16 GODINA NAJTlRAZNIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI

On niavaz

Nezavisni bh.. politicki dnevnik - petak, 25. 3.2011. - Sarajevo - Godina XVI - Broj 5590 - 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 €

(1]1].1):i~ Ulvrdenu da Dum narudanije zakonilokonsliluiran

Izbor Budimira,Kebe i Pudaricaponisten,. sto implicira i da je nelegalno im.enovana Vlada FBiH, ali konacnu odluku donijet ce Sud BiH

C entralna izborna ko- deracije BiH. dnika i porpredsied nika FBiH misi ia (CI K) BiH, do- Nairne, urvrdeno ie da nisu nije proved en u skladu s Izbornij.:laj~ [ucer .• o~luke ?ili ~spunieni uvjeti za konstitu- nimzakono,?, te j~ d~I.J.esena ko]! rn. ie, fakticki, po- iranje Dorna naroda Parlamenta odluka 0 poriistavanju njihovog n istila novcizabranu v last Fe- FBiH, zatirn da izbor predsje- izbora: 2. i 3. SlTI>I,"

Rasle lempera.tura p,.

Po iticar· su se ogrijeS·li 0 narod

33. srr,

lEnA GDDlnAMA LEZALA MRTUA

U SUOM STAno ~

Nije rjepo : Zakljucali ~ ,~.~ Djeyojcicu ~

pobUedni ~ , stanare i ~ ~ ~ naOerao da ga.~

slavljenika zapalili :kuCD USTEOA ~EfiERG,JE oralno zadovoUI

~~.

VAH IlIlIAlIlH DIlZle

BANJAlUKA

SUDEN J E P EDOFllU

Reakcije na odluku CIK-a

2

OnBvniavaz.pelak, a .. k tuelno 25 m,rtlolujal< 2011.

Dollaz da se za BiH urlledi borm

Celnik HDZ-a BiH Dragan Covic

i stakao je cia ie j uceras n] a 0 dl uka CIK-. ocekivana, jer je Izborni 7.,ken BiH prilikom formiranja federalne vlade grubo prekrsea. Gin[enica da i e CIK os tao dosl [edan zasritnik Ustava Federaciie l3iH i lzbornog zakona BiH, uprkos nevidenim priuscima i iorrurama,

p rema Govi c u, jes te razlog "za sto se za nasu B iH treba i vri j edi bo riri~.

- Porvrdeno ie da se radilo 00 bahaIOHi i ustavnorn teroru- kaze Covic,

L;ubii:: Legalna vlarJa

ODLUKE elK utvrdia da Dam narada nije

nella minIstarslla Odilela CUUa]U za Bairam I BoilC

r-----::~ ..... -------____, Odluka CI K-a"prema predsjedniku HDZ-a 1990 Bozi Liubicu, dokaz ie da ie sve lito ie uradcno na formiraniu federalne vlasti bi- 10 nelegalno i neustavno.

- Naibolje bi bile da osobe koje su 1I eza ken i to usle u ka b inete miniSlam i Fed eraln e v lade ne ko nzumiraju te funkcije i cia ill prepuste legalno izabrano] vladi da radi te k uee po.1 ove, Ovi koji su k up iIi odijela za predsjed n i leo van [e i rninistrovnnie, neka ih korisre za Bajra Ill, Bozio." ; U skrs - rekao je Ljubic,

GIK Ie zaslllio zaMonltost

Odlazeca predsjednica Federacije BiB r''11!:~~;:~ Borjana Kriito srnatra da je CIK same

do kazao kako je p rili kom [0 rmiran ja federalne vlasti izvrseno nasilje uad Ustavom FB.iH.i Izbornim ZaKO.IlOI1l FBiH -Iako sam vidiele da su vrseni pritisci, nisam nijednog mornema dvoiila da ce biti ovakva odluka Cl K-a. Ovdje nisam hila u pitanju ja, meni ie drsgo ~tQ elK hili zakonitost, Ovime je vraceno puvjerenie u cijeli sustav - ka- , .... _ ..... __ ....:...0_-

zaia i e Kris to,

Odlulla nile ObaueZU)Uca

Nalog kant.onima

Takoder, don ese n i e i zakljucak koi irn se nalaJ" kiln tonalnim skupsrinama koje nisu orovele izbore 7." Dum naroda cia to odmah urade,

Odluke ee dan3s biti upueene SIr-

,------=1£"-------, Porpredsjednik SDP'a upitao SO! na osnovucega je CIK denio svoje jUoera!illje odluke, Vieruje da SU (0 ucinili samo na trsgu gledanja 11'1.,. vizije i ellonja novina,

- Nisu dobili nikakvu dokumentaciju. Nisu bili u staniu raspolagati objekri vnim tinjeniCl'lma. Donijeli su odluku koja ie ustvari poli li.~kl instrument oba HDZ-a. S druge srranke, cdluka CIK-a ni]e obvezurut". Ona ne moze i mati nikakvi h posljedics. Mi ocekujemo odluku Usiavnog suda FBiH i povinovar <"emo se njihovoi svskoi odluci-

IV rdi Ha dzi t.

GIK radi uinteresu dua HDZ-a

Porpredsi ednik Nsrcdne stranke Ra- RI""""'rTt'I ........... dom za boll i ~k(N S R.7.B) J erko Ivankovic Lijanovic srnatra cia je CIK samo nastavio radi ti !I interesu d va HDZ-" u BiH,~!o ie i do sadaollio. - HDZ zeli Vls;!i blokadu vlasri u FBiR CI1< ga ie ovime podrzao. Ilmjesto da deblokira procres ! da osigura da iz svih illpanija budu izabranl delegati za Dom narcda FElH, eIK se bavi onime ~IO nije !I ajegovo] nadleznosr -tvrdi Ivankovic Lijanovic.

PORTAL - :ko.mentar dana

Na prvcj tjetblici NiMiceva vlada sebi 71Q;InI'J1<,lapa dodalnih 1.500 l<M

- Za m su sO! tak\! bOIlli d.a sj &!nil U Ie SIOlice .• Sa cia, kad. su nelegaln:i. uzimaj U Ol'oJiko. S!a misE le kollk'O b i uz.imall dl! :5u. S,VlIrno izabrani uskladu sa mkQDqm? U ovoj .iluatiii. <10k jQ5 msu .i:g\lmi dB ceOSUlti n.lI ovim po~icijam!l; ovako :re ponabju. Ne till) BJl7.e da i mar u pia v u v:!aSt u I"U k~ma, OlimaIi' bi nam i ~ una Ullogllje da ~ebi POVl:taju prim allia. Ba~ me nestil ~nim" koli~i im j~ !!Ipli Obroll, (oprrolfWi apa.1JlrnJi)

Ponlstena odluka a lzboru Budimira, Kebe i Pudartca 5to impllclra i da le

Centralna ,zbOTIlH knmiaija (ClK) Bj}f, ndlucufu6 prosrom vecinom, odnosno sa ceti,ri gilisa la i [ednim protiv, douijela ie iuEe~ odl uke kojima je, faj<liokj, punistila 0 ovoi za b ran u vl ... s Federac ij e BiH.

U rvrdeuo [e da n is", hill ispunieni uvieu Z~ kOJ1S! ituiranie 00-

rna naroda Parlam enra PBiH~ [er izbori xa ra] dorn n isu pruvedeni U svi b deset ka ruona U sklad u s Izburn im zakouom BiH, zatim da izbor predsjedni ka i potpredsjednika Federaciie (ZivkoBudimir, M irsad Kebo i Sveiozar p~dariel nije prcveden u sklad u s lzhornim zakonorn, te ie donese-

na cdluka 0 panjsla vanju njihcvog izboral

HadiiabdiC: 'HOrae ima DOliliclti interes

Irena Hadziabdic po,novjia je cia. lzbomi .zakon nema )lI,CnanlZme 1I~ OSIlOVU k.ujib bi CIR mOg"~o'b~niti one knii opsmliraiu i7.bQr dd~ta. u Dum rlaruda FBLlI N~ nQvirnln,ki lJ.pil bko komendm izjave Lidije Korat, biv"" prcd~iecfnjce elK-a, a saM visoke funkciO.nerk:e S DJ'..a, ell! TI.isu talln; n a vodi cia ClK nema temel1allilmle, )iadziabi;l.ie: je llotcruda da. je "CIK obavl-

jao;! s ve s m je uebap u si<;1 ~du s nadldllustima iz cjana ~.9. Izli,bmog . zakl'!'lla".

- Razmamlli smo i mt'gucnO~l po Clno§enja kti V iUlill prii 3V:J; ali nem amI! nlkHkve mtlgucnooli 7.~ [Q. S 10 ~e uoe izj aVe.n1!~e bi vse pre&~i ~ dnice, sada ill l11ornnl(rg!ed_au 'iz drugog u gl ~ ".lI11! stu kH1J' njen e i 1.jaVl:nedv6jbemrdo izra?1l dobr.i J?\1" Jirii"lki irllereo.Zai,tu liDm hm!>

nad ena. i izjavama Kojima ~e i~vnosloll!Danjuie d~ SJ1l0 roi nacJ1ezDi ~amo za izbQr lakunod~"vni.h tijelu .

Volj;!la bih da prQEitale '61an Ul, koji kaiecin smo nadl~h!l~,ve pnsredne, nepo~redne izbQr~ obuhv~('ene ovim :zakonom, dulde ne ~mo, 11lkon",d~v"ih ""go i izvlilnih rijeJa, !)Q]lutPredsjednisrvlJ BiB,IWedsiednika i pOlr1:Ilds)edniklt FBiH - hiavib ie Hadziubdill.

aktuelno

Onevni 3val. petak, 2.5. martlozujak2a 11.

zakonlto konstituiran

SUdbina nlHsiCeue Ulade

Hadziah die i e u izjav inov inarima iasis ural a da se saceka konaena odluka Suda BiH, koji moze pervrditi onosro je CIKrekao, ali i ponistiti iii vratiti pestupak na novo odluci vanie CIl(-u. Ona je izrazila uvierenost da ce zalbe na odluke CIJ<..a biti podnesene,

AIm ih Sud porvrdi, one ce biti objavljene u "S!uzbe.nim nevinarna" i tek nakon toga mogu se provesti. Zbog toga elK ju&:r niie mogao konkretno kazati IIi kakva ce biti sudbina odluke II izberu VladeF'BlH_

ne!egalno lrnenovana vlada FBiH, ali konacnu odluku d'onijet ce Sud BiH

anarna u posrupku, keie irnaiu dva d. on od Q i i hQ Vflg ,jl ri jern a da se Zale Apelacionorn odielu Suda BilL a on ce POIOm u roku cd ni dana odluciti d. 1i je eJK u pravu. Ako odluke GJ K-a budu porvrdene, to ce irnplicirari i' da ie nelegalno izabrana Vlada PBiH,s Nerminom Nilclieem na ~eJu, lerje ona lmenovana na prijedlog Budirnira, Kebei Pudariea ..

J ucems-o,joj hiinoj siednici CIK" a nisu prisusrvovali clanovi Suad Ar~ 'Q" U (Ovie i Vedran Hadsovic, a p reostalih pel elano"" n ije bilo jell noglasn 0 u ovirn o(i:\~ kama, T~i'!t:Iije, proriv njih bio ie MHe Kndic, koji ie uporno rvrdio da C1 K nij e nad I eZall da odlucuje. 0 ovim pi!aoiima.

Kal;,o elK, prema PQslovlliku u fllOU, malle zakazali novu sjednicu ~ istim dnevnim redum i n~ nioj udlu6ivaci prosmm l'eCinom (4d), StO nije prvi pm da. se desHo, w ie iuesr i u~Inj .. oo, Ie ~u udluke donesene gl~.ovimll p redsi eeln; ~e r rene

KudiC bez olblouora

Mile Ku die i j utar je sjedniell CI K-II Liuyodio na ruo inci'!ienrnih siruacija. No.- novlaarima keii £II gu pitalinasrupa li on k-a./J neaavisnl Nan CIK-D iii I.-Ilsmpllik neke ud pnlii.icldh PIln:ij~ ]JQl]lisniq. platferrne, ni[e iclio &v.~!i' nlkakve kamemare,

Hadziabdic i "lanov, B ranka Petrica, Sriepana Mi ki6lt i Tihorn ira Vuii1:i€a.

n esene 17. marta na spa rnim sj ed nicama Dorna oared. i Preds ra vnickog doma FederaLnog parl"menta.

N1l slednid eIK-" potvrdeno ie da Ie !r~zenu dokumeIllaciju dielimii'n~ do"tav;o sarno Predst"vn.icki dam, ada je Dom naroda odbio po" slat; ovoj drzavnoj instituciji zapisnikc, r-ramkripte,. odluke i osta.lc 1Ikle Sll sporne kons!;tuirajuce sjednlce, M. KUKAN

Jasne odredbe

Premodno ~u nadlezl1e. sluib~ CI K -a d eralj non h rozlo;;;il e i 7.jns n jcnje i prijedloge odluka priprernlienih na 11 PQdlles~ka prisiigllh.u [0" rmi prigovor.a i tulbi na odluk<, 0 lzhor/J v las! i F~d eradJe, koie su do.

: Piie: Tank LAZOVlC (larikl@1tvaz.ba.)

ZrtuoUanJ8 drZaU8

Bez drZavnih vlasti, entiteti mogu postojati samo kao bastioni nacionalnih oligarha ko] za svoj interes gazduju narodnim parama i resursima

3

EMi se kra] sesiurn mjeseeu etkako BiB nema novu dr7.:lVIIU vias 1_ Sva goruca piranja iz njene nadl"zJ]o,Ii,3 njih nije malo, na cekall j U suo Koliko ged razv]ali-ceua, vlast ipak odiucuje II najvaznijirn pitanjima sudbine drzave i njenih gradan a,

Celnik Parlamen tame

skupstine Viieca Evrope Mevlu i Qwusolu (Cavuooglu)upowrio le juC'er .samo na [ednu posljedicu odgadanja usposiave Parlamenta BlH ; Viieca ministara Drzava bi mogla izgublu mjesto u ViiecLl Evrope,

Osim toga, prijeti i suspenzija trgovinskog sporazuffia sa EU, integracijski proces vedje zaustavljen, " slijedi i blokada evropskih fondova. Zsimovi finansijsk i b i 1)S ti tuci [a ae mogu se ratifici I'll ri, pa no vac j ill yes Ii cije cekaju.

Pi tanje i e dana kada ce "z3stckari" i rad mocnih ekonomsko-finansijskih rijela na drzavnoru nivou - 'Upravnog odbora Uprave aa indirektno oporezivanje i Fiskalnog vijeca SiH. Takveckolnosti dr-~avi ;

grsdanima nanose nepop ra v Ij ivu Sle[Ll, cak i ako postoii entiretska vlast,

Federacija BiH i Republika Srpska ne mogu u punorn kapaci retu fun kcion i ra ti bez d 1'71lvn e v lasti .. Stoga i cud i pristup pla iform aske po litii'!.ke opei ie. N acin om na koji su pokusal! uspostavi ti 1'1 as l u FB i H, 7.rrvovaH su svaku mogucnost formiranja eflkasne drzavne vlasii.

A =0 fa vias! mmlc realizirau zajednicke.ambicije i cilieve sva tri nsmda te saeuvati drzavotvomost zernlle kola je krvlju odbranjena od agresi]e i nestanka Bez drzave, enriieti rnogu postojari same kao bastioni nacionalnih oligarhakoji ZlI S\10; interes gazdui U D arodnim parama i res ursima

Ako se bez dogovora predstavnika svih naroda u BiH maze napra vi ti entiterska vlada, W7,avruJ nece moo. A kako nakon tesk ih ri j eei izmed u plarforrnasa i dva HDZ-a, opruzbi za drzavni udar, proruustavno dielovanje i rnajorizaciiu oceki",ui bile kakav dogovor medu niima na dna" vnorn nivou?

fJokoNINKOVlc/ro JE TO

- --

Bh. ambasador Ferhat Seta

ONo 120 bh. gradana De ,zeU napusIIII LlblJU

Vh'3e od 18 bh. firmi dijelit ce sudbiru kompanija ostalih zemalja

Ambasador BiH u Libi- Libije Seta i.e nazvao je[i Ferhat Setll, koii se na za- dnom od naivecih humaaih riev Predsiednisrva BiH tarnih akcija transportiravratio u Sarajevo, kazao je nja bn_ drzevliano.s jednog j !leer da se oko 120 bh. velikog prostora, No, nezagradana jo~ nalazi U ovoj dovoljnih uvijek irna, kao ratorn zah vacenoj zemf i, ~to ie [edan bh, dt1:avljanin ad cega je 30 posto na isto- koji je, kako [e kazao Seta, ku zernl]e, a ostatak u Tr- ostavio zenu i diecu u LibiIpoliju i niegovo] okolini. ji i ukrcao se na avion. Do-

M d·· k t dao je da vel ike zaslugc za

e iems e sesre uspjesnu akciiu pripadeju Seta kaze da su u Libi- bh. firmama koje 5U se

ji ostali uglavnom medici- ukljucile u formiranje hifiske sestre i zaljublienici u z n og s raba,

ovu zemliu koji Ie ne zele

napustiti, Materijalna dobra

- U koruakru smo s nji- Arnbasador ~elll je na-

rna i Arnbasada BiH po- glasio da ie u Libiii bile moci ce cnima koji odluce smjesteno vise od 18bh. fida napuste OVl! zemliu da rmi te da $U bili dcgovor!O urade putem kojl je slo" eni brajni vaznl paslov; badan prema T\J_j:Ii.u, liZ koJi su sada stopiran,i. posre clova n je Am b asa de i - 0 n 0 ~ to smo ura dili je

Reuolucionari su UbUel i nJihoUI POmaOaCi·

Pripreme za tJarbu u ArJidabijl

Am basadorSeCl kazao' ie da nije imao susreres revoI udbnarima koji kon trol;rai ~ '$[ok zemlje, ali da se, pre ern3 onome "10 on lna, 1'3 eli o Liblicirn. i nii hovill! po" mag. cima, '" kojima postoje=lioite informacii~·.

- r aka j e 12 n.~;:e p erspektive Lib iia, mazda, izgle" dala monoil 0;10, 0113 i e vise od drngib .3:OIp.<kib z"m.a1ja

(f"ro: lIP) organizirana plemensh U zemfjl je oko \30 plemena, od kojrn ie 30 glavIlih, .a od tib 30 - 2.0 su U7, Gadafija od njegovog dol.aska !l.a v los t 1969. godine, a desel su uvijek bili opozicija. Libija nije monolitna ni emicki. Osi'm Arapa, u nioj zive B "rberi ; T lIarez;~ N u i lIgtJ zeudje "lve arabi2irani c.r~ cj - k~zao je Seta.

osiguravanjc prijevoza. Dogovoreno je da nasa ambasada 1I Libiiiostane o.(VOfepa )!oa,te:bnJck,ow mV'ou,r kao tto su uudile i brojne zemlje te da ona radi do momenta do kad~ 10 bude mogllce - kazao je Seta.

Evakuaciju o.ko 827 bh. drzavljana gradana BiH iz

to da 8e sacuvaju i osigurajl.lmateriialn~ dobra fiaSih firmi. Bh. karnpa.nije ce dijeUti su dbiou Erm; QSlalin "emalja. Oko 40 godina b~ dclavljani radeu. Libiji, pa ie nemoguce ne zaliti ovaj oarod koj! je priia[eli BiH - rekao je Seta, _

F.KARALIC

4

O~ev"i.vjc.~etaR. ak tuelno

25. martfo2ujilk 2011.

LIBIJA Avioni zapadne koalicije sesf dan zaredorn gadali

Au-)acfa UniSlena, na

sad adaliJeUi Ie

Americka vojska saopclla le da ie uspiesno uspostavljena zona zabrantehog leta lznad pokrerunl napadi na tenkove snaga lojalnih libijsl<om vodi • Zracnf napad' na sebu, upo

Avioni zapadne koalicije gadali su ciljeve 1I Libiji ses ti dan zaredom, N akon Sill ie britansko ramo zrakoplow; Iva objavilo da Gadafijeva aviiaci:ia vi~e ne pOSIO" ji medi i i SlI _pr,imijet:ilida sa" vezni~h snsge-do sada nisu US P j e 1 e spri] eClti te nkove snaga lojilni.h Muameru GIl· dafiju do gadaju .gradove pod kcntmlorn pobunjenika

iii da pomakn U ckiop nil. vo.lila 'Sa .s tr.n~ke rsskrsnlce nil. isroku Ie sje.vernMfri~ke zemlie,

Nasumiclila vatra

Prerna izjavarna pobunjenika i o6ev.idaca, Gadafi~ i~l1lmko~i v.ratil; su ~ 1:1 grad Misu !'lI(l, pod 0 kri I jem !loCi i zapocdi gran atira nie obl~5ti nednleko od nQjve6e

bolnice, n2Stavjjaju6 s napadirna nepnsrednc nakoa prekida udars iz zraka zapadnihsnaga ..

Mieltani ua vade da <InIpni udari nisu omeli snajperi'ste loialne vla.d'i u tre&m po velicini Iibiiskem grad u [er SlJ nas ra vili S nasumicnom vatrorn. Portparel pobun ienikarekaoie da sn s,llujperistl ubili 16 nsoba,

Gadatl odbaCIOZene uelOhranlleUe

Ibrahim Dabusl, prvi Iibijski diploma! kef! se nkren ue prori v Gadofi ia, a jos je drug; covjek l!bij.ke misije pri Uje_diojenim narndima-u Njujoiku, I:a~eza Glas Arne" rike:

- ZnaJJl.O da [e on nesrabilan i vjerujre da ce s e bod Ii kol iko moze .i da en .unis ravati koliko .god bude mogao - prngnozira nvaj !ibij~1ci diplomat. -

On "aieda Gadafi ima.niz dubokih p<JC dzemnih tunela u Taipcliju gdje se mote sakriti. Sliean podzernni bunker otkr;ivel! ie prosloglll)eseca !la is!dli;u Libije.

- Tu je sve priprem.ljeno if)! u-drii i nukkarnu apok~lipsu - rekla. je prilikom obilaska lih tumla Dovinarka "A1-Ja=e",

Sve donedavno Gadafij a je cllvili ekipa ()d 40 ~ena LjelohraniIelja. M.edurim, libijski djplomari kafu da Gadafi niima u po.. ljednje dvije sedmke vi~e ne vjeruje:.

-

Pilaf franeuskih lrafnih sna_ga po pavralku iz misije

U Ubi/i, U lra{;uoj bali na Kortie;

U luci MisLH'.ua izbit~ ie i humanitarna kd~a buduei_ cia se ru nalazi vi5e od 6,,000 egipatskih radnika s porcdi cama kao 1 radnic i iz Jlllkih drugih "f~icli:ih z: ernalja koji celj;aiu da po .n j ih dode brad, ali ni ko ne doiaz],

Snazna eksplozija <lIdje.kn ula je jucer i u !Htij5koi p riiestonici, a dim ie primijei5en u oblasti gdje se OMazi vo] TIll b aza

Libijski zvani6nicl odveJ, su novinare d. vide, kako navode, IS ugljenisunih tijela vcinika i civila ubijenih 1I =enim udarima zapadnih borbeuih aviona i pto]ektiIa.

Am eri6ka vdj..ka ~op.:hla ie d. je lIspje§no'usP9,wvlje" nil. ,zona_1.a~r:n1jlmog leta iznad LiiliieT cia su pokrenuri napadi na tenkove soaga Ibjalnih Gudafiju.

Libijska dtZavn9 televitij" .aoptila ie d'1" s oj ayion i ~padnib zemalja gadaJi ~j" lieve 11 Tripeliju i Dibfaru. jugt)Zll!"!W:!.o oil. -priiesoonice.

Libijski zvanitn.ici

op lu iu i u za padne sHe za ubistve vise desetina civila, -uri do sada Jl.i su pretlsClvifi

aktuelno Onel'lliav31, petak,

" '. ',. 25, marVorujak 2011,

cilieve u zemUi

met-

-

I

Libije i da su riste rezima

dokaze 0 Lim stradanjirna.

Americki vOlni zvani~nici negiraju cia je u udarima bilo zrrava medu civilima.

Obaren ,.Galeb"

Francuski bcrbeni avion oborio je j\lc~r libiiski vejni -avion, iednomotomi ~Galeb", jloStO' je naruaio zou u zabrane Ieten i a Dad Libijo m, ; a. vila ie relevizija ABC News ca svojo] internet-suanici.

Metl!lllarildne koalicione snug e ;Jl,ve le sui 7.ra~ni napad na nporisre Gadafijevih s naga u Se b 1, saop!iili su oC~vid APP"u.

-Seba, koja se nalazi na 0:1<.0 750 kilron etara j li2no od T r ipolij a, centar je Gadafijevog plemena i sjedi~ te velike VOjD e baze,

Mnagi stanovnici mjeSill jos S u pri VJ:zeDi Ga,dufiju, Drugih detalia niti po dataka ·0 h'tvam,(l bilo.

Turski premijer komentirao vojnu operacllu

Erdoan ODIUZiO lapad da se zeli dOmOCi nalle

Turski prernijer Tajip Erdoan (Tayyip Erdogan) optuzio [e poiedine zernlje koje sada uces tvul u U operacij ama u Lib; ii da prije s vega pokusavaju da se domcgnu nafre i rudnog bcgarsrva koje se nalazi u toi afrjckoj zemlii.

- Zelim cia oni koji sada gledaiu u rom pro avcu (ka Libiji) i ramo vide same nafru, rudaike zlata i drugo miaeralno blago od sada na raj region gledaju kroz naocale savjesri - rekao je Erogan,

On nije naveo nijednu drzavu, ali je naglasio da u rome predniare oni koii se preuve ulask u Ankare u E U> sro analiti cari furnace da [e rijee o N ikoli Sarkozi j u (N icolas Sarkozy), ('iia zernlia predvodi napade na Libiju.

Dan ranije turski predsjednik Abdulah Gill (Abdullah) kazao je:

- Za T ursku je veorna vazno okoncanje siruaciie u Libij] bez d~!jnjeg proliievanja krvi. U tom &mislu trenutno rukovodstvo Li-

biie treba Sm prije podnijeti ostavku i De 0.13' E . H d Y'h f b . ,

• ". . Ii priliku drugima cia pljack:lju njihovu Z~ . miT a zia IZ egovlc

Erdaan: PolWa diJ SiJ gllJda /ual aaaci/le sav/Bsil rn Ij u, v __ ,_

.~ATO. dOg~VOriO Z:POVi:dn~ strukturu. liuotna UIOga

lIall)a ce lurall HlJucnu UIOUU iz~~~~~ie P~~:~~~~b~~~ ~~ojt~~~ti

uhl~fr~~~U~:::b:~~ glumac igra glavnu ulogu

leta i pomorskog embarga Malo je pozorista u BiB rpretaciiorn Zeke, dernobili-

NATO je odredio najvalnlji eije predstave uspiievaju 5V',- sanog berea Armije RBiH,

dio zapovjedne strukture za ru kom svojom izvedbom napu- kcji boluje od PTSP~a,

rnisiju u kQjQi ce Italija IllJati niti dvoranu, i to ne same na Hadlihafilbegovic je osravio

kljucnu ulogu, izjavio je juter maticno] sceni nego i izvan bez daha publiku y BiH,

iedan sll'eznil'ki diplomat. nje, [edna takva predstava, i Srbiji, Hrvatsko], Geilkoj,

Operativrio zapovje- to Kamernog """t:n'l55,sinoc Poljsko], Austriji i Crnc]

dnisrvo i specijalno zapovie- ie izvedena srori put. GOTi, a cia ie riieco rnozda

dnisrvo za pomorske operaci- Zas(O [e "Zaba" Dubra- zivornoj ulozi, potvrduiu i

je bit ce smjesteni u bazi k M'~' ... d ib .

Adantskog saveza u Napulju, vka lihanovica, u feil)l nagrace za na-) oljcg' glu-

dok te se vodenie zracnih 81m ira [ukica, fencmen mo- mea kojc je osvoiio na tears-

misiia izvoditi II bazi Podo glo bi se prctumaditi s vise rskim festivalima.

Renariko DlI. sjeveru, naveo ie n ivoa, .. ali zasigurno ie naiu- Emir Hadzihafizbcgovic

ova] izvor, vj erl i i vi j i argu m en t da j e to ro tieD je 196 L godlIIC LJ Tu-

Globamo nadziranje ope- tako izvrsna glum a Mirsad:a zli. U Sarajevu je zavrsio

racija obavljat ee glavno zapo- Tuke, Aleksandra Seksana [ Akademijn scenskih umje-

viednisrvo saveznickih snaga Moamern Kssumovlca, pre- tnosti, jedan ie cd najbolifh

u Belgiji (SHAPE), a nadzir- dvodenih Emirom Had1iha· bh. glumaca, s vise od 50 fi-

anje zrarnih misi]a bi treba- fizbegovicem, lrnskih, TV i pozorisnih ulo-

10 bili poviereno bazi u ami.- Svojom minirnalisrickom ga i brojnim nagrndillll3.

ru, u TUfskoj,cioilll()jeoll. i lznimno uatia.luWtoJi1 mte- A. G.

Posljednja taCkll niie konacno riidena zbog nmke blokade u NATO-u, ier Tur~ ska nije dala <:elenQ svjedo za poce(ak intervenciie AtlamskogsaveZl u vez'i sa mu· tom wile .zabran e leta_

Ankars je u srijedu sprijecila da 28 zernalja ·clanica Ali janse pOS Lign e dOgOVOI, protive6 se bombariliranju liI:>ijskog tlo. Turske vlasci postav!ja{u kao pre<luviet Zll svoj pris ranak d a medunaoodDa koaJicija koia dieluje u Libi·

Zap f}vjedni~lva .za operacije u Napulju i ball Po(Jo

II s man clarom UN ·a. pres ranI' N A TO-a ko i j se sas lOll a to·

s udarirna. me da "zemli e ko je l!ele izve-

Prema diploma!skom .ci udare u Libii'i (0' uCine, a

i;ZVOIU, Q a vi di ku j e i pak \::0- olle koje su proTi v da to n e mpromis izmed:u Nanka 6ne".

Italijanski premijer Silvio Ber!uskoni

nUe JDS urUeme zaPDsredouanJe

Iralijanski premijer Si~ Ivio Bedl,lskQn.i (Ber! us" coni) izla 11;0 je jucer da io~ nije "sazre!o vriie,me" Z~ posredovanie koiim bi se okoncao kon.flikl u Libiji posto libijski lider Muamer Gadafi i dalje vjeruje da mo ze po b ijediri.

- Meni izgleda do nije jo5' vrileme Z<I posredovanje- reba je u imerviuu za "Co rrie,,, d ell a Se m" Beriuskolli.

ltali jn je sfa vill! Oa Taspolagallje OS~!ll ra\llih avion~ 'i sedam svoiih aviobaza za vol IlU 0fieraciiu "Odisejeva lOra' pod maodatom UN-a, ELljje 'Berluskoni naglasio da Rim nile uralU s TLipoIfjem,

- Koa.! j'ci'ja je an&lIliranl rodi odbrane ci vila. Italiia nije u ralu i ne tel i da b ude - rebo je iraliian~ki premijer,

BerJuskoni: lIalija nile u ralu

5

Licnost dana

Komandant Staba NATO-a u Doboju

U BiH UsHladisteno oRo 25.000 tonamunicije

KomandallL,---------------------------, Staba NATO·a \! BiHbrigadni ge, nerol Deivid Enjart (David Enyeart) izjavio je jucu tokom posjete Dobo)" cia je u.Bili 1If: D umo LIS kladHi teon oko 25.001) rona mu· nic:ije, od ':ega ie 20.000 Ulna ne-

p"[SpekciVlJa ill'" '-- ..

ni~i.ia. ~oju neb" DobaF Takam jliceraiinje pa~j~ltJ l1JustJu.

- Godisnje u radionjd kl\sarpe .,3. mai" Omianih soaga Bili I) Doboiu bud. unis\e.oo oka 1.000 lona .n"perspekrivne municije, StQ ukazuie oa to da te Qvim (~. mpom puslupak rr:ljaLi oko 20 godin'l. TO' je dobar po~e(lIk, dobra OSDo"a i do-

bar ploces, ier je pi mnie un.il.ita vanjn m unici j e nIno za. HilI· reba ie Boian.

On je i uter razgo ,,·ar~o i 5 rukd VodsTvom Opcln e Doboj Ie jlosjeLio RudnIk kre':oiaka i Tvornicu !cre"a "Carmeo,"e lmegral" u :sevarlijama. S. Ca.

S1a drugi pisu

6

Cvijece u putJlici: Neke bilike i narasle

Nastup Kraljevskog orkestra

HOncerl.za cUllece

Ka ko bi 510 b ol je 0 tvoriIi sezonn vrtlarsrva, korporaciia QVC napravila je eksperimem PQP1J[liv~i londcnski ~Cadogan Hall" cvijecem kojern je koncert ndsvirao Kral [evs ki fil harrnonijski orkeSUIT. Prema nekim isrrazivanjima, bilike belie rastu nako n ~to lids lu~.a i u k lasicrlU muziku, Predsravnik QVC-a

jednu od s to tina b iljaka u "publici" izmjerio je rnetrorn prije inakon koneerra,

Dok su dvoranom odzvanjale skladbe poput MocaIrove (Mozart) 40. simfoniie, neke su, navodno, i narasle. Koncert je rraiao 45 minuta, S ve skladbe S II iml jene su na kompilaciji "The Flora Season: Music To Grow To" kako bi bilike svakodnevnc mogle uzivati Il klasicnoi rnuzici,

Ginisova knjiga je ne prlznaje

Hcerlla rabaua na.DUnlla 19 gOdl.Da

Rebeka Lejnir (Rebecca Lanier) iz Ohaja proslavila je 1.19. rodendan, Kaze da [e n jen a raina samo i.i vj eu, I pak, Ginisova kni iga ne priznaje je kao najsrariju lentl 113 svijeru [er nema rodni list, Rcdila se IS92. godi ne. Nadsivjela je sup ruga j d v if e kder ke,

Rodirelii su jo] hili robovi, a, iako [e TOIlMI'O ukinuEO 30-mx gallina prije njenog rodenia, crncima nisu izdavali rcdne listove na jugu. Ginisovoi knjizi rekorda potreb na j e &1 u "i;bena. p o tvrda da je naistariia ;"ena na svijeru .. Rebeka i m 11 porvrdu od sociialnog osiguranja da se rodila 1892. godine, ali to ,,1)e duvolino, Treba joj rodni list,

Lej!!;r; N/Jm~ rOdni lisl porvrda Q drzavljanstvu ili ITajnom boravistu.

Siarica ie vital113",a ilivi s unukcrn Dzirniiern Semblijem Oimmi Shambley, 61) i niegovom porodicom, Prerna Ginisovoj knjizi rekorda, l! ajsta ri ja osoba na ~ v ijet u je Bes Kuper (Besse Cooper, J 14).

Junakinja iz Dzordzije

DJeuolclCa riSH'lrala ~lIot za sestru

DevetogodBinja dje-

1'0 jci"'l >;pas.i la je ;;ivot m1udoi sl!lmi pr~d juretim kamiIYoom. Gurnuia ie 1.1 stnmus .al!s teo i sa rna nas t ra cia la. K<lmi.on je udari!) i pos je od po· sJ jed i cune"rece m!ill a bez noge 1 bubrega.

Al1aia Raker (Ailliiah Rucker} i~ M~disQilll u americk oj savezlloj drh vi Dzordziji poslal~ je p[av~

Spec

herojl1a u o6ima jav(iOs!i, ~ pril ikom spasavanja seSlfC wj~ razmi!lljala 0 lI~tiwioliigl.lrnosri.

Ne~rOCa u koiojie Anaja sp~su. m.1 ad ~ seSi;ru dogodi]a se. pri je mit$~c. N j ena rnajl:ll je ne7;apo~1 enll, :l' bolH i(;ke ~~tu(l" podmlriJ a je I okaln a 7.lI i~dn iea koj a j ~ organizirala prikupJjllnje 5re&u..Vl<~ illnllc IcinjL.L OspUl su prikupili nov ~c i za .renovirnn j e kuee kako bi pribl u6inili tl05tUllniiim 7.>1 bandikepirane osobe.

• Indii~ki plllicaiaeopoTavljll se 1.1 M!nici nakon sto ill upuc:ao sam ·sebe'u I1\lmjel't d~ doblje l;tIedalju za.bl'abro~L.MaheS Radz,guru J?rvQ je M,dio da s!.t na rijtgll ~p!.to!! Is iSe:swl"ioa n ep!l~fHltih m u~ kar,atla d a k je de~ urno ISj) red !tii&: J ednog b iv~eg floU,ticara. RlI d:Zgu11l f e .k;;lsm.je pril'.Il!!Q da je sam sebi IllIriiO tri r~ll<; 9yjje ltfllme i jedUlt u~tomal(. 'frenuLUuse Ila!azi U bolniei i izvan je zi vo me op~ S llOStl.

DnevnJ avaz, petak, mOZaI· k

25. mar1/o1ujak 20t' 1. '

Novi zemljotres pogodio sjeverolstncni dlo drrave

U-I 0 27.

rluih i nesla ih

Trojica radnika nuklearne elektrane Fukusima odvedena u bolnicu

Japanslm au/oees/a 11. r 23. marla

Iako II! dioauroeesreGr- Ii prvobitan izgled zasamo eat Km"lo u Nak i nakol1 ra~ sese dana.

mrnog zeri\ljotr,,~a koji jB Potres je 051etio dio '111-

pogodiaJapan izgledaOiIT· mceste, a radovi na njoi

3:;,.;610, J~panei suicj "reli - poceli su 17. marta. Vee

Driavna agencija za sigurnost hrane

U liH nama rad-oaltliunih C8Slica

Nnvi isnazni zemljotres jJcine 6,1 srepen Rihterove skale pcgodio ieiucer Japan - ovog puta sjeveroistocni di 0 drzave, ia v ili su j apanski rnedi i i, preni jel i su Reu ters i BBe.

Poslije razcrnog zernljctresa j ac in e 9,0 stepen i .i cunarnija koj i je uzdrrnao [apau 11. marta ru drzavu potresl a [e seri ia nakn adnih potresa,

!n21 n jeri, u j u rer nastavilis radom na stab ilizirani U reaktora 3 oSlecenog nuklearneg kompleksa Fuku~ima Dalton skorn jednodnevne pauze koia je napravlieria zbog rcga StO je u sriiedu posliie podne primiieceno kako i~ reaktora i~lazi dim. Trojica radnika nuklearne elektrane Fukusima cdvedena su u bolnicu nakon ~IO SU bi Ii izlozeni radiiaci] i, sao pcila [e j a panska agenci i a za n uklea(!I u .sigurnost, i avila ie agen eiia France Presse,

Njih trcjica radila su na reaktoru broj 3 te nuklearke

J~p~n le pQ'reli/a serija naknadnih .em/jotrella flakofl IJflQg rawmog II. marta

(FOIO: AP)

koja je tesko ostecena u potres u I I. mana.

U meduvremenu se koliCina radioaktivnog ioda u pit1:oj vcdi u Tokiiu vrarila na ni vc koji je siguran Z. dj ecu mladu od godinu, pa je za sa-

da ukinuto upozorenje koje je u srijedu izdato roditeljima,

Medutim, u Kavaguciju, u prefekturi Saitarna koja pripacia Tokiju, nivo radioakti"nag j 0 da i d alie je iznad dozvcljenog za djecu, javile su

agencije, Nakon potresa i tazornog cunarnija koji SI1 11. marta pogodili s j everoistok japana vise od 27 .000 liudi je umrlo i nestalo, na vodi se u posliednjem izviesraiu objavljenom ju;;er.

Sta bl na ova rekli nasi .strucnlacl"

naoraUili nouu

prckjueer ona je ponovo pustena U promet, a fotografije agencije AP dobzui u da se· lU niie radilo 0 nimalo jednostavoom po-

I""I •• AP} slu. PogO!OVO ako mamo ka.kvom se dinamikom kod !las obJlavljajll i grade ceSle. A 0 kva!i tern d·a se i

ne plica.

U B iH L,.~n ulllO "ema opasoasli od dolasb radioakti· '{nih ~estica iz J apana. No, odluceno je da se poostre mjer!' kod uvo:<a proizvocla i ~ susjednih !e drugih zemalja, jedan j e od zaklj u cak a j ucerailn jeg sas tan·ka u AgeD ci i i za 5;gu:r.IIO:!l hr".lIe Bili ~Qje!ll ~~ pdSU5lvovali pred~lavnici svih trddletnih drZuvoih ln~lituciia.

K<lko ie kina!! Sejad Mackie, direk tor Agcl1cije, trenu· tnoS~ na (dis! II BIR Hal >l;I:e mil)imaille kolicjne proizvoua i.z 1 apana, i UJ oko srodn jak kilogram a ribe.

- Inspekrorima na gr~n ienim prijelazima dal je Ilalog da poostr~ mjere. N a na!\i,m prijelaziroa postoje nadlel.ni inspekcijski organi koie nse komrolu mkvih proizvoda, 3koji ~n nasem Ir7.isru U10raju im.ali 51'OjU zdravi!venu dokumemacijll \toja pO!vrd.uje da su oni ispirani i da u njlrna O~lll~ nikakve ~telne kontaminame - paiasoio je MaekiC. M. Sm.

mozaik

Dnevni avaz petak, 25. martlo!ujak 2011.

PRIZNANJA Vijece ministara dodijelilo dl1avnu nagradu za sport

DZUmhUrU 10.000 H

Oruga nagrada pripala sledecrn odbojkasima .Pantomlrna", a tree a Bran islavu Grnogorcu

Vijece ministara BiH na iueerasnio] sjednici odlucilo ie da drzav n u nagrad u za sport u iznosu od 10.000 KM ove godine dcdijeli reniseru Damiru Dzumhuru zbog osvojenog prvog rnjesta na Evropskom junio rs kom prvens rvu i. bronzane rnedalie na Olirnpi-

jskim igrarna mladih,

Druga nagrada u iznosu ad 6.000 KM za izuzetan doprinos u razvoju sporta j afirmaciju BiH drzavna vlada cdlucila je dodiieliti Odbojkaskorn klubu invalida "Fantomi" iz S araj eva, kao kolekti vu za osvojeno prvc miesto na Evropskom prve-

nsrvu u siedecoi ndbojci,

Trecu nagradu koja iznosi 4.000 KM dobio je selektor dl:udo reprezentacije BiH Branislav Crnogorae za izuzetan i usp jesan ra d 1.1 oblasti sporta, Ova] novae isplacuje se iz gra-n ta za sufinan s iran i e sp orts kih man i festacija. S. R.

Posjeta pOZ, tog interpretatora i bzotsmena

Burha Saban u ."Auazu"

POZlI a ti interprejater i ugledn i b i· znismen Burhaa Saban posjetio je jucer "Dn.evni avaz",

U ugcdnom dru2e!j.jlLs uredaicirna i novinarima naseg lista Saban seime.resirao za rad najtiraznije i najutieca[nije.novine u Bosni i Hercegovlni, a razgovaralo se i 0 drugirn zanimlji vim le1ll,am!l;.

Saban je Ill! koneu posie!e ustvrdio da je uzivao u ambiientu restorana .Jflite Club 31")1 ,,AvazTwist Towerua; l2J::pjeg se pI"1liill izvanredan pogled nil Sal"dieve. L. S. R.

Godinu nakon mlstertozne smrti u zenlckom zatvoru

fadaralni MUP prijaUiO madiClnSMOg 18hniCara

Policiiski sluzben ici F ederaln e uprave policije podnijeli su Kanronalnom ruZilastvu u Zenici izvjesta] 0 pocinjenorn krivii';nom djelu protiv 4O-god.isnjeg A. 8., rnedicinskog rehniCara zaposlenog u KPZ- u Zeuica

Ka:ko je saopceno iz F eder¥nc uprave po~cije, postoje osnovi SUlIlll je da je A. B. wkom jan uam, februara i

marla 2010. godine, kao zdravsrveni radnik u KPZ-lI Zenica i osoba odgovorna za cuva:nfe i podieluliiekova j medikamenata U KPZ-u Zemea, omogucio da iz zarvo rske apo[eke zatvoreniku daspi jevajl.l med.ika· meoti koj; !1isu prepisaW ~ernpiiom.

Kako doznajemo, rijet ie 0 Alenu cmcu (32), koj; je u zatvoru

lezac zbog ubistva. Uslied prekomjernog unosa medikamenata u organizam zajednc sa stopostornirn alkoholom, zarvcrenik je premin uo,

Sroga je A. R svnjim cinjenjem, odnosnQ propusranjem cinjenja, podu;;;eo radlJje pomagmja, odnosno pripre:mne radoje prije nego ie nastupila ~mn osucrenika. A. Di.

DB. II SI8:SUg'U naua&em DrOd&lnOm mleslu MUOUI nnl BUaz? U"OI'I"'D mS18: naz,oulle na:s na sneaaCe b'roleU8 '81;810nl:

,0 3 813 III 10

7

Sta kazu poznati

Hobi VHijams PrlznaJem da sam sebican

- Rcditelisrvo ce me uciniti boljom i manje sebicnom osobom, Priznaiem, sebican sam. illivam u tome da mcgu raditi sta hccu i kad hocu, Ali, kada dobijete bebu, prisiljeni ste prihvatiti da se ne vni sve oko vas ito ce biti dobro ZI! melle. (Mu.ziCar IIa RTL-,,)

Miodrag Belodedie nl DzekO 01 Mutu nece OdlUGm ;

- BiH j e tavori I, ali samo iz razloga SIO igrate na d arnaeem teren U. Iza jednu i drugu reprezen tad j U ovc je vafua utakrnica, da ne kazem najvafniia u ovim kvalifikacijama. Ni Dzeko ili Mutu nece odluciti urakmicu, Na niih ce se posebno fQkllSimd prorivuicki igraCi, a to ce neki drugi igl":lt '~~~:inlf

iskoris ti ii, Moi a zelja je cia EO bude Marica, IS

r R.ulllunska uogotnetna legenda -za •• Av<lZOV Sport"} je favoril

Fil.ipSovagovie

He uJeruJem dB SU sui DoUlicari .zli

- Mi smc drUSlVO koje ie totalno nova i m!ado, jos mlade od filma, i nermalno ie da su srvari u neredu, oriaj koii ie ocekivao nesto drugo [U [e lot" lno prornasio, Nisam sklon vjerovari da 51.1 svi poliricari zli, a umietnici dobri. Iz situaciie u koio] mi sada iesmo svakako nas m aie ; lVUC; neki debar politi car , ni kako neki umjetnik. {Glunuu: za,,]uramji.iisrIT)

Sv t k W d r::7l a 033/281·393

a azu u naro u LC::::,J ~edakclJa@avaz.ba

:narod nece izdriati i DOSMUpUenJe struJe

- Nakon poskupljenia hljeba i cijena telefcnskih razgovora sada narn najavljuju i nove ciiene elektricneenergije. To bi bili preveliki udari po d~epu gradana rnnogo bogatiiih drzava nego sto je to BiH. Namecu nam evropske cijene, a place 5U nam na najnizern nivou, a 0. nezaposlenosti da ne gcvorirno, Pitanie je koliko ce narod mocl i2dr:Eali taka" pririsak.

(Gila/ac S. H. ;z Velike Klad .. le)

Vrijeme je Z'4

--

Vremenska prognoza 25_ 3. 2011.

VRIJEME DANAS

umJereno ObiaCnO

ac 'BA'N_J'A LUKA

DRCI<O 1B

fuZLA 1B

Ocekuje se suneano

vrijeme uz rnalu do umjerenu oblacnost, Neste vise oblacnost bit ce

u Bosni, uglavnorn 1.1 jutar-

nj im sa rim a. V jetar sl ab do llmjeren jul.nag i jugozapadnog .mjen. Ju~aruia temperamra od I do 8, na jugu do 12, a najvisa dnevn'l od 15 do 23 slepena.

UVNO

2:f;NICA 1.7

13

S"fV4lEVO 18

20 MUSTAR

NEUM 23

PETAK ~

SUBOTA

><1>3.""',

IIiIMIlJ" YEMP,"I<1lMo od 1'"C do 1Z"C I]rtE\IllE1EM:PD11iru~E: od 12'C do 2:1 'C

NEDJELJA

!!'j'~;3, 2(1-:11.

Jur'''",VE ffiII"-FO\ JURE od 1'e 00 1·2'C 0)1"'''' TEMPEfIA WAF od 1 O"Cdo 1 B'C

2'5".:1. 2~11c

JLIT OIIU TEMPlifl)lTlJFI< 011 1'C 1I012'C IJfJMillMF'S'IAIUFIE ad 15'C do 23'C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA _

Stabilnije vremenske pMlike, uz vise suoca, poz!tivno Ge djelovatii popralfiti raspoloienje ve6ine populacije, stQga bi i poteskMe kod osjetllivil1 osoba (rebate bill slabije izra~ene.

G tad SarajevO 25. 3. 2011.

I,lazak 05.51

Izla,ak 00.14

Zalaoak 1 8.1)4

Zalill.k g13

Vlahovic juter u sudllici: TeSki zlocini u Sarajevu

Sudenje Vesel.inu Vlahovicu Batku

Monstrom s Orbaulce neglraoHrlulcu

Veselin Vlahovic Ba tko, crnogorski drzav I janin koi i ie opruzen za ~Ioc)n proti v covjecuosrj pocin [en tokorn p ro teklog rata U naseljima Grbavica, Vraca iKovaeici u Sarajevu, izjasnio se juee, u Sudu BiH da uije kriv ni po iednoi od 56 taeaka optuzniceo On je [0 izjavio pred s u dijorn za pre rhodno sasl usan je Darkom SamardziCem,javila je Fens.

S obzirom us. [0 da je negirao krivicu, ovaj sudski predmet bit ce proslijeden sudskorn vijecu na glavni pretres, koji ce poceri za 60. dana, racunajuci od jueeI;

- Tuzi!us!v!) BiH je potpuno spremno Z[! proces Veselinu VI~ho",eu Batku i uamjerava izvestl okl) 105 svjedoka I dvojicu vji!Sraka re vise. S 10 [ina rna teri j aln ih dokaza, med u ko] im a su i i7.vjeSllIji il ekshumacijame - izjuvin je porrparol Boris Grube.ic.

Dodik ponovio stav

RS nece bIti Zrtua inlegraCUa

Predsjednik RS Milorad Dodik lzjavlo Ie ju<!er u Banjo] Luci da Republika Srpska aece biti irtvov:rna.2<I evropske integracije,

- Mi cemobiri u onim evropskim inregracijama u kojima [e na kraju tog puta RS ja1:a, a ne slabiia- pcrucio je Dodik. On je oaken povrarka i~ Beugrada, gdje se u srijedu sastao s prenrijerorn Rusije Vladimirom Putiuom, rckao da 8U stnvovi RS i Rusije u vezi S provodenjem Dejtonskog sporazumaiden ridni,

Dodik je ruskom prernijeru prenio stay da Ce gradani RS i7.llci IIa rB[~ ren d urn ako b ude donesena odl uka 0 p rikl j ucenjt.l B \1- sne i Hercegovine NATQ-u. A. S.

Vinko Dumancle 0 bezviznom rezlrnu

Deportlrano B6bh .. drZaul)ana

Direktor Gr~nii;ne policije LGP) BiI-I Vio 100 DumanEic II Inrervjuu za Onasu naglasio je da ie naken uvodenja bezvianog rezirna nnSoj zernlji, od IS. decembrn 2010ldr.t 31. januara .2OI L godine, po OSlioVU .potpisanih sporazuma 0 rea drilisiji, 86 bu, drfuvlial1a deportiruno jli prlhvaceno 11 nekeod zernalja EU.

• Rije<: [e, izmedu ostalog, 0 42 osobe depo- .. _

f[WU)~ iz Francuske, 15 o~ob~ i7. Sved$ke Ie Dumanclc: . sedam iz N i~m~cke. los ie kr~lko vremel1.sko Nerealna sllka razdoblje za dobivunje re~lne slike () migT{lcijamo drZavlj~" Il" "BtH i neposrivanju o<;l1uke 0 be;tvi/mom reZimu 1 ... gradlme Bili u EU. Smarramo dn eemo u skorijem buducem nlzdoblju raspolaguri sv~tislickim podneinla na W;nfll'U knjih 6e s~ mofj dati re!!loija slika. 0 m i~n.<'.[i",nm dr:lavi jaoa Hili - kaz~.D je Duman'::i¢.

N'ovi zahtjev paljanskog krvoloka

Haramle trail IsPltluanJe ErdemOUlca

Haski op(uZellik Radovan .KaradZlc upu- -.-----. .... ti~ j~ zahtjel< 1'Ia se ne.kadasnji pripadnik Desewg di verla [mkog odi'ed~ Vojske RS Draz~n Eracmovic pozove na uJlakrSllO jspiriv~Ilje ".jeT je odbr~na dosla do novih informacija pOlencijalno odobadajuteg. karak!era", javio je Sen-se. Karadiif se na.d3. tl3. ce u ispirivanj-u do1;.azati ~.~. je Erci~mo,:,i6. pri_padao Karadiic: N()v~ P~I'U vOl no! . [0 rmaCI] ~. k.~'3 Je sreb re- Wormaciie nlcke lUuslil)l2ne slrJle[,aJa "za z[alO",

a Ile zbog genocidue namjne sr:P~kQg nlkoVods!1'a,

SP'8C

• Od formirauja vJa~ti Of! nivou BiH za.visi zakljuci\'a~ lIj" i p6roliN!IIje' ve~ illic:iranih medud'riiavnib ~pl}razurna 0 zapoSija.vanju rado ilta izmellu BtH i Srbife, Rna. la i Sloveoije-, ~kao je za. Smll ponparoJ Age:ncije za ntd i zapos!jnV2I1je BiH BlJri! Pupj~.

8

Dnsvni avaz, pelllk. teme

25. martloZujak 2011. ' ..

FERK dania odluku 0 pokretanju tarlfnog postupka

)aektroprivreda BiH" i dalie lnslsura na poskupljenju

struje'i!a._Qomaeinstva od 23 do oak 38 posto

Na zalniev "Elektroprivrede Bill" (EPBilJ) Fe-deralna regulatorna komisiia za elektricnu energiju (FERK) donijela je [ucer u Mosia ru lid! uk u 0 pokretan jll rredeg: I a ri f nog p o stupka, stO Ee za posljedicu ima (i v i!ie racune Z3 srruiu od jula ove gcdine. "E1ektroprivreda' [e trazila 1I.0rekcii e tarifu zaproizvo dnju, di~ tri b uci j II i snab d i jevaniuel.ekrrli:nnm energliom,

Takode!; iu cer su zakazane rasprnve nn kojima c~

se procieniivati opravdanost zahtjeva za poskupljenje struie, a koie ce trajati od S. rna-

ja do 9. juna, .

Kako [Jam je porvr dio predsjednik FERK-a Risto Mand rapa, "Elek tropri vreda B iH" je za rrazila p [0 sjecn 0 povecanie cijena struie za sve kategorije od 13 POS10, p rem a. jednoj varijanti, a prema drugoi, za cak 20 postol OJ] [e poiasnio da [e najvise poskupljenje trazeno za kategoriiu domacinsrave, kao i da cijena struje bude po-

UHidanle niZih dneUnih tarila

Ako FERK prihvati zahrjevEPBiH, ubuduce nece bin sezonskih diferenciranja cijena, odnosno liemih i zimskih rarifa, Takoder, bit ce ukinutenise dnevne

tame od 13 do 16 sari za sve kategoriie kupaca, osirn za dornacinsrva; dok ee nih. cjelodnevna tacifa bit; 11.3 snazi rokom cijelcg vikenda,

vecan a za veli ke in d ustr iiske potrosace na I Hl-kilovoltnoj, odnosno 3S-kilovoIQjo-j mrezi.

Inace, EPBiH insisrira da energija za domaeinsrva

poskupi od 23 do nevjerovatnih 38 POS[o. Za dio komercijalnih kupaca zatrazeno je suizavaaje cijene struie, dok bi Z3 javnu rasvjetu ona ITebala osrati ista, F. V.

Nastavljena akcija "Carina"

Cetrnaest osoba u prilUoru, Jedoa u biJegU

Jucer obavljeni novi pretresi, zaplijenjena dodatna dokumentacija i privedeno vise !judi

Tlilil;iSrvo Bnsoe i H"rcegovine upud[o je. Sudu BiB lab tjev da ,,0 14 o~tlbl! lib" p~ell ib u akci jj "Cart 1\3" bude odreden prirvor, saopo5eno je iz eve ins d tucije.

Na vedeno je "i da j e jedn a 050 bu u b ijegu, vi eru j e se 1'311 gmnica BiR, "bog &gil j e za trazeno nispisiv311je lDedunuJ"{)dlle pOljemice.

S~'i Ilflj ~umnjii'e S~ 1..3 IlJka kriviCn3 djcln orguniziWllOg k~imill")a, ,arin~ke prevnre, pmnj~ OtIVC"J., ~ke krnl1e i falsi liciranje i'prava. Za s v~ ov~ 41eJa p red v iden~ su v i.Sego cli"il ju ,,afYors ke bzne.

Medu osobam. za koje se ITa;::i odredi van i e priIvora nema zaposleill ka U p.rave za ;p.d irek mo oporezivan"je (UlO)Bm.

Kako "Dnevni avar' samale, i ju&[ su pripadnic; SIPA·e, TuZilasrva. BiR i rna oba viI i prercese na I'ise 10 kacija sirom Bill.

- Radi se 0 cetiri i[i pet 10· kacija koje smo obisli nakoll prikup[ jen ih dodatnih saznanja. Neki !judi kojisu pri vedeoi p rvog dall" a kci i e "Carin a" clali su nam vrlo korisne informacije, pa. smo jucer obavili nove pretrese j pdvodenia .. Zaplijenjeno je i

Ko su priUedeni

U pritvoru T1Izil~~tva 8iJ-1 mt!a;.:e~e.: DI"di!;all Murrie, Mchmedalija AHc, Lji. ljana Pranjie, Sek.ib NukM, Viado Deliq Drail.en Pedf,

Mehll1~d Trgoyeevic, Merdana Nukic, Botidar Kundert, Asim B eganov ie, Amalija Tomic, Ivo M.rkic, Dusanka J evrie. i Perica N clkovi';.

Tuiilastvo 8iH: Zahljev zaodre{fi'wje plitvQr8

d(lsm novog dokaznog mare· svom radu nis1I posmvaIi pt··

rijala - kazao nam i e j ",dan od ocedUIe ili zakon.

lICeS 11 ika akei je. V jnu je se da i':e se UIge-

00 je l1ajavio i cia ce na.r- n [flo djeJovad na -sredivaniu

ednih dana Ullutar UIO biti smnia nu gl."llllicnim prijelaz:i-

n~sravljene smjene i p,era· rna Bosanski BNd i Bosanska

sporediv3l1ja ljudi koji u Gradiska. S. N.

teme

D~ evnl avaz, petaK, 25. marVozul3~ 201 1.

IMENOVANJA Danas se zavrsava konkurs u EU

rl and-dal z lagaCi)a EO u iH

Trenutno je na dufnosti politickog direktora u MVP-u Njemacke zadutenoq za jugoistocnu Evropu i Tursku • Dobar poznavalac prilika na zapadnom Balkanu

Nikolas fon der Ve- l,rnosL; koje bi bile

nge Graf Larubsdorf najpogodnije za ova]

CNikolHUS von der We- p,OSHO, EU ie podigla

nge Graf Lambsdor- platni razred za ovu

6), poli ti ckj d i rektor U po zi cij u i om i e sada

njemackorn rninistar- u rangu odmah do

srvu van iskih poslova ' komesara,

zaduzen za fugoismtnu Nijernci su od

Evropu i Tursku, ie- pocetka bili zainter-

dan je od naiizgledni- esirani za ru pozici-

jih kandidara za sefa Podrska Berllna iu, ali 5U se i Britanci Delegacije Evrop ke u.D1Je [avili s ponudom da potraze u Bosni j Hercegovini, sazna- kandidata, Nakon iscrpne je"Dnevnr avaz", potrage, zvanicni London

obavijesuo [e Ketrin Eston

Krajnji rok (Cathrine Ashron) da oni

Kcnkurs za pozici] u sefa nernaiu pogodno irne za niu,

Delegacije EU u BiH - spe- doli: su iz Njernaeke stigli sicijaln 01; p reds tavnika EU U' .guali da bi n j i h ov kandi da t naso] zcrnlji raspisau je mogao biti iskusni diplo-

prosle sedrn ice i kl'llj nji rok mala, sin poznatog a La Gr-

za dosiavu aplikacija istJece af1l Larubsdorfa,

dan as. Arnbasador Lambsdorf

Ovo je rreci konkurs Z~ dohar [e poznavalac bh, priovu poziciiu, [er prethodna lika, U vise navrata tokom (Iva puta EU nije uspiela prosle godlne posierio ie nasu na6 pogodnog kandidata. zernlju. Ubrzo nakon izbora

Kakobi se pri vukle on ie boracic u BtH, gdje ie Oelegaciji1 fK II BiH: Ceka celnog covjeka

do ambasadora Lambsdorfa, jer je 03 sluzbenorn puru.

Brisel suti

U Briselu Dam nisu htjeIi ni potvrdiri ni demanrirari je Ii on (iedlni pogodni) kandidat za prvog ~ovjeka EO uBiH.

na POsiu u junU

imao susrere s neknliko stranackih lidera. S niima je analizirao rezultate izbora u Bill re razgcvarao a lome SIa nove vlasti moraju uraditi kako bi ~ rnrrve talk!! bili pokrenuti reformski procesi u BiH.

jucer nisrno uspieli llo6

Ako EU nakon zatvaran ja treteg ko n kursa prod[eni da ima porrebnog. kaadidata, on bi SI! na dUZllOsil mogao oati do pelovine

iuna ove godine.

Trenutno, Y. d"sda DelegaclieEU 1.1 BiB ieambasador Renee David] (Renzo Daviddi),

Brifing NATO-a u Sarajevu

UMOiiZaO)B UO)Oa imOUina)a lest HOIi IIH mora Dooilll

Ne ocekuje se napredak dok ne bude formirana vlast

Sjevernoarlamski savez sebi De moze dopusoti da za C1anicu prihvati zemJju koja ne moze postiCi unutrasnji konsenzus 0 uknji7.enju vojne imovinc,kazao je juee.r oa brifiogu:lll novinare Rohan Maksvei (Maxwell), SefVojnop .litickog savje[odllvnog odjda Srnba N ATOa u Sarajevo,

- Raziog zbog kojeg je bas (al uvjet Pl)stavlj!!11 BiH za lllazak u NATO jes[e [Q ~ro sma

hijeli vidjeti rnoze Ii ova drzava doniietl korekmll odluku i rijciiti jedno vrlo osjeLijivo piranje. Mi zelimo da posrnnete dio nase alijanse, ali prijc toga morale rijeSirl i problem 5 viskom oruzfa- Zbog eib problema same pet POSlO budzera udlazi D3 obuCavanje vojnika, ali cinjcoica da sumnogi vojoid otisti u Afganistangovori dobfO 0 Il5pjesim.a vaSe zemlje - tlodao je Mak.svel.

Brifingu su prisuslvovali i norvd-ki "-1Dbasador Jan Bralll (Braathu), kao i Odiak Vefahan (Ocak), ambasador Turske, koja je postala nnva kOnlakl amb"~ada NATO-~ za pitanja BiH.

- U vjetc i kriterije NATO-a ispun.ili su Slovenija, Hrval~ka, pa cak i Albanijn. BiH ne smije bili izuzetaJ.::, i 10 neee bid sudeti prema brzini kojoID je dosla do MAP-a. Pitanje vojne im(lVine obi~no jee tehn.i~ko piranje koje je neporrebno dobilo politicke konorncije. hii ne oeekujeUlo uikakav oapredak u vezi s urn dok se ne formica vJasr, ali kada to bude utinjeno, ovaj test morale proei. Ta.ko cere poka;tad da obeeanja nisu bila sarno prazllc rlieei - izjavio ie Bratu. S. Sa,

Ranije se spekuliralo da te Ioakim Riker (Ioachim Ricker) dobiti poziciju prvog covieka Unije u BiH, ali ie sarna najava ujegove kaudidarure naisla na ostro protivljenje kako unutar instituciia EU rako i nekih drzava clanica. S. N.

Mun u posjeli Cenlrll 1a zbrinjavanje

Americki ambasador u Rajlovcu

DemOblllSanlma Ireba DOmOCi

Ameritki a.mbasador u BiH Parrik Mun (patrick MOlin) posjeli(l ie jucet Regionalni centa.r ZlIzbri.,javaoje Olp~\ellih pripadnika Orozanih snaga u Rajlovcu.

U Celllru se provodi program kojt futanSira NATO, a eija je svrha uklj LII:ivanje u civilni fivot 3.320 vojnika ko;i ee bili otpusteni od 201O_ do 2012_ godine kaorezultal Zak()na. p vojnoj sluibi, koji ogranicava dob aktiVoogvojnog sIub:nja na

35 godina sraIosri.

- lemn od najvlImifih ciIjeva SAD je da pumognu i promoviraju clanslvo BiH u NATO-u, a u budutnost:i i u EU. BiR je pu~tigla znaeajan nupredak na LOrn putu, pogo[OVO u refonnama koje je provdo Minislarstvo odbralle BiR Neice od reformi rewIdraJe su orpuslJlIljem aktivnih voinika kojima svakallo treba pom()6i nakon demobilizicanja i (lVO je dobar naCin - kazao jeMun, M.A.

Ukratko

9

S pofpislvanja Sporazumi

SaradnJa MO HIH I Srblle

.... Planom bilateralne vojne saradnie za oVU godinu izmedu ministarsrava odbrane :BiH i Srbije, koj i j e prek j ucer porpisan u Beogradu, predvideno je da de teZiSle bid na skolovaniu i usavrsavanju pripadn ika oruzani h snaga u vojnoobrazovnim ustanovarna dviiu drzava, javila je Onasa,

Dokument su po rpisali vojni izaslanik BiR u Beo.gradu, brigadir Ivan Tanjic i naeelnik Uprave za rnedunarodnu vojnu saradnju Srbiie Milorad Petie.

Jevic i ostali Dodatnl aduoMat

.. Branioci cervorice

op ruzenib .za gena ci d u Srebrenici ociien ili su ~atakom na odbranu" odluku 0 nemogucnosri placanja dodatnog advckala u predmerirna ratnih zlocina 1I Sudu BiH. Dusku jevicu, MedeJjevu Duricu, Goranu Markovitll j Nelli Ikonicu sudi se za uCeSCe u prisilnom preselieniu stanovnistva s podroc)a Srebrenice i ubisrvu viSe od 1.000 Bosnjaka 11 Kravici, javiJa je Fena,

H1N1

U RS IDS dUo)e obollellh

"lnstimtu za zastitu zdravlia RS u posliednja 24 sata prijavlieno je dvoje novooboljelih od virusa nove gripe H1N I. Porrparol Instiruta Milka Mrlta saopcilaje da je na KliniCkom centru Bania Luka prisustvo virusa brzim tes tom U IVrdcDO .ko d dvije osobe, OdRINI do -sada je u RS ukupno oboIielo 1.159 liudi, a umrlo nlih Oelvero.

Vrhovni sud

o Ilellarn Slmlcn 7. 80rlla

.. Vrhovni sud FBlli rasprovljal ce 7. apri1a 0 ~luCaju Ijekara Ogniened Simi6t, keji ie \I Hrval.Skoj praY(lmocoo

os ud en n a _pet go dina zarvora zbog m.iI8, Odlukom K.artmnalnl',lg S1.1- da u Sar-oIjevu u decembru 2010. djelimiCilo jcc_prilnata presuda koju je Sim1cn pravomocno izrekao VthoVoi sud Hrval&ke, s tim da je kazna zarvoro smanjena oa dvije i'PO godine, peenijela je OnllS3.

10

Maja Cengi6

Onevni avaz, pe1ak, teme

25, mal\!olujak 2011. .. ; -

Klub pozn.atih

uuela bih CijepueDje prOliu primiliuizma

Lieni profil vod.iteljice BHT 1

SARAJEVO Vanredna siednlca Muftijskog vljeca IZBiH

or iCarlednaB

U UO' iii o suima

lme i prezime: Maja Cengic,

Datum i mjesto rodenja: 29. sep rernbar 1982." Sarajevo

Gdje iivit e - sroditel jima, podstanar iii imate vlastiti dom: U svom stanu, na svu sredu,

BracDo stanje: Neudata, Bitni datumi u Valiem iivolu: 17. februar 20 II. Kojl automobil vozire:

"Renault clio",

Ksko se odmarate: U divnom drustvu svog decks i, prijatelja,

Omiijeui muzicar: Dino Merlin, naravno:

Volite li kuhati: Kako hd i kako kome ... Najdraiaknjiga: uK3 SVeriuniku".

Omil/cui pisac: Ne mcgu se odl uci tl $3mU za [ednog, Umjetnik koleg djenite:

Ma, mislim ko sam ja da ga ,cijen ini"?}a mu se di vim ~ obozavam. .. Frederik Sopen (Fryderyk Czopen). Za koji k1ub navijate: Sve 7..l1 v isi od trenera,

Koga biste povcll no pusti otok; Nikada ne bill ~i~ na pusti otok,

Iesl.., Ii ljubornoeni: Da. Sta najprije pri:n:ijecujete kod osoba supromog spala: Osirn jednog "prip3dnio ka", druge uopce i n e ]l timieculem!

Biste Ii ikada oprestili nevjeru: Ne, a zasto bib? Bavite li 51' sportom: Pa, du.pokusavem.

OIIiilj ena man a i pic 1':

N isam neka "p~ka" .ja velim sve,

Ko se hrine II Vaiem imidiu: Moii dmgi priiare-

Politicke elite kroz dijalog i dogovor trebaju da naau pravedna rjesenja i da narodima i graaanima ove zemlje dalu nadu u bo!ju buducnost, a ne da ih piasa novim podjelama i sukobima

Pod predsiedavaniem rei.su-l -uleme dr, Musrafe Ceriea i u cer je u Sarajevu odrzana vanredna sjednica Muftijskog v ijeed Islamske XlIj ednice (IZ) u BiH povcdom pclitieke situaci ie u zemlii te poja.canih napada na ucen je islarna, eas I i ugled muslimana i lZBiH, [avila je Mina.

Dijalog i suzlvnt

Muftiisko viiece, kako je istaknuto, dijeli zabrinutost gradana z bog ne dopus !'i ve sporosti u konstiruiranju zakonodavne i izvrsue vlasti u zernl j i. N avndi se da su kroz histariju ove zcmljc i njenih n aroda s uiilrQ t i' do b fQSUsjedski odnesi gradeni na principima postovanje i razu mijevan ja porreba i osjecanja svib ljudi i naroda,

- Pozivamo sve politicare da ie vriiednosti nasih naroda i gra dana artikuliraiu kroz svoje pol i tic kc programe i poI:::aZu spremnost na pOliticki diialog, degcvor 1 suzil'ot. Tri

Nevjeru lie Oi oprosU/"

lji [7. .Replaya" i naibol]i fri;,er OB svi j em E nsar Dervisbegovie, odmilja Bebi, Volite li lei u !loping: A ko ne voli?

Jeste 11 sujevjerni: Ne, [mate Ii kucnog ljubimca: ]\je.

Ko]i [e Vas zivotni mota:

Nikada ne Zonas lim nose nevi dan i not. Zato LfuvaJ, voll i uviiek se smi],

vaS najboJii pnlatclj ie: Moil mama i tata, definitlvno, Pratite Ii politic.ku simaeiiur Da.

DB. imate 15 minuta vlasti, sta biste prvo uradili; 00- nijela odluku 0 masovnorn cijep!Jenju protiv nacionalizrna i prirnirivizma. Biste Ii \!CC5fvovali U 50UU realnosu: N e.

MuflilsJro vl}ete IZB.lH:Dije/e .zabrll1ulosl gradana

r--------------------------,

ibrahimovske religij e na tij im u renj ima se uglavnom rernelj i duhovnost i kultura nasih naroda, naueava] u da se pos rupa s drugima onako him relimo

Taini ilauni SPiSIiOUI

- Muslimani Bosnjaci imaju pravo na svoj mir kao i svi drugi Iiudi i narcdi u ovo] zernlii i zato nece dopustiti da ih se diskriminira na bile koioi osnovi te da irn se prijeri tajn im i iavnirn spiskovirna zaio sto su jO& l':;lIi, zato SIO su prezivjeli genocid - navodi se u saopcenju,

OSUdUiu "lUi I IIleuele gener'ala SIberau

da drugi posrupaj u prerna nama. Kur'an Casni ue; nas da ie dogovor uvijek najbolje rjeScnje (e!·Sulhll khair) - kale se u saopeenju i dodaje:

PoUtif:ke prilike

• Pola,zeCi od ri II osnova, smatramo kako u BiH nema oi mira oj sreee aim se svi njeni stanovuici ne budu 'osjeculi jedna..kop.ravni i ako ne bu d u ufi val; is ill pral'3 na svakom dijelu bh. drZal'e. Stoga. sv; politicari moraju zoati da je cijeja. Bill njihoVll domovi.Il3 [e da moraju voditi jed!!aku brigu 0 svi l!l liuruma i o~r'ldima, a ne sa· mo 0 onima koji iive nn

orum dijelovima reruorije gd j e j e njihova etnicka iii nacicnalna grupa u vecini,

U saopcenju Muflijskog vij eta naglaliava se da. ra dika!i13c:ija politiCkih prili!:a, pod jele i doda to 0 zios [ravanje odnosa. medll narodima uece donijeti dobra nikome.

- Omda je odgovomosl svih, a posebno jXlliti ckih eli· la, Kojima. SI! gradani dali svo· jepovjereoje, da kroz dijaiog i dogovor nadu pravcdJJa rjeseJlja i da Ilarodima i: gradanima ove ~..emlj.e daju nadu II bolju buduCnQSI, 11 ne da ih plase Dovim podjeJ.ama i sukobima "ka7..e se u sao¢enill M uftijskog vi jeea.

la Sibem i tr.lzi od javnog 1u7.ita§tva BiH da u skJadu s Krivicnim zakonom i Zakonom oslobodirt:ligijepo!:relle posr:up.ak za S<Inkciorur.an je avog i s vakog go\"ora mrZoje uSllljerenog prem.a bilokojoj vjer:skoj i nacioDa!nol zajednici u Daro] zemljl - kaie se u saoptenj u.

M u.fti j sko vijeceponovi- 10 je svoju op rodi jc!jenosl za toieranciju i SuZiVOl, slob<ldu izro"7.oaVanja, ali z~hti" je'va d a se p os [i va Zakon (l slobodi religije, koji je Parlamem BiH llsvojio.

Muf~ijskQ viie6~lZBiH !mn slatirn da su muslim ani 13 osniaci pod stalnim napadima ns'vjerskej, n3ci(1T1.G" looj, kulrlll;lloj j inStitUc10- nalnoj osn.ovi.

" Nui~vjcliii prhnjer Ill" kvog n!\pada Ie !nH:rvjU Renz.ionisan og genemla S lie-pana Slbern, ukoi= je iznio br"j oe reSke-Jail i klevete I) isLamu, mu£limanima i institucijireisu-I-uleme, za sta !?,,)s10ji osnova ZlI kri vi1':no go-njenje. Muj[ijsko vijeil'c lZB iH najoStri je OS llduje s ve· t,,~ene laZl 'j J!levete. genera"

Dne'uni auaz 061~lG2-015

[ CBSTITKE ITALm -

I Ovo je Sl'VDrn {) dna va za primjer, Italij{! je obezbijedila besplalno iii~enje Vedadu RliZanici lake nije grlldauin I talIj eo N 3&!! via· clootp is.a.laj e ma I og h el"Ojll. r nije niSla pomogla, .Sl'am da ill bud.e. ltaliji !ivak~1:a. t i Ve JIb i oj IwaJ II! Brcko

POLIGRAF ZA VLAST " ZaSto ove nove p .• eds!(>dni Ia:, minis!"re i p arlllme.n!a~ce ne stave na poljg,raI karla dp d u u TV emlsi jn i pred $ L3V Ij ajn pIat[o[.me? Taka o;ia<,1-ada udgovar~ju na ad" plt~n i~., ZlIaDlO 1a.zu Jj~ pa ako Idu, da ih odmah uogiIamo.

\!LADA KAO CUNAM1 - Nova Federalna ylad~ gor,! je nego Ilunami. Po· sebno bib istakao TIh.icevog ministra. Erdab TrhuJj!)[. kojeg m,oj owe. mace radni k "I-Ii drogradnj!;", 'po~are· k<1.Q n.aiveteg kriminalc~ nil prbjdctirua u Libiji,

iznajmjivania ma~ina kod Nljemaea, tatim uzimanjll tala od S.ll'Ivenan u BiH ... Nczap<'1~ler oi sjn radru;ita "Hidrogr'll'd)1je" OOUROVOLJNI PRlLOG - K~o jedan od odnshljenili. navow-branim politiwima_, molim pen,zi.oD cte, in val id e, sve borce n,<!ZlIposl~nei stud~nte da dllj Ll dllhruvolj)ll ]llilog, kolikn .DlQgtI)kliko b i .se namal;la sreds tva za pln6e poliri&!rim~ nil po .8.000 okruglo fadi lakleg, obra.cuna.

CEsTlTKE ZA OBNO:VU - Lll.gt;lm i\lifa i Tlhlc obnoviii fllm.omsku zajed"iuu »Hereeg-13oSll\1" _ Cestitl(e obnoViteLfima! PlUjAVAZA SPISA.KPozivum sve grMllne BiH dll se svi Sla vUno d ob.wvoljno na I is.tu zlotin.aca kll j l! $3$t1I vlja j u nepis mei1i Ljtldi:izRS, s. na,glaskorn da smo krivi!ito SI: n i s.m.e koris Iii i ~eDOd" d:ttim me(oda.ma, Senad

Visoki predstavnik posjetio Srebrenicu

DeMo odao poeast muama genOeida

Pobganjem cvijeea i odavan j em POOtS ti zr!va rna sre~ breolckog g~llodd3 u Memorija!nom. kompleksu 1'0- toeari, visoki predstavnik LI B iH V 31 en 1iti lncko (lnzko) poceo i e i uEcrasn j u po, jell! opei ni Srebrenica.

Sas l30 SI! S3 stu d "Ii lima Pravnog r3kulr~rn iz Sarajeva 1 Istocnog Sarujev3, s preds[av!lieirna srebrcnicki h lldri.lllenja, Jokalne vlasti i pri 9red n i d mao

- Kada colrj",k ~azgoVf!ra s majkama Srebrenice, vidi

da [I! mne koje su SI! ovdje o tl'or:iie, nisu se ni zatvo rile. UpO{:[]3vati se s Bosno!)l i Hercegovinom znaci i upolOa!,i se sa Srebren.icorn, za· to j a namje ra lIam vi~e pu ta u godini posjeti[i OVl! op6nukazlIo j e Illcko.

PriJi}tom juCerilSllje posje[e, Inc.ko je izj avio da Hrva rl, prerna Usravu, imaju provo da form!",j u svojn vij eea i POVe" zuj u zajednice II kojima Zi I'e. Dodao je du je Hrvate i volju brv a lskog lJru;oda u BiH neo" phodno pootov"llti. Me. Sm

teme

Dnevni aval. pela~. 25. man!oiujak 201]'

11

KATEDRA Muhamed Filipovic 0 politici kola se vodi u ime Bosniaka

ned P S iu Ie da se Hruali

suedu na naCiO aln anrnu

U Bosni i Hercegovini, i mimo SDP-a i SDA, ima dovoljno demokratskih snaga koje respektiraju hrvatske interese • SDA pristaje na sve da ostane u vlasti od koje vitalno ovisi

Nava vlast koja se formira pod ideiorn realizaciie volje pobiednika na izborirna je lazna i u OdHOSU. na sam rezuhu [ izbo ra, ier iza nic Hajj iedva 30 posto glasaca, ali, 'TO ie i os va7.o i j e, u ednosu 03 predsrsvljanie konsriturivnih TIarods u Federaciii BlJS]]ciR~rcegovlne,

Interesi drzave

Rezultai cielokupue ove akrtvnosti SDl'-a j nioi pridruzene SDA, It [a pristaie na sve cia OSIBP e u vlasti ad koje vitalno ovisi, [este da su Hrvati u Fcderaeiii maiorizirani i fakricki svedeni au uacionalnu maniinu, S(O se nikgko ne smi]e dnpustiti. Nt Zeljko KomS1.c nl Lij;jnoviCl II polirickom smislu nisu Hrvar], 1<to znacl da Hrvati nisu zasruplieni u vlasti na adekvatan nucin,

Takv:I vlast nema ni moralni ni politickikredibilirer i vodi Federaciiu.a zatim i B080U i Hereegovinu, ka polltiekom j df'avnopravnom rasulu, Naravna, raga nisu svjcsnl onilmIi vode SDP i SDl'., mada je SDA i ranile optir'dla Zll mal LI rnus]imamku dratvu klIo ide.mo ~eSenj~ ZlI muslimano;. Q cemu je bila ooemoguceml n. poznatom Bo.niackom Inboru, ~bbll cega .1: oil i boje svakog sltcMg s~bnra kao·gujc_

SOp, paK, nii. nik.d. im"I.~ nikakvog ozbiljnog drfuvoolJr- 3vOCg i politickog koncepta"

osim neodoliive ielje da i ona uzmc u~ u vlastl i dcbi]e dio k.ol.aCll kOI! vlast U 11 aSi m U vjerima osigurava,

Zakljucak je da su ovakva politika i ponasanie supreme vitalnim interesima zemlie i drzave, J asno je cia ovakc konstituirana vlast 000: moci funkcionirati uz prorivlienie tri kantcna kcjimu vlada hrvatska veeinu, ~ koja ovu VIUSl ne priznaie, dok CI: na nivou ansue i Hercegovine vlast biti eventualno uspostavliena nasuprot onol kojQ CC funkciorriraIi 0 Fedetllci~.

Tudman i Milosevic

Te~ko [e prerpostaviri da iz rakvesirnacije, ako nieni (VOrei. hudu insistirali na sl'olim sravovirna, rnn7.el1ro17.3ci l~la drugo osim I"" dublie konstiuuivne i politicke krize, A narod u jee \ . ..c svega toga dosta,

T~lwt~ s ovorn siruucijom 5U utoliko vece sto ni hrvatska strana, t], dva HDZ-a, nisu II svojo] politid dosljedna I SID U stavovirna kaje isrieu implic:lrlllU !C7.U scparaciie. 'Ib bi bill! venka rerardaciia hrvar.ske polirike u B s.ni i He[c~gol'ini i vraeanje oa TudmnnoV\J policik;u s<:pl!f3ci. je 1:Vva13 i izdvaj3nja tz\1. h r\latskih teritorij., s tendel1l:;ijorn n jib ovog prtpajanjs Rrva(skoj.

tbog le pol i Ii ke su i H rYIIti ; Bo~na i H.rLegovina pre.trpjeli velikl! t~koCe j gubirke i

nieno pre~"7.iw.7.e~jeie bile iedo. nd najvecih pcbjeda hrvatske polirike u Bosni i Hercegcvini, ali i medunarodne polilike kuja [e shvarila du Tudmanova politika vodi ka produbllivanju konflikta na ovom prOSlOrUJ priieti opeim naosom.

Anga1.nl"n Crkvc, bosanskin j bo~~nsko-hrVHlskih parriOla i iz Hrvalskci Tzsvjjela i, pus"bno, sjcvernl: Bosne, koj u je Tudman prl'd.!! MJ· lose" i c u, minl'S 00 Cl'.i Cu, kl'ji su lit<imanQ"om pol iti kom u.k.;1] bfVa1S~ib intel'e •• bll.i n.ajvik ugro~ni, doprinjo je zoacajooj subiliz.ciji prilik" u Baslll i H~rC1lgovini, ali bi [~/"oju [C poUtiJ;c wamu i.l9- prinijeli i sr-.vovi u koiimu bi

FalSiliciranJe POliticae uolle Hruata

Pi$!lc ovih redo va je vet lcq,d prvog izoord i9aqlt SDP· a Ze1jka KOIDsiea za clllIlll.Predsjednis!Vu Bosoe i Hcreegovine n reliji SDP-a i b!2 podr§ke bilo koie nrenke s brvlll~kim prcdznaliom Ilka- 7.>10 na la~e$t ru oe i U~ 111 vmlpravnu lnko!liis1entliiu ovakvog p!!Mupk~ SDP-u koji ceiIDllti l(lI J7Qsljedic:u "Iablj".. [lje poli li~kog i soakog !lrllgOg j",dios\va u 60 oi i Hercegovini i omogu6.io veoma olbiljm: politicke spekul ... ijc I neg.ri voe akeiTt.

Tlida i,,-m:eno da bi swar _mog!a i cta prode da je: !In cijelum spelm\l polilitkih odn.osa SDP-. del<larirao SVI)je: protivljenje modelll pp)jtickog uS"trojstva koji dnje preilno", oac·io!lalnom um jeml pri,:,cipltlP:~~nll.s_kollprect:;mvlranl3 kop je klJul;Ot '&II dej(Qnski konrept Bo.ne i Hercegovine kao driave.

Upra\lo je Cinj.mica da SOP niie kandidirao oekog Slrog ulllednog; predsravnika za s1'pskog i bosniackog ~an,\> 11 imau je mkve kandi-

date, ncgojc octabrno Rrvata, ukuivala na cisto Sye!<ulanu;l>i km:lIkler 109 po[e~_ Naim\!,_da je PQSlupio daslieuno, SDP oe bi I)sigumo iz· bor njjedopg od ojib, jer je izbor Kom~ic" izYrsen l!S'mjcral'1lnrem SD'P-u nepotTobnih bosnjaekih i s·rpsk ill gl.li(lV" premn n i egovom izboru, .:itoe je fal~ifidraDII pllliiiCita valja Hrvatu, ~ svima d'[O.na maoje d.1 prjn~ip poS(I)vaoja volje nndonalum bITaakih rijela ltD SDP neva£.

Sjednica Vlade Federacije BiH

Parlamantu UDucsn pri)Sdlog budzsta

Ovogodisnji budiet iznosi 1,699 milijardi KM

Vlada FBiH jucer je na sjedllici u Sarajevu lI~vojila Prijedlog budzeta FBiH za 2011. godinu i Prijedlog zakoua p izvrlienju bqdzeta. Kako bi budu[ i 7.ukun Il njegovom .i7.l"rSenju bili dooeseui prije 31. marta, kada isrjwe vazenje Odluke 0 pr-

tvr~meo(jlll fioansiranju FBiH, Vlada je predlozil<t da ih Pnrlament' PBiH lLSvoji po h.iLDoj pcoccduri.

Pred tavnjcki dom, kako je jucer najavljeno 0 prj jeglogu bud2em i zakoUll 0 ojegovom i~vrsenju iziasnil ce se fl. vanrednoj sic-

dnid koja je zakaz:ma 1.3. daoas.

In.t", predlollen,) ;e da ovogodimji budZel !zoosi 1,699 milljardi KM. On je l..a 164 milion. KJ';\ manj; od proSlogodimjeg, a za 3.5 uillil'na KM od njegovog izvrsenja.

bilo naglaseno da hosanski Hrvati rusu hrvaiska dilaspora, kako to govore politicari I~ Z9greb~, fer [ada ne bi mogli

vrac a nja na priiasniu poliriku Hrvata koju je odredivao Tudman. U Bosni i Hercegovini, i rnimo SDP-a i SDA, ima dovolino demokratskih snags koie respektiraju hrvatske interesei koii su sposobni vcditi kJJ.. nsrruktivnu politiku, rako da Hrvari De bi rnorali da se Z8[VJlraju u neki uski politicki iii teritoriialni okvir koji bi ill pestavio nasuprot opcim i zaiednickirn interesima Bosue i Heroegovine.

Izbjegavanje zamke

Hrvatska politika u BOST)i i Hercegovini mora sJu~iLi interesima Hrvura, ali i eijele Bosne i Hercegevine i ne smi[e pasri ~ zamku da pcdrfsva one elemenre u Bosni i Hercegovini kojima ie u inreresu cia" ljnja destrukcija niene cjelovitosti i jedinstva njenog pol i-

Auanturisticlla politilla ODlh HOn SU zelJDI UlaSli

Hrvatska strana bi sada mogla da ['",,!Nije intentivnfiT plod.n dijaJog sa sVim polilil'kim faklOrim" u Bnsn; i Hercegovini koji ue Pl'driavaju avamuri5ti&u politik U oni h koj j $ U i~.03 d svega leljn.; vl~sri i mOei i [0 rade bez ob2ITa na posljedice mg djelovanja u :remJii i inter ...

bill konslitmivni narod u Bo, snl i Heroegovinl, (la ie: do!iao krai l'Olilickoj llj)otn:hi hOS3, osllib lIt\iaulll stranacl<" SVThe unutarnje hrvatske polirike, njibovim uvlBcenjem u odnose u Hrl'au;koj, da je nBpredak cijele Bosne i Heroegovin.e naiboIia garandjs za na· prcd~k svib RrV31'a u njoi i d.~ 5e treba uklju.6li u polirick;, ekooomski i kuJ!uroi ii VOL U :Bosni i H"rcegovini i uoutat tog prostorn razvijati i .Iorio in teres" Hrvata u B""ni i Hercego"in; jer oni Aisu sUPrOtni ideji nap red'" "liele Bustle i Hercegovine.

U tom smislu je nuZrrn owilina korekcija sad.snje, a d. oe govorirno 0 odbaciv<Ulju

se njene buducnosti.

Mislim da bi Le mage, :rnaIlc opooitMja mkvoj polltici u BO~l1i i He.rcegovini, mogle sigurnn pobijediti i vrntili zemlju na lspmvan kurs- ptlliLi~kog rJzvoja koji bi, ka[)~CtlO, 0 rvorio pu t iz OVOg ci· rrnlusa viciosusa u kojem se vee godi:o ama oalarimo.

til:kog puretku.

Hrvati nemaiu r.1Zloga cla se osl.anjaju ni DR vladu J .dranke K05Or,smnijeiecinako s Hrv!l!,kom, jer je ona i u Hrv.tskoj izgubila kredibililel.

Ooi megu ra.zgovarati s kim god iele,aJi sami Dloraj1l ddinirnti svoje sravove, i to OR !laCio koji iasno pokazuie da im je p rveos [VCOO s ml 0 do njiho"e domovinc Basnc i Hercegovine i stv.rania halitemih politi&ih odno,a u njoj, a oe do polirik. koje se definita;u izvan Bosnc i HercegOI,jne i pogOtOVO ne one koia bi naslajala U ok"iru sadaSojeg treoda da SIbij. i Hrvatska vode balkanske procese.

NSRS Straleuua ZapOSllauanJa

u Narodno] skupstini RS jucer [e usvojena Strategija zaposliavania u tom enriteru do 2015. godine, Ciii je ell] rast stope zaposlenosri od osam POSto.

Ovaj dokument, kako je rekao resorni tninistar Pe tar Doki C, tre ba os igura ri odrza vanie dos tign urog nivca zapcslenosti, aktivno ueeSee rnladih na UliStu rada i zapoSliavanle marginalialranih 'kategorija stanovnistva u RS,

BIHAMK RaSlm Hadle DredsJedni~

U Sara j ev Il je i uccr edrfana Cetvr(a siednica Skupsrine Bi_HAM K-a na kojoj SI! usvoieni l.~esraj 0 radu, bvjeSt!lj I) finansiiskom poslovanju i Revizorski izvjesta] a finansiiskorn poslovaniu za proteklu godinu te Program rada i Finansijski plan za rekucu godinu, saopcio je BUiAMK.

Odlukom delegnta

S kllpstin e 7.a !lovog Pil>dsjednika izabran je RaoSUn KlIdic, d't1gogod;,~nji Clan BIHA.l\>I:K-n.

Strpci

Jucer uMOpan JUSUf Rastoder

l10smnni ostuai Ju~ufa RasloderQ, jcdnog od I? pUlllika koji SIl 1993. godine oteri iz vota u l~oiei Srrpci, a zatim ubijeni, ukopanj su jueer u se.lu Savin Bor u opctni Berane, u ernoj Gori. Rastoder je :identificira.n neda v no, kad a Sil u j czeru Perucac ked Bajlne B:clre _pronadeni ljudski skeleti iz vrcmCOil !'liLa u BiR.

Slucaj ,JalovicOi

Priloieno

15 doMaza

Na slldeniu SIavku LaIavieu, QP~Qom ~ zlocine pociniene na podruciu opcine Kalinovik, TuZil ~Stv!J BiB 11 sp~s Ie uloiilo 15 tnneriialnih dokuza.

Muuib Haliiovic, lliZilac TuW3srva BtH, medu materiialnim dokazima wollio je zapisnike 0 isp;rivanju fada osu· mnjiCeoog La10vica ciatih drzavnom tIlziocu u majll i lun\l 2010. godine, javio je Birn.

Danas susret dva HDZ~a, SNSD~a i SDS~a

Coule i DodiM dogOuara)u ulazaM u dri8unu ulasl

Drtavne vlasti nece hiti aka je ne.padrte SBB BiH i SBiH, kaze Dragan Covic

Predsiednici dva HDZ-a, SNSD-a i SDS·a Dragan Covic, BQ20 Ljubie, Milorsd Dodik i M.Jaden Rosie susrer ce se danas u mostarskom Domu HDZ-a, gdje ce!l~jvjerovatnije dognvoriti zajed:n.icki nasurp u formiranju vlasti na drzavnorn nivou, nakon sto SIl stranke vecins keg hrvatskog I egi timieeta i zba ilene iz v I as ti u F ederacijiBiH.

- Aka SBB BiB i SBiH 10 n e pod rze, III i on da necern 0 Ima ti v lade na d r7J1 vnoi razini. Ufu smc 11 tehnlcki mandat na drfavno] razini, A do kada ee to to ko fun kcio rrirali,'ko zna, Mi zellmo suradi vati sa strankama koje na 51 iear.. n<lCin vi deb ud u.cnos t BiH. SDP [e pokazao da ni· je za to i ne zel Uno suradiva- 6 s njim, Mi !elimo ir.bieci krizu koju je SOP ovakvom

SIIH spremna. HZ uulele

Nezvanicao saz;najemo !:Ia je SHiH pod odredenirn U\~ etima spremna uti u vla~" j [(I kake. b i BiH izalila.iz j:i3t-p<nicije ikrenula pu· rem ka EDINA TO-u. r~lina, uudlri su P(I d,rilru S yojih posJ<lniku u Dr~':WI!om

Kako jl' za "Dllevni av~~ iziavio Dragan Covit, d",guvor sa SNSD·orn ; SDSom apsolutno j~ moguE. On je u veeoi .mjeri V(!cposligmH. S hosnjackim srrsnkar rna ttl ee bid dOSI1l te;;e, "Ii Covie vi Bnl j e u p ozi man i~hod razgoV<ll:a, priil' wegtl u In te resu sam e drb v,e.

C'll vic i e potvrdio da ce &(" " panedieljak S2,mt; 's predsiednikoJll SaveZ9, Z9, boli!! budllCoOSl BiH Fahrudinom Ra.donticem Ie p.redstavnicirna Stranke la BiH

parlarn en ttl, a cia, n e udu u VijeCe minisrara,

Osl;l!le strmike,medulim, [)l su odbaclle, Poruceno im ie da ie ii~liovulazak U Vijere miaistara Billf neophodan ako stvarne lell:! formiranje dt7Jlvne'vJad~ S .. R.

babalOSCU i praVninl nasiIjem PUkllSaO Slavili u lJ500V ciielog SUS'lava. No,. Ilccemo V[,) o;!Qzv[,)lili oa ,drlavI\oj r~zini ,. 'kal'.3U ie Covit .za ,~Av~z.w..

Daili Ie. je juce.r potvrdio svpj dolazak lla ffiosl.1rski sa· stanak. Ponovio ic r,aniji Mav da c~ blrl prih vateoe ooe politickc opciie koje p.ris[a· jll: 1llI. nadooall1l,l fotaeiju u VijecLI rnin;sl!!r:l j Z!!h~ev da Srbi dobifU MiniSUll"!,tvo va· oiskih poslov3 BiH_ . _ .

F. JlELE -A. SISIC

Suoenje u Haskom tribunalu

PreSuda SeSeUD 4. maja

Hask i Ir! b unal sao pCio je jUCe,r da ce presud~ predsiedlllku Srps'ke radikainc srranke (SRS) Vojislavu Sclelju bit; ;7.receI1a 4. ruaja.

Nakon odlllke sl.Idjja 0 !'\tspllIvi']XI pl.<lviiu 98,lokom koje ce se (} dredi d d,a Ii je t:uZiiaStvo iznijeto sluEllj ida Ii je pQD;eb no Itvodenj B dolqJza IJLlbran e,zna[ & se hoCe Ii proo:s hi ri !laSLaVljell, 1'l0pCeno ie ~ Tribun$" pJ;eO:ijela i~ Fena.

Scldj Ie, u sudskoj raspravi odrZ:Jnci 9. marla, Zll· lTIIZlO ods tetu n d deset mil ion3 eura.

Seselj: Traiivad!iIBlu

spec

• Delegacija Uredu za T!:viziju BiH, predvodena Dzev;ndom Ndd6em,.zamjeJlikom generalnog:reviwIII di:;l;a.vuagc Ureal! za J:eviziju, bd 29. do 30. m!ln~ pdsusrvoV3(.fe B'. EUROSAI/ARAJ3bSAi konferenciji U Abu Dabiju, )lIv.ila ie Fe:rl3_

12

elK Reakcija zbog surnnle da postoji sukob interesa

P Mrenut p stupa rOiu A i-e Budn~e

Dnevnfav1U. petJk. teme

25, marVoiujak 2011.' . ._

Sklapao zabranjene ugovore sbrojnim drtavnim institucijama • Kaznjeni Mekic i Miladin

Cen train a i zborna ko misiia (ClK) BiH iucer ie pokrenula postupak proriv Alije Budnje, jednog od vodecih kadrova SDA i omiljenog rajkuna Sulejmana T'ihica, zbog 05n01l ane surnn je da se Ii 3J azi u su ko b u in teresa ..

Baltic i Pobric

Kornisiia je, naime, doblla ob irnnu dckumenraciju koia dokazuie da je Budnjo,

koi i je vijecnik

u Opcinskotn

vijedu nidJl-'l,

is tovrem en 0 i

{:lan Skllps\i·

ne privatne

firme "Pro-

jekt", II II ie-

gOY sin MU3'

mer Budnio

ovl asteno i e lice privatnog HoroIs kog ban j S ko-rekreati v nog

drustva .,HolcH flidf,a". Sporno je to ~IO su ubje fume sklapale ugevnre u vrijedo ost! veeoj C!d 5.000 fOIl godi in ie s <) rgll fl imu k oj] se linansi r~ j u izbudze,a.

~Projekt" j "Hl.>o

leI; Illdza" sklapali S1i zabranjene ugovore 0 pruzaniu usluga sa s"n'ievsle.im opcinarna I1idza 1 Nov! Grad,

drzavaim minis tarstvima sigurnosu i odbraue, Parlamentom BiH, Agencijom za i den tifikacione dokumente BiH.

SIPA-om,

Hazne ZhoO nBdostaullanJa ImoulnSHlh Hartona

Zbog nedostavljania i4J"ll.. va (j imo vinskorn stan i u u zakonom predvidenom roku od 30 dana, a uakou prestanka m_a.ndat~, erK i e Sf! 'Po 300 KM kaznio: Ekrerna Ajanovlw, Enesa Duvnjako-

Granicnorn policijorn, Visokim sudskim i tuZilaCklm viiecern BiH, Gradskorn upravorn Sarajeva,

Zabrana kandidiranja

Ukupna vrijednost ~Proj ektovih" ugovora 2009. gIldine iznosila je 15.525,50 KM., Iani 6.'103, a ~Ho tela Ilidza" u 2008. bila [e 1 \.l06,90 KM., godinu kasnije Cak 245.486,65, 32010_ vriiednost ugovora biln ie US.796,08 maraka,

Jucer ic elK pokrenuo i pos tupa k p rou v Aile Ba- 1Lie' vijecnice u Ncvom Sara ievu, [er j e n lena kcerka ovlastenc lice pro iva rn e agencije ZlI ZlISti lU Jiudii imovine koja je

skla p ala zabran i Ollie ugQ· voresorganima koji sdiIl!\!)siroju iz b utlf.eta. r s to je i 5 Am.irom Pobric,em iz

\'ica., Adisu Gee, Semsudin~ HadJ:Q.vi6:i, Alij u Klll'rovi63, V je kosla va MaIl difa, Eseda Omerkica, Tunju Orsclica, J ovu Pari povida, 113011\ R;l. jnem, Fahira Subasica i Mehmeda Zili6a.

Opcinskog vi jet'!' K tiue, koji je, kao i njegov sin, ovlasteno lice privatne firme,

Osirn toga, elK je iu&r zbcg s ukoba in teresa kaznio Arnela Mekica sa 2,000 KM re Alrnediua MUadina cetvemgod.ii'iiljom zabranom kandidiranja na izborirna,

Mckie je kao vijec.nik u Opcinskom vijecu Center Sarajevo koristio svoi paloZaj kako hi u riecao nil: donosen j e odluka tog vijeca o budzetima za 2009 .. i 20 10., u kojima su uvrsteni grantovi 0 dodjeli novca no irne pornoci d'tudo kl u bu <'hjI je Mckie i9 an.

Miladin je istcvremeno obavljaofunkeiju viie61ikB u Op5nskom vljecu Stan Gr· ad Sar.aievo i Gradskom vi· jecu Sarajeva te pvlaStenog Iiell: p ri valne firm e .. j ob In vest", koja je sk!apala z.abl'llJlj ene ugovure. M.l(UJ(AN

Sastanak Dodika .i Cavusolua u Banjoj Luci

iH mole izg bili mleSIO U U-Ieeu uro e

Cavusolu pozdravio "poz.itivan doprinos Dodika i SNSD~a" na uspostavljanju vlasti u BiH

Bosnai Herccgovina.rne· gl ~ bib hi ~ ~n kd onir~Jl. a, i :o:gu b i Ii ~a [Us iii akredi [3 ci· j u ·za p redst.a v n iiitvo u V j jeel[ Evrope (VE) ako vrlo br~.Q lie izaber·e nom deleg ad ill za ovu meounarodnu instiwci· jei,. Slo ie onemoguiienp VlSU)jllm u formll""Jnju drIavne vlasti,

Na.ovu mogucnosl jueer jc upowrono nakOll ~astanka "oji ~ u u B!ln.iclj L Ll <:i Odr7-" Ii predsjedru'k RS MiJorad Orr· dik i predsjednik Parlame[lcarne skup~Jine Viieea Enape Mevluc CavlIsolu (Cavu· SQgJu).

• .Predsjednika ,sam UPQZUllO is tim da smo mi spr· emni da utl'emo II irnplemen rac:i i U lIdJukie S u da u S [(azburu u slucaju "Sejdif - Fl~ ci"' !)a n~tJn d. se n a cion •.

Ini ekskluzivi~et eliminise iz Ustava· rekao je Dodik, ne isklju~i"si (!loguCOOSt lias m v ka ra.zgovo ra 0 vee·i m IIst!tvnim promienama,.

On ie upozorio da nepmvodenje odJuke Suda u StraW IJru mOle iUlZV·. ti i sUSp'" lIz-iju Sporazurna 0 smbilimci j i i. pridru i:i vani u sa EU.

- U o;ja je u jiciti(3)lju pit:mja koja ~e [rebaju rijditi izdvoji.la provooenje odluke "Sejdi.:' - Finci~, pitarrje dr7..l1vne pomoci i pop isa stanovniiltva. Ako bi.mo ova pilaoja uspjeJi brzo rijeiliti, BiH bi se kvalifikovala da dobije statUS kand.ida" ta za EU • rekao je Dodik, pooovivsi Slavove da RS nije proriv plJpisa, ali da jedna od "popisnih kategorija"'ueba bili iRS.

i Dodik u Banjoj fuei: Neophodne reforme

Pozdravi V"S; "pozilivan (:avu501 u je istakao da se

doprinos Oodika i SNSD-a" vee osjecaju posJjedlce I;!al· usposlavijanju vlasti u BiH, poziciie u zem!ji A. 81SfC

Ukratka

13

teme

Dnev~i avaz, ~elak, 25. ma'tNeljat a 20 \ 1_

nAval" objavljuje'

Spisak Dokumentacionog centra RS (2)

Be v 18 iC:' Zi i ih Z8 hleuel

lako S8 nalazi na spisku, zaiedno sa skoro 3.500Ijudi, Beslagic se ne no] njegavog aktivlranla

Bi"~i gl1idon~eeJJl;1i; Tuzle Selirn B'll<l~gic l'\;ilJ!;ri se na sp isku Dokutnentcci onogce ntra RS za i~traZi van ie ratnih zlo6m; na8nfeoum tokom 2001. i 2002. god!n e, a oblavlienoni pod. j menom #I1:vndi ;7. kri viol ih prii"v~ opluteoih za rowe iloeine u BiH 1992·1995".

Na ~Jli8k~ ie oko 3,500 Iiuw~m~hom pripadnika Armije RBiH i I:iVO"" i7. cijele Bill, koji se rerete za na vcdn e z.lo.;i.ne nad Srbirna,

I if Meho, Bali~ fu:dw. J3allit (AI· iial ] bra him, 801 cic (H,. im) Rasi d.. ![l"lti~ {Radrno) Mevl cd in, RaI" kovi c {]hrah i rn) Beh rudi n, Bantie !",ip,llnnd, (RedZ<IJ A vdi fll.l3,odo (Rl:d1!.) Ekrem, Banda (~) Esad, Bandalo (D "'.!l LIIi ubi ."'mo, ]huti~ M.U!, B3rb,,"i~ Drusa",. 13<1· rdnk Osn,"", Bord" k Uzcir,

Burdek O~"v.cl. B~it CAn Ie) Ztl iko, Bori.(it IT vol Simo,

!l"!:1;I~ (SliJ!'lllJ Pa.VIl. Ba-

riSi" Ilij., BariSio Vjol<o-

s!sv,B.ric (VIllk,,) zeran, Bruit Braco, Buric Dank", Baric Karl", B3ri<' Pepo, Boli.'; Stjepan, Baric Dial.r, Barlov (Ed-

hem) Elvedla, Barlov ,

(Ed bern) Fahrudin, Uarlbv

(M~io) Kastm, !lnrlov (Sod) Zaiko I1orlol' (Smai I) Seed, BorlQY (z."i .0) S,b", Il .,1<,,' (Ujk,,) 2,(1(;', Baruk",,; (M.rb) M"'Q. BOI1)kCio (M"'kn) nl~I, B,rllktic (M.rn n) J c"'" 13"",l;oi': Mori"'"' Boroktic P.VG, B,," noiO: Pern, Bus it (F",,, ill) M arko, B..vlli 0 Dzemo, B 8 <Ii. !)oro"" B"," Bkrem, l"lHzl .. O""ip) UrJS'.!l., Basler Ozy.;ip) Mllfonko.,

B"'I)er (M.rdn) Duro, Boiie

(Nlol>!n~iI) H"i,~~j Il" 8'1>1,<: tM"h rned) R; .• ah, !leilo (Mun;bJ V.hid, UeSiE (Munoia) Isrner, Bes;e (0.",0") Zilh_a,

BcfucVi6 Sallh, Mir· o\'io (Abid) H.kija. Beslag)c (Carnill Hamdije, B""ogi<' Soli OJ, B.iJit (A~'e)

Mirosla", BoillicBranisl av , B .. lic Ere~ Boilli,; Haire, Ilclli" Hamdi- 1', Bellije Fend, Beslija M",", Bcll iiu Osman, Sclo Halid, .B~iiy;. b.Sic Fikret, B.crrev;" (A"do) Abdulkadir, Becirevic (Azern) Smsiil, Becirevic (Besir) Dzema;1, Bee-ire" it (H "sa n) Rail mall, .Bc6revic (H usein) H usein, B..:1revie (Mus ta fa) Ahim Botit"v.ic (Mu".fa) Dzafer, 1I06,",i<' {M'us~a.ra) Dtemc, 'Bocnre\'lc Seud, f.lol'iLhodl;if Ramiz,

Bocirovie ("Bofir) M un ib, Tle6r· ovic (Febim] Fadil, ll"oiIovic (H:lbib)Holih, ll.c-Clf1lvid(Tbr"him) Satka, Botimvi,; (Md,,,,) AI"&", BO<L"",ic (Moho) Me h m edal iia, Boo ",vi'; (Nnzir) M ustafa, Beeirovid(N"';r) S"I .... n..&ovi<,(o.mnn) Romi~ ik6mvii! Romr.m;J Sob""" Mruvit!{l:wsin't) M.yludin" Iktir<Wit (Sui io) A vdo, Bcn'Qvi,; Dojm, B ""'--vi" (Z" I (,gs) Sam it, B~t A mir, B~b io (1"0) J lire. Begao ovi~ Mu,,,,f. B"ganovic \I.had, Bogie (FoIl1", j &:11m, ]k·gk SI~VD, 'Begit Ami., Bq# dr. So bit, Bcglc Hozic,

]logit Mate, B.giiE Modo, B~g:ii! M u harem, Beg;" Sadik, Be-

gie S""w.liio, BellO';" H "'"', Begoy;e Sd im, Bcgovic D,.v{ld, Bo:c",dic (S.h· ",.n) Menmed"lijo, !Ie· w .. dio (Al;jo) J{,jtudin, Behmo.ll Omer_i HeilIe (Raruy) Somir, B.k. En.""

B .. k.i" Cu,,,, Boki': lvico, II.· ki ~ JUte, &kull ie 1 vi"", lkkil"it'. M'1"k~< .. B"k.~" (E'adj N.dZl!tl, B<;ktl 0 (FI!I<IIlo) Salilln,

Bekti~ (M",,,,f;» J '!Sur. Bcl;1if &h.iju, Il.kli<' ldJ:iz, lIo1\lH Mui~, ·B~k.lie NedZa.d, .Bels. Zv,mfmi. > !leliti (Cami)o) C!Jzim,JlelkQ (B.jro),Fohim, Belko Mirsld, Beler\'ic Sergei, B.lonja Mi",",,; BenkQvlt (M",;jan) M.,ko, E~nkovit (Mru-oi) Jgou, lknkovio- Ernnko, BI.,n <"\'it lI;h~ lk:li. f:ori'L Beli.n M.· I C, Borb.",vic S".d, \k,\J i.: (Alii.) s"loi", 0", lleri1ic (Deli,",,) M;""d, S.rbic (Nedliih) NUI·ii., Berhie Ma,ddin, Beru"~,, Ancl • .B"o'iOH",,"-o, Bi&> (M "",ofa) Bain), Bil!etK.",al, Bloemvi" Himz" N.d1;b.

7.ir, B;I iccki Bruno, II ;Iii" RaSid, Bi,;C Mu" ib, Bied it Mah m ut, Bjo1 i; (Zvonirnir) Zvonko, Bj.lov;1' Sergei, BjelonjJJ Mimi, Bi.z.vi(' (Simo) Ilija, Blat ev ic (Franjo) Stjepan, BI.k"iC' (Pejo) Morin,Blat"vie (Stipe) Aodrij",Bl~\li~(Sripo) Pojo, B1a!c"ic An"" Bl.1.ev'c Drago, Bla~ic JieID13S, B~n7.£.viC: Ivica, BhtlcVlC Petar, '3laievlc Torno "TQm""~, B l""k;o Tihomir, B.1~gOlev j(' Zonrn, Bill"",';;'; lAD.dJ' ill) Ivics, BiallffiOkie Pero, Bo~c (Ivo) Ni· ko, B "Zie U urica) Mar[nko, BoZic J urica, Bufi" MHan.

No spisku su io~: Bo,kailo Ramo, Bo~kov[c M<1rrin, Bcsnjak (Male) M ar ijan, &inj.k (Vcselko) Vj nke, Bobetke [ankc, Bolsek (Antun) Zeljko, Bolsek (Autun) Zl~ I.kll, Bo n Oi". Bran ko, B'o.~k (Osman) Solik, ]l~rOak N,,>Uf, Borae (Piliv) M.ti ion, Berne. (N;.ko) Petars Borovina Boris, llQ' mvina 13nYCfl Bernvine RcdioJ Bn,(anM.ii. (S,I.,,} Hamid, 8'nle (Red '" I' J M; n." nrc",. nov; ~ J"' re, B" ~nn i nov ie (S" I jo) N h had, B ,"n;e II i i .. Br .. n:i~ S'i"po, B '"u it Z"'tmkuj Bl'iid~· MCrlm_! Brc(:: (J\\lltrio) llfllllO, B"kalo Go,"", Bri,", (P=) 1"';0, B,iro (Tadii") J"'''', B,ilJt ((ti,,) 1,,"0, Brki" (Abdul.h) Mco<ur, Br~ie (Anr~) Zo,~n, BrkiC [ ..... 0, B,k,ic(Mi·I"", Mi.:o, Brk;.; Muh.,ued, Bro;" lI'a"o) Mari on,

Brp!c Mardo.:. Brnie M:HtlJ BIQd~jic M.en.udin, Brodl.i~ (Ihb rija) E" ,£, Brodl ie (1- ~bdo) ·i\m~r, Bm.ii~ (TornQ) Niko, lln:i. no HoliI, :anile Fakioa, n~d,1 im dr, Mchmod.liI", n"de!(Brooko) Tom(), Buhovac A.nte, Buker. ('sRVI:O) lv"H, nll~o.icJ"knb, Bu· kvic (U,ei r) U,dr, Bulnm.it (Se!lk) Mi"ad., Bund"lo (Srip.) Duo,,;t, llllIl d,,,i<a (Ahmol) Hid"itr, Bungur ObI") Elr.f, 1l!lll!;UJ: (Z •. itn) Samir,. BUng"r IZ,im) m,r"r, Buliub,;i<' (~~&) Juno". Buljub~s;c (.!lvdo) A"do, Buli~' b.8;t (Betr,) Beg", B ~ H ~b".i C .Eclin·, Buljubasid F.r:id, B"!"3.· gdzi<' Taio; BLlIgic Nlb.d, Burie lS"Iil) Sare[, B Uiltl\l, (l~ Bu ,ko S.Oit. Bucko Sulj(\, Bum Tufa.

Clb,. (Began) be" Ci nd,ia Darnfr, Cind-ric MalO, Cip:ln (Po vI.) Dar ,0, Coca! ie N 02;im, Coo"lie Ramiz, C.ijelkovic M.arko, Cvilie U,ko) Garon, C.ilie Uako) Mirko, Cvilic (J\.iijo) Dra· go, Cvilie (Slip.o) Hijo, Cvi,ie (l'orno) Pavo, Cvili': Frono, Cvi· ,kovic Mi."'. P. K.

(SrIl'T(J objovljujemo l:ttJella $0. ,p;.,ka k.oja pOCi."j W s/<YV<J!n C, C,D)

Parlarnent BiH

CertiliMatlza 14 SIUZbeniMa

... AmbasadorNiemacke u BiHjoahim Smh Uoac:hi.m Schmidt) uruCio je jl.loer certifikate za 14 s III ~bel1 ika P aria. menta BiB koji su ueestvovali na razlic itim kursevuna njemackog jezika,

Kurseve,su (!tgltnir.ir.aJi Amb>\Satla Njemacke.i Goethe- Ins iinn, uz podrsku USAID·ovog Prejekta jac3nj~ parlamema, jav jJ a i e Srna

Najleii zloi:i.ni

lako ie U izvodu optuznice opruzen za naiteze tame z loein e i zvicrska mu cen j a, Bes'1ag;c se ne boii moguceg aktiviranja spiskova, koje no" zi va ,~!ob lcoom gluposti"

- 0 ni prave istin u posvom vid~nju, Kada se sve avo malo slegne, Ireba i h tllzi ti, jee i e to jedini naCi n. J" se vise oe ill!>" gu timo! b,wiri - kaie BeI.lngie.

Z bog vel; kog imcre.ira· oj. iavnosti, .,Av"z" ce !laSla' viti S obi"vljivanj!!ill imena sa spiska. U d"oaSlijem broil! eimjle prelim.na koja po~i"iu slovom B i C.

N. ,pi,ku '": .!laSaIi.c (Safer) Mfrsad, Mie (A. "do) Eniz, Bal,e (Huscin) Senad .. Ba§ic (Huw) Munib, Uolie (fdril) Moho, Ea,;c (Idri;.) Rl:fik, IMi" (Mchmtil) Ja. ;mio, &'.i¢ (Osm"~) l-!u><>, BaSic Ahmo,. !l.",. G~l;b, B.Sii' ldr;", & .. " M irsod, BaSic M u jo B.Sic N~ oij., Baskai 10 Pi k"'" B.evit (F.dil) Hu,",in, Bob.ji" (Mehrned) Sah';j", BabajiC(Omer) Ramo, SobajiC{Omer) Ramo, Babaji" (Ramo) Rclik, Babic (H.l; mol H~im,

B,bic (1:"0) Fi~p, B.bit ]vi,,", Bahi" Jo.ip, Bobi" Zijad, .Bono, (B"h b ;j~) sor, ~ !lab tio F'Lk."'~lla. jie(A>imj H=d",B'jie(Bogoljub) G oran, Bajie o.m,,", B.jr:tmovit (Almtel)'N .,min, Bajrarnovic De",iI, &iramov it Ismel Cclo, Bajt· .mo"k Mujo, Barrie (B.jrol Scm, '~din, B~iri~ (Hamid) Ibraliim, Bair;" (Hasim) H"m.ro, B~irlc (Omer) D'i>=lJ, Barrio !\Si.m, Boj ria t\ vd~, Boj r;c H"""", E.i ric Me· hrood·Mesa, Boj ric Sen.d, Boifiea Sadij., Bairovic(p.sa) Sal""" ]lajr""it Hajd..- , &jro \'ic D2eI'.d, Ba· kooit (N.hod) F~iko, Ilalfio (Kosim) lW;d, B.lagiC Fond, B.· li<'-(Dcrvi.) Ad",ir. Balie (Hasan) Au,oiio, B.lie (Kemol) Ernie, S.·

Zavodl naKnade za neZ800Slene

.. Za·vod ta -zapo§ljava· nje:RS ju~er ie ispllJ.!lo noveane nakmde zu febr· ~.ar Zll 3.858 qezr.posli:· nih Oooba kojl!-se nahze n8 evidenciji Zavoda, U Zavodu Je- S rIll r·dellQ d 11 nakDada ne'mozebiti ni:i:a' od 20 pOSlO P rn· sjeene new place nili viSa ad prosjocll.e DeiO pl~ce u RS m pre;thudnu go(jio u.

ShJdentl

pOdrSRastralRU DOnCue UZDK

... Stll(jen[~kj pt.tkrel BiH dllo )~ pUntl pll' drsku, kakosl'miv.odlll saop6enju, \egitim.nil1l zahtj ev ima puJicij e ZDK, eiii je SindiJc.at na· javio strajk za danas.

S tIldelltsk i po kret BiR

p ().7.vao j e s V,()j e "'laM ve da. prl.llepunu podrskl.l p!}ljciji ZDKi dllSe pri· druze njihovom generainorn strajku poJicije, javila jeFena.

Beslagic:

Qbiflfl€ g/upasli

Janko Bobetka

tria !ipi~ku $U i: Bihovic Samtr,t Bijelii' (80io) Tihomir, aii.liC (Muja) Vejz, Bijelie (Vejz) Zomo, Bi.I.1 Be ... d,Bilaod:!i i. S 10" ko, Bilie (Adem) M.lham.d, !li!ic (An,e) Bruno, BiLi': (Branko) 'MI.d"", B ilit a Qro) Vi ° kQ, Hi I i, (Muharem) c"m.iI,Bilit (Muh. "rem) nomil, BiLie (Muharorn) Meb med. Bilie Ham dijo, Bil;c J"' senko, B;ljcJo,ip, B;.ognodlij. No·

Direkcije za evropske integracije

Sastanak RCG-a

Zapadni BalKan i Europa 2020 .

.. Sekmarijal Vljeca za regionalnu sarad.nju (ReC) orgallizirat ce 30. i 31. maTEa II Briselu koordinacijski sastanak ~Zs· pacini BalJi.an j EV'r.opa 20.20. - ka lIskladivaniu i (([Stu", saopCio jeRCC, prenijela je OD([Sa. Konferendia :nadoplInjuje ciljeve sQ".ategije EU "Evropa 20.20." za

od tii v i ras t, poseb no u pogledu priprema zapadnog Balkana za budl.l6e cla.ns!"o. u EU.

ClanstuD IIH U EO PDdrZaUa 882 DOSIO bb. gradana

Rezu I tat j strnifvanJ a ia. vnog m n ii en i" ko je je proveJa D;rcl;.ci jam evropske inre-

Prakticno, II F13iH i Brcko Di:mikru ovakvog mj~ljenja je devel od de&et," u RS osa.m od desel ispi tan I" ka, Fmna nadonalnoj prip"dnosri, <'.lans I'VQ II E iJ podd<!va 97, I P aslO B08n j aka, 85,3 post<) Hrvlllll., 77,7 posta S rb a i 78,8 _Pos lO j sp i laDika iz redu oStalih. Davow se u is· ti"aZ [van j'u. -

Velika ve6na isp i [llnika, odnosoo 92,7 po.<!O, ~maW! da

gracije BiB pokazuje da ChUSlVO BiH u. EU podriava 88,2 POolO j.spilanika.

pOIll'iRa orema naCiOn8lnOI priDadnosti.

97,1 7IJ7

EU:Vellka podrSka bh .. gradana je potrebno provodiri refonne, a sarno 0.,5 posto SIilllITa da r·eforme ne rreba provodi ri. Kada je rijec 0 dina.m.ici priscupaui" EU, kako je pokazalo is-

ti"a1i vanje Direkcije, 51,2 posto ispitanikJJ. vierui e da oe BiH uti u ED posliiezemalja regije" lj. Aibanije, erne Gorei Srbiie. S. RotUAC

posto Bo~njaka

85,3

posto HrVa'tll

_posco Srba

78,8

pos.to os talih

SlandUdmienja Orasje

Bani narcisa

U organizacij i U dru Ze!lja iena ob o.lj elih od raka

doj ke "Nards-a" u 0 ras] u j e Odrlana prv ao d tri h uill ani tar ne akci] e prodaie narcisaposirnbolicnoj cijeniod jedne,KM. SIjedecaakciiabit ceodrzana u Domalievcuusuboru.a zavrsna 31. marla u Orajju.

- Say priku p IrWlI priho d od prodai e b i ICe kori~ten zafinansiraa] e rada

1) drufeo:j a - fekla j e V alenUna Halilo;rvic, iednaod organiza tori ca akcije, B. f).

Celinac

PresUOa 1JI000000a raeun_ne

Racl1n ~pstin~CeHn~c

bl okiral a je~lJ,d&ka presudaod 70.000 KM u korisr Is m eta Be hariea,' drugih zbog nepravilnotzuzetog zemljiSlapovdine2,435 kWld(ll~pige SH)a.;ZeIl1IjiS!e jeizuzetozagradnj 11 u lioe D""jce. Perov] E, koja je lzgrad enu 19]5., a rnndernizovana 200S. godine. Sudu Koeor Va(il~ presuduie donlozz.septernb [Jl2009. godin e. Nace~ opltine MomciloZeJjkoVle.rekao [e daseccekujedastigne na.iz.vrsc)lje i presudakofa se odaosi aa Zavod ~3 zas ti ru d ieee i 0 min dine iz Pazarica od ok060.000 1<M nairne neplaeenog

s taratelisrv a dvo) e rna 10- Ijetnih I ieaud 1997. do 200'1, godiae,

Ribari

Kandillallre za5VIetsila Ii'UBf1ShIiI

Os m II. i zvi e,~m i n~ Sku pS"1 ina Sponsko-rmoloVDo!l savcza.B;H odrZanajeu $arlljevu. Odpo)!vanih 31, prjlllls [\rOyal 0 je 26 delegaLa cmirels.kih save~a.i

B r&D Dis trik !a.1)Qncsena je otllll'ka 0 pri h v"!ani II ",~d!da'tllmza.organizadju Sv)etskogpr.vcnstva u lovuribeudicom na plovak;zlIiuvali de j vetc rane, koje te se odriati 20J 3- 1014. go din e, Prih vaiSen ~ jei klllldidaturn BfH da hllde domatin S'\jel!.l>og pIVens", a u 10m sarana j mu!Hemenju u 2.0J4. i

201 S. godini

Skupitioa )e odl ueila. da. na Kongresu svfetsRedbolovoeorganiZllcijeC.I.P.S, koji teseodIiau 0!f31" marllldo 3.aprila tlRimu, oli. Save~pre&ilal'l jaMilreel K uClnski. 1. B.

14

Dns'llli,VlIZ. petak, p ano ram a

25 marVoLujak 2011. .'.

SUDBINE Hamid I Vezima Karga zlve od naknade za tudu njegu I pornoc

pric iz "Auaza" uazala i

S h· man-m ZaniCa . ina

Nikad nije zelio da objavimo njegovo ime • Uz novcanu donaciju sad irn kupio etektncm spore!

Prije vise od 10 godina potresna prica u"Dnevnom avazu'' porod leu Ka rga povezala je sa humanim Zenicanin 0 m. D vo j e staraca izbjeglih iz Rogatice tada su hili u tudoj, devastiranoj kuci i niihovi pozivi upomoe do suza au ganuli C<lvieka koji nikada nije zelio da. objavimonjegovc ime,

Bel penzije

Hamid i Vezirna Knrgil danas su u izbjeglickom naselju Bel vedere gdie su se prvi PUI sreli sa ~ovjekom knji im je gcdinarna, U skladu sa svojim mogucnostirna, pornagao, Oval PUI cbradovao

DB mu 1810

- '!<;1!u cia Ce i 0\1;» een tar zacvoriti, a kud eemo 011 de jadiga znali, SUM b Ih, vala, VQ Lin da imato relevizor, cia makar cujem srn narn ovi po.!iriruriJw.u. Dobro jemati SIll SI! desava, 113 maj(ar bilo i naepako -h1e Hamid Karga .

ih je kupovinorn elekITi~nug ~pore[a i novcanem donaciiern,

- DIVa su skupa, a nikakve pom06 niti penzije nerrrarn. Zapamrio sum nekclikn drzava, od Kraljevina 1l0- vamo. Najbllija je bila Tho-

va, a llvi darias ngw . ka~ Hamid.

Prodao kravu

Punih IOgodi.n2 Hamid i W~a av1eU .'IU u srpskoj kuci na periferi]i Gorazda, o dakl e su d"lo~i rani, U Dobromerovlee, devet kilometara od Roga lice .• vra ti Jj s u se pods aror, a posl ii e tri god inc

preselili pod plo"u; u porusenu kueu.

PU.D ih devet godiria ~ivio ie bez srruje, U meduvremenu jei kucacbnovljena, ali nepunih gcdinu dana nakon sro je docekao da i u niegovorn demu sijallca zasvijetli, Vezima je doziviela tezu mozdani udar, Cekao ie da seopo-

ravi_,ki viosamj.ali nakon 5(0 je vidio da se nieno zdravsrveno stanje ne rniienia, te da iSe ion oboljeti U samoei, prodao [e kravu, zakljucao kucu i vratio se u Gorazde, Dobio ie smjesta, u izbjeglickorn centru, gdje dvoie starih ziv; od naknade za tudu njegu i pomcc,

- Odbili su me kada sam

Glamoc od 2003. ne izdvaja budzetska sredstva za rad Djecijeg vrtica

uasDitaciCe bez DlaCa 14 mieseCi

Na konkurse za direktora Djecijeg vrtita godinama se nije javio nijedan kandidat

Vaspita6ce u Dje.tijem vni~u "l.eptiriC:i" u Olamoeu trnze 60.000 KM na ; me 14 nei sp lace Il.ih p laca, jer opci:rta, koja je oSlIjvac vetia., ne p(lstuje odluku OpCinskog viieca 0 finansiranju Qve jaVlle Ullla:tlOve, rekla je direkrodca obdaniilm M arli na Ka toviil, pre n osi Sma.

Goa lvrdi dea op6nske "Insli u Glamocuod 2003- godinene iZdl'lljaju hudie!-

ska srtl1stva za rad Djei':.ijeg vrria. u kuji je trenumo smjeSleno 12 diece sarno ;zato .to j'e "3 celli <lve ustanovea..~na seSlrll, sm, kako je rekIa, nendgovara nekim pl')litltkim srranl<:ama u OpCin&!\om.vijecu.

Naglasila je du \lna posjeduje diplomll profesora pred skols kog obra;mvan j a i pedagogi i e, Ie da ~e o,a konkurse za direkrora Djeei je,g vrt'! a. go diJ1,gm a nij e j av io

POdneseno Del tuibi

D ireklorica Djeti) eg vrti<'.a po I vrd i lu i e du su v~~][aCI ce I!b.og Ileisp laCe!lm p 13~3 pro~le godine p odffij ~1~Jlet rutb i prllliv usr.anove u koioj su ~.p(lsle:ne. Kantonaloi sud u Livllll donio je PI¥\IUC-

praVOSl1BmU presudu da Mili Z'oIQta, koj"je n~p us IiI a vrtic i 0 LisllL d~ null u prortieti, ml ime !l ei s· plac~nih placa bu d.e . isplacen~ g1avlli ... od &,023 KM sa k3,l:na!~a i sudskim trosko,{jma.

SpaulnJe POdPIOCOm

• Pud. plOCOID kad 11:0 11- tra nalozimo s ve se po plafonu fOS!! ponvnta,. Legne III da $pal"am i n a sromak serpu stavim, pa 11 neko doba ustanem da pro~p em i sve (aRo. T ako sam "'zru:adie " upal u pl u&! . kue Hamid.

rrazila socija 1 n u po m 005, i er kazu da imam sin a i k cer ku, a i Oil i s e bore sa zivo 10m. Da nisarn irnala udar ni ovih 120 maraka lie bisrno imali - kaze Vezirna,

U drzavi gdje irn ie samo za hran u potrebno sedarn puta vise, dvoje staraca tesko zivi,

A I. B.1]RAMOJllC

Opeina je oSlIivac Djecijeg vrlica

niiedan kand.idat.

- Situacija u Djeei)em vr,i cu veorna j e te.ska., ali "lele" svaki dan dolaz.e n3 posao, rade savjesno i odgovorno, iako voljoID vla51; 14 mje,eci nismo primiLi placu - relli je Ka IOV; ceva i do dala d a,

7,bog ekonemske krize, nerna iti donacija.

Ova UStaoOVll posljednju donacii'u od lO.OOO KM dob;la je od Fabrike duhana Sarajevo prije godi:rtu i "EleklToprivrede HZ HB" od 3.000 KM,prijese&tmjesed.

Tomislavgrad

PUCeia gradnJa igralista

Direkmr Fondacije za odrz.iv razvoj FBiH Safel Dam i pomocnik naceJnikB op6ne Tomislavgrad za planiranje i uz;voj Nedzad Nubic porpisali su ugovor 0 fin a.~ siran j u i zgradnje beronskog igraMra uz Gimnaziju u Tomislavgradu. Vrijedrlost projek!3 je 51.801 KM, a n~ konkursu ie kao najpovoljniii ponudac i"a-

braOa posrlska [irma

KTM·Brina.. A.K.

15

panor' ama D~!vniaVal,p8tak~

_ 25. martlo!ujak 2011.

SUDBINE Samohrana majka petoro djece dosla pred zid

OdliMasi izbaCeni i iz

v

garaze

Mina l.azlc iucer zaprijetila da ce ubiti i sene i djecu, jer drugog izlaza nema

Ocllika~i Mine La;r.i~(37), samohra ne m ajke p etoro djece it· Priiedora, 0 kojima ie pisao "Dnevni avaz", od i u cer su na u lici, Po vol ji. vlasnika, izbaceni su iz garaze ko]u im ie, "dok se ne snadu, dao na privrerneno koris ten ie".

Kuda dalje, Mina lie zna, Para za novi smje'Slaj nema, "IIi ideje kako da ga pronade S 90 KM miesecnih primanja od kojih djecu mora nahraniti, obuci i poslati u skolu, Oni su, i pored cillje· nice da su sve ;10 su ikada napisali, napisali na betonskom podugaraze, odlicni i vrlodobri ucenici 1I Osnov-

£iJliCi ispred arQflule garaie; A~ilautski stalus ollralllcavajllci faldor

no] :!koli "BrankoCopit".

- Do grla mi ie doslo 1'0- rucanje s djecorn, Ubicu i SI>be i diecu i take riiesiti OIfU moiu rnuku, jet drugog izlaza 06[0 nema, A ni pomoci, rnakar rnizernog konteinera u koji bill smiesula ove mole sirote koie cu i iz skole ispisa ri - poru ~11 a j e cgorcena

(rol •. · o. ,sl.j"itl zici, kako saznajemo, nisu ni unadleznosei Cell ITa za sociiallli tad, ciii stambeni fond, zbog azilantskog Slams a, De mogu koristiti, Takavsrarus u Priiedoru rrenumo ima nekoliko romskih porodica ko je is cek urn sud b inn slicnu ono] koja je juce:r zadesila Minu Lazic, M..Z.

M.lna kola [e u Prijedor prije 12 godi na dosl a s Koso va

Porno': Lazicima jucer nisu mogli pruziti ni u Udruzenju Roma.osimapela da irn se pronade bilo kakav krov nad glavorn, koji je u ime romske zaiednice uputio Ramo Salesevic, predsjednik Udruzenia. La-

Odluka desetoclane porodlce vuiovic iz Zvornika

OdiMU nUde Mumstuo deuetoo dJetela

Otac krajem prosle godine ostao bez posla • Struju im eesto iskljucuju

Iako jos nije napuriila 30 godina, Ljubica Vujovic iz zvorni ckog seta Donj i Lokan j sa svojim desetak godina starijirn suprugorn Milom vee irna osrnero djece, pel sinova i u i kcerke, a ccekuiu i devero. Kazu da ce kurnstvo ponudi ti predsjedniku RS Miloradu D<)diku jet treba pornoci porodice koje se, pop U I njih, uspjesno bore proriv bijele kuge,

Tu su i svakodnevne nedace jet j e gla VlI ; hrani I ac porodice krajern prosle godi ne ostao bez po S la, a d jecu ITcba tJahranlcl, obuci, u sko] u pos! aIL

"Radio sam u pekari pa je bar hli e b a bilo, wi gazda j e ~bog ""ren[ ab iJJ1 oso !!.9.tvo" ri n. S a.d. cadim za nadnic Ll gdjeimaposla - prica Mile.

Masi u u ZlI prall i c vesa ne!D~jll P<l Ljuhicarucno perc .. Najgore je za pla6mie

Ljubica i Mile sa djecQm: U 8vemll oskudijevajll

siruie koiu 1m zbog dugov.a ceslO iskl jucuj u. Li j ep:t, zdrav3 i pametna djeea isrinsko sub a ga tS,vo ove p orodicc !<oja.ll svemu drugom os-

djce". r sve to od 200 KM ,s10 7.3 diet;'ji dodal3k. dobiju, plus on~ sto Mile na nadllici 7.:aradi.

kudijev~. N e zaJc se mnogo, dJ ccasu :ie 1 jena i vol je ua, mada kuell treba zltvIsiti, opr-em i Ii, gada u jedno m kreveru spaJ/a po cetve ro

M.M..

Godisnjica retntegracije opcine Pale-Praca

nedosta)u Hualitelne PUIDe MO

Videoprezemacijom sa !<adrovima Pract! u nedav· noj proilosti [e llcenjem Fatihe i m inutom sutnje lOa po" ginul e b rani lei je ov Qg di jda BiH, II Pr"ci jeobiljezena 15, godisujiclI rcimegrncije op-

Cine Pale-Praca. Prognanici su $C 19. marta 1996. gQdille vmilli u pOlp II no po rllSen a nasel ja, a ''',I m pods j eta 11 j" na te dane, U obracanjima predsiedav.aiuceg OpC;I1- skog viieea i naceillika Flla·

da Crncala i Asima Zeca, bi- 10 je rijeci i () dO sada urade.llom na obnovi jednc od nsjmladih ope;na u FBiR.

Pmc; i danas m nogo roga nedosra!e, a posebuo veliki

problWII predsm.vlja ned03latak kvali[emeputne komunikac:i"j e prema Gora±du, kao sjed ism B P K. ali ; Ssraievu. PodrSku ovui lokalnoj zajednici obeeao ie premijer BPK Gotru:deEmlt FraslO. ALB.

Bh. mozaik

Ambasador Andre saier u Prijedoru Suicarslla sulinanSlra. proieHal uodosnabdUeuallia

Andre Sater (Andre Schaller), arnbasador Svicarske u BiR, posjetio je Priiedor i u razgovoru sa nacelnikom opstinc Markom Pavicern nave" da cesa zavrsetkorn projekta vcdosnabdijevanja, koji vlada Svicarske finansira sa 12.000,000 ilvicarskih franaka, a Opstiria Prijedor s pel miliona KM" 75.000 Prijedorcana imati pitku vodu 24sam dnevno,

Am basador S aler posj etio j e ~ Vodovo d", kao i rezervoar pi 1- kevode na Pasiacu kod Prijedora, M.. Z.

S1a mi se (ne)svicTa u Zivinicama

nedosta]U DOZOriine DredSlaue

. -Zivinke su nekad bile prepoznatljive po kulturnirn desavaniimai pezorisnim susretima rnedunarodnog karsktera, II koiih danas nema, Nema novih predstava koje bi :priv"ide 'meresovanle gradana, a posebno mladih, Nekadasu se rdiralipo30dsni kornadi u kojimasu llceslVovali srednioskotei i M .. , 'Ii stud enti i bili su posjeceni.ne S:mIO kod . ... IIlcmovl,

nas, nego j diljem nasedrzave. glumlca

Svero dana. nedosraje. Kulrura je nadnu.a ae trebaiu vellka sredsrva kako hi se realizovali mkv) projekti, 'Nadam se da ce biti bol]e i da ce mladi um i es EO diskoteka pOSj~tiv1\ ti kino iii pozorijnepreds [aVe - kaze glumica Sen ida Mujcinovlc;" . Sa.M..

Uz Meaunarodnu godinu surna simooncno zasadeno druece

U Bugojnu je odrzana II~ -"'-:"~~;lr~--:Jil cenrralna svecana manifestaci j a obl i eza van ja Me" : dunarodnegodine suma u , o rganizac i ji U druzen j a I inzinjera i rehnicara sumarSIV3 FBiH, Min;slarstva sumacstva, polioprivredc i vodpori vrede SBK, Kantonalne up rave (;II sumarstyo, Op6ne Bugojno i SPD "Srednjobcsanske SHIne" Donji Vakuf. Z~ miesro cenrralnog .

obilje~avanja odabrano [e ....

Bugojno.rodno mjesto is- Nura 8azdu!!"HIl~llar sa kcerkama Wk!!U'Eog :fumskog radni- Sf/ada Hadllabdlca

k3 i doajena b b. sumacs tva S elida Ha<fiiab d lea.

Nakon priiema kod naceln ih., u parku pored ~grade Opeine uprili~ena je sadnja drveC3. Prvu sadnicu sirnbolicno ie 211- kopala knjik:vniea Nura BazduJi·Hllbiiar, Iaiedno sa leeerkama Seada Had~jabdi"aLejlom i A:lmom. D .. M.

Radnici FMD "Jelsingrad" u strajku Od SUih zahOeua dObl1i sarno decarnbarsHU Dlato

Mada. lie otekivaJo da 6: ove seclmille 13() radnik~ pmja.vorskog FMD "Jelsingrad" poee6 sa radom, uakon strajb ko;i traie od 14,marra ove godine, to se nije dogodilo jer niS" ispunjem zabtievi koje je Srraikafri odbors LaV io pred posta daVC3, -Zahtijevali sma isplatu decembarske i jmuarskeplale,kaoi regees za 2009. i 20 I O. godii:J lL Med u rim~nd svega poslodaWl.c je sa· rno isplatio decem barskll pia m, zbog Cega.&mo odlucili cia nru;llIvimo~!raik !lobe neispul1"i !l"talinn~i mhtievi· f"klisll nam predstavnici s rraihCkog odbo m.

Ovo nekada ug leduo prnjavo rsko preduzece p rndano je "P roce" su priV"J.rizadj e !uvatskom bizn is men u Zdravku Velcu. D. C.

16

Tramuail nisU UoZili 15m:inula

,,"Zbog kvara na lIO kV mrezi na Dolac-Malti bez stru j e je osrala pods tanica Vrazova, L: Dispecerskog centra GRAS-a rekli su nam da je zoog toga doSio do petnaestorninutnog za-StoOja tram vajskog saobracaja. A. Nu,.

Spec

• Radnici preduzeca "Rad" u ulici Daniiela OZIDe kod bro]a i3 zakrpili 5U rupu ked ulaza u zgradu, Kako 51! nam rekli, ViK je samo privremeno sanirao prokop, dok ne pocnesezona radova, A. Nil.

Soap,

-.J_II_V ... I:_·, __ ,.

F'IvD I<poIrot>a ~ ~~b ~~tvo

Ze, ObIIviJ<I'II (I 1ncIika*mc. 'mjII~ optC.r:a I nollll]' nlm cIoJ$l..- NO Uj4k posavjQluj 58 sa ljekllrorn i11lal'lllll!a!!ll!Dm

POluml rotlu HIIZI

Drzava ne brine dovomo 0 svom vlasnlstvu • Osnovati ministarstvo suma • Mogli bismo biti najveti izvoznik u Evropi • Mora se vracati novae od korlstenja

Stanje sa sumarna nije dobro! Njima S1.' ne gospcdari na naj bolji nacin i ne p rovode 81.' $"1.' uzgojn o-teh nicke mjere koje nalaze nauka, Glavni krivac je drzava, jer ne brine dovclino 0 svorn vlasnisrvu, To je za "AVlIZ" rekao Faru]; Mekic, profesor i dekan Surnarskog fakulteta,

Klimatske promjene

- Vias! mora napraviti Sir" aregiju 0 sumamau kojoj ce re ci kakvu sum I! zeli, s ra hore ad 109 resursa ... To mati da semora osnovati drzavno

ministarsrvo suma! VIas! mora stO prije donijeti i zakone o 5umama jer je [0 iedina grana op ceg inte rosa koja nii e regulirana zakonorn - rekao je Mekic.

Navodi da ie jedini edgevor na problerne koje donese klimatske prornjene posuml j a van i e!

- Na raj nacin rijeSiI cernc probleme poplavq, klizijta, zagadene vode.. S to se ti Ce Sarajeva, aka bismo vratili sume oko grada, ne bi bilo previk hladno ni ti vruce, jer bi sum.~ uravnotczila tempera-

,

ZA OJI:CU I ODRASLE

covanju suma. Trenutno ie naiveci problem SlO nernaruo SU-lIl5kjh rampi, ali 6erno ih postaviti 15 kako bisrno spri j e¢ilj kmdu,k,:ri vclov, deponije ...

Uvesidemo i stalne po· ,ma!nl.\;"e pqzant. Irna i puno neel!ide.nul"anih ihela, a kracla ~ ume je pes tal a zan imanje - ~a2e Be.rilo.

Kako rtavodi, ~ume meraju sh1i;; Ii za prolzvcdnju pitke vade, Cis(Og zraka, rekreadju .. ,.

- Suma je najbclja klinika za rehabilitaciju, Zatc moramo r:lZlllisljuti 0 po~t!mli avan] u, lJZgoj u i CU van] u suma Osim roga, i drhva mora vDlea.ti 0 IlO sm i e uzela od slime! Novae ud korislenj.a sume mora se vraeni Iliaj - do_; dao ie Berilo, S. /IIlUHIC

Pozar u centru Sarajeva

Uatrogascl SDrlJeCll1 Matastrolu

turu, Mil jacka bi bil a .:iSla, bi- 10 bi vise vode.; - ism kao j ~ Meki~.

Inace, Sumarski fakultet je uapravio prijedlog projekala za posumljavanje golih POVt"'SiIl3. Kako ie kazao pro

SIIOl8 nile obnoUIJena

,

- Do bismo rnogli kvaliretno uzgaj'3u ;. udrUtvlIli ,urn", morumo imau strucne kadrove; MedlJ.cim, jedina ~kula ko] a nij e obnovliena u KS ie §UJllunka na IIi eIli - is la:kaO je Mek ie.

ofesor, p redlazu da se u nar,,(lnil! 40 godina pOSIlJ"ll i milion hektara bh, povrsine, IsoEe da hi .BiR tada imala oko 25!I\ilio113 kubika drvefa za izvoz i bila bi najveei, izvoznik u Evropi, Uz sve 10, na laj na.~ill bismo se suprotsravili i klimar,kipl promjenarna, Sto se rice Kaarona, direkto r "Sarajevosuma" Zejnil Berilo rekao narn je da je s rani e vrlo dobra, alida )e problem "[0 nerna zakona 0 sumama.

Najbolja klinika

- 0 va 2011. proglasena j e godinom ~u.ma. Zaro posveeuiemo rnaksimalnu pazn j II uzgo] u, .zaslili i

Dosto jaUnih Dusto oriuatnlh

Bogali slromasnlm 8Umama

- BiB je prije 50 godina, kada je bila in ventura s uma, im ala 53 posto p 0- vri'iille pod sumama. Medmim,ako se ude u strukturu i kvalitet sume, onda je medu posljednjim. Bogan smo siromasnim surname - kaze Mekie"

USDorili IClizista

U centru Sarajeva u u1ici Bran il aca Sarajeva j uce, oko 16 sari izbio je pohr na kro· vnom balkonu u slambenoj zgPldi koja se nalazi lJ. blizini prolaza do pijace "Si.rano".

S arajev5ki va Ilogasci mu· njeviro su reag'i raj i odm ah nakon dojave Ie SI! sprijecili sirenie vatre na stanove, Na krovtL Zb'l'3 de bilo je mnoo [1'O odlozenih sNari

Plamen je zalJ va.oo i dio keoYa, a poLicaj c.i au 0 dmah

evakuirali s Ianace koji su se plaSili da se ne zapale plinske instalacije u njihovoj zgradi, do cega, na &vu sreel!, nije do~lo. J ucer j e evakuirane i 62-godiiinja Hasiba Kukic" ispred cijeg je s !ana ko)i se naJa~i u potkrovliu ;:grade izbio pofur.

- Ispred je b ilo starog na.· mjeilraja i drva koja koristim za ogrjel) sve se !O zapaJilo. Sva Sfeea da se v.a era nije prosirila nil Stan, Nisam ni primij,,"

Mekit is rite da se posurnljavanjem, naprirnjer, klizista rnogu usporiri, take da godisnje kl tzi centimeter, dok tame gdje nerna swne klizii poIn me tra godis!) je,

tila da je izbio pozar dok me policajci nisu iiWeli na sigu.r· nO - kazala je Kukit.

Interesantna j1.' cinjenica su s [snari 17. marla upozora· vaJi nadle10e l1a ;;labu pro!i· vpoiamu ZliStiru niihove .zgr. ade, meolltim, niko ih nije sa· slu~ao. Sarno pukom sre60m izbjegnuta je katastrofu S ohzi· ,om na. ta da se u bliz;ni !la· lazi mna;!;tva manjih dnlenib obieka ta ua koj e se ''Tlo lake> po;1;ar mogao pr<)Siriti.Ad. A.

17

biznis

D~~v~i avaz, pela" 25. mart/olujak 2011.

POVHATAK OTPISANIH Raste interesiranje za proizvode firmeiz Zivinica

KO - se U i8' 8

e rOPsMO tri-ste

Zanimanje za nase prolzvode iskazale su kornpanlie iz Norveske, Turske j Geske, kale Mirzel Memie • Ove godine vee posjetili dva sajma

8allim(Jr: Odriiln.skap Q BiH

Americko-halkanski samit

BiHPredstaUIJa i biUSiministar

P[I i eratn i gi gam i prepoznatlji vi bh, i zivinicki brend Kcniuh, nakcn turbuleD tnih gcdina i posrra tnih kriza, na dobrom jepuru da se vrati na stare staze uspjeha, Konjuh se vraca D3 sajamske manifestacije, a za njegove proizvode intersiraiu se kornpanije iz nekolikoevropskib zernalja,

Sa svojim trpezarijskim programom vee su ucestvoval i na spli tskom sa] mu "Gasl" I rim e se vra tll i na rrziste Hrvatske, gdje poSIO i i vel i k 0 interesiran j e. 2.'1 Ko n [uhove p rozvo de, Cime SU, ka ko kazu, pokazali da mogu zadovoljiti savremene svierske s tandarde, U cestvovalisu i nasara je vs kom sa-

Najbrojnija je bila bh. delegacija, koja je brciala 40 clanova

N" Amer icko-balkanskom samiru posvecenom ekonornskim ternama, koji je odr:tall [J prethcdna elva dana U Baltirnoru (SAD), najbroJ/11 ja j e bi la deleg acija BiH, koja ie broiala eak 40 1'lanova.

Osl!II v isokih bh. zva-

kakvu znacajniju kornpanijuni ti obavlja.neku Iunkciiu u vlasti s obzirom na 10 da ie d ui!lO~l min istra en ergije, razvo]a i i ndustrije u Vladi Federacije BiH preuzeo Erdal Trhulj,

Samitu su prisustvovali predsjednik Crne Gore Pilip

Hantrlmen: 0180811 ,SaradnJU

- O~eklljemo da lie ova] samit ojaeati ko.operacij"U rnedu zemljama [ugoisW~lIe Evrope, povecati trgoy,illsku razmjenu, ojacati ul ogu vlada vine zakona i pohcljsati sanse eijelog re-

giOD<I u vezi !I euroatta, II tskim in tqgracij ama - rekao [e 7.amjenij:(" pomtlCnika "drZavne tajnice Sjedinienih Americkil1 Drtava Toma~ Karurimen (Thomas domrymanj.

PomoCUlH

Zaposlenici Konjuha lIadalu se boljlm danima

Kouitili je na sajmu u Splitu i Sarajevu izlagao pod okriliem i uz pomot USAID-a i V~jSkOlTgovinske komore BiH, ~to ie ovoj fumi"OlaWo prezentaciju modernog namjeSllIia Z3 evropsko trl:iSte.

imu "Interio", na kojern svoie prcizvode izlazu kornpanije iz velikcg broja zemalia,

- 0"0 nam je vee drugi sajarn ove gcdine. Cilj narn i e izaci n atrzis te SUS) edn ih i evropskih zernalia, na koji-

rna du;li period nismo bili. I nteresiran]e z a nase prcizvode vee su iskazale firme iz Norveske, Turske i Geiike. Nadarno se da cemo s njirna osrvari ti usp jell nu saradn i u - kazao je Minel Memic, Ko-

njuhov PR menadzer,

Kaze cia u Konjuhu, uprkos le>kim vremenima, nasioie naCi mcguen 0 51 za pI asrnan svojih p rograma i da su na dobrom puru ka uspiehu,

S.MUMIC

nlcnlka, pop U l §efa diplom atije Svena Alkalaia ili ministra edbrane Selme Cikotica, uceSCe su uzeli i pred 5 ravnici nasih velikih kompanii a, pop U l Hidrpgradn je, Energoin vesta, Elektroprivrede BiB. U 'lisa, Pretisa itd,

No, posravlia se pitanje u koj em je svo j st vu na ova k 0 vaworn samiru ucestvovao Vahld Heco, koji niti vcdi

Yujan oVlc, clan Prerlsjednisrva Em Bakir lzetbegoviC, zamjeriik premiiera Mil· kedo ruj e VI ad im i r Pesovs ki i zamienica prernijera Kosova Mirnoza Kusari Ljilja, Zbog uceS'ca predstavni ka Kosova, svoi dolazak otkazaIa je delegaeija Srbije."Awu' [c jedan od mediiskihspcnzcra <;Ive rnanifestacije,

E.A .. -G .. M.

Ambiciozni planovl rukovodstva kozare

PreUeD ie;- bili DaJbO

.'.

Predstavljene inovacije na triistu

noui zatuarael Tetra PaHa

P red sta vn ici 'P revenrove kozare u Visokom veoma su zadovoljni proslogodisnjim rezultatima pa su irn planovi .~ naredni pericdi ambiciozni, Pripremaju se da otvaranjem nov ih radn i h mjeSl3 u ovoj godiI,li posranu najbolja kozara u svijetu.

Direkror Diviziie ZlI ma· lerijale DenIs HilImsik (Denni~ Han u schi k) llag!asa va d. ie llspjeh ove grup.acije u BiR zaSDovan na poznava!Ii u med\lJl aro dnog cr;lis 1Il i na s trutnciS ti tI ob radi koze za aUlOmobilsku indll~trij~.

Svjes!li Sll i akme!nosLi

pi lIln j a 0 d l.aga n ja Prevemo- Pre veTIl: Zada voljni rBlullalima

vog otpada, a gradnju spalionice II Topuzovom polju u Visckcrn s rnatraj u dodatnim iskorakcm,

• Pokrenuli smo projekt zbr in iii van ja orpada kako b isruo poboljsali uviere zivljenia u nnsoj T.1je<;ln i ci. Godinarna iorra~ujellHl projeklspaJionice, koiu namjeravumo i7.gFlldili unular svog pros torll, a kOllsllltirali smo veliki broi dom aCih i stIlln ih srrucnjaka - kaZe HMuSlk. Prevent j e za poceo poslo vanje 11 Bili priie dvanaesl goMl II. Od rnda j e kre ira a 5koTO 4.000 raduih mjestll U Gorazdu, Vi~okom,Jelahu i Zenici. N.OMERAG[(;

U organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH

Ih. iZagaCina salmu autoMomponanti

Kompaniju Tetra Pllk, svje!!!Ki Iide~ za rjesenja i7. oblasti prehrambene indus (rije i .am baJ.~e, kreimla je i pro izvcl a nove in o"a li vne sisteme zatvaIllll ja pakovanja koji kOllzumaejju cine ie" dnostavnijolD. Novi 2a("I1-

rna DrcamCap, LightCap i Helleap omogueallaju laHe oNaranje,minimalnu upotrebu pls.stienog ![]Bl.etijala, smaniuju t~o~kove u pro;· zvodnji". ali i doprillose po· l1mnoj ~u!iliti sIIdrane ptlko· vanja.

Vanjskougovinska komora BiH, 1J. sarodoji s USAID - Slda FIRMA projeborn, i ave godine organi-. zira ,,-ajedni';ki IlaStup pw· jzvod'a~a aurokomponend iz BiH l1a n.ajznlleajnijem

spOlcijaliz;ranom sajmu dobavliaca aUlokomponenti u jugoistocnoj Evropi "SEE Aura Compo Net 20J I", koji ceo biti odrhln od 10. do 12. maja u Kragujevcu.

Za kompanije iz BiH os;· gura.n je jzloz,be ni proslor od 75 kvadratnib met'!ra, a opr· emanj e handa prema po rr~· bama pr-ijavI;enill kompa'Iija (lSigufe[ ce USAID ~ Sida FIRM.A projckt, ;avila

je Fena.

Rek ZlI prijavll. kompaniis. 1:3 in tere'Sirap i h za llasru p na&ajmu u Kr"gujevcll ie3D. mon. Na IlT'osi(}godisnjem !.lIimu l! Kr.l_g1,ljtvClJ uCe$Novalo je 13 firmi iz BiH.

MUP Republike Srpske

Petorica osumnJicena ZI lUeciiu DOrnogralUu

Pripadnici MOP">! Repub like Srpske okoncali &U iu&r akciju na suzbijanju svietske mreze iskoristavanja d ieee i malolie tnika Z<! djeeiju pornografiiu putem in temeta. Kako je saopceno iz ovog ministarstva, uhapSello j e pel osoba, koj e su iu&r saslusane u policiji, a prerresenc su rri lokacije na podruciu Banie l1,uke, Prijedora i Bosanskog Samca,

- Pripadnici MUP-a RS uspjesno su okcneal! aktivnosti U okviru medunarodnih akcija "EG stop", "Hidden" i "Oliver". Razmiena informaciia 03 razmkrivanju svjerske rnreze iskoristavauia diece i maleljetnika za djettj u pornografiju putern internera radena i e sa kancelari i arna Interpola u Luksemburgu, Loadonu i Njemackoj - sacpceno je it.M UP-a RS.

Uhapsene osobe osurnnjiCene su za krivi~lla djela i skorista van jed j ece i maloI je m ika za pornografi in I proizvodnju i prikazivanje djeci"je porn ografi i e, a u [0- ku pretresa lokaci ja u k oi irna su zivjeli.prollal1eno ie i oduzero vi$e racunara, digitalnih oprickih diskova razli e.i nh forma ta, m D biln i relefoni, USB srikovi, teodredena kolicina oruzja i

Soja i e i stakla da ova akciia nije povezana S nedavnim hupseniem 46ogodisilieg Samira Skelica, u <lijai kuci u Derven ti je poterkom sedrnlce pronaden a do sada najvefa kolifua djeEije pornografiie i to d va miliona fo-

saslusanja osurnnjiceni su pusteni na slobodu jer ne postoji sumnia da rncgu utiec a ti na svjedoke niti unistiu dokazni materiial. Prod v ujih ce nadl chi m III~il asrv ima biti pudneseni izvjesta]! zbog sumn]e da su pocinili na vedena hi y lena dj el a, Policija RS ios nije pregledala S La se 0 alazi na ad u zetim rscunarima i diskovirna, a zbog osietl]] vosri slufaja i cinjenice 01(1 je 31<:ci]a radena usaradniiskancelari i am 11 Interpola u inostranstvu ne mozemo OEhi vati identi tet i ostalepodatke 0 osumnjieenicirna - kazal a j e pprtparo I M U P-3 RS Mirna Soja. B. S.

tograJija i sedam hlljada videosnimaka, Na snimcima ~~ bile na bru talni j e i naperverzni i eslike d II kojib j e policija ikada d051a, c rem u sviedoei ipodatak da all neki i nsp ektori MUP-a RS povracali nak011 ~io su ih pregledali,

Istocno Sarajevo

PreDoznao DroualnilHa

S1uibenicj Poljcijske sla!lice Is-wena Sarajevo predaIi Sli n.adleZoom [uzila~[vu R P., nastanjen II Kalllonll Sarajevo. Policajcima je 4. marta ove godilleB.~. prija· vioda mu jellcpo'wara osoba p rovaWa U SLa 0 i ukrala 1O() KM i fiu.sku zlamu ogrlicu .. Radnici krimin.misrj~ke po· licije Sil is crago m u tv rdili da se u ve~u s izvlieoi em 0 vog krivicllogdjeb mozedovesu R. P., te-su Policijskoj uprovi

Novi Grad upmili 31<:1 da se osum ni icen i pri vede.

Nakon sprnvodeoja u slu~ben.e prostorije osteccoi B. S. prepomao je izvrsioca ko j eg i e sreo tog dana u h aus· ton' 19rode, nakon SIO m u i e provalio u SIaIl. Tokom sasluilanja R P. ie priznao da je krivicni:! djelo izvrSio zaied· nosaE.D __ koji gaiecekao is· pred zgrad e u t«ens kom vozilu, nakon cega sllseudaljili u prav"u Kanwna Sarajevo .

. PlalUa lainom noucanlcom

,,. Policijslalj stanici Doba j 2 prijav Iieno je !la. je II STR ~M[mako~ llDonjoj Paklen[oi kod Doboju nepo:ws,la lIeoskaosoba)mplienllrobu pLat1lanoveanicom od 50 KM,zakojuj e naknadno u;tvrdeno cia je rijee 0 fulsifika lU. N ovcaniQl i e izuzem i bi! Ce prpsUjeden" na vj~wtenje_ PQlkijn poduzi· rna radnjena pronalasku oso be koja jekrivotvorila Ilova.c.

Uhaplen prema POQerniCi

... 51mbenici Jedinice Grtmirne po1:icije VlSegrad na Med:I.!lW"O<lAom gran.ifulJID pmelaw Uvac IlJ:!Jl.p~ su K B. (43), dr'"mvljanina BiR. Graniiinom kontrolom urvrdello ie da je Fed",rall1i MUJ> r.a niim raspisao potro_gu zbog kriviC'nog dfeJa n.".~cko pOQa§anje. Oswnnjieeolje kon"trol:inin ll'autobusul<[)ji je sao1:mu5a.o naliniji Novi pazar- Saraj~o,

18

Onel'1li avaz, petak, erDa hronika

25. marVoiujak 2011., _ .J _ _. _ _.

Sud u Mltstafll:

Presudfl U PO/lcdieljak

Jagu Paurevica na dje!u uhvatia atae djevojciee i pozvaa polieiju

Pred Opcinskim sudom u M OSUln! j uoer je pacelo suden ie J agi Paurevicu, koieg Kan toualno ruzilasrvo tere ti za spolni 0 dum; s djetetorn.

Prema opruznici, penzi on i sa n i Paurev ie se te reti da ie 22. maja prolle godine

u t!von'Slll lspred svnje kuce u Zitomislicu kod Mosta.nl izvr~io spolni odnes s djevojCicom StaroSIIC dobi od dvijego di uei devet rnjesec].

Prerna navodirna opruznice, Paurevic je iskorisrio priIiku da nad dieterorn, koie st-

anuje s roditeljima u susjedSlVU, u svome dvorisru izvrili oralni spolni odnos. U tome ga je na djelu uhvatio otac djevoicice, koii [e, u soku, uzeodijere i nazvao policiiu,

Kako jejucer pred sudorn sv] edocila S3m3 7.tlva ovog

kri vicnQg djela, su den je je bilo zatvoreno za iavnost, Zbog te einienice od postupajuceg sudijc Mariria Zadrica nismo rncgli dobiti dodarneinformacije. 011 ie 1S13- kao da ee presuda biti izrecena.u pcnedjeljak. A.DII.

Inspell10ri pouraCau 00Sl1')8 gladanla snlma"a

Kantonalni sud Zenica

Godina zatuora za razbO)nlStuo

Asmir Kozlic (25) iz Zenice osuden [e nagcdinu zarvora zbog razbojnistva ko i e je 3. februara 2006, poc inio s bra 10m Arnelom (17) u Zeniei. Onisu u TopcicPoljll toga dana u 20.30 sa rl, s kaparn a fanwmkamana glavi, upali II stun kom§ijeEdhem. Pivica, lDa i uti da. je dobi 0 n i ema cku penzii u. Oborili 511 ga o~ pod, a Asmirlllu'iepdjet:ion.ozem itrazionovK.

N apadnuri ie u7vra(io poviC:Una u pomoe, kazavsi da zna ka Sll napa.daCi, jet ill je prcpoznao po glasovima i

SllISU, nakon ccga &11 pobjegli iz stana, ali ill je ubrzo proaaslapolicija.

Iako je najavljeno da cese sporazumjeti I) kri vi ci, As,· mirjegcdinama bio van Eil-!, jer ie ~ dio u HrVll ts,ko j, a Arne! je osudell na godinu zatvora, oakon t.eg-J nii~ dollao nB izdr:lavanjc Im ... ne, zbogceg)l ieU! "jim ra~isana "ell.tralpH pmjer.ruca Opcin" sllog SUdli u, Zenici. rumir II! u meduvremenu pOSlao d(ls!upan, Ie jesada osudeo na islovjetnu kamu kaoi brat, ko~

jijejoSubijegU. A .. DE. Slid u ZeQici: Drllgiopluieni II bijegll

Sud BOsne i Hercegovine

lZ)ainJenJe OPlmenih za Bri.JUmCarerne nudi

Aerodrom Sarajevo

trage. Jednu ie I1.Ispisao Fede rid 0 i M, UP •. bog kri vicn.og djela krade. ~ drugu. MUP RS, mkoder zbog krade. Uhapseni je u Bill. sliga I) a vlo· nom i.z SlOkllolma_

Rocisll': za i2iasnjenie I} krivici u predjTIetu ~Mira!em MuslaIagic j drugi", koji se lerele za O"l;anizlTa!li krimmal u vezi s r.rgovinom lilldim~," pred Sudom BiH zakazano j e za d aoss.

Sud BiB porvrdio ie 30. det.'em b ra <.I~II uznic u u ovom predmelu, 11 OS!1ll Musrafagit" 0 p tuieni su i Milorad Zor.lmovic, DZCV3d H\lseinba~it, Olg3 Popovic, Darko ['(Jpovi~a, Admit Musta:fugii.", Sancla.l-1llsemb.a!it, fusip V'orgi<5, Tomu Vorgit, Damir MaIOscvic, SuJeiUlan V~habovi';,. Me-

Sl.lJ Amcri, Fahc-ela Cur kit, Nesl(o Rahmanllvic, Maw Andit> Emir M~sanovic, Admir Deliomerovic i Sc, roir Selimovi~.

U OplU i;n iei se [lavod i da ~u op [u~.e ni cd po&Lka 20{)8. godine do 15_ j ula 2009. godi· n~ rodi ,~~iecaoja dirdi:tll~ flnaD.!~ljskc kodsti, zajcdnjekim dje) ovanj em, organizjrano se oa v iii ncdozv()lj ellim prebucivalljem - kriiumi;ar~Diem SlTanili drla\llj3Il~ i.z All-ranijej Kl"o"~.oa terimr;j Srbije; BiR, Hrval~ke i SloI'en.ije, a po tom u zemJje 1..3, padncEvrope"

Tr:aiellzboll /(radiJ

oosao izStoliholma. i DaO u rUlle DOlie'le

81 uzbc mci Jediuice Gra· n i cne poliei i e Aerociro III Sarajevo prek i tll!er Stl uhapsili H. H (49) jer je prilikofll koorrole USUlDovliena da su za njim nlEpisane dviie po·

Dnavnlllvaz .. ,,,,., _,_"'" j 9

SVJEtl FlU IIINFUZA. 1 G

BANANA , G

SVJE!I

BATAK SKARABATKO III HILA,

I G

MCi R ~AMPINJONI PA ov ... I. 150G

~ SVJEtA ! KRllCA Ii RINfUZ .... I G

PLUS

TUNJEVlNA KO Dt U

UMA U 00 PARAOAJZA.

ISSG

DANI BRENDA

I

20

Onevnl avaz, pet(lk, ern a h ro 01- ka

25. m,rVolulak 2011 .. . I .

BANJA lUKA Upali u zoru u podstanarsku kutu

zahllucar su . ruz i e s diet . tom

u drum - metn . i Doia

Cetvorica razbojnika od Vedrane Ivanov trazili dokumentaciju 0 poslovanju jednog privatnika i korupciji inspekcijskih organa

Ban jal u tanka Vedran a Ivanov i njen neviencani suo p rug Alen J eli': na padn u ti su iDeer oko tri sara LI kuci u miestu Moti"ke kod Barile Luke, Cetvorica III ask iranih i naoruzanih razbo, nib upala su II kucu bracnog pafa, uanijela i III tjelesne pcvrede, a zatim ih zajedno s malolierncm kcerkom odveli II podrum i zakljucali, Potom su zapalili gornii sprat kuce.

Izgubio svijest

Kako saznaierno na Iicu rnjesta, razbojn ici $U obi Ii ulazna vrata lomaeern, re usli u un u trasn jost kuce, a kada je JeW: c U 0 b uku, us tao je iz kreveta i i zasao iz sob e da p rovjeri Ii: ra se de~a va,

Prema pricarna komsiia koie srno jueer za tekli na zgaris ru, napada iii su gll a drnah udarili u glavu, nakon 5ega jc izgubiosvijest,

Ka da se osvijes tic, vi d io jeiznad sebefenu s djetetom u rukarna i maskirane TaZ:· bcinike koji su tfllzili da irn Vedrana preda dokuruentaciju 0 poslovaniu privatnika iz Banje Lukei korupciji in" spekcijskih organa, na koje je u vise navrara javno upozoravala putem medija 1.1 RS.

- Kadasu odbili da irn daju dokumenre.cdvcli su ill 1.1 podrum i WIllO zakljucali, a zatim se popeli na sprat kuce i zapalili [e, Potorn suse vratili i orvorili im, ali i zaprljetili cia ne srniiu galamiu nit; zvati pornoc jer ce ih sve pc-

Provala u Mostaru

POMradanO dOoisnistuo "DnaUnOD auazan

Provale koje su u pcsljednie vriieme zaredale Mostarom nisu zaobisle ni dopisnistvo "Dn evnog a vaza" u ovom gradu, U !loCi sasrijede na cetvrtak nepozna re oso be p rovalile su U prostori j e naseg dopisnisrva, iz ko jill su ukradenadva LCDmonitora.

Policijski sluzbenici PU Mostar obavili su uvidaj. Takoder.iste n06 provaljeno je i u cbliznju konobu, kao i u jedan kozrneti cki salon, Iz rnostarske policije isticu da S i,l,osi rn poslo vni h postora, sve ucesraliie pljacke stanova i kuca, A.Du.

Ukradena dva LCD manilDra

I~.I.: A, Du6ic)

Zgarisle u pmslariji na spralu biu. Kuca je vee bila zahvacena plarnenom, kada su na padaci izas li, a za lim s j eli II auromobil koji je bio dalie parkiran i odvezli se - ispricale su [ucerkomsije,

Nakon sto su bili sigurni da su razbojnici otisli, Vedrana i Alen su otrcali do komsi ia, odakle su pozvali po liciju i Hitnu pomoc, JuCe! ih n ismo zatekli na zgru:is III

opceno ie dale na lieu miesra obavlien uvida], kao i da su nadlezn i organ i u pozna ti s ovim slucajem, te da se intenzivno radi na njegovorn rasvjetljavanju.

- De~u rni tu zi,lac je ria- 10zio da se preduzmu sve potrebne istrazne radnje i mjere na pronalaskupocinilaca i rasvietliavaniu krivicnog djela - istakla ie portparol

/"" •. M. U;glt) Okruzncg ruiilalhva Maja Dakovic.

Inace, Vedrana ie nekada radilau banjaluckom ugostiteljskorn objektu "Konoba -Biliana". Ona je u aekoliko II a vrata op euzi vala s vog radasn jeg gazd U 23 aezakon itosri u poslovaniu, krsenie radnickih prava, kao ; podm icivanje inspekrora. . ,

B.SPASENIC

kuee u kojo] s u Zi vi eli kao podstanari. Ciielu noe i JUITO provelisu u banialucko] bolnici, gd] e im je ukazivana ljekarskapornoc, te U policijskoj stani ci, u koj oj su da vali izjave 0 mcnirn okolnostima ovog stravicn og sluca] a.

Otvorenaistraga Iz banialuckog Okruinog ruzilastva i policiie sa-

21

erna hronika

Onevnl avaz, pelak. 25, mart/oi:ujak 2011,

SOKANTNO Tuma sudbina 62-godisnje Sarajke

Drag-ca BudiC gOdinama mla mrtua suom stanu

Granicni prijelaz Orasie

U Uagini Krila 23 grama herOina

Zvuci nevjerovatno da se nlko godinama nlie pitao sta je sa zenorn koja je posljednji put videna 2006. godine • 8i1a je poput mumije, kaze kutepazitelj Enver Fadzan

s radnicima OlG-ja usao u stan,

Prerna policijskom ;1.vjesraju na tljelu nijebilo tragova uasilja.Prema OIlOme ,ro smo saznali od stanara zgrade u kojoj [e zivjela Dragica, njeu les u stanu ie hio i viseed godinu,

o Lome ko [ebila Dragica Budic, :leo a za ciill sudbinu se niie nista znalo, saznali smo tek od Fadzana i komsinice Sadete Selimovic, dok vecina stanara 03 braju ceon nije ni znala daje u niihovom haustoru pronaden les,

Fadian ie Ispricao da je u tom stanu tokom rata zivio sam Dragicin otac Martin, koii ie nakcn rata urnro, Poslije toga su dosle niegovasupruga Mara i kcerka Dragiea, koju su svi zvali Patriciia, o bolesnoj majci do njene srnrti brinula se Dragica, a jcdini koji su zenama pomagali 511 bili sluzbenici "Cuirasa", koji su doncsili hranu i pelene za bolesn u staricu. Posljedni put, nakon rnajCine smrti, Dragica je vid-en a 2006. godin e.

- Vidielo se da s niorn psihicki niie bile sve uredu, Maj cine pelene j e bacala sa balkon a, a i edn og dana i e zeml i om premazala ulazna vrafa - kazala nam le kcmsinica Sadeta Selimovic,

Polije toga procula se prica medu stanarirna da se Dragica udala za covjeka sa

Do prekjucer nije pukla vodovodna ciiev u staau Dragice Budic (62) na sedmom spraru 11 ulici Omladinskih radnih brigada u sara [evs ko m nas el j u Dobrinia, vierovatno se za nienu \UZDll sudbinu it»; dugo ne bi znalo, U stansu u srijedu u 15.45s.ti uasiluo u~lj radnici sarajevske firme "OK! - Upraviteli" koie su stanari zvali zbog curenja vode. Na veliko lznenadeuie, zatekli su rnrrvustanarku.

gleda \I rodniei D. E. nasao je prezervativ u kojem je bilo oko 23 grama heriona,

Drzavlianka BiH prilikom kontrcle upravljala je vozilom "audi" bh. regisrarskih oznaka. U vozilu se nalazio i drzavlianin BiH D. S. Po nalogu Tuzilastva BiH liSen! su slobode. U toku je daljnji tad na OVOID slucaju.

Na izlazu iz BiH na Medunarodnom granicnorn p ri j ela zu 0 ras je p reki ucer oko 18.30 sati sprijeceno je kri] umcarenje heroiaa.

Zbog surnnje da se droga nalazi u rjelesnoj supljini drzavljanke BiH D. E" po nalogu Tuzilastva BiH odvedena je u Kantonalnu bolnicu u Orasiu. Dezurni liekar ginekolog prilikorn pre-

lezala na kaueu

- Lezala je na kaucu, tije- 10 ie bilo sasuseno.na njernu je bila odieca. Izgledala je kao mumila. Na balkonu smo nasli puno smeca, kazao nam je Enver Fadzan, ku~epazileli, koji je zaiedno

Nakan pozara kad Bijeljine

sta HOU-Ci ce dobili OOU- dOm

daje otisla na Pale. Niko niie posurnnjao da se 's niom nesto desilo, Ima tome i pet gcdina kada [e komsija Edin Ajkunic prijavio cia nesro smrdiiz njenogstana. PozvaIi smo PUNovi Grad i dosao je policajac koji nam je rekao da mi stanari moramo obiti stan, a da je on tu sarno posrnarrac, Kada nam je objasnic danekood sianaranakon obijania mora preuzeti udgovcrnos I ZQ 6uvanje stann, niko!)dnall ronijelir,io daprihvati, pogom S[O nismo ni sumnjaJ i du hi mogao Un lim] cia bud€ I es. Ml 1ili s me d~ se bJB!1.~ usmrdilu \I fri7.iW!fU, ~ i polieajac num I" kazau da smrad i nije !Ollko imenzivan lIao kada je 1I ph.niu)ciisprieaonamjeFadzlln,

Premll . njegovirn ri-

;ecUna, poshle toga nije bilo imenzil'nQg mirisa, ~ za sv", ol'ilgodine nibdas" nikood niene rodbine niie ra,pin. van 'J:! Drll,gi cU .

- Sa niom ie prije rotu ~ivio uien bnll Milan knii Zlvi negdje u lnOSttanslVU i [Ie r.n~Ole d~ Ii je i on io~ i:jv, Prijl! Celiri iii p~[ gawna tl.\1· bztli Sil neki ljudi iz B(.'O!l:fada ipitaliza nju, poslije toga niko nile ni dolazio nili.lie ruspitivao (l njoi - kl1t.ula ie Ir.omsill lea Sclimovic.

Na ~.;ili..tiev 5!3lJaf'l uprnviteli l-J.,'l·ad!: co! izvrsiti CiMenje i derotizaciju Slllrul, nlIkon Ocgn Ce OpCina izvrirti pcCaGcnje, potvrdcuo n~m je ~ [rrOl; '·OKI-UprllVlldi1.'. B_G.

Pala, nakon cega se na ulaznim vratlma ojenog slana pored prezimena Budicpoiavilo i prezirne.Komlienovic.

Prijavili smrad

- Niko ie niie posliie vidio, Mislili smo d. se udala i

(Foto: G. Bobic) nas ie nacelnik Opstine Mieo MiCic, a predsjednik RS Milorad Dodik me :zvao relefonom, Reko e rni da ce novu kucu gradiii "Buk promct~. Pripadnrct "PatrtOLa~ obec.li SU nam pornO!: 1] "tIllari ji ili namie:titaiul ~_ iUL1'OS ~u <l6~rili !we 000 ~\O ie iz!i. pC)t..ar.an llllo lL ku i. Dobija· modovoljnQ h.r~n_e i kucnih. p t]'ep.~liua, a u Mie>nlJj ;1;3- jednici J atl;B nam Ie rec:eno d~ "I! nji.ma obralin;o l~ sve 5LO narn jc pOlrebno - kaie nllmGonln StankoviE.

Inile~, u N()vom Naselju ko<;l huie 1I ako 1_000 K1J¢a liiv! viSe od 3,500 liudi, ra" seJieDlh osoba izsvih haieva BiH. Osi r:n placeva na k(') j i.tn~ s u sa gra ci ili ku ee, ovi Ijudi nemaiu !1d cega zivJett. E.M.

T ri dana nakon pozara koii je unistio unurrasniost skromne kucepomdice Stankov ic iz Novog Nsselja porod J nie, posroje izgledno da ce sudbina eve porcdice btu promijeniena nabolje, Zah· vuljuju6 opCiniBijdiina i MinlslRL'lltvu za izbjegJice i rasel i ena liea u VI ~di RS, bi t cc im sagrudcn a nova kuCa, a P!)(I1!)C u hr'dni, odieCi, num" jeslaj LL stiZeS!l.svili s It!Lna.

S\lprozniei O\i.vera i Go· r,\D St~nkovic, oboje n~",aposleni, 5 ldkom mukom podiZu svoje cetiti kcerke, a svaka pomoe ce im itekako bili od koristi. Ku1:-o 11ele, pos.ao za barem jedno od njib nujvi~e oi im l>oristiQ~

• Prijlllno sum iznenadon 6injenicom d~ nUm wliko Ijudi ~clll pon:JOci. Po'ieLio

Uelilli dugOUi na racunu

ime Martin Budic zahriieva se placanje duga u iznosu od 5,930 KM.

- Primijetili smo i mi sve ove godine nagomiJane raCine u sanducioiu. Fovremen.o bismo, na intervenciiu POStarll, ispraznili san-

dueic i racune sacuvali, Niko nije ni posumnjao da ioj se neSlO desilo i svi smo mlslili da se udala i otiSla na Pale. Ko zna sta se s njom de5avalo. U stanu smo nalli puna rable[3. Mozda se :rena i ubila - kazao je FadZan,

Postanski sanducic porodice Budic zatrpan je sudskim presudama i opomenama z.a neplacene rezije, Stmja je vee odavno iskIjucena u ovomstanu, a prema racunu sarajevskih Toplana adresiranom na

Buca Patak u Sarajevu

EIISPIOdlrala bacena "MasIMara"

popucaJa prozorsku smkla nn .r"mbeno; zgnldi u neposrednuj blizini, 0 SVCDlll je obaviie~[en knnlOnalni tuzilac, a ul'idaj su obavili saraievs.lIi Jlolicajci,koji tragajUZllbumba~em.

Gradani su prekjucer obavijestili policijll d. je u Slll'lijevskoj u liei Adem. BUCll llktivirana el,splozivoanaprava. U ck~-plozijillaj. vjerovamije "kasikare" nije bilo povriieden.ih, dok ~u

NAJVEClllBOR.1 NAJBOUE ClJfNE.LUKOVICA1 SJEMENA 'CVUECA. ~ ;POv

Op.l (Qt'rQ. "'jtrtfna ;aUt I(t( '«I :

231., g~Il.t'f.

$otId %"'0. "!Ittll"" r~ w.( I «I . ,4,19, 6" e«:

SADNICE ~~UUUI oammm 0Cl!U1tilD oAttlkl ottllUs! oar:ulJfj) o(ltlbd O!JJI"Wfl't o·G:Dmi:bI

- V:B· LEAS I. , ·G POVJEftEN~E SPAjA.

=tt:m'ula .ID"'jb'~i Uan"I' ::; 3OY. ~u t"llf4 hz""-

ryotCJ yam~. "'jttt(lIa T¢t:t (I·e od'-

216, JJ 1lI1'

~Vllc:.l (on~ 0\0b&:

JoIip -. I'IId

T 061 W·6fO

W~IJ

I 1.'lblpbb 741lOU~

Td. lB7 (0)]]1191511. f 191 (0))1 1Jil: m

ilHdo,o..

F'i T~

~"'1+./5(mT~ Teo -387 (o)1s 364 015

- 387 (0)15 m JO!iI Fa ... ]4, (O)3s ]64 OK

VB~SHdu.Q,

i.daf'bQr o..Mte~!>b aKtlO~

r.. i87 (0)14 3D 8S6 ~ 181{o)nJllB57

VB~6Mdo.g. Ifn._MddlZ~ 1 ~"'A.7 ~ 71CO)~

T 4-387·{0»1 :m.lM F: W (OlD V6 18&

aglasi

Dnevni avaz """ 25. _"'"i'< "",_ 23

I

1,~~

Ponuda vrljedl cd 15.03. do 27. OJ.20n. lfido Istekg IQllfuJ

June.le meS6

·U

Ulle wno:ok,.t_

A Divno I. ~~nje. ' n a ... p. r1odaJu-A W G. Veleslcl, Sarajevo.IBIH W

P:l3nt11te • pes'll ~ za svoju porndiat ~OJa namjetava da!ivl u Sarajevu. all I'1e u s:Il'ogom <:entru?

NlKIlll'lO vam idealnu lokaelj1lJ sa ta5Ml1pog'edom na. ManJm d'dlr.

ca. 11 000 m2 sa lTIOgueooUu dlelJenta n.s parcale Kalast.arski rasb~. ()o~na gradnja

Samo 5-6 mlnl,l\a (10 telJ!Znltke I AuIOIilt.t.Sne slan.ce,Studentskog grada I""~ srednJlh ~ota.

Pogteda j 1\3' tlltp:llbl\.lyfveIeSICI I, otm3CIje rI<I ' lelerene ++38710)62 146565 H187 (<J)61 905 497 Ponude stall M e-maIl veleSoCi@dlJnderoviccom

RlblJ1 !taplt.1

';

• r • ,.._., ..

-- --

DISTRIBUCIJA I ~ER~S :~I~KAL~'1H UREDAJA

AB LUS5.0

TRrNGFAVOURITE kasalprinler

·SVE NA JEOHOM WJESnJ"apilkafulni soflwa!e, registracija i dlstribucija fiksalnih sistema. servis i odriavanje Istih,

a a ASKALNlHKASA putem . itil1nja roCted Sa

KURS KNJIGOVODSlVA299 KM Ttl: +lS7 3l5l6680 Mob:~387 '61245413

KUr5 .nJigo~·odstfas.e mate realizovab www.ah$obaabsoA@!bsolt.ba

utMl UiOda 13 tapoSl;a'jlnJ~ 'Vl R,SalCina:2 1t 000 ~I1Jew 81H

24

Dnavnl '!ViIl'. pel"~.

25. maJ1./o!ujak 201 1

SRBI'JA lza kulisa posjete Vladimira Putina 8eogradu

R z er
- -
m 81 8 globus

Delegacija iz Moskve ~ahtijevala ie .rnekse' mjere, ali nije naisla na razumijevanje iz Srbije • Ruski novinari pisu a losol organizaciji • Skakljivo pltanle 0 clanstvu u Evrapskoj uniji i diplomatski odgovori s prizvukom upozorenla

Naslovorn ~Rusjja. ostaje saveznik Srbije' srhijanska stampa pO~iCHI ru· skog prerni [era Vladim ira Putiua i >; usrete na visek Q m nivou oci je n ila je il1ce r "eDlns l;l~p j "'~ nim. B~ogradski list "Blie" izviestava da je rusk; prernijer u Beograd denio deset miIiiardi dolara vriiedan pa-

ke t. na mijenjea prj v redi Srbije,

Ekonomska saradnja

S rbi janski preds) ednlk i e u izjllvama za medije ocijenio da je naj v~.~ ni j i zakl j ueak sasmnh to SeO je konstatirana da nema granica uekonomskoj saradnji Srbije i Rusije te da ce za nekoliko

meseci u Rusiji biti potpisar; SIW,azUPl os(wtdJ(om parme rsrvu Srbije i Rusi j e.

Tadie ie svorn gosru kazao i to da je -strateski cil] SrbijeEvropska u nija, ali cia Beograd nikada n~ce prenebregnuti sustinske veze s Rusijorn, dok je sam Putin diplomatski odgovorio dace "Moskva i Beograd zaiedao

'Hal)'i'nlla' uz prelli.d ulallmice

Vi~e od 20.000 Beegrada n a po zdrav il 0 j e na stadionu Crvene zvezde Putin3,.)<oji je It pratnji srbijanskeg kolege Mirka Cvetkovica p osm a trao drugo poluvrijeme utakmice rnladih timova beogradskib "Crveno .. b i j elih" i I"U skog bm ~ pinna Zenita iz Sankt Pererb urga. Ruski i srpski premiier stigli 5U na Mamk.anu

tacoo u 19.33 sati, s vise oil sa t i po zakasn] en ja.

fulda su Putin i Cvetkovi c u.siJ u svecaa II loiu, u takmiea ie prekinuta, a gledaoci 5U ovaciiama, bakljadorn ria ~I.sjeveru~~ i c'uveoOi;n ruskorn piesmorn "KaIjinkorn" pozdravili gosra,

Putin je na mju utakmice odusevlienirn naviiadma sa zapadne tribine dijelio autogr-

ame na speciialnim posterima 5 njegovirn Iikom koji SII di[eljeni uoei meta. Isrovremeno, s tribina se i':uJ.o: .,;vIadil:!JiT Purin, Vladimir Putin !"

Putin je, prihvacajuci poklon od i'dnika Crvene zvezde - dres "Crveno- b ij elib" s brojem 1 . otkri 0. da bi volio da Zvezda ili Zen it uskoro p OSlllOU li am pioni Evrope,

Zemliolresi Rod Dubrounika i Zadra

II> U Hrv.ats·koj 51.! jucer zabiljeZena dva zcrnljotresa, oko pel sati u blizini Duhrovnika, a'oko osam sati 30 kilometara ~je'verno od. Zadra. Nema inIormacija 0 steti.

nastauljeni prOleSti u ZagrebD

II> Vi~e stalin3 nezadovoljnih gradana koji ~ahtijevaju odlazak V1arle RH preksino.c 'Ie po MilO proleslir~lo u sredi.sro. Zagreba., u do. sada n~ i ID anjem b roju_

Uz povike "laco, odlazi!", pro reo rna kolona uptltila se prerna mllzeju Mimara, gdje je preds"jednica Vlade i HDZ·a J ad.ra.nka Koso, ncdaY!lQ podijelila Clanske iska2.t1ice novirn I:lanovima mlade~i HDZ--a.

UBUUCiualdB HS U DrOiBIit ,,Juini 10M"

Predsjednik Republike Srpske ,MilOl'ud Dodik u BCOgTIld u j e roLgOII<l,f30 s ruskirn premnerom Vlsdimirorn Putinorn () politieko; situaciii II BiH i RS kao i 0. ekonomskoi saradaii.

- Razgovarali smo n nizu pi Ian i a. Putin se in teresovao o politicko] siruaciii u BiH i 0 Dejtonskom sporazum u, Rad uj ella 5 i di jelimo s ta v RU5ij e u vezi s Deironskim sporazumom - rekao ie Dodik novinarimaiz RS.

Dodlk ie, kako 8U preIIi j eli lokalni me dij i, kazao da rusk i prernijer poznaje siruaciiuu RS i BiB 11. ~ielini.

. N iegova p DS vecen os r oi!ul'anju Dejtonskcg sporazuma za nas je veoma vazn a, kao i n jegovi sea vovi 0 razvoju si ruacije U veri s OHR·um, Sada pesteji jll;; jai:\e uvierenje da srno na zaiednickom pu ru oko rib. pitania • istakao ie Dodik.

all j e rekao da je razgovarano j 0 realizaciji privredn ih pro j eka fa u RS, n a-

Dudik i Pllli,,: 0 PQflliCkaj silllaGiji II 8iH

glasa vaj II Ci d a je Rusi ia n a[veci vanjskorrgovinski parmer RS s velikirn kapiralnim investicijsrna, u prvern redu u naftnom sektoru, u tijll je mcderaizaciiu investirano 330 miliona konveni bilnih maraka.

Dodik je naveo da je s ruskim premijerom razgovaranoi 0 ubrzaniu drugih ruskih investicija kao i 0 projektuna koncesija za ispirivania ualazista nafte u RS i uklj ui'.ivanj u RS u projekt "Juini tok",

Eaditi. n~ lome da eyrOllllegracije Srbije ne Siere srpsko· mskim odnosima".

Posjern ruskog prcOOjers, j naee, de5a v ~la se pod i zn imnim mje:rama sigurnosti koje 811. naiSle na osudu ruskjh preds ta vnika med; j •. ko;;· ji :su pratili svoga premi j era u srbijaflsku prijes~onicu.

Tako ~gencija ~!ar-Tas u slIome izvji!Staju ostro oeje· D ju je kako su "i2U 7-etn 0. lo£a organizacil~ i pre'l:jeran e tolere sigumosti sa srbijanske s trane s.kOl'O 0 m ele izv i eSla-

vanje a posj~!i".

Agen ci jn na vad!, paz; V3· ju6 se na jzyor iz ruske delegaci j e, da je Rusi j a in s is uraja na "meHim" rnjenlJlls, ali da je nama na odbijanie .rbiianske strane.

Padali u nesvijesl

Rus ki n(lvi n ari prod jen iii su da su se Ilv;ed za rad medija u Beogrudu znaeajno r:lZIikoval i od onih u Lju, bljani dan ranije, gdje je boo fllllioPutin.

U prosroriji koja 'Ie bila

Ucinak protesta branitelja

-- - --- -

Organizatori koncerla upe Brene u Osijeku,. Udruga ."S!Udeo t 3P" i sarna. pjcvatica otkazali 8U konccn navodeci kao razlog negaIivne politicke konotacije.

Protiv 'kolloerla Ie pjcvaciec u Osijeku, koji je najal/ljen za su bow u dvorap i Gradski vn, pobunile 8U se braniteljske udruge i HSp, najavlj ujuCi da ce protestirali na dan odrzavallja .koncerta.

preputia iz sigurncsnih razloga b iii su zan'oren; prolori, pa su se mnugi navi· .nari. hI iIi cia se lose osjecaju. Kretallje novinafa po horlnkima je, takoder, bilo zabranieno iz sigu!itoSIlih razloga, dodaje ageneija.

Olga nlzirani pri jen os $Us.rCLa PUlina i predsjerlni!<a Stb ije Borisa Tadiea vodio ~e iskliuCivo Ila. s!pskom je;;:iku, SIO je ruskim nOllinari ma otciaVlllo mogucnost da cuju rije;:; svog prem ijer!!.

Istraga U RoiaJarna

" U ~jruna je prolladcn mrlav 'nacdnik pciltci je Ernad Kalat, i.viIi je TV Vije;. sli. Betjvomo tijdo polka· jea pronadeno je na gwbu Kai.eeve k~erke koj ~ i e II,," sfemim stu <:ajem ~rt3 dala prije tri godil1e.

Okolnosrl ukaZlljll.da riie" o sarno u.b isrvli,

Ro.2ajskai polkija dosla je u tiiu javIlosti posljed\liih da:na, 0 tk.1d crnogorsku jaVII os.! po [r!:Sa are ro 0 sver· cu .Ila granici u kQji SU, on· yodno, bill lliIl,ije!ani i mnogi pollcaid iz Rozaja.

25

glo bus Dneinl svaz, petak,

. 25. marVolulalc .2011.

SAD Americki vojnik pred sudom priznao krivicu

za ubiSlua alganiS anSMih CiUila 24 gOd- .8 zaluora

PollCIj'a i FBI nlsu ieljeli komenlirali del.alje incidenla

Sigurnosni propusti u Detroitu

BOmba 88 :mica.ma bila u zgrldi ullda

Mor[ok je opmzen da je imao vodecu ulogu u ubistvima .troji~e nenaoruza~ih Afganistanaca u pokrajini Kandahar u januaru, tebruaru I rnaiu 2010. godme

Iedan od americkih voiD i ka koj i su se fotografirali uz ubijene Afganistan ee priznao ie krivnju za ubistva rro j ice nen a orufan ill afganisranskih civila u Istrazi ratnih zlo5n.a koja je. obuhva lib d ese tak p ripadnika n j ego ve sarni j e i rezul ural a nekim od najozbiljnijih dosadasni ill op Bub i iz ra 13 U Afgauist"!!u, prenosi TV mreza MSNBC News.

pomno Planiranle

Opruzenik je rekac sudiii Hvasi Hauksu (Rwasi Hawks) da su On injcgovi suoptuzeni pocell planira ti ub i s tv a kraiern 2009. re kako su htjeli da izgledaju opravdana take d~ sta ve oruzie uz ti'[ela ~nava .. Na pi ranje sudije [esu Ii svi suopruzeni znali da se ubiiaju nevini Ijudi, odgovorio je:

- Da, gospo din e, sv j S1J 1I1lali.

U zgradi americke fede ralne vlade 1J Derroitu nekoliko sedmica nalazio se paket u koiern se hila bornba, a da to niko nije primijerio.

Radni k osiguranja pronasao je kra i em feb ru BrB ispred zgrade vlade sumnjivi paker, unio ga u prosroriju za izgu b l] en e i na dene s tvari, a da ga prerhodno niie skenirao,

Tek 18. marla neko iz osiguranja dosjerio se da bi trebalo paker pregledati pu-

tern rendgenskih zraka, Tada je otkriveno da sec u pakeru nalazi bomba.

Specijalni agent Federalnog istraznog biroa (FBI) Sandra Bercold (Berchtold) rekla je da [e FBI preuzeo istragu, Policija i FBI nisu zelieli komentirati detalie incidenta,

.. U zgradi ispred koje je pronaden paket smiestene su kancelarije FBI-ja, senaton Karla Levina (Cad) iz MjGigena te administraciie za socij ainu zas ti ttl.

Nagodba s luziocem

Voinik Dzeremi MorLok (jeremy Morlock) iz Vasile u Aljasci pred vojnirn [e suo dom u bazi "Lewis-MeChord", iuzno od Sijetla, prizuao krivnju utri tacke za 1J b \SIVa, 1J IIi tacke za uroru te za ops rruiran i e pra vd e i ilegalnu upotrebu drcge, u zam j enu za kazn u na j vis e do 24godine zarvora,

Morlok je opruzen da [e imao vo decu ul ogu u u b isrvim a rroji ce ne naoru zan ill Afganistanaca II pokrai in i Kandahar u januaru, februa-

ru i rnaiu 1010. Na pitanje vcinog sudiie je Ii plan bio ubiti te ljude. lli ih prestrasiri.Morlok ie cdgovorio:

- Plan je bioubiti ljude,

Cetvero saacasnika

Morlok je prvi od perorice voinika iz 5. Stryker bri-

gad", stacionirane 0 bazi "Lewis-McChord", koji ce biti izvedeni pred voini sud. M·Q·rlokov hrani lei j Dzefri Natan (Geoffrey Na than) Izjavio ie da ce niegov klijent, Cak i ako dohiie najvisu kaznil, nakon osam godina u zatvoru !Doti traziti p1JS!a·

niena u vietnu slobodu.

Njemacki sedmicnik

"Der Spiegel" obiavio ie tri forografi j e ria ko j irna M o rlok ; drugi vojruci poziraju uz tijela mrrvih Argall is tanaca. N a iedn oj od fotografi j a Mo rlok sc smi I e.si dok due za kosuglavn iedneod l:r!<IVa.

Portugalski premijer podnio ostavku zbog mjera stednje

SOHraeSU Darlamenl OHrenUOleda

Upaniel euaHulrano 4.000 turisla

Aifelov roranj u Parizu evak u i r3D je M kon 5lO je u podnoziu ove popularne ruri 51 ie It e zn am en i 10.1 ti otkri"en sumnjivi paket,

Prccienjuie se da je tada n3 lokaci j i bjlD vjge od 4.000 tu.rista kojc je policija evakujrala. Pol.;'ciia n iie

pronasla eksplozi v te Ie Ajfelo v torani pnnovo orvoren za javnost, prencse agencije.

Paris ka poli ci I a i e u p osIjednjih nekoliko rnieseci mQrala .uekoliko pUla eva· kuirati Ajfelov [Orauj zbog dojava 0 bornba.lJll!.

.PorIII galski premijer

Zoze So krij te~ IT ose SocUl· les)podnio jeosl8vku nakon sto j e par la men t odb to usvo· jiti budZeI kojim bi S~ uVcie znameuslede i sprije61a 1'0- n:eba za medumlrocinom fi· nansijskom pomoti kakva. je prone godi!)e odobr1:na I rsk()j i Grckoj.

Svih pel opo~iciiskih straTI aka glasalo je proti v (lv.ih mie.ra ko jima j e bil 0 precllozeno smanjen]e po~ [rOSIl je i p oveolll i e po reza, javio i.e BBC_

S ok rates jeran i j e rekao da vise 0 eee (!I oci upra v lja Q zemljom u.koliko Be ne usvojj ovaj budiel koii predm· vila cetvrri pakelmlera USled ~ 1.11, godin u.

Gla,3nje u porl'ug'Jlskom parla mctllU Odi"Z31l0 Ie uo~.i po6etka d vodnevnog sam! [11, Evr.ppSke unlje na kojem ce se finaliziraLi pIa I] :za d u},;n icku krizu 1J eurozolli

I lbori u PQrIl\gQ)u bi Irebali biLi olirZlUl.i u ldutib nekoliko mjesec~

Spec

• Jedan Covjek POgillUO jekada ~e djelimi~no ObHl~io zi d ho lela u cen ll"U Ki iev ~,saop ciloje u kraj in sko Min iSla!:" srvo1a Van.red!leS11!l1l,cije.R~zlo];i ufUiiaVBl!ja uda jot; llisu poznali,3 pOgillUO je covjek koji se U 10m rrenutku nalazio na trol()a!;U u blizill! zgradehQ[ela.

U saope'enju se oavodi dase djelimi~no ObEUSjO zid na develOm spr.atu. hotela. "K01.ak" ida UI1JSena. povrsina iznosi oko dvametl'!! kvn:dmma.

Sakr8les: Svih pel opaz/cijskill ~lr8ij8ka pHI/iv plana

26

Dnelinl av~, pel3k, kio s k 25. martMujak 201 1.

Aukcija u DaJasu

Raile za DOla miliona

tUDA Metju Lou potpuno se oporavio ad teskih pavreda

prosao MrOz masiBU za obradu cerMa i Dr ziUiO

Ralje prethisrorijskog morskog psa ili rnegalodona nasle SII se na aukciii u Dalasu za pola miliona dolara. Restaurirao ih je Vito Bertuci (Bertucci), tragac za fosilirna, Trazio ih je go tovo 20 godina n a obalama J uzne Karoline. Ralje su velike gotovo tri melfa, a eini i.h 182zuba ..

Glava je prosla kroz siru stranu, a tijelo mu se prignjecilo i polomilo na uzo] strani CUlrnl'llpb

kiemu na dva mjesta, zgnjecio zdielicnu kost, oba kuka i nekoliko rebara koja su probila srornak i criieva.

-1os neznam kako nisam umro. Dok me rnasina uvlacila, sarno sam se opusuo. Znao sam da De mogu nista uraditi, Bio sam uvjeren da [e co moj kraj - ispricao je Lou.

Operiran je sest puta u bolnici u Sefildu. Doslovno su ga spoii Ii spajalicama.

Sada, dviie godine kasnije, osim sto ima problema s jednom rukom, porpuno se oporavio.

Britanac Metju Lou (Matthew Lowe, 25) iz Birdvela prosao je kroz masinu za obradu celika i prezivio, Radio je na kornpiuterski kontrcliranoj traci 1I fabrici "Compass". Radno odiielo roll [e zapelo za rnasinu kola ga ie povukla kroz orvorsirine 13 centimetara ..

Glava [e prosla kroz siru stranu, a tiielo roll se prignjecilo i polcmilo na uzoj srrani. Pao je na pod, krvav i tesko povrijeden. Siomio je

Najpovoljnljl zamjenskl l nenamjenskl kredltl.

Iznose do 3.5.000 KM odobravamo I bez Jemacal

• Rok otplale do 10 godlna

·0"" It Jlov obrade J.Cod l m ens.klh krecH,&

"' 033 2tO 300: UO 14 .:!to lSO

Novo iz Googlea

BesDlalan online casoDis 0 blznisu

Kinez se ne prestaje gojiti

TrOgOdisnJall ima 60 Itiiograma

Projekt Dzeka Hitkota

naluaci priuatni alluaril u Britanili

nevno gleda brcjne ribe koje plivaju u 17.000limra vcde.

Kako bi ocistio akvari], Dzek mora zarcuiri u vodu mea u svoje raze, dviie kornjace i cstale velike ribe. Na spraru kuce izradio je orvor U obliku kade bez dna kroz koii, oprernlien spuzvama i naocalarna za ronjenje, urania kako bi ocistio srakla,

Kao djecakiesaniaooakvariju od 190.000 Iitara 1'0- de.

fZljijt.]

Britanac D~ek Flitkot (la ck H eath cote, 37) v Iasn ik ie najveceg privatriog aharija u Velikoj Britaniii. Akvarij vis ok vise od dva metra i sirok cerici melfa smjestio je u podrurnu svoje kuce 11 Noti.ngemu. Hnkota odmalena zani maiu ribe i rnorske zivotinje, a danas U kuci urniesto televiziiu, svakod-

Vrhunski dillJjn

ne cudi S obzirom na [0 da ga potpisuje kreativna ageuciia ~TheChu.rch ofLondon n_

- U Googleu ces to razmisljarno na nacin.da brzina cluj raz l.iku iz q)eau pob j ednih i ostalih, S to srno bri,i, LO ce liudima nase usluge biti korisnije. Ali u sve hrzern svijetu potrebno nam je vri[emezaprornislianie.

"Think Quarterly" je prosror za disanje - rekao je Me[ Britin (Matt Brittin), Googleov menadzer Z3 podmeje Velike Britaniie i IrsKe.

- Njegov apetit ie toliko ve Ii ki da za jedan o brok po iede tri velike zd j ele rife; vece od onih iz kojih iedemo njegova rna] ka i ja - kaze 0 rae Lu ..

Otkako ie Hao napunio jednu godinu, rodirelji su pokusavali konrrolirati njegovu prehranu, al i bi on plakao sarima ako rou ne bi dali hranu.

- Brlnemo se zbog niegovog zdravlia ier mu priiere ozbiljni srcani problemi . govori maika,

Google [e bez previse pornpe pokren uo svoi prvi pravi online casopis . Prvi bra; casopisa "Think Ouarledy"lroa6S stranica.a bavi sepodacirna i njihovim urieeajern ria biznis,

Vee na prvi pogled posra[e iasno da je Google ulozio mn go rruda ustvar.;nje 6!sopisa. Terne nisu povrsne, a dizajn [e vrlo privlacan i funkcionaJan, sto i

Lu Hao iz Kine ima saOlO tri godine, a vee jeskoro pet puta teli od prosiecnog djereta njegovog uzrasta N a rodenju je Hao bio tezak 2.600 gram a, ali je s tri tnjeseca poceo naglo dobi vari na kilaz]. Trenutno ima cak 60 kilograma. Majka Cen Juan (Chen) ga ne moze podici, pa ga U vrtic vozi na rnotoru.jer se on lesko krece.

kiosk

27

Dnevnl ava1, p·elak. 25. m ilJt!oiujaK 2011.

ITAUJA U vez: buduca predsjednica kluba i nocometas

Be 1 SMO iJeua Mee -Ma

1- in. mi. v P I IU- _ogoe asa ... a a

Barbara je snimljena kako Ijubi mladog noqornetasa nakon vecere u Milanu

_ilCUlDl Barbara Berlusko ni (B erluscon i), 27 -godisnja kcerka ilali ianskog premiiera Silvia Berluskoniia injegova m og1.l ea nasl jednica na eel u ncgomernog kluba Milan, n,'l vod 11 0 i e u vezi s Aleksandreom Patom (Alexandre, 22), napadacern ovog rima,

Barbara [e sniml jena kako ljubi mladog nogornctasa nakon vecere na kojo] su bili sa zaiedniekim priiareliima uMilaml.

Ona [e nedavno izjavila da [e jos ranoza prieu 0 tome da ce pcstati prvi J'.e.nski predsjednik ,\1.ilana . Barbar. Berl uskoni ima dvoje diece iz veze s Bordo m Valagucern (Giorgio Valaguzza).

Paio se prije godi nu razveo ad brazilske glumice Stefani Brito, s kojorn [e II b raku b Io dese t mj eseci,

U prodajije

B",'III.<;ltm,j· Mogla bi bili predsjedllica Mlfana

Uz [Q, italijanski medii, nariiu uovinara Dana Ante-

pisudabisefilrn=Silviozau- n.ii~ Stele (Gian Antonio viiek", snimljen prerna see- Stella) i Serda Rica (Sergio

Rizzo), tre ban o v ih dana poceti prikazivari u italijanskim kinima,

Britancima transplantirani bubrezi bolesnog donora

OU i Smart dobili Marc-g'om

Ohole su odl,ucili zadriati bubrege jer se ne mogu nositi i s hemoterapijom i diializorn

Akcija spasavania u San Dijegu Pijanac opllackao vozaca

Gola ZaglaUUa na _Slileni TaMsiJ:am niZ slBPaniC8

l , , ntl!;paS1C,;)nca, lIZ pomll~ __ •••

. , uzeta, spustila do mjesta OI"NI!t,~ ako ga ne poslusam, Taksi

Spasicci 1 vatrogasci iz gdie ie zapela gQ)~ o;ljevojka - Taksist D7.i'lo Cen_g, ie zapeo negdie napola pu-

San Dijega irnali su sto vid- kazao i~ portparol Upruveza (Xiao Cheng) 1.1 pet sari uju- ta, (:~k I rada me OP!U~10 da

jeti kada su srigli nn inter- zasli tu i spasavunje M~uris tro prirnio iepijanu rnusteri- ga msarn dovezao na odre-

venciju. Nu litici, 150 meta- LU; (Maurice Luque), [u. Kadasu dolil; do stepeni- di'~~ i zah!ije~~o kornpen-

ra izaad plaze, zaglavila se Nakon sto je oko djevoj- ca gdje ie pijanac trebao zaCIJU. Uzeo mrje sav novae

pctpuno gala 17-godisnja- kezavezala zastitnu uJ!espuo izafi, insistirao jed" ga tak- koji sam zaradio i ,ied,:!os"

kinin. sireljica lo) je pomogla spus- sisi odveze direktno dolje, myno Je pobjegao -ispricao

- Descrine spasilaca i VIl- til; se ."" plaZli I SO metara Kazao je da je njegova kuca [e Cerlg._. .,

trogasaca poslati SU na inter- ni2e~ lako ie pru~la hez po- dolje i cia ga morn oilvesd n~ Sranan okolmh kuca po-

vendju. "rebalo im ie vreda, dievojku je zaradila ndrediilte. kusali su liU pomoCi, ali be-

30- t.uk min uta da pos~a"e kaznu fer i~ zanenl<Lrila :Zna- _ Uplafio SaID se, ali je zuspjcl~o .. Na kraju ga je iz-

svu llpre!'!lU, II pmom se ,ed- koveIIpoz.orenja_ zaprijctio da ,cc me pl"e,Ill.Ci vukladlzahca.

Britanci Rob Lov(Law) i Dzilijen Smart (Gillian) pristali su na transplantaclju bubrega od donora iz U niverzi I etske bol D ice "Roya 1 Liverpool". Mellutim, sedrnicu nakon rransplamacije ~"li su sokan tll u vilest- donor jt' bolovao .. d karcinomo.

Leva i Smart sada tekajl,! mieseci hernoterapiie, Liekari su im poriudili i opdju daim odstrane transplanurune bubrege.ali niko l!.~ garanrira da se rak n~t .. p rosin [i, a boje su od 1 uei 1 i zadrzari bubrege jer se ne mogu nosit; is hemoterapljorn i dijalizum.

K a'k 0 b i s tvar b ila gora,

obo]e pacijenata trebalo je dobi ti bubrege od svojlh sestara, Medu tim, odl U eil i s u se za donora ka IN b i pos ted jeli poro die u trau tue, Zalili su se M inisrarstvu zdravsrva, razmiSliaju .0 !uzbi,. a viSe nd svega iele upozoriti buduce pacijenre na sv e 0 pasn os ti.

- N a. kon operac ije osie~a!); sam se zivim. Misl.io sum da cu., konneno, imati normalan 1.ivm - rekao je. Rob.

DzHijen ka~" da [e mislila cia se D eko ruZll 0 sali s njom, S -dijalizarna su na u ~ili zi vier i, II Kad~ mora! u naui'iti iivjeri i , hernoterapijam a. Ia ko su ih Ii pozorili n a m noge rizi ke rransplantaci je, II i k,o n i j e spornin jao karcinorn,

28_"'_"~1""'" Dnevn] avaz

oglasi

OBAVJESTAVA

D'I' " ,StIJ!lJ,"om gla.sni!w BiW, b,oI 20/11 rnI 21.m.21l11 godin, ODI"'I''''''

O.6AVJES1ENJE 0 NABAVCI

SroI1-13·3B54. n

Pf1ldme1 otvOJ(;UIIi postupllilj, 1Zl!"""i' gl,mb'flo-poslilVf1(>IJ objaklo .ORINA 2" U'~kOlI"'. Rok za pni'm ~pud; j' ~o 21l.0UOlI. go.i ... n 10. 00 sati. j ""~,,,I;a ,o'"m'"l"~' sa mol, "",u,,~ u ,qJa~i Dpolll, fOC.·U,UloJ~n a. J"',o otv''''"I" p"n"d~ j. 20. M .20 11. g"dl"~ " 1 , . 00 ,ali. P_jU se "unlcrosQVanl ~"ua,~ <Ill do""", .vell ~nud, " ,\il.d~ sa l&Qoom ~ I""'"' '''"'' ..... ma 8iH I Db"I\l!l~"i'm" r"no",. KOl1lakl "'000 l<! DuhOl>1t ·E"""191, !l:l1lf519·407.

8"roI: O~·1~.{l42·1111 U.!i<o'niL 24 .03. ~m 1 god"",

OpllllJ;r Fc!"UsliII.or",.

Ontl.dI,s1t!Jb:b.

O~i:INSIiI HA~ElMX ZII,d K~""l\C

801]' 09,lll/l·l~·l·lUUl' D!I:IliI~ J 1.01.2011 .:j!;o.diJ!C

p_ OIIf'JM'~". M .•

• ~. .!Nt, ... .,., . ~. ~ ", __ '''I'Q ... 11 QO<lWII

,,,_ _"".,..,. '.!oIwr.;o II- ... 51",",,",- gta..w.... o.",,~ XI·GO!

;nCU011~'" ot;)I!",lI, __ '"'"'~ 0 - __

,~D'''''''''''''''''_'''I''''U.· 01t 00(11 .....

,_ . .._ .... , ~_~ .... tf'l, , • .."Igp~ "'_i_I"'~

KOII~.· '.1 • ....,. ,~ .. _..,..._

~ "'D<In;I.~ ~ ,-..'" ._ ........... .,..

RIl~ .. ..ut ~Il • ., to11~_IT.oo_

.M~PO'1"",:t "01%0, lQOoil'" !lltoOPll ~ ,.,...._

F4 . iii;' •

1.'_Q_'*"'!Ja , __

':00""'1 _,.. KO~_"...m~

...... t>o:!'.OOOll> OCI ... ·~~T~a.

. 1:II!IEI«tJ!I

GU.YM GEJ;EII;.lUd 1P4~ Do"I - ~ lu' 04

Zbog velik~D InlereSDvania U S~rarevu P~"DVD boralrl Qd 25. 4. do 29. 4. 2011. pro!. psihDi[lg, pa'3Psiholog,leolog

SHIM LJU1JANOVIG

SEll M liJe!1 neuroze, dep'esije, Si,eSDV8, IQ~ije, T m po Ie neli u, sle,lIilal, nutnu mu·kr·enie. Olklanja de.is~B erne maglje, .ilrM~je ZA SlIfE IIcne,mcne ...

Akoimale p'oblema, ublolne se SELlMU, on je u S ARAJ EVU: zilDq vasl

Termini ~e la~a'uluod j'Oh do 20·~ "a telelon 061 4S5c016

III lICnlkonlakl 066/472·072 L"k"lfltka~esla 21' u huWI" "lnul!"

HGSNA I HERCEGOVINA

F. EDffiACIJA aOSNE I ~ERCEGOVlNE l£MICKO·OOSOJSKI MNTON OPQINSKI SDD U LENICI

:i~~ 1~M~~,Oim.9g~:,:'

Oi!CI.rI>l<i '"~ u Zo. "1~1\"u'il' Am". K~;;t·l1,diit, PIl'.lu~,. . ~el" fI"'"Oi ,M~ !Illi'Jca 000 .Z..le,·stan" Zenlea, ut fill

~~~~S~~I~~~;O~~. WL"~OQ~;~~ ~~~~r~'l:~~

~d~.~a", to. 02. ~ltgodine. donill to

PRESUDU

• ZBOGAAQPUSTANJA •

N"a!! sa Itlt~nom da lo!;o<" Ispla~ ',"00 od 100,00 KM. . sa >akollSklm >almijlm f:!lnamm, P'l1~V od 07. OS. 2001 '

~~~~~~"'k~~~~~ t ~~~~ l·;~~;~~g P",upK, u ~no- ,

II~AVNA POUKA, !"'OIJ, ~". ~'.'ud" "1Ie.op"!I~n' !.m a. "","1 mil;'· ~nI.i.ft IlIljOJlIO!l '" p(I'Irat U P"j~j"j'lsl""i~ (I'IOI~ ~UdU U $~I.w" ',;;;;1 1 Ba~l. 1.;; U \W S, fl a211 Za-

~~:,~~~~\~':i'~~ d~~ '~~I'iij1~ I)'IllI)OW.'" U ,

~_'~"""''''Ir~~_ , SiJ~JI" ' Am'" ~"'It-H'<II" i

80S NA.I HERCEG OV INk FfO~RAt'JA aOSJI~ i ~ER ~[GOVINf.

PO$AIf$Xl KAIlTOtI .

ope I NS K~ SUD U ORJ\SJU

H"'I: ~o ~ ", ,I, U, 4QU2 U9 M,I, 0r:i'1 •. 11. OZ. 2Ull. ~~'Jn.

OPCI~·S~J SUO Q tJfI£J~.1i\! WW D"~ 41p'litQ .• ~rol<1'OJ ,!'V;l' ~ llilIlilIJlI J)' JII1\IA TSKE 1EU'KOMUNIJW:IJE' d.O. U"'~'.'IlIDl· ~o~a "'I"''''''IOU " .. lit, ~""" Branl",,", ~,b. MOS1". ",",,"pan. po olrci<!,ru' ~,";~od'i'" uP,"".mr. "".IlhIli.pnIl;U, 'ltpl,~. i,~"" UPI"aI'll e w.(!lmm i,eKID'" '" PO'fa.., q~~1Jlr1iTu e;tl;uu. M. r~i .. prntNruw.1(.l,.QUW(!.IIle;L· u o.~ orar~, ~I ~II" Qb, roa iWl"!' ;~OO, ,.~: •• U4S'.7a 11M. na o!nO~, 01","1148. iII""aI< d. ZlI~,na Q.p;r10IOilompo5lUI)I;u I.S! """""'FBiH', 1)[ 5aro:l, IlIII51 ·I~ u d~nli>l' 11>,,10: Zl'PI. !Jodlll:l ,I, lulo",~ no ,"~" •. ';r- 1,1 i>Oi~~tIl pGln1!Og 1-D"lIIIIi, ~bllYl;!\I<. *.s."

OGLAS

0'"9 OS, .oa. 2000 ~",I'"' 1lI!lII!Ij JP ,H ~VAT5~e TEI.E~OMU· NlKAtIJ.· ~.'" MO''"'r. DIr.k<>J, lill"'i(!)loIo Iilrol".I~ !Xl,"IO Ullbu P"II~ IU~'nlkllu!enl~1 .OULE~ MOBIL' d, "'0. O'.iI!~. III

~:~~~~~~!:I~l~~~~ ~:'u~;~5, T~ ~M. ~ ~nl~1 MiT.'i

l}ui"n i~ !rrif-iJjk lfjJJij"m 1rIl.itr.'iu U~Pi!i'1j urJtl.i ~~allfll}g rj'~flil I. k.r{JIM1.,tMbliel U~I"g~" ",r"11.l4S,l;~ KM, 'd l)kOIIdollllOll>1nom ·1<0111.1.111110: "a izJ[lJS '" 13M41W PM' Y 'If 1.6: rr. ?QG!O 9"jil~ pa do ii;pi?lo. "" rlJl.Hr~, ~~ K#I pM ••• d 16. 1~. 200B. codlne p~ «. ';pla", II. i,.o, oa ~69,8~ KM " •• " ad 16. OJ, 2009. uodr., pa do isplal',"a izo ... ~ 9J.6U Kill PO",,' 06 fB. $: l!Jll9 . .gllllll)" P' do "pt •• Ie, n~ 1= .q 93,60 KM po'" IJIJ rQ. 0.9. 2OfJ9, Qadi., p.lf. "prato .••• "" •• oW ~UQ Kill po",' od l~. ~ ~1I/J9··lOrJI". p. do Ispl./,. na ·ilIl" M $3:,!iD K#I fill"" ". 16. 00. ·~OOg_

godlp e PU' /$p1.1e j n~ "Po". 28t,9UM p.M, ad III G6. lIJ09, ~.rJr"'nJ do {'pI"I e, 1<00 i 1f.I~i;leli" ",,~o""di/; ·lm5fr.o¥tf p~rilrf.f1lJ9 Po [lSlup,ktl'j ,8 .sLli!li l.I riJffu ,f}.r11'5 dM;3" pad prllOI"lom pti""dnoi /"rl1'"/IJ.

A)"'llesta~ ~ IUl'eM .DULEXMD81~· ;!.M. Or,~. d. ~ 00$'0" . .~ pI~mnsmall1l 'i'~I1'""'" pr1IIal(om tIlkl\ Ow t5 •• ~; od ~~1liI ' ~1iI!~1ti\',njl O'"~ DiSrnen. "" ~l ~JOOI ;~d; I U dn'~lIn ~i.... 1'"' 1<01' "" ~"~'tMl!Jal" u FO<l"'""'~ ~IH. te !, iStiO~'Vi!5I'" m. """<>g' tlosb~1f"i<"' 1tJ!!)~n,,,,,, po(j[iu ''l''01 sud>!. . V~"i,SI,," " M"j~ 110'0 10, n, "'""'" ~I'ni. Iii. ,I.V,~, 1. ' 1.!'8..;1. aJll<!"n:lJ~I~ " 'U~ll OIl :1.O d,n;. OO~I<!"l! ""tiI>~ ..

oll<l"or"~ lUI!!lJ, :

GdgO'llr n,' I~~" mO!> hiU ""u'"'1i" 1 ia~iU"" QIl"~u Sud.

",,' '1"0'''''''. M'''',," ",." ~"'tI' O'~b'. ~"'b<'~II!I' JII ,"". 'liSIO. om",. no 'i,dJiru! sI!li"'~" njlho,'h "knslill ",Iu~nj" (

ru","no'nl.~'1 .'<0 I~ 'm',~, ptedmel spom . .aM;\j "1'" I 111" :

~ISPOrliTO!ill'l!l"t!O",k 3~"IJ'P-~J.

vo::!~:~n;rr ~,. p!~~~'f.':1 ;"a':&~~~~~f"~~~: re~:~,f~~:

"'.1" (~I''''\71 ,I .. " , lPl'-'i,

Aka 1lIlc:ni~ o~p~r.n·.Q t.utb.p;nl Zlll'N'I, Cld~~vii:l~ rm tutlJd mm"

f,'n~~::~JI:'~9f.;.t~~~~n~ ~o~~~;;,,~:~,=1~:m~~;

1j'~rll.u:ltI te eiP1J!ilult~1 l'lij'; ill'a'l.rfH.t lli>nll\l1J ;V lUlv~L1t !J!br.ilfl-iil let""k71.S!a""k~l'I',,",)"

TIII~ni~ mOl!!, ij !:H3~rntOru na tLi~bll ,iii n:1likl:snII~!. na llr)ptE::mrIlJm

<Il!~IU. ~,dnilo\lproIUIlf<D"(CI,"'k 74. ~;V'I\ I. i1'J".;li, :

U~'"~' 1IIl.n~.I.om' .Iil urml"" """""j'r>l.IWb' " kDlolJe IOZI'"

~~g~:D~:'~'~;,~:~,~ur~~~~~~p~":~ci~ r= '

.. u,,~. lu1bPJ1l lWlQ", ipll!5>ld, llmll p«lpuStani.,j, ,,1m ''" I'

MI>!mi ""hl~Y 0011,. ,,"0,""'," ICI'IliI<l il!.am~ ; .I~P·'I, i

Otl.ll"" na IUI~~ ~ $ ~",IIa'''''· i"l'II", Suau u d~'OII"Om "'O~

~rimil!li!"lllSiJd i lIroomu~m."u. p"""m n~ DlQI pmdrooa ,

Sll'l~al: nor,. iup,"'~

.0(01.1\1'0

,. ru:ij.ml 't"'II~~~ U h fli oonO'l ~ ,_Ii 1tJ...... .111 '·U'Yf'1IIIt'I!.QP1

1.\ •• .lRh~ ... ,-.:. 1~"n'I"I"" oU"

l.R'~'((1'\'111 ;1,If.Jktn .. I fJfJ'".,.. ' t •• ~~ ,.,~~ .. '-:1/r'tn

J~, _ r ,'!,II !II,,''', oI,(lIU' 'Iii I u Jn~ I) n~u

•• ~1Lor ,.",ljt.c ,u~'t..i

Ou ~''I' II. I" ,."","

I" . ....C

IMJ"" rl!v .. MY /, \I'iS'S!>lI'li:hn _ ......

"V'k;-n.., ~ f "'1"',-

....tl) "~U'h<l JII! .1'0'-11>, IIl1iI _~..." IIfWIIC ~.n" d!rlU

Ph"fHl hld~I""l"" ' .. f _

• ,~ .. ,j, .. ,oh r, ~

'*' i>-_t .~ ....... <W.l .. , ..

w,,' "*"" !y,~ /;

.s.\!. uUldllath

"f'('n1" 1< ,ab ... .."." ~t.._jll""_'~"

- ......... ~"'l\D n. (lOO m lIlU Mn lunr)lp U(llm'" .f"lTlr" ''''Jm~)C! lIad,n~ d.,1U ., .. ,.tl<. 010>" ..... rr ""'lI"I1J1'

~~L.~."'"

l.on """'" on. ~hbb "",,"II _irli "'I...., .. " I.>It' ~ .... III'. pc:nOOII '" \1.00 . .10 I .... ", 1oiIl,,, pnJlto<'IC

.(""'1lIIIl"', ... ".,RoI-. .... ul~IM",""'·""'~1 .. ~S""'i'-". -Mio."'IlJ'IIlII("~ ~OU01- I&IJ.bI.....wbb.n~!Iob

~1" ~ .... ...,&oot r",,,,,,r.jII r""""", LAo u liln. ~"'~po>U"_ I""'~ ntI<a,,, ~IMUU '" plJO' II

s, ~, ........,!ar. .,...., 11 ... ".,.. d.>b<u ...

• Ol:' 171 <1]." ~'DlI.u~1 )11 ~t"J~ 1Itth_

"Isa .. beg IshakoviC"

a raj evo

~~ i>11li t."Idba- ~ .1I1r-!>e:t: t..Iu.I.oIK jeo. 1.1 lUI ""IIIJ I" I~a odrbnoj &nI

1~.O):Gn ~~d('mC!lJ~cdMdll(lbjPIk

KO

K

R

ZII up' ufe.oika u .Irur d de\'fIOj!odi oJ~~ol(' u kol5koj 2011/1:1- e.odiol

,inod tr ".I>lllt "_jl ~ roIknil~ IJrIo.iIn.b uI.Jr:rtnj,;

ulJu~jr'm"liJ1laJ 'D poklllkllj_ pudU.olil<G!: IldpJ:a r IllJt u"go, ~

l\o.l.un O!llJt afUl>lU do JMUGJ I. ~od"'~, odl!OJ!lD do ""p.IltGdjrIJfII I- 1'n,I' prl,ajnlG1.l7ur; lkol~"l'll.hc-t illtolo,G,ir \;Inj" 0

Grb,.-, II'J! ~. uL 'Krm.ll"~pe["Il\itI. 4J

III; tUl ss 1! 31, I It, r .. ; Gl3;6'·("l I ~

111111. o1W.! 5tJL d .. ~

, Pri~~lnumo ~ "1\1 \llJl ...... I ~ :OOi1ll i ~1l\1

• t 011 Hi ta!.: til otroN IUlllt I'rI WI .DII~ I "IC<tI 1 o;d I'" '"",o:d.I, ~Inrgm.;raka

" "II.~' e qclcdnt·'!Q UI ;M;t rn.wW1ftIJ i:t..ToI' h do 11.00 ~ ( lIIull.l CIj('!"lU olln rIC )

1.1 wLu lo,c>c rcalll\Jju IcJLo, ~. d"(UI..u. r ,,11I!j, Ill!r,inrllh 1III11>1~\'

, RI.rt.,j~ .... ~lit. afinllcUi ~I'" M':;~' Vlll .. \4,W li'lMIlI 1I<d.1JI :ro ~e'JI

• t tldj d,,,, i mtJ. imulw.!l ,",linG ::0 ~ .... I tl\l J e rnlll\1d< 1I1lllnl

, ~ ..... j~ iWInJ. u OI.uq kuhinjl tull;JlIIllmlI (1IunUk mQI. uhn.al

chid ptl)f\(E! ual.it~~Jllizl1'. n.a ~u ~\ .. ud!l mIlJm

, OI.>ubijllllcn Ie qdodDt-.nlllldta 1WlJ. •• I.J IUJ ulaierl"l·.· IImJl',.o -kIiI'l

I .•• , , '

I' ,

- ++

Il ~ s ~ II( ,,1\\t\\6 Ak~ija!!!

MjeSlo najbolje porodi1ne kupovmel '''' od 25.03. do27.03.2011.

Mlje'lfeno meso

JaJa

Blje'lo v,lno iVraniU:

Seter

A~U' (ollJa 10m

PoJisalama,

MUjeko

i. w .... ~ r ... '~ - ~.... • ••••• ~ •• ! .... ~ .... t ••• ! •••••• ~.

, .

SokFrutko

Mjesana mar,melada,

... . _ -; .

_ ~ ..... ~ .. ~ .... '''4~'' •• ~ ...

AJvar ·blagl

Bra'no

Suncokretovo ulJe

Oeterdient U $ul!eSOOml

Telnl sapun Zel ruke

WCsanitar

·-.- .......• -- , _.- 8 l'

ienskesokne . ~ .. rape . - 0 II"

• ; {m lJiIw I .. 1A(llk.l

, 00 'Yo PAMUK

160. .230cm

SuiiloD vel 180kS!5x96Cm'

PVC zav)esa, .zakupatUo

. Daska za peglanje

+GRATI'S

'Bldklo 20"

Auto naakumula'to'

~ lS]VJ

Simpatex uobUdma

velikl bbo, dezena

Oje6ja. koflca

-. ~ .. -.liodwIIi~:iIiI~,"""'~!P"""'" ...... ,.".~:ua..~Q\.,_:~ """",,-,,_,_

..a....,U.~ ....

- .. ,~.-

Baby ,pvC SlOUCA

80je: •

Dnevni ava, _'"'_""","'''' 31

!Kamln Biser 2 M"'~lfIt<W ~''''£I\P''''''.I'\II' ICDnJ l.lIioMNiJ"- ~ 1. 4~. n.",

CidwId: II.km

, ,,",I> '''MO, 14'4

: 5t10J' urub,lje .~f'lft< So

: f~~,~""'lpt .... : r ... , Ij~ .... 1Ao ......, • ..,., :v. _ .... 1.:1

: TrM.>,1I4

: D_I"oIj)."~!~'If1\t1\}

• ~ Jf50l wl£1.lJ: 59S1 dubin,a

Hla.dnJa.k sa I e-d iii com

lI! "' ........ 1I!m."_~

ld .... ~ ... ~ 1_ """" ).11 ~ ... 'oIJO\!

Kuhal,oza yodu ~IIiO'I.'oI'UOOW ~~"" ... 1.~1 • RoI&.1Dn.l b6l.Il6I:I Apat.ol ....... adb...e Gtl~i ,k,fwm! .""""''fU,,'" p~ 1i"'''''''h~ .. 1 ~ ...... lfto Il.,tN ..... hl"'~ ad po P1jflJ,W,'I'1I_

I "'l.nit'w'od~

MikrovaJna pecnln,

1- IT' "0.0"" , '7«ffl o..y. '~UIU(j un)" J ~.....",

1topocIt ....... ,,~)O\ pKrI"'''' n..M<t....:b ~"ot. lO'''''H:r.~ .. e_.~ """i<'.It"VII~!or~ ..... ~

1 .. __ fiJn Ij,OucIlt<I,.. ~'"11""'.k' ~

Usisival sa Yodenlm ftlt,erom .~ I,ChN~"""""",__",

"""'ftI "" ~ III> '~., _... r • .oJ~ UI. .... floW ~.,...:.oo'r ,~'I bIIIrIo 'Ro>t>.I""_"""'~ U JldnoI_"' ..... _

trlletlll uta II"I.WIII •• 1:1.111. _U.I UlLtn.c w. In! m UI 'IUDI ut A3 m lilt· "IU.fal .", IU ....... ~m til In m'n ,.lIlt .. , Ill'" '" ' IlIItlllf 112 JQ' JJD WII uu •• ,IU".. fllfllIlIl 011 m w· CU£IIIU, 1M D51't1_, CIPI..IU lIIlal In IiDI1!II tIlII. IollIIll .... 1WIt11ll W'" Dol ·ltIWj •• IUW l1li

32

Dnevniavatpetak, kult nra

25 ma!Vol'uja) 2011. .. ' .. '

PIlar BozOuiC u 1J'ebinJu

.. U'Dornukulrurcu Trebinju , preksin oeje nasrup 10 srbi janski glumac Petar Bozovic, koji je govono cdlomke Iz nekoliko dramskih tekstova,

Po zavrsetku jedaosatnog kolainog programa Bozov:i6!,

koji je zbog zdravsrveaih pro- ~

blema na SCeJ1U dosao D3 ~taka.-

.ma.publika iepozdraviiastoieei ',-----"'=_____. ...... "----'" U2 dugotraj an aplauz, Bozovic je istakao da je to najbcl La publikas kofom se sreo u posljednie vrijeme,

IZloiba starlh plallata

.. u foajeu Nar-odoog pozorista r-------:::-:--, Sarajevo veeeras ce bid otvorena mini izlolib ena postav ka starihplaka raN arodncgpozorista Sarajevo.

Izlofba je postvaljena zahvaljujuci privarnc] arhivi Tlmnra Numica koji [e donirao plakare, a cilj joi ie dapcdsjeti gledaoce na vremena djelovanja Kuce II" Obali u godinama kada ie nosila naziv Narodno poZoriiile RepublikeBiH.

"cellaonica'" U SaraJevu

.. U okviru realizacije ugovoeso dugorocnoi saradnii, predsrava beogradskog Ateliea 212 "Celao" I

nica" gOSEOV31 ce 28. i 29. marta 113 sceni sarajevskcg Karnernog leamaSS.

Za ovu visestruko nagradivanu , predstavu tekst su napisali Branko ;

Dimitrijevic.i Boris Liiesevic, koii ie u j edno i redi tel j preds ta ve, a u kojo] igrajn Branka Selic, Nebojib I116,BojanZirovic iJelena Trkulja .. "--''-010._'--'':::'::::.0'"

U m:raku toialirarizma i fasizma za vriieme Drugog svj erskog ram, kada se poli tika mijesala u sve.pai u umietnOSI, reSko je bile ostati sebi dosl iedan, a rije rki su bili koji su u rome uspjeli.] edan od tih ri jetkih b 10 j e slavni slikar Pabin Pikaso (Picasso), a nacin njegovog otpora preksinoc je vidiela sarajevska publika Ita prerni jerno] izvedbi predstave"l edan Pihso'''.

Rijetje 0 duodrami koiu je prema tekSUI americkog pisCll Dzefrrja Harera Uaffrey Hatcher) na seeml Saraievskog mrnug tea,ra SAR· TR postavTIa. reditdjka iz

Becgrada Ljiliana Tcdorovie. Pokazano [e koliko ie urn jern os r vazna i p o treb n a, koliko je lijepa,

Aktuelne Ierne

- J a sa m vee rna zadovol jn a i posebno obra devana rime cia je sarajevska publika odrnah nepogresivo prepozuala .j umorue note u ovum iriace ozbiljuom i ~natajnorn leksll! koj i se b .vi tE:l ki m, a, na naSunesreeu, veoma aktuelnlrn I:eIDarna danas. Nadam se dace predsraVll zazivjeri - kaza,la je To dorovic.

NasloV'nllulogu tllmacio je makcdonskiglumac Meto

Jovanovslti, ko] I uarn je kazao da jesretan ier je publika divno prihvatila predstavu.

Kri,k umietnika

- Iskreno, zadovoljan sam :lto sam bio gail I ovog pozo ris ta i S [Q sam imao p riIiku sara diva ti sa Selmo rn, koja je predivna, nevjerovatno talentovana, i ima sve sto treba da irna jedan veliki glumac. Rije': Ie (I jednorn specificnorn, slojevitorn teksw It~j i svaka publika lie moZe prill va Ii [i, jer ga je autor I',eoma inteligenmo napisao" rekao ieJov.Ollovski,

Prvakillja SARTR-a Sel-

rna Alispahlc, kcja je, tumadil a Iik gosp od e Fiser (Fisher), istakla ie du je, pub lika rcag ira] a ill tcligen mo.

- Smatram cia sm,!;! uradili ZIlHCajan tekst koji je akruelan, jet urnietnost niie nikada mmje vrijedila nego danas, i ovoje iedanpokujaj, molbada se P"Z[l ja skrene na pravu urnjemo,[ - kazala jeAlispahic koia je, p1J misljen i u publ ike, Ziiljeo;lno ~~ JQvanovskirn pokuzaJa velieanSlven u"gli.un u.

U nurorskom rimu Sll kostimagrafkinja Vanja Popovic, scenogrllfOsman An;lanagi\'! re kompol.i t_(}r Al,ser ,%aric. M. GUSTOJ!IC

Pocinju Dan! akademskog teatra

Pozor~s a iz rBg~JB stizu u , . zlu

Teamr Kabare Tuzla. od

27. mana do S, apriJa bir ce da m acin i organ izata r Dese-rih da!!a 3 !::adem 5 kog t cat:r~ "TKTFllSln.

U gadini kada ova nalmleda bh. tealarska kurn sl a vii prvu decelli i u svog rnda, 0 rgan ita tori $U ~a f esl ival pri pre m ili boga E saclr2a j koji ie oajavijel! jllCer O~ pres.-ItunfereDciji u "fuzli.

. love godine publlka ce uZivaLi u dobrim preds13varna bogatog ir'.iZ!icilOg sadrhja. U desel dll[!a. imal cerna ista roJiko predsrava, 3 l~ni ml j' i vo j e da s u sve predSlave u svoiirn zemljama ne-

davnn imale premijere - kazao je Vladn Kero'evic. I1mjetni~.ki vnditeij TKT -3_

Fe:Hival Ce otvmiti domaClni preds!avom "Adem j Eva", a p OlOm ~e uslijedi Ii iz-

vedbe preds ta va ~ B ila j e to' "eva'" K •. i<;lli:'w Virovitica,. "Ljubav ZR pol.'etnike" Da.miT" Tep~rifa, "Tko je srusio b~r1illgkj zid" teatra "Hislrion" i7. Zagreba;"Der-· vis i srnrt'" B oograds kog: dramskog pO.oro rilha, "Crvena magija" CeUlTS Z~ kuhlJru " An ton Panov b iz S trumi oe.

Go~t!;>vati'ei "Balon'" w-grebackog lemra "Exit", "fedan Pika,o" SARTR<fl,. ''Naocale EI[O!!H D:'o1\a" Gradskog pozorism "'Ja7.<1- vue" iz BUDie-Lllke. Premiio!"rnn 6e bili izvcdcna "Endda'" u prodlJkciji TKT-a,

.1<M'l-

"Save Japan" u Saralevu

SllHarSHI maraton u galeriil "Charlama"

U galeri] i "Charlama" II Saraj ev II ovih dar", 30 urn jetnika iz Bosne i Hercegovine siikazajapan. Med"u.njima su Halil'Tikvesa, Damir Niksic, Dan iel Prernec, Sadil:id,. Selic, Amra Znlfikarpas ie, ] IlsufHadZifejzo" i c.,.

Rijet, [e 0 pruiekru "Save J apan", ko i i ce tra ja li nekoIikodana.nakon eeg~ eeprobraneumjetnine biri na aukeiii, a prihod ide u fond 7"" pcmccjapanu.

Umjetnik i organizator JII,uf Bad~ifej7.ovic sruatra da je duznosc s V ih lias d 3 pomognemo napacenirn liudirna i zernlji koia nama niie okrenula led'u enda kada

namiebllonaireze,

- Proieki ie oivorenog upa, svakid an III11ll pris liZu novi umjetnici, N~ ad njih uernaju vremena da slikajuo narna.ali p OSlO lie] e u cestvovB Ii U ovoj humane] akciii, onda nam donose svoie .nastale radove. Na tlan aukcije pozvat ecmo svc ambasade, istakaute lic.E1osrl lz javnog Zi vora i o neko i i kup ovinom slika 7.ele pomoci narodu [apana - keZl10 je J-fad2ife)zovic.

Takoder, u okviru ovog duguuaj" v·ecetas de za SaraiIi j e biti uprili ~ena pro j ekci - fa filmat'flircsima, Ijubavi rnoia' Alana Resnea (Al;llnu Resnais), M_eIJ:

Uz SVjetskidan teatra

MESS OblaUI)U)e DrOgra:m

Mus/atii:: Zna~;j; leff/rn

cija globollle porul<e povo.dom S vi etskog dana. walia ~T ea tlI.r u sl uzb i covfei:<tDstva"";'cija je autoric" D~~i~a A. Kab "oil! a esKicn A. K.aahw~), dr&maril:arh, r-e<lite!ik~ iglltrnieai~Ug;mde. A .. G.

Sajam knjige u Luksemburgu

USPieian nastuPbb. PiSaCa

Taliie, Fa1Irudin Slo;1anovk, S~fe[a OsmiCi~ Paiz Sol'l:ic, Ggr!tn Samarl!zi6, Fe.him Kaje\'ic... Bh. pisd su nMm· pali IJ d VlI 0 d vojen a prog(3- mao F.S.

I,nre),ll".,iQna)D! leata~kl festival MESS 6~ povQdom Svje[~kng dunn lCllU11 27- marra, objavitl program 51. izdanja koje ce bib Qdrb[lo od 30. seplcmbra do 9. OklO" bra II Sarajcvu i Zen iei.

- Zdj. Mm i~ djl svake gQdLne na Svie!ski dan [lmIra predsrtl"iml! progrHm .Festlvala j na lai nalin dod. In 0 skren emo :pazniu na vri j ediJos t lea:trn Zll' k ul wru jednc driave - .iSla kao it: ovim povodom Dino Mus!afte, direklOf MESS-a.

Kao clio pn:dswvljill1!a progtarna Festivala u Sat~ieI'li bit ~ellpriJicl:llaprez6nta-

ULuk5embul'gtJ ie<,uo1<;~ vi.ru 2S_ fe:.[iva!a mig-mciju., ~ III t ure i gm t1un~ tv s, .~ dr:ran J J. !llljmt knjlge i kultut •.

Medu llce-snicirua S~jrna bi Ii ~u i bh. pi.ci 15nam

kultura

TELEH TELEH

Dm!ifnl avaz, p.~ta~, 25. mart!ozujaK 2011 ,

33

INTERVJU Slavni glumac Rade Serbedzija za "Dnevni avaz"

ogi 0 - - - i SU S g iJ Sili ooua- ara

Opet bihgovorio sve sto sam rekao, opet bih bio protiv rata i nacionalizama svlh vrsta i rasa

Ruzgouaral«: , Anila GAJEVlC

U saraievskorn kinu "Meeting Point" veceras ce premiierno bid prtkaza~ film "72 dana" Danila Serbedzije, U koiem gJavnu ul9gu igra njegov alae Rode Serbedzija, holivudska i zvijezde bivse] ugoslaviie.

Glumac sa ak stctinjak filmskih aaslova u ekskluzivnem intervjuu 711 "Dnevni avaz' uoci same premijeregovori zasro ie upravo "72 dana" gledao pet puta, Secbedfiia nam otkriva staga LO veze 7.11 Sarajevo, komentira za!iLo nije dobro za umjernika cia iskazuje politii"ke St3- vove te poiasniava zaSLO sc i dalje bori protiv nacionafizarnu "svih vrsrai rasa",

o Osim IIckoliko "Zlatnil. arell an, medu kojima je jedna pripola j VamO; slaje to Ito bi, prema Vaselll l1IiIljetlj'l, preporacill,l ovaj filmnaso] publici?

- Mislim da je Danilo napravio odlican film. Ja obicno ne gledarn mnoge filmove, narocito one u knjirna se p oi av Ii uj cni, ali ovaj Oanil ov film sam gledao 1;10 sada pet puia, Dcdem na pruiekciju na nekom festivalu sa zeliom da samo vidim kako publfka reaguje i onda ostunern do krajn, 'Jsmijem se i u.zivam. U viJek. neSLO novo otkriJ~lli. ZnaCi da ;eovo dobra'fiJ mska komeclijn. Siguran sam t1a ce iliH voljcti ova; film. On je tako preporucljiv u ova l>eSka vrem ella. 00 b ro je ism1jatise od srcl\_, dobro la nase zdravliei7,l1nu~dub.

o Rijeeje 0 I:I"1lOj komediji kojIC sa neki JWllotshi hi/iea,,; Ilsp!md iii .a kll Imilll ''iWat"GllOIWima ". Je ii upfoVO ii'U6"ica dll se lIaSlanja "a Irudiciju &jojllcjttgoslavert5ke kill6matogrojije ::as/'Jilla ::0 IIspjeh kojije vec.fib,1 polucio?

- Sigurn da filmovi jugo-

-slavenske sl~vne Iilmske

epobe oSlavlfaju lt3gove na mllog.e mJadeumjemike i ill je nor.malnoi dobra icda fem-

I(OIiUUd Ie nemoguca mislla

o Doa glumea 5 lUllih prostora, Mjraj Grmc i Gerton NQ.'lJojec :Zaigrala. su nahan Vas II "Nemoglleoj misiji". Mi51ite Ii da Holi'IJuiLzagilllllce S II ali" prostora ipok nije llemoguca l1Iis(ja?

• To se nikada ne zna. Ja

ko, I u velikim dielima Ernira Kusturice prepoznat Cell' neke utjecaie Zike Pavlovic" ili Aleksan dra Perroviea.

Rijetki vizionari

o Iemedn Hruatske ; SAD Vi nekako lIspijevate naoi 'lJremello i "'0 Sarajeuo. Ovdje ste imali i lIekoliko ang¢matlu. Ve;m s kolega· majeostalasnazna?

- Sarajevo ie jedan od meni naidrazih gradova, Tu imam mnogo prijatelia i volim ru sarajevsku raiu, !I imam osjecaj da i r~i~ voli melle. Nedavno sam bio u Sarajevu, irnao sam koncert, I negdje iza poncdi vracali smo se taksijem I.l hotel, padan jegu~ti sniieg, Ujednorn trenutku taksista Ie shvatio da sam to [a na zadnjern sjedalu, zaustavio je raksi, poceo me grlid i vikati: "Pn tositi, Tlro mojlijepi".

o Na miting!! ispred Skllpiri-ne tl Sarajevll prije ta6110 19 godilla poruCili ste daj/il vazall riUIJjek, njego'IJ iJi.,or, 0 da polifike lIislL vaillll.Mislile l4I1akollS'lJ8- ga, das'lI politikeipakvaZlIlil S obzirom 110 /0 da su tako radika/rlo utjecole IIazivofe b05arukog i!ovjeka?

- Politi ka j e pas lala !>as [3 vni dio llaSih Zivorll. Ponekad nas spaSal's, ali veCino.m up.-opaS!tlv.a. TQliko mnogo imasiledZija u po lind da ledjeli<.o nae; i PQvje.rOl'ati praVQme covjt'l\u. Pulitiku ie pre(lllna rnznih kompromisu i obien,o raja S1Tadava "bog njihovib krivib porezll i odIuka, Mnogi llolilieari 5U se ogrije,!ili I) ovai aarod.l oni

mislirn da [e ta mlsij'a priLieno nernoguda za glurnce s nasib prostora, T rebalo b i da budu iznimno lijepi, da govore same no engleski bezakcenra, i da ira sesreca z~a\1i. na njihovorn broiu. Cak ni sam talent ill ic toliko V3zan .

Serbedilja: Siguran ssm dil ce BiH voljeli film "72 dana"

koji su bili nasuprotnim seranama i oni koii su zasrupali narodae lnrerese, Riietki sa pravi vizionari u danasnie vrijeme koji mogu svojirn 1""~zurnom, postenicm 1 mora- 10m izvesti Qve narodena pravi pin, SW se rnene Lice, ja samtimolim13ogadaviSenebude rata na ovim Ilq!im prostorima. A neka se dog.ovara;lI i pregovarajlll1a mirnn natm.

Dezurni nacionalisii

o U Saraje1!IIje nl'4mlllO bila premijeroji/mll "MOille. 'lJidoo., Bog Ie vid'IO 'j koja je p,oSlaia viie od filmskog- dogadaja. G/llma Sf!Tg1j Tn!lilIO'Vit i Drago" Bjdogr/it lIasa sri sena mettllocion.alis. 10 zoogJO'OO.IIaDivjaka. OdjeiblOm $11 pas/ale IIpi(:ne i IIjilllJVe glllmaCike karijare. SmaITa1l'. Ii dtl je 110 ovllll tnLmim poth7lqima ;ra 'Ii"im.?likepamemije dllS" lIemije.<ajlllljJ(J/irlk,,!

- Oll. C!ru s-e da je nludr:ije la svakog_ll jav nog ndnika, ~

naroci to urn] ernika da se ne rnijesa u politiku, [a licno nisam bio rake "rnudar", ali se ne kaiem zbog toga. Opel bih govorio sve .to sam rekao, opel bih bio protiv rata i nacionalizamasvih vrsta irasa,

o U Srbiji SIC tuzkon rata jedino sarooi'lJOli so Gor(J.- 110m MorkO'Vitem na filllltl 'Vmebesna lTagedija". Kaka'IJ je Val slalilS fL SI-bfjan· .skimfilmskimkTUgovima,pa ijavnosli?

• Vj~ui[c ml da na mam, Znam da je bilovrij~me !aida su me napadali po fl\:lvinama "dezumi nucionalisci". Ali Ciul se da jeto vrijemeproijo. Moji konccrti u Srbijisu raspr(ldmi. Lj udi me srecu on ulicl i stlScu ruke. Beograd ie ponovo svijerao i lijep grad. I dobro seosjeeam tamo.

Poznati prijatelji

o Smatraw Ii daje "pra'VoEmir KlIslmicazbogS"lJOjjJr SlaOO'l!a platio preve/iku cij'Jllu S ob::irom /10 to do je

Dodijeljene nagrade uNase rijecin

rica

N(>vinsko-izdava~ko predllZcce 'Nasa. ri)et" i2 Ze.llice, U okviru kultu.rne manifestacije "ZeniatO proljece". organiziralo Ie dodielu Dilt1;r~da Z3 naiboUe

nDvin~ke l'rice.

Pretna ocjeni ziriia koji su 6nili AbidJaric Zcljko Grahow!: i EJvir-d Sucirbegovi;:, pevu lIagradu osvoji]'1 il' pri~a "Gol uhica" Ma-

rell' ZdenllC iz Zeniee, dok S\l druga i Ui:ca nagrada (10- dijcliene pdE.ama .zellickih pi~llC3 ''Velil,ll dilema" Senada Ouraoa, odno~no "Covjek koji jo;. vjerO\l~Q U

brasno" KemalnMahmlltl'fendle-a,

Priznania'su urui.'ellll Il.lI. rceremoniji odriano; preksinoc na Maloj secru :Bosanskog narodnog pomri!ta

izgubio ueliki broj .roajih "[a.1I0000a "uBiHiHrl.)(lISkoj?

- Svaki covjek ima svo] put. Svoie. stavove 1 opredjeljenja.] II sam se naucio da ne treba sudiri 0 ljudima prenaglo, Emir ima svoju pricu koju treba saslusati i respeklovari. 0 lome 6e on lieno pisati svoje knjige i praviti svoje filmove. Za me- 01:' je jedan ad aajvccib film kih \lIlljetn.ika.

O/mow:uruidwllrolivr.uJsk" karijem i 'l!elika po.ztlOlISIVa tt Los AndelestL NO; kaZew da se lIeooliu druZiti so slmmimo te do dnrsl'lXJ mdije prmraJoziw " ruiSelll .<;'"~ijeJ" i amenc"R.im t,tteleklllalcqll4.

- To ie lOenn. Vise se drllzim sa "obieni.m Ijudirna", 1<*0 se [(Il.'lIZe. (aI;:o i moou slavnima imam priiatelje s klliima e vidam, kno §r.o 5ll Anclelina Doli (ADgelinll Julie), Vanesa Red_greiv (Vanessa R~dgrave), Sarliz Teran (Charli7.c Theron), Fi1ipNols(PhilipeNoyce).~

Zenfca. Posebne ZlLhvalnice. 2a kontinuirano uc,,~ce na konkul'sima za najbolill novinsku pritu dobili su Blliruzin RajroPlaojaci Muhl!rem Omerovic. A.DZ_

Ualserou roman

.,. Izdavacka kuca "Connectum" iz Saraieva objavila je roman "Djeea Tannerovih" istaknurog svicarskog pisca Roberta Val sera (Wal sera),

Rijec je o znacajnorn autoru 20, stoljeca i savremeniku Franca Kalke, s koiim ga povezuje lema otudenosti, a time i rnanipulaciia covjeka. Knjigu je S njemackog prevela MiraDordevic.

Honiturs za nagrade

.,. 'Udruzenje izdavaca i kniizara BiB (UlK) O[VOri 10 je konk UI'S za tradi don aln u dodj elu nagrada u kategorijama: naibolii izdavacki projekti u 2010. godini, naibolli autor, graficki dizain, prevodilac, lektor i urednik.

Nominaciie ce razmatrati Komisiia u sastavu Hamfa, Kapidzic Osrnanagic, Simo Es[c, Veselia Gatalo, Bojan Hadfihalilovic i Mirsad Becirbasic. Nagrade, koje cille Povelia UIKBiH i novcani i ZIl os, bit ce dodi j el jene na Sajrnu knjiga u.Sarajevu,

"Kraueulna gurabU8" u saraJevu

.,. USarajev:u29_marl.ll1l sVlleano; sali Karolickog skolskng oentra premijerno ee bid odigra!la pIedSUI'la Akau<!mskll$ celina "ART Club" 'Krnllevina gurabija" po mbtj"vima lehlll "Plav~ bOla snijeg~~ Grigera Vireza u rei;ijj Elaois Zubac i Ad:isa'Omeroviea.

U predsC3v,i igOlju:

Mirza Salkovic, Mina M.I:gan, Tea Semic W'ada Mullie, Alden Cizmo, Lejll! S!Il""I'IlIl, Ailn Balagic. Le)la Fej~ic, Nedhba TdrlzQvic Zerina Turkoviti Mis Om.erovic.

~4 .....,,, _'<D" Dnevni avaz

~. MA T do 27 MART

IIP1JlUl

~I.rna pilK:i posebna. ,Int.a

~

~KMmJuha IHIp njontlC , ... ~gljlvl! mix lC 1 + juh parada" CillAm IJIun

3,15

,75

De.trnllrnl ~ rubfJ

oglasi

Dllevhi aV8Z _'" """,.", ... ,,,,350

SOSNA I HcRC£GOVI NA FEOERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE ZIlMCKU·D06t1ISi(l KAN'iON OPC[NSKI; SUD U Zl;NI CI

6rQJ' ~3 0 P&Q20941; ()9 PI

Zenl,," , 11. 03. 2011 , godl",

Op'i",klsu~ u lenllll, ,udll' Amo), ~,jr""""" u o"","ojSI'aJi t"lloo, Ope'"" len"" pmli"lill1omg .5EJ-[ ImINJE~ING" ".".". ten",!, I,di d~O!, M, :23.aQ4"M KM, 1,"- asllO'V ~lOn' :l4~, 'iU;'.J lPp,·~ obl~'IIVia

POZIV

a ,SoH INZlNJERIN6- D," 0 1",,1, .. , Oi", Tmh,Iiw,IH, WID

PnZlio)".B ~aDSlllll1Kl! II PMP'llrr>no ,oo;r., .,a o8112~, OS, ~Oll, ~~d1n. u 1a,OO c.so,~" 01!I~tl!I" ~Dbu !lrUI3V11 ,

~k~ lulll~c 00/ ~praVdanOll r;llog~ re- alldu nj pHplanono f!lt:I\li. e bl~ fe u[Ildflll PQ!V.n Slli~toro. ~a~, Ie Pi!lultao IU!~U. a.lm "fl" Mm.1 no I'om m~'Mu 'JP"fi u ""p"V1r'"I" A,g """,,,IT, .. gl'I"" "';p'r,;U D"!IIlraVO an ,g m~,g, n'Il doil. illliml, , bi" ' I' "'M,., ~O"'d". '''~I,,, '" " odrl:ail ~., r~'!IO,og p'I'~'i'I' I~!an 91, IPP·.j.

S1rarokfi mOil' IOkom glamo ras~r1l" ~nDGrtl ~a;, el"lal1iCl; i ~FO!II.O'li nllVe da~,J,W SOI!ID ,\)(Il tr<illf: \Il"O'<II~[m d, ih uez ~Vil)f: , ItrMoa "ISIl bltl U Jnl>!llIIin06l11>n~~11 oilnQ;OO pr«[I(lW nil P~P<IlmnOm r6!1!lu (I I," I ~2, ZfIP.;F I . i SI","k, .~ du!n e ~nJI<i~ ." oinitnl"" 0,. 'ollm. "'nl"~1 "oj, .,hll", 11"'dlll ~"i". ~o~m. "" ui'lr1l"I" Ie 1101"1,, (~"'n I IPP·,),

Prlosl,pool pU6(up'k ,ulnjill ~6 ~i. U ~raViI", od ~~\I roeisia • iionoo prinwmnQa In~l.tJ I ladnou (1lf~W-I.cJ~'nu '""PI.1U Itll/'

11.lPP·'j, ,

U ,il!iOIl ;. tIOOilm ssa z~p·, dul", ste 'U SILIClI!u ~roml"n~ V,I, ,~"'"" " tom, o~ni.il ob'l'ii",ln O~11''';, u I/J orrmom '"'."1 ",r,,,,-,,nsll,·pjlsJl,dl,.,

Oo'la;s'e om;1II' i~vrlanom ~'CI'I!O"I ~ ~d 15 ~;III M ~SflO cbla".

Sudlla Amlill Iti!l'olmO'lit. H

BOS NA I HE RGEGOVI'NA FEOgRACIJA BOSNE I HERCEGOWIE TUZLANSKI' KANTO N

O~CINS KI SU D U TUlU

I3.mt 32 O,p 01 0815 1U P

Mia. 11. 03. ~m I. godlnD

Opolinski ! u~ u Mil, ou~ija Zorl(a EriC, u prOOI11~b1ol pr~v~ol SI'Villllui~BUa Bos.nl'llcovii: Gu"'~ 5j~ Al~, Llubailll bt. 219, koJe~ 1~!illJpa p"Mi11otnl~ Iv" G:ilu~l~ advo~al il TuZ!e, praJiv Menih: 1. TufekCiIl LUca, Lju~at~ 105, MA T1~ ARlO .1 n M '!llia sa posI15~njO~1 00. znatcm adtesom S13nQV~nill Llubate - Moran CilJ1 I do Dr. 1441 dr, radl ~l'Irtl~~la VIa.j~I!;tvB, ('i .s{I:. 2.800 ,00 KM) ,1"I\l os rtOVU ill. 34 B, 51, '3, 2iI~onao pam,~~orn po,WJiI<u,

Ako n a pripremno rotlsle na Ilo~e' uredno ooovii~ leni , tu2iI3~, a svoUiost"n~k ne opravda, smal",! t~ se da Ie tuzba povucena, osnn a~o lUI ~ni ne lahti!eVB d~ Sf , ro()ISt~ odr:l:\ (ela~ a 4, st~v 1, Zailll~iI Q parnrf.no m DQ- , stu~Jw, 'u dal]njem tessiu: ZPP), ' Ako n a pripremnQ roti~l~ ne' do~e ~ rednoo!;aViIMt"ni lulani a SVQi i1:ostanak ne Qplavda. rotiSle oe ,e udfl.tl bel nlayovog prisulltva I tlan 84, slav 2, zpp· ,ai,

iIIi!li(a.sn~~ ~apri~r8mnom roGI~lU. stfo~ke, su d~jnB , I<n lelr SVll cl~lorll"e 11" koDmp z3s"Waw,vole zahlJeve ' I ~fedIOl~1 i;VlI dol\a1e k~l~ l:el~ Ilvesl! u loJw pos(u pkil, te na pripremno ro ~i SiB ~Dnliell sve Il!jlr;lVe :I pr€dl1lete Kole l~le1!~Qtrlieb~i k~O d~~~1 (lila" n. ZPP-a j.

N~ pr:lprllmI1Q~1 mOiSttJ Sud ue rillSaojem odredill !Ian I , S~ t vtlri~~a~j~ ~Iavne "'S~ Rive. p~anl~ 0 koJlm" t~ iie . I'IlsprsvljaU, do~ale ~!ijl te bm lziedBnl i II~a Koi~ ee bl·

Ii pOM,na na glavnu l1I,nrnvu (010,,94, slav 1. ZPP-.l), ' pM ~~~IU se slra~ke upD!Ora~3ju !fa Sud mDle o~f5dlll ~iU~ ijl~v"o raspr.,,, odrtJ odmah nil~o~ P rlpr~Jtmog PQslupk~ (~Ian 94. slav .2, If'P).

OBJAVLJUJE

AJESENJE

I pOllva no miprilmnO rottgle luze~~g MAliC ANTU, n~pel nam a dreSfl

lakazuje se prlprcmno miillle u 'ova) pr;avn~lslvari lit aan 1.6. 05, 2011. OMine sa polielkom u 08,30!!a' U, kDJa ce sa o~"1all u prtliforiJama O~oJlIUda, ,Oba broj 5Q!.11

5udfl8 lo,:ka, Erfi •

Po uka D P ,a.nom Iij eku;

Pro~Y ovog rjll6~lil~ nlje dOlluslen~ ialba.

OGLAS

'OP(:INS~I SUD U t.:DST "'-RU B(~I;07 sa M~ 031~B,1 01 M,~ Oatum; ?2. ~U011 godl~B

OPCINSKI5~P U Iy\OS1AR~. ,.Iruini.~"dnik PaV)e cmo~or.r", u ~ra'lllol.rl'fllu!loc.,JP Hrv~II''' lo1'k~[j1"nr~!0110 0 D. Mo· 'I~r· olmk,II~'a po~rom" m'"w" Mo~lJ!ra, pr"ilV Illiori"g OliVO" sent~ 'rl ... kl fl'MIIP'!tl12. "Mo.,,",,,, mtll dO~I, ,.,~ 20g,91 dhn; 22 01. 21111 nodi"', ~oi110 11:

PAESUDU

. i~,g pr,·~~jl.nj" .

~'''''J~ 5e itl!em ,-,,['liOV ~I' 1Ji~!I! ,tOb"iI'uj/l-S.t !UIJlnl dillil ~ug U[rll!~ ,! ~~r..erw ",~un~ pf'IIIII~IJl~" na Illil du~a I",os ~o 209,91 Kid ,.\IIslnom 2llJ<",,,,, "I""" .,""]' po "~OJ;u" 'illa,"oj ,"OID"'~OI ~""'ti I ""

-", Iln05 o~ ~4,Ol KM pof.cJlY Q~ 17', .02". 'O~l gO<iI"e p. 'i~ '~I~,

• n'l~no; od~2,~~ KM ~ot-!l'l ,,1117 0,. 201:t.1 ~l)lJil1nIIlIH.JlII;IG,

- nil l'nllS 00 23,.516 KM' jl(lOev od , I I!'I. ~OOl. gOdin, p~ dli ;,;pl,,10,

"-"" 1 na''''"~ m" Im"ov'[l<l"Upl!a U ,I,ini !zno" "0 3750 Kid, '" U ,"~U 00 ~o a, .. "

Simeni $Il",d",k ' !'>!vI, Cfll"!lOrm:

Po ,i. 0 prn"".m Ilf,i":

pmll, "" I''''"'UO, "liIl dQpuSlI<m, !>I~a, "" WI,"I "10m ~"D"~.ti OrljllDlng" po",,, u n<1~snj' ,mOM! It!," 1li3, .1" 1 , IPP· 0), N~omlWol;,flrM~~' 1m, 5m'ltOll pra;oon;!nom 15 ~'"' "'~on a;n. "lJ)~ill~~~lj,

6QS~A I H ERCfGO~1 NA

fEOERAC IJA BOSNE IllER CEGQVINE ~(Br. EMVAGIW N(RElVANSKI KAmIlN GP~I~,KI'SUD U MOSTARLJ

6rQf 58 0 M!IO rta5575 01 Mal!

M051or, 17 D1, 2011. gO<llna

OGLAS

ortr~SKI sun MOS"i A~, P" ,Imo"om 5llrn<ll1i1<u MII"i' Allie", rjpJ'''ilJc.1 ~ fIIll'oo) ,tv;] rilulll,lj~ JP HRVAiS~l fljLE·~OMU. :

NrKACWE ~.".[I, MIlS"" ul_,Kne>, B,"nrmil'b.~" "'!UP,," P.O" dinMom. omll' lu'en"~ M,S. GRAOMJA 0.0.0, Moslar B'!'. PoU' bb. Mt»lar,ruII ;,;1ll'I, du~,. VSIL ~,g5Q,3(! ~M,"~ rocl~I' dIn, 20 1U 2Ql'D. no~ <Iorlio ~ ;Iia~~~:

PRESl)Dl}

(zba g propuSlanja I

Out .. n I~ IDl."i I~nl.llh 1l!ii1~IIU Ul:.Up;;n 11nilS Olallllog i1u~ '" ioril;l.nJD m"tlil~1 DSIIl1l' u ,l,jni od U50,OO KM, n Z~~l$lo»m

1,"I{)lOllmlt,If"~Ml,lto: .

• n.I,,","~ ,",,74 KM ""~."";,o a 1.1007 ~oo,~, ~o ~pt;o,", ·'n. I,n", "d 1.1I91,1i71\M pot", DO l&.m. 2D07, ,yotl, [1""0 l,pl,.I., - n.' Izno, D~6~2,99 KM f1'le.w ~d 1~ (Ill 2~Or. ~a~,~. ~.O ~~"I"

· na I'nos od,45D.OO KM po!ev 00 1;, 00 1,(107 g~~, D' do l"POliO,

I. mil n,dOlol'tti~ Ilo!I..;lV, ~,"n;t""~ l>Il,mnl3 U 1,,'<l'U 00 214,00 KM, ,10 u mKU 00 ~o 0.0',

sll"e"I .... dnl!

MIill"R~1iG :

PQUKA 0 PRAV~QM LlJEIIU' PfIlllv GVo'~01);UO~ !;lib, "ii~ ~O~";t'oa,~" ,gUm "'0<0 ~"jf:u priledlOlj '" POV01l1 n p"'ljMnl~ ;tOOle, ~,~"ou'S<' o~re~~~"'~ zpp·, f 8iH t~. l~l,

NAPOIo!ENA: DO!i.,,, ,e. rn"lra .,.,Ij"oni w"l.ko"'r"~. o~ 16 0,00 O~ ~."" Q'I.,I,Ilvanl'i tot 34fl, ~~ ~ zpp..~, mHI_

LU:rRIJA BOSNI: Ii HERCE~OVINE e.e .• , UPHAV~IOOgOH

Na a$'IOI~ !1'rl(I I G, l;;Konl! fi Imam, no mcu .SllIlb'n;; IIDvi~' ,alW br, lro2. 40/1 0 I illan! I a S1alill)! i.Ulrij. BGsoe j Haro'Do· VI"" UilOovnl od"",lul~I' Bo;"" I """'''!lovln", •• 'j,dnld "arion~1 d~", 2., 03,2011, go~I"", <I" n 10 I"

PravHa 0 izmjehama. i dopunama Pravi1a Igre na srecu TV Tombala Bingo

~I"" 1.

U !~nu2". P!"ilalgr« na SlOClrTV Tl)m~"'" Slngo, "t"j~ m-3I)·2030·a!IO mllf.12.~010.\IOdln'l" m;1['l11ll!t=;I~'l'raviIO), 1~1<s1 . 10, UCESCE U IGR IIORAI;' GOST PU1E M SM3 PlJRUKA"

ITlj,nl' '," I ~I"I:

• '0, UCESaE U IGRIIGRAC Gl)ST ."SANaA VISE' .•

Cion 2,

'CI,r 2~.P'.~1d ml'llia 'O' I gla!;l:

.SVi Imaool P"IV!'d' Q "DJ'~ TV Bini~ mQgu uoosl"vall" IgIl19'"t'~"I,p"mfJl oldS pow~'.n' n.lii1 ~~ u p,rull,uPU~iMI na ~d,,~,m bmll,Iof"", LLru II' B;li, bulle I.pi,," .<1ij"1 moi ~al1l'~ l,oiSan na por.r~i n u~laoo""m TV BI"D" " 1'~U'. !)IID,Pulsm pllnlk' mole,., pD,111 "IliD l,dllOm <>~ brei IJlitvr~_

Il'I'<~"I' cIIlbl\ili(;J "Vi i~re V(~l se s lucalnLm od.M~ 5/il,v'dpblroll(;! u l~kUli:em liel"" ~~II ad dOoslvcvalllskllullVO U' n"~dMi om"iji TV Bing,,", ~fe"'nllloIIU ~OMll~ n UDI'D'"Om TV 51"D", D,",~"i' I ,oii se "" nol,"," u 0"00001 "ml,lji uubc Il'"'" n'~"" dllllgoDiIlt.l,

U '0111<0 ~; es nlk u Ion putem SMS ~"I"k. ~, pOol"d~I' o'lll nal ~ ctvrdu o upla!1 TV Blngo!lMQ i uMK, ill un I!te~j., i81'I,mo!' '1<: .. ,1""';11 ~ '\Ifl,", osnow vl,menDll zaliljOl'ii

,lIZ prOOfO!lJ "d s~;n. SIlJW, @p., ~n 1< ~r1!1<Ii ~OsiMa sa bnlj<llliObWnrIQ WDlon, I WI,I,nih 1>Il1',", n 1<If/ll,ROi bpl,11 pUj,m SMS ,oj, I' ,,'mlj'"' n, OVO·",

U TV ,I,>dlill n.loo,h ,e",," ..... "1J ",,,,I ,; 15Ii><1",e"i~,"1ojY,nlh noll' sa 1",,1m I p",mj,"II,im dotll,lm' - Ai'lill ~OIliCisu tKaoOO,KM',1);~,OOOkM,IIIS.O~O)(M,1i~,OaOKM,$X500 KM i 1,-<1." 1 000 .. KM:

. pmmiooiM d~bici su :M 0, IIIlOKM: 1 )Iji·.OOO KM: 1<4,000 KM: 1 x3.1IIl0 KM; tx2.000 KM. i isti ,avi", od; iZVll~."og londa dODi· tak'proohodnogl«lla,

I,dlooieni lznos 'I, lenda dollilak' " visi"i od ~5.000 KM I lz ol,na 25. ?ra;i], I dij,li se "' 5 pmmlen~'ih doMaI:a prom, ,Ij,detim 'pme-llnlfma: 40%.24%,16%, t 2%. i8%.Ukup,n ~""' dobilaJ;a ,Vih t' 5 polia i' 43.500, a razliku ud t 8.500 KM ob"'I'~ujo LUlIija BiH j, syoiill sradstava,

DO os1all<a 10nda doMaka ~ PlBdlloo"og kola " igli igrat-go,l, prro " l'Ol'llii ~"DS "d t 8500 KM, a ".~m " ","",,1111 osl,l,k !prl!;1iutl utvrd,n.m 10",lu " t,kue. kolo "i,"o," 00 25.000 'KM I dij.li 58 na ",tln k,1;o j. opi""" " pr.llmtlnom st,," "vog olana,' lim d, S8 visina poj,dirUh dobilJka ,,,,kmlui" n,d ... li, • .'UkoIOko ~'Ii ig"" "smrs dobilk' da ",mt.1k n, moj, pokrili imo, ",I t S,500 KM. mli~u ooo/Di.duie Lulrii' BlH i, ,volill.",d,m".

RMo,ljed izvi",,"ja dobil.1<a SMS igme. utvnlui' " izvIaC,nj,m ~""'I' "' ;kojim ,u brei"; od 1·5. SMS igraC. !prtm. ul"d,nom <eOO,liiMu, Dira i ol"~. poij. n. 100ch ,e",en ."'.nu.

Nakan 110 it oMlrio poli' '" utvrdonim doiliUmm, i~rat oorue"i' ~rih"to Ii I'j dooitak, ~i "tvara drugo l>Il~e kole nii' j<a'rano.U)OO· 'Iil:lo ;~"C odlu"i da oi'lo" nov" p,li', n~m. ~ol,," o. ~",. dobil., sa ~[Ildhod"og oll'llrenog pori' i o""oia ~""s ~Dii ,. pol'''' n, -na,ootv"",nom pOlju,l~rat "' d.ljom .poSlupku ""juOJ "ovog go,1 igra" " .. ",dn" kolo la'""", igw.

/)oM.k f_()IJQ +

Ukill[l;o jedln 00 11I"'c.., u P,",Oni pok"oalu prilikom 1,lwa I oi'lara"ja ""ij'. otvon ""lie '" ~r\Osom 1000 .. , 1ma P"',o Otv;],;li ioS d.a no.a pOlia.Ukoii~o ie iQolt " iznMOm dotoill<a u "~'"1voren"ni poliu "dO'Oli.n. ,avf$". Oi'lar1lllie poIia I "Mja Iaj dOlliiak ""o.n ,a 1 ,000 KM,

UlOOliM ig"C niie ,Movoija" sa doi>ilkom ~ p,edhoonog SIO,", otva<a "",,0 polie i os1varuje samo ooilitak " oworenOi polja. Ukilll!<o jedan od Igra¢a " orugom poMaiu o'i'lari dollilak 1.000 .. , gubi pro," .. O'l,areni dolliiOk i, prrog, po ... l.ja i oi>ave<an ie OI'Or!ti no,o polie,na d'oi)illk I.og no,Oo!i polia dodli. so i",o, od 1 .OOOKM. ~IO po.SI.l,ie kO"lean dobilak.

U sluealu. do poil. pjlOOlka m u 10k" 8MS igre na,la"e I<\Iarna eleJ<lto",koi OP[Ilml, 19"' ,e "';)Sm,lta ~i'aniem ko,enl DO 1 ~o 15. u "oiiml so nataze dobiei ,,!OlLu,e i'Ok! pet'll' 1,Iom ",sporedu kao 1 "' louCh woon ella.u.Ko,el1e sa omakam. polf;i kola su ". ,nfie OIYa,,", ~"'.I'iu se I ", "le'I'"I" " 1"lac.n(u.

S,I im,ocl ,poM~ 0 "platl TV ,B1"ga 'ojl su po,lali SMS pomku " utel~' " Ig~ ig,"~ gOOI, Imalu mog"'""SI DS~~li l~ed'rV mini laptop marlre Ac.r Aspire One '0250 " ilnIlS" "d 855.78 'KM • plus plat," pore.> n. 'oMaIi, " ,.OOv"lm I ,anredn,m kollml TV To· ",Mia 'Bloga.OGbimlk c. se ~,I~llIlz ,aze prlmille"ih SMS p~rul<a " l.kot.Iolk!.

G".r.I"1 dlrekior '1'lllom oillukom u!;rdul' "ortaj SMS Igre ,I ",eln ra.podl,l. food. oobllaka I, ""og <lana."

Clan, 3.

O.toll din P,","I, Igr. n, .retu TV T QmlMlfa 8in~ DS!<lI' neprom,leni'" [1.,4-,

a"'J< 01 .;J2 .454·5111 Dan" ~U3.~qll. ~odl"a

l)f\{ ~ SJ EONIK

elan Z

Nagrade'iz elana 1. Dve Odlukel ce se dodjelJ(vatl odma~ u to ku em isije u s~jad u sa polpisanim U govo rom 0 poslovnoHe h ~i G ko i sa I"iJd nj i sa B H T eleco m om d. d" SarB.jevo

Clan 3

Vrijednost nagrada za ueesnlke u sludi!u sa porelom n a dob ~ak [znose:

• mOIJitellG KP 170 143,00 KM

LUTRIJA BOSNE I HERGEGOVINE d.o.o. SAR.AJEVO

BIOj: 03·MS-513/11

Dana'. 23.03.20 11 ,godine

Na osnavu Clana 25.slav 4. PraViia 19rii na s,ecu TV TQmbola Bingo oro/iO,1 -30-2030-3/1'0 od 17, 12,201 O. 9 odine. 9 eneralnl dlrektor Lu· trije Bosne j Herceg oVm ed, 0.0. Sarajevo dQnioje

ODLUKU

- mobilellG KP 130

- mobilel Motomla WX295

117,OOKM 92.43KM.

c vrst[ pojedinacnih nagrada za ufesnike u sludiju .igre nasreOu TV Tambala Bingo

elan1

U Ig(i na Sretu TV Tomb(lla BII1!lO, 90st U StUdfju. Oijise broj bed'~a podudara sa svakfm De· .tim I PQsllednjim [zvutenim brojem 1\1 Binga os vaia mob ita I sa lIltra start pakelom.

Clan 4

Ova Qdluka i:e se primjenjival Dd 25.03,201 1. .godina, od 1 2,kolo TV Tombole Bingo,

G'enera In i d i reklo r Edhem PasuRan, u.

~"..::',::;:;:- show biz

37 .wwa lIIHIaGiIfla

flo ~IIMlU KWmt tSilDlJ1II

~r~C:r=I~~~

bntl..'!!~u.A.TUcrl~i 1~"'9.;]1:FIIL'Ii~,pao 'l'i1~1~~r~lh .. Jin.tm.l!Jll!llilda~l'dpr:ll1II,mli'lifkL1=IU ~i!!_~"IiZfIL'r"'.bw. oII,a:!U~llili:ilkl"<.IIIj""lflrl .1nJ1L.II.llq:r.nhloo,fIIZI m.Jl.iaIl.lLlDlan,-.nj"1I ~~..kboi!.l!I~ .. ~o.J.Inr. lGIui!liC,k.lkDmm~ 1IllIl,!!J.!J&p.Jfdll~"-

~11~~~~~~

Australska zvijezda jos nece u brak

Soli olHazala uJencarue

1IIH'".;Yi'Fl:eiLL.!l'LlimWlri~1 t;..;Il:f;;~Iinh!. .... ~*'-Om.! w fligilHJoRhl~lj;L u L~ I ~ Hm~~&~(D!Iilkd.JQID< ~IE-~.Fr;i.II~'!1l;I;:J.. 'IiI.!iLat"it>w!hlim ~1wD:r.

lIuobz.io!lI'niifJt'ru !n.iJ!I rq'lIUIC'lj"U ,"t.ID.lI.,:Jia ~h~i'!;Ij,t..:l'ktoIlob~.~ru iIIC ~mll IUlI~iIn ~Lt D:I1DOlinll~""DillDf1"W'LJo 11!ib;."""~I.!I~""''fII;jrI.llidl Yn:o.u ,(Jrr:i;':tf!i.li.IIC

1II1~~=n::-Jf~JtI ~~ r::-~u.!rm~:

~~0r.:I!","~ 1.II;I!'Ika.-mll;mlDg.OOiJIIIIIm,rlD,.biJ..lie~[)Dfnt. lli!ili!l~~~~. .Ii.h~Iv~jl!Jmlm, ~wb.ra~ ~i.'!Rjjm~(urnru ~ Ii.bllllrl.I~I~),.~' ~ ~~L1" P".w.~~tlrHmli..

mumi,,, i pl,,,,,oi'" "b[a;;I" I' pntetkom [I<l~ln. ""." ~, so 51·gooi!"~m m~I"",,"m D~mil'm EsblojDm

~l,Jol~l~ ~~Ifa.,b ~I! 1I1~II[i~, Y 1~-t'lII,iIh:;,j I '1h1~ ,t!i l~~~ .. u!r· ~ It"'",

,'I.!w:~(-SL~1'1i.-1~1ic II.nli.lJi.k:r'dglin,i;;l.1ij1!loil !iI~~uliil!:!oim:r

o;;r'l"lilibr:t'rn_Djatljin.i.l .ChilSllllllll~,r:rr OWu.JlJ''fflIIIJrri'l'3llllmJ

~)~~UJJlfiCiilldIJ ... r~~- ~trliJ~~>ITVi.:'W.~H!fI![II" :b~u..Sr>t!iiii!:!1J'iJ5U'riJf'ib I iiI

IJIm I.!inIl.!;um¥'!m, I ~ 1['llk 1ii'ltiJr11'r U~,~", ~~Ii"ii11~1 rvr.1idJ.~nWrn;r;;lIlitl.;. ~1l¥l1.;..t.n1llir!.:Z~ -.Br,1rot1l~1~!1~

~rrl!!irL'iljf1~ubj;r. IIiImWLbIlilll!liJ.!'~'IRI:l.r1~1 r)narid",,*,,~Il!.~ ~r"'I~~~"":';~ll~~.... ~,jI~"i;;l,J~"~-~II"I_~ . KlJc:tiC:n!l;J;rk.!d.oF1!b4i11,

~~~:i~ ~~~~=;.= :=t~~~~~!::

~1)JIa.rllc!!!ill~r~ ·GI~".+::"MgJ.T~aI"" ~J~". .. «ltli~I;tI~t'tI-

UimJ:rg-~bQlrli IR ut;Ii;q.>- (1m! I~, ~, • ~r IJupi;lL'.oJu, 1l1.i..i..lafjc'r=di i

IU:<JIII~i"JIl.I""'""CII!Lb btbor:L... 1'"(]~IJa[I!w'billlol' ~'kll..!.c2"'l'rlml.I-

:Ib:eIi,r.JW:!ir!!n1

JUJHII.'I~I"\~I .lll1Ii1I!!i"D~LS>

~tll

Um,;r~

m

"'i~'~ i\!Ii:f~1I

"f>"Ml'lI~ IkiLq;;;!~-

=:~

Jb..i~ooi.lJ;.lil rw,II.lllil>i>l!:lrd;.d.l IlKiil::JlIIl~ _~LIIfdliIr"'_

1'<!ol.Jan,~""'~dJ:I~~· ",!I:!i~""",~r~~I:I~,,,,,," Tmbitkit».m {jll.!riill TlJI1l:11l::rliik~l, ~bit:lr{l=h::ll BIt!.hpchLl~fb "","",rj.Ift,:rv.b.-n~~ltllll!.icr:lJ'1. erulk:rj,-J'kU1ILD"lWII.!Imm~~ 1iK'Fitftl.B•

'r.i;1.,u..~Jjd;\'i'l!I<-'I?-

Pmboljela Ol:astiJ1B l'imb8rlejka

DieslKa se 'blena na Dierarda Ballera

!!Ii¢:J!lUI~nl:l~!IU~II~1I1.III1 ~Mi&UIII~J:.(>ImLir-' lI!I~~ (J'(~.mlIriNwiE.fnpulbililU'I1:ft:riL

ttil~ll='~~~'C:

ucrlll1l"iljlmlOIllo.l?nr;lu,w-.:a:blUV. gl~Im.E!!IDID.~~rillra"'~ v;..IlFf1~L.oplft,rJ"ll.

Pripreme za vlkend

Riz se udille Ha larm-

36 __ '" __ ""1 Dnevni avaz

VozHa i ~ dijcJO\'_'

Prodaja

• s'kQd, 0< ta ",; ill, Q""",, 1.5 MP !.l.cillO merora 75 !cw/I 01 1<::;. ZLlllt,~minl!~ l5.95 ocm. Godin!.l proi7.vuolJfc:: 2007. Pt"VH [q;i~n';;l~ ci ilil,~ lilD\Blir lODS 'J ~,.iSUCl'l,l'tw.:I do [anuara 2.0!2~- BnJj .p:rol;:d~ib k,iII= "0,000. Bola: Cepu 1:100 h~z metaj ile KJ IJrl::3_, A a..ro;J serve, rrJlllj i il".:j ko eentr. mk.Ii" otg. muztka, keplien j servlslran kod Q'II~ml'lfig distrlbutere u BiI-L SIIlPI;f sranie - IlU~ vozilo. Cij~IUl: .K.h'1 20.5.00. VlasTLjll: USCA modll d.c.e. SSTltltIJU. Tcl.fon,ool 13D O]J,

Oalj21l·.SIl, N.

• Prodajcm Jl.1.i:f'C'Cdcs A 160, ROn d il,. 1001, ~. rfu I~. ,(II L god;. D~. Diu.t. Cijena pc dogovnru.

Tel. 061 36121 2" 3,9D-lNdl"

• A.skon II IlU nrmat i k. ~" do I'S. IV 20 Il., u [)i.Jl.i~(jn:!' ~t!m ft.!1 ~~, ~ T ~~ mHSR·;~~,

• 1\"", GTC '!'Or] »'ro, 2i1Q~, g, I ,C!, II S KS! rnD:ll: 1I ~~!11 U od1 iOiLlm :Sllmi'l,gPlr~;ti["',J.n.,,, ni'~1.J\ltl".!i. T-al, mi~ l73~q

• A" dillJ CC dl<cl, 80, !I,d, '."rell.~~rt'P",lI,n~ T1u'l,' ,tkunHll~H{Jr~ .xtlr~no otuY""T,1.00HlloI6.

• .A lid i m'-~ .. m~.nllk Si'l11t;' ebFr.J £jill· !lje. ~thtrJ ~t!!r, bt,~'It~ ~i:~.It~)V~ii. nov.c Btl,me, TL'I, 00 llJM :J"tk

• ... noi 01 ,llll ,ij. ~"<I" 5.0 TDI, 1'.1, ~6191 J76,.

• A'Ll Ln ogh~{i ~1:1 :a. Jt"[l'D'lfi)ON:: :;';:~5'VC "r.s'[ll~':IIOllnl, ji KM, T~l.'l)U.l ~4~ 19(1,

• A LnOS raklil i'llilJ'I,'!" j cri'~i Il:a'i

~(lfl:::ri~jht: i bfJootna t!mkhll !!.It ;ll&:r.1(1:7 njjjorti. G.i!tuLu!li~ ); go-diml, oS t Up: Uoj~ nitk, 109, 'rd, OG; ~,S1 7l9, (I(i I ,I-U J17,

• lJM W 51S 1,1 >S, Bod iHe 'io" full

%W.i~.~I~~~~~a;~~LlI4~llr~.t,~g-

• C;!ro<n C< V"Til" I.~ "om; n,"OO). ~'! 1 l.SOO KJ. \! m U.brtL~.:!aITJ i ~'9i ~ iLl rrifliie.T~ll{J(j t 526~mt

• C,-"''''''' til, 1.4 HDI, d ;"'.lIJO)._ gpd ,t bijelll bO'[:LI. I:I(!Vc-guJDC], r~g. 'g9d. <1M', Ttl. tl6, In. 30J,

• Cir.!Dt!tI Xsar::J.:lOCN. gt.JLi.! HDI l,.4 [cl reg. i R'Oku.:li l.D ooll';l:i'rl. 2~W3, 'I!lOO. M.p~e}l:L!mit;:l11!:r~ il=dl!~' i!i'!.II'I;k, Tel. 06~ 8~3114

• Dijtlli\'tOncl'FrllrI!~mt'loIot di~ ~I J,.2,.lI]}v. gud.jljUj'(~rijtJ iU'!i\ru~"'i~ i~lo"'" TI:I.06Ul974J

• Dt.£[U 1 ,3~'1 'I) ~;). g'l.l.u. ~ rc~T[1.L.ru\'~nj"L

4:(~6l~30~5j,- dilm>i "" atlgovo,ru.,

• me" 1,6 di""l, !~~/S;, g.,tl" 3 ~Ta~iJj m..::t· tlalo:J b~ lfll. ! rLI P {VI~5- nikl! go.l.tl1.t~ r:l.n, reg,.Jo b~:t u.li:I~ dIu, •. ~oo KM. 'rd, Ufo I 083 ~11l.

• Dip Inuo,d" fX35 . 3,5V, !lOU,

~~~~'!~~35.~twdogo\tOru. Hi·Ul(~. Tel.

• -()ip MIIo!:lIb~1 PlIjif:'['rJ pifllrt 'LS. 4X~1 3. Vr.lr.<J., kuJr:iI_. god. 20MOJ' djll:na 9.800 lUi!,''"' "'Il. 1'01,061. W188S,

• ffiun La .200 1. dfzel_.l ,(] COl! 4 \lj1!rn.. (1.11 (]p~rna. rt:gis'[f{tvam~ do kriilj:;1 I\Od mo, ~.OOO KM._ Tel, DC;) ZO~ [77_

• fim ~mJ.ll J .0. lCn!DlIJ197, goo", dvoojll:'dl bC:Jl"li.[l! rtl;;. dl;l 6. m i~~1 I,J o-dli ~om :fillniu,·r eLOO1 1 &4,796.

~l~Jli1)~~~~e~~!-~lfi~~·)~_~~:~~ -~

PDV.J l47,{loo preSn.Q, K.[]ji,IDl V(i-r.:iJa.J ~Lr~ ~\Lllljt:l; ci_i. do rq;. 7.600 KM. T <1.061 K3 5 56,.

• n:lt PUi1t1l mlitti lC'L 1,3 "Ij::el, 1005, gOd." t;ij~]a hLlojl!, _ t:Ht:tI.!Ii o.9tm KM.Tc.I.DC;II4<lI&l.

al~ ~~~ ~:~t~lO:~ i'j~~~a~\~ 1::~~

OO"'!;Il",<-Td,0611~ol!9O,

• }o1ar S~:ih.i tar!l'YBI:r1 ! ,I) JT'DJ 1004, iG(ld.~ kl.Lm iI,A as, 6x ai tbag,;, ~x p.:l. ~IJdi'fll.~j", cri li -S,¢.LVIlJ dal iil1.~kO ~k.ljuE~vJnie" .s.:iVtl ·IDIi1HiIi k! [c k r.c.gis"u,""n.9.100 KM. Tol_06111481.l.

•. Fiat Ut.l.D7:51EJ 146S.C(;Ill~S:s. KW. i:;:p~"'-;(1fl. nC'rc;:~j:;;.roloiiil['!l! rlDgDV~lf. Tol. 061 ~ 736.

• Ford Fi.,. .. 1.4 TDGL, lOO<I, god, rlav:!Ij 3 vrS[:a", r~LI .pprem:'l~ 1'Cg15LroVIllIJ U.2.000 llrdilo_. k.f.iil,~ 'I'@illlil ot:lJiv.Qn. kitl;l ntl;'\ J vl:a.sm k, t:~enill MOO KM. Tel. 0"" '4&40~.

• For;! KA1.}, 199~ . .&od .. ~"'''' ~'l!l, ~mj~ifull, I;ItuoJ:a.tli~pot)1'OlilJl)l ToL06140057n.

• Fo[d Mo"~,,, 1,8,2007, p"s.o .50.00fI krn. Hl LD{I. Tel. (]I'j l 2.S:S 8),9.

• Golf ~ l.1S B + pl.in" 53 !iI~tam) ['q!;.do 12. 2m 1""'.1 as. g(]dJ~ 1.7\"t'l.Eh}S:!Oll~

!ll~ [edan \1!:II.SfI ik, pcvel ~f.I'O, '·'t:l 06..2. 31W,7.

• Gill r ~ 81. Slld""! 1.6 ~CJtoo:i;r!! ~_Q'~lt :pm;inJl,}.g:ume.!.r~, do9. 20J I, god, tj~ rnl;i rir;~ j en terfier 1,1 odlf enom ~filnhl. 1'<1.001 l6li6~9.,

.' Gol f ~ to ebed lael, 92. gud. t 34[10 KM rlksn Q, T"-d_.[)6~ 1:) J m.

• Golf Z. dj",I, k. ra J 1~S7. god, " ~lclli~fluln:S.:lfiill. T1!!.06'18109'47.

• Golfl, 1.9 GTD, 9l. god., reg, do 150. I). l.tl I J. J;., vrli'l dobro '5-Ullllot=.l il!i!l'm1Iav}jiil kandlil, CD sony; servls uraden.ciicoa S.7S0KM. Tcl.OG1474 D'il,ool 1591>9.

• Go113, 95, god, reg. do 1./10Il,

T,l06117ISH.

• GolfIV'~ 1m. g",tL.:!gislro'Y<ll'I do 8, mjeseca, c:er,j~ vrata, bij~:ai bela, 'j',I.lJ6llDl rsz,

• Gol tv, ],;I]), 16 Y, 2008., kao nov, reg,"! 40.1;100 krn. ltL.lfll'en u BiHJo full! ~+ 4 f.I{}\'"C gume, ct [ena: 18.9"00 KM, T,J_0613S~n9,

• Go.lrv 12.0 S Dt, upreml jen za 01:1 U· ku ." ... ea. T el_lI63 73Z ISS_

• HiLr.loj':lrod~j~ R~IlMi=ga:ntfl'llpe ZOO I., benxla, fuB epreuia, e:xtr1l '!iumit. Tel,061338433-.

• joop Chercke Llmued, UKiI.. bl,· nO.1 JTl(~ kompcozaclja. 'TI:I. 061 2,505 ,s59.

• J en» l~'nJ..i!'l, j I}:fl. go.rt", LIi 'ioQ.;.:;tJtun -5!;[E!'JitI ... V rvi ~·~n'i1-.,~ iim!! "r1!.J rljvCll j""-T~_03lH4-g1~,

.1,lJ,.I!!~' S:5!.tiI9", rq;j_~rruViin do 8... mi.r:· 'U,"t:n ... .,:ijefio.l 70n K.J\i - ili:l!:l:o:!l". 'rt:=L 001 lli?;9.

,,~!%f"~1:O&~1'~Ili.~~foi~~·

• Komi. n ~""" II m I.coo )5·1 (l, lO1loi p,-, 1I'J9. 'I'd o,13J'i5l.~6l, Ml

g~~~17.

~ K i!l Ct:'~~ ~AniMl~~ I,~ b~\i.f.I'l tOD! ,.gOd", "'.. 02<: tlIll:ij"-,,, "" lotli:lJ il< "".11,,. T .1.1'02 SI,) '30,

.' Ki1llUoRS Hl1llJZi..na, m~t!lI:iJI.1r1'~J ".,. " .• 1 n,. ,Ii mO, 21'1". ~.od " 1.4 U, ~ ~~Ii~r.lPU1'!'iuinI~ ~.l.Il1 ~ntr:,l!ll :111,6. lOlI..T,I.~1l56309.

• KClmbi F'i,-, rJU~tri! filr~HII .rJl:'l:r:i 2.,8 JTDJ 101} I. god." H:pr;:J, .... il II i ft!t,h~"'.~ [J_CI ~rvisinl.n,!!iii j,stetf.:lQm r~i'i g~SOO KM + J>DY_ TtI_ OIl MQ·(ki4, 001 I,jllil.

g:rl,~o~~~~l~fI!'~i~~~%Jt;t!ij;~~

,,;l.n;, I ,SIIII K.I\, T,I, 11(,(, ~877C13.

• KIJn:!p'I~ r ~ ,HLlmam iIo, a~l! r!tJ,g~ a. 0»01; CO,," 1.1, 99', go~. T.I, tl615~5 114,

.'ML.'!r~dC:'.i l~ D.,8S.gfld.,~iv:! bfli~ ;H,Jnlmllli~ 'I tlTnIl l.!I '!j1 n'k hi. 0,000 KM.n Qtlli.af.iurq ~b, Iliu ~T~l. {l61 j.OOU3V,

.' ~\\i!~W~ B 220 CD I! il\lt!lltg;lrd'~ a!.Jfljo,ul,~ \fip"tTOIl~~ (;n~ tudj~ l'ill.~ ljr.pfQ, l!:~non L~ 011. f~lge, J,LL.'IVt:' gil.ruC;,,;!i~f ... vl-tona ~I] i i~il_ 1 el. OM aM g~ SI

• M1Jtu!' IJ.ML:~LI~11 19(1~.ID{I. dl:(d, (ldl iC'no'5t>'lnj~ Tel. (161252 .80S,

m~~~i;;;:~~lt~i.~l!~i%~)t§$~~~l::

• OiJCl A~~m·{ll(.'i3:~\f.rt!IJ tl~jI;clJ l'm. g,,~_, K);II W. ,-." .. I ~j~, -r,t 061 110 Ol~

.nj'~IC~]~ 1.0 H!l.l004.g~(..L7~l'lo'~.J

~itL~ fu~vOtzilO<J~~~v~I:: ~::t;

~'i):r..ila, t::al',tdiran! c:iiltJU 7.300 K l\l. ToI.061S~i40i.

.01"'1 !(,d" 1.3\,""'1 L9a8,gW. ~"j 'i.'C hillel r~gistro1iB.[I. Tel, 062 1 iII:~ 9l3.

• Org, kllkJ.!",i"I Hl.cu i $t:a~_I!I ~ fi~., T~I.061 S,~5114.

• PdQ lO~ 199'7 . .,1 :r.eL m.el'.;ll ik~ ddll,jill, zilklj." ~jberJo S;l.rtll za P:i] jenk", ~Ie.k, rzto1~"!,I~, rc& IQc JU_lO.1 1_ T<I. 061

• Pd.106, 1.4 HDI.2003. god"i"j, 0.1- .... I'iil Ul1 fur op.ren:m-:r p.IElO=lii CI!:rl rt.3 i PDV, U,102 Njc.mnc.ki!l) ] 60.000 ".rdi~o! cijenll do rol:g. 8.800 KM_ 'Ttl. 061158201.

• p,," J07, 1 .. 6 B, 1003. g.<l,.".i, l ~'r-J.llI! fill orll·~m_il. pl:il..{-.e1l i W"il'1J! j PDV, J 11,OOOprda",.s~rv.i5-.niill:.nliga, r:::({rn ~i"iC!lilb..t1l ~. 8.900 1{M.. Tel· 061 OiJ80~.

• P'oh;! 1.4 i\lFL! ;20011, god,! l"!'a'V'i~ 0:1 I;1rulllJ des ta oprcme, r~k rq.j I vlus[\lk!ll ~.OOOptdau,CqhlOl iilj!n'_'h~O\'~ gu.m~~ CD mdlo, djenil 7.500 KM, Tol,0611 S8~02,

• ~17'i'Qdl!jaJ u ~rtldo}IIJ remom atnaseL"'''1:a_!tl::m:;H{If~, mCIIJIlI, briseca, Tt:1, 061 3<6S 19>_

• Prod:ijlo'.m " kcm. tlb"icnili ful!i!:i ea

Golf,. I Cjil,T<l_tl6) 59, II~,

• Prcdalem 2iJ Golfll al nasor, aheuaL!Jrl 2,3--14 i-l;i 1J5t:lLii vcaifa, mcze i race .. f~_ Ttl. 030' '>1·9%, 1J61 fi~l 4;0,

• Radim .il.til;ikQrtl1..iv:n\J I"..:d(iw IUitemchua.vaecnle. farbaeje.poltranie. Td.OoI55U47,

• ReDCI 11. 1"fti_s,uaV;jl:Il) :!ii,lmi,=, doibm; ttnfii mctalik, cijenn po degnvon I. Tel. 0([1 14»19,

• Ron" ;, kamnu s, 1991. god. ,. cl.

O~I )0;585_

• Re.DO CI to l Al 1& V] lnoii.!e, 2001, sh'j-r 4 vr.U;Ih fnl tlpT't:rnj~ din nmlc, 7.30.00(.1 :PreS9c1 serv L!in~ knj i&l:!;~ M{Io nev.eiiena dGR$ 7,100 K.J\t TcJ .. tl6J 8155{;).

• Reno Laguna kara va n d.t:tcll 200il, Bl;lld.~ ~irtllu po degcvoru. Ttl .. 03'3 4.l0-6tJ.,00Il~05)9.

• Rerrovizoraka cg,!t:d~la ~ sve VJ:-8te-:aUIiI,) 1\,L\t. 1~~.ODI 5 I 2799,

• kL':2ll1'vnediiei"'\'e"&ll ~OCl'~]o' T~I,

l)or.75117~:1_

• ~kud, 1',~jOl_4 .III'L Tel, 061 110 Hj~,

• Sl.lfl!lirl ib.t= n~'V~ tpljl(J\I[] I:' ~~'\I~ l r-

]>0""",.;1 •. hl.MI7~~~62.

• TI;J~nL:a RA V 412005--1 di:,«:lj :r'I:'Hb~ L..!"U":I!D .• n_',hlo\';!ln !iervt-.;, 147,ijO(l KM. T.I,061' l~n87,

• Vd;jot ib'l::llh.l i -..grtdiiju" m.-st;fu~ :sku. (}lu;1Idu n!;l:lcdl!la 1.n nll.roVtii!:Ore. ",,,'olio,,, 1'01,1)1; I l8Z478,

.. l.1I flapli ] &·10 ghlvitin ~ letJ:J.jLWi r,n.il:n"~ ~JXH1~ mtfl nil. Ttl. tJ6,J L (j'9 !4~,

• ZII SJ<od" r.ll,i)" prod,rom do·

~~!.rotf5i~ IL~jti~b' 6 W KMJ S~rajC\,'Q,

Kupovina

.' RUfJk.l.lem 'b.IIIr.L1_ri~n<'l ~.I~II~ f\i~l.i,[ 1o,nll',:tJI3; ml,dogolfujo. Tol. 001 ;O~ 19(1.

• VrMnlt,l u~:ku,; .ta'blieni4 hLi'l,";ilfOO~

ni hid., ",i.li b ,02iln, To!. (Wl~506 nl.

.. thkllHlluj~ln i:S;JWl.LvnOl 'Vuo;o:ilY lUI, IJ.H. L-ab 1 tlffiilJ m l.Ddil codH till is--

:I~~~~r:f.~ ~1t~1;g~'~ rl3l' i.'>~dal~

!l~\J~~rOJ~~,:~~,~~il;31, ~hodllW-

• K\.puj~ Selr'JQll.'!,[ A '4'Q...~tiuii u: ~i-

~~.~'~I~~3~I~l)9~r~~~~ Tm~~li nR III I m~

'. K up * m Ford Ki\ i ~ """9 !lru.,\, ""'", '1';,1, OM lJ~ I ~3.

'. K-li 1'1\1 r ~rn YCi1.l l!l n i~1: "'rFj~n~u n~"'.wi.'t.ltH.I! [I;i·S [rtfl.i in 19bEa.mJ!I i 'S.l, T"I.U"175~2,17,

.'~U~lir(;..m l'I~TIlri$!!:.tl.iE llJs[.Q:1a lIu~n ""~jj"lo",,, 'I',),06'161lg~7.

• R,urlli-i,!m h;''If,:]r;jsaw i {I~t!l:1a :J111;l} ",dii.IG,e, '1·,LI16124~467.

Izdavanje

• £arnjcVf.}, 1 ~sob;;m stan/apilf!iTUIl]_ s.e i:;.:_[1::i1nl.!j\jj~ U<!I duii poe-cllDd. SQUdno i IKI L:!Hmo nam~ l~reN~premljen :;o...a smDClvanje {rotkm I: IJQrod.lI:~PO'i'TtiIlij ~O mZ, Grlli3nje. cen[ral_rIo. [nlt!tn~[. K!3blO\'$J..'<I- B:a[kIJTI 6 m"L f~a:rk!,[lg. Lokilci ja.: SiU<1jevo Nov] G md • 1l.1. A.. Mul<II;)egm'L~_ M-hr +4"50 B8fi, 28M. E7m.:(}il~ ,I'Cfltp:st1!lmilB.ct;m

n~I·1N<lt

• Jzdaiem noveaduptlrau prmilor 114} ml u S1!.1'CI1-evLJ. Ai. Thn br. 2211~ lJ'OSOOilIl"Za vl~c namjenu

Tol.061 131363. 315.·1N<l2

• ladelcm kcmforsn, exktuzivno nllmi~.be_1l dvosnban SrBl'II IJO m2., Grij:;, nil:' - .,li.n: ... S;troj3i ccancml C, ea basmei, naselle Poejum:-niCln. F,,,,",,,OO KM. nl. 061 19 W 10. Z"'''; o<! 17 do 211 ",ti.

''lb8·1 Ndt

~IJl.f.l! 11 sp., "l,g1Ol dill ;z\~ati cd '1., b, o:!IOO KM_Td_M6-411l,

n~!:ir~~~:.~::~~~~:~~~

m e. TcI_,3l,-I07,

.' Cenrar • I):lil'a~ ibJ 'DU dim nCl~~ll;e n,,!11 kS.UlfH'Io opn:m!jl::r:J COIQ !!,PIIII'[t!l::lX"j. T~1,0617l4'j.25,-

• Ceo tar, dvosobcn nnm lessen sten 'U j(i!!"(iI d1~ el'.111.110 gri jun j~ 500 KM. Tol. 061 I 417()Jj,

• Ceruur, dvnsohnn Miln mpQ51~i P1 uschuma, nunrlesren tli pruzun. Tel, 06.921419,

3 ~ m~~~~~&S~6J~l8n u ~:l.r~llj~ru

• C, VB~ j, fit.rhl!dJi~T ildlLic se IWS:~ l~rU-S~{l-l·.Tcl, 1)33442·634.

• .D~ V c:ldfcl, oamiclL_C"DI Iedu ~ljlJ'U'"'"

~~j:\:~~'lro~~·r~t36~·2g~lllj:J

• Dobrill]a~! ceruar, ildaJ~m 'J}ro!Y~ Lt)l' II ml.1'd. QH 4i5~·15il7~ 002967 19Z.

6; ~tb~l~1 ~j~l~jL~n~s~s.t:.LOj;

~3~cOO6_

• D~"rj Eli 0: IUJ dvnsoban prazan stan, 150 KM. .. rrlijc. Toil. 065 l58 861,

• Frizcrsl:;;i5llICl.l1!SLI irwemaruru.po~nlj"".T.l.ool ,601499.

• r; IB'Y'flll .-:~~~ Ae::njd.folll~~.1· DfIohtll1 ~~ i:--AllMje:m ~ rnJ.lJ. ~ J m]1 ~ 2 kHr ",I., T<'1. 00 I ,H3014.

• Gl'bil\'i i:lB l, i:t.d~ii::ro .b.'3..rriu ili:llQd, 1r".ur .. ~iu~, Ttl. OG~ f.39 2 'I ~.

II Grbl.l'l/j~ 52 ii'll] ('-lin.!! CI.I_b 1 '-I Ilef~ n!.ll'nid:lcnl f1.1U~ jlilrklllG. Q.jW ~\ T<1.0b~""Z~\'II,

• G rDllvi~LI. dvn~ohi.LD (lum it:ilen 'loliU1-~ lu·I'I,'. k ueu. I ~'iPm I,. 'fil. U6-3 6;\9 lU,

" GtblAvl~ d ~J:fit1olli) 11,511'" .Iltitr II no

~kl~1 .• I~~j~WliJ~I>'r1"k,dj .. ,111/

.' Hf!l$fi'!:~~ Ltd iliil:tn ~mn tro:-Kibl!n~ [lEe,'kO ~uUl. L [llIlei bu.!i.l.;~'!f4Ul~>OO." ~;~am ",,,,j<$L<n, Tol ,~ll(l<l108.

• flIllO!ilJtl-Ttj,~II~~~~ (I,1II:1]iC:'lcn .pml 1m, •. 1'.1: 061 In 269. OJ' newill,

• nid"'~I"".mJ~~'.[umn 35 m1. ~, ... , "I'''''li ,.17 n_ ToIdl(i!i 46~ OJ I_

• [Ii d~ tl'f.»:obrm ~ 3 mol) Ill,. j;)rnzun

~~~~i~~~~1.bi,t;J9i~t~lw

.'Uiljj,~-OteS; -lo li!"~OIj .. fi'u:!1l1clm~ nil ~~~1}~ltiv.1=u~~ f)1.)~chl.l" ul~ T~.

• r,litl¥D-Ole::.1PljvQli.J1~ 'itL!..nIJ~'Il[Ul '!ili.lU, PQll,jf.ltuJ].l~um iJ! 1:lra.:t.[U] ~ s""~ od""j.M.P,·iy, kIJer.ToI.r.29·lll4.

• mt.l11l-Sru~, Pli'i'l~11~1' r,~hJ,namj!:;9t~1l :!iT~I1o. d'V\l:.!iC!lb.'1.n. Ted., Clfil ~rl:6 7115.

• ll.d:3j~m d: ... reobilIl nnm,il$rera sinn pj'l-flrliCi. hri toy r~hlk ~I!: d'u hliM i. K :.n; 7 jlolo.l:w.L ~ SILlti.e!Hr~p~. Ted, iJ6.l43~ ~~'9 i tl6i4Ji719,

• t~dLlieul dyo~.ohu." !!ilnn, Te!l. 061 3% 517.

.' ["ldOllol."n'1 !!Ii! ~n 550 ml:lo u' Oo~~j!!!kjli 'iJ I iL.":j~ l]fu~lh:::ttA..'IJ, ,[',t'lflI l'a I lUI--, 3<J,lKM. Td-0612;6,81

v~~i~ ~~b!~:1 '{·~t~~fi2:

74'.

.lzd~l("tii got,afllll.l Ko~w:!k(lrn brdil] M .• Hadz.i.j.rn_i~i)i k(]d lUD~a, ·l'~l, O~lliH9~"

• bda[Lm:I garn2:lI U ~OlJ.!Cgu~Grbi1" vii:iI~ \'11 nj&ku :'ijlrn,nl1. TlI:l. 65?- t S9;t U(II 9115~,

• bdiij~rn ili rrod~iem nl;dnjll nil !iiI"" rl.!i1U. Tel.c)619170D:9.

.' L:o!!dlliem ieililOLflClSOb;)ll 1l.1m. jcitt:[1; :o.lail ~ Cen L('dlni 111 grjj:al'!jem: priv, klll!.i!l;], -S::lle Z;3,Soona, An~iG'. Td. Ol3M9·744,

• Il':tiiil.ft=il.i i~d.rUJli[Jbl!ll1 nlllnj~lt=u st]]1l u p'rivnnloj k~ti. Tel. Ol3 6~),J~9_

• lz,:t;Jjc.m jednmoban ~L<I.[I IlAm· le§1~1l! J1~l:b~1l 'Lll:il~ :stu.(il:il riCilmHTolH5·5.l9,

• b:da,~m jol:dflllSob01.n stil.[l ~ 2.St\J,7

deere i1 i zaposleof, f:l~zIlC grfjanie, Kcaevskobrdo. T.1.1J61 $37,13~.

j:;m~!a~~i:' ~~t,orr:.a;;c!bio. ~~~

~~.~~~~~ ~II"lJ t,... Ttl, O~ I 7!f I ont

~ .17.~~ fern i~~?So.bt!.n M.DIl~ p.1 lnsko ~~.~5iI8~~~rd~l,e ~1,Bil't~~IJiI. Ttl.

• I ;r.;d~IePl ,r;d,n~)S(iob:Jn, ;t.i~hr,.t'Io i (ljlreml [en SlllO sagri f!lni~mJ HjepalokaoJ j"S"ka 11. 1'<1. nn S38·135, O~, 147001.

.' Iadnlem knmptcmn frize::ts..ki solon P!IJ V[lHniku. TeL06t.57543rJ-

e Ieda jem ku ~u o:il. MoI:jlilAu 1.lIJ mz, .liJ;I1OO m2 vna, sredcna, nam jdt'en:::l .. sl.t.il.ncim.iL·rel.0611"Sfi26:!.

l\:d1rJi-:r ~.II~jl~~~n:4~;~~ban 5taD

• hdiljem namjeacn dvosoban sum Rod Metlil;!, [;iln! I me, ul, CIt~IU!i:;!" eijeea .JOO lUil 1'1"" ,00Ii', T el, 063l0l 122.

.' lldL!jero nl.!!fi.jdl;CiJ (tVO!'i!lJ!;Jiilti :s.md \J nove] zgrndi u V~lclirjm1l.. Tel. MI m7~~.

• Iadatera nam 'j,~[f'[I [ednosobaa stan, Do. i; Y ,lI:.;o;T<l, 0.61 !IO)661.

• lzd9}tm ,n:lf'L'1 i~len 8l:Ul 44 rn.l. br~~IlClJIl eapcsleaum pam bcz dlecc, pl'i_~', k"I~:;~ K. Di=}"tIoiwYi6!;42J kod Su~ <t.B;li.A",~._1"tI.O;\l6rfi.llLl·

• bioi!] icm Dllm i ~11!tn "li.lI:! 1 ~d nOID-

r~~~~-l~ls~j~ ... ~, ow.il Yo·

• l'i'.LI:.jcm l1~mi~ ~_[Im 1.1 v,ny. kuffi, [s k:ljll ~\'l,I perudid:. 1.. cl, ll6J :5 71 lL5(j,SL1lpll,

i! !~~~~~lIT:n~t:mJl~~~ri~\r6

mj~~f u n;a pr~II."d4 kitijil: 1m. d~l(l;IlVO. to. Tel. ~616.l1 ) 67,06,'" 7611l.

'. h:dilii~m ,p. p~nlf ~4t) m2 i!iti ;Ii,.c=

~~llg!~f:lJ~~rJ:~r~6l~~~~~~~nu t_~

• [W!llli!tn 1)~!5[[I'lfrH: pr~)~ ~r~, 1 .... ~:::~ n~ nilnLje_r1IC" [til yl~c IQk.acll~1 'rd. 06] llij'e2.-

• I ~d:i..i~ F.L ~jd\l uf flr-Q~.LOr 1:16 Illl.

Tin, U 1'.'; Jo l.!, Thl,~" I Oll ~5~.

.' r;.~tjjJ~Jn pu'~IQ'Io'.tLi l'J.l"rJ!!-tfir 5-0 In.21 do ~hL"'rlC" I:;~n,~ u Blla. Poro'lc,r'b m07~ "''''c ..... j'''''' T'UL;<i~ \54110.

• r~dillll~m pmJovnl pm~~of!l() m'21 '~r: glE1vnU. ~(1b,r:;;Ibjnl~:¢iI :$\rl;nllj mi~no, tlL Alipo$[o' 181 ... T,1. [Mil z.l.i 52~,1)j34N&·5S~.

.; ll~jll!rn pon1>](lvii:i prtJi5:[Dr" oil (j:':'~:lriljl "Nove' rlllinf". oJl'remlf~ll! J,!'U~llm ~~ kiltlceb.-d fl.:'. 'rd. ()33, 53l·lB.

• 1;r.dl:l[l!111 po .... !o".-,I" prol~nl'~ nl. IlQJ7 ultkl.! 64, ,rk~~,U~Ujj :t.L! 7.l1 til:!! I :iliIV('lo. ~rgu" ';oro Lh, "'Il,m:ot! [tid 1111 sk1ndKl'I~. Td 061 lQ3167.

• l.J:dlilji.lm pnIl1lU '§l'tj]t kti.£i~~ ~''YC?,IJ.~ ~lJ [101 do ~liivnc !:~t~ .. B LII~ PIjU)!.;~I. "'U~.", ~Ofli_ T.L 0621541,0.

." bdall:m mdnju. I ,l r.n~ u A:r.tu·[l.iI;;l.

'.~l."'l>"'" I'"'"" HI OJ )657 {'7 J. • r~dilTt:m ".iO!H.'1 kod &cb.i.ijOl"

r;tf8~i,'1'·~~~';i~l"o~~~,'ii."'

• {:zdiljCOl Stl!].~'tiI [lrli:rlUcl~t:e \1 Sr, Ct.IllhJ, gt-i j;ln~~ • 'rv T cilJJ!]JJ In K.M_ T <I. 061 5174 ;9,

• I;r.d:ail:m sp-riit ~llce Hidi:a... ..kom~ pl~~ g:unl~tI!1h:;;1 rtH!~i i ?.a~]erli lj~d;. T<I.m16l)-494,~6IlS) ,67.

.1.l~""C:fIl ~Uln It~l rn2~1;.!:"OldSk'.:ndtri.ie.'Tol.QIJ I ~WIQ9.

• 1:r.i.1nic:rn ~Inn 45 1Tl~, 'o ... jliofiku pri ... ..etn! If; IIUVJ p,P:t.E1!'i.!;:!i een t 'ill.nim. ~riJ.iJ-ni~.m1 ulica Kc.mal.a K~Jl~tIlno ... fco. 30" Tol061 ZIJ241,

• b.tl'Qj~m ~u:m u :BnuJliru. Tt11. t!l3~

680-105

.I!t:dgj.cm, :S[:il.u·JuJ.ncelmrij.:ski pros· Lur (PO] r.. mUll ic5l~[I.) 71 rn2:~ ~--od Kau:~ dnale"IJls1)I'1!IL TeL 06:6 7S411R.

• l:u1ai~m sm d~mu wbu 10.1 dvos{lh- 1'\0", s.tarnJ b lim Au:d i~J1..C., D IF-a i G",devi D., 1'.1. *19·143.

• Ju1ajem rek op,n:rnlji:l! 5t:an ct::<::. llUf['LjeilOia 11 N ~inrr6 m:a, ~re.b. 061 5lS7l5,

II 1::O:I1,1i:jlti..ljuje.:!it=' dvosC!b:ln :5:lJ.Int

• Iadaicm pcsluvni pmsior 100 tll~ i Uirlijdt~r1 srun 100 till. Tel. (133 lOo-2". 3M!. I",

'Yolo mole oalelic moio'io $.Ioti ' p\llom wob portD'!lo www.dnovn.lo .... cn..bCI. fokolto btfe Icljkom no lCofcru10m.O polIo no ,I. ispod dati do fOl"f1'luloro koi I ,ebole popunili

i posloli no mall: mo/ioglosi ovoz,bol

'. [zd9jern :r:Jilmi~I,enL1~n~l::ru no. Kose ... eknm bnlu, Ciienesc u,klj ueenl m re1.~nma :lSO KM. TeI_1161 ).]3 949,001 22,941,

3943-ltl

• l;::.dajem d'ifo:j.QU-aJl ~[a_Il! G"rtl.(:);l D.ilk'IJ II, III spm [}-lifr. Z batkona,

Tel, U65 11>9 ~68, 3!i1'J·]Nd2 ,

'. h:J~~jt:''" lIvl)s •• d}lU1 nllmjc!t.eu ~u~n ~ jlr8nuJ rJ 1\ li~~Im) - 350' ~M. Grb'"lcn·~.lU KM. a_if' l~ KM. 'rd_ 061 1~2 704.

4nSt·ll!

I

:Tde C1",'lItf~ _

I

rq~y~~~~~~~~~~,~~~~~~[i1~~~;;=:::::::~JUI ['~~~~~~j:-:~ _-::I~~ _ n ~ ~ _ •

:~~:~~:i! dil"t~'~~~:l~:~~

up:lllr~m kului1jei ktipl!.~dlB" B~~ ""n,". 9/11, ,\lipd! ino Polio. Moo. 052633 i4i. 40;9·1«

• !ild;aicm~p,odillil:m peslflVJU: fil'm'"[tlre ... ~ tru llid:i!:f.i St.ICijoi.l~ nom. od L31, 56, n. i 50, L¥O nIl, InI g~ I 6ll LIb. 3H~, I N<li

• (I d ~rriiL LhJ.;3;:! :Z33~ bo;li!! 'r.;:,rn J',1l3:,Qn 11!d.n~h.Obi1ll !!;.tao,}jlo:o;cbRlL1l1lii2 t-!I'll~ r",T<I-~Ill" 1.1I.~75.

• :.\~f9"~1'i'! ~~kCi ~asd i'i!', it.d:!!!i~~ pm.l1ro!iiIOr4C~ m.2. ~I iJg~i:I~~. pml!!i1l!'lflli~I~';':t k!i.n,elL!l'ilcJ !I:;.I :pll;"jrllnfl.. T<I,n61~S'!012,

" AI. 'lJ'f'I'lit n·fflif.13, nUln;r::§,I(!l1L1 b·wr~ :o;un Teru "tILpr)~~[llbj !j:o.cnll1J tI~u I \'cn L[~ oilY B<Jti .. Td <.MiJ1/Z 7~1, (Mil 6;) l~2,

• AILV~io'_' [}oijot; jed~[Iobim 311Ul

17;~~~ f1.~c\l' i U ~~mli,_i. T e!J_ 06'

• .Ar.aHmam;ko p.[l:nodi~l~ I;miul

~e~~~Dfi~~~OiLA'!j;:7~~~'1 lD

• J\~::!rnna[L"j.kl!;l r n=LI-I~i_"rl!: U 'r;r=fli ru gfad~I!,~ eKI.1il OrTt:, i?lumll. 'I"V.:Q.IL Co SrijLL"j .. I""~"ng, I ~ RM F'" ""'01, T<1.06l'iJn~UI ,

• ApiHUJ'lm}i'~o prtrnK:i~l-; ';C't'U~.f.

t~r.Cft~ ~~~ js~· JU l' Nl I~} (f_~ubi.

• Eistnk 71~ d'Yl;)!>Gban MmJc5len ""e_ T.I.OOi )6334,.

.:Blscrik7l,pos.prnSlilr,:Wm.z. '"(1J.

IJGlj~34)_

• .B Ida \'~ i:t:d!l f~m d~'okrm'('[Ln.l :ro~

~~::~,~I].~~rn~~;~C:~~ ,~~ZI:i

203-066,1161595103.

• Bre.Ia.-'i'C'1"j~dn~~ba.-n ~-,dli(!gDfI'IIrnTefle-n.Staf.l,3 kin. Icl. 0:6 I 5nl 41 'l~

• B lel:a,v~ !lam icMc.o 1itiln 40 m1.. poSl.:bSti Ill9)~ lIflU:!il~im ilL ;!o;tu i.lt:t:l Litam'_ 'I'd. 0332'0)-463,,062 j H I' 0,

• JJi~.il,IjI~TI::!Iml~~ttlUp~liitTUS\1 ]}O:s~bElim L1lm:.om, hlizi.n:.1 rii.kul trrn. G",,,j. ~h" dlln, 7, Tol.oo L 5,634'1.

• Bl i1..\l M~djdn.skog tBkulrt [:;ill :oo;~):tdll.,. n bL. d\,~t)r..iiI.n.~ (lilmi~lcn !j([!fj: gi"ij::ll'1,ie 111 itL:o>klJl, T 1.::1". 5026--02.1~ 06191~419_

.. 13"U;oo.;[,1 I tU l-I:jbLL!>k~ B L!H ri k! ~1I pet arlilSH.Lr;:m 1lllITJ j~l~1] i~dnl)S(]bnl]

g~3~tTIJ~nt!rgllj'n Ve.-.611.rlia. "rd • j'ulti", ... """ Wu>WT 56, m,l. Tol. lOS·IIL

'! Kn't~L~] 5p~'" p. prostor !M rn ~ plobS. . .<ultIo, TeL 0611 ssssz.

• Kod b(]Idli Bn~ml, bdaj'em_ Pfij2fLo, POS;I"''''lo,~0m2.T'''.0~lljn94.

• 1<<><1 u""',oJik<J<'"""", b<diljrnl dvc-

T~l83'rIj~t~~Sni ~~~8~~rolianle.

'" 1(00 PLYiilnti:~.tMl.:m ptamu ~t')ll~i",",T<LOOI'I!J81~1!.

• ~ brd'01 i.lvosoh:lfiJJn=k rcnovaun ',"0, kod ,/\ "",,,"Oil 10m ju, W(ll,M, Tel,lI6imm: .

• Mi,d::iiJ"!S~",:cJ1.g:r .. npanman za tlvi~~ osahe, ,""om !ll'"i"~ '1'01. (10111;'41 H 1lIi1~<3rl'14,

• M i hr.i "!;Ide;, blhu B;iI!t1r$ii'=:t 1101.[0- ~r:~r,s:' .." ~riklj"M 1'.<1. DB

• .N. (JrnJ-.,Sct:Li.lelilJ" ru1mlIj!$L"m l'I'(V:.bb.i.Hl-6latJ se am. gr1 fu:ojiJID 1] zgrodL l"~I, 1Jf>2111J.!1tn.

• N:i1rI~irl~e:nu ~1.!I_JiI1"u. ~ \i.f:fili nlli ::t.i'!iJXll!.lcrmi ieni tf -s:uld1.:111 rL.!i II :c:u~. Tel, ,X/ll:I1743,06, ~lll'l~,

• N_,; . "'''',,110"''00 1JI ... pest-cnC"-l:li'~ld~f1Lc. 'l'-c=I,OOI3M854.

• ,alJ-I11a~~tJll', f.attlj}~~l)b.n 1il..aU, [:IorYi 1;.'".gc,d",.OOI{j\I,T.I.0b11.~211J.1,

" 9~itt.,ij:!ib..l 1~J1ierti. ,~~ ~Ilj\'il u rn..lnu.. Ilamj~ten;;!. ,·Et, 062 6ZI1~1.

• OL~k.gj ill n~slti:l ... -:!'l'lllil ~ .dvLI~ U""'"ih. T~I.m~545·183 •. ')[, 1 ;l4(1(".

rn~t:;~:;OO'Jt(Jit:"I~j,~

S::lt'iljc\'~~ •

• P~lfll.li~, J:',t[iI,!,m,l,tL;cm jj,~h!TI O~lfj rc8"t,eJ L:!o.tlln. "-n~t OJ364f,):.l(J4,

• Pm.. "rnslOf IS. ml.t l:I'OiII:pUu.n ~ 'W-c: \1'i1e<1j<r,,"O'"'' ToI.0b13O(i~\I9,

p~,t:i~~~l~~O 06~~r~~~t]~j

115·1l1.

" ~tLlvni _prosl!!r nI~ Sfrnl4 n:o\'~.3:5- rz~~r{l;ln l.I!.l:i\'~ :nu.nljtl1t=, Trl. OUl

• SI~i'11 pol;etl~ ;t~fja :-l11Ct-.sikc -tIu br, 1 (l::SV1. I't'tll..il::f.;:o l1.J_lil~jli ~». p1'\'v.'i1Qf 70

8(}Jl~£t1. ~ mi<><-ci \In'rrii,,", Tol.

• S,aror~,"O" :i~e_m dyokrc'l{(:m U SIj)·

*~.~~:~~I~;~~~ u~(!~eb~ ~hinie.

'. Sl«l"'orlj" dWJJ1QO<lb;1n >mll, -\. !>~'dl... m(ldtn'lo l,'If'remlil!l1L Td_ O]_:j, !2l •• 7S9.

.. Silk !,:J p~£I,~~~r;; i d I1I.--vni wrnVtdI:,_' rv. k:Ur':Uilo i :MlOO l!l ,Wn ~I ",~L nGl 1¥14 1155,

0:1 ~if~ ~l~i~ r(~rr11!.~il["] ,f]. ~2,.'rrl

k~t~~;~~i~~~F06~i3?'61~~v-

• ~tu"'l'Im 'lJ h:!ldim i fril.en;~l 5lLbm, u.:z;tll>f;0\'(lI:', TI1.()6,ll!i7740.

• z,..bn!~!Jl AJij~lilumL[.IvI& 7, PDf~

n">!(Or811..,g. Td.01I16jH9i7.

• ~IUCi.l: ~ ~ffi[lIt, l~dilj!;! ~ pUS"..lll\lf-lOf ",".mlJcbJi 'liI mi koot;n:(Jitnl!. ~iil [1IJ;~

~~:n~ r~~~~t';~t~~9~f.!~~~::

kttllni.ne,lia

• ,.zCtlllCJ,rl1U.ID'IxLn'[}'Jmi~utIllSt~i d~'fl1itlr,.im tit'" n~m ~1e:1l_ -rd, 061 7.5[1 Oil.

Prodaja

" :s [::t.51 9(, rn2.., et::~vC"fI)job;!!,nj rrod1l:i~ n:B t£!tran:~i.:!l p~]1iri uteJni..ll ",,"j;v, Tel. O\;t 18361\9. N.

• "MlCI,J\- U Il.'ili'~"' "iio· 1 L1i D.obr11l ie lliumo'li .rmW'lgrndnill;. l~ ~IlI1H,) 4"'f &[.n.nlL pO 38 m1:! g:-"'£ ra~ :5'1 !;.lbod Illl P rod~i1li, 'un."dn i ('U1- f}~ti. Pr~vl,rJ odi']lmti, "ft,t D(;!.l 1(.\1 ~~R, u/;J 161 610. P"J'1'

'. PrOOt!jem d'ltO~Cib.u.n sro.ll 'S 7 Old: '" 2 D~ll;:t'ln1lj '1.11. Tlid Djet;!c, D~I:aiIlj,~ SlUt :kod s.ll:I!.li:j.'ar nr:. "Kup~t C'I'"~ LS~Q 1lM/ 1m!, M"h. 005 ;·,0 114. 33~·INdi

• Pj'(lt!.i!PI,;'ID dV1..ltrl!J:ijJl, S'WlJ &! mJ.t mo1.t: l kill'! PQillllvni Ilrtn tell:', ... L~. 'ko prh:..: I U ]I~ s!TOti o~nuj,rJ \'1'10 "",01 ino. T,,1. !J(, I 13i:·IOO,

!.l!:99:rILL

• P",di.tlcm p~ proH.I;:Il' Sit rn'2: m~ Brekit prek{~ IJ; I UIi t.iI i~:f.i! t1 ·O.ttl)l~ d.rhl; I'1!novi 101 tl! :ptlvt!"u 11 ~ ',j.\'i!" llmm.i~e! f)Wd;lj~ b~ ~"'C'l1.ilik(l_ Tel. OGI ,14 I.n, %1214 ,16Z,

l~79·lN~i

• P[\ndllll:m~i."d~itm p. p, 11 It S«:i~ l~tJ1.)(d (II:! I.3.J, 56. ,I [II.11 lad ()62 9~1 110. 3412-IN,u

;. 'ftl"(..dOlI91i nililC'(ltanU glJ1.Su!lJol'" TIJ 30 moll ked fI,h':U~(!HlI:lnO.Hnllln; •. Cij,tlII 6S.00\] "KM. Tol. 06'

511000. l,n·1Nd.

• Pm;,j;j,flml !!jjbD, M tfiilli 1m, ul, Ai'lL'..!' l]Bbi'lllLi ·Ndvl On!l~\ ~(i. ~ Vi[] 5I'J:r:'.J.t.'IIUI,(:;I'-mdllpdFolflj vl. J/l. O<j""h .",,1 i ••. 1'<1. 06~ ~i9:>H

~[)~,g",IU

l1li T-{IlI,.!:.TLI:h P"(IJ[)til1;.1! Rib<l' '*' 1ll_2:11 1. ~u:r,! ltal.k11DJ 1.1 00 KMlml~ _'r~l 1.161 4151~7.

g:r~~~~);~~.~~~7~~O. 611 mll J i:~:~ ~::;t~~~. ~~iI~f&;.ll<~ pU~t~

.IIilJ,l;\, PI, no;';,,:, Bo,.,....'" [iill'n ]7~tibid{][ p.+S+ r TSiQ .m2.h;£1t:] sn m!.lll, T,!. 002 319';;6-3.

_ "llid~fll'tldBjl;".QI:!I\;j!J.'uJJ.i~<.i\!iin.R, 95 mz, + Qar.,~ .. "rel. 62Hi51.

.. Il 'id;t;:l- L~art1\, ~fl:l11l 'S S m2~ HI ~pnuJ 1,";; lene tlo ~ lJ,e.o~. 1t~L Ofi:3 013·5,4,

'Iii (i'E.;l·i'<i)on. !Ui>.'II1 0,$,11,s,."". zeml it ~ ;1 !5[1r'lULI. '!511 ~I rn1nm i pes. ~6tl~~~'6001. clrC:l1~ -pU ~;hl,~~ .. »u, T~l,

• ' ~od be I n Ice KO~c:"r...l M IIl2, 1, ii-ll'..,

t";l:~~;'~'7J /J~~ 1«,.", l, 100 [{Wm~,

• K~~d 1':;1 i ilC;: L.uJ(i,!"I~. U'n'! UU _~t:!.

o~{(l;W~6rUf30~/,4~~'" ""10. "I.

• ·1{.tl.Ut]lQ:v i-l'-t1,l'1!l, 'S4 J n:l. :l.J;OO KM/ml, 1',1. flot J 56~81,

;. KlICl,~j"Ij l1~tUjil! rn-l,:l:f.o i :r'JlmI-t=n" 1;1

iIi!"'-U. 1'-I:iI. uez 1 b S-S 66.,

'. 'L')~lI1i'i n~ "2~ 1J1~, l, '~·r,,II d\'ij~,itI~

~~~7~i~~~~ ~1~d tu! L30tl R MJmi. T~l.

.'~ 1~_ij~ll1lel;~ "Sibi.~~""~ L~,,,~p~~ ~ hfw. n l!ll.!!, [r{~,b:.t!l~ I ,son KMhni, Tol. 061 \JI9 751·

• i\.L PVdf --: C;i!'tWJJ! l-ctJn~~ulJ.::I.n 1Q. ml.Td.!!6113l3']'

l':~~lii~~~'t ~I~ u~l~: ~ ~~G; jLd~m~Lnu~,

.' Mli}lmljo_." rrot.!rijepj ,joI;t1n1 jlt lia '[l{.I'.

Sle<!o," n. J)oltrlO ill. nl. ObI Sl37,9, 061 il79MI.

• N~d~ilri~i HlTibr1l.~lfj~'.1l0VOIH·"l3,(tn l!!It ~'I:m del_l.Ix'*l kLi.fJ]o m~ S~iml.ll 010<""00""1100. ']"<1,061 !filS I S.

.' N .. 'J.i7;i.![1oij '~iDr<l P:a~'fil:;"! n.O'ru-

!tcl~gl'5t4725!~al riier\1l PD'·~ljila.

• N(!Ll:i;r:J.rjmTJ15l"'~~ su rn~ i I1_PI)[ok, U I'r'''', 60 1lLl, O',brll r,tifiI<), """"~,,,d nj •. T,\. 033 r.l9·190.

~,N L'i~ - prodJl.r~m 11_()['H} m 2 ~um~

:'~~~~~~'~~T~t061'lt66g6r~~i:S~mj~

.' NOVil'1't'lJ'I'[IIti:ll. ~f(H.hlit.rn phJ.~ :t~1,:l:3 ,!12, 2tHJ III rnn ~I;:l ~'11 D_g 1''Lllrb i~~ R"Bloo ""."t.,. Tel. U6) J.l68W.

• Ni)~OgrndDjlNed~Jjriel, 13 m2,,~2 'm2Ji 54_ fl12 ~ ~6 IT! ~4 J'J.ljI!fi!: hE'!dr.:~t ure~ I .3,50 !(;M + l' D1I" .",1. 001 701 I!!._

• O{tt1~I;.$i n~ (i~ m.l.l :!'U[I:Q KMJfIlt. 1 ,'~,. T<I.~611'{17ij'l,

• ' 0,1 ohiA.~i n:il1' POl:ii, proslor 58 m2. ~"OOO I<M,nl,(llj1 Z<1919'1.

k~~,:1r60jffE'~,2~OI.7)\~t~~";O

llj·793.

• Pille,. ItLtn1.)hJ(l-sob~n ."i 11111 4~ rn 2..

In<;f'IIr.l~.IL~ijv~Tcd.n65:)81 ~63\.

• p{\r~ I ici Dll.1_t.l f.l1bri k,'r:- .t.Iuh~:!I !

O~!'l, ~nEI.I p 1I.I!Y.t d\' i.I I m::ID,n'n II fl,wn.~-'I

:~-~r~n~l~+~IL~ rf6;4~~Jt~~~ uz~~'f1

iI9'~"64;0'74.

_l'Ll,1 ;!L leu" "n," f"l>cik. Juh,· "",Td.06IQ19751.

• Pf.l]';u~~ ~e\i:~litl.:lllLi \II~I!..tLdi~!i!J 4I;u mlllcln I,)m tnrrlisl:ruk;lLlmm ill!. ~ d uJU ," .. ,=1 i,· T d. Or;J ,0 I Dl9,

• l"l'{)'I,'olj:(lo onH:lllj~m ~[lr.su:iljcru u (It-"1ltrL!: Itiffl~48' m~ rri .... ~lJ"lli~p~.s\}dllEi Z;] ~]o,,",.L1j" !tnfls,lo't', ~lhItll~ltj~ 11 h. ToI~OOarlMlIV.Oll6lH 19.

'. p~oJQripu rn;llJ~ie:rn .IHI.6l 1a okntmL{!% vis-o~n ]lri7.eTT1 'I f~ ~r.Il, )l..]oi"ickall1-T"1.0~llQI700.

• r''IlV'oljntl, !it;.!Jl J I ~ 1111, V'IJ-· g<>l.""·""n m,. T.I. 06 I ~ i, ;61,

• "Pr(~d~ {-C. !tiC kucn "IS nL~, ti'k ~ .PQ\', ~ ~tI m~_ u dill f~1J LI ) J ~ll L di..I "D~~e:,.,~-H~ ~ I I ~ 0 m ~1l1l t:-J hodl'l, PfI!l ij~p Ilogr~' rIOl

~~ ~~~,~:~~;~!~i~~~~:

., u.hl (,-1: l J:,ur~t.t- ~~ :; S;IIF.I~nu mi"~ till. s,v.i 1}U~1Jri ll~-dlij. ~tl. Ku~ i~ iL.l_~1ruVfi po tp1J no nmiJ'V! n:ifill, lm'A I;n":iUI- T~l, 06IS4l-<4<'

- Prod, i 'm.2.(Ii)~ ml ""m II. k"d hu· 1,1" ~1"';:v.40 RM/>n~: Tol. 0011 ~i 701 Ui Oil'~917fi ~%O,g.

- Pirodoi,m 1.100 III l II S,.hm;·

b;j~~J.~~47~g~:' ~~ llulji .UI'L~illL)-

.' t'<' rCiJ:l.i tin 1~7t1rJ Im2 ... .imi I j~,LJ, ~.IttF'Vi,"l, _ GI pulie. 'U.ltD ['IQwk. i gr, vno.a, T.I."~I" 11 ,,~.

.. 1'~"Ji:I:~jtrn b\1!(. p.i ~(,'1] t:j~llil~t;

~~~(~63~,t6r.153_1I)l u!icljrv. pOyolmo,

.' Pffld.::.iiJm ~"v~f'(jilll~oobllfl_ ~rtm~ S~1.rnI I!'I,I'O. kod DIH un I til. "Tel. 066'!59S 70J,033l17·l>~.

• PJ'OOl3j'l!nl .ec-l IffiW'H.lb:Ul ,sl(! n n J n lJ ,. ~I! A tip.I!'s:i:rtp r~ul j~ w rS""~ tj;J1- "koul k.-nb!(lWs.~j]~ udumh 'lHiLl.tjLV, Tel. ~~_13~il. 9~Q, vjk"nili,m QOm n

• Pr{lcl~ji.!"ro d\,{lLrKi~bIlJl ::1iLIIJt, uliro Pa.rtJpT.I Hn,! iMl1 J!1r mL T i!:I, 0:62 9M) ii&.

.' Prccl'iJr:m (j vowbiil rt _~~?'I{t1"im

!>k.a~ ~ m_.:!: .,. 11~~~lF1j Q('Jm{;t C~SliW~

~~~(jfi~8~~ld_~~~' Sg,O EUR-:r..

• I~rud~ ~i! m (I \'i.l1i:Llce lloSlllfl_-liS'mJ. n;l n 'SDrnHl~ tl c~mm Z~nlce.. Tcl. 06 ~ 69lJ848.

.1)"E'"tIdlliEm Iin.t1flU kC!lkaSitl(lb'e.~

~ d tjl uma 'I!;_i~·ill_it!6.!. tciI! sprat, $V,!: Tl!l 4 duluree rend;< .. i·cl.JB61ll1'.l.ml9,Gfil 14'1- !m::~ 5-1 n.1gemi;t.CliI]lil ffl1.l.

S~rnl~~~~~:il:~;L~~o;'~r~TcJ~

06IS1J82".

.' J~rucl;i.ii:illl jetiJJu!iobOJ.J:l!.lUiJ 47 ml.

Ati~!linr.. Stn"n1rl1 Vr.lli.l-c- It 3.S.i}(ltl E Lfll.·,. Tol. ~>~-:; 79,

• Precnlem kll';lt ttl. nil M~llmlJo~6~C~jf~L;,lin .. ~. IlQ!i'Cb nl uh:li!i. T ~l'_

• Pn~d~ljC!:rn:lt ucu ';1i:r~ 1M:;! ~D~:1LI~rn. ~I! 3 ;(1I!~~bl1~ Ul'iiiil,lI,! ~"Y~Hb\V i u~l1l"1J; u.1.A{I~m,i1 Bu~c., llllelll1'!,:IlI;Jl.:._ Td/()6Z l'~ IlO·

3 ~~~:l:~r.l k~~::r:~~:'§oon~i~~

,"11,. T<b06B9I 3j7.

.1;l'rot:hJ.li:.~m ku l~U nn SHlfom G.r:iId u, T.~Q6ll'I.jQn

• Pl\~d~TClm. Imell priumljl!., :!.Jlf.:II'£;.

~~~;~~~ f.~~3~~~3iB:o~j~~&.

.l)mdlll~_m. k:U~\L'iii 'llkll~nj'!Jrnl d. ulunneruueijaurednn. TeL~12l9;!1.S~_

• r'rodmcm kecul V.Ct:il - nov Ha ura-

t~i~6~~:;" "'v~\! SmojI0';';'· Tol.

•. P'fQdl1jc:m R 'j'nll td.tLn sinm b ..... pcsl, ~lJ 1,&.J.t lit. Itul,.gf~h'i!l ... ko(] H B LlEOli po diem oJ 60~ JU,I po m2, r.l. 01>1 5;11~\I.06\ 24n49,

• P['tJdoll-ie III jf)k.1Iftju ] . .300 till :5.1.1 11m. ;!;_ll,lli-:l1A i~gnu.lil,jll !'jL~mb, Dhjd;:~

·;~~r~~g~~ijt~~J,tu~4~¥~~.n~d pi~~

.' PC'Qd~L,efP ,I L~kt,U7.II(l ~ipn: nd ~I:~'

tr~~~~~i~~T~r:;r3~7~3(Jl~rini~.

.' Prr.:lld ILjC!~ tl II ~~VU ~ut!J, Ii s~ r.:.liii!~' LL; r11lJ~!1.~ ~.{IJj"~le\·t!i: Kl1_~ UTIli u-i !ijJfntll~ .:6.vlllll ~pr.:J t .I mil zilSl:biln L1.l,U.i. O"kw;;·niw I'Hlvr~J!l'l!" l.iXMl' !1\2"J 1l~;t"'.1.('(tll:I :tit!.~lill .. VJ.lJ:S_L"~' I!~ 1/1.10 !5i\'t! u~nlJ;!'n"~~r"m. '101. 002 lJ781 l,

.' .P'tp(!;!I~m p.:..r«h.J I ,2.,500' fi'L~, !,Ii

:J:~.~J. J~!~i1to~~~tS1U~ i~,:g~Kf·

II Pr'i,ld~j~J F~ ~~h.l 700 rn.J i kUL:u P + 1 SrI novom L~r'b-- ~!.ir, ,,]01 ~gmdrn""u

~k!'i~~d'~~n~~;~, ~·~r&'1:;~3~t:

.' Pro&Fi;i)n .phiL' J!1l, C!".!l.(!I&Q-L!i:t-,I;')Jl1 pilmoIi u r£koov io ~oJ 1·1. NOl'Og I. Tol. 0316J8· I 25.

.; Pn:n:lai~ vl::l~ D Or(.':!lU ! _15.0 .ri"l2.1 u:.! L,":~HJ:.d(rl1>Q!bmilg.fiI.dlJrll. ·l·~I, 0(11 7490142.

.. IJroibjem po~'fll ,1l1l·giltM'ltljeru 11 N''L,."d~r-ieim~~L~5-Clj[''l'I'h:".I. ~/I. T~I_.Jf!l J),ll6,.

• Protlilljc.m pmrtllilll.ll('miju G fh:l& I'nl'"'". T<I.03l~59·756.1)(,~ 11·'i3l.

T:'I.J~~~d.,OJ~~O~~ 40 rn1, 1\'\, Dyor.

0~~~'k"::1i:. B:/,4Im:1t.~rl~

I~I.

• 1;k~Ll(lili rim MOltJ 70 wI ~flr _ i oJ ,H) ",211m 'pre A. I'<>li< A·Ii\zo, T<I. 0l(,1 ,llOI2.

• li'mdaje:m !lillu]' B~~lIi d!t TD,2 + 10 l'1210r:!~ + YD In 2l'1~111! f 4B,()f.lO II:",; M • Tcl.O.1143Wo,

• ?rodlljfm jj:l1m ~flgic- vn:=l_ 1111~

i!j~ D~~"I~ 'i o)i;,'" no.!, I04.llOO!<:.M.

• Pj'(~dl~lem .Ii.151' [liL i\nek!i.~~.J7 m2_ Tel.O'1 ~60;!67,

• r.:n.\til1}t!,m 51~;" UlI' ,'\'f.le~~u ,J 7 m l.

Td.06'9IH)~l,

.', Prod:I,!!: [1~ .'iUlIl nl~ 'Ccn,g,.i ~ Vii [I J'"111.

i~I:(J~iJ,~l~'-Q;~,~5~ mk J04.tIOO KM.

• Pl'(t.ljml~m $!Iiltl Il:u. Mci ~a£'\J, 88 rn21

~:':)~i~;ct.~&iYl~~~trm!

• P'!I",uJajtrn:..5lljti 0:;1 01gc1.11 ,Brtans ]t~.I; b,.', 51 ill 1, 1 .• p,".Td;[I611404H

"·Pn:llj~J~ !itIJn ... I.,ubl n I m1l, 6' !;:;v., cii<", W"ol ie!'-' 1"1. O,l5ll·0l3, 1166 ~71ID4.

• I)ftldai~.'m 15[$1 I,! N I1VQol S~lc=vu :kii 012, + ! 5 rn..! W:ril.1l1io! ;oda~t! rilll II U::tl mUl;Ia.~k"i!, ] 8:5.0()0 .K.I\i. T el_ ~J() l 411'1~1.

• Prodlll~m, ~ rmotJil n ·stan 6S ·rnZ,.

g:;~ .~km1~t I V E~.~~~:~:, I it~~lC!cl~ 033/411·,'19

.' rrfi4l.!je~p ! fll'!:i(~~'1.:111 !i1lifL ~ !Od..i:tll'.lII

O~~~7~~9tI;:l~ '~rl.lj~ Zenica. Tel.

.• Pl,l)~ai I!III "';!li~·I~ll gtIId.. dmt\'4h1~ ~z!,'TII.d.1] J\J, .5i.<.1.m b. ~r.u;li.': 'l-OOO m2... f.I., KQr. )".IOVrlil [It: n:I )".Itu:'e.l u. 850 fill ~ S.atoJl Polio. T d. '162 ~"Il "93.

• Prod2l1cm ~n:,tiiStI;:. i,00C) ml,.u:r-baD. :5:;agjasl!0:51 ~ bgnldnju :!il~Uflb. pasl. uhiclu" 3 ,0(10 m l· S "'P 100 .~ ". 'Li'l-p ~jl!t::c, Tel. 001943. "''513,

• Pmd.u.it:im~izdlljcrn jJL1.!it ohic"~:lt '[.000.[ .. 2 + 4.0:00 Itll u!tuC_ultl;:,\_:m ~~vlilrif'"ilnirn p.a.rkiJWQm_.. -I.J ~ ill.~gliuOJ.l· Ili pUL SarajC!v-o-Most.'tr1 :n~ t "I klh.!l-

~~~~~:~p~~:. P:;:; U ~!.:l= y:L

Il61.N9249,

• :PI"fJd~j~m/mjjt;Djam rnll.Dju kue·u 'U Un tru T[-(:bln]il :ca ooJilflvllraillci M~ll 'IJ. (.~ntrtl Sar .. jey.~. Tel, 001 ~-671·?i7.

.' Rak£!viC;l~ Sa.m\n g!lj ll. du] um i 1''' <e,"li<· 1'.1. OGl ;194))6, 033 HMo~ .

• S~ Gr1Jd. AJifll kQ'riJiC"1 dvm(lb3n 58: rol., ~'.l1 ... koiJ h~lI~ I.tl.!~, Ti.:I~ ~:;h51 41J3 323.

n:'r~j~~~~~j~~"'~~li ~2n~~~:

• S, K .. ,Iun.ij\l:"Slml u 3 nwlJ'L "'" ~

..tIo!iltw."IllMlIJOltM.'I'eLllf,1 m~16.

• SHirl Gm4. d,t.li1IistlmIlJl' ku¢n.. ,3-.~U rn1 ~!;ITl.ljij~ Ill. UfiJsiI]fe 771 ] ~00Il £'Ulot'1.L,JfiJ.p-iri urednl,' l'r]. O6J ~~ S$~_

• SlU~T agjni~ J09t 'ktlC~ 5~ rUrt, ~ru!lolL.l),~'fi1. t--d HO .lIi,2 ~ ~II.! t'lOI~ i~i'l,y~! 11!llOj:i raon j ~ i 11.1 rk [II~. '[J I.1Z;5.::1, gluvnC' ~'Ij.'StC. $Vt l'i!!~U.l\'ir8["jil! kcmune!ije U rcdne, vl:as:ni.k 1 {t. -.t;oI:'l, 1)61 BS '.1)1,

• :r1~liY~! S:al=":iIj!:Vi..lJ '!i[!i1\ vi. Jtl, Pil,olllu,:T.Loot 1119/4,

.1\,s; herof~l d\'~1!Ib2l1! 58 Ul]. n:[~nMrnnr~ffid(l Pal rn'l~![i'fiiI r 11. -fiL:l. ot l' 19H1.l·

• TI'(i~I;)L!:n 76 !nl. tt ~'us' fll I 11.'1 I,jft~

b~"i~"9~i.' halkon .. \WC.lmn jn ·r.l .

• V. "!\". :;.eo cenrnr, ,iIdi.!fU_I.l::f1n jedno-

~CI~Jl sum 36 1lJ2, ~4,()l)[I KM, Tt!I. 06l993~j3.

• V~M~"i'"C'C_n mr, dvoe L~Ql, !11L~O-

~1~O~KA'if~;~:I:O~~al~~5_ 100

"V~II""",i""p<);l,,,"ri;M"".' ~S "'l.olosn""", I II.T<l.lII\ I 149183.

• y'l),g~Ci1.(] up fr:x; rednlJlmb=LtnT_';::Ii~~ ;si1Inl~ pn!;l~ L)!j~:a~ [CF.:! . .'i:.lI$:~§t5, umguCbf.i:Sl ~ro~ir'L11litaf 6_2,m:m KAt .. T'IAl6·lll.

• Vr.U.nt.~ ktJ CII S::l ui .(illtball $lilil"D L

d\'li'~"";., 1/:1. Tol. 06113J 1(,8.

.. VL\ll-nj-kl cil. N~j~{!fmt'Pro.J~~ k"<fu:J'"I,O!14~J-9'l8'iOb213~0~~.

• V,lo 1J'O'~Ii",> urtd,j"", k~.'" i

• Li'III!P i~' II du ~uD.'lI1.J, IJd tllg...! 2: ~ul. ~tl me. mo'2c i lM:l klh~e:jo p~Vf ri "I mhl ~ Ii 'U~1 flU' Pc;~i!.,;;,oi~ 4-?Q It I cd Ceri k,,! .. fol.L'rd. 0,5 HII'·16' I UU'R5 99114, <55~.J42·IT,

Potl'ainja

• P'L.U..rCDriO" ",tEe rnn.n iili $t-iUU..\W, prow ih I mun fciLtH1:n .. za izd IIVLU1 i~ tAi!O"<ij"l, T,J.ll(,1 03\ ~lO.

• :s trun Ctl plll'N:l::i::Jn mnDii Hilll do fttl .,12 lI, 1.,SI'i:! th 7.i1 jut~"i:'!'It;t rt .. d'u'~ f,lt"'.tod (1I1!""O;j"l, 1'.1. 06.] S2'190 •

• K ~m u jim!. m;,;i nJ Lt Sif'!i(i Ilieru u SR~ ,.j 'v •. Tel. ~61 O~ I no,

• Kuptli"am !'iil.an dQ'I),Ill.z, n1lr1!iI;a;;;:iji V.t.ljnick'ilJ Ati~;.!S.i.i'1.IJI; Dubi'in'~. Tel. (l61137 l44.

J .. Kup~~ic-~ _pc::~dt!'Y'n i p.rm'pr 1.1 :5nrn~ j~'!I'u:+ kl.!H~l::l !!n~!:ik.gc 11 L ~ htn~".!:! ~I!I'M"Jo. ~o.,!;n' do 4S ml, To!. 1)£,1 11304].

• _Kut~,tl1ctD. ,J \'o.!{i'hI:an .&tntt~ f.Iu lU,OOOI».M. Tcl.Q61 U24~l

ZiI_mjena

• .5Maj~'Y'u. J-\?llr~It/l-wbll1l Ill!mi~i~n 'ilLil [1" ~~SI' ml'LJ, SiJIiI~evu-.. .rn!jimjIiHli :;.::0 Q{I ~(H/liiI,~i1.iu i!u nekrol:r· Flinu~ n;'l1cri-tHI (J(l J all'}:5 !:jlluin:.i. P"o.kHnIl prcr..t~l'!Idt. "Sc'lo ~ p~ll"li~ ntL .""ott; i'~ ,IlDJrufj~ Ril·L Alb! ,,~j ~}86 2863. [(.m.ill I<n·

rn~·qpn .. LllljruJf1 !]pigl.1 Ndi

.. ·Pn:lt1aier.n ~llIfI_ Cir;lcnl.; cenmr I ul, H 'Il~~f:o: R~rl.iiCa, ravnl d.te.;. 81 Llll +-10il1!l. Hf.I!>Ubi.!fi. [!l1'n:§:ltr.a~'Il. ~'.1. I/ltndm a h IIscHi'Y'~ Tel. OM ll!;ll ISo... ~[)~·]lI

• j\1jj-l:nillm:ku6.l 0 Z\lum'iku::tasum

ili kll6uuSil.T1i,jt:: ... u.Td. Uld 81 7%(} .

'..Ilip"~ino 1'<'11< Cr.rn, mi i<TI I'"' I ~-WhIl115U!.Jl4? ~,qm:l.tlij~!Il.o.~DadlL T cl. [Mi·ASJS"7S6.

• MllJlmi]~JI ~ ... l;Iir~wh.:IIll '[ ~.vJ1l~J 'I."!-ellli rul.i!Oi..r ... $1 ~II'!;i.il"f OKU I I ~i.riil1 il1:i j~ u:t oo-gOV''-lr. ZV.'U I 1m 17 h _ 1'el~ [).62 7614l4,

• VI ~bl'~n jB 4. 1=.;1. S:l~~j~Y'UJ Ilviill it~.·ilil d\"molnm _sum~ [V. So]},":!, rnijt'm j;am

Ui ~!~~~~~~6~al;~'1~~aIJVbU~

• Hr.I:snu.'~l., mHi;.."f]'ilim ~Hm .H m! {iSU~), tlli:t'I:~kc ~ilL grij:anjt=. ~sc:lmc: kemulln.1"je:. ~ mtln ju .k U'11 IJ [{'" \'1 .. """,", III. Td.Q61 i61 ~iO, 1JbI;61,QQ9i.

• ZamJt:ifl.u;~prDth~lJ~,'!:i(;llllLS1.f'IIrll'l/'U ':;1 ml~ mli~njam:r"..ti B;.!nil! l~Liltu. Tel. OllJ~J,.668.

• :'~rojc \lo-Z:1.I;rc:h.- mijeninrn i.':ell,.'e-ftlSUbElJ.L StOll 'U an [TU SaL'ilje:V1i., 2;1] lru,. sob n T u ccntrU:" Z .. grt"bm U:z sPQmzti m, 1',1003873l114-1'1'i.

• n~h 51 rot,. SHI n m b!lsmmJo m I~ i~iaro-Vfl)d.'lll!:m i;a 1'1,[-:1(1 ti (!{I 3{1 m.l "~dO~fi,or.Tet.OOI1814ll.

Vmtlaj:"l •• t raznO

I

• "J\KCljil DO KRAJJ\ MJESE· CA"J Bi.J,,"~,tn1:3 dtv:il (u '6V:l:m QbL[;;:;mOl.) 5:} KM :;a JJrt',,;i'JllJm. pop lilt Ftll ,,'&tl k-IJli ~,[) LL u ~","Il ]]3.~o".iiti (k<>ck""",h,) 145, Ug •. li 1<", •• ]; KJi,;L Pnll!vQ_lllb~iri!I1e:D. T~.L

Q61 ~~ 068. ,823, INdo

.' llllrw~ pt...c ne ~imjJ i~Jt Em irfa 5i ~5ul unurimn b (lfl~lr.J .. lI criievtmc, sve 15QKM, ,~"U 1 1<f,10 fi'" 1"1>1.10(\1 1'9~ 441.0i!3611· 7,3,

• Predui L.:iT\ uruu nove rn :rl!tic~ Z:Ol ~f~~~n i~ I el. ai~OI f"~! e. T cl. tl6] .3 H

g:~,::ut~~~;c~t~ .. \~~ ~~:J~Jj~'~Wr

esuscne, ~:;I.d,fl i~ selo ;I;] 1 iJl.'!k~, dono, stm nitui)r~l.l_ T~]J)b192.5~'9].

• M('~H VC:fl, nje.m~!.:.t.1 ~il_rilpt' 7,:Il, ... ~.

-~~f:I~~f:ldoW J?i~1~~1 ori gm~l~ pur

• Malj, .,kn!!;lt!H(l...M~ldi:51L j dvijl: !;[ilJ.liC't='.11 phvl:lli:o~}_ Tel. 061 n.5.2 on

• ~1~.tli;:DI;_(ldilUll.c...loYih1'"di~[)"Jw:'firol"lUI\IJ~ r'JQd-tiOt-~ Y'o.~6Ll LJ""[[], I ~om·1 K.M,T,I.o~;M4.~ [,010.1970 817,

.. P'!J\,(jtju~thl! d f~j;LI hitll kla, & u r.JF 1<1'''' 1'<1.1163521 ~'l.

II PQY\'IIljno nov ·TV pti r~rn ujk, .... Ro~Jd~ii wr"'.. ~ KI1Ln 52: em _ CD-. ij·I.IJ::.-Ouf~tLjC't ~krL!n :g,:;! m2 i. ~.;l"Y'U f-t.-· lOli" .\t S" ric Z.~",b. r-,1. no; I6:J I 56,QJ, 11-2~ II,

• fl'1~kil1uc rtlJ;i'!i~ IIf kll~ b~ ui je,".'";hVi["",.I~. Tot.Ool 251 S09.

• I]ijefj ~~'o:r.cl~lli Itre'll~~HC.1W tljet:lI ~,[(Je_rw'l{lr.nil j j(]g_ik-n!1 pl:Jv.oljnl).1~I, 06!3~0014,

• ~iJ:nlif\~, hnd21 bt:g~! rtl"L.L 1;Il!!k-D'II' [~_, T <l.O61 ~8l 0.14.

", Glu·cle-t-Db'-1 riJll v~l ik~lt VI J'IJIll~"'L}hL. nU{;i.n,.,),T,I,06142!,M5.

i"~'~~'~I;~~t~~;::·~~~~~,I~~!t~:i '

JtSI4G.

~_T~~li_;:l~~;ci_700W.,=lh:F1ii ~ij.

~ I? VII ~tlbl!:lfUI 'Il VlJl nl.1 prli li'il L.t8ilO·

~;~ i2A~~~ ho~::\~.~~ii~ II oShhil

~ Svj~.o:J lit:kovitlt:l\:Ij~ p[\"JJf.l1 i ~('I h r.t~ 1:l1~ LIi::: f!J:'irIli.!.rHhl'i.l b.ta..n!:l'rn. Dez If:~tI'En!n~~n. ~U ~dm, -l,I KM B~~lalll:! d",,,,v,. TcWf>1 ~04 4~j.

.\ PaloV"il.El :SLi!J~1 l~L-l + fi-~ ~ ~!~f!;I;k • ; i~ri ••• Tel. 061 l5~ b55

'. SCI rL~! ~ L-.J ~ IO;"tp -t- di:oiliili'k .. :s i~ri"".T<l.!J(,lmS-71.

II llll..oslm pet n:o.1'fii:l;. piv.ikll I.!mbilw

'~:~~S:~~~~'I~~~JX;~~: Cif~n~ p(1

• SOll!:f.!i~~im~jJ'll'Z:i1 ZIYU. ~Rr;;jdu [.I(i" ., KM, T 'I, '5f>·500; •

II '·1ibHm~, Zi mp r~Jj;s-a l_jrigtoill j:mkw '·,~ni~ IWvclFnn, Tel, oo231{) Ul".! •

:. 'rt'.d.ke:t'j] k(rotl[t,s~'1!-'ro 11 kr\Ii·8:ayer, C,m,ou," T S. HI. (161 8b~ lU; .

• Pro~i~ p(lvl).ljf!(I I.':DrlS!¢I11..1 fni!:1!I'S lu .. ON'I!1tU.I, T~J, 00] l!f l424 \

"!J,~d'5ri'~~ ~Wii~i,~~~lZ\'i:;

d"""lVom; J I<M 1r;1; .. ,(~ I,M >lido· ~iEL~'llru). fJtilifi~k-S!.i~j~y(),. "rll.'l! IJb2 13, S51,MI 1381 14, .

,.,_'~l~i1C:t ~""ef.a~ 1Ji.=luWitlii I~rtr»IL6111 JOjU, :li0 l.:."'Ut& ~ 9 K~\O\ ''"An j I{! ~ M "'"8t1 lJ~1I P,fI.:pcl i I:~' il1)~il,~ oi::: :5 !\J\1 ... ljcli:tI'l/iTti ilJC"JIil (i~~~Ut::l J ik~. ~ 15 iu.1.Il",pl. 00 .... "" 1'01 afil Il~ liJ,IIr.lIS4551.

II RmiWjJdn.j puH! tiiSb:l~dJjl.L k~Lf.lo· rH1 .,:Ih, "l'itl'in~ r;r.sbt, \'t.1;"'1 fri'tidu ;"ux. T.I.~611}63l1').

• 'rl'08i~rl, dVllsje(l, i~dnO!.itd I SlO· li~. eWe";;! P<} ~lQg'jy.ofll, Ti:!!. n:bt 1 {.! 5~6.

~ ;?;etie.t;li~ ugTlIdi~ ~~th: I ~ ~ 0 cm4 de-ve~ pcJl}lt. P~l"'i..'Ill !l~i'. r ~t U(i] 'J.s 347.

" Allm :t:\lll~ik~, ~urlQ[~ .£tllJgJ:"

NJJiOW.c;;.""povoJino,T<I.U61 ;U8 6,0.

.r '\I ... dk.:J.n t~r.s..k~ .rn:l~inc. m;a!lu~ Hl}.fmll,lJ ~ a!:;tlgIJ].11LfJmp~lJ .. Tf\!~ben::i.k. DL)Mj '] 50 L. 'reL UEi] 7:)) i!5)~ T .... 'nj.

1':1~'~f7r1g~ ~J:IT~ ¢-~iev~ ~rO[Wjcm.

• 1 00% eli.~Jl,1;J :!'t'!=g..~ I ..... ~I ii¢i I ~ i rm Ilt1,HTellit Zo_lura t ~mJ.h m:raV;~. "l't::L OfillA31191.

~1 Posao

Ponuda.pDlraznja

• S I!:cltd~'1ii;li tEomban stan 66 m2 L i~l ~o~obj~!i 34, I~ l-t-dl:l,~ do. dfU,Q:fU~., ibl i "'hi:li n ik, vrhu n:'iikl

a Jil-[l-urnb i, j "t~Ki r-illIhni" dl~ojJ, po,'niiu" h.., r,o,ro:dn;!<o. Tel, 061 91(;.208, l6ll.l·INdt

• VELlllJ\ /\ IlCIJ.~':! u p'"~"i1 -:s1.1 In! K{IIVll df~Lml 'L.!rVi\ (eOkfl'i,i'l~ mtHri~ 55 K.M S~ grf.",j)'Wi'n~ US,I; ~"'<ni 70 KM, J<'meni W.· rru'li"iO) I ~,O K&L Btl ko'Vi hrO:.1.lh lOIJ" R .. \o\ IOn!!., l"!tptnttJ-oll i:ni dBn. T <I. 06 I 1~ 1 186, 0&1 ns SlS,

En·INdl!

• t~i3lj.d'-ln.ici 'D NedZaj1iclnl::iI,. PiJlrt:b.".tII r.1:;~hl21 U '/ dic.~-t1ib,~ ~.' e<l. pos:tlDvima po:;>, u:iivilnj~. tI QI [I

"01". "I. 03.lIJ3S·J45.

3ill·INd,

• D<llor M" Ire (I<nd S,,,1;'1 nos}. .H'ti vera S~t:H1\l'iCJ: J I uti~Di!n ~I.u~ ~mrr.ilil.1.: 92 m2 ..fr 2 dlib bt!.lk.o.=[Itt, Cikllll.~ l.OCH..! KAt ~ 1m2', IlirOtlfl;~dil!.: ""637'91. :l.77.

~6·1Nd;.

• "'CAS/< D!iL ClaCCOl.,~:r-o" fLu~ i~~ 't'i3 4 Aj InlZl kuma Sii pu:tn;l ... !mi~.fn rLlthl I lUI ~lllikoJtl! rmw,lImlilz dDDri lJ~lovi red 1'1. IrI!ro:r.m1l1:!;iJI1! Tel.: [Mj-6f91 j,·trill.

38'17·1"

.. 11r1J~.Q.jt:m I!.di.-p tl:n4'l J~d nl;!s(!b.iJi1'l ~llln - ~n ml. !oil. B~'gilil.l~kn tPo.fli.~ liei ~o~ Pl:l 1,1. '1'01. Db) m 8!Q,

411!\1·1"

.. A, JI(1ljt~ A ... ffi1Jl.] TMI.lJo JU [.fil! j, 'pOll. Tol. 03354). nz. QM 727 979,

~; ,~t~~n~~~n~~:~~~~'7~.~

K~t T ,U6S ~[ , U5.

'. Altp::lMilll-j. ~P!;$L]fli~; Gtit:Q\'3. 11 U I ,~", 27 mI. ","""I''',a. 51WOO Ii; M. Td. ,11.1 SO? 901',

'. Ar.IJ fli!V;'..I .3 S t tn'Cd,aje..r'D hm.ilm s.ln.i kUfLJ!>n !>OS-, prosH'iMm. Te~. 06l 2..2~ (lljl ..

'.l:IJ.lJgoVOJI:! ttl ... kuta..Sia ([.kDtil:iro:m i 1l'".Wm. 1',1. UlJ 544·7Jl, 1l6li 72"1 979.

• 8(t!'ii, Krupa. DLI;'j'lj~ 1\rtru:Jie, KjOO .. .,.2 fl'U~BD,:L!HlI' vl~i:'Iil!vc lnj Cije:llfl ,0 J<;M/t"Z.1'''I.U6I ),6 ~~6.

• flm.l' rnpli, St"JIka'k 1l n m Zj~!f"im k~m L!J i'[:PI] ii.u.rml!.. 11(1 J{ .. iWUt.:!, T ~l, U61 1568~5,

~:~r:~:i~~~fil~~~~l~~~~~;'~~~I~

• C~nl~rS!lLmJ.; ar~tI~.!'ltl.n;.ll.5 rrllj, n:!!! I !.i1ll'tlUJ, purcd M II jl!l<:'k~! J :.;uh~! "'l kt1 h [n,~ 1, OS(]lV1l, Z ~~I ~'Ilro. ~t! YCll,

1~~rS: ~ ri::&~5:\ f!1J! reb~a lii3a~u.~_riia.

• 0:.- -flUU_, A. J~bu~lo~!;'rodllj-em

'!il~l1" 1 ~nJ."" 71 1Il2 + fi.lj m~ baI-

~g5::!~1~r.T~~'~II"l~;ml<ll"" .

• C-ctJ.w, p'Nl.h:ilel:!l posl(}v:I]j pt,,,~,· l~r I, S 7 rn ~ rtl rk'tI~. p08m1nn i"-i "~ dlel" "0'''. nl. Q61 HOl 0;19, 061 I 70 H6,

_'. Cl:ti1i:J1d III'. Avde J~hut-i~r.. Pl"'tIJ!=1- 'i::ll!~i;lm67 tnl. Tet.m).l':s~:s.l 2.

.. Gl:l1Uarjo ut. K-rl~-t! ... n ~, d'l{fI'1;~!b;lln

~r.1.:IL.:)6!'1'2, 'T'."el,OO;l:J;i:l ~'2.79&

.GcDwI"-D;alm:ll(]1l5k~,.fitlin '121 mJ1 ~"i".pku pri~njUC", 1.1"FI'OIrt:hljh· i :t.a, pn_~" 1''''''"'' 'rol,033/!:I:I·jH

'. 6ek:fl LI~l~ m "lil)...,.~' II n lll6 m:!, 1 .. ~Oa [{.W," 1. Tel. U6J .~ l306.

• I:mbr~:nil.! Z! prliJdl~~m/rnjr!lli;3m l!I ml~!".1 fi.,.,. d",~~ul~ 3 I]~ ~IIUj::o 91 lit;!.

~~:M~~~~' 11\"<1. U6! 6(16 ~I,

'. _Oollrin~!.I. ~J c)-YI,lISUl)lul ~~ [tIl. I V ~prnL! lUSarulc.'I!!5:k..e o.lirtl [!'ijlldc, 'r~I, Uol'Q,H.lJ.

• Dobrin I.d. 3-.::!,rIul11 m:ll 'Vi:!;tI~4J ij .. il!:i:ml fe~ ".rIm iii ,po dlWgDVO:ru, l' ~1, Q66 ~.H8Ii.

'. DDbrlDija t;..)i, t,S-.s-obao, 3lliD 6-7 mJ_~, ~~ ~]L~:.aom~ r.f"n{lvi III 11. PVC !>'!IJ-

~il~ {N;~~j~~~u~'ll'.i'" I fl. I ,pmI.

• 1)1}hrini:.n ........ 5! Iii. R, Oe,nlr=d1i~! l :lp.r1I.IJd'llQ!lulmu, pH f'I.!iko gl'j ~on,c. Td~ Q6130~n8,

• D~b.tj uj.:J.1. l'UI HI ~IIU' SI m 2. L rQiv.",1;><,", I ,~~,~'b,I""n, Td, o6i l~ I on.

• I.)ulnlnj!l S !;:iU :lIS tl],l! J , ~Pt, ,_.uiaV· "f1Ul,~,!,OOOKM.T.r.06131Mi!~ .

• DvbriI'L11I4 II .!il'i", .!i\lIlt 5-.5 lit:! • iO.O()(l K M r. k,no. T.I. 06llI4~06,

• D1.1bft"1-~'nlk! ll-rodaji;T]:l. dV~[jb;:ln ~l[illl (J GnllU, V ~p 1"01. US\IIk..t;~[t hll,l- 10:,"", pogltdom n. (in';'~ iuku. Tol.

fJIllKS ,,0 <118·192. .

• .f-'i:rbadi 111, IV ~p,.!:Stiin IOj mt po-,ol,"".To;I. (Ill I ~ I <I !!If;.

• Gomli Vol,,;,,~j ... mIll,,, nn prod, iu, ~o,,",lj<n' ~"'.~" I'· '(,1. ~ I l¥ 565.

o;~~~;lii~\',ft~~l~{~~[~[~ ~1

IWS~l,

• G cn,.;"", H. o".~,li"" "'" 0'" = .... >3 .. 2.'rol.OblI717l4,

• Grbaril:lI, pmtl:=1jem .:sUUII S"IJ 1l1.a,

'rd.06eSl7JQ2. .

• G~b:rl\' i C~~~{lPI rt~, !l3, n:a.5. sp,~ [I,~

~:I.JJr11;6~t~~~f~ ti~l(.I ~d$11

• q_rb.uv'iCIJ:-Scfl1ngt Lro~!losl)blil[1 !!'iIi3.fi 8'~ tQ212:]OO KM (re.l1dri.mtt'~ 5~ ~m. TeL on 617·74l, Obi 9M 197.

II Tr.iLt.l sc d Fi:voikiit d~ mJlI. '2C) ~tHI. sl<lft1!.lib-.=~ tlbrm~Z;]; - :til o.lll.!"UlUlj~ f'to.!.l(j. v t3 1J JClmijili.i:rn~":t_ ~t..! u j iUJ"I,~m.!i!tvu, B m 7~I"h h [,"0I11i1 L SkQlll'1~1'I le Clhe..:b ;1e-tTlo'!li I. U.kvlJ I.w j~ UWD"" rnulodcbn II - magnvor ce ''iC! obav Lli '!If! E'fld.11 ~l p. ru;;1/:!it1]nn~1 ~irna. PI"" j>I) ~OI!"'Q"'" Mh, +-l!i ~;3.!!l6 2M3-, Il-ruall ~ raa-

'p.Ill;,,'" I ,OIl"' 9Z~ I-I Ndl:

• gesromnu ~ota-.b:1lrl k"h"lkb",~",_ Td, 033 6,4-988_ 39!W-I",

• Ptltfol;1',IUl kQn~boLr ~ pW,£UIi vaajem 'OglC5lwg-lozllio. 'I'd. Obi

201 !\R4. 4Il19·1Ll

'. Firml "UOOBNOST" 0,0,0. u mll.!!!l:I,I, l}o!rd;Hli: rndn lei ~~ nJ.{1 u !liilotlirii i. K{I n I nkr tel. 00.1 ~,1 124~

3,44--INd.>

• Hotelu porrcban t'Il.dni.k nil recefK:i!i~:;a -p,o:r.n~ ... ,:u~i-em Il1dil ~la T'l!!f:uniilru~ J1ot.~,.IH(,\'anjcf.r'l hl~_gai:[j,i~kug IlOdL1Y11l1 rm J: ~H.rm vanjt')D ~!:;I~t:Q8 i~k~ r~ kQnobs.ri~ Ilwfei'ionaln~. T !:IL 6,n~6 7u,

.3'~{).Ir<loI1_

.' Prod.ilVLItl:jCU IlrlmillD ,'ll 'rndni "~-"o" J;:;'IS'E~ SlSTE, F.,h,dll. 1:>- Konl,~, ~61 100 742.

40&9-111

• P-.Ll~eriJi LL L.:eru:ru: S-ilrnJII.:'(.Ii, 1}(1- 1 tt'bl:m pt'1-mi",i~ l I<!.df.! ik:piC'maf-

'lOr. Td. Obi 100 95~, .11\'9·1 L1

• it_plrn'IJjitu6 00 I, j'iO! ~hlio 'S rod oie •• Td. 061 55.1 OYl, 3j!l4--)N~'

• NOVO! KUC:!lil ntl:gD ~dmslih I dJr'tt. EY.ru~"i $~ELm:l1l:.(di_ N'it:::m[!~k-r' i5iku;!ilVO,T~.,OOZo.S I 33J.

U:Ei: ~~~lk~[~oed_oJTI~~j!l~~~iil ~I~~:

IJo! 71.431.

• M.lBdit sa ,~1;'i".!\t.'1}j}1tI S ::is! r:J~.~!J.3i'\'n.nie rndj1 Ili.'! rntU,'OR ru. en,g,l!:S(r.i i (;J1'i'I risk f jei"ii ~ fnt~i llQ.~~n. Ttll, OOt ,3K l ·~Wl,

• C\J Wi.t~ hi h diieu~~ II S:VOIf! 'M::! rm n::1,

~;:~ .. S~~ I4ld l.A!ljiJ Lf)& ':i Il.!,tl 1m 111_ Te:l,

• 1 ;~S\~rud LL 1111 (Jrhi!l\llci ,p(ll r.:-bnt l ..n" t,". Tel. Ubl 'Oll.lb,

• RtSlnt~I1U ""T~mi:r:uI"Jllb ~lrehn~~ nHJ Q tc~ ~ ,pnx];l!iju ~i le, Tel. U61 ~4'1 16o,

• (Tl,lsl-r'llt)u r~i~rij1 ~ArCl~J 11Qlir'e-

~d. ~~l09'W~87~ j p~m~f]jl ll1~nic.,

• NUV~l'l,llI'OretlilILi ~hI-e~nj prem:a

t~:t~~47l'r;_ di,vojAAm,,"

• Arhi reklli vti'i ~r.rucn i :J1l1dwr mul j~c!~i;':fI·ic.m h'1::!l,L1- ~""J,!in;il$k:ih Jll.aIJ~llI· -r,[(16Ijljl'i4l!l,

• i\.gencij;3, "j'i~~"', kucl;I.II nl~gil i (J'Llmbi!.sfl:!ri:rtt' b(t.l~1.''-L~J4~la~~.. "nl.00ll17Ml.

~u~h~i~~~3U= ;~i8i~~,1i\?~~7~

domo,-;n,Ivt>. To1.061 Sl57~I.

• o?'bi I rflil ~fI l.! ~Hi ri pl;,/j~Ir,li\' nrc l"'ff.liIi~ortrj,.§.mClIJVC. T~I, 061 ~,:!.l.1~,

• lISel~"tn - rtJnU:i3 u!iitUs,e lij~ni~ l l'Ilt.,,&e nuh."J nih i ~-lil Mh Q_~'I,lb!:l.. PUI1J,1l ~~ no. '1'01. 06J 530.58.

• roltoC'blli !I1J.l'Jlclfiic:L'ii"_[;!:Ie.lc: niH ~ll Prod~ Iir.rJJ:f.I.l,l!,~i_k~, ,~dil_m.Lrllm_~l-

i·~I~M3&~W~~:~~1,~:~~uJD~I~.

• [!'rufusi.Qnal..liQ C:J.Sfeoje .5tiUl..Q\I'b Iqi~ I'!Li!i.!!,.Ivn Lh til:;! ii!lri:ar;a..Jo ~p i hill i :n,mjcii", ja, Tol. 06145-5 930.

u:rn~~~~k~:;~~~~r;~r]~1 :

"",,1'1,,1'01 :00; 2,j, 526.

• t~cl.i1J ll::a!1(]"~ i l'~Jo~l1e. ~(tI~1 are T.I.06~ J91 ~l),

• C~lifh('J 'I(u~~~L~nove:. r~!u nrm,-

~;I~b~~~~~~n~~ii>!lUlj,) (oi!~1i11mt),

• TnU.ii'tn () rlmkg, llovli::;t'liiVq~,IJ!JIt!~OilS l "rI it=.tI nug ztl rO~H);rn pJ'i~rcl i'l.'lr

;~~~:~~~~!~~.ts~~J~~~~~~~1~:~~ f~~j~~n~~~~I~~~~~:I~f~~IP~i~

IlH.(t!i21'~ SSt.

• '~r'iz~ktitos2l1:O'!'!1l U l-b.UoUILt ~tJ.. U'cbiUI l'il"l.er il.lt m Ullim1' i 2:C.ne:.. 1'~J,. 116 I mol ~O~_

• I:i.LirrmJln. m.i ie pllrmrViLk !;:IiSJJte '",11; no,Td. II:Jl44"J-559.

• ~Lr'L::I:iC:lldi~(jj'knZtl mllD_iUI'lfMIYOr-crH1TI) i:IIlTe-D1InJ 'Ii,;] rndrllm itiku~LV~)fl\" r'I:I,j\!!I (1ll-c.h:r~(!i\'Qn.!, T.:-.l, (1)1 tJ.OO lll),

• [J.rIVliirnl vnie Pr1!'JM di«:u ild 3=3 ~"m" •• c." .. ,. T<I_061 )674 I I,

• 'Vdm n)!i,ke: iidIlJi'lill::i [C-SI1if.lOV<J.., 1=!1'Q:UU:Jj; I.:::lIPilllQ" PO:!'i~'il~jj~ U)dlu,: Ij ru.k.e • Tel. 01) ll116~ -", SIl.i"I~'{].

.' H L'.l.eI i kvali ~~U'L[] ti~l!m fJ~~[ov.!lr p",>"',o.Tcl.U6~3lI69l.

• ' MU1ilulrlJt 1J;::i~ hliE. ~~ pusun, ~"'I. 06JfflI976,

~i~~i:s!i~~lJI~'~~:Lo~r:;

il.u\,

• DI:l]Letn j~~ci,e-b: ruI:lL~r[m[:]kei r,-.;'0, dol .. im """I, T,;I.ObI914111 ,I,

• Ci::!;.'LLfJi r.~[J f1hrrt-;tl]!. .... 'lI ftlD1CU~b \Imtil::l) i drugs. S\I gmranct jom L T~. 11611i3'OI,

• Pt.rvn.ll P'-.u1-.Jl !'lI:"3Vl] e tl<I.~h=rl::' l 'Ln.lu~t. (mf.lllle. ~tbe. IU~.beJ n~,g~~vr.rcnlil t.'I.[~bC't prif;O\'fm ~ ugl~V'orn, 'f et. 053, lW)r-l.

• RC'~bL r'[ rat t tll"lnll (drm .. dd. SUR:

~~~~ J;~b19~ fli,V.fl u ~ u;,m~~ ~~\tj t~

11:~~~:,1~ln;~kll;I:~ ~~·jLc.::1

'J,L.!mi naclke radeve, 'rt:I_ 061 ~,6!j, !lEiS'.

• Spojit(' ugudnu-ll~ kurh.nim .. biC..":lipj~ SI! ElM:'n lIt tJa ~t~ pro .. h .. ill n;.l ibl;'llk KUiI!lll-eti.k..:=. mmL':HI10%. "e!, [)61 62-2 3114.

• llg]e{l1lI1I pro",i rn_.. urotnliujc,mJ l;ii hoJ.nrke p"i.'!kart, hILDie, sllkc, OSflillC: o!i' l.!lt.jijr.!:l'k,c u::-r I U.S~! Vl!nn'k. 4 fj., Tel, (l6~ 4~H~1

• ~aiernlm.j,{libre(.tllem 'IfQD:'fI'['I;~d;!,refl1-s:ve-yn,;l~ knllOhl\,,'111~ ~Ldflk"(' \'(lC:aJ O!!nuJ"coo.Tcl.01l1Z1.o17,OolOor; 7~R,

• P':r-ofl"Sjonillllo ~LIbll]s:k.o ~j~Ce.nj~ l(Urn ph:~ _'j;!'Urm ;;0 KM,t m rl<i:i I!fI rum"",,, (do J!'I). ,-,,!, 001 I!l 080,&.1,2:4 S112,

• f.(rl ~bn i !i::iH1:1 JfJ.ii',.-{ :(:! rrrL..l(.lsiu, mil1'dkimk.H.ll.IlJl1.L'iIrnJ ':Hhraiu M .:SOrS$ Wld.,odILen~ d~jdmn~ I.~r:~dl~, Tel O(,~ 19816,.

• O;il1blHn:a 7~n:iI pazi.ln lQi 5t'.iriiu ~·u_, iII !l,~'U~~ L d o;,:iVutllo i .. ..drt.rY"tEnJ .. ToUJOI9.;M9.

• ~5ovi 1.':1l8lt;ik~ i r:z.i.k .. 1Jl ,I,)S'.[IIJ'If~ u- i !.['.::.abi ~kQh:!~ 11$11 jd.r:1 rl i iJQ \1c1p"o:r.I.II,,"~ 17391.

t::i~~~=~L~n~~~~~~~:~~~:

"".1'<1.062161111 I Z,

• :I....rl~L ru.kd iC!: i}. lJl,iUe.m.l.Ili.k-c!,Dn ritJD;] z:j, :fiigurne 1.l,rri1:cJ IXIP rilvn t:!. dOllar <im k, ii, ToI, 033 4 (i\I-%5,

• ']hlb~T ~i1.lbe.. moille, prigovoJ'i j ~"i tf.':il:.!li p'rwvni pos-JL'fivi. Tel. ~l3l 463·306iOOI381i,6.

• I ::=kU,3:.n Ill! n.~ zji~ rra;l1 PCr!;;,oILl, To!_Ool ,n 147.

• C~fIin 1 -odr7.uvilm ll.r~dn Lm '\"il!.

:J~~~~~. f-~~17~~1;/"'~lil~ ~J1 t)l

• It::lll.lml~''or.njc '~lirJm5kth I,'jent!~n.itr!.,t HIt.jd .... 'li ~(J1O.f.201.1 ..... :10 ]>0'011"0' T,I, 003816121) ~6~.

.:r RaZn(f

KUPUJ£i\j KNJ10E;JZ ",VIII O!I.LIISll.ZVI\'l"1 NON'SfQJ>, OOLr\:i!J:M Nil ,j.!)ltESU. "lliL ~bJ 717 7110, l,f.·1l'/d*

• Po~la1iJ!im ktitn It domlieu ffilittl ~.Q.i ~uk.s (I.lt.~I,I..~HV:l.:rurOYiin~ TI!:l. ~2~21119.

J:~~j[k~iim~~:!.~L~~~~;i:.~i

!i:J~~~~~:~::~~~~~:~~

mene". (]rJ~.[lje:. ;itnii~k i tu;:.a.lo. T~. IllHlli·50~.OIlI ~H~O$.

• KdPLLjtHU !ritlven.i (:':t' ~lln:lr-e'Y'..!Ikc olimpij,dc. Td. 0334,6-$0'<, (1M zH 4IJ~.

• .K.ul1U .. ~.1t IOIllIj.gno :t:l'.:l.lu~ dk.lJl,:LI!loC. zJ.nTli;:~~p"t.: t(!~Ii\b.:! ii:ld ;t.b\!l- Td.M~ 9&>1,26_

• KUlluiem to.m Ijent] I ~tt'l;i'lu::sk,Q itln~ L!I~ t.ltlk..Er~~ ~~f''o'1I.n~ 1 [Js[al~'!~ m::rivln'pi."",, ,To], mJ ~S5·j9S;1M I ,,16-10.

• K.U:[H.J.tI.':UI ~wn! 'tIev;7i1U' ~ll.iJ.[)j:Lh f.th"'~ rc~ rIItt.1l.1 ud~(-C'lI. U iri1Il ire~ b.pl ... odm .11.T 0], !Hi·1 ~ 11 ~97.

.. K,uptljr::m di.t'llli~ t(A.-u, (h=Yi~u ~l!Jd nju i falo L1 odtt£I.u, I it:d.a l,a OOr .. oil. T<],061lS8"4,

• KUI.n.lfi=rn ~I~ 'J1~!liPr.:tVD~ \'r!:. m,lin,," Td_116Z9Jl51 Z.

• .K upu r~m, 13liU1..l d~Yi i!l) u lj;R"dni~ 'r'.flll I~ .llo1rnliw nih, t.tl'o[Jjcc; §l)'ih 5.rmj i f~lll du I'~ 'ii':!ipli:!itJ.i fldnlftb. Tel, O()l'7:'ts:

IJ~,

• K_'lr\lFt!l1t ;liilill'l~ d~"iy.ml $lot'·dnj,1.,o ~"b"'J.'i,i¢IHt~ rJiD!l.lC:~r IJiJ~WI.l~ i,~p!.ItUI i <I"I"lII~ ",I m.h " FBiH [II.S-, 1 .,1, 06) 175217_

• .K 1] puj L!ITI' ~I.an.r dt'vizntl ~1~dnjtlJ

J~.~~:~~gl~(f.haJ{~~ .~:.m~~~

~;Im.

• KHptlfl,ln:l :!!I1Ar-1l ~~vi"l;L'u,l ~I:rilitiu. mulU tr{L~tetll,dl-onjcei5i'l'i h fi I:.'mi ifon r do,"" l'r I,,,. od ... 'Il. Tel. O~145 j 7~ I ,

.' Kilpll jen1 [h1nilte: Sl{iJl firm i i rill] ~ d[jl"'~! ~lllfL~ dcvi"lm -S1rl:unjl,j~ rfnllU atI1r~['U.,III.ll:flnjlf-t:: pll.!C-:3Ll.lt t~phr[lI i (l't')~ ! ... l<Ddm,1o.Tol,061 26; 164.

• KLi[1ui~lfI, -tli'lJluilO:t1 tI~vi"'Il!-l ~1~U~ njuJ t'itwiI;':m.kc-,. l~pbUl uLhnah. Ttl, 06l4J I J;7.

• Kuru.llel" :LLkdi~J ~l~ ~!~nl.r::~( r.U..n~ sU:U i th.rv:i.-;'f,I~ ~lcd'rtjc,JS)l.ltnll,o.dmuh. T<1061 017 ~Ii«,

• KUDlIjt-J1'I ~itrilil:!t'J IJbv~~! t':IIol,ne 51c:lc i deelzne ~tcrlnjt~ i&:plil m OOr mnh. T"I. M I S2(191,H.

• l{tI_rmjtrrr ('I ten ice. flrml, Pt J;' -ovn, r-une !~';;Le i tJMli;.;:ne Slt::d~jol;~ itj.:plat;r udmnh. 'rd. 006713 73 I ,

.' K:r.lrill.f-t:m ~Iun~ dcvi-;O;Oll ~!1]dn]u~ n.tll~' ercre I LHunit:e.!i 11wd~1"l:Ul UW· lo""""",,ir,WLO.T<!.061140,21.

.. Kupujtril\) l)ijJltl~Mi::'i:,tir)bjlckvr::cC'

,1~1 ~~~ei.~~' ~~LtJ~~ !:bl~~~~,~~:::~~

A.k,-r;:j~~:J ~)l-l.LSC 6" 1((":'5:~" l-'l nllimf~ ne, !Il""illlde.~.hi'd, ~rDd. i pcnalnnefe. P'lj~ I.rKndrlllm?' h,:w\l'~ft!IW Ol-l)~ ~"'J bodl. T,]' tl61 .1'7448.1)(;1 114 S)I.

• K\Llm1'i:IlJ l.t~J~prn v Jl~ v ~ u!l!Sill~. ;PoI<l< >I ruin pll 0- T<I.01J 5l'>-f,J I,

• K'I;J_pYT~ln V(!1J~~ j akdb~!!U D'I1~ njtl.h .• ~k.jJ beree, nlUUI ~l'i:l!il .. :51.1U':l 0(;''1(, ~cd..njor idr, TdOO 97.r1:799_

- - - --

a'~I~ge

I!JI NaJililvotj1\il~i 'ilmjkvtllirfUlrj'l:: ernmi n t,~b tah..I eine .. W KII t, traiIu:J.~tc- ~vtt:se, 'I,'<l.nJ~lte 1'0'1 ~lne. bu[mr!f1 ika V'JaLli:r, hi irl till vr.uit.! 0 "Ie pr-o,on-_ r.l. (I~ I sm 401 , I'T-r

.' Se:rVI:;~ 'l,Id m:.n~hl;o (GVL:-pn ir:! ¥! Nl~Ko:nw. ObIJ(Hn., Kandi_.. Zi'I~'hj!r;it n'~nJ:r;.), ;~f'C~ ~.bojrr:n., Dtr~m'~1k bt::SphLmg~ Go! r:111101 iil! Mob. 061 171 000, J81~· 1 tl

• uKJ.R!I V"' Dub i Q~ ~1l w.i!itivlIrl it; '():taii,jr i i;;pi nlQj~ S"i P \IT.:>, TO l~[hll, nrlm ,..:i.nill, IlIll'lIl" prjlnje '(}Qt'IlI!~, gtiitr.r:!J U!.i ,~i~e.L11!j sli! I ~Il''irr~ I firmi. Tfi~rilt:li ~ m2ll KM. Firm. "j_j L..>,NZ ". T ,l 06J 3l0,

log, <41<" !N~i

• AI~ -"'I.mno lU I<.M/,"I, T,.· kn~'!~:.wvresc 2.0 KM/mJ. Alu i lJVt: rnlerne;,. 'tfnde. rhu.nc!le rtrr lil,"OJ':=. CrieD3I :!:>'j_,u~r-Lld[]jr;nrt. ·I'e.t OlJ 21148Q" 0337~7-99S, Dlil 1 II 447. 19~·1 t-[~!

.' TV VI ORO SER illS \'r!i poil'n:!r'll'!-':u '!IVl h TV mrr:u-yl g 1 '" LLlt=or.'l~t=lwrdc-ra. DoI;;!lZOJ,k; fUI iU.lrt!5I(.l, bCi~ pll1l1UL. Gar-.Hlc.Lja 1 ~ mioL.':S~L Tel. O.lMSI-71~_ Moh. 001 H~Thll,

3400·!Nd~

.. TV SERVIS l,+~j r:,ppvlo.;U '~""h Yr.irtm TV ~Jnl'il la, u:t: h~lfl [aD d~II.!:,...ak, n1hrf i ~IU".r.IIc:ijtl. MLlb. 0& 1 139 (19l T ,I. 6l3f719. 79(1.

194!1--INIU

'.' Zid:u"i!ke. liL!Sar5-~ arJijI' m~ku~beW-IISkr:; krQYQl'uJ;.:rh'il~k~ f~5oL!.dr;;:.rnlt.e~ ~rUiol!lk,(" 1'IId~lV!l:t n:-no'l,l'l.rnl1jll i il.~.!Iprklcijt. '!'eL '061 50.2 071 ll36-INd.\

.' i .. ~ ... u.dit11 g,r:ad~ill~ke nr.'hjV~, 1.;dil!ij~ ~al.tlr'lr1lUI4 ~r'OV4,f\'~ m.J.I~iIl,'i;.k-o 1 ru ~I'lO mahe,ris.iI.D i~ 'Iumf.l I (]b!~r:: ~.,jer. P[lvo!jQI,1 T kYo.li 1<,"0, Tol. 061 OJ I 781,

l~~1-I~ill

• ELEKTfU(;Afl 1'»1 "P"'V~" nuHem! kU[,fuJ1!'ikilt eleltt.Mtnltl Ol])IU'll La I itl,!H.illBc\~_, P1.l .... '1'1ljmJl i R .. I; [~"'O, 'I'cl, no I I.ll 10;,

·I(Ju .. 1l1

• 'p~)Y,~1j n~l 1;'L1 ~lji!ike f!ll'l.'!I!lt:" ~IJ,Jml nTlskc 7.iahl:i:.::i'n!!'; • mli:il~lc .l1l'~it5:i:. j hllmU.lniJU Vr:U.ll. 'reJ,L MJ 1.1i!1·

.>OJ l:>4~-Il'i'w

.' '¢RSIM: J'UJ)rtI .... ,kIJ, It~Or.rlaiU. j deruon 113:!(u. n~ mi§' ilia. r~ri.vil1i f'l;;I mjeri ~ .a:lIrertr:!k~ plak.f!!<=j kubjhji:J grma,re., fr"IJll~ ti4.' ,L.lIjjJ:l~ l' ~l . .ofr.~ 901, 6.44. 3j(,~'-) Jl'di.

• VRS1M: Se.ti db.:: ~ m'l.'rJ1I:lliL".!Tll L d~moru.u.(jm 1lI!rmje!it'Dj;].1 Qdw~ Jal.b:tS~,g UL~~ (J~frz kI:a,(.r[m i m uzil!ke QPri:m,c,. PI) 1j~5g.o"'G,[\l .m~ d.fUJ. 'SJL!igli. Tel. 061 ~64 999,

lS6i,.IIi'd,

• MRJ{E'I'. SU'OD, LA'M1NA· Tr rmb,vljruno~ bnl.~ r:rr.r r) i liiik;ir-::.rn D.P."U~In"\' I j~mo ~ ... .c vnjl(, pUIl(,l fjilfkcnl:, dll,l('ifj l.) ~~LUrl!:~'lJ. T~ I,

062 BIll 30~, 357?·IN&.

" Pirv~vJi!rrITJ 5:Vt. ~r;r, frid.(J~ rni.lJ.J.:odnih Ilnd"oja,!oIl g:lf1In,!:,:~Qm~ P"]'''.!l~ b">pllo,,", To!. 061 I,"

3(]9, l'K~·I":d*

'. VOlJQINSTAJ .. A TE~-E1.E!{TRI(';AlIwprol'.k. 1 !I~d"jn in~UI,I~c:i'o.,= saniunfju, \wj1rtta, c], j1«i" a Ln,_ -b~ r IDIraelij 1,1.1 iCl1i-Cil, ""1'1:kleota. 1',,1. Q61 I~O 1111,1NI! m 149, .l)R2-IN~

.' Ptr51J1 v llnm s v ~ vrste pur kern, lUlfi nnnu, ~~(KI(l.Uj h rlls.i~ I:a..kj E"'..i111. ,~ri;iDl sve crp-n,\'l.te: 011: nartm par- 1reti,""" '1'001.061 alJ JOok

ml-INdi

'. Erc ,~ervi!,.i - ~r v f~rr,jl.nJ·~ mcunnra, lnpt-Dp~ r pea rc,ee D('If~· .me;, tl"t:}i'll$~:jcti~ -!iJ:!.f.!;:;lIl3, k-o:nflgu;rl$!mje \",'~h~~ f[I~~ i:mdu Wti.) s:mu].ie:l. Vrunlil PUVOLJ~ Nor Dn,liI)'.004LII:-!U~ :i!'l-t~u ooplnlr:rni To~ 11(,1. 6431~~-. l59l-INdl

• 'I) ICll) ~NlI" - nuhf!Uk» p",nje tepiba, ~ m2 - l KM. i nata r jC!iti!rla. U!;\i!Q - 20 KM, SB.t'Jle--~'u: lJOI 141 g'l4, T".I" 1161 li7721.

3608· 1 N<I%

• ,s(.<rvi'i r,Ii.?:UmlC1l. in ... \~L1t!i~11 \ftndow~ 7, Xr •. lj,~IU~.

u ml'!:i~l Viii Ql~ ITtI t'ru~~ r.:1:S ~ r~ II.! ild. Dol,<Ok nu ,d .... u. Tot 061 337

liB, 4jl3-l"

• ' US LUGE ti~&ll.iiiil Q~'lJod.:H.! :lralllt~ li':e.ll".;j!.; oI;l~ I:!j1j It::fRJ \ludt}lntHn[LI~L!T (:~m[j~l [I'iJI:HJ;dj.mlil.. Tel. Otr 11429 t 6.

• I n!>rruJt.'c:il-r= cn.~I~ltf~ Iljem!'lild l

l'""od, Tcl.!1I\I_'l9.lIJ6"

• VQldr.rlu'!iI.llhLi£t & ~ I' I ~iordni n!!~.11:~ ~crliki rJldlJvi -1:r'.'~-II·floi:lnp'1 h'-;;:lJi

~~ilttuj! thl~t,. 1'~1, UtJ.l 191) 4~l.

OlllG21-73l

i1~~L~;:U~~~*:I~~l~~~~6.1~1:1't~l;t:11t!

.'f!rofauri r;:~ b I,::I1j fjt (Iaiel ns:! n I kt: i r j,.1'ci.%HSIJ.

• Prnr~llr friul c:usko~ f tli Iln!iM~dlt:i".:IJI."iIr dJ~ie itr~tni'k'1.:ijt!_ TreJ, QJJ M5·l0i,

• Phi r~lt cng.J~ liw~ j.;::t:L~1~ i U\'Jll~ [t.Ol !!iud~ ~i IJl!~vuL,Hla.C' dB)" b.~SIJ~ "'. i~,"v",l " To1- 033 ~S9- BliOO llSl 194.

.Itldim m(ll~D,"~-f[lrbar5b: ~~~loi,'c Dq(.lJti~~n ~ p!J.\;&:;rlillo..rai.!nlJ i:ik:~"'"pr<koZ~I!f'd.'F.l.U61 J7oI1~Z.033 2111-791.

.' 'V K It.emrn~.&Il j::1(I:!irtl",Ua 'k.elili"niku niilHafli.ni [~ II J.!:mdu, Tel. '033 j~~~OlO~ 061:S! 1.4~.

• Hrl1var V K V -rnrll u~rad.niu Dnn~ PTT' !l;r.n tIUif1r.dl. Ormo!'rl~ !-:.llni~ h, $I110Y~, p4)yol;ml. '~-I:'I, 001 W763J(

.' E tr=:k tri'olr ~ ll\'ooi c-I. rudflv!!h~ i: 'v"II'o"'o,'J'<I,0611Jl~l9,

• KflU'J.hi P~~!O:i! n.:u:r1f~tllju. ~lru-

~~~~~~~~:"!~i.~~j~:~li~~~ll1tl~

";' vrsiD)prlJev(i":'PI!I:rt~kkl u:dClbnrm i I(llIllIUIf-J.t,!l.lam kc~I"jbll:e.m T·", VW'~ T<I, OM g(H} 1 n

• f:~I''''i!!i nrtl,.lfUif:l, "M.~jpn.l!I-!i[!;llil~jI [.I w.tndClw~lI, inu~~mr::l konekd,II).m 11~ 'vi nJ ~:n~ ~f~i,b ;r:I~u!i:::r 1'1!1 0~n rt; r;ri~II!>L.1! h:!rt'dWf!~tk.i i !krrU'~hI~! fi~L)b.lcmi.ilu.Td,OO.l J4~bll.

• K i,dJ~1 '-'ti bi n~Jt"l u~i-s.:lvatLj~ 1 rrnnje cHi.mitw ~u~!U:D1J l ~ied1..-aU. gJlinilUT:::rj JUliila'iil.litc:tniffm kir'b1,e,,'im ~r!mJJHU i 111.11, Tcl, %Z I J S 2o.l.

, 0.11;0:11'1 iJi!!i;.t!,k .. tl~ I~ fl,em~ckog jc..,k", -rd_O~1 j8861:6,

• PI\) re;.pr QI~lu.Q;~!<o!l: f-r::;r:j kid u~ pjam.! ,1iti~ l!lllin-ul;;~lt: -'lI~cnic.rmi1 j m1.-B!Sl [m l,,1~frm.r'D,iIrL T'd, O~ J 244 ~.ftl_

~'-~~~~~~;il~l:~~~~'~ jZf9~7~\~ l

• D.Rjcf'LL I,USI! t.I b:.die ~~11l1 LH: k1-tt6 ~ m; ljh"j", III", ""mii<. ,[,,,I. 1M ], 171 4lll.

• a.:mmi grij~ nje. ,pl in, I il~~IIl~ii~, ~mll;.r'i:(k kIlD"~lol,l,~ ir~~i,lItnll k'o'Ilrlitem!,) i J1'O'Yolioo.. 1I.'i! g,<lr.I.ncih.i, T~t 1161 SOI1031_

• Molef!1tl r'3Q1)"'i, ur~hu j r(!rtt('"o.1'cl.()(;134~157 •

• Orl:j~t:!r.!iLWei:-C:rni!lL~rni:ldR-=:ijl>l1Lt.i kc- d2lICin:l1l 1 '!)ludri!!l:U m.il. ulIipjd[]{)_ Tol.033516-\l41.

m~l:~~~I~:II?~II~~~!~;~~~!:irt&iTf~

Tor. O~ I 519601,

.' Dtlj,nu "ifl)itflJ 'ktUC' ltiUIe:maLi kc i fil:! ~fJJ d~,ll iI?l lfi k"H.'i. Tel, OJ'S :!tN~4,;s'31 061 ?1401'i.

III!!I DJ\i~m i n_~' ru.kr;...'flc i1.' hOTni"l~ 'in !J ~~:tLIIt{' i ~ ttl d~LII~. Tel. UD'~~!;! 1. ,) 7 B~

.' Ptl1i r .I ... J ,11m I'r.mi rua rCt l'~n!:lll:1 rk~ tc lo.s I t'i l~ vr·~!e ~l!.rkcm, Tel. '00 J g;2.E1 ~9],.

II ill;ktl_~:i Ilprnre:sor r nM'noi im m=IICr .m~rlku d.udm:a l!~!}tes..1'!.1J. ])lIiYOli'liJi, dol,tim v,i<>i k" 01_1'01. (]til ~ 1 7 69;:,

• ,s ttr kla ~ obl!,llj1li kYl.!j h~tj 10 !iU.! I> blr~

,ke"dovo T,1,0331;Jr..181!.

.' r'~]i:IJMm IltQr.~imil~l, p:r~'V.),~re-

r~I~~~~,d~~:!'Jl~ci%~~cl~36~7~

8(JR.

.' l:ru;trukcl1c ~ rngir=sid-:i ;arnp.s!djCl:z1k. Prct~t'jCil!.Tcl_o..B6' ]..,(1-23_

• Rildimo .ma!i nsku m;[],II~J:iS8nje: i Sv""",,~I ... d,_ T<I_Q61138919,

L~~~~:-~j~~!jP;L~ri~~7g~~~~

.' A.d~(:!ljJdlli :!.TL1hu\"tl i klJ6ll.r'1~Uj\l1~lUlji:t Jl'lilIrti~. rilmiomu, ~~rol~ i d""I;".T.I-II~j SIU IT>.

• Mo~1.I [eIIr'O !!ru[l(}\."e- vrln l"lwcrljnu. \.1 t. :tl~-Ijif.j I U;.:pro r~ j('illl,lnfl. Tel. 06';lIjf.r~1 (lj~.

'~:'~~Vd ~7.: ~~:.~t~i7;;~ ~r~ovn SII

• G rJd~"'i Iliioh~:ttm 1Il.'?¥ 11!i..!uge, iii.dl.!n'L:~ l'iDl ~ 'ki!f[l!1liJ:u. ~;j, Tt:I, O(j! 08~166.

• ~~ n! m;l\'liLnjc ~11 I,'i den ki3st:t~ rut. DV DJ- SlirlljM1tl. 'i";~'l, IJG.I.'ii2\!-' 1.3..

• VriiimoJ1~nimJ.fi".lmi,c:1;i VHSka'.il!! U:'! ria OVO. Ser [:.IjC\'Q. 'Jd. 00 'l 31-1;1} 4l:/

• I mifful !ti rn rrnnt-LL~!Lti i llltj n~kl! ptJi v ,j!ljH.ti L~:SJ"il$n~t. Tel. OB 2l3~J~'i',

.' .. 6f,ITl-c:r[c'ko dllhoi'rnilkl:r 'LltI!i","'~IIr1jc-, prl!inje 'Lq-l-Ulli i l;;iILI~B, Tal. 061 lU' l39,

g.~L~~~~-r:l~~~;,'~~rh1r~~~-

.' M~ ~ernri tjk~ • i'n-b.! rU If.-d [e, ru'vfC::!o;o:r '.iiI,,! L:t'kU!!r;!Y(iFII. T~I.ObI13' 7.Jij,

I~~l r;D~l~!1~' j~~~'(~~~~~(~I~~fr~~~ ~d~~~

.imn"d"",u,T.I,061 il74.1~.

• M-oler \ltol'mr, brjiC'J i i'!fikil!'t~h} mrr.~ I tI i~ 'l,tLl~e ~LlI,LIIJiY{'., 'I"fl. '061 ~'16 3-33.

• PQ:mwljnm ~ bwsi m i Inki'rfi n.1 [I."c.

~~ ~~i~~~~ t~rriJ~ 3~2_; i{1:~1 ~"ljJu-

.' 5iV;;! njt 7.. k{mfc=lr:'L.'ilc~ '!ij.l:'e- \!l'!HC:

IH't1,H"J\'ki 1ty~.lj~c~L.!l.LPU'l,lUtj:llo, T~1 . 065 '~~5 7~1i, 1\1 Ip.;n 0\;-['''''

• EI1~I!-~k' jL!~iRt:s;t.i(b)d p-r~J.ldlhJ.t.-J P"""" ! p.ud" I", Tol. 061 S lH),j.

.' D,1:Ii "'ijf - IZL'1I.::i uicm I III on r~mm :We I,)~ f.djm=.zAj tiSl U.S!lI!li~"j fDnjl.! d il.l~ -r 1.11. Ufi11W382,

"'Dr\"a fttI=m m'IJfm-trim li-,::;r,j;,llltlj vArim ilp;u·'..IlDm",ndim i drugcPL.ulove:, T<1.1161t9]illil,

U:l ~h~~.bt-t ~lgi..,~ j, ttl OIet3j. T d

.' Mtil~i~fEJ.:ilj~~~t= kn=L.:l.&ll!J.U,r(':! fur-

b.'flolo,;iu. T.I.m;1l8n~3,

.' .M,oler fi-'di !j.'\'\,'! m[,(': m(l.]-I.':ror,jr... {I:fmil rll~cl~! l'ilt1~ ~~:tUl:IQ! ~i1ro~ .ltv,o.H ... tC'tno, JJrDvoli,no. 'ret. O~2 6,7 il.l.S8, 063, 897~H.

el Itflli(i:;:l plot:J.~ LOg n.J.!rni~lDi:i.:l!:.ubj r t'IIl~ plrr ki.!J'lI, ~I'I.! lCW11. p!.:!1 i~::t .• P!'t"~U~ .killlll'l.lgtli ZQb tj-t.::VL.l. "f~11 06~ 466 U1ii.3,

• Kcmmielil r~ kC u~I"lW~ m~la11.1l ];105;~"Htmjf' eh:~k!.") [l1~[::iLLidjl!.:r t~lt!j~ n,,,,irigip.a.')YI. OOH6~0'jI3.

n~~~~~~~-lli~~~:i'~~j£r3;~~

""k besVJo\'H. Te). ~~llJ8 Mt-

•. UCeI'l'i~ ii'll IJ_.. !ircdfl.'O~ k.vl~ inl Ur tTl ~ siru~cj ie.1. mlLl,~mlLd I~ fi2-ilke.. m~hll:~ ri~ke., lD~jD.$i1ti.h ,!!lBn,cn:ala. T~L C33. ~15'19O,llid:' .

• If s:ri!-~m) I p~v~llj 1"111 ,~kolll 'C"i [!!Ii:. glilrufl e d~ l'iffillrU!itrukl"'ijr iz F.D.Ll rem!li~ I-'~" T.I. 1lI1. I 73.

• [ll'o"111 j n~~ D~;ral.l nie ,t;r'1truti!$.l(li:G III"lm~o liubnr;;kl .. d", t. Inrnln"~ 'l~ir', kor'"' I"" Td.l~ 1565834,

• ML.)I~':Ij,k.~ u.t.luge,_ "rIll k'r;,1ll tt!.'~m'l1J T<I.0~ 1:!1 }!"

• 1l..ovi '_"~I<!\M~ lo;dka .ike",,-

tI:om .dvooa. I 0\ I,~t 1 01. OOID' iI~5.

.' P'i'1!'!ti7.,;;;l;.~j~.:.:r n:l ,s.""t-fJ I':~]l i.n~ U "5 k<lm"H",,~.dol'" I "'iI,JIa"" 11m>, 1'<1. 11(,~OO"(,ll.

.' K~I"~jtaLi.fldi ~\trilirt:'[:l'HI i rOvoI rirl L1, 1\::;1. 00.2 ) ~O094-.

&~e ~~~~~~~st:lil,~~rQ':o~·r6r9

-lti&,

• R.<r!l-Itlll ~c:nl1i.) fl.l!i:iIt.!L!! 10 KAt ~ ;kdom, T,I. ~6H~! 14],

.' Ril~Hm(1 tenT'll) f~,~d~ ItlLlleriiijt

~~:~i~:t~~~~,~~t,;tO~lt78~ 1 ~~~"gO~

.' Ztdl!l" ~ ~n.r I'hlll t'4d i 1.; rl,,'iV1.n'~ fll~

"do r 0,1.1. ",dov", TiJ, &'11 %(]<J7.

.1'11BlnlR.'l;if-e lit fl.L:.;.k[),~ jt':.!:i'k'B i 11n=~ It'o.:i1'\l!ob,l-bo5'1U1Ski;J b!1:'1U1.sko"fU~ki. '1'<1. otil 909 9~~_

• l'l'rt::J.Y ILI~im hL1~~ 1 !!i't't UptTl:YRJ dol~m Ilil lie!: mie5iili, '1'1:1_ ~A4_q32.. 002111~8!;'

• P'ovolj 0 .... ~n:.vo~ kQ mi;r ij.:.m I Jl u l ~ Di-ci:liD'r lUj~trITlnl:rill~]ll!. ·rt-l. 1J.61 .2#1 0.6,

• M(I\(:.-rHHi~~, fi ;-.ik:a i' ",1(::11; n"Qw.lm i-

~.ll~i'f:;':.~~I~[~~~:&ot~~n,"~~'-

• Krll:rl_"j rreva~ I'lUrDL~8 r +'iII ~ ~eI id~<.]>O"o lio 0:[oU161 JUl4'J.

li:~:p~r:i~'~~~~4"~'rib1~3l((W-

• MlJlr.:rl.ik'.o-[illrbilni:!re !?1)~fJv-r:' ob-wr-

4~;;;i:i ~;388~~vuhilL), -r~t la~

.-t\\.trh~P!lko-{-a-.-h::tn.;ki rn~rr",j i r~'>ll.\'l 1;111 j~ rcpeUl. ~'OOi..tn ~'i;ilJ i IcUlO i ]J<>v"I,"", T'I_0011821~II,

.' ~ofe:;iCrrim e.J..lgl~ltcrg, ;;tI(j:!.1d lIll,~ mOlrf<.p'n.~'f)r,';I~l_jI-CJ dr~l ~:SoV'~ ll!i -DYC' ,"''''". Tol. OJ) 46, ·9'~. [>61 nll3~9, D<iIJrinl"

.' 1 Ti'!itruf r:r rn nUUelfinl III u; :QI, -s\'ri!' ~Ir;(lli: j {ukut ~Cl ~J LJ;!Iipr~~n~) i P'O .... oijUIJi. -r.I. Q01 ~-l9 Nt,

.' r~l'tIf-e!'i.(l-r 1 l1:!tlrLLir'J Ott! Le.u.n~i~'U, !!i~'c '!J.zrnMC' J:1U ... oljno; uSlljctnll} dClllI:rrlm 1<u0i_T<).6)7-0S"OOH19In,

• n.oj~m Instru!.l.clle i:1. he-mi f~ ~,.n

u~w.lQ=i!!j.nJd~i~'Te.l.()fi.fr,8,91:a7B ...

.. Sv!: V11tLI: ~dl1V\ti~-j'iil! LInen, !iil'llnQ~, ~]ovo..lh pt(~IL1I11.Jo ugi'fli.!..Djrr hllod . l'r.uu.-i.lcrl~LrI'it', ~1'!".I~irmtr merle.'11"".1". T"I.M! 54~4~l.

.' liu\loljtHl ~'r;~nw brtl;!:e Iljf:;j lwra· nie svtf "'n':.. p;;r~kCI!I, i ~itJ(t.(rllll"l g;lr r-UllL.:iTU, Td.D6J %'1.n;~i06l95697~

.' Ii;. v~1 Ftl;;lUH) i yt:)vol; 11 0 pt:t31llvllllr

~~ ~rr~cl~~~i ~~~I fl~l~i~V~~~IT!r.IO:I~

],:!4,1,WiOOI H41 H

• I'nvuljnd i tY'l.Ilh-tw'!.~fI!lili LII ~llJ)W~ ,~I _10",," p ros lore, Tel, 062 ~Ol 1;]-9,

• t.h ~11TI ku Llc i pcrtuvne V:ru'.!mrCj Kttl~je: Icp'i~~ alitm. T~l lH~ I 581)

p~1H~r~;~~j~~~~.~~i\ f95~'~ te-

.l'tipr~'Ylfli.mS'i't::~lt!"rri:il:i"lk.r:aIW.... 1'1 !J!pn [)j ureda I~, U.!. ~11i ~ciib~ Doll1rl::I.k~pli1tIiJ:L.Tcl0011Sfi.309!

• P,rn(_ ~'i" .. re !lir,,.. Tel, 'Iii, 9,0

117~. -

• StQlilr~ ilml~.J • mQHlntil. ,[;:.uhhilOl-i pi""!'<1\, p<"Mtlbl:i",'" "'i"" h'~I0- IDilI,"'J'el.06.2"J.!ltl952,

" pror~Q.rir.=B en J;1¢5hr~ jdp, ;J~i.i; tascw i prevcdl. 'r,~I. 001 :SS6 lOO! 1133/657 -103S.

• V~d01.:rl~lI:1hu~!'tuir.~"ilt:!:>l!irl1 lIP~1..1i".ll~~ novu i~ti3lli1:::ihJ. erst; DQ11i:!re. !:I.vcu~s..u~ttr,;~iu,Tr=Loti14!}7tiU;

.' HJltnbmV' .sj:!'ia~m ~iketl.jg II va:;'t=m fl'{11O u. ill [lfl~. rl'(l'!iwnl. :u r;.:.o:. f.H.l'r'ol ~nQ i ~ [j k:!!sn~l. Tcl~ Obi m OIS'.

• RtllnhO\~'__~JltJfllke., l-api6i. kti~l i L>I~~jllr"i ur:rn!j'L,.~1~jl (h.lj;Qll:Ddi~l1je ls,kll81\'G~ li~biljf]i1i :icn.Ol, "ret !)6i 151') !85,1)(;131.1116,(l3~6M-m_

• Lij;ci;:i;m i"illIjSh- , u!llLHnl~nll! br-mo",id .. 1:.1.001 S331~6.

• p~5tiv[i:aJ}j~ hrutcll.j~ ~vitr VNH~ iPill",k~taj p...H_klV:r:ri i J.1mtitH!1lr -s:ti bez.. J}[;i.fl ruikom muti'non1_ T~I. n6.2 ~:z I 111O,,~I~ll2IJ9,

• Smldar Lildi S~ "'fSl-e srukbLfliik Lh ~~1!..11~'7,dnrlri"-im nlL 'l~drt:Su. Tel. 061

• V g~f'lf n~tr!li'ler ~ ohirrtljt :5V-B ~TIi tt:

~d~~l~~~ill~;I: ~~~li~.~f~~If:I.U8Jiv6~eg

13),

.. :SL.l.khr.t - rudjnlGs'l{c'S[II.k.blr'!d~,~ nL~ d-!)~c,L c:lQt~zim'i.l 'n~ .. ~r~~I. Ted. 061 j!4,!!4J,

• ~'rur~8{JrilJil J rti l,nnmkclie ~z nln~ 1"",,,;~<ir.,.It" l'>l.Ol3Sl'-OI~,

.l?1·'~'VQ" n"~tir nmmjLil.ml[] l Qi'ruJog

vcilm kombiiem • .fi;lrdn::i ·:;[Jmgil. ,",~"QIjPo, r.L1l61 UIl.J42.S=j.

• Vr~:lm vrI::Vr.)'l 1Q,1.l~ 5~1l.ri i ljtldlj r'rit..!mr '$[]IL~ ptl pul:tr=ht. T~_ 002 3R~ 762,

1:~~~~n~~~~~'j~lP ~~~~

Td. 03l!6l'li· 701, 001161 .2~ .

• Eh: Rtn~ ~ L.I!>lug~ el. inM.ahJ~i ja, ~fI h:rfnrl.~ alll nn ~ grmn.oh.rlln I! d. lI!lir 1"~,,.T.l.~ljl !~l~~I,03J, II·U~G,

• Rigj plio mmf:l;lDr radi r€rt'lj:..ro,~li;J'.

J?Ii1rLlne~ rrrcgm'hu~ ~idt'l\'C'''.: Te'l, 061 )1) 10,.

• V~Hti rrcvw. pu ~ nq Ii',;~ ~l- HI H i n:~ ,,,",,,.i"'l[J014J~'74.

.'t~~tl.sn lij:!mfcsori.ca .eog:b:skogl

]~~~~:J~(~~~~~lb~6u!skj~,fJli8~11~Oj;

.In()''Ir,T5.

• St:'r:vi!! rnt::l.t!n.lnL "~kt\ IKljULlVk;A,. nlild-O;lP"~d DjQI imn,nl~ciiOl.. I n u:m~ L lwri:t K4;:iiLk~ :JIl(ii,1i:ttL$na d'i ~ ~j d!tr lillt,rlk' n, '"i;o"~dr""u. :rd. 00 I j45 3 n.

• VKV ,"-0],,,, - ",~l molerlko-furrnif!ilr;c PU!l'L~\'it::! IWY[il i'Ul.T,e!. 061 :)07 681,

• A1111~t !lrloll"l!otini r" I~ II: Ii!!rl'vom,t ·1"t!f1.I. di!rWl JJ,.Iu!, llil rh_ roao 'rI't~b~'k. ~ 'l,'ilJ.i tCl. no. oj, '0_ Tel, O~ 120(, >45,

~:;'r~::,~{.~'~~,~.m;1r~~j~~i~~

• S"~ '~'II!'1l:iu~~j-' ~pC-lclL"!o!.k~ u!ih,lg,e t'II.tHn~ b:l:.t;o i po yol ~I.!u. l'.r;:l. 001 60fi, 6~1,0666'(lJ"l-

• l?tllljfll!;tL;t:lli, ,i?bl,~ SULliQ111 13 '!!.II 19n"mo, T"U6]lOllH.

fi:i~~~~~~d~~t4~~~~~ m~ I'tr~!~ LIke i

H~'I~a4· Ai~~¥~~~t~~~~~;~ ~~

• Br:."~[ mdi ogTru.!C,r- ,k~lflif~~tT~nr

g:fko~~,fnl ,~R11:6iu;~\I1· ~I V~hL

.' p.tQ f~r LiEl i~ r n ~ I tLt](iI=n~ i ~ UlalCcmui kr;:' zn Ijlinu\lef; i !!jt{"dnJoUculfi' ld!;,omsodi0" Tc1.0611*1 ~ll_

~l~~~~:~~r::n'~~i~jfll~jk~g~::

u;~ F"""""i"- Tel O'l. 71 lAO), nol 15672~.

• ~hr,rH"i.t: uil;jnih rH:Hl)rn!$vl~io.Pl~ J:lo~I'ell.! b.:rjll" '~ol~r[l"uk_ ::r-jedM[I!. • ..DePi'! ~ ~.u.pnC'i r u. n~jh p~}d~. T.cl, il6! 21 so,.'

e Mot!r !!Iill iir.l::u!ri1 vum i l N i~mlli:;:ke.. ~7.VI;laT m ol~ rll kr:- f:.ldUvc-iP:. ... ,,1 hc~ fH .. U:;( ~L;rl;l!leij'_'. T.r:I~Ofr,J ~,"JZ:UfJ,

, VO{t'k'in!'i;IIjl.I~I:c-r 1131~'kI,HH\I"'rm yr.:;.

~~S,~~'~irll~~i~~t:i~o(,\ tf8~jf~,'j~l~j"

• 11~l'egli!J. a tl me i<l;i 111l~}\ ... Ill.i1;~i:tH)m tr, "'il~c:nt 'S[iiUlU i.Ii (.1J~tiu.u pra9Ilii.:',L ~ d",",-"om _ '(d, a61 UI2- 6dO. 0,] D7J-,18~,

• MQI,,,-ke".1 LIS"- T.l. a62 9 IZ 143.

DOD/II, I~],

Dnevni avaz _". _"'""" "'" 41

oglasi

Agent prodaje

Tuzla, Grada.cac, Gracaniica

(o/~

.. Bosnoi Hercegovina

.Poziella: Agen! p.rodaje

On-Un .• prlllva: .reeruitmellt@earlsberq .. 08 IRok za .prijavu: OUI4.2011.

Opls posta.:

.raVioj i odrfavanje prodajne mJif3!e ·prodajanumetiekadistri~udJa proizVoc:Ia

• sprovOL1enje meftendajllngakUvnosU namjestima pfOda e

• planlranje rads. na lerenu

• 'unapnje'Clen}er;lrisutnost! robnlh mariti KompaniJe,

US:lovl:

• islwstvo u prodajl robe §.irokepolro§nia .dobropo.znavanfe lokalnog ~rtI§1a .razvljenekomunlka,c'jske IpregovaraOke sposobnostl

• ~moinlcijal!:vnosli pfe(janoslposlu

• minimum srednja slruOnasprem3

• poznavanJerada na raOunaru (MS Oft'loe)

• posjEKIovanJe \I·ozaCke dozvoluB kaleg,orije

Ukol!kosle zajnteresovanl ismatraleda zadovoljavale,op sane us:Iava, prija.vite sel

KonmktJrate.1M samo kandldate kQu u~u u uB ,abor.

Zavrsavase novi CD "Plavog orkeslr

osa U BeOgradU 80ima praleee voMaa

Sas a Losi C Losa usredsredio se na Z3" vrsavanje novog albumaal'lavog orkeS1Ta~, koji ce biti objdodanjen26 godina nakon prve ploce kulmog benda "Soldatski hal".

Losa 0 novoru materijalu ne zeLi aista otkrivati dok sve ne bode u potpunosti zavrseno, ali kako doznajemo, prrpema iznenadenia koja publiku nece moci ostaviri hladnokrvnom,

Losa je posliedniih dana u Be" ogradu, gdje snima pratece

vokale, a iza njega je visernjesecni rad u srudiiima u Hrvatskoj i Slove-

niji. L.S.R.

Lflsa:

Priprema IznelJa{Jenja

42

sada mi ide dobro, Na svirkama se druzim snasim ljudima, a cesu su i Amerikanci na tnojim nastupima, Pored Cikagll, eesro nasrupam i u okolnim gradovima - kale Curie, koji ae u rnaju planira vratiti u BiH. D. z.

Gru pa "SiledZije" iz Ljubuskog, pobi ed nici proslogodisnj eg izdanja ,J aeger Music Nigh ta", uskoro ce uCi u stu" dio i snimiri svoi debitan [Ski album. Oni irnaju srecu da de radi ti u studi ju "Skir 1 ibaba", aji ie vlasnik Brano jakupovic iz "DubioZll kolektiva",

Ova j cervero cIa n i repkor bend cine. p jevac Gordan Dzaio, Silvio Nuic, [osip Paradzik i Bernard Brkie, a njihovi tekstovi su socijalno angazirani,

- Pripremili smo mareriial, odabrali pjesme i snimiIi demoverzije, Trenumo doradujemo aranzmaneya

U AmeriCi ostmem dOma)a

Arne! CUri c je vee d va rn ieseca u Americi. Pievac iz Gracanice rrenuino zivi kod priiatelja, arezmislia i 0 [Orne da unaimi stan, - U eikagu sam SI! dobro snasao. Pclako se navikavam na ameri ek i nsci n zi veta. Za

Clanol,j grupe u Lew stuke' vratili su sc prije nekoliko dana iz Skandinavije, Sarajevska grupa bila ie

· t t

Onevni avaz, petak,

25_ m"rV~iui,k 2011_ J e s e

Mini tumela benda, Letu stuke"

prosle sedrnice U torn dijelu Evrope til mini uirneii, [0- kom koie ie odrzala koncerre u Kopenhagenu, Malmeu,

Geteborgu i Oslu,

- Sve j e proslo su per i svi smo veoma zadovoljni. Kada kazern svi, misJim na pubJiku,

Grupa iz Ljubuskog uskoro u studiju "Skirlibaba"

"SiledZiie66 uzbu,dene zbOO Saradnie s nD'UbiOZOm66

Slavna grupa medu ucesrucma festival a

"JamlrOQUaiU na EHIT-U

Na lisru ucesnika EX1T"a, najpopularniies regionalnog festivala, koii se od 7, do JO. [una cdrzava u Novom Sadu, upisan ie i slavni britanski bend •• jamiroquai".

K arijera eu ven e gru pe, ko j u p redvodi harizmaucm frontmen Dzej Rei Gay Kay), traje 19 godina te ne Cum obilje hitova koje iznose pred svoiu publiku. Pored stariiih numera, ova j b ri tan sk i sasta v ce na Petro varad insko] tvrdav i predstavi ri i s y jd rna terijal sa sedmog studijskog albuma "Roc,k Dust Light Star", koji je izdat u novembru 2010.

OFT~~~~~Ct..... Grupa je do sada prodala 2S

t7 A/' miliona kopiia nosaca zvuka,

;./ r ""t'rr a 1997. se okirila i nagradorn

-t~~~~:::===:-::"=::: ~~~:t Greuii,

J -~--:-' ...... ~= Porvrdorn nasrupa u No-

vom Sadu "Jamiroquai" se pridruzuje ostalim zvijezdarna EXIT-a. 2011, kao SIO su "Arcade Fire", uPulp", .,Porrishead", Nik Kejv (Nick Cave), .,Underworld" i De~dmauS. H. P.

Svakog petka ,I subote zabaVlja Vas;

Ie

INFORMAC1JE:

TEL' 033281 "96

uskoro bismo trebali uc; u studio i pocer; sa snlmanjem. U zbu deni srno zaro ~ 10 cemo saradi va ri 8 "Dub ioza kolektivom", Oni su veliki

profesionalci t za krarko vrijeme osvojili su region, ~10 do sada nije pomo za rukom nijed'noj grupi u naSoj zemlji - kazeDzajo. D. Z.

--~~~--~~ .. ~~

let set

D~evn i ;mll, pelak, 25 _ mar:t/ol~lak 2011.

43

na sjeveru Evrope

CtaflDvi "SlIik3" II Ostu:

Zagrfjati h/adni :;jevor Evrope

organizarore nas rupa, kao i na clanove benda, S 0 bzirorn na to da su .s luke" pryi pu t nastupile it Danskoj, Svedskoj i

NorveSkoj, nismo rnogli zamisliti bolji prijern cd tamosnje publike, Vierujemda je ovo tek poeetak [edne lijepe price,

Treci album sradlnom 11818

,lenzile66 razbiO letarguU

U klubu "Cinemas ~ Sloga" okupilo sa 300 posjetiJaca

U organi zaci j i Fran cuskog instiru ta u Bi H, a u okviru obiljezavania Dam Frankofcni]e u Sarajevu, u srijedu je u saraievskom klubu "Cinern~s - Sluga" odda[l kcncert francuskog dub sas [U V~ "Zenzi le",

Buduci da u Sarajevu U posljednje vrijemevlada letargija kada ie rije.; 0 posiecenesti ovakvim dogadajima, konce-

Poznata bh. manekenka DeliJa Sotic u posliedoje vriieme posvetila se studiju medicine.

- Zbog ispita koji ml slijede, nemam b~ .mnogo slobodIlOg vremella.

Totalno sam II frei i sarna se pitam kako s!izem na sve. Prije m; je bilo mnogo lakSe,. a sa cia, k ada sam ~ca godina smdij~, sve je postalo ko.mplieiranije kazala ,Ie Delila.

Svoj treCi album grupa .,,Lew.:5tuke"!rebala bi.objaviti sredinom ljeta, Uskoro ce snimiti spot ZII numeru "U ovome sviietu", koiace se naci na novom CD-u.

Siguran sam da ie pred bendom jos mnogo svirki u Skandinaviii - govori Raiko Bogdanovic, menadzer sarajcvske grupe,

Vee surra "Le[u stuke" o~ekuie nastup na "Long Nighr Festivalu" u beogradskorn Domu omladine, na kojem ce I' ub liku, pored bh. grupe, zabav I j ati pozna ti regional D i muzicari, popu t Magnifica, grope ,,Pips,. Chips. & Vi dedips" i Ramba Amadeusa,

- J; ruke" na manifestaci-

j i uces tvui u kao gla vue zv liezde, Nasrupaju u najvecoi dvorani Dorna ornladine, gdje ce diieliti scenu s Darkern Rundekorn i njegovim "Cargo Triorn" .. S obzirorn na to d. u srbijansko] prijestonici nisu svirali skoro d vi j e god me, ocek u jem 0 dobar odziv, Nskon ovog leonce.rta.,. clanovi benda nece , D revife nas lUP" ti kako b i se posvetili zavrsavanju novog .J bu lila - lstice Bogdan 0 vie,

H.PROUt:

Na predstoiecem "Nivea BH Fashion Weeku~, koji je plauira!) od 2. do 5. apr" ila, lijepa Tuzlanka pojavit

Ce se dvije noeL .

- N osit cu revije reda radi, sarno da se poiavim.

Nakon toga, planiram da se vidirn sa menadzericom, jer imamo plallove koje ioS motamo taCno dogovoriti - govori Delila.

Ad.K.

IT je odrzan pred zacmiujuce nemalirn broiern ljudi, Okupi 10 se tristotin jak posrovalaca ovog sastava, a okupljeni su mcgli biti zadovoljni nasmporn benda, koii beise sve zanrovske granice mijesanjem osnovnih muzickih uriecaja POSt panka, duba, folka, soft ro ka i soul dzeza,

Bend "Zenzile" dolazi iz Irancu skog grada A ngersa,

Ime su p osu d ili od j ufuoafrickog pjesnika i aktivisre anriapartheida, a. 000, u prijevodu, znaci "dije(e Afrilie", cimes'u hrjeli da unesu svoievrsnu parolu unutarIrancuskog d II b pokreta.

"Zenzile" se u. rnnogirn p jesm arna obrusa VlI na politiku i politicare koji ne mare za liudska prava i ;livote svojih sugraeana. A. c.

PoHlon BaDia) Luci

Koncert ce prenositi RTRS

Vlado Podany ocirnl! ~e su rra koncen u Bausko m dvoru u Banjo] Luci .. Nakon SIO je u dtcem bru 2009. gudlneizdac prvi $0" Iisritki CD "Piano album", Podany [e prilagcdio numere scenskom izvcdea] u uz pratnju svog bend. i simfonijskih muaieara

Prvi koncen ~ Vlado Podany Orchestral Project" odrzan je u Sarajevu i naisaCl i e na burne od o bravanje i publike i krilicar a, Nakon saraievskog, planirana -su i os tri koncerra ove gcdine - u Zeni oi, Tuz li i Mostaru.

- loS' od jloc-etk. ovog' proickl. mo)" je velika zelia bih da na pravim kon cert U Banioj Luci. Pored izuzelllo liiepib uspomena koje IIOSlm

iz ovcg grnda, senzibilitet publike je poseban i radujem se s[J) cu imati priliku d. podij elim svoju emocij u u dire" kUloj komunikacijisBanjalueani.ma. Uprsvo smo zbog toga mojo ekipa i j~ odJw::ili da koneert poklonimo gradu i gradanima Banje Luke UI.ko· da su na koncert pozvani Ijubitelji ove vrste muzike, a i oni koi; 6:: to mo~ hIS nakon ovog koncerra tci< _))QS1lIti " rekao Ie Podany.

Ulaz na koncert je slobodan, a svi on i koii ne uspiiu um u Banski dvor, imat ce priliku slusari obr·~de n .jve6ib wj etskih bimva u.izvedbi "VJado .Podally Orcbeslral Projecua." u ptogrnmu RTRS-3, keji de cijeli koncerr preno-si ti u:<ivo. L. S. R.

1807. - U Englesko] zabranjena IT_ govina rpbliem.

l? 16 .• Zenam aj e dozvol i e 110 prisu stvo bcks-meccvima.

1941.· Kraljevina Iugoslavija pristupila Trojnom paktu Njema~ke, I[aliie i japana,

1991. - Na tajnorn sastanku u Ka-

rad ordcvu predsj ednici Stbi i e i Hrva lske Slobodan MiloSevic 1 Franjo Tudrnan dogovorili su se Q pudjeli BiH i <1 rusen [u re form ske j ugosla ven ske

V lade premi i ~111 .AD te Mar 1I.0vlca.

1993. - Visemjesecni pregovori \) BiH zavrseni u Njujorku neuspjehom. Mircvai plan kopredsjednika Medurrarodnc konferencije 0 J ugoslaviii Sa[rusa Vensa (Cyrus Vallee) i lorda Delvida avena (David Owen) POLpl' sali su predstavnici vlasri Republike BjH; bosanski Hrvati, Lider bosanskill S rba i op ruze ni rain i zlncin ac Radovan Karadiif odbio ie potpisati rnirovni plan smarrajuci da su pre-

1954. - Amemka rvnka RCA obiavila jlf da ee pocea maSQI'nU proizvodniu t~levi~ora u boil.

dlozene rnape neprih vatliive za Srbe, 1999 •. V1ada SR J ugoslavije prekinula diplornatske odnose sa SAD, Velikorn Briraniiorn, Francuskorn i Njemackorn zbog zracnih napada NA· TO-a na ciljeve u SR [ugoslaviji. Nakon prvih udara na podrueiu Pristine

i joil. osam gradova 1I Srbiii, u centru Beograda demolirani americki, francuski i britanski kuJr\Jr.ni ceo u-i,

2002. - Ponovo za iavnost otvorenl uredi Amencke ambasade u Sarajevu i Mostaru, na kon S [0 su pet d alia b Hi za [VO ren i zbog pIijeluiL

Z003 .• Vlada Srbije donijela od]uku d3 rll-spusLi Jedinicu za :specijalne ope· 'Cadje U SO) M,iojsl"fsrV" un lllTasnjiJJ poslova (MUP) Srbije, u kojoislI bili i .Q:;lllDl!jHieni """ ",bistvo scbijansk;og premijera Znnma Dinilica. i jos neka ranija ubisrva.

RODEN!

16l1. - Roden je tlUski putopisac EvEj" G<;leb ifa, koj) je od 1.630, !lod.ine pIOpurovae Osmanliisko car~[vo, 3, ~vQia zapa:l:anja objovio' II 6uvellim

~ Pu lopisima~ il 10 JUi.liga,

186,1. - Roden italiiansk'i dirigent ArIU ro To~kanini (Tosqlni nj),jed"n od na jve6b di.rigeoa ta ZOo s to[j eca. D ingi,ao je u MiJanskoi shli, re u Merropoli!e.n operi u: Njujorku, gdje je organiliTlio i si m ronijski orkestar.

UMRU

1669 •. El'upcija vulkana Ella na SiciJ!i i odn.ijda 20.000 iivota,

1975. - U prijesmnici S~udiiske Ar~bije Rijadu ubijen bali Fejsul. SaopceHo je da g~ je ubin nje:gov sinovae, koji je proglaSen neu.rai;uoljivim i pogubljen. Novi hajj poscao je Feisruov braL Halid bin Abdl)IA~i~.

1999. - U poiaru koji iee zal:tvatio oko 30 vozila u nllle III jspo d Mon BI aH a pogin ul a je n ajm a.nje 40 1 judi.

44

Jelo sadrZl termentranu sojnu pastu, alge, tofu, povrce j podstice krvotoki metabolizam

Ljudi koji redovno iedu miS!J5UpU

( miso te gusta smlesako ja se do b iva d agotrajnern fermentacijom sojinih zrna i me) mcgu biti i do pet puta ntporniii na radijaciju od onih koji ie ne jedu~" to jel i" jepa viiest, narodim [er iza nie sreie struen j .• ci i z ce nrrs za is Wlzi vall ie zracenja atomske bombe sa Univerzneta "'Hirosh ima".

Mi.,o supa sadrfi ferrnentiranu sojinu pastu, ali i druge liekoviie aamirnice, Til se ubrajaju alge, tofu i povrce, Vecina J apanaca spornenuru supu konzumira rninimal no jednorn dnevno.

Dr. Ka7.umiLSU Vatanabe (\Watanabe), profesor i stru cn j3k za rak i radi iaci ju, analizirau ie- rezistenme ucfnke rn ise supe na ce:li j ama iz utrobe misevakn j e 5 J a_ kocom u pi iaj u hra III jive sas to j ke, ali su ujedno i vrlo osjetljive 03 radijaciju koja i h bez prob lemau nis!a va.

Kada su misev i izl o~en i zra "'en j u Xvzrakama 113 nivou koji je smrtonosan za ljude, njih 60 postc jeprezivjeJo. To su hili 001 koii su ieli miso supu.jelo izbacuje toksine iz tijela jerpot;ce krvotok i rnetabolizam, zbog cega so preporucuje i paciientima kciiidu na hemoterapiie,

Dne~ni avaz, petak, svez· n ad ar·

25. mar\lo!~jak 2011. . .

AKTUElNE TEME Tvrdnje naucnika sa Univerziteta "Hiroshima"

-S SDPOm pr liU radijaCoe

Imffi@D~ ita Ie IIPOSUHCIJa?

o :Je Ii lipoSH kciia ()'ajM rjdenje za Slmmjenje tielesne tezine) Vraia Ii se gojl1Zllosl POfJl1'IJlW nakon operacije, pi /0 {!itll/elj/ca iz fJisokog.

Liposukciia ni je operaciia za smanjenie rielesne feiine. Na]CdCe se sh vata ked prosieeno i nforrnira n og pacijen III k ao ill eroda 'usisavanja masnih celija", On .• se korisri za pobolisanie konrura tijela (podbrorKa, paxuha, gruel;,

Or. Amela Karabeg, specljallsla plasliclle

hirlJrgije

nadlakrica, rrb uha, struka, bokova, natkol jell ica, koliena pctkolienica),

Ulj epsavan iem ili Small j i vaniern obima struka odsrraniivaII jem masnih cwi j a Sa boko va radl srnanj i ""n i. nb i ma maze "e odstrnni (; pet do sedam kilogram. masnfh ceLi ja, SIO ne zna~i puna ooob i koj" i rna J 30, al i zuaCi 0 noj kG ia i m" 75 kilograma.

Pac;ielll od 13Q kg te-prvo mo;au pilprillrno sll:ll'!a.vi l1, a. pOLOn\ oti.nplllSlienom hirurgu.

Lirwsl!kcij~ nije zamkn~ "" pr;l"ir~u i~hran U.

spec

MisoslJpa:

Prepl)rllGlJje se ijurJima kaji idlJ na heml)terapije

• Molirv:lzaisra mozepcm oei l] udim a da se !akse noses bijesorn te da promijenepcgled na doga(laj keji ih jerazljutio i shvare garnanje lic.llo, tvrde naucnicis U niverziteta «0 hio S,a!e""koji su ispiti vali ucinak moli rve na I] u tn ju i agresi j u.

Ljudi koii u teskirn trenucima rnoleboliesenose sliutniorn, bez obzira bili religiozni ill ne.pokazalo je niihovo istrazivanje.

tosa strana liiekova za celavost

poiaSHOGe SISaHSOm

Nova srudija pokaza!a je da bi liiekovi pro til' celavosti mogJj !< 0 d ill I1sKa.raca uz:ro kova ei dugorrajlle seksualne pOles· koce. Lijekovi na recepti?rope-ci ani "pros ear" ko j e p rOlzvodi "Merck" kao neke od nuspojava mogu kod rn\l~kamca Sm"lljilj

Procenlza ,penzllu

PraUD na Dr'lmanJe

D Pr.Qgla$im ~an! ill'fl(lli· dO/Jl pt'IJl!. kl1togorije i poti,rio zohrje'l! Z1a ill'lJolidskIi pemsi· ju.! n Jere,,;r.a me 11." k ° i P 0 ko. jc'I1I procell/II. ce bili QbrablnattJ?

Posjedlljem v;sok" sko/sk" 'P,..."'.IJ i 20 go din a radllog smzll, hao i ptluban Slat - vrijall>e provedeno " ram- 11 Irajallju od Iri; PQ godillQ, -' lIaf}I1II11J1l0lll da sc·ra;di 0 du- plom sutiu, kaze B. Ii. jz Ri~eljaka.

Vi~ina invalidske peo/'iI~ ;u ~lucaj\J invalid unsl; prouz;ro.!,<.ovaIi.e bold,,1J iIi p<lvt<:· dom izvan rad ~ ~3vi&.i Oil visilie miesecHog pro,jel-a 1l1a6a koj i cia i peilzijski osnov i od broi II !;odina penz-i js.kog &taza, kao i pOltriveoosti tad"

[lOg vjjehstazom,od cega 7.3· v isi I'i~ina pos!Dtk~ za odr ellivunje penzije,

Prema lOme, Sl.Tucna spre-nla oe Uljece na vis.iou i ovaIi d.ke p.ell7.i ie. Peozijski os· !IOV u 201 !. utvrdule .e od .mjesecnog pmsjeka pla~a koje je osiglUan i.k osrvII.rio "'3 29 godiu" osigu ren ja.

·Posw vi ima tc 23,S godina l'cn7.ij~kog stai:a, osuov te hid lIIvrllcn od mjeselnog prosid:.a p13ca koie see ostvarih z.23 godineQsi gu ranja ..

U pimnju n.iste oavelj god lnu m(f"'lli~, pa nisma u mogUenllstj u[vrdid va~ fad oi viiet, ill n i pokri venos! ruoo oS vi ieka s mzo III , od ~ega ze· visi postotakza odr~di vani>e vi>ine pe!lzije.

libido j moguc[]osr da dozive orgazam.

Ovo su rezululli studiie koja je objavlj6na u ~sopi&lI "Jourlla] ofSexuaJ Medicine" kaju litl provel,i. nanen;,,; s .Med.icillsko· ga [a!-,"Ultela Univerziteta "George Washington ".

o Rode/Ill sam 1949. ida sada ;mdlll ttl 'po godjllerat,i/log ,/aza koji sam ostvorill1'1 p6)itJduod1967.do 1970. gtJdi- 116. Nisom "ihada bila prijo. vljena 1Ia biro1! za zapoiljavaTJj6. Ruje uvjele je PQlrebTJQ is· pllnili .da b.ih (}slVarila p~a'V() 110 pfmzioni$a,~je, pita S. [(. iz S(lI'ajcva.

Odredbom clao~ 30. Zakona o .PIO propisano je da. o&igura· nik stle~e pmvo M SLafO.SlIll penziju ik~d Ilnvrili 6S godi[]!I. iivotai najmanje 20 staill,odnos no karl nJll<Ni. 40 god.i na pe azj.;skog swzlI-bel. obzirn !la. god;nez.ivora.

Pravo na prijevrcmenu pen, ziju, u sm is1l1.odredbecI3na 137. spomellu~og zakona, osigura-

nik moze sLeti i prlie navrsenih 65 go dina ~iv oLa, kada nav~i 55 godill8 zivor. i 30 s~ (i'ena},aU o~jdute do 31. decembraZ015.

Sa staZOill od T;ri r pn god.iIle oe i~pl!niavtl!e uvjele za osrvurivanje prav.a na Sluosnl1 nili na prijevrememl penziju.

Fer;leralni z(lvod PIO

I: 1 I 1 1 1 I. I Ii

..;. __ .. J

sveznadar

D ~l!Vn I oval, ,petaK .. 25. martiolujaK 201t

45

PREPORUKE P.ravilna njega kose

's m DogreSi i

Vlasi se lako lome, pa je zato preporudjvo da mijenjate poziciju vezlvania kose u rep

Kosa ie vasglavnl adut.narocito nakon zime i s prvim suncanim danima. Kako hi hila lijepa, sjajna i zdrava, izbiegavaite ovih osarn navika. • Konjski rep na istom miestu. Vlasi se lako lorne.pa je zaropreporucljivo damijenjate poziciju vezi yanja. • Cesljate, rnokru kOSIl. Ovakav postupak

moze ostetiti kosu koia je dodamo lnrnliiva kada je mokra, • Dugo iietka(e kosu da bi dobila sjaj, Devollno ie samo nekoliko pokreta da bi se prirodna ulja rasporedila od korijena do vrha, • Fenirate se cirn operete kosu . .Osirn stO se

mokra kosa [eze obliku]e, feniran]e potpuno mokre kos e m oze izazvati os teeen j a, • Nevodi te racuna 0 ko;)!i glave.Masira] te glaI'\l vrhovima prstij u kako biste srirnulisall protok krvi, • Pogresna Celka. Dugu kosa zah rijeva veliku

cetku, i obrnuto, • Izbjegavate lak, Suprotno popularncm shvatanj u, lakza kosu niie steran.

• Vlaznost pruriv perm;' Perut [e nboljenje kozeglave koie nema veae sa subocom Rose. Zbog toga ce(e koristenjem ulja samo privremeno rije!iid problem.

Ljubavni Z1VO! najCciiti ie izvor anksioznosri i osje6!ja 2llij(:nja, 0[kriva nainoviie isIDlZivanje u Ilinoisu, koje takeder pokazuje da j e takvo ponasan je nesro CeSCe kod zell3negn ked m'-1skaiarn.

U isuazi vanlu je ucesrvovalo 320 odr~sl ih osobu u dob! od 20 do 80 godina. bpi[anicisu slap· Ii popis s[vari zbog kojih najvise

?;ale u 1:; voru. Pokazslo se da je kod vecinc ljudi na vrhu popisa liubavni zivot_ Tacniie, bio [eto sluca] kod 44 pcstu ispi tanih zen a te kod 19 pes [0 rn uskara ca.

K~ ko ~ u isp i .... Old navel i, zal j en i a se na jCeSce vezu uz [lu:'lt"anje vQljene m;ohe da ode, propu 1'te ne pri.J i h i n e pod UZ!· maojaioicijative.

RJESEHJEIZ PRO§too iBROJA

GORDAN. 'KAIJP;

ISle REA.. Pl, FARUK. IS, KA81 ER, BAT. DTAC, ZUl\NI. SAD!:IDA ~t. TKAn

-----2414

lair t£J kosu nlje stefan

I<ulinarski kutak

Raslt'osna ora_lorta

Potrebno [e: 10 jaja, 2 kaliic; ex Ita kaa, 2 kas iCice ]1 rezle, 300 g oraha, l kasiCica praska 2.9. peelvo,2S0 gmaslaca,2,5 dl mliieka, 4 ~um an ca, 4 kasi ke brasna, 6 redo va izlornl j ene eok ola de, 4 b jelanca,

Nacin pripremee

I. Bjelanca umutit i, dbdati I 0 l:um an aca, 2 kasicice kakaa, 2 h.sickeprezle, 150 g oraha, I kasicica pra§ka );8 pecivo, Peci, pa pcC"c ni i ohladeni bl skv it pre rezati tako dabudu tl"ikqre.

2.Fil: Urnutiti 250gmaslaea, dodau 250 g sarnljevenih oraha. p oseb no sk uha ti II 2, i dJ m Ilieka,;I. ftum ao ca sa 4 kas ike bras II a,

3 _ Kada sc skuha, doda!i 5 redova izlomljene cokolade, uuim

s jectin i li s rnaslacem, se.ocrom i orasima, Filovari kcre, a odozgc sraviti fil.

4. Fil: Snijeg od 4 bjelanca, 50 g s j eckan ih oraha, I red izrend a!) e co kolnde.

5 .. Torru ukms;ri umucenirn sla.go m i p Qsuti orasim a.

Tacno

Nelacno

1 Bela Barlok je zacelniklZv. mwe muzike 20. sloljeca?

2 L~~dDnska be.rza je londonsko Irzl~' e ob\l ezn i C a?

3AUSkOQ kosmonauta Sergeja KrikaJe\la smalraju posljednjim qrailaninom SSSA-.a, ali se ne zna zaslo?

1. TACNO

Bartok zacetnik nove muzike 20. stoljeca

Madarski kompozitor Bela Bartok (Beb Viktor Janos Bartck) je vee s dese t godin a prvi PU[ javno nasrupio kao pijanist, Prv i zriacainiji uspjeh do~i"io je izvedborn balera-panromime "Drveni princ", te lZ-

. vedbcrn opere "Dvorac Modrobradog". Godine 1940. emigriraoie u SAD. Bar- 10 k j e b io veliki pro ri v nik 03 cizrna, pa [e prilikom ernigracije U' SAD PUWVllO preko Sfbira, kako bi izbjegao prolaz kroz aacisticke zcmlle. U SAD POV[erena rnu je- naucna obrada zbirke snimaka narodnih metcdija,

Skupliac ie i proucavao narodnu muziku, narocito madarsku, re tabiljezio vise 0 d 1 0,000 izvornih n arodn .. i b m e- 1 odi j a. Vb ra j a se medu ~ace to ike [ZI>. nove muzike 20. stoljeca,

Roden ie 25. marta 1881., H urnro 26. seprernbra 1945. gcdine.

1. TACNO

Londonsku berzu osniva grupa posrednika

Londcnska .

berza je Iondonsko tfliste obveznlea, Osnovala ill je 1773. godine gru pa ITgollacki h posred n ika ko i i s u neformalno obavljali pcslove u kafanama. Godine 180 J_ ajeni clanovi sa.'

kupili su novae za -i~grad_nju zgrade u ulici Bartolcmiu, a sliedcce godine odredena su i pra vila razmjene. Londonska berza se 1973. godin e s to pil a s nekoliko regionnlnib britunskib ber:;:i. Londonskom b~nom uct 1981. go dine u_prnvlja odbor direktora i nije ogra· nil'ena vladinim lIredbama .

~~!: V~

.,... -

.. z : - , ..

. .. ~

~

. 1.NETACNO

Kosmonaut posljednji drzavljanin SSSR~.a

Ruskog kos- no_ ..... ..-- _

morwula SeJg~ja Kri· kal ev·a s rna· traj u poslje· dniim grada nino m SSSR-a, a l.rla se ; ?a5to, On SI: n~ danijsnji dan, 25. mlttIll.1992. godine, vrnl,ll'l.Il.~ Ze· mljl! nakon stu je u svc:mir;;koi posmji "Mir" proveo 311 dan~, 2Qsali i jedou minuttl.

Kao "'posliednji ddavJjanin SSS.R-a~,

k a ko j e kasni je prozvan, do sao j e iz svemira jer 5e, dok je On borav,io u

oib i ri, SS SR ras pao pa nakoo toga d a· nima niko, osim Krikaleva,. nije mogao bi!i njegov gradanin. Krikulev ie is· tavreme no ov ill lelO III pas tao rekorde r u vrernenu provedeno.Ol u sve.miru do tadl1. slmpiv~i ukupno vise od 803 dana bomvk.a "van plane[e~, Cimt je sniSio rekotd od 748 dan~ kQii ie prije njeg3 ddao Sergei Avdej~v.

46 _.25._'''''. Dnevni, avaz

~"4l'1P

8toj obruJlllOO 01 ..... 1IMfAII11' IN JCJ(I" Do,_",~ I~'" 26<",

KIM TEC CG je dlo M SAN Grupe,. MJveteg reglGnalnihdistributera rr epreme ,I pcuobZke Itlektronllce. Nmemll1B'nJ n I:Idfrno JX;Il1l:1uslugu I parmer smopfV09 izbon;, jer ptava dlsfribudJa nepoznil.e granke:

tI.ko stll spurn"1 dis nllIM IMidte budulno$t.ml ~ om pndItI I:Insu D 11&111 prvfesIoMlnl ,I'U'IOJ -pndluilt .• film H bo:

:DIPLOiMIRA :1 PRA VNIK I( !/i) [Sarajevo]

MoUrne vas. p!'Caw lbk1grafiJu poialFte do OIi04JGn. gOOIne. plJtem e-mail itdt~ JXl$!lofldmtec.~ r r putempolt:e naadrew: Kim let tLo;G. Alefa Bosne Srebf\!ne 34,. 71000 SitlljWO, w.obavtll11:1 napomenu:" .VI &II

110 tIlO .00plornlRnl PI'I~.

BOSN A I HERCEGOVINA

FEDERACUA BOSNE! HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON orCIN SKI SUD U CAPLIlNJ

Broj: 530 Mal 033296 iO Mal

Capljina, 16, 02. 2011. go dine

Opcinski sud u Capljin i, sudac Dubravka Soce, u pravnoi srvari tufite1ja IP uHrvatske telekornunikacije d.d, Mostar, Direkcija .<1 pokretnu rnrezu, ul. Kneza Branimira bb Mos!ar, protiv ruzenika Pere Doko iz C.pljine, ul, Tina Ujevica br, 85, radi isplate, v.sp, 367,64 KM, terneljem cl. 348. SI. 3. Zakona I) parnicnom postupku Federaciie Bosne i Hercegovine (u daliem tekstu ZPP FBiH) dostavlia

TUZBUNA ODGOVOR

Dana 10.09. 2010. godine ruzitel] ie podnio ruzbu protiv tuzenika Pe.r~ Dolt" iz t~,piiul!:' radi isplaic potrazivania .• Tuzbom U'u~i <.Ia Sud dunese presudu kojorn ce obavezau ru~enoG d~ r~mc.lju n~ lmeglavllQg duga islllilU izna~ od 367,54- KM sa zakonskim zateznim kama,"m~, te nadoknadi troskove parniC!1og posrupka, SV~ u roku od 30 dana,

Obavjestava se ti17.eni da se dostava pisrrrena small' a obavlienorn protekorn roka od '15 dana ,Cd. dana olljavijivanj. ovog pismena udnevnim novinama FBiH,te se l~tlol>nvje"ra"a do ptTI og dO~tRV 11 e ~ e ~l tlIlh'~ m oze pod iC! u zgrad I su till.

Sukladno cl~!1ku 70. stavak I, ZI'P·n, mi:enik [e dtllall nnikasn ire ~ roku oct 30 dan" d1}~laviti Sudu pismeni odgnvnr na lIl~bu ..

Odllovw na tuzbu mora biri r!Izumlj iv 1 sadrzavati: oznaku Suda, ime i prezirne, odnosno naziv pravne osohe, jlr~bi,val;~le ili b!)r~vi"te, odnesne sj~cli~le$t.raoaka, oiihovih zakonskih zasrupniku i punornoenika, ako ill irnaju, prcdmet spcra, ,~<l:rtaj ,i~jav~ i porpis pndncsirelja ~claoak 334. Zl'P·a).

U odgovoru na ruzbu l;Uierrik co israknuti mcguceprocesoe prigovore i izjasrriti se-da li priznaje ili usporava pnsiavlieni m.l:beni zahtiev (C:la.nak 71. sravak I. ZPP·a).

A kntuzenik os pO"" va L1lZbeni zahriev, cdgovor 0" ruzb u morn sad tZo VB ti i r.zloge il. ko.ji l:r se tuzbenl ;,;lbtj"v OSpOrllVll .• ~lnleDice na kojima tuzenik zasniva svoie navotle, dokil1.<l ko!lma sc in" rdu] 11 tc cin jc 11 lee te ptll vn U OSOOI'U za nnvndetlJ7.c III ka( ci anak 7 I. 8 iava k 2. Z ?P-II).

T u ien i k m!)7,~ II, OdgOVOfU na ru ibu. a na j kas ~ ije n a p ri p rem nom roti s IU, po dn i ie rip rom,u~bu(i;Jallu~ 14. srsvak 1. ZPP·a).

Kad tuze n ilc, kome je u redno des I~V Hen 1I rufba II kaj <>j ie '1u.i:j 1~1 j preell o~i<! dQno;;en j e pr esude zbog prupustanja, nc dostavi pismeni vc!govor na lu~bu u zakenskom roku, Sud ~~ dopij~Li presudu koiom se usvaia h1~l;I~!li z~I>t1~v (prcsud.p ~l1QS prQPust"nja), o~illl ako ie rtlJzbeni zah (iev nCi.gJedn" neosnovan (N(!fl~" lSI. stavak 1. ZPI?· -a ).

Odgovor s ena ruzbu s pnvitcima predaje Sudu, u dovolinom beoju prirnjeraka 2" Sud i prorivau siranku, pozivom TIa brojpredmeta.

Sudac

Du bravka S!)~e

SJECANJE

TUZNO SJECANJE na nase drag.

NIJAZ (NAZIFA) KRILIC

Z7. 3.1991- 27.3. ZOllo

S Iiubavlju i postovaniem,

Parodies

18][-ln

SJECANJE

na nasu dragu retku

SAFIJU ZEJNILAGIC - POROBIjA

Dan. 27. 3. 2011. godine navrsavaju se rri gcdine od kada nisi sa nam a.

U sleeanlu te gledamo, u mislima cujemo tvo] tihi glas u srcu euvamo, i n i kada tt n ecem 0 za bcravi rio

Tvoji: M.lika i Sanjin

MUSTAFA 14.2.1953 - 27.11.1987.

SaIjubavlju i. postovanjem, Porcdica

Dnevni avaz ,_""""""""'."''' 47

DAKOVAC

iz Prj iedo ra

ASIMA, rod. SUSIC 18.2. 1931 - 22. 3. 2004.

SULEJMAN

26. 10. 1924 - 9. 5. 1998.

4081-IIL

Dana 28. marl. 2011 . godlne na vrsava se gedlna dana kako 0 i je sa nama nasa draga sestra, zaova i reika

3..8'i9-ttl

Ovi b dana ;n a vrsava se bo Ina godina dana od presel ienia na ahiret naseg dragog

Dana 25. 3.2011. navrsava '" 40 dana od prcselienja na ahiret naseg dragog

MUFIKA (ALIJE) SIRBUBALO

FADILA (NAZIF) ZUBEROVICA

S ljubavlju i posrovanjem cuvar cemo uspomen U ria rebe,

N eka ti Allah d;;.'. podari lij e· pi Dzenner i v j.co i rahmer rvoioj dobrci dusi.

Porodice Sel imov ie i Zukic iz Zenice

Uvijek si u nasim mislim a. Cuvar eemo uspomenu na tebe,

OZa.losceno prijateljica Kadic Kada '0 porodicorn

12<J:-lzc

Dana 26. 3. 2011. godine navrsava se 7 tuznih dana otkako je no ah ire! presel i la nasa draga

VEZIRA MUSIC, rod. FAKO

Tvoja pi emen i IOS t, do bro [3 i sabur (1 s ta [ ce naifj e:psa uspcmena u nasim srcima.

Sa neizmjernom ljubavlju i postovanjern, mclimc dragog Allah. dz.s. da Ti podari Iiiepi D zennet i viecni rahmet.

Tvoii: Haria, Salko, Dzev.d, Vedad i Dzana Tevhid Ce." prouciti u suboru 26. 3. 20 II. gcdine u mesdzidu u Hrasnici (Sehi tluei 22) u 10.30 sari. l)79·1 od!

Navrsilo Be sest rnjeseci od kada ie preselila na ahiret

MUJESIRA TORLIC

Tvoiim odlaskom u naso] kuci i u nasi m d usarna ostala j e prazn i na isp unjena bolom i rugorn.

Tvoji najrniliji

Tevhid ce se prouciti u subotu 26. 3. 2011. u 16.30 sari u

kuci fulos!j Aleja Lipa 64_ ,OlO·lU

SJ£CANl£

n. naseg dr.gog

DZEAMSTINA - DZEMU KADRICA

25.3.2003·25.3.2011.

Vrijeme prolozi, ali sjeconje na lebe i lijepe u:spo m en-e na zaj edn i i::ke dane proved t.ne sa taborn, .Il~.kada oe-cemo ~abo:r.nritj.

N eka Ii dragi Allah po dari Iii. pi D zen neI i vjelni rah met"

Tvoje Muame:ra Selimovif i Soje'zana Paden sa porodicama 38n·lu

Ovih dana na vrsavase bolo" godina dan.' od presel] on ia na ahirei mog dragog rodaka

MUF1KA (ALIjE) SIRBUBALO

Dragi Fiko, dani se n..i.zu i evc prode godina danjj,duga i bclna, kako nisi vis.c: sa nama, I! mi svi ko]! te volimo ~ivimQ beskralno osiromasenl i uskracenl za [edncg izuzetno dobrcg ~ovj-c:ka kcii je svoiom topliuom grijao sve Iiude eke scbe,

FaJ.iS mi. Nedostn]u mi nasi razgovor], naSeSale! tvol neprevazidend tj,,;rOLni npdmigam.bcskraina dobrora i toplina prcma svirn liudima, znanim I neznanim,

Clni me pcncsncm cinjenicadto sam te imala u SVQIIl Zivotu t ?iHQCU toe uvijek cu v act u svom S,[(IJ i svojim sjefunj~ jet sjet:ania ima] IJ snagu livora;) avm haju usporaeua. Molirn Allaha d1~S. da ti pcdur! sve dzennerske ltepcre i viecnl rabmer.

Tvoia rodica Sene

POSLJEDNll SELAM

nasem dragorn priiarelju i saradniku

ALIM 0.0.0. VISOKO

MEHMED (MEHO) KARADZA 16.7.1951 - 17.3.2011.

Da na 26 . .3 _ 20 )1_ god in e navrsava se go dina dana 0 d preset j ell j a no ahiret n.!eg ze ta ; retka

MUFIKA (ALIJE) SIRBUBALO

D ragi. no! F iko, vri j eme 1:0 [e prclazi nece i zbrisati $je6:i.nj e 03 tebe, rvoi u plemen j tos r i dobrotu.

Neka ti dragi Allah d2.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmer,

Puno earn nedostaies -

Tvoji: Tima i Adnan Pertef

lSll-IRlU

TUZNO SJECANJE na naseg dragog

MEVLUDIN (SAKIB) CANIC

25. 3.2008 . 25.3.2011.

S tugom koju vriierne ne IijeCi, s Ij ubavliu koia viecno rraie.

Zauviiek ee te se siecati i u srcu nositi

Tvoji Merjern, Ines Iman i Haris

Dana 25. 3. 2011. godine, navrna"a se ses! mjeseci orkako j. u mrla nasa draga

AMIRA DJEDOVIC, rod. ZABIC

S postovanjem, Ijubavlju i tugom u s feU uvi j ek c-e mote se sjefa(i.

Tvaji: Vehid, MirsaJ, Meliha, Suada, Enes, Maja, Naria i Azur

].bI-l"7.C:

NURA CUCAK, rod. MERIC

U nasirn srcima ostavila si (rag koji se ne brise, sjecanjc koje ne blijedi, Iiiepe uspomene po kojima te parntimo i sa ponosorn pricamc da re De zaboravimo,

Neka ti dragi Albh dl:." podari I ij "l' i Dgennet.

Tvoii: brat Omer, snaha Dzevahira, bratic Dzemal i braticna Me:lli.h:i $3 perudicama

.l·175-jl'ldg

POSlJEDNJI POZDRAV naso] drago] planinarki

SADZIDI HAMAMDZIC

Od nienin planinara: Tiho, Pigo, Megarnix, Milan, Ce.ra, Pan dza ,. Zlata, Raj k a, Selveta ,. An da, Di j ana, Rernzi j a, Refa, Nedzad, Dika, Mahira, Paja, Nada R, Dragee, Drago, Bela, Ramo, Dado, Sabina, [anja, Fudo, Rada, Ana T, Hairo, Isrnet, Nada P, Ankica, Mila Ana M, Kseniia, Fehrna, Rifet, Gordana, Veda, Zinka

SJECANj£

na dragu priiareljicu

SENKUHASIC IBRAHIMOVIC

S ljubavlju koju sum ne prekida i beskrajnorn tugom koju vriierne ne JijeCi.

Uviiek cd biti u mom srcu,

Ajsa Softie PIT

Dana 25. 3. 20 II. gadine nsvrSavaju s" 2 godine olkako je preseJio nB ahir-e[ na, dragi

SENAHID (ISMETA) HADZIC

Molimo Allaha dz.s. da ri podari lijepi Dzennet i vjecni rahmel-

Parodica

358-IL;':;

SJECANJE

na rnoga dragog oca

FARUK (DERVISA) SVRAKIC

25. 3. 2008 - 25. 3. 2011.

S Iiubavliu i po

stovaniem cuvam uspomenu na tebe,

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,

Sin Adnan

Da ria 26. 3. 2011. navrsava se 40 dana (:1 tka ko je ria ahiret p reset io n.! dragi

SJECANJE

Dana 25. 3. 2011. godine navrsava se 7 ruznih dana od kada ie na ahiret preselila nasa drags majka

MUSA SARAC, rod. TABAKOVIC

Molimo dragcg Allaha dt.s. da ti podari liiepi Dzennet i vjecni rahrnet,

Tevhid Ce se proueiti u petak 25. 3.2011. u 14.00 (dva) sari u kuci zalosti Mrakusa 26,

Poro dica Sarac

Dana 26, 3. 20 11, god in e !!3 vrsa va se godi na dana 0 rkako j e preselil a na ahiret nasa draga

KADRIJA TRBIC

N eka ti Allah dots, podari Ii j ep i Dzennet i vjedni rahrnet ..

Porodica

Tevhid ce se prouciti istoga dana (subota) iza podne narnaza u 12,30 sati u Bosanskoj dzamiii - Alipasino polje C - faza, 125-1u

UZEIR (HALID) AVmC

Ostajes vieeno u nasirn sr cima i aeka ri dragi Allah pcdari liiepi Dzenner,

S ljubevliu i postcvanjem,

sup ruga Hasna, 'in N ij az, Her ka Sab ina, un uta d Naida, Arrnela, Naid, Darnir, praunuk Enur, zet Emil

TUZNO SJECANjE

Tevhid ce se prouciti u subotu 26. 3. 2011. u 13.30 sati u ulici Muhameda En veri Kadica 3.

Proslo je tuznih sest rnieseci otkako nisi sa nama.

4i:r9i-11t

Dana 26. 3, navrsava se 6 m ieseci O! kako n i je sa n ama

TUFIK (SALEMA) MUCIC (1957 - 2010.)

Tuga za Taborn, sve je jata i sralno prisutna, Sjecanja na Tvoju dobroru i pdnju prema meni SU velika i [aka. Bio si i uvijek dOK sam ziva ostat ~ moj riaj draz:~ sestric, b io si m i kao roden i si D_

Neb T i dragi Allah da Dzen net i 'v i.tn i rah met. Zau vi iek tvoia tetka FAD I LA

4{)96·!n

TUFIK (SALEM) MUCIC

Uvijek demo se sjecati rvog toplcg lika, J er umrli zi ve u srcima onih ko j i zive. Indi ra ,El vir, Vedad i Arner

ASIF (NURIJE) MUJAGIC i~Brc.kog

Dan as 25, 3.2011. navrsava se 1 godina orkako se presel io na ahire r nas dragi o tao i died. Mohma AlIa.ba dH. da ri podari lijepi Dzenner i vjecni rahrner rvoio j dusi,

Tvoii najmiliji: porodice Mujagic i Cammeu

POSL1EDNjl POZDltA V aaso j ko legici

SUZANI ZAMETICI

S ljubavlju i viecnorn rugorn zauvijek cemo eu va ti uspomen u na [we.

U cervrtak, 24, 3. 2011 se navrsilo godinu dana otkako se preselila na ahiret nasa voljena

A mbulanta Bi strik

Fadila, Lahira, Sena, Suada, Arnela i Dzemila

407l-111

N avrsilo se 5 godina od sm rti na!eg dragog

FAHIRA HOTOVICA 25.3.2006 - 25. 3. 2011.

Kai!u. da ple meni ti I judi kratko rraiu 3 vieeno se pam [e. 1.1<0 je smrt jaca cd 7.i""", nije od ljubavi i sjecanja na tebe.

Supruga Zilka, kcerka Meri sa , sin M ersudin, zet M i [,SQ} ~,f.laha Selma, un uka B.lma

401S·Ju

U nasirn srcirna ostat ces uvijek voliena, a u mislima nikad zaboravljena, Neka Ii Allah d:U. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,

Tevhid ce se prouciti u petak 25, 3. 20 I!. godine u Atik dzarniji u 13.00 sati,

Tvoji fl.jmiliji: kcerk. Selma, sin Fahro, s!!..ha Renna, unuka Saoita, zet Mevludin,

unuka Sabina, unuci Edin i Alija, praunuke Anela i Amra <on]"

ZIPKA PASALIC, rod. CATIC

iz Bijefjine

40~6-llL

TUFIK (SALEM) MUCIC

Dode i ovih 6 mieseci ruznlh orkako nisi sa nama.

Rijecirna ne m ogu opisati tugu u 5,~U_ Suze u oclrna, bol u dusi, nedostales mi.

Da ti dragi Allah dl;,s. podari Dfenn et i viecni rah met. Tvoje Ramiza

Tev hid ce se prouci ri 26. 3. 20 II, ul, DZ. Bij edica 103/3 u II sari, 40%-1u

Dana 25. 3. 2011, navrsava se pet godina kako ie preselio n a ahire [ na~ dragis uprug, 0 me, svekar i dedo

SMAIL (MEHMEDA) COVIC

1931- 2006.

S ponosom i ljubavlju cuvamo uspomenu na tebe,

Porodica

4(t84-1u

400-S-1u

POSLJEDNJI POZDRAV nasem

Dan a .2,.3.2011. godine navrsava se 6 ruzn ih godina od preselienja na ahiret ntl~eg dragog bra tic.

hadiiEDIN (EKREM) HERIC

SALIMU

Dragi nas Edine sa tobom smo bili uvijek sretni i nasml[an ic a bez rebe smo rako uvijek tuzni.

Lj udi kao ,<0 si t i kratko zi ve ali zaro se v je~no pamre, Uvijek cemo te noaiti u nnsim

srcima. ,

Tvo]e rerke Sabahera Cama i M~lahettl:sa porodicama 4O-S~-lLi

zetu, priiatelju, i dobrom covieku

sura M ustafa, En isa i Me" rsiha

Dana 25. 3. 2011, godine navrsavaiu se dvije godine od preselienia na ahiret nase drage

EMINA KOVACEVIC, rod. DRUSKIC

Vriierne ko]e prolazi niie umanjilo bol j prazninn. -

Snprug Salih i kCi Edina s parodieom

4064-1u

Dana 26. 3. 20 II. navrsava se go dina dana ad smrti naseg dragog supruga i oca

MUFIKA (ALIJE) SIRBUBALO

Dnevni avaz ,_"-""""""'."''' 49

4082·lu

Dragi na~ Fiko, prode tuzna i bolna godina kako nisi sa nama, ami ios ne vieruierno i ne mozemo. Ti si uz nas dok i mi postojimo. Utiehe nerna, uspornene se nizu, a mi Te i dalje uzalud ocekuiemo.

Za srecu nam Ti nedostajes, Prazninu koju si svojirn odlaskorn ostavio ne moze nista ispuniti, S ljubavlju, ponosorn i vjecitorn rugorn nosit cemo Te u srcu i euvati od zaborava Tvoju plemenitost i dobrotu.

Tevhid ce se prouciri u suboru, 26. 3. 2011. godine u 13.00 sati u kuci rahmetlije,

Vole Te Tvoji Ramiza i Ermin

Dana 23. 3 201 L navrsila se tuzna godina od preselienja na ahiret naseg dragog

IRFAN (AVDO) MUFTIC

1932·2010.

Halma ce se prouciti u suboru, 26. 3. 2011. godine u 12.20 sati (poslije podne narnaza) u Begevo] dzarniji,

OhloUe!!i: supruga Sabina, sinovi Almin i Kemal, snahe Mubera i Amela, unucad Tarik, Belrna i Faris, sestra Vahida, braca Sefik i Refik sa porodicarna i ostala rodbina i priiatelji

Danas je 40 da n a kako sa nama ni j e nasa

3515-1Ild;!:

Porodica Cviko

Navrsava se 40 dana od presel j e!! ja na ahi ret naseg dragog svekra i dede

RASIM (NAZIF) BRANKOVIC

AMNICA

Molimo Allaha dz.s. da ti pcdari liiepi Dzennet i viecni ra hmet,

Da ti Uzviseni Allah podari Ii i ep i D zen net, a rvoioi du~i vieciti rahmer.

Tvoji: suaha Muneve:ra i unuk Sanin

SJECANJE

ENVER (MEHMEDA) MULABDIC

25. mart 1991 ·25. mart 2011.

S ljubavlju i postovanjern, Supruga TAIBA sa porcdicorn

Dana 25. 3. 2011. navrsavaiu '" dvi]e godine od kada it na ahiret preselio nas dragi 5UPI'Ug~ otac, dedo i svekar

IBRAHIM (HAMIDA) HADZUS

v j.tno cemo euv. ti uspomenu na te be, rvoj vedri i dragi lik i dobrotu koiu si za zivma sv i rna pok J a njao _ U vij ek ce.s os tat i u 11 asirn srcima i mislima i nikad te necerno zaboraviti, Molimo dragog Allah. dz.s. da ti podari Iijepi Dzennet i vieeni ruhmet. Tvoii: supruga Bahriia, sinovi Rusmiri Suad, unucad Alen i Mer· ima, snahe Azem ina i A rminka 3539-1 nd1

SJECANJE na naseg dragog

SAFET (MUHAMED) LULO 26.3. 1999·26.3. 2011.

Tuga oij. u. rij.eima, n.go u "eima gdje ce zal1vij ek OS(3 d.

Neb ti dragi PI II.h d U. PQdari '''. d.en n e· ts.ke 1 jepme i vj eeoi rabmet.

Porodica

3563-1'l!ld!~

Danas je 40 dana kako sa nama nije nasa

Dana 25. 3. 2011. navrsavaju se 2 godine orkako niie sa nama nas dragi

MEHMED (BEGE) EJUBOVIC

AMNICA

Draga Amnice, molirno dragog Allaha da ti pcdari sve dzennetske I jepote, a tva joj d usi ra hm e r.

Bio si narn UZOr U SVemU sto je posteno, plerneniro i lijepo, S ljubavlju i pcnosom cuyama uspornenu na rebe,

Tetka Rasema sa porodicom 'l-4~·t"""

Tvoji: supruga Mirsada, punica Sadeta i rvoi Sandzo sa suprugorn

Dana 22 .. 3. 2011 .go dine navrsilo se 4() dana otkako ie preselio na ah ire r nas dragi

ZEJNIL (ADEM) MUJIC

Dck zivimo ziv'jet 6e:5 i ti sa nama u nasim srci IDa i m ~5-,1 ima.

Tvuji: sinovi Izudin i Hajrudin, snahe Senada i Mev lida, un ucad Ernad, Elms, Am i la iAmra

Tevhid ce se prouciti u perak, 25. 3. 20 II. godine u dzarni]; Grivici pri ie dzuma namaza u 11.00 sa ri,

SJECANJE na !laSe najdraze

MUSTAFA COLPA 28.3.2007·28.3.2011.

CAMIL HASANOVIC 27.3.1990·27.3.2011.

Ostali S.mO uskraceni za vasu liubav i dobrctu. Uspomenu na vas vieeno cemo cuvati. Neka je ~rjec!li rahmet vasim dobrim dusaaia, Sehlia, Sevda, Salko i J as mina l,,6·, nd'

Dana 25. 3. 201 L godine navrsav se pel godina od smrti nase drag.

JELE (LEPAN) BOSNJAK ~

Vrije_ll].c proIa:;.i, a uspomene na mbe ne bli~

~~iE~~]J!~i ~~8~a.ta ~a sve 000 sto 51 nam, De-- "

O".lo,;ceni; ,up rug Niko, kcerke Ljilian., Bolana i Sl.dana, un ncad~ sesu"e~ liE rO" j ~ o$tala rodbina

Obavje".vamo rodbinu i prija<elje da cemo u nedj.lju, 27. 3. 2011. godine posieliri grob i polaHri cviiete. "'O·'n"

1)19-!n-dt

Dan" 25. 3. 20 II. gcdine n a vrsava se 4() dan a ka ko i e preselila na ah i ret n asa draga

AMRA (OSMANA) HERENDA, rod. MERDAN

S lju ba v I j u i pos tevanjern, za u vijek cemo euv. ti uspomene na tebe i rvo j veseli dull. Tevhid ce bid proucen 26.. 3. 2011. u Begovoj djam ij i u 16.00 sari.

Tvoji: 'in Esed i suprug Enver

3S22-1odt

Dana 23. 3. 2011. godine navrsilo se osam godina od kada ie preselio na ahiret nas voljeni babo, punac i dedo

Tvoji najrniliji: kcerka Merzija, zet Nedzad i unuka Ajna Mizdrak 3l61·"d,

SALIH (MEHA) IMAMOVIC

Vrijeme protice, a bol i siecanie na teo be ne pres tai e. S ve dok zivirno mi

zi vi et ces i Ii u nasim srcima. N eka ti dragi AU a h d~.s. po dari vj etn i rah met.

Dana 25. 3. 2011. godine navrsava se sesr mieseci orkako ie na ahiret preselio 03S. dragi

Tvoj badzo HaID~d, s., .. stika ZiJka, sinovj, Hamdo i Armin) snabe Al.no i Di!en.n. t. "nub Ail. 351!·".,

ALJO (ALIjA) RUCIC

Sa neizmjernom ljubavlju i postovaojem Cllvamo uspomenu na [voju ple.menims[ i: dQ b r(J ru kQfom si ntis. kr{)2 svoi -zi VOl d3riv::JQ. D. li dragi Allah dlt.i. podafi lij epi Dz"nnet i vi~ni ,ohmel..

SJECANJE na rodi telje

Dana 26. 3. 2011. godine navrsava se cetrde:set dana od s mrti supruga i oca

SJECANJE

Dana 25. 3. 2011, godine navrsavaju se dvije tuzne godine otkako je na ah iret presel ila n.'" drag"

VESELKO (STOjAN) BABIC

1929 - 21H1.

ZULEJHA (rod. HODZIC) HODZIC

iz Maglaja

S postovanjern obaviestavarno i pozivarno rodbinu, kumove, prijatelie i komsiie da cemo 109 dana u 11 sati posietiti grab dragcg narn pokojnika ria grobliu Sv. Mihovil,

Maika

O[;9.C

HAMSA (PEHO) DIVOVIC

HAjRO DIVOVIC

Neka ti dragi Allah dB. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet,

S ponosom i vj ccno In rugom c'U vamo uspcmene 03 nasu pleruenitosr, dobrotu i ljubav roditeljsku. Svaki dan sre sa nama, nikada vas necemo zaborav j rio N eka V3.m je vj~ni rahmet.

Va •• djeea; unucadi "".,""

Porodica

Ozaloscena porcdica

.31l8!-ltl

SJECANJE

Dana 25. 3, 2011. godine navrsava se 6 godiua otknko je preselio n a ahirer mo j bra, sura i dai dza

Dana 25. 3. 2011. navrsava So pet godina od preseljenia na ahiret, nikad prezaliene majke, svekrve, nane

Dan a 25_ marta 2.0 I J_ navrsava se ses t ruzn i h god i na od kada ie !la ah iret presel io nas pri j ate! j i brat

FADILA LAKACA,

rod. GLAMOC

Kazu: da vrii erne u blaza va bol, ali istinsku ljubav i zaborav ,,!I;kad". Ri j eC "ma jka" j e b eskra jna i vjecno voljena.

hadfi EDIN (EKREMA) HERIC

Uvijek cd hiti die nas ...

SAIMAJAZIC (rod. CENGIC)

N eka ti dragi Allah da sve dzennetske liepote.

¥alrogasci Aerodrorn II. vod: Dzane, Uske, Beca, Zuna, [aha, Svabo, Petito, Muhic, Seio M., Grezda, Sejo 0., Kemo

hadzi EDIN

(EKREM) HERIC

Dragi moj brace, neka te dov prate na plli ttl dzennetskome i molim Allah. dzelesan uhu da ti podari lijepi Dzenner i vi.eni rahmet tvcjcj plernenitoj dusi. Voli te tvo jasestra Mirsa da Pa!alic, zer N ermi n, Keei m i Neira

Tvoji: sinovi, kceri i unucad

Zauviiek ces ostati u nafim srcima i najliepsim sjecaniim a, MoHmo Allaha dB. d. ti po-

dar] Ii jep i D2en.l1e:t. -

4090·111

Tvoja sesrra Saliba, sestricna Melih., zer Mustafa Serdarevic, un ucad Kerirn .~ Aj no.

.4~3-'l!l

U subcru, 26. 3. 2.011, navrsava se rnjesec dana otkako nije sa mnom moj dragi lat.

MATOTADIC

Toga dana u 12 sari posierit cemo niegovo "iei no preb i valijl re.

Misa ce se slui!iti istog dana u crkvi Sv, [osipa na M'.rijin Dvoru u J 8,00 sari. Zahvaljujem svirn zaposlenirn na KCUS Kosevo . prof. dr, Farisu Gavrankapetanovlcu, generalnom direktoru sa suradnicirna, zaposlenim na Klinici za nefrclogiiu i Klinici za hernodiializu, koji 5U nesebicno pomogli mom ocu u dan; ma bolesti, svima ko] i su ga isprat ill, kolegicarna ; kolegama iz i nsriruci ja BiH) posebno M VP B iH, predsravnicima D K P u BiH~ pose b no Am basadama-A rn basadori r,n,a Kuvj ala i Spanj 0 lske, Briscanima, rodbini, prijareliima i komsijama na izrazima sucuri. Kcer ka Dragan. <00>-' n

Danas se navrsava 6 godina otkako j e p reseli 0 na ah iret nas

4022-][[

SlECANJE na ll.asu dragu

Dana 25. mana se navrsava 6 godina otkako je preselio na ah i ret

hadfi EDIN HERIC

Trazim rijeci da opisu prazninu i bol za ove go dine provedene bez tebe, ali ih ncma, postoje sarno dove koie upucujemo drago m Allah U da ti po da ri Ii jep i Dzenn et,

T vo je: S upruga Admira i kcerka Merjem

406O-ln

ANESA OAHIJA) HADZIBEGOVIC 14. 11. 1971 - 25. 3. 1993.

jajce

Dana 25. 3, 2011. navrsava se sest rnjeseci kako je preselio na ahiret nas dragi

ALJO (ALUA) RUCIC

S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspo men u WI te be.

Molimo dragog Allaha dz,s. da ti podari lijepi Dzennet i viecni rahmer.

Tvoji: sup ruga vezira (Cura), kcerke Saima i Samira, zetovi Sado i jasrnin

Dana 24, 3. 20 II, navrsilo se dvije godine od smrti nase drage

hadii EDIN HERIC

SAIMA JAZIC,

rod. CENGIC

Sa ljubavlju, ponosom i Iijepim uspomenarna nosirno te u nasirn srcima,

N eka ti Allah dB. podari sve dzennetske ljepote i viecni rahmet.

N eka ri dragi Allah do;:';;, po dari li jep i Dzenner,

Tvoii: Adil, Sevala, Adisa, Elvedin i Lamiia

Sjecanje i liubav prema tebi ostaiu dok z:ive oni koii te vole.

Tvoii: Hajro Insanic sa porodicom

Sm-OOO:Sl3

Tvoje kcerke: Fatima i Pasa, zet Avdo Lernes, unucadi Mersiha, Muarner, Mahir, snaha Em. i praunuka Alica o:IQ.lo:I-lLI

TOZNO SJECANJE

Dana 25. 3. 2011. godine navrsavaiu se dvije godine otkako je preseJio na ah i ret n. ail dragi

SjECANJE

HASAN (A VDO) PIPERAC

22.3. 1995 - 22. 3. 2011.

Dragi nas sehidu, dode jos jedno pr-oljeee, dode joll jedno podsjeeanje na lren u tak kad n as dusrnamke ruke cazdvojik

Opustjde !lasa srca, ali di v n. e, nez"· boravne uspomene zauvijek OSlaju.

Dana 25. 3. 2011, godine nav'dava se 6 godina o!kako je

n a ahire t preselio nas dragi sin

MIRSAD (SAFETA) MESIC

hadzi EDIN (EKREM) HERIC

Bio si !lam uzor u svemu sto je poiiteno, plemenilo i lijepo. Tvoje postojanje i tvoj iivot bili su porod;cna snaga, a tvoje ime ponos. Sarno oni koji !e vole znaju koliko je !dko Olivjeri bez lebe.

Tvoji: Sefika, A=, Ja,smina, Benjamin, Emina i Nediad I'1T

Svevisnjem si bio dra,-i nego nama iako je nasa Ijubav prema lebi sine bila ne.izmjerna. Neka te dove pta. te na p u tu d Zen.netskom i n. eka ti Allah podari Ii j epi D lnne I i vj een i rahme!, dragi na, 5i ne.

Neuljdni o!ac Ekrem ; rnajka Azema

Halma dova c-<! se predati u petak, 25. 3. 2011. godine iza dzuma namaza. 4on-lu

Tvoji: mac Avdo, majka Fan., sin Haris, sestIa Dana, zet Abid i se:strici Sanjin i Aida

IN MEMORIAM

Dana 25. 3. 2011. godine u",rsava se 9 tuinih godina od kada nije sa nama

Dana 22, 3.201 L godine na"r!iJa se mzna godina od k.da ie preseli[a na ahire~ n:lSa draga

MUNIRA HASECJC

(RAMCEVIC)

Jos jedall mart ... za meoe sarno boIni PQdsjelni.k na vrijeme kada sam izgubila jedinog i iskrenog prijarelja.

N eka Ii dragi Allah d.g. po dari Iijepi Dtennet i vjeeni rahrnel.

Keerh Ame!a - Melka, zel Salih . Cala, unuCad Almir i Arijan"

MUNEVERA (EJUB) BESIREVIC, rod. SARAjLIC

RAMIZA IBISEVIC 1942 - 25. 3. 2005.

Pr-aznina i bol nisu u rije:Cima nego u nasirn mim. gd je ce' i o'tali z.a" vijek voljena i D i· kad. ""boravljena, Pono,n; smo '[0 ,mo ,e imali,

Neka ti it vit:cni rahmet i ntka ri Allah dz.s. podari Jljepi Dz(:;oner. Tvoji najmi.l;ji: ,upru.g Adem, ,iD Senad, Herka Senad., .el Ejub ; N ibad, un uk. Mirela i MiDela

Tvoji: Mi.ralem, Asima., Mula, Asim

3SS8-1odli:

Dnevni avaz """"'.",,,'~'''"_ 51

SJEC,\NjE

na nase drage rodirelje

MURADIJA (ABAZOVIC) HERDZELAS 25.3.1982 - 25.3.2011.

AHMED(AVDE)HERDZELAS 20.10.2006 - 25.3.2011.

Draga matna i tn t a !

Prolaze doni, godlne, a svaka je ra ko prazna, ra ko rufua ier Vi nisre ru sa Dam a, Utiehe nema, zaborav ne pes io] i, sa mo velika praznina u srcima onih koji su Vas voljeli, Vi nikad umrijeti De mozere, Vi ~vile u srcima

Dade, Dine i Nerme sa. porodicama - - 4111-1 n

TUZNO SJECANJE na nase drage roditel]e

AISA (DZULALIC) SKOPLJAK 28. 3. 2009 - 28. 3. 2011.

MEHMEDALIJA SKOPLJAK 31.12.1992.

Neb yam Allah d,ts. pcdari liiep; Dzennet.

Va~3 djeca Resad i Emina

TUZNO SjECANjE

SJECANJE

kcie ie trajno, na nasu dragu i vclienu Semu

SjECANjE na volienu tetku

Dana 27. 3, 2011. navrsava se 16 godina od pogibiie

~ lIIJ

SEDO (SALKO) MUjKIC 27.3.1995 - 27. 3. 2011.

MUNEVERA BESIREVIC

RASEMA (AVDE) SELIMOVIC, rod. ZVIZDIC

SEDEMUjKIC

Neka ti Allah dz.s. podari I ij epi Dzen net i vi ecn i rahrnet,

Hatrna dova ce ~e pokloniti u dzarniii na Cengic Vili pri] e podne namaza u nedjelju, 27. 3, 20 II. go dine.

iz Mosrara

25.3.2000 - 25.3. 20ll.

VRIJEME, RAO NUEMI SV)EOOK ISTlNE, N1KAD NEeE lZBR1SATI USPOMENE I SJECANJA NA TVOJU DOBROTU, LJUBAV I PLEMENITOST.

Vrijeme koje prolazi nikada nece izbrisati siecanie, doni ie ti za bora v, ni ti ispuniti prazninu u srcima onih koji te iskreno vole. N edosta jd narn drag. retkal

Amela, Alen i Ena

Po dobru cu te parntiti i spominjari. Molim drsgog Allah a d:ts, da ti podari liiepi Dzennet,

Neka ti MjJostivi i Svemilosni Alla.h dl~S_ podari sve dfennetske ljepote.

Halma dova poklonit ce se u perak, 25 _ 3, 201 J_ godine, pri ie dzume namaza, u dfami ii Ricin a. ISlOg dana posjetit ce se njen mezar u gradskorn groblju Sutina u 15,30 sari, El-Fariha.

S. postovaniem tvoji: suprug Mustaf., kCi Alemka, sin Alem, unucad Toreja, Tahmina, Mak i Mi. S3 svo] j m porodicarna 3451. 1 DID

Tvoja svasrika Alija

Tvoii: supruga Atifa, sinovi Edin i EI vir

4]19-1[[

41lB:·IH

SJECANJE

D ana 27. 3. 20 II. navrsava se 16 godina od pogibije

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEONJI SELAM

POSLJEONJ1 SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ABID (ADlL) DlZDAREVIC

SADETA SULjEVIC, rod. MALjANOVIC

Utjehe nema, zaborav ne postoji, a ni melern koi i ce da zaIljeCi ranu i smanii bel u nasim srcima.

1''''10 i i sarno beskraj na Ii u b. v koju ni smrt ne prekida i kola euva rvcj plemenir lik od zaborava.

Neka rl Allah dB. podari Ii lepi Dzennet, a tVOI(}j dcbroi dusi viecn i rahmet.

Tvoji: kcerka Samra, zet Mirza i unuk Faris

ADiL HASANOV1C

SEDEMUjKIC

ADiL HASANOVIC

ADiL HASANOVIC

N eka ri je vj ecni ra hme t.

Malimo dragog Allaha dz.s, da ti podari vi ecni Dzennet i viecni rahrnet.

Porodica Kabas

S liubavlju i postovaniern, Tvoii: suprug MUDib, kcerka Aida, sin Emir, zet Haris

Porodica Imamovic

Porodica Kekic

<lllS·'n

Porodica Abaz

4114-tn

4119-lL[

Dana 27. 3, 2011. godine navrsava se godina dana ad prerane smrti nase drage

SjECANJE

na ram, djeda, punca i sup ruga

RAZIjA (rod. KRAjNOVIC) IMAMOVIC

RADOVANA - RADE (BOlE) RADiC 25. 3.2008 - 25. 3.2011.

Volieni ne umiru sve dok ;:ive oni koii ih vole. Postoii ljubav koju srnrt ne prekida i beskraina ruga koiu vriierne ne lijeCi. Od smrti te nismo rnogli sacuvari, a zato mozemo ad zaborava.

Uviiek si u nasim mislima,

Tvoji: Rabija, Dijaua, Lidija, Zeliko, Edin, Elena i Andrej

Volirno te, rnajks Muhiba, sestre Melika i Mirsada sa porodicarna

.357-L[z

rTr

52 """~_""'iIi<"'"_ Onevni avaz

Dana 25. 3. 20 II. godin e na vda va se 6 m jeseci otkako j e na ah i ret preseli la nasa draga

Molimo dragcg Allaha det.s. da ti podari Dzennet,

ISM.ETA (ALIJA) PUSTAHIJA

Tevhid ce se prouciti dana 27. 3. u 14.00 sati, u dl:amiji na Hridu.

Tvoii najmiliii: Hasan, Ismar, Sanda, Nedim iAila

Dana 25. 3. 2011. godine navrsava se 40 ruznih dana otkako je preselio na ah ire! n ail drag;

Veliki liudi se pamte po svojim djelima, a n u nasim srcima zauviiek ostaies naiveci. Mol im 0 Allaha dU. da ti po dari Ii jep i Dzenn et i vj ecni rahm et,

Tvoji najrniliji: supruga Sarnija, sin Emir, snaha Sanela, unucad Riad i Maid

ZIJAD (ZECIRA) COLO

355-]1[."'.

Dana 26. 3. 2011. godine na vrsavaiu se 23 tuzne go dine od preselienia na ahiret nase naidraze majke, svekrve, babe i prababe

ADLIJE (DERVISEVIC)

SABANADZOVIC

I nakon 23 godine tuge i praznine

o tka ko nas napusti u !!asi m s rei rna vjecno stoji tvoj ponosni i plerneniti Iik, koji ce vjecno srajati medu najliepsim i najdrazim uspomenarna. Da ti Allah dH. podari liiepi Dzennetl

Sa ljubavliu i postovaniem:

Tvoj sin Enver, snaha Sena, unuk Armin, sa suprugom Eminorn j sinom Alijem, unuka Amel. sa suprugorn

Amerom i djecorn Harnzorn i Arninorn mo-]"

POSLJEDNJI POZDRAV

REUF (rah. AZIZA) BIHORAC 1961- 2011.

Pamrit cerno te po dobroti, s ponosorn spominiati i u SrCU vjei!'!!o nositi. N eka ti dragi Allah dl:.1L podari Iii epi D zennet i v j ecni rahmet,

S postovanjern i tugorn.

Kolege iz ,,,C.I.B.O.S." d.o.o. Ilijas Poslovnica Mostar

.357-1mo

Daria 25.3.2011. godine navrsava se 6 rnjeseci otkako je preselio na ahiret nail dragi

EMIN (IBRO) RUJNIC 26. 3. 1949 - 25. 9. 2010.

Molimo dragcg Allaha dU. da ti podari liiepi Dzennet i vjecni rahrnet, Volimo te i uvijek si sa nama.

Tvoja supruga Sahba, kcerke Edina i Sabina i zet Izudin

SJECANJE

Dana 29. 3. 2011. godine navrsava se 12 godina otkako je prestalo da kuca plernenito srce volienog muza i oca

Dana 2-5. 3_ 201l godine navrsava se 6 mieseci otkako je preselio na ah iret nas dragi

JUSUFA - JUSE AVDICA

iz Mostara

29. 3. 1999 - 2011.

EMIN (IBRO) RUJNIC 26.3. 1949 ·25.9.2010.

N eka ti dragi Allah di.il. podari Dzennet i rahrnet tvojoj dusi,

Dragi oas [usc sjecanje na tebe osvje tlj a va n asu S vakodn evnicu, U rnislirna i srcirna vjecno si uz nas, Moleti dragog Allaha di.s. cia Ti

P odari Dzenne I i vj ecni rahmet.

S Iiubavliu i postovanjem,

Tvoia Mu!!ira i Meho

Volimo re i pamtimo po rvoioi blagosti i dobroti.

Tvoja majka Hasima, brat Harndija, sestra Ernira i ses tricna Amra

3~4·Jni,Q

Majci naseg postovanog direktora Aianovic Dragana

POSLJEDNJI POZDRAV

Kolektiv preduzeca CETEOR doo

IFETA AJANOVIC, rod. PIRKIC

S dubokim postovanjern, KPMGB-H

POSLJEDNJI POZDRAV

naso] dragoi

SANJI STUPNISEK

N

U petak 25. man" 2011. godine navrsavaju se pedesetidva ruzna dana, od kada je preselio na Ahiret nas

hadzi KEMAL ef. (ALIJA) CAUSEVIC

Dragi Kernale,

tvoj odlazak dozivljavamo kao veliki i nenadoknadivi gubitak ,,",nog, iskrencg i cestitog cGvjeb koji je ispunio nasa srca dozivotnom tugorn, Bio si i ostao svirna nama drag i voljen,

Bol je iskrena i velika, Neizmiemo srno tuzni StO ne cuiemo tvoj veseli glas sa iskrenim osmjehom, Nedostaje nam rvoj vedri duh sa smislom za humor, gesta i dobrota, oca, brata, dieda, .... prijatelja, kornsije i poznanika,

Bio si i as laceS dio nasih zivora uviiek voljen, a nikad prezalien i zaboravlien. Ostali su ponos i zahvalnost sro si svoi zivot nesebicno nam poklanjao, djelio zivotne saviete i imao veliko srce za sve nas, Ostale su divne uspornene na ljubav ; beskrajnu paznju koju si nam pruzao, Ostala je tvoja bast" sa ruzerna i vocnjakom koju si nam ostavio da je uzgajarno ona ko ka ko si ti to cin io,

Sa Iiubavliu i postovaniern, zauviiek ozalosceni tvoji najmiliji: sinovi Nedim i Husnija, kcerke Lamija i Hedija, bra! N urija sa porcdicorn, sestra Igbala sa diecom, snaha Bahriia, zet Emin, unucad: Elvina, Elvira, Amil, Aida, Elma i Alma, praunucad: Nela, Amar, Sara, Deniz. i lan, bratici i braticne, sestrici i sestricne, sure Smail, Salih i Sakib sa porodicama, svastike Belkisa i Sarka sa porodicarna, te porodice: Causevi6,. Selmanovic, Hadziahmetovic, Mekic, J as.rbaSic, J onuz, Turkrnanovic, Hasanagic, Dernic, Tahirbegovic, Sulejmanovic, Hadzibegovic, Ljuca, Cengic, Kecevic, Mededovic, Debevec, Alavac, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji, komsije i poznanici

U tisini vjei!'nog mira uviiek ce, biri u nasim mislima, srcirna i dovama upucenirn Allahu d,B. da te nagradi dzennetskim lieporama, a od nas vjecni Rahmet rvcioi dusi,

V petak 25. marta ave godine u 20,00 sad proucit ce se TEVHID i HATMA-DOVA u kuC! ialosli,. VI. Safeta Pasalica br, 22. u Sarajevu,

Dnevni evaz """"'.",,,'~'''". 53

POSWEDNJI SELAM

Dana 24. 3. navrsava se 40 dana od preseljenja naseg najdrazeg babe, svekra i dede Hitka

HIDAJET HITKO (SMAJIL) AHMIC 16_ 9. 1935 - 12.2.2011.

Nek u Allah dz.s. podari liiepi Dzennet i rahmet.

Tvoii: sin Samir, snaha Amra, unuci Alem, Kenan i Ajla

Tevhid ce se prouciti 25. 3. petak u Dzami]i Biter, Kakanj, poslije podne dzume namaza. 0005~oI:

Dana 25.3.2011. godine navrsava se sedarn dana od preseljenja na ahiret naseg dragcg

PASAGA (HIMZO) POTURKOVIC

Tesko je pri h vari ti da vise nisi sa nama, dan i s u sve len i boln i j i,

Ponosni smo sro smo te imali i viecnocemo se sieeari tvog plemenitog lika i uviiek ces biti dio nas,

Tvoji najrniliji: supruga Arnina . Mina, sinovi Senad i Samir, snahe Almedina - Cuna, Elma i Belma, unucad Jasmin, Ardisa, Ajla i Leila, praunucad Beniarnin i Ema

Tev hi d ce se prouciti u petak 25, 3. 2011. godine u 14.00 sal; u kuci zalosti ul. Paje b r, 37.

Ornarovorn tati

NADIRU

Od dede Ekrerna, nane Sabihe, dajdze Dele, dajdfince Alme, Dzeine i Maka

3~SS-lnd1

U petak, 25. 3. 2011. godine navrsava se 40 dana od kada je preselio na Ahiret lIai dragi

MEHMED (MUHAMED) ATIC

Uspomenu na tvoju dobroru i vedar lik vjecno cemo cuvari is ljubavlju spcrniniati, Neka ti dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

Tevhid ce se prouciti u SUbOIU, 26. 3. 2011. godine u 13.00 sal; u stanu rahmetliie u ul ici Sem ira Fraste b r, I 5NU.

Tvoji najrniliji: supruga Senija, sin Asrnir, kcerka Amira, zet Duljko Hasic, snaha Almedina, unucad Admir, Nerim, Azra i Nedim

036281

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 23. 3. 20ll. navrsilo se 10 godina od kada je preselila na ahirer nasa draga sestra i tetka

nasem dragom priiareliu, divnom ~ov'jeku i kolegi

AlSA CABIDA) SABOVIC, rod. SELIMOVIC

REMZIJI SOFTICU

S velikom Ijubavlju, postovanjem i ponosorn cuvamo uspomenn na tvoju dobrotu i tvo]

- plerneniri Iik. -

N eka ti AlIa.h dz.s. podari Ii j ep i D zen net.

Drugovi sa studija Ekonornije: ¥

Admir Vranic, Davor Pocrnic, Nail Muhotic, Haris Cengic, Danko Madzgalj, Mersudiu J ei na i Goran Krezic

Tvo] brat Asim

Dova ce se prouciti 25. 3.2011. u 12 sari, Trzanj.

N a vrsilo se 40 tuznih dana od ka da j e na ahiret preselila nasa draga mai ka, su pruga ; nana

MUNEVERA (KADRIJA) BITEVIJA, rod. PILAVDZIC

N e ka ti Alla h d:! .. s. po dari li jep i Dzenn er i vj eo ni rahm et.

Tevhid Ce se proueiti 26. 3. 2011. godine (subota) u 15.00 sati u dzarniji Hrasno,

Tvoii: Hasan, Azra i Asaf - Ako sa porodicama

Cetrdeset ie dana od smrti nase drage marne

FATIME PASANOVIC, rod. LALIC

Z i "0 ( nesta ie u tren u tku, ali s j ecan j e i I j u bay osta iu sve dok zive 0 ni ko j i re vo I e. Neka ti drag; Allah di.;;. podari lijepi Dzennet i vjeeni rahmet,

Tevhid Ce se prouciti u subctu, 26.3.2011. go dine U 15 sari u kuci hlosti ul, [uraia Naitharta br. 13/4 (Breka),

S I j u ba v Iju i postcvan iem,

Tvoji: sinovi Tahir i Asim sa porodicarna

Dana 26. 3. 2011. navrsava se godina dana od kada [e preselio na ahiret nas dragi brat, djever i arnidza

Dana 26. 3. 2011. navrsava se godina dana otkako nije sa nama nas dragi brat, djever i amidza

Dana 25. 3. 20 II. godine navrsavaju se 52 dana od preseljenja na ahiret naseg dragcg

MUFIK SIRBUBALO

MUFIK SIRBUBALO

HASIBA (SULJE) KLlUNO

Irnao si dobru dusu i puno ljubavi za sve nas,

S ponosorn cuv a rno uspornenu na tvoj u do b rotu,

plemenitost i ljubav koju si nesebicno pruzao.

S Ijubavlju koju smrt ne prekida i beskrajnorn rugom koju vriierne ne Iiieci, nosimo te u nasim srcirna i mislima, Mnogo narn nedostaies.

N eka Ii Allah dz.s. podari Iii ep i D zennet i viecni rahmet.

S rugom, liubavliu i ponosom nosimo te u nasim srcima.

Tvoji: Amir, Mediha, Amra i Nedirn s porodicom

Tvoji: Miralem, Refika, Elma ; Leila sa porodicarna

Tvoja porcdica

-110 ! -l·~[

4Wl-lu

4LOL-ln

Dana 25. 3.20 II. gcdine navrs ilo se 40 dan a od smrti nase drage rnajke, uane i puni ce

Dana 25. 3. 20 II. godine navrsava se 40 ruznih dana otkako nisi sa nama

Dvadeset petog marta 2011. godine navrsava se 40 dana od kada nije vise sa nama nas drag;

Dana 25. 3. 2011. godine navrsavaiu se 3 godine od smrti naseg

DERVISA (ALIJE) BOlICIC rod.GERIN

DERVI~iE sojtcrc, rod. GERIN

HAMED AHMETAGIC

SEFIK KULAGLIC

S Iiubavliu i postovaniern euvamo uspomenu na tebe. Molimo Alia ha dz. s. da Ti podari lijepi Dzennet.

Dani prolaze, a bol za tobom ne prestaie.

N eka m u dragi Allah d:!:.s. pcdari Iiiepi Dzennet.

Viecno cemo Te voljeri ; siecati se Tvog plemenitog lika.

S ljubavlju i postovanjern, Tvoji najrniliji

Tvoii: sin Nusret, snaha Belma i unucad JasminJasmina i Nedim 4!OO·!n

Tvoji: kcerka Fatima, unuk Adnan, zet Hamdija 4100-t!l

Tvoja supruga i djeca .3585-1'r.id;!:

4W7-ln

MUSTAFA (SULEJMANA) GRANOV 21. 3. 1997 - 25. 3. 201L

Dnevni avaz """"'."",'~'''". 55

SJECANJE NA NASE NAJMILlJE

EMINA (EDHEMA) GRANOV, rod. HANJALIC 13.9.2002·25.3. 2011.

SULEJMAN aUSUFA) GRANOV 20. 9. 1991 - 25. 3. 2011.

Sjedamo ae sa PQDosom vaje dobeore i plemenhosti kole see nam pru::titi. DQk zivimo nosh cemo vas u sreima. Hvala yam aa svu Ijubav i brigu. Neka vam je 'IIJe~;n i rah mel.

Porodice: Grano», Mus(afi,c i 0 manov it:

Hanna dova Cor;; sc pmudiri u SUbOlU, 26. 3. 2011, u II i 30 sati u dzemiji Hrasuo.

.H6'i'-lnd1.

SJECAN]E

Do no, 22. 3. 20l1. gcdine navrsila se iedna godina otkakose preselila n •• hirer nasa drag a

Dana 2 S. m "ria 2011. godin e na VISa va se pet god in" 0 tkako je preselio na ah iret nas volieni otac i punac

na dragu majku

MUNEVERA (EJUB) BESIREVIC,

rod. SARA]LIC

Tes ko je prih vat i ti isrinu da te nema vjSe medu nama. Sa ponosom cu vamo IVa je uspomene j plerneni mSL

N eke I; Alb h di.'. po dar; Iijepi Dzennet.

Zauviiek ce te pam I;'; tvoji najmiljji: suprug Adem! sin Senad, kcerka Senada

15l!·lo4!

ZEKIJA (MEHMED) RIZVIC

25.3. US7 - 25, 3. 20ll.

N j ena kcerka Selma N ala

4(1023-1L!

Dana 25. 3. 2011. navrsava se 9 godina od smrti naseg dragog

KEMAL (DAUT) MESIC

Neb. ti Allah dz.s. podari Dzennet i vjecni rahrnet,

Po rod i ce Mesic i Crnovrsan i n

Dana 29.3.2011. navrsava se 40 tuznih d a na otkako nije s nama nas drag;

JASMIN (ISMETA) ALIC

17. 5. 1960 - 15.2.2011.

Pamnt cerno te po dobroti ; sjecati so Iijepih rrenurak a, Molimo Milo$t;vog Allahn d.t.s. da te obaspe najliepsim nurom i d:i:enne[skim prosrranstvom.

Tvoii: sura Obhodi., Muhamed sa suprugom D ragicom ; sinovima Alinom i Sanjincm

3%[-ln

"OIHo4!

Dana 26. mana 2011. godine navrsavaju se IIi godine od preseljenia nascg dragcg supruga, oca, ponca i eleele

RASIDA (MURATA) SARICA

Uvijek cerno cuvati sjecanje ua njegov plerneniti lik i dobrotu kojorn nas je obasi pao,

N eka ti Allah dz.s. podari Ii i ep i Dzcnnet,

Supruga Azemina, kcerke Melbina i Samira, zetovi Ziiad Hodzic i Kenan Imsirovic, unuci Vedad, Inayah i Majsa

SJ£CANJ£

Dana 2S, 3, 20 II. gcdin e navrsava se 14 godi na ad s mrr i naseg dragog sinal In uca, oca, brats i am i dze

Tdko j e t.rali ti utjehu i sn agu za svaki dan zivota bel tebe, j er ti si bio po nos i uzor svega sto j. lij epo i plemenito,

Molimo Uzvisenog Allaha dUo da ti podari lijcpi Dzenner,

Tvoii najdrazi: majka Behiia, mac Salko, supruga Dada, sin Ajli, kcerka Ada, brat Samir, snaha Halirna) bratici Emir i Din

EMIRA • CUFTE (SALKE) CUTAHIJE

Dani, mjeseci i godine LUge prclaze, a liiepe uspomene na tebe ostaju, Teske ie r-ij ecima iskazati bo I i prazn in 1:1, 1<0 ju je tvo j <1 prerana smrt ostavila U nasitn srcima,

3-5;81-LDd~

Dana 29. 3.2011. navrsava se 40 tuznih i bolnih dana otkako je preselio na ahiret

nas dragi

JASMIN (ISMETA) ALIC

Sjecanje na tvoju ljubav i dobrotu daje nam uljehu i snagu da zivjmo bez tebe. U nasim si misl.im8, sDovima~ moJilvama i U D8sim srcima. Molimo dragog ABaha dz.s. da te ob.spe svojom miloscu i podari Jijepi D>ien.net i v:ietni rahmet [vojoj plemen.itoj dusi.

Tevhid ce se prouci ti u u IOrak 29. 3. 20 lJ. go dine u 16 sa Ii u ulici Ham d j j e Cem erlica 8/3.

Tvoji najmiliji: majb Nura, sup ruga Aid., sin Adnan i brat Elmedin s. porodioom

3S6&-t[l

SADIK ALE HASANBEGOVIC

Halma dova ce se pokloniti u suboru, 26. marta, iza podne namaza, u 12.20 casova u Begovo] dzamiji,

Azra i Edin

34i4·ln~

3437-1Ild;!;

Dana 25. 3. 2011. navrsavaiu se ceriri godine ad smrti naseg' dragcg

SINANA BABICA S Ijubavlju koju smrt ne prekida

i rugorn koju vrijeme ne lijeci,

cuvamo te u nasim srcima,

Hvala za SV"U ljubav i srecu koiu si nam pruzio,

N eka ti dragi A 11a h d.z.s. podari li iep i Dzen n et a d usi v iecni rahmet.

S Ijubavlju i postovanjern, Tvoii najmiliii

Dana 28. 3. 201 L godin e na vrsa va se 40 dana od kada j e p reseli la na ahire [ nasa draga

JASMINA (RIFAT) BESLAGIC, rod. HAFIZOVIC

Hvala ri za svu ljubav i dobroru koju si narn podarila,

N eka ti dragi Allah dz.s. podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmet.

Tvoji: otac Rifat, suprug Haris, sin Arnar i kcerka Dzana

Dana 27_ 3_ 2-011. godine navrsavaju se dvije tuzne gcdine od smrti n~e drage

SANJE WENINGER - JOVIC 23. 5. 1971 - 27. 3.2009.

Mil. n .';0 San ia,

Dani prolaze, ali nijedau nije bez sjecanja na tebe. Uvijek ces biti u nasim srcima voli ene, a U nasim mislima nezaboravliena,

SV3 ki m da no m s ve v i ~e nam nedosra] e~, jer imari te po red sebe, bil a j e pta \1"3 sreca i pones.

Hvala za sve divne rrenurke provedene S toborn. P,,~iv.j u miru mili nas andele)

S rugom i ljubavlju tvoii: tata Miodmg!, mama Nada, suprug Mich<ie:l~ brat Ziarko i snaha lora, te PQfQdice ~ J ov ie, Weninger} Lalic, Todorovic, Peeirep i Selimovic

Ovim putem zahvaljujemo za divna sjecanj. na nasu Sanju njeno] !kolskoj drugariei posrovano] Biseri

Hasin begovie -

San i in; roditelji 35l8· )',.e

SJ£CANJE NA

JAHIJU HADZIBEGOVIC

advokar

2S. 4. 1993 - 2S. 3. 2011,

ANESU HADZIBEGOVIC

.s tudent .s [0 rna toJogi j.e 2S. 3. 1995 ' 25. 3. 2011.

U Il'TOLCklim oolnirn ;godinB.mR ,Ililia-de IT.m"jih m LUi, bilo- je ~"eCCJ](!o V!iIIlDli. Rijel,;1 su n.roo~"-IJlj[l.c ds i:skdu moj!.l JjUb3.IT~ pot[o"3Jlje

aLii d~ ... ljlCnj'C I),rc:ma ":dim yrlinBmll ik.ak ... ilL it: Gann:5-v(: mall,jc:. -

Nc:lI;a j"oC rab:rnCt lr.II~im p!e,m';:-Ilitirn dlJ!.alDa.

Nanl3 "}(i....t[r

56 _25,"""',,,,",,""'. Dnevni avaz

U suboru, 26. 3. 2011. godine navrsava se 40 dana od srnrti naseg voljenog

ENVERA KARA VDICA

Porodica Karavdic

Tevhid ':1.' se prouciti u kuci 7..810'li, u Sarajevu, u ulici Azize SaCirbegovic 124/XII, u suborn, 26,3.2011. godine u 14.00 sui,

.. 028·Ju

Dana 25. 3, 2011. navrsa vai u se cetiri godine kako niie sa nama nas drag!

HALID DUMANJIC

Pore dica: su pruga Hasi ba, sin Hajrudin, kcerka Ida, zet Edhern Haskovic, unucad Denis i Elrna

3%?mlL~

Dana 25. 3. 2011. navrsava ,1.' godina dana cd smrti naseg dragog

CAZIMA POPARICA

iz Travnika

N eka Ii Allab di.S. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,

S upruga Meh ri ja, kcerka Samra, let N evzudin,

un ucad Sen; da i Anes

Dvadeset petog marta 20 II. godine navrsilo se pet godina kako jeumro

SADIK- ALE HASANBEGOVIC

predsjednik Bosanskohercegovackog auto-mota kluba

S tugom i postovaniem Bosanskohercegovacki auto-moto klub

Dana 25. 3. 2011. godine navrsava se punih 10 godina od dana rvoie smrti

SEJDA (ZEJNILA) KAPO

Svako sjecanie na tebe suze su u naSim oclma, prazn i na i b 01 u nasim srcima.

Neka je vjecni rahmet i Dzennet tvoioj plemenitoj du'i.

N

Tvcii: kcerka Rasema, let Asim, unuci Mirnes i A.len )S!3·1,d,

SJEC,\NJE

na nase najrniliie

UZUNOVIC

HILMIJA 10.2.1988 - 26.3. 20ll.

SENAD

28. ll. 2006 - 26. 3. 20ll.

NURA 26.3.1985 - 26. 3. 20ll.

S lj u bav I] u i po. rovaniem cu vamo uspomene 0" vasu plemeni 10", dobroru i 1 luba v, Nismovas rnogli sacuvati od smrti, ali cemo vas uvijek ~UY3~i od zaborava.

Vas~: M~rs_ad~ Dijana ~ Aida

MIRSADA AHMETAGIC 22. 7. 2010 - 26. 3. 20ll.

40:S6-1u

Dana 25. 3. 2011. godine navrsava 31.' sedarn tuznih dana od preseljenja na ahiret nase drage

MUNIBE (ABID) KLISURA, rod. SIVRO

Tvoja plernenitost, dobrota, sabur i ljubav kojom si nas obasipala bit ce i nama putokaz u iivotu. Vjecno ce.s biti u nasim srcima i dovama, Neka drsgi Allah dz.s, tvcjoj dobroj dusi podari Iijepi Dzennet i vjeeni rahrnet,

Tevhid ce se prouciti is tog dana u Foinici u Pavlovacko] dzarniji iza aksam namaza,

Tvoii naimiliii: sin Muris i kcerka Murisa sa porcdicarna

4085·1!(

FATIME (ALlJE) HUSKOVIC, rod. TRTAK

(1931 - 2010)

S liubavliu i postovaniern, koje vriicme ne moze umaniiti, cuvamo te u nasirn dusarna.

Tvoje kceri Denaua i Dijana, unuka Orhana, braca Fahro, Fazlija, Fikret, sestre Fadila i Fikrera, zet Milorad Ciganovic, porodica Huskovic ,GJ..,,,

SADZIDA HAMAMDZIC

U tren u tk u vesel ja)srece i ushicen j a tepala si i zvala si me lId u~a moj a."

A sada, kad erne ~m ~ [a

pokriva ti] elo rvo je,

samo [eca] ; ruga razdi ru

Sorce moie.

J er v iSt' nerna d use rvoie ... 1 bez tebe ~i VO! moj

gu bi sm isao svoi,

i ave "ijeti Ii poklan [a Ibrahim Tvoi ...

Dana 25. marla 20 II. navrsa va ,1.' sest m jeseci otkako j e preselila jed na li jepa d uSa i veli k 0 srce nase marne, na ne i sestre

TUZNO SJECANJE na

~

MURADIF RAiBle

fftmak

lS.9. !oos· lS. 1 zm,

«mu.'k

18. I. 1!I'I9· l';·.l. WII.

i!tlmak

lil,lOlO·li1.10I1.

Dok sm 0 zivi noslt cemo vas U nasim srcima,

Va~i: sesrra Nevzcra· Bila, brat Halid, sesrrici Didan i Brace Hatidza- Tidz.a, Denis ,i Mirza ss-i«

SJECANJE

Dana 27, ozujka 2011. pune se tri godine od iznenadne smrti naseg dragog rnuza, oca, dede

ANTONAGUGE KAPETANICA

Dragi Gugo, uspornene na rebe ne blijede,

Supruga En vera, sinovi S asa ; N do, un uke Iris i Zara %2·lrnO

Dana 25. 3. navrsava se pet godina o rkako sa nama ni je nas dragi

SALKOZUJO

Vrijerne ne lijeC'i tugu, sarno prcduzava bol i prazninu, ier smrt j e tren, a s j ecan j e viecnos t,

Hvala ti za sve godine srece i radosti,

Tvoia supruga Minka, kcerka Sanita, sin Damir, zer Adis, neviesta Senada i unuci Armin i Benjamin

SJECANJE

ABID (ADlL) DIZDAREVIC 22. 3. 2010 • 22. 3. 2011.

Braticna Ismihana sa porodicom i snaha Fehriia

3611-]nd!1.

P1T

Onevnj avaz ",."5,"",_","'",, 57

SJECANJE

Dana 25. 3. 2011. na vrsava se 7 tuznih dana od smrti nase voljene

AZRE KOSARIC, rod. MUSEVIe

Sa neizmjernorn tugorn i ljubavi

Sinovi: Slobodan . Bobo i Sena d, kCi Senada, nev je· SIt Eneza i Saniia, unucad i praunucad

na naseg dugogodisnjeg generalnog direktora

SADIK- ALE HASANBEGOVIC

Kolektiv KJP Centra "Skenderija" d.o.o. Sarajevo

Dana 25. 3. 2011. godine navrsava se 8 (osam) gcdina od preselienja na ahiret naseg dragog

Vj ecno cd i:i v j eli u srci rna onih koi i te vole. N eka ti drag; Allah podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahrnet,

ZEHRA (SALEMA)

GRDO

Draga mama, nikad te necu zaboraviti. Tvoj lik ce zauvijek ostati u mom srcu, pra til ce me dok sam ziva. Neka ti Allah d);,s. podari liiepi Dzennet. T"oje: unuka Alma i

kcer ka Amra, sestre, komsinice Pasa i Vildana, rodbina i kornsije 4'''·'"

DZEAMSTINA - DZEME KADRICA

Dana 24. 3. 2011. godine navrsava se pe [ go di na otkako S1 moja mama pre-

seli la o.a ahiret -

Danas se n avrsava 40 dana od presel jen j a na ah iret n aseg vol je nog

FAHRUDINA KARAMEHMEDOVICA RUTKA

Dani pro laze, a ruga i bol u nasirn srcima ostaje,

Tevhid ce se prouciti, 26. 3. u subotu u 15.00 sati u kuci rahrnetlije u ulici Kalhanski sokak br. 1.

Sve SIO bi kazali istina je neurnitna, volja Allaha dots, je najpreca, Mi te nismo zaboravili i neeemo, II nasirn srcirna vjecno eei ';vjeli. Molimo Allaha dots, da ti podari Dzennet i njegove ljepote i neka je rahrnet rvoio] plemenito] dusi,

Dana 25. 3. 2011. godine u 15.00 sari, posjetiti cerno mezar rahmetliie i pokloniri hatma dow na gradskorn rnezaristanu Bare u Saraievu,

Otac Ahmo, brat Dzermin ' Dzera i nana Emka

Tvoii: supruga, sinovi, snahe, unucad i praunuk

25.3.2006 - 25. 3. 2011.

41.l1-II(

SjECANJE

Dana 25. 3. 2011, navrsava se gcdina dana ad kada nisi sa nama

SEMSA SOFTIe

Tvoji unuci dr. Mirsad Mufri': i Nedzib Mufti': sa poredicarna

4J:30-lL[

Dana 25. 3. 2011. na "cia va se godin a dana ad kada ni j e sa 0 ama !),asa drag. m aj ka

Neka ti dragi Allah dz,s. podari Iijepi Dzenner i rahrnet dusi,

Tvoie kcerke Fikreta i Zineta Cengic i sin Safet Softie

4l30·111

SEMSA SOFTIe

Bol nije u rijecima, vet u SrCU gdje ces vjecno ostati,

Bezgran icno sm 0 ti zah valni za s vu lju b av koj u s i na m podarila,

Danas se navrsava 40 ruznih dana od preselienja na ahiret mag volienog supruga

FAHRUDINA • RUTKA KARAMEHMEDOVIeA Tesko je naci rijeCi da se opise koliko mi nedosraies. Svaki dan mi ie lezi i te2i. Ni vrijeme koie prolazi

n ece iz bris a ri si ecan j e na tebe,

Neb ti dragi Allah dz.s, podari sve dzennetske Iiepore i rahmet tvoioi dusi.

S ponosom i Ijubavlju euvat eu uspomenu na rebe ..

Tvoja supruga HALIDA

4]26-1[1

Dana 26. 3. 2011. godine navrsavaju se celi ri tuzne godi ne kako n i je sa nama nail volieni

POSLJEDNJI POZDRI\V drago]

POSLJEDNJI POZDRAV

SEMSUDIN . DUDO (HAMZE) HASANICA

Vrijeme prolazi, Ti ostajes uvijek si sa nama.

Tvoia ljubav, plemenitost i optimizam vade nas dalje kroz iivot.

Molimo Uzvisencg Allaha di.s. da te obaspe svojorn miloseu i da ti podari lijepi Dzennet.

Tvoji: Sabina, Arnel, Dina i Merima "no",

dragoj priiateliici

SUZANI ZAMETICA

SUZANI ZAMETICA

Kolegice sa faku I teta Jasmina, Arnna, Elrna M., Alma K. i Dira

Dim i Davor

<llI2-lU

POSLJEDN]I POZDRAV oeu nase priiateljice

Dana 25. 3. 2011. godi ne na vrsa va se pola godine ad preselienia na ahiret

Dana 25. 3. 2011. navrsava se pola gcdine orkako nije s a nama nasa draga

Dana 25. 3. 2011. godine nayd. va so pol. god; ne od presefjenja [1<1 ahiret nage majke, nane i punice

Dana 2>. 3. 20 II . godi ne navraava se 18 godi [13 kako nije sa nama nas

POStjEDNJI SELAM nasem dragorn oeu i dedi

MUJO (HASAN) CAUSEVIC

I mao si veli ko srce, do btu dusu i liubav za sve nas.

ZEHRA CATOVIC, rod. BAJRAMOVIC

Ponosni srno S 10 smo te imali, S ljubavlju j postovan j em 1:1 nasirn srci rna cuvamo,

Tvoj unuk Jasmin, praun ucad N ejla, Nadir i snaha Amela

SALIM NALBANTIC

Ponosni srno s,to si bio dio nasih ~iVOffi.

ZEHRA CATOVIC, rod. BAJRAMOVIC

Po dobroti cerno te parntiti sa Fatihorn spominjati

D srcu cd za borava CD va ti, Tvcja unuka Mirela, kcerka Emina i zet Elvir

ZEHRA CATOVIC, rod .. BAjRAMOVIC

Drago. maiko, neka tl dragi AI· 1. h dB. podar i s ve d zen n etske Iiepore i rahmet tvoioi dusi.

Tvoie eerke: Mevluda, Mu,· Vela i Emina) unucad, praun ucad, zerov i i s nah e 41OR-1 [(

SALIM NALBANTIC

Neb ti Allah pndari lijepi Dzenner.

Od Vildana Luinovic i

N i k oli na Dzafic - R urnora s porodicarna

Tvoji: supruga Advija, sin Sabahudin, snaha Amela, unaka E::; rna, kcer ka I una na, pun i ca Hadzira

Od keerke Alme i unueadi Robert i Renata 359'3·1,<1<

3-5'9'.3-1Dd~

<II.OS-J:tt

41~-lU

Dana 2.5. marta 2011, gcdine navrsava se sesnaesr gcdina od prerane smrti ruoi e drage i neprezaljene

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

ANESE HADZIBEGOVIC

iz Bugojna Mila moia,

Go dine prolaze, a tug. i bol osta ju. Boze stalno se pitam: ""Sto prokleti cernid prekinuse t-\roi zivot u cvijetu mladosti. Ra, dovala si se svakom danu cekajuci kraj rata da nasravls zapocetl studi], Ta] dan nisi docekala. N eka d sebe [j .. im i kazem da je to tvoj a sudb i na, a roo ja '1,1 jeena parnia, Zaista, cijeli i!ivm niie ni'ta drugo, nego put do sm rti. Molim Uzvisenog Bog. da ti da spo ko j i mir.

Tvoja majka PTT

mami naseg drug.

OClI nase radne kolegice

SALIM NALBANTIC

SUZANI ZAMETICI

Azra, Sunita, Samra, Selma, Merima, Dzenis, Mllhamed, Faruk, Admir, Haris

Privatna ordinacija "BIOKLINlKA"

3603-1 r.Jdl~

.3593-1'l'ld~

SlECANJll

na nase drsge roditel]c i brata

SjECANJE

na nas u dragu ses tru

MUNEVERA BESIREVIC, rod. SARAjLIC

Draga nasa sestro,

kazu da vrijerne Iiieci rane, a nase su duboke, preduboke, FaM nam! I posliie smni ostavila si trag dobrote koia se ne moZe izbrisati, bez tebe naidraza nasa nista vise niie kao prije.

Zauvijek ozaloscen]: tvoia braca Dzernal i Sead i sestre Bera i Ferida sa porodicama

VEjSIL AHMEDIC 4, 5. 1989-4. 5. 2011.

Radii T1MIJA

(eA VKUNOVIC) AHMEDIC 23. 4. 2002·23. 4.2011.

25. 3. 2001· 25, l.2011.

S pos tovani em, Porcdica

361 iJ.-lod:.':

SjECA..NjE

Dana 27 3. 201], navrsava se 11 godina otkako niie sa nama

SJECANjE

HUSEIN ALIKALFIC

27. 3.2000 . 27. 3.2011.

Vriierne niie ucinilo nista ...

Hatmace se pokloniti 25. 3. 2011. godine 1I dzamiii u Cernici priie diu m a ~ namaza,

NIHAD . DEBA RUSTEMOVIC 25. 3. 2009 - 25. 3.2011.

Sjecanje na rebe ie dio naseg ~ivota u koiem cd uvijek nedosrajati,

Porodica

Tvoji najmiliji

360-lrno

Dana 25. 3. 2011. godine na vrsa v aju se ceriri godine od kada nij esa nama nas dragi

SjECANjE na naseg kolegu

MURIZA REDZOVICA

Sarno j e tren 1I tak b io devol j an da zausta vi zi vo I, al i osta j e nesto jace od srnrti, a [0 ie siecanie,

Radne kolege i kolegice IP

"S vjetlost" d.d. Sarajevo: Sefi k, Ahm 0, Selam, Esrn ir, N ijaz, Dievad, Mir.;ad, Alija, J.smina, Nada A., A"ra B., Fusda, Nada, Vanda, Sadeta, Azra, Jaca, Meliha, Sadiida, Dina, Aj,a, Ramza, AmiD., Amela, Tim., Biser-a, Suada,

Enisa, Ehlimana, Semka, Mirsada «n·,O!

SJECANJE

SERIF DERVISEVIC - PETICA

UZEIR (IS MET) CRNCEVIC

Postoji nesto sro nikada umrijeu nece, a !O ie liubav i siecanje na Tebe. Vrijerne ce mozda proci, ali Tebe iz nasih srca nikad nece izbrisati, S postovanjern cuvamo uspomenu na Ivoj lik.

N eka Ti dragi Allah dz.,. podari li j ep i D zen nero Tvoji: supruga Hedija" kcerka Ata, sin Armin, unuke Adela i Dejla, te(ak Orner

Danas se navrsava 7 godina kako si orisao. Vierujemc cia si sadn n3 nekom Ijepihml mjestu, a sigurni smo d. ce! biti dio svih nas dok postojimo, Hvala Ti za sve SEQ sf narn pruflo u zivo[ll~ hvaJa Ti -stO si uvijek biQ sa nama i u dobru i lJri i hvala Ti :stO si nos ucinio ponosriim. sto smo dio Teb." Obec.v.rno Ti d. cerno bi d porodica n" okupu kao Sto si m uvij ek ~el ;0.

Tvoji lJajdrazt: supruga Dika} sin Di,DO~ ,kcerka Aida) nevjesta Suad3~ ze( Sead Ci~jc~ un uei N i.DOl Riad i Alen M1 ~ L [1m

413!·lu

Dana 25. 3. 20 II. na vrsa va se pel go di na 0 d smrti naseg dragog

SMAIL (MEHMEDA) COVU:

Godine ne brisu tugu i bol, ali osravljaju pones i sjecanie na tvoje veliko srce i plerneni ti lik.

Neb ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Tvoii najmiliji: supruga i dieca sa porodicama

l'OSLJEDNJI SELAM n.aSem dragorn

DZEMALU BASI(';U

Dnevni avaz _",,,,,,,_.,,,, 59

WZNO SJECANjE na nase naimiliie

MUHAMED (RASIM) LOKVANCIC

25. 3. 2008·25. 3. 2011.

~e postoii utieha niti zaborav, vee samo beskrajna tuga i praznina za vagim pfernenirim dujama. Cuvamo vas U srclma i mollmo Allaha dUo do vam podari lijepi Dzennet i viethi rahmer,

PORODICA "']5·',d'

NUSRET (RASIM) LOKVANCIC

24. 5.2009·25.3. 20ll.

POSLjEDNJI POZDRAV

ccu naseskolske kolegice Emine Roadie

IRFAN RONDIC

Od odjeljenia IIIl as "MeSa Selimovic"

Don. 27. 3. 2011. godine navrsava se trinaesr godina od smrri n~k.g dragog supruga, oca, dede, punca i Sv€ kra

SERIFA (NEZ IRA) BABICA

Vrijeme nije utjeha jet i nakon rrinaesr godina ti postoiis i lrajes krez najljepse uspo II! en e, koi e s bote m pod s jecaj u n a 000 ,w j e S IVO jim odJ as kom izgublieno, N eka ,i U zviseni Allah dB. podari I iiepi Dknl1el i v.iecl1j rahmet.

Tvoji: supruga Suhreta, djeca Nada, Edln i Amila, unuke Nina, Lamlia i Amina.zet Suljo i snaha Jasmina

Hatma dova ce se pokloniti 25_ 3. 2011. poslije dzuma namaza u dzamiji SIp, Bar e.

POSLJEDNJI POZDRAV velikom pri j a reli u

BORO(BOGDAN)MRKAjA 1954.2011.

Pasi" Fikret (N ine) sa maikom Kasemom, suprugom Ifetorn i kcerkom Fikretom

preselila n. ahirel.

Dana 23. 3. 2011. godine navrsilo se 52 dana otkako je nasa draga

SALIH (MEHO) IMAMOVIC 23.3.2003 . 23.3.2011.

ALMASA ZUBANOVIC

God i lie prolaze, a tuga i uspomena n. lebe OS!3ju vjecno.

Tvoji: supruga Rabija, sin Rasim, kferke Amra, Ar· zija, unuk Rijad i zel Izo

16L6-Iru:lz

Tev hid ce se prouei Ii 26. 3.2011. godine u d.zamiji Hrasno u 13.00

sari.

3620·lndt

3622-lndf

<l136--1LI

POSLjEONJI POlORAV postovano] kolegici

SUZANA ZAMETICA

Sa ponosom i nev jericom da nisi vise clio naseg kolek ti va

Or. Zairn [atic, dr, Amela Keto, dr, Mi1an Miokovif, dr, Sabina Serda rev ie, dr. Nerirnana Rarnadanovic, Advija Custovic, Hajra Gredic, Fatima Solakovic, Dijana Cosic, Amra Kurtovic, Zakira Gasi, Nermina Domic, Mevlida

Burazerovic, Zekiia Mocevic, Dzemila Drnda .

U suborn, 26. 3. 20 II. god i 0 e na vrsa vaju se dvi i e go di ne od kada je preselio na ah i ret nas dragi

SALKO (OSMANA)

MUZUR

V riieme koie prolazi nije izbrisalo sjecanje na tvoju dobrotu i rvo] drag; lik, Ponosni srno sto srno te imali, a lUzn i il to SmO te izgubili,

V j ecno ces zi v je ri u mislima isrcima onih koji te istinski vole.

Neb ti dragi Allah M.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,

Tvoii: supruga Subhiia, sin Salko sa porodicorn, kcerke

Suada i Aida sa porodicarna 360"]nd~

RASEME (ZVIZDIC) SELIMOVIC

Sjecaju je se s tugom, Iiubavliu i postovanjem,

Njeni: brat Mustafa • Mumo, snaha Zinaida i braticna

Asj a 3M 8"nJ>

Volimo te..;

Sup ruga Snjezana, kcerke Sabina i Jasmina, te ostala rodbina i prijatelji

SjECANjE

Dana 25. mana 20l1. godine navrsava se jedanaest

godin a od s mrti nase drage

SjECANjE

Daria 24. 3.2011. navrsila so godina dona od kada je preselio na ah iret nas dragi

ABID (ADlL) DlZDAREVIC

Vriieme prolazi, a bol osta]e,

S upruga Mensura i kcerka Ali sa

'Ievhid ce se prcuciti u kuci rabmetlije 2.6. 3.2.0 II. godine u

13 sati, uhca Rakovicka cesta 418· Rakovica. 3617·]ildi

Dvadeset ~rog mar-ta 2011. gudine navrsavaju se 52 dana otkako i e preselio o •• h irel n as drugi

HASAN ISANOVIC

M ohm 0 dragog Allah. dB. da I i po dar; liiepi Dunnel. Po dobrmi cemo I. pamri· til s Ijubavlju i po~wva_njem :t:pottllnjati a U 5,('C,i m.a CLJ V3 ti Dajli epse uspomene DOl teabe. Nek. j. viecni rahm., [voioj plemeoi· \OJ dLcii.

Vjecno ozalosceo. porod.ica

Hauna dova j tevhid prouCit Ce se u: S.UbOttll 26. mana u 12.30 s.ali u M.amiii u BuCa po!Oku (ul. Trebinjska).

3,02!i-1odt

Dana 25. 3. 20 II. godine navrsava se godina dana od preseljenja ua ahiret naseg dragcg oca, punca i deda

MUMIN (BAJRE) KRUPALIJA

Tvoj odlazak ne znaci zaborav, jer ti iivis u srcu i sjecaniu onih koji te vole.

Hanna dova tee se prouciti 25. 3. 20 II. u 12 sati u dzarniji Dejcici,

Tvoii: kcerke Haudza, Muliia, Dervisa sa porodicama 3,612-1 Ddt

Dana 25. 3. 20 l l , godine navrsava se 1 tuznih dana otkako nije sa nama nasa draga

IRENA SOFTIC

Zah valni za s v u iskren u I j uba v i paznju koju si irnala dovolino za sve nas.

PUNa NAM NEDOSTA}ES.

S ljubavlju i postovanjern tvoja dieca: Robert, Istvan, Edin, snaha Aleksandra i unuke Nela i Hena

~4·1Dd;ii;

Dana 25. 3. 20 II. godine navrsava se 19 godina orkako je preselio na ahiret

SALEM (IBRAHIM) MUSIC

ZiVOl nestaie U trenutku, ali siecanie zauvijek osra]e. Bol nije u suzama ni u rijecirna, bol je u nasim srcima gdje Ce8 ostati zauvijek voljen i nikad zaboravlien, Covjek smrcu ne umire, umire 0 ada kada ga zabora ve, a ti ce! :<i v je ti dok ~ivimo mi koji te volimo.

N eka ti dragi Allah do?:.s. podari li jep i Dzenne I i vi ecn i rahrnet,

Tvoii: supruga Zlatka, kcerka Belma i sin Emir

%19

Dan a 25. 3. 20 II. godine na VISa va se 40 dugih dana olkako nisi sa nama

ESAD (NASUFA)

DEDOVIC

Zaborav ne posmji, same beskrajna ljubav onih koji Ie neizmjerno vole. Neka ti AUab dz.s. podari Iijepi

Dzennet. -

H.lma dova ce Se proufili u dhmiji Bmmir u 10.4 5s a [i.

Porodica Dedovic: 5i n Mersad ,. Sn aha A nela, u 0 uk A oi d, kcerka Maida i supruga Fatima

413:8.-t[l

Obavjesravarno rodbinu, prijatelje j kornsije da se navrsava cetrdeset dana orkako je preselio na ahirer nas dragi

SALIH (hadzi IBRAHIM) CESOVIC

Tevhid (muski i ienski) ee biti pro oucen u subctu, 26_ 3_ 2011. posliie podn e narnaza u RosuJ j acko j dzarniji u Visokom,

EL - FATIHA Porodica

I'OSLJEONJII'OZORAV

Dragom priiateliu i dobrom covjeku

SALlMU NALBANTICU

Kum Gabrijel Vukadin sa obitelji

24.3. 2006 - 24. 3. 2011.

24.3. 2009 - 24. 3. 2011.

Uvijek cere ostati dio nas, nikada vas necemo zaboraviti, s postovanjern cemo euvati uspomene.

Allah u dz_s_ podari im li iep i Dzennec i vjecni rahmer,

Porod.i"" 036>88

Dana 25. mana 2011. gcdine navrsavaiu se 52 rUlJ13 dana otkako ieiznen ada preselio na ahirer

HADZI NUS RET

(HAMID) MESEVIC

Pojed in i, rnogu zi vieti PUJ10 duze nego "to si ri zivio, ali opet De mogu blti nlkada one SlO si ti bio. Kazu plemeniti liudi kratko i:ive a dugo se pam te, da :5 u pl emen j. ti ljudi veliki i posli]e smrri ier iza sebe os lave crag ko j i niko ne moze i zb risa t, TU.lOi su dani bez tebe jer si bio plemenit eovjek, ljudska velicina, Ostale su nam suze u ocima, rane u srcirna, bol u grudima jet smo ,vj esni koga smo imal i i be> koga smo ostali. Ostat ,Cd posten, vcljen i nezaboravljen.

Molimo Allaha da_ da ,i podari lijepi Dzennet i viecni rahrner. Tvoji: ,,!ptuga Galiba,c slnovi Haris i Adis, snahe Emira i Sibela, unuead Emir, Faruk i Erduana ~l6183

Dana 25. 3. 2011, navrsavaju se 3 go dine od smrti naseg dragog s uprugs, oca, dede i pradede

ADIL (ADEM) SUBASIC

Sa Ijubavlju i rugorn cuvamo uspornen u ua tvoj plernen i til ik. Neb ri dragi Allah d:U, podari lijepi Dzennet.

Po rod ica

P1T

SALIH (hadzi IBRAHIM) CESOVIC

ll. 2. znn - 25. 3. 2011.

MOUMO DRAGOG ALLAHA oz.s. OA NASEM ORAGOM SAUHU PODARI LIJEP! DZENNET.

EL- FATIHA

Supruga Halima, sinovi MUHafa i Nermin, neviesta Indira, unuk Adi, unuke Me1ih i Adna

N

Kuma Remzija Prac;c

POSL)EDNjl POZDRAV

Dragom

SALIMU NALBANTICU

POSIJEDNJI SELAM

nasem dragom

AHMEDU - EKREMU (RAMIZ) SOjKO

Tvoii: brat Hamdo, snaha Sadbera, bratic Avdo, braucna Leila Dacre sa suprugom Hamdom

POSLJEDNjl POZDRAV

radno] kolegici

SUZANI ZAMETICA

0362114

S postovan j em: oso bJ je PFS i R. diolcgi je D. Z. S tari Grad

N. Mirsada, Dz, Suljo, Leka, Sanela, Minka, Dulsa, Alma, Hasena, Dina, Meira i Devla

4[10-111

Dana 25. 3. 2011. na v rsa va ju se rri godin e od prerane smrti iedinog brata i daidze

Dana 29, 3.2011. godine aavrsava se sest mieseci od preselienia na a hire! naseg dragog

MEVLUDIN (ZITO) RAHIC

Molimo Samilosnog Allaha dz.~_ da mu podari Dzennet i viecni rahmet.

MEVLUDIN (SAKIB)

CANIC

Srnrt je trenutak, a bol je viecnost. .. Da je nasa ljubav mogla da te saeuva, zivio bi viecno,

Molimo dragog Allaha dz,~. da ti podari lijepi Dzennet i viecni J1lhmet, jer si ti to zasl uzio.

Tvcje sestre: Sadi]a, Mevla i Fatima, sestric Nermin, sestricne Jasmina, Dzenita i Arnina

1609-Imlz

Tevhid ce se prouciri u subotu 26. 3, 2011. godine u 13.00 sari u ulici Pastrrna 38.

Ol!aloscen a p orodica

.:1]06-1 [I

Dana 25, 3. 20 11, n avrsavaj U se 3 godine otkako n ij e sa n ama nasa draga m aj ka, nana

ZINETA DIZOAREVIC

Viecno cu ouvati uspornenu na tebe, rvoie top le rucice i blagi 1iI"Uviiek eu moliti dragog AILlha dU_ da ti podari s ve die!! 0 etsk e ljepote, -

Tvoii: sin Mithat i kcerka Nedzmiia

Tvoia plemenitost i dobrota ostaie u nasi m srcima dok ii vi mo.

Ozaloscene pcrodicetSurkovic.Sabanic i Lube

Dana 21, 3. 2011, godine navrsavaju se cetiri godine od presel j en ja na a hi re t nase drage

HUMljESURKOVIC 21. 3. 2007 • 21. 3. 2011.

POSLJEDNJI SELAM

nasern dragorn zetu i tetku

AHMEDU • EKREMU (RAMIZ) SOjKO

Mujo Coso sa porodicorn

SUZANI ZAMETICA

Uposlenici skolskog dispanzera i ORL Slufbe Doma

zdravlja Stari Grad -

4]11·1u

Hadii SAMUA (RAMO) KARAVDIC, rod. NIZIC

Neka ti dragi Allah. dB_ podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Porodica Sarajkic

I'OSLjEONllI'O.zORAV

naso] drago]

POSI,JEDNJI SELAM

dragom tati

NADIR FEJZAGIC

Tvoj sin Ornar

U perak 25. 3. 2011. godine navrsava se 6 rnjeseci otkako ie n a ahire t preselila nab nana

Tevhid i serif ce se prouci ti u pe tak u 11.00 sati, priie d~uma namaza u dzamiii Donii Hadzici_

.3599-1'l'ld~

DaD a 27. 3. 2011. na vrsa va se god i na dana 0 d kada je preselila na ahiret moja d raga nana

Nedostaies mi mnogo,

hadzi FERIDA DIZDAREVIC

Tvoj unuk Nedim

Dana 27. 3. 2011. navrsava se tuzna gcdina orkako je preselila Da ahiret nasa draga rnajka

hadii FERIDA DIZDAREVIC, rod. BOROVAC

Ponosni smo sto smo te irnali, zauvijek cemo te cuvati u nasirn srcirna,

Neka ti dragi Allah di.!'. pcdari lijepi Dzennet i rahmet rvoioi plemenitoj dusi,

Tevhid ce se prouciti u nedjelju u 14.00 sari u dzamiji Hrasno.

Tvoia dieca: Nedzib, Sabahera, Begiia i Hidaiera sa porodicama

Dana 25.3.2011. godine navrsava se 7 ruznih dana otkako ie preselio na ahiret nas drag;

RE~HD (HRUSTEM) HUJDUR

Neka ti dragi Allah dt.s. podari liiepi Dzennet ; vjecni rabmet rvoioi plernenito] dusi, Za u vi jek ces osta ti u D ail irn srci rna

Tvoji: supruga Zada, sin Resad, kcerke Dzemila, Senada, Suada, Jasmina, zetovi Alen, Salem, Smail, snahe Sabina, Azra, Edita, unuci Muarner, Mimes, Senad, Armin, Almir, Tarik, Eldar, Eldin, unuke Vildana, Medina, praunucad Mimesa, Muhamed

Tevhid ce se prouciti u kuci zalosti u Hrenovici (Turkovici), petak 25. 3. 2011. godine

u 13 .00 sa ti. "".J od'

25. 3. 2011. godine navrsavaiu se 3 rnjeseca ad kada nije sa mnom moja naidraza supruga

IZETA (rod. CELJO)SIVS:IC

Draga rnoja Izera svaki dan je tuzan a najtuzniji je onaj sljedeci, Moje srce i d usa su neu tjesn i u bali za rob am.

Viecno ces biti u mom srcu.

Neka ti ie vjecni rahmet i neka ri dragi AII.ah dzus. podari liiepi

Dzennet, ..-

Voli te tvoj Alija

Dana 25. 3.2011. godine navrsavaiu se 3 rnieseca ad preselienia na ahiret nase drage majke, svekrve inane

IZETA SIVSIC, rod. CELJO

S neizmiernorn ljubavi i poncsorn sjecarno se lijepih trenutaka prove" den ih sa to born.

Ponosni smo SIO smo Te imali,

N eka ti d ragi Allah p cdari vjecni Dzen 0 et a d usi rahrn e t.

Zauvijek tvoji: Hamed, Amra, Naida

U subotu 26. 3. 2011. navrsava se 40 tuznih dana otkako nije sa nama naila naidraza

HEDIJA (IBRO) MEHMEDOVIC, rod. HADZIHASANOVIC

Zauvijek ces ostan u nasim srcima i mislimal

Tev hid Ce se pro uC! ti u subo tu 26. 3. 20 II. godi De u dzarni j i Hrasno sa poeetkom u 15 sari,

O:zaloscena porodica

3630-t!1dz

Onevni avaz ''''''''''''''","jaI<",lI. 61

Dana 27. 3. 2011. navrsava se godina dana od kada ie preselila na ahiret nasa draga nana

hadzi FERIDA DIZDAREVIC

Ostala je neizrnjerna praznina jer tebe nema, ali tvoja neizmjerna ljubav i dobrota ostat ce vjecno.

N eka ti dragi Allah dz .. s. pcdari liiepi Dzennet.

Tvoi unuk Nedim, snaha Alisa i prsunuk Edvin

Dana 25. 3. 2011. godine navrsava se sedarn dana otkako nije sa nama nasa draga

ASIDA (ASIM) KOLASOVIC

Po dobru cemo te pamtiu, s ljubavlju i postovauiem sporninjati i nikada zaboraviti. VOLE TE TVOJINAJMILIJI.

Tevhid ce se prouciti 26. 3. 2011. godine (sub ora) u 14 sati u kuci blos!i u ul, Grbavicka JlIIlI.

I'OSLJ£ONJIl'OZORAV

kcerki nasih prijatelia

SANJA STUPNISEK

Abid i Nuna Balic iz Tomislavgrada

Daria 25. 3. 2011. godine navrsava se 6 rnjeseci od smrti

AISEKOVAC

V ri j erne prolazi, ali ostai e s j ecan j e na [1'0 j u dobra ru.

H vala ti ;; to si bila d io naseg zi vora,

Vjecno demo cuvati uspornenu na tebe.

Kcerka Aida, zer :leljko, unuk Denis 36.W·l,d,

TUZNO SJECAN]£

Danas se na VISa va tuznih 40 dana 0 tkako j e na ah iret preselila nasa draga

AMNA VATRIC

S ljubavlju i ponosorn cerno cuvati uspornenu na tebe i tvoju dobrotu,

Molimo Uzvisenog Allaha dz.s. da ti podari vieeni rahmet i Iiiepi Dzen net, a tvoi i rn b lizn jim sa bur, Ter ka M erdza, tetak Emin i tetic Ern sad

.3617-1 nd~

Obavjestavamo rodbinu, kornsije i prijatelje da je nasa draga

NEZlRA (CAMIL) SULEJMANOVIC rod. PODZIC

preselila na ahiret dana 10. 3. 2011. go dine u Arnerici u 49. godini. Dzenaza ee se obaviti u nedjeliu 27. 3. 201). godine poslije podne namaza u 13.30 sad na miesnom mezariu u Zepi.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIATEN.

EL· FATIHA!

OZALOSCENI: suprug Ziiad, sin Sarnir, kCi Sarnira, otac Camil, rnaika Hasniia, brae-a Zulfo i Hamdija, svekrva Rahmana, strina Timka, snaha Hanka, bratici i braticne, amidzici Rasid, Idriz, Nazif, Selman i Adem sa porodicama, dieveri Sead, Nijaz i Fadil sa porodicama, zaove Zijada i Fatima .sa porodicama, te porod ice: Suo lejrnanovic, Podzic, RuCic, Ramie, Ornanovic, Kulovac, Cesko, Osrnanovic, C<lvCic, Oraiagic i os tala rnncgobrojna rodbina, kornsiie i prijatelji

Prevoz obezbiieden iz Relieva ispred Doma sa polaskorn u 9,30 sari, sa zausravlianiern u

Dobrosevicima • skola, Boiniku, Stupu, Ispod nadvozniaka i Viiecnici. Mll·1

Obaviesravamo rcdbinu, prijatelie i kornsiie da ie nasa draga BEHIJA (HASAN) NOVIC, rod. HADZIC

preselila n a ahiret u utorak, 22. marla 20 II. god; ne, u 84. godin i,

Dzenaza Ce se obaviti u petak, 25. mana 2011. gndine u 14.00 sari na gradskom grobliu Vlakovo.

OZALOSCENI: rodbina, prijatelii i komsiie III

Sa velikom rugom obaviesravamo rodbinu, prijatelie, susiede i poznanike da ie 23. marta :2011. gcdine, poslije duge i teske bolesti prestalo kucati plemenito srce oawg dragog

IVO ~ IVICA diIMO) STJEPANOVIC

Sahrana re se obaviti 3D. marta 201]. godine u l330 sati na gradskom groblju 'Bare.

OZALOSCENl, supruga Rozalija, Kceri Mari""lo i Daniela, sestra Ljubica, brut MatQ sa obitelji, brut;" Matko sa Aniom i Borisorn, braticna Marii ana sa su prugom Rifa 10m, J asnorn i T ar ikom, svastlka Draglca sa sinom Zeljkom i obiteljl, obitelji Sriepanovle, Bevanda, Music, Operhal, [avornicki, Slugi6, Maasinovic! Beg.ie', te ostala tugujuca rcdbina, prijarelji ~ susjedi,

Prevoz obezbiieden ispred kate zalosti [osipa Slavenskog 30.

POSLJEDNJI SELAM

do bro m covieku

HAMIDU MESICU

Da ga Allah di.s. obraduje dzennetskim ljepotama,

Sadeta, Haris, Selver i Husein Tufekcic

4tH-In

Obavjestavamo rodbinu i priiatelie da je nasa draga

MIRSADA (rod. tUSTOVIC) KAPETANOVIC

1957·20ll.

dana 23. 3. 2011. godine, nakon kratke i teske bolesti, u 54. godini preselila na ahiret, Dzeuaza ce se klanjati u petak, 25.3.201 J. go dine, u 15.30 sari na gradskorn groblju SUTINA, gdje ce se rahrnetlija i ukopati,

Prevoz obezbijeden u 14.30 sari sa Vrha Aveniie sa staialistima: Ekonornska skola, Gimnazija, Semovac, Ograda, Lucki most, Pozoriste, Razvitak, Lira, Zalik,

OZALOSCENI: otac Alija, sup rug Bertan, sinovi Adis i And, brat Mirsad, sestre Semsa

i Fatima, zet i zaova Enes i Ifeta Novo, zet Adnan Mededovic, bratici i sestrici [asrnin, Saniin, Admir, Haris, Sibila, Siiana, Mirza, Dino, Ibrahim, Ene], Jasmina, Emir i Armin, neviesta Amra, te porodice Kapetanovic, C\lstovic, Drljevic, Mededovic, Novo, Lakisic, Cizmic, Kadic, Mabinie, Cehie, Kupusiia, Skoro, Rarnadanovic, Sinanovski, Abdulovski, Mirica, Huskovie, Skrbo i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji, )5-6·1"0

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da je nasa draga

IFETA (DERVO) AJANOVIC. rod. PIRKIC

preselila na ahiret dana 24.3.2011. godine u 84. godini.

Dzenaza ce se obaviti u petak, 25. 3. 201 L godine u 15.45 sati na gradskom mezariu Musala II Konjicu,

OZALOSCENI: sin Dragarr- Sija, kcerka Azra, brat Ibrahim, sestra Hiba, zet Hasan Voloder, snaha Zlatka, unucad Ne.rmana, Fedza i Goran, neviesta Zahida, braticne Ve· lida, Milada, Amela i Amra, sestric Husein, sestricna Amira, jetrve Munevera i Fatima Ajanovic, te porodice Ajanovic, Pirkic, Hadziabdic, Voloder, Dugum, Rados, J erkovic, Kosaric, Nohc, Canovic i osrala brojna rodbina, prijatelji i komsije,

Tevhid ce se prouciti istog dana u Vardackoi dZamiji u 15.45 sari,

3f.IO-lndf

Dana 27. I. 2011. godin e na vrsilo se go di n u dana od smrti naseg dragcg sina, oca, brata, supruga i strica

Dana 18. februara navrsilo se petnaest godina od smrti naseg dragog

LJUBOMIRA (STEVANA) JEVREMOVICA

27.1. 2010·27.1. 2011.

U subotu 26. 3. 2011. godine u 13 sati posjetit demo njegov grob, poloziti cvijece i odrzati godisnji pomen na groblju Dcnii MiljeviCi.

STEVANA (KOSTE) JEVREMOVICA 18.2. 1996. 18. 2.2011.

S ljubavlju i postovaniem: rnajka Mi1ena, keerke Nevena i Al ek! andra; s upruga M ilen a, braID ragomir, bratiCi Sa,. i Aleks i snaha Muiea

S ljubav]ju tvoj;: supruga Milena sa dje<Com

SJECANJE

FATA (MUJADZIC) CORALIC 15.4.2002 • 15.4.2011.

OZALOSCENA PORODICAI PRIJATELJI III

POSLJEDNJI SELAM

veli kom cO vi ek u

M.EHMEDU KARADZI

Od Almedina Diide i Senada Biberovica sa porodicama un-rrr

Tuznim srcem iavliamo rodbini, prijateljima i korns i j arna da je nas

dragi

S posrovanjern, Porodica

MILAN (DUSANA) OPACIC

preminuo 23.3.2011. godine.

Sahrana ce se obaviti 25. 3. 2011. godine u 12.00 sari na gradskom grobliu ,,vlakovo~ .

Neb ri Allah d~.s. podari lijepi Dzennet i rahmet, Tvoii: supruga Camka, dieca Nija.z, Sadem i Seida, unucad Hari.s, Selver, Kenan, Edin, Amina i Adna, zero· vi Husein i Dievad

POSLJEDNjl SELAM

dragom su prugu, oc u, dedi i p uncu

HAMIDU (MURATA) MESICU

preselila na ahire , u utoruk, 22. marta 2011. godine.

Dzenaza oese obaviri u petak, lS. marts 2011. godine u 14.00 ~~'i o~ m=j\l Ravne B""'-ije, o Z ALO S CEN 1: kcer ka DaJ i la, .zet SCIll ir, tin uci N" (an ; B~ IIi amin, ses <;ra Fah ira - Keka, sestricna jesenka sa porodicom, saaha Nafija te porcdice DIJDJagM, Zubtevic, Ul:itllnin, 'Ieftedarija, Ma.lovii!" Zornic, Puearic, osiala rndblna I pri jalc1ji

Umiesto ievhlda po zdjl rah rnclU!c, novae cc se "odic.ltd u humunlrarne svrbe,

HAMID (MURAT) MESIC

p.eselio nn ~hir.t u ".~mu"" 24_ rnurta 1011. godine, u,82. goilini.

D •• no"" 0(: so obaviti u pctak, 25. mart, 201]. go~rn~ U 14.00 sari no mczariu Grlio.lJr~o.

Prjjevo qb#bijoO<n "prod pekare ,AS" u H~"'Mm "" ~1o~~Q'" u 13:00 ~Q,i, do m.M;'I~ j aazad. OZA LOSCENI: 'UP""!!" C.mlka,<ln Nijaz, kce.kc·S,de", ; Seidn, un uci Huris Selver, Kenan j EdiJ1~ unuke Aroin:il i Adnc, sestra Hasjba, ~~[ovi H'4~d_11 i D.:i.t~t..idj~Q.ahe Vald(:IfII, Hi.l:nifil"3-1? .. dilt Nil!m~.i VBhjth~j ~urn Ago su pi!! ecdicom , "S\I'i:I~(lk; .. ntlima '!I[3. potodiooJJlJ br.:uie-Os,m_<Ln! -S~Hrl.1ia~· mdo.i Fndi], orm.itna Mil [lira .. , ~esr.r~l:·lle Mllfilru. Am im i Haira te ,pormJict: MeBic, Agi'c~ Sellrnovie, D2:tn'"~v i':~ G\lIl" B.h lon, I' i 0, Cure),"'" PI i,:,v li")<, P.'I"~ie. 111 r.k(j~ S. ran, ,'1";11\0, LoI,wi&. ~i" ,dl"I:~~·"'. ~rll"~", Kulov;,,,, S~uov,6, Seh'~, Kon"kll",t1 Sob"no",t, B"~,t, Ke~"$, C.nglt, Ca",ev;c, J .,."",, ie, n." 10, G ra bovica •. Oz. fe,TOvit, Beti .. po h' c ; ".wl •• ndh in." p ri j. iel j i i ko m !!je Tevhid6e~"jlr()uthl isrog danau 14,00."u u d:1.m.ill H,.".'11o Brdu -Sanae,

Kuo" ?.Jlla!U: Olov,k" b.:~6, "'M"I

prof. VAHDETA AGUSEVIC, rod. DONLAGIC

l{uc~ zalosti: Hasana fCaimije br, 2),

'11JlD im :src~tll i~,.Jjamo-rodbjui~ ptiiarel,iolO:1 j korn~ijaITm dn· f~ ~.~ dr,,!r.'

LUCljA BANlC,

rod. SKENDER

prom i n U r • .1.4. 3. ZO 1 J • godine u 78. g(]dini, S'IIhnln. e. ,~ijb.~il; 25, ~- ZQl I. godlmeu 14.aO sa ti '"l" grud.kum groblju ~BiIr"". OillLOSCENl, ain R6b,·,!.. kCeT~~LiHj!l" no, Ivarta r Zrjij~~, "t1u':'d M ilall, MOl" i 19Qr~ zet Vssilile, te ()b"llelji B.:3nirt., Terzic~ KO\'''I~nU", JUnl:ic, Jokovli.vio, Sukul;c i "Slab mnogcbrojna rn,qbin!<, r.ii"1~m j IumVlije II'

Ob •• ielim""mo rodbinu, p<ii",~lje i po~nnn.lkc d. jc Ml drog.i

REUF (rah, AZIZA) BIHORAC

1961- 201l,

tlunu 13. 3. 201 L g,,~jn", nesreruim .h.eiJem, p 5 Q, gnd in; preselio naa h lrer, D~f!'~Z~ ee ~t I<lah I~Li u "~Idk! 25, 3, 201.1. £" UI 0<>, U 16.:lG so. u n ugrads kOm g robl I U SUTINA, gdje ce se rahrnerliia i ukopml. Ptevo~ ob.~bijeOfc" " J S.4S '~,i.a fit' iobwrk." .mnlce MM"l' 'on '.trliitLlj~Lim3: M~U)i:'J.II3~ GIrnna2ijJ.tJ LuC:l(i lIIe}l!.~ Sndc3 t.Jj;amJjrl-!l I'rL~ !lri 1;" du hn no. Sehovi "~, M.,ol i icc, <::.1 I k.

Te,bld ~'e ~e p·",llc.ili \1 ~ltlij l"IIlIm ell ih:, XVI "Ii"" hI> - Sel!nv;n~.

01.1\ LOStEN I, nIB i k. Salib 0, ,up rug" Bi,er b. k ecrke Sel rna, Sol ,'cdimt. fro ell. j ) a,mi na, br"Co Ed.,·" id i M" nib, ""'" Ie NOll' i., Zow!'"i,,,, J'fli~ 1 SU"ct., ~.,,,yj Adm!r, SmOla, l~"di", Ahm" i E"d, "."j'$'" .Z",.kn i MUl'"'~", upu~"1i EylmdJ A:lub.med is.,,: m.c,!-.lo ~QrQdIO¢ 811:0"'''' .. ~~fO!l, .S.'ban oV'<',. M."'''~ l-t_".s~.!l0.'o, 110$'1; tlWllt, M~I\1V"i. S"I~m, OlU','Vle. ~g", Po].",O, Si~"10, Pob ric 1 0, .. 1" -mnogobroi b" .rodh in., lId imel j j j komI lje.

MUJO (HASIB) VARNICA

fu.hum"c·ij" ill; Vitt:!("'cl~ 11'b,gic[Hl Jlrc~(!,'io!ll<l. .. h kl'~l ml ;;JLlc:iTHtc'ke t",tni~l;.e .uk. 11. juno 1992. gu dine, u 42. godini,

Dzen .... <'e se Db~vjliu ,",bot l\, 26_ m i!n~ 2011, b'Oditlc u 13. ao .,,; na grad.kom gr'o»liu Vl"~.9"'"

OZA l-OSCElN L mO.it.l P~iijll, ~1'Ii!r. ~"irut Snimn4, Tima j Suv:ld:l.l 8c_'iITici i ~~'lQ.bo, "O!~yl, p?r~di,.e,y:lrn;'"'1 M'Uni~,_l?2.fo, M .. mlkv;t, S'l,.H:~ku\ Bec..lmv !C~ Plo:s1<! t::! Sflgoi~! 1.'vrt.k 0 \!.JC~ Rib.iiI t, A demovi ~ ; 0 ... 1" rodbi n., P ,; j".1 iii ko no.;;'

Tevllid ee""p,ou6,i iSlog dan. u 13.00 ,au u kU6Ua!o;tl U llliei S.~7n.k hr. H • D'lglodi • lli~ '"

Pokopno drustvo I\BAKIJE" v.si prevoz unlrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopn.im vozilima i orgaoizujedZenaZe na tericoriji BiH.

.101_ 00",,7 (OJ:\~ ~3:l!7·'" noaa., {O)5:\ l!:;!I3-i_}6"2

ff'lObi.~ 00:38' l0l61 '1)!1,h7a!=L fux 00;..87 <,O}','3 -1~7-l2~

,".z~ M"j trenu ,"1< 'r"; 1'''' ","jro,~e • (hmli>J

Dubcke oi-ato~~nl obavjestavamc redbinu, pri,i~Lclic i korn~"rc do je n.j drag;

IRFAN (ASIF) MURATOVTC

pr es elin no .Jilm 19. _l.. ~Ol!, ~oditf~u Niemu¢kojJ !J:74. ,g~f1tnj_

:liHen.," ~ se nb.,,;,i II perak, 25. 3, 20 II. giJdiM '" B.ltJ .au nll gradskom g'Qblju Bare,

OZA LOSC P.N I:, scsire M.jd e, J.;n.' Em;· to, ~O! N cdtad, ses 0";';.1, Sf'S ,tI~n OJ kao i

em".' brniu" rcdblus, kl"JI!ii~ 1 prij"",11l "

:K4IHMETU L1.AHIA I .. e] HI RflHMf.TF.N VflSTflH (I (

AHMED- EKR.EM

(RAMIZ) :SOJKO

preselio nu whir., u srijedu, H. murru 21111. godi ne, u 57. godini,

D ~en~~' &: se ob ,,'1 [i u ~l~l<;i 25. '" at ra 2011. godine u 15.00 sa ,; JI" mezariu Ravae B • .kii~_

QZflLO S CBN], ~u])r"g~ 'S~Tl j i~ - Se na, .i" 'Ern i '. ko",ka Ell i no, snaha R.hi ia, unuka A[]108, brat Hamdo sa PQ'odi~,,(rt, ,'-'I hi M;!k;Um" i SOV!llff Sli Ji",,,dio;;mo, >on.ho OM].. ~ i Zilhu sa pnrodicuma, punac M~jo}.puj!]"i~~ H~ul~,:S.Urti ")~~l <a po{odico,fu prii~'.lf B .. il11 ipriio.l-hnl!",' ])0.<><1iOO01, te p,,,,'dio"_SOjko. 0~o, Q.l~mk, R~hid, flajf14 Gr,,~~\ D.<l:i~, Kry"""'" Hun", HQ~,c.l~"'", S",,~", P,jukun, Suv.lll"' O!'aJ" b1"f>lllU ",. db; no, p ri j",~1 j i j ~."m.; i.

Tc, b I IT ce;c prllUa,j ;,rog dana" H.OU so u u kllti Moo'; u u Ii oJ Krlt. be. 30. - III

Dubol--JJ dtruo~liet1i tlh'llvjci.tavumo '(odbin~ prljatt.1je i Komj-j:-ie

do ie nos" drag. -

ZEJNA ~MU1fAREM) BAJRA.MOvrC', rod. ZULOV1C

pre,.lil" ". :tIl.;ro., lJ ""die])u, 20. morIa 2011. godine, u SS. god;",,_

DZenazl:l (:e: s'e ubavILi u SU.bOHJj 26. m3tl,l,l 20 II. god.lnc u 14.00 SOli n. ",,,,.du 0".hovi eo kod B'I.""

Pdievoz obezbiieden ;,prod kIlt. ,,,I,,,,1i i> un"" Drag""" Kulidf..na lIr, 33 0" O",.u - Hid,,, "Ilo) •• 'kom u 9,00 )jOt!, o.lo mo,.o1'-

~IA't"o~cEN1' 5;nov; Ahmel, Ihe"him, Anti,; Emir,um,e.d Am.ir~, M.ir~.da, Ral-Jj., R.~k", Mir(~, Ad""",, AdJ,I~, Amda, Armin i Amil.a, ~Iil-<lh~ Mun[h:llJ S~ad3~ £'(jkija i Al~l1ktl, Ennc.l~Clbl'1}. in" ,pro" ","c.d., ,e"," S"I •• N,jla, Zilfo i l'.dil" .. parGdic.m", te l:!Olililt~o Eoit.iMvie, Zujovl~; H.b,i.b, Brkovlf, Zekio, P~htlL C3JJ1P.~rol!J. Cau)~iG) Piz. ~},.' it,., 0 y~~ n :..11' Me;rn iCJ S~l. i III tw ie, J8g~nj El.~, Ie ",,("1. mnogooroin" rodoino, pril.tdji i kom'li~ II'

P{)kopno d:rUS\VO .J edileri" - S~raieV!l, pnlia pogrebne tlsiuge p{) najp{)v()linJjlm ciienama, {)m{)gu6ava btz!1, kvaiilemtl 'i jednosravnu organizaciju.dzenazena po· drutju KanronaSarajev() i Bo,ne i Heroegovine, ~e nah}ov{)ljnije uslove za prijevoz umrllh,[z ioozems[va.

Cjelok\'pn~ org.1mi;:acija dzennze{lJ<lstjedujeg isprac-aja umrlog) ohavlfa sc 'najednom mjt'5nt, atraktivD{)j L n Gr· adu prepoznatljiYQj lokadji· TUJ:l;oe sedam brace, u !l~' posredn;oj lllizini mlJejb!lske.okt~!ni()e nH Auslrijsk()lll ugu, ul. 'Hi ~ lrik do br, 8.

Svakim danom od 0·24 sala, Varna d()stupanlelefmt: 033 712.800, fax: 0)3 712 80 L

SADZIDA (ASIMA)

HAMAMDZIC

l1r.rnlnuJtlu.sve&koiu67. $QMill.

l~pro~j i ukop "b"",ti <" '" " subntu, 26, J, 20 II , god me u 1 HQ S~ lr lu lel~lj ok~ ~"]J.le nu ir.tI~1t<o11l groblju ,:VluJwvo~,

fin,"v,\-, ob~.bij"d"n i",rod"UilUD1"ok~" " N ~d. ,ic,P1P u 1230 >~ I i

OZALOSCENl: suprug Ibrahirn Detle, brill Sod Hd in Sa s upru .!tQ[n. sestm H~o.> b r",i~ no Selm. s ~ sup rugum} $q!-ltrit,T1 Amir " 1;;Lj]il'lJdi'll,~~n"ial)eMaid)l, b¢r:<..I,_ Sabahotn i Mellhnt djever Mun:llf\ed. l;i:1Qve [z.e[l~' i Sabuhern SII pnrtfdicum.a. pcrodlce ~laJTI"n)cl2Jc, M~~lic, ~~L% B"huii~, 'Poplo, LugU;-I':; (tu.,,,m._g,o, ,tt n" a la mdbina, P(IIOI<))I' ~Qmi'l' I II

JASMINA ALICKOVIc:'

rod. BUZA

preselll. na a hlret u sriiedu, 23. m~tt;dOll. godino, u 6.1, godinl,

I)t.cn ".a Co 'C "1:\,, I [j U pC'~ k, 2 5. marta 20 I L godine u l4. UO 1-1l.1; no Gradskorn grobl i.u Vlakuvo.

O:lflLQS(;tlNl, sup rug WI, ,incv; Irfan ; SOIInd, inah~ Eni," i ) IlSm;!lO, " .. t Vt!hW, 'OS'll"- AzemiiUI. Sabino i Medi"., uuu~aJ B,tkir, rum", L"Jl!li"" Melll1" i Emino, ""lu,i H"-'i3_~ ti OmtOr! ,Sqj)~ f.t Ra,l1m~a;. bnui_ i.?i i h ~tiCn~ $(.':$rriE i sc-smcnt; [Cr th;t AI ubOf\"! "tl porod icom, '~Ir':n" M i n1l ,~ powdicom, ~O\1' Hal;' .. , Etli5i~ j Fa{i~wJ S9 porodkt)rn. jeu-va HDhd8 ml'purodicm.1l..!lle poro" clk" Ali~kuvic .. Bur.!, Hl>diit, Hl1\,.ika, V.lOp.hle, Bc-61revi';' M.rkuli<'l-Sik~, Haui!lc, ~igii"" l,agrli~"" ralaJn"r,.Zub~",wif., Veli,![1" hie, lrIlo i 0,,"1,, braiu. "'<l bi "", p.j iiltel ji i :~om ~i ie

T""hldi~,~ prowlhl io!OS d"no" 14,OO..;n!'lu kuoi "'\0'11 u uliaJ ROlli 1"" Sok.~ br. Il. !l ,

IlOSNA lRERCEGOVINA

FIODERACI] A lltlSN E l !iERC~G O.vtNE. UNTONSARAJEVO

01'ClNSKl SlID U SARAJEVU

!1m!' (19 G, M,j, ();1917 O. M,"

Q~~ii) ~:kr i!liud u S;j.L'i1ic.~ U', ,tt.ru'!Di ~rntllli.k Hrni [)LI HlJ..rl!:it., ... !J)1'il\' noj sl wrl u .. Hu=l1!1 J ,[i rit~lll rllJ.e' 'I ~lekCIJ11 rJl'd kt1t:ijc- 1111;. uo, Mn,:.; ~!'Ir· Dtt.eJ;~Ju ;(11 l'1'Y~re· (fl~ lTlin;.;Q!l1! L[t Kn~ B,!?'olnirnirn bb.:i' PffJrl,,, .un:n(]~ r,sKRW"' d.n.-IJ.~ !.Il, TilO'l,1[! bb.! Odinkj rnd~ (l'ugc od 2.5 HI,:!U f-':'MJ Viln rCIIS~ttI~ doni'-l I'll: dan.1 2.3~ 1.l.lOHl .. ~m:1i.LI~ t Ili.! U!iil:l\h' Ll ~l'[j;n.:l: J41il. !I!i LI!", ~. Z,!I]Ul tit! ~~ ~1L!ru L~l LOlli VO~luvk" FIlifi (pSI •. "0"'"< FlliH" ~l'(>j >lftl3 - ". d.li= t<'''" 1.1'1'-') "01",11";"

PREsunD

1i.l~~ILj it: t.h.!1:u1 'U~II.e1j1l i:-rVh:nili h'.IWIi dLJ¥!j!. I,.'Id l,JJ 9.,S1 KM·~ Ijril.'l,!tl;J;~ i\r~rn :frAktln5kim Z!I!~jm 1(lJ!TI1;!\03rnO\ ::;hll~lln lidt"l1u f) ,·i~inj .!il'.iJpoL'.::,aB!ZJlIJ" kaml.l1 ~ ~ to

- flo::! V.fI [J.~ nu Ii 7(J~ l!:.M oLl 15. 1 -I), ~7. ~odi [Ie dv Wh.(e.1

• n, im<>S ad 1.lB4.,)~ KM 0<115" II. ,2007, &0<I1""~" l'pl".,

• na i:mO'S' 0<113..40 RM u{i J}~ 1,2;. ioo] ~ gudtlll: d.o j~pliu~, - JJI1 h·.l1Il..~ ~d ,2~140 'J{i\t \ld H. 0.1. l{l(I.I'l, ~lJdifl{" (10 i!.~lart'~

- 11:1 i)':I'Ii,l'!i r,:Ju 23;m KM 'j~ 15. 02. 700l"l:;(!Id~fI~ d~l ispliu!:",

• nu iwm 00 .2 lAO .KM i,Jt! IS. (l,t ~OO8. !!!lL,I1,Llll: do i~P'J,;j;l~,

- rJ l.I iL.l1 Ll:!i 00 %':i,6j,' KM oft 15. M,. 20tUt j.,Il)(J i 1Jt' ..10 i!.:pl.a reI

U?, rlltokTl,ni.lu I'm~'ko~'n pr;::.\l'tL~J'kOl: II 1il';llmm ~irtl 15"O})[1 K~l:l<oIi"1ile-u roku l~tI .I~. J51nlL.

l~1lOr.i1,l u¥t=. j1reJiudL:. :olrl: dOPl!~n:llu ~l;~jjtllf Ul.!t:ni milk-: ~dJli~1i prjf~' 'll(Jo~ ~~ VI>~' nn :piI!nlh'~ \J p:rillL'~ tile 'HU !lie.

Ot!li'lvj~H'lV;a, se ~ I1iI2'11j dill, }lit dn~ ta ... ~ O\'(tg pi;!Jjm~(]'" ~tti;:H,r.J OhIWIi61l(HD lJ, f(i-,k ... , (i;£J 15 tinllu {HI "lJm~ Ii.'IbTt.I!'Io'U."'lwi!!l LL dfi~\I~lru IU' ...... iIlJ~ml!i Flitl·J i nil ~lgI;a:mQ' t~h fl .~ l~da.

ST_R trCNl SARADNIli:

Bmioll BU~f::ic

Sliskovit: Oogovor do kraja sezone

B.ivsi selektor

Blai snS~OUiC DreuzeoSlroHI. Drueg

II> Nekadasnji selekror fudbalske reprezentacije Bosne L Hercegovine Blal: ~Iisko\lic novi je trener Sicokog Brijega, Klub sa Peenre-porvrdio

j e j uce r da je 'pOStlgJ1o dogo vor sa Sliskov i6;m, koii hi na kormilu ekipe treb a I) ostau do kra i a stzone. Ni]e iskljucl!.na rnogucnosr produzavenja uguvora i nil duZi period, Sirokobrij eianl su saopCiJi da ee SI i~ko"ie u 'pone-d.jel) ak hi tl. 2.V1llllen 0 .predsiav; len kao nov i teener, nakon cega ell preuze ti e:ki pu ko ja se trenume nalazi na min; 'pQpremarna u Makll.r:;koi. Simki je :il edavno raskinuc ugovor s IvcrnIsrckom,

RUmUni .SiOOe stigli UZeniCU

II> Reprezeutacija Rumu.nii e srigla jesh:mc 11 B 0- snu i Heccegovinu j smjestil a se u bore lu "Zenica", gdje ce, prerna 'p1;mu> o"Slali do nedjelje uiurro.

Trening na stadionu Biline pol,e Razvan Lutes,kil (Lucescu) zakaz~o ie za danas u 18.30 suti. ZtJ predslarnille me.ciija bit de orvoren sarno prvih 15 minU!3. Rumumka ekspedicija broji sl:oro 50 nsoba, medu KOjima je i kuhar. rr. B.

nema )agme .za ulaznicama

II> lako imeres za HIlmsniu u[a.kmicu BiRRuUl uni ian ij e kao u nekim (.anijim goilinarna, svih 3 .. 000 uhizn.ica u zenitkoj poslovnici ",CeIltro'tr~n.sa~ je pr'lda(O.

Do d u !ie, ulaznice ,su se mogle !rupiti &VI' do srijed e,znaci d eseL dana <;ltkako su pus!ene u prodaju. Prije bi bile razgra· bljene u dan iii dva. I kod lokalnih l4lp karns a PQframja je slabija.

- SJaba je pottW.ni a,a i ka" da prodamo ulamiru, l1!oiern 0 ZllJ;ad.i.ti cd pet do deset maraka viie od onoga koliko. smo ih pta Iili. OCekujew dll ce potrafuja poFaSti oa dan ocakmiceknie flam iedan od ulicoih prodavsCa. fl. B.

64

REPREZENTAC.IJA Raste temperatura uocl utakmice s Rumunima

Hasa Icren a la Ie a 81

OnBvni awn, pe1ak. :os mart!oi:ujak 2011.

-

I

Prema obecanirna Ijekara, obojica ce sutra mociigrati • Selektor nije zabrinut prornasaima napadaca

Temperatura ucci surrasnje uiakmice izmedu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Rumu 0 ije sve vi5e rasre, o tome najbolje svjedcci broj gledalaca na rreninzima nase selekci] e u Hrasn i ci, kojib je iz dana u fum sve vise,

[ueerasnje suncc izmamilo [e veliki broipcklonika naseg nacionalnog lima, koj i su bo In j i susret d.ocekuj u s velik im op timizm I) m, 3 d a i m i, ZlI i S 13, i m arnn ra zloga za optimlzam, dnkazuje i jllceJ"a~nii nasrup Kenana Hasagica,

Bez rizika

PrY! golman naiieg lima propustio je prva dva treninga, [er ie :;!;bog bolova u ledima i zadnjo] [oii morae na fizikaloe terapije, jucer [e d oSao i branio kao cia fill. ni - ie nista, Kenaujedefiniti;rno orklnnin sve dileme 0 lome ko &; surra Cu.vali gol repre;:cM.nciie BiH.

Osta]e loS' diI em a !ita j e sa Miralemom Pianicem, koji je usrijed u dobio udarac u butni .IIMi t. Selektor Safe[ SuSte poslacga ie zbog toga da treni I'll odvojenu od ekipe, U drustvu njegovog pomofnika Borceta Sredoievica

Brutalna Ddmazda Slart8ra

Krai treninga Susie ie 05l'3 vic za novu !.I13- krn icu ~ taneru i rezervi u kcjoi se prvi tim bru talno os vetio drugom 1..:1 poraz od ~NVrtka, Bilo [e 6:0. Ibjscvic je dao tri gola, DkklJ

: dVH, H Misimovil' jedan.

Za plavi lim, odnosno startere, igJ'Hli su:

Hasagic (Seb!':), Mu· idh, Mrv2C, Spalli';, Luli", Mellunianin, Rahimlc, Misimovic,

I , Ibisevic, Dfeko.

.. Nile niSIlI,01.?ilin?,_ati ne felim l'u1l611lU. Plante ce 19Tati u subotu, ali je belie da ga sscuvarno, dn ne izazivamo tezu nil jed. u. Igra [ ee i H asagie ake se ne desi nesro nepredvideno - rekao je Su~ic.

19raci su jucer vjefuali prekidc i koutranapade, Sele-

ktor je gledao sa strane, a pri mao je da ga je prekjucerasn]] medusobni mec malo. zamislio,

Ekipa koja bi, prema selekrorovim zarnislirna, surra trebala poceti utakrnicu, izgubila je Q d drugog ri rna sa 0: 1 pa [e Pape na piranje razmisljaoli 0 rome s koiim te igracirn a 0 [VO ri ti m ec, kroz srnijeh odgovorio:

I'mamo ig'raca

- Imam dilemu koji od o D.a d. va lima da izvedem - [ekao je sefek[Qr Ie je nastavio: - U tak:mica je pokazala cia ipak imamo vise od 11 igrai:-a,. da se rn o~e racuna ti

Rumuni

Od straha

Nils suborn ii protivnik u BiH dolazi pun samopouzdanias ciliem da pobiiedi, Rumunske aovine bile su proteklih dana prepuce optimisricnili najava i Mdnii da BiH niie take dobra kao sto neki misle,

- Vidim to i. ja, Izrezatcu iedan od ollib lekstova koji SII ovih dana iV!§lJ u rumunskim novinama i u suborn

na njil:! 20. BiT cllna mukam.a koga da pasal/em na tri· bine, jer je d.ru.gi tim odlii;:oo o dra dio .zada CII. Bill! j e ide-

sehiC:naiboue je da Henan lII'ani

Koliko je Hasagicev povmtak obrarlovao ostaIe, toliko je demOfalizirao IbrahimaSehica. Re~ervni ·golman reprezeotad· je ipalc. 6e ua klupu, ali

Skupstina NSZDK

IbraHOUIC Uliesto mUjeZ-nOU-Ca

Na jucerasnjoi redol' noj siedn iei Skupslille N ogometrlog saveza Zeo"ic!;:o"doboiskog kanronlt delegali su led n ogl 3stlO i zglasal i Celikov prijedJog da, umjes to b; vseg di rek tora Z a.i rna Muj,ezinovica, za ,Potpredsjednfka i ~l~a lzvrinog od bora b ude izabran Mirsad Ibrakoyi';, a III nnvog clans

SklljJStine NSBiH Nermi.n Sable.

Predsjednij< S"ve~a K'V mona, a ujedno i akruelni predsjedava/lIe; NS·BiH Sulejmal) Co!akovi6 poruCio· ie d a je suspcnzija S aveza nem inovna ukoliko SkupsTina NSBiB 29. man~ lie U$voj i 1')0- vi S[~fll[.

- Cinimo sve da 60 novih

deJegara Skuphine, koji ce glasa!i lajno,. izglasaju pro· mjene S(atut~ i da i mi, kao i sve druge dl"zave, do· bijernn jednog predsjedn.i· k? Poiitivnjb u~waj<a dli ee se [0 desi[i ima i ja hocu da vjerujem da. cerna i posiije 29. mana Qst~ri CLauQv i nogollleme Evrope • kazao je Colakovic. V-B.

tvrdi da jeovako ipak najbolje.

- Igr3ci su na njega navikli i vabn je dio rima. Nac ibqlje je da on bram - tekao je Sehie.

ganalijepi ti lgra Cima. na tablu.l'Q ~tO su sarnouviereni je dobro, Daj,BoZe, da dodu napadati, ier bi nam 10 -viile odgovaralo.ali sumniam da ee nas poteijeniri,

Mozd a daj u takve izjave zbog sttaha, Vjerujem da j oni imaiu svoju kalkulaciju ida II Zenicu dolaze De da b i po bi jedili n ego' da n e bi izgubili - kaic SusiC.

ja da se posLigllC !w mallie golova, ali da utak.mi ea b u de tvrda i s iakim lempom. Tako ie i hila - govori SIl~ic.

Selek lOr m j e zabrin nl S (0 napadaci nisu bas najbolje podesili n ibn ske 51" ra v.e.

_ Ma w uema. nikakve veze.

VaZr!o je cia su tizi&j spremni. motivirani i cia leJ.e i.gruti GoIgeterima se nikada oe Zllil. Ko Zlla wii tend njib u subotu p,' ora diti - rekao je Pape.

M. TANOJlIC

65

sport

Mensur Mujdza vjeruje u pobjedu

nas adut Ie snaian uezni red

Dnevni avaz, :petak, 25, l11art!oiujak 2011.

RIJEC IGRACA Vedad lbisevic, topnik reprezentacije BiH

Hezular nas ne s .IIU zauarati,

Hmu . i "malu due eH"p

Ova nam je najvaznija utakrnica do sada • Nije vazno ka je favorit

Mensur Muidz\I spreruan je da surra iznese teret utakmice s Rumunirna

- Ova tri rreninga koja smo odradili, pokazala su da srno sptemni. SIO [e najvamije, nema povrede - kaze dcsni bek n'a,seg drzavncg rima.

Nada se da cemo u SlJbow imari razioga da slavimo.

.- Ne bje'amo od toga da rnoramo pobijediti, 01'0 [lam ie do sada naivasniia urakmica, S tri boda napravili bismo veliki iskorak ka osvaianiu drugog mjesta 11 grupi, Susnut cemo ih i necemo i m dau da rako lako kren u na p riied, a n a nasi m n apadaci ma .je da se pobrinu za golove - govori Mujdia ..

Fa vorita, kako kaZe, nerna.

- lmamo dornaci teren i svoie naviiace da nas podrze, ali [Q ko je r a veri r nece imati mncgo utiecaja na utakrnicu - hZe Frajburgov fudbaler.

MuidZa oiieni Rumune, ali naglasa va i n aSe k vali teleo

- Ako malo pogledamo

Mnog.o su bolji nego 8tO Ijudi rnisle • Spreman sam i zdrav, to je preduvjet za sve

Nekada je to bio Zlatan Muslimovid.nli orkako je u reprezentaciji Vedad fuiilev ie, cpitet aajnepredvidivijeg igraca selekciie Bosne i Hercegovi n e definiri vnc pri pada napadacu Hofenhajma,

Ibiseviro se u Bundesligi desi pol usezona kak vu u svojo j kari jeri ni je imao ni Drjego Mandoll' (Diego), a onda mu se srtilieriiske ciievi zb og n ek og razl 0 ga jednostavno zacepe pa ria gol ceka po nekoliko kola.

Igrapro mjenHvo

Ove sezone igra prornjenjivo .. Malo ne zabija pa onda svojim golom srusi lidera protiv kojeg IIi Baiern nema Ii j eka, N a tren i nzima rep rezentaciie.jedan je trening promasivao sve, a jui'er je zabio rri gola,

- Tako to obicno ide. Nikada se ne zna kako ce biti, Zato, ono ~.to me najvise raduie je da sam zdrav i spreman, [er je to preduvjet za sve osralo. Golova nekada b ude, a 0 ek ada ne bude, ali se nadam da ce mi u subotu iei - Ibisevicev ie komentar.

N apadac nase repreze-

Mujdia: Marama pobijediti ekipu, vidjetcerno da irnaju dobrui iskusnu odbranu, eiji clanovi, poput Kjvua (Chivu), igra]u u vel ikim evropskim klubovirna f znaju ka ko igrati znacaine utakmice, Jaki su i naprijed, al i mislirn da u vezi imamo jare adULC. Treba nastojati uspcstaviri inicijativu III sredini teretia .i sprijeciri ih da os tvare svoje zamisli, U rom slucaiu, necemo se morati b rinu ri za p ob jedu • rekao je Muidza. M. T.

Evra i Riberl ponovo u reprezentaclji

POU alaM olD~Sanih

ne moiemo pObleCi od croib misli

Selektor Francuske Loren Blan oprostio "Iosim momcima"

F1.l db alska reprezentacija FraIl cus ke veceras ell. u Luksemburgu, u utakmi ci k valifikaci ia za Euro 2012, biri jaee za p ov ra mike u sas t av Patri sa Ev ru (Patrice) j Franka B ilal a Riberi j~ (Franck Ribery),

Kapiten "Teikolora" na Svjetskcm prvenstvu u 1 urinoj Africi Evre i n~jbolji fudbaler Ri ber i kaioj eni su sa pet, odnosou IT; meea 'zbog njihovc uloge u kataslJufi n:pre~el!ta-

~~~;!u0drl~e~~i RLI~'b~er':'i' "', f'"'lI,,",ra.-l;';;K,";8Z;;;'·flj""efll u Ju2noj Afriei (Nicolas), J,.oji je vcijedao Akn to nc urnde, nlleu okliladasnieg selektora Raimo· jev~ti d~ padUzmem radi-

nda Domeneka (Raymond kalnu akdj,[' - izjavio jesele-

Domenecb). kl'or.

DomeoekQv Q3sljedIlik EvrB nece dobiti kapite-

Loren Blan (Lallrem Blanc) nsku ITak u, ko j a ceo vierava-

odlu~io ie da nkrene SlrBnu ('flU, otici flU ntku AJUII Vija-

i za LlIksernburg te priiale- re (Alou DiarT1l) iz Bordoa ill

lj~ki me': s Hrvalskom u Riberija, jer se Bajernol' fuulOrllk ponovo pozove "lose dllaler izv i n io zs svo ie

momke'''. grcJke.

- Oni su imali odrede.ni. - Bio sam veoma o[Voren s

sta,us u tlmu zbog svog ,sku- Riberiiem. Niegovo poJ1aWlje

SM. Potrebno ie da budu po- bjt ce vaiao krllE!rij; mom bi"imi i nale se u ekipu s i6" ti besprijekonm kao i svi ostalim slatusom !tao svi osrali. Ii - ka7..e Blan, (Z. ~.J

Na pitanje koliko posljednia desavania II Nogometnom sa.vezuBiH i eve, nrualna cs\lpenziia ul5du na igraee, Ved~d je rekao:

- Kolikognd lQ lies toj~li pCli,nuti.'IIe.mo;;'emo se, ponasatf kao cia nas ne in reresira, Vidim 0 Ii ta se de§avH i ad rug!! "I: moZema poojecl, ali II:llSItIiimo bin profesjonaki !!:o< i i ce.s voi dio p osla u todlti najbolje.sco mozema. Ako b lldemo roisJ il i na to d& m~~da Ul';alud ig.tamo. on da ce!Jam bi ti ios rde. Treba igr~ti, pobij_edi,ti i ,p.aclali se najbi;iljem - rekao je Ibi!evic.

Ibisevic pr{J/iv Mek'slka: Va1jd8 ce mu sulfa iei

ntacii e, koj i ce $U ITa, U,Z EdiO~ DzekuJ bin najveca prijeChia po prorivnltki gol, u.pozorava da RumUfl ija nije na· ivna ekipa.

rari, Moogo su b a Iii nego sto liudi mi~!e i trebaL 6e nam doom 5llag-e i zelje da ih pobiiedimo . .lllsm nekoliko njihovih fudbalera kofi igra j u u Evrnpi, rijee ie 0 igrac ima vrh u ns.ke klase. Ipak, mi,lim t1a imam!.) V&'e sanse od Rumuna - rekao je Ib i:le" it, M_ 'f Jl.NO 111(;

h1iroslau DUMic traDer ErKulesa

Najvecaprijetnja

- Mi£lim da su udlimi.

KvaJifikacije su poeeli vrla los~, ali to vas ne smije lava-

.. Nekadasnji sdeklOr Srbij~ M;ro~lav Vulti.: (45)

i menovan je i u eer ZlI tre· .nern Spanskog prvoligaSa Er kL~esa, N~ klupi tima koi; dijeU p()sljednie mjeSIn na (abel; Primere, na· sIi jedi t ce Estcbaoa Viga, koji je ,mifenjen nakon serije 1~;1, rezYluna.

Prije OSDlom j esecn n g ~ngll~mana' na klupi Srhiie 2008, godine, tOkom kojeg nije zabi1jdio nijedan trijumf, ·UuJdc je vodin mJ ad u .rep re:zen laciju svoje zem lie i hoogradski Partizan, a 2009. ie naknllko bio lrener be- 19iiskog Muskrona.

Gruzijac OSUaen zbog nelegalnog kladenja

Demelradzeu sest gOdina zatuora

Nekadnsnji" flldhalski reo prezenlaLi vac Rusije Georgi Demetradze provest ee nued" ih seSI godina II laNOfti, odlu60 je sud u Tbllisiiu.

De;merrurlr.<: ie Sa ios dvtje osobe Muden zbcgnelega·

Inog kladel'lja koje je organrzi.rao za vnjeme Svjelskeg prvensrva 2010. tl J uznoj Afrid. Bivs; fudbaJer i niegovi asiSlenLi u.bapseni 5U u_iu· 1 u pros I e go dine, a tom prilikom kocl njih jepronacleno Ilekolikohiljada dolara.

Demelraciz.e Ie. u futlbalskoj !<arijeri igrao za Dipamo Tbi\i.si, .Feienord, Dinamo Kijev. Re~l Sosijedad, moskovsku L<lkomOlivu. Z>! repre7£ntaciju Gruzije odlgr~o je S6 umkm icu i PClStlgtlO 12 g%va. (A. nrc)

Nastavljaju se kvalifikacije za Euro 2012.

Uilia i OU- gOI

za hlsl rl-u

Svjetski I evrooskip rvak S panija

. docekuje Gesku .

_ Svietski i evropski prvak Spanija zadrzat ce stoproceman uciaak u kvalifikaciiamaza Euro 2012. ako vecera~ u Granadi pnrazi Ceilku.

B arcelc 0 in ua pad,ac David Vilja (Villa) pokusat ce seizdvniiri kao n~ibolii srrijelac u histori]! ~pliIlske repro ezemacile ako barcm [ednom 7.3 trese m rezu gqSl i i u (so 44 gola dijeli prvo mje, [0 sa Raulom),

Bespriiekoran rezu ltat U l<vllUfikad)ama 'Jl Evrnpske fudbalsko prvens rvo pok IllaI f~ za d rZll ti jos rri ekipe, N jemacka protlv Kazahsiana,

Holandiia na gosrovaaju Madarskoj te Norveska u skandinavskorn derbiju sa Danskorn.

Italija gostujeu Liubli~ni, a selekinr ~~" ¢e1l!re PI:" audeli (Cesare Prandclli) odludio je pred mee sa Slovenijom iz ekipe LZI1SwvIli vezlstu Rome Daniiclea D~ Rosi[a (Daniele De Rossi) i.napadaq M;ult""'\ef siuja Marks B alo tel i ja (Man::o B al otell il.

Obojica SU, i5kl iueeniima u evrcpsklm kupovhna, pre. ,~krsil i pra v iJ a Ilonasan ia ku· [a [e u reprezen luclji nnrnetal;!\") PrMhMI. (~. J.)

Paroul i salnica

GRUPA A: Danas: Alistrij~ - Belglia (20.30 sati); SUe tra: N jernaeka - Kazahsian (20).

GRUrA B: Surra: Arrneniia . Ru,.ijQ (16), AndoraSlovaeka (20), Irska - MakedQnl)~ (20.45).

GRUPA C: Danas: Srbiiu- Sieverna lrska (7030), 510· venija - Italiia (20.45 l.

GRUPA D: Danos: Luksemburg- Francuska {21); Surra: BiH . Rumuniia Cl9.J 5}, Albnniiu . Bielorusiia (20).

GRUl'·A E: Danas: M,adilfS!<;a . 1"1 olandlja (20.30). GRUPA F: Sutrn:Grur.iia· Hmll~kn (l S), brad -lou· IvIja (I9.0S), Malra.- GrCk~ (20.30).

, GRUPA G: SUlfa: VeJ~ - Engleska (16), Bugaf~ka ~ S vi c~tska (17 A5).

GRtJPA H: Surra: Kipar· Island (19), Norvlika· Danska (20).

GRUl' A I: Danas: .Spanija. teSka (22),

Podvig golmana Sao Paula

CeDi DostigaO 99. gOI UMarijeri

Golman Sao PauJa Rode.rio Celli (Rogerio) po· ~ligao je u 5rijedu 99. go! u karljere. u makmici protiv Pauliste. Nekadasnii gobmm brazilske reprezentacije po· godia je iz penala u porazll njegove ekipe od 1: 3,

Cen i, 3 g·go di sn i i speci ja·

list Z.3 slobodne udarce i je· dan aesleree, pos tigao je po· godak u drugom poluvre· menu mak:mice smanjiv!ti prednos l do maCina na 2: I. Prvu priliku za jllbilarni, Stori gol karijere imal ce vee u nedjeljLl u mecu pradv Korintijansa. (A. Dr.,;

66

Dnevni avaz, petak,

25. m.rl/ai.ujak 2011.

sport

FRANCUSKA Faruk Hadzibegic 0 odbijanju NSBiH da usvoji novi Statut

I em Z Od 0, a e z . amo Dli ali

Postoji rnoqucnnst da UEFA i FIFA zbog usvojenog kalenoara takrnlcena produze zivot reprezentaclie u kvalifikacijama za EP .Je Ii mu ponudeno mjesto

u Komitetu za IlQrmalizaciju

Faruk Hadzibegic bit te na ~ell.! Korniteta za normalizacii u Nogometnog saveza Bil-l, koji ~e, nakon I. aprila i vise n ego izv] esne suo spenziie bh. kuce fudbala, navodno us!oliCili UEFA i FIFA?!

Zagonetan odgovor

Rudi I i se sarno I) spekulaciiama iIi je fijee 0 diielu strategije vrhovn ib medunarcdnih Judbalskih l\sueiiadja, pokusali smo saznatl u frallcu~oi hlgoi$to~(!oi·reg'iii Prevansi i gradu Avinjonu,

- Zaista ne mogu odgnvori Ii na to pi tan je • re kac je till' bazno H3d~i begj!,':' []J jl<)rotku jucerasnjeg relcfonskog tazgovora za "Dnevni ~ "HZ".

- Ku ~nH ti W ti, s!rva ta d a lie QVO ipak bio odgovor na na.~e pitanje [e li mu ponudeno rnjesro 11 navedenom Kornireru, I<.oi; ce za za(l~lnk imati pripremu terena za usn ivanie budu6_;g ll\lgorneuiog savezn Bilf,

Legenda bll. fudbala, nekadasD jj selekror, a trenutno trener francuskog prvoligllSa Nla, bi 0 [e pri_Clji v o drugim temarnu,

- Od srca~el im da nasa rep ri!7.~ n tuti ja s\lira 11 Ze· nieisavlada Rumune. PQslao s [1m selek lOru Safe 111 S U ~ lell ik;apil'lJlu Elmiru. Spah \,;u SMS podrske poru6v~.i da

LUBDoml JB u AUinJOnU

- Iako je ekipa na posljedniern miesru, liiepo rni ie u Avinjonu. U klubu su svjesni da s uvj erlji vo najmanjim budzetcm u Francuskoi leSko rnogu izbjeci ispadanje, Ipak, dok postoie sanse, borir cerno se, a n ak on sezone sve cemo stavlti na sto 'ividjeti sta cemo dalje,

eemo i mi u inozemsrvu bid u misluna s dd3vnim umom, pogotovo zato 510 utakmica prethodi danima odluke za bh, fu dbal • kazao je nas sagovornik,

Ispuniti obecanla

Irekako [e dobro upucen u desavanja II i oko NSBiH.

• Krivo rni je sto se nasa iavnost obmaniuie lime da UEFA i FIFA nameeu rjeSenja. To niie taCna. Kada je usvajan postojOC:i Statut, iasno je.reCellO da 011 ima karakrer privremenog zbog eega smo W obavezali da ce troclann Predsiedaistvo wnijeniti jedlln predsjeduik, sto je sluEaj sa s\oim Banicama UEFA-e i FIFA-e.

Ali, m; ne pOslujemo 000 sto smo po tpisal;. Bio

Dni nama treb8)U, ne mi ruima

- Velikismo dU~l1jci UEFA·i i FIFA·i. Godin·a· ma nam pomahi, a mi se ovako po..na~amo. Ne~emo da shvatimo da on! lrebaju na.ma,>! De IIli njima.

Kri vo rni j e 1.0 ~ro isri· Ilskim fu dbalskim veliCina· ill a, prall a tim j pos rova-

!lim girom svijera, pOpu! Ivice Osima, Vahida Hall· lhodiiea, Mcluneda Bazda· .evica i drugih> nile dOZVQ" Ijeno dadaju svoj doprinos u prevaziu.zenju ove sima· ciie. U UEFA-j i FIFA-i majl.! ko m ol1i, a [Q nije mala stvar.

sam u

delegaciji NSBiHkad. smo primani u medunarodne asocijacije, sviesni da se moramo ponasati prefila njlhovim pravilima - lstakao ie Hadzibeg'li: te je <10· dao:

• Vise od 25 gcdina Zivim i radim u Evropi. Imam pm" vovremene in formaci it; U stalnom sam komaktu sa pojedinim ljudima iz UEFA-e, FW A-e i znam da Dam prijete sankciie, Sada je sve do na~ .. A ope! ide-mo uzvoctno, a ne ZI1 a· moplivati.

]stina, posloji rno, gucnos[ daUEFA i FIFA zbog usvojenQg kalendara mkmiceuja, Jl orp i.sa nih spon zorsk i h ugovora, prodauh TV prava ... produze zivo! nase reprezentaci ie u k.val.ifikacijama Z3 EP 2012. Tada. ce se nac; Jl,strucnjaci" i' reci: .ilEvo~ Illi sma pobljedili." Nisu III sv jesni koliko grijde. Kad· lad moral ce ispuniti pi· sme!lO dam obecanja. II. /JRINJAKOVJC

Humanitarni fudbalski mec u Majamiju

SU)etsH'81eniSH8 ZUi]8Zde za pomoc nasradalima U Japanu

U Majaroiiu ie odigrana fudbals.ka ucakm.ica izmedu ill! )bol jill sv j elsklb [enisera i a.mericke ekipe Forlloderdeil srrajkers.

eilj ovog me~a bio je pri kupljunje novel! Z3 porn oc Japan II, koj i se su oca va sa posljedicama kalasrro· faIn og zerolj 0 tresa i cun a· miin.

Za tenisere su Ilastupili Rafael Nadal, Novak Dokovi~, Endi Marej (Andy

Murray), David Fercr (Ferrer), Fernando Verdasko (V erd" seo )... S USfe! j e za" men rezultmom 5:2 za arneri~ki lim, a goleve ;>;a tenise· re poscigll Sil Marei i Markos Bagdalis (Marcos Bag·hda· lis).

Nakon duela up[ilieena je sveeanll veccra, nn ·kojoj je, takoder, sakupljen prilog, koji ce preko americkog CrvBnog la:stll bi Ii upueeD J apa· 01.1. (A. Dr.)

S P· ort Dnevni am. petak,

_ 25 .. martlozulak 2011.

67

·JUBILEJI Zeljeznicar domacin hrvatskom prvaku Dinamu

a G bau-Ci s e sorem . 0 za soeillalil

Ovo je prilika da vidimo j8smo Ii sposobni da S8 nosimo protiv jakih 8kipa, kate Amar Osim

N a Grbavici se nadai u da ce danasnja urakmica s Dinamorn bin istinski sportski spektakl, a svi u klubu angazirani su U organizacrji dolaska najveceg hrvatskog kluba,

Prema rijeeirna Gradimira Golera, i;lan~ Predsjednistva Zeljeznicara, Dinamov 0 gostovani e [e nastavak aktivncsti u sklcp u obilje;UivaIJja velikog jubileja, 90 godina kluba s Grbavice,

lmeres navijaca

- Ponosni smo sto cemo ugostiti jedan ud najvecih kl ubova iz regi ona, csva i aea cak 44 razne rirule. Spaiaju MS rradici ja i pri j aiel js tvo, Utakmica s Dinamom bit ce, [J iedn 0, prili ka da vra tim 0 in teres na vii aca nako n sla be igre u posljednjoj prvenstveDOj utakmici sa Slobodorn - rekao ie predsjednik _i.dieznieara Sabahudin Zujo,

Trimer Arnar Osim sreran [e !ito ce Zel;l), nukon duo ela 1; izraelskirn Hapoelorn proslog ljeta, ponovo bi ri' u prilici da odmjeri snage s kvalitetnirn evropskim kluborn,

- Iako se raw I) priiateljskom duelu, ovo ie prilika da vidimojesmo Ii sposobni da se borimo proriv iakih ekipa POPUi Dinama, Sigu-

Osim: lnafite/jan uoCi due/a sa Zagrepcanima

mo je da ce se barem 60 minuts igrati ozbilino nakcn cega Ce uslijediti izmjene, Znarizeljaa sam da vidim kako Ce to i zgleda ti.

Drago mi ie zbog U.t3- kmioe, posebno nakon nasih

katastrofalnih izdanja u dva pcsljednja duela na Grbavici - sm a tra mena dze r "Pla Qih".

Dzernal Bisic, iedan od ini ci ja LO ra ideje 0 Din amovom dclasku, zaduzen je ispred Predsjedni s!Va kl u be za docek gostifu.

Slile i Bandic

-Iz Zagrebastize rencm irana delegacija, koju te pred VI)W ti gradonacelnik Milan Bandit: te izvrsn i potpredsjedriik Dinarna Zdravko Mamie. Bit ce smjd[cnj u hotelu "Radon Plaza", gdje cemQ ih doccl<a ct, a za tim organi1. i_r3 t i i zai edn iCku

BoiazaH lednog INI istanbulSlllh uellilana

Prern a ri i e';i«19 predsjednika Zelj~ na Grbavici IX; najvjerovatnije, u maiu gostovar. jedall nd rri naive~a kluba tz Turske: Galatasaraj, BO!iSiktu.'l ili Penetbah~e.

- Dob iii s m 0 pm vrdu

do. cemo odaiah nakon ~\I) SOl zavrsi prveestvo u Tursko], .mati u maiu, dogovorio duel s Ile!tim cd JI(:likana Iz Isianbula, koJi ce igra ti proti v :leli e u sklop u obiljel.tlvanja 90. godisvjice n areg ~uba - re:kao je Z ujo.,

veceru nakon u takm ice.

Zu subotu ie plan iran obilazak grada, a nakon rucka u ho telu, ekspediciia iz Zagreba uputi tee SI!- prerna aerodromu - rekao jc Bisic,

Gra donacelnik Saraie va i nehda~njj predsjednik Ze~e Alija Behmen rekao je da se radu je SW i"e ugosti ti p rij 3 telie iz Zagreba,

Organizirani dolazak Dinamovih navilaca nije zakazan, U Zeljeznicaru kaZu kako su pcduzeli sve sigurnosne rnjere da utakmica protcknc bez ira:idenara, ko· ji su obiliei;ili pr-erhoQno go· ~wvani~ Dinama -na Grbav!d. Z.SARlC

Prekinuta utakmica kadeta u Lukavici

Slauiiin DOlman RalRo 0 jHOUIC na pOluuremenu dauio SUdiiU P,eruana

Go! mal! S lavij inih scniora Ratko Ouikovic iZa- 7.vao ie pre kid jucerasnje u lakm ice kadeLa svog kluba s Olimpicom Dakon SLO je n~ poluvrem'~Ilu fizieki nB.pao sudiju ~c1nana Pervana,

Kako smo ~aznali (lei ocevidaca, Ouikov_ic je uho a slulbene proswriie i p.rvo

!Japan verbawo, a powm POCt!(l da v i Ii Pervan >1, ko ji ie imGo ulog~l pomocnik.a u u!~kmici igmnoj [la Slav!ii~ nom sLadil)nll. u Lllkaviei u okviru I)mladinske Premjier lige BiI-!. Simadj u je smirio Slavijin kapiLen Bojan Regl)ie, koil se ~ateka 0 na m i e.s It! dogadaia.

Povod za SI'Oj, nicilll opr-

av dan,i n apan D II i !t(wl!: j e, nBvodlll), nabo u utakmki J S. kola PLBiH izmedu Slavlie i Zrilli~kog (3:2), 'koia ieodigrana 13. mana, kam ie Pervall hie glavni sudi,jJl i sllojmn arbitrall:om i7..azvae negacivne reakci.ie iz I)ba tabO"!I.

U tren tJ lkll P reklda Oli·

mpic je "odin sa 1:0. A. S.

Haui)aci DOUriielleni Dl'ilikom 8UDOUine ulaznica

.... Naimanje- 50 osoha je tOlie i lakile povrijedeno l<ada je u alzirskom gradU Anabi pocela prodaj~ ulaznka za fud.balski mee- ~a Ml'lrokl)m, koii se igta u nedjelju u osklopu .kvalifLkaeija za N;u:p afyickih nacij'"

Dvije osobe au ubode!le n'Ol'e:m i flaI~e se u lttilicnoDl Slanju. G!iZva oa blagajna,ma sladiona nMlala ie' sal t)rlie njihl)vl)g I)tvltl1lnja, !ira ie bill) I)cekiVMO, jer su AlZir i MltIllko vellki rivali.

Dujkovic; Smlrio ga Regole

Halahodzic uoci meta na Grbavlcl

ne znam MOliMO Ie lijepO DObi'lediliSlaUlJ'eniMa

Uvijek sejado sjetim. Velezovog trijumfa nad Zeljom u finalu Kupa1981.

Tokcm cijele bcgate igraCke, ali; trenerske karijere vcdila ga ie samo jedna ~el [a " pobjedi vau svakcg p roil vnika bez obzira ua cijen u, napor.». U oei veeerasnieg gostovania zagrebackog Dinama 11B Grbavici legendarni bh. strucnjak Vahid Halilhedzic prvi pUL ie omeksao stav.

- Igrat cemo protiv Zelje

prusimo spekrakl, Drago rni je da cu nakon toliko gcdina PI)OOVO bi ti na travnjaku G r ba vi ce - rekao je j u cecr dobro raspo I ozeni Vab a.

T rener hrvarskog prvaka imao ie mnogo nastupa u Velezovom dresu protiv Zelj eznicara, all 8 e u vii ek p rvo sieri meca koji nijeodigran ni na Grbavici ni Pod Bijelim briiegorn,

Idemna maHmiGU U Zenicu

-Idem u Zenicu da gledam nas- dUlIvnl om protiv Rumu.ou. Vee sam nekoliko pUllI ,~cho, seiektoru Si)fe-ru Susicu i njegow 'i.zabr-

i) n1\fboli~m SaSI3V1), lll'u;;i. maiu!!i povl'ijel1ene futllJalc< re.i one ko); inJaj!l obaveze u 'l·ep~e~e[1mciii. Sto se tice ishoda meea, nisarn sigllran .koliko jeliiepl) pl)bijedi Ii s la v If eI!-iJ,.a.

Ne znam kakal' kvalile[ posjedllje nas drlTlutin, all: ieLirn da svim navija~ima ko;i dodu n~ umkmicll,

anleima Zelim da pobijede i 13'kl) povee:.!u sa[1,S~ za ad laU! k 11 P. E;v rOpsko ptv.cnst\iO 20 L2. \1 Po"/fskoj :i Ulirajini - ka"Ze Halilh.odiic.

- D.jJo ·je to, eVI) sad ce 3 () gl)din~, finale. Kupa BiH na 'b ~I)gn d ~koi "M araI;anl". PI)bijedili smo Zclju S<I 3:2, a ia ~am poscigao dvn golu_10 mi j e jed nD (, d [Jaj drai ill u [akmica u brijed - isrnk~o Ie Halililodzit.

{Jo~ti ir-MJlksimim bitre slll.jdteDi u ho[elu "Radof,J Plazau• A. Dr.

Zrln]shi sulra u Sibenihu

.... Nokcm pomaCeS cti.jluilfa nad Saraj,;vom (4;.2), ZrinjsJi-ji"e nasmvirl prvcnsfVO \l.vezanirn gl)slOvan,jilnu kod SI!lbnde i BuducIlosd. Zbog toga ce mOIl'ii"m.li_SJuvena M\I$~ dobra d,QtI smra~l1fa lr-eninS"C1takmica I:! SihenH:u prOliy istoirnenl)g .hrvatskog prvoligaiia. Mil. P.

suec

• LoollU'Ovi ru~b!l!eri ~.Uml ~ f.!swyad II Radll:'!Jvii:imo (Grnll Gore), gdlece,adlgrntl j:lrl)areiJ.ku ururuml'u sdomaruo prvoligasl.'rn Grbli~m. Ttener DllIgan Spaicuajli> vljuje da ce dati pril!ku svim ignifima, M. P;

SmaJlagic s igracima: NajVeca IJlakmica, ali samo IJ konleksllJ nivoa lakmlcenia

Rukometasi Bosne pred duel sa Medvedima

Prije sest mlesec' nismobili dovollno kvalitetni da ucemo U osmnu flnala, ali srno s vremenom. postaJan sve bolJI, kaze Smajlagic

Ru ko[[["tali sara j evske BOSIl" ocek u j u II en je! jni duels Cehovskim medvedirna be>: mrrogo oprereeeuja, :(:a; Ilekogg bi urakmica osmine finala Ligeprvaka iziskivala uvcdenje vanredncg stanja, ali prema rij~6ma rrenera ~ S ru denara' Irfana Smailagica, ovaj mec bit ce sam o 10'; jedan u nizu j akih i vjero d ns rojnih tOS IOV a,

- 0,,(.1 jt sigurno najveea u takmica Bosne, all same u konreksru nivca lliI koiem igrnm(),. ier nikada nisrno bill U osrnini Umdll. S druge stra-

ekipa nije bila dovolino han ~ etna Q? osrvari rezul tat kaka v j e osrvarila, ali j oi je ses; mjeseci poslije pas!" Z~ rukorn da dode na 0"'Ii nivo, S to govori d. a s vrernenom pcsrajemo bolii i da idemo pravirn smjerom. Mozda nismo dovoljno kvaliretni da prod ern 0 j os i edn u prepreku u Ligi prvaka, ali ue luaCi da necemo to bi[j u stanju III neko vrijeme, Sada nisrno naibulji, ali mozerae biti, [er vieruierno i optimilam crpirno iz s VOl! [3 d. . raspol bzeo je i nprimistican

stigao, nije imala nijednog igroC1l na posljednjern Svietskom prvenstvu u Sved.sko j. (':ehovski med vedi s u, s druge S rrane, ne 90 nego 99 posto sas 13vlj en i 00 reprezen lat; vaca Rusi i e i drugih zernal] a. I pak, jznenadeni time s[Q smo nl; ru gdje j",mq, mogu hid $UIII 0 nni lwji nis U upw~eni u tosta i 'klIkQ radirno,

U torn segmemu smo.garantiram, prvindsvih limoYB ko j i 5U preostal L J groti cc se "ada ~ usrest i <;:I pIT! d vo ikern kQ jl izs sebe i rna desetak god i na ko n till U irunog

PaMlanlarno ulaznicB za UgU prUllia

'N a[riro2nfj;1 nov ina 11 BiH ,fDn~vni avaz' i RukIlm~!:lIi-k!lIbBOhl1aBH.Gas p\lklunjaju ~[modma 15 ,ul'azuiea za m ec osmine'fina!a Lige evropskiP prvaka i7.mI!<il.t BOlme i CehOY5l1ih med V(da, koi i se igra II nedjel i u (1 S ~uU) u Skend~rii i.

Kuk.o M~ rl: bili u konkurei1~iii :ta ovai pok!on, do"

n e, vc!ike j .0 i~1ll ma:njl' znaeainc umkmke blle su i I1rmi v 1'<0 ns tame i Sankt Pe, tcrsb u rga. Svaki raj IDee PIed· SUiV lia, zaprayo, 1."1 cia vtdl.· rno gdJc smo i kolikii smo na· pred.o¥ali.

['rije SCSI mjescci ova

?61j no je da u naredn 3. i1 v~ dana, do suhore u 19 S31], nu brQj091/310-107 p~ljel1!. SMS a fije~lmg,AVAZ BQ· SNA (ho ll!l :5I1ci).

Ciiel!~~MS'3 je 0,35 KM + PDV. :B1'9)eve ~elefaila dobiloika ohjavit cemo no! sPQrJlikim ~IT".llli'can:U! ned j ¢ljn(jg brain "On!,vno,il; a~»,

'rrfan Smaiiagi':,

j cdao cleml; poscb no i c is takao kada i e ri itt 0 odnosU SD ~ga dva prmlvnika.

- Mi Sil!0 ieclina. eklpa III oou 16 n aibo.ij ill 11 Evropi koia, lzuz~v~i Dragana MarjlU:iCII kojl Dam je pus I jctfuji

-

- .

zaj .:dn i.ckog rad e. T(:~ko je o~ekivali da 6ega elimin!ta- 0, ali 106e kroz nekoli ko godilla biLi druga pEi"'., jer 1m limO igrate kofi ,gada jos nlsu !lImo gdje hi t:reb.li bili, gclje ib je vidim za ITi godirt_e - Sma tra S I;E1aj! agie. A. C.

Liga 3 za kosarkaslce

ca: ~MSDraman i za drugi Irola)

NakO!1 o.v~j~nja Kl1P~ B Uf, §!O je prv i 0"0 fej u Celikav"j tUswriji, zenil:l;,e ka.!arkosice oajavtjujll da su sprellJ Ile i za osvaj~nje PrveIlJ>rv~,

- NrialOSI, zh.og odusta· jauja IglJ1aQ~, u S1Jb\ltu oeeemo .igra(i" a planirali sm.o da II tOlJl.lll~isproba· mo neke akcije. Zbog wga

L igu '! za prv".ka pO¢[11 jem 0 IIlllor.k p TO Ii v MladQg Kraji5I;J.ik!l 0 B'lIjoj LlJci. Tnj hi dll el m Qgao ri je.: i ti ro 0 ago lQga - kri~ eel; 1.0 v lre ner MeflSunA.ndelija,

Silvan" Mirvl.:' istice da ieatmosfera D timll.odJiCi.Ja i d.a igru(!ice znaju SUI. ; III Ie Cini ri da .osvoie liruJ u. Nak,011 viseodS'cdam godina, II

Il,lat:ic!li klub vrHli1a se Lejl~ Bej ti.;, kojoj j e dr~o lho je dobila priliku da igr" u ov~· kokwiite!!Jom ~imu,

Zenicki. klub, kako je D ajav io di:rekt or J3a h rudin Kokic, obilje!.i, ee. u u mrak prvu. godiSnjicu smni Ccliko ve .l<.:osarliias ice Amne f ~die, koj~ je prcminula 29, marIapros]egodine. F.B.

68

KOSARKA Sutrasnjlm utakmicama prv

Jearo e). d' i IgOM

Tandem iz NLB .Iige ulazi u dornacu zavrsnlcu kao izraziti favorit za finale • Sosna, Borac, M!adost iCaplji.na

vrebaju iz d;rugog plana

J edna trofei - d va lima.

Iako ce se Z3 rirulu prvaka Bosne i Hercegovina takmiCi[i sest ekipa, hila bi ravnil senzaciji da 17. rnaja, kad,l se odigrava prva utakmlca Iinala plej-ofa, na parker ne Istrce kosarkasi l,gokee i branioca aaslcva Sirokog TTkabeJa.

Tandem ko]] je eve godine predstavlj ao B;H u] adransko] NLB Iigi znatnoodskaee u tri kl] ucna elemenra: organizacili, igraCkoj i finansijskoj s nazi. J edini minus moze im biti umor nakon iscrpljuj ucih duela na J aciran u, al i j e ulog prevelik .da bi sebi dozvolili bilo kakvoopustan]e.

Nasu drzavu iduee sezoOJ.' u NL B I igi P redsta V ljat t-c' sam,::! jedan klu b, a 0 i Igokei, ~. ni Sirokorn, svakako ne bi prijao silazak s regionalne iskliueivo nalokalnuscenu.

Ne mora ni~~:a znaciti, ali

je svakako zanirnljiv podatak - iako rnnogi daiu prednOS r Igokei, sva tri 0 vcsezonsk a meduso b na meta dobio ie Siroki, kojl levi duo pin krunu POStIl je osvojio KupRiH

Od ostalih ekipa, najnzbiljoiji sastav na papiru irna Bosna ASA BH Telecom, pobjednik p rve faze (L ig. 13) i finalist Kupa, ali za klu b ko j i prolazi mozda i najvecu krizu u klupskoj historiji, sarno uce!ce u zavrsnici, koja pocin]e surra, ravnojepodvigu.

U takvo j 5 i tuaci j i 0 amece se banjalucki BoracNektar, poiacan Slobodinim centrom Draskom Albijanicem, Sa!! su za poluf nal etrazi t re i Mlados[ iz Mrkonjic-Grada i Capljina Lasta, koji 511, rakoder, igracki ;,,6 u 0 dnosu n a prv i di 0 sezone,

Ekipa "D""""og auaza"

BORAC ,~

Nemanja. Vranje~ B 181l 19aa
Srdiln lortar a 1&'J 1991
~,Simooo~a e 186' 19S2
Slob<l~an Toll/: alK 194 1980
MikiHrilOt K 2tM 1990
NiiOOjt;! Pal'llll'ili X 200 1987
SiriSa KOI'at~Vi¢ K 20!) 1$78
Md/j«lJ~':'KllI'id13 KiC 2(]5 19a7
I!Jlr jDSipo'lilt KiC 2Q5 19aa
Slallii;lav KoStldiIlovti! :KIC g(l2 19B6
Malrsirn StumnllVi~ C 209 19Sa
~t.l§I«l Alhlj(!rit G 211 1985
n~ner: DragD Karal(t DragO Harane

- laka na po!!elku 5~]'Olie nismo imali velike aspiradje, to se prom ijen;- 10 pa 'Ie [laS cilj potu finale plei-ofa. To ie rezak za(]a la k, ali r.elimo da I'raUmo Borae u vril bh. kosarke. lma~ cerna problema dok ne uigramo nove Igrafu, ~IO bi se moglo osjeriti na· smrtu,

ledaD esl Da ulu rema ur u

B
Munamell PaSali~ B
Aminlfo!' B
Eldin Carn:IlIl: B
SIIJI! SeJmv1t B 197 \9B7
MiI!kD BalIoo I!/K 198 196&
FHi~KJmlin IlfI\ las 19119
IMblllJllISo'llli ~ 200 19S7
N~lnBlI<a ~ 2D6 1991
All Damit k 202 1991
Emf Ziml~ C 216 1986
n!~nan Ranl!1liG G 205 1974
Ernad Mujle: G 207 1992
Ale!<SarJJiI Oamlali~c C 206 191'3
Tf!!ner: ,Del.n P~'~lanln, Dalan para'zanin

- Bilo bi neozbiljllo da prfrctim ekipa'm a !<ao Slo SlJ Igokea i Siroki. Kada tom e doda.m 0 da su se i ostali tllllovi pojacali sa harem dvojj· corn·[rojicom jgraca, ,za D3S hi ]Jlasma.n u p!ej-o{, nakM prvog mjesta u Ligil3, hilo ispunicnje cilia i n agrada za podml ade nl tim.

ort

Dne"nl aVal, pelak, 25. marVoiujak 2011.

69

s

og kola pocinle Liga 6 za prvaka BiH

. . v

a Ma_ didal S-raMi

____ cAPLdlnA __ t:

t .' I~ • • ; ".~

~, .

- ; . .' ~

B lao
B 190 1991
B lS9 1988
KnmO$Iav Rimae B 195 1984
MarioJ~~ B 194 1989
IviI;a Mt B 193 1986
Allie Pelvan B 195 1994
Boj;m M~e ~ 202 1983
MileGaiit k 195 1980
Slefan Motit k 192 1991
BOOsP~t K 19S 1993
MlOOenGllg(iro KIt 19S 1982
BORg Jelflt Ii/G 200 1979
Fil"~ Vul<osallljWie Kit: 200 1963
BamirleriC G aos 1973
JIll'u BOOt G 212 1986
Va!erm Jurliovjc G 206, 1994
trener: Hrvale Vlaiie HrUOje UlaSiC

- Ispunili sme cilieve, skinul i teret i nadamo se da cemo, uz pcdrsku publike, nastaviti S deb rim igrarna. Vise nemarno i rnperariv, bit cemo ekipa koia napada bez opterete IT ja i moze biti "de opasliB te n apra vi ti dcsta u Z!1' rn 0 jaco; konk urea ci j i.

B 196 1963
Brajan eejs B 176 1961
D!e,imS RgrnllS 'B 165 198B
Vedilin VUl!eOO\lic B 183 ~990
MikJrndSu!!llo'Iit B 190 1990
NeOOjSa JokslmD\'lt B 190 19111
()OOor.w VRkovae K 2m 1-982
Mitm IlmeI K 204 1979
S1llviln Na~reji K 21)4 1979
larr<o RaiiOCevIC KIC 202 193<1
Dolltll HEIlYi )(JG 21)4 19110
Mlad!lnPantie G 2m 1982
Tren er: SIDbo dan K lI~a Siobodan HUDa

- Irnamo najbelli tim i to

ie razlog sm ce drugi biti dedatno motivirani protiv

lias. CH; nam je prvo rnjesto u Ligi 6, koje l:elimo sacuva~i i u plei-ofu za prvaka BiB. U prva d va kol~ docekuiemo direktne rivale za 0· tutu Bosnu i Sireki. Te dvije pobiede predstavljale bi odliean start,

1. i 6. kole (26, mart - 16, april); Igokea - Bosna ASA BH Telecom (19 sati), .Mladost - Borac Nektar (19), Siroki TT kabeli - Capljina Lasta (20.1 5).

2 .. i 7. kolo (29. mart· 19. april): BO$1I3 AS,,- BH . Telecom - Borac Nektar, Capljina Lasta - Mladosr,

Igokea - Siroki TT kabeli, ,

3. i 8. kolo (2. april - 23. april): Siroki TI kabeli - Bosna ASA EH Telecom, Mladest - Ignkea, Borac Nektar - Capljina Lasta,

4 .. i 9. kolo (9 .. april - 26. april): Bosna ASA BH Telecom - Capljinu Lasts, Igokea • Borac Nektar, Siroki IT kabcli - MladosL

5. i 10. kolo (12. april - 30. april), Mladosr - Bosna ASA BH Telecom, Borac Nektar - Siroki IT kabeli, CapJjin~ Lasta - Igokea,

, Termini polufinala (D3 dvije pobjede) SU 7., 10. i 14. , ma], a. finala (na tri pobjede) 17., 21., 24., 28. i 3!. maj,

RaSDored lallmlCenJa

Pruaci BiH

1994 Sloboda 2003 Sirek:!
1995 .Zenica "2004 Siroki
1996 Sloboda ;2005 Bosna
1997 Sloboda 2006 B051l,a
1998 Siroki "2007 Si~eki
1999 Bosna 2008 BO~J1a
~OOO Borac 2009 Siroki
2001 ~oke~
2002 Siroki "2010 Sireki 17B
Melmo.[)elit B 190 1986
Armin AvtlitJegolit B 188 1934
Ni'1OOJil'I Milosevit B 1'94 1979
Mllijan BoOi<a B 163 19l1~
Dejan KaIi!jdi1]'a B 178 1993
Pelar Il'iInit. B 194 1985
Milos VlOOIric K 20, 1993
Milan K!!Zit K 1'87 19a6
Rank!) Vf!I[mlrovlt K 205 1972
Orag;anllur.!"o'lk: C 203 19BiJ
Mllosi((IfIlalil1a G 20S 1934
Bogdan Jownavic C 205 1991
Tre"er: G<iI'lm Slad<Jj~vif Goran SladOjeUie

- Plasmanom u Ligu za prvaka vee- smo napraviIi znacajan rezulra t, ali se necemo predava ti, Rea lno, plasman u polufinale bio bi veliki uspjeh, lake cemo igrati u drusrvu s Iavoritima, poputSirokog i Igckee, ko god dode Ll Mrkonjic-Grad, morat ce se dobro narnueiti.

B 196 1979
VOOr.l" M!!rovic B 165 1911S
Frail Pilepic B 193 1969
JosipNilre1iUi! B 165 19.69
Joslp 8i11rt[Mlc B 190 1990
OalilorP~IO B 195 19115
111M Raml~k K 203 1990
BOris TopaiOYi~ K 203 19112
SMs Ba_rae- K ,205 1992
teijkO, Sam K 202 19BiJ
SimeSp~ K!C 20a 1983
rw"Gfljill C 211 1974
Mruio N.ovak C :!11 1989
Oall«lf'lillinit C 211 1990
Tt~oer: tvap Vent Iuan Uene

- Pred nama je uzbudljiva Liga.6. Ne bjezimo ad uloge fa vo ri ra, al i treba imati na umu da $1.1 nama uz bck Igokea i B osna, a ni ostale ekipe nesmijemo pcrciienlri. U do igra van] e ~elime UCI sa prve pozici]e i zbog toga nemamo pravo na kiks, pogo(Ova pre ti v direk mih ri vala,

PETAK 25. 3. 20 II.

TVALFA

BHn

m.oo Dobro jot,o

Prognm za dje" I mi~de 09.10 B e H~, Te beb.

09.15 f'ende'l u B rHo fot:;l" i!Ilimiro· rJasooja

09.,25 AladJMve pr1ce. 3flirnirafli! ser-

iiO.4/26,r,

n9.40 TV en~lIdDp.lfiJ;l, r. 10.00 B rIr lIijosH

~O,lS Ljubavna Dluja. igl"i!lla s.~jil" 3121313

11.10 Allenii. Dcean.lgr.ma se.la, 921130

12.00 B ffhijesU

12.1 S Drustw In aula, doK!Jmem~ma

serlja, r.

12.45 The Colia. DebatRS. r. 13,45 Pulevi ldrnvlja, magillifl, r. 14.15 Brlrvijesti

14,30 Go'ko-sli!II!\l, igrllfIQ 5.rija, 64i229. r.

15',00 Odn~. 5+. edlJka!lvr.assnjo. 41J145

PIO!Irarn za dj.~~. I mladB )5.05 Ucin<:a. kYiz

15.30 0.11. Boo •• "m;~ serija

1 ~35 27 selrundf, dD'kuml1lll\rmi ~11Jl 1 ~i50 Urndi sam, Urlld! sama

15JlS Blaga cMllzacl.IB;Port.u~al

1 &:30 Qorko·slalko, 19rnna sl:Iija,

lffi/229 .

17,00 BH gasllD kulak, kullnarslij silO'll 17.30 Kflna~no peta'l

18.45, Mis 1 maeai. ~nimif1lnl Wm, 5{2l;

1 g.oo Dne\fl1 ik Ku'itura

Spo~ Busln~~HIBws

20.00 p.ea~ dom.Ga ,grnD" "'rija"

2V36

20,30 Josip P~j.ko\litl: U Ime nsrnda Z1.1l!J Ezel~ igr.,"' senja, 41/1 ~G 2"1.50 Otme!R1Jll v\Se, pnJgIOIll ~ Iwllurn 22.~D BHhijeaU

'23.1 'D SB~ 8 m rarooblja rDc~a, rnulltk!KIDkum6nldma S!l!lja. 7!7 filmsl!! maraton:

00.05 lIb~ rn, pIllll)V(l, ;wnenel<i ;grani ItI1 01.40 Krv~vl nIIVll;:, iltIleI1~~ ;grani film 03,10 PrIltlsklmrn)ll.li!IJ<I!1,~,igr.lllifb 04.40 frusine~ News, r.

04.46 Pr~gled program.!a SUbDlu

TV ZENICA

TV KISS

01.00 OO,bf(l jurro, jutamj'projJrom (19.(10 V!jesti

(19.05 Gospoa. Ba~,""a, igr.ma senja, 162 epi<OOa. r,

C~"i lilmovk

(19,55 PipliDzi

10.1S Talimi~."je mladih u podliZe· InjSt\l1J,linaJe

n.10 Villa M'a,ia. igrnna 5enja. 83, Bpi1il<Ja

1 :Z.OO Cnevnlk l'

1Z,1S GospD~a 8arlJam,,, iglOM senja, 183, BplrolJ'a

13.05 Pod sreinom Ztlljezd Dm,lgrar.a se.ja, 10, epiz003. r,

13,501 CSI Miami, igrnrnl senja, 24. epil:0d3.r.

1 UD erna!h rem ka. igrana S81ijil,

17'3 spizOOa 15,15 Vljesll

1 &.30 ~prelno·srelno.1\I ill'~

15,55 Tnml~a i prijalelli, "rtma ,fl"j' 16.DS' \liH~ M alfa.1ii~a seili~. 84,

sjJjzOO.i

~1.O0 federa~ij. Qaoa.

17.'20 r;zel.iura'la S\lriJa, 40. ~jlltbiJ;l n.oD 0 ""vnl~, ",jaVa

18,15 Pod sremam lvijezdom,lgr,ma senia. 11. spiWd.

18.M DnB\fI1ik, "alaVa

19.08 U,pttnik, 1M2

FinanSijsie n [fIIosti 19.30,Onevnik

20:10, TV alngo shOW

21'.20 Lud,lllunje~, nmma.1an" Ulli beslaf

21: .59 Cnevnil3. ",I,va

22.00 N',fa mala kljnl~'a, igraJ1' sen!<l, 47. epizod,

22,55 Dnavnik 3

Flnans i]stren Dvoili

23.40 Projekl.: Vjeitica II Blalre a,

am~.tIcki Igrani mm /15/ 0;,05 Federac~, danas, r. 01 ,25 0 nevnlk 3, r,

OMO Pregle~ prngro mala ~ubOlu.

08.30 Hailm o~ lu -llr,.bro S'l;., !urska~rlfa 09.90 Od,ed za ¢istDeu, zabaVfii p~ram 10.00 8110ledl1ilm Q.Turs~tiJ, IIJrsk:mrija

i1.50 La nin,nll'e meni~' prognoza

11.55 DB N Inlo.

IrrlOIITIillivnipmg.lllm 12.10 Colina vuko,.,

lurska

kriminaJlsMka sMja 13.55 H,~lmo.glu:·~rabro sree, T1JrskllsBIl[a

1,4,55 G~,ijilvo~ lurskalllienoveia

"6.15 CBN !.Io.

irlloImi!~v"i program 16.20 Go,kl lIvo!.

IUlllila IllllmoV€la :I &,90 Q~'~~ ,iI 01;100", ~Vfli Prwr;Ill 17.00 Bllo ~dngm u'TurSlloj, lurs~SDJi~ tU.5ill:an.1""

vramensla pmQnoza 19.55 DRN Tnlo, irll=lIvm program ~g.10 Kete,; SMACKDOWII. lali;llflli p~r.mr

1 9.55 (iDr~Hivot.

IUrskallll'l1ll\lllI. <11.25 Killam.

IOranifllrn

22.1 & VOl( populi 22.211 Pil!j1TlD ,al!~no. laI~show

23 .• 10 Efekal vampl". i~ranl Ulm '01.00 OB N Tnlu.

infDlmaliv"1 progl3m

TVHEMA

HAYATTV

01>'30 DubIO lutto svilna,jl!1;lm~ pro" grem

08.90 H~y"IO"'I, djs~~ p~ram 09.00 Bumba, ~rtml film, 43.144~ ~p~od.

09.10 Garfield, atm, lillO, 1 D. epizDda OW liJen i grad, ,r\ani tilm. 5. ~)Jiroda

09.50 SfNl ne,crtaolll1m, 40. ep~oda 10:2.0 PI.vl zmaL ortanI film, 10. e~i'zoda

m.46 B;l<ugan. cr1.Jni film, 40, epiI:(I-

da

11.1 o lIon ~i~. ellani film, 10, epilooa 1t,3fi Blueltnica

11.45 V1jesU

11.58 BlomeleorolD.!1m progno,a 12.00 N~i~olie go dine, igrarnl s~~,

14. eplzoda

16.(1) Pa]hn~.D, igl"i!lla sBrif;l. 145.

fpizod.

~ ::~~ ~~~~lo:faiE~~b)

14.50 lelia plus 15'.1 II e'RSII~lIer 15.12 gjO'lli~l", 15,20 Top Shop 16.40 Vltalun

16.50 1001 noc, i~raJl3 senla. H~. e~~oda

16,53 Spo~ cenror

111.55 NajbQ)je godlne, Igrll~a se!ija,

15. "plloda 11.~S Domatlc-a Cvako

17,52 BI~meleo'oloska prognoza 11.1;4 S~o~ cenbr

17.56 Sasul\E - Ninja 'atnid.laoo" Vn~·~portsii TV silo",

10(20 Sasuke· N inla tatnJtI.lalla"

voo-spolt5ki TV slw\'l

, Ull V~esU U 7. lniormallvlla ermslja 19,2& \lre.rrleni~a proJlnQ~a 19,30Sporl

lS'.37 Stanl" Ii., pul"Vlin~ 1113ll HonzDnll

20.00 1, 001 nOi:.l~rnna "'"i~, 1, 7~.

epizoda

21.00 Zvijezda mrlid bm n. autITGli;I 22,110 S'~O~ cenbr

,22.35 OIVD~ ocl.l~fanl "10

00.35 Nlj"illi svjed.k. 19f1l1Y.l5B1ija, 25.. "p~Dd~

TVGDRAZOE

_TVOSM

TVUSK

TVVISOKO

HIT TV

16,451'im

PINKBH

1l8.0D Ulale~u,

hrvatsko ig"mas"rij~, " 09.00 U d~ 10 ~ki.

t.llks~ow,

uliYo

10.00 Veliki brill. ~ali!Vsllow

11.00 Val.nlin a,

Ie!BnoVeia, r.

, 1.&0 furlst poinl,

kof;Jtna emisija

12.00 Inlo lop.

Inlo,program

1:2.2D Zabnrnlena Ilub.v, leIenol'ela. r

13.'0 VeliJ<i brat. mnlityshol'l

14.00 1010 lOP, inlo.proyram

14.l 0 Mi~oviU braH. )lerjja

i5.0D Lola. ~IIlf1GVela

15AS Mar~urs~e Stu pQl~[lm,

IlI11I.r," .

15;5D Into lop, l"f.prpQialn 16,OQ Wlenllna. te!Bnovela

11100 Veliki bnrt, realiIYsilow

18im Z;rb'.nje"~IJub", If)lenOV(lla

18,SO InlD lop, oonllOlnelijBS~

19.05 Turlll pdlnt koliWl~ emisijil 19.11 Llubav u I~l~«u.

hrv'!5~a 19r.na seilla

19J5B Za mrov Hijep

oimij~h

20.00 V~1I1ti bllll.

mamy !iI1ow, pregli!tf~ana Z1.00 Grantt s~ow,

muzitki prQ1lfllm

22 3g Atena 9 - n.

Ialkshow 23,30 V~lild brat. rnalltysllow

CO,DD Clt'/, zabaVna ~mjsija 00,10 Kuga,film

TV BUGDJNO

15.00 InI"!)m1'lor r, 15,25 M""loL 15.49 Sporl centaI

15,50 1001 1IOC,Igr.IQ1I s~Ja 16,50 looija,lgr;lIlll ""lla 18.COVl¢SiJ

18.20 S"ul«l, NIoj;I WarnOlS, za-

bavnlp~ 19.00 I<~.rmalor

20,00 1 OD11l!1t.lglllllil '!!IiJ' noollJti!nllilm

17.20 !lta radite, 17.00 Blclklizom 17 .. 00 3 marnlnete 1"7.'15 Premier Lea- 1 S.OO Opa"ol susren 14.50 Pimp My Ride 17.,35 Keko 5.1Im
aarambol gueNews 15.20 Dale M~ Mom 3 u,PClznao
br.? ID.IS Fudbal t9,00 Stoni 1"t..30 Euroleag ue. ·16.00 1-1 ollywoodska 1~~ ~~i"~nJ~"" vaiuma,fku
17_45 BeograO.k. 1 B.3O Biclkli.om, rudbal, Real M"drld· lisica 16,00 VlI i (l,e]s, Hl300dstrei
h(onika Holaru:fija S.KlW Valernc.ia n.oo Kod 17;00 16&Pl"<!gnam 18.50 Svi
16.250~o noo Ta:km.io.nJe 19.15 Preg led 18.00 ~~;t'~~ -17.&J:3. From 1 ~JadOnaCelni,~ 1 :S.1 ,5 60u"~
19.00 Smlja na ",ezi drvo'.i"""a, 19,30 Vlj.,.tl NHL 18.00 Brand New ovlljucll 20.00 8,'01;,.,11
19.,30 Onevni K Svj ol.&ko prv ... 19.45 Ko!.a,ka 19.45 NBA psima 18-30 Jul<.l><>x 19.35 0,. H.u.o
20...05 l ambu r.te;a 'Ie~ nstvo AuM'lja. .20.003 maoUnele Uve 19.00 Rile," I 19.00 ,Jersey Shore 20.21; Kugar 20.45 D.lorelan
sl :&30 TakmiconJa ~"'"mbol 20 . .00 Premier Lea., ?fvot Week Tcp SO Tau" 21.30 2jo~ln""'kl
23,05 T .... nd5eter dl"llOSjMa. '22.,00 Mj Bsovfte 20.15 B~~-~;~Krisar~ 20 •. 00 S"Pta~ '2(l.OOJu.t S oa MTV 205Q Kuga,
23.20 OnO'IJnik $lIj ~ts'ko prve- bOriracka 2.lma 20.30 MTV TaKe 0"", Taun omavi
23..3S Evrolliet nSlvo Austrll. \,I'j~slina. :ka. Cil><>na· ·21.00 s"~t.e 21.00 M1V Wo,l~ 21,100.,.0,09a 22.2OZJoliinaJ';kl
23.40 Zovtc.j. baja' 2lI,OOFudb.1 SAO· S. Eva· Zadar pSlma Stage 22.90 IiQup i Fejt
23.45 E~.l<emnl n 9 .llota • J. 22.15 P,egl.d E'u,<>- 22.00!KOd ,21:.so 3, From 1 22.50 Kaka sam umovi
nj@odrnene j, 23.00 ~~jrT~~ POke, 22,00 "'TV Expr.ss I;.JP'Oznaovasu
Illek ,0<I80ga sportOVI GuroeJ CfvenO 22.20 Megadri"'~ majku 23.10 'O.k.t., PETAK 25. 3. 2011.

RIRS

00.10 Poo "elijom ZIIijezoDm. IvnoVllla Mal'alv

10,00 Barimb3. cnana serlja

10.18 M.llari"eu mi~!Il. crlailaserijil

10.31 tarll I Mlma, cmn3s!riiO

10.3Ii Die"IS,

cnana SBIl'j;l '1»0 P~I,

pollft~i<l rna:gilZin 1 UMl On"voi i 1

12,Z5 Karmelilil· se'~a la.1S MO$lar

· Pre" koofe,~n'lia • dlrelrian pr,enos 1400 Kuda Ide 8iH?

I'Idebala,

dlrekbl. preros 1500 Vijesll- so wmaeem g~B1Q'lnDg jelili:! 15,05 1Jremensh prDgnllZll

1 M'D Dolina ilU~i::a;

- serija

16,00 R,e'pubP,kaS!mbe~j3 16,3!I Si'psk~ dana.

17.05 PDiI ~'elqDm l!Iil~l<I~ m, 1'1 naV81a

18.00 TV Bingo

1 K4S M"~nlk. u m!.lil,

~anaswita 19.DB Upllnl](,INiz 19.311 DnevnTk 2 20,,03 Sp~~

20.20 Fudb~I

• Srhija • Slevema Imka. dl"'k!~n p~ieoos

2Z3ll onevn[~ 3

22.50 Spo~

22.57 Fiqansij.le

"D,o$lf Filmsl<i mSf!llon

n.()~ No pUiu III Kelangu, mm

00.45 Jovana, lIlki"". film

22.35

FILM, MAYA' TV

HRll

HA12

Nova TV

12:33 GOlpodarlc3 tvogasrca,lele-

nO\lela (151142)'

13;20 O"lji Plame n 1 ,se~a (11m) • 14.05 Vijl1lfi III hM.tsld rnak(Mli Jll~k 14.1·4 Vriieme su.!,a

14;20 Drugo miSII~ni":eolesti bub,eg.3' • tift" ~pi~"mjla

14.55 ;B'o~llelii domovine. inlorma1i· vno-edilkotiYnl spot

1511O Ilha,mlll Grag 1. humarislftn1l Sll~ja (2D/23)'

15,ZiI S Melf"naro~n.smDl", 10[.ID·' m: HalubjE!, Poljica, Go~ani - ~m;,lja ~utkij i pr€daine

kunuIl!

15.,.52 ZIISA - 90sekuotil, ~isjra pad

pokrol'ileljslvom IR) 16,OD Hrvatsk. utivo 16.58 Vlje~tl

17.10 Dobra Ie 111 a.lI, mans\\Ilino,ahr· amvnn€(Tli8ij<!

17.42 t'tnictana,

18.11 Mlrl!Jta tdralllia ilD18lphann", e[l1i.si.ia pOO pOkr(i'vilelj~ IA) 1 tl.l& Kud Anll"eirIisi~ pod polmlVile.

IjS!lltlm

18.28 Dnfl'lnl~ plaiUS6: tJuha~ I~e PI1l~~ SMSrs, (jmIslfa ppd pokrov1teIiSlvl)ffi

16;37 1.1 Islum IU,n,u,IM'I'arslli 5~OW 19,ZiI Mlnllla td'3lfja il Olelp~arma.

emi.s~a po~ pol<l'twite~sMlm (R) ~9,311 Dna..nik

19,55\ Sport

~().O3 ZIIBA - gO selWndl, Bmisffa pod pckrolllteljsll'(Ill1

20.13 MJes.c dobUn]1!a Cmu: No·

PQml,lffvl, ameriCki film (R)' 22,2~ Dn~'"lk 3

22,51 Sport

~M8 vilesti I. kult~rB 23\05 :PBH dan. laiR show

23.Sg filmski maralon: Pnje svT!a· nia, amBnekn·aUstnl!~D·~~rskililm 112)'

DUm Fllmlkl malaton: NepDml.lllvi,

amer'ftki lilm (R)' .

1lM~ Ski"~ III portror (R)

00:.59 ,()prah shlrW (1314) (Rl' 04:39 Mu!k.'&i· na slabllm~ 2. senla

(4/13) (RI'

0~,2P U j~lom loncu, ~uliniUski .haw (R)

Dlvon Dei

l'l€ilJmt plBlbaj kol1 je nil ~ene glBoao I!;!o na robu za _kralIl~~pgtrnb!J U~llV1r~' .. ""ybijll:ojnu !le5fWU Ii kole i!lllzi l'ron;~el:elile P,ntl! ~am mju ~rtoo.

23.10

DOKU MENT we, BHTI

• The Smttlls, zMetnioi bTiiaIlSkog Indie rolla osamdese!ih, Irna~ su f.aJjllll slahls kod brilllns)<ih unoidZllIlI koii su Iraim lIIuk etekIriCnih gum uwi IS(lif3Znog .inlisaizerSkng.popa, U obIikll Daslsa, tlrilllnsIQ lhaiefO~te se pretvoIiIi u mainstream, Novi na~laj biitanskih b.e~dova. poput Ttl~ Libertinesa i Fta!l<a FWI1aJlOO, pro~te mu· liku auisajdelll po cijelQI11 svijeW,

1D.ua Drug I, lermat Ames OZ IRI 10.48 Par.JlelB 1R)

11.19 P·rDClls IRJ

11.48 Pola uro,unum 1Ftl 12.191 GJas d"m~i"e (Rl

12..491 O.mli"1I, dolWmlllltaml '~tm (R) 10.'9 Mal, 'TV IRI

IV v~ic:Mas latuk (A)

ZauvTjek ~jalel~. CItiIni IiIm (IlJ' Talni d~evnlk palke .Mamde:

D~~varanle (IlJ

U.48 Skalski program: Kemlla u, ku· hlnjl(R)

PunlictuQ (11)

1A.35, 2upa"iis'3 panorama

'A,5~' Indqa"ac,n~o,emsl;i Illm (Rl * 11i>G1 Hole I dvorac Orth 1, sllIlla

(4I13)IR)' 1&.54 Briljilnlcen'

17.35 Ail! m Ijadna, nlazlMlni m~n 11.10 eM)1 Plamenl, sari!;! (11/1S)

(A)'

1'6.53 K,sl!;enja SIIjelsldm II"pol.· Ilia: KulS prBma,Kubl - Na, brodu te~anl d!il\Umerilllml ~lm{2llfl.1)(R)·

nA8 "~d~na

,20.00 Navj"rojillni lrenil~12 - Tl1lnu' &1 bd ;kojfh se l.iIi Ictv, <JQjrurnr;flfatm s!ll1a (3Ia)'

~O.56 M un,rcl na slaM!ma 2, senj'il (4f13)"

21.38 enevni'plilvuie:llubav Ide prelro S MS·., em.sOa p~~ pc~o\il[eljslvom IA)

'21.49 N flaml S'ijedok 12, mlnPserija (12) (4/li)'

23.35 No rubu 111 ,"osti: P'iholf!l~ nlek, I(Qn I,ula urna

DD.28 Garaj~~ loletl adlll"

DMI Nbc"I 9 13~benl p'O!I",m: HI! dana (R)

,DU~ Notnl ~Jazbenl pr~ram: ma· ztmniSJ)Q1DVI

nus Nntlii gl.ulleril pt1¥gram, Hil dana (RI

D3.501 No""i glazhBni Il mgrnrn;·V,ij •• m .• I. '" j1llL - B.n.", All 51",

(Al .

tl5,31 Nocoi glazlleni proi,am: ana amblent sunn 2JJOJ, -loe (n) D6.26 Notnl gl1lZlleni p ~ogr.m: RIlam Ilad n; (A)

Konatino petak!

o opiso ioka m [fla F,lma TThlt, S"""adai Zrlnia IITt. ~TII E:<IJa i Pan",ama Oi,",", Bu","

notni urll'dnik Sead. H:aS:lJo1flt.

~1a.i".!O",p;'

DTP: Flkrel T[ro

Granc~ urerJnid: S~I'lm," M.mll,J •• min .O,uibog.,il MefladlmBrt1 BaVal-roto press"';

Sanla Tlanovi" direiM, Drustva

OW: Siudio ''''''-1010 pross'

,SI,mp,: GIK 'OKO' dod S""i,'vo. mernal, 'Blledlt' 185. lei: 033/45.1·333.

I1:LEfO HI: G"",,,,I" difllktOr. 281 ~ 391,

glal'lll i ooQovomI u",drHl< 281- 370, JlOOakcija; 2S1-S9:l. Z81'· 398

Dnevniavaz

Pl'libmi ,}I,ala' ooSlampanj' 15.9, 1900, BDsa"kohon;'govatki poillitki """"oit; Ildi3'Jat: ";avaz~'rlJlo prt1ss"'

G!avoi i oogo,oml "",doll<; I"dl" tall, UmOui' re~'koijski killeg ii:

pom,oni~ gl"I1OQ ured'nik. Fadll M"d.l.

DESK "lurlI t'"ii" Globus ~'iell,"~ S~I.m,

em. h"'"ill.3 Rehd li"'.';c, Sl'Ort Ol,g le'm;C. KulluIil An i I. Ga ievi!, Sarajevo", """ton M I ,do" 03ijC.

07.10 NaSJ. najbolll da"l, S&ljo

1136/260)

01;55 Gosp<ldln Magoo. cl\,ri"s~rija (57,SIli65)

IlM5 Jauodi~. B~bl~, crtana serija

(5/26) .

09.1U Tomlc~ I prijatal]T, cnana seilja (15/18)

09.50 Z,uviiekl\1]]ubll.nl.

~rijaR

10.45 Gum u s, seliji R 11.45 AsI, serij;l R

12.25 lauvijek L1ljubljenl, se<ij,

(1Z7/14DI

la.201N rna ~ilIln R

14;DO ·Ms$lmthef, re;lf,zysho\YR 15.00I'ttrljereno, rnl()rmilfjl'l1lma~n ,R 16:DD GumUi,

seitia

(95/112)

nnn V1jesli NOli. TV 1l:Z5 mll1ag~zi"

18.10 :Pod·, .. t"om lVij¢1d'~Ili. se:Jlji

(tlJ/65)

1915 One\ll1ik Nove TV W.DO AsI,

s~lIla

(65/105)

21.30 Mast.,cll.!,

reality show 23;05 x:U,

19","ifilm 01.10 GospodaM rata Igrnrlifilm

(15)'

03,10 Ubol!U pre~alor, Iglllnlflim

_ (12)'

04.35Eio TV. ~rot sh~VI (16)'

OO .• U5Na pulu ~r~ma dolle; s6lija

(l21*R

Il6.5U Ilraj programa

17.30

MAGAZIN, BHT1

(:OIiorlmo 0 8lccili .Sil,Iz;l piEUlilIll ZIlm~u' u o~iru kOja ~e I g~M3nl a Dsne'l HercegO'ilne, zajoono sa olmonlmll ~jmm svijem, ugilsili svj~~a za nasu Plmffil. Plioi&' tllfumo GIl muzicke !eg8llde 51000- danallo~~ Kovatevi6a, "Ii f 1lfOOl~ l1ule lilms~B dive EJizolMll Tello!. U !IIl.ill oam ~ prooslirvnicii Srbl;Ie nil EumsoQgu 201 t. ~ ,pel)1jil"i muzi~1d yosff u ~.~eril s!Udl)u C1l1i~tlamMJlrupe CoIo~ia.

18.15

S£RIJA,FTV

Pod sretnom

ZVUezdo.m

Nina ljuolll uvjel1lva KillSil da j8 c1[aIB t;, pr[ea 0 nJenom n~slj6' dsl\lU I~ SIMja pof.aJS1!va ro- 1GGI'aIlI~ s IlBfl 0 5ilua~1i1 uzro· IroVimoJ M.r1ImMITI odl<lslrom.

SAPAT ZVIJEZDA

Priprema: Hedlja MEHMEDIC

LiUb~V: Najm~miji dan u. pO~lied.n.je yriiem~. Allo mate d ola m • prazn I ne ,IS pltalte svoja osjecanja_

, - Posac: Ocekujete da dobijete vijesl od presu-

dnog znaCaja, Pod uzm lie neSlo d a pop ra v.ile kuc ni budzet. Zdravlje: Spavajle vise i ursdnije.

. L.1Ub.3. v: Oanas mozete raSCISIit.i vaZan nesporazu m, .sm i~~ 10 pill·. Op BI c~te n ati l aje~

d nit iii jezik sa partnerom.

. Poseo: Kako j~ nOlllle vaSa osnovna preoklIjJilci· ~, uCinit cete sve mogut!€ kako biste dosli ,do !iIo v€6ih izIlosa. Zilravlje; Osjecate umar,

Ljubav: Nael cete sa licem II lice 53 51v3rno.s cu. Pazne d a". e pre. uvelicate vain ost preI 8znih, 0 bie n ih trzavica.

. . . Pesae: Upravo canas moze sazreti odluka 0

neizbjeznim promienama na profesianaln()m planu.lzvucite rneksnmm.

Zdravlje: PreosjeUjivi ste. _

t!J' · . LJu~av: Znate dobra raspmedili vrijeme.

. . SbZ8t. e sa. d tliZlti sa pr. ijatelj'rma, a im.ate dOV.O-

IJno uzbuden1a i uz'partnera.

. Posaa: lal(o nema konkl'etnih prepreka p~ pro, vode I1ju zamiS)i. ova nli e dan veli~lhdoga(jraja na ova m

planu.

ZdravlJe:' Dobra oDe,a stanje.

Lj ubav: Pri hv atats laka src a situ ac ilu kakv a jeste, SVie. snl ste ca poslije Ijubavne bum, uvijek dolazl ,ali sje.

Pusan; Nailazite na manla probleme u svakodnevn i m aktivn osti rna Ne rna potreb e d a, se uzb u d u jete zbog loga.

Zdravlje: Sve ste vedriji.

L.jUbav. : N. is!.e.VI.!l.e. neUhvalljiv .• 1,. dOVe ollni saml sebL Ieljni ste Ijubavi, spremnl da primite I

uzvrallte njein nst,

---- -- 'Posag: Veama lako uvjerava! eete kolege da je vas nOlli petsz pralJa prillka, kaRva se ne propuSta~ Zilravlje: Odi§ete zadovol)stvom.

Li.Ub8V: Traje prilicno ugodno razdobljc. IsI.ina, intenzitel vasihljubavnih i druStvenih aktTvnosli Doneslo s I abi,

. . Posao: Sve tre bate fad ib P ola}(a, ali veam apr-

omiSljeno, Istovromeno, nastojile pribaviU !ito vise nOvea. Zdravlje: Clnite sarno ono ilto yam godl,

L!Ubav:. Partneru nije nlmala lalI.· 0 da vaS.Slijedi, Puni stc energjje, 2ell16 da S8 sve edvija pr~ma planu.

POSlI 0: I mate devoljn 0 e nergij e ,alii 'Zelje, spa'Sobnosti da sve svele zamisli vodite u zeljencm pfavcu_ Z~ravlle: Dan) za opuil!anje.

Lju~av: Osje¢ale 5e pomalo iscrpljeno, pa ra,' zmisljate ° tom e kako five] Ij ub a vni zN at sve-

. sti ,na normalu" ...

Posn: Ne malate 1m a.U sasvl m jasan uvid U 51- Meiju i razvei dogadaja. To ie ()no Sto vas "ajville i brineZ~ravlje: Nama miesta Marvoll,

IJU.b8V: s. ktiv. ate. . valiliU )jUb8\1. nu. energuu .• sarno Ire, ba d~ je oslobodite, lBlitIJ da VIlirta I d~ sle volien!.

, Posao: Za mnGgo ~ta pobll" lit 66 5'6 sretan

. . spiel okaloosli. Do)azl do Il.razaja I vasa spo-

:Sob nosl komu nlkadje.

Z~ravJje: Pcd zasmom sic i zvijezda,

Li.u. bav: IZUZ€tn.O. dob ro s.te rasp()loze n.l, iud Ite za romansom. Problem Ie ako sve 10 ne mate lostvarttt

, POS3.0: Staloleni sole., zelite da p()sao dobra

obavil8. S~zrea je trenuta~ dB napredujete, iSKoristite

pMen e sa nse.

Zdravlje: Zudrtec za vise sna,

L!ubav: N is. te viSe til I i ka nape!!. SiD ce.se veuma. povoljno cdraziti na va~ljubavnl tivoL Prihvatile jedao pOllv ...

.. Powo:.IZUZ61111l. ate vtiiedni ) aktivni. Kraj dana

doceka,1 tete i~crpljeni, ali veam~~adovoljnl obavljenim poslorn.

Zdravlje: Dobrafizlcka kon di€ ija,

i281· ~11, P"""""""doPsniClolmro:!": 28H109,

Sar.iWs!<o hror<kir: 2il1-J1llJ, 2!l1 - 419 i 281 ~42, em.~'ilill: 281- 410', RTII Wdfa: 281· 421, KIIlI"': 2IJ1-J5Il, Spoos\<a: 281· 417 j 2!l1-416, fa:( 281· 400, e·'Nii'>pOr\SI<l@av&II.1,011>281-42;, ,·rmil: I\'d~~oi~1@a"""~" moC!lm: 2B 1· 412.

laxo'~ 281· 414 1281· 415. M~lirlll: 28,1·356,

r~. 281-441 , e""'I!:m,r';e~n9@a~,b'. OOI=,~ 281·1'17. 281·718, Fa:< 281-412, e-m,ll: ",r"'ice@"'",,",,, Pla,,".n i Ploo'ia: 281·304. An,"'~~: 281· aS7.

DO ~ISNISiVA: z:EIlICA: ~"i" PIli ~~ l,gmtlaJa,"~al, 032/42444D., levr"" 424.-441: IVll.A: T~raI"ego'Ia 2:2 {poslo\onollIIlillS~ Gf01ar Korm-~.l!![: 0l5},!,57-2J1 i '!i!7-477;8RCKO: loJ: !I4MI5.&1S. BIHAC: lEI; 1131f,11O-a63; MOS'IAR Hu"ljeR,p.-

C" ob, rei: D.l1i/55U·U91: I.vra>: 036I55:J1·~9U: 'GRA&Atll [;II, Ahmell p ... Buoimrlje br. :!S I'QIi<l' Oznmkal. i~; 03&/10&-043:

TRAVNIX, ~ FT .. ,rik, let Q3Q!Sll· 718, SANJA l UM; E'· valli< 1,,"1 C,r1lar, uicoK"'11l! PWll ""'99 K.rallOrtlO.,;ea b,D,leI:

Q51/210·8B5. 215-687, GORAUlr. Sukrllak"l!a,lce 12, 1,1. D3B/222·l51 ;

Ad'",,": r,!,nl.b 24 •

U$lle upls." " .vidj!ll,iju la"'llh glazU, " Mlni!llIrmu ob"",,,,,,· ni", naUk,. kullUl1l, 'p.~' I inr~rrnl",nl' RBiH pod ""I'm 529 od' 28.9.1995. [fIl"." '~.dl! ,.zalilloom 0 fa,"om Inlo,mlraniu. PDV I D BR. 201l'JG45JOOa2.

CIJEHA:' K"l

v

PARIS OPTUZEnA ZA RASIZAM

Portparol boqatasice Hilton rekao le da su te tvrdnje lazne ) srniiesne te najavio mocucnost tuzbe

LOS ANDELES . Paris Hilton odlucno porice rvrdnje aurora kniige 0 poznatima u koioi ieopiuzena za rasisucke izjave, Nil Straus (Neil Strauss), ko]i ie napisao kniig)J "Everyone Loves You

\Vben You're Dead: Journeys Into Fameand.Madnessv.kaze da je Parj s 1999. godine irnala uega ri va n srav prerna Afroamerikancima.

- Prj l'aj3 III i je ka ko se mazila s jednim glurncern u mraku, a kada

Medvedev s rIJkerima pia i:a}

MOSKVA - Ruskorn predsjedniku Dmitriju Medvedevu osrvarila se zelia iz djetinjstva, U svojoj moskovskoi rezidenciji ugostio j e clano ve to k bend a "Deep Purple". S clanovima "Deep Purplea" Medvedevie pin

caililgodno razgov:trao, -

- Kada sam poceo slusati "Deep Purple", nisam mogao ni zarnisliti da cu sjediti s varna zais-

lim srolorn-rekao ie Medvedev.

Ruski predsiednik otkrio ieda je bio DJ uskoli u tadasnjem Leniingradu, Kazao je kako [e kolegarna p u ~ tao rok i disk Q rn uziku nakon he je dobio dopustenie od organizacjie Komu.nis ticke mladezi, Clan ovim a benda pokazao ie da ima sve njihove ploce kao i impresivnu kolekciiualbuma drugihgrupa.

gaje vidjela na svjctlu, otis'la je, ier [e shvatila da [e ern. Rekla mi je kako ue rnoze podnijeu erne muskarce (I svoioi bliz] ni • tvrdi Straus te dodaje da [e Paris dovolj ria samo mala. naznaka da je neko miiesane

rase pa da mu se cdrnah ne zdi ni pri bliii ti.

Porrparol bogatasice Hilton rekao ie da su te tvrdnje lazne j smijesne te najavio mogucnost tuzbe pro ri v au rora,

Tuiba Harle Brunl-SarHDli

PARlZ· Karla Bruni-Satkozi (Carla Bruni-Sarkozy), supruga francuskcg predsiednika N ikole Sarkozija (Nicolas), podniiela [e ruzbu protiv iednog francusko g Ii sta ko] i je na interneru objavio demo suimak piesmes nienognovcg albuma koji ce se uskoro pojavitiu prodaji,

Dnevnik'iMidi Libre=objavio jeu februaru na svojoj internet-stranici snimak D trajaDjU od SO sekundi italijanske verzi i e "DOD ce F ranee", p esme legendarnog francuskcg sansoriiiera SarI a Trenea

(Charles Trenet) koja se srna- ~ ••••• '::_~_ ...... J tra di jelorn kul turn e bas tine.

Francuske, Bruni-$arkozi.' Snimalr na in/erne/I!

Sutra citajte u politickom pnlogu "Sedmica"

• Ekskluzivni Interviu; Pi ter Galbrajr, bivsi ambasador SAD

• Reportafa: Hercegovina u strah U od poli ticke krize

• Kriminal: Bandemaloljetnika teroriziraju Banjalucane

• Skandalozno: Nestaiu "Saraievskeruze"

• Godlsniice: "Karadordevo'lnakon 20 godina

Ullradena OIOUlia

BERLIN· Lopovisu izkuce bivseg niemackog ministra vaniskih poslova Hansa Ditriha Gensera (Hans Dietrich Genscherjukrali olovku koiorn je 1990. porpisao ugovor o uiedinienju dvij u nje mack i h drl:a va,

Niemacki rnediji prenijelisu izjavu bivseg sefa diplornatiiekoii ie rekao da ga j e" n es tanak n ali vp era veoma zabolio".

FacebODH i dJeCa

NJUJORK- Facebook dnevno isklju Ci 20. 000 d j ece sa svojih

in rernet-stranica j ersu oeiien [ena kaopremladaza prisrup toi

ml'ezi.- .

N ajveda svje rskadrus tvena mreza raspolaze, prema riiecimanienogrukovodioce.Mozel Tomjlsona(MozeUe Thornps,on),zaduzcneza privatnost korisnika.rnehanizmimazacrkr i vanje djece koi a [:Ii ira i u svojegodine.

Iskosa

PDcala ZbDD DDI.iDDCa

PITERSBURG· Helen Stodi nger (Sraudinge r, 92) nijesemcgla pcmiritiscinjenicom da ie 53-godisnji susjed Dvajt BernerjDwight Benner) nije ielio pcljubiti pa jep rerna njern I.! ispalil a cefiri me tka izpol 1.1 atnma rskcg p is to Ii a L, srecom.promasila,

Srari ca je n akon napada provela cijeli dan uzarvoru ..