grč. nevaspitan. apatrid (grč. kalcijev fosfat s fluorom. znak. apeiron (grč. soba. početak. priziv koji se može dopustiti i prihvatiti. apatičan (grč. tačka neba u pravcu koje se vrši neko kretanje. aparat (lat. utrnulih osećanja. vidan. apatao zavodim) št. zaključak. tj. apelacio inadmisibilis (lat.apanažirati šnja plata bližih vladaočevih roñaka (dece. apantesis) odgovor. apelativ (lat. apatao. sva mehanička postrojenja (npr. očigledan. neke radionice. kratak i oštar udar napred isturenom nogom. očevidan. npr. stroj. znak za dužinu ili naglašavale nad samoglasni-kom. npr. mlitavost pokreta sa težnjom nekretanju. apelacio admisibilis (lat. svirepost. nemarnost. apelacio temerarija (lat. appellatio admissibilis) prav.). nemaran. apparatus) svi aparati jednog tehničkog preduzeća. apedeutičan (grč. neobičan. oruñe) sprava. beznačajan i ništavan priziv. dopustljiv i prihvatljiv priziv. prizivni sud za crkvene sporove. voj. zbor. obezbeñen prihod. appassionato) kuz.

zaklona na optičkim aparati-ma). nemanje ili nedovoljna razvijenost jednog organa ili više njih. po Vuntu: prvo akt ili proces kojim se psihički sadržaji dovode do jasnog shvatanja. da se jede. appetitio) težnja za čim. aplazija (grč. čiji cvetovi nemaju kruničnih listića. žudnja. applaudere) tapšati. suprotna pukotina na povreñenoj kosti (kontrafi-sura). pl. podozrevanje. apertura) anat. uložiti (ili: ulagati) priziv. stanje bez groznice. apelirati. živo odobravati. zapažati. oni akti parenje. obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu. nezapaljiv. naklonost. crvuljka (pogrešno se kaže: zapaljenje slepog creva). sklonost. zapaljenje crvolikog produžetka na donjem delu slepog creva. aperantologia) preterana brbljivost. slabo varenje u organizam unete hrane. otvor (izdubenog ogledala. koji nema koštice (o plodu). aperiens) koji otvara volju za jelom. apis (lat. irreg gornji. vetrilima (dijafragma) za prolaz jednjaka itd. nagon. aperijencije. a-. neiskusan. appetere. aperijentan. aperijens. težnja za čim. appetentia) čežnja. aperitivus) v. a-pyros. apis) zool. ješnost. prilog knjizi ili delu. sažetak. apistija (grč. tečan. suprotno dejstvo pada. aperkat (ept. sredstvo za čišćenje.ne. aplanir) poravnati. stanje bolesnikom izmeñu napada povratnih groznica. rugep kopggica) bog. apendikularije (lat. više veze duševnog života. apetalan (grč. rakija ili drugo piće kao sredstvo za otvaranje apetita. kao složene sočivo. osećanje gladi. peira iskustvo) 2. aperitiv (nlat. rug) med. tvorenje) anat. načelo na kojem počivaju druge. bez visoke temperature. apirija (grč. suština. otkloniti smetnje. aperire otvoriti) med. kratko i pregledno izlaganje. aperijens (lat. apiretičan (grč. aperfu kratak pregled. apetit (lat. aperitivan. rug vatra) med. dovesti u red. aperientia) pl. appellare) v. aplanazi-ja: nemanje (ili: nepostojanje) sferne aberacije. pljeskati u znak odobravanja. apeiros. areh. koji pati od slabog varenja želuca. appendix) ned. odnosno mi-šljenja. bez. crvuljak. apis pčela. siguran od vatre. apendiks (lat. simbol zemljoradnje. bez (sferne) aberacije. izdužen produžetak sa površine nekog organa. alelovati (lat. neprobavljiv. med. apiričan (grč. aperiodičan (grč. . perfodos) fiz. čut udarac) sp. sumnja. apetencija (lat. appetitlich) ukusan. ad-perceptio) fil. plašiš obrazovanje. a-. appetitus) prohtev za jelom. a-. a-. planao) opt. apeticija (lat. overavanje. apendicit (lat. crn sa belom negom na čelu koga su stari Egipćani poštovali kao božanstvo. aplaudira™ (lat. apikultura (lat. apercipirati (lat. alat. nlat. aperijentan (lat. opt. appellare) moliti koga za pomoć. koji su bez latica. primamljiv. konstruisan 1866. uložiti (ili: ulagati) protest. apices juris (lat. nem. varenje) med. prohtev. nevičan. aplanat (grč. naročito: crvoliki produžetak na donjem delu slepog creva. apepsija (grč. apistia) neverovanje. appendicula mali pri-vezak) pl. apirman (fr. mali prozirni morski pla-štaši sa repom za veslanje. a-petalos) bog. a-. apehema (grč. appendix) dodatak. aplanatičan (grč. sveti bik. pravničke dosetljivosti. jasno shvatanje predmeta pomoću akata pažnje. apetitivan (nlat. a-. apetitlih (lat. sa- držaj jedne predstave jasno shvatiti i tim je staviti na pravo mesto u svesti. koji nema sferne aberacije. u boksu: udarac pesnicom tako da je onaj deo ruke gde je šaka okrenut prema sopstvenom licu i ruka ima zamah odozdo na gore. primiti nešto sa bučnim odobravanjem. požu-dan. saznaje i tumači. bez groznice. odnosno mišljenja. bez lišća. zagladiti. otvor npr. koji nema iskustva. drugo. apersi (fr. appetitivus) željan. a ne one koje počivaju na asocijacijama. zool. apiričan (grč. požuda. pčela. žudnja za nečim. v. planao lutam) fotografski objektiv. apercepcija (lat. apireničan (grč. uvideti. letimičan pregled. apeptičan (grč. a-. uobličenje. a-. aplanirati (fr.. slobodan od njihanja. cultura gajenje) pčelarstvo. med. beskrunični. pomoću kojih se jedan predmet shvata. loša probava. proveravanje računa. rug vatra) 1. apices juriš) pl. pohotan. a-peptos nevaren) nesvar-ljiv. pepsis probava. a-. tj. linkejoskop. kada se bol prouzrokovan tim padom oseti na suprotnoj strani. apijarij(um) (lat. bujica praznih reči. aperitivum) sredstvo koje izaziva volju za jelom. pčelinjak. aperijencije (lat. aperire otvoriti. pozivati se na nešto. apertura (lat. dopuna. a. shvatanje. Alis mit. apiarium) pčelanik. apeiria) neiskusnost. koji izaziva želju za jelom.apelirati 63 aplaudira™ apelirati (lat. aperantologija (grč. sladak. težnja. ap-echema) odjek. jasno shvatiti. apireksija (grč. koji se ne klati oko svoga ravnotežnog položaja. volja za jelom. apurement) trg. za-pažanje. aperitivan (lat. da ga (ili: je) pojedeš. želja. na prečaga. ad-percipere) zapaziti. zaključak.

grapho pišem) prepis. algos bol) bol ili tuga za zavičajem. apojovium. mat. appositivus) gran. staviti. naročito u vojnim naukama. naročito inostrana. marljivost. religiozni pravac koji sve pojave tumači kao neko predskazanje o svršetku sveta. mračan. svaka. arropege priložiti. u kojoj je on najudaljeniji od Zemlje. primena. pojava opažena kod naj-nižih jednoćelijskih životinja. ucrtati. podćs. upotrebiti. sud koji izražava logičku nužnost. aplikacione boje šare (ili: mustre) u boji koje se utiskuju u tkaninu. nameštanje. aplikativan. npr. a-. apo. grč. tajanstven. beznož-ni vodozemci. applicatio) način izvoñenje. raz-. apozicija (lat. pravilan položaj prstiju pri sviranju. . apodiktičan sud log. pus) koji nema nogu. gran. pus. apodikti-čan. npr. može da ga zameni (npr. ordinata (kod kupinih preseka). primenjivanje. apograf (grč. kandidat. aplikabilan (nlat. apodeiktikos) v. dodati. neopovrgljiv dokaz. sitan novac za potkusurivanje. arb od. jedan od najdragocenijih dokumenata i izvora za istoriju prvih dana hrišćanstva. aplikativ (lat. čita knjigu). poravnati se u nečemu. aplikatorika (lat. apodija (grč. kada se još smatralo da je Zemlja središte. treća oca u prostornom koordinatnom sistemu. afelijum). apodeiktikos) koji dokazuje. appositio) gram. primeniti. apogamija (grč. oblog. applicare približiti. upotreba spoljnih sredstava. zamena subjektova koja ga kazuje drugim imenom. vrednoća. ukrašavanje melodije sitnim notama. opet. pljesak. apozitivan (nlat. utiskivanje. Čovek pošten ne bi to nikad uradio. apokaliptičan (grč. Otkrovenje Jovana Bogoslova. aplikabilan. dati npr.: . appoint) fin. apodiktičan (grč. aplikata (lat. applicare) namestiti. supr. Dušan. prio-nuti za neki posao. neopovrgljiv. apogej (grč. budućnost božjeg carstva i dolazak obećanog Mesije. neoboriv. ukras na haljinu. a-.. apodan (grč. 2. lek. beznožan. sravniti račun sa trgovačkim knjigama. prileplji-vanje. kraći ili duži zastoj u disanju usled poremećaja centra za disanje. prišiti. poslednji deo složene rečenice. arb) predmetak u složenicama sa značenjem: od. appoggiatura) muz. apokaliptični broj mistični broj h?5 — 666 u Apokalipsi (13. ogledni govor. zavoj. zagonetan. tačka na putanji Meseca. apodeixis) prikazivanje. neminovan. za razliku od prvog dela (protaze). rat. odrediti ročište. modalitet. apodiksis (grč. aplikativan (nlat. danas se upotrebljavaju samo u odnosu na Mesec. predudar. beznožnost. brižljivo izučavati. natrag. apoda (grč.-. plaćati. apoentirati (fr. menica. apojovijum (nlat. applicatura) kuz. aplikaciona škola viša vojna škola u Francuskoj i Italiji za pripravnike za generalštab. oba izraza su iz astronomije Ptolomeja. izlaganje. Jupitera. pridev koji stoji uz imenicu kao apozicija. apozitiv (lat. ukrasa od druge materije na neku tkaninu. jezicima izvedeni glagol koji glagolskoj radnji daje značenje naklonosti prema nekome (objektu). Jov-od Jupiter gei. appositi-vum) gran. Apokalipsa (grč. podesan. takoñe: najveće udaljenje Sunca od Zemlje u afelijuznu. itd. applicata) geoi. L0g. gameo ženim se) zool.(grč. prilježnost. apo-kalypto otkrivam) jedna grana poznije jevrejske književnosti koja hoće da prikaže. afričkim i dr. pohvala. jedna atributivna imenica kao dodatak nekoj drugoj imenici. dodavanje. npr. pus noga) med. a-. applausus) tapšanje. prilepiti. koji stoji kao dodatak. a-. priljubljiv. apoen (fr. apo-kalypto otkrivam) u duhu ili stilu Apokalipse. Apokalypsis) 1. tačka na putanji jednoga od Jupiterovih pratilaca u kojoj je on najudaljeniji od planete. dokazan. apodejktičan (grč. applicans) v. appointer) odrediti platu. applicabilis) primenljiv. apoñatura (ital. starati se. glad i smrt. proble-matičan. papirna novčanica kao sredstvo plaćanja u platnom prometu. uneti. 1—8): kuga. aplauz (nlat. aplikacija (lat. drugi. apokaliptika (grč. bezuslovan. ned. arb.aplauz 64 apokaliptičan apodemijalgija (grč. npr. metanje. stavljanje.: Dete bolesno mora da leži. tj. završnica. perigej. apodosis) ret. apokaliptični konjanici četiri simbolične prilike iz Apokalipse (6. arb. kopija izvornog dokumenta. rañanje bez nogu. menica koja izmiru-je neki dug ili duguje izvesnu sumu. glasno odobravanje. apo-gaion) acrp. u nekim kavkaskim. nemanje nogu od samog roñenja. 18). koji se može lako namestiti na. aplikatura (nlat. noga) zool. aplicirati (lat. apodemia boravak u tuñini. kao apozicija. pljeskanje u znak odobravanja.U ravnostranom trouglu moraju sva tri ugla biti jednaka". obraća-ti jaku pažnju na nešto. dokazivanje. apnea (grč. nedisanje. poslednja knjiga Novog zaveta. aplikant (lat. rpeo dahćem) ned. apodoza (grč. združiti) liši. applicativus) v. applicare) objašnjavanje teorijskih pitanja pomoću praktičnih primera. a ne Sunce (up. razmnožavanje bez oploñavanja kod koga se razviće vrši samo pomoću jedne vegeta-tivne ćelice. tvoj mlañi brat. Jovis) astr. up. metnuti. asertoran. u obliku simbolič-kih slika i čudesnih vizija. apunto.

apoplektičan (grč. izbacivanje (ili: izlučivanje) suvišne tečnosti iz tela. kod ljutića). aiokritičan (grč. apoplesso udarcem oduzmem) ned. apolid (grč. u dogmatičnom smislu: obraćanje svih ljudi u Hristovu veru i njihov ulazak u večno blažene zo. odbrambeni govor ili spis u korist nekog čoveka ili učenja. naročito rimskog. apolis. ozdravljenje. izdvajam) 1. apo-krinomai obavestim. na franačkom dvoru: titula najvišeg sveštenika koji je. naprasan prekid delatnosti nekog važnog organa (pluća. apokrino izlučujem. med. . apoplektična sredstva sredstva protiv kaplje. spokojstvo. ned. sin Zevsa i Lato-ne. apokartereza (grč. apologizirati (grč. takoñe: dela nepoznatih pisaca. zauzimati se za. arb. apolepsis zadržavanje. 5 Leksikon apolepsa (grč. apologeomai branim) v. Apollon) muzički instrumenat. apologetikćs) onaj koji govori ili piše odbranu. apologema (grč. apo-kartereo ubijam se glañu) svojevoljno uzdržavanje od jela. a poko a poko (ital. beličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija. poreñenje u priči. koji luči. branilac.sid (ili: smetnja. grupe mišića i cele udove. skrham) med. povratak u isti prividni položaj. odrezivanje) gram. apologeomai) braniti. u Engleskoj. apolonion (grč. zdravlje. apo-kopto odsečem) skratiti reč na kraju izostavljanjem jednog glasa ili više glasova. apolog (grč. apokopirati (grč. apo-krypto skrivam) pl. bog sunca. postepeno. sufumigacija. neuron žila. plod iz jednog cveta sa više slobodnih tučko-va. govora. srca ili mozga) redovno praćen onesvešćenjem. apo-katastasis vraćanje u ranije stanje) vraćale u preñašnje stanje. kaplja. apoklazma (grč. odgovorim) 2. babušina. sastavljena je od vezivnog žiličastog tkiva. stojici. sličan kaplji. spis. aponia) bezbolnost. apo-krinomai) „onaj koji treba da govori i da odgovara". aponeuroza (grč. apo-kopte odsecanje. apokatastaza (grč. apokrifni spisi spisi ili knjige koje crkva ne priznaje kao prave (za razliku od kanonskih). religiozni zanesenjaci. izmišljena priča kojoj je cilj da predoči neku moralnu istinu ili pouku. arb. naročito: branilac hrišćanstva od napada never-ničkih i jevrejskih. postupno. apologeomai branim) teol. astr. odluka. karpćs plod) bog. koji ima karakter odbrane. apo-krmo izlučujem) med. apokriza (grč. lice koje je izgubilo državljanstvo svoje. od kojih se svaki razvija u po jedan plodić (npr. pronañen 1828. živac) znat. apokarpija (grč. nepravi. koji pomaže lučenje i izbacivanje suvišne tečnosti. držati odbrambeni govor. poremećaj. krvokapni. kañenje kao predohrana od zaraznih bolesti. prestanak. mračan s obzirom na svoje poreklo. a nije pri-mljeno u državljanstvo druge neke države. fil. obaveštenje. sličan orguljama. poput navlake. izostanak) neke organske funkcije. odvajanje. apo-krypto skrivam) nesiguran. odgovor. Apollon) nuz. apologetika (grč. apokrizijar (grč. mišiće. malo po palo. potpun prestanak neke bolesti. otkrivene. apokrifi (grč. aro-Mab slomim.. poslanika na carskom dvoru u Carigradu. apologist(a) (grč. apokapnizam (grč. sumnjiv. apopleksija (grč. apologija (grč. učenje o vraćanju svih stvari i o ksnačnom ulasku u carstvo nebesko čak i grešnika (palingenezija). od IV veka titula biskupskog. bio i vrhovni starešina dvorske kancelarije. Aiolon (grč. arb. pret . apologeomai) odbramben govor i dr. poezije. učenje o večitom ponavljanju stvari (Heraklit. lekarstva. npr. spisi ili knjige čije je pravo poreklo tajanstveno. apoplexia) ned. apologfa) odbrana. apologet. snošljivo stanje. npr. rečitosti itd. apo-lysis odvajanje) otpust vernih u grčko j pravoslavno j crkvi. izostavljanje poslednjeg slova ili sloga neke reči. vraćanje zdravlja. sprečavam) med. nauka o tome kako treba braniti veru. apolitoza (grč. istraživači Otkrovenja. apologetičan (grč. apologet (grč. sparivanje) zool. apo-kalypto otkrivam) oni koji veruju da Otkrivenje Jovanovo sadrži proročanstvo o budućem ispunjenju i ostvarenju carstva božjeg. podmetnut. apokriza (grč. skratiti. apoplektični habitus telesni sastav sklon kaplji. apoliza (grč. kanoi-ske. apokrifan (grč. apokspa (grč. arolambano zadržavam. pronañena u Darmštatu. apolithyo skameniti) kol. razmnožavanje bez oploñavanja putem partenogeneze ili apogamije. apolidos koji je bez zavičaja ili bez otadžbine) prav. vrsta fortepi-jana. mixis mešanje. pretvaranje u kamen. apomiksija (grč. skraći-vati. sklon kaplji. muzike. apolćgema) odbrana. prelom kosti. arb. kapnos dim) ned. a roso a roso) nuz. naročito hrišćanske učenje. lažan. svojevoljna smrt od gladi. disanja. skamenjavanje. pitagorejci). bila. u isto vreme. apolonikon (grč. poučna pričina.apokaliptičari 65 apoplektičan apokaliptičari (grč. koje nisu prave. med. rešenje. apćlogos priča) poet. odbrambena tačka. aponija (grč. Apollon) nit.

Julija Apostata. apo-psycho izdahnem) izdisanje. apostolos) koji potiče od apostola. med. ukor. nejasnoća. bilo prisutno j ili odsutno]. duboka nesvestica. zbijanje protoplazme i hlorofilnih zrnaca na ćelijskim zidovima susednim sa drugim ćelijama. nepokretnostima ili pokretno-stima. gnojenje. teškoća. supr. neprolazan) pl. da se teškoće i protivrečnosti datih fenomena radi njih samih ističu. apostasia) odvajanje. lat. apostilator (nlat. na osnovu iskustva. ulog) trg. npr. čistim učenjem apostola. sedas apostolica) papska stolica u Rimu. aporem. doprinos jednog lica u neko preduzeće u stručno} spremi. 1. goro i planino. aporematičan (grč. aporizma. apostolski (grč. apostrophos) gram. roba zabranjena za izvoženje. apostata) otpadnik. onaj koji je sklon kaplji. nedopušten. koju je osnovao apostol Petar. apostolat (nlat. apostrofa (grč. fig. preveriti. aposiopeza (grč. npr. učenja. prav.! apostazija (grč. apporter) doneti. aposterioran (lat. bog. apostil (nlat. Bogom sestro. odvojiti se od pravog učenja ili vere. ukoriti. a-poreutos) zabranjen. apportare. dodatak nekom pismu ili povel>i. apostematosus) koji ima oblik čira. gnojav. apćrema. apor (fr. apostilirati (nlat. aportirati (lat. bogo-službena knjiga pravoslavne crkve koja sadrži knjige Sv. a posteriori) fil. znak kojim se obeležena da je jedan samoglasnik ispušten ('). odreći se vere. „Ja ću tebi" . tj. apostolsko dostojanstvo. apoplšsso udarcem oduzmem) med. skeptičar. bespomoćnost. apostillus) pisati (ili: praviti) beleške sa strane ili ispod teksta. a-poreutos neprohodan. oduševljen pobornik i prvoborac za pobedu neke nauke. fig. apostematozan (grč. majko moja! — Posestrimi goru i planinu. aporem (grč. aposfragizma (grč.: Jao. apostemacija (nlat. kolebati se. apostolos) sistem neograničene crkvene vlasti. papski. pribegavanje) ret. . apostrofirati (grč. aporetika (grč. težak zadatak. popuštanje dvaju suprotnih sudova u spornom pitanju. donesi! (kod obučenih pasa). papinska vlast. arogeb biti u nedoumici. aro. koji se gnoji. saglasnost prave Hristove crkve sa tzv. aporeta (grč. a posteriori (lat. logička teškoća. apostolicizam (grč. prevrnuti verom. saborne poslanice i 14 poslanica apostola Pavla. ua. odmetanje. naročito hrišćanske. odmetnuti se. Dela apostola. pisma koje su napisali apostoli. figura kojom se neko obraća odsutnim licima ili stvarima koje zamišlja kao žive. arogeb) v. preporuka priložena uz pismo ili molbu. zagnojavanje. sphragis pečat) lik urezan u prsten. ispuštanje duše. obamrlost. grditi. „veština" raspravljanja o problemima a da se pri tom ne želi da se pošto-poto doñe do njihovog rešenja. arogsb u zabuni sam) sumnja. fr. 3. apostolos odaslan) poslanik. apostematio) med. metod da se problemi pre njihovog teorijskog obrañivanje i nezavisno od mogućih rešenja čisto sami u sebi ispituju. stvari zabranjene za izvoz. imanje doneto u brak. apoetolikum (nlat. grdnja. apostat (grč. kao pečat. aporetičar (grč. aporetičan (grč. fig. okrenuti) gram. naročito od hrišćanske vere ili crkve. u govoru odjednom se obratiti kome ili čemu. apostolska stolica (lat. apostateo otpadam) otpa-sti. 4. apostates. . aporia) zbunjenost. Hristov učenik. zatajivanje misli: preki-danje govora npr. aporos neprohodan) fil. zvanje propovednika vere. onaj koji širi neko učenje. oštrijim tonom. apostrophe odvraćanje. aporija (grč. aporetikos) onaj koji sumnja. beleška (ili: primedba) sa strane ili ispod teksta. aport! (fr. apport prinos. stvoren na osnovu iskustva. apostillus) opropggajno ili otpusno pismo. prinositi. da se nepojamno od pojamnog odvoji.apoplektičar 66 aposfragizma apoplektičar (grč. prećutkivanje. figura u kojoj govornik ili pisac iznenadno zastane u svom izlaganju i obrati se nekoj ličnosti.: a priori. logična teškoća. zavisan od iskustva. osloniti nekog življim. . nejasan. apo-strepho odvratiti. otpadništvo. apopsihija (grč. sumnjiva (ili: sporna) stvar. Dela apostola. Poslanice i Otkrivenje Jovanovo. apostazirati (grč. ali ne u gotovom novcu. težak za razumevanje. aporizma (grč. donositi. a posteriori. ili nekoj stvari. propovednik hrišćanstva. apostol (grč. a posteriori) fil. apostolicitet (nlat. naročito kod obučenih pasa. apo-stema čir. nlat. otklanjanje. apporte) daj ovamo. tj. apostolicum) zajednički naziv za apostolske spise Novog zaveta. ideje i sl. koji odgovara učenju apostola. apostola tuš) propovedanje (ili: širenje) vere. zavisan (ili: zavisio) od iskustva. načela. odmetnik od pravog učenja ili prave vere. apostillator) pisac beležaka sa strane ili ispod teksta. sporno pitanje. apo-siopesis zanemljenje) ret. apostolicitas) teol. apostrof (grč. arogeb) zagonetan. 2. označiti apostrofom da je u nekoj reči ispušten samoglasnik ili suglasnik.

apothesis odvajanje. aprehenzija (lat. apophasis) davanje saveta. a priori (lat. apoteozirati (grč. skidanje. apopatura (ital. kutija u kojoj se drže lekovi. potpuno izlečenje.). zatim. npr. bilo u etici. razlika izmeñu dvaju veličina samerl>ivih samo kao stepenovanih. apotheke. therapefa) ned. aro. sredstvo za zaštitu od nesreće. apoftegma (grč. u običnom životu: unapred. obožavati. approbatio) odobravanje. nesposobnost izvoñenje izvesnih običnih pokreta bez postojanja oduzetosti (parali-ze) i tačnog shvatanja značenja nekih stvari. up. da se knjiga štampa. npr. stanicama. aro. ocenjivanje. sjajnost). predudar. apotemno odsecam) mat. potom. pro-cenjivanje. strahovanje. appreter) doterati (ili: doterivati) razno tekstilno gradivo tako da dobije izgled i svojstva finijeg tj. fabrikama itd. brašna. aprobatoran (nlat. apprecatio) preklinjanje. apotoma (grč. sa košću spojen koštanom masom (up. kol. theos bog) uzdizanje umrlog junaka il! velikog čoveka do božanstva. apofonija (grč. apretura (fr. apoche odstojanje. skloniti. v. fr. nezavisan od iskustva. misao. strah. koža. zabrinutost. aprekacija (lat. pristanak. usvešći-vanje sadržaja jedne predstave. a ne vremensku prethodnost (psihološku). apprehensio) fil. min. apoteka (grč. izdanak) med. apotheke) stručno lice koje ima prava da sprgvlja lekove po lekarskim receptima. dati mu glatkoću. apraxia besposlenost) pskh. pojam. chroroa boja) opt. slivanje tonova. putnička apoteka. . priznanje nekome sposobnosti za apotanazija (grč. ablaut. krzno) dobijaju izgled i svojstvo finije robe (glatkoću. kao izmeñu ~U~2p 1. up. moj apre. metria) merenje odstojanja. inventar. a prima nista (ital. pravilna srazmera u grañi jednog muzičkog instrumenta. prisustvo jedne rude u nekoj drugoj u obliku grane ili korena (ramifi-kacija). kuz. podignutih na kvadrat itd. apohromat (grč. trgovac lekovima. a priori. hen. apophysis izraštaj. žice koje odra-žavaju vezu izmeñu intruzivnih masa iz kojih izbijaju. appreter) rad oko doterivanja i popravljanja kojim neki industrijski artikli (tkanine. sjajnost itd. razdaljine. hapšenje. usrdna molba. uroka i sl. apotema (grč. obožavanje. vezivanje. aro. skinem. kratak a misaon. aprecijacija (nlat. prema tome. approbativus) odobravan. prevoj. kućna. a priori) fil. apophonie) lingv. aro. theos) uzdizati do božanstva. apohometrija (grč. razumevanje. ali tako da ne izgleda da se to hoće. uzimanje u posed. ar . hartija. apotropejon (grč. apriorizam (lat. veličati. prima nista. promena samoglasnika u bilo kom delu reči. apotithemi ostaviti na stranu.: a posteriori) te. tj. apo-tithemi) geom. v.apotanazija 67 aprobacija apohromatičan (grč. apotithemi odvojim. sačuvati) radnja (ili: trgovina) lekovima. appoggiatura) kuz. aproba-g tivan. apretirati (fr. prav. zatvor. apoteoza (grč. a prima vista) trg. apotekar (grč. nerastvorljiv talog koji se obrazuje u biljnim ekstraktima izloženim vazduhu. apraksija (grč. apofize pl. odobrenje. pori-canje. muz. aprobator (lat. (»sita. sentencija. mladi-ca. a priori) fil. aro. epi-fiza). pohvala. npr. poljo-privrednim dobrima. povoljan sud o nečemu. linija upravio povučena iz središta pravilnog mnogougaonika na jednu njegovu stranu. im. apophthegma) kratka i duhovita izreka. alodžato (ital. predstava. koji izražava odobravanje. veličanje. bilo u teoriji saznanja. dopuštenje. vina. koštani izraštaj. nlat. objek-tiv za mikroskope sa potrebnim okulari-ma koji otklanja hromatsku i sfernu abe-raciju. apre (fr. apofiza (grč. duhovit. vezano. mlečnih prerañevi-na i dr. apprecari. ukinem) lipti. appoggiato) nuz. ocena. aprobacija (lat. takoñe nova svojstva koja ti artikli dobijaju ovakvim doterivanjem. phone glas. igrač koji u igri dolazi posle drugog igrača. approbator odobravalac) lice koje vrši stručan pregled i odobrava puštanje u promet proizvoda u naučno-is-traživačkim zavodima. ukidanje. popis imetka. u državinu. sliveno. naročito na završetku zgloba cevastih kostiju. aprobativan (nlat. produženje lečenja i posle bolesti. gubljenje glasa. thanatos smrt) potpun prestanak života. apoteza (grč. razlika izmeñu celog i narednog polutona. procene. aprioran (lat. ili svojstva koja im daju veću trgovinsku vrednost. apres) posle. označava lo-gičku prethodnost značenja. jer zrake triju boja skuplja u jednoj tački. vrednosti nečemu. a priori) filozofski pravac koji prima nešto a priori.a izmeñu dijagonale i strane kvadrata. kaže se za sistem sočiva kod koga su tri boje sjedinjene u jednoj tački. appretiatio) odreñivanje cene. apofaza (grč. approbatorius) v. poslovica. aprobatoran. nezavisno od iskustva (supr. apophthegmatikos) u obliku duhovite izreke. nesumnjiva smrt. chroma) opt. apotropaion) amajlija. apoterapija (grč. aro. koja je razli: . apoftegmatičan (grč.

mala horska kapela. neprisebnost. aproksimitet (nlat. rasejanost. absolvere) neograniče-nost. podesiti prema čemu. potpun. absolutum) l. apopsihija. apsolutne mere koje imaju za osnovne jedinice centimetar. apsolutan (lat. približno iznalansenje korena. u zgodan čas. aprovizionirati (fr. alkohol čist od vode. rakija sa pelenom. apsolutizam (lat. učiniti nešto apso-lutnim. up. fkl. a propos) zgodno. duh. materijali-stički: materija). kao poručeno. absentism) odsutnost od mesta na kome neko stvarno pripada. aproksimativan (lat. aproksimacija (nlat. prisvajati. eng. apsens (lat. appropinquare) približiti. indikativ. svod) 1. baš kad treba. 2. ocenjivanje otprilike. a-providere) snabdevanje životnim namirnicama. apsolutna vrednost mat. polukružni delovi crkava. završiti. školu. appropinquatio) približavanje. apsida (grč. aprofiter (fr. aprosexia) med nedostatak koncentracije misli. astr. fiz. udaljen. apsychfa) nesvestica. za masu: gram. apsidiola. savršen. za vinograd i sl. approcher) približiti se. apsmthion) ned. up. apsentizam (lat. apsidna linija astr. bezuslovan. npr. apsidos okruglina. approche) voj. pelen. povodom toga. approvisionner) snab-deti (ili: snabdevati) životnim namirnicama. približavati. pohvaliti. supr. tj. prokop. a prope (fr. o osobi koja nije prisutna u razgovoru ili reči koje nema u tekstu. prisvojenje. primicati se. apsint (grč. absens) odsutan. neogra-ničena vladavina jednog čoveka. v. apsidiola (nlat. neprisustvo duha. apsentan (lat. vrednost bez obzira na znak + ili —. appropriare) prisvojiti. bezodnosno. za vreme: sekunda. saobra-ziti. bez obzira na njegovu zapreminu. naročito boravak irskih posednika van Irske (apsenteri). savršeno. grč. razumeva™. abest. no samo za jednu. approfiter koristiti se) v. 2. prosto. gorka rakija. aproš (fr. neograničen. agr. apsolvent (lat. apropinkvacija (lat. gram i sekundu. absenterS) pl. strašljivost. jedna od dveju tačaka na eliptičnoj putanji nebeskog tela u kojoj se ono nalazi na najvećem odnosno na najmanjem odstojanju od tela oko kojeg optiče. dodirna tačka. dozvola biskupa (vladike) da sveštenik vrši ispovest i drži propovedi. uslova. približna ocena. bolest živaca kao posledica prekomernog pijenja apsinta. approximativus) približan. apsolutna težina težina tela koja se dobija običnim merenjem. approximare približava™ se) približiti. prvi osnovni uzrok svim pojavama. prilagoditi. mat. approximativa) tačka zbliženja. približno izračunavanje. aprobirati (lat. približavati. broj. duž koja spaja obe apside. pelenjača. oblik vladavine kod koga vladaočeva vlast nije ograničena ustavom. bog. apsintizam (grč. apsolut (lat. naročito onih koje su grañene u romanskom stilu. apsis) vrh. absolvere završiti. apsmthion) bog. stvar po sebi. u srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi: zadnji. svršiti. ili predstavljati nešto kao apsolutno. voj. iako se u njemu podrazumeva. neuslovl>en. aproprijacija (lat. neograničeno. neku . kao poručen.. neuslovljeno. supr. naročito u crkvama romanskog stila. approximitas) približ-nost. apsis. apropinkvirati (lat. naročito nekog trenutka ili dogañaja. povoljno oceniti. relativ. udešavanje. absens) odsutan. aproširati (fr. apsolutni alkohol hen. apsolutan (lat. apsenteri (eng. approximatio) pri-bližnost. absolvere razrešiti) gram. prilagoñavanje. pril.aprobirati 68 apsolutizam kometu i apogej i perigej za Mesec. naprosto. saobraćajni rov koji vodi iz pozadine u prvi borbeni red. absens. fkl. prosto-naprosto. npr. hemijsko sjedinjavanje dvaju tela pomoću trećega. apsihija (grč. aproprirati (lat. u ap-solutnom smislu. priznati nekome sposobnost za nešto. samovlašće. velika oca eliptične putanje. apsolutivirati (lat. aproseksija (lat. apsolvirati (lat. appropriatio) prisva-janje. praviti prokope. shvatati. aprovizacija (lat. samodržavlje. ab-solvere odrešiti) razrešiti. absolutum) činiti. čist. samovolja. pod apsenti-zam. nešto. bezuslovno. relativno. apsolutni broj. apsolutni sistem mera sistem u kojem su osnovne jedinice za dužinu: centimetar. approbare) odobriti na osnovu prethodnog ispitivanja. afelijum i perihelijum za planetu. profitant. u filozofiji religije: apsolutno biće. dakle. aproksimativa (lat. absolvere završiti) lice koje je provelo na univerzitetu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vreme i time steklo pravo na polaganje završnog (diplomskog) ispita. aproksimirati (lat. apsolutna temperatura ona čija se nulta tačka nalazi na -273°S. večno i nepromenl>i-vo (idealistički: bog. osloboditi od (greha ili krivice). ograničenja) nezavisan. dopustiti. apsolutno tle ono koje se ni za koju drugu kulturu ne može racionalno upotrebiti. tim povodom. imati pristup. ab-solutus) slobodan od svih odnosa (ili: obaveza. rov. udesiti. fiz. v. rovove.

izmučenost. čistiti (ranu). in apstrak-to (lat. bezuslovnost. apstraktum pro konkreto (lat. čista misao. udaljiti se. osloboñenje. neosvrtanje na. što biva usled piemije. ab-sorbere) v. radi pggo boljeg uočavanja i pojimanja onoga što je u nečemu glavno. abstractus) log. smešan. apstergirati (lat. prelaziti u gnoj. zagnojavati se. absorptio) fiz. apsorbovati (lat. upojan. sasvim zauzeti poslom nekoga. npr. apsces (lat. ispirati. misaona imenica. absorptivus) sposoban da upije ili usisa. opšte. koji služi za ispiranje. metastatič-ni apsces. abstentio uzdržavanje) prav. med. ekstrakt nekog soka ili alkohola. apstinencija (lat. koji postoji ili je zamišljen da postoji odvojen od materijalnih predmeta. osloboñenje.: relativnost. apstruzan (lat.apsolutizirati 69 apscisa ni. zagnoj. samo u mislima. napon. apsurdan (lat. gonoreje. apsorbencija (lat. zagnoj izazvan namerno hemijskim nadražajem. usisan. absumptio) trošenje. neuslovljenost. abstinere) uzdržavati se od alkohola. istrošenost. fiziol. apsorbirati. progutati. odvajati u . spolnog opštenja itd. ovladati. apstraktan broj mat. trošiti. sredstva koja upijaju vlažnost iz drugih tela. razrešio pismo. sprava pomoću koje se odreñuje sposobnost tečnosti za upijanje gasova.: in konkreto). mesu. apsorpciometar (lat. absurdus) logički nemoguć. doći u sukob sa zdravim razumom. viši. grañenje pojmova. supr. apstencija (nlat. abstractum rgo concreto) opšti pojam mesto stvarnog predmeta. dubokomi-slen. absurdum nemoguće) v. u (Dekartovom) koordinatnom sistemu: merni broj apsolutizirati (lat. absorptio. rela-tivitet. upijati. gnojnica. nejasan. koji postoji samo kao pojam (supr. absurdum nemoguće) v. apstraktne nauka čista nauka (za razliku od primenjeno). duvana. taman. abs-cedere) odlaziti. absolutio) oproštenje grehova ili krivice. besmislen. glupost. linea. čist pojam. apsurdnost (lat. ad absurdum) otići u besmislenost tj. upijanje. nepodoban. apstrahirati (lat. otići. nerazložan. apsumpcija (lat. duvana. teško razumljiv. mesa. apstrahirati. apsorpcija (lat. apsolucija (lat. trezvenjak. nepriličan.: emisija).. nužno i bitno namerno zanemari-vati (i ne obazirati se na) ono što je u tome sporedno. raseja-nost. apsolutoran (lat. apsterzivan. potpuna zauzetost (poslom. spolne ljubavi. abstergens) med. absolutorius) koji osloboñava. abscissa tj. abstinens) pristalica apsti-nencije. med. čin kojim se u želucu završava varenje hrane. apsurd (lat. fig. grč. apstraktum (lat. absolvere) pristalica ili vršilac neograničene vladavine. diplom-skog ispita. abstractio) log. graditi misaone predstave. apsolutivira ti. abstergere otrti) prati. apstergevtan (lat. metron mera) fiz. usisiavanje. ispiranje.mislima. abstersivus) med. obuzeti. razreš-nica. mis leno (supr. ono pggo je u mislima. negledanje. slučajno ili nebitno: od nečega apstrahiratine voditi o tome računa. besmislica. odseći) geom. čist akt mišljenja. misaonih predstava. apstinirati (lat. abscessus) odlazak. zatvoren. prolazak svarene hrane kroz drevnu sluzokožu u krvotok. v. pranje. usisa-vati.: konkretan). spolnom opštenju. pojmovno odvojeno. apstrahovati (lat. mislima i sl. udaljavati se. gnojnik. absurditas) logička nemogućnost. teorijski. apstergencije (lat. abstractum) log. ubrizgavanjem mleka i dr. otići ad apsurdum(lal. neograniče-nost. mesa. gnojno zapaljenje tkiva. abscindere otrgnuti. rasejan. čista misao. abstergentia) pl. neime-novani broj. upiti. apstraktan (lat. absolutum) v. udubenost u misli. čist. apstrakcija (lat. apsolutorij(um) (lat. zamršen. apsorbirati (lat. mislen. zamišljen. dubok. abstinens) koji se uzdrža-va od uživanja u alkoholu. odvajanje. gram. apsurdi-te t. abs-trahere) odvojiti. uvlačiti u se. absolutus) bezodnosnost. apstinentan (lat. apsurditet. apsolutnost (lat. usov. hen. čišćenje (rana). potpuno zaposliti. sredstva za ispiranje rana. abstrusus) skriven. savršenost. besmislenost. radi lečenja sepse. primanje u sebe (supr. apsorptivan (nlat. odustajanje od nasledstva. težak za razumevanje. odvajanje. abstinentia uzdržavanje) trezvenost. obuzimati. apsolutist(a) (lat. koji razrešava. koji čisti (ranu). odvojiti. med. uzdržljivost. misao- . apscisa (lat. abstersio) med. apstinent (lat. absolvere. fiksacioni apsces. in abstracto) u opštem. progresivne parali-ze itd. duvanu. potrošiti. živeti trezveno. otpusni. uzdržavanje od alkoholnih pića. ab-sorbere) usisati. nerazložnost. razrešni. apstraktne (nlat. apeterzija (nlat. mudrovanje. pomilovanje. svedodžba da je neko završio studije na visokoj školi i stekao pravo na polaganje završnog. ispolj. sredstva za čišćenje spolja. ne obazirati se na to. abstractivum) xex. trezven.). absolutorium) razre-šenje. apscedirati (lat. absorbentia) pl. abs-trahere) v. okaniti se toga. specijalno. zamišljenost. apsterzivan (nlat. apsurditet (lat. zagnoj koji se pojavi daleko od mesta prvobitnog oboljenja.

arahnolog (grč. u baletu: figura kad igrač(ica) stoji na jednoj nozi.) 2. paučinaste moždana opna. arahnitis (grč. ugledati se na Arabljane. arancivi (ital. kuz. od plate na ime otplate duga). agea površina) jedinica za merenje površina = 100 t 2 . posmatrač. sreñivati. prekidanje. 3. arachne. daktylos prst) ned. zapravo slike iz biljnog sveta. prirediti. ureñiva-ti. lithos kamen) geol. lat. aragonit poš. pauci. udešavati. araneologija. arabotedesko (ital. oblik) zool. poravnati. arachne. udešavač. ptyalon pljuvačka) ned. veština da se po paučini predvidi kakvo će biti vreme. arahnoide (grč. agapea. grč. arapske književnosti i umetnosti. arak (lat. ret. ten. trg. osobenost. arahnoide. sporazum. 2. arabesco) l. arrangement) ureñivanje. nauka o beskrilnim kukcima (paucima. a punta d'arco) kuz. arbiter (lat. apscisna linija prava linija koja je uzeta radi odreñivanja položaja neke tačke ili osobine jedne krive. arabicitas) suština. arrangeur) upravljač. araba (tur. arahnodaktilija (grč. arahnide (grč. a po utvrñenom kursu za obe takve valute. arachne. agapea pauk. ili kako bi (+ ili —) odstojanja ma koje tačke u ravni do ordinatne osovine. ureñenje. . araneologija (lat. arbitrari) fin. agapea pauk. naj-merodavnija ličnost u spornim pitanjima (umetnosti. arahnoliti. logos) poznavalac (ili: proučavalac) pauka. složiti. obrada. i poznavanje arapskog jezika. male. mode i dr. grč. izravnati. prireñivati. arak (arap. oduzimati. oblik) pl. arbitražni posao (lat. rum (od ove je postala reč rakija). tip. araneografija (lat. arahnoditis (grč. odbijati (npr. izabrani sudija. arachne.). apscisna osovina prava koja obično zauzima horizontalan položaj. a punta darko (ital. vrhom gudala. uzimati prvi otisak složenog šifa (radi oba-vljanja korekture). arbiter) izborni sudija. glavna. npr. povraćati. aranžirati (fr. fig. arka tabak (hartije). smanjeno lučenje ili odsustvo lučenja pljuvačke. raspored. posao kojim se traži način kako bi se najbolje izmirio dug u inostranstvu. zraka vrsta jake rakije od pirinča. naročito: čuveni medicinari srednjeg veka koji su bili pod uticajem arapskih lekara. abziehen) l. otki-danje. arabizirati udesiti po arapski. gen. arahnoida (grč. menica za izmi-renje nekog duga. sudija u nekom sporu. arabizam osobenost arapskog jezika. kol. ar (lat. karbonat kreča. odvajanje. pošto je Arapima vera zabranjiva-la da slikaju ljude i životinje. slik. spremiti. arba. grč. arbitrari presuñivati kao izabrani sudija) izborni ili izabrani sud. aptijalizam (grč. arancini) pl. arahnitis. pol. araba) orijentalska kola na dva točka. abscissio) odsecanje. šećera ili od soka kokosovog oraha. presuda izbornog suda. osušene i pošećerene naranče. paucima slične životinje. srediti. fantastične linije u slikarstvu. žrtvenik. radnja kojom zavañene države rešavaju spor pomoću komisije u kojoj su pored predstavnika zavañenih strana i delegati neutralnih strana. arahnoliti (grč. arahnide. prisutni svedok.anscisija 70 arbitražni posao aranžer (fr. v. govoriti arapski. izmirenje. grapho pišem. aratura) rad na njivi pod kuluk (u srednjem veku). bezbojan ili žućkast mineral. prekomerna dužina prstiju na ruci i nozi. kristališe po rombskom sistemu (naziv po Aragoniji. udešavanje. najuticajnija. aga) oltar. suñenje izbornim sudom. otakati. arahnoditis. aratura (lat. arachne pauk) pl. apcigovati (nem. eidos) pl. 2. u umetnosti. logfa) zool. arachne) med. aranžman (fr.). rimskog i gotskog stila u slikarstvu i vajarstvu. buvama i dr. zool. pretakati (vino). ukras u arapskom stilu. arabist(a) znalac arapskog jezika. appunto) trg. arahnologija (grč. napraviti sporazum. pokrajini u Španiji). arbitraža (fr. arbitrage. udesiti. arachne) med. arapske književnosti i dr. ukusa. apscisija (lat. kamenje sa otiscima morskih zvezda. aram v. eldos vid. neograničeni gospodar. eidos vid. arahniti. logfa) zool. blju-vati. v. prireñivač. arcus luk) 1. zool. naročito za »sene. rasporediti. arahnologija. harbi) šipka od gvožña ili tvrdog drveta kojom se nabija naboj u cevi pušaka kremenjača. v. zapaljenje paučinaste moždane opne. opisujem) opisivanje pauka. apunto (ital. arač v. arahniti (grč. arabeska (ital. deviznovalutna radnja po kojoj se vrši razmena jedne valute za drugu valutu. poravnanje. arranger) urediti. arachne. apterologija (grč. arabicitet (nlat. arachne. ureñi-vač. harač. araneolog. haram. red. verovnike zadovoljiti. a. reč uzeta iz arapskog jezika. a-pteros beskrilan. arabotedesco arapsko-nemački) mešavina mavarskog. lat. upotrebljavati u govoru arapske reči. arachne. 4. logfa) zool. arbija (tur. nauka o paucima. ara (lat. v. despot.

pojave hroničnog trovanja srebrom: argirijaza i degeneracija pluća. arbor genealogika (nlat. metron mera) sprava za ispitivanje srebra. arbor) onaj koji se bavi gajenjem drveća. argyrion) dged. mangupski. ocena. pakfong. bogatstvom. argyrion. arbitracija (lat. arborescirati (lat. znak Ag. argirizam (grč. pakvon. govoriti jezikom koji svako ne razume. kao drvo. stari grčki junaci. arborescere) pretvarati se u drvo. arborin (lat. argit) puškarnica. izabrani sudija. vrsta glavonožaca. arbor drvo. obrazloženje. trg. sloboda opredeljivanja. lopovski. ludilo) želja (ili: žeñ. argiromanija (grč. razgranjavanje) u obliku drveta (o kristalima). volja. argentan (lat. argentometar (lat. arbitratio) cenjenje (ili: precenjivanje) po svom nahoñenju. argotirati (fr. arbitrirati (lat. pro-cenjivati. argirija (grč. sud. tj. arbitrimn liberum) slobodna volja. argumentacija (lat. ksenon. metalna smesa slična srebru. zemljodelstvo. vladavina novca. argental. strast) za novcem. svojevoljan. raspravljen. onaj deo dokaza na kome se taj dokaz osniva. god. argat (tur. arbitrari) ceniti. v. mirisa i ukusa. otkriven 1894. približan. šatrovački govor. ñuture procena. argentan. argentum) v. menjati (ili: razmenjiva-ti) domaću valutu za drugu valutu po utvrñenom kursu. mam'a pomama. Argo. nazvani po svojoj lañi Argo. arborikultura (lat. argot) jezik pariske ulice i polu-sveta. nautes) kit. . arboretum) škola u kojoj se uči poznavanje drveća. arboretum (lat. koji obrazlaže. argot) izraz ili osobenost šatrovačkog govora. pretvaranje u drvo. novac. up. način dokazivan>a. argotizam (fr. argental (lat. izborni sudija. argumentator (lat. arborescentia) rastenje (ili: razvijanje. razlog. lenj) hen. arbitrium) presuda. v. presuñivati kao izabrani sudija. Argo. slobodno opredeljivala. argyrion srebro) ned. cinka i nikla. redni broj 18. govor ljudi jedne klase ili jednog zanata. argonauti (grč. elemenat. argonautika (grč. argirijaza (grč. zbirke drveća. argon (grč. koji presuñuje i postupa prema svom ličnom nahoñenju i svojoj volji. pakvon. arbor vite (lat. cultura gajenje) poljoprivrede. odrvenjavanje. upotrebljava se za reklamne lampio-ne i daje sivkastu svetlost. argos nedelatan. argumen(a)t (lat. oblik) veštačko srebro. argirijaza. neon. argonaut (grč. argumentativan (lat. veština dokazivanje. odrvenjenje. arbitralis) koji se tiče izbornog suda. koji su se pod Jazonovim voñstvom bili uputili na more da donesu iz Kolhide zlatno runo. argyrion.948. zaključivanja. argyrion) med. koju su Apolo-nije s Roda i Valerije Flakus obradili kao epsku pesmu. arvikultura (lat. nautes) istorija pohoda argonauta u Kolhidu. argentum) srebro. zaključivanje. arborescencija (nlat. arbitrator (lat. argentum vivum) živo srebro. arboriforman (nlat.arbitralan 71 argumentacija argentum vivum (lat. rešavati po svom mišljenju i nahoñenju. arvus njiva. sadržaj ili izvod iz nekog dela. arbitralan (lat. argo (fr. „životno drvo". arbor vitae) aiat. plemeniti (inertni) gas bez boje. argumentum dokaz) koji daje (ili služi kao) dokaz (razlog. obrazloženje). modro-siva ili crnkasta boja kože koja se ponekad javlja posle duže unutarnje upotrebe srebrnih preparata. arbor genealogica) rodoslovno stablo. arbitraran (lat. arboriformis) koji je u obliku drveta. arbitrarius) izbornosudski. živa. krip-ton. argirokratija (grč. odrvenjavati. arbitrij(um) (lat. suditi. slobodan izbor. argentum foliatum) lisnate srebro. arbor) tečnost za prskanje rastinja i drveća u cilju zaštite od zaraznih bolesti. samovolja. argiroida (grč. izbornog sudije. rodoslov.. argumentum) dokazno sredstvo. biljni otisak. arbitrijum liberum (lat. nautes brodar) zool. moždana masa malog mozga koja je u preseku slična drvetu. samovoljan. argiroza (grč. efdos vid. arborisatio) prirodno stvaranje oblika drveta na kamenju. se naJpovoljnije naplatilo neko potraži-valje. vrt (rasadnik) sa drvećem. mišljenje. atomska masa 39. zaključivanja. arborist(a) (lat. dokaz. proizvoljan. argumentator) onaj koji navodi dokaze. argyrion srebro) ned. cultura gajenje) podizanje (ili: gajenje) drveća (ili: voća). argumentatio) dokazivanje. arborizacija (nlat. shvatanje. argentum. porodično stablo. argoter) govoriti šatrovač-kim jezikom. obrazlaganje. argentum srebro) legura bakra. argentum folijatum (lat. dokazni. bubrega i jetre. proizvoljna procena. Argo. argentum (lat. grč. kratos jačina) vladavina (»«li: gospodarstvo) srebra. arbitra tor) sudija koga biraju zavañene strane radi rešavanja nekog svog spora. koji zaključuje. izbornosudski. neradan. argirijaza. argyrion.

arrestare) v. arrenda) zakup zemljišta. muz. arrestans) uhapšenik. gradilište. araios redak. aretologija (grč. arrendator) zakupac zemljišta. tr-kalište u cirkusu. kolektivno javljanje. hidrome-tar. zadržavati. sr-čano. zatočenik. obustavljati. arena) borac na areni. crven krug oko zapaljenog mesta.: „Taj predlog nije dobar. zatvor. žarki. arendar (nlat. areražirati (fr. zažaren. ardens) gorući. vrsta fine per-sijske svile. uvek otvorene oči kojima ništa ne može promaći. muka. žustar. dovezena roba. dokaz koji nije strogo logičan nego više udešen prema sposobnosti razumevanja ili interesu slušaoca. prsten oko bradavice na sisi. čije je sedište bilo na tome brežuljku. haps. med. ardito) muz. ardassine) trg. nepla-ćena kamata. Areios Aresov. lice koje sudskim putem traži stavljanje zabrane. popularan dokaz. naoružan ruč-nom bombom i kamom. v. argumentum ad veritatem (lat. ne biti isplaćen. arete vrlina. up. areola) malo. strastan. arrivage) pristajanje. silom. peščano kupatilo.. dolazak. ardasa (fr. argumentum bakulinum (lat. Argus (grč. Areopag (grč. arena) borilište posuto peskom. nlat. areraže (fr. rešt. zaostala plaćanja. arestatorij(um) (nlat. dokazivati. arivaža (fr. metron mera) fiz. poprište borbe i igara u cirkusu (amfiteatru) kod Rimljana. arrestatus) prav. agea) površina. rvač.. usijan. vreo. fig. najstariji i najugledniji sud u Ateni. jer je predlagač rñav čovek". Argos. tj. arrestum) zatvor. u Ateni. npr. javno prozivanje poverilaca (kod stečaja). arena (lat. Ares) mit. ardito (ital. arrerager) biti u zaostat-ku s primanjem. Arej (grč. brežul>ak posvećen bogu rata Areju. nauka o napadanju i odbrani utvrñenih mesta. uzapti-ti. Ares) mit. arrendarius) onaj koji daje zemljište u zakup. zatvaranje. zapadno od Akropolisa. ardasina (fr. bog rata. argumentum ad hominem (lat. krug oko Meseca. Argus) mit. špijun. areale) oblast na kojoj je neka biljna ili životinjska vrsta (rod i sl. arresto. fig. astr. argumentozan (lat.) rasprostranjena na Zemlji. 3. Argusove oči vrlo budne. ardasse) trg. nemajući drugih dokaza. slobodno mesto. već na osobinama ili položaju onih koji je iznose. lako razumljiv. . ardit (ital. vrsta grube svile iz Smirne. kupanje u pesku. veoma oprezan i revnosan čuvar. poprište. fig. znat. agea. argumentum e konsenzu gencijum (lat.argumentirati argumentirati (lat. obra-zlagati. lice protiv koga se traži stavljanje zabrane. arrestatio) hapšenje. arduitet (lat. logia) fil. gravimetar. dokazivanje nekog tvrñenja na osnovu toga što su svi oduvek to tvrñenje smatrali istinitim. mandatum) prav. araios. arrestatorivun se. tektoniki) voj. naredba o hapšenju. u italijanskoj vojsci: vojnik jurišnih odreda. Areios pagos) 1. zaustavljati. argumentisati v. arestacija (nlat. prav. arestant (nlat. ardus strm) strmost. argumentirati. arendirati (nlat. argumentum ad veritatem) dokaz koji izlazi iz opštepriznatih i naučio utvrñenih istina. fig. revnostan. veština. bogat razlozima. silan. mala šupllna izmeñu tkivnih snopića. optuživanje. sprava za merenje gustine i specifič-ne težine tečnosti. udaranje glasom pri čitanju na izvestan slog. arzi-mahzar (tur. areometrija (grč. sin Zevsov i Niobin. boga rata Aresa. uhoda. pažljive. stooki čuvar Zevsove ljubavnice Ione (od Here u kravu pretvorene) koga je. aretirati. po Zevsovoj zapovesti. zatvoriti. staviti zabranu na. tegoba. rata i ratnih užasa. dovoz robe. Ares. zadrhtati. peticija upućena iz naroda višim turskim vlastima (ova reč se nekad upotrebljavale u Srbiji u službenom jeziku). arreter) zaustaviti. gumno. lat. ugovor o davanju zemljišta u zakup. odreñivanje gustine i specifične težine tečnosti. arendator (nlat.teza. vatren. dokazuje nešto batinom. Arej. arenant (lat. obustaviti. 2. areola (lat. aretirati (fr. arz-mahzar) pismeno. simbol surove hrabrosti. plah. arestat (nlat. arrendare) dati >li uzeti zemljište u zakup. nauka (ili učenje) o vrlini. arsa (lat. argumentum baculinum dokaz batinom) kad neko. argumentosus) bogat grañom. kažnjenik. arenacija (nlat. rada i sl. dizanje glasa. zakupiti. ardito) voj. arsis) metr. zaključivati. 72 arivaža arenda (nlat. arrerages) pl. argumentari) navoditi kao dokaz. velika teškoća. arza (grč. sin Zevsa i Here. polje borbe. areometar (grč. ardentan (lat. arestirati (nlat. dugovi. arenatio) med. zbor uglednih i nepristrasnih sudija. argumentum e consensu gentium) log. areotektonika (grč. smelo. dolazak laña u pristanište. dokazima. arest (ital. ubio Hermej. supr. haps. uhapsiti. areal (nlat. molba. argumentum ad hominem) 1. metria) fiz. plaho. deo etike. 2. neplaćene zakupnina. dokaz koji se ne zasniva na samoj stvari. Ares (grč.

fig. lutrije i dr. koji se može predstaviti ili rešiti brojevima. neodoljivi nagon za stalnim brojanjem i prebrojavanjem svega i svačega. aristolohika (grč. prijatelj i član aristokratije. arithmetikćc) koji spada u računanje. up. med. čuven kao kritičar pesama Homerovih i Pindarovih. ime kojim su indoevropski (arijski) stanovnici Indije. arkada (fr. slabost. fig. sredstva koja pomažu porañanje. aristokratia) vladavina plemstva. anat. aritmus (grč. naročito kucanja bila. arithmos. aristokratizam (grč. mala arija. arija (ital. naročito o tajanstvenim i čudnim svojstvima brojeva. rythmos takt) med. nego običan čovek. pomoću jednog klupka konca da izañe iz lavirinta i pobegla s njim. arijski jezici svi indoevropski jezici. suvoparnost. ovim se imenom nazivaju svi Indoevropljani. strog i pravedan sudija u pitanjima umetnosti. zaštitno odeljenje. spržen. gurgur. aristokrateomai imam aristokratski ustav) aristokratski sistem vladavine. pesmica. Arijevci (sskr. kratak melodičan komad koji se umeće u rečitativ. Arijci (sskr. sušan. jalovost. aritmometar (grč. arizacija (sskr. aridura) med. učitelja Aleksandra Velikog i osnivača pe-ripatetičke škole. karijerist. pere. u starohrišćanskoj crkvi: posuda u kojoj su čuvane euharisti-ja. aritmologija (grč. v. arivist(a) (fr. aritmogrif (grč. Arijci. aritmije (grč. nepravilnost u ritmu srčanih otkuca ja. deo čeone kosti (očna).). arcade) l. pr. mršavost.arivizam 73 arkada aristokrat(a) (grč. arijanci. Arijadna (grč. pulsa. i njegovih pristalica. logla) nauka o brojevima. arivizam (fr. aristodemokratija (grč. arijergarda (fr. Ariadne) mit. arka (lat. laktaštvo. arithmos broj. v. fr. pristalice i pobornici arija-nizma. nauka o brojevima. arithmos. aridura (nlat. aritmetike (grč. nauka o računanju odreñenim brojevima koji se pišu ciframa. na-pev. arhit. mršav. ih. . Aristarh (grč. arriver postići) osobina onih koji. Irana sami sebe nazivali. arijanci pl. računski. e arithmetike tj. a-. iz IV veka. mit. u vidu arije. nepravilno kretanje. progresija. geometrijska sredina. Aristarchos) najveći aleksandrijski gramatičar. suša. aristos najbolji. učenika Platonova. locheia porañanje) pl. pomogla Tezeju. gurgurstvo. mršavljenje. Aristoteles) fil. naročito čišćenje porodilje. ned. aritmetičar (grč. techne) mat. zaštitnica. kovčeg u kome se starozavetni Noj spasao od potopa i koji se ploveći zaustavio na vrhu planine Ararat. agua) pl. vladavine plemića. naročito: prevoñenje pojedinih preduzeća iz jevrejskih u arijevske ruke (ovo je na strahovito nečovečan način sprovodio Hitlerov nacistički režim u Nemačkoj pre i za vreme drugog svetskog rata). aristotelizam (grč. aridan (lat. arithmos broj. arriere-ban) voj. sušnost. ariditet (lat. aritmomanija (grč. metron mera) sprava (ili: mašina) za računanje. kći kritskog kralja Minosa i Pasifaje. veština računanja. a rijega (ital. osiguranje života. nepravilnost. arioso) muz. večni protivnik Ormuzda. sušenje. aristarhski. poslednja odbrana. odstupnica. poglavica zlih duhova. plemstvo. koji je tvrdio da Hristos nije bog. arijevci pl. u zendskoj reli-giji i Zaratustrinom učenju: simbol nega-tivnog principa. sanduk) 1. ariditas) suvoća. arithmos. suvoparan. ljubav prema aristokra-tiji i aristokratskim načelima. mania ludilo) med. pošto je ubio Minotaura. vlast) vladavina plemstva i naroda. agsa kovčeg. arietta) muz. aristos najbolji. 2. dragocenosti. agua. bog i praizvor svega zla. fig. de-mos narod. Ahriman) ion-. politička aritmetika primena aritmetike na društvene i državne ustanove (npr. 2. neplodnost. pevajući. v. melodija. jalov. aritmetički (grč. kratos moć. ariozo (ital. arija) pl. agua) pretvaranje u Arijce. arriver postići. aritmomantija (grč. aritmetička sredina nekih brojeva jeste zbir tih brojeva podeljen brojem od onoliko jedinica koliko je tih brojeva. mršavost. aristokrates) plemić po roñenju ili položaju. arijevci. aristokratija (grč. način pevanja. Arijevci. aria. relikvije i dr. plemićki stalež. love zvanja i položaje. gryphos zagonetka) zagonetka izražena brojevima. u novije doba. arythmia) nedostatak ravnomernosti. manteia nporicanje) vračanje (ili: proricanje) iz brojeva. laktaš. računaljka. arithmos. arijanizam učenje aleksandrijskog sveštenika Arija. otuda: Arijadnin konac. arithmetikos) onaj koji se bavi aritmetikom ili zna aritmetiku. sredstvo da se čovek izvuče iz nekog teškog položaja. arriviste) bezobziran lovac na zvanja i položaje. Ariman (pere. nesklad-nost. pre naše ere). neplodan. arriere-garde) voj. ali ju je on ostavio na ostrvu Naksu. bez ikakvih obzira. Persije i ist. niz lukova na stubovima. arijer-ban (fr. učenje grčkog filozofa Aristotela (384^—322. aridus) suv. veštak u računanju. air) pesma lirskog sadržaja koja se peva.

fig. Arkadla. pozadi kuće. lat. arcanus tajanstven. arc-boutant) arh. armalis. nagrizanje kostiju. „armija nezaposle-nih". tajan) poznavalac tajni u pojedinim strukama. oholost. povećanje nosivosti zida gvožñem. prav. pesnici pastirske poezije. fiz. arctius jus) prav. poza. vrdanje. arktacija (nlat. arkcijus jus (lat. strategijska operativne jedinica čija jačina zavisi od uloge koja joj je namenjena. ime lepe i moćne čarobnice u Tasovom spevu „Osloboñeni Jerusalim". vazduhoplovstvo. arktos (grč. vinski cvet. navodnjavanje njiva. arkeo izdržavaš) geol. morski razbojnik. muz. idiličai. pastirski. Pola. arkuacija (lat. arcus luk) nuz. art kapi stražnja vrata) vrata koja ne vode u kuću sa ulice. arozirati (fr. fig. doplaćivanje. 74 aromatizaciJa armalisti (mañ. doplatiti. arcus luk. arogirati (lat. obasipanje vatrom. krivl>enje kostiju u obliku luka. nao-ružati. Armida lit. pravo prvenstva. arlecchino) lakrdijaš. arktikos severni) Severno Ledeno More. arrosio) med. sočna materija kod biljaka. povećati nosivost zida gvožñem i cementom. pojačati snagu magneta pomoću gvožña. armada (šp. voj. armorial. Arkadoi) pl. . npr. naročito ratna flota (ovako se u XVI veku zvala „nepobedive" flota Filipa P koju je 1588. arkanum (lat. nlat. nepropisan put. arktikos severni) koji se nalazi oko Sev. zaobilazan. arkcior citacio (lat. armatura (lat. jela i dr. gudalo. »sena sposobna da zavede. od srednjeg veka: porodični grb. arkato (ital. armateur) mor. arkosolij(um) (lat. podlivanje ulica. arroser) zalivati. razmetljiv. prisvajati. naknadno platiti. arrosage) zalivanje. arkadikćs) koji je iz Arkadije. peščar od trošaka granitnih i gnajsnih stena. najčešće ima u sastavu 3-4 pešadijske divizije. artiljeriju i dr. armorale) knjiga sa grbovima. čovek koji često menja mišljenje. onaj koji je u vezi sa sazvežñima Velikog i Malog Medveda. arogantan (lat. usiniti. seoski. arcato) muz. arktički (grč. naivan. nadmen. tj. arma (lat. voj. sužavanje. naduven. arlekin (ital. polivati. arctius mandatum) prav. nego su »siveli samo od službe u vojsci. metodski bombardovati. bezobzirnost. aroma) metanje mirisa (ili: začina) u lekove. snabdeti ratnom spremom. naoružan trgovački brod. najedanje. arrogare) usuditi se. nlat. armadilla) kor. gusarska laña. metodič-no bombardovanje. vrdalama. Veliki i Mali Medved (grupe zvezda). jačati. arrogans) nadut. ratna sprema. arozija (lat. arrodere. solium mrtvački sanduk od kamena) umetnički izrañen starohrišćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka. armater (fr. navodnjavati. aroma (grč. arkbutan (fr. god. granatama. polivanje. naoružavanje i snabdevanje posadom jednog broda. armorijal (fr. lučni stub. opggriji (ili: pooštren) poziv pred sud. tenkove. fr. prevrtljivost. kako se prave sredstva za ulepšavanje. arrosement) zalivanje. naknadno plaćanje. opre-miti. gusar. gord. npr. so!G agso) gudalom. pastirskog predela u sredini Pe-loponeza. armatura) voj. arkapija (tur. arrogantia) nadmenost. fig. drskost. oružati. u Španiji: oružana sila. naročito carinski. agta oružje) pl. Arktik (grč. sopstvenik gusarske lañe. agtee) 1.. Arkañani (grč. ohol. krstovi i bemoJogu početku kompozicije. kol' arko (ital. obasuti (ili: obasipati) vatrom. podmlañivanje itd. arkanist(a) (lat. arktura (lat. fig. armorale) poznavalac grbova. lat. šaljivčina. arcanus) tajni lek. uobražen. prijatan miris što ga puštaju od sebe eterična ulja. nego iz avlije. fig. naoružanje. armija (lat.arkadski arkadski (grč. potporni poluluk. stanovnici Arkadije. zakupac broda koji priprema svoj brod na daleki put. pooštrena zapovest (ili naredba). snažiti. bombama. drznuti se. arctior citatio) prav. arlequinade) šala. mala ratna flota. arogancija (lat. armada) oprema. nepravilan. arkcijus mandatum (lat. arko (ital. ovlažavanje. grañ. potez gudalom. prevrtljivac. aroma) miris. tj. arozaža (fr. mor. fiz. armorist(a) (nlat. mali naoružan brod. Velika Kola) astr. onaj koji se razume u grbove. arlekinada (fr. arcuatio) med. 3. veliko mnoštvo. uraslost nokata u meso. trg. staviti (ili: stavljati) znake u početku muzičkog komada. arctatio) ned. mañarski plemići koji nisu imali svog imanja. agta) pl. sever. aromatizacija (grč. „armija beskućnika" itd. agso. prevlačeći guda-lom. uzeti pod svoje. arozman (fr. oru-žana sila. bezobrazan. muz. e arktos Veliki Medved. oružje. trg. armadilja (šp. stub podupirač. agta oružje. pojačavanje snage magneta umetanjem gvožña. armirati (lat. grañ. vojska. drzak. stezanje nekog dela tela zavojem. lakrdi-ja. suženost utrobe i zatvor kao posledica toga. tajno sredstvo. osvežavanje. prisvojiti. armare) voj. arctura) med. poslao protiv Engleske). nadutost. bliže (ili: preče) pravo. arkoza (grč. 2.

arterfa. veština. aroma) mirišljav. posle kojih dolaze kapi-lari. mirisan. naročito knlževnog. vita brevis) umetnost je duga. arsenijati (grč. artefactum) veštački proiz-vod. arrostema slabost) med. jedinjenja arsenove kiseline sa bazama. tvrd) med. ars. arpentage) zemljomerstvo. arondismav (fr. arteriografija (grč. gone rañanje) rañanje muške dece. arpeñirati (ital. arteriozitet (nlat. arsentrioksid (As2O3). prskanje) med. proširenje. arsen muški. zanat. sužavanje (ili: suženost) arterija. arsenale) oružnika. srez. redni broj 33. arostija. zadebl>anje i zakrečavanje zidova arterija. artes liberales) pl. muz. arterfa. arsonvalisatio) v. are silogistika (lat. zaokrugljenje. arpihord (ital. a život kratak. arsenik (grč. arpicordo) muzički instrumenat po zvuku sličan harfi. navika uzimanja inače otrovnih količina arsenovih jedinjenja radi ja-čanja telesne snage ili spolne sposobnosti. bilo. rukotvorina (za razliku od prirodnog proizvoda). lomljenje tona kao na harfi. oksidisana krv. kao na harfi. artefakt (lat. are mnemonika (nlat. niz razlomljenih akorada.aromatizirati 75 artizam aromatizirati (grč. arterfa. podrugljivo: tandrkati. arrostia) med. arteski bunari bunari koji se dobivaju odvesnim bušenjem u sinklinalan nabor slojeva odakle stalno ističe voda (nazva-ni po bivšoj francuskoj oblasti Artoa. zanatlij-ska radna zajednica. arsenogonija (grč. arsen muški. artelj (rus. žila odvodnica (opšti naziv za krvne sudove koji nose krv bilo iz srca u pluća. proširenje arterija. arterfa žila) anat. mala harfa. arteria) med. arpacik) sitan crni luk za presañivanje. zaokruženje. vita brevis (lat. aroma. are (lat. sklerćs krt. arpikord (ital. ars antiqua) stara umetnost. arterijalizacija (nlat. tj. arpeggiare) muz. sa začinom. znak As. mirišljave materije. arteriektazis (grč. damar. arterijska krv otvoreno crve na. slobodne umetnosti. zapaljenje arterija. arteriostenoza (grč. arteriotomija (grč. arpeñato (ital. v. ludilo. koji predstavlja prekretnicu u razvoju muzike i reakciju na are antiku. arpihord. arpaneta (itzl. graphia) anat. muzički stil u XIV i XV v. jak) hen. arostema (grč. v. harfica. arterija (grč. hem. ars longa. opis (ili: opisivanje) arterija. arsonvalizacija (nlat. prskanje arterije. arsenikćn) pl. arpikord. arsen (grč. izražavanja . fiziol. arterfa žila. aroma) namirisati. kvart. teorija (ili: osnov) umetnosti ili nauke. fig. arpeñatura (ital. arterijski (grč. arteriozitet. začini. grč. arsenikćn) pl. arseniti (grč. arpantaža (fr. struka) muz. artis umetnost) način umetničkog. soli arse-nikove kiseline. are angina (lat. metnuti mirisa u nešto. najsitnije arterije. chorde žica prevara. lepe veštine. uvećanje. muški porod. arteria. arterialitas) fiziol. arsevofagizam (grč. premeravanje (ili: merenje) zemlje. are longa. artelB) radna zadruge. nauka o arterijama. za-činjavati. arrondissement) zaokrugljivanje. arterfa. ars mnemonica) veština pamćenja. arterieurizma (grč. arterioekleroza (grč. krvna žila. arterialisatio) fiziol. arterioreksis (grč. arsenikćn) hem. artizam (lat. are vova (lat. začiniti. muzički stil koji se razvio u Parizu od kraja HP do početka XIV v. ars) umetnost. eurys širok) med. arpadžik (tur. ars nova) nova umetnost. arostija (grč. gde je veoma rano bilo takvih bunara). zaokrugljenost. arteriositas) fiziol. bogatstvo u arterijama. ital. svirati na harfu. darsonvalizacija. aromatičan (grč. spinet. naročito u morskim pristaništima. sičan. arsenal (fr. elemenat atomske mase 74. arpanetta) muz. arsenal. arterijalitet. arsenikćn. aromatika (grč. trovanja akutna i hronična. arpeggio) muz. stenćs tesan) med.9216. arteriektazis. rexis kidanje. u razlomljenim akordima. slabost uma. arteritis (grč. arostema. jedinjenja su mu jako otrovna. arteriolae) pl. arterfa. up. arteriologija (grč. arteriole (nlat. ektasis pomeranje) med. krv koja je prošla kroz pluća i primila kiseonik. phagein jesti) med. arterfa. arterfa žila) koji se tiče arterije. arpeggiato) muz. tome sečenje) med. jak otrov. ars syllogistica) srednjovekovni naziv za Aristotelovu logiku. glavna ulica i saobraćajnica u gradu i sl. bilo iz srca u ostale delove tela). v. agra. v. artes liberales (lat. ono što je veštački napravljeno. žeš. deo grada. arpeggiatura) muz. logfa) anat. magacin za smeštaj ratne spreme. arsenik. arsena. arpeño (ital. nlat. arterijalitet (nlat. nlat. aromatica) al. koji prijatno miriše. nadmoćnost sistema arterija i njihovog uticaja u jednom telu. operativne otvaranje arterija. obnavljanje (ili: oksidacija) krvi. tonove jednog akorda svirati raz-lomljeno ali brzo jedne za drugim. posao. zaokruživanje.

tj. artrofima (grč. artrotomija (grč. artichaut) vot. obrastao trskom. arthron zglob. kompozicijom i dr. sastavni deo jednog spisa. artikulirati. arthron. artistique) umetnički. lek). artillerie. arhajski period v. priključenije (doživljaj) itd. arhaičan. arthron. prastari) star. arundinozan (lat. osnovi nauke o čoveku. arhaizirati (grč. articulatio) anat. tačka ugovora. arthron. arheget (grč. izgovarati. articulare) uzglobiti. preterana sklonost spoljašnjem obliku umetničkog dela. roba u trgovini. sastav tela koji je sklon gojaznosti. lukav. arthron. arthron zglob. artillaria) prvobitno: svaka ratna sprava uopšte. paragraf. karpos plod) pl. artiste) umetnik. stilom. predmet. slik. npr. glavočika sa cevastim cvetovima. artikulirati (lat. koji je više posledica veštine i znanja nego čistog talenta i osećanja. artropatija (grč. gaji se kao veoma cenjeno povrće. archakos) starinski. kamenu u žuči i mo-kraćnom mehuru. trganje u zglobovima. artro. pauke rakove i crve. pro-či (drugi). latreia poštovanje) služba za hleb. anat. artilerac (fr. arun v. astmi i dr. up. bogat trskom. bog. bog. articularis) zglobni. gran. glumac. drevni. docnije: topovi. veštački. prastari. nameštati govorne or-gane pri obrazovanju pojedinih glasova. vot. articiocco. osnivač. up. starinski) upotrebljavate u govoru i pisanju arhai-zme. bol zgloba. izveštačen. artremboleza (grč. odyne bol) med. arthron) koji je u vezi sa zapaljenjem zglobova. poglavlje. prevremenoj arterio-sklerozi. zapal>enje zglobova. arhaizam (grč. zoon životinja) zool. rak u zglobu. nlat. artikularni (lat. poglavar. operativno otvaranje zgloba. arheopteriks. drevan. titula spartanskog kralja u Likurgovom zakonu. arundinosus) trskovit. fosilni kič- . arheornis v. phima izraštaj. artropioza (grč. azojski period. zastarela reč. čvor. artist(a) (ital. arhejski (grč. archaios star. bol zgloba. umetnički. reči i slogove jasno. arhaističan v. arthron zglob) med. logia) početna nauka. bol (ili: trganje) u zglobu. trg. artritizam (grč. zglavak. arthron) med. artroze (grč. stvar. archaios star. arheografija (grč. artrodinija (grč. artizan (fr. odsek. logos reč. artritis (grč. podćs noga) pl. archaios star. arhaičan (grč. artikulisati. artos. articulus zglob. zagnojavanje zglobova. da(va)ti arhaičan oblik. arheologija (grč. artilleur) vojnik koji rukuje topom. liigv. arheolog (grč. mekani otok zgloba. grapho pišem) opisivanje starina. zglavkari. veštački. arthron) med. poštovanje (ili: obožavanje) hleba (hostije). arche početak. harun. neprirodan. napis. jestastvo (priroda). artiljerija (fr. arthron.ke. artolatrija (grč. artos hleb. vinovnik. trganje u zglobovima. drevan. LIŠð. artišoka (ital. ženski spolni organi kod nekih bescvet-nica i mahovina. bol u zglobu. gnojenje (ili: zagnojavanje) zgloba.artizan 76 arheopteriks artritičan (grč. oblik ili izraz. otok) med. polza (korist). artofag (grč. prepreden. tobdžija. pregib. nameštanje (sme-štanje) govornih organa pri obrazovanju pojedinih glasova. phagos) hlebojed. zastareo. artificialis) veštački. fr. archaios star. pathos bol) med. archaios stari. arheopteriks (grč. karkfnos rak) med. nameštanje iščašenih zglobova. „igra reči". jedan po jedan. artiljerac. arthros. arthon zglob. artista. arthron. rod vojske naoružan topovima. veštak. pravilan i tačan izražaj svih delova slike. arhaičan. govor) onaj koji se bavi starinama i poznaje starine. artificiosus) umetnički. glumac. kostobolji. pokretač. zglobobolja. emballo ubaciti. umetnuti) kec. artralgija (grč. artokarpi (grč. koji je protiv zapaljenja zglobova (sredstvo. zool. giht. iznositi nešto član po član. artik(a)l (lat. artikulacija (lat. životinje sa zglobovima. krilo) zool. pterix pero. artrozoa (grč. archaios star. artificiozan (lat. arhegonije (grč. arthron) predmetak u složeni-cama sa značenjem: zglob.(grč. gonos) pl. artistički (fr. prastari) gram. zglobobolja. phyo stvaram) med. arthron. hlebno drveće i hlebne bil. algos bol) med. gnojenje zglobnih kostiju. igrač na konopcu (u cirkusu). artikulisati v. jasno i razgovetno iz-govaranje reči i slogova. veštak u jahanju. šećernoj bolesti. kolence. koji odista potiče iz starog vremena. članak) članak. fig. artificijelan (lat. archaios star. opšte ime za kukce (insekte). govor) nauka koja se bavi iskopavanjem i proučavanjem predmeta starih kultura. te se stoga više koristi spoljnim sredstvima (rečju. fr. uzglobljavati. artos. neuralgiji. artropoda (grč. poznavalac umetnosti. zglavak.). tome sečenje) med. artrofioza (grč. zglob. naročito antičku umetnost i nauku. arch-egetes) voña. član. starinski. logos reč. arche početak. ruop gnoj) med. zglobni. artrokarcinom (grč. izneti. arhelogija (grč. topništvo. artisan) zanatlija. pus.

arhiblast (grč. archivista) v. episkop. architekton. arhiñakon (grč. povel>e. regnimi prsnem) krvarenje iz zadnjeg creva. arhitrab (grč. blastos klica. arhoragija (grč. archos čmar. assai. lat. zajedl>iv. arhitrab. lat. arhiv(a) (lat. archimandrites) starešina manastira. veličine goluba. pre n. dobro očuvano. zametak) zool. prosutost. školovan grañevinar. arch-iereus) vladika. najjača karta. a salvo) trg. podrugl>iv u govoru ili pisanju. archo prednjačim. episkopos) prvi vladika. prvi nad. spisi ili akta. koji odgovara pravilima grañevinske umetnosti. prvak. arhetipi otisci (ili: primerci) prvog izdanja. arhivar (lat. e. archi-ierarches) vrhovni sveštenik. viši lekar. način zidanja. nadbiskupa. žučan. a po drugim opet ptici. architekton) onaj koji se bavi grañevinarstvom. a salve (ital. trešnja (plod i stablo). 4. rif. lični lekar. arhivalije (nlat. as (lat. archivum. uprava) duhovna oblast arhiepisko-pa. rimskoj. arche početak. raspored i grañenje jedne grañevine. diakonos sluga) monaški čin koji se daje ñakonu kad se odlikuje u službi. v. up. arhivist. neimarstvo. službenik arhiva ili arhive. polukružni luk koji spaja dva stuba (u helenističkoj. assis) 1. arhocela (grč. arhi. arhiepiskopija (grč. spadnutost zadnjeg creva. aršin (tur. prapismo. nauka o sistemu. najbolji u nekoj struci. arhetip (grč. prastvaranje. archo.(grč. veoma. arhitip (grč. gradska većnica) mesto gde se drže i čuvaju dokumenta. archos voña. setva) bog. archivum) koji se tiče arhiva. archon) vladalac. počinjem) predmetak koji u složenicama znači: glavni. vrhovni sveštenik kod Jevreja. renesansnoj i barokno j arhitekturi). archetypon prauzorak) prasli-ka. naročito u avijatici i raznim granama sporta. arhilohijski (grč. grč. postanak života u njegovim najprostijim počecima iz tzv. u novije doba: apotekarske funta od 12 un-ca. arhiepiskop (grč. glavna greda koja vezuje dva stuba ili više stubova i leži na njima. u početku od pola kg bakra. tj. architec-tura) grañevinarska umetnost. arsin) stara mera za dužinu: lakat. archivalia) spisi koji se nalaze u arhivu. najviši svešteno-monaški čin do vladike u pravoslavnoj crkvi. kele prosutost) med. up. fr. „kec" na francuskim kartama. archi-pelagos more) ostrvlje. dioikesis gazdin-stvo. arhivolt (ital. naročito: prvi otisak. 2. ptosis pad) med. arhitip. . prodor zadnjeg creva. arhipelag (grč. tobožnja veština pravl>enja zlata i srebra. najviši državni činovnik u Ateni posle propasti starog kraljevstva. fig. dvorski lekar. archivarius) upravnik (ili: nadzornik) arhiva. aršlama (tur. arhivist(a) (nlat. arhivar. assez) kuz. iatros lekar) prvi lekar. vrlo. nadbiskup. archi-ierarchia) dostojanstvo prvosveštenika. spontano postanje života. arhihijerarhija (grč. abiogeneza. archo prednjačim. dokumenti. archo. 5. spora sejanje. arhitektonika (grč. arhitektonski (grč. pra-. prapočetak. 3. trabs greda) ar*. arhont (grč. neimarstvo.arhesporIJum 77 menjak. anorgakske materije. episkopeo) oblast koja stoji pod duhovnom upravom arhiepiskopa. archi-mageia) vrhovno čarobnjaštvo. as. neoštećeno (na tovarnim listovima). archivolto glavni luk) vrh. koji pripada arhivu. grañevinski stil. kod starih Rimljana: novac. arhoptoza (grč. metričkim me-renjem. arhimandrit (grč. mitropolit. gfgnomai stvaram) biol. koji su često ukrašeni kipovima. archo početak. archeion vladino nadleštvo. grañevinar-stvo. ćelija od koje postaje tkivo što stvara spore kod paprati. arhitrav. prazametak. prvosveštenik. tako se zove više vrsta stihova koje je prvi pronašao najstariji grčki liričar i jampski pesnik Arhiloh (izmeñu 680. zastupnik vladike — biskupa u upravi dijecezom. najmanja jedinica za merenje zlata. potiče iz preistorijskog doba. i 640. arhidijeceza (grč. archos. arhitekt (grč. vrsta crnog luka. prauzor. prvi služitelj jedne crkve. archos. archos. koji se nalazi u arhivu. lat. prvobitno: ostrva u Egejskom moru. archetypon) v.). visoko sveštenstvo. neimar. u protestantskoj crkvi: titula dvojice sveštenika glavnih crkava u velikim gradovima. arhigonija (grč. po izvesnim delovima sličan reptilijama. asai (ital. arhijerej (grč. arhesporijum (grč. arhihijerarh (grč. grañevinarski. izmeñu Grčke i Male Azije. architektonikos) grañevinski. radi planove za grañevine i rukovodi njihovim podizanjem. arhitekture (grč. koji radi u arhivu. poglavar. veština izrañivanja jednog naučnog sistema. alhimija. arhitrav (grč. sada potisnuta tzv. architekton) grañevin-ska umetnost. koji se tiče jednog naučnog sistema. počinjem.) arh. arhimagija (grč. original. arhivski (lat. nauka o grañevinarstvu. archos čmar. archos. u gotsko j i romansko j arhitekturi: niz lukova glavnog crkvenog portala. Archilochos) poet. arslama) bog. arhetip. arhijater (grč. prvosveštenik.

asasinat (nlat. nepriznavanje bogova. pohotljivost. assassinatum) prav. oleum ulje) hen. zakletva koja se polaže posle datog iskaza (za razliku od promisorne zakletve. aselgija (grč. dobiva se mešavinom sirove karbolne kiseline ili krezo-la sa koncentrisanom sumpornom kiselinom. npr. koji nema zaraznih klica. amarus gorak) hen. up. lat. assecurantia) osiguranje. potvrdan. ascenseur) dizalica. asertivan (nlat. kora od hleba. rastvor kiseline kao sredstvo za sprečavanje truljenja. otklanjanje mogućnosti da zarazne klice. površina pečenja i dr. sačuvati. udva-ranje. primanje nečega kao istinitog. zagade mesto koje se operite (ovo se postiže upotrebom antiseptičnih sredstava za pranje ruku. nekoj državi' zavoñenjem niza higijenskih mera: čistoće. pohraniti. assertivus) v. assainir) smišljen rad na podizanju zdravlja pojedinaca. kraju. pozdravl>avanje naselja. asanzer (fr. isušenje moč-varnih mesta itd. assainir) popraviti (ili: popravl>ati) opšte zdravstveno stanje u nekom mestu. asenzija (lat. sepsis trulež. sastoji se od stipse pomešane sa bornom kiselinom. tj. pohrana. spojiti neki glas sa šuštavim glasom (ž ili š). aseitet (nlat. smrti i sl. bez trabanta. assessor pomoćnik u službi) prisuditelj. asanacija (lat.bez. asignatar (nlat. ulagivačko odobravanje. assignatus) lice na koje glasi uputnica. aseverativan (lat. sepsis) hem. obezbediti. sepsis trulež:. assibilare) gram. assecuratus) osiguranik. asertoran. doznaka. bolesnikove kože i dr. pozdravljavanje i poboljšavanje oppggih zdravstvenih prilika. asanirati (lat. asesor (lat. oduzimanje sposobnosti oploñavanja. assertio) tvrñenje. koji nema spola. assecurare) osigurati. aseveracija (lat. prav. a-septikos) koji nije sklon truljenju. . protiv požara. pomoćnik sudijin. asepsija (grč. aseleničan (grč. bez obeležja. problematičan. asercija (lat.asamar 78 asignatar asamar (lat. asemija (grč.bez. fr. asertoran sud sud u kojem se odnos izmeñu subjekta i predikata iskazuje kao činjenica (up. asertorna zakletva prav. kraju (ili državi). dakle. u novije doba: jači izraz za slobodnu volju. isušivanja podvodnih mesta itd. a-. dokazni. bez ikakvog podsticaja spolja. lift. nlat. ili pretvaranje nekog glasa u šušta-vi glas. a. a-. asesura. a-. sanus. sanus zdrav. asservare) čuvanje. papirni novac za vreme francuske revolucije (19. asentacija (lat. doznačilac. uspinjača. asibilirati (lat. asekuracija (nlat. aseitas. ascenzor. u pohranu. fil. spajanje jednog glasa sa šuštavim glasom (ž ili š). ad-. po sholastičkoj teologiji: svojstvo boga koji uzrok svog bića ima u samom sebi. assecuratio) v. zvanično tvrñenje da je neko slobodan. aseksualizacija (grč. aservirati (lat. assatio) kuvanje jela i lekova u njihovom sopstvenom soku. koji je bez oznake. postoji sam sobom ili kroz sebe sama (a se est). kome je oduzeta mogućnost oploñavanja. assensio) odobravanje. asekurirati (lat. fil. tvrdnja. npr. assignans) onaj koji šalje novac. npr. umorstvo. asignant (lat. zvanje pomoćnog sudije. asekurancija (nlat. postojati sam sobom) samostalnost. aservat (lat. assignatarius) lice na koje glasi uputnica ili doznaka. a-selenos) bez Meseca. kastracija. assibilatio) gram. asebeia) bezbožnost. aselgeia) razvratnost. asesorat (nlat.. a. asasinator (nlat. sudsko pomoćništvo. mučko ubistvo. assentatio) laskanje. asebija (grč. securus bezbedan. proizvodi raspadanja koji se stvaraju pri zagrevanju životinjskih ili biljnih materija i daju im začinski ukus. uputnica na primanje godišnjeg dohotka od nepokretnog imanja.ne. u nekom gradu. asseveratio) ozbiljno uveravanje ili tvrñenje nečega. fr.) ned. apodiktičan). asseverare dokazivati) potvrdan. asekurant (nlat. a se esse biti tj. aseptol (grč. asservatum) ono što je ostavljeno na čuvanje. pristajanje uz koga. asibilacija (nlat. lat. aseksualan (grč. sexus spol) bespolan. primalac novca po uputnici ili nalogu. čišćenje od zaraze. nalog. asemos) koji nema znaka. aprila 1790) kojem su služila za podlogu nepokretna imanja uzapćena u korist države. sredstvo koje čuva mleko i jela da ne uskisnu i ne pokvare se. a. zeta znak) ned. assessoratum) prisuditelj-stvo. one koja se polaže pre davanja iskaza). aseptin (grč. nasilje. asemičan (grč. assassinator) prav. assus pečen. unutarnjem nagonu. asignat (lat. bezverstvo. ostavljanje u pohranu. za-klinjanje u nešto. asertoran (lat. antiseptičan. nesposobnost razumevanja znakova. pri vršenju operacije. npr. up. aseptičan (grč. aservacija (lat. nlat. assecurans) osiguravač. asacija (nlat. asservare) čuvati. assertorius) kojim se tvrdi.). asekurat (nlat. dokazivanje. pomoćnik starešine nadleštva. aselenična noć za planete Merkur i Vene-ru kaže se da su „aselenične". razvrat. up. sexualisa-tio) uništenje. bez pratioca. osobina ljudi koji rade samo po svom sopstvenom. asekurancija. podstrekač na izvršenje mučkog ubistva.

psih. askaris) pl. jednačenje glasova (po zvučnosti. verovatno. askaris) med. asimilovati v. asklepijadska strofe četr. izjednačavati. isti. neravnomernost. nemanje saučešća prema kome ili čemu. nepoklopljiv. asindezija (grč. assimilatio) izjednačenje. systole skupljanje. npr. assimilare) izjednačiti. npr. primiti u se. juriš. asimetrija (grč. sympatheia) nenaklonjenost. ash) pravi. onaj koji svojevoljnim gladovanjem i mučenjem tela ubija u sebi strasti i prohteve. ua. prilagoñava-ti. symptotos koji se ne stiče) koji se ne poklapa. asilabija (grč. asistirati (lat. asitia nejedenje. nedovoljno saosećanje. sastoji se od dva (mali asklepijadski stih) ili tri horijamba (veliki asklepijadski stih). detinje gliste. syllogismos posredni zaključak) log. assignatio) d oznaka. asimfonija (grč. upravo. izdati (ili: izdavati) nalog za isplatu neke sume. asimulacija (lat. acieration) pretvaranje u čelik. a-. asimptota (grč. vrednoća. asimilirati. bogougodan. moguće. marljivost. asiriologija nauka koja proučava književ-nost. ital. asketos) isposnički. pomagač uopšte. vojnik. symmetria nesimetrič-nost) nesrazmernost. ili izmeñu članova jedne rečenice.asignatura 79 asinhroaičan (grč. nestezanje srca. jezik. preobratiti hranu u organ-sku materiju. vaspitni. vrsta vežbe u mačevanju. assistens) lice koje pomaže profesoru u radu sa studentima i koje se sprema za profesora. asimptotičan (grč. asker (tur. acierage) galvansko počeličavanje bakarnih ploča. udarac u dvoboju. ugañanje bogu do krajnjeg samoodricanja. chronos vreme) neistovremen. a-. asitija (grč. nedostatak volje za jelom. veza asklepijad-skog stiha sa drugim vrstama stihova. prilagoditi. neskladnost. assiduitas) tačnost. asiduitet (lat. a-. asignacija (lat. pesnička figura u kojoj se izostavljaju veze izmeñu dveju ili više rečenica. a-. nedostatak hrane. prisustvovati čemu. — (ali) Slušale je momče čobanine. opšti naziv za sve one teške poremećaje u organizmu usled radne nedo-voljnosti srčanog mišića. symphonia) nesklad. hiperbola ima dve asimptote (simbol beskrajne čovečje težnje koja nikad ne postiže svoj cilj. revnost. a-syndeton) pong. isposništvo. Lajbnic je nazvao čoveka „asimptotom božanstva"). tur. askeo) učenje o askezi. neskladan. symptotos koji se ne poklapa) mat. bubine. stezanje) ned. asjeracija (fr. jednačiti. izjednačavanje. askeo staram se) način mišljenja i življenja asketa. asketika (grč. gram. a-. askariodoza (grč. asjeraža (fr. pomoć. a-. neješnost. zaista. nedostatak veze u rečenicama. gladovanje) post. nevezanost. assaut. askeo) pisac pobožnih. a-. asketski (grč. gran. askeza (grč. a. pokajnik. licemerstvo. prava koja u odnosu prema jednoj krivoj leži tako da se njih dve ako se produžuju sve više približuju jedna drugoj. askesis) isposništvo. asimpatija (grč. ali se nikad ne dodiruju. nejednak. asistent (lat. assimulatio) pretvaranje. assistere) pomagati nekome u poslu. assistentia) pomaganje. assalto) napad. asilogističan (grč. bez svezica. čeličenje. bez sveza. i sa jambom na završetku. asignacija. asignirati (lat. mučenje tela radi što uspešnijeg ubijanja čulnih strasti i prohteve. iz koga se ne može izvesti zaključak. uputni-ca. pokajništvo u mučenju tela odricanjem. asindetičan (grč. asignatura (nlat. mestu ili načinu tvorbe). bogougodnih spisa. asyndesia) nevezanost. prisustvo. pr. asistolija (grč. syn sa. assignare) upugnicom dozna-čiti (ili: doznačivati). neistodo-ban. asklepijadski stih četr. nesrazme-ran. asindet(on) (grč. . asli (arap. istoriju i starine Asirije i Vavilonije. nalog za isplatu. neskladnost. potpora. pokajniš-tvo. nespojenost) ret. asket(a) (grč. primati u se. vrsta klasičnog stiha. askaride (grč.ne. fiziol. pokajnički. istrajnost. (da) niko je ne čuje. aso (fr. asketes) isposnik. syllabe slog) nesposobnost sleganja viñenih slova u slogove. pritvorstvo. pomoćnik. napad.: „Misli mlada. da bi duša bila što nezavisnija od tela i time se mogla posvetiti svome pravom opredeljenju. u početku sa trohejom ili spondejom. asimilirati (lat. asli. supši. a-syndetos nevezan) koji je bez veze. assignatura) v. fiziol. trudoljubivost. asketičar (grč. pratiti nekoga. asimfoničan. zood. asindet(on). dela. nejednovremen. — (pa) Strijeli joj u skutu jabuku". nazvanog po grčkom pesniku Askle-pijadu. asketizam (grč. asker) vojska. asistencija (nlat. postojanost. nejedna-kost. prisustvo glista u stolici. doista. asimilacija (lat. primanje u svest novog sadržaja (doživljaja) i njegovo prilagoñavanje sastavu svesti. zbivanje kojim ćelije preo-braćaju hranu u materije od kojih se same sastoje (proces asimilacije). a-. asimetričan koji nema simetrije.

somnus san) med. bog. uroñena ili stečena nemogućnost izlučivanja semena iz spol-nih žlezda. asperifolia) pl. aspirator (lat. associare združiti. koji nadovezuje na nešto. asodična groznica groznica sa povraćanjem. associe) drug (ili: ortak) u poslu. uortačiti se. zadrugara. hladetina. gram. aspergioloza (lat. aspi's. aspermizam (grč. izgovaranje s hukom. aspirin farm. astateo. gram. oboljenje izazvano naročitom vrstom gljivica poznatom pod imenom Aspergillus fumigatus. stih u kome se slikuju samo samo glasnici. nesanica. čežnja. littera) pl. prašak koji otklanja vatru i izaziva znojenje. s dahom. asperitas) hrapavost. suglasnici s dahom. asperifolmja (nlat. koji je ravnodušan prema opštim potrebama i interesima zajednice. guja otrovni-ca. spojiti. fig. aspermičan. sa dahom. asortirati (fr. asomatičan (grč.) ned. egipatska naočarka. bunilo.) v. tajni ortak. člana. aspergillus) med. nazeba i sl. udruženje. aspic) kup. radnju ili slagalište snabdeti prikladnom robom. aspiratio) gram. v. up. vezati. izdvajanje (ili: sreñivanje) robe po vrstama. assoler) zasejana ti zemlju naizmenično raznim usevima. astr. a-. astatičan (grč. asomnija (grč. vid. asocijalan (grč. surovost. sisanje. asosje (fr. asparagus (lat. asocirati (lat. rospija. aspermatizam. izgovarati iz grla. asoti'a) razvratnost. knjiga). astatos nestalan. assortissage) trg. usisavanje. aspra (grč. as-6des koji oseća gañenje. asortiman (fr. a-somatos) bestelesan. aspirirati (lat. aspermija (grč. reumatizma. slično zvučati. neravnina. udi-sanje. vezivanje. ima ih više vrsta. associativus) koji združuje ili sjedinjuje. aspirans) kandidat. lat. aspermatičan (grč. dobro znamenje. asparagus) bog. aspirant (lat. socialis) nedostatak osećanja za društvenu zajednicu. sperma seme) med. odabiranje. asosje an komandit (fr. od kojih se neke taje u stanovima kao ukrasno bilje. aspiracija (lat. naročito kod osoba koje imaju posla sa žitom i brašnom. neotesa-nost. kada se pojavi. i da svu duhovnu delatnost svede na asocijaciju ideja. aspirata se. biljka sa hrapavim lišćem. asperitet (lat.asodičan 80 astatičan asodičan (grč. opre-miti. asonavca (nlat. ase prezasićenost) med. dve pod-jednake magnetne igle utvrñene tako jedna . aspirare) tražiti nešto. usisavati. med. aspermizam. onaj koji teži za nečim (položajem. raskalašnost. koji ne voli društvo i ne želi da mu bude koristan član. astatične igle fiz. usisač. razvrat. pojava. fig. v. asocijacija ideja vezivanje predstava na taj način što jedna predstava. aspida (grč.) med. položaj planeta jedne prema drugoj kakav nam izgleda kad ih posmatramo sa Zemlje. udružiti. koji se u svakom položaju nalazi u ravnoteži. nepostojan) koji nema pravca. pust život. biranje. oboljenje izazvano gljivicom Aspergillus fumigatus. asocijacionistička psihologija pravac u psihologiji koji hoće sve duševne pojave da objasni iz predstava i njihovih meha-ničkih veza. fil. aspermičan (grč. lat. asonanca. aspros beo) najmanja novčana jedinica u Turskoj. gledište. nepotpun slik. u organizmu ljudi i životinja. zvanjem). aspermos) med. samoglasničko podudaranje. zbirka razne robe iste vrste (npr. koji izaziva gañenje. rod biljaka iz fam. nedruštven. Convallariaceae. težnja. assonantia) post. javlja se obično kod osoba koje rukuju zrnevljem i brašnom. assonare) biti sličan po zvuku ili glasu. uvlačiti u sebe. gasa ili tečnosti. usisaljka. astakolit (grč. pihtije. strana nečega. tvrdoća. associare) pridružiti. ventilator. asocirati se združiti se. izazove u svesti i neku drugu. špargla.ne. aspergiloza med. odabrati stvari jedne prema drugima. astakos rak. asocijacija (nlat. aspermatizam (grč. lat. aspectus) izgled. up. s hakom. koji ne može da izlučuje seme. astazija (grč. asortisaža (fr. aspirator) sprava za usisa-vanje prašine. bacakanje teškog bolesnika. koji nema semena. socialis) nedruževan. para. associe en commandite) trg. aspirata (lat. aspik (fr. a. asocijalnost (grč. asotija (grč. žel>a za nečim. krutost. aspek(a)t (lat. pri čemu se čuje glas sličan glasu h. assortir) srediti (ili: sreñivati) po vrstama. muz. \ asonancija (nlat. zla i opaka žena. ortak koji samo ulaže novac u posao a sam ne radi. aspermizam. oštrokonña. a-. grubost. jednakost tonskih figura u jednoj muzičkoj misli. aspidos) zool. asocijativan (nlat. upotrebljava se kao lek protiv glavobolje. društvo. u pevanju: udahnuti vazduh tako da se čuje. asonirati (lat. činovnički pripravnik. uvlačenje u sebe. associatio) udruživanje. astasia) nemir. Kthos kamen) geol okamenjeni rak. a-. nepostojanost. asolirati (fr. assortiment) potpuno i sreñeno slagalište robe. bez odreñene orijentacije. oporost. kod ljudi se pojavljuje u obliku plućne tuberkuloze (pseudo-tuberkuloza). udisati. assonantia) v. muz. fabrički naziv za acetilo--salicilnu kiselinu (77%). spajanje. težiti za nečim. primiti za ortaka.

ned. želudačnog). astenija (grč. koje uzimaju na sebe duhovi kad se pojavljuju. makros dug. fini ton u ophoñenju. slabija no na ostalom nebu. grana astronomije koja se bavi odreñivanjem oblika zemlje. piljak. lithos) tamnocrvene staklo sa iverjem plavkasta sjaja. dosetljiv govor. geodezija. a. astrum zvezda. gledam) med. asteroeis) zvezdast. mana oka koja počiva na različito j zakrivljenosti rožnjače u raznim meridijanima i na neležanju simetrično oko iste ose rožnjače i kristalnog sočiva. pokazuju zvezdaste zrake kad se kroz njih gleda. izbegavanje vojne obaveze. prostim okom nevidljive planete izmeñu Marsa i Jupitera. astigrafija (grč. naročito prizračak izmeñu zvezda Kumove slame. astralis) koji se tiče zvezda. Astrea. asteriskos) zvezdica u knjigama (*). tačka) fiz. sunčanica. asterismus. eterično telo čoveka. Ceres. grañevina bez stubova. astigmatizam (grč. astrafobija (grč. koji potiče od zvezda. duhovi postali iz vatre koji lebde izmeñu neba. asteroidan (grč. astron. teško i kratko disanje u nastupima. astralit (lat. asteismos utančan. duhovit govor. kockanje. pun zvezda. astilon (grč. zvezdan. astenična groznica živčane groznica. npr. astrobolismćs. oblika zvezde. med. grč. logia nauka) ned. zadirki-vanje. astrobolizam (grč. v. Vesta i dr. nad drugom da su im polovi suprotno obrnuti. sipnja. gležnjača. u obliku zvezde. asteroidi (grč. supr. alat. astragalizam (grč. a. aetigmatičai (grč. duše umrlih. slab. zvezdani. po učenju okultizma. astralna svetlost. skočna kost. npr. aster) sazvežñe. asteroeides) zvezdolik. onaj koji pati od sipnje ili zaptivanja (živča-nog. svetlosna pojava kod koje od izvesne svetleće tačke izbijaju svetlosni zraci. oronuo. asteizam (grč. astragal (grč. uglañene radnja. astenomakrobiotika (grč.ne. asty grad. npr. up. astrateia) osloboñenje od vojne obaveze. asthma) med. lako zama-ranje očiju. slabost vida. vid) pl. eidos oblik. telo bez zemaljskih. srčanog. ret. astr. zvezdani. plane-toidi. svet zvezda. stigma. te tako mogu slobodno sledovati svakom spoljnjem dejstvu. asthma) sipljivac. asthenes. uprava grada. zvezdano nebo. nemoć. oronu-lost. metron) optič-ka sprava za odreñivanje jačine astigmatizma (v.ne. astron) predmetak u složenica-ma sa značenjem: zvezda. koji potiče od zvezda.asteizam 81 astrogeodezija astigmometar (grč. čime su zaštićena od uticaja Zemljinog magnetizma. tuga. Juno. astheneia nemoć. ipak kaže. venac na gornjem delu stuba koji odvaja kapitl od donjeg dela. male.) geol. sastavlja odgovor na postavljeno pitanje. manteia proricanje) proricanje iz kocaka na kojima stoje slova iz kojih se. stigma bocka.(grč. smrt ili obamrlost od udara munje. a. nadzor nad kućama. astheneia slabost) med. tj. steničan afekt. astragan krzno mrtvojagnjenih ili veoma mladih jaganjaca iz Astrahana u Rusiji. asteničan (grč. grapho pišem) opisivanje gradova. udar sunčanice. asteriskus (grč. astralni svet. astenologija (grč. astralni duhovi. veoma skupoceno krzno sa crnosjajiom i kovrčastom vunom. asthenes) nemoćan. telesnih osobina. zvezdana svetlost. astratija (grč.ne. aster. astmatičan. asterizam (lat. phobos strah) med. uticaji. 6 Leksikon . zvezdast.. aster zvezda. kada neko tobože hoće nešto da prećuti pa. up. zaptivanje. astralno telo. sjajan. kao znak kojim se čitalac upućuje na primedbu ispod teksta koja je obeležena istim takvim znakom. nauka o asteničnim bolestima. Palas. astinomi)a (grč. veoma udaljenih i pojedinačno nevidljivih zvezda nekretnica. grč. asteričan (grč. neotpornost prema naporu (kao posledica preležane bolesti ili kao predznak opasnih bolesti).) igra kockom. psih. nauka o uzrocima u lečenju slabosti. astralni (lat. astragalos) kocka. u starom istočnjačkom verovanju u zvezde: duhovi zvezda zamišljenih kao živa bića. obruč. npr. a-. astmatičar (grč. bios život) veština da se slab organizam održi dugo u životu. koji potiče od slabosti. slabost. posle svakog bacanja kocaka. orao vidim.). drugo. astron sazvežñe. slab vid. zvezda. zadevanje. stigma) ko}i ima svojstvo astigmatizma. što svakoj tački predmeta odgovaraju upravo dve tačke lika. koja izgleda da potiče od bezbrojnih. usled interferencija svetlosti. astrogeodezija (grč. aster zvezda) fiz. stylos stub) vrh. astragalos kocka. mana preslikavanjem prola-skom zrakova kroz sočiva usled toga što lik površinskog elementa oko osne tačke leži uopšte na dvema krivim površinama. asteničan afekt duševni pokret kojim se slabe telesne radnje. balio bacam) udarenost (ili: pogoñenost) zvezdom. astro. asty grad. preterano velik strah od groma ili grmljavine. astragal omanti ja (grč. u srednjem veku: pali anñeli. služi za pravljenje raznih ukrasa. asthenes. vrh. zemlje i pakla. nomos zakon) upravljanje gradom. grupa zvezda. asty grad) velikovaroško ponašanje. asterizma (grč. osobina nekih vrsta liskuna koje. astenopija (grč. astma (grč.

assumptio. astrometar (grč. vreme koje Sunce provede u jednom znaku Životinjskog kruga. metria) merenje jačine svetlosti nebeskih tela. astronomski mesec tačno izračunato vreme op- . assumtio) primanje. gnostes poznavalac) poznavalac zvezda. tako je astrologija postala čitanje iz zvezda. astron) zvezda. Ifthos kamen) zvezdast kamen. astron. astronom (grč. tj. phytcn) zool. sik itur ad astra (lat. ret.) nauka o (nekom) uticaju na vreme. slomiti (volju. zeml>ina smola. primiti odgovornost. grč. pomešan sa krečnjakom. zbog svojih čistijih i božanskijih oblika. phos. assumere) preuzeti. astrolatrija (grč.000 km. aetronomija (grč. astronomsko poznavanje je potpuno poznavanje nekog zbivanja. astronomia. asumcija (lat. skopeo gledam) dogled za posmatranje zvezda. morska zvezda slična biljni. lat. stvorili su srednjovekovni astrolozi praznovericu o jakom utiia-ju astralnih duhova na čovečji život. astro. astronomska jedinica odstojanje Zemlje od Sunca. onaj koji se bavi astrotozijom. uzeti na sebe. asfalt (grč. nćmos) koji se tiče nauke o zvezdama ili koji spada u nauku o zvezdama. astronautika (grč. i tobožnje predskazi-vanje vremena na osnovu toga. surdus gluv) zaglušiti. photćs. primanje duše na nebo. načiniti popustljivim. manteia prori-canje gatanje) proricanje budućnosti iz zvezda. glas). asumirati (lat. tj. upotrebljava se za astrognozija (grč. Oslanjajući se na Aristotelovo mišljenje. up. podneblje. razumeti. služba zvezdama. astronomski (grč. fil. astro. neku misao. slik. položaja planeta. hasir) prostirač od rogoza. npr. do časti. itd. asura (tur. podelu na sazvežñe i nazive. smesa raznih ugljovodonika u kojoj ima i kiseonika. rasrditi se.) veština posmatranja zvezda. astrografija (grč. assumpsit) primio je na sebe. latrei'a obožavanje (ili: poštovanje) zvezda. fil. Sunčanih pega itd. astron. srditi se. astroskop (grč. uzimanje. graphfa) fotografsko snimanje zvezda. astrofotografija (grč. astro. astrofizika. sprava pomoću koje se svaka na nebeskoj lopti pokazana zvezda može lako naći i na nebu. astrosofija (grč. astrognost (grč. formula kojom neko dobrovoljno obećava i prima obavezu da će za drugoga nešto platiti. asurdirati (fr. ogroman. astron. drška) nekadašnja astronomska sprava za merenje visine Sunca i zvezda. astrofit (grč. hasimak) žestiti se. gnosis spoznaja. poznavanje) poznavanje zvezda. astron. o onome što je geometrijsko kod nebeskih tela. asumiti (tur. grapho pišem) dogled koji služi za fotografske snimanje zvezda. astrolit (grč. umeriti. shvatiti. astron.astrognozi]a 82 asfalt ticanja Meseca. phos. astro. dan smrti nekog svetitelja. asumpsit (lat. zakon) nauka o kretanjima. 149. fig. vrlo velik. astromavtija (grč. astron. postaviti u silogizmu drugu (minor) premisu. tj. nauka o zvezdama s obzirom na njihov položaj. okamenotina u obliku zvezde. physike) deo astronomije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju sastava i kretanja nebesnih tela. karakter) ukrotiti. photćs svetlost. astrolabijum (grč. astron. v. astrometeorologija (grč. astron. meteorolo-gia. uzeti k sebi. slave (Vergil). primena fotografije u posmatranju nebeskih tela. astron. strophe spoj više stihova u metričku celinu) poet. azota i sumpora. posmatranje zvezda pomoću velikih dogleda.) v kosmonautika. assourdir. astroteologija (grč. metron mera) zvezdomer. astrometrija (grč. labi's držak. sophfa mudrost) nauka o zvezdama. obaviti kakav posao i sl. astrologos) onaj koji ume da čita i proriče sudbinu po položaju i kretanju zvezda. astron. naziv za ritmičku pesmu koja nije podeljena na strofe. po kome su zvezde bića sa natčovečanskom inteligencijom i koja. grapho) opisivanje zvezda. prav. vrše izvestan uticaj na ovoze-maljski život. astrolog (grč. assouplir) učiniti gipkim. sic itur ad astra) ovako se ide do zvezda. astrograf (grč. astron. glavni zaključak protivnikov ponoviti pa onda preći na njegovo opovr-gavanje. astronomos) naučenjak koji se bavi astronomijom. asuplirati (fr. astron. astrologija (grč. naročito astrofotografijom. paklina.500. astron. ublažiti (svetlost. asphaltos) hem. druga (minor) premisa u silogizmu. a-. logla nauka) vera u postojanje boga na osnovu postojanja zvezda i reda koji meñu njima vlada. zvezdozna-nac. thećs bog. zvezdočatac. okretnim. astrodeiktikon) pokazivač zvezda. veličini nebeskih tela. astron. nemein upravljati. astrofičan (grč. astron. astrum (lat. astrum. astron. up. astro-fotometrijom i spektralnim analizom. dati blaži karakter. veština da se sudbina čovekova čita iz položaja zvezda (ima i danas pristalica). kometa. aetronomija. astrologia) kod starih Grka i Rimljana aetronomija. astrodiktikum (grč. astroskopija (grč. metron) nauka o odreñivanju položaja nebeskih tela. nćmos. astrofizika (grč. astrofotometrija (grč.

uzdizanje. askos koža) ned. nekog poslanstva. ataumazija (grč. drhtanje. attemperare) umeriti. utišati. ateizam (grč. a-. ataka (ital. najedati. ascenzor (lat. obično u činu pukovnika. atanizam. trbušna vodena bolest. atavistički (lat. ataman-v. ascendenti (lat. koji je osnovao car Hadrijan radi letovanja nauke i umetnosti i nazvao ga po gradu Ateni. kozački harambaša. navaliti. duševni mir. naročito konjice. attacca) kuz. odricanje da postoji bog ili božanski poredak u svetu. napasti. ostavio pergam-ski kralj Atalos Rimljanima u nasledstvo. ustati otvoreno protiv koga. a tempo (ital. nosos. asanzer. asphaltos) kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka. kao središtu celokupne obrazovanosti onoga vremena. nadmoćnost. 1o-gia nauka) učenje o besmrtnosti duše. ateist(a) (grč. Athena) mit. ascendencija (nlat. radionica slikara. athanasfa besmrtnost) v. navala. boginja. penjanje tečnosti u kapilarnim cevima. a tempore) upravljati se prema vremenu. utišavati. kći Zevsova. Spasovdan. atambija (grč. fiz. a-. a tempera (ital. a-taktos) neureñen. bezbožništvo. pokušati) protivpravan napad na život. npr. obamro. asciji (grč. Vaznesenje Hristovo. polumrtav. osloboñenje od poreza i državnih nameta. atakirati (fr. vajara. . pretežnost. penjanje. boginja rata. ascensio) penjanje. athambfa) neplašljivost. u novije doba i kao naslov književnih časopisa. asfiksija (grč. a-thanatos besmrtan) verovanje u besmrtnost duše. prav. Atena (grč. asfaltirati (grč. fig.sphyktos) ned. a tempo). ataksija (grč. neuredan. atanizam (grč. nem. ublažavati. tj. skia senka) št. atanatizam. penjanje igrača na konopac. odan čovek. lekara i dr. ateleia) besvrhnost. nepravilan. obamrlost. po staroitalijanskom načinu. u pravi čas. uzlazak. vreñati. nasleñe. thaumazo čudim se. dodeliti na rad. atavizam (lat. at (tur. preci kao rodi-tell. slučaj kada se kod potomaka pojave izvesne duševne i fizičke osobine njihovih predaka. attaque) voj. astr. ateknfa bezdetnost) besplod-nost. imanje ili čast nekoga. brak bez poroda. neumrlost. geogr. nemanje dece. penjanje. npr. divim se) nečuñenje ničemu. ataktična groznica. at) konj.asfaltirati 83 ataman (rus. neposredno veži. suprotno: des-cendenti. neurednost u toku bolesti. ublažiti. atelija (grč. zločin. med. hetman. dedovi. mat. atelier) umetnikova soba za rad. attache) na rad dodeljeni službe-nik. napad. kod vojske. ataraksija (grč. Athenaeum) viši vaspitan zavod u Rimu. atelje (fr. atelaža (fr. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke prepreke. spopadati. stanje bez strasti. viša škola. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). attemptare napasti. atheos bezbožan) bezbožnost. atemperirati (lat. napadati. attaccare. atheos bezbožan) bezbožnik. zaštitnica junaka i gradova. up. atalsko blago ogromno. ataraxia) fil. napredovanje. ascendentes) pl. uzilaže-nje. atak. neiznenañenje. a-thanatos besmrtan. atavus napredak) sličnost sa precima. naviknuti se na nešto. „besenča-ni". ascensor) v. udariti na nekoga. napad neke bolesti. atanatizam (grč. attacher) pridati. a-. atavistika (lat. osobina predaka. ravnodušnost. ataxia) med. a tempera) slikati vodenom bojom. ataširati (fr. atentat (lat. srodnici po uzlaznoj liniji. (fr. zaštitnica umetnosti i veština. sphyxis bilo) med. ascendentia) prava. attaquer) napasti. nepravilnost. astr. ascites (grč. priključi! (kada izmeñu završetka jednog i početka drugog odeljka ne treba da bude počivke). najviši stepen nesvestice. ra-stenje. ascenzija (lat. uzlazna linija srodstva. attelage) zaprega. polet. napadati. naročito ženskih. juriš. ateknija (grč. 133. spopasti. naročito grada Atene (Atine). uzlazak. stanovnici žarkog pojasa koji dvaput godišnje ostaju u podne bez senke. fig. prema prilikama. voj. atanatologija (grč. nagrizati. koji je u dubokoj nesvestici. prilagoñavati se duhu vremena. nepravilno kretanje (kod obolelih od leñne moždane). onaj koji ne veruje u postojanje boga. atanazija (grč. necelishodnost. udar. a. napadanje. umeravati. tačno po taktu. otuda: učeno društvo. pokušaj ubi- pravljenje trotoara i za izolaciju zidova od vlage. duševno spokojstvo. (kod Rimljana: Minerva). ataše (fr. ataktičan (grč. privrženik. po legendi nikla iz njegove glave. neustrašivost. attentatum od attentare. neizmerno bogatstvo koje je. Hauptmann) voña jednog odreda kozaka. muz. med. naime u dane kad Sunce kod njih prolazi kroz zenit. Ateneum (lat. uzlaženje nebeskog tela. pradedovi. topovski pribor. asfiktičan (grč. besciljnost. atemporirati se (lat. athanasfa) besmrtnost. zavoleti nešto. pre naše ere. up. atavus) nasleñen od predaka (fizičke i duševne osobine). amovi. zločinački napadaj. primamiti. askites tj. zaprežni pribor.

potvrñivanje. atipija (grč. rñava probava. divov-ski. pokušani ali neizvršeni zločini. atentirati (lat. sjajna svilena tkanina. veoma snažan. obali. athletes) takmičar na javnim gimnastičkim utakmicama kod starih Grka i Rimljana. jednog lekara). attitude. princip sveta. prezirati. pesničenje. drži na svojim plećima nebesni svod (Atlant). rvač. naročito na olimpijskim i drugim igrama. najunutar-njija suština ličnosti ili stvari uopšte. »tipičan (grč. atestat (nlat. a-. pozivati (ili: pozvati) za svedoka. oko 9000 godina pre njega. ia-treia lečenje) med. dizanje tereta i natezanje konopca. uglañen. . nazvan po imenu hunskog kralja Atile. svedodžba. ukidanje. uverenje. stav. lišiti koga grañanskih prava. athletike) skup viteških narodnih igara. pravo ja. v. lepo i pravilno razvijen. atmidometar (grč. svedočanstvo. po verovanju starih Grka. zapadnoafrički. napasti. attitudine). i bilo „veće nego Azija i Lidija zajedno". Atlas. fr. atehničan (grč. izvršiti zločinački pokušaj. a gesta t. Africi. atman) dah. sime. mor. knjiga sa geografskim kartama svih delova sveta. izdati svedodžbu. teško varenje hrane. titan koji. pristan. plivanje. atehnikos) neiskusan. neumešan. atehnija (grč. atletski (grč. Atlas (grč. atimazo) lišiti (ili: li-šavati) časti. atipične bolesti bolesti koje se ne razvijaju pravilno. ital.) neuredan. pismena potvrda. znat. atička so duhovit i fini način izražavanja. Atlas) mit. teška atletika rvanje. otuda koji pripada Zap. athlo-thetes) sudija u borbi i razdeljivač nagrada. duša. atmis. bacanje. držanje tela. borac. atterage) mor. atički fini ukus u načinu mišljenja i izražavanja. napadati. atmijatrija. pršljen-nosač. adijater-man. atmidijatrika (grč. stubovi u čovečjem obliku koji drže opšivnicu. athetesis) odbacivanje. atimirati (grč. uzor) med. ateoretičan (grč. uverenje. nepravilan. atlotet (grč. v. atlanticus) gorostasan. atlanti (grč. spuštanje avionom. atlas (grč. atmidijatrija (grč. priploviti obali. fig. nasrnuti na tuñe pravo. koji odstupa od utvrñenog obrasca.atentator 84 atmidometar atitida (fr. a koje se i danas u celom svetu mnogo neguju po utvrñenim meñunarodnim pravilima. Atlantis) legendarne ostrvo koje je. atimia) lišavanje časti (vrsta kazne kod starih Atenjana koja se sastojala u lišavanju svih grañanskih prava). atika (nlat. pristati. atentata krimina (lat. attentare) pokušati nešto protiv koga ili čega. atentator (nlat. atmidos para. Atlant (grč. tanan. geogr. velik i snažan. u baletu: stav na jednoj nozi. atička duhovitost i dosetljivost. aeroplanom ili balonom na zemlju. thermaino) fiz. v. a-theoretes) koji ne zna. teramnos tvrd) med. atehnfa) neumešnost. posvedočiti. trg. typos oblik. potvrdu. ateramnija (grč. poništaj. atimija (grč. priteri-vanje obali. skakanje i dr. atmijatrija. uverenje. neupućen. a-. pristajanje. aterirati (fr. atterir) avij. mor. koje su mnogo negovali još i stari Grci. neve-štost. naročito: ukrašavanje grañevina stubovima. koji ima osobine jednog atlete. attestari) potvrditi.) med. nespretnost (npr. atestirati (lat. attestatum) v. attestatio) overavanje. položaj. attikismos) atički način govora. nespretan. overi-ti. aeroplanom ili balonom na zemlju. prvi vrat-ni pršljen. nazvan po džinu Atlasu koji. mesto pristajanja. nevičan čemu. pa potonulo u more. attica. aterisaža (fr.: duša. duša sveta. Atlantik ' (eng. pristanište. ležalo u Atlantskom okeanu. a-. po Platonu. atletika (grč. atmis. Atlas) geogr. v. aticizam (grč. attentator) onaj koji pokuša da protivpravno udari na život. prav. atticus) svojstven atičkom duhu. svedodžba. dosetljiv. atest. karakteristične odlike starog atičkog grañevinskog stila. laka atletika trčanje. ateraža (fr. nevešt. stva. attique) ark. atestacija (lat. attestari posvedočiti) pismena potvrda. Atlas) mit. atterrissage) avij. atletske igreboračke igre. ateteza (grč. aterman (grč. attentata crimina) pl. atički (lat. spustiti se avionom. sletanje. čast ili imovinu nekoga. koji pripada planini Atlasu. nerazumevanje neke umetnosti ili veštine. ponašanje. veoma jak i lepo razvijen čovek. poništavanje. nepravilnost u razvoju neke bolesti. proglašenje nevažećim. hodanje. čovek koji se bavi atle-tikom. atila kratak konjički ogrtač opšiven gajtanima. drži na svojim plećima kuglu zemaljsku. Atlas) ark. ne popggovati. atlete (grč. duhovit. atman (ind. tj. metron mera) sprava za merenje količine isparavanja vode. životni dah. atlantski (lat. priterati zemlji. po grčkoj mitologiji. Atlantida (grč. Atlantic) Atlantski okean. athletikos) koji se tiče atlete ili koji pripada atlet. planina u severozapadnoj Africi. atest (lat. u indijskoj fil.

parnih kupatila. reumatizma i dr. padavine: kiša. gram. attractibilis) privlačljiv. atrabilitas) med. primamljiv. a strane im padaju strmo ka morskom dnu. attractibilitas) privlačljivost. vazdušni okean koji obvi-ja našu Zeml>u i prostire se do 3. sphaira) koji se tiče vazdušnog omotača Zemlje ili pripada vazdušnom omotaču Zemlje. Pri sudaru vrlo brzih delića (protona. klonuo. atmijatrija (grč. atmidometar. čep. toxikos otrovan) koji ne sadrži u sebi otrova. koja su postala usled naslojavanja korala.) filozof. atomistika (grč. atmos. fig. razdvajanje u sitne delove. attractorius) privlačan. atto) poz. attractivus) privlačan. atocija (grč. crna. završetak muzičkog komada. atomos. slabost tela. malaksalost. up. nenaglašenost. grad itd. atmidijatrija. atto di cadenza) muz. tehnička atmosfera oz-n2aču je p ritisak jed n o g k ilo gra ma n a 1 st . sve do početka XX veka. atmosferski vazduh obični vazduh koji udišemo. primamljivost. atonos olabavljen. atonija (grč. atonon (grč. atomska masa fiz.: repulzivan. atom. jezgro ima isto tako složen sistem. atokija. atocia) pl.atmidoskop 85 atraktoran druge oblike. atmos. atolmija (grč. malaksao. atmos. neutrona i dr. sredina u kojoj jedan čovek živi i razvija se. lečenje pomoću pare. atom (grč. atmosferski (grč. troposfera. jalov) med. atopos) koji nije na pravom mestu. atraktivan (nlat. atra tamna. a-tokos koji ne raña. graphia) opisivanje (ili: opis) atmosfere. omlitavljenje. med.) fiz. sphaira. žućkasti kristali gorka ukusa. slab. atmosferologija (grč. atmis. atomističar (grč. čin. tj. o najsitnijim delićima iz kojih su tela sastavljena. niska ostrvca. sphaira lopta) vazdušni omotač.) koji se tiče atoma. savremena fizika utvrdila je da je atom deljiv i da predstavlja složen sistem. rasparčavanje. ato (ital.033 kg na 1 st . fenilhinolin-karbonska kiselina. atomska bomba bomba čije strahovito razorno dejstvo počiva na cepanju atomskog jezgra urana (izotopa 235 ili 233) ili plutonijuma 239 pri čemu se oslobaña ogromna količina energije (nuklearna energija). atoksičan (grč. atomvolum (grč.) dolazi do cepanja (deziitegraci-je) atomskih jezgra i pretvaranja atoma u . atmosphaerilia) pl. što iznosi oko 1. elektricitet. rasparčava™. upotrebljava se kod oboljenja zglobova. lečenje inhalacijom. volumen zapremine) fiz. logia) fiz. učenje po kome su sve stvari sastavljene od izolovanih elemenata (atoma). nlat. naročito komada za pevanje. atmos. atmidoskop (grč. atonia) bezglasnost. pojava. atmis. mlitav. deutrona. neotrovan. atmosferografija (grč. neobičan. logia) nauka o isparavanju. atomizirati (grč. sphaira. lat. atmos. mlitavost. atmosfera (grč. stratosfera. prstenastog oblika. kukavičluk. uspavlji-vanje. v. atonifikacija (grč. fiz. fizičke atmosfera pritisak koji vrši živin stub visine 76 st na 0°S na morskom nivou geografske širine 45° 2 na lem 2 . atmosferski pritisak dolazi od težine vazduha. atmosferski elektricitet v. atomologija (grč.) fig. atraktibilitet (nlat. u takvim zbivanjima to cepanje dovodi do izdvajanja ogromne količine energije (atomska energija). atomos nedeljiv) 1. agonija (grč. hevisajd. i po kome se sve što postoji osniva na spajanju i razdvajanju tih elemenata. atocija. privlačnost. up. nauka o atomima. neplodan. veoma sićušna stvar. odnos atomske težine prema gustoći. gram. iatreia lečenje) ned. ato di kaden-ca (ital. atomski (grč. žutica. kadencom. 2. lat. agonija (grč. sredstva koja čine nesposobnim za rañanje. up. nenaglašena reč. nenaglašen. elementa za koji se. atrabilitet (lat. razdvajati u sitne delove. neplodnost. klonulost. atraktibilan (nlat.000 km debljine. atomologija. sneg. nesposobnost rañanja. atraktoran (nlat. atmidometar.) fil. atoli (mal. up. logia) nauka o atmosferskim pojavama. primamljiv. atom. atmosferilije (nlat. a-. up.) kol.) fig. atmos. protivrečnost. facere činiti) med. atomizam (grč. atmologija (grč. alfa-čestica. atonon) gram. metron mera) v. atmometar (grč. broj koji kazuje koliko je puta atom nekog elementa teži od atoma vodonika. pristalica atomizma. nepriličnost. atopia) nepristojnost. o pretvaranju vode u paru. atofai hedg. atoničan (grč. bojažljivost. v. supr. fiz. fig. a u praksi te dve atmosfera znače isto. atomistika. najsitniji delić nečega. mislilo da je nedeljiv. najmanji delić hem. veoma sitan. atokos) ned. at-mijatrika. u njihovoj se sredini nalazi plitka laguna. nedeljiv. atocije (nlat. bilis žuč. fig. skopeo gledam) v. umoran. atopičan (grč.) bezglasan. sa negativnim nabojem električnog elementarnog kvantu-ma oko njega kreću. ono se sastoji iz progona i neutrona. atomos. koji se sastoji iz pozitivno napunjenog jezgra i elektrona koji se. atolmia) strašljivost. nepriličan. atomizacija (grč.

a-. tih. arthron zglob. atrium mortis) predsoblje smrti. miran) miran. kolovoz. attributivus) koji se odnosi na atribut. augurij(-um) (lat. koji vrši službu atributa. augmentirati. pogoršanje bolesti. privlačna sila. predznaci (ili: vesnici) smrti. neumitan) vot. tumač znamenja. počasno ime rimskih careva. nemilost. atremes koji ne dršće. dodavanje. prednji deo hrama. ponajviše kao sasto-jak vulkanskih stena. phyma izraštaj. tome sečenje) med.v. augmentativ (nlat. atremičan (grč. auguriozan. atrocitet (lat. prorok. august (lat. atropa (grč. mir. supr. atrofija. dlaka. otok) med. dlaka. pravo. fr. suv. ojedanje. predskazivački. kralj u Elidi. atrophia) zakržljalost (ili: slabost. Augije (grč. augere) v. kosa) med. povećava™. predznak. augurare) gatati (ili: proricati) po letu. stvar koja privlači. čvrstina. med.) koji nema kose. užas. grapho) sprava za sprečavanje grča pri pisanju. predskazi-vanje. atronin (grč. predskazivati. tresis bušenje) med. bezdlačan. augmentirati (lat. atricija (lat. augur. gatar. cacynieH. atrij(-um) (nlat. obrazuju prošla vremena. predsrñe. mir. konjić). pojačavati. operativne otvaranje zgloba. auguriosus) v. auguralan (lat. attrahentia) med. atrahirati (lat. nadležnost. augmentacija (lat. sastoji se iz silicija. kod grčkih i staroindijskih glagola. atrahencije (lat. atrofima (grč. pogañač. dodatak. otrovan biljni alkaloid koji sadrži biljka atropa (upotrebljava se mnogo u medicini kod nekih stomačnih. znak. pojačavanje. trenje. glavna osobina (od beskrajnog broja atributa beskrajne supstancije čovečjem saznanju pristupačna su samo dva: prostornost 'i mišljenje. vinika (veoma otrovna biljka). attritio) med. e. atrofija (grč. gram. zabava. atrijum mortis (lat. attribuere pridava-ti. osmi mesec u godini.atrakciJa 86 august atrakcija (lat. slab. nepomičan. auguralan. augurium) proricanje budućnosti po letu ptica. strogost. (za razliku od deminutiva. augmentatio) umnoženje. npr. paskvica. umnožavati. pod adh-. augirati. gvožña i kreča. e. bezdlačnost. kopnjenje. augnt (grč. loviti ca. surovost. strahota. dodati. čiju je štalu. atrofičav (grč. augmentativum) gram. pripisivati) svojstvo. zrak) min. zanimljivost. nedostatak kose. npr. piroksen. 2. augural) proročki. ath. auge sjaj. atrotomija (grč. znamenitost. koji umanjuje i slabi osnovno značenje. astmatič-nih.: kontricija). augirati (lat. svire-post. nepokretan. atrezija (grč. mesec žetve. trophe hrana) zakržljao. auguriozan (nlat. gram. atremeo ne dršćem. atrihičan (grč. kataralnih. bledozelen dragi kamen. nedostatak prirodnog otvora. dodatak. spoljašnja pogruženost samo zbog straha od kazne (supr. augurirati (lat. trepho hranim) med. npr. ne uzrujavam se. umnožavanje. med. koji se ne koleba. attractio privlačenje) privlačnost. uvećavanje. kućetina. auguralis. med. augment (lat. a-. 31. neustrašivost) mirnoća. prirapggaj. atremia nepokretnost. povećati. primamljivati. umnožavanje. atributivan (nlat. odlučnost. volina itd. obeležje. ima 31 dan (nazvan po rimskom imperatoru Ceza-ru Oktavijanu Augustu. uzajamno privlačenje. naslućivati. sasušivanje. . — 14. arthron zglob. cenu. predmetak pomoću koga se. augmentare) umnožiti. pouzdanost. atremograf (grč. zove se i tirkiz. melemi (npr.: repulzija. povećanje. a. dodavati. pojačati. mršav. augmentum) povećanje. pre n. sraslost zadnjič-nih ili spolnih delova. reč koja bliže odreñuje neku imenicu. znamenje. srčano pret-komorje. a-. sredstva za izvlačenje. atribucija (lat. uvećanje. n. atrihija (grč.000 grla stoke i koja nije nikako čišćena ZO godina. privlačan predmet. magne-zija. atremija (grč. avgust.ne. attrium) predsoblje u starorimskoj kući. atropos) hem. attributum. atribut (lat. ojedenost kože. koja izvlače gnoj). u kojoj je bilo 3. up. trajna osobina nečega. augustus uzvišen) 1. pojačanje. reč koja uvećava ili pojačava prvobitno značenje jedne reči. broju i graji ptica. avi-gur) rimski sveštenik koji je po letu i graji ptica tumačio i proricao šta će se dogoditi.). očnih i spazmodičnih oboljenja). atrocitas) grozota. mekani otok zgloba. up. kakvo ća. oznaka. bitna. atro-fija kod odojčadi. attributio) davanje (ili: u stupanje) ono što nekome pripada. beladona. up. thrix dlaka. Her-kulo očistio za jedan dan. velebilje. up. Augeias) mit. povišavati. fil. otuda: Augijeva štala mučan i neprijatan posao oko dovoñenja u red nečega što je bilo dugo vremena zapušteno i zanemarivano. prividno kajanje. augur (lat. po Spinozi). attrahere) privlačiti. mršavost) usled slabe ishrane. sušenje. predskazivač. kurjača. atropos neotklonjiv. slutiti. fig. dvorana za primanje posetilaca. atrepsija (grč.

Augustina. grč. ćilim. Smisao: niko ne može i ne sme biti osuñen pre nego što bude saslušan (osnovno sudsko načelo). phone glas) med. auditus sluh) slušno čulo. nlat. auletike) veština sviranja u frulu. augustinizam srednjovekovna hrišćanska filozofija i teologija koje su se razvile iz učenja sv. audiometar (lat. aulet (grč. čujni. auctoritativus) v. audire čuti. audientia) zvaničan prijem. auctionator) nadmetač pri javnim kupovinama i prodajama. grč. audacem forturia juvat) poet. audacitet (nlat. frulaš. aura vitalis) životna snaga. pomažući. augustovsko doba doba cvetanja književnosti i umetnosti (kao za vreme rimskog cara Augusta). auditorij(-um) (lat. audace) «uz. auktoritativan (nlat. audijatur et altera pare (lat. tj. uzvišen. augustinijanizam teol. mutus nem) ned. auksometar (grč. držati licitaciju. ko sme taj i uspeva. audire slušati) elektronske cev koja služi za pojačavanje glasa i zvuka u prijemnom radio-aparatu. aulodika (grč. aparat pomoću kojeg gluvi mogu slušati.) kec. osvećen. aukcija (lat. audijencija (lat.. audion (lat. auksilijarne knjige pomoćne trgovačke knjige. javnim nadmetanjem. zavesa. vinovnik krivičnog dela. carski. aura popularis) naklonost svetine (nestalna). smelo. nauka o pevanju uz pratnju frule. zborio mesto. vrsta nemosti. mirisan. probio pevanje. aulos frula. med. javno prodavati. javna prodaja. augustus (lat. auleo sviram u frulu. hrabrost. aura popularne (lat. kad čovek normalno čuje. aihapb uvećavam. pregalaštvo. slušati. grč. aula) dvorište. metron mera) med. po odobrenju (ili: sa pristankom) staratelja (ili: staraoca). auditorium) slušaonica. saslušavanje. metron mera) sprava koja beleži napredovanje u rastenju. auctor) v. onaj koji lakše pamti stvari koje je čuo nego one koje je pročitao ili video. auksanomstar (grč. hrabrome pomaže sreća. auktor (lat. javno nadmetanje. prijatan povetarac. audiatur et altera pars) neka se sasluša i druga. auditor (lat. protivna strana. auctionis lege) putem javne prodaje. sonometar. a ne može da govori. auctionari) trg. up. audiometrija (lat. tj. auksilijarne mašine pomoćne mašine (na brodu). sprava za odreñivanje sposobnosti dogleda za uveličavanje. audifon (lat. nebo. auxesis rast. prestupa. zasedanje. audacem fortuna juvat (lat. slušalac. aulizam (lat. auditivan (lat. audire čuti. audacitas) srčanost. učenje o milosti sledbenika sv. govorničko preuveličavanje i preterivanje. auksilijaran (lat. svečana dvorana univerziteta.augustinizam 87 auratura a uzo (ital. po običaju. aurum zlato. auletika (grč. čuvenje. de auditu) po čuvenju po rekla-kazala. hrabro. slušanje. slušni. svirača i dr. metod za ispitivanje sluha ili gluvoće pomoću naročito konstruisanog radio-aparata (audio-metra). organska materija koja deluje na rastenje biljnih ćelija. naročito pozorišta. metron mera) opt. auditivni tip psih. ode pesma. auxsesis) ret. auditivus) koji se tiče čujenja i sluha. auxano umnožavam. čulo sluha. porast (ili: napredovanje) bolesti. audimutizam (lat. probio sviranje. auditus (lat. ročište. učionice. up. nuz. auctor delicti) prav. auksilijarne trupe pomoćne trupe. auns (eng. auratura) pozlata. auleum (lat. prav. pepevanje) čuz. auxiliaris) pomoćni. autor. saslušanje. veličanstven (pridev rimskih cezara). aura) prijatan vazduh. de auditu (lat. predvorje. sudnica. smelost. auktoritate kuratoris (lat. velika slušaonica. aule lat. slušalica za gluve. auksin (grč. srčane. prodavati nad-metanjem. . aulodija (grč. dvorski život i običaji. augustus) svet. opernog pevača. slušaoci. množenje) biol. sudija koji saslušava) vojni islednik. auraran (lat. auditio) čuvenje. aukcionis lege (lat. auleum) prostirka. Augustina po kojem čovek može dobiti milosti tek kada u njemu ljubav prema carstvu nebeskom nadjača ljubav prema carstvu zemaljskom. pozlaći-vanje. auletes) svirač u frulu. pregaocu bog daje mahove. aula dvor. audire čuti. pevanje uz pratnju frule. auditor slušalac. plaćanje menice o normalnom. auratura (lat. vojni sudija.) muz. aurarius) koji se tiče zlata. aura (grč. aula (grč. aukcionirati (lat. autoritativan. sprava za odreñivanje stepena gluvoće neke osobe. proba glumca. sudska sednica. prodavati najpovoljnijem ponuñaču. aukseza (grč. auktor delikti (lat. baldahin. životni dah. naročito biljaka. licitacija. audače (ital. dvornice) dvorjan-stvo. ulagivanje. ounce) v. laskanje. zlatni. aukcionator (nlat. prostrana dvorana. auctio) trg. audicija (lat. auctoritate curatoris) prav. aura vitalis (lat. audire čuti. a uso) trg. unca. pre no što će biti angažovan (vrsta prije-mnog ispita pred članovima uprave i stručnjacima). redovnom roku.

ital. sjaj. grč. authentikos pouzdan.. proricati. fig. aus iz. aurum (lat. auripigment (lat. grč. auripunktura (nlat. austromantija (lat. samostalnost. iskititi. aurora) zora. kraj reči. auricula) uvence. auscultatio) ned. živeo u pliocenu. velik ugled. auscultans) slušalac. aurora muzis amika (lat. tj. auspeks (lat. prvobitni. autentikum. aurora. autarkija (grč. zlatan. overiti. up. stoffa materija) opremiti. jutarnje rumenilo. austrofobija (nlat. authenticum) izvorno delo. pod zaštitom. autevtikum (nlat. astr. auskultacija (lat. auris uho. auriskalpijum (1. „Vozar" (sazvežñe). znat. ausštafirati (nem. pigmentum) mm. znamenje. ušna školjka. bubanjsku opnu. auskultant (lat. ušni. aut — aut (lat. sudski pripravnik. phobos) mržnja na Austriju. out) sp. manteia) proricanje (ili: gatanje) po du-vanju vetra. lek koji dejstvuje već onoga dana kad se upotrebi. istok. pomoćni sudija bez prava glasa. sprava (ili: ogledalo) za pregled uva. nezavisnost od spoljašnjih stvari. Aurora) mit. auscultator) v. vrhovna uprava i zapovedništvo. auspicium. sub austt-cčjus (lat. ispitivati šum pluća slušanjem. aurozan (lat. aut — aut) ili — ili. aurora (lat. musis amica) zora je prijateljica muza. srećan početak. aigšp zlato) hen. 88 autentificirati auspiciozan (nlat. auriscalpium) med. aurin (lat. aureola (lat. zaštita. autentificirati (grč. vlast. autarh (grč. auris) lekar za uši. ubod u bubnu. okrilje. aurum) zlatovit. aurum. aureola tj. pa je protivnički igrač ubacuje obema rukama (u fudbalu). originalni spis ili dokumenat. original. autemeron (grč. up. auspicij(um) (lat. god. o. moć. završni glas. docnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku. sogopa) svetli venac. zadovoljstvo samim sobom. auskultirati (lat. auspex) prorok po letu ptica kod starih Rimljana.) samovlada.aureatan aureatav (lat. autemeran (grč. prisluškivati. fig. Austria. auskultator. bez uvoza sa strane. aurikula (lat. auskultator (lat. auspiciosus) koji nagoveštava i predskazuje sreću. up. pokrovitelj. samodržac. te se zbog toga isključuje iz igre (u tenisu). kašiči-ca za uvo. avispicium posmatranje ptica proročica) predskazi-vanje po letu i grajanju izvesnih ptica kod Rimljana. istodnevni. pod pokroviteljstvom. austrijacizam (nlat. minñuša. auripunctura) ned. archo vladam) samovladar. aurum) zlato. skopeo) med. prav. australopitek (lat. autos sam. australis južni. auslaut (nem. auriskop (lat. aut (eng. emera dan) med. med. aureatus) zlatan. jutarnji časovi vrede zlata za umni rad. authadia) samodopadanje. authadeia. udesiti. autos sam. kad je s nacističkom okupacijom partija prestala da postoji kao organizacija. auricularis) koji se tiče uha ili je u vezi s uhom. trg. spoljašnje uvo. uživanje u samom sebi. auriforman (nlat. australis južni. osluškivanje. australopitek (lat. odvratna žudnja za zlatom. ideal starih kiničara i stoičara po kome je stoički mudrac „dovoljan sam sebi". slava. steto-skopa. auriformis) uvast. auri sakra fames (lat. autarkeia) dovoljnost samom sebi. žuta boja koja se dobiva zagrevanjem fenola sa oksal-nom kiselinom i koncentrisanom sumpor-nom kiselinom. autarhija (grč. despot. Auslaut) lingv. aurist(a) (lat. lat. Aurora (lat. auskultant. bilo samim uvom ili pomoću naročite slušalice. pomoću stetoskopa. auspicari) tumačiti budućnost po letu ptica. sub auspiciis) pod okriljem. ili kada se lopta ne odbije pravilno ili odleti suviše daleko. sreća. pfthekos majmun) fosilni čovekoliki majmun. zadovoljstvo samim sobom. kod nogometa (fudbala) i tenisa: kad lopta iziñe van igrališta. auri sacra fames) prokleta žeñ za novcem. grč. deo uva za vešanje obodaca. up. žut ili crven mineral arsenov sulfid. samodrštvo. zaštitnik. fil. ispitivanje šumova unutrašnjih delova kod bolesnika. apsolutizam. apsolutist. sposobnost jedne zemlje da se izdržava samo svojim sredstvima. kao uvo. facere) potvrditi. prav. uvce. početnik. namestiti (stan). auriga (lat. augur. authentica) pl. koji sadrži u sebi zlata. auriga) kočijaš. pithekos majmun) fosilni čovekoliki majmun. koji prolazi još istog dana. . autadija (grč. krug oko glave svetaca. autevtike (nlat.) ned. boginja zore i jutarnjeg rumenila kod Rimljana. auscultare) slušati. Australazija Indijski Arhipelag. aurikularan (nlat. odličan. austromarksizam skup teorijskih reformističkih shvatanja o društvenim i političkim problemima koja su se formirala u Socijaldemokratskoj partiji Austrije u periodu od kraja 19. auster južni vetar. „ko rano rani dve sreće grabi". u obliku uva. Austria) osobenost nemačkog jezika i govora kojim se govori u Austriji. veka do 1938. auspicirati (lat. znak.

autogen.) samoživotopis. autos. determi-nare opredeliti. autćs. clavis) fiz zatvoren sud čija se sadržina zagreva pod . autos sam) psih. autos sam. vaccina) med lekovita maja za ubrizgavanje. digestio va-renje) fkziol. putem razumne volje. ili da. autobiografija (grč. v. sam svoj. autoklav (grč. naročito u crkvenom pogledu. lat. kephale glava) samostalan. autokefalnost (grč. autćs. proučavam) samouštvo. graphia) veština umnožavanja rukopisa. autodidaksija (grč. eng. autobus (grč. gignomai rañam) biol. eros ljubav) psih. autizam (grč. postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iz tzv. autografski (grč. lat.) samostalnost. fr. bios život. in) med. autos. umnožiti. gamia) bog. auto-da-fe. autobiograf (grč. izrañen putem autodafe (port. nezavisnost od drugih. autentičnost (grč. anorganske materije: proizvoñenje živih bića veštačkim putem. bilo da priča samo svoje doživljaje. autodinamičan (grč. mašina za umnoža-vanje rukopisa. autos. lat. autografskog mastila. autobaza (grč. autovakcina (grč. autoinfekcija (grč. računa se u korist protivnika. na koji onaj što vrši to zadovoljenje pri tom misli (za razliku od narcizma. autodigestija (grč. Jevreja i veštica u srednjem veku (naročito u Španiji). izvornost. grapho. dynamikos moćan. grapho pišem) samoživotopisac. autos. graphein pisati) izraditi pomoću kopiranja. infectio zaraženje) med. authentikćs) zakonit. fr. samooploñivanje kod biljaka. autos-didaktos) samouk. o samoodrećivanju delanja i htenja putem zakonitosti koja je u našoj svesti. autokataliza (grč. lat. lat. autos. autodeterminizam (grč. vežbalište (ili: put) za automobile. lat. kod koga je sopstveno telo krajnji seksu-alni cilj). pravovažnost. autos. autografirati (grč. gennao rañam) fkziol koji se sam poraña. pravi. ličnosti i ideje. basis) prostor za smeštaj automobila. jak) koji dejstvuje sam od sebe. autogyre) ali/ vazduhoplov namenjen uspravnom penjanju i spuštanju. autodefe (šp. autodefe. autentikos) istinitost. svojeručan potpis. saggo kola) otvoreni autobus za 40 i više osoba. autographon) reč ili spis koje je izvesna osoba svojeručno napisala. zadovoljenje erotičnih nagona pomoću svoga sopstvenog tela. dress) odelo za automobiliste. stena). autograf. autogamija (grč. auto-dres (grč. autoerotizam (grč. autos. pod uticajem želudačnog soka. didakso. nezavisan. lat. autograf (grč. poznavanje samog sebe. nepatvoren. autos. sag. bezbožnika. samooprašivanje. posle smrti. svojeručno napisan. učenje o samodeterminaciji. autentičan (grč. autos. samovarenje. up. autodafe. tj. pri čemu telo služi samo kao zamena drugog seksualnog oojek-ta. autokar (grč. nepatvorenost. gyros krug. auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekoga da sam sebi sudi. svečano spaljivanje jereti-ka. mania) strast za prikupljanjem svojeručnih potpisa i rukopisa velikih i čuvenih ljudi. verodostojnost. samo-. auto-de-fe) v. pisac autobio-grafije.: alogen. omnibus svima) automobil-omnibus. din. književni rod u kome pisac opisuje svoj život. nlat. autodikija (grč. toxikon. autointoksikacija (grč.(grč.) predmetak u složenicama sa značenjem: sam. autos. koji je postao tame gde je i nañen (kamen. odrediti) fil. iznosi uslove pod kojima je živeo i radio. auto-garaža (grč. autos. autodidakt (grč. sam sobom. razmekšavanje organskog tkiva.autentičan 89 autoklav kopiranja pomoću tzv. autokefalan (grč. autos. goal) sp u fudbalu: gol koji igrač nepažnjom ili slučajno da svom sopstvenom timu. eng. nasuprot poslovanju i učešću u životu spoljaššeg sveta. ital.) uobičajena skraćenica za automobil. autos. oboljenje od zaraznih klica koje su se već nalazile u organizmu čovekovu i došle u mogućnost da izazovu bolest. radi što boljeg prikazivanja svoje ličnosti. istinit. autos. autos. odrešim) hem pojava da neki proizvod koji se stvara pri nekoj reakcija ubrzava sam proces te reakcije. omnibus. autos. gnosis) samoispitivanje. autos. garage) sklonište (ili: mesto za sklanjanje) automobila. autos. pravovažan. trovanje usled nagomilavanja materije koja se prirodno stvara u organizmu i izdvaja iz njega. supr. autografija (grč autos. autogram (grč. dromos put) automobilske trkalište. auto (grč. kata-luo drešim. actus fidei) jeretički sud. graphikos) svojeručan. autožir (grč. auto. eng. izvršenje inkvizicijske presude. autogram. autos. izvorni. autogramma) v. učim. autos. (grč. autos. autos. pretežno razvijen fantastičko-sanjalački unutrašnji život. autografomanija (grč. spravljena od klica koje su uzete od samog bolesnika. izvestan. autogonija (grč. verodostojan. umnožavanje rukopisa (sa kamena ili metalne ploče). čiji je glavni sastav naročit vodoravni vijak (helisa) koji se obrće pod pritiskom vetra. umnožavati. autos. autodrom (grč. autognozija (grč. autos. autogol (grč.

aparat koji automatski beleži nehotične pokrete. samostalnost.) pristalica samouprave. odnos prema samom sebi. samostalnost.) v. augere. biće koje nema duše. autosomnambulizam. autonomist(a) (grč. samodržački. tj. . autos. aparat koji sam dejstvuje pod izvesnim uslovima. autokratija (grč. automatos koji se kreće sam od sebe. teranje automobila.) pril. med. logia) ret. odobrenje. vegetativni živčani sistem. učenje da se radnja i kretanja životinja ne upravl>aju svešću. automobilist(a) (grč. začetnik. kola koja se kreću pomoću motora kojeg pokreću benzin. životinja (kod Dekarta). pregled. koji nastaju usled neposrednog nadražaja jednog nervnog centra. auctor tvorac. samo gledanje. maomai. autos. autos sam. auto-put v.) u gospodarstvu neograni-čen.. rastvaran>e i fermentativ-no razlaganje mrtvih životinjskih tkiva. fr. lično posmatranje. pronalazač. h'thos kamen. »nahomai protivreči™) protivrečnost sa samim sobom (u govoru. autopt (grč. autoportret (grč. pristalica samozakonodavstva. autos. baino idem) med. otvaranje ili rase-canje leša da bi se utvrdio uzrok smrti. automobil (grč. autoniktobatija (grč. tvorac nekog književ-nog. maomai tražiti žudeti) fiz. autos. autos sam. glu-pak. nomos zakon) samozakonodavstvo. Rembrant. automatizam. automacija.. automatika (grč. samouprava. sopstvenim očima. tj. prevoñenje i umnožavanje njihovih dela). tako reći. koji se bavi automobilom kao sportom. nyktos noć. automobilizam (grč. autos.) neograničena vladavina. mobilis) sve što se odnosi na grañenje automobila. vutomorfoza (grč. autolitotom (grč. automatski pokreti pskh nehotični i nesvesni pokreti. pokoravanje svojim vlastitim zakonima (suprotno: heteronomija). auctor tvorac. autopadeia) sopstveno osećanje. automatiser) pretvoriti u mašinu. zvekan. slobodan. fig. (Najpoznatiji: Rafael. puh. koji radi automobile. automatizam (grč. lat. 2. na osnovu viñenja svojim ili roñenim očima. postupaka. temno sečem) med. autos. auctor.) onaj koji tera automobil. Tintoreto i dr. autos. aparat za sterilizaciju lekova. autokratizam. autoliza (grč. motorni čamac. fil. automatizirati (grč. auto-strada. autor (lat. viñenje) 1. 90 autorizirati automacija (grč. 1ub rastvaram) samorastvaranje. ovlašćivanje. samokretljivost. autos. ocenjivanje samoga sebe. fr. autonomfa. autos sam. automatski (grč. autopsija (grč. autokratizam (grč. morphe oblik) biol. učiniti da neko radi kao automat. v. autologaja (grč. jedan od načina postajanja biljnog i životinjskog oblika. samostalan. lično iskustvo. auto. odobravanje. tvorevina. automat (grč. putem otvaranja i pregleda leša (ua. gledanje (ili viñenje) svojim (ili roñenim) očima. lat. autonomija (grč. sama sobom razbija kamen u mokraćnom mehuru (u bešici). koji sam od sebe radi. za razliku od slikovitog. up. autokritika (grč. umetnika. fr. putovanje automobilom. autonomni nervni sistem v.autokrat(a) pritiskom većim od atmosferskog. kišobran. neograničeni vladalac ili gospodar. pascho iskusim. automatos) samokretan. fr. hirurških instrumenata i dr. autorsko pravo isključivo pravo književnika. opsis gledanje. vaga. auktor. automahija (grč. autonoman (grč. automatos koji se kreće sam od sebe) tehnika upravljanja i regulisanja proizvodnog procesa automatima. vladanje samim sobom. ocenjivanje svojih sopstvenih spisa. za čoveka: onaj koji liči na stvar. lišiti samoradnje. med. autokratski (grč. pri čemu ne dolazi do truljenja. automatikos koji se kreće sam od sebe) naučno-tehnička disciplina koja proučava sisteme za regulisanje i upravljanje tehnološkim procesima. hem. med. automatija. kritike) samokritika. mobilis pokretan. autonomos) samoupravni. autoptički (grč. Papinov lonac. pro-nalazača da mogu moralno i ekonomski iskorišćavaš svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivane. besvesnik. stvarni govor. politička nezavisnost. sistem apsolutističke vladavine. fil. automatija v. puška. mahinalan. automatos) nauka o samokretanju. samovladar. vladanje sobom.). već čisto fiziološkim uzrocima. koji se upravlja i živi po svojim sopstvenim zakonima. automatizacija v. sprava koja. samokretanje. grapho) pskh. Tici-jan. autokrat(a) (grč. auto-riser) v. naučnog ili umetničkog dela. bezvoljnik. autoptes) očevidac. mišljenju i pisanju). up. portrait slika ličnosti) um. morfogeneza. autorizovati. samokret. up. moć) samodržac. autorizacija (lat. autos. samodrštvo. autos. go-spodarenje razuma nad čulima. automatograf (grč. autopsija). fr. npr. skulptura ili crtež na kome je umetnik izradio sam sebe. autos. kratos vlast. na osnovu ličnog posmatranja. pokretljiv) kola koja se tobože sama kreću. autorisation) ovlašćenje. autorizirati (lat. naučenjaka. autos sam. mehanički. autopatija (grč. auteur) pisac. up. slika. koji radi bez učešća svoje volje i razuma. automobilski sport. autos.. nafta ili elektricitet. nož. lat.

mršavljenje usled šećerne bolesti. fr. merodavan. tj. lat. autos. tj. začet-nik) koji se osniva na autoritetu. autćs. autoshedijastički (grč. jer je održavanje reda važnije od suzbijanja po-grešnosti. stabilis čvrst. nadmoćnost (duhovna. neuslovljenost. sama od sebe nastala magnetična budnoća za vreme spavanja. opunomoćiti. phonos ubistvo) 1. therapefa. he-mitipija. ital. novija fak-similna izdanja. autos. rezati) pojava koja se često može videti kod nekih životinja. choreo idem. od vrha prstiju. serum) ned. autorotacija (grč. up. phone glas) 2. autos. autos. autos sam. odobri-ti. samoobrtanje. therapeia) med. je to rekao". autćs. psih. autofnlija (grč. improvizirano. autorotacija krila aaij. heterotrofija. npr. autofonija (grč. vrši se na taj način što se ruke i noge dignu uspravno. neograničenost. fr. up. autoritš) 1. osakaćivanje samoga sebe u slučaju opasnosti po život. haima krv. i njihovo umnožavanje. automatsko održavanje stabilnosti. autoterapija (grč. autofizioterapija (grč. autos. zakon koji je na snazi. autohemoterapija (grč. autos. autohorija (grč. sadržaji svesti koji se pojavljuju putem autohipnoze. autostabilnost (grč. zakonita vlast. physis priroda. ned. autć-chthon) prastanovnik. kad gušter žrtvuje svoj rep. nadležan. hemigrafija.autorizovati 91 autohton autorizovati (lat. autosomnambulizam (grč. autotelija (grč.. smatranje sebe samoga bogom. autćs. samoubistvo. lat. autćs. lečenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno posle vañenja iz vene. lat. takve su. rasprostirem se) bog. nepomičan) fiz. lat. trophe hrana) koji sam sebe hrani. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. koji hoće i može da nametne svoju volju ili mišljenje. prevod nekog književnog ili naučnog dela sa dopuštenjem njegovog pisca. autoteizam (grč. alotro-fija. autoseroterapija (grč. autćs sam. autos. obrtanje krila oko vertikalne ose. typos otisak) pojedinačni otisci spisa nekoga ranijeg pisca otisnuti još za njegova života. formula kojom su pitagorej-ci rešavali svaki spor koji bi se meću njima pojavio usled razlike u mišljenju o nekom pitanju. v. nogu) u srce i mozak u slučaju kada u srce i mozak ne dolazi krvi koliko je potrebno. kod zapušenosti ušne trube (Eustahijeve) ili spoljnjeg ušnog kanala: osećaj kao da nam naš sopstveni glas odjekuje glasnije i zvonkije baš u zapušenom uvu. autćs. lečenje ubrizgavanjem seruma uzetog od samog bolesnika. autopsija. priznat stručnjak. autotransfuzija (grč. zaljubljenost u samog sebe. therapeia lečenje) ned. države bile: Musolinijeva fašistička Italija i Hitlerove nacistička Nemačka. autoritativni država nedemo-kratsko državno ureñenje kod koga se vlada po principu vojne discipline. svojstvo svih hloro-filnih (zelenih) biljaka i malog broja bakterija da se mogu ishranjivati i izgra-ćivati isključivo iz anorganskih je-dinjenja sredine u kojoj žive. npr. hipnoza. autosugestija (grč. autohton (grč. supr. autoniktobatija. autofagija (grč. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke. jedenje samog sebe. autorizovan prevod. autćs sam. kod akrobatskog leta „kovit". autotomija (grč. pozivajući se na autoritet učitelja. uticaj. autofonija (grč. autotip (grč. autohipnoza (grč. philia naklonost. auto-teles nezavisan) samostalnost. autos efa (grč. lat. moralna. thećs bog) obožavanje samoga sebe. autćs sam. phagefn jesti) ned. autotrofan (grč. autotipija (grč. auctoritas ugled. autoritet (lat.. npr. ljubav prema samom sebi. rotatio okretanje) samookretanje. lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima. kod velikog gubitka krvi: potiskivanje krvi iz perifernih delova tela (ruku. therapeia lečenje) med. čak kad su i pogrešna. tome seći. 2.) ovlastiti. ugled.) jedan od najvažnijih pronalazaka u oblasti grafike: prenošenje slika urezivanjem u cink ili drvo. omotaju elastičnim vrpcama. sa autoritetom odozgo i sa poslušnošću odozdo: nareñenjima voñstva mora se bezuslovno pokoravati. lat. pod heterotrofai. autos sam. skopeo gledam) v. pozvan. autćs. autoskopija (grč. autocheiria) dizanje ruke na sama sebe. samolečenje. sticanje pogrešnog. starosedelac uroćenik. auto-strada (grč. ljubav) samoljublje. uticanje na samoga sebe. npr. transfusio pretek) ned. nadahnuta koga čim) samouplivisanje. autos. autotrofija (grč. strada drum) moderno izrañen drum za automobile. ugledan. autos. autoritativan (lat. autotrofne biljke bog. autćs. na brzu ruku. v. epha) „on. ambulare hodam) med. pa se. samoubećivanje. Pitagora. pravna). autohirija (grč. nametnutog suda na osnovu sopstvenih pogrešnih predstava. somnus san. auctor. hypnco uspavam) dovoćenje (ili: uspavljivanje) samoga sebe u hipnotično stanje. up. . prvi otisak. autohirija.) biol. suggerere uli-ti kome što u glavu. kod zapaljenja plućne maramice itd. autos. tvorac. priznata veličina (u nekoj struci). autoschediazo bez pripreme učinim) bez pripreme.

bolestan strah od dodira. affanato) muz. poklon i sl. a-. osnovi ili reči. ili ne biti ništa. affamer) mučiti (ili: moriti) glañu. neprijatan doživljaj: krupan dogañaj. aphesis) lii™. razjarenost.) v. tur. dirljivo. starosedelaštvo. kod trka: konj koji nema nimalo izgleda na pobedu. tužno. afamirati (fr. afazija (grč. afine (lat. afanija (grč. bolesna smanjenost sposobnosti govora usled zaboravljanja pojedinih reči ili celih vrsta reči. phasko govorim) med. iskaz pod zakletvom o tovaru nekog broda. usinovljenje. med. affettuoso) muz. outsider) onaj koji je izvan čega. naročito na račun države. gubljenje delova reči ili grupe reči u njihovom razvitku. iznenadno. aphaneia) glupost. naše: podrug (jedan i po) od pol drugi. prenemaganje. pretvarati se. afakija (grč. uroñenički. parnica. affectivus) uzbudljiv. arap. stanje razjare-nosti. ljubazno. affectare) biti izveštačen. aut nihil (lat. bolno. veoma naklonjen. konj trkač nepoznatog porekla. afekciona (afektivna) vrednost vrednost koju neka stvar ima za odreñeno lice ali ne za druge (porodična uspomena. affectio delovanje) izveštačenost. uzbuñenje. affectuosus. affidatus) klevetnik. prikovati. up. afektuozitet (nlat. ljubazan. afakičan. težak položaj. mlaćenje. posao. affectuositas) usrdnost. med. afiksacija (lat. svaki utisak na telo. afagija (grč. autsajder (eng. hteti vešto prikazati nešto onakvim kakvo u stvari nije. aficiranje.. afek(a)t (lat. nešto veliko. aut Cezar. afemija (grč. aferaš (fr. usiljenost. autohtonija (grč.. uzbudljivo. skraćivanje početka. afetuozisimo. afetuozo (ital. supr perihel(ijum). vazal. skidanje) gram. način na koji izražavanje osećanja prati psihička zbivanja. auto-chthon) prastanovništvo. helios sunce) astr. psih. afefobija (grč. samonikao. afereza (grč. antropos čovek) nedostatak ljubavi prema j bližnjima. aut nihil) ili biti Cezar. afidavit (lat. stanje raspoloženja. mlatiti se. zamršena stvar. afgani novčana jedinica Avganistana (1 afgani=100 pula). srdačnost. samobitnost. affaire) stvar. bolest. nedostatak očnog sočiva: up. apheleia) ret. afel(ijum) grč. gubitak sposobnosti izgovaranja glasova sa čuvanjem predstave o njihovom značenju. a-. uroñenipggvo. oset. koji je po strani. auf (nem. strasno. gore! ustaj! diži se! dižite se! na noge! diži! dižite! afabile (ital. fr. sporna stvar. afekcija (lat. up. aut Caesar. up. ačenje. affectus. a-.autohtoni 92 afilijacija autohtoni (grč. dodatak korenu. neprirodnost. afazičar (grč.) onaj koji ima ili pravi afe-re. pretvaranje. ukla-njanje suvišnog ili onesposobljenog dela čovečjeg tela. npr. veoma strasno. afijun (stgrč. vrlo jako osećanje koje većinom nailazi najednom. afetuozisimo (ital. prijatno. mržnja na ljude. afektivan (nlat. umiljato. odanost. sukob. ljubav.). prvo slovo. affigere pričvrstiti. starosedelački. afanato (ital. onaj koji je daleko od čega. zanemelost od užasa. velika naklonjenost. na koga zbog toga niko ne računa. afion. skraći-vanje jedne reči time što joj se izostavi početak. tačka planetske ili kometske putanje u kojoj je ona najudaljenija od Sunca. plašljivo. ačiti se. toplo. ganutljivo. dodavanje afiksa korenima ili osnovama reči. afer d-oner (fr. affec-tueux) usrdan. čuvstven. afeza (eng. phagem jesti) med. afektivnost (lat. primanje u neki red . aphairesis oduzimanje. prostota. prenemagati se. afektirati (lat. affixum) gram. aphe dodirivanje. affabile) muz. afektuozan (nlat. phobos strah) med. koji nije sposoban da izgovara pojedine reči. tj. phakos sočivo) med. a-. čovek k JJI se ne osvrće na druge u životu. afektacija (lat. v. nežnost. koještarije. afficere uplivisati na nekoga ili nešto) psih. samoniklost. svako uzbuñenje i promena u telesnom ili duševnom stanju. oboljenje. osećaj. affaire d'honneur) stvar časti. dvoboj. obolelost. affectio uticanje) naklonost. lingv. spor. nemogućnost gutanja hrane. neupućen čovek. affidavit) mor. auf) predl. afamiran. auto-chthonos) uroñen. afidat (lat. i afilijacija (nlat. na. osećajan. koji se bavi prljavim poslovima. nemoć (ili: nemogućnost) govora. afeleja (grč. afilantropija (grč. prirodnost (u govoru). strasnost. prvi slog. kla-dilac koji se kladi nasumce. osetljiv. affettuosissimo) muz. affettuosissamente) muz. affectio delovanje) osećaj-nost.) čovek koji boluje od afazi-je. phflos prijateljski. arb od. afetuozisamente (ital. praviti se. nego i ce svojim putem. usiJ njenje. fig. aphe dodirivanje) lingv. duševni pokret. kon afeto. jednostavnost. vrlo osećajno. afera (fr. traje obično samo kratko vreme i u jednom trenutku dostiže toliku jačinu da gotovo posve zavlada svešću. samobitan. affiliatio) usvojenje.

doterati. bolno. glačanje. prijateljstvo (suprotno: kognacija). fig. fig srodnost. aforizam (grč. nedaća. afluksija (lat. afluksija. pri-livanje. v. dremak. afroditski (grč. sličnost. afrodizija (grč. affutage) voj. aflito (ital. affigere priku-cati. nešto putem oglasa objaviti. pridružiti. potvrdan sud (S je R). affluxio) v. affinis) roñak po ženi. prilepljena (ili: prikovana) cedulja. a-. npr. afficere) v.) ljubavni. nujno. oroñavanje. affinerie) prečišćavaonica. afiniranje (fr. gubljenje (ili: gubitak) glasa usled oboljenja mišića i živaca koji pokreću i zatežu glasne žice. pre-čistiti. tužno. neplašljivost. uzbuditi. muka. afirmirati (lat. bratstvo ili društvo. top ili pušku pripremiti za paljbu. zet. affluentia) priticanje. rastrubiti. tast. društvo. afinitet (lat. affiche) oglas. affretando) muz. sagorim) koji gori bez plamena. neplodnost. aficirati (lat. obilje. phoros plodan. žalost. lat. affiliare) usiniti. aflogističan (grč. aphobia) neosećanje straha. afretando. nameštanje topa na lafet. afretando (ital. up afrodizijazam. opijum. prikovati. bez listova. aflogistična lampa. up. afinis (lat. ta rafinerija. Afrodita (grč. preterano razvijen spolni nagon. tajno udruženje. phlogizo zapalim. affuter) voj. afitaža (fr. aforistički (grč. afonija (grč. aphorismos) kratka i u odreñenom obliku nekazana izreka. zbratimiti. ganuti. grapho) koji opisuje ili prikazuje predmete ljubavi. puške na kundak. ucveljenost. afresko v. aficiranje (lat. pripremanje topova za pucanje. potvrñivanje. v. napraviti lepšim. oplon. affretement) kor. doj-miti se. oglas. phone glas) ned. bez čašičnog listića. afekcija. Aphrodite. afirmacija (lat. afyun. stepen lakoće kojom se dva razna elementa spajaju. združiti. bezglasnost. affretoso) nuz. afirmirati se uspeti održati se kao takav. umnožavanje. afrodizijaka (grč. arap. afrikavist naučnik koji se bavi prouča-vanjem afričkih jezika i književnosti. afretozo (ital. tuga. rodan) ned. radionica za prečišćavanje plemenitih ruda i dr. č. složeni suglasnici. . rastužiti. izo-bilje. sve brže. affluxus) priticanje. afluks. aflikcija (lat. afitirati (fr. afluks (lat. aforija (grč. u obliku izreke. doterivanje. potvrñivati.) odvajanje zlata od srebra koncentrovanom sumpornom kiselinom. npr. pokazni. navala čega. afitirati (fr.) med. srodnost. lat. nagomilavanje. jad. parenje. affirmare) tvrditi. afinaža (fr. afrodizija. c. uveriti. udariti na sva zvona. afflictio) utučenost. afiličan (grč. afirmativav (nlat. ožalošćenost. a-. mudra. affirmativa) potvrdno mišljenje. obilje. napraviti utisak. zlato je skupoceno. aphyllos. radionica gde se prave žice. afflitto) nuz. affinage) profinjavaže. prečišćavati. obljuba. odsečan. plemenitih ruda. afrikata (lat. afirmativa (nlat. npr. stanji-ti. odlučan. družba. obilnost.. affinitas) srodstvo. javna objava. afroditografski (grč. aphrodisiazo sladim se ljubavlju) med. koja kratko i veoma jasno izražava jednu misao. ubrzavajući. afretiranje (fr. Aphrodite) mit. prijatelj. aphorismos) kratko i jezgrovito. draž. iskaz dat pod zakletvom. ljubavno ludilo. potvrda. affirmativus) potvrdan.afilirati 93 afroditski ili društvo. graditi) grañenje novog oblika pridodavanjem. dirnuti. gram. fig. afilirati (lat. afiš (fr. nebojažljivost. bol. ljubavno uživanje. phyllon list) bog. afion (stgrč. afinerija (fr. aformacija (nlat. afoničan. afobija (grč. zakupnina. affirmatio) potvrñivanje. aphrodisios ljubavni) pl sredstva za izazivanje spolnog nagona. zakuplji-vanje lañe. npr. pre^ čišćavanje. afili-rana loža slobodnozidarska loža koja je ušla u sastav neke veće lože. afyon) mak. log. šurak. bratstvo. up. a-. profi-niti. spolna ljubav. biti afitiran biti u pripravno-sti. afficher. afinirati (fr. boginja ljubavi i lepote kod starih Grka. potvrditi. astr koji opisuje planetu Veneru. afluencija (lat. a-. afrodizijazam (grč. namestiti (ili: nameštati) top na lafet ili pušku na kundak. sveza. affricare natrl>ati) pl. imati pri ruci. ljupkost. afrikanistika nauka koja proučava afričke jezike i književnost. ad forma-ge obrazovati. primiti nekoga u neki red. koja se rodila iz morske pene (kod Rimljana: Venera). afretozo. up. afformatio. prikačiti) prilepiti (ili: prikovati) objavu.) uticati. potvrda. morska gusenica. očistiti. uobličiti. nesreća. težnja za sjedinjavanjem izmeñu dva hemijska elementa ili više njih. usvojiti nekoga za sina ili ćerku. alfresko. tur. affiner) prefiniti. priliv. hol. afirmati-van sud. tvrñenja. hen. jalovost. oštrenje alata. u jevrejskoj gramatici: grañenje ličnih oblika glagolskih dodavanjem skraćenih zameni-ca (aformativa). kon aflicione. poučna izreka. ljubavni bes. stanjivanje.

zatupelost. afuzija (lat. med. turban. čalma. najjača nožna »sila koja se spušta od zadnjeg. acervacija (lat. tur. v. ahmedija (arap. isključenje vremenskog činioca iz jezičkog ispitivanja. strog.). . phthongos zvuk. acera historika (nlat. ahemanzija (grč. grubost. ogorčenje. zbog čega su u trgovina-ma najčešće veštački obojeni. Ahitofel (hebr. acedija (grč. nemanje sna. acera filologkka (nlat. aftong (grč. koji se dešava uveče ili kad se spušta noć. chylcs sok) ned.afrometar 94 aceridi afrometar (grč. noos razum. akeridi. a-. sramota. poništaj boja (ahromatičnim prizmama. aphtha. pogoršanje. ahidrija (grč. up. a-. acera (lat. aftezan (grč. aserra) kutija s tamjanom. magličaste mrlja na rožnjači oka. up. mana jednog čoveka. potpuno slepilo za boje. buncanje u groznici. dolivanje. malokrvnost. after-dinner) odmaranje odmah posle ručka. affront) otvoren napad. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrakova koji izaziva hemijske promene na nekom telu. afrosinija (grč. bezvučni suglasnik. sprava za merenje vrenja. oskudica u žuči.) dati nečemu prelive boja i šara kao u ahata. sastoji se u tome što u želudačnom soku nema dovoljno sone kiseline i nekih fermenata. acerbitet (lat. ahlis (grč. sa kalcedon-skim slojevima veoma poroznim. oskudica u vodi. ahromatopsija (grč. med. ton) gram. aphthosus) mehurast. opor. ahromazija. ahilija (grč. chros koža. bežučnost. akenonoet. ahmediye) beli šal kojim se obavija fes. ahromazija (grč. ned. ahemav (grč. tako da mogu upijati boje. vrsta dragog kamena. do pete. fiz. otuda: slabost. na receptima: sipaj na to! aharistija (grč. melemi u masti u kojima nema voska. koji u knjizi Jestirinoj igra izvesnu ulogu. aceridi (grč. a-. Ahilova peta Ahil je mogao samo na jednome mestu biti ranjen. ahat (grč. koji ima afte na sluzokoži usne duplje. koji nije u svoje vreme. mineral sastavljen od više vrsta kvarca (kalcedona. bezobrazna i drska prevara. besmislenost. farm. Achaschverosch) starozavet-ni oblik imena persijskog kralja Kserksa. acerra philologi-sa) zbirka filoloških rasprava. Ahilova žila inat. orao vidim) med. mesnatog dela gnjata (lista). svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta svetlosne zrake koji imaju hemijsko dejstvo. podzemni. cheo sipam. aharistia) nezahvalnost. izraditi da izgleda kao ahat. a-. acera turarija (lat. čovek koga je bog prokleo da ne može nikad umreti ni smiriti se.) ime mudrog savetnika kralja Davida. afunde (lat. kadionica. uvreda. akedeia) duhovna tromost. chemeia) pr. med. acerbatio) zagorčanje. ahatizirati (grč. acerra thuraria) crkvena posuda u kojoj se drži tamjan. metron mera) sprava za merenje pritiska pene. um) čovek bez zdravog čovečijeg razuma. up. nesposobnost razlikovanja boja. achromatos) bezbojan. achlys) tama. up. najveći grčki junak u Trojanskom ratu. gomilanje. tj. koinos zajednički. karneola i dr. affronterie) javna pogrda. acerbitas) oporost. ravnodušnost prema nekom dobru. bezbojnost. ahmadiyya. after-diner (eng. večernji. acenonoet (grč. up. a-. afronterija (fr. aphthai. pomračenje vida. achates) št. ahipnija (grč. obollnje želuca usled nenormalnog lučenja želu-dačnog soka. a-. bledilo. acervatio) nagomilavanje. Docnije je ovim imenom nazvan i Večiti Juda. affunde) fari. koji propušta (prelamanjem) belu (slože-nu) svetlost ne razlažući je u njene sa-stavnice boje (komponente). chronos vreme) koji ne zavisi od vremena. aholija (grč. chroma boja) opt. a-. grub. akedija. akromatin. služi za nakit. donji svet. strogost. Aheron) kit. acerra historica) zbirka odabranih istorijskih rasprava (kao naslov knjiga). surovost.) biol. boja kože) med. Aherov (grč. slaba strana. nlat. surov. bledilo. i to na peti. Ahasfer (hebr. ahromatičnim sočivima) čistoća boja. ogorčen. opt. acerbus) gorak. oboljenje na sluzokoži usne duplje. Keros vosak) pl. dobar i mudar saveto-davac. gorčina. dosuti) dosi-panje. lat.) opt. bezvodnost. achronie) liti. ahromatičan (grč. Ahil (grč. acezija (grč. fig. a-. otklanjanje boja. ahrea (grč. reka žalosti u donjem. hydor voda) nedostatak vode. ahromatin (grč. aphtae) pl. aphrosyne) bezumlje. ahromatizam (grč. nesavremen. up. nego mora večito lutati. afront (fr. beli ili žućkasti mehurići sa crvenim rubom. chemeia) fiz. prema životu. ahronija (fr. materija u ćelijskom jezgru koja ne boji. akezija. a-. affundere. afte (grč. a-. acholos) med. up. sin Peleja i božice Tetide. chroma boja. ntis. ahromatizam. glas. acerban (lat. affundere doliti. ahipničan. podzemnom svetu. a-. aphros pena. acerbacija (nlat. Achilleus) mit. akesis) lečenje. chypnos san) med. besanica. a-. ahroničan (grč.

acetabulum (nlat. acefalan (lat. acetum) sirće. acidum. 2. aceterin (lat. acetum. acinozan (lat. potpuno. hrane u želucu. acetum) hem. acsscencija (nlat. npr. ačakatura (ital. acetaldehid hen. acetičan (lat. upotrebljava se za osvetljenje. acidofilan (lat. adžustamente (ital.) kojoj nedostaje naslov ili prve strane. acetabulum) sud (ili: boca) za sirće.) u metrici ili stihu: nedostajanje početnoga sloga. anat. kiseljak. ocat) pl. uzburkano. prisustvo acetona u krvi. naročito kod šećerne bolesti. tronuto. acidirati (nlat.) 1. npr. sprava za merenje kiseline sirćeta. prisustvo acetona u mokraći. acetilceluloza (lat. aciditet (nlat. acetati (lat. acidimetrijv (lat. lako isparljiva tečnost SN2SNO. naročito kod šećerne bolesti težeg oblika. acetum) hen. samotrovanje kiselinom usled nagomilavanja u organizmu acetonskih tela. aciditas) hen. acciaccatura) nuz. kon adžitacione. acetum. acidimetar (lat. acetum (lat. bezbojan i otrovan. tačno. acescencije (lat. radikal sirćetne (acetilne) kiseline. acidoza (nlat. acetilenska lampa lampa u kojoj gori acetilen. acetum. acinozan. acstometrija (lat. koji sadrži sirće. acetonemija (lat.) sirćetovit. adžitato (ital. sklonost prokišnjavanju. acidifikacija (nlat. acidatio) hem. okaliti. lek protiv žuljeva i bradavica. acetoza (lat. acidificatio) hem. ocat. mineralna. . akephalos bezglav) u starogrčkoj metrici: metrički niz ili stih kome nedostaje početni slog. metron) sprava za merenje jačine kiseline. grč. očeličiti. asik) voditi ljubav. naročito kod šećerne bolesti. dirll-vo. takoñe: dodavanje jednog intervala akordima radi pojačanja harmonije. acescentia) hen. grč. acidere) hem. acetilen (lat. acefalna se često zove i knjiga (ili zbornik i sl. acescere. bezbojna tečnost prijatna mirisa dobiva se iz vodenog destilata suva destilacija drveta (dime-tilni keton). zglobna čaša. aciniformis) v. acid (lat. acinosus) pupast. acetometar (lat. acetum) farm. uskišnjavanje. grč. acescentia) pl. kisela voda. gasovit ugljovodo-nik S2N2. soli sirćetne. služi za dobivanje lakova i acetatne svile. pretvoriti u kiselinu. acefalija (lat. acephalus. kyanos plav. acidum. stvaranje kiseline. acetum. aseg. acidosis) med. acidus kiseo) koji podnosi kiselost. grč. metron mera) hem. acijanoblepsija (grč. acetum) hem. aggiustamente) muz. acetate-star celuloze. ukiseliti. asegeg) čeličiti. merenje jačine sirćeta. stapanje. sazvučanje ranije udarenog tona sa nared-nim glavnim tonom. nesposobnost očiju da zapažaju plavu boju. sirćetno kiseo. proki-šljivost. acetoiurija (lat. upotrebljava se u proizvodnji veštačkih smola. grč. kiselost. žlezde. hen. haima krv) med.ne. sasvim tačno. kiselina. acetum sirće. ljutina. koji ima oblik zrna grožña.acerirati 95 anškovati acerirati (lat. ašikovati (tur. Uron mokraća) med. blepein gledati) slepoća za plavu boju. metrfa) merenje jačine kiselina. aciniformav (nlat. grč. grč. sredstvo. a. bog. ocatne kiseline. nastaje destilacijom etil-alko-hola. jela i lekovi koji lako prokisnu. acidacija (nlat. fr. acetil (lat. acidum) hem. agi ta to) muz. metrfa) hem. pretvaranje u kiselinu. acetum) hem. aceton (lat.

strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili polie-dar. baba-kan (pere. bagatella) sitnica. bavoche) nečist štamparski otisak. po čemu je i na zvana. bab (pere. detinjarija. potencije ili loga-ritma. bager (hol. babuvizam socijalno-politička doktrine koju je osnovao veliki franc. bas-breton) keltski dijalekat kojim se govori u Bretanji. bagat. potcenjiva-ti. bagage. pere. V=predikat (dok A označava subjekat). pagat (ital. bonus. fig. vrlo jevtino. bedminton. bava) trg. Bk= berklčjum. babo (tur. bagerovati (hol. igračka. ne radeći ništa. huz. traćiti vreme uludo. bagatela (fr. kom od grožña. ba so. Ve= beril. ða=barijum.) indijska titula: gospodar. ital. Bav (lat. log. bavocher) praviti nečiste otiske. sitnica. Btto= bruto. badavadisati (tur. slične bagdadskim šalovima.) vrata. meraču. temelj. baza (grč. poznato drvo i plod iz porodice kamenika. kontrolor mera. kipa ili svoda. uzaman. b drugo slovo naše ćirilice i naše latinice (V. v. deda) otac. . bagasse) isceñena šećerna trska. Vso= banko.) ne mariti za nekoga ili nešto. V. Bq = jedinica za merenje ra-dioaktivnosti. nlat. carina.= vaso kontinuo. društvu je cilj da pojača i održi tu jednakost. ba-ble (fr. baždar) l. fig. otpaci koji ostanu pri fabrikaci-ji šećera. bavela (ital. vajna spisateljka. grad. arh. bas-bleu) plava čarapa. uzalud. manguparija. razvrat. badem (tur. . podloga jedne stvari. mulja. koještarija. ćopav. babel) nered. Bavius) v. bavella. V=sniženi ton N. fig. bezbožnost. stvari. bedava) besplatno.) kraljev otac. S. nipodaštavati. b). kao skraćenica: b= bene. bagdalin vrsta šarene pamučne tkanine. izopačenost. beatus. merač. kantardžija. basis) osnova. baget (fr. uzimati koga ili što suviše olako. radi isušivanja zemljišta. mat. carinik. Bavius) ime dvojice rñavih pesnika i drskih kritičara koji su pretenciozno kritikovali Horacijeve pesme.B B. knez. uče-na gospa. Babilon. lenstvo-vati. baba otac. geom. nečista izrada. badminton v. sit-narija. ð=bor. bagav (tur. kapija. bagatelisati (fr. osnova stepena. otuda: rñav pesnik i pakostan kritičar. bagaža (fr. baždar) naplaćivač carine trošarinac. geod. šljiva. prava linija duga više kilometara koja se. za čišćenje rečnog korita i dubenje prokopa. podnožje stuba. babu (ind.) jaružariti. bagger) jaružar. čistiti rečno korito od peska. jevtina cena: mali i lak muzički komad. baba otac. Vg=bor. malenkost. nečisto izrañen bakrorez. pomoću motaka za merenje. . bavoš (fr. baborok) omiljena češka narodna igra. bacdar od pere. baggagium) prtljag. bangav. bhagavata) v. Bi= bizmut.) besposlkčiti. badem) bog. otpaci od svile. bagata) u taroku: prvi od 22. hen. zbrka. baguette štap. bagmak) hrom. bagasa (fr. ološ. naročito u upotrebi kao počasna titula visokog sveštenstva. bavoširati (fr. baždar (tur. zabuna. taroka ili aduta. babiole) dečja igračka. fiz. tačno izmeri i koja onda služi kao osno- . nevaljalstvo. pančaratra. Bavijus (lat. češka brza mazurka. Vavilon. baborak (češ. babiola (fr. revolucionar Fransoa Noel Babef (1760—1797): svaki čovek ima jednako pravo da zadovolji svoje potrebe i da uživa sva dobra prirode. bacdar od pere. ne obzirati se na . taksa baždaru. Bavijus. 2. bagatelle. kanala i sl. baždarina (tur. maslin-ki i dr. bagavata (ind. babel (hebr. vaditi pesak iz reke. moreuz. tričarija. sprava za vañenje peska sa rečnog dna. ba-breton (fr. motka) vrsta dugačkog tankog hleba. badava (tur. bagdar. nečisto štampati.

mit. bazen (fr. basis. kefalo-trib. i javne ženske. hronična bolest kao posledica oboljenja štitaste žlezde. betilije. na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju odreñeni društveni oblici svesti". bezirganbasi) starešina trgovačkog esnafa. bajagi (tur. oslanja-ti se na koga ili što. akušerski instrumenat za lomljenje detinje glave u materici i za izvlačenje deteta (upotrebljava se kod teških poroñaja kada je to jedini izlaz).bazalt 97 bajagi Rimljana: zgrada za trgovanje i pravne poslove koja se sastojala iz dve dvorane na stubovima. jedinjenja koja sa kiselinama obrazuju soli (njihovi rastvori u vodi pokazuju većinom alkalnu reakciju). hen. baziotrib (grč. supstanca. basis) pl. bayagl) tobože. tip prvih hrišćanskih crkava. lekaru K. i magnetita. bombasin) trg. baziotrib. 19). teleću) za kori-čenje knjiga. koje su. Moje. baitylia. bazirgan od pere. bazarn (fr. nebesno kamenje. baymak) vračati. javlja se u obliku slivova. bazanit (grč. baza. sem. brzine automobila ili drugog motornog vozila. bazni (grč. dewa-dasis = služavke bogova) koje se odmalena posvećuju službi bogovima i u svakom hramu ih ima 8—12. vrsta finog i jakog porheta. bajadere (port. 1799—1854. basis) ži. v. ovčija. vrsta neškodljivog guštera u Južnoj Americi i Aziji. bazar (pere. u slučajevima naročito teškog poroñaja: lomljenje detinje glave u materici i vañenje deteta baziotribom. u isto vreme. god. glavna crkva (takoñe: vasilika). realnu bazu. bazeitet (grč. odličan materijal za grañevine bazana (fr. mršavljenje i dr. koji se upotrebljava naročito na Istoku. Bazedovu. svojim pogledom zadavao smrt. tribo trljam) med. basilike) prvobitno kod starih Grka: dvorana sa sedištem arhonta basileusa u Ateni. basis) pl. baziotripsija (grč. I. bethel) pl. baze. dužine od 3000 t) koji služi za merenje brzine leta aviona. bazeitet. ručni reaktivni bacač. krupne buljave oči. baziti (grč. saborna. ovčiju. pokrivena čaršija na Istoku. bazicitet (grč. tripsis trljanje) ned. objavljen 887. basis. vrsta malih marama. uvodna stihovna stopa. kupa itd. legendarni kraljevski zmaj koji je. znojenje. bassin) v. baziotriptor (grč. stari. kraljevski zmaj. počivati. osnivati. ili teleća koža za kori-čenje knjiga. proliv. basiliskos) zool. bazalt (lat. baitilije (grč. bazeologija (grč. tobože. a druge za sudije (tribunal). bazalni. bazilikalan (grč. basis) hen. basen. bazarne) vrsta finog burgund-skog vina. bazanirati (fr. obojiti crno.-tur. baziotriptor. baze (grč. bazergan) starešina trgovaca. hramovima (ind. kefalotripzor. dućan sa svakovrsnom robom. basin. basis) pr. v. konta na konjičkim čakširama. kod Grka i 7 Leksikon . up. tribe trljanje) med. zakonik cara Basilijusa (Vasilija) Velikog za grčko carstvo. Bazilike (grč. pouzda-vati se u. bazen (fr. potom. po Marksu: ukupnost proizvod-nih odnosa u ljudskom društvu. osnovno učenje. utemeljiti. vašarište. va triangulacije. koji ju je prvi utvrdio i opisao). meteori koje su stari po-svećivali bogovima ili ih samo obožava-li (nazvano po kamenu na kome je Jakov spavao i usnio anñela. bazar) pijaca. voj. kol. predstavnik trgovaca. bailadeira) pl. javne igračice i pevačice u Indiji. basis) osnovati. Bazedovljeva bolest ned. hen. osloniti se. v.. koji „čine privrednu strukturu društva. u Evropi: radnja naročito sa luksuznom robom. bazuka voj. zasnovati. bajat (tur. eruptivno kamenje sa nešto malo bazalta. po Pliniju reč afrič-kog porekla) vulkanska stena sastavljena od plagioklasa. ubrzan rad srca. basis) hen. jedne za publiku. bazrñan (tur. varati. basane) učinjena ili obojena jagnjeće. mesto ili zemljište sa koga jedinice neke vojske napreduju. dolerita itd. aiat. bazno kamenje. ustajao. bazeitet. tvar (materija. baja™ (tur. sa znacima: uvećana štitasta žlezda. modni list sa mustrama za haljine. basanos probni kamen) tvrd crni kamen od koga su stari Egipćani izrañivali kipove. augita. svojstvo kiselina da se sa izvesnim količinama baznih oksida pretvaraju u soli. basaltes. pouzdati se. v. bazirati (grč. bazilisk (grč.. basis. bazrñan-baša (pere. opsenariti (u svrhu lečenja). četr. prisustvo jedne hemijske baze. odakle dobivaju pojačanja i potrebe svake vrste. basaner) obojiti ili učiniti kožu (jagnjeću. drhtanje prstiju. igračice na službi u ind. fil. logia) nauka o osnovi-ma tela. elektropozitivna) koja se jedini sa kiselinom i neutrališe je gradeći so. pojačana probava materija. Basileus) pl. sličan bazilici. 28. (nazvana po nem. bazilika (grč. glavna vena na pakoru-čici. basis. i odakle svi putevi vode ka raznim oružanim odeljenjima kako ova napreduju. basilike) u obliku bazili-ke. up. bayat) koji više nije svež. odreñen put na zemlji (npr. bazitst (grč.

belci naseljeni po divljim i neobrañenim krajevima Sjedinjenih Američkih Država. bal an mask (fr. biol. bakteriolizini (grč. balio. mlada devojka. jagodičast. haima krv) med. bakteria) biol. prevučen kožama. bajonet (fr. bakterfa. koji rodi bobicama. nlat. baqlawa) vrsta slatke pite sa dosta meda i rastopljenog šećera. dem. barjak.. čovek koji drugome donosi nesreću. divlji i neobrañeni krajevi na zapadu Sje-dinjenih Američkih Država. bacciformis) u obliku bobice. logfa) nauka koja se bavi proučavanjem osobina i života bakterija (osnivači: Luj Paster i Robert Hoh). bakalin (tur. bakterije (grč. bakana (ital. Vasso Bahus. močilo. baklaža (fr. 1. logos) naučnik koji proučava osobine i život bakterija. rastvor neke kiseline ili soli u koji se zamače ili kojim se premazuje neki predmet da bi se boja za nj učvrstila. krčma. baculus) štap. zabava sa igrankom. arlekin. v. prodiranje bakterija kroz krvne i limfne sudove u krvotok. god. baka (nem. ma-gistriranju i doktoratu. therapefa) lečenje pomoću bakterija. uron mokraća) med. metra) merenje pomoću štapa. bakrač (tur. caedere) biol. mikroskopski nevidljiva bića koja žive u telu i uništavaju zarazne klice. bakšiš (tur. bajaccio) lakrdijaš. bakteriurija (grč. osobina nekih živih bića. bakteriofagi (grč. materija i sokova u telu da uništavaju zarazne klice. bakterfa. ballare igrati) igranka. prut. a ima ih pokretljivih i nepokre-tljivih. bajdaki (rus. 2. baccalaureatum) dostojanstvo bakalaureusa. bakulometrija (lat. bakreni kotao (i uopšte kotao). fero donosim) bog. bakteriocidnost. motke. arap. bakulacija (nlat. phagos) pl. baccalaureatum) pola-gati (ili: položiti) bakalaureus. ispit zrelosti. bakteria palica. pesnika Džordža Gordona Bajrona (Vugop 1788—1824). baclage) mor. prašume. palica. lat. bakterioze (grč.) bajrak (tur. backboard) mor. bakračlije (tur. bakara (fr. baksuzluk. veoma sitna. koji se meće na pušku (pronañen u Bajoni 1640. lysis rastvaranje) hem. hem. bakciforman (nlat. bayrak) v. bakraf od bakir bakar) posuda od bakra. backwoodsmen) pl. bakvuds. bacleur) zatvarač luke. Bakchos) kit. bajlbrif (hol. . luženje. taksa koju plaćaju brodovi za pristajanje u luku. caedere ubiti) biol.. fig. bakterioliza (grč. najmanja.bajaco 98 bal bajaco (ital. baculum štap. baionnette) voj. univerzitetima: najniži akademski stepen. nevolja. bakterfa. močenje. klicožderi. Bake) znak (obično komad drveta. prisustvo bakterija u mokraći. mokrenje zaraznim klicama. bal en masque) igranka pod maskama. baculatio) batinanje. ono na čemu jahač drži nogu kad jaše konja. bakvudsmeni (engl. baccana) obična vinarnica. baklava. fenjer ili bure) koji pliva na vodi i označava lañi put po opasnim mestima. pristaništa. bobica. bakterfa. pripadaju biljnom carstvu. priznanice o novcu primljenom za gradnju broda. baksuz (tur. bah$i§) dar. bakler (fr. up. Bakhus (grč. bajroiizam shvatanje života i umetnosti koje odgovara shvatanju velikog engl. uništači zaraz-nih klica. bakalaureat (nlat. bakkai) trgovac namirnicama. poklon. napojnica. opšti naziv za biljne bolesti koje prouzrokuju bakterije. ispit koji prethodi licencijatu. jednoćelična živa bića. bajc (nem. baidaki) pl. ital. bobičast. bal. mlevenih oraha. bakteriocidi. bakterfa. bakciferan (lat. zlosrećan čovek. dug nož sa dva reza ili više rezova. od bakterfa batina) pl. naročito njegovom pesimističkom shvatanju sveta i života. bakteriocidi (grč. lat. grč. uverenje graditelja broda ili nadležnih vlasti da je brod propisno izrañen. fr. bakterfa. pajac. Bajram (pere. bacca) bog. i eng. baccarat) francuska hazardna igra karata. Bylbrief) pismeni ugovor o gradnji broda. rastvaranje bakterija imunim se-rumom. up. bakalaureus (nlat. bakfiš (nem. hol. bakvuds (engl. bakteriemija (grč. batina. baccalaureus. bakteriologija (grč. nesreća. nagrada za učinjenu uslugu.-med. koja »sive kao gotovani i izazivaju rastvaranje i često teške bolesti. kažnjavanje batinom. bal (fr. bacca laureus lovorova bobica) na nem. bahtsiz) nesrećan. uzengija. Bahus. up. lešnika i dr. bakraclz) stremen. bakalaureirati (nlat. baidara) mali sibirski čamac od riblje kosti ili lakog drveta. prostim okom nevidljiva i slična štapiću. bakteriocidnost (grč. lañe sa neobično velikim krmama na Dnjepru. Barjam. bakbord (engl. Beize) hem. bacca bobica. jagoda. sastojci imunog seruma koji imaju moć da rastvaranjem ubijaju bakterije. baklave (tur. rakidžinica. bakteria. boja.) pl. leva strana broda kad je čovek okrenut licem pramcu. bejram) v. šiparica. bajdara (rus. klicomori. bakterioterapija (grč. bakteriolog (grč. gorštaci. up. bakteria. backwoods) pl. Dnjestru i Bugu. bakulus (lat. baka (lat. bakterion štapić. štapom. šaljivčina. Backfisch pržena riba). klovn u napuljskoj narodnoj komediji.

grč. balanoidan (grč. figura u plesu (u lansu i kadrilu). trg. treperenje. far«. mucati. baletski igrač. baletski igrač. balboa novčana jedinica Paname (=100 centimosa). baladine (grč. preplitanje jezikom. ital. kit. up. uravnotežiti. bilj-na vrsta. neodlučnost. sprava čije kretanje odreñuje pokret neke mašine. ballet. baletska igračica. praviti (ili: napraviti) zaključni račun. balanofag (grč. zapaljenje glavića i unutrašnje pokožice muškog spolnog organa. vrsta hljerodula. bilans. samostalna radnja u kojoj se nemim pokretima i ritmičnim kombinacijama pokušavaju umetnički da prikažu ljudska osećanja i strasti. biti neodlučan. Balander) plitka dereglija sa jednom katarkom (u Holandiji). „nebo" koje stoji pred oltarom i nosi se na litijama (naziv po zlatotkanoj materiji koja se najpre izrañivala u Bagdadu). služavke u azijskim hramovima. balet-tencer (fr. ili u vezi sa pantomimom. balabane) daščara. balast (kelt. balagan. balance. onaj koji se hrani žirom. balsamica) pl. balsaminaceae) pl. ballata pesma uz igru) džoet. njihanje. balansirate (fr. balet (fr. balanos žir) med. balzaminke (nlat. dugim vratom i tri žice u koje se udara prstima. klatno. balet-majster (fr. balšažgetr(fr. balzamika (nlat. nauka o kitovima. bala (fr. priča neki dogañaj i u isto vreme izaziva lirsko raspoloženje. ball-boy) ot. baleine. lasd tovar) teške mase peska ili kamena u lañi radi održa- vanja ravnoteže. bal-boj (eng. nem. kod tenisa. balancement) kolebanje. nlat. baleteza (fr. bilans. bal rage). balletto) umetnički ples. takoñe: veštačka kompozicija radi ublažavanja bolova i lečenja rana. balanoblenorea (grč. baldahin (ital. balanopostitis (grč. docnije se razvila u pesmu lirsko-epske sadržine. glumac. kole-bati se. bal u svečanom ruhu. balsamon) xex. ustezati se. muz. mašinske kaiše. baraka. balle) denjak. prvobitno: pesma koja se uz igranje pevala (balar=igrati). balbutire) med. igra na pozornici. astr. ballerina) umetnica u igra-nju. ballerino) učitelj igranja. „lepi čovek" (nazvala po tome što su neke od nje nekada upotrebljavate kao lek za rane). bal champetre) igranka u polju. motka za održavanje ravnoteže kod igrača na užetu. fig. nem. igranka pod obrazinama. ali elastičnija od ovih. koje se posetiocima hramova nude za novac. balbucijes (nlat. baletska igračica. kantara. držati u ravnoteži. podaci mornara o robi koju su natovari li. vitka šipka iz kitovih usta (fišbajn). balanos. izrañivač terazija. ballade. balbuties) ned. pesma uz igranje. bal pesak. bog. proučavanje kita i njegovih osobina. preplitati jezikom. ital. logfa) zool. ñonove i u zubarstvu (dobiva se od sasušenog mlečnog soka gujanskog drveta mimusops balata). up. balansiranje (fr. ballare) pl. baladin) šaljivčina. bilanx) ravnoteža. šatra.bala 99 balzamirati krabuljii ples. balerina (ital. kor. pterćn) pl. balzam (grč. slik. balanos. dečko koji. up. balaena. balave (fr. balata (ital. a delom i aromatičnim kiselinama. upotrebljava se za električne izolatore. lakrdijaš. lat. zool. balleteuse) pozorišna. balancer) uravnotežavati. blenna sluz. balsamon. u kojoj je naročito poznat tzv. balzamirati (grč. opis. balansje (fr. biljka roda Bal-| samodendron i mirišljave smola tih . balanitis (grč. kolebanje. mucanje. naročito cirkuska. Tanzer igrač) igrač u baletu. zamuckivanje. balenologija (lat. balazor trg. trg. baldacchino) pokrivač nad prestolom ili krevetom od skupocene materije. pere. ballet. ballet. lat. balena (fr. konačni račun. balaena) zool. žirolik. balzam-ska sredstva. kitovi koji imaju samo jedno leñno peraje. posthion kapi-ca) med. kupi lopte i donosi igračima. prvi igrač u baletu. balanse (fr. pesnička pripovetke. balagan (rus. phagos) zool. baladen (fr. koja. umetnik u igranju. bal pare (fr. balio. materija veoma slična kaučuku i gutaperki. stvar za odbacivanje. nejasno izgovarati. bilo kao umetak u operi. balaena. Baldacco. nedoumica. balerina. geb curim) zagnojavanje glavića. balalaika) muz. zamuckivati. ruski narodni instrumenat. ejdos) koji ima oblik žira. grč. muz. jaka i većinom prijatna mirisa. tepati. balalajka (rus. sličan gitari. drhtanje. prirodna smesa biljnih smola sa eteričnim uljima. balbutirati (lat. služeći se i dijaloškom formom. balata (nlat. balata) l. vaga. sa trou-glastom kutijom. balance) u plesu: igračevo njihanje s noge na nogu u mestu. baletski igrač. džakovi peska koji se stavljaju u vazdušne lañe radi reguli-sanja dizanja balona. svaki nepotreban i suvišan teret. balanos. balada (fr. Terazija u Zodijaku. balanos. ljuljanje. balzamski lekovi. balancier) šetalica. balander (hol. korak u igri kad telo stoji na jednoj nozi. ravnoteža. ballata) 2. vrsta istočnoindijske pamučne tkanine. bajadere. Meister majstor) voña balega. svežanj. zapaljenje glavića i kapice. balerine (ital. baleioptera (lat. otmena igranka. delove slike skladno predstaviti i ra-sporediti. žirožder.

trzanje. balneum vaporis) nap-no kupatilo. balotaža (fr. izbor kod koga nijedan kandidat nema potrebnu većinu. baliotade) skok konja ispruženim nogama. grč. revolvera) i ispaljenog zrna. nazvana po dečaku Ba l ili. balneum. napusti svoje ležište i krene kroz cev pa sve do pogotka cilja.. balon d'ese (fr. ballon d'essai) mala vazdušne lopta za ispitivanje pravca vetra. Balilla) fašistička omladinske organizacija za dečake od 8—14 godina. nauka o kretanju bačenih tela (puščanog ili topovskog zrna). igranka. grč. godine u ðenovi. geogr. balneum. bacakanje. logfa) proučavanje banja. fol-kloru. ratna sprava starih Rimljana za bacanje kamena. ital. balzam za oči. balneum arene (lat. koji je 1746. kupanjem i dr. grč. balistoskop (grč. okrugla. ballizo. grapho) opisivanje banja. . balle. balnot) vrsta burgundskog vina. zadnji deo velikog parobroda. takmičenja u atletici predstavnika balkanskih naroda (Albanije. balio) koji se tiče balistike. teorija bacanja. nepokriven. po običaju starih Egi-pćana. sargija od vune. balzamum anodinum (nlat. med. a telesna šupljina napuni svežim drvenim ugljem). ballista. balo (ital. Balila (ital. svežanj. balotirati (fr. grč. Grčke. balneum cineris) ne-pelno kupatilo. histerična želja za igranjem kod pojedinaca ili masa (u revolucionarnim vremenima). balkanologija nauka o Balkanu. balneum kupatilo. ballot) 2. balotada (fr. balneum) banja. glasačka kuglica. ballon) šuplje. grčenje. pod pritiskom barutnih gasova. nauka o mineralnim izvorima koji služe kao lek (pijenjem. balsamum cordi-ale) far«. naročito nauka koja se bavi proučavanjem zajedničkih pojava u jeziku. ballotter) ubacivanjem bele ili crne kuglice u posudu ili kutiju glasati „za" ili „protiv". balkon (ital. balustra. Jugoslavije. ballismos „igranje") bolesna. baluster (fr. bvlistkčko klatno na-prava koja služi za odreñivanje valjano-sti baruta i početne brzine zrna. nauka koja se bavi proučavanjem kretanja zrna od trenutka kad ono. balneum vaporis (lat. balistogram (grč. kupanje u toplom pepelu. grč. balneoterapija (lat. gañenja. balsamum anodynum) far«. bal. balizam (grč. balustre. doksat. balon kaptif (fr. balneologija (lat. društvenom i istorijskom razvitku balkanskih naroda. balio ttage) biranje (ili: glasanje) pomoću kuglica razne boje. belina (fr. balio bacam. balneum lakonikum (lat. balistike (grč. balio) l. usled dejstva vazdušnog otpora. balneum cineris (lat. balle. Asiraca i Persijanaca: učiniti da tela umrlih budu sačuvana od truljenje (danas se ubrizgava u arterije sublimatov rastvor i dr. skopeo gledam) u sudskoj medicini: aparat pomoću koga se utvrñuje iz kojeg je vatrenog oružja ispaljen metak (u slučajevima gde je u pitanju više oružja istog modela i istog kalibra). ćuvik. balneotehnika (lat. banjsko lečenje. balistički problem zadatak da se odredi putanja tela bačenog u neku otpornu sredinu. Rumunije i Turske). prvi poveo odlučnu borbu italijanskog naroda protiv Austrijanaca. utišavanje bolova. okruglo telo. baline) vunena materija za pakovanje. kupanje u pari. ples. denjak. balio bacam. balcone) apx. balneum laconicum) znojno kupatilo. banjsko grañevinarstvo. produženje prve i druge galerije do pozornice. bala trgovačke robe. fig. balneografija (lat. balzam za uminjavanje. balkanologija. balneum arenae) peščano kupatilo.). kojim se može popeti samo do izvesne visine i spustiti na mesto polaska. kupališta. balsamum ophtalmicum) fark. mor. balio (fr. glasati kugli-cama. balio bacam) voj. hitam) bacačica. balaustion cvet divljeg nara) vrh. drhtanje. balista (lat. Bugarske. grč. balkanijada sp. utroba se ispere karbolnom kiselinom. novinski članak koji se objavljuje da bi se opipalo raspoloženje i mišljenje javnosti. balzamum kordijale (nlat. technike) veština podizanje i celishodnog ureñenja banja. poz. therapeia) primenjivanje mineralnih izvora u lečenju bolesnika. naročito. održavaju se od 1929. književnosti. ballon captif) vezani balon. balzamirati. lepo izrañen stubić. bokasta boca za tečnosti. kosije pada nego što se penje. balio bacam.balzamovati 100 balueter drveta) namazati mirisnim mastima i uljima. sojica. balzamum oftalmikum (nlat. balzamovati v. za olakšanje poroñaja. ballotte) kuglica za glasanje. balneum. muzički komad za ples. lged. balkanistika v. balon (fr. koji spada u balistiku. kupatilo. god. glavica. koji služi kao identifikacija izmeñu oružja (puške. kupanje znojenjem. balota (fr. balzam za jačanje srca. naročito vazdušni balon napunjen gasom lakšim od vazduha (aerostat). ista-knut deo na spratu neke grañevine. balistički (grč. balistkčka kriva (linija) fiz. linija kojom se kreće telo bačeno u atmosferu i koja. balo (fr. gramma slovo) u sudskoj medicini: snimak napravljen pomoću balistoskopa. bešika od gume ili svile prot-kane gumom. balneum (lat. zbog čega se mora ponovo glasati.

el bandola) muz. Hajnrihu Bandu). banalite) v. banalitet. gomila. Bank) novčani zavod. rñave. banchieri) pl. banquier) lice koje se bavi novčanim. konjička zastavica. mandola. gozba. mambu. postaviti balustradu. daje zajmove uz kamatu. sp. grañ. prodavac hirurških aparata. zavoj. balustrer) ograditi stu-bićima. unakrstan povez na poštanskim pošilj-kama. previ j anje. ograda na altanima. bandito) razbojnik. pustahij-stvo. pre-viti. kod nas i novčanica od 10 dinara. up. vašare. nevaljalac. balčak (tur. banknota (ital. balustrirati (fr. upotrebljava se naročito u Sev. četvorougaona harmonika za razvlačenje sa većim brojem glasova (130 tonova) nego običan akordeon (nazvan po pronalazaču. filistarski. Americi i Meksiku. samo sa više žica (8^24). banalite) otrcanost. seljačke igranke i sl. banco. bandleta (fr. banket (fr. odred. čovek koji se upravlja prema vetru. v. drumski razbojnik. banalnost (fr. balustrade) arh. banco. često visoka do 20 m i po 60—70 st debela. bank (ital. bannarium) pravo prisiljavanja. utega i sl. bankar (fr. banditizam (fr. zavijanje. reklamna traka na omotu knjige. banalan (fr. banda. ital. svakidašnjost. naslon. vojna muzika. sopstvenik banke. svakodnevni. šp. bandager) ned. bandagiste) proizvoñač. svakidašnjim. bambu. štampa-ru. a po ukusu dinji. pljosnata mala šipka. obavezujući se da će njenom donosio-cu isplatiti u metalnom novcu iznos na . bandola. bambus (malaj. izveštao. metnuti obruč na naplatak. hajdukovanje. zavojić. banauzija (grč. banketa (fr. v. okov na točku. nem. bavana (šp. balkonima. banderilja (iš. lazaroni. stupnjevita uzvišica iza grudobrana za strelce. obruč na naplatku.utega (kod mačevalaca i boksera). banana) bog. eng. tablica sa cenom neke robe. nota) vrsta menice koju neka novčana banka izdaje na samu sebe. 1531— 1599). banchetto) svečani obed nekome i nečemu u čast. bankar. raste u Indiji. otr-can. sličan gitari i balalajci. fr. stepenicama. bandage) med. bambočade (ital. bandonion. bavalitet (fr. posreduje u kreditnim poslovima. obično. staviti utege (u mačevanju i boksu). strani novac itd. malo dete. bankvaluta (ital.. opasač na kome stoji fišeklija. okov na točak. neuspele slike holandskih slikara koje predstavljaju seoske krčme. banda) četa. čiji je plod po obliku sličan krastavcu. bandoneon. banarij (nlat. omotač na cigarpapiru i na kutiji sa cigaretama. pa napraviti gorim no što je bilo (po Johanu Balhornu. menjač. filistarstvo. bandeletette) uzan zavoj. opšti. bandaža (fr. banda) član (svirač) u vojnoj muzici. priručje. tračica. štedionica. banda (ital.. bambino (ital. balaustion. baikir (fr. banque. redenik. banquet. banditisme) razbojniko-vanje. uzvišena pešačke staza pored kolovoza na putu. fr. bandažirati (fr. mandora. prima novac na štednju. balhornizirati (nem. naročito drvena lutka koja predstavl>a malog Hrista. prinudno pravo (različito od jus kogens). remnik na pušci. bandola (ital. banderole) kita ili gajtan na trubi. pruga u boji. zaviti. kupuje i prodaje hartije od vrednosti. banquier. lutka. bandolin mast za kosu. u crkvi Ara Coeli na Kapitolu u Rimu. up. mala traka.balustrada 101 banknota balustrada (grč. kreditnim i efektnim poslovima. družina (lopovske). bank. balčak) drška od sablje ili mača. glumaca. vetrokaz. banque) uplaćeni novac svih igrača u hazardnoj igri karata. banka (ital. plaćeni ubica. spojnica. hajdučija. banalna fraza otrcana. bandist(a) (ital. banausia) bavljenje naukom ili umetnošću samo zanatski. banka. up. bandura) muzički instrument Ukrajinaca i Poljaka. zastava na ka- tarci. trg. banauzijski (grč. igrač koji drži bank. veza. banderillero) borac s bikovima naoružan banderiljom. bankijeri (ital. banco. banco. da bi bila glatka i sjajna. instrument sa 4 do 10 metalnih žica. banderilla) koplje sa zastavicom. oproštajna gozba. banderiljero (šp. bandit (ital. nevaljalstvo. bez ljubavi prema samoj stvari i bez nekog višeg cilja. up. Bankier) v. nem. valuta) bankovni novac kao fingirana novčana jedinica. suviše ponavljana rečenica. bandu ra (rus. banale) običan. ballhornisieren) hteti nešto popraviti. bambocciade) pl. previjati. bandažist (fr. gitari sličan muz. fr. prosto. unutrašnji naslon na prozoru. banquette) voj. zgrada u kojoj se nalaze prostorije jednog novčanog zavoda. ustanova koja radi s novcem. banalizirati (fr. saraf. banalnost. malajsko ime poznate istočnoazijske zeljaste biljke. banderola (fr. pustahija. banaliser) načiniti otrcanim. naročito zavoja. skitnica. bamboo) vrsta trske. bandonion muz. putujuće društvo svirača. bandoneon muz. banausos) zanatski. bambino) detence. propalica. koje se upotrebljava u borbi s bikovima.

grub.5 kg (nazvan po bantam-kokoškama najsitnijoj vrsti kokošaka. novčanica. slična platnu. naročito za ona značenja za koja imamo našu reč. rvač i dizač tereta težak izmeñu 50. rampe. baranda (tl. nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim novčanim obavezama. pola tri. sprovodilac vladavine banaka i novčanih ustanova.. pritisak. up. članovi hrišćanske sekte koji odbacuju krštavanje dece. straćara. stradanje. naročito uobičajena u knjižarstvu. surov čovek. bandžo (eng. surov. daščarama. bantam kategorija bokser. nečovečan. iskvareno. krštenje. voj. široka arabljanska haljina od te tkanine. podvala. danas: neobrazovan. bankokrat (ital. gomila peska ili stenja na ušću reke ili na ulazu u prista-nište. bankrot (ital. barbarski ornament gotski. barbacane. krštava ti. barba (lat. spoljašnji zid utvrñenja sa puškarnicama. baros težina. barba. barbarizam (grč. pregrada. barakan. v. za svetlost. baraquer) smestiti u barake.. barbarismos) gran. bankrotstvo. potpuna propast. rampa. barakan (arap. u brk. rumpere slomiti) slom banke. bara (fr. kratos snaga) pristalica vladavine i uticaja novčanih ljudi i predstavnika novčanih zavoda na javni život i poslove. nepravilno. krčma. ital. barranda) ograda u areni gde se izvode borbe s bikovima.. baptizo) pl. barbacana) voj. možda poreklom sa Jave). baražna vatra zaprečna vatra. pogrešno upotrebljene reč. bouracan) tkanina od kostreti i vune ili kamilje dlake. barbarikos) prvobitno: strani. kovanica. grub. baraž (fr. govoriti u kovanicama. visoko do 20 m i debelo do 9 t. livnica. fig. nm. stranac. upotreba stranih reči i izraza u govoru i pisanju. pobarbariti. barba brada) čika. ital. kapele pored crkve ili deo crkve u kome se obavlja krštenje. baražist(a) (fr. bankokrat (ital. krateo vladam. u lice. baraterija (ital. fr. divlji. var. traže da se krštavaju samo odrasli. kod Rimljana: narodi koji nisu imali grčkog ni rimskog obrazovanja. grešiti se o previla i čistotu jezika. grč. barbar. barbaros) v. tuñinski. barre) poluga. bantam (eng. Band-sage) zan. banco-conto) trg. preprečna vatra. svaka nepoštena ili protivzakonita radnja kapetana ili mornara koja ide na štetu sopstvenika broda i ostalih zakonitih interese-nata. baraque) daščara. kafana sa alkoholnim i drugim pićima. varvarin. veoma gusta i teška. barbarizirati (grč. barakirati (fr. bankokratija (ital. Adansonia digitata). dućan od dasaka. bansek (nem. baptisti (grč. npr. knjiga u koju trgovac beleži svoje poslove sa bankom radi obračunavanje. džinovsko hlebno drvo. bar (eng. fr. obustava plaćanja. potkradanje. barbaros) kod starih Grka: svaki onaj koji nije znao da govori grčki. pregrada. u kojoj se pije i jede stojeći. motka.75 i 53. brana u sudnici. baratteria) kor. teret) 1. baratirati (ital. trampiti. šuster. krštavanje. bonsek. grč. pregrada izmeñu konja u konjušnici. postradalost. baobab (amh. grč. in barbam) u bradu. bendžo. mašinska testera tračara. ustava. bancarotta. čiča (u Dalmaciji). barbarski (grč. bantam petlić) sp. tj. amerikan--bar krčma bez stolova i stolica. plod. baptisterion) krstioni-ca. gospodarim) gospodareve banaka državnim poslovima. prevara. nadenuta ime. trošna kućica. baratto) razmena. barragiste) čuvar brane.banko-konto 102 barbarski koji ta uputnice glasi. barracano. stanovati u logorskim kolibama. baptisma) crkvena tajna krštenja. in barbam (lat. keltski i . trampa. sprud naslaga. barato-trgovina (ital. baptizma (grč. imate li što za jesti. stražarske kula. banjo) kuz. bar (grč. obično u blizini vojničkih logora i mesta gde radi veći broj radnika itd. baptizirati (grč. fr. dinamička jedinica za merenje atmosfer-skog pritiska.) zastupnik shvatanja da banke odnosno njihovi predstavnici treba da imaju odlučujući uticaj u državi i da odreñuju njenu politiku. barat (ital. gruba jezička greška. lišće i kora služe i kao lek. papirni novac. raste u žarkim krajevima Afrike. berkan. greda kojom se zaprečava put. nlat. banco. nlat. baptisterij(um) (grč. barbarin (grč. razmena. protivan duhu i pravilima jezika. ital. baraka (fr. barat) trgovanje. trgovina kod koje se daje roba za robu. baptfzo. naročito protiv groznice (nlat. propust za vodu. divljak. sa osvežavajućim plodovima. kaldrmarina. bar) 2. baptiser) krstiti. mostarina. tj. banco. dakle tuñinac. oni koji su svesni akta koji se nad njima vrši. trgovati razmenom. barbar (grč. barattare) trgovati davanjem robe za robu. nazvati telefonom itd. bancus klupa. varvarizam. vladavina velikih novčanih zavoda i njegovih predstavnika.: šnajder. šipka.' varizirati. na štetu jasnosti i čistote jezika. kri-jumčarenje. varvarin. bez da sam znao. baratto.) bog. banko-konto (ital. trampa. barrage) brana. taksa za prelazak preko mosta.. barbakana (fr. barbarfzo) učiniti nešto barbarskim.

barytoneo naglasim gravisom) gram. barbarstvo (grč. barjak (tur. suviše šareno slikarstvo. ši-šati. bardo (fr. basist. velika trgovačka laña sa tri katarke. odbrana. vrsta malih. baribal zool. praznik žrtve. element. zove se zbog toga što se tada kolju ovnovi koji se dele sirotinji. slabije ispupčen vajarski rad na ravnoj površini. barikada (fr. sphaira lopta) geol. barca. guslarska pesma. ugojenost. dubok. sada: sve slično tkane materije od vune. barister (eng. bas. barij(um) (nlat. berretta. baritonirati (grč. barilla) hen. barrette. smetnja. bardit (nlat. bardot. surovost. barijera (fr. barretum) kapa uopšte. reljef. bariton (grč. barisfera (grč. kuv. na zvana po mestu Barež u Pirinejima. barbaros) neobrazovanost. varoška kapija. bariolage) šarenilo. baritonist(a) (grč. prepona. nlat. barež (fr. prvi se slavi odmah posle posnoga meseca ramazana. ulična borba. zatvoriti se dobro. barifon (grč. u slavu junaka i bogova. steg. pevač koji peva bariton. bas. brana. zemljani ili bakarni sud u kome se drži rakija ili vino. v. kćntron) fiz. dizati (ili: praviti) barikade. drugi. barrel bure. bardd) pesnik i pevač starih Gala i ostalih keltskih naroda. ćoškasta ili okrugla kapa bez štita. sveštenici itd. barytonon) gram. neraspoloženje. opšti naziv za dve grupe elementarnih čestica. mlada mazga.98 1 u SAD) bareljef (fr. pevati bariton. burence) anglosaksonska jedinica zapremine za merenje tečnosti (163. ulaz gde se plaća troša-rina. barioler) šarati. prepreka. muz. barditus) ubojna pesma barda. prošarati. tj. bardiljo (ital. barys težak) hem. preprečiti. reč kod koje je poslednji slog nenaglašen. bardak (tur. divljaš-tvo. težište. barys težak. fr. baricentrum (grč. barege) prvobitno: laka vunena tkanina. fig. Barjam (pere. koji se kreće otprilike izmeñu „A" do „a". pogranične utvrñenje. barrister) titula engleskih advokata koji vode sporove pred visokim sudovima. bariglosija (grč. redni broj 56. barys težak. skidati krljušt sa ribe. barythymfa) zlovolja.. nikla. Americi. atomska masa 137. barbirati (fr.barbarstvo 103 barkarola (ulice. zatvoriti uzane prolaze . tromost. bardiglio) vrsta veoma tvrdog belog florentinskog mramora. crnih medveda u Sev. barilalija. grubost. barka (ital. danas: narodni muzej za talijansku umetnost i kulturnu istoriju. med.34. eufonijum (u vojnoj muzici). dubok glas. fig. barys. pevač koji peva dubok glas. arap. barbiton (grč. smetnja. barbifier) brijati. naša-ranost. albarda) tovarna životinja. ital. varvarska. drveni. meña.55 1 u Engleskoj. protkati šarenilom. barilja (um. baritimija (grč. od teških elemenata. 158. barys težak. koji je pevao. bajra«. barkarola (ital. verovatno. sastoji se. kurban bar jam. tćnos) muz. muški glas izmeñu basa i tenora. teškoća govorenja kao bolesno stanje. ostaviti nenaglašen. neuljuñenost. barda. mostova) u cilju odbrane. Japanu i dr. Bajram. barbe. zatim: sedište kapetana policije i zatvor. kelt. barñelo (ital. barcaruola) vesela pesma venecijanskih gondolijera. barifonija (grč. laleo govorim) med. bard (eng. pepeljuga. sličan liri. bejram) dva velika muhamedanska praznika u godini. otežano govorenje. pregrada od rešetaka. ñeram. barricade) brana. seta. barriere) pregrada. barisomatija (grč. bard. zaklon. ital. Zemljine jezgro. usamiti se. barque) čun. pesnik. barbiton) muzički instrument starih Grka sa mnogo žica. barilalija (grč. prepreka. bariolaža (fr. a slavi se 70 dana posle prvog barjama. grč. pregrada uzanih mesta (ulica. bargello) ranije: palata guvernera (podestata) u Florenci. soma telo) med. duboki tenor ili visoki bas. fig. barometrija. bas-relief) plići. gvožña i dr. jedan slog. barricader) pregraditi. barikadirati se ograditi se. kakvu nose na službi sudije.) muz. barioni fiz. ua. i to za: nukleone i hiperone. granica. muzički instrument sa žicama. uz pratnju harfe. bari. barimetrija (grč. tonos ton) muz. glossa jezik) med. barys. baryum. gojaznost. svile i pamuka. barikadirati (fr. teško. varvarstva. neukusno. fig. mostove) u cilju odbrane. izdvojiti se. barys težak. up. metria) v. branik. barel (eng. bereta (fr. naročito poslednji slog reči. mali čamac. tuga. bayrak) zastava. grañanski rat. čovek koji izvlači sve na svojim leñima. lañica. znak Va.(grč. bariolirati (fr. nečista pšanska soda koja se dobiva sagorevanjem morskih biljaka. barys) predmetak u složenicama sa značenjem: težak. šp. phone glas) muz. našara-ti. baritonon (grč. barys jak. teško izgo-varanje reči. bardak) zemljani sud za vodu. pesma u še- ovima slični oblici ornamenata. barys. polihord. četa vojnika. barys.

barokni stil (port. up. bassetto) kuz. iskrivljenostima i protivreč-nostima izmeñu sredstava i cilja. bazen. pravac) bog. makros visok.). avgusta 1572. . barofon (grč. stylos) epoha u istoriji umetnosti koja obuhvata kraj XVI. up. kada su hugenoti pobijeni u Parizu. barres) al. gramma slovo. izmeñu barona i viteza. baronese (ital. baromakrometar (grč. barotropizam (grč. visokoparna poezija koja je cvetala za vreme trajanja baroknog stila u arhitekturi i umetnosti. basson. baros. barogram. dobila ime po nazivu koji su Portu-galci dali biseru nepravilna oblika (barrocco). baso obligato (ital. basso. smešan. skopeo) stariji naziv barometra. basma (tur. baros. baroskop (grč. štampana knjiga.(grč. basileus) kralj. barokni stil. grapho) barometar koji sam registruje promene u vazdušnom pritisku. bas-lis (fr. štampa. HUP vek i prvu polovinu HUŠ veka. barometarski minimum najniži vazdušni pritisak. koja meri u isto vreme i visinu i težinu. grč. basson) muz. jak. metron. barometarski maksimum najviši vazdušni pritisak. barotermometar (grč. basket-ball) sp. član nižeg plemstva. barkasa (tl. tnjama po vodi (peva se uz pratnju gitare. baros. basamak) prečaga na lestvama. Vaggep. bassa ottava) pl. v. bassin. baronet (eng. nastran. mesta koja treba izvoditi za jednu oktavu niže. bassetto) kuz. barrocco. dvorske. barchetta) čun. vazdušnog pritiska. barrocco) apx. barograf. basileus (grč. veština rukovanja barometrima. cic. barometrija (grč. barcaza) hor.) koji se tiče barometri-je. čuz. tanka šarena pamučna tkanina. pri-bližujući se gotskoj umetnosti XV veka sa njenim pretpostavljanjem krive linije pravoj. duboki tenor. zapaljenje bartolinijskih. basist(a) (fr. barogram (grč. gimnastičke sprava: dve okrugle. izazivaju utisak nečega na-stranog i ludog. metron) vaga za decu. metron) termometar za merenje tačke ključanja vode. mali čamac. baros) predmetak u složenicama sa značenjem: težina. barok (port. kelner u baru. 2. barmen (eng. barut (tur. bartolinitis med. baron. razboj. metron) fiz. barut) prah za vatreno oružje. barometar (grč. najviše stanje barome-tra. najveći čamac na ratnim brodovima.barkasa 104 baso obligato baron (nlat. basamak (tur. Bartolomeja. ovaj stil je potisnuo renesansu i predstavlja njenu degeneraciju. titula drugog arhonta u staroj Ateni. noć od 24. baset (ital. basma) l. baroknim naziva ju se one pojave u životu i umetnosti koje svojim preteranostima. up. Bartolomejska noć ili Pariski krvavi pir. metrfa) merenje vazdušnog pritiska. nišadorom i šalitrom koji su preliveni alkoholom) kod koga se po talogu poznaje hoće li vreme biti vedro ili mutno. baronat (nlat. lañica. baros težina. košarka. materije i forme. phone glas) čovek koji ima dubok ili grub glas. barograf (grč. baros. baronija. bariton.) nepravilan. grapho) četeor. svaka učvršćena na dva stuba. baro. bas (ital. barometarski (grč. instrument koji proizvodi bastonove. čudan. trćpos obrt. fig. voda veštački ograñena (u parkovima i sl. hipsotermo-metar. baronet) titula engleskog naslednog plemstva. stepen plemstva izmeñu grofa i plemića. bassiste) pevač koji peva bas. up. bason (fr. sprava za merenje vazdušne težine. barkerola (ital. baros. baronat. basa otava (ital. mandole i dr. barcherolla) šetni čamac bez katarke. mesto u pristaništu gde stoje lañe. barometar koji sam sebe registruje praveći tzv. glas basa koji vodi melodiju. usminskih žlezda. aparat koji beleži promene u vazdušnom priti-sku. bšros. osnova harmonije. up. junak. baskitbol (eng. baro) posed za koji je Vezana baronska titula. mali kontrabas sa tri žice. kotlina. baronija (fr. barimetrija. stepenica na stepeništu. hartija na kojoj je barograf ispisao liniju vazdušnog pritiska. sa katarkama. gondola. fr. pismo). fagot. ital. barone) plemićka titula. ital. barkica. koja je niža što je visina na kojoj se ona odreñuje veća. barkarola. barokna poezija učena. na dan sv. thermos topao. danas: naročita vrsta barome-tra (sa kamforom. najniže stanje barome-tra. basso obbligato) mu?. basse-lisse) vrsta vunenih ili svilenih zidnih tepiha sa dubokom osno-vom. baros. dazimetar. baros. svirač koji svira bas. geotropizam. batino) rečno korito. jedrima i malim topovima. grč. barokan (port. hrabar čovek. basen (fr. paralelne (i vodoravne) motke. barketa (ital.). v. barok. baronnie) v. fr. vitez. barometrograf (grč. v. barman) vlasnik ili poslovoña bara. pritisak. up. bastaj. barne (nem. baros. dorski kompa-rativ od bathys dubok) kuz. baseto (ital. takoñe: barkerola. baronessa) baronova kći. baro. najdublji muški glas. najdublji glas u višeglasnim vokalnim i instrumentalnim komadima. barografsku krivulju.

ponajvip!e grani-toidnih. jula 1789. bastardni prozor prozor sa jednakom ili manjom visinom nego širinom. dvostruki udar. bastilja (fr. trućanje. duvački instrument sa dubokim tokovima (pronañen 1829. tovarenje i istovarivanje lañe čamcima. 3. bastonare) batinati. batimetrija (grč. bastille) tvrñava. bastonnade) batinanje. bathys dubok. basso ripieno) kuz. geol. jedno jednoćelijsko organsko biće u morskoj dubini. galvan-ska baterija spoj više galvanskih elemenata u istom provodniku radi dobijanja jače struje ili višeg napona (paralelne ili uzastopno spajanje). pljosnata maška. brzoplet govor. napustiti (neku nameru. bassetaille) muz. baton. bios život) biol. trg. batardeau) voj. utvrditi. melez koji dolazi od spari-vanja različitih vrsta (npr. Bastilja čuvena pariska tamnica koju je podigao u XIV veku Karlo V i koja je razorena 14. okaniti se čega. naklapanje. batologija (grč. trećinu ili četvrtinu pešadijskog puka. bathos dubina. baterija (fr. grudo-bran. koje ima u morskim dubinama i koja ne spada ni u životinje ni u biljke. bathys. bathys dubok. palica. onaj koji živi u dubini. metrfa) v. razmnoža-vati se putem ukrštanja različitih vrsta. battoir) mlat. battuere udariti. vrsta starih topova. dubok bariton. batarizam (grč. nlat. lupanje srca. za vreme Luja XVI. batavija polusvilena tkanina koja se izrañuje na Javi. lat. batard (fr. udar po protivnikovom maču. izbiti protivniku mač iz ruke. ime dobila po gradu Bata-viji. prema formaciji. bas koji prati. prakljača. batiskaf (grč. batoliti (grč. konja i magarca. bastardirati (ital. batometrija. bastonada (fr. vot. bastion) fort. poremetiti. batinanje po tabanima u Turskoj. batist (fr. metron) sprava za merenje morske dubine. nuz. brodski saobraćaj.baso ostivato 105 baton baso ostinato (ital. podignuti utvrñenje (ili grudobran). batifon (grč. ureñaj valjkastog oblika na samostalni pogon opremljen specijalnim aparatima za proučavanje mora i okeana na velikim dubinama. u Berlinu). ognjilo na starim puškama. borbeni mač koji se u borbi držao u jednoj ruci. bastard (ital. battologia) nepotreban govor. batoar (fr. odred vojske koji predstavlja. bathos dubina. izraz koji je napravio engleski prirodnjak Tomas Hak-sli (Huxley 1825—1895) i njim nazvao organsku prasluz. vuka i psa). bathys dubok. nasip od kamena. baton (fr. batelaža (fr. zamajni udar klatna na časovniku. lupetanje. bathos. sa potpunom opremom i priborom. battere. kula. radi većeg električnog punjenja. obično sa 800—1000 vojnika. tučak za loptu. kugla) 1. voj. bathys. utvrñen zamak s kulama koji služi kao tamnica. sa potpisom lica koje ne postoji. prevara. bastion (fr. biljka koja je postala spolnim ukrštanjem dveju različitih biljnih vrsta. laña) „dubinski brod". batardo (fr. basso profondo) «ta dubok glas. vrsta fine i guste pamučne tkanine. zamisao i sl. baso ripijeno (ital. aparat za merenje i ispitivanje morskih dubina. koji predstavljaju jednu borbenu jedinicu. mucanje. battre. batelage) opsenarstvo. tip. fr. batirati (fr. battarizo mucam) med. bat novčana jedinica u Tajlandu (1 bat=100 satanga). battuere biti se. metron) merenje dubine. mañioničarstvo. više topova (4—8) iste vrste. batomstar (grč. bastionirati (fr. zamuckivanje. lithos kamen) pl. najslabija vuna na ovčijem krznu. batterie) voj. električna baterija više lajdenskih boca koje se. bastardna menice lažna menica. bastardo) vanbračno dete. spoje tako da su sve spoljašnje obloge s jedne strane i sve unutrašnje obloge s druge strane meñu sobom povezane. . koji donosi sreću. bataljon (lat. basta) dosta! dosta o tome! bastaj (fr. batman (fr. tući. naročito po tabanima.-tur. batiste) vrsta veoma finog i gustog platna. baso profondo (ital. bastovirati (ital. utvrñenje. prevoznina. bastardo) bog. stalno ponavljanje jedne teme u basu. lupiti) mač. fig. bat-metal beložuta mešavina od 55 procenata bakra i 45 procenata cinka (upotrebljava se za svećnjake i druge predmete). phone) muz. nego predstavlja neko neutral-no meñucarstvo prabića ili protista. glas izmeñu bari-tona i basa. potpuno kristalisane najdublje gromade plutonskih stena. bataillon) voj. batli (pere. prut. batimetrija. naročito maršalska palica. ital. sphalra lopta. bastion) voj. morska dubina. skaphos brod. basso ostinato) muz. hor. kremen. basto) štap.. basta! (ital. brodarina. battalmak) pokvariti nešto. bastardna vuna. batibij(us) (grč.). morski omotač Zemlje. bataliti (tur. mač. muz. privremen zaklon. takoñe: ba-reljef. podeljenih u 4 čete. batometrija (grč. batarde) pokrivena laka bečka kola na gibnjevima. batisfera (grč. poluležeća francuska slova izmeñu rond i anglez. kopile. zool. battement) udaranje ruku i nogu pri igranju. nm. 2. federima. bahth) srećan.

bdella pijavica. glup i neotesan čovek. bahcivan) onaj koji se bavi gajenjem povrća. tešnje približe zanat-stvu i funkcionalnosti. licemerstvo. tobožnje svetost. beatizam (lat. prostota u govoru i pisanju. bathos. bakterije koje imaju oblik štapića. terevenke. vrenja buterne kiseline i dr. odvojeno. bacillum prutić. god. Bacchus. beatae memoriae) blažene. beatikum (lat. batrachos žaba) med. gradina. pere. posebno. beata (lat. batovda (ital. bacillaria) pl. čuveni grčki komični junački ep. pijanica. . bacilarije.) narednik u turskoj vojsci. batrij(um) (grč. tj. bahce) vrt. jak udarac duž protivnikovog mača kome je cilj da se protivnikov mač izvede iz napadne linije ili da se napravi mesta za izvoñenje udara na protivnika. parodija Ilijade. bauer (nem. bašlik (tur. pijanke. bdella. sin Zevsa i Semele. bacili (lat. poznavalac hebrejskih zakona. basmaklik) „novac za papuče". majka božja. temno sečem) zasecanje lekarske pijavice koja se nasisala krvi ispred završetka repa sa trbušne strane. bašiboz(l)uk (tur. ba§car§z) glavni trg. phćbos strah) med. phćbos strah) med. batuta (ital. baft) trg. basa) starešina. nedisciplinova-na vojska. Bauer seljak) u šahu: pešak. bachur) jevrejski student koji se bavi proučavanjem Talmuda. bacchans) Bahov sveštenik kod starih Riml>ana. vino. Bakchos) kit. Bahus (lat. u Vajmaru osnovao arhitekta V. basibozuk) ist. beata virgo (lat. bahanti (grč. skok pri kome konj samo malo dodiruje zemlju kopitama. bdelometar (grč. im. battere) u cirkusu: saltomor-tale preko konja. batrum (grč. bathron postolje. saltomortale napravljen preko konja. bahaizam napredni pravac u babizmu. bejaune) novajlija. staklena sprava za isisavanje krvi. Bakchos)' mit. obično praćen vrtoglavicom. baš-čauš (tur. student prve godine. klupa. vrtar. obično pokriven. beaticum) poslednja pomast. beatus blažen) pravljenje svecem. bogorodice. deo prihoda sultanije koji se sastojao od novčanik kazni za šumske krivice. vožnji javnim saobraćajnim sredstvima i dr. osobina onih koji su u stalnom strahu da će se zaraziti klicama bolesti (pri rukovanju. battuta) muz. baska) napose. bahija (šp. škola je raspupggena i 1937. bahio) zaliv. brucoš. Bakcheios) metrička stopa od jednog kratkog i dva duga sloga (bahijski stih upotrebljavan je naročito u himnama bogu Bahu). dodiru nekog predmeta. beanizam (nlat. fig. bathron) med. batrijum. v. pion. srećna. preteran strah od zaraz-nih klica (bacila). fr. u polu slože nicama: glavni. v. beata) blažena. batos (grč. baca. srdobolje. u srednjem veku: putujući ñaci (vaganti). svete uspomene (pokojnik). koji ima pristalica i u Evropi i Americi.). Batrahomiomahija (grč. a naročito arhitekture. sedište) med. batuta.batonda 106 beatikum dirigentova palica za davanje takta. zasebno. baca (tur. bacillum štapić. udarac za takt. batrahijum. bahant (grč. radi ispražnjavanja i održanja životinje. bacilofobija (lat. bog vina. klupa. vrsta finog duvana koji se dovozi iz brazilijanske pokrajine Bahija. metron) med. v. beanus (nlat. bekrija (Grci su ga zvali i Dionizos). obično belih katunskih tkanina. kod Rimljana: učesnici u Bahusovim svečanostima. bašta. prišt ispod jezika. žutokljunac. batrahus. koji se pogrešno pripisuje Homeru. Batrachomiomachfa) „Boj žaba sa miševima". batrahus (grč. beanus. v. beanus) glupo i neotesano držanje (ili: ponašanje). batrachos žaba) med. lat. baš-čaršija i dr. hirurška postel>a. vrat i ramena.. najstariji: baš-knez. vojnici neredovne turske vojske. bahanalije (lat. povrtar. vrsta istočnoindijskih. bogomoljka. poglavar. 2. kod starih Rimljana: orgijske i mistične svečanosti u čast boga Baha. bahur (hebr. bathos dubina) niskost. beata virgo) blažena devi-ca. bas) l. strah od dubine ili visine. beate memorije (lat. baft (pere. početnik. iza-zivači tifusa. bacili. Bauhaus) škola za arhitektu-ru i umetničko odlikovanje koju je 1919. burno veselje. Bakchos. bakchos. pričest samrtnika kod katolika. batrahij(um) (grč. fig. bašta (tur. nastavila rad u Čikagu. baš-čaršija (tur. baštovav (tur. baška (tus. koja zamenjuje lekarsku pijavicu. sprava za nameštanje iščašenih udova. Gro-pijus sa ciljem da se ostvari jedinstvo likovnih umetnosti i da se one. dobar vinopije. grč. bašmalik (tur. znak za mirovanje. lat. baš (tur. puškarnica. bacilarije (nlat. bašča. tetanusa. mač. bahce) v. štapić) med. Bacchanalia) pl. ba§hk) marama koja pokriva glavu. bage) dimnjak. Bah (grč. bec-jaune. bacchans) pl. baša (tur. Po dolasku na-cista na vlast 1933. up. bašča (tur. bdelotomija (grč. Bauhaus (nem. prednji kraj lañe. grč. batofobija (grč. bahijus (grč. Bahus.

gospodar. bezistan) v. beige) koji je bledosmeñe boje. rica. baby) malo dete. deo trga pod krovom. plemić u staroj Turskoj. najstariji red posvećen bogougodnom radu. detence. fino tanko platno. Bq) fiz. beylik) 1. bedinerka (nem. odbitak na ime onoga što ostaje u sanducima ili burićima pri ispražnjavanju. adres o bezoan (fr. odobriti. one koje se prave sveticama. 2. Bć-dur) kuz. neobojen. bezisten. suprotno: Be-mol. trg. beging (eng. 2. pere. tržište. četvoroutlasto „V". pokrivena čaršija. beatifikacija (lat. vrsta katoličkih kaluñerica naročito raširenih u XI i HŠ veku. beatitudo vestra) Vata Svetosti (oslovljavanje pape). begluk (tur. beth-din) l. besoin. vrsta kolača punjenih penom od jaja i šećera. bedminton (eng. bezmen (fr. 4. bevanda) vino. ital. au besoin) u slučaju potrebe. dopasti se. beylerbeyi) vrhovni zapovednik vojni i grañanski. izabrati. baga. tur. potrebnost. bezette) crvena šminka. beatificirati (lat. bedevi beduinski) kobila dobre pasmine. siromaštvo. rukoljub. svideti se. bedevija (arap. besbelli) dabome. begum (tur. bedak tur. badawiyyun) kod. kad bude nužno. proglašenje za sveca. negovanju bolesnih itd. badminton) sp. levog i desnog). jedinica za merenje aktivnosti radioaktivnih supstanci u Meñunarodnom sistemu. nužda. kuv. beatificirati. bekerel (skr. begging) platno za pakovanje. bezistan) trg. begevisati (tur. igrač iz uže odbrane fudbalskog tima (svaki tim ima dva beka. bekasina (fr. begoglija (tur. betuine. beg (tur. ženski ogrtač sličan arabljanskoj nošnji. u kojoj na svakoj strani igra devet igrača. tj. bez (tur. dopadati se. bek (eng. biti saglasan s nečim. base-ball) nacionalna sportska igra u SAD loptom i palicom. begine. bedlemit (eng. bedast. eng. back) sp. bisogno) potreba. beba. predstavlja jedan . naravno. zaista. bez (hebr. oda-brati nešto po svom ukusu. blago onima koji imaju. badawiyyun) pl. onaj koji živi u ludnici (po velikoj london-skoj ludnici Bedlem). razrešavajući znak kojim se jedna povišena ili snižena nota vraća na prvobitni stepen. koja su živela od stočarstva i pljačke.beati posidentes 107 bekerel beati posidentes (lat. bedeker putni vodič. uvrstiti u red svetitelja. beatificare) posvetiti. bezoard. 3. bedinerka. bedak (pere. na menicama: adresa po potrebi. bevanda (ital. titula jedne indijske kneginje. pr. fig. bedaf) glupak. tvrdo zvučanje sa osnovnim tonom b. begine (nlat. obično arapske. Be-dur (ital. beggar) pl. skitalačka arapska plemena u arabijskim. ritska šljuka. igra slična tenisu. Be-kvadrat muz. adres-se au besoin). bedine-. upućivanje menice na treće lice. beatitudo vestra (lat. odobrava™. beduina (arap. bezemšon (hol. bezoan (fr. baiser) poljubac. bejzbol (eng. uvršćenje u red blaženih od strane pape. bezeta (fr. beglerbet (tur. veliki posednik i vlastelin. far«. beggar) hi. upravnik jedne oblasti. gospodin. protivotrovi. bedlamite) ludak. titula. fil. bez) 2.. bezistan (pere. beggar) pl. proglasiti svecem. barska šljuka. Baedecker-a). udovica velikog gospodina. padzehr) fark. oskudica. vazalsko. bež (fr. pomešano s vodom (u Dalmaciji). bogomoljke. bezbeli (tur. električna beatifikacija električni eksperiment koji se sastoji u stvaranju svetlog sveti-teljskog venca (aureole). v. o bezoan (fr. lopta za tu igru. posle čega dolazi akt kanalizacije. begenmek) l. sirijskim i severoafričkim pustinjama. vrsta protivotrova sastavl»ena od konkre-cija iz stomaka raznih sisavaca. 2. stočni trg. becassine) zool. beatifikovati v. bezoardika (nlat. badawiyy. beatificatio) posveći-vanje. budala. klevetničko celivanje ruke gospodaru u znak poniznosti ili kao dvorski ceremonijal. tribunal koji sačinjavaju rabineri radi religioznih i obrednih pitanja. 3. begute. naročito crno. knjiga. v. beguine (eng. stanovnici pustinje. bezistan. platno. bebi (eng. begine. bey) 1. bezisten (pere. luda. bezoar (fr. beze (fr.) begov sin. igra sa reketima i lopticama sa usañenim perima na jednoj strani. bezoardica) pl. naročito u Carigradu. baisemain) celivanje ruke. koja se stavlja obično iza imena. Bedlam. naročito kod neprerañenog šećera. knez. begov posed (dobiven od sultana). ako bi trasat odbio primanje.) udova-carica. tursko državno imanje. jako obojeno košenilom boja koju upotrebljavaju poslastičari za bo-jadisanje kolača. begute (eng. 3. jevrejska sudnica. besplatan rad raje na begovom imanju. bezemschoon) trg. Bedienerin) kućna pomoćni-ca samo u odreñene dane ili sate. preko mreže razapete 155 st od zemlje. priručnik za turiste (prema imenu nemačkog izdavača K. bediverica v. beati possidentes) srećni su oni koji imaju. prirodne boje. zapovednik. pokrajine u staroj Turskoj. beduivi (arap. starešina neke oblasti.

upotrebl>ava se naročito za pravljenje sveća. belvedere lep izgled) kula. bilezik) 1. (Atropa Belladonna) velebilje. bun. zlo. osušena polovina (strana) svinje. tur. slične taftu. bengal (eng. Benares) istočnoindijska srebrna tkanina. belikozan (lat. bel jedinica za merenje jačine zvuka (po Aleksandru Grahamu Belu. . bela-donaekstrakt sok koji se spravlja od svežeg soka lišća ove biljke. balan. Bengal) pl. oznaka b. vojno lice koje se smatra kao protivnik sadašnjeg režima u SSSR. Bekerelu (1852—1908). up. belvedere. 2. bungalow) jednospratna kuća. ben sin) kod semitskih osobnih imena stavlja se pred ime očevo. 2. beletristika (fr. belvedere (ital. zabavna književnost svake vrste. Davidov sin. vinika. deport. backwardation) trg. suprotno: Be-dur. npr. izumitel>u telefona). bez glave. bel-esprit) lep duh. borila protiv boljševike. moreuz. lisice. bekrija (arap. Solomon ben David=Solomon. jad. upotrebljava se. vrsta nordijskih plitkih jedrilica. bala tur. butne kosti i lopatice. opšti rat. nevolja. na Dalekom istoku. pametan i duhovit čovek. bekuordejšn (eng. bacon) kora slanine. feljton. radi povećanje zenica. estetska i književna kritika. deo Vatikana u kome se nalazi čuveni kip Apolonov. bel kanto (ital. bon) budala. belanda. bukraiyy. kod Jevreja i u Novom zavetu: arhiñavo. fil. beluga kavijar najfinija vrsta kavijara. bend-baci glavna brana) predgrañe Sarajeva gde reka Milucka ulazi u grad (nekad je na tom mestu postojala velika brana koja je služila za dovod vode). izvesno. pravac u muzici koji teži za što savre- menijom reprodukcijom tona i za virtuoznošću u izvoñenju. benares (ind. lola. belegija (tur. belvi (fr. riba jesetra-mo-runa. nazvane po gradu Belčite. bekon (eng. manteia) gatanje (ili: proricanje) iz strela (na Istoku). karika. Be-moll) «uz. Bengal) oblast u severoistoč-nom delu Indije. bez sumnje. čist parafin koji se dobija od petroleuma. engleske trupe u Indiji sastavljene od uroñenika. bengal) polusvilena tkanina. prvobitno prirodno stanje čovečanstva. kao kamen tvrda masa koja se u veličini kokošijeg jajeta ponekad nalazi u bubrezima velikih jesetrimoruna. belles-lettres književnost) ona grana literature koja ne služi ni religioznim. dakle pesnipggvo u stihu i prozi. Belzebub (hebr. belum omnijum kontra omnes (lat. ranija jedinica kiri. patnja. belogardejac (rus. organska baza koja se dobija od korena i lišća velebilja. al. beladona (ital. ñavo.—A. u trgovini državnim hartijama: interes koji prodavac mora da snosi. belos strela. up. belchite) vrsta španske vune. ni praktičnim ciljevima. beletrist(a) (fr. belanda (ital. od lakog materijala (bambusove trske ili dasaka). beledin trg. belegi) brus za oštrenje kose. čardak na kući. belum internecinum (lat. belaj (arap. zvučanje sa osnovnim tonom b. grivna. belogvardeec) „beli gar-dist". bala. bellicosus) ratoboran. Be-mol (ital. strela) geol. fig. belelaks trg. decibel. bekri) pijanica. nezvaničan i podrugljivo-prezriv naziv za vojnika Denjikinove. nazvala po gradu Benaresu.bekon 108 bengalo radioaktivni raspad u sekundi. bella donna) hen. glavni sastojak atropina. belandre) mor. paskviza. mus-lin sa prugama u više boja. tj. beluga (rus. jasno. bena (tur. bela) l. bellevue) v. Baal-Sebub) mit. 3. belćim (tur. Bembaša (tur. vojske koja se. muka. belemnon oružje za hitanje. kičme. bema uzvišenje) pregrañeno mesto za sveštenike u grčkim pravoslavnim crkvama. boginja rata kod Rimljana. kurjača. valjda. beluga) zool. s krovom od slame ili crepa. glupan. bengalo (beng. fr. belt (skand. bengali (eng. belčite (šp. beli (arap. belki) možda. služi za turiste. bellum internecinum) rat do istrage. belemniti (grč. Belona (lat. vrsta istočnoindijske svilene tkanine. bematin-sveće pl. bel canto) kuz. fig. vrsta levantskog pamuka slabog kvaliteta. bel-espri (fr. narukvica. Vrangelove i dr. vrag. bellum omnium contra omnes) rat sviju protiv svih. bella donna „lepa žena") bog. eng. belenzuka (tur. ludača. ratnički. fosilni ostaci izumrlih se-pija iz perioda Jure i Krede. Bellona) mit. ben (hebr. letnjikovcu ili kakvom uzvišenom mestu odakle je lep izgled (belvi). belletriste) onaj koji se kao pisac bavi beletristikom. belli) poznato. belmontin hen. tur. božanstvo starih Filistinaca. »sena Marsova. okovi na nogama. naročito vladičin sto. bema (grč. sveće izrañene od neke mešavine parafina i stearina. kao sredstvo za ulepšavanje. Belt) tesnac. belomantija (grč. zabavni pisac. luda. verovatno. nesreća. ñavolski poglavica. lovce itd. pre obrazovanje društva (Hobsova pretpostavka). Bengalija (eng. belles lettres. lepo pevanje. za vreme grañanskog rata u Rusiji. pavta. bangla. beladonin (ital. naziv po francuskom naučniku A. ni naučnim. brokat.

milostivost. dobija se iz katrana kamenog uglja. ben-mari (fr. beneficium) dobit. gori lagano crvenim. životinje i biljke koje žive na morskom dnu. povlastica. osnovan u VI veku u Monte Kasinu. benevrek) uske suknene čakšire. carsko pismo kojim se neko postavlja na neki položaj. 2. industriji.-tur. benñeluk (pers. primalac prihoda crkve. posuda vruće vode u koju se stavljaju sudovi sa jelom da bi se održala toplota. benedictio apostolica) apostolski blagoslov koji papa. napr. dobrotvor. otuda: ne-spretšakovići. zarada. benzol hem. beneficijalni (nlat. bengilik. bergamotto) carska kruška. kada za kupanje. benedicere) blagosloviti. S6N6. čini. bain-marie) kuv.banjo) gitari sličan severnoamerički crnački muz. bezopasnost. javilo se (u drugoj polovini UŠ v. kupalište. korist. . beneficijat (nlet. dobija se iz nafte. SAD) vrsta gline. berberis) žuta boja koja se dobija iz korena biljke žutike. bezoe) hen. naklonjen. bensficija (lat. berat (arap. benevolencija (lat. benevolens) blagonaklon. benefakcija (lat. upotrebljava se pri vañenju nafte. dobrodušnost. kupatilo. beneficialis) koji pripada crkvenim prihodima ili se tiče crkvenih prihoda. zelenim ili belim plamenom. benefic. up. zidni tepisi izrañeni u talijanskoj pokrajini Bergamo. bergamo) pl. beneficijat. glupo. bendi (eng. bene va lete! (lat. od neke predstave korisnice. gde se u mestimično] upotrebi zadržalo do XTV v. bengal stripe) trg. bentlos dubina) biol. benevreci. takoñe: ñak koji prima stipendiju. mañije. beneficijant (nlat. bara t) carsko pismo ili povelja kojom se nekom daju naročite povlastice. tečan. benefaktor (vlat. . bengal strajp (eng. belje (fr. lože u parteru grañene u obliku kade. služi kao pogonsko gorivo kod eksplozivnih motora i u hem. blagosiljanje. blagosiljanje. blagodejanje. kaluñerski red sv. berberis vulgaris) bog. banja. uštipak. nem. benedikpija apostolika (lat. benefactor) dobrotvor. beneficium) v. benedicite) molitva pre obreda u katoličkim manastirima. odakle se proširilo najpre u kneževini Benevento. bene (lat. 2. bergamota (ital. opojna trava (napitak). benzin (nlat. lako isparljiv i za-paljiv. beneficiatus) v. benignitet (lat. aromatičan ugljovodonik. benefic (lat. bandy) sp. korisnica. izradi kalupa za livnice. beraha (hebr. dobročinilac. benedictin. beneficancija. bentonit (po Fort Benton-. žutika. predstava u korist nekog glumca ili kakvog dobrotvornog cilja. benedikpija (lat. benedicirati (lat. daje triput godišnje celom katoličkom svetu. čeličane i dr. a pozadi široke. kneževini Benevento) vrsta latinskog srednjovekovnog pisma. beneficijar. tj. benevreke (alb. blagodejanac. bendžo (eng. igra na ledu palicama i tvrdom lopticom. blagosiljati. prvenstvo. vrsta plemenitih krušaka koje su iz Turske preneseno u Italiju. beneficij(um) (lat. bencilik) 1. beneficiarius) onaj koji prima prihod od nekog benefica. preteča hokeja. bezbojan. benefis (fr. benignitas) dobrota. beracha) jevrejska molitva zahvalnicu. poz.bengalske vatra 109 bergonizacija bengalske vatra poznata vatrometna smesa šalitre i sumpora. praveći znak krsta. benevole lektor (lat. tromo. muslin sa prugama u više boja. instrument sa 5—7 crevnih žica. benjovr (fr. lepo. baignoire) l. berberis (nlat. darežljivost. Benediktipeg) vrsta finog likera (nazvane po tome što su ga najpre počeli spravljati kaluñeri jednog benediktinskog manastira u Francuskoj). priganica. benedictio) u katoličkoj crkvi: blagoslov. naročitu ulogu danas ima u džez muzici. tj. bene valete) živeli! budite zdravo! beneventana (po ital. žutim. Boiotos) stanovnici starogrč-ke pokrajine Beotije koje su stari smatrali tromim i glupim ljudima. berberiva (nlat. benemerit (lat. iz Beotije. naklonjenost. bergonizacija med. Boiotćs) pril. odan. zagrevalo vodom. tečna i lako zapaljiva smeša ugljovodonika. Beoćani (grč. bentos (grč. beneficijar (nlat. igra se u Skandinaviji i SSSR. Bene-dikta (480—543). glupaci. benefice) predstava u korist nekog glumca.) u benediktinskom samostanu u Monte Kasi-nu. beotski (grč. med. to pismo je iz Italije prešlo i u Dalmaciju. val>ano. benevole lector) blagonakloni čitaoče! benevolentan (lat. bene meritus) vrlo zaslužen čovek. bene) dobro. bergami (ital. elektrogimnastika.) dobit. krofna. prolaznost bolesti. benedicite (lat. dobrotvorstvo. v. benediktinci al. a onda i po celoj južnoj Italiji. povlastica. beignet) kuv. spreda uzane. blagoslov. beneficians) dobročini-lac. benediktiner (fr. prihod. nespretno. pismo kojim se davala eg-zekvatura evropskim diplomatskim predstavnicima u Turskoj. benefactio) dobročinstvo. sadrži više od 50% montmorilonita. benevolentia) blagonaklonost. rastvara se u alkoholu.

novčanik. Indiji. berkshire) po eng. fig. vojsci. mutnozelene boje.veoma raširena krvna bolest u Sev. berza rada ima za zadatak da utiče na tržište radne snage time što usredsreñuje ponudu i tražnju i. bersaljeri (ital. beržera (fr. berit-mila (hebr. bere. bereta (ital. bertijonaža (fr. upotrebljuju ih kao putovoñe kroz snežne mećave na Sv. bursa koža. baraka. bernijeskan (ital. ljudi koji. dobiju snagu za dvanaest ljudi: strahoviti junak i njegovih dvanaest sinova koji su išli u boj bez oklopa. beržerak (fr. 97. besni. kostreti ili kamilje dlake za prevlačenje nameštaja. hem. beryllos) min. mesni običaji koje je utvrdila uprava jedne berze. berzerkeri (nord. mila od glagola mal obrezati pokožicu penisa) crkveno-verski obred kod Jevreja. beryllos) gatanje. obrezanje. kaluñeri katoličkog kaluñerskog reda. deran. berracano) gusta i teška tka-nina od vune. rod. ovčar-stvo. berneskan (ital. berkovec (rus. plod. postavljena naslonjača. crvene i bele. crkveni čin kojim se krštenje potvrñuje miropoma-zanjem. Australiji i ist. beurt) pl. nazvana po pronalazaču Amerikancu Berdanu ( + 1893). bez prednjeg sedišta. berlinska kola. up. Africi. dragana. 2. ugljem i sl. znak Ve.02. Wermut) aromatično desertno vino s pelenom.). bernardinci pl. osnovana 1836. lake karuce sa dva sedišta. samo u medveñoj koži. bert-brodovi (hol. berklijum. sreća. berlingoca (ital. beavitamknoza. beretka. široka. berklijum hen. strelci (vrsta pešadije u ital. berline) vrsta lakih kola sa četiri sedišta i sa zavaljenim arnjevima. berylliumj hem. ruska mornarska mera od 10 puda = 400 ruskih funti = 163. uvo-ñenje u zavet praoca Avrama. heksagonalni mine-ral. bernesco) v. Bergerac) vrsta finog francuskog vina. koji nema u sebi vitamina „be". beril (grč. ber-serkr) tig. i odlikova-li se u borbi divljim besom. nlat. berne) kor. bertillonage) u kriminali-stici: utvrñivanje istovetnosti (identi- . naročito sa menicama i hartijama od vrednosti (efek-tna berza). proizveden veštački u laboratoriji Kali-fornijskog univerziteta u Berkliju (Veg-kley). v. berkan (ital. bergerie) tor za ovce. Bernhardu (Švajcarska) i za spasavanje putnika nastradalih u snežnim vejavicama. bersaglieri) pl. ili zelenkastoplave (akva-marii). pesnika Bernija. plahovita ljudi i ratnici. gradu Berk-širu nazvana rasa crnih svinja. zategnute ćebe kojim se neko baca uvis (stara francuska igra). zavet. beo metal koji ulazi u sastav berila. beriberi (ind. bourse. Berdan) puška ostraguša. element. tur. up. bereket) l. osnovanog 1098. neprovidan. berkšir (eng. koji je preradio Bojardov ep „Zaljubljeni Rolando"). pelinkovac. ital. kada pobesne. Bernhardiner) rasa pasa izmeñu doge i ovčarskog psa. berretta) v. na taj način. tulum za vino) mesto gde se redovno sastaje poslovni i trgovački svet radi zaključivanja poslova. berlengo (fr. mangup. berkovec) mor. Berni. = beli skorbut. Bersianer) pl. beryllos. bergere) pastir ka. berna (fr. u Francuskoj. uspavanka. bela braća. up. znak Bk. fig. transuranski element. krzno. novčana pijaca. brelengo. glavni joj je znak: potpuno rasulo u funkcionisanju živčanog sistema koji se javlja u kočenju donjih delova tela i slavljenju srca. berceuse) kuz. duge dlake. god. polumitske ličnosti u Norveškoj i na Islandu. ranije upotrebljavani u ruskoj i srpskoj pešadiji. (produktna berza). beri) med. proizve-denih ukrštanjem sijamske. berzanski uzvisi trg. berit savez. holandski poštansko-trgovački brodovi koji vrše redovan saobraćaj na odreñenim linijama i imaju povlasticu za prevoženje putnika i robe. plemeniti beril je ili divne zatvorenozelene boje (smaragd). berzijanci (fr. ljubavnica. birichino) raspušten dečak. bernijeskan. berilistika (grč. nazvana po istoimenom de-partmanu na Dordonji. kitajske i napolitanske rase. otuda i naziv. prori-canje budućnosti iz čarobnog ogledala (napravl>enog iz berila). berza (fr. a koji važe za poslove obavljene na toj berzi. nem. bernardinac (nem. redni br. pod berza. beret) plitka i okrugla francuska kapa. berlina (fr. berlingot) polu-berlina. berzijanck ljudi koji se bave berzanskim poslovima. koji trguju na ber-zi. zatim sa robom: žitom. redni broj 4. bourse. pastirska pesma i igra. berlingare. firmare) krizma. koja se javlja kao posledica hranjenja samo kuvanim pirinčem. berekin (ital. berićet (arap. „oni koji se pojavljuju u koži medveda".berdanka 110 bertijonaža berdanka (eng. nlat. berlingozza) italijanski narodni ples. berkelijum v. birma. letina. vermut.805 kg. napredak. burza. bere (fr. borsa. berseza (fr. berma (lat. nastran (po načinu pisanja ital. beržerija (fr. zavet obre-zanja. up. berilij(um) (grč. bermet (nem. bernesco) ćudljiv. utiče na suzbijanje besposlice. atomska masa 9. zastava kojom se mornari pozivaju da se vrate s kopna na lañu. ukras za glavu.

trg. biblion. bestijalnost (lat. igra se na igralištu u obliku romboida čije su strane duge 27 t. greška.najamni vojnik. najamni radnik. kao i robe koja se kotara na berzi. prednapregiuti beton ar- . behar proleće. muški šešir sa uzanim obodom. best najbolji. da se stvrdne kao kamen (u novijoj grañevinskoj tehnici igra jednu od najvažnijih usluga). biarda mašina za tkanje. onih naroda koji se u Bibliji pominju. besar (fr. cirkus. beta-zraci fiz. zverska priroda. pripadnik plaćene konjice. pošto se ovlaži. nadničar. kod Albanaca: tvrda vera. bibi) ženski šešir sa malim štitom. koji ima pristalica i u Evropi i Americi. bekrija. Besemerov aparat aparat za proizvoñenje čelika i bakra. biandrija. beša (tur. besa (alb. bibere ad numerum) ispita uz zdravicu odreñen broj čaša. beton) smesa od šljunka i cementa koja ima svojstvo. bibHon knjižica. bibere) piti. nekome dati besu dati nekome tvrdu reč da mu se neće nikakvo zlo dogoditi od onoga koji je dao besu. 3. sredstva. to biblion u značenju knjižica. diarhija. akcija i drugih hartija od vrednosti. časopis. beštek (nem. bkblio. severnoamerička narodna igra loptom. bes-bol (eng. naročito cvet ia voćkama. nepomirljiv. bi-. skotstvo. bestialis) zverski. bestijalan (lat.(lat.) 2. biandrija (lat. bibere (lat. Bezirk) srez. stražar. articulus zglob) koji ima dva zgloba. npr. skrać. biannuel) koji izlazi dvaput godišnje. bestiarium) knjiga sa slikama životinja. andros muž) zakonom zabranjeni brak jedne žene sa dva muža u isto vreme. besje. compromissum) koji ne pravi kompromise. divlji. nečovečan. armirani beton kada se u betonsku smesu doda još i gvožñe. kada se u čije zdravlje pije onoliko čaša koliko njegovo ime sadrži slova ili koliko mu se još želi godina života). biberon (fr. npr. bestiarius) borac sa zvero-vima u areni (kod starih Rimljana). istovremeno vladanje dvojice vladara u jednoj zemlji. boca sa cuclom.besa 111 bibliognozija mirani beton prethodno napregnut na pritisak zatezanjem čelične armature (nosi-vost mu je veća od armiranog). besli) l. bega (grč. becirk (lat. nazvan po švedskom hemičaru Henri Besemeru (Nepgu Bessemer. aner. kašika. fr. divlje. bilupa itd. seli prodavati. Besemerov čelik čelik koji se dobija oksidacijom sirovog gvožña. Besemerova metoda postupak pri pročišća-vanju sirovog gvožña pomoću toplog vazduha.od grč. bibacitet (nlat. tvrda reč. Besteck) pribor za jelo: nož. kutni) dvougli. up. i sa dva tima sa po devet igrača. bi-kar bez posla. mehur. bis. besa (fr. 1813—1898). biblijska arheologija nauka koja ispituje način ureñenja i života. Biblija (grč. biberon) pijanac. v. nem. sklonost piću. antropolo-gu Alfoisu Bertijonu. bi-. biblia knjižice. 4. angularis uglovni. bibere greko stope (lat. 1853—1914). up. bešika (tur. besar.: BCG od bacil CalmetteGuerin) vakcina protiv tuberkuloze. annus godina. tanjiri i ubrus. surov. trgovati) delo koje u odreñenoj vrsti postigne najveći broj prodatih primeraka. dehaizam napredni pravac u babizmu. besik) detinja kolevka. knjiga. bekar) l. grub. med. bianuelan (lat. nepopustllv. umetnost i sl. mangup. igrač na berzi koji špekuliše padanjem vrednosti berzan-skih artikala. 2. bex. razboj (naziv po pronalazaču). neženja. bi-. knjige) Sveto pismo. grč. bestijarij(um) (nlat. knjige koje sačinjavaju Stari (na hebrejskom) i Novi zavet (na grčkom). kvart. vindžija. alfa-zraci. gama-zraci. biangularan (lat. skotološtvo. v. padanje cena i kurseva državnih papira. grč. bis. životinja. sisaljka. biartikularan (lat. a sastavlje-ni su od beta-čestica. lekovi protiv kašlja. arhe vlada) dvovla-šće. potiču iz atomskog jezgra radioaktivnih elemenata u tzv. elektron ili pozi-tron koji izleće iz atomskog jezgra zajedno s neutronom ili antineutronom. bestia) životinjstvo. knjiga. bešlija (tur. bibliognozija (grč. base-ball) sp. 2. bibere ad numerum(lat. zver-čovek. Besemerov čelik. zver-stvo. nečovek. bestija (lat. behika (grč. bitumen. dvozgloban. procesu beta-raspada. bećar (pere. beskompromisan (lat. nečovečnost. grubo. nedostatak. beseže (po fr. baissier) trg. bexos kašalj) pl. behar (tur. vrsta radioaktivnih zraka. beton (lat. besje (fr. bibacitas) želja (ili: strast) za pićem. baisse) l. tur. skotsko ponašanje. momak. radi pojačanja. biarhija (lat. razumevanje u knjige. bestijarijus (lat. bestia) zver. bibere graeco more) piti po grčkom običaju (tj. list i cvet voćke) cvet. običaje. baisser) trg. fikacija) neke ličnosti putem antropometrijske metode (naziv po fr. gnosis poznavanje) poznavanje knjiga. bestseler (eng. bibi (fr. viljuška. neoženjen čovek. odeljak. bis) predmetak u složenicama koji kazuje da se značenje drugog dela složeni-ce dvaput javlja. ist. fr. knjiga sa pričama iz životinjskog sveta. bi. beta) ime drugog slova grčkog alfabeta (R=naše „b"). besa) mana. lola. životinj-ski.

ili celokupne književnosti jednog naroda. valere vredeti) he*. bivalentan (nlat. bivium) mesto gde se stiču dva puta. bivakirati (fr. bivak (fr. bigot (fr. bigarirati (fr. biglisati (grč. raskršća. bibliotheke. biti u okolu. dvospolan. grub vuneni porhet. izvi-jati melodiju (ptice. biberon. ukrasiti šarama.) neodstupanje od Svetog pisma (u propovedima). biblfon. mania ushićenje) bolesna strast za skupljanjem knjiga iz čisto spoljnih obzira. bogomoljac. bibliologia) nauka o knjizi i knjižarstvu uopšte. čovek koji preterano poštuje Sveto pismo. geol. nauka o Svetom pismu. bivertin (eng. kao npr. bi-. biblicitet (grč. bivariare) šarati. biglizo) pevati. dvomužica. latreia služba) preterano i zanesenjačko poštovanje Svetog pisma.) pravac u evangeličkoj teologiji koji shvata Bibliju kao po sebi jedinstven otkriveni sistem misli ili života. npr. mafnesthai ushići-vati se) onaj koji strasno skuplja knjige iz čisto spoljnih obzira. dvoženstvo. biva Jiuz. bibliograf (grč. bibliomantija (grč. up. bigoterie) verska zatucanost. bibliopol (grč. biblfon. bibliopoles) knjižar. onaj koji se razume u knjige. bibliophilos ljubitelj knjiga) onaj koji strasno skuplja knjige radi njihove stvarne. njihove sudbine itd. otisci lišća na kamenu. bigamistki&a (lat. bibliolatrija (grč. obično se sastoji u jednostavnom ispisivanju naslova dela. bez obzira na predanje. bigotan (fr.) čovek koji ima dve žene. bogomoljstvo.) knjižničar. bigot) onaj koji slepo veruje. cink. knjigoljublje. bibliofilija (grč. a reñe donosi i kritičke napomene. onaj koji se pravi da je strogo religiozan. bigarrer. zbirka knjiga. biblioliti (grč. verski zatucan. poljski logor. grapho pišem) poznavalac knjiga. bivouac) voj. bigamija (lat. poieo činim) veština sastavljano (ili: pisanja) knjiga. spisateljstvo. poznavanje Svetog pisma (Biblije). bibliografija (grč. biblist(a) (nlat. slepo verovanje svemu što je napisano ili štampane. naziv za sve one elemente kod kojih se jedan atom spaja sa dva atoma vodonika. hermafroditski. dvoženac. biblfon) stručno poznavanje Svetog pisma. okamenotine lišća. bibliotekografija (grč. bigoterija (fr. bibliotheke.sahranjivač knjiga". bigamist(a) (lat. manteia proricanje) proricanje iz mesta na koja najpre padne oko kad se knjiga. sumpor. pretvarati se. bibliotheke zbirka knjiga) knjižnice. bis. naročito slavuji). bogomoljstvo. biglao. od dve vrednosti. biblista) poznavalac Biblije. raskrsnice. provesti (ili: provoditi) noć pod vedrim nebom. pisac (ili: sastavljam) spiska knjiga jedne struke. rasprava o raznim izdanjima Biblije. po kojima se udara drvenim maljićem. biblicizam (grč. olovo. onaj koji se drži samo Biblije. bigener). taphos grob) . biblion. latreuo služim) čovek koji voli i ceni knjige. bigotirati (fr. beaverteen) trg. bibliolater (grč. ona može biti azbučna. koji ima dve vrednosti. stupanje u nov brak pre no što je prvi razveden. tj.. bigeneričan (lat. tehničke opreme. licemerstvo.) poznavanje knjiga. beaver) trg. philia ljubav) ljubav prema knjigama radi njihove stvarne vrednosti. bigotisme) tobožnja svetost. bibliofil (grč. bibliotaf (grč. licemerstvo. grapho opisujem) opisivanje biblioteka. biblion. bis. rukopisi koje je Vezuv (vulkan) zatrpao u Herkulanumu i Pompejima. sro-dan lauti. biblfon. pomoćna nauka koja se bavi što potpunijim sakupljanjem i opisivanjem štampanih dela ili jedne naučne oblasti. biblioteka (grč. dvomužištvo. naročito Sveto pismo. grč. biblioman (grč. biblion. stanovanje vojske pod malim šatorima. biblion. valens koji vredi. nomfa) nauka o ureñenju biblioteka i upravljanju bibliotekama.) žena koja ima dva muža.bibliognost(a) 112 bigotirati bibliognost(a) (grč. grč. bigotizam (fr. gamos brak) dvobračnost. objašnjavač Biblije. engleska pamučna materija. nauka o Svetom pismu. bibliotekonomija (grč. nasumce otvori. bibron (fr. genus rod. hronološka ili sistemat-ska. pa su dobili mineralan izgled. bibliologija (grč. biblion. bivouaquer) okolovati. prodavac knjiga. preterana pobožnost. biberon) v. sa 4 žice. retkosti. starosti. licemeran. bivijum (lat. biblfon. nlat. logorovati u polju. bakar. radi origi-nalnosti štampe. japanski narodni instrumenat.) koji preteruje u pobožnosti. pravljenje (ili: izrada) knjiga. kiseonik. bibliotekar (grč. tkana kao čoja (upotrebl-ava se za zimske čakšire). koji ima dva spola. . nauka o ureñenju biblioteka. bibliopeja (grč. upravnik. biver (eng. bibliomanija (grč. bitne vrednosti za nauku ili predmet koji skupljača posebno interesuje. licemeriti. ili se zamenjuje dvama atomima vodonika. biblion. onaj koji svoje knjige nerado pozajmljuje. bigot) praviti se svecem. išarati. Ifthos kamen) pl. licemer.) poznavalac knjiga. dvovredan. biblioteka (grč. odnosno dva atoma drugog nekog jednovalentnog elementa. železo i dr. grč. rukovalac bibliotekom.

dvozube rogulje. bikefalan (lat. bikamerizam (lat.dine. besem) gust sok jaka i prijatna mirisa koji se nalazi kod nekih životinja. bizar (fr. puzavački. bizantologija (grč. gde je neo-graničeni vladar bio u isto vreme glava države i crkve. u dve boje. menice koja se isplaćuje samo izdavaocu. bide (fr. bikonkavan (nlat. na kome su 1946. bizantijski (grč.) 1. bije d' bank (billet de banque) banknota.bigotnost 113 bikonkavav bigotnost (fr. mali konj. npr. 2. bikonveksan (nlat. vizantologija. filozofiji. dvozube vile. ulagivački. ital. ar-heologiji. dvogubo izdubljen.) v. bizarrerie) čudnost. vizantijske bizantinizam (grč. bizoialan (lat. bijoutier) trgovac dragoceno-stima. bikoloran (lat. čudesan. dvogubo ispupčen. tj. bigotizam. 3. osobenost. udvorički. biznis (eng. hebr. bicefalan. bijenij(um) (lat. bizam (nlat. bizarnost. proturanje lažnog novca. vizantinci. I bizaran (fr. bijouterie) trgovina dragocenostima. fig. i kao lek za jačanje živaca). bijenalije (lat. juvelir. bi-. analistici. bismutum) hen. bikonkavno sočivo. dvobojan. biduum) vreme od dva dana. s obe strane izdubljen. bog. 2. i radili na istoriji. dragulj. intra biduum) u roku od dva dana. do propasti Bizantijskog Carstva. koji se sastoji od dve zone. grčki pisci koji su pisali od vremena Konstantina Velikog (325) pa do pada Carigrada (1453). Byzantikon) koji se tiče grčkog ili istočnorimskog carstva. zone pojas. novčanica. fig. Byzantion. pokorno služenje i udvaranje vladarima i njihovim prohtevima. zuber (u Evropi). billonneur) proturivač nepropisnog ili lažnog novca. bizarnost (fr. retori-ci i poeziji. bije a ordr (billet a ordre) vlastita menica. bizantinci (grč. karbonat sa dva ekvivalenta ugljene kiseline prema jednom baznom. billon) legura od srebra i bakra. vi-zantolog. oblast) koji je podeljen na dve zone. od koje je ranije pravljen sitan novac. bizantijska umetnost. nastran čovek. bizonjo (ital. vizmut. bije o porter (billet au porteur) priznanica ili menica koja se isplaćuje donosiocu. bikarbonat (nlat. up. ali sa znatno više bakra. bižugje (fr. neobičnost. bijenalav (lat. bidens (lat. bije (fr. bisamum. teologiji. srebrni novac bez propisne količine srebra. biennis) dvogodišnji. konjče. bi-. dragulji. . bizarerija. kada u kojoj se kupa sedeći. juvelirska roba. bufalo. osoben. potreba. puženje pred nitima a nadmenost prema nižim od sebe. zlatarske radnja. neobičan. bikarbonat sode. bilet.980.) pl. al bizonjo (ital. bicarbonas) hen. bikini (po ostrvu Bikini u Tihom okeanu.). bižuterija (fr. npr. element. fr. redni broj 83. grč. bikvadratne jednačine jednačine četvrtog stepena.) ćudljiv. koji kadi. američki divlji bivo. nastran. znak Bi (upotrebljava se i kao antiseptično sred- stvo. čudnovat. biennium) vreme od dve godine. kephale glava) dvoglav. biduum (lat. naročito u moškavca. logia) nauka koja se bavi proučavanjem celokupnog života (duhovne i materijalne kulture) u staroj Bizantiji. bisogno. ispupčen s obe strane. bi-quadratus) kat. zlatnici grčkih careva. logos) naučnik koji se bavi proučavanjem duhovne i materi j alne kulture u staroj Bizantiji. business) posao. bijou) nakit. atomska masa 208. dragocenost. camera) dvodomni sistem u ureñenju države. bizon (grč. bakarni novac sa nešto srebra. besoin) nužda. billonner) proturati nepro-pisan ili lažan novac. mošus. bi-conjugatus) dvostruko sparen. bikonjugiran (lat. bikonveksno sočivo. dragocenost. bijenale (lat. bi-concavus) om. up. bi-convexus) om. bizantolog (grč. grč. intra biduum (lat. vršeni opiti atomskom bombom) vrsta dvodelnog ženskog kupaćeg kostima čija je veličina svedena na najmanju meru. Bizantinizam. geografiji. rok od dva dana. dragi kamen. bikvadratii koren četvrti koren neke veličine. bizmut (lat. koji se ulaguje starijima od sebe. dvogodišnje biljke. bijon (fr. up. v. bijonirati (fr. billet) trg. pri lečenju od sifilisa i dr.) v. pl. bis. divlji bivo. zlatar. u slučaju potrebe (na menicama). Byzantion) 1. bi-dens) dvozubac. ukras. npr. Byzantion. trgovački posao. bizarerija (fr. bidet. u jednoj kesi u blizini čmara (upotrebljava se kao miris. bikvadrat (lat. krivotvo-renje novca. bijonaža (fr. bicolor) bog. sistem vladavine sličan onome u Istočnorimskom Carstvu. bidetto) sud za intimno ispiranje »sena. juvelirska radnja. dvogubo spregnut. bižu (fr. bfson) zool. nakit. billonnage) nedopuštena trgovina novcem male vrednosti. i dopuštao svojim dvora-nima i ljubimcima da vrše uticaj na najvažnije državne poslove. bizarre) čudak. osobenjak. al bisogno) trg. bijoner (fr. biennale) kulturne manife-stacija koja se održava svake druge go-. četvrti stepen (četvrta potencija) jedne veličine.

bimemsis) dvomesečni. biletirati (fr. priznanica. bixa) ham. biletura (fr. žučno crvenilo. bilis) med. lupa sa dva sočiva. bimestris) dvomesečni. bilis) žučan. bilateralis) dvostran. bilet (fr. trg. žučno zelenilo. billard) vodoravna tabla na četiri kratke noge. bis. bimembričan (lat. lat. priznanice. bileter. labium usna) gran. bis. žutozelen.000. se. bilboke (fr. bilan. bi-. nepot-duniili hropot bimetalizam ona] kod koga i zlatni i srebrni novac važi kao kupov-no i platežno sredstvo s tim što zlato . bilet. bilinguis dvojezičan) v. dvorog. kratak. glavni sastojak žuči. ulaznica. bilokacija (lat. bilateralan (lat. metallum) dvojki novčani sistem jedne zemlje. bileter (fr. i oboje . p. železnička (ili: tramvajske) karta. krajnji ishod nečega. potvrda.) v. bilanca (nem. up. fr. bilans. pritvoran. žuč. bilijarda (fr. cedulja. fig. fr. bilis. menica. zakonski predlog (u Engleskoj). upravljen na suprotne strane. izdavati ulaznice. figurice od zovine srži sa olovom na dnu. železničkih karata itd. biljur (ar. fig. ital. nlat. up. zaključiti neki posao. billet) izdavanje ulaznica. bilis žuč. biliverdin (lat. sa dva roga. lingua jezik) dvojezičnost. lat. sitni štamparski poslovi (karte. bilge) mor. cedulja. nlat. tip. o konju: izbacivati prednje noge napolje. bilis) hen. biman (lat. bilijar (fr. gnev. izvršiti sravnjenje prihoda i rashoda u trg. posetnice i sl. bileta (fr. billion) milion miliona j (1. bimestran (lat. bilupa (lat. bilingvitet (lat. beryllos beril) gorski kristal. pun žuči. ulvus. služe kao podloga papirnom novcu. pritvornost. billard) igrati na bilijaru. obostran. biliaire) koji se tiče žuči. mesto gde se izdaju karte. manus. locus) istovremena prisutnost na dva mesta. završni račun o prihodima i gubicima koji se izvodi s vremena na vreme. billetier) v. ravno dno u sredini lañe. prepredenost. na-| prasit. mrkožut) hen. billa. bipateralnikontrakt ugovor koji obavezuje obe ugovaračke strane. bimenzis. bilirubin (lat. bi-. o aktuelnim političkim pregovorima i sl. drveni prutić kojim se meće zlato pri pozlaćivanju. fr. na kojoj dve osobe ili više njih igraju loptama od slonove kosti koje udaraju takovima (keovima). bimester (lat. dvousneni (suglasnik). bilingvitet. bis. bilansirati (lat. o sednici ministarskog saveta. vert zelen) hen. major. bilingvizam (lat. bulletin. knjigama. bilis. mrzovoljan. billetier) poz. tek pošto bude triput pročitan i primljen u oba doma. fig.000. izvesti završni račun. up. o stanju zdravlja.). bimenzan (lat. bilardirati (fr. billet) blagajna. dvousneni suglasnik (b. ulaznice. bimembris) koji ima dva uda. bilingvičan (lat. bildž (eng. poreñenje prihoda i rasho-da na kraju jednog računa. biletar. bilans (fr. bulla) predlog. dvomesečje. bilijariti (fr. bilifulvin (lat. prepreden. loupe) opt. bimanus) dvobimbaša (tur. nlat.000).bikornan 114 bimetalizam bikornaa (lat. bilinguis) dvojezičan. bilaroc) trg. dvoličnost. izborni listić. žustar. izdavalac karata (želez-ničkih itd. bimetalizam (lat. bilin (lat. bilancio. dvočlan. Bilanjz) v. sa dva člana. po kojem zlato i srebro imaju stalnu i odreñenu vrednost u meñusobnom odnosu. crvena bojena materija žuči. listak. bili. upotreba dvaju jezika u govoru.000. razdražljiv.koji se izgovara uz učešće obeju usana. kristalno staklo. prevučena zelenom čojom. železničkih karata. bilabijalan (lat. fig. latus strana. prodavac ulaznica za predstave. rubinus) he«. biliozan (lat. jed. bimenzis (lat. m). zapovednik tabora koji je obično imao hiljadu vojnika. bilabijal (lat. saldiranje. bilten (fr. žučni. biksin (nlat. bimestre. v. tako da uvek stoji uspravno. donji deo lañe. binbasi) komandant po evropskom uzoru ureñenih trupa u Turskoj. crvenožuta bojena materija žuči. nlat. priznanice. dvoličan. železničke karte i dr. billet) pisamce. bis. bilboquet) igra u kojoj se lopta hvata na štap. orlean. zelena bojena materija žuči. billarder) na bilijaru: jednim udarcem takom loptu dvaput dodirnuti. igra na bilijaru. jednim udarcem udariti dve lopte. lat. koji govori dva jezika. fr. bi-cornis) zool. o stanju na frontu. četvrtasta i zarubljena. bilis (lat. cedulja. bi-lanx sa dva tasa) trg. tempus) v. biliosus.). bimester.). billiarde) hiljadu biliona. billeter) stavljati na robu ceduljice sa cenom. bille. izvesti zaključak o svršenom poslu. zvaničan dnevni izveštaj (npr. žučno žutilo. biletarnica (fr. dvaput. beryllus. koji se. fig. takoñe: pisamce. biletar (fr. bis.) vreme od dva meseca. saldo. etiketa. bullettino) dnevno saopštenje. ballur kristal. bilabialis) gram. bil (eng. sugla-snik koji se izgovara s obe usne. podnosi kralju. prek. I bilion (fr. ital. prodavnica ulaznica. obično krajem svakog meseca i svake godine. grč. bilis. bilieran (lat. ljutina.

binaran (lat. Biinne. ovako je nazvao profesor Maks Fervorn (1903) veoma komplikovana belančevinasta tela koja su pravi i glavni nosioci života: život se sastoji u neprestanom raspadanju i obnavljanju tih biogena. biolog (grč. bioblasti (grč. biografija (grč. bfos. bfos život. genos) koji se tiče razvitka života. grapho) veština opisivanja života. ge zemlja. a+ br. bini. veština pisanja biografija. na kojima se osnivaju prirodne pojave. biologist(a) (grč. nauka o geografskoj rasprostranjenosti živih bića. pristalica biologizma. binub (lat. i njima odgovarajući zakoni na kojima se osnivaju duševne (psihičke) pojave. naročito nauka koja se bavi proučavanjem organskih prirodnih tela i pojava koje su za njih vezane (zoologija i botanika). biblion knjiga. opt. predeo u pogledu geografskog položaja) nauka koja proučava uticaje atmosfer-skih promena. binek tasi) veliki kamen kod stepenica koji služi konjaniku da se lakše popne ili siñe sa konja. kamenje koje je uglavnom postalo od okamenjenih ostataka životinja i biljaka. bini. aparat za udešavanje svetlosti na pozornici i u pozorištu. veličina koja se sastoji iz dva dela. biologizam (grč. nomos zakon) mat.) fil. bfos. filozofa. biogenetični zakon zakon po kome je „ontogeneza ili razvoj jedinke kratko i brzo. binda (nem. binokl (fr. biodinamika (grč. sa dva člana. biogeneza. dogled za oba oka. biodinamički. bios. posebno biocenoza i vegetacije. koji se tiče binoma. klfma. na klimu. binokularan (lat. grč. životne jedinice manje od ćelija živih bića. nlat. biograf (grč. logos) fil. mat. suprotno: monometalizam. zavoj. eng. bina (nem. genetički inžinjering. bfos. biologos) naučnik koji se bavi proučavanjem porekla i uslova života. fotografski prikazivač stvari i osoba u kretanju (kinematograf). pr. biol. bi-. petlja. Ifthos kamen) kol. biogen (grč. biografika (grč. to klima nagib. deli se u fitogeografiju (geografiju bilja). bfos. genos poreklo) biol. bfos. engineering) v. bioenergetika (grč. kibernao upra-vljam. koji je udešen za oba oka u isto vreme. dvojedinični. binaire) v. npr. bios. bfos. pravac sociologije koji postupa po biološkim analogijama. dynamis sila) nauka o životnim silama i životnoj delatnosti. bini po dva. bioliti (grč.(grč. zoogeografiju (geografiju životinja) i antropogeografiju (geografiju čoveka). med. biogenija (grč. životopisac. poslednja sedišta svih životnih pojava (ćelija je. kao sredstvo u borbi za opstanak. bivomizam (lat. kao i uticaj živih bića. Binde) veza. bfos. graphfa). okovratnik. blaste klica) pl. dok je kovanje srebrnog novca zakonom ograničeno. bfos. energefa) fil.). životni. zavoj za oba oka. biokibernetika (grč. bfos. binubus) čovek koji se dvaput ženi. up. pravac u teoriji saznanja koji smatra saznavanje kao akt održanja i unapreñenja života. biogenetičan (grč. logos) fil. binocle) cviker. od dva) dvojki. binom (lat. dvočlani izraz. arithmetike) nauka koja se bavi sračunavanjem prosečnog trajanja čovečjeg života. graphfa) spisak dela i knjiga koje se odnose na život i rad nekog čoveka (pesnika. biobibliografija (grč.) istorija razvitka života. . po učenju Altmana. binen-regulator (nem. (grč. logfa) nauka koja proučava uticaj klime na živa bića. bioinžinjering (grč. elektrobiologija nauka o električnim uslovima života biljaka i životinja. bfos. grapho pišem) onaj koji opisuje život. naočari. kolo-nija bioblasta). binjiš (tur. biosofija. dvočlani. bfos. krmanim) deo kibernetike koji proučava tokove informacija i sisteme regulacije u živim organizmima. životopis. a i Srbi'. pisac biografije. binaran. bfos. up. biogeografija (grč. biologfa) nauka o životu. sophfa) v. fr. povoj. bfos. biographfa) opisivanje (ili: opis) života. koji čine predački lanac dotične jedinke" (Hekl). grč. bfos. bineran. pojas. grč).. biofori. energetika svega živoga.. zakonima nasleña i prilagoñavanja uslovljeno. genesis postanak. rañanje) razvitak života. shvatanje da postoje dve vrste zakonskih odnosa: kauzalni (uzročni) odnosi. bin v. binjektaš (tur. binomski (lat. padinom od dva člana. ponavljanje filogeneze ili razvoja svih predaka. zbivanja. bfos. poreklo. binarius koji sadrži dva. bioaritmetika (grč. oculus oko) sa oba oka. Bijhne) pozornica. ibn. vladaoca i dr. ona filozofija koja na pojmu „života" hoće da izgradi celokupni pogled na život i svet. biologija (grč. bfos. biozofija (grč. binerav (lat. koji se sastoji od dve jedinice. bioklimatika (grč. pozorište. svih životnih procesa. bfos) predmetak u složenicama sa značenjem: život. bioklimatologija (grč. od dva dela. vrpca. bio.bin 115 biologist(a) važi kao osnova i što se može neograničeno kovati. regulator) poz. nosila ga je poglavito turska konjica. bini?) grañanski veliki ogrtač od crvene čohe bez ukrasa. raznih zrakova na čovečji organizam i uopšte na sve što živi.

bios. razmnožavanja itd. negare odricati) koji je nepravilan i nepovoljan po život i životne funkcije ili po potomstvo (nakaze. prirodnjak Ernst Hekl fiziološke jedinke koje su većinom sastavljene od mor-foloških jedinki i koje predstavljaju jedinstveno živo biće. praktične eugenike i medicine. neke oblasti. organizama koji izazivaju vre-nje itd. bios. biozofija. ova pojava biva usled oksidacije luciferina pomoću kiseonika iz vazduha. od biologija — elektronika — tehnika) nova naučna disciplina. bios. panpsihizam. 2. bios. lat.. biol. biomagnetizam (grč. sophfa) životna mudrost. bioluminescencija (grč. biorizatora. biotip (grč. bios. poremećaji u razvitku. grč. . biorizacija. operativnim putem. sarkom). bios. bionegativan (grč. logia) deo sociologije koji proučava društveni značaj dužine čovečjeg života. biosinteza (grč. sudskolekarsko utvrñivanje. učenje o praktičnoj mudrosti u životu. tj. biotehnika (grč. pribora. bioskop (grč. mathe'ma) matematička disciplina prilagoñena potrebama bioloških nauka. bios. technike) deo tehnike koji se tiče živih bića i života uopšte: nasleña. bioontologija (grč. način kliničkog ispitivanja uzimanjem. metria) grana biologije kojoj je cilj da matematički izračuna i odredi razne životne pojave. up. logia) proučavanje i primena životne delatnosti najmanjih životinjskih i biljnih bića (mikroorganizama) na privrednu delatnost. i u vodi). biometrija (grč. v. bioskopija (grč. biorizacija (grč. bios. typos) čist tip. litosferu i hi-drosferu. pronañeni metod sterilizovanja mleka tako da zadrži i posle karakter sirovog mleka: veoma brzo zagrevanje mleka do 75° i naglo rashlañivanje pomoću naročitog aparata. biopsihologija (grč. države itd. tu ontos postojeće biće) pl. biopsija (grč. bios. bios. bios. crta na dlanu i drugih nekih simptome. odnosno radi usavršavanja postojećih i stvaranja novih tehničkih sredstava i sistema — novih mašina. bios. biomehavika (grč. člana društvene zajednice. električna bioskopija utvrñivanje smrti pomoću električne struje. čista rasa. npr. dvorana u kojoj se prikazuju takve slike (filmovi). bionika (skrać. prema izvesnim znacima na telu. bios. socius drug.bioluminescencija 116 biotit biopsihizam (grč. biosfera (grč. pretpostavka da sve životne pojave imaju svoje psihičke procese. naročito pojave nasleña. bios. statike) nauka o zdravstvenom stanju i prosečnom trajanju života ljudi koji žive pod izvesnim okolnostima. grañe-vinskih objekata čije osnovne osobine treba da budu što približnije osnovnim osobinama živih sistema. orao vidim) med. delića nekog organa sa živog čoveka kad se sumnja na kakav tumor (rak. ontos. kao animalno biće. lat. npr. a čoveka. da li se novoroñenče rodilo živo ili mrtvo. biomantija (grč.) ispitivanje da li jedno telo ima sposobnosti za život. mechanike) nauka o mehaničkim procesima na živim bićima i u njima. koja se bavi proučavanjem grañe i funkcije bioloških sistema i njihovih sastavnih elemenata radi prime-ne dobivenih znanja u tehnici. bios. životni prostor (obuhvata: atmosferu. logia) fil. i u zemlji. nlat. bionomija (grč. logia) nauka o živim bićima. sphaira lopta) celokupan prostor na našoj planeti koji je naseljen živim bićima. up. manteia proricanje) 1. nepovoljne varijacije duhovnih sposobnosti i sve što je izrazito bolesno ili bolešljivo). magnes) magnetska sila koja se nalazi u organskim bićima. osnovni oblik je fotosinteza. bios. bios. tj. životinje i biljke koje potiču od jedne jedine jedinke i pokazuju ujednačene i postojane odlike. biotika (grč. bios. šarlatan-sko predskazivanje trajanja života na osnovu kucanja bila. bios) 1912. bionti (grč. biomagnetski. techne. bfos. stanovnika nekog grada. npr. nem. to on. on. lumines-centia hladno svetljenje) biol. biorizator (grč. pojava hladnog i vidljivog zračenja svetlosti kod tzv. slike stvari i bića koje se kreću kao da su žive. pr. biosofija (grč. njegovih fizičkih i psihičkih osobina. biosociologija (grč. svetlećih organizama iz biljnog (neke bakterije i neke gljivice) i životinjskog (neke ribe i neki insekti. u širem smislu: proučavanje i merenje životnih sposobnosti čoveka. bios. skopem gledati) aparat koji pokazuje žive slike. ovako je nazvao 1866. svitci) sveta. bios) praktično učenje o životu. heksagonalni ili magnezijin li-skun (nazvan po francuskom naučniku Biot-y). biotit min. psihobiologija. bios. jer živih bića ima i u vazduhu.) v. nomos zakon) nauka o zakonima koji vladaju životom. synthesis sastavljanje) stvaranje organskih hemijskih jedinjenja u ćelijama živih organizama. prilagoñavanja. psyche. nastala u XX veku. mehanike razvitka. bios. psyche duša) fil. biotehnologija (grč. god. aparata. biostatika (grč. ispitivanje da li je u nekom telu bilo života. biomatematika (grč.

bios. biraj (fr. razdvojenje. deljenje na polovine ili na dva (obično jednaka) odsečka. bureaucrate) službenik koji je u dužnosti strog. bios. od kojih je jedna iznad druge. phone glas) aparat za prikazivanje fotografskih slika koje u isto vreme i govore ili pevaju. sexus. bis pes noga. ital. kancelarijske potrebe. ukočenost. birokratski koji se tiče birokratije. biocevotika (grč. Wirtshaus) v. austrijskom inžinjerijskom oficiru. bisage (fr. birtija (nem. biol. chemeia) deo fiziologije. Karlu Birago (1792—1845). pisarnica. vunom ili kostreti. dvostopni. birger v. životni. polovljiv. jednostrano posmatranje prirode i njenog razvitka. bis. nauka o stanju u kojem se telo nalazi u razna doba života. bureau. temno sečem) nauka o raščlanjivanju. planum ravan. krateo jak sam) v. grč. nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. bircaus. odeljenje.) mat. polu-vunene tkanine. vajati. bis (lat. bisegment (lat. biotop (grč. deo fiziologije koji se služi fizičkim metodama u ispitivanju životnih pojava. deo ekologije.) nauka koja se bavi proučavanjem biocenoza. biocenoza (grč. biocentrično posmatranje (grč. kao odsečak jedne linije ili površine. vrsta lakih poljskih mostova. bios. polus stožer) dvopolan. grč. mania) želja (ili: težnja. nazvala po pronalazaču. kojih se treba držati da bi se kancelarij-ski poslovi najuspešnije obavili. utensilia) pl. bis. Wirtshaus) krčma. bios. birzeman (tur. centrum središte) fil. skalom (upotrebljava se za merenje malih količina tečnosti. bios. bureau. logia) nauka o životnim pojavama. logia nauka) v. vrsta polusvilene. pretežno formalističkom duhu. biocenotika. bisegmentabilan (lat. bireta (fr. kancelarijski pribor. polovljenje. bfos. biromanija (fr. bis.) tesnogruda vlada činovništva za zelenim stolom. torba na sedlu. . ponovo. sa dva suprotna pola. lat. burino) bakrorezačka rezaljka. još jedanput. bios. bios. bureau. topos mesto) mesto življenja jedne životne zajednice (bioce-noze). dleto. buratine) trg. bipedalis) dug ili širok dve stope. bios) koji se tiče života. razuñivanju živih tela. biped (lat. muz. nosioci života. polovina. segmentum odsečak) mat. koji se može podeliti na dvoje. burat) trg. bi-pes. kancelarija. birgermajster (nem. pravila. bios. birokrat(a) (fr. purger. burette) hem. birato voj. bakrorezac. dvonožac. letelica (ili: aeroplan) sa dvema ravnim ili glavnim podržnim površinama. staklena cev sa lestvicom. bis. naročito u analitičkoj hemiji). bis) dvaput. ital. glatka ili kešgovana polusvilena tkanina sa pamukom. biroutenzilije (fr. predsednik opštine. službenik koji misli da se sve rešava samo za kancelarijskim stolom. koja ispravnoet forme pretpostavlja stvarnoj celishodnosti u opštenju sa stražama. bios. birokratija (fr. dvonog. slikovito pričati. biseksan (lat. bir-zeman) staro vreme. spol) v. bigeneri-čan. Burger-Meister) gradonačelnik. biofon (grč. vajalica.biotičan 117 biseksan biotičan (grč. birema (lat. physis) deo biologije koji se bavi stvarnim meñusobnim odnosima živih bića. bipedalan (lat. bakrorez. bureau. koinos zajednički. birokratija. bipedis) koji ima dve noge. techne umetnost. veština) skup metoda. polovljenje. dvostruka torba (u Lici). fig. lat. biofori (grč. biren (fr. gostionica. bircaus (nem. birokratizam (fr. ta phainomena pojave.. birenirati (fr. bis. praviti grbove. davnina. skup živih bića koja žive u jednom odreñenom delu „životnog prostora" (biotopa). birotehnika (fr. biparticija (nlat. biohemija (grč. predsednik mesnog odbora. bipsdan (lat. bipartitio) deljenje na pola. bipolarav (lat. grč. biocenologija (grč. po drugi put. birtija. ravna površina) avij. bisegmentacija (lat. bioblasti. sistem upravljanja u kome vlast drži činovništvo ne vodeći računa o stvarnim interesima masa. biplan (lat. birokratizam. posmatranje prirode samo sa stanovišta čoveč-jeg života i njegovih vrednosti. biremis) čamac sa dva vesla. phoros koji nosi) pl. antička ratna laña sa dva reda vesala koji su stajali jedan nad drugim. koinos zajednički) životna zajednica. biro (fr. kancelarijske osoblje. burail) trg. vrsta puplina od fine svile i vune. biratina (fr. grč. nadlepggvo. burato) pisaći sto. tj. navika) da se svi upravni poslovi urede u kancelarijskom. bira (fr. biofizika (grč. cepidlačnost i tesnogrudost u zvaničnoj dužnosti. biofenomenologija (grč. biotomija (grč. bureau. segmentum) mat. burin. buriner) rezati rezaljkom. bi-pes) dvonožna životinja. bissac) pl. krut i nadmen.

u teoriji informacija. orman za stono posuće. petrolej. obojiti) čañavom akvarelnom bojom. biformai (lat. čuvar) od P veka: predsednik prezviterskog kolegija katoličke crkve. 2. Brust) poprsje. biskoten (fr. koji sadrži u sebi zemljanu smolu. ital. asfalt i sl. hermafroditski. buffet) sopstvenik bifea. buste. npr. u bioskopima ili na zabavama na kojem stoje razna jela i pića. npr. busto. radnjica sa jelom i pićem bez stolova. bifurcatio) račvanje.bisekstilan 118 biheviorizam bisekstilan (lat. naročito ugljovodoničnih materija smolasta mirisa. od dva sloga. asfalti-rati. okrugao dvopek. domeće. niz) koji ima dva reda. thećs bog) verovanje u dva boga. koji je svojim naročitim izvoñenjem pop-muzike i svo- jim spoljašnjim izgledom (duga kosa. bistori) hir. biteizam (lat. episkopfa) v. bis. filum nit. nem. biskvit (fr. beefsteak) kuv. bitumen zemljana smola) ime izvesnih zapaljivih tvari koje se javljaju u zemlji. naročito kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. sa dva cveta. bituminosus) sličan zemljanoj smoli. dvaput pečen porculan bez glazure. prženo upola na jakoj vatri. bisekcija (lat. Keruak).) prevući (ili: pokriti. beatnik) l. u debljini od 4 st. biheviorizam (eng. Članovi grupe danas nastupaju odvojeno. bisextus) prestupni dan tj. šećerni dvopek. fig. flos. bife (fr. floris cvet) bog. sitan severnoamerički novac od 5 pensa. dvoni-zan. bis coctus dvaput pečen. u dva niza. osnovao ga Amerikanac Vatson 1912. biskroma (ital. okrugao kolačić. bisus (grč. biformitas) dvoobličnost. bistrirati (fr. series red. po rimokatoličkom učenju biskup je naslednik apostola. beat udarac) vrsta zabavne muzike u kojoj je bit ritam jedan od bitnih elemenata afroameričkog folklora i džez muzike. pripadnik američke književne grupe Beat generation (A. bistouri. koji ima dva cveta. biserijalan (lat. bistoquet) bilijarski štap. Dž. Ginzberg. pravac u psihologiji. bistrer) slikati (ili: boji-ti. trideset drugi deo jedne note. deljenje na dva kraka. bit (eng. bifer) vot. krčmica. Bitlsi (eng. bisilabičav (lat. biscottino) mali.) 3. biscuit. obično dug 7—8 st. orman sa srebrninom. sa jednim prestupnim danom. engleski vokalnoinstrumentalni ansambl (od četiri člana) iz Liverpula. sectio) deljenje na dva (obično jednaka) dela. bitva (ital. behaviour vladanje. naročito Egipćana. bista (fr. u asfalt. biskupije (grč. bitumivozav (lat. beat udarac) 2. bitometrija (grč. dvoličnost. ravnomerno pulsiranje uvek jednako naglaše-nih metričkih jedinica. peksimit. buffet. biformis) sa dva oblika. bisextilis) prestupni. ital. polovljenje. byssos pamuk. februara. bis. grč. sa azbestom srodan mineral svilasta sjaja. metron) merenje dubine (pomoću niska ili proračunavanjem). bitnih (eng. bis. dvoboštvo. bifluere) račvanje reke. koji dvaput godišnje nosi plod ili cveta. byssos pamuk) veoma fina i skupocena pamučna ili lanena tkanina starih naroda. bifti (eng. premazati) zemljanom smolom. parče goveñeg mesa od poleñine (slatke pečenice). biferan (lat. biscotto. Ifthos kamen) min. pod biskup. ital. bit (eng. dvoredan. bituminizacija (lat. ponašanje) psih. bis. ital. bis. epfskopos nadzornik. sexus spol) koji ima oba spola. dvospolan. sto po železničkim stanicama. bitta) brod. biscotin. bi-. ital. (bitlsi) čupavci. bifepija (fr. syllabe slog) gram. reke. grananje ili cepanje na dvoje. bituminirati (lat. up. bit (eng. biseksualav (lat. bisekstus (lat. beef-tea) vrlo jaka čorba od iseckane govedine. osoben način odevanja) zadobio simpatije omladine širom sveta. Bit je uvek pa-ran. posle 28. dvosložan. stubić na pristanišnoj obali ili na pramcu broda koji služi za privezivanje brodova. bistoke (fr. dvaput kuvan) dvopek. bis. bifurkacija (nlat. bit-muzika (eng.) pretvaranje u zemljanu smolu. mladići s dugom i neurednom kosom. grč. u engleskoj muzičkoj terminologiji. bythcs dubina. bifoličan (lat. onaj dan koji se svake četvrte godine. bisturi (fr. folium list) bog. dvolist. metrička jedinica takta. konac) dvoni-tan. biflorav (lat. bifilaran (lat. jedinica informacije koja odgovara rezultatu izbora izmeñu dve jednako verovatne al-ternative. naf-ta. koja istupa protiv konvencija grañanskog društva. bit) l. docnije: starešina dije-ceze (biskupije). a izvode ga udaraljke. buffetto) tezga u krčmi. dvoobličan. biskup (grč. bisekstilna godina prestupna godina (sa 366 dana). The Beatles) nuz. bitumen (lat. koji svoja saznanja crpe iz pažljivog posmatranja . bisolit (grč. nož sa pokretnim sečivom koje se može zatvoriti. biftek (eng. u džez muzici bit označava stalno. dvorodan. biscroma) kuz. lice sklo-no neuobičajenom ponašanju i odevanju koje često zastupa i nastrane poglede. koji visi o dva konca (kod fizičkih aparata). biformitet (nlat. lat. bis. bisekstus. bifluevcija (lat.

kapavica. španski zid. točkaš. blastemia) vot. blanko-menica čista (ili: nepopunjena) menica. ćelije koje nastaju od oploćene jajne ćelije u toku perioda brazdanja. lučenje sluzavognojne tečnosti iz nekog organa (npr. blastos. prazno. blasphemfa) pogrda. regnymi izbijam. blanche) pr. v. . zapaljenje sluzokožnih žlezda. eteb povraćam) med. blenna. biceps (lat. bihromatičav (lat. tj. blastos. gei. bicyclist) onaj koji tera točak. blenda (nem. očiju. preživeo. povraćanje sluzi. slepi prozor. blanko-akcept primanje menice na kojoj nisu ispisani suma i rok plaćanja. meros deo) biol. bicarija (ital. grditi. bišof (nem. blason) grb. udubljenje u zidu sa svodom. izneti na rñav glas. prema potrebi. heraldika. neograničeno punomoćstvo. bjanko. blenna. akutno i hronično oboljenje kože izazva-no naročitim gljivicama (blastomycetes). vrsta šampanjca. bikefalan. bjanko menica čista. obrazac priznanice ili ovlašćenja (pre no što se ispuni). bis. blejzer (eng. sluzni proliv. bicefalan (lat. grupa ćelija od koje se razvija nova organizovana struktura ili organizam. blenna. blena (grč. od dve boje. blenna sluz. blasfemist(a) (grč. nepopunjeno mesto na menici ili punomoći. enteron utroba) med. blaziranost (fr. carte blanche) čista bela neispisana karta. blenadenitis (grč. kožica zametao g mehura. blasphemos) bogohulan. blasphemćs) bogohulnik. čist. korita. neispisan. belina) trg. hartija. ophthalmos oko) ked. blase) otupelih osećanja. blenna. rheo tečem) med. blackwood) crno abonosovo drvo na Madagaskaru. radi odstranjenja. svetlosti sa strane. kapavac. Bucherschrank) orman za knjige. zametni mehurić. blanš (fr. blanc. lat. preživelost.). bicinij(um) (lat. mali otvor na fotografskom aparatu pomoću koga se otvor objektiva može smanjiti i povećati. onaj koji se osniva na ličnom poverenju. blenna) kec. blaser. blanco) v. blastos. brz skok iz jedne vrste tona u drugu. zasićenost. belina. životinjska jedinka koja nastaje be-spolnim ili vegetativnim razmnoža-vanjem (deobom. blanket (fr. blenna. bis. im. čist.-fr. neispisan. sluz. blamer) osramotiti. bis. blastoderm (grč. velosipedist. radi špekulacije razlikom u cenama. blazon (fr. klica. sukno za filtriranje. blastozoid (grč. blastos. blaziran (fr. nauka o grbovima. blenna. karta bjanka. i blastocistis (grč. psovka. bihromatični harmoniju»! sprava za postizavanje četvrtine tonova kod klavirskog rasporeda dirki. blenoragija (grč. sluzna srdobolja. cimeta. oblik) biol. mladica. sulfid cinka. bjanko (ital. čist formular. kredit bez pokrića. zapaljenje veznice očnih kapaka. belo. bianco belo. bela boja. min. bi-. dvoglavi ručni mišić. procurim) med. Blende) apx. blastem (grč. blastos klica. aden žlezda) med. bicycle. pupl>enjem). biceps) koji ima dve glave. blekvud (eng. blazer) kratki muški i ženski sportski kaputić. eidos vid. kart blanš (fr. nlat. punomoć samo sa potpisom. alat. neosetljiv. izdanak. blenoftalmija (grč. blamage) sramota. blenna. mykes gljiva) ned. blastema) biol. blenotorea (grč. bogohuljenje. blenometritis (grč. opt. blanche) beo. tečnost iz koje postaju čvršći sastojci u organizmu. blanche t) apotekarske cedilo od belog sukna.biher-šrank 119 blenoftalmija ponašanja ljudi u raznim uslovima i na temelju tih opažanja objašnjava duševne procese. biciklist(a) (eng. blamirati (fr. pomorandžine kore i soka. zapaljenje materice sa lučenjem sluzi. kuditi. nepopunjena menica (samo sa potpisom). karanfilića i šećera. curenje iz ušiju. blastomere (grč. blasfeman (grč. deo dodan zidu sa spoljašnje strane. blanko-kre-dit otvoren kredit. prekor. 6t6s uho. grč. blamaža (fr. blanko (ital. blanko-ovlašćenje neograničeno ovla-šćenje. fiziol. obesvetilac. neosetljivost. bizzarria) muz. cyclus krug) točak. blašpe (fr. blenorea (grč. blenengerija (grč. blasfemija (grč. black (fr. tj. rñav glas. slepa vrata. pogrdan. kompozicija za dva glasa. zametni mehur. belilo. grdnja. tobožnje trgovanje. zasićen i presićen. bicikl (eng.) otupelost. blastomikoza (grč. beo. blastula) fiziol. bicintum. blanc beo) neispisano ovla-šćenje. kephale glava) v. rheo curim) med. blastule. lučenje sluzave tečnosti. grč. huljenje na boga. biher-šrank (nem. spolnih organa i dr. blanko-trgovanje prividno. bruka. velosiped. blastula (grč. blenemeza (grč. huljenje. pokuditi. ñerma koža) fiziol. chroma boja) dvobojan. canere pevati) huz. kuñenje. Bischof biskup) piće od crnog vina. blastos. obesvetilački. potpuna sloboda rada. dva lica (nadimak rimskog boga Janusa). kystis mehur) fiziol. blastema (grč. us. obrukati. metra materica) med. beloća. ukor. potpuno odrešene ruke. obesvećivanje.

bluff) plašiti. žmirkanje. blok (fr. blokirati (fr. blefirati (eng. ophtalmos oko) med. blepharon očni kapak) med. blesura (fr. nemir kod teških bolesnika. čamac. blepharon. trupac. blefaritis (grč. osigurati od zrna. celina. ruski kolači. mladić plave kose. munjeviti rat tj. blomba (fr. slaganje izvrnutim slovima radi popunjavanja redova ili radi docnije zamene pravim slovima. otvorene boje. blouse) laka gornja haljina kod žena. spasmos grč) med. blestrizam (grč. blefarotomija (grč. vojske. tvrñavica (obično na planinskim prevojima i granicama). dosetčica. blondin (fr. slagati izvrnutim slovima radi docnije zamene pravim. vojnički koporan. Blume) poznavanje cveća. avion). municije i sl. blumieren) snabdeti neku tkaninu cvetnim šarama. šanac gredama. prevari. oklop (na ratnoj lañi. blondinka (fr. bloquer) v. zatvoriti neku luku ili obalu ratnim brodovima i na taj način sprečiti svaki uvoz i izvoz (životnih namirnice. bluette) varnica. blocus. blumistika (nem. klada. blessure) ozleda. blond (fr. karaula. blondina (fr. opsada. kol. opsada. zavaravati. Blech) lim (kod nas u upotrebi i pleh). osobito u sportu. trupama zatvoriti pristup nekom gradu. rat koji se vodi munjevitom brzinom i silinom. blinder) fort. blumirati (nem. tvrñave. blokhauz (nem. hrpimice. naročito o izborima i radi sprovoñenja izvesnih zahteva. velika količina (robe). plomber) pogrešno. pretvarati se. blondina. hvatati na zbunjivanje. povoljno stanje u kojem konj stigne na cilj (u trkama). bloccata) voj. blenna.) med. bacam tamo-amo) med. fig. Blitzkrieg) voj. praviti se. Blitz munja) v. knjiga koju izdaje britanske Ministarstvo spoljnih poslova. gomila. blefarizam (grč. Blu buk (eng. zbunjivati razmetljivom reklamom. sličan svirali. zatvor. naslaga listova hartije koji se mogu otkidati. blocage) odlomci kamenja ili opeke za popunjavanje praznina u zidovima. blef (eng. podizanje cveća. ojačavanje rova. phimosis suženje) med. suženost očnih otvora. rezanje) med. oblaganje čeličnim pločama. blokflauta (nem. ucelo. svetao. varati. blombirati (fr. hapsana. čamcu. okloplji-vanje. uron mokraća) med. povreda. tip. blindage) fort. sveska za pisanje ili crtanje. kočijaška (ili: šoferska) košulja u boji. automobilu. zaštićivanje od zrna (projektila). udruženje više raznih stranaka iz taktičkih razloga. up. zatvaranje železničke skretnice. obmane. blondin) plavušan. plavuša. priseni u puteru i premazani kavijarom i DRblic (nem.blenurija 120 blumistika blenurija (grč. zatvaranje sa svih strana grada. od finog pšeničnog brašna. fleš. bacanje prašine u oči. zavara. bloki-ranje. blepharon očni kapak. slični palačinkama. šanca gredama. panj. kulica. Blockflote) nuz. tome sečenje. up. pivo. iskrica duha. blokiranje (fr. blestrizo bacakam. blondine) devojka ili žena plave kose. blepharon. prevrtanje. ital. ñuture.) pl. . drveni duvački instrument jednostavne konstrukcije. automobil. grañ. bluming kondišn (eng. blefaradenitis (grč. hvalisati se. obmanjivati. Blue Book) „Plava knjiga1'. mnoštvo. zapaljenje očnih kapaka. blond. blinji (rus. aden žlezda) ked. žućkast. zaplašiti. obmanjivanje. plomb) pogrešno. blepharon. veliki odlomak stene. ojačati rov. blondine) v. tip. zasecanje spoljnjeg ugla očnog kapka. a koja sadrži di-plomatsku prepisku britanske vlade sa drugim državama o kakvom važnom pitanju meñunarodne politike. bloc) veliki komad (npr. bleh (nem. blefarofimoza (grč. blepharon. ital. cvećarstvo. gomila (knjiga). duhovita sitnica. u bilijaru: jakim udarcem loptu oterati u rupu u uglu. zatvaranje jedne luke ili cele obale pomoću ratnih brodova u cilju sprečavanja svakog uvoza i izvoza. plavojka. blefaroptoza (grč. blepharon. bluff) izmišljotina kojom se hoće da se nekome baci prašina u oči pa da se time lakše prestraši. blefaroftalmija (grč. čelikom ili gvožñem oklopiti (ratnu lañu. Blume cvet. npr. kicoš. blindirati (fr. zajednica. udvarač ženama. bluza (fr.). mermera). farsa. bacakanje. mali pozorišni komad pun desetaka. blonde) čipka od sirove svile. iskra. nazvala zbog žućkastog sjaja. zapaljenje žlezda očnih kapaka. blonda (fr. blista (fr. grč očnih kapaka. blooming condition) sp. blefarospazmus (grč. blokada. fig. ispuniti šupljinu kamenčićima i komadima cigle. obmana. en bloc) naveliko. blokaža (fr. blokada (fr. treptanje. an blok (fr. zastrašivanje.) voj. treba: plombirate. spadnutost očnih kapaka. zatvoriti skretnicu. zapaljenje ivica i veznica očnih kapaka. mustrama od cveća. Blockhaus) voj. avionu). sluzave mokrenje. poza. i zbog toga treba da se vrlo brzo završi potpunim porazom neprijatelja. treba: plomba. bacati nekom prašinu u oči u cilju obmanjivanja. biondo) plav. blickrig (nem. dobro. blindaža (fr. ptosis pad) med.

tur. boheme) način življenja boe-ma. bobina (fr. protiv koga je prska Zemaljska liga 1880. boa constrictor) zool. ženska ogrlica u obliku zmije od krzna i perja. magazin s robom u luci. dugogodišnja zelja-sta biljka (Paeonia afficinalis) iz familije Paeoniaceae. Makedoniji. kablova. bobby) pl. bogumili. boy) dečko. Bodriti pl. junaci iz velikog ruskog narodnog epa. fig.. zajedno sa dalaj-lamom. busur) bog. bogumili pl. književnici. studenti i dr. klanac. bodega) podrum. proizvodi se u predelima severno od Liona. fr. boa. bohemes) pl. šećera i drugih dodataka. bodega (šp. crven kao krv. koja se ne može ostaviti dok se tečnost iz nje ne ispije. po legendi nikao iz krvi kosov-skih junaka. uzimanje zajma na lañu ili na njen tovar. v. Bosni. v. boycott) jedna od prinudnih mera na tržištu rada kojoj je cilj da se poslo-davac primera na prihvatanje izvesnih u slova: sastoji se u tome što radnici neće da kupuju proizvode nekog fabrikanta ili trgovca. podrugljivo ime za žene koje za ljubav svojih duhovnik sklonosti zanemaruju svoje domaće poslove i obaveze.blu-stoking 121 bojler blu-stoking (eng. boi-najf (eng. boetheo pritrčim u pomoć) poznavanje pomoćnih nauka. bobbinet. to bob) v. boduo (ital. up. induk-cioni kalem. bobi (eng. boa (nlat. pronalazak američkog pukovnika Džemsa Boi. Obotriti. bogus (ir. deminutiv imena Robert). Indiji). prekinuti s nekim svaku vezu i opštenje. baka. nadimak londonskih policajaca. bobslej (eng. Izraz potiče od imena upravnika jednog velikog poseda u Mrskoj. naročito plemić veleposednik. božole (fr. Vojeg) mala holandska laña sa jakom katarkom. bobine) tkanine od ćelijastih šestougaonih petll. Džemsa Bojkota. pere. bobine) kalem (za konac). bogdo-lama) vrhovni sveštenik. neuredan život. od kojih je prednji par pokretan i služi za upravljanje. + 1502. boemerija (fr. bobadiljizam nepravedno. kosovski božur divlji božur. bogaz (tur. planinski tesnac. bogaz grlo) grlo. baobab. buza. eng. u Rumuniji: plemić. boemi (fr. momče. upotrebljava se naročito za postavljanje boja (baka). bodul. kotao. boiler v. beaujolais) vrsta francuskog vina. na lañi: deo koji se nalazi ispod palube. bahader) pl. boit-tout) čaša bez postolja. prirodnim životom. čergari.Bob je. takoñe: sprava za namotavanje brodskih konopaca. božur (arap. kod anglosaksonskih naroda. fr. bojler. boatu (fr. krčma. plemiću Bobadilji— Fran-cisco de Bobadilla. raste na Kosovu. dualističko-manihejska reli-giozna sekta u HP i HŠ veku u Trakiji. lažno optuži-vanje (po šp. bojar (rus. Bugarskoj. kod bojkota strane robe u nekoj državi). bob-sleigh) američke saonice sa više sedišta i dva para salinaca. udav (najveća zmija u Africi i ist. god. dečak. ispičutura. ždrelo. boza) poznato piće od kukuruznog brašna. rakije. bojkot (eng. otočanin (u našem primorju obično u pejorativnom značenju). boue) ukotvljeno bure na vodi (moru) za vezivanje brodova i kao oznaka dubine vode. bogdo-lama (mont. koji »sive svojim naročitim.) bog. patareni. kor. npr. boycott) proglasiti protiv nekoga bojkot. boetetika (grč. boza (pere. bojer (hol. — koji je lažno optužio Kolumba kod kralja Ferdinanda i kraljice Izabele da namerava da otcepi od Španije deo Amerike koji je otkrio. ili na oboje ujedno. bojkotovati (eng. v. fig. blue-stocking) „plava čarapa". Bodmerei. život od danas do sutra. bova (ital. vinara. rezervoar za toplu vodu pri kupatilima i štednjacima (običnim i električnim). Zbog toga je Kolumbo bio uhapšen i okovan. bogomili pl. bob (eng. skraćeno: bob. boja (hol. . bobinet (eng. umetnici. Dalmaciji. po pravilu neuredno. fiz. bonrin) plemić koji je i ratnik. moreuz. bogus) irsko narodno piće od vode. bojler (eng. bottomry) trg. boabab (amh. pamučni til. kajmaka i šećera. ili što neće kod njih da stupe u posao (ovakav način borbe primenjuje se često i inače. boei) v. bogatiri (tur. organizovala ovakav način borbe i upropastile ga. drevna pijanica. savetnik velikih ruskih kneževa i careva u staroj Rusiji. duhovni poglavar u Tibetu koji. iznos berbe grožña. kalem od namotaja bakarne žice. ili koje vole da iznose na pazar svoje znanje i da se razmeću njime (izraz postao u HUŠ veku u Engleskoj po plavim čarapama jednog uglednog društva intelektualaca). upravlja zemljom. engleski til. bodolo) ostrvljanin. bodmeraj (nem. bu za. po nače-lu: dok traje nek laje. sluga. bowie-knife) veliki lovački nož oštar s obe strane. prekid svakog op-štenja s nekim. Hrvatskoj. boj (eng. guša. u narodnom lekarstvu upotrebljavaju se koren i cvet. boiler kazan) kazan. bobslej. fig. od danas do sutra. ali se potpuno opravdao i dobio puno zadovoljenje). zmijski car. koji su im dali Londonci po imenu organizatora londonske policije ser Roberta Pila (ime .

bosco. nekog aromatičnog voćnog soka i dr. zbog čega se mogu i danju videti. bolivar novčana jedinica Venecuele (=100 centimosa). boks. vatrene lopte koje se od padalica ili meteorskih rojeva razlikuju samo svojom veličinom. boksati(se) v. boljševici (rus. bomba. bolstit (lat. po ugledu na antičke borbe pesnicama kod Grka i Rimljana. „plemenitoj veštini". bolero (šp. Martovljevu koncepciju partije (menjševici). metron) fiz. jedan od glavnih izvora aluminijuma. bolivijano (šp. atomska bomba. bascagium) šumarak. . bolas) zamka za bacanje optereće-na olovnim i dr. ulaz. razreñene od strane Lenjina. boksovati se (eng. bolletta. lug. svaka runda 2—3 minute. ital. sa 1 minutom odmora izmeñu svake runde). sprava za merenje veoma malih razlika u temperaturi (do 0. bolonjska škola slikarska škola koju je. bulletta) cedulja. box) 3. tući se pesnicama u rukavicama. kastanjetima. koja je 1900. v. bokalion sud sa uskim grlićem) pehar. naziv po mestu Bo (Les Baux. veća čaša s poklopcem. grč. mrk ili crven mastan glineni silikat koji se upotrebl>ava kao boja. bulengren. šumica. up. lat. grč. brzo hlañene na vazduhu i sa veoma debelim dancetom (vrlo otporne spoljnom pritisku. bowle) staklena ili porculanska zdela sa pićem od rashlañenog vina. sp. bolas (šp. boletus pečurka. priznanice. rudnjača. bolis. bouche. box-match) javna utakmica u pesničenju amatera ili profesionalnih boksera (traje od 3 do 15 rundi. praćen pesmom. boks. jedan deo pobunjenika iz Vandeje za vreme francuske revolucije. strela) pl. i koja je težila da u sebi sjedini odlike starih majstora. bolos) v. kineska tajna organizacije. bole zrak. nlat. pesničanje u rukavicama razne težine. boxcalf) 2. živa i okretna. oružje za bacanje. bolus. bocage. 1555—1619). ital. naziv je nastao posle P kongresa Ruske socijal-demokrat-ske radničke partije (RSDRP) održanog u Londonu 1903. a sjajem nadmapguju najlepše planete i najveće zvezde. up. lopticama (kod južnoa-meričkih uroñenika i gauča). oktobarska revolucija (1917) dovela je u Rusiji boljševike na vlast. digla ustanak protiv hrišćana i Evropljana u Kini i time izazvala intervenciju stranih sila.000001 * °S). sa ciljem pretvaranja kapitalističkog poretka u komunistički. otvor. pesničar. okamenjena gljiva. ušće. do tetke kategorije (preko 79. bucca) usta. ngrč. bokser (eng. onaj koji je stručno obučen i uvežban u pesničanju. boljševizam (rus. kratak. bolvševiki „članovi većine". srednje veličine. staklene bočice kru-škasta oblika. tzv. bolidi (grč. lemnoska zemlja.800 kg). vodoiična bomba ispunjena eksplozivom čije je razorno dejstvo jače od atomske bombe. u 8 kategorija: od kategorije „muva"(50. potkraj XVI veka. boling-grin (eng. bolldos hitnuto. boks-meč (eng. bolvševizm) teorija i taktika revolucionarne borbe proletarijata. box) 1. boxer) 1. bolonjske bočice fiz. boks (eng. grč. bokser (nem. osnovao u Bolonji Lodoviko Karači (Carracci. Voheg) 2. buldogu slična rasa nemačkih pasa. fr. bok-sovanje. boccale. bombe. do struka. bola (eng. boucassin) vrsta pamučnog sukna s mustrama iz Jer-menije i Persije. bombos potmuo. v. kutija. pristalice boljševizma. bokasin (ital.. ital. bokskaf (eng boxcalf) učinjena i obojena teleća koža za obuću i dr. velika bokasta boca. bocal. peso boliviano) novčana jedinica u Boliviji=100 centavosa. bokskaf. moreuz. boks (eng. box) pesničati se. pod. gde je došlo do rascepa na dva krila: jedno. Bokseri (kin. bokseri se dele s obzirom na težinu. fr. bolus. ručna granata. zračni termometar.. dubok ton) voj. ali se raspadaju u sitne parčiće kad se u njih baci komadić kremena. boks (eng. up. ma-njina. box) sp. osnovana na činjenici da električni otpor metala raste što je temperatura viša. U ovoj borbi zabranjeni su grifovi: udaranje niže od pojasa i iza leña. hidrat čiste gline. boksit min. bocca. kit i za obloge radi zaustavljanje krvi. boksovati se. grč.378 kg). bocassino. bokal (fr. guranje i udaranje nogama. oblica ili kutija ispunjena eksplozivom. vrč. Ta-chuan) „udruženje savez-nih prijatelja otadžbine". bollo. šp. bolus. glavom i leñima. boksovanje (eng. astr. šećera. većina. boleta (ital. gitarom ili tamburinom. bol (lat. bokaža (fr. bolus (lat.boka 122 bomba boka (ital. zatvor za potkivanje nemirnih konja. bolos) hem. sp. bolometar (grč. osnovana oko 1890. ženski prolećni ogrtač sa rukavima ili bez rukava. loža u pozorištu. odeljenje u štali samo za jednog konja u kojem se slobodno kreće. prihvatilo je Lenjinove ideje (boljševici) i drugo. zaliv. železna ili čelična lopta. bolero) španski narodni ples u 3/4 takta. bowlinggreen) igralište za kuglanje u zelenilu. balon. koji zapara površinu i time otklanja otpor kojim se površina u nepo-vreñenom stanju protivi unutrašnjem naponu mase). bomba (fr. bolites pečurka za jelo) kol. Francuska). bol.

svilena buba. svojim pesmama i sl. . bona (lat. bombast) lit. sveštenici Budini u Japanu. devojka za decu. bono modo) dobrim načinom. bombarder (fr. bon pour) dobar za . bombona. dadilja. bombaš. tobdžija. odštetiti. naivnost. preterano kitnjast. potvrda prijema. izražavanja). bonum. dit. vrsta keplovane svilene tkanine. propinjati se. pristalice dinastije Bonaparta u Francuskoj. priznanice. važi za . bonbon. odobravanje Bonapartinog načina vladavine. 2. unutarnja vrednost. koja unakarañuje jezik i stil svojom preteranošću i neumešnošću. dosañivati kome (molbama. bona minorum) pl. bon) trg. proneti se. bona fide (lat. menica. bonitet (lat. bombyx pamuk) zool. naročito: vrsta teških aviona za nošenje velikih količina avionskih bombi i vršenje bombardovanja. bonette) voj. prav. politika koja ima za cilj da dovede porodicu Bonaparta na presto u Francuskoj. bombyx pamuk. lat. bonum dobro. popravljati. bond) pismeno jemstvo. čičica. bono modo (lat. u dobroj nameri (učiniti. bonne) 2. nalog za plaćanje. nalog za izdavanje neke robe. bonapartizam odanost dinastiji Bonaparte. fino ponašanje i lep način izražavanja dobro va-spitanih i obrazovanih ljudi. bona fide) dobronamernost. bonbon) šećerlema. brašna. bombikometar (grč. prostosrdačan čovek. dobrodušnost. svi-lasta materija. obaveza. bons a vue) pl. grč. bombastičan (eng.). . poboljšavanje. bombazen (fr. lat. vata za ispunjavanje haljina i sl. izvrsnost (u smislu izrade).. popust u ceni. bacač bombi. nlat. bona hereditaria (lat. ukusno nameštena soba. nasledna dobra. bona mente (lat. kazati). facere. bona minorum (lat.. bonom (fr. aromatiziranog i oboje-nog šećera. valjanost. bonton (fr. bansek. otmeno držanje. dobra. Wandriegel. pamuk. onaj koji vrši bombardovanje. odšteta. bon pur (fr. bombona (fr. prav. bombasin. bondruk (nem. bombast. zatucane popeskare. bonaca (ital. bombyx. bona mente) u dobroj nameri. bombardovati v. bombiks (grč. muskata i šećera u Sev.. bombardje. dobra (ili: imanje) maloletnika.. prirodna obdarenost. veritet). na lep način. bonhommie) prostosrdačnost. poboljšanje. bona hereditaria) pl. po viñenju. bon sens) zdrav (čovečji) razum. bonifikacija (nlat. poverljivost. pl. bonbonniero) kutija ili kor-pica. platna sposobnost. ostavština. ukusno namešten stan i sl. bon (fr. naivčina. gañati (ili: obasipati) nekoga (cvećem. imanja. bonvivant) veseli brat. bombycinus. bona adventicia (lat. bonaparte™ pl. bona dobra) 1. bombardirati. bacati avionske bombe. bondirati (fr. bona (fr. bonificirati (lat. bonhomme) dobričina. bombaš (fr. fig. istoč-noindijski kaluñeri. služavka. konfetama). imanje. popravka. slada (malcbombona) ili voća. u kojoj se drže bombone. nadmen. bombe (eng. zemljišni nasip na grudobranu za zaštitu oruña ili strelaca od bočne vatre i rikošeta. bombonjera (fr. bonvivan (fr. bombardirati (fr. bon-sans (fr. sviloprelja. delovi imanja koji nisu ostali od oca. veseljak. bcmbyx) 1. Kini i istočnoindijskim zemljama. ljubavnim izjavama. v. onaj koji traži u životu prven-stveno uživanja i razonode. bombardare) voj. poslastica od istopljenog. bonze (jap. bondir) skakati. nasleñena dobra. metateza od Riegelwand) kućni zid izgrañen od direka i greda izmeñu kojih je stavljen ćerpič (nepečena cigla). Americi. bombarder. bombardovati. trg. krupnorečiv.bombaža 123 bonton bombaža (fr. nalozi koji se isplaćuju odmah. obično ukusno i luksuzno izrañena. podskakivati (na konju). . svila. bonsek. priznanice. imetak. tući (ili: gañati) iz topova neprijateljske položaje ili utvrñenja. bonbona v. bonomija (fr. bombyx svilena buba. metron) u pamučarstvu: tablica za odreñivanje fi-noće (numere) konca prema težini izvesne dužine konca. svila) pamučna svila. naduven (način pisanja. bombe) v. grč. vrsta ženske kape. bonitas) dobrota. bombo) vrsta rakije od ruma. fig. visoko-paran. preteran. poboljšati. nego potiču od neke druge strane. fr. dobronamerno. bon ton) dobar ton. vrsta pamučne tkanine za podstavu. sigurnost nekog potraživanja (supr. fig. bo-nifier) naknaditi. često sa dodatkom želatina. vojnik bombaškog odeljenja.) pl. osoliti koga. naknadno pridošle dobra. mirnim putem. bond (eng. sujeverni popovi. prav. bombage ispupčenost) ispupčenost pokvarene konzerve. boneta (fr. bombardeur) voj. bona adventitia) pl. popraviti. bombast (eng. ispupčenost velikih staklenih površina na specijal-nim prozorima pojedinih zgrada. bonz a vi (fr. bujica reči. bombardje (fr. bonificatio) naknada. bombardier) voj. bonazza) stanje mora kada je potpuno tiho i mirno (izraz koji se upotrebljava u Dalmaciji). up. preterana prostota.

sprovodio pismo. bordižati (ital. ivica lañe. tj. soli borne kiseline. novac za hranu. korist. boston (eng. novčanik vrednosti. Bohrer) burgija. javna radnja. botanikos travni. borer (nem. krstariti. rub. sred. bording (dan. tamnocrvene. borda (fr. kolegijum koji se skuplja oko jednog stola. bostan (tur. kozmetiku i medicinu. bordo-boja (fr. burani) zelen mlad pasulj. bord) 2. vrt. mali. grundirati. trava. bu ši lica. porub. borusofobija (nlat. bossare) praviti plastične predmete od ilovače. ograni-čavati. bording) kor. bordat (arap. fig. borealis) severni. bordeaux) boja crnog vina. jedinjenje bora. borda 1. bosselage) rad na ispupčenim. vrsta sure vunene tkanine koja se izrañuje u Egiptu. bordat. okvir. botano. Aziji i Kaliforniji. lista. jedna vrsta plesa. bordage) oblaganje lañe daskama. vrlina. spisak računa. mržnja na Pruse i sve što je prusko. pervaženje. bosko napasam. u slikarstvu: prema-zati platno osnovnom bojom. ital. buraq) hen. mrke boje. borde) l. bording-haus (eng. bossage) arh. širit. bašta. kamene meña-še. was sagt er) podrugljivo: govoriti nemački. glup. board of trade) trgovačke komora. nazvan po gradu Bostonu u Sev. border) ogoliti. tj.) 2. Borussia. izvod. tačka topljenja 2030°. . opus rusticum). bosseler) ulubiti. onaj koji se bavi proučavanjem bilja i rastinja. nešto sitno. porubljivati. up. botaničar (grč. borusomanija (nlat. daska. odbor. čvrga. bozza) grba. raditi ispupčene. sreća. način otesavanja kamena. umeravati. sa četiri igrača. redni broj 5.811. manja laña u Ist. opšivanje. porubiti. boarding-house) pansion sa stanom i hranom. gostionica. opšte dobro. a manja od garmonda. bord (eng. hen. element atomske mase 10. natrijuma i kiseonika (Na2B4O7). opšivati. nešto uprošćenija vrsta valcera). bonum) dobro. boreas (grč. bordo-vino (fr. nalazi se rastvoren u vodi nekih planinskih jezera u Tibetu. materijal za oblaganje lañe. Borgis) vrsta štamparskih slova. oblo-žiti lañu daskama. Bord. veća od pešta. ivica. voska. okrajak.(grč. bosse. bosokteriti (od nem. Bohrmaschine) naprava za bušenje. oivičiti. borda (arap.) pl. u grupi). fig. bordeggiare) jedriti protiv vetra tamo-amo. hrana. baviti se biljkama. javna kuhinja. biljni) poznavalac bilja i rastinja. brežuljkastim. gajtan za opšivanje. dolazi od brda iz Hrvatske i duva naročito zimi. kost. bona. gipsa. ispupčen vajarski rad izliven od gipsa. Borte) v. borner) ograničiti. talasastim figurama. bor-mašina (nem. botane krmna trava) predmetak u složenicama sa značenjem: biljka. zeleno. mama) preterana ljubav prema Prusima i svemu što je prusko. ograničen. boreiaios. o biljkama i rastinju. bortna. bordro (fr. fig. bosa (fr. dar. borna kiselina jedinjenje bora sa kiseonikom (upotrebljava se kod očnih bolesti za obloge). sto za kojim se drže sednice. Bordeaux) opšti naziv za sva vina koja se šalju u trgovinu preko Bordoa. neiskusne. bordel (fr. borš) omiljeno rusko narodno jelo: čorba od prosenog brašna i razne zeleni. bornirati (fr. ulublji-vati. ograničiti se. arap. grč. borgis (nem. sever. bord (nem. igra karata slična vistu. bortna (nem. bordel. šarama. lat. znak V. tur. borax) hen. preimućstvo. okrugle vajarske figure koje stoje same (za razliku od onih koje stoje na reljefu. borati (nlat. botanike) nauka o biljnom svetu. bonum publicum) dobro države.bonum 124 botano- bonum (lat. pri čemu su sastavci (fugne) jako ispupčeni a površina grubo otesana (lat. botanizirati (grč. borealan (grč. bor (nlat. borax. kor. bostan) lubenice i dinje. boreas) severac. bordirati (fr. bordereau) trg. bordello) javna kuća. pl. važan za industriju. pervaz. boraks (nlat. boselaža (fr. burdelj. bordure) ivica. bosirati (lat. boranija (arap. phobos strah) strah od Prusa. bordaža (fr. nadleštvo. igre (američka. sto. mahune. 2. bord ov tred (eng. Americi. pervaz. boršč (rus. bora (ital. board) l. boreas. Muhamedov ogrtač. bonum publikum (lat. šare. fig. nerazumljivo. postaviti granične belege. moru. me- nica. borani. bora) žestok i hladan severni vetar na Jadranskom moru. borniran (fr. laña. omeñiti. botanika (grč. bore] v. ili sa manjim brojem karata i tri igrača (tri boston). nevažno. Borussia Prusija. buraniyya. kvrga.) v. ital. sudnica. severni vetar. fr. grč. bordura (fr. borne) ograničen. porubljivanje. up. venac. državna korist. skučen. savetovanja. botane trava) skupljati biljke. umeriti želje. borda 2. nemetalno čvrsto telo. bosaža (fr. talasaste figure. obalska laña koja prima deo tereta sa velikih brodova i time ih olakšava kako bi mogli da preplave gošća mesta. boselirati (fr. knjiga u kojoj su računi. sud. up. boston) l.

botel (od nem. čuveni zbog svojih pljačkaških izgrede po Francuskoj. v. bravoure. Brabansona (fr. botane. bili u engleskoj ili francuskoj službi. geol. boščaluk (pere. bothrion jamica. botega (ital. lak ribarski brod sa dva jarbola. pepsis kuvanje. odlično. hvalisavost. bradys. bradys. bradimaseza (grč. bravura (fr. čuvar životnih namirnice na brodovima. bragura (stnord. usporen govor usled nepotpunog savlañivanje izvesnih smetnji (npr. uron mokraća) med. brabantski vojnici koji su.botanograf 125 bradifazija botanograf (grč. brabante) trg. stranturija. botane. botanika. botulus kobasica) ned. bradilogija med. mala trgovina. a ostali igrači trude se da svoje kugle bace što bliže onoj crvenoj. hrabrost. bradisurija (grč. teško žvakanje. . bradifazija (grč. brabanta (fr. graphfa) opisivanje bilja i rastinja. hvastanje. lat. lithos kamen) pl. pri mucanju). od usoljene ikre morskog lipena. varenje) med. boutique. pesništvo. bradilogija. valjano. 5.-tur. rñava probava. „Marseljeza" belgijske revolucije. gaće. bravur-arija (fr.. Bafel) trg. sporo prokuvavanje hrane. botanološki. botrys) grozdast. botane. brabancons) pl. logos) poznavalac i proučavalac bilja i rastinja. Mthos kamen) min. šamija. lalia govor) med. botarga (nm. nauka o biljkama. bottarga) jelo slično kavijaru. bravisimo (ital. platno kojim muslimanke skrivaju lice. botanomantija (grč. botane. crven izraštaj na ruci ili nozi. botelar (nlat. govorim) med. furda. bradys. bocherie) Nemci. Boot čamac i (ho)tel) ustanova za snabdevanje i opravku različitih plovila (jedrilica. junak. boš (fr. čarape) uvijen u bošču. bošča (pere. botanografija (grč. botanofag (grč. neustrašivost. botriotičan v. geol. bragerdizam (eng. bradilalija. pričvršćen na kožu jednom pe-teljkom. otpaci. bragr) pesnička umetnost. botroilit (grč. junaštvo. ital. bravura) valjanost. braggard) razmetljivost. vrsta duvana. četvorouglasto platno za uvijanje ili pokrivanje nečega. masaomai žvakati) med. botanolog (grč. sluga. bogće. ital. botriitičan. botane. bolesna usporena delatnost srca. bottega. gluvoća. fr. mykes gljiva) med. okamenotine grozdasta oblika. u južnoj Evropi i na Levantu. odlično! bravo (ital. v. roba za odbaci-vanje. balota. teško. bradilalija (grč. 2—8 m dugačka i sa 3—4 hiljade članaka. biljožder. muzički komad (za sviranje ili pevanje) sa naročito velikim tehničkim teškoćama. botrys grozd. širokočlana trakulja. tro-vanje pokvarenom hranom. botanologija (grč. bošerija. manteia) gatanje (ili: proricanje) sudbine iz biljaka. nemačke nevaljalstvo (francuski izraz). pokvarena roba. težak. biljojeda životinja. bočne) ime kojim Francuzi podrugljivo i prezrivo nazivaju Nemce. philos) ljubitelj bilja. čamaca i dr. bohca) l. ital. brabansoni (fr. botriokefalus (grč. bošonerija (fr. botriotičan. botane. usklik u znak odobravanja. bošerija (fr. pr. tako je! bravo (ital. teško. bravissimo) usklik u znak odobravanja: vrlo dobro. bravo) l. bragoc (ital. botane.). botriitičan (grč. up. apotheca) dućančić. bavella. velik kao zrno graška do sitnijeg lešnika. botane. tehnička veština i okretnost izvoñenje naročito u muzici. junačko delo. bradys. grapho) opisivač bilja i rastinja. mučki ubica (onaj koji je majstor u svom zanatu i siguran u svoj udarac). botrys grozd. bravour. botriiti (grč. psa i dr. bradys spor. nešto izrañene ili izvedeno sa velikom veštinom i stručnošću. aria) »uz. botarga. 3. bohfalik) svadbeni dar mladin (obično košulja. bradipepsija (grč. botellarius) šef kuhinje. nem. bradys. kepha-1e glava) zool. up. pregača. boccia) italijanska i naših primoraca igra u kojoj učestvuju dve partije sa raznobojnim drvenim kuglama: jedna crvena kugla izbaci se i služi kao cilj. spor i težak govor usled mane u govornom organu. tur. sjajno. botanoliti (grč. logia) poznavanje i proučavanje biljaka. krčma. boča (ital. vrlo lepo. najmljeni ubica. botriomikoza (grč. u obliku grozda. 2. botrys grozd. botella. kelner. naročito u HP veku. valjan i vredan čovek. delija. Brabanconne) belgijska nacionalna pesma. okamenjene biljke. bradys. botanofil (grč. bradys spor. sporo izlaženje semena (pri spolnom snošaju). phagos) zool. boche) v. bota larga. rñava. naročito pokvarenim mesom (u kobasicama) i ribom.) 2. živi u tankom crevu čoveka. phemi kažem. akuein slušati) med. -ites) pl. up. teško slušanje. 4. kardfa srce) med. botulizam (lat. marama. bradikardija (grč. bofl (ital. bragozzo) pop. vinara. bradispermatizam (grč. bradiekoja (grč. povezača. onaj koji voli da se bavi botanikom. kamen grozdasta oblika. vrsta holandskog platna. tunjevine i dr. sperma seme) med.

ručni) mišićni. brachys. koji živi malo vremena. brazletna (fr. brandi (eng.) kratkovek. nasilan. braun. Bramahova brava brava sigurnosti kod koje ima više šipova. zool. brahi. ogranak (jedne nauke. naročito donji deo ruke. branža (fr. brachiale) narukvica. brahmanac. brandy) v. graphfa pisanje) vepggina pisanja pomoću skraćivanja uopšte. brand (nem. branchion) pl. napunjen lako upaljivim materijalom (smola. phrasis govorenje) med. kephale glava) ampon. Brajov sistem meñunarodna azbuka za slepe. brachys. naročita. brahibiotika (grč. Brahma) v. brahilogija (grč. Bramehova presa fiz hidraulična presa koja radi pod pritiskom vode. u sisara. brauning (eng. šalitra i sl. bradys. brachlon mišica. odćntos zub) zool. brachfon) mišica. biti junak na jeziku. daktylos prst) ampon. težak govor usled nekog duševnog nedostatka. deo. browning) automatski revolver belgijskog sistema sa 7 i više metaka u šaržeru. stenograf. Brajtova bolest (nlat. brazilin. brahidromičan (grč. Bramahova brava. struka.) koji se palio neposredno pred sudarom sa neprijateljskim brodom da bi se na njega preneo požar. bracelet. obično 6 do 7. promuklost. kalibra različitog (nazvan po pronalazaču. brendi. mali. logos) koji ume biti kratak u govoru i pisanju. kod koje je najveći poprečan presek gotovo jednak uzdužnom preseku. brašna (fr.(grč. bradifrazija (grč. nejednake veličine. brazilejin v. brankar (fr. bramani (sskr. 1749—1814). Brahma) v. brachys. ruka. brahiodonti (grč. priperak. lat. brachys. brahmanizam. brazilejin. M. brahma) v. smeñ. učenje engleskog lekara Džona Brauna (John Brown. brachialis mišični. kestenjast. svi topovi na jednoj strani ratnog broda. nizak. u užem smislu isto što i stenogra-fija i tahigrafija. broad-side) kor. braon v. me tron. bractea list) bog. branhus (grč. poziv. Brama (sskr. tj. nazvano po engleskom lekaru Ričardu Brajtu (Bright. branhije (grč. strana broda. brachys. branche) v. čovek koji ima kratku lubanju. od prstiju do lakta. ruka. nasilnički. engleskom mehaničaru Bramah-y. moć. brancard. ret. braunijanizam med. med. grč. barut. brahigrafija (grč. figura pri kojoj je prividno i formalno izostavljen kakav za izlaganje misli važan element. brachys. brachy-katalekti-kćs) četr. lokalne izumiranje jednog dela tela. koji ju je prvi objavio. suprotno: makrobiotika. akutno i hornično zapaljenje bubrega sa izlučivanjem belančevine u mokraći (nefritis). Brahma. braunijanci pl. bramaizam (sskr. dromikćs sposoban za trčanje) koji kratko trči. sitan. branchos) med. odsek. brahikatalektičan (grč. poreklo bolesti je. brahibiotičan (grč. brazilin crvena boja koja se pravi od brazilskog drveta. nepotpun. orao vidim) med.) hvalisati se. brahilog (grč. lat. gangrena. zapaljenje krajnika. bramanizam (sskr. . grivna. sila. ital. v. up. smešan razmetljivac (po imenu glavnog junaka nekih komedija). braunijanizam. brankar-kola teretna kola bez lotri. brachium. brachys. up. nemanje ili postojanje suvišne velike nadražljivosti organizma. brachys) predmetak u složeni-cama sa značenjem: kratak. brahigraf (grč. brahmanizam. škrge. paljba iz topova sa jedne strane broda. koji je kratke staze. ručni. rukunice (na kolima). v. v. koja se sastoji od svega šest jagodicama prstiju opipljivih tačaka (pronalazač slepi francuski učitelj slepih Louis Braille). braun) otvoreno mrk. abrakadabra. odus. branža. brachys. prema tome. brakteja (lat. koji je smešten u kundaku. brahimetropija (grč. uža oblast zanimanja. branche) nosila. brahikefal (grč. morbus Brightii) med. list u čijem se pazuhu nalazi cvat.bradifrazija 126 brahiodonti braun (nem. Brand požar) brod na jedra. brad-sajd (eng. fig. pristalice učenja Džona Brauna. nekroza. brahidaktilija (grč. po kojem se živa bića od neživih stvari razlikuju po tome što imaju sposobnost nadraživanja. brachy-logia) veština kratkog izražavanja u govoru i pisanju. nekog posla). uroñena kratkoća prstiju. bfos život) težnja ili veština skraćivanja života. 1735—1788). tj. zubi sa niskom krunom i dobro razvijenim korenom. npr. brahmana) pl. brašna. Brand) med. Amerikancu Dž. grapho pišem) onaj koji ume brzo da piše služeći se skraćenicama. kratkovidnost. bramarbasirati (šp. sposobnost da spoljnim uticajima „nadražajima" bivaju pokretana na delatnost. koji moraju biti jednako daleko pomereni da bi se brava mogla otvoriti (nazvana po svom pronalazaču. brahijalan (grč. bramar) hvalisavac. ali se krije u samom smislu rečenice. 1789—1858). branche. Bramarbas (šp. brakadabra fbracadabra) v. stih koji na kraju nema jedne stope ili dveju stopa. junak na jeziku. Brauningu). branca) grana. brander (nem. brachys. brahijum (lat.

ukočiti. skopeo gledam) opt. kratak dah. patent. srednji deo lubanje. (fr. brevete) pr. brahiteleskop (grč. Brahmana (sskr. brachys. sažet i jezgrovit govor. na razdaljini. brevijarij. = hipnotizam. breveter) dati. izdati dekret. dekret. koji ima kratke cvetne listiće. uspravno). brevis (lat. bremsen) teh. nauč-nike i političare. brahmani (sskr. pods. patentiran. kratkih krila. bregma) anat. brevijacija. sa diplomom. neku vrstu komentara Vedama. brek (eng. kratkim putem. koji ima kratke metričke stope. sipnja. brevijar (lat. lovačka kola sa 3-6 sedišta. brachfon. trebnik katoličkih sveštenika za dnevna bogosluženja. nota koja vredi za dva cela takta. osnovana. bremzati. odmah. pes noga) kratkonog. brachy-pneuma) med. zool. kraća improvizirana fraza u džezu. kočnica. pus. brachys. sprava za merenje mišice. a izvode je obično trubači i saksofonisti. syllabe slog) metrička stopa koja se sastoji samo od kratkih slogova. sa dve klupe nameštene po dužini ili popreko i sa visokim bokom. vrsta kratkih dogleda sa ogledalima koji se odliku-ju svojom praktičnošću. bregma (grč. brandi. up. typos otisak) ouz. brevijatura (nlat. . molitvenik. grč. breve (ital. brahipneuma (grč. ali se po sklopu tela od njih znatno razlikuju. tesnoća grudi i sporo disanje kao posledica toga. Brahma (sskr. sa poveljom. linija pada za najkraće vreme. zakočiti. brahipetalan (grč. Bremse) teh. bremsen) v. a'. brahma) indijska religija. štampanje nota. chronos vreme) kat. breviarium) v. pismo. brevet d'invention) pronalazačka povelja. muz. onako kako je izloženo u Upanišadama (za razliku od učenja izloženog u Vedanti). breviarium) kratak pregled. Brahma) starije učenje o Brahmi. 1795—1860). brev(e)te (fr. brahikefal. brevis. chronikos vremenski) kratkotrajan. kratke latice. diplomu. brač (ital. odsecanje ruke. brachfon ruka. v. temno sečem) hir. uzetost grudi. patent. kratkokrilan. breviatio) skraćivanje. povelja. brachfon. brahmaizam (sskr. kratak izvod. otprilike osam vekova pre naše ere. break) otvorena kola na 4 točka. brahiotomija (grč. brekfest (eng. veoma rasprostranjene morske životinje. brachys. kratak izveštaj. brahistohrona (grč. koji ima kratku senku (kaže se za stanovnike najtoplijih delova sveta — brahis-cii. brahipneja (grč. breakfast) doručak. brev(e)tirati (fr. brevilokvij(um) (lat. komanda za prekid borbe u boksu. pteron krilo) pl. brevijatura. tj. teme. skraćenje. breda vrsta mašinske puške. brachys. Brahman (sskr. astma. točkanica. sp. skraćen naziv za brahiteleskop. brevet) diploma. brahipodav (grč. brahiptera (grč. vrsta tambure za pratnju. ruke. brachys. skia senka) geogr. breviotipija (lat. brevipedan (lat. kratkih nogu. štimuju u s. insekti koji imaju kratka krila. d'. brahisilabus (grč. bremzovati (nem. Brahma) u indijskoj filozofiji Beda ovako se zove vrhovno indijsko božanstvo. Brahma) zbirka dela koja predstavljaju dogmatsko-spekulativne rasprave indijske književnosti. up. breve) svaki zvanični pismeni akt. podos noga) kratkonog. brahmana) članovi najviše i najuglednije kaste u Indiji. mitraljez (po italijanskoj fabrici oružja Bredda). rpeb dišem) med. loqui govoriti) kratak. vazda zauzimali naji-staknutije položaje i uživali velik re-ligiozni ugled. viola di braccio) muz. brahiopode (grč. fil. povelju. koji ga je prvi otkrio i ukazao na vezu izmeñu hipnoze i sugestije. g. brendi (eng. podos noga) zool. koja je tražila od svojih pristalica visoko moralan život. breve d'envansjon (fr. brahicefal antrop. brachys. brsvi manu (lat. brahmanizam (sskr. brachys. životinje kratkih krila. metron) med. bredizam med. brevis kratak) muz. sa patentom. kratkih latica. Brahman) ind. dajući oduvek sveštenike. i po tome liče na školske. bremza (nem. up. kratkih nogu. brahihroničan (grč. brevi manu) otvoreno. tele daleko. bez uvijanja. brevis. nazvan po engleskom lekaru Džemsu Bredu (James Brai-de. kratkovremen. patent. brandy) rakija prepečenica. cikloida. brahmani-zmom se i danas naziva religija koja vlada u Indiji. ali tačnije ju je zvati neobrah-manizami hinduizam. za ljude koji bacaju kratku senku zbog toga što im sunčani zraci padaju na teme gotovo vertikalno. brevijacija (nlat. brevijarij(um) (lat. vladaocima i dr. brachistos najkraći. naročito papino pismo državama. brahit opt. petalon list) bog. koji su. četr. koje nema strogo for-malni oblik (za razliku od bule). brevijar. apsolutno Biće i Nebiće u isto vreme. brachys.brahiometar 127 brendi brahiometar (grč. brahipteran (grč. brachys. imaju dva kapka. povlastica. kočiti. bremza™ (nem. viola. kratak spisak. breviatura) v. nešto veća violina čije se četiri žice zglaša-vaju. brahiscijan (grč. pesnike. brevis kratak.

brephos. lopte ili jajeta. brizo. brephos. zavod za ishranu i podizanje dece. svetleti se. breča (ital. a sa strane podeljene u mnogobrojne trougle i četvorougle (facete). briljantan (fr. bedemu. voj komandant brigade. bretela (fr. tropheus hranilac) nastojnik. ranije vrsta ratnih brodova sa 10-20 topova. brigata) l. buntovnik. utvrñenju). brigmos (grč. konjički podoficir u francuskoj vojsci. brillanter) od dijamanata glačanjem praviti brilijante. fig. sabijen u obliku opeke. upravnik bre-fotrofeuma. briljantin (fr. bretelle) uprta. breskva (pere. kovrdžati kosu vrućim gvožñem. brizantan (fr. brillant) dijamant uglačan dijamantskim prahom tako da ima oblik dvostruko (osnovama spojene) kupe. bradu i brkove. brigadist (fr. raditi zaobilazno. telalnica. fig. briser. razorna snaga. ital. briljant v.) bog. up. velelepnost. mantis prorok) veštak u tumačenju snova. briquette) nešto u obliku cigle. voj. hajduk. prodor (u zidu. ne raditi časno. cigle sitan. brigadir (fr. lukavo. brillantine) gusto tkana pamučna materija u mustrama.brener 128 brimada brener (nem. odličnost. lopte. fig. voditi računa o nekome. vetrić. brigade) član radne brigade. brigade. obojiti zid tako da izgleda kao zid od cigala. fig. bretonne) vrsta ženskog ogrtača za kišu. brefotrofij(um) (grč. razara. laka jedrilica sa dve katarke ili sa veslima. starež. odska-kati od ostalih. ukrasiti (ili: optočiti) dragim kamenjem. briller sjati. brig) mor. briljirati (fr. brigantine. izrada lica grañevine (fasade) tako da se vide cigle. fig. kosi položaj koji vezuje dva uzastopna položaja. blistavost. razornost. vrsta mirišljave masti za kosu. sposobnost rasprskavanja. brigadier) l. pljačkaš. brephos novoroñenče. brigma. zarezivati nekoga. razne umetničke stvarčice. briquetage) bojenje zida tako da izgleda kao zid od cigle. briket (fr. nem. fugovanje. nazvanog po francuskoj pokrajini Bretanji. up. brezza) blag morski vetar. brefotrof (grč. brilaite (ital. pomoću odbi j anja pogoditi sa strane. vidno se isticati. Brenner) deo karbidske lampe koji daje plamen. brillantine) kozi. tropheus) zavod za nahočad. oramenice za držanje čakšira. brizomantija (grč. — št. rukovodilac radne brigade. brig. briketaža (fr. 2. svetao. brigmos. brikabrak (fr. prednji valjak na spravi za predanje. ital. učiniti da se nešto odbije. blistati) sjajan. manteia prorica-nje) veština tumačenja snova. sijati. brig. cigle. breche. kaiš za nošenje tereta. bretagne) stari francuski ples udvoje. prolom. briseur) lomilac. bretanja (fr. odskoči. 2. brig (eng. „krštenje" brucoša na taj način pggo ih stariji drugovi zgrabe za noge i ruke i bacaju uvis. otuda fig. brillante) iuz. par bricole) posredno. vrsta odličnog francuskog platna (naziv po Bretanji. razbijač. prekoramnik. brillant) sjaj. brillant. brilijant. v. brizer (fr. breccia) kol. brigada (fr. hozntregeri. rasprska-van. breccia) voj. blistav. bricola. obzirati se na nekoga. brimada (fr. zaobilazno. fr. grupa radnika koji rade na izvršenju nekog zadatka. uštrb. poznato drvo i voćka iz familije ružičastih biljaka (prunus persica). remen. pokrajini u severnoj Francuskoj). raskoš. prelivati se u svetlosti. brygmos škrgut) med škrgutanje zubima. kod bilijara: odskok. brigg. jedinica sastavljena obično od dva puka istog roda vojske. naročito brilij aktima. ital. briller. bric-a-brac) starudija. brisant) koji lomi. briše. za sto naoružanih ljudi. bricoler) odbiti. sa strane. živahno. brizantnost (fr. brenovati (nem. brygmos) med. bretele naramnice. . par brikol (fr. stena sastavljena od slepljenih uglastih komada. brillare) sjati.. vo. koji razmrskana. brigante) drumski razbojnik. krasan. brigg) mor. briser) rasprsnost. briljantina (fr. briljantnost (fr. brikolirati (fr. naročito sitan ugalj veoma upotrebljiv kao gorivo. divan. odličan. starinarnica. veličan-stvenost. briljantirati (fr. odboj lopte od ograde. briketirati (fr. tropheus) v. vrdati. brikola (nlat. brefotrofij. odozgo jače odozdo slabije zatupljene. rasprskava. naročito starinske. up. brilijant (fr. rasprsan. brimade) kod francuskih studenata: teranje šege sa novajlijama. veličanstven. brik (eng. udariti par brikol udariti loptu sa strane od ograde odbijenom loptom. bretona (fr. Brigantine) tor. v. 2. brennen) l. 3. brefotrofeum (grč. briza (fr. brigant (ital. brycho škrgućem. briqueter) popločati ciglama. presovati u obliku opeke. odskočiti. u prah pretvoren materijal. povetarac. bricole) srednjovekovna ratna sprava za bacanje kamenja. plahovito. jajeta i sl. veoma vatreno. brigantina (eng. breša (fr. brefotrofeum. brigadist. ital. mala jedrilica sa dve katarke. brizo spavam. divota. fr. blistati. šteta. brizomant (grč. brigma (grč.

bronzana bolest med. hteti nešto brzo sprovesti. figurama i sl. graphein opisivati) opisivanje jela i sredstava za ishranu. briskirati (fr. bridge) igra karata. broma jelo. brokanter (fr. makleraža. zlatnim i srebrnim kopcima protkana svilena tkanina. brumaire. broajon (fr. tela-liti. reñe slatkovodne. za izradu stonog pribora. bromium) xex. bruma najkraći dan) u republikanskom francuskom kalendaru: drugi mesec u godini. obrec-nuti se. brojler (eng. brinete (fr.) poznat po upotrebi bronze kao osnovnog materijala za izradu oruña i oružja. brokatna hartija hartija u boji sa mustrama. antimona i nešto bakra ponekad i nikla i bizmuta. Brockhaus) veliki nemački konverzacioni leksikon sa mnogo izdanja. tečnost veoma slična hloroformu. od 23. broma jelo) nauka o spravljanju jela po naučnim i ekonomskim načelima. bromatografija (grč. bromizam (grč. zoon životinja) zool. nauka o sredstvima za ishranu. ginestra) bog. brion) vrsta dobrog francuskog vina. cinka i gvožña. nlat. brinirati (fr. brimera UŠ god. bronzium) tuč. brocanter) trgovati umetničkim stvarima. bryon. izdavačkom preduzeću u Lajpcigu. sličan mahovini. broma jelo. upotrebljava se kao sredstvo protiv velikog (magarećeg) kašlja. broder) vesti. crnka. bromoformium) farm. trgovina vezivom. brusquer) brecati se. brion (fr. brunette) garavuša. mahovinast. poznati lek za živce. nazvan po izdavaču. briozo (ital.909 redni broj 35. novembra. fig. up. prebiti preko kolena. slična vistu. magleni mesec (18. brunet) crncurast. nemetal atomske mase 79. eidos oblik) bog. od svile i pamuka. bronze. vrsta žutog. živahno. naročito slikama. broccoli) vrsta karfiola sa mesnatim i sočnim cvetovima i stablji-kama. jako nadražajnog mirisa. god. glavna saobraćajne i trgovačka ulica Njujorka. tuberkulozno oboljenje nadbubrežnih žlezda praćeno velikom malokrvnošću i mrkom bojom kože. utisnutim u zlatu i srebru. brokat (ital. bromid (grč. bromural (grč. garavko. brokantirati (fr. osnovan 1753. žive u kolonijama i mahovinasto su razgranate. starinar. broker) trg. Britiš mjuzeum (eng. bronza (fr. oktobra do 24. brodet (ital. legura (slitina) bakra. fini liskun u prašku i bojadisan (obe vrste ovog praška upotrebljavaju se za bronzane boje). Brokhaus (nem.. British Museum) veliki narodni muzej u Londonu. broker (eng. brokatel (ital. Brodvej (eng. bridž (eng. brokule (ital. jedna od najzanimljivijih igara sa veoma mnogo kombinacija. brocanteur) trgovac starim umetničkim predmetima. fig. metron) sprava za odmeravanje količine dnevne hrane. broyon) tučak za mrvljenje. bromos) fark. morske. trljanje boja. bryon mahovina. britanija-metal u Britaniji (Engleskoj) pronañena legura od cinka. plameno. sa veoma bogatim naučnim i umetničkim zbirkama. novembra 1799 — uzeo je Bonaparta kao prvi konzul. bučno. srebrom. svilom. bele. mesto srebra. bromov preparat. sa utkanim krupnim cvetovima. brioidan (grč. srebrotkanica. obično industrijske proizvodnje. pre n. brnistra (ital. brinet (fr. krasiti. logia) nauka o jelima. kon brio. broccatello) brokatu slična polusvilena tkanina. logia nauka) bog. bromatometar (grč. grub metalni prašak od legure bakra i cinka.brimer 129 bronzano doba brimer (fr. šumno. nauka o mahovina ma. element. seizal. brodirati (fr. e. broma jelo. upotrebl>ava se. usjajiti i na taj ih način sačuvati od rñanja. poslednje u 20 knjiga zaključeno 1935. ulep-šavati izmišljenim dodacima. izvesti zlatom. teška. crnomanjast muškarac. kićenje. vladu u svoje ruke). brodsrija (fr. bryon. prenagliti čime. šib žuta cveta od čije se like izrañuju grube tkanine za omotače i prekrivače. bojiti (ili obojiti) mrko. bromoform (nlat. brokeraža (eng. brunir) metalne predmete mrko uglačati. brodetto) vrsta ribl>eg papri-kaša. broiler) vrsta pileta za pečenje. oseći se na nekoga. brioso) muz. pocrniti. ulepšavanje. — 9. bronzo. up. trovanje bromom. razdoblje koje karakteriše nastavak prvih država i . ku9 Leksikon povati i preprodavati stare stvari. broccato) zlatotkanica. ital. crvenkastomrka teška tečnost. briologija (grč. znak Vg. briozoe (grč. kulturno središte. osnovanom 1805. bromos smrad. so bromovodonične kiseline. nagrada koju trgovački posrednik dobiva za posredovanje. naročito slikama. ili samo od pamuka. srebrnaste boje. up. god. bromos) ned. Brodway) „široka ulica". makler. brom (grč. telalin. bronzano doba rani istorijski period (3500-1000. crvenkastog ili ljubičastog italijanskog mermera. bromatologija (grč. vezenje. životinje iz porodice „pamekušaca". lat. broderie) vez. broker) trgovački posrednik. nlat. bromatika (grč. velikom nem. vezivo. senzarija. bromos smrad) hem.

protkati. trgovačke beleške. štraca u koju se unose. brćnchos. tako da tkivo truli i raspada se. bront (nem. bronhofonija (grč. guša. bronchos) predmetak u složenicama sa značenjem: dušnik. operativne otvaranje dušnica. pneuma dah) med. bronhus (grč. brontotherium) kol. brujar (fr. hernija. zapaljenje bronhija koje prelazi na plućno tkivo i izaziva zapaljenje pluća.bronzirati 130 bruh upotreba pisma (hijeroglifi. regnymi skrham. bronze. bakarnom bojom (drvo. brćnchos. slika ili kip koji predstavlja glavu i gornji deo grudi. npr. zapaljenje bronhija. brutal) živo-tinjski. brujar. koje postaju račvanjem dušnika od trećeg leñnog pršljena. temno sečem) med. bronhoskopija (grč. krvarenje dušnica. brutalitet (nlat. bronchos. bronzo) v. Brand) med. kele posutost) med. crnom. brunirati (nem. dug preko 18 t. brćnchos. skotski. grč u dušnicama. brumalis) zimski. brćnchos. bronhomikoza (grč. povezati knjigu u mek povez. grub. bronholitija (grč. brćnchos. logi'a) nauka o grmljavini. brutoprihod celokupan prihod. neotesan. bronhotomija (grč. dušnice. luksuzna igla za skopčavanje ženskih haljina (obično na grudima ili pod vratom). preterano lučenje sluzi kod hroničnog zapaljenja dušnica. brćnchos dušnik) dušnički. brontofobija (grč. bruh (nem. jako zaudara i dobiva prljavocrvenu ili zelenocrnu boju. rheo tečem) med. cedefastog sjaja. brćnchia) pl. bronho. leva i desna. posutost dušnika. zapaljenje dušnica izazvane raznim gljivicama. težina robe zajedno sa težinom onoga u što je ta roba upako-vana. bronhostenoza (grč. v. bronhoblenorea (grč. Bruch lomljenje) med. brust-halter (nem. klinasto pismo i dr. brćnchos. nameštaju) mrku boju. bronchos. bronhijalni katar. stenos tesan) sužavanje (ili sunsenost) dušnica. brutalan (nlat. Bruderschaft) bratstvo. divljaštvo. iz perioda krede. brumalan (lat. brum (eng. brouillard) v. anat. mrkom. magnezijumov hidroksid (Mg(OH2). rheo tečem) med. brutalnost v. koji se tiče dušnika ili dušnica. uzetost (ili: paraliza) dušnica. bronhoskop (grč. kožu i dr. bronhijalni katar = bronhitis. bronteum (grč. prošiva-ti (knjigu). bronhocela (grč. bronte grmljava) sprava za izvoñenje veštačke grml>avine na pozornicama. . bronhijalni (grč. srebrom. sluz. up. bronchos. fr. svilom). plesso udarim) med. bratimstvo. o nepogodama uopšte. izumiranje tkiva pod uticajem truležnih bakterija. brochure) v. blenna. knjižica o aktuelnim dnevnim pitanjima. knjiga dnevnog troška. dve cevi. bronchos. nacrt. bronte grmljavina.). skopeo gledam) med. brošurist(a) (fr. brutalis. brustbild (nem. pregled dušnika ili dupšica pomoću naročitog ogledala. na brzu ruku i privremeno. brošira (fr. grubost. bez odbitka troškova. brutificere) napraviti nekoga stokom. Brust-halter) prslučić ženski za pridržavanje grudi. brouillon) koncept. životinjska požuda. bronhitis (grč. bronhospazmus (grč. suprotno: nego. brošura. stvaranje kamena u dušnicama. grubijanski. meko povezana knjižica. lithos kamen) med. mykes gljiva) med. bronchos. bruderšaft (nem. broširati (fr. phone glas) med. Brust-bild) poprsje. protkivati tkaninu (zlatom. brošura (fr. bronzirati (fr. brcnchia) med. brutalitet. učiniti da podivlja. zverski. brujon (fr. brontoterij(um) (nlat. prvi sastav. bronc. brutificirati (nlat. mine-ral. ogromni kičmenjak. bronhoragija (grč. bron- hotom instrument za veštačko otvaranje dušnica. bronhije. brocher) prošiti. bronhoplegija (grč. brutalitas) surovost. broche) zapinjača. brutto) trg. poživotinjiti. brutalizirati (fr. brusit (po prezimenu Brus Bruce) min. phobeo plašim se) strah od grmljavine i nepogode. bronhopneumovija (grč. tuberkuloze pluća. gnojavo zapaljenje dušnica. brontosaurus) kol. surov. dnevnik pazara. brochure) sveska. divljački. piskutavost glasa (kod promuklosti). brutaliser) zlostavljati. up. fig. gips. bronce (ital. brougham) zatvorena laka kočija sa dva sedišta i jednim konjem. bruto (ital. bronhije (grč. dušnik. bronzer) obojiti bronzanom. skopeo gledam) med. obojiti modrikastim prelivima na vatri. drvetu. brćnchos.). grkljan. bronchos. brćnchos) alat. bronte. džinovska nosorozima slična vrsta sisara iz srednjeg tercijara Severne Amerike. životinjsko ponašanje prema kome. brujon. osuroviti. zverski (ili: grubo) postupati s nekim. brochurier) pisac brošura. broš (fr. aparat za pregled sluznice bronhija. nazvana po imenu čuvenog engleskog državnika Bru-ma (1778—1868). potpuno zanemari™. spasmćs grč) med. tj. polomim) med.(grč. brovtosaurus (nlat. uraditi nešto na brzu ruku. brontologija (grč. briinieren) davati nečemu (metalu. bista. bronchos dušnik. bronhorea (grč.

Budhizam. boucassin) vrsta krutog francuskog platna. neprerañeno zlato. prosveće-ni".bruhgold 131 bukolski bruhgold (nem. „sveti mudrac". brucin ha* veoma otrovan alkaloid koji se nalazi u semenu biljke pih vomica (nazvan po engleskom putniku Vgise). kao posledica jačanja srčane muskulature. bukanirati (ind. koja prouzrokuju bakte-rije: Brucella abortus Bang. bubon. pena na pivu. v. kephale glava. učenje Gautame Budhe (oko 557—447 pre naše ere). vrsta tkanine. bus. bus govedo. bukolski (grč. kardia srce) med. religija koju je osnovao Budha. u Indiji poštovan kao bog. bez strasti i patnje. bukmeking (eng. budala) ludak. lista. bukolska cezura četr. idila (naročito kod rimskog pesnika Vergila). melitensis. govedo. antikvar. bub-njice. za proširivanje suženih kanala naročito mokraćnih. biibalos) zool. književno delo. boucanier) lovac na bivole. algos bol) med. Br. seoski. Buddha) pl. bukagi) pl. antilopa. zapovedajte! buk (eng. roñen oko polovine VI veka pre naše ere u staroj plemićkoj porodici. jer su se ti pustolovi hranili mesom divljih goveda). pomoću čamca na vesla za koji je laña vezana konopcima. buboni (grč. Budhizam (sskr. pastirska pesma. uvećanje. bubon. bougie. topuz. morski razbojnik. antikvarnica. buzdovan (tur. onaj koji voli da rije po starim knjigama. i kao devete otelovljenje boga Viš-«U. bouillon) kup. budhizam. bus. bujom. book-making) sastavljanje knjiga. bukolike) post. tj. bugia sveća) med. cvet. uspeo i harmoničan sastav boja na slici. zverokradica u Sev. profesio-nalni kladilac. bužija (fr. bouquinerie) trgovina starim knjigama. zapaljenje limf-nih žlezda u preponama (obično u vezi sa mekim šankrom). gume. hipertrofija srca. Budha (sskr. bukardija (grč. pamučna tkanina za postavu. ind. nm. tj. bouquineur. bukolikos) poet. spisak. bruceloze opšti naziv za oboljenja domaćih životinja i ljudi. up. nicine. Bukefal (grč. bubonocela (grč. osloboditi se tih strasti znači osloboditi se patnje. budala (tur. glupak. uobičajena cezura na kraju četvrte stope u heksa-metru grčkih bukoličara. Americi. bukinist(a) (fr. bubon. narediti) izvolite. kila. bubon) pl. pastirski. gusar. vući lañu pomoću parnog broda. Buddha). ital. . biige) plesan. bugzirati (hol. bujirati (fr. Buddha) pl. stanju blaženog mira. bolest prepona. osnivač po njemu prozvate religije (budhizma). bozdogan) vrsta starinskog oružja. budhisti. suis i Vg. Buddha) „probuñeni. bukinerija (fr. bukagije (tur. aden žlezda) med. bubon preponske žlez-de. boudoir) mali elegantno namešten salon jedne dame za oblačenje i doterivanje (obično u blizini spavaće sobe). bukanje (fr. budoar (fr. uzroci patnje su strasti (tj. za razliku od totalizatora.. buña. kele) med. budisti (sskr. čija se filozofija sadrži u dve tačke: patnja i spasenje. pristalice religije i filozofije budhizma. Bruchgold) izlomljeno. book) knjiga. žeñ za životom. Bubikopf) „dečačka glava" kratka ženska frizura kao u dečka. buñ (tur. Budha. nlat. bogurek) bubreg. pustolov koji se u Zapadno] Indiji borio protiv Španaca (naziv potiče od francuske reči: boucan divlje govedo. bukanir POJI. bouquiniste) prodavac starih knjiga. bujatrika (grč. up. zapaljenje žlezda u preponama. figura u vatrometu. posrednik pri klañenju. fig. Život je patnja. bouquet) lepo probrana i ureñena kita prirodnog ili veštačkog cveća. glupak. afrički jelen. put ka osloboñenju vodi ka nirvani. bukoliazmos (grč. fiz.) sušiti komade mesa na suncu ili nad vatrom. budhisti (sskr. ned. . budizam (sskr. soba u kojoj dame primaju bliže poznanike. u duhu ili u obliku pastirskog pesništva. prosutost prepona. bubonulus) med. iatrike lekarstvo) stočno lekarstvo. Buddha) v. um. bukolikos) poet. običan način klañenja na konjskim trkama. bukmeker (eng. bukolika (grč. bukasen (fr. električna svećica. bubonalgija (grč. bujon (fr. bouille) carinski žig koji se udara na vunenu robu. book-maker) onaj koji na konjskim trkama prireñuje klañenja ili se sam kladi. „volovska glava") ime konja Aleksandra Velikog. limfatični triper (kapavac). buyurmak zapovedati. budizam. miris od vina. v. Buddha) v. bouquin) ljubitelj i sakupljač starih knjiga. pisac pa-stirskih pesama. bouille. buvoličar (grč. pastirske pevanje. kaučuka i sl. bubonadenitis (grč. buksiren) mor. okovi na nogama zatvorenika. bukoliasmos) pastirska pesma.bubonulus (grč. valjkasta šipka od voska. buket (fr. bujrum (tur. buljon. bouiller) snabdeti robu carinskim žigom. zatim zadnjeg creva i jednjaka. bubikopf (nem. volja za život). micine. bubalis (grč. lečenje goveda. bukiner (fr. bubreg (tur. buj (fr. Buda (sskr.

boulingrin) v. bulimfa) med. bulbul (arap. očna jabučica. boliik) l. bulgur) prekrupa od kukuruza ili pšenice. pljačkaš. bulbus. pečat od voska ili metala na povelji. odličan lovac na miševe i pacove. krompirast. glavičast. krvava ili gnojna tečnost. vrsta jake vunene tkanine za čakšire i sportska odela. bulom zove šegrt majstorovu ženu. bulla. potvrñen pečatom. bukša novčana jedinica Jemena (bughas). metež. udata žena. bul-finč (eng. bulbiferan (lat.bukranije 132 Bundesver • bukranije (grč. (nem. bullarium) zbirka papskih bula ili odredaba. jelo od nje. bullion) neprerañeno zlato ili srebro u šipkama. na trkama s preponama. liga. Bundesver (nem. bull-finch) sp. hartijice. bullatus) zapečaćen. kratke i duboko usečene njuške. up. f ero donosim) bog. buli) l. buccinator) trubač. ploviti ukoso (kad vetar duva sa strane). plik. bulla) l. neodoll-va. boule. mnoštvo (obično stoke). 2. bulla) pisac papskih bula. bungalow) drvena kućica (obično prizemna) sa verandom. zbijeno) 1. bulumenta (ital. koja raña lukovičastim podzemnim stablom. zvanična papina povelja ili raspis o važnim pitanjima snabdeven velikim crkvenim pečatom (za razliku od vreve. koja ima samo otisak pečata sa prstena s ribom). luk. woomera) bacaljka australijskih domorodaca za borbu i lov. buldog (eng. bula (lat. kugla. četrdesete deo rijala. fig. bedem. bukcinator (lat. Ch. rad od drveta sa metalnim umecima. napomena ili kratka priča. životinjska glad. boom) engleski naziv za nagli uspon i polet privredne delatnosti u nekoj kapitalističkoj državi. lat. glupost. Služi kao oružje. oko 60 st dugačka daščica od tvrdog drveta. stran novac. bungalov (eng. urnebes. bulla aurea) zakon koji je 1356. ukrasi. društvo. skupštinska zgrada. oličenje engleskog naroda kao celine. bulbus) lukovica. neotesanost. bulimija (grč. bulicija (lat. boulevard) šetalište. gusta trnovita živica kroz koju konj. bularij(um) (nlat. bouillon) kup. bulla) 2. zimski kaput postavljen krznom. talasanje. prozirna i laka tkanina od finog pamuka. povelja sa takvim pečatom. bulengrev (fr. pločama ili grudvama. bul (fr. u obliku golih lubanja na žrtvu prinese-nih volova. voj. daš Bund) svežanj. Džon Bul. buljubaša. gomila ljudi. mutna. foltamente gusto. der Bund) savez. jagnjeća koža". 2. boling-grin. bungur (tur. zapovednik pešadijske čete u nekadašnjoj turskoj vojsci. bullire. kranion lubanja) arh. okruglo i jajoliko izdignuće pokožice ispod koga se skuplja čista seriozna. buljuk-baša (tur. glavičast. sitan papirni novac u Rusiji. bulbosus) lukovičast. buke (eng. zlatna bula (lat. buljuk (tur. bund 1. bullitio) klju-čanje. BulbulderSlavujev do. četa pešaka ili eska-dron konjanika u nekadašnjoj turskoj vojsci. obrazni mišić.) pl. tuñi. a odlikuje se naročito time što se. tako da mu se vide prednji zubi. smotak. . kap-sla koja služi kao pečat koji visi o vrpci. (nem. bulbus (lat. ako ne pogodi u cilj. bulinirati (fr. onaj koji nije u opticaju. npr. naročito na dorskom frizu. bula. muslimanska žena. kod koje je šaljiva poenta u tome što joj nedostaje dosledno«1 glavne misli. supa od povrća i mesa u kojoj se obično razmuti jaje. buliran (lat. sabornica. bulbus okuli (nlat. tj. bus. bullterier) vrsta engleskih pasa. čvornovat. na krajevima pljosnata a u sredini kolenasto savijena. tetka) 3. izdao nemački car Karlo IV. zavežljaj. bukskin (eng. mera za staklo. papirići. bulbus lukovica. gomila. glavna ulica. prvobitno: mala zlatna kutija u kojoj su se nosile amajlije. bulterijer (eng. kapetan. bik. rulja. bula (lat. mora da projuri. jedna društvena igra na bilijaru ili igra kuglama. Bundeswehr) oružane snage SR Nemačke. bunda kaput) krzneni kaput. tvrñava. bul dog) 1. 2. vreva. na povelji. veliki engleski pas širokih grudi. čorba. bujon. bulevar (fr. buckskin) „jelenska. velika količina (nečega). bulbiforman (lat. izbacivanje mehu-rova. boltikbasi) četovoña. nlat. bola strina. hladnokrvnosti i dr. glavica. god. vrenje. zapovednik jednog buljuka. bula (tur. 2. velika gomila. vraća onome koji ju je bacio. Boule (1642—1732). forma) koji ima oblik lukovice. bumaški (rus. bulbozan (lat. buljon (fr. bum (eng. krasti. vrsta džepnog revolvera sa 6 i više metaka. bouliner) mor. njegovih karakternih osobina: preterane ukočenosti. bulist(a) (lat. books) pl. bulla) 2. uzana. ned. buleuterion) većnica. postala ukrštanjem buldoga i teri-jera. buleuterion (grč. nepošteno trgovati. bunda (mañ. snabdeven bulom. široka i lepa ulica zasañena drvećem. bumerang (austral. bulbul) slavuj. buljen (eng. nazvan po francuskom rezbaru A. verski obrazovana muslimanka. bul (eng. mera za konac. mišić duvač. velika. bulbus oculi) anat. anat. fig. lopta.

up. sluzne kesice. borra) otpaci od dlake. S ekonomskim jačanjem buržoazije jača i njen politički položaj: ona ukida feudalne društvo i sama uzima vlast. šala. bourdalou) traka. ljutine. bouts-rimes) pl. lakr-dija. gajtan na šeširu sa kopnom. podvala. bunker (nem. up. docnije: osobeni znak abasidijskih kalifa. Bunker) l. barak) čupav krzne-ni kaput bez rukava. muzički komad humorističkog karaktera. mali betonski fortifikacioni objekat stalne forti-fikacije sa dubokim podzemnim zakloni-ma za posadu. šaljiv. nagao vihor. nakaradan. burlesque) poet. tur. burdalu (fr. burdon (fr. ulično) od napada iz vazduha. fig. burletta) mala vesela igra. jednostavan prsten bez ukra- Bundesrat (nem. buranj (rus. buntdruk (nem. čuveni primer za nemogućnost slobodne volje. tip.. stanovnici Juhe. burgundska smola prečišćene žuta omorikove smola. pesme kod kojih su najpre napisani slikovi. bordel. prema tome. tvrñave. izliv zlovolje. burgu) alatka sa spiralnim vrhom za bušenje. ćifta (u ovom značenju više je u upotrebi buržuj). Bundestag (nem. bourrette) tkanina od otpadaka svile. burdelj (fr. burka. takoñe: naziv jedne arabljanske religioz-ne pesme. prvobitno: (francuski) grañanin ili stanovnik grada za razliku od kmeta. izmišljotina. a tek posle stihovi. vune. burg (nem. gazdaška žena. Bundesrat. med. bourrasque) bura. berza.) žestok vihor sa (snežnom) vejavicom u stenama Rusije i Sibira. koji isključeni iz ovog posedovanja imaju da prodaju samo jednu jedinu robu: svoju radnu snagu. bunt (nem. s jedne strane kapitalista. bordižati. bura 1. varošanka.) savezna skupština SR Nemačke. v. cement. burdižati v. boer) „seljaci". birader. sačinjavaju ga zastupnici federalnih jedinica. burlesco. imućna žena. Afrike holandskog porekla. buraš. burazer (pere. burma (tur. nlat. jabukama. danas: sav onaj deo društva koji živi od eksploatacije najamnih radnika i siro-mašnih radnih seljaka koji deo društva. buržoa) 1. ćiftinica. čini u ekonomskim odnosima jednu društvenu klasu. jedan od dva doma parlamenta u SR Nemačkoj i Republici Austriji. buricu pupak) želudac životinje. mesom. bourdon) ouz. pere. betonsko sklonište (kućno. burra. burza (fr. iznenadna nepogoda. Buntdruck) štampanje u više boja. veseo i nestašan muzički komad za ples. Bunt savez) buna. sa dlakom okrenutom napolje i oborenom tako da se voda ne može zadržavati (nose ga svi kavkaski narodi). 2. seljaka i plemića. burlak) seljak koji traži posla van svoga mesta. bourg. burrasca. (ital. dvorac. bu-rime (fr. prostor. nezadovoljstvo. duboki bas na orgulji. burleskni (fr. bora) severoistočni vetar s kopna na severnom Jadranu. burka (rus. naročito kao lañarski radnik na Volgi. burma od burmak zavrteti. pesak i dr. prvobitno: naziv za grañanstvo nasuprot višim staležima feudalnog društva (plemstvu i sveštenstvu). up. zbog potpune jednakosti i ravnoteže pobuda ne može odlučiti da priñe nijednom od ova dva snopa. bunting) engleska laka vunena tkanina za pravljenje zastava. mala tvrñava. buržoazija (fr. bura 2. bourgeois. byrsa) v. nasuprot radničkoj klasi — proletarijatu. 2. voj. fr. bourse. burek (tur. pečalbar. burze muskoze (nlat. burag (rum. burg) 1. i s druge strane proletera. malograñanin. deo kombajna: sanduk u koji padaju zrna. zamka. bordel) v. bursae muscosae) pl. fr. 2. šaljivo prikazivanje velikih i ozbiljnih stvari.Bundesrat 133 burma zija 2). bourre. kapitalističku. (fr. buržoa. koji se pripi-suje francuskom sholastičkom filozofu Žanu Buridanu (1300—1358): gladan magarac koji stoji izmeñu dva potpuno jednaka i podjednako od sebe udaljena snopa sena mora neminovno skapati od gladi. pripadnik buržoaske klase (v. borek) vrsta pite sa sirom. burlesque) smešan. burleska (nlat. burleta (ital. izostavljanje reči pri sla-ganju. grč. buržoa- . besmislica. nemački Burg. Buri (hol. usukati) 1. mala burleska. burda (arap. unapred napi-sani slikovi za koje tek posle treba da se nañu stihovi. kor. burgija (tur. buržoa (fr. vrsta šarenog francuskog platna. Engels: „Današnji kapitalistički način proizvodnje ima za pretpostavku postojanje dveju društvenih klasa. burgus. pošto se. od bourg varoš ili selo pod okriljem grada. birader) brat. Bundestag.) savezno veće. 3. fig. bunting (eng. buret (fr. Burg) zamak. 4. bourgeoisie. dlaka za punjenje stvari. predstavnički dom parlamenta. koji poseduju sredstva proizvodnje i života. ital. buraska (ital. Buridanov magarac fil. burda) Muhamedov ogrtač. lakrdijaški. burla. spremište na brodu za ugalj („ugljenica"). ital. 3. burlak (rus." buržuj v. buržujka grañanka. burgundska vina čuvena crna i bela francuska vina iz pokrajine Burgundije.

2. buffone) šaljivčina. buffa) šala. obično od bele vunene tkanine. bufo (ital. bustrofedon (grč. bulga kožna kesa. butonjera (fr. neravnina (na svili). lat. grč. temnjak. bussola kutijica. Bukefalos. budžetska godina godina trajanja pri-ml>enog budžeta. lat. burnetizirati. u Indiji). burnus. up. borsa) kesa. trubni znak za sedlanje (kod konjice). stvarčica slična dugmetu. bradavica. boot čizma) sprava za mučenje u obliku čizme. bursa. Bucefalus (grč. zatvarač. burova voda farm. puxis kutija. ophthalmos oko) ned. sluga. pun života student ili mladić uopšte. but (eng. kiselina putera. bouteille. prethodno odobravaju i prethodno rasporeñuju svi državni (kao i gradski.349 1 (u SAD 35. računska godina. biis govedo. bivol. novčanik) jednogodišnji zakon kojim se predviñaju. biis vo. ital. butyron maslo. bušel (eng. boutique) prodavnica. Aspina gaga i Alburnus mento. omnibus. buftalmičan (grč. burner) natopiti drvo u rastvoru hlor-cinka i time ga učiniti otpornim prema truljenju.. opera bufa komična opera. buffer) odbojnik (na vagonu). bouffette) kićanka. burnetizirati (eng. bufer (eng. ćošak. akutno ili hro-nično zapaljenje sluznih kesica. boccia) okrugao pljosnat drven sud za tečnost. fr. boutiquage) torbarenje. vrsta rečne košljoribe. sastavljati budžet. bouterolle) sprava za ubijanje stoke. sagradio grad Bukefala (danas Džalalpur. butik (fr. dućan. nlat. bottega) prodavnica. kut.. butonomantija (fr. brzi soloples bez pripreme. maslena kiselina. staklo. sa volovskim očima. = kapričo. upotreblja-va se za obloge kod rana. futrola za karabin. . burunotu) sitan duvan i dr.) prihodi i rashodi u jednoj budžetskoj godini. boutonniere) rupica za dugme. zasićeni ugljovodonik (S4N10). buffo caricato) preteranost u lakrdijašenju ital. bouteselle) voj. boutade) duhovita šala. bufalo (eng. bottone) dugme. budget) l. buffo) komični pevač u italijanskoj operi. prebrojavanje dugmeta na kaputu („hoće-neće") da bi se videlo da li će nešto biti ili neće. bus. najmiliji konj Aleksandra Velikog. busija (tur. merov. za ušmrkivanje. par butad (fr. bushel) engleska mera za žito. bufon. butrola (fr. sastaviti. zavrtanj. butada (fr. bouton. sirćetna mirisa. butelja (fr. . buljook. buton (fr. momak. flaša. ital. butun (tur. sa kapom. predračun prihoda i rashoda uopšte. burnonit (po prezimenu Burnon) olovna i bakarna ruda (PbCuSbS3). burnus (arap. puce. detić. bubuljica. ili sporedna uloga u pozorišnim komadima). kojem je. Bucherie) telegrafske stubove natopiti u bakarnom vitriolu (nazvan po pronalazaču). budget.239 1). finansirati po budžetu. manteia proricanje) gatanje u dugmeta. kod koga redovi teku naizmenično: jedan red sleva nadesno. nem. maslac. 134 buš-tru burnetirati v. bik. posilni. buton (fr. doset-ka. neke ustanove i dr. dućan. bucak) ugao. bouchon) zapušač. budžak (tur. grč. trgovina na malo. butirin (lat. dvorska budala. obrtaj) naziv za pisanje na epitafskim spomenicima starih Grka i Feničana. neobuzdano«1 iz ćudljivosti i ćefa. naročito podešena magnetna igla za odreñivanje pravca. lakrdi-ja. Butter) maslo. sladunjava i opora ukusa. neobuzdan. budžetirati (eng. butan (grč. nazvana po nem. vitica. burš (nlat. trgovanje na malo. bufo karikato (ital. bouche-trou) prišipetlja (beznačajna sporedna ličnost. buczo) zool. up. buffalo) zool. bezbojna tečnost. 36. buš-tru (fr. buda (ital. bouffonnerie) šala. burmut (tur. minñuši. ital. šraf. par boutades) prema ćefu. mornarski kompas. lat. bourse) med. kao što idu volovi pri oranju. bolgia. merica. čep. Bu-kephalas) „volovska glava". bouton. fr. potpun. nagao i neobičan nastup ćudi i ćefa. mappš. ceo. bursa (ital. butyron. koji Arabljani (beduini) nose preko odela. vrsta gasa. bufeta (fr. pupoljak. 2. bufa (ital. lakrdijanje. butum. puxis kutija od šimširovine) fiz. buxula. butyrum. lakrdije. buter) hen. bursitis (fr. bufoverija (fr. budžet (eng. butiin) sav. med. butyrum) hai. buter (grč. na mahove. omnibus svima) v. venčani prsten. lakrdijaš. bucov (mañ. radi uspomene. bottiglia) boca. busola (ital. biityron.burmut snog kamenja. rastvor baznog aluminijevog silikata. puter. volook. čireva. nem. veseo. otoka i dr. pusu) zaseda. bournous) ogrtač bez rukava. strophe okret. up. laka komedija. butiga (ital. (krupan) brilijant u obocu. bufov (ital. bus (eng. Bursch) u Nemačkoj: slušalac univerziteta koji je član nekog ñačkog udruženja. butsel (fr. operativne otvaranje sužene mokraćne cevi kod muškaraca da bi se omogućilo puštanje mokraće. a drugi — obrnuto. butikaža (fr. komičar. lat. metron) sprava za odreñivanje masnoće mleka. hirurgu Burovu (1809— 1874). kurir. butirometar (grč. muz. bušerizirati (fr. komične opere.

fr. \=aanadijum. kanal izmeñu grlića materice i spoljnjeg otvora ženskog spolnog organa (služi za sparivanje i za izlazak ploda pri poroñaju). rodnica. haos. jedan od najstarijih kulturnih. vagina) med. tj. dvadeset osmo naše latinice (V. usled preterane osetljivosti vaginalnog ulaza. zbrka. vol. vaginalni (nlat. skitnice. god. vadium. wagon-lit) (železnička) kola za spavanje. nered. vadimonii desercio (lat.A E I L O RU 147/ V V. lat. Vavilon (hebr. vagati (nem. imali su i svoju satirično-ljubavnu poeziju. ro-dulja. jemčenje. vagabundus) skitnica. eng. tumarale. va! (fr. kolovoz. vazna. v). sveti sudovi. wagon-salon) salonski vagon. tj. stidnični. kao skraćenica: V= votum. \Č=vat. klevetnička zakletva.. \9=volfram. e. vadimonij(um) (lat. kada se igra u celu sumu koja leži u banku (pri kocki). terazije. bitanga. UP> = veber. posuda. robovanje Jevreja u Vaviloniji 586—536. vademekum (lat. waggon. vaza sakra (lat. vagon (eng. po Bibliji. vas sud. uputstva. Wade) list noge. tzv. 2. podanik. jaža. verne prevr-ni. pre ne. vaga (nem. zapaljenje vagine. knez (vladar) koji je bio podreñen nekom drugom knezu (vladaru) ili zavisan od nekog drugog kneza (vladara). Wage) sprava za uporeñenje nepoznatih masa sa poznatim (tegovima) tj. vas. jemstvo (naročito da će neko u odreñeni dan doći na sud). vaginalis) koji se tiče vagi-ne. hem. vagonet (eng. vagiva (lat. . vaše) uzan sud za cveće.— valuta. vavilonsko ropstvo 1. metež.= vide vidi. v. wagon-restaurant) (železnička) kola za ručavanje. val. trgovačkih i političkih centara. vadij(um) (nlat. novac koji se polaže na ime jemstva. fr. lutalica. jemčevina. grčevito stezanje mišića vaginalnog ulaza i karličnog dna. čisto živčana pojava koja dolazi. zigurat. vaša sacra) pl. god. v. vassal) klevetnik. sveto sasuñe. waggon) železnička ili tramvaj-ska kola. vagon restoran (fr. Babel.= volumen. va) vredi. v treće slovo naše ćirilice. novac koji je vazal dužan da plaća vladaru kome je podreñen. vaganti (lat. vagina. vagon-salon (fr. mali vagon. zidana s namerom da dopre do neba. meriti na kantar. za ukras. podsetnik. vadimonii desertio) propuštanje obećanog dolaska na sud. e. wagen) odreñivati težinu tela na terazijama. u hazardnim igrama: izraz koji se upotrebljava kada se stavlja novac na neku kartu. dubok usek točkova u vlažnoj zemlji. Vavilonska kula stepenasta kulapiramida. Mojsije kn>. vagabund(a) (lat. = vi-ce versa. lutalice. vasallagium) va za l ska dužnost i obaveza. obično naslov za knjige koje služe kao pomoćne knjige. vade mecum) „hajde sa mnom". prema akadskom Babilu vrata boga) drevni grad u Mesopotamiji na Eufratu. stidnica. vagon-li (fr. prestonica Vavilonije. jarak. vadimonium) prav. sagradili su ga Sumeri u XXIV v.. va banque) „važi za ceo bank". wagonnet) mala teretna kola koja se kreću po pružnicama (šinama). igrati va bank staviti sve na kocku. va bank (fr. pre n. fig. za odreñivanje težine tela. vaza (lat. dolazak na sud. vagas) l. skopeo gledam) med. vaginizam (lat. rok dolaska na sud. fig. putovoñe ili savetnici za razne struke i ciljeve u životu. vadla (nem. vagina) ned. I. lutati) u srednjem veku ñaci (studenti) koji su išli od škole do škole. tumači. vaginitis (lat. važi. probisvet. vagaš (mañ. vagari skitati se. pometnja. vaginoskopija (lat. 2. vasallus. pregled vagine pomoću naročitog ogledala (spekuluma). vazal (nlat. fr.. leventa. a čije je zidanje prekinute zbog „jezičke pometnje". vagina) alat. naročito kod mladih žena. rov. može. fiz. vazalagijum (nlat. prinudno bavljenje papa u Avinjonu 1309— 1378. salonska železnička kola. ili ostati ili propasti. protuva. zbirka priča (ili: anegdota). \=volt. kantar. \. beskućnik. grč. naročito antički umet-nički izrañeni sudovi od ilovače. vadiš jemac) prav.

fayda) korist. činovnike i dr. višnujit. vaseline) he«. vacuare) isprazniti. tur. vajzbratna (nem. opadanjem temperature). znat. vaktiyle) u staro vreme. vreme muslimanske molitve — namaza. vazodilatatori (nlat. poreza. nekada. vakant (lat. vazna (lat. nosi 140—160 jaja godišnje. širenje krvnih sudova (sa opadanjem krvnog pritiska. vacatio) osloboñenje. doksat (u seoskoj kući). ispunjene vodnjikastom tečnošću. obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. (nazvane po tome što joj je kao simbol bila bela boja). vakantno imanje prav. delu Londona u kojoj su zgrade ministarstava. vasodilatatores) pl. nema. vajda (arap. vaišja (ind. vajsmanizam biol. kod knjiga: čista. vaza. nepopunjenost. vaqueros) pl. teoriji kli-cine plazme. učenje poznatog nemačkog biologa Avgusta Vajsmana (August Weis- . u koju spadaju trgovci. upražnjenost (npr. bog. waqt. naslednika. vacuitas) praznoća. serumska reakcija koja služi za utvrćivanje postojanja žednjaka (ehinokokusa). hayat. vajtbet (eng. potomci rimskih robova. nezapremljen. reakcija koja služi za utvrñivanje postojanja pegavog tifusa (pegavca). vas sud. usporenjem krvotoka. vakat (arap. živci što sužavaju krvne sudove. vaše) v. vazoneuroza (lat. oboljenje živaca krvnih sudova. vajandotka (eng. živci koji izazivaju širenje (dila-taciju) krvnih sudova. trem. vakit) 2. vajat (arap.. beli momci. nameta i dr. vasodilatatio) med. nedostaje. up. upražnjenost. praznina. zool. vazelin (fr. i kao takvi prezreni. fr. Vajtčepel (eng. Whitechapel) najsiromašniji i najzapušteniji deo u istočnom kraju Londona. evakuirati. vakuirati (lat. sujeta. vacuolae) pl. imanje bez zakonitog gospodara. neštampana strana (iza naslovne). vakantan (lat. vazomotorna neuroza ned.) pl. vakacija (lat. Wyandotte) vrsta kokoši. odstranjivanje semenih kanala kod muškaraca da bi se sprečilo oploćavanje (uškopljenje). upotrebljava se mnogo u farmaciji. po nekima Mavara. vas. tur. whiteboys) pl. vaccus nezauzet. mineralna mast bez mirisa i boje. vikont. iz kojih se stvaraju nove ćelije. školski odmor. osmatrač vakuuma kod mašina i dr. znat. White Star Line) „Linija bela zvezda". ništavost. prazno je. pastiri. vasomotores) pl. vajtbojs (eng. srednje veličine. sama molitva. vazomotori (nlat. sudski odmor. taština.) onaj koji veruje u postojanje praznog prostora u prirodi. zbog svojih odličnih osobina raširena po celoj Evropi: bela. povišenom temperaturom). vreme.vazektomija 136 vakuole smann. whitebait) mlada haringa iz Temze koja se smatra kao naročita poslastica. ektome isecanje) kec. slobodan) imanje bez vlasnika. vajkaunt (eng. vazodilatacija (nlat. odreñeni čas kad treba nešto da se uradi. poznavalac verske literature (kod muslimana). <•«. Vaisya) treća indijska kasta. dobit. hayat) 1. vacatura) upražnjavanje. voća i sl. omanja. vaktile (arap. vas posuda. prekookeanska parobrodska linija izmeñu Liverpula i Njujorka. nepopunjen. vacare) 1. kresta ružičasta. vacare biti prazan. vacans) prazan. vacantia) upražnjenost. kao ii. slobodno je. vasoconstrictores) pl. obično drvena zgrada u dvorištu seoske kuće za noćivanje mladenaca i za držanje spreme. vakatura (nlat. viscount) v. pojačanim krvotokom. noge žute. tur. od 1834—1914) čija se teorija nasleña osniva na njegovoj tzv. fa'ida. neuron živac) med. upražnjenje. čas. vakuole (nlat.. bolest živaca koja je došla kao posledica poremećaja u živcima koji izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. vaiz) propovednik. osloboñe-nost od neke obaveze. zemljoradnici i zanatlije. vaiz (arap. vazektomija (lat. Vajl-Feliksova reakcija . Whitehall) ranije: kraljevska palata na Temzi u Londonu. vakancija (nlat. vaišnave (ind. tajna organizacije siromašnijih katolika u Mrskoj. grč. grč. npr. nekog mesta). up. raspust. interes. ispražnjavati. vakeri (šp. ili žućkasta smesa polučvrstih ugljovodonika. teška do 3 kg. vakat (lat vacat. poreklom iz Amerike. stezanje krvnih sudova (sa povećanjem krvnog pritiska. znat. 2.-tur. mehuraste šupllne u protoplazmi biljnih ćelija. dobija se pre-čišćavanjem sirovog petroleuma (nafte). nezauzet. od 1760. tur. vakuist(a) (lat. fa j da. vasoconstrictio) med. sada: široka ulica u zal. čuvari stoke u španskoj pokrajini Ovijedo. koja je kažnjavala preterano stroge posednike. živci što izazivaju proširivanje i sužavanje krvnih sudova. Vajthol (eng. Bazedova bolest i dr. vazokonstrikcija (nlat. vazokonstriktori (nlat. nezauzeto je. upražnjen. vakuitet (lat. meščići u pihtijastoj masi nekih mikroskopski sitnih morskih životinjica. prazno mesto (naročito parohijsko). Weissbraten) belo meso sa obe strane kičme. tehni-ci itd. Vajnbergova reakcija med. Vajt star lajn (eng.

e baš. providan pokrivač za lice. vakcinoida (nlat. hartija od vrednosti. neprave kravlje boginje. vakif) kod muslimana: zadužbina za opšte religiozne i hu-mane svrhe. valer (fr. valvere) ocepiti. prevna važnost. važeći. variola kravlja boginja) ned. naročito zvanično utvrñivanje vrednosti izvesnih . ljuštura (u školjke). kalemljenje boginja. odeljen. uvala. vaccina) med. valvatio) fin. vale-dictio) pozdrav na rastanku. valahi bilahi talahi tri muslimanske naj-svetije formule za zakletvu. zaklopac. u propisnom obliku. validan (lat. lečenje vakcinama. valdenzeri pl. valvirati (nlat. valvula) znat. vacuum) prazan prostor. vala (ital. vale. tur. sposobnost atoma nekog elementa da se veže s jednim atomom. vredan. valor. potvrñivanje. živeo! valedikcija (nlat. valere vredeti) valjan. zatva-rač. vaccinatio) med. valida (arap. cena. hen. mati. vodene boginje. snažan. valencije (nlat. vale! (lat. koju je osnovao 1176. odreñivanje vrednosti ili cene nečemu. čarobnica. podizanje bedema. valutirati. valer an atant ili valer an rekuvrman (fr. unošenje u organizam antigena koji ga podstiču na proizvodnju zaštitnih tela. trajanje note. en recouvrement) trg. validare) overiti. vakuum. ital. valiža v. izražava se empirijskim brojem koji označava koliko se atoma vodonika jedini sa jednim atomom nekog elementa. sabatati. bezvazdušni prostor. punovažan. cepljenje. valenciennes) pl. cepiti. oblik) med. serum za cepljenje protiv zaraznih bolesti. valere biti zdrav. biti previo voljen. valva (lat. zalistak (na srcu. do sedam atoma jednovalentnog elementa. bene valete) ostajte u dobrom zdravlju! (pozdrav kojim se završavaju pisma i koji pape. vacca krava. biti punovažan. valle) 2. vodovode i dr. pelcovati. koji važi. gradu Valensiji. vala (stnord. nlat. valere) jak. baš. javne biblioteke. utvrñivanje u polju. zaista. grč. thera-peie lečenje) med. sirotišta. ubrizgavanje seruma kao predohrana protiv raznih bolesti. naročito uzane (nazvane po istoimenom francuskom gradu u Flandriji).vakuum 137 valiza vrsta novca prema državnoj novčanoj stopi. valeur en attente. crevni zalisci. tur. prav. valensija (šp. tatara. valeriane officinalis) bog.mleka u prahu". lat. crevima). overa. v. praznina. valanske čipke različite vrste. valore) vrednost. oproštajni govor. vakcina (lat. validitet (nlat. sa ciljem da podiže i izdržava džamije. valui-rati. 2. valetudinarij(um) (lat. podizanje nasipa. hrabrost. valvula (lat. voile) l. eidos vid. valva) krilo vrata. spisak raznih vrsta novca sa naznačenjem njihove vrednosti. vaccina. valetudinarium) bolnica. grč. grč. valentia) vrednost. vala) l. overevenje. valjenost jedne stvari ili nekog postupka. vakcinoterapija (nlat. valiza (fr. velidus. odrediti vrednost. bog. cepivo. vidovita žena. vakcinisati= vakcinirati. valacija (nlat. waqf. valansjen (fr. valerijana (nlat. nazvanih po šp. valvacija (nlat. bolnice. izvršiti pravnu formu overevenje. valise) putnička ručne kožna torba. utvrditi cenu nečemu. val (fr. valenca hen. bolesnička sobe. odista. vakcinacija (nlat. cepljenje da bi se organizam podstakao na što jaču proizvodnju tela koja će ga zaštititi od izazivača bolesti. valvule intestinales (lat. punovažan. kao udruženje za propovedanje evanñelja i reformu katoličke crkve putem vraćanja apostolskom siromaštvu i jednostavnosti: up. valeur. valvulae intesti-nales) pl. pelcovanje. priznanje pravne važnosti nekog akta. mahuna. potvrditi. nlat. validatio) potvrda. valiza. veo od tanke prozračne tkanine za nevestu pri venčanju. ubrizgavati u organizam vakcinu u cilju aktivnog imunizi-ranja od zaraznih bolesti. važnost. leonisti. vakuf (arap. zdrav. pravio valjan. prav. va lete! (lat. valabilan (fr. valvaciona tabele fin. mati bivšeg turskog sultana. validacija (nlat. vaccina. vacuum prazan prostor. vallahi) bogme. u obliku monograma. sa dva atoma. zaliv. valencije.. npr. kalemiti. up. venama. vakuum (lat. valable. u Lionu Petru s Valdus. validet) roditeljka. animalna vakcinacija kalemljenje životinjskom limfom. ljuska. vallatio) voj. metron) sprava za merenje razreñeno-sti vazduha (kod vakuum-aparata). valencia) vrsta pianskih veoma jakih zimskih tkanina. junaštvo. škole. muz. stavljaju ispod svojih bula). vakuum-apa-rat aparat za destilisanje osetljivih teč-{ nosti pod sniženom temperaturom. wa-llah. jedna lekovita biljka. vakuum-metar (lat. biti jak) zdrav bio. pri uklanjanju vode iz mleka radi dobi-janja . kravlja maja protiv velikih boginja. dugačka uska dolina. košuljice. prevna vrednost. reformatorska sekta. vakcinirati (nlat. validirati (nlat. krepak. pravio važan. v. valete) budite zdravo. eventualne buduća vrednost. valah (arap. vaccina sc. lažne. v. validitas) prav. vrednost koja se očekuje. ošančavanje. ostajte zdravo! bene valete! (lat.

divlji i surovi varvari. valutni papiri fin. vandemijer (fr. hartija od vrednosti. valenki) čizme od sukna. fr. a 455. skloni uništavanju svega lepog i dobrog. valuer) v. valor) vrednost. vrsta tropske biljke čiji se mirisavi plodovi upotrebljavaju kao začin. vile. „Faust"). koja iskristališe na površini kada plod duže stoji. vale (fr. valcer. valvirati. Valhala. aromatična materija vanilinog ploda. skitnja. dumping) devalvacija novca. vendemiaire. valutirati (ital.. u nedostatku hrane. divljaštvo. turski vojno-administrativni starešina jedne oblasti. valpurgijska Hoh prva majska noć (v. za pranje posuña. vanadijum. vami (eng. šp. boginje bitaka i suña je boraca. zakonom utvrñeni novčani sistem jedne države. sa pojavom proliva. one su. izvršavati valorizaciju. valorizacija (lat. skitati. ital. vampirizam med. priznat kao zakonito sredstvo plaćanja. lat. pesma vandrovaca. vanille) med. vampire) po narodnom verovanju južnih Slovena. docnije sa nastanile u Panoniji (Ugarskoj). Walzer) popularne okretna igra u 3/4 takta. zanata i sl. procena. zakonska promena odnosa novčane jedinice prema zlatu ili prema drugim valutama. Valholl. valor (nlat. up. zbog čega im je kurs nestalan. donose pobedu. dovode mu one koji hrabro poginu i. valor ekstrinsekus (nlat. u nordijskoj mitologiji i pesništvu: bozkanske levice. po tome zool. valuirati (fr. usled toga što je protivnik postao nesposoban. napada sisare. tur. ptice. vanadij(um) (nlat. luta po svetu radi trgovine. pronañen 1830. vampir. Vanadis) hen. valija (arap. Valpurga (nem. fin. nem.valija 138 valcer (nem. element. otuda fig. s druge strane. vandal(in) fig. vallomas iskaz) poreska prijava. valuta je odnos izmeñu nominalne vrednosti novčanica i uopšte hartija od vrednosti jedne države i njihovog kursa u inostranstvu. sedište bogova i junaka. Walhalla) u nord. valjenke (rus. vindemia) „mesec berbe". zanata i sl. pri dnu uži. odreñivanje vrednosti. trovanje vani-lom. tj. povraćanja i sl. umrla oko 780. atomska masa 50. valutare) v. grčeva. maja. Vandali. Gete. up. to walk over the course) na trkama: laka pobeda. otisnuti se na vandrovku.942. valutni damping (eng. probisvet. dobiva se i veštačkim putem. wandern) čovek koji putuje. u Valhali. Vandali) pl. dvore i služe pićem bogova one koji su u nju primljeni. skitnica. vandrovati (nem. od Š veka n. pljačkalo Rim četrnaest dana uništava-jući sva umetnička dela i spomenike. vanilija (fr. . i sisa im krv. vandla (nem. Walkuren) pl. prekomerno puštanje krvi. valse) v. vali) guverner. valor extrinsecus) spol>ašnja vrednost jednog novca. hartije od vrednosti koje glase na inostranu tonetu.. valkire. Vandali. up. Wanne kada. valkire (stnord. vanilin (fr. up. u svom sastavu i obliku. došla sa svojom braćom iz Engleske u Nemačku. walorisieren) izvršiti. carev namesnik. ad valorem (nlat. mitologiji: raj u koji dolaze u bici poginuli ratnici Odinovi. vrednost ili obračunavanje kamata od danas. naročito u jelu. metal. takoñe praksa držanja ili podizanje relativne vrednosti (revalorizacija). vandrovkaš (nem. valorizirati (nem. IX do 21. v. valor intrinsekus (nlat. prvi mesec nekadašnjeg francuskog revolucijskog kalendara. ital.žena-demon". valuta per dato (ital. (nlat. vapdalizam (lat. ratovalo s Rimljanima na Rajni. vandalismo) vandalska ćud. wandern putovati) lutati. valkyrja. u V veku pusto-šilo Galiju. proceniti. naročito kulturnih vrednosti (prema germanskom plemenu Vandala). koje odlučuju koji će junaci u borbi poginuti. Vandali (lat. nem. germanskogotsko pleme koje je. . vanadin. valuta per dato) trg. vanadin (lat. novac koji je. vamp od vampyr) naziv za ženu bez skrupula. up. vandrovkaš. po njegovoj zapovesti. vale. Walpurga) svetiteljica katoličke crkve čija se uspomena proslavlja ' 1. zavodnica. novac. vandrovka (nem. vainilla) bog. vampiro. wali. procenjivati veću vrednost. vrsta novca. Španiju i Italiju. zaštitnica od vradžbina i veštica. ad valorem) prema vrednosti.. divljačka strast za rušenjem i uništavanjem umetničkih predmeta i dr. vanille) hen. gde je kao opatkinja jednog manastira. redni broj 23. valor vrednost) trg. kao zamena prirodne vanile. kao vesnice. vapila. muzički komad za ovu igru. znak V. vanilizam (fr. e.. valovvica (mañ. cena. vavdrokaš v. mrtvac koji noću ustaje iz groba i siše ljudima krv. Valhala (stnord. u rudama gvožña i olova. pa i čoveka pri spavanju. valor intrinsecus) unutarnja vrednost nekog novca. valuta) „vrednost". vanadium) hen. Grka i Rumuna. tj. valkover (eng. valvirati. čovek sklon divljačkom uništavanju. pesma o vandrovanju. vampyrus spectrum) veliki južnoamerič-ki slepi miš koji. wandern) lutanje po svetu radi trgovine. vampir (slov. valuta (ital. vrednost od danas.. vanille. u službi boga Odana i. kaca) širok kuhinjski limeni sud.. H. od 22.

paziti. ili britva. varikomfalus (lat. P do 20. propalica. raspršivačem. variatio delectat) posl. štrcaljka. tupa sekira. guardare) pokr. varijante). muz. variabilitas) promenlji-vost. varvarin. variantes) pl. varietates) pl. promenljive količina. vantoz (fr.=lakat) stara mera za dužinu u nekim romanskim zemljama (Portugaliji. vanitas vanitatum (lat. lit. vanstep (eng. lit. razreñivanjem vazduha u njoj. uan-step. mala čaša od debelog stakla koja se stavlja na obolelo mesto da bi se. raznolikosti. praznina. listić. uobraženost. vanjkuš (mañ. zarijetet (lat. variatio) promena. sve je tašto. onaj deo smestišne priznanice kojom sopstvenik deponovane robe zalaže tu robu i na taj način dolazi do potrebnog kredite. jedna vara iznosi 0. napor (lat. barbarizam. razbiti u kapljice. 2. vanilokvencija. metron) instrument za odreñivanje zapremine ili pritiska pare. tj. varijabilitet. razmetljivost. promenljive. proširenih vena. hulja. pr-skanje (ili: prosutost) vena u mišićima. varix proširenje vena. naredba. v. mutan. nepoetojan. vaporacija (lat. vaporirati (lat. odstupanje ili promena u glavnom kretanju ili putanji nekog nebeskog tela. razne stvari. proširenje vena. vanitas vanitatum) taština nad taštinama. zool. variks (lat. vankos) jastučnica. astr. raznolikost. odakle je poreklom) crvena boja koja se dobiva od drveta Caesalpinia brasiliensis. svaštice. varix. omphalgos pupak) med. varikozitet (nlat. oduška. vaporizater (fr. ništavno. vara (port. prividnost. varvarizam (grč. punomoć. pretvaranje u paru. vaporosus) parovit. pasivna sposobnost organizama da se menjaju pod uticajem prilika i sredine u kojim žive (jedna od osnovnih i opštih osobina živih bića). 2. vaporisateur) sprava za izbacivanje tečnosti (mirisa. espapna založnica. pisamce. varia. slavoljubivost. deklinatorijum. vanitet (lat. različit tekst (v. prazan govor. vanilokventnost. ispa-ravati. podvrsta. grč. pismo. stara. 1. ital. pretvarati se u paru. vanilokvencija v. arh. varicosus) med. pretvoriti u paru. vari jete (fr. menjanje. pesmu. nestalan. grč. oticanje vena. prividno. sklon menjanju. raznovrsnosti. varijante (lat. prolaznost. barbaros) v. pome-šane stvari. hvalisavost. varant (eng. pretvarati u paru. nalog za hapšenje. Španiji i Južnoj Americi). bog. svakovrsno-sti. vapor. ventouse) ned. kvrgav. otečenih vena. varietas) različnost. sredstava za pročišćavanje vazduha) u obliku tečne prašine. varvarin (grč.. vaporimetar (lat. varijato (ital. nejednakost. ples. delimično odstupanje od jedne teme. koja se razlikuju jedna od drugih. mesta u rukopisima jednog dela koja nisu jednaka. barbaros) v. nož. vanjkušnica (mañ. tur. promena veseli. grč. promena je prijatna. vapore para) parobrod. raspr-šivač. varijacioni kompas fiz. žonglerske veštine i sl. šesti mesec francuskog republikanskog kalendara. kolebanje. variable) promenljive vrednost. varaq. varikocela (lat. varikozan (lat. one jedan. varak (arap. vancaga (nem. nejasan. u stanju barometra. evaporacija. vrebati. npr. vaporizacija (nlat. naduve-nost. od 19. proširenost vena. varak) list. odlika. poprskati prskalicom. delimično odstupanje od jednog plana ili nacrta. varanted (eng. vaporiser) ispariti. varijabilnost. variae lectiones. kele) med. brbljanje. varićtć) pozorište koje neguje laku muziku. varijabilnost (nlat. koje su kod ove odvojene jedinke drukčije razvijene nego kod ostalih jedinki iste vrste. variato) muz. vantuza (fr. step korak) v. vaporare) pušiti se. vanitas) taština. vaporizirati (fr. odvajanje jedne biljne ili životinjske jedinke od vrste kojoj pripada sa jednom osobinom ili sa više osobina. sujeta. podeljak koji pokazuje promenljive vreme. v. kupica.84 t. probisvet. vaporozan (nlat. variabilis) promenljiv. raznovrsnost. . svaštarije. vaniloquentia) hvalisanje. nevaljalac. varix) med. vetrenje. svaštine. varius različit) pl. prskalica. ništavnost. prazno. verijeteti (lat. različitosti. isparavati. čuvati se. parna laña. up. vardati (ital. fiz. vaporatio) isparavanje. vaporisatio) isparavanje. varijabl (fr. nešto što ima različit oblik od nečega a što ima sa tim isto poreklo ili stoji u prisno j vezi. proppfenje pup-čanih vena. gimnastičke produkcije. bolesno oticanje vena. varijanta (lat. Bandsage) l. varia (lat. pun pare. ventose) „mesec vetra". varicositas) med. parni. rupica na šeširu za obnavljanje vazduha. biol. maglovit. magnetne igle i DRvarijacio delektat (lat. varijabilan (nlat.vanilokventnost 139 variks vanilokventnost (lat. warrant) trg. varijacija (lat. 2. preinačeno. varius) l. varzilo (prema zemlji Brazilu. vankos) jastuk. warranted) oznaka na engleskim fanrikatima = garantovano. krv privukla u potkožno tkivo i time unutrašnji organi oslobodili navale krvi (ventuza). Š. up. vapor.

sudovit. mćtron) fiz. Vasilike (grč. variolis (nlat. variolacija (nlat. variolacija. Waterman) prekomorski trgovac devojkama. varmeñe. proširene vene. neizmernost. sudov-ni. glupak. velike boginje. med. vater-linija (eng. nekadašnja upravna oblast u Ugarskoj. varices (lat varix. variolizacija (nlat. vaskulum (lat. libela (ravnjača). . vasilika v.. prot-kanost krvnim sudovima. Vatikanski koncil najmlañi ekumenski sa-bor katoličke crkve (od 8. vaskulozan (nlat. održan u Vatikanu. sudić. bazilika. HP 1869 — 18. varices) pl. prostranost. variare) biti različit. imati promenljiv uspeh. vaskulitis (lat. na kome je proglašena dogma o nepogrešivosti pape. menjati se. razlikovati se. * vater-balast (eng. prave boginje. održava se u Švedskoj kao uspomena na skijaški podvig Guegava I Vase (1523). variolozav (lat. grč. vaskularizacija (lat.varivas 140 vatirati varinas (tl. W) fiz. županijski ured. vaterpruf (eng. tako da sada ima 11. ne slagati se. bog. proširenje vena. vasa sp. up. početa u VI veku i stalno proširivana. eidos vid. vaservaga (nem. varmegye) župani-ja. sa porculanskom šoljom i vodom za ispiranje nečistoće. u kojem se nalazi voda za održavanje ravnoteže lañe. stvaranje krvnih sudova. vat (skr. razvijati ariju ne menjajući osnovni motiv. biti raznog ili drugog mišljenja. žilica. varinas) najfiniji američki duvan. wattieren) podmetnuti vatu. varicele (nlat. papska vlada. vasculum mali sud. najopsežnija i najvažnija prerada Justinijanovog prava na grčkom jeziku. vatelin (nem. promeniti se. papska politika. bogat sudovima. rošav. vasculosa) bog. viruela) pl. avij. aparat za merenje brzine uzdizanja ili spuštanja (aviona ili balona) u vertikalnom (uspravnom) pravcu. Vaticano) papina palata u Rimu na Vatmkanskom Bregu. unositi izmene u što. variometar (lat. engleski nužnik. water-twist) konac izrañen na vater-mašini. water-polo) sp. vatirati (nem. delimično odstupati od čega. Basilikos) veliki Bizantijski zakonik u 60 knjiga iz IX veka. reakcija krvnog seruma kojom se može utvrditi oboljenje od sifilisa. variole vakcive (nlat. v. vodotisak. UP 1870). kravlje boginje. šp. jedinica za snagu u Meñunarodnim sistemu jedinica. Watte) tkanina (obično pamuč-na) prošivena i podešena za postavu. sudić) ned. variolisatio) med. vas. oblik) pl. varioloide (nlat. donnijeg švedskog kralja. kišni ogrtač od takve materije. varius različit. razilaziti se u mišljenju. variolis) ned. vasculum) alat-. vater-mašina (eng. ned. water-ballast) odeljenje lañe. water polo) igrač vater-pola. flebektazija. vas sud. Wasserdruck) vodeni otisak na hartiji (naročito na novčanicama). rukomet u vodi sa sedam igrača u svakom timu. water-closet) moderni higijenski nužnik. vaskuloza (nlat. ned. mechane) mašina za predenje koju kreće voda. mali sud. vastitet (lat. boginjav. vasculari-satio) biol. varirati (lat. fig. vater-tvist (engl. nlat. vodene boginje. Vasermanova reakcija ned. vaterman (eng. velike boginje. 1000 W čini 1 kilovat (kW). variolosus) ned. v. fatelin. Wasserwage) zan. bog. water. waterproof) materija koja ne propušta vodu. water-line) crta na boku broda koja pokazuje normalan gaz broda. postaviti vatom. koji se tiče krvnih sudova. variolae. blaži oblik velikih boginja. pun krvnih sudova. vater-klozet (eng. variolizacija. vaskularan (lat. oboljenje od velikih boginja. ned. vata (nem Watte) higijenski pamuk. vascularis) alat. vaserdruk (nem. zgrada u kojoj se on nalazio. variolatio) med. vrhovna uprava rimokatoličke crkve. variole (nlat. čovek s takvom glavom. varicellae) pl. vasculosus) zool. vaterpolo (eng. varmeñija (mañ. Vatikan (ital. glavni sasto-jak biljnih sudova. naročito aparat za merenje geo-magnetnih varijacija. vastitas) praznina. nazvan po gradu Varinas (Venecu-ela). fig. grč. izgrebenata i prečišćena vlakna finog pamuka složena kao listovi. vaterpolist(a) (eng. svaki aparat pomoću koga se mogu meriti kolebanja jedne fizičke veličine. variola. pustogl. sa manjom groznicom (naročito kod ranije cepljenih osoba). up. male boginje. vaserkopf (nem.000 soba. grč. najduža skijaška trka na svetu (86 km). to je snaga koja za 1 sekund izvrši rad od 1 džula. cepl>enje sadržinom pravih boginja kao zaštita od boginja (način lečenja boginja pre uvoñenja cepljenje kravljim boginjama). bolestan od boginja. nuz. sastavljen od sudova ili kanala. vatikanska dogma dogma katoličke crkve o nepogrešivosti pape. variolae vaccinae) pl ned. Wasserkopf) vodena bolest u glavi. naročito podmornice. naziv po škotskom fizičaru Džemsu Vatu. belim robl>em. zapaljenje krvnih sudova.

lat. Veberu (1804—1891). 3.) pl. straže. zemlja vrtova i njiva. vae victis) jao si ga pobeñenima. sposobnost ra-stenja. užem smislu. koji životari. vegetus živahan. koji unamerenje efekta električne struje. vegetus) l. koji ima sposobnost rastenja električnom automobilu. čio) tela. veduta) izgled. izviñač biljnom carstvu.141 vezikator vatmen (eng. vrsta melema u obliku šipke. npr. životariti. a obično i ne pije i ne mehura. vegetatio) bog. biljke. u sav novac lozice i sednice). umeci od vate tla). pelce-ra. narednik. ggrećuje rastenje ili vegetaciju (vegetativ-na vatoni (nem. velikih filozofskih sistema Indije. bujnost. puši. wey. bez duha. jedinica za merenje knjige brahmina u Indiji. vegetabilije (lat. mćtron) fiz. vegetirati (lat. vegetabilitas) biljna priroda. vegetabilis) biljni. Veda. povrće. pergament-papir. izazivanje plikova na koži radi odjaja. mirisa i crnkast.) „kraj Beda". mali torpiljer za stražu oko da raste. vid) „znanje".) jedinica za suprotno. vesicantia) pl. vegetativni živčani sistem znat. weigh) stara engleska mera za Bede (sskr. fig. životna snaga biljaka. watt. koji pripada vedeta (fr. na Rig-vedu. napravljen od bilja. Wb) fiz. najpopularniji u vadžibi (arap. rastinje. obično: ishrana bez mesa i životinjske masti. ned. (pri kartanju). pod Vedama se često misli samo ve viktis (lat. vedska religija najstarija faza indijski* religija. watt. stražar na bedemu tvrñave. u Arabiji koji su. vegetarijanizam. mehur. 2. vedetta. merenje rada i energije. vegetabilna zemlja zemlja na kojoj uspevaju čuven. kojoj su bogovi podeljeni na četiri klase. sve vegetacija (nlat. U upotrebi i danas = 82. živeti o biljnoj hrani. fig. deo nerv-nog vatsat (eng. spomenici sanskrtske književnosti. vegetalis) biljni. jedinica za merenje sistema koji reguliše aktivnost unutrašnjih električnog rada i energije. bujanje. jednostavnosti. vedanta (sskr. ibn Abd el-Vahaba. strogi vegetarijanac hrani se isključivo vezikancije (lat. mokraćni mehur. vesicatorium) farm. neprijatna mlekom. sekunda. koji meñusobno dejstvuju vatsekunda (eng. poz.i Atharva-veda. hrana biljna hrana. wattman) vozovoña na vegetativan (lat. istucanih zelenih bubaka (špan- . koji raste. vaccetto) muz. pod voñstvom Muhameda izrasline na telu biljaka i životinja. slačica i sl. jedan od šest kolebljive. vegetabilki život život biljaka. biljke. vačilante (ital. slika grada ili osobenost biljaka. vegetarijanac (nlat. sredstva za biljem. polovinom XVin veka vegetaciona tačka najjače rastenje na vrhu težili da povrate islam prvobitnoj čistoti i jednog organa. imaju četiri dela: magnetnog fluksa. vahabiti (arap. simpatikusnogcela. reproduktivnom sistemu). va tout) igram u sve. stavljam sve na kocku. up. umereno. uhvatiti koren u nekom mestu i tu brzinom. grč. bešika. Sama-. umereni vegetarijanac jede i mleko. bešič-nik. znak 1 Wh. va§ak ris) pas. predstavi. med. predela kojoj je cilj da predmet što vernije vegetabilni pergament v. pristalice religioznog pokreta bilje. 4.) pl. vedette. fig. organa. vezikator (nlat. naročito je sposoban da raste. tj. va tu (fr. koji čini te bilje raste. vegetarianarius) čovek koji vezikalne arterije arterije mo-kraćnog jede samo biljnu hranu. prospekt. v. tj. starešina biljka. konjanik stražar. puter i sir. Yajur. ve (eng. konjička izvidnica. pristaništa. jastučići. Wachtmeister) voj. biljni svet. naziv po nemačkom fiRig-. filozofije. živeti životom načeto (ital. najstariji vunu. ali manje obavezne nego farbića. rastinje. (nlat. vedantizam učenje Vedante (Bede). trepereći. život i rastenje rizikujem. za popunjavanje oblika tela. vesica urinaria). pseto. vegetabilitet • (nlat. teško pobeñenima! vegetabilan (lat. vegetabilia) pl. koji se tiče vatmetar (eng. ploñavanje biljaka (pomoću kalema. koji vezika (lat. sastoji se od parasimpa-tikusnogi vatčas. osobito električne. vegetalan (lat. slavan glumac ili čuvena glumica. lokomotivi ili (vegetativni sistem biljaka je suprotan tramvaju. autonomni nervni sistem. vehabiti. ljuljajući se. svete veber (skr. watt) el. vesica) aiat. videre) voj. vegetativno rasploñavanje bog. živeti koliko da se živi. naročito ona koja je izložena u Rig-vedi i u biljna hrana. biljaka. sprava za rastenja.veduta (ital. nespolno rasznak Ws. . zovi. stranjivanja zapaljenja u unutrašnjem delu vegetarijavizam (lat.554 kg. u zičaru V. mlečnim prerañevina-ma i jajima. rasti kao vahtmajstor (nem. vacillante) muz. ostati ne radeći ništa. Watte) pl. vegetare oživeti) živeti. stroge verske dužnosti Indiji. E. vegetabilna pozorišta „zvezda". ishrana hranom isključivo biljnog porekla. tj. jedan od vaška (tur. sastoji se od praha vegetarijanstvo v. u vezi sa rastenjem. fig. sposoban (ratna lañica). ital. umerenom biljke. propoveda apsolutno jedinstvo svih muslimana. sistema ind.

upravljena veličina. mučenje. zastavice na konopcima razapetim izmeñu katarki jednog broda. ubrzanje. šminka od bizmuta i pirinčanog brašna.) zvanje i vlast vezira. mučitelj.) gram. tur. vena) anat. velours satine) atlasni somot. velox brz. Wechsel) menica. vindicta osveta) krvna osveta (na Korzici). veleitet (nlat. velo (fr. velvet (eng. velur (fr.) anat. ili lovca. velementum) pokrivalo. plućna vena. pedis noga) v. veksir (lat. tako postoji i veksir-doza. vrsta nekeplovanog mančestra. sila. velter kategorija boksera tetkina 63. grč. vezirat (arap. velaran (fr. vena kava (lat. terpentina. cimeta i paprice (korijandra). vena koja donosi krv iz organa za varenje u jetru. brzino-metar. lovački. tako da se brava ne može otvoriti ni pravim ključem ako se ne ume rukoveti tom napra-vom. kore muškatnjaka. vena arterioza (lat. vendetta. vena poetica) pesnička žica. šuplja vena. velocitas) brzina. supr. veksir-pehar i DRveksirati (lat. velveret) trg. Wecke) hleb duguljastog oblika. lat. sport) v. peckanje. otkati) u vidu somota. up. pretvaranje u velar približavanje izgovora nekog suglasni-ka izgovoru (artikulaciji) zadnjonepča-nih su glasnika. vezir) na Istoku: titula visokog državnog činovnika. arterija. uznemiravanje. nlat. vexatio) zlostavljanje. velutirati (fr. zadnjonepčani. veločisimo (ital. velaire) gram. veker (nem. veksir--kocka. honorar koji prima umetnik za svoje delo. velveret. velleite) tih. velar (fr. h). vena arteriosa) anat. velum (lat. velox brz. vrsta štofa sa dugom dlakom. velleitas. dosañivanje. vecchio conto) trg. tkati. . stari račun. velodrom (lat. k. podmitljivost. velarium) veliko platno u starorimskom amfiteatru. opnasta cev kojom se vraća u srce krv. velours) somot. npr. veksacija (lat. somotska četkica za rovašenje glatkih tonova na slikama u masnim bojama. žutog voska. meko nepce. velur satane (fr. vekio koito (ital. fr.. dovodnica. venatorius) lovni. venatoran (lat. vena (lat. grč. metron) sprava za merenje brzine aviona. veloutoire) slik. dromos trka-lište) trkalište za bicikliste (točka-še). vitulus) pergament od teleće kože. ćilim kao ukras nad altanima i na fasadama o svečanim prilikama. uzne-miravati. prodajnost. veloce) nuz. Wecker) budilnik (časovnik). vexare mučiti) ono što služi za veksiranje. veličina koja ima svoju brojem odreñenu vrednost i pravac. velosimetar (fr. velosipedist(a) (fr. velot) koža i pergamenat od mrtvo oteljenog teleta ili jagnjeta. veksirogledalo. a u narodu se upotrebljava kao lek protiv zapaljenja plućne maramice. vendeta (ital. kadifa. velociped (lat. kupllvost. velin. všloce brz. fina i glatka. welter velika težina) sp. šećera. velociped. skalar. kinje-nje. velarizacija (fr. fina alansonska čipka. zadnjonepčani glas (g. velours de coton) pamučni somot. veksla (nem. vena poetika (lat. teška. smole. velocitet (lat. supr. vena porta) anat. velosiped (fr. pes. velutina (fr. velutoar (fr. koja je kružila po raznim organima i koja je jedan deo svojih hranljivih materija i kiseonika predala tkivima. rudi-mentarno htenje. mastiksa. izmišljen razlog. pesnička snaga. koji se tiče lova. mešavina od crnog ili crvenog vina. zlostavljati.vezikularan 142 vendeta skih buba). slaba i nejasna težnja. štruca. vrlo brzo. izgovor. somot. velox brz. ona koja dovodi iz pluća u levu pretkomoru srca arterijsku (oksidi-sanu) krv. pergamentu slična hartija. lat. velocipediste) onaj koji se vozi na točku. velter (eng. velouter) raditi (ili: izraditi. bicikl. točkaš. vector) kat. dati tkanini izgled somota.) fon. eng. velosiped. veo. prohtev. velen (fr. vena porta (lat. veloutine) kozi. vena cava) anat. velluetum) trg. reumatizma i DRvezikularan (lat. dosañivati.5 do 67 kg. v. ven brile (fr. ona koja dovodi neprečišćenu krv iz donjeg dela tela u desnu pretkomoru srca. wazer. volja koja još nije prešla u akciju. vezir (arap. velveret (eng. brzo. brzina. biciklizam. zadnje. staza za velosipedske trke. želja na čijem se ostvarenju ne radi. up. vin brule) kuvano vino. naročito naprava za osiguranje na veštačkim bravama. venalitas) potkupljenost. velvetin. u obliku mehurića. ima svojstvo da na zdravoj koži bez bola izvlači mehurove. hitro. vesicularis) mehurast. kadifa. velveteen) trg. pesnički dar. vekna (nem. velar. velvet. velocipede) točak. velur de koton (fr. somota-sta pamučna tkanina. velament (lat. u bivšoj Turskoj Carevini: titula mini-strapredsednika (veliki vezir). razastrto radi zaštite od sunca. nad kojom se zapali kašika ruma. velvetin (eng. venalitet (nlat. velarije pl.) kinjiti. velosport (lat. vektor (lat. hitrina. velarij(um) (lat. zadirkivanje. veloče (ital.. električna struja itd. velocissimo) kuz.

ventilirati (lat. reč) med. lovačka kuća. koji nadima. venenosus) otrovan. Venus. venia docendi) dozvola za držanje predavanja (na univerziteti-ma). otuñenje putem prodaje. pun vetra: med. koji dolazi kao posledica neke polne bolesti. venetromboza (lat. tj. vetrokaz. veni. zalistak. veneričan (lat. ventilator (lat. rpaij. dozvola. venerolog (lat. za isisavanje i usisa-vanje vazduha. fina vrsta tkanine grodetur. obožavanje. neko pitanje pretresati. grč. provetravati. venija legendi (lat. mehana. mehanička naprava. ledenica. vendere prodavati. spravljač otrova. vidi. venozna krv neoksidisana krv tamnocrvene boje. tečnosti. sectio sečenje. ventosus) vetrovit. vent-en (fr. Venus. logion) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. cum bona venia) sa ljubaznim dopuštenjem. lat. svestrano razma-trati. časni. ventriculus) anat. bogat venama. posvećena hostija u katoličkoj crkvi koja se pokazuje vernima da bi joj odali poštovanje. veneficus) onaj koji spravlja otrove. Venedi v. zgrušavanje krvi u venama. sit venija verbo (lat. uopšte svaka šupljina na telu. ventrkku-li kordis (lat. ventilator) vetrilo. reči kojima je Cezar javio u Rim svoju pobedu u Pontijskom ratu. naredba. ventositas) med. v. Vindi). venija etatis (lat. venski. nlat. logos govor. venenum otrov. vetrokaz. progla-šenje punoletstva pre zakonom utvrñenog vremena. ventralan (lat. ventrilokvenciJa (lat. venerabile) ono što je dostojno visokog poštovanja. alta vendita) visoka loža karbonara. zadak. ventilatio) obnavljanje vazduha u zatvorenim prostorijama. ventilacija. puštanje krvi iz vene. vendita prodaja) mesto gde se trguje. veneratio) duboko poštovanje. lat. Venedik. boginja lju-bavi. boginja l>ubavi) 1. Vendi. venevozan (lat. Venus Venera. venski (lat. venta. venditio) prodaja. lovl>enje. venerologija (lat. venefik (lat. sprava za obnavljanje. ventarola. ventilogij(um) (lat. častan. venia legendi) v. pomoću koje se vrši otvaranje i zatvaranje propusta za vazduh. venerija (fr. loža. vingt-et-un) „dvadeset jedan". vena. koji se tiče vena. venia aetatis) prav. nem. venski. vici (lgt. ventilacija (lat. Wenden) najstariji naziv za Slovene u istorijskim izvorima. nadimanje. vendere prodavati) usaml>ena drumska krčma. vena) znat. venedienne) trg. tj. obično od metala. vena. ventrilokvija. fig. bona venia. nagomilanost vetrova u želucu. koji izaziva vetrove u želucu (za jela). v. ventrikulus (lat. venenum (lat.u. one koje se najčešće prenose snošajem. odobrenjem. sprava za pokretanje vazduha i drugih gasova. vetropirstvo. vetrovi-tost. sit venia). ventiliranje v. ventus vetar. ventozan (lat. snabdeti ventilom. venter) znat. Venus) mit. venija docendi (lat. ventus vetar. venerija (lat. zborio mesto. prečasni. koji pripada venama. trg. trbuh. thrombos grumen. venta (šp. naziv za polne bolesti. želudac. mesto gde se ostavljaju jela i pića radi hladnoće. venozan (lat. vendicija (lat. komore srca (desna i leva). pare i dr. Venedig) stari naziv u našem narodu za današnju Vene-ciju (Mletke). vetriti. provetravanje. ventozitet (lat. koji se nalazi na trbušnoj strani. kod Nemaca naziv za Slovence i Lužičke Srbe (Vendi. med. poziv pred sud. videh. fig. grč. venesekcija (lat. veniat neka doñe) prav. ventarola (ital. precenjivanje imanja koje treba deliti. predavanje. venedjena (fr. Venedik (tur. ventus vetar) sprava koja pokazuje pravac duvanja vetra. alta vendita (ital. venijat (lat. sa dopuštenjem. kad se hoće da kaže kako je neka stvar brzo svršena. dopuštanje. venia) odobrenje. hajka. polio zaražen. načiniti odušku na čemu. loqui govoriti) veština tobožnjeg govorenje iz trbuha. ventralis) aiat. pijaca. v. venari loviti) 2. naročito sifilis. koji truje. gasove. vici) „Doñoh. nlat. venereus) med. ventil (lat. tj. venter trbuh. venenum) otrov. venedički mletački. strahopoštovanje. vetrenje. koji pripada trbuhu. lov. rezanje) med. logia) deo medicine koji se bavi veneričnim bolestima. ventiliranje. polio bolestan. lekar za venerične bolesti.. ajni. neka je dopušteno reći. grč. venija legendi. venenum facere otrov spravljati. sit venia verbo) neka bude reči dato dopuštenje. ventriculi cordis) pl. prethodno pretresanje. Venera (lat. trbušni.Vendi 143 ventrilokvenciJa Vendi (nem. venerabilis) veoma pošto-van. kum venija (lat. koji se tiče trbuha. fig. veni. ventile) oduška. lat. Venus Venera. poznata hazardna igra sa francuskim kartama. . venerie. venozan. vendita (ital. veneracija (lat. vidi. dostojan poštovanja. grudva) med. grč ep. objašnjavati u tančine. venire doći. pobedih!". venter (lat. venosus) alat. Venedik. fig. venerabile (lat. bona venija ili kum bona venija (lat. venija docendi. temeljno razmatranje nekog pitanja (pre donošenja konačne odluke). triper i meki šankr. ventilare) obnavljati vazduh. venija (lat. veledostojni. venerabilan (lat.

realna injurija. veka (mañ. verbum deponens) u grčkoj i latinskoj gramatici: glagol koji ima pasivne oblike a aktivne značenje. verbum. veo (ital. ljubav koja se svuda skita. verbatim (lat. verbalna egzegeza objašnjenje reči. sastavljanje protokola. verbaliter (lat. uranios nebeski) visoka. na ostrvu Milosu. glagolska reč. govoriti. verbum reč) prazno razmetanje rečima i rečenicama. potresati. verbi gratia) v. verbum aktivum (lat. verbi gracija (lat.1820. koje se nalazilo u umetničkoj zbirci florentinske porodice Mediči. gram. varanda) doksat. sskr. oblaka. venula) znat. verbalist(a) (lat. doslovno. Venus. venica. usmeni. verbatim) pril. polna ljubav. verbum infinitum — neodreñeni glagolski oblik (infinitiv). tumačenje reči. sada u pariskom Luvru. venter. svačija »sena. tj. poduži komad bele tkanine koji. bujica reči. usmeno. mraka i sl. veran liberi. kao plašt. iš. nota jedne vlade drugoj. venusto (ital. onaj koji više drži do reči nego do njihove sadržine. verbum (lat. stihovi bez slika. požuda. verbalnost v. potres vazduha usled kojeg nastaje zvuk. koju poslanik one prve samo usmeno saopštava ovoj i koja ima karakter poverljivog saopštenje. lepotica. nakla-pati. astr. verbalizirati (lat. mlaćenje gloginja. Venus (lat. pomoćni glagol. fig. što ometa da se nešto sazna. grč. mati Kupidonova. verberacija (nlat. verbi causa) na primer. trošenje reči uludo. verbalizam. verbi kau za. druga po redu planeta u Sunčanom sistemu.). istinoljubi-vost. odložim glagol. uzvišena Venera. opširnost u izlaganju. Medičijeva Venera najlepši prikaz boginje Venere. prijatno. radi primera. verbum activum) gram. venusto) muz. umilno. verbalna definicija objašnjenje reči. ljupko. verax koji istinu govori. klekinja (drvo i plod). verbi kauza (lat. verodostojnost.ventrilokvija 144 verbum deponens ventrilokviJa v. zvezda Danica. zastor (od magle. Zornica. ver blan (fr. verbum anomalum) gram. verbum anomalum (lat. . od reči do reči. Venus vulgivaga) obična pohota. Venus pandemos (lat. sastavljati protokol. tući. versus) poet. gram. glagolski. blagoglagoljivost. batina-ti. Venus vulgivaga (lat. Venera. ventouse) ned. baranda. trućalo. mali krvni sud. Zornjača (Fosforus). nlat. otvoren trem na kući. nlat. Miloska Venera veličanstveni mramorni kip Venere. supr. ljubavnica. opširan (u pričanju ili izlaganju). parenje. boginja ljupkosti i ljubavi kod starih Rimljana (kod Grka Afrodita). bukvalno. veratrum) hem. verbum auxiliare) gram. pismeno saslušavati. fiz. loqui) onaj koji ume da govori iz trbuha. oblju-ba. veracitet (lat. gei. bukvalnost. verbum auksilijare (lat. od reči do reči. trućanje. ventrilokvencija. verbalisatio) prav. pun reči. prebačen preko glave i niz pleća. odredba reči. ventrilokvist(a) (lat. v. govoriti u vetar. verbalan (lat. mešavina raznih veoma otrovnih alkaloida koji se nalaze u soku nekih biljki iz porodice čemerika. veracitas) istinitost. nepravilan glagol. verbigeracija (nlat. neveste nose na venčanju. nešto što prikriva stvarnost. fenyo. verbalitet (nlat. kao znak žalosti. pan-demos) v. pismeno saslušanje. rañen u P veku pre naše ere. verbosus) rečit. verbaliter) pril. uvreda nanesena rečima. v. v. verbum) pričalo. veras (lat. Venus. pohotljivost. venula (lat. ventuza (fr. nlat. verbositas) prekomerna rečitost. fig. Venus uranija (lat. glagol. kao lek protiv živčanih bolesti i reumatizma. verba) pl. verbum deponens (lat. pričanje utaman. veratrin (lat. kazati i sl. omotač oko nečega. verbalitas) doslovnost. u obliku masti. vantuza. kleka. Veneris) mit. razvratnica. tanji sloj nečega. služi. ispravnost. velo) l. uzvišena. verbalna nota pol. Venus vulgivaga. verberirati (lat. verbigeratio) med. šibanje. čista. mala vena. grč. verbum) gram. u cilju da se pred slušaocima pokažeš učen i pametan. »sena Vulkanova. verba (lat. verbum. verbalna injurija prav. doslovan bukvalan. verbalis) koji se sastoji od reči. vere. razvučenost (stila). verbum fini-tum — lični glagolski oblik. usmeno raspravljati. verberare) šibati. nečed-nost. verbi gracija. besmisleno ponavljanje reči. poet. komad tanke providne ili mrežaste tkanine kojim žene pokrivaju lice ili ga nose preko glave i niz pleća. 2. vers blancs) pl. pričati utaman. koja se vidi i po danu. naklapanje. ljubav prema istini. Venus. od reči do reči. nepohotna ljubav. verbum dicendi — glagol govorenje: reći. šamaranje. ulična ljubav. fenyii) bog. prekla-palo. koji se tiče reči. verbali-sare) prav. fig. Večernjače (Hespe-rus). fig. veranda (eng. verbalizam (lat. verbozan (lat. doslovno. veranda. jedno od najvećih vajar-skih dela starog veka. verberatio) batinanje. verbum reč. verbalizacija (lat. verbozitet (nlat. pronañen . Venus pandemos. 3.. radni glagol. up.

verbum impersonale (lat. verbum inhoativum (lat. sprava za ispitivanje jačine metala. verminozan (lat. vitrum staklo) lažan dragi kamen. versus) pl. vere. obraze). onaj koji nema svih oblika. prodaja na kredit.) poštovati. verzio in rem (nlat. versio. verificatio) proverava-nje. verzija (nlat. verzio in rem. versatio) okretanje. nepotpun glagol. versari) dolaziti u dodir. npr. veritet (lat. obavešten. vešt. overiti. bojati se. verv (fr. presuda. pregledati (račune. versicolor) raznobojan. versio in utilitatem) prav. proña robe. Wehrmacht odbrambena snaga) naziv za nemačku vojsku za vreme naci zma. obrt. obrnutost materice. verzo šolto (ital. v. versus) poet. družiti se. iskusan. pun glista. verzo folio (lat. odluka. veredictum. vers-libriste) pobornik slobodnih stihova. tur. verso sciolto) v. bolest od glista. versura) vršiti promet robe. Cilj mu je da prikazuje život onakvim kakav je. zanos.verbum defektivum 145 vermivozan verbum defektivum (lat. promena. tj. verizam (lat. prelazni glagol. V. stvarnost. prevod. vergija (tur. izvež-ban. versio uteri) obrt deteta u materici. veriste) umetnik pristalica verizma. . pokriti (ili: pokrivati) dug zajmom. ili kad neko upotrebi u tuñu korist svoju sopstvenu stvar ne znajući da je njegova (u oba slučaja sopstvenik ima pravo da traži stvar natrag. vermati (tur. vertere obrnuti. tip. verenda) pl. putem iskustva. žar. waram. zanimati se čim. vitriculum. verdikt (lat. verbum intranzitivum (lat. v. glistav. istine. verbum primitivum (lat. zazirati. književna škola koja propoveda upotrebu slobodnih stihova. verzio in utilitatem (nlat. verso folio) na drugoj strani. ital. promet. verdict) prav. overavanje. fr. lat. okrenuti) inačica jedne pripovetke. verbum defectivum) gram. tuga. verzikolorav (lat. fil. verificator) utvrñivač istine. veritas) istina. mešanje poverioca. rumenica). koji boluje od glista. verbum imperso-nale) gram. istinitost. zool. vermikularan (nlat. versatus) upućen u nešto. versali. upotreba stvari u tuñu korist bez punomoći sopstvenika upotrebljene stvari. pa onda potvrditi ispravnost. glagol kojim se iskazuje početak neke radnje. utvrditi istinitost čega i zatim je potvrditi. Vermaht (nem. verbum tranzitivum (lat. vergula) kuz. ver-librizam (fr. utvrñivanje tečnosti jedne pretpostavke. rumenilo (za usne. porotska odluka. verziran (lat. književnosti i muzici moderne Italije. v. verbum passivum) gram. vero. veritas juridika (lat. veresi) kupovina ili prodaja na veru. verzacija (lat. oblik (ili: način) pričanja o nekom dogañaju. veretizav (arap. vermes (lat. verve) polet. verbum transiti-vum) gram. veritas. verziran» (lat.). eng. prevod na maternji jezik. Osnivač i voña mu je romansijer ðovani Verga. tuberkuloza. u vatri pozlaćeno srebro. vergl (ital. menjanje. gliste. vermej (fr. verminacija (lat. waram. pozlaćen bakar. hipoteze. versi liberi. verbum intransitivum) gram. baviti se. verz (lat. verem (arap. vermicularis) crvast. verificare) proveriti. vermis. zool. veritas juridica) prav. primitivum. proveravati. verbum inchoativum) gran. polni organi. verbum pasivum (lat. sa svima njegovim ružnim i lepim stranama. verismo) krajnje naturalistički pravac koji je od početka sedamdesetih godina XIX veka počeo uzimati maha u plastici. verenda (lat. pravljenje zajma da bi se njim pokrio neki drugi dug. bezličan glagol. verbum primitivum) gram. na obratno j strani (lista). crvolik. versio in rem) prav. med. verzali (lat. up. veritet. verem) l. dokumente. vermijon (fr. overilac. slikarstvu. verzurirati (lat. verificirati (nlat. šaren. vermeil. pesnik koji piše slobodnim stihovima. Werkstatt) radionica. glisna bolest. veresija (tur. ital. obrtati robom. vergi) porez. grč. vatrenocrven dragi kamen. verist(a) (fr. vermiglio) rumena (ili: crvena) boja. jad. trpni glagol. versus istinit. 10 Leksikon verzura (lat. zamah. veritas (lat. fermati. ako stvar nije moguće izdvojiti bez povrede njene suštine. verifikator (nlat. ver-librist(a) (fr. obrtanje. plaćanje duga zajmom. ili. veritet nekog potraživanja. punomoći i dr. o tome tata mnogo verzija o tome se različito priča. sušica. verikl (fr. lat. versifikacija. neprelazni glagol. phthisis) onaj koji izgleda kao da ima tuberkulozu. da zahteva naknadu vrednosti). vermillon) jako crvena slikarska boja (cinober. verminosus) med. harač. vermes) pl. verifikacija (nlat. verite) istina. (nlat. verkštat (nem. vericle. danak. raditi na čemu. verminatio) med. vers-librisme) upotreba slobodnih stihova. 2. versura) trg. mehanički instru-ment sa jednom melodijom ili dvema na koji se svira skretanjem ručke. pravna istina. vičan čemu. utvrñivanje pravog stanja. verzifikacija v.

vertigo) ned. vermicelli) pl. grč. crvići. stih. astr. verseto (ital. stihovi pomoću kojih se lakše pamte izvesna gramatička pravila (npr. okretan. vsrnilitet (lat. vertiko (nem. 2. teme. pravljenje stihova. presvlačenje nekih životinja. Vertiko) vrsta malog ormana sa sastavkom. vermifuga (nlat. verteks (lat. dati (ili: davati) sjajan izgled. se. versare okretati. svrab. lik) prenošenje fotografija na staklo. nem. verre staklo. neotesanost. crvast. sifilis. verset) kitica. breg. naročito na oku. u pravcu dejstva Zemljine teže. typos oblik. vertatur (lat. . vesna proleće) prolećni ples Ukrajinaca. veras. stavljanje u stihove. Wermut pelin) desertno vino s pelenom i drugim zači-nima. vernije (fr. matematičaru Vernier-y (1580—1637). versus memorijales (lat. početak geološkog perioda tri-jasa. glava. nauka o stihovima. verthajmovica (po Nemcu Wertheim-y) l. kasa koja se ne može otvarati bez naročitog ključa. vertatur) neka se okrene. neka se obrne (list). koji pati od vrtoglavice.) v. zmija. niz metrički sreñenih ritmova koji. sedište republikan-ske vlade. praviti (ili: pisati) stihove. stihoklepac. verticitet (nlat. verzija. vertebralis) zool. versificator) stihotvorac. VI 1919 (Ver-sajski mir). vertebralni sistem deo živčanog sistema koji polazi iz leñne moždane. kičmenjaci. fig. dovitljivost. fabričko ime za sintetičku dietilbarbiturnu kiselinu. služi kao sredstvo za uspavl>ivanje. bradavičavost. fr. ned. vis. versifex) nadripesnik. verthajmica. vermiforman (nlat. verte (lat. pesnik. koga je uhvatila vrtoglavica. vrtoglavica. versus) poeg. vertiginosus) l. magnetne igle). premazati firnajzom. pisac stihova.čas. versifikacija (lat. vertikalan položaj. u Versaju je potpisan mir izmeñu Nemačke i saveznika 28. npr. skidanje svlaka. verre staklo. bradavica. versus cancrinus) post. vertiginozan (lat. stihovi bez slika. vermug (fr. vertebrata) pl. versija v. vernatio) podmlañivanje. lekovi za isterivanje glista. versatilis. vrsta. vernirati (fr. grč. verrucositas) med. moć opredeljivala. crvolik. kovitlav. stožer na nebu. versi liberi (lat. pretposlednji kanonski . nesvestica. uspravna. vere (lat. remedia) pl. strofa. verticalis) uspravan. vernir) lakovati. kičme-ni. vesnjanka (rus. obrtati) prevrtljiv. pun bradavica. vrtoglav. okret-ljivost. veruka (lat. veronal fark. nlat. verol (fr.vermičeli 146 vesper vermičeli (ital. predstavljaju celinu. verfen geol. odvesan. vsrnacija (lat. glazirati. vir. prestonice francuskih kraljeva. koji izaziva vrtoglavicu. vertebrata (nlat. vernissage) svečano otvaranje umetničke (slikarske ili vajarske) izložbe. verte) okreni. vešt. vernier) geom. šuga. Versaj (fr. užina. zvezda Večernjača. račji stih = palindromos. fr. vertebralan (nlat. vernalan (lat. verticalis) kat. izreka iz Biblije. vernisaž (fr. berlinskom stolaru Vertikou. prolećni. 2. verruca) med. vemalis. versificare) staviti u stihove. predlozi koji se slažu sa nekim padežom složeni u stihove). vertex) vrtlog. vertere. 1871—79. versificatio) stihotvor-stvo. up. rtenjačni. upravljanja (npr. verukozan (lat. 1672—1789. versatilitet (nlat. verotipija (fr. Versailles) veličanstveni dvorac sa parkom koji je sagradio Luj XIV. bradavičav. verrucosus) med. tj. promenljivost. obrni (list). versifeks (nlat. vertikalan (nlat. i onda udaranjem ovlaženim prstima po njima proizvode tonovi. vsrsali (lat. variola) tec. slobodni stihovi. verz. zool. vertikale (nlat. obnavl>anje. vertigo (lat. verukozitet (nlat. vermiformis) u obliku crva. vermifuga. asonancije ili aliteraiije. versifikator (lat. brava. vrsta nonijusa. nazvan po pronalazaču. prava linija. kolebljivost. ulagivanje. tj. tip. phone glas) muzički instrument koji se sastoji od dva reda vinskih čaša razne veličine koje se sipanjem vode u njih hromatski štimuju. verofon (fr. verticite) fiz. versus) št. izbijanje mladica u proleće. prostota. verole. vesper (lat. pomoću rimovanja. versus kankrinus (lat. versiculus) mali stih. okomit. pravl>enje glupih šala. velika početna slova. pršljenski. verticitas. versi liberi) pl. versus memoriales) pl. versificirati (lat. versetto. versatilitas) prevrtll-vost. . ver) pr. verthajmovača. versikul (lat. versta (rus. vernilitas) ropsko ponašanje. promenljiv. vrsta finih talijanskih rezanaca. vermoute. nazvana po svom pronalazaču. versatilan (lat. perpendikularan. vrh. vesper „veče") u katoličkoj crkvi: večernja.

neobuzdan. vestales) pl. veterina) nauka o marvenim bolestima. ode-vanje. veto (lat. nlat. dremljivost. oblačionica i svlačionice. vestibil. vestibul (lat. svečano oblačenje manastirsko? iskušenika u kaluñerske odelo (kod katolika).Vesta 147 vibrafon Vesta (lat. vestibule) v. farm. vetativ (lat. vešplav (nem. vecozamente (ital. vestigium. med. veternus dremljivost) med. iaizmenična napetost i labavost delova tela. prenosilac. žustrine. odeća) trgovac haljinama. veš (nem. veterinarius) marveni lekar. 2. garderoba. veto zabranjujem) lipti. vibratoran (lat. pneumatič-na mašina za nabijanje zemljišta. rimska boginja ognjišta. njihati se) 1. onaj koji je svršio veterinarski fakultet ili ravnopravnu visoku školu i dobio diplomu marvenog lekara. udaranjem batića o pločice proizvodi se karakterističan treperav zvuk. koji se stvara treperenjem vrha jezika na alveolama gornjih sekutiće. mrtvilo. domaće sloge. treptav. žustar. čovek ostareo u službi. veteran (lat. blagoslova i sigurnosti u gradovima i državama. haljinarnica. teh. vibrant (lat. vibralitet (nlat. vibrafon (lat. vibralitas) fiz. fiz. drhtav. prevozio ili prenosio sredstvo. plahovitost. wedgwood) vrsta engleskog poluporculana. vetus star) stari vojnik. vestiarium) soba gde stoje haljine. meko. western zapadni) popularni naziv za filmove u kojima se prikazuje američki . fiziol. blago. vod. nazvana po pronalazaču Dž. vestibulum. vestalke. libe10* rum veto) pravo slobodnog odricanja. šerifi. spisi St. većil (arap. vecozo (ital. preobuka. bila je živa zakopana. device koje su morale ZO godina služiti u hramu božice Beste i stalno održavati svetu vatru. vibrare) l. a posle su mogle istupiti iz službe i udati se. veteranstvo v. treperavost. vibrato (ital. sprovodnik. wakil tur. fajansa. ili odbijanje. Indijanci. Vahabi) up.. u ustavnim državama vladaoci imaju. naročito onaj koji je učestvovao u ratu. takav je. vibrato) muz. Vetus testamentum (lat. njihati. neobuzdanost. oblik i dr. pustolovi. vehemencija (lat. g. vatrenost. vehementnost v. Vesta) mit. haljinar. vehiculum) kola. via (lat. astr. veterancija (nlat. stražar. kod katolika: nadzornik svešteničkih odežda i crkvenih utvari. da se njihaju. tragovi. vahabiti. Waschblau) plavilo za rublje. tre-pereti. fig. vibrare. fig. drhtati) glas čija je bitna osobina treperenje. veternus (lat. sprava koja neki predmet stavlja u brzo treperenje. vedžvud (eng. veterinar (lat. kauboji. Juno 1804. hirurški in-strument koji se upotrebljava za bolest ženskih polnih organa. zastupnik. marveno lekarstvo. vezzosamente) muz. vehemencija. zabran-ski način. Wasche) rublje. grč. vecozamente. vehter (nem. npr. Palas 1802. vehementan (lat. koji se sastoji u trepe-renju. vestibul. nekad turski ministar. vestibule) trem. vezzoso) muz. njihavost.. vestis odelo. džez-instrument sastavljen od metalnih ploča nanizanih na pokretnom stalku. vatren. vibrater (lat. Vesta). čovek koji je stekao iskustvo u nekom poslu. trepereći. obično destilovana voda. plah. iznositi prljav veš. vestitura (nlat. vehikl (lat. telo koje vrši mehaničke ili električne treperenje. phone glas) muz. vestales) pl. vekil) punomoćnik. čednosti. v. veterinarski fakultet. junaci tih filmova su kolonizatori — pioniri. provodnik. revolveraši. vestern (eng. glas r. vehemens) žestok. sredstvo za prenošenje. vestibil (fr. stanje jednog veterane. zakalućerivanje. vibrant) ustreptao. fig. bušenje betona i dr. vestijar (lat. ulaz u kuću. škola za marvene lekare. strastan. živinar. u odnosu prema narodnom predstavništvu pravo na neograničeno (apsolutno) ili samo na ograničeno (suspenzivno)veto. način zabrane. ako se koja ogrešila o nevinost. fr. vestalinke. treptaj™. predvorje. odbacujem. vestijarij(um) (lat. tragovi nogu. vestalke (lat. nežno. veteranstvo. vestalinks (lat. Wachter) čuvar. Vedžvudu (1730—1795). njihanju. vibrare trepereti. vibrantan (fr. bolesna želja za spavanjem. isluženi vojnik. veterancija. silovi-tost. . u starom Rimu: formula kojom su narodni tribuni oglašavali odluke sena-ta za nevažeće. vestigia) pl. via) v. mlitavost. vehementia) žestina. stope. predsoblje. planetoid otkriven 1807. vestigije (lat. veterantia) odmor posle isluženog punog roka službe. svojstvo (ili: sposobnost) tela da trepere. stari ratnik. veterina (lat. dodatak tečnim lekovima koji treba da im dade masu. vibrare tresti. njihav. 2. vibratorius) treperav. vestiarius. zaveta. za to vreme morale su živeti najčednijim životom. dršćući. (Ceres 1801. vija. vehabiti (arap. letargija. vehementnost. liberum veto (lat. srpskohrv. Vetus Testamentum) Stari zavet. vibrare vitlati. vecozo. vibrator (lat. ne primam.divlji zapad". veteranus. vestitura) oblačenje. veto) zabranjujem.

vivo) kuz.. vivipar (lat. vigor (lat. skopeo gledam) fiz. kod katolika: služba uoči nekog velikog praznika. eupr. vigizam (eng. ragege rañati) koji raña žive mladunče (a ne nosi jaja). nadzornik. treperenje. marketender. Vidalova reakcija med. usmeno. vi vat) živeo! vivat. pogledaj. vigilija (lat. up. floreat (lat. fig. vivače. vivant! (lat. vigi-lantibus leges sunt scriptae) pravničko načelo: zakoni su pisani za oprezne. protivnici torijevaca. zakone treba poznavati da se ne bi o njih grešile. vive r (fr. donosio odluku da se konzulima dade veća vlast). vivačisimo (ital. vigorozamente. up. vigorosamente) kuz. vitlati. vivandje (fr. fulgura frango (lat. vigvam koliba ili šator severnoameričkih Indijanaca. cvetao! (uzvik pri zdravi-cama i sl. sprava za posmatranje treperenja. up. naročito medicinskog ispitivanja. njihanje (šetalice). mahati. vigorozo (ital. obično od bivolskih koža. vivacissimo) kuz. žestina. slobodnjaci. vrlo živo. krepko. videant konzules . vibratio) fiz. pukovski krčmar. brižljiv. viviparija (lat. ili: da bi čovek mogao štititi svoje pravo. paratifusa. sakagije i dr. nlat. grč. fonautogram. navečerje. oživljenje. vivarium) mesto gde se drže i taje životinje (suvozemne i vodene). mrtve oplakujem. noćna molitva pre sahrane za dušu umrlog. ovipar. vibrograf (lat. vigilant (lat. npr. vivisektor (lat. vigorosus) snažan. graphia) fiz. nastojnik. up. munje lomim". treptaj. uobičajeni natpis na zvonima: moto poznate Šilerove pesme „Daš Lied von der Glocke" („Pesma o zvonu"). jak. kreskat. kod Rimljana: vojnička noćna straža koja je stražarila od zalaska do izlaska sunca. ragege rañati) zool. pažljiv. klaćenje. whigs) pl. opreznost. viva vox) živi glas. drhtanje. grč. vivus živ. srdobolje. vigilantia) budnost. zoološka bašta. lama. noćno straža-renje. vigorozamente (ital.). živost. vigoroso) muz. vibrare. vibrioni (lat. vivandjerka (fr. uporedi. vivandiere) vojnička. up. v. živahno. vivacitet (lat. viva vox docet) živi glas poučava. viva voks docet (lat. smotren. viveur) onaj koji voli dobro da »sivi i da se provodi. nauka o treperenju zvučnih tela. tj. živa reč. veoma brzo. whiggism) načela i program vigovaca. vivace) ouz. dan uoči praznika. svilaste vuna ove ovce. vivus živ. kratke. vigovci (eng. članovi engleske liberalne stranke. vibracija (nlat. up. viva (ital.. vivipar) hol. živahnost. gramma crta) fiz. vigor) »sivotna snaga. videant consules ne quid respublica detrimenti capiat) neka konzuli obrate pa»snju da država ne pretrpi kakvu štetu (formula kojom je rimski senat. živahnost. sa žarom. jačina. vivat. sve»s. vigere. viva voce (lat. živom rečju. mortuos plango. (lat. da živi. fonautograf. grč. vibroskop (lat. rañanje živih mladunaca (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). što življe. sectio sečenje) otvaranje tela živih životinja u cilju naučnog. marketenderka. floreat) živeo. vivifikacija (nlat. živa reč ima poučnu snagu. secare seći) otvarati (ili: razuñivati) »sive životinje u cilju fizioloških ogleda. obazriv. vivo. up. sravni. vivisekcija (lat. viviparizam zool.vibracija 148 videant konzules. čuvar. fulgura frango) „Žive dozivam. viva) živeo! viva voks (lat. životinja koja se živa raña (za razliku od životinja koje se legu iz jaja). vivus živ. viviparan (lat. vatreno. bonvivan. vide (lat. vivo (ital. vivant) »siveli! vivarij(um) (lat. v. oprezan. vivače (ital. trepereti. vivus živ. vibrogram (lat. vigilantibus leges sunt skripte (lat. da raste. krepak. zverinjak. da cveta. grapho) fiz. vibrare. sector koji seče) naučnik koji para. oviparan. v. vigilantan (lat. vibrare) drhtati. pažlji-vost. rastao. vigilans) stra»sar. njihati se. vibrografija (lat.) budan. viviparija. viva čitaš) životna snaga. snažno. silno. zvučna krivulja koja se dobije pomoću vibrografa. žar. vigorozo. zavojite bakterije. bdenije. sprava koja automatski beleži treptaje zvučnih tela posredstvom slobodnog vazduha. vibrare trepereti. silina. vivos voko. vigogne) peruanska ovca. razuñuje »sive životinje u cilju proučavanje. u opasnim vremenima. usmeno poučavanje. izazivači kolere. bri»sljivost. u Sje-dinjenim Američkim Državama: pristalice američke nezavisnosti za vreme re-volucionarnih ratova u XVIII veku. vibriones) pl. treba da ga budno čuva. vibrirati (lat. vivat (lat. tj. videre) vidi. kon vi-gore. vigonja (fr. pukovska krčmarica. viva voće) živim glasom. podrhtavanje. prijatelji slobode. da- . vivisecirati (lat. pun »sivotne snage. silan. vigorozan (nlat. vivus »siv. vibrare. kolere. vigilia) bdenje. vivificatio) oživlja-vanje. vibrare. tj. krvna reakcija za utvrñivanje postojanja crevnog tifusa. oscilacija. živahno. klatiti se. vivandier) trgovac koji prati vojsku i prodaje joj jelo i piće. vide. grč. viviparizam. krepkost. kon viveca. vigilancija (lat. fina. vivos voco mortuos plango.

visitator) posetilac. vizantinizam (grč. visiter) pregledati. 3. fr. vizualan (lat. takoñe: viza. vizir (ital. prijavnica. naravno. mišljenje. vidualitium) prav. videlicet =videre licet) pril. vide infra) vidi dole. usled bolesne razdražljivosti centralnog organa (u polusnu ili u hipnotičkom stanju). prikaza. moralne beda. uzana kočija sa dva sedišta. uzeti na nišan. nlat. pregled. pohañati. praznim. sprava koja drži rukopis sa koga slagač slaže. overen prepis. via put) sredstvo. smotra. overa jednog akta. pregledač. videtur) izgleda. poha-ñanje. kaluñer koji obilazi manastire svog reda ili svoje oblasti. copia vidimata) overen prepis. visitatio) posećivaše. vidimacija (lat. viza (lat. shvatanje. prema potrebi. zvanjem i mestom stanovanja. vidit) video je. izvršiti pretres. visere gledati. fr. polaznik. 2. visibilitas) vidljivost. primetan. vija gracije (lat. putem milosti. nalaženje. npr. visionaire) vidovnjak. gañati. sanjalica. deo šlema: rešetka koja pokriva lice a ne smeta gledanju i koja se može. videre videti) vidljiv. poho-diti. vizura (lat. carinsko). kopija vidimata (lat. opsena. spram čega. gledanje. viser) l. lekarska poseta. vizita (fr. očevidno. vidi ranije (u knjigama). vidit (lat. vidimus) videli smo. pasoše). vidua udova. visiera) l. preko puta od druge osobe. vidualicij(um) (lat. osamljenost. videlicet (lat. vizitacija (lat. vija Beograd preko Beograda. delove i figure jednog grba opisati i označiti prema pravilima heraldičke umetnosti. Byzantion) v. očigledan. tenakl. overavanje. vidi napred. naprava na vatrenom oružju pomoću koje se nišani. vizirati (lat. čini se. in vija jurio (lat. pošto su viñena. pojava. putem pomilovanje. udovištvo. vis-a-vis) lice u lice. 5. vidi (lat. viduitet (lat. up. očevidan. očiglednost. 2. Visit-karte) posetnica. vizum (lat. prema čemu. visum) opt. poho-dilac. priviñenja. treba videti. zvanična overa. pri-državač listova. poseta. dati svoj videtur dati svoje mišljenje o nečemu. vizitator (nlat. posetiti. utvara. nišan. jasno. vizitkarta (nem. visionarius. vizualno pamćenje ono koje se poglavito oslanja na predstave dobijene čulom vida. očevidnost. fr. 3. sravnio. rgo vidimatione) taksa za pregled. videtur (lat. viduitas) udovanje. razumljivo. visite) poseta. pohoda. videre) viñenje. video. vidimer) staviti na nepggo vidi. obudovelost. visa) overavanje potpisom i pečatom da je nešto viñeno i pregledane (naročito za putne isprave. vizija (lat. vide infra (lat. odrediti zapreminu posude. nišaniti. za stvaran opaža]. vidimus. zanesenjak. vidi niže. npr. fig. zamišljena crta koja polazi iz posmatračeva oka i ide kroz durbin pravo do predmeta posmatranja. videatur (lat. predstava koju smatramo. pregledanje. karta sa imenom. naspram. vizis aktis (lat. vidi) video sam. zagledati. kad sede. vidimirati (lat. pregled. za overu. mali odred vojnika koji je pod nadzorom jednog podoficira. videre videti. visibilis. predstava. pregledava akta. visio gledanje. videatur) neka se vidi. pričina. visitare. uobraženja. vizualan. via gratiae) prav. posećivati. vidi docnije (u knjigama). osoba koja se nalazi nasuprot drugoj osobi.. koji po zakonu pripada ženi posle smrti muža. naročito potvrda da je prepis veran originalu. vizavi (fr. kratak ženski ogrtač za posete. staviti vizu na pasoš i dr. sravnili smo. pr. fr. na instrumentima za merenje uglova: zadnji diopter. pregledane. pretresa™. nišanska gajka. naročito: pregled stanja u kojem se nalazi neka ustanova ili neko nadleštvo. visuel) v. zvanično potvrditi da je prepis akta ili dokumenta veran originalu. pesnik. 4. visorium) tip. kao im. halucinacija čula vida. u kartanju: osnovni ulog (kod farbla). izvršiti pregled. fr. vizionoskop (lat. vide supra (lat. grč. onaj koji može duhom da vidi. imati u vidu što. voj. malo kanabe za dve osobe tako da su. pro vidimacione (lat. vidovit čovek. sproću čega. koji se tiče vida. vizibilitet (nlat. udovičko stanje. težiti za nečim. udovički deo. visualis) ont. vizionar (nlat. vidimatio) zvanično srav-njenje i potvrda. bizantini-zam. visum viñeno. mesto navedeno iz neke knjige i sjJ. psih. vide supra) vidi gore. pregledanje (lekarske. fig. slika. prekoputa. okrenute jedna drugoj. tj. prizor. na adre-sama: preko. nadzornik imanja. vizitira™ (lat.videatur 149 vija gracije nas: izraz kojim se preporuču]e vladi opreznost. dići i spustiti. smerati nešto. visis actis) prav. prezimenom. vidni. vidimiran. in via juriš) putem prava. vizorij(um) (nlat. skopeo gledam) specijalna konstrukcija kinematografa. sanjarija. visum) ono što je viñeno. overiti putne isprave. slika uobrazilje. vidimus (lat. . kao što se lako može videti. kao kh. zakonskim sredstvima. primetnost. način. via. vizuelan. vija (lat. visio. preko puta jedno od drugog. vizibilan (lat. vizuelan (fr. uverenje o sravnjenju s origi-nalom.

letnja svežina. vike (nem. slon. željan osvete. vikarijus apostolikus (nlat. vicecomes. vivere živeti) pl. viktorije (lat. victoriosus. junak. vijatorij(um) (lat. vikont (nlat. unižavanje. vicuna) v. vindicativus) osvetolju-biv. na osnovu naredbe. prvobitno grañani iz Rostoka i Vizmara koji su. viksati (nem. kod starih Rimljana: novac koji se metao mrtvacu u usta da plati Haronu prevoz preko reke Stake. zastupajući. odmenjujući. vilajetlija (arap. život na selu radi razonode. sredstvo za život. vina medicata) pl. vikontesa (fr. barovitog mesta i sl. krvarenja na nos mesto menstrua-cije. fr. wickeln omotavati. bez vrednosti. villanelle. smanjivanje vrednosti. dijecezi itd. vicaria) zvanje i vlast jednog vikara. vilioris conditionis) slabijeg sastava. via facti) prav. vilis jevtin) prost. Wichse) mast za obuću. viaticum) putni trošak. victualia) pl.vijadukt 150 vindikacija vijadukt (nlat. podgrof. prethodnika reformacije u XIV veku.) muz. viklifiti pl. provincija. vikarni (lat. vija fakti (lat. vikarija. vikendica kuća za odmor. vigonja. životne namirnice. vicariatus) v. neznatan. zavičaj. vikar (lat. puta. sačekivali brodove i oduzimali im viktualije. IV u čast Jupitera. week-end) nedeljni odmor. vicarius apostolicus) „apostolski namesnik". viktualije (nlat. neznatnije vrednosti. zaštićivanje. vijatikum (lat. za bojenje vune i svile. zamenik. vikend. astr. bili na zlu glasu kao gusari. Vindi v. ratnik. vicarus) zastupnik. vilayetli) zemljak. wichsen) čistiti obuću mašću za čišćenje (viksom). vilayet) mesto roñenja. viscount) francuska plemićka titula izmeñu grofa i barona. male vrednosti. nasilno. villeggiatura) letnje vreme koje se. IX u čast Venere i 22. vila (lat. savijati) svitak za kovrčanje kose. vilifikacija (nlat. engleska teleća imi-cla. vi mandati) prav. viktorijaorandž hen. titula grofovog sina koju nosi za očeva života. vi mandati (lat. vikler (nem. a obično se provodi van mesta stanovanja.. viatorium) putomer. delokrug namesni-kov. vina (ind. up. vikarna krvarenja med. sličan mandolini. koji se istakao u borbi protiv zloupotreba u katoličkoj crkvi i tražio čistotu hrišćanskog učenja. wilaya. victus. fr. viktoriozan (lat. namesnički. vilavela (fr. vilio-ris kondicionis (lat. asteroid otkriven 1850. zlatnožuta boja izrañena od kreozota i šalitrene kiseline. victorieux) pobedonosan. vicomtesse) žena ili ćerka vikonta. vindikacija (lat. vealsteak) pržen ili pečen komad telećeg mesa. vicarius) namesni. vicomte. vilstek (eng. ime germanskih stanovnika Skandinavije koji su. viktus (lat. poslednja pomast. pristalice engleskog teologa Džona Viklifa. u Engleskoj: niži sveštenik. hrana. papijota. vikarija (nlat. . medicinska (ili: lekovita. vitalijanci. vikend (eng. vindikativan (nlat. posednik vlastelinstva u Francuskoj. najstariji indijski muzički instrument od bambusove trske i sa 4 žice. seoska igra. Viktorije (lat. vinalia) pl. vikarijat. imalin. prav.) zool. pobednički. vilj (tur. vikingr) borac. opasni morski razbojnici u XIV i XV veku u Istočnom i Severnom moru. rñav. osetljiv. koju su predstavljali sa krilima i lovorovim vencem ili palmovom grančicom u ruci. tur. vilis (lat. kazneni. kod katolika: poslednja pričest koja se daje samrtniku. silom. farm. samovoljno. po zapovesti. biljna) vina. ville) letnjikovac. viking (stnord. gusar. vinalije (lat. namesnik (pape. namesništvo. zahtev za povraćaj stvari sopstveniku. izdržavanje. biskupiji. ital. korpus vile (lat. pokrajina. victualia. samovlasno. viktualijanci (nlat. kuća izrañena u obliku letnjikovca. up. počinje subotom po podne i traje do ponedeljka ujutro. vikarijat (nlat. Victoria) nit. provodi na selu. po naredbi svog vojvode (hercoga). radi razonode i odmora. od UŠ—XI veka. victoria) letnja otvorena kola sa jednim ili dva konja i sa 3—4 sedišta. vindicatio) osveta: uzimanje u zaštitu. vilajet (arap. corpus vile) ogledni obje-kat bez vrednosti. villanella) pastirska pesma sastavljena iz neparnog broja terceta i završena strofom od četiri stiha. koje su posle nosili opsednutim Stokholmlja-nima. eng. hodometar. vivere živeti) način života. vreñanje. kapelan. visoko svešteno lice u rimokatoličkoj crkvi. victus et amietus) hrana i odelo. Vendi. villa. kapelanstvo. patrijarha) u jednoj oblasti. oblast kojoj stoji na čelu valija (u Turskoj). vikunja (šp. god. boginja pobede kod starih Rimljana (kod Grka: Nike). vilificatio) pobijanje (ili: obaranje) cena. fr. naročito junak na moru.-tur. poputnina. vileñatura (ital. pesma uz koju se igra. viae-ductus) most iznad doline. vina medikata (lat. svetkovine vina koje su u starom Rimu slavljene dva puta godišnje: 19. od-mazdni. viktus et amiktus (lat.

viola) l. vino tinte (šp.vindikaciona tužba 151 vinofrbija (lat. vinkulum konjugale (lat. izazivač. alt-violina. vincula okovi) vezivanje. vinograd. u vidljivom spektru: boje sunčanih zrakova koje se najjače lome. viola (ital. žestok. uže. nlat. povrediš sopstveničko ili zemljišno pravo. violetta) nuz. viola di bračo (ital. slaže slova). violica. vinum. vino tinto) v. naprasit. brano. poljska kuća. vinifikacija (nlat. monopolski zavoj sa pečatom (na duvanu. plahovit. vigne. opijanje. šp. nasilan. vinctura. opšti naziv za veći broj muzičkih gudačkih instrumenata. Vindobone (lat. veza. mala violina. postao insolventan. vinifikator (nlat. violetan (fr. ljubičast. Winkel ugao) ime većeg broja instrumenata za merenje. ljubavna violina. tužba za zaštitu svojine. . žustrina. prav. v. viola di braccio) muz. plahovitost. ljubica i drugo cveće sa mirisom sličnim mirisu ljubičice. vignette) šara koja služi kao ukras (u knjigama. vinkulum matrimonii (lat. violentan (lat. vrstač. violare jus territoriale) prav. braču sličan muzički in-strument veoma ljupkih tonova. spona. kažnjavanje. papiru. etiketa. od kojih su neke bile metalne. violončelo. višega (fr. vinovnik (rus. vinificatio) proizvoñenje (ili: proizvodnja) vina. phobeo bojim se) strah od vina. fr. goropadan. vindicirati (lat. prinudan. sudskim putem tražiti svoje natrag. fr. koji se opija. vinkl (nem. prestup zakona. vrpca. maramica-ma). gvint. violinum) hem. žestina. letnjikovac. vinkulacija (lat. vinolentia) pijanstvo. dosuditi. takoñe: vindikta. oskrvnjenje. vinovnik) krivac. Gewinde) ručna dizalica sa zupčanikom. Winzer) stručan vinogradar. viola di gamba) muz. vinczeller od nem. sla-galjka (mala metalna pregrada. violentus) silan. vitula) 2. naprasitost. ital. mali bakrorez ili drvorez kao ukras na koricama. tužba zbog nanesene štete. vinklag (nem. hartije od vrednosti isključiti iz kursa. grč. nlat. vindicta) osveta. gañenje od vina. materija koju sadrže mnoge vrste ljubičica i koja izaziva povraćanje.. up. koju ručni slagač drži u levoj ruci i u nju. veština spravljanje vina. violetto. violencija. vint (nem. vindicare) osvetiti. obesvećenje. mržnja na vino. viola alta) muz. vinculum) konopac. sklonost piću. združiti. sklon piću. desnom rukom. viola (lat. bog. vinum missale) pričesno vino (u katoličkoj crkvi). vincire. veza. vinčesterka (po imenu američkog konstruktora Vinčestera — Winchester) vrsta vojničke i lovačke puške. vinkulirati (lat. čuvar vinograda. viola di gamba (ital. petlja. izmešan s vinom. up. naprava pomoću koje vino može previrati i kad je zatvoreno. vinometar (lat. zakonsko progonjenje i kažnjavanje prestupnika. violeta (tal. vinificator) proizvoñač vina. Windjacke) kratak sportski kaput od lake nepromočive tkanine kroz koju vetar ne može da prodre. viola d'amore (ital. fin. nasilje. violin (nlat. violencija (lat. pre no što je isplatio. preteran. braniti. vinja (fr. naročito zanatlijskih. violet (ital. viola. spa janje. slagačica. vinomer. prav. violentia) silina. preteranost. violet) ljubičast. združivanje. ljubičica. obavezati se. u širini štampanog retka. violata) obeščašćena. violare jus teritorijale (lat. vino seko (ital. mešavina plave ili crvene boje. violatio) prav. vinum misale (lat. up. sila. sekt. štititi. kažnjavati. prouzrokovač. kod starih Rimljana: štap slobode kojim je pretor dodirivao roba i tako ga oslobañao. u početku ili na kraju knjige. metron) sprava za merenje jačine vina. gšja-nost. viola alta (ital. primiti obaveze. ograničenje prava raspolaganja hartijama od vrednosti i njihova prenošenja na drugo lice. vinolentus) pijan od vina. vinkulum (lat. Vindobona) starorimsko ime za Beč. vino secco) italijansko vino od suvog grožña. brač-violina. doznačiti sudski. tinto. ital. vinolencija (lat. violentia) v. grč. vincilir (mañ. vincire) vrpca. violette) koji je boje ljubičice. pu-dar. vindjak(n)a (nem. vinum vino. na pismima. vindikaciono pravo prav. violata (lat. pola-gati na nepggo pravo kao na sopstvenost. violacija (lat. bog. neobuzdanost. viola d'amore) muz. žigicama). ljubičica. viola alta. prekomeran. pravo traženja da se isporučena roba vrati sopstveniku ako je kupac. povreda prava. vinculum matrimonii) vinkulum konjugale. vinculum conjugale) bračna veza. docnije samo sa sedam drevnih žica. prisiljavanje. vigna) vinova loza. silovana devojka.. muz. vindikta (lat. vinculare) spojiti. brak. Winkelhaken) tip. osramoćenje. violentnost (lat. vinktura (lat. viola di vindikaciona tužba prav. viiolentan (lat. svezati. ranije sa 12—14 žica. viole.

viribus unitis (lat. virus otrov) med. virilis) v. isplata koja se vrši bez gotovine. ali se tom sposobnošću ne koristi. sposoban za dejstvo. preneti. čelo. zrelo doba. virilist(a) (lat. violone) muz. uobražen. silovati. virginalan (lat. netaknutost ženskog devičnjaka (himena). viribus unitis) sjedinje-nim silama. bašta. ginandrija. virilitas) muškost. nastrojen za delovanje. virtualan (nlat. obepgčastiti. obrtanje (ili: okretanje) lañe. nagao zaokret. virola (fr. prenošenje novca s jedne budžetske partije ili pozicije na drugu. kružno spuštanje aviona. bradatost. koji se dobija presekom produženja stvarnih zrakova na suprotnu stranu. obavezu. pogaziti ugovor. instrument sličan klaviru. žena koja izgleda i ponaša se kao muškarac. virtualis) v. virement) fin. na osnovu prava koje daje predsednički položaj. deo nasledstva koji pripada pojedincu. na osnovu naredbe. violino piccolo) muz. zarazne bolesti izazvane virusima. prostim knjiženjem. . sposobnost. čelični kalup za kovanje novca. v. violončelist(a) (ital. fig. virtuelan lik ont. muže-van. violone (violone): bas-violina u HUD i HUŠ veku najdublji gudački instrument u basu. naročito kod ptica. spolna nevinost. okretati lañu. po ital. prebacivati (ili: prebaciti. mor. vi praesidii) na osnovu predsedničkog prava. up. viripotencija (lat. virilitet (lat. violon) muz. virtuelan lik virgo (lat. violon (fr. virilizam. uzajamno obračunavanje. Č>JGvršiti obračun. vi presidii (lat. vir muž. spinet. violine primo (ital. violino primo) muz. u današnjem obliku izrañen u Italiji u XVTI veku. viri potentia) muška snaga. hlorofilin. violonist(a) (ital. čedan. e). fig. sa prikrivenom snagom. devica. govor) nauka o virusima. prva violina. virtualis) sposobnost za rad. virilis) pol. violine pikolo (ital. virtualitet (nlat. fig. čistota. violončelo (ital. whip) toplo piće od belog vina. viridin (lat. čednost. virole) spiralni svitak u satu. virgineus morbus (lat. potiče iz severnoameričke države Virpinije (Virginia). virilni glas v. violina. votum virile. vii (eng. »seneka sposobnost za stupanje u brak. whipper-in) nadzornik i gonilac levačkih pasa. virilis portio) prav. odvažnost. virago (lat. koji se sastoji ne samo u nepotpunom razvitku unutarnjih polnih organa. bitna ili pojamna važnost. devičanski. prenositi) iz jedne budžetske partije ili pozicije na Drugu. devojačka bolest. violino secondo) muz. valjanost. logos reč. pojavljivanje muških osobina kod ženskih životinja u starosti. viridarij(um) (lat. fiz. virtuelan (fr. zelena bojena materija u biljaka. mužev-nost. današnji kontrabas. virgineus morbus) med. vi reskript (lat. violino) muz. mogućan. virginitet (lat. čist. prestu-piti zakon. virgo intakta nevina devojka. virus otrov. svirač u violončelo. viraginitet (nlat. pol. virago) muškobanja. virilna porcija (lat. virilis. virtus sposobnost. violinista) muz. četvrtina violine. virilescencija (nlat. limunova soka. vi rescripti) prav. viper-in (eng. ćemane. gradila. violiiist(a) (ital. violare) povrediti. bledilo. snaga) snažan. mirujuća ili drema-juća snaga. šećera i začina. virginal (lat. devojapggvo.152 violina (ital. virologija (lat. virage) ani j. devičanstvo. sa slabom ili potpuno izostalom menstruacijom. up. virginalis) devojački. vir muze) muški. po zapovesti. celokupnom snagom. jaja. virpinija vrsta duvana i cigara. nastaje produženjem na drugu stranu stvarnih odbije-nih ili prelomljenih zrakova. viola di gamba. virgo) med. prividan. virga grančica) muz. violoncello) muz. poremećaj u polnom razvitku kod žena. oskrna-viti. lat. malokrvnost. virilan (lat. mali violinski bas koji se za vreme sviranja drži izmeñu kolena. obesvetiti. najmanja violina. virement) fin. violirati (lat. d. realan. istaknut član stranke koji drugove iz stranke zbira za glasanje u engleskom Donjem domu. virgimtas) med. odvažan. muškost. virtuelan. viraginitet. viroze (lat. najvažniji orkestarski instrument sa četiri žice (g. virmanisati (fr. virman (fr. violoncello) muz. trg. violine sekondo (ital. dubok glas. Lik predmeta u ravnom ogledalu je virtuelan. lik nekog predmeta dobi-jen odbijanjem svetlosti o ogledalo ili prelamanjem kroz sočivo. devojka. nego i u tome što takva žena i u razvitku sekundarnih spolnih obeležja liči na muškarca: male grudi. viraž (fr. mor. princip virtuelnih pomeranja: načelo mogućih pomeranja. svirač u violon. virilescentia) zool. virtuel. supr. promene u karakteru. noć delovanja. narušiti. viridis zelen) bog. virilizam (lat. koji je sposoban za rad. svirač u violinu. viridarium) vrt za uživanje i zabavu. zrelost. muškarača. druga violina. član nekog političkog tela po položaju a ne po izboru. a. viraginitas) fiziol.

a vista (ital. pluća. viski (eng. viscidus) židak. sila lenivosti. visceralis) utrobni. vis (lat. viscosus. nego treba uzeti pri tom u obzir i izvesne nematerijalne principe (vis vitalis). pome-ranja napadnih tačaka. jedak. veoma važan. da luče otrovne produkte i da. up. virtuoz (nlat. tj. virulencija (nlat. vis probandi) dokazna snaga. oživljavajući. sposobnost za život. neophodan. otrov. unutrašnji or-gani životinjskog tela. virtuosis. vitalis) životni. kod izdubenih sočiva ona tačka iz koje izgleda da polaze zraci koji napuštaju sočivo po prelamanju pavši na nj paralelne. viskozimetar (lat. celokupne zdravstveno stanje. virtuosa) majstorica u svojoj veštini. virus otrov. visceralan (nlat. radova ovih sila jednak nuli za sva mala pri danoj vezi virtuelna. med. pokazi-vanje menice. virtuosis) valjak. viscera (lat. ars longa) život je kratak. Wurstel) vrsta male kobasice. snaga koja dejstvuje. gust. otrovnost. vis probandi (lat. vis armata) oružana sila. savršen. odličan. zagrižljiv. celulozna masa (za izradu veštačke svile i filmova). hrabrost. ulja i dr. ukusna mesa i veoma cenjenog krzna. vita) v. vitalitas) v. fig. tok života. virtuozan (nlat. lenivosna sila. zecu slična južnoamerička životinja. a vista) odmah po viñenju. vista) trg. vitalis životni) teorija po kojoj se život ne može objasniti samo hemijskofizičkim procesima u njemu. vispren (rus. visoke otvorene dvokolice sa jednim konjem. snaga. vita život) životopis. od koje se nije moglo braniti niti je odbiti). vis armata (lat. drob. lepljiv (za telo koje pod dejstvom pritiska na njegovu površinu stalno menja svoj oblik kaže se da je viskozno). vita (lat. viskozitet. 2. vis absoluta) prav. viskoza (lat viscum lepak) hem. vitalnost (lat. vitalist(a) fil. vis legis) prav. whist) engleska igra karata sa četiri igrača i 52 karte. virtuoskinja (ital. viktualijanci. vis viva (lat. vis atraktiva (lat. vis major (lat. privlačna sila. snaga dokaza. vitalijanci (lat. uvid. poglavito u tehničkom pogledu. sa životnom snagom. nutrica. menice. naročito srce. kinetička energija. vitalitet. vis apsoluta (lat. metron) aparat za merenje viskoznosti neke tečnosti. artikl. lepljivost. dro-ban. dostigao savršenstvo. ona sila protiv koje se čovek ne može boriti niti je otkloniti. vrlina. naročito otrov što ga luče mrtve ili žive bakterije. vi-skoznost. virtuoso) čovek koji je u nekoj veštini ili umetnosti. izazivaju oboljenja. na taj način. vir. krepost. vis legne (lat. izazivač bolesti. vita brevis. vita brevis. viršafterica (nem. viskozan (lat. oštrouman. jetkost. utroba. koji se tiče života. bitan. prosečne trajanje života (npr. duhovit. pun ljutih i opakih sokova. vitalitas) životna snaga. vojska. životnost. virulentus otrovan) med. plemenit. fig. viskača (šp. viscidan (nlat. vis maior) viša sila. mogućnih. viñenje. uzvišen. virulentia) med. tj. whisky) engleska rakija od žita. valjanost. creva. pristalica vitalizma. fig. otrovan. sila zakona. viskozitst (nlat. vis vitalis (lat. fig. pun žestine. otporan. velika umetnica. zagrižljivost. mogućna. živ organizam. vis viva) fiz živa sila. živahan. Wirtschafterin) žena koja vodi domaćinstvo neženjena čoveka. koje predstavlja važan trg. zarazna klica. kod jednog naroda). grč. vitalizam (lat. vitalan (lat. vista (ital. naročito u muzici. princip ili načelo virtuelnih brzina ili virtuelnih pome-ranja: ako je neka veza materijalnih tačaka na koje napadaju sile u ravnoteži. zakonska sila. koji se tiče unutrašnjih organa životinjskog tela. viršla (nem. jetra itd. tj. virtuelna žiža ot. virtuoznost (nlat. tvrdoglav. moć. vlast.) 1. naročito u muzici. kurikulum vite. snalažljiv. virus (lat. virtus) muška snaga. opšte stanje našeg organizma. virus otrov) med. fore mažer. sposoban za život. gnojav. apsolutna sila (kad je neko prisiljen da nešto učini ili ne učini zbog apsolutne sile. vis vitalis) životna snaga.virtuelna brzina 153 vitalnost virtuelna brzina fiz. viscum lepak) te-gljiv. tj. tegljivost. piće od čaja. vis attractiva) fiz. vešt. are longa (lat. sposobnost patogenih bakterija da prodru u stran. viscositas) fiz. lepljiv. vitalitet (lat. opšti osećaj života. naročito lakova. vis inertiae) fiz. šećera. onaj u kome se ogleda. muškost. vis inercije (lat. gnojenje rane. limuna i crnog vina. vist (eng. svojstvo viskoznog tela. viscum. verovatnoće življenja. ital. onda je zbir virtuelnih. vitalni osećaj psih. viscera) pl. virtuositas) savršena veština. virulentan (lat. viskoznost fiz. koji pomaže život. . virtus (lat. umetnost je duga (latinski prevod početka Hipokratovih „Aforizama"). viscacha) zool. u našoj svesti. v. vis) sila.

koje su za ishranu organizma veoma potrebne. pored poslodavaca. vicinalni put opštinski. vitiligo (lat. vicezimacija (nlat. koji se vrši ili dogaña svakih dvadeset godina. nestajanje pigmenata u koži. pl. plava galica). gresi (mladićkog) doba. vi testamenti (lat. viciozan posed prav. mane. greh. poročnost. sporedna železnica. seoski. nalaze se u većini namirnice. porok. vice verza (lat. staklena pregrada. naročito u zelenim delovima biljaka. vitium naturae) med. u svežem mesu. želez-nica. vitrescibilitas) pretvorljivost u staklo. fr. Upotreba hrane u kojoj nema vitamina izaziva razne bolesti (skorbut. još neispitane dovoljno. vicia etatis (lat. viciozan (lat. izdvojiti. vic (nem. oti-rač. viciozitet (lat. mleku i dr. a njegovu desetu inkarnaciju (kalki) očekuju tek u budućnosti. vi cessionis) prav. osuditi. žumancetu. vitiligo lišaj) med. vitrificare) postakli-ti. analis godišnji) dvadesetogodišnji. duhovit čovek. obrnuto. . vitraj (fr. seoski put. tako da se na tim mestima pojavljuju bele mrlje. vitriolizacija (nlat. koji ima manu. Da bi oslobodio bogove ili ljude od zla. vicezimirati (nlat. prozor. Višnu (ind. machen činiti) šaljivdžija. duhovita šala. prozorske zavese. vitriolescirati (nlat. vitrum staklo. sa ciljem da u industrijskim predu-zećima učestvuju. zabluda. kazniti smrću (u pobunama i sl. veliki arhitekt indijskog panteona (odgovara grčkom Vulkanu).vitamini 154 Višnu vitamini (lat. vitrum staklo. zastupanje nekoga. wischen brisati) brisač. metron) ont. obično uzanog koloseka. na osnovu poslednje volje. vitulus) žumance. oštroumnost. npr. viče versa) obratno. onaj koji vezuje samo susedna sela. vitium canonicum) telesna mana zbog koje je neko nesposoban da bude sveštenik. viče) u složenim rečima znači: pod-. tipos) veština izrañivanja fotografskih slika na staklu. vitraž(a) (fr. i radnici u srazmernom delu dobiti. vice-direktor. pretvarati se u vitriol. kristalast. mana srca. tj. so sumporne kiseline) svakoga od raznih metala. vicioznost (lat. omaška. on je uzimao na sebe razne oblike (devet) i pojavljivao se u njima na Zemlji. prirodni (ili: uroñeni) nedostatak. ime po prvom predsedniku odbora koji se bavio ovim pitanjem Dž.) v. Witz) desetka. Vitleju. zelena galica). vicennium) vreme od dvadeset godina. prvobitno bog Sunca. prozori. oličenje stvaralačke sile u prirodi. bez mane. vicioznost. nevaljao. vitrine (fr. rñavost. vicinalis susedski) opštinski. vitium) mana. vicenij(um) (lat. vicies dvadeset puta. vitrescibilis) koji se može pretvoriti u staklo. svakog dvadesetoga po redu isključi-ti. pogreška.) jedan od tri glavna božanstva u brahmanizmu. vicenalan (lat. vitiosus) pogrešan. aparat za merenje jačine lomljenja zrakova. vice (lat. vitriol. vitrometar (lat. vitrezan (lat. viciozitet. koja vezuje samo obližnja mesta. pela-gru itd. šp. od vitreus staklen. eiter (nem. poročan. pretvorljiv u staklo. vitrum) staklo. pretvoriti (ili: pretvarati) u staklo. krivica. vicijum nature (lat. sjajan.). vitriolescere) hen. sulfat (tj. vitrificatio) postakla-vanje. vita život) pl. koji je sa ned ostatkom. bakra (zvani plavi vitriol. vicijum kanonikum (nlat. razne hranljive materije. posed koji nije bez zamerke. nedostatak. rahitis.). gvožña (zvani zeleni vitriol. i tada će uništiti sve svoje vice-admiral. gresi mladosti. vitrotipija (lat. silom. vitreux) staklast. upravnik crkvenih dobara. vi cesionis (lat. vitellus. najpopularniji bog u brahmanizmu. vicedominus) namesnik. pretvaranje u vitriol. vitiositas) pokvarenost. vitrificirati (nlat. vitriol (lat. vitrine) staklen orman za smeštaj sitni jih umetničkih predmeta. vitreolus dei. kristal.) „Tvorac vasione". cinka itd. providan. vicijum kordis (lat. sa sve većim brojem poštovalaca (vaišnava). vitlejizam sistem radničkih zajednica koji je postao u Engleskoj posle prvog svetskog rata. silom oporuke. vitrail) dekorativne slike od komada stakla u boji povezanih olovnim trakama. grč. dućanski izlog. Witz. pokvaren. beriberi. u protivnom slučaju. biol. svežim plodovima i semenju. vitrum (lat. putem prenošenja ili ustupanja. dosetljivost. postakljenje. zamenik vladara. grč. vitrescibilitet (nlat. vicinalan (lat. vitrage) staklena vrata. promašaj. vitrifikacija (nlat. Višva-karman (ind. vi testamenti) prav. testamenta. zamenjivanje. sprava na vozilima za otklanjanje kiše ili snega sa stakla. izdvajanje svakog dvadesetog člana kakve velike čete pobunjenika radi pogubljenja (kod Rimljana). med. vitia aetatis) pl. fil. vicedom (lat. pretvaranje u staklo. vitreus staklen. vitriolo) hen. vitelus (lat. vicijum (lat. fr. vitium cordis) med. vitriolisatio) hem. vicesimatio) dvadesetkovanje. vice-kon-zul. vicemaher (nem. vicesimare) dvadesetko-vati. vicia. vitrescibilan (lat. vicinalne železnica. H.

asa vode (lat. čovečji glas (na orgulji). volatilitet (nlat. nestalnost. o. vrsta tanke materije za ženske haljine. voks akuta (lat. vokale (ital. volatilisatio) hem. volatilitas) isparljivost. e. vokalni koncert koncert u kojem su samo tačke pevanja. volatilizirati (nlat. nestalnost. naročito za veo. god. vokal (lat. muz. voks dei (lat. spadalo. devojački glas (za jednu oktavu viši i umilniji orguljski registar no što je voks humana). vocalisme) gram. reč. sub hac voće) pod ovom reči (pri upućivanju na rečnik). vox) glas. fr. vokabulist(a) (lat. vocabularium) rečnik. volapik (volapuk = eng. volatilisare) hem. ton. volatilizacija (nlat. zvuk. od vokala prethodnog sloga (osobito u uralsko-altajskim jezicima). volatilan (lat. vokaliza (nem. vokalizam (fr. konsonant. izgovaran. fiz. samo glasnici jednoga jezika ili jedne reči s obzirom na njihove meñusobne odnose. vox glas) gram. fig. uzaludno opominjanje. reč. zavezanost (ili: zapletenost) creva. voki-toki (eng. vox Dei) posl. vocatio) poziv. Vokalize. volant) pernata lopta. grč. ad vocem (lat. vaudevilliste) pisac vod-vilja. krilo vetrenjače. glas narodni je glas božji. pri toj reči (pade mi na pamet). pretvoriti (ili: pretvarati) u paru ili gas. 1831— 1912). Vodai (nem. tj. točak zamajac. u ovom pogledu. assa voće) samim glasom. tj. vox virginea) muz. harmo-nfa sklad) skladnost dva sloga ili više slogova koji dolaze jedan za drugim. vokacija (lat. walkie talkie) prenosni radiotelefon. peti padež. volvulus) med. volabilitet (nlat. volee) let. isparava™. sveska u koju se pišu reči nekog tuñeg jezika i njihova značenja radi lakšeg učenja napamet. Jovana Krstitelja. za-interesovati. pobede. vox populi. vocabulum reč) pisac rečnika. višnuizam (ind. ispa-riti. i. konstruisan 1933. supr. karner na ženskoj haljini. struci). voks populi. isparljiv. vodvilj (fr. Vuogan. haute neprijatelje i osloboditi svoj narod od tuñinskog gospodarstva. onaj koga čovek često mora prekorno da doziva. vocabulum) lingv. volans. . (solmiza-cija). pevajući. vocalis) gram. vokali-ziranje. položaj. točak za upravljanje automobilom. glas istine koji nema dejstva. volan (fr. world svet. koji je u letu. ital. što narod hoće. u SAD. dar. obešenjak. veo. to je svetinja. pretvaranje u paru. volva (lat. vocalis) gram. glasni. izraz. komad sa kupleti-ma. bog vetra. ge. vodviljist(a) (fr. vocativus) gram. samoglasnički. voile) prevez. vokativ (lat. udariti loptu u letu. voks humana (lat. dobre žetve i lekarstva. zanatu. voks klamantis in dezerto (lat. sklonost (nekom zanimanju. fig. dozivni padež. tj. mali poz. lepršav. fa itd. vocalizze) muz. mi. u smeni (dokaz). vox claman-tis in deserto) glas vapijućeg u pustinji. vokalna muzika pevanje. pretvaranje suglasnika u samoglasnike. volant) koji leti. koprena. voks virginea (lat. opna na mladim pečurkama. leteći. pozorište u kojem se prikazuju ovakvi komadi. naročito kad vokal jednog sloga zavisi. volabilitas) povrpšost. ot vole (fr. višnujiti (ind. promenljivost. vokalski (lat. danas: veseo. vocalis. pronalazak nemačkog sveštenika J. koji može da se pretvori u gas ili u paru. vokalna harmonija (lat. teorija samoglasnika. vox humana) muz. vocalisatio) gram. svetski jezik. fig. pozivanje na neki položaj. vocale) muz. volantai (lat. Vlaška nekadašnja rumunska pokrajina izmeñu Karpata i Dunava. pojedina reč (kao predmet leksikolo-gije i leksikografije).obožavaoci i poštovao-ci boga Bitnu. zastor. vox acuta) muz. samoglasnički. volatilis) hem. volat (ital. naziv. volvulus (lat. vokalna kompozicija (vežba) bez teksta sa pevanjem na jedan isti vokal. rang. ime. u). vocalizzo) muz. vokalize (ital. samogla-snik (kod nas glasovi: a. vokabular (nlat. zasvoñena prostorija.) pl. ad voćem) uz reč. letenje (ptica). sub hak voce (lat. vaudeville) prvobitno: francuska narodna pesma satirične sadržine. bez pratnje nekog instrumenta. M Šlajera (Schleyer.) vera u učenje višnujita. vox hybrida) melez-reč. uvrtanje delova tankog ili zadnjeg creva oko osovine svoga opor-njaka. vole (fr.višnuizam 155 nestašno. vocalis. prethodnik esperanta. mrtvih. reč sastavljena od reči dva ili više jezika. vokalan (lat. visok (ili: oštar) glas. vokalizacija (nlat. vokabula (lat. voks (lat. deo lista koji se cepa (u priznaničkoj knjizi). izgo-varanje samoglasnika pri pevanju. npr. tj. volva) bog. speak govoriti) meñunarodni. voks hibrida (lat. pucati iz voleja u fudbalu. stariji naziv za Rumuniju. koji se tiče glasa. isparavanje. s obzirom na boju zvuka. vežbe u pevanju sa slogovima ut. Wodan) mit. volta) zidni svod. najglavniji bog svih germanskih naroda (skandinavski Odin). voal (fr.

volenti non fit injurija (lat. galvanizam. pojava izazivanja (indukovanja) električne struje u zatvorenom provodniku pomoću kretanja u njegovoj blizini drugog provodnika kroz koji prolazi struja. ital. v. Volta. najugledniji ljudi nekog mesta. tj. volumenometar (lat. konj obučen jahačkom vežbanju. naziv po italijanskom fizičaru Alesandru Volti. predstavlja onaj napon na homogenom žičanom provodniku kroz koji prolazi struja od 1 ampera. htenje. poluobrt. voltamper (A. volterijanizam (fr. metron) fiziološki aparat za merenje promena u zapremini pojedinih delova živog čovečjeg ili životinjskog tela. sic jubeo) tako hoću. proizvod iz jednog volta i jednog ampera. volta-indukcija (A. nagla promena mišljenja. teranje konja u krug. nestalan. obrtati) gibak. metron) fiz. Voltin elemenat fiz. volterijanizam. voluntarius) onaj koji služi dobrovoljno i besplatno. onda deoba izdvojene količine vremenom daje u jedinici vremena izdvojenu količinu. grč. gljivama i dr. brzo prelaziti s predmeta na predmet. služi za merenje prividne snage kod naizmenične struje. volens-nolens) „hteo-ne hteo". prostor što ga zauzima jedno telo. Voltin stub fiz. volte. brzo okreni (na notama). sic volo. umesto svih razloga neka važi moja volja (po jednom stihu iz Juvenalovih satira). vol- tametar služi i za merenje jačine struje. pojedinačni akt volje. napraviti voltfas iznenada se okrenuti i isprsi™ pred neprijatelja koji te goni. dobrovoljac (vojnik). voltera (fr. volubilis. volumetar (lat. epikurejski način mišljenja. galvanski elektricitet. frivolan. volti subito) muz. zvuka). volumen. volens-nolens (lat. napon struje merene u vo l tima. jedinica za merenje napona u Meñunarodnom sistemu jedinica. volley) sp. udarac lopte (u tenisu reketom. voltaža (fr. volenti pop f it iniuria) onome koji hoće ne čini se nepravda. vrlo vešt konjanik. zapremine. volitivan (lat. pokretljivost. grč. volta (fr. punoća (glasa. kad se nešto u svakom slučaju mora učiniti. metron) fiz. Volta. volvere okretati. volta. grč. volitio) psih. laki pešak. volej (eng. inductio) fiz. Volta. volja. volvere okretati. volicija (lat. voljni. lat. volumen (lat. metron) fiz. željni. tj. volubilitet (lat. a odatle se dobija u jedinici vremena kroz aparat protekla količina elektriciteta. govorljiv. grč metron) sprava za merenje zapremine čvrstih i tečnih tela. vol-au-vent) kup. promenljiv. vitak. voltaizam (A. tako zapove-dam. lat. voltmetar (A. tome je pravo. elektron. voltaisme) fiz. strelac (u francuskoj vojsci). volitio) l. lat. gran. voltametar (A. voltage) napetost. kotrljan) u školi jahanja: jahanje u malom krugu. volutus valjan. obim. izraz volje. a utrošena snaga izmeñu te dve tačke iznosi 1 vat. Volta. voltmetar. stub sastavljen od mnogo elemenata naslaganih jedan preko drugog redom bakar — tečnost (razreñene H2SO4) — cink. up. promenljivost. okretnost. voltigeur) veštak u skakanju. volo hoću) sik volo. 2. voltametar. lat. sprava za merenje elektrolizom izdvojenih količina supstanca. A. volvere) rukopis. volubilitas) gipkost. tečan. praviti veštačke skokove. volumen. knjiga. volterizam filozofija i način mišljenja francuskog filozofa Voltera (1694— 1778). volubilan (lat. Volta. fr. mesom. muz. fig. slatkorečiv. izmeri li se istovremeno vreme prolaska struje. sveska. jahač vešt u skakanju na konja. fiz. instrumenat za merenje potencijalne razlike. u kartama: veština u mešanju karata tako da izvesna karta tačno doñe na ono mesto koje se želi. V) fiz. lisnate testo punjeno ribom. voltižer (fr.: at. igrač na konopcu. naglo promeniti mišljenje. kao kod Voltera. volteggiare) vešto se baciti na konja ili sa konja. ja-čina struje (pod pretpostavkom da je za sve vreme zbivanja struja stalna). up. spis ovijen oko štapića. ili pomoću pojačavanja ili slabljenja struje u tom provodniku. voltametar. volonter (fr. pre nego što dodirne tle. volumen. slatkorečivost. sikjubeo(. volti subito (ital. naponske razlike. ili pomoću spajanja i prekidanja struje u bliskom provodniku. volontaire. okretan.vole] 156 volumetar volee) ljudi visoka položaja. dakle. volt (skr. voltižirati (fr. električni napon. nazvala po francuskom pesniku i filozofu Velteru. tečnost u govoru. vol-o-van (fr. svitak. v. voltaire) velika naslonjača s niskim sedištem a visokim naslonom za glavu. voltfas (fr. . koji potiče od (ili iz) volje. volterizam. ital. facies lice) voj. poluokret. nestalnost. bez obzira na lično raspoloženje. volta-elektrometar (A. u fudbalu punom nogom) dok je u letu. dopusni. volo (lat. savitljiv. bakra i sumporne kiseline. galvanski elemenat sastavljen od cinka. grč. jačina. Ampere) fiz. volte-face. M. ko hoće da mu tako bude. tj. savitljivost. nepostojan. fig. voltiger. igrati na konopcu.. voltairianisme) fil. lisnata pasteta. Volta.

voće) kuz. gramžljivost. volfram (nlat. voluntas (lat. volum-teorija (lat. stat pro racione voluntas (lat. vovere) zavet. svaña. votum virile virilni glas) kneževski pojedinačni glas. vorax proždrljiv) proždrljivost. voluntas volja) liigv. voluntas ultima (lat. fig. vodka) popularne ruska rakija. votans. vota. voće di testa) muz. votum decizivum (lat. volo hoću) volja. vohajnit (nem. gro-fova u starom nemačkom parlamentu. a voće sola) samo za jedan glas. bljuvati. glas iz grudi. shvatanje po kojem se količine tela spojenih u hemijska jedinjenja ne zamišljaju prema njihovoj težini. a ne intelekat. vomica) kec. vražda (rus. teo voto) po mojoj želji. velik. povraćanje. kum vogo ilimitato (lat. upotrebljava se za dobijanje volfram-če-lika i za vlakna električnih sijalica. voluntas volja) fčl. glomazan. metria) veština merenja zapremine. vomitivurn) med. up. votant (lat. voluminozitet. vo-litiv. koji. voče di peto (ital. grč. prisluškivanje su organizovale pristalice Republikanske stranke uz znanje najodgovornijih ličnosti te stranke. volutacija (lat. skupljanje glasova. čir.. sub voto remissionis) sa željom za povraća j. uvojnica. . prijatan. volšeban (rus. theoria) hek. voluntas. votivus) zavetovan. votka (rus. topi se na 3400°. vomika (lat. vomera) med. nestalnost. Wochein) min. vomirati (lat. Votergejt afera (eng. prinosi se u poljo-privrednim proizvodima ili u izrañevi-nama od gvožña. zabavan. voluntaristi (lat. bljuvanje. sinonim za mineral boksit. testamenat. v.) natprirodan. poslednja volja. vomitare) med. pristalice voluntarizma. crkvama i dr. šara u obliku puža. vomitus) ned. strasan. povraćati. mañijski. sve-cima. hem. naročito: čir u plućima. Wochein) u Sloveniji. fizkol. za razliku od kurijalnog glasa. intelektualistička psihologija. 3. krvnika. volumen zapremina. nego prema zapremini. votum. stat pro ratione voluntas) važi umesto razloga volja. voluptuosus. glas iz grla. gde ima ležišta boksita. objašnjava bitnost života pomoću volje kao osnovne funkcije duševnog života (Šopenhauer. mañioničar. sulr. volutatio) valjanje. tungstem. glasati za. što se mene tiče. votum virile (lat. zavada. voluntaristička psihologija pravac empi-rijske psihologije koji naglašava bitni značaj procesa volje i osećanja. voluntativ (lat. odreñivanje količine rastvorene materije. meo voto (lat. zlata. uvijeni puž. voluminosus) koji se sastoji iz više delova. sit voto) s pravom glasa. izglasavanje. vomitiv (nlat. predata. von novčana jedinica Severne Koreje (1 von = 100 sena). nezajažljivost. zavetna žrtva ili dar božanstvima. obećanje. kabast. sredstvo koje izaziva povraćanje. gnojav. voluta) apx. wolframium) hem. vostro conto) trg. voter) dati svoj glas za nešto. votatio) glasanje. voluntas volja) fil. prišt. fr. votatio) v. voluminositas) obi-mnost. kurijski glas. votiranje. dakle. votacija (lat. odlučujući glas. ital. neprijateljstvo. votum kurijatum (lat. savetodavni glas. vražda) 1. izglasavanje. glas koji se daje za nešto. vovere) glasač. votivum) etn. filozofski pravac (psihološki i metafi-zički) koji smatra za bitno svojstvo duše volju. krvno kolo).) čarobnjak. u mnogo knjiga. pun glas. vomirati. kum vot (lat. votum decisivum) prav. v. na vaš račun. voracitas. pun čireva. obi-man. pun veselja. opsežnost. izgla-sati. voluptuozan (lat. zool.85. čudotvoran. pl. po mom nahoñenju. vomitirati. ova je afera kompromitovala i same vrhove američke državne uprave. a voče sola (ital. votum (lat. voluminozitet (nlat. glasanjem odobriti. nepostojanost. veoma tvrd i otporan metal. 2. volumen. vomicosus) ned. protiv nečega. glasanje. votum konzultativum (lat. glomaznost. Bunt). nazvan po mestu Bohinja (nem. votivan (lat. zajednički glas. Watergate) politički skandal u SAD 1972-73. koji je sastavljen iz više svezaka. voluntas ultima) prav. pevački glas. voracitet (lat. vomitus (lat. votum curiatum) ukupan. votare. spirale. votiranje (lat. voluminozan (nlat.merenje promena u zapremini pojedinih delova čovečjeg ili životinjskog tela. voluminoznost v. vostro konto (ital. votiv (lat. nastao otkrivanjem ureñaja za prisluškivanje u izbor-nom štabu Demokratske stranke u zgradi Votergejt (Watergate) u Vašingtonu. votirati (lat. voluntarizam (lat. sit voto illimitatio) sa neograničenim pravom glasa. voče (ital. volšebnik (rus. plemenski mirovni sud (tzv. voluptas pohota) sladostrasan.volumetrija 157 vražda volumetrija (lat. atomska masa 183. opsežan. sub voto remisionis (lat. voče di testa (ital. redni broj 74. srebra ili voska. pohotljiv. fig. votum consultativum) prav. ukras na stubovima u obliku zavojice. voće di petto) muz. votum. votacija. debeo. znak W. vomitirati (lat. vovere zavetovati. zavetni. voluta (lat. vomikozan (lat.

vulcanus. vulkanizer. neotpornost. vatreni breg (naziv po bogu Vulkanu). pr. vulvula) zool. vulcanisatio) postupak pri zagrevanju gume. vulva (lat. povredljivost. Vodai. vulgo) pril. Vulgata) latinski prevod Svetog pisma koji je katolička crkva priznala kao autentičan na Tridentin-skom crkvenom saboru 1546. gomila. puk. prosto rečeno. vulkanologija (lat.066. kaučuka i gutaperke. terpentinu i dr. sredstva za lečenje rana. nazvan po češkom mine-ralogu Vrbi. Vulcanus) kit. fig. činjenje opštim. neotporan. sin Jupitera i Junone. naročito za čakšire. logia) kol. vrbait mineral nañen meñu arsenskim ruda-ma u Makedoniji. vulgo (lat. usijano kamenje i rastopljene stene. kod naroda. u etru. med. vulcanus. lice. vulva) med. ieptu-nisti). Vulgata (nlat. vulcanus. Vulkan (lat. vulgarisatio) uprošća-vanje. koji potiče od vulkana. na temperaturi od 130—140°S. dete bludnice. čudo od deteta. koji pripada stid-nici i materici ili se tiče stidnice i materice. vulgaritet (nlat. vulkanolog (lat. prostakluk. vultispex. neupotrebl>iva stvar. . zapaljenje spolja-šnjeg dela ženskog spolnog organa. niskost. kol. Na taj način ove materije. vulvitis (lat. vruć pepeo. vulkanisti (lat. vulneraria (lat. objaviti. vulkan (lat. vulkanistički. slab. vulgarnost v. Kind dete) izvanredno obdareno dete. vultispeks (nlat. nauka koja do sitnica izučava sve vulkanske pojave. narodski. obranljiv. vulgus (lat. vulnerabilis) ranljiv. shvatanje da . opšte poznatim. u običnom životu. vulvo-uterinski (lat. vulcanus. koji se može raniti. pulkanizam (lat. sve vulkan-ske radnje i njihove posledice koje su u tesnoj vezi sa poremećajima u Zemljinoj kori. vulcanus) kol. svojstvo nekog tela dobijeno dejstvom vatre. Vuotan (stnem. zajedničkim. učiniti da nešto bude svima razumljivo.je Zemlja dobila svoj oblik dejstvom vatre (<upr. svakidašnji) nizak. vulva) inat. činjenje da bude svima razumljivo. vulca-nisare) kaučuku i gutaperki dodavati (ili: dodati) sumpora. vulgaris običan. fig. Wunder čudo. muž Venerin (odgovara grčkom Hefestu). prostački. uopšte. nepristoj-nost. preterano uprošćava naučne pojmove. vulgaris opšti. govor) naučnik koji se bavi vulkanologi-jom. spoljašnji delovi ženskog spolnog organa. obnarodovati. materica kod životinja. olupina. vrsta (rus. vulgarnost. vulgaris opšti svakidašnji) prost. vulgarizacija (nlat. god. grč. ozledllv. učiniti nešto opštim. vulkanizirati (lat. v. vulcanius) koji se tiče boga Vulkana. pristalice teorije da je Zemlja svoj današnji oblik dobila dejstvom vatre (supr. vulvula (nlat. vulkanizacija (lat. vulcanus) kol. staroitalski bog ognja (naročito njegove razorne snage) i metalskih radnika ili kovača. svetina. koje su inače na 0° tvrde kao drvo a koje na višoj temperaturi omekšaju.78 km). prostakluk. uprošćenje. svaki-dašnji) onaj koji vulgarizuje. fizio-gnom. vulgare učiniti opštim. vulkanitet (nlat. stidnično-materični. benzolu. sra-mnica. postanak (ili: poreklo) vulkana. povre-dljiv. vulkord (eng. koji bljuje vatru. prostački način izražavanja. neptunizam). ruševina. obično. mesto na Zemlji gde je ona toliko duboko otvorena da iz njene vrele unutrašnjosti mogu izbijati na površinu tople pare i gasovi. vulgarizator (lat. koji je postao ili preobražen dejstvom vatre. zajedničkim. sa radionicom u vulkanu Etni. vultus izraz lica. vulkanski (lat. jezikom prostog sveta. vulkanizator v. vulcanus) kol. vulnerabilai (nlat. uterus) ašt. vulgaritet. vulnerabilitet (nlat. elastične i ne rastvaraju se. vulneraria) pl. nepristojan izraz. vulgaran (lat. vulnus (lat. vulvus. vulgarisare) uprostiti nešto. woolcord) vrsta jake engleske vunene tkanine. vulcanus) pl. usled visoke temperature.vrak 158 Vuotan vrak (nem. versta. logos reč. vulgaritas) običnost. sklonost bolestima. Wuotan) mit. vulnus letale) smrtonosna rana. obranljivost. vulgarizirati (lat. Wrack) oštećena laña koja se više ne može opraviti. nlat. pa ih onda na visokoj temperaturi učiniti da postanu elastični i nerastvorljivi. vulkanske stene (koje su postale erupcijom vulkana). kao obično. grč. vulgus) narod. vulgo kvezitus (lat vulgo quaesitus) prav. vulcanitas) kol. vulkani-™ (lat. vulkanizer onaj koji vulkanizira. u narodu. vulnus letale(lat. vulnus) rana. pomešanih sa sumporom. nlat. lat. nlat. up. postaju. vulgirati. specere gledati) veštak u poznavanju ljudi po crtama lica. versta) ruska mera za dužinu (1. vulnerabilitas) ranlji-vost. prostaštvo. ozle-dljivost. vunderkind (nem. stidvdšd. vulgarizam (lat.

gažist(a) (fr. tur. gabro (ital. sastoji se iz kožnog meha. grudobran od koševa punjenih zemljom. jemstvo. gavialis) zool. tur. atomska masa 157. tečni deo sirovog petroleuma. gaio) muz. gazirati (fr. gazal) 2. alapača. ličnosti iz narodnih pesama i priča — nemilosrdan čovek. gazifikacija pretvaranje čvrstog goriva (kamenog uglja. skriveno. hen. ital. metal. gaietanćn tur. g= skraćenica za gravitaciju. gazal. dve ili više izolovanih žica za . muzička pratnja za taj ples u 4/4 takta. krupnozrna erup-tivna stena. dged. gayra. gazel (arap. vrsta morske ribe. gazzetta. Gd=gadolinijum. odela i ženske tkanine. afrička antilopa. gayret) revnost. stvarajući zvuk. gagathos) min. gabionada (fr. ital. gazel) vrsta arapsko-persijske lirske pesme. sterilna providna tkanina za zavoje i previjanje rana. plemenitost. fr. gabbro) mm. primalac zaloge. vojnik musliman. gaibba) l. službenik. gavan vrlo bogat čovek (po Tavanu. veselo. gazi) ratnik. onaj koji drži zalogu. koš koji se puni zemljom za brzo podizanje grudobrana. lan-tanida. prema kome se nešto oblikuje. 2. gaža (fr. narodni muzički duvački instrument. osobito česta u književnosti istočnih naroda. g). up. tajno. junak. borac za veru. znak Gd. najamnik. kao smola crn i voštanog sjaja. gazolin hen. krt. gavun (ital. gazzella) 1. živi. poglavi-to ljubavne. torokuša. slična srni. gabionnade) voj.A V E ILN D 166/ G G. prav. model u prirodnoj veličini ili umanjen. muz. mrki ugalj. gabarden (fr. gayp) ono što je nevidljivo. vrsta lirske ljubavne pesme. gabardine) fina tkanina od češljane vune ili pamuka: vunena tkanina se upotrebljava za ogrtače. ali od nje mnogo lepša i nešto manja. vrsta gajtana od zlatnog ili srebrnog tkiva i svile. tur. uviti (ili: uvijate) gazom. tajo (ital. gagat (grč. geman. srčanost. rešetkast sanduk za prenošenje voća. gajba (ital. gaggio) zaloga. gajret (arap. gaeta (ital. čilo. veo. fig. gavone) zool. gabarit) kalup. gazeta (ital. gazer) pokriti (ili: prevući) velom. za kišne ogrtače. gaza (fr. krletka. tvrdica). narnik. gabarit (fr. služi za grejanje i osvetljenje. 2. koju je naročito negovao persijski pesnik Hafis. naročito se odlikuje velikom brzinom. novine. ga'ib. plata. hem. gabion) voj. kaytan) 1. tur. gazal. gadolinij(um) hem. g četvrto slovo naše ćirilice. gaze) providna i tanka materija od pamuka ili svile. duvaljke kojom se duva u meh i cevi kroz koju izlazi vazduh. qai'da. lignita. gagiste) plaćenik. u preistorijsko doba upotre-bljavan za izradu nakita. fiz. gage. gavijal (nlat. gazi (arap. gavaz v. staklenih boca i druge robe. zool. up. šp. pobednik. gazela (arap. Ga = galijum. gayda) nuz. Atherina hepsetus. G—peti ton u dijatonskoj skali. vrsta crnog ćilibara. gazela. kavez. ključa izmeñu 70—80°S. gazal.25. gajde (arap. gavotte) starinski veseli ples sa raznim figurama. gadlje. sastavljena iz strofa od po dva stiha. drveta) u gas za gorivo. živahno. pamučna ili svilena upredena ili pletena vrpca za porubljivanje i ukrašavanje odeće. tamnozelene boje. gazela (arap. gaytan. gajtan (grč. gaeta) vrsta velikog čamca na jedro. redni broj 64.. duhovna stvar. gažiranje (fr. gabion (fr. natopljena gumom. a pamučne za lake haljine i. pripada grupi retkih zemalja. gazette) dnevni list. gage) davanje plate (ili: stalne nagrade). stalna zarada. gavota (fr. osvajač (titula muhamedanskih vladalaca i zaslužnih vojskovoña). gaip (arap. stalna nagrada. hemijski element. Ge= germanijum. jedanaesto naše latinice (G. kavaz. kao skraćenica: g=ipaia. vrsta indijskog krokodila sa uzanom i dugačkom njuškom. stanovnik pustinje. gayb. gajb.

kele) med. galaktit (grč.) astr. galantan (fr. fin. galanterije (fr. glikozidi. tapše. galaktozidi v. gala. ašikovanje. skopem gledati) 1.) rasporeñenih u obliku ogromnog spljoštenog daska. spletenih slično vrpci. veštačko oživljavanje. svečana nošnja. galaktakratija (grč. gala. uglañenost. pronalazak bolonjskog profesora anatomije Luiñija Galvanija (1737—1798). . gala-večera i sl. galaktoskop (grč. tanak mlaz. koji je lake ruke. galaktocela (grč. tj. mlečna groznica (kod porodilja). lepeze. uslužnost. ljubazan. metron) instrument za ispitivanje gustoće mleka. npr. bakra i cinka sa kiselinom). pristojan. koji ga je nazvao „životinjskim elektricitetom". Galaktika (grč. mlečni sastav mokraće (najčešće kod trudnica i dojilja). galante) pokazivati se darežljiv. uglañen. upotreba galvanske struje. fig. galvanizirati. Pored naše galaksije u svemiru postoje i bezbrojne druge galaksije koje u proseku sadrže mase od 1 do 100 milijardi Sunaca. gala. galakturija (grč. galantna bolest venerična bolest. gala mleko. bolesno povećanje lučenja mleka u dojke i njegovo curenje i kad dete ne sisa. Arapa i dr. galaktorea (grč. fig. od galaksije ili talak-tike. lekovita ili hranljiva materija koja pomaže lučenje mleka. gala. logia) nauka o mlečnim sokovima. svidljiv. akratia neumerenost) med. galantnost (fr. em gala) ili in gala (ital. ljubaznost. naročito prema ženskom polu. gala. galaktometar (grč. svečan obed itd. rheo curim) med. Kumova Slama. doteran. te se upotrebljava za pravljenje dugmeta.). sistema zvezda. Mlečni Put. pomoću usijane žice. graphem) proučavanje (ili: opisivanje) mlečnih sokova. uron mokraća) med. galaktogen (grč. galaktometrija (grč. prijatna ukusa. pion mastan. lithos kamen) mlečni kamen. izdašan. fino ponašanje. gala. udvaranje ženama. rug vatra) med. gala. an gala (fr. trg.pocinkovati gvožñe"). koja pomažu stvaranje mleka u organizmu. galaktopiometar (grč. gala. učtiv. sredstva za izazivanje mleka. galaktografija (grč. gala) svečani ukras. galante) nadriobrazovanje. ago proizvedem) med.. galaktofora (grč. utvrñivanje valjanosti mleka. prividna učenost. gala (ital. galvanisati 2. metria) merenje mleka. prekomerno gubl>enje mleka. gala. gala mleko. galante) izdašnost. 3. naročito za utvrñivanje stepena razreñenosti mleka vodom. la-skanje. gala. elektricitet dobijen iz hemijske akcije. Galaksije (grč. zastoj mleka kod dojilja. gala. galaktopira (grč. aparat za ocenjivanje valjanosti i masnoće mleka prema stepenu njegove prozirnost. dokle dopiru naši teleskopi u svemiru je izbrojano oko 100 milijardi galak-sija. otok mlečne žlezde sa mlečnom sadržinom. galaktostaza (grč. gala. „kratkom robom" (bižuterija.) beli ogrtač kod Egipćana. mlečni. maramice itd. phoreo nosim) pl. phagem jesti) mleko-jed. galvanisati v.. ital. galabija (arap.. gala. gala. galaktički (grč. u paradnom odelu. učtivost. izdašan. klavirskih dirki itd. kao sredstvo za nagrizanje. nauka o elektricitetu i elektricitet koji nastaje putem dodira (kontakta) nejednakih elemenata (npr.160 sprovoñenje električne struje. galaktoza (grč. v.) pr. gala-predstava. lithos kamen) hem. častan. češljeva. metron) instrument za merenje masnoće mleka. genos roñenje) hranljivi preparat koji se izrañuje od mlečnog kazeina. kosmičke prašine i dr. galvanizacija lečenje električnom strujom galvanske baterije. galanterie) predusretlji-vost. svetovni stil u muzici (za razliku od duhovnog ili crkvenog stila). galaxias) astr. galakto. galaktologija (grč. mlečni kamen. svečanost.. može se bojadisati. galaKtos mleko. galanterie) trgovac galanterijskom robom. stasis zastoj) med. galaktos) predmetak u složenicama sa značenjem: mleko. otmenost.(grč. prijatan. Galaksije. fini areometar za odreñivanje speci-fične težine putera. gala) vrsta šećera koja se dobiva od mlečnog šećera pomoću razreñenih kiselina. galvanizam fiz. pokrivanje slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta. galaktofag (grč. galantirati se (fr. lepo odeven. tvrda. pokriti (ili: pokrivati) slojem metala pomoću galvanskog elektriciteta (obično se upotrebljava za . galvanizirati uticati (ili: lečiti) pomoću galvanske struje. med. maglina. dvorska. v. galante) uslužan. galanterija. galantan stil muz. radnja sa tzv. ukusan. in gala) u svečanom odelu.). (pojavljuje se naročito kao sastavni deo reči. elastična i sjajna. trošiti ne štedeći. naš zvezdani sistem koji se sastoji od više desetina milijardi najraznovrsnijih vasionskih tela (zvezda. galaktagoga (grč. veštački oživeti. galalit (grč. fr. čovek koji se hrani poglavito mlekom. jata. galantizam (fr. rukavice. celuloidu slična veštačka materija izrañena od mlečnog kazeina i formaldehida. dopadljiv. galanterist(a) (fr. gala. gala. fig. šp. gala. mlečni jaspis. šp. galant. gala.

publika (u pozorištu. magnetes)B. galvanoplastika. u rudnicima: prokop. tropos obrt) bog. galvanometar. slika) v. skopeo posmatram) fiz.). plaketa i dr. ime najstarijih stanovnika današnje Francuske (Galije). načela i način lečenja čuvenog starogrčkog lekara Klaudijusa Gale-nusa. zbirka umetničkih dela. tj. grč. galvanoglifija (Galvani. farm.161 galvano (ital. galeota (ital. galeonist(a) (ital. koji je prvi skupio i objavio propise o zgotovljavanju ove vrste lekova). šp. galvanotipija (Galvani. Gali (lat. lekovi spravljeni prostim apotekarskim postupcima od droga i hemikalija. punctura bodenje. med. gipsa. medalja. galea) vrsta srednjovekovne duge i uzane galije sa 25—50 veslačkih klupa na kojima je veslalo po 3—5 robova. a ne hemijskim putem (naziv po starogrčkom lekaru Galenusu. galvanski elektricitet fiz. galvanoskop. pokriven balkon (u pozorištu. gledaoci.). grč. Galli) pl. kori-dor. zatim se pospe grafitom i onda. koji ga je otkrio). instrumenat za odreñivanje pravca i jačine galvanske. u utvrñenjima: pokriven hodnik. galvanografizirati (Galvani. therapeia lečenje) med. galera. da bi na taj način postali bolji i trajniji. metron) fiz. da bi se dobila jača struja ili viši napon. galvanomagnetizam (Galvani. grč. galvanskim putem. električne. galeotto) veslač (ili: robijaš) na galiji. poniklavanje gvožña itd. bod) med. pozlaćivanje srebra. galenski lekovi farm. galeote. grč. sulfid olova sa 86% olova i do 1% srebra.) koji je dugo vremena važio kao najveći autoritet za sve medicinske škole. up. ital. pobakri galvanokaustika (Galvani. galenizam med.). galeota) mala galija sa 16—20 vesala. istovremeno pokretanje jednog mišića ili živca galvanskom i Faradejevom. grč. metallur-gi'a) izrada i dobijanje metala pomoću galvanske struje. galvanska struja (po L. instrument koji pokazuje postojanje struje. urez) izrada reljefnih crteža i bakrore-za na metalno] ploči hemijskim sredstvima pomoću galvanizama (metoda prvi put primenjena 1856). galvanoplastika (Galvani. zbog svojih dugih zidova. struje. naročito takav kliše. uobličiti) postupak osnovan na elektrolitičkom taloženju metala: prevlačenje metalom. galiota. technike) prevlačenje predmeta metalom pomoću galvanske struje. galleria) dugačka i uzana prostorija koja je. galvanski elemenat fiz. istosmerna električna struja koja teče izmeñu dveju ploča (elektroda) različitih metala kad su u kontaktu preko nekog elektrolita (nazvan po L. galerija (nlat. stego pokrijem) galvansko prevlačenje metalnih predmeta drugim nekim metalom (npr. grč. grč. grč. grč. 2. posrebravanje bakra. naročito podesna za izlaganje umetničkih dela. kausis gorenje. robijaška laña. fig. čahura svilene bube. grč. graphia) izrada štamparskih ploča na taj način što se crtež u obliku paste (testa) utisne na metalnu ploču. veoma brza ratna laña srednje veličine. galvano-faradizacija (Galvani. up. galvanometalurgija (Galvani. galvanometar (Galvani. parlamentu i dr. izrada vernih otisaka u metalu od plastičnih predmeta (novca. galvanoterapija (Galvani. spoj više galvan-skih elemenata. mornarski dvopek. sečenje čireva i iz-raštaja pomoću galvanskom strujom usijane platinske žice. galvanopunktura (Galvani. e. lat. dug hodnik. ital. galvanoskop (Galvani. galeot (šp. grč. galvano) predmet od bakra koji je izrañen putem galvanoplastike. galletta) l. galeria. galvaiska baterija fiz. grč. hroma boja) bojadisanje metala galvanskim putem. galvanoplastičkim putem. Faraday) med. galizirati popravljati slabo vino doda-vanjem vode i šećera i na taj nači n . galenika (nlat. parlamentu). fig. naročito slika. plassein obrazovati. povijanje vodenih biljaka prema električnoj struji. indukcionom strujom. Galvaniju) istosmer-na električna struja. galeone vrsta velikog broda) trgovac koji radi sa Amerikom. galgnhumor (nem. Galvaniju. slušaoci. šp. galvanografija (Galvani. v. galijaš. elektromagnetizam. galizirati galvanohromija (Galvani. galere. sagorevanje) hir. galvanotropizam (Galvani. predmeta (od drveta. koji su bili keltskog porekla. galene olovna ruda) min najbogatije olovna ruda. galvanostegija (Galvani. nlat. typos lik. up. primena galvanizma u vezi sa akupunkturom. galenica) pl. galera (fr. galvanotehnika (Galvani. glyphis zarez. grč. galenisti pl. pristalice starogrčkog lekara Klaudijusa Galenusa (131—200 n. voska i dr. lečenje pomoću galvanske struje i nauka o tome. galeta (ital. grč. galeotta. grč. galenit (grč. ital. Voltin stub. Galgenhumor) humor čoveka koga vode na vešala.). up. grapho) izrañivati štamparske ploče i slike pomoću galvanske struje. usiljena šala. sprava za proizvoñenje trajne električne struje putem hemijske energije. galenski lekovi. up.

galicisti (fr. logia) zool. Galileju. u SAD=3. ali mnogo kraće talasne dužine. po eksploziji dveju atom-skih bombi. proučavanje (ili: opisivanje) ljuskara (rakova). golijat (ital. Gallus. galon (eng. fiz. francuska reč u nekom tuñem jeziku. galop. Gallus. galiot (ital. galochia) kaljače. galicizam (lat. nazvan po tome što su sveštenici boginje Kibele (gali) u takvim stihovima pevali svoje pesme prinoseći žrtve. galopin) slušče za trčkaranje. gallicistes) pl. koji je apostola Pavla uzeo u zaštitu od Jevreja i za koga se mislilo da je bio potpuno ravnodušan i prema jevrejstvu i prema neznaboštvu). galoni (fr. galera. galop. 2. jezika itd. galikanski (lat. galona) jedinica za merenje tečnosti i žita. iambos) megr. nlat. Gallus. vrlo su prodorni. galoni) pl. grč. širiti. gallina) kokoš. ratni i trgovački brod na jedra u XVI i HUP veku. galopira™ (fr. galski (lat. galeot. galofob (lat. galionizam. gallon. fr. nlat.) v. ital. u odnosu prema papi. fig. galikanska crkva katolička crkva u Francuskoj ukoliko je. up. trk konja pri čemu se konj kreće napred u skokovima. galski. galomanija (lat.. Gallio. grč. ordonansoficir. phobos) preteran strah od Francuske. gama-globulin belančevina krvnog seruma. galikomanija (lat. galomanija. galikus morbus (lat. galijun v. arap. francuski. Gallia. . galea. spoljni konj u „trojci". galofil (lat. galera. ital. lestvica. galiota (ital. phobos strah) onaj koji se preterano plaši Francuza. galeone) lom. galo-romansko (l&~. jahanje u trku. igranje polke. Galija (lat. vrsta starinske morske lañe. s funkcijom antitela. galoman (lat. l gal=l cm/s2. gallicanus) francuski (izraz koji upotrebl>ava još samo katolička crkva u Francuskoj). galimatijas (lat. galiot.). halijak) v. gallicisme) osobenost francuskog jezika. voj. galoper) jahati u galopu (ili: trku). lat. zbog istozvučnosti latinskih reči gallus (petao) i Gallus (Gal). galion. v. trčati u skokovima. galop (fr. galionizam ravnodušnost prema religiji po rimskom prokonzulu Galiju.. rojte. philos prijatelj) prijatelj Francuza i Francuske. Gallia. služio osobito za putovanja u prekomorske zemlje. tj. galikanizam (fr. 1791—1863). njihovo dejstvo pokazalo se najkobnijim na organizme u Hirošimi i Nagasakiju. Imaju ogromnu prodirnost. mania pomama. galijaš. galion (ital. Romanus) ono što je postalo spajanjem galskog i roman-skog (duha. med. skala. galeot. sifilis. gamma) ime trećeg slova grčke azbuke (f =naše „g"). ital. elektromagnet-ni treptaji kao Rendgenovi zraci. gallicus morbus) galska (francuska) bolest. elektromagnetski zraci koji potiču iz atomskog jezgra. nastaju u procesu radioaktivnosti ili pri nukle-arnim reakcijama. nauka o ljuskarima (rakovima). težnja za nezavisnijim odnosima prema papstvu. muz. naročito s obzirom na konstrukciju rečenica i dr. galilej (po G. galikomanija. galopen (fr. niz od osam tonova. galionist(a) čovek ravnodušan prema religiji. galeotta) v. grč. robi-jaš. U Engleskoj = 4. razvijati se vrlo brzo. galimatias) zbrka od reči. brza okretna igra (polka) u 2/4 takta. mama) preterana ljubav prema svemu što je francusko. Gallus. gamarologija (grč. ital. znak gal) jedinica ubrzanja u CGS-sistemu. galijambus (lat. dijal. tama (grč. Gallus. fr. mržnja na Francuze i sve što je francusko. vrenga. gama-zraci (grč. galija (ital. galošne (fr. gornje cipele od gume za sneg i vodu. galina (lat. galopade trčanje skokom) jahanje u galopu. onaj koji objavljuje kurs na berzi. pristalice francuske književnosti u Španiji (za razliku od gongorista).785 1. gamar (arap. Ne skreću pod uticajem mag-netnog polja.) vrsta crvenog istočnjačkog vina. onaj koji mrzi na Francuze i na sve što je francusko. kammaros. gamarografija (grč. uspela da zadobije izvesnu nacionalnu samostalnost.Galija 162 gamarologija sadržinu vinske kiseline smanjiti na 5 do 7 procenata (pronalazak hemičara Lu-dviga Gala. Gallia) Francuska. šp. mania) v. galli. grč. katalektični anaklastični tetrametar. Gallus Mathiae. galoscia. fr. gajtani. kammaros rakušac obični. nlat. raditi nešto vrlo brzo. graphia. galofobija (lat. gallicanisme) ideje i težnje francuske crkve za što većom samostalnošću. pri-menjivanje tih osobenosti u nekom drugom jeziku. galea) veslač na galiji. reči bez smisla. galeota. up. galski petao petao kao simbol Francuske. gallique) koji se tiče Galije ili Gala. grč. gallicus. galopada (fr.546 1. igrati polku. galons. ludilo) preteran obožavalac svega što je francusko. gajtani u boji na spoljašnjem šavu čakšira. gamma) fiz. grč. nejasan i nerazuml>iv govor. galia. grč. galoche. Gallus. galoppo) l. gammarus) zool.

telesna straža jednog vladaoca. prelaziti u truljenje. kon garbo (ital. sudska prodaja zbog prezaduženosti. gambusija (nlat. ganglijski sistem zool. pristajanje broda u mestu podešenom za ukrštanje. gagglion) med. osiguranje. garantovati v. ganos sjaj) tvar od koje krljušti ganoidnih riba. svrab. mor. zapaljenje živ-čanih čvorova. gažgrenescirati (nlat. ganglitis. nomos) em. garantirati (fr. grgljati. gamonomija (grč. gnjilež. vučac. jaje ili spermatozoid kod životinja" jajna ćelica ili polenovo zrno kod. garbin (ital. gambusino) pustolov koji traga za zlatom. dare il gambetto) otvaranje šahovske partije u kojem se žrtvuje pešak radi bržeg razvijanja figura i izvo-ñenja kakvog vešto smišljenog napada. fr. zaraziti. dokolenice. gang) razbojnička družina. pokvariti. supr. ganoidi (nlat. gangrenescirati. garguran (fr. gargarizam med. vagoni. u Meksiku. ganoidei) pl. nervni čvor ili zadebl>anja kakva se nalaze na zadnjim korenima leñne moždane.-tur. gargarizacija (grč. guarento jemstvo) jemac. gangster) član razbojničke i ucenjivačke družine u Americi. čapkun. garant. jamac. naročito odabrana. pristojno. sprečavaju razvitak komaraca. ganglionitis. . ispirati usta i gušu grgljanjem. gargalismos) med. čamci. izazivati vučac na nekom delu tela. preparat izvañen iz korena broća. gant (nem. gamache) pl. stečaj. gone rañanje) biol. skitnica. garbino) jugozapadni vetar na Jadranu. grgljanje. gargarismos) med. primati odgovornost za nekoga ili nešto. odbrambeni stav u boksu. garantno pismo bank. koji sadrži čistu bojenu materiju. lat. gambusia) zool. sastoji se od velikog broja različitih instrumenata (drvenih zvona. Gant. gangrenescencija (nlat. gang (eng. banda. obilje. gargija (tur.). con garbo) muz. gargouillade) cifrast. da bi se propustio drugi brod. elitna trupa svih rodova vojske kao zasebna vojna jedinica. gangrenira ti. guard. obešenjak. biljaka. izuvi-jan korak u plesu. gangster (eng. agamogonija. kargi) koplje. gangraenosus) med. gargouran) trg. jer. garbo (ital. gamen (fr. gamelan (mal. prema trećem licu. gamos brak. učtivost. ispiranje guše i usta grgljanjem. pismena obaveza koju banka daje svojim komitentima jamčeći. garant (fr. gamet (grč. gamogonija (grč. gamin) slušče u kuhinji. grgotanje. koji je u truljenju. gard (eng. uništavajući larve. odane i pouzdane pristalice. gangrenescirati. gangrenozan (nlat. fig. razvijanje vučca. šp. gangster. bronzanih ploča. ulični mangup. preparat od gašenog kreča za konzervi-ranje jaja. guardia) straža. i kojim se obavezuje da će ona sama dati obeštećenje za svog komitenta u visini iznosa na koji glasi . genesis) biol. mrtva kost. svi živci u živča-nim tkivima trbušne duplje. garant. imaju srebr-nast sjaj. štitonoša. kamašne. gangrene. gamba) v. garage) mesto gde se sklanjaju automobili. gargarizam. koji trune. gamos brak. štitonoše (vrsta riba). zigot. mačevanju i sl. gargarizma (grč. gamos brak. garantir) jamčiti za koga ili što. ganoin (grč. ganglitis (grč. fig. voñe i sl. gavgreiirati v. vrsta izumiranja tkiva ili organa. graino gloñem. nadraženost kože. garde) sp. logia nauka) nauka o braku. gamba (ital. proces stvaranja polnih ćelija kod višećelijskih organizama. up. npr. gangraina. sigurnost.) javanski narodni orkestar. garantie) jemstvo. bespri-zorni. gangrenizovati se v. rskavičav izraštaj. prelaženje u trulež. licitacija. za izvršenje izvesnog posla. truljenje mekanih delova tela. encant. gambit (ital. viola da gamba. ganilik) bogatstvo.. gametes) biol. grgotati. med. ital. v. gargalizam (grč.garantno pismo" ako on sam ne izvrši obavezu. proučavanje (ili: poznavanje) svadbenih običaja. gargujada (fr. koji boluje od vučca. živa rana. ganglionitis med.. gurguran. vrsta teških istočnoindijskih i kineskih svilenih tkanina. ital. ital. uvi-jači. garantol (fr. gangrenescencija. vrsta veoma sitnih severnoameričkih ribica koje rañaju živ rod i brzo se razmnožavaju. zool. garansin (fr. fr. deran. up. naročito su značajne kao sredstvo u borbi protiv malarije. garance) broćni ugalj. rañanje putem spolnog oploñavanja. gambusino (šp. gametogeneza (grč. gangraenescere) med. golicavost. gangraenescentia) med. garantija v. v. jedem) med. nekog političkog prvaka. oleum ulje) hek. bambusovih svirala i dr. ganiluk (arap. a time i prenošenje malarije. garantirati. ganglija (grč. gargarismos) med. garde. gavgrevizovanje v. gangrena (grč. voda za ispiranje guše i usta grgljanjem. garbo) pristojnost. gamologija (grč. garda (fr. gargarizacija. incanto) trg. gargarizirati (grč.gamašne 163 garda gamašne (fr. garaža (fr. garancija. rasprava o braku. garancija (fr. šegrt. gargarizo) med. ganglion mrtva kost) zool. gnjiležan.. spolna ćelica.

neženja. + 1644. lat. koji svoj pljačkaški posao počinju time što svoje žrtve prethodno davljenjem onesveste. posada. gardez la reine) u šahu: šeh kraljici! gardeiija vot. prema grčkoj reči chaos nered). garde la ren (fr. garnison) voj. opljačkati žrtvu koja se. motor) teh. naročito gasa za osvetljenje. razmetanje. upli-njenje. garotirati (fr. garderobarka (fr.. smrtna kazna davljenjem. ulepša™ izgled jela time što se oko njega ukusno stave razni dodaci (peršun. gasificatio) fiz. bećar. koja se gaji zbog mirisnog cveta. biti u gar-nizonu.). garderobiere) čuvarica garderobe. varoš u kojoj boravi vojska. garcio) mladić. vojska koja boravi u jednoj varoši. chaos. muškobanja. čuvar obale. teh. garota (šp. garočon (iš. gasohemija (grč. Garnierung) ukrašavanje jela. ho-landski hemičar i fizičar J. razmetljivost. ukrasiti. Gardine) prozorska (ili krevetska) zavesa. garden-party) sastanak društva u bašti. garsonirati (fr. garderoba (fr.gardedam a 164 gasohemija gardedama (fr. momački stan. ukras. gas-koks (grč. garconner) ponašati se kao muško. garder čuvati) vojnik koji služi u gardi. nužnik. garnijerit min. koncertnoj dvorani itd. garder čuvati. biti muškobanja. pirinač i dr. zahod. plin. dodatak. ital. gradini. gas-dinamo (grč. chaos. začiniti. garofan (ital. pratilac. garnet) mor. garofal v. pretvaranje u vazdušasto (ili: gasovito) telo. dečak.). svečanost koja se proslavlja u bašti. svi kostimi pozorišta. ruda nikla. garnir (fr. telesni stražar. garnirung (nem. B. vitlo sa užetom za utovarivanje i istovarivanje brodskog tovara. garrotte. obično bez kuhinje. garderoba. gasmotor (grč. courtine. gas-automat (grč. pribor. ital. dynamis sila) fiz. upotrebljava se za gorivo. odeljenje gde posetioci ostavljaju šešire. eng. biti odan pederastiji. automatos) naprava za automatsku prodaju svetlećeg gasa. vrsta opasnih uličnih razbojnika. gardist(a) (fr. vazduša-sto telo. gas-generator (grč. karanfil. sprava kojom se nekada izvršavala smrtna kazna u Španiji i njenim nekadašnjim kolonija-ma. garconniere) devojka koja se ponaša kao muškarac. . gasifikacija (nlat. kelner. 1499— 1561). zbog stanja svojih molekula. Rubiaceae.). nameštaj. čuvanje i ispuštanje gasova. garmon. generator) naprava za proizvoñenje gorećeg gasa od kamenog uglja i drugih gorivih materija. vrsta štampar-skih slova srednje veličine (od 10 tačaka) iz kojih se obično slažu knjige (naziv po francuskom pečatorescu Claude Gara-mond. garrocha. i hem. metron) fiz. mali jednosobni (retko dvosobni) stan. garson (fr. sprema. chaos. guarnire) snab-deti. nem. družbenica nekoj ženskoj osobi prilikom izlazaka. sprava za merenje količine gasa koji struji. gornje kapute i dr. garrotter) udaviti pomoću garote. eng. pomoću zamke bačene na vrat. garter) čuveni engleski orden „podvezice". garnison) voj. krompir. dame) pra-tilja. gasconnade) hvalisavost. nakit. fr. naročito mesa. garmond til. telo koje teži da se neograničeno širi (reč prvi upotrebio 1610. sva oruña koja su potrebna za jednu vrstu posla. svi delovi odela i ostalih stvari koji su potrebni jednom vojniku. garsonjera (fr. kalfa. (u pozorištu. garnir) dodatak povrća uz neko mesio jelo. konobar. chaos. garoteri (fr. raznim povrćem i sl. mašina koja se kreće sagorevanjem izvesne mešavine gasa i vazduha. garmon (fr. garderobar v. vrsta dinamomašine koja se pokreće pomoću gasne mašine. garnirati (fr. garde-cote) obalski brod. chaos. coaks) koks koji se dobiva pri spravljanju svetlećeg gasa. uplinjavanje. garnet (eng. garofan. garofano) bog. Helmont.. nlat. momačka soba. cortina. Americi). chaos. momak. v. garcx>n. garnitura (fr. ital. nema ni samostalnog oblika niti stalne zapremine. garrotteurs. garter-orden (eng. gard-kot (fr. obrazovanje (ili: stvaranje) vazduha (gasa). up. garniture) oprema. garretto) zavrtanj za davljenje. chemeia) hemija o gasovima. gasara. tropska azijska biljka Garde-nia florida iz fam. nlat. pomoćnik. garrochon) malo koplje kojim su naoružani borci s biko-vima. garnirati. garnizon (fr. telo koje. chaos. dečko. silikat nikla i magnezijuma (po francuskom geologu Garni jeu). garnir. u pozorištu: soba gde se glumci oblače. garnizonirati (fr. sve odelo i sve rublje jedne osobe. dugmeta i dr. salata. gardn-parti (eng. garrotte. naročito u Londonu. gardina (nlat. izvestan broj istovrsnih predmeta koji spadaju zajedno (kućni i kuhinjski pribor. garderobe) soba ili orman gde se čuva odelo ili rublje. garrotters) pl. garmond) tip. gasometar (grč. sprava za primanje. gas fiz. prethodno onesvesti (u Engleskoj i Sev. fr. gaskonada (fr. razvijanje vazduha.

gasteralgija. krisis) med. gastrostomija (grč. gastroadenitis (grč. latreno obožavam) onaj koji služi želucu tj. nomos zakon) sladokusac. vodom napunjenih i svećama opkoljenih čaša). gastrorea (grč. skopeo gledam) med. zapaljenje želudačnih žlezda. grč u želucu. želudačni. plicatio) med. probava hrane u želucu. logos) onaj koji može da govori iz želuca. rñavo varenje. da govori tako da izgleda kao da mu glas dolazi iz daljine. gaster. životinje koje se kreću na trbuhu. pretrpavanje želuca hranom. stoma usta) med. otvaranje rupice na želucu. entera creva) koji se tiče želuca i creva. zapaljenje želuca i creva. zapaljenje želuca i jetre. koji može. gastrična groznica grozničavi katar stomaka. gastroskop (grč. logia) sve ono što se odnosi na kuvanje. gastralgiJa. gastranaks. naročito želuca. lithos. gastranaks (grč. gastromalacija (grč. suženost želuca. koji se tiče varenja. gaster. v. manteia prorica-nje) proricanje po želucu (način proricanja kod starih Grka po figurama trbu-šastih. napad bolova u želucu. gastrolater. koji se zove „stopalo". gastricizam (grč. up. spa-lost (ili: spuštenost) želuca. ptosis pad) med. gaster. gastroskopija med. gaster. gaster. puževi. gaster. gaster trbuh.(grč. gaster.gasteralgija 165 gastrostomija gasteralgija med. želudac. aden žlezda) med. v. veštak u spremanju finih jela. zool. gaster. razmekšavanje želudačnog zida. gastralan (grč. gaster) med. gastroenterolog (grč. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. lat. logos reč. aparat za pregledanje želuca time što se njegova unutrašnjost osvetli. algos bol) med. gastrikos) stomačni. gaster. gaster. gastrodijafanija (grč. gastroplikacija (grč. gastrolater (grč. malakia mekoća) med. gastralgija (grč. gastrodinija (grč. gastrimargija (grč. gastrepatitis (grč. gaster. gaster. gaster. onaj koji voli dobra jela. gaster. gastrospazmus (grč. gastrologija. gastrostenoza (grč. gaster. gastrobrozis (grč. sladokustvo. gastrenteritis (grč. gaster. gasteranaks med. gastropatija (grč. gastrokriza (grč. sophfa mudrost) veština pametnog i razboritog jedenja dobrih jela. ispitivanje želuca i utrobe pomoću gastroskopa. grč želuca. zool. gastro. koji živi da jede i pije. latreia) služenje želucu.) med. nlat. apah gospodar) med. gastroenteritis med. gaster. stomačni. gastronom (grč. opšti naziv za sva oboljenja želuca. gastrorafija. regnymi prsnem. gastritis (grč. brosis razjedanje) med. gaster. gastromanija. gastrenteritis. mania) preterano uživanje u jelu i piću. shvatanje da se život sastoji u jeću i piću. gaster. gastrolatrija (grč. prekomerna ješnost. v. curim) med. gastrimargia) proždrlji-vost. gastroragija (grč. gastromantija (grč. raphe šav) med. grč u želucu. logi'a) veština govorenja iz želuca. prosvetljavanje želuca radi utvrćivanja želudačnih i trbušnih oboljenja i poremećaja. gaster. progrizenost) želuca. pathos bolest) med. varanje. gastromanija (grč. epar jetra) med. gastrologija (grč. gaster. gasteropoda. gaster) med. gaster. gaster. odyne bol) bol u želucu. utroba. gastronomija v. rheo tečem. gaster. gastrektazija (grč. bolesno stanje želuca. gastropoda (grč. razjedenost (ili: probušenost. gastrozofija. gaster. odnosno pomoću mesnatog organa na trbuhu. pokvarenost želuca. gaster. gaster želudac. gastroman. nervozno oboljenje želuca. gastrolit (grč. v. gastrilogija (grč. krvarenje iz želuca. gastrizam (grč. operacija koja se sastoji u šivenju želuca radi smanjivanja njegove zapremine. gastrenteričan (grč. enteron crevo) med. koji pripada trbušnoj duplji. gaster) med. zapaljenje želuca. želudačna groznica. sladokustvo. gasteropoda pl. spad želuca. gastroza (grč. gastroplikacija. tj. enteron crevo. gaster. diaphaneia providnost) med. gastrepatičan (grč. rñava probava. gastralis) anat. gaster) predmetak u složenica-ma sa značenjem. kuvarsku veštinu i što je s tim u vezi. tj. gaster. gastroman v. probavna delatnost želuca. prekomerno lučenje želudačnih sokova. gastrosofija v. praćen povraćanjem (kod sušenja kičmenjače). gastroptoza (grč. takoñe: gurman-luk. v. želudačni. gaster. stenos uzan) med. gaster. bol u želucu. gaster. gastropoda. gaster. proširenje želuca. gaster. gurman. takoñe: gurmanluk. ne pokrećući usta. gastrozofija (grč. spasmos grč) med. gastrične bolesti one koje škode i smetaju varenju. piis noga) pl. puknem) med. logi'a) sve ono što se odnosi na kuvanje. trbušni. . povraćanje sluzi iz obolelog želuca.) koji se tiče želuca i jetre. ektasis proširenje) med. govor) lekar specijalist za bolesti creva i utrobe uopšte. gastrorafija (grč. gastrilog (grč. opšti naziv za sve bolesti želuca. gastričan (grč.

ge zemlja) agr. izmešati tako da se dobije povoljnija prosečna sadržina i lakše izvrši topljenje. ošljar. prodor (ili: prosutost. gedal (tur. lek protiv tuberkuloze pluća. gatirati (nem. Gea (grč. huano. nesmotrenost. široka ženska gornja haljina koja čini da se ne primećuje trudnoća. gatre (nem. raka i dr. seljaci jahači u lampama. obožavaoci vatre uopšte. alkaloid koji se nalazi u gvarani. gaf (fr. guardianus) čuvar. Gatter) teh. nlat. gaus fiz. uvojak. smola toga drveta. gaudijum (lat. guano) izmet od morskih ptica. gaudeamus) budimo veseli. larslukod muhamedanaca: nevernici. gvanako (šp. vrsta pamučne indijske tkanine. phobos strah) bolestan strah od mačaka. guardiano. oleum ulje) farm. med. podvala. gvaš (ital. pristalice staropersijske religije Zara-tustrine.) rat protiv nevernika. drljati. stražar. naročito su poznati kao odlični jahači. laž. . žutoj groznici. gastrula (lat. od 1840. a često i fantastičnim obrtom dogañaja koji nas nezadrživo nagone na smeh. . fig. sman-drljati. gabr) pl. gein (grč. Gueffi) v. župski starešina bivše Hitlerove nacionalsocijalističke stranke u Nemačkoj. sadrži smolastu materiju od koji se dobiva gvajakol i gvajacen (kora mu se ranije upotrebljavale kao lek protiv reumatizma i sifilisa). „Zemlja". 2. veselje. fr. geez izumrli stari etiopski (semitohamit-ski) jezik. a razreñena u vodi kao piće za okrepljenje. rñav radnik. drugi stepen u razvitku blastoderma. gaširati (fr. onaj koji kvari cenu robi dajući je jevtinije. guinea) raniji engleski zlatnik u vrednosti od 21 šilinga."). s neočekivanim. gatmetje (fr. vrsta lame-kami-le u Južnoj Americi. Fr. majstor-kva-riš. obično u službi velikih odgajivača stoke (potomci su Španaca i gotovo svi mestici). najvažniji sastojak kreozota. glupost. gavarapo (šp. fig. materija koja se dobiva od smole gvajaka. kao trgovački artikl. Leiter voña. gvako (šp. koja balvan jednovremeno raseca u više dasaka. pre topljenja. guayaco. slično kafi i čaju. ge) mit. gatofobija (lat. prodati (ili: prodavati) ispod cene. Guaiacum officina-le.gastrotrmija 166 gastrotomija (grč. nastojatelj u franjevač-kim i kapucinskim manastirima. gvajak (šp. uživanje. dati u bescenje. gaster. nlat. gvarani novčana jedinica Paragvaja (1 gvarani = 100 santimosa). magi. gastrocela (grč. živi još i sad u divljem stanju. rñav zanatlija. žutosmeña i zemljasta masa. gaucho) pl. zbog čega se. kafeni. biljka u Novoj Granadi. sanctum) bot. gaster. grč. sveštenici obožavao-ci vatre. goauche) slik. nazvan po zlatom bogatoj Gvineji (Afrika). lat. naročito argentinski koji se bave stočarstvom i žive nestalnim pa-stirskim životom. . crnomrki glavni sastojak zemlje oranice. upravnik) pokrajinski voña. guaco) bot. gaudium) radost. gaffe) l. kosmološko božanstvo starih Grka. catus mačka. prevara. veselimo se! (početak i naslov poznate stare studentske pesme „Gaudeamus igi-tur . poz. guazzo. krivoverci. gacher) praviti malter. gvozdena motka sa kukom za privlačenje čamca obali. sačuvao se do danas u crkvenoj liturgiji. gatten. guarana) h«i. Gau župa. ptičje ñubrivo. rñavo slikati. služi kao protivotrov od zmijskog ujeda. loza (na zavrtnju. guardinfante) „čuvar deteta". 2. gaster. gvano (šp. guarana) farm. gater (nem. šala u slici.) lju-bitelj želuca = gastrolater. gaučo (iš. gvaraia (šp. kila) želuca. gaulajter (nem. drvo koje raste u tropskim krajevima Južne Amerike i Indije. kele) med. mrka pasta koja se spravlja od semena južnoameričke biljke Paullinia sorbilis i služi kao lek protiv glavobolje. u navrtnju). gvardinfante (ital. neobičnim. zastupnik biskupov za vreme vakancije (u Engleskoj). pivo Južnoamerikanaca. giter. oblast. Gewinde) meh. „sveti rat" muhamedanaca. smicalica. gvajakol (šp.) gastrofil (grč. u strugarama: mašin-ska višestruka okvirna testera sa više sečiva (do 10). guarapo) prevreo sok šećerne trske. up. po matematičaru i astronomu K. gattieren) razne vrste ruda. gate-metier) trg. Gater) gvozdene šipke u rešetki prozora. zato što su prvi zlatnici kovani od zlata donese-nog iz nje. gasiti kreč. gvineja (eng. temno sečem) med. gebri (pere. gvint (nem. vozi u Evropu i Sev. vrsta groznice koja vlada u Gvineji i koja je slična tzv. guayaco. gauči. Gausu (1777—1855) nazvana jedinica jačine magnetnog polja. upropastiti nešto rñavim radom. gvaranin (šp. gastrula) visa. gvardijan (ital. slika rañena vodenim bojama koje su pomešane sa gumom i sa nešto meda. guanaco) zool. operativne otvaranje želuca radi odstranjivanja raznih stranih tela (čira. visoko do 15 t. gaudeamus (lat. Ameriku sa malih ostrva Južnog mora. upotrebljava se kao odlično sredstvo za ñubrenje. tuzno. treći stepen u razvitku životinjskog jajeta. paradrksalnim. Gibelini. philos prijatelj. greška. Gvelfi (ital. gag) l. geg (eng.

generalia) pl. ge) nauka o zeml>i i poznavanju zemlje. postojanje udvoje. gang) razbojničke družina. grč. generalis) pl. u nemačkom: kommen. poreklu i razvitku porodica. uopšte na sve slučajeve bez izuzetka. geischa) vrsta igračice i pevačica u japanskim čajdžinicama. nauka o postanku. manteia proricanje) proricanje sudbine deteta iz naročitih okolnosti pod kojima je roñeno. postanak. game) sp. po Darvinu. lep dragulj (bela zvezda) u skandinavskoj kruni. gelacija (lat. udvostručavati. generalisim (nlat. npr. glavni. francuskom: immence. generalitet (lat. fr. Knjiga postanja. vrsta tkanine od kamilje dlake. generalissimus) voj. genea pokolenje. gangster. gelender (nem. genos rod) strukturalne i funkcio-nalne jedinice nasleñe. geysir) geol. a kod nekih mikroorganizama (virusa) i ribonukleinske kiseline. prime-niti (ili: primenjivati). nem. glavnokomandujući vojske. Gelander) ograda na stepenicama. genea. gemišt (nem. udvojenost. svi generali jedne vojske. gevealogija (grč. gem) zool. hrišćani koji neće da budu pripadnici nijedne od postojećih hrišćanskih veroispovesti. voj. vojni okrug koji spada pod jednu generalnu komandu.šat. uopštenje. generalisti (lat. genealog. genealogist(a) v. geminare) udvojiti. generalni (lat. vrsta antilope. vrhovni. genesis roñenje. geng (eng. smejanje. nego kojom se jedno lice ovlašćuje da zastupa prava drugog lica u svima datim slučajevima. postanak. poreklo. udvostručiti. generalizacija (nlat. prav. gsnealoški (grč. . teška 40-45 kg. rodni. pupljenje. nesit. generalne punomoć prav. javnost. stvaranje. gemeli (lat. zbir poena u igri tenisa. gelsonimo) kicoš. u Sev. komanduje svima vojnim snagama jedne oblasti ili pokrajine (Nemačka). generalisatio) uopšta-vanje. gelazmus (grč. generalizirati. živi u Alpima. generalni guverner (lat. gejša (jap. u svim vojskama ima više stepena i rodova. mischen. mostu i sl. dvojnost. v. vrhovni zapovednik. po dva. divokoza. geminirati (lat. fig.. nevidljiva klica u ćelijama organizama koja se. ledi. gelao smejem se) smeh. gtypho režem. smržnja-vanje. smesa. geneelogie) rodoslov. uopštiti. udvostručavanje. gem (eng. gušteri koji proizvode zvuk (. naročito: razne vrste prerañevina od mesa u narezu. stezanje. geneza (grč. dem. generalis) najviši vojnički čin ispod maršala. blizanci. generalis) opštost. generalis. gemula (lat. generalisare. vreo izvor koji izbacuje mlaz vode na mahove u veliku visinu. promatranje (ili: proučavanje) smeha. zametao telašce u slatkovodnih spužvi. na Islandu. rodoslovlje. general . gemma.at. geminatio) udvajanje. udvojeni suglasnik. hemijsku grañu gena čine veći ili manji delovi makromolekula dezoksiribonukleinske kiseline. Gemse) zool.. genge (fr. ñeneralat. gekoni zool. gek"). generalisati v. od gemma pupoljak) zool. gelao smejem se. gejzir (isl. geminacija (lat.. ñeneral. naročito grčevit smeh. gemogliptika (lat. glavna proba. generali ja (lat. Americi i Novom Zelandu. gelatio) mržnjenje. geloskopija (grč. koji se tiče roda (za razliku od specijalnog). gem (mañ. voj. gen (gr. udvaja-ti. genera) pl. up. Gemine) skupocen dragi kamen sa urezanim figurama. poznavalac (ili: proučava-lac) rodoslovlja. vicarius) opunomoćeni zastupnik biskupa u njegovoj administrativnoj vlasti. gšhtijanje. pl. generalat (nlat. gouverneur) u bivšoj Rusiji: visok dostojanstvenik kome je bilo povereno da samostalno upravlja u više gubernije. tema (lat. deo odigrane igre u tenisu. probare) poz. gemmatio) bog. urezujem) veština brušenja dragog kamenja. opisivanje čvrstih masa sa Zemljine površine. gemza (nem. klica koja pomaže razmnožavanje. gemacija (nlat. skopeo gledam) psih. guinguet) trg. poreklo. genesis) roñenje. gevezimantija (grč. gemelli) pl. po tome: ke°rekterna uloga na italijanskoj pozornici. fićfi-rić. dobiva nasleñem. generalatus) generalski čin. naročito omiljen ukras u staro vreme. generalis. rod. gemmula pupoljčić.geistika 167 generalni guverner geistika (grč. geminata (lat. logos) koji se odnosi na rodoslovlje. general koji za vreme rata. generalisati. gelsonimo (ital. generalni vikar (lat. genus. opšti podaci. generalne proba (lat. generalis) opšti. generalizirati (nlat. genealog (grč. geier. pelikan. Septuaginta: prva knjiga Mojsijeva. uopštenost. gemischt) ono pggo je pomešano. zbliženost. punomoć koja se ne izdaje samo za jedan pravni posao ili više pravnih poslova. više zapovedništvo. fr. geminare udvostručiti) lingv.gek. okolnosti i pitanja opšte prirode (za razliku od specijalnih okolnosti i pitanja). velika kao koza. isterivanje pupoljke. doba pupljenja. rodo-slovni. praistorija. nasledne supsten-ce. generalis. gemma. logos) rodoslovac. generaliser) uopštavati. zbližavanje.

genetikos od genesis postanak. stvaralački izvanredno samozačeće. genijus patrije (lat. logos) veštak u proricanju dana i časa generacija (lat. (anorganskih) tvari. direktno utiče na proizvoñenje gasova elektriciteta. koja dolazi do izražaja kao originalna moć shvatanja (intuicije). tj. karakter. blagorodnost. pramajka. proizvodan. bios. generički (lat. genijalan (lat. genialitas) v. fr. generalis. pesma za uspavljivanje dece. genijalitet. opšti duh koji vlada u pripada rodu ili se odnosi na rod. genius saeculi) duh vremena dušan. materija (učenje koje se genijalitet (nlat. osobenost javnog mišljenja nekog generozitet (lat. čvornovat. generativus) koji služi genetička psihologija psihologija razvića. velik duhom. osobenost nekog mesta koju mu daje generičan (lat. zajedničko ime za životinjsku. roñenja. genius patriae) dobri duh generičan. koleno. generatio aequivo-sa) uroñenim duhovnim osobinama izvanredno biol. rañanje bez semena. genikulacija (lat. rodim se) kolena.genijus seku li (lat. postajanje. generatriks (lat. stvaranju. generatrix) roditel>ica. darežljiv.genetičan (grč. genethlios roñendan) pesmB o roñendanu. procu. koja potpunom stručnom spremom. otadžbine. generositas) plemenitost. kretanjem proizvodi liniju. genijalnost. prouči i shvati jednu stvar u njenom postanku odabrani oficiri iz svih redova vojske. geniculatio) klečanje. fr. glavni time što izlaže put i način na koji jedan sekretar partije u Francuskoj. Štab) voj. generalni sekretar (lat. oznaka. generatio) teološka teorija kombinovanja (fantaziJe) i prikazivanja. izdašnost. izdčšan. naraštaj. generacio ekvivoka. gsnerifikacija (nlat. genetičar (grč. koji se tiče istorije rator) vrhovni državni pravobranilac u postanka i razvitka biljaka i životinja. rezultate molekularne ge-netike. doba. genetlijakon (grč. ñanjem. kao pomoćnici i savetnici. stvaranjem. ona koja odreñuje pojam i poljoprivrednim preduzeći-ma. . fkz. genus rod.generalni prokurator 168 genikuliran generalni prokurator (lat. nauka o nasleñu. genus. sa (za razliku od deskriptivne metode. genius loci) duh zaštitnik nekog obrazovanje (ili: stvaranje) rodnih pojmova. koji su opisuje stvar kao gotov proi-zvod. rodni. genikuliran (lat. generosus) plemenit. linija ili površina koja svojim (zamišljenim) genetliolog (grč. prastvaranje. koji se odnosi na postanak (genezu). nekom mestu i daje mu svoje obeležje. postanak živih bića iz mrtvih darovit. fr. genethlios dan roñenja. veliko. sprava za biofizike i citologi-je. dečju i rañanju. mesta. višeg suda. kolenast. engineering) rodilački. generalis. generatio sponta-pea) rimskoj mitologiji geniji su niža krilata biol. velikodušnost. generique) v. genetička metoda fil. genialis) koji je po svojim generacio ekvivoka (lat. genius) genije. v. jak. su godina. nem. u grčkoj i generacio spontanea (lat. jedinstvo materije — kao i na učenje o genije (lat. oslanja na činjenicu da u sastavu organske genijalnost (lat. generatio) rañanje. mat. gignomai rañam se. biohemije. površinu ili telo. metoda koja ide za tim da generalštab (lat. oblast primenjene biologije koja. genetikos) fil. šefovi stvarni ili zamišljeni predmet postaje. ili veka. tvorački. podatljivost. onakvu dodeljeni. jedan čovečji vek (obično period od ZO godina). generificatio) log. generique) koji njegov duh zaštitnik. eng. darežljivost. genetiv (lat. geniculatus) savijen u obliku genetika (grč. glavni pravobranilac kod nekog tiče nasleña i nauke o nasleñu. koristeći generator (lat. genethlios dan roñenja. uspavanka. genius duh) duhovna osobina i sulstancije nema nikakvih elemenata koji se odlika jednog genija. tačka. božanstva (anñeli). generator) rañan. koji je u vezi sa rasocijalnu psihologiju. generalis. svi ljudi koji žive u isto vreme i istih genetliologija (grč. moelektrični generator mašina za bioinžinjering. višim kakva je sad). genius. stvoriteljka. izražavanje poštovanja klečanjem. genijus (lat. genije. genetički inžinjering (grč. up. genijus loci (lat. generativan (nlat. secreta-rius) titula stalnih poslovoña u velikim trgovačkim genetička definicija log. genie) čovek uroñene razvoju uopšte) snage duha. velika stvaralačka snaga ne bi mogli naći i u sastavu anorganske — duha. pokolenje. v. obeležje. genetivus) gram. gsneracionizam (lat. proizvoñenje. duhovna osobenost. koji se Francuskoj. generički. izvanredna darovitost. dinaformiranje i prenošenje naslednih osobina. generozan (lat. proizvoñenje elektriciteta indukcijom. rañanje) stručnjak za genetiku. logia) proricanje dana i časa roñenja. predsednik svih državnih pravobranilaca jedne države. stvaralac. proizvoñač. kancelarija u ministarstvima i prefekturama. genitiv. stvaralica. po kojoj dete dobiva „dušu" od svojih roditelja u vreme začetka. rodilac. komandantima.

ge.) naučnik koji proučava postanak Zemlje. thermos topao) linije ili površine koje .(grč. nativitet. geoid (grč. porodica. genitivus) gram. lincura. zemaljski. nlat. biol. dinamička geologija. genus) rod. vrsta. genitura (lat. geoizoterme (grč. genioplastija (grč. geograf (grč. up. genos pleme. dynamis sila) geol. izdanak) pl. geogenija. genualni (lat. popravljanju ozle-da na bradi putem autoplastije. lat. geobotanika (grč. geognostika v.) čovek sa potpunom geodetskom spremom i kvalifikacijama. klanjanje. ge. fizikalna ili fizičke geografija opisuje prirodne oblike i pojave na Zemljinoj površini. zemljomer. geognozija (grč. organi koji služe rasploñavanju. obliku i životu Zemlje i njene površine. pr. genitura) roñenje. geografske širina (latituda) nekog mesta je podnevački (meridijanski) luk toga mesta od polutara (ekvatora) u pravcu severa (severna). uobličujem) med. veličini. geografske dužina (longituda) nekog mesta je luk uporednika (paralela) toga mesta od početnog podnevka (meridijana) u pravcu istoka (potočna) ili u pravcu zapada (zapadna dužina). rañanje. ponizno odavanje poštovanja. bi'os život. ge. botanike) biljna geografija. čitanje sudbine po konstelaciji zvezda u času roñenja. rod. geognost (grč. naročito o sastavu i grañi čvrste Zemljine kore. stvaranja i menjanja Zemljine kore. rod. stvaranje. logi'a) nauka o velikim. cecidi ubio sam) uništavanje naroda ili plemena. genuinitet (lat. geogonist(a) (grč. ukupan potencijal naslednih osobina (genetskih informacija) koji se prenosi na potomstvo. poklon pred kim. ge) predmetak u složenicama sa značenjem: zemlja. ge zemlja. kretanju. genitalis) koji se tiče spol-nih organa. učenje o duhovima božan-stvima. narod. podeliti) grana primenjene matematike koja odreñuje oblike i površine velikih delova Zemljine površine i oblik Zemlje kao celine. genualis) koji se tiče kolena. genu koleno. genuflexio) klečanje. nauka koja proučava pojave koje se danas dešavaju na Zemlji. plasso obrazujem. genitiv (lat.geniografija 169 geoizoterme geniografija (lat. ge. geneion brada. ali mu je površina u svakoj tački upravna na pravac teže. genus (lat. oplodio seme. geoblasti (grč. geogenija (grč. gentilizam (lat. ge. geographikos) zemljopisni. ge. proizvoñenje. gena obraz. Svaka individua ima jedan jedini. genufleksija (nlat. daiein deliti. genius. logia) nauka o životu Zemlje. drugi padež koji obično znači pripadanje nečemu. geogonija (grč. geografski (grč. genos) biol. gens (lat. geniologija (lat. mnogoboštvo. gignere rañati) pl. genos. biljke čiji prvi klicini listići (kotiledoni) pri klijanju ostaju pod zemljom. genos vrsta) lingv. gignomai) v. zemljomerstvo. vrsta speci-fične artikulacije pojedinog glasa. operacija koja se sastoji u popravci oštećenog oblika obraza i usta. genuinitas) istinitost. ge. kolenski. geognostički. graphos) poznavalac (ili: proučavalac) geografije. geognozija. caedere ubijati. ge. geogonija. genuinus. matematička geografija ili astronomska geografija proučava Zemlju kao nebesko telo i način njenog predstavljanje na kartama. geobiologija (grč. jednak. uobličujem) med. ili u pravcu juga (južna širina). plasso obrazujem. gorka materija koju sadrži u sebi gencijana. vernost. narod. skup svih naslednih osobina koje jedan organizam sadrži i koje pod odreñenim uslovima dovode do razvića jedne odreñene indivi-due (organizma). gignomai postajem) postanak Zemlje. gens) rod. genoplastika (lat. ge. gentis) neznaboštvo. gencijanin (lat. same po sebi i s obzirom na čoveka. ge. genitet (grč. nauka o položaju. i'sos isti. ge. biološka geografija proučava rasprostranjenost i značaj biljnog i životinjskog sveta na Zemlji. genius. geodezija (grč. poniznost. genom (grč. blassios klica. spolni. genocid (grč. deo nečega ili poticanje od nečega. gnostes) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe čvrste Zemljine kore. geometrijsko telo gotovo istovetno sa Zemljinim sferoidom. genitalia. tj. kartografsko pri-kazivanje površine Zemlje. tačnost. geognostika. typos) biol. nauka o postanku. genitalije (lat. sile koje te pojave izazivaju i posledice rada tih sila u pogledu održavanje. geodinamika (grč. geo. genitalan (lat. stvarnost. genotip (grč. gnosia) nauka o sklopu i grañi Zemlje kao vasionskog tela koje se sastoji iz anorganskih masa. grč. geodet (grč. koleno. grč. pleme. obrazovanju i razvitku zemlje. eidos vid. koji spada u geografiju. gram. neponovljivi i specifični genotip. politička geografija prikazuje društvene i državne odnose na Zemlji. graphia) zemljopis. operacija koja se sastoji u krpljenju. nepatvorenost. ge. gens. spolni organi. bot. gentiana) hem. oblik) istinski oblik Zemlje. genijalnim ljudima i o biolo-škim i sociološkim elementima koji uslovljavaju njihovu pojavu. graphia) opisivanje duhova. geografija (grč.

geokarpija

170

geofizika

spajaju mesta jednake temperature zemljišta ili unutrašnjosti Zemlje. geokarpija (grč. ge, karpos plod) vot. osobina nekih biljaka da svoje oprašene cvetove zari ju u zemlju i tako ih zaseju. geolit (grč. ge, lithos kamen) veštačka smola; upotrebljava se, kao zamena rožine, za izradu dugmeta. geolog (grč. ge, logos) poznavalac (ili: proučavalac) sastava i grañe Zemlje, onaj koji se bavi geologijom. geologija (grč. ge, logia) nauka o postanku, sastavu i grañi naše Zemlje, kao tela koje je sastavljeno iz anorganskih masa; sastavni delovi geologije su geognozija i geogonija. geomagnetizam (grč. ge zemlja, Magnes, lithos) magnetizam Zemlje, zemaljski magnetizam. geomagnetika (grč. ge zemlja, Magnes) nauka koja proučava magnetska polja Zemlje. geomant (grč. ge, mantis prorok, vrač) tobožnji poznavalac geomantije, naročito kod Arabljana. geomantija (grč. ge, manteia proricanje) proricanje po tačkama, nasumce napravljenim u zemlji, i po njihovom broju, položaju i slikama koje slučajno predstavljaju, ili po slici koju dobijemo kada na neku ploču ili sto bacimo nasumce šaku zemlje. geometar (grč. ge zemlja, metron mera) poznavalac geometrije; onaj koji se u praksi bavi merenjem zemlje, zemljomer. geometrija (grč. geometria zemljomerstvo) deo matematike koji se bavi proučavanjem osobina i meñusobnih odnosa prostornih oblika tj. geometrijskih tela, površina, linija i tačaka. geometrijski (grč. geometrikćs) koji se tiče geometrije, koji spada u geometriju; v. progresija; geometrijska sredina kvadrat-ni koren iz proizvoda dva broja (UBs); up. aritmetička sredina. geometričar (grč. ge zemlja, metron mera) onaj koji se bavi geometrijski; up. geometar. geomehanika (grč. ge, mechanike) mehanika čvrstih tela. geomicin antibiotik proizveden od mikroorganizma Streptomyces xanthophaeus; deluje protiv gram-negativnih bakterija. geomontografija (grč. ge, graphia, lat. morvs, montis breg) veština izrañivanja reljef-nih karata u više boja od presovane hartijske mase. geomorfologija (grč. ge, morphe oblik, logia) nauka koja proučava kako se stvarao i preinačivao reljef Zemlje energijom unutrašnjih, terestričnih i solarnih sila i njihovim kombinovanim dejstvom. geonom (t rč. ge, nomos zakon) poznavalac (ili: proučavalac) vrsta, obrañivanje i iskorišćavani zemlje. geonomija (grč. ge, nomfa) nauka o vrstama zemlje i o načinu obrañivanja i iskorišćavanja zemlje.

geoplastika (grč. ge, plastike) reljefno prikazivanje Zemljine površine. geopolitika (grč. ge, politike) razmatranje političkih pitanja sa geografskog gledišta, tj. imajući u vidu celu Zemlju; nauka o uticaju spoljne prirode na društveni i politički život. geoponija (grč. geoponos trud) obrañivanje zemlje, zemljoradnja. georama (grč. ge, horama pogled, prizor) gorostasni geoplastični reljefni globus, potpuno slikovit prikaz Zemljine lopte. georgika (grč. georgeo obrañujem zemlju, lat. georgica) pl. idilične pesme, naročito pesme o zemljoradnji (Vergilove). georgina bog. lep i krupan cvet, sličan ruži, donet pre sto godina iz Meksika (nazvan po botaničaru Georgiju). georgofil (grč. georgos zemljoradnik, philos prijatelj) prijatelj zemljoradnje, ljubitelj poljoprivrede. geoskop (grč. ge, skopeo gledam) posmatrač Zemlje; v. geoskopija. geoskopija (grč.) posmatranje (ili: proučavanje) Zemlje, naročito u meteorološkom pogledu. geostatika (grč. ge, statizo stavim, postavim) nauka o ravnoteži (statici) čvrstih tela. geotektonika (grč. ge, tektonike) kol. nauka koja proučava kako su stene u kori Zemljinoj rasporeñene i na koji način sklapaju celu njenu grañevinu. geotermika (grč. ge, thermos topao) geol. deo geologije koji ispituje toplotna stanja koja vladaju u dubini Zemlje. geotermička energija unutrašnja toplota naše planete, koja se može, pri povoljnim uslovima, preobraziti u pogonsku snagu za dobivanje električne energije. geotermometar (grč. ge, thermos, metron) sprava za odreñivanje Zemljine temperature na raznim tačkama njene dubine. geotropizam (grč. ge, tropos obrt) bog. osobina biljnih organa da pod uticajem Zemljine teže zauzmu izvestan odreñen pravac prema vertikali; on može biti: poziti-van, kad organ raste u pravcu dejstva teže (koren), negativan, kad organ raste suprotno pravcu dejstva teže (stablo), i transverzalan, kad raste upravio na pravac teže (list i neka podzemna stabla). geotroposkop (grč. gr, tropos okret, smer, skopeo gledam) v. giroskop. geofag (grč. ge zemlja, fagin jesti, žderati) onaj koji jede zemlju (kod nekih plemena na Javi, Martiniku, u Sibiru), zemljožder. geofagija (grč. ge, fagem) jedenje, gutanje zemlje, zemljožderstvo; up. geofag. geofaktori (grč. ge, lat. factor činilac) pl. geogr. činioci od kojih zavise geografske pojave i promene na površini Zemlje. geofizika (grč. ge, physike) nauka o fizičkim pojavama u unutrašnjosti Zemlje, naročito o njenoj temperaturi, gustoći, nje-

geofon

171

germanofob

nom magnetizmu i o telurskim pojavama u vazduhu. geofon (grč. ge zemlja, phone glas) geoakustički detek,tor, aparat za primanje zvukova koji prolaze kroz slojeve Zemlje; služi npr. pri proučavanju zvukova ili za otkrivanje zatrpanih osoba. geohemija (grč. ge, cheo tečem, ističem, chemeia) nauka koja proučava raspored hemijskih elemenata i atoma u Zemljinoj kori, kao i njihovu istoriju i kretanje u prostoru i vremenu (glavni elementi su: vodonik, kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožñe, kalcijum, kalijum, natrijum, magnezijum). geohidrograf (grč. ge, hudor voda, graphos) proučavalac vode na Zemljinoj kori. geohidrografija (grč. ge, hudor, graphia) deo fizičke geografije koji ispituje i proučava vodu na Zemljinoj kori. geohozija (grč. ge, choo sipam, naspem, zaspem) med. zemljano kupatilo, lečenje time što se oboleli delovi zatrpaju zemljom (ruka, noga i dr.). geohronologija (grč. ge zemlja, chronos vreme, doba, logos reč, govor) grana istorijske geologije koja se bavi proučavanjem starosti Zemlje; geokronologija. geocentrizam (grč. ge, lat. centrum središ-te) astr., fil. nekadašnje pogregpno shvatanje da je Zemlja središte cele vasione i da oko nje kruže sva ostala nebeska tela; supr. heliocentrizam. geocentričan (grč. ge, lat. centrum središte) fil. naziv za shvatanje koje uzima Zemlju kao središte vasione i za astro-nomsko odreñivanje mesta koje se upravlja prema središtu zemlje (geocentrizam); koji se tiče središta Zemlje. geocentričnost v. geocentrizam. geociklika (grč. ge, kyklos krug) fiz. mašina koja očigledno prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca; geociklička mašina. geocikličan (grč.) koji prikazuje kretanje Zemlje oko Sunca. gepard (fr. guepard, nem. Gepard) zool. veoma brza grabljive životinja iz plemena mačaka, dosta slična psu, može se obučiti i lovu, živi u Aziji i Africi. gepek (nem. Gepack) prtljag. geranij(um) (nlat. geranium, grč. geranos ždral) vot. iglica, jedna mnogobrojna bilj-na vrsta; tek. dizalica. gerant (lat. gerans) v. žerant. gerbelirati (ital. gerbellare) gvozdenu rudu isitniti i time je pripremiti za topljenje. gerbulirati (nlat. garbellare) prebrati robu i očistiti od prljavštine. gerbulura (nlat. garbellare) nečisti i oštećeni delovi neke robe; odbitak izvesnog procenta od pogoñene cene zbog nečistoće robe.

gerijatrija (grč. geron starac, iatrefa lečenje) med. nauka koja proučava starost u svim njenim oblicima. gerila (šp. guerilla mali rat) naoružane čete seljaka i pastira u Španiji koje su, prilikom neprijateljskih upada ili unutrašnjih borbi, ratovale na svoju ruku; partizani. geriljero (iš. guerrillero) voña gerile. gerla (eng. girl) devojka, naročito devojka vitka, okretna i odana sportu; igračica u grupi, baletna igračica. gerlin (ital. gherlino) vrlo debelo uže na velikim brodovima. germa (nem. Germ) kvas, kvasac. Germani (lat. Germani) ime kojim su Rimlja-ni i Gali nazivali stare Nemce. Narodno-sna grupa u koju ulaze Nemci, Austrijanci, Danci, Holanñani, Flamanci, Šveñani, Norvežani i Anglosaksonci; up. Nemci. germanizam (lat. Germani) osobenost nemačkog jezika s obzirom na sklop i red reči; vladavina (ili: moć) nemačkog duha, nemačke kulture i političke sile. germanizacija (fr. germanisation) ponemčavanje, nemčenje, ponemčenje. germanizirati (fr. germaniser) nemčiti, ponemčiti, ponemčavati; upotrebljavati u govoru ili pisanju nemačke izraze ili oblike napravljene u duhu nemačkog jezika. germanizovati v. germanizirati. Germanija (lat. Germania) rimski naziv za Nemačku; deo Evrope izmeñu Severnog mora, Dunava, Rajne i Labe koji je u rimsko doba bio naseljen germanskim plemenima; Nemačka predstavljena u obliku žene koja štiti. germanist(a) naučnik koji se bavi proučavanjem nemačkog jezika, nemačke književnosti, nemačkih starina i istorije Nemaca. germanistika nauka koja proučava jezike germanskih naroda (naročito nemački), književnost, starine i istoriju. germanitet (lat. germanitas) roñeno bratstvo, roñeno sestrinstvo. germanoman (lat. Germani, grč. mama) onaj koji preterano voli Nemce i sve što je nemačko. germanomanija (nem. Germani, grč. mani'a ludilo) preterana, slepa ljubav prema Nemcima i svemu što je nemačko. germanofil (lat. Germani, grč. philos) onaj koji voli Nemce, nemački jezik, nemačku kulturu itd. germanofilija (lat. Germani, grč. phileo volim) ljubav prema Nemcima i onome što je nemačko. germanofob (lat. Germani, grč. phobos strah) onaj koji se plaši Nemaca, "koji mrzi Nemce.

germanofobija

172

Gibelini

germanofobija (lat. Germani, grč. phobeo bojim se) strah od Nemaca, mržnja na Nemce i sve što je nemačko. germanski (lat. germanicus) svojstven Germanima, koji pripada Germanima, nemački; germanski jezici, jezici germanskog porekla (gotski, gornjonemački i donjonemač-ki, holandski, anglosaski, nordijski ili skandinavski jezici). germinalan (lat. germinalis) vot. klični, koji spada u klice ili se odnosi na klice, spolne delove, npr. germinalna selekcija spolno odabiranje. germinativan (nlat. germinativus) vot. koji klija, koji proklijava, koji niče, koji izaziva klijanje. germinacija (lat. germinatio) bog. klijanje, proklijavanje; vreme klijanja. gsrminirati (lat. germinare) bog. klijati, proklijavati, micati. gerok (nem. Gehrock) pripijen ulični kaput sa dugim leševima; vojnički kaput, koporan. gerokomija (grč. geron starac, komeo negujem) med. veština negovanja starih ljudi; naročito: podmlañivanje preživelih staraca u neposrednoj blizini mladih osoba. gerokomij(um) v. gerontokomijum. geromarazmus (grč. geron starac, maranein gasiti, slabiti) med. staračka slabost, sta-račka iznemoglost. geromorfizam (grč. geron, morphe oblik) med. boranje kože, zboravanje, zbrčkavanje. geronti (grč. geron) pl. u herojskom periodu grčke istorije: najstariji ili najplemenitiji predstavnici naroda, kod Homera knezovi; docnije, naročito u dorskim državama: članovi gerusije, veća staraca, koje je, pored kraljeva i efora, imalo vrhovnu vlast. gerontokomij(um) (grč. geron, komeo negujem) dom staraca, zavod za negovanje i zbrinjavanje starih ljudi; gerokomij(um). gerontokratija (grč. geron, kratia vlada) vlada jednog saveta (veća) sastavljenog od najstarijih ljudi senata. gerontologija (grč. geron starac, logi'a) naučio ispitivanje procesa starenja, njegovih pojava i oboljenja koja se javljaju kod starih osoba. gerontofilija (grč. geron starac, phileo volim) med. postojanje spolnog prohteva (ili: nagona) za starijim osobama suprotnog spola. gerundiv (lat. gerundivum) u latinskoj gramatici: pridevski upotrebljen particip futura pasivnog, npr. res addenda stvar koju treba dodati. gerundij(um) (lat. gerundium) u latinskoj grama tiii: glagolski oblik koji glasi kao zavisni; padežni oblici participa futura pasivnog (na srpskohrvatski se prevodi imenicom, npr.: venia legendi, dozvola čitanja).

gerusija (grč. gerusia) veće staraca u staroj Sparti; senat, državni savet u novoj Grčkoj. gesims (nem. Gesims) apx. istaknuti ukrasni deo na licu (fasadi) grañevine ispod krova, iznad vrata itd., pervaz, opšivni-ca; up. sime. geslo (češ. heslo) osnovno načelo, krilati-ca, lozinka, parola, mogo, životna deviza. gest (lat. gestus, nem. Geste) pokret koji se pravi celim telom ili samo rukom pri govoru; junačko delo; delo koje neko učini ne spontano nego da bi izazvao dopadanje (lep gest), ili nedopadanje (ružan gest) kod drugih. gestacija (lat. gestatio) med. nošenje, trudnoća, bremenitost, zdetnost; vreme trudnoće (ili: bremenitosti, zdetnosti). gestikulator (lat. gesticulator) onaj koji pri govoru maše, mlatara rukama, koji pravi testove; opsenar, varalica. gestikulatorski (lat. gesticulari) izražen (ili: iskazan) pokretima (ne govorom). gestikulacija (lat. gesticulatio) pravljenje pokreta pri govoru celim telom, naročito ramenima i rukama; opsenarstvo, glumljenje. gestikulirati (lat. gesticulari) praviti testove pri govoru, mahati, mlatarati rukama. gestikulisati v. gestikulirati. gestio pro herede (lat. gestio pro herede) prav. primanje nasledstva. gestoze (lat. gestare) med. oboljenja povezana s trudnoćom (povraćanje, prekomerno lučenje pljuvačke, gorušica i dr.). geteanum (nem. Goethe, nlat. Goetheanum) visoka antropozofska škola za duhovne nauke u Dornahu (Švajcarska), koju je osnovao voña antropozofskog pokreta Rudolf Šta j ner. geter (eng. get-up udesiti, doterati) fiz.' materija kojom se postiže visoki vakuum u elektronskim cevima. geto (ital. ghetto) deo varoši koji su, u Italiji, Nemačkoj i dr., vlasti odreñiva-le Jevrejima za stanovanje; ovaj deo varoši bio je, u srednjem veku, sasvim odvojen od drugih delova. geuziodisforija (grč. geysis ukus, dysphoreo teško podnosim) med. bolesni nadražaj živaca od ukusnih, prijatnih stvari. geumatika (grč. geyma okušane) nauka o ukusu; geustika. geustika (grč.) v. geumatika. gefirofobija (grč. gephyra nasip, most, phobos strah) med. bolestan strah od prelaska preko mosta ili preko neke vode. gefrajter (nem. Gefreiter) vojni starešina najnižeg čina (izmeñu redova i kaplara) u austrougarskoj ili nemačkoj vojsci. Gibelini (ital. Ghibellini) pl. ovako su se u srednjem veku u Italiji zvali pristalice partije nemačkih careva, za razliku od Gvelfa, koji su pripadali papinoj parti-

gibon

173
giljotina (fr. guillotine) po francuskom lekaru J. I. Guillotin-y nazvana sprava za izvršenje smrtne kazne odsecanjem glave (uvedena 1792. za vreme francuske revolucije); gijotina. giljotinirati (fr. guillotiner) izvršiti smrtnu kazugu (ili: pogubiti) gilotinom. giljotomanija (fr. guillotine, grč. mania) strast za izvršavanjem smrtne kazne. gimkana (grč. gym skrać. gymnazo vežbam, ind. khana igralište) sp. takmičenje u savlañivanju raznih neočekivanih, šalji-vih prepreka. gimnaestrada (od gimnastika i estrada) meñunarodna gimnastička priredba; održava se svake četvrte godine od 1953. god. gimnazija (grč. gymnasion) prvobitno, kod starih Grka: mesto gde su mladići i odrasli goli (gymnos = ro) vršili telesna vežbanja; docnije: središte celokupnog duhovnog života; danas: srednja škola, tj. škola izmeñu osnovne i visoke, koja priprema učenike za univerzitet. gimnazijarh (grč. gymnasi-archos) nadzornik, upravnik gimnazije kod starih Grka. gimnazista) (grč. gymnasion) ñak gimnazije. gimnastika (grč. gymnastike) kod starih Grka: veština telesnog vežbanja (skakanja, skretanja, rvanja i plivanja); danas: veština telesnog vežbanja radi higijen-sko-estetskih ciljeva. gimnastičar (grč. gymnazo vežbam) onaj koji se bavi gimnastikom, vežbom. tamnički (grč. gymnikos) koji se tiče telesnog vežbanja ili pripada telesnom vež-banju. gimnoptera (grč. gymnos, pteron krilo) pl. zool. golokrilci, insekti sa golim krilima. gimnosofisti (grč. gymnos go, nag, sophos mudar) naziv za indijske i druge istočne asketske filozofe. gimnosperme (grč. gymnos go, sperma seme) pl. vot. golosemenice, biljke sa ogolićenim semenovim pupoljčićem, npr. bor, jela, smrča, kleka i dr. ginander (grč. gyne žena, apeg čovek, muž) dvospolnik, hermafrodit. ginandrija (grč. gyne, aner) vot. osobenost monokotilnih bil>aka čiji su prašnički sudovi srasli sa gineceumom (orhideje i dr.); osobina žena koje imaju muški izgled i muško držanje; pr. ginandričan. ginandroid (grč. gyne »sena, apeg čovek, eidos lik, izgled) med. ženska osoba s nekim muškim osobinama. ginandromorfizam (grč. gyne žena, apeg čovek, muž, morphe oblik) fizčol. pojava kod osoba koje imaju grudi razvijene kao u »sene, a u isto vreme izražene brkove i bradu. gingan (eng. gingham, fr. gingan) trg. fina engleska, prvobitno istočnoindijska pru-gasta, karirana i šarena pamučna tka-nina.

ji. Borba izmeñu ovih dveju partija trajala je gotovo kroz ceo srednji vek. gibon zool. antropoidni majmun, živi u jugoistočnoj Aziji, odlikuje se naročito veoma dugim rukama. gig (fr. gigue, eng. gig, ital. giga) l. v. žig. gig (eng. gig) 2. lak i uzan čamac, naročito za komandanta ratnog broda; sp. širok i dosta težak školski čamac, vrsta jole, sa metalnim drškama za vesla izvan čamca; lake otvorene dvokolice sa jednim konjem. gigant (grč. gigas) gorostas, džin, div. giganteskan (grč. gigas, ital. gigantesco, fr. gigantesque) v. gigantski. gigantizam (grč. gigas) ampon. veličina tela koja znatno premaša prosečnu veličinu čovečijeg tela; up. makrosomija. gigan ki rafi ja (grč. gigas, graphi'a) opisivanje ili istorija džinova; tip. postupak pri štampanju velikih plakata kada se normalan autotipski slog odštampava znatno uvećan. gigantologija (grč. gigas, logia) nauka o džinovima uopšte, a naročito u životinjskom i biljnom svetu. gigantomahija (grč. gigas, machia boj) boj giganata (omiljen predmet umetničkog prikazivanja). gigantosaur(us) zool. rod ogromnih izumrlih gmizavaca (najveće kopnene životinje na Zemlji); živeo u mezozoiku. gigantosteologija (grč. gigas, osteon kost, logia) zool. nauka o kostima gorostasnih životinja. gigantociti (grč. gigas, kytos) pl. med. v. makrociti. gigantski (grč. gigas) gorostasan, orijaški, divovski, džinovski, ogroman rastom i veličinom; giganteskan. gigerl (nem. Gigerl) kicoš, gizdavac, onaj koji preteruje u doterivanju, tako da često ostavlja utisak budale. gidon (fr. guidon) barjačić (za ravnanje i davanje signala); mor. trouglasto bar jače; mušica, nišan na pušci; ručice, upravljač na velosipedu. gijotina (fr. guillotine) v. giljotina. gijoše (fr. guilloche) rad u vijugavim šarama; crtež izrañen u vijugavim šarama; izukrštana, isprepletana šara; up. gijo-širati. gijoširati (fr. guillocher) metalne površine ukrasiti simetrički graviranim linijama (pri štampanju hartija od vrednosti, meničnih formulara i dr.); vijugavo išarati, ukrasiti isprepletenim šarama. gilda (nem. Gilde ceh, esnaf) srednjovekovni savez trgovaca ili zanatlija u zapadno] Evropi, esnaf, udruženje, društvo, organizacija uopšte. gildhol (eng. guildhall) esnafski dom; opštinski dom u Londonu. giltati (nem. gelten) vredeti, važiti; gilta vredi, važi (kod pogodbi, opklada).

gingivitis

174
gipsovati (grč. gypsos) učiniti da vino pomoću gipsa postane bistrije i plamenije; biljke, naročito leptirnjače, posuti gip-som u prahu da bi bolje rasle; zakrpiti (ili: popuniti) gipsom. gipsoteka (grč. gypsos sadra, theke kovčeg) muzej ili odeljenje muzeja sa modelima vajarskih radova izlivenih u gipsu. girandol(a) (fr. girandole) svećnjak koji ima dva ili više krakova; ñirandola. giracija (nlat. gyratio) med. vrtoglavost, metiljavost. giri (lat. gyri, grč. gyros) pl. znat. zavijuci, vijuge, naročito vijuge na površini mozga, moždane vijuge. girlanda (fr. guirlande, ital. ghirlanda) venac od lišća i cveća; vreža, loza; niska dragog kamenja. girlandima (fr. guirlandine) vrsta engleske tkanine u raznim bojama. girozan (nlat. gyrosus) zavijen, prstenast. girom (grč. gyroma) stvar u obliku tanjira ili činije; bog. činijast plodonoša kod biljaka. giromantija (grč. gyros, manteia) gatanje iz kruga koji napravi onaj što tata. girometar (grč. gyros, metron) fiz. aparat za merenje brzine obrtanje, naročito kod rotacionih mašina. giroskop (grč. gyros, skopein) fiz. aparat za očigledno prikazivanje i dokaz da se Zemlja okreće oko svoje osovine. girostat (grč. gyros, statikos) fiz. naprava koja prikazuje dinamiku obrtnog tela. gitara (šp. guitarra, fr. guitare, ital. chitarra) muz. instrument sa šest do deset žica, koji su Mavri doneli u Španiju; danas u celoj Evropi veoma raspro-stranjen za pratnju pri pevanju. gitarist(a) (fr. guitariste) svirač u gitaru. giht (nem. Gicht) l. med. kostobolja, ulozi, gaba, podagra; 2. količina rude ili uglja što se odjednom metne u peć. giše (fr. guichet) vratanca koja se nalaze u velikim vratima, naročito u tvrñavama, zatvorima i sl.; ulazna vratanca; prozorče sa zatvorom (u vratima, zidu i dr.); šalter. gladijator (lat. gladiator, gladius mač) onaj koji se bori za platu, profesionalci borac, borac u areni; kod Rimljana: borci, obično robovi ili ratni zarobljenici, koji su se u cirkusima meñusobno borili i bili vrlo rado gledani. gladiola (lat. gladius mač) bog. sabljičica, ukrasna biljka, slična perunici, Gladio-lus illyricus. glazba (češ. hlasba) muzika. glaze (fr. glace) uglačan, sjajan; smrznut; svila protkana zlatom ili srebrom; vrsta sjajnog konca; glaze dvoboj dvoboj bez za-štitnih sredstava na rukama i grudima; glaze koža najfinija sjajna koža za izradu rukavica (glaze rukavice); glaze karti-

gingivitis (lat. giiigiva desni) med. zapaljenje desni. gine- (grč. gyne) predmetak u složenicama sa značenjem: žena, ženski. ginekizam (grč. gynaikismos) ženstvenost, žensko draganje i ponašanje uopšte (u strahu, ljubavi i dr.). ginekokratija (grč. gynaikokratia) vlast (ili: vladavina) žena, nadmoćnost žena u odnosu prema muškarcima. ginekolog (grč. gyne, logos) med. lekar-specijalista za bolesti ženskih spolnih organa. ginekologija (grč. gyne, logia) med. nauka o osobenostima ženskog tela i o njegovim funkcijama, a naročito o bolestima ženskih spolnih organa. ginekološki (grč. gyne, logikos) koji se tiče bolesti ženskih spolnih organa i njihovog lečenja; ginekološki institut zavod za porañanje i za lečenje bolesti ženskih spolnih organa. giiekoman (grč. gyne, mania ludilo) čovek lud za ženama, preterani ženskar. ginekomanija (grč1, gynaiko-marua) strast jurenja za ženama, ludilo za ženama, preterano ženskarstvo. giiekomast (grč. gyne, mastos dojka) muška-rac kod koga su dojke razvijene potpuno kao kod žene, tako da luče, u nekim slučajevima, čak i mlečnu tečnost. giiekomorfan (grč. gyne, morphe oblik) po obliku sličan ženi, ženskog oblika. ginekofob (grč. gyne, phobos) ženomrzac. ginekofobija (grč. gyne, phobeo bojim se) mržnja na žene. ginekofoničan (grč. gyne, phone glas) koji ima ženski, tj. tanak glas. gineologija v. ginekologija. gineceja (grč. gynaikeia) med. mesečno pranje kod žena; ginecija. gineceum (grč. gynaikeion, lat. ginaeceum) odeljenje za žene u unutrašnjosti kuće starih Grka i Rimljana; čest naziv ženskih srednjih škola; bog. ukupnost ženskih spolnih organa kod angiosperma (skrivenosemenjača). ginecizam (grč. gynaikismos) v. ginekizam. ginecija (grč. gynaikeia) med. v. gineceja. ginko (kin. kinko, nlat. gingko biloba) bog. „drvo sa zlatnim plodom" vrsta drveta iz porodice gimnosperma, visoko i jako (u Kini i Japanu često ga sade pored hramova kao ukras). ginus (grč. ginnos, lat. ginnus) zool. životinja, bastard koji se dobije ukrštanjem mulca i kobile. gipira (fr. guipure) čipka kod koje su crteži i pojedine figure ispupčeni zbog toga što se radi debelim koncem (svilenim, zlatnim, srebrnim); ispupčen vez. gips (grč. gypsos) št. sadra, kalcijumov sulfat sa vodom u vodi teško rastvor-ljiv.

glazirati

175

glikopenija

ja fina, sjajna hartija; pravilan bi izgo vor bio glase. ' glazirati (nlat. glaciare, fr. glacer, nem. glasieren) postakliti, predmetima napravljenim od zemlje, kože i dr. dati sjajan izgled; jela prevući glazurom, ostaklicom (npr. pečenje gustim sosom, kolače belancetom, šećerom i dr.); glasirati. glazure (lat. glacies, nem. Glasur) gleñ, caklina, ostaklica; fig. spoljašnji sjaj. glajhštrom (nem. Gleichstrom) fiz. jednosmislena (ili: jednosmerna) struja; glajh-štrommotor električni motor koji pokreće jednosmislena struja. glandiforman (nlat. glandiformis) u obliku žira, žirast. • glandula (lat. glandula) med. žlezda, vratna žlezda, obično krajnik. glandularan (nlat. glandularis) žlezdani. glandulozan (lat. glandulosus) žlezdovit, žlezdan. glandulozitet (nlat. glandulositas) žlezda-vost, žlezdovitost. glanc (nem. Glanz) sjaj, sjajnost; svetlost. glanca™ (nem. glanzen) sjajati, davati sjaj, naročito koži; glancati sv blistati se, sjajiti se. glase (fr. glace) v. glaze. glasija (fr. glacis) fort. kod utvrñenja, naročito stalnih: nasip od zemlje s one strane rova ili skrivenog puta, koji se blago spušta prema strani s koje se očekuje napad. glasijalist(a) (fr. glacialist) poznavalac (ili: proučavalac) ledenih bregova, lednika, glečera. glasirati (fr. glacer) v. glazirati. glauberit, Glauberova so hem. natrijumsul-fat s kristalnom vodom (Na2 SO4X 10H2O), gorkog ukusa; upotrebljava se za čišćenje i isterivanje drevnih glista (po pronala-začu Johanu Glauberu, 1604—1668). glaukom (grč. glaykos plavkast, plavozelen) med. zelena mrena, opasna očna bolest koja se sastoji u povećanom pritisku u unutrašnjosti očne jabučice (nazvana po tome što zenica pri tom često izgleda zelenkasta). glaukoma (grč. glaykos) med. v. glaukom. glaukomatičan med. v. glaukomatozan. glaukomatoza (grč. glaykos) med. postojanje (ili: razvijanje) zelene mrene u očima; v. glaukom. glaukomatozan (grč.) med. koji boluje od zelene mrene u očima; glaukomatičan; v. glaukom. glaucedo (nlat. glaucedo) med. v. glaukom. glacijal (lat. glacies led) kol. ledeno doba u razvitku Zemlje. glacijalan (lat. glacialis) geol. koji pripada ledenom dobu. glacijalin (lat. glacies led) hem. preparat sastavljen od borne kiseline, boraksa, glicerina i dr. (služi za održavanje mesa, mleka itd. u svežem stanju).

glaciolog (lat. glacies led, grč. logos reč, govor) naučnik koji proučava geološke probleme ledenih doba. glaciologija (lat. glacies led, grč. logia) geol. nauka koja izučava lednike u prošlosti i sadašnjosti. gledičija vot. drvo slično bagremu, sa jakim trnovima po stablu, Gleditschia triacanthos, koje se često sadi kao živa ograda, a varijetet bez trnova kao ukrasno drvo. glena (grč. glene) zenica, gledeće; znat. čašica (na kosti). glenitis (grč. glene) med. zapaljenje zenice. glenoidan (grč. glene, eidos) blago uduben, koritast, sličan čašici (kost). gleukometar (grč. gleykos slatko vino, šira, metron) sprava za ispitivanje vina, naročito za odreñivanje šećerne sadržine u slatkom vinu; glikometar. glečer (lat. glaciarium, nem. Gletscher) led-nik, veliki ledeni kompleksi koji se obrazuju od snega regelacijom (ponovnim smržnjavanjem) u blizini polova i po visokim planinama. glivajn (nem. Gluhwein) crno vino kuvano sa šećerom, cimetom i korom od limuna (kao lek protiv nazeba). glikemija (grč. glykys sladak, halma krv) med. prisustvo šećera u krvi. glikiskop (grč. glykys sladak, skopeo gledam) hem. instrument za odreñivanje količine šećera u nekoj materiji. glikogen (grč. glykys, genos vrsta) zool. uglje-ni hidrat, skrobu slična, bezbojna, bezu-kusna i bezmirisna supstanca u životinjskom telu, naročito u mišićima i jetri, važna rezervna materija životinjskog tela, postaje iz suviška grožñanog šećera u krvi. glikoza (grč. glykys sladak) hem. grožñani šećer; glukoza, dekstroza. glikozidi (grč. glykys sladak) hem. jedinjenja šećera sa biljnim i životinjskim, većinom kiselim jedinjenjima, koja, posred-stvom materija koje izazivaju vrenje, luče šećer; glukozidi. glikozurija (grč. glykys sladak, uron mokraća) med. privremena pojava šećera u mokraći (a ne hronična kao kod šećerne bolesti). glikoliza (grč. glykys sladak, lysis rastapa— nje) razlaganje (razgrañivanje) šećera. glikometar (grč. glykys, metron) v. gleukometar. glikoneus (lat. glyconeus) metr. antički katalektički stih koji se sastoji od tri tro-heja i jednog daktila, nazvan po nekom grčkom pesniku Glikoiu. glikopeksija (grč. glykys sladak, pexis grušanje) med. nagomilavanje šećera u krvi. glikopenija (grč. glykys sladak, penia oskudica) med. nedostatak šećera u krvi.

glikohalofite

176

glorifikator

glikohalofite (grč. glykys sladak, hals so, phyton biljka) bat. biljke koje uspevaju u slanim i suvim zemljištima. glikohol (grč. glykys sladak) hem. amino-sirćetna kiselina (NH-CH2-COOH), jedan od proizvoda raspadanja belančevina; gusta bezbojna tečnost sladunjava ukusa. glimerica (nem. glimmen tinjati) tinjalica, ispitivač struje, električna sijalica punjena plinom, služi za ispitivanje prisustva struje u električnom strujnom kolu. gliom (grč. glia) med- izraštaj u mozgu i kičmi, nekad i u živcima mozga ili kičme, nastaje bujanjem ćelija živčanog tkiva; vrsta tumora. glipti (grč. glyptos) pl. figure izrañene u metalu ili kamenu. gliptika (grč. glyptos u drvetu, kamenu re-zan) veština pravljenje ili urezivanja figura u kamenu ili metalu; plastične umetnost, kamenorezačka veština, vajar-stvo; glifika. gliptognozija (grč. glyptos, gnosis) poznavanje izvajanog (rezanog) kamenja. gliptografija (grč. glyptos, graphein) opisivanje vajarskih dela, naročito izvajanog (rezanog) kamenja. gliptodon (grč. glyptos izrezak, urezan, graviran, odus gen. odontos zub) kol. rod izumr-lih bezubih sisara u koji spadaju džinov-ske životinje iz američkog kvartara. gliptoteka (grč. glypton, theke) zbirka izvajanog (rezanog) kamenja; takoñe: zbirka vajarskih dela (npr. poznata velika zbirka u Minhenu). glisada (fr. glissade) kliženje mačem pri mačevanju; kliženje nogom pri plesu; ali/, klizanje na jedno krilo; klizalica, kli-zaljka, tociljajka. glisando (ital. glissando) muz. v. glisato. glisantan (fr. glissant) klizav; fig. opasan, sumnjiv, tugaljiv. glisato (ital. glissato) muz. blago prevlačeći; brzo prevlačeći gornjom stranom prsta preko donjih dirki na klaviru; glisando, glisikato. gliser (fr. glisser kliziti) sp. motorni čamac s ravnim dnom koji pri većoj brzini klizi po površini vode. glisikato (ital. glissicato) v. glisato. glif (grč. glypho) apx. udubena, užlebljena pruga (u zidu, stubu i dr.). glifanon (grč. glypho dubem, režem) rezbar-sko (ili: kamenorezačko) dleto, dubač. glifika (grč. glypho) v. gliptika. glifički (grč. glypho) rezbarski, vajarski, kamenorezački. glifogen (grč. glypho dubem, režem, genos) teh. sredstvo za nagrizanje čelika. glifografija (grč. glypho, graphia) teh. veština izrañivanja ispupčenih slova ili ploča galvanskim putem za štampanje kao drvorez (jedan deo galvanoplastike).

glicerin (grč. glykys sladak) hem. žitka, sirupasta i bezbojna tečnost, prirodni sastojak masti, slatka ukusa (hemijski sastav: S3N8O3). glicinija (grč. glykys sladak) vot. ukrasna biljka iz fam. leptirnjača, puzavica s ljubičastim cvetovima prijatna mirisa, Wistaria sineusis. glicifag (grč. glykys sladak, phagos koji jede) onaj koji voli da jede slatkiše, sladokusac, oblaporac. glob (lat. globus) geogr. v. globus. globalan (lat. globus, fr. global) celokupan, ukupan. globozan (lat. globosus) loptast, kuglast, grudvast; sastavljen od loptica, zrnast; globulozan. globozitet (lat. globosistas) loptastost. globoziti (nlat. globositi) pl. kol. okrugle i zavojite okamenotine puževa. globoid (lat. globus, grč. eldos vid, oblik) lopti slično telo, na polovima spljoštena lopta. globtroter (eng. globetrotter) čovek koji, sporta i zadovoljstva radi, putuje oko sveta, putnik oko sveta. globulini (lat. globulus) pl. hem. vrste belančevina koje se ne mogu rastvarati u čistoj vodi, nego u razblaženim sonim rastvori-ma (kiseline koje se nalaze u krvi, mleku, jajima i semenju). globulozan (nlat. globulosus) v. globozan. globus (lat. globus) geogr. slika Zemljine lopte; astr. lopta na čijoj je površini prikazana prividna nebeska lopta; Zemljina lopta, Zemljin šar; glob. globus imperijalis (lat. globus imperialis) carska jabuka (kao jedan od simbola državne, kraljevske vlasti). globus histerikus (lat. globus hystericus) med bolesno osećanje histeričnih osoba kao da im se jednjakom, od želuca ka guši, penje neka lopta. glorija (lat. gloria) slava; čast; sjaj; u katoličkoj crkvi: anñeoska himna koja počinje sa Gloria in excelsis Deo (Slava vo višnjih bogu); kod Francuza: crna kafa sa konja-kom; tkanina od ibrišima i konca; svetao krug oko svetiteljske glave, oreol; um. slika otvorenog neba s bogom i anñelima. glorija mundi (lat. gloria mundi) slava sveta, čast sveta; sik tranzit glorija mundi (lat. sic transit gloria mundi) tako prolazi slava ovoga sveta. glorijet(a) (fr. gloriette) kućica, mali paviljon u vrtu. gloriola (lat. gloriola) svetiteljski sjaj, obeležje božanskih i svetih lica u hrišćanskoj umetnosti: svetao krug oko glave (nimbus) ili oko celog tela (aureola. oreola); fig. sićušna sujeta, taština u malim stvarima, bedna slava. glorifikator (lat. glorificiare, slaviti, ve-ličati, fr. glorificateur) onaj koji nekoga

glorifikacija

177
glosomanija (grč. glossa, mania) strast za govorenjem stranim jezicima; v. glotoma-nija. glosomantija (grč. glossa, manteia) prori-canje (ili predskazivanje) prema obliku i sastavu jezika. glosonomija (grč. glossa, nomos zakon) nauka o jezičkim zakonima; up. gramatika. glosoplegija (trč. glossa, plege udar, rana) med. uzetost jezika; glosoliza. glosoragija (grč. glossa, regnymi pucam, prsnem) med. krvarenje jezika. glososkopija (grč. glossa, skopeo) med. pregled (ili: ispitivanje) jezika. glosospazmus (grč. glossa, spasmos grč) med. grč u jeziku. glosotomija (grč. glossa, temno sečem, režem) hir. razućivanje (ili: sečenje) jezika. glotis (grč. glossa jezik) anat. glasnica. glotisedem (grč. glossa, oidao oteknem, nabubrim) med. v. larinksedem. glotognija (grč. glotta jezik, gone roñenje) liigv. poreklo jezika; deo lingvistike koji se bavi pitanjem porekla i razvitka jezika. glotograf (grč. glotta jezik, grapho pišem) aparat za ispitivanje ljudskog glasa, naročito pevanoga. glotolalija (grč. glossa, laleo govorim) govorenje stranim jezicima; up. glosolalija. glotologija (grč. glossa, logia) nauka o jeziku, o jezicima, up. lingvistika. glotomanija (grč. glossa, mama) strast za govorenjem stranim jezicima. ! glukoza (grč. glykys) hem. v. glikoza. glukozidi (grč. glykys) v. glikozidi. gluten (lat. gluten) lepak, lepljiva tečnost u životinjskim telima; hem. smeša više hemijskih tela, svi proteini iz pšenice; od njega zavisi kakvoća hleba. glutin (lat. glutinium) biljni lepak; lepak od životinjskih kostiju i žila. glutinancija (lat. glutinantia) pl. med. sredstva za slepljivanje, srašćivanje. glutinativan (lat. glutinativus) koji sleplju-je, spaja, srašćuje. glutinacija (lat. glutinatio) lepljenje, slepljivanje, lemljenje. glutinozan (lat. glutinosus) lepljiv. gnajs (nem. Gneiss) geol. vrsta kristalastog škriljca, po sastavu mešavina kvarca, feldspata i liskuna. gnatoneuralgija (grč. gnathos, vilica, obraz, neuron živac, algos bol) med. bol lica, obraza. gnatospazmus (grč. gnathos, spasmos grč) med. grč lica i vilica. gnozis (grč. gnosis) fkl. znanje, saznanje; kod aleksandrijskih Jevreja i starih hrišćana: dublje poznavanje Biblije i religije (za razliku od verovanja prostog naroda), filozofija religije u prvim vekovima hrišćanstva.

ili nešto slavi i veliča, slavilac, uzno-silac. glorifikacija (nlat. glorificatio) slavljenje, proslavljanje, veličanje, obožavanje, uzdizan>e hvalama. glorifikovati v. glorificirati. glorificirati (nlat. glorificare) slaviti, veličati, uzdizati hvalama. glosa (grč. glossa, glotta jezik; govor) prvobitno: tamna, nejasna reč koju treba protumačiti; zatim: tumačenje, objašnjenje; u običnom životu: pokudna ili zlobna primedba; poet. pesma od četiri strofe čija poslednja četiri reda, čitava zajedno, daju samu za sebe razumljivu slikovanu strofu; napomena, primedba (naročito sa strane u knjizi). glosalgija (grč. glossalgia) med. bolest jezika i sluzokože usta, kao posledica oboljenja simpatičkog živčanog pribora; glosodi-nija. glosar (nem. glossarium) v. glosarij(um). glosaret (eng. glossaret) vunena, polusvilena tkanina iz Norviča (Norwich) u Engleskoj. glosarij(um) (lat. glossarium) knjiga sa primedbama, napomenama; rečnik u kojem su objašnjena značenja reči, naročito zastarelih i nepoznatih; rečnik. glosator (nlat. glossator) onaj koji objašnjava nejasne reči; pisac rečnika; pisac napomena u knjizi sa strane; u srednjem veku: bolonjski tumači dela Corpus juriš civilis. glosem (grč. glossa jezik) nejasna reč kojoj je potrebno objašnjenje; samo to objašnjenje; glosema. glosema (grč.) v. glosem. glosirati (grč.) radi objašnjavanja dodavati nekom tekstu napomene, beleške; praviti glose; objašnjavati, tumačiti; fig. praviti pokudne, pakosne primedbe; davati koncu sjaj. glositis (grč.) med. zapaljenje jezika, upala jezika. gloso- (grč.) predmetak u složenicama sa značenjem: jezik, jezika. glosograf (grč. glossa, graphem) pisac glosa. glosografija (grč.) anat. opisivanje jezika; pisanje glosa. glosodinija (grč. glossa, odyne bol) med. glosalgija. glosolalija (grč. glossa, laleo tepam) lete. osobena pojava religioznog ushićenja, koja se sastoji u govorenju nerazumljivim glasovima bez učešća svesti; govorenje stranim jezicima; up. glotolalija. glosoliza (grč. glossa, lysis) med. v. glosople-gija. glosolog (grč. glossa, logos) gram. znalac jezika, poznavalac jezika. glosologija (grč. glossa, logia) anat. nauka o jeziku; gram. nauka o jezicima, lingvisti-ka; v. glotologija.

12 Leksikon

178
gnom (fr. gnome, nlat. gnomus) kit. zemaljski ili brdski duh koji živi pod zemljom i čuva blago; pl. tomi. gnoma (grč. gnome) kratka, obično u ritmičko] formi napisana mudra izreka, pouka i sl., npr.: „Poznaj samoga sebe"; up. sengen-cija. gnomida (fr. gnome) mit. ženski gnom. gnomičar (grč. gnome) pisac mudrih izreka (Solon, Teognis, Fokilides i dr.). gnomologija (grč. gnomologia) zbirka mudrih poučnih izreka (gnoma); govorenje mudrih izreka. gnomon (grč. gnomon) kazaljka na sunčanom satu, tj. uspravan prutić koji je dužinom svoje senke pokazivao doba dana; sunčani časovnik, sunčanik. gnomonika (grč.) veština (ili: nauka) o konstruisanju sunčanika. gnomski (grč. gnome) mudar, poučan; gnomski pesnici pesnici gnoma. gnoseologija (grč. gnosis saznanje, logia) fil. teorija saznanja; deo filozofije koji se bavi proučavanjem izvora, puteva i formi saznanja. gnostik v. gnostičar. gnostika (grč. gnostike) fil. teorija saznanja. gnostici (grč. gnostes) pl. fil. v. gnostičari. gnosticizam (grč. gnosis, gnostes) fil. učenje gnostičara. gnostičari (grč.) pl. hrišćanski filozofi iz prvih vekova koji su pokušali da pomoću kosmogonijskih teorija i orijen-talske mitologije, apsolutno utvrde hrišćansku religiju i postave hrišćanstvo kao najviši princip sveta; gnostici. gnostologija (grč. gnostos saznatljiv; poznat, logia) mudrijaštvo, sveznalaštvo. gnoti seauton (grč. gnothi, seayton) fil. „poznaj samoga sebe!". giu (hotent. gnu, eng. gnoo, fr. gnou) zool. vrsta afričke antilope, liči na vola ili bivola. go nacionalna igra Japanaca; igraju dva igrača crnim i belim kamenčićima na kvadratnoj dasci 19X19 (361) polja. gobelin (fr. gobelin) v. goblen. goblen (fr. gobelins) umetnički izrañen ćilim sa slikama predela ili figuralnim scenama za zastiranje zidova nazvan po čuvenom bojadisaču Goblenu, koji je živeo u prvoj polovini XVI veka. governo (ital. governo) uprava, upravna vlast; trg. pravilo, propis, pravac (koga se npr. jedan komisionar ima da drži u svom radu). Gog i Magog (hebr.) opasan neprijatelj koji sve uništava. Po proroku Jezekilju, Gog]e vladalac naroda Magog koji je sa Severa prodro u zemlju Izrailjevu i bio potučen; kod Mojsija, Mafiogje smi Jafetov. godron (fr. godron) izbočena kvrga na zla-tarskim radovima; arh. izbočen, izvijen ukras na ivici.

goiagra

godronirati (fr. godronner) praviti kvrge; arh. praviti izbočene ukrase na ivici. goeleta (fr. goelette) tip francuske i italijanske manje ratne laće od 50—100 tona; mala ratna jedrilica. goetija (grč. goeteia opsena) dozivanje zlih duhova pomoću vradžbina; čarobnjaštvo, čarolija, opsena. goetičan (grč. goeteno opsenjujem) volšeban, čaroban, opsenarski. goj (hebr.) onaj koji nije Jevrejin, Židov (lagani za Jevreje, Židove). gojzerica teška, dobro okovana cipela za planinare i skijaše. gojim (hebr. goj, gojim) pl. neznabošci, hrišćani (izraz kojim su Jevreji nazivali sve one koji nisu Jevreji). gol (eng. goal) sp. kapija kod fudbala i ostalih igara loptom; ubacivanje lopte u kapiju pri fudbalskim i drugim loptač-kim utakmicama; up. golman. golgeter (eng. goal-getter) sp. u fudbalu: onaj koji daje najveći broj golova, najbolji navalni igrač. Golgota (grč. Golgotha, hebr. Gulgolta) „lubanjište", brdo kod Jerusalima na kojem je Hristos razapet i gde su izvršavane smrtne kazne uopšte. Golijat mit. filistinski div koga. je, po Starom zavetu, mladi David u dvoboju ubio iz praćke; fig. gorostas, orijaški razvijen čovek, džinčovek. golman (eng. goal-man) sp. čuvar vratnica, branilac kapije u fudbalu (jedan od najvažnijih igrača u timu); up. gol. golu bec (rus. go lu bec) ruski narodni ples koji se izvodi uz pratnju lire i roga, ili uz melodiju jedne narodne pesme. golf (grč. kolpos nedra, ital. golfo, nlat. colfus) l. morski zaliv, zaton; pristani-šte, luka; Golfska struja topla morska struja u severnom delu Atlantskog okeana, polazi iz Meksičkog zaliva. golf (eng. golf) 2. škotska narodna igra loptom, u kojoj se lopta naročitim pali-cama (clubs) uteruje u rupu. golš (nem. Golsch) vrsta porheta koji se izrañuje u okolini Ulma; mera = oko 41 t. gomaristi pl. pristalice Kalvinovog učenja o predstinaciji, a protivnici učenja Ar-minijusa, osnivača sekte remonstranata, zbog čega se zovu i kontraremonstranti; nazvani po Francu Gomarusu(1.536—1641). gomba (mañ. gomb) puce, dugme. gomenol farm. prečišćene etarsko ulje, dobiva se od lišća jednog drveta koje raste u predelu Gomena (Nova Kaledonija); upotrebljava se kao blago antiseptičko sredstvo i za ublažavanje bolova Gomora (hebr.) mit. grad u Palestini koji je, zbog svojih grehova, zajedno sa Sodomom izgoreo u sumporu i smoli; otuda: fig. grad ogrezao u grehu. gonagra (grč. gony koleno, agra plen) med. reuma u kolenima; up. hiragra i podagra.

gonade

179

gravat

gonade (nlat. gonades) zool. spolne žlezde. gonalgija (grč. gony koleno, algos bol) med. bol u kolenu, kolenobolja; gonatalgija. gonartritis (grč. gcmy, arthron) med. zapal>enje kolena. gonatalgija (grč. gony, gonatos, algos) med. v. gonalgija. gong (kin.) ručni doboš Kineza i Indijana-ca; muz. orkestarski instrument u koji se udara drvenom maljicom, ima oblik zdele, sliven od 78% bakra i 22% cinka; zvučni tanjir u koji se, u kućama, na brodovima i dr. mestima udara i tim, mesto zvonom, daje znak za obed i dr. gongorizam pretrpan slikama, bombastičan i suviše kitnjast stil, nazvan po špan-skom pesniku L. de Gongori (1561—1627). gongoristi pl. učenici i pristalice španskog pesnika Gongore, koji su pisali po ugledu na njegov način pisanja; up. gongorizam. gongrona (grč. gongros) med. izraštaj na vratu, guša. gongros (grč. gongros) med. okrugao čvornovit izraštaj. gondola (ital. gondola) uzan venecijanski čamac sa veslom; rečni čamac za uživanje; korpa na vazdušnom balonu. gondolijer (ital. gondoliere) onaj koji tera goidolu. gondolijera (ital. gondoliere) pesma venecijanskih gondolijera; up. barkarola. goniometar (grč. gorua, ugao, metron) instrument za merenje uglova, uglomer. goniometrija (grč. gonia, ugao, metria) geom. nauka o merenju i izračunavanju uglova, deo trigonometrije i matematičke analize. gonitis (grč. gony koleno) med. zapaljenje kolena. gonokoka (nlat. gonococcus) med. vrsta bakterija koje izazivaju triper (kapavac), nalazi se u gnoju tripernog oboljenja. gonoreja (grč. gone seme, geo curim, tečem) med. kapavac, triper. gonohorizam (grč. gone, chorizo odvojim, rastavljam) biol. odvojenost spolova, pojava kad biljka, ili životinja ima samo muške ili samo ženske spolne organe (za razliku od dvospolnosti). gonfalonijer (ital. gonfaloniere) zastavnik, barjaktar, stegonoša; poglavar ital. republike San Marino u srednjem veku; policijski činovnik u pokrajinama bivše crkvene države. gopak (ukr. gopak) ukrajinska narodna igra. gorgona 1. mt. fantastično žensko biće u grčkoj mitologiji sa zmijama umesto kose i vrlo ružnog izgleda 2. zool. pl. red zoofi-ta koje žive u račvastim kolonijama pričvršćenim za morsko dno. gorgoncola, gorgonzola (fr. gorgonzola, ital. gorgonzola) vrsta mekog sira s glji-vicama plesni (prema ital. gradiću Gorgonzola, u kome se proizvodi).

Gordijev čvor (lat. nodus Gordius) teškoća koja izgleda nesavladljiva, zadatak koji se može samo silom rešiti (frigajski kralj Gordije uvezao je rudu i jaram na svojim kolima čvorom koji niko nije mogao razdrešiti, dok ga nije Aleksandar Veliki rasekao mačfi). gorž de pižon (fr. gorge de pigeon) boja golubijeg vrata. gorila zool. najveći čoveku sličan majmun, visok preko 2 t, živi po prašumama srednje i zap. Afrike, meñu današnjim majmunima najjači i najdivljačniji; ranije su ga zvali „šumski čovek". gota (nem. Gothas) veliki nemački vojni aeroplan za bombardovanje, nazvan po fabrici vagona u Goti koja ih je izrañivala za vreme prvog svetskog rata. gotika umetnički stil koji se, polovinom HP veka, pojavio u Francuskoj i odatle, postepeno, raširio po celoj Zapadno j Evropi. Glavna karakteristika gotske umetnosti, koja se oslobodila od tradicija antike, jeste: veliko bogatstvo mašte, šiljatost formi i umetnički individualizam, koji je često prelazio u bizarnost i grotesku (slikarstvo, plastike, graćevi-narstvo i pismo- gotica). gotica nemačka azbuka koja je, pod uticajem gotskog stila, postala u HŠ veku i koja ima jako ornamentalan karakter; pr. go-tički. gotski pr. koji pripada Gotima ili se tiče Gota, starogermanskog naroda; starone-mački, Gotima svojstven; gotski jezik sta-ronemački jezik od XI—XV veka; gotski stil v. gotika; fig. starinski. gotski stil v. gotika. gouda punomasni sir, obično obložen crvenim voskom, iz holandskog grada Goude; gauda. gofraža (fr. gaufrage) utiskivanje šara, mustra na tkaninu; utisnute šare, mustre; up. gofrirati. gofrirati (fr. gaufrer) pomoću zagrejanih metalnih ploča ili valjaka u koje je urezana neka šara, izvesna mustra, udariti šare na tkaninu, kožu, hartiju, tapete i sl., naročito tzv. gofrir-mašinom. goč (alb. goc) bubanj, doboš (obično veći). grabelaža (fr. grabelage) trg. čišćenje robe, trebljenje robe. grabe (fr. grabeau) trg. v. fusti. grav (fr. grave) l. gram. v. gravis. grav (fr. graves) 2. vrsta belog i crnog bordoskog vina, nazvana po kraju Grav u departmanu Žirond. gravamen (lat. gravamen) prav. žalba, tužba; teret, namet; pl. gravamina. gravancija (lat. gravare otežavati, gravan-tia) pl. prav. otežavajuće okolnosti. gravat (lat. gravatus) prav. podnosilac žalbe, uvreñeni; takoñe: okrivljeni, osumnji-čeni.

gravacija

180

graduelan

gravacija (nlat. gravatio) prav. otežavanje, terećenje, opterećivanje. grave (ital. grave) l. muz. ozbil>no, veoma lagano, svečano, dostojanstveno; grave-mente. grave (lat. grave) 2. teško; važno, ozbiljno; o tonu: duboko. gravemente (ital. gravemente) v. grave 1. graveolentan (lat. gravis težak, olere mirisati, graveolens) jaka i neprijatna mirisa. graver (fr. graveur) rezač, onaj koji gravira (drvorezac, kamenorezac, čelikorezac, bakrorezac, pečatorezac). gravida (lat. gravida) trudna, teška, bremenita, zdetna žena. gravidirati (lat. gravidare) oploditi, za-trudniti, obremeniti; zatrudneti, ostati bremena, biti u drugom stanju. graviditet (lat. graviditas) trudnoća, bremenitost, zdetnost. gravimetar (lat. gravis težak, grč. metron mera) fiz. v. areometar. gravimetrija (lat., grč.) deo geofizike koji se bavi proučavanjem Zeml>ine teže. gravira (fr. gravure) v. gravura. gravirati (fr. graver) 1. rezati, urezivati, praviti razne crteže, u drvetu, metalu, dragom kamenu i dr. gravirati (lat. gravare) 2. teretiti, optere-titi, opterećivati; fig. stavljati na teret, zadužiti, zaduživati. gravis (lat. gravis) gram. teški akcenat, akcenat koji ide s leva na desno ( ), u grčkoj i francuskoj gramatici. gravisimo (ital. gravissimo) muz. veoma ozbiljno; up. grave 1. gravitacija (nlat. gravitatio) fiz. teža, privlačna sila izmeñu materijalnih delića u vasioni, pod čijim se uticajem vrše kretanja nebeskih tela. gravitet (lat. gravitas) ozbiljnost, dostojanstvenost, svečano držanje, važnost; kru-tost, ukrućenost, pridavanje važnosti samome sebi; muz. dubina; kon gravita (ital. sol gravita) muz. sa dostojanstvom, ozbiljno. gravitetski (lat. gravitas) ozbiljan, dostojanstven, svečan; koji se pravi važan, sa usiljenim dostojanstvom. gravitirati (nlat. gravitare) fiz. težiti, biti težak, ispoljava™ težu, svojom masom težiti, približava™ se nekom drugom telu; fig. težiti nečemu, biti naklonjen kome ili čemu. gravura (fr. gravure) rezbarstvo, rezbarska veština; urezak, lik (ili: slovo, znak) urezani u drvetu (ili: metalu, kamenu i

dr.).
grad (lat. gradus) stepen, stupanj; mat. trista šezdeseti deo puno ga ugla; fiz. podeljci lestvice, skale fizičkih instrumenata (termometara, areometara, elektrometara i dr.); čin, klasa (u službi). gradacija (lat. gradatio) postepenost, postupnost, stupnjevitost; ret. postupnost, način izlaganja u kojem se predstave reña-

ju postupno jedna za drugom po jačini: od slabijih se prelazi ka jačim, sve do najjače, da bi se na nju obratila što veća pažnja i izazvao što jači utisak (klimaks); slik. neprimetno prelaženje iz boje u boju. gradevole (ital. gradevole) muz. ugodno, prijatno, privlačno. gradele (ital. gratella) gvozdena rešetka za pečenje mesa, ribe i sl.; up. roštilj. gradijacija (nlat. gradiatio) podela na stepe-ne (geografskih karata); podela na stepena (termometra i dr.). gradijent (lat. gradi koračati, tresti) 1. stepen (ili: stupanj) pada, stepen (ili: stupanj) uspona (puta, koloseka), iznos nagiba prema vodoravnom pravcu; 2. deo nevodoravnog puta; 3. srazmerni iznos po-rasta ili pada barometra ili termometra pri prelasku iz jednog mesta u drugo. gradijenta (lat. gradi koračati) visinska linija železničke pruge. gradirati (lat. gradus) oplemeniti, popraviti, poboljša™ vrednost čemu (npr. gradirati zlato dati zlatu jaču boju); u sola-rama: od prirode slanu vodu postepeno koncentrisati i dati joj veću slanoću; izmeriti stepene (grade) jačine, npr. rakije. graditamente (ital. graditamente) muz. prijatno, usrdno, dopadljivo. gradl (nem. Gradel) vrsta pamučne tkanine sa utkanim šarama, mustrama, upotrebljava se za rublje. grado (ital. graño) muz. postepeno, postupno (kada note idu od jedne linije drugoj). gradualan (nlat. gradualis) postepen, postu-pan; koji se odnosi na stepen ili: čin, položaj. gradualizam (lat. gradus stepen) postepenost, postupnost; "ol. izraz kojim se obe-ležava politika >* taktika engleske radničke stranke (laburista) koja teži ostvarenju socijalizma putem reformi. gradualna disputacija učeno raspravljanje ili polemičan spis u cilju postignuća nekog čina na velikim školama Zap. Evrope. gradualni sistem prav. odreñivanje reda nasledstva prema stepenu srodstva. graduat (nlat. graduatus) onaj koji je dobio neku akademsku titulu (bakalareus, licencijat, magistrat, doktorat). graduator (nlat. graduator) onaj koji ili ono što deli na stepen (ili: stupnjeve); na-prava koja deli neku liniju, krivu na male pravilne delove; med. aparat koji podešava dužinu varnica pri lečenju električnom strujom. graduacija (nlat. graduatio) deljenje (ili: podela) na stepene, stupnjeve; gram. poredba prideva, komparacija; davanje akademske titule na velikim školama. graduelan (lat. gradus stepen, fr. graduel) v. gradualan.

graduirati

181

granirati

graduirati (nlat. graduare) podeliti na ste-pene (ili: stupnjeve), obeležiti stepene (na termometru i dr.); dati nekome izvesnu akademsku titulu, neko zvanje; fig. postepeno menjati jačinu nečemu naviše ili naniže, postepeno povećava™, pojačava-ti, smanjivati itd. gradus kognacionis (lat. gradus cognationis) prav. stepen srodstva. gradus prohibitus (lat. gradus prohibitus) prav. zabranjeni stepen, stepen srodstva u kojem se ne može sklopiti brak. gram (grč, gramma mala težina, fr. gramme, nem. Gramm) masa kubnog centimetra destilovane vode na 4°S; težina koju ima jedan gram jeste sila kojom gram-masa pritiska na podlogu koja je drži ili kojom vuče konac o koji je obešena; jedinice veće od grama su: dekagram=10 g, hektogram—100 g, kilogram= 1000 g, miri-jagram= 10000 g ili 10 kg; milion grama ili 1000 kg= l tona; jedinice manje od grama su: decJnram=1/10 g; centigram= 1/100 g; miligram—1/1000 g. gramatizirati (grč. gramatike) formalisti-čki proučavati jezik, zanemarujući se-mantičku (značenjsku) i funkcionalnu stranu jezičkih pojava; suvoparno predavati ili učiti gramatička pravila. gramatik (grč. grammatikos) v. gramatičar. gramatika (grč. grammatike) nauka o jeziku i njegovim zakonima (može biti: opisna, uporedna i istorijska). gramatikalvi (lat. grammaticalis) koji se tiče nauke o jeziku ili spada u nauku o jeziku; up. gramatički. gramatičar (grč. grammatikos) onaj koji proučava zakone jezika; poznavalac jezika; učitelj jezika; gramatik. gramatički (lat. grammaticus) koji je u skladu sa zakonima i pravilima nauke o jeziku; up. gramatikalni. gramatolatrija (grč. gramma, latrefa obožavanje) obožavanje slova, tj. slepo verovanje svemu što je napisano i naštampano sa zapostavljanjem slobodne delatnosti duha. gramatologija (grč. gramma, logia) načela i uputstva o sastavljanju jedne gramatike; nauka o poznavanju rukopisa po njegovim bitnim osobinama. gram-atom, fiz. masa nekog elementa ili jedinjenja jednaka njegovoj atomskoj masi izraženo} u gramovima. gramina (lat. gramen trava, gramina) pl. bot. v. graminee. graminee (nlat. gramineae) pl. bot. trave. graminozan (lat. graminosus) travan, obrastao travom, bogat travom. gram-kalorija fiz. v. kalorkja. gramofon (grč. gramma, phone glas) usavršeniji oblik fonografa, aparat kojim se čovečji glas ili topovi muzičkih instrumenata upisuju na obrtni voštani valjak ili obrtnu voštanu ploču, tako da se

docnije mogu po volji, ponovo proizvesti (reprodukovati). gran (lat. granum zrno, zrnce) zrno, grumi-čak; ranija jedinica za merenje malih težina, naročito u apoteci= 0,073 g; up. gren. granalije (nlat. granalia) pl. metalna zrnca, metalna sačma, naročito granuliranjem isitnjeno gvožñe i bakar. granat (lat. granum, nlat. granatus zrnat, koji ima zrnca se lapis kamen) št. veoma rasprostranjen mineral, velike tvrdoće, lepog staklastog sjaja, crvenkast; ima ga više varijeteta. granata (lat. granum, ital. granata, nem. Granate) voj. valjkasto artiljerijske zrno sa jakim razornim punjenjem koje se, kad je bačeno iz topa i udari u zemlju ili kakav drugi čvrst predmet, rasprskava na mnogo sitnih delova i ima razorno dejstvo. granatina (nem. Grana+ine) vrsta jake svile, naročito za crne čipke. granginjoleskan (po imenu pariskog pozorišta Grand Guignol) uzbudljiv, jeziv, strašan. granginjolstvo poz. negovanje uzbudljivih i nastranih pozorišnih komada (kakve naročito prikazuje parisko pozorište Grand Guignol). grand (šp. grande) 1. velikaš, dostojanstve-nik, član visokog plemstva u Španiji; v. grandi. grand (fr. grand velik) 2. igra karata u kojoj se, bez aduta, pravi najveći broj bodova (štihova); grando. grand (fr. grand, lat. grandis) 3. veliki, važan, otmen. grandeca (šp. grandeza, ital. grandezza) dostojanstvo jednog granda; oholost, gordost, oholo držanje; kon grandeca (ital. sop grandezza) muz. sa dostojanstvenošću, ponosito, gordo. grandi (šp. grandes) pl. od HŠ veka članovi najvišeg naslednog plemstva u Španiji, sa mnogim povlasticama, privilegij ama; up. grand 1. grandiozan (nlat. grandiosus) veličanstven, uzvišen, velikolepan. grandiozitet (nlat. grandiositas) veličanstvenost, uzvišenost, veliko lepnost; grandioznost. grandioznost v. grandiozitet. grand mod (fr. grande mode) velika moda, tj. ono što je najnovije u modi. grando (ital. grando) l. v. grand 2. grande (1. grando) 2. grad, tuča; med. čmičak u oku. grandoman (lat. grandis- velik, grč. marua .ludilo) v. megaloman. grandomanija (lat., grč.) v. megalomanija. granirati (nlat., ital. granare) zrnati, praviti (ili: izrañivati) u obliku zrna (npr. kožu); u bakrorezu; dati površini zrnast izgled.

granit

182

grafičko prikazivanje

granit (lat. granum, fr. granit) min. najrasprostranjenija složena gromadna stena, čiji su glavni sastojci: kvarc, feldspat i liskun. granolit (ital. grano zrno, grumičak, grč. lithos kamen) smesa od granita i cementa koja se upotrebljava za popločavanje, kal-drmisanje ulica. gran pri (fr. grand prix) velika nagrada, tj. prva nagrada. grai-senjer (fr. Grand-Seigneur) „veliki gospodar" (titula turskih sultana). granu laci ja (nlat. granulatio) zrnjenje, pretvaranje u zrna, pravljenje zrna, prerada (npr. metala) u zrna; med. zamlaćivanje rana, stvaranje granulacionog tkiva, zamlad; granuliranje. graiulaciono tkivo med. tkivo koje se razvija pri zaceljivanju rane u obliku crvenka-stih, jedrih i nabubrelih bradavičica i kvržica. granuliranje v. granulacija. granulirati (nem. granulieren) pretvarati, pretvoriti u zrnasto staše; granulirati se zarasta, zarastati putem granulacije, granulirati (nlat. granulare) zrniti, pretvarati (ili: prerañivati) u zrna; med. zamladiti, zamlañivati, zaceljivati stva-ranjem na rani granulacionog tkiva; pr. granuliran. gravuliforman (nlat. granuliformis) bog. u obliku zrna, zrnast. granuloza (lat. granulum zrnce) čep- granulozno zapaljenje očiju, egipatska okobolja, trahoma. gravulozan (lat. granum, nlat. granulosus), zrnast, zrnat. granulozitet (nlat. granulositas) zrnatost, zrnastost. granulom (nlat. granuloma) med. otok koji se sastoji od granulacionog tkiva, zamlad-nik. granului (lat. granulum) zrnce; in granulis (lat. in granulis) u zrncima. granum salis (lat. granum šališ) zrno soli, tj. malčice pameti, razboritosti, rasuñivanja; kum grano salis (lat. sit grano šališ) sa zrnom soli, tj. zdravim, pravilnim razumevanjem, sa malo duha (soli u glavi) „posoljeno", a ne bukvalno (shvatiti nešto). granceola (ital. grance(v)ola) kol. vrsta morskog raka, Maja squindo. gras (fr. grace, lat. gratia) milost, pomilovanje, oproštaj; ljubav, naklonost; ljup-kost, milina, draž. grasirati (lat. grassari) uzimati maha, preovlañivati, pustošiti, širiti se, raspro-stirati se (za bolesti). gratakež (ital. grattacacia) rende, trenica, ribež. graten (fr. gratin) kup. način gotovljenja jela tako da se uhvati kora preko jela; jelo zgotovljeno na taj način, jelo s korom.

gratinirati (fr. gratiner) kup. peći tako da se uhvati kora, da se zapeče. gratis (lat. gratis) badava, besplatno, džabe. gratist(a) (lat.) ñak koji dobiva besplatno hranu, blagodejanac; gratuist. gratifikacija (lat. gratificacio) poklon, dar, darivanje, nagrada. gratificirati (lat. gratif icari) darovati, ob-dariti, počastiti. gratuist(a) (lat. gratuitus) v. gratist. gratuit (lat.) v. gratist. gratuitet (nlat. gratuitas) nezaslužena ljubav ili milost; besplatnost. gratulant (lat. gratulans) onaj koji čestita; gratulator. gratulator (nlat. gratulator) v. gratulant. gratulacija (lat. gratulatio) čestitanje, če-stitka. gratulirati (lat. gratulari, gratus) čestitati, izjaviti radost zbog čega. graf (nem. Graf) prvobitno: viši činovnik; docnije: visoka plemićka i nasledna titula; grof. grafaža (fr. graf f age) utiskivanje šara i figura na tkaninu pomoću vrućih ploča. grafsma (grč. grapho pišem) lingv. pismena predstava glasa, slovo. grafija (grč. grapho pišem, opisujem) za-vršna reč u složenicama, znači: opis, opisivanje, nauka (npr. geografija, biografija, etnografija itd.). grafijato (ital. graffiato) v. grafito. trafika (grč. graphike) veština pisanja (ili: crtanja, slikanja); postupak pri umnožavanju književnih i umetničkih dela. grafit (grč. grapho pišem) min. tamnosive do crne boje, mek, mastan i jako metalne sjajnosti ugljenik. grafito (ital. graffito) mozaičko ukraša-vanje podova i zidova od mermera; bojadi-sanje zidova sivom vodenom bojom, tako što se na zid, koji je prethodno premazan crnom bojom pa potom okrečen belo, ugrebe neka šara tako da crna osnova prosijava; grafijato. grafičke veštine svi postupci pri reprodukovanju i umnožavanju pisma, slika ili crteža pomoću ploča ili pečata: drvore-stvo, litografisanje, bakrorezačka i če-likorezačka veština, zatim: fotolito-LJafija, cinkografija, autotipija i dr. grafički (grč. graphikos) koji pripada veštini pisanja, crtanja, slikanja, ili se tiče veštine pisanja, crtanja ili slikanja; pisan, predstavljen slovima, prikazan crtežno. grafičko prikazivanje slikovito, crtežno prikazivanje rezultata dobivenih proučavanjem izvesnih činjenica, koje, mesto cifara i niza cifara (tabela), prikazuje dobivene rezultate pomoću crteža i pro-storne slike; podvrste su: dijagram, kar-Torpaia i dr.

grafodrom

183

griz

grafodrom (grč. grapho pišem, dromos trčanje, trk) veštak u brzom pisanju. grafodromija (grč.) brzo pisanje, veština brzog pisanja. grafolog (grč. grapho pišem, logos) stručnjak (ili: veštak) u poznavanju karaktera jednog čoveka po njegovom rukopisu; u kriminalistici: veštak u utvrćivanju istovetnost izvršioca falsifikata, navršenih menjanjem sopstvenog rukopisa, pisanjem levom rukom, podražavanjem tuñeg rukopisa itd. grafologija (grč. grapho, logia) nauka (ili: veština) da se po rukopisu čoveka objasni njegov karakter, moralne i intelektualne osobine uopšte. grafomanija pomama ili strast pisanja. grafometar (grč. grapho pišem, metron) naziv raznih matematičkih instrumenata, naročito uglomera. grafospazmus (grč. grapho, spasmos grč) med. pisarski grč; up. mogigrafija. grafostatika (grč. grapho, statizo stavim) teh. grafičko ispitivanje, pomoću crtanja, postojanosti jedne konstrukcije, koje se odlikuje velikom jednostavnošću i preglednošću (za razliku od računske, ana-litičke metode). Grahamov hleb po lekaru i vegetarijancu Silvestru Grahamu (Graham, 1794—1851) nazvali hleb od pšenične i ječmene jar-me, bez kvasca. Upotrebl>avaju ga oni koji pate od želuca, naročito od šećerne bolesti. gracija (lat. gratus, gratia, ital. grazia) zahvalnost, blagodarnost; milost, naklonost, ljubav koja se nekom ukazuje; lepota, ljupkost, milina, dražesnost; kon gracija (ital. con grazia) kuz. sa ljupkošću, umilno. Gracijani dekretum (lat. Gratiani decretum) prav. prvi deo Corpus juriš canonici, nazvan po italijanskom kaluñeru Gracijanu koji je, oko 1150, skupio i priredio zbirku svih dotadašnjih izvora crkvenog prava. gracije (lat. Gratiae) pl. mit. tri ljuš.e pra-tilice Venerine, boginje ljupkosti i miline kod starih Rimljana: Aglaja, Eufro-sina i Talija; up. haritine. gracilan (lat. gracilis) vitak, tanak, suvonjav, mršav; nežan, tanan. gracilitet (lat. gracilitas) vitkost, suvonja-vost; nežnost, tananost. graciozamente (ital. graziosamente) muz. v. graciozo. graciozav (lat. gratiosus) ljubak, mio, umi-lan, prijatan, umiljat. gracioznost (lat.) ljupkost, umilnost, prijatnost, umiljatost. graciozo (ital. grazioso) muz. ljupko, umilno, dopadljivo; graciozamente. grev (fr. greve) peskovita obala; negdašnje gubilište u Parizu (za vreme revolucije); zborio mesto besposlenih radnika; fig. obustava rada, štrajk.

grevist(a) (fr. greviste) radnik koji je napustio posao, štrajkač. gregorijanski kalendar v. pod julijanski kalendar. grež (fr. grege) trg. sirova, neprerañena svila. grejpfrut (eng. grape fruit) bog. vrsta voća dobivena ukrštanjem limuna i narandže. greka (lat. graecus grčki, graeca) pl. grčke stvari, grčki spisi, grčka dela. greka fides (lat. graeca fides grčka vernost) u poslovičnoj upotrebi za verolomstvo, nedržanje reči, prevrtljivost. grekoman (lat. Graecus Grk, grč. mania pomama, ludilo) preteran poštovalac ili podražavalac onoga što je grčko. grekomanija (lat., grč.) preterana naklonost i ljubav prema svemu što je grčko; slepo ugledanje na ono što je grčko. gremij(um) (lat. gremium) krilo; sredina, društvo, udruženje, kolegijum. gren (fr. grain, lat. granum zrno) jedinica za merenje finih i sitnih stvari (dijamanata, bisera, medicinskih stvari i dr.); jaje od svilene bube; up. gran. grenadina (fr. grenadine) gruba pamučna, vunena ili svilena tkanina za gornje ženske haljine; crne svilene čipke iz Liona; vrsta platna tkanog slično damastu. grenadir (fr. grenadier) voj. prvobitno: pešak odreñen za bacanje bombi, bombaš; docnije: jezgro pešadije. grenaža (fr. grenage) zrnasto pozlaćivanje, naročito delova časovnika. trenirati (fr. grain) v. granirati. grefirati (fr. greffer) med. kalemiti, nakalemiti, npr. zdravu kožu na ranu. grecizam (lat. Graecus Grk) osobenost grčkog jezika, ono što je samo za grčki jezik karakteristično; oblik u nekom drugom jeziku napravljen prema grčkom obliku; up. helenizam. grecizirati (lat. Graecus) pogrčiti, pogrča-vati, napraviti Grkom, pojeliniti; raditi u grčkom duhu; govoriti ili pisati grčki; osobenosti grčkog jezika unositi u drugi jezik, davati grčki oblik. grecist stručnjak za grčki jezik i grčku književnost. grecistika nauka o grčkom jeziku, književnosti i grčkom životu. grecitet (lat. graecitas) grčki način pisanja; poznavanje grčkog jezika; osobenost grčkog duha i jezika. grešlja (nem. Groschel) stari austrijski bakarni novčić, grošić. gri (fr. gris, nem. grau) siv, sur; sed; gri d'len (fr. gris de lin) lanena boja, boja lana. griveliran (fr. grivele) poprskan sivim i belim pegama kao drozd, pirgav. grivenik (rus. grivennik) stari ruski srebrni novac od 10 kopejki. griz (nem. Gries) krupno samleveno brašno; vrsta jela od tog brašna.

griza]

184

grosist(a)

grizaj (fr. grisaille) slikanje sivom bojom sa raznim osenčavanjima; mešavina sive i bele kose u vlasuljama (perikama); beo i crn sitno kariran štof. grizeta (fr. grisette) l. sirota devojka koja živi sa kakvim mladim čovekom, naročito studentom, u divljem braku, ali mu je verna i odana drugarica (izraz postao po haljini od običnog sivog štofa — grisette — kakve su nosile mlade radnice); 2. vrsta vunene tkanine pomešane sa lanom, svilom i dr.; siva domaća haljina. grijada (fr. grillade) kuv. meso pečeno na roštilju, ćulbastija. grijaža (fr. grillage) rešetka; zagrevanje metala pre topljenje; sagorevanje (na vazduhu); prženje; roštilj s mesom; prženi bademi. grijer (fr. gruyere) vrsta finog švajcar-skog kravljeg sira (po istoimenom selu u kantonu Frajburg). gril (eng. grill, fr. gril) roštilj za pečenje; prženica. grilrum (eng. grillroom) gostionica u kojoj se jela (meso) pred očima gostiju peku na roštilju, ćevabdžinica; lokal za doručko-vanje. grimasa (fr. grimace, lat. grimacea) kreveljenje, bekeljenje; iskrivljeno (ili: iscereno) lice; fig. pretvaranje, pritvorstvo, licemerstvo. grimasirati (fr. grimacer) kreveljiti se, bekeljiti se, praviti iskrivljeno lice, grimase; fig. pretvarati se. grinbeks (eng. greenbacks) pl. novčanice, banknote Sjedinjenih Američkih Država (zbog zelene poleñine). Grinič predgrañe Londona, kroz koje, na mestu gde se nalazila stara opservatorija, prolazi početni Zemljin meridijan. Grin-park (eng. Green-park) Zeleni zverinjak (šetalište u Londonu). grin-rum (eng. green-room) „zelena soba"; u engleskom pozorištu: soba za glumce koji nisu zauzeti na pozornici, nazvana po tome što su nekada glumci čekali na red da iziñu na pozornicu u jednoj zelenoj senici. grinta (nem. Grind) med. parazitna, zarazna kolena bolest kod dece, s krastama na glavi i opadanjem kose, strup. grin horn (eng. green horn) novajlija, početnik, žutokljunac. grincajg (nem. Griinzeug) kuv. zelen, naročito za supu. grip (fr. grippe) med. vrsta kataralne, pri-lepčive i veoma zarazne groznice sa visokom temperaturom, vrled, vrlesija, kunja-lica, rorina; influenca. gripoza (grč. grypos kriv, kukast) med. krivljenje noktiju u obliku kandži; grifoza. gris (nem. Griess) žito mleveno u zrnca sa prečnikom 0,2-1,5 mm bez mekinja. grif (nem. greifen, hvatati, Griff) l. sp. hvatanje, hvataj, način hvatanja (protivnika u

borbi, naročito u rvanju i boksovanju); drška, držalje, rukohvat, balčak. grif (fr. griffe) 2. potpis žigom; žig sa potpisom. grif (grč. grypos) 3. kit. životinja sa lavljim telom a orlovskom glavom i krilima, često kao motiv u vajarstvu i umetničkom zanatstvu. grif (grč.) 4. 3007. beloglavi sup. grifoza (grč. grypos) ned. v. gripoza. grifon (fr. griffon) pas ptičar čupave dlake, a dugačkih i klempavih ušiju. gro (fr. groš, grosse) glavni deo, najveći deo nečega, npr. gro posetilaca, prihoda itd.; glavni deo zgrade; glavni deo vojske, glavna vojska, glavnina; naziv teških svilenih tkanina; an gro (fr. en groš) trg. naveliko. grobijan (nem. Grobian, der grobe Jan) grub, surov čovek; grubijan. grobijanizam (nem. Grobian) grubost, surovost, divljaštvo. grog (eng. grog) piće od tople vode, šećera i ruma ili konjaka (nazvane po nadimku — Old Grog — pronalazača, engleskog admirala Bernona, iz sredine HUŠ veka, koji je svojim matrozima davao rum pomešan sa vodom). grogi (eng. groggy) koji je u polusvesnom stanju, ošamućen (obično bokser koji dobije teške udarce). grogirati (eng.) dovesti u polusvesno stanje, ošamutiti, potpuno savladati, pobediti nekoga. gro-de-Tur (fr. groš de Tours) jaka svilena tkanina, koja se izrañuje u francuskom gradu Turu; up. pti-gren. gromade (rus. gromade) velika gomila, masa, mnoštvo; geol. velika masa neke magmatske stene, obično nepravilna oblika. gromatik (lat. groma) zemljomer; up. groma tika. gromatika (lat. groma zemljomersko merilo) voj. veština ureñenja i utvrñenja poljskih logora; veština zemljomerenja; obeleža-vanje (kamenjem, koljem), omeñavanje. grombi (eng. crombie) vrsta punije vunene tkanine za zimske kapute; kao pridev: koji je od takve tkanine; krombi. groplan (fr. groš krupan, plan) ono što je snimljene iz neposredne blizine, snimak izbliza, uveličan detalj neke scene. gros (nem. Groš) trg. 144 komada neke robe: 12 tuceta. gros-veit (eng. gross-weight) trg. bruto težina. groserija (fr. grosserie) trgovina naveliko, velikoprodaja; grubi predmeti od gvožña, gvožñarska radnja. groseto (ital. grossetto) trg. polovina jednog grosa. grosist(a) (nem. Grossist, fr. grossier) trgovac koji se bavi kupovinom i prodajom robe u velikim količinama, naveliko, veletrgovac.

grosmam a

185

gulaš

grosmama (prema nem. Grossmutter) baka, baba. groso modo (nlat. grosso modo) farm. grubo isticano ili isečeno (na propisima za pravljenje lekova); fig. bez tančina, u najglavnijim potezima. groshandl (nem. Grosshandel) trgovina naveliko, velikoprodaja, veletrgovina. groshendler (nem. Grosshandler) trgovac naveliko, velikoprodavac. grotesk (fr. grotesque) vrsta stilizovanih štamparskih slova. groteska (ital. grotla, grottesco) fantastično sastavljen ukras iz životinjskih, bilj-nih i drugih oblika, prvobitno upotre-bljavan u antičkim termama i grobnicama (grotta pećina) a od kraja XV veka u dekorativnom i plastičnom slikarstvu; lit. duhovita, oštro poentirana kratka priča ili drama koja prikazuje neobične dogañaje i ličnosti (Šo, Vedekind, Evers); ekstreman i neprirodan pokret pri igranju (izraz postao odatle što su u ruševinama Titove palate u Rimu, koje su se zvale grote, nañene svakovrsne fantastične slike). groteskan (ital. grottesco, fr. grotesque) fantastičan, neobičan, čudan, preteran, neprirodan; smešan, nastran; groteskni igrač baletni igrač koji pravi komične pokrete i skokove. grof (nem. Graf) v. graf. groš (nlat. grossus debeo novac, nem. Groschen) naziv za srebrni novac razne vrednosti kod Francuza, Nemaca, Čeha i dr.; u Srbiji groš je vredeo 20 para grubijan (nem. Grobian) v. grobijan. grum (eng. groom) hotelski momak, sluga (obično dečak); konjušar. grund (nem. Grund) osnova, podloga, temelj; zemljišta, zemlja za obrañivanje; slik. prvo premazivanje bojom, površine na kojoj će se raditi slika; grunt. grundirati (nem. grundieren) napraviti osnovu (ili: temelj) u slikarstvu: površinu (platno, zid) prvi put premazati i na taj način pripremiti je za primanje boja; gruntirati. grunt (nem. Grund) v. grund. gruntirati v. grundirati. gruntovnica (nem. Grund) zemljišna, ba-štinska knjiga sa podacima o nepokret-nim imanjima jedne katastarske opštine; vodi se u sudu. trup (fr. group) zapečaćen oveći paket sa novcem, novčano pismo. grupa (fr. groupe, ital. gruppo) skupina, skup, gomila, hrpa. grupacija (fr. groupe, nem. Gruppe) grupa, skup; grupisanje; prestrojavanje, pregrupisavanje. grupirati (fr. grouper) skupiti, skupljati u gomilu, sastavljati u izvesnu celinu, skupinu; grupisati. grupisati (fr. grouper) v. grupirati.

gu (fr. gout, lat. gustus) ukus; miris; fig. sklonost, naklonost, odanost, ljubav prema čemu; a son gu (fr. a son gout) po svom ukusu. gua.-- (šp. gua...) v. gva... guano (šp. guano, fr. guano) v. gvano. guaš-slikarstvo (fr. gouache, ital. guazzo) slikanje (ili: bojadisanje) gumiranim vodenim bojama (naročito se primenjuje u bojadisanju tapeta, lepeza i dr.); gvaco. guba (arap. quba, tur. kuba) poznata kožna bolest, lišaj, lepra. gubernator (lat. gubernator) krmar, krma-noš; upravitelj, upravljač = guverner. gubernije (nlat. gubernium) oblast, pokrajina, provincija. guvernadur (ital. governatore) zastupnik mletačke vlasti u doba protektorata Mletaka nad Crnom Gorom (kao glavni svetovni starešina; kasnije nasledio zvanje u plemenskoj hijerarhiji). guvernanta (fr. gouvernante) vaspitačica, domaća učiteljica; na dvorovima: domoupraviteljka, namesnica. guverner (fr. gouverneur) glavni komandant vojnog okruga (ili: provincije, kolonije, grada ili tvrñave); u Sev. Americi: najviši državni službenik, upravnik npr. banke; namesnik; vaspitač (prinčeva itd.). guvernirati (fr. gouverner, lat. gubernare) krmaniti, upravljati; rukovati, rukovo-diti; vladati; vaspitavati. guvernman (fr. gouvernement) vlada, oblik vladanja; uprava; uprava jedne pokrajine, namesništvo, upravništvo; upravna oblast, vojni okrug; stan Zgpravnika, name-snika i sl. gud baj! (eng. good bye = good be uoi) zdravo, zbogom. gudok (rus. gudbk) ruski muzički instrument (violina) sa tri žice. gudron (fr. goudron) l. hem. katran, gust crn ostatak pri destilaciji parafinskog ulja; upotrebljava se mesto asfalta. gudron (fr. goudronne) 2. katranom namazana hartija za izolovanje vlage. gudronirati (fr. goudronner) katranisati, mazati (ili: namazati) katranom. gudtemplerski red (eng. Order of Good Templars) „red dobrih hramovnika", po ugledu na slobodno zidarstvo sprovedena organizacije za najstrože uzdržavanje od alkoholnih pića. gud form (eng. good form) prikladan oblik, tj. lepo i pristojno ponašanje, ton koji vlada u finom društvu, lep način ponašanja i izražavanja u društvu; pitomost i vasgštanost u ličnom ophoñenju. gulanfer (arap.-pere. gulambare, tur. gulam-rage homoseksualac) beskućnik, skitnica, probisvet; spadalo, mangup. gulaš (mañ. gulyas) kup. manji komadi goveñeg mesa upirjanjeni sa dosta crnog luka, paprike i kima.

gulden

186

guc

gulden (nem. Gulden) prvobitno zlatan, a posle i srebrn novac u Holandiji i Austriji. guma (grč. komini, lat. gummi) biljka materija koja u vodi postaje sluzasta i lepljiva, ima je u biljnim sokovima i ćelijičnim tkivima; upotrebljava se u čvrstom i ela-stičnom stanju za brisanje hartije, a u tečnom za lepljenje; med. naročita vrsta granulacionog tkiva izazvanog spiroheta-ma sifilisa, javlja se u obliku sitnih čvorića ili čvorova u veličini kokoši-jeg jajeta, sifilistični izraštaj, sifi-lom. gumalastika v. gumilastika.

gumarabika v. gumi-arabika.
gumi-arabika (lat. gummi arabicum) arapska guma, lepak. gumigut (lat. gummi, mal. getah) sasušen crvenkastožut mlečni sok nekih tropskih biljaka (upotrebljava se u slikarstvu za pravljenje žute boje, a u medicini kao jako sredstvo za čišćenje). gumielastika v. gumilastika. gumilastika (grč. kommi, elauno vučem rastežem) vrlo elastična, rastegljiva guma; predmet izrañen od takve gume; tkani-na protkana gumenim vlaknima. gumina (ital. gomena) debelo uže kojim se vezuju brodovi. gumirabika v. gumi-arabika. gumipasta (lat. gummi, nlat. pasta) farm. pasta od gumi-arabike, belančevine i šećera; upotrebljava se kao lek protiv kašlja. gumirati (lat. gummi) prevući (ili: prema-zivati, premazati) rastvorenom gumom (npr. poštanske marke); zalepiti. gumoza (lat. gummi, nlat. gummosis) bog. bilj-na bolest koja se sastoji u velikom lučenju gume usled raspadanja ćelijičnog tkiva. gumozan (lat. gummosus) sličan gumi, kao guma; med. sifilističan, vrengav. gungula (pere. gulgule, tur. sulgule) gužva, metež; gomila, mnoštvo; buka, vika, graja. gurabija (arap. gurabiyya ptičji kolač, vra-nin kolač, tur. gurabiye) 1. kolačić od brašna, jaja, šećera ili meda i masla. 2. vrsta sitnih zimskih dinja. gurguran (fr. gourgouran) trg. v. garguran. gurd novčana jedinica Haitija (1 gurd=100 santima). gurman (fr. gourmand) onaj koji voli mnogo da jede, ješnik, proždrljivac; obično u značenju: onaj koji voli dobra jela i pića,
sladokusac.

gurmandiza (fr. gourmandise) ješnost, proždrljivost, oblapornost; naklonost prema dobrim jelima i pićima; slatkiš, poslastica, prislačak, preslačak. gurme (fr. gourmet) poznavalac dobrih jela i vina, dobar vincija; up. gurman. gust (lat. gustus) ukus; volja, ćef, raspoloženje prema čemu; up. gustus. gustati (ital. gustare) l. probati, kušati (jelo, piće i dr.). gustati (ital.) 2. dopadati se, sviñati se, prijati, goditi, biti po volji (nekome). gustiozan (lat. gustus) ukusan, prijatan, koji izaziva dopadanje i volju, npr. jelo, odelo itd. gu starati (lat. gustare) kušati, okušati (jelo); nalaziti zadovoljstvo, uživati u posmatranju nekoga ili nečega (jela, odela, karata pri igri i dr.); lagano sladiti; izazivati ili hteti izazvati dopadanje kod koga za nešto, za koga. gusto (ital. gusto) ukus; kon gusto (ital. sop gusto) muz. v. gustozo. gustozo (ital. gustoso) muz. sa puno ukusa; kon gusto. gustus (lat. gustus) ukus; de gustibus non est disputandum (lat. de gustibus pop est disputandum) posl. o ukusima ne treba raspravljati, tj. svakom je slobodno da misli i voli ono što hoće i šta mu se svidi. guta (fr. goutte, lat. gutta) kap, kaplja; trunka, malčice; med. kostobolja, up. giht. gutaperka (mal. guttah, percha) kaučuku slična, ali neelastična guma sa Sumatre, koja omekša i postane elastična u vreloj vodi; upotrebljava se za mašinske kaiše, cevi, ñonove i dr., a u medicini, u obliku hartije za zavoje i, rastvorena u hloro-formu, za premazivanje i zatvaranje rana; gutaperka satin koža od gume. gutati» (lat. guttatim) med. u kapima, kapljicama, kap po kap, kapljući. gutacija (lat. gutta kaplja) vot. izdvajanje vode iz biljke u vidu kapljica, naročito noću (večernja rosa). gut d'or (fr. goutte d'or) zlatna kapljica, vrsta belog burgundskog vina. gutolin (lat, gutta kaplja) mast od voska, terpentinskog ulja i dr. (za obuću). gutural (lat. guttur grlo, grkljan) gram. grleni glas. guturalan (lat. guttur, nlat. gutturalis) grleni, koji se tiče grla; guturalni glasovi gram. grleni glasovi. guc (ital. gozzo) vrsta malog čamca sa oštrim pramcem i oštrom krmom; manji parobrod.

A

E I O
18?<G IV,S 215/

O R

d
D, d peto slovo naše ćirilice, šesto naše latinice (D, d) kao skraćenica; d=dinar; A,—da ili datur (lat. da, datur) daj, neka se dade (na receptima); d. t. d. — da tales dozes (lat. da tales doses) daj takve doze; dr, dr=doktor; dr med.=doktor medicine; At phil, dr fil.~ doktor filozofije; del =deleatur (lat. deleatur) neka se briše; d. t.=dekstra manu (lat. dextra manu) desnom rukom; muz. drugi ton S-dur lestvice; fiz. d = skraćenica za dioptriju; hem. Dy =disprozijum. daba (arap.) ñavo, nečastivi; čudovište. dana (tur. dava) parnica, tužba, potraži-vanje. davudžija (tur. dabaci) tužilac, žalilac. dag (tur. dag) brdo, planina, gora; zemlja koja ništa ne donosi; up. Karadag. dageropš (fr. Daguerre, grč. typos otisak) fot. naprava, koju je 1838. pronašao Dager, koja trajno zadržava sliku stvorenu uticajem svetlosti na hemijski prireñeno] metalnoj ploči. dagerotipija pravljenje fotografija na jod-nom srebru pomoću žive; up. dagerotip. dadaizam (prema fr. dada) nazvani pravac u književnosti i likovnoj umetnosti koji obrañuje predmete iz oblasti besmisleno-ga, primitivnoga i sl. na naročit način. dazimetar (grč. dasys gust, metron mera) fiz. aparat za merenje gustine vazduha. daire (arap. da'ira krug, tur. daire) muz. vrsta udaračkog instrumenta — udaraljka, obruč s nategnutom kožom i praporcima po ivici; def. dajak (tur. dayak) potporanj; motka; dugačak štap za potiskivanje rečnog čamca. dajm (eng. dime) severoamerički novac, deseti deo dolara. dajmonion (grč. daimćnion) fil. ovako Sokrat naziva onaj unutarnji glas koji on smatra božanskim nadahnućem, a koji ga odvraća i opominje da ne učini nešto što bi bilo nepravično, nekorisno ili rñavo. dajning-kar (eng. dining-car) kola za ručavanje; dajning-rum (eng. dining-room) trpezarije, ručaonica. da kapo (ital. da capo) muz. ispočetka, iznova, tj. celu muzičku partiju ponoviti do toga znaka. daktrijadenalgija (grč. dakryon suza, aden žlezda, algos bol) med. oboljenje suznih žlezda. dakrijadenitis (grč. dakryon, aden) med. za.paljenje suznih zklezda. dakriorea (grč. dakryon, geo tečem, curim) med. odviše jako suženje. daktil- (grč. daktylos) 1. predmetaku složenicama sa značenjem: prst. daktil (grč. daktylos) 2. poet. stihovna stopa od tri sloga od kojih je prvi dug, a druga dva kratka (-UU). daktilioglifika (grč. daktylos prst, gly-phein rezati, urezivati) veština rezanja kamenja za prstenje. daktilografija (grč. daktylos, grapho pišem) opisivanje prstenja. daktiliografika (grč. daktylos, grapho) v. daktilioglifika. daktiliomantija (grč. daktylos, manteia proricanje) proricanje iz prstenja, prori-canje pomoću čarobnog prstenja. daktilioteka (grč. daktylos, tithenai staviti) zbirka kamenja za prstenje (gema) naročito grčkog; zbirka otisaka takvog kamenja; juvelirsko sanduče. daktilitis (grč. daktylos) ned. zapaljenje prsta, čir na prstu. daktilogram (grč. daktylos, gramma crta) otisak prstiju. daktilograf (grč. daktylos, grapho pišem) onaj koji piše na pisaćoj mašini. daktilografija (grč. daktylos, grapho) pisanje na pisaćoj mašini. daktilografkinja (grč. daktvlos. grapho) ona koja ume da piše na pisaćoj mašini. daktilologija (grč. daktylos, logia) govor pomoću prstiju, veština iskazivanje misli pomoću prstiju. daktilomantija (grč. daktylos, mantei) proricanje (ili: vračanje) iz prstiju. daktilonomija (grč. daktylos, nomizo mislim, dragim) veština računanja na prste, računanje na prste. daktilosimfiza (grč. daktylos, simphyia) sraslost prstiju na ruci ili nozi. daktiloskopija (grč. daktylos skopeo gledam, posmatram) metod prepoznavanja zločina-ca po individualno] razlici finih liii-

daktiloteka

188

darvinizam

ja na unutarnjoj strani prstiju, na jagodicama; ispitivanje otisaka prstiju. daktiloteka (grč. daktylos tithemi stavljam) med. zavoj kojim se održava povreñeni prst u pravom položaju. daktilotip (grč. daktylos typos otisak) pisaća mašina. dalaj lama vrhovni budistički sveštenik u lamaizmu: obožavani poglavar duhovne i svetovne vlasti u Tibetu. dalak (tur. dalak) l. slezina; 2. otok slezine. dalasi novčana jedinica Gambije; deli se na 100 bututa. dalga (tur. dalga) talasi, talasanje. dalija vot. ljubičasta georgina, nazvana po švedskom botaničaru Dalu (Dahl +1789). Delila (hebr.) v. pod Samson. dalmatika (lat. dalmatica) l. odeća koja se nosila u P veku u starom Rimu; 2. duga gornja odeća pape, biskupa i sveštenika u katoličkoj crkvi. dal senje (ital. dal segno) «uz. v. al senjo. daltonizam slepilo za boje, nesposobnost čula vida da razlikuje boje, naročito crvenu (naziv po engleskom hemičaru Dal-tonu, koji je opažao samo tri boje i prvi opisao ovu pojavu). dama (lat. domina gospoña, fr. dame, ital. dama) gospoña, gospa, žena iz višeg staleža; plemićkinja, vlastelinka; otmena žena koja ume da drži do sebe; figura na kartama za igranje; „kraljica" u šahu. damar (tur. damar) krvna žila. damasen (fr. damassin) poludamast; materija slična damastu. damasirati (fr. damasser) tkati na damast-ski način, šarati (ili: išarati) cvetovima tkaninu. damasket (fr. damasquette) bogata damastska materija sa cvetnim šarama na atlasnoj osnovi. damaskini (po grčkom piscu Damaskinu Suidrtu) zbornici propovedi i beseda pisani na narodnom jeziku, koji se od XVH do HGH v. javljaju kod Srba, Makedonaca i Bugara. damast (ital. damasto) svilena, vunena ili platnene materija sa cvetovima. damasciran išaran, izvezen; up. damast. damascirati (fr. damasquiner) gvožñe ili čelik naročito sečivo noževa i mačeva, zažariti, pa onda zlatom i srebrom išarati (postupak nazvan po sirijskom gradu Damasku). damnatur (lat. damnatur) odbacuje se, zabranjuje se, cenzorska formula kojom se zabranjuje da se neka knjiga, ili neko mesto u njoj štampa. damnatus (lat. damnatus) osuñen; osuñenik. damnacija (lat. damnatio) osuda na večne muke, prokletstvo. damnacio memorije (lat. damnatio memoriae) prav. uništavanje (ili: oštećivanje ili pogrda) uspomene nekog imena, slike, grba i dr.

damnifikat (nlat. damnificatus) onaj koji je pretrpeo štetu, oštećeni. damnifikacija (nlat. damnificatio) nanošenje štete, oštećivanje. damnificirati (nlat. damnificare) naneti štetu, oštetiti. damnum (lat. damnum) šteta, gubitak. Damoklo ime jednog laskavca koji je tirani-nu Dioniziju pozavideo na sreći. Da bi mu pokazao kakva je to sreća, naredio je Dionizije da ga počaste za njegovom trpezom kao kakva kralja, ali mu je obesio iznad glave mač o konjsku dlaku. Otuda Damoklov mač opasnost koja čoveku stalno preti. damper (eng. dump-car) v. kiper. damping (eng. dumping) trg. v. demping. dampfer (nem. Dampfer) parobrod. Danaide (grč.) kit. pedeset kćeri kralja Da-naja koje su po zapovesti oca pobile svoje muževe, zbog čega su osuñene od bogova da u podzemnom svetu nose vodu u amfore bez dna; fig. rad, posao Danaida težak, neuspe-šan posao. daiajski poklon opasan poklon iz neprijateljske ruke, poput onoga drvenog konja, napunjenog najboljim grčkim junacima, koji su Grci (Danajci) ostavili u svom logoru da bi ga Trojanci, smatrajući ga poklonom, uvukli u svoj grad (Vergil: Timeo Danaos et dona ferentes, Bojim se Danajaca i kad darove donose, tj. neprijatelja se treba bojati i kad darove donosi — uvek). Danajci (grč. Danaoi) antički stanovnici Arga na Peloponezu; kod Homera — Grci. dano (ital. danno) trg. šteta, gubitak. danre (fr. danrees) pl. trg. životne namirnice, roba; danre kolonijal (fr. denrees coloniales) kolonijalna roba. dane (fr. danse) ples, igra, igranje. dansivg (eng. dance igrati, dancing) igranka, ples; mesto, lokal (kafana, restoran i dr.) u kome se posetioci mogu zabavljati i plesom. dantel (fr. dentelle) čipka; šara oko strane na knjizi; sve što je izrezane u obliku čipke. dara (tur. dara) težina materijala za pakovanje koja se odbija od celokupne (bruto) težine neke robe. darbizam hilijastička sekta, koju je 1840. osnovao u franc. Švajcarskoj /. N. Darby, koja proroštva Starog i Novog zaveta bukvalno shvata i tumači; pristalice se zovu: darbisti, darbihrišćani; pr. dar-bistički. darvinizam učenje engleskog prirodnjaka Čarlsa Darvina o razvitku i preobražaju u životinjskom i biljnom carstvu, po kome su se sve vrste u organskom svetu razvile, jedne iz drugih, iz prostijih u složenije u borbi za opstanak, prirodnim odabi-ranjem (seksualnom selekcijom) n prilago-ñavanjem okolnostima u kojima su imale

darvinist(a)

189

debankirati

da žive i s kojima su se morale boriti; up. descendentna teorija.
darvinist(a) pristalica Darvinovog učenja; v. darvinizam. dardanarijat prav. zelenašenje, lihvarenje, kupovanje životnih namirnica, naročito žita, da bi im se isterala visoka cena. Izraz potiče od nekoga feničanskog ča-robnjaka Dardanusa, koji je, svojom čarob-nom veštinom, skupljao žito u svoje ambare, pa ga prodavao kad mu je cena bila najviša. dardanarijus (nlat. dardanarius) onaj koji zelenaši žitom; v dardanarijat. dardaneli (grč. Dardanos) pl. dva zamka s obe strane Helesponta, nazvani po starom azijskom gradu Dardaniji, koji je osnovao Dardanos; otuda i ime poznatog moreuza Dardanela. darik staropersijski zlatnik, nazvan po kralju Dariju I. darling (eng. darling) ljubimac, miljenik, dragan. darmar (pere. tarmar, tur. tarumar) zbrka, nered, metež. darsonvalizacija med. kada se naizmenično struje vrlo visokog napona (Tesline struje) upotrebljavaju za lečenje nervnih i dr. oboljenja, metod nazvan po franc. fi-ziologu Ž. D'Arsonvalu (1851—1940). daskal (grč. didaskalos) učitelj. data (lat. dare dati, data) pl. dano, ono što je dano; tat. ono što je poznato; ist. podaci, poznate i utvrñene činjenice. data et akcepta (lat. data et accepta) pl. trg izdaci i primici, izdavaše, i primanje. datar (nlat. datarius) upravnik papske komo-re za molbe i žalbe, datarije. datarija (nlat., ital. dataria) papska komora za molbe i žalbe koja daje crkvene dozvole i zabrane, npr. dispenzaciju, zabranu sklapanja brka i dr. dativ (lat. dativus se. casus) gram. treći pa-dež, padež namene pravca. datizam (grešenje u jeziku, naročito kod onoga kome taj jezik nije maternji; naziv po Datisu, vojskovoñi persijskog kralja Darija I, koji je govoreći grčki upadao u takve greške. datirati (fr. dater) stavljati na akt (ili: pismo i dr.) mesto, dan, mesec i godinu kad je pisano; poticati, imati svoj početak, trjati od. dato (ital. dato) trg. danas, od danas, od dana potpisa (naročito na menicama, kod odreñivanja dana plaćanja). dato-menica trg. ona kod koje se rok plaćanja računa od dana izdavanja. datula (ital. dattolo) urma. datum (lat. datum, dare, dati) podatak o vremenu, mestu, danu i mesecu (na aktima, pismima itd.). datum ut retro (lat. datum ut retro) na menicama: naznačivanje istog vremena i mesta kao i na prednjoj strani.

datum ut supra (lat. datum ut supra) na menicama: mesto, dan i godina kao gore. daturin (pere. ta turah) hen. alkaloid koji se spravlja od semena tatule. Dauning-strit (eng. Downing-street) ime londonske ulice u kojoj se nalazi britanske Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo finansija; često se upotrebljava, u diplomatskom i novinskom jeziku, mesto imena ovih britanskih ministarstava. dafnin (grč. daphne lovor) hem. alkaloid koji se nalazi u kori daphne mezereum. dafnomantija (grč. daphne manteia) prori-canje iz lovorove grane bačene u vatru. dahija (tur. dayi ujak, junak, janičarski starešina) silnik koji je nedisciplino-van u odnosu na vlast i državne zakone, a tiranin prema narodu. dahiluk (tur. dayihk) dahijska vlast, nasilne, zulum. dacit min. eruptivna površinska stena, por-firske strukture.

dadžaz v. dadžazmač.
dadžazmač (etiop.) vojna titula u etiopskoj vojsci, manja od titule ras, a znači što i general; takoñe: zapovednik pokrajine; upotrebljava se obično u skraćenom obliku: dadžaz. de (fr. deux, lat. duo) dva, dez-a-de (deux a deux) kod bilijara: dva po dva, dva i dva, par i par. de- (lat. de) predmetak u složenicama sa značanjem 1. odvajanje, rastavljanje, ukidanje (npr. demobilizacije); 2. padanje, srozavanje, snižavanje (npr. devalvacija, degradacija). dealbacija (lat. de-albare pobeliti, ubeli-ti) pobeljivanje (ili: beljenje) metala. deartikulacija (nlat. de-articulatio) med. iščašenje, uganuće. deauracija (lat. de-aurare pozlatiti) pozlaćivanje, pozlata. debakl (fr. debacle) prolom leda; fig. propast, slom, krah. debaklaža (fr. debaclage) mor. krčenje pristaništa, sklanjanje istovarene robe, brodova itd. debaklirati (nlat. de-baculare, fr. debacler) raskrčiti; očistiti, raskrčiti prista-nište, tj istovarene brodove ukloniti iz luke. debalaža (fr. deballage) trg. raspakivanje denjkova i sanduka s robom. debalans (lat. de-, fr. balance ravnoteža) nesaglasnost, neujednačenost, poremećaj ravnoteže. debalirati (fr. deballer) trg. raspakovati denjkove, sanduke s robom. debandada (fr. debandade) voj. borba bez ikakvog reda; rastrojstvo, rasulo; odstupanje u najvećem neredu. debandirati (fr. debander) rasturiti se. rasuti se, prsnuti kud koji. debankirati (fr. debanquer) dobiti ceo bank (u kartama).

debarasiranje

190

deviJater

debarasiranje (fr. debarrassement) uklanja-n>e smetnji (ili: prepreka); osloboñenje od neke brige (ili: tereta). debarasirati (fr. debarrasser) raskrčiti, raspremiti; osloboditi, otresti (nečega). debarbarizirati (lat. de, grč. barbaros) ulju-diti, lišiti grubosti i surovosti. debarkiranje (fr. debarquement) pristajanje, iskrcavanje iz lañe; istovarivanje robe. debarkirati (fr. debarquer) istovariti, istovarivati, iskrcati na kopno; pristati uz obalu. debata (fr. debat) raspravljanje, prepirka, rasprava. debatovati (fr. debattre) pretresa™, raspravl>ati; prepirati se; učestvovati u debati. debent (lat. debens) trg. dužnik. debentura (lat. debentur, eng. debenture) trg. troškovi, carinski predujam koji se zadržava; potvrda prijema. debet (lat. debet) trg. dugovanje, duguje, dug koji neko ima da plati za robu, ili čije plaćanje prodavac očekuje; supr. potraživanje, potražuje. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; nekog glumca ili pevača na pozornicu, pristupna uloga u kojoj se umetnik prikazuje publici; pristupni govor. debi (fr. debit) l. trg. prodaja, promet robe; prodavanje na malo, krčml>enje. debilitacija (lat. debilitatio) slabljenje, postajanje nemoćnim. debilnost (lat. debilis) med. maloumnost, slaboumnost, umna zaostalost. debiskirati (fr. debusquer) voj. oterati (ili: potisnuti) sa boljeg položaja. debitant (fr. debutant) onaj koji prvi put javno nastupa, naročito na pozornici. debitirati (fr. debuter) l. prvi put se pojaviti; svoju prvu ulogu igrati; držati prvi govor. debitirati (fr. debiter) 2. trg. prodavati, krčmiti; uračunati nešto u dug, optere-titi račun; proneti glas, razglasiti. debito (ital. debito) trg. dug, dugovanje. debitor (lat. debitor) prav. dužnik. debitum (nlat. debitum) trg. dug, dugovanje., deblejirati (fr. deblayer) ukloniti (ili: raskrčiti) otkopanu zemlju; voj. rovove i prokope posle opsade porušiti. deblokiranje (fr. debloquement) voj. osloboñenje od posade; up. deblokirati. deblokirati (fr. debloquer) voj. osloboditi od opsade; nagnati neprijatelja da prestane s opsañivanjem; nm. obrnuta slova, privremeno upotrebljena pri slaganju mesto pravih, opet izvaditi i zameniti ih pravim. debri (fr. debris) ruševine; voj. ostaci trupa, preostala momčad. debrujirati (fr. debrouiller) razmrsiti, raspetljati, rasvetliti, srediti.

deburziranje (fr. deboursement) trg. isplaćivanje; davanje predujma, kaparisanje. deburzirati (fr. debourser) trg. isplatiti, izvršti isplatu, dati predujam, kapari-sati. debuširanje (fr. debouchement) voj. izlaz (ili: izlaženje) iz nekog tesnaca; trg. pro-ña.prodaja robe; put i način da se roba proda. debuširati (fr. deboucher) nešto zapušeno otvoriti, izvaditi zapušač; voj. izvući se iz tesnaca; trg. naći priliku za dobru prodaju robe. dev (pere.) zao duh koji stoji u službi Arimana, boga tame i izvora svega zla u zendskoj religiji i učenju Zaraostra. dova (tur. deve) kamila. devalvacija (nlat. de-valvatio) fin. smenjivanje nominalne vrednosti jedne vrste novca; potpuno povlačenje jedne vrste novca; supr. revalvacija. devalvirati (lat. devalvere) fin. smanjiti (ili: smanjivati) vrednost novcu. devalizirti (fr. devaliser) krasti, ukrasti, porobiti, opljačkati. devalutacija (lat. de-, valuta) napuštanje zvanično utvrñenog kursa po kojem se nacionalna novčana jedinica zamenjivala za zlato ili druge novčane jedinice da bi se posle nekog vremena odredio novi kurs. devanagari (sskr.) „božansko pismo"; pismo kojim se služi više indijskih jezika, meñu njima sanskrt i hindi. devaporacija (nlat. devaporatio) fiz. pretvaranje pare u tečnost. devastacija (nlat. devastatio) pustošenje, opustošavanje, uništavanje, razaranje; opustošenje, opustošenost. deveksan (lat. devehere, devexus) nagnut napred, nizbrdan, nizvodan; kos, strm. developman (fr. developpement) razvijanje, npr. jednog odreda vojske, jedne armije; teh dužina preñena jednim obrtom podnožni-ka točka; arh. izlaganje (ili: predstavljanje) grañevine, u planu, sa svima njenim delovima. deverbativan (lat. de, verbum glagol) gram. koji je izveden od glagola. devergencija (lat. devergentia) nagnutost, naginjanje. devergirati (lat. devergere) nagnuti se, na-ginjati se. devestitura (lat. devestire) lišavanje čina, feudalnog prihoda. deviza (nlat., cš. devisa) lozinka, geslo, načelo; kratka izreka na grbu, zastavi itd.; trg. strana menica, tj. ona koja glasi na stranu valutu i koja treba da se isplati u inostranstvu. deviirati (lat. deviare) skrenuti (ili: okretati) s pravog puta, okretati, skrenuti, odstupiti, udaljiti se. devijater (fr. deviateur) avij. pogonska kotva kod vazdušnih laña.

vitrum staklo. dabl). degenerare) izroñen. prezrivo: pritvorio pobožan. devocija (lat. licemeran. . koji se nalazi u stanju opadanja. preneti nešto na koga drugog. celokupne imanje pripada deci. izbaci(vati) loptu u polje. mač. lišiti nekog čina i zvanja. degorger) očistiti od mulja. degeneracija (nlat. izmeta™ se. devonski period. opadanje. jus devolutionis) pravo prenošenja nasledstva po kojem. lišiti devičanstva (ili: nevinosti). izopačenost. v. žderanje. u razvitku Zemljine kore doba u kojem je transgresija mora trajala veoma dugo. izopačiti se. devirginare) razdeviči-ti. devoluciono pravo (lat. degage) slobodan. ako umre jedan supružnik. degoržirati (fr. umrtvljivanje i vañenje srži zuba (pomoću lokalne anestezije). degažirati (fr. degradare) zapostavljen. pritvorna pobožnost. u znak pokajanja. devolvere svaliti) neku pravnu stvar izneti pred viši forum. odvojiti. degommer) osloboditi od lepljive materije. devolucija (lat. davits) mor. devolutivno sredstvo pravio sredstvo kojim se jedna sporna stvar sa nižega suda iznosi pred viši sud. devotan (lat. pokoran. degradacija (nlat. potcenjen. skruše-nost. devomere) med. otvoren. izroñenost. degažiran (fr. lišavanje čina i zvanja. izmetnu™ se. de. devomirati (lat. degeneratio) izroñavanje. facere činiti) pretvaranje stakla zagre-vanjem u neku vrstu porculana (Reomirov porculan). lišen čina i zvanja. devits (eng. izbaciti. devolutio svaljivanje) prav.devijacija 191 degresija devijacija (vlat. devotizam (lat. deflorisanje. devitalizacija zuba med. degradatio) poniženje. degagement) sloboda. pokretne dizalice o kojima vise čamci za spasavanje na brodu. neusiljenost. propadati. degarnirati (fr. 1900. devoratio) gutanje. sporedan tajni izlaz. degradirati (nlat. god. pogoršavati se. devovere. devocija. degnek) batina. smirenost. mač. devotio) kod starih Rimljana: dragovoljno posvećivanje. potceniti. propadanje. skinuti gumu sa nečega. skrušen. osloboñenje od neke obaveze. svoñenje na stupanj manje sposoban za pretvaranje (energije). degarnir) ogoliti. fr. sp. izbljuvati. devitrificirati (lat. a organski svet raznovrsni ji i obilniji nego ranije. povratiti. devotus) bogu posvećen ili odan. ponizan. u igru (obično o golmanu). porculanu slično telo (Reomirov porculan). smiren. degenerare) izroditi se. izopačenje. degenerisan (lat. degluticija (nlat. degarnirati tvrñavu voj. žrtvovanje života. okretan. umrtvljivanje. facere) staklo putem jakog zagrevanja pretvoriti u neprozirno. devonski period geol. devolvirati (lat. izmet-nut. osloboditi mač od protivniko-vog mača. uniziti. degrasirati v. svoñenje na niže stanje razvoja. rešiti. degager) osloboditi. pročisti™. puzavičav. proždiranje. spretnost. udarac batinom po tabanima. izopačavanje. degresirati. deflorisa ti. digresija. neusiljen. potpuna odanost. de. Devisov kup takmičenje u tenisu ekipa svih država. formacija koja se obrazovala izmeñu silurskei kar-boniferske. degenek (tur. poniznost (devotizam). izopačavati se. žderanje. degrader) zapostaviti. karbonske. vita život) lišavanje života. osloboñenje mača od protivnikovog mača. veliko poštovanje. degenerisati (lat. pogoršan. fiz. devirginirati (lat. degresija (lat. devirginare) oduzimanje (ili: lišavanje) devičanstva (ili: nevinosti). privrženost de Golu. železne dizalice za izvlačenje kotve. degradare. degoržiran (fr. devirginacija (lat. opadati. skinuti ukras s nečega. izvući iz neprilike. izopačen. ostavljanje u nasledstvo nekog naslećenog prava ili imanja. gumastu materiju na svilenim koncima iskuvavanjem u sapunjavoj vodi odstrani-ti. pobožan. pun poštovanja. naročito: ostaviti u nasledstvo. lakoća. izroñavati se. izvući ratnu opremu i vojnike iz tvrñave. licemerstvo. u stanu napraviti tajni izlaz. deviatio) odstupanje nekog tela od svoje putanje ili pravca. vitrum. danas: pobožnost. devitrifikacija (lat. borbu rešava pet takmičenja: četiri pojedinačna (slngl) i jedno udvoje (dubl. de. puza-vost. devon (po engleskoj grofoviji Devonshire) geol. devovere) v. izmetanje. a drugi supružnik ima samo pravo doživotnog uživanja toga imanja. skretanje (ili: odstupanje) magnetne igle (kod kompasa) na brodu zbog gvozdenih masa broda. degažman (fr. degolizam politika i pogledi francuskog generala de Gola (Charles de Gaulle). kvarenje. degredior) v. razrešiti. deglutitio) gutanje. podzemnim bogovima. vulkanski rad bio veoma snažan. Osnivač Amerikanac Dvajt Devis. degradiran (nlat. ponizan. degumirati. izroñenje. bljuvati. vraćanje sa višeg položaja na niži po kazni (naročito u vojsci i kod svešten-stva). degorger) sa duboko iseče-nim haljinama. devitalizacija (lat. degomirati (fr. devoracija (lat. otpustiti iz vojske.

odreći. dedirati (lat. dedoublement) psih. utanjiti (srebro. en deshabille) u -domaćoj. pokvariti nekome volju za nešto. dead heat) sl. oprobati. des-. detrasirati. dedekoracija (nlat. dez. vršiti službu (naročito za oficire. iskorenji-vanje. desavouer) odricanje. dao je. dati otštetu. de jour) koji je na službi. dedit. okušati. dedicija (lat. deduktis deducendis (lat. an dezabije (fr. gnušanje. boje i izgleda vina pomoću čula ukusa. kućnoj haljini. Dedal (grč. supr. tj. brisati . ne priznavati. zakidati. pokvariti skladnost. zakinuti. dezabije (fr. deducere) v. annectere) ukinuti (ili: prekinuti) aneksiju.) lice koje proba pića. dedaleum (grč. v. mirisa. dedignacija (lat. degoutter) skapati (u fabrikaciji svile). deduktis impenzis (lat. daidaleos) umetnički. deditirati. nevoljenje izvesnih jela. dedicirati (lat. kuv.degresirati 192 dezapoantirati degresirati (fr. (fr. neraspoloženje. obeštećivati. dezavuisanje (fr. ugladi-ti. robu). deductis deducen-dis) po odbitku onoga što treba da se odbije. nipodaštavanje. dedecoratio) sramoćenje. degraisser) očistiti od masti. dezakordirati (fr. beščašćenje. desaccorder) izazvati neslogu. „živi točak". dedukcija. sposobnost da se čovek odvoji od svojih osećanja. . dezin-sekcija. probanje. lepo izrañen. degouter) l. sa kojim je zajedno poleteo sa Krita na krilima sačinjenim od voska i perja. poklanjanje. deditio) predaja. ne priznati svoju vezu sa nekom osobom ili radnjom. desavantager) oštetiti. domaća haljina. dedalski (grč. udvajanje. zootrop. dezanbalaža (fr. potcenjivanje. uneti nešto u knjige kao plaćeno. izvoñenje. izmirio je. nerešene trka. degustacija vina odreñivanje ukusa. deductis impensis) po odbitku troškova.). izložiti. dezodoracija). jedan odred vojske smanjiti na pola. dedublirati (fr. Daidalos) u helenskoj mitologiji savremenik Tezeja i Mineja. dedomažirati (fr. dare dati) trg. pokazati. deducirati. poreći. naročito: oduzeti nekome zasluženu nagradu. dezapoantirati (fr. poremetiti zglašenost. dedi) trg. v. dežurati (fr. desemballer) ispakovati. poricanje. deshabille) noćna haljina. openiti. dare) trg. kad oba konja stignu na metu istovremeno. zaveštavanje. degumirati v. okrnjiti. po-svećivati. dedicator) zaveštač. de jour) biti na službi. tako da jedan deo posmatra rad drugog dela. uneti razdor. otklanjanje. npr. deetatizacija (fr. 1919). posvećivanje. odricati. dezavuirati (fr. des-) predmetak u složenicama koji označava neko uništavanje. desavouer) poricati. deduktivna metoda v. dezaneksija (fr. dežurni (fr. deducirati (lat. nezadovoljstvo. muz. dedikacija (lat. samo površno dodirnuti. gañenje. izvoditi. degomirati. annexio) ukidanje (ili: obustavljanje) aneksije (izraz koji su stvorili Francuzi pri ponovnom zauzi-manju AlzasLorena. dedikator (lat. zaključiti (ili: zaključivati) iz opštega o posebnom. ispaki-vanje. dedicare) posvetiti. odvratiti nekoga od nečega. metod mišljenja kod koga se od opšteg zakona dolazi do posebnih. kaljanje. jelo. zaključivanje iz opštega o posebnom. platu. kitnjast. platio je.. lat. degustator (lat. dedirati. ded hit (eng. objasniti. degustirati (lat. izdvajanje i prenos odreñenih funkcija sa klasične državnih organa na društvene u socijalistički!« zemljama. sprečavanje (npr. degustatio) kušanje. osporavati nešto. šaren. degrosirati (fr. kapitulacija. nekome neku knjigu) zaveštati. skinuti penu. pravni dokaz izvesti iz drugih. dedicatio) posveta.mrtva trka". degutirati (fr. dedommager) obešteti-ti. dedignatio) preziranje. koji vrši službu. dare dati. ogaditi (nekome nešto). čelik). zavaditi. graditelj lavirinta na Kritu. degrossir) doterati. jedna vrsta fenakistoskopa ili stroboskopa. desappointer) lišiti nekoga koristi koja se osnivala na nečemu utvrñenom i sigurnom. pokloniti (npr. des-. pošto se dokaže ono što treba dokazati. trg. etati-zacija. nepriznavanje. vešt vajar i neimar. deducere) izvesti. dedoubler) voj. deduktivnost (lat. lat. već dokazanih činjenica. dokazati. nameniti. 2. deduplovanje (fr. deductivus) log. dezavantažirati (fr. nemanje volje za jelo. otac Ikarov. odreći se aneksije. degustacija (nlat. desemballage) trg. brisati neki dug. dedukovati (lat. degustare) okusiti. lekare itd. degu (fr. degout) odvratnost. Daidalos) fil. naknaditi štetu. mirisa i vida. raspakivanje.(fr. deditirati (lat. dedicare posvetiti. dedukcija (lat.) slabljenje uloge države. raspakovati (npr. dezanektirati (fr. opozivanje. dezavuirati. pa da ih posmatra i analizira. masnih mrlja (vunu). dezavuisati v. odbijanje od neke sume. dezanbalirati (fr. nlat. naročito »seneka. udvostručavanje svoga bića. dedit (lat. kakvoća postojanja kao deduktivan. deductio) log. posvetilac. dežurati.

odoratio mirisanje) sredstva pomoću kojih se odstranjuje neprijatan miris. rñave stolice. neutešan. desertus) nenastanjen. lat. opisivanje žila i spletove. dezinficirati (fr. des-. prevariti u sigurnom očekivanju ili nadi. desequiper) raspremiti brod. dezinteresiran (fr. vrlo bedan. dezekipirati (fr. lat. potpun preobražaj i poremećaj čulnih organa kod nekog čoveka usled tzv. žila. rastrojavati. desarmer) razoružavanje. pobeći iz vojske. insectum buba. desmos. sečenje žila i spletove. otkužiti. logfa) nauka o spletovima. med. napuštanje vojske. dezarmirati (fr. smanjivanje stalnog kadra. inficere) čišćenje vazduha (ili: tela. u rastrojstvu. dezoksidirati (fr. onaj koji zlonamerno napusti neku zajednicu. smesti. dezoksidacija (fr. prostodušan. smanjivanje količine novca u opticaju u cilju sprečavanja skakanja cena robi (što biva kad je na tržištu više novca nego robe. nauka o bolestima žila i spletena. dezintegracija (fr. dezmitis (grč. lice koje taj posao vrši. dezmotomija (grč. sprava za vrcanje meda (vrcaljka) itd. des-. bol u žilama zglobova. des-.. dezolatan (fr. dezinsekcija (fr. desaffection) nenaklonost. razdvajanje. rasturiti. lat. desertor malitio-sus) prav. dezodorizacija (fr. hig. des-. kad novac traži robu. propu-štanje da se učini neka pravna radnja. razdružiti. up. nemilost. reflacija. logia) med. izvlačenje (ili: izdvajanje) kiseonika. lat. dezoksidator elemenat koji izdvaja kiseonik od jedinjenja. rasulo. položiti oružje. žilama. desarmer) razoružati. opusteo. v. des-. osloboditi od kiseonika. dezertan (lat. pomesti. vrlo žalostan. dezerter (fr. algos bol) med. desen. npr. napraviti nered. prebeglica. bol. 13 Leksikon . npr. ispod zastave. koju su Francuzi upotrebljavali naročito za punjenje torpeda. odricanje (ili: napuštanje) svojine. des-. rastaviti ono što treba da bude zajedno. narušavanje neke celine. jadan. osloboćavanje od kiseonika. dezertor maliciozus (lat. smanjiti stalni kadar. dovesti u nered. lat. dezasortirati (fr. tome sečenje) med. iskren. desmos žila. inflaci-ja. des-. dosadan. zapaljenje zglob-nih »sila. mešavina sumporne i pikrinske kiseline. organske veze meñu sastavili delovima. deserteur) begunac iz vojske. dezafekdija (fr. odela. gubl>enje ljubavi. npr. nesebičan. tj. desmos. sredstva protiv zatvora. des-. desinteresse) nekoristoljubiv. lat. dezolantan (fr. designolles) voj. dezodoransi (fr. inflatio nadimanje) fin. raspustiti vojsku. obnova) uništavanje veze. lat. grč. desassortir) razdvojiti. dezarmiranje (fr. vojni begunac. razočarati. uneti rasulo. pathem patiti. utamanjivanje zaraznih klica. pust. bol žila i spletove. dezintegracija a toma fkz. lat. grapho) zool. integrare uspostaviti. dezorganiza-cija. obstructum) pl. des-. des-. desmos veza. inficere zaraziti) sprava za utamanjivanje i čišćenje od zaraznih klica i materija. up. grč. desorganiser) rastroji-ti. oxys oštar. desoler) opustošen. reducirati. stana i dr. oxys) hem. deserter) napustiti vojsku. u čovečjem telu. inficere) osloboditi (ili: očistiti) od zaraznih klica i materija. dezodorizirati. a ne roba novac). dezinflacija (fr. nered. lat. odeur) učiniti da nešto izgubi miris.) od zaraznih isparavanja i materija. des-. lat. nenaseljen. dezorganizirati (fr. bekstvo ispod zastave. stan. des. propuštanje zakonskog roka za podnošenje priziva višem sudu (desertio ap-pellationis). dezorganizovati v. odeur miris. desmos. ugušivati neprijatne i škodljive mirise koji se razvijaju usled hemijskih i bioloških procesa. dezaproprijacija (fr. dezinfekcija (fr. hig. pretrpeti) ned. informatio objašnjenje) zlonamerno pogrešno i lažno obaveštavanje ili obaveštenje. sindezmologija. prav. svojine. naročito ženu. odeur. rastrojavanje. ruke itd. zbrku. desappropriation) otuñivanje sopstvenosti. lat. des-. dezmografija (grč. raspariti. dozmalgija (grč. desmos. desolant) vrlo tužan. otkuži-vanje. obstruere zapušiti. magnetiziranja. dezmopatija (grč. dezinfektor (fr. vezama itd. dezercija (lat. dezintegrator (fr. dezertirati (fr. desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive. zbuniti. pathos patnja. kukac) uništavanje (ili: taman-< nje) škodljivih insekata (naročito po kućama i stanovima). dezmologija (grč. dezinformacija (fr. dezmopatologija (grč. vazduh. odoratio) oduzimanje neprijatnog mirisa nečemu. ljut) hen.. dezorganizirati. integratio uspostava. dezopstruktiva (fr. odelo. nesnosan. otkuživati. obnoviti) sprava za usitnjavanje raznih nežiličastih materija. dezinjolni barut (fr. desmos) med. dezen v. dezodorizirati (fr. nepristrastan. des-. deflacija. desertio) voj. raspuštanje vojske. dezorganizacija (fr. rastroj-stvo. raskinuti. razbijanje atoma.dezapropri]aci]a 193 dezorganizovati vojnika iz spiska.

desetougaonik. dejizam (lat. up. Ruso. smeten. pod decimalan. zabuniti. deinos. deitas) božanstvo. s pravnog gledišta.. dekaginičan (grč. tucati. deizam.-. poliedar sa deset površina. metahroma-tipija. odavanje božanske počasti. therion divlja životinja. dekas. deificatio) obožavanje. fr. dejekpija (lat. dekalog (grč. deiectio) prav. v. dekametar (grč. Dečke) l. de-calare) trg. oćelavljenje. koja se sastojala u tome što je osuñenik bio oćelavljen. deset. da. ital. strana. dekalvacija (nlat. dezorijentirati (fr. dekalkomanija (lat. decalo) trg. na dokazima. navesti na pogrešan put. osnova) geom. facere učiniti) obožavati. up. mera od deset grama. suziti. dekados desetina) desetorica. deka (grč. glavni predstavnici: Volter. dekados desetina) mat. npr. npr. deka deset) 2. gyne žena) sa deset žena. sedalo. zbunjen. pogoršavanje. teizam. dekabristi (rus. deinos strašan) ret. de jure (lat. do dekadi). deiktičan (grč. zbirka ili delo od deset knjiga. pokrov. ovlažavanjem zadnje strane prenose na drvo. up. Deizam je igrao glavnu ulogu u filozofiji HUŠ veka. decembra 1825. opšti izraz za razne fenomene društveno-istorijskog i kulturnog zbivanja kad se oni karakteri-šu gubljenjem vitalnih i stvaralačkih energija. grč. deka. Livijeva „Rimska istorija". dekalogos) deset božjih zapovesti. curenja itd. hemera dan) deset dana. de-cadere opadati. zver) zool. ćebe. deka. skr. preteri-vanje. nañena u okamenotin-skim ostacima. dei gracija (lat. Dekameron (ital. grč.. dekada (grč. de-calcare ugaziti. brojni sistem koji ima za osnovu broj 10. gramma) težina (ili: teg) od 10 grama. deiectorium) med. staklo. decalquer) prenositi otiske. izgubiti u težini usled sušenja.. deset komada. mat lecimalni sistem. dekagon (grč. dekametar — 10 m i dr. dekadent (nem. titulama itd. gubitak u težini neke robe usled sušenja. ili bivaju zahvaćeni dezinte-grišućim procesima koji su praćeni sla-bljenjem moći postojećih sistema vrednosti. mišljenje koje dopušta da je bog prauzrok i tvorac sveta. u nekom mestu. dei gratia) po milosti božjoj (uobičajena formula u vladalač-kim poveljama. deinoza (grč. u kalendaru francuske revolucije: nedelja od deset dana (od primidi. pod decimalan. u nekom mestu. metron) mera za dužinu od 10 metara. dekagram (grč. ispražnjavanje stolice. sredstvo za otvaranje i regulisanje stolice. deintegrirati (lat. metal. dekabristš) mladi ruski plemići — oficiri koji su. dezorijentiran. broj deset. ceniti više svega. bez orijentacije. deus bog) fil.. deizam (lat. dekalitar (grč. deka (nem. dezorijentiran (fr. izveden na pogrešan put. desorientation) nemanje (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredeljivanja u prostoru. zaveden s pravoga puta. deus) fil. dekalkirati (fr. dekaed. oterivanje. desorienter) koji ne može da se snañe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru. dekadencije (lat. izmet. curenja itd. de fakto. podigli u Petrogradu ustanak protiv apsolutizma. deinoterij(um) (grč. de jure) po pravu. deiktikos) koji se osniva na primerima. izdvajanje. guber. ali ne priznaje nikakva čuda niti kakav božji uticaj na tok sveta. period od deset godina. mania pomama. jedna od sramnih kazni u srednjem veku. naročito ne priznaje neko božansko otkrivenje. dejizam. dekadni sistem mat. 'grč. dejektorij(um) (nlat. preneti crtež na providnu hartiju. u upotrebi od Karla Velikog). dezorijentisati v. orijaška pretpotop-na životinja. u Meñunarodnom sistemu jedinica predmetak za oznaku deset puta većeg (dekalitar — 10 1. deka. dezorijentirati. du odi itd. deus) fil. zbunjivanje. v. litra) mera od 10 litara. med. 26. dezorijentisan v. Lesing. dekalirati (ital. . bog. hedra. pristalica deizma. propast. smanjiti. pometen. pometnja. deus. dekalo (ital. u nekoj prilici. decadenza) opadanje. deist(a) (lat. sisar. gonia ugao) geom. deka. tekst. deificirati (lat. lim i dr. strast) veština da se slike u bojama. pomesti u nekoj prilici. lučenje.).) pristalica dekadencije. dekas. v. desorienter) smesti u snalaženju u prostoru. decimalni sistem. preuveličavanje. deitet (nlat. propadanje. kožu. u izvesnim prilikama. deka. deintegrare) oduzeti od celine. raspad. ukazivati čast kao bogu. desetni sistem.. decalvatio) oćelavljava-nje. pomesti. sa bakra ili kamena na drvo itd. pesnika Bokača). zavoñenje sa pravog puta. štampane na naročitoj hartiji koja je prevučena jednim lako rastvorljivim slojem. istorija o deset dana (naslov poznate zbirke novela ital. deifikacija (nlat. deka. telo od deset uglova. Decamerone. deka. porculan.dezorijentacija 194 dekametar dezorijentacija (fr. Mendelson i dr. dekadika (grč. v. pokrivač. cvetovi sa deset stubića ili usta plodnice. udaljivanje s položaja ili poseda..

poniziti. dekarbirirati. npr. decantare. dekarbonizirati (lat. declamando) muz. deklamatorij(um) (nlat. de-classis. decapitation) odsecanje glave. operativne skidanje kapsule (površinske prevlake) s bubrega (kod uremije) ili s drugih organa. udaljiti. decanus) l. knjiga koja sadrži pesme za deklamovanje. deka. reda. skreće. danas: starešina jednog fakulteta na univerzitetu. objavljivati. piis stopa) mera za dužinu od deset stopa. luženjem i ribanjem — očistiti i tako je prirediti za galvanoplastiku. deka. ocediti. skretljivost. koji osporava. deklamando (ital. deklamira™ (lat. deklaracija (lat. declamare) uputstvo (ili: nauka) o lepom izlaganju. deklinatoran (lat. dravidski jezici. declarare) objaviti. u rimskom logoru: starešina šatora u kojem je bilo 10 vojnika. dekar (grč. izlaganje. izjašnjenje. declamare) umetnički i sa puno izražaja govoriti neku pesmu: govoriti besedničkim tonom. declaration of rights) izlaganje prava. prijave (ili: prijavljivanje) carinskim vlastima robe radi carinjenja (carinska deklara-cija). što odgovara deklamatorskoj veštini. deklara-tivna ili iskazna rečenica zavisna rečenica kojom se kazuje šta se izriče glago-lom glavne rečenice. čitanju. kardinala itd. odstupanja. razreda. pronañen 1822. 3. predsednik fa-kultetskog saveta. deklamovati v. deklarirati (lat. visokoparno. fr. fr. ili o veštini lepog beseñenja. dekastilon (grč. deklamatorika (lat. izjavni. kuvanjem u sodi. dekandrija (grč. iskazni. decaper) površinu metala — zagrevanjem. grañevina na deset stubova ili svodova. o osnovnim načelima engleskog ustava. dekapirati (fr. dekapitirati (lat. deka. objava engleskog parlamenta 1689. trg. vežbanje u govoru u školi. nekog zakona preko osoba ili tela za to ovlašćenih. sa puno izražaja. declarativus) koji ima karakter objavljivane (ili: objašnjavanja). isključite) iz jednog društvenog staleža. dekapsulacija (lat. rečito. govorenje sa puno izrazitosti. izjava. up. fr. prijaviti carinskim vlastima robu radi carinjenja. više svešteno lice. trg. neku tečnost odvojiti od taloga koji se nalazi na dnu. dekatisaža (fr. hermafroditne biljke sa deset slobodnih prašnikovih končića. knjiga sa pesmama za dekl amo valje. declamatio) veština usme-nog izlaganja. dekartirati (lat. dekanski jezici (ind. dekantacija (fr. odmah posle biskupa. deklamirati. izraziti se. odbija. lat. obznaniti svoju odluku. deklasirati (lat. dekaster (fr. mesto službovanja dekana. deklinabilitet (lat. dekatirati. decatissage) postupak pri dekatiranju.>izjava o sadržini poštanskih paketa (poštanska deklaracija). u rimokatoličkoj i protestantskoj crkvi. sposoban za skretanje. decarburer) v. dekapod (grč. declamatorium) vežbanje u deklamovanju. prome-nljiv (po padežima). declamator) umetnik u govorenju (stihova). obezglaviti. izjaviti. deset etera. declinare okretati) fiz. declinabilis) gram. veoma izrazito. umetničko govorenje neke pesme. veridbe. deka. u Italiji: najstariji sluga u kući nekog kneza. carte) pošt. skretl>iv. declinare) koji odstupa. zvanje i položaj dekana. objavljivane. deklamatorski (lat. odstupanje. de-charta. stylos) apx. u Lineovom sistemu deseta klasa. 2. carbo) osloboditi (ili: osloboñava™) od ugljena ili ugljene kiseline. strofa od deset stihova. agea površina) mera za zemljište od deset ara. stichos) lit. obezglavljenje. dekarbirirati (fr. dekapitacija (fr. lično prijavljivanje poreskim vlastima visine i izvora imanja i prihoda itd. objavni. lagano otklanjanje i odvajanje bistre tečnosti od taloga. klase. razbi-striti. npr. sposobnost skretanja. de-. . dekanat (nlat. deca-piter) odseći glavu.: Mislim da ćeš poslati. u Parizu. fr. muž) bat. utvrñivati sadržinu pošiljki na osnovu karata. deklamacija (lat. decanatus) dekanstvo. deklamator (lat. caput glava. declasser) brisati (ili: izbrisati. majstor u izlaganju: viso-koparni besednik. deklarešn ov rajts (eng. besedničkim i odviše vatrenim tonom govoriti o beznačajnim stvarima. 4. decantation) hem. Dekham) v. v. deklinator (lat. deklina torijum. npr. dekantirati (lat. declinabilitas) gran. deklinabilan (nlat. decastere) deset kubnih metara. decatir) obraditi sukno pomoću vodene pare da bi mu se dao blag i postojan sjaj i sprečilo docnije skupljanje. aner čovek. otočiti. izjavljivati. dekarbonizirati. odstraniti. declamare) besednički. deklarativan (nlat. declaratio) objava. capsula) med. promenljivost.dekan 195 deklinatoran dekan (lat. preterivanje u izrazitosti govorenje i u besedničkom tonu. dekatirati (fr. dekastih (grč. deka. decanter) hem.

declinare. prideve. decompte) trg. ure-san. decorare) ukrasiti. lek koji je sastavljen iz više raznih lekova. ures. de. koji ima prirodu ukrasa (ili: uresa). ostatak. decolleter) obnažiti vrat. decor) ukras. odvojiti. dekompozitum (lat. decolleter) izrez na haljinama. ramena. ukras u boji. koji je izgubio draž. decoctio) iskuvavanje. dekolorirati (lat. v. ne priznavati.deklinatorij(um) 196 dekorisati deklinatorij(um) (lat. koji krasi. popuštanje neke bolesti. pozorišni slikar. oduzimanje boje. dekoracija. odstupanje (ili: skretanje) magnetne igle od geograf-skog podnevka (ili: meridijana) nekog mesta. hem. astr. lek koji se pravi kada se vrelim ukuvanim sokom prelije drugi kakav lek.. naročito ženskim. ukrašavati. decor. reč sastavljena od više reči. dekontirati (fr. dekoltiran (fr. dekorater (fr. umetnički izrañenim nameštajem itd. odlikovati ordenom. dekolirati (lat. odbiti od duga ili . dekoltieren) obnažiti. grč. prokuvavanje. fr. colonisatio) oslobañanje zemal>a od kolonijalne zavisnosti. izbledeo. decorateur) onaj koji ukrašava ili boji sobe. decoratio) ukrašavanje nekog predmeta. zastrti. postaviti sto. decoctor bonorum) prav rasipnik svog imanja. ukrašavati. naročito u keramici. declinatio) gram. decollatio) odsecanje (ili: odrubljivanje) glave. dekoktor dolozus (lat.) rastaviti. deklinograf (lat. ukuvan sok od trava (služi kao napitak za lečenje). dekorisanje v. poletanje. decollete) sa izrezom na haljini. sprava za merenje magnetne deklinacije. sastavne delove. takoñe: opadanje. declinare okretati) gram. kusur. gran. odlikovati ordenom. završavanje uzletanja aviona. declinare) fiz. polet. deklinacija (lat. bleñenje. dekoloracija (lat. zamenice i brojeve). počasni znak. de-combinare) rastaviti. dekoltovati (fr. nameštanje stilski izraćenog namešataja itd. up. slik. ukuvava. dekoloriran (lat. otpis. instrumenat za posmatranje i beleženje deklinacije. decoloratus) obezbojen. dekoracije (nlat. decoquere) fark. izmiriti dugove. dekokcija (lat. tako da se vide grudi. poklopiti. dekoktor (lat. prav. raščiniti.. uzajamni. kićenje. odvarak. dekolaža (fr. 2. menjati po padežima (imenice. obnažen. dekorieren) 1. koji teži samo za spoljnim dejstvom boja. decompositio) rastavljanje (ili: raščinjanje. decken) pokriti.. fiz. ulepšati. ures. nakititi. otpisati. ukuvak. deklinirati (lat. . trg. koji resi. rasipnik svog sopstvenog i uzajml>enog imanja. koji je izgubio boju. delovati (nem. naročito koji ukrašava draperijama. dekont (fr. grapho pišem) astr. decoctor dolosus) prav. instrumenat za merenje magnetne deklinacije. odličje. dekomponirati. kome je oduzeta boja. uresiti. dekompozicija (lat. dekomponirati (lat. skretati. uresni. imati na sebi orden. gubljenje boje. koji služi samo za ukras (suprotno konstruktivan). dekombinirati (nlat. dekor (lat. decoctor) onaj koji prekuvava. pozadine i dr. prekriti. fig. radnje i dr. med. decollare) odseći (ili: odrubiti) glavu. izgubiti draž.). rastvaranje) nekog tela na njegove sastojke. decompter) trg. ukuvavanje. decorativus) ukrasan. obezbojenja izvesnih tvari. dekorirati (nem. odbijati. obezbojenje. vrat retorte otkinuti zapal>enim sumpornim koncem ili usi-janom žicom. odstupati. poz. popuštanje u boji. grč. biti de-korisan dobiti orden. oduzeti boju. pokriti. izbledeti. dekolte. dekoltirati (nem. decoloratio) obezbojenje. decolorare obezbojiti. koji služi za ukrašavanje. obnaženost. sve dekoracije jedne pozornice. izgubiti boju. ukras. kićenje neke prostorije (vešanje ćilima ili goblena po zidovima. nameštanje pozornice pomoću kulisa. instrumenat za automatske beleženje deklinacije zvezda končanič-nim mikrometrom. rastvoriti neko telo na njegove sastavne delove. bez udubljivanja u formu i značaj. oslabeti u boji. orden. raščlanjavanje. dekolacija (lat. urešavati. dekorisati (lat. imenska (lli: padežna) promena. decollage odlepljivanje) avkj. truljenje. dekoktor bonorum (lat. deklinometar (lat. obezbojiti. lice koje je prenelo na drugog svoje imanje da bi tim oštetilo svoje poverioce. lepota. polazak aviona. dekolte (fr. astr. sastavne delove. fig. metron mera) aparat za odreñivanje sposobnosti gubl>enja boje.>ačuna. uzletanje. metron mera) fiz. upravio odstojanje nebeskog tela od nebeskog polutara. dekomponovati v. razgolititi vrat i grudi. grč. bezbojnost. savijati. kombinirati. dekolonizacija (lat. ukrasni. ekvatora. ark. dekokt-infuzum fark. prav. ukrasi™. rasipnik. fig. nag. kontrolni račun. declinare. dekorativni (lat. decompositum) telo koje je rastavljene u svoje sastojke. išča-šenje. decolorare) obezbojiti se. dekolorimetar (lat. odvajanje aviona od zemlje. poz. raspadanje. odbitak od duga ili računa. med. vrat. dekokt (lat.

decretum) odluka. obeshrabljiveti. koji je s desne strane. ubiti nekome hrabrost ili volju za nešto. mala veličina za koju se promenljive smanji. poverenje. naredba vlasti. decubitus) med. lacrima suza) med. labium usna) lingv. za sekularizacije. decretare) odlučiti. deksios. dekstralan (lat. odeljak. dexter desni) hem. dekretirati (lat. dekstrin (lat. lice posle čije smrti ostaje nasleñe. vodnik (u vojsci starih Rimljana). grapho) pisano sleva nadesno. potajni tužilac. hem. predstavljaju drugi deo crkvenog prava (Corpus juriš canonici). izdati naredbu. deletus) prav. decretorius) odlučujući. da se izbaci (slovo ili reči. rešenje. prelaženje u nasledstvo imanja usled nečije smrti ili po poslednjoj volji. inkrement. optuženik. svaka viša naredba uopšte. nametanje zakletve. dekurion (lat. delere uništiti. dekurt (fr. decrepitatio) hen. naročito zbog slabe mere ili rñave kakvoće. dekurtirati (fr. gubljenje usnenog dela izgovora pojedinih glasova. kredit a dekuver kredit bez pokrića koji bankar daje izdavaocu menice. narediti.v. mesto na levoj. delaktacija (lat. suze u očima. delatio) dostavljanje. odbitak od računa za neku robu. naročito: odluke koje je izdao Grgur IX i koje. potkazivač. delatura (klet. dekstroza. de. de-court) trg. delacio juramenti (let. dekre goran (lat. dekrepitacija (ital. manjek. decernere. delacio hereditatis (lat. nemvnje. potkazivanje. uplešiti. desetina (u vojsci starih Rimljana). delegens) izdavalac neredbe (ili: neloge): trg. decussorium) med. kuhinjske so. zaključiti.dekort 197 delegant dekort (lat. pozivanje nekoge de primi na-sledstvo. deksios. im. decurrere. 1. odeljenje od deset članova. u Vestfalskom miru. decursus) tok. dekort. . dostavljanje. dekrement (ital. bez pokrića. potkopati (ili: ubiti) nekome kredit. decrescendo) muz. stoji na desnoj strani. opadanje bolesti. pr-skanje kristala. klevetanje. za razliku od legista. dekretali (lat. rastvara se u vodi i tim se rastvorom može lepiti kao gumom. usled zagrevanje. mat. dekreditirati (fr. decouvert) otkriven. klevet-nički. dele) briši. dekstrin. de-curtus. delat (let. decourter) trg. iznos izgubljen postugšim smanjivanjem. delegant (lat. mesto koje se tako svira. desetar. čast. dostavlječki. u srednjem veku: učitelji i pisci kanonskog prava. npr. deferre. delator) dostavljač. dekujus (lat. e decouvert) berz. npr. januar 1624. dužnik koji svome zaj-modavcu ustupa potraživanje preko duga kod neke treće osobe. smanjiti račun za izvestan procenat zbog slabe mere ili rñave kakvoće robe. up. dekuražirati (fr. izdejnički. projed od ležanje. naročito u korekturi). deksios desni. puckaranje. aparat za pritiskivanje moždane opne pri bušenju lobanje. koje su toga dana već stupile na snagu. skratiti. izbacuj! deleatur (lat. ocrnjivanje. dextralis) desni. deksiografski (grč. a dekuver (fr. dekret (lat. uobičajeni odbitak zbog toga što se odmah plaća u gotovom. odbiti. dekuver (fr. postepeno tiše. opadanjem. decutere. dele (lat. opadak. suženje. decrementum) smanjitak. razranavljenje ležanjem (ili: od ležanja). glikoza. nemenje jedne hartije od vrednosti koje je beš potrebna radi pokrića. koji imaju u sebi mehanički zatvorenu vodu. dekurzus (lat. decurio) starešina nad deset ljudi. deksiokardija (grč. supr. dekretisti (lat. delakrimacija (lat. nlat. de-corto) trg. odrediti. kardia srce) med. učitelja i pisaca rimskog prava. dekretorandan(<Iez decretorius) bio je. neza-štićen. neprirodna pojava u gradnji čovečjeg tela kada srce. ital. delatum) potkazivač-ki. sud-sko prenošenje nasledstva na najbližeg srodnika. berz. de cujus od koga) prav. delatio iuramenti) prav. delacija (lat. taloženje sokova na nekom mestu. v. delatoran (lat. ugled. rešavajući. de-. grožñani šećer. praskanje. prav. lac mleko) odbijanje deteta (od materinjeg mleke). decrescere) pl. dekurija (lat. grapho) pisanje s leve strane na desnu. deleatur) neke se briše. dekstroza (lat. decrediter) lišiti poverenja. delature) potkazivanje. dekrešendo (ital. popleši-ti. dekusorij(um) (lat. sve slabije. deletio hereditetis) prav. rešiti. dexter desni) naziv od svoj-stva obrtanje polarizacione ravni nadesno. deksiografija (grč. kao panonski zakonik. smanjiti. način (ili: položaj) ležanja. deficit. decretales) pl papske odluke ili naredbe i razne zbirke takvih odluka. prštanje. ležanje. decourager) obeshrabriti. prodavati robu koje nema. delabijalizacija (lat. neke bolesti. decuria) klese. de. dekubitus (nlat. dela gor (let. telo koje se dobije kada se skrob greje na 160°.

izdavanje robe. delibasi) starešina delija. poverilac koji je upućen na neko treće lice radi traženja nekog duga. delija. delikatamente (ital. delirium tremens) med. delirij(um) (lat. delicatesse) kao etička osobina: nežnost. rastopljiv. isporučiti. sredstva za ublažavanje (ili: uminjavanje. istup protiv zakona. ludilo. izaslanstvo. zločin. dogovaranje. deliracija. delikato. težak. deliberatio) savetovanje. delibatio) smanjivanje. mahnit. delivrezon (fr. previjanje rane. delegirati (lat. delikanh) mlad momak. hrabar. jelo prireñeno naročito lepo i ukusno. delinquere. delirijum tremens (lat. deliberativan (lat. turski konjanik. onaj koji boluje od delirijuma. deliquescentia) topljenje. delikvent (lat. veoma obazriv. predaja. fin. limitis) grani-čiti. izbaviti. delicatamente) «uz. sa nežnošću. v. osetljiv. delenimenti (lat. . im. delivrans (fr. delectum) biranje. predaja. po Ustavu SFRJ od 1974. ograničavanje. skici-rati. prestupnik. delegatio) poslanstvo. delineavit) on je to crtao (na crtežima i bakrorezima). član delegacije. utečniti se. delibaša (tur. tugaljiv. delirant (lat. deligatura (lat. obeležavati ili postavljati granicu. trg. pijaničko ludilo. obazrivost. junak. god. koji treba pažljivo raditi. delictum) prav. prav. izbor. delegatarius) trg. delikvijum animi (lat. ludak. per delik-vijum(lat. rastvaranjem na vazduhu. smisao za lepo. v. od osnovne organizacije udruženog rada do federacije i o svim pitanjima o kojima se odlučuje. buncanje usled bolesnih duhovnih predstava. zavijanje rane. limes.) otrovni ili opojni med koji pčele kupe sa biljke Daphne pontica na Crnom moru. de. skica. delegare) odrediti. deliquescens) topljiv. većajući. isporuči-vanje. delegatus) izaslanik. neprijatan (npr. delimitirati (lat. da se na vazduhu rastvori. zavijanje. deligatio) med. delineirati (lat. poslanik. položaj. samoupravne i politički organizovanim. med. deliracija (lat. delekcija (lat. delinkvent (lat. rešavajući. radni ljudi u osnovnim samou-pravnim organizacijama i zajednicama i društvenopolitičkim organizacijama obrazuju svoje delegacije radi neposrednog ostvarivanje svojih prava. Ae. zavoj. junak) 1. osetljivost. izaslati. nacrt. predstavlja ukupnost odnosa. kitnjastost. stvar). izdavanje. delenire ublažiti) pl. umirivanje). delirium) med. premišljanje. delivrer) osloboditi. delikatese (fr. limitis) granigraničenje. delineare) crtati. 2. poslati. svojstvo postajanja tečnim na vazduhu. delivrance) osloboñenje. mladić plahe krvi. deliberato (ital. materija koja truje i uništava život. ustupanje potraživanja nekog duga ili nalog za plaćanje jednog dužnika na neko drugo lice sa pristan-kom ovoga poslednjeg. dolazi od prekomerne upotrebe alkoholnih pića. deli) lud. prestup. mio. delibal (tur. načela i ustavnih ustanova kojima se omogućava i obezbeñuje radnim ljudima. delinquere) v. deliberacija (lat. delikato (ital. med. delenimentum. srčan. smeo. kao predmet za uživanje: poslastica. gubiti se. delikvescirati (lat. deligere odabrati. delinquens) optuženi. delicatus) nežan. delinkvent. deli (tur. dužnosti i odgovornosti i organizovanog učešća u vršenju funkcija skupština društveno--političkih zajednica. delivraison) trg. delikvescencija (nlat. otrovna materija. omeñavanje. topiti se. deleomai uništavam. poslati. u umetnosti: prefinjen ukus. odlučno. delibacija (lat. omeñavati. pažljiv. preneti na koga (pravo. deleterion otrov) med.delegat 198 delirijum tremens delija (tur. delegatar (nlat. lep. utečnjavati se) upijanjem vlage iz vazduha. deliquescere) topiti se (ili rastapati se. izdati robu. omeñiti. deli. deligatura) med. utečnjavanje. prav. opunomoćiti. razmišljanje. deliratio) med. pažljivost. deliquium animi) nesvestica. delikanlija (tur. delibacio hereditatis (lat. deleterij(um) (grč. delegacija (lat. deligacija (lat. ukusan. delirijum. prikraćivanje. delivrirati (fr. obeležavanje ili postavljanje granice. ovlastiti. škakljiv. ograničiti. deliberativus) koji savetuje. delikvij(um) (lat. da putem dele-gata i delegacija učestvuju u odlučivanju na svim nivoima. pojavljuje se sa delegat (lat. previjanje. d. nežno. deliberato) muz. isporuka. delikvescentan (lat. deliquescere) topljenje (ili: rastvaranje) na vazduhu. prislačak. delineatio) crtanje. ljubak. trg. delikatan (lat. delineacija (lat. delirans) onaj koji bunca.). predstavnik. delegatski sistem po Ustavu SFRJ od 1974. bunilo. delinkventkinja prestupnica. izabrati. koje dolazi kao posledica izvesne prenadraženosti mozga i moždane opne. delikt (lat. delineavit (lat. delibatio hereditatis) smanjivanje nasledstva. predati. delikatamente. delinquere. maženja. per deliquium) ili skraćeno: r. trabunja. delicato) muz. limes. zlikovac. delimitirati (lat. laskave reči. dug itd.

trougaon. agein) mišljenje i način rada jednog demagoga. preduzeti korake. deložiranje (fr. sa položaja. Marke. tenbel. luere prati) geol. rastrgati. Delfi (grč. demantovati (fr. trabunja-ti. delfin (lat. demembrirati (lat. vršili velik uticaj na narodne skušptine. omeñavanje. delfis (grč. delitescere) med. graničari. 1% olovo. 5= D. lenstvovati. radioaktivni zraci. dementir) opovrgnuti. deložirati (fr. demati. uti-canje na narod govorom. vlasti. tembelhane) zemlja dembela. . delirirati (lat. trupe u pokretu otkriti neprijatelju i time ih izložiti njegovoj artiljerijskoj ili puščanoj vatri. deluvij(um) (lat.delirirati 199 demsncija nemirom i drhtanjem udova. sistem i metodi kojima se služe demagozica bi došli do svog cilja. demens) ludak. ušće reke oblika delte). up. agein voditi. dementia paralyti- . demagog (grč. materica.. u narodnoj skupštini. obeležavanje granične linije. dembel (pere. maloumnik. tur. na podnožju Par-nasa. razgolićavati. besneti. snop. voj. demy) vrsta hartije maloga formata. kao onaj koji laskajući narodu dolazi do vlasti. poricanje. recimo. odricati. poreći. eidos oblik) med. biti lud. demegoria. delta-zraci fiz. u staroj Grčko j tako su zvali ljude koji su ličnim ugledom. demarš (fr. demencija (lat. iznenadno gubljenje (ili: naglo iščezavanje) bolesnih materija. četvorougaonik simetričan u odnosu prema jednoj dijagonali. demarquer) ograničavanje. ludilo. sladak. demeubler) ukloniti (ili: uklanjati. delitescencija (lat. ukusan. dembelija (pere. demarkirati (nem. odlazak. tur. deltoideus (grč. prikazati u pravoj boji. deltoeiaes) u obliku delte. agein) voñenje naroda. med. kojoj se pripisuje odanost ljudima i ljubav prema muzici. delphys) med. demarkacija (fr. izneti) namešta]. bajan. demembrare) raskomadati. demarquer) ograničiti. delkredere. 2. demen-cija paralitika (nlat. obeležiti granicu. delfijsko proročište v. rasparčati. onako kako jest. otkriti. muzički instrumenat starih Grka i Rimljana u obliku slova delta. postupati po nekoj stvari. demos. demarkaciona linija granična linija. odseliti se. deložman. dome (grč. proizvodi od raspadanja stena koji se spiranjem prenose sa viših brdskih položaja i talože na padinama i u podnožju. demarche) korak. bljava u prekornom smislu. logora ili trupa. Delfi. koji se uvek pojavljuju zajedno sa alfa-zracima. demet) naramak. demos. iznositi. ra-skrinkati. kod gangrene: linija na kojoj se ova zaustavlja. izići. raskriti. deltoid (grč. demos narod. povući graničnu liniju. govor pred narodom. demaj (eng. zanositi se. 3. dementi) opovrgavanje. demagoški (grč. delcredere) trg. neradnik. izuditi. učiniti demarš preduzeti potrebne mere. delta) l. demanti (fr. potiskivanje neprijatelja. ispravljanje neke neisti-ne ili netačnosti. morska svinja. trouglasto ostrvo u Donjem Egiptu koje prave rukavci reke Nila (otuda svako takvo ostrvo koje prave rukavci neke reke. de-. npr. tj. demagogizam (grč. delta. buškara. mašinske delove i oruña. delkredere (ital. pliskavica. delirare) buncati. delogement) izlazak. odreći. postupak. četvrto slovo grčke azbuke D . potisnuti neprijatelja sa njegovog položaja. demek (tur. demegorija (grč. na primer. rastaviti na delove. odricanje. tur. odreñivanje mesta na kojem se nalazi brod na otvorenoj pučini. nagrada koju posrednik prima za svoje jemstvo. v. poricati. podbada. ako beta-zraci imaju veoma malu brzinu. fig. delta. demos narod. slična kitu. deltoidan (grč. delphinus) morska životinja. brodske zavrtnje. . deloger) izbaciti. rečitošću itd. demagog.) provoditi vreme u neradu. isterati iz stana. tembel) lenština. mio. ispraviti neistinu ili netačnost. završava se obično smrću. delti sličan mišić gornjeg dela ruke. dernek) dakle. 41% cink. demarkacione trupe pogranične trupe. deliciozan (nlat. d. agoreyo govorim) javni govor. demarkacioni kordon granični lanac. demasquer) skinuti (ili: zderati) obrazinu (ili: masku). fr. razgoliti™. mor. Delphoi) čuveno proročište Apolonovo u Fokidi. deliciosus) divan. demaskirati (fr. agein) koji rovari. iste-rivanje sa nekog položaja ili iz stana. demagogos) voña naroda. 1% gvožñe. naročito radi utvrñivanja ranije spornih granica. danas se upotre- dembelisati (pere. eidos oblik) kom. što bi se reklo . 1% mangan i nešto fosfora) za okivanje brodova. zapravo: zavoñenje naroda. delkredere-provizion trg. demeblirati (fr. voj. kao zavodnik naroda. delta-metal zlatu slična legura (56% bakar. umilan. demos. jemstvo posrednika (ili: agenta) da će roba koju je on prodao na kredit biti plaćena u odreñenom roku. i sa dijagonalama koje se upravio seku. delta (grč. tj. dementia) med. demens (lat. demagogija (grč. pokret.

domilitarizirati (lat.(grč. čišćenje od škodljivih isparavanja. militariza-cija. demephitiser) provetriti. Dime-Sina). javna žena. demokratizirati (grč. de-. demimond (fr. poluobrt (nalevo ili nadesno). demiurg (grč. demograf (grč. vraćanje vojske na mirnodopsko stanje. Grañansko-formalističko shvatanje tumači demokratiju kao režim formalne jedna-kosti i prava svakog grañanina da učestvuje u odlučivanju o javnim. ja-hanje u polukrugu. vladam) pristalica i zastupnik demo-kratskog ureñenja države i odnosa u zajed-nici uopšte. demi-john.demerzija 200 demokratija sa) progresivna paraliza ludaka. demikoton (fr. krateo vladam. demergere. de. ovo shvatanje razlikuje samo dva tipa demokratije: neposrednu (skupština svih punopravnih grañana) i po-srednu (skupština predstavnika koje na- . polurov. otpustiti. razne veličine (do 60 1). demidžon (eng. krateo moćan sam. devojka. demo. demerzija (lat. kao tvorca sveta. sirće itd. demokratija (grč. krateo) uvesti ili sprovoditi mere koje oslobañaju sve ljude i daju im ravnopravnost. Gnostičari su nazivali demijurgom tvorca materijalnog sveta. demografija (grč. utuče-nost. demir-kapija gvozdena kapija. mephitis kužio isparenje) med. koja je u nekim zemljama utvrñena. demibastion (fr. demisionar (fr. demodoksologija (grč.pišem) onaj koji se bavi demografijom. demos narod) predmetak u složenicama sa značenjem: narod. smanjivanje na najpotrebniju meru vojske i uklanjanje vojnih objekata u nekom mestu. poluutvrñenja. demir (tur. deminutiv (lat. demos. govor) proučavanje javnog mišljenja naroda. fr. klonulost. demokratizovati v. grapho pišem) po starosti i dostojanstvu. demencija senilis (lat. demobilizirati (fr. demobilisan« v. službenik u ostavci. demos narod. demisionirati (lat. demersio) potapanje. demefitizirati (lat. demos. zajednički naziv za duševne bolesti koje počinju za vreme ili odmah posle puberteta. demitour) polukrug. bez obzira na imovno stanje. polušanac. demokratizam (grč. dimiskija. malo utvrñenje. fr. nekoj oblasti ili državi. nekoj oblasti ili državi.. Ovako naziva Platon boga. militarizirati. ostavka. demi-parallele) voj. zahvaliti se na službu ili zvanje. demisija (lat. kao posledica starosti. fr. demobilizacija (fr. tvorac (ili: neimar) sveta. vlast. čovek slobodoljubivih. demimonde) polusvet. državnim poslovima. uvesti (ili: uvoditi) civilnu upravu mesto vojne uprave. demos narod. de. demeriter) skriviti. poreklo itd. položaj. poluoptok. v. deminucija (lat. dimije v. up. demokratizirati. de-. dimiskija. diminucija. naročito: ra-spustiti (ili: znatno smanjiti. od zagušljivog vazduha. mephitos. demissionnaire) primalac ustupljenih dobara. krateo) v. razoružati. demobilisation) voj. dimittere. zgrešiti. demobilizirati. demireljef (fr. razoružavanje vojske. supr. demobiliser) voj. demos. željezo. širokih pogleda. narodni. demos. dimisija. diminutiv. militaris) voj. kockara i drugih pustolova u Parizu (po jednoj drami A. za razliku od najvišeg boga. demimontkinja (fr. doksa mišljenje. uvoñenje civilne mesto vojne uprave. grapho) grana statistike koja proučava kretanje i razvoj stanovništva. demi-coton) jaka polupamuč-na tkanina. demiurgos) fil. grapho . i izjednačavali ga sa bogom Jevreja. demos. demivolte) jax. demodulator v. npr. demir)) gvožñe. razo-ružati. čistiti. demiparalela (fr. dementia senilis) ludilo koje dolazi sa godinama. zagnjurivanje. polureljefni rad. očistiti od škodljivih isparavanja. demirelief) poluispupčen rad. ogrešiti se o nešto. demokratia) pojam koji obično označava vlast naroda. dame-jeanne) opletena staklena boca za vino. deminutio) v. senatori u današnjoj Grčkoj. supr. razoružanje. demos. raspuštanje. demokratija. demilitarizovati v. demobilisati. demi-bastillon) voj. imanja. demoazel (fr. samo po spoljašnjem sjaju otmeno društvo javnih žena. demograf (grč. demissio) skrušenost. demivolt (fr. dementia praecox) mladalačko ludilo. demitur (fr. razoružavanje. ne držati) vojsku i porušiti vojne objekte u nekom mestu. demilitarizacija (lat. demokrat(a) (grč. demilitarizirati. nauku. logos reč. razoružavati. demoiselle) gospoñica. učiniti jednu stvar pristupačnom sredstvima i shvatanjima širokih narodnih slojeva. militaris) voj. demiskija v. detektor. demen-cija prekoks (lat. demeškinja v. demefitizacija (lat. u običnom govoru slobodoljubivost. demeritirati (fr. deminuere umanjivati) gram. kratos vladavina. tj. demimondaine) dama iz polusveta. dimije. svesti vojsku na mirnodopsko stanje. demissi-onner) dati ostavku. demeritni dom u katoličkoj crkvi: zavod za popravku i kažnjavanje sveštenika koji učine kakvu krivicu.

povlačenje novca iz opticaja. objašnjivač. uništiti. razoriti mu lafet ili ga na drugi način oštetiti. demontage) rastavljanje na sastavne delove. mageia) gatanje (ili: vračanje) pomoću duhova. demotikos) koji pripada narodu. demonologija (grč. demontaža (fr. obožavanje ñavola i klanjanje (ili: služenje) ñavolu. . demontirati (fr. baterija koja frontalnom vatrom uništava neprijateljske topove. de. izla-gač. očigledno prikazivanje. demoralizacija (fr. demonstracije. živo. upropastiti nekoga. razvaljivan>e. demoralisation) kvarenje. po jevtinijoj rod bira na duži ili kraći period). onaj koji tumači. vidno ispoljavati raspoloženje. narediti da se sjaše.demoliranje 201 demping demonstrativno (lat. uterati joj strah. koji nešto pokazuje. demolir) rušiti. malodušnost. svog raspoloženja. koja podruštvl>ava i same političke oblike ubrzavajući proces odumi-ranja države stvaranjem autonomne društvene organizacije radnih ljudi. Demosthenes) najslavniji starogrčki besednik u Atini (384—322). porušiti. ala. demos) narod. pokvariti neku spravu. izlagati. taj. učiniti neupotrebljivim (ili: nesposob-nim) za odbranu (npr. demonstracije (lat. demoralizirati (fr. je kvalitativno nov oblik demo-kratije. to dump frljiti. tumačiti. pored razliko-vanja formalnih oblika. naročito zao duh. demonstrativan (lat. prodavati po niskoj ceni. demonomagaja (grč. voj. demoralizirati. manteia proricanje) vračanje pomoću demona koji se nalazi u onome koji vrača. v. demos (grč. narodoljubac. demonetiser. npr. sistem utvrñivanja po kojem se objekti. naklonjen narodu. demon (grč. daimon. voj. predavanje robe. upropastiti. demonetiser) fin. demonstrare) javno. ovaj. narodni. Socijalistička demokratija zasnovana na društveno] svojini i na učešću proizvoñača i grañana u upravljanju privrednim i društvenim poslovima. demonstratio) dokaz. demoliranje (fr. izvoziti robu i prodavati je ispod cene koštanja ili ispod cene domaćeg tržišta. demonomanija (grč. demonomantija (grč. daimon.i moneta novac) fin. daimon) verovanje u duhove i natprirodne bića uopšte. daimon. Demosten (grč. izrazito. soton-ski. otvoreno. razlikuje demo-kratije po njihovom društveno-istorij-skom i klasnom sadržaju. npr. dokazivati. natprirodan. daimon. pokazivač. daimon) natprirodno biće. lat. prikazivač. pokvarenost morala (ili: naravi). obaranje. pr. demonstrativum) koji ukazuje na nešto. demoralizovati v. daimon. latreia obožavanje) poštovanje duhova. zla kob. demofil (grč. demotičan (grč. taj i dr. voj. razvratnost. logia) učenje o duhovima. Marksizam shvata demokratiju kao oblik klasne vladavine i stoga. naročito eksperimentiranje u prirodnim naukama. philos prijatelj) onaj koji voli narod. demoliri. demolicija (lat. demos narod. očigledno.mologija (grč. demonter) jednu mašinu rastaviti na njene sastavne delove. neku tvrñavu ili bateriju razoriti zrnima). akcija. demolirati (lat. ovaj. prividan tobožnji napad da bi se izazvao neprijatelj da otkrije svoju snagu. obično u cilju konkurencije i osvajanja tržišta. pokazna zamenica. lišiti nekoga osećanja sopstvene vrednosti. duh. up. demontirna baterija voj. demonstrativna zamenica pokazna za-menica. demoliran. demonstrira™ (lat. demonomelanholija (grč. pojedinaca ili gomile. demos. dumping) trg. demping (eng. oboriti s konja. demonstrativum (lat. demonetizirati (lat. demonstrant (lat. gubljenje hrabrosti. naročito fabričkih proizvoda. fr. demonetizacija (fr. otuda: demostenska rečitost izvanredna. u demokratskoj Atini: opština. uništavanje. javno ispoljavanje. gram. bilo da bi se pretoplo ili prekovao. demolir) rušenje. mogu odmah razoriti minama. demolitio) v. demonstrans) tumač. demonstrator (lat. dokazivanje. moneta. demonstrator) dokazivač. onaj. demonolatrija (grč. jednoj vrsti novca ukinuti vrednost i time je povući iz opticaja. onaj. ućutkati top. koji ispoljava mišljenje ili raspoloženje. demonizam (grč. logi'a) nauka o narodu i njegovom duhovnom životu. izlagač. fr. most itd. ubedljiva i silna rečitost. ludilo) verovanje da je u nekoga ušao ñavo i da je zbog toga poludeo. odsek jedne file. demoralizirati. daimon. sotona. bilo da bi se sasvim izbacio iz opticaja. lišiti MOJ. verovanje u aveti. mania pomama. demoralisati v. demoliran. demonima. kad ih neprijatelj zauzme. daimonios) ñavolski. preturiti. melanchob'a) ludilo čoveka koji veruje da su u njega ušli zli duhovi. i dr. demoliranje. demolicioni sistem fort. demonski (grč. slobodno. demonstrativum) gram. demoralizirati. demonstrare) pokazivati. demoraliser) napraviti razvratnim. razvaliti. predavanje robe u inostranstvu ispod cene koštanja. demontirati. up. lišiti vojsku hrabrosti i vere u pobedu. de. onaj koji javno daje izraza svojoj nameri. upropašćavanje. ili da mu se odvrati pažnja od neke druge operacije. raspletanje: onesposo-bljenje za rad. pokvariti.

kao drvo. denotirati (lat. denominare) nazvati. odroditi. de non prejudikando (lat. denaro) bakarni novac različite vrednosti u bivšim provincijama severne i srednje Italije. dandy) kicoš. trg. kvocijent. sličan drvetu. samo leti. facere raditi) nastojanje i rad pobednič-kihsavezničkih sila. javlja se povremeno u toplim krajevima. zbijen. natalis koji se tiče rañanja) opadanje broja rañanja (u nekom narodu. s. grč. denominacija (lat. prirasta i starosti pojedinih drveta i čitavih šuma. cenominator (lat. denegacio audijencije (nlat. demulencija (lat. de pop praejudicando) prav. de-. lišiti nekog grañanskog ili zavičajnog prava. denacionalizirati (lat. denacionaliziranje (fr. oni kod kojih vrh jezika. dendi (eng. mera za svilu i zlato. dendroidan (grč. up. . eko nihilo nihil. nasalisatio) lingv. denotare) naznačiti. dandy) u fabrikaciji hartije: valjak za utiskivanje vodenih znakova.) med. denacifikacija (fr. odnaroditi. tj. ceni inostranstvu nego domaćim potrošačima. denominator ra-cionis (nlat. kao nagao nastup groznice. odbijanje. državi itd. dendron. pomodarstvo. lithos kamen) pl. dentalni (lat. min. denatura-liser) otpustiti iz podanstva. fr. denpi-valjak (eng. da bi za poljoprivredne i industrijske ciljeve bila osloboñena nameta. Nicot) oduzeti duvanu nikotin i time ga učiniti manje škodljivim po zdravlje. da u Nemačkoj potre sve tragove Hitlerove antidemokratske i ne-humane nacionalsocijalističke vladavine. sredstva (ili: lekovi) za umirivanje bolova. obeležavanje. lik) v. pr. dentali (lat. denominator rationis) broj koji kazuje odnos. grč. densus gust. dendron. ne nanoseći štetu. količnik. naimenovati. muzički češalj. logi'a) poznavanje drveća. natio narod. denga (arap. gubljenje nosne artikulacije. dentarpag (lat. Dampfer) prigušivač. nauka koja odreñuje količinu drvne mase. dempfer (nem. demulentia) pl. metron) veština merenja drveća. denegatio debiti coniugalis) prav. po svršetku drugog svetskog rata. dendron. dendrometrija (grč. denaro (ital. denar. pri izgovaranju. c). lat. učiniti neupotrebljivom za ljude.) i. denarijus (lat. denaturalizirati (lat. metron) instrumenat za merenje visine i jačine drveća. dendron. denegare) odlučno poricati. ili da se za sebe obezbede kartel-ski i trustni monopoli. damping. de nihilo nihil (lat. instrumenat za vañenje zuba. koji je najpre sadržavao 10.) dodavanjem drugih materija (gasa. d. dendron drvo) u obliku drveta. robu inače podložnu raznim dažbinama i porezu (npr. denationalisation) odroñavanje. nlat. u vezi s tim. dentritičan. okamenjene biljke i okamenjena drveta. denominirati (lat. de. eidos oblik. denationaliser) oduzeti narodni karakter. dentales) gram. bez štete po prava nekog drugog. denegirati (lat. natura. dodiruje zube u gornjoj vilici (t. fićfirić. denaturalisation) otpuštanje iz podanstva. dandy) kicoštvo. imenovati. kaćiper-stvo. odnaroñavanje. docnije 16 asa ili 4 sesterca. so. imenitelj. gubljenje grañanskog ili zavičajnog prava. uskraćivanje. denominativum) gram. nauka o drveću podizanju i praktično] upotrebi. denaturisati (fr. dendrometar (grč. „ribati" od „riba". onaj koji proučava drveta. denominativ(um) (nlat. zejtina). dens zub. denegacija (lat. reč koja je izvedena neposredno od nekog imena. denikotinizirati (lat. u cilju da se da oduške hiperprodukciji. denominatio) imenovanje. dendrografija (grč. dendrometar. fr. prirodu neke stvari promeniti. naprava za merenje specifič-ne težine i gustoće tečnosti. pomo-dar. fr. dendron. denzimetar (lat. uskraćivanje saslušanja. izopačiti. denominare) kat. dendron. uskraćivati. med. napra-va za oslabljivanje i ublažavanje jačine tonova na muzičkim instrumentima.demulenciJa 202 dentarpag dendritičan (grč. dentalis) zubni. denegatio audientiae) prav. vrsta areo-metra. de-. denegacio debiti konjugalis (nlat. ščepam) med. de nihilo nihil) v. denazalizacija (lat. imenilac (u razlomku). njihovo podizanje i praktičnu primenu. davanje podataka. kao i za odreñivanje njegove zapremine. dendrografički. gpaphia) opisivanje drveta. zubni glasovi. odbijati. zavičajnosti. denaturer) svoju prirodu izmeniti. dendrolog (grč. natio narod. logos) poznavalac drveća. denaturalizacija (fr. denegatio) odlučno pori-canje (pred sudom). dendron. neizvršavanje bračne dužnosti. dati podatke. npr. z. arpazo zgrabim. de-. obe-ležiti. denatalitet (lat. denarius) stari rimski srebrn novac. prijava. objavljivanje. vrlo zarazna bolest. denotacija (lat. dendizam (eng. udeo jednog trgovca u nekom brodu ili njegovom tova-ru. prelaz praslovenskih nosnih samoglasnika e i o u samoglasnike bez nazalne artikulacije. lišiti nekoga bitnih osobina naroda kome taj pripada. dendrologija (grč. denotatio) označavanje. naimenovanje. lišavanje podanstva. metron) fiz. špiritus i dr. smanjivanje broja stanovništva. dendroliti (grč.

de plano) prav. učenje o lekarskoj etici. raširiti. denunpijacija (lat. dentura) zubi. tužitelj. depo (fr. voj. deon dužnost. denuntians) dostavljač. odeljenje. deploiement) voj. depauperirati (lat. depeche) vest najhitnijim putem dostavljena. optužiti. osirotiti. fil. pri čemu neza-sićeni ili manje . arh. potkazivač. nauka o dužnostima (izraz potekao od engleskog filozofa Bentema). ital. deplacement) premecJtanje. deploratio) oplakivanje. smatra da je potreba našeg uma da pretpostavi postojanje boga kao osnov moralnog sveta. de. depot) stovarište. brzo dostaviti. de plavo (lat. vojska koja služi za . depletio) pražnjenje. dentifritium) sredstvo (ili: prašak) za čišćenje zuba. departicija (nlat. dsntiekaliij(um) (lat. gubljenje palatalne artikulacije. dependencije (lat. dis. depedikulacija (lat. deontos dužnost. pertinencije. pauper) osiromaši-ti. potkazivač. v. depecher. denuntiatio) dostavljanje vlasti nekog kažnjivog dela. prokazivač. koji se dogaña ili radi kada mu nije vreme. prav. deplantirati (lat. depilatorij(um) (nlat. postrojavati se za borbu. 2. prinadležnosti. pediculus) hig. zubar. fig. deontološki (grč. razvijanje. dolazi do snižavanja tla. potiskivanje. denudatio) otkrivanje. scalpere grepsti) sprava za čišćenje zuba. soba. lišiti nekoga imanja. što potpunije izdvajati jednu biljnu sup-stanciju pomoću čegnćeg dolivanja sredstva za rastvas-'--. zajednička delatnost erozije i raspadanja. ukloniti. po naročitim kuririma. paralyein klonuti) med. zubalo. nazvan još i moralnim dokazom. naopako (ili: pogrešno rñavo) postavljanje. denticuli zubići) pl. smeniti nekoga sa njegovog položaja. deplorare) oplakivati. deplacer) premestiti. stanje u kome se zubi nalaze kod nekoga. (etra). okrug. pediculus vaš) hig. pauper siromah) osiromašavanje. prokazati. denuntiare) dostaviti sudu. telegra-fisati. povući nalog. dentis zub) zool. »saliti. zub. otkloniti uzetost. ministarstva spoljnih poslova svojim predstavnicima u inostranstvu. sažaljevati. uništavati (ili: utamaniti) vaši i gnjide. ogolićenje. prosto.sićeni rastvor potiskuje potpuno zasićen rastvor. potkazivanje. denlasirati (fr. bežični brzo-jav. de. jednostavno. razvašljivanje. denuncijant (lat. deplace) neumestan. deplecija (lat. ukrasi na svodovima i stubovima u obliku zuba. optuženi. depedikulirati (lat. delokrug. denuncirati (lat. zubna kost. rasprostirati. ispražnjavanje. dentist(a) (lat. lat. prokazivanje. deplere isprazniti. depilirati (lat. voj. potkazati. bez okolišenja. usled odnošenja zemlje. dens. depilatorium) med. npr. depilatio) opadanje kose. departman (fr. depeširati (fr. depalatalizacija (lat. grč. sažaljevanje. farm. sa svog mesta. skidanje dlaka. depandans (fr. deplorirati (lat. razvijati se. rasañivanje (bilja drveća). pogrešno ili rñavo postavljen. izlečiti od paralize. de. iogia nauka) 1. srez. sredstvo za skidanje kose i dlaka. dipennare) trg. denuvcijat (lat. prelaziti iz marševskog poretka u borbeni poredak. denticija (lat. osiromašenje. postrojavanje za borbu. o etičkom ponašanju lekara u svima odnosima i oblicima lekarske delatnosti.dentikuli 203 depo dentikuli (lat. dentura (nlat. planta bil>ka. pertinecije. koje se obično šalje najhitnijim putem. deplanta-ge) presaditi. tužitelj. de. deploajiranje (fr. zbog koje. brzojav.u pange-ge pričvrstiti) hitno poslati ili otpre-miti. dentitio) med. dentin (lat. brzojavi™. dentifricij(um) (lat. depauperacija (lat. deployer) razvijati. zapremina istisnuća. koji nije na svom mestu. prokazivač. magacin za robu. denuntiatus) dostavljenik. žaljenje. zvanično pismo. reppa pero. deplasiran (fr. deparalizirati (lat. ukratko. optužba. deontološki doka z za postojanje boga. rasaditi. što dovodi do pretvaranja nekih umekšanih su-glasnika u tvrde. depilare) skinuti kosu (ili: dlake). denuntiator) v. račune u trgovačkoj beležnici precr-tati i time ih poništiti. zubni lekar. dependances) pl. tj. prav. depenirati (lat. denuncijant (alt. deplantacija (nlat. dens. departitio) podela. lišiti kose. odelenje (stana). promeniti mesto. deploajirati (fr. deon. v. dobijanje (ili: nicanje) zuba kod male dece. palatum) lingv. denudacija (lat. logia) teol. potkazanik. departement) podela izvesnih poslova meñu razna lica jednog kolegijuma. prinadležnosti. npr. dependere) pl. de. denuncijant. depeša (fr. odvajanje kostiju od mesa. denunpijator (lat. smenjivanje. deplantatio) presañi-vanje. deplasman (fr. glavna masa iz koje se sastoji zub. raz-dela. mor. de-. razvašljivati. dens) zubni tehničar. denuntians) dostavljač. deploracija (lat. rñav položaj. zapremina dela broda pod vodom. kol. depilacija (nlat. sklonište. deontologija (gr. uništavanje (ili: utamanjivanje) zašiju i gnjida.

činovništvo. npr. nlat. vojsku itd. topovsku cev upraviti niže. padanje cena. depolirati (fr. depreverbacija (fr. službenicima. deponirati (lat. deponovati (lat. depopulirati (lat. depozitorij(um) (nlat. raseliti (stanovništvo). u sefovima. pro-teran. lišiti polarizacije galvanski elemenat. za šta naplaćuje od deponenta nagradu. fr. depositorium) odelje-nje za čuvanje. depoiularizirati (lat. depolitizirati (lat. ostaviti u banci potpis radi sravnjivanja. depoviranje (lat. fiz. depono-vati. i na toj razlici zasnivao svoju zaradu. prav. operacija oka pri kojoj se živac potiskuje naniže. depresivna oblast meteor. iskvarenost. vojni materijal koji služi za dopunu. poslan u zatočenje ili po kazni u koloniju. depolarizacija (lat. oterati. de. proterivanje. koji tobože napušta svoje prvobitno značenje. svedok pred sudom. poslati po kazni u koloniju. depositor) v. depozitna bavka zavod koji prima novac uz manji interes. dati na čuvanje. kapilarno pritiskivanje zkive u kapilarnim cevima. trg. depressio) psih. opljačkati) raseljavati. pogoršanje. npr. grč. depozit (lat. prisilno upući-van>e u logore. dakle. uglovno odstojanje zvezde ispod horizonta. depresirati (lat. depozitum v. razvrat-nost. iskaz pred sudom. deposter) voj. glagol koji ima pasivan oblik a aktivno značenje. zauzimanje za nekoga. ulagač. depo-posao bank. depravacija (lat. deprimere. deponens) gram. depopulacija (lat. izvaditi iz prese. potisnuti sa položaja. deponere) v. ono što je dato na čuvanje. spuštanje. v. potištenost. .) i melanholijom. polos stožer) fiz. deponens (lat. deport) u trgovini berzan-skim hartijama: razlika izmeñu sadašnje-ga i docnijega nižegkursa hartija (razlika izmeñu sadašnjega i docnijeg višeg kursa zove se report). primiti ad cepozitum (lat. ulog. Engleza u Tasmaniju. depozicija. opadanje cena. Francuza u Novu Kaledoniju itd. deprekacija (lat.). novac uzet uz interes radi proširivanja posla. deponens) polagač. lišiti nekoga posedovanja neke stvari ili zemlje. vojsci itd. talog. dspolitizapija (nlat. depolir) oduzeti sjajnost. deposedirati (lat. uložiti. svečano preklinjanje sa pri-zivanjem božjeg suda. ulaganje. deportirati (lat. depositarius. izopačenost. depopulatio) raseljavanje. en depot) na čuvanje. hemijska tvar (supstanca) koja sprečava slabljenje galvanskih elemenata usled polarizacije. proterati. nešto. depresija (lat. razne stvari od vrednosti (dragocenosti. u ostavu. preklinjanje. npr. deponere) odložiti. nizak pritisak vazduha. depreverbation) lingv. depostirati (fr. naročito u zajednici sa izvesnim afektima (briga itd. oblast koja leži niže od morske površine. deponentni glagol. fr. deportare) prognati. mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal. grč. opadanje stanovništva. bank. de poius. depolarizirati (lat. depozitna menica ona koja se izdaje na novac uzet i uložen u radnju. depozitar (lat. deponirati. deponent. deportatio) progonstvo. de-possidere. deportiran (lat. depozit. prognati. klonulost psihičke energije. depravatio) moralno kvarenje. in deposito) na čuvanju. položiti. knjigu. depozitor (lat. pred sudom iskazati. depressio) voj. padanje žive u barometru usled slabog pritiska vazduha. depositum) povereno dobro. in depozito (lat. izgnanje. zalog. onaj kome je nešto dato ili povereno na čuvanje. polus. depolarizator (lat. posredovanje. arhiv. de. depolitisatio) oduzimanje političkih prava nekom staležu ili grupi l>udi. izgnati. či-novništvu. oblast najnižeg vazdušnog pritiska. poslati u zatočen>e. da bi ga davao drugima uz veći. polos stožer) fiz. pokvarenost. depozicija (lat. polos) fiz. deportatus) prognan. Rusa (za vreme carizma) u Sibir. utučenost. baciti u bedu. uništavanje polarizacije galvanskom elementu. de. mesto u sudu gde se stvari i novac čuvaju. kad vanka prima na čuvanje. kol. nanos. deprecatio) molba za koga ili za što. an depo (fr. ulegnuće. u pohrani. službe-nike. upućivanje po kazni u neku koloniju. de polus. med. dati. depopulari opustošiti. grč. onaj koji daje nešto na čuvanje u ostavu. ad depositum) dati ili primiti na čuvanje. astr. izgnan. hartije od vrednosti i dr. popularis narodni) otuñiti nekoga od naroda. deposse-der) prav. naročito: ostavl>anje stvari i hartija od vrednosti u banku na čuvanje. lišiti nekoga narodne naklonosti. deport (ital. neki stalež ili grupu ljudi lišiti političkih prava. vladalac koji je zbačen s prestola. poglavito osetljivosti. meteor. deportacija (lat. politisare baviti se javnim poslovima) odstraniti od politike. npr. depositeur) čuvar. glatkoću. deponere) v. deponent (lat. fr. oterati sa mesta.depozit 204 depresirati dopunu ostalih jedinica. depositio) ostavljanje stvari na čuvanje. deprefiksacija. de-posedirani npr. depozitpi novac novac koji se polaže sudu radi čuvanja.

potiskivani moždane opne. derivatus) izveden. kao jedan deo svojih prinadležnosti. trebljenje. dereglye) dugačak čamac širokog i ravnog dna za prevoz raznih predmeta. izvesti. tj. izvedenica. depressorium) med. deprimirana kapi-larnost fiz. . izvoñenje. derivati (lat. trebiti. deputirac (lat. derbi-krek (eng. otrebiti. metron mera) avij.depresorij(um) 205 mora deputaraca narodno narodna skupština. derviš) pripad-nik derviškog reda. derivometar predstavništvo. uznemiravanje u poslu. odbor odreñen da pripremi sve što je potrebno za reša-vanje nekog krupnijeg pitanja. deranžman (fr. oduzimanje predmetka (prefiksa) od glagola sa predmetkom da bi se dobio. aden žlezda) med. depurancija (lat. grč.. pokvariti. npr. poremetiti svoje imovno stanje. koji odvodi na drugu stranu. de-primiran puls pritisnut. lica koja. slab puls. miševa. poremećenost. derivare. prefixe predmetak) lingv. derivatum) gram. deputacija (lat. izvedena reč. med. obično na čuvenom trkalištu u Epso-mu. Npr. zapaljenje vratnih žlezda. nered. jedne reči iz druge. de profundis (lat. oduzimati snagu. pomeriti. kod katarakta. pritisnuti. depurgirati (lat. deputatus) zastupnik. de-. depurgativus) koji čisti (ili: pročišćava) creva. derivat (lat. koji ju je osnovao 1779). voditi poreklo od. derby) sl. omalovažavadeprimirati (lat. pravilno odstupanje du-guljastih zrna ustranu. i promena vazdušnog pritiska koju to odstupanje izaziva. stanovati — stanovnik. derivare izvoditi. derelictio) prav. derbi (eng. predstavnik. med. tlačiti. oneraspoložiti. derivatum) gram. očistiti krv. proizlaziti. derby-crack) prvoklasan konj trkač koji učestvuje u derbiju. depurgativan (lat. u sredu posle Trojice. nlat. depurgativan. koji znači oslabelost. skretanje aviona sa kursa svoje putanje usled vetra. de. tj. derivatum. derivacija (lat. depurgatorius) v. zadržavati (koga). depurativan. deprimere) pritiskivati. pored plate. deputare) odrediti. uputiti. derviš (pere. poslanici. derivancija (lat. poremetiti. sla-biti. depresorii nervi biol. hem. prav. derivare izvoditi) dolaziti. v. derivare. depurativan (fr. avij. depurer) čistiti. depresorij(um) (nlat. derivirajuća sredstva. depuratorius) v. prima godišnje u stvarima. pobrkati. derivometar (lat. sredstva za čišćenje. stvari bez gospodara. mat. vrši popravku kursa. drva. tur. dereglija (mañ. sekte (tarika). iz nečega. na stazi od preko 2400 m i sa konjima starim tri godine (ime dobila po svom osnivaču. depuratoran (nlat. naročito lekovi koji čiste krv. oslabiti. koji je postao izvoñenjem. izazvane njihovim obrtanjem. depurgatio) čišćenje. nov prost glagol. ugnjetavati. naročito koji pomaže čišćenje krvi. izabrati. reč koja je postala od neke druge reči. smetati kome. pretium. med. depuratio) čišćenje krvi. nerv povući naniže. v. instrumenat za svlačenje. postati od. depurirati (fr. žito. depurantia) pl. napuštanje. u ime neke veće organizacije. utući. derivatum. ostavljanje. derivan-tia) pl. zadužiti se. depurgacija (lat. deratizacija (fr. deputatio) izaslanstvo. nazna-čiti. derivare. napuštene stvari. pogružiti. stan i dr. derivativum gram. radnja prelaska od jedne funkcije ka nekoj izvedenoj funkciji. poremećaj. pročisti-ti. jedinjenja koja su nastala iz drugih jedinjenja zamenom izvesnih elemenata. imaju ovlašćenje da obave izvestan posao. nervi koji šire krvne sudove i time smanjuju pritisak krvi. ko- dsradenitis (grč. voj. ona koja odvode sokove. jugozapadno od Londona. uznemiriti. klasična trka u Engleskoj. lor-du Derbiju. derivirati (lat. de profundis) „iz dubina" (početak 130. remetiti. rivus potok. u naturi. koja se održava. nov glagol patiti. derwis. u katoličkoj crkvi pokajna i žalosna pesma). deprecijativan (lat. oduzimanjem predmetka za-. vrednost) koji izaziva prezir. poslanik (naročito: onaj koga je narod izabrao za svog predstavnika u političkom predstavništvu zemlje). pasti u dug. derelicta) pl. diferenci-jacija. derivare. psalma. derivativan (lat. prema tome. poslanstvo. derelikta (lat. derivatio) gram. depurgare) čistiti. očistiti. deprefiksacija (fr. deranger) uznemiravati. deputatum) onaj koji prima deputat. pročišćavanje. deputirati (lat. derelikcija (lat. izvod. deputat (lat. npr. deputatist (lat. derivata) pl. izvoditi. deranžirati (fr. dere vrat. rat pacov) ubijanje (ili: utamanjivanje) pacova. npr. od glagola zalatiti (živinu) dobiva se. de. niže stanje »sive u uzanim cevima nego u širim sudovima koji opkoljavaju cevi. derangement) smetanje. cena. derivare odvoditi. derivatum (lat. odstupanje od pravog puta. instrumenat pomoću koga izviñač utvrñuje pravac i silu vetra i. depuracija (nlat. po značenju i obliku. iznuravati. deputatum) utvrñeni prihod koji neko. depuratif) koji čisti. depurgatoran (nlat. izvoñenje.

pathos bol. žalost. smanjiti. osujetiti. uzoraka. dermatitms (grč. ñerma. logos) onaj koji se bavi proučavanjem kože. dermatologija (grč. ñerma. ñerma) ned. stavljanje van snage. ñerma) med. rasturi!??. smesti. deo hirurške plastike koji se bavi veštačkim obnavljanjem i popravljanjem obolelih delova kože. zakona. bežanje u neredu razbijene vojske. iskrcavanje vojske na neprijateljsko zemljište. veština ggunjenja životinja. tome sečenje) med. oblik) kožasta masa koja se upotrebl>ava za povezivanje i koričenje knjiga. bezmirisan bizmutov prašak koji ima antiseptičko dejstvo i koji leči rane. dermatoplastika (grč. skopeo gledam) aparat. žućkast. derogacija (lat. eldos vid. dermatodinija (grč. tur. plastike veština uobličavanja) 1. dermotomija (grč. pomoću koga se može videti svaka. dsrmologija v. vazdušnim putem na neprijateljsko zemljište. derogatio) krnjenje. derogativan (nlat. dernek (tur. derma. briga. cilj. mykes gljiva) med. v. derospazmus (grč. dernek. svaka pora. za pola stepena sniženi ton de. naročito u modi. ono što je najnovije u modi. bora. derouter) skrenuti nekoga s pravoga puta. tj. odstupanje (npr. ñerma) v. vrsta. ukidan. •zapaljenje kože. zakinuti. pa i najmanja promena na koži. okrnjivanje. derogativus) koji krnji. muz. dermatoliza (grč. ñerma. dert (pere. svadba. lekar za kožne bolesti. descente) silaženje. Guo labavim) preterana rastegljivost i mlitavost kože. ñerma. ñerma. des. stavlja van snage. descente) specijalno grañeni brod za iskrcavanje na neureñenoj neprijateljskoj obali. logia) nauka o koži. rasecanje kože. od ugovora). bol kože. ñerma. lečenje kožnih bolesti. ñerma. desenater (fr. dessin) trg. ñerma. dermatopatija (grč. ñerma. neki zakon. površine ili dubljih slojeva kože. šara. bolest kože koju prouzrokuju parazitske gljive. dessein. kožni. lat. gotovani koji žive na koži. dermatonoza (grč. dermatotilus (grč. udarom. povrediti. padina.(grč. lat. način ispitivanja kože i njenih oboljenja posmatranjem. ograničavanje. algos bol) ned. disegno. dere vrat. plan. koji pripada koži. skopeo gledam) med. ñerma. ñerma. raditi na uštrb. patheln patiti) med. koji opoziva. dermatografija (grč. iatrela lečenje) med. kožni žulj. ñerma. dlačica i dr. koje ostavljaju trajan i jasan trag. derma. propast. uzorak. v. dermatijatrija. dermijatrija med. . ñerma. ukinuti. bolest kože. osoba (nastaju trljanjem. nćsos bolest) med. dermatodčlija. dermotilus med. dermo. zakidati. dermatoze (grč. 2.derma 206 desenater derma (grč. rasulo. (fr. neprijateljski upad u neku zemlju. npr. tajni hodnik u nekoj tvrñavi koja vodi u rovove ili ka minama. dermatalgija (grč. dermografizam (grč. grapho pišem) opisivanje kože. v. zahidanje. dermatotilus. pomoću naročitog uveličava jućeg aparata. desig-nare obeležiti) namera. logia) nauka o kožnim bolestima. dessinateur) crtač mustara. zakinuće. desen (fr.pojave na koži kod nekih. derma. ñerma. deses muz. opozvati. prevlačenjem kakvog predmeta ili pisanjem po koži kakvim tvrdim predmetom). dirnek) sabor. grapho pišem) med. razbiti. koji je u vezi s kožom. zoon životinja) pl. ital. ñerma. nacrt. dermatopatologija (grč. voj. osnova jedne kompozicije. dert) tuga. vašar. ñerma. dermoplastika (grč. koji ukida. fort. nagib. desantni brod (fr. ñerma) kožni. okrnjiva-ti. derma talšja. u obliku naročitog ogledala. dermatologija. dermatom (grč. činiti krivo. derogare) krnjiti. smanjenje. tylos žulj) med. poslednja novost. dernier eri) poslednji krik. derma. ñerma. deroute) nered. dermatomikoza (grč. naročito nervoznih. odnosno za pola stepena sniženi ton desdesant (fr. (upotrebljava se u zavodima za ulepšavanje). opozivan. šteti. ñerma) kožni. voj. koji se tiče kože. dernije kri ((fr. dermatoid (grč. dermatijatrija (grč. otok kože. derd. dermatos) predmetak u složenicama sa značenjem: koža. odyne bol) med. radi na uštrb. dermoskopija (grč. presañivanje zdrave kože hirurškim putem na mesto gde je ona uništena. bol. jad. zavesti. grč u vratu. nauka o kožnim bolestima. oduzimanje. oleum ulje) farm. dermatolog (grč. dermatičan (grč. dermatol (grč. opozivanje. dermatopatija. spasmos grč) med. ñerma. zbuniti. dermatozoe (grč. dermaskop (grč. plastike veština uobličavanja) med. spuštanje. derogirati (lat. kožni para-ziti. tovar jednog broda. gljive gotovanke. dermatonoza. ñerma koža. derutirati (fr. oduzimati. med opšti naziv za bolesti kože. derut (fr. vojska dovedena vodenim. silazak. veselje. u vezi sa kožom. v. ukidanje neke naredbe. dermalni (grč. pobrkati nečije namere. derma. staviti van snage.

deser (fr. očajnik. deservitum) braniočeva (ili: zastupnikova) prinadležnost. završetak reči. decimetar. desistere) odustati (ili: odustajati) od čega. osećanje bezizlaznosti. nlat. desiderat (lat. prezirati. omalovažavati. despicere prezirati. desiderium) želja.). designatus (lat. potreba. deskrintivna lingvistika grana lingvisti-ke koja se bavi izgrañivanjem metoda za objektivno opisivanje jezičke strukture u jednom vremenskom preseku. onaj koji pokazuje mesta (u pozorištu itd. čeznuti (za čim). teško ožalostiti. koji opisuje. honorar. desenzibilizacija (nlat. desiderativus) koji izražava želju. neu-tešnost. bezutešan. designatio) označavanje. despectus) preziranje. gubljenje ljuske. verba desiderati-va (nlat. desperare) očajavati. desolatio) pustošenje. revolucionar koji je stavio sebe van zakona. desperatio) očajanje. odreñuje. desnog (grč. designativus) označavan. ocrtavan. desiderativan (nlat. opu-stošiti. descriptif) opisan. deskvamacija (lat. poruga. desinence) gran. ucveliti. radnja kojom se otklanja ili smanjuje preosetljivost izvesnih organizama na neke tvari. zahtev. desen-mašina mašina za izradu tkanina po mustri. desinirati (fr. fot. smanji-vanje osetljivosti emulzija ploča i filmova pomoću naročitih boja (desenzibi-lizatora). taru tkanine koja treba da se izradi najpre izbocka na tvrdoj hartiji (kartonu). dessine) crtano. crtao. očajanje. dakle. desperatist(a) (lat. voće. supstan-cije (kod koprivnjače i dr. designare) označiti. stvari kojih nema. ital. desiderare) želeti. desperado (šp. opis. razoren. desikacija (lat. re-dar. titula grčkopravoslavnih vladika. tanjir za voće i poslastice. despotes) neograničeno gospodarstvo. ocrtava. desigram v. okaniti se nečega. neograničeni gospodar. desquamatio) ljušćenje. neograničeni vladalac. skromne. odreñivanje. uništen. prikazivanje. praznina koju bi trebalo popuniti. označenje. klonuti duhom. deskriptiva (lat. gubiti ljusku. tiranin. obeležavan. kraj. naz-načiti. verba desiderativa) gram. med. žude-ti. desperatan člat. čežnja. desideratio) nemanje. pod desenzi-bilizacija. stvari koje su potrebne. klonuo duhom. disegnare) crtati. despectio) v. desinere završiti se. duboka tuga. žudnja. desiderata (lat. designatus) neko koji je odreñen za neki položaj. deser. desensibilisatio otklanjanje osetljivosti) med. dessert) prislačni. samodržac. nestale stvari. desperare) čovek bez nade. designator (nlat. grdnja. uništiti. baciti u očajanje. bez nade. pasti u očajanje. želja. desperatus) očajan. nešto što nedostaje. odrediti (nekoga). samovoljan gospodar. desolirati (lat. imenovati. desiderij(um) (lat. desinencija (lat. razo-renje. designator) razvodnik. desiderata) pl. prezir. Podanici . desertni tanjir. desolacija (lat. despćtes gospodar) prvobitno: gospodar roba ili sluge. koji označava. očajan. designaciona presuda prav. desistirati (lat. desert (fr. desolare) pustošiti. despektirati (lat. nedostajanje. decimetre) v. dessert) v. rastvorenih u vodi. npr.). dessiner. razoriti. rušenje. descriptio) opisivanje. desiderija pija (lat. despotizam (grč. despekt. koje su poželjne. bezglavost. poslastice). decigram. puste želje. desigvirati (lat. designativan (nlat. krajnje ogorčenje. despectare) potcenjivati. a koji još nije uveden u dužnost. neograničena vladavina. fr. dssignacija (lat. despekcija (lat. deskvamirati (lat. presuda po kome će se redu isplaćivati poverioci kod nekog stečaja. desimetar (fr. describere. isušivanje. naznačenje. deservit (lat. glagoli koji iskazuju neku želju ili potrebu. čega nema. desoliran (lat. deskriptivan (lat. nacrtano. dosuñivač nagrada pri javnim igrama i utakmicama. gubiti svaku nadu. desideria pia) pl. desperirati (lat.desenzibilizator 207 despotizam desenzibilizator (nlat. nacrtao. siccus. poslednji deo obeda (sir. potrebu. krajnje ogorčen. krajnje ogorčen čovek. samovolja. desideratum) nešto što je poželjno. molba. ocrtavanje. nai-menovati (nekoga za nešto). slatka i jaka vina). ime. mašina za deseniranje mašina koja se upotrebljava u fabrikaciji tkanina. desolare) opustophen. desideracija (lat. desine (fr. fr. skicirati. koji prikazuje. describere opisivati) mat. desiderirati (lat. naimenovanje. desertna vina vina koja se piju posle obeda (obično fina. ostrugati l>uske. nacrtna geometrija. i koja mustru. desperado očajnik) razbojnik. desperacije (lat. obeležava. imenovanje. nedostatak. suv. desquamare) oljuštiti. ljušćenje kože posle kožnih bolesti. desensibilisator onaj koji otklanja osetljivost) v. desiccatio) sušenje. za popunja-van>e zbirki. prestati s čime. prikazan. deskripcija (lat. titula nekih srpskih vladara posle Kosova. dobronamerne želje (koje se obično ne ispunjavaju). odredan. potreba. tiranstvo despotizam. despekt (lat.

do sitnica pričati (ili: izlagati. posvete. dette publique) državni. razrušljiv. darvi-nizam) i Hekl. detaxatio) v. isparavanje tečnosti i ponovno zgušnjavanje u tečnost. učenje o postanku. učenje o prirodnom razvitku životinj-skih i biljnih vrsta u toku istorije Zemlje. detacher) od celine odvojiti pojedine delove i odaslati. detaše (fr. destilat (lat. despotizirati (grč. en detail) trg. dodeljen. kazan za pečenje rakije. prekapnica.). izdvaja. poreklo. detant (fr. potanko. de-. destinatio) odreñenje. prevratnik. det flotant (fr. pri kojem neke materije prelaze neposredno iz gaso- vitog u čvrsto stanje. sudor znoj. i o uzrocima toga i takvog razvitka. otcepiti. javni dug. detaljist(a) (fr.). despotes) samovoljno. desnom rukom. detailler) opširno (ili: podrobno) izlaganje. destinacija (lat. vršiti nasilje. desudatio) znojenje. Despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke ureñene uprave. skidati se. dsstruktivan (lat. opredeljenje. izlaganje) nabrajanje do sitnica. de-. destructivus) razoran. o činjenicama koje na taj razvitak ukazuju i koje ga dokazuju. despotski (grč. opisivati). naročito Lamark (v. colla destra) kuz. rasparčan. opuštenost. krajnji cilj. detalj (fr. primalac. dette) podužica. de-suggestio) osloboñavanje od sugestije i njene moći. destina-taire) trg. pretvoriti u paru. detail) pojedinost. rušilački. na parče). pričanje (ili: opisivanje) do sitnica. naziv za potez gudala pri sviranju na gudačkom instrumentu.i stilla kap) ispariti. sitničar. a. destilacioni aparat sprava za vršenje destilacije. destilater (fr. iscrpan u izlaganju (ili: pričanju. tiranski. detachement) voj. odvojiti odred vojske ili flote i poslati ga da izvrši neki zadatak. destruktor (nlat. descendirati (lat. bez veze sa ostalim delovima. neograničeno. ponašati se kao tiranin ili nasilnik. destinativ (lat. det (fr. sići. odred vojske (manji od divizije) odvojen od celine i . hem. destillare kapati.despotizirati 208 detašman stoje pravio prema despotu u istom odnosu kao ma koji predmet poseda. država neograničenog i samovoljnog vladaoca. despotes) vladati neograničeno i samovoljno. dsstiliran (lat. onaj kome zapovednik lañe ima da preda robu. komada ti. destillatus) hen. u novije vreme. krčmiti. detašman (fr. an detaj (fr. desudacija (lat. lamarkizam). destra (ital. proces prikazan pod destilirati. destinirati (lat. name-niti. ponovo napraviti tečnom. poboljšava. suva destilacija zagrevanje organskih tela (drveta. dug. razrušljivost. detache) muz. padež cilja u najopštijem značenju. pridodat. prevrat. unipggilac. desublimacija (lat. nasitno. detaljiranje (fr. destructibilitas) razorljivost. kostiju i dr. destillatio) hen. destillare) destilacijom do-bijen. destructio) rušenje. destilirati (lat. isparavanje. pečenje rakije. osamljen. detente) popuštanje zategnutosti u odnosima. nasilnički. detailleur) trgovac namalo. destilirati. scendere) silaziti. despotes) neograničeno gospodarstvo. detaširati (fr. destrukcija (lat. destinater (nlat. de-struere) razornost. descendentia) potomstvo. destruktibilan (lat. opširno pričanje (ili: opisivanje. detaljiran (fr. koleno. tečni proizvod destilacije. nasitno. destilacija (lat. destructibilis) razor-ljiv. descendent (lat. fabrikant likera. descendencija (nlat. neograničena i samovoljna vladavina. razo-rilac. de. destra desnica) kola destra (ital. Darvin (v. trg. detaljisati v. desugestija (lat. Tvorci ove teorije su: stari grčki mislioci Anaksimandar i Empedoklo. praunuk itd. onaj koji je suviše opširan u izlaganju (ili: pričanju. usitnjavati. voditi poreklo. adresat. sublimatio) proces obrnut procesu sublimacije. preznojavanje. uništljivost. descendentna teorija bkol. popravljen. unuk. descendens) potomak. posvetiti. despotija (grč. dette flottante) leteći dug. raza-ranje. sitnica. prodavati namalo (ili: nasitno.) u zatvorenim sudovima da bi se iz njih dobili tečni i gasni proizvodi. ako se ohlade do odreñene temperature. opširno. postupati nasil-nički. otcepljen od celine. a potom ovu. neku tečnost. detailler) opširan. otkomandovati. destruktivnost (lat. poboljšanje u odnosima izmeñu dveju država. destruktibilitet (lat. izlapiti. destructor) rušilac. detaksacija (nlat. fr. dosti dovati v. naročito državni dug. detaširan (fr. prekapavati. destinare odrediti) lingv. destillateur) onaj koji preči-šćava. opredeliti. detaljirati. isparavanjem prekapa-ti. det publik(fr. putem zagrevanje u zatvorenim sudovima (retortama i dr. prečišćen. prečistiti. destinatarius. destinare) odrediti. poticati. detacher) odvojen od celine. namena. opisivanju). prodaja namalo. na komad. detailler) rasparčavati. podrobnost. uništljiv. pridodato. detaljirati (fr. unipggavanje. voj. do deliti. otcepljen. spuštati se. onaj koji peče rakiju. opisivanju). konsig-nator. izdanak (dete. taksacija. na parče. rashlañivanjem.

tečnost i dr. determinabilis) odre-dljiv. (lat. detrempe) vodena boja pomešana sa tutkalom i belančevinom (služi upućen radi izvršenja nekog naročitog zadatka. iznošenje na videlo. odlučnost. prasnuti.) koje se zbivaju kod optuženog ili osumnjičenog lica za vreme njegovog saslušavanje. detergent očistiti) hemijsko sredstvo (prašak. onaj koji raspolaže nekom stvari. tajni policajac. detevtor (lat. odreñivati. za razliku od sopstvenosti. dictum) rečeno. pejora-tivan. ispadanje iz tona. izvesni spojevi veličine koeficijenata koji se javljaju pri rešavanju linearnih algebarskih jednačina sa više nepoznatih. otirati. tobožnje sopstvenik. odrednica. determinizam (lat. obelodanjivanje. trg. pogrešno pevanje. jus detrectionis) pravo odlaska (ili: udaljivenje). jus detrakcio-nis (let. rešenost. detto. prema čemu ni čovečja volja ne može biti slobodna. toga istog. pobudama. determinato) muz. lat. determinisati (lat. detentor) prav. npr. pritežalac. npr.) za čišćenje i pranje raznih predmeta (rublja. pristalica determinizma. deterritio) zastrašivanje. eks-plodirati. čime se dolazi od opštijih do maše opštih pojmova. detonatio) pucanj. inde-terminist. determinare odrediti) fkl. detektiv (lat. opredeljivati. deto (ital. deterirati (lat. up. determinatus) odreñen. klevetanje. odlučljivost. koji odreñuje. determinist(a) (lat. supr. činilac koji odreñuje pravac i cilj. eng. odluka. to isto. grmljavina. deteriorativan (lat. disanja. očistiti. po porudžbini i za nagradu. determinatio) odreñivanje. opredeliti. otrti. toxon otrov) uklanjanje otrovnih sastojaka iz neke tvari. rešljiv. službenik koji otkriva zločine i njihove izvršioce. v. determinare) ograniči-ti. detencija (lat. sasvim neprimetno. lišavanje slobode putem zatvora ili pritvora. detonacije (lat. detractio) odbijanje. detranp (fr. detractor) opadač. ograničl>ivost. sredstvo za čišćenje. klevetnik. supr. determinativan (nlat. determinabilitet (nlat. zakup-ca. determinare) fil. deterrere) zastrašiti. pulsa. stvarno raspolaganje nekom stvari. a deto (ital. detekcija (nlat. privatan detektiv lice koje. panjkalo. praviti snimci. determinativus) gram. ograničljiv. detoksinizacija (lat. tresak. determinare odrediti) fkl. nezakonito zadržavanje. determinanta (lat. posuña i dr. (fr. tj. detectio) otkrivanje. detericija (nlat. odreñenost. ldg. prima elektromagnetne talase i slušalac ih naročitim ureñajem čuje.detektiv 209 detranp determinativ (lat. odredbeni. materije. odreñenje. odlučljiv. eksplozija. detegere otkriti.). odredba. krvi otvaranjem vene. deterzija (nlat. opredeljenje. . detegere otkriti. determiniran (lat. prav. oštro naglašeno. determinare odrediti) mat. obustava. determinabilan (nlat. uzeti odviše visok ili odviše dubok ton. detonirati 1. 2. a detto) istoga dana. detoner) muz. sinteza opštih pojmova u posebne. presudan faktor. sprava koja otkriva bojne otrove u atmosferi. deteriinirati v. distonirati. odvraćanje od zla pretnjom kazne. eng. potajno motri rad pojedinih ličnosti. smenjivanje. detector) u radiotelegrafiji i telefoniji: aparat koji namešten u prijemnoj stanici. detonator) upaljač. detergere. sprava na veštačkim bravama koja pokušaje obi-janja objavljuje i sprečava. deterior gori) v. lako upaljiv eksploziv kao sredstvo za paljenje teže upaljivih eksploziva. detonare. detektiv-aparat vrlo mali fotografski aparat kojim se mogu. deterziv (lat. za-plašiti. indetermini-zam. detergere) obrisati. detergirati (lat. determinisati. detonator (lat. determinabilitas) odredljivost. deterzorij(um) (lat. rešljivost. detersorium) med. determinante (lat. odlučiti. znojenja itd. eng. detrakcija (lat. odrediti. opredelji-vanje. opredeljen. napred imenovano. organizma i dr. odlučno. npr. panjkenje. pogrešno pevati. detektor (lat. oduzimanje. detoner) puknuti. detergere čistiti) med. detektor laži ureñaj koji beleži fiziolo-ške promene (krvotoka. pomenuto. utvrditi. fr. determinativus) odre-dan. 6 kg brašna 9 kg deto. determinato (ital. u s loženo j reči (složenici) onaj deo kojim se drugi odreñuje. detentio) zadržavanje. detective) potajnik. tresnuti. opredeljenost. detersio) čišćenje. determinacija (lat. de. nego odreñena i uslovljena tim uzrocima i motivima. ograničen. gram. deterziv. prasak. deterdžent (lat. determinativ. muz. detraktor (lat.grč. učenje o odreñenosti ljudskog delanja i htenja i uslovljenosti njihovoj spoljnim i unuta-rnjim uzrocima i motivima. čistiti. te zabeležene promene prilikom saslušavanje koriste se pri utvrñivanju istinitosti izjava optuženog. suža-vanje obima pojma proširivanjem njegove sadržine.

diffamare) izneti na rñav glas. splašnjavati. v. deuteronomijum. prilaže se prepis rasprave. pod fakat. up. dewa. detritio) trljanje. defanzivni ugao voj. defanzivno sredstvo (lat. bogovi. deuteros. faix srp) požnjeti srpom. odbijati. tef) v. defaecatio) čišćenje od šljama. sskr. protocolli) prav. odbiti. istrošen kamen. detumescere) med. deus (lat. deus eh machina) lit. greška. deus eks mahina (lat. koji nema svih delova i oblika. fig. izmešane strane ponovo dovesti u red. nepotpunost. defensiva) odbrana. mana. ozloglasiti. thronos) lišiti prestola. defektiv (lat. deuterokanbnske knjige kanonske knjige Sv. deuteroskop (grč. med. defamirati (lat. detronizacija (lat. deuteros) predmetak u složenicama sa značenjem: drugi po redu. podnositi) med. popustiti (otok). fiz. npr. prečišćavanje. proizvodi raspadanja. detransportacija (lat. nepotpunost.(grč. jedan deo nasledstva. glagol jesam itd. detruzorij(um) (nlat. imenica doba. iznenadna pomoć. defectus) krnj. de. svrgavanje (ili: zbacivanje) s prestola. pathein patiti. defensif) odbrambeni. supr. oduzimati. opanjkati. de facto) v. de-transponere) tip. radi zaštite od škodljivih uticaja. deuteros) ponavljanje. odbrambeno oružje (koje služi samo za odbranu). skopeo) drugi vid. deuteros drugi po redu) hem. ukloniti. thronos presto) lišavanje prestola. ofanziva. deugeronomion (grč. deuteros. deuterijuma. de-transportatio) tip. defektan (lat. deuteroza (grč. detronizirati. na motoru. def (arap. oksid drugog stepena. daire. deuteros) hem. biol. gamos brak) ženidba (ili: udaja) po drugi put. oxys) hem. prav. praznina. da se da. tur. naročito šećernog soka pomoću kreča. grč. uzeti napred. iznenadno posredovanje koga boga u nekom kritičnom položaju. reč koja nema svih oblika svoje promene. theos. potonji. drugi brak. defanzivni položaj voj. defensus. detronirati (lat. mešanjem. difamirati. detritus) oblutak. znak D. mesto izloženo unakr-snoj. fr. manjkav. detranspozicija (nlat. deuterogonist(a) (grč. onaj na kojem se očekuje napad. kvar. jezgra teškog vodonika. npr. defalcirati (lat. v. detumescencija (lat. rušenja. detrahirati (lat. de-transpositio) til. daff. de. defanzivan (lat. u antičkoj tragediji. deutero. spoljašnje zaštitno sredstvo. defectivum) gram. de. tj. defanzivno oružje voj. detranspozicija. neočekivana sila koja se iznenadno pojavljuje i rešava stvar. sposobnost da se vidi i ono što nije tu (izvesno dejstvo poremećene ili prenadražene delatnosti nerava koja es pojavljuje kao vidovitost). „bog iz mašine". detronizirati (lat. defekacija (lat. detritus (lat. detur (lat. teški vodonik. thronos. defektivan (lat. detransponirati. deuterogamija (grč. odbrambeni rat. deuteropatičan (grč. oduzeti. u kasi. deuteroskopija (grč. prestati da otiče. defectivitas) krnjost. manjak. verba defectiva) gram. detrusorium) med. splašnjavanje. rana napravljena trljanjem. koje su tek docnije primljene u kanon. de. pisma. koji je za odbranu. fr. ukloniti. obediti. deuteroni (grč. drugog ranga. deuteros. nepotpun. detumescirati (lat. odbrambeni položaj. detumescere) med. deuterij(um) (grč. defanzivni rat voj. manjkavost. oklevetati. deuteroksid (grč. svrgnuti s prestola. izbacivanje izmeta. taloga. slika raće-na vodenim bojama. topovskoj ili puščanoj. rat koji se vodi samo radi odbrane. detransportirati (lat. defanziva (fr. bolest koja dolazi kao posledica druge neke bolesti. pathos bol) med. de-transportare) tip. defensivum) med. grč. defektivni glagoli (lat. deuteros) drugi glumac po važnosti u starogrčkoj tragediji. defakto (lat. deuteros. sa prazninama. defectus) nedostatak. detroner) v. ispravljanje izmešanih strana. detur) neka se da. deuteroskop. deuteros. koji je. skopeo gledam) vidovit čovek. vidovnjak. neočekivano posredovanje u nekoj stvari. detricija (lat. detur kopija (lat. pomoću naročite sprave (mašine) bio spuštan na pozornicu. nomfa) drugo zakonodavstvo (u odnosu prema nekom ranijem). tj. fiz. koji dolazi kao posledica neke ranije bolesti. detrahere) odbiti. oni koji nemaju svih oblika. deuteros. grč. detransponirati (lat. popuštanje (ili: prestajanje) oticanja. defektivitet (nlat. nomos zakon) peta knjiga Mojsijeva (kao ponavljanje zakona sadržanih u 2—4 knjizi). . dni (lat. deus. npr. tj. hirurška sprava za potiskivan* tela koja se zadrže u ždrelu. defekt (lat. zaštitni.. deuteros. grč. vatri. uskratiti. hem. deuteros. defectivus) nepotpun. def. npr. stanje u kojem je jedna strana samo u stavu odbrane. dewas) bog. deuteronomija (grč. šljunak. nepotpuni glagoli. deuteropatija (grč. detur copia se.detranspozicija 210 defektivni glagoli istim ciljevima kao i gvaš). ponovo rasporediti. dii) pl. oštećen.

genetička definicija. defenzor. defensio) odbrana. v. slab. definicija. onaj koji odreñuje. odreñen. efeminacija. dril. ponovo naručivati. definitivno. odme-tanje. iznurenost. defiguratio) kvarenje. paradni marš. pravobranilac. defek-tivitet. to biva naznačenjem najbližeg roda (genus proximum) toga pojma i njegove specifične razlike (differentia specifica). nagrñivanje. ispitivanje. ver-tikalni defilman rov udešen tako da neprijatelj ne može u njega gledati ni gañati. kec. svečano prolaziti. deficitaire) koji ima deficit. svaki tesan put po kojem trupe mogu da se kreću samo po jedan ili dva u redu (usek. defectuositas) v. pre-sudan. defenzor (lat. fig. grč. definicija. manjak u kasi. defektura (nlat. defanziva. obezbeñivanje jednog fortifikacionog objekta od neprijateljske vatre. definitum (lat. defektologija (lat. odmetnik. nedostaje. bez vere u uspeh ili pobedu. 2. defektoskopija (lat. defetist(a) (fr. nagrditi. na novcu: znak mesta ko-vanja i majstora koji je pravio novac. tj. deficit (lat. defectivum) gram. štićenik. svoñenje jednog pojma na druge pojmove. deficere) pogreške u računanju tražiti i koriti. defile) tesnac. manjkav. deficitan (fr. definitiva (lat. unakaživanje. odreñenje (ili: odredba) pojma. defekcija (lat. definitiva sen-tentia) konačni sud. iznu-renje. defendendus) optuženi koga treba braniti. definitivum (lat. dopunjavanje. ispunjavanje laboratoriju ma. zastupnik. popuštanje u snazi. zaključenja mira pre pobede. snabdevanje. klonulim. ma-nisati nečemu. klijent. konačno ureñenje (supr. nego su tražile da se zaključi mir po svaku cenu. ćuprija. praktični učiteljski ispit. defemivacija (nlat. pojam objasniti drugim pojmovima. defektirati (lat. onaj koji usled slabosti ili bolesti nije više sposoban da vrši svoju dužnost. defaite poraz. definitivum) konačno objašnjenje. supr. kasi itd. dužnik. tj. čo