rekosulra u Sara-evu

Neee hili zatvmen u skorije vriieme • Uzrazgovore opolitickoi situaciji u BiH, dostarijeci hit ee i 0 statusu Brckog • Ambasada SAD:Siroka· koalicija za provodenjereformi

D n. e ... vni.f.ed zas;e.d.an .. ]a. PIC· a bit ce vise nego

dinarnican. Dolaze Kantrimen, Lambsdorfi Mire!.

PIC ce se suociti kako sa stavovirna drzavnih instituciia, posebno Centralne izborne komisije, tako i s argumentima "platfor· masa", te njihovih oponenata.

Malo vjerovarno da ce se 0 tome donositi bilo kakva odluka,

• OHR i bonske ovlasti ostaju kao krajnje sredstvo . tvrdi nam jedan od diplomats. 5. stTa",~

UUoZIMo SUMnJIUo MESO IO"lMna ~

IlAKUUSA

Ozeki rana zasivena ~ ~}JI' naterenu~~~- L~~~

Ukralko

Sudenie Parisicu

.zaursna rUee

Iznosenie zavrsnih rijeci na sudenju biv~el!l nacelniku Generals tab a Voiske J ugoslavije Mom'::ilu Perisicu (66)

I' ocin je danas na Meduuawdnom krivicnom sudu u Hagu, javlia]u agenciie,

Perisic je op ruzen za prufanje logisticke podrskesnagama koie su odgovorne Z<I ubisrva u Srebrenici.opsadu i teror civila u Sarajevu i za raketiran je Zagreba, te Z3 p ropuste U istragama i kai:njavanju odgovornih,

UN model

DaCHe rezolucile

U ':eruei dvadeset sre-

d n j ih skola i ~ svih dijelova Bosne i Hercegovine te ucenici iz Italije, Holandije i Norveske u protekla tri dana raspravljali su 0 najakruelnijim svjetskirn problemirna na 5, kcnferenciji z'Mo· del Ujedinjenib naroda", k Oj3 je j ucer za Vise na u Mosraru, javlja Onasa,

U ces nici su izglasali i

d vlje r~:1'.0 I ucije, a jedna od njih tice se pitanja nuklearnog oruija,

Debate OaraDshom SUlJetu

U Sa raj evu ce danas b i ri odrzan Forum Bosnja.ckog instituta 0 tern; "Stase zbiva uarapskorn svijetu", najavljeno ie iz Insti ttl ta,

Forum j e posvecen aktueInoj siruaciii i politickim i drusrvenim desavaniima u arapskom sviieru, a bit ce razgovarano 0 karakteru zbivanja, n j ihovom porije" klu i uzrocima, te 0 pm· Vno·politickom ambijenru u kojem narnd zahtijeva demokratske promjene,

Invalidi

USDOreniZaMOn

Udrullenje za profesio" naln u reha h iii tadi u, osposobljavanje i za· posliavanje osoba S lova· lidiletom istiiSe da je sporos[ primjene zakolla o ovo job lasti dos ligl a svoju kulminaciju i da novi saziv Vlade Federa· cije u.rgemno treba preduzeti miere i radoje ka· ko hi ove akrivnosti bile ubrtane,

• Briga 0 RVI svodi se na socijaloa davaoja,

oaj i':e~ce paket hrane u iznosu ocllOO KM, kaze predsjednik Udru~enja .A:ziz Tairo,

2

Onevni avaz, pa~edjeljak. ak tuelno

28. m3rVotujo k 2011. .

Prica 0 skidanju zastite s dokumenata Vrhovnog savjeta cdbraue (VSO) bivse Srbije i erne Gore, zapocera prilikom pcsljednje posiete Becgradu haskog tuzicca Serb Bramerca (Serge Brarnmertz), danas bi, navcdno, rrebala hiti okoncana.

Tako barem stoji u inforrnaciji Haskog rribunala, prerna koio] ie Sudsko viiece koje sudi generalu biv:le Vojske [ugcslavije Momcilu Perisicu odlucilo skin uti oznaku raj n os ti s dokumeaara koristen i h u proces u Slob 0 dan u M ilosevicu, a koji su dio dokaznog postupka II slucaju "Peri~ic",

Necasno poglavlje

Danasniim isrupom ruzioca Marh Harmona, koii ee, kako se ocekuie, objelodaniri broj i karakter srbijanskih dokumenata koji su do sada hili pod zastitom Haskog suda, trebalo bi, prema nekim procienarna, bit; zatvoreno nainecasnije poglavlje u radu Tri bu nala u Hagu, a kc i e se odnos i na skri van j e dok aza koj i Ie&ko opru fu j u Srb ij u za umij e&anOS! u agres ij u i ge-Ilocid u BiR.

Hash zalitila srbijanskog voj oog i poli tickog zlocina u B iH poi'e1a j e u mum 2003, godi.!le, oeposr~dno nakon smrti Zorana I>indiea. Tada se krenulo u realizaciju ra!li· jeg dogovora Karle del Ponte (Carla) s I>indi6em cla joj se usmpe zapisnici sa sjednica

pise u spisima s k9~ih se skida ~a5rana

i ostali dokurnenti VSO kako bi bili koristeni kao dokazi u prccesu protiv Milosevica,

Dokumenri su ustupljeni Tu iiIas rvu nepos redn 0 naken Din diceve srnrti, uz obecanje De.1 Ponte da nece biti koristeni u procesu koji [e BiH tada vodila pred M ed unaro d nim sudom pravde (MSP) u Hagu protiv Srbije i erne Gore, To se kasnije pokazalo tacnim.

Tokom odviianja procesa protiv Mil~evica dokurnenti su (pretpostavlja se da ih je vi~e ad tri hiljade) u nekoliko faza us tupani Del Po n te pod budnirn okom rninistara

1t8iasnoC8

... Ne zna se zasto je , Tuzilasrvo u Hagu

, odlucilo da skine zaSti tu

, s odreden ih srb i i anskih dokurnenata bas na kraju sudenia Morncilu Perisicu, koji je jedini visekorangirani oficir VJ koj em se suc!i za I' 0 magan je U genocidu., a da ne.ma presude onome kome je E.0magao

.. Ne zua se sia je Del

: Ponte stvarno dobila od

; Beogracla i cime se cukovodila u SkriV30jU ogra·

: m!log broja opruzuj ucih doka;:.a po Srbiju, koja je upravo zastitom doku· me!lara spasena od sigurne o.ude pred MSP.

Del POQte.' Spome nagodbe s 8eogradoffl

u Vladi Srbije Gorana Svilanovica i Rasima Liaiica.

Privid saradnje

- Sra god da u ponedjeliak (danas, op. a.) objelodani tuzilac Harmon, javnost mer ra mati cia je ovdje rlje(; 0 realizaciji visemjesecnih ra- 7.g0V0I3 srpskih zvanienika i haskih ruzilaca, gd j e se saglasnoscu Beograda 0 skidsn j II ;:.as Ii [e zel i pos tic; priv id o .saraclnji Srbije sa Tribuna· lorn, To prvensrveno [reba posluziti izvjdlajll 0 saradnji koj; Bramerc podnosi UN·u, Drugi razlog sto je Srbija pr· istala na skidanje Z'I1ltile s jedneg broja dokumenata je n as tojan j e da se zacepe us ta svim hitii'arima prompra· vnih radnji bivse ruzitefjiee Del Pome, koja je • sta ja· vnim, :lto mjnim dilovima s

Beogradom • izborila skri vanje dokumenatacije, Javnost lakoder mora zllati da je za~lim ski!luta sarno s je· dnog braja dokumenata koji, na!alost, ne mogu mnogo pomoCi reviziji mzbe BiH prativ Srbije . tvrdi "Ava· zov" izvor blizak Tribuoa]u u Hagu, koji je govorio pod uvjewm anonimnosli,

lnace, evenmalna osuda

ltaiuaznij8, OStaj8 sMriu8nO

POSMUPIl8nia U brO)Mama

!anua,2Ul0./20H, lebrua, 2Ul0J 2011,

tim u grupi hrane za 1,8 posta (visi h cij ena povrCa za 7,7 pOSIO, hljeba i zirarica za 2,5 posta ... )

U februam u odnosu na januar naivise su porasle cijene u grup; hrune, Z<I ]. ,6 posco (zbog vi~ih cijena hljeba i Zitarica za 4,3 posto, povrCa za 2,9 POSIO",), le u grupi vodo,

NaS sagovornik upozor'Iva da su svi najvazniji dokumenti, ciju je .zastiru Del Ponte t:ra~ila u slucajevima "Milosevie'~ "PcrisiC'\ "S lanisic· Simatovie" i dalie zastieeru, On, rakoder, istiee da s u do kumenri koji svjedoCe 0 umije5anosti Srbije

Hran a i. bezalkoh ulna pica

6 posto

6,7 posto

4.6 posto

6 posta

u genocid u Srebren ici, kao i svi personalni dosj ei oficira Voiske J ugoslaviie, i slufbenika Drzavne bezbjednosti Srbije koji su se borili pod zastavom Voiske RS, rnedu kojima i srebrenickog krvnika Ratka Mladica, takoder ostali skriveni,

Pe.ri1ii61 nece naiikoditi Srbi· ji u mogucoj revizi;i IUzbe BiH protiv Srbije, jer on nije opmZen za planiranje i izvrsenje genocida, a svi dokumemi kodsteni u njego· yom slucaju, pa ; ovi s kojih ce bi ti sk in u ta zahi la, osta t ce iskljuCivo dokaz protiv ovog o fici ra, a ne proti v dr'l:ave cijoj' je vojsci pripa; dao, A. HADZIC

Statisticari u februaru zabiljeziU rast cijena

"aiUiSe DOSIIUDi,eli brana i IIO,mUnaliie

MjeseCna lnflaciia II janu· a.rlI 2011. godine u BiH bila je 1,5 POSIO, do k j e m jesec ka· snij e iZllosila. 0,7 pos to,

Prema podacima Agenci· je za stat.isliku BiH, rast cj. jena u januaru u odnosu na decembar rezulmt je veli· kim dijelom visih cije.na u l,'l1lpi duhan a za 12. POSto, za·

P.rilevoz

AJ koho I na pica I, du han

Komunik;lcije

6.4 posto

8.4 posto

5.9 posto

5.9 pust03

snabdijevanje i druge komunalne usluge za 4,5 posro (zbog viSih cijena vodosnabdi, jevanja za 6,3 posta i komuna- 10 ih usluga za 1,3 pOSta).

Godisnja inflacija u januaru 2011. bila je 2,7, a \l fehr· uaru 3,3 pos to, 10 :ma6 cia su za taliko viSe cijeoe nege u istim periodim a lani, B, T.

aktuelno

Dnevni aVill, ponedjeljak, 28. mart/oZuj.k 2011 .

"Avaz" saznaje

Do odluke Ustavnog suda Federacije BiH

Inc 0 SUSDBndir Od_ullu CIK-a

Sinot u Uredu visokog predstavnika oko 21.30 odrtan sastanak celnih Ijudi OHR~a

Visoki predstavnik mogao bi dan as objaviti odluku kcjorn suspendira stav Centralne izborne kornisiie 0 zasiedaniu Doma riarcda Parlamenra Federacije BiH i izbor predsjednika i potpredsjednika veceg bh. enti teta, dok se 0 tome ne ociruie Usravni sud FBiH, saznaje "Dnevni a vaz",

Since je u Uredu visokog preds ta v n i ka n esro iza 21. 3 0 odrzan sastanak celnih liudi OHR-a.

Valentin Incko (Inzkco) se upravo bio vrario s puta i sa Sarajevskog aerodrome odvezao se II

Ured, gdje je razgovarao sa svojim saradnicima, na eelu s prvirn zamienikom Roderikorn Murom (Roderick Moore).

Mogute je da Incko svoiu odluku objavi vee danas.

Predsjednica CIK-a Irena Hadziabdie since riije hila upcznata s mogucnoscu da se suspendira cdluka CIK-a, ali su rieki diplornari vet bili inIormirani.

nDnevni avaz" je since uspio dobiti potvrdu iz iednog diplornatskog izvora da ce Incko posegnuti za bonskim ovlastirna u ovorn slucaiu. S. N.

Hrvati lntelektualcl protiv rnanipullranla narodom

BOSnJaCMi oartneri ruse duh BiH

SDP~ova koalicija bezobzmo se poigrava s hrvatskirn elementom, kaze se u pismu

Zbog desavanja na bosanskohercegovackoi politickc] sceni osmorica pcznatih bh. intelekruala ca h rv a tske naci 0 nal nos ti jucer su uputila otvoreno pismo u koiern apeliraju proriv manipuliranja narodom.

Kako preriosi agencija Fena, kojoj je pismo dosmvljeno, porpi· snid i zraza vaj u ozbil j n u zab rin utoS! politickom krizom koja pOtresa Bos!lU i Hercegovi!lu, [e polirickom uLogom koju akt.eri te hize namjenjuju bosanskobercegovackim Hrvatima.

Grubo nadglasavanje

Kako se lIavodi u pismu koje l<10tpisuju Vjekoslav Domljan, Zeljko Ivankovic, Miljenko Jergovic, Mile La.sic, Iva.n Lovrenovic, Mirkc Marjancvic, Ilija Simic, Lukila Solja!!, dogadaj i pokazuju da se svi koj; danas govore i djeluju u ime i, navodno, u koriSt toga naroda, njime sluze manipllladvno, kao polirickim sredstvom u postizanj u nekih zssebnih politickih ciljeva.

- Kada danas dvije stranke s najveeim izbornim legitimiletoro kod Hrvam, HDZ BiH i HDZ 1990, alarmanmo postavljaju pimnje USIavne i poli ticke nej ednakosti Hrvata, za to postoje mnogi opravdani cazlozi, jer je praksa bezobzirnoga nadglassvanjs i mar$inali<:acije Hrvara od strane bosn ja~kih p oli tickih pa.rmera, osobito u razdoblju od 2006. godine, pOSlala evidemna i nepodnoilljiva --smji u pismu.

- Dva HDZ·a, medulim, nemaj ~ nikakvu povijesnu vjerodo"

slOjnost ni politicki kapita! kojim mogu pOlrazivati pravo na monopol 2aStupanja hI"VaL5kih naciona" Inih imeresa - procjenjujll osmaric .. in telek tu ul aca, i dodaj u:

- Bilanca njihova dvadeseto" godisnjeg vladanja u ime Hrvat3 je porazna, i 10 bail sa stano vista kominuiranoga uruhvanja ustavnopolititke pozicije toga nurada u Bos!!i i Hercegovini. Rezultati HDZ-ove poli tike na tom polju u Republici Srpskoj, pak, ravni su narodnoj katastrofi.

lainozaklinjanje

S druge sirane, kako isticu potpisnici, naCin na koji koalicija koju predvodi SDPBiH, uzsekundiranje SDA, pokusava cia obesnati hrvatski mO!lopol dvaju HDZ-ova nespoji v je s dobI"im namjerama i

RHU u Sluibi ·SDP-a

AUlor; pisma kritiziraju i "neprimjen;no javno djelovanje nes tranacke, ali p oli tiCki j alto angazirane oI"ganizacije Hrvatskoga narodnog vijeca (HNV) i njegova staroga/novoga predsjednika:".

- Ta US!llll(!va sarna je sebe po· niiitila i oduzela si mogucnos[ aute-

ntienoga miSljenja ; govora u okvirima pi uralistickoga modela gmdaIlSke kulture, je:r se smvilu U OlVorenu dnevnopoliticku sluzbu SDPove koalicije i opisane asimilacijske politike, demo.n.izirnjuCi one koi i misle drlikcije - stO); U OlVorenom pismll brvatskib in tclekrualaca.

pozilivnim demokrntskim uzu.sima. On je potpuno prolivan dubu Bosne i H ercegov ine, up ra vo on orne duhu cavnopravnosti, llv2iavanja i multiemicnosti u koji se i Lagumdzija (SDP) i Tihi" (SDA) deldaralivno zaklinju kllo u svetu bosansku tradiciju.

- Koliko isrinski drzi do roga, Lagllmdzija je pokazao jos na izborima 2006. godine, kandidir" ajllCi Zeljka Komsica 1.a brvatskoga clana P red sjedn i stv a B iH, ponovivili 10 i 2010., bel imalo obaz.iranja na sve Idke negativne posljedice koje su tim cinom vee bile proizvedene kroz prvi Komsicev besplodni mandai - stoji u otvorenom pismu.

- Ovo .SIO sada radi SDP-ova koalicija - nasravljaju intelektualei - nije !!ista drtlgo nego grubo i hezobzimo, surovo makijavelisl.itko poig-ravanje s hrvatskim eJeme!ltom,. koj i im je bio poneban sarno zato sm ni SDP ni SDA nlsu imali dovoljno izbornoga kapaci teta da v last u Federacij i for" iniraju sami.

Potpil;.n.ici na kraju pozivaju sve one cije se misljenje podlldara s njihovim cia se pridruie ovome apeill, u zajednickom pokusaju da se pridonese vracanju polirickoga djeJo" vanja u racionalne i trezvene okvire.

3

SMupa n s,oga

mogla s rupiti na posao tek u 1 jerol

Za nail nogornet svijet, izgleda, ima riesenie. Strancice instalirati [ZV. Korniret za nOTrnalizaciju, kao neku HSIU fudbalskog prinudnog upravnika,

U liku visokog predstavnika mi rakvog upra vnika u poli ockim poslovima vee imamo, No, on odavno ne p oseze za svoiim arbiuaznirn ov laSlenj im a, pogorovo ne za buzdovanima Domacim akterirna medunarodna zajednica prepus lila je cia sarni urede svoj u Kuru.

Koliko je ana uredna, vidiroo i bez naocala. N i domaciua u nioi nema, a karnoli toliko potrebnih reformskih, ekonomskih i drugih akcija, Utoliko ni in tervencija rnedunarodne zaiednice nije nemoguca.

Da li bi se OM oci tovala u politickim i finansiiskim sankcijarna, koje hi nasu krizu dodatno produbile, iii, pak, u mogucem vracan]u visokog predstavnika na njegove izvornenadleznosti i prava, kojim hi neslozna vias! hila prinudena da radi efikasnije, nije nimalo sveiedno. Prva varijanta pokazala bi da oni dizu ruke od nase drzave, Druga bi, medutirn, porucila politickim kvarisama da, urniesto drzave, posliedice toralnog nereda rreba cia snose oni.

Druga varijanta nesurnnjivo hi bila ipravedniia i efikasniia.

Osim u politicldrn poslieoicarnastete od krize vlasti vet se izrazavaju i u novcu

Susiceva morncad uljepsala nam jevikend, Utoliko ce nam teze pasti "dan Zalosti" koj i ee, izgleda, uslijediti krajern ove sedmice, kad medunarodna kuea fudbala odredi kaznu ovdamj oj nogometnoj organizaciii, U igri je Cak i izbacivanie nasih klubova i reprezentacije iz evropskih narj eeanja,

Sankciie nam, medutim, prijere i u mnogo vaznijim stvarirna. Zbog dramaricnog kasnjenja u forrniranju nove drzavne vlasti, na krupne politicke, ali i materijalrie, u novcu rnjerljive posliedice, ovih dana gaz!lju su narn skrenuli Mevlut Cavusolu (Cavusoglu) i Marko Man!Ovaneli (Marco Mantovanelli),

Prvi nam je, u ime Pari arnentarne skupstine Vijeta Evrope, kojorn p reds j edava, ukazao na m ogucnos t od uzirnan ja starusa u toi instituciji ako vrlo brzo ne izaberemo novu delegaciju koja ce nas ramo predstavljati, Drugi rnedunarodni zvanicnik, koji vodi Ured Svjerske banke u BiH, porucio je cia nam je, zbog neform iran ja v las tina svirn ni voi ma, usporena b udzerska podrska ove svjetske finansijske institucije II izn osu od oko J 00 rniliona dolara

Neodgovoma fudbalska vlast izgleda da se ne misli uozbiljiti. Nisra bolja, medutirn, nije ni poII ticka: kako srvari SIO j e, ona b i.

Gradani 0& DodrZaUa)U DoUi bUdzal FBiH

Podriavate Ii novi budiet FBiH koji predvida poveianje plaia administraciji za sest posto, a smanjivanje izdvajanja .za boracke kategorije za oko 40 miliona KM?

o akllleinim pi/aniirna II BiN isvij'e/II mQie/e glasali .$valrog dalla na www.dnevniavlJz.ba. Na por/ala "Dl1evnag a vaza " ju{!er Ie "Google Allalylir:s" zabiljeiio 168.94(} pos/eta.

Gral1ani mogu samo smanjili potrosnju struje

Institucije i udruzenla za zasfltu potrosaca

Praue DOSI)ediCe DOSHUDllenla strule OS)Blil Gerno nazirnu

Povecanie cijena je planski tempirano u Ijeto kada je potrosnia manja

Nikada do sada nije zauazeno ovako drasticno povecanie cijena elekrricne energije kao sto ie naiavlieno ovih dana, navode u Insriruciji ombudsmena za zastitu potroilaca BiH, komentirajuci zah tj ev "Elek tropri vrede BiH" (EPBiH) za poskupljenie struie, koje ce rezultirati vecim racunima domacinsrvima za 23 do 38 posro.

U Instiruciji navode kako ocekuiu da ce FERK u narednih nekoliko dana obavijestiti sve zainteresirane srrane 0 zahtievu EPBiH.

- Ucestvovat cemo u postupku koji ce se voditi pred PERK-om. Reagiranje Ombudsmena je do sada vise pura bilo uvazeno i ta je rezuI riralo u nekoliko slucajeva odusrajanjem od poskupljenja ili umanjenjem procenta poskupljenja. Meaurim, stiCe se dojam da elektroprivrede svjesno u svom zahtjevu traze veCi procen! posku-

pljenja, a da su vee u starru sprernne prihvatiti manje korekcije od onih koie su trazene - kazu u Ins ti tu cij i.

S ovim se slazu i u udruzenjima potrosaea te navode da ce se EPBiH tesko cdreci ekstra profita, i da je poskupljenie neizbjezno,

- Poskupljenje struie uz ukidanje razficirih tarifa, odnosno to sro vise nece biti perioda jeftine struje, bit ce strasan udarac za sva domacinsrva, posebno za ona najugrozenija. Poskupljenje [e planski tempirano naljero, kada je potrosnia mania, a prave posljedice ce se osjetiti tek u iesen i zimu, kad pocne gri j II a sezona - kazu u Udruzenju za zastitu potrosaca KS.

Dodaj u da je srednja i smanjenje potrosnje jedini naCin na koji gradani mogu utjecati da im poskupljenie struje ne bude prevelik udar n3 kueni budiel.

M.AJlVIC

Sud BiH S8 proglasilo nenadleznim

SIUea) GIPS dOSlaullen buelJinSMOm tuznastuu

N akon istraga u tzV. predmetu CIPS, koji se oOOnsi na malve,,~acije prilikom ildavanja l.icnih dokLlmenara, TuZilastvo BiH dostavilo je 8. ma.rla ove gocline Okruznom tllzilas[vu u Bijeljini komplemu dokumentaciju U ovom predmetu, saopcila je Danka Prodanovic, ponparol OkruZnog tuiilaStva u Bijeljini.

Raw se 0 opseznoj istraznoj dokumentaciji pr-

otiv 32 osobe z:a koje su prvobitno postojaie osnove sumnje 7.3 organi;:irani kriminal. Isrragom ie utvrdeno da u ovom slucaju ne postaji stvarna nadleznost Tuzilasrva BiH, nego elementi zlocinackog udruiivanja i zloupotrebe sluzbenog poloZaja iIi ovlastenja iz Kri vicnog zakona RS, SIO je u nadldnosti Okruznog tuzil.3stva Bijeljina. E. M.

PORTAL· komentar dana Iza ku.lisa akluelnih politick;h delavanja: Opozicija u RS udnduje se u jednu stranku?!

- Bosna i Hercegovina je jedina driava na planeti u kojoj poHticki egzistiraju fa~isticke'partije koje su provoclile ernicko Ciseenje i genocitL Sta bi se desilo sa Evropom i Njemackom

da nile zabranjena Hitlerova faSistiCka parrija i da nisu osudeni svi njegovi pomagaCi? Eto 1I kakvoj drZavi zivimo ista ondl! ocekivati! (Oem Fanelo)

4

nAvaz" objavljuje

Onevniaval,plInedjeljak, aktuelno 28. mar\lozujak 201 1.

Ne stisava se prasina koju ie podigla sumnja da bi spiskovi Dokurnentaciouog centro RS za istrazivanje ratnih zlocina u BiH 1992- 1995. mogli biti aktivirani. Na spisku "Izvodi iz krivicnih prijava opruzenih za ratne zlccine u BiH 1992- 1995" nalazi se oko 3.500 ljudi, mahorn pripadnika Armije RBiH i HVO-a, koji se terete za zlocine nad Srbima.

-----.-

- ..... _--

~=--===.

---

=.:.:~-=- .. =-=-:=====

........ -.._-- -----... _- ------

-...,_~--. -----

. ._ .....

~ w..

---,_

------

-.---

-~,--

:-:-~=

--_._--

-_._-.-

---_--

- ----

_____ 0;

----

-.~" ...... '"

------

-

s ea d, Hasanovie (Sa ban) Al maz, Hasanovic (Saban) Izet Hasancvic (Saban) Dzcmail, Hasanovie (Adem) Amir, Hasanovic (Ahmc) Saban, Hasanovie (Alaga) Hasan, Hasanovic (Alija) Ibrahim, Ha sa - novic (Edhem) Saban, Hasanovic (Ed hem) Fahrudin, Hasancvic (Edhem) Mevludin, H asa novie (Edhem) Rifet, Hasanovic (Edhem) Sabahudin, Hasanovic (Hamid) Samir, Hasanovic (Husein) Ramiz, Hasancvic (Huscin) Selman, Hasanovie (Ibrahim] Mevludin, Hasanovic (Lulfo) o.rn;l, Ha"llovie (Mehmed) (';.mil, H.· S8JlOvic (Mehmed) Meho, H.",novic (Mustafa) Ekrem, H.",oovic (Salih) Fadil, Hasanovie Elvis, Hasanovic Hairudin~ Hasanovic Hajrudin~ Hasanov'ic Hakub~ Hasa.novic Hasib, Hasanovic N evres~

Hasanovic Seiid) HaS31l0vic Teuflk, Hasanovie Amid,., Hasen6c Narci., Haseliie (Tbrallim) Mir.ad, Hosie (Ham"") M.ilarcm, Hasic (Muia) Alii., Hasie Enos, Hasie &ad, Hasie Haris, Hasie Se" n.d, Haski': Edo, Haskie Es.d, H.sovi': (Sacir) Vej.il, Hauo AleD, Hadhilic (Mehrni'd) Zahrudin, Hadzic (Huso) Ene$~ Hadtic (Huso) Sinan, Had,ie (Mustafa) S,do, Hadz.i': (Nuiriia) Hajrija, Hadlic Enko, Had:!i" Himoo Galib, Had",,, Huse"" H.dZit Isme!", HadZic I;.el, HadZit Nii"" H.d'it Nu::;ret, Had,zie Sinan, B .. dllc Sulejman, Hadziavdii' (HamzaliiaJ I,mir, H.d.zibulie (R.sim) (';am;l, HadZibulie (&lsim) Orner, H.dzibulie (R.sim) Senad, HadZihairic Selim, HadZihuseinovic Rusmir, HadzimchrncdQvit Fa,hro, Hadzimehmedovic Midhal, Hadzimuralovic (Hamdiia) Ibrahim, HadZiomerovic (AIiia) Elvira, Had:!iomerspahie SeIi m, Had~iosmanovic Ismel, Had'i,pahie (Muiaga) Muslafa, Hecimm'ic Sen ihad, Hebib (Sadik) Sabrija, Hebib (Zetir) Sulio, Hebibovic Ismor, Hebovi~ M •. ri, Hel." (Zahir) Suad, Herceg (Alii.) Salim, Herceg Slavko,

Herceg S recko) Herce_govac (S.kib) Semsudin, Hibic (Cerim) N ediad, Hibie (Fadil) Sead, Hibie (Mull.med) Sead, Hibie (PaS.) 5.6r, Hidlc Fatima, Hidlc Rasim, Hi.rkic (Husci.n) Ekrom, Hirkie (Huscin) Fikre~ Hirkic Alii., Hirkit Maho, HiroS Mustafa, Hodo Sifel, HOflllJlfl Amira, HOflllJlfl HMo, Horo Suleiman, Horozovie (Osman) Ahmo, Horozovic (Osman) !bro, Hosie )'1lll, H0d7.a (&mo) So-

Ako sam za bilo sta kriv, molim Boga i nadlezne organe da me kazne, kazao sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH

lim, HodZie (Abid) Niiaz, HodZiC (Avdo) Ferid, Hod2ie (Hamed) Hasan, HodZi~ (Hamzo) Galib, H<Milit(lbm) Munib, HodZic (Kemal) Nedgad, Hod;;i': (Muh.med) S.1I<0, Hod'i.': (NeDlib) Ruzdiia, Hod"ie (Se"d) Armin, Hod,i, S.tko, HodZiC Adis, HodZic Becir, Hod"ic LUlVO, Hod.it Feizo, Hodiic Hasan, Hodiic Husein, Hodnc Mevludin, HodZic Mirwd) Hodzic Mural, Hod,ie , ihad, HodZic Senad, HodZi': Zijo, Hc&icMehie (Esad) Scad, HodZie-Mehie Nerman, Hczic (Refik) Ibrahim, H07"> Aladin, Hrcanik Marko, Hranitovic Zcran, Hrastic Miro, Hrgovcie (Ivo) Zlatko, Hrgovcic (Perar) Tomislav, Hristic Mirko, Hrkat (Boris) Zlatko, Hrustemovic Smajil, Hrniic (Saki b) Mirsad,

Spisak Dokumentacionog centra RS (5)

adiiaUdi ': nr a coule treba ir auno sanl

Teski zlol:ini

No, i pored velike zabrinurosti, samo su rijetki sprernni iavno govoriti 0 spiskovima. Take nam je sekretar Dorna naroda Parlamenra FBiH Izmir Hadziavdic, u cijem izvodu iz krivicne prijave su navedeni robczni i teski zlocini, kazao da ne osieca potrebu da se pravda ikome,

- Ako sam za bilo sta odgovoran, prvo molim Boga, pa onda i l!adJeine orgaoe da me kazne. Sto se tiee osiecaia krivice, uopce se ne brinern .. Ali, covjek se mora zabrinuti zbog rnogucih zloupotreba Nijedan coviek ne treba bi ti ra vnodusan prema ra.kvim slVarima - kate Hadiiavdic.

Zbog veLikog inreresiranja javnosti, ,,A val' naSta"Ija objavljivati spisak Dokumenraci-

onog cemra RS.

Danas

vic (Hasan) Salih, Halilovic (Huso) Sejo, Halilovic (Ibro) Osman,

Halilovic (Mehmed) Sevdalij., Halilovic

(Meho) A.if, Halilovic (Redza) Re-

Salel Isouie "uzimao laOCBu

"Slobodan Vukovic" u periodu maj - funi 1992.

U tOj skoli toboie su bile smjes[ane "uhap§ene zene, medu kojima i starije, a mlade su odvodene u nepoznamm praveu i viSe se nisu vidale u zatvoru".

Na spisku Dokumentacionog centra RS nalazi se i Safer Isovi':, kojemu je u izvodu iz krivicne prijave navedena da je kao isljednik »"lelenih beretki" odgovoran za uzimanje !alaea i stvaranje logora u Sarajevu u skoli

Na spisku suo Habib (Avdo) Sabahudin, Habib (Hasan) Avdo, Habib (Hasan) Zulfo, Habib (Vehbij.) Vcilid, Habib (Zulro) Akn, Habib A"do, A.bibiia Almir, Hab i oovic (Had",) H.d;;, Hab ibovie (Osman) M.hmed, H.bibovie Ismel] Hacovic Azem~ Hacovic Ha· jrula.h, Haic Nermin] Hajdarevit (£"'1) Min;ad, Hajdarc"ic (Husein) Mirsad, Hajdare\'ic (Mehmedahja) Mirsad~ Hajdarevic Isme" Hajd,revie Rifat, Haidarevi':

Tunja, Hajd.revi" Uzeir, Hairul3- hoyie Muslafa, H.jruli Ham, Hakit S.banija, HalCin Nijaz, Halie Nihad, Halic Rasim~ Halihodiic Hajrudjn, Ha1ilovie CA,i",) Se.d, Halilovie (Azem) Nermm, Halilo-

Sad, Halilovit (Redia) ReSad, Halilovit (Safe I) Emir, HaJilovic (Uzeir) Uzei.r, H.lil<>.ic (:azim, Hal.i.lovlc A$rnir! Halilovic Padi,l, Halilovic Hajrudi.n~ llalilovic Huso, Halilovie Ismel, H.lilovic Snfe" Hamovie Samir, HaliloviC Sefer, Hald~ie Mithad, Hamidovic (Hu.niia) Adna.n, Hamzit (Fikret) Nih.d,

Ham"ic (Him<o) Salih, H.mzic(lsmel) Edin, Hamric A.i.m, Hamzie Hamza, Hanie (Smaio) Hajro, Haljie (Hasan) Mehmed, Hara6c (Fadil) Sen.d, Harba§ Jasm.in, Hardarcvic (Mehmed.lii.) Mir.ad, Harderbasic (Hamid) Semsa, Hasa.nagi': Apko, Hasanoogie (Refik) Senad, Hasa.tlhod!:ie

Alija Izetbegovic

N. spisk u su i Husk.i': Redo, Huii" (Dernail) Nail, Huii'; (MulI.med) Beeir, Hukie (Abid) Sofet, Hukie (Hu,,,) Halid, Hilkic (Mujo) Sabahudin, Hukic (Mujo) Sabi~ Hu.ki<'<!vit(Mcbo) Suleiman, Hurem (Ragib) Ragib, Hurem Ned7..ad,Hurem Zabid,Hurie(Hasib) Hasudin, Huric Ejub, Huric Hazim, Huric Redzo, Hurtie Hakija, Husabasic Bego.Husabask; Homo) Husakanovic jasmin, Huseinovic (Hasim) Husein, Huseinovic (Hakim) Husein, Huseinovic (Hamid) Brajko, Huscinovid (M"'ud) Jasmin, Huseinovic Aljc, Huseinspahic Kemal, Huseinspahic Mehmed, H useinspah ie D,emal, Busic (Fadil) Sulio, Husic (Ibrahim) Ziiad, Busic (Ra!id) Ne" m, Husic(Ramo) Nuriju, Husie Veika7, H uskic (BeCir) Ahme!, Huski': (Fadit) Sifef, Husk';': (Faruk) Sabahudin, Huski': (Husein) Rok, Huski': (Suleim"D) Diem.l, Huski':

Abdel, Huskie A.lbin, Huskie lzudin, Huski': MlhrJt, Huski" Naim, Huskie No,.r, Huso"i" Salko, lbrahimb.sic (Mevludin) Mihidin, Ibrahimovic(Adem) Nufik, Ibrahimovie (Nuri!) Idriz, Ibrahimovic (Sulio) Muje, Ibrahirnovic HaJi.m, Ibrohimovic Muhamed,

Ibrahimovic N uik, Ibrahimovic Ra.miz~ lbrisevic Besim, Ibric (Adem) Ziiad, lbri': (Muie) Alii. Kuna, Ibric8 (Mehmed) Muris, Ibu &lha, 18ni.lovio Neboi!., Ii.., (Bari",) Liubomrr, rlmJlovic Amir, n ie An to, 1Iij.., Medini, lLinovie (Frane) Stipe, lmsi",vie lbra.im, lmSll"o"ie Me.ho, Imamie (Sulio) DZeDlOOv, Im.movie (Muharem) Bekir, 1marnovie (Mustafa) Jun.iz, Imamavic (N azif) Safel, lmamovie Ernin, Imamovic Orne.r, Imamovil: o.sman Osmo, lmarnovlc Zai.rn, 1m.novie (Bajro) R.sid, lnie low, lsako.ie Hajrudin, lsanovic (Nazi!) Sefik, Is;e (Sabao) Fadil, Isie (&'moo) Kemal, JsIamagic Sakib Kime, Isl.movie (Semsudin) M irsad, l,lamovie (Semsudin) Mirsad, Isl.movie (Ismet) Semsudin SemS<!, IsI.movie (Ismel) Almj" ko S taljo, ],I'rnovic(R"rnz,,) Mujo, Ism.iilc~ (e "die (A ilmet) 1 asko, I sovi': Safel, J"ie Nii'" Ivanie Man:el ,'vanie .M.ijo} h'anic Pavo) l\l'anic Sdpe, Ivankovie (Milan) Z""'lI Matak, IvaokOl';c Dane, h'llIIovic Droguun, I.djic (Serafin) Anmn Posa""c, lvic Gojko, lvic Zrinko, Ivica Mangan, Ivojevic (Emin) Abdulah Dulo, IdZanovic (radij.) Franjo, lzetbegovie (Muslafa) Alii •. (Surra 81ajle prezim811a sa .piska

koja POC;IIjll s/"""," J i K) F.K.

pogJedi

Dn evm avaz, po nsdjsljllk, 28. marVoiujak 2011 ,

ANALIZA Pred sutrasniu siednicu PIC~a

Vet pet godina priea se 0 gasenju Ureda visokog predstavnika, pa se to ne desava • Ko Brckom ne priznaje status distrikta • formiranje drtavnih vlasti problem za cornace institucije

(JHR: Oak se lie is(IIJlli pel ciljevil i dva uvjela, osliljU i bOllske Qvlasti, kilo zlJdnji insfrumelllzaslife

Vijece za implemenraciju mira (PIC) surra i prekosurra U Sarajevu pred sobom ce imati vise nego dinamican dnevni red.

Da je "agen da" arrak rivna, pokazuje i cinjenica da ce PI C- u pris ustvova ti poliri <oki direktori min istarsta va vaniskih poslova drzava Clan" ica, Ranije [e bio najavljen i dolazak Miroslava Laicaka, u ime Servisa za vani ske poslove E vropske un i j e, al i zbog o ba veza u Brisel u on i pak nece m 06 doci u Sara j evo.

Zgusnuta "agenda"

N c, u S ara] eve dolazi Tomas Kanrrirnen (Thomas Countryman), americki diplornata ispred Steit deparrmen!a zaduzen i za BiR, re Nikolas fon der Venge Graf Lambsdorf (Nikolaus VOII der Wenge Graf Larnbsdorff) i Pjer M,ire! (Pierre Mir· el), dir-ekIe r za BiH u Di re.klOraru za prosirenje Evropsks: komisije.

S ta se rneze ocekivati lIa ovom PIC-u?

Uz razgovore 0 politickoj sitllaciji u BiH, fe blokadi nastaloj nakon fonniranja v[asri u Federaciji BiH, kao na-

jznacajnijcj terni, dosta rijeci bit ce 0 starusu Brckcg.a neizbiefno ie pitanje SIlltusa U reda vi sokog predstavnika nakonsto je EU u svcjim proslosedmicnim zakljuccima Vijeea

minisrara po prvi

p U I i zvanicno progovorila 0

izrniestanju OHR-a iz BiH.

- Ocekujem da cemo puno pricati 0 statusu Brckog, Pitanje je [esu Ii se stekli svi uvjeti za zavrsetak posebnog rezima i zarvaranje kancelariie OHR-a u tom

gradu? Nije dovoljno to ~to je rijeseno pitanje sna b dijevanj a strui om.

Problem je u rome S to j edna od strana u arbitraznorn sporu n e priznaje dis Erik t, vee ga sma tra svojorn teritorijorn ~ tvrdi nam jedan diploma ta drzave Clanice PIC-a. Uz ovo, pitanje legaliteta federal nih vlasri je ne· izbjdno. PIC &se

instirucija, pesebno Cen rralne izb orne ko· misije, lako is argu-

AmbasadaSAD: Sir,Olla 1I0aliCi)a za prOUOdenJe relormi

Diplomate SAD i EU u BiH rad e kae panneri kako bi pomogli BiH da ostvari eiIj inlegracije u euroatlltD wku zajednic:u. Pe2ivamo sve poliucke lidere u BiH da uspostave siroku koaliciju na ddavnom nivou kako bi BiB mogla krenuri naprijed sa potrebnim reformski.m procesima i osHllim mjernma neopb,odnim z.a napredova·

nje u pogledu politickih, ekonemsklh i druslvenih interesa ove zcmlje koje & dovesti do integracije u Evropu - navedeno je u odgeve, ril Ambasade SAD u Sarajevu us !!liS upi I da proko m.entiraju preds!ejeci PIC.

- SAD i dahe snazno po· ddava jura d visokog predsravn i ka i pozi vaj u z.vanicnike BiB da rade n3 pi·

lanj ;m3 ko ja. ce dovest; do kenacnog zatvaranja OHR- 3. Am basada blisko saradllje sa Delegacijom EU i pozdravlja mogucnosl njeneg ojacanog prisustva i sve vaznije uloge Unije u BiH.

OCekujemo da Ce Vijece za implementaciju mira razgov"u:ati 0 ovim i dl"ugiro pitanjima wkom sbjedeecg sastanka - .receno narn ie.

mentirna "platforma!a", te njihovih oponenata iz Banje Luke i Mosrara

Malo j e v j erova tno da ce se 0 tom pitanju donosiri bi- 10 kakva odluka, s obzirom na poliriku medunarodrie zaiednice da se ovim preblemom (jos) bave dornace institucije,

Nti ka-

Dodalne informacije

Clanice PlC·akoje nis U u EU trebale bi biti dodatno informirane 0 planovima Uniie da ojaca svoje prisuSIVOu BiR.

- To ne maci da ce se razgovara ti 0 zatvaran ju 0 HRa. OHR neee biti zatvoren u skorije vrijeme..Mi smo evrsD u tome da ce se to desi ti tek kad se u cjelosti ispuni 5 cilje· va i 2 uvjeta (S + 2). I ranije se Nlgovaralo 0 izrnij~lanju OHR-a u Bee, Zenel'1l, Brisel, Njujork ... U svakomslucaju OHR i bonske ovlasri ostaju kao krajn je sreds tvo - [vrdi nam jedan od diplomam.

On podvLaCi da se javno· SI u BiH ne treba brinuti.

• Medunarodll3 zajednica ne& donij eli n i kakve ish i Ir· ene odluke. Pa 0 zatvaranju OHR-a priea se vee per godina, a mr nismoblizu 10m ci· lju. Neeemo ostali vjecno u BiH, ali neeemo ni oliCi iz ove zemIje Lako brzo - na· glailava lIallsagovornik.

- Na~ je srav da dek BiB ne dobije kandidatski Slams, OHR nije prepreka na evro· pskom pum. Kada se govo· fio ojacanom angazmanu EU (1 BiH, onda su Arnerikam:i Slava cia je to dobar ko· rak naprijed, a.li da bi prije biIo kakvih aklivnosli u vezi OHR·a treba neko vrijeme pralili kake se penH,a i ha radisef DeIegacije EU u BiH - receno nam je.

S. NUMANOVlC

5

Licnost dana

Boris Tadie

Predsjednik Srbije mazda ima dabre namjere, ali ne i pedigre za uspiesno posredovanie

Zavadenirn stranarna cesto je porreban sralozeni i dobronamierni posrednik kako bi pribliiili stavove i dosli do zajednickog rj esen ja Posvadanoi bh, vlasti u tome, medutim, nisu uspieli da pornognu ni Valentin Incko (Inzko) ni am basadori zemalja clan.ica Vijeca za provedbu mira (PIC), pa je vee zbog toga prilicno iluzorno oceki va ri da posrednicki posao uspjesno odradi predsjednik Srbije Boris Tadic,

A upravo on se samokandidirao za tu ulogu, izrazavanjern sprernnosti da "posje[i BiH is vcdama sve tristrane pomogne u rjesavanju velikih problema",

Sprernan sam da razgovaram ne samo Sa vodstvom srpskih vee i bcsnjackih i hrva tskih s tranaka, re kao j e Tad;'; u Briselu, posliie SUS.feta s eelnicima Evropske unije [ezijern Buzekorn

(Ierzy), Zozeom Manuelom Barozorn (jose Barroso), Kerri n E§!On (Ca th erin e AshIOn) i Stefanom Fileorn (FueIe).

Kako kaze srbijanski lider, svi on; ieljeli su da cuju n jegovo m.is lien je 0 Stall j U u BiH. Je n lime mozda sugerira da im se to mislienie dopalo, te da [e i od njih dobio podstrek za posrednicku misiiu u BiH?

Predsjednik Srbije, ipak, nerna bas dobar p ali ticki pedigre za ulogu za koju se sam prijavio, Ion i drzava koju vodi nisu II imalo nev ini u gomilanju ovdasnjih problema. Utoliko bi i njegova objektivnost, pa i dobmnarnjernost, bila pod upirnikom u pokusa i u da doprinese razuzlavanju nasih problema.

Boris Tadic roden j e u Saraievu 15. januara 1958. godine, Predsjednidku funkciju u Srbiji obavlja od 2004. I .... M.

Porazavajuci rezultati vlasti

BiH iSDUniia suega 25 DOsio obaueza

Podatak koji je objavila Direkci ja VI evropske in !e.gr" acije BiH cia je naSa zemlja u drugoj polovini 2010. godi· ne rea.lizirala sramllih 2S pOSta Z3.damka iz dokumenlll Evropsko partnerstvo govori kolikoje vladajuca gamilUra ptoteklib godina radila. ns PUIU ka EO.

Pol Ugodi~D j i P regIed, zakljucen s 31. decembrom pr'051e godille, pekazuje cia je od 308 predvidenih akti vnosti u pOlpunosli realizirano 76, dok je na prijedlog na-

S.DBC

dldnih institucija prolongi· rallo i;!;vrsenje 232 zadalka.

Od 48 kljucnih krilerija, realizirano je svega 15, ad .37 po)i!ickih 13, dok je od pia· nirana 34 ekonomska realizi· rano minimalno devet krlte· rija. NajboIji ruulrari posli· gnuri su u okviru prioriteta iz poglavlja pravda, sloboda i sj· gumOSI Ee je od pJaniranih 3S realizirano I Oakti vnos Ii. U borb i pre ri v organ izir:lrIog kri min ala i terorizma od Irl pla.niranerealizirane su dvije ebaveze. S. R.

• Vrijednost izvrsenih gradevinskih radova u Federaeiji BiH III februar 2011. godine, u odnosu na prosjecnu vrijednostproslegodine, mania ie za47,8 posto. U odnosu na isti mjesec: prelile godi.ne vl"ijednesl radova veca je za tri POSIO, objavio je Federalni zavod za starisriku.

Sta drugi pisu

6

D~eVlli avaz,ponedjeljak, m OZ ale k 28. marVoiujak 20 II.

OsiglJranje ee nadoklliJdi/i s1elIJ

Nece se .naqadan" s pacijentima

UeHari uSrbUi cese moCI oSlgUral1 od odgoUornosl1

T", .lUll

Liekari u Srbiji moci ce se osigura ti od profesionalne odgcvornosti, a to osiguranje ce pokrivati sve slucajeve, gdje ce se rodbina ili pacijent obracati za nadoknadu stete za sume od 200 do 10.000 eura po liekaru, izjavila je direk torica L j ekars ke komore Srbije Tatjana Radosavljevic,

o na je kazal a da ce ta

II stanova od n aredn e ned j elje obaviestavari ljekare 0 osiguranju od profesionalne odgovornosti, navodeci da je prije petnaestak dana potpisan ugovor 0 takvoj vrsti osigu ran ja,

Radosavljevic je navela da ee to "skraCi va ti put pad j en tim a ['., jet ce se s osiguravajucom kucom moci nagodiri priie sudenia, a da ce istovrerneno stiriti ljekare, ali ad ta kozvane defan zi v ne m edicine,

Djevojke se fusirale nasred ulice

nesreea ZbOg gOlihMUoaCiCa

mondo

Vozac iz Los Andelesa izazvao j e sao b racaj k u jer je, urniesto u put, gledao u gole djevojke koje su se rusirale nasred ulice,

Akti vistkinie za prava ~ivOlinja odlucile su da naprave mali perform ans n a j edna; cd najprometnijih saobracajnica u Los Andelesu povodom Svjetskog dana vode. U ttl svrhu su na ulicu iznijele improviziranu tuskabinu, skinule sve sa sebe i po rete se rus i ra ti.

Novinari televiziiske stanice CBS otisli su da zabiIje~ dogadaj, a uspjeli su snimi ti nesrecu ko j u j e ova] perforrnans i zazvao. J edan muskarac je lakse povrijeden u saobracaiki kada se, vid j evsi go le d j evoj ke ka ko se rusiraj.u, zakucao u drugi au-

Prates/irale ztJog vade tornobil.

Djevojke su protestirale zbog kolicine vode koiu korisre industrije Z3 preradu mesa, tvrdeci da bi smanjenjern proizvodnje za sarno jedan kilogram mesa bilo ustedeno vode za sest mieseci tusi ran ja,

Amerikanac napravio letke

Trali BeerMinOg deCM8,Ziuog iii mMUOg

Domingos Oliveirn (50) odlu60 se rijesici deeka svoje 19-9odisnje kcerke na neobican nacin. Napravio je letke i poli j ep i 0 ih po s rudenLSkom kampllsu.U cijenio m u j e gLavu na 3. 000 dolara, a ame:ritka polici ja nakon [0- ga je u bapsi]a Oliveiru.

Prijavili su ga kcer i decko nakons!O su pronasli nekol.iko letaka kucne radinosti na kampusu Grosmont. Na njima je pi.alo kako je decko seksmlni prijesrupnik i n udi 3.000 dolara za "zivog ili mrtvog". Policija je potvrdila kako je decko regislrir-

Oliveira: Nudl i nagradu

an i seks ualni prije$ tupn ik, pise "Fox". Oliveira u pri tVOnl eeka saslulianje pred sumjom.

ZENICA Skandalozan odgovor opclnara

Z OB st 18 8ma nouea

za -18C8 -8 18CaBa?!

Ostalo mi je da se ubijem s djetetom iii da ga dadnem na usvajanje, kaze Hamdija Kadic, otac bolesnog Denlsa

Zahtjev zaposlenika Opeine Zenica Hamdije Kadica da mu nacelnik Zenice Huseiin Srnailovic odobri jednokratnu novcanu porno'; za Iijeee!) le sina Danisa odbi ien i e kao necsnovan, i to zbog "usteda u F ederaciji",

Kako j e u od I uci na vela Opci n a, uz po [P is d irek to rice Sluabe za zaiednicke pos love Opcine Senad e Dedic, Smailovic je =~_,~~ odbio porn- 06 pozivajuci se na Zakon 0 u.stedama II Federaciji, kojim je propisane da se no vca na po- .'i:m:.i/n ~;~.

moe moze is pI ac i va ti sarno zaposlenicima, i to u sl urnj u pcgorsan j a zdra vstveneg stanja. Kadic [e uposlenik Opcine, all, eto, njegov bolesni sin nije.

Malisan Danis Kadic 6e t 9. aprila napuniti per godina, Zbog komplikacija nasta-

Danis Kadic S ocem Hamdijom lih tokom poroda i u postporodainom periodu te neadekvarnog liekarskcg vodenja Danisu su diiagnostici.. mi poremecaji cerebralnog kretanja,

- Od rodenja Danis ima problema, koie vee pet godina rjesavamo, ledan po jedan. Liekari kazu da proces rehabi li tad j e rra j e sedam -osarn godina, Sla da kazem nakon

ovakvog odgovora adminsitraciie. Preosraie mi jedino da se ubijern iIi da svoje dijete dam na usvajanje porodici koja ce mu platiti lijei'enje - kaze Hamd.i:;a. A. DiE.

Pred uskrsneblagdane

MedUgOrie OCeRDie reROrdnU posietu hOdOCaSniRa

U junu 58 obiljezava 30.. gadisnjica ad prvog u.kazanja

Medugorje, jedno ad najpopularnij ih rnarijanskih sveusta na sviietu.spremno je za docek desetina hiljada liudi, koliko se ocekuje tokorn predstoiecih uskrsnih blagdana,

Priblizavanjem Uskrsa, najveeeg ka!Oli~kog blagdana, u svelisle Kraljice mira u Medugorju pristiZu. grupe hodoiOasnika iz svib kntj eva sv i· jera. J u~er smo ispred Crkve svetog J akova zatekli grupu ho-. doeasnika iz Iralije, koji EU, ka· ko nam kafu, ove godioe dollli ranij e !lego uobiCaj eno.

- Zelimo provesti malo vise V't"emena na ovom predivnom mjesru. Mislim da se ill·

Me{/ugorje jucer: Ver: sligli~ grupa PQsjelilaca it /Ialije

gdje n3 svijeru n.e mo.~ osje- plinom i liubavlju. R.adujemo

ci ri rakva jedna bliskos[ prema se uskrsnim blagdanima - ka-

vjeri kao ovdje. Sve odi~e \0- 2,00 !lam je Masirno Pel!ni

Penava: Do/ali ~eslo (Massimo Pellini) iz Italije.

J er ko Pena va iz Posus] a dolazi i;cl6e u Medugorje da hi, kako kai.e, ispred k.ipa Krrujice Mira skiouo say tere! koji je nosio u posljednje vrijeme. Do ciao je cia ee tokorn U sk.rsa ponovo doCi u ovaj grad.

lz Turisticke zajednice Medugorja navode kako reova godina, po posjeeenosti, biti rekordna, s obzirorn na [0 cia se u junu obiljclava 30. god.i~nji· QI cd prvog ukazanja, kojem je, kao sto je poznato, svjedoeilo Sesl vidjeliQl. A. Du.

ba koje se vode kao nez,aposlene vee! je za 10.501.

U januaru 20] L bro.j zaposlenih u naWj zemlj i iznosio je 696.190. U odnO$u na decembar 2010. godine, kako pojailniavaju u Agenciji, broj zaposlenih smanjien je za 0,4 posto. B. T.

Drastitno povecanje u odnosu na januar 201

U BlH neZapOSlenO 526.686 oSOba

Broj nezaposlen.ih II ian llafU ove godi!le u BiH iznosio je 526.686, nainovlji su po dad Agencij e z,a statistiku BiH.

U poredenjll s istim mje. secom 2010., uocava se rast nezapos I enos [i za 2, lin dek8nj poe!!, odnosno broj osa·

mo zai k Dnevni aV31, ponedjeljak, 28_ ma rtlo!ujak 2011.

Svjetski lanac brze hrane stize i u BiH

'Me onald'S' nauelo oluara dua ob-eMla u sarajeuu

Gradani ce imati tzv, instore restoran u Titovoj uUci i drive in lsprednotela "Radon Plaza" • Planirano sirenle i na Tuzlu, Banju Luku, Zenicu, Mostar. ..

Globalni proizvodac brze brane "McDonald's" s pocerkorn ljelao pocastit ce gradane Sarajeva svojirn proizvodima, a licencu za "McDonald's" irna firma "Gliese", sazna j e "D I) evn i .8 vaz"

Planirano je otvaranjetzv, instore restorana u Tirovoj ulici na oko 400 kvadratnih merara Obiekt bi trebao biti otvoren U juju ave godine, a grubi radovi adaptaci j esu vee poceli.

Gradevinska dozvola

- Otvaranje drive in restorana ispred ho!ela"Radon Plaza" plan iramo krajem ljeta, negdje u avgustu ili najkasnije seprembru, sve zavisi od opcine Ilidza, kola ubrzo treba izdad gradevinsku dozvolu, Urbanisticku ssglasnost smo jos rar; ije do b iii " receno uam je u bh. odjelu globalne kornpanije za proizvodnju i distribuciju brze hrane.

Kako "Avaz" saznai e, arhi tek 10- milo ri esen je za oba proiekta radi Faruk Kapidzic, arhitekt koji je radio "Avaz Twist Tower", a za objekt u Titovo] ulici ,,McDonaJrls"je.angai.irao i francuskog arhitektu sa zadatkom cia napravi poseban dizajn za BiH

Korporaciia "McDonald's" plan; ra d a u na.red.n i h 15 dana zvanieno objavi da dolazi u BiH, a vee

7

Sta kazu poznati

Kristina Agiljera

He mogu se oblillOuall Drema necUlm oceMiuanlima

- Sedrnieama sam vjeZbala tehnike plesanja, pisala pjesme za film i odiazila na casove glurne, I uz sve 10 nastojala biti do'---> ...... __ ----' bra rnajka svom sineicu Maksu Sve to bilo jevrlo srresno, a ja ria SITeS reagirarn - mrsavljenjem, Pa, Holivud nameee stanovite standarde sto se tiee izgleda, no ja se ne rnogu oblikovati prerna neeiiirn ocekivanjima, (PjevaCica za ; Gloriju")

Jana Minov

MUZICare ne dilelim naienel musMarce, uec·na dObre i lOse :

- Muzicare diielim na dobre i lose, a ne na zene i ' muskarce. Ovdje u Americi se ciieni onai ko umiie do- i

bro da radi svoj POS30, take da se pitanje pola uopce i ne '---- _='

postavlja, Cak posroje i udruzenja za zene dirigente, Mi- Mino-v;--· slim da su ovdje vee sredin om proo I og i pccetkorn 21. sto- lna6ajna

lieca zene ostvarile znacajna dostignuca na ovom polju dQsfignuca

umjetnosti. (Dirigemica za" Velemje novas';")

Ljubomir Bandovic

UUbOmOra ie gIUDOst, neSlgUrnOSI I sleme zla

Bandovi¢:

Pedagoski raliQli

- Kao klinac bio sam ljubomoran, ali kasnije ne. Liubornora je glUpOS1, nesigurnost i sjeme zla, Ako [e neko usmjerio Ijubomoru prema meni, onda cu iz pedagoskih razloga uci nil; to od eega on strah uie, a ako mi n e. ko bezrezervno vjeruje, ouda to povjerenje necu prokockati nizasta na sviietu.

(-Glumac .za "Slaty")

S" t k " d r:::::71 S 033/261-393

a azu u naro u LC:::::J redakcija@avaz.ba

sporliSlii umielniCi

- Svaka cast nasim fudbalskim reprezentativcirna na pobjedi nad Rumunima, barern su nam na trenutak razbili sumorno politicko sivilo i ucinili da na trenutak pobjegnemo od teskih vijesti, Nama obraz u svijetu svjetlaju samo sportisti i umjetnici, (Cilalac Enes T: iz Sarajeoa}

,

Vrijemeje .....

'IIIII_...........,..,._...., ...... __

Vremenska prognoza 28.3.2011.

Priprema se objekt u ~enlru Sarajeva: .Radovi u loku (f.'": F. foe")

je die upcslenika na obuci van nase zemlie.

Treba israel da svaki "McDonald'sov' restoran uposljava oko 70 osoba,

" Plan narn je cia se ~irirno i van Saraieva, Mete su narn Tuzla, gdje na umu irnamo novi 0 bjekt koii zaiednicki grade kompanije ,.Avai' i "Robot komerc", te Bania Luka, Zenica, Mostar ... BiH ie nova w.:aYa u lancu objekata koje otvara "McDonald's" naken deset godina Ovi.m ielimo pokazan cia su ulagania u BiB sigurna i podsrnCi ostale pmencijaine slJane invesnlore cia slijede naS primjer - rei'eno nam je u ,,McDonald'su". S. N.

Sigurna ulaganja

Dva saraievska restorana ponudi t ce obroke sam 0 s pil ecirn i govedim mesom, te pica i osvjden;a koja ova) lanac bIze hrane nudi \! svojim objeklima.

Dall st.asllcUU Da vaSum proda)oom mIasm ,liD 0'111 DeVDI val? UROllkO nlsta' nazouna nasna SUI8decebroI'8Ue18lalooa:

33 2 3 UI 0 731 40

'6 BA'N..I'A LUKA

Oblacno S Hiium

Ocekuje se urnjereno do pretezuo oblarno vriieme s kiSow, najpriie lJ zapadnim podruciima.a tokorn dana i u osralim dijelovirna, dok je u Hercegovini, uz kisu, moguca i grmljavina Ncllo vise padavina o&ku je se posliie podne iii kraiern dana. Vjerar slab do lIllj"fen zapadnog i jlJgozapa· dnog smj.",. J U tarnja temperatura ad 2 do 8, na jugu do 12, a naj .... iSa dne. vna ad 10 do 18 ~repeni.

""liM 18

Z:ENIC,A ,~

SA.RAJEVo 14

18 GO AAZO E

}4

PONEDJEW1

UTORAK SRIJED

~a.zon.

JUTARhJE ra,.!PE'AII.TI..f:IE 011 l'C do 12"C [JrmrNE' ra,tF£RATURE od 7"C do 18'C

3r;L~, ;!!!l~1_

JIJTARNJE TaftRA TURE odO'C do 1l'C [JNE'IN'f TEMPfFtAlIJRE 011 10'1: do UI'I:

211.1]_2011_

JIJT ARm:. lEMPERA T1JAI: oil 2'1: do 12'0 ~ME TEMPEAAlU'RE ad 10'0 do 18'0

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA _

Bia meteornlaska pmgnal.l je relalivno nepova lina. Promi B nljive vrem Bns ke pril ike, prac~nB pOiecanom obla~nQStu I p:ldavinama. ked osoba sa D.'lihiCkim smelnlama met· gil! bi uzrokovati legobe po,put MIVOle. dekoncentra~ije. nesani~e_ Negativni uije~aJ vr&· mana bit Ge ubl'aten blagim padom tempBl1!1ure zrnka.

Grad Sarajevo .. 28. 3. 2011.

I,lazak 06.35

Zalazak 19.06

Zala<a~. 13.20

Fikret Plevliak, premijer Vlade ZDK

nisla bez DOUih radnih lIlieSla

Osnovni pnoritet Vlade ZDK 1.1 ovorn rnandaru ie zaposliavanje, istice nien premiier Fikret Plevljak, II intervj II u nov in skoj agenci j i 0 nasa.

Na podrucju naseg kantona vlada specificna drusrvena, sociialna i ekouomska atmosfera, ada bi takvu situaciju relaksirali po rre b no je da pok usarn a za posli ri s to veci b ro j ljudi, kaze premijer, i dodaje:

- Nijedna vlada, nijedna administracija ne zaposljava ljude, nego s tv. ra 1.1 S love k o] i b i om 0 gucili ekonoms ki ef kasno zaposljavanje, Povecanje Stope zaposlenosti orvorilo

b i pros tor za razvo joe p rograrne. N e ulazeci u prec izn e

po datke, val j a reci da j e broi Z" D oslen i h i nezaposlen i h osoba u ZDK gorovo izjednacen, sw ie, same po sebi, do" vol ian pokazateli, Tom cdnosu [reba dodari broj penzionera i pripadnika drugih populaciia, pa d. vidimo koliko je kornpleksna siruacija, koja bez razvojne komponente ne maze biti dugorocno popravljena - kal:e Plevliak.

8

Dnel'lljavaz,ponedieli~k. t e- me 28. marVozujak 201'1 .

Krs

Nuklearke nisu daleko

siri strahl?

Propao prosloseurnlem pokusaj ponovnog ukljucenja slovenske nuklearke

c.tj]. - "P<>"~""'''''' ... p.ad.o ...

strofe joS nisu sasvim rasviietljene, Eksperri tvrde da radioaktivne eestice u zraku koje su iz J apana stigle u nas 1.1 zem Ii 1.1 nisu opasne po zdravlje ljudi, vee h rana koj u b ismo eventualno konzurnirali iz te zernlje,

Fuku!lirna je, medutim, vee svuda u sviieru shvaeena kao opomena, a Balkan se rrenutno suocava sa sturim informacijarna u vezi s tim :1m se desava u n uklearci Krsko,

Pokusa] ponovnog

ukljucenja elekrrane Krsko prosle sedrnice propao je i er je precizniji pregled stanja opre-

me i pogreske koja se dogodiIf! na 380 kilovoltnorn dalekovodu pokazao nekoliko odstupanja na vise sistema.

U okruzenju nase zernlje aktivno je desetak n uklearki, Bh, eksperti, kao i v Jasti, su teo No, javnosti neko svakako dugu ie odgovore na pi tanie u kojem srepenu aukleame opasnosti mi danas ~ virno i ima li drzava koja egzisrira u takvom okruzenju organizirane poluge putem kojih bi djelovala na zsstiri stanovnisrva i pornoci u slumj U nekog inci denta

5.S.

alarmirao svijet Banje Luke i Mostara

Problemi koji su sepoiaviIi u nuklearci Krsko, u svjetlu desavan] a s iapanskom karasuoforn i globalnim strahorn od radioaktivne izlozenosti potaknuli su i razmisljanja u balkanskorn regionu 0 sveprisumoj opasnosti oct rnogucih katakli<JUj.

U Evropi, ali i drugirn diielovima sviiera, proteklih dana odrzani su protesti proti v nuklearnih programa tamoon jih v lada, dok u naso] zemlji, te susjedsrvu pozivaju na oprez pri kupovini namirnica, Posljedice japanske kala-

Sutra i prekosutra na Mrakovici

noUe melode proliu leroriZma

Ministarstvc unutrasniih poslova Republike Srpske, u saradnji sa Fondacijorn "Hans Zajdel", organizovace 29. i 30. marta na Mrakovici medunarodnu naucno-strucnu konferenciju 0 suprostavljanju rerorizmu - rnedunarodni s tandard i i pra vna regula ri va.

AVO savietovanie, na koiern ce ucesrvovati oko 90 predstavnika iz oko 10 zemalja, ima zadatak da kroz prezernaciiu naucnih i strucnih radova predlozi nove metode u suprotstavljanju rerorizmu,

U MUP-u RS Srni je porvrdeno da ce na ovorn skupu, pro vorn ovakve vrste u BiH, osnn predstavnika RS i Federacije BiH, izrnedu ostalih, ucesrvovati i predstavnici Srbi[e, Crne Gore, Makedoniie, Hrvatske, Bugsrske, Rumuni[e, Rusije, SAD, i Francuske,

Americki konaresrnen trazi Dejton2

noul SMUD za DOUa rlesenJa!

Americki kongresmen Majkl Tamer (Michael Turner) jucer ie na "Briselskom forumu",. objailnjavajuCi stay Vasingwna, rebo da bi, poslije 15 godina od Dejtonskog sporazu rna, sa da moid a najp rije mora 10 da seri jd i kosovsko piranje da bi se rijeilili i problemi dr.zavnog ustroj-stva Bome i sve ostale nevolje u regio.nu.

Zaw bi, prema njegovom miSljenju, mozda lrebalo organiz{) va ri - -De j [Q n 2'" za sveu k u p no rjesen j e olvorenih problema.

.0 D ...... .III

"INTERSiPGIII'" 8EAvn QVE

ercator Pika SI'tJ.-IIp.Ij(Jjt~ lijtpr Immlkr

_~ Mercator

na organizam

Celli ar za istrazivan j a San D i jego iz Kali forni j e u 0 kviru vjezbe »x 24 Evropa" koja bi trebala poceri danas osrnislio je virtuelni, odnosno zamisljeni seenari] razornog zemljorresa,

Once prekosutra "pogodili" Bill, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedonii u i Kosovo i bi t ce i acine 7,3 srepena po Rihterul Desetiue hili ada ljudi izgubitce ~ivot, a marerijalna steta bit ee ogremna. Po l.T'CS ce izazvari cu nami u J adranskom mOm koii Ce progutati gradove na crnogorskoi obaJi, Neum, te gradove mak.· rske rivijere, a polumetarski val iii,rit ce se brzinolI! od 300 m/h.

Neslanak struje

Ovim pokusom, imemetvi db 0 Ill, ::teE se i strazi Ii moe drustvcnih m edija i koristen j a res ursa imernel-zajednice 10- kom operacije ublazavanja posl i celiea p rirodn ih ka las !rof •.

teme

OnBvnl avaz, panedjBllak. 28. martioluiBk 2011.

Simulacija prirodnih katastrofa na Balkanu

EjjJJ~ vJJl J~jjJJJJ Y~1~Y JJJ J t~JJ~ JJJJ

• Scenarij u slucaju norora • Najugrozenija podrucja

Zami~ljelli pollimelarski val tii~iI ce se brzinom ad 300 mlh

• Cili ovakvih vjezbi ie ukaza ri na S IVan koje se ponekad zaboravljaju, To je, zapravo, jedan vic! priprerna sra bi trebalo poduzeri II slueaju da dcde do zemljorresa, Kada do de do katasrro fe, odmah dolazi i do prekida komunikaci ja, N e co de tel efon i, in ternet, sateliti, nestaje struje .. .Tada rreba pronaci drugi nacin Z. obradu podataka, al i i za oba vi estavan j e s tanovn is tva 0 0[10 m e !i10 treba ('i,nili, - poiasnio ie iueer za HD nevni avaz" I van B r lek iz Odsjeka za seizmologiiu Federalnog hidrorne teoroloskog zavoda,

Centar iz San Dijega do ovakve ideje dosao je nakon serije le m I j 0 tre~a kojj su pogodilj Japa!!, • sve s ciljem ublazavanja ka tanrof.lnih posliedica po stanovnistvo, infrastrukturu i kljucne resu-

rse ukoJiko bi se neSlO slic!lo dogodilo i n3 Balka!lu.

Tako ee na"cnici ovog gr~

ada kroz virtuelni pnmler ka las IrO fe pozva Ii organizaciie, v lade i poiedince da porno"

g,nu slozili deLaljnu lopogra· fiiu razorenog podmcja, .to pOlorn postaje O$novni mate·

I '1lIA

.'

....

• r..Ior l1li:

.

.-

\ If"

.' - '-~

_.

_.

HilJ8de I)Udi ucestuuJe U UJezbl

Vjciba Centra iz San Dijega izazvala j e ogromno interesiranie medija, ali i javnosti uopce, sto najbolje potvrduje po datak da se vee do sada prijavilo hiljade ljudi iz svih kraieva svi ieta koji We ueesrvovari.

ri j al i referen II! a tacka svih spas i lack ihekipa ua tere II u. Obicne peruke, poput onih da [e neka UliC3 napuknuta, pomcei 6e strucnjacima da [e na karti oznace crvenom boiom, sto ce spasilackim ek iparna odmah biti pokazatelj da ona niie prohodna i da njom ne mogu doc; do nasrradalih. Ukoliko budu postojale forografije, bir ce moguce vidjeti kako izgl eda ostece n je ina ekran i ma ima ti 3D pro j ekciju terena,

Virtu elna katsstrofa, kako prenose rnediji, m odelirana je po stvarnorn dogadaju.zemliotresu koii ie IS. aprila pogodio Bar i koji ie ostao zapameen kao najgori u noviioi evropskoi historiji, Proiekcije cunarnija nacinjene su u Pomorskoi bioloskoj pos raj i u Piran H. N" OSnOVll porresa k ad Bara, magn i tude 6,8 prema Rihteru.s hipocentrcrn na 13 kilornetara pod morem, izra eu n al i su val am pl j tude 0,25 rnetara na otvorenom mom.

Tektonske promjene

- T eoretski, vr 10 j e rna I. sansa da se u B iH ikada desi veoma j ak zcrnljotres. Medutim, ukoliko bi do toga doslo, naiugrczeniia bi hila podrucja Banje Luke i Herregovine, U BiH ie bilo i bit ee zero 1 jo tresa, ali s u On i S vi rela I i vno malog ime nzi leta, 5to se ni ubuduce !!e bi trebalo rnijenjati • istakao je Brlek,

Zani man je za tek to ns ke prornjene na Balkanu, koje srrucniaci sve vise pokazuiu, ukazuje na potencijalnu ugrozenosr Balkana razorDim zemljorresima Medurim, mogucnosr da se i u BiH pojave jaci ~mljotresi mogla bi biti realna rek za 100 do 150 godina.

S.ROt.AyAC

ELEV.ACUA:

,.rN Up'Io;I:",,,,, ... 11 1IQd,_

M_N'_ ...... ·~jr.llo1;ltltlOOlIIi1'I

Vir/uelna kalaslrola mudeliralla na osnovu polresa kad Bara, magnilud~ 6;8 prema Rihlera, s hipacenlrDm na 13 kilomelara pud marem, izr'8{;unalisu val amplitude 0,25 me/ara IlB olvorenom moru (,010: "Vo/.,rop U,I"!

Ukratko

9

Od70 dO 100 doza

... Zavod za transfuzijsku medicinu Federaciie BiR obaviiestio ie iavnost da od danas organizira akciju dobrovolj nog darivanja krvi u nekollko obrazovnih ins ti tuciia i preduzea. na podruciu Sarajeva iGorazda,

Dnevne porrebe za krv Iju i krvnim preparatima iznose 10 do 100 doza, te je po trebno da svaki dan krv daruje 70 do 100 dan valaca J edini nacin prikuplianja tog broia doza krvi jesle organiziranje akcija ianimiranie novih dati valaca,

Danas u Bihatu

Debala 0 ZlOClnlma

... U organizaciji Inicijalive rnladih za ljudska prava SiR (YlHRBH) i

U druzeni a Prijedoreanki "lzvor" iz Pri iedora, u Bihadu ce danas biti odr!!.ana javna disknsi j a 0 temi

.. Procesuiranje ratnih zloi;ina • irna] u li rami zloCini u BiH nacionalni predznak?"

D iskusija ee biti odFlall. u okvirn proiekra .Promociia pravde" koii imaza cilj razvijanje sviiesti 0 pozitivnirn efektima prakse i rada Suda BiH i TuZila§rva BiR u proeesuiranju ratnih zioCina, javila ie Onas a,

"Krug 99" POUamPirenl naelOnaliSli

... Univerzitetaki profesor Slave Kukit izjavio je u Saraj em da BiH i danss rasruraj u nacionalisti, koji su 10 cini!i i devedesetih godina proslog' stoljeca ill sljedberuci njihovih idej •. GovoreCi kao uvedn.iear na sesiji /l;;ocijacije nezavisn.ih imelekru3laca "Krtig 99" 0 temi "Korijeni pauti;;ke krize Fed~racije BiB", Kukic je "pozorio cia OVll siruaciia po mnogo Gemu asocil1! na .mnie iz 1991. godine

Srebrenica

UOda na UldikU

... UzavrS!loj ie fazi projekl rekonstrlikeije primarIle gra.dske vodovodne ffireie od centra Srebreni· ce do naselja Perriea., javlja F ena. V rij ednost rndova na izmieni glavnih cijevi, koje zaiedno lina.nsiraju O¢lina Srebrenica i UNDP, ie 300.000 KM. Drug! projekt podrazumi· jeva uredenje vodozah. vala " Zelenom Jadru. ZavrSe[kom rib poslova gradani Srebrenice dobi[ ce kvaliletn" vod" i redovno snabdijevanje.

Klub poznatih

Dunja Fazlic

prilaUila b-n se a "SurUiuor6•

licni profil pievacice

Ime i prezime: Dunja Fazlic, ,--------------.,

Datum i miesto rodenja: 11. cktobar 1990., Sarajevo,

Gdje zivite • 5 roditeljima, podstanar ill imate vlastiti dom: S rodi tel j ima.

Bracno stanje: Neudata,

Bitni datum] U Vaiem iivotu: 12" juli 2007., rodenje rnoga brarica,

Koji automobil vozite: "Fiat bravo",

Kako se odmarate: Lezeci, IlZ rnuziku koja mi u rom trenutku cdgovara, iii u prirodi, Orniljeni rnuziear: Deivid Koverdejl (David Coverdale), EndZi Ston (Angie Stone)" Andre Matos, Areta F fen k! in (Are tha Franklin)" Dejvid Bizbol (David Bisbal), Irina Kapetanovic, Tijana Dapcevic, Volite Ii kuhati: Pa i ne ball.

Najdrafu knjiga: .:rvajlajt" (Twilight), »7.000 dana Il Sibiru", "Rat i mir", "Doktor Zi~ago". Omilieni pjsae; Karle Stainer, Stefani M-ajer (Stephenie Meyer), Lav Nikolajevie Tolstoj. Urnjetnik kojeg cijenite: Irma Vatric,

Za koii klub naviiate: FK Zelio. Koga biste poveli na pusti otok:

Voljenu osobu,

Jeste li liubomorne Da, u granicama.

Sta naipri]e primjecujte, kod osoba suprotnog spola: Sarro. Bist e Ii Ikada oprostili nevj ern:

Nebih!

Ba vite li se s pn rtorn; Rekreativue da,

Omiliena hrana i pice: Pica, cevapi, veda,

Ko 56 brine 0 Viis em imidzu:

Mora rnalenkost, uz marninu pomoe.

Volite Ii ici u soping: Da, ali biram drusrvo za takav vid aktivno-

ne ubije, to te ojaca!

Vas najbolji prijatel] je: Selma Keskic,

Pratite li politieku situaciju:

Naravno, i nisam zadovolins .. Da imate 15 minuta vlasti, sta biste prvo uradili: Sumnjarn da bi se ista moglo uraditi za 15 rninuta.

Biste Ii ucestvovali u SOUll realnosti: Vec sam u ces rvovala u jednorn, a ukoliko budern irnala mogucnosri, rado bib Be prijavila na HSurvivor".

MAFIJE - Kakva je razlika izmedu [apanaca i Bosanaca? Japanska mafiia u najugroienija podrucja poslala kamione hUmani, tame pomoCi, a

I !la.sa,.e .mati. ja f?r-. mmda I obogaula

na hUmanilamoj pomoci. Sarajka

BRAVO, ZMAjEVI • Cesutam Su~icu! Dugo nismo vidje!j ovako dobra [gru i

I izborili p. ovo_ lia .. n rezuleal. I protiv Meksika smo igrali dObro! Svaka vam

6a.st »lmajevi", po" sebno Lulicu, koj; je pretr~ao tacno

[1_5.723 melara_. vo. - .Iio bih da Masli-

I movi,c, a.ko Bog da,

Dneunlauaz 081-1"2-015

zaigra od prve minute u Rumuniji. Svaka cast Ibisevicu, ali ia bih ga driao kao diokera ...

ISTI STATUS· KIajnje je vrijeme cb prestanemo razmisljati sea je prihvatljivo Beogradu i Zagrebu. Kada Bosnjaci u tim zemljama budu imali ista prava kao Hrvati i Sebi u BiR, onda II10gu govoriti Sla je njima prihvatijivo. CARINSKE

t'!lEVARE. "

C!lam u "Avazu

da je budJ:et BiH ostecen za 31,S milion a KM zbog ca" rinsk ih prevaru.

Ako Lijanovici nisa glavni akteri te carinske prevare, ja glavu dajem!l.! NAMA BOLJE? • U lagrebu demo· nsnadje vee 15 dana. Traze ostavku Vlade. A kod nas niSla. To nama bolje nego u Hrvacskoj? Facebook STRAHNA POKLON • Opet tuee pred kafanarna, u po bijela dana, opet se bacaju bombe,. opel ne smijemo izaCi i proSetati. Novi premijer i minisrri

se bi s u dodij cUli jos po 1.500 KM mjesecno, a nama poklonili !lOVU do" zu snaha.

10

NepR! vill/osli pri IJVQllJ mesa lesko je dokazali

Dnevni av3Z. ponedjeljak, te me 28. marVozuj[k 20' 1.

(fvlv: f. fotvj

MAHINACIJE Potrosacka udruzenia upozoravaiu

Uuozim sumnJiu· mes

Lani uvezeno oko 35.000 tona mesa i iestivih klaonicki.h proizvoda

Gcdine 2010. u BiH [e uvezeno oko 35_000 tona mesa i jestivih klaonickih proizvoda, ukupne vrijednosti 110 miltona KM. Meso se najvise u vozil 0 i z Hrva IS ke, Sf b ije, Makedonije, Madarske, Njemacke, Holandije, Sloveniie i Italije ...

U Udruzeaiu za zastiru potrosaea KS upozoravaju da se, pod krinkom legalnog, H nasu zemlju uvoze smrznuto meso i klaonicki proizvodi sumuiivog kvalitera,

- NajceUe je riiec 0 mesu pcrijeklom iz Brazila iii Argentine koje je godinama smrznuto sraia- 10 u evropskim i svierskirn sklarn" lima. Ovo meso vrlo j e j eftin 0 ices to ga nas i p reradi vaci ku p u j u kao sirovin II za pastete, salarne, ria-

Uuoz i izuoz

• U OiH lani uvezeno meso vrijedno 110 milionaKM

• Iz OiH izvezene mesne preradevlne vrijedne 13,3 milionaKM

• Najvise uvozrmo lz

H rvatske, S rll i j e, Makedonije, Madarske

• Izvozimo u Hrvalsku, Srlliju, Makedoniju i Alllaniju

meso iz trecih zemalja u BiH stize preko Makedonije i erne Gore sa "cjslim papir ima" - navcde u Udruzenju,

U Federalnoi upravi za inspekcijske poslove isticu da su takve mahinacije moguce, ali da ih je tesko dckazari,

- Vrlo je lako da je meso preprodavano toliko puta da mu je na kraju tclko utvrditi pravo porijeklo. Moguce je da zemlja izvoznica bude Austriia, a da ie meso poriieklorn iz Brazila,

Inspekciie kontroliraju sarno ispra vnost mesa i !1Jl takve s tvari n e mozemo utjecati, Zdravstvena ispravnost i kvalitet su razlicite srvari - kazao narn je Nerrnin Srnajlagic, glavni federalni veterinarski in spekror, M. AIIDIC

sri,

jeste Ii sujevierni: Ne.

Imate Ii kucnog ljubimcat

Nazalost, ne_ •

Koji je Va.~ iivotni rnoto; SlO re

reske, suhomesnate proizvcde i drugo, No, to je tesko dokazati, jer

Jedemali kvalitetna meso i vadi Ii se raeuna pri uvazu?

SlgUrnO Ie sa odomace

- Nisam sigurna u kvalirer uvezeneg mesa. Mislim da se kod nas ne vorn dovoIi no caeuna 0 uvezenom mesu, zato kllpujem do- Vildana

mace. NlJhal/ovic

" Mi, peazioneri, - Za visi od proi·

ionako iedemo z,vodaca. Ako je

malo mesa, a i domace, !Ilis! im

ono je ne._kvalite- da je kvalitemi-

mo, jer se uvozi je od u vezenog,

zbog slabe komr- Prj u vow mesa

ole. Malo je do- kontrole bi mo-

ma6eg, kvalile- Fahrodil/ gle biti figoro- Nel/lJd

mije je. Hadiic 2nije. Ris/IJI/ic

~-~P~i=ta~n~ie~k~v~al~.I~·t=el=a~~~~~~-~K;v~a~I~it=et~m=~~a~lr~ji~~~-~Tnu~·~je~n~e~g~dijj;e--~~ii~~

mesa vez.ano je uz koje jedemo je !!apola SigllWO,

rad nadldnib or- sUfllnjiv, nema n ife sto posto

gana za kontrole. dobre kontrole, kako !reba, mi-

Opeep02nato je nisam siguran slim da bi se mo·

da. nasa. drZ'ava da nema sprege i glo povesli malo

bas i ne kontroli~ 2aposlenih u vise racunao co~

institucijama me.

kontro1e.

" Mislim da [edemo prilicno kvaliremo meso, barem u odnosu na osule evropske drZave. Me· so ,kllpujem u pr-

Aldin Nizic

~ Vjerujern da imamo najkvalitetniie meso u regionu, barem :SCO se domace proizvodnie tice. o uvozu [reba

povesti vise Dinko

fa ell. n a. eeko

- Kada iruplliem

meso, biram kvaIitelllije diielove za koje imam para. Mislim da se u BiB ne uvozi kvalite-

rno meso. Hazim

SlJljic

Ildnan Nezirov M.G.-£.D.·M.D.

teme

Dnevni avaz: ponedjelj.k, 28. martloi~jak 2011_

11

LlBIJA Kopnena ofanziva opozicije uz podrsku iz zraka koalicionih snaga

Snage lolalne Muameru Gadafiju istjerane su iz Ras Lanufa, vaznog grada na istoku zemlje • Gejts tvrdi da rezirnska vojska prerniesta tijela kako bi optuzila Zapad za pogibiju civila

Ulazak pobunjenika u Ras Lanuf

Pobunjenici u Libiji istierali su jueer snage lojalne libiiskorn vodi Muameru Gadafiju iz kljucnog grada na isroku zernlje Ras Lanufa, bogatog naftorn. Ubrzo polorn zauzeli su i obliznii Ben Dzavad. Medunarodne snage su u rneduvremenu ponovo born bardirale ciljeve duz obale Medi rerana, u prij estonici Tripcliju, Misurati i Adzdabiji.

Pobunienici nastavlia]u napredovanje ka zapadu i ponovo osvajaiu gradove iz kojih su ih ranije potisnule sna-

Strateslla taella

Iz Ras Lan ufa i Brege dolazi najveei dio od libi· jskog izvoza nafle od 1,5 miliona barela dnevno, keji ie prekinm otkad jepoooa pOhuna peon v reiima 1 S. fe· bmara, inspirirana svrga· vanjem vlada u Tunisu i Egipru. Predstavnici Gada· fijevog rezima jueer su peimali da su zracni napadi prisilili njegove trope da se povuku i opruZili su medunarodne snage da podnavaju jednu st:ranu.

ge libijskog vode Muamera Gadafija, sada poljuljane medunarodnim zracnim udarima. Prekjucer su pobunjenici zauzeli grad Adzdabi] u, strateski centar koji se nalazi 160 kilometara juzno od Bengazija, uporista opozicije, a zatim i Bregu, naftni centar 80 kilometara zapadno od Adzdabiie • Ras Lanuf

Unisteni avioni

Pobunienici su zarirn krenuli u pravcu Sirta, Gadafiievog rodnog grada, ISO kilornetara zapadno ka Tripeliju. Ben Dzavad bio je najistureniii grad koji su pobunjenici s istoka zauzeli pocerkom mana u nap redovanju peema Tripoliju !)a pocelku pobune. lz tog grad. potom su ih potisnule snage lojalne Gadafiju 6. marta, kada su krenule u kontr· aofanzivu.

Francuski barben.; avio· ni unistili su pet libijskih 1'0· jnih aviona i dva helikoptera u posljednja 24 sata u 1'0, jnoj bazi Misurata, priopCile SU francuske vojne snage.

Glasnogovom;k onlzanih snaga Thierry Burkhard rekao je kako je svih sedam libijskih letjelica unisteno dok su bile prizemljene u bazi u blizin; grada Mismate koji

Sastanall u LOndOnu

Ministri vanjskih poslov a vise od 3 S drzava porvrd iii su do sada ucesce D. konferenciii u Londcnu u urorak, na kojoj ce se raspravljati 0 koalicionoj voinoi akciji protiv Libi]e, sacpcilo ie jucer britansko rninistarstvo vaniskih poslova. Na konferenciii

ce ueestvovan sve

... ernlje koje su dale vojrii doprinos provodenju rezolucije UN-a koiom su usvojene "sve neophodne rnjere" za zastiru civi-

• la u Libiji, navedeno je

u saopcenju, u koiem se precizira da Ce sastanku u Londonu prisustvovati i predstavnici zemal]a koje razmisljaiu da se prikljuce voino] koaliciji.

Cilj konferenciie je da pokaze "jedinstvo namjere rnedunarodne zajednice, okupljanjem velike grope zemalja posvecenih boljoi buducnosti naroda Libije", saopcio je Foreign Office.

Vojna intervencija koalicionih snaga u Libiji pocela je 19. marta posliie usvajanja rezoluciie Viieca sigurnosti UN-a 0 uvodenju zone zabrane leta. prenose agenci]e,

SllidalU uniforme

Jedan od pobunjenika rekao je agenciji France Presse da su Gadafijeve snage presrravljene i da su neki bacili oru.zje i uniforme i obukli se u civilna odije-

la, On je rekao da ce zarobljeni Gadafijevi vojnici biti odvedeni u zatvor i ako su Libijci, bit ee pusreni kucama, a ako su pla6eniei, bit ce imsudeno.

dde pobunienici dok su se pripremale izve-Sti napade u tom podrucju.

Franeuski lovei uz potporu jednog E2-C Hawkeye A WACS-a izveli su zracne udare IOkom noCi, a oko 20 franeuskih aviona koje su potpomogli cetiri tankera i JOOan E3F A WACS napali su cilieve tokom dana, priopcile su oruzane snage.

ISLOvremeno, ameri~ki ministar odbrane Robert Ge-

jlS (Gates) kazao jejucer da se Vasington protivi promjeni cdima u Lihiji, jer su prosla iskustva pokazala da to maze biti veOma komplicirano.

Posredstvo UN~a

- Kao sto smo mogli da v;dimo u proslosti, promjena rezima je "eoma komplicirana stvar, ponekad je 7.a 10 porrebno mnogo vremena, nekad se desi belo - eekao ie

(Foro: API Geits za televiziju ABC.

Gejts je dodao da promjena rezima u Libiji nibda nije bila dio vojne misije, ali da nikoga ne treba da iznenadi rnogucnost raskola unurar Gadafijevog rezima.

- Sukobe u Libiji na kraj 1I rnoraju da rijese sarni Libijci, mozda uz posredovanje UN-a - rekao je Geits, dod ajuei da se Gadafijeve snage pov lace prema zapadu usl jed z..estOkih napada saveznickih aviona koji gadaiu oklopna vozila i tehniku, kao i logistiku.

Gej ts je rekao da ce u roku od sedarn dana SAD poceti da smanjuju resurse ukljucene u osiguranje zone zabrane leta nad Libijom.

On je mkoder kazao da, prem a americkim obavjdtajnim izvje~lajima, moguce je da snage libijskog celnika premjesraj II tijela ljudi koje su uhili u gradove na koje je koa.lieija izvriila zrae.!]i aapad kako bi mogli Optuzili Zapad za zrtve.

- Imamo puno izvjeStaja u kojima se navodi da Gadafi prebaeuje tijela koje je sam ubio na mjesta koja smo mi napali - rebo je Gejts u dijelovima iz intervjua koje je objavio kanal CBS News.

Ukratko

Gine mnogo CiUlla

• TRIPOLI - U nainovijim avionskirn napadirna koalicijskih snaga ubijaju se voinici i civili dui 400 kilomerara dugog puta izmedu Adidabije i Sirte, na istoku, rekao je jucer predstavnik libijske vlade Mu.sa Ibrahim.

- Gubimo mnogo zivola, i vojnika i civila - rekao je Ibrahim, prenio je AFP.

Rim traii DreMid uatre

Fralini: Plan s Njemackom • RIM - Italija ce predlofiti Njemackoi da zaiedna izrade plan u vezi sa Libijom koji ukljucuie prekid vatre, povratak izbjeglica i silazak 5 vlasti Gadafija, istakao je italiianski sef diplomatiie Franko Fratini (Franco Frarrini).

On je rekao da ce Rim pokusari ubijediri Berlin da podrZi plan i da ga zaledno iznesu pled os tale clanice NATO alijanse,

paDa DOlUaO na di)alOg

Papa: Zabrinutosl za civile • VA TlKAN - Papa Benedikr XVI apelirao je jucer na medunarodnu zajednicu da odmah orvori dijalog u Libiji radi rnomenralnog prekida vatre, rekavsi da je zabrinut za sigurnost civila .

- ad sveg srca apeliram na rnedunarodnu zajednicu i one koji snose politicku i vojnu odgovornos! da orvore dijalog kcjim ce se prekinuti upotreba oruzia - rekao j e Papa vjernicima u Varikanu,

Bez Diana naoruiama DObumeniMa

• LONDON - Vojna koalic:ija medunarodn.ih snaga neec naoruZavati pobun i enik.e koj i se bore proti v snaga lihijskog vode Ga· dafija, izjavio je jucer brilan5ki ministar odbrane Lajam Foks (Liam Fox).

- Mi ne naoruzavamo pobunjenika i ne planiramo tako nesto - rekao je Foks televiziji BBC.

Na [eritorijicijele Libije na snazi je embargo na om;:je UN-a ito se mora prihvatiri, podsjeca Foks.

Centar mladih Livno i w\WF i ove godine su u povodu Dana plane" te Zernlje na glavnorn livaniskom trgu organizirali gasenje svjetla i paljenje svijeca na jedan sat, a sve u ciliu pcdsjecanje na ekeloske probleme sa kojirna se susrece nasa planeta, Mladi Livna, medu Kojima je bilo i dosta diece, od zapaljenih svijeca napravili su figuru endemskog i ugrozenog rijecnog raka livanjske Sturbe, Osim u Livnu, slicna manifestaciia ie priredena u jos nekoliko gradova BiH, ali i sirom sviieta. A. K.

Sia mi se (ne)svitfa u Srebreniku

nedOSla)D OIUOreneigraORieeza lOeeD

·Na!l grad bi mogao biti Ijepsi i prijatniji za boravak s vise parkova, zelenila, otvorenih igraonica za djecu, kojih za sada nemarno. Okuplianie mladih svelo se na posiecivan j e kafica, 3 malo il i ni kako ne provo de vriieme u primdnorn ambijentu,

N as gra d se maze p oh vali ti novom gradniom evropskog stila,.aLi zbog ubrzane gradnje, nazalost, sve vise gubi

dusu. Uspieli smo sacuvad .

onosto su rijetki meg-li,a to prafesarlCiI

j e stari grad S rebrenik i drago m i jed a se danas tom simbolu posvecu ie velika paznja. Rad u i e me i s to se poduzimaju konkrerne mjere na obnovi i reviralizaciji Starog grada - kaze Nedziba Vikalo, profesorica historije i geografije, O. M.

Livnjaci se odncu i kucnih .Ijubimaca PaDiga zaurSiia 0 smeeo

Zbog krize sve je vise Livniaka koji p rev reu po k 0 !lie·

j ne[rima [razeti s ekundarnu sirovinu za prod a Ii, S laru obucu iIi odiecu, iii ostatke brane,. zbog cega dobar dio Livn ja ka, ako i ba ell ostatke hrane, odvoji ih u posebne L.------,-----7';--~-___:] k ese i za.kaci za k 0 - Kavez sa papagajem pored konleinera ntejner. Ne prode ni nekoliko mimlta a kese budu poku"

pljene. .

Da neimaslina sve vise stisee dokaz je sve vise napustenih pasa i macah po ulicama, a najnoviji slucaj, zab!" Ije2en uored dana u Livnu, je ndric:anje i od prica Ijubi· maca .. Velika futa papiga ostavljena u,z kontejner za smete u krletd i vreCicisa malo vade i hljeba privukla je paznju djece koja su se igrala u blizini. Veoma'brzo papiga je nasla novog vla.snika medu djecom. A. K.

Spec

• Na podrucju opstne Drvar na obnovu ceka jos 1.200 siambenih jedinica, od kojib 400 u uzem gradskom jezgrn, rekb je nacelnica opCiue DIvar Anka Papak-Dodig, prenosi Sma. Ona ie naglasila da dinamika obnove devastiranog i unistenog stambenog fonda u :macajnoj mjeri zaos!aje za povratkom.

12

Onevni avaz: ponedjeljak, 28. mart/oi~jak 2011.

anorama

USPJESI Bosanac Almin Hodzic medu perspektivnim sportistima

Jadan Od nalu Ci talanata amaricMa Mo i osarM

U Ameriku otisao sa porodicom nakon zavrseika rata u BiH • Odlican student kriminalistike • Volio .bi zaigrati za bh, reprezentaciju

Da j e nasa drzava dala mnoge talenteu svirn sportovima dokazuje jos jedan Bosanac koji trenurno zivi u SAD. Dcbojl ija Almin Hodzic trenurno je jedan od naivecih talenata arnericke ko I edz kosarke, Irna 21 go dinu, igra na poziciji centra i visok ie 208 cenrimetara, a trenu tno nasrupa za »Domin ican College Chargerse" u NCAA diviziji 2,

Osigurao skolarinu

Sal 5 poena, devet skokova i 3.17 blokada po mao kmici izabran je rnedu pel najboljih igrata svoje lige,

kao i rnedu 10 najboljih istocne regiie ciiele NCAA divizije 2. Ovaj Bosanac, rodom iz Sevarlija kod Doboj a, u Ameri ku je stigao sa coditeljirna nakon zavrsetka rata u BiB. Zivi u gradu Bud Lake u Nju Dzersiju sa ocem Nerminom, majkorn Alijom i bratorn Elvisom koji takoder tren ira ko~ar k u.

Osim sto ie odlican kosarkai, Almin studira krimin alisti k u, a os igu rao i e seb i skolarinu kroz kosarku,

-MozeS izvaditi Bosanca iz Bosne, ali ne mozes izvaditi Bosnu iz Bosanca .. BiH ce uvijek biti u meni, Sva fa"

rnilija mi je tame, rodaci, djedov i, nane, skolsk i p ri j a telj i " !s!iee Almin.

Ovaj talentovani 21-godisniak kaze da bi volio zaig- ra ti za nasu kosar kaslm re-

njegovi rreneri, puni su hvale za Almina a on cesto daje intervjue za lokalne medije, Trenutno hlje snimke sa svoiih utakmica u Evropu i razgovara sa agenrima ko j i rvrde da bi mogao ramo igrati. 105 ni5la nije konkretno potpisao, ali bi volio lito pro i je za igra ti u ne korn evropskorn klubu, a rnozda <Oak i \lBiH,

Ako je Almin uspio biti zapazen u zem!j i gd j e se igra najbolja kosarka na sviietu, najrnanje ~tO zasluzuje je prilika da i u svoio] dornovini pokaze sta zna.

Er.MUJI(;

prezenracuu,

Brojne pohvale

• To je jedan od riajvecih uspjeha za bilo kcjeg sportistu, kad moze igrati za s vo[u zemlju i predstavljati je. Ne pratim bas kosarku u BiR, ponekad samo na intemew provjerirn je Ii KK "Bosna" na prvom rnjestu - dodaje on.

Americki mediji, kao i

Dornaclnsfva u Semberjli tesko se oporavljaju od poplava

pomoc MOlD dObUa)D marna Ie Od Obiane

Brojne nepravilnosti pri.likom dodjele novca i materijala

Tri mjeseca nako!1 decembarski.h poplava u Sembe· r i j i, osteeena d oma ei ns tva jos nisu sanirala srele, a po· moe koju dobiiaju manja je od one koja je obeta[la. Kad se to m e dodaj u neimahi na i nezaposlenosl te nepravilno· sti prilikom dodjele pomoci, slika beznadeznoslf posraje jos sumomija. Novo Naselje pored Dvorova jedno je od na j leze s rra dali h sela uSe·

mberiji, a na imanju penzi.onera Rozalije i N edeljka Rebica voda je usIa u kueu, OSlelivsi zidove, podove i namjeslaj.

-Voda puna mulja, nafle i fekalija uSIa ie u sve pr{lS[o" rije. Sa nama su keerke Neda i Siela koja boluje od ce· reb ral n e para I ize, a zi m us smo spavali gdje smo stigli. Svi smobili prehladeni i bolovaE smo od gripe cijeJi

pr8Sllup namJ8S1aJ

Posebna. prica ie nam i citaj ko j i trebai II dob i ti oste6ene porodice. Prema odluci Vlade RS, svaka osteeena porod ica, ukupno 943 iz popJavljenih dijelova Semberiie, ima pravo na na namjcitaj u vrijednoni 800 KM. NakoD tende' ra, salon namje!taja "Nova forma" je mjesto gdje se moZe dobili narnjcitaj, ali gradani tvrde da su cijene previsoke.

Veljko Grba, poslovoda .Nove forme", rvrd.i da se za tu sumu mogu dobi[i dva kauca, !abUIe i dvokrilni ormar iii dva metra kuhinie i kiaj iii samo trpezarijski slOl sa s[olicama. Do sada je SO porodica dobilo namje,mj, a al::cija ce lrajali dok svi ne budu obesteCeni.

rnjesec. Srecom, dezinfekcij a prostori j a je brzo uradena, ali kako dalje· pita se Rozalija Rebic.

lSlice da su od Opstine Bijeljina dobili obecanih 500 KM, ali je od Vlade RS seiglo 300, iako je bila obecano 700 KM. Vlada je obecala i

1 00 k vadra ra parketa, al i ce dobili onoliko koliko je do· voljno za jeanu sobu. Slicna sicuacija je i kod Sanje i Zivana Petrovi6a, kod kojih je prizemije kuce puna vlage i budi pa zive na spram koji jos nije dovISen za sta· novanje. E. M.

Zbog cjelokupne situacije u gradu ne znam kolTko je realno da se u ovom momentu ide na rekonstrukciju objekta., kate rektor Dzubur

Skoro 19 godina, oaken sto ie unistena medu prvirn ob j ek lima u grad u na N eretvi, sudbina Nacionalnouniverzitetske biblicteke u nekadasnjem Lenjinovom iletaliil ru i dali e ie neizviesna.

Zajednii:ki interes

Take je ovai reprezentati vni objek I, izgraden kao kuca legendarnog rnostarskog gradonacelnika Mujage Komadine, nakon SIO je krajem 1980. pas tao biblioteka Univerzireta "Dzemal Bijedic", u nekoliko navrata tek sluzio za izvedbe teatarskih osrvarenja, Medurim, obnovu ovcg obickra

Dtubur: Dobra Ideja

koji se nalazi na vrhunsko] lokaciii, kako nam [e POIVfd io rek tor U niverzi (em

"Dlemal Bijedic" Ahmed Dzubur, niko ne spominie.

- Zbog cjelckupne simacije ugradu, ne znam koliko ie realno da se u ovom mementu ide na rekonstrukciju 109 objekta. Mada, [Q bi bila jako dobra ideja, buduci daje biblioteka na sredini izmedu Univerziteta i S veuci I i~ ta, da pes Ian e za jedni cki in teres n asih v isokoskolskih ustanova • 11IiSljenja je Dzubur.

Ideja za repliku

Prema njegovirn riiecima, izgra dnja bib lioteke, zaj edno sa rek lora to ill, amfirearrom i srudenrskim centr-

Drzavno prvenstvo :pas a gonica u Hodbini kod M.ostara

Vepar puS/en u galer

Takmicila se 34 psa Iz 11 bh. gradova

Lou na dUiUU SUin)utesMU 170 MilOgrama

U Hodbini kod Mosmra jucer je odrhno develO D fl.-lVnO p rven SIVO pasa gJasnog gona na divlje svinje u gateru. Na. takmicenju 811 34 psa iz Ban je Luke, Lak ta~a, GomMa, Sarajeva, Prnjavora, Mostara, Konjie .. , Citluka, Capljine, Ljllbuilkog i Posusj a odm jera vam vjdtine u lovu n3 divljac_ Prvenstvo je ujedno bilo i Memorijal •• Smiljan Barisi': - Cilja" u znak s jecanj a na lovca koj i je prije dvije godine stradao

nesrernim sillcajem II lovu n3 divlju svinju.

Zoran Lov!i';, clan Kinoloilkog druSlVa iz Mostara, o bajsnio je kako je cilj da pas gonic unu!"r gatera traga 23 divljom svinjom, zatim cia lajanjem da signal da. ju je pronasao, te da je potom zadr:1i na mjestu i na Zv·iZdllk do lie ~Iasnik u. S ve po broj ane demente Strogo ocijenjuje ne" ko1iko sl.ldaca .

Divlja svinja koja je pustena u gater bila je tdka

cak 170 kllograma. Zani~ mljivo je bilo posmatrati)(ako mimo s to j ina mjesm, dok SII je psi oblijetali i lajaIi na nju.

Zdenko Kri'Z.llnovit, organizalor prvenstva, kale kako na takmieenju mogu ucestvovati samo oni psi koji posjeduj u cercifika[e koji se [emelje na USpjdllO polozenim testovima koje pm" pisllju meclunarodna pravila.

A.Du.

om, priori let je Univerziteta "Dlemal Biiedic".

- J edna od ideja za izgradnju biblioreke unutar naseg karnpusa bila ie da uradirno bas repliku 109 objekta, Ocekuiemo u ovoj godini d. Federalna vlada iii neko drugi b ude finansijer 109 obiekta, jer, zajedno sa ova En" sarni ne mozemo, uzirn ajuci u obzir finansijsku podrsku od Kan to na, da sve to uradimo, No, bila bi odlicna i deja poku sari uradi ti b arem DeSIO po pitaniu obnove nekadasnje nase biblioteke - iSliee Dzubur.

M.SMAJKIC

spec

• Izvjestajna skupstina Udrufenia za zastitu okoline "Zeleni-Neretva" Konjic bit 6e uprilicena su Ira u 19 sari u gradskoj kafani Narodnog univerziteta. Uz izbot radnih Ii jela skupstin e b i [ ce raZilla tran i izvjei!taj 0 radu za proleklu, Ie pla.n rada za OVII godinu. M. C.

DDIS U diecUiZbOr

... Hrvatsko kulturno drll § [Va »N a pr-edak ~ Moscar poziva na upis clanova u dje':iji zbor pod nazivom

"N apretkovi gJasiCi", pise Fena. Prijavi[i se mogu djeca do sestog razreda osnovne skole, a voditeljica "Napr-etkovog" pjevackog djeeijeg zbora je !pr. art. Katja Krolo Sarac, procelnica Studija glazbene umjetnosti Svellciliil:ta II Most:aru.

Akcija Udruge .Dieca race" u Prozoru

Humarilini teleton za . Bilal SU·1wii . oomoc .... UUllOllCU

Udruga roditelja djece sa posebnim potrebama ,Djeca nade" pokrenula je humanitamu akciiu za pomoc petogodisnjem Bilalu Subasicu koji od rodenja boluje od [dike bolesri hidrocefalus meningocele i ni nakon pet operaci ja i visekratnog boravka na rehabilitaciji II Fojnici i Mostaru joil ne uspijeva stan na vlastite noge,

Bilalovi roditelji Sevko i Raza ne gube nadu da Ce niihov sin iednog dana prohodati, Sve tine cia se taj san i ostvari, Medlltim, posro nijedno nerna posao, oslanjaju se na pomoe dobrih liudi.

- Za izmokravaaj e, koje se III ora obavi ti pet puta dnevno,

BrO)ni pregledi

Predsjednica Udruge "Djeca nade" Milijana Kuribak kaze da su akciiu pokrenuli s nadom da ce se ukliuciti mnogi gradani da pcmognu Bilalu kojern predstoje jo~

mnogi pregledi i medicinski rrerrnani koji ce mu pomoci da j ednog dan 3 slobo dno S tan e us svoi e noge.

potrebne su rukavice i kareter koji kosraiu ~el maraka, zatim ru ie i gel od 12 KM, a uz 10 svaki dan mora popiti dvile tablete koi ih kutii a sa 56 kornada kosta oko 40 eura i mogu se nabavi ti samo u inos rransrvu Svaki dan radimo viezbe, dobio je ortoze a otac mu je napravio drZl!ee pornocu kojih uspijeva napraviti nekoliko nesigurnih koraka - kue Raza SII baSic.

Kod HT Mostar otvoren je humanitarni telefon putem kojeg se pozivorn rnoze doriirati jedna KM. Broj telefona je

09,,-880-825 i bitce otvoren dva mj eseca H. M.

Akcija as .Fra Jeronim Vladit" iz Ripaca

ClanOUi ,e~o se~ciie CiSlili obaleRamS~Og .Jezara

Clanovi eko sekciie OS "Pra [eronirn Vladic", koju vodi uciteliica Mira Faletar, vee godinama prigodnim akciiama obiljezavaj II dolazak prolieca i Svietski dan voda, Ove godi-

ne oCisceno j e sire Ciano vi eko sekcije u akcijl

obalnc podrucje u

okolini skole, a II akciju su se ukljllCili i mnogj ucenici koji nisu clanovl sekcije. Sa.kupljene su znatne kolicine smee3 i drugog olpada kojl neodgovorni graden) bacaju na sve s trane, a voda do n ese n a 0 b al u. Ova, jedna 0 d na j aktivnijih skolskih sekcija, II februaru je pokrenula akcijll sakuplja!!ja _PET amb.lak Sa.kupljena je odredena koliCina i sve ce bili predato firmi koja se bavi reciklazom

p~~_ HM

Driavno prvenstvo tornjaka na Makljenu

PrihOd Od Driredbe dleCi s DOSebnim Dotrebama

Unija kinoloskih saveza BiH i Hrvatski kinoloski S311ez BiH ovogodisnje Drhvno prve.nstvo IOmjaka povjeriIi su KK "Tornjak Rama", sto ie priwanje ovom killbu za uspjehe na oeuvanjll aUlOhlOne bh. medunarodno priznate pasmine ovca.rskog psa poznalOg vee od 9. slOljeea pod imenom lomjak.

-Prvenstvo ce se odrzali 30. maja na Makljenu. Ocekuje se dace u zgaj i vaei i v lasn i ci to !!lja ka iz svi h di j el ova BiH na Makljen dovesli oko 100 pasa, a ocjenjivanje ce abavljal poznali kinoloski sudac Zdravko Pranjic. Takmicenje Ce imali medunarodni k.ara.kter jer suse najavili i u resn i ci i z H rV alske. Prired ba ce ima d h urn an i tarn i karakter jer ce say prihod od prijava takmic3.ra i ulaznica biti urucen U d.fuZ.i roditelja djece sa poseb!!im pOlrebarna "Ojeca nade" - kate Stipo Jelie, predsjednikKK

"Tornjak-Rama". H.M.

.. N a pori v predstavnika STK Zeljeznicar, na Medunarodnom stonereniskom rurniru

"Kemo Fazlic" prvi put su nas rupili i mlad.i s urnanjenim sposobnosrirna N ev ladine organ izaciie altruista "Sviello« zajedno sa vise od 100 [3- kmicara iz devet drza va,

UDozoreno 100 uozaca

"Tokom kontrolesaobracaja sluzbenici policije Ministarst:va unutrasn jih poslova Ka n tona Saraj eve urucili su 284 prekrsajna nalcga 1,1 24 sara, a za lakse prekrsaje upozorili su 100 vozaca, Iz saobracaia je

iskl j u ~en 0 27 vozaca koj i su u pra v Ijali vozilo rn pod utiecajern alkohola, a sesl osoba bez poJozenog vozaekcg ispita. Iskljuceno je i sedarn neregistriranih vozila te sedam z bog is tek a vazn osri sao bracaj ne dozvole, saopcio ie MUPKS.

PomocSlloli u Ultllouiclma

.. U organizaciji Ornladinske informativne agencije i Crvenog krsra Novo Sarajevo, iucer [e prikupljana pomoe 7.3 Osnovnu skolu "Mehrnedalija Mak Dizdar" u Virkovicima kod Go ralda.

- Sakupljamo novae za porno': u oprerni i priboru za skolu i ucenike, Odziv je veoma dobari za d va sa C3 prik "pili smo 120 KM. Prikupljanje pomoci cdvijat ce se i naredne sedmice u trgovack i III centrima u Novom Sarajevu - rekla narn je AZIa Softie,

clanica OlA-e. M.G.

Spec

• Onima koji lz Igmanske ulice ;rele dati do 1'0- goseanske pijace i uCi u jednu od banaka smjcltlllli:h na ovom pr<)S!Qru, svakodnevno priieli Opasnool da se povrijede na OSIeeenom sl~ru. Es. M.

14

sarajevski kanton

--------------------------------------------------------------------.

Onevn; ava z, ponedjeljak, 28. m art/o!ujak 2011.

RASKRSNICE Na Skenderiji problem za vozace i pjesake

za IIruz i' all treb I

- ~Iestiti prugu

Vozila dolaze sa cetiri strane • Bolle je i semafor nego nista, kaze Tuzi

-

I

Veliki problem za pjesake i vozace predstavlia raskrsnica ulica Obala Kulina bana, Hiseta, Alipasina i Terezija na Skenderiji, Kakckazu, sernafori nisu dobro postavlieni, jer ka cia za us ta vi jed na vozil a, druga iz iskl i lJ~ ne CIake krecu pa pi dad De rn 0- gil prijeci ulicu.

Jedino rjesenje

- Moram 0 pre rrca va ti ili ici do najblizeg sernafora kako b ismo presli ulicu. Ovdje semafor ne moze regulirati saobracaj, jer vozila idu sa eeriri srrane, Bio sam ru kada ie auto udario dievojku dok [e prelazila. Na svu srecu, vozac nije vozio brzo pa ie sarno oborio ria zemlju, Ovdje su ':esce i guzve - rekao nam je prolaznik Adem Bebic.

Ernica Tuzi, strucni sar-

Odrjavanjern osnivacke sjednice Skupstine u Iliiasu je pocela s radom Polioprivredna zadruga ~Dobri domaCini« U dru.;renje ie osnovalo 15 poljoprivrednika koj ina ta i naCin .z.ele da s ebi i osralima pomognu u proizvodnji, ali i u ostvarivanju svojih prava,

- S obzirom na to da j e polioprivreda 1I I1ijaliu u zamahu i da ie veliki broi poliopri vrednika, za oeeki va ti i e dll se b~oi cJanova z:a kratko vriieme visestruko llveea - ka~ predl;jednik Hazim Arfiaut te dodaje da ie razlog za form iranj e ove zadruge elD i euica

adn ik u Minis tars lVU saobracaja, kaze da su sernafori [edirio rjesenje,

Ne voze brzn

- Posta viii sruo semafore, ier nismo mogli uista drugo uraditi, Bolje rjesenje je kruzni tok, ali bi narn za to rrebao prostor ko]i tu ne pcstoii, Takoder, rnorali bisrno izrnjestiti tramvajsku prugu, sto i e nemogu ce, i er II<!'rnamo sredsiava. Problemje veliki broi vozila na cestarna pa su zbog toga guzve na semaforima. Treba biti zadovoljan uradenim poslorn, jer ne mozemo svirna udovoljiti, Bolje ie i semafor negn nista . rekla narn ie Tuzi,

Iz Ministarstva unutrasnjih poslova KSkalu da aisu ce;lle intervencije, jer se vozaci pridrfuvaiu pravila, a i ne voze brzoo . A. NUHANOVIC

R askn;nica nsS kenderiji:

(Fa!a: II. Grab.vioa)

predsjednika

da. Iii j as ima poliopri vredni poreneijal i da zaislllmoze hranili dieli Ka.Dton Sarajevo.

Predsjednik Skupihine Mehmed SmajllJvic kaze da i e I1ijas poznat po proizvodnji zdravih zirar:ica ieko·biIja, posebno heljde, ali i mIijeka i mlijecnlh praizvoda te po vocarstvu i p·celarstvu.

S.Sp.

SIJ YlJive

Problemi u Saburinoj ulici

la ceSli lIomadi cigle i zemlla'

Zbog ostaraka rusevne kuce u Saburinoi ulici kod broja 16 u Starorn Gradu, stanovnici imaju rnnogih problema, Nairne, nakon rusenja, brojne grede i ostaci derpica os tali su pored pu ra, Kako kazu, ces to nakon kise ili i aceg v j etra mo-

raju sklanjati zemlju i komade cigle kako bi mogli proci.

- Ulica je vee rna uska pa, kada se komad zemije, cigle ili das ka padn e na cestu, moramo to sami sklanjati, 'Irenala bi se posravi ti neka zasritna ograda - kaze jed an od sranovnika ove ulice, N. G.

vocoscansko naselle Ugljesici

SanaCijaMliziSta i toMom uiMenda

Lijepo vriieme tokomvikenda radnici firme "Harisko" iskorisrili su da urade sto veei diD posla u sklopu sanaciie vr- 10 zahiievnog klizista u vogoilcanskom naselju UgIjesici. lnace, polaganie kolektora u padini gdje je kl.izi;sle vrlo j e riskan ran po-

sao. Es. M.

jene citaoce

16

BANJA lUKA Inspektori usplesnn razotkrivaju pocinoce

nalcesce se laino orl)aUI)ulu DlJaCMa Mlad"onlCa I M ada uOllla

Marini kod Prijedora

IzgOrjeli stala i Si)eno

Tokom proste godine na podn.ciu Banje Luke prijavljeno je desetak laznih razboloistava i petnaestak krada automobila

U Republici Srpskoi svake god ine lazn 0 se p ri j avi na desetine razlicitih krivicnih djela, uglavncm krade automobi la i fingiraua razbojnisrva, ali i druga djela, popUI onog koje se dogodilo prije tri dana u Banioi Luci, kada su Vedrana Ivanov; njen nevi encani suprug A1en J e1ie sam; sebi nanijeli tielesne pOvrede i zapalili kucu u kojoj su zivjeli,

Izmisljeneprice Kriminalisticki inspektori koii godinama rade na razbojnistvima rvrde da se vee aa prvi pogled na navodnu htvu u ocirna rnofe razlikova ti strah onega nad koj irn je stvarno pocinjeno krivicno djelo i onega koii prepricava izrnisljenu pricu,

- Inspek tor ko ji godinarna radi na ovirn dielima, kada dolazi na mjesro gdje je izvrseno razbojnistvo i pogleda covieka u oei, rnose da primiieti je Ii u lim ocima pretrpljen strah i stres iii je u piranju neko ko polako priea o tome kako se s njim desi- 1001'0 iIi one. Ne treba dopustiti nikakvo manipulisanje - kazao je direktor policije RS Goiko Vasic,

On je iznio podatak da je IH podruciu Banje Luke tokorn prosle godine bilo oko

Va rrogasci i z P ri j edora lokalizirali su pozar koji je izbio na pornocnom obiekru Brane Krnete (45), mjestanina sela Marini kod Pri j edo ra. U p oz.arusu izgorjeli krov stale i sijenc, a vlasnik, in ace nezaposleni otac tro]e malolietne diece, stetu jos nije procijenio,

N ezvanieno saznajemo da ie pozar uzrokovan spletorn nesretnih okclnosti i u tren u tku dok je v lase ik stale

palio korov cija je varnica 23- palila i sijeno na njegovorn pomocnom objekru.

Na pcdrucju Prijedora registrirano [e iedanaest poza ra, od cega cak deset sumskih, i to na podrucj u Gornje i Donje Dragotinje, Lies kara, J aruga, Rasa vaca i Bukove kose, gdje je izgorje- 10 pet hektara surne, Prema saznanj irna vatrogasaca, uzrok pozara ie liudska nepaznja, M. Z.

Gorio stan u Sarajevu

Uatru iZaZUale neiSoraUne instalaCi)e

T reca polici jska uprava Sarai evo prek j ucer i e u poshjepodnevnim sarirna obavijestena da je na Trgu nezavisnosti na broiu 25, u opcini Nevi Grad, doslo do pozara u sranu vlasnistvo S. D., koji kao podstanar korisri G. N. Pozar su uspiesno lokalizirali pripadaici PVB Sarajevo i tom prilikom nije bilo po-

vrijedenih osoba, dok je u stanu nastupila rnaterijalna stera,

Po ovlasteniu kamonaIn og tuzioca u vida] SU oba vili sluzbenici M UP-a Kantona Sarajevo, uz prisusrvo sudskog vjestaka pro rupozarne zastite, te ie utvrdeno da ie uzrok pozara neispravnost na elektricnim instalacijarna.

KrarJe IJ kladionicama IJglavnom prijavljlJ/1J tene

15 slucaieva fingiranih krada autornobila, uglavnorn zbog naplate osiguranja.

- Mislim da u tom diielu, SIO se [ice policiie na prestoru BiH, policija u Banjo] Luci ima najiskusnije inspek tore. Zn am da je n epr i j atno kada neko prijavi da rnu je ukradeno vozilo, pa se s njim obavlja razgovor i u iednom momentu se ispituje kao da ie Iazno uradio, Neprijatno je ZlI onoga ko 10 Slvarno nije

Inscanirali razbolniStua Zbog nouea

Sredinorn [una prosle godine ban j al ucka pol i ci j a u [ednom danu rasviietlila je IIi lazne priiave krivicnog djela, Radnica kladionice ~Aslra« J OV3n3 fl. (28) prijavilaje da le 12. juna razbojnik ed nje Oleo 1.200 maraka. Ona je bila. vrlo uvjerljiva. u svojoj prici, cat iznoseei detalje da- je ra.zbojnik zapeo na pragu kada je ulazio u objekt kladi·

onice, ali je kasnije, kada iu je policija "pritisnuJa", priznala da je s ve izrnislila.

Vee narednog dana Dragana S., zaposlena u kladionici "Betlive«, laino je prijavila da joj je razbcinik Oleo oko 2.200 KM. Istog dana SiniSa Zubanovic (39) ial:llo je prijavio razboj nis tvO, tv rdee; da su ga napaJa l'etvorica mladica i oteli mu oko 400 KM.

Spec

• Policija iz Gacka identificirala je maloljernika koji je uputilo laznu doiavu da je u Domu zdravlja u torn gradu porlmernllta bomba, saopeeno je jutec iz CJB Trebinje. S obZ,irom na to da je rije~o malolietnom i kri vicno neodgovornorn djetetu, PS Gacko ce 0 01'0- me obavijesdti Okru.zno tuziJa.s!vo u Trebinju.

ura dio, ali p roce dura sc mora provesti, zbog onih 10 do 15 posto koj i to rade iskljucivo zbog materijalnog imeresa - objasnio je Vasic.

10 slicne. U pravilu, najceSCe s u pri Cale da s u htve rn askiranib napadaca koji su bili naoruzani pistohima iIi nozem, a da su pi i acke uradene u vecernjim satimil,. dok su neke ea.k navodiIe i da su im naneseoe tjeleso e povrede. Ka da dode do wga da ob j asne dem] je razboj n iiirva i kada sh va te da ill se sumnji;::; za lainu prijavu, L\g!avllom same priznaju i vrale novae - objasnili Sll u Centm javne bezbjednosti Bania Luka. B. S.

Priznaju djelo

Tokom pro~le godine na podrucju koje pokriva banjaI ucl<a policija prijavlieno je i deseta.k lazn ih cazboj ni~ lava, najceSce u sports kim kladionicllma.

- Lazno raz boj n.;5 tva u kladionicama uglavnom prijavijuju Zene cije su price vr-

Iz kuce u izgradnji u Odzaku

UMrali opremu za cenlralno grUHru,e

Sokolac

Ullra.o l' uraCa Jacma

t'P'ProMnlG sa ~m d..lIJ1nlSk1m ~1tSM.

Dvadesewgodi~l!ji Mario S. iz Odmka i jedan maloljemik uhapseni su jucer u Odhku pod sumnjom da SI1 noc ranije uceslvovali u kradi elektroinstalacija i oprerne za cem:ralno gri jan j e, kazao je porrparol M UP-a Posilvskog kantona Josip Domi.nkovie.

- Oni se sumnjite da su iz

kl1;:e Matije G. 11 Titovoj ulici u Od2aku, koja je u izgradn ji, ukraJi bakarn e cijevi za centralno grijanje i eleklrokablove. Osim toga,. pokrali su razvodn ike ugradenog podnog griianja s vemiIima i poluvemilima, a i~ razvodnih ormara su pokrali eleku:okablove - kazao ie Dominkovic.

Odzal'ka je policija svega nekoli ko sari nakon prija ve o[krila kradljivce koji su tokom istrage priznaIi kradu, a svu ukradenu opremu policija je od njih oduzela i vratila izvodacu radova. N akon istrage privedeni kradJjivci su pusteni uo slobodu i bit ce krivi~no prijavljeni. Ta. B.

Tokom saslmanja u po!leiji S. M. primae je da je u mjesm Podromanija kod Sokaea iz hangara koj i trenuruo koristi firma"Kornrrejd" ukrao 14 vreCa jee.ma. Policija je u vozil u "golf I" kojim je upravljao S. M, proniiSb dvije vreee jecma.

17

erna hronika

o nevn I avaz, ponedjelj all, 28. marVoz~iak 2011.

To!isa kod Oras]a

pretueen 3D-OodiS. laK

NESREGA Udes u Povefcu kod Srpca

U Tolisi ked Orasja prekj ucer j e napadn u r 30·godisnji Marko V_ MIadie je prepoznao napad aca i cdmah jepriiavio napad.

Policajcirna je ispricao kako ga j e ispred kafica "Sloga" u Nazorovoi ulici, iz n j em u n epozna [i h razloga, napao njegov 26-godiSn j i sum jd tanin M i ros-

lav O.lZ Tolise.

U napadu mu je zadao vise udaraca rukama i 110- gama po cijelom tijelu, PoIicajci su cdmah intervenirali, rnedutirn, napadaca nisu uspjeli pronaci. MarkoV. odbio je pomoc liekara, a 0 ra !!ka pol i ci j a traga za napa dacern,

Ta. B.

SDec

Nepoznate osobe su u Snjegorini kod Teslicaukrale motokultivatcr s prikolicom, vlasnistvo M. J. iz Cecave. On je policiji PS Teslic izjavio da mu je pricinjena matedj alna s teta od oko 7.000 KM_ Istraga 0 0 vo j kra di ie u toku .

Vitomir Vrsajkovi6 (42) izgubio kontrolu nac upravllacem "passata" • PretpostavIj.a S8 da [e zaspao za volanom

Virornir Vrsaikovic (42) iz Nove Topole poginuo je u saobracajnoi nesreci koia se jucer oko 6.30 sari dogcdila na magistralnom puru Nova Topola -Srbac, u naselju Povelic .. Vrsajkovie [e upravljao au tomo b i lorn "passa t" kada ie, vozeci velikom brzinom, iz jos nepoznatih razloga presao na lijevu stranu cesre, sletio sputa i udario u drveni elekrricni stub koii [e prepolovio, Vozilo je zavrsiloprevrnuto u kanalu,

Teske povrede

Odmah po izlasku na lice mjeSla Slulbe hime pornoc! i pripa dn i ka polici j i:, Oil j e pre"e.l-e.n u bol n ieu u Bosa n· ku Gradisku, gdje su mu lje-

k ari pok usa! i spasi ti zi vot, ali i pored svih napcra i reanimaciie, podJegao ie cd zadobiveriih povreda ..

. Iako ce istrazne radn j e i dokurnentiranje ove nesrece urvrdi ti tacneckolnosti pod kojirna je doslo do nesrece, za sada je p ow a to da j e vozac u iednom trenutku izgubio kontrolu nad aurornobilorn, udario u strujni stub i slerio u kanal. Zadobio je reske povrede glave, grudnog kosa i stomaka, te je u besvjesnorn stanju odvezen u bolnicu, Surnnja se da je zaspao za volanom, ier nisu bili vidliivi tragovi kocenja ~ saznajemo iz CJB Banja Luka_

Na lieu mjesra obavljen

ie uvlda],a 0 slucaiu ie obavi[esten i dezurni ruzilac Okruznog tuzilastva iz Bauje Luke,

Ocevici koji i.ive u btizini rn i es ta II esrece izj av ili su da sucul] strasan udar, kao i da su vrlo brzo nakon toga na ulici vidjeli rnladice koji su zaustavili automobil i pok II sal i pruzi ti po m oc U II esrecenome, te obavijestili poIiciju iHirnu pomcc.

Strahovit udar

~ Ono !lto sam vidjela nikada necu lab ora v iti. tim sam cula ud ar, is trcala sam I!.a cesru i vidjela covjeka po~ red smrskanog aura k:iko le:Zi u lokvi krvi • ispribla nam je uznemirena mje~ran-

ka SmiliaMarkovic.

Ovaj magistralni pur, kcIi prolazi kroz 0 pcin U S r b ac u duzini od 42 kilometra, kontroliraju pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobracaja Bosanska Gradiska, koji su na lieu mjesta obavili uvidaj, Nakon toga smrskano vozilo prevezeno je u krug policije radi vjestacenja,

Inace, Vrsajkovic ie veci die ~ivota proveo u Srpcu, gdie mu zive rcditelji, sestra i zet, ked kcjih [e boravio preko vikenda, Radio [e u jednoi privamoi banialucko] firmi, a zivio u Novoj Topoli sa su prugo m i 14- godiSn jim sillom_

Ostra Lukakod Orasja

Paleei lIorou. iZaZUaO pozar

Tri dunuma mladih cernpresa i drugog crnogoricnog drveca u rasadniku 57·godi:lojeg Roke Kopica iz sela O~lra Luka kod Orasia izgorjelo je u pozaru koji je uehotice u subotu predvecer izazvala za sada n epo zna ta os ob a pal eci k o· roy i drugi otpad na su.sjed~ noj Iljivi uz rasadnik.

U polkiii je receno da ie izgorjelo crnogoricno drveee u rasadniku od 3.000 kvadrarH.

N eko od vlasnika susjed-

nih niiva neoprezno ie palio korov, a varrena srihija, potpomognuta vjetrom koji je u SUbOlU puhao, prosirila se na rasa dn ik.

!heta je, kak 0 tvrd e u poIici j i, veli ka i rek nako n zavrsencg uvidaia znat ce se vise poiedinosti.

Policijace nakon iSlrage osobu koja je, paled korov, izazvala POlar k.rivi~oo pri~ javiti zbogsurunji da ie poCini!a krivicno djdo iza· zi vanj a op ce opasnos ti.

Ta.B.

Lj.K. -B. S.

Donji Kovaci kod Zavidovica

uatra ~ some zahualila i uiMendicu

ultra dena Ograda

~ Povratnik u oZ1"ensko naselle Milino Selo Nedo p, prelciucer jepolidji u Lulcavcu prijavio kradu ns pravos~ Javllom groblju. Lopovi su ukrali dvadeser merara metalne grade sa groblja, u vrijednosti oko 2.000 KM. Policajci su obavili uvidaj: i tragajuzakradljiveima.

Zavidovicki vmrogasci pos! i edni i.h d an a im ali su neko Li ko in tervenci ja. Kako saznaiemo od Mirsada Camclii,ea, rukovodioca Op tin ske va trogasD e j edi II iee ZavidoviCi, ugLavnoID je uzrok pozara ljudski nemari nepazoia. Pretpostavlia se da su IO b iIi u ?roci i neko I iko pozara u poshednja dva dana~

Prekjucer je u zavidovickom naseliu DOllii Kovac; u p OlpWl os Ii izgo rj el a vikendica u vlasnistvu D_ A_ i,. Zavidovica. Uzrolc p07..ara je nekontrolirano p:J.ljenle trave i niskog rastinja u po· vdini od oko 20 dunuma, Valra se prosirila sumom i Objekf u pGlpunasfi unislen

zapaJila vikendicu,. koja ie, upr kos br:zoj inrerve neij i va trogasaca i pom oci u ga~enju mjdtana, pOtpuno izgorjela.

Pohr u naselju Biljacic ie rakodcr uzrokovalo krcellje i paljenje valre po nepovoljnom vremenu, a bi· 10 ie ugrozeno i nekoliko ob· jekar3, kada se usJjed vjen-a prosirila varIa, koja je ubrzo izmakla kontroli, Ie ie bilo opohreno oko 50 dunuma povr~ine lIiskog rastinia. Slicna si[uacija je bila i u mjestu Hum, gdjc vatrogas· c.i nisu bili u situacii'i intervenirati zbog miniranog po· drucja_

.at ~OIR'/tUItAIl

IWlWISKA 'IoIOIi1lVJ .IIAIIWOt"Q VAAJA

• TUum u.,.st;

'. JlMr.iJKIJ$K£ 1AIJJ11Itl

• y.l!tlSXf ImlCTllI .J'LlTm ROLETK1 .TlIrDf

• r.J.lUlltll,~'

5ar.lJft'O.ltt:tdMSIt. d-II I;n. 21 Sv".klltD~ 1tLiD nJ6!i~-6I1O_ '1:1, OU/6, J4Sif. "ob.;O'1/551-5,5:"meA; JRlIIMoGIol.N www.mlkadobh.com-I.;.o@inlkadabh.com

Ar.M.

18 _'1". '".m.r/,,,,,,,""_ Dnevni avaz

I PEVEC. 4.0.0. U stetaju,8anp Luka:

Branb PopoYitaJ bb BroJ :S1 149M 09

Dalumi 2'.012011. godlr.e

Na OSI'ICMJ Bn 5110 .102" 103 2a. 0030 .steta,nom .~ !SUberi g1asnik.RS brei: 81JD2. 7m, 3MI3,9!Wl 1:6Il101 j, tma. 28, 89 130 .~. 131 Zakona 0 IZW&nooI posn,ku. lSlufbem. RS I:Ircf S91Q3W)3 164.~~ OIMeSku_ pavjeriIaca.od 31.03.2010. i 03.1 t201 agod' __ ke CldbI:n ~ cd 25.05.201Dc9od '221:6 201 D$'(I ., 13.01.2010.

3.09201Dpl28.09.2010_9odine.odJ Sku~ 'p!11j(fi1aca ad .2-4_03.20ltgod.~ .upram"! IPe¥etld',o.o. U slKajuBanja l.ua dana 2-4.032011 god don Q s I:

Z.A.K LJ' U C AK

o prodaj lmovlne ste(ajnog duinlb putem. usmeneg jl.vnog! na4me1ar1i,a

42313

-49Oil.4m,49J.11 A.-4900.'2312,423J5..42314, 42-3i6.494J14S4i13.494J15.49oi1 6

iaR 1100 48711SP.486ll SP 8.5:20 III

eRj~l ~ 1 11~ IN

5R 1682 4Z8I5.428'6,421114 1.860 1JI

IBR.l683 42&'3,42814,42&113 1 260 111

iSR, 1~ 42811 ,42M,42811 0,42&il A 2.IMB 111

221 297.4OKM

umo::

~~~~~~~~~~~~.~~n-~ 11~OO

I ~!UlCO

llOO 00

Slet:aJni upm111 lot II}3M Galt dopl.oec

• k:oji I ~ qelolwpnu opreI!IJ.\f\lCi bcq lIfUII<I.gnllI'I precfmda. iii We pojs~ !preItr'oelil ~ po 5pEdl;adJ31Nl. Ie os1iII ponucJsol:j loP k!.IPUloIlOOi broJ PDlEdr.,xm opteme.

SR' pf.Jt3lljII_.upne ~ o:I.atne ctanUlm !.Ia jfI n£lw I Opttmt 15 dina ~. ~ ~·lakf~ 0 prodajirl3~ .~ na cglasnq !Ibn BJJda lJtodier\eu po$)ed ~tll \1Ifffl!Il.bo¢e ~ odmah pel I.f'Ii!!I prOO.-.e qe!le:

6 TmlkO\1 dernIlnwa odvoz ~ cpt'etnII kiJlllllIIrnt kupa. uo Ill'o1tcM ~: objeIcta u pcvoblJlO stan! U~. ~ oqel:la j:{ilillomclemor.taZe kmR; I0Il:. llJ ~ :U' :prvob~ slaPfe Ie 15 daM

lajedrleb ~redbt Z8 PfCI(I;a,Ju

I JaYT'18 .~. fe $e od~ .c1an3 U.(I4·.2OII. god. u U:OOtao'fliU' "Ii Otrutl1Oll p~'\Id, ue..nj.ll.u~l, III CI· 'GUlIINJi6eq bb.

2.Prodaja ee 58 VIUI putem pvnog mrnetanjaai pta'lO uOeUa ma,1J $ViI pmna I rlVtka lea . 0i3 na lito rae.. s!eea,l'1Oll. dutrolka brDlI610450055570016 otvoren cd iR_ .I!I$M IIa I_d. Banja lllka~.a dePOZIi u VJ¥IdI'lD$tl od 50 000.00 tr:t. za l'~ a za opitmU I(I~ od

~~~ Ito S'lge dan pdje·odr!mn 'ki~

KOO k~ ve&eg. bfop podgrupa i5 IInJ;l<1 predm$ ~ viiinu d~ ~na~ i uplab zbIm:! PI1jlI pctellra IiOtaI::IJ8. IliOepi'O\'jelme lJJlIa:te depozd:iJJiM'IO I'I9drrel3fltl! ~rtate 58 I !:ad. ~ S3!1'1D jedaR ponud'3tc.

J .. Na roCIStu llJ' jB'I'IlO' IliIdmeIwlJe 111ICl'\IiIIiI'!l 0YtI!l ZII _jUCk8 nYJte w prodW ~ ~

~ !Ie: IiPOd 11'5 lrroI'IliIiz tacke I. il'lZ ladle 2 lie is:pod '" poIlelnectene.

4 PoI'IJIIatuna Oje pGI'l!de f1lSIJ pnlNal'.:ene,vrabC:e sa depotrt u In:tu cd 3 dana nakoo U'II1.e!ka :ja'mog nadrnoL1n,a. Mim tr1 ~nop. ~

5 UfesnidITlll ~ budU pnIlvaCeoI bo ~"" po!lIIIlaoI!I depoa. 50 1nWNJ'fiI U

k.uJ:IoProdiJ11U 1¥1'fJ, e OIiko i$lJi ooUSlilnu od kupavr.e, dep;wt se r.e vrata

B 'Uluiloo :porUlat $3 na;vea:.n ponl..llbn 00 dieptnJfe pro!Iirlluqeoo u ~ rDb! ~om I) prodaji. ~ te se progIas Ile'faI)aNm l·cIonIjeCe M 1I0'o'I .Zai4utak ka,m 58 ov,lNI prodaje .drugom :PQ reIkI !ponudatu·1;ojI u ,mom roIW 'tDbi da. ~je ,prOOajIu c9aoo U tfko tInqI ponuclilt !Ie: poIo11 *11J U roI!u !]Va pm'ri!a se ~~ M wteg pooucli!>CiI

7 S\'lllt~ OVj6f1IlaJpoprodajllOll UgovoI3, .~ 1iIl:se. rro!JlO'!'ll:p!'ef'IDSa'ltjlSD!utnih :prava p(mt loslalii ~koYe. soOs. ~ U djenl cpetr(j. a~ I Uwen!ara 1'IJl .: s.add:an PO\' EI k ~ 00 6~ lib ·obrabM1al na IakhJrj I, tsru.,.· dldan upIi!

8 Kon1atIIElIeIon~22·21t OS 1131&-262; 0IW222.a80

9.(MJ ogIas objavl I1a ogIasnoj 1ai)Ij. ~ sUl1.!l, dnevnom Id.1lJ 'Gias Slpskl~ I.d ~ja

Lruka .• DneYnI MZ. ~. 1'uz1a . bl.TII2IiI I m ~ ba :

BOSNA I HERCEGOVINA F£OEMCIJA BOSN£ I HEROEGOI'INE KANTOH SARAJEVO

OPCIHSKI SUO U SARAJEVU

BIoi: 55 0 Ps 0118164 081's

Sat.;.. o, M. M. 2011. lIMine

OPCINSKI SUO U SARAJEVU. sudij, Sa"" O,cr na, u ~","oj ."aIi

lllliOOr", 'Il< lCrovnl :;iSlOmi 000 S,rai",o.prolj, W!'''i ElOlllO-

star 000 S,roj ~I ojUi ...... - 5.124.33 KM ... (Ie'",," Cion,

3j8. ,ta, 3. l,kon, 0 .p,m""om POSII1P\;u (.SI. ",,'Ine f81H' broj 5~3. 7:l/O5 11 ~iOO. u oj,li"l.m 10k".: IPI']. b,duci d~ W!enl no ,"nu~ .. ad",,' posl~dnl"", PO""'OII bo",IIt;, objovl]'iO:

OGLAS

.0", 24.12. 2006. ioof"'lIIliI,ij S",ma< Kro,"i Si.reflll 000 Sor.· 1"0.1' pod.io lulllu P",", 1Ul<"g II,men'" 000 S'''ioI'o. "dl ojUi' '-'Po 5_124,33 KM_ T,!bom IraZi ~. Sud don" .... ".~, ko~ jom co ob"".11 M"'o~ d, MII,Ji" l,pIoli iznos od 5_12~ .33 KM sa: ZiJkCrlskom z-a,te;:;llcrn k"amatom r 10 na bll-DS od 3.972.64 KM JlOC" od 19_ (12. 2001. ioolne do ISjlliIW I ",I",OS 00 1.15·1,09 KM ~,C .. od 09_ 03. ~Ol. iCKlioodo 1",1.,. oakn,dili ... ~olkove ... • micoog postupka, ... u row 0030 dan, ...,d pni.lniom Jllinud""i ~'Itenl.·

rOMvjeS1ava S6 !uieni da 51!! d'-osMva pismena smilllnl obiMJerlom pmtokOm r~1OI 00 15 do" o~ dan, obl"lli''''ia "og p"m,", u Ijjf'levnim ncwinama i na OVlasnoj 'l.abli Slid~ Ie da priloQt! ojjostCl:~lrene U! IU!tIu morn )IOIliCi u ,g",d, Sud,.

OMwjeMa'ia se lu:t.eni d3 ie I na -OSM'IlJ ~lana 7-11 s~a" t ,ZPP·a, dul_.an tliljkaSruje u roku 0d130 dana dOsta ... i~ Sudu ,pismeni Odgo'l'or na tu~bu~

Od'govor m.l tu1'b1.l mora brti ,razuml[iv i sadr1a'l'ati: OZii!nku suca, irnc I iPrei:lmc I odnosn.o nazi'l' pralJno~ lica, I)re~lyali~lC: iii bora_\li.sl~, cdllc:sno sjeditt.e- stranata, n,ihovih .zii!kOll'S~ih :zastupnika i IJUn~mOC:"~,. air. Ih i ma iII. p'<"lm0l spera .sa dItoj Ilia" I J>DUIi' .pod",soca (1;100 334_IPP-,).

U OOgo,,", .. Mbu Iu!eni '" i!<1'1UI1lii mog". prom"" prig"o", I ~i ... IU " eta Ii JIIi''''i" ill ospo"''' POSlllvll"nlluUlonl "hli'" (tian 11. " .. 1. ZPP·'I.

Ako lU'lc:ni o~pcnv~ tu~b-enl za1rtje-y, 'Cd'.gC'l'CI na lutbu mcr.a ;s;a.:. dl1ava1.i I razfcge ij~koiib se Udbeni nhtiev o--sp,oraYii!, C[Rjenit;e: na kolJ~ma l~l;lni ~!J~nlya s;voie n:3yo'lle, dckil~e kQ~ma ~ lfl\irdulu 1.e einienice te' prn~ni osncw 2B JlaliOde wtel1Q11j (Clan 71. ~iW 2_ ZPP·a).

Tu!en! mol. u odD"'" "' LU!bu •• n'i"""II' .. ~'lpl.mnom rot~lU. pOOoij.~ prolUlU!bo lel.n 74 .• 1", 1.11'1'-'1.

U~illik{l tu~erii, kome i.e lm~crnD 'dl1S1a'l'ljooa lu:tba u t:ojoj je M:ilac pred!Q1iC) d'(H'lDse:nje presOOe zbog ipropu~,'I:anta, nE! oo~t.ayl pisrnenl od'govol na hltlllJl u takDnskOm rot:u, Sud, te doni[~U presudu Irojom se !Jsvafa [Lj~bem za:'tltjE!'1 {presud.t 2bOg prn'pu~!3ni:a). M:im.aM fe b.dbeni Zi3ht[.eY otig'le:doo l1.ei1Snovan (clan 182. stiIV 1. ZP'iP'...a)_

O~i"O' "'lUtbu , pnr,,,im, pred'i' SO SIIdu. u ""oIjnom 'broju pr1m]efaka za Sud i protimu '5tranr.:_u, pozlvorn n~ broj pq;:dme1I11_

Sudij. ~'Ma(M",

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAC~A BiH

ZEN ICKO·DOBOJSKI. KAmON OPCINSKI SUD U TtSNJU Zeml~!"O·knii!"i uled

8mj: OJ9-0-DN,-11-000-144 T~,"j. IS. 03. 20 IT (lOdlr.e

Optinski M Tdanj.lemliilnokniilni "ed. 03 *,,"u Cbno,; 61i. 167.' u s!;l,d" sa ".nom BB. slav 2. 1.1:003 0 ,emji'nim kn~ga"" FBiH 1St no'ine FJljH ~r. 19103 i 54ro4).

.... "",im ltao ~.¢. br, 511/27. I'. Lug .. r;,,~a 31<1"e pO,";n. 16B 1 m2. slam"'o poslovna ,graila pol'ffiin. 290 m2. pMI." ,ni ,biekal PGv~ine 625 m2 ; ",o,;!le p"~lne 500 m2. Pre.· ma pecacima Ita.tastta Ope"" Usora posj,dnik na"~Bnih nekrelOina Ie Tol<i, Goran sin franje ~ usore- Omlniska bb. CIO~SU prema ,po~actm. Z,mlj;!"oknjirnog utsda Optinsko suda Te!anikao $uvl,.snlcl "avedenih nekrelnina u ZK ul. 0'- 438 kn, Om.nlsk. upis.nl Nikle J,nj. roc. Toklo. 5v.I]", Dom, ro~_ Tol;ie, Malije,;c Iva 'M, Tokie. TOkiHomnin I,e. hkie Pem sin JU18, B.hic Iva m~. 'oliG. ,oklt Iliiosin J.kilv., BejiC ma_ To~iC I,a. TOkie Franjo sin I,e. Tolle lIii' sen Tad;j e, TOkie N'~'ljko sin T.dij,. CanGar Kaj. kti T.dijo. Barit Rul, kti Tadile. , u ZK ul. bl_ 437 K.O_ Oma"lsIoIltao s",Ia.snicl SU u~isani Rajl«"ata lvao sin Mil'. Rjol«"at. Ant" sin Mij •. R.jko .. Ca M,rko ,In Ilfje. Ralkova~a Mijo sin mle. R'I~"ea Rula kcl J •. kov,. Ro[kov.t, lV.n sin J.kil ... R.jk"oC. Janjo kti JaI:Ilva. 1.101ijevlc Anica rod_ R'i1<o"~' I Raiko .. ea MalO sin Jakova. Po,.,.j" " sva.li" kOja ~ola!u ~ravo ,liIsrtiS!'Ia i~ ",1:.0 "rugo P"'VO na n"edenlm n,kremln,m, da svol' P''"" prjl'" u 10' ku od 60d·ana od. d."" ",jove podnoskom u <Iv. p,;mjorka i 10 do~". " s"plOlllOm n~ho,o P"'vo ,not .. biU tIlelo ~ obtlr poll· kom ""po,I." "ml~SOOknj~nog ul"'''.

U,a kola pol1l1", P""" n. ~m. nm,lninoma mogu o"".oe"ilrm no ,aIlliev pm<fu~~ ,. '''jmnj' Slij,d,eih 90 dana. ,.ko ~i im se dola m(>gutnoSi da priba .. pOU'Iil1' dokaze_ Ukolikau woo ~u;,"om Juku n. u,l;j.o1 poja ... "'ml~;noknji!"i 010;., t, s. "SPOSlavtti .. OSOOI'U ~o toda pnbavll,"hdoka".

Ruko,OO~" ZK "ed. .Bl1<ieOiI,n,

Ni\JAVLlWE

USPOSTAVLJANJ E ZEMWISNOKNJIZNO G ULOSAA

U ,.mli"nClllnjitilOOl precJmelu ~mi 039·0·0"·11 ~OO·I44 .• po ",hli""" To~c Go,,". sina Franle. ~ U.or.· Omanlska bb. za· stullall~ po pun~m~e.iku ad'~IIa!u Mularifo,ic Arifu II Te>nja. u tIlku ill poslup,k uSflosla,ljonja "mli~CIlInjitilOll ul .. l:a. Ne"elnine la ~ol" se uSP~sla.lil ,."'ljilnOknjitni ulo!!k S u upisane !pO "ovom p18mj8lu " Posj.dovni Us! bmj t 142 k.o. Omaniska. o..,a~ne kao k.~. br. 2075/2 .... Lug. nji,; 51<11Se pa"""" 1O.0~D m2 i k.t. be. 20S~ .... Lug.II"~. 31<1 ... ...,~ ,~ine 16a 1 m2. Si;)mbe"'l !>OSlO"', <!Ieada !>O"tint 290 ,",2, pastil, .. ZQl1lcla u prillredip""~ine 625 m2 i ovmill' povl~ill' 50~ m2, .10 'p,ema pod,cima S!a'(>g p"''''itJa Mgo,ara nek_"" Inln.m, uposaJIlm " lK. ul. b r. 438 Ko. O",.njsk. omate",m kao k_e .. • :b,. 611nl .... LtIlJ. nji'la 5 Klase !>O'~i"a 10,000,",2 i n.~retni"'m. upisanim u lK ul. br. 437 k.o_ Om.njS~'

prOdaia neMretnina Od 50 miliiardi eura

U narednih pel godina Grch p Ian ira os tvari ti prihcd od SO milijardi eura kroz prodaju nekretnina, saopcilesu vlasti u Atini,

Ova clanica Evropske uniie, koiu ie najvise pogodila recesija, i na raj nacin . zeli smanjiti svoj dug veci od 300 rnilijardi enrol

Grcke vlasti planiraju i dodarna ulaganja u turizam, kako hila grana donijela no" ve milijardeeura u budzet.

Prem i jer J orgos Papandreu (George Papandreou) izj a vi 0 je da ce se na triis IU naci desetine arraktivnih Iokacija, U samorn vrhu lisle za prodaju je nekadasnji atinski aerodrom Heleniken, koji se prostire na 550

hek tara i nalazi s e j lIzno 0 d grcke prij es LOD ice.

VIaSl! planiraj u poriudi Ii tu lckaciju invesritorima za izgradni u luksuznih hote I." skih kompleksa. Vecsu u tok u pregovori s ka [a rskirn invesu to rim a .

Uz Helenikon, grcka vlada po tencii aln im investi 100·i· rna midi rnarinu Vuliagmeni u predgradu Aline, zernljiste na Peloponezu, sjeverni dio poluoroka Halkidiki, te vise Iokacija na Rodosu.

In ves ti tori, pak, sa da zahtijevaiu da vlasti poiednostave procedure za registraciju preduzeca, te daju vise koncesija onima koji zele ulofiti u ne bas stabilnu Grcku,

1',955830 1.955830 1.955830
AusllaIi'a 1,413009 1.416550 1,4~()91
Kanada 124 I 1,.415002 1.419531 1.423000
HrvalSl<a 191 100 263~3(lS 2liA59455 2ii.525604
eSIoIR 203 0079535 0.079·735 0.0799.14
~B I 0,261590 0.262246 0.262902 '
:l4S Hill' 100 0,732027 0.134363 0.136199
39~ JPV 100 1,7026:37 1./011'05 1.11'1373
44G m. O.5651J3~ 05664<18 0561364
578 NOK 0247456 O~48016 o ~48596
15~ SEK 0,216959 O.W503 O,~18(l41
155 CHF 1 1,510600 1,514386 1.518172
MB TRY r 0,800609 0.000036 0.89jOO3
820 GBP 2m~4 2.22al'~4 2.13J614,
B4~ lJSO 1,,3111175 1.385639 1,139lm
643 RUB 1 O,04SB15 0.00937 0.049059
Ml REO 100 I',Sa.WJS 1.sse419 1.8931'40 20

ObrazouanJe i triiSte

Dnevni avaz. ponadjeljak, b 1·,Z 01',· S 28. ma<Vob.Jjak 2011.

ZAPOSLJ,AVANJE Poslodavci na biroima traze sve manje radnika

sura a ministraC-Ja

- era stra e inuestiture

U BiH tokom decembra201 O. trazeno 3.267 novih radnika, a u januaru ove go dine 1.632

Primjelan pad palrainje ,a r<ldnam snagam

novi h radn i ka, Basi c kaze da pored oglasa, koje 5U duzni obiavliivati, potencijalnu radnu snagu nalaze ina. sajmovima zaposljavanja, te purern privarnihagenciia za zaposliavan]e, odnosno internet-portala,

(Ne)ozbiljan problem

- Problem nezapcslenosri nikada nije uzet kao ozbiljan, nikada nijedna vlast nije pravila projekcije bud zeta na nacin da se srvcre mogucnosti za nova zaposljavanja - obiasniave Baksic,

Bez jasneekonomske politike te pokretan]a projekata iz rnedunarodnih kredita koje je BiH vee porpisala tesko da se mozemo nadati

posljavanja u BiH priiavili porrebu za 3.267 novih cadnika, a 11 januaru eve godine taj broi sveden [e na svega 1.632 porrebna radnika,

UFederacijiBiHposljed· n j eg m j eseca prosle godin e preko kantonalnih sluzbi za zaposliavanje poslcdavci su iskazali porrebu za zaposljavanjem 1.292 osobe, SIO je u odnosu na rnjesec prije toga man j e za 11 S oso ba, odnosn 0 8,17 pOSIO. Trend pada u ovome entitetu nastavljen je j u jan uaru, kada su posloda vci potrazivali 1:015 osoba, SIO u od 110SU na decem bar 2010. predstavlja rnanje za 277 050· ba, odnosn 0 21 ,44poSto.

Govoreci 0 mercdama do koiih poslodavci dolaze do

- Ocekuiemo da se uspostavi veza izmedu obrazovnih i instirucija rni~ra rada, sto hi doprinijelo da se poveca stopa zaposliavan]a, da poslodavci dobiju onu radnu snagu koja im ie potrebna . kaZe Billie.

rnasovniiem zaposljavanju, zakljucuje nassagovornik.

Prema pcsljednjim, januarskim podacima, u BiH je posljednjeg dana 109 rnjeseca evidenrirano 526.701 nezaposl ena osoba ..

. B. TURKOVIC

U nasoi adrninistraciji posroii odredena sporost pri pokretanju biznisa kola na odredeni nacin odvlaci strane invesricije iz BiH. Na taj nacin sesmaniuje mogucno$t novih zapoSijavanja.

Privatne agencije

Tvrdi uo Alija Remzo Baksic, predsiednik Asociiacije poslodavaca B iH, kornenriraiuciaktuelnu siruaciju na rniSlU rada u nasoi zernlii. Nairne, zadnji sratisticki podad pokazuju da posljedniih mjeseci poslodavci putem javnih sluzbi za zaposljavanje sve manie trazeradnike.

Tako su u decernbru 2010. godin e p oslo davci u zavodima i sluzbama za-

o. Novi pro_cee'd sarno

KM

biznis

Dnevn; aV31, ponedjeljak, 28. martlolujak 2011.

21

USPJESI Domace kompanije izvoze na svjetska trzista

Ud C OS h. D IU ede Die b-II halal D Olzu dOja

Do sada Ie certificirano 30,. a u procesu dobivanja certifikata nalazi se jOs 20 kompanija

U 8iH se prQilllodi vise od 200 balal proilvoda

Buducnosr bosanskoher- mo veliki, narocito u prehrcegovacke privrede rnogla a III benoi i farm aceu rskoi

bi biti halal proizvodnja, industriji, Broj konzurnena-

BiH [e vee jedan od ria- ta halal proizvoda daleko

jznacajnijih proizvodaca ha- nadmasuie broj rnuslimana u

lal proizvcda u regicnu i BiH [er halal proizvode kouziva veliki ugled na nzumiraju i nemuslimani - medunarodnom svietskorn kazali su narn u Agenciii, lrZiStu, navode u Agenciji za Do sada je najvise certificertificiran]e halal kvaliteta, cirano proizvoda iz oblasti mesne industriie, zatirn kon di torskih proizvoda, mlijeka i mliiecnih prcizvoda, proizvoda od zilarica, voca i povrca i os tali pro izvod i.

- U BiH se trenurno proizvodi vise od 2.000 vrsta h alal

proizvoda, a izvozlrno na tr"lista Arnerike, Kanade, Evrope, Australije, ali i regionalna -II emu Gom, Makedoniju, Albaniiu, Hrvatsku, Srbiiu i Kosovo, U skorije vriierne bit ce orvoreno i tr"liSte Ujedinjenih Arapskih Emirara, koje je j edno od najatrak ti vnij ih u svijetu, a njegova vrijednost u Agencij i je prociieni ena na 560 miliona dolara,

Koser proizvodi

No, dodai u da rrenutno II SAD nedostaie halal proizvoda u vri jednosti od 60 rnilij B"

rdi dolara god.ifuje pa americki m uslimani kao alternati VII konzumiraj II koser proizvode,

- To znaci da II SAD ill ozemo izvozi [1 pu no vise nego do sada, T akoder, za nas su veoma in teresan rna lIZista Malezije, Irana, Iraka, PakiSlana, Egipta, bivsih sovjetskih republika, Libije, [uznoafricke Republike, Posebno ie znacajno halal tr"liSle EU, koje je u znacajnorn pcrastu i er su d vi i e trecine konzumena ta halal proizvoda u EU nemuslimani - zakljucuju II Agenciji, M. II VDIC

Prehrana i farmacija

- Na podrucju BiH do sada je certificirano 30 kom panij 3, a u procesu dob ivani a certifikata nalazi se ios 20 kornpanija. Interes je izuze-

-

Sad Agencija zasigurnosr hrane BiH uokolo trCi i uzima uzorke cia konrrolira je li [Q zdravsrveno i bakterioloski ispramo. Mi sebe oieim ne stitimo,. a nasi susj edi su se zasti tili - k!iZe Adem Ibrahimpasic, predsiednik Nadzornog odbora ove kompanije,

Prema njegovim rijecima, ,,Biha&a pivovara" zbog uvoza prirodne izvorske vade ITpi velike Stete. Sve dok domaoe v I asti stran im proizvodacirna De uvedu reciproene miere i De ?tclti te domace pal:rOOai':e, te1iko je i naslutiti kada ce bh. proizvodaci prirodne izvorske vade ravnopra vno poslova li [13 ekonomskorn cr:iisru.

Nema izvoza zbog neuredenelegislative

Biscani nemOgU dOBaZali da Ie "Lipa6' zaisla izuorsRa uoda

Prekomjernim uvozom izvorske voce gusi se poslovanje dornach kompaniia

Premda BiH obiluie pirkorn vodorn, urnjesto da izvozi i zara d u i e, ona godisnje uvozi vode u vriiednosri nekoliko sto tin B. miliona konvertibilnih rnaraka, Da se prekornjernim uvozorn izvorske vode na bh, rrziSle gusi poslovanje domacih kompaniia, potcrtavaju i u "Bihackoj pivovari",

Kako kazu, prirodnu iIVO' rsku .Lipu vodu" ne mogu izvozi ti zbog neuredene legislative' nijednom inozernnom kupcu ne mogu dokazati da je on a zaista izvorska,

Nasi organi ne traZe nikakve certifikate, ni~ra iivo. Ovdjese mole prodavati sve sro ude i sra god kame padne na pamet

S.T.

SAD DObjedUjU receSijU

.... Sjedinjene Amerieke Drzave srabilno pobjeduju recesiju, tvrdi se u izvjestaiima agencija koie prate ekonomske rrendcve u ovoi zernlji,

N akon sto je 1I dcbroj rnjeri stabilizirano ttz.isle nekretnina, stigla je jos iedna chrabruiuca vijest - raste bro] zaposlenih u gotovo svim saveznirn driavama SAD.

1.7 eRD; (diesel) tss KS 2WD 6MIT

opr:ema Silver 4.2. 99'0 .KM

1.0 Mpl (b4!lIlln} J53 ,KS tWD 5M/rpPl'VTlQ SlI'w-I 38.630 KM

,rTf, I ..

'-C-- ..

HYUnDRI ,:' " ..

Ul HyUm/D/ldS Nl.rmIJIJDJtt!' tiD NOIIIII,,!Jnl Q(tlujlr

vdor opr.mr: I .... j1aIll'trH'~~" lUl05 'IIOf<>rr

... ,,. P'OCIOfD, Io>dQl)trJp JJt'dI~ltI, • ..c1 prIIJIJ}~,. lJoIilO P""'~C>JI ... to. "11-"'l"IOft WGbn"'l

.-..1 nrn .......... "" PGflIn/r

SIlWlf o.pNmo:

kna. <rim", • dal} """lltllna ,atl)1Ib7vo1lj ". ABl..,..-r .. m 'fy-~."II /'lIJlul\7,. ESP r~~r.tron I p~m JlDbiJ_", HAC (Irfl'mt>lcr pamolJ P=M''''O''l1l ,fttl u,brrJ/t:JI. 08C (,1;"'"«1"" lcoi~nJa II(J ntrbrd,d f1'f o,~1ottIm .. J;lcMmaJ. kilmfJ u,.t"dQj, AI .. J~" J 7, C'lrlifntn, ptIIi,rr. CD+Mf'~ pil IJIJ~ .., 1P!:>d I USB, fJfrdnjo j mdn;a JII/cIif11O ~11

,- GARANCIJE

~ I GARANCIJE AtOBILNOSn 0,

f 0 ' KONTROLNIH PREGLEDA

W(UNDAI AUTOBH, ~1et11 dlslni:Mlt r zaBIH, SARAJEVO, Zmaja od Bosne 12c, lal033 722 222,

1dJ11'IC&, 1o.'l~UG(I OOfM1JJtlCIIII WIDQUI .wfMTAA1MOStAA 1IJe~ I!»Iouropw! IlNiJAWI(A !!!II Je ,

KAA COUfRC eRe",,, 1lfII1O! III >l4IfCICiO'.!IiR':B:IKA( OJI"l at4 IdJtOlolf>l(: to flO m-a: .. 0liJ lIHA

22 _"'.mot".',iO>:20lI. Dnevni avaz

oglasi

o

\

\ 1'\

lzncse do 15.000 KM odobravamo ,i bezje'maca!

• NKS 6,49% == 'EKS 6,68% zakreojte sa rokomotplate do 3godine

• NKS 7,49% == EKS 7,75% za kredite sa rokom otplateod 4 do 10 godina

Posebna pogodnost: troskovlobradekod zamle.nskJh kredlta 0%

WWW.$patki!SSI).b.J

Info tal: 033280300.; 2.80 349: 280 3'50

Sklop.ivJ trpuorijskl srol

.. 4Sk'oplve sto//(e

Djec'!IJakoliea

_~)o< ... _ ... __

-_ .. _ ..................... .. t,....I'~ ... ~ .. ~ "'~_ .. _I.-p . ....--

' .... <_.0... •

---

--..,-, ... _

... -- ......

24

Dnevniavaz, ponedjelJak, 28. martlofujak 201 t.

globus

VELIKA BRITANIJA Naivece proteste od Drugog svietskoq rata obiljezilo nasllie

Niljmanje po/a mi/iallil, IIglavnom mimih demans/ranala prQslo ie taoz cenlar Lalldona

Uderi sindikata osudili su nasilje, ali su i navell da aktivnosti manjeg broja !judi ne bi trebale umanjiti glavnu poruku protesta, koju je poslalo pola miHona Britanaca

Li deri bri tanskih sindikata osudili su jucer nasilje koje je uslijedilo poslije rn ascvnih protesta odrzanih u subotu u Londonu, a na kojirna je, prema njihovirn procjenarna, ucestvovalo izmedu 250.000 i 500.000 I judi,

N ekolikosari po za vrsetku rnimog marsa do Haid parka, izbili su sukobi izrnedu policije i demonstranata na Trafalgar skveru, ko j i su po rraj a· Ii u noci sa su bote na n edjelj u, a uhapsena j e 201 osoba, prenosi jucer BBG

Desetine po~riielfenih

Vise desetina derncnstranata gadalo je pclicajce flasama i sijalicarna punim amoniiaka, a u centru L{)ndona porazbijani su izlozi

Spec

• Avian ,,airbus" koji je saobraeao na relaciji Milano - Doha, prinudno je sletio na sofijski aerodrom, saopcio ie direktor bugarskeglavnedirekeije ,,PoZarna sigurnost i zastita stanovnistva" Nikola) Nikolov, Kako je rekao, avian je prinudno sletio zbog zapaljenog motora

Nisu poznati razlozi izbijanja palMI. "Airbus" je prevozio kargo terer,

Pola m'iliona Uudi ostaJ'a baz DOsia

Ocekuje se zatvaran]e skoro pola miliona radnih mjesta i ukidanje oko 18 milijardi funti (20 milijardi eura) za socijalna davanja, a starosna granica za cdlazak U penziju do 2020. godine bit ce povecana na 66 godina,

J edan 0 d najvecih bri ra-

i i zazvano je nekol i ko pozara, Male grupe demonstrana III razbi j ale su prozcre na bankama i pro davnicarna. i spreiorn pisale grafite po zidovima ..

. Povriiedeno je 66 osoba, od koiih ie 31 policaiac, a 11

nskih sindikata i organizator protests TUC smatra da ~e rnjere ~.!ednie ugroziti ekonomski oporavak zemlje te POZ! va britansku v lad u da bankam a razreze vise poreze i za pu 5i ru pe u zakonima koje nekim kompanijarna omogucavaju da p laca j l! ni2e poreze,

ih j e zadrzano na bo In ickom lijecenju, dodaje BBC navodeci da se radi 0 pretesno Iaksirn povredarna,

Demonstraci]e su proteIde uglavnom mirno, a atmosfera na p rotes ru li cila j e n a kamevalsku, sa muzikcm,

velikim ekranima i predstavarna u Haid parku, navodi agencija AP.

Tragicni epil.oglavine na 8vicarskim Alpama

Cerir. osobe su pcginule, 3 [edna je nestala nakon sto je grupu francaskih p lanin ara pogodila lavina n a svicarskirn Alparna,

" Grupa od I 1 planinara sa skijarna i opremorn uhvacena je u lavinu II blizipi rnjesta Burg Sent Pier - rekao je Zan Man Borne, p ortparol pclicije u zapadnorn ilvicaiskorn kantonil Vale.

Dodao j e da s u tro j ica pronaden a m [tva, dok su sestorica izvueena Zi va, ali su zbcg povreda prevezeni u lokalne bolnice, dok j e j edan od povri-

IF~m' AP) j edenih posli je podlegao,

Lideri sindika ta naveli su da aktivnosti manieg bro]a Ijudi ne bi rrebale umanjiti

glavnu poruku protests.

Najrnanje pola miliona, uglavnom mirnih demonstra nata p [o'll 0 j e kroz cen tar Lo n dona u zn ak pro testa zbog vladinog smanienia jav ni h trosk ova, na j veceg od Drugcg svjetskog rata,

Plan vlade

Vlada prernijera Dejvida Karnerona (David Cameron) nastoji da srnanji veli ki b u dzets ki d efi ci t zbog eega se Bri land suocavai u sa smanjenjern [avnih rroskova od 80 mili jardi fun ri (130 milijardi dolara).

U prorestu oil. ucesrvovali nas tavni ci, medicinske ses tre, va trogasci, zapos len i u javnorn sekroru, studenri, penzioneri i aktivisti.

www.suman.ba

035704940 033656688

25

globus

D nevn i avaz. po~edjeliak. 28. marVoiuj oJ< 2011.

SAT ZA PLANETU' Uspiesno odrtana naiveca dobrovoljna akcija lkada

o 1_ _ 1_ _ : SU-Ita

DO asi 1134 Zlml)l

Pokrajinskiizbori u Njemackoj

nUlllearlte leg OliO urala Merltel

Nije sustlna u tome koliko ce se za taj sat ustedjeti energije nego sta se sve rnoze uraditi kada se Ijudi ujedine, kaze kopokretac akcile Endi Ridti

Svjerla su u subotu navecer pogasena na i edan sat u svirn vamiiim zgradama i domovima "obicnih" Ijudi !.irom planete povodom svietske inicijative "Sat za nasu planeru", koj a se smarra najvecom dobrovolinorn akciiorn za ocuvanje Zivome sredine,

U Parizu je, kada su pogasena svjerla na Ajfelovorn torn j u, Bogorodicno j crkv i, Gra dsko j vi [ecn lei i zgradi Opere te rnnogim drugim iavnim mjestirna i fomanama, minutorn ~umje odara po~ta zrtvama zemliorresa u [apanu,

Operaprva

Zgrada Opere u Sidneiu medu prvirna je ostala u rnraku, a Ilj en primier sli] edili su milioni sirom plane te, koji su na ovaj nai";in zel j eli podici sviesr 0 koristenju energije i klimatskirn prornienama ..

Za Sidnejom je uslijedio stadion .Pticiiegnijezdo" u Pekingu, koj i je bio demacin Olimpijskih igara 200':. godine, cuveni londonski panorarnski tocak "Oko Londona", Taims skver u Njujorku i sratua Hrista Spasitelja u Rio de Zaneiru.

" Nije sustina u come koliko ce se za raj sal ustedjeti energije nego sia se sve rnoze uraditi kada se ljudi ujedine - rekao i e kop 0 kretac akci j e

Skoro 11 miliona biraea u njernackim saveznim pokraiinama Baden" Virremberg i Porainie-Falacka pozvano je jucer na biracka. miesta na izborima za nove sazive p o k raj inski h p ad amen a tao

Predizbornu kampanju u Baden-Virtembergu obiIi ezil a je a ktuel na raspra va 0 duzini radnog vijeka nuklearnih elektrana, U ovoj saveznoj pokrajini gradan i to pitanie srnatraju vazuim s obzircm na to da se U nio] nalaze neke od najstarijih i naisporniiih nuklearnih elektrans u Njemackoj, U susiednoj pokrajini Porajnja-Falacko] proguozira se pobjeda

moraloriJ

Demokrscansko-Iiberal n a sa vezn a v lada Angel e Merkel lani je, uprkos protivlieniu gradana, odlucila produziti vee odrederu radni viiek njemackih nuklearnih elektrana da bi sredinom marta, nakon nuklearne katastrofe u J apanu, uvela moratorij na proslogodisnju odluku,

SPD-a, s dosadasniim premijerom eve sa vezne po hajj n e Kurrorn Bekom (Beck) na celu.

Nemirnoi u Libanu

EHSDIOZi]a bOmbeiSDred erHue

"Sat za nasu p lanetu" End j Ridli za AFP u Sidneju, gdje je sve i pocelo 2007 _ godine.

On je dodao da su ove godine ucesrvovale rekordne 134 zernlie iIi teritorije,

Polovina Australije

U A ustrali j i, organizatori kazu da j e u akcij i ucesrvova- 10 skoro 10 miliona ]judi,s to je skoro polovina populacije.

U Hong Kongu, cijela luka bila je u mraku, dok je u Singapuru sva dekorativna rasvj eta b ila ugasena, a na aerodromu tang-ai poiedina svjecta. su smanjena.

U Rusiji se pridru2ilo uid~ semk gradoi'll, od Petropavlovska-Kameatskog na krajnjem istoku poluotoka Kameatke preko Moskve do Murmanska na dalekom sjeveru.

U Italiji, vi~e od 200 gr3"

organ iziran i marsev i sa s vijecama i koncerti, U BukureS tu, deset ine Ii udi kruzil e S\l kroz grad pri ie 0 ku p Ij an j a na trgu Enesku,

U Sjedinienirn Arneri ck irn Ddavam a, di jelov i Bostona i Cikaga bili su u mrak u na j edan sa I, jer je na mnogim zgradarna iskljuceno osvjetljenje,

Na aerodromu u Los Audelesu svjetla kcja nisu od kljuene vaznosti, bila su pogakil a na j edan sat, a u vede- 00 ie i pcsebno osvjetljenje, koie stedi skore 7S posto elektricne energije.

U J u7.Jloafickoj Rep ublici, hOI "Soveto gospel" organizirao je besplatan koncer! zajedno s lokalnim muziCarirua za s!Otine Ijlldi u gradu Soveto, u skoro potpunom mraku, osiru svije& i mobilnih relefona.

Spomenici UmraRU

Bomba je e ks p 10 d irala jucer ispred crkve u isrocnom libanskorn gradu Zahle iza~'

zvavsi same materiialnu stew, saopcila je '

polieija.

Bomba napravljena od l dva kilograma :

~i~a~~j'e ~~~: ·"'Oll.e'"'ta"'u"'aLc,""1a-. u-i""je-,~"za"lV"''''al''a'''IJ'''iJ-d'''SIr'''e-l:--r'''tv-e-(f-.'-.:-A...Jf'1

ns kim u pray I j acem, pren osi k aza v;i da j e cil j napa da d~

DPA. . stabilizacija Libana.

Siriish pravos.lavua CI- Stanovni~tvo Zahle cine

k va os teeeo a j e u eksp 10 zi j i, suni ~ki m uslimani i kclCani, k ao i vise au [Q mobila . a grad se n alazi 55 kilometaLibans.ki zvanicnik Elije fa iswcno od Bejruta i prij~

Maroun; osudio je napad stonica ie pokrajine Beka ..

U Atini, na antickim spornenicirna pogasena su svietla, ukJj u6uju6 AkropoIj, zgradu parlamenra, preds jednicku palacu i Pose[donov hram u blizini Aline. U Argentini, u Buenos Airesu svietla 5U pogasena na cuvenom Obelisku ..

Deeice i HiH

dova ucesrvovalo je u akeiji, svj etla su pogasena na jedan sat na Ponte vekijo u Firenci, na Krivom !omiu. u Pizi i u rimskom Koloseumu.

Akciji su se ponovo pridrilZili i gradani .Bosne i Hercegovine. U projek tu ~S al za pI anent Zerulju" uces[Vova]o je pet gradov a: Sarajevo, Ban j a Luka, Bugojno, Livno i Mostar, javlja Ona~ •.

Marsevi u Rumuniji

Svietla su pogasena u 52 grad a u Rumuniji, gdje su

Antinuklearni protesti u nekoliko gradova u Japanu

FuMusima aD ~u\~ opomena

EuaMuirana. zgrada raalllora 2

J apanske v las ti evakuirale su juEer zgradu reaklOTa 2 zemljot;reSom osteCene nuklearke Fuk~.ima n akon s tosu ra dniej b il i izlozeni visokom nivou radijacije.

Tokijsh elektroenergetska kompanija "Tepko", koja odrzava zemljotresom o~teee.nu nuklear" ku I! Fukuiiimi, iZ!JIjeri1a

je nivo radijaeije u vodi koja suakum ulira u k uCi~tu rurb ini reakwra 2, koj; je prema~io dozvo" Ijenngrimieu 10 miliaua pUla.

Kompan.ija je saopCila da 51! radnici n.apus lili kuCisle rurbine reaktora 2 kako bi se sprijecila ~zl?~nost enortnnoj ram" )3C!U.

S tot.ine ljudi pridruzilo se antinuklearnim prolestirna u Japanu nakon najgore atomske nesrece u nuklearki Fttkusima usljed zemljo[resa i cunamija koji su. pogodili zemlju.

Skoro 300 Ijudi u Tokiju, noseei gas-maske, pro,lo je ispred sjedistll kompanije ,.Tokyo Electric Power«, koja upravlja nuklearkom

Fukusima Daiei, uzvikuiud: ~Ne rrebaju nam nuklearke!"

Priblizn I) is Ii broj demonSlranam i.zasao je na uliee cen !.ralnog grad a N agoja okupJjajuCi se ispred prostarija regionalne energe!ske kornpanije i uzvikujuCi: "Ne l:elimo drugu Fukusimul" Aktivisti za zasti[U zivome sredine vee du.go Sa proJesla u Tolriju; Porulra nNe sirile radioaklivne supsJance!"

upozoravajtt na opaStlOSl koju predstavlja nuklearka Hamaoka, eko 120 kilometara od Nag-oje, na obali !?acifika, u prefekturi Sizuoka.

Ova !luklearka nalazi se u tzv. zoni sllbdukcije iIi uv laceoia u blizini tacke

dodirivanja dvije tebonske place, S[Q znac; da je oblast podloln3 zemljotre" sima.

- Japan je uvijek lagao u is[icanju dobrib srrana ouklearki - rekao je jedan od demonstranata Arsuci Fuc"iuki.

26 __ "m"'''''''I0>''''' Dnevni avaz

oglasi

SPISAK DO,BITNIKA NAGRADNE IGRE

IDobitnik PRVE nagrade

"Putni~ko vozUoRen.au'lt M.eg.ane":

Amira Scdikovic

Dobitnik DRUGEnagrade "Samsung 3D TV":

Hosib Murotovic

R -ffe.al isen

.8ANK

Najbolll su KI namal

Dobltnlcl UTJESNI'H nagrada .. P,ro.motivna soljer":

AtcIo Zl,Ibee.-ic Amela Mrii~ lo$min Jukic Srowlj DulkD Amidiit AttIcn rtoso rw:it Snjeuma Drfjit:

Ek,em KollJbegc...it Tajloo Oiegovic

Uro!: Lekic

SYjellana Halilavi~ AldilclI~aHu~;.c 8e!.;revic

Ahrnet HollJzovit Ii:CI$im $ahOnovi( kafka Kasic

fO; na VIJGa1 1.Okvon6t! Nediad 'BitoktiC Nil10d TI.I~Q.Yi~ Dro!ko :Dimi¢ Oil¥Od~i(

Ed;n Dieka

Dobltnik TRECE nagrade •• PlaystatlonPS3320G":

Milutin Djilas

~,I -033755010

W'" ""II. ",L be

Niiedna: ,planina niie nepr,ohodn.a, niiedna preprekaneprem.ostiva - nii.edan g,rad:nei:e ostatinei.traien ••..

" pultorio R11 D;&b.r. \fCU 'II.vaotwu b.:Iv~·.; • poIUIO Iinonlmt;l! puslalovinu., .lobo&.! i llfal)'le:

o bel: p!'(Iblema .prevw.:l pet pUl1:l ika, eur...pale1e, spmnniu ?:II vodu • .w_ 01 .lIl!jjnhitnlJom lDvamom pcrto'rii!1om u s\!ajojklui;

o n!MtIjvjllJtl poovlnJi cd Ldt.'.1.9 VIOO 1m! , jednim punj= 1m! ~ prcko 1.000 bn..

Nov! Arnorok.T .. tId by Dalto"

_, ... ..__.. II _.iouI_»&.O.WtO·.............. ~"-DO;~··K.GUAn.o. G:Alr.II-"'n,TUllA.-rau,. __ "_'_, MQIVtI. •• wc ..... t!. _, ... _ .. HOC.KII.:l'M,

O:l1_:lli2o ,MfiO utloa.u,.· IMtfU1.-. _'LlIIUo .. 041"1.O.DE,...uallI!iCI1-. _ L ..... ·_VlOCM<,ClSIJ:IOI.ODCI, rw.tu. Ad AIItOC:l"IU.1 ~~ O32:IiUS 5;521 '"tEl. -AlIIO lIJ(.,l

._ ,_'f..Ol'.~.MUI, ... ~~m!·~)_Y"'_ .. _._s_ ""O-"lI'OOl;ICAI1L>C, ... IIn~~~,aoo«lt>.oer - .. """,s,,_. ~IQI).

;PrJv:r.dno YM1fo

Cot;a-Col .. Hac S-H d.o.o. Silrajevo Human Ruoun:es D'eprtment Moslarsko ras r'!!e bb

7' 2-40 11 ad!,!!1

Orijentiran/.lca na5/m Ic,updma, ml smo Komp<JnlFJ kola Ie SVj'etsH.1 Uder

u proitvodnji, priJdaji beralkoholnil1 pica. a u Bosn; ; Henega"/tII uspjesna pas/ulema v;f'(,' petoaesl gculma U/{al,H.o iefrte drJ pasl.nele d,o tlma kOl' pobjedlJjl!!. poboli~rJ"aJutJ posloltao/e nolS I naslh kupaca, Iskorislrle mogutnosf dOl svoJu karijerll gradlle na POlltijl,

~ MARKET DEVELOPER ~

Zit podrucje 5arajeva 15red"jeBosne

Kojllate:

:KonlakUr<all kupee IS clljnm .prodOlje 'promociJI! proizvoda. PO,5Iavljalllodri:avati prorz\lode Kompanljt' U (lavedenom podrucJu:

Aealrmatr promollvne ilktivnosli r I5trategije Kompanije;

POlitloniratl prollVOde u skladu'sa pra ... i1ima I p.rocedurama Kompamje:

Kontroli.salll odria ... ali 51'edstvaKompanije nalerenu; :Pra,lltI i lZ'Y)estavall 0 svrm retevarumm podaclma naterenu

U51.ov' ko)e kandldat Ireba.lspunJa.vati su:

,Mlnrmumsrednla strucna sprema Ipoiel,no viSa III Ylsoka strucna sprernal:

Voza~ka dozvola 8 kalC!gorije;

,oinami~na. komunikaUvna .. samolrllCijativniJ i 'tIms I onlenlisana eseba, Poieljno [e radno tskustvo na islim rli sliCnim postoll/ma, kac i po,znavanJe engJe.skog [ezika,

Svoju pnjavu. uZlprilo!.C!nu blograllju. dosravlte uroku od? dana cd dana objalllllVilnJiJ ogtasa [ topulem maita nil adresu po.~acc.ba@ttheUenlc,(om

ill putern paste na adresu: ..

Dienan Kapetanovlt Glcit .Dfenalda

Is kovic Senad

1. mjesto ns Kantonalnom takmieenju iz fizike (2.razred) 3. mjesto ns Kantonslno.mtakml6enJu iz fizike (2.~azr&d) 5 .. mjesto n'a Kantonainom takm.16enJu .lz .flzlke (2.razred)

Islam:agI6Ma'lda Sellmovlc N'udielm HodII6Naida

2. mjesto na Kantonalnom takrnfcenJulzflzlke (1.razred) 4 .. mJesto na Ka'nton'alnom takm/cenJu Iz fizike (1.razred) 13. mje.sto na KantonainomtakmlcenJu Iz flzlke (1 .. razred)

LamlJa KuJan Dalila Isanoyic Raslm Kaleta

2. mjesto na Kantonalnom takmltenju ;Z matematlke (1.razred) 1'0. mjesto na Kantonalnom takmi~enju iz matematike (1.razred) 1'.mjesto na Kanronalnom takmi6enju iz matematiks (1.razred)

0Wm prifr.i.9m mi; rntiiu{ji ult.n~~jisu ulest'rJQw./.i i ostwn1ii&vanmfne ruuit4te na 1(pntonafnom takJnibnju U fo~ i m4temat~. ufwa.!jujemo # Vpratll: 9rttaunarotfne mtlnjt. IR_g[t., '1'a,w.dtr, z.afru4(jujtmO # j profesorima i.9ft su lUJJu dj~CfJ,tl swjt uleni%wt wo vrijem.t poiritwafJ. 6otfrifi. sm!jeUiWfi iomolJutili im ,t/a ~ Ito 50fje ruul'tate.

28

Dnevni avaz, ,ponedjeljak. ki 0 s k 28 marVol'~ lak 2011_

U prodajije

SUDBINE Nakon sto su mu Ijekari predvidjeli brzu smrt

ERsper-menlalni lileR ga SDaS-O U DOsllednnm salima

Probudio se zdrav i tetiri dana kasnije pustili su ga iz bolnice

UiMi"

A us tral a c Dan iel Roper (25) bolovao je od melanorna. Rak rnu se prosirio po cijelorn tiielu. Liekari 51.! mu predvidjeli jos same dva dana zivora, a u pcsljedni im salima niegovog z-ivota dali su mu eksperi men talni Ii je k iz SAD_ Probudio se zdrav i celiri dana kasnije pustili su ga iz bol nice Au s tin.

Teska infekcija

Mislio sam da cu eksplodirati, a onda sam doslcvuo ozdravio preko noci - rekao

nBuiBrouatni B'alltl

Daniel s ma;kom Helen jeDaniel.

U decembru jesaznao da muse melanorn prosirio na cijelo tiielo. U januaru ie imao turnore pc kraljeznici, jetri i plucima. J edina nada bio IDU je eksperimentalni Iijek firme ~GJa.xoSmith Klirie" koji "gasi" gen za rak, al i trebalo ga [e cehti nekoliko sedm ica, U svi-

Dr. Dwnatan Kebon (Ionathan Cebon) rekao je ka ko se d ugorocna uspiesnost liieka ne zna. Medmim, za sada su efekti nevierovatni. Lijek mu je spasio ~ivor. Zahvaljujuci Dani el u, bolnica j e dobila 4S miliona dolara za daljnje iso-aiivanje lijeka koji ios nerna ime,

jetu ie izabrano samo 60 Ijudi za tes tiranje.

Ljekari su pokusali ubrzati pocerak restiranja Iijeka, Njegova majka Helen niie se vise nadala da ce prezivjeri, samo da pozivi nekoliko dana da ill u se ses tra vra ti iz SAD.

- Gledala sam ga i vidjela kako odlazi - rekla ie Helen, koja je 30 godina radila kao medicine ka sestra,

Bez nade

Medutim, Daniel je dob 10 ieS k u in fekciju a bdom ena i zbog wga ie testiranie postalo upirno, a vrijeme nije bilo ria njegovoj strani. Za dva dana sa mu izvukli 191itara t ek ucine iz tiiela.

Francuz se penje na Burdi KaJifu u Dubaiju

Soa)derme na na)UiSem SU)etsliom Orn)

Alen Rober (Alain Robert), Francuz poznat po penjanju na riebodere, trebao bi se danas popeti na naivisi torani na sviietu, Burdi Kalifu u Dubaiju.objavili su organizarori tog penjanja.

548 gcdina Rober, nazvan Spaidermen, sudjeluje u nizu dogadaja koji prate medunarcdnu , konferenciiu u Dubaiiu 0 terni "Obrazovanie bez I granica", Toran] BurdzKali£a visokje828 rnetara i, prerna saopceniu ko]e naiavliuie niegov poduhvat, za pen jan j e ce m U treb ati ses r dosed am sa ri.

Konferenci]a 0 obrazovaniu odviia se pod pok rev i lei j S tvom predsjed n ik a U jed in jen ih Ampskih Emirara (UAE), seika Kalife bin Zajeda el-Nahajana. Na njo] ce se od 28. do 31. martaokupiri vise od I.OOD srudenata iz 130 zernalja i sa 30D un i verzi teta,

Pozllal po pelljanju 118 nebodere

Holandska televizija povecala gledanost

TaHmicarHU ioua realnosli uJela zmiJa

~ Pred rakmicarke je sta- ni rrojica cuvara koji su prite-

L:LUII vljena kutija u koioi se nala- k1i u pornoc nisu uspieli cia je

zio udav, Bilo koja djevojka otrgnu od snaznog zmijskog

rnogla jeorvori ti kutiju u ko- stiska, Iako udav nije otrovna joj se nalazila zrnija, ali je zmija.jumke jezavrsilaubol-

[urnke Veringa prihvatila uici jerse namjesruugriza po-

izazov, Cirn je orvorila kuti- javilajaka upala

iu, zrniia iu ie ujela, a potorn Suimanje soua nastavlje-

se i obmorala oko njene ruke, DO je kao da se nista nije desi-

Nesrema dievoika je 10, a ovai dcgadai ie samo do-

pocela plakati i zapomagati, a darno podigaogledanost,

U souu reamosti holandske televizije pod imenom "Real girls in jungle" ("Prave djevojke u dzungli"), udav je ujeo jednu od ui':emi" ca, nakon cega je djevojka ZlIvrsila u bolnici, Fatalna epizoda snimanajena Surinamu,

kiosk

29

Dnevnl avaz, ponedjeljak, 28. mart/oz~iak 2011.

SUSRETI Otkrili da imaiu mnogo vise zajednickog nego sto su mislili

raii deeMa Da izaSla a SDOI S iZgublen-m b alom

Izlazak poceo kao Ijubavni susret, a zavrsio kao porodiCno okupljanje DnilU~ IIaU

Radnik u "Time Warneru" upisao pogresaniznos

Racun za BabiouSHU

16,4 miliOna dOlara

Da bih imao takav dug, trebao sam narucltl 1,6 mili.ona filmova, kaze Devlrdzllo

Rastavljena Sara Kemp (Sarah) pri ja vi 1 a se na in terne r-s tran ic u kako b i P ronasla srod n u d usu, Od II !ievi~ la se Dzcrdzorn Bentlijern (George Bentley). IzmiieniIi su e-mail adrese i slike, pise "Daily Mail". Tako su se dobro sl agali da su nak on rri mjeseca dcpisivanja dogovorili susret u Londonu. Medutim, otkrili su da irnaju i vise toga zajednickoga nego sto su m isl il i - roditelje,

Izgubili konlakt

- M 0 zete li zamisli ti odusevljenje, iznenadeuje, veselje i nelagodu koju smo osjecali - rekla je Sara i dodala kako nikada ne bi pristala na izlazak "naslij ep 0", ali j e osjecala povezanost s njiru.

Rodi rei j i s u im se razveli 1975. godine, Tada sestogodi~nja Sara otisla je zivjeti s majkom u Edinburg, dok ie Dl\ordl:,oti~aos ocern u Leadon, Nisu os tali u dobrim odnosima i djeca su izgubila kontakt. N akon 510 su odrasli, pok usaval i SIl se pro naci, ali i mali s u prernalo in [0 rmacija jedno 0 drugorne .. Safa se udala 1989. godinei razvela godinu kasniie, ali je zadrzala prezime rnuza.

Daniel Devirdzilio (DeVirgilio) nemalo se iznenadio kada [e dobio rae un za kablovsku televiziju, Njegov dug iznosio je nevierovatnih 16,4 rniliona dolara, Regularni mjesecni racuni mil j zn ose 80 dolara,

- Da bib imao takav dug, izracun ao sam kako sam trebao naruciri J,6 miliona fil-

Luisa 118 supruga ka.ie da ie polurJia

Satima cekao pred prodavnicom

Brllancu -Pad

uaznlii Od sina

rJ.1

iPadom u ruci,

- D 0830 sam u cetvrt3 k pred prndavnicu, Nisam rnogao vierovati da ispred ni]e bilo nikoga, Postavio sam stolicu pred izlog, sjeo j llzivao II suncu dok nisam dosao na red i d uceg dan a - rekao [e on, obiasniavajuci da je u redu za iPhone 41ani bio cervrti. Njegova sup ruga kaze da jepcludio,

Dzevels Luis (jewels Lewis) prvi je Britanac koji je postao vlasnik Appleovog novog rableta, Svoj iPad 2 cekao je pred vratirna Iondonske prodavnice duga 33 sara i zbog toga propustio sinov 12 .. rcdendan. Luis ie pczirao pred Iororeporrerirna. i skakao od srece s novim

Plica muse uneredila na glauu pa dObiO 100hiUada dOII'a.

... N o~ozel.audarJin ie odl llC!O ok us.a ti svo j u srecu. N ako n sto mu Je pnca na glaviostavila mali+poklon" u obhku izmeta, kupio je loto srecku i osvoiio 100 hiliadano vozelandskih dolara. Anoairnni rnuskarac sasjevera zernlje tvrdi kako su m u pri ia relj i rek li da p rici j i izmet nosi srecu, Z bog toga iekupio instant srecku.

Sara i Dt.ordi; Osjeca/i i veselje i fle/agorJu

Male sanse rekaoje Dzordz,

Iakc irn [e bile neugcduo ier je izlazak pcceo kao Ijuba vni su sre t, a. za v rsi 0 kao obiteljsko ckupljanje, prosIa v ili s u sampan j cern i pris-

jecali se uspomena iz djetin js tva, S !ru en jac i kazu kako je za nj ihov susrer ila.nsa bila jedan prema 500 milio n a, 30 pll fa mania nego ;>;3 osvaianje lota,

Nisam irnao pojma gdje ie, Trazio sam iepo prezirnenu Bentli i nakon nekog vrem en a j edn OSlaV no od us tao -

me va na zah tiev - nasalio se inzinjer, koji radi u Wrighr-Patterscn zracnoi bazi,

Devirdfilio ipak nece morati platiti astronomsku cifru jet se kompaniia "Time Warner" izvinila zbog p revel ikog racuna, rvrdeci kako rade na rjesavanj U problema. Navodno je radnik kod isp un ja van j a )"lli'una up isao kri vi izn as, pise "Dayton Daily News",

~30 __ ~~~_~~_"_"-_'~~~~~_'L_D_~_e_'~_i_av_a_z ----------------------------------------------------------~ogl~si

NAJBOLJA PONUDA MJESECAMARTA!

VAS NOVAC VRIJEOI JOS VISE 00 31. .. 03.

Op .. l f#M, , 1r1/Utlna ,~ ~1t.utI:

2jZ, 94 r.f1'

...

SJ:crla. !fDWlt "'./tJ'tlna (aitt ~('od.- 4.(9, 61t r«:

C~evrctt:t Allto ,'t.rtlna ,.~ V,IC 'oJ ;

III,to", ~.

~~VI1.EZ I~~ jDsip Ballwld

T d: OM 215 670

V8~8H Fi",Tda'Ij 2..bij.kbb 74230 L.IIcn

Tei +387 (0)311191 )21 ~ -'3117 (0)32891 m

VB LUSifIg BI1 d.o.o. FiLjItITu$

Klo!:emlol 1+. 1500:) T UIIa Tel +!8J (0)3536400 Tel. +1117 (Om 1S13011 I'D:. +381 (Q)3S 361 016

CRUZE 1:.6 122KS

22 .. 7901(M

KUma UI~dClj I ASS 1:$.(

6 l:1,}(mh jilshlka 1101 Podlzafl prednllh srakala I Daljinsko cllntralno. ukIJu~iiv .. nlll VIY-_-_~

~

Oodl!'!! u Chevroltl satene Ikuplte A'Ieo r Cruze pontV.lerova'tnlmcile.nam; s;mo u mjnecu' martu.

_w.eh&wrolet.ba

I I I II. II

3

r:;OOI:NE

Ii!..~~....!!'

L~..!!~

~EVB I FAS NG: .. POVjERENjE SPAjA

70rmula .Ill tl4i6u;' Le~II'1' :: JO~ "ttu~i /,'l,.q hzl'/a

/or0ta. YOfl's t "YUtl"ar~ ,.,t od .-

216,33 fW

VIII fcl.o "'j,rttna r~"'c '.ad :

J.j', jJ 1!t1.

W Leutl£BI1 d.o.o. Fi!JlbMolw Dr.AnIe~bb 880Xl t'Iomr'

Tel !8J (Om JJ-) &56 I'»!. +3B1 (0)3~ m 8S7

WWwcllHdFilttb ~ luJra

V~ RIdami". Pu!rA:r.11 7Eml~t.ub

Td. -387 (0)51230660 m +381 (0)..51 m 951'

AVED 1.2 84KS

13.490 KM

Klima urada]! Z r~tnlla stuk U vont ~ EI Podlz~ fl ptednjrh Stol~ara RiidioCO. MP31 Centralno zakll u ~ava rile 'IIiI ta

I III

tlC.OUS!""' ....... c ...... "'· 1 v ... , r~ .).,lIOn~lao tlC~U'NUl11'O 1,1 ~.IUUf .... tIo 1 1 ..m T •• )ll)Utfll1

kultura

Onevnl am, panBdjBljak, 28, marVotujak 2011.

n ui dU b . "M'01ri. -lit!l" 0_0 1'01 ".',.' . ,OlD

... Iz stampeje izasao novi dvobroj ••• 11111 ••• 57-58 casopisa za kulturu "Motrista", a u izdan j u Mati De hrva ts ke Mostar.

Novo izdanje donosi knjiZevoerukopise Mirka Marj anovica, Ruzice Boskcvic, I vane Eric,J Ole J akise, Sonje] uric,Marija Knezevica.LjubeKrmeka, Adrnirala Mahiea, Srecka Marijanovica, Pere Pavlovi ca, Stiepana Seselia, Dani [ele Vicic,Bjonde Viskovic.,.

HOngres Hunurnog torumaBiH

... Kongres Kultumog foruma BiH bit ce ~ kraiem aprila u Sarajevu, a teme koj ima Ce se ucesnici baviti su: deklaracija Foruma, evropski in regracioni projekti i pokretanie inicijative te progl~eoje dana kulrurei umjetnosti BiH. Organizaror i predsiednik Kulrurncg foruma Ibrahim .spanic p ozi va sve predstavnike kul turnih institucija i pojedince da se p rijave za ucesce.

FESTIVALI Objavljen program MESS-a na Svjetski dan teatra

(ne)SigU e d sile

II J Z- 01 znaCe

Mustafie, Sariei Papa na pres-kanferenciji istakli nadu da dolazi balje vrijeme za teatar • Ugledna imena iz sviieta i na 51. izdaniu MESS-a

Iako ee 51. medunarodni reatarski festival MESS bid odrzan tek od 30. septern bra do 9, okrobra, njegov direktor D ino M ustafic vee je juCer objavio program. Nairne, jucer je bio Svjetski dan teatrai Musrafic jeodl ucio da ga obiljezi na ova] nacin te porukorn u m je II! ice Dzesike A. Kahve (Jessica Kaahwa) iz Ugande koiu je procitao glumac Amar Selimovic.

Na pres-konferenciii u Sarajevu M usrafic je, uz mi nisg:.a kulrure i sporta KS Ivicu Sarica i Edin II Papo, direk toricu Baleta N arc dnog pozorista Sarajevo i BaJ et Festa koj i ae 0 drzava od prosle godine, naiavio bcgate teatarske sadrzaje, J ucer je naj a v 1 iena saradnia izmedu MESS·a i Baler Festa, koji ce rrajati od 23 .. septembra do 2. okto b ra,

Visokakultu ra

- Baler Fest i MESS su prirodno festival! hlizarici i jedan dio programa namieravamo izvesti zajedno, U danasnje vrijerne u BiH je najugrozenija visoka kultura, al i nadam se da S!l vrem en a gasen ja tea rl'3 i2a n as - ka-

31

DMonC8n SlIMarsMi maraton

... U saraievskoi galeriji "Charlama" preksinoc [e okoncan slikarskiunararon pod nazivom "Savejapan" ..

Akci j i slikan] a odazvalo se v ire od tridesetumjemika izBiH,medu kojimai Halil'Tikvesa.Gordana Andelie-Galic.Damir Ni~ic,Fiher Libovac, Organizaror I usuf Hadzifeizcviczadovoljanjeodzivom umjetnika.aaukcijasiika bit Ce organizirana za desetak dana.

U knjizi "Epistolar"

P-'sma Uglednll_

b • HnllZeUnlHa

Rijec je a knjizi paznatag teskag staviste Dusana Karpatskag

U izdanju" Anubarbarusa" iz Zagreb a, Sajma knjige u Puli i IKD "University Press" iz Sarajeva izltiHa [e knjiga "Epistolar" uglednogce.sl\:og slaviste Dusana Karpa IS kog (Karpa tsk y).

Riiec je 0 zbirci pisarna koje je kroz pedesetak godina radnog viieka Karpatski razrnjenjivao s uglednirn knjizevnicima s nasih prostora,

Tako su uz krarke bic-

grafije cbiavllena i pisrna bh. pisaca, rnedu kojima su i lvo Andric, Predgrad Matvejevic, Ivan Kordic, Izet Sarajlic, Josip Osti, Hamza Humo, Dievad Karahasan, Mesa Selimovic,

zao je Mus tafic.

Edina Papo istakla [e da B iH kroz fes ti vale pokusa va pokazati da ne zaostaje za Bvropom u kulrurnom pogledu, re da je cili Baler Festa ocuvanje baletne urnjetncsti ko j a u Sarajev u posro j i vee 60godina.

. Zivimo u vremenu gdje se sve smal.ra vaznijim od

Sidranou U01aC" hn Dredstaua

- S vojev rs tan j e presedan cia predsia va prj je premijere bude uvriltena u program, ali prema ioformacijarna koje im.amo "Olae na sluzbenom putu" Abdulaha SidI3na U rdiji

Olivera Frljiea bit ee hit, s toga ce se i ona nac; na MESS-u - pojasnio je Mustafie ucesce predstave koja je sinoc premijerno izvedena u beogrudskom AteJjeu 212.

kulrure i teatra, Mi cerno se truditi cia reatrudamovazno mjesto koje mu pripada, Na ova] danasnji dan ielim svim teatarskirn urnietnicirna da i dalje uspjesno i zadovolino kroce daskama koie ZiVOI znace, a koje su, isriria, prilicno nesigurne - porueio jeSoriC.

Budzetski rezovi

U natoc rezovima u

bucizelima za ku! ruru, Muslafic je naglasio da publika u Sarajevu i Zenici, gdje ce F es rival b iti orir2an, n ece b iIi osteeena. Tako je, izmedu os ra.li h ugl ed nih rea 13 rski h imena koje ce ucestvovali na MESS-u,. naiavio gostovanje predstava poznalih rew-

(Fc/o: 8, NIzM) telja Tonija Servila (Servil- 10) iz I tal i j e, Ign j ad ja Garsije (Garcia) iz Meksika, Viktora Boda iz Madarske, Deivida Fara (David Farr) sa Is· Ianda,

MESS ce, za razliku od prethodncg izdanja, koje je bilo svecarsko, ove godine biti !akmic3rski i odvijat ce se u prograrnima "World MESS",. «Mil!e.! Europe", "Children MESS" i" Furure MESS". Program "Future MESS-a", Cija je seleklOrlca mlada reditehka Selma Spanic, bitce poznatu juuu, kada ce bid objavljene i bh, preds III Ve U rak mi carskO!D progrumu, a koje Ce selektirali Hrvoje I vankovic iz Hrvarske. A. GAJEVIC

Nova predstava u Narodnom pozorIstu RS

BanialUCani SDremaiu "fta dnU lIace"

Ansambl Narodnog pozorista RS u Banjoj Luci pocinje s radom na predsravi "Na dnu kace" pre rna dramskom rekslU pOlpisanom pod pseudonimom Pavle TeQdorovic, au reziji Nikole Pejakov iea.

Premijera preCist3Ve planirana je za dmgu polo"inu rnaja. Za sad. je napea-

vljena glumacka podjela, a prve citace probe lekcehju termin, kada ce biri poznato i vise detalja 0 ovoj pred· Slav;.

Glumacku pocijelu Cine glumci Narodnog pozoriSla RS Boris Savija~ Ljubilla Savanovie , Zeljko Stjepanovjc, Goran Joki':, Snjezan3 Stik;", Natasa Iv-

ancevic te studenli trece godine Akademije umjern. D. st..i .u Ba!ljoj .Luci BQian Koloplc I Stevan Secbed2ija.

Scenograf je Dragana Purkovic-Macan, kosrimografI valla J OV30ovic, a rouziku ce potpis3ri Pemr Bilbija.

,

... 1l1I:"1II 1\0'111.1<114.,

, .,

EI)ISTOL:\I\

NaslovlI/'ca vri}ednog izdall/a

Karpatski je na ceski jezik preveo neka od najznacajnijih djela bh. i juznosla venske knj izev nos ti.

A.G.

Putujuci pozorisnl festival

"Tastar Fast" u oelgradoua

U organizaciji banjalucke prcducentske kuce "VizAn" osnovan je PUIUiuci teatarski festival "Taster Fest" koii se od 18. marta do 16. aprila odvija u pet bh. gradova,

Nairne, Festival se svakog vikenda odrzava u jednom od bh. g.radova .. Prvi grad domaCin biD je Bijeljin a, gd j e j e Gradsko p ozoriSte "Talija" iz ovog grada ugostilo p ow,i 5 ra iz P ri j edora i Srpca. Ovog vikenda "Tasler Fest" gostovao je u Srpcu, nakon cega sli jede gostov.ania u TeSnju, Prijedom i Bihacu.

Za u cesnike F es tiv ala, a rijec je mahomo cla!lOvima amarerskih pozorista, organ izira lies u i dra.mske radi 0-

v. S.

Plakal feslivala

Zrnit: Vodi .radiollice

nice koje vodi glumica Na· rodnog pow!:isla RS SladanaZmiC.

Plan Fe.stivala je da u buducnosti pro~iri svojeakrivnosti na jos veCi broj gradov. i posrane prvi feS[ival mkve vrste u BiH, kazu u"VizArru". A.G.

U ZaUiima zanimlJiUih igraCa

Fatal HraDUD ~--- samPiDnSHi...--. __

Aroman nillbDIJi U MonaHo ~~

FORMULA 1

SAH

Hrvatska neoceklvano porazena u Gruziji

mOdriC: Slidim se, izgUbili smo od ocalDe seleHCiJe

lrnali smo prernalo raspolozenih igraea, tvrdi selektor BiHe

Fudbalska reprezentacija Hrvatske neoceki v ano je usubotu navecer izgubila na gosrovaniu u Gruziji (0: I), ali i os tala bez prve poziciie u grupi F kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukraiini,

Igraei, a posebno selek lor S Ia yen B i I ie, nasli su se na udaru zes tok i h kri tika u medijima nasih zapadnih susjeda, koii smatraju da [e njihova reprezentacija odigrala iedan od najlosiiih susreta u hisrori] i.

- Cestitam dornacinima na fanaticno] borbenosti, Po-

sravili su se na glavu j docekali svoju priliku, Boriii smo se, ali smo irnali prem ala ras po lozen i h igraca - rekao ie Bilic za HTV.

I dok golrnan Vedran Runje nije bio mnogo urucen srnatraiuci da Hrvati i dalje sarni odlucuju 0 svoio] sudbini, Torenhernov veznjak Luka Modrie bio ie drugacijeg rnisljenja.

- Nasa predstava u Tbilisiju rnoze se nazvati katastrofalnom. Stidim se, izgubili smo od ocajne ekipe, najgore selekcije protiv koje sam igrao - istakao ie Modrie.

(A. Dr.)

Problemi za Republikulrsku

Doll DouriJedio Rolleno oroliU maHedonile

Reprezen rati vac Repub like Irske Kevin Dojl (Doyle) povrijedio se u subomiem mecu proriv Makedonije (2.:.1) u okviru kvalifikacij a za Evropsko prvellS[vo 2012. Napada~u Volverhemplona nastradalo je koljeno u 15. minuli &usreta, a prema prvim procjenama lijecni.ka, za Dajia je sezona gotova.

Ipak,selek tor lrske, Ilalija!! Dovani Trapawni (Giovanni Trapattoni) nada se da ce se igra c Vol vsa 0 porav i ti do narednih makmica koje ocekuju reprezentaciju.

- Mislim da ce mu za opocavak b i ci porreban mi esee iii dva. Vierujem da 6e nas prvi striielac biti spr-eman za !!leC u Makedoniji \I junu - rekao je Trapatoni. (A. Dr.)

Fiorentina odbacuje spekulacije

Uan Baslen nece zamilenili MihailDUica

Fioreminini celnici oglasili su se povodom spekulaeija da ce ekip u sl jedece sezone, umiesta Sinise Mihajlovica, voditi Marko van Basten (Marco).

Sve je ~zakuhao" kandidal za predsiednika Sportinga iz Lisabona Pedro Balm-

sar, koji je izjavio da je ~elio dovesti Van Basten~, ali da se holandski strucnjak vec dogovorio s Fiorent.inom.

- Izja "a go-spodina B al tasara, jed!lOSIavno, nema ve~ ze s istinom - objavljeno je na Fiore!lli!linoj i!llernet-stranici. (A. Dr.)

34

D~ Bvni avaz, ponedjeljak, 28. mart/oMak 2011.

lff'" .. ~"""c. prin&liliann~ sferu ZlI pam&:llje. - Publika je bill! spektakulama, veliko im hvala ZlI ovo 8m 5\1 priredili, posebno za ovacije na kraiu utakmice: .Dinamo, Diaarno", Bilo nam je, zaista, lijepo i presre-

tni srnostc smo gostovall na Grbavici-l<aZe Mantic, koj; zajedno s rrenerom Vahidom HaIi1hodZieem niie mogao da vieruie da Zeljo na svojim domacim utakrnicama ima pet

vise Dinamo,

DINAMO Zdravko Mamie, kljucni covlek zaqrebacklh .Modrlh"

Z8110 18 b-O ali -sm a

liz a '8

-

,

Utakmica na Grbavici bila je praznik za oei i dusu .. Cestitam Zelji veliki jubilej, izjavio je vierovatno najjaei nogometni menadzer na ovim prostorima

Dok vecina Dinarnovih na vi j aca ima izrazi to nega tivno misljenje 0 Zdravku Mamicu, alfi i omcgi hrvatskog prvaka, srnatraiuci ga mesetarorn i diktarorcm, medu pristalicarna Zeliezn i cara pOSIO j al a je cak i inc i ja ti va da se za utak mi ell izmedu ova dva kluba pripremi transparent "MamiclI, kupi nas",

Desetine millnna Covjeka s kojim je Dinamo vee godinama neprikosnoven u Hrvatskoj, kroz cije su ruke prosle desetine m.; I i 0 na e ura u trans feri rna, a na Maksimiru igrale svjetske nogomeme zv;jezde, popUt Luke Modrica ; Eduar" da da Silve, sigur!1o bi na Grbavic-i slavili kao kealja.

No, kako je na. oviru naillm

tudnim prostorima ipak sve iS10, ali u drugcm pakovanju, vierovatno bi nakon dviie-tri iii Cak peroses! Saffipionskih titula i u Saraievu imao slican sta tus kao II Zagrebu, gd]e je stalna rneca navijaca

Mamica smo na pocetku razgovora za nas list nakon prijateljskcg meca izmedu Zelie i Dinama (2 :2) "gadali u glavu" jednirn prilicno 10- gicnirn pitanjem,

Kako se najjaci rnenadzer na ovim prostor ima (Mamieeva zvanicna funkcij a je izvrsn i d opreds i edn ik Dinamajosjecakada zna da Edin Dzeko dan as vrijedi d~eline miJiona eura,. a bio je njemu pred nosom i mosao ga je iz rada raspadujuceg Zeljezn icara angazirati za manje novca nego S[O sada mjesecno uplaeuje !Iekom

od Dinarnovih prvotimaca?

- Pa, jeste, Dzeko je bio ttl, blizu, nismo ga uzeli, I [akve stvari se deb vaju - rekao je Mamie ne Zele6 ipak jasno priznati koliko je to veliki promasa] i njegovog Dinama, ali i svih ostalih ozbiljnih klubova \I regionu.

Kako se greske ne bi ponavljale, pitali smo ga je Ii sada U3 Grbavici vidio nekoga kome hi Dinarno rnogao bili stepenica ka evropskim velikanirna,

Zna za Viscu

Svi igraci Zeljeznicara za.rade godisnje zajedno koliko jedan slabije placeni igrac hrvatskog prvaka, ana terenu se vidjeJo da kvalitetom nimalo ne zaOSlaju za Zagrepcanima.

- Ima interesanmih

igraca, Edina Visct! znarn j()S dok [e bio u drugoj Iigi, u Buducnosti iz Banovica, Zaj ko Zeba j e odlican tehnicar, a meni se posebno dojmio ovai rnalisto [e usao na kraju i prorniiesao nasu odbranu - rekao je Mamic misleci na Nerrriina Zolotica, a odusevljenie mu se pojacalo kada ie saznao da ie rijec 0 ! 7-godislljem junioru,

Kolegi iz "Sportskih noVOSI;" dobacio ie: ,Je-sam Ii govorio za Viscu prije utakmiee?", a onda se osvrnuo na utakmicu odigranu u povodu obiljezavanja 90 godina poslojanja Zeljeznicara.

- Ovo je b io praznik za eei i dusu, "idjeli smo c.euri eurogola, o~l;cnu ulakmicu. C:esti[am Zelji veliki jubilej, 9{) godina poslOjanja - izjavio je Mamie. Z. SARIC

Kontroverzni Adrijano vratio se u Brazil

Horintilans neee zaialiti ~o me Ie angaiirao

Ne dolazim tu kako bih pravio probleme nego da bih postizao golove

Brazilskifudbaler Adrijano (Adriano) prihvalio je KorimijansQvlJ ponudu i vracio se u domovillu kako bi pokuiiao obnoviti karijeru nakon uzocaravajuCih 10 mjeseci 1.1 Romi.

- Korimijans nece zazaliti,. ja sam vel ik i borne. N e do· lazim m kako bih pravio probleme nego da bih poslizao golove - rekao je Adrijano za lis! "Folha de Sao Paulo".

Roma je ran; je saopCiJa da je cas ki 11 ula ugovor s -Adri janom,. koji je trebalo da. vaii do juoa 2013. Italijanski klllb doveo je brazilskog napadai'a 0 akon dobrih predstava u brazilskom prvens!vu s Flamengom i osvajanja na-

slova prvaka 2009. godine.

Adrijano, koji je U lraliji igrao i za Imer, Fioremillu i Parmu, Zelio je da se vrati u Flamengo, svoj pr"i klub u karijeri, ali ga Irener Vanderlei Luksemburgo (Luxemburgo) nije zelio doves!; zbog njegovog problematii:!nog ponasanjaizvan [erena.

- To je 23105no, ali llivOI ide dalje. Mogli su barem razgovarali sa mnom i vidjeti ~[a zelim, ali to nije bilo moguce .. Nadam se da. ell biIi sretan u novom klu b II • kazao je Adrijano demantirajuCi navode da je napuslio Romtl zbog problema izvan [erena. (A. Dr.)

AdrijafJl) II InlBfovom dresu: Nadam S8 da Gil bili sfelan II novom kJllbll

BIOAKTIVNI PRIRODNI PREPARAT

(prirodni preparat kontrolis3D oel strane ljekarn· pecijruisro, pomaic boles-nicim s3.tclkim oblidma mali.gnc bolcsti)

BIOCIL - VISE 'OD NADE

BIOCI

kEGl.STlCACUA

D.~.~ .. ~ .. -_r-c;.'- I~. ~

"GZZZ ... ~

. .00

8JOClL allda ..... c· CnuGan. .. WaIk Cl.I" t.icwIC,oa Jt2 5O.119OOJ 00 3IiI" OSl m VQl;!~ dosUi vila nPlIlJl~" u. ~.dtt.rn dlrekl:n.Q b. p.!'Q l%Vodlljll h em II Go:rll

BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACijA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUD U SARAJEVU

Bro]: 6, 0 [ 122,82 101

Sarti jevc, 03. 02. 20 I I. godi ne

Opelnskl sud u Sarajevu, sudija Mehudin Durskovle, u pravno] srvari "a1ioca izvrsenja Vakufska ~ •. nka dd Sarajevo, ul, Mar"al. Tira br. 13, proiiv izvrsenika Habibe Su,kovic iz S ara [ev a , ul. Milikla· dska br. 9, radi izvrsenia, prcdaiom uepokretnosu izvrsenika, von roe.isl' 03. 02. 2011. godine, denio ie sijededi

ZAKLJUCAK

I • Odredu je se novo roCi~ re za prvu p rcdaia nepck ret nosn • Poslovn i p rOS[Or koi i se rial azi u Za natskorrznom cemru Hadfici u ul, :!:unoynio. bb.a sastoji se od prizemncg diiela povrsine 37,00 m2 i galeriie povrsine 10,>0 ml, ukupne povrsine poslovnog prosiora 47,50 m2,(oz.n.~ene kilo inrerna oznaka br. 873/1) upisaa u podul osku br. 873 KPU Hadzici.

za dan: sriied a 30.03.2011. godlne u 9,00 sari

RQcis'[¢ Z3 prcdaiu nepckrernosri Odr7..ill'~ M!; u zgradi Opdinskog suda u Sarajevu ul. $e.noina br. 1! Sob. br. 444· Izvrsno odielienjc.

11· VrijednO$l nepokretnosti navedene U t.at,ki ovog zakljueka utvrdena je 11 ianosu od 207.] 23!45 KM! a prema n .1"," sudskog vi Os raka Fevaiiu Haidaragica, zs ob 10" gradevi ne, od 16. 08. 2007. godin e.

Tll - Na uepokretnosti.ma iz tacke I ovcg xakljucka uknjizenc je zalozno pravc u korist tragioca izvrsenju,

JV. Na roCistu;ta prvu prodaju ue mogu se nepokretnosti prodati ispcd polovine On) utvrdene vrijednosti navedene Llli3.Cki I OY{)g zakljueka.

V . Ako se roc i',e "" prvu p rodai U D. odrzi u srni sl u <':1. 87 stav I. Zakona 0 izvrsnom postupku (S!. novine FBiH br. 32103)~ sud ce zakazau novo rociste za prvu prodaiu.

Ako se nepokreuiostl ne budu mogle prodari na p room ro~i!!ti, sud ce u rok U 0 d 30 dana zakaza 1; drugo roci!le na koiem se nepokreruostiiz stav a I ovcgzakliucka ne mogu prodari za manje od 1/3 u rvrdeae vri iednosti ..

VI . Ponudacirnacija ponuda ni]e prihvacena, osim za rri naibolia ponudioca, vratii ce S. osiguranje odrnah nakon zakljuceuia j,VDOg nadmetan]a.

l'onudac sa najboliom ponudom duz." ie u roku od 30 dana rscunajuci od dan. donosenja posebnog za kliucka 0 prndaji nekremine platiti cijenu um • nienuza polozeno osiguranie,

Ukoliko ponudac sa najvecom ponudom ne deponule prcdainu cijenu u predvldencm rokusud ee zakljuekom proglasiti prodalu lorn ponudacu nevalianom i 00";0.' zaklluckom odredlri da je nepokremost prodana drugom po redu ponudacu koji 'reba d a u roku od 30 dana od dana prijema LOg zaklj ucb, sud u depo nu je prudai nu c ijen u. Ukol i ko dru gi pOD u dac De po[o<i oi i.o u u pred v i denoro roku sud pri m jen l uj C Qva prnvi 180 i 03 trett-g pon udaca,

U slueaju d. 'v. ,ri pound.ea ,a ll.jv;'om ponudom ne ;spline ,vojeob."ele pl.Cani. prod_jne ciieoe u odredellim rokovjm .. ~ sud moi;e ogla.s,it:i da prvo roc'i~re nije uspielo i 6ak;j]za~i no\'o roCi51e u roku od 30 dona.

VU - N a r-ocisl Ll ~a prodaj l:.l rJ epokrelIl osti k::l!o k upci mogu su djelova ti s::Jmo ow be koj e 5U predhod 110 poiozile a.igur.anie. Q.igur.nj. iZnQ,i 10.000;00 KM (d"'"~hi!iod. KM), '" ,.ku D"heLO inu poiedi. nacoo. O,obe koie ,udjej~ju ~ i.IIMm nodmet.nju du,n" ,u prii" po~"'ko rQ~i'\" sudu prcdali po Ie. don primj.rak u.polamice;z koie je vidljivo d. je os;gurauje polozeno.

0'i8[' .... "i" ,e pol"e no I'".lCUD kod Opcin,kog .ucla u Sorajevu be. 3389002208264956 kod UniC,edj, banke dd, sa nom.korn b ro ja pre<ime!3.

Od potaganja Qsiguru.nja ti ovoj i_z-vclnoj stvilri Qs~obQdcn je u-azilac izvrknja,

Porez i taksu u \rezj, sa prodajom oep-o k.retnosti SDQ5 i kupac u kol i ko se slra Ilke drugaci je ne dogo vore_ VIII- Ovaj zakljucak obj"o;, Ce se na ogl.snoj ploei sud •. , a .rrank. mo,e 0 .vom Irosku objavil:i za· klj ucok 0 p,oda ji u ... dstvimo jovD og i.nform.is.aD ja.

Sudii.

Meh udin Du.rakQvi('

Pou "k.a: Pmti v za.kl jucka. oc IT":!. m jesla prnVllO.JI! J i iek u.

Dnevni avaz _~"""""~""'\l'. 35

INTERNISTICKA ORDINACIjA

Dr. Harun Bilalovic, spec .. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRASNJIH ORGANA

internisticki i kardioloski pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG

NOVO!

Ultrazvuk u kuono] posjeti

Pozivi za kucne posjete i najave na telefon 710-550,mobitel061 177-630

GRBAVICA, ul, B. Mutevelica 30

Javno preduzeee ELEKTROPRIVREDABOSNE .1. HERCEGOVI'NE d.d .• Sarajevo

Podruznica "Elckcrodistribucija", Sarajevo

Obavjestavamo sve zainteresirane Ponudace da je j P Elektroprivreda BiH d.d, Sarajevo" Podruznica .. Elektrodistribucija" Sarajevo u Sluzbenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 75{IO, u skladu sa Zakonom 0 iavnirn nabavkama Bosne i Hercegovine (51. glasnik hr. 49{04, 19/05,52105,92/05,. 8{06, 24/06 i 70{06) objavila:

JAVNA NADMETANJA .PO OTVORENOM POSTUPKU

za izbor najpovoljnijih ponuda

• 1 0304-0P·007/11 "Usluge servisirania j odriavanja putnickih vozila na podrueju Kantona Sarajevo"

• 1 0304-0P-008/11 .Nabavka kancelar.ijskog materijala i toners" LOT [ - Kancelarijski materijal

LOT 2 - Teneri

• 1 0304- 0 P-009/11 .lzvode n i e grad evi n ski h rad ova nap 0 d ruti u B PK Goraide"

• 1 0304· 0 p, 0 1 0/11 .lzvode n i e racova n a ada ptac ji i P rosto ra za PI K c entar"

Svaki Ponudac koji je zainteresiran za ucestvovanje na javnom nadmetanju duzan je dostaviti pismeni zahriev za uCeSce ne faks + 387 33 75 15 75. Detaliue inform a" cije i uslovi za ucesce su navedeni u zvanicnom Obaviesteniu.

Ostale dodatne inforrnacije mogu se dobiti putern navedenog broja faksa iii na telefon broj + 387 33 75 14 70, odnosno na Web stranid JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba)

eo s ~~ I HEACEGO'l1~A F·'O;:R~CfJA 81M KANJON; S~RAJ 'va

a PC I NSKI suo U SAW EVU uroi 09 fi5 p, 1 I<O,S 09 p, S.1.j,,0. 18. 03. 20t 1. goa;"

Opcln,~ "a u S,rai""'. 110 ,uaij. C'IO Edhom. U ~r""ool ''"''" lU~I,li' RH EAEXPR ESS· 000 SARA) EVO k,~, ,,,I'~' .o:'m, ~ iili~ iildllllkaliz Siilmjen. protiv llilen"'IJ .. TRACE" IIJ:LD_ Sar.ale:llil ,I. VII'iik S·b S""i"o. r.t<Ii ~PI'" d,!!,v.,.p. 40.DU~.DU KM. "n r..mla, dan, 18. (13. 2011 . OOdi". ,,,,,ill I'

Opcinski sud 1.1 Sarniew, i [0 s!Jdijil Ca[lJ. Edh.em, 11 pr.avooj :stvari Milelja RHEA '8<FRESS~ DOO SARAJEVO Mgt! zaslupa Atmed .alit '''''Ol<llll, S,ral"'. proli, lu!enog ,mADE" d.o.o. Saraj'''. "I. Vl!nllt 5·0 Saral""". radi I;pla", du~. v.s.p. 40.000.00 11M. "" rOO'la. d,", 18. iI3. 2011. OOdl",. d",,;" i.

OGLAS

PRESUDU

. >bog: proputt"ja •

UIVR~u.J~ so dalVleni • TRACE- d·.o.o. Sarai""o nii' _ ulovoreo, ool!VelU 1Jil1:l;qa ll' obiliu i nil na~ pred'li1en zsotpoCinjarljra posllJVTlB .... dnl' ,po Ug''''''' 0 posliMtoj silmCln, W!JOCenom u S ... javu 00", 2>' 05. 2006...,...no iI!TWJ 1i.Ilit£lia i W!c"'IJ.

OBAVflI).JE "Moni • TRACE·· d.o.o. Soraj"",- " IIlIileIju .RHEA ·EX· PRESS~ d_o_c_ Saraf-e'l'1J nil: im.e -duga Is.cila~ ut:ulJan i~nos U visilti 00 ~OWD.o~ 11M '" irne oc.sNovanp "!1ISpOOjeff dobili prerna Ug-. ° POSiOvnoj "_ii W!ju(oooQ !zmooto lII!iOOIj;t 11"'''''''1 " s.ra~" dalla 25_ Us.. 2:005,_ a 'Memo liJ z.a}:onSke ~ate~nekam;;ne U skfadu sa la};ono:m [) visili st{),PB rue1ile: kama_Ie F EliH, {]dnlJSno zbOO neispu"~'I' UItO"ra 1·,lo;!VOVanJ' u podl.~1 dobili prom, lJgo" .. ". ~iuC,nom I,m,d. "mi,,", Strarlal<a U S."I"", d~", 25. 05. 2005. gooine kilO i' na-dokni3di.1i hJzit~iiJ' lro~kOiU pOstupkil u imosu 00 1.44VO KM. s"" "row lid 30 dana p<NI pnl~rniom lMSenj •.

SUDIJA

Cal~ Edhem F'CUIA; _"","oeZbOg __ jarui'd"""'ljtnO~.allu!eri mom porijjo!l 1lIJ«S:>!i " poom! u IliiaSnJo _I<:Ion Itl.lPP->J.

~"fl.IItII'UIQ'II.UttIfBl~~

Senad lu lie, prvo ,me ul.lkmice na BiJino m polju

Odigrali smo iznad oceMiuania

Nadam se da te "'" pobi,da pomoci da ~bl,gnemo SUSll,ruiju Mad.I:ielll..liLljnotlAli

.,k.:Dill fI«N'l'l1n':i1l~ ~Ilt!fl l!ijUlIOOik'JiJiu&l1MlIII Luliru, D.J.I u:n[erDfo:lril !.:.:II:rI'll~1'II1:.r.tIJg~sbc;IUI ... !IumI.lI.tJi'a.1Ill&tiIldrllllllit1lli!~iDh'ntil)J1ruc::im:zd.l Iemll(lIo:l1lllIJUoilIli;Mll~'U it(I;I! ~ u ~!!d~~(IIj(j,!:!!!~ "",1D.'>'6........"....R".nlxijL.lktKH'iEl~lillle.

i"l~IIIMII' L.ull~LI!..!li~1ICI ~j~n!I;IP'O'I.ik;1.'(Ijtll1lru,pvl;u::i'l"'110 ie I.;.nlil~L i'IJ fei ~~jll&il!1ap.LlLNieIf!J''I'i~rl'''iliMJ'I'!LllIYI Dpllllimlro;:!pF'.!.auImI(\l ~:rWu~nill[lOOio.q:Wi~II.I. ~lIttii~lJl.)l,:nl~

-o.ro;'~~,o.Iigr.IIIiUllllir:n.":u:lnihot&t:nOl. IIjL~i«Ill~iN"'!PIIlnl,ll'lll.

Sulra historijska sjednica Skupstine NSBiH

Delegati biraiu - ~ilJ ill i OJ iii lama?

N'd~~~ls~,' k~~~r~a~'~~a~,~r'm

.lak.II",.,t.;'~l)tolitlrnHl"';" !Ai il):l arne pakaoll g~ k~.:irr IIO! III!.:rnfIoJlrNrlli nl ~~ tr~o 8J,lti111. N~IM ~ mlilllllr.lllibililllllllllptKOli.

StIO!klairnll~ IlII(ldM~I~~4I ~ICIX1i'M!!J6J1;tj"'-lIIiciP~

~=:::a~~

~kiTlll'lI- - i'lbJ k t..iU.

IJIIIR"'.II¥~ID~preUinoo,iomJ'llbirdolllll.tbdi

U~l'Lrllliiilti*;.j~II,!Ij1 leooujrlDlL

~i .,r<!'d~j~lIllu Ru. 1J!~!!!:j;~ifillIi!~.'.lfI);J;;~IlihIillCMim..},lqiic~ ~j"Ubo:llliq:lrijlll!ll(g1l ene !fIJ'inil8 kq,miJ~[1 1l .... 1" ~Clllllbil~......:fjJ.;;jj.., fiji ~H.oII, p;Kb~1io nl milo i!K_~I!oIif~:d~oom. 1!!"~~Ml;oI1!.~l.!C:!!i!I!J!lH!~lJ .. b_~itlk"i, ~UJr.k.lkRli,·i!llbol:ik..!, !U:H!"~~54JIl".~1~1 1">uk.~Li'rqIIII1:ZILg,'IIj,.OIl:ilBiUIlI.=IW.

-Jab!lljTillillitIJr.lIJj;,. iii n.klU1 J!IIbjNl~' PIt !kilo i~I"HiNi""',Ii~!'i"f!llil[l pro!ID'l~ U H.m IIItUIk~ljl!.lIIbJoan .. jdilll:ilrijllre-

::~~~~':~i!~n~

~iU.,irrmd(lIlilIimll.:in111 nUb ~LDi 'u""r~1k. ~. I)!!l';Itot'.Ji;~(ijj~I,)I~tIi 11.1 lJ4iid:uoU'[mncIit!kIi !IIrobiilillw;lIIilJlkoioo:l~ lItr;w"uv]'lll!I· ~a~Cc!Jilktffi~

~~'R.NoItLI/~ .'1.i:.l.:u.;:mj~IiLII~po ~u.fI!j~nialilD.~bi. i.Ji:IilI~l~ili~~~ un. H4I ~~1I1 n~ol.ITL ~""~'YilajBn.J.S~ IiIlD.dI.tcnI,)~L!o.:domil RYillu~.~t~lii>iobvri1iD~~jDUllIJ~ri

MlllllUJrqlraftllkll. ~]'il..t>tJ·!I.;1I~~.-c..MI~.lo,i.l.b;~Iic'L;i-

~ ,:~!'::::~r~~r=~

'~I:III IIt&mn ~ .~i.njQ. j], 1tq'I~~I~ l; "· .... '*11 i'L'!lJ~'II~IiiI:sk~LiDet-.lS.l!iHJ!'5I1'L1II~rmL

lIf.1' ....... ·m;ort

~~b~~~ ::f~~~~

..."~ y.li!l!!ili:;ll, ~rlQtll II!;; IBwllm;l;l~oUlt.illbJlLi,

~[.lI ~ u !U'ilu'l"l'!!lI1~n .• ~1~J~III~~I'I, ~"[gtl!JobifilI!llIQn;nII,lI.1I ~~tulipD;~bi11

Ovo Ie ~'lIIlka

!!..!.~i:t:2i~:::-;~~

IIlIIlAm(lf!linili.ll,r.m.",t:I~ .. odLlul:iliS~tilU}o""SRS i\"Jtlil1l.t.IuJlJo'I"Il~ r~1'iiI-I"'S.lLm.~II;~11Ll;; IlilDri;.tol!SiI'I'a\IlG'iIiLlp6- tiLici.Ljudidxunli:;1judlo~ il'i"I)ipOII'I.ll'Ic~I~~"qllJrr4cnili.

5.J.oIlujr~(ln.oloo ~,..n~a:i'LI~1li gjl.ll"'Ikwi:O~l!.IIj~~tI~ djl n~prnj]1 1im'biJolibll IIIQdf.llrull\if,:!n= Sbr[ll!i. ~~"~ ~~~ k~ I~,- 1xru,~..;rtJu,ili IIl1111oilU-A

bt;!~:t~:=

i'l!U k;!li} I"f£lli~d III :iI:~ ~i~'>1'~ ~ n~lh~". !nlll~,_ 1IIiIlI'II h.ill!.'<rij. -Igk&n"' i:kjrdnH NS.Jlill ~leilUlll ~vt~_ !.U . .r::

Zato igrati najvi~e vole igra~ u Zenici

Trlbine DOnOOO DOIDiile iSPit

~IIII[JLulifil i'lt~TI3W" .&1 l!iirn!ph "!!IiII!!I«!lq s.li~igJIII~.raa;.lIii- 11u-jJi.iLi:l=Uko:-cboj'Ii:LII lIs.un'u!illl~

-J~lmiIdoi!..J,o'fUMtI.II du IIMrdlK' ub'km.i«-.1I1iI JlI.I (g II! ~ ~ili.ooo. j~ '111 ~."Il,~ml ~gll!¢i. mMoi: IIllkti1i i d.l1rlRliJ. obojkl u k.olll'kuen.:i'ii ZlI !im.k~:S1!,i1t!.

U 'Irani preSUdlO sallhl

~~l~~'1'!01~~ rill.lKllitkimlllililiQgu.

Nl1oijll(ojRJI,'F'ilI'i6~ ~"' ~!;IiII~n_'_ j~lQ J~ ~~t.J. fiIIib~_n;illllIlJLilillnii~j,~1~I&IDIIIRbiJ.lDIJi'h

m.d@! Ilkn::fl)ot11 'I..cllrrn" nll,uifrijcmolol!JlliO!;ljl :him.ll~ 1Iq.Dl~ i If~n:q,;wi. n~rglr.:lllJ1~[g.!It.,~.:i'!I ~mlijqid_.aIWt~bl!il'lii ZIIII~ ,1,1..'1:

l~l~lJ~~~ ~~~~.:~

Tiawi~J OmcJ~jlnM. ~ HlL41, Krill!D ,~ Ko~), l'UIEln ~8:!. SllrklJ.), XidpL

~~~IIp.:ifl ,\l~~.k:

i:~r.:,iij!t=~z~

~1"('l111~11Io;:1U~1I!!1aQ !JoS4Ii1I.lJlr(ibjilllolllllu.nl

sport

o nevn i ava<. ponedjeljak. 2 B_ mart/oluj ak 2011.

39

SAHOVSKI MOZAlK Evropsko prvenstvo za muskarce

HUS olilin I a pel poena Iz I parllJa

Nikolic na 43. poziciji, Kadric na 230 ..• Nagradni fond 117.000 eura

Priprema: ,

Muhamed BORIC, med:unarod,!i majstor

U frsncuskom Eks le Benu u roku ie Evropsko prveDS[vO za muskarce, Na najrnasovniiem takrnicenju do sada nasrupaj ueak 393 igrara iz42 zemlje, a medu njirna su cak 163 velema jstora,

N akon pet odigranih kola, u vodstvu j e ruski velemaistor Vladimir Potkin, 43. na startnoj listi. Ovo rnu je, UI sada, zivotni uspjeh, ima pet poena iz ;SlO toliko parti j a, ali je tesko prerpostavi ti hoce Ii do kraja rurnira mod sacuva ti i ovako dobru igru i rezultar,

U zivotnoj formi [e i trenutno drugoplasirani igrac Entoni Virig (An rhcny Wi-

Po/kin: Izoenadio favorile rig), fran cusk i m edu narcdni rnajsror, 170. na star-

Izabrane partije

tnci I isri, koji ie pobiiedic celiri velem aj stora, dok je sa

Nikolic - Motiljev

(Nepravilno)

l.d4 Sf6 2.S0 e6 3.g3 dS 4.Lg2 bS 5_0-0 Lb7 6.Dd3.a6 7.a4 b4 8.c4 bxd 9.bxc3 c5 1O.Sbd2 Sbd7 Il.La3 e4 12.Dc2 Lxa3 13.Txa3 Dc7 14.Tbl 0-0 lS.Sel TabS 16.Taal as 17_0'4 Sxe4 1S.Sxe4 dxe4 19.Lxe4 Lxe4 20.Dxe4 Sf6 21.Dc2 5d5 22.56 Tb3 23.Txb3 cxb3 24.Dxb3 TbS 25.De2 Dxc3 26.Dxc3 Sxc3 27_Kfl [6 28.Sd2 Tb4 29.Tcl Sxa4 30.Sc4 hS 3l.h4 Sb2 32.Sxa5 Txd4 33.Ke2 Te4+ 34.K£1 Sd3 35.Tdl SeS 36.Sb3 Tc4 37.Td6 Kf7 38.Td2 Tc7 39.Kg2 Sg4 4O.1lI2eS 41.sd2 Kg6 42.5fl Tc3 43.5h2 5h6 44.Sfl Sf5 4S.Tb2 Ta3 46.Sd2 Ta4 47.Sfl Tg4 48.Sh2 Tc4 49.Sfl Ta4 SO.Sd2 Thl 5 l.Sfl Tel 52.Ta2 K117 53.Tb2 Sd4 54.Se3 Te2 5S.Tb7 Kh6 56.Ta7 Tb2 S7.Sc4 Tel S8.Se3 Tc5 59.Ta6 Te7 60.SdS Td7 61.Se3 Kg6 62.Sc4 Te7 63.5e3 Kf7 64. Th2 Tc7 65.5dS Td7 66.Se3 Se6 67.Sc4 g6 68.Ta6 Tc7 69.Sd6+ Ke7 70.Se.4 Te4 71.T .. 7+ Tc7 72.Ta6 Tc4 73.Ta7+ Se7

74.sd2 Tc6 zs.sn KOO 76.Se3 f5 77.Ta4 Se8 7a.Ta2 Sd6 79.Sfl Tb6 80.Sd2 Kf6 81.SB Sf7 82.Sg1 Sd8 83.Sh3 Se6 84.Ta5 e4 85.Ta2 Tt6 86.K11 Tb6 87.Kg2 Td6 88.Ta7 Te6 89.Tal Tb6 remi

Ceparinov - Kadric

- (Sicilijanka)

1.e4 cS 2.SS d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Se3 a6 6.LgS 5bd7 7.Lc4 Db6 8_Dd2 Dxb2 9.Tb1 Da3 10.0-0 e6 II. Lxe6 f'xe6 12. Sxe6 DaS 13.f4 K 17 14.e5 Kxe6 IS.Tbe1 Kfl 16.Kh1 Sb6 1 hxf6 gxf6 18.Lxf6 TgS 19.Ld4 Sa4 20.De2 Ld7 21.f5 Txg2 22.Kxg2 Sxc3 23.Dh5+ Kg8 24.DgS+ Kf7 25.Df6+ Kg826.Dh8+ 1-0

Potkin . Savcenko (Budipestanski gambit) l.d4 Sf6 2.e4 e5 3.dxe5 Sg4 4.Lf4 Sc6 5.5£3 Lb4+ 6.5bd2 De7 7.d Sgxe5 8.SxeS 5xeS 9.Le2 b6 10.0- o Lb7 11.S0 Lxf3 12.Lxf3 Td8 13.Le2 Ld6 l4.De2 bS IS.Tadl c6 16.Td4 Lc7 17.h4 g6 18.Lg5 [6 19.f4 fxgS 20.fxeS Dg7 2l.Tf6 LxeS 22.Txg6 De7 23.Lxb5 Lh2+ 24.Khl 1-0

peurn, prvim nosiocem rurnira Petrom Svidlerom remizirao,

N as! predstavnici, velemajstor Predrag Nikolic i mladi Denis Kadric za sada igraju veoma dobro. Nikolic je sa 3,5 poena na diobi od 33. do 90. rnjesta, a po dopunskim pokazareliirna 43., dok je Kadric sa 2:,5 poena na diobi od 167. do 245_ miesra, a po dopunskim pokazateljirna na 230. mjestu,

Bir ce odigrano II kola po svicarskom sistemu uz tempo igre od 9il minuta za prvih 40 poteza i 30 minura do kraja partiie, uz bonus od 30 seku n di za sva k i 0 digran i potez. Nagradni fond izncsi 117.000 fum, a prva nagrada 20.000 eura, -

Sanikidze - Nepomnjisei]

(Grinfeldova indiika) Ld4 srs 2.e4 g6 3. Sc3 d5 4.o:d5 SxdS S.e4 Sxd 6.bxd Lg7 7.Le3 c5 RDd2 Da5 9.Tbl cl(d4 10.Gxd4 Dxd2+ II.Kxd2 0·0 12.Ld3 Td8 nss e614.Thcl Sc615.Tc4 Ld7 16..Lg5 f6 17. Le3 L f8 18.Ke2 Le8 19_Ld2 Td7 20.Te2 Tad8 2J.LbS Te7 22.eS Lg7 23.Le3 Tc7 24.exfti Lxf6 25. Ld 3 g5 26. g4 h6 27.Le4 Kg7 28.Kfl Lg6 29.Lxg6 Kxg6 30_dS exd5 31.Lxa7 Ted7 32.Lb6 Ta8 33.Lc5 Ta4 34.h3 Te4 35.Txc4 dx.c4 36.Tc1 c3 37.a4 TdS 38.Lb6 Sb4 39.Sel Td2 40.Lc5 Sd5 41.Sc2 b6 42.Le3 Sxe3+ 43.Sxe3 Ld444.Kel Ta2 4S.Sdl Ta3 46.Ke2 Le5 47.Kd.3 Txa4 48.Sxc3 Ta3 49_Kc4 Lxc3 50.Txc3 bS+ Sl.Kb4 Txc3 52.Kxe3 Kf6 53.Kd4 b4 0-1

Grandelijus - Polga.r

(Sicilijanka)

I.e4 e5 2_5£3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 S.Sc3 a6 6 .. £3 eS 7.Sb3 Le6 S.Ld Le7 9.Dd2 hS 10.0-0·0 Sbd7 U.h3 h4 12.f4 Tc8 13.Ld3 exf4 14.Lxf4 SbS 1 S.Le3 Sg3

Zavrsen 20. Amber u Monaku

AronJanbOlli Od HarlSena

Pobjedom najboljegermenskog velemajstora Levona Aronjana zavden je 20. Amber turnir u Monaku. U vrlo j3koj konkurenciji Er" menac j e osrvario pob jed u u igri nasJijepo, 3 u rapidu je bio drugi. Svom najveeem rivalli Magnusu Karlsenu (Carlsen) u ukupnom pore[ku uspio je pobjeCi za ciieIi poe!!, jer je N orvefunin po-

dbacio u igri naslijepo.

Za u tjebu, Karlsen u ostaje uvjerljiva pobjeda u rapid-igri, II kojoj je drugoplasiranog ArO[)jan3 nadvisio za ·6lk 2,5 poena. J edan od favorita,. bivsi prvak svijeta Vladimir Kramnik odigrao je cijeli rurnir ka tas ITofulno, a IIj egova prerposlj ednja mi esta u svim kOllkurencijama neS!O su sto se nikada ni j e desilo u

njegovoj bogatoj karijeri.

KonaCni poredak: Kombinacija: Aronjan IS,S, Karlsen 14,5, Anand 13, Griscuk i ivancuk po II, Gelifand, GaSimov, Nakamura i Topalov po 10,5... Rapid: Karlsen 9,5, Aronjan 7, Anand, lvancuk i Topalov po 6, Nakamura 5,5 ... Naslijepo: Aronjan 8,5, Anand 7, GaSimov, Geljfu.nd i Gri!illk po 6, Karj akin 5,5 ...

16.Thel Lf6 17.Se2 Sxe2+ l8.Lxe2 LeS 19.Kbl Df6 20.Sd4 Sc5 21.Lf3 Dg6 zz.trz Kf8 23.Db4 b5 24.Sf5 Sxe4 25.Sxh4 Txh4 26.Lxh4 Sg3 27.Td2 Kg8 28.Lxg3 Dxg329.Tfl Tc4 30.DaS Ta4 31.Dd8+ Kh7 32_a3 Df4 33.TfdJ b4 34.Lc6 Dc4 3S.Td4 Dxc6 36.Dh4+ Kg8 37.Dd8+ Kh7 38.DIl4+ Kg6 39.Tg4+ Lxg440.hxg4 Dxg2 41.Td3 bxa3 0-1

Vmg - Knrobov (Slavenska) I.d4 d.S 2.Sf3 Sf6 3.c4 e6 4.Se3 e6 5.Dd3 dxc4 6.Dxc4 b 5 7 .. Dd3 Sbd7 8 .. e4 b4 9.Sa4 Lb7 10.Lg5 DaS II.b3 Sb6 12. Sb2 Le 7 ]J.eS SfdS 14.Lxe7 Sxe7 IS.Sc4 Sxc4 16.Dxc4 c5 17.Db5+ Dxb5 J 8.LxM + Kf3 19.d.xc5 Te8 20.Tel Lxf3 21.gxf3 Sg6 22.Ke2 Ke7 23.Thdl Tt7 24.Td4 Tb8 2S.La4 Sxe5 26.c-{i Td8 27.Txd8 Kxd8 28.TcS Sg6 29.Kd3 Sf4+ 30.Kc4 SdS 3l.TaS Ke8 32.Kc5 gS 33.Lb5 h6 34.La6+ Kd8 3S.Lb7 Se7 36.Ta6 SdS 37.Txa7 Ke7 38. a3 bxa3 39. b4 Sf6 40.Txa3 Sd7+ 41.KbS Sf6 42_Td3 1·0

Aronjan: Oohar nastup Ermenca

Fiser porazioSpashou U "ohrsalu stoUeea"

Prekinuo dominaciju sovjetskihigraca

A!lleritki velemaistor Roben Dzeims Bobi Fiser (Rober) James Bobby Fischer) b io je II. prvak svi jeta (1943- 2008). N a sah ovs ko m rron u bio je od 1972. do 1975. godine, Prema mnogim :lahovskim S trucn j acirna, naj vee; [e igrac svih vremena,

Gari Kasparov ima obica] reci da je jaz izmedu Fisera i njegovih savremenika bio naj veci u ci iel oi his tori i i saha,

Ako se ovome doda da je rijee 0 vrlo komroverznoj osobi, s vrlo neobienom zivomom pricorn, onda je iasno cia je Fiser zasl u~io posebno miesto u ovom izlaganiu 0 svierskim sahovskim prvacima, Sa s vega 17 godina Bobi, kako je bio n iegOY sahovski nadi rnak, ucesrvovao je 1959. ria turniru kandidata za prvaka svijeta,

Vee je ta da bin rnedu na-

rezultar desio se i u FiSerovoll! mecu s Bentom Larsenom, poslije Fisera tada najboljim igracem Zapada Veei otpor tek u finalu pruzio je hi \lSi prvak svijeta Tigran Perrosian, ali je i On pretrpio poraz od 6,5: 2,5.

Sarno je j edna stepenica - Boris Spaski, igrae kojeg Bobi nikada do tada nije uspio pobijediti, stajao n. pu ru ostvarenja sna, U rnecu 1972, godine u Rejkiaviku, koj i je nazvan mecom stoljeca, Fiser je nakon velike borne po biiedio sa 12,5 :8,5 i postao II. prvak svi ieta,

Tako ie usamljeni sahovski geni] sam pobiiedio igra.ce S S S R-a i, nakon 2 3-god isnj e sovietske dcminaciic, cduzeo irn najdrazu ritulu.

A onda ie uslijedilo veliko razocarenje za rnilione sahista sirom svijeta, Fiser je prestao igrati, a 1975. godine FIDE

OdUZBI mu DaSDS

Fiserov prkcs zabrani odrzavanja sportskih rakmicen [a u ra tom zah vaceno] bi vSoj rn-:1avi doveo ga [e u sukob s ameriekorn administraciiom, koia mu je oduzela drzavl jan 8tVO.

Zbog upotrebe ponisrenog americkog paso!a, FiSer je Da toltijskom aerodromu uhapSeo_ 2004. godine i sarno je dob; va-

j b 01 jim igraCi rna s vi je ta, ali je

tek 10 godina poslije poceo oj_gov pobjedonosni pU! ka timli prvakas vi j e [a. On i e to opravdavao [ajnim dogoverima so"j erskih igrab. daga spr i j eee da osvo j i naj drah tirulu. Tstina je, kae i <ibicno, !legdje na sredin i.

Fak t je,. med u rim, da FiSer jos neko vrijeme nije bio dov!!Ijno jak da snt,i sov·jelsku SahD\'Sku maSinu. No, 1%9. s0- d iDe, nakoD. pobjede na meduzonsk.om lUmiro u Palma de Maj or ki s. 3,5 poena prednosti nad drugoplasi!"llriirn, pocinje pobjedonosna serija.

U lUeeevirna kandidam prvo je stradan sovjetski ve1emajs[or Mark Tajmanov, Filler ga je pobi jedio sa 6: O. Isti nevjerovami

Problem broj 508

V. Ci5ai, 1909

Mal u Iri IOleza

Problem 507:' 1. Td3 Sd6

(1 ... Sa5 2.Sef6; ' .•. b3 2. Tc3 Kd5 3.Lc6#) 2.Ld4 Kd5 3.8(6# 1·0

nje islandskog drzavlianstva sprij eEilo njegovo izrucen je Sjedinjenim Drsavama, gdie mu je prijetio dugogodisn]i zatvor i ,bog navodne umje poreza te reskih anriameriekih i an risemi tskih izjava, Na Islandu je FiSer proZivio posljednje godine svog zi vorn ~i veei povueeno i daleko ad ~ahovskih dvol1lrul.

mu je aduze1a tirulu, jer je odbio igr-ati S izazivaeem Ana· mlijem Kaepovom.

Bobi je traiio cia se igra do ~est pob jeda, bez ra6man ja reo mija, ~10 FIDE nije prihvari· la. Ironija je da je 19&4. godi· De prema Fiserovim uV'.jerima igran mee i.zrnec1u Analolija Karpo va i Gari j a Kaspa [o"a.

N a kon gubi !ka [i Lule, Fiseru se gubi rrag, on je, ie· dnosmvno, nesr:a.o, a Lek pove· emen i n ovi nski CJ anci davali su "adu da ce se vra!iti sahu. To se desHa tek 1992. godine, kada i e 0 digran Ilmec revans,} sa Spaskim, j to u vee ratom zabvatenoj hiv;;aj Jugosl.viji. Taj nepotrebni mee Fiser je dobio, ali to vise nije hin onaj genij.

Studija broj 508

V. Korolkov. 1937

Biieli uuce i dDbiUa

Sfudija 507: 1 h 7 Lh5 2.814 g/4 J.h8/] Lg6 4,Kal Le7 5.813 U6 6,8e5 Ke.7 7.0114 .Lh4 8.8g6 HJ

40

D~B~njavaz,DanBdiBllak, sn...11 or, .. t

28, mart/ozuJak 2011, .r::...:::::

Vijest u brojci

933.000.000

' ... Organizaciia "Clube dos 13", kola zastupa interese 20 vcdecih brazi lskih fudbalskih kI ubova, s TV kompaniiom Rede TV! sklopita je Cak 933 miliona dolara rezak trogodisnji ugovor,

Ovai ugovor j e za 34,3 rniliona dolam vredniji u odnosu na sporazum 0 TVprnvima s Rede 'Globe, koji istje& na kra] u ove sezone,

Ofsajd

FIFA-ina susuenzila urlJellllndOnezlll

... Suspenzi j a S vj etske fu dbalske federacije (FIFA) prijeti i Indonezijskom savezu, Cija se izborna sjednica Skupstine pretvorila u haos, Guzva ie nastala nakon ,§IO je grupa ad 20 oponenata aktuelncg predsjednika Nurina Halida saznala da SII ujihova irnena ukl onj ena s I iste glas aca

Halid je 2007. osuden na kazn II za rvora zbog zl oupotrebe finansi] skih fondova, ali je i lz eelije nastavio VIlei konce u SavC'"AI.

Izjava dana - Pobijedili smo.jer su zvizdali nasoj himni..

(Engleski fiJdbaler Dion Terlnakon ffijumla u Velsu)

Aktuelni prvak najbrzi u Australiji

Balolerl strellcama gadao SitUeue mlade ioraCe

Celnici Mancester ai tiia od rla t ce dan as sas tan ak na kojem ce diskurirari 0 ponasanju Mariia Balotelija (Balorelli). N akon brojnih ispada, Italijan je pri]e nekcliko dana uhvaeen kako strel ica rna za p ikado sa prozora na prvom spraru gada Sitijeve mlade fudbalere, Kao razlog, Baloteli ie naveo da mu je bilo dosadno>!

U lorn incidentu niko nije povrijeden, U klubu na njega gledaju kao na Iosu salu, a ne kao na ozbiljan prekrsai,

(A. Dr.)

Oberfa: Povr1!lak kosarci?

Uberto se

uraca nB, Darket

Fabricio Oberto mogao bi se ovog lieta na Ame-

rick om prvenstvu vratiti kosarci u d resu reprezen tadie Argentine. N ekada j edan od vodecih svjetskih cenrara u novernbru pros le god ine za v rsio ie karijeru zbo g s rcani h p rob lema. Ipak, ljekari su mu dozvoI ili da po no vo trenira pa Oberto, za sada, radi pc

po la sara dn evno,

"}oo sam bi~i igrnc, ali sanjam da nasrupim na Arnerickom prvenstvu - izja vio je 3 5 "godisnj i koSarl<aS. (E. J.)

Njemacki. vozac u bolidu Red Bulla uvjerljivo trijumfovao ispred Luisa Hamiltona

Tanio gdje je stao II proslci sezoni trijumforn II Abu Dabiju, akruelni svjetski prvak Formule I Sebastijan Fete! (Sebastian v«. rrel) nasravio je u novo], koju je otvorio superiornom

voznjom za Veliku nagradu Australije u Melburllu.

Dvadesenrogodisnji Nijemac II bolidu Red Bulla, koii je 2010, postao najmladi Sampion u historiji, slavic ie na srazi Albert park s viSe od 22 seku-

ReZullati

1. Seba&~l~ n fetel (Red 8ull)

2. Luis Hamillo n (McLaren I

3. Vitali! 'PellOv(LoluS)

4. Fernando ~Iunsu (Fe'raril

5. M i rk Veber (RedS uHI

6. Diensun Balon (McLaren)

7. Felip e M ass [Fwr. rl]

8. Sebaslijen auemi (luru Rosso)

9. Mnlan Sulll (NJemackal 10, Pol m Aesta, (SkDlSka,

1 ,29;30 ;259 +.22,297 +30;560 +31,772 +38,171 +54,304

+ 1'25,186 1kru~ l,krug j,rug

Poradall

Vozaci

Konstruktori

1" Sebasljlan Fete! (Njarna~ka) 25 1. RedBuD 35
2. LuiS Hamitton (II, Bolllnl!a) 18 2. Mclaren 26
3. Vrtillij Pelrov (Rusija) 15 3. Ferran 18
4. Fernando Alonso (Spanija) 12 4. Renault 15
5 Mart Vella, (Auskalrjal 10 5" tore Rosso 4 nde prednosti u odnosu na drugoplasirancg Britanca Luisa Harnilronafl.ewis, McLaren).

Pobjednickog postolja pro vi put u karijeri domcgao se i treceplasirani Rus Viralij Petrov u Lotus Renaultu, Bio je ovo II. Fetelov trijumf u 63 nasmpa.

- Ovo nije bila lagana UII· ka, ali su se star! i 10 sto sam pr-

ed sobom imao Gis 111 si tuaci ju pokazali kljucnim - iziavio ie Fetel, koji je krenuo sa prve poziciie i 58 krugova (307,s kilometara) presao za sal, 29 minuta i 30,259 sekundi,

F errarij ev Fernando A1o· nso bio je cervrti, a Fetelov kl u p ski kolega Mark Vebe.r (Webber) po treCi pm je na domacem lerenu zavdio kao

perop [as i ran i.

Sedmostruki svjetski prvak Mihael Surnaher (Michael Schumacher) zavliio [e utrku u 23. krugu .. U iducem se zbog kvara povukao i drugi Mercedesov vozac Niko Rozberg (Nice Rosberg), i to nakcn konrakta s Rubensorn Barikelom (Barrichello) u WiUiamsu.

Vozaci Saubera Kamui Kobajasi i Serdo Perez (Sergio) su diskvalificirani, jer njihovi bolidi nisu zadovoIjili tehnicke propise.

a ni su os tali bez vri jednib bodova, koii su pripaIi Adriianu Sutilu (Adrian) i Paulu di Resti iz Forca Indie. Sauber je naiavio zalbu.

Naredna utTka je 10. aprila u Kuala Lumpuru (Mal· eziia). (E. ].)

42 _2~"""'oIl;O".1I. Dnevni avaz ogl' asi

~==~~~~--------------------------~----------------- ~~,

o U RENAULTU VO---- ...

VRIJEDI DO 4------

D'''' Sa lI!toa II &Io~ I ~ I PI'~.,~OOADOOKM QIri l __ nu_ .... 10C1 ",'_'"" II tlfllJl\lTlU 'i1I' rIIIIt

DRIVE THE CHANGE

Raiffeisen easing prodaje vlastite slanove na lokaciji Stup - Nukleus. objekat 82

Za dat, mfcrmacqe kontakt raj e nas svakirn radmrn danom ad 0800 do 1630 Ralffelsen Leas n9 d.D.D. tel - 387 33 254 31.. 7,254355,25.6 368, e-mail mfoli:Jrlbh ba

LEASING

Cijena: 1.550 KM/m1 Velicina: 35-37 m' Kamalna stopa: od 6.95% I EKS 7.41% I Naknada: od 0,95% Rok olpt Ie: do 25 godina Ucesce: 15% BEZ ZIRANAJA

www.rlbh.ba

' ..

J·e· t set Dnevni a~al, p.OnedjBljalc,

, 28. martlo!ujak 2011.

43

PROJEKTI Na snimaniu spota za nurneru "Sarajevo men putuie"

Sam Zie i GOSDiC: _ as duat bi ca u · liM- hit

Pi evacica ]as na G cs pie vraca se na m uz ickl1 seen 11 nakon duze pauze, U Sarajevo je doputovala kako bi snimila SpO! za pjesmu koju Le nedavno urad ila sa Zeljkorn Samardzidem. Spot za due! "Sarai evo meni putuie" sniman je na nekoliko 10- kacija kao ~tO SU Ba~cad,ija, Vilscnovo setaliste, J AT -ov nebcder..

Novi album

S arnardzi c is ti ce da s u na njegovom velikom koncertu u Zetri Sarajlije izraziJe veliko pos lovan j e prema njernu Ie da on glavni grad BiH smatra svojim.

- Ovo je grad u koji uvi-

Vi,deoklip je sniman pa nekclikc lokaclia u glavnom qradu BiH • Zeljko planira konceri na stadionu Kosavo

jek rado dolazim. 510 se rice pjesrne, napravili su je mcji sralni saradnici, Marina Tucakovic pisala ie tekst, Aleksan dar Perisic Rom ari 0 j e kompozitor melodiie, dok aransman potpisuie Aleks Aleksov, U teksru se mogu pronaci Iiudi iz dijaspore koji sanjaju svoie Sarajevo i nadaiu se da ce im svake noci doc; II snove. Mislim da je kcmpozicija cdlicna, bit ce veliki hit - govori Zeliko.

Srbijanski pjevac trenutno priprerna pjesme 23 nov; album, koii bi se, kako kal\e, m ogao nac; n a trli Sill vee u junu.

- Radim na albumu Il'l kojernce moji fanovi imali

UidounJall naslutio Plesmu

[asna se sjetila zanirnljive situacije na snirnanju.

- J edan vidovnjak rekao mi je da ell ubrzo snimiti vrlo nspjesan duet, Tada nije bilo govora 0 ovo] saradnji ni ti sam razmisliala 0 tome. N a kon jednog mjeseca, Zeljko i ia snimili

I smo pjesmu - govori pievacica,

priliku posl usa tj od 10 do 12 novih pjesama, S 10 se tiee IUrneje, ubrzo idem u Kanadu, a zatim slijedi nekoliko nastupa po Hrvatskoj. A kada ie rijet 0 dolasku u Sarajevo, mislim da bi 10 rnogao biti koncert na stadionu Kosevo za vrijerne Festivala "Baiitarsijske nodi". Takoder, trenutno radim i aa albumu prvjencu svoie najrnlade kcerke, koja je u nekom svom svijetu - ispricao je Samardzic.

Odlicna prilika

jasna Gospic iSlice kako II karijeri nije snimila mnogo dueta Ie da je ovo za !lju veoma posebno.

- Mislim da se najvece stvar i u 2ivOlU desava] u slucaino. Mozemo da planiramobilo sta, ali ako niie sudeno, nece se ni desiti, Nakon dugo vremena, ZeJjko i ja srno se sreli u Beogradu na jednom snimanju i tada mi je palo na pamer da ur adirno duet, S obzirorn na [0 da me dugo nije bilo na estrad i, mislim da ie ovo odlicna prrlika da se vraum, Ocekujern veoma m uogo, a prije svega, radujem se pjesrni koja je posvecena mom rodnom gradu " kazala ie jasna, koja 0-enutno priprema maksi CD.

A.KARAMAN

Nastup sarajevskog muz]cara u Kulturnom centru Banski dvor

BanJalucani z-uan n oearlu u ada POdanYJa

Ovakav prijem mnogo mi znati,. vise nego da sam nocas nastupao u Njujorku

Samjevski pijauiSI Vlado Podany odrzao je pre:ksinoc sjajan koncert u dvorani Kulturnog cenna Banski dvor u BanjojLuci, koja je ovom prilikom bila ispUlljena do posliednjeg mjesl::l.

Umjetnik je koncert poceo i zavclio autorskom numerom "Time" sa svog prvog solistiCkog nosa.ea. ZV\lka "Piano album". Podany je izvodio kompozicije uz pramju svog stalnog benda i gu daca Ban jaJ ul'kog simfonijskog orkestra, a publika ie burnim aplauzima nagradiva1a doslovno svaku numeru. Tokom puna dva sa ta sa.raj evs ki III llzi car p r"

iustio je prisumima vrh unski ugodaj izvodeCi i obrade najpoznalijih svje!skib hirova.

" Kada sam pogJedao ispred sebe i shvatio cia imam sarno jos jednu numeru, uplaSio sam se. Kr3[ko mi je ovo, ve" oma kralko. Obec-avam da cemo se uskoro ponovo vidjeIi. Hvala vam na ovako divnom prijemu. Mnogo mi to ZllaCi,. veoma moogo, viSe !lego cia sam noCas svirao u N j ujorku - obratio se Podany publici n3 haju nastupa.

Gosti niegovog koncena 1.1 Banjoi Luci bili su Maja Tatie i Igor Vukoievic, koji su izveli po dviie numere.

V. STEVANOVIC

nacin uce kako hodati rnodnom pistom Ie kako se ponasati pred kamerama, Trenutno naivise radim s njirna, a kra j em april a trebali bi imati i prvu reviju, Imam 16 polaznika, Kojima sam veoma zadovoljna, Naravno da uvijek rnoze bolje, ali rnnogi jos ne znaiu za ovu djeciju skolu man eke" ns tva tako da tren u tn 0 naj vise rad im n a reklam iranju Akaderrrije - govori Karisik,

Uspiesna mariekenka is lice da bi za godinu megla raditi i sa starijirn manekenima,

- Is tin a j e da bih mogla raditi sa starii ima, ali cini mi se samo onda kada bib p rekin ula svoj rad, j er je [0 velika obaveza .. J 05 se aktivno bavirn ovirn poslorn tako da trenurno ne razmisliam 0 tome. NedaVIlO sam uradila serij u forografija s Pedom Kazazovicem, a uskoro radim reviju viencanica s Belmorn Tvico, potom ide Sedrnica mode ... Irna toga dOSIa, UIista nemam predaha - kaze bh, liepotica. Ad. K.

Manekenka nema predaha

Emina Karisill na reulJI uJencanica

Sarajevska manekenka Emina. Karisik vecma ie zauzera posljednjih dana. Naivise se, kako kaze, posvetila djeci iz svoi e Akadernije za male modele EK.

- Djevcicice i d j ecaci na ovaj

KariiNk:

Posvecena

RundeH23. aDrna DonoUo u Sarajeuu

Pota godine nakon sjainog novembarskog konoma u sarajevskom khtbu "Cinemas" Sloga", Darko Rund«k i njegov "Cargo Trio" pono"o Ce nasrnpili u bh. prijeslOnici. ~cia" mi kanllllllor Ce 23. aprila u pramji violinislice lzabel (Isabel) i m ul tiinslTIIffienml isre Duce Vrani& zaba:vljati publiku u kl ub u "Coloseurn".

Rundek ce ol'om prili-

korn izvoditi kompozicijesa svog posljednieg nosaC-a. zvuka pod naz;vom "Plavi avion", ali i neke Slare himve, iz vremena kada ie bio frontmen kultne grupe "Haustor".

Poznali hrvatski muzicar i njegov trio odrZliI 6e lokom aprila i novu rurneju po OSt3- lim zemljama regiona, a nakon toga6e uslij edi Ii nastu pi u Austriii i Danskoj, H. P.

Tvrdnje srbijanskih medija

ZellMO iJOUana se POmirili?

Raskid izmedu popular" nog pjevaea ZeJ j k3 J oksimovica i vodileljice J ovane Jankovic jos je L'Op-tema medi" ja u susjednoj Srbiji.

Jovana je prosIe sedmice ob j a vila saop cen je za j a vn oS!, u koLem je rekla kako se njena i Zeljkova Ijubav llga" si I a. I pak, dese rnk d ana rlakon prekida sa. pjevacem, J ovana j e, navodno, video a kako odlazi u Joksimovicev dam, odnosno u sran u kojem su njill dvoje J.!ivjel i Z3" jedno u posljednje tri godine, koliko Sl! i bili zaiedno.

Zeljko je J ovanu pricekao u garal:i, a beogradska s[ampa sada p ise da se par porn iTi o.

Pjevaeevi pdjalelj i kazu, lakoder, kako Joksimovic prije dva dana nije ispllstao relefon iz rllkere da je dobio mnogo SMS-ova. Pretpostavlja se da ib je sial a Jovana. S osmijebom na liclIodgovarao j e na ni ih. J ankovi c je za LO vrijeme u Beogradu pri ~a svojim pri ja relj ima cia je shvatila cia ie najsremija u "ivotu bila upravo u prolelde ni godine, koje ie provda s njim.

44 _",",,,,,,"_,,U, Onevni avaz oslasi

....--...;.;....____;_---------------------------' ~ . >3',

@) _..-_._- IIiI!1 ,.". ..... ~

CENTAR U. OBRAZOVANJE - ."......_.

-- ,..."."

8,0,'n, I H,rc"aov1n,

FId.nIIOq. .ao..l H.~ ~ZlI*fM!h~ ~ftI,.IIbuII_'·~"~I~ "eenb!I _ ~§rrold Br1l'i>8

T4oIn ... ~,5:1 ........ ~o ........... ,~~,~mr.bf(ijIWt, 1W4,6IQII11~ ~13."'-"'i'I"D~~~~ ....r"'"tzHo,~:1W 1,5rb3G.6_~._ ....... _...." ....... -c.-m

=~~:~.;;..~I~'SrIdtr!I..,._~I~,jN>DIII

NAT,,JEeAJ

Il,fb, IwMIldIWlIIIPfO{JlUl'llllNdnloikotaJ(og,~ od- [II

-UUGOJIIIO, V"- "'""""" III>,

Ml 010 260 lU ~ OlIO:I6O 336

1tP([, IlI!!1c;a bao

tool Q3;I NO 339, r".- 0.J2 117 IJ70

I(ISIl.,W(, 1_ 0, .., 3

'-'. OlO.70.cy I ..... 030 170~

tIOYI tRA""'lII(. ....,.. l....n..bIII hOI 030 1"10 .&:19, "'"' QlO 19lII)U

L~"~I,~D ......... _,... ....... "..,..I P'OIIJIOIII~' D_imIo'IjI: .~

· _,_,_

• '00KD ..... .~~

• T~,....",..

~_..

• VJptJonI, ........ .~~ .--. ......

. ~,~ .. ~~ ,~,,,,,,,,

.~~ ·~,nw_ .~PT~ .. ,"""' .. ,_ .......

· ~ """"*-

.~ ..........

.~ --

,~~,--

· GnIJ&I.~_

• Q(.ro!'~~'

· ,..,... ... _w-na..

• lWrifwo............av~ · ~~"""'* , 'IWrii!ooo ... ~

·T~.d."'~ .,.~ .. -~

.r-........:. ~ ...........

• ~ .' .... Clhll""' ..

.~,--~

.~--~ ..........

,"'*' ..... ~""....,.._

· ~.-.wPD'M'~

'''~'---''~ ~~'-'--'

""""'I ..... __ "I"

~

......

,._

~ ,_.

· e..~ ._

.~

- .~

~

.~

~ ........_

........... -

- ............ ~

• ~Iu..r...

• """'-I....,.t. bI.m> .I!-.~I_",

- ~~""'(Iro#~_

.....,.,..,.._ -....'~D ____ .~

.o,~_

- ,._. .. _._

o~_ .. '_

• o~ '*", Od p<>UnI 1IloroW'_'- 'pIqIi<Io ~

-~ ~I*- tu"Pl "'-- ... ,~~~ .... _r""'WWOI;~......".·

-iQ(i<, -

~ ~,~I .......

~-~~, .. ,~'

.~, .. ~~I~

... , ~,~

.~ ~

"-"U~,~.i ......

..

5AAAJ(YO, z....ot> od a.... 4

~ OJJ'me 15<1. Dc LDJ _ 91~

lI~.,..,"~J _""'Ql2.ot1.11<l22

:wa. _lib

, ID'l oWI.oICO, QlO o!M 127

MOST", ICooIjo P '_ rllob .. 1. 036 ;)11 031, '-' Dl6 311 009

ll.InA" F", (i.po Il001(001

1al o:n 211 6J I 0J5 216 134

~WAA~~

.. 1'9 051 :Uli IU?

IWoUA WeAl. -., ... ~~ .. ~G51mcm

~ 40'''''&! bI>

.. ~tMolI2~

I'IlNlAvo\" ~ Ie. ... _Q51W .....

PRI~ z.r-ka lob ~05il'21,lj::;.»

- .. P....,._"'_II~~~ .... -

.. ~ .. :podItw~ ... -

FLUIMUKAN-

Je .liJek :protlvkallJal

Kada uzetJ FWlMUKAN'*?

• za tlleOenJr WIja: $.I Sl!1c.rf'tom 't~lmom') kod: prohlade gripe upalt' slnUSllls:rednlC!9. uha;. broohith3~ upate pl1i!a. i druglh oboljenja dllnog Sistema pratenih produktivn'lm 'WlJem

lCako d)eluJe ,FWIMUKAN'1

• Sl'l'lan ule glJJlo6.r ·sdcreu:

• otaldava rsicaUjaYanje

• smanu;e JKJnu b&:I,Ia

• ub!a:l:avaotebno disan/e

• skr.I~uje vrljemeoz.dravfJenja

JUMOR

AKUT600

PrI}t ((pOrrebe patI/tvo prolJCatf uputstvo 0 (Ijek_u.

1.0 obavIjesro .IndlkIJdlomo. m}trama oprezal ndeljenlm dejSNIma no If}eI< poS4VjelU!te ~. so IjelaJrom 1/1 fQfI71OGeVtom.

~ktk

.... ~~.

sveznadar

EuroplJani zele ZiUjeti IIrace

Vecina Ijudi hi pristala na kratkotrajniii, ali kvalitetan ZiVOl, pokazalo je riainovije istrazi van i e proveden 0 u zernal j arna E vrope, Is tral:i vaci su saw aIi da vecina ankeriranih ne zeli pasta ti n ekome teret ako ob a le.

! n tervj ui rano je 9.000 gradana iz Engleske, Belgi i e, N j emacke, Italije, Holandiie, Spanjolske i Portugala,

U pitani SIO bi cdabrali, ako bi im Iiekar rekao da imaju samo godin u dana fi vo ta, 71 p OSlO njih bi se cdlucilo za kvalitetno proveden ih u h godin u dana, dok bi cetiri pOSIO cdabralo produzenie zi vera,

SPBC

• paroga ie prava prolierna namirnica, Osim sro je ukusna, 0113 ie nutritivno naiuravnotezeni ja vrs ta povrca, Sadrzi dosta vitarnina, A, B, C i E, zatim folnu kiselinu, firoII u tri [en te, v lakna,

Il samo jednom serviranju organ izam ce tako dob iii goIOVO sve dnevne potrebe za viraminima i miueralima. Izvrstan su diurerik, Ubrzavait! probavu i povoljno djeluju na- rad gust<irace, jetre i bu· brega. Preporutllju se barem iednom sedmieno.

Dnevni avaz, ponedjeliak" 28. m~rtloiuiak 2011.

45

MEDICINA Nada za hiljade zena

TranSPlataciia mate moguea Od 2Drl.

Prof. Mats Branstrom sa Univerziteta "Gotenburg" proveo je vise od deset god.ina usavrsavajucihirurske tehnike potrebne za ovakav zahvat

Transpl antacija rnaterice,

koja bi a rnogucilazenama kojene m ogu imari d] ecu da ostvare svoi san, mogla bi, nakon uspjesnih eksperimenata na zivotinjama, postati stvarnost vee i duce gcdine, Ova cinjenica znaci nadu za hili a de lena koie su roden e bez marernice iii im je zbog bolesti rnoralabiti ukloniena,

Nadu donosiiedan od svietskih vodecih pionira transplantaciie zellskih polnih organa, profesor Mars Branstrorn sa pniverzitet,a "Gotenburg" u S vedsko j, ko j i i e proveo vise od deset godina usavrsavaiuci hirurske reh n i ke po rre bne za ova-

kavzahvar. ~

Pored niega, i britanski tim hi-

Preclazerno da pripremite

Llmun lIolae

Tijesto: 6 jaja, 6 kasika secera,6 kasika brasna, prasak za pecivo, nairendana kora lirnuna,

Nacin pripreme:

1. Odvojiti bjelanca i umutiti ih sa kasikom ledene vode. Zumanca sa os!aJim sastOjcima dobro sjedinili. U umucena zuma.nca dodali nekoliko kasika bjeJanaca i umt!rili, a za~im dje-

lu srnjesu dodati u posudu sa bjeIancima,

2. Siedinienu masu sipati u kalup za pecenje i peci 1 O-ak minuta. Gotovu koru presjeci po pola,

Fili 5 del mliieka, 120 g secera, vall i!.in s del'. 5 kasika b rasna, margllri n, sok i na irendana kora lim una, slag pjena za u krasa van je.

rurga iz bolnice "Hamersmit' u Londonu, takoder, se bavi ovakvim operacijama, uradivsi broine uspesneeksperimentena z.ei'evima.

Dugorocne opasnosti zbog liiekova potrebnih za sprecavanje odbacivania novog organa, uslovljavaiu da se nova maternica mora cdstraniti nakon jedne iii dvi]e trudnoce.

Nova malernica lJi Sf morala odslrlJ/lili nakcn dvije Irudnoce

3. U rnlijeku skuhati serer sa brasnom i dodati koru od limuna, U ohladenu smjesu dodati iedan maragarin i sok od iednog limuna.

4. KOrl! premazali mom, za· tim sraviti drugu koru. Kolal: ukrasiLi ili~gom_

,BACACI;. OVEN. R. K;lJ..

WJl lNGOl:

METAfI, CiAI.. lX-IA. 8.A, ANAHAONlZAM. DOHA ARES. Ti\. ESEUATONIK

.~.

-----~n

-----:---

Tacno Nelacno

1 Mehmel Emin-pasa jebio njemackl . ljekar,istrazivac ladmlnlstratnr Egipalskog Sudana?

2MagijSki realizam je lalinoamericki llteratni lenomen?

3DOdO je izumrla plica trkacica sa Mauricijusa?

1. TACNO

Njemacki Iiekar uzeo tursko ime

Mehmet Emin-pasa, r----==------, gravim irnom Eduard Snicer (Eduard Schnitzer) bio je niernacki liekar, is rrazivac i adm inistrator Egipatskcg Sudana .. Uzeo je rursko ime dok je bio voini liekar i administrator u turskoj vladi, Gcdine 1876. prikl i u cio se b ri tanskim snagama pcdkomandom generala Carlsa Dzordza Gordona u Karrumu. Godine 1878. postavljen je za guvernera provinciie Ekvatoriia.

Za vrijerne ustanka mahdistickog pokreta, egipatska vlada napustila je Sudan 1884. godirie, a izoliranog Emina spasio je Henri Morton Stenli 1888. go dille.

U iednoi ekspediciii u podrucju ekvatorijalne Afrike ubiii su ga arapski trgovci robliern. Svojim naucnim radovirna i zbirkarna mnogo je doprinio formiraniu africke gecgrafi]e, prirodop isa, etnol ogi j e i i eli kg.

~ Roden [e 28. mana 1840. a umro 23. oktob ra 1892. go dine.

I. TACNO

Magijski realizarn latinoamericki fenomen

Magiiski realizam je latinoamericki literarni fenomen koji se odlikuje faktografskorn inko rporacijorn fantasticnih iii mitsk i h el emena La u i nace real i sticku p rozu, Kubanski romanopisac Aleho Karpender (Aleio-Carpeutier) prvi pu t ie prirnijenio oval izraz na knjizevnoSl 40·ih godina 20_ stolieca, uocil'ili sklonOSI sl'ojih savrernenika, prip(lvjedaca i romanopisaca, da rasl'iietIe ovozemaljsko uz pomoc fabu!oznog.

IsmknuLi predstavnici suo Gabrijel Garsija Markes. Zode Amado, Horhe Luis Borhes, MigeJ Anhel ASlurias, Hulio Kortasar i Izabela Aljende. Izraz se primienjuje i na lileraturu iZl'a!l Larinske Amcrike.

I. TACNa

Dodo izumrla ptica trkaCica sa Mauricijusa

Dodo je izumrla =..---------, prica Irkacica (Raph us cuculla [Us) sa Mauricijusa, koju su prvi vidjeli porrugalski mornari oko 1507. godine. Ljudi i 'livolinje koje su sa soborn dovelj istrijebili su '------=------'

dodo do 1681. godine. Bio ie lezak oko 23 kilograma i imao je plavosivo perje, vaIiku glal'u, crnkast kljun duzi.ne 23 centimetra sa crvenka8lim kukastim vrhom, mala beskorisna krila, debele "ure noge i cubicu kovrdzal'og peri a na repu.

Reunion solitaiIe (R soiimrius), koji ie takoder istriiebJjen, vjerovatl!o ie bio bijela verzija dodoa. J edino sto je ostalo ad dodoa_ jesu .djelimiclli muzejski

46 """_"."",,,,,,,",,,11. Df1evf1i avaz oglasi

~~~----------------------------------------------------- .~.

PROLJETNI 'PAKET A

• KASKO OSIGURANJE

ZA VI$EGOOI$NJE OSIGURANJEVOZlLA VRUEDNOST1 VECE 00 20 000 KM GRA ns ZA5TJTNI UREDAJ "COBRA'·

» PLACANJE KASKO OSIGURANJA MOGUCE NA 12 RATA

• OVIJE GRATIS POLICE

PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA OSIGURA'NJE ZA 7 DANA

PAIL KOM KUPOVlNE POUCA OSIGURANJA 00 AUTOOOGOVOR NOSTll KASKA DOBllA SE VAUCER ZAPUTNO ZORAVSTVENO OSIGURANIE KOJr SE MotE I$KORISTITI U PERIOOU 001 GODrNE

• POKLON ZA VASE AUTO

~NOVA {_yanD

Poliklinika Atrijum

Avoz Business Center Dzemola Bijedica 185. Sarajevo TeVfax: + 387 33 467 444 +387 33 768 768

... puf do zdravlja nikad nije bio kracL www.polikJlniko.-ot~jum.bo

.Inle rn islickl pre gle di

• Holter Elm (24 saino snimilllje EKG-a)

• Holle r krvnc g tla ka

(24 sablo snimanje krvnog Uakaj

• fhoka rdie grafij a (u Itra:zvuk s rca

• Oo~ulamine ehokardiografija

(za pacije rrte sa koro~am im i ~eki m v3wulaJ~i m oboljenjima)

• Ergomelrila (EKG pri opterecenju)

• Pro grami Ia src. na obolj.eni a III

i(()mpletna obrada po niZim Cljenama za pacijente ko~ se odiute na cj€tokuJ)(lnprogram (a~gina pooto· ri", srcana aritm~a. slanj€ nakon infarkta, hipertenzi" ja, srCano popuStilllje, U grn~eni bypass, ugrMena

umj€lrlE wlvula)

• U Ilrazvuk krvni h sudova (Doppler)

• Plegle~i spDrtilSai izra~a programaza p rehranu i

uporabu suple menata HI

• Akupu TIki ura

• Preoperativni inlernisticki pregledi

• U Ilrazvuk 9 clrrj eg aMo m en a . jelro, !uCnakesa,

pa~kreas, bubrezi

• U Ilrazvuk male zdjelice

• UllrOlVuk smne tlijezde i vratnih slrukiura

• Ultrazvul< dDjki

• U Ilralvu k testisa

• La bo rato rijske p retrage

• Screening pregledi za menadzere

i jos mnogo toga ...

I, ,:.- '"'I

" ,_

, , -

• .................

_ .... ~,

n. um.ct' 'fQtionI v.ntM'1 (lJN'V) ;~, file 'WI ~11an t:I>It ~l" wlIlIIMtfftn to ~ PNeI trId ...... T_ ~. UiftM NMIt!N, Dtli.ptIIIiIll Prop_ (UNDf) b I'" tJI'lI; ~l ~ '_.~, ~11ng '~ chl:rlgo _. can_ll"'il~lliQ 10 ~ e ' .,,~.f!d __ III .... ~ bllldlibillarllr.. II )'001 _ "II1'Jy motlvale4. p~.tI\n!. ,~ ~dIaII"","'lhl!~,""fIIIbI' ·of -'dill l/ldlplrdlnll, WI ill compIM.nYI_t. we~··_" )!OIl' IJI· -w1Y r. II1II ~ .... t!Qnl,l UNV vob.arlt_ pgtlllDnt In ~JiJo'Ot_p:IliiItkwlllllll.~, ......... ICW'141 potItionl.

~.1I'Id ~ JUllb'AIIIIIIanl

DtQIJ«t ~ d.lqjptlon "" .... n.b'- .t UNOP'~ or II 'I!!fW.1!!dI! Va. ,PIN .. ,MIld ')'CU ~I ~ ~. 'l'i1M by 013 April201 t ~ V_nq No. UNYIOOO·ll III UNDP IWo:IepIIon. 48 M!1tW11'1til S~. 111)00 'S-joM.., ~033I563,1JOO, I.., 0331SS2'330 ..

I .... ' .ll"@liodp.""-

show biz

47

Dnevni avaz, ponedjeljak, 28. m.artlo!Ujak 20' 1.

ZVIJEZDE Gelzijev nocornetas ima novu djevoJku

Eill HOi u romansi sa iuedsHom glUmiCOm

Kada su ga prijalelji upoznali s Eni Kuper, blo je, navodno, potpuno fasciniran

ESli Kol (Ashley Cole) ima !lOV!! djevojku - glumicu Eni Kuper (Annie Cooper). Zviiezda nogometnog kluba , eel zi vee j e m i esecima u vezi sa 27 -godisnjom svedskom liepoticorn, ali je raj odnos drzao U strogoi tainosti, javlja br-

.. _ itanski "The Sun". No,

pro~ ogse viken da opus rio te u j a vnosti izm jenji vao n j dnosti sa plavokosom glurnicorn kada je s njom i svoiim saigracima slavic timsku pobiedu,

- U)I;i vao je u sarnoci, ali j e, kada su ga prij a telii u poznali s Eni, bio potpuno fasciniran, Nije zelio da se za njihovu vezu odmah sazna, dugo ju je krio, jer se zelio uvjeriti cia se Eni mo~e nositi sa silnom pafnjom koju ce sigumo privuci - otkrio je iedan izvor. Nogometas i glumica, koja je imala ulogu u holivudskom hitu "Kick-A$s~, ddaii su se za ruke na nedavnoj zabavi u jednorn londonskorn klubu te se igrali kockom leda, k'oju su jedno drugorne predavali iz usta U UHa,

ESI i je _prij e bio u brak u sa Jl ievacicom Seril Kol (Cheryl Cole), Slornio jo j je srce kada je otkril a da j 1I j e varao pase pa r razveo. N edavno se pres tao vidati sa "Playboyevom" zecicom Kajlorn Kolins (Kayla Collins), koja je rekla da su ionako same izasli na nekoliko spojeva. Nogometasev otac

Kuper:

Glami/au holivudskom hi/u "Kick·Ass"

Americka glumica Riz Viterspun (Reese Witherspoon) udal a se u subotu za jednog od najmccnijih fiImskih agenata Dzima Tota Gim Tom),

Tr i desetpetogo di.;n j a Oskarom nagradena zvijezda, kojoj je [0 drugi brak, i Dzim Tot vjencali su se na imanju u kalifornijskom gradicu 0 haij u, I SO kilomeran sjeverno od Los Andelesa, popularnom duhovnom utoCistu holivudskih zv ijezda, prenosi "People",

Vjencanj 1I S!l prisustvovale i brojne slavne Licnosti, medu kojima iRene Ze1veget (Ren ee Zel hvege.r), S eIma Hajek (Salma Hayek), Tobi Megvajer (Tobey Ma· guire) i Roben Dauni mladi (Downey Junior).

Bio je i Rajan Filip (Ryan Phillipe), prvi supr-

ug Riz Viterspun, s kojim ie u braku hila devet godina j ima dvoje diece. Razveli su

rvrcji kako njegov sin jos nije prebolio Seril (Cheryl) te kako bi bivSi supruznic i rrebali za b oravi ti pr'os!os( i obnoviti svoju vezu,

Imanje 1Ii1 kojem $U uprilicelli vjell/Jilllje i svadtJa

se Z008. godine. Viterspun osvoiila je 2006.

Glumica je OzUna Tom, Oskaro za najbolju glumicu agenta jedne od najmocni- .za film "Hod po rubu", biji II gJ Ii m ackih predsta. ografiju legendamog Ownivnickih agencija u Holivu· ja Kelia Gohnny Cash), u

du, upoznala prije nesto kojem je igrala njegovu su-

vj~e od jedne godine, Riz prugu Olun Uune),

Vilerspun i IIjelllll)vl supfug Dtim Tol

Vill!ri: PUlle ruke posla

Blizi se kraj emisiji Opre Vinfri

POSl)ednjeiZdanje soua 25. maja

Posljednja epizoda najpoznatijeg rok-soua u svijeru, koii ureduje i vodi Opra Vinfri (Oprah Winfrey), emitirat ce se 25, rnaja, Opra je na svom Twitter profilu napisala kako ovih dana irna pune ruke posla zbog plan irania posljednjih izdanja emisiie. Ranije je izjavila da dvije Iinalne epizode prepusta svorn produkcijskom rirnu ~lHarpo~4, na celu sa Seri Salarorn (Sheri),

• Dajem Seri dopustenie

Oskarovka Sarliz Teron (Charlize Theron) planira usvojiti bebu iz rodne Afrike, pise arnericka starnpa. Atraktivna glurnica izjavila je ranije kako bi voljela irnati pet sinova, a svo] san poCet ce osrvarivati prvirn usvojenim djetetorn,

Lijepa [ufnoafrikanka rastala se lani od glumca Stjuarta Taunsenda (Stuart Townsend) nakon deset godina veze, a navodno je jedan

da isplaniraiu dva dana puna iznenadenja, Dala sam im svu konrrolu, mnogo [e to posla, Seri mi je obecala da nece bi ri stri pera ni ti plesaca koji izlaze iz vel ikih aura - reo kla je Opra u sali.

"The Oprah Winfrey Show" poceo je 1986, godiDe s emitiraniem na nacionalnoj razini. U 24 sezone snimljeno je vise od 5,000 epizoda, a od sarnog pocetka bio je najgledanij i rok-sou u Americi.

od razloga za raskid hila upravo cinjenica cia Stiuart nije alio djecu,

• Sarllz se posvetila detaljnorn proucavanju postup ka usvajanja kako bi u Ameriku mogla dovesti sina ili kcerku iz Afrike, Kako je nedavno boravila u Kongu u okviru rnirovne misiie Uiedinjenih narcda, rnoguce je da ce usvoiiti bebu iz re zem I je - rekao j e za americk u stampu izvor blizak glumici,

Pjevacev burni ljubavni zivot

Biber uara d)euO)IMU7

Americki mediji pillu cia ml.di pjevai': D~stin Biber (Jusliri Bieber) Vilr. svoju djevojku Selenu Gomez sa zvijezdom njegovog Spota za piesmu "Baby",

- Dok ie bio na premijeri svog dokumen= ,,Nikad ne reci nikad" D.Za&tiu je potajno slao poruke DZasmiu Viljegas Uasmine ViUegas), koja glwni u njegovom videospotu "Baby', Plliao joj je kako je zaiastan, ier nije s njim - izja-

vio je dobm 0 ba vijd len; avor za "National Enquirer" te je dodao:

- Otkako se s DZasmin pro~le jesen i ljubio u auto· mobil ll., Dzaslin je u nj u I u· do zaljubljen i l:arko :<eli da se Ila~tave vidati, lako ima tek 17 godina, pola.ko se tr· ansformira u malog zigola, Pilanje je vremena kada ce Selena shvatiti sta se, zaista, dogada i ostaviti ga - kome· n ti rao je isri izvor,

ti 1·1 1

Vole mail .. ogla5e moleto Totanllk,u 24u

dati kllPOftOltl no ad,..s.u 71000 SaroJovD

DnnnOG cwazo 061 142015

ma 09 as. ;!;"'S·om maUaglo.,_ •. ba ,,'ca'

V07.iJa i ~dijclovi

PDV! l60.(lOO presao, k.n jig_a vozda, extra sranle, cf]. do reg . .8.700 KJr,o\, Tel_ 06 I rss zoz,

• Pe20 307. l.6 BJ1 2{103, god" sl vi, :3 vra te, r ul OpTC,m~ ~l:J~ nl cari D .. i PDVJ II I.UOO ptds) servisua ].::,iltiga, cxu-a ocuvan, kao nevi cliena do '<g. 8_900 KM_ TeL061 083802_

• Polo !.4 MP! benzin, lOOO. gOO., p!svi\l' 4 vra re, d(l:;($ opreme, tell; reg., lI5.000 presac, kebmalarm.ncvegume,CD radio, 7.400 KM_ Tol. 061 1,8 20Z.

• Prlkobcu za plItll.icko auto. Tel.

061367103-

• Prodala, ugeadnjn, remomatnase. raj :(Iltcrnat{lT:J1 rnOtol1'l b:rii):JC8_ Tel. 061365193.

• Prodaiem aa Golfa alnascr, al renater ~ 2. 3, 4 t 7.9 estals vczila, rno~e i montnz a, Tol. 033 S31-996, 0<52 69) 470.

• Rndim ami koroai vnu :7~ti ru automobda, ... arcnjc, farbanic.pol iran itT'I.06I 552147.

_ Renault Twins." 20QVXIl, 91 J)O() km, uraden servia, cuilii:flQ SiUl;ole. T cf. 063 4QS 863.

• Rc!"!1IJ 11 I .-egi~t r-Q'Q.!1:10 $1;;;!Injl: ([1)UfO] bela metal tkJd [ena po dcgcvcru. Td.061.1.43,19.

• Ren (II .5, !,:J!JjnpUSI 1991. Gmt Tel. 06156,585.

• Reno CI LO 1 .4'~ 16 V i model 2003.) si ~ L~ 4 Vr.9I,.9, d il'l.:lmie (ul D ... ~mal pl:;!O::n.-~ cari.n;a i PDV1 73.000 pl"mo, scn~~si"!~ kao ti~"j !;ij_ do ~ 7_700 KM. Tel.. 06 I S3~ >65.

• Rcrto KJ:io~ 20CH _ gOO_),prv~ [,eg_ 1005., prell." 83_000 Itm. T,1. 061565 Oll.

., Rt=nQ Mtpn Ut 1_61 16V" ,2003_ god., 'regol khmill ABS+ESP) bordJ MP3>:a irbiiU; ~;;6t kalaj i LU; cml~:3 '1;11'3- ,".T,L061lllZSS8.

• Rct:rovi:wrsk,iJ o,gled:illa ZiI 5o'JC Vl'~ St-e:auuIS KM_ T~I.OO] 5-12799_

• Rezervnc dijeJo"....;: Zil Reno, 2 S. Tel.

03344")·998 ;062 I 39035.

• ~kod' Fabia 1.4 M PI. Tel. 061 170 169

• Soferli~jbe nove i POltl''''IH=~$'I!e lipovcvozil,.Td. 0<51 149462.

• TOYilJ~-a ri!lv 4~ di.2:.e:]) 11J200S.~, regis [!()V<ln) redilva.n servis, 147.000 i<m.T'I.0<511.41837_

• VraE.a "rednj-a lijew za Pass:al 2008. soo, 3 50 KM. T,1. 0<51 709956.

• VI'1H.ii. :!~dniii tij.e:v,::I ~ SkQt.h:l rabiu, 160 KM.T<I.M1709956.

• Vtiiim jzradu i ~COldnju ... fr]!;'II!tLjis50::u obrndu ogledill!li za reLroVtZOre, _Ijno. Td. 0<5 I 33.2473_

• V\YJ Polo 1.9 dizelJ 97. gOd.) l.ek regis troyan, erll iI bOjii,.2 vriua. i. 500 KM.t mole :lamjcn.:l_ Tet 0"61 394 9J!.

• Z:Ii fi~.!,JgQ;, kldnJ! ~ VU~l,!;j ~a.akl~ i

joosiLnihdijelm7a. Tel.063145.So16.

• Za Ml:iro:desa n{iV .n::lci1 ZOli SClrLjtl ~ iil\i~ C kl:d.~cJg(JtI. 99'_ do 2001_ Tel_ 063- 145516.

• Z;:. Skodu Fel i ci iu p r~da itm dobru :polo'Vn u nt1u bu,:sO 'KM, Sil:raj eva. Td_061 55 131. 7.

• Ferhadiia, S a raievo, DU dk, knncel:u~ja;.ll m2, pesebnc mokrl ever. Te!.061.936881.

.' Grbavlca 1, lzdalem garafu is-pod

tranai ta, Tel. 063 639 .213_

• Grbavlca kod :SO:pifl,gaJ dvosobaa nemicnen St:JD) 500 KM. TEI_ 033 95-6-296,0<51 S40~76.

• Gebavlcn, dvoscben nam lessen stan, priv. K",6H.~ r s:p.-a~_ Td_ 003639 2n.

• H .-aSnOj dvosoban n~!'Tljd!:en stan, c.g., balkon, rclefou, 35.0 'KM. TeI_211-169.

• H rasno, i~dajem smn rrcsoben, pee kc puta cclejbuske stanlcc, extra MmjC$l-l!!1. Tf!l. 002 204:208_

• flidZa, poe. prosror 53 m21 ugosti- 1.eJ j5ki obi ekat :S;J basrom, cprcmlicn. Tel.06243H56.

• Illdza-Ores, iednosoban stun PQ-

~~i:.~~~::T~~'~~9~S~: sve (J(l \'Oi eno,

.' IW:lIjelT! d vcscbao nam i esren StR!1 Pert!llitLlbJizu Fublkreduhanal Kampusa - surdenti-cc. Tel. 062439329 i 061437719.

• ' I edalem d vosoban stan stu dendcama (b li:l!l.t. K:B:m pusa}j 300 KM + r<lii e. Tel. 03l658·946, 0625280 S1.

• ' J zdaiera dVIJ:;{Ib.3n stan u Dobrin ,i kod Merta L.OTa. TeT. 001 90S {)s1.

• 1 zd.njern garatu 11.<1: tellgtc Vi] i lza Vr:rnicinih neboden:l. Tc;:l. 061 200 744.

• l~d.ajl'!m gmruu u Sopingu.Grba. vielll 'o'atijsx.:a.SI.-a.H::3_ T~l6:5-7-189~061 912565.

• ' h::dajc.m il i prwiijem radniu n:. Sii":9tlLl. Tel.06291701l9.

• hdaiem jedn{i:SQb~n lJ,.ilmidlen Sliin ... priwl:Qoj kuti. Tel. 033- 655·3l9.

• h:d2ljem j(,·dn~.;.lba!1 S;Ui.P :Q.:Jmji!S[en] poseban ulaz, srudemicarn.Jll. Td.535·-539_

• 1zdarL"::r1'l jednQSDba.n. s:r:a.nt 1'I.IU'I1- j~[cn~ pnv. kUCa1 :Sip, pooscoo.n LLI:I1Zj. (l(l:voiel'lo $lJiUja_ Tel. 06] 781 073 ... 485-657.

• I.~d~rr:m i«lrUJ~ob;3Ih l:;!:5f:barl i upreml re:n Sl"n S~ griji!l nj~mt lije:pa lo~ .,cli.,. BIeka II. Tel. 033 533·1. 85, 062 14700l_

• bd.ajern kUCu na M~jIi1~u J 20 mll S:J 200 m2 vrt~ srcde Il:ill n)lIrnjd;l:cr,J~1 sU"ancim 9. Tel. 0:61 1:5626.2.

• IzdiJjcm k1J.~u lJam ~clteD LL:sa 1.000 ml (:I KUC:llic:e, bale i ,g:a..-a7.e~ Os Lje:ll. Td.Mlll.3948,0<51149442.

• I"t-ilsjem m2lnji u.gos\iteljski prosLor SOl ba~[eml kod sp-omen i!:esme Ila S,d«niku. Td.06B93007 .1:~tlaj.em L'1Ia.mj~'I.eildvllsohan 8[Bn kod FDS.Tcl.0<51226312.

• 1000Jajl'.=m !1jJmjcl~,el'! i-edo~:KIb.::I1i S(im'l Donil V ~let l6. Tel. 00 I 8036(,2.

• llda jcm Ila.mj~\c:o S\:l,[J. 44 ro21 ur.ll.nom "llIposle;l'I;om paru lbez djeee, p,riv. kuc!il~,K Dc:rniro"jc..421 kod Su~ d!!J BjHIA"~ks.. TeI_033-616-1.3-ft_

• r zdaj em ll.amr~[Ij~D Still] j~.nooQ· b(l!J~ pos.e:b:;Ill. tlJSI~:5-0 m2!" Do.nji Vel~iC:.To'.061571576.

• lzd!iljcm f.lilm ieSteD 5lan :;;a: iSrija~ njem, Aerod.rom,sko 10, BUlmir·Hid"'. T.!.033680·001.

• I.zd:alcm p. pr-mLor 240 m2 ita sve

~:s~~t~,f:~ ~l~f:l~S~S~;;." u ~es-

.. I7,:tbjcl'!"! p4:1$h.·I'~~epJ\l$I;orel .... a ta:,.::ne' na.mjen~,na Vtte lokacijm. Tel. 061 1)6161_

• Iz'd.aje:m po:slQ'~'ni Ill'OSLQt 46 mll Tin, Ui., iool3. Td. 06 I 033953.

• I'lctaje..m m]o''.':ni pros'[Ot 5D m.2~ do gla ... m: t::C5"IC u BuCiJ: Pomku, m02:e ",,,von.rnjene. Td_ 06l I. 54130_

• lzd.ajeIn pos lov:ni prlls[or 90 m2·1 1J l gla .... r.uKlbriilCajll.ku.. za S"'C fiiljmje-

5~,~j3~~ri;8~ 183a. Tel. M,l U3

• h:tI~i.c:!11 p'r:l~n Spr;;i\ k'!J6ej 'S"o'e;;:asell 0:0, do gla'Vne ce:ste u !BUCi!I Powku, molc"s~rnfurn_ToI_0<511'41l0_

.' hdai em ratlnjll 12 m2 u Ht9sn [Li) ;'iILlobuskasnmkii. Te.l. 033 651..(5.73.

• jzdajem sobe ked :Sc:bilj:il, BilS¢iIrli!il1 ea kupatilom i TV, elieea 1){20) KM. Tol .. 061 1911)13.

• Iadelcm 5(J be za prencel! re (J St.

Gl'"ttlll~ gfj janj~ i TV I' cijcne 20 KM_ Tel. 06 I 537479.

• 1 edajcm sprat kudc Ilidza, komple:t na.mje;:ilenl stranci i zspcsfee i ljudl. T.I. 033637-49-l,06 I 257 >67.

.' I.~dij.rem !j.r:a.Q 40 m2j lznad Skende-

riie.TeL061806W9.

• Izdajeru $U~!"J 45 m'2j viscko pri x .A:mlj 11:, nov, prazan, sa C'e11 rraln im grija· nicm, uliee Kcmala Kapcumo ... ic~ 30. Te!.061 111241.

.lz.dmje:m SIan [I Butmlra, Tel. 033 680-106_

• Izdajem sr.an u Dobclskoi ulici, S 5 mZ~ I iiepo Dam i cl tea, central no) 3SQ KM.T,1.{1612S6331

• Izdajcm stan-kancclanlskl pros~i;I:r(p(ilurt:Jmjcl • .et.i)nm2j kod Kartdrale.Hlsprat. Tel.006754118.

• Izdaicm tck uprerol i ell S;U;m bez. nl!lmjellaja u Ned2ar[6m:a:.. Tel. 061 ;3gm.

• J ed nesoban 'Mmj~l.e:n Stan studen rima Hi m ladem bracnom paru • To1.Q61_ 53l33J.

• jedneseban namlesren sran, poseban uJ:a:z::, studenricema. Tel. 5 3,5~S.39 .

• Jednos.oban stan oa mie!ite:nl poseoon ul.1lz, II poolen im iii s:rudernima. Td. 033 lO3--%l,06 I 009760.

.' J eO':~.r(h mi.in i d.r.tt1 jedl1.o'S(lba" Sliml POs.ebiiTI ulilz;., '~mbJ ovsk.1.. Tel .. 061617731

• J uk:iCeY<!., flOS. fjr0:510r 56 m20 Tel .. l05-171. .

• K,:aJedt9Ia) Jl'OS- j')tOStor 96 m1~ I !Spr.;:uJ k1im~ ~I tn, prigodno Z3. kance· I.;;i,-Lje .. Tel. 062 ] 568t(l_

• Kod 0 k.remtjke Jezc~ dvorooon Il!!lIDidlell 5-'t:jl_tlj,p.liosko sr~j:tlnje. Tcl, 033442·993,062 I 39085.

• M.akar!i~il1 CCIl t.m 1 ap!Jltlru:m ;.:a rlvije OSL)b~t wtom grJdin~. Tel. 061 22~ 174,061923094.

• N. Gradl f.!.9litjdlCf,I Sl~l1 s.amo %.Ii "d".ike.T.!'06168~811 .

• N:3.mjcl'U;_(I.~ S(lbc sa ku b if) jom j 'POO- ula-z, llli~u Zeli. s\!IIili~, s:mden l i ~ rna. Te!. 033216·40l.

d~lJ%id~~~.T~t~:4~m.odna ~ ~rlJ-

• Nedtar1<;:i ,~d Teoic:;kog f:al\::uJltm) Ilam ~~[en 5.[an 45 m.2] sa ce-n. g'Tija~ oiem. Tc!.03H52_947.

• Oroll·BI i,zdaiefn sun smde.nl i ma.

Td. 06535 147J.

• Otok!lj u,l_ B rca !lska" S,!:21li; ~ d vij.e di,,'oik •. Te!. 033 545·183, 0<51 324 003.

• Peka.l'll s,g maMll:om"l ".Ldana i'eC • 9; m2, i,.d,iem 500 KM. Tel. 0<511.60 1l9ISnr!llj~ .... o.

• Pof:il~iciJ :sob u, PQseb::m We, kod ,,,",,,,,j,_ Tc!.061 84231.9.

• Sara f polje, H .. s.an3 Sufeske do br. I (krm: pro,la&;, iz{liIjc.m po~. pr-o:s Lor 70 m21.3.oo KMI 6 mje$ec.i u..n:aj)I':i.jed. Tel.

062072906. .

• S:Jrtjev!:'j i ldajem d .... okrev-c,{!1 u $0- uu, kod BBI «:11 [ra.) up01rebi3 kuhinje. Td_061333809.

• Sta.ri Gr:adt i~d:ai.c:m ,b.'flra:!Ll_ TeL

061 <10\1.4.

• Studc:ntici iii zilp(l:slenoj :1:eni M i'nj~le:il ~ jed no Kre".'e ['M soh ... T,e]. 033541·365,006 897 849.

T:',.~ili ~~~~Ir. poo. ptuSlOr !6 m2.

.' Tibr:i P:3t:i ri kj Vr$O!"! i.el1i lino opremlj"l1~ nll'l'lI. O1_gi:il:da. ~rel. 061 031 330.

• Trosob::.:n :n::.mjeSlens.[~n u priv. ku"j, uJaz[l<>SOoon. Tol. 061176 3;4.

• T:r~obll!1 :5iUU, ns Sl;raluI ki.rij::l 'lI naprijeil!. pli.nsko Vi i mfJ Ie. S\loC:PO dogovOfll .. T d. 403·949.

.' UCel'l[1'lllJprt'V. ku.fi),Lzd:aje-.rnd'l,l()< sob,mmn. Tol.06l054841 ..

• U I. Asi rna Ferh::,~o'l/'iea__. i~dajcm g:n-aru, 50 KM/mi. T<l.211·169.

• USI uparQ uhotbn i _fri;,:::r.;ki sal ~Il~ u~d.ogo'V1)r. Tel.061157740.

prejac 1.50.0001 uprem a, rek registrovan, ser ... lsna knjigu. Tel. 061 J91 932.

• Ford KA 1.3, 1995.gOO, regisrro"'~Jl1 servisiran, o~u .... ~ n, pOVQ 1 ino! T .. el.0614'10570.

• Ford tnondcc TDC!, 1.0, 2002. lo~C::~ r~g_~fL.llll ~ 1_000 KM_ Tt'I_061

.. Gepc.k (vr~t:l) za Ford Fiesru za 200).go<L,50 KM. Tel. 0<51 709956.

• Gel f2. 1_6 B + pli u, saa le:stom,88.

f~d~ r:f;.:s~j~)lp;2~,j ~,!~nl~o6i3~i

467.

• Golf 2, 87. gcd., 1 .s benzin, nove prednje gurne, reg_d'09_ 201]. co~_~limad iii j emertler u odltznom sraniu. nl.06156<5639.

• Colf3, 1.4 B, ~9%. god., reg. do [2. 20 l l ... bijc:l.i1 rrojn vtaia, cfiena 4.500 KM_ Tei-06167 I 194_

_ GOlD, 95. god., tog. do !.11.O Il.

ToI.061171553_

• GlllfIV) 1998, g., reglsunvan do 8. mieseee, ee tvera vrata, blicla boin. T'I.06120> 332-

• Golf V 1 l.4 B~ 16 V 1 2008'1 kao nov, rtg_~ ~O.OOO km, kupljCl111 BiH~ full~ 4 + 4 nove gume, ellenn: 18.000 KM. ToI.061)53n9.

• Go[rV,2..{1 SD[,o:preml~f:il zaebukuvezaca, TeJ.llb313ll 88.

• JiLl!l.Q proo!Jjem Ref.! I) M~3Jl otruI)e 200 j.1 ~nziil, (ul t O~tem al exli"a '''nie. Td.061 )3843>.

.. HU)'lida~ ElailUli 200l .. ~ dj~.II' ful n;prema, rcglSUOWIl:il1 6.000 K M" [eJ. 061200 177

• J t:lUl. be.n2in I 198:2. ,goo., U 1,'OZJlom st;:mju,prv:i vl:asni~dJell,a vrio povo~ Ijn TeLO,l 534·&76_

• Kia Ce~.d karaYan], l.6 be.nztn} 2008. god_~ mOle l2lrnje:_oa za jdtrnije 1,'02;Llo_ Tel. 062 &57130.

• K,j". Ri.o RS I Lmuzill:;;IJ} mC(3I.i.k.5.i. va} cen[r~l.n:a.) klima~ 1002". :!l;ud_, 1.4 Blo lJ odHclJom smnjlJ~ reg. do "komiil.;!. mjes. 201I.Td.0<51156l09_

• KlA S.orenw, 2.3 ooll.zin, 2,004. 8od., !u1 oprcm,_ Tc!_0<51 .l3802l.

• Kon, bi FLiil Duka m 25 DI 9]. god., u voz.nom StiiJ1jU" produkni! po~'i~e:nil 1.>00 KM. T~10('66S:7 703_

• Kornb t Masl~r R~no, povisenil 1003. sod., EUJo-4, 7_500 EUR,,_ Td_ 061101 gOO.

• M""Iccde::i, 190 d.Lzcl\ll automatik,

:ill~.$t~~Mj~to;7.Q~6.000 KM~

• McrtM~ E2l0 CDI! ai,j~rtl.&:iilnij aumm t.) lTipmm.ik., CDJ r.adiol [ei'l l);,Q,hj .,.;enoll~,:at fcl:!;;c" nove.SU mc~se;rvi S-M kl1 fig~. '-el. 066 364 848.

• Mer-(:~dc:s] dlze:l, 99. ,~dl 7900 !<M_ Tel. 0<5 1 l558M

• Mmm i. MoCrocde:s~' 19V·J:OO d[zeJ J

o.dl i ~[IQ~~H~ r\jc. Tel. 00 125 ~ ·80)_

• Nov mo'me::nt klju~ (Miler) za ;m~ 'orneh,nit:ll"<, 100 KM. Tol. 0&3 145 516.

.0",,1 As,,, l008. g., GTC·,po" co· .fJ'CI 1:61 I J 5 KSj mU;L Qprem'~ odl i~IlQ slanje] g!!ra:Han.a, Il.ije uvoz. Tel. 061 173947:

• Opel Aslta-G kata:~I:a.n~~j~.eIJ 1999. g:od.J K W 60, cem 1954. TeL 061 UD 016.

.' Oile[ KCltsa~ 19'M.) 1_5 di:tell dvoja vrilm~- enil OOjill ciie:nil S.OO<l KM. Tel. 061134964.

• Pas;;:u karmvon, 21}(J(1. g,od.) reg" fi k~

,no J..OOO KM. Td.061 1758JO.

• P~u~.em 4072004 S 2'.{I Hn-I, rull mrvigaclja, [cil:fon +dviJe r~zcrvne ~~Oe. C~jc:na 16000 KM Te1. 00316:0

• PC"goo, 407, !.6 hdi., lOO4 gOO., IS.l-OO KM_ ToL 06113HI>

• Pew lM, 19'97.1 zel. m~tillikl dill.r~ Ltl. ~flk~j_1 ~i.l).e.-,~irrii ~ paljen.je-'loele:k. pod .• mla, rcg.lO.]O. 2011. Td. 06' 528084.

'i:t~mr·g}~~~4~i'9l!~d::::

jeVQ.

• Peio 2061 1.4 HDl] 2003. god., shdl 4 "r:aU!:1 r .... l op:rcm~ pl3Ccpi -c~ri:n::!l j

Prodaja

Izdavanje

• Skoda 'Oe~via AS:!! CL3~ jc 1_,6 MPI. J ael nn mcrorar 75 kwll 02 ks. Zap rem i na: t j,95 cern. Godi na proizvodujc: 2007. Prva rcgisuaells ~ [anuar 200S.1 reglseecvena do jgnu .. ra 2Q12_ Brei prcdenih km: 40.000. Bo]n: Capuciae be:.'!: metaIik, Klima, ADSI SCj1;'O, daljinsko centro mklj.~ org. muelka, keplien i servisi ran kod ovl:il~[~f1.!J& distr'ibutcre u BiH, super stanic . IJOVO vczllo. Cljeea: K.i\'1 20.500. VlasIII k- LlSCA mod~ d.c.c. S:l.(3jt'VO_ Tclcfbn: 0<51 llOOII,

0,31272·680. N_

• ladaicm stan-kaneetaeliskl pre$I.or go ml i,l cenrru Saraieva. Tel. 061 102216,0<52340 85;.

3654-INd!

• lznaimjiukm sum dvcsoban, porpuno namjegten u zgradi: Al.ipesino 350 KM, Grb a vi" 400 K.A-l. P'of.alici ked "Brls.[ola~ J S,!<>riij, 500 !<M_ T<I_ 061. 141 704. 4198.·1"

• Izdajem J;.u_(:u pOt!.lIl:;l.mjditetL!h odmah ulaz sa oeste, ave nasamo, sa pr:afoMI eo mah usef iva. H(IIOnHI""", Vogo!6. Mob. O<5l 215 655. 369Q. I Nd.!

• Prodajem Mercedes A 1601 god i~!t' 1002_ Ret- tlo I G_ 2-011_ gud ine. Dlael. Cllena pc dogovcru.

Tel. 06 I l6 3111. 3590·1 Nd~

_4 kcm.oblcnlhfelglza Golfal i!i2.

ToI.063 1.45 ; 16_

• Al urn i n lis:ke' relgc i gu me za Ope-! Co,,", 1.2,ll'ld. 99. Td. 063 ]45 516, $a:raji:!vo_

• A5okona·autom"ti.k1 n:gi5o[mvmlJ do t:)_ I V 20 ll, .'~ il VQ.0!:!10m ~'~8.nj Uj 82.

g. Tol.4>8·583.

• Audi SOCCj (h~d,86_ Sod-~ ltk re&~S l1'oVdI1, FlOV .almmuliilLOt, 001 tmil <Kuv,n. povolj 00. Tel. 06l31. 5 616-

• Aud i 90j melilli k :si .... a~ eb! rf!l $l3- nje, siber, remr. bJ';iIva~ NgiSl:mVilnl nove8ume. T<I_061. 434374.

_ Aud.iQl,lOOS. gOO., 3,0 TO!. Tel. 0<519!l762.

I ~ ~lil:D~~~V ~~i~l~ 'G~r;;f~ ~1~3i

14eol._Td_0<52213732_

• .'\u ['Ci gume p-olilvne: 25SlS0I19 4- kom.; U5155/1 3 4 korn.; II 515511. 7 4 kom. j 145/.5.5/17 4 kllm.; 205f5,)J16; I 9S165/16c. To!. 0<52l1 3 73l.

v~~~~~~~tit;~:t:.t~~r~~r~$~-e

• Au tell im:;u r.lld.i ~vc vn;lc: aUllJlimaL"Skih rodova, UrJlXI]. jeftinol kvali~ «'00. T<i.06J l704:<).

• A u~lall21 "'"Ri,J len I Qrig:i!1al Sofcmjbe i bOCDi3 smk1.& SOlllgr:ildnjom. Garam~i i-a 5 ~odi na_ Stup, lktj rliw 109. Tel. 06135 I 7S9,06141 3 317.

_ BMW S2S TD5, godi;'e 99 .. [ull opte mal erne btl i t=J odl ilno S Uln je, reg. d05. 3. lOll. Tel. 061750l14.

• BMW E3,9j 52.Q b~D::,;;l.n-plilh 98". god.) fu.1 opr~mal regis'LrcJvafl, 13.(t{H) KM1 rno~e zilmj-r:n;a. T cI . .061 333336_

• Citroen CrS1].6 HDI, 110 KS,stilf 6- mitS«:i, k~$to,.:;c:ims.ke L lje-tn.e &li~ me. T,L063&94 137.

_ Citr""n C2, 1.4 HOI, di",~ l005. g.-od.) bijela hoj.a, nO'l.fe gume, reg. ,god. d,n,. TcI.06J506303.

_ Ci,roon X,,,,, 2004. sod.,HDl U re.k reg. j Fc.k~ 2.0bei1'tinl 2003. ted. Mou: zamicnil za i-ed.rlo ;3UlO.. Tel. 06l 8433l4_

• DijeloveOp.e1 Fmnle~mlllordi· £c12.2~200Q" god.) ILmarLiulQS[ru.-t: di~ ~eICive. Tel.06Z279743.

• Di j'CIovc Zit hym:l:ili iJccnt, 1i po, Icmpral hdel:, ~l.f~ 33, mo.ndeo. TeL 0<52482162

• D~.cI;31Jt I 98.s..gClCi"rq;:i.:HJ'ovall:a: do 2.3. 3. 2012., '1.'::1 [ella po dClg,Qv.!Jnl. Td.0618<13001.

• l~iBl Panda] .0) ll:tt-fIlOI 97. gQd.~ dvasjoo, bl'!lJzi.n, reg. do 6. mjcsCCil, u odli ~!10m :11:3 ni'!.l. Ttl Q.61 184 796_

• Fi .. t PUll (0 1 .2 B 12000. god., cijena 5_000KM. ToI.061. 107500.

• Fial Punm 1.9 ITO, 200.3.. ,gOO., plavi, iI vram, ful 0 prem;aJ plOlCen.i c:ari r Hi!! i PDV~ ]4{LOOO prclaOI s(:rvisn:a. klllig::a, exua d rena do reg. 7.400 K.M. Td_061. 335.,65.

• Pt;!L Punto multi je[ ]..3 d..i:ze.l~ 2.005. sod'1 biiC'la boi:];; ,ci~cnit 6.900 KM_Tel_061144162_

• Fi.u Selin kariH1'iJn I .91TD, 2{10;!,. gvd .. ~ ,kl im.at~ A nsj, 6;:.; ,:Ji.-b~ 4;.:: 1:1. podi ..... ...II!~i) Cili s.e.M10, dmljim .. ko Zit~ klj ltc:;l',!.mjC? :iL Vii rnc't.a.l.i.k1 [ck rcgi!Slrr}'lfan)9.100 KM_ Te1.06l214S13.

• Fi;u Uno7.11E1 1465o::ml,)S KWI i$p.:a"'f:!,n~ !"!e~si:stl"O"'~l;h dogovor. Tel. 061904 736.

_ Ford Fi"" 1..4 TDCI,.l004. gOO_. plavOi).3 'Vrara~ ru I ol't.c:m BI reg-I] 'VIBSnik od UVOZil! 1.32.0{I(I prcl:ito, sC"fVis~ na~ olt!W!l1o ,K;;io !1.'O~'t 8500 KM. Tel.. 062548408.

• Ford Fi'~t(l, 1,990. ~Ottt 1,_8 d~7.!;,l,. etsu·a slanje-I 2.700 K M. Tel,. 061 90 I 079.

• FOtd FokuSI 1_6 TPC(t 2007_ ,g.~

• lzdajem jcdnoipcsoban namlditen M.Rn i pOSlo,""ni pro:s~or 15 m2 za sv.c namje.lle. Tel.

0,3/610·014. 369[.tNd~

• l:7.diije.m icdnosoban nmmj~(el] Sian LI i;:l,:iU'tI blt:n.oj '¥J"iidLI 1'1.9 K~e""!j:kom brdul kod Bmnal ricka. Mob; ,." 06 I 101 37!.

4"1"13·ltl

• A. polje A·fazt!] :n .. mi~lensIt!.rt 40 m2)]V spnl) ~mcimiii ,200 KM. Tc-l_ 061586172.

• Adem.a BUo&! 283, tzd.niem pr:azal] i,edl1owb;Jn $ta!"l) po:s.eba.rt ula4'.: i Sl.rlli" Te.!. 03361 0·675.

• Aerodrorn~ko na:seljcj ild:;l i-cro 1,)00. pfOsror 40 ml1 ~ gg~ni:i je! ;pretl~til"n istva, kuncctElrije, - 5011 ]}:ilpirima. T<I_06IS,70n.

• Amira Kru pillije 117) izdajcm :spnt, cijena po dOgQVOfU. Tel 033 52:;·927.

• nparLmiJnsko prcnlXi~te: i1..nild

~~~e~~~beT~~'Ofi 3;9b~;:ka~ 20

• Apartlll3f1skQ pr-enotiSlCj r;cnt3r I Papagl!j k~1 novo, 20 KM fie osot:d. Te[.061519750.

• Ba.Ua.clijat u ",~radt, d I."osc.ban.l ijepo nilITLj~loC[] Sroll) 500' KAt. Tel. 061 (4171)4-

• sr~I.&vc, izdajero d\f.!JkrcYCLnu so· t:m :stlJden t.Lcarn;a,. za!ii£".billJ . uh:t;. k.ablovs:kB TV! in[e:wel. Tel 033- l03-666, 06l59S IOJ.

• Bi.el:!lvej of!lrn i~H::!'l'LI gan;O!'ijetll s.<i posebnim ubzom, ul. Gornja M,ndl.i.n. 7 ,l50 Jii.J\I-TcI_ 0<51 556 :>19.

• .01 izu Medjein.:s:kog r~.Kul rel.al

zgrilda; 11 k~ t~ dvmoban1 nLlmjeStoCll :!;i';ii:ri.j StLja.~je pl i:n.s,ko. TtL :5.16-0U:l 0<51916429.

• l1li:t:u tram'!'11j5ok-c stilnice. nam.· i.(!~l~Oll :.'iob Ll. Tel. 544-23.1 ,.

• BH~u trol~jblLs.k~ BL5o[rU1:1 sup~r :tI d2lp ~ Lnln .n ;;imjt.hen j.ed.[!.os.ob1i!l St9IlJ 11 s.p.) zgradEl] ZY'3l.i Dd 17 hI 400 KM_ToI.64li-41.0.

n~~:2~~~19~j:~::~iI~~~:~~~:

m'_ Tel. 535-"l07_

• Cemillr • P:apagaj ka, nmlim nocc:njc u hJ k'5 LtZ[JO {Iprcml rellQrn :ilp .. nma.l1u.Tf:J.(]l!172:472:5-.

• Dobrinja 5, izdlijcm pos,:. prostor 6) ]J12~ !':~ :i"'c djda.tMSli_ Td_ 033 638·006.

d~2;bb:~TI~~!-!:nk~~~~~S~~S~~~r;!&

365.

• D va na.mjditen:l i ied:an pta"l:lll'! ,mn .. Td.OJJ4S8.90J.

• DVlJIs.oba!l $Ian~ S\'~ pOSeb neij ,pi iu,ko grii,nie. Te] .033 S2 I ·541.

Kupovina

• Kllpujem hBvBrisanavozH!II: Pmsal kilrn ....... ..LD 3 i mladc ,[!:olf{ilfe. Tel. 061 ,04190_

• V~iroo mkup raDljen.lb haV"ilrisa· nih i d,(ttnj:idih vozila_ Tf;1- 0.6,2 500 775.

• Olkup,lju.jcm i:sprnvn:a "o.dl':;I na ~_H. liibl amal mlada. ~(KIi:~il~1 i:5;kljuci vo ispod n7.i~n.tb cilc:nil1 t50plnm ""_"'Oh. Tol. 06 1 31 ,793.

• 'I( !Jpujem ba v&risana i rashoooV2~ "' vo<il •. Tel. 063 459893-

• Kt.lfluje'iLi vm:ililI1,i~ vfiietlf'loori~ n;avarisilnil} nil strnn.im t:a IJ.I;am~ i :sl. ToI_061758217.

• Kupujem h .. vmri:sall.a i osr.ala .. ULa ",dij<io,'o. ToI.0<5161.4SS7_

• K upu i em h"v,oris:ana j oSlala au [a '" d.i;elovc. Tel. 0<51249407.

, I ,

I

'Tl!kst

I

I

:----------------------------------------

,

1--------------------------------------------

,

: Tell!fonf~dr~a ------- __

I

'lCI.<poo'I ~U,poo'"'tI·!UI lid.",,· "anc-.nI."u·lu Mile- o~1 : Trianplu 14i1 71ODO 5.uaJcwo

VoSe m.olc ogloso mot,ele sloti i, pulorn web portola, www.dnevniavol..bo. tako~to coleklikom no zaokruieno polie no sliei i5pod doer do fOmluloro koji trebole popunili i postali no moil; moHoglosi ovot.bo

.. VeJelitil zadnja aL1IQb_~ G. Vetc5iCLI lzdalem namiesreu dvoscban ","_T<UI6! 1430!6.

• Vr.iH..niJ;.dvoooban namjesrensrsn

etudcn tlma. Tel. 033232 477.

• Zen lea - cemar j izdaje Sf! "OS- prostor pcgodan sa rni krokredl cne OOD ~1 urcde, predatavn i~h'l!\1 ::i pOltkt~ zubne, salone j sl. Tel. 061 18.'51 8,95. www.nckretuinc.ha

Prodaja

• "AKCl1A"'" U n~jl~ep~em dije- 1 u Dobrin je srancvl [Lt!'I,I'ogr;;ld" i-a} jOi;; samo rri ssana pc 38 mz, gara~[!1 al obcdna p rodaj a, uredn i p:.:ipiri. Prevod odmah. Tel. 06J !61 'i~8, ()!; I 161 670_ r-IT

• Dvosoban stan na Deb rinj i 2] d rugi $rtal~ I if!~ 53 m21 1_500 KM/ml, T ,I. 061 61S 854.

4B7~ln

• Prodnlem sum na Brckl, 950 m21 s-pral IJ £01 @9r:a~om i u ul. Patriotske li,G:C 66 m21 sprat ~ctvrti. Tel. 061 'i40 01 'i, 413'i·1 n

<: 1995> Hi lno luxu,;am Stun 84 m2, 1_.lSH KM! Vrlo'V'i R.i veri tie. TeL 063 58632l.

• A_ Folje A-f::!la TMPI 7Q m2, 1_

'I''"t. Teto33 544-722,06&127979.

• A Iip;'Isi no A - faza} k,'lJd IJP:j'~:in!:j pI"(Jci9jem iii tllijenram. ZBi manji, Stan M ml,lI,prot. T.I.061184 361,061 ,57967_

• AI.ifY<L~ i ... O!Xl] i c= C-f9~:)~ :~n:ilrn: 59 m21 ll:aLk,ori lil('VoreDJ adapti.rdD] 2 5p. Tel. 061689,49.

• AI [f.!:illii 001 gars.onjera 27 mll3. sp., remwirn[]:ilI.kod HBi.r.gii"'J 5tlOOO K..JI.i. 1'o1.061'1rI960_

• Ar.ilJ1'OVn 3BI prodar~m bosan_sku ~o<u" I)QS_ pro>.orom_ Td. 061 224 061.

• BruCnr~ij3} Kovn¢133, pos. pro500 r :/6 mI. 1'<1. 061345631.

• Blago\'i3c 111] ku&.i sa okucnirom i Il"";.'''''- Tol. OJ3 >44-722,066 727 979,

• Bos.. Krup:]~ nils.cljoe K.r~mc, 8,500 m1 pareeli Sa.M! ,!I:it!lJti~~ "0 1 /l ~ Li i en_fI 50KMlml,T,1.001156886.

• BO$. K rt.lp:;ll Sok:dt 2, I 0 [Ji21 $Ii $VLni. K1}m unlll tjiil.ma, ] 10 'KMJrn:2, T,el. 061 156886_

• Eltelt'B!,Prud.fljem,!j~an'&6.rnllcl\lQiposobao] -111. H.:il-S1I.DiiI .su~i6t1 prori 'p'''_ToL033544--391,06.1141'i44.

• Bus-oval::a, prodlllje s:e us.elj hl1l kuCa

~~oc:~ J~::T~I~g'61 ~~6~o{: . ra,dj t.Lj

• Cen[.u, A" Jalm~icel p'rodil~~m :5U1uj r :;,p.ratl, 71 m2 + 6j!l m2 b:a.tk'j}ntJo!!_:il, parking obe:zbi ie.::len - !65,000KM,T,I.06lll75.!O.

• Cenrarl ut A .... de J::!butitel pn;Jdl!jom ".n67ml, T,I.0617&95J2.

• Cc:rtt::u:-D:llmati:(J.!)R::"s'~l"ll21 rn2j \'lsokollrtzem!r~, uJXi[fl;~bljiv L Z8 pos. p"'Slor.TcI.03lIll1·531.

• t Vila, VI s-pt.i:u,~60:rn2~d~'(JSQb~nJ b,lton. T<I.OGi 3l5840,

• DlJbrlni:~ 2:11 pwdaitrnfmij-i:!'ii,nrt ZII; manj i u.z dophl.mJ 3 l/.l s:[anJ 91 m1J 4. k", 14(1.,000 KM, T.I. OG! 606 8ll, 03:>450-976.

• Dobri.nja 31 dvosooon 506 m~ IV Sp:r:al! I:)(tl"a I~kaeij iII_ Te.l.1)6 t 49332.3_

• Dobrilljil 3~ 111. Grad:! Kalg:3rij·aj mn 6'7 m1. Tel. 033 460·(}M.

• Dobrinja,)! Sulcjm.m:J, Pil LpoviC8!

,to" 110 ml. Tel. 065 4611M,

• Dob rinja .51 I:ITI:iObiin :Hl.DCaD~ vi:s. p.r_1 \J s'~a.klieI)OI 82 111.21 u.sdji v, po 1.500 KM/ml. T.I. 03l4.16·5oo.

• DobrLlljiJ C~5) 2~-'SQbiUl, "::it:a.n 67 m2! ;sa g~r9~om, re:n.r;.,i:iiul ~ pvC SH)~ larij:a, pri_nsko gn jiinje1 ! fl, [ sprat. ToI_ 06H46180.

• D(]brillja C~5] reko puta M~rknor"i IW m2~ 1_ 9.p-~ll'linskQ:GTij,3Inre- Tel 061ln573.

• Dobrinjnc..S., ul. R. D~mi.rd:!:iCaII Sprnl!d",uwb;:!In! p1 i o$ko srijar!j~. Tel_ 061l()'i918,

• Dobri [l:ja t" dvowb:,ll] :sta[] )5 m2! e,g. Te1.06648881 &.

• Dobrinjii rIFE iH, s.t;m 81 m2:1lro [J;l'9Sobatll I spr:3LI b~lkon_ Tel. 0:6214l on,

• Dog!od ~1 p'md:~jero 4 clulum~ ~mlie!t.tlo~e i m::.:n.je'. Tel. O.3i3628A3 S.

• Dubrovn ik, prodiljem dvosolnll

:SUln 1.1 Cru~u~ V &pl1i.ll u:$!aJ;:lFcn ba_t~ kon sa pllgtedom naG m.:U::u! uku, TeL 0038520418-192,

.' Cradevinski plac" Tel., {)fit 745- 586.,

.' G rb=l. vi';:"d -So-pi r-!:h, If(l LI?Qsub;;.:n sun 8S mJI2.100 KM (r~ni}'lflranh S4l 8",i.om. Td_ 033 617-741,061 9M 797,

• I, Sarnjevo,. jcdnoiprn;ob:a.n 5t:. ... m 5.4 m21 eL gtij.apiel !1 Svt- Tel, 0&6 438 818,

• Jl idl!;lj Pl:a.ndi~loej Bos:Jll:iki Ij il i:jn ~7,obj~]ul.l P+S+ r lSi) m11 b::.lte 1.)0 m2, 1/1.T,1, 062319563.

• l'Iid!.a., prodajem z~mJ~ilile_ Tel. 03l69]·319.

• n id~- LIl1a1"l i, $Uln 58 m2~ 1 n sprat, cijana po videniu. Tel. 033 &:13-534

• Ilidza-Pchen, porpueo rcnoviraa dvcscban.stan SIS m21 atraktivna mlrnalok.llti[:l_ Td_06Il72:s.n.

• Ked Karedeale, E. Mulabdlca 11 prodaiem """ 91 m2. TeI_ 06! 345 631.

• K(] tor- V imJ.~1 zeml ri~tc lUI BlellnaQlllj4.S.00ml. Tel.m7687-14Q..

• Ku&; Pofulici, dvije Claze + dvn

t~~!,~~~f~:~;:~l~!~ ~'!~~'~ng:.;.~:

06 .1460 150.

• Kutu S9 basrcm, 1,9:50 KM}ml.

1",1.06216556G.

• Ai_ Dvcr, SU!ln 90 m.21 prJ!);otJa [I l21 pes. prosror, kanc., predsr., erdiu.cadvokat. TeI_ 061903 6#,062 608 005.

• Mujmilol prodaiem zernlju sa pcgledom na Dobrlniu. T 01. 062 823 7l9, 0618\7%0_

• NcboC:ilj br. 47, KUC:o. P+S, pom,

~~~f<!:gi24~~ot~mli<,op- Va-

• N ooiilric-il II sprat, 80 m2 i B. Po-

~~~;01~~1ni;:~21.~~3~1~~is-K~~;rLk}1

• NCIJIII~ kudu '9~i m) sa Jij'epirn vr- 10m i fI;ark.L:n,gnm :;!::. 2 kCllll. i-el. 036 884·Ul.

• Ni_~iCi -pr~d:il.iem1.l.000 m2".IJnel 300 rneIaril 00: regional.nog putlll Semi- 00"",-010"0. TCl.061166 611_

• NL~iclt.a 'J"LSCltIIVl!lfl, lj, dU.luma :lem.lje. Td.0614BJ262.

• Odobalii na.) i ed n(l~b~n $U!:~ 39 ml, I kat,M., Dvor. Tol.061315787,

K~3~~~!~~~~30~:t~aSr.6~9 m~ ]_700

• OlOkaJ Brc;IDska br, 5J 57 mll l.

'pI". T<I.061IMl483.

• .Pal~ jed .... QipOwlui'1: :!Ilfln 43 mll 1I! 'pr", nov. Td.06SS8Il63.

• ~[~l i[j bl; ll,! Fll-brill;t duh::mil i DBNJI kutLL P +s] d va [l'os.ollna SIan~ dvij e !;1If"..IlCj :S:v.r; ikomunal:i i!:j oku~nico «I ml_ Tel. 0624J9 329,061 437 119,066430S74,

• poral,Le; l«w:l: FDS~ jednosob:l.Q 1I;dap[i.L;):C stan 40 ml. Tel. n6S 294 840.

• Polj il'Le ~ cle",~Si! iraitil viJ(en d_i ~a sa kompl~mCi rn i.nfrns.cruburom n~ .3 du h,lm:a: ~c::rnlje. Tel.. 00 120 l 03-9'_

• PovCl]~no :prodajem. g:ars-onjc:ru u C'J:f.l tnJ llijaiia ,28 mll prize.m.licl, pog{l~ dti::. ~e (lQsIOli'ni Il rl)S~Oj ~ nratt (luSIi je 17 h. To!.061oo6'319,0l362!.119.

• Prod2lje sc kut-a n~ Bi:Sl.-ih pO'o'_ :2 SO m lJ LJdaljena l!l km od Bar.tilrMje il i 1 1) ~ill u(:! bodii_ Prthjcp pogl r.:d ILOI ,g:r~d, Ku6l.~e :S~S;IOfi od 3 ~::iI:s~bl"J;a :!H9- na 54l: odvoIenim Ill:il.lima. Uz kucu; sc

s~i~:;p1rr:~~nf~,~ .~~~nj~ :J~~~

"otpumJ renDviralJ;a!. Im:a b~_~tl"l. Tel. ()!;1842_142.

• Prodaje:m 2.1'00 m2 u BuhOi:iJii-KQbilj:;!l~ mo_ie l.8 bCllii i!I"UlQmob;I.Te!.0611470M.

• P:rodai r;m blJ.\" PLj~,ca Glsl~,m:'j ii;d:a'pli~fi, Cldm:ah useJjiv, fJovolj_M_ T,I.063191659 .

• Pr-odajoeDJ ~et"',,"[oif.l"OOobRn ~'La_n, Saraje\'O, kl1d BBI 'i:'emr.L T'et 0&6 898 103,0332.17·158.

• Prodaje-m CeIvorosob::l n sl.:!lin 77 mlt S. k;a L, AHpaSin{l PolJ!: 4'B", bal~ kO!1_~ kabtovskaj oLim:!iil: l,iseljj~,_ Tel. 00 I 167 930, vik.ndom 0038S 91 l44-4-;41.

• Prodaje.m d'YClS(lban renovi ran sHill:, 48: m2 + blilkon, GomjeCigl;anc;, PVC! g(is,~ Piunj c~ !,enl ~8_00(l E UR-21_ T'I.06)4~ll9_

• Prod.aj~m clvorob!l:ll s[an 55, ml] spr. I, novogIiidnj 3:, nil Betar.i ji - Pi.g., ... [rs:ka doli i"!a~ 1_3-00 KM IlCl I m1, Tel. 06 I lMI01;.

• Protl:jjcmdvo:i<lbc.D!1 ~'t:i!,_[l65 rn2j:[l::!

II 'S:praL ul u ren [Ikl Zenire. TeL 061 690848,

• Prnd.llj~m dvosob::.n -SHI n 66 mll spr. 4.1 ul, PiluiOIskeligel 2.0:00 KM po I mI. T,I.()!;l919)A4_

• Prodilje.rn dvosob:iln staJ], Breka,l

'p.raL, bulk"o, 56 m2, Td, 00 1 905.1 ! 2.

• P:r'(I'd2ljem fllrmux.ok:!sa 2-(lbjekt~~ 2 dll.lu rna kivl1 kuclI nil Spr.ill, sve na 4 dutU.rila :2;-emlje. Tel, 036 80'9-009~OO2 144 903, S(rug-e adB~D.pl j i nil.

• P[Qdiilj-cm. g3fs~miriiIU u J;:eu1TU ~iiI~ r-aj.e\1':iI; 2:1 m2, I, Sr'Jl'iU~ cell. grjf9nje_ T,I.06321l9118.

• Pmda i 1;111 hd !.oo j.::'!,JcuJ ~-emlj U IJ BrnoJ Bart, Eog;il[itt-Srbija. Te.I. oo3876! 226-64,.

• l'rnd9je:m kllCU 3 spr.a:[a S1IIloKlIIlorn 5a 3 l~_Sl:bn!J uli:lZR.. :sve novo i uscliiVQj ul. Ade:fM Bute._. Bu61PQ[_o)t. Tel. 1)6.2 IS4130,

3 ![~,d:~!~\u~~~,~~~~~~lln~.~~

mljc,Td.06239! 337.

p:l:~j~::r~~;~,8~o~:i~~~k~:

Som i <ov",_ Tel_ 033 65>-398_

• Prodaje,rn kuru sa -po-slo .... nim pro~ torom i Qkucn Lcom 50,5. IIIl, S!'I"IP_ Tel.033'i21-427,4011-610,463-891_

• Prod.ajem kucu! Ve:6I· novijilgra~ dlli:i3~ Vrac:Jj A~'de :s.rn;ajlov"ic!lI_ T.cl. 06116006Il.

• Produ~em ):,villilCt::10. :5t~mb.~po:sl. o.bjekiu uz magistt.!l:lll I>uld HadzLea] po djmi od 600 KM po ml, Tol. 001

531Il0,061249249.

• P rode] em lekacllu t. :!iOO m~ sa orb. sagt za iegradniu sremb. objekra-cbicka ts SOO~ 1.000 mz, iznad pizmij,G.lija,ToI.,0019434~3.

• Prodaje In ... :<1 rnie~l(.·_n\J vi ken d i eo na [ablanickoru jeeeru. Tel, 062232. 211.

• Prods r em no .... u k LIeu u Saraieve, nueclie Biniczcvo. Kuca ima rrl spm'1;211 sv,:lIki $pr2l una ~St'b~Ji ulaz. Okucn lea povr~ine 1.000 rnz, cgradcna zidcm. vlesuinvc tiL 5"'C: uknji2enoLlgrurll.1"el.0623378,13_

• Prcdajcm perccte 12."5000 m 2 uz Il ul Silnli eve- K i selja k, u miesiu KQb iHaci1. Doavoll em a gradnja. T..:I, 06l 172066_

.' Prodatem paecetu 700 mZ i kuCll P+ 1 aanovom urb. sagl.za izgradnlu wo- UKl(I' m"2 kor, po, v :cl_1 ul. Radnicb i,!>OO rranzl to .• Tel. 062 ~~ J 493.

• Prodajem p lac ,ria C:r!1og1)rSkQrr;I prtmorie ("E1cnovi.f Rod H. Ncvcg), TeI.Oll6l8-ll'_

• Prcdaiem pOVQlj ... o garscnjeru u Ncdz.aric.imil, usetli vtI:, ",1.1/1. Tel. 0:61 35146>.

• ' PrOOlljem povofjno kucu, cemar Cazlne i trosoban stan uBihatu. Tel. 061 809971,037 ZI6-461.

• Prodiljem POVOljllO zern tju U BIJ61 Po'o~u_Td. 0)36'i9-756,061178831,

• Prodsjem S(,Ul 40 m2, M. Dvor, Tel. 06.l 724 003.

• P'rod:ajeln s:[:ai'l 4i m1! uhl",II Tmo'Vs'ka7lNovoSllliii~vo, Tel, 061214027.

• l)f(lci:ijem $Exil 54 IT) 2, lJOO KM ...

Obal, K ulin> B.n .l1/[I. T 01. 061910 1.91.

.' Prodajem SLatIi 70 m21 $flt, i 0<1.40 OJ 2 VIlT '11'. A. Pol ie A - f=. T e.l. 061 Sl1012.

• Pl"O(:Iaje-:m S:!:iI El be"", b91 kl)t.nll V _I) '"J> na K. B rou, irna sup;,]~ II odtU:nom s:m· ";o.ToI.061 I 10721_

• Prod:aj-Cil'l s;!.an B reka, 48: m 2. + 10 ml«rnsa + 10 m2 b,"a, 148.000 KM, Tel. 06 I 143036,

• Prodajern :S LlIII Ccngi.c Vilil1 Da· ~Ije kV(idI(in", 52 ro~ 104.000 KM .. Tel.0611430J6_

• Prodiljc.m 5mn .o.ii Anc:: k:su 47 m2, To!. 061.160367_

• Prodiljcm sum ILiI Ane k:s11 47 m 2, Td_062988791_

.' f,Jrodajem Slan n::. Cel'lg-ic Viti, n:a· s.clje K v:adrnn L, 52 .rnZ, 104.000 KM, 1'e1.0611430J6_

• Pmd:,1~l:m stan ILti MCjlL~~U 88m2)

i31~o~Kb~~;~~t~J~ r~S6 i~r.m~om,

• Pr-od03joem. s'tan u: Nm'om Silmic'lfu

~~u:a;;JJ~ ~8;~600t:\{,d~I~06J~

+89542.

• Prodaje.m lfOSODilfi SI:il.n (kod S(1)miltologijc)luLGabelinil, Toel_061 S48 3'lll.

• Prodajem lrosolnn :sm]]: 6ti m2~

~;~i~::kQI1~I, IV ~::;b:&~.'in~~~r

03~148].J,99.

• l)tOd_ajem It(}S{ilb~ n: 0$:[:;1 n sa :g-a~m nil BN!ki 9:S mll spr. [1 cij, 130-000 EUR- •. Tel. 061 'i4(lQI 'i_

• Proda~em rros.ooo,n SLim s.a j.od9!Da od 90 m2, Sum ciJnijiJ ZclJiC1l:, T!:I, Oll471·7%.

• Prooiljem II Smrom Grndu stan 8{1 III 2~ gar~_fLl 2(1 m2! QkuJn LC"a 75- rnJt po~b8.n ul.az, 115,000 EURma. Tel, 03 l 537-949.

.Prodl)je.m 'YlltKu grad. do-mol u :1.::! izgrildnj~ s[a.mb. zgrnde l ,000 m2! n, k(IT, pOvrSint: nil parr:lu: 8)0 rn.2 - Saraj Pol ;,_ Tel_ 061943 49J.

• Prodiljcm zeml fi~(I;~ 2,000 ml, IJr· ban_ sa_sJ.as:nost ~-a i.lgnid:n r U fi-ta mb. pos!. ob i-eba '5.000 m1- S [UP kOO A 11- lO-pij" •• ToI.06294l493.

• rn.'ld.ii.j~m ~lvt:((ISOb31i: dV['JC:la~_li.i Sl:iln 11 5 m.2 kod OOSf.i jilcke gimnllZijc, TcI_061136726_

• :Prod.a~em· lzdaj.em posl. obie-.kar 1.000 m2 + 4.1>00 m2 Qkl"lcnict:, sa !is-

~,~:i Sa~!~,~:.tiions~~~u: D~'~ft:~~

t(""l,!,.., i.1i ",dim :wnjcu ... ~ st:;lmb_-,po~J. prostoru Saraje ... u. T.e.l. 1161149149,

• Prnd8 j'em{m ljem iilm m;rniu klJCll IJ

::: I::~~: tei~J602167j;3~~:\~n u

• R:jkQvical 7.6{lO 1112 :;.::oemlic- kod i:;,:vc.ra, bHzu glllvne saobrato.jniee) dje· n,2S KMiml. Td.061700430,

• RaltovLc-a-t S:Jti1it'i gail_d'!J_h.iIJJ ! P'O ,ernl i,. To!. 061194 SS6,013 S 14·565,

• Socijnlnth SU!.11 So It! 2t 1;11. P(iroml.inska{r'e_nm:irn.n). T-e].1lb 1823 54-6 .

• :Sokolovjci~ r~d_nosobiJn stan 41 m2 + .:I m1J I ka ~ pli n:sk~ I)Ve.s ~_I 7:.::l 6r;,OOOKM., tel. 06-1 709430,

• StarUJvi; 117 rti2j],-00 m2! 100 mlt 9'i rnZ, 90 m2, 87 m1, 82 mZ, SO m.2) 70 ml, 6> m2, 46 m2, 4(1 m2, 39 m2, 16 ml-, I 54m2_TeL06! 400 I 10_

• Stilri Grndl d'c:vastLr.:lntL ktl~ 33.0

&GR~~'~~{~iu~!;~e~~T70~r~

85),

• SlU~ Boj:n i~k9 I09! kllta :s~ f.1tJ!>.. prosmrom od 80 m.2 L sumom tziLild~ :J1.!.lO])r:3.(HJi($ i parking. U1:i7. ~a I:;l:a:\'n~ ce.s.Ie. Sve- r'e_nm·'iJ1ij [to, kom unal ~je "",dnc,. ta'nj~ II!. Td. 06171, 6Og,

• Tr:a.vnikl f.1md~jem Sl::.ti. Tel- 061 786l04.

• Trg heroj;;J, d VOSOb3.TIj rencvi ra th S,8m2, t t.sprar. Te.l.MI4,93323,

• Til; dat_liLlj .. nu, dvoscban i2:,"UZI:ranstan.Tel. 061.538128.

• Tmeve-ceurar, stan 49 m21 dva balkona i dulum l(:,mlFi~:t(i (gud_ acml 'i~{~),s ... e 1/1. T ~L (]6.l876 8,83.

• Ul Bran i lace Suraicva, knd Peste, pt(ldajem s{a.1l 40 m_2. 'Tet (l6l 21S 164,

• ' V-ch.1 itj:ll PCl:):. pros tor 87 m2j l50,000 K M, pcgudan ZB sve nam ie"c. TcI.061540015,

.. VisokoJ naselle P ri jeko, u s.e.tji w kuda ncvijc gmdnie 240 m21 sn gardQm i OklJen LC~ 500 m 1,) cijena 1.000 KMlml. Tol. Oll 640·064, 061 IS3 130

• Vogo~ eemar, adaptiran [cdncscban stan 36 m2, ;4,000 KM. Tel. 06Z9932>,_

• Vogosta~ cernar, dveerafni, nudegradnia, ncdovrscn, rheu-bau, tOO mz, '100 KMiml. Tel. 061169 9l5.

• Vogoo~ prcdajcm pcstcvni prosLQr 38 m2.~ ... 'l.:fs.ni~~,tL';! 1/1. Tel. 061 149 183.

• VoggJ~a-dIJPJ-c:s,; icdnosoban.garson [era, garnt..il., ostava, rerasa 6.-"::SI:}' mogucnost p.ro5ir-<:niill 62.000 KM. Td.436-322.

• V rami k, [.IJ. N~vjeslinil] p-rodaj em ku<U.Tol,033442-998i Ol 13908.5.

• ZaC'ocem kuc-u ,8,.;9 i 600 m2 -ze~ ml iistill pill:! irL ur~dILi:. vmJ:a., kana[i.la~ ,;;,. Toi.033451-309.

• Zenica~ prodajcm 2 kuCc. vocnjakl kY~ imsjy PQ(I.rul11oe_ 1'd. 00-2 4,5.8 3l3.

Polrainja

• PotIebDo \'ite mal1jib sLanov,jJl

rA;~~j!lTcl.jO:ll~O~ ~ 330.10!clglla",j~

• Sn1incu polrcb::':ii rna.nj i SI;21f1, do 60 m1 U 2g;LtI_d I ZOl i:utawl] f~ na du~i p~rioo(Ag,",i;,}. TcI.061522 I!!O.

• K'U"lli~m fMnju gilli"$o:njetLJ 1.Ii S9- ",j",,",Td.0610313JO.

• KI,J pujcit! ,s.~a.[J do 5D m~ jJ:S: relac.ij i Voinicko, A1ipaiino, Dobrinjn, Tet 061237344

• H i\nu kU]louje.m m 21ti ji SI 9fi U Sal'1lj,"". Tc!.061540015,

• KupujemSla:n u S:ar.1icvull,Jcijern.L dajem :aUto :plus do'pla[a, Tel. 0,6.3 9'19 544.

• Ag.el1dja :i'l! ile.kreln Li~.e, ptnrebno '" i.ics [anOViI zn kupoviHU, T e1, 063919 ,44.

• Age_nc.ljil kU]1uje slanove u Sarai e .. ~'\I_~ manj(: h:adn:!t~Ln:., Td. 033 114--944.

• Agi;md ii Zil nckremin'l! pt! [r~bno \lL~<= S!;;,'!rtl)\'i!i .. .,(I kup{:n'ipti. Ttl. 033 111·914.

Zamjena

• i\l~je:njlljn klltu uZvo.-nik~ :t2ISH3Ji iii kucu" S .... jovu. T ,I. 0618]) %0.

• Ahpiisino jWljc C-fula, mij.clljillIL I ,:s.-'~obiLl"J ~[a.n 47 m2! .. .a Illi:l;il ji L.lZ n:il ko.d". Td.06152S786.

• M.ojmil~ d"oipO~Qba!"l, [ :spr:uj cen[ral.no] La slic.m oko 11 g:tm.n_:ilzijc: uz dogovor _ Z, .... ~Jj, i~ J 7 b_ Tel. 002 )61414.

• Dobri nj II 4'~ 1st. Silrnievol k~3IlilCr tatl d~'Qwb2l1l 'S.'UH11 IV. sp_! mij-cni::!lllJ, za joono.iJKtSoban u Saf1lj.1 u.ez dopl'lIe iliprodai'm_TeI.06! 120 179_ -

• HrBs:nir:a, mijenjam Slafl :)3 m1 (:su [crc:n)1 pUns.ko ,ccnt. gr:ijao.je, ZiIscb DC. ko.mullalijCj za m:a.nj IJ: ku~u 11:

K$, l,'19sL"llih;,l'o III _ T~]_ 061 867 SgOI 066610498.

• Snra.i-evo- Zagrtb1 JTi ij i;!1 him te;I;'I,I't::rosooon stan u'cemru Si!lrajevg,z:J trosobni U "XIJ lru Zagrcba tlZ :ip0ralum. TeI_003&7l3114--19,_

• Brc_ka 5:2 rnll Stilll sa ~roml m ije!1~:Jro-ptOd(ije.m ~ manji do 30 m2 Ltzdog,ovor,Tel,0611834B.

• Za.mjena-prodaj~ Stilll IJ SilliljeYll 51 m1J mijenj9i!i. Ji;<j Banj,::. LLtk"u. Td. 033542·668,

• M ijen i-a-m i.1i prOdll,jJ:IIi :Sl:Jn 80 m21

~!i~~sl~~G~~.~cl.~~'35~7~9~

• Tru:5;(ilb~ n :5:11Ii1l :;!::. r ... a.nj i il i fltl)d:aj9J piSilC;iI maMnapovolj 110. Tel. 622.·788,

Prodaja • ~~ razno

• "AKCIjA DO KRAJA MjESE· CA'"'! BukO\'j) drv9 (u svim ClbhcilItil) ;5.S KM .5:il proeVQZOm~ popu:st na vec'U koliti:n u. Ugalj B;rnovic~ (~"" ... , on,-o) 145_ US1'I; Kr,'. ,5 KM, Prijeyoz obe2bijede-n. Tel.

061 670 06a. 18H-1 N d;':

• VELIKA AKC]JA!!! U prod.ji su bi.!kov:3 'l;ijep2l_1l;;' drva (wkovil mcuice) 5.s K..JIri sa prcvmmm,

U gal f ilrvtii i 7(] KAt. K!!Imeni (DanovLci) l to KM. Bu kovi briketi 200 KM [O-n.9. Ts.p.om Ki! is.d d9n, Tel. 061 247 186,061 785535_

l3IS·INd~

• Prodaiem oat] vaeu anrlknu :14:0· modu sa oglcdalom (krui 18, viieka - All Deutsch sui od masi vne orahcvinc 541 origj n:a laom m ramornom ~1~T' CLj.toa pc dcgovoro - Tl';t '1)6!

• Prodaic:m BT.(lY-Ilovt m rezice ~:3

brijanj e j el, aparate. Tel. onJ 32391}6.

• Prod a [em vlastltc eurkc, pmke,

gu.akel huroze, !:L ve, QliiU:i:n je il i osusene, gmCije salo aa 1 ijek~~ donosim n .. drcsu. TeI_061 925691.

• Pel eee zacdrnsle svih veticlna, nepropusne pcdmctaee ~1: .. 60 em, J ~om-I KM_ TeI_0l3644--;>ll ,0619)0 817.

• Povolino dva dj~ij~ bicikje.Sara;0.0. rs. 06J 'i216Sl.

• Povollno nov TV prflcm nik "goad-star", ekran 52 em, Ccrdng-Gcren]e, ckran B2 rnl i ncvu fotcliu M. S""i': Zagreb. T'I. 065463 I S6!od 11~12.b,

• Fiskalnc regisrar kasc bez rule,dni~ P,""j,_ Tol_061151809.

• Bile! i gvczdcn L kreverac Zil djecu :!i:atc~k.o~'iro.31 i jcgiicm.po ..... cline. Tel, 06.J3lOO34 .

• Gnrderobu na vel ike, vrlo povoli"o~"'"'ka)_ ToI.06242800'i_

• DVil goblena ovaln i i pravougaoni 1.50 KM,cs,,;gSolingor!! osob.150 Kill. Tel. 061904 736,

• Svj diillj~ko"i I.a ji'liil p,rq.w::li-Cil b.riii~ t;!j-C11e p:rirodnom htenom be~ kon-centmm.) 30 kom. - 9 KAt. B-es.pliilr.na do""va, T<.l. 001 ,OH2 5.

• POIOVi!il S_O'l1]' PL~2 + l.ip + d'oj,dk + Sillnc:J.T<I.06! l59655.

i;i~~1er~f J~7~Y1~ dzOj~tL~ + 5

• Pli.nsku poet: na zLd, p i ~ku amb~~ Idul f."'J"lO-\'lI1l t:rijc-p i vnlla_ Cijli;!11l p(I dogo",O'ru, Tel ,Oti 1 143519.

• S .. dn [J;:c $i.m~iIa ;m );iVll ogr3C U pc! 3 KM. T<I.466-'i68.

• Tablete ZLmprc:k.s3originiilp:ilko. ~ilI !lje! PQvoli Il'tl_ Tel_ 062 3-76031.

• Trake Zil komr, §ccera u krvi-8<!-

y<:.r,Con.ou.rTS. T<I_061116670S.

• Humus: od !l'~pe.li-Ciieg (Iubri"'i!~ .... rccaod 50 kg ~ 3- KM, I klas,:a 7 Kh'l Sii d~s!~\I"Om i 3 KA'1 U kb~ (S KM sa dQsIi3vom). :B(}jn_tl.::-Sarai~v.j}, Tel, 062 l.l4<;) 1,(6) 138184_

• DClmaea svjda) Ijekovi La prel)f-. litija iailll 30 k~m. ~"9 KAt 4IA!~ i 10 KM "S" klau_ Prep('_~ie,e nOS:tlj~ = :5 K.i.\l~ tjeko'Vilo meso prep.clicil I kg == 15 KJ\I_ S"pl. do,,,,,,,,- T<L 06! III 184,061134~1 I,

• S'll~ VrslC N:ZiliL~ grade-, lilmpe:riiul btOdski PQd~ $ObfliL i,!i".:ua_ Tel. Ll6.S. 689 513.

• P'rv~vcr.i b{lj tcr i C~m:l:h 5~ IlQ .... Oj

g~rancii'. Tel.061 SU158,

• Hurmonika .... rntil~ prodajii i ugrnd~ ni.l;ll s.,.,j h mQ{tcl:a:~!;ia dvije \'Qditiecl i,'e~ od 60 KM/ml, T ,I. 031125 ·l21, 061 )169lQ,

• M i kro,Ii11 nu p--eCnlcti s.a grilom kao nov,,50KM. Td.062971512.

~ SflO~C=\ pli n-$lnljaj, is-pta van, 60 KM. ToI.06291HI2,

• Ra$b ta_dn.~ pll.tll r,:;IJ~h1.{1dnu wrnQnl) rBSi"L 'lJilrinul rashL yoci rri:!ider io""Td,061156l()9_

• Tn;lSFed, d\'O$jed, iedtlQSijed is[Olit:. CijC:llil po dOgOVOn.L Tel. (1.61 l43 596.

• .Rasprod~J:a KUc.nog namjeh~iil L.I tro5AJ'bnQm st:JILU~ u odl Lcnom. sum i li_ T ,I. 062569990_

• Povolino sigll_mo:snil Vfiua, Tel. 460-674.

• h;"nl~'ljat-"pldi:!,j~~ $k:umul:ii.to,ra~ 6-12 V, oj.macki, T '1,033 6Sl.1 S6,

• Harmell i"ka Vn!,ta "Marl!:y", prodajn i ugr.a:dnja :!iivih n~oo~ln, \'et od' 60 KiII/rn2. Tol. 033 225·227, 061 516 910_

• Zidn,il tendil, maMn:a 7.Il sudeJ fri!id.".'T-5t~kJoen:a vr:ala, V(:likj~ Tel()!;15197'i0.

• Mesing;a.ne UkTilS.DC zidnt::poHc~1 mok ~a poslovne proslOn= L :;.!at1lj",t_ T ,l. ()!; 116Q 598.

s:o~~::iri~~~]Oj!:j~~~~~:O:~

lionj. i .r~"m\l, T,oI, 03l463·306, 06! 14938&.

• G Llm~ni ka_rm ca.mac ~B;)Tum~' kilO ",OV,o"",;«I. Td_06118H68_

• KilfeaD2It,u"ASilOdca:ot)2 Komad~ :58 '~vom l1'ril1c60m oprc:maml rnoic :lunje-n.a:t!lli'":iI:2nQ,Tel.061394931_

• Boct: zam.nogell~:sa ~lnlJfi m;a i rn;a~ l"l.umt"Iri rna,. hi 1'"(1. Ti;I. 06] 23,~ 517_

• Sl vllri j.z iil.:an:a.: el. ~poret, \rcl m~jnul frktiderl TVj LqJ-ihl 5e'Ciju. T eJ. 062271 Ill.

• PHnski boiler Ar:i.stOll z:a dij C!1(Il"eJ povoljoo_ To1.0615lH41_

• P-ec: n~ ~vrsm gorLvlII Zi3 renU1l1no gr.it;mjcj, 40 KWI Termom-ont. Tcl. 03380 16I)l,06~1i03771,

• 4 oorske 5.tol ice nov~ drvo., tilpad~ r:iI t'it'~t".ijena,3(,! KM_Tt':t 0:63 998 94-0_

• ~:alo:r' U J ad ran:oJ- 28 S rn;ob~ ilium iIlLj:skckoIl5tru.kcijCj. 50 KM. Tel-OM Jl8336.

• /lrhMne Zil hcmij:sku cislionu", '-no~ i kut9 $:j bG~'~¢m_ Tel 06,2 1655 6G.

• Kazan ZOJ; ~!:nje rakij.c i oi ioelo"c:

&ol[:Jjcdil"!.L~e_ Tl;I-06l367 103_

.' Prodalem kcrueenu Irlacrsku cpremu, po ... ol inc. Tel. 00 1181424-

• Mobile] Nokia N95) siva, obi,fna~ 2_2.0 KM) i monitor Samsung. flat, 0," """,,0 KM" Toi. 06~ 877 5 3,_

.' Dva grcbna miesra, Bare, katoI LCko.. uprcml iene ka mcni m glccame, Tel. OlJ 663·J.8 1.

• Kabnl prcdujen i 10 m, crnl, kilbill produ~!1~ 12 mbijeli, Ttl_1l61 9(1,1 646 .

.' Laptop Dell . D600] prodajem.

TcI.061l60'i98.

-.-- Posao

Ponuda.potraznja

POTREIlNO OS08LI£: KO· NOBAfU-CE, S .... NKERI-CE, POMOCNO OSOBLJE ZA KUfllNjU! DOSTAVL1Atl ZVATl OD ! 2.14 H. TEL. 061

~! 8 094. 3989· ) u

• "BOSANSKl BUREK" mdion Grb:a:~·iL:)1 PQlrebtl.e]. o~bilj ... ;t dievojkc. za pfodafu i pooluiivanj-.:::. Info leI. 061 :}46 443 • .3is.n-1Nd~

• P-ol.roboo .... t[c vOlilea B kilI~gor .-ije' sa j)Olo'--eni m dr'--avn im is:pilorn ,ita Ta~d :sluzbu II 5;a.raje."'u,

T,l. 06;> ill 93l. 4081-\"

• POlrebn:a radll ic:a an p-o-slo'Yl rna pJ;:ls._lQ~iv:3nj3 U pit7.cr:i ji_ R,(id!:l~ vnj,m, od 6.l()· 15 hi od 15·23 h. N ed ~e] i::. T'i.~ral1 rta_ I)!:~na 500 KM + 150 'opli. Td, 001 437354.

3661-INd!

• Ugostheljskom objekm IJ ct:n~ I:nl g:rada po[rebno: d'Vi i.e k.l)noi)9~ rLCC, jcd:an konobar i jedar. nos tIl,., vljat hrs_neJ ~nke-r i ~n Kerica. Kontakt lekfmJ; 002 430 3331 l\'j;IIi od 10 ·18 It, 41B9·lu

• PoLrcbiJlJ mdni.k. n.lII par kin.gl"l.

Tel. ool749 4«. 3(8)·INdl

• R4;~t~mrn IJ mi Dobrinj tl Acm~ dromsko n:a.se1 r eJ :PO[reb ne- d'Vije 1;:0 n~ rill;~ is kllsJ1e. Tr:l. 033 452·690. Mob, 001737 550.

3712-)Nd,

• NOVO! KL1cnil njcgn Od.rii_sl ib j drecc_ EV[Vp.5,ki s'l.~tLdan:lL NiemIJe:,ko iskLtsn'o. Tel.062.051.Bl,

• Trnl:irnpo5<1o ob.c.zbljc-d~llill SSSI imamoet!.ifik9lt,d MUP-a FB~H. TeJ. 061714431.

• Mb:.'Lic sa ~...-rkoorn SSSI p(:Ilflli'?,Iloje red_a na .ra-furtaru~ e-:n~eski i ~p:Jn· >ki j<.O<ik, tmli polS'O' T<I.OO Il8) M2.

• l:IIV:!i,l y bill d_ij.e-[;t u SV1)m :!it~ nO na G..oo'VicI kod 2e.lj lnog stad1onn. TeL Ml-45a.

• FIIS:l~rudu na Grbavid -pmrellnc 2. rndni«.TcI.061507216.

• Resmtat.l u: .:. ~meral(]_a" JJ(ii[:retm::l radni" '" prod\lju pi'e."!',!.06J 247166.

• F<L5.I-fudu piccrifi "'AItil!l P0IrC· b<L!1 pi("-[JIai!:i~rJ_r j ~moCna i1lth,icn. Tel. 061 (9308),

• Hi mQ IJ(I [r-cb[l ~ dj-r;voj ka, ~, nIId y care (:1 ubu na Dob ri nj il 1;\101."; i?.:a 14t.1, Tel.06! 218071

• No ...... oorVOrfJtO!ll objeklli JlreiT!~ Aemd.romu] pCiIrebnil dje",ojka za Tild ">ltli. Tel, 062747 ! 56_

• Huregd:ti.rLiCil uPorina"',uL MarSala Ti m. hr.:ro. Pot:rchnl: J.l'Omoeni rudnlk II l .... uhinji i rnr:hiiei t2 pOSluiiV:3:.T'i.i:t=. Tcl. 061 n8S.!6,Olll!38H.

• Arh Itriik13 vrii~trucr.i Il:admr nilrd izvodenje:m grad. zan:iHskih t'2d o.'~:a. Tci. 06 I 566481.

• Agtrtcijf!l '~M.eh'\ kLicn:a llii!g:B i pomoc S.Lari m ~ bole:snim) 24 SaIiiL!ii "'a· m._ TeI_061 ;>l7641,

• hklllina ~~M nj-f'~lJal!l Disn1rlju~bole:snu o:sobu 8 C, Lli 24 C, i 'Iodila dornal.irt:H"i;'(]_ Tel- 061 87;5. 791-

.' P-om~bni :sarildn [ci iz. cif~lc Bill Z01 P r-od~j IJ km:m(:tikt;., '!;.-rada mill imalnu J.O% + krcdi limrl ie + sli mu lac:ija, Tol. 033644·! 78, 061.125424,

• Profesion:jlm;l .e:i!ite:oje St-aI"l"O~'f!~ kucilJ po-slo'rmih objekilla~ [cpi.ha i n,m;oI"'j,_ TeI_0624559l0_

• Elek\ii~rvti:t:sve'Vrs!.ep.i}prn~'ki i IJ;G;rodnju ~lektrLcni.h instilindj,iI i ","6.;,_ T.1.06H3l526_

• tisli m Slano'VC i pGSlovn~' proSIO· .r<.Td,063191~7.

• t[s[~m!l kut.c, s la.nmreJ p~s.. fi"wsm~ ~1enol poo;lnmo {ozbiJjno), T.I.0612S9900_

• TriiZim. ormka 'pLlvj~rlj tV1.l~ po~t_e· nos i ~Tij-cdnoa; ZliiI, PO~Ro::;Q,pr.r,::peliC'4'lmil i dr _ ~ernd [1;11; koji -posjedu i e kutu i prosIOr-e za rn.d u S!Jrilje."'ll, Moja ula· S:JfI j::. :'I nj c:gov nid_ Z,ar;da pula- pula.

Prednosr mumlnlma. Tel, 061 138 184,0021345,1_

• hJI:i!ljmljiy;anje talijanskih ... j.ii:nt::J.n lea, modeli 2n l 0./20 J t., vrlo povolinc.Tel. +38761 143-%9_

• Expen za h ldrc-termeiaetaelie kmvo"'~jpodl;)'Il:J t~rah. Td_Ofil 05'8 579, OJ) 6:\3- J96.

• Profcscrl dLij IJi ins rrukcl le tz: raatemar tk~ Iizike i hem ije. Tel. 062.2:5-6 213,0022561,14.

• Friaerskornsalcnu u Hntonju, fIOrrebae rri~r Z!!J mU~.lurce i zene, 1- ef. 061300208.

• Potrebni radnici U caffe-slasntarnoi 113 ~n.giC vm, Plarapo dogovcru. Tol. 06S, 834 7,,_

• Demljno radlm hcrcskcpe za seaku oeobu, pcscbno .rad~m i uporedne [jt] bavuc. T"e 1,0621042.26.

• Cbt.Lm stambcne i poslo v m: prosrcre. Te.l.OOI.5:S.] 368_

• Student elekrrotehnlke daje laSI'fl.Lk~LjC' I!!: m~l.emli,lik.e i inf-ormsti.ko.TeU'6lIl89JO.

• Lunar, postavlja :S'Ve vrste ol uke, ptOfeSi(]t.I,al no_ Te~. M2 316 911.

• Iz.rad.1l I mon [aZol vi k-endi cil~br· 'fl!.~r.,'t od poh.JQbl iC2I_ Tel- 061 134597_

• Najjc.flinija registrncija V0711a~ grn· ti'Lohn",jprcgl<d_ Tc1-G6HI.691 1_

.. Gru 1':3 :iirOlili"a pravi lfu.lrvane po

vM;.mkljama,Tc],"(I61134597.

• 0;.:11 iI i na kll:ii ~!!I ... ila bi sl.ariju 7..enu1 mogucc ~ dozlvomo iz<irZaV<J.· njc- Td_OOl n5649_

• PoQorno.: 11 ItUC1 s:[arijoj osobi. Tel.

061591707,

.. Cd ~..a·'I'ali!l bih k'al",I'I:'ela ri ,e i 1l0s. pro>lo".TcI.061591 7~1,

• O.lbilj m~ ie:n.iI S!J, i.skm tvom ~!Jvi:llia bi .dije-u." p~e-d~kolsk·o,g 1I.~ras\9_ Tel 061591707,

• USOH- objekt'-' p(I Lr.cb:r.l.:J I1l.dn ital 8(,m obezbijede-n. TeJ. 062 644 OS 5.

• hkori5'l floC ::lk-eij U oopl- ucl:mienja ?'lL lULL ~rod:JIj I:L kQ2lnel.ilte i dQ-d!!JlI"lO ",rad;'., T<I, 06 1 6ll104,

p:~~!ib:~~!~~~:1~ro~f.T~.r.iO~i

I 4938K

• Bt9wn;].::c u.sluge~ dola:ii:i m n.a lice mj.",. T<I.06ll 1561l,

• I n.8U'u~c:.ije m .. uem.:ali ke le prj premil Zil sigurne u pise, pOIJ.riI'lnC1 dola· ~intl..-:uc:i. Tel.Q33469-965.

• Res[or.a.n na Skcnclerij t lJ':a~i kuha~ deu. Tel. 06.1 5720g3.

• NovCM)w-ore.n.oin fi!lSl-f'lldu I:JOti'eban piC'-miljstQr i roSli.ljdzilii. Tel., 061 1.l1736_

e Ollm"ljoo bih :J.1iOS!ove: u .svajoj kuCi, no~nog C\I,\'Ol;1"U;. od.rzavilnic:- i ru~9n je lc:uce. Tel. 066 338 H6,

• M..::d.Lc1n:ski u:hnicilf nudi pomoe s[.ar~fJi i n ieSL1 bole$ti imj 1.1:(. m il"l iit'L!!IlDU D,kn,du, T ,I, 00; 338336.

• .Eklp!I 5otJucnjak:;3 pootjoprivredc rad~: ~idDUJ I'reh.ttl.mJ) w{im, s9d· nju, ok{lp:3vanj;c ""061, Tel. 033- 654-634.

• Poljopri vredn.i in1iDJcr sa eki!>Om i b~~ e~ipoci :sve !,l voc::tr'"i rvll .. Tel. 061 746489.

• L:m .. c frizc:r:skLh sillon:a ~:adc)l] ~ n;a!< [J'Y:l; .... i~e {rtO':e-ra:sa i~ kusr ... o i'n! u:tlov;j.kop<lvoljni. T.I.061 181424

• A.f,'T(I(i.om $:1 isli:us ~vOm u.:ti mi~OLt, s:adl1ju voCa, pr~hmm.l, za~lim bi· Ij,. TcI_06.1811100.

• bnai m.lj uje-m ~[Ol ire~ 8wl:n.jaKe i :Slolovel ku.cna dosmva, Vrall1.Lk·Mc:-j· ,",,_ T<!_OOI 761681,03n:>3-341_

• Njega sna.rih i iznemogHb liCi1, vitegod.snje iskuSIVO. Tel. 002 691 921.

• NLJdim knjigovQdstvene Llsluge ~ !l:il.t:5k iU.h u:itu!n hn i 1Jgosli ~djsld m radnj:ama.,TeLOfiI811.816.

(:" l{azno

• Poklilni~.rn kucnu dllm::tcu mLicu radi du~ odS1J-'!~""'i!I-pulOv.aQj;Q_ TeL 062921419,

• K upu rem $l~.-e rtjl::.trI::t(:.kl: nJarke i

aU:iiuijs-ke~iling.e. Tfe[.0613239fi6.

• K up ~I ie: In umjctni eke !iii kei filal.eli i k.I! SI:Bti fiilk~lJ S;Qlove ziclnej d',;epne,l

03~~'?6~5~5~~?1214~~~~ o~mlo. T~1.

• Ku])Ltjem suvenil'e S:ilf8jcvske u1jmpjj,d,_ TeI_ 0:>3456-,05, 001114 405,

• KlJplJ ic:m lomljeno zJ-OlOI QUk.:illc, ':d::lIni!:sa r(Jv~ i osu.la od :-J :ua_ Te-J.. 061 965116.

• Kupuitm .lom Ijeno i lU b:Jniko l]~Ull dukalC~'l ~orvane i oS:Lalo, naj ""iw pl.enlll. Td.013655·;98,0<51 ;5l640.

• K urll if!:m :!iill!lru cl~V'i:Ct1lJ liu::d nj'u j obve.2:n IC~ ramm od§uml1 dionicc.1 is· pl".<><Im.~. Tel.001 )1]897_

• K upu fem dio !lire, starn dc:"iznu ~lcrdnju i mlnu oostctu. l:>plat:a odmoh_ Tel. 06l l58.l44.

• K upuj em SliIl'C;, neispravnc v~ ma~itu:,. Tel. 06.l 1}7:;! 512_

• Kupujem siam rl~viznu :hednju1 r .. m [I pOlmi ... ~_oja.. di.ooOier; ~.~'ib fi.nni i rO:l1dCi"'al i:iil:Jl.al.aoom.nb. Tet 06278&

739. '

• K upu i em 8IBrU devlanu ~ledfLju~ obveen lee, dion lee, odsteta, ispla La i cll)la~k odmah 'u FBiH i' RS. Tel_ 061 175231.

• K u.pu jem stnru deviznu ~led.!1ii,.J<.'o ob v eznrce, Od~tClC, dlonlee, isplt! [a i dQJ~k edmah 'U. FBi H i RS, Tel. 063- 351 sn.

e Kupojcm smru devlsnu slo!:dnju, r2l'!:1'l1;l Od~Ie\'U ~ dion ice avih f r-rn i i fando va , Isplatacdmah. T.I.0614;1 791.

• K IIp'U iem dion i ce,ch;\!iw u: ~ Ledniu, c bvezn Lee, isplata cd mah. T el. 063411357.

• Kupuiem akcije, ebvezni De'! rame ~tl1:l~ i dcvieae §(oI:dnje~ lsplara odrnah. TeL06, (127864-

• Kupujem dlonice, cbveanice, ratnc stele i dcvieuc '1(;!dnj.r,;Lsp.l:a.tn odmah. TeL061 526918.

• Kupulcm dlonlcc final, PI.F..o"'1l:1 rlltn,{: srere i devizne ~"ed.nje.~ igpla ta cdmah. Tol. 066 n1 73 1,

• K 1,1 pu icm statu devixnu ~ledni!,l1 ratne ! tete j dfonice, prodsjem neuloscaecenjflkatc. TeI.D61140521,

• K.'-'f'l ujemc polovne rn (IIbi Eele- v~ vrijedriosd pm-em kom [slone prodn· it- Sen'".i.!j. i "rod:Jia roob i(cla.~ opn:me. AkdjskllNlP'us[ Ild 1(1-:5.0%:1.:<:1 mumi~ !Ioel i nVilhdej kb 10, p<lI-od. i penlion.ere_ Pij:acB .... Kvadralll""(orvoren:il. OlO<0) 00, Bl. T ,I., 061 237448, 062 134 5)1.

e KUl'ujem 8(O .... ..:il :!ilOni Lenis. Tel. 061&42463,

aUsluge

• N:ajpo'ljQ.ljnijel Ai:lljk'L'1ihloClnLjc aJ LJrni n ijs.ke Zalm:i.ne 20 KMJ (ra· h'5t~~vj~ ~I'!js:ke ro1el'!1C;i h~['mOIJ.ika vrnra, bl.Lndo vrota} PVC pto:zo.n_ Tet. 061 SOl 401. PTr

• Servis: 'I,;'~ malinil (Gor.cn i~1 El Nit Kon~2Ir~ Obg[hfl~ K:a.ndi, Zanusi~ foe,rna), SP!lr1:ti.l, boJkrn. Do~ l.:Q.Zl!Ik b~t'I:iuan ~ G:lnmL':i f!ll.! Mob. 061 171 666. 2878-111

• .. Kl RB Y" - DL1bins.ko USiS9V9~ nic:-~ pranjc i ispi nmie :;vib "'1"5 ta (epih'BJ namjel:tajal amal pnmje p(lrI.$la) ge!"!er!!llll~ ti~'""lija StSJ]'rJVii 'i iirm.i" J tisonj l m2l1 KM, Firm.9 "'GL.ANZ"'_ Tel. 06l 3S(]

6SS. 2432·1 Ndl

• Ah,1 hh.J.:r.i['!~ 20 K./l.V:rn2. Tt.H.W.'Le .lav[ J"."5(: 20 KMlrn2. A.lu i .PVC role-met Lende, l=iJ.atne.ne to· l.oetnc, C.iic:n~, S~ ugradnio.m, TI:J, 031211-484,033767·995,001 III 44"1_ 2900-1 Nd;

• 1\1' SERVJ S VNiDfiTtwku svi h vrSt(l TV ap1ira,t:,I,~ I.,I~ bes.pl:u:3 ['! dolilZilkl rntu.n i gllrnnciju, Mob. 061 139093. Tel, OJ.lm9-"l90,

1948-1Nd,

• "HIGIJENAn - Dubiruko prdnic [cpi.hiil' l m2 ~ 1 KM i mUllj~mjal tlgao ~ 10 KM, Sa.r!!Jje't"CI: 061 141 944. Tu.l" 061 )87721_

160S·INd!

• TV VIDEO SERVI S yr!; po·

p r9,'klJ s'lrih TV .ill'ia..rati!l i ~'ideQr~~ kordcr!J" Do.lazak nil adrt:su besI=iJBla3l. G1I.ranc:ija 11 mjeseci. Tel. 0331451· n8. Mob, 061 148 042.

411 ... INdl

• 11l.5·t ni kci i r; ~ngl~].:j! Iljem~ki i prevod, T ,I, 00 1 .ll9306.

• V Ildoi nSu.lalcr - sv:i. vodgi n:;ul_]a[crs.ld .-adc.'vi ~ Itv:ali E~Ln~ brztl!

pl'tCi:7~nOI CISlO. Tcl, 0,61 199 ot421

033161 1-7 3l-

• Dj pl., in~e'njerkil d:ilie LIJ.strukdjc ~;t rna tc:m:::l t i ke_ Tel_ 227-9·90_

• F'ro(esorLC'a bem ije daje i.n:!iiln.JJ:c.i~ jc.T<I.&67-8W.

• I'i"Qre:tOl"fr9:ncushl~ L [iUinskogjc. z.ika d.aj~ insr.ru.kdjc. Tct. 033 64)-307_

• fi'rofesllr eng] es.kog iezi:ka i ovlaii teni :su<4;ki pr'Cvodibc daie Cil:SO~ ve i ().-el,'Cldi. Tel. 033 659-133 i 00 115,2 294:

• Radilll QlOI.i!r$ko-r:ub:!ltSke ~os.l~ve brut, CiSlO i p<l\'ol ,no, rildno Lskus· ,voJJ",1<o2Gg<><l. Td_061174192,Oll l10-191.

• V K kcrarnicilr postavljs ~rami ku oajF~fl'ifiijt -.. StathL Tel. 033 444-(i30~ 06151 I l49,

• BnliV,liir VK V - ~,dl.I,ISl1i.dnju bW:Vlh porT sanclu~dil orma~ kan.Lni) r.a~ mO"!I; povolj 110, Tel. 061 S07 683. .li[e~ [J'i6lr - i.~\I1)di el. n:tdCn1e br.w i

• ""Iilo,"o. T.1.061 133819,

• KomlJ t !;'re"'iJ~ Ilflln id!:aja, sel id- 00, o{(voz kaba.swg olpada, :PO\'O ljno, 0\>(:'. ",d""nogl!. Tel. 062139453_

• V rlii.m prije-·l,'oJl'. pu [i'I;m.ka udClbn im i

kllmadziranlm kembijem T -4, VW, Td.061 ~OO 191,

• Servis ra~urura"M9jQ""~ instalacii a wlndcwsn, LIJ tcrm:t kQne.kcl la.amivi rusne ~~ (il!i ~b,l"a.r3! ~~~!1 je virusa, h a rdwe.rski i soflverski p robjcmi,hd.T,l.(>61243611_

•. K irby du binske uetssvan]e i I'f'df. nic ci.limil:! ctisoual s-joooeih gamhuraj [I.ajl;: ... ali rerni ji,," kirbijevi m ~mJXlnlm,.Tel.061 I 182m.

j ~~i~~~:;. J:~~:~~~, LZ nj~m~tkog

• Profesor ujemaekcg leaika 1:.I!j~ 'Pj~nCl d.aj~ ins .. rukcije 1] i!ietl ic~m!ll j odrasllm csobema T<LOO I 244 562. -EngJcski instruk(:ije OSf!Q'o'.:;:~m:1 i

srednjol.k·olc.tm'B. Te.l.1)6.2 38198:7.

• Daiem iosuukci je sredn ioskotctme i 8lUdefilim!! hemije, Tel. (]61 177 405,

• C~l'i:lraL grij:a.ojel_p]ir;. in$l:Jla-cije,l zam lena konvekrora I rd., radlmo kvalitetoo L PQ v uljno, uz garaocijc. Tel. 061 SOO037.

• M.o[I:r:ski radovl, urcQI10 i peste- 0"_ TcL0011492S1_

• Daiem Cilwvc iz rna Lema cike ~ Soia· 't.i.k<:: da . .:;.~m" i st UdiCJ'I Li m~j IJspjdflQ, Tel.0.l3526-~45.

• M~juor Dino iedn. :stan :S~, prl premorn :ii:id(]\l9, bije]o il.i lJ lJoji KM 181), Tol.0615l960&,

• Di!ij!;'Ttl ij].s\nd,('~jC' !1lll,lem:ll.1 ike i fizikcJ doJ ilzl m kuc.i. T.~I. 033 Z.J)4.4Sl1 061914014.

• Dajem inslrukeije iz. llel'nije 2a uOeni.k-c i stu de:nte. Tc't. 066.891378,

[e~ ~~;;~~~~l~~k:[~~~tde~~r:i8

391.

• hik.u,san pJ'Qre$l;IIr i n$U'tl iTa fn~ lernt!dku Clacima uspj~no, :pD'I''OljnG, dol",im v,loi kuoj_ T<1. 061417 69S.

• S ra.klar ODilVI [3 kval.he·U'io slal::.I'Br~ ,ke mlo"e, Tol. 0331536·188,

• ls'kL1Sil1n poor_ (simltlL p~.e",.) P_1"evod.i na engleski. i f.riincu:ski, re.hmtku i !5t.n;I,j!n1J do'k ... melJ.liici j~_ Tel. 002 75 7 80S,

.·I.IlStf'ukcijc ~ erliglesk L i iaJiJp.8ki jczdc Pl"Clfew rica. Tel 03361 ] ·.013_

• Rildimo m~i.nsko malterisi:mje i

S'l."e"f$tefl;!i~d2l_ Tcl_06l 3389]9.

• Swla.r, kuh inje, pl.akaril, po mje.r4 ~verLc~~ PUf.l1l d.rvo, TeL 06182:7 .806.

• Ad .. p [:adja S L<I.nOV9 i kuCa! I'OSUl· vlfilrlje:ploCLC:iI,j !il.rni.m~ml kri;;:¢clljc i dru,go.ToI.061 "0373.

• Mo~uJcrno smnove vrio ]JO~''Oljn~ 1J 00; ~\i t Uj p'J'Q[esitln.l;iI.n.o_ Tel. 061 96S OS4,

• Sv-c vrtitc:: grad:e:vins,ki.h f.I'OSJ.Qv~ !j.jj, gaIillfu:irom,Tel,,06174011.7.

• Gr.:Idcvin:)ko"'ouUJilt5.k.:: u50h.lg:c:. ;r.id!i:n.je! J'igips!o ltet:a.mt!k:a~ iu.l. Tel. 062 6887&6.

D~b~:~je~"';.~-~[~~;~~~~~:t~ na

• V rSi mo presl1 irn.r~:iI1lie~iiI VHS lUllsem na DVD~ Sarajevo. Tel, (]61 3&9 427,

• r n,S\tui ram ffEncus.ki i hi~i t'!ski ~ [)O'i'(lljnoi u.s:pje:l;no. Tcl.033:2:23-347.

• Arn,-crLeko dubiosko 'I,I.~i.\i:a"'Rnjej

pranje repil'i .. i kill ul!':i!. T e-l.. 061 j..l:2 239,

• Sr;r .... is - progr.'i.mi I1i t'!jcj pTodai:a j"(:gi.s[ark:i1-Si3.le.l."aga. Tcl.06J 2Sl ROO.

• Mattma tih - i I1StrU kci ~-ej p.['lJlf~Ot Sil Ls k:USlVO m. T d.061 lIS 748..

• P'ril[ daje instru kciie i.z el1gl !!Sk·og je;.:ika djeci i :sredn.jo~k:olotifiU! dQ]liz;m n,.d""u., T ,I, 06 1 221439.

•. MlJoler ~'ooma brzo i ~.fi.k~~no mil'-' [ujev,~kSlan.o'lfe_Tt:.L()6191,63-3~_

.' Posta"lj:am", bru.si m i la!d.rBID SYC 'i"~'~~ p4rkel,;J i 'i~da~ b-o i _pO$(l;IIvljanje lami na[a, Tel,. 06,23:>2152.

• ,SivilmjC :1:_ konfek:cijCt, .5VC 'o'I5.t:<:: preptavlti [kl,'a.lirert'l:C! j pCovoljn.o. Tel. U65 69; 706, AHpalno C; f>Zll,

]1~~nJf:~JI!~~:!~~~~~3e;j£i'aC~

• B,~"iiiT' - i;Q'~dlJjcm i milD l~ram Svc od '-e:lje?..al us1 uge 8i!1vl till'Lji!l L':i j.e:"i.l- el, 06170938l,

• D["'I!!i re!em f.llO!o~l"l.im. ~agom.J Y:IIirim :ilpiiTillom) riJd:irni d.mge posll}'Ve, Td_061 491 463.

• K~ramitarJ rigLpS j molerBj, '·el. 061l02713.

• MCII el"-m:3jsmr) kU:L~i)g!eHlje, rilJ"-

I>a ,,"I,,;ju, T 01,.0<52282243.

• Moler .r!id,~ s. ... 'C ~ntr mol~""Jj".! leTrna ra.:sade, dg:ips, 05lalol ti.s(O, k Ya.H· '<<no, po.oljno. Tel. 001672 l58,,063 897818.

• lzrnd:a pl0tn5 [Og nilmjdtaj~ ku.hi·

k~%.~ukj2l=b J~~~.T~,~o~~C:6Io9ia

• Ke~ m ie:J~kor; lISIU,g~1o .rnolc.r~ [~ -post9'1,1'lj3nre e.le1cuo iJ1S[alaciji!ll l!!imi~ mn~ i rigipsa, T c:.1, 0062 466093.

ra~~~X~le:n~~~~s.s!·~:~rd:~:

~k bc~pt:J'I,~.Ii.. Tel. 002 328044_

• Ulen.idm m, sl'edn i!llKoldm a tn· !Slrukciie iz. matcmalikcl fiz.:Lkc.. mebanike! maliin:skibelemen:ar.:a, Tel. 03.3- 625 ·196, IHdi,.

• Uspj(!Jno i p(lV'oljM lokom -cij-ele godi:IJc diljem in.nrukdle iz rn:::uema· ,ike. Td_220-.173_

• PO'l,lolj nOJ ugr.adnja LNI"l~O r9.s9d.a~ molcrsko furbarski rn<i:llvil lamlnal,

rig.; ps, keram ika, Te.l. {)6] j,6S· &34.

e· Molen ke IJslu,G:C;, vrlc kvel hctno, Tet06l127'i2'.

• Casovi cngleskng jeaika vlkcndo,",dvo/'" 15 !{M_T.L001 3J4895_

• Prevoz s'kij~;] nil sve plnnine u T'S kombiiu, ejedista I +&~.P'OV{I.lino. Tel. 06261)6611,

• Keremlcar radl kvallretnc j povolj"".T<1.002140094.

• Zidar i resar radlmc see gradevlnskc "do .. , u.,jo,k,.l7. Tel. 061019 46&,

• Radim termo fasade, to K..~ :501 skelom. TeI,002298347_

• Rndlmc teemo fasade, molcrni, ~~~ l1.s..ki zj d, 1;!1.pr$,[I~ij!,l i du.sogQdl~njeiskl..mvo. Te.I.0612781SS.

• Zid!lx sa gru pom nidi krovovc, fasade i osrnle radcve. Tel. Ob1196D97.

• Insrrukclle iz. rus.l::.o.S; iczika i pre- 1,'Qd fud::o-boS;!l;n:sk i i bcsansko-ruski. Td.0619699&6,

• Presvlucim kau c~ i sve (lprav kc, dclazlm na lice mjesra. T~I. S44-93lJ 0625ll986.

• PO'V{loljno prcl,''CIZ kombije.m j IlUl· nitkim llu[OmoDiiom. Tel.. 061 248' 036.

• Mnl1:madkill fizikil i c1~kIrQl'chni· bj i !l$lnLkciiC' u:sridJlQ i povotino d.aiodipL ;n~. Tel.lOl·195,06IlJI197,

• Kombi pn::vo;~ plll:nLk:a 1+8 i scI iclbe-!o:pGv4.'lIj!1o, Tel 00 1 223- ~43_

• Rigip:s rnI3Jstor~:sve: od rigipsa~ kva~

Ii t.Ct 110_ TeL 06.294 1274·_

• ScmiM.rski) diplomskit s'ken.Lra· njc i ·obrada sli~a, r~khmel kn i il;l:; ,()O~ I,'olj no, k\l91 i lelI"lQ.l·el, 062 877 .535-,

• Izrnduiem p.rojcktn u dokumeniaciju: l~ legaluilciiu obiekAtlilj vrlo poval i i)oQo, T·e!. 062 SSS) 7 4.

• Dugogod i ~ nj ~ tu;.S[;'l vr'~i prevoz pU1'f!ik::;. n'B: :Svi; dt:~ni!1:a(:'ijil,!! 'p'IHrtitki kom Ili wv lrBILspo.nei g sjedlsIa. l' e], 062267418

• Molel"8ko~f9rbBr.s]l:e j:ias.love Clb;a~ ,,:liilmo brzo, cislO, povolino. Tcl. 033- 442-998i002139085_

• Molcrsko-fmr'b.arski radovi i pos:a· ,"'J i:;!lnie U~]>CUllj i"::'o'od im haJi tctno i i>Ovni ,no, Tel, 00 1 .l&IlJO.

• Pr-o.fC:SOrLl:i cncleskoSI :sudskl t\J ~ rnaf-]lIrel,lcdil:a.-c:, df~i ~mle :ii::! $V'e "'''''Ie. Tel. 03.1465·958,06261 B99, Dobrinj:;l_

• IflSU'Uiram ma.le.m::uiku ZII. sve ~kole i fukultC:1I:1, U5pjd.OO i P'Qvolino. Tet061,49241 ..

• Profes.m ills{ruiJ'ii ma['c:matiku SVI! uZnt'S\t :pcwo.ljnoj IlspjdifLljoj dQI~~:im ltuci.Te.I.6'7·0S1,066119 In.

• .D.IIje-rn instrukci;c iz. hernl ic z:a L1~e:n.i K.f i sm de-rue'. TeI_ 066S91378.

• Dubins~o wis.a"':a.oje} PrilJljc:- t.e· pih:3 i t!iimjdlitja_TeI.06IlI9507l.

• PCI]1!'ii!1jIljmm sve 'YlSIe fri:ti deraJ r.a. sbla.dn.i.h u.rcd~jl;llj 'LIZ gliinm~Li1J. Dol~""k bespl"'~. Tel. ~511 'i6309.

• Pro!. d.j, ... e gi",rc. Tel. 003 930 078.

• St.otilr, izrad:n i moma:fi1 kuhi.nj:ill pl~.kal'a,i prcdwbljaj 1.:;3 rojcJl:rl bail;;):ama. TeI.0629449j.l"

• Ptofc:sortc:u cnclcskos icz.ika d!lje

~6S7~t38,vOdi. Tel 061 ;16700,

• V~dO~rts.'(a l:J~er odrh\'iL St2l:ru i pOsla'l,llja nOVll 'i f.lsHilmci iu) ~.is.d !::laj I ere, :sv.c uzgarntlC'.i.jl..J. Tel, 06149'7 622_

• Ihi nM\V sis\ein ~i~6cnja u VBScm d:llm u: Hi P()S, pr-ostoru. Brl(I, P'O .... uljno i e [j k~S:I'!CL Tel- 06! m 082.

• RalD OOW· gcnc.ra.lke'l' lCP ist, kilO i LiapilC1.r.mi muojcl.tiiilj, dug.oglldi.[njlC: iSku$u'O - o2.biljf,lBl !ella. Tel. 062. 79S l85,061 31. 1176.031&66-275.

• Lij~i m V:::l nj~kC' i 1.151 ~t.ra~ Il;je bernorotde., Te],061 :5.33 146.

e Staklar riid i :sv-c 'l,l'rst.c: stakl.arskih USh.l'2;iI! d.Qlaz:im f.I:!I: ildre!:LJ_ Tel. 061 609947.

" Vod.oi.l1s~~l!.ue .. - ob:1vlja sv.e vrSlt

:d~::~:ij~ajl:~~I~:a~j~~~~l.og6i"6~

In

• S [:i].klar· rnrlimo S:""~ :sta.kll3rs..i'.:.c ro· do\'e~ d.ol~:t.:imo n(!l ~,hesL.J_ Te-l. 061 84114J.

.' Profcwri C3 d tilll1'3trukcije i l mlt[~ma [i ke i fi?ilce, TeJ, 013 j,l2,-iH 6.

•. PrC:VQ~ sIv~ril lJ ilmj~l.3ja i i;)S.[alO'g vetim kO!Tl bij.em ~ ~dl'i:a 'snaga~ povoIjno, T,t061 l68.44l.s ... j,

• Vri;1m p.reVQl ro·bt:1 s.tvari. i Iju_di", rad ria snaga po pi}[rebi. T e.l. 062 38.5 761,

[e~~:~~':rj~~~::;f~j~m i~k~~~

TeI_ 0:>316)8-707,062165 429.

e Ele.klri{ilf . usluge ct i nSI.alacija, .i.1J ter[lln.Lj al:;uJ]] i;lo gromobnm.il el. us- 1 uge. Tel. 06 I 13299 I ,0.lH I 8"086,

• Ri~ips majstor rndi potkrovlja, pli!l rone! fl~eSl"$lclfl.e ~id(l.'I,I·t'_ Tel. 061 'HI5G3.

.' Vr~im Prcvm;II'ut:n.ik;::. po BiH i n:a more. TeLOO1434J74.

• l:skusnil prof~or~l;:;' ,e:n.s:teskog.~ njemalkog i rtaflcuskog claje ~a:m'l'e j p.revod;. Td. 061 702 873, 033 200-616_

• Servis r.it:unara "'Ak.i!t~ POPr.ivk:J:,. o(3"d0tl-n,lnj~j i !lsr81:;'i<:iia~ jnlcnu.'t kGnckclJa, IInti'Yiru.s:nil ?iil!hil.al doh:rok n, "uCDu.d",u. Tel. 061 545375.

• VKV moler '. radl molersko-fhrbarske postove, povcli no. Tel. 00 1507 683.

• Moler sa rednim lskusrvom, izvodisve mol .. r:;irb_T(ldJ)v~br.wj kvnlitetno.ciste. iel.061206345.

• Bra var j 5 .... C' brave ra kc ~sl uge, ro-

vcljno. T,1,06294G7.l1,OlJ691 ·.160,

• S'lC stolarskc-mperarske uslcge radim brzc i f;I(I v ~li!'lo. Tel. 1)6.1 ~iOO 6S 1,00; 620 142.

• h:najm.tjl,ljtm .pla-Y SUl.tion:2 i 3:sa lgeteama. Tel.061 :201341,

• Delem tusuukelie 11: rna tematike I

fixikc. Moo_OOl 34.l 100.

• Pl'CVOZ pum lka s n kombiiem po B;H,SCG ;.HRV_ TeL061 ,099:;,_

• Bravar radl ograde, kaplje, getendcrc UhZILil i garazna VrJIL:[iI~ zatvara blllkone.-r,I,OOI :;2620"

• Profesor da]e lnstrukclie lz marcmarike za esecvee i srednjQiol.:.oke tokomgodfn e. Tol.061 14425 I,

• Tapctae-dckcratcr, pcvolinc presvl:il:~j l':)rnj~liIj u radionici ill tad vas, uz garanciju. Tel. 031 718-40;' 061 1)6128_

• Sh'anje trajni.b ;nuO'pres"..l.uk"l'p:il~ 1.1!1~ bOla,. ~pra"ak sjC<ii'ta! I'!¢:ba! raI'Ilci rUllg', ]!<Hi,. Tol. 061.11 5 65 8,

• .Mo[c:r :S::l iskustvo.m iz N !effiilekCj, i 2\10d i tl'Lolers.k-e radO'I,'e kVill Ll~nQ 1I~ g,nmciju. T.I.061 l72S19,

• Vodoiosutlare:r sa iskLLStVotn vrlii :po'pt.il '" ku~ momafu j Pllo~cptje'nja. v"d. ;n".I,eij,_ Td_06Il48717_

• Peremo (ill me rai nbow in.j)~i:n on~ u ~e:m :sta.nu iii rutn{'l' u pmonid SOl dO,,"om. Tel. 061 202 630, 033 6n284.

• Mole"k<u,lugo_ Td_00292B23,

06610,1,1.

• Popravijarn TV sv'Lb model a, pro· rC$ioJ].~lJ]Q.~ fI:a v,~~i, (ldn;:si_ Tel_ 061 365600,03%$3-31 I.

• A\Jloprcoo;"Omik m:a..niim k:a.mjo· nom v~j prt"',:(l7_ k.:abilS;tog Ol'pad:il! pjosk.,!lj"nb. T.I.061 l68847,

.. DfFal rclem '[ti:lllOml)!T! :b.!W!'!1!, r.ildim:i d.ruge ~JsJ I}VC:, Tel.. 06149146.3.

• iPrevo<i:i.m englC$k.i5 KMf:lj'[r. i,P'Q-

voljno di!lje-ih irt..~[:r'l..Ikcije, Tel.

64).·990.

• Mo~en;ko-f:3rb:3rsk.e: us.luge_ T~l 062823901,

• r l1~trl,lkcijc iz rn.at-cm:ni kej uzike! i c.tel:: rWleh.n i~e :allllen ike flS-ILo"n ~h j srnlnj;hlkoia.T<I.OOI 8 1 25l:8.

• VIiiii1l :s~]idbi= Ii,od~r!iim k~mbirem snrad.nomsnagom u:dr1.::J.vi tVimi. Td_06Il17189.

• KomlJij-em prevozim kab .. SlU r6- bU.Tel.061104061,

• K V vodoi (ua:ala Ler .ad i S'\o'e- wfS[e fildm'l'.I bn:o, povo] rI]O i kali It::inc. Tcl, 061 J49294.

• E;,: LTII pO''lfolino] Kombi ])fe1;'OZ j ,eH<lkTd_00.1147361.

.. !eJd:trit'..!.1" V K V za kutn.e.el. ins:r.a-

1 ad ie i urcd<9ic, Pozovi tit. Tel,

618-907_ -

• Vr~im sel idbe j svevrs [e preyo2:11.sa. kombijem:l! ImvQIiM- T.cl_ ObI 165 009.

• Kombiiern prcVO-:7jm r.aznc: 'ITStc robe! selid.be, Qlpi!ld + i:>P'Omot. Tel. 061476 471,033 614-436,

• Moll:rajj [;;IImi !l:tt~ r~sipsj edel puC;i komple me' ndajltaL'::* stano'va i KUCa, Tel. 062402 122.

_. V K V molel" redj ~i:;5;tUt ul"tdno, kvnli temo~jdtino, T~I, 062 214· 519.

• En$les ki! n ~c:m:Jcki! p;roC'IfOdi..,. inslrukcil~l di:pl. radel''''!) di.-se-nBc1 ie, P'ri ~ prcmeZ:il ispite" T et. 063 9474.0.1.

P~\~:~ij~.~~ t~,~86~'~i6~26~ pre-

• PrcvOt p'Utt'!jJ;:a i OJ1;Mi!ro ... ~nib gru~ luk-suzn tnl me.rcedcsovi m klJombijoCm nil! SV'c~t.Ll1acjrl:. Tel 061 86131J.

• Kombi pNVozom vnim s.e.HdboC]. pnj~"'Oi ,pu~rtik~! odvo"l ,.H:a_ Cij("l'!a JXll'llijn,. Tel. 00 1817424.

• h:.vod Lm. svc vn;lc cloCk [ro,nu:l:IJo~ .

T 01.061 156340,

• Prof~r malcmat:ikc sa i5 kus[vgm daje j,nSlnJ kc:i je dac:ima i :!i mdtmlimil1 [Okom godine, Tel. 061382 301,03347l-574.

• Smdemirn e.korlomije i:rlSInJifiil. m:a t~m~ tik'lJ 1.3 sredn ju i o:snovnu Mw- 1 •. Te!'0619.29114.

r:!~~!:O$~~r;~lsi~ I':~~ g:~~::~~t=~

risilJljel zidiimj~ ~Imlj]nje itd. Tel. 061 )13031

• Mole'["S:KO f:3.rbars.ki L"9dovi, :glelOvilnje, mo[o'lfalljl:l liJkiranje ~toriJrije, TeI_06116n9'i.

• Lam imn ugradujcm pro[(;SiOfiiiJ· oo_T<1.00Il62891_

• K er:am Le: Iti rmdo",,; 00 :8: KM~ [Bmi· nat od: 3- KM, brro, h!ili tct no i p<lvol i" no_ToL 06l 421 (141)_

• Moo. s.cs.trn p.ruZa u.:slug-e: i.nfuzija,

1~~~~j~~ ~B~k~~~ ~ :!~:~~~b.J~~. ~~t

641-144.

• Rlld.irno in oler:s:ko- (a.rba rske radovel rLgiP:S1 kerami.ku1 1i3.min::tl_, i korn· p!e't .Qdfi~l::.cij~ ut S:;!T>i!1(:ijl.!. Tel.. 061 lS5l53.

• l$kU.5..na IJ'rt)(~oriCii: d~je in~ ~ru 'k" cije i .... e.ngleskog t arapskog jezika, T<I.Ol3611-0l3.

•. Dalem lusrrukclieiaeegleskcgiezika, povofino. Tol.OO 1274 ! II.

•. Rtgi]l's! ~I. insralaci je i inole.raj radim povol jno. Tel, 066 20, l86.

• Vodoi.[JsuhueJ upl<l .v 1 ja t·~:5m~ vcdokodfec, slfonc, ven dle. penzionerima icftin iic. Tel. 061205 803.

• ElekU'tear ~ elektrc lnsrstaier.sve vrate d. radova, kvaeova, il\CS'1. Tel, 0613·98483,

• Radim kcmplemu adaptacilu srana.brza.po .... ofiuc, Tel.06222.6904_

•. Kvnlhet i garanclla.svevrstebravarilc, lefrino i pcvotino. Tel, 002:5-22 901.

• Konverzacilski eoglcskl za s ... 'e uzraate.osnnvi mikmreeun:;l[,3 i nam[enskib pregrama. Tel. 06.2:293 688, S .. raievo.

•. Supcreflkasno 1l.nB[a!J9.mQ whare, mollce, mravc, srieelcc, u5i, bu- 1>a-''-''\>(:,m.;I< ve _._ ToI.OOI 91.85.l)_

e Zohare, siicnt L'::e1 ~Ule rum v e i miscvc vnlsuvamoua garanciio. Tc:L 0611847%,

• Zohilr~ ZUte mrave, stjcnlce, buhe i m ik:\1of: k.Il1i~~9V9:m.O L1 "9~i:m s:ra novirni3sa ga.rilndj"om. TcI.234~80:}.

• Uni~la'L'1!;mO iol1a:rcj .hnl: mra'o'Ct. :!iilielli~ mi~ve, 100% e.fika.sno, gao r>ndja.TeI.002S53 100.

_ Unill.svanie zob:a.~ s;rjel"lica) bub a, rn.r.11;,'13 i miS~vil, 100% CfLkaslJo., T<!. 03:> 546-770_

e· Servis: zdra ~lja • unHl..awmo molj· c~ m ube, 5 ~en LCe, ko.m:an:C1o m i~(: ... 'C:!. ;Id_ -reI.0621l6Z48_

• Spt:cl.lillnllrCtmard proth,: ,:roha~ [,Ii! m r!i"iI! bLi ha,. mo.lja.C:R~ .koma t'2c~ m;!e"., ;,<1. T,I. 06123402.6,06231.8 441

•. Z~"1iI~ :~nje"ici:! lUI,":: mn;LVC i mise\le, u rid.:havt!lJTIo S!!J naje.fikmsn iii m prcptlnltom uz.g:a..ram:'iill,J-, Tcl.063693 201,

• Voooi.nsu.lat'C:r!Sa 30 god. i5.ku!SHra, vnii opr,II,'kl,J in$r:alac(i~ m(lnt2l~i.J i procepljeDjo, T,!' 535·659,002 139 0,4

e· Kombi pre\'11Y. svlb mba, I'm1alj·

no.TcI.06120;~. -

BjH.~~L8~28.si2~~, pL!lf.lika ~irQm

• Etl:1i ~ ribr viii Cip.rlJ'Ilke ~"C!n:t:il.,t. hoi leril, TA pee!, v~ ma~i nal in.s[al.:a· eij., To!. 06315 5 868.

• P:a i:"ltt'[, si pod! !lQ$l'9i'Vlja.mo, b'rusimo i l:ilkirnrnol po:snr';;oljamo gOlO'i''C ~rkf;I:-ci lami!]luc=. Tc:l. 0028.2a.3{l6_

• S,II! za kompiuler! RjeSa'l~nje fiN· b!l!ro~J i nSI'!;Ilacijs progOlm$~ ugra.dnja dijeJova, ku rs.e~"L. Tel. 061.827 79l

'" Il1strlJ!kc~je iz: . matem:J!Jike U:5-

pje!no i ]loO'voljI'lCio. Tel. 4tM]...7.3.6~ 061 ,06755.

• I n.~\TUh.('ijc i:;o:: ~tlgl~$kQg jC"..;;jlilll rnrskog., malema(ikc, pos:ebnc memo do"d, ... dj<:<om_ TcI_0611 14367 .

• A.UIQI'.revo:lnik k:3.miilnom·gr:aj:~ rCT'Om j mi nJ bagc:rom.50 T 1 :svoC vn;t~ iskO.pi!liptev.(j:1:9_Tel061100163.

• K va.1 il~lIlO i uz garnnciju pa5:ia· .... l,:!J1jr;, br'-'k!1ie j lakir'2l11ie parttl~j ~ipo.datlami.n9ti1" Tel. OIS I 244183-

• U mJllO i ,kval LlClllO 5o:aI dUl;ogodi~1"l ji,m is..kllSlvom rod int mo!erslro forb",ko ",dove, Tel. 062 189 683, 033664-)39.

• M.in i lJagcrom rndimo Of! I) ~LO ve· li.ki nc moZc, u;k.op kamlliJ, razbii:anjc betOi'i:a) SZR MuIavd.LC'. T,el. 0011.]9 946,

• K.,.t.nimiljSIQr_ Td_061 708798.

• InsIfuirarn ,rlilkc i. smdeme iz rna·, tcm:a tj kc 118 Alip;}~inQm Pol i Uj' tns 6 KM_Td_0611S7991_

• lskus.:an: zidar'l tesar" !k.e.rarnitof, vodoi l1:Stalal-cr~ radi i mmplc'L ku IJiJll- 1,. Tel. 00 I 269,85.

• Brn'r.l.rski redovildol:a.zimnil:adrc-'u_ Tel_061 2J3078.

• Prevoz p LLmika S:anje'i'o-mort:], l;Ji maliz:i!:aI'!Q! IJQvim h.l~ ko.mbij.cmt dolt!zim f.I.j)!!dresu. Tel.062:2'1 j64S,

•. Korn'bi prijcvo-zpilvo.tjno.TelOIS-.2 .lOHn.

• IZIi1:i!:erno p()\1olj no rusi mo smre ob i{::k ~II;'!, rt=.[\I;I"i r:ull I) s ... I'l,O .... ~ sa 1l1:a.s\;li m preV07..om. Tel. 062.4·23 123,

•. KJiitti iOll.ottl po,'o.1i no p.rcvo.li m :!I've ,,!'See gt·t!~e"ins-kog rna Len jill.a, pi· j,,<o,n;uD<O,'u".T<!.002423 I ll.

• Nud.irt'i.[)$ve'If${edeIe,k!ivSki~ LIS-- 1 LJgal dlskrecija z.ng<lramovan.a. T '!:I. 06l 378818·,

e Sudski mma~ Z<1 nje:m., engl.,) boo lan d. jcz;Lk~ ul. K.OOr,;:'"1;II 361 SmajcVQ, Te!.061108144.

• KV vodoinsLalmIcr, dczu rni 24 b, Td_06186! 635.

e Ko rnl:! ijem "liim p.revoz razne robe~s.tlidbe~ll(pad + ·i.spomoc. Tel. (}6'1 21 692'i.

• Prcvoz huuzni.m kombijcm:nm mo:J'(, i dnise destinaclje. Tel. 001 ] 07 928.

• Scrvi.s :svih li pOV:D vcl m.mS1na i drugib k'Ut.~ns'kih ;,'ipar8 Ui.1 dcla~t besplmJ1.Tel.06, 5>1 035.

• V rMm p,rc:,1,I'oz. putn ika sa luk:su~, rti,m:a.LJtom.Tel,.OOI7126S.l_

e Vod~ plotia:1 ccnrrillno grijimjel ~LdaJ~e- Md~ ... :;c: g2lT:1n(:iiu i pQ'lQli!1o . TcI.061 18H37.,

• Rigips majstor, p9tkrovlj;aj p.re'32~e~ spu'leni 1l1Illf{)n. Tel. 1}61 813

pO k ~1 tit! , CUlOIO¢I'Ii1 a....eo!a

Kredllje ¥UnB odlUku, PDV]erl~ je na bDijma.

PRI.VATNA NTIRNISTICKA ORDINACIIA Dr. AvdiillBasic

U ulici A B. Simica 23 Tel.: 660-635,716-200

Nudivam:

-kornpletan internisticki

pregled

-laboratorijska diiagnostika

-ultrazvucna diiagnostika

-kucne posjete

-holter EKG

PDuka:

Proti, o,og ~eleoja SIr'aIlke ",ogu i~.,iti png~r 0'0"' sudu u roku otl8 da, na od da na prl]e"" ISlog.

PrillOVlJr " pod)losl u dovo~"o", bIOi" pnmjeraka za sud i strnnlw.

,prig~r .. rjelMje ° ~Mnru ne 1.uSIO,lj.IOk ~.snog POSlupka. ali oolale ",miren", Ua!ioca I""!'"i' tlo izvr!oo,~ rl,!enl" 0 ;",,!,nl"', ",im .1«1 zakn"om nii' drug.Cii, O~'"~'"O.

Sudiia:

RaomilaD,pC

aOSNA I H ERCfGOlllNA FEOERAGIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO

QPtIN.SKI SUD U SARIIJEVU

IBlOi' 65 0 lp 071 B~ 1 I19lp

S,raj,,", 17.03.2011. god'",

U pCi"skl sud " S"'i'''', sud;i' Radm;l. B'iit. " pra,"oi ,I"," 1I,;loe, iZVoleni' INTESA SANP AOLO 8ANKA 81H SARAJEVO, protlv ;'''',","a EM I, NENS d.o.o. S""I"o"1. DObli"I'lI<e 'bol"ioe broilS, radll".senla. tlana 17. 00. Z~l1.ioolin.liJana ~8. sl" 3. lako", n p,miooom pos1upku F 81H, a U vtli saClanom 21. Zak.ons. 0 i!Volnom postupku F BiH,

OBJAVLJUJE

d~ Ie 'a.1 rotllla,da.1' 23. 01. 2009 (fOdir>e, ,,""10

RJESENJE 0 IZVRSENJU

Sud od~"i' IKBdJol,"" IZYol<!njo, a "' osnovu mi'"i'" brol AF m55Z1 S .d 26. II. 200S. godi"e, ,radi ".plale """ta."O<) ~Irafi,anja u ,u,upnom ~"OSU od 17 .56S,83 KM uz ,akon'll<."\el"u kamatu ~Wi od 31. 12. 200S. goolne (kao dan, dospiiota ml'"ie'l do lsplata, kan ; lznos od S, ~O KM no ;m, jro!~,s prOleSIiI mj,"iee.

Tm!ko,1 uazoea IMle"I' od~ulu" od 535.00 KM.

Izv~'"i' ce so provesu poptsom, pmclenom. zapli'oOll1 iprod'iom pOlaeloih stvari iZY",nik, EM INENS 0.0.0. S'''i''o, "ji se ",13,. " miostu niegO'l.g $i~dj$t' u "I. DoMniske hnlnlca bre] 13, Sa ra I,," I n,mlrenlem I,,'ioe, ilV,rt;enjil iz imosa dotbivBnog llHldajl1m i prenosorn novCanoQl lznosa n.a traOSa!«:ij.IJ raCun tr;l~'"" ~rs,nj, lntesa San~.010 6an" d.o. '6iH (,.nrii nali, UPllb an ka d.d. Sara~), broi raluna 15-,10010000001910, "'" do nam~'"la tra!!I", IraliDca izvrsBni"

JV KANTONALNA BOLNICA ZENICA raspisuje

OGLAS

o potrebi prijerna

I rio lbenl PIon u SI raj m, H~ mill je Ce met IIC1i lit, 51 ,

Chbl'Wlu: lel.1'u' .. ~!7 (331618 005 ~[IUnI, lel.1! I: ~. 387 (32) 551.10. 5051 "11,55141"

1. Doktor medicine speciialisra:

• anesteziolog 2 izvrsioca na odredeno vriieme 1 godina

• urgentne medicine 2 izvrsioca 03 cdredeno vriieme 1 godina

• parolog I izvrsilac DB cdredeno vriieme 1 gcdina

Pored opt/ill uslooa predvide",-" eakonom, Rl1l1didmi treb« da iJplWjavaj" stijeJde posebne uslooe:

• polozen specijalistieki ispit iz odgovaraiuce osnovue speciializaciie urvrdene Pravilni-

kom 0 specijalizaciii zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika

• uvjerenje 0 zavrsenorn Med. fakultetu

• uviereaie 0 polozenom strucnom ispiru

• aktivno poznavanie stranog iezika

Pniaoe sa dokl1ziml1 0 isp""java>lju vsloua Qglasa dostaoui rm adresu: Kantoualna bolnica Zenica, Crlwice 67, sa nllZ'nllko", "p,i,jIl'V1J na oglas".

Og/a, vltaje O/VQre" do popune

N-'POlP"'!e i '''eblagovreme''c prijave se ,wi« tI'Mi u razmatranje.

52 _"'.mot".',iO>:20lI. Dnevni avaz

oglasi

U PROOAJI JE NOVI BROJ MAGAZINA

- - - -- - - - - - -

EttERGOINFI1RMACIO NA TrIlAPIJA 'EUMINI$EBOl KO'D "P.ODIVLJAlDG,"i:IRANA Z:EWCU I o VArtAESTERCU

1 0 UllOGA ZAho TREBA pmREYITU

UEltOVITEGUIVE:

.. IIDml!uha" - inaJtrafeniU 'pdrodnl ellkslrusriletul

MOt BIOENERGIJE kOD KAMENCA U BUBR:EZIMA. NEPLODNOSTI" NEP·DIIREfN:IH I!lIiIMI"~~.

DUUDV" TIJEU. BOl£Sn r===vC-~

IUtME. RAUDDJI{E.~

lUfMA APOIEKA BIUHI PHEPARln - GARANTI I SIGURNI UJEKOVI ZA HEPATITIS, I CIRozn JEI,REI

PQSEBAN PRILDG:

Mali prirucnik za

I svako dornac;nscvo Kako sezastititi ad zracenja?

KOLOIDJIASRE8RNA. VOO.A UltTA I~ACA" OD: ZLOGEstE REUCO B'AKlERIJEI

NOVIFEWTON: TURSKA :MAGIJ.A

TAJN" IZOLfOA ZIJAOA SIPOVII!A:

SPOR,TSKI rMNEK£NDNEVNOPIJEPET UIARA VoOE

BOSNA I HERCEGOVINA

FE O.E RACIJ A 80SN EI HER CEGOVINE KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUO U SARAJEVU

Bro]: 65 0 Mals 12.3979 10 Mals Sarajevo, 16. 03. 2011. godine

OPCINSKI SUO U SARAJEVU, sudija Tatjana Am~ povie, u pravnol stvari tazloea JP ELEKTROPRIVREOA BiHi • .ElEKTROOISTRIBUCIJA· SARAJEVO, ul, Zmaja od Bosne bro] 49, protlv Men09. KROJACKA RADNJA VL. MIRSAD Dl:ULBI.C 12 SARAJEVA ul, Basarina cikma 21, radl duga, v.sp, 190,90 KM, na osnovu clana 348. stav 3. Za kon a 0 parnicno m p ostu pku (. SI. novine FBiH" br, 53/03, 73/05 i 19/06), eb javljuje

PRESUDU

zbogpropuslanja

Tuzeni KROJACKA RAONJ·A VL MIRSAO DZU LBIC dutan je tunccu JP ELEKTROPRIVREDA 81Hi - .ELEKTROOISTRI8UCIJA" SARAJEVOispiatiti dug za tsporucenu j utrosenuelek\ricnu energjiu od 190,90 KM sa pri pada j u tim zakonskl m kam atam ash oo n 0 Z a· ko nu 0 visin i sic pe zatezn e ka male nail n os ad 190,90 KM pccev cd 26. 01. 2009. godine do isp late u z nakn adu 1mskova pam i c n og po stupka u lznosu ad 14,31 KM sve u roku od 15 dana pad prijetn j om i,v rSenj a.

OGLAS

Sudija Tatlana Arapovic

OPCINSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tat jan a Ampovi C, u pravno j stvari tu tiocaJ P E LE KTR 0- PRIVREOA BIH • .ElEKTROOISTRIBUCIJA· SARAJEVO, ul. Zma]a od Bosne bro] 49, protlv luzen09. KROJACKA RADNJA VL. MIRSAD Dt:ULBICIZ SARAJEVA, ul, Basarina cikma 21, radi duga, v.sp, 190,90 KM, dana 16. 03 .. 2011. godine, donio je

Pouka 0 pravnom lijeku;

Protlv ove presude le nopustena 2alba KAN· TONALNI. SUO U SARAJEVU sudu u saralevu, u roku od 30 d~ana oc dana dostavtianja prliaplsa ponude. Zalba se pednosl ovorn sudu u dovotlnorn brolu prtrnleraka za Sud i protlvnu stranku.

.... '1 1 , U iii

".1'1 il III II I ~III

1111 •• 111 "I I ... ~

~.. ~IIIUIIII ' .ft •• , ......

• ItA ~.._,\" .. ~ ... "'Ul I;li w~I"riIII"M .. rIIII'II.~I.t-'Io.lIf'11!.iIi "",II ,tlfF!l(lfill"'"'''- ...... I"f1Vi" • ..i7I!~.

N" _ ClIJI,.Q " ~ P"'P"""" ! ~ .-II ~ .. ~ ......... F"'*"""'to BIIf", !:nI "/10J g u okkU.I ... ~ " ~ pr...sa.- __ I __ • ~p"~rebk.Iro 1

~ ftCIVlo'Ie r~ Bi.H".tIr 21111)5, !!3~I I 7M19J. ~. ~ I)!IWIIUef.I ij F~BoII16I~I!IOj.~

r ''''''''OM 1'« .....

~u. ... ·ul<J!l.

"lICA"'D.D., SARAJEVO

UI, OZemala. BijediCa br, 160 'Podttdn caP:oJ n lea

nl5pisuje

OGL,AS

zaprijem novih uposlenlka

sljedeCih zanimanja:

1.. M.ljsl(lf. u ~ rIonl u pILllnl(s"rol4nim l$kust:v:om) - I IZ'rffilX

1. PomoCn u cW10nl u pllanl [poiftIIM.SSS meqlskogusmJerenJa) ·11zvffioc

/..W1mo iii pI1)aY1J doslavllf deU1lnublograflJu sa podacltM 0 radl'lom tsIwstYu. ld llaZeN mrima.nJa I obavezno navesti redO broJ posla :ra .koJI se la.viJale'·~ podadmao prebtvaltilll IIIooWJ '~etcloruma.

Prija~e' stalipo.itom.pa adresu:

bc.a d.d. Saraje!o'O, Podruinka rolnlGa PodcIt~la bb, 112:70 iFolnlca

O&las ostajeotvDfen 8(osam) dana od danaobJl1ve

OCEKIVANI JACK POT ZA 26. KOLO LOTO-a GARANTOVANI JACK POT ZA 26. KOLD JOKER-a

140.000,00 KM 50.000,00 KM

DOBITNAKOM BINACIJA 25. KOLA LOTO-a:

U 25, KOLU UPLAtENO JE ., ••• , •• U KU PHI NA~RADN_I FO N D l E 50% •

PRIVREMENIIZVJESTAJ 25. KOLA LOTO~a 00 26.03.2011.godine

• •• "aO.065,20 KM

• •• ,40;0<32,60 KM

FOND OVI DOBI1AKA:

FOND ZA DODITAM PRVE VRS1E 25% (lD,008.10 + J,P, m.349,8D)

FOND ZA DODITAK DRUGE VRSTE m~ .. . , , , .

FOND ZA DODITAK TREtE VRSTE 20% ••

FOND ZA DODITAK CETVRTE VRnE 40%

BRDl aDErTAKA IllNOSI OOBITAKA SA; POGOMKII DOBITJ!:KA; NE'MA

SA 5 POD 0 OIl:KA DO BrTMA' 16

SA 4 POGOTKA DOBITAKA: 389

SA3 POGOTKA OOBITAKA: 5.173

· .. 126.357,90 KM • •• , .6.004,90 KM , •• , ••• , .8.006,50' KM ... ,16.013,00 KM

,lA~KPOT Sf PRENOS I U HARm NO KO LO . ,:115,30 KM ••• , •• ,20,60 KM

... , , , .. , , .. " , .. , , .. " , .. , ,UD~

LUTRlJA 01". SItRAJE\lO 27m201tg1lcl

U11.lO)lUl'I'I.A&",,,, ...••.• ,.,., .~"m;o", uldlPt.l1 oN"'G.~.tJ.CIt,1l F(I"JO JE 5~ .,.,., , ••• ,.,.,., A2.5a9AO t:.M FO<fllAOOOITI>I(_>llSTEUI'1l.6ol1.<l+ J1,g,a2O) 1011=001

FOt.'D lA ooalTAJ( 1lR.OOE. VRsn;; ].~ ••• 6.saa,5(lKM

fOmI ZA OOBiT'~ TRICE ""Sf! ~ , , 1,51 1,l1li ~~

j:(INCZAOOBliAJi; C~l£\iFlSTE 4~ .,.,.,.,.,.,. ,1"i',03S,!i(l1( ...

BROJ OOBITAKA IIINOSI 0081T AKA

ti PIJGIJIJJIKA ,00BITAt:A: N'EMA JACK FUT SE PA~U W!RE1lOO Kft(] -4 PDGOTKA DOSrrAKA:: B'l9

_, .12.00KM

IAIlNJIIlAH ~AI'lATE OOiI~AKA IA za KOW WIO·, J[ 26"04 .2Dl1.GOO.

:5 P{)IiOMKA OOBITAJo:It: 1Q _. _ . _ _ .. ;3~,20I('" :l P{lGOTKA DDBITAKA:: 8.21B __ _ .. ~,mlC'"

G~ERAl~1 OIRO.TOR mHEIll PASUKA~ s.t,

S MS PORU KE 2JI LOTO IGRU IGRAC·G OST SLAll D D SRIJEOE 00 urQRKA NA SLIJ EDE~E HROJ EVE TELEfO NA: 8H TELECQM" 0911412·602. HI EROHEI: 0631 i8·812· eli.no poruk. MO KM + PDV

mAe ~A SHEW lUTRIJE DIH I PROVJ£M D08lTAKA NA WWW,lUlRlJAHIH 8A

ROK ZA PRiGOVORE 4. DANA DD PR~GG IDU~EG DANA PO 08JAVUIVANJU PRIVREMENDG IZVJE~TAJA

OGLAS

OPCINSKI SUD U MOSTARU Bra i: 07 58 Mal 908986 05 Mal Datum: 01, 02. 2011. godiue

OPCINSKI SUD U MOSTARU, mucni suradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj stvari ruzioca HI D.O.O. MosmT, protiv luzenog Antoni]e J.sit, Splitska 70, iz Mostara, radi duga, v.sp, 385,27 KM, dana OJ. 02. 2011. god i ne, do nioje:

PRESUDU

" zbog prcpustanja -

Usvaia se tufbeni zahtjev koji glasi: Obavezuie se tuzeni da za dug utroska ,Zl1 neplacene racune plati tuzitelju 1)3 i me dug. izncs od 385,27 KM Sa visinorn zakonske zatezne kamate po Zakonu 0 zaieznoi zakonskoj kamati i to:

- na iznos ad 97,94 KM poeev ad 23. OS. 2005. god in e pa do isplate,

- na iznos od 172,69 KM pocev od 19. 06" 200S. godine pa do isplate,

- na iznos od 113,76 KM pocev od 22. 07" 2005. godine pa do isplare,

- na iznos od 0,44 KM poeev od 2J. 08. 2005. gcdine pa do isplate,

. na iznos od 0,44 KM pocev od 22. 02. 2005. gcdine pa do isplate,

1I\~1I.I1!AN NAPlJ\ IE OOBIIAKA 11\ za KOLO J(Il(EFIA JE 2O.a4.2GII.GOD.

PRIVREMENIIZVJEST AJ 25, KOLA JOKEHA OD 26.03.2011,godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA:

II:

..

- - - -

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA: 3 9 3 7 4 0

U25. KOLU UPLACENO JE " . . .. '" .,... • "," .9.272,00 KM

NAGRADNIFOND JE 50% .. , , , , 4,636,00 KM

FONDZA D081JAK P·RVEVRSTE (927,20 + J.p" 18.598,70) ,.,. _ .. _." .•. , .. "... ,.1Q.525,QO KM

FOND ZA OSlALE 008ITKE .. _ .J.70B,HO KM

"

6 BROJ EVA OOBITAKA: 5 BROJEVA DOBITAKA: 4 BROJA DOBITAKA:

3· B ROJA OOBITA~A:

2 BROJA DOBlTAKA:

1 BROJ 'DOBITAKA:

saQJ DOBIIA!IA IIZ!lQSl DOBIJAI\A

NEMA JACK POT SE P RENOSI U NAREON 0 KOL 0

1 .. , , , ,., , .....• , .. 1.000,00 KM

1 , ,.,., , ,." ".", ".,., ".266,90.KM

17 . _, .• , , •.• , ." .•.•.• ,.,.,................ .2,3,50KM

149 , ..•. ,., ,., ....•. , , ....•. , ....•........ ,. ,2,.70KM

1.641 , ,., " , , "., ". ,1,OO:KM

UlTRIJA BIH, SARAJEVG 27,03.2Ull.goo.

"11. KOlU~"OJ! NA\i~lrorm~, ...

KQ ",C~ IZ'lJ ESr.lJ :S.~OlJ\. JQKERAOD 19.o:kZU1I.,INI'",

I4A OSNO\IU PIIJIIREt.lEIWG INJESTIoJA 11AI'ISNlKA OOOIlllVAItiM I NEUSIlII\IANIM ~IGOI'tlRIMA l U T R I JAB IH OB.lAVlJUJE KOHACAN IMcSr.lJ 11\ 23. KOlO JOKEIIA OSNOVAIJIH I NOOSIIIIVAN!Il pmGlMlRA WIJE SlLO

,.".,., , .... 9.6S',ao'M ~ZAooerr",_;RSTE {9Ei8.lhklU4i1,<O) ","300,00 ...

,., •••• , •• , •••• A~(I,.~t(M fl)N1l2AlJStPlJEIJ08.liKE., ,., ,., , •••••.• " ••• ,lIl7;2AiIH(1~

s BRij.£lJIL OOI!iTAKA: ~tlEMIL .w::t< mr S~ PREN05lI LJ NARHIHO tt:QlI}

50 e1ROJEVA p(lBrTAKA; I . ••. 1.000,(10 KM,

11 eROJA OOB:iT~I(A: .:Ii., ,.,.,.,.,.,.,., , •.• ,. ,'IJI,BO'KM

B ROJ DGBITAKA lUNGS I D081T AKA

~fNtOJA DOBITIIKk IS _. _. _. _4g,.:WIOd

21!1ROJA OOBITAKk 190 . _ .4,;ro 1( ....

il!l8OJ OOerrAKk. ]63, •• ,., _,., ••••. ,., ••••. ,., •• 1,0(1-10'"

LUTRIJA BiH SARAJEVO 27.03.2011.godine

B osna I H Blcegovina

Fe~elilcija sesne i Helcegovi ne Tuzl,Mki Kanton

ope I NSKI SU D U TUZU Bloj: 32. 0 Ps G2.6950 ()9 Ps Iuzla, 28.01. 2011. go~in8

MILAC: .TEXllL·O· d,o.o, 6;i,lji", ul, ~"'n,"ill iunak, bI, 10 '''IUp," po Karat>dlt Kerim" ,"""kaIU I, 1"110,

lulE~I: .KoSlor enmerc' dn.o, T"tI" Trini ,.nl\1r .Si""j,~· 001,,,," .bjokal br, 2, raIIl: Dug' V.p" 6.~22.5{] KM

U Skladu S eiancm 34 S. Slav 3. do 7. ZikOO; o pamlenom po.llIpku Qpci",~ sudu Tu~i

OBJAVLJUJE

OOSlavll'"i.IU!il. m!ioc,; .TEXTII,.D· d.o.o, 8ii,lli"' "L N.zn.ni~ i.na~, be. 10 zastupan po Kal,bdit Kenm" .dvOk'lu ;z T",lo, pmlivlurenog .Kasror kam,re' dnc, T",I., TrIIli "mar .Sjeoiak" suttlen o~j.e';1 ~I. 2, tailj ~u(Ja V5p. 5.322,50 KM. Dall' 12, 02. 2009. godtno luliLa, J. ovem sod" putem punom<>fnil<1l ~dnio tufnu, prolivloleooD, radi napla", dugau irno· SIl 00 0,322,50 11M.

U lullli lu'lIfJO na .. di da i' no "snoVU KupoplMaloog "go.,ra br. 13(111)5 od 20.12, 2005.lI'lillno tu!il'~ llIlenilw i.poruCI",," robu po ni!' 'n",cIon'l ol,prM1ni,LPtllem roll, pOM<llo "olim potpi,om ovl"",.i "d.ik luienog, UlIOvOmi rok pl,cani' j' bio 60 d,na, !MI dena poloma roil,.

'K,ko lu!.nl n ii' ~mln' "'"i' Ob,V.,. prema tuliOGU 10 ie tutilac p"M lotio da sud donese prasudu koiom ,ce Obaye:Ziilli Iu!onog' "' plileanic d"~' " ~."'u od 6.a22,SO KM, sa ,,""nskom zatemom kamal.m ~lev od 23. 0:2. 2ntl6. goaln. pa do konatn. isplat, """ i d. m" .,~"""d; ko'Ioov, I1'miC"il1l PO'lupka sv. " roku on 30 <l'"' ad dana dooo!,nla presud,. 'Dali' lulil", predlalll <Ia ",d pc.lupl po Clan. 182. stav 1. Z,· 100 .. 0 parnknom ~'lUpku I denese presueu wog proP"!!>oja """I"'" Mtfli ne ~OSIa,i piSrTW11i O<Igovo< ". wlilu u "'ko· nskomroku,

K'O.NA~A:NlllVJEifAJ 2l3. II:(JLA LOlO-A' 00 1 !U]J,201. l_lIMlfil!:

'" OSNOVU PRIIIR<MINOO ''''J~SrPoJ" IlAPlSNIKA 0 OS~V'NlM I N'OSIlllV".M PRIGI)V(lRlPM ,U T R I J A a, H OEIJAVl.JIIJ( 'OIlACA" III'.A:STI'J IA ZO. ~lO lOIO·,

05l'0V""'" I ",OSNO\IANIH PRloO\l()RAtruE ~I\~

kao i naknaditi mu troskove postupka u visini iznosa od 1J4,00 KM, sve u rcku od 15 dana ..

Str ucn i suradn ik Pa v J e ern ogorac

Pouka 0 pravuom Jijeku:

Protiv ove presude niie dopusrena wlba, ali ruzeni mote pcdnijeti prijedlog za POVr.H u priiasnjestanie (clan 183 .• tav 1. ZPP-a). Napnmena: Presuda ima smairari pravosnaznom 15 dana nakon dana objavljivanja.

;Poma sa !ul,ni da dDSI.1'i pi,m'.i odgrwor!P' !ulbu " 10k" !MI 30 dana ra~unaluti OIl dana ",ijem' rwo9 dOpi5a "' ",pome"~ da pisml!!fli: DcgGvor na tu:t:bu mora bib rammljiv i mom $[1- dr:!,vali "eo no §IO I_ pOllebno na bl S. PO "i,mu, moglo po,srupili, , posebno o,""",nje. suoa broj p"dmfta, pun",<i/i anresu za PI'''' I",. pro", .. prlgrwo", d.cidM IzI'~nleni'. da lise M:bel1i .zah!je~ p-ri'zn~i:e iii osporava, u karn slutaju~ je POit,tK1o oavosU rallog' ,hog lID~h sa i,!i osporava I tlnien"e f1a kO~rna se navodt ~a$ni ... aiu_ Plsmeni oogov-or ~ lU!Zbu mora b~1 pD!pisan od seana oogo""[J{)g loa rn "Ioonsloog 'astup"l- 1<3. Odn05"0 ovl.llleno~ punomocnika_ U~~lIk~ u navede"~m 10m Iu!.nl no oosl,,1 pi,"","1 oOgIl,or na lulb" ,"oruli ,c, /,Ioon~m pmplsane pOs~edice ,b~g pro~u!lanja navedena OIdoje (dooo!'"i' prestld'.,bog propustonia).

'Dosl", Iuloo lul.nom srnatra " obi"lienom prol,kom roka od 15 dana od' dana "bi"I~.nl."

SUDUA 5,diia 8rkoviC

BOSNA I HERCE G OVINA FEDE'FIACIJA BDSNE I HEReE GDVIN E KANTON SARAJEVO

OPCINSKI SUO U SAflAJ EVU

Bwj: 09 65 Mals 051980 08 Mals 19.Q1.2011. godine

Optinski sud u Sarajevu, stru(;ni saradnik Emina Burgie, u pravnQj Slvan tul~elja JP Hrvatske relekomuni",cije d.D.D, Mostar • Direkcija .za pOkretnu mre!u, ul. Kneza Blanimira !lb., protiv tul:~nog .lUTE STRANE" d.o.o. Saraievo, ui. Malsala Titobro j 7 .. radi dug a od 2.125,71 KM, van mtistr, donio je dana 1 9 01. 20" godine i n~. osnovu tlan~ 348. stav 3. Zakonao p~rni¢nom posbJ pku FB iH I.S I. n~vi"e :F BiH" broi 53103 - U daljem lekstu ZPP-a)

objavljuje:

PRESUDU

• zllog pro pU~lanla •

Meni je d~tan Mitelju isplatiti imos dug~ od 2.125,71 K M sa prip a dajuti m Vl.k.onskim za~znimkamatama, shodno Zaironu 0 visi ni slc,pe 18181ne kamala i 10

• nalznns od 663,27:KM od 15, 09.2.007, godin~ do ispla1a,

- na znos od 494,69 KM od 15,10.2.007, godine do lsptate,

- na lznos od 94.63 KM ad 15. 11. 2007. gOdine do isptate,

- na iznos od 46,60 KMod 15. 12. 2007. godi ne do isplate,

- na ilnos 0046,60 KMQd 15. 01. 2008. godine do ispl,te,

- na i;:nos od: 46,BO KM od: 15. 02. 2008. godine do isplate,

- na ilnos 00 46.80 KMod 1 5. 03. 2008. g odi ne do isplJte,

- na iw!JS od 685,9'2 KM ad 15, 04.2008 gQdine do isplate,

uz ",(kn~du trosk_ova postlrpkil u i,no.u od 127,50 KM, sve u roku ad 15 d~na.

Pouka:

ProUv ove pre $ ud e nije do p"~tena !alb a, ali tufe nl mole podnijeli prijedlog za povrat pamice u prija~nje stanje"

Obal'i~t.lVa se tuleni da se dostava ovog pismena sma· tra obavljen~m U roku od 1 5 dana od ~ana objavljiYanja U dn evnim nO'linama ,FBi H ,i na ogl8snoj Iilbli suda.

STRUCNI SARADNI K Emina Burgie

BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE

I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON

OPCINSKI SUD U MOSTARU

Broj: 58 0 Mal 039579 07 Mal Mostar, 03. 02.201 L godi.ne

OGLAS

OPCINSKI SUD MOST AR, po strucnom saradniku Milanu Risticu, rje'avajuCi u pro avnoj slvari lulildja. HT d.n,a. Mosfllr - Direkcija ZII pokrel!lu mreiu, uJ. K. Branimjrn bb", zastupan po zz direk ~oru, protiv (Uzenog NediJjko Tomas ul. Vukovarska br, I, Moslar, cadi ispJare duga, vsp. 230,50 KM, van rociSt" dana 16. I J. 2010 god. doni oje sljedecu,

PRESUDU

(zbog propusmnja)

Du.zan je l"U.lcni isplaliri [uzitelju iznas glavnog d u ga za ko ri~ lell je mo bi rei us,1 uga u v;sin i od 230,50 KM, uz zakOD ske z.t"zoe ka-

mate koje teku

na izaos od 0,29 KM pocev od 16, 02. 2001, godine pa do isplalc

IIll iz()osod 142,.48 KM pol'ev od 16. 03" 200 I. gdi ne pa do ispla Ie

na iznos od 38,79 K M pac.:v od 16. 04., 2001. go d ioe pa do ispJ a!e

na iZllos ad 48,94 KM po('<:vod 16" 05" 200!. go din e pa do ispl.te

te rnu lIadoklladiri Iroskove pam il'nog po,tupka u iZI)OiU od 117,50 KM, sve u foku od 30 dan •.

POUKA 0 PRA VNOM LIjEKU:

Proriv ave presude zalba nije dopO$lena, aLi fUZel)i maze podnijeli prijedlog za povral U predasnje s!anje, u sldadu sa ndredbama ZPP-a F BiH cl. 183.

S lTucn i .oradn i k Miola.n Rislit

N APOMEN A: Dostava Se sma!ra obavljenom prolekom roka ad 15 dana od d.na abjavljivanja (el. 348. SI. 4 ZPP·a F BiH).

RASIM LAPANDIC

Dana 28.3.2011. godine navrsava se 6 tuznih mjeseci otkako nas ie napustio nas volieni

Svakirn danom nam sve vise nedostajes i joil uviiek nemarno rijeei da izrazimo bol i prazninu koju osiecamo nakon tvog odlaska, Imao si veliko srce, dobru dusu i puno ljubavi za sve nas. Zauvijek ces ostati u nasim srcirna, jer voljeni nikad ne urniru. Ponosni smo na sve ilto si bio.

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Tvoji: supruga Emina, sinovi Edin i Amir, kcerka Sefija, snaha Aida, zet Fahir i unucad Inela i Muhamed.

l655-lm:lz

SjECANjE

Danas se navrsavaju dvije godine da s nama, samo fizieki, niie nasa draga

SEVALA BELA FETAHOVIC

28.3.2009 . 28.3.2011.

IN MEMORIAM

Dana 28. 3. 2011. godine na vrsa va se dvanaes I godina kako je na ah irer preselila nasa draga

SUADA ZULIC, rod. ALAGIC

iz Sanskog MOSla

V rijerne prolazi, ali sjecanje na tvoj lik, tvoiu plernenitost i dobrotu ostaju vjecno u srcirna tvojih najmilijih, Neka ti Allah dt.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet.

Sa ljubavlju i posrovaniem,

Tvoji najmiliji: suprug Mehmed, sin Faruk, kcerke Azra i Nejra, snaha Semina, zet Hafid, unuci Karim i Tarik i unuka Suada ..

U nasim srcima i siecanju zivis zauvijek.

Sesrra Dzemila, sestricne Ismeta i Nerrna sa porodicom

SJECAN]E

Danas se navrsava 40 dana kako nas ie napustio nas zet

Dipl. ing. RANKO STOJKANOVIC

S postovanjem

J asa sa po rodicom i Seka

Dana 28. 1lI 20 I J_ navrsava se 7 dana kako ie preselio na ahiret nas volieni

IRFAN (EMINA) RONDIC

Zivot nestaie u trenu, ali sjecanje ostaie. Bol niie u suzama, ni u rijecima, bol je u srcu gdje Ce;; zauvijek ostati,

Tvoji najrniliji: OIl1C Emin, rnajka Serifa, sin Irhad, k6 Emina, sestra Dzenita, zet Emir i sestric Tarik,

Tevhid ce se prouciti u pcnedjeljak u 16.00 sati, ul. Orona t.. br, 25.

HADZIC - SOKOLOVIC HIKMETA

28.3. 2006 ·28. 3. 2011.

Rijeci ne mcgu opisati bol i prazninu koiu osiecamo, jer te vise nema rnedu nama. Tvoj dragi Iik nam daie snagu i gaiimo Ijubav koiom si nas u~ila.

Draga nasa, uzivai u Allahovim i dzennetskim liepotama.

Tvoja cerka Teufida, unuk Vahidin i Abduselarn, snaha Dulijana i praunuka Merjema 366)·1"~

SJECANJE na nase roditelje

AZIZA KRALJIC, rod. GRANOV 28.3.2003 - 24. 10.2011.

AUJA KRALJIC 24. 10. 1991 - 24. 10. 2011.

Vasa do brota i plemeni tOS 1 zauvi j ek ce os 13 ri u nasirn srcirna, Neka varn dragi Allah dz.s. podari Iiiepi Dzennet.

Sa liubavliu i postovaniem,

Porodica

ZEMA BASIC, rod. BJELAK

Dana 28. 3. 2011, navrsava se 6 mjeseci otkako je ria ahiret preselila nasa draga majka, supruga, uana, punica, svekrva

D raga nasa,

V ri ieme prolazi. ..

Godi fl e, a tuga i bol osta ju .L5 ti kao i tog dana kada si preseli Ia. Teske ie naci ,ij.ti do se opiSe koliko nom nedosrajes,

Tvcia plemenitost, dubrota, eabur, Ijubav kcjom si r.!,::J5 obaeipala bit ce i nama putokaz U zivotu. V jecno cel bi ri u n.lim s rcima i dovama,

N eka dragi Allah cli. s_ tvej oj dob roj du~j po dari 1 ij epi Dzenl1et i vj ecni rahmet.

Harma dova i tevhid (muski i zenski) ce biti proucen u ponedieliak (28. 3, 2011.) posliie aksam namaza u Lubinoi dZamiji no Vramiku,

Bl-Fatiha -

Porcdica, suprug Hamdija sa diecom

28.3.2005·28.3.2011.

Danas, 28. marta 2011. navrsava se sest tuznih mjeseci cd kada nisi sa nam a

HAS META • MIRSADA KRDZALIC, rod.

MURTEZANOVIC

Ozaloscena porodica

3:S75-1nd!!

Dana 28. 3. 2011. godine navrsava se sest ruznih rnjeseci od srnrti nase drage rnajke, nane, pranane, punice, svekrve

MELKEATIC

Svaka pomisao da nisi tu sa nama, budi suzu U oku j tugu u srcu, Ne moze se ri jeCi rna is kaza ti b 01 i ruga Teske se naviknuti na zivot bez te~e, jer vise nista nije ism kao priie. Zivot nesrane u trenu, a sjecanje ostai e za uvi j ek. S j ecan j e na tebe ostaje sve dok zive cui koji te vole.

Tvoia kcerka Zernka, kcerka Munira, sin Hajrudin sa svoiim porcdicama

Porodica

Sa ljubavlju i posrovanjem cuvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik.

Dana 28.3.2011. navrsava se godina dana od kada ie preselila na ahiret nasa draga

SJECANJE

Dana 28. 3. 20 II. tl avrsava se pet tu I:tli.h go dina 0 d smrti naseg su pruga, cca, dede i pun ca

BECIR . BECA D1D1K

Postoji ljubav koju srnrt ne prekida i b 01 koj a je s vakim danom s ve veea.

Hvala ti za sve sretne dane provedene s roborn,

N eka ti Allah dH. podari Ii j ep i Dzennet i viecni rahmet.

AISA (HUSEIN-bega) ZEJNILAGIC, rod. BOROGOVAC

iz Zvornika

Dana 28. 3, 20 )1. go dine 11 a vrseva se 6 mjesec i o tkako je presel i 13 n a ahiret nasa draga

BEHARA (MEHO) TABAKOVIC

Td,ko je U'3liti 1I; tjeh u, bol i tugu Z<l svak i dan bez te be.

Drage mama" hvala ti za svu ljubav, dobrod usn 0"' i plemen i 1 0'[ koi u si n am pruzala. Nedostaies nam rnnogo, ali tvoja [skrencst, dobrota i plemenitost uviiek ce Zivjeli u nasim srcima i biri dio nai IjepSih uspomena,

Neb ti AU. b dB. pod ar i liiepi Dzennet i "iecn; rah met.

Tvcj i: kcerke Sen i ia i AI rna) zet Hamed] un uci Ha run i Arnar 191-180.

4105--ltt

Dana 28.3.2011. navrsava se pet godina od preseljenja na ahiret nase drage majke, supruge, nane, punice i svekrve

FATIME (ALIjE) ZECEVIC, rod. SKOKIC

Godine prclaze, a ruga i bol osta]u, Ponosni smo sto srno te imali, a tuzni sto smo te izgubili, S Ijubavlju cuvamo uspomenu na tvoj plerneniti Iik.

Neka ti Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet,

Tvoji: sup rug Fuad, sinovi .Mirsad.i Vedad, kcerke Mirsada i Suada, unueadi Suarna, Damir, Elma, Zana i Leila, snahe Suzana, Dzenana, Merima i zet Mirsad.

4L56-h~

Dana 28. 3.2011. navrsava se sest godina ad srnrti nase drage majke

SAHE (MURATA) DURIC, rod. SADIKOVIC

iz Vlasenice

rodena 20. 2. 1926. godine

preselila na ahiret 28. 3. 2005. gcdine Drags maiko, neka ti AIJah di.s. podari Iijepi Dzennet.

Tvoji: sinovi Salim i Ramiz, unuci Muhamed i Nerrnin

S vieenim ponosom i tugom,

supruga Fatima, kcerke Sanela, Aida i Edita sa svojirn porod icarna,

4]99-][[

SJECANJE

DENIJAL GREDELJ

S postovanjem,

ani koii ce te uvijek spominjati i rado re se siecati,

Seka, Sefer, Denis sa porodicom i raja iz grila "Deni" sa Koseva

EKREM (HAJDAR) COLIC

Dana 29. 3. 2011. navrsava se 40 tuznih dan. od kada je p reselio na ahirer nas dragi ba bu ka i sup rug

Najljepsi dar od Allaha dz.s. koji smo mogli dobiti bio si TI, nas dragi babuka.

Moliruo Allah. dz.s. da ti podari lij ep i Dzen net i vjecn i ra hrn et,

Tvoii: supruga Amira, sin Ervan, kcer ka Irvana sa porcdico m.

Tevhid Ce se proueiti u Begovoj dzamiji u utorak, 29. 3. zen. u 17.00 sati,

4L69-111

Esad Avdic sa porodicom

Dobri priiatelii se nikada ne mogu zaboraviti,

SJECAN]E

DENIJAL GREDELJ

416S-ln

Dana 28. 3. 20 II. godine navrsava se 40 dan. od presel j en ja na ahire t naseg dragog

MUAMERA (MIRALEMA) BECIROVICA

Ne postoji zaborav, ne postoji utjeha, ali posroji nesto 'to u nama nikada umri j eti nece, a to ie li u bay i sve veta bol i tuga zbog Tvcg preranog

odlaska.· .

Neka je vjecni rahrnet tvojoj dusi,

Tvoji: sin Faruk, supruga Naida, majka Nevresa i otac

Miralem l61·h,

ad: Orner. Kujovica, Hasiie Dzaferagic, Mevlide· Lide Isanovic, Amire Safic sa porodicarna

POSLJEDN]I SELAM

dragom suri, zetu i tetku

EKREMU MUFTICU

POSLJEDNJI POZDRAV nasern

SEBI - HADZU: IZUDIN

Sa toborn smo zasadili zadnie sadnice II olimpijskirn krugovirna na Bjelasnici, Nieguiuci sadnice, niegovat cemo i pamtiti rvoi lik i djelo.

Tvoji priiatelji iz Pokreta Gorana: Osman Delic, Fadil Avdic, Skaljic Mirsad, Kurtovic Resad, Desanka Adiie, Suada Muminagic, Srnajo Karovic, Desanka Pejanovic, Vitdkic Aida, Branko Brkan, Rimae Zeljka, Ljerka Latal, Zehra Veljovic, Mirsada Cokoja, Luka Bjelica, Adila Hamzic, Suada Karic, Sejfic Mehmed, Mevlida Dautbegovic, Florijan Glavocevic, Ranka Ceneic, Zorlak Bahra i mnogi drugi. N

SJECANJE

Dana 29. 3.2011. gcdine navrsava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahirer na, drag; suprug, ba bo i died

IN MEMORIAM

SLOBODAN DURASOVIC 28. 3.2003 - 28. 3. 20U.

ZAIM DZANANOVIC

Dragi Zaime, babo i di ede, ria V'r~i se 6 In ieseci orkako nisi s naoma.

Pnsutnost u nagirn srcima i mislima nikad njje prestala, niti ce prestati dok smo zivi. Tvoia dobra djeLa, kako prije rake i danas, daju nam smjernice za normalan i posten ~i VOl na koii si nas ri upucivao do zadn j eg dana [vag zi VON n a. ovome svi [etu i d UII ial uk u.

Molimo Allaha dB. da ri podari lijepi Dzennet i viecni rahrner.

Harma dova ce seproucid u UTORAK, 29. 3. 2011. godine poslije podne namaza u d~amiji Preccica.

Ozaloscen!: supruga Nezira, 'in Vehid, kcerke Ai •• , Sen ida i Zurida sa porodicama,n posebno unuk Buco sa suprugom.re ostala mnogobroina familija, kom!ije i prijatelji, m·l"

Tvoi iznenad ni 0 dlazak osta vic> j e vel iki bol u nasi m srci rna, Pones ni SmO n a re be i n ikada re prezali ti n ecemo,

S ljubavlju i tugom Ozaloscena porod; ca

.37:!3Hu

SJECANJE

Danas se navrsava sedam dana orkako niie sa nama nas dragi

HASO (OMERA) ZECIC

iz Prozora

REFIKKULO 2010 - 2011.

Ostat cd voljen, postovan i nikad zaboravlien.

N eka Allah dz.s podari Iii ep i D zen net i vieeni rahmet tvoioi plernenitojdusi.

Sup ruga Saha, dieca Ajka, Fatima, Muharern, Alija, Orner i Sabiha sa porodicama,

S ljubavlju i postovaniern cuvamo uspornenu na tvo] lik i plernenirost,

Namik, Nadiia i Tea

4147-lLl

~l%-ltl

POSLJEDN]I POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 28. 3. 2011. navrsava se tuznih pola go dine od smr-

ti voljencg sup ruga -

POSLJEDNJI POZDRAV IZUDIN • SEBA (MEHO) HADZIC

dragom prijatelju

ARNAUT DZEMALA

Vol j en i, s vaki tren utak p roveden s toborn bio ie ispunien liubavliu, toplinom i srecom,

Kada za v irirno u nasa srca, u vii ek cerno te naci, [er nikada neces 0.; otic; od nas,

Teske j e lraii ri u lj eh u i S uagu za svaki dan bez tebe, Dani prola z ." a siecanja os taj u. U mom srcu vj ecno vol jen i u rnislima nikad zaboravlien.

Tvoia supruga Esrna

Tvoje naidraze: Gordana, Dajana i Dijana

4JISS·],u

4ZlJ.-111

IZUDIN - SEBA HADZIC

IZUDINU - SEBI HADZICU

SJECANJE na n ase drage

SJECANJE

Dan. 28. 3. 20 II. godine navrsava se 40 dan. od preselienja na ahire! MSe drag.

ria nasu dragu rnajku,

nanu i punicu

S puno ljubavi nasem dragom Sebi, kojeg cemo uvij ek nosi ti u srcima.

Druze, h val a Ti za s ve. Tvoji: Skaljic Mirsad

- Sida, Elma, Ammar i

Amina "

Tvoji: Vesna, Dada i Duca 4223-lLl

412J·-111

HATIDZA JUSOVIC 9.11.2009.

SADO JUSOVIC 28.3.2008.

SJECANJE na dragog

SABAHETE

HUSIC - REDZIC

o bavi esta vamo ro db i D U i prijatelje da ee se Tevhid prouciti u ponedjeljak, 28. ~. 2011. sodine u Mejrefu u Celebicima poslije ikindije namaza.

Drago m aj ko, kcerko, suprugo) ses rro, svek rvo, vj ecno 6es ostati u nasim mislima i voljena u nasim srcima.

HASNIjU (MUSA) SALIHAGIC, rod.

CATOVIC

28.3.2009·28.3.2011. v j ecnocemo se sieca ti tvog plemenitog lika, uz liubav i pones "to srno te imali,

T"oja kcerka Taika, UnUka Leila s porodicom, unuk Emir s porodicom i

zet Mali l< - 4 !»).!o,

ISMETA PILAVA

Po dobru vas pam timo, s poS tovan j em sp 0 mi n jem 0 i u srcima zauvijek cuvamo,

Vasi: Bid. i Senad sa porodicom

iz Gorafda 28.3.1995·28.3.2011.

Tuga i bel se ne mjere vrernenom, nego prazninorn koju si ostavio

iza sebe, Sa ponosom te se sjecamo i po dobru parntimo.

41950-11[

Dana 28. 3. 2011. navrsavaiu se dviie godine otkako nisi sa nama

Dana 28. 3. 2011. navrsava se go di na dan a 0 tkako ie na ah iret preselila nasa

vol j ena rnaj ka i nana

Tvoji: Nura, Abida, Adnan, Isrnet i Senad !I'·!'o

Tvcji naimiliji

.365-1mo

Dana 28. 3. 20 1I. na vrsava s e pola go di ne otkako j e preselio n a ahi.re r

Dana 28. 3. 2011. navrliava se !Uzna godisnjica od smui naseg voljenog sup ruga, oca, dede i .sve.kra

SALEM (MUS AN) BASIC

RIZVANA (CAMILA) AJANICA

1937 - 2010.

NURACUCAK,

rod.MERIC

S Ijubavlju i poslovanjem c'Uvamo us.pomenu na leA be.

Molimo Allaha dz.s. da ti po dar; Ii jep; Dien n tt. Tvoji najrniliji

DUSAN (STEVANA)

VIDOVIC Uvijek si u nasi.m mish· rna, tuvat cerno uspomenu n.lebe.

Tvaji najmiliji

Neka Ii drag! Allah dB. podari 1i· jepi Die n net i vj een i cah met tvo j oj plemeni{oj dus;.

Zauvijek Cerna cuva{i uspomenu na {voi vedri i plemeniti Iik.

Tvoja porodica: ,upruga Sem.sa, sinovi Mirsad i Jasmin, unuk Arman i nevje'5{a Dievada

Porodica Basic

4213-][[

4B5-tu

Dnevni avaz _",,,,,,,,_,,,,,57

Dana 28. 3. 2011. nsvrsava se 40 godina ad kada nije sa nama nas dragi tara i suprug

IN MEMORIAM

Dr. MUKDIM TOROMANOVIC

Postoii nesto Ito nikad ne umire, a ro ie Iiubav i siecanie na Tebe.

Po !lOS!), i SmO S10 prj pa da rno Teb i.

Tvoji: Almir, Alma i Mirsada

370-111Z

Dana 28. 3. 2011. navrsava se godina dana ad preselienja nase drage

-(1

'~

:~".

JOZOLEUTAR 28.3.1999 - 28. 3. 2011.

NAFIJE (ADEM) KURSPAHIC

FEDERALN A UPRA VA POLICIJE

Uvijek je II nasirn srcima i rnislirna,

Halma dova ce se prouciti 28. 3.2011. godine u Begovoi dzarniii II 13.20 sari.

"

Ozaloscena porodica

Dana 28. 3. 2011. navrsava se IS godina do srnrti naseg dragog

Dana 28. 3. 2011. navrsavaju se 3 godine od srnrti naseg dragcg

MEHE (SULEJMENA) SILAjDZICA

UZEIR (MUHAMED) HODZIC 28. 3. 2008 - 28. 3.2011.

S ljubavlju koiu smrt ne prekida i tugorn koju vrijerne ne Iijeci, zauvijek ostaies u nasirn srcirna,

I danas rana iednako boli kao i onog dana kada si otisao, ali sjecanje na tvo] lik, dobroru i casna djela nikad ne blijedi,

N eka ti Allah dz.s. podari vj ecni rahm et,

Tvoji najrniliji: supruga Sefika, djeca Amir i Alma, snaha Velida i unuka Mirela,

Tvoii: [asminka, Almir, Ismir, Aida i unucica Ajna

.3516-1Dd~

.36!4-1Ild~

Proslo je sedarn godina ad preselienja na ahiret nase

Danas, 28.3.2011. navrsava se sedarn tuznih dana ad smrti nase drage

ZLATKE SELIMOVIC

H vala ti za S vu I ju b. v; p "io j II i razu m i j evan j e ko j II si nam pruzala. Neka ti dragi Allah di.s. podari lijepi Dzennet i sve dzeunetske Ijepore. Neka je vjeciti rahrnet tvojoj plernenitoj dusi,

RABIjE BASIC, rod. BUREK

Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek ce osrati II nasim srcima,

N eka ti dragi Allah dz.s. podari Ii j ep i Dzen net.

S liubavlju i postovaniern,

keerka Behka, unuka Amra, unuk Muhamed, zet Edib, pra u nuke N ej ra, Lei la, Lari S" i pra un uk H aris,

S ljubavlju i postovanjern,

kcerke Fatima i Behija, sin Nijaz, zet Hasan, snaha [asna, unuead Nejrs, Larnija, Ajla, Lalla, Aida, Azra, Harun i tvoj Dine

Tevhid ce se proueiti dan as u Alipasino] dl':amiji u 17.00 sari,

3W4-1od;:

3693-1od;:

SJECANJE

Danas, 28. 3. 20 11, navrsava se trinaest godina od srnrti rnuza, oca i dede

POSLJEDNJI POZDRAV

na naseg volienog

nasern dragorn priiatelju, dobrom covjek-u i kolegi

AHMET (CAMILA.) DELIC

SADU JUSOVICA 28.3.2008 - 28. 3. 2011.

IZUDINU HADZICU • SEBI

Vrijerne prola z i, ali ti si jos uvijek IU. Nedostajes za svaki dan, za svako j ueer, dan as i su tra,

Dragi brare,

90dine ida, a tuga i praznina ne prolazi,

Zivis i ±i viet cd u nasim srcima. Z au V ii ek cd os tati nas vol] en i brat, dj ever i am i dl':a.

EI-Faliha

Supruga Rarniza, djeca Aom i Ami,", unucad Taira i Tari k, snaha Elvira

Fadil Avdic sa porodicom

Tvoji: Alija, Elfa, Saida, Arnica i Nedzad

42JJ-lu

4212-][[

POSLJEONJI POZOAAV

NASEM PRIJ ATELJU, VELIKOM AKCIjASU 1 GORANU

IZUDINU HADZICU (SEBl)

Od prijatelia: Nuco, Dzemo, Nijaz, Faruk, Sivi, Nuke, Neso, Mika, Bato, Zoka K., Ivan, Duro, Mujo, Neno, [adranka, Goran K., Radenko, Sejo B., Aziz, Desirnir, Adnan K., Zoka P., Ahmed, Tarzo, Haris T., Raka i svi ucesnici S.O.R.A. iz Sarajeva

42:40-1[{

Obavjestavamo rodbinu, priiatelie, komsiie i poznanike da ce se dana 28. 3. 2011. godine nasoj dragoi

Molimo da joj dragi Allah dz_s. pcdari lijepi Dzennet .. Porodica

POSLJEDNJI SELAM I POZDAAV

ocu naseg kolege Nerrnina

NEDZIB BEGOVIC

Od kolega J edinice za saobracai Sarajevo

4231·1u

POSLJEONJI SELAM

ocu, s vekru j ded i

NEDZIB (MUJO) BEGOVIC

N eka ti dragi Allah dzJL podari Ii j ep i Dzennet i viecn i rahmet.

Tvoji: sin Zufer, snaha Alija, unuka Minda

4Z4I7-1Lt

SJECANJE

SEMRACESIR

N eka ri Allah d:ts. podari Ii j ep i Dzennet.

Urna Darija, Indira i Arner

EMIR SEUMOVIC

I dal i e v lada veli ka tuga i nevjerica i ios uvijek ne mcgu da se naviknem, Sreca da ima toli ko u SpO' mena i siecania na tebe.

Volimo te bratel Ane! H usei n b egovi c

lil9:-lndl!:

Dana 28. marla 201 L godine navrsava se godina dana otkako je na ahiret preselio

nas drag! tetak -

SUKRIJA SALKOVIC

Cuvatfemo zauvijek uspornene na tvoju dobrotu i plernenitost.

Molirno Allaha cli,". da ti podari Lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Corb 0 J usuf sa porodicom

3717-lml!

3116-1iJd};

SEMRA CESIR, rod. SELIMOVIC

Tvoj osrnjeh, dobrota, tvoja mladost i dragi lik su one sto ostaje u nasirn uspornenama i sjecanju na tebe,

Neka ti dragi Allah dz.s. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet.

Senada i Kernal

Dana 28. 3. 201 J. godine navrsava se 6 ruznih rnjeseci, kako je otisao nas jedini brat, dajdza i sura

DZEMAL ARNAUT

28. 9. 2010· 28. 3.2011.

TlIian je ova] dan, jer podsieca na bolan rastanak. Sve plemenitcsti ljudskog ovog svijeta bile su U tebi, Zivot je Boziji dar, valja ga iivieti koliko je odreden.

Neka te Allah dldi. nagradi Iiiepim Dzennerom, ier si ti 10 zasluzio, Sestre Minka i Azra sa poro dieama

Hatma ce se prouciti istog dana, porodicno u stanu Gradacacka 50.

Dana 27.3 20l1. godine navrsilc se 7 (sedum) tujnih dana crkakc Joe preselio nn ahlrcr norl: [i] drag! i voljen t

ENES (ARID) BULlMAN

(16.7.1957·21.3.2011.)

S"C podsicca ne tebe 'U kUCL! u b:;l~I~ U evliii, u; :5VWlnj"C aorc II "..'UI1I[noOl.~:;I SUIlOl: ria prororu, ill rarrus rose LI au earne s]11 a Si!I ~re

SUDce U zalasku, kli.mo da (11: gledamo, l]:ilS~ poglcdt stall .

rvel~fa~~~~~~~ ~~~~~~d;!;::l~l.,dj~~~~~~b~~L~!t~ 6~~~~ imali

m i prlmnmc 1..1 oaze svcle i zelene doline nnseg ainu.

Povietarac $vi.ra_~ a price sa DrL;[!,~1 i od Bcsne pcnosne, pjevaju pjesme 0 livolU fVQn:;!I=_ Dl.!:~a t.~ Djcl!1a.~ dl;l~a ti kr~,Da_~ Bot.~i a svlenosi re grijala i u Dzennetu domu svome.

Ispcd plavcg neba, dole 1,.1 del ti Kohne, S~ji]3 nasa z ... Iiezdo.

b~ ij i~~jn~aclir~i~~~ js~ ~~~~j~~f~; ~lrk~~j ~;~~ie:.dO"

Ncdosrajes nam, woia dcbrcra, plemcnitost i savieu.

S pO~l-o'wf!f~ml neixmjerncm ljubevi j ponoaom :sjetarno:se lijepih rrenutaka provedenih aa tcbom. Nikad re zaboraviti necemo.

N cka t.i: joe vj~n.~ rahznet i ncaa ri dragi Al.l!Jh dz..s, podari liiepi Dfcnaet.

Vole- re [ v oj j: :s~prl!,g:a Rasema, teerka Ed jna, ~l Selim ~ II nuka Hena i $i n Edi n sa supregcm Me-.rsiiom_ .37! 4-ll'ld~

POSLJEDNjl SELAM

nasoj drago] EMI

EMA (OSMO) VUKAS

Neka ri Allah dlUi. podari Iijepi Dzenner i sve dzennetske liepore, a tvoioi dusi viecni rahmet.

Tvoji: Fikra, Muarner, Arnel, Zehra, Enida, Ismar i Afan Vukas

SEMRI CESIR, rod. SELIMOVIC

Proueiti tevhid u 16 h u ulici Bistrik, Donja cikm.a do br, 4, a hatma dovace se pok 10 ni ti na mezar] u J arcedol i 1I 16 h.

Danas se navrsava 40 dana od sm rti naseg dragog i postovanog

S liubavliu ; tugom

N jegovi: Dada, Gora n, San dro, Ad mira, San j a, J asa, Renea, J asirn, N ada i J aSID i n

4~05-t[l

Danas se !l avrsava 7 dana 0 d kada je preselio !l a ahiret nas dragi

ADNAN - ADI AjANOVIC

Dani prolaze, a ruga i bol u nasim srcima ostaie.

Tevhid de se prouciti 28. 3. 2011. u ponedjeljak u 18.00 sati u dzarniji Sarae Ismailova,

... 231-lU

Tvoie: maika N ovka, sestra Adna i djevoika Adisa

POSLJEDNJI POZDRAV

nasern dragom

IZUDINU HADZU::U - SEBI

P ri j ate! j i iz Fen j alnog saveza

TUZNO SJECANJE

Dana 28. 3.2011. navrsava se 6 mjeseci ad preselienja na ah i ret nase drage

RAZIjA PISTOV, rod. DEDOVIC

Po dobroti cerno te pamtiti, s fatihom spornenuti, u srcu od zaborava mva[i.

N eka u d ragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,

Tvoii suprug Muradif, sin Fikret sa porodicorn i kcerka Fikreta sa porodicorn

POSLJEDNJI POZOAAV

prijateliu

BORO (BOGDAN) MRKAJA

Stoia i Sretko Popovic

Dnevnj avaz _)$.'"_""'''''"1''''''_ 59

Obaviestavamo rodbinu, priiatelie i komsije da ie nail dragi

Dzenaza ce se obaviti u ponedjeliak, 28. marta. 201 L godine u 17.00 sari u haremu PODGORANI . MEJDAN - MOSTAR.

OZALOSCENI: supruga Cerima, sin Jasmin, kcerka Jasmina, snaha Taida, zet Elvir, unucad Nerman, Ali, Dalila, Nella, braca Halil, j\lija, JUJuf sa suprugama ; djecom, re porodice: Mujan, Mehle, Mahmurovic, Redzic, Skaliic, Sable, Voloder, Abaza, Qmeri· ka, [ugo, Tipura, Lievo, Selimbasic, Paievic, Guiic, Ademovic, Macie, Penava, Coko, Milisic, Obuca, Kesten, Hamidovic, (eng;e, Zulic, Dzakrnic, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije,

Tevhid ce se prouciri isrog dana u 17.00 sati u kuci Zalosti Podgorani . Mostar,

MUJAN (OMER) SELIM

preselio na ahiret u subctu, 26. marta 2011. godine u 72. godini,

Danas se na VIsa va 7 dana od kada j e p reselio na ah iret rnoi d ragi

Nedostaies rni mnogo liubavi moia,

Tvoja Adisa

4.2.31-tu

ADNAN - ADI AjANOVIC

POSLJEDNJI POZDRAV

Supruzi naseg radncg kolege Tinjak Mustafe

JASMINKI TINJAK

Dana 28. III 20 II. navrsava se pel godina.

Dragi brare bio si narn pones u svem u sto j e plerneni to i dobro.

s tugorn koju vrijeme fie lijeci, s ljubavlju koja vjecno traje,

Moli rno d ragog Allah a dzelesan u h u da ti po dari SVe d~ennerske liepore, jer si ti [0 zasluzio.

Tvoi brat Fakan sa porcdicorn mo·t.d,

l7l5-!ndt

Kolektivi: GP "PUT" DD Sarajevo, NEXE d.o.o, Sarajevo

na mag dragog bra ra

KEMAL (SALKO) CADS

RANKA (NIKOLE) STOjKANOVICA

Tvornica opeke d.o.o, Sarajevo i Agregati i betoni "PUT" d.o.o, Sarajevo

POSLJEONJI POZOAAV

dragom prijatelju i velikorn covieku

ALMAS (SELlM) HADZOVIC

1935 - 2011.

Porod i ca Dacic: Rizo ,. Vera i Van j a

TUZNO SJE£ANJE

na mog dragcg sina

KEMAL (SALKO) CADS

Dana 28. III 20 11. na vrsava se pe [ godina.

Tuga, bol i praznina u mom srcu nikad ne prestaie, Vriieme koje prolazi, ne moze ublaziti rnoju bol, Stalno molim dragog Allaha dzelesanuhu da te obraduje svciorn rniloscu i podari lijepi Dzennet.

Tvoja mama Habiba

Molimo dragog Allah. d:ts. da ti podari Iijepi Dzennet .. Tvoji naimiliii

Dana 28. 3.2011. godine navrsava se devet (9) dugih godina od kada nisi sa nama nas najrniliji

hadfi - SUKRIJA (MDHAREM) MDLlC

Po dobroti te pamtimol

S postovaniem te spominiemo! U srcima od zaborava cuvamo,

60 _jOjIk .... """ ... j"2IJ". Dnevlli avaz ,----------------,

SJECANJE

na dragog rodaka

36'i'!·!nd~

POSLJEDNJI SE.LAM nasem dragom djedu

SLOBODANA DURASOVICA 28. 3. 2003 • 28. 3. 2011.

SALKOKREHO Dragi djede, s' liubavlju i p Os tovan j em cu va I cemo uspornenu na tebe,

S re tni smo S. to smo te imali, a zalosni jer srno te izgubili,

Tvo] unuk Mihad sa suprugom Amelom

Vri j erne pro lazi, uspornene i sj ecan j a ostai u.

Tvoji: Mila }anusic sa obitelji

Obaviesravamo rodbinu, priiateliei kornsiie d. j. na!a drag.

ZULEjKA . MIRA CUSTOVIC, rod.

HUSKOVrC

dana 26. marta 201 L godine u svojo] 70. gedini pres-eli la na ah iret.

Dzenaza c. se klanj.ti u ponedjeljak, 28. mario 201 L godine u 16.30 sari na Gradskom groblju Sutina, gdje c. se rahmetlija i ukopati,

Prevcz obezbijeden L1 ]5.30 sari s<i".vrha Avenije, sa staianjima: Gimnazija, Semovac, Tekija, Lucki most, Pozoris re, Razvirak, Aurobus ka sranica, Zalik, Sud na,

K u61 ,.IQ'ri: Bore Radana br. 4.

OZALOSCENI: kcerka Agne sa , sinovi Adi .. i Auel, brat Ibro, unucad Edna, Amar, Vanja, AjJa, braricne Lamija, Arana, sestri cna N erin <1] nevi esta Kada, re rka Sabi ra, ro dak Sabie M uj ica, pomp-ice: Custo\fic, Huskovic, Peco, Ajal1ic, Klj<lko~ C.iS,ie, Drljevic, Custo, Notic, Dzeko, Habul, te ostala mnugobroina rodbina i prijatelji 369-1 mo

Tuznim srcern iavliamo rodbini, prijareliima i komsiiama da je nas dragi

PAVO (STlPO) PAVLINOVIC

preminuo 26. 3.201 I. gcdine

u 81. godini,

S::.hrn.n::il eli!: $e Qb::.vi 6 28, 3. 2011. go dine: u 14.00 ,ati n. grad,kom groblju "Sv. Josip~.

PQCIVA\) U MIRU BOZJJEM OZALOSCENI: kcerke Zeljka, Slefica i M laden ka, sinovi M I aden, Igor i Berna rd, ne. jeS[e R u i!ica, Slada.na: i Dz,ena.na) :U: wvi han, A i1 W j A.n te, unucad r va nft) Lid ija, Danij el, J e.le,[!.a~ M.ari:n, A._oa Marij a, M.arina, I \fica, Paolo, Toni i Rajna,praunul; Tino, brae. Amo i Jotko, leobi<elji: Pavli.novic, Bandit, Mori6, Slof.noc, RajCic, K"va~.i~, Krehic, Bilo!, Da.I· lO~ Utuk~ le ml1ogobrojna r-odbina i prija(,elji_ !!!

4i246·jt[

Obavjesravamo rodbinu, komsije i prijatelje da je not dragi

SALKO (BIDO) KREHO

PRESELIO NA AHIRET

U nedieliu, 27. 3. 2011. godine u 83. godini,

Dzenaza ce se klanjati u utorak, 29. 3. 2011. go dine u Visegra du ispred Careve dzarnije u 13.30 sui. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

OZALOSCENI: sinovi Hasib, Rasim, Nezir, seeri Rarniza i Zehra, snahe Zekija, Mediha, Nevzeta, unucad Amel, Sand, Nihad, Elvir, Mihad, Admir, Nedzad, Mirsad, Nermin, snahe i prsunucad, te porodice: Kreho, Becirovic, Kahrirnan, Berberovic, Dervisevic i mnogobrojna rodbina, kornsiie i prijatelji,

Prevoz obezbijeden S" STUPA u 09.30 sati is VIJECNICE u 10.00 sari.

Duboko ozaloUeni obavjestavamo rodbinu, priiatelie j komsije da [e naiin draga r--.------,

ANICA LjUBUNCIC, rod. KRAjINA

preminula 25. 3. 2011. godine u 79. godini.

Sahrana ce se oba vi ti 28. 3. 2011. godine u 12.30 sati aa gradskom gro bJ lu Vlakovo,

OZALOSCENI: kcerke Fadila- Beba.Jadransa i Sniezana, unuk Dalibor, unuke Suzana i Ajla, praunuci Lamlja i Amila, zetovi Hirnzo i Dzevad, brace Ante iSripe sa porodicama, pcrodice:

Ljubencic, Krajina, Koljenovid, Kuhulj, kso i ostala rodbma, priia teli i i kornsi] e. III

U ovom, za cas teskom tren U rku, kada osj edamo prazn i n u i bol zbog gubitka, sa ,_J08CU obaviestavamo rodbinu, priiatelie i poznan ike da j e DOS

HADZOVIC (SELIM)

ALMAS

pr.selio na .hirel dana 26. 3. 2011. u 76. godini.

D'.cn02' C" '" kl'njali u ponedjeJ.j.k, 28. 3. lOlL u 13.00 SOli ispr.d S;nonb.go"e dza.rnije u Gorai!du, a ukOD C:e se ob.viIi na mez3r ju Kol_i jev ke,

Tevb ~d te s.e prouCiti iSlog daDa Ll mek tebu Bacci poslije podoe n.m.za u 13.00 sati.

S ponosom se sj'ecamo lvoje plemenj[Osll i ~voje dobrOle i moli~ m 0 Allaha dl_S_ da ri podari D~en ne r.

PORODlCA I PRlJATELJI 194·lgo

Sa bolom u du~i obavjdla"amo rodbinu, prijale!je i kom~ije da je na~ dragi

EKREM (SULEJMAN) MUFTIC

IZFOCE

preselio na ahiret u suboru, 19. marta 201 L godine u 84. godini.

Dzenaza ce Se obaviti u ponedjelj.k, 28. marta 20] L godine u 14.00 sari na mezarju JARCEDOLI.

OZALOSCENI: supruga Safija, kcerke Elvira, Emira i DaJida, unok Damir, sura

o mer Ku j ovic, svas like Sij a Diaferagic, Uda Isa nov it i Amira Safic sa porodicama, te QSlala rodbina i prijateiji.

Tevhid ce se prouti!i iSlOg dana u 14.00 sati u Jord"nskoj dzamiji - Grbavic •.

Duooko ozaloUeni ob.vjeS,"vamo rodbinu, p,ij.[eJie i kom!ije da je n.! drogi

VOjISLAV BOGDANOVIC

preminuo 25. 3. 20 II. godine u 78. godi.ni.. ~ ~ Soh rooa C:e se ob. '.i Ii 28. 3. lO II. go dine u 13.00 "Ii !!O grad, kom gro bl j u "Sv. MARKO".

OZALOSCENI: ,upruga Ivanka, porod ice: B.ogdanovic, Pilic, Tukic, Saraccvic) Rajlic, RadosavI.jevic', Mulahasanovtc, Ceranic! Debev3c, kao j osmla rodbi no, pri j-Iel j i i to IIlsije ..

Inna Lillahi Vo Tona i1ejbi Radzi'uo!

Ob;:wjdla Yam 0 r-od bil1l1;~ p ri ja lel je i poznan.i ke d<l je

hadE NIHAD (MURADIy) OBRALIC

izMaglaja pre,dio n •• hiret u nodj"lju, 27.3. 2011. u 61. godini.

Dienoza ce se obav.ili u pooedjeljok, 28. 3. 2011. godine .i"o ikindije .nam." i '~red KUljum Ii di!amii e u Maglaju.

O:1:ALOSCENl: suprug. 1>0'", ,io Nihad, kCi Suh.,",a, brat" Beh.udio, Muhamm.ed~ T<lrik ~ Har(s, :sestre Hatid~a, Arnioa i Bedrij<l~ b:r.llitne~ bralici, 5estricl1e~ :s.estr(ci, porod~re:

ObraliC, MUSl.fic, P.muk, Jasarevic, RamiCi, Porce, Dierahovic, Musaefendic, Muslajba!ic, Dinic, Alihod,ic i os,"la rodbioa, kom~iie i prijatelji

,._ za ovaj trenurak - pripremajte se - (hadis)

Duboko oz.loiceni obavjestavamo rcdbinu, priiatelie i kornsije d. je na! dragi

NEDZIB (MUjO)

BEGOVIC

preselio na ahiret u petak, 25. 3. 2011. godine u 75. godini,

Dzenaza ce se obaviti u ponedjehak, 2.8. 3. 2011. godine u 14.00 sari na m e zariu Vlakovo.

OZALOSCENI; sinovi Nermin i Zufer; snahe Mirela i Alija, unucad Adna, Edna i M i nela, brat Esad sa porodicom, sestre Pasa j D lka sa porcdicarna, sure Rasirn i Rasid Pezo sa pcmdicama, amidzici, terici, re porodice: Begov ic, Sokolovic, Pew, J ahie",Muhovie, Zec, Pestek, Ugljesa, Ferhatovle, Dzindo, Omanovic, Skoro, BaSic, Bahtanovii::'~ Hasanefendic, Feizic, Tanio, Deljo, Radocvic, Kalabusic, kao i ostala broina rodbina, prijatelji i komsi] e.

Tevhjd ce se proueiti istog dana u kul:i rahmetlije u 14.00 sari, ul, Rifata Burdzevi ca br. 37.

Priievoz do mezarja i nazad obezbijeden ispred skole u Boljako"om pete k u $<1 polaskom u 13.00 sati.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

Obavlesra vamo rodbinu, p riiatelie i komSije da [e nasa draga

MIRJANA . MIRA POPOVIC

prerninula 26. mana 201 L godine u 90. godini, Sahrana pokojnice ce se obaviti 28. mana 201 I. godine u 14.15 sa · ri, iz k'I,,1 icke kapele, n a gradskom grobli u Bare.

Sveta miss zadusnica slu.zir ce se istog dana u 17.00 sari u crkvi P,~svelog Troisrva - Novo Sarajevo.

OZALOSCENI: obitelj javornicki, pr ijatelji, komsij. i znanci.

!I!

Obavlesra vamo rodbinu, p riiatelie i komSije da [e nasa draga

KANA (SAFET) ZERIC, rod, BUREK

preselila na ahiret u petak, 25. marla 2011. u 62. god i n i, Dzenaza ee se obav iri u ponediefjak, Z8. marl. 20 II. godine u 14.00 sa ti na 00 ki iskorn mezariu Faletici 2.

OZALOSCENI: brat hot, 'OS"e Hair. i Nuna, bplliti S.fer i Ibm} 5estric Benjamin, 5est:ric:ne Belma, Mer,ima:.i Sefika, snaha E1vira~ z'erovi Hamed} rsmeT, Ve;rnes) Adnan i Ado) leIicl1e Tima i Sid a, Ielit Smajo, Ie porod i co; Zeric, Burek, S abano. i t, Taba kovi~~ Jasafevic~ Dud.i~~ Hnrlov, Fal.i~~ Sakrak~ Poljo, Dapo, Omertevic, Hadzic, Sroca.nin i oSlal. moogobrojna rodbina, prija ,el j i i kom'ije.

Tevhid C:e ,e prouciti istoga dana u 14.00 sali u kuCi z.losti u ulici Sedrenik b r. 159. III

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH!

3724· I ndi.

Dana 28.3.2011. navrsava se godina dana od smrti naseg dragog

SUKRIJE - SUCRE (SERIFA) SALKOVICA

Svakim da.oom i mjesecom u pro1:ek]oj godini postajaH smo svjesniji veliCioe i vaznosti tvojih plemenitih i mudrih savjeta. Cuvamo Ie u oasim srcima sa Ijubavlju, ponosom i poStovanjem.

Neka ti dragi Allah dz_s. podari sve dzenoetske Ijepote i vjecni rahmet.

Supruga Heta, sinovi Edin, Adnan i Amer, snahe Zineta, Meliha i Mireia., unuci Zlalan, Mirza, Ajla, Irfan, Kanita i Azur

4i236·jl[

Dnevni avaz .-jOpJ< '" """"'"1'''''''· 61

, .. za ova] trenutak- prlpremaite se- (hadis)

Duboko oi!aloieeD; obaviestavamo rcdbinu, prijatelie i komsije da ie nasa draga

, .. za ova] trenutak- prlpremaite se . (hadis)

Dubcko oialQ:S.(~l1i obavjestavamo rodbinu, prijareije L kemsije da ie nas. draga

S. neizmjernim bolom i tugom u srcu javljamo d. je no! volieni

,

.

~tl '-

EMA (OSMO) VUKAS

preselila n a a hirer u nedieliu, 27.3. 20J J. godinc u n. godi ni,

D;;ena~a ce se obaviri u ponedjeljak, 2:5. 3. 20J L godine u 15,00 sO[i na mezariu G r!iCii:a Brdo,

OZALOSCENI •• estrc ~ub", i N=, bra! i cne i b rat ici M i rsada, E,. d, S ua d a , Nedzad, Aida, Adnan, Fahrudin, Armin, Amra! Selma! Mine13 i Vildana, snabe UI!:A..-,-_~_. Mu] i ia, D •• no is" n ira, zetovi Fer hat j J .. min, ami dzi~ne Haf za, Zada i SI ada sa porodlcama, amidfiCi S adik, Sablt, Hasan ij., M uamer i Arne! Sa pcrodicama, tericne Almasa, M~rSad<l i Husniia sa porod ica m a~ re ~icj Mew n I.J n, M ustafa, Isme LiS are t sa porod icarna) re porodlce: Vukas~ AI lmanovic, Ziga, Korora, J usufovid, Kelemis, tau~evic:, Ahmctovid, Djaferovic, Saljic) Dbcgaz, Dzombe, Smajlo'li~~ Bavcic~ Ijajd,!uevic~ Tatarovac, Cic .... 'ar .. , Omerbegovi c, Herak, Hanialic, '"' uruna, Hrelja, N urak, Plakalo, Haudzic, Dzaka, Beiic) re ostala rodbina, prija[elji i kcmsije.

"Ievhid ce se proucili istog dana u kuCI merhume u l$.OO sati, ul. D rinska br, ] 04.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

IZUDIN - SEBA (MEHO) HADZU':

HAZEMINA (CAMIL) CALIjA, rod. HOZBO

prern i n uo n aknn krat ke i reske bclesri u 65. gndlni,

presehla na ahiret u subcru, 26. 3.201 1 godine u 63. godini,

Dzenaza ee se obav i d u paned lellak, 28,

J, ~O~.I;.~"dine u 15.30 sari na me za riu :

Sebo Ie! P",1:a. ---- --

OZALOSCENl: suprug Zajko, kcerke Nermina i Nizama, zetovi Mirs-ad i Ahmed, brat Hazirn sa pnrcdicom, unucad Adel, AdlJ.an~ Arnna i Anes, bratici i braticne ,sa pQ.;rod. licarna, te porodice:

Callla, Hozbo, Lepenlea, Kerla, Hod,i", Cavrk, !Seri", Bide, Ra~a(;3) Karovic, Mujeainovic, Bulbul, Efendic, Tanjo, Dzemidfic, Pita, Ivazovic, Ducic, te ostala brojna rudbina, pr-ijatelji i komslje.

Tcvbicl.ce se prouciu iSlo~ dana u kuti merhume u 15.30 sari, ul. HUMSKA br. 169 Pof,];c!

Sahrana Ce se obaviti 113 grcblju Vlakcvc, 28_ 3_ 20l L godine uIBO",i.

OZALOSCEN1: supruga Gordana, kcerke Dijana i Daiana, pol uses rra D i jan a 'sa sup rugcm i diecom, svasu ka Yes na

sa kcer kama Davorkcm i D LJ bravkom, cs tala rodbi ria,

re m nogobroi n i pri] atel]i ; poznan ici.

K urn 2alo,[i • Pehlivan usa 72.

R.A.HMETULLAHI ALEJl-IA RAHMETEN VASIAH III

SOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGDVINE POSAVSKI KANTON

OPCINSKI SUD U ORASJU

Broj: 25 0 Mals 014003 09 Mals Orasje, 11. 02. 2011. godjne

OPGINSKI SUD U ORASJU, po SUGU Darkn Zuparicu, u pravnc] stvart tu:melja JP .HRVATSKE TELEKOMUNIKAGIJE" d.d. Mostar. DirekGija za pnkretnu mrezu, KHHza Branirnira b"b. Mo>lar, zastuoana po direktnrup redsjedn iku llprave rnr; sc, Stipe Prlicu, d ipl. in 9 i elanu U prave • zvrsnom direkloru za pokretnu m rel.u Zoranu Bakuli, dipl, ing. protiv tuienlka ,DULEX MOBIL" do.n. Orasje, III ulica bb, radi isplate duqa, v.p.s, 1.538,73 KM, no csn ovi j::lank~ 34 B. stavak 3, Zako na 0 pamiGflom posnip ku (. 51. ~ovin e FIliH" , ibr. 53/03, 73/05 i 19{OB, u daljnjam Iekstu: ZPP), buduci da tuzenik ne stanule n~ adresl posljednjeg poznatoq boravista, objavljuje sljedeci:

POSLJEDNJI SELAM n asem ocu, svekru i dedi

NEDZIB (MVJO) BEGOVIC

OGLAS

Dana 05. 08. 2009. go dine tvinelj JP .HRVATSKE TELEKOMUN1KAGIJE" d.d. Mostar, Oirekcija za pokretnu mrezu.]e ponnlo Mbu proUv Menika .DULEX MOBIL" o.o.o Orasje. III ullca bb, radi isplate duga, v.p.s. 1.538.73 KM, u kojoj Mitelj Irati da Sud do ness slijedecli presuou:

Dut.an j e tu!l! nik isplatiti tutitelju uku pan unos glavnog duga za koriSlen j e mob itel us luga u vi sin i 1.538.73 KM, sa zakonsko m zatezn 0 mkamalo mi to: na lznos 0 d 314,13 KM poe·ev od 16. 11, 200B. godin e pa do isplate. na lznos 3S9,24 KM potev od 16, 12. 2008.godine pa do isplate, na iznos od 469,58 KM poeev M 16. 01. 2009, godins ca do isplate, na lznos od 73,89 KM pocev od, 16. 02, 2009., godine pa do isplate, na imos ad' 46,80 KM potev od 16, 03. 2009, godine pa do isplale, na iznos od 46,80 KM pocev od 16. 04, 2009. godine pa do isplata. n. iznos od 46, BO KM po Gev ad 16. OS, 2009. go din e pa doispl.te i na !mos od' 141.49 KM patey od 16. 06.2009. god'ine pa do isplale. kao i da tuiitelju nadoknadi troskove pamiCnog postupka, a sve u rolW ad 15 dana. pod prije1ltjOm prinUdnog izvrsenja.

Obavjestava se iu!enik "DULEX MOBI~' d.Q,a. Orasie da se dostava pismena smalm ooavljenom protekom roka ad 15 dana od dana abjaliljivanja ovog pismena na oglasnoj ploCi suda i u dnevnim novinamakoje sedistribuiraju u Federaciji BiH, te se is~ obavjeslllva do priloge dostavljene uz tUlbu mOle pudici u zgradi suda. Obavjestava se tutenik kako je, na osnovi clanka 70. stava.k'. ZPP"a, du.!a.n najkasnije u roku od 30 dana do Sloviti su du pisan i odgovor na tulbu.

Odg ovor na tulbu mora bm I<JZU mljiv i sadriavati: omaku S uda, i me i prezi me, odnosno na;:iv pravne osobe, prebivali~le iii boravi~le odnosno sjediMestranaka, njihovih .1akonskih zaSlupnika i punomocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadriajizjave i potpis podnosHelja (Glanak 334. ZPP-a).

U odgovoru na tuzbu, tUlenik ce istati moguc procesne prigovorei iziasnm se primaje Ii Iii osporava posta· vljeni M:oeni zahtjev (Clan.k 71. stav.k I. ZPP·il).

Ako luten ik osporava lwlbeni zah Ijev, odgovo rna luzou mom sadriavati I railoge iz kojih se Mbeni zahljev osporava. cinjenice na Kojima tuienik zasniva svoje navode. dokale kojima se utvrduju Ie j}i~jenice, te pravnu osnovu za navode tu~enika (tlanak 71. stavak 2. ZPP-a),

Tuienik mole, U odgovoru na Mhu. a Hiljkasnije na pripremnom mcistu, podnijll1i pmtutlbu (clanak 74. sta· yak 1, ZPP-a).

Ukoliko tuzenik, kome je uredno dostavllena Mba u. koloj Ie luzilell predlotio donosenje presude zbog pm· puSlanja, ne dostavi pisani oogovor na tu2bu u zakonskom roku. Sud 6e doniisti presudu kojom ,e usvaja tui:beni zahtjev (presuda wog pmpustanja), osim ako je IUlbeni zahtjev oWo neosnovan (tlanak.l B2. stayak I ZPP-a).

Odgovor na M:bu se s privitcima predaje Sudu u doyoljnom broju primjerka za Sud, i proflvnu stranku, poziyom na blOj predmeta,

Utiehe nema, zaborav ne postoii, samo ruga, velika Ijubav i poaos jer si bio i ostar ce' uzor u svernu sto ie pcsteno, vrijedno i plemenito,

Molimo Allahs, dH., da ti podari lijepi dzenet i vjecni rahmet

Tvoji: sin Nerrnin, suaha Mireia, unuke Edna i Adina

036IS4-bl

Pros] 0 je sedam tuzn ih dana od kada .oi j e sa .0 ama nas dragi

Pokopno drustvO "BAKIJE" vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje clZenaze na ceritociji BiH.

IRFAN (ERMIN) RONDIC

Neh li d.ragi Alloh, IIz.s" pod ",i 1 i jepj dte.oet i vjecn i rahm et.

,,". 00367 (0)33 H3· 7G3 00387 (0)33 233·002

f'i.lQbL!:el 00387 (0)61 13·1·786 fox 00387 (0)33 447·122

Tvoji: Emina, lrhad, Hanka, Sintija i Nedeljko 036113·.,

mobl!d za lnoslJ'an5"", 0049(0) 1609,H27B08

Sudac Darko lupariC

WW'VI'_baklje_com

147/15 Neum, radi is plate duga u kojoj je tuzitelj predlozio da se tuzen.i obavele da tuzitelju isplat! u ku pan 'izno sglavno 9 dug a .m potrose nu e Ie· ktricnu energiju za vlijeme od 30, 04. 2008. godine do 16. 01 201 D. godine u visini od 1035,05 KM sa zatael.Oom kamalom po slopi. iz tlana 277, ZOO-a i 10 od dana podnosenja ove tu~be, pa do konacne isplate, Ie nadoknadi tuiilelju troskove pamicnog postupka, sve u roku od 30 dana, i pod prijetn j om izvrsenja.

Ovim putem S6 tu2enom Ivici (Ante) Aleksit ul. MimoLa 147/15, Neum, dostavlja Mba na odgo· vor, pa je Meni Duzan da u s kladu sa od re d bo m cl. 70 i 71 ZPP"a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu!bu u proti· vnom sud ce donijeti presudukojom se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog propu§lanja) u 8misl U odredaba tl. 1 82. ZP P-a,

Bosna i H ercegovi na

Federacija Bosne i Hercegovine Her~egovacko nel"!!IVanski zupanija/kanton o P CI NSKI SUD U GAPLJI NI

Bloj: 53 0 Mal 030759 10 Mal

Gapljina, DB. 01.2011, godine

Opcinski sud u Capljini u pravnoj sIVari luzitelja JP E lektro privred a HZ H B· dd M ostar (u cijem s a.stavu se nala;:; organizacijska jediniC8 - Opskrba elektritnom energijom, O,pskrbno podruCje - Jug) Zagreba~ka 1 Moslar, protiY lutenog Mea (Ante) Aleksic, Mimoza 147/15 N eum, rad i is plate dug.,. v"p, 1 035,05 KM na osnovu 1:1. 348, 81. 3. ZPP-a, obja vljuie

BOSNAI HERCEGOVINA

FEDERAGlJ A BO SN E I HER C EGOVI NE UNSKO SANS KI KANTON

ope I NS KI SUD U BIHAGU

Broj: 170 Mals 025875 10 Mals Dana: 17.02.201 1, godina

sud nakan p rovedenog postupka donese odluku k.ojom ce obavezati tutenog da tutite'lju piaU dug n. ime 9 lavniCB izn os od 1.740,45 K M, sa lako n skim zatlllnimkamalama oddospijei:a svakog racuna pa do isplate ito: na i"nos od 563,40 KM poeev od 25. 04. 201 0, g., na iznos od 537.60 KM po¢ev 0 d 25. 05 2010. g., ina ilnos od 639,45 KM poCev od 25. 06, 20 I O. g., kao i troskove pam i en 0 9 postu p](a laks a na tulbu i presu duo

Ovl m putem Men 0 m d 0.0 "G.slro Ti m" iz B i hil ca dostav.lja se tuzba na odgovor u smislu elana 62. slav 2 ZP P·a, pa je tu zen i dui:a ~ u ski adu sa odredbam a clana 70. iClana 71. Zpp·J n ajkas nijs u roku od 30 d'an a od dana prijema Mbe, da dostavi sudu pismenj odgovor na tui:bu, u protivnom sud te donijeti pres ud u zbo 9 propu~ tanja u skladu sa clanom I 82, Zakona 0 parnicnom PQstupku.. 0 bavj eStava se lu!eni da se dostava pi·smena smatra obavljenom pmtekom roka od 15 dano od dana Dbjavljivanja ovog oglasa u dn evn im n ovinam a FB i H i na ogl asnoj tabli suda,

Opcinski su d u Bihil'; u s udija Me,i t Dijan~ II p ravnoj stvari IUlilelja d.d~. BH Telecom Sarajevo Direkcija Bihat protiv lu.!enog; d,.o.o .• Gastro Tim" ul. Gra· b eska bb. 61 hat, radi is plate d uga, V.S. 1.740.45 KM n a o,n ovu ela na 348. stay 3. Zil kona 0 pamic nom postllpku Federacije BiH objavljuje slijedeti:

OGLAS

OGLAS

Dana 02. 11. 2010. godine tutite!] ie podnio tuzbu p rotiv Menog, fad i nap late duga uizn osu 1) 40,45 KM" U luiibi istice oa je tuzitelju izvrSio usluge mobi· Ine telefoflije, W ispostavio racufle mart, april i maj 2010. godine u ukupnam iznosu od 1.740,45 KM. Tuteni nile platio utu!eni dug.

Tu!Mm od 02. 11, 2010 godine predloteno Ie da

Dana 15. 02. 2010. godine kod ovog suda je po· dnesena Mba u pravnoj sIVari tuZitelja JP "Elek.troprivreda HZ HB" dd Mo,tar {u (;ijem sa,tavu sen at aZi organ i za c ij s ka jedi n iea - 0 pskrba elektritn om energ ij om, 0 pskrb no podr u e je • Jug), protiv tutenog !vica (Ante) AlekSic, mimoza

Obavje stava se tu leo i da ,e dostava tul,b e sma.tm obavljenom prolekom !loki! od 15 dana od da· na o'bjavljivanja (el. :>48. st 4, ZPP.a),

Sudac Emilija Zrnic

Sudija Mesic Dijana

62 _,~"""""""". Dnevni avaz I

oglas~

OGLAS

OPCINSKI SUD U MOSTARU Brei: 07 58 Mal 908168 05 Mal Datum: 03. 02. 20 II. godine

OPCINSKI SUD MOSTAR, po strucnom suradniku [osipi Koro,,'ic rjeiSavsju6 H pravno] stvari LUziteJja UniCredi\ bank dd MosI"r K. Stepinca bb Mostar zasrupan po zz direktoru protiv !uzenog Anruua J uric Kralja Tom isla va 52 Grude radi duga, vsp: 313,42 KM van rociilra, dana 04. 10.2010. god. donio je slijedecu

PRESUDU

(zbog propustanja)

Duzan je ruzeai isplatiti tuzitelju iznos duga od 313,43 KM i ro na ime glavnice iznos od 233,30 KM, na irne rrosko va oba v i j esti i ria k 0 ade Z-" voden j e tek uceg racH na i znos od 41,00 KM, na ime ugovorenih kamala iZJ10S od 39,13 KM sve sa zz karnatama poeevs, od dana 18. 06.2005. godine kao dana podnosenia mibe pa do konacne isplate, re mu naknaditi troskove parnicncg posrupka u iznosu ad 111,90 KM a sve U roku od 30 dana i pod prijernjom prinudnog izvrsenia ..

S IT ucn i surad nik

Pa v le C rno gorac

Pouka 0 pravnorn lijeku:

Protiv eve presude niie dopustena '-alba, ali ruzeni rnoze podniieti priiedlog za povrat U prijasnje stanje (clan 183. srav I. ZPP·a).

Napcmena: Presuda irna smatrati pravosnaznom IS dan. nakon dana objavljivanj a,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSN EI HE RC E GOVI NE ZENICKO-DOBOJSKI KANI0N OPCINSKI SUO U ZENICI

Braj: 430 Mal 017768 06 Mal Zenica. 03. 02. 2011. go dine

Opt i n ski sud Ze nica, SIJU~ n i sa.radnik Amela B alit, u grada~sko pravnoj stvarl luztt6lja ,BH TELECOM" rl.d. Sarajevo. Direkciia Zenica, ulica Milsarykova bro] 46, Zenica protiv tezene JaSar·evl6 Zenaiha, uti· ca Goratdanskabroj 45, Zenica. radi ispiate cuqa, v.sp. 2.865,20 KM, van rocisla, dana 03. 02. 2011. godin e, don io je s I ijedecu

PHESUDU

'lbog propusta~ja •

Obavewje se nnena ua luiHelju isplati na i me d uga !zoos od 2.865, 20KM sa zakons ko m zatezrcm kamalom po~ev od dana. dospijeta obaveza do dana ispl are, kako slijedi:

- na lznos od 40;60 KM pncev ad 13 .. 08. 2000. go· dine do dana uplate

• na iznos od 411,50 KM potev od 13. 09. 2000 .. god i ne do dana u plate

- na iznos od 2.411,30 KM poCev od 1'3. 10. 2000. god lne do dana uplate

- na lzn os od 0,60 KM pocev od 18. 11. 2000. godine do dana uplale

- na znns nd 0,60 KM pocev od 18. 12.2000. godi· ne do dana uplale

- n a iznos 0 d 0,60 KM pocev odl8. 01. 2001 g odine do dana uplate

kae i da Milelju nadokrladl Ifo~kove poslup'ka u il~OSU od 244,00 KM, a sve u roku od 15 dana.

Po oroteku to ka od 15 dan a od da n a obja ve ovog; oglasa smairai ce se da je presuda dostavllena tuzenoj.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACijA BOSNE I HERCEGOVINE ZENH~KO.DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI

Brnj, 43 0 Mal 03Q901 iO Ma.l

Zenica, 07. 02. 2011. go dine

Op6nski sud u Zenici, strucni saradn.ik Alma Bijedic, postupajuci u pr"vnoj slvari miioca MIKROKREDITNA FONDACIJA .. EKI" SARAJEVO, FILIJALA U ZENICI, zaslUpana po punomacnicima Emir Colakovic i Nina Dragolj ie, advokal! iz Zenice, protiv luienog Karalic islam i~ Zenice, Ul. RadinoviCi br. 34, radi vrae.uja kr-ed ira, v.s. 464,20 KM, n" OSnOVU clana 348 smv 3 ZPP·.,

OBJAVLJUJE

Tuzenom Karalic IsJamu dosl.avlja se na o d govo r l U :lba, podn es ena avo m sud u dan .. 06. 01. 20 I O. god.ine, kojom tuzil.c po· lmz u je na ime d uga po oS no vu n.can j. he-

Slrucn i saradni k Amela BoJit

POUKA 0 PAAVNOM LlJ EKU: Protiv ova prssuce nije dopuMena !alba ali se moze podnije~ pr.ijedlog za povrat u predaSnje stania u skladu sa odrodbom tlana 183 .. stav 1., u vezi sa clancm 328. do 334 .. l1.ka na 0 pam i~ nom p Dstup ku.

dim po Ugovoru 0 kredim broj: 0907500007 DDA 158674 od 17. 03. 2009. godine, isplatu nove.nog iZDOS' od 464,20 KM s' z,.ka· nskarn z.teznom karnalom pocev od dana pod n osen j a tu zbe do i spl. re, kao i ITo':; k 0 ve pamicnog pOSlupka, ~ve u roku od 15 dana, Tu.zcni je II skhdu sa ~l. 70 ZPP·a du"an u roku ad 30 dana od dana prijema luzbe, do· sl,.vili sudu pismeni odgovor n. tuibu, i staCi mQgu ce p rocesn e p riga vore~ i zjasn i t i se da Ii priznaje iIi osporava postavlieni m~beni zah rj e v.

BOSMA I H ERDEGOVINA FEDI;RACIJA BOSNE I HERCEllOVINE ZENIC'KO·llOBOJSKIIWITON DPCINSKI SUO U ZEMCI

Broi: 430 P 011506 00 P

lemea, 03.02.2011. goOlne

OGLAS

N, 0'"0'" "dr.db-; tlan. 3~8. slilY 3., 4. ; 5. laken, 0 par· nit nom P~'I~~'U i.S1~Ib.n. no,in, Feder,clle BiH·. brol s:Ji9J, 1:3.I1J5 i 191061,

lUlENDM: (:olakovlo Ne"udlnu I, l.nlce, til. Strn,majem" 124 ... ~GStavlja;

TUZBA NA ODGOVOR

Mil"i DIGNIOKO ORUSTVO .BH TELECOM' S'raJ"o, 01 REK· CIJA <eol(:3. ul. Masar)'1<O" ~,. 46, "Mbi podn •• enoj ovom ·suou d,n, [14. 01. 2000. godi"" ~roti' tul<nog (;ol,l<.o,io N,· v'lIdina I, Z.nlte."1. S~o'ma[erov. 124. radll'plal, dllg •. ,.,. 3.431.90 KM. peedl';, d, sud don,,, presuou; kojom" tule.i ohave'"lu da umoJl" I,platl dug" IzrIGSu 00 3.431.90 KM. sa ~akOri,sk_:om laleznom kamatlJ'm .na na~~de-ni iZOIlS po Cev IJd dana utu!'"ja 04. 01. 2000. godin,. do dana "plate. ,ao I da lulilelju nal<n.dllro;k,ve parniCnog pOSlupl<a. 'v. " ro~" od 15 dana. 'pod, pf1liMlom pn"u~nog ''''~''''Ia.

lViil,11 " lu,b-j peedl';, ~OJl."nle presude zbo~ ~ICijJuStanl •. NAPOMENA:

• ShOdno ooredbi ~Ian, 70. ZPP·a Meni je ~ut3n naiKIsnlie u rok" od 30 dona od ~ona dDSlaVli'"j' I"lb, do,mvil, pl,m.ni oOgovor na L"t~".

Prolekom roka od 15 daoa od d"oa objavlji. vanja ovog oglasa u Dnevnom .vazu,. smatrat ce Se da je luzba dostavljena tuzenorn na odgovor. Tu;;'bom je predlozeno donosenje presude ,bog propuiltanj. u skl.du s. cl. 182. ZPP-a ukoliko ruleni u roku od 30 da· na ne doslav.i sudu pismeni odgovor J1l ruzbu.

Strucni saradnik:

Alma Bijedic

· Shodoo cIon" :J.4a. slav 4. lPP" oos(ava " ,malra "oovljo· n" m prole~om 'Ill<;) od 15 daoa. "d ""oa obj.vlii,ania 'olbe U dnovnim novinama i ., ogl"noj labli ,ud",

· U o~~oV<Jru na tu;bu obav'lIli ,I, po olan~ 11. lPP"a ·islilei mogut. pm,,,,,, prigovore i iliasnili ,. da Ii pOlOajet, iii ospo",,,18 pos(a,lj,nl tulbeni zahljov. Ie """lj I ~rug, poda· 1 ... l<.oj" po ,I,ou 334. lPp·, mma [mali ".ki poO"",al<. A," "sp"ra,ale tulb,ni ,"hlj_v mo"to .,v.sti ",logo ,bog "oph OSfKlraV[!te ;::Jhtje\l, einitn~-C13 na kojima, z:.asnivi!ltE3 sVlljenavml'e j i;kJk_aze t:.t1Jima SI;l ulyr~uju; CUlje-ni_GB kallJ i pravni tlsnlJV ta SYO~ jo ",,00 •.

• A'~1j U IJIslavljellom 'roku 'ne dost.aYite pis.m elll Od'QO'Lfor :na Mb-u ,proliv Va, t, pml u>1O\Ilm. "' ¢IJ.", 182.lPP .. biU do",,· S.n. pr.sudl ;:009 propu'lilnil ~"iom .. priMv.e. br!benl ".. hije,.

• 51gliSoo odradbi tlan. 75.lPP .. na~O\l prfjem. Va!ejJ odgo· vorl na lulbu odnosoo nakoo p'oteka r~ka 13 po~no!e"le Odgovor. "I \ul1Ju. Mee lalr\1'lali ~np"",oo roe .. te UiroeiSte za glavnu ras~rav".

• U sliladu ,a tlloom 352. IP?·a Moi sl.e u slu~aiu ~'omiene VaSe ad'ese 0 lome obavlieslili o,.i sud, " prollvnom ,no,il tme <a,on,ke po"ledice.

• I'M u"o,lm3 odredenim u ~I',... 74. Zpp·. u SV<Jm OdgOVOlu

na hrlbu mo!ele podnileU prolhttulbuc .

Prlloga dosl,vlien, LI! hI!ou lu!~ni mo.!, preuzetl u pisamlei Gpelns~oo suda " ZMlcL

SUDIJA O,llitMlral,m

OGLAS

OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 908251 05 Mal Damm:03. 02. 2011. gcdine

OPCINSKI SUD U MOSTARU, srrucni suradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj srvari ruzicca Ht D.O.O. Mostar iz Mosrara, protiv tuzenog I van Bogdan, Stjepana Radica 29, iz Mo" stara, radi duga, v.sp, 210,94, dana 03. 02. 2011. godine, denio je:

PRESUDU

• zbog propustanja -

Usvaia se ruzbeni zahtiev u cijelosri koji glasi:

Obavezuje se tuzeni cia luzitelj'l isplati dug u iznosu od 210,94 KM za neplacene racune za konstenie telefonskih usluga sa zakonskom zateznom karnatom po stopi urvrdenoj Zakonom 0 visini stope zatezne kamate i 10:

- na iznos od 61,89 KM od IS. OS. 2.003. godine pa do isplate,

- na iznos od 102,41 KM od 25.02.2003. godine pa do isplate,

· na iznos od 4,62 KM od 23. 0 I. 2004. godine pa do isplste,

· na iznos od 4,.62 KM od23. 02. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 4,62 KM od 10. 04. 2004. godine pa do isplate,

- na iznos od 4,.62 KM od 03.05.2004. godine pa do isplate,

· na iznos od 3,52 KM od 30. OS. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM od 25.06.2004. godine pa do isplate,

- na iznos od 3,,52 KM od 25.07.2004. godine pa do isplate,

· n a iznos od 3,52 KM od 23. 08. 2004. godi ne pa do ispla re, - na iznos 001 3,52 KM od 22 .. 09. 2004. godine pa do isplate, · na iznos od 3,52 KM od 24. 10. 2004. godine pa do isplate, - na iznos od 3,52 KM od 22. 1 L 2004. godine pa do isplate,

- na iznos od 3,52 KM od 20. 12. 2004. godine pa do isplate,

kao i da mu naknadi troskove postupka u iznosu od 108,50 KM sve u roku od 15 dana od dana prijerna presude.

S trucn i suradn i k Pav le Crn ago rae

Pouka 0 pravnorn lijeku:

Proriv eve presude nije dopustena ;:alba, ali ruzeni moze podniieri priiedlog za povrar U priiasnie stanie (Nan 183. stav L ZPP·a).

Napomcf!a: Presuda irna smatrati pravosnasnom 15 dana nakon dana objavljivanj a.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEOERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON o PCI NSKI SUO U CAPLJI Nt

Bmi: 53 0 P 021236 09 P

Capljina, 05. 11. 2009. godine

Tutilelj: PmCredil Bank d.d. Sarajevo, FiliLala Mo· star sa sjc d isle m U Mostaru, U I. B isku pa Cule b'b, zaslupana po Pandl:a Drazenu, direkloru Filijale Mosta r, i u ovom postu,p ku ,po ,puna m ocniku B aIiSie Mati zaposleniku ProCredilbank d.d. Filijala Mostar

Tuzen i k: Anica B oskovi c iz Slo ca, C rniti-G reda RAOI: Isplals duga. VSP.4.S1 8,.95

OGLAS

o OSlAVA TUZBE luzenom AN I CA B OS KOVIC Tul:benim nhtjevom luiilac zahljeva da sud danese sljedetu PRESUOU

• Db avewje se Me n i. da luzilelju isplali i <.nOS od 518,95 KM sa zaleznom zakonskom kamatom obracunalom na navedeni iznos ad dana po-

dnosenja luzbe pa do konacne isplale te da luzHelju nadoknadi troSkove parnicnog poslupka a sve u roku od 30 d ana ad d'o"n a pravo snaznosti ave presude"

Duzan j e tuZenik u mku ad 30 dan a d oslavi!i sud u pismeni odgovor na !U:zbu u 2 .p~mjefka s .pozi· vom na oro i pre dm ela. U 0 d'govor una tu tb u Iuz e n i moze istac i P fO cesne prig ovore, izjasn iii se da Iii priwaje iii osporava postavljeni Mbeni zahljev.

'Na kon ob jave Mbei lu10 enD 9 zahlj eva, obziro m da je !uzbom predlozeno donosenje presude zb og prop u :lto"nj a.u ko Ii ko tule ni ne d Ost8 vi odgovor na Mbu, na. osnovu tlana 182. ZPP-a sud te donijeti presudu zoog propu~lanja, koja ce se ob j a viti U d n evn im nov i nam 3. Po :p roteku 15 dana od dana objavljivanja ovog Og1388. u Dnevnom avazu, s malra! ce se daje Mil a d osla· vljena !Ul:benom.

SUOIJA ZLAIKO TANOVIC

BOSNA I H ERGEGOVINA

f"EOERAC IJA S OS N E I HE RC E60VlN E HEflCEGOVACKO NERE1VANSKI KANTON OpSnNSKl suo U MOSTARU

Bloj' sa 0 p OSS003 09 P

Mosillr. 5. 1. 2011. godine

o p~(jnski sud u Mostaru, sudiia lalian~ Mijatovit, u 'pa· r~icnom postlrpku Mitelja UnlCredlt Ba~k d.d. kao pra· vni sljednik Universal ba~ke d. d. Sarajevo. sa sjedislem u MOSlaru. ul. Kardi nala Slepi n~a b b. zashl pan po Ro· bertu Bogdan,zaposlenikUi lulioco. :proUv tu1enih: 1. ~osip Maj iz Moslara, ul. Oo~ Ivana Musica broj 1: 2. Zellke C~la iz Moslara, "I. Don Ivana Musita broj 4 I 3. Mire Gaillc Iz Mostara, ul. Zagrabatka broj 21, ,adi isplate ~uga, va~raspraYno dana 5. 1. 2011'. godine. do nio je slijedecu:

PHESUDU

"bog prop u stanja

Ou!ni su I·Meni Josip (Marija) Mal i III-Iu!ena Mira (Ma rko 1 Ga si c SOlid am 0 i splallti Miocu 11 nos od 8.458,13- KM,lfZ 13konslru zaleznu kamatu pocevsi od 8. 12. 2009. godine, pa do isplale i nadoknadili par· nit ne Iro~kove u iznosu 0 ~3 50,00 KM. Ue ,akonsku .zatewu kamatu potevs i od 5. 1. 2011. go din e pa do Isplate, sve u ro~u od 30 dana.

Obrazlozsnje

Mbu podnesenu 8. 12. 2009. godi~e sud je pokusao dostavili·lulenim na adresu nalnacenu If uvodu ave odluke i ~jedno prljavllenu ked nadle!nOQ organa kao prebival isle Me~ih. K~~o je dostava tuzemm 1. i 3. bila belus~iesna, jer se nisu nala/ili na lim a~resama, do· stava Ie izvrsena u skladu sa odredbom cl 348 lako na o parnicnom poslupku. objavom oglas;l U .Onev~om avazu" 7. 7.2010. godine ina oglasnoj labli suda.

l ~~en i 1 . .I 3. nisu odgovonli na Mob u. Ob11rom da j e Milac predlolio donw€nje presude ,bog ,propuiltanja i da d'astavljeni dakazi nisu u suprolnosll sa n3vodima Mba, primjenom el. 182. sL I. ZPP-a su d j€ d onio pre· sudu kJJjom se u-sv3ja Mbeni zahtjev.

Odlu~a 0 lroskovirna donesena ie na osno~u e I. 380. st. L ZPP·o• a trOilkov.i se saSlole od lakse nl tu!bu u Iwosu 0 d 1 SO .00 K, lokse na presu du u iznosu ad 90,00 KM;i tro!kova objave oglasa If imosH od 80,00 KM.

PoUk;! 0 p ravnom lijB~U:

Protiv ovepresude nije d01volje ~a ~alba.

Sudija la~~n, Mlj ,tOVI c

oglasi

PI N"(BH

- -

Tal._ .sh,oW'

Z .. f

__ a_ .. _ftJenl, __ o

t:etv .. t,ak 21:00'h

jlfe~ancfar Hrium

Zrinjski se priprema za nastavak prvenstva

musa: Igra iz SibeniMa ohrabrU)e

Pa uzu u prvens tvu Pod Bijelim brijegorn korisre na pravi nacin tako da su, osim za dodarno punjenje baterija, iskoristili slobodan vikend i ZlI cdigravanie prijateljske u tak mice protiv Sibenika (l: I).

Iako trerier Zriujskog Slaven MuS>! uiie imao na raspolaganju Levanija Kutaliiu i Ivana Lendrica, strateg

,-,Plemiea" utakrnicu u Sibeniku smatra korisnorn.

- N isrno mogli izvesti sastav koii namjeravarno suprorstaviti Slobcdi u sljedecem kolu, ali smo odigrali dobru utakrnici i (Q me ohrabruje uoCi nastav ka prvensrva, VIa" du Zadra i Pavla Susica merao sam raniie rnijenjari zbog laksih ozljeda - izjavio je Musa. Ma.P.

Prijateljska fudbalska utakmica

LBDlarDOraZan Od Grblja

Stadion Grblja u Radanovicirna Gledalaca: 100. Sudija: Ognjen Swnic(Budva). S trijelac: 1: 0 - V ukicevic (83)_

GRBALJ: Durovic, Mikelj, Martinovic, Skopliak, Glavan, Radusinovic, Dra~';Cevie, Nikolic, Vasie, Bakevic, Radonjic, J os su igrali:

Kostic, SimuDovit, J ovanovic, Mrsulja, Radulovic, [a-

nkovic, Vlaisavljevic, Vukicevic, Trener: Dragan RadojiCic.

LEOTAR: Milenkovic, Vucin ie,. Koronel, S arba, Delie, Mandie, Andric, Kujundzit, Bondzic, Marianovic, V ranesevid, J ~ su igrali: Kornnenic, Durie, Boskovic, Dajic, Mijauovic, Prelo. Trener: Dragan Spaic, M. P.

Smdae SDrtJeCiD mec

.... Nesvakidasn]i dag;:.daj zadesio je ludbalere Drine HE prilikom putovanja na utakmicn 16. kola prveligaskog karavana RS u Modricu.N a dijelu puta izrnedu Rogatice i Sokoca sa srij ena neposredno pored putnog pravca skocio je srndac ,polomio je prednja stakla na autobusu i umalo izazvao vecu tragediju, - Bila je ovo zaista cudna simaciia, igraci i vodstvo puta je uglavnorn drijemalo sve se desilo aka 7 easoV3 i 30 minuta.Siedio sam u prednjem dijelu asutobusa i u momentu kada se sve desilo Ilcinilo mi se kao da na. naSalltobus. pada ogrornna stijena. US] ijedi" j e veliki prasaksv; smo bili u soku srnklo je lerilo na sve strane i sarno zahvaljujuCi velikoj prise-bnooti vo.zaea izbjeguuw je vOCa nesreCa, \lspio da aUlObus zaustavi kala ne bi odlerieli u ambis.N a Veliku sreCu nij e biJo povrijedenih sto je najbitnije.Kada srno izaS!i trek tada smo vidjeli da je na aUlObus skociosmdae koji je od siline udaral bia is!<:omadan i odbaten rridesemk memra od miiesta ne" sreCe. Satekali smo uvidaj a PoSto je au tobus bio vidno ooteeen i nismo mogli nasmviri pur a svi srno bili i u veoma srresnom stauju 0 ba vijesrili smo komesara la.kmirenja 1 lige RS i FK Modricu 0 svemi sID se desilo i traZiIi odbganje ovog ffieeaslO je i prihv.aeeno.l- ISpritao je na.kon udesa Momcilo STanie rrener Drine HE. S. IV:

Prva liga RS

R!WJ1tati 16. kola P,rve lige ,RepLtKike Sr. pske u fudbalu: BOSANSKf NOIll: Sfo· boda • Proferer 0 t. JANJA: Podrini~ • Lakla~ 2 O.FOGA: Su~esK:a - Mlado- 51 3: 1, DOBOJ Sloga - ¥amos 2:0. MOORICA: ModrJ!a Mil),ima - Drila HE. odgodeno lB 30_ mart, BOSANSKA GRADISkAKozllI1J " Sloboda (MG) 10, BANJA LUKA: aSK - Radnik 1: 1. NAPOMENA: Ulakmf~a 14. kola Mo" driCa Maxima " Mladost; kllja ja la· vrSell.l sa 3:0, regislrirana je s!u1!len-m rezultalom 0:3 la MladosL

I'arrM 17.1«Jb (2. 0Ilri): aSK· SIi:IIxxIa (BN)., Raiilik • Ka1ir.l, SIOOoda • Moooca M1D:irm, Drirn HE • SiO!}l, famos· Su1jeska 1I>t!OOs!··Poimje, lBkIaSi • F'mIeIBr.

1.1W<aa 16 111 4 24:~ 34

2_ Ri!il'~ 16 93 429:11 30

3.Pro~ler 16 8 2 622; 17 26

4.Sl<ll>od. IBN) 16 H 525: 1 9 25

5-M'J~ 16 73 625: 11 24

".l;,ni~s!:.a 16 65 517;15 23

7. SI<>go 16 65 523;27 23

8_.M].~ost 9.0nnl HE

16 71 817:24 22 15 63 616:19 21

1 o. Modrl~lMa:t 15 6 2 721: 17 20 11.L.~.!i 16 55 614:21 20

12. Sloboda (MG) 16 4S 9'i7:2~ 15

13. cMl100 16 421015;28 14

14. BS~ 16 35 89;27 14

64

DnBvni avaz, ponedjefjak, 28. martMujak .2011'.

sport

PRVA UGA FBiH Odlgrani rnecevi 19. kola

G .belani u drUgOm ijelU

SiD iii olDOr "La U oua"

Kraji.snik ostvario jedinu gostujutu pobledu savladavsi Igman u Konjicu

Odigrani su svi susreti 19. kola Prve lige Federaciie BiH u fudbalu. Vodeci GOSK ie na svom terenu u drugorn dijelu susreta slomio otpor "Labudova«. Gorafde je rernizi ral 0 u Hadzicima, gdj e su predsravnici Radnika i dornaci navijaci imali mnogo zarnjerki na sudenje, Trener Slavena Sarnir Hadzirnahovic podnio ie ostavku nakon domaeeg rernija protiv Rudara,

Gradina

Capljina

S radion u Srebren iku, Gledalaca: 300_ Sudiia: Da.· nijel Boja (Kiseljak) 7. Strij91ac: 1:0 - Mitrovic (80). Z uti kartoni: Sal ihbasic, H useinbasic, M. Smajlovic (Gradina),Jurkovic, Obad, Viskovic (Capljina), Crveni karton: Kokic (Capljina), Igrac utakmice: Darke Mitrovic (Gradina) 7,5.

GRADINA: D_ Zukic 7, Kesetov it 6,5 (79. S kahi c "), Alie: 6,5, .A. Zuki(7, Mitrovic 7,5, Mazic 6 (63. Zeric 6), Sa· lihbasic 6,5, M. Srnailovic 6,5, Popara 6 (46. Seh ric 6,5), Huseinbasic 7, D. Srnailovic

7. Trener: Samir Adanalic,

CAPLJINA: Josie 6,5, Pulji': 6,5, Benic 6,5, Dzananovic 6,5, 1 urkovic 6 (83 . Menalo -) Raic 6,5, Viskovic 6 (83. Zubac-) Barbaric 6 (od 61 _ Vila 6), Ortas 6,5, Kokic 6, Obad 6. Trener: Zlatko Krizannvic. O. M.

Iskra

Omladinac

Gradski sw dion 1 akEc u Bugojnu, Gledal".C3.4CiO. Sudi· ja: Adis Mubhasanovic (Sara· jevo) 7. Strijelci: 1:0 - Nebic (4),2:0 - Nebic!87). Zun b· noni: KInetas, Cehaja Oskra), H usein basie, Brtkalie (Om· Jadin3c). Igrae ui:akmice: Elvediu Nebic (Iskra) 7,5.

ISKRA: Perkovic 6,5, Omerinovic 7, Malkic 7,ju· ric 7, Suei': 7, Kmela~ 7, Nebi': 7,5, Sali.hovit 7 (90_ Gurbera -), Cehaja 7, Zukan 7 (86_ Softic -), Smaji'; 7_ Trener: Zdravko Gajie.

OLADINAC: Bilajac 6, Hasanovic 6, Arnautovic 6, Husein'lgic 6, E. H useinbaSi c 6, A. Huseinbasic 6, N. Hu· seinbasie 6 (70. S. Orneragic -), Ahmet.sevie 6, Brtkalie 6, Brat3novic 6, S. Omeragie 6 (85, Sivic -), Sinanovic 6 (73. Lukic "). Trener: Dragan Sivac_ K. B.

GOSK

Orasje

Swdion Potlavala u Gabe· Ii. Gledalaca 300. Sudija; Husein TerziC (Travnik) 7.

1

o

2

Detalj sa susrefa - Rudar: InlefVlmcija go/mana gosliju

Striielci: 1:0 - M. Grgic (63), - Sucurovie (2), 0:2 - Sabie 2.:0 - JelCic (69). Zut; karto- (27). tuti kartoni: Mehie ni: Rake, Kadric, Raicevic, (Igrnan), Balen (Kraiisnik), [aime (GOSK), Gaicevie.V» Crveni kartorii: Munit (Igdavie (Orasje), Crveni kar- man, 29. min uta), Sutuwvie ton: M.iskovic (Oras]e, 55. (Krajisnik, 40_ minuta, drurninuta, drugi Jlul;). Igrac gi futi kartonjIgrae utakrniurakjnice: Marko Grgic ce: Aldin Kahrimanovic

(GOSK) 7,5. (Kraiisnik) 7,5.

GOSl<: Soldo 6,5, Mar- IGMAN: Bobic 5, Mehle

kovic 7,. Sabanovic 7, Kojic S, Murrie 5, Mahmutovic S,

6,5, Raicevie6,5, Kadric 6,5, Huan Manuel 5, Kudra 5 M. Grgic 7,5 (88. Braikovic (53. Sultani': 5), Kovacevic 5 "), Jel"i'; 7 (76 .. Begie -), Ra- (53. Simunovic 5), Pablo Arko 7, Tomic 6 (54. Jaime 6), ijel 5, Bajric 5 (66. D~umhur Ragllz 7,5. Trener: Damir -), Diafic S, ijebibovic S.

Borovac., Trener: Ju§ufCizrnic.

ORASJE: lliskovic 7, KRAjISNIK Tomasic

Miskovic S, Smajlovic 6, Zo- 7, Delisimunovic 7, Kahrinic 6, Maskaljevit 6, Gajcevit tDanov ie 7,5, Rullit 7,5,

5,5 (85. Ibri': -), Prgic 5,5, Vi- Sucurov;c 7, Balen 7, Mati-

davit 6, Vukadin 5,5, Duric jevic 7(68. Mataija -), Sabie

5,5 (75. Benkovic "), Koba~ 7,5, (46. Bajrit 7), DediC 7,

5,5 (32. F .. Grgic 5,5). Trener: Ivel<ie7, TurbiC7 (86. Dizda"

Fu.ad GrbeSit. Er. B. rev;': -). Trener: Bozidar Ma-

Igman 0 tijevie. E. N.

-",Kr'----a~jis~n~ik~. ---2 Radnik 1

Gorazde 1

o

Stadi()!) u KOlljicu. Gledalaca 600. Sudija: Emlin Sivac (Zenica) 7,5. Strijelci: 0: 1

Sladion u HadziGima ..

Gleda.laca 500. Sudij.: Read

Tabela

2

RezuI ta ti 19 .. kola: Gradina 1. GOSK 1912 4 3 26:13 40
"Cap!jina I :0, Iskra" Omla" 2_ tapljin, 1910 2 133:26 32
diuac 2;0, GOSK - Orasje 3_J,dinstvo 1910 2 125:24 32
2:0, SASK Napredak " Kr- 4.0ra!jB 1~ 9 3 7 25:19 30
ajina 2: I, Slaven - Rudar 5.lskJa 19 8 ~ 7.26:24 28
0:0, Jedinstvo - Bosna 1 :0, 6. Grodina 19 8 4 1 25:26 28
Igrnan - Krajisnik 0:2, Ra- 1_ K!'~"" 19 8 J 8 26:19 27
dnik - GaraZde I: I. 8.KrnjlW; 19 1 5 7 22:2:1 26
Parovi 20, kola (2.13, april): 9. Omladina~ 19 8 1 10 24:24 25
10. SA5K N. 19 a 1 1026:30 2,
Capljina" Radnik, GoraOide 11. Sll\'en 19 7 3 9 15:24 ,4
- Igman, Krajisnik - Jedi- ll. GOfaid. 19 1 2 1026:28 23
nstvo, Bosna - Slaven, Ru- 13. Rodar 19· 5 a 6 24:26 23
dar - SASK, Krajina - 14. Bosll!. 19 6 4 9 22:28 22
GOSK, Orasje - Iskra, 15.llIIOOn 19 6 4 920:26 ,2
Omladinac - Grlldina. 16. Radnik Ie 4 a 115:20 ,0 o

Mehanovic (Tuzla) 5. Striielei: 1:0 - Seli movie (52), I: I - Karnenica (90). :lUli kartoni: Ibrica (Radnik), Ornanovic (Gorazde), Igrac urakrnice Mirza Selirnovic (Radnik)?

RADNIK: Harbas 6, Tufekdzija 6, Omerbasic 6, Fejzi': 6, Dupovac 7, Selimovic 7, Ibrica 7, (76. Rascic -), Parail 6, Sejfovic 6, (74. Niles;': -), Sadikovic 7, Tahirovic 6 (46. Seko 6)_ Trener: Nijaz Dupovac,

GORAZDE: Babovic 7, Kamenica e, Dzebo 6, ZejniIbodiic 6, hakovic 7, Orna· novi': 6, Ferhatav·ic 6 (65. AdzetD -), Korda 6, Softie 6 (66. Cehaja ") Ramovic 6, Ereeg 6. Trener: Dl\evad Hadzovic. R. B.

SASK

2

Krajina

1

Sradion u Dogiodima.

Gledalaca 100. Slldija: Dagan Stojit 7 (Mosta.r). Strijelci: 1:0 - Trukovic (70), 2:0 - TuI;kovic (83), 2: I - RaCic (9_0). Zuti kanoai, M.irvic (SASK Napredak),Okanovie(Kra· jina). Igrac uwkll!ice: MU3.mer Kuno 7 (SASK).

SASK NAPREDAK:

Mujkanovie -, Koziel! 6,5, Begie 6, LemeZ3n 6, Ned;': 6,5, Janjos 6 (M.irvie 70.), Pe· lj to 6 (VJadavic 60.), Dakovic 6,5, Pehilj 6 (Kurto 55.), Turkovic 7, Bajmktarevic 6,5, Tre.ner: Amir Beca.

RRAJINA: Keranovic 7, Raeic Arne.! 6, Sehovic 6, Hu~ic 6,5, BeCic 6, Ceharevie 6, Ra_cie Alben 5,5 (Durie 60.), Sisit 5 (Okanovie 65.), Nuhanovic 5, Felie 5, Alis;c 5. Trener: Izer RaCie.. F, J.

sport

Onevni avaz, ponedjeljak, 28" m.Il/olujak 2011 ,

65

BANJA LUKA Borac porazen u priiateliskoi utakmici

SP isla i g 0 z smilesna u-dea

Na putu do gala loptaiz "slobodnja'ka" sa 35 metara pogadila iivi zid, stativu i gal mana Marcetica

Stadion u Banjo] Luci, Gledalaca l.500. Sudiia:

Ognien Valjic (Bania Lu~a). Pomocnici: Momir Sirko i Ratko Kunic (oboiica iz Banje Luke), Strijelci: 0: I - Obilinovic (90). Zuti kartoni: Vidakovic, Petrie, Raspudic (Bora e); Milovic, Kr izariac, Vidic, Lojic (Split),

BORAe: Marcetic, Petrie, Coric, Stupar, Grahovac, Raspudic, Vidakovic, Zaric, Sreco, Srajic, Veljovic, Jo~ su igrali: Benovic, Nikolic, Duiakovic, Damjanovic, Mikic, Stakic, Trener: Vlado jagodie.

SPLIT: Vukovic, Radnic, Budisa, Vidi.:, Milovic, Krizanac, Pehar, Erceg, ~ic, Serdarusic, Golubovic, J os su igrali: Zagorac, Loj ic, Vir.aic,_ Simic, Grizel], Parat, Zuzul, Obi linovic, Capin, Trener: Ivan Katalinic,

Fudbaleri Berea i Splira odigrali su prijateljsku utak m icu s d OSt3 trean j a, al i bez izgledniiih prilika mada

je uzbudenja btlo peed oba gala.

Odlucuiuci moment desic se u posljednjim trenucirna meta, kada je sudi]a, nakon prekrsa j a Borisa Rasp u-

dica, dosudio slobodan udarae za goste,

Romano Obilinovic je sa vi~e od 3S me lara upuuo [0- povskisu I, a lop [3 j e pogodila uvi zid, promiienila smier,

rPDJtt:M.l.!Jgltf udarila u desnu stativu re u nogu iznenadencg i dezorijentiranog gol mana Sinise Marcetica, koji ju ie, u pokusaju da intervenira, nnio u vlastiru mrezu. S. K

Barcelona i dalje cilja na Arsenalovog panca

Sta se desava u Hudaru

Zeric demanlira da SU igraCi u SlraJ:MU

Nije prvi put da pujedinci zele uniieti nernir, kaze 'kapiten Prijedorcana

Poslije prvenstvenog susreta s Velezorn (2:0), pronio se glas da su igraci prijedorskog Rudara stupili u $trajk. No, kapiten Nediad Zeric kategoricno dernantira ove glasine navodeci da su igraci do bili tri slobodna dana zbog prvensrvene pauze,

• Nije prvi put cia pojedinci ~ele uri ij eti nem i r. Stjecerno utisak da nam zavide n a dobri rn igrama, j er smo peed vratima Evrope, Vee u narednom susreru, proti v Celika, pruza narn se nova p rilika da do kazern 0 cia pripadamo ~rupi najboljih u BiH . tvrdi Zeric,

Prema niegovim riiecima, klub duguie dio prerniia prvorirncima, ali se one uplacuju prema dogovorenoi dinamici, kao irate ugo-

vora, do k Slip lace red ovn e.

- Igracima su ovib dan a isplacene dvije prernije i februarska placa U skoro ce im na racune biti uplacene rate ugovora take da su dugovanja smaniena na minimum.

Place su redo vue, sto j e, ocito, poznato mnogirn igracima iz Prernijer lige, koji nam se vee sad. nude za narednu sezonu, ali mi bismo nairadiie zadrzali sada§nie igrace i strucni §rab, na celu s Borisorn Gavranom - kaze Drago Milosevic, vrsilac duznosti predsjednika Upravnog odbora Rudara,

Predsjednik Skupsrine Bozo Grbic najavljuje da ce, nako n d va odgadan ja, I zborna skupstina kluba bid odrfana u aprilu. P. P.

Uspiesan i u novom sportu

Fabralas )a mo~ao Do)enlnili

Barcelona je i dalje zainteresirana za Seska Fabregasa (Cese) i ponovo ce ga pokusati dovesti, ali je Arsenalu spremna ponuditi »razumnu" sumu novca,

"Topnici" su prosle godineodbilj Bareeloninu ponudu od 40 rniliona funti, a Arsenal ie Spancirna izricire rekao da ce Fabregasa dobiri za 50, ali Katalonci.ne zele [0- like ponuditi.

- Ne mofemc dati 50 miliona eura bez cbzira na to keIiko ga Zcljeli. U fudbalu ciiene stalno padaju, Proslog' ljeta ponudil.i smo im 40 rniliona, a ponuditi sad a 10 vise ie nemognee, ier mu ciiena treba pasti, Pregovarat cemo, ali s razumnim sumarna - rekao ieBarcin predsiednik Sa-

ndro Rosel (Rossell). (M. T.)

Prijateljska utakmica u Londonu

nalmar s.rUSiO SMOla

U prijateljskoj utakrnici odigranoj na Arsenalovom Emirej ts s ladio n u, reprezc· nl'llcija Brazila pobijedila je Skotsku sa 2: O.

Oba gola posligao ie Nejmar (Neymar), kojeg u Br· azilu smarra;n budncom su-

perzvijezdorn svietskog fud bal a. Tin e j dZer iz redova Santosa postigao je prvi gol iz igre u 42. min uti, a drugi iz penala II 77.

Devemaestogodisnji Nej mar upisao je tri gala u isto !Dliko nastupa za Brazil. (M. T.)

Zhikovski PQ{jada Gfufflel ..

FUdbB.ler nBSlaUIO rUSllibDHSere

Igrac americkcg fudbala Tom Zbikovski (Zbikowski), koji ie zbog obustave rada u NLF-u uskocio u ring, nastavio ie sa zapanjujucim bokserskim naslupima.

Zbikovski, fun NFL ekipe B altimor re jvens, bavio se boksom !tao amater. Prije pet godina. irnao je i jedan profesionaini mee, a sada je do-

bio treeu borbu II nizu nakon sto je u ceLiri runde zaustavio Kejleba Grurneta (Caleb Grumrnet) u Atlantik sitiju,

U glavnoi borbi veceri Amerika.nac J uriorkis Gamboa (Yuriorkis)_nokau!ir· ao je Meksikanca Zorgea So· lisa Gorge) Ie ujedjnio LBF j WBA thule u kategoriji do 57 kilograma. (E.J.)

Cetvrtfi.nale Kupa BiH za rukometase

Borae Donouo slauio Gradaceu

Izvidac protiv Konjuha stekao solidnu prednost

Ovog vi kenda od igran e S U rri U takm ice Ce rvrtfinala Kupa BiH za rukomerase, Celvrru, izm ed 1.1 B osne BHGasa i Gracanice Index, igrat ce se naknadno zbog uoeSCa na!eg prvaka u osrn ini finala Lige sampiona. Horae ie, kao i u nedavncj utakrnici Premijer lige, slavi 0 U Gradaccu, i !O vrlo uvjerljivo, a solidnu zalihu za revans osigurao je i Izvidac, U trecem rnecu Bosna Prevent ie na svorn terenu savladala Slogu sa 32:28.

Izvidac 31

Konjuh 23

Gradska sportska dvorana, Gledalaca 300. Sudije: Anre Knezovic i Robert Zovko (Mostar), Milan Durasinovic (Prijedor), Sedmerci: }zvid.c4 (3), Konjuh 4 (4). Iskljucenja: Izvidac 2 minure, Koniuh 14 minut a. Rezultat: Izvidac MI Grupa - Konjuh 31 :23 (IS: 10) IZVlf)AC: B. Buric (16 obrana), Bumbak, Milioevic 3, Zeljic 3, Herceg I, Mari': 6, CoJak 2, Mucic, Boras 6, Grbavac, Bosnjak, I1ie 5, Dzeba 2, Erd I, Milas,. S. Buric 2. Trener: Zdenko Grbavac, KONJUH: Karnberovid (7

obrana), Hadziomerovic I, Bozoliac 7, Hamzic, Memic I, Samek, Cirak, Muhie, Besirovic (9 odbrana), Smaj;e 2, ROlajac, Husic 9, Mujanovie, ZiJdiic 3. Trener: Nikola Markovic.

M..K"

Gradacae 21

Borac 31

Sportska dvorana Gradacacki sajarn, Gledalaea: 250_ Sudije: Senad Kamberovic (Zivinic,,) i Me"ludin Sabie (Gracanica), Delegau Peru Marie (Mosrar), Isklj ucenja: Gradacac 16 minuta, Borac 12 minuta, Se dm erci: Gradacac 6 (3), Borac 5 (4). CIVen; karton:

DII'an Mar kovi c (Gradacac, trece iskljucenje), Vladimir

Vranjes (Borac, direktnc iskljucenje u 22, minuti), Rezultat: Gradaeac ~ Borac M: tel 21:~ I (8: !S), GRADACAC: Sahdanovic 5, Kulenovie 4, Sijakovic 3 (2), Hal ilkovic 2, Ign j it I, Kadic, Stojanovic (5 odbrana, I sedmerae), Isic, Durie (9 odbrana), Markovic 3, Hadziomerov i~ 2 (I), Doborae, Besirovic, Sarajlic, Dzinovi~ I. Teener: Mehmed Doborac,

BORAC: BLakvic (12 odbrana, 1 sedm erac), Malic I, Garic I, Pucarevic, Sabljic 7, Panic 3, Prskalo 4, Halilbegovic 3, Deianovic (7 odbrana, 1 sedmerae), Mikif 2, V Vranies, SUbara, Karaeic 6 (4), Radulovic, Melie 2, F. Vranjes 2. Trener: Dragan Markovic, Di. D.

Kup BiH za rukometasiee

PrednOSI u oruim maCeUima ZaUUbUSHi, Boraei HalarinU

Rukometasice su odigraIe prve Dl eceve eetv rtf n ala Kupa BiR. Postignuri su sljedeci rezultari: GorazdeLjubuski 23 :26, Zrinjski " Borac 26: 28, Katari ria - Hidza 25:21. Utakmica Mira - [edinstvo nije odigrana s obzirorn na [0 da je J edinstvo isrupilo iz rakmicenja

Zrinjski

Borae

Dvorana Bijeli brijeg u Mostnru. Gledalaca: 300. Sudiie: Amar Koniicanin (Viscko) i Dina Konjicanin (Visoko), S edm erci: Zri n j ski 6 (5), Borac 7 (5), Iskli ucenja: Zrinjski 8 min u- 11l, Borne 8 minuta, Rezultat:

Zrinjski Mostar - Borac Banja Luka 26:28 (13: 13).

ZRINJSKI: Pandza, Maric 2, Kolo bam 3, Karacic, Sulejmanagie, Risric 3, Knelo"ie, Prusina 8, Marie, Humackie, Prguda 2, Glibi", Mlakic R Trimer: Krunoslav Spec.

BORAC: Guddj, Pru.i" na, Kekie, Zrnic, Radie, Bogojevic, Rajilic, M.aric, Knezevie, Thmr, KovaCevic, Osrojic, Babic, AIsie, MaislOrovie, Gojie. Trener: Rade Uncanin.

M..Pa.

26

28

Kncza vic: Kalariua ba/ja ad llidi~

Katarina

Ilidza

Dvorana BijeU brijeg II M ostaru _ G Ie dabca 200. Sudije: Goran Susie (Capljin.) i Mario Priro.orac (Ljubuski). Sedmerci: Kararin. 2 (2), HidZa 7 (5). Iskljucenja: Katlln!!a 6 min Ula, Ui dla 6 m;n \l tao Rezul ill r: Kararina MoSlar - Ilidia 25:21 (13: )1),

KATARINA: A,rapovif,

2.5

B ilic I, Milisi c, An dacie, M_ Vrancie, A VranCic 4, Ljolje, Micijev;c4, Keltic 5, Knezovic 8, Mikulic I, Mari~ 2, Jovanovic, PaZin, Zo"ko, earnpim. Trener: Milenko Avdalovic.

ILIDZA: S.bie, Pavlovic 5, Brutus 3, BuZo~ Gabe" la, Had7.:iselimovic 5, Colic 4, Skaljic, Mirvic, Tmsirovic, Osmano" ie 3, Ilie, Ribi f I, Me.rdianic. Trener: Dominko Ilk M. Po.

21

66

sport

~--------------------------------------

On"vn; avaz, P'l"edJeIJak, 28. mart'oluiak 201 1.

prvom

Medue

-

-

su

a

Nas tim poceo igrati tek

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka rukometasi sara jevske Bosn e dolli vj el i s u o ceki Van poraz od ruskog p rvaka Cehovskih rnedveda,

Pozitivne srvari ovog susreta su to sto [e dvorana konaCTIO b ila poprilicno ispunjena re sto Bosna, ako se take moze gledati, niie izgubila drugo poluvriieme, ier je bi- 1015:15.

Ono ~to je bilo katastrofaIno je igra u prvo m dij el u, u koj em su ruski gorosrasi imaIi potpunu dominaciju,

Sarno sedmerci

Na pocetku je izgledalo da s u Medvedi seb i 7.>\crtali "i, I j da n e prime gol iz igre. N B" ime, sve sro je Bosna uspijeval a je zabi j a ti pogotke iz sed meraca, m a da je pr"i t. ka v reali~irala tek u 10. minUli (Karncic za 1:4).

Prvi gol iz igr" lias p r~dsra"nik posrigao je rek u 14. minuti, a srrijelae je bio jucer odlieni Elis Memic, najmladi igrac na te.renu (3:6). Do tada, b II, prvak im ao j e "ak i rezu-

ltarski prikljucak. Poslije je Dragan Marjanac skinuo sed rnerac D m i ITi j u Koval eva, medutirn, euforija u dvorani nije ornela goste, koji su seriiorn od 6: 1 orisl; na 4: 12.

Seriiu le u 24. minu ti pr, ekinuo Lu ka Rakovic, medutim, Medvedi su opet uzvradili s tri uzastopna gola. Tek drugi gol iz igre Bosna j e zabila opet preko Rakovica u 28. minu ri, a poluvrijeme je

lZiauelrenera

Ina n S majlagic

Snaga ruskcg predstavnika niie nam bila nepoznaniea, medutim, bi- 10 je nep02Jl31O na koji im se naein suprotsra viti. Oni su demonstrirali zaS[Q su godinam a u vel! u evropskcg rukorneta, To je tim koji je dugo fUI okupu, a voeli ih, po meni, naibolji tr, ener ,j sviietu.

Vladimir Mllksimov

B osnina ekipa se dobro borila, Znali smo da je to mlad tim i da ce da ti s"e od sebe da nas. nam uci. Probal i su s nekoliko I'I"S t3 od brane, ali m i imamo islrusniji rim i U!a" Ii sm 0 kalo da to Iskori" stimo.

Heuans u CelUMaH

"S tu d~Ilti", lao ni ,igI.aci ruskog prvaJ::.a, nece imati mnogo vremena za odmor do novog medusobnog obracuna. N aime, reva.n~" mee osmine finala Lige pr"aka izmedu Ceho"skih med"eda i Bosne BH·Gasa igra ICe s e u Ceb ovu vee II cetvnak, 31. marta, sa pocel.kOm U 17 sali po na_sem vremenu.

okoncano ~a 7:16.

Drug; dio igre, u kojem sll djeloval i dos la ozbilj!l ije, »Stude!lti" su orvoriJ; golom J os; pa Paz; na, a dugo za ti m

One\ffli avaz, p~nOOjetjak. 28. mart/oltJjak 2011 ,

sport

67

etu osnme finala Lige pr_

Detali sculakmice u Skenderiji: Kapisoda ,sa/ira

na gal Cehovskih medveda ('tJU,Mil1~

bllpres

nakon debakla u prvom poluvremenu

igralo se gel za gol. Koliko je Bosna igra la bol ie, pokazu j e ('in j en ica cia su za rri minute pos tigli tri gola, asame sedarn za citavih prethodnih 30_

Aplauzi za Ruse Posljedniih 20 minura svo] sou program imao je ruski reprezenrativac Tirnur Dibirov,

v

az

UtaMmlcu aledao i DieMO

Paznju je, mnogo vise cd rukornerasa, iucer izazivao reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Dzeko, koji ie dosao da gleda 1.1 takmicu,

SOSNA, ,aH· GAS UVOdIC [1 OIllJr.m.) Maijar.ac (10Ddbram. 1 sWmeral;)

Memit1

Metlit 2

Tojcicl

Pucelj

KarnOic3

Ce1ica

RaI<ilviI\4(1) KapisOOa 3

Palin 1

lli'Ikovic2

Vrablit 2

~alicl

Ca~C2

Trene!: Irton SmaJilgic

~EHOVSKI M E.OVEOI A:;~nin3(2)

Grnms 110 pdtllana, 1 sOO"""",,)

BlJdI:D

Cemoivanov 1 Cipuiin2

OIbin),7

SaviC

FIpiJ,3

G_

Harbok2

IvancwZ

Kaman!n

Kovalev 2 {2) Rasiltorcev

~4

~BnI;n5

Mlanln3 {2) Skopirtev 1 ,"",et:W!lfmrMa~

Dvorana "M i rza Oelibasic·

KS C Sken derija Gledalaca: 4,000

Su d ij e: Je ns Karl' N ilse n i Pete r La ren een (Danska)

o ele 9 at: ~Iefa~ Jug (Slov€nlja)

$edmerci: Sosna 6 (4). Cehovski medvedl6 (4) lskljucenja: Sosna 4, Cehovs ki me dved i 1 0 minuta

:R ezul! al: B 0 s na

B H- Gas - Cehovski medvedi 22:31 (7:16)

Na~ napadac, koii ie preksinoc u - Zenici selekciji B osn e i Hercegovin e don 10 pobjedu nad Rumunirna, bio ie stalna meta zbog moIbi za zaiednicko slikanie.

koji ie S vojim fantas tienim golovirna s Jijevog hila uspio eak izmarniti alpauze objektivue sarajevske publike,

U 45. minuti proradila su i hila bb. prvaka, Faruk V razal ie prvo j e prek in 110 seriju Medveda od 4:0, a onda j e zabio i svoj drugi go! na utakmici, Debar je bio i Petar Kapisoda, koj i se u tim tern ucirna razbudio i za kratko vri j erne postigao tr i gola

Cehovs ki me d ve d i igral i su u svakorn tre n u tk u onoliko kol iko je trebalo, odria vaIi su deseral< golova razlike, a Bosnini igraCi, cia su b iii s kon cem:ri san 1 i i, mogli s u ru cazliku smmj i ti na pris [Q jnih 6-: 7 golova. A. CUUC

Ostale utakmice Lige prvaka

SoansMi tandem Jednom olom U cetuM JnalU

Edin Basic postigao osam golova za Samberi

Osim utakrnice Boone i Cehovs ki h rned veda, j ucer su odigrana jos tri d uela 0-5 mine final a, u ko i ima s u ova spanska ti m a j ednom nogcm zako racil a u cetvn· finale.

Sijudad Real [e u gostirna sa 27:24 pobijedio Samben. N as; internacionaki u redovima francuskog preds ra vnika pru1 iii su debar nastup, Nebcjsa Grahovac imao j e ses I odbrana, dok je Edin BaSic zabi 0 tak osam golova,

Barcelona naseg !epre" zentativca Danijela Sarica kod kuce j e p ro ti v rna darskog Vesprema, za koji nas tupa Mirsad Terzic, ostvari I a visoku po b j edu 0 d sedam golova raz like.

Hrvatski predstavnik Zagreb n a svom parke ru je izgubio od njemaekog Levena, eime sa se njegove

adbrana proliv Sijudad Reala

~allse za plasmanorn 1.1 at (Sp:3nija) 24:27, Barcelo-

cervrtl:inale svele nil teori- na (Spauija) • Vesprem

[u, (Madarska) 28:21, Zagreb

Rezu ltati: Samberi (Hrvlltska)· Leven (Nje-

(Francuska) . Sijudad Re- mach) 28:31.. (M. 1:)

Svjetsko prvenstvo u reliju

Oglle nalbrzi u ortugalu

Citroenov vozac, Francuz Sebastijan Ogije (Sebastien Ogier) pobje dnik j e relij a u Portugalu, rreceg takmicenj a sezon e u S v je (S kom p rvensrvu, Drugo mjesto pripa- 10 je njegovom sunarodnja-

Ogije: Balji I ud prvaka Leba

ku i ak ruelnom prvaku Sebastijanu Lebu(Sebmien Loeb, Citroen), a [rete Fincu jari-Matiju Latvali (IariMani) u Fordu.

Ogije jed dao vodstvo u Po rrugalu do poslje-

dnjeg brzinskog ispita prvog dana da bi ga preuzeo poslije nekoliko ispita u su botu i zadrzao do kraja, kada je imao skoro 31 seKunde prednosri u odnosu na Leba. fA. Dr.)

Lisiee pruaei HiH U hOHe)U na ledU

.... Hokeiski k1ub Bosnafl.isice) POSIlIO je novi prvak BiH nakon sro je JUCer u drugo] utakrnici finala savladao AIfu (Mcdvjedi) sa S:Z 0: I, Z:O, I : 1).

Pehar i rnedalje pobjednieko] ekipi n:rucio je Dine .Skrijeij, jedan od utemeljivaca hekeja na ledu u BiH_

N agrad e s u urucen e i na ibol j em strijeleu pxve.ns.tva ~ Rosu Me.kJi n u (Ross M"el:-e~n), koii ie zabiljefio 13 golova i 19 asistenciia, te naiboliem golrnanu prvensrva . Dini

Pasovicu, koji ie imao prosiek od 83 POS!O cdbrana, (M. T.)

HlizaCTariH Omeragicbronzani U DanUbiJa serili'

.... Kliza';: Bosne Tarik Omera.gic osvojio je drugo miesto na finaillom, sestom ra· kmiccn.iu Dauubiia serije u brzom klizanju, odrZanom 1.1 oeSkQ.i Benarki,nadJizerom. Pored srebrene medaJj·e., Omeragit je· osvoiio i bronzani pehar za ukupm plasman II Danubija seriji.

U toku takmicenja bh. kIizai': ~aUZeQ je dIngo mjest:o no 1.000, [reee n" 500 i drugo na _

777 metara,. a II jedno je 0 borio I icne rekorde no 7 77i 500 metara. (M. T.)

Njujork nize poraze u NBA

DC a mora

Um)BSO Idll&

Spekrakularni transfer s Denver nagetsima, u kojern su dobili ponajboljeg NBA kosarkasa Karmela Entonija (Carrnelo Anthony), umjesto oee ki vane idile, denio i e Niuiork niksima nocnu meru.

Niujorcani su prije Entoniievog dolaska imali ornier od 28·26, dok su s njirn u postavi nanizali same sedarn pobjeda u 19 rneceva pa bi cak i njihov plasman u plejof NBA Istocne konferenci-

je mogao doci u pitanje ..

Niksi su u gubitnickoi seriji, sa sesr poraza zaredom, od ko j ih su po sl jedn j i prerrpjeli protiv direktnog konkurenta za doigravanie Sar- 101 bobketsa (l06:ll4), od kojeg ih nije spasilo ni 36 Entonijevih poena,

Rezultati: Atlanta· Nju DZersi 98:87, SarlOI· Njujork ll4:106, Detrcit » Indijana 100:88, Mil voki • Cikago 87:95, jura- Dalas 77:94, LA klipers • Toronto 94:90. (E. }.)

Polufinale plej-ota za odbojkase

-

MOdrlea Da BreHD, HaHamel proru BlJelllnaea

Odbojkasi Modrice Optime i Radnika plasirali slise u poluJi naic pI ej· ofa P rve~ nsrva Bosne i Hercegovine. Modrieani su do polufinala do1i1i !lakon 510 su u dvije u takmice el imi n iraJ i ekipu 7 Lukavac, dok je Radnik izborio polufinaJ e pobjedom u majstorici.

Rezul ta ti cervnfinala: 7 Lukavac • Modrica Optima 2:3, Miadosl • Radnik 1:3 (l[eCa utakmica). U polufina· lu plcj -{lfa L i 2. aprila s3srnju se: Radnik • Kakanj, Modriea Optima· BrcKO Jedinstvo. Reo zuItati 2. kola plej-au ta: Lj ubi· oje . Napredak 3: 1, SrudenI BO· DomaJjevac 3:2.

Visegradske odbojkasice u eUti

HE naDrini ponouo premilerligaS

Pobjedom nad ekipom Crvene zvijc1;de u Obudoveu odbojka~ice HE na Orini i deflnhivno su potvrmle osvajanje naslova u Frvoj ligi Republike Srpske, sto im je aUlOmatski donijeio i povm!ak u bh. elitu. lzabranice trencra J Dve Sarica bile su mkom cijele .ezonc n3 Jider· skoj poziciji i sasvim zasluzeno su nakon tri godine

izborile plasman u P'r~mijer ligu BiB. S. Vc.

68

Dnev~i oval. p onedjelioll, 28. mar(/olujak 2011.

GRCKA Arisu pripao burni gradski derbi s Iraklisom

naUi)aCi se luBli sa DOliCijOm, a . aUCie blistao sa 20 oena

Vise ad sat sma cekali da asiguranje isprazni dvaranu pa da nastavimo utakmicu, kate nas kosarkaskl reprezentativac

Vee u drugom nastupu u Arisovom dresu Edin Ba.vtic osietio je koliko srrast] u kosarku ulazu grcki navijaci, pa rnakar 10 imalo skandalozne posljedice, kao u gradskom derbiju u Solunu.

Pristalice dcmaceg Iraklisa potukle se sa policiicm zbog I\ega je susret prekinur na vise 0 d sa 1_ Dok su igraci u svlacionicarua ceka1i rasplet, policija je uspiela isprazul ti gi ed aliste pa ie zavrsnica cdigrana pred praznim tribinama.

No, nista od toga ni]e ostavilo traga na nasem repro ezentativcu, koji ie odigrao f3.]1 tasticno ~ 22 m inute, 20 poena i 14 skokova za bitnu i uvjerliivu pobjedu Arisa (86:70) u borbi za plasman u plej-of (sesto mjesto, ornjer n.m

• Tribine su II jednorn mornenru bile pune, a u drugorn prazne, izuzev rnanie gru pe clanove upra va i nevinara, Z!! ao sam da s u grcki navijaci fanaticni, ali ovo me je iznenadilo,

Koliko sam cuo, oni su na ta] nacin izrazili nezadovol j s tVO I rak I isovim sl ab i m plasrnanom na tabeli·· kaze biviii kapiten Bosne te dodaje da je u d vorani proveo punih pel sari, od pola cetiri posliie podne do pol. devet navecer,

Incident ipak nije pokvario B a vcicevo mi:llj en j eo sredini u koju je prije dvije sedmice stigao iz ukrajinskog Himika,

• Prezadovoljan sam i kJuborn i gradom. Uz malo srece, vjerujern da se mozerno boriti za trece mjesto u

SaigraCiiZ nlA lige

Bavoc hvali svoju ekipu, kilZe da su greki igraci sjajno raktiCki potkovani, a od SIDl· mica istice bivSe NBA kosarbile, beka Bobiia Branna (Bobby Brown) i centra DWna Tomasa GOM Thomas).

• Bra u na se mozda

sjecaju Bosnmi navijaci, jer je bio clan njernacke Albe kada smo igra!i protiv njih u ULEB kupu .. Od Grka, izdvojio bib beka Nikosa Hadzi v retasa, koj i jed ugo igrao u Panatinaikosu kaze Bav;;ic.

BavrHc 11 mecl1 s Iraklisom: Fillis pred praznlm Iribinama

jedno j od vod eC ih evropsk i h liga, u kojoj su Olimpijakcs i Panatinaikos, zaista, ne-

Prvenstvo BiH u dzudu

sesnaestatltula ZaBDSnU

Dzu do- kl u b Bos na Sarajevo je po l6. put zaredorn potvrdio status najboljeg klnba u Bosni i Hercegovini osvojivsi prva mi esta u musko] i zenskoj konkurenciji na Prvenstvu niH, odrzanom proteklog v ikenda u Kiseliaku,

Drugo mjesto u muskoj konkurenciji podijelili su Leo!ar Trebinje, Randori L u.ka v iea i Borsa. iz Mostara, dok je u ze!!skoj kO)lkurenci~ ji drugoplasirani bio Famos iz Lukavice_ Najboljima u mulikoj konkurenciji pro· gl.seni su Mi tar Mrdic (Leo· tar) i Arne! Mckie (Bosna) Ie Oea Mileric (Bosna) u zen·

skoj konkurenciji. Mrdic: Najbolji 11 ml1skoj konkurenciji

Ptej-of za odbojkasice

RadniR i JahOrina U POIUlinalU

Rezul !aei drugib eetvnfi· n aln i h u takm iea p lej·oIa ~enske 0 dbo j ka~ke Prern i j er lige BiH: Mokra: Jahorina • Tuzla 3,2, BijeIjina: Radnik

• Bihac Preminger 3:0. Eki· pc J ahorille i Radnika plasi. Tale su se u polufinale sa po 2:0 u pobjedama.

Parovj polufillala (1. i. 2.

april): Radnik • Jcdinstvo, Jahori!!a .• Kula Gradacae. Rezultari 2. kola plej"auta:

Sokolac: Glasinac • Bosna 3: 2, Gac.ko • Hercegovac 3: O.

prikosnoveni . rekao je 26· godisn j i kr il n i igra c.

E.JESENKOVlC

Cibona raSMinUla! uoouur s Anzulouicem

Nakon dva teska poraza u kosarkasko] u. gi za prvaka Hrvatske od po 23 poena

razlike pr·l!nzl1lovic: oti v Bo ri- Se.sf pobjeda ka i Za· 1117 sl1srela dca, Cibona je sporazu· moo roskinula ugOVO! $ trenerom Dr.azenom Anzulovice.m.

U 17 meceva na klupi slavnog Z<lgrebackog klu· ba, koji se slama pod le.retom ogromnih finansi· jskih dugovanja, Anzulo· vic je postigao sesl po· bjeda.

Dvostruke prvake Evrope,. koji 81.1, rokom sezo.ne vet jednom mijenjaJi [reo nera (A!!zulovic umje,s1O Zctravka Radulovica), pr. euzet 6e do&adasnji po· moeoih Danijcl Luc.

(E.J.)

69

Nasi kosarkasl u Evropi

Teletouic sa zuuMom sirene~ za Mra) Pogodio zapobiedu

sport

Dnevni avaz, pane djsljak, 28. martloiJJjak 2011.

KOSARKA Tezak poraz Bosnie na startu UQe 6

IgOMea razbi a "Studene"

Otekivali smo dace gosti pokazati dodatni motiv da se suprotstave NLB ligasu,kaze Klipa

Mirza Teletovic bio je ?:ovjek odluke u redovima spanskog prvaka Kaha Laborala na gostovanju ked Menorke u 27. kolu ..

Nas naibolji kosarkas postigao je u k u pno 21 poen, od cega osam posljedniih za svoi lim, ukljucuj uci i pcbjedonosnu ,,[cojku" sa zvukom sirene za krai u rakmice (77:.76).

Kaha je trenutno Cervrta na tabeli sa ornierom ad 17-10.. Ispred su Barcelona (23-4), Real Madrid (21-6) i Valensija (18"9).

Li rvansk i prvak Li rvos ritas Kenana Balramovica pretrpio je 1126. kolu tefuk poraz na svom terenu ad najveceg rivala Zalgirisa (57,74). U sivilo Litvosa uklopio se i bh, kapiten (3 poena, 4 skoka),

Damir Krupalija (9 poena, 6 skokova) sa svojim Tulonom u 23. kolu fra-

Tele/av{c: Od/ucla pra/iv Menorkr::

ne uske lige u pisao je nov u po b jedu, ovog puta u gos tirna kod Le Mana (76:73), sto bi domace moglo kostati neigranja plej-ofa,

Sasa Vas iljevic (16 poena, 4 asistencije, 3 skoka) i Jasmin Huki': (6 poena, 4 skoka) slavili su s Donieckorn u 43. kolu ukrajinske lige protiv Hal ucine (84:65). (V. B.)

Liga 3 za kosarkaslce

ielJln Duraz u BanJol Lucl

Dvorana Obilicevo u Banjoj Luci, Gledalaca 150. Sudije: Damir Kunosic, Seid NoZinovic (Tuzla), Sasa Lakic (Bijeljina), Pel Iicnih gresaka: Dern irovic (26). TehllickJl greska: Dernirovic (26), Zakula (40). Rezulrat:

Mladi Krajisnik - Zeli ezniear 78:64 (14:8, 21:19, 21 :20,

22:17). _

MLADI KRAJlSNIK:

Deura 12.,.]. S tojanovic, Anie 12, Radeqovic 9, Borenovic, Pavlisin, Zakula 6, Larinovic 9, Granulic, jerkovic 8, M. Stojanovic, Bogoje 22. Trener: Zoran Mikes.

ZELJEZNICAR: Perisa 11, Besic, Pin ter, Kasundra 4, Bajic 9, Harding 2, Maltez, Bugarin 7, Hamili': t I, Demi" rovie 20, Dltinic, Omerbasic. Trener: Vesila Bajkusa.

U prvoj utakrnici Lige 3 za prvaka B iH kosar kasice Mladog Krajisnika savladaIe SU sa 78:64 aktuelne sampione, sarajevski Zel j eznicar,

Kljucni moment desio se u 26. minuti, kada ie do tada nezaustavljiva Emina Dernirovic napravila prekrsai u napadu, a potom, izrevoltirana, s.utnula ncgorn lo~,ru, za s ta je "nagradena rehnickom greskom, kojajoj je, ujedno, bila i peta, Takav po" klon domace kosarkasice, jednostavno, nisu rnogle da odbiju.

[edinu mrlju na derbi bacio je arbiter Saila Lakic,cije SU odluke ceslO izazivale provalu negodovanja s obje klupe, U drugom kolu u subotu saslaju se Mladi Krajisnik - Cdik. S. K.

Dllel Flarensa (Igokea) i Radita (Boslla): Oomatin na plus 37

Sportska dvorana u La- 5, Dozer 8, Durica 4, Nadfeji

k rasima, Gledalaca 800. Sudi - 10, RakoCevi': 12, Vitkovac 13,

je: Petar Obradovic (Cap)jj· Cejs 6, Pantie 7, Sutulovic 3,

na), Ivan Milicevic (Mosmr), joksirnovic 9, Florens 11, HaAnte Drmic (Tomislavgrad), rvi 2. Trener: Slobodan KliRezultar: Igokea " Bosna ASA pa.

BH Telecom 90:53 (18; 13, BOSNA ASA BH

25:11,26:10,21:19). TELECOM: Radii: 2,

IGOKEA: Derasirnovic Hodzi':' HOI, Batina I, Da-

I""" z. VOlkit) N LB ligasu, U ovirn susretirna pcstoji veliki rivalirer Lako da nijednog momenta nismo potcijenili gosrujuci tim - izjavio je Igckein trener Slobodan Klipa,

o najrf"{.em porazu na klupi sarajevskih "Srndenara", Dei an Parezanin izjavio i e:

" One sto sam govorio uoci IJ takmice, pokazalo se kao isrina, Razlika u kvalitetu je evidenrna .. Igokeina ekipa, koja ie sastavljena od igraea koji irnaju NBA i NLB iskustvo, pokazala je svu svoju vriiedncst na parkeru, Mole neko biti bolji i kvaliretniji od nas, ali da neko vise teli po bj edu i dll. se vise bori, preko toga lie mogu da pri· j ede m.. Z. V.

mjanovic 3, Durasovic 5, Zimic 15, 6undzic,. Rahimic 10, Kruslin9, Muj;':, Pasalic 8. Trener: Dejan Parezanin.

D ominacij a u skok U, asistenciiama, SUlU, efektnirn blokadama ... i.sli $U u drasticnu korist Igokee, Tarazigranos r, pole t i velik i broj lagan ih poen a doni j eli su Al e· ksandrovcanima uvierliiv trijurnf proriv Bosne ASA BH Telecoma ad Cak 37 poena razl ike (90: 53) na startu Lige 6 za prvaka BiH u koilarei.

- Bili smo svjesni da imamo kvalitetniji tim. i usli smo u duel odlucni da ulozimo energiju srazmjerno suparnikovoj, j er smo ocekivali da ee Bosna po.kazati dodamll/:elju i moriv da se suprotS tavi

Siroki n kabeH - Capljina Lasta 78:52

Baz dilama Da Pacari

Tabela

HezuliaU 1. ko la; Mladost " Borae Nektar 72:73, Igokea - Bosna ASA BH Telecom 90:53, Siroki ITkab eli· Ca pljimt tasta 78:52.

Parovi 2.ko!a (29. april):

Ca plj i na tasta ~ M I adost, Igokea - S i roki IT kabeli, Bos" a ASA BH Telecom - Borne Neklar.

1.lgokea 2. Siroki

090:53 2

078:52 2

3. serac

073:72 2

4. Mladost

5. Gapljina

o 1i72:73

o 152:78

o 153:90

6. Bosna

Mladost - Borac Nektar 72:73

UranJei preSUdlO domacinu

Dvor~na Pecan u

Sirokom Brijegu. Gledal~ca 2.000. Suciije: Dragan Kralj (Trebinje), Sasa Babic, Mia· den Ignjawvic (Bania Luka). Rezultat:Siroki IT kabeli . Capijina Lasta. 78:52 (21:17, 22:12,11:8,24: IS).

SIROKl TT KABELI:

Stem berge r 13,. Plan in; c 4, Pilepic, N aletiJic 5, Bilinovac 2, RaJIl.ljak, Perlie 10, Spralja 7, Sakic 8, Bara'; 3, MOf"O" vic 9, Grgat 17 .. Trener: Ivan Velic.

CAPLJlNA LASTA:

Blazevic, Zdravkovic 2, Ri· mae 11,. Leri': 4,. Bikie 11, G ligo ra, Galle, Ma ric, J el eie, Fekete 16, Pelkie 8, Petrie. T ren er: Hr"o j e VIasi'::'

Poslije cri uvezane po· bjecle na kraju NLB lige, Sireki TT kabe.li, aklelni b h. prvak, uS pjesno je 0 [VOrio i Ligu 6. N a Pecari su lakSe 0 d oceki vanogsav la da·

Arena Komercijalne banke u Mrkoniie-Gr.adu. G ledalaea 900. Su dije:

AdemiI ZUIapovic, Edin Husaric (Tuzla), Medin Duskaj (Sarajevo). ReZtl" hal: Mladosr - Borac Nektar 72:73 (21: 17, 14:16, 20: 17, 17:23).

MLADOST: Pekez, IVanic, Avdibegovi': 8, Duranovic 7, Milo,evil: 5, Komalina 19, Vdimirovic 11, Vidovic, Ke.zic 16, Jovanovic, Bocka 6, Delit. Trener: Goran Sladoievic.

BORAe NEKTAR:

To,;i/: S, Trikic,Yranjd 14, Kostadinovic, Sturanovie, Jagodic-Kuriclza 19, Simo" novie 12, Albijanic 9, Pavlovic, Loncar, Kovacevic 8, Josipovic 6. Trener: Drago Karalic.

Veoma borben j izjednacell komsijsk i derbi

Grgal je predvadia prvllka

Ii Capljinu Lastu (78: 52).

- Kada dobijd ulllkmicu, mora.s biti zadovoljan, aka· da pobijedimo nakon stO smo odbranu odigrali upravo onako ka ko smo se dogovorili, onda mogu biti joo VI· dovoljniji - rekao je IIener Sirokog Ivan Velie.

Iskus IIi cen tar I van Grga(

(f;)/o; 1 •. RfiZiO) bio je izvISIan sa 17 pOEna; 12 skokova za sarno 22 minule, II odliean debi imllo je Zeljko Saki': (8 poe.na, II skokova). Koc:l Capljine ie raspololen bio (ek Stefan Feket.e (16). Sirok i irna le)'.."Ik raspored na stllrIn. U drugom kolu gosrnje igokei, dok u treeem docekuje Bosnu. D. K.

Vranjes: Pogadio ~a pabjedu BalljaluGana

imao je dramalican za- priliku za pobjec:lu.

vdetak. U posliednju minu· Avdibegovicje, IU banjaluCki Borae usao je medurim,. pogodio 5amo je·

s vodstvom od 71 :69, ali SIl duo slobodno bacanje da

kosarkasi Mladosli uspjeli bi Nemanja Vranjes sa zvu.-

izjecinacjri, a onda su. preko kom sirene za kraj pogodio Admira Avdibegoviea, sarno za veliki rrijumf "Pivnni" sa se.kundu prije kraja, imali i 73: 72. S. K.

PONEDJELJAK 28. 3.2011.

BHT1

09.30 Bruklloski most, ig rana sen" ja,,2</35

10.00 BHJ vijesU

10.15 Ljubavna oluja, igrana wrija, 313,/313

11.05 Moj a mal a lruhtnja, r.

11: .1. 0 Ave nija Ocean, igrona serija,

93/130 12.00 BHTvijesli 12.20 TV Liberty, r,

12.50 Liga. sa mplona u nugume1u, magazin, r.

13.15 G lubal,. emisija 0 ibi.'I1lnjima u svijebJ, r,

13.45 SmaniJ gas 1, emisija 0 saobracaju, r.

14.15 BHTvijesli

14.35 G o,ko'slalko, igrana serfja. 65/229.1.

15,00 O~lifan', 5+, edukElivna wrija.41/45

Prog ram 1:8 djecu i mlada 15.05 Ucilica, !wi,

15.30 tv desfll svlIel, obrazovna

.erija. 21/52 15.45 Nemaprablema

16.05 [l(Imaca lektim: .P~anje Bruna 16.30 Gorko·slalko, igrana serija,

66/229

17.00 BH g asnn kutak, kultnarski show

17.30 Sve u sveruu, dnevni magazin 18.45 Mis i macak, animir.Jlli film, 6/26

19.00 Dnevnik KuiLura Spot! Vrijeme

Bus i ness News

20,00 Etel, igrana serlla. 42/136 21 ,00 Ziamo tele, igrana seoja. 7/8 21.50 BHJ vij esti

22.1.0 Ie ma dan a

23.00 Premijer liga BiH u nogome· bJ. spOrtskl program

00.00 Business News, r.

00.0$ Sve u sve mu, dmwni maga· zn.r.

01.20 Preg I ed p mgrama za utorak

··~7

~, I.f ;.\1

20.10 60 MINUTA

07.00 Oobm I whO. lulamli pmgram 09.00 VIjesli

D9,05 GospOCa aa rbara, igrana senja. 164. epizod./121 Crlanililmovi:

09.55 P.iplinzi

10.15 Malileteci medvjedici 10.40 Gla dijalorska alllidemija, 9.

eplzona

11.05 Villa Maria" igran;] serija, 84. epizoda, r.

12.00 Dnevnik 1

12.15 Gospoda Ba rb ara, igrana selija, 165. eplzoda /12/

13.05 Pod sreln am lVijezdo m,igr ~ ana sMja. 11. epizoda, r. 13.55 Eko.jzija, dokurnentarni program

14.20 Magazin LP u nogometu, r. 14.45 Paralele, vanjskopolitf<5kJ

magazln. r, 15.15 Vi]estl

15.30 Sprelno ·SIBlna, tv igm 15.55 Tomica i prijalelji" crtani film 16.05 VIlla Maria, Ignma serija. 85.

epizoda

17.00 Federncija danas

17.25 Ezel,. igrana ~ril., 41. epilO· da/12!

17.50 Onevnik 2, najava

18.15 Fod sreln om zvijezdo m, jgr· am serija, 12. epzoda 18.50 Dnevnik 2, najava

19.08 Ullilnik, !wiz

Finan,ij,ke novosti 19.30 Dn evnilc.2

2.0.10 60 mlnuta, porititki magazin 21.15 Lju bav i kama, igrana seli]a,

J:epizoda

22.30 On e.ni k,

najava

23.05 Onevnik ~ Finansljske n ~vosti 23.35 Hayd u park, program za mlad@ 00.05 60 minuta,

politick! rnaqazin, r. 01.05 Fed eracija danas, r, 01.30 Onevnik 3

02.00 F.regled programa zautarak

ORN

-I.

23.00 TELERING

I: 1

Hakimogtu. bJrska se~ta 09,30 S10I za 4,

kulimrski show.

nova sezona 1: O. 00 Bilo jedn om UTUfSkoj, nrska sllrija

'11..45 La nin a vre m enska prognolll

l' US 08N lnlo, infonmalivni prowam

12.10 ,oolina vukuva, nrska klimi· nalistitka selija

tass Hakimoglu.

lurskasM/a

1:4.55 GorkHi.ot,

turska lelenQvela

16.15 OBN lnlo

1:6.20 GOlirj ilvo!,

turs1<ll telenovela

16.30 $WlzlI 4,

kulinarski show,

n.OI'a sezona

17.DO 8i1o lednum

uIurskuj, lur'>,1<;I.erijll

18.45 Lanina vremensk3 prognoza

'1:6.$5 OBNlnlo, inlonmativni prog ram n .. 15 Arhiv Sica,

talk show

20.00 'Gorki i:ivot,

turska

telenovela

,21.45 Dolinavukova, lurska krlminaJistitka senja

22:55 Vox .populi 23.00 Telering, talkshol'l 1:3.55 Smt! trgovaGkog putnlka, film 01.45 OIlN.lnlo,

inlonmalivni proglllm

HAYATTV

PINKBH

ca

10.20 Pilivi zm ai, ertanl film. 11. epizod.

10.45 Balrugan, ertani lilm. 41. epi· zoda

11.10 .Iron kid, ortilli film. 12. epl-

zcda

11 .. 35 Bioclinic-a 11.45 Vijesli

11.58 Biometeo!oloska~rogno1:8 12.00 NajtJoijegodine, igrana sen-

ja, 16. epizoda

13.00 Pa Ii andeo, igrona serifa,

146. epizcda 14.00 Domacica OvaKD 14.10 Glam Blam 14.50 Murit!J. program 15.00 Bestselle,

05,02 Billtlinica

15,15 To~ Shop

15.40 lIitalon.

15,1)0 Ka d liilce pada, igr.ma senja, 1. epizoda

16,53 Sportcenlar

16.55 Najbolja godlne, !grana sen-

la 17. epiwda 17.45 Domacica Ova.ko

17.54 BiometeofoloSkaprognoza 17.!;6Sasuke· Ninja ralniei, zana-

VflD·Sporlski 'IV show, 77. epzoda

18.20 Sa, uke • Ninj a ralniei, zabaVflo·sporlski TV show, 78. epzoda

18.45 Bos na Sunce osigur a nje 19.00 Vijesti u 7, .informativna ernl-

sija

19.2BVreme nska prug noza 19.30 Sport

19.37 Stan je na ,pulev! ma 19.38 Horjzonil

20.00 Ka d llsee pada, igrana zeriia. 2 epiwda

21.00 Slucajevi X, klil11inalis1icki

magazin 22.20 Spot! eentar

22.25 Po brisanl, iglllni film

00.2D Nijemi svjed'ok, iglllm serij:a, 26. epizoda

Lola. lerenovela, r n7.00 Mjesovill brak,

selija 08.00 ljubav ullIleCu,

hrvatska igrana senla, r. 09.00 Ud rl mui:ld,

t![kshow.

uZivo

10.00 Velikibral,

realITy show

11.00 More Ii ubavi, lelenDvela, r.

11.50 Turist ,poin~ kolatna emisija 12.00 Inlo lop,

inro. program 12.20 lab ra nje na Ii ubav,

Illienovela. r,

13.1 0 VelikitJrn~ realITy show. 14.00 Info to p, inlo.program 14.10 Mjdoviti brak, wrija 15.00 Lola, tetenovefa

15.45 Merkur sve $to potelim, el11islja

15.50 I.ofo toP. in1,proglllm 15,58la zdrav I .lijep osmijeh,. emi· sija

16.00 More Ii u~avi, relBfiOvela 17.00 Veliki brat, realITy show,

18.00 lab fa njena Ij ub av, relllnOvela

18.50 I nlo 10 p,

cen1l1llne vijes~ 19.05 TUris.lpo tnt,

kola1na emisfja 19.11 Ljubav u III leel!, hrvatska igrana sen ja 20.00 Veliklbral,

realITy show. pregle\l dan~ 21.00 GraM naro~pila, muzicka emisija. utiVo Z2.30 Velikl ,Drat,

realITy show,

DO.OO City, zsbavna emisij. 00.10 Brzi bijeg,

film

TV AlFA

08.00 tID"" Julm. _ji tJIl9lIIll 1000 ECtmont.1O>ejdiW(a serij3 10.30 Viles~

t 0.3, Jasarn lYoja sudbin, 11.30 ·~sti

11.40 pof1Zll"sanl PnlIJ3I11 12.00 I~ "" no. mbaVll program 12.30 \lilesli

12.35 ",,"ka. akaliJ,lnm;O 1300 lnIewiu d,no, '. 14.30 Vii<sll

14.40 Sponro"san pmgrnm t5.30 Vijes~

15.35 S,ga 0 ~regorl'ljern' 16.30 Vi~s,

16.~' IS1ina. IrrisijOD pOl'l1lI11I,1-

rna

m~ ~:nl, ~eJdferska sen~ lUO On"","

19.15 SID"" ",."'bdvni~"",ram 1 9.A5 Hit dan,

20.00 llilervj)rdana

20.40 !Mika

21.05 Ja ,sm lYota sudbin, 21.3, Saga 0 M'gI'lIgOwij,ma

1~.40 Muzlka 22.50 Vl[es~ 23.00 !Ill1lka

23.30 SIO da ne.labdVll program 00.00 Jasam l'Ioja SIldbi1, Oo.JO A.slrOlOgiia

03.00 !Al!Ika

ZENICA

KISS

HEMA

16.30 ~an, I vim, ,ml,1ja 1710 Jasa~mi'l0j3$l1dbi1a.0ij1 17.50 1]OOnik

m~=~ISS

l::i~ ~=~~'diw1l,me

20.00 Presslca.1aIk show

21.00 Ja sam lYoja sudtlm. serij' 21.3, l.iIes!)IleTV

22.15 !lnewlk,KISS

22 .. 40 IlJffiIllmm

KAKANJ

TVOSM

GORAlDE

18.30 Ja sam. {Vola Slldllm. ""'1' 19.00 Cl!!!lis naP'lSl

1910 Epp

19.30 DI1~fl\l 20.00 Vijesti Ie

20.20 S~,,~ Rejmonda, 'eola 20.45 Ep~

l100 ICSpol\

21.30 mas n,mil,

22.00 Ja sam lYoja sudllm. ,..;J, 2230 Romsl:e prIOe

VISOKO

lVUSK

18 .. 00 DIIhomsvije! 1645 Cl1llnilm

5ATELIT5KI TV PROGRAM

19.00' ClPiMi< 1

19.30 Mlr>J~~ PIOIlrarn

20.00 SlIM. .

20.20' eilaJ BIi. d!)(l1ata Ie!:1lra 21l.50 Ku~. 'loll!. kullIJra

21.30 DnovrIk 2

21.50 PleSl.ple~l.lgranaserila 22.40 IlJanimm .

BUGOJNO

_HIT TV

16.30' VremeDlo, 1B.OO OIllekil,1 19.25 Trlrm~

lUS Pf3me

20 .. 00 r ..... serijlr 21.00 COOOlWoto 21..30 Vreleqtl!1' 22,,00 OIlj'l<Ii'I~

17.20 ~ta ,.dite, 11.00 T enis. 17'.:30 Milli 14.30 NBA 17..00 Kod 1.1.00 I Used 18,00 Wi
b.ra·? WTA Live TO'Be Fat Gr.js
17A1> E3eo_wad.ska Turnir "'db.]. 14.45 Rea'i CTverm 17.50 :3 From 1 1 B.50 Svi 'gndo. 18,:30 Od.trol
hromka Majami Nacionalnl NBA 18.01) ~.pt.c 18.00 B,and na~e'lflikovi
18250<0 18,45 Tenis, ~ampiQnal 15.15 FulITilt New Iludi 19.15 'Souns
19.00 SrIl;ja WTA Spaoija Poker psima 1'8.30 JukeDox 19.35 Dr. Hau.s
navezl Turnlr 19.00 Vii"sti 16.15 Premier 19 .. 00 Aiiek. 19.00 Vide<>graploy 20.25 Kugar 20,00 IBmie-vi
19.30 Dnevn.ik Majami 19~:30 E:1<.stremni " .. aguo i zivot 20.00 Music Tau,n 20.45DZordan
20.05 Greh 20.45 Svi sportovi News Video 20.50 Kugar
nlene SPC010vl 20,00 S'nukBr, 16.30 LI!lvc: 20.00 Oroge Preml .. re Taun 21.30 Zlc~ln"fkl'
majke 20.50 5Vi China AlP Mast.", 21.00 AII.ski 20.10 JUSI ~.10 Dr. Haus umovi
20.55 n~~;: sportoVi Open Miami SeeMTV 22.00 Ljeka,
21 .. 00 Wwe Peking 17.00 Uti",,: policaicl. 21.00 Rock ChaM J>O porud;!blnl 22.20 Zlocin.ckl
22.00 Upftn~k 21.30 Sv.i :sportQvJ 21.45 AustmJijski All' zz..OO Kod 21.50 :3 From 1 22,50 Kakosam
23.00 VijesU 21.35 Wwe Maslers 22.00 P,rank.d 3 u,poznao vasu umovi
23.05 Mjera 22-30 T. nis. WT A ",dbal Miami c:rveno 22~2O Jersey majku
z:amuziku TumirMaJami 22.45 Fudbal 03.30 NBAUve 23..00 Orog. Shore 2 :23.15 Dr. Hau-s 23 .. 100.k51., PONEDJEUAK 28. 3. 2011.

RIRS

HBTl

HRI2

NovaJV

sretnom zvijezdom, tv novela

M.la tv

09.55 Barirnha, enana serija

10.04 Mekanike, u mi~Tji, ertana SI)-

riia

10.17 Carli i Mirna, crtana serija 10.22 Dieke rs, crtana senja

10.45 Oilajla i Diulij us, c~ana sen-

ja

11.10 IJtterviu, IEpriZa 12.00 [lnevnik 1 12.20 U to kusu

13.00 Preg I ed nBdjelja za esebe sa ostecenim sluhom

13.25 Relro~izor, emisii. iz arlJjva RTRS-a

Grcka

TV podsjetnik, Bran ko na· dicevic

RTRS p reporufuje 14.1 0 Karmelita, serija

15.00 VijesU sa, tYmafem g este-

vnog JeZfka

15.10 Dolina sunea, tv novela 16.00 Re'publika· HetceQtJvina 16.24 Izvjeslaj sabanialli~ke bet·

le

16.30 Srpska danas 17.05 POd sremom l'Iijexdo m, serija

18.00 All mssma, emisija iz kuMa 18.45 Mekani~E u miSiji,Grtana serij.

19.08 Upitnik, lwil

Pi nansliske novosti 19.30 Onevnik 2

20.03 Spoil

20.1' 5 Presin,Q,

polititki 10k sou 21.35 Zau~ijek mlad,

jlltamja poMa, sMja 22.05 Kllbare fasoa dokoliea 22.40 Dnellnik 3

23.1'0 Tribunal

23.40 Bez o~u Sft"lja nis, moUm!,

labavni progr.lm 00.10 Doci i oslali, film

16.30

KULINARSKI sou, OBN

domo"ine

15,53 ZASA ·90 sBkundi, emlsija

pod pokioviteljstvom tRl 1:6,00 Hrvalska uiivo

16.58 Vijll"ti

17.10 Hrvatskauiivo

1.7 .18HAK • Prometinlo

17.19 Pastel, emisifa pod pokrovite· Ijstvom

17 ,25 a. kat Sa'upljaCi bezpotre. be,lllJkshow

18.1 OM inu la zllra"lja iz Dietp har· m a, emisija pod pokrovite· Ijstvom (R)

1.8.14 .Kod Ana, emisija pod pakro· vfl~listvom

18,28 Onevnik plavuse, emisij. pod pokrovileljstvom

18,·37 lvoia sam sud bina,. lelellDvela (4ar1 06)'

19.22. iMinula zdravlja iI Dielpharma, emisija pod poKroVite· Ijstvom(R)

19.30 Onevn ik

tass Sport

20.00 Vrijeme

20.03 ZABA· 90 sekundi, emisija pad pof:rovileljstvom lm.10 TV Bingo

20:J,oI GrunlOvfani. Ostajte ovdle,

TV serija (1 0/1 0) (R)' 21.36 SViJetpronla

22.11 .Dnevni k 3

22.,36 Sport

22.39 Vrijeme

22.A6 Viiesti iziru lIure

22,54 Irena Vrklian • samolmjig B, alb umi i plehnata kutija • doirumenlami mm'

23.46 'Festival Dia~a£on, Seksleti Duhnanyja i Me ndelssoh na OOA7Relravizor. Dragi Johne 3, humolis~tna serija (3122) (R)'

01.10 Aetrovizol. Ksena· princeza latnic·. 4, seriia (17/22) (R)~ 01.52 Zavisni udalac 3, Sjlrija (7/15) (Rl·

OU5 laii ml 2, selija (I 2) (19m) [R)'

Stol za 4

Eki pa em isij e Sio I, za 4

j e u polrazi za final i slo m iz Zagreba, Trei:a se·

d mica donosi mn ostvo i.zne naden ja i d'obre za· bave. Uz kandidata Renea doli vlte p ravu ara· p sku noc, lIZ arapske specijalitele i wh u nski ugodaj'. Pored Henea ove 'sedm i ce za svoje

p rotlvkandidale kuh a i pozn alahrvalska man eken kaKristina tu mba r.

00.10

FILM, PINK BM

Kori Helm je pllIvi ~0I'jBl<_ na plllvom mje· stu u Pr.lVO IlTij8me. Sve Slo mu !reba je· ste brzi bijeg. Naklln sva~e sa svojim Sijf. adnicima, Nelson i njegov alae odlu cuju da pljatkaju .03n Ke, sami, bez i~ii8 po· m oei, Ali, njihovi se m oousobni dugo· fOGni planovi u~~likll razl"kuj u, ier Nelso, nov ola, feli da se njegov sin !Io prije okrene fakulletu i pO~tenoj prolesijj_ Uloge; KoN Haim, Sinti~ Rotrok, Leo RosT Ael!~eli' Spiro R:na'tos

sam sudbina, telemvela (47/106) (R)'

10.44 lijepom nasem, Maribor (2/:2)(R)

11.46 Ritam Ij edna, 9131000i rnagazin(R)

12.20 Fatograliia u Hl'Iatskoj (R) 12,31 Mala TV (R)

TV vrtTt, 1001 prifa (A) B,log. Labu~ (R)

Carobna ploCa • 7 ,kontin~ nata. AmalUI ka (Rl

13.0~ Skolski program. tasert (RJ LjubavNE iJolL Spolnos1 iprivaln nst (A)

13.49 Dunya i Desie., nil(lzemski fil.m(R)"

15.30 Zupanijska pano ram a 15.45 Holellllrorac D rth 1 , seria (5/13) (R)'

16.31 Saplai; psima3 (912.1)' 17.20 C'rno prorotanstvo, senja za mlalle (14/26) (R)"

17.45 Sledge Hammer 2, human· SIi~na Sjlrija (5/1' 9)*

18,12 DivljiPiamen l,serija (12/13) (R)'

18.54 Krs1arenia svje1skim Ijepoe lama. BMglmk I obaleTajla" n ~a. dakumentama serija (21/75) [R)'

19.49 Hit dana

20.00 Mercy, serija (4122)'

20.44 Glee, serija za ml.de (7/22)' 21.29 Z,avrini udarac 3, serija

(7115)'

22.16 Laii mi 2, senja (12) (19122)'

22.59 Dnevnik plavuse, emisiia pod pokroviteljstvom (R)

23 . .09 Dunya i Desie, nizozemski fi· 1m [R)'

GO.49 Notnlgltnbeni program. Hit dana (R)

00.5\ Noeni glazbeni J)rogram.

Glalbe ni spotovl

US.51 Noeni gTtnbeni program. Hit dana (A)

03.59 Notni gialbeni. p.rogram. Garala -Ivan a Kin dl (R)

l.jubav i kama

06,40 Nasi najbolji cani, senja

(137/260)

07.25 G uspodin .Magoo, crtanaseqa (59·60/65)

08.15 Jagodica Bobie., crtana serija (W25)

OUO rnmrea i p,ijalelji, crtana senja (l6/BO)

09.20 'Gumus,

serij. R

1 0.2D Asi, serija R

i1.50 Zauvijek zaijullijeni, Sjlrija (12B/140) 12:.50 IN m.gazi n R

13.30 Masterchel,

reafrty show R

:5.00 'Naibolje go dine, serija R

l' 6.00 Gumus,

S€rija (9&112) nOD Viiesti Nove TV ~7.25IN magalin

~. S.10Pod stetnom zvijeldom, sen-

]a(11/65) .

'9.15 0 nevnTk Nove TV 20.00 ASi, seIijll (65/1 05) 2M5 N ajbolje gMin e, serija

(117/152)

21 ,45 Masterchet, reaTity show 22.45 Veeemje vijesti

23.1)5 Pravednik, iglllni tilm (12)' R OO.SO Pravi trenutak,

igrarlifilmR 02.2.0 .0 r. Huff,

serija (12)' (11/l3) Oa.l0EIO TV,

tarOlshow (18)' 04.10 Brafne vode,

serija (I 4/26) 04.358raCne vo~e, sErija (9/22)

05.00 Na putlJprema ~olie,

senja (12)* (517) 05.45 Bracne vode, rerija R 06.10 .IN magazin R

06.45 .Krai prugrama

21.15

SERI.JA, FTV

Jasemin .zatite .S\rog zarublika Mehmeta ; najbolju prijateOicu Mujde II krevetu, S obzifOm na 10 da je prije nekoliko godina Jaseminina starija sestra um~a zbogkmnplikacija po-sliie abortusa nje n olae je PfNOlio da obeea da nete spavati ni s .kim prij<l p.rve brai':ne no/:;, !ito je ona i iSpQStovaia. No, M eh mel IIpravo ;g ra na tu kartu I !vrdi da joj ie biO nevjeran IJpravo zbog' toga stu, kao sval<i m~5karac" ima svoje potrebe kojima ona nije udovoJjil,a.

o opi,nioK' m rela Film' lihi<, S"",n,da! Zrlnk' me. RN ExIra i Pan"",m. Dl,n,n, Burek,

notni "","nik s,.; H."vit,

D<J1aJ;1~'tO",pi'

DTP: Ru,1 TIro

GrlfiC~ urecini(;;: $ur,I"'n Mernl!, J"min Daurb,gool,o M,mdlment ·,\flI2·roto press·:

Sanl' I,'".,vio, diffi!cror Dlu.tva DTP: Studio '1",",010 pre .. -

Slamp.: GIK ·OKO· d.~ S"'i'~. OlemaJa lBile"c, 185. 1,1,: 03314>5·333

TfLEFO ~I' 6..""l,nI direktor. 281 . 391 ,

~1'\"Il1 i odgOl'Olni "","nik 281· 310, Roo'kI:ii« 2S1·39J, ZEI'· 398

Dnevniavaz

POll, bmi .A,az,· oo!rampan I' t 5"9, t 99.1, Bosanskoh""govatki pol,ititki doevnik: tzd,vat: • .. ,,,,,1. pr,.""

Glavni i udgu'llinl "rndnik In~I" Call' U,,~ui' r.~'koii'ki kul.g ii:

pomotni. glavoog uredo,k, Fadil Mandai.

OeSK Murl,. C'"iie. Globus S'i,II,,,. s.l.m, ern. ~ro"i!;a R"ad li ub.,ie, SPiJrt 0 I 'i lo,m ie.

Kurtu ril An ii, G. i,vic, S.raiov,ki kantonM I ,do. :~ •• ic.

Flkretl u pOSjBtu dDlalibMI.za· (utnlk. Uskoro ~ sve :Ferh undine TaIl iZllCi navidjelo.

SAPAT ZVIJEZDA

Priprema: Hedija MEHMEDI.G

Li u bav: Ovo j B vise n ego ugo dan dan, pr. ovoo i druzenje su dobro dosli . .Ako nista, promiens radio

Posan: Nesta u vezi otekivanog poslovnog pulovanja niJe vam po volji, RazmiSljale 0 novo] slralegiJi. Zd'ravlje: Bez promjene.

. Liubav: Nije pr.im. lerena. da s.e uljuljkujete U s nove. I skren ° povje ren je vis e vri jed i od I a·

skanj a, Sa mi Wale, •

Pasaa: Kolege ad vas ocekuju prvl korak. Zele vam dati po drsku Ii a iSlraj ete u malo vecs m po du hvatu,

Zdravlje: Viae se odmaraje.

Ljubav: Ovo je jedan ad burnijih dana, Ako dade do oluje, sa.gledajte siluaciju i reagirajte rnnno.

Pos a 0: M orda bas da nas mo fate doni j eti delinilivn u od lu ku, ko i a im a vel i kog utl caia na vas u bu du t nosL

lliravlje: N e rnozete sa III adan nervozu,

[l:J' ,. . Ljubav: Previ~e ste samouvjereni'. Aka ne pro-

.• mijenites.tav, gUbitekod p.artnera, pa.Slijedi zahladenje oonesa,

• Posaa,: NeoitrebaJo da bUde nekih vecih problemail i iZI] e nad enja. U izg led u je i solid na za rad a. ldravlje: Mozete biti zadovoljni.

· tjubav: OIVoreni ste za nesto novo. Posebno dob ro os j e cate se u 10 plo m partnerovo m zagrIjaiu.

Posao: Ukoliko naidele na leskot':e, "emojte iti "glavo m kroz zid". Preda hnite, dob ro proan aJ izirajle situ aciju.

Zdravlje: Osje~ ate poet.

Ijubav: Moguce je dace veza biti ugrotena, Sami izaziva.,e nezgodnu si1l)aciju, pa se nsspa razu m i pro du blj uju,

. . . . Posao: Potrebno je mnogo nuda i veee angari ranje, Sretom, svjesni ste da ee se sve, na kraju, isplatili, Zdtavlje: oti~He wbaru,

lju b av: Sreca vas ne nap u~a, U!ivate ukrug u prijatelja, ali i nasamo sa partnerom, Vase d ru slVo ;lele m n ogi,

Posao: oefi nitivan u sp j e h, a 10 cete na acig leda~ nacin danas spoz.nali, .z3visi iskljutivo od vase odgo· vomosti.

Uravlje: Kontrolirarte v:id,

Ljubav: U centru sIc paznje vise 0500a, Mo.. guee je dactite upoznati nekoga ka ce Yam zarob ~i, srce.

Pusan: Ne~.o ste sparijl, neraspolazeni za veli,ke aktivn ost!. Zbog to ga, uradile sarno 0 no sto je n e ophodno,

Uravlje: Indolenlni SIC za sve,

Ljub,av.: Slijed. e uQo,dni tlenuei u druslVu osobe

• do koje Yam je izuzelna slalo. Srecom, i njoj je

, stalo do vas,

Pasao: Zaista je pomalo neodgovorno ako odustanete od jednog, za vasukarijeru, vaznog projekta. Zdravlje: U odlicnoj stc formi.

Ljubav: Potraiit ce vas aso'ba koju jedva poz, najele .. Mazele ocekivali izjavu Ijubavi kakv. u do sada niSie culi,

PGsan: Cijelag dana imate pune ruke posla. Varna ie da sve obavHe na vrijeme, kakobisle i predahnuIi.

Zdravlje: Fizi~ke vjez'be nisu naodmel.

Li.Ub aI', 0 s ie.cate d a ste umo m i.o d n e s po raz. uma sa partnerom. Najbolje je da S8 malo povu tete i od motile.

, Posao: Radite sa vise zara .i valje. Pogatovo

ako zelile da 58 ispuni vasa zelja u vezi poboljsanja !ina· nsija

Z~(avlje: Krecite 5e vise.

li.U.baV: Te§ko .i8. nati pravu mjeru i bili I'laSI~.i sudija, Voljena osoba jos vise vam otezava . donosenie odluke.

, '. . POS30' Stecom, neodlutnost iz privalne slere

necete prenijeli na posao. Tu ste alresi!i i veoma odgovor· ni.

Z~ravlje: Vrijeme je za dijelu?1,

i 2aJ· 411. PiiIl!lIamB i o(]fllsf1itk<l .. ,,!a: 281· 409,

Saraj!mk<I hrOOlol 281-JaU, 2a~. 419 i' 281-442. Oma hnlnlka: 281" 413, AN o:<ta: 281.421, 1Uu,,; 2a1.:JSB,'sportska: 261-417 i 2510418, fa:<: .2810406, ,-mal: spOrts~,ba. OW: 281-42A, ,-rn4il,: re<IOk<iia@.,az.ba, mO<l"",: 281· 412.

I • .o,i: 281· 414 i 281· 415, M.d<)Iiiog: 28 t· 3SB,

Fax: 281-441 , e·m'it .. 'rke~ng@a\OOZ,b'. Og~a: 281· 7t 7, 28t·718. Fax: 281,-412, .. m,ll: "rMice@"az.ba, Pl,asman I pr(l<l'Ia: 281 ·304. Anlnsl,lo: 281·l57.

00 p,ISNrSTVA: lENf[;A: M"larm~,a pur"" Izgra;aJ'""kaJ, 032/424"441l, leilla>: 4'24-441; TIl1l.A: T"ril~lJegov' 22 {poslO\lllO-zaoaIS~ cen\ar Ko""'~). t~: 035} 257-2n i 25J-477: ,SHt~O: tel: 04912t5-64S. BIKAt: tel: 037!1lttJ.36:1; MOSTAit Hu'nijeR'~

co bb, leI,: tl31i/558-89t; leVI"" 036/1158-890; GRAeAlI1, ~A:

Ahrn<:<r paS, Booimlijo br. 2:3 t'Q","a Ozrenkal. 1,1; Oa>flO~·04l; Tl!J\VN IX.: !Itar.oca F TIiI"""- lei; 030/lm·118, 8A!lJA l.UIlk E'· valOr 1IZni oon1ar. uIioaK"I~ Petra Prvgg KaraClon;f"i,a b,b,I,!: 0511215-685. 215-RB1; GORAWE. Sukrii. KuIa\oice 1~, lei 038J222·~51 ;

Ad.re,a:Tel,nlsl<a24 a

US! i' upl,s,", " lWid,"cll" laVf1l,h gl,as", " Mi"islarstvu obrll1ova· "la, nau'e. l;ul,lJJ[e •• porta I informl,,,nja RBiH pod brol,m 529 od 28. 9. 1995, god, " s~ta;1I sa la~on"m 0 javnom Irlform""nlu, PGV I,G BR. 20003463DOD2,

eIlENA: t KM

Profesionalna plesaclea Sara Lejn demantira navode reditelia i koreografa, zarucnika lijepe glumice

Mada je za ulogu balerine u filmu "Crni labud" n agradena Oskarom, Natali Portman (Natalie) nasla se rta udaru dub lerice koia rvrdi da je skoro sve otplesala umjesto nje,

" N atali Portman u filrnu je otple-

sala tek pel pos to - tv rdi Sara Lej n (Sarah Lane), plesna dublerica lijepe gl umice, re doda i e da su cedi tel j i pretierali U opisu njenog doprinosa filmu. Zarucnik Natali Portman, ujedno i koreograf u filmu Benjamin Milpid (M.illepied), izjavio je

O/miCt; 8U 81! desile u dis/riklu tapa Oara /J is/'a{;uaj pakrajifli K/Jflar

Olelo oedeSel poncaiaca

KABUL - Talibani u Afganista.· nu ateti su jucer izrnedu 30 i 40 osoba, vecinorn policaiaca, prenose agencije tvrdn]e policijskcg zvanicnika,

Otmice su se desile u distriktu Capa Dara u istocno] pokrajini Kunar, kazao je pokrajinski sef

policiie Kalilula Zaji, prenosi DPA.

Policajci nisu bili na duznosti i putovali su iz pokraiine Nuristan 1I K unar u trenu tku ka cia se otmica desila. Talibani su potvrdm incident kazavsi da 50 pol!" caj aca dde u zaro b I i en istvu,

nedavno da je 8S POSIO log filma cisla Natali, pise Nrne.com,

Ipak, profesionalna plesacica Sara Lein sve demantira.

- Kod ljudi se zeli srvori ti dojarn da j e N atali D ev i den i p lesn i talent - izjavila je plesacica zakljucivsi

da se ana bavi plesom 22 godine i da je, bez obzira na talent, nernoguce u take krarkom vremenu postati profesionalac.

Ia ko sma tra da ne bi b ila dobra baIerina, Lejn je pohvalila glumacke sp oso b nosti Natali Portman ..

I.UIOO naDOltlon MOlegl

TEHERAN - Predsiednik Irana Mahmud Ahmedinedzad poklonio je predsjedriiku Turkrnenistana Gurbangu liju Berdirnuhamedovu laki avion iranske proizvodnie,

Poklon je turkrnenisranskorn predsjedniku, koji se rialazi u posjeti Teheranu, "u.rucen« ocimah

na aerodrornu Mehrabad. Sporrski avion »$lobodna plica" s dva mjesra, prema tehnickim karak teristikama, zauzirna trece rnjesto u svojoj klasi u svijeru, Vrijednost aviona je oko 120.000 arnerickih dolara, maze da razvije brzinu do 300 kilometara na sa t i Ieri do 1.000 kilome tara.

Allmedinediad: .Laki avion iranske proizvodnle.za dobrodoslfcu kolegf

Sutra u prilogu Automarket

• Izvjesrai sa Sajma automobile u Beogradu

• Tenerife: Prezentacija Mercedesa C klase i SLK

• Savjeti: Prolietna niega automobile

• Iz historije: Rodendan prvog SUV-a u svijeru

Suemirslla SaradnJa

MOSKVA - Nacelnik federalne svernirske agencije Rusije (Roskosrnos) Anatolij Perrninov i generaIn; dire k tor Izraelske s vern i rske agencije Cvi Kaplan potpisali su j ucer sporazum 0 saradn j i u 0 blasti istrazivanja i koristenja svernirskog prosrora i primjene svemirskih teh nologi j a u rnirn od opske s v rh e, pren ii ele su ruske n ovins ke agenciIe. Trenutno seu Rusiji izraduje telekomunikacioni svemirski aparat "Amos" 5" za izraelskog narucioca,

Ca vel:Optuiio Vasioglo/1

POdrllla EI-ASadU

KARAKAS - Venecuelanski predsiednik Hugo Caves (Hugo Chavez) izrazio je podrsku siriiskom predsj edni k II Basaru elAsadu nazivaiuci ga humanisrom i brarom koji se suocava s valom zestok ih protesta koje podrzavaiu Sjediniene Americke Drzave i njihovi saveznici, Cavez je optuzio Vasington da porice proteste u Siri] i kao izgovor za neko predstojece bornbardiran]e te zemlie.

Iskosa

PrlJaui lelil

LONDON· Britanac Deivid Tr· uskrofr (David Truscroft, 41) lisen je slobode zbog fetisa kojern se ne mote cduprijeti, Uhvacen je kako se gol valja u kravljem izmetu, a na sebi je imao samo carapu navucenu na penis, a !O riije bio prvi put, Na is !OJ farmi uhvacen [e i u dva navrata rariije te je vee slu~io kaznu zbog tog cina, Sudija [e rekao kako mora u zarvor zbog svojih "bizarnih i perverzriih po-

stupaka", .