P. 1
DRUSTVO I PRIVEDA, ANU BIH, 1987

DRUSTVO I PRIVEDA, ANU BIH, 1987

|Views: 996|Likes:
Published by Ibrahim Kabil

More info:

Published by: Ibrahim Kabil on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

YU ISBN 86-7123-009-0 AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

POSEBNA IZDANJA
KNJIGA LXXIX
ODJELJENJE DRUŠTVENIH NAUKA Knjiga 17

PRILOZI ZA ISTORIJU BOSNE I HERCEGOVINE

I DRUŠTVO I PRIVREDA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE
Redakcioni odbor: BORIVOJ ČOVIĆ, DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ I ENVER REDŽIĆ

Urednik ENVER REDŽIĆ, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

SARAJEVO 1987.
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

SPECIAL PUBLICATIONS
Vol. LXXIX
DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES Vol.

17

CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF BOSNIA AND HERCEGOVINA

I SOCIETY AND ECONOMY OF THE MEDIAEVAL BOSNIAN STATE
Editorial Board: BORIVOJ ČOVIĆ, DESANKA KOVAČEVIĆKOJIĆ AND ENVER REDŽIĆ

Editor-in-chief ENVER REDŽIĆ, Member of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Hercegovina

SARAJEVO 1987
SADRŽAJ PREDGOVOR IZDANJU ........................................................................ 5-6

DRUŠTVO I PRIVREDA SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE
PREDGOVOR........................................................................................... Anto Babić UVOD U ISTORIJU SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE ............ 7-9 11 -20

Anto Babić DRUŠTVO SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE / SOCIETY OF THE MEDIAEVAL BOSNIA ........................................................................ 21-83 Desanka Kovačević-Kojić PRIVREDNI RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE jDRŽAVE [ LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ETAT BOSNIAQUE MEDIEVAL_______ 85-190 Sima Čirković BOSANSKA CRKVA U BOSANSKOJ DRŽAVI / THE BOSNIAN CHURCH IN L. THE BOSNIAN STATE .....................................................................191 -254 REGISTAR ..............................................................................................255-264

PREDGOVOR IZDANJU Radovi koji se objavljuju u ediciji Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine predstavljam ostvareni dio projekta Istorija naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, koji je u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine usvojen 1968. godine. Do ovog trenutka kada Redakcioni odbor predaje u štampu prihvaćene radove za dva toma Priloga za istoriju Bosne i Hercegovine protekle su gotovo dviju decenije od inicijative da se kao mogući domet ovoga projekta napiše sintetička istorija Bosne i Hercegovine. Sama ideja pokrenuta je na sastanku istoričara Bosne i Hercegovine 6. decembra 1966. godine. Dvije godine docnije formirana je u Akademiji Centralna komisija od sedam članova, u sastavu: Amo Babić, Branislav Đurđev (predsjednik), Nedim Filipović, Vlado Jokanović, Ferdo Hauptman, Hamdija Kapidžić i Nikola Babić, sa šest potkomisija za odgovarajuće istorijske periode*. Isto tako, Orijentalni institut i Institut za istoriju radničkog pokreta prihvatili su da u svoje istraživačke planove uvrste teme iz projekta, koje je trebalo da obrade saradnici ovih instituta. Tokom nekoliko narednih godina, sve do 1972. godine, vršeno je istraživanje i prikupljanje relevantne istorijske grade u jugoslavenskim (Beograd, Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Split, Novi Sad, Banja Luka, Sarajevo) i inostranim arhivima (Istanbul, Ankara, Venecija, Vatikan, Beč, Grac, Budimpešta, Pariz, Moskva, Bon, Koblenc, Frajburg). U Akademiji je tako prikupljena bogata istorijska grada (oko 57000 fotokopija). Isto tako, sačinjene su bibliografije za turski period i razdoblje 1878—1946. godine, prevedeno je oko 3000 stranica turskih deftera, napravljena regesta dokumenata iz turskog perioda (u obimu od oko 12000 stranica), kao i regesta dokumenata koji se odnose na period austrougarske okupacije (1878—1918). Mnoge i raznolike okolnosti uslovile su da naučna obrada određenih pitanja i sintetički radovi za određene periode i probleme nisu tekli sinhronizovano i u očekivanom intenzitetu. Mnogi od nosilaca sintetičkih radova za pojedine istorijske periode su, na žalost, umrli i, kao što se to dešava i u drugim naučnim istraživanjima globalnih razmjera, krajnji mogući cilj — sintetička istorija Bosne i Hercegovine — ostao je van realnog domašaja. Ipak, u toku istraživanja objavljen je niz naučnih radova i studija učesnika ovog projekta u različitim edicijama i časopisima, pretežno iz austrougarskog perioda. Izvjestan broj autora, mada znatno manji od onoga koji je bio anga-žovan, izvršio je preuzete obaveze prema projektu, što je opredijelilo Akademiju da njihove radove objavi u knjizi Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine. Od primljenih radova Redakcioni odbor j<- prihvatio za objavljivanje one koji su odgovarali postavljenim kriterijima i zahtjevima. S obzirom na neravnomjernu obradu pojedinih istorijskih perioda, u Redakciji se otvorilo pitanje oblika edicije: da li sve prihvaćene radove objaviti u jednom, u dva ili u tri toma, jer se primljeni radovi tematski uključuju u tri perioda — srednji vijek, turski i austrougarski period. Kako za turski period nije bilo dovoljno radova koji bi opraz dali poseban tom, ostalo je da se opredijelimo za jedan ili dva toma. Ocijenili smo da, zbog cjelovitije obrade, radove koji se odnose na srednji vijek treba objaviti u posebnom tomu, a ostale radove u drugom tomu. Kao što će čitalac vidjeti, u turskom i austrougarskom periodu, sa izuzetkom jednog do dva rada, nisu obrađene kapitalne teme. Na žalost, Akademiji nije predat nijedan rad iz meduratnog i perioda narodnooslobodilačkog rata, što znatno sužava obrađenu istorijsku problematiku ovog izdanja. Tako edicija Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine ide u javnost sa onim što je bilo mogućno da se obradi od tema koje je sadržavao projekat.
* U toku realizacije projekta umrlo je pet članova Centralne komisije: Anto Babić, Nedim Filipović, Vlado Jokanović, Hamdija Kapidžić i Nikola Babić.

DRUŠTVO I PRIVREDA SREDNJOVEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE

REDAKCIONI ODBOR

PREDGOVOR Akademik Anto Babić je pripadao najužem krugu onih koji su dali inicijativu i formulisali opite metodološke okvire Istorije Bosne i Hercegovine, a bio je prvi koji je svojim tekstom neposredno doprineo realizaciji toga značajnog projekta. Zainteresovan čitavog svog života za srednjovekovnu istoriju Bosne, pokojni akademik Babić je u I storiji video mogućnost da zaokruži svoj plodni stvaralački rad, da studije o pojedinim pitanjima iz srednjove-kovnog perioda istorije Bosne kruniše sintezom celog tog perioda. Pre no što su bile utvrđene kompozicione sheme kasnijih knjiga Istorije, on je potpuno dovršio koncipiranje sadržaja prve knjige posvećene srednjem veku, i više od toga: on je napisao pojedina poglavlja na osnovu svoga plana. Prerana smrt akademika Babica predstavljala je fatalnu okolnost za prvu knjigu Istorije, a možda i za čitav poduhvat. Smrt je pretekla vrednog radnika, tako da je ostavio za sobom delove knjige o srednjovekovnoj Bosni u nejednakom ste-penu dovršenosti: od gotovo definitivno redigovanog i sa štampu pripremljenog rukopisa do odlomaka koji su proizašli iz beležaka i prvog koncepta. Značajna i obimna poglavlja iz autorovog plana ostala su netaknuta, možda stoga što ih je drugima namenio, a možda stoga što im je nameravao kasnije posvetiti punu pažnju. Grupa kolega, poštovalaca i učenika profesora Babica, kojoj je palo u deo da se posle Babićeve smrti brine o realizaciji knjige posvećene srednjem veku, našla se u položaju da priredi za štampu ono što je bilo napisano i da nade načina da popuni praznine koje su ostale u Babićevom planu. On sam je predvideo ovakav sadržaj prve knjige:
A. UVOD: Zadatak i koncepcija teme. Osvrt na literaturu koja tretira pitanje organizacije države i strukture društva. Problemi koje obuhvata tema: država i društvo i istorijske pojave koje se u njima manifestuju (privredne, kulturne, vjerske, demografske), naselja, migracije

B. TERITORIJA I STANOV NIŠTVO: Teritorijalni razvitak srednjovjekovne bosanske države. Osnov na i periferna područja. Teritorijalno-politička struktura osnovnog područja. Stanovništvo—Naselja—Migracije C. DRUŠTVO: Prvobitno društvo. Razvitak feudalnih odnosa. Razvijeni feudalizam. Sistem vazaliteta. Velmože i njihovi vazali. Imuniteti. Položaj vladara u feudalnom društvu. Zemljoradnici. Stočari. Feudalna renta D. DRŽAVA: Počeci državnog života. Izgradnja državne vlasti do XIV stoljeća. Izgradnja državne vlasti u XIV i XV st. 154Vladar. Dinastija. Funkcija. Dohoci. Dvor. Dvorske službe 155Ograničenja vladarske vlasti. Sabor. Savjet (Curia regis) 156Lokalni organi vlasti. Župe. Gradovi. Zvanja 157Vlasteoske domene i organizacija vlasti na njihovom pod ručju 158Vojska. Ingerencija vladara i vlastele u vojnim odnosima. Naoružanje. Način ratovanja 159Oblici spoljnopolitičkih odnosa u raznim vidovima državnog života E. PRIVREDA: Oblici proizvodnje na vlastelinstvu, stočarskim zajednicama, rudnicima i gradskim naseljima. Dubrovčani i Sasi u proizvodnoj privredi. Trgovina. Trgovačke kolonije. Trgovačka roba. Transportovanje. Vrijednost trgovačkog prometa. Jadranske luke i prekomorske zemlje u bosanskoj trgovini F. CRKVA: Uloga crkve u životu države i društva G. KULTURA: Vidovi manifestovanja kulturnog života H. ZAKLJUČAK: Osvrt na srednjovjekovnu državu. Nestanak tradicije i uticaja na kasniji razvitak

Rukopis koji je nađen u zaostavštini pokojnog akademika Babica pokazuje da je i on sam mestimično odstupao od svoga plana. Potpuno dovršeni Uvod u njegovom tekstu obuhvatio je odeljke A i B (početak) iz njegovog plana, iako u nešto prilagođenom vidu. Završen je bio i obimni odeljak C posvećen društvu srednjovekovne Bosne. Već odeljak D, u kome je trebalo obraditi državu i njene organe i funkcionere, ostao je nedovršen. Znatan deo ima oblik naslova planiranih paragrafa o pojedinim predmetima iz kompleksa državnog ustrojstva (sudovi,

a u toj oblasti su i u poslednjim decenijama saopšteni prilično brojni doprinosi ne samo u obliku pojedinačnih rasprava već i obimnijih monografija. To je. zatim „Unutrašnje tendencije i strane uticaje". a bilo bi potrebno i više vremena.dohoci. poglede i novu gradu i nagoveštavajući pitanja i teme kojima treba u daljem radu posvetiti pažnju. Napisao ga je Sima Ćirković nastojeći da mnogo diskutovanu problematiku bosanske crkve prikaže u svedu realnosti političkog života i u funkciji faktora koji je uticao na kulturni život. Pored društva i društvenih odnosa. upravo je to tematika koja je u ranijoj literaturi najpodrobnije obrađivana. pogotovu u okviru zatečene opšte koncepcije po kojoj su se problematike države. najveća potreba za integrisanjem pojedinačnih naučnih rezultata i punim iskorišćavanjem izvorne grade oseća se u oblasti istorije privrede. u kojima je trebalo obraditi crkvu i kulturu. globe. U takvim slučajevima tekst je dopunjavan bez posebne oznake. društva. Sima ĆIRKOVIĆ Desanka KOVAČEVIĆ-KOJIĆ . dok su istraživanja o kulturi srednjovekovne Bosne doživela polet u vezi sa posebnim naučnim disciplinama (arheologija. Bilo je u rukopisu mesta gde je samo ime ili skraćenica nagovestavala izvor ili raspravu koju je želeo da citira. saopštavajući nove zaključke. istorija umet-nosti). pa se Desanka Kovačević-Kojić prihvatila zadatka da obradi celokupnu privredu srednjovekovne bosanske države i ispuni tako odeljak E iz Babićevog plana prve knjige Istorije. neosporno. „Doba prevlasti vlasteos-kih dinastija''' i „Pad bosanske srednjovjekovne države (XV vijek)". Za nju bi bilo potrebno okupiti veći broj specijalista. Poslove oko priređivanja rukopisa akademika Babica obavila je Desanka Kovačević-Kojić. U obe ove tematske oblasti nastala je obimna literatura. prema naknadnoj razradi plana.). koje je sam akademik Babić stigao da obradi. što bi značilo i veće udaljavanje od trenutka kada je pokojni akademik Babić završio deo svojih tekstova. trebalo obraditi problematiku doseljenja Slovena i početaka državnog života. deo knjige koji je najteže dopuniti. Dopunama specijalno napisanim za ovu knjigu nije obezbeđena potpuna realizacija prvobitnog Babićevog plana. prvenstveno bibliografski podaci o važnijim radovima objavljenim posle smrti akademika Babica stavljeni su u uglaste zagrade. pa su spojena u jedan blok koji se može staviti napore do sa blokovima posvećenim društvu i privredi. Uzimajući u obzir celinu plana koji je sastavio akademik Babić i želeći da njegovi tekstovi dođu do što je moguće punijeg izražaja. Kao što je poznato. Svi dodaci. državno-pravni odnosi prema Ugarskoj i si. privrede. Izvršeno je samo usklađivanje i ujednačavanje kritičkog aparata. Ima razloga da se očekuje da će i ovako delimično realizovana prva knjiga Istorije odigrati ulogu u razvoju proučavanja srednjovekovne bosanske države sažimajući ono što je utvrđeno u ranijim istraživanjima. Istraživanja o veoma osobenim crkvenim prilikama u Bosni traju već više od 120 godina. takođe traže povezivanje u celinu s gledišta razvoja društva i države. Odeljci F i G. crkve posebno obrađivale. Kao i politička istorija. istorija književnosti. priređivači knjige su akcenat stavili na one aspekte srednjovekovne prošlosti Bosne i Hercegovine u kojima se oseća najveća potreba za sintezom. Za dalju sudbinu dela najnepovoljnija je bila okolnost da su nenapisani ostali obimni delovi odeljka B posvećeni političkom razvoju u kojima je. pa „Doba konsolidovanja feudalne države (XIV vijek)". namenjeni u prvobitnom planu ulozi crkve u životu države i društva i vidovima manife-stovanja kulturnog života. carine. Tekst akademika Ante Babica priređen je za štampu s nastojanjem da se maksimalno sačuva njegova reč i njegov način izražavanja. Nedirnuti su ostali i odeljci F i G. istorija kulture sažeta je u celovite preglede koji prikazuju stanje do koga su istraživanja došla u poslednjim decenijama.

te se za čitavog trajanja države nije moglo čvršće ukorijeniti osjećanje teritorijalnog jedinstva svijesti stanovništva — iako je državna teritorija.ANTO BABIĆ Srednjovjekovna bosanska država — prema pouzdanim izvornim podacima —• trajala je više od tri stoljeća. prevagu su imale feudalne snage. između vladara kao predstavnika monarhijske vlasti i cjeline feudalne države. između dviju tendencija koje su razvitak države usmjeravale ako ne u suprotnim a ono svakako u različitim pravcima. u feudalnim uslovima odlučujuća. Kod toga su bile od značaja slijedeće činjenice: UVOD U ISTORIJU SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE 160U procesu formiranja državnog teritorija u sastav bosanske države 13 ula zile su pojedine veće oblasti u različitim okolnostima. i feudalne vlastele. sa najvećom mogućom ingerencijom vladara. u jednoj veliki feudalci nastoje da na svojim domenama sebi obezbijede najveću moguću samostalnost. Organizacija feudalne države u obliku koji je više odgovarao interesima i potrebama vlasteoskih rodova nego principu monarhijskog jedinstva vlasti izrasla je iz istorijski datih uslova koji su djelovali od samih početaka državnog života i u toku razvitka sve vidnije dolazili do izražaja kao faktori dezintegracije vlasti i teritorija. u različitim vremenima i sa različitim tradicijama. u stvari njenih najmoćnijih predstavnika. u drugoj se očituje nastojanje pojedinca vladara da državi da čvršća obilježja feudalne monarhije. pa su se vidno odražavali u procesu izgradnje bosanske države kao dominirajuće protivurječnosti između cjeline i njenih dijelova. Bosna je sve do kraja trajanja svoje srednjovjekovne državnosti zadržala karakter vlasteoske staleške države. jače zaoštreni nego u drugim zemljama onoga doba. a u drugoj se osjećaju napori vladara da obezbijede integritet teritorije i vlasti na čitavom području države. kako po svemu izgleda. nagonska težnja feudalaca da se održi izrazito vlasteoska staleška država. uvijek nazivana jednim imenom — . U ovom sukobljavanju dviju suprotnih snaga. koja je ponekad išla do granica pune nezavisnosti. U tom vremenskom rasponu^izgrađivala se u praksi ekonomsko-društvenog života i pod uticajem spoljnopolitičkih prilika organizacija države kao izraz odnosa snaga između dva. do krajnosti dezintegrirane kako u pogledu teritorija tako i u pogledu svih oblika izvršne vlasti — iako je u Bosni monarhijsko-dinastički princip kao prosta forma vladavine dosljedno čuvan i poštovan. to jest. osobito u saobraćaju sa spoljnim svijetom. Usprkos svih napora ove vrste. na drugoj strani. obezbjeđuju na svojim domenama najveću samostalnost. na jednoj strani. državno-politička faktora. U jednoj je više dolazila do izražaja. U suštini svake srednjovjekovne feudalne države postoji ovakav sukob interesa: no u bosanskoj feudalnoj državi odnosi između ova dva faktora bili su. moćni vlasteoski rodovi —■ od kraja XIV stoljeća. koje se može pratiti od kraja XIV stoljeća. Pod formom monarhije. rekli bismo. pa je tek u posljednjim decenijama bosanske države moguće govoriti o nekim znacima smišljenog nastojanja da se ojača monarhijska vlast na račun feudalne dezintegracije — nastojanja koje u suviše kratkom vremenu nije moglo da ostvari neke vidnije rezultate.

njegova vlast u državi bila je manje čvrsta nego vlast krupnih feudalaca na području njihovih naslijeđenih. u koju su ulazile i darovnicama stečene zemlje. povezani vlašću i autoritetom vladara. što nije imalo odgovarajuće analogije na strani vladara. velmože su čvrsto držale u vlasti svoje vazale i. da vala je starješinama velikih vlasteoskih rodova čvrstinu i stabilnost vlasti na njiho vim domenama. na ugledu prijestolja i krune mogao izgraditi trajan i. Nedjeljiva i neotuđiva baštinska svojina. dolazila i do stvarnog izražaja. ali iz same. bio je suviše nesiguran da bi se na samom ugledu vla darskog položaja. Funkcijom vladara pravno je bilo obu hvaćeno jedinstvo države. oslanjajući se na njih. zemalja. s tim što mu je vladarska funkcija. A položaj bosanskih vladara. izgra đivale strog i neposredan autoritet sopstvene vlasti u svijesti podanika na svojim odvojenim domenama. „plemenita baština". 162U istorijskim izvorima nema spomena da je bosanski vladar u sistemu vazalnih odnosa stvarno vršio ulogu vrhovnog seniora i da je u takvoj ulozi bilo kada imao neposrednu vlast nad vazalima svojih velmoža. pokazuju koliko je obim vladareve vlasti bio određen i uslovljen voljom velmoža. darovnicama ste čenih ili na drugi način uvećanih. dalje razvijale više kao kristalizaciona jezgra većih vlasteoskih domena nego kao sastavni dijelovi državne cjeline.imenom Bosne. Na drugoj strani. iz prve polovine XIV stoljeća. pravno određene. 161Već prve poznate darovne povelje. Vladar se sa svojim velmožama mogao mjeriti samo kao jednak s jednakim. a u cilju jačanja monar hijske vlasti i autoriteta prijestolja na čitavom državnom teritoriju. za vrijeme čitavog trajanja države oscilirali između vazalstva prema ugarskom kralju i državne nezavisnosti. Ako izuz memo vladarevu porodičnu domenu. . davala izvjesnu moralnu prevagu koja je. ipak. sa rijetkim izuzecima. koji su. u izuzetnim slučajevima. funkcije nije proizlazila i odgovarajuća snaga stvarne vlasti koja bi se kao sjedinjavajući faktor osjećala u svijesti stanovništva. koliko je bio omeđen njihovim privilegijama i koliko su bile ograničene prerogative i inge rencije vladara na području vlasteoskih domena. u relativ nom smislu. Neke od ovih oblasti bile su istrgnute iz ranijih državnih okvira pa su se. čvrst autoritet vjekovne feudalne vlasti iznad vlasti moćnih vlasteoskih rodova. između politike rimske kurije i heretičke crkve bosanske. pod neposrednom vlašću feudalnih gospodara.

da raspolažu sa državnim dohocima i tributima da emituju novac. 164Ni djelovanje crkve u srednjovjekovnoj Bosni nije moglo •— kao u drugim zemljama — da doprinese snaženju ovakvih tendencija. vlastela. U srednjovjekovnoj Bosni izostalo je djelovanje ovog društvenog faktora u tom ili u sličnom smislu. u procesu integrisanja državnog teritorija i konsolidovanja vrhovne vlasti. govoriti o organizaciji bosanske države sa formalno-pravnog gledišta. te će stoga u prikazivanju bosanske srednjovjekovne države trebati uzimati u razmatranje jednu i drugu stranu. nije toliko osvijetljena da bi se mogla jasno sagledati njena uloga u odnosima između vladara i vlastele. Ukoliko se i može govoriti o domaćem građanstvu—koje. uostalom. koja su proizlazila iz samog vladarskog suvereniteta. istorijski datim okolnostima natjerana u naručje vlastele i upućena na njihovu podršku. koje su se razvijale u povoljnijim uslovima nego Bosna. našla se. Ova i druga prava. Ni katolička ni pravoslavna 14 crkva nisu uspijevale da se toliko učvrste i materijalno osnaže da bi mogle da vrše neki značajniji uticaj u smislu izgradnje i konsolidacije vrhovne monarhijske vlasti. Zbog odsustva gotovo svih odlučujućih faktora koji bi mogli da dadu prevagu vladaru kao predstavniku državne cjeline u odnosu na feudalne snage koje su tu cjelinu razbijale. vlastela nije nikad načelno osporavala — iako nije bio rijedak slučaj da su na svojim teritorijama smetali ili.163U srednjovjekovnim zemljama. ustanove najmoćniji feudalci znali i mogli da obezbijede svoje interese. Jedna je stvar. odražavali su. u jačanju osjećaja pripadnosti jedinstvenoj državi u svijesti stanovništva i u stva ranju uslova za formiranje nacija. sticajem prilika. a druga. nije ugrožavala naslijeđena prava vladara i dinastije i ostavljala im da predstavljaju državu prema spoljnjem svijetu. strane interese onog vremena te su više izazivali pometnju nego što su doprinosili postizanju određenih ciljeva unutrašnjeg razvitka. da snose odgovornost za njenu bezbjednost. čak. Pokušaji u ovom smislu. gradovi su odigrali odlučujuću ulogu u razbijanju feudalne ograni čenosti. u prvom redu. Samo iz pojedinih slučajeva. sa gledišta njenog praktičnog funkcionisanja. da zaključuju međudržavne ugovore. koje je rimska crkva u posljednjim decenijama života države počela da preduzima iskoristivši franjevce. kada se sabor pojavljuje na sceni događaja. osobito kad se radilo o odlukama koje su mogle . tek od XV stoljeća počinje da se pojavljuje kao aktivan učesnik u gradskoj privredi Bosne — ono se do vremena propasti države još nije bilo razvilo do tih razmjera da bi moglo predstavljati značajniju društveno-političku snagu i utjecati na tok razvitka u pravcu čvršćeg povezivanja teritorija. Ustanova državnog sabora — vlasteoskog predstavništva srednjovjekovne Bosne. na njihovoj strani i kod njih tražila zaštitu u vremenima gonjenja. bosanska srednjovjekovna država svojom strukturom vlasti predstavlja se kao rezultat precutnog kompromisa sa jakom prevagom feudalnih snaga dezintegracije: vladar nije osporavao stečene imunitete i običajima utvrđena prava vlastele u pogledu vršenja neposredne vlasti nad stanovništvom i korištenja izvora bogatstva i moći na području njihovih domena. vlasti i naroda. onemogućavali njihovo praktično izvršenje. može se zaključiti da su u praktičnom djelovanju ove. pak. pak. A heretička crkva bosanska. običajem utvrđene. stoga.

g. Vladimir Ćorović na jednom mjestu ističe da je bosanska država nastala ne kao nacionalna. . koja se nisu dala lako izmeniti 1. a još manje „tradicija državnih središta" koja bi davala „snagu toj našoj oblasti". odvajajući jedne od drugih. mogu korisno poslužiti kao analogija i oni podaci koji se odnose na pojedine vlasteoske domene ili „države"." Ovakav zaključak — izgleda nam — više je proizvod knjiškog rezonovanja nego trezvenog posmatranja istorijskih događaja i činjenica. kaže se da je ovaj bosanski vladar u to doba držao pod svojom vlašću zemlju koja se prostirala „od Save do mora. Organizacija vlasti na porodičnim domenama krupnih velmoža bila je analogna organizaciji države s tim što je vlast velmoža bila neposrednija i manje ograničena nego vlast vladara i što je.da poremete postojeće odnose snaga. nigdje se nije sačuvala „tradicija državnih središta" koja bi „vezala mase za izvesna shvatanja". stoga. od Cetine do Drine" 1*.. Zelengore (2015 m). Tim razvođem stvarno se. II U jednoj povelji bana Stjepana II Kotromanića. geografski. kad je država očajno patila od separatističkih težnja njenih pojedinih feudalnih gospodara. Već je piscu Dukljanskog ljetopisa izgledalo da bi se mediteranskopodunavsko riječno razvode moglo uzeti kao prirodna granica između dva velika teritorijalno--politička područja tobožnjeg kraljevstva Slovena2*1. a u isto vrijeme i kao usporavajuća kočnica normalnog razvitka kako ekonomskih. koja se nisu pomjerala iz središnje 15 Bosne. „To je — kaže dalje ovaj autor ■— činilo specifičnost i snagu te naše oblasti kroz ćelu njenu prošlost. U titula-turi. u nedostatku drugih. tako i državno-političkih elemenata društva. Iako ovim podatkom nisu ni približno precizirane granice srednjovjekovne bosanske države. kao prirodna barijera. Ovo područje bilo je okruženo ne manje značajnim domenama feudalnih dinasta koji nisu išli na ruku ma kakvom snaženju državnih središta. te da su u njenom teritorijalnom razvoju do kraja vladala državna središta. uglavnom. prvenstveno to što je tradicija državnih središta u narodu vezala mase za izvesna shvatanja. već pomenutih. faktora koji su zaustavljali izgradnju čvršće povezane cjeline feudalne države. naziva „Kraljevom zemljom"2). uglavnom sa područjem feudalne domene Kotromanića (koje se u turskom defteru iz 1468/9. Jer. u uređenju dvora i u organizaciji lokalne vlasti velmože su se približavale uzorima koje su davali vladar i njegov dvor. Najveći dio zemlje ispresijecan je planinskim grebenima koji se pružaju u raznim pravcima i zatvaraju. Paralelno postojanje dvojake vlasti dominiralo je državnim životom kao suprotnost između vladarskih i vlasteoskih prerogativa i kao odgovarajući izraz još nerazvijene novčane privrede. ipak je njima uglavnom obilježen prostor na kojem se odvijao proces njenog formiranja i konačnog stabilizovanja. teško prohodnih planina u izlomljenoj liniji koji povezuje grebene Maglica (najviši vrh 2396 m nadmorske visine). Geografske osobine ovog prostora davale su u nekoj mjeri prirodnu osnovu za djelovanje onih. Od početka XV stoljeća sabor se predstavlja više kao čuvar stečenih privilegija i pre-imućstva vlastele nego kao izraz kompaktnosti državne cjeline. slika državnog života ne bi bila potpuna kada ne bismo uzeli u obzir preplitanja u funkcionisanju državnog i vlasteoskog mehanizma vlasti. nju je spašavalo. čak i u vremena. najčešće. Pojam državnog središta podudarao se. proteže dug vijenac visokih. na njihovim domenama integracija teritorija i vlasti bila sprovedena dosljednije nego na području države kao cjeline. veće ili manje površine koje. U stvari. te nam. koja je izdata oko 1325 g. u razmatranju pitanja organizacije bosanske države. nego kao čisto geografska tvorevina. Lelije (2032 m). bližih podataka. povezuju uski klanci ili strmi planinski prevoji.

U gornjem i srednjem toku Neretva se probija uskim klancima između planina koje su u nižim predjelima obrasle šumom. Pogodni su uslovi za zemljoradnju. TepuuiopujajiHu pa3soj 6ocaucKe dpotcaee y cpedneM eujeKy. a u središnjem dijelu. koji se od sjevera i sjeveroistoka postepeno spušta ka jugu i jugozapadu i u predjelu Neretvinog ušća široko se otvara prema moru. Čitavo područje obiluje vodama. str. knj. mogle da zadovolje jednostavne potrebe života iz izvora vlastitog tla. 305-306. U dugom zimskom periodu gotovo je sasvim odsječen od saobraćaja s jedne i s druge strane. obradivim površinama. Zagreb 1950. Zapadno od sliva Vrbasa teren se mijenja i prema planini Dinari sve više poprima izgled kršovitog. A. bogato je i rudama. vegetacijom oskudan teren u kojem se poput oaza ističu plodna kraška polja različite nadmorske visine. svaka za sebe. u visokim i prostranim kraškim poljima koja se uzdužnom osovinom pružaju paralelno sa dugim grebenom Dinare od sjeverozapada prema jugoistoku. Jbew. od Mostara naniže. Čvrsnice (2228 m) i Dinare (1913 m). ispresijecan planinama između kojih se nalaze doline i polja ili blago uzdignuti brežuljci. Čitav ovaj predio Dinarom je toliko zatvoren prema srednjoj Dalmaciji i zadarskoj obali da s te strane ne dopiru ovamo nikakvi uticaji mediteranske klime. šumama i planinskim pašnjacima. Jleiuouiic uoua JljKibanuna. Matično područje srednjovjekovne bosanske države. Lukom ovih planina obuhvaćen je krševit. Sarajevo 1906). otežavaju održavanje saobraćajnih veza između pojedinih terenskih cjelina koje predstavljaju dolinske nizine i k njima nagnuta pobrđa. koji se pružaju uglavnom paralelno sa tokovima glavnih rijeka. a potom i sve druge veze matičnog područja stare bosanske države sa Humskom zemljom i. EeorpaA— 3arpe6 1928. planinski vijenci. Na ovoj strani. njome se proteže i visinska prepreka koja je otežavala terenske. oko gornjeg toka Bosne i njenih pritoka. uglavnom. str. Ovaj dio zemlje ima dosta prirodno korisnih površina sa povoljnim uslovima za naseljavanje i privređivanje. Šabanović. IIoceSHa H3flaH>a CAHy. kako sa Primorjem tako i sa Povrbasjem. 1 CLXVII. 119 (i passim). dalje. Niz tokove glavnih rijeka teren se spušta u blažim padinama i postepeno prelazi u prostranu nizinu koja se čitavom dužinom otvara prema Savi i prekosavskim ravnicama. Wien 1909. str. THTorpafl 1967.'WissemchaxŁličhe Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegovrina XI. TiopoBiih. dok se iznad šumskog pojasa prostiru pašnjaci. Beorpa« 1935. a terenski je. nije samo razvode između dva riječna sliva obilježeno linijom ovih grebena. još više za stočarstvo. la Thalloczv. No. 2a O. XIV. Fnac CAHy. Bjelašnice (2067 m). U poprečnom smjeru. LXVII. sa Jadranskim primorjem i njegovim gradovima. Djela Naučnog društva Bosne i Hercegovine. obuhvata. 2 O području „Kraljeve zemlje" vidi dr H.ou. IIlHiiiHh.] BJI. Mošin. Dolina Neretve proširuje se. dolinama rijeka usmjereni su prirodni putevi prema sjevernoj granici. odvojeno od Humske zemlje pomenutim razvođem. u prostranu i plodnu nizinu kroz koju prodiru u unutrašnjost uticaji mediteranskog podneblja. L. u srednjovjekovnim uslovima..Treskavice (2088 m). 20-21. MHJvniKOBHh.uc uoua JJyK/baHima. Ljetopis popa Dukljanina. XVIII. 243 (= Glasnik Zemaljskog muzeja. povezan samo visokim planinskim prevojima. slivove gornjih tokova Bosne i Vrbasa i lijevih pritoka gornje Drine. [V. Sarajevo 1959. oduvijek pogodni za planinsko stočarenje. Teritorija srednjovjekovne Humske zemlje (koja se uglavnom podudara sa područjem kasnije Hercegovine) povezana je dolinama Neretve i njenih pritoka u geografski cjelovit prostor. Teren je na ovoj strani izrazito gorovit. predstavljaju međusobno slabo povezane geografske cjeline koje su. Čitav prostor srednjovjekovne bosanske države izdijeljen je reljefom svoga tla na veće ili manje površine koje. Bosanski pašaluk. Untersuchungen iiber den Ursprung đes bosnischenBanates. str. u pravcu istokzapad. pa je i ova regionalna autar-hičnost mogla da doprinosi utvrđivanju 16 . vegetacijom i vodom oskudnog tla.

Bu3amuujcKU U3sopu 3a uciuopujy napoda Jyiocjiaeuje. U nizu srednjovjekovnih analista. radom domaćih ljudi. Gy. poznato je i to da su rukopisi. Kod fra3 Constantine Porphyrogenitus. tobože. Njegovi izvještači iz primorskih gradova znali su nešto više da kažu o Zahumlju. ukoliko je u srednjem vijeku i bilo ovakvih ljetopisa. Jenkinsa). 32—151). više od svega. Moravcsik (sa engleskim prevodom R. I kasnije su vijesti o Bosni oskudne i nesigurne i tek od kraja XII stoljeća nailazimo na češće i pouzdanije podatke o zemlji i zbivanjima u njoj. No. međutim. De administranđo imperio. Eeorpafl 1959. Konstantin Porfirogenit. a kamoli da zabilježeno uobliči u neku vrstu narativnog teksta. kao i spomen njihovih autora Milica Velimislića. Trebinju i drugim oblastima okrenutim i otvorenim prema jadranskoj obali ili smještenim na važnim komunikacijama. No. o Bosni ne zna gotovo ništa drugo do 17 njena imena za koje iz njegovog spisa prvi put doznajemo3. J. ocijene i zabilježe njima savremene događaje ili da. da je u posljednjim decenijama bosanske države na kraljevskom dvoru bilo sposobnih i dovoljno obrazovanih ljudi koji su vješto sastavljali diplomatske poslanice i u njima pokazivali dobro poznavanje savremenih prilika i događaja i dosta razboritosti u sagle-danju i ocjeni savremenih. Budapest 1949. sačuvalo tragove neposrednog opažanja. imalo za posljedicu da je Bosna kasnila u privlačenju stranog interesovanja za svoje prilike i da se sporije otvarala uticajima spoljnjeg svijeta.osjećaja privrženosti stanovništva više svojoj regiji nego državi. da je. Venetia 1605. 160 (cap. inače. 10. koji sredinom X stoljeća daje dosta obavještenja o drugim zemljama Srba i Hrvata. Copioso Ristretto de gli annali di Rausa. Vrlo mutnog porijekla je Lukare-vićev spomen nekih bosanskih anala i hronika. biografa ili putopisaca Bosna nema nijednog svog predstavnika i tako nije ostalo iz ove književne vrste ništa što bi. <t>epjaHTjHh. mogli da zapaze. poslije mnogo stoljeća. Često je isticana prirodno-geografska izolovanost bosanske zemlje što je. naime. kao da su im bili teško dostupni izvori informacija o dubljoj unutrašnjosti na ovoj strani pa su i podatke o bosanskoj zemlji mogli da saopšte u svega nekoliko riječi. nijedan od njih nije se zadržao na tome da zabilježi događaje svoga vremena. zbivanja u vezi sa situacijom svoje vlastite zemlje. potvrđuje činjenica da se Bosna. Jedan p ozni podatak k ao da upućuje na to da su u franjevačkim manastirima od davnina vođeni ljetopisi5. 17. Ovo. srazmjerno svom iskustvu. istorijski značajnih. na srednjovjekovni način. III Srednjovjekovna bosanska država za čitavo vrijeme svoga trajanja nije. tobožnjeg bosanskog hroničara. . u prošlosti. izgleda. u srednjovjekovnoj Bosni bio dosta razvijen interes za pismeno izražavanje. str. i Manojla Grka. opišu život i djelo pojedinih glavnih aktera bosanske istorije onog vremena. nailazili na dobar prijem na dvorovima velmoža te bi se očekivalo da je i s ove strane moglo biti podsticaja i podrške i za šira književna zanimanja. Poznato je. takode. teško bismo mogli pretpostaviti da su u njima bilježeni i drugi događaji osim onih koji su se neposredno ticali manastirskih problema. privlačila pažnju onih njenih ljudi koji bi. mahom crkvenog sadržaja. Luccari. znanju i obrazovanju. što se najbolje vidi iz činjenice da su na njenom tlu. Ed. sporije ih primala i ugrađivala a svoj vlastiti život. H. napisao nekakvu hronologiju vojvode Hrvoja Vukčića4. od svih zemalja koje su naselili Južni Sloveni. Ni na rukopisima crkvenog sadržaja bosansko-humskog porijekla nema nijednog zapisa o savremenim događajima ■— kao da su prepisivači ovih tekstova bili potpuno ravnodušni prema zbivanjima oko njih. a zna se. [E. str.] * Giacomo P. II. u istorijskim izvorima posljednja spominje. nastali relativno brojni pisani spomenici. koji je.

Na obimnijoj građi zasnovao je svoj kraći rad o bosanskoj prošlosti fra Ivan Jukić u kojem se srazmjerno dobar dio odnosi na srednji vijek. . Ljetopisi pravoslavnih manastira. ne nailazimo na tragove koji bi nas upućivali na neke srednjovjekovne prethodnike kao izvore za poznavanje javnih prilika i događaja onog vremena. XXXIX-2 (1927). kao. koji se pojavljuju tek od druge polovine sedamnaestog stoljeća u Fojnici. Ljetopis franjevačkog samostana u Kreševu. među ostalim. naime. Farlatija11 i neke hronologije franjevačkog reda od raznih italijanskih autora s kojima se. Beorpafl—KapjiOBqii . Sam Lastrić. upušta u naučnu polemiku o pitanju starine i teritorijalne nadležnosti franjevačkog reda bosanske provincije. Jelenić. toliko su danas. može se reći. Venetiis 1765 (Drugo dopunjeno izdanje Anconae 1776). Sarajevo 1977. u tematski ograničenom opsegu. 11. Ovo je prvo domaće djelo u kojem se.ab Occhievia. CTOJaHOBHh. Objavio ga je 6 Ljetopis franjevačkih manastira objavio je J. [M. str. Glasnik Zemaljskog muzeja. kasnije u Kreševu i Sutjesci. Jleionac . XXXV-1 (1923). str. Stari uzori prihvatani su u kasnijim stoljećima i nastavljani u vidu prepisa. I—VIII.25 — B. XXVII-1 (1915). objavljena je u Veneciji na latinskom jeziku knjiga bosanskog franjevca Filipa Lastrića iz Očevije. raspravlja o prošlosti svoga reda na području Bosne i Hercegovine i o njegovim istorijskim pravima u susjednim zemljama 8. ograničavaju se. Jelenić u Glasniku Zemaljskog muzeja. na uži. uglavnom. . čine to sasvim površno otkrivajući začudo malo znanja i malo inte-resovanja za događaje koji nisu u bilo kakvoj vezi sa prošlošću crkve i manastira. Sarajevo 1917. Op6HH. IIlHiiiHh. dok su mu.leiucuucu. suvišni kad se radi o srednjovjekovnim zbivanjima. 425—426. da je te godine veliki požar uništio mnogo manastirskih stvari od vrijednosti koje su skupljene „kroz četiri stoljeća otkako je manastir osnovan" pa. izvoda. XXXVI-1 (1924). Godine 1765. Eeorpafl 1940. jedan od najobrazovanijih od njih. u kojoj autor. XXIX. Čak i fra Nikola Lašvanin. najčešće doslovno. 12. u predgovoru drugom izdanju svoje knjige. aktuelni interes franjevačkog reda u Bosni i Hercegovini. iz Vitezovićeve Kronike ne pokazujući nimalo smisla za kritiku provjeravanja preuzetih podataka6. Kpajbeeciueo C/ioeeua. i manastirski ljetopisi (protocolla conventus) — J. XXX (1918). 18 njevačkih ljetopisaca novijeg vremena nigdje.. ovo se djelo približava metodu naučne istoriografije iako je. 22-23. Imao je na raspolaganju samo V knjiga Wadingovih Anala9. Pored drugih nekih pisaca iskoristio je Orbinija 10. Koliko njihovi podaci mogu biti od koristi za poznavanje aktuelnih događaja iz vremena kada su pisani. Annales Minorum. naročito u pogledu starijeg doba.. razmatraju i opšte prilike zemlje u srednjem vijeku i u slijedećim stoljećima.] 5 U ljetopisu Kreševskog manastira zabilježeno je pod god. knj. sve što je u svojoj Kronici znao da napiše o srednjovjekovnoj Bosni preuzeo je. 1625—1654. Biiflll Jb. na mjestima. XXIX-1 (1917). 7 1927. Ctaapu cpiiCKU podocAoeu u . uostalom. 8 Filip Lastrić. Epitome Vetustatum Bosnensis Provinciae Seu Brevissimum Compendium Historico-Chronologicum". a ukoliko se njihovi skriptori osvrću i na raniju prošlost zemlje. B. Wading. naravno. <t>. str. XXVI (1914).. na osnovu dostupnih izvora. [Filip Lastrić. Beorpan 1968. jako ograničeno opštim prilikama u kojima je rađeno. nedostajale sve ostale. rjeđe u vidu slobodnih prerada. XXXVIII (1926). kako kaže. Pregled starina bosanske provincije. i franjevački pokazuju samo koliko je oskudno bilo znanje i interesovanje njihovih skriptora o srednjovjekovnoj bosanskoj državi i zbivanjima u njoj7. Po načinu obrade predmeta.] 9 L. XXXVII (1925). žali se što je u radu bio ograničen koliko skučenim prilikama vremena toliko i oskud-nošću izvornih spomenika. 1765. Ljetopisi pravoslavnih manastira Bosne i Hercegovine čuvali su tradiciju srednjovjekovne srpske ljetopisne književnosti koja počinje već u četrnaestom stoljeću. Noviji ljetopisi franjevačkih manastira. Xuciuopuja Bočne. "RopoBiih.

i 12. a 1840. The Historiography of Yugoslavia 1965—1975. Kpajbeecuieo Cjtoeena. Bd. pp..1421—1454. Poznavao je i djelomično iskoristio i druge autore. po prilici od kraja XII stoljeća i nadalje.12 Pored starijih djela koja. HcmopuH pamuxb cna«eucKuxb uapodoeb uaunane Eomapb. uzgredno. Šidak. II Regno đe gli Slavi. 17 JoBaH Pajah. Illyricum sacrum. KpamKa Cp5mu. Odjeljenje društvenih nauka. knj. I. EOCHU U POMU Kpa/ieecmeb ucmopun. „CpiicKU cuoMeHUUU . pod imenom Slavoljub Bošnjak i pod naslovom „Zemljopis i poviestnica Bosne". Belgrade 1975. Venetiis 1751—1819. 13—25. 14 F. 1969. II 1982. Za kasnije doba. 1793. u Zagrebu 1851.zjOM IlaBJia KapaHo-TBpiKOBHha . 'B. pored pomenutih. Colocae (Kaloča) 1797. Sarajevo.17 [Tekst A. Orbini. [M. O istoriji ove zbirke v. Xopaamoet u CepSoet.. osobito. O prvim stoljećima prošlosti Bosne Jukić je. ss.. Jukić je prvi od naših autora iskoristio autentične domaće isprave koje je iz Dubrovačkog arhiva ispisao Đorđe Nikolajević.] 11 D.] 18[Pregled istoriografije o srednjovjekovnoj bosanskoj državi: C. Hctuopuja cpednoeeKoeue 6ocancKe dpotcaae. Nikolajevića). i drugim pouzdanijim izvorima koje je nalazio u djelima Ivana Lučića15. 31—36 (D. Studije o „Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Historia Serviae seu colloquia XIII de statu regni et religionis Serviae. hoggi corrottamente detti Schiavoni. [M. g. Za literaturu poslije 1964. pod svojim imenom objavio Pavle Karano-Tvrtković13.] 14 Ch. Hacr npBa. u pomenutoj zbirci Karano Tvrtkovića (odnosno D. Zbornik Historijskog Instituta JAZU. Lukarevića. Pejačevića14 i drugih autora. 95—100. 10 19 1851. C.: Historiographie yougoslave 1955—1965. Hctuopuja cpucKoi napoda y cpedneM eexy. Op6HH. CiaHOJeBHh. Pesaro 1601. De regno Dalmatiae et Croatiae Ubri sex. koji su svoje znanje o ovom periodu bosanske istorije izgrađivali na nesigurnoj tradiciji ili na vlastitim konstrukcijama.M. ab exordio ad finem sive a saeculo VII ad XV. Amstelodami (Amsterdam) 1666. Pajiih. Miinchen 1980. kao i drugi pisci prije njega. 313-323. god." CaSpaioi Tpy. Pariš 1680.] 13 11 20 ANTO BABIĆ . Sarajevo 1983. Kurelac. Mittelalter. među ostalim Du Cangea1' i Jovana Rajića. str. Teil 2. Taj dio njegove „Poviestnice" sačinjen je prema kazivanju Orbinija. 16 Joannes Lucius. Beorpas 1840. Histo-rische Biicherkunde Sudosteuropa. govore i o srednjovjekovnoj Bosni.HpKOBHh. 400. imao vrlo mutne pojmove. Pejacsevich. Pactiu. I-IV. [J.. Kovačević-Kojić). Zagreb 1975. knj.. Babica se ovdje prekida18. 6. Beograd 1965. 11. upor. . 12. Du Cange: Historia Byzantina duplici commentario illustrata. Bibliografija o Ivanu Luciusu-Lučiću i njegovu djelu. Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945—1982). Posebna izdanja ANUBiH. crp.] Zemljopis i poviestnica Bosne od Slavoljuba Bošnjaka. Za problematiku o crkvi bosanskoj: J. Be« 1794-95. Beorpa« 1937. Farlatia i. Beorpa« 1968. 103— 112. LXV. pp. Farlati (-Colleti). 169—180. Beorpafl 1964. I—VIII. koristio se.

....... koje obuhvataju.. onda.. Dok se.............. možda............. VLASTELA.................... 166ROBLJE ....... na drugoj strani... narod...... na jednoj strani......... sredstva proizvodnje postepeno prelazila u ruke na bilo koji način povlaštenih ljudi.I....... II.. zatim stočari. VLASI ......... u ovima sasvim određeno govori o raznim kategorijama vanfeudalnog stanovništva. koji su. pa i sredstvima prinude....... javljaju se i prvi osamljeni nagovještaji o klasno podijeljenom društvu na ovom području. Darovne povelje bosanskih vladara ne sadrže ni približno onako opširne dispozicije kao................ u njima nema nikakvih odredaba kojima bi bila postavljena granica između prava i dužnosti jedne klase naprama drugoj..... stanovnici gradskih naselja. i u Bosni je struktura društva proizišla kao rezultat dužeg procesa u kojem su slobodni ljudi padali u stanje zavisnosti...... naime............................ 165GRADSKO STANOVNIŠTVO .... 25 /....... Daleko najbrojniju kategoriju sačinjavaju......... u stvari....... i na kraju... 83 Kao u svim srednjovjekovnim državama.. ZEMLJORADNIČKO STANOVNIŠTVO ............ manastirske povelje srpskih vladara. potčinjavali i držali u položaju potčinjenosti ostale slojeve stanovništva....... koje su se međusobno odvajale više po vrsti zanimanja nego po društvenom položaju....... U dosta obilnoj izvornoj gradi o bosanskoj srednjovjekovnoj državi vrlo rijetko ćemo naići na poneki oskudan podatak o njenom narodu — o stanovništvu van povlaštenog vlasteoskog kruga... kako se ovaj proces od samog početka razvijao u Bosni..... bosanske povelje ne sadrže ništa slično..... prirodom data.......... potčinjeno stanovništvo........ svakako...................... u XIV i XV stoljeću... o njegovom položaju u društvu i državi............................... povlaštenu vlastelu...................... V............... on je.......... i. Ne možemo s punom sigurnošću utvrditi ni to da li se u uslovima feudalnog društvenog poretka mogao održati izvjestan broj slobodnih seljaka-baštinika jer u izvorima nema potvrde ovakvog statusa seoskog stanovništva. DRUŠTVO SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE 27—35 37--*7 49—68 69—78 79—82 SUMMARY ........... Pravni položaj potčinjenog stanovništva u feudalnom društvu srednjovjekovne Bosne bio je zasnovan isključivo na običajima te je.. ne postoje nikakvi konkretni podaci............ dakako....... seljacizemljoradnici.................. Naporedo sa prvim vijestima o ranim počecima državnog života....... U potčinjeno stanovništvo spadale su razne kategorije zavisnih ljudi... .............. pojavljuju se ovdje čvrsto izgrađeni feudalni odnosi sa oštro podijeljenim društvenim klasama.................. a nekadanja plemenska svojina na zemlju i na druga...... Kasnije...... raznim sredstvima..... O tome............... Ako je i bio poneki slučaj postojanja slobodnog seljačkog posjeda........ na primjer...... neslobodni ljudi ili robovi....... ZEMLJORADNIČKO STANOVNIŠTVO Ne možemo na izvornoj građi pratiti proces pretvaranja slobodnih seljaka--baštinika u zavisne ljude sa potčinjenom baštinom svojinom na zemlju jer odgovarajućih podataka za područje Bosne u izvornoj građi nema...... kada je dostignuta konačna organizacija države.... 1........... o njegovim dužnostima i pravima... u većoj mjeri zavisio o volji vladajućeg sloja nego što je bio slučaj sa potčinjenim stanovništvom u drugim zemljama ovog vremena..

2 Godine 1422. lica kojem je povjerena neka misija za račun mandatora ili. 1.130 kuć' ljudi". podanika. „ljudi" („homo". Tek poslije preuzimanja Stona i Pelješca. Nedovoljno smo obaviješteni o iznosu feudalne rente i drugih davanja i obaveza zavisnih seljaka ili kmetova. I.ydu BoeBo/je Pa^ocana KOH cy cnjaun Ha Harnoj seimiH . CTojaHOBHh. 11. ističe Grujić. 1426) — teritorija koje su do tih godina bile u sastavu bosanske države i kroz to vrijeme. uopće. pa i one. a takve obaveze bile su.predstavljao izuzetak od opšteg pravila po kojem su seljaci — obradivači zemlje bili u feudalnoj zavisnosti sa obavezom davanja rente neposrednom gospodaru zemlje. da će vlastelinu Aleksi (Paštroviću). Beorpaa 1964. bile organizovane na način kakav je bio određen ustaljenim običajima u ovim dijelovima zemlje. uobičajene i u susjednim oblastima. „homines") upotrebljava se kao oznaka svakog zavisnog lica bez obzira na stalešku pripadnost ili. CTojaiiOBHh. juna.4* U jednom pismu. [P. str. Eeorpafl — Cp. 190— 191. u značenju zavisnog. [C. Izraz „kmet". dubrovačka vlada uputila službenicima vojvode Radosava 27 . akademik Mihailo Dinić nije mogao da nađe potvrdu o postojanju samostalnih seljaka na području Humske zemlje i došao je do zak ljučka da u zemljama dubrovačkog zaleđa „slobodno seljaštvo". str. Eeorpafl 1967. inače vrlo oskudne. pak.] 3 Vojvoda Sandalj Hranić obavezuje se godine 1419. Dubrovčani su se upoznali sa oblicima agrarnih odnosa u ovim oblastima i tek od tada u njihovim zakonskim odredbama i agrarnim ugovorima nailazimo na podatke .8 Selište (sessio) koje pripada porodici zavisnog seljaka i koje ta porodica obrađuje naziva se „kuća". u pogledu kmetskih obaveza.. T\npKOBHh. MHxaibnHh.] u agrarnoj proizvodnji pojavljuje na dubrovačkom tlu tek u prvoj polovini XIV vijeka poslije preuzimanja Stona i Pelješca i kasnije. održavali su. KapjiOBUii 1929. XyMCKo-wpe6imCKa ejiaciuejia. u stvari. potčinjenog seljaka. u pogledu agrarnih odnosa. ne postoji kao neka izdvo jena društvena kategorija. Beorpafl 1967. približno običaje koji su vladali u susjednim oblastima s onu stranu dubrovačke granice. 173-224. gdje su prirodni uslovi poljoprivrede približno jednaki onima u Slanskom primorju i u Konavlima. R. ^Hiinh. zapisati ." JI>. županu vojvode Radoslava Pavlovića: „— pa3yMJecMO mro Haiw raicacre 3a jbyde Haiue KOJH cy cnjanii Ha 3ei«jbax BojeBOfle PaflocaBa y KoHaBJiax H TaKorje 3a A. juna 1422.. 36opmiK <t>HJiO3O(bcKor cjpaKVJiTeTa. 303). izraz „čovjek". što znači toliki broj selišta zajedno sa isto tolikim brojem seljačkih porodica.1 U izvorima zavisni seljaci uvijek se spominju pod opštim nazivom „ljudi". pošto ovaj izvrši „onu pravu službu". vrlo vjerovatno. 3. . Agrarni ugovori. Eeorpafl—Cp. Svi slobodni ljudi ubrajaju se u vlastelu. vijesti s kojima raspolažemo odnose se mahom na područja koja su bila u bližim teritorijalnim vezama sa Dubrovnikom i s vremenom došla u posjed dubrovačke države. Dubrovčani pišu Radoslavu Glaviću. KapjioBijH 1934. sklopljeni u tim krajevima za vrijeme dubrovačke vlasti nad njima. kao oblik proizvodnih odnosa 1 U brojnim podacima dubrovačke građe pok. Ce/iuuiiua. 100). Ciuape cpucne uosejte u uucjua (uciuo. Inače.3 Često se u darovnim poveljama navode samo sela sa više kuća ili selišta. koje je 11.o pravom i potpunom kmetstvu". . str. Mciuopuja cpediboseKoeue SacaucKe dpncaee. Ciuape cpucne uoeejbe u uucMa I. 2. zatim Slanskog primorja i Konavala. To su oni koji posebno u našoj oblasti ističu u natpisima da su „na svojoj zemlji na plemenitoj" (M. s razlogom.4 Iz ovih dubrovačkih izvora može se ponešto zaključiti i o tome kakve su bile obaveze feudalno zavisnih seljaka u Slanskom primorju i u Konavlima u vrijeme kada su ove teritorije bile u sastavu bosanske države. u Trebinju i Humskoj zemlji. kasnijeg je postanja. kada su Dubrovčani došli u posjed Slanskog primorja (1399) i Konavala (1419.za plemenito" . Grujić ukazao je na činjenicu da se ustanova kmetstva. JB.. kako. IX-1.

kao i u drugim slučajevima („kakono i druzjem") iznosila polovinu prinosa sa zemlje. 20. 36opmiK 4>Hjio3O(J)CKor (j)aKyjrreTa. ova oblast još bila u sklopu bosanske države — „vladao običaj. Stonski rat u XIV stoljeću. Beorpafl 1973. TiHpKOBHh. naime. g. CnoMeHHK CKA. 5 P. vojvode Petra Pavlovića. Agrarno-proizvodni odnosi. Šundrica. 1071. Roller. pod istim uslovima . zatečeno stanje modificirali u skladu sa opštim interesima i potrebama republike. ili je i ovdje primijenjen običaj koji je bio rasprostranjen u Hercegovoj zemlji da 28 . Iako se u ovom slučaju možda i ne radi o kmetskim odnosima u pravnom smi?lu. VII-1. s jedne. str. pak.Ka-kono i druzjem tko te i zemlje teže na poli. Roller. [C. „'-leiuepuiuHa". 99. i. 273-276. bila barem približno ujednačena na vlastelinstvima. str. D. bosansko dubrovačke granice.5 4 P. Eeorpaa 1926. Poznato je samo da su. i. Ne znamo čime je. 74—751 D. Eeorpafl 1963. Grujić je s razlogom izvodio zaključak da je „vrlo vjerovatno pod trebinjskim i zahumskim gospodarima u Konavlima" — dok je..] Iz činjenice da je dubrovačka vlada izričito zabranjivala da se i od oranica uzima polovina prinosa. Agrarno-proizvodni odnosi na području Dubro vačke Republike od XIII do XV stoljeća. 243. Feudalni gospodar dao je pomenutu zemlju na obrađivanje Žargo-vićima . to jest sa pravom nasljedstva ili. na spomenutom vlastelinstvu gajili vinogradi i renta u visini polovine bila određena prema dubrovačkoj praksi8. dobio od bo sanskog velmože. 23.bopaČH. koji su pojedini gospodari pokušavali i pod dubrovačkom vlašću da produže — da se. Fpyjnh. R. K. sankcionisali stanje kakvo su zatekli.a y cpednoeeKoenoj CpSuju. u ovom. BjiarojeBHh. 1980. davanja seljaka na ime rente iznosila od jedne polovine do jedne šestine prinosa sa zemlje — zavisno o vrsti kulture. U dubrovačkom notarijatu 25. rpyjHh.i nih ostankom"."7 Renta je. KoHaejiu Hod paznum iocuodapiuna od XII do XV eexa. kaže se u tom pismu da je „dostojno da daju naši što je pravo koji budu sijali na vojvodinoj zemlji i. U potvrdu ove pretpostavke naveo je jedan podatak iz dubrovačke arhivske građe (Liber de maleficiis. 239.. Z. Pelješki Zbornik. a koliko su. 186—192. 3. a ne vinograd ili voćnjak6. 244. II (2). Sandalja Hranića (1419) i Radoslava Pavlovića (1426). 3eM. KoHaeMi. drugim riječima.4" Smisao ovih riječi kao da ukazuje na to da su davanja „što je pravo". Jape^eK. vojvodini ljudi koji budu sijali na našoj zemlji". 115—140. dao jednoj težačkoj porodici da ga obraduje „napola" (ad polovicam). dakle. Gospodar posjeda držao je ovdje na ispaši konje i stoku. utvrđujući obaveze seljaka na vlastelinstvima u Konavlima. što nesumnjivo ukazuje na to da je zemlja data „napola" bila oranica i livada. s pravom potčinjene baštinske svojine nad datim selištem. 'fiiipKOBHh. Ne znamo koliko su Dubrovčani. Hciuopuja Cpda. o obavezama gospodara posjeda prema kmetu u pogledu inventara i drugih ulaganja u proizvodnju. IX 1480. bila određena visina rente i drugih uslova držanja i obrađivanja vlasteoske zemlje: Da li su se. s druge strane. u ovom slučaju. Zagreb 1955. naime. str. naknadno je registrovan jedan doku-menat iz kojeg se vidi da je herceg Stjepan Vukčić Kosaca u svoje vrijeme dao neku zemlju. i oranice daju na polovicu". Hciuopuja cpedrboeeKoeue 6ocaucKe dpjicaee. koji je 1417. cip. str. po svoj prilici sinu Radmilovu. Rad-milu Žargoviću i Živanu. II 1419) gdje je zabilježeno da je jedan dubrovački vlastelin svoj posjed u Konavlima. o bonitetu tla. vidi i nap. to jest što je bilo uobičajeno. dakle. nap. Najčešće se od oranica na ime rente davala jedna četvrtina. 80. LXVI. I. preuzimajući ovu oblast od bosanskih velmoža. 2. takođe.] <a Iloee/be u uucjua. II. M. govori se o „našim ljudima koji su sijali na zemljama vojvode Radoslava u Konavlima" i o „ljudima vojvode Radoslava koji su sijali na našoj zemlji". 4 * [C. o obimu rabote. nim i nih ostankom.Pavlovića u graničnom području. kmetske i kmetstvu slične agrarne odnose. koja se nalazila na dubrovačkom državnom teritoriju. zvanu Prtuša. pod dubrovačkom vlašću na konavljanskim vlastelinstvima. dalje. Beorpaa 1952. nego vjerovatno o vremenski ograničenom zakupu. 323. ipak se u njemu nazire smisao načelne ujednačenosti seljačkih obaveza prema gospodaru zemlje koja se mogla primijeniti i na druge.

što kao da potvrđuje jedan kasniji podatak: Herceg Vlatko Kosaca. U navedenom slučaju radilo se o zemljišnom posjedu jednog vlastelina na tlu druge države koja je na sebe preuzela obavezu da trećinu ljetine isplati u odgo varajućoj novčanoj vrijednosti jer je to. najbolje odgovaralo jednoj i drugoj strani. GZM. Roller. Historička podloga agrarnog pitanja u Bosni. novčana renta potiskivala naturalnu. Godišnjak ANUBiH. Za ovaj i druge podatke koji se odnose na sam dokumenat zahvaljujem drugu Zdravku Šundrici.]1 Koliki je iznos rente predstavljao ovaj dohodak. ne treba izvoditi zaključak da je tada. BdCh ^c^OAdKh LJJO BH iiioid . radne ili novčane rente10. roAHijJd (HHNSTd npkBdd . Podaci koje smo naveli u prethodnim redovima."9 Iz ovog jednog primjera. . nije davala redovna renta13. 29 đivača hercegova vlastelinstva u Konavlima. naučnom saradniku Dubrovačkog arhiva. odnosi na ona davanja koja je u vidu „darova" vlastelin redovno primao od svojih seljaka u različitim zgodama. U drugom jednom dokumentu (od 3. uopšte iznosila prosječna vrijednost proizvoda dobivenih od viška rada zavisnog seljaka u korist feudalnog gospodara. 8 D. XVII. Sarajevo 1915. g. . valjda. 144. nije rečeno u ovom dokumentu. Jnpe^eK. II. inače. 8& [N. sa velikom vjerovatnošću. nap. nap. pored osnovne rente u žitu i vinu. Napomene o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku. 7 Ć. 80. str. po svoj prilici. 398. „Darovi" su davani najčešće u raznim proizvodima i prerađevinama od plodova seljačke okućnice sa koje se. kada se „država" Kosaca nalazila u punom rasulu. pored sve oskudnosti njihovog sadržaja. potkraj srednjeg vijeka. potvrdio je 5. U drugom primjeru. u tadanjim prilikama. navedeno je još i „ino" što se. Dva navedena primjera pokazuju da su seljaci koji su na području dubrovačkih Konavala obrađivali zemljišne posjede spomenute bosanske vlastele davali rentu od prinosa sa oranica i vinograda. Truhelka. VIII 1434) vojvoda Radoslav Pavlović potvrđuje da je od dubrovačke općine primio .\ltE'1d 8 KondBdd). r. bez obzira je li ta vrijednost iskazana u vidu naturalne. ipak omogućuju da dobijemo izvjesnu predstavu o obavezama zavisnih seljaka na vlastelinskoj zemlji u pogledu feudalne rente barem u jednom znatnom dijelu bosanske države. Sarajevo 1970. 115. Filipović. IU mot^ A||E'10BHX EHMa H ?KHTd H HHO i|io EH<iw 3d . oktobra 1478. iako ni to nikako nije bilo isključeno. mogu primijeniti i na susjedne oblasti koje su do kraja ostale u sastavu bosanske države. Agrarno-proizvodni odnosi. 154. da je trećina prinosa bila isplaćena u novcu. U toku XIV i XV stoljeća zaključeno je na dubrovačkom teritoriju mnogo agrarnih ugovora u kojima se redovno navodi i ova vrsta obaveza seljaka prema vlasnicima zemljišnih posjeda među kojima je bilo i bosanske vlastele12. Kouaejiu. po prilici. 53. Mogli bismo zaključiti da je na čitavom ovom području visina rente krajem XIV i u XV stoljeću varirala prema lokalnim prilikama i uslo-vima i kretala se za žitna . ali se. str. cip. Podaci se odnose na ona područja koja su bila u sklopu bosanske države i zatim prešla u posjed Dubrovačke Republike. Suprotno uobičajenoj dubrovačkoj praksi da se od oranice uzima četvrtina a od vinograda polovina prinosa. Spomenuta zemlja „Prtuša" nalazi se na otoku Šipanu. 194. 77 i dalje. da je od dubrovačke općine primio dohodak „od bašti na što imamo u Konavlah od ljetine žitne i vine za naš treti dio 26 perpera i 6 dinara za godište više pisano. jedan od sinova i nasljednika hercega Stjepana. I. rpyJHh. 109. ovdje je uzeta jedinstvena renta za obje vrste kultura u iznosu od jedne trećine koliko je. Dubrovačka općina lako je mogla ovaj izdatak u nekom obliku naplatiti od seljaka obra6 P. str.. 2. VII. str.] 9 Iloeejbe u Uucjna. K. Hciuopuja CpSa.se od ukupnog prinosa uzima polovina bez obzira na vrstu kulture?81 Na području koje je kroz duže vrijeme bilo u sklopu bosanske države i kasnije prešlo u posjed Dubrovačke Republike nije bila isključena ni renta u iznosu jedne trećine prinosa bez obzira na vrstu kulture..

a za vinograde i voćnjake redovno iznosila polovinu prinosa. str. Roller. novembra 1465. jednu povelju u kojoj su određenije nabrojana vlastelinova prava korišćenja prirodnih izvora prihoda na svom feudalnom posjedu. r&n. Vlastelin. povremeno ugošćavanje vlastelina i njegove pratnje. kao i svuda u feudalnom svijetu onog vremena1'. SANU. prinos od žirenja u vlastelinovim šumama i naknadu za mljevenje žita u vlastelinovu mlinu koji je bio podignut na „njegovoj" vodi. Ugarski kralj Matija Korvin (koji je poslije propasti bosanske države isticao svoje pretenzije na vrhovnu vlast nad Bosnom i Hercegovom zemljom). dužnosti snabdijevanja vlastelinova dvora drvima. krčenje zapuštenog tla i . PHENHU.nn u 3 A^E^IH H 3 ASEpaBdrtui u 3 rphiM"kemK15. [S. i u Bosni. kao. Isto tako. Mislim da nećtmo pogriješiti ako pretpostavimo da su na osnovi ovog prosjeka bila približno ujednačena davanja zavisnih seljaka na čitavom teritoriju bosanske države. ipak možemo sa dobrim razlogom pretpostaviti da su i u Bosni. n. 13 D. kao što su. No nije bila isključena ni jedna trećina kao rentni iznos prosječne vrijednosti ukupnog proizvoda13*. dj. samo na osnovu analogije i upoređenja sa stanjem u drugim zemljama onog vremena možemo pretpostaviti da se i na ovom p odručju osnovna renta kretala u rasponu od jedne četvrtine do jedne polovine i svodila se na pro10 Upor. Hctuopuja cpucnoi upaea y HeManuhKoj dpwcaeu. prilikom podjele zemlje u Konavlima dobili su određene dijelove kralj Tvrtko II i Sandalj Hranić sa braćom i sinovcem Stjepanom. str. Agrarno-proizvodni odnosi. Nemamo nikakvih podataka o drugim obavezama zavisnih seljaka koje su. 55 i dalje. pravljenje i održavanje puteva i mostova. i dalje. radi prodaje. na najbliži trg. kao i drugdje uobičajene i druge dužnosti zavisnih seljaka prema vlastelinu. L'economie naturelle et la production marchande aux XIII—XIV siedes dam les regions actuelks de la Yugoslavie.polja od jedne polovine do jedne četvrtine. KO^AMU. nap. To je povelja kojom kralj daruje fratru Aleksandru Dubrovčaninu neka sela u humskoj župi Luki i u župama Trebinju i Dračevici „sa ovimi nih' prihodišći i koristmi". seljaci bili dužni da vlastelinu daju.nn. (D. Ćirković—Desanka Kovačević-Kojić. . inače. sigurno.. odnosno olakšicama u korist seljaka. bile uobičajene u odnosima feudalnog društva svuda. sama po sebi razumije. dodijelili su tom prilikom posjede kralju Stjepanu Ostoji. 91. 1. zatim Rados lav Pavlović sa sinom Ivanišem i drugi neki bosanski plemići koji su svojim nastojanjima dopri nijeli da su pregovori Dubrovčana sa Radoslavom o kupovini njegovog dijela Konavala povoljno završeni. nametao je svojim seljacima izvjesne dažbine kao naknadu za korištenje ovih prirodnih dobara. Iako nemamo o tome konkretnih podataka. str. među ostalim i c agroBH. posjednik voda i šuma. Balcanica XIII—XIV. Ponekad je u poveljama posebno istaknuto da se pojedina sela daju u plemenitu baštinu zajedno c BOA^/HH H C ndiiid. Beorpafl 1931. 4 a. koju ona sadrži. Odstupanja od prosjeka ispod ili iznad jedne trećine izravnavala su se drugim davanjima i uslužnostima u korist vlastelina. valjda.H. velmožama Hrvoju Vukčiću i Radiću Sankoviću i protovestijaru Zori Bokšiću. bilo kakvi podaci. 12 Kad su Dubrovčani godirie 1399. \uiKd. Roller. Bđgrade 1982—1983. na primjer. Za ostali. Pored osnovne rente bile su. 232). u naturi ili u drugom nekom obliku. str. pa tako. 632. bez sumnje. 45—56. veći dio državnog teritorija nedostaju. i u srednjovjekovnoj Bosni. I. davanje dijela prinosa od vlastelinove stoke i pčelinjaka.IUHIMHI H MHNHUIH16. TapaHOBCKH. 131 [Upor. u pogledu feudalne rente.] 11 IloseJbe u uucjua. dobili od bosanskog kralja Slansko primorje i prišli podjeli zemljišnih posjeda na tom teritoriju svojoj vlasteli. I.: T. izdao je.] 30 sječni iznos od jedne trećine vrijednosti ukupnog prinosa14. držanje straže-na gradu. U drugim darovnicama ovakva klauzula je izostavljena jer se. dovoz žita i drugih plodova u dvor ili. pretpostavlja da se odredba. 2. Tu su spadale dužnosti zidanja i opravke vlastelinova zamka.

proširivanje obradivog zemljišta,, kao i druge vrste usluga koje su, sve zajedno, predstavljale velik teret za seljake i znatno uvećavale ukupni iznos feudalne rente. Pored svih ovih obaveza, koje su proizlazile iz feudalnih proizvodnih odnosa, zavisni seljaci snosili su i druge terete koje im je nametao vlastelin na osnovu svojih imunitetnih prava* Činjenica da je vladar, kao predstavnik države, mnoga svoja prava i kompetencije darovnim poveljama prenosio na pojedine feudalce, da se u njihovu korist odricao državnih prihoda koji su se ubirali od stanovništva, da je isključivao svaku nadležnost svojih službenika na području privilegovane vlasteoske
14 Kao što smo vidjeli, u tom rasponu kretala se renta u Konavlima i, po svoj prilici, u. susjednim oblastima Trebinja i Zahumlja. Čista radna renta (ukoliko nije bila kombinovana sa drugim oblicima) iznosila je na manastirskim vlastelinstvima u Srbiji XIV stoljeća dva radna dana u nedjelji, što iznosi tačno jednu trećinu radnih dana u toku godine. T. TapaHOBCKH, Mculopuja cpucKoi upaea, I, 55. [C. TiHpKOBHh, Hculopuja cpednoseKoene SocaucKe dpMcaee, str. 189.] 15 Mon. Serb., str. 234, 242, 378 ... 16 Mon. Serb., str. 494. 17 Upor.: R. Kotzschke, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte der Mittelalters, Jena 1924, 230, passim.

31 „plemenite baštine"18 svakako je znatno otežavala položaj zavisnih seljaka. Jer, pošto su posjedi privilegovane vlastele bili izuzeti iz svake kontrole vladara i države, ostavljene su feudalnim gospodarima znatne mogućnosti zloupotreba prilikom ubiranja, imunitetnim pravima obuhvaćenih, dažbina i, osobito, prilikom naplaćivanja globa na osnovu presuda iz nadležnosti samog feudalca. Svi odnosi između zavisnog seljaka i njegovog gospodara bili su zasnovani isključivo na običajima, a u tumačenju običaja svakako je veću važnost imala vlastelinova riječ. Od sredine XIV stoljeća nailazimo na vijesti iz kojih se da zaključiti da su od tada, a vjerovatno i znatno ranije, zavisni seljaci stvarno bili vezani za zemlju svoga got podara i da je nisu mogli napustiti bez njegove privole. Vezanost seljaka za zemlju ustanovljena je indirektno, zabranama, u pojedinim slučajevima, da se na vlastiti posjed ili u ma kakav posao primi odbjegli seljak nekog drugog vlastelina. U povelji bana Tvrtka knezu Vlatku Vukoslaviću (oko g. 1353) sadržana je ovakva zabrana u odredbi „da ne može primiti nitko u našem gospostvu Vlatkova čovjeka, ni sam ban Tvrtko, ni njegov brat knez Vuk bez volje kneza Vlatka"19. Zabrana napuštanja jednog vlastelinstva i bježanja na drugo, kao i zabrana primanja tuđih seljaka primjenjivana je kao opšta mjera u svim feudalnim društvima i srednjovjekovna Bosna nije u tom pogledu bila nikakav izuzetak. Ovakav položaj zavisnih seljaka najjasnije je definisan propisima koje su Dubrovčani donijeli za Stonski rat (Pelješac), pošto su 1333. g. ovo područje kupili od srpskog kralja i bosanskog bana. Uskoro, naime, poslije preuzimanja novostečenog teritorija, dubrovačko Veliko vijeće donijelo je odluku (6. maja 1335) „da nitko tko ima posjed na ovom području ne može primiti tuđeg seljaka, da nijedan seljak ne može prelaziti s jednog posjeda na drugi i da je (svatko) dužan da vrati tuđeg seljaka i preda ga njegovom gospodaru" 20. Iz prvih godina XV stoljeća potiču vijesti koje potvrđuju da su i na bosanskom državnom području zavisni seljaci u praksi bili tretirani prema ovakvim principima. Već od 1400. godine u prepisci između bosanskih feudalaca i Dubrovčana spominju se prebjezi i navode mjere koje će se preduzeti da bi se prebjegavanje spriječilo. Krajem novembra 1400. god. knez Pavle Radenović požalio se dubrovačkoj vladi što dopušta da se primaju njegov; ljudi na njenom zemljištu u Popovu. U svom odgovoru vlada je uvjeravala kneza da se to nije događalo s njenim znanjem i da će odmah preduzeti stroge mjere i narediti svim svojim „na-redbenicima" da stvar ispitaju po svim selima i mjestima te „ako se koi človjek prišlac naiđe da se izrene van, a oni u koga se naiđe da se pedepsa takozi da se nim množi kažu; jer smo bili zapovjed

postavili da je ne smje nitko primit"21. Slične
18 Vidi povelju bana Stjepana Kotromanića izdatu oko 1322. g. u korist kneza Vukoslava Hrvatinića (L. Thalloczv, Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mktelalter, Miinchen und Leipzig 1914, 8) i povelju kralja Stjepana Tomaša iz 1446. g. u korist braće Dragišića (Mon. Serb., str. 440).

[C. TiHpKOBHh, „Bepna cjiy?ic6a" u „ejepaiocuodcKa", 36opHHK 4>HJio3o<bcKor <J>aKyjrreTa y EcorpaAV. VI-2, 1962, 95 — 112; C. TiHpKOBHh, PycauiKa ioeuoda, HcTopiijcKH *iacoimc, XXI, Eeorpafl

1974, 5-17.] 18 Povelju je objavio L. Thalloczv u Wiss. Mitt. XI. Wien 1909, str. 246. U Srbiji već je u povelji Stefana Nemanje Hilendaru iz 1198. sadržana odredba kojom se zabranjuje bježanje seljaka od jednog gospodara drugom {Mon. Serb., str. 6). Uporedi i 140. član Dušanova zakonika u: H. Panojinh, 3O.KOHUK tfapa CuiecpaHa JJytuaua 1349. H 1354, IIoceSHa H3#aH>a CAHY, Beo-rpaa 1960, str. 70 (127). 80 „.. . quod nullus habens partem in Puncta vel in Stagno possit recipere villanum de alio"; „.. . quod nullus villanus possit ire de una villa in aliam"; „. . . quod (quilibet) teneatur restituere villanum alterius et remittere ad villam suam patrono suo" (J. Gelcich, Monumenta Ragusina. Libri reformationum, II, Zagreb 1882, str. 357).
81

Tlosejbe u uucjua. I, 1, 246.

odgovore i uvjeravanja dala je dubrovačka vlada na pritužbe koje su joj, u istoj stvari, upućivali bosanski kralj Stjepan Ostoja (g. 1402) i vojvoda Sandalj Hranić (g. 1406)22. Odgovarajući na jedno pismo vojvode Sandalja u kojem im je javljao da su neki kraljevi ljudi prebjegli u Ston, Dubrovčani su izrazili svoju spremnost da pronađu i protjeraju svakog prebjega „jer smo" — ; kažu — „radi i hotni dobre i stare zakone uzdržat."23 Na pritužbe i zahtjeve bosanskih feudalaca, u stvari, odbjeglih seljaka, Dubrovčani su, barem prema svojim izjavama, postupali u skladu sa pomenutom odlukom Velikog vijeća od 6. maja 1335. g. i u duhu „dobrih i starih zakona". Vezanost seljaka za vlastelinovu zemlju bila je utvrđena podjednako na jednoj i na drugoj strani bosansko-dubrovačke granice — na dubrovačkom području zakonskim normama, u bosanskoj državi ustaljenim običajima. Dobri međudržavni odnosi između Bosne i Dubrovnika zahtijevali su da se obje strane pridržavaju odavno utvrđene prakse i da se uzajamno pomažu u održavanju stvorenog stanja24. No i pored svih mjera i nastojanja da se seljaci zadrže na određenom feudalnom posjedu kao neophodna radna snaga, njihovo bježanje preko granice nikad nije bilo potpuno onemogućeno. Kad su bile u pitanju vlastite potrebe za radnom snagom, Dubrovčani su se, naravno, više rukovodili svojim ekonomskim interesima nego starim običajima i obzirima prema susjedima. Slučajevi koje smo naveli, u stvari, pokazuju da se ovdje radilo samo o prebjezima sa bosanskog državnog teritorija na dubrovačko područje; obratnih slučajeva, koliko se zna, nije bilo, te bi stoga moglo izgledati da su uslovi držanja i obrađivanja vlastelinske zemlje na dubrovačkom području za seljake u kmetskom odnosu bili povoljniji. U stvari, položaj dubrovačkih kmetova i jeste bio povoljniji utoliko što je bio određenije utvrđen i zaštićen od jednostranih promjena na štetu seljaka. Kroničar Resti zabilježio je 1419. godine da su žitelji onog dijela Konavala koji su Dubrovčani te godine kupili od Sandalja Hranića izražavali svoje zadovoljstvo što su postali podanici Republike i da su „dobili mnoge slobode koje nisu uživali pod pređašnjim slovenskim gospodarima"25. Kasnije pojave nezadovoljstva Resti pripisuje uticaju vlastele koja se zatekla u ovom dijelu Konavala i, vjerovalno, teško se snalazila u novim uslovima i bila u strahu da joj raniji posjedi mogu biti
Isto, str. 432—433; 270. 28 Isto, str. 263. 81 Uprkos pouzdanim i sasvim jasnim izvornim podacima, Truhelka je tvrdio da „bosanski kmet u srednjem vijeku nije nikako bio vezan uz kmetsku zemlju", da je položaj bosanskog kmeta bio „vrlo povoljan" te da „zato nigdje u bosanskoj historiji ne nalazimo ni najsitnijeg traga kakvoj kmetskoj buni" (Historička podloga, str. 115, 116); njegovu tvrdnju da kmetovi nisu bili vezani za zemlju Truhelka smatra da „najbolje dokazuje" to što su Dubrovčani odbili da vojvodi Radoslavu Pavloviću vrate njegove kmetove, koji su, poslije prodaje njegovog dijela
22

32

Konavala Dubrovniku (1427), „jatomice prebjegli na dubrovačko zemljište". Naveli smo primjere koji dokazuju nešto sasvim suprotno — naime, da su i u Dubrovniku i u Bosni bježanje zavisnih seljaka sa vlasteoske zemlje smatrali nedopuštenom radnjom koja se protivi zakonima i običajima i prema tome su i postupali. Uostalom, i sam Truhelka na drugom mjestu {Konavoski rat, GZM, XXIX — 1917, Sarajevo 1918, str. 149) ukazuje na jednu odluku Vijeća umoljenih od 13. X 1429, u stvari, Radoslavovih prebjega, iz koje se vidi da su Dubrovčani i u ovom slučaju, kao i inače izrazili dobru volju da prebjege pronađu i protjeraju preko granice. A sama činjenica da su zavisni seljaci ne rijetko bježali sa vlasteoskih posjeda najbolje pokazuje koliko je neosnovana Truhel-kina tvrdnja da u bosanskoj prošlosti nema nikakvog traga neke seljačke bune. Napuštanje vlaste-oskog posjeda i bježanje preko granice bilo je, u srednjovjekovnim bosanskim uslovima, najefikasniji oblik pobune protiv feudalnog izrabljivanja zavisnih seljaka. 25 Chronica ragusina Junii Restii. Izdao N. Nodilo u zbirci Monumenta spectantia histo-riam Slavorum Meridionalium, knj. 25, Zagreb 1983, str. 219: „... i quali ottenero molte fran-chezze, non godute sotto li primi padroni slavi ..."

oduzeti u korist novih, dubrovačkih posjednika2?. No, i pored ovih pojava nezadovoljstva, koje više odražavaju osjećanje nesigurnosti vlastele, nego neku vrstu protesta seljaka, dubrovačko zemljište i dalje je privlačilo prebjege iz graničnih krajeva. Pored povoljnijih uslova držanja i obrađivanja vlastelinskih posjeda pod dubrovačkom vlašću, zavisne seljake iz susjedne zemlje privlačila je, makar i nesigurna, mogućnost u gradu za neki drugi, bolji izvor egzistencije. A bilo je, razumije se, i slučajeva da je i sam feudalni gospodar dopuštao da poneki član kuće njegovih seljaka napusti njegovo vlastelinstvo i pređe na dubrovačko zemljište27 i na taj način je svoj zemljišni posjed oslobađao od viška radne snage. Nemamo podataka koji bi izričito potvrdili da je ovakvo otpuštanje zavisnih seljaka bilo uslovljeno izvjesnim otkupom, ali možemo s razlogom pretpostaviti da su se i U Bosni, kao i u drugim feudalnim zemljama onog vremena, seljaci mogli otkupiti i postati slobodnim. U unutrašnjosti zemlje bilo je za zavisne seljake manje izgleda da će samovoljnim napuštanjem vlasteoskog posjeda naći negdje bolje uslove života. Gradska privreda bila je suviše nerazvijena a da bi mogla u nešto osjetnijoj mjeri da prihvati priljev radne snage iz mase vlasteoskih seljaka. Uostalom, i gradska naselja bila su u sklopu pojedinih vlasteoskih feudalnih posjeda i, kao i sela, potčinjena vlastelinu28 pa se, kada se radi o srednjovjekovnoj Bosni, ne bi moglo reći da „gradski vazduh čini čovjeka slobodnim", kako se govorilo u zemljama sa razvijenijom gradskom privredom i formiranim građanstvom kao posebnim društvenim staležom. Zahvaljujući poznatim feudalnim privilegijama, vlastelin je raspolagao sa mnogim sredstvima prinude da seljake, pored svih tereta koji su im bili nametnuti, zadržava na svojim posjedima. No i ekonomski interesi samog vlastelina zahtijevali su da se u eksploataciji seljaka ne prelazi krajnja granica jer bi, inače, moglo da dođe do teških poremećaja u čitavoj ekonomici vlastelinstva. U masi seljaka koji su obrađivali vlasteosku zemlju bilo je, sigurno, i takvih „kuća" koje su se bavile zanatskom proizvodnjom za feudalnog gospodara, a uzgredno i za tržište284. U ranijim stoljećima, u uslovima nedovoljno razvijene privrede i krajnje oskudice novca, feudalni gospodari zemlje bili su, u pogledu svojih potreba, upućeni pretežno na ono što se moglo proizvesti na njihovom vlastelinstvu. Pa i ranije, kad su se trgovačke veze s Dubrovnikom i drugim primorskim gradovima veoma razvile, kad su se u gradskim naseljima, osobito uz rudnike, zanati počeli odvajati od sela, ni tada se važnost zanatske proizvodnje u pojedinim kućama zavisnih seljaka nije smanjivala. Ne možemo ništa sigurno reći da li su ovi zavisni ljudi bili u Bosni tretirani drukčije nego drugi zavisni seljaci i da li su, kao posebna grupa stanovništva u pogledu feudalnih dažbina, uživali neke olakšice, kao, npr., sokalnici u Srbiji 28". Sve to možemo samo pretpostavljati. Vjerovatno su i u feudalnoj Bosni, kao i svuda u to vrijeme, pojedine „kuće" zavisnih seljaka

33

Uporedi D. Roller, n. dj., str. 239-40. Primjere navodi K. JupeieK, Hcuiopuja Cp6a, II2, str. 101, nap. 32. se Poveljom, izdatom 22. VIII 1446. u Vranduku, kralj Stjepan Tomaš daruje braći Dragišićima neka sela i gradove zajedno sa pripadajućim varošima. Mon. Serb., str. 439. 28a [JJecaHKa KoBaieBuh, Ilpujioi upoynaean>y 3anaiucui8a y cpednoejeKoeHoj EOCHU, roHHmaaK apvuiTBa Hcropiraapa BHX, CapajeBO 1959, 279—295].
26 17
886 [Ynop. B. PaaoJKOBHh, O coKa/muifUMa, pacupaea o cottujoAHUM odnocuMa y ciuapoj cpucKoj dpMcaeu cpedneia ecna, Iloce6Ha H3flaita CAHY, 120, Beorpa« 1937; M. JlHHHh, Co-Kamuifu, IIp!ui03H 3a KH>H3KeBHoer, je3UK, Hcropiijv H (JJOJIKJIOP, 28 (1962), CB. 3—4,149—157.]

ili čitava pojedina sela dobivali olakšice u pogledu uobičajene feudalne rente, da bi razliku u višku rada nadoknadili bilo proizvodima kućnog zanatstva bilo raznim uslužnim radovima u vlastelinovu dvoru. Da su seljaci na feudalnim posjedima živjeli u teškim uslovima, može se zaključiti iz činjenice da je bilo bježanja sa pojedinih vlastelinstava i da su se morale preduzimati prinudne mjere kako bi se spriječilo napuštanje vlastelinstava. U kritičnim situacijama, koje su u Bosni često nametale spoljne okolnosti i odnosi među feudalcima, znala su da dođu do izražaja i buntovna raspoloženja seljačkog stanovništva. Kada su 1451. g. Dubrovčani nastojali da u savez protiv hercega Stjepana privuku bosanskog kralja i hrvatskodalmatinskog bana pisali su, kako kazuje Resti, svom poslaniku da željenim saveznicima predoči kako neće trebati mnogo napora da se herceg potisne sa Neretve i iz Humske zemlje jer, pošto on loše postupa sa svojim podanicima, neće biti teško navesti ih da se odmetnu od njega29. Izgleda da su i Turci pred odlučni pohod na Bosnu računali sa mogućnošću odmetanja seljaka od svojih gospodara. Prema jednoj vijesti, jedno bosansko poslanstvo izložilo je, god. 1461, pred papom Pijem II poruku kralja Stjepana Tomaševića u kojoj je bilo prikazano teško stanje zemlje u to vrijeme; kralj se, prema toj vijesti, žalio kako se Turci pokazuju ljubaznim prema seljacima i kako im obećavaju slobodu ukoliko priđu k njima; kralj se boji da će seljaci, privučeni ovakvim obećanjima, lako od njega otpasti i ističe da se ni plemići, ostavljeni od seljaka, nisu mogli održati u svojim gradovima30. O nekim seoskim organima vlasti kao običajem ustanovljenim seoskim zajednicama na teritoriju bosanske države nema spomena u izvorima — ukoliko to ne zaključimo po analogiji iz dubrovačke prakse u Konavlima poslije preuzimanja ove oblasti od bosanskih velmoža. Tu je 8. augusta 1455. god. zaključeno da se pripremi neki zbor u Konavlima ,,cum hominibus contrate" i da su određena dva dubrovačka vlastelina koji će poći u Konavle ,,pro faciendo sboro"30*. Jireček smatra da su raniji opšti zborovi („sboro general") u prigraničnim krajevima s onu stranu dubrovačke granice „bili samo pasivni seljački skupovi", sazivani od strane dubrovačkih činovnika zbog suđenja, da se na njima konstatuje "krađa stoke i potrice, objava vladine zapovesti, pozove u rat momčad sposobna za oružje, objavi nastupanje mira, zabrani primanje tuđih begunaca i dr"30b.

34

28 J. Resti, Chronica ragusina, 311: ,,per che il duca trattando male li sudditi, non sarebbe stato difficile, che s'alienassero dalla di lui divozione". V. J. Gelcich—L. Thall6czy, Diplomatarium rtlationum reipublicae ragusanae cum regno Hungariae, Budapest 1887, 497, 516. 30 F. Rački, Bogomili i patareni, Beograd 1931, 477.

quod rute et secure .. CHMTIO-3H)VM o cpeflibOBJeKOBHOM KaTVHV.. Najbolje su nam poznate grupe vlaha-stočara iz planinskog područja prema jugoistočnim državnim granicama. FjiacHHK ueTHH>-CKHX Mvaeja. 1977. H 25. 115 (br. KauifeAapujcKU u HouiapCKu cuucu. 1284. str. II. po tome ove grupe odvajale od mase stanovništva koje se pretežno bavilo obrađivanjem zemlje — ne isključujući. VIII: Dobrocinus. filius Bratoslavi. '01> K. zbog blizine dubrovačkog teritorija i življeg prometa na ovoj strani dolazilo je do čestih dodira između Dubrovčana i pojedinih vlaških grupa.. venire. 1280. str. fol. Radilo se. Mafiiapyie y KOCHOM cpedneM eeny. „Slovenima"82. ancellam suam Bogdanam de la Sana vendit.. "Bvprjima IleTpoBHh. 1283. Blaccum de catone Bolami (sic) (vjerovatno Bo-bani). OHp>KaH 24.. II. UecaHKa KoBa^eBHh. ancellam suam Milosti de Bosna vendit. X. [Ynop. kada je riješeno da se piše poslanicima na bosanskom dvoru da nastoje skloniti bana da dade vjeru (ili odobrenje) nekim vlasima da dođu u Dubrovnik i da se bezbjedno vrate natrag 31. [Upor.BHX. 31. IIoce6Ha H3«aH>a HJ1. U Dubrovniku su pravili razliku između dviju kategorija stanovništva u susjednoj zemlji nazivajući jedne „Vlasima". 225. Blacus de catone Jalone. I (1278 — 1301). MpeMOiiiHHK. 1283 — 18. 339). 39 (br. nije bilo već od ranih stoljeća srednjeg vijeka.. HOBeniSpa 1961. C. No. 133 (br. 14. XI: Serdanus Radosclaui. 110. 107. koji je trebalo zaključiti sa jednom grupom ovih banovih podanika. 43). IIoce6Ha H3flaH>a CAHy. 111 (br. mahom dubrovačkih podataka. 365—6). Spominju se najčešće u vezi sa potrebom obezbjeđenja zimske ispaše za njihovu stoku na dubrovačkom tlu ili u vezi sa poslovima oko transportovanja trgovačke robe ili sa drugim poslovima za koje su naročito Dubrovčani bili zainteresovani. kao i drugdje na Balkanu. 362). što je ostavilo dosta . o nekom za Dubrovčane korisnom poslu.. .). quod šibi placeat. kao i u drugim balkanskim zemljama pod imenom „vlaha" podrazumijevale su se posebne grupe podaničkog stanovništva. T. servuum suum Tuerdoe de Bosna vendidit. Njihovo glavno zanimanje bilo je polunomadsko stočarenje pa su se.. 102. captum fuit quod scribatur ambaxatoribus nostris in curia domini bani Bossine quod . str. Ceno.. VLASI Od prve polovine XIV Ftoljeća nailazimo na podatke o vlasima-stočarima na teritoriju bosanske države. HoBaKOBah. dare fidem Vlachis volentibus venire Ragusium. C. ipsum inducere. to nikako ne znači da ih na ovom području. CpednoejeKomm Kauiyuu uo dy6poeauKuju meopuMa. Eeorpa« 1932. God. 14. 8. TiHpKOBHh. U Bosni. ni gajenje stoke za potrebe gospodarstva i vlastite ishrane. druge „Bošnjanima" ili aoc vlasi u vezi s Bosnom pojavljuju se u izvorima već krajem XIII stoljeća. uglavnom. str. naravno. 124.°» Dubrovački arhiv: Consilium Rogatorum (Cons. ako o vlasima-stočarima doznajemo tek iz kasnijih. a svakako mnogo prije onog vremena u kojem se o njima javljaju prvi podaci300. debeant. 108. Rog. 9 X: Lucarus Fusci plecavit Radoslauum. Područje stanovanja i kretanja vlaha-stočara prostiralo se u oblastima prostranih planinskih pašnjaka i širilo se u krajeve gdje god je bilo moguće naći u nižim predjelima podesna zimovišta.. vjerovatno. CapajeBo 1963. 4. Eeorpafl 1965. Do XIV stoljeća izgrađivao se i običajima konačno utvrdio njihov pravni status i njihovo mjesto u sklopu feudalnog sistema. ffouyHeu očjaiuneiba. Blacus. Jape^eK. VIII 1455. Rag. Blacus Dobrana. koji se po zanimanju i pravnom položaju izdvajaju iz ostalog stanovništva van privilegovanog vlasteoskog sloja. 193. juna 1336. vezanim najčešće uz planinski lokalitet33. Jedna od ranih vijesti o vlasimastočarima bosanskog područja sadržana je u odluci dubrovačkog Vijeća umoljenih od 4.] 8 35 II. X: Dragoslauus Bogdani. Hcffiopuja Cp6a. stare et redire possint " (Mon.] 51 „. 323). Tragovi su im ostali u brojnim toponimima.

kao i u drugim balkanskim zemljama. GZM.. Kad su Sloveni zauzeli i konačno naselili najveći dio Balkanskog poluostrva. . IJopujeicjto upaeocjiasHoia uapoda y cjeeepoiauaduoj Eoam. Izrazitije razlikovanje ovih dviju kategorija stanovništva sadržano je u manastirskim poveljama srpskih vladara: u Arhanđelskoj povelji cara Dušana iz g. na osnovu turskih izvora upor. jula 1390. u vezi sa unajmljivanjem ljudi za prenos olova iz Bosne. osim toponima.. 36opHHK KoHcraHTHaa jHpeneKa. F3M. ■ . odavno romanizovane. potvrđuje da je vlaha bilo u krajnjim sjeverozapadnim predjelima. 151)." Libri reformationum XIV. XII. P. uključeni u feudalni sistem na isti način kao i zavisni 38 . napomenuti da je planinsko stočarenje kao naročit oblik privređivanja bilo. 1348. Možda je već u burnim vremenima velikih varvarskih seoba i naseljavanja 38 U jednom pismu dubrovačkog kneza (2.. XXX. Eeorpafl 1959. naročitog oblika privređivanja. 150. Sarajevo 1918. također... str. uz to. 34. N. slovenske etničke grupe i do postepenog slaviziranja romanskih Vlaha.. pri čemu se ovdje pod imenom „Srbiji" podrazumijevaju zemljoradnici — to jest zavisni seljaci ili meropsi. 127—221].. i ranije. 31 P.. XXX. ovlastilo je kneza i Malo vijeće „providendi pro Vlachis et aliis Bosnensibus qui veniunt . de concedendo Vlachis et Sclavis . odobreno je „Vlasima i Slovenima" koji su bježali ispred Turaka da sa porodicama i stokom predu u Ston i Prevlaku („. u kojoj se iz ranijih. 106. CapajeBO 1918. : : Slovena opšta nesigurnost i potreba zaštite i obezbjedenja dovela do toga da su se planinska staništa ili katuni Vlaha stočara postepeno sređivali kao čvrsto organi-zovane zajednice na čelu sa starješinama koji se najčešće nazivaju katunarima. kao i u kasnijim stoljećima stočarske migracije strujale od jugoistočnih prema sjevernim i sjeverozapadnim stranama34. 138 i 148 (Br. Vlasi (ili stočari) na području bosanske države bili su. Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH. Skok. .. 228 i d. V. I. Skok. CoJiOBJeB. predslovenskih vremena sačuvao samo poneki trag u toponimima. XI 1454. neizbježna su. bila međuetnička prelijevanja i miješanja. IV. B/iacu u Magpoejiacu y dyOpoeamcuM cuoMenuiftiMa. vodili do preovladavanja brojnije.tragova u savremenim dubrovačkim spomenicima8381.3aKOH BJEUCOM". 298. Odlukom Vijeća umoljenih od 4. 198. 29. U vremenima velikih seoba raznih varvarskih naroda ovi stanovnici povlačili su se znatnim dijelom sa češće ugrožavanih nizinskih predjela i komunikacija u planine gdje su nalazili više sigurnosti i gdje ih je i sama priroda zemljišta upućivala na stočarstvo kao glavno zanimanje i gotovo jedini izvor egzistencije. Vlasi i uspostava timarskog sistema u Hercegovini (I). U vremenu kada se „vlasi" kao posebne cjeline stanovništva pominju na teritoriji bosanske države. . Jedna indirektna dubrovačka vijest iz 1426.. Sarajevo 1974. odvojeno je određen . BeprpaH 1926. a pod imenom „Vlaha" stočari (A. VII 1376). dotle o čitavom ostalom državnom području. str. u dužem procesu. Treba. fol. 67). Češka knjiga o vlaškom pravu.. JapeneK. Češka knjiga.. g.3aKOH Cp6n>eM" i . 709—10. Oda6panu cuoMemiifu cpitacoi upaea. CKapnh.. U toku ovog procesa njihovo ime gubilo je oznaku etničke grupe i dobivalo značenje privrednog zanimanja i jednog. '" [O vlasima na prostoru današnje Hercegovine. jedva se može naići na poneki podatak. cum eorum familiis et bestiamine quod possint fugere et se reducere in Stagno et in Puncta timore Turchorum fugientibus . Rag. str. i BJI. in Puntam et Stagnum ." Diplomatarium Ragu-sanum. vrlo vjerovatno. K. još u predrimsko. ličnim imenima ili u nekim tehničkim terminima3*. te su „vlasima" nazivani pripadnici stočarskih zajednica i njihovih staništa ili katuna bez obzira na njihovo davno etničko porijeklo 35. oni se pojavljuju kao već odavno poslovenjena masa stočara. crp. gdje je Bosna graničila sa Hrvatskom. Filipović. stanovnike balkanskog područja. neizbježni su bili međusobni dodiri dviju etničkih grupa. str. 1. Dok o vlasima i njihovim katunima sa jugoistočnih planinskih predjela bosanske države ima mnogo podataka u dubrovačkoj gradi. na kojoj se nalaze lokaliteti (vrhovi) Vlaška gromila i Vlahinja i na južnim obroncima planine: selo Vlahovići. nap. praćena živim uzajamnim uticajima koji1 su. 33 Primjera radi navodimo samo naziv planine Vlašić. 1454. pomenuti su „Vlachiet Bosgnani" kao dvije odvojene kategorije stanovni-ništva (Mon. tračko-ilirsko doba rasprostranjeno po balkanskom prostoru te da su i tada. Poznato je da su Sloveni Vlasima nazivali kako romanske stanovnike primorskih gradova tako i preostale strane. Vijeće umoljenih..

M. kao lako pokretljiv elemenat. nap. III. U darovnim poveljama srpskih vladara pojedinim manastirima.. 202). odgovarajuće napomene ispod teksta. Prema ovim odredbama. CapajeBo 1963. cirane i određene prema posebnim zanimanjima pojedinih vlaških grupa u okviru cjelokupne stočarske privrede39. Rag. 3. niti o davanjima na ime rente koja bi proizlazila iz takve podjele. sličnoj podjeli rada u vlaškim katunima. preko mora40. IX 1403. 13. isti u Enciklopediji Jugoslavije. HoBeiw6pa 1961. glavne obaveze vlaha-stočara na bosansko-humskom području sastojale u čuvanju i gajenju stoke njihovih gospodara i u davanju određenog dijela stočarskih prerađevina39". VIII 1403. Kao u drugim zemljama tako su i na bosansko-humskom području naturalna davanja bila kombinovana sa raznim službama koje su vlasi-stočari bili dužni da obavljaju u korist svojih gospodara.eBJeKOBiioM KaTyHy. a poslije pada 39* . Vlasi vojvode Sandalja (JnpeneK. najvećim dijelom. bile su izdiferen'* Upor. ."37 Mnogo su češći dubrovački podaci iz kojih se vidi da su vlasi-stočari sa područja bosanske države. tt$h Kpd. Zagreb 1971. vlasi kralja Ostoje (ibid. mahom iz reda velmoža. K. n. str. 5.. Svakako su potrebe bosanskih velmoža i kraljeva bile drukčije nego potrebe monaških zajednica u manastirima.tlfKkCTliS Tll IIHCdC/HO Ud KO BridCH KpdrilfBfcC'FBd TH Kt1KIO(MKH CddlOCH/iklf. god. bili najpodesniji da kao s ažari čuvaju granicu i paze da se ne krijumčari roba. jHpeneK. 1. pored sela još i „vlahe Vojihniće i Pribinoviće i Hardomiliće. Ovakve službe vršili su u srednjem vijeku za svoje feudalne gospodare. Ci«ino3HJyM o cpeflH. CtupyKwypa u opiamaatfuja. a 20. VIII 1403. XI 1407. iako raščlanjena. a često da obavljaju i posao g asonoša ili skoroteča. najčešće kao „ponosnici" — pratioci tovarnih konja za transportovanje dobara ili kao vojnici i stražari na granicama i važnijim prometn m mjestima* 1. bilo vladaru. uvijek kao njihovi „ljudi"38 i da su. 1434. 4. Veliko vijeće odobrilo je da se izda so ljudima i vlasima bosanskog1 bana i Sanka (Miltenovića) (de dando de sale hominibus et Vlachis bani Bossine et Senchi). kao i zavisni seljaci-zemljoradnici.. bilo pojedinim feudalcima. dj.H HdCT^Ild^i! Hi NJUIIk KOfđpk H Hđ HiM\[ StlUM t K6HMH H Ck A. Izgleda da su se. prema tome.1 koji su kraljevskim poveljama darivani pojedinim manastirima. 311. 190). često se kao objekt darivanja pored zavisnih seljakameropaha navode i katuni vlaha — sa posebno određenim dužnostima prema manastiru. u pismu Dubrovčana kralju Tvrtku II spome-: nUti SU . Za područje srednjovjekovne bosanske države nedovoljno smo obaviješteni o iznosu i oblicima feudalne rente koju su vlaški katuni ili pojedine njihove „kuće" bili dužni da daju svojim gospodarima. 500). cpedibtejeKoeiioi Kautyua. VIII. n.seljaci. 378. "■ Mon. 36opHuk. spominju se vlasi (Banjani) vojvode-Radoslava Pavlovića (JupeieK. 102. 38 Godine 1361.. spominju se vlasi kneza Pavla Radenovića (jHpe<iei<. dj. P. II 1415.Hk RE. str. u dobroj mjeri prilagođena potrebama vlastelinstva. '»Primjeri kod: P. Skok. „turme VlaChorum regis Bossine" (ibid). dj. oppjKses. 537). str. 423. . 4. Mon. Serb. str. 28. BAČKU U Maspotnacu 193—4. n. U srednjovjekovnoj Srbiji obaveze vlaha. 1430=. Vlasi su.^ 12. u Dubrovniku je dato odobrenje da se čelnik i pastiri sa stokom bosanskog kralja mogu skloniti u Ston.' a isto. str. 196). službe u> lužnosti u korist svoga gospodara. stoka i stočarske prerađevine koje bosanski kraljevi i pojedine velmože upućuju kao robu na dubrovačko tržište ili dalje. <3>ujiHrioBnh. dj. str. Iz ovih izvora potječu.. kojom ovaj velmoža svojim vazalima. pastire i stoku vojvode Petra Pavlovića CRopoBHh. knj. U srednjovjekovnoj Bosni vlasi se izričito spominju kao objekt darivanja u povelji vojvode Juraja Vojsalića iz god. Kao „kuće" i sela seljaka-zemljoradnika. 514—515. bili potčinjeni nekom feudalnom gospodaru. h. 24. 201). tako su i katuni vlahastočara ulazili u sastav cjelokupnog vlastelinstva pojedinih feudalaca kao njegova ekonomska dopuna.1l r (Tlmejb-eu HUCAM. II 1420. u pogledu feudalne rente. 50 i dalje. II. bili obavezni na izvjesna davanja. Xucuiopuja Bočne. 308—311. Skok. H 25. V. str... podjela rada u vlaškim katunima bila je. str.1HKE I|IETŁ S'IHHHIIIS Pll5riđUI0. str. prema Jorgi. str. „daje i zapisuje". str. VIII.odobrenje dato je za čelnika. braći Jurjevićima. Za područje srednjovjekovne Bosne nema ovako izričitih podataka o. I.0KHTHH H CTđHOKk/HII H HdlU'fc.

Izgleda da se na vlaške katune nije protezala vlast župana i drugih organa lokalne uprave. pa. . novembra 1961). str. B. god. Skarić ukazao je na činjenicu da izvjestan broj lokaliteta na području Bosne i Herce govine u osnovi svog topografskog naziva ima romansko-vlaški korijen vard. npr. TivpljeB. 96 i dalje) i dečanskoj 1330 (CojiOBJeB. JjHHHh. 150-151. str. 97 i dalje. Maiuapyie. str. 223. str. Kolika je bila potražnja stočarskih proizvoda iz Bosne na dubrovačkom tržištu. X 1381).") — Mon.. IV 1388). u datim. str. B. Jorga. str. predstavljala više katuna. navodi i katunare.. CiupyKiuypa u opiaHU3aifuja cpedmejeKoenoi Kauiyua. 41 VI. I~Ioce6Ha H3flaH>a HSBHX. žalili banu Hrvatske na kralja Tvrtka što drži stranu njihovih ne prijatelja. kada su njihove posjede ugrožavali Mlečani. n. strl 114) i arhanđelskoj.. koju predstavlja katunar ili čelnik ili drugim imenom zvani starješina. zabranio izvoz živeža u Dubrovnik.aH>a CAHY. dj. npr. Varda. 84 (13. tražeći podršku.(kao.. pouzdanu zaštitu i prema feudalnom gospodaru i prema državi. JJy6poeaHKa KapaeaHCKa iuptoeuna. U literaturi je ukazano i na više oblike starješinske vlasti koja je. U jednoj povelji (13.. Beorpaa 1964. VIII 1430. I. zasada. M. Vardište). M. 142). Tepwuopujajiu3ca{uja KawyHCKe opiamizavpije do Kpaja XV eexa..a CAHY. ?** Dažbine vlaha vidi T.. JJy6poeanKa cpednoeeKoeua KapaeaHCKa mpioeima. knezovima. X 1461) herceg Stjepan naređuje svojim službenicima da vode brigu o punoj ličnoj i imovinskoj bezbjednosti dubrovačkih trgovaca koji se kreću po njegovom „rusagu". XXX. 1918. Mon. Eeorpa« 1951. 302. 406 (18. uvijek upućivao svoje podanike sa tovarima mesa i sira u njihov grad. str. U Malom vijeću 17. III. CapajcBo 1963. koji upućuje na romansku imenicu vardia = guarđia = straža ili stražarsko mjesto i na povezanost pomenutih toponima sa stražarskom službom vlaha-stočara (Boi. Dio globe za neizvršenje ugovora o prcvozu pripadao je gospodaru vlaha. a u prvim godinama turske vladavine bila ustanovljena kao stalniji oblik starješinstva45. II. vojvodama. 77 (4. odredbe o dužnostima vlaha — stočara u poveljama svetostefanskoj 1313— 1318 (CojioBjeB.. TapaHOBCKH. kažu. iy. i 25. F3M. naporedo sa drugim službenicima. 142. 228). 5. rofl. str. CKapah« TIopujeKjto upaeocjiaeuoi napada y cjeeepo3auadHoj EOCHU. 1940. 136. noce6Ha H3flaH. JJHHHH. neTpoBHh. 170.. kao odgovornom predstavniku svoje zajednice. a vrlo je vjerovatno — iako za to za bosansko-humsko područje nemamo direktne potvrde — da je u nadležnosti vlaških starješina spadala i sudska funkcija u sporovima unutar samog katuna44. VII 1384). Đurđev: Nešto o vlaškim starješinama pod turskom upravom. 282. oap>KaH 24. sada je. nap. 40 zajednici.. i Dipl. 40 V. str. str.. spomenut je „caseus quem voivoda Sandagl huc mittet". CHMno3HJyM o cpefl-HbOBjeKOBHOM KaTyHy. Starješina katuna. Nov je podatak iz vremena kralja Tvrtka I (15.Ne može se. LII. običajem utvrđenoj i priznatoj. OdnyKe eeha ffy6poeamce peuy6MiKe I. FIoce6Ha H3.. Capajeso 1919. 4>njiHnoBHh. 79 i passim. M. str. stamo quasi assieadi (assediati) et non havemo de carne ne de formago . Rag. M. Mcuiopuja Cp6a. str. 171 (12 i 13.'Dub rovčani su se. JjHHHh. 49. Rag. str. ranije je. bio je neposredno odgovoran gospodaru teritorije na kojoj se nalazio katun pa mu je. stavljajući ih u isti red sa drugim nosiocima lokalne vlasti43.Bosne i za račun turske države42. 84. str. II. i passim. utvrditi koliko se ova funkcija kneza ili komeša svih vlaha jednoga . vlasi-stočari imali su u svojoj katunskoj " V. Sarajevo 1941. organizaciji seoske vlasti koja bi ih predstavljala i štitila prema državi i feudalnim gospodarima. M. str. Odačpanu CIIOMCHUIJU. npr. OdJiyKe eeha JJy6poea<iKe peuy6jiuKe II. 1348 (CojiOBJeB. Htiuopuja cpucKoi iipaea. katunar. }Wi. " P.a. Eeorpaa 1937. Uporedi Jupe^eK. flHHHh. III. 95-129]. II 1382) u kojem je pomenut starješina fvih kraljevih vlaha (knez--comes „Vlacorum omnium domini regis Rassie et Bossine")4'. ["B. 306. Skok: Češka knjiga. V 1361). Dok za žitelje zemljoradničkih sela nema direktnih tragova o nekoj. Rag.. 72. GZM. pak. bila povjerena briga o bezbjednosti na odgovarajućem području. vidi se iz ovog primjera: U junu 1379. županima i drugim. slučajevima. pa se građani osjećaju kao pod opsadom i nemaju ni mesa ni sira („.

u granicama iste ili slične nadležnosti barem ukoliko se radi o području srednjovjekovne Bosne. god. i 6. „tko gode človjek vlastelin ili vladal'c ili ine koje g(odje ruke) čelovjek ubjegne u Dubrovnik. II. koji je prebjegao u grad. Ako za bosansko-humsko područje nema podataka koji to potvrđuju? već i same okolnosti što su vlaške grupe. kad se radilo o pitanju slobode kretanja bosansko-humskih podanika. I u Dubrovniku su. U odlukama dubrovačkog Vijeća umoljenih od 4. i iz činjenice da su vlaški katuni i njihove starješine održavali direktan saobraćaj sa Dubrovnikom. po prirodi svoga zanimanja. U trgovačkoj razmjeni sa Dubrovnikom. ili o obezbjedenju zimovanja pastira i stoke na dubrovačkom zemljištu60. 1400. str. silom prilika. izgleda. n.. 1420. Serb. Izvjesna sudska autonomija unutar vlaških grupa posvjedočena je za XV stoljeće i na području Hrvatske (M. Pri tome nije bitno da li su sudsku vlast vršili katunari na osnovu svojih starješinskih prava. uporedo sa vojvodama i županima. kao i iz čitave ekonomike zasnovane na stočarskoj privredi. pa se i sudska autonomija mijenjala od patrijarhalnih oblika do određenijih oblika. dj. vlaške zajednice nazivaju se sudstvima (Mon. XI. za tu funkciju određene (ili birane) sudije „u pravom smislu". 190. 82). <t>HJiHnoBHh. Kao ponosnici-kiridžije. koja je. 134. kao zakupnici-preduzimači karavanskog transporta robe u prometu između Dubrovnika i njegovog balkanskog zaleđa povezivali su se sa trgovačkim poslovima pa i sami u njima učestvovali51. U hilandarskoj povelji Stevana Nemanje iz kraja XII st. kako izgleda. po svojoj prirodi. str.. str. pak. kao oni iz hilandarske povelje s kraja XII stoljeća ili. pojavljuju kao svjedoci na nekim poveljama. kažu.. osobito kad se radilo o ugovaranju poslova oko prenosa robe dubrovačkih trgovaca. bile pokretne i što su planinski katuni komunikacione bili teže dostupni župskim vlastima govore zato da se. Nije manje bilo važno ni njihovo učešće u proizvodnji robe za izvoz513. drukčije postupali sa stočarima nego sa zavisnim seljacima: Kad se knez Pavle Radinović požalio što se dopušta da njegovi podanici koji bježe s njegovih posjeda budu primljeni na dubrovačkom zemljištu. Kad imamo u vidu da se. 47 Jorga. II 1382) saopštila je JI. 44 41 stavnici vlaških katuna ulazili u feudalnu hijerarhiju i na društvenom planu izjednačavali se sa ostalom vlastelom?*8 Povoljniji položaj vlaha-stočara u strukturi srednjovjekovnog bosanskog društva u poređenju sa položajem zavisnih seljaka-zemljoradnika proizlazio je i iz njihova zanimanja. autonomija unutar katuna.. 6) pa prema tome izgleda da je sudska funkcija bila glavno obilježje njihove društvene organizacije. str. CuipyKiuypa u opiauu3atfuja cpedno-ejexoeitux Kaiuyna. 44 Podatak iz Dubrovačkog arhiva Debita Notariae 9. ma i rijetko. fol. Serb. KosatieBuh y n. . <J>HjmnoBHh. dj. n. — uvjeravali da će učiniti sve što je potrebno da pronađu i vrate prebjege. (Upor. 106. dj. 15. II. str. M. uostalom. OHjmnoBHh.. istim pismom izvinjavali što ne mogu udovoljiti kneževoj želji jer. sama po sebi ustanovila i običajem sankcionisala pored ostalih i sudska. U privredi srednjovjekovne Bosne vlasi-stočari igrali su značajnu ulogu. 106. da mu je vjera i sloboda. zahtijevala veću slobodu kretanja." 49 Slobodniji položaj vlaha u odnosu na njihove gospodare vidi se. 485. čelnici. 82—83) U ovom vremenskom rasponu mijenjale su se prilike i unutar katuna prema njihovim gospodarima.gospodara podudara sa funkcijom čelnika koja se kretala. 46 M. ali su se za jednog kneževog pastira. kako se javljaju u Hrvatskoj u XV stoljeću. više ili manje ograničena... spomenuti su čelnik bosanskog kralja i čelnik vojvode Petra Pavlovića u vezi sa prihvatanjem njihovih pastira i stoke na dubrovačkom zemljištu4'. str. s razlogom možemo postaviti pitanje nisu li oni kao najviše starješine i pred" Mon. Dubrovčani su ga učtivim pismom — od 30. a po tome i slobodniji odnos prema gospodaru.

na vojnoj osnovi. CHMno3HJy»i: CeocKH flaHH CpeTCHa ByKOcaBjhCBHha III.' govori čak o direktnom. 232. V. str. 2). HcTa. Jireček. god. str. 1379 CttuHnh. str. 1305 (Japeiek. isto.48 Na tri povelje bana Stjepana Kotromanića. Sama činjenica da neke njihove starješine nose naslov „vojvode" ukazuje na funkciju u vezi sa vojnom službom ili sa službom. Tnanune v upuspedu cpedMiaeRoeHoia JJy5po8HUKa. 73. i „knez Štipam Hlapčić našega kralestva dvorski". JIHHHII. 121. 246—7. ripnjenojBe 1976. u vremenima kakve osobite opasnosti za bezbjednost njihovog teritorija. Dubrovčani su bili u dogovoru sa bosanskim " Od proizvoda stočarstva izvozila se koža. XI 1398. str. Mitth. Sarajevo 1983. V. izdate između 1322.. 188 — 192. 26 (1380). 25.yniaHKa JjHHHh-KHOKeBah. 428) god. Serb. isto. 152 (1362). najznačajnije mjesto zauzimaju stočarski proizvodi koji se uglavnom nabavljaju sa područja vlaških katuna58. organizovane grupe vlaha pojavljuju u službi svojih gospodara u vezi sa vojnim aktivnostima. Radovi ANUBiH. Odayica> I. Serb. 1393 (HHHHh. JJy6posam<a Kapatancna utpioetma. s druge strane. nap. 96). isto. LXXIII. Za područje srednjovjekovne Bosne i Humske zemlje nisu poznati izričiti podaci o postojanju posebnih kategorija vlaha koji bi bili dužni da daju vojnu službu za svoje gospodare kao što su bili oni koje.) T ■.. 133. CpedHjoeeKoeHu ayumu uoi<pueanu. Beograd 1972. Beograd 1982. 85—87]. među svjedocima se nalazi i „Comites Fribislaus Chlapponik. JJy6posaHKa KapasaucKa mpioeum. 253 (1328). III. 42 . 200). : pored proizvoda rudarstva. 50 Brojne primjere samostalnog ugovaranja između vlaha i Dubrovčana u poslovima transportovanja robe navodi M. i dalje u napo-' menama). god. upisan je kao svjedok medu ostalim i „čelnik Hlap" (Wiss. spominje „zakon vlahom" svetostefanske povelje iz godine 1313—131854 ili oni na koje se odnosi jedna odredba bana Hrvatske za područje Cetinske krajine iz godine 143655. koji od kraja XIV stoljeća postaje življi. Uvijek je bio na cijeni „vlaški sir" (caseus vlacheschus). možda. 51 O ulozi Vlaha u karavanskoj trgovini vidjeti: M. (i) Stefanus Chetaik" (Wiss. 102) a na jednoj njegovoj latinskoj ispravi iz godine 1345. . među ostalim. > 51a [O vlaškoj proizvodnji i trgovini vunenim prerađevinama upor. Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku. uspijevali da u svojim rukama akumuliraju izvjestan kapital. CHamih. " riouejbe H mrcina I. Ime Hlap. Beorpaa 1972. nap. vlasi su glavni potrošači soli koja se u velikim količinama doprema iz dubrovačkih solana53. U dubrovačkim vijećima često se donose odluke o regulisanju cijena „vlaškog sira" (v. (Mon. str. vlasi učestvuju u većem razmjeru nego ostalo zavisno stanovništvo. 1. My3ej npHMe&eHe VIVKTHOCTH. M. 146 (1381). pozivajući se na jedan zaključak dubrovačkog Malog vijeća od 3. u Srbiji. KocMtm.XVI — XVII. IX 1363. U novčanom prometu. knj. Mitth. 15).za koju je bila potrebna izvjesna vojna organizacija5'. OdaSpamt cuojuemiitu. str. crp. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku. 15). 11 —13^ Ista. god. tako reći. upisan kao svjedok. III. U vrijeme ugarsko mletačkog rata (1378—1381). „diplomatskom" saobraćaju između vlaških grupa i Dubrovčana {BAOCU li Maepoejiacu. 79 — 88. nap. Balcanica. i 1332.. Treba napomenuti i to da je u jednom aktu kralja Stjepana Ostoje od 20. DXL. BAOCU U Maeposjiacu.. JJy6poeauKa KapasancKa uipioeuHa. flHHHh. 392 (1336). da se ekonomski uzdignu iznad ostalih te da sebi obezbijede više slobode i samostalnosti u odnosu na gospodara53".: V. str. 134. 11). god. 119-146. str. zahvaljujući svom učešću u poslovima u vezi s trgovinom i transportom ili svom starješinskom položaju. 134. čak bi se moglo reći da je tipično vlaško. i računali na pomoć i pojačanje s te strane. 277). nap. Han. "BvprjHaa IJeTpoBHh. Godiš njak Balkanološkog instituta. burnih. pa su pojedinci u većem ili manjem broju. Jl. 240 i 242 i Mon. Wien 1909. mnogo tražen u Dubrovniku ne samo u domaćoj potrošnji nego i u daljem izvozu. str. 359 — 365. Vlasi sa ovakvim imenima spominju se god. Prodiranjem novca u privredne odnose ubrzavao se proces društvenog diferenciranja unutar katuna. Hlapčić nije rijetko među vlasima. Mon. XI. 121. I. 1402 (Harnih. str. U Dubrovniku su dobro znali kakvu vojnu snagu predstavljaju naoružane grupe vlaha iz susjedne zemlje te su ponekad. Rag. sušeno meso (castradina) i sir. La culiure materielle des Balkans au Aioyen Age a travers la documentation des Archives de Dubrovnik. I. Hlapović. njihove vojne dužnosti nisu onako konkretno određene kao u navedenim slučajevima u Srbiji i Hrvatskoj. XI. 1313 — 1318 (Cojiosjes. Možemo sa dosta sigurnosti pretpostaviti da nije bilo drukčije ni u pogledu bosan* ko-humskih vlaha iako. noceSHa H3flaH>a CAHy* KH>. 1422. 36opHHK. kad je izgledalo da bi Mlečani mogli ugroziti posjede Dubrovnika (koji je tada bio pod vrhovnom vlašću ugarskog kralja). Hlapac. No na njihovu vojnu službu jasno i očigledno ukazuju ne rijetki slučajevi gdje se veće ili manje.

i K. U XV stoljeću.. str. govori se i o tome kako vlasi kralja Stjepana Ostoje... ime Hrebeljan i patronim Hrebeljano-vić. 126. Spomenuli smo primjer čelnika Hlapa iz povelja Stjepana Kotromanića koji i po imenu i po zvanju čelnika ukazuje nesumnjivo na pripadnost vlaškom krugu kao što i njegova funkcija svjedoka na banovim poveljama ukazuje na njegovu pripadnost vlasteoskom rodu.. Simpozijum: Vlasi u XV i XVI vijeku. n. Sarajevo 1983.. XI.vlasi za to vrjieme svake godine kupe 10. . n. C. u junu 1430. Zgodovinski časopis. ali pod uslovom da kraljevi. na području Hrvatske. [Upor. u Bosni inače uobičajeno. Jorga.000 dukata godišnje. kada je proces feudalne dezintegracije vlasti zahvatio i vlaške katune i njihove starješine. da su se približavali vlasteoskom društvu i poneki od njih ulazili u red vlastele.643. v. Učešće Vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka. Mcuioptija Cp6a.. vlasima vojvode Sandalja) i da su se dali kralju Tvrtku. 53 Kolika je. II. 55 K. god. 1. 31. Eeorpaa 1964. 96—97. jHpeieK.] . Kotor prešao u ruke bosanskog kralja. U ratu sa Radoslavom Pavlovićem. knj. Xeptfei Ciue^au ByKuuH-Kocaud u netom dooa. ali su. IJege/be u UUCMO. dj. 1430): caseus quem voivoda Sandagl huc mittet". u isto vrijeme. O xepifetoeanKUM «. HcropHja H eTHorpaibnja. OdaSpami cuoMeuuifu . 79—84. Među vlasima također je često. stavili su kralju do znanja da traženi vlasi trenutno nisu potrebni. vidi se. str. Na ovakve zaključke upućuju nas prije svega neka. pa i protiv volje svojih gospodara i da se po vlastitom nahođenju i prema vlastitim koristima upliću u unutrašnje sukobe i smetnje kojima je Bosna uvijek obilovala. kraljem da im. ugledniji vlasi putem bogatstva i vojničkih zasluga (ili „vjerne službe") ulazili u red vlastele. LXXIII.. n.iatuKUM KauivmiMa upeiua UOCAOBHOJ Kninu jJy6posia»UHa' IJueana npuutuHosuHa. str. 106. dj. M. : 5S O vojvodskoj funkciji vlaških starješina v. pokušavali da za ovu svrhu angažuju jednu grupu Sandaljevih vlaha direktnim dogovorom bez posredovanja njihova gospodara58. T3M. Jape^eK. Desanka Kovačević-Kojić. str. II 1415. Jf. ali. ipak. bila potrošnja soli samo u katunima kraljevih vlaha. da budu pripremni da dođu kad po njih poruče57. i česta. H. burnih. . 282 (g. : M. str. TiHpKOBHh. pored druge vojne pomoći. v. 106. Dubrovčani su. JJy6poeamca KapaeauccKa utpiontma.. IIoce6Ha H3ffiaH. Dubrovčani su se ponudili da zakupe kotorsku carinu na tri godine za 5. nastojali da sklone vojvodu Sandalja da svojim vlasima dozvoli da uzmu učešća u ovom ratu na strani Republike. u spomenicima zabilježeni u različitim grafijama. stavi na raspolaganje i jedan kontingent vlaha radi odbrane Stona. . 455—475. U literaturi je ukazano na izvorne podatke iz kojih se vidi da . • . U jednom pismu Dubrovčana knezu Grguru Vukosavljeviću od 20. iz ovog podatka: Kada je 1385. približno.239 (1382) itd. Capajeso 1956. II/3/. B. nailazimo na primjere koji pokazuju da su naoružane grupe vlaha pod svojim zapovjednicima znale da i samostalno djeluju mimo volje. čak.] 54 ĆojiOBjeB.000 tovara soli. A vrlo je vjerovatnb da iz ove porodice čelnika Hlapa potječe i „knez" Štipan Hlapčić 62. str. a medu vlasima. svojim društvenim uticajem ili vojnom službom ili drugim uslugama u korist gospodara sticali status slobodnih ljudi. <t>miHnoBHh. Ljubljana 1977.a CAHy. i kad je opasnost minula. Hrebeljan Bogoslalić ime je jednog vlastelina vojvode Radiča Sankovića koji je upisan kao svjedok na nje- 43 . 104—105. koji su bili primljeni na dubrovačko zemljište na kraljevu molbu. pa su navedeni i primjeri koji to potvrđuju61. <t»HjiHnoBHh. Radovi ANUBiH. Delež hercegovskih vlahov v kreditni trgovini srednjeveškega Dubrovnika. KoBa<ieBnh. 29 —39. i M. „zlo čine vojvodinim (tj.1. nap. Xpa6ak. inače neuobičajena. Ima dobrih razloga za pretpostavku da su i na bosansko humskom području pojedini ljudi iz gornjeg sloja vlaških zajednica svojim relativnim bogatstvom. 42. 53a [O trgovini Vlaha upor. po prilici. 34 — 36. 1325 !■ Voje.. C." 69 U ratu sa hercegom Stjepanom Dubrovčani su računali na mogućnost da njegovi vlasi otpadnu od njega i da se pridruže njegovim protivnicima kad ovi upadnu u njegovu zemlju40.. dj. dj. 199-200. imena na koja ponekad nailazimo među imenima bosanske i humske vlastele. u. n.

309. na primjer. Izgleda nam kao sigurno da je knez Ivaniš Hrebeljanović.. gdje nisu bili rijetki slučajevi da su pojedini vlasi primani 63 84 Iloeejbe u uucjua. Dalje. 69 IIoee. 1368. „knez" Ivaniš Hrebeljanović nalazi se u poslanstvu vojvode Radoslava Pavlovića koje je bilo upućeno u Dubrovnik da pregovara o obustavljanju neprijateljstva. II. dj.. i to dosta često. nosi samo jedan bosanski vlastelin. Rag. Rag.. isti onaj vlah Ivaniš Hrebeljanović iz katuna Maleševaca. da potječe i ime Hrane Vukovića. Resti kazuje da je kralj Tvrtko bio pripremio 300 vojnika da ih uputi u pomoć Dubrovčanima i isto toliko vlaha za Ston (ad altretanti Morovlahi per Stagno). pro nunc non sunt necessarii. str..(Hranko-Crancus69. kao starješina (kramar) jednog karavana'4. 84. Konavoski rat. Vlach de cathono Malessevich) spominje se 1408. 308. M. a zatim je upisan kao svjedok na Ra-dosavljevoj povelji o uspostavljanju mira*5. I. 273. nap. Ć.) .. ali Dubrovčani su posumnjali da kralj ima potajni sporazum sa Mlečanima te su mu po poslaniku javili da ne kreće vojsku dok oni to ne zatraže (Chronica . VIII 1378. 467. XI 1378) i 223 (20.*' U vijeću umoljenih bilo je 28. I samo ime Sandalj. Rag. 44 govoj povelji Dubrovniku od 25. 153—4. Ima i drugih slučajeva upravo ovakvog podudaranja imena između vlaških i vlasteoskih porodica. JlHHHh. <I>HJiHnoBHh. 79 — 80 i napomene 20—22. g. JJy5po«aHKa KapagancKa tupioetma. kod dubrovačkih građana67. napomenu 48. 15. str. koji se kao svjedok na povelji vojvode Radoslava pojavljuje u svojstvu vlastelina. Pri tome se možemo osloniti i na analogne primjere u Dubrovniku. Hran71. «6 Jorga. zaključeno da se putem dubrovačkog poslanika na bosanskom dvoru saopšti kralju da ne treba da šalje u Dubrovnik 300 ljudi pod oružjem. Sanko i Sančin. a u oktobru 1432. O tadanjem držanju kralja Tvrtka prema dubrovačko-mletačkim odnosima v. VIII 1399*3. Skok. : «° Jorga. koji je 1408. „de Catono Golubovich" (P. nose imena za koja bismo prije rekli da su romanskog (ili vlaško-romanskog) nego slovenskog porijekla*8. I. i Mon. 1. IV. po nekoj tradiciji. . a što se tiče vlaha. nap. str. str. 96). spomenut je Ljuboje Miltenić. vlah iz katuna Maleševića-Maleševaca (Yuanis Crebigliano-vich. dj. n.Mon. oca velikog vojvode Sandalja Hranića i najstarijeg poznatog pretka moćne vlasteoske porodice Hranića-Kosača. dok isto ime nalazimo nekoliko puta kod vlaha 66. VI 1379)j Dipl. 177—8 (15. str. sed steut parati ad veniendum quandomictemus. 165). 134. god. Mogli bismo navesti još ovakvih primjera podudarnosti ove vrste koji ukazuju na moguće genealoške veze između pojedinih vlaških i vlasteoskih porodica i koji dopuštaju pretpostavku o prodiranju vlaških elemenata u redove vlastele. 162). Milten (Mioten) Draživojević. Hranec72 što nas navodi na pomisao da bi iz tog kruga moglo. koje nikako ne zvuči slovenski. među vlasima nisu rijetka imena sa osnovom Hran. " M. Truhelka. IV. 66 U svetostefanskoj povelji (1313—1318) navedeni su vlasi Milten i Milta (Solov. Mnogo više kazuje ovaj primjer: Ivaniš Hrebeljanović. n.be u uucjta. Hrane70. ukazuje na neke vlaško-romanske uzore. god. 537. 133. I sinovi Miltenovi. II. neobično i jedinstveno među imenima bosanske i humske vlastele. " Jorga. Pada. Ra-doslavovih podanika. II. str. koje je namjeravao poslati u Ston (de Morlachis quos volebat mictere in Stagnum. g. 1. " V. J.. bio starješina jednog karavana. a također. u oči da ime Milten.

Nedavno je saopšten jedan novi podatak koji otvara nešto bliži. kao poslovni ljudi koji su bili povezani sa dubrovačkim trgovcima i dobro upoznati sa prilikama u Dubrovniku i u širem krugu svojih kretanja. 72 JX. g. I 1360. imenovali svojim građaninom (Mon. a s ovih. n. Uporedi Skok. Red je da na ovom mjestu ukažemo na još neke koincidencije. g. OdaSpam cuoMemafu.. 306. nalazio u pratnji bana Mateja Ninoslava na njegovom putu u Dubrovnik? U Dečanskoj povelji (1330) određene su grupe vlaha koje će se baviti gajenjem pojedinih vrsta stoke. da je u Dubrovniku bilo naselja vlaha katunara i da su se od tih vlaha izvodile neke vlasteoske porodice. po nekim svojim elementima. III. naročito u saobraćaju sa Dubrovnikom. ali se spominje kao ime jednog od vlaha iz žičke povelje Stevana Prvovenčanog od 1220. I. str. među ostalim i porodica Bobaljevića. g. od toga 9 imena su sa područja srednjovjekovne Srbije i jedno iz Erdelja. 127 (1376 g. br. CpedrboejeKoeuu KCOUJHU. jednom stečenih. I. pa i u red gradske vlastele73. Mnogo kasnije.). svakako ne dalekih predaka? Spomenućemo na kraju još i ovo: P. E. Skok. obavezuje se da će do kraja života (toto tempore vite sue) biti vjeran vojvodi Sandalju (erit fidelis et observabit fidelitatern voyvode Sandalio). Rag.. pa su tako vlasi Lepči-novci bili raspoređeni . 105 (god. K. kako da objasnimo nadimak Sfinar uz ime bosanskog boljara Prijezde.. str. vladara. Skok je. 88 70 71 67 CojiOBJeB. (P. nap. Podsjetićemo na Mil-mana (Milmagnus). u navedenom radu (str. nešto bolje poznatog. Mon. IV. kao što nisu rijetki ni slučajevi da su pojedini vlasi primani za dubrovačke građane (v. dj. 233). Rag. Da li se u ova vlaška imena može uvrstiti i ime Kotroman. Bnacu u Maepoe/iacu. jedinstveno. str. koji se 1240. Napomenućemo i to da je 19. Rag. presbvter Blaccus" g. stočara (Xucuiopuja Eocue. 1471. Ćorović je spomenuo nekog kneza Kotromana. napomenućemo da je medu mnogobrojnim poznatim imenima sa područja srednjovjekovne Bosne samo jednom zabilježeno neobično ime Kulin. Durman itd. CTOJaHOBHh. Prije svega. vlaški starješina Obrad Borojević. 114). kao ime njenog prvog. 1367). 216 (1347).). K. u ime svoje i svoje porodice. liči na vazalsku komendaciju. koga su Dubrovčani 6. Katunar Obrad. kefaliju u Konavlima. 208 (1346). Dragoman. ako Obrad ili netko od njegovih učini djelo nevjere. str. 205 (1346). 103 (god. VI. Nije li i nadimak Ninoslavljevog boljara nastao po nekadanjem zanimanju njegovom ili nekog od njegovih. uvid u pitanje odnosa između vlaha-stočara i njegovog gospodara na liniji vazaliteta: Godine 1419. ne izvodeći. str. str. K. nap. u srednjovjekovnoj bosanskoj onomastici. u Dubrovniku zabilježeno ime . Jnpe^eK. dj. 45 u red dubrovačkih građana. II.. D. g. Oda6pauu cuojuenuifu. 1354. 201. spomenut je neki vlah Svinjarević (Svignarevich) sa područja Hercegovine u službi turskog namjesnika. v. III. " „Crancus. iskusniji i okretniji vlasi mogli su više nego ma tko drugi da budu na usluzi svojim gospodarima. str. JnpeHek. pozicija nije bilo teško ući u društvo vazalne vlastele. 2) čije je prezime Svinjarević sigurno nastalo od nadimka stečenog po posebnom stočarskom zanimanju. vrše ulogu posrednika i diplomatskih agenata i da se vješto i uspješno svršenim poslovima preporuče svom gospodaru pa da se svojim mnogostrano upotrebljivim sposobnostima nametnu kao neophodni. 68... g. ne spominje na području bosanske države. C. ukoliko nevjera bude " V. Georges. dao je u dubrovačkom Notarijatu pred opunomoćenikom Sandalja Hranića i pred svjedocima izjavu koja. 310. Po svojim specijalnim zanimanjima. Lateinisch — đeutsches Worterbuch II. str. svjedoka na povelji bana Tvrtka iz g. u pratnji kralja (Xucuiopuja Eocue. „chatonarius catoni vocati Ugarci". I. V.. Milman. Ne treba sumnjati da je i vojna služba istaknutim i zaslužnim vlaškim starješinama otvarala put u viši društveni sloj. da. U vezi s ovim spomenućemo dubrovačku vlasteosku porodicu Bubanja (de Bubagna) uporedo sa porodicom bosanskog vlastelina Mastana Bubanića. nap. 1354). npr. i pri tom postaviti pitanje nisu li obje porodice potekle iz iste vlaške sredine. npr. str. (COJIOBJCB. 97). kao i ime Kulin. ne dovoljno jasan. 96 (god. str. 309. str. Oda5pa. Ime Sanko (u raznim grafijama) nije rijetko u Dubrovniku (v. 19. naravno.da pasu svinie" (CojiosjeB. 1313 — 1318). iako. iz toga nikakve definitivne zaključke. koja bi potjecala od Bobana.. Jb. 162.HU cuo.). n. Ćorović je skrenuo pažnju na dubrovačke hronike i predanja gdje se govori da je dobar dio dubrovačkih vlasteoskih porodica došao iz Zahumlja i Trebinja. ni prije ni poslije ovog vladara. da im pribavljaju razna korisna obavještenja.V.. X 1358. koji se 1163. Mon. nabrojao deset vlaških imena koja se završavaju na -man (kao Altoman. 1278. 207 (1346). slučaj će ispitati „dobri ljudi" i.Heuuifu. ono se nigdje više. 227 (1362). 1320—21). str. 198). 104—5. nalazio u Splitu. Beorpafl 1902. CCuapu cpucKU 3aiiucu u Haiuuucu. Već smo spomenuli kakav su značaj imale naoružane grupe vlaha bilo u samostalnim aktivnostima bilo u službi gospodara. god. 20). Leipzig 1880: Sancus. KoBa^esHh. a naročito kao zakupnici karavanskog transporta i pratioci karavana. Dalje.). B/iacu u Maspoejiacu.

. roflHnnfcaK HpynrrBa Hcropmapa BHX» XIX. 229—233. Mon. II. Strano je i ime uglednog velmože. 123.. vazali moćnijih gospodara. 46 JJ KoBaqeBHh Kojafa. pored svojih i nekih drugih katuna ostali vazalima vojvode Sandalja i pod njegovom zaštitom ili su od njega dobili neke feudalne posjede kao plemenitu baštinu i zato primili obavezu vazalske vjernosti na način kako je to činila i druga vlastela.. II. Rag. koje se spominje i među dubrovačkim građanima („Vole de Batalo". O6ase3e Ha ejepuocm deojuifc Kaiuyuapa eojeodu CaudaA>y XpaHuHy. Weichling) i moglo je kao nadimak preko Cincara da uđe u vlaški vokabular. tepčije Batala. g. Dokumenatne kazuje koji je bio povod ove izjave vjernosti i da li su šta dobile pomenute vlaške starješine za svoju lojalnost koju su garantovale pristankom da plate globu od 1000 zlatnih dukata ukoliko bi pogazili dam obavezu. CapajeBO 1971. možda. utvrđena. 245—6).nekog sluge Kotromana (Contromanum-sic! famulum) koji je pobjegao od svoga gospodara (Mon. 47 ///. GRADSKO STANOVNIŠTVO . Rag.de cathono vocato Burmas74". platiće vojvodi 1000 dukata zlatnih. 137 itd. Ime je grčkog porijekla (Parado? = slabić. 1357—8). da li su kao starješine svojih ili. U istom dokumentu sadržana je u svemu slična (similiter in omnibus et per omnia) obaveza vlaškog starješine Nenka Krajisaljića .

m naseljima. 32. 160. str. najvjerovatnije današnji lokalitet Kotorac iznad Butmira u Sarajevskom polju. Gy. u župi Hlivno (Hlebiana) u granicama Hrvatske76. Od sredine XIV stoljeća pojavljuje se u savremenim podacima sve veći broj „podgrađa" (suburbium). bio je tada u granicama Srbije 75. a grad Hlebena (Hlivno. (u pokrštenoj Srbiji) među ostalim nastanjenim gradovima naveden je i grad Salines. Ovdje je Porfirogenit nabrojao nekoliko nastanjenih gradova koji su već u njegovo vrijeme. kao sjedište lokalne vlasti ili kao zamak feudalnog gospodara. 150: "On iv rij fianria jievrj XQo>parla . cap. 0 ekonomskoj aktivnosti ovog stanovništva u podgrađima ne možemo. (I). 77 Isto. 137. ad C. 34. stvarali ekonomski uslovi i javljale potrebe za nastajanje gradskog naselja u podgradu ili varoši80. Buda-pest 1949. (II). Grad Salenes. gradska naselja često su nastajala nezavisno od utvrđenog grada. str. u potpunom odsustvu bilo kakvih podataka. 49 spomenuto je ispod kraljevskog grada Visokog podgrađe Podvisoki79 kao relativno razvijeno tržište koje je već privlačilo interes dubrovačkih trgovaca. osobito u rudarskim predjelima ili na karavanskim putevima koji su voditi iz Dubrovnika. cap. . Mnogi su gradovi ostali bez naseljenih podgrada. podignute obično na nekom teže pristupačnom uzvišenju. ed. god. gradskih naselja ispod grada-tvrđave. od kojih je svakako najznatniji bio grad Trebunia78 (Trebinje) pored drugih. 160: "Ori iv rij (lanna fi&vr\ UegfJUa . Porph. pa su se kasnije. str. u slučaju opasnosti. u prvoj polovini X stoljeća postojali kao slovenska naselja. Sredinom 1348. ed.Hlivno. s vremenom. Porph. U oblastima Zahumljana i Trebinjana Porfirogenit je zabilježio više gradova. str. Livno. gradskih naselja. S vremenom su nastajala ovakva podgrada na čitavom državnom području uz gradove koji su svojim geografskim položajem odgovarali ne samo uslovima odbrane nego i potrebama tržne razmjene lokalnih ili širih razmjera. De Adndnistrando Imperio. 162. sa ušća Neretve i iz gradova srednje Dalmacije u Bosnu i dalje u . to jest da se u njima obavljala tržna razmjena proizvoda 1 poneka zanatska radinost i začinjali prvobitni trgovi. Comeraary. privredno manje značajnih. u srednjovjekovnoj župi Soli. O pitanju ubikacije v. 32. U prvobitnoj Bosni spomenuta su samo dva nastanjena grada. reći nešto više od onoga što se uopšte zna o prvo bitnim gradsk. 78 Const. i to Katera. No. mještani mogli da nadu sklonište i zaštitu. 33. (u pokrštenoj Hrvatskoj) medu ostalim nastanjenim gradovima naveden je i grad Hlebena =-. " Constantine Porphyrogenitus. dakle.. Porfirogenitovi „nastanjeni gradovi" izgleda da su bili nešto zbijenije aglomeracije stanovništva ispod grada--tvrđave gdje su. za koji nije utvrđeno gdje se nalazio. Cap. c. Moravcsik.. a ponekad se naselja u podgradu spominju tek pošto je proteklo mnogo vremena otkako je sagrađen utvrđeni grad kao odbrambeno uporište. O gradskim naseljima u pravom smislu može se govoriti tek od vremena kada rudarska proizvodnja počinje da dobiva veći privredni značaj i kada je napredak zemljoradničke i stočarske proizvodnje omogućio stvaranje većih viškova za unutrašnje i vanjsko tržište.Gradska naselja na području koje je u kasnijim stoljećima postepeno obuhvatila bosanska država spomenuta su već u najranijim vijestima o ovom geografskom prostoru i njegovom slovenskom stanovništvu. 76 Isto. i Desnek ili Desnik77. 31. Nastajanju ovakvih naselja sigurno su — kao uostalom i u drugim zemljama — doprinosili i moćniji feudalni gospodari u nastojanju da uz svoje gradove razviju trgove kao jedan od izvora svojih dohodaka. Jenkins. str. literaturu kod Const. . 32. Livno).

grad Glaž na Ukrini spominje se g. 244. [U svom testamentu iz 1421. 1323.. V. spominje se od druge polovine XIV stoljeća pa dalje nekoliko većih i manjih mjesta sa svojim trgovima.). 107).. despot Durađ Branković na ime dohotka od Srebrenice primao 30. u brdovitom kraju bogatom olovnim rudama. sjedište župe Banice. god. Na karavanskom putu. nešto na zapad od . Rag. niže niz Drinu.. J. god. 439).000 dukata godišnje82. došla u posjed Srbije i ostala u njenom sastavu sve do 1439god.. 105. Koliko god je ovo smjenjivanje vrhovne vlasti unosilo poremećaje u njen normalan razvitak. 113. a tek punih dvjesto godina kasnije i njegovo podgrađe (8 TMX$ rpdAL I\I<ILI]KH H no^-Hh G^H^a Rđjoujii. 35. CapajeBo 1978.. Sarajevo 1906. zaostajalo je za Fojnicom te je više poznato kao povremeno boravište kraljeva nego kao trg vidnijeg značaja.. Najvažnije mjesto u privrednom životu grada zauzimala je jaka kolonija Dubrovčana koji su kao trgovci. Serb. i nap. U srednjobosanskom rudarskom bazenu od početka XV stoljeća sve veću važnost dobiva Fojnica kao trgovačko mjesto sa brojnom kolonijom Dubrovčana i kao prometno središte prema kojem su gravi-tirala ne samo bliža rudarska naselja nego i šira okolina8031. Trgovački putevi . ipak. Sjeveroistočno od Sarajeva. Zbornik.. dobićemo izvjesne pojmove o dinamičnom razvitku ovog grada — sve ako i uzmemo u račun stroži fiskalni režim koji je bio zaveden pod vladom despota. II. kroz slijedeće dvije decenije. spomenut je g. ne znači da su bila izvan kontrole i izvan zaštite feudalnog grada. Do većeg značaja razvili su se u području Drine gradovi Foča (Hotča) i Goražde i. dok je Srebrenica još bila u sastavu bosanske države. IV 236. kada se prvi put spominje. JJ. Odačpami cuoMenuifu. 136—140. 80 Na primjer. 2. nastalo je gradsko naselje Olovo. Kreševo. i Jireček. Mon. prema jednom podatku. 71—73. Kraljevsko Visoko i samostan sv. VIII 1348. str. koje je takode nastalo u ovom predjelu kao rudarsko naselje. može se dobiti bar približna predstava o proizvodnji i prometu ovog grada i njegove okoline. ponovno preuzme srpski despot. završna karavanska stanica na putu iz Dubrovnika. FpadcKa naceiba. ovaj prihod iznosio manje od jedne sedmine gornje svote 83. 1244 (C.] soa [Fojnica doživljava privredni uspon tek od tridesetih godina XV vijeka. godine jedan Dubrovčanin ostavlja kuću od drveta „posta in varoš de Sovisochi" (Podvisoki). Iz same činjenice da je. nastao usred bogatih nalazišta srebra. Od tada. a zatim je. nekoliko puta " Dubrovčani su. r$&AW K<i8ik u Bdpoum HOAK/ISMII (Mon. D.susjedne zemlje ■— što. uputili pismo svom građaninu Juniju Kaliću . do 1410. 439). U toku svoga razvitka u srednjem vijeku grad je više puta mijenjao gospodara. FpadcKa uacejba cpedmosjeKoem 6ocancKe dpotcaee. a tek 1446 . nisu definitivno zauzeli Turci81. Serb. na mjestu gdje je već u antičko doba bilo središte rudarske uprave za čitavo područje rimske Panonije i Dalmacije. Od 1352. JJecaHKa KOBSieBHh-KoJHh. dakle. -Kojnh. A kada uzmemo u obzir da je u posljednjim godinama vlade Tvrtka I. gdje se skupljalo i tovarilo olovo za Dubrovnik ili za druga odredišta. Ovo je dosada najraniji podatak o upotrebi termina varoš za jedno gradsko naselje bosanske države i uopšte Balkana prije dolaska Turaka. 112. koji je vodio pored Drine. 249. Jelenić. zakupnici ili zanatlije bili glavni korisnici privrednog napretka. grad Ključ. vodile su se česte borbe za Srebrenicu između bosanskog kralja i srpskog despota te su se. poslije kratkotrajne ugarske vlasti. Nikole.] 50 smjenjivale vlasti nad gradom dok ga 1462..in Sotui-socho" koji se tamo našao u nekom trgovačkom poslu (Mon. kroz to vrijeme. Od druge polovine XIV stoljeća sve češće se u neposrednoj blizini rudnika spominju gradska naselja sa svojim trgovima. kada su gradom ovladali Turci da ga 1443.. Srebrenica se do kraja održala kao vrlo živo tržište i gradsko naselje koje je svojom višestrano razvijenom gradskom privredom podsticalo naseljavanje stanovništva sa raznih strana na povremeni ili stalni boravak. (CojiOBJeB. Višegrad i Zvornik. kroz nekih šest decenija — Srebrenica je neprestano bila u sastavu bosanske države. No. od svih gradskih naselja u rudarskim rejonima do najvećeg značaja razvio se u podrinjskom kraju grad Srebrenica.

proizlazi i iz poslovnog ugovora kralja Stjepana Tomaša i trogirskog trgovca Nikole od 3. koja su se nalazila na periferiji dubrovačkog trgovačkog prometa ili izvan njegova opsega. 36opHHK <E>Hno30(Ł>cKor 4>aKyjrreTa. MSHSM. 439. pretpostaviti da je „Hlivno i u srednjem veku bilo stalno najvažnije trgovačko mesto u ovim krajevima.] 86 U darovnoj povelji kralja Stjepana Tomaša braći Dragišićima. u prostoru gdje su nađeni tragovi naselja iz antičkog doba. prema tim podacima. U staroj župi Vrhbosni nalazilo se. iznad slapovitog ušća Plive u Vrbas. u živopisnoj okolini. pored drugih prirodnoterenskih i ekonomskih činilaca 81 O ovim događajima v. Acta Bosnae potistimum ecclesiastica. Pejanović. S obzirom na to da se Livno nalazilo na važnom putu koji je povezao Split i druge gradove srednje Dalmacije s Bosnom. podigao vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić. 3a ucuiopujy pydapciuea. Manje su poznata gradska naselja na području zapadne Bosne. prema kojem se kraljev ortak obavezao da vodi zajedničku trgovinu i da u tu svrhu.u citadeli današnjeg Sarajeva". sigurno sa osnovanim izgledom na dobar promet. Iz oskudnih podataka tog vremena može se steći izvjesna predstava o privrednoj aktivnosti jajačkih građana koji su. 57—58. izdatoj u Vranduku 22. što je. 3a uauopujy pydapciuea y cpednoeeKoenoj Cp6uju u EOCHU. Medu ostalim. C. ono je do kraja srednjeg vijeka ostalo više kao karavanska stanica nego kao gradsko naselje84. možemo. 353 — 362. na podnožju grada koji je. kasnije se nigdje ne navodi gradsko naselje ovog imena iako se srednjovjekovna bosanska župa Soli često spominje u domaćim i stranim izvorima. CapajeBO 1946. KecaHKa KoBa^eBuh-Kojiifr. Preveo D. XXIII."88 Porfirogenit je u nastanjene gradove uvrstio i grad Salenes (Soli). pod sam kraj XIV stoljeća. održavali neke poslovne veze sa splitskim i dubrovačkim trgovcima88. Gradska naselja u ovom dijelu zemlje nastajala su mahom kao podgrađa ispod utvrđenog grada. I. 82 T. IIoce6Ha H3«aH>a CAHy. 64. str. van glavnih puteva dubrovačke trgovine. svakako. str. 51 doprinosilo njegovom bržem razvitku. 8 TAUKV rpđ^K IVMIIIKH H no^a-Nk Ojn^a Bdpoiuh. Neizvjesno je do kojeg se stepena u toku srednjeg vijeka razvilo naselje u Livnu koje već Porfirogenit spominje pod imenom Hlebena kao „nastanjen grad" i kao središte istoimene župe. s Jirečekom. H. str. str. Serb. Na području koje predstavlja neposredno zaleđe dubrovačkog primorja Porfirogenit navodi više nastanjenih gradova od kojih je u toku daljih stoljeća . JfHHHh. naziva i Bistrički grad. E. Značajnije gradsko naselje na ovoj strani razvilo se u Jajcu. osim u Splitu i Fojnici. koji se.. VIII 1446. inače. otvori jednu trgovačku radnju („štacun") i u Jajcu 87. Eeorpafl 1970. Sarajevo 1951. gotovo ništa te smo upućeni samo na pretpostavke. Fermendžin. na užem području današnjeg Sarajeva. II 1449. navedeno je više ovakvih naselja ispod utvrđenog grada: „grad Ključ i varoš Pod-ključ": s GdHH iHpHHh u no^a-Hh Ka^ouiL. kao ekonomske jedinice jedva su gdje prelazila opseg lokalnog tržišta85. Mon. ne znamo. zatim u Prači i u podgrađu grada Borca (nedaleko od današnje Rogatice) gdje se nalazio dvor velmoža Pavlovića. 73 i dalje. Zagreb 1892. JJiiHiih. 132) smatra da je mjesto bilo . Cpe6peHuifa y cpedmem eeKy. osim imena. koji kaže da je Vrhbosanje „današnja Bijela Tabija". iako ih je bilo dosta i na onoj strani gdje nije bilo rudnika koji bi privlačili interes stranih preduzimača i koji su. T3M —H. Beorpa« 1955. S njim se slaže i VI. O drugim gradskim naseljima. 80. 84 O pitanju gdje se nalazilo trgovište Vrhbosanje postoji brojna literatura u kojoj su izne sene razne hipoteze. (B. Jireček (Trgovački drumovi i rudnici Srbije i Bosne u srednjem vijeku. K. inače. Od četrdesetih godina XV stoljeća Jajce se spominje kao prijestolno mjesto posljednjih bosanskih kraljeva. BvKaHOBnh. god. Da je grad imao većeg značaja kao tržište šireg opsega. trgovište Vrhbosanje koje se spominje već od druge polovine XIV stoljeća. 33).same rijeke nalazila su se gradska naselja u podgrađu grada Kučlata (na sastavu Jjdra i Drinjače). Sarajevo 1937. str. 83 M. mnogo doprinosili razvitku gradske privrede. Kasnije je spomenuto i podgrađe ispod Hlivanjskog grada. 223. O cpedtboejeKOSHOM iiipiy Ha jujeciuy daHaiunei Capajeea. str. 48. str.. TiopoeuK). Skarić (Sarajevo i njegova okolina. M. X-l.

[M. 125-131. O naceA>y JJpujeea u neioeoM uojiOMcajy. arboraticum (od arbor — drvo). K. uglavnom samo nominalnom. spominju i domaći ljudi. 120 — 121. Zagreb 1961. ovakvo dvojako značenje sred-njolatinske riječi lignum. nalazio se i antički grad Narona. Od kraja XII stoljeća često se spominje gradsko naselje na donjoj Neretvi sa pristaništem i trgom. Povijest banovine. XXI—XXVII. Trebinje se često spominje u savremenim dubrovačkim izvorima koji. dok nije oko godine 1382. što znači i drvo i (drveni) brod. u Drijevima. u stvari. CapajeBo 1976. Od sedamdesetih godina XIV stoljeća. Oda6pami cuoMeuuifU. sadrže malo podataka iz kojih se može nešto zaključiti o aktivnostima njegovih građana.. grada i varoši Jajca. a „posebno u luki Neretve" (nominatim portum Narente). Tu se u srednjovjekovnim saobraćajnim uslovima. Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 1420—1463. kada se u izvorima prvi put spominju. gospodar Humske zemlje. .] 87 8S CojioBJeB. međutim. [JJ. Od 1186. imalo najveći značaj. Šunjić. Historijski zbornik. str.Trebinje (Trebunia). 88a 88 sat [jjecaHKa KoBaieBHh-Kojah. može se zaključiti da je u ovom lučkom naselju bilo nastanjeno brojno stanovništvo koje je nalazilo posla u raznim zanimanjima u vezi sa živim i mnogovrsnim prometom. str. nedaleko od današnjeg sela Vida. održavala brojna kolonija dubrovačkih trgovaca. i održao je uglavnom do potkraj života 91.nego razna vlastela koja je medu sobom dijelila prihode od carina i drugih beneficija90*. Hdopireapa BHX. Srpski veliki župan Stevan Nemanja i njegova braća ugovorom 1186. Drijeva su više puta mijenjala gospodara: U vlasti nad ovim prometnim trgom smjenjivali su se u slijedećim stoljećima srpski. obavljao lučki i trgovački promet i u ranijim vremenima koja su L. 29—36. ali se. kroz čitav srednji vijek. Trgovački drumovi. Thalloczy. FpadcKa nace/ba. koje se u latinskim izvorima naziva Narentum ili Forum Narenti. KoBaieBHh-Kojnh. 119—145. No iz same činjenice da se grad nalazio u plodnoj okolini nadomak Dubrovnika i na veoma prometnom karavanskom putu koji je vodio u podrinske gradove te da je kroz sve vrijeme bio upravo središte većeg teritorija možemo pretpostaviti da se ovdje razvilo brojnije gradsko naselje. godine garantovali su Dubrovniku slobodu trgovine „po čitavoj njihovoj zemlji". od kojeg su. U tom predjelu. nekada znatno naselje i trgovačko uporište. koji su krajem XV stoljeća zauzeli grad zajedno sa čitavim područjem donje Neretve92. Zagreb 1916. vrhovnom vlašću ostao do konačnog rasula bosanske države. došao pod suverenitet bosanskog kralja i pod tom. rpadcxa nace/ba. poslije velikih pustošenja u doba varvarskih kretanja. carinskih službenika i drugih poslenika. Tu se.] Od stare riječi drijevo. 260—262 (Prilog V). ostali samo blijedi tragovi. Otada su se o Drijeva otimali Mlečani i Mađari. bosanski i ugarsko-hrvatski vladari. Od 1439 godine svu i isključivu vlast nad Drijevima sa svim dohotcima prigrabio je vojvoda Stjepan Vukčić Kosaca. završavao na ovoj strani pomorski i otpočinjao kopneni put uz Neretvu u unutrašnjost Huma i Bosne90. Već iz same činjenice da se Drijeva vrlo često spominju u vezi sa trgovinom. Jireček. dažbina koju su strani brodovi plaćali po ulasku u luku. i to „prema starom običaju" (secundum antiquam consuetudinem) po čemu izgleda da se tu.] prethodila ovom ugovoru 89. kada je ušlo u granice bosanske države. 128 i nap. XIV. od 52 . a u slovenskim dubrovačkim i bosansko-humskim spomenicima Drijeva88" (današnja Gabela)88b. prvenstveno dubrovačkom. upor. 213. 280. Od posljednjih godina XIV stoljeća stvarni gospodari Drijeva i stvarni korisnici tržnih prihoda ovog mjesta nisu više bili bosanski kraljevi iako je s te strane isticano baštinsko patrimoni-jalno pravo na vrhovnu svojinu nad gradom kao sastavnim dijelom države . g. a zatim i Turci.Djecam« KoBaqeBnh-KoJHh. iako ne često. središte istoimene oblasti ili arhontije.

I. Pod pritiskom ovih mjera i na uporno navaljivanje Dubrovčana kralj je krajem 1382.] 92 M. str. 90 8 53 strane94.kojih su poneki. [O stavu Stjepana Vukčića prema Drijevima kod C. 360 (g. najprometnije tržište soli sa stovarištima i carinarnicama. proizvodima. god. str. prvi od bosanskih dinasta. 80 (g. str' 118 — 119. Treba istaći i to da su Drijeva bila poznata kao mjesto gdje se kupovalo i prodavalo roblje i odavde odvodilo na razne * CojiOBJeB. 1383). 140. 140-141. šire nego raniji gospodari Novog shvatio važnost koju može da ima ovaj primorski grad za razvitak privrede jednog prostranog područja.naH>a CAHy. n. vjerovatno kroz poslovne veze s Dubrovčanima. 146. n. ToflaniaHna H. 96 V. fliinuh. M. u kraljevim planovima. na više mjesta. Grad je osnovao kralj Tvrtko I i namijenio mu ulogu „da budet trg soli prodavanja" 98. poslije Dubrovnika. JlHHHh. Kraljeva odluka svakako je usporila. izabran je za dubrovačkog građanina „Pribilus Radetchouich de Narento'* OdjtyKe. eventualno. 1380). domaćim i stranim. preduzeli odlučne ekonomske i diplomatske mjere i sproveli strogu blokadu Novske luke kako bi spriječili da se ovdje uspostavi i održi trg soli a. 94 M. dj. ocjenjujući realno zahtjeve ovoga vremena. I 1382. rofl. dj. 247 (g.. isto. Eeorpa« 1964. str. koju su gotovo redovno držali pod zakup Dubrovčani uz visoku cijenu koja je išla i do 5000 dukata godišnje 94. osjetio potrebu unapređivanja gradske privrede te je ulagao velike napore da do najvećih mogućih razmjera razvije Novi ne samo kao lučki grad koji će. Rag. O prirodnim uslovima plovidbe uz donji tok Neretve u srednjem vijeku v. 3.. 1347). 1384) itd. bila je dovršena izgradnja grada Novog (Castrum Novum. Mvrnifca. koga je u cjelokupnom posjedu naslijedio njegov nećak Stjepan Vukčić Kosaca „veliki vojvoda rusaga bosanskoga" i „herceg od svetoga Save". Xepuei Cvue(fiaH ByKvuH--Kocaua u hbeioeo do6a. i dalje se Dubrovčani povremeno žale što se ovdje. postajali dubrovačkim građanima93. 203). Posljednjih godina XIV stoljeća Novi je došao pod neposrednu vlast Sandalja Hranića. de Narento) koji su se bavili i ovim poslom97. i domaćih ljudi. Godine 1382. OdjiyKe. 91 M.. No podizanjem ovog grada sa trgom i lučkim pristaništem na obalskom prostoru između starih razvijenih gradova Kotora i Dubrovnika. Odaćpauu cuojuenuifu. Drijeva su bila dobro poznata kao uvozna i izvozna luka i kao. On je. Her-ceg-Novi) u župi Dračevici na obali Bokokotorskog zaliva. KH>. imalo je. a 14. 1938. 269 (g. 1381). stoga. isto. flHHHh. Dubrovčani su brzo shvatili da bi puno ostvarenje kraljevih namjera moglo da nanese osjetne gubitke njihovoj trgovini pa su. dok se rjeđe navodi u vezi sa prometom drugim. ali nije i zaustavila razvitak Novog. "HapKOBiih. isto. 21. str. 8Oa M. I. 119-125. Ovaj lučki grad često se spominje i kao tržište žita95. fl Tpi JJpujeea u OKOAUHCI y cpedneM eeKy. „Dragoslaus Thuerdenovich de Neretua" (isto. dj. 1382). s vremenom. Bilo je. IIoceGHa H3. Herceg Stjepan je. usprkos njihovih povlastica „nezakonito" prodaje i kupuje so dovezena sa raznih strana101. 125-7. dakako. I dalje se preko njegove luke obavljao promet robe. i druge uvozne i izvozne robe". n. 71 (g. skupu posredničku ulogu Dubrovnika i Kotora učiniti suvišnom nego i kao središtem proizvodnje . IX 1380. XLVII. dj. I. drijevskih građana (de mercato Narenti. izdao u njihovu korist povelju kojom je među ostalim odredio „da ne budetB u onom gradu ljubo pod gradom trg soli prodania do vjeka" 100. sigurno i širu svrhu: trebalo je da se izgradnjom ovog lučkog grada otvore neposredne veze sa prometom na Jadranu i da se tako bosanska privreda učini što manje zavisnom o Dubrovniku. 70). 134. Mon. II. 147. 180 (g. I. isto. n. flHHHh.. JlHHHh.

br. najčešće uvozilo iz Dubrovnika). FpadcKa nacejba. 51 — 54. od Kotorana da ne dovoze so u Novi „contra nostras franchisias" OlHHHh. 122 — 125.. ali nisu ni najmanje 102 15. 54 najviše traženih proizvoda108. br. Iloeejbe u uucjita. koji su mu nametali izvjesne obaveze prema Dubrovniku i Kotoru i. 62—109. 85. [O trgovačkoj aktivnosti domaćih ljudi sa Drijeva upor. 1398). mletačka vlada je. IX) Dubrovčani su se žalili vojvodi Sandalju zbog toga što „nekoji inostranci dovezoše soli pod Novi i tui prodaše nekoji diel. str. 201. Slične optužbe. Kpa/b TepiuKO I KoiupoMamih. str. isto. X). Kotorani. inače. godine. isto. JJecaHKa KoBaieBHh-Kojith. III. ponovo traže intervenciju Venecije i u svojoj predstavci ističu kako podstiče proizvodnju vunenih tkanina u Novom. Zbornik radova iz nauke. kažu. noBejte H imcMa. 168 — 177. X). kako tamo dovodi ljude vješte zanatima. Xeptfei Cwe$an. učinili to s njegovim znanjem. C. Iz jedne vijesti dalo bi se zaključiti da se već i ranije pod Novim razvilo podgrađe sa trgom103. 1. 334). BJI. novembra 1397. 201. I. str. iz Kotora i s drugih strana prebaciće se u ono mjesto i kroz kratko vrijeme stvoriti od njega veliki grad (una gran citade). 417. OdjiyKe I (god. postavljaju se ovdje osnove znatnijeg gradskog naselja i bujnije privredne aktivnosti. 282 (11.. „mnogi ljudi iz Dubrovnika. str. dakle. Boka 8. tako je bilo i u slučaju Novog. br.". ali traže da se kazne oni koji su to „preko zakona" učinili. str. da su „oni vaši koi su ondjezi pripustili toi bezakonje učinit". Jorga. CTp. u vezi s tim tražili su. A Kotorani su zbog svega toga zabrinuti jer kako kažu u svojoj predstavci . M. čuli da „neki od vaših naredbenika učinil je dovesti sol pod Novi u Sutorinu da ju tuzi prodaju . često i prenagljene mjere. str. 431. 380 (27. X). TiHpKOBHh. 1. 1. 255 (3. Beo grad 1967. dosta suzdržljivo. 177. Dubrovčani su protestvovali što je kralj zabranio vlasima da svoje potrebe u soli podmiruju u Dubrovniku. 101 Kao što se i inače često događalo da je zategnutost u odnosima Bosne i Dubrovnika dovodila u pitanje dubrovačke trgovačke povlastice. ^ 97 M. Te godine. Već u januaru slijedeće 1450. zamolili su Sandalja da zapovijedi svojini naredbenicima da to ubuduće ne čine — Povelje i pisma I.ua. I 1403). VII 1383). II.„vještina proizvodnje tkanina privilegija gradova" koja im je potrebna „radi izdržavanja stanovništva koje živi od rada svojih ruku104. Serb. Beorpafl 1925. No ova opomena nije nimalo pokolebala hercega.. koji su jasno sagledali ciljeve i metode njegovih mjera. kako . 1382). Odjiyice. u isto vrijeme. str. v. 99 fliiHHh. XI). Na pritužbe iz Kotora. „Kuća". Već u julu 1383. III. 247 (27. IX 1411).] 103 Godine 1411 (11. H3 dy6poeaHKoi apxuaa. U želji da što prije ostvari svoje namjere sa gradom Novim herceg je preduzimao vrlo odlučne. Mon. I. 164. nastojanjem hercega Stjepana. VIII 1449) da odustane od podizanja radionice vunenih tkanina jer je . može biti stovarište ili magazin.u mjestu" Novom počinje da izgrađuje „grad" (una citade) i kako je tu već podigao mnoge kuće 10**. 272 (21. „stare običaje" i ustaljenu praksu. 65 (g. str. 265 (26. Upor. žalili su se Dubrovčani vojvodi Sandalju jer su.] 100 Mon. M3 dy6posaHKoiapxuea. (31. [B. 253-4 (15. str. posebno majstore za izradu balista i drugog oružja (koje se. IX).kako je izjavila njegovim poslanicima . No svi ovi verbalni izrazi protesta i negodovanja samo su odražavali jedno stvarno stanje i jedan proces. JUHHHII. posredno. kulture i umjetnosti. koja se ovdje spominje. XI 1397). ne obazirući se ni najmanje na ranije ugovore.ako potraje ovako kako je počelo. str. str. I. I. Ciljeve i metode hercegovih mjera dobro su prikazali Kotorani u predstavkama mletačkoj vladi od koje su tražili da preduzmu korake kako bi se spriječilo stvaranje jednog. za njih svakako štetnog konkurentskog središta u neposrednoj blizini njihova grada. kako je oslobodio obaveza dužnike koji bilo s koje strane prebjegnu u Novi pa su tako mnogi i pridošli i još uvijek pridolaze. 90 (8. Herceg-Novi 1976.. 1393). uskoro poslije izdavanja kraljeve povelje o ukidanju trga soli u ovom gradu. 258 (11. opomenula hercega (13. iste godine. ne misle.96 V. postavljali izvjesne granice ekonomskoj nezavisnosti za kojom je on očigledno težio.. što će za Kotor značiti potpunu propast 105. 73 (god. Serb. XII 1382. a ostalo iznosiše i postaviše u kuću pod gradom da prodade". lloeejbe u uuc. kažu. TiopoBHh. flHHHh. Hrabak. 253—4. 338. 34. [U sklopu hercegovih ekonomskih mjera došlo je do ponovnog oživljavanja i otvaranja trga soli u Sutorini. VII 1383).] 88 Tvrtkova povelja Dubrovniku od 2. Proizvodnja i prodaja soli u Herceg-Novom i odnosi sa Dubrovnikom u vezi s tim (1482— 1538). . 1—281—2. Novi je bio u posjedu Sandalja i ostao u posjedu njegove porodice. čule su se i iz Dubrovnika10*. ali tek od sredine XV stoljeća.

Započeti poduhvati u Novom mogli su da napreduju samo u sku čenim granicama koje nisu dopuštale da se. Resti. alatom i drugim. gdje se. II.A tako je približno morala iz gledati i većina otvorenih mjesta na prometnim putevima koja su se održavala kao karavanske stanice sa neophodnim mogućnostima noćenja pratilaca karavana u posebnim. Beciuu Epojba da Jlaee/io Kao msop 3a ucmopujy Eocue u JJy6poaHUKaf 55 uticali na sam tok stvari.107". TiHpKOBHii. za finalnu proizvodnju potrebnim materijalom u najvećoj mjeri zavisilo 0volji starih primorskih gradova koji. XIX—XX. snabdijevanje zanatskih radionica sirovinama. 167—188. Nedovoljno smo obaviješteni o brojnosti. gdje se obavljala 1poneka zanatska radinost. IX. Ljubljana 1966. J. No. I. Sukno iz Hercegnovega. nisu nimalo bili skloni da trpe. I dalje je. xos Jorga.HdopHJCKH ijaconnc. 181— 185. ona svakako svjedoče da su koristi od gradske privrede i grad skog stanovništva kao njenog nosioca počele da zaokupljuju svijest feudalnih gos podara i aktiviraju njihov ekonomski interes na tom području. mislim. slobodno pretpostaviti da im je opšte obilježje davala relativna nerazvijenost kojom je bio uslovljen i njihov položaj u feudalnom društvu. ako hercegova nastojanja i nisu dovela do punog ostvarenja njegovih namjera. nešto kuća za stanovanje. kako je „time privukao razne delikvente i bankrotirane ljude koji su tamo mogli biti sigurni da ih nikakva vlast ne može pozvati na odgovornost" (Col che attiro tutti li malviventi e falliti li quali ivi erano sicuri non poter esser convenuti da alcun magistralo). XII—XIII. a da bi se iz njih mogli izvesti neki opštiji zaključci o ekonomsko--društvenoj aktivnosti srednjovjekovnih bosanskih gradova i o mjestu koje su zauzimali u životu države i društva. naime. gdje se ostavljala so koja nije prodata na trgu. Xepi)ei Ciueg/kiH 127 —128. zanimanju i ekonomskodruštvenoj strukturi gradskog stanovništva. No. a kamoli da pomognu privredno jačanje novog grada u njihovoj blizini i na tuđoj teritoriji. TtHpKOBHh. 436—7. u tadanjim uslovima i okolnostima.] 196 Listine. u granicama lokalnih potreba. Wi Listine. Chroniche. 301—302. U jednom domaćem izvoru iz godine 1446. 320. Eeorpafl 1963. Većina gradskih naselja u brojnim „podgrađima" sigurno nije prelazila razmjere malih trgova gdje se. Zgodovinski časopis. str. Izvorni podaci o ovim vidovima gradskih naselja suviše su oskudni. kako smo vidjeli. IX. za to opremljenim „stanovima" ili „kućama" koje su služile kao neka vrsta srednjovjekovnih hanova108. Razvitku grada i gradske privrede ispriječile su se druge teškoće. C. I. i na osnovu same činjenice da savremeni izvori tako malo kazuju o aktivnostima gradskih naselja možemo. 104a [C. 311. vjerovatno uglavnom putem neposredne razmjene*. Resti kazuje kako je herceg dao slobodu (salvum conductum) svima onima koji pobjegnu iz Dubrovnika i dođu da se ovdje (u Novom) nastane. nalazila i neka skromna ugosti teljska radnja. vršila prodaja i kupovina proizvoda. Voje. neka naselja u „podgradima" (u području sjeverozapadne Bosne) nazivaju se . ovdje razvije veće gradsko naselje sa zanatskom proizvodnjom i tržnim prometom većih razmjera107. eventualno. i naravno. ali i prodavaonica ili dućan gdje je roba bila izlo žena svakodnevnoj prodaji.

pored ostalog. jedinim zanimanjem. M. VIII. na prvom mjestu Dubrovčana koji su imali veoma vidnog učešća u mnogostranom aktiviranju privrede srednjovjekovne Bosne. naravno. Tek od početka XV stoljeća nailazimo češće na podatke o domaćem gradskom stanovništvu koje se.] * Čak i na njemačkim trgovima preovladavala je neposredna razmjena dobara bez posredovanja novca. ukoliko su svoje proizvode sami prodavali na mjesnom ili susjednom trgu. 108il [Upor. nastalim u rudarskim rejonima. nedovoljno određen. u prometu robe. preuzet iz mađarskog. Od samog početka tog stoljeća spominju se u izvorima ne samo pojedini poslovni ljudi iz ponekih bosanskih gradova. koji se bilo samostalno bilo u nekom obliku ortakluka s dubrovačkim partnerima bave trgovinom. novac se. 122). Upor. Do većeg značaja razvila su se već spomenuta gradska naselja u rudarskim oblastima srednje i istočne Bosne. str. kojim se u savremenim dokumentima označuju određeni podanici bosanskog kralja ili pojedinih bosanskih velmoža. Treba napomenuti da u srednjovjekovnim uslovima nije bila povučena Oštra granica između unutrašnje trgovine i zanatstva te se pod pojmom „trgovaca" mogu podrazumijevati i zanatlije. koji 107 Nastojanje hercega Stjepana oko unapređenja Novog kao privrednog i trgovačkog sre dišta u potpunosti je prikazao S. 104 a. . bavilo trgovinom kao više ili manje stalnim. u datim prilikama. U gradskim naseljima. rpadcm Hacejba. Gradovi srednjovjekovne Bosne. 80. Ovaj. KoBa^ieBiih-Kojiih. Ćirković u spomenutoj monografiji. Die Entstehung der Volksivirtschaft. JlHHHh.] 56 su kao stručni rudari bili. u jesen 1403. (Herceg Stefan . Biicher. JIHHHH.] 107a [Za razliku od domaćih izvora. Oni se. kao i na linijama življeg karavanskog saobraćaja i na mjestima otvorenim prema moru gdje su postojali pogodni prirodni uslovi za lučki promet robe. 3a uctuopujy pydapauear . i u javnim aktima tretiraju kao posebna cjelina. i passim). Tubingen 1911. I o trgovcima vojvode Radoslava Pavlovića bilo je govora u njegovim pregovorima o miru s Dubrovčanima kada je za svoje trgovce tražio istu slobodu trgovanja na dubrovačkom području kakvu je nudio Dubrovčanima u svojim zemljama111. izričito su spomenuti bosanski trgovci. no ne bi se moglo reći da ovaj termin. Više nego drugi ovi su gradovi rano počeli da privlače interes stranih trgovaca. nap. 135 — 6. nego se spominju i bosanski trgovci kao cjelina i posebna kategorija stanovništva čija je privredna djelatnost rasprostranjena po cijeloj zemlji109*. 121—128. Sam termin „trgovac" ili „trgovci". nego samo sa mletačkim trgovcima110. uglavnom za podmirenje kusura (K. U savremenim spomenicima prve polovine XV stoljeća jasnije se osjeća postojanje građanstva u privrednom životu zemlje. i do sad neobjavljenim arhivskim podacima. str. sloj trgovaca i zanatlija predstavljao je osnovu iz koje se odvijao proces formiranja građanstva kao društvenog reda. JX. razvijali su se sporo kako u pogledu naseljenosti tako i u pogledu privredne djelatnosti. . dubrovačka građa pruža mnogo podataka za proučavanje bosanskih gradskih naselja. Dubrovačta vlada se žalila ugarskom kralju što su 109 O ulozi Sasa u rudarstvu u našim zemljama v. značajan činilac u otkrivanju rudnika i unapređenja rudarske proizvodnje109. ukazuje na posebnu kategoriju ljudi koji su se po obliku privređivanja i po mjestu privredne djelatnosti odvajali od ostalog stanovništva. U bosan-sko-mletačkim pregovorima o trgovini. obilježava neki odre đen stepen naseljenosti i urbanog privređivanja108". posmatrani u cjelini. nap. [Upor. spominju se — istina rijetko — Sasi. Aufl. iako ne. tada je kralj Stjepan Ostoja po svom poslaniku nudio Mlečanima povlasticu prema kojoj „njegovi trgovci" (mercatores sui) „na čitavom području njegova vladanja" (per totum suum dominium) neće trgovati s drugim strancima. 108 M. koristeći se obilno.„varošima". JJy6poeauKa Kapasancna iupioeuua. barem u prvo vrijeme. str. dijelom. upotrebljavao najčešće da bi se izravnala razlika u vrijednosti proizvoda koji se direktno razmjenjuju — dakle.

174. 167 — 191. makar i posredno. knj. dok su poštedjeli kuće Bosanaca i bosanskih trgovaca112. str. tražio majstore — rudare od bosanskog kralja i hercega Stjepana. ne bi bilo ništa neobično da. koja se. njegovi poslanici izložili mletačkoj vladi. provalili u Podvisoki i opljačkali kuće Dubrovčana. rpadcua mcejba. Ako se si gurno zna da je napuljsko-aragonski kralj Alfons V 1452. Dubrovčani govore o nekim potraživanjima jednog njihovog trgovca „u vašem trgu Goražda". KoBa^eeuh--Kojnh. odnose na neke goraždanske građane. a u drugom pismu iz tog vremena spomenuti su „Olovljani". početkom novembra 1455. 108-132. Zanimljivo je kazivanje Orbinijevo (navedeno kod JjHHHha. spomenuti su trgovci kralja Tvrtka II. o zajedničkom trgovanju. dj. VIII. Listine. Sarajevo. II 1432). građani grada Olova. U pismu Sandalju Hraniću 23. da li iz Njemačke. U jednoj predstavci hercega Stjepana koju su.. koji su se u vrijeme ugarske invazije kao posada nalazili u Bobovcu i drugim gradovima. sigurno. pak. pružala dobre izglede na dobit i koliko su ovi izgledi davali podsticaja ovom zani manju čiji je nosilac bio građanski sloj stanovništva. te je naziv „Sas" ili „Sasin" označavao rudare bez obzira na etničko proijeklo (ibid. poslanici su tada. 111 Jorga II. Činjenica. Našu predstavu 0 gradskim naseljima i njihovoj aktivnosti dopunjuju.Kyhe y HauiHX MHCTHX FAH *iy 5y#e noTpaSoBaTK". niti je nemoguće da je to isto činio i bosanski ban Stjepan II Kotromanić u prvoj polovini XIV stoljeća (kada se rude u Bosni prvi put spominju). Navedeni izrazi bacaju nešto svjetla na način trgovanja i ukazuju na funkciju odre đenih naselja ili „mjesta" gdje se roba nudila „na prodaju".: D. 1) prema kojem je „raški kralj Stefan (Uroš I) doveo u zemlju Nijemce veste rudarstvu. trgovački sloj stanovništva u hercegovom gradu Novom (Herceg-Novi) nazvan je „građanima" (cives). da se 1 sam kralj neposredno i sa znatnim ulogom angažovao u jednom trgovačkom poslu kazuje ponešto o tome koliko je trgovina. str. iosa ^Q djelatnosti domaćih trgovaca upor. iz sjeverne Ugarske ili iz Erdelja. 1961. dok se kralj obavezuje da će sve pot rebe svoga dvora podmirivati . stočara uopće. a zatim. Sigurno je da su Sasi došli na Balkan iz njemačke etničke sredine. u želji da uveća dohotke. V 1415. kraljev ortak će „tržiti" na sve četiri strane. koji su otvorili rudnike te je kralj 'uvećao mnogo svoje blago i postao vrlo bogat'" — Nije nemoguće da je ovaj srpski kralj tražio rudare iz Njemačke. R. Djela naučnog društva BiH. str... str.. V. u Fojnici i u Jajcu. Kovačević. naporedo sa Dubrovčanima koji su tada boravili i u tom mjestu113. u procesu asimilacije. 25—26). S ubjedljivim razlozima Dinić smatra da su Sasi relativno brzo asimilirani u domaćem stanovništvu i da je u tom procesu naziv „Sas" gubilo svoje etničko i dobivalo profesionalno obilježje. Skrećemo pažnju na slučaj transformacije značenja imena „Vlah" koje je prvobitno označavalo etničku pripadnost. ali nije sigurno utvrđeno kojim su povodom napustili svoj zavičaj niti odakle su došli. traži stručne rudare na strani. 305—306 (23. g. podaci sadržani u tekstu već citiranog ugovora iz godine 1449. prema uputstvima svoga . kao već ustaljena privredna grana. dobija značenje pastira. XVIII. str. a kralj će mu dati . 20. n. Isto tako.I.] 110 Listine.u tih štacunih" i plaćati „kako i inim trgovcem". sklopljenog između bosanskog kralja Stjepana Tomaša i Nikole Trogiranina114: Trogiranin se obavezuje da će držati po jedan dućan („štacun") u Splitu. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. 57 njegovi vojnici. više od sto godina ranije bosanski vladar.

Svaka strana uložila je u posao po 6. koji su se povremeno ili stalno bavili zanatskim zanimanjem u raznim bosanskim mjestima. 115 Listine X. za njih povoljnijim.gospo dara. sa dosta sigurnosti. Okupljeni u svojim kolonijama kao izdvojene cjeline. Kh -Kojiih. 114 Vidi nap. trgo vima i dopremati je morskim putem bez ometanja od strane mletačkih pomorskih vlasti115. [O domaćim i stranim zanatlijama u bosanskim gradskim naseljima: J\. možemo uzeti u obzir i strane zanatlije koji se od druge polovine XIV stoljeća sve ćešće spominju u bosanskim naseljima. zanatlije i trgovci. što im je nametalo dužnost da žive i međusobne odnose uređuju prema propisima koje su određivale njihove. l^str. FpadcKa tiace/ba. str. povlašteni u poređenju sa domaćim stanovnicima koji su se bavili tim zanimanjima.rasuti u većim ili manjim grupama po mnogim bosanskim. 263 i dalje. tražili. zajedno sa dvojicom izabranih sudija. na . na čvrstoj uzajamnosti formirane. str. u tom je išla tako daleko da je. 201—222. zakupnici . Diplomatarium Ragusanu'm. pa ih je bez sumnje i svijest o svom posebnom i povoljnijem položaju držala po strani od procesa društvenog razvitka domaćeg građanstva. bili su.mislimo na prvom mjestu na Dubrovčane . a ne bosanske vlasti. Koliko su strani građani privrednom djelatnošću i privrednim interesima bili povezani sa domaćim gradskim i ostalim stanovništvom. 116 Vidi JI. sudi i presuđuje u svim sporovima koji bi izbili među pripadnicima njemu povjerene kolonije. XI 1455). Dubrovačka vlada uvijek je nerado gledala da se njeni građani koji su boravili u stranoj zemlji uključe u život mještana više nego što zahtijevaju njihovi poslovi. I. njemu je povjeravana i dužnost da pazi da Dubrovčani.mnogostrano uticali na razvitak gradske privrede i znatno doprinijeli unapređenju zanatstva. strani privrednici u bosanskim gradovima. 292. među ostalim.] 111 113 58 Nema sumnje da su ovi stranci . 87. Malo smo obaviješteni o učešću zanatstva u privrednoj aktivnosti gradskih naselja. konzulu je davano puno ovlaštenje da. boraveći u stranoj zemlji. da bi mogli slobodno nabavljati potrebnu „robu" po svim. U razmatranju pitanja mjesta i uloge zanatstva u formiranju građanskog sloja stanovništva. no ne treba potcijeniti ni udio ljudi iz drugih primorskih gradova koji su u susjednoj Bosni nalazili mogućnosti rada i zarađivanja116. 194. mjestima. uvijek pod paskom i okriljem svojih vlada.000 dukata na 5 godina s tim da ortaci dobit ili eventualni gubitak dijele po pola (CojioBJeB. pretpostaviti da se zanatstvo sporo odvajalo od sela i da je zanatska proizvodnja velikim dijelom do kraja trajanja bosanske države ostala vezana za feudalna vlastelinstva i samo u nekim svojim granama u većoj mjeri prodirala u gradska naselja i uključivala se u privredni život grada. prestajali da budu građani svaki svog grada. pod prijetnjom kazne. no oni nisu. ne iznose svoje međusobne sporove pred ma koju drugu vlast van vlasti njegove i njemu dodijeljenih sudija117.uenuifu. 213 — 214). Možemo samo. svakako. sačinjavali su pojedine. 71 (7. zaštićeni međudržavnim ugovorima ili „starim običajima". Tlpujioi upoyma8aiby 3anaiUcmea. Odadpanu cuo. Dubrovački građani zanatlije.ua. str. IJosejbe u uuc. str. KoBa^eBiih. „slobodni list" za njegove građane u Novom (unam litteram gratiosam civibus domini nostri ducis in Nova civitate constitutis). trgovci. Pri tom treba napomenuti da su od stranaca. toliko su bili odvojeni od njega u društveno-političkom pogledu. daleko najbrojniji bili Dubrovčani. kolonije na čelu sa konsulom koga je postavljala dubrovačka vlada. samo sa izvjesnom ogradom. a još manje o mjestu i udjelu zanatlija u strukturi građanskog sloja stanovništva.

ali u nekom pravnom obliku priznatih povlastica bilo je rudarsko pravo koje su Sasi uživali u njemačkim rudarskim mjestima.H-»ceBHocT.] 59 . Rag. Što se tiče bosanskih Sasa. Nije. kao predmeti trgovine. je3HK. str. u osnovi kako kodificiranih odredaba tako i nekodificiranih. In Venetia 1605. Rag. sadržano je. X. u odredbama zakona o rudnicima despota Stefana Lazarevića iz 1412. kao i u drugim.primjer. iz njemačke („teutonske") etničke sredine i nastanili se u mjestima gdje su postojali uslovi i mogućnosti privrednog zanimanja u vezi sa rudarstvom. 119 O problemu dolaska saskih rudara u balkanske zemlje raspravlja M. pored drugih proizvoda izričito spominju i gore navedeni proizvodi rudarstva (C. uglavnom. KH>. izvjesnim povlasticama privukao u svoju zemlju sa svjesnom namjerom da pojača i proširi eksploataciju rudnika i da u trgovački promet u većoj mjeri uključi proizvode rudarstva koji su upravo u njegovo vrijeme počeli da privlače pažnju stranih interesenata. Na sasvim nepouzdanoj osnovi je kazivanje Lukarevića da su već u doba bana Kulina neki Dubrovčani držali pod zakup rudnike u Bosni (Luccari. po ovom modelu bile su uređene i veće kolonije dubrovačkih trgovaca i zanat lija u Bosni. Iz njegova vremena potječe i prvi autentičan spomen proizvoda rudarstva u Bosni — „zlata. D. Mon. Ne znamo ništa o privilegijama saskih rudara koji su u Bosnu pridošli iz strane zemlje. nisu bile manje od onih koje su prethodno uživali u starom kraju. III. X 1332. što se jasno vidi iz njemačkih naziva koji se od-* JM Na traženje trogirske općine Stjepan Kotromanić izdao je 7. skloni smo da pretpostavimo da ih je jedan od vladara. i 8. bakra i drugih 117 Mon. povelju kojom je trogirskim građanima-trgovcima dao slobodu trgovanja u njegovoj zemlji.. 494—5). . X T339. g. rudama bogatim. CB. i Resti Chronica str. . Ugovor Stjepana Kotromanića i Dubrovnika od 23. 1—2. Svakako nije na pouzdanom temelju zasnovano mišljenje koje pojavu saskih rudara u Srbiji i Bosni dovodi u vezu sa provalom Mongola u Podunavlje početkom četrdesetih godina XIII stoljeća kada su. srebra. najvjero-vatnije Stjepan II Kotromanić. 3a ucuiopujy pydapciu«a. ali iz drugih. 340—42 (11.. 26. Šta su obuhvatili ovi priznati pravni običaji saskih rudara na području srednjovjekovne Srbije. upor. II 1332. upor. metala" — u spoljnotrgovačkom prometu120 pa nije isključeno da su upravo njegovim nastojanjem veće ili manje grupe iskusnih rudara sa strane bile uključene u rudarsku proizvodnu djelatnost koja je i u Bosni. Ovdje navedeni podaci sadržani su u uputstvu koje je knez sa Malim vijećem 8. dno HMA tea^ ASBp«BidNHiiii 3 ApSr*' 1111 V. Pafloj^nh. Mon. Beorpafl 1960.). kojim povodom i u koje vrijeme. 104. [H. izdao novopostavljenom dubrovačkom konzulu u Sremskoj Mitrovici (in Sancto Dvmitrio).. VIII 1361. III. sklanjajući se pred mongolskim ratnicima. de precipiendo nostris mercatoribus conversantibus in Sancto Dvmitrio. V. VIII 1361: „. III 1332. str. Serb. 30—33. rocn«AHNi» KdHh yv* Ht lll "' ntMđdii. I. utvrđenih činjenica može se sigurno zaključiti da je pravni položaj saskih rudara u Bosni bio barem u osnovnim linijama sličan njihovom položaju u rudarskim mjestima susjedne Srbije128. također. napuštali svoja sjedišta u Erdelju i prema pomenutom mišljenju. IIoieiuaK pydapciu«a y Eocm sa epeMe KyjtuHa 6ana} IIpHJiO3ii 3a KH. Skarić utvrdio da su „Sasi" koji su kao rudari došli k nama. CTp. Za bosansko područje nisu poznati nikakvi podaci koji bi ukazivali na postojanje ovakvih kodificiranih odredaba o rudnicima. 17). zemljama pružala dobre izglede na sigurnu dobit121. ) 101—102. Saski rudari privučeni su u Bosnu povlasticama koje su im obezbjeđivale povoljne uslove života i rada u novoj sredini i koje. JlHHHh. Uostalom. da ponovno istaknemo. Copioso ristretto de gli annali di Ragusa. sigurno utvrđeno ni to iz kojeg su kraja zapravo došli. ^ 118 Odluka Velikog vijeća od 7. našli sigurnije područje rada u balkanskim zemljama119. HcropHjv H đpojiKnop. svojim trgovcima u Sremskoj Mitrovici zabranila da postanu građanima tog grada 118. Rag. CBOiMik S Bočne. sigurno. i Mon.. 132. 23 — 25. Već je VI. quod ulio modo debeant se facere cives Sancti Dvmitrii". tu se. donijeli svoje pravne običaje koje su im priznali naši vladari srednjeg vijeka"122. 105.

duže ili kraće vrijeme. g. Hiac CAHY. Kanuni i kanun-name za bosanski. koje su onda prećutno prelazile i na domaće stanovništvo koje je u pojedinim mjestima bilo uključeno u rudarsku proizvodnju. Beorpa^ 1952. M. BeroBHh. crnogorski i skadarski sandžak. str. Skarić uzima kao činjenicu koja se sama po sebi razumije (B. U masi domaćih radnika nestajali su i posljednji tragovi stranih etničkih . Dubrovčani. koji su Turci preuzeli..] 60 nose na pravne i tehničke pojmove u vezi sa rudarstvom i koji su. V. naziv „Sas" ili „Sasin" sve manje označava etničku pripadnost. Već u drugoj polovini XIV stoljeća ima znakova započetog procesa slaviziranja Sasa i. Spomenućemo i to da je Orbini smatrao da su saski (nje mački) rudari došli u Srbiju na poziv kralja Stefana Uroša I. u cilju usavršavanja. koje se odnose na rudnik Fojnicu i sela Deževicu i Dusinu. CCLXXX. ovdje nikad nije bilo u velikom broju . snažan procvat bosanskog rudarstva u prvoj polovini XV stoljeća ne bi se mogao zamisliti bez masovnog učešća domaćeg stanovništva. str. str. kako izgleda. 1). (Thalloczv. Sarajevo 1957. Eeorpafl 1962. Sigurnu potvrdu za ovo mišljenje (koje je iznio i Jireček u Die Bedeutung von Ragusa. Uostalom. III. Pretpostavku da su vladari. 1412. U tom procesu sigurno je igrala ulogu i činjenica što su se Sasi kojih. dj. Ova Skarićeva. B. u našem jeziku prilagođenom obliku. JjHHHh. pismom bosanskom kralju Stjepanu Tomašu tražeći da mu pošalje 5 do 6 vještih majstora rudara pošto. a sve više određenu profesiju. 4. CKapah. Kada u KOKO cy naciiiaAU deciioiua Ciue<p"aHa 3OKOHU 3a Hoeo Rpdo. Pydapcsa 6aiumuna y Cp6uju y XV u XVI eeKy. zvornički. 106). U težištu povlastica saskih rudara bilo je pravo na posebni sud. relativno brzim procesom došlo do etničke asimilacije i slaveniziranja Sasa 188. Beorpafl 1939. Ove i druge povlastice saskih rudara nisu bile obezbijeđene nikakvim međudržavnim ugovorima kao što je bio slučaj sa povlasticama Dubrovčana u njihovim kolonijama. 27) nalazi Skarić u tekstu Saskog zakona sultana Sulejmana Zakonodavca. Potrebe i interesi gospodara zemlje zahtijevali su da se unaprijedi rudarska proizvodnja i osiguraju što veći prihodi od rudnika pa su jedino tim potrebama i interesima bile obezbijeđene i povlastice saskih rudara. 123 Vidi prethodnu napomenu. Ciuapo pydapcuo upaeo u uiexHUxa y Cp6uju u EOCHU IIoceGHa H3flaH>a CAHY. godine. 14—18. N. god. Beldiceanu. naučno osnovana. središtu sred-njobosanskog rudarskog bazena. 67 —84. Monumenta turcica I. CXXVII. str.trajno nastanili u našim rudarskim mjestima prekinuvsi sve veze sa starim zavičajem i samim tim bili upućeni na saživljavanje sa domaćim stanovništvom. XX. 41—63. u daljem toku vremena. HM. u Srebrenici i Olovu1*5. pretpostavka utvrđena je kao činjenica kada je pronađen i objavljen tekst jednog zakona o rudnicima koji je. 388. str. u Bosni ima dosta (non paucos) takvih majstora. 122 B. uglavnom trgovci i zakupnici. hercegovački. Vidi i M. na primjer. zahvaljujući rudnom blagu. n. str. kako je obaviješten. 5). str. Proces etničke asimilacije odvijao se ovdje na sličan način i sa sličnim rezultatom kao i u slučaju balkansko-romanskih Vlaha. i intenziviranja rudarske proizvodnje. kliski. Na kraljev zakon se pozivaju turske odredbe iz 1489. dj. str. a takve instance autonomne sudske vlasti postojale i u drugim znatnijim rudarskim mjestima kao. dok su. odgovorni pred zakonima Republike. n. ovlašten da presuđuje u međusobnim sporovima—veoma značajno pravo na kojem se s vremenom izgrađivao poseban status građana nastanjenih u rudarskim mjestima. Tpaioeu namet cpedtbeeeKoeHoi upaea y iuypcKUM upaenuM cuoMeHuuuma.. ĆKapHh. Les actes des premiers sultans II. dj. gdje se spominje neki stari zakon za koji se s razlogom pretpostavlja da se radi o nekom „srednjovjekovnom zakonu koga su Turci preuzeli" in. „potražili rudare na strani". 26. Studien. 1). Paflojtmh. postao vrlo bogat (Kod Jlunuha. roflHiuitaK ^pyniTBa iicropiraapa. kako u radu u rudnicima tako i u drugim poslovima u vezi sa rudarskom proizvodnjom. velikim dijelom ušli u našu rudarsku terminologiju124. 2—4. CapajeBo 1974. [Srebrenica i rudnik Sase imali su poseban rudarski zakon. u nastojanju da razvije eksploataciju rudnika u svojoj zemlji. HCTO-piijcKH laconnc. U isto vrijeme obratio se s takvim zahtjevom i hercegu Stjepanu. Pariš 1964. nap. obratio se 18. inače. Beorpa/j 1971. 3auoH o pybnuuuMa deciioiua Ciue^aua Jlaiapesuha. izdao despot Stefan Lazarević (H. izdan od vojvode Kovača. s poslom boravili u Bosni i uvijek se na prvom mjestu osjećali kao građani svoga grada. pripadnost rudarskom zanimanju bez obzira na etničko porijeklo127. EeroBHh. Rad na istom poslu i pod jednakim uslovima približavao je doseljenike domaćem življu te je prirodnim i. I.121 Uz ovu pretpostavku ukazaćemo na jednu analogiju: Aragonsko-napuljski kralj Alfons V. na primjer. TivpJjeB. Takav sud (cura Teutonicorum) izričito je spomenut 1373. godine u Fojnici. samo privremeno. II 1452. koji je. 3auciuopujy pydapculea. tj..

karakteristika. U pismu bosanskom kralju. Nije. Iz izvora znamo za postojanje ovakvih oblika gradskih povlastica u Fojnici i Olovu i. CKapnh. n. . u raspravljanju sudskih sporova učestvuju redovno predstavnici građana koji se nazivaju „purgari". nije jasno koliko su ovim povlasticama bili obuhvaćeni i oni građani rudarskih (i drugih) mjesta koji se nisu bavil1 rudarskom privredom. upućenih kralju i hercegu. 185 M. „izgleda da je jačanjem ostalih gradskih naselja započeo bio proces prenošenja organizacije gradske uprave po saskom uzoru i na njih. pored kneza.. u Srebrenici. u poređenju sa drugim naseljima. kralj Alfons ističe kako se na to odlučio „jer smo" — kaže — „doznali da u vašim zemljama ima ne mali broj ovak124 BJI. Dinić. str. najviše mogućnosti da približno sagledamo kako su gradske povlastice izgledale u praksi. zaposleno u raznim granama rudarske privrede i nastanjeno u pojedinim rudarskim mjestima. što bi se moglo naslutiti iz navedenog primjera grada Zvornika 130a. 24—25. i vojvoda. dj. u onim gradskim naseljima gdje se rudarska proizvodnja bila razvila do većih razmjera. 26. štaviše. Sliku o pravnoj diferencijaciji gradskog stanovništva srednjovjekovne Bosne možemo u najopštijim crtama stvoriti samo na osnovu posrednog zaključivanja iz datih podataka i na osnovu analogija i upoređenja sa bolje poznatim stanjem u drugim zemljama onog vremena. n. Iz tadanjih pisama napuljsko-aragonskog kralja Alfonsa V. 3 i passim. dj. Ovaj termin prvobitno se odnosi 61 . Cuiapo pydapcKo upaeo u mexuuKa. dakle. 10. No."1S0 No. . obraćao s molbom bosanskom kralju i hercegu Stevanu Vukčiću Kosači da mu pošalju pet do šest iskusnih majstora. vih dovoljno iskusnih majstora" (cum huiusmodi magistros satis expertos . cives). u Bosni već poodavno ne nalazimo tragove Sasa128. 127 Upor. brojni podaci koji se odnose na grad Srebrenicu daju. Dinić sa sigurnošću mogao da konstatuje da. Povlastice. 128 Isto. a ponekad. prećutno» i na domaće stanovništvo. 3a ucuiopujy pydapciuea. str. isključeno da je sličnih povlastica bilo i u drugim većim gradskim naseljima. svakako. ipak. str. Koliko se iz poznatih primjera grada Srebrenice može vidjeti. recimo zanatima i trgovinom. Jasno je da sam termin „purgari" ukazuje na strano njemačko porijeklo i u doslovnom smislu znači isto što i „građani" (Biirger. 10—12. 126 M. I. nije dovoljno jasno koliko su prava na povlastice „po saskom uzoru" bila određena i uslovljena ekonomskodruštvenim položajem pojedinih kategorija ljudi angažovanih u rudarskoj privredi kao što. također.. 11. dodao je i to da će ovi stručnjaci biti „tretirani na najbolji način tako da se kasnije neće kajati što su došli"129. in vestris terris esse non paucos intellexerimus). doznajemo da je u to vrijeme na priličnoj cijeni bilo stručno znanje bosanskih rudara za koje se znalo i van granica Bosne. pa je M. fliiHHh. flHHHh. prenosile su se. kako na osnovu svojih ispitivanja pretpostavlja M. Tu su navedeni brojni primjeri tehničkih naziva njemačkog porijekla. god. nego drugim zanimanjima. koje su prvobitno uživali saski rudari. JjHHHh. Sasi) postepeno utapaju u sredinu i kako rudarstvo prelazi u ruke domaćih ljudi" (str. 17. „kada se kralj Alfons V početkom 1452. tu su navedeni primjeri koji pokazuju „kako se oni (tj. li). M. osobito. kojim traži rudarske stručnjake za potrebe svoje zemlje. U osnovi povlastica stanovnika pojedinih gradskih naselja bilo je pravo na njihovo učešće u upravnim i sudskim poslovima grada uz ograničenu ingerenciju feudalne vlasti koju je predstavljao knez (comes).

106. Eeorpan 1912.purgar je. 1381. 26. JjHHHh (». dakle. na jedan novi podatak iz 1452.u zemljama njemačkog rudarskog prava. isto što i sudija autonomneg suda 133. 3UKOHCKU cuoMenuifu cpucxux dpotcana cpedneia eeua.a zatim su obavezni da pođu da istražuju srebronosne žile svuda kamo ih uputi kralj po čitavom svom kraljevstvu" (et postea teneantur ire ad perquirendum venas argenti ubi per maiestatem regis fuerit eis comissum in toto suo reamine) M. proširi na širi sloj građana. 1395. g. purgar iz Olova. n. Srbiji (qui .u Bosnu ili Srebrenicu" (quod debeat se transfere et ire in partibus Bosine aut Strebernize). 130 N. Br. upor. koji se odnosi na Zvornik. moglo biti i potomaka odavno slaviziranih Sasa132.. 88. [Upor. Teško je odrediti pravi sadržaj pojma „purgari". Serb-. VIII). da izraz „svi purgari srebrenički"137 označuje isto toliko građane koliko i njihove predstavnike u javnim poslovima 131 BJI. HoBaKOBHh. purgari su redovno domaći ljudi sa tipično slovenskim imenima. 1434. str.ias L. flHHHh. Trag koji upućuje na ovakvu pretpostavku nalazi Dinić u jednom podatku 12 1426. Oslanjajući se. Izgleda nam. 6). g.] 62 na doseljene Sase kao građane sa posebnim pravima i povlasticama131. str.. str.. 437.: JI. dj. Jireček je smatrao da se ovaj naziv odnosio samo na jedan broj građana. g.U rudarskim varošima sudio je vojvoda ili ćefalija zajedno sa purgarima.. g. gdje nije bilo nikakve rudarske aktivnosti. tu je spomenut jedan zvornički građanin sa nazivom „purgar" — terminom koji ukazuje na sasku pravnu terminologiju. 123. . 133 . sačinjavali gradsko veće koje je sa knezom i vojvodom upravljalo svim gradskim poslovima" i da se to tijelo „sastojalo iz 12 purgara"135." Na slične gradske povlastice u rudarskim mjestima Balkana pokazuje Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića iz g. zajedno sa saskim povlasticama. 1412.. dj. 17 i 18) iz dubrovačke grade navodi ova imena purgara: God. Vukosav. po našem mišljenju. „Jireček je imao potpuno pravo kada je ograničio pojam purgara na jedan određen manji broj ljudi" 131. CKapHh (n. Od kraja XIV stoljeća.. 1423.. Stanoje i Nikola Doberkovići (svi purgari iz Srebrenice). pozivajući se na H. tamo će nastojati da pronađe 3— 6 „dobrih majstora" (tres in sex bonos magistros) „koji znadu da istražuju srebronosne žile" (qui scint (sic) querere venas argenti). saskim . tj. str. ali isti primjeri ne isključuju ni mogućnost da se imenom purgara nazivao uopće sloj građana koji su uživali povlastice.]. đj. a možda isti smisao ima i „srebrenički zakon" koji se spominje 1445 (?) Mon. na stanovnike koje ti organi predstavljaju. Divoje. Ivan Marković. str. str. 388. Izrazi . naravno. 132 M. dj.. upozorio je da su . Dinić je sa sigurnošću zaključio da su „purgari. Radivoj. u stvari. g. V 1452) iz kojeg se vidi da se radilo o rudarskim majstorima visoke stručnosti. Nikut. 130a JQ gradskim naseljima u okvirima feudalne države. među njima je..curia Teutonicorum" (Fojnica) i „curia purgarorum" (Srebrenica)136 ne može se. 1433. 73. rečeni majstori poći će u Napulj. Svetko. 1440. uporedo sa rudar skim uredbama izdavane i gradske naredbe (Stadtrechte) rudarskih varoši kao što je bilo u Iglavi u Moravskoj u Šemnicu u Ugarskoj . str.. Prema mišljenju M-Dinića. To je ugovor između izaslanika napuljsko-aragonskog kralja i jednog Dubrovčanina koji je primio obavezu da pode . god.. nap. rpadcKa uace/ba. Primjeri koje navode spomenuti autori u potvrdu svog mišljenja jasno pokazuju da su purgarima nazivani nosioci sudskih i drugih funkcija autonomne vlasti u rudarskim mjestima. prije svega. na građane (ili purgare) u drugom slučaju. tj. odnositi samo na službujuće organe autonomne sudske vlasti nego. Bogavec Radanović. i to na one koji su sačinjavali autonomni sud . 245—247. da iskopaju i obrade rudu i „koji znadu odvojiti srebro na uobičajeni način i kako to rade majstori u Bosni ili Sklavoniji". Thalloczv. također. spomenut je u jednom savremenom izvoru „Zakon grada Novog Brda" (Gr. pored ostale građe. g. Dinić je u građi Dubrovačkog arhiva (Diversa notariatus) našao i objavio jedan dokumenat (od 1.. i nap. ukoliko se spominju. str. Naziv su donijeli Sasi i u početku se samo na njih odnosio da se postepeno. sciunt dividere argentum prout est moriš et faciunt magistri de Bosina aut de Sclavonia). no s vremenom je prelazio i na domaće stanovnike nastanjene u rudarskim mjestima. 18. Ermischa („Das sachsische Bergrecht des Mittelalters"). M... n. Stuđien. to jest na Sase (ili Teutonce) u prvom. prvenstveno u Srebrenici.

1422: „mercatores et cives nostri". mješoviti sud. u njoj su bile sjedinjena samoupravna prava građana ne samo iz oblasti sudstva nego i iz nekih grana upravne službe. 176. str. 25. dj. X 494. (v. 1890. 1407: „cives et mercatores nostros". Vjerovatno je da je ovakva ustanova gradskog predstavništva bila zavedena i u Srebrenici. zajedno navode „građani i trgovci" — kao da se ovakvim povezivanjem ovih pojmova željela istaći njihova srodnost ako ne i identičnost. str. pak. str. . str. 135 Isto. II. Na pripadnike ovog društvenog sloja odnosi se naziv „građani" (cives). god. 407. imaju svoje uže i svoje šire značenje. 94). JjHHHh. naveden je kao građanin. dj. 138 M. Mciuopuja Cp6a. npr. str. 86. I. str. 3a uciuopujy pydapciuea. čak se izjednačuju pojmovi „trgovci" i „građani" („. VIII. 137 K. 414). donose rješenja i brinu se o njihovom izvršavanju.ne samo privrednici u oblasti rudarstva nego.. „sabor gradski" bez navođenja njegovih nadležnosti i njegovog sastava142. oni. V. 63 grada138. kolegija saskih sudija koji su se zvali purgari" (K. također. samo stanovnici mjesta vezani za rudarsku privredu. VI. Iz poznatih slučajeva. 73). str. ali. Koliko se zna o ustanovi suda (curia) u rudarskim mjestima. pored turskih službenika. u ovom širem značenju odnose se na onaj dio stanovništva koji je bio obuhvaćen povlasticama i u gradskim organima vlasti bio predstavljen ljudima iz svojih redova. jednim ustaljenim izrazom. dj. ne bez izvjesne ingerencije državne 138 Ovakav smisao ima sličan izraz dubrovačke kancelarije gdje često nailazimo na formulu „knez. Možemo samo. dj. 136 K. 140 U jednom podatku iz novembra 1437. trgovci i zanatlije.. čl. koji se odnosi na Srebrenicu naporedo se nalaze izrazi „stanovnik" (habitator) i „građanin" (civis) obilježavajući dva različita pojma. u istom podatku jedan zanatlija (faber). Skarić je upozorio na jedan podatak iz „Saskog zakona" sultana Sulejmana iz g. i jedan i drugi zajedno."). 14. U ovu kategoriju stanovništva ulazili su ljudi raznih zanimanja . Hciiiopuja Cp6a. . C. PaflOJUHh. iako ovaj naziv ne nalazimo nigdje u izvorima141. 57. zajedno sa dvanaest „purgara" koji predstavljaju građane u sudskim i upravnim poslovima grada. postojala ustanova gradskog vijeća («. sa dosta vjerovatnosti. str. 52—53." (M. D.. CnoMeHHK 11. M. BeroBHh. 109. kojom daje povlastice Trogiranima. Pafflojmih. 1421: „mercatoribus et civibus nostris". koji se odnose mahom na Srebrenicu. Ovdje je Jireček odstupio od svoje ranije postavke u kojoj je purgare izjednačio sa saskim varoškim stanovništvom: „Sasko varoško stanovništvo zvalo se ili njemačkim izrazom purgari (građani) ili talijanskim borghesani" (Trgovački drumovi i rud nici. n. str. . Te zato koliko mjesta toliko zakona". VIII. tu se pod „vlastelom" i „svom obćinom" podrazumijeva kako povlašteni sloj gradskog stanovništva tako i njegovi predstavnici u vijećima i organima gradske uprave. god. Ovako složeno tijelo moglo bi se nazvati gradskim vijećem. u vezi s Novim Brdom. „građani".. 407).. Prema Skarićevom tumačenju turskog teksta koji se na to odnosi. spominje se. .. EeroBHh. U zakonu o rudnicima despota Stefana iz 1412 g. prije svega. Hciiiopuja Cp6a. flHHHh. na koje nailazimo u podacima o Srebrenici139. sastavljen od Dubrovčana i srebreničkih purgara donio je. odnosno državne vlasti koju predstavljaju vojvoda ili knez ili. vlastela i sva obćina grada Dubrovnika". H. stanovnik Srebrenice. n. 141 M. mercatores seu cives vostri . II. 16—17 i nap. jHpeieK. U povelji Stjepana II Kotromanica od 7. 3aKou opydnuifUMa. VIII. 429). koje su osobito privlačila rudarska mjesta140. Dinić ne sumnja da je. Samo se po sebi razumije da su u kategoriju građana ulazili i trgovci nastanjeni u gradu. JupeneK. 3OKOH O pydnutfUMa. n. naime. zak . str. flHHHh. 142 H. gdje se govori o nekom skupu ljudi zaposlenih u rudarstvu koji se održavao u prisustvu turskih vlasti. „borghesani". 1536/37. str.. str. 84. Jape^eK. Listine. „Sasi su imali svoju autonomiju i svoje sudije — purgare (Isto.varoškim sudijama" (K. barem u Srebrenici. 15—19 u napomenama 60—78. izgleda. dj. 20). JnpeiieK. vidi se da su gradske povlastice bile pod kontrolom feudalne.. CiioMeHUUu cpucKU. pretpostavljati da je1 ovaj skup građana iz svoje sredine birao članove gradskog suda (purgare)143. n. svojim ekonomskim stanjem a po tome i društvenim uticajem. oni se u ukupnoj masi gradskih stanovnika (habitatores) ističu. „Stanovnici rudarskih mjesta mogli bi biti oni građani za koje je važio gradski zakon njihova mjesta. 25. X 1339. ali ne i rudarski radnici (kopači) koji su dolazili iz daljih mjesta u okolini. str. 134 M. „. Izrazi „purgari". Treba uzeti u obzir i druge izvorne podatke koje Dinić donosi na str. presudu „contra Ratchum fabrum habitatorem et civem Strebernize . koja je upravo tih godina došla u posjed despota. str. I u mletačkim dokumentima koji se odnose na uslove trgovanja u Bosni često se. 67 (tu je podatak gdje se spominju „XII borgesani" i na drugom mjestu teksta „XII boni homini de borgo de Strebinica" u funkciji „purgara". M. I. . god. 14—15. „dtadini".. na tom skupu učestvovali su.

. 1—20]. u Fojnici ili Olovu. Ne znamo koliko su ove posebne zakonske mjere stvarno i dosljedno primjenjivane u praksi i koliko su doprinosile podizanju profesionalne samosvijesti poslenika u ovoj znaTlose/be u uucjua. Ćirković. dj. stoga. I ovdje „zakon prvi" nije ništa drugo do povlastica data Dubrovniku od ranijih humskih vladara. str. Iz odredaba Zakona o rudnicima despota Stefana iz 1412. dj. god. n. BeroBHh. 116 M. kao i u drugim balkanskim zemljama pod turskom vlašću. Serb.nCK0. 437). 25). u isto vrijeme i sud vladajućeg poglavara države koji sigurno nije dopuštao da gradske povlastice iziđu iz okvira njegovih interesa. sigurno. Fiskalni interesi vladara zahtijevali su izvjesne obzire prema najamnim radnicima u rudnicima. 6. na primjer. članovi suda ili gradskog vijeća) — izborom građana ili postavljanjem od vlasti" ((n. Treba spomenuti da je iz rudarske proizvodnje priticao siguran i vrlo značajan prihod u „komoru" (blagajnu) naših srednjovjekovnih vladara kojima je. 143 M. str. kako je nesumnjivo utvrđeno. str... Dubrovčani kao preduzetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. spominje se srebrnički zakon koji su imali za despota Stefana (Mon. Acta historico-oeconomica Iugoslaviae. a zatim mjere u cilju zaštite rudara na poslu u rudniku.. Ovakvi odnosi između ova dva faktora javne vlasti u Srebrenici nisu se. g. kovači i. imale su. Pa^ojlah. H. tužitelji su postavili svoje obrazložene zahtjeve izražavajući pouzdanje u „božju pravdu" i „gospodina despota sud"144. uopće. 433). 102. Na to ukazuje ovaj podatak: U nekom parničenju pred sudom purgara u Srebrenici 1457. trudbenici na raznim poslovima u vezi sa kopanjem i prerađivanjem ruda imali su neke povlastice koje su imale da doprinesu većoj i sigurnijoj produktivnosti rada.uMa. svrhu da se iskusni i vješti rudari. 145a [S.. radnici-rudari („rupnici"). po tome i visina čistog dohotka od rudarske proizvodnje. str. 2.. dakle. 64 vlasti. . Zagreb 1979. koji se odnosi na jedan sudski slučaj krađe raspravljan u srebrenićkom sudu. i ^SiipouMJuE . 3aiwH o pyduuu. Sud purgara (curia purgarorum) bio je. Begoviću „izgleda da je sabor birao i članove gradskog veća" (n. U prethodno navedenom dokumentu (nap. vjerovatno. I. Sud je vodio postupak i donosio presudu „po zakonu mjesta"145. do kojih se nije lako dolazilo. 20—25. Ove i slične mjere. zakonu koji je važio samo za određeno mjesto. 94). može se steći neka predstava o položaju najamnih radnika u rudarskoj proizvodnji. u ovom slučaju za Srebrenicu. str. zadrže na poslu jer je o njihovoj vještini i vrednoći.da su krivi po zakonu mjesta što ih zakon pokaže" (Iloee/be u uucjua.. 2. kaže se za optužene. preuzeo mnoge zatečene odredbe iz vremena prije turske okupacije i koji je bio primjenjivan i u Bosni. 431. str. 144) od 10. Koliko se može vidjeti iz tih odredaba. 7). dok Dinić o tome govori suzdržljivo i konstatuje da se „ne može ustanoviti kako su postajali purgari (tj. dj.ljučuje Skarić (n. topioničari. bilo mnogo stalo da se produktivnost rada u rudnicima održava na zadovoljavajućoj visini. I. Serb. kao i iz „Saskog zakona" sultana Sulejmana iz 1536/37 g. Ovamo su spadale izvjesne olakšice u snabdijevanju rudnika. U nedostatku izvornih podataka ne može se ništa sigurno reći da li su u drugim rudarskim mjestima srednjovjekovne Bosne. što je došlo do izražaja i u nekim odredbama pomenutih zakona145*. str. koji je. kao i odredbe koje su rudarskim radnicima imale da obezbijede realizovanje zarađenih nadnica bilo u novcu ili u odgovarajućem naturalnom iznosu144. koji je.\. postojali ovakvi posebni „zakoni mjesta" po kojima je sudio mjesni „sud purgara" ili se sudilo po naslijeđenom običaju koji je u praksi sticao zakonsku snagu. po posebnom. ne radi o zakonu po kojem se u Srebrenici sudilo o krivičnim djelima nego o specijalnim povlasticama koje su Dubrovčani uživali u svojim trgovačkim poslovima u Srebrenici. Mon. dj. na više mjesta. .<) JKHBS \S. bitno mijenjali sa promjenom državnog suvereniteta nad gradom koji je često bio predmetom sporova i sukoba između bosanskih kraljeva i srpskih despota. Uporediti: .. a i o njihovoj fizičkoj kondiciji zavisila produktivnost. Ovdje se. 141 115 . U jednoj nedatiranoj povelji despota Đurđa kojom Dubrovčanima potvrđuje ranije privilegije. sigurno važio iza Srebrenicu. bez sumnje.Mii 3iiUAW/nh 8 wi\h 3JKONS 8 npBUMih . preduzete u korist rudarskih radnika. ako zakletvom ne dokažu svoju nevinost . novembra 1457. dakle.

postavio M. Đesanka Kovačević-Kojić "dopušta mogućnost „da je i u Goraždu postojalo vijeće koje je sa knezom vodilo upravne poslove". U svakom slučaju. kao što su bili. no. Foča. ovu mogućnost zasniva na jednom podatku iz g. Daleko najveći broj 147 M. autonomiju u sudstvu i upravi ukazuje na tendenciju razvitka u pravcu izdvajanja gradskog stanovništva iz nadležnosti feudalnih gospodara. ipak. zahvatio i druge. Građanstvo srednjovjekovne Bosne nije se kao ekonomsko-društvena snaga i kao faktor političkog života bilo razvilo do takvog stepena da bi se moglo konstituisati kao društveni stalež sa svim staleškim obilježjima koja su karakteristična za onovremene gradove u razvijenijim zemljama. VI. svakako taj proces. nezadovoljni despo tovina fiskalnim mjerama na njihovu štetu (isto. Za sada nema pouzdanih tragova koji bi sa izvjesnom sigurnošću upućivali na to da su građani ovih mjesta imali nekog udjela u funkcionisanju gradske uprave i sudske vlasti koju je. Radovi Filozofskog fakulteta. u vezi s navedenim mišljenjem. 59). g.: Pobunjeni rudari uspeli su se u sjedište uprave rudnika i ubili despotova službenika vjerovatno zbog težih zloupotreba povjerene mu vlasti na štetu rudara. recimo. 341. đj. 148 M. 18. gradove. JjHHHh. autor smatra da je „vrlo vjerovatno da se radi o nekom vijeću". funkcijama i kompetenciji.] . ma i približno. đj. str. pa ni u primorskim gradovima Novom i Drijevima. odgovarala gradskim komunama evropskih gradova. n. tu je. Izgleda da su u to bili umiješani i Dubrovčani. započet u rudarskim mjestima i izrastao iz posebnih uslova rudarske proizvodnje. 62—-63). Sama činjenica da su građani ovih mjesta postigli izvjesnu. iako ne i potpunu. str. da li je obični građanin kao i ostali ili je član „Vijeća purgara". u proljeće 1427. 59—61. iiije daleko odmakao. od feudalne oblasti kontrolisanu. O knezovima u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne.ab optimatibus dicti loci' ". Goražde. Podatak je popraćen autorovim komentarom^ gdje se kaže da „nije potpuno jasno šta se krije iza ovoga . 1449. slično kao Srebrenica. Nigdje se na bo-sansko-humskom području. n. autonomnu organizaciju uprave i sudstva148a. Sarajevo 1971. zadovoljiti pretpostavkom koju je. vršio knez (comes) kao opunomoćenik i predstavnik vladara ili feudalnog gospodara grada. JJJHHHh. No u nedostatku izvornih podataka ne možemo odgovoriti na pitanje da li je i koliko je ovaj proces. U srednjovjekovnom bosanskom društvu građanstvo kao društvena kategorija počinje da se osjeća najprije i najsnažnije u važnijim rudarskim mjestima gdje su stare „saske" privilegije predstavljale osnovu na kojoj su se izgrađivala neka posebna prava građana. postigli makar i ograničenu. Buna je uzela tolike razmjere da je sam despot s vojskom morao da dođe u Srebrenicu da bi stišao nemire. donesen podatak u kojem je u nekom testamentu sačinjenom 1426. Moraćemo se. str.. inače. «'a [Upor. primjenjujući pri tom najoštrije mjere14*. u ovom pitanju.65 čajnoj privrednoj grani. nije stvorila ustanova koja bi po organizaciji. tu su iskorišteni svi podaci o ovom događaju koji je i dalje ostao dosta nejasan. ako jeste. Rijetki su bili gradovi koji su. Jedan slučaj pobune srebreničkih rudara — „srebrodjelaca" zabilježen je pred kraj života despota Stefana Lazarevića. nap. nap. kako po svemu izgleda. sami propisi nisu uvijek bili u stanju da zaštite rudarske radnike od zloupotreba koje su znale da izazovu i oštrija reago-vanja.. Višegrad i Zvornik u Podrinju ili Visoko u srednjoj Bosni. po našem mišljenju „optimates dicti loci" može više da znači „ugledni" ili „viđeni" ljudi tog mjesta. prema kojem je dubrovačka vlada tražila da joj se dostave neki pisani akti goraždanskog kneza i viđenih ljudi tog mjesta („litteras a comite de Gorasde et ab optimatibus dicti loci") (Desanka Kovačević-Kojić. Dinić kada je konstatovao da je „jačanjem ostalih gradskih naselja započeo bio proces prenošenja organizacije gradske uprave po saskom uzoru i na njih" i da je taj proces bio „presečen dolaskom Turaka"148. No. u trgovačkom prometu važnije. u Zvorniku (Pod-Zvonik) po imenu spomenut jedan „purgar" — ali se u podatku ništa ne kaže da li je taj „purgar" građanin Zvornika i. svestrano sagledavajući problem. 130 a.

Kovačević. a isto tako. i po snazi kapitala i po preduzimljivosti igrali manje značajnu ulogu. 1). pomogao je hercegu trgovcu ovim sredstvima koja je imao na raspolaganju" (n. Nema primjera da je neki bosanski građanin raspolagao s tolikim kapitalom da bi se. više je doprinosio akumulaciji kapitala u Dubrovniku nego u privredi bosanskih i humskih gradova. januara (bez navođenja godine) dubrovačka vlada odobrila je jedan brod kralju Stjepanu Ostoji „da žito vozi iz Luke u Omiš". II. nap. Zanimljivo je da su se ove nabavke vršile najčešće u zimskim i proljetnim mjesecima kada već ponestaju zalihe žita u kućanstvu širokih slojeva stanovništva i kada se na domaćem tržištu mogao na ovoj vrsti robe ostvariti dobar profit. r$&ŁK TdđiuKH H no^d-Hii GpHA<» Bdpoiu itd. 439—440. 13. 150 poretj izvoza viškova stoke i stočnih proizvoda koje su na ime feudalne rente primali od svojih podanika. XVI. 213 1. 433). sve ove e. a posebno trgovački sloj stanovništva postaje svjestan svoje ekonomske moći i. i to sve u januaru. 98—102. aprilu i decembru (Jorga. u skromnijim razmjerima. II. to jest preprodajom robe. Svoj dvor vlastela snabdijeva najčešće nepoMon.66 gradskih naselja spadao je u feudalni posjed i bio pod neposrednim režimom feudalnog gospodara. koji je razvio vrlo živu aktivnost u prometu mnogih vrsta domaćih proizvoda. str. Izgleda nam da je i bosanska i humska vlastela vrlo aktivno učestvovala u ovakvim špekulacijama. 136). bilo kao ortaci dubrovačkih trgovaca. kao što se radilo i u drugim zemljama. Gradska privreda srednjovjekovne Bosne. ističe pretenzije na posebno. 224. i drugi feudalci. ipak. zaobilazeći domaće trgovce te su Dubrovčani imali dosta razloga da tvrde da „Bosna kupuje sve što treba u Dubrovniku"151. među ostalim i olova (C. A to su isto činili. Profit. aktivno bavili trgovinom sigurno su se. bez sumnje. Po"ebno mjesto u trgovini zauzimao je herceg Stjepan. str. dobio je od dubrovačke vlade dozvolu da preko Dubrovnika izveze u Veneciju oko 1800 Ubra srebra (libras mille octingcntas vel circa argenti) — Dubrovački arhiv. ctM H BCdKd npHXOAWJJ<»). kao i u drugim zemljama. ograničene trgovine i neznatnog . [Upor. oslanjajući se na tu moć. ma i približno. Ćirković. (TJoeejbe u UUCMO. bavili su se i trgovinom u pravom smislu riječi. Upadaju u oči vrlo česte nabavke žita u Dubrovniku za račun bosanske i humske vlastele. 152—153). bilo kao posrednici ili kao samostalni privrednici. Xepyei due^au. III 1425. godini — da navedemo kao primjer — vojvoda Sandalj Hranić pet puta je nabavljao žito u Dubrovniku. str. Dubrovčani su držali u svojim rukama sva glavna ušća u koja se slijevao najveći dio profita od viška proizvoda bosanske zemlje. str. Serb. iznajmili barke vojvodi Sandalju da u Novom utovari žito i odveze ga u Neretvu (Jorga. Dubrovčani su 23. koristili svim preimućstvima svoje vlasti i svim privilegijama svog društvenog položaja i u trgovačkom prometu nastupali kao jako povlašteni konkurenti na štetu trgovaca iz reda građana150. 3). feudalci. Trgovina. rog. g. „herceg nosilac vlasti. društveno-politički određeno mjesto i ulogu u feudalnom društvu. Gradsko stanovništvo srednjovjekovne Bosne ostalo je do kraja na stepenu sitne zanatske proizvodnje. koje su. a ukoliko su se feudalci. I 1461. tim više što je sigurno i u Bosni. gradska TKE naselja (varoši) u posjedu vlastele spadala su u njihovu baštinsku svojinu ili „plemenito" isto tako kao i njihov zemljišni posjed. vlasteli Dragišićima. mm. Ovi primjeri pokazuju da su feudalni dinasti aktivno učestvovali u prometu žitom na širokom području. Samo u jednoj. svojim pismom od 11. Zahvaljujući jakom kapitalu. mogao mjeriti s krupnom vlastelom koja je. 136—141). pored mnogih sela. U svojoj razgranatoj trgovini. 1. bile i preko mjere podmirivane davanjima njihovih seljaka. vojvodi Stjepanu Vukčiću (Jorga. u poređenju sa naprednijim zemljama. IV 1448. i četiri grada sa naseljima u podgradu (među ostalim rpdA — H Bdpouib HoAiiMSMh. str.. zemljoradnika i stočara. pa i sami vladari. A dobro je poznato koliko je neposredna vlast i vlasnost feudalaca nad gradskim naseljima predstavljala prepreku društveno-političkom razvitku građana. dj. D. dok su domaći ljudi. Kd w-T-ora n^Hcrot A8KdTŁ H NHI A«X* kralj daruje pomenutoj vlasteli H HHXh wcTddo<vis. kako veli S. II. I. koji je ostvarivan u ukupnoj privrednoj proizvodnji. i pored nesumnjivog napretka. Cons. s BHKh BHKO/tih 3d ndErHeHHTo)149. Kralj Stjepan Tomaš darovao je 1446. voljela da svoj novac deponira u dubrovački „komun" uz kamate od 5%. ostala je. nap. uključujući i vladare.).] 141 67 srednom kupovinom robe u Dubrovniku. gospodar velikih teritorija i ogromnih masa ljtidi. 426. vlastela imala pravo prioriteta u prodaji robe na tržištu. što sigurno nije nabavljano za vlastite potrebe. 1416. nedovoljno razvijena i do kraja trajanja države nije dospjela do onog stepena razvitka i procvata na kojem građanski. Prema ovom primjeru. TiHpKOBHh. 1. fol. iskustvu i razgranatim vezama..

nema tragova koji bi upućivali na postojanje bilo kakvih profesionalnih udruženja građana. 152 Pod uticajem Srebrenice došlo je do privrednog aktiviranja čitave oblasti kojoj je ona bila središte. 33—36. 3a uciuopujy pydapciuea. U još većoj mjeri ovo se može reći za gradove srednjovjekovne Bosne. Nijedan grad srednjovjekovne Bosne nije se kao ekonomska jedinica afirmirao u tolikoj mjeri da bi postao gravitacionim središtem koje bi privlačilo druga gradska naselja i nametnulo se kao vodeći grad u privredi i kulturi152. 16 » I dubrovački trgovci.u tih štacunih" (A. nastanjeni u Drijevima. Nijedan od njih nije se ni ekonomski ni populaciono toliko osnažio da bi i politički mogao da djeluje u smislu centralizovanja javnog života. 213—214. sami su podmirivali neke potrebe kućanstva neposredno iz vangradskih izvora.kapitala. Ni po načinu privređivanja. I. Fojnici i Jajcu. pri tom se pozivala na ranije stanje kada su dubrovački trgovci slobodno mogli da idu van trga „na pašu. i u drva i na vođu i nije im niktor zabavil" (JIoeejbe u uucMa. ni po snazi kapitala građanstvo srednjovjekovne Bosne nije bilo doraslo istorijskoj zadaći da postane nova društvena snaga koja će razarati feudalne odnose i otvoriti put novim društvenim odnosima. Osamljen slučaj predstavlja ugovor o zajedničkoj trgovini koji je g. 1449. vezano za-visnošću o feudalnim gospodarima gradova nije moglo da razvije takvu ekonomsku moć koja bi mu omogućila da se vlastitom snagom oslobodi feudalnih stega i da se konstituiše kao stalež te da sebi obezbijedi status slobodnih građana.] 68 IV. 412). JJiiHHh. OdaSpanu 161 cuoMewm. sklopio kralj Stjepan Tomaš sa trgovcem Nikolom Trogiraninom: Partneri su uložili po 6000 dukata u posao koji će voditi Trogiranin i u tu svrhu otvoriti radnje („štacune") u Splitu. Ropstvo se. COJIOBJCB. IV 1399. Jorga.. str. Iako su . 242—244. i poslije raspadanja robovlasničkog društvenog sistema. M. gdje gradska privreda nije bila toliko razvijena da bi sama mogla predstavljati siguran oslonac egzistencije i u isto vrijeme ostvarivati izvjesnu akumulaciju kapitala153. ni po brojnosti. imali van grada zemljišta koja su obrađivali sami ili pomoću najamnih radnika. 419. I koliko je tačno da je turskom okupacijom zaustavljen započeti proces formiranja građanskog staleža. ROBLJE Već od prvih stoljeća bosanske države nailazimo na podatke o robiju sa njenog područja. bratovštinama ili drugim organizacijama ove vrste. održavalo kroz čitav srednji vijek pa i kasnije sve do u devetnaesto stoljeće. Srednjovjekovni gradovi imali su i u razvijenijim zemljama mnoga obilježja sela kako u privrednom tako i u urbanističkom pogledu: mnogi stanovnici grada držali su stoku. zanatlija ili trgovaca. br. sličnih srednjovjekovnim cehovima. 377. Pismom od 6. isto je toliko tačno da taj proces nije bio odmakao daleko od početka i da nije bilo naročito teško da bude zaustavljen153". Štaviše. Sličan slučaj je bio i sa Zvornikom. II.u str. a kralj će svef potrebe svoga dvora podmirivati . FpadcKa Hace/ba. kao što je dobro poznato. najčešće kao predmetu trgovine —kupovine i prodaje ili preprodaje u svrhu ostvarenja trgovačke dobiti. i53& [j]|# KoBa^eBHh-Kojnh. dubrovačka vlada protestovala je kod tamošnje vlastele Radivojevića što su počeli da u tome ometaju njene građane.

„čeljad". za Slovene se.. kao ni u Dubovniku niti je bilo prave volje niti čvrste odlučnosti.i nas moli da im prostimo i prostismo im koi bjehu u tom a da veće ne čine" (Iloeejbe u uucjua. rjeđe. Za prekršitelje ovakvih naredbi određivane su teške kazne od 6 mjeseci zatvora . ali ni ovdje. IX 1419. . . U Bosni se prvi put spominju 1180. ali s tim da se od kazne izuzimaju oni dubrovački građani koji kupe roba ili robinju „za svoje potrebe" (pro usu suo)155. U novoj postojbini. 215 (27.u donjim tamnicama" (in carceribus inferioribus Ragusii) i 25 perpera globe za svaki pojedini slučaj. I u Bosni je trgovina robljem načelno osuđivana. Tragovi ropstva kod balkanskih Slovena pojavljuju se sa stabilizovanjf m klasnog društva na osnovama feudalnih odnosa. smatraju da se u Bosni ne postupa dosljedno u sprečavanju ove trgovine te kao primjer navode jedan slučaj iz vremena kralja Ostoje: Prilikom njegova boravka u Humskoj zemlji Dubrovčani su mu poslali svoje poklisare „navlastito za tei rabote" i no kralj je — kaže se dalje — bio sklon da krivcima oprosti .crkvene i državne vlasti načelno osuđivale ropstvo kao ustanovu. s vremena na vrijeme zabranjivale trgovinu robljem. VII. I. nestaje ovog patrijarhalnog odnosa među ljudima pa se već u IX stoljeću u ranofeudalnim državama Srba i Hrvata spominju robovi kao svojina s kojom gospodar slobodno raspolaže159. serva ili ancilla). u pismu koje je papin poslanik Tebald uputio bosanskom banu Kulinu i od njega zatražio da papi. a često ni realne mogućnosti da se načelna shvatanja u praksi dosljedno sprovode158. 154 U odgovoru na predstavku vojvode Hrvoja Vukčića. g. puštale da se robovi drže kao svojina i da se njima trguje ukoliko nisu konfesionalno pripadali jednoj od ortodoksnih crkava. U ranijim vremenima. str. nego im. prećutno su.. uvjeravaju vojvodu da su se mnogo trudili da to spriječe jer. 460. u jednom izvoru koji je nastao u godinama na prelazu iz VI u VII stoljeće. br. povrate u svoju zemlju.. trgovaca i mnogih drugih lica među kojima je bivalo i ljudi koji su prostim nasiljem dolazili do ovakvog posjeda. izričito kaže da „svoje zarobljenike ne zadržavaju u ropstvu neograničeno vreme kao ostali narodi. uz izvesnu otkupninu." (IJoee. Srednjovjekovna Bosna. Od druge polovine XIII stoljeća dosta se često spominje roblje porijeklom iz raznih krajeva bosanske države kao objekt posjedovanja. ostavljaju na volju da se. 2.. famula). IX 1400. zatim „sclavus" (ž. raznih društvenih položaja od vladara i vlastele do javnih službenika. pored ostalog pošalje i „dva roba"160. U latinski pisanim izvorima koji se odnose na Bosnu. Dubrovčani. 69 Lica koja su se našla u ovoj kategoriji zavisnih ljudi spominju se u srednjovjekovnoj Bosni pod nazivima „rob" (ž. najvećim dijelom iz Bosne. tj. I. najčešće. „famulus" (ž. kažu. izjavljuju da su „poslali zapovjed da se zapovje na trgu . iako su.a i nama po latinscijeh mjesteh gdje govorahu Bosna prodaje ljudi a tamo je Bosna blizu vas a toi ste vse jedno". 1. u znak štovanja. ili ostaju tamo kao slobodni ljudi i prijatelji"158. I 1416). poklona ili. za oznaku roba najčešće se upotrebljava izraz „servus" (ž. sclava) i. posle tačno određenog roka.. ipak. u doba zauzimanja balkanskog prostora kada su još vladali pretklasni društveni odnosi. 1. 156 Odgovarajući na pritužbe što su njihovi trgovci u Drijevima „čeljad prodavali". koja je u hrišćanskom svijetu bila poznata kao zemlja heretika. kao predmet kupoprodaje. raba). za obavljanje kućnih poslova. da nitkor ne smije kupovat ni prodavat čeljadi jer nijesmo hotni da nitkor ne trži mesi ljuscjemi . Kao vlasnici robova pojavljuju se ljudi iz raznih društvenih redova. 449). u pismu vojvodi Pavlu Jurjeviću (Radivojeviću) od 4. Jedan dubrovački . predstavljala je bogat izvor iz kog se nabavljalo roblje u svrhu prodaje. zbog toga se mnogo prigovara bosanskom „rusagu". Dubrovčani. 417). sa raspadanjem rodovskog društva. I dok su Dubrovčani na jednoj strani izdavali stroge naredbe da bi spriječili trgovanje „ljudskim mesom"164 množili su se. . 156 Listine.be u uucjm. „otrok" — nazivima koji su u istom ili srodnom značenju poznati i u drugim slovenskim jezicima157. na drugoj strani. u njihovom Notarijatu kupoprodajni ugovori čiji su predmet robovi i robinje. str.

106. Zore Bokšić. može se postaviti pitanje nije li u navedenim terminima sadržan poneki preostatak nekadanjih patrijarhalnih odnosa prema ljudima koji su izgubili slobodu. u Hrvatskoj se i kasnije robovi često spo minju. 58. Y. VII 1281. U slučaju teške nevolje prodavani su i članovi vlastite porodice168. druga. „robove i robinje" (servos . koji je u Bosni vršio visoke funkcije kao zakupnik carina i kraljev protovestijar 166. Često su ljudi padali u položaj robija kao plijen zadobiven u ratu ili u unutrašnjim oružanim sukobima između feudalaca ili. 164 M. od riječi . 159 U povelji hrvatskog kneza Trpimira od 4. str. I.. str. u srpskohrvatskom jezjku izraz „čeljad".. Radoanus de Bosna confiteor. svog roba jednom dubrovačkom vlastelinu. Vlasnik ovih robinja ranije je bio ban Pri-jezda. u neredovnim prilikama kakve u Bosni nisu bile nikakva rijetkost. pred dubrovačkim vlastima: „Ego .". (Const. 131). djeca {Tpioeuua 6ocaucKUM po6-. 154. Jedna robinja izjavila je. br. poznati trgovac.rab" (rob) izveden je u ruskom jeziku izraz „rebenok". D. zajedno sa drugim poklonima. et ancillas). I dukljanski ljetopisac pripovijeda kako je Giaslav (Časlav). 32. XII 1436. . u istom ili izvedenom obliku. 10. vidi i str. Sama po sebi se nameće pomisao da se u ovoj terminologiji odražava pradavno stanje kada su Sloveni (kao. Bu3aHiuucKU U3sopu 3a uciuopujy napada Jyioc/iaeuje. CapajeBo 1946. i dva roba. 101. slobodni ljudi padali u položaj robova zbog dugova ili zato što su se zbog krajnje neimaštine sami predavali ili prodavali u roblje nekom gospodaru koji bi mogao da im obezbijedi najnužnija sredstva za život. Razgranatu trgovinu robljem sa područja Bosne vodio je. . 839. i drugi narodi na tom stepenu razvitka) zarobljenike primali u svoju rodovsku zajednicu i tretirali ih kao nove članove porodice. sa srpske strane darovani su tada bugarskom vladaru. HpeMoaiHHK. 5. kćeri kralja Dabiše"184. kao trgovci robljem ili posrednici u ovoj trgovini najčešće se samo po imenu spominju obični. str. u današnjem slovenačkom jeziku znači dijete. F. No. 3. br. označuje porodicu sa djecom. sin kralja Radoslava. 23. čije ime u samom podatku nije navedeno. C. 161 HpeiuouiHHK.beM do 1661. kupio u Brštaniku „od Stojsave. 43. str. đj. u drugoj polovini IX stoljeća. u vezi s tim. br. dođe do robija koje je uvijek predstavljalo vrijednu imovinu. poslije dobivene bitke zarobljene neprijatelje kao roblje predao svojim vojnicima (militibus in servitutem tradidit) i time privukao vojnike svoga oca koji je zarobljenike puštao 162 Poklonjeni rob izjavio je. označuju malodobne članove porodice. II. Porph. na primjer. 18. sa sigurnošću pretpostaviti da su i u Bosni. U položaj robova dolazili su ljudi na više načina. god. carinika gospodina kralja bosanskog" i prodana u .podatak iz 1279. u ruskom dječak. 160 C. i5s Pseudo-Maurikijev Strategikon (B. za njegov račun jednu njegovu robinju (sclavam) koju je vojvoda bio otkupio od Turaka1*5. ljudi medu kojima je-bilo pravih trgovaca koji su se uz redovni posao bavili i preprodajom robija167. n. .. da ju je njen vlasnik 11. 163 Isto. Kada je.. 157 A. možemo. III 852. inače dubrovački građanin. pred dubrovačkim vlastima da je kupljena u Konjicu „od Ivana. Isti ovaj vladar poklonio je 1281. Dubrovnik1'3. C. spomenuta je darovnica kneza Mislava kojom je ovaj vladar oko g. str. 168—9. br. C. kao djecu ili čeljad. ipak. F3M — H. . inače uglavnom nepoznati. quod fui servus Bani Priesde de Bosna et dictus Banus misit me et donavit me pro servo Benedicto de Gondula . Solovjev je upozorio na zanimljivu činjenicu da neki od ovih naziva. i. a po tomu i podsticaj ratnicima da se u bitkama što više zalažu. Carinik vojvode Stjepana Vukčića Kosače prodao je 3. 22. „rebjata" = dijete.. uostalom. srpski knez Mutimir sklopio mir s Bugarima. Hs dy6poeauKoi apxuea. uopće. str. KauifeMpucKit u HoiuapucKU cuucu. XI 1382.. izmijenjeni su tom prilikom i darovi. pored ostalih posjeda. <t> ep jamnih. 154. III. 60. 70 . I. VII 1392. jOJHHHh. str. Od pradavnih vremena ratovi su davali priliku da se. D. str. spominje „dvije robinje koje su bile (vlasništvo) gospodina bana bosanskog" (duas ancillas que fuerant domini bani de Bosna)161. Riječ „otrok". ne zna se kojim povodom 182. Iako za to nemamo direktne potvrde u izvornoj gradi. god. crkvi u Putalju darovao. 144—145). kao i u drugim zemljama onog vremena. uobičajen naročito u Bosni i Hercegovini. ako sreća posluži.

168 Trinaestogodišnja djevojčica Dragana iz Usore izjavila je 16.. g. Godine 1451. u tim vremenima opšte pometnje. sr. III. 167 Sa drugom robom znalo se izvoziti i roblje. M3 170 171 169 . bez obzira na to da li se radilo o zarobljenom ratniku ili o sasvim bespomoćnom licu ugrabljenom u opštem ratnom metežu. dva roba i deset robinja: svo ovo olovo i roblje prevešće se iz Drijeva u Zadar (Et dicta quantitas plumbi et servorum debet ire de foro Narenti usque ad Jadrana) gdje je trebalo da se izvrše ostale formalnosti kupoprodajnog ugovora <M.. koje je samo po sebi prizlazilo iz ratnih prilika. Theiner. III. A. Kao tržište gdje se. JjHHiih. JtiiHHh. najčešće se spominje lučki grad Drijeva. XIII. pred gradskim vlastima registrovani i Jegalizovani brojni kupoprodajni poslovi u ovoj vrsti trgovine174. ponajviše iz Bosne (M. Hs JJy6poeauKoi apxuea. Preko Drijeva i Dubrovnika vodili su dalji putevi trgovine bosanskim robljem u F. za vrijeme krstaških pohoda na Bosnu tridesetih godina XIII stoljeća odvedeno je iz zemlje više hiljada heretika 170. H3 dy6poeauKoi apxuea. kupovalo i prodavalo roblje. A „zakonom rata". str. Trgovina bosan skim robljem. . koji je učestvovao u dubrovačko-bosanskom ratu 1403—04. Zore Bokšić.. Odavde. 83. No hvatanje i porobljavanje ljudi u ratu nije bilo samo posao ratnika."). v. javno ili prikriveno. tržištu (quem emimus in Bosna in publicis foris et mercatis . 196 Između godine 1367. str.Hu cuoMemifu . str. Šišić. na što ukazuje ovaj primjer: 20. 2. br. br. siroče bez oca. i 1390. Pod istim datumom zabilježeno je da je isti Dubrovčanin kupio jedanaestogodišnju djevojčicu Ivicu. emptam per eum a Milsa patre meo in dictis partibus Vissore . spominju se „robci" — predones hominum — u stvari. Letopis popa Dukljanina. bespravnim stanjem. 452. 157. br. i passim. od njenog strica Dobroslava. V 1390). „mogu" — razumije se kao heretike — „prodavati hrišćanskim kupcima" (quod possint vendi christianis)172. JjHHHfc. . gotovo svake godine javlja se ime Zore Bokšića u ulozi kupca. V 1377. dubrovački trgovac i protovestijar bosanskih kraljeva. razbojnici koji su silom hvatali ljude. JjHHHh. Dubrovčani su se pismeno obratili papi i tražili dozvolu da zarobljene hercegove podanike „oba pola" (utriusque sexus). kao da je bivalo legalizovano posjedovanje u ratu stečenog roba. a posebno u heretičkoj zemlji. n Dubrovniku je registrovan kupoprodajni ugovor prema kojem je jedan trgovac iz Firence prodao nekim građanima Ankone 20 milijara olova iz Bosne.). str. „po pravičnom zakonu rata" (iusto titullo guerre). roblje je često putem trgovine stizalo i u Dubrovnik gdje su. antiheretičko obilježje. ali i iz drugih krajeva Bosne i Humske zemlje. 181 i 182. i7sa Braća Nikolić iz Dubrovnika. god. takode iz Usore. u toku rata sa hercegom Stjepanom Vukčićem. M. str. 193. H3 dy6poeauKoiapxuea. III. 34—35). 172 Jorga. koji je prećutno važio svuda. u vremenskom razmaku od nekih 200 godina. . i to . Godišnjak društva istoričara BiH. otuda terminološko izjednačavanje roba i djeteta (otrok = rob = dijete.165 CojioBJeB. Desanka Kovačević. XI 1398. br. i Dinićev predgovor. Pod sam kraj bosanske države i u toku turskog zauzimanja zemlje. 204. Obje djevojke su izjavile da su patarenke (generis patarenorum) M. Čestu priliku za porobljavanje ljudi davale su oružane intervencije ugarskih kraljeva u Bosni koje su pod vidom borbe protiv heretika bile usmjerene na stvarno potčinjavanje zemlje. XXII. Mon. 21.. br. i to ne samo u rimskoj kuriji i Ugarskoj nego i u Dubrovniku. 85. Oda6pa. prometno i živo mjesto na ušću Neretve. 71 na slobodu (liberos abire permisit)169. H3 dy6poeauKoi apxuea. flHHHh. str. . žene i djecu da ih prodaju kao roblje173. nap. I. II. 75—6. Ova dva primjera ukazuju na to da su roditelji ili skrbnici mogli raspolagati sa malodobnom djecom kao i sa robovima. gl. prodavca i izvoznika robija. Prema jednom podatku iz 1248. confiteor me esse servam empticiam Zanini de Gociis de Raguso (!). pred dubro vačkim vlastima da je kupljena robinja Dubrovčanina Đanina Gučetića i da ju je ovaj kupio od njenog oca Milše („. koristili su se i drugi. 313—14. ljudi da bi došli do robija i lake dobiti172*. nasilju skloni. 48. 151.. poklonio je robinju koju je zadobio u Bosni. 119. str. str. izjavili su da su ga kupili u Bosni na javnom.u ratu koji" (dubrovačka) općina vodi protiv bosanskih heretika (in guerra quam dictum (comune Ragusii) habet presentialiter cum hereticis Bossinensibus)171. 292. III. Sarajevo 1963. v. dijete ukućnje = čeljadnik). 203. prilikom prodaje svog roba (26. Splovjev. gdje se odavno nalazila jaka kolonija dubrovačkih trgovaca1731.. M. Jedan dubrovački najamnik. str. Hung. Moguće je da je izgled na lako sticanje robija mogao biti jedan od razloga što se ratnim akcijama protiv Bosne često davalo vjersko. .

55. Monumenta Historia Ragusina. 173 a. uz ime lica koje se prodaje ne navodi gradsko naselje kao mjesto njegova porijekla. H3 dy6poeauKOt apxuea. MjieiuauKa mpioema OocaucKUM po6jbeM y cpedneM eujeuy. 139—164. Razloge. 40. U položaju robija ženska lica nalaze se u daleko većem broju nego muška. 38 (2). 148—162.] 72 . II 1462) i dalje na vise mjesta. Zanimljivo je da se u godinama 1280—1284. 1967. Beorpa^ 1981. 9—32. Đenova. >KHBKOBHfc. (1982). <t>ejnh. Oejiih. Toinah. Verlinden. CapajeBo 1949. [O trgovini bosanskim robljem napisano je više radova. samo zemlja (de Bosna). najčešće. O pravnom položaju robija u srednjovjekovnoj Bosni moguće je dati izvjesnu sliku uglavnom samo na osnovu dubrovačke prakse koja je bila strogo regulisana određenim pravnim normama. 109—147. Drine. br. XXVIII. II. Roblje se pribavlja mahom sa sela. Barcelona i poneki drugi gradovi. gdje su im se gubili tragovi175. 125 (18. dj. 27—48. XVI/1. prakse. EpuiiuaHUK y cpedneM eujeKy.. nego uvijek samo kraj (de Vssora. KamjejiapujcKu u HoiuapCKu cuucu. MemoBirra rparja (Mis-cellanea). Usora ili Sana. 174 Dokumente o kupoprodaji robija objavili su iz dubrovačke arhivske grade T. III. 166. Mesina. u jednom transportu bilo je iz Dubrovnika otpremljeno na Siciliju 25 ljudi iz Bosne koje je trebalo rasprodati kao roblje177. H. spominju se. passim i M. str. često prodaje roblje iz oblasti Sane (koja je tada bila u posjedu hrvatskih feudalaca. HcTopnjCKii lacomre. kao što su. Studi e materiali di storia delle religioni. 1280. 24. vidi se i po tome što je izraz „robac" ušao i u latinsku terminologiju dubrovačke kancelarije (Cons. rofluinibaK <Ł>HJiO3OtbcKor (j)aKyjrreTa y HOBOM Cafly. Prilog proučavanju migracija u Italiju tokom XIII i XIV veka.: "B. naime. JJ. str. Dinić češće se. u vezi s trgovinom bosanskim robljem. Anali istorijskog instituta JAZU. Na osnovu građe iz arhiva u Barseloni objavio je H. Dubrovnik 1953. kao mjesta iz kojih potječe roblje. No. nap. III 1462: de dimittendo de carceribus illum robzum qui est in carcere). Pada u oči veliki broj robija iz oblasti Usore koja se od god. 173 M fluHHh.. 39—61. Venecija. Ima slučajeva da je samo u jednoj kupovini nabavljeno 10 do 12 ljudi i žena namijenjenih otpremanju preko mora176. Ne možemo nikakvim sigurnim razlozima objasniti zašto se iz nekih oblasti. god. 5—180. Vinaver. Patarins ou Bogo-miles reduits en esclavage. Tpioeuua 6ocaucKUM pod/beM. treba tražiti u činjenici što su ove oblasti u datom vremenskom razdoblju bile više nego druge uvučene u unutrašnje sukobe i ratove između zainteresovanih feudalaca. J. rog. ali je često navedeno i njegovo uže regionalno porijeklo. Vidi i Ch. Uskoplja i Hlivna. 44— 46. XXI—XXVII. JJiiHHh. Prema jednom podatku iz 1417. možda. Tpi Mpujeea. MpeMOHIHHK. Lučić. CapajeBo 1976. Brojni dubrovački podaci o položaju robija mogu se dopuniti samo ponekim primjerom koji pokazuje da se bosanski običaji u odnosu na ovu kategoriju neslobodnih ljudi nisu u osnovnim crtama razlikovali od dubrovačke. III. 173a M_ ^HHHh. Zagreb 1984. ili više nego druge bile otvorene stranim oružanim intervencijama — što je uvijek davalo mnogo prilika za porobljavanje ljudi178. gdje je i bogata bibliografija o trgovini robljem. HcropHJcKO-npaBHH 36opHHK I. de Drina itd) ili. 51 — 58. 10. više nego drugi krajevi.] daleke gradove. 125—147. br. pa nadalje neprestano spominje kao zavičaj robinja i robova koji se pojavljuju na tržištima Drijeva i Dubrovnika. CapajeBo 1976. pravno normirane. str. Položaj robija u bosanskom srednjovjekovnom društvu razlikovao se od položaja ostalih zavisnih ljudi po tome što je gospodar mogao s njim raspolagati kao sa m U navedenim zbirkama arhivske grade koje su objavili G. Palermo. pominju gradovi Firenca. O trgovini robljem preko Brštanika upor.OKyMeHiuu o upodaju u OCJIO-6aijaH>y po6jba U3 Eocue u JJy6poemKa y Kaiuajiomiju (XIV H XV een). 1973. Mediterana. odvodi na tržište mnogo veći broj robija nego iz drugih. Ankona. ConoBJeB. roflmiiH>aK flpvuiTBa Hdopimapa BHX.dy6poeam<oi apxuea. Čremošnik i M. knezova Babonića). Dušanka DinićKnežević. n. V. U aktu o kupoprodaji uz ime roba obično stoji da je iz Bosne. Čremošnik. Izvori za istoriju robija i servidjalnih odnosa u našim zemljama srednjega vijeka. 699. Upor. [G. nigdje se. 244. str. Pored Usore. roflHiujbaK flpvmTBa HCTopiraapa EHX. Zapisi notara Tomasina de Severe 1282—1284. 2. na primjer. Tpioeuna 6OCOHCKUM po6-jbeM y EapuejioHu KpajeM XIV u uoueiuKOM XV eem. Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku. oblasti Huma. Isto. Koliko je u tim vremenima bila česta pojava razbojstva ove vrste. Neretve. XXI—XXVII. koji se ovim pitanjem bave uzgred ili posebno A.

Verlinden. str.da su dubrovački sudovi priznavali ono pravo svojine na roblje. str. III. JjHHHh. 84 — 5. 211. M. bila je zahvaćena teškim međufeudalnim sukobima i neredima kada je sa vladavinom kralja Ladislava IV (1272—1290) „nastupilo općeno rasulo" (F. 150 — 151. M. I 1430) dubrovačkom sudu zahtjev tražeći da mu se povrati izvjesni Pribitko „budući da je to sin njegove robinje" (tamquam filium sclave sue) „i prema tome njegov rob. str. prema tome. Tpioeuna GOCCIHCKUM po6. III. str. 107). Šišić. II 1373) malog Bratmila. Djeca robova ostaju robovima njihova gospodara179. 177 176 svojom imovinom što je u najdrastičnijem obliku dolazilo do izražaja u neosporivom pravu gospodara da svoga roba proda po tržnoj cijeni kao i svaku drugu stvar. natum in domo sua). 78 Vrijedno je navesti i ovaj slučaj: Vlah Dubravac Ugarčić sa sinom tražio je putem suda u Dubrovniku da mu se preda Bosanka Vladna. str. 85. kći umrlog Radoja iz Usore. Ovaj izraz može samo da znači da je to lice bilo u statusu roba već u Bosni prije nego što je kupoprodajnim ugovorom pred dubrovačkim vlastima registrovano kao svojina novog vlasnika i da potječe od roditelja. 75. VII 1392) svoju robinju i njenog četverogo dišnjeg sina (Isto.3 dy6poeam<oi apxuea. flHHHh. XI 1374) da će novom gospodaru koji je kupuje „služiti i pokoravati se svim njegovim nalozima kroz čitavo trajanje svoga života" 179 Da su ovi pravni principi jednako važili u bosanskoj državi kao i u Dubrovniku. fliiHHh. koje je postojalo u susjednim zem ljama. jasno pokazuje ovaj primjer: Trebinjski vlastelin Radosav Ljubišić podnio je (14.) v. str. Uz izjave robova i robinja pred dubrovačkim vlastima prilikom legalizovanja kupoprodaje često je. . str. (28. 180 O prodaji malodobnog robija govore ovi primjeri: Utjeh Očković (ili Vučković?) iz Zagorja prodao je (26. pošto su. u dobi od oko 12 godina. U kupoprodajnim ugovorima koji se zaključuju i legalizuju u dubrovačkom Notarijatu uz ime lica koje se prodaje često je posebno istaknuto da je „robovskog roda" (de genere servorum). Gojna. str. ali da su je oni poklonili bosanskom kralju Ostoji koji ju je oslobodio. robinja Dobrica . uvrštena klauzula u kojoj je istaknut pravni položaj roba i određene njegove osnovne dužnosti prema gospodaru. 34. M. prodala je (11. 180. 70. Hrvatska i posebno Slavonija. kup ljena je.HKoi apxuea.).de Bosna" prodata je (26. VI 1399) svoju robinju i njena dva malodobna sina „svoje robove rođene od rečene njegove robinje" ( servam meam empticiam et duos eius filios servos meos ex dicta serva mea natos" . str. Ch. Prodaja nije izvršena jer se ustanovilo da su ovi ljudi iz Bosne pravovjerni hrišćani i stoga su pušteni na slobodu {isto. Navešćemo još jedan primjer koji govori o statusu djece rođene od roditelja robova: Gradoje Tributinić iz Trnova „olim partium Bossine" prodao je (5. i ona njegova robinja (tua ava et tua mater fuerunt serve mee empticie et similiter tu es serva mea . svoga roba (servum meum parvulum) za 14 per pera (JjHHHh. 69 i d. Hs dy6posaHKoi apxuea. upor. br. br. 60). često zajedno s majkom180. III. Sud je presudio (6. X 1378) sa izričitom napomenom da je malodobna (infra etatem legitimam) Isto. br. str. 183. . 76. prema utvrđenom formularu.. 170. takođe robova (isto. 29). također robova. 185. dj. i da je u Bosni i Humu postojalo kućno ropstvo. str. str. u kući Hvalčevoj od roditelja.. 1). 37. 685. tužena je priznala da su ona. njena majka i baka bile robinje Ugarčića. te da uživa vlastitu slobodu kao pravno samostalna osoba (et esse in libertate propria et sui iuris). iz daljih izjava vidi se da je Radosav roba Pribitka naslijedio od svoga oca. rođen u njegovoj kući" (et consequens sclavum suum. 154. U jednoj od mnogobrojnih takvih izjava robinja Radanka iz Bosne obavezuje se. .). serva empticia)181. v. od Hvalca iz Bosne čija je bila robinja od rođenja (cuius ab origine erat serva) — rodila se. br. M. 73 . Vidi i A. str. i br. str. kći kralja Dabiše. u koju je spadala oblast Sana. Zagreb 1916. br.. ConoBJeB.. Pregled povijesti hrvatskoga naroda. te da je. u to vrijeme služavka u kući jednog Dubrovčanina. n. 93. na to su Ugarčići priznali da su je poklonili kralju ali da su to učinili pod pritiskom protiv svoje volje. str. br. na primjer. 157. i br. Položaj Usore dobro je istorijski sagledao VI. . na istom mjestu). i br. v. 73. dakle. kako je tvrdio Dubravac. 62. III. str. 169. i str. 78. str. Ćorović kad kaže da su „oblasti Soli i Usore stalno predstavljale sporno područje između Srbijanaca. 185. Rob je nasljedna svojina i nasljeđuje se u porodici gospodara po običajem utvrđenom redu nasljedstva. str. J^HHHh.. VI 1405) da je tužena oslobođena robovanja Dubravcu i njegovim potomcima (esse liberam et francham a dictis Dobrauec et eius heredibus et ab eorum servitute). n. 178 Posljednjih decenija XIII st. dj. br. 67. doživotno i nasledno".3 dy6posauKoi apxuea.Iz ovog primera vidimo" — kaže Solovjev — . 194. 106. H3 dy6poea.M. Mađara i Bosanaca" (Xuciuopuja Eocue.beM. 28. br. br. te se tako stvarao i višak robova koji se nisu mogli korisno upotrijebiti u gospodarstvu njihova vlasnika pa će i to biti razlogom što se kao predmet trgovine ljudima pojavljuju i malodobna djeca. str. br. Stojsava. i samo bilo predmetom kupoprodaje (servus empticius. 99. Sud je „na osnovu prava i statuta općine dubrovačke" presudio „da rečeni Pribitko jeste i da treba da i dalje bude rob rečenog Radosava" (quod dictus Pribitchus sit et esse debeat servus dicti Radossaui) M. na isti način. njene baba i majka bile njegove robinje pa je.. 69. br. 177.

. . 76—7. br. str. čije se vlasničko pravo i sastojalo u tome što je uvijek i bez ograde mogao da otuđi objekat svoje vlasnosti. bez obzira na njegovu volju i mišljenje. Isto. a ne pod pritiskom sile ili straha. dakle. n. str. istina rijetko kada. 184 Kao primjer dovoljno je da navedemo ovaj slučaj: Grubiša Radosalić. izražavaju neko pravo roba da samostalno učestvuje u aktu kupoprodaje i da ga je vlasnik samo sa njegovim pristankom mogao prodati i uručiti drugom gospodaru. U jednom slučaju robinja se otkupljuje na taj način što mjesto sebe daje vlasniku svoju vlastitu robinju. prodao je. No nemoguće je pretpostaviti da bi neslobodan čovjek imao takvo pravo jer bi to predstavljalo potpunu negaciju same suštine pravnog odnosa između roba i njegovog vlasnika. v. 97. V.HHHh. 61. br. 690. v. jednom Italijanu dvije robinje. sa njihovim pristankom i po njihovoj slobodnoj volji. kupoprodajnog ugovora. a ne pod pritiskom sile ili straha184. br. . 76 itd. ^IpeMOuiHHK. br. 69. M. 170. de genere servorum et patarenas). 144.od roda robovskog" (de genere servorum) itd. Sve ovo poka zuje da pravni status nije bio nepremostiva prepreka da pojedina lica iz kategorije robova dođu do izvjesnog društvenog kvaliteta. Jedan Dubrovčanin oslobodio je (13.. 79... i br. U dugom nizu kupoprodajnih ugovora. i br. 32 itd. . svakako. dj. n. str. 77. 288. 176. Koliko je ova klauzula sa gledišta roba koji se prodaje bila bez ikakvog stvarnog značaja. prema tekstu. djevoke su. n. 72. dj. . ona se ispoljavala u pravu gospodara da otuđi ovu svoju imovinu. Nama izgleda da je klauzula o „pristanku po slobodnoj volji" unošena u tekst ugovora nezavisno o robu kao objektu kupoprodaje. koje su imale istu svrhu. JHHHK. dj. n. ab origine fuerunt serve ut ipse Biellosaua et Turdislaua ex sua bona et libera voluntate et non vi nec metu coacte in presentia notarii et testium . III 1399. X 1397) svoju robinju (eius servam empticiam) po imenu Gojna . str. unosila u posebnu ispravu — certifikat — (carta M. br. 1421. Formula kojom se naglašava „prisustvo i pristanak" roba pri svakoj transakciji koja se odnosila na njegovu ličnost imala je jedinu svrhu da potkrijepi gospodarovo vlasničko pravo te se sa drugim uobičajenim klauzulama.). d. JjHHHh. slučajeva da su se pojedini robovi uzdigli i do važnijih mjesta u službi gospodaru. Rob je. dj. Bielosavu i Tvrdisavu. pošto je od svoje volje na to pristala (unam meam sclavam etatis annorum decem vel circa . v. br. 66—7. trgovac iz Uskoplja. flHHHh. 183.. promitto šibi servire et obedire omnibus mandatis suis toto tempore vite rnee): pristaje da gospodar „čini s njom sve što mu je volja kao sa svojom vlastitom stvari" (et sum contenta quod faciat de me omne velle suum. Ima primjera da se rob svojim vlastitim sredstvima otkupljuje iz ropstva i postaje slo bodan — T. 345. str. 101. str. 183 188 75 servitutis. 208. M. i br.n. u odnosu između roba i gospodara u svakodnevnom životu krutosti pravnih ili običajem utvrđenih principa bila je sigurno znatno ublažena — pogotovu u Bosni gdje su bila jače ukorijenjena patrijarhalna shvatanja odnosa medu ljudima188. . „od svoje slobodne volje. bilo je. 21. 117. kao što ćemo vidjeti u daljem tekstu. n. volentem et consentientem vendidi . 76. patarenke (de Lassua partium Bossine.. 306. 106. U mnogobrojnim dokumentima koji se odnose na kupoprodaju robova rijetko je gdje izostavljena formula „presentem et consentientem". ^[peMOUiHHK. str. i Verlinden. dj. M. carta notarii) kojom je gospodar u svakoj prilici mogao dokazati da . v. vidi se najbolje po tome što se nije izostavljala ni onda kada se radilo o malodobnim licima koja ni inače nisu mogla donositi pravno valjane odluke. tamquam de sua re propria)182 Izrazom „vlastita stvar" — „res proprias" — predočena je suština pravnog položaja robija.181 Jedan dubrovački građanin prodao je (31. dj. n. str. str. I 1281) svoju robinju s tim da ona preuzme prodaju njegovog vina u krčmi pod uobičajenim uslovima (sicut est consuetudo dare tabernariis). štaviše.. str. redovno se naglašava da se prodaja robova vrši u njihovom prisustvu. Na prvi pogled moglo bi izgledati da ove verbalne formule. 183. br. str. pa ni odluku da pristaju da budu prodana185. 182. str. br. najčešće bez njegova znanja i pitanja i. što ne bi bilo moguće da su robovi dosljedno tretirani kao stvari. U Bosni. i kao svojina svoga gospodara mogao da stječe nešto imetka i da se otkupi. str. 31.. . porijeklom iz Bosne. stoji da vlasnik prodaje svoju desetogodišnju robinju. koji su u toku stoljeća zaključivani pred dubrovačkim vlastima. od roda robija.. da i sam bude vlasnik roba. 185 U tekstu jednog ugovora iz god.. 42—43. confesse fuerunt et libere se vendi consentientes). obje iz Lašve u Bosni. br... n.. br. izjavile pred notarom i svjedocima da su robinje od rođenja i da sada svojom slobodnom odlukom pristaju da budu prodane" (. str. koje se dosljedno ponavljaju u ovakvim ugovorima. . 74 (.

. svakako. godine spomenuti su robovi (otroci) u nekoj vezi sa vlastelinskim selištem. a moguće je da su pojedini robovi dobivali od gospodara zemlju da je obraduju pod uslovima sličnim onima pod kojim su vlasteosku zemlju držali zavisni seljaci191. (A. sa izvjesnom vjerovatnošću. 1947. str. I. 147). bez pravne procedure koja bi bila slična onoj u Dubrovniku i drugim primorskim gradovima186. predstavljalo sasvim neznatnu snagu i. po svoj prilici. od rođenja njihova robinja (quorum . pretpostaviti da su robovi. str. III. ukoliko ih je bilo na pojedinim vlastelinstvima. n. dokazivalo iskazom svjedoka i priznanjem roba. Samo poneki podatak kao da govori o robiju u posjedu vlaha-stočara gdje se moglo korisno upotrijebiti u raznim poslovima u vezi sa stočarskom privredom187. 194. 78. može se reći. i u kućama imućnijih građana. br. br. 30+—5. 319). Roblje porijeklom iz Bosne poznato nam je gotovo isključivo kao objekt trgovine. 247. los jyja to ka0 (ja ukazuje ovaj primjer: 13. JtHHjih. Brojčano je. đj. 160. str. Bosanaca i Dubrovčana. JjHHHh. 180. 75. 304 (br. S. Mnogo manje smo obaviješteni o robiju koje je ostajalo u Bosni i ovdje bilo iskorištavano kao radna snaga u službi svojih gospodara. ako mu ovaj uruči traženi grad. U jednom sasvim osamljenom. Ovaj podatak koji se odnosi na jedan konkretan slučaj nije dovoljan da bi se mogao stvoriti osnovan opšti zaključak o ulozi robova-otroka u ekonomici vlastelinstva i da bi se. U dokumentu u kojem je sadržan ovaj podatak vojvoda Sandalj Hranić daje „riječ i vjeru" vlastelinu Aleksi Paštroviću da će. 187 Inače se vlasi — stočari najčešće spominju kao „robci" i prodavaoci robija. XI 1398. str. Pravni položaj našeg robija u srednjem vijeku.. Mnogo su redi slučajevi da pojedini vlasi drže roba ili robinju kao više ili manje stalan posjed. Kupoprodaja robija unutar granica bosanske države zaključivala se. i br. str. erat a generatione serva). H3 dydpoeauKoi apxuea. 190 IJose/be u uucMa. Poznato je iz primjera drugih zemalja da su iz redova robova ponekad proizlazili pojedinci kojima su povjeravane i važnije funkcije u službi vladara 76 . Možemo samo. kako je sama izjavila. 320. beznačajnu u ukupnoj ekonomici zemlje. Takav bi mogao biti slučaj sa robljem na koje se odnose podaci iz građe koju je objavio M. Vlasništvo se. str. iskorištavani. podatku iz 1419. 126—7. 185.njegovom vlasništvu ne može biti prigovora ni s koje strane.. prije svega kao 186 Upor. br. vjerovatno* usmenom pogodbom. registrovana je u dubrovačkom Nota-rijatu kupoprodaja robinje Dragne „iz sela Stepni u Bosni od roda robova" (de villa Stepni partium Bossine de genere servorum). također iz sela Stepni (de dicta villa Stepni).. U dvorovima vlastele robovi su iskorištavani najčešće kao posluga u kućanstvu i dvorskom gospodarstvu. 189 U sjednjovjekovnom Dubrovniku bilo je dosta uobičajeno da se u građanskim i vlaste linskim kućama drže robinje za rad u kućanstvu i robovi većinom za težačke poslove van kuće. odgovornijim poslovima. str. 1. Bilo ih je. gdje su najviše iskorištavani kao kućna posluga ili kao zaposleni u raznim poljskim radovima. ali i u drugim. II. kao i u drugim zemljama onog vremena. pristati na međusobnu razmjenu nekih posjeda i „dati zamjenu za njegovo (Paštrovićevo) selo baštinu gdje će one svoje otroke ispratiti"190. Nema nijednog izvornog podatka sa teritorije Bosne i Huma iz kojeg bi se moglo vidjeti ili zaključiti da se kupoprodaja registro-vala kod lokalnih vlasti. moglo s nekom sigurnošću odgovoriti na pitanje u kojem su obimu i u kojem su obliku iskorištavani kao radna snaga na gospodarevoj zemlji. U pitanju je bio grad Bijela (kod Konjica) kao što proizlazi iz slijedećeg dokumenta br. GZM. obradivaći posjeda uz vlastelinov dvor i u njegovoj neposrednoj režiji. kupljena je od Ratka i Radomira Vlačića. M. Tpioeuna 6ocaucKUM poSjbeM. 62 — 3. bila je. a nije isključeno da je ponekad bila dovoljna i riječ samog vlasnika. N. uz to i nejasno datom. bez sumnje. 84. barem približno. br. str. zahvaljujući okolnosti što su mnogobrojni kupoprodajni ugovori bili zabilježeni u aktima dubrovačkog Notarijata i ostali sačuvani kao istorijska građa. G. 71. a nije isključeno da je i poneki seljanin držao roba ili robinju za obavljanje grubljih radova u gospodarstvu188. Čremošnik. ukoliko su se obavljali u režiji njihova gospodara189. str. ConoBJeB. v. god.

kao rob vlastele Sankovića.. do 1451. „servientes". „sluga". 197 IToeejbe u uucjua. zahvaljujući svojim sposobnostima i zaslugama. Službu dijaka i opunomoćenika vršio je i Grupko Dobričević. str. g. 383. Grubanac Hlapčić. I.ili moćnijih feudalaca pa su neki od njih. i „svoga kućanina Ivana dijaka"195. u svoje i svoga brata Stjepana ime. možda. „servi". potvrdu da je iz dubrovačkog depozita primio dio deponiranog novca „po našemu kućaninu. sticali slobodu i. 349—50. pored kneza Ružjera Divčića. I kraljica Jelena slala je (15. TapaHOBCKH. opunomoćenika. CapajeBo 1954. 84. 506. sinovi robova. i 1470. 194 Isto. ulazili u red sitne vlastele. na primjer Grubanac Hlapčić Imočanin. str. kao što su „rob" ili „čeljadnik" (servus). XI 1468. Hauptmann. i kasnije se Grupkovo ime spominje u vezi sa sličnim poslovima199. „ministeriales" — nazivi koji nesumnjivo ukazuju na njihovo porijeklo iz reda neslobodnih ljudi192 i koji podsjećaju na analogne nazive koji su katkad vezani uz imena izvjesnih službenika na bosanskim dvorovima. 374. kako stoji u jednom aktu od 10. Svojom vještinom i sposobnošću u obavljanju povjerene im službe dijaka. VI. str. 193 Mon. To su. više puta slao u Veneciju i Dubrovnik kao svog emisara u važnijim diplomatskim misijama800. po Ivku dijaku"198.. rob. I. na porijeklo iz reda robova (A. uglavnom. str. str. Isto. str. god. L. 240. 374. ConoBJeB. slali su u Dubrovnik kao poklisara. str. str. „familiares". isti ovaj vojvodin „čeljadnik" sastavio je tekst ove potvrde i potpisao se kao „Ostoja logofet"194.aK HcropHjcKor flpviiiTBa BHX. knj. str. XII 1442). 78 — 79. na dvorovima velmoža i vladara bilo kućnih robova i da su iz njihovih redova proizlazili izuzetno rijetki pojedinci koji su uspijevali da se uzdignu do odgovornijih mjesta u gospodarevoj službi. 368. IV 1391) i koji sam za sebe kaže da je . u dva maha slao u Dubrovnik sa ovlaštenjem da preuzme neki njegov novac198. I ovo nije usamljen slučaj. br. 253. br. str. XI 1397) u Dubrovnik kao svoga opunomoćenika „slugu našega ukućnoga" Tomaša Sta-nojevića da primi srpski (svetodmitrovski) i stonski dohodak197. koga je gospodar 1423.. koji su valjanošću i uspjehom u službi stekli naklonost i povjerenje svojih gospodara i na toj osnovi stvarali mogućnost vlastitog društvenog uspona. vjerovatno sin nekadanjeg Sandaljevog „kućanina" Grupka — no Radič je već slobodan čovjek te se od 1450. n. „sluga". i po Ostoji dijaku čeljadniku". FoflHui-H. dj. 189 JJecaima KoBa^eBHh. 260 (117). XII 1427. bili mlađi ljudi. Mariborske studije. (ministerialis). „kućanin" ili „dijete ukućnje" (familiaris). Rad JAZU. gdje je ukazano da riječ hlap u mnogim slovenskim jezicima znači neslobodan čovjek. 192 Upor. kao uostalom i u drugim zemljama. 219. 144. 420 (10. Kako se iz ovog vidi. Isto. 198 Isto. 241. izdao je 26. kasnijeg hercega Stjepana Vukčića Kosače. uz njegovo ime stavljaju i atributi „vlastelin" i „knez" 201. vršio je uglednu službu dijakapisara na njihovom dvoru. str. „sluga ukućnji" (famulus) ili. koji ga je u vremenu od 1436. diplomatskih agenata ili raznih „naredbenika" postajali su 77 . Vojvoda Radoslav Pavlović izdao je 31. god. dubrovačkoj vladi potvrdu da je primio ugovoreni novac za Konavle „po ruku naših vlastel i poklisarev . Navedeni primjeri pokazuju da je u srednjovjekovnoj Bosni. naprosto. tu se govori o otrocima — robovima na crkvenim vlastelinstvima u srednjovjekovnoj Srbiji. XII 1442. Veliko povjerenje stekao je u službi Sandaljevog nasljednika 161 Uporedi: T. sluga. 1. 196 195 vojvode. Panoj u opiami3aifuja lftzpuHa y cpednoejeKoeuoj EOCHU. U ovu kategoriju vlasteoskih službenika spadao je. štaviše.. Serb. i sinovi vojvode Radoslava. „dijete ukućnje" vojvode Sandalja. koji je sastavljao povelju braće Sankovića o ustupanju Konavala Dubrovčanima (11. Herceg Vlatko Kosaca.rab župana Bjeljaka i voevode Radiča i niju dijak"193. Hciuopuja cpucKoi iipaea. i Radič Grupković. carinika. br.. Zagreb 1938. I samo ime Hlapčić (sin Hlapov) ukazuje. Takve poslove u službi Kosaca obavljao je između 1443. Na njih se odnose nazivi „famuli".

kao i u drugim sredinama iz starješinskih rodova kao rodovsko plemstvo koje je predstavljalo društveni oslonac patrijarhalne starje-Sinske vlasti. str. „župane-starce" uvijek iz određene porodice. 5. I ovdje su iz oružane pratnje starješina i iz reda vršioca javnih služba pojedini . 417. Xepifei Cwe$m. 368. str. 425. Prema Porfirogenitu. razumije se. možda. Jorga II. nap. stvarno udaljavali od statusa robova iako su. nap. str.neophodnim na gospodarevu dvoru pa su se. sa formalnopravnog gledišta ostajali u položaju neslobodnih ljudi. VLASTELA Vlasteoski društveni red kao posebno privilegovani sloj u srednjovjekovnom društvu proizlazio je i u Bosni. 106. 201 [Upor. Na drugom mjestu istakli smo mišljenje da se ovdje po svoj prilici radilo samo o formalnom izboru ili o primanju na znanje gotovog izbora koji je prethodno već bio izvršen u krugu predstavnika najuticajnijih rodova koji su se izdvojili bogatstvom i ugledom i zajedno sa bratstvom starješine — župana predstavljali povlašteni sloj društva803. u prvoj polovini X stoljeća birala svoje starješine. IX. . str.] 200 78 V. 4. nap. štaviše. 88. 444. tj. i Bosna) •— još su i u njegovo vrijeme. da uđu i u red vlastele. srpska i hrvatska plemena. po samoj prirodi svoga posla. 389. "RHpKOBHti. str.a ne iz neke druge" 202. Proces dalje izgradnje vlasteoskog društvenog sloja odvijao se u Bosni kao i drugdje804 uporedo sa procesom jačanja i proširivanja starješinske vlasti. 3. nastanjena u pozadini dalmatinskih gradova •— (a u tu pozadinu spadala je. C. 3.. Listine. nije isključeno da budu i formalno oslobođeni i. A ako se možemo osloniti na jedini navedeni primjer. nap. str.

] [A. Sa razvitkom državne organizacije bivalo je sve više ljudi koji su vršenjem raznih javnih funkcija stekli neko više mjesto u društvu. spomenuta je vlastela oblasti Zahumlja: Te godine. I ovdje su. O pitanju formiranja srednjovjekovne bosanske države (Iz istorije srednjovjekovne Bosne. No. Od početka XIV stoljeća pa nadalje posvjedočena je brojnim . zajedno sa hrvatskim kraljem Tomislavom i s dalmatinskim biskupima obratio se papi Ivanu X u vezi s nekim potrebama crkve206. O odnosima vazdliteta u srednjovjekovnoj Bosni (Iz istorije srednjovjekovne Bosne. sigurno su neki nosioci lokalne vlasti koji su kao nagradu za vršenje povjerene im službe vjerovatno dobivali zemljišni posjed ili „plemenitu baštinu" i samim tim se svrstavali u red vlastele. možemo. Ove prve vijesti o vlasteli u Bosni u Zahumlju vremenski se odnose na već poodmaklu fazu razvitka društva na ovom području — na fazu u kojoj vlastela kao posebna. god. iako ne postoje izvorni podaci koji bi mogli osvijetliti tok ovog procesa na našem području. u bitnim crtama. Na području koje je u toku daljeg razvitka bilo obuhvaćeno granicama bosanske države vlastela se spominje dosta rano. U procesu konačnog formiranja vlasteoskog sloja kao feudalne klase. prilikom njegove posjete Dubrovniku. bliski vlasti starješina.] 204 [A. osiguravali su sebi preimućstva prilikom odabiranja i prisvajanja općinske zemlje. Sarajevo 1972). 14 — 16. U kasnijim stoljećima. povlašteni ljudi. feudalci iz gornjeg reda vlastele. U Dukljanskom ljetopisu. ne samo kao vladarevi dvorjanici nego i kao suodgovorni činioci u jednom državnom poslu. u okviru kazivanja koje bi moglo da se odnosi na vrijeme s kraja IX i s početka X stoljeća. u Orbinijevom prijevodu „li primi baroni di Bosna") koji su u ljetopisu predstavljeni kao značajna društvena snaga koja odlučno utiče na tok događaja205. Uzaludno bi bilo tražiti u izvorima konkretne podatke o tome kako su upravo na bosanskom tlu nastajale imovinske razlike koje su vodile ka klasnoj podvojenosti društva i kako su slobodni ljudi dolazili u položaj feudalne zavisnosti prema novim posjednicima nekada slobodnih selišta. kada se o bosanskoj vlasteli pojavljuju češće i sigurniji izvorni podaci. I. pouzdanijem izvoru iz 925. Babtć. nije predstavljala nikakav izuzetak u opštoj zakonomjernosti razvitka društva ranog srednjeg vijeka. Babić. kategorija stanovništva aktivno učestvuje i djeluje u javnom životu i zajedno sa nosiocem starješinske vlasti predstavlja odgovorno više ili manje orga-nizovanu širu plemensku zajednicu. „velikog bana bosanskog". U jednom drugom. novo plemstvo po službi i oružju stapalo se sa potomcima prvobitnog rodovskog plemstva u jedan povlašteni društveni sloj u kojem hijerarhijsko stepe-novanje nije više bilo određivano po porijeklu i starini nego po aktuelnoj važnosti i značaju koje je pojedina vlastela uspjela da sebi obezbijedi u feudalnom društvu. „Čestnici" bana Kulina koji se spominju u njegovom ugovoru s Dubrovnikom 1189. <J>epjaHHHh. kao i svuda uslovi za nastajanje vlasteoskih zemljišnih posjeda stvarani u periodu raspadanja slobodnih seoskih općina i preovladavanja individualne svojine na zemlju — u periodu kada se patrijarhalna starješinska vlast odvajala od naroda i utvrđivala se kao vlast nad narodom. sa 202 [E. od naroda već vidno izdvojena.] 803 79 svom sigurnošću pretpostaviti da Bosna. u ovom slučaju u zaključivanju međudržavnog ugovora između Bosne i Dubrovnika207. U pratnji Marije Ninoslava. vlasteoski sloj već je čvrsto uključen u mehanizam feudalne države kao njen društveni oslonac i kao korisnik njene vlasti. zahumski knez Mihajlo „sa svojom vlastelom" (cum suis proceribus). nalazili su se njegovi „boljari". g. Bu3amuujcKU U3eopu. Sarajevo 1972) 60—61. ipak. 17—18. Sredstvima vlasti obezbjeđivale su se ekonomske privilegije onih društvenih snaga na koje se ta vlast oslanjala. god.ljudi po naročitim zaslugama ulazili u povlašteni red vlastele sa odgovarajućim društvenim i ekonomskim privilegijama. govori se na jednom mjestu i o „velikašima bosanskim" (magnates Bosnae. marta 1240.

i kao da se u ovom isticanju povezanosti sa zemljišnim posjedom i poslije smrti naziru nejasni tragovi kulta zemlje i davnih predaka koji su je potomcima ostavljali kao vječnu baštinu. a zatim i svaki drugi posjed bez obzira je li bio naslijeđen ili darovnom poveljom dobiven ili na drugi način 80 . posjeda. Šišić. Jireček je iznio ubjedljivo mišljenje da je izraz „plemenita zemlja" prvobitno označavao „jedan kraj koji je pripadao čitavom plemenu pa docnije izdeljen bio među njegove članove"209. Posebna izdanja SANU. herceg splitski. K. XII 1463. kao što i sam naziv kazuje. 312. Samo posjedovanje „plemenite baštine" ostalo im je kao slaba društvena veza sa klasom kojoj. Letopis popa Dukljanina. To su mahom ljudi na donjoj granici vlasteoskog reda. plemensku svojinu na zemlju. od svog zemljišnog posjeda kao osnovnog izvora egzistencije i društvenog ugleda i koji nisu davali feudalnu rentu nekom drugom licu. 28. Rag. neograničenog i nepo^-vredivog prava svojine. bez obzira da li se radi o svojini fizičkih ili pravnih lica210. Ekonomska osnova društvenog i političkog položaja vlastele jeste zemljišni posjed koji se naziva „plemenita baština". kao i najmoćnije velmože Česti su natpisi na nadgrobnim spomenicima gdje se ističe da je umrli vlastelin tu pokopan . Svojom „plemenitom zemljom" jednako se ponose najniži vlasteličići. kojom se knezu Vuku Vukoslaviću potvrđuju zemljišni posjedi koje je tada držao. U nazivu „plemenita zemlja" bilo bi. prvobitno je spadao samo naslijeđeni zemljišni posjed.] [Nada Klajić.. Vlastelinom je postajao i onaj čovjek koji je darovnicom dobio posjed. 95—105. Kralj Matija Korvin potvrdio je 14. prvenstveno svojine na zemlju. oni.. Najveći dio vlastele držao je posjede koje su obrađivali zavisni seljaci. to jest uz plemstvo ili vlastelu kao njihovo neodvojivo društveno obilježje. god. i nisu pripadali. Izrazi „plemenita baština" ili „plemenito" ustalili su se u bosanskoj pravnoj terminologiji kao oznaka punog. Ubjedljivim razlozima je utvrđeno da je takve [F.. obavezni na davanje rente. U red vlastele spadali su svi slobodni ljudi koji su živjeli od svoje „plemenite baštine". svakako nevelikog. sačuvano sjećanje na nekadašnju plemensku organizaciju društva i zajedničku. U vlasteosku plemenitu baštinu. 62. ban Stjepan Kotromanić kao da izriče sudsku odluku kad kaže „da je plemenita ta zemlja ka se imenuje u tom listu"211. i nisu feudalci jer ne primaju feudalnu rentu.] 205 206 vlastele — baštinika bez potčinjenih seljaka bilo na području Slanskog primorja i Konavala u vrijeme dok su ove oblasti još bile u sastavu bosanske države208. u redu vlastele bilo i takvih „plemenitih ljudi" koji su sami obrađivali svoju „plemenitu baštinu" i sami se koristili plodovima svog. „plemenita zemlja" ili „plemenito". U povelji od 1331. god. Historija Salonitima Maior. prema tome. kako izgleda..] 2074 [Dipl. kao što je posvjedočeno i sve jače ispoljavanje njihove moći koja je srednjovjekovnoj Bosni utisnula pečat izrazito vlasteoske staleške države. No samo kao zemljišni posjed „plemenita baština" isključivo je vezana uz „plemenite ljude". unucima Dabiživa Latinice zemlje u okolini Srebrenice „koje je Hrvoje. a zatim i na druge nekretnine. U „plemenitu baštinu" spadao je svaki vlasteoski zemljišni posjed bez obzira na to da li je naslijeđen ili darovnicom stečen. ali je.] 20T [Mon. CCCXCIX. nekada darovao rečenom Dabiživu kao znak plemstva (in signum nobilitatis)207*. No nema nikakvih razloga da odbacimo vjerovatnost da je ovakve vlastele bilo i po čitavoj unutrašnjosti zemlje. možda i u većem broju nego što bi se moglo pretpostavljati. u stvari.na svojoj zemlji na plemenitoj". Beo grad 1967. Serb.podacima sve važnija uloga vlastele u društvenim i političkim zbivanjima zemlje. u stvari.

XyMCKo-iupe6uH>CKa tjiaciuejia. naslijeđeni i stečeni jednako se nazivaju „plemenito naše" i zajedno predstavljaju cjelinu s kojom vlastelin slobodno raspolaže i koja se bezuslovno nasljeđuje u njegovoj porodici. „u vijeke vjekova".] [K. jHpeieh.stečen. darovani za određene zasluge ili. O odnosima vazalitela. 1979. tj. „za našu službu milosti. Naumov. Bosanski i humski vlasteličići (Prilog istoriji feudalne staleške termino logije XIV—XV vijeka). Posjedi. Posjedovanje plemenite baštine bilo je. 8.a ni jednomu njegovu bratu ne dasmo ni sinovcu njegovu. Eeorpa# 1958. Štaviše. „njemu i njegovu posljednjemu". izjednačuju sa posjedima koji su od predaka naslijeđeni i stapaju se sa njima u jednu „plemenitu baštinu".] . Babica se ovdje prekida. Svojina čitavog vlasteoskog roda nad baštinskim posjedom izražavala se u činjenici da starješina roda nije. TiHpKOBHh. a samo u naročitom slučaju svojinom poimenično navedenog vlastelina sa isključenjem svih ostalih srodnika. TiiipnoBHh. P. Hauopuja cpedtboeeKoeue Socamne dpMcaec. saglasnost članova roda sa odlukom starješina o otuđenju zajedničkog posjeda ovdje je izričito naglašeno ovim riječima: . U svojini plemenite baštine učestvuju kolektivno svi članovi često vrlo razgranjene vlasteoske porodice ili roda — čvrste zajednice povezane bližim krvnim srodstvom koja se naziva i plemenom. redovno. razvoje knezu Vlkoslavu"218. Plemenita baština je trajan posjed vlastelina i nasljedna svojina njegove porodice.] 81 goj strani. od praroditelja naslijeđeno „plemenito naše" i. kojom ustupaju Dubrovniku Konavle i Vitalinu. "B-HpKOBHh. Studien. Thalloczy. 54. HcropnjcKii ruacHHK. Pravo pripadnika vlasteoskog roda da učestvuju u raspolaganju posjedom zajedno sa starješinom najpotpunije je izraženo u povelji braće Beljaka i Radiča Sankovića od 15. uslovnog posjeda kojim vlastelin pronijar nije mogao slobodno raspolagati. 15—33.. 3—4. to jest u punu svojinu vlasteoske porodice. za „vjernu službu". Babić. 156—164. 189. VI 1419) izričito se ističe. Kada se poveljom daruje vlastelinu zemljišni posjed. Ociuaifu ciuapuje dpyiuiu~ eene ciupyKuiype y ĆOCOHCKOM <f>eydaAHOM dpyiuiuey. JjHHHh. J. 5—17. 1322) župe Banice i Vrbanju knezu Vukoslavu Hrva-tiniću . naš stric župan Gradoje i Budela i Sančin naša bratja za sebe i za svoju djecu i za posljednje svih nas"218. a koji je vladar mogao oduzeti ukoliko u pronijarskoj porodici nije više bilo muških članova sposobnih za vršenje vojne službe. redovno se naglašava da mu se darovna zemlja daje „u baštinu i u plemenito". čime je bilo uslovljeno držanje pronije213.] 210 [A. dakle. [Tekst A.] 211 [L. „do zgorenja svijeta". 21—37. međutim. Za čitavog trajanja bosanske države nema primjera koji bi ukazivao na to da je pored plemenite baštine postojao i neki drugi vid vlasteoskog posjeda. M. I. Hcuiopuja Cp6a. mogao otuđiti dijelove i baštinske zemlje bez sporazuma sa punoljetnim članovima svoga roda. uopšte. mnogo čvršće i sigurnije: baštinu je vladar načelno mogao oduzeti samo u slučaju nevjere (nota infidelitatis). Pycaiuxa iocuoda. C. Tako se posjedi. IV 1391.. na dru[C. barem u načelu. U povelji Sandalja Hranića i njegove braće o prodaji i ustupanju njihovog dijela Konavala Dubrovniku (24. 209 208 1—101. ali je i ovo načelo prava vladara bilo ograničeno. Godišnjak DIBiH. C.I svemu više pisanom pristaše i potvrdiše naše gospođe i Dragana sestra. Srednjovjekovna Bosna nije poznavala pronijarski oblik vazalskih odnosa niti ustanovu pronije. XVIII—XXX. svojinom čitave porodične zajednice. na jednoj strani. bratstvom ili „bližikami" 214. Na ovakav slučaj nailazimo u jednoj odredbi povelje kojom ban Stjepan II Kotromanić daruje (oko g. gradove i župe i zemlje koje primisrno od kralevstva bosanskoga nama dano i zapisano u naše plemenito" 212. i oni posjedi koji su darovnom poveljom stečeni po zasluzi jednoga od članova vlasteoskog roda postaju.

. PRIVREDNO BUĐENJE . Stuđien.... gradually achieved a better status and were no longer treated as slaves. enabled the distinguished Vlach chiefs to advance towards an upper social class... the problem of dependent peasants in particular.. 288.. By the time...] 214 [Upor. But it also happened that some slaves gained even formal freedom......... denoted as .. In addition to cattlebreeding..... There were also many Dubrovnik traders settled in towns...... in addition to the minig-are towns......... 210.. they engaged in transport of goods and also served as soldiers or guards on boarders and at important crossroads... very little is said about the slaves who stayed in Bosnia. Thall6czy. Even the earliest volumes of the Dubrovnik Archives have some data about the slaves from the Bosnian state who were subject to trade.. Their legal status was determined by inter-state contracts. especially at rulers' and noblemen's courts...... they worked as house servants..noble inheritance".... Some of them.. Saxons. 217.... Only a few data about the amount of feudal rent and other dependent peasants.. IIpoHuja.... In addition to various agricultural labours.. Feudal lords undertook many measures in order to prevent their flight from feudal landed properties..] 215 [L..... 89-93 95-105 .. The economic basis for the social and political position of the nobility was their landed property. PRIVREDNE PRILIKE DO KRAJA XIII VIJEKA . The process of formation of the noble class in Bosnia coincided with the process of strengthening and spreading of the chief's authority. The Vlach cattlebreeders engaged in an easier activity and had a more favourable legal status than the dependent agricultural labourers. These. obligations are to be found in the meagre Dubrovnik sources... German miners... This autonomy in judicature and administration points to the gradual retrieving from the feudal lords' authority on the part of town inhabitants....] [F.. regardless of whether it was actually inherited or granted by a deed of donation. owing to the nature of their job.] 213 212 »« [Mon... nap. OciporopKCH. 83 DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ PRIVREDNI RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE I. However. as they represented a negligable component in the economy of the country. 8....... II.[Mon. although they were not free from the formal--legal aspect....] 82 SUMMARY SOCIETY OF THE MEDIAEVAL BOSNIA The lack of data makes the study of society in the Medieval Bosnian state difficult.. there by to ensure necessary labour for the agrarian production.. Serb. as well as some other independent activities.. The sources from the first half of the 15th century mention wealthy Bosnian traders as a separate category of the population.. Eeorpaa 1951... introduced their own town administration and had the right to legal autonomy...... the town administration after the Saxon model began to spread to other developed town settlements. Serb...... npujioi uciuopuju <f>eydajiu3Ma y BmaHuiuju u jyxcHocjioeencKUM 3eMA>aMa.

.............. Sane...................................... Vrbasa........... oblasti koje su bile bliže primorju imaju više gradova od Porfirogenitove Bosne ili Srbije (Zahumlje — pet.. 145-169 170Rudarstvo ............................... i to Save........ 189-190 87 /.. Dosadašnja arheološka istraživanja bosanskohercegovačkog područja za razdoblje od IX do XII vijeka uglavnom se ograničavaju na otkopavanje nekropola..................................... smještene su u dolinama rijeka.. USPON I ŠIRENJE GRADSKIH NASELJA ............ PRIVREDNE PRILIKE DO KRAJA XIII VIJEKA Sve do XII vijeka pisani izvori samo uopšteno pominju Bosnu................. 167Vlastelinstvo ... a u Travuniji: Trebinje.............. zatim Salines (Tuzla) u Srbiji.................. 169Vlasi ..................................................... Tako...............165 — 169 VI.................................................... na primjer.. bez pojedinosti o makakvom obliku života............ i više gradskih naselja u oblastima koja će tek nekoliko stoljeća docnije ući u okvire bosanske države — u Zahumlju: Ston....... Jedino sredinom X vijeka vizantiski car pisac Konstantin Porfirogenit.... Ošlje.................................... ODNOS GRADA I SELA ......................... 171-182 VII............................... Inače su naša znanja o ovim gradovima veoma oskudna Uglavnom se pretpostavlja da su ovi gradovi bili utvrđenja....III.................................. vojna i upravna sjedišta...... 107-113 IV........ Ovi gradovi još uvijek nisu arheološkim puteni pouzdano identifikovani1............... Blizina primorskih gradova nesumnjivo je pozitivno uticala na razvoj gradova u unutrašnjosti.............. rekonstrukciji prilika onoga vremena doprinosi i arheologija................... USPON PRIVREDE I RAZVOJ GRADSKIH NASELJA U DRUGOJ POLOVINI XIV VIJEKA ........................ 183-186 OSVRT NA PRIVREDNI RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE 187 -188 RESUME ........ 151-165 172Zanatstvo ....................................... u svom čuvenom djelu ... Nekropole.............................................. Dabar i Galumainik....... Risan...... i to Kotor i Desnik..... a neki od njih su mogli imati i izvjesnu ekonomsku funkciju.145 — 150 171Trgovina ..... Travunija — pet).... PRIVREDA SELA ...................... Vrm................. od kojih najstarije datiraju iz IX vijeka... 168Zemljoradničko gazdinstvo ................................................ Lukavete i Zetlivi... Mokro......................... U nedostatku pisanih izvora.................................................... ...O narodima" navodi dva grada u Bosni... 115-144 115-120 120—138 138-144 V....... GRADSKA PRIVREDA ....

OepjaHHHh. Brod. Ova vijest govori nesumnjivo o jačanju feudalne vlastele u Bosni onoga vremena. Uskoplje. Vrhprača ili Prača. Neretva. Ranoslovensko doba). Njihova pojava pretpostavlja postojanje naselja. 89 Posebnu pažnju privlače nalazi keramike koji ukazuju na proizvodnju posuda i razvijenost lončaretva na pojedinim naseljima. isto. 224. vidi se iz povelje Bele IV iz 1244. kojom on daje Dubrovčanima slobodu trgovine na bosanskom području'. Ovo je prva povelja o uspostavljanju privrednih veza između Bosne i spoljnega svijeta. P.Bosne. Vidgoša. U dosada istraženim nekropolama nađeni su uglavnom nakit i oružje3. Izvan rječnih dolina pronađen je izvjestan broj grobova na Glasinačkom polju. Ranoslovensko doba). savremena ovim nekropolama. 3 Kulturna istorija Bosne (Nada Miletić. ne smije se izgubiti iz vida so. Time se u isto vrijeme stvaraju povoljniji uslovi za razvoj privrednih grana neagrarnog karaktera. 59. Iz tog pisma saznajemo da se ban Ninoslav žalio papi da njegova vlastela narušava stare običaje i zadržava sela i zemlju protiv banove volje. pored toga što je imala slane izvore. osim Vrhbosne. Položaj nekropola u plodnim dolinama rijeka nameće pretpostavku da se stanovništvo poput ostalih doseljenih Slovena bavilo agrarnom privredom. Bobovac i Kra ljeva Sutjeska 1973. Anđelić. nap. Izričito je naglašeno da se Dubrovčani mogu slobodno kretati po Bosni bez plaćanja ikakve dažbine. što nije bio slučaj ranije 7. O lokacji ovih gradova. 203 i 204. P. 383. 2 Kulturna istorija Bosne i Hercegovine (Nada Miletić. kroz čitav srednji vijek bila upućena na uvoz ovog artikla neophodnog za život ljudi i stoke. Pojedini od ovih nalaza govore o postojanju trgovinske razmjene u ovom ranom periodu od IX do XII vijeka. Beorpaa 1959* 58. a za Vrhpraču se kaže da je komitatus. Sarajevo 1966 (Nada Miletić. godine. nisu još do danas arheološkim putem potvrđena2. Prvi zvanični ugovor srednjovjekovne Bosne jeste poznata povelja Kulina bana Dubrovniku iz 1189. koji su stizali u Bosnu iz veoma udaljenih oblasti5. Čak se pominju predmeti raznih kulturnih grupa. Sa XII vijekom nastaju nove političke i društvene promjene kojim se učvršćuju osnove bosanskog državnog organizma. Tako je vrlo vjerovatno da je na prostoru Bosne bio poznat jedan od najstarijih zanata na svijetu — kovački4. Tom prilikom pominju se župa Vrhbosna. BtuamuucKu tueopu 3a ucuiopujy napada Jyiocjiaeuje. kao i na ostalom južno-slovenskom području postojale su župe kao osnovne . Neretve i Drine. 382-—383. Prema tome. 61. godine. 388. II. Njihov prilično oskudan broj postaje još manji ako se uzmu u obzir samo nalazi na prostoru ondašnje Bosne. i Kulturna jstorija Bosne i Her cegovine. Može se pretpostavljati da je domaća proizvodnja obuhvatala još i neke druge radinosti. kao i u donjem toku rijeke Neretve u okolini Čapljine. Lašva. Jedino pored Mela nije naznačeno da je župa. dok su u većem dijelu koncentrisane u Sarajevskom polju. Lepenica. O kojim se župama radilo. Što se tiče pojedinih predmeta trgovine. Međutim. sela i zemlja na bosanskom prostoru pominju se prvi put u pismu pape Grgura IX iz 1233. Isto. Krajem ovog stoljeća javlja se čuveni Kulin ban i upravo sa njegovim dobom može se početi sa pisanjem privredne istorije bosanske države. Raspored ranoslovenskih nekropola je takav da se one nešto rjeđe nalaze u zapadnom i u sjevernom dijelu Bosne. u Bosni. naselja. Anđelić iznosi tezu da možda Konstantinov Desnik treba tražiti negdje u okolini Visokog. Upor. godine. kojom je potvrdio bosanskoj biskupiji posjede darovane od strane bana Ninoslava8. u prvom redu trgovine. jer je Bosna. 63. 1 E. Ukupno dvanaest posjeda bilo je smješteno po raznim župama. Župe. i to po jedan posjed u svakoj župi. Ranoslovensko doba) 390—398. ali i pored toga ne znamo da li su i čime oni u to vrijeme trgovali po Bosni.

uz imanja koja je dodijelio katoličkoj crkvi. Nakit i oružje IX—XII veka u nekropolama Bosne i Hercegovine. U borbama protiv Ugarske bosanska vlastela je uveliko ojačala svoj položaj. Na novodobijenom posjedu biskup i kaptol bosanski treba da ubiraju crkvenu desetinu13. vansudsku represaliju i utanačuje postupak u slučaju spora između Dubrovčana i domaćeg življa. godine. IV. a naj-viđeniji medu njima poimenično10. nije naznačeno koje župe i krajeve drže u svojim rukama. Svakako se ni biskupski posjed u ovakvoj situaciji nije mogao održati. kao što je Neretva. 399-^tOO. Zagreb 1906. slučaj sa župom Vrhbosnom. III. U to vrijeme kmetovi su još uvijek bili slobodni seljaci. ali u ovo vrijeme još uvijek nije ulazilo u okvire srednjovjekovne bosanske države9. 176. Međutim. A to je uglavnom isti prostor na kome se javljaju nekropole. podizana tamo gdje je stanovništvo 4 Isto. u stvari. sigurno je da su ovi posjedi bili sasvim skromni i da se.administrativno upravne jedinice. koji je dao povoda banu Ninoslavu da putem novih odredaba otkloni nesporazume koji su tom prilikom nastajali i obezbijedi dubrovačkim trgovcima ličnu i imovinsku sigurnost14. Ban Ninoslav nastoji na sve načine da privuče što više dubrovačke trgovce u svoju zemlju. U skladu sa mehanizmom feudalnog društva neko je morao da obraduje vlastelinsku zemlju. U povelji Matije Ninoslava Dubrovniku iz 1240. te je katolička crkva za duže vrijeme izgubila svako uporište u Bosni. biskupsko imanje u cjelini predstavlja krupan feudalni posjed sa mogućnostima podjele rada. godine11. uskoro poslije izdavanja pomenute povelje. III. dok su „ljudi" po mišljenju većine naučnika vezani za zemlju12. „Ecclesia Sclavoniae" i misija dominikanaca u Bosni. Tako on ukida izam. 1—2. Ne samo da im je potvrdio povlastice koje su dobili od bana Kulina već je novim odredbama još više proširio njihove trgovačke slobode i olakšao uslove poslovanja po Bosni. Vrlo je vjerovatno da su njegove dijelove prigrabili bosanski feudalci. Seljaci u Bosni. Zbornik radova Filozofskog fakulteta. Nada Miletić. Vlastelinstvo pravoslavne humske eparhije u Stonu poznato je u pojedinostima. godine pominju se. Uskoplje ili u plodnim kotlinama. ali je nesumnjivo bilo nekog oblika trgovačkog prometa. 239—240. 21. Iz ovakvog rasporeda župa može se izvući zaključak da su naselja srednjovjekovne Bosne ležala po kotlinama. poklanjaju se zajedno sa zemljom. Međutim. Tako je Ninoslav. s 90 imalo mogućnosti da se bavi zemljoradnjom. Zagreb 1955. Šidak. 388. 7 T. 9 T. nema drugih podataka o dubrovačkoj trgovini u Bosni onoga vremena. Lepenica. Nazivi ovih župa ukazuju da su one smještene u dolinama rijeka. na primjer. Monumenta Serbica. Zagreb 1905. Miklosich. Iako razbacano u raznim krajevima Ninoslavljeve države. Doduše. Dok se na početku svoje vladavine Ninoslav sam javlja u ugovorima zaključenim sa Dubrovnikom. GZM. e F. Codex diplomaticus. Codex diplomaticus. S obzirom na prilike onoga vremena i na male teritorijalne okvire bosanske države. Smičiklas. inače glavnim zanimanjem Južnih Slovena još od njihovog naseljavanja. pored feudalaca. dakle. biskup je morao napustiti Bosnu. Arheologija XVIII. Sadržaj ovoga pisma izazvao je u istorijskoj literaturi različita tumačenja. kao i svuda u feudalnom društvu. Smičiklas. J. kmetovi i ljudi. i to prije 1252. kao što je. Vindobonae 1858. Sarajevo 1963. u dvije posljednje povelje pored njega navode se i boljari. „izuzeo ljude na tim imanjima od jurisdikcije ranijih gospodara i potčinio ih biskupu i kaptolu. Druga polovina XIII vijeka oskudnija je podacima nego doba bana Nino- . Ista kategorija stanovništva javlja se i u Ninoslavljevoj povelji iz 1249. odnosno prva naselja u IX vijeku. radilo o sitnom feudalnom vlastelinstvu.

koji im je. CojiOBjeB. Pored toga što Bosna u privredno-geografskom pogledu nije ravničarska i poljoprivredna zemlja. ipak je osnova njenog privrednog života bila zemljoradnja. Naime. Vjerovatno da su Dubrovčani trgovali kožama i voskom i ranije u doba bana Ninoslava. npaenu uo/umcaj ceMiKa y cpedneseKosuoj EOCHU. Codex diplomaticus. Tako su mnogi od njih otrgnuti iz svoje sredine. 245. 237.slava. 239. KH. 79—95. pa čak ni 0 vrstama usjeva koji su se gajili. 10 F. odvođeni u tuđinu. vjerovatno da je njihov ukupan broj u ovoj župi bio i znatno veći. kao 1 u zapadnom Sredozemlju „robovi" su mnogo traženi i upotrebljavani kao domaća posluga18. Na osnovu graničnih sela može se odrediti položaj ove župe. Ovdje se. godine 8 HcTopujcKH laconHC. 33. Već u najstarijim knjigama iz Dubrovačkog arhiva pri kraju XIII stoljeća pominje se iz Bosne izvoz voska i suhih koža17.. Pošto su navedena samo granična sela. sačuvan je priličan broj vijesti o dubrovačkoj trgovini bosanskim robljem koja se nastavlja i u prve decenije XIV vijeka. CpedtboeeKoeuo OCMUUUHCKU uocedu Xy>MCKoi euapxujcKoi sMaueAUHciusa. 91 svome zetu župu Zemunik. 1959. oživjela trgovina robljem u . Ona je uglavnom ležala s lijeve strane rijeke Vrbasa između župa Banice i Vrbanje poznatih iz kasnijih izvora16. 247. Crkva je u ovo vrijeme već osuđivala i zabranjivala držanje hrišćana u ropstvu. O privrednoj strukturi i proizvodnji bosanskog sela saznaje se nešto pobliže tek kada određeni proizvodi postaju predmet trgovine i izvoza. Druga je stvar što o stanju zemljoradnje nemamo nikakvih podataka. U vrijeme bana Prijezde i njegovih nasljednika Bosna nije obnavljala ugovore sa Dubrovnikom sklapane u vrijeme Kulina bana i Ninoslava. 28—29.. talijanskim gradovima. rofl. Sarajevo 1961. u Donjim krajevima 15. CB. villis et universis populis". Prijezda dodjeljuje župu Zemunik svome zetu . la A. kako je među stanovnicima Bosne bilo jeretika. Znamo jedino da je Ninoslavljev nasljednik Prijezda darovao 1287. Međutim. Čak u najranijim zvanično vođenim spisima dubrovačke Kancelarije i Notari-jata izbijaju na vidjelo podaci o jednoj posebnoj privrednoj aktivnosti Dubrovčana. Tako u ovoj povelji pod zapadnim uticajem prodire podrobna formula pertinencije u kojoj su već izrađeni pojmovi šta sve pripada jednom posjedu. prediis. iako u opštoj formuli. HBaHOBiih. 28—33. Mon. kako je navedeno. IX—X. I—II. žene pa i djeca prodavana su u Dubrovniku strancima i domaćim ljudima. upravo zahvaljujući posebnim vjerskim prilikama. pominje vezivanje seljaka za zemlju. IV. čime je obezbijeđena radna snaga tako potrebna za feudalni način proizvodnje. Prilično su brojna (23) s obzirom da opseg župe nije bio velik. U ovoj povelji su prvi put poimenično navedena neka bosanska sela. Ilperjiefl. ali i pored toga njihove privredne veze nisu prekidane. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. koja se protezala uz Vrbas. 9—10. P. Miklosich. Djela Naučnog društva BiH. 11 Isto. 13 „decimam de omnibus marturinas et collectam que ban elyssi vocantur". 14 Desanka Kovačević. 1947. Dubrovački trgovci odlaze da trguju u Bosnu pod uslovima koji su se vremenom ustalili na osnovu ranije sklopljenih ugovora. II. XVIII. Ljudi. II.cum omnibus utilitatibus et pertinentiis suis. Serbica. U Dubrovniku. to je. To su u isto vrijeme prvi pouzdani podaci o stočarstvu i pče-a rstvu srednjovjekovne Bosne. kn). Zbog toga su podaci iz Dubrovačkog arhiva jedini izvori za proučavanje ne samo trgovinske razmjene već i agrarno-stočarske proizvodnje u Bosni onoga vremena. izdao povelje sa vrlo širokim povlasticama.

41. u Bosni tokom XIII i početkom XIV vijeka nije došlo do razvoja naselja koja bi se po strukturi privrede bar donekle izdvajala iz agrarne sredine22. XLIX. Xyua 3eMjbanuK u cuiapa uaxuja 3jnujatbe. Anali Histo rijskog instituta JAZU. Smičiklas. to jest do dvadesetih godina XIV vijeka. 1. isti. M. Pored toga. Poznato je da u unutrašnjosti Slovenije i Hrvatske. Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku. Codex diplbmaticus. 12. u vremenu od bana Kulina do Stjepana II. gdje je gradski život bio takode prekinut dolaskom Slovena. čije je zanimanje bilo da hvataju nezaštićene pastire i prodaju ih kao roblje19. Bosanski rudnici još . veoma mnogo se trgovalo bosanskim robljem i u Drijevima. poznatom trgu na ušću Neretve. odnosno XII stoljeća. F3M. mogli i prodati.primorskim gradovima u susjedstvu Bosne. Pored Dubrovnika. Vinaver. To je tipična agrarna zemlja sa naturalnom privredom i počecima trgovinske razmjene. Srema i Livna. nego su ih čak ponekad i sami poklanjali pojedinim dubrovačkim trgovcima. 588. Zanimljivo je naglasiti da iz Huma. Vremenom su se u Dubrovniku pojavili ljudi takozvani „ropci". proširuju se i na ostale naše primorske gradove20. izvozi se i roblje. znatno manje iz Usore. neposrednog zaleđa Dubrovnika i iz drugih srpskih državnih teritorija nije zabilježeno ni jedno lice. a u susjedstvu Bosne. Najveći dio robija prodatog u Dubrovniku poticao je iz Bosne. Iako se javljaju pouzdani podaci o trgovinskoj razmjeni. a to isto dobili su i Rabljani od Pavla. na primjer. KapaHOBiih. Sačuvani su mnogobrojni podaci o sudskim proce sima vođenim u Dubrovniku kojima su pojedinci nastojali da dokažu svoju pravoT. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. 16 16 92 vjernost. a sasvim rijetko iz Vrbasa. godine daje Splićanima široka ovlaštenja za slobodu trgovine. Možda su se održavali samo povremeni sajmovi koji su odgovarali stepenu razvoja bosanske privrede onoga vremena. Gradovi na našoj obali Jadranskog mora. 105—107. Sva se razmjena odvija u okvirima spoljne trgovine. To su u prvom redu vosak. VI. 1302. Bosanski vladari nisu u ovo doba zabranjivali odvođenje i prodaju svojih podanika. U svakom slučaju. Pouci&eo y cuiapoM J]y6pomuKy. II. CapajeBO 1937. Dakle. Dubrovnik 1953. kože i poljoprivredni proizvodi. 18 V. KapaHOBHh. kako bi ih dubrovačke vlasti oslobodile. 1937. U izvorima se od kraja XIII vijeka počinju pominjati određeni predmeti trgovinske razmjene. XLVIII» CapajeBO 1936. U drugoj polovini XIII vijeka trgovačke veze Bosne. proces urbanizacije u ovo vrijeme uveliko napreduje. ona je još uvijek malog obima. Pavle Šubić. čak. HcropHCKH nperjie«. Ovom zbližavanju sa dalmatinskim gradovima svakako je pomoglo i širenje uticaja Šubića u Bosni krajem XIII vijeka. U svjetlosti ovih podataka nerazvijenost Bosne tokom XIII i početkom XIV stoljeća dolazi još više do izražaja. a u XIII se i dalje intenzivno nastavlja. posebno Dubrovnik. bana Hrvatske i gospodara Bosne21. 37—54. T3M. predstavljali su sigurno tržište za bosanske poljoprivredne i stočarske produkte. B. pored Dubrovnika. XLIX. Dubrovačka građa svjedoči o već otvorenim i razvijenim trgovinama i rudnicima u susjednoj srpskoj državi. Beorpaa 1954. rpaimife cpedneseKoeue BocancKe otcyue 3eMJbamiK. proces nastajanja gradskih naselja datira već od kraja XI. nema nikakvih vijesti o mjestima gdje se ona obavljala. Tako. što ranije nije bio slučaj. 141—142. Cnapah. kao bosanski ban. T3M. 125—147. 132—134. U unutrašnjosti Balkana. dakle. 17 D. Kovačević. M. Sane. 27—36. 1287. Zagreb 1908. Radilo se o ljudima u tolikoj mjeri zavisnim od svojih gospodara da su ih. trgovina sve više napreduje. Jotu mjy o oicyuu 3eMJbmuK.

nepovoljno odražavalo na njen cjelokupan privredni razvoj. HOBH Cafl 1967. Mseo3 Mcuuiapuifa U3 Eocne u Xepueioeme y TIpUMOpje od Kpaja XIII do uoHcuiKa XVII eena. Nije pobliže navedeno o kojoj se vrsti žitarica radi 1. 128. pa je vjerovatno da žitarice. bar jednim dijelom potiču iz bosanskog zaleđa4. Podjelom zemalja Nikole Alto-manovića između bana Tvrtka i kneza Lazara 1373. 6. Prema njemu. 25—27. Povoljni prirodnogeografski uslovi za kultivisanje žitarica postojali su jedino u niskim predjelima i u župama u dolinama rijeka. godine poslao u Dubovnik 2. Eeorpafl 1964. 76. čak. Beljak Sanković izvozi žito u Dubrovnik. 10. koji je. — D. B.nisu bili otvoreni što se. sadrži povelja kralja Milutina Dubrovčanima.mnm>aK flpvniTBa Hcropiraapa EHX. FpadcKa nace/ba cpednosjeKoene 6ocancKe dpoKaee. 124. HOBH Cafl 1969. Time se može objasniti pojava da se sa jednog područja. 8 D. TiiipKOBiih. 176. 78. XII-1. Teritorijalno proširenje Bosne za vrijeme Stjepana II na račun oblasti tadašnje srpske i hrvatske države imalo je veliki značaj i za razvoj bosanske privrede u cjelini. Hciuopuja cpedtboeeKoeue 6octmcKe dpotcaee. S obzirom na značaj žitarica u svakodnevnoj ishrani stanovništva. 123. koji su bili odlični slikari i dosta vješti kovanju zlata. O vezama Bosne s pojedinim dalmatinskim gradovima Toma Arhiđakon pruža najranije podatke. godine iznosila je 1500 stara žita od nove žetve. 76. Ponekad je žito iz Bosne stizalo u Dubrovnik preko Drijeva. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. IIpoMeiu OKU&OM u3Mei)y ffy6poeHuna u 6/tuMcei 3ajiet)a y cpedneju eexy. CapajeBO 1964. išli su većinom u Bosnu. u stvari. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. 21 Isto. i C. i o samoj zemljoradnji iz uže Bosne. Trgovina u 10 srednjovjekovnoj Bosni. Upor. Xpa6aic. 19. jer na ovu cijenu Dubrovčani nisu htjeli pristati. 77. 5 Nije slučajno da prilikom regulisanja trgovinskih odnosa Bosne sa Dubrovnikom nikada nije unesena klauzula o slobodi trgovine žitaricama kao što je to. u jesen 1346. — D. na primjer. Južni dijelovi ove oblasti nemaju kraških polja i pod jakim su uticajem mediteranske klime. Kovačević. dok se u sjevernim nalaze kraška polja i planinski pašnjaci. Bosni su priključeni i krajevi istočno od Nevesinja. IIpoMem OKUULOM. — flvniaHKa JjHHHfe-KHejKeBHh. 1 U Dubrovnik su 1339. XIV. 10—11. 19. D. Fo. prema tome. Kovačević. JtHHnh-KHejKeBHh. Još za vrijeme srpske vlasti u ovim . 128. dubrovački izvori pominju u nekoliko navrata izvoz žita iz Bosne u Dubrovnik. oko 1200.aK <t>HJi030(J)CK0r djaKVjrreTa. Kovačević. 3 Župan Sanko prodao je žito u Kotoru po 11 perpera tovar. Trgovina žitom u Dubrovniku u XIV veku. Jedna isporuka iz 1334. 28 JJecaHKa KoBaieBHh-KoJHfa. Capa-jeBO 1978. 93 //. te su na taj način u sastav Bosne došli i ostali predjeli današnje Hercegovine. Xpa6aK. Docnije pored vladara i pojedini feudalci bavili su se prodajom žita3. Dušanka Dinić-Knežević. koje nije bilo izrazito žitorodno. zadarski građani Matej i Aristodije.000 stara zrnaste hrane*. godine. 123. 19 Isto. Među izvoznicima nalazi se i ban Stjepan II. Tako je Bosna bila izvoznik žitarica iako nije mnogo proizvodila. PRIVREDNO BUĐENJE Iz vremena Stjepana II. 124. 95 Pripajanjem dijela Humske zemlje Bosna je još za vrijeme bana Stjepana II došla u posjed velikog teritorija sve do Nevesinja. Više to nije mala Bosna iz vremena Kulina bana i Matije Ninoslava. nap. H33O3 oicuuiapuua. ro^HirntaK 4>HjiO3O(j>CKor (JjaKVJrreTa. roflmiiH. uz stalne ratove sa Mađarima. malo toga je ostajalo za izvoz. 122. koje se inače u velikim količinama izvoze iz Drijeva. To su. prvi poznati podaci o zemljoradničkim proizvodima pa. godine dopremljene izvjesne količine žita. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. X. — fl. ipak izvozi žito5. « B. Sada je u svim pravcima proširena novim oblastima sa različitim morfološkim i klimatskim odlikama pogodnim za unapređenje poljoprivrede. godine. Kovaćević. Zbog toga u izvozu žita iz Bosne treba najvećim dijelom gledati zalihe koje su se u obliku viška agrarnih proizvoda nakupile u rukama vladara i feudalaca.

23. 124. fliiHHh-KHe->KeBHh. zadužuje se u Dubrovniku na priličan iznos. doticala za izvoz. HAD: Diversa Cancellariae (Div. 77—78. kada se u istočnoj i južnoj Hercegovini javljaju mnoge vlaške grupe. a isto tako u Trebinju i ostalim dijelovima istočne Hercegovine. To potvrđuje i činjenica da se u dubrovačkom zaleđu vrlo rano javljaju vlasi kojima je stočarstvo bilo glavni oblik privređivanja. IX 1325. bez obzira što on nije imao stalan karakter i veći obim. već i u župskim predjelima gdje je bilo uslova za zemljoradnju11. Sigurno da je isplate ovog duga podmirivao isporukama stočarskih proizvoda. 129—130. koja je trajala vijekovima u uslovima naturalne i neintenzivne robne privrede. 9 D. radilo se o razmjeni dobara između područja sa izrazito naturalnom privredom i Dubrovačkog primorja. 154. te ih je svojim mjerama podsticala u tome8. U sjevernim. . pored planina. Ova dozvola je bila uslovljena kupovinom dubrovačke soli u odgovarajućoj vrijednosti žita. sve dok u XVI vijeku nije nastala masovnija sječa za povećane potrebe turske vojske i flote. — B. Uža Bosna 6 Doduše. 11. izrazito planinskim. Plodne doline rijeke Drine davale su žitarice za izvoz. 8 Tako se u odluci dubrovačke vlade od 14. Današnja Hercegovina bila je nekada znatno bogatija šumama. TlpoMeCu OKU&OM. Gatačko i Nevesinjsko polje takođe su bili dobro obrađeni i zasijani ječmom. dubrovačka opština je znala da su njeni trgovci i potrošači zainteresovani da u neposrednom zaleđu kupuju krušnu hranu. 12. U samoj dolini Neretve najčešće je bilo pšenice. — JX. Kao žitorodna oblast naročito je bila poznata donja Neretva. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. IX 1335. Ona ukazuje da su kraška polja na današnjem hercegovačkom platou proizvodila zrnastu hranu koja je. stočarstvo se razvijalo ne samo u planinskim. docnije. u izvozu ove oblasti dolaze više do izražaja stočarski proizvodi. 28. 96 je planinska oblast pogodna za razvoj stočarstva. U ovim južnim plodnim krajevima mnogo se sijalo proso koje je u ono vrijeme igralo onu ulogu koju će kasnije u Hercegovini XV vijeka preuzeti kukuruz. Postepeno su Sloveni počeli prenositi njihovo etničko ime na sve one koji su se bavili stočarstvom. 76. U septembru 1383. Popovo polje i sela prema Ljubinju i Stocu bila su poznata po pšenici jarici. Xpa6aK. Xpa6aK. S druge strane. 77.krajevima žitarice se izvoze u Dubrovnik. 10 HAD: Reformationes (Ref. U stvari. zatim ječam. IX 1325. posebno Ankonu. — B. krajem XIII vijeka. Zbog svoje rentabilnosti. H3eo3 OKuiuaputfa. 20. XI 1336. 15. U pitanju su najčešće bili sitni proizvođači koji su bili zainteresovani da za žitarice dobiju so u Primorju 7. Iz planinskih regiona srednjeg i gornjeg dijela istočne Hercegovine stizao je ovas. U dva navrata „pastirus" iz Bosne. Izvoz žitarica se nastavlja i docnije kada su ove oblasti došle u sklop bosanske države6. pa čak preko Dubrovnika za Italiju. U stvari. 20. Dok su ranije. fol. fol. VIII 1380. 129.) 8 fol. Kovačević. lb. Prvobitno Vlasi su bili poromanjeno starobalkansko stanovništvo koje se povuklo u planine i gajilo stoku. 126—127. H3803 Mcuiuaputfa. čak. B. godine donosi da svi ljudi iz Dub rovnika i dubrovačkog područja odlaze po hranu u mjesta od Budve do Neretve i na kopnu do Neretve. kupljene od sitnih proizvođača ili feudalaca9. Canc. nepoznatog imena. JJ. Krajem XIV vijeka dubrovačka vlada je odredila uslove i mjesto prodaje. ovsom i pšenicom. 89. IIpoMeui MCUMOM. H3B03 Mcuuiaputfa. godine dubrovačka vlada je odobrila jednom trgovcu da u Slano na dubrovačkoj teritoriji doveze pšenicu i druge žitarice koje ima u Goraždu. lb. 33.) 8 fol. 8'. Xpa6aK. ' Stanovnici zaleđa donosili su sami žito i prodavali ga u Dubrovniku ili istovarali u magazine. dubrovačka so se zamjenjivala u Goraždu za lokalne viškove žitarica. ^HHHh-KHeJKeBHh. već od prvih godina vladavine Stjepana II domaći ljudi iz Bosne pojedinačno dotjeruju stoku u Dubrovnik ili dovode konje na prodaju10. dijelovima ove oblasti planinsko stočarstvo je predstavljalo važnu privrednu granu. Dubrovčani odlazili u Bosnu da nabavljaju stoku. 128.

154. 6. 365. Dubrovački trgovci kod vlaha. HOBeM6pa 1961. vjerovatno takođe potiču sa današnjeg hercegovačkog prostora13 Već u prvim knjigama dubrovačkog arhiva. 11 „pastirus de Bossina" zadužuje se na iznos od 100 perpera. 11—22. godine. U prvom redu imale su veliki značaj u ishrani (mliječni i mesni proizvodi) i odijevanju vlaškog stanovništva. X. 110. Eeorpan 1932. konj je upotrebljavan za vuču u galerijama.. IIoce6Ha H3^aH. koji su kao podanici bosanskog kralja dolazili na ušće Neretve da kupe so. fol. Isti je slučaj sa Matarugama (1318). te su kupili srebrne naušnice i još neke predmete. Prvi se pominje. najviše ovce. jer su za njih postojali najbolji prirodni uslovi. T. 359. Osim toga. Mauiapyie y KCICHOM cpedneM eeKy. H 25. Radilo se o spuštanju zimi sa planina u župske predjele.Uecaino KoBa^ieBHh. Deb. 11 Napad Dubrovčana na vlahe koji se sa robom. i to već 1297. III 1334. rBypr)im. CpedhbosjeKoettu Kau7yH uo dy6poeauKUM u3eopuMa.OBJeKOBHOM KaTyHy oflpKaH 24. naseljenim uz trgovačke puteve.a H. stočarima albanskog porijekla koji su u neposrednom zaleđu Dubrovnika bili naseljeni kao graničari u službi srpskih vladara.a IleTpoBHh. 97 Mali brdski tovarni konji. Vlasi. 18. ^IpeMoniHHK. Na osnovu ove razmjene može se ustanoviti da su u vlaškim katunima odgajane razne vrste stoke. Canc. U Dubrovniku su prodali stoku. Doduše. Stjepan II je prodao Dubrovčanima 1333. 36opHHK KoHCTaHTHHa JiipeneKa. Bogoje Dobrišić iz Bosne. iz posljednjih decenija XIII vijeka. r. IX 1335. 124. Div. Burmaz sa sinovima. Pored ostalog. takode stočarima albanskog porijekla. 5'. vraćaju iz Dubrovnika. 108. Bosni su priključene oblasti . gdje se moglo naći stočne hrane u toku cijele zime.te u ovo vrijeme vlah označava stočara. vunu i ostalu robu za 26 perpera i 8 groša. zbog prilagođenosti skromnoj ishrani i smještaju. predstavljali su za vlahe posebnu vrijednost i uveliko su korišteni za transport robe u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini. kao čuvari prolaza ili prelaza. ali je do kraja XIV vijeka u sastavu Bosne ostalo primorje od Slanog do Dubrovnika. ali se ovi. Cmviii03HJyM o cpeflH. njezino uzgajanje nije iziskivalo velike izdatke i napore. br. 15. prodaje tri konja za 40 perpera. To su bila kretanja manjih razmjera u geografiji poznatog dolinsko-planinskog stočarstva. la K. FjiacHHK IjeTHH. 125— 127. Ponekad dubrovački trgovci odlaze među vlahe. 2. CapajeBO 1963. iz oblasti Lepenice. JupeHeK. za transport rude i druge poslove u rudarstvu 15.HEHX. 135. fol. gdje su u okviru jedne države ležale jadranske ili egejske primorske oblasti zajedno sa planinskim ispašama. fol. Ltenafce 1977. nalaze se podaci o razmjeni dobara između vlaha i Dubrovčana. je3HK H KH. Ovce su vlasnicima donosile višestruku korist. Bili su neophodni i u slučaju kada su vlasi.iBKeBHOCT cpncKor Hapoaa. a kada jednim dijelom prelaze na zemljoradnju. 1278—1301.. I. godine Bosna je došla u posjed i vrlo važnih primorskih oblasti. Iz docnijih vijesti može se zaključiti da su vlasi takođe držali brdska goveda i koze. 12. ostalo je mnogo podataka u Dubrovačkom arhivu. za vrijeme Tvrtka I 1377. Smatra se da je u srednjem vijeku u našim krajevima stočarstvo najviše napredovalo tamo.CKHX My3eja. 12 . obavljali svoje poluvojničke službe. jer su bili u blizini Dubrovnika. mnogo češće spuštaju u Dubrovnik da prodaju stoku i stočarske proizvode14. KanuejtapujcKU u nouiapCKu cuucu. Not. Pripajanjem Humske zemlje 1326. 263'. Not. 197. godine)12. Upravo o vlasima sa prostora današnje Hercegovine. Četiri godine docnije „pastirus de Bossina" zadužuje se na 20 perpera i 10 groša. ^peMouiHHK. 36opHHK CAHy 3a HCTopHJv. T.) 2. U drugoj deceniji XIV vijeka pominju se prvi put i vlasi Banjani (1319. godine Stonski rat. BAOCU U Maepoe/iacu y dy6poeam<uM cuoMenuifUMa. I. 102. kao naoružani konjanici. VI 1339. XI 1284. Crna vlaška ovca bila je veoma izdržljiva pa i podesna za kretanje po planinama. 13. držali su i svinje. Docnije. IX 1284. Kanuenapujoai u uoiuapcKu cuucu br. Eeorpa« 1959. Uključivanje Burmaza u poluvojne odrede odbrambenog sistema srpske države nije isključivalo njihovo dalje bavljenje stočarstvom. Poznato je da su u životu vlaha najviše značaja imala kretanja između ljetnjih ispaša i pogodnih zimovišta. rioce6Ha roflaita CAHY. naročito od početka XIV vijeka. HAD: Debita Notariae (Deb. 107.

Ragusina. Na unapređenje stočarstva povoljno je uticala i činjenica što su stočarski proizvodi. već su bili i važan predmet razmjene. IX 1330. r. a javljao se i kao platežno sredstvo kojim vlasi izmiruju svoje obaveze. 51. HOBeiw6pa 1961. Bez brdskih tovarnih konja. 183'. Banjicu sa Ključem i Vrbanju sa gradom Kotorom19. 17 J. Feudalni posjed u ovom slučaju je. 253 (1328). sinu Hrvatina ključkog. prenos robe bio bi nemoguć. kože. CiUonapcuieo cpednoeeKoem Cp6uje. 29. J.Trebinja. ib. Na ovome se nisu zadržala darovanja Stjepana II članovima porodice Hrva-tinića.. II. Zagreb 1897. IIoce6Ha H3«aH>a CAHy. Feoipa^CKe KapaKiuepucuiuKe cpednoeeKoeHux e. godine i Vuku Vukoslaviću i njegovom bratu knezu Pavlu u župi Banjici dodijelio dvanaest. 15. Zagreb 1882. Ova stočarska kretanja. Tako su vlasi u Dubrovniku uvijek nalazili povoljno tržište za svoje proizvode. Najraniji poznati zemljišni posjed u zapadnoj Bosni je župa Zemunik na Vrbasu. IV (3). IIoce6Ha H3Aaita HJI EHX. 197 (1357). Zbog toga ugovori sa vlasima o prenosu robe postaju sve brojniji ukoliko se dublje ulazi u XIV vijek18. II. Sve prednosti navedenih načina privređivanja privukle su svakako nove mase stočarskog stanovništva. Gelcich. 11 fol. 14 J. 37. X 1347 itd. fol. II. u „djedinu" dvije župe. Ova župa obuhvatala je 23 sela. igrali sve važniju ulogu. uz stoku prodavali su vunu i suho meso. a uporedo s tim i uloga vlaha u tranzitnoj trgovini. Za ovaj posao dobio je osam sireva koji su mu zatim bili ukradeni. pripadala su takozvanom sredozemno-planinskom stočarstvu16. dodjeljuje svome zetu. Gl. na dubrovačkoj pijaci. CHMno3HJyi« o cpeaibOBJeKOBHoM KaivHv oflpwaH 24. Div. 144'. Dubrovački kožuhar išao je od jednog do drugog vlaškog katuna i radio o svome zanatu. Vlaški sir (brenca. koja se kao određena administrativno-upravna jedinica daruje u cjelini. Tpad)yHOCKH. brenchia) bio je tražen na dubrovačkom tržištu i posebno mu je određivana cijena. Vlasi donose sir u Dubrovnik. 223 (1326). 194. O vunenim prerađevinama upor. 34—38. J np e q e K. Sva su sela . glavnom obliku bosanskog feudalnog posjeda.) 3. Gelcich. 22. 22. 23. naseljene vlasima. u privrednom životu današnje Hercegovine. 30. 3. 199. H 25. a u Vrbanji četiri sela20. Monumenta Ragusina. meso. Nesumnjivo je da su vlasi tokom XIV vijeka. fol. BJIOCU U Maepo-gjiacu. fol. Veoma važni 15 P. Karah. Konavla i župe Dračevice. On je 1331. godine ban Prijezda. Dvadesetih godina XIV vijeka ban Stjepan II dao je Vukoslavu Hrvatiniću. 26. III 1335 itd. Not. nap. Upravo u drugoj polovini XIV vijeka uveliko raste trgovinska razmjena između Bosne i Dubrovnika. Div. VIII 1285. Canc. kastradine i sir podmirivali ne samo mnogobrojne potrebe u svakodnevnom životu. Cijene konja i kobila koje prodaju vlasi kreću se od 3 do 15 perpera. CapajeBO 1963. 9. To je u isto vrijeme prvi pouzdani podatak o postojanju baštine. HAD: Diversa Notariae (Div. 14. VIII 1319. V. što je ostavilo traga u dubrovačkim izvorima i omogućilo da se sagleda i ova strana njihove djelatnosti17. 25'. već pomenutom poveljom. 179. Monumenta Ragusina. Eeorpafl 1978. važnija i većih razmjera. KaTHh. IX 1357 itd. posebno za kože koje vremenom postaju važan predmet dubrovačkog izvoza na prekomorska tržišta. ib. fol. župa. Mon. 392 (1336). VI 1343. P. Canc. Vlasi su donosili na prodaju i svoje prerađevine od vune. 114—125. 14. Još od najranijih vremena vlasi iz susjedstva. nije moguće odrediti koliki su prostor u to vrijeme obuhvatale ove dvije župe. Tako su se stvorili izvanredni uslovi za držanje velikog broja stoke i za razvoj stočarstva. Dobro je poznat značaj vlaha — ponosnika u prevozu robe i organizovanju karavanske trgovine.'iaiuKux Kauiyua. koju 1287. Cmonapculao. 98 putevi koji su spajali Dubrovnik sa Srbijom i ostalim oblastima Balkana vodili su preko istočnog dijela današnje Hercegovine. U istoj državi našle su se planine bogate ispašama i jadranske oblasti pogodne za zimovišta. S obzirom na to da sela nisu navedena. 22. u' stvari. — K.

godine. sela budu jedno pored drugog. L. ako ne i više. V. kome . str. ocrtava se krupni zemljišni posjed porodice Hrvatinića. Thalloczv. Za razliku od ranije prakse. Za vrijeme Hrvoja Vukčića nastavlja se dalje uvećavanje posjeda porodice Hrvatinića. VIII. Berislav Skočić imao je samo pola sela Gomile u župi Zemunik. 20 L. Vlatko Vukoslavić je dobio i dva sela. Njemu je kralj Tvrtko darovao tri sela u župi Lašvi (1380). •• L. Na ovaj zaključak navodi i primjer župana Vukmira Senkovića. Jakotino. Vjerovatno da se ovdje radi o slobodnim baštinicima. ]Wi. 119-120. Prema tome. prilikom darovanja vodilo se računa da dva. može se uočiti određen sistem. Tačno su naznačena sela koja se dodjeljuju u pojedinim župama. znači u župi Banjici. A. koliko god se u prvi momenat dobija utisak o rasparčanosti vlasteoskog posjeda. Pod Blizk). Thalloczy. nije moguće. a kralj Dabiša selo Kakanj i Hrast (1392)24. Ovo se činilo sigurno zbog toga da bi se olakšala eksploatacija na vlastelinstvu koja je. na ovom istom području javlja se i usitnjen posjed. Stjepan II je oko 1330. Beorpafl 1937. a mnoga od njih pod istim imenom postoje još i danas. Mtinchen und Leipzig 1914. jer se područje vlastelinstava ne podudara sa područjem župa. gdje je dobio osam sela25. Pa ipak. Studien zur Geschichte Bosniens und Serbiens im Mittelalter. Izuzetak predstavlja povelja bana Tvrtka od 1366. kakvih je bilo u Konavlima. Studien zur Geschichte. vlastelinstvo Vlatka Vukoslavića uvećalo se u odnosu na posjed koji je držao njegov otac Vukoslav22. darovao pet sela knezu Grguru Stipančiću ali iako su po imenu poznata. Od te polovine 1323. Izgleda da se sitnoj vlasteli daruje uglavnom samo po jedno selo. Pored plodnih predjela u kotlini rijeke Sane. II. VI. 81 —82. godine daje polovinu knezu Beroju Doberkoviću i njegovoj braći u vječitu baštinu26. IV. 19 L. čiji se položaj prema istoimenim današnjim selima može odrediti. Slučaj porodice Hrvatinića je poseban. 18 M. ili o vojnicima koje su Turci registrovali u svome najranijem popisu bosanskog krajišta iz 1455. 7. Lipnicu i Stjenice u župi Zemljanik. 10—11. Iz geografskog rasporeda novodobijenih sela. vlastelinstva porodice Hrvatinića ne predstavljaju i ne sačinjavaju jednu jedinstvenu i zaokruženu cjelinu. godine nalaze jedno pored drugog. Jfy6posaHKa cpednoseKoena Kapaeauaca utpioeuHa. Thalloczv stavlja 1323. koja svoje prvobitno dobro u župi Banjici i Vrbanji tokom XIV vijeka postepeno proširuje u svim pravcima. kojom daruje Vukcu Hrvatiniću grad Soko i župu Plivu za njegovu službu23. III. 11. 81 Isto. br. br. Raspolaganje samo sa jednom polovinom sela i poklanjanje polovine od te polovine knezu Beroju Doberkoviću ukazuje na određen oblik usitnjenog posjeda. VIII 1336. Inače „plemenštine" ili „plemenite baštine" nisu se sastojale od naročito prostranih zemljišnih posjeda. godine. Pored ovako krupnog feudalnog imanja. 23 F. Ćorović — oko 1332. br. Tu su dosta kratko navedene granice župe Plive. sa izuzetkom Čečve. br. kao i tri sela u župi Vrbanji (Kable. u plodnoj dolini rijeke Sane. Novim darivanjem iz 1353. Zagreb 1889. I. mnogo efikasnija ukoliko su sela grupisana na jednom mjestu. više se ne poštuju granice župa. Starine.pojedinačno naznačena. J^HHHh. Solovjev — 1335. XX. ustanoviti gdje su se nalazila21. Studien zur Geschichte. Thall6czy. 16—19. 99 Prema tome. godine. Naime. ali se zato sela uopšte ne pominju. posjed Hrvatinića počinje da se proteže i na udaljenije planinske vijence. Uglavnom su smještena u Banjici. kao što je poznato. a župe se ovdje uzimaju u obzir da bi se sigurnije odredio položaj sela. 13—15. Rački. Tako se> na primjer. 20—22. Hrvoje je proširio svoj posjed i na župu Livno. Pored sela pod Ključem. Povelja bosanskog bana Tvrtka od godine 1366. god. Datiranje ove povelje nije ujednačeno. oko 1323. jasno se vidi kako se ovo vlastelinstvo u dolini Sane proširuje i zaokružuje prema sjeveroistoku i zapadu. selo Kable i selo Jakotino iz povelje od 1353.

Već u februaru 1326. Poveljom Stjepana II iz 1332.. " L. Novi trgovački putevi. Miklosich. godine reguliše se pravni položaj Dubrovčana u Bosni i propisuje postupak u raznim sporovima između njih i banovih ljudi. postignut je sporazum između Bosne i Dubrovnika. 224. Nešto docnije. Naglo teritorijalno proširenje bosanske države imalo je ogroman značaj i za unapređenje njene trgovine.via Drine". odnosno Duvna. 26. GZM. " L. Zauzimanjem Huma. Pored nastojanja Dubrovčana da u tom pogledu održe raniju praksu. Tako. kada su Dubrovčani slobodno trgovali bez obaveze na bilo kakvu naknadu. 247. priključivanjem Zapadnih strana. IV 1395. Odatle su iz Drijeva karavani kretali putem koji je vodio lijevom obalom Neretve do Bišća. Granica do koje su dopirali brodovi nalazila se mnogo više uzvodno nego što je to slučaj danas. III. Međutim. a u Bosni se postepeno uvodi carinski sistem29. XII 1400. . oktobra 1339. Dolaskom Huma pod bosansku vlast. S druge strane. Neretva je bila i važan vodeni put.. kao i od ostalih. Thalloczy. Time se dala veća lična i imovinska sigurnost onim Dubrovčanima koji posluju po Bosni30. oružanim galijama i svakom drugom vrstom plovnih objekata. Poslije spora oko carina. Sve će to doprinijeti još intenzivnijem trgovačkom povezivanju naročito zapadne Bosne sa dalmatinskim gradovima. Splitom i Šibenikom. Zauzimanjem krajeva duž obale od Neretve do Cetine približilo je Bosnu srednjodalmatinskim gradovima. našli su se sada u okviru bosanske države. Od Dubrovnika se morem ili kopnom preko Stona išlo do ušća Neretve. na primjer. br. deseti dio od sve robe koju oni unose u njegovu zemlju. Serbica. od Stjepana II ustalilo se plaćanje carine. " F. Bosna se trgovački povezala ne samo sa Dubrovnikom već i sa srednjodalmatinskim gradovima. kao i jačanju zvaničnih trgovačkih odnosa. Thallćczy. godine Stjepan II obavještava Dubrovčane da će protivno starim običajima uzimati od njihovih trgovaca. 1323. što je doprinijelo uspostavljanju čvršćih trgovačkih veza i trgovačke razmjene medu njima. U trgovačkom ugovoru koji 1404. Serbica. pa dalje preko Konjica i Ivan-planine u Bosnu do Olova preko Visokog i Sutjeske. važna saobraćajna arterija između mora i bosanskog zaleđa. 12. Kako je za privredno napredovanje zemlje bilo važno prisustvo i djelovanje dubrovačkih trgovaca. Studien zur Geschichte. 8. Miklosich. 100 uslovi za plovidbu Neretvom bili mnogo povoljniji28. pa su na taj način i 192. ovaj privredni i za trgovinu tako važan izlaz na more. 183— " F. IX. Livna i Glamoča.via Narenti". prošla su vremena bana Kulina i Ninoslava. godine kralj Dabiša dodjeljuje selo Kolo na Duvnu27. Tako je zajedno sa Humom Bosni pripojena dolina Neretve. tradicionalni put koji je povezivao srednjodalmatinske gradove sa zapadnom i centralnom Bosnom našao se dobrim dijelom u okvirima bosanske države. Mon. pod gradom Blagajom. 1897. Bosna je došla u neposredno dubrovačko zalede. godine Stjepan II izdaje Trogiranima povelju sa zvaničnim garancijama za slobodu trgovine31. Mon. Daljim osvajanjem srpskih zemalja prema istoku Bosna je pod Tvrtkom I uspjela da trajno zadrži dolinu Neretve. ban je nastojao da im obezbijedi što povoljnije uslove. koji su je jače povezivali sa svijetom. 7.. glavni drum koji je spajao Bosnu sa Jadranskim morem bila je kao i .1395. godine kralj Ostoja sklapa sa Mlečanima posebno se naglašava da mletački građani mogu slobodno ići po Neretvi sa svojim brodovima. Prvih godina vladavine Stjepana II Dubrovčani nastoje da svojim trgovcima obezbijede nesmetan odlazak i boravak na području bosanske države. Kako i kada je Hrvoje postao veliki vojvoda bosanski. . veoma važan pravac kojim se kretala bosanska spoljna trgovina. Poznato je da je još Stevan Neman ja izdao povelju Splićanima o slobodi trgovine. U stvari.

među svim stranim trgovcima. Dakle. Dubrovnik 1931. Ovo teritorijalno proširenje manje je značajno za dalji privredni razvoj od pripajanja Huma i Zapadnih strana. izgleda da je do otvaranja rudnika počelo prije u srednjem Podrinju. gotovo istovremena pojava ova dva rudarska centra u različitim krajevima Bosne ukazuje da se u čitavoj Bosni skoro istovremeno pristupilo intenzivnoj rudarskoj proizvodnji. M. 15. 33—38. 31 D. olovo i bakar. Beorpaa 1929^ 43. Promet robe je u stalnom porastu. 158. U neposrednom susjedstvu Srebrenice. koja je dotada počivala na zemljoradnji i stočarstvu. U slučaju da dođe do rata daje se Dubrovčanima rok od šest mjeseci. poznatom po vrlo razvijenom rudarstvu još iz rimskih vremena. Dok je teritorijalno širenje Bosne unaprijedilo trgovački promet sa gradovima na obali Jadranskog mora. Uvoz uveliko zaostaje za izvozom. 17. Venecija. glavni nosioci. Ne može se pobliže odrediti vrijeme početka rada bosanskih rudnika. ali se na taj način bosanska država. zahvaljujući prvenstveno kopnenoj trgovini sa Balkanskim poluostrvom. 30 U slučaju ubistva ban sebi pridržava pravo suđenja. Bosanska privreda. U svakom slučaju. zatečene tada u Bosni. Tu se uskoro javlja i Srebrenica (1352) sa mnogo jačom rudarskom aktivnošću od Ostruž-nice. O nagloj ekspanziji dubrovačke trgovine na području Bosne govori i jedna savremena vijest. Dok su se ranije izvozili samo stočarski proizvodi (kože. 229—248. 29—3. razvojem rudarstva iz osnova je izmijenila svoj karater. sirevi i vosak). iznosi 25. pod čijom se vlašću još nalazio. Nagy. Propisuje se kazna od 6 volova za onog ko prisvoji dubrovački imetak. ali po svemu izgleda da su to prve godine vladavine bana Stjepana II32. 101 Prve vijesti o bosanskim rudarskim proizvodima sadrži povelja Stjepana II Trogiranima iz 1339. Dubrovnik se u ovo vrijeme razvio u jači privredni centar. vrlo poznatom trgu. Po svemu sudeći.000 perpera. 15. Potrebno je napomenuti da se ova procjena odnosi samo na određeni momenat a ne ukupan godišnji promet38. 28 29 D. Traganje za rudnim blagom mogli su započeti sami Sasi. VIII 1332. Dve listine bana Stevana Kotromanića za Dubrovnik. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. godine. Kovačević. Isto. posebno izvoza. ipak. u bosanskom privrednom životu zauzimali prvo mjesto. razvoj rudarstva će ovoj trgovačkoj razmjeni dati novi sadržaj i snažan podsticaj. koji su po svoj prilici došli iz susjedne Srbije. Mada se prvo javlja Ostružnica u srednjobosanskom rudarskom bazenu (1349). Diplomatičku analizu ove povelje izvršili su: J. radili su manji rudnici već u drugoj deceniji XIV vijeka. svoju aktivnost Sasi su usmjerili na ona područja gdje se već i ranije kopala ruda. U avgustu 1331. roflHmibaK ucropHCKor ApvmTBa EHX VI. krzno. Razvojem rudarstva. Dubrovnik 1931. Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Rešetaru. CTOjanoBHh. Oni su tamo već jedno stoljeće ranije bili angažovani u rudarskoj proizvodnji. podstiče . ali je inicijativa mogla doći i od bana. godine Dubrovčani su tvrdili da vrijednost njihove robe. Jh. sada pored njih dubrovački trgovci odnose srebro. na drugoj strani Drine. Prva utanačenja između bosanskih banova i Dubrovnika. Pa36oj u opianu3atfuja ifapuua y cpediboejeKoeHOJ EOCHU. Kos. te karavani donose u Bosnu uglavnom so i drugu robu široke potrošnje34. Sremskoj Mitrovici. U stvari. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. CapajeBo 1954. Važnu ulogu u otvaranju bosanskih rudnika odigrali su njemački rudari Sasi. 16. kako izvozne tako i uvozne trgovine. bili su Dubrovčani i oni su.Stjepan II pripojio je Bosni oblast Usore i Soli. Zbornik iz dubrovačke prošlosti Milanu Rešetaru. mijenja se struktura trgovine. koji je na primjerima susjedne Srbije i Ugarske mogao vidjeti koliko velike prihode donosi vladarima ova privredna grana33. 159. flecaHKa KoBaMeBHh. Kovačević. o čemu između ostalog svjedoči i obimnija trgovačka prepiska između Stjepana II i Dubrovčana 35. I/l. Orape cpncue noBeibe a nnCMa. Istovremeno sa teritorijalnim povećavanjem i trgovačkim povezivanjem sa svijetom u samoj Bosni dolazi do otvaranja rudnika. približila.

Narentum). — H. 59. I. Čremošnik. Vrednost dubrovačkog izvoza u Srbiju i Bosnu. Iz Bosne su se izvozile i lisičje kože. O izvozu i uvozu: D. nap. zbog neplaćanja zakupa carina koje su držali na trgovima u Drijevu. je3HK> Hcropnjy KH». Potpuno su bez osnova vijesti o počecima rudarstva u Bosni još za Kulina bana.HHHh. navodi samo da su .njegovu kopnenu trgovinu. okupljaju se i trgovci privučeni izgledima na dobru zaradu. IIoueuiaK pydapcuiea y EOCHU 3a epeMe KynuHa 6<ma. Nesumnjivo. te se zbog toga ne može utvrditi iz kojih njenih krajeva dolaze37. U vezi sa njegovom ubikacijom postoje različita gledišta. 18. baveći se uglavnom prodajom konja i stoke. u kome navodi da je svezao dvojicu Dubrovčana. 1348. pojava gradskih naselja označava početak procesa od ogromnog značaja za čitav docniji život srednjovjekovne Bosne. pored imena domaćih ljudi. Pa ipak. Tako postepeno nastaju naselja rudara i trgovaca. Kovačević. trg poznat još iz vremena Ste-vana Nemanje41. 1—2. 33 Sva pitanja u vezi sa dolaskom i ulogom Sasa u našem rudarstvu obradio je M. Pavla Gizlića i brata mu Petra. uzimali su kod splitskih trgovaca pozajmice ili robu na kredit38. Pored Ostružnice i Diijeva. HAD: Testamenta Blagog djela 3. Oba ova trga nalazila su se na putu koji je iz doline Neretve vodio u rudarski bazen srednje Bosne40. 84 O porastu izvoza poljoprivrednih i stočarskih proizvoda upor. To potvrđuje pismo bana Tvrtka dubrovačkoj vladi od 1355. Nastajanje gradskih naselja u unutrašnjosti nije u ovo doba uzelo maha. GZM. 15. ali ne i mjesto iz koga potiču. fol.de Bossina". godine. 1—18. Eeorpa« 1960. ■1* G. 19—20. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. 29. VI 1347. IIoce6Ha H3Aaita CAHY.. pored rudara Sasa. Izgleda da se Gradac nalazio kod današnjih Hadžića. što svakako ukazuje na razgranatost njihovih poslova. 35 Već u ovo vrijeme dubrovački trgovci u Bosni su vodili trgovačke knjige. XLI. 11. Div. CB.. Domaći ljudi se takođe malo po malo uključuju u trgovinu. Ova pojava usko je povezana sa razvojem rudarstva. IIpajio3H 3a KH>n>KeBHOCT.H. koja zajedno čine jezgro jednog novog tipa naselja — trga. bilo je pojedinaca koji su bili pravi trgovci. koji je u Sremskoj Mitrovici uzeo od jednog dubrovačkog trgovca pozajmicu u iznosu od 220 perpera tamošnjeg novca i za to dao zalog39. Nikola Radojčić je objasnio porijeklo i motive ove legende. 19. koja je inače gravitirala prema srednjodalmatinskim gradovima. 286. Počinju postepeno da se zadužuju kod dubrovačkih trgo32 Isto. u pomenutom pismu navode se dva nova trga: Gradac i Dvorišće. pa se. Pa^oJHHh. zajedno sa Humskom zemljom. i njihova imena pojavljuju se. pa su. U oba slučaja radilo se uglavnom o manjim iznosima. To pokazuje primjer Poznana Koštica. 26.de Bossine". Uz rudarske jame. U ovom periodu još uvijek imaju opštu oznaku . H 4>ojiiuiop( 102 vaca. Beorpafl 1955. dok lokaciju Dvorišća nije moguće identifikovati. Ostružnici. zabilježenih u dubrovačkim izvorima. još za vrijeme njegovog strica. . fol. Preporod bosanske privrede u prvoj polovini XIV vijeka doveo je i do nastajanja lokalnih trgova u užoj Bosni. tako da se uvijek ne može sa sigurnošću odrediti da li je u pitanju trgovina. Kao već razvijeno tržište. Sarajevo 1929. i unapređenjem trgovine. Dok 37 U ovom periodu nije moguće u potpunosti pratiti razvoj kreditne trgovine i pojavu trgo . oslobađajući carine one sirovine koje Dubrovčani sa Balkana uvoze u Mletke. 3a uciuopujy pydapciuea y cpedneeeKOeuoj CpSuju u EOCHU. poslovali i van granica bosanske države. Gradcu i Dvorišću. iako rijetko. Tako već u doba Stjepana II rudnik Ostružnica predstavlja određenu kategoriju trgovačkog naselja. u sastav bosanske države ulaze Drijeva (forum Narenti. 30—33. u knjigama zaduženja Dubrovačkog arhiva. 1-27. čak. Canc. Domaći ljudi iz zapadne Bosne.

11. Frankavile. *° R. te od 1340. pak. KoBaieBHh-KoJHh. Žitarice sa Neretve izvozile su se i u druge oblasti dubrovačkog područja. ali vrlo sadržajnoj i dokumentovanoj raspravi. Sačuvan je veliki broj emisija njegovih dinara. 88'.qjy. Klovije i Rekanatija. Do ograničavanja prodaje i monopolisanja ovog artikla došlo je vrlo rano. D. 41 Značaj trga uočio je još K. među kojima ponekad i one strane proizvodnje. XLVII. 43 Đ. O političkoj istoriji trga i okoline od kraja XIV vijeka (period kada su Drijeva bila u sastavu srpske države do 1326. Ovako unapređenje privrede nametalo je potrebu i podstaklo kovanje domaćeg novca. na potoku Norinu. godine dubrovačka vlada naredila da njeni trgovci nastanjeni u Drijevima 103 . prvi period bosanske vlasti (1326—1357). — M. odnosno današnjim selom Vidom na mjestu antičke Narone upor. JtecaHKa KoBaieBHh-Kojuh. Izgleda da je vino bilo veoma važan predmet trgovine. O značaju ove trgovine.Harnih. a na ovom položaju nalaze se i poslije prelaska Drijeva pod bosansku vlast. Već od 1303. a od šezdesetih godina naročito iz talijanskog grada Ortone. i to svakako zbog značaja trgovine solju u balkanskom zaleđu. do 1330. Djela Akademje nauka i umjetnosti BiH. XXI—XXVII. 38 D. XLIX. CapajeBo 1976. Kreditna trgovina u srednjovjekovnom Dubrov niku. XI 1334. . Trg Drijeva u srednjem vijeku. Jireček identinkovao Drijeva sa današnjom Gabelom. Tpi JJpujeea u OKOMIM y cpedneM eexy. THM. 17. koji je cirkulisao u Bosni. na više mjesta. to se Dubrovnik. Sarajevo 1976. 109—147. tkanine različite vrste. godine kojom se na svako izvezeno grlo plaća jedan groš carine14. je K. Pored Dubrovnika. Đ. Trg Drijeva ti srednjem vijeku (knjiga u štampi). Srda. Trg Drijeva u srednjem vijeku. pustio je u promet čak imitacije mletačkog. Drijeva su bila jedno od ona četiri mjesta u kojima je bila dozvoljena prodaja soli na prostoru od Neretve do ušća Bojane. Kako je oblast donje Neretve bila žitorodna. U samim Drijevima nije bilo proizvodnje soli. 21. Za ostala gledišta o ubikaciji Drijeva upor. već se ona uvozila u ogromnim količinama iz Dubrovnika i drugih naših primorskih mjesta. Tošić. knj. 32. došla u posjed vrlo naprednog i čuvenog trga. U Drijeva se još uvozilo ulje. Up. period ugarske vlasti (1357— 1382) kada su Drijeva ponovo došla pod bosansku vlast). a zatim odvozila karavanima u zalede. Pogodan geografski položaj doprinio je da se Drijeva razviju u vrlo značajan centar žive razmjene dobara. du42 O podacima iz Dubrovačkog arhiva. Kotora i Sv. dao Krvašu Držiću. 198. Tako je Bosna. Eeorpa« 1938. — I. Jireček. jer od 1313. Canc. O Hacejby jjpujeea u fbeioaoju uoM>w. Dinić je ocrtao glavne momente njegove istorije u kratkoj. u doba Stjepana II. kompanjonu pomenutog Martina. 44 Već je 1344. Iz Drijeva se dosta rano počinje izvoziti stoka i meso za Dubrovnik i Veneciju. govori i odredba dubrovačke vlade iz 1358. do 1352. Kovačević. a na mjestu antičke Narone12. naročito u vrijeme nerodice i pomanjkanja uvoza iz prekomorskih zemalja. godine nisu sačuvane kreditne knjige. fol. 18.vaca iz balkanskog zaleđa na dubrovačkom tržištu. Stjepan II je prvi bosanski vladar koji kuje vlastiti novac. za sumu u iznosu od 220 perpera lokalne monete. roflHinn>aK ApviirrBa iicropireapa BHX. TpadcKa nace/ba cpednosjeKoene Socanoce dpotcaee. Glavnu ulogu u trgovačkim poslovima igrali su Dubrovčani još u vrijeme kada su Drijeva pripadala srpskoj državi. obično obraćao Drijevima. 209. 34—36. sada se javlja i domaći novac. Vida. oni se pominjil kao zakupci drijevske carine. koja su pristizala morskim putem i dolinom Neretve iz zaleđa. uskoro zatim iz Venecije. Voje. u Sremskoj Mitrovici u Ugarskoj. godine. u novije vrijeme se javljaju mišljenja da su se ona nalazila nasuprot Gabele. kod današnjeg sela Vida. 210. u prvom redu dubrovačkog novca. Vjerovatno iz potrebe da se prilagodi sistemu okolnih država. Već četrdesetih godina XIV vijeka u Drijevima se trguje vinom iz Apulije. na lijevoj strani Neretve ili. kao i o obrazloženjima koja dovode položaj ovoga čuvenog trga u vezu sa rijekom Nbrinom i crkvom sv. Tošić. Div. koji će igrati važnu ulogu u njenom daljem privrednom životu45. Pored stranog. Ovo je bosanski ban učinio na zahtjev žene Poznana Koštica zbog izvjesnih zaloga koje je ovaj. a ponekad i u krajeve preko mora43. " Martin Menčetić je podnio tužbu protiv bosanskog bana jer je ovaj zadržao izvjesne tovare tkanina koje je on slao u Ugarsku preko Bosne. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Tošić. a M.

ona nije potisnula naturalnu privredu. VIII 1332. Nije slučajno što se jedna ovako krupna novina. u doba Uroša I. 15. te se tako ovaj tradicionalni način plaćanja i dalje održavao47. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. 104 brovačkog i srpskog novca46. FpadcKa nacejba cpednoejeKoeue 6ocaucKe dpjKaee. 21. XXXV. *' noeejbe u UUCMO I/l. 45—47. niti obuhvatila sve oblasti privrednog života.. 105 . 36. Godišnjak Društva istoričara. *• D Kovačević. javljaju se emisije domaćeg novca.ne smiju slati stoku u Apuliju. godine.1 u srpskoj državi. 45 JI. KoBa^eBufc-Kojuh. kao što je razvoj novčarstva. a u Dubrovniku od 1337. Ekonomske veze i kulturni"uticaji između bosanske države i talijanskih gradova u XIV i XV vijeku. već sredinom XIII stoljeća. godine Stjepan II propisuje kazne u stoci. 44. 22. Sarajevo 1984. poklapa sa vremenom početka rudarske proizvodnje jer je upravo srebro iz bosanskih rudnika omogućilo kovanje domaćeg novca. U povelji iz 1332. Međutim. U Bosni počinje tako da se razvija robno-novčana privreda. — Desanka Kovačević-Kojić.

Trgovina željezom nije bila isplativa zbog visokih transportnih troškova5. Tome doprinosi i činjenica da i dubrovačka vlada pokazuje veliko interesovanje za bosansko olovo. naročito u pojedine gradove i krajeve Italije. dok je ostalo lađama iz Dubrovnika ili sa Neretve otpremano na strana tržišta. Gaeta4. USPON PRIVREDE I RAZVOJ GRADSKIH NASELJA U DRUGOJ POLOVINI XIV VIJEKA Ranije započeti razvoj rudarstva nastavlja se naglo i intenzivno i u Tvrtkovo doba. Nešto sjevernije od rudarskog bazena srednje Bosne. Tako je stočarsko stanovništvo bilo prisiljeno da svoje potrebe u soli podmiruje putem zamjene za olovo. Od ostalih rudarskih proizvoda iz Bosne se izvozio i bakar mada u manjim količinama. Piza. Od sedamdesetih godina XIV vijeka uvoz olova iz Bosne u Dubrovnik naglo raste i dobija veoma velike razmjere. posredstvom Dubrovčana. Samo manji dio bosanskog olova služio je za podmirenje lokalnih potreba Dubrovnika. Pariš 1960. Medu ostalim mjerama koje je poduzela da pod-stakne i osigura konstantan dovoz olova iz Bosne. Upravo u drugoj polovini XIV vijeka počinje intenzivna eksploatacija bosanskih rudnika olova. u Busovači se od 1371. te postao carinik. Pored Venecije. Na to ukazuje stalno otvaranje novih rudnika srebra. dubrovačka vlada je uslovljavala kupovinu opštinske soli uvozom bosanskog olova. 26. Od stočarskih proizvoda. kao i u susjednoj Srbiji. Kovačević. čija proizvodnja srebra tokom druge polovine XIV vijeka vidno opada. sinova siromašnog dubrovačkog kamenara. već od 1365. sociites. Nestašica plemenitih metala na evropskom tržištu dala je. 107 . mars-avril. Firenca. snažan podsticaj izvozu olova iz Bosne. zatim i protovestijar kraljeva Tvrtka. Iako nije moguće utvrditi tačan udio Bosne i Srbije. zbog načina na koji je bila organizovana. kao i intenzivnoj proizvodnji u rudnicima olova. godine). kraj naročito bogat srebrom. snažan podsticaj proizvodnji bosanskih. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Dabiše a docnije i Dabišine udovice Jelene3. Tako je u periodu od 1372. stalno raste. smještenih uglavnom u predjelu sjeveroistočne Bosne. nesumnjivo. Dans la Serbie et la Bosnie medievales. Ovakav stav dubrovačke vlade davao je. Naročito se Zore društveno podigao. kao i srpskih rudnika2. O Trgovini olovom. a malo docnije i rudnik Kreševo (1381. Za razliku od evropskih rudnika. do 1391. godine izvezeno iz Dubrovnika u Mletke oko 148 tona pretežno bosanskog i nešto srpskog olova. Rudarski proizvodi zauzimaju sve važnije mjesto u izvoznoj trgovini. 1 1 braće Bokšića. u prvom redu u Veneciju. i u otvaranju novih rudnika.///. proizvodnja plemenitih metala u rudnicima srednjovjekovne Bosne. To se ogleda u pojačanoj aktivnosti starih rudnika poput Srebrenice. 248—258. Tako se sve više eksploatiše predio srednje Bosne oko rijeke Fojnice. Osim čuvenog rudnika Olova. U ovo vrijeme trgovina olovom nalazi se u prvom redu u rukama Dubrovčana. Desanka Kovačević. Sve ovo imalo je uticaja i na bosansko tržište. kože predstavljaju sve važniji artikal u izvoznoj trgovini ovoga perioda. godine kopa željezna ruda. Les mines d'or et d'argent. 25. Pored Ostružnice. s jedne. ukupna količina izvezenih koža iz ovih krajeva. ovom rudarskom bazenu pripadali su i rudnici Kamenica i Ćeće1. ima više sačuvanih podataka. Pored članova plemićkih rodova. preko Dubrovnika u Veneciju. economies. civilisations. godine javlja se rudnik Fojnica. Takav je slučaj D. kao što su Sicilija. Annales. bilo je i siromašnih pučana koji su uspijevali •da se preko trgovine bosanskim olovom gotovo preko noći obogate. zatim bakrom i olovom. kao i povećana zainteresovanost Dubrovčana za te rudnike. s druge strane. olovo se u ovo vrijeme preko Dubrovnika izvozilo i u druge zemlje.

Hciuopuja cpednoeeKoeue 6ocancKe dpotcaee. ribe i soli8. Već u ovo doba ocrtava se uloga Dubrovčana u bosanskoj privredi. kao srpskom vladaru. Dubrovčani se angažuju sve više i zauzimaju prvo mjesto. koje donosi domaće stanovništvo u Dubrovnik. Doduše. Trgovina bosanskim robljem je u opadanju jer se roblje postepeno zamjenjuje ustanovom slobodne posluge7. 54'. Kovačević. i to u prvom redu vosak. i to u Veneciju. Prilog istoriji mletačko-balkanske trgovine. TiHpKOBHh. VIII 1371. počele su se pojavljivati malvasija. Krekić. Novi Sad 1957. koja će vremenom dobijati sve veći značaj. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. plaćati godišnji svetodmitarski dohodak u iznosu od 2. ' B. Bio je takode značajan i izvoz mesa i sira. neometan samovoljom feudalaca. 36. posebno rudarskim proizvodima. Krekić. Razvoj i organizacija carina. 33—34. * B. koji od prvih dana svoje vladavine nastoji da unaprijedi trgovačku saradnju sa svojim prvim susjedom. Obično je u jednom tovaru mrčarija bilo tkanina. Trgovina u srednovjekovnoj Bosni. 97. oduzetu silom. U izvoznoj trgovini. fol. tokom prve polovine XV vijeka. 3 31. 16. 231—232. Prilog istoriji mletačko-balkanske trgovine druge polovine XIV veka. daje Dubrovčanima niz povlastica koje regulišu njihov položaj na bosanskom području. Položaj Dubrovčana u Bosni i odvijanje njihove trgovine uveliko olakšava Tvrtkovo držanje. zatim jagnjećim. 7 D. artikal široke potrošnje. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. godine. 14—19. Za razliku od ranijih bosanskih vladara.od sredine XIV vijeka pokazuje stalan porast i dostiže vrhunac sedamdesetih i osamdesetih godina. neophodan za život ljudi i stoke. Poslije krunisanja za kralja Srbije i Bosne. šteta nadoknaditi iz državne blagajne. jačanje centralne vlasti i konsolidovanje unutrašnjih prilika. drvo i žitarice. Tvrtko I poznatom poveljom iz 1378. neke zanatske prerađevine i mrčarije (od talijanske riječi merce-roba) koja je obuhva-tala raznu bakalsku i drugu robu. Kovačević. Medu njima. a naročito proizvodi pčelarstva. Snažan razvoj rudarstva otvarao je nove izglede na unosnu zaradu i privlačio ih u sve većem broju. Tvrtko nije izdao ni jednu . ' 8 Isto. Kovačević. Čak se predviđa da će se za robu. Porast novčanih mogućnosti jednog dijela bosanskog društva podsticao je uvoz-I nadalje se na prvom mjestu uvozi so. glavnog domaćeg tržišta soli. njihov priliv nije bio još toliki da bi se već tada mogle formirati naseobine. goveđim. i iz Dubrovnika. ide se za tim da se Dubrovčanima osigura lična i imovinska sigurnost te na taj način omogući sloboda kretanja i obavljanja trgovačkih poslova. Ova povelja predstavlja značajan dokumenat u istoriji trgovinskih odnosa između Bosne i Dubrovnika jer su se na nju docnije. 5 U građi iz Dubrovačkog arhiva pominje se samo jedanput izvoz bosanskog željeza. Canc. 12. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. dabrovim i drugim kožama6. ulja. a trgovinom ovih artikala bavi se čak i bosanski kralj. Bosanska država u ovo doba predstavlja jedinstven prostor pogodan za trgovinu.000 perpera. ali je vodio u tom pravcu. pored razvoja rudarstva. 32. išlo je na ruku. Uz tkanine. Kovačević. U sve većim količinama so se dobavljala sa Drijeva. Div. Kovačević. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. našao se i poneki zanatlija a bilo je i onih koji su od bosanskog vladara uzimali rudnike i carine pod zakup. Postepeno je rastao i broj onih D. 32. 108 Dubrovčana koji su se na bosanskim rudnicima i trgovima zadržavali duže vremena. 9 D. U stvari. pored trgovaca. pozivali bosanski vladari10. Carinski sistem je takođe sređen i nalazi se isključivo u nadležnosti i pod kontrolom vladara i njegovih službenika9. D. II. 33. Ovakvom unapređenju trgovine naročito izvozne. C. širenje državne teritorije. 13. 27—30. 23. Sa svoje strane Dubrovčani se obavezuju da će za slobodu trgovine od sada Tvrtku. D. Radilo se o ovčijim. Predmet izvoza su i konji.

Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. koji su bili izvan neposrednog uticaja rudarstva. 35—36. godine i uskoro postaje važan trgovački centar. VI 1387. godine. 18. i rudnikom Olovom. GZM LV. Prilikom nabrajanja mjesta Srbije i Bosne gdje se dubrovački trgovci najviše zadržavaju. Upor. Pravi značaj Prače dolazi do izražaja u jednoj odluci dubrovačke vlade od 12. I. Srebrenicom i Novim Brdom. na putu koji je od ušća Neretve vodio u centralnu Bosnu. postojala kovnica novca. najpoznatijim rudnicima i trgovima onoga vremena. To će potvrditi i dalji razvoj Podvi-sokog. Tvrtko je nastavio sa njegovim kovanjem. s druge strane. Kovačević. naročito na unapređenje trgovine. 69—70. Trgovi u užoj Bosni. ali je činjenica da se 1387. Sarajevo 1943. IV 1378. 218. Pored novca koji po tipu odgovara dinarima bana Stjepana II Tvrtko. uveliko je kolao i dubrovački novac11. godine. koji vremenom postaje glavni trg na kome se kupuje srebro. Kreditna trgovina. I/l. Takav je slučaj sa Potkušlatom u srednjem Podrinju. Glavni centri gradskog života su i nadalje rudnici čiji se broj u drugoj polovini XIV vijeka sve više povećava. augusta 1380. kao i istoriju njihovog kovanja izložio je I. kao i vrste rude koja se tu kopala. nemaju u ovo vrijeme nikakvog prosperiteta. Ren g j eo. Tako se. na primjer. U ovaj tip trgova podignutih na osnovama rudarstva treba ubrojati i Praču. noeejbe u um/na. uopšte kovao svoj novac. Sada se već javljaju pojedinci dovoljno vični trgovini. 6'. ali je i njihov dalji napredak zavisio od stepena razvoja lokalnog rudarstva. 23. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. trgovi Dvorišće i Gradac. 227. zatim Foče i Ustikoline12. Usponu Visokog nije doprinio samo njegov središnji položaj i saobraćajne i ostale povoljne okolnosti već prvenstveno blizina i povezanost sa srednjobosanskim rudarskim bazenom. sa privilegijama za slobodu trgovine. D. 27. I pored toga.povelju dalmatinskim gradovima. poslije proglašenja kraljevstva. već u drugoj polovini XIV vijeka. Tako. 80. Podgrade ispod Visokog. J[HHHh. pa i olovo iz susjednih rudnika. već je tačno naznačeno na kojim trgovima žive i posluju. 226. na primjer. Novci bosanskih banova i kraljeva. 237—292. čija se trgovina upravo u ovo vrijeme razvija i dostiže svoj najveći uspon11. 10. poslije 1365. 13 Div. 51—52. 10 11 osjeća se i u podgradima bližih tvrđava. To nisu više anonimni trgovci „iz Bosne". s jedne. fol. 24. poznati iz povelje bana Tvrtka I od 1355. 83. kao i u ostalim važnijim rudarskim centrima. Prača je izdvojena zajedno sa Drijevima. Kovačević. 11 Pregled literature o bosanskom novcu. nap. 17. Najveći uspon dostigli su nesumnjivo rudarski trgovi. koji obavljaju poslove za račun Dubrovčana13. D. Canc. kako trgovina željezom nije bila rentabilna to . 3a uctuopujy pydapcuiea. Postepeno i domaći ljudi uzimaju sve više učešća u trgovini i njihova zaduženja pokazuju znatno veće iznose nego što je to bio slučaj ranije. Mnogobrojni domaći ljudi u drugoj polovini XIV vijeka trgovali su olovom i nabavljali ga vjerovatno u susjednom rudniku Olovu. docnije više ne javljaju. godine u dva navrata pominju srebrenički groševi. M. br. Voje. u blizini Srebrenice. moralo je biti trgovinskog prometa između Bosne i dalmatinskih gradova. U Srebrenici je tako. vladarsko i političko središte bosanske države. Njihov uticaj. Nije pouzdano da li je Tvrtko. godine. Uporedo sa domaćim. na području bosanske države. kuje dinare sa novim kalupima dobijenim iz Dubrovnika. Najčešće su registrovana zaduženja ljudi iz Prače. I. " Isto. S obzirom na porast uloge novca u privrednom životu. javlja se prvi put 1355.

3a utiuopujy pybapciuea. vodila je za Srbiju. kao i ostali rudnici željeza u okviru bosanske države nemaju većeg značaja. pa pojedini od njih postaju dubrovački građani. U ovom kraju uzvodno od Goražda Ustikolina se pominje već od 1394. Nema sumnje da je u drugoj polovini XIV vijeka Srebrenica postala najznačajnije gradsko naselje srednjovjekovne Bosne15. 50. Uspon Drijeva u drugoj polovini XIV vijeka zasniva se i nadalje na trgovini solju. koji se prvi put pominje 1376. Najstariji bosanski rudnik Ostružnica postepeno zamire i već od osamdesetih godina XIV vijeka gubi mu se u izvorima svaki trag. godine nalazi carinarnica i poneki dubrovački trgovac. FpadcKa naceAa cpednosjeKoem dočarane dpMcaee. Njihovo nastajanje i razvoj odvijali su se na drugačijim osnovama. 34—41. gdje se kopalo srebro. 54. Ova oblast 15 #. trgovina olovom je bila vrlo intenzivna. sa trgovima koji su se tu nalazili. inače trg manastira Mileševa koji je postojao i prije 1343.. Isti je slučaj i sa Goraždem nizvodno od Foče. Povoljan položaj na raskrsnici važnih puteva doprinio je da Prijepolje od sredine XIV vijeka postane veoma živa karavanska stanica. JjHHHh. poznata pod imenom . 51. Saobraćajna arterija. KoBa^eBHh-KoJHh. g. Od sredine šezdesetih godina XIV vijeka. godine kada se prvi put javlja u izvorima.via Drine". Već za vrijeme kralja Tvrtka rudnici Srebrenice se eksploatišu i sve do početka XV vijeka mirno se razvijaju zahvaljujući sređenosti unutrašnjih prilika. Pored Dubrovčana. godine između kneza Lazara i bana Tvrtka srpska država je izgubila prostrane oblasti. Proširenjem državne teritorije za vrijeme Tvrtka I Bosni je pripojeno Prijepolje. Foča je zabilježena kao trg i važna karavanska stanica u koju pristižu karavani iz Dubrovnika na svom putu dalje za Srbiju. Poznatom podjelom zemalja oblasnog gospodara Nikole Altomanovića 1373. godine u vezi s karavanskom trgovinom. Naprotiv. poslije Srebrenice. u kome Srebrenica ubrzo izbija na prvo mjesto. Pored raznih vidova rudarske i trgovačke aktivnosti. Već od 1366 godine. koji se tu javljaju. Težište proizvodnje srebra u XIV vijeku i dalje je rudarski bazen srednjeg Podrinja. među njima i gornje Podrinje. a spajala je unutrašnjost Balkana sa Jadranskim morem i vezivala se s Carigradskim drumom. koja se tu od davnine ustalila. a istovremeno se proširuje i krug domaćih trgovaca17. Za vrijeme Tvrtkove vladavine karavanski promet se nastavlja sa ranijim intenzitetom. Od Kreševa bila je razvijenija susjedna Fojnica. nastajali kao karavanske stanice gdje su se ljudi i stoka odmarali na svom dugom putovanju. Srebrenica je u isto vrijeme važan trgovački centar sa intenzivnom trgovinskom razmjenom i prvom stalnom naseobinom Dubrovčana.Busovača. Poput ostalih važnijih rudarskih centara u Srebrenici radi kovnica novca. Zbog toga su i trgovi. 110 počela se rano privredno razvijati još prije nego što je pripojena bosanskoj državL Nije isključeno da je već u prvoj polovini XIV vijeka u gornjem Podrinju bilo trgova. Njena pojava ukazuje na dalji proces umnožavanja trgova u istočnoj Bosni16. Dolina rijeke Drine i njenih pritoka stvarala je povoljne uslove za saobraćaj. razvilo u glavni rudarski i trgovački centar na čitavom bosanskom području. kada se prvi put pod ovim imenom pominje. trgovinom se uspješno bave i domaći ljudi. nisu snažnije napredovala. O usponu Srebrenice: M. Cernica nema ovaj zamah iako se i u njoj od 1378. sa naseljem Sasa i Dubrovčana. Sa daljim privrednim jačanjem srpske države u XIV vijeku ovaj put je još više oživio. . nego u centralnoj Bosni. I. rudarska naselja u srednjoj Bosni. te se na tim osnovama Olovo.

CHMno3njyM „CeocKH flaini CpeTeHa ByKocaBjbeBHha. za domaće potrebe. Dubrovčani su i nadalje bili nosioci privrednog života u Drijevima. III. mijenja se struktura izvozne trgovine preko Drijeva. 237—238. Domaći ljudi. Brindizija i Krfa 18. Od kraja XIV vijeka ide se zatim da se zabrani trgovina robljem. morskim putem do ušća Neretve. U decembru 1382. Ono je. bio je neposredan povod da Tvrtko pristupi izgradnji novog grada.eBHha. Ove artikle trošilo je u manjoj mjeri stanovništvo Drijeva.ona se sve više doprema iz Valone. na kome je prodavano i kupovano roblje iz bosanskog zaleđa. ali se održao kontinuitet naselja koji će docnije u novim uslovima ponovo doživjeti uspon24. Žlocjioenu A>ydu IIoAUMjba (1350-— 1700). npujioi uo3Hasany Ilpujeuojba y KCICHOM cpedmeM eexy. 41—44 C. III. Položaj koji je tom prilikom izabran ukazuje na potrebu bosanske privrede za što bližim povezivanjem sa morem. glavnog domaćeg tržišta soli. B. sve se više putem kredita uključuju u trgovinu. kao i niz drugih artikala (narandže. Tako postepeno od trga solju. Ankonu i Firencu. krajem XIV vijeka Drijeva dobijaju sve više karakter ustaljenog naselja i naprednog trgovačkog centra. Vino. Firencu i Ankonu. Drača. u drugoj polovini XIV vijeka. 111 . IX. naših primorskih. Roblje sa Drijeva. a odatle rijekom do Drijeva. u talijanske gradove Veneciju.a IleTpoBHh. Eeorpaa 1955. Ima podataka o njenom uvozu iz Barselone i Valencije. te prekomorskih gradova. IIpiijenojBe 1976. CHMno3HJyM . CnMno3HJyM „CeocKH fsfam CpeieHa Byha". blizu ušća Neretve nedaleko od današnjeg Opuzena. Drijeva su u XIV vijeku poznat trg. 159. Xpa6aK. Već 1372. Obim njihovih poslova je znatno veći u odnosu na zaduženja domaćih trgovaca u ostalim bosanskim mjestima onoga vremena23. TiHpKOBHh. zatim trgovci iz Firence i Ankone20. pored Dubrovnika. u župi Draćevici na sjevernoj strani Kotorskog zaliva. IIpnjenojBe 1976. Trgovina vinom u Dubrovniku u XIV veku. bilo otpremano u Dubrovnik. 39—85. podignuta za odbranu naselja.. naročito od osamdesetih godina XIV vijeka. U Sutorini ispod Novog grada otvorene su solane i skladišta soli. Značaj Drijeva ogleda se i u tome što su Dubrovčani tu. predstavljaju istovremeno nova strateška uporišta na krajnjem jugu bosanske države. 18 MmieHa FeiiHh. VIII. Tek je opšte opadanje trgovine robljem na Mediteranu učinilo kraj ovoj trgovini i u Drijevima21. IIpHJenoji>e 1981. za Veneciju. biber itd. postavljali svoje stalne konzule22. Mesinu. 17 16 direktno sa Drijeva ili preko Dubrovnika. a mnogo češće. JJ. Fpadaca nacejba cped/boejeKoeue CocaHCKe dpMcaee. Pored žita i stoke. Trgovinom olovom bavili su se Dubrovčani i Mlečani. Već iduće godine Tvrtko je podigao i grad Brštanik.. Uporedo sa porastom proizvodnje bosanskih rudnika. Privremeni gubitak Drijeva. 148—149. 211—223. preko Drijeva. ulje i tkanine. III. "Byptjin. kao i u svim važnijim mjestima krajem XIV vijeka. Venecije.) uvozili su se u većem obimu nego ranije iz Dubov-nika. kože i voska sada se izvoze velike količine olova. 36opHHK <J>HJiO3O(J>CKor <t>aKyjrreTa. čemu sa se odmah i svim sredstvima suprostavili Dubrovčani i nakon mnogih i raznih diplomatskih intervencija u tome su i uspjeli. Utvrđenja Brštanika i Novog. godine računalo se da u Drijevima ima oko 200 Dubrovčana doraslih za oružje. izvozilo se. godine Tvrtko je izdao Dubrovčanima povelju kojom zabranjuje prodaju soli u ovome gradu. Time je onemogućen dalji privredni razvoj Novog. ro«HniH>aK <I>Huio3o<i>CKor <J>aKyjrreTa. dok su mnogo veće količine odlazile karavanima u unutrašnjost bosanske države19. stočarskih proizvoda. KoBaMeBHh-KoJHfe. Naročito energični su bili protesti bosanskog kralja Ostoje i vojvode Hrvoja Vukčića.Ce-OCKH flaHH CpexeHa ByKocaBn. U svojim rukama držali su gotovo svu trgovinu i bili glavni zakupci drijevske carine. 19 Đušanka Dinić-Knežević. Vremenom se tamo formirala jaka naseobina Dubrovčana. JIybpoaaHKa iupioeuHa co/by y XIV «e\y. npujeuojbe y cpedneM eexy. HOBH Ca# 1966.

** JJ. upor. i planski stvorena dva grada Novi i Brštanik. prvenstveno Srebrenica. 122. 123—125.Brštanik je napredovao i sve više sticao obilježja trgovačkog centra. Tošić. vinom. Tpi JJpujeea. Prema Tvrtkovim planovima trebalo je tu da se razvije i brodogradilište. Rudnici. " Đ. Fpadcua uacejba cpednosjeKoene docaucne dpMcase. Drijeva ponovo uzimaju vodeću ulogu u trgovini solju. bila su: rudarski bazen oko Srebrenice. H3803 ofcuutapuifa. Brštanik se potpuno ugasio i od njega su ostale samo ruševine25. Gradska naselja u srednjovjekovnoj Bosni nastaju znatno kasnije nego u susjednim područjima. 122. dolazi do punog izražaja tokom druge polovine XIV vijeka. te su čak i poznati stručnjaci dovođeni iz Dubrovnika. O usponu Drijeva u XIV vijeku. međutim. ona naglo napreduju i umnožavaju se i taj proces brzog i intenzivnog razvoja. Trg Drijeva. Raseljavanjem Dubrovčana. Trgovi se najviše formiraju oko gornjeg Podrinja. Ovakav razvoj Brštanika naglo je presječen jednom odlukom dubrovačke vlade iz 1395. Glavna područja. Od trgova Drijeva su svakako najrazvijenija. a u samoj zemlji snažnim procesom urbanizacije. vjero20 B. Sasvim na jugu nalazi se trg Drijeva. 21 V. a trgovalo se žitom. Xpa6aK. 112 vatno zbog interesa njihove trgovine u Drijevima. FpadcKa uočena cpednoejeKome 6ocancKe dpoKaee. Đ. trgovi i privredno aktivna podgrađa naglo niču na većem dijelu bosanskog područja. KoBa*ieBHh-KojHh. . Dinić-Knežević. KoBa^eBiih--Kojnh. S druge strane. Trg Drijeva u srednjem vijeku. a u unutrašnjosti Bosne — Prača i Foča. iz XIV vijeka Bosna izlazi sa mnogim rudnicima i trgovima. Dakle. Tako je nagli razvoj robno-novčane privrede u drugoj polovini XIV vijeka obilježen uključivanjem bosanskih proizvoda preko Dubrovnika i Venecije u evropsku privredu. na kojima je došlo do formiranja novih rudnika. karakterističan za srednjovjekovne bosanske gradove. 49—50. Trg Drijeva u srednjem vijeku. JX. Tošić. D. Tošić. 128—130. D. blizu ušća Neretve. 23 M. olovom i robljem pod uti-cajem prakse iz susjednih Driieva. oni svakako nisu imali veći značaj. Tu je takođe organizovano tržište soli. a zatim rudnik Olovo. Ukoliko je tu i bilo nekih trgova. Trgovina žitom 106. 45—49. 123. Neki od njih su već u ovo doba zapažena gradska naselja. J]|HHHh. tj. Vinaver. godine kojom naređuje Dubrovčanima da poruše kuće u Brštaniku. Trgovina bosanskim robljem. kao i ostalim artiklima. Za potrebe izvoza i uvoza Brštanik je imao svoju luku koja se zvala Lovorika. srednjeg Podrinja. O krajevima zapadne Bosne u ovo vrijeme malo je toga poznato. zatim rudarski bazen Olova u sjeveroistočnoj Bosni i kraj bogat rudama u centralnoj Bosni. jer bi inače ostavili traga u izvornoj građi.

Centar za Balkanološka ispitivanja. Tako svi posjedi sela u Vrhbosni. 1976. EptuiuaHUK y cpedneju eujei<y. i fl. Godišnjak XII. KoBa^eBHh-KoJHh. Odnosi se na bivše zemljišne posjede pravoslavne crkve. I u okolini Foče nalazili su se posjedi pravoslavne crkve. 1 H. A u defteru iz 1533. naziv koji se upotrebljavao za zemlju koja je ušla u vlastelinsku rezervu. S obzirom na kratak period između turskih osvajanja i sastavljanja pomenutih deftera nisu mogle biti izvršene veće i dublje promjene u pvrivredi sela. 10. II: Reglements miniers. godine. godine nije publikovan. O značaju ovoga deftera uporedi: N. Ovom prilikom najtoplije se zahvaljujem mru A. XXI —XXVII. Proučavanje ovoga pitanja omogućeno je tek pojavom nove građe. Orijentalni Institut u Sarajevu. a često bacaju svjetlo na prilike u daljoj prošlosti. Sarajevo 1974. godine. S. Vlastelinstvo Zemljište u srednjovjekovnoj bosanskoj državi bilo je uglavnom podjeljeno na posjede vladara i vlastele. koji mi je omogućio da se koristim gore navedenim djelom dok se još nalazilo u rukopisu. 50—51. N. 1—167. S. PRIVREDA SELA 113 O privredi bosanskog sela u XIV vijeku malo se šta moglo reći zbog krajnje oskudice podataka iz dubrovačkih izvora i vlasteoskih povelja bosanskih vladara. Dolaskom Turaka. Aličić. dok je jedan dio pripadao zemljoradnicima. koji su popisani kao has Isa-bega. a A. Zbog toga ovi defteri daju autentičnu sliku zatečenog stanja. . Šabanović. Bobovac i Kraljeva Sutjeska. jer sU ove oblasti zauzeli Mađari 1464. Pored svjetovne vlastele. Izgleda da proces izgrađivanja većih vlastelinstava nije u toku čitavog srednjeg vijeka daleko odmakao. Đorda u Goraždu raspolaže zemljišnim posjedom i izgleda da je tada imala manastirski karakter. Zatim. poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina iz 1477. t. Sarajevo 1964. 1. 37—50. Filipović. u popisu vilajeta Hodidjeda iz 1455. te na taj način osigura normalno ubiranje rente i poreza. Anđelić. Defter iz 1468/9. godine. 235—249. Krajište Isa-bega Ishakovića. odnosno ranih turskih deftera u XV vijeku.23 Ti. Tonmh. Beldiceanu. Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina. bar u onim krajevima koji su u toku XIV vijeka iz sastava srpske države pripojeni Bosni4. ANUBiH. rpadaca nacejba cpedtboejeKoene SOCCMCKB dpoKaee. roflHnra. Les actes des premiers sultanu conserves dans les manuscripts turcs de la Bibliotheque Nationale d Pariš. 3 P. 115 Dobar dio zemljišnog fonda nalazio se u rukama veće ili manje feudalne gospode. Pariš 1964. Zbirni katastarski popis iz 1455. 1985. Pojedini toponimi srednjovjekovnog porijekla ukazuju na vladarske posjede u više župa. Aličiću. sačinjavala je imovina koja je i prije bila vladarska. 1390—1512. 128. Prilikom uspostavljanja osmanske vlasti mnoga vlastelinstva se pretvaraju u timare. Upor. i pojedine crkvene institucije su takode imale svoje posjede. bar u prvo vrijeme nakon osvajanja. knj. godine2. godine za bosanski sandžak 1. te zbog toga raniji turski defteri daju sliku o posjedima bosanske vlastele. Orijentalni institut. Prema defteru iz 1468/9. ali je iscrpno iskorišten u radovima pojedinih naših naučnika.aK JIpyniTBa Hcropiraapa BHX. godine crkva sv. prije toga su bili vladarski posjed bosanskog kralja3. 1—658. 212. U ranim turskim defterima spominje se i „crkvena zemlja". IV. godine i sumarni defter iz 1468/9. Pisani su kratko vrijeme poslije osvajanja pojedinih oblasti bosanske države sa ciljem da se dobije jasan uvid u stepen proizvodnje određenog kraja. za rudnik Srebrenicu izričito se pominje baština popa Đure5. To su popis bosanskog krajišta iz 1455. Ovim razmatranjima nije obuhvaćena zapadna Bosna (Jajce) zatim Zvornik i Srebrenica. posjed carskih hasova. Vlasi i uspostava timarskog sistema u Hercegovini (I).

Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH. dobio je od hercega Hrvoja VukČića nekoliko sela i posjeda u okolini Srebrenice. Napomene o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku. u Konavlima „vlasteličići" (zentilotti). Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća. kao bivše krstjanske zemlje u rukama bosanskog kralja ili u rukama feudalaca. 11. 5. kao opustjele zemlje ili mezre koje su ne kada bile u rukama krstjana. Iz dubrovačkih izvora se vidi da posjedi pojedinih feudalnih gospodara nisu u cjelini korišteni kao njihova vlastelinstva. koji se već računaju u vlastelu. godine. Osvrt na pitanja islamizacije na Balkanu pod Turcima. U Slanskom primorju oni se nazivaju „baštići". a Radoslav Pavlović u drugoj polovini. Nikola. Sarajevo 1970. Sandalj Hranić u jednoj. a neki od njih sredinom XV vijeka i svoje zavisne ljude. jedan od najaktivnijih dubrovačkih građana u Srebrenici. Upor. knj. Franjevački samostani su takođe imali posjede. Ove su se sastojale od dionica obradivog zemljišta. — N. kao i zemlje zvane „crkvišta". Slansko primorje i župu Konavle. tj. HCTOPHJCKH nacounc. koje su docnije Latinicama potvrdili kralj Žigmund i despot Đurad Branković kada je Srebrenica bila pod njihovom vlašću. Tako je Radiču San-koviću pripadalo u Slanskom primorju selo Lisac sa dva zaseoka. • U pomenutim defterima krstjanske baštine se pominju kao krstjanske baštine. 39. smatra se da su ove zemlje. Sarajevo 1978. medu hassa-zemljama. sin Dore Bokšića. knj. 38. naime da je svaka treća kuća bila iz redova vojnika. N. dobijali posjede i ubirali feudalnu rentu8. Godišnjak XIII. 10. godine. Hciuopuja cpedHtoeeKoeue 6ocancKe dpMcaee. 151. Eeorpa« 1959. godine zaključilo da ni jedan Dubrovčanin ili ko se smatra Dubrovčaninom ne smije ubuduće imati niti primiti neko selo za sebe ili drugoga u Primorju od Boke kotorske do Neretve i u zaleđu do Nevesinja. Rani turski defteri daju nešto podataka o zemljama koje su bile „krstjanske". Handžić. 8 Da bi izbjegla konflikte sa susjedima. stekavši naklonost vladara. dubrovačka vlada je bila prisiljena da poduzme izvjesne mjere predostrožnosti ukoliko bi njeni građani dobijali posjede u blizini Dubrovnika. Dabiživ Latinica. U Sandaljevoj polovini Konavala svaki peti domaćin je bio vlasteličić9. odnosno sela u župi Luci.Odavno je prihvaćeno gledište da bosanska crkva nije imala svoje posjede. ali je on neposredno koristio samo dio zvani „carina". oblasti koje su jedno vrijeme bile u sastavu bosanske države. inače veoma uspješni trgovci. Filipović. 461— 480). godina XXV—XXVI. Svoje zemlje su obrađivali sami ili su ih davali u zakup ili. odnosno „carine". uključujući Trebinje i Konavlje. Handžić. posebno u defteru iz 1489. Ista razlika između slobodnih baštinika. Prilikom popisa župe Tilave u Vrhbosni odvojene su i posebno zabilježene kuće raje i kuće vlasteličića odnosno vojnika. 401 —403. — M. Osvrt na pitanje islamizacije. (M. imao je posjede. a vrlo vjerovatno da istu kategoriju predstavljaju i „dedići". 27. 28. i zavisnih ljudi dolazi do izražaja i u turskom defteru iz 1455. imali feude u Bosni i Srbiji. Poslije ovih istraživanja. Dio zemljišnog fonda je bio u rukama malih slobodnih baštinika. Historijski zbornik. TiHpKOBHh. koji vlastelinstvo u pravom smislu nisu imali. 189—190. burnih. Filipović. čak. susreću se zemlje koje nose ime „crkvena". Marije u Srebrenici posjedovali jednu baštinu'. Međutim. A. 6 A. imali su neposredno u svojim rukama tek neznatni dio zemljišta. Tako su fratri crkve sv. kao i u unutrašnjosti Bosne. poznati u Popovom polju. ne mogu se održati ranije pretpostavke o postojanju zemljišnih posjeda „crkve bosanske". pa 1 u imenima mezri. Isto tako. Filipović. Poznato je da su i pojedini Dubrovčani. Zagreb 1972—1973. Svakako da je bilo i drugih Dubrovčana koji su. jer je vojevanje i nošenje oružja bilo njihovo bitno obilježje. Sarajevo 1976. posjed pojedinih krstjana i da su ih oni obrađivali u svojoj režiji*. protovestijara kralja Tvrtka. XVI. 4 U bosanskim defterima. Rudnici u Bosni. Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH. Hadžijahić. što svjedoči o bivšim zemljama i o mjestima gdje se nalazila crkva. Prilozi za Orijentalnu filologiju. Zemljišni posjedi „crkve bosanske". a obuhvatale su 116 . ubjedljivo dokumentovanih. ' C. Na osnovu ovoga popisa može se zaključiti kakav je bio odnos između raje i vojnika. Tako je Veliko vijeće u januaru 1374. — N. Najraniji podaci o organizaciji i strukturi vlastelinstva odnose se na Primorje. 139 —149. U Konavlima. Godišnjak VII. nap. imali sasvim mali broj zavisnih ljudi. Kao <jieydajiiiu y Cp6uju u EOCHU. 403.

9. Dolaskom Turaka vlastelinska rezerva prihvaćena je u timarski sistem pod vidom hassa zemlje. Isto. Po rasporedu i količini hassa zemlje (vlastelinske rezerve) vidi se da se ova. Postojanje carina u Slanskom primorju. BjiarojeBHh. a zatim livada11. Tako se na osnovu deftera iz 1468/9. Pored hassa. Povelja kralja Ostoje. koji su ranije dobrim dijelom ulazili u sastav srpske države. uz ono što je pripadalo gradovima ove porodice. 400—401. išao na ruku proširenju vlastelinske rezerve13. 11 N. bili bez vlastelinske rezerve. pokazuje da je Hrvoju pripalo samo ono što je dotle pripadalo gradu i da se vrlo precizno izuzimalo ono što je u nekim selima bilo baština drugih. Beorpaa 1973. a ako pripadaju crkvama ili manastirima. onda i . Hcuiopuja cpedtboeeKoene SocancKe dp^icaae. tj. Upor. odnosno u Popovom polju. bilo ukupno 1719. postojala je stalna tendencija da se površine vlastelinske rezerve prošire na račun seoskih imanja15. i u matičnim oblastima bosanske države postojale su znatne količine vlastelinske rezerve. po pravilu. ukazuju da je na čitavom prostoru Hercegove zemlje. bila raširena ustanova vlastelinske rezerve14. Ovaj posljednji sačuvao se naročito u imenima njiva. nap. Izgleda da se ustanova vlastelinske rezerve formirala znatno prije turskog osvajanja. godine10.5 hassa (vlastelinske rezerve) njiva. kao i domaći nazivi „carina" i „stup". koje su rasle uporedo sa veličinom feudalne baštine. 188—189. U stvari. koje se često nazivaju stupovi. Pored ovih krajeva. o darovanju livanjske župe Hrvoju Vukčiću i njegovom sinu Balši. u defteru iz 1477. Osvrt na pitanje islamizacije. doprinosilo je unapređenju proizvodnje na vlastelinskim imanjima. Sigurno je da je nagli razvitak rudarstva u Bosni u XIV vijeku. vjerovatno početkom XIV vijeka i da se vremenom sve više pojačavala. TinpKOEHh. 3eM. sa plodnom zemljom i većim brojem stanovnika. Što se tiče vlastelinstava u unutrašnjosti bosanske države.. O tome svjedoči toponim „mitropolitov stup" u nasu Foče12. grupisanje većih obradivih površina na jednom mjestu. dok su zabitna mala sela i zaseoci. 257. u njima se javlja i naziv „begluk".topadtba y cpednoaeKoenoj CpGuju. Pored toga. još samo pojedinačna sela i porodice. ukazuje da su one bile široko rasprostranjene u dubrovačkom zaleđu. onaj dio posjeda koji je gospodar obrađivao u svojoj režiji besplatnim radom zavisnih seljaka. korišćenje besplatne radne snage zemljoradnika imalo je široku primjenu u srpskoj državi kroz XIII i XIV vijek. na što ukazuju i nazivi mnogobrojnih toponima (krčevine i laz). a ne samo u dubrovačkom zaleđu. godine. 10 117 zemlja" odnosi se i na vlastelinsku rezervu. na one zemljišne dionice koje neposredno koristi neka crkvena institucija. Pored osnovnog značenja. Carine su predstavljale vlastelinsku zemljišnu rezervu. Za razliku od Dubrovnika. izdata 1400. može se konsta-tovati ova ista pojava. Isti je slučaj i u jednoj povelji kralja Tomaša iz 1446. 189—190. i Gl. Na taj način rani turski defteri daju puni uvid i u ovu feudalnu instituciju srednjovjekovne bosanske države. tj. Jedna povelja za Radivojeviće iz 1434. IV (2). Mnogi nazivi njiva izvedeni iz osnove „stup". Filipović. koji je tom prilikom popisan. godine. nalazila po selima. Često je to činjeno krčenjem novog zemljišta. izraz „crkvena * C.crkvena zemlja". nabraja. Vlastelinstva koja su tamo postojala obavezno su raspolagala carinama. naime da župe pojedinih oblasnih gospodara nisu identične sa njihovim vlastelinstvima. još u vrijeme dok su ovi krajevi bili pod srpskom vlašću. postojanje stupova. godine vidi da je na prostoru. a to . Isto tako pada u oči da je bilo neuporedivo više vinograda i voćnjaka na vlastelinskoj rezervi nego na seljačkom posjedu. sa velikom sječom šume. 327 hassa livada i 553 hassa vinograda. M.oranice i vinograde. u doba domaćeg feudalizma.

i ovaj oblik rente održao se sve do pada Bosne pod tursku vlast. I kod dodjeljivanja zemlje na obradu i kod zakupa strogo se pazilo na ove četvrtine. Vidogošće. kako arhitektonski objekti. Mostar. 303. treći sjemenu. Osvrt na pitanje islamizacije. 403. Xac <t>ona {jedan ciuapu uouuc A>ydu u 3e. Brod. dvorište). N. CB. Iako režim eksploatacije zavisnih seljaka izlazi iz okvira našeg izlaganja. 333. Filipović. sačuvalo se više njiva sa nazivom „dvorište" (u nahijama Goražde. 397. a četvrti radu. Još za vrijeme srpske vlasti u ovim krajevima važio je običaj po kome je prinos sa zemlje dijeljen na četiri dijela. Osvrt na položaj bosan skog seljaštva u prvoj deceniji uspostavljanja osmanske vlasti u Bosni. . 413. Na to upućuje i činjenica da su se neki od njih davno izgubili iz svakodnevnog govora pa im je. 351. U defteru iz 1477. Historijsko-geografski rječnik i atlas Bosne i Hercegovine za period 1301—1599 godine (rukopis se nalazi u SIZ-u nauke BiH). 405. 401—406. P. 396. tako i dio zemljišta koji je vlastelinu obrađivala kućnja posluga. Upor. Aličić. 11. nazivao se dvor16. 96. Samobor i Soko). 16 N. Osanica. godina poninje se selo Dvorište u nahiji Borac. godine ukazuju na sličnu organizaciju vlastelinskog posjeda i na prostoru Kosova s tim da je vlastelinske rezerve bilo više u Bosni nego u Srbiji18. Poimsnični popis. pa čak i volove pod zakup i srazmjerno tome uzimao rentu od seljaka. kada je vremenom došlo do proširenja vlastelinske rezerve tako da se nije mogla obrađivati putem normirane rabote. 4 i 5. koja takode omogućuje da se rekonstruišu dijelovi jednog vlastelinstva poznati iz pisanih izvora (stup. 14 Ima više naziva njiva izvedenih od riječi „stup". JepeMiih. Poimenični popis. Podaci iz popisnog deftera za oblast Brankovića iz 1455. zatim vinograd sa nazivom „dvorište". Prema tome. Filipović. Filipović. Sve to govori o složenijoj organizaciji vlasteoskog posjeda uoči osvajanje ovih krajeva od strane Turaka. — A. 342. što mu je pružalo mogućnost da pojača eksploataciju seljačkog rada. S. Gospodaru sela i zemljišta je u najčešćem slučaju pripadala četvrtina prinosa plodova. 440. Gašparević. Arheološkim istraživanjem toponima srednjovjekovnog porijekla u više župa. EjiarojeBHh. 368. 558. 401. jer se obrada vlastelinske rezerve zasnivala na radnoj renti seljaka19. Naime. Kukanj. — N. i to u nahijama Bistrica. Sarajevo 1965. upravo za bosanske vlasti u Slanskom primorju i Konavlima režim se nešto promjenio u korist gospodara zemljišta. Ijiacm-iK Feorpa(J)CKor apvniTBa. 594. 154. Zagorje. a uslovi pogoršali za seljake koji su davali više plodova nego ranije20. 569. Mostar. feudalac je višak rezervne zemlje izdavao seljacima pod zakup. 210.. livada-Dvorište (Kukanj). Samobor. Na osnovu toga može se zaključiti da je u Bosni vladao konzervativniji oblik proizvodnje i feudalnih odnosa. 362. feudalac mu je pored zemlje davao sjeme. 3eMjhopaČH>a. zatim selo Dvor u nahiji Sarajevo—Visoko (1485) i selo Dvorište u nahiji Sarajevo (1468/9. 324. 404. Blagaj. Obrađivana je radnom rentom. kao i sela koja se nazivaju „Dvorište" (Mileševo i Samobor). 549. čak5 i pravo značenje zaboravljeno. Osvrt na pitanje islamizacije. ls N. 433. 1485).ua/ba). 66. nap. naročito u oblasti Neretve i srednje Bosne (Lepenica. 443. Tako je ustanova rezervne zemlje na vlastelinstvima širom Bosne bila vrlo rasprostranjena. Kukanj. uka-zaćemo samo kakve je posljedice imalo proširenje vlastelinske rezerve na njihov položaj. Napomene o islamizaciji. 324. Samo u jednom slučaju dovodi se naziv sela u vezu sa „stupom" (selo Koziji stup u nahiji Zagorje). U defteru iz 1468/9. Filipović. Većina ovih naziva nastala je u doba feudalne bosanske države. Radovi NDBiH. Sjedište feudalca. Ovi toponimi istovremeno ukazuju na postojanje vlastelinske rezerve u pomenutim 12 islamizacije. od kojih je jedan odgovarao zemlji. stupe i samokove. Mileševo. Međutim. Aličić.je naročito važilo za mlinove. 401 > N. Filipović. Nevesinje. S. Trebinje. Dabar. prikupljena je toponomastička grada. Osvrt na pitanje 118 krajevima. dvor. O tome imamo izvjesne podatke za neke krajeve današnje Hercegovine iz druge polovine XIV i prve polovine XV vijeka. M. morali su nastati još u vrijeme kada su bili u svakodnevnoj upotrebi17. Filipović— R. drugi volovima. Ukoliko je seljak bio potpuno siromašan. 15 N. — A. III. Vrhbosna).

može se određenije govoriti na osnovu ranih turskih deftera. Filipović—R. doprinio učestalom bježanju i migracijama zavisnog stanovništva22. 39—62. Filipovića. Na teritoriji koja je nekada bila u sastavu srpske države živio je još naziv „sebri". 191—192. C. XVI/1. 189. VI 1453. Andelić. pored turske opasnosti. 3701 neoženjenih. liciuokuja cpednoeeKoeHe Gocaucne dpotcaee. Konjic 1975. Prilog proučavanju migracija naieg stanovništva u Italiju tokotn XIII i XIV veka. 296— 298. Filipović. kada nije bilo usavršenih poljoprivrednih alatki. godine. TiHpKOBHh. TiHpKOBHh. M.) bili su važni i drugi činioci. 83. kada se govori o gustini zemljoradničkih naselja1. — N. 401. kojim su se u Srbiji označavali seljaci i pripadnici zavisnih slojeva. 1. 11. 3eMA>opadma. 37. Filipović. Oflejfce&e HCTOPHJCKHX HayKa. onim istim kojim su Dubrovčani zvali svoje seljake. njihovoj veličini. s obzirom da rani turski defteri ukazuju na porast vlastelinske rezerve u osvojenim područjima Bosne. radne ruke su bile primaran činilac u poljoprivrednoj proizvodnji. To su bili zemljoradnici. Histo- rijsko-geografski rječnik. 69. CCLXL. Opšti naziv „čovjek" i „ljudi" kojim se označavala feudalna zavisnost primjenjivan je i za seljake. Upor. Gašparević. kao nezaštićena naselja. Šunjić. 344 djelova sela sa 16246 domaćinstava. klima. 1963. već jedino vinograda jer su ovi rentabilniji i daju veću proizvodnju. 18 N. „tleiuapiuuHa". 403. pored prirodnih uslova (šume. jer su vlasi posebno popisani. 245. Upor. prema navodima N. 2. U prezimenima i nazivima sela u okolini Foče sačuvala se uspomena na rataje. Bobovac i Kraljeva Smješka. kategoriju zemljoradnika koja je u srednjem vijeku bila dužna da ore zemljišne dionice feudalnih gospodara koristeći njihove stočne zaprege. 119 Na osnovu svega što je kazano u obradi zemlje u Slanskom primorju i Konav-lima ne može se zaključiti ništa pobliže o ostalim dijelovima Bosne za koje nemamo savremenih podataka. 400. bila podložna razaranjima i pustošenjima prilikom turskih osvajanja i da je mnogo stanovništva stradalo i izbjeglo. Osvrt na pitanje islamizacije. Hciuopuja cpednoeeKoeue Socancne čpMcase. 241. nap. 188. HOBH Ča« 1973. Sarajevo 1982. Isti. 273—276.). pa čak i o njihovom nazivu. Selo Rataji u nahiji Bistrici (1468/9. Anđelić. naročito brojnost zemljoradničkog stanovništva. to je i eksploatacija zavisnog stanovništva morala biti pojačana tokom prve polovine XV vijeka21. zavedeno je 1742 sela. seljacima malo je poznato. kotline itd. U neobjavljenom sumarnom defteru za bosanski sandžak iz 1468/9. TiHpKOBHh. 38. TiHpKOBHh. Filipović. U latinskim dubrovačkim izvorima bosanski zavisni ljudi označeni su terminom „villanus". Važno je istaći da na Kosovu u hassa-posjedu nema njiva. 56—58. U kraljevoj zemlji najveći broj velikih sela nalazio se u dolini rijeke Bosne i krajevima prema slivu rijeke Neretve2. 400. Oni su bili „ljudi" onoga čiju zemlju rade i kome služe. U nauci popularni naziv „kmet" u ovo vrijeme još se ne upotrebljava u značenju zavisnog seljaka. 272—273. — B. 242. roflHinibaK <t>Hjio3O<tiCKor cbaKvjrreTa. Fjiac CAHY. Dušanka Dinić--Knežević. planine. Ktt. koji je tada obuhvatao i Hercegovu zemlju. U ranije vrijeme. Xpa6aK. koja je izdvojena 1470 godine u poseban sandžak8. Zemljoradničko gazdinstvo Za privredu sela. Eeorpaa 1974. 190—191. O selima. Div. i M. sadrži ne samo podatke o broju domaćinstava u svakom selu. 70. što govori da su ova. Osvrt na pitanje islamizacije. Historijski spomenici Konjica i okoline. fol. N. ratova i pustošenja. već i imena njihovih N. — C. i ova pusta sela treba uzeti u obzir. Tlojboupuspedua upou3eodna Kocosa u cycedtiux Kpajeea cpedunoM XV eeKa. Popis Hercegove zemlje. 18 O zavisnim. P. 404. Mciuopuja cpedtbo-ecKoene 6ocaHcxe dpotcaee. 76'—78. 36opHHK <&HJIO-30(J)CKor (JiaKVjrreTa y Eeorpa^v. Međutim. Osvrt na pitanje islamizacije. Not. O 21 . 20 C. 7. " C. Međutim. 402. Studije o teritorijalno političkoj organizaciji srednjovjekovne Bosne. U pomenutom defteru zavedeno je preko 500 pustih sela. 93 udovice i 234 muslimanske kuće. VII-1. pa prema tome i o stepenu naseljenosti pojedinih krajeva. BjiarojeBHfc. KH>. zemljoradničkim naseljima.17 P. Sigurno je da je i ovaj teret sve većih obaveza. Pribitscho Rataich de soto Choc.

Xepuei Ciuefian ByKHuh-Kocana u tbeioeo do5a. flHHHfe. kao zasebna upravna jedinica. XIV. 156. gotovo sve do kraja XV stoljeća. u dolini Lima. Zbog toga je. — M. Bosanski palaluk. 3 Vilajet Herseg ili Zemlja hercegova. Kako je Čitav defter..migraciji . pripojena je bosanskom sandžaku. Šabanović. 44. VIII. kako su Turci nazivali osvojenu zemlju Stjepana Vukčića KosaČe po njegovoj tituli. Morači i sjevernoj obali Boke kotorske. 406. To je bila oblast znatno veća od današnje Hercegovine i u svom najvećem opsegu. H. knj. Donjim tabelarnim pregledom nisu obuhvaćena gradska naselja (trgovačka i rudarska). bilo potrebno grupisati sva sela po nahijama. Djela NDBiH. Sarajevo 1959. na Tari. TABELARNI PREGLED I Nahija Soko Kukanj Samobor Bistrica Nevesinje Osanica Duboštica Zagorje Mileševo Mostar Goražde Dabar Poblaće Neretva Borovac Popovo Blagaj Drežnica Trebinje Konac Polje Viševa Kava Gacko Kom sela 121 98 80 94 39 53 59 50 51 40 38 14 24 29 12 35 18 3 37 17 5 7 14 8 4 3 2 2 1 domaćinstva 1707 1220 1212 1076 neoženjeni 355 336 181 158 79 129 97 68 157 24 53 21 74 19 49 26 24 2 14 19 11 18 8 2 2 3 2 — muslimani 56 23 52 92 12 34 10 37 1 1 13 3 4 6 4 — 19 — — — — — — — — — 2 — — Ljubuški Viduška Todevac Ljubinje Krička 735 683 560 512 504 465 373 276 275 282 267 253 253 203 170 152 125 101 69 59 38 31 28 19 9 __________ . IIoce6Ha H3naH>a CAHy. Početkom 1470. Poimenični popis. nakon terito rijalnih promjena. T-nac CAHY. 3eMjbe xepifeia od ceeiuoia Caee. 1976. C. 156—167. vododijelnici sliva Prače. 1 N. — H. Filipović. knj. Aličić. Beorpaffl 1964. Beorpa« 1940. TiHpKOBHfc. u doba hercega Stjepana Vukčića. 117. S. A. 116. 487—500. 2 N. to su sela iz iste nahije rasturena i popisana u više raznih timara. imala je granice na Cetini. CLXXXII. Uvod (I—III). Šabanović. ali su se i dalje. te je zbog toga bila prvo obuhvaćena sumarnim defterom za bosanski sandžak iz 1468/9. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. 120 starješina. Isto tako treba voditi računa da je bilo grupa i pojedinaca koji su za svoju službu u korist države bili oslobođeni svih poreza i prema tome nisu zavedeni među poreskim obveznicima. Ponekad su dijelovi istog sela davani u razne timare. kao sinonim za hercegovački sandžak ponekad upotrebljavali nazivi „vilajet Herseg" i „Zemlja hercegova". Filipović. te je broj sela i domaćinstava samo približno iskazan.De partibus Sclavonie" u Markama do polovine XV stoljeća (Ankona). Kako je to bilo uobičajeno. 256—257. započet je uskoro detaljan popis novoosnovanog sandžaka koji je bio završen krajem 1477. 243. godine. Osvrt na pitanje islamizacije. u smislu timarsko-spahijske organizacije. godine osnovan je hercegovački sandžak. 65. kao i naselja iz onih nahija čija identifikacija nije potpuno pouzdana ili se nalaze izvan hercegovačkog sandžaka. kao prvo. raspoređen na hasove i timare. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 237. Bosanski pašaluk. 66. godine.

Vlastela je nastojala da svoje oranice grupiše na jednom mjestu. dakle na prostoru Gornjeg Podrinja i Polimlja. Od ostalih oblasti još je u nahiji Nevesinje. CHNOKOlUdfHH. sa najvećim brojem domaćinstava (preko 1000). 364. Aličić. 564. Krčevine u nahiji Kava i Soko. 301. trebalo bi imati u vidu. Dubrovčaninu. Mon. 551. U ranim turskim defterima veoma često se pominju njive. na više mjesta. ugarskoga kralja. • Tako se javlja selo Stupovi. c rtSjroBH. C BHNOPpdAH. pominju se u povelji Matije Korvina. rani turski defteri češće pominju oranice. 414. 397. Upor. Priroda zemljišta je uticala na kvalitet. 239. obrađene i neobrađene. obično razmještene na nekoliko mjesta u seoskom ataru. Tako se ono osposobljavalo za zemljoradnju kao i u ostalim krajevima Balkanskog polu-ostrva. Miklosich. XI 1465. da se pojedina sela daju u plemenitu baštinu zajedno sa ispašama. U tom pogledu najpotpunija je povelja od 2 novembra 1465. 242. Miklosich. Poimenični popis. Sve ovo navodi na zaključak. Aličić. Aličić. Samobor (Pribud). 210. i P. 36opHHK <t>Hjio30(}>CKor 4>aKyjiTeia. Bistrica. A. a ponekad i imena njihovih vlasnika8. da se najviše sela. One su imale veliki značaj za seoska gazdinstva. Naseljenost u dolini Neretve bila je takođe znatna. Poimenični popis. navedeno više sela sa ukupno preko 700 domaćinstava. te su tako nastali njihovi stupovi. na više mjesta. Serbica. Filipović. iako skoro duplo manja od one u Gornjem Podrinju i Polimlju. S. MHxaJbqnii. 8 Oranice. Vlasi. 2. 18. 1 121 Pored podataka o bogatom šumskom pojasu. Poimenični popis. A. Serbica. 12 sela u Humskoj zemlji. Domaći izvori su. Ekstenzivan način korištenja postojećih oranica nametao je potrebu da se one neprekidno povećavaju krčenjem neobrađenog zemljišta. S. 5 A. Upor. Filipović. 577. kojom ugarski kralj Marija Korvin daruje fratru Aleksandru Dubrovčaninu neka sela u humskoj župi Luki i u župama Trebinju i Dračevici. kako se nazivaju obradive površine koje služe pretežno za proizvodnju žitarica. Kukanj.Gradac 2 8 1 — Iz gornjeg tabelarnog pregleda vidi se. veći komadi obradivog zemljišta. naročito naziva nj iva •izvedenih od riječi „stup"9. njive i stupove. oranice zemljoradnika su bile skromnijih površina. kao i naziv njiva: Krčenica (Duboštica) i Krčevine 4 A. 482. 343. CeAuiuiua. godine. 111. Često su navedeni nazivi oranica. B0A<»mH. vrtovima. N. 7 Isto. na osnovu gornjih podataka o domaćinstvima. AHU^AMH . navode oranice. Sarajevo. Za razliku od stupova feudalnih gospodara. i 16. vinogradima i mlinovima6. 234. na lijevoj obali Drine. Tu se između ostalog. GZM.krajnje oskudni. napuštenih uglavnom uslijed turskih osvajanja4. • F. stoljeću. a pored prirodnih bilo je i drugih činioca. između Foče i sela . U svakom slučaju. nalazi u nahijama Soko. Aličić. Beorpafl 1967. S. 173—224. 102. 576. 494. da je u ovom defteru zavedeno mnogo pustih sela. N. podesnih za obrađivanje. voćnjacima. XXV. JHKMIH. Jedino se ponekad u poveljama navodi. oblik i veličinu oranica. 378. IX-1. Ako bi se. Uspomenu na ove radove sačuvao je i naziv sela Krčevine u visočkom kraju. broj zemljoradničkog stanovništva morao je biti znatno veći od navedenog u popisu Hercegove zemlje. 363. 441. Ima dosta toponima. neoženjenim i muslimanima. Mm. 552. lokalitet iznad Foče. PHENHU. itd. N. 417. 246. ran. kada je riječ o tome šta je sve obuhvatao zemljoradnički posjed. na više mjesta. 4MHHMH H /tMHIIHlfJH. Duboštica i Mileševo (preko 500). da su se naročito u dolinama rijeka. kojom poklanja fratru Aleksandru. određivao broj zemljoradničkog stanovništva. a Osanica. XXIV. obrađene i neobrađene.. Listića pod turskom vlašću u 15. — F. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. nalazila napredna poljoprivredna sela. 494. Podaci o selištima govore o mobilnosti stanovništva i napuštanju pojedinih naselja još i prije dolaska Turaka5. I. S.^ 65. KH>. S. inače plodnom kraškom polju.H.

Gašparević. Aličić. pčelarstvo) zakoncm propisana desetina je iskazana novčano. za koja uopšte nisu navedeni podaci o obavezama zavisnog stanovništva. JepeMnh. Poimenični popis. Historijsko-geografski rječnik. godine. EjiarojeBiih. Selo Psari u Sarajevu (1485. U ranim defterima zabilježeno je više naselja čije je ime izvedeno od riječi „stup" (Osat. 263. BjiarojeBHh. Ovaj proces je bio veoma dug i vremenom je uzimao sve više maha. — P. koje su se pojedine poljoprivredne kulture tu gajile i koji su ostali oblici privredne djelatnosti bili zastupljeni. U defteru iz 1477. Filipović—R. plaćani su takode u novcu. bostana i košnica. 1972. 97—98. sitnu stoku i mlinove. 78—82. 1489. 548. EjiarojeBHh. O privredi sela. — N. 357. — A. Kako feudalna renta. S. i M. Filipović—R. 386 itd. 1516). — A. sređena po nahijama. a opada u srednjim manjim. Historijsko-geografski rijećnik. Upor. I danas u selima Gornji i Donji Stup. 551. 321. Ovako bilježenje feudalne rente daje uvid u vrstu poljoprivrednih kultura. Iz ovih razloga nije moguće ustanoviti ukupne količine poljoprivrednih i ostalih proizvoda. Višegrad. 3eM/bopadn>a. (Goražde)10.3sodfba Kocoea. HcTopnjcKH rjiacmiK. godine pominju se njive nazvane Laz. — N. 90. ls Isto tako. 53. Aličić. Gašparević. prosjek rente je najveći u velikim selima. B. O toponimu krčevine upor. Upor. „Stup mitropolitov" nalazio se na desnoj strani rijeke Čehotine. 38—47. pa i o poljoprivredi u Hercegovoj zemlji zna se daleko više nego u ostalim krajevima bosanske države. valjalicc. svinje. to smo i njih naveli u donjoj tabeli. Po pravilu. bostana ilana. 406. Opširni katastarski popis iz 1455. Aličić. kao i uvid o njihovom međusobnom odnosu na širem prostoru. godine zavedene su obaveze zemljoradničkog stanovništva. 327. Zbog toga su u donjoj tabeli uzeta u obzir samo ona sela. šuma i gora11. Gašparević. svinje. Aličić. 125. bostana. 1540). — N. 11 Naselje Laže pominje se u nahijama Brodar. Turci zatiču na više strana naselja sa imenom laže. Gojin Laz (Lepenica).-bopadn>a. 120. 83—91. Poimenični popis. mlinove. I ostali porezi za sijeno. a pored ovih količina. Prema tome jedino preostaje. Filipović—R. pokriveno šumskim pojasom. Sarajevo. 80. A. Upor. S. Desetina koju su davali na sve zrnaste usjeve. — M. Višegrad. Poimenični popis. S. Vratar. 112. naročito ukoliko se žele izraziti u današnjim kilogramima. pored davanja u poljoprivrednim proizvodima sadrži i poreze na košnice. — A. voća.XacXoHa. 12 Tako. 122 . stupe. i M. Oblast Brankovića. 10 Selo Krčevine u Visočkoj nahiji (1468. 3eMJbopadyba. košnica i lana. što označava obradive površine dobijene krčenjem lugova. voćarstvo. da se za svako selo samo konstatuje. BjiarojeBHh. Listića pod turskom vlašću. lana i voća. Psari su krčili zemlju. Olovo. za koja postoje potpuni podaci o obavezama zemljoradničkog stanovništva. ali je ono bilo različito u različitim krajevima. BjiarojeBiih. Sara jevo. kod pojedinih sela nisu označena sva davanja koja su ulazila u feudalnu rentu. Kao osnovna mjera za žitarice primjenjivano je lukno. na primjer. S. Osvrt na pitanje islamizacije.Bastasi. zajedno su bilježeni prihodi od raži i krupnika. M. I. Međutim ima sela. kao i druge oblike privređivanja na selu. ni mjere nisu dovoljno poznate. 168. slamu. Zagorje). 1485. S druge strane. Na taj način dobija se približna slika o rasprostranjenosti pojedinih kultura i drugih proizvoda unutar jedne nahije. — N. bilježen je zajedno12. zatim desetina od vinograda (mošta) evidentirana je u naturi. Ostala. i M. Filipović. 3eM/bopadna. JIyKHO tlo CMOHCKOJ Mepu. Za stvaranje novih obradivih površina iskorištavalo se i zemljište na većim nadmorskim visinama. 102. Historijsko-geografski rječnik. 3eM. Xpa6aK. Beorpa« 1969. 96. 50. navedena je i njihova vrijednost u akčama. manja davanja nisu ovom tabelom obuhvaćena. 424. na području Sarajevskog polja. izvedenim od laz. posebno za svaku vrstu poljoprivrednih i ostalih proizvoda. Orijentalni Institut u Sarajevu. Ilojboupuepedha upou. U poimeničnom popisu ove oblasti iz 1477. a ponekad kod manjih količina ukupan iznos rente za dva ili više proizvoda. Upor. 180. Za druge proizvode (povrtlarstvo. ima čitav kompleks oranica uz rijeke Dobrinju i Miljacku. 103. kao i njihov ekvivalent u novcu13.

OS OS OS OJ I OS to t— OJ -J 4* o^ l/l s -J o . .OJ — IO I " OJ H.'to^r.00000s Ul IO *• tJ IO I 00 —• I *-* 00 O OJ IO —J 00 v.aNO^ooO'vO OJ N) I I I I 4»OJ|OOJ>— k— 004>^Wl i—* h-h-*| I k--OSto| OJ*—OJOj| OJ tOK)»— OJIJlOsOSOSOOi— MtOOJ-O.'i -75' . w< 5 ^ ^ & «8 <? a a n ŁŁ • 2.pi. i M s-rg-as- OJ OJ O t o o o o s KJS>NiOJViŁh*^J0000hJtsJ NJNitooj. š. < a ** a 3' a "• a t 'IT. a a-. | | | tt | - .X°. .e S\5 " S " S 5-S 3 Ł s.aS<a F.I _ tOtOtOOJO*lOS-OOS-J©--JtOH-OsDtO _! |_ ^ — (O tototoujonos-JOsooOtoo ■|.123 »o to ^.o ~ to ^ = tJ -* Ni t— k t-A i—» I -I \~« IO IO OJ to hOJ 4^ ^ - \D IO CT> ^ NJ ^* i— O ON -^]|OtOH-4i.

SO Os -J l/l OO -J Os O IO 1 to 00 to S OJ Os IO 00 © 1 OJ OS l/l OJ Os 00 OJ OJ J> OS on IO 00 s 00 IA >o NJ IO Os l/l OJ OJ ~J to © OJ o n N) 4^ >~n ui OJ H.to OJ OJ 0 0 to os OJ OJ IO OJ l/l Os OJ \o l/l SO l/l © Os to OS Ł o o s OJ OJ -J os OJ OJ O OJ s 4> os l/l OJ Os gs oo SD OJ OJ OS so to H.OS IO IO SD OJ OJ <Đ IO š to 00 Ui Os s Pšenica Ječam Proso Zob Raž Krupnik Bob Bostan Voće Mošt Vinograd Lan Svinje Stoka Košnice Mlinovi .

jedna od najpoznatijih biljaka iz ove grupe (Tabelarni pregled II). 9. Poimenični popis. Dobro podnosi hladnoću pa se sijao širom Balkanskog poluostrva. samo u neuporedivo manjim količinama13. koje su kao varivo služile za jelo. — A. žito se izvozilo u srednjodalmatinske gradove. 18 N. Ne može se utvrditi da li se talijanski proso gajio nešto dublje u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva. S. II. i to. 102. Raž i krupnik su sijani gotovo na čitavom prostoru današnje Hercegovine. Poimenični popis. Handžić. biljke sa mahunastim plodovima. 163. Krupnik se sijao u nahiji Tre binje (u 14 od 30 sela). gdje pored visoravni sa kraškim poljima postoje i plodne doline duž rijeke Une. Obim proizvodnje žitarica nije moguće pobliže odrediti. ječam. krupnika i raži. s tim što se u manjim količinama proizvodila u nahijama Blagaj. 7. talijanski proso. Na trećem mjestu dolazi ječam. zobi. gajenje krupnika ili pira imalo je ograničene razmjere i u srednjovjekovnoj Srbiji. O njima znamo donekle i iz dubrovačkih izvora. samo u krajnjoj nevolji. — M. Jedna odredba u Statutu grada Splita zabranjivala je izvoz žita koje je u Split do voženo iz dalmatinske Zagore i Bosne18. S. a proso je. BjiarojeBHh. Unca. Brašno i žito pominje se u pljačkama koje su izvršene na pozna o CM . Ove poljoprivredne kulture gajile su se i u centralnoj Bosni 1*. koji je nešto boljeg kvaliteta. a zatim u nahijama Zagorju. kako se to vidi iz Tabelarnih pregleda I i II. Mostar. 17 Upor. Za ovu oblast karakterističan je mali procenat oranica. Istina. Zob (ovas) upotrebljavala se u prvom redu za ishranu konja i pretežno se sijala u sjevernim dijelovima današnje Hercegovine. Svakako je stajao u direktnoj vezi sa brojem stanovnika. Listića pod turskom vlašću. Veoma cijenjena biljka u srednjem vijeku bila je i sočivo 14 Na dubrovačkoj teritoriji sijale su se dvije vrste prosa: običan i tzv. prosa. a znatno iza njega proso14. Pa ipak. kao i iz sačuvanih naziva pojedinih lokaliteta (Zobište. i sam vojvoda Hrvoje učestvovao u ovoj trgovini. u nahijama Trebinju i Popovu. Upor. 99.)17. A. II. gotovo na čitavom prostoru Hercegove zemlje. dok livada i pašnjaka ima mnogo više.a. S. 8. Inače. Aličić. posebno Split. Rudnici u Bosni. 3eMJbopadn. Popovo i Trebinje. pa je. Samoboru.I SS g r Očigledno da je najraširenija žitarska kultura bila pšenica. na više mjesta. gl. Ječmenište itd. kuvano u vodi ili mlijeku. izuzev zobi. Nje je nešto manje bilo na jugu današnje Hercegovine. Od svih vrsta žitarica. 3eM/bopadna. Pored žitarica. gl. Aličić. u Hercegovoj zemlji glavna žitna kultura je pšenica koju prate kulture ječma. Napomene o islamizaciji. 16 Nešto više raži bilo je u nahijama Mostar i Nevesinje. nap. pored toga. Sve vrste pomenutih žitarica koristile su se za ljudsku ishranu. A. Osanici. nap. Aličić. dobi-jalo se brašno od koga se spravljao hljeb. Zatim vidno mjesto zauzima zob (ovas). 118—120. davalo i neku vrstu kaše19. i M. čak. Sane i Plive. sa malim izuzecima. Naročito je bio raširen bob. na više mjesta. 9. Dakle. 21—22. Filipović. a zob lošija od ječma. EjiarojeBHh. koristili su siromašniji slojevi. U XV vijeku imamo podataka o proizvodnji žitarica i za oblast zapadno od Vrbasa. gajile su se i leguminoze. Upor. Bistrici i Borovcu. A.

ib. godine. j^HHHh. 23 Div. JepeMHh. Prema kaminu rudnika Kreševa iz 1489. M. 25 N.tom dubrovačkom drumu. Not. Monumenta turcica. 18.03. Dabiživ Latinica imao je u posjedu vrt ispod Čaglja23. Porast trgova i rudnika. Grah: Isto. Stjepan Sirinić iz Goražda se obavezuje da će doznačiti u Dubrovnik 300 tovara žita. H3803 Mcuuiapuifa 125. BjiarojeBHh. 248. Lam. vidi se najbolje što je bostan naveden i u planinskim područjima. 17. Poimenični popis. Handžić. Zobište u Slatini itd. 361. 551. uspijevala 20 Leća: A. Tako se dvojica Dubrovčana 1447. I u okolini Sarajeva nalazi se lokalitet Bostani. III 1447. B. 15. 1. U dubrovačkoj građi nalaze se isto tako podaci o žitu sa Neretve. 311. M. S. 311. S. 5. vrt je graničio sa dvorištem u kome je bila zgrada za stanovanje 22. Da je tako. što je ostavilo traga i u nazivima pojedinih lokaliteta. S. 21 A. I danas nazivi pojedinih lokaliteta ukazuju na razne vrste žitarica. Ječmenište (Mihaljevići). Gašparević. kao danas. 345. Ipak. i to obično uz kućt. 22 P. Fojnice i Kreševa. godine spore oko kuće sa vrtom u Fojnici. zbog klimatskih uslova ne mogu uspijevati. Jedan dio zemljišta. pored bijelog i crnog luka. Obradive površine na kojima se prvenstveno gajilo povrće u ćirilskim srednjovjekovnim izvorima pominju se pod nazivom „vrtle" ili „vrt". Upor. Poimenični popis. pa i povrćem podsticao je razvoj povrtlarstva. 18 E. 125 ili leća. 161. Aličić. godine pominju se sela Hmeljine i Ječmište. kao i „bostan" (Obre u selu Orahu u okolini Sokola)21. 557 (bijeli luk). 278. Fpadcna uace/ba cpednoejeKoeue 6ocaHcm dpMcaee. 98. U defteru iz 1477. JJ. na primjer. I. Xpa6aK. fol. Ovih je bilo čak i unutar gradskih naselja. plaćala se dažbina za bostan. 398. M3803 oicuuiapuiia. S. 603. S. 48. Ovaj slovenski oblik ostavio je traga u toponomastici. Orijentalni institut. zvornički. 27. 303. jer se brala već od maja u nedozrelom stanju u vidu boranije. 284. Ali zato je bila veoma raširena upotreba graha. U defteru iz . O značenju riječi „bostan" upor. 30. izgleda da je od povrća najviše zastupljen kupus. Sarajevo 1957. 130—131. 376. 352. Aličić. okućnica na kojoj se gajilo razno povrće. kao i u drugim krajevima uzimana je na luk posebna desetina od proizvođača. Historijsko-geografski rječnik. iako se u Hercegovoj zemlji pominje samo jedanput. Uojboupuepedha upou3sodna Koćom. Tako se. 212. Xpa6aK. XII 1442. 485. već u prvom redu povrće. Poimenični popis. 16 fol. tj. 377. 24 A. Kanuni i kanun-name za bosanski. Zrnasta hrana se koristila gotovo cijele godine. Vjerovatno da je. vrtovi nisu bili vezani samo za seoska naselja. Beldiceanu. 286. 3eMjbopadH>a. de foris 3. 21—22. Aličić. razna zelen. Tako se. Poimenični popis. naročito crnog graha20. U Hercegovoj zemlji. Bilo je takođe i bijelog luka24. 118—120. pretvarao se takođe u vrtove. Za razliku od ostalih obradivih površina. potrošačkih centara životnim namirnicama. A. A. XacXma. 242. naročito oko Cernice. 57. u Borcu. Selo Vrti nalazilo se u nahiji Bukovik. repe i kupusa. KoBaneBHh-KoJHh. 61'. Listića pod turskom vlašću. XI 1473. najbliži gradu i podgrađu. južne i istočne današnje Hercegovine. Upor. 250. M. 97. Povrće se u ćirilskim izvorima pominje pod zajedničkim nazivom zelje a u ranim turskim defterima-bostan. I. — B. u okolini Sarajeva nalazi lokalitet Zobište (Pofalići). — N. a njiva Vrtač u nahiji Bistrici. Pod bostanom su se tada padrazumijevale ne samo lubenice i dinje. VIII 1412. 574. 266. Oblast Brankovića. 18. 280 (crveni luk). U Srebrenici se kod prodaje na malo na luk i repu naplaćivala posebna dažbina25. EjiarojeBiih3eM/bopadH>a. 309. hercegovački. 273. 272. 8. Aličić. 389. 293. 344. Povrća je bilo gotovo u svakom selu. 385. 557. 388. 129. crnogorski i skadarski sandžak. 261. 103—108. Not. godine zavedena je i desetina od bostana koja je uzimana u novcu. U pogledu pojedinih vrsta povrća pouzdano se zna da se luk gajio na čitavom prostoru bosanske države i da je kao važan začin bio veoma na cijeni. U defteru iz 1477. Aličić. 170. 260. Filipović—R. jedna rudarska jama u Fojnici nazivala „fossa de Podchupus"2ft. 45—46. Aličić. Rudnici u Bosni. 304. Xpa6aK. gdje lubenice. II. — A. S. 3a uciuopujy pydapciuea. Međutim. Div. 397. kliski. 138'. Les actes đes premiers sultans. godine. Poimenični popis. (Tabelarni pregled II) Čak se susreće i poseban naziv „bostanluk". fol. A. 3eMjbopadn>a. I. 339. 294. 29. fol. na primjer. BJiarojeBHfc. 19 M. Grahovište (Osijek). Naselje Lukov Do pominje se 1468. Opširni katastarski popis iz 1455.

104 itd. Orahovica (Neretva). Iz ranijih turskih popisa se vidi da se širom srednjovjekovne Bosne gajilo voće različitih vrsta. Les actes des premiers sultans. a bilo ga je takođe i u užoj Bosni. " A. Aličić. EjiarojeBHh. 527. U svakom slučaju. godine. kruška. 21. Orašje (Popovo) i njiva Orah (Soko) itd29. S. čak. Canc. 431.1477. 163. To potvrđuje i čitav niz imena naselja i njiva izvedenih od riječi „orah": mezra Orah (Onogošt). U Srebrenici se kod prodaje na malo naplaćivala i posebna dažbina na lan. Historijsko-geografski rječnik. Soko). Rudnici u Bosni. Pominju se još. N. orah i drugo. 126 i neka druga zelen. kruške i sasvim rijetko jabuke30. 353. Podkruška (Visoko).) 6. KoBaqeBHh-KojHh. To pokazuje. šljiva. U cjelini. 26 M. LiStica pod turskom vlašću. Vjerovatno je bilo i drugih vrsta južnog voća31. M. FpadcKa uacejba cpedno. na više mjesta. A. uspijevale su smokve. višnja. 210—212. 515. Dvojica Dubrovčana imala su u Gacku tri vreće lana. fol. Beldiceanu. 432. O upotrebi lana širom Balkana upor. Nazivi pojedinih voćaka ostavili su traga i u toponomastici. od ove u užoj Bosni. Poimenični popis. 431. 76. 18 N. 5. — A. Poslije oraha najmnogobrojnije su trešnje. nahija u kojima feudalna renta od voća nije uopšte zabilježena. HAD: Sententiae Cancellariae (Sent. S. Orahovo (Duboštica. 258. Lam. Gašparević. 428. ejeKoene čocancne dpotcaee. U stvari. upada u oči da su vlastela bila više zainteresovana od seljaka za unapređenje voćaka na svojim imanjima. 27 A. fol. Neretva. i odnos podataka o ovim privrednim granama unutar pojedinih nahija (Tabelarni pregled II). 199. Aličić. između ostalog. Handžić. II. gdje su postojali klimatski uslovi. Filipović. 36. Ipak. vjerovatno stoga što se njegov plod lako održavao tokom cijele godine. Šljivica (Osad). Poimenični popis. Površine pod vrtovima bile su mnogo manje od ostalcg obradivog zemljišta. pa je zbog toga razumljiva njegova široka upotreba i u našim krajevimaa'. lan je u srednjem vijeku imao isti značaj kao pamuk u naše doba. Nazivi više mjesta izvedeni su od riječi Trešnja i Višnja28. veoma cijenjenog naročito za izradu tanjih tkanina. oko Blagaja i Mostara. trešnja. kao jabuka. Od voća najčešće se gajio orah. 109. Bilo je. 187—211 i još na više mjesta. pominje se selo Lukovo. — N. 249. 30 Isto. 66. 63. Od industrijskih biljaka proizvodnja lana veoma je raširena u Hercegovoj zemlji (Tabelarni pregled II). Napomene o islamizaciji. Aličić. 128'. de foris 10. 22. sela: Orah (Trebinje). iako znatno manje. što još ne znači da isti potiče iz Gacka. voćarstvo je ovdje bilo slabije razvijeno od povrtlarstva. 272. 457. 146. JI. I 1434. S. Pored desetine na voće posebno se plaćala desetina na orahe i trešnje. 180. Potpunija slika o razvoju voćarstva. Orasi (Brod). 7. dobija se na osnovu deftera iz 1477. navodi naselja i njive sa imenima kao što su: Kruška (Dubrovnik). " A. 3eM/bopadtba. Aličić. pa defter iz 1468/9. Ejia-rojeBHh. što svakako ukazuje na njihovu rasprostranjenost. Još od davnine je južnosloven-sko stanovništvo od lana pravilo rublje i ljetnu odjeću. 102. 250. 171. Poimenični popis. Krušev Dol (Vratar). S. U južnim krajevima. 29. III 1419. 224. Isti. Vlasi (I). za prostor Hercegove zemlje. Mnoga zemljoiad-nička domaćinstva proizvodila su za svoje potrebe određene količine lanenog vlakna. Filipović—R. Trešnjeva Glava (Brod). 361. Među opljačkanom robom dubrovačkog trgovca koji se vraćao iz Bosne bilo je i šest dekalitara lana. povrće je unosilo raznovrsnost u prilično jednoličnu hranu srednjovjekovnog stanovništva. 3eMJbopadna. 603. .

Za voćnjak ipak dugo vremena nije postojao ovaj naš termin.. 2 njive. 1 livade. 42—45. Balcanica II. Aličić. 36. 58.XacXoua. CapajeBo 1952. <E>HJiHnoBHh. godine se vidi da se pored ručnih alatki (motike) u doba bosanskih kraljeva upotrebljavalo ralično i plužno gvožđe35. Eeorpaa 1971. j 3eMJbopadna. Top&nab&v.. 211. a pored toga javljaju se sela sa imenom Perivoj u konjičkom. Plužine i slično3*. selo Orač (Borac. a naročito sa jačanjem gradskih potrošačkih centara. Filipović. M. BjiarojeBHh. 49. N. 3eMjbopadfba. Dubrovnik. I. Vlasi. O upotrebi riječi . 38 Čak ima indicija da se zemlja mjerila plugom. naime. Gašparević. u Foči je sandžak-beg imao hassu od jednog vinograda. 2 stabla kruške. O tome takođe svjedoče nazivi pojedinih sela i zemljišta: Plugovina. ]epenah. 3eMJbopadna. — N. sarajevskom i rogatičkom kraju33. BnarojeBHh. kao i sve mjere koje su poduzimane da bi se spriječila iscrpljenost zemljišta i održala plodnost obradivih površina37. Vlasi. I. godine. EjiarojeBHh. 33 M. Sarajevo). Iz svega izloženog dobija se utisak da voćke nisu sistematski sadene i uzgajane za ljudsku hranu. godine pominje se selo Koševina (Kava). 99. Poimenični popis. Upor. pominju se sela Plugovine (Kukanj i Poblače). 167. 165. s tim što nije istisnuo ralo. Historijsko-geografski rječnik. Jloi/ted na OCMOHCKU <j}cydamaaM. 553. 36 Kanuni i kanun-name. 20 oraha i 4 kruške. U vezi sa procesom poljoprivredne proizvodnje postavljaju se mnoga pitanja. 3eMjbopadna. Poimmični popis. npr. " Nazivi pojedinih naselja sačuvali su uspomenu na pojedina zanimanja u vezi sa poljoprivrednim radovima. 96. U defteru iz 1477.127 Voćke su se sadile i održavale bez nekog reda i sistema u vinogradima. Rala iz Bosne pripadaju grupi tzv. 187. — A. Filipović. 18. 58 H 59. 76. 276. Vjerovatno su 33 Već se grupa stabala od 10 do 30 voćaka smatra malim voćnjakom. S. voćarstvo je moralo napredovati sa opštim razvojem poljoprivrede. Tako. — A. za jednicu je uziman učinak pluga u jednom danu oranja. IV. 1 stablo jabuke. HCTOpnjcKor flpvniTBa BHX. Aličić. — N. M. Pa ipak. kao i dvorištima. Međutim. U nahiji Samobor dvojica braće Vukosav i Ivaniš. S. već se upotrebljavao grčki naziv perivol. „centralnog tipa". koja je takođe bila rasprostranjena u sjevernoj Makedoniji i Srbiji-Plug se u našim krajevima nije pojavio do pred kraj XIV vijeka ili u najboljem slučaju u drugoj polovini XIV vijeka. — H. kao što je to rađeno u dubrovačkom zaleđu.plug" u manastirskim poveljama u značenju stočnih zaprega upor. 128 se smjenjivali usjevi prilikom sjetve pojedinih vrsta žitarica i ostavljalo zemljište na ugaru.P. Ovi sistemi predstavljaju svakako savršeniji . sinovi Radivoja. imali su timar sa velikim hassom od dva vinograda. poznato je da se u našim krajevima od ručnih oruđa ralo upotrebljavalo od davnine. O alatkama kojima su se obavljali poljoprivredni radovi nisu sačuvani nikakvi tragovi iz vremena bosanske države. 594. Beldiceanu. — M. 31 M. a u XIII i XIV vijeku ono je predstavljalo osnovnu spravu za oranje. OmmnoBHh. na primjer. kao. a i docnije se sporo prihvatao domaći naziv. za vrijeme srpske vlasti u ovim krajevima. nisu poznate pojedinosti o vrsti poljoprivrednih radova. HeKU eMMCiiuiu emantuujcKOi uopeKAa Kod 6aAKOHCKUx Cjtoseua. II. Les actes đes premiers sultans. 15 stabala trešanja. U defteru iz 1477. Filipović —R. Primjenu pluga u poljoprivrednim radovima srednjovjekovne Bosne potvrđuju izričito rani turski izvori. ali na malo njih može se dati odgovor. Grupisanje većeg broja stabala na jednom mjestu daje osnovu za pretpostavku da su podizani i pravi mali voćnjaci32. — N. Visoko. te da ova privredna djelatnost nije bila na većem stepenu razvoja. 354. U katastru hasa Foče s kraja XV vijeka pominje se Vukić Perivolević. Tu su tropoljni i četvoropoljni sistemi bili poznati još u XIV vijeku. U Bosni se susreće toponjm perivoj na više mjesta. Prema defteru iz 1468/9. čija se upotreba u nekim mjestima održala sve do danas34. koje je u određenom vremenskom periodu bilo djelimično i u sastavu bosanske države. Iz katuna o rudniku Fojnici i njegovim pomoćnim rudnicima Deževici i Dusini iz 1489.

Serbica. to. To je dobrim dijelom Humska zemlja. Zbog toga. Vinova loza se prvenstveno gajila u krajevima sa mediteranskom klimom. Međutim. Roller. EjiarojeBHh. da je bilo gladnih godina uslijed loše žetve. 3eM/bopadna. Čak su primorski gradovi nizom mjera nastojali da spriječe proširenje vinograda na račun ostalog obradivog zemljišta. Ovaj porez. putopisac. ** M. izdavala posebne dozvole za izvoz žita. Srbiju. stanovništvo iz bosanskog zaleđa. IIoiAed na ocjtau- * B. 135. a ponekad i sami vladari. kao i kod žitarica. izazvanih sve češćim turskim upadima. koja je naročito primjenjivana u sjevernim oblastima Balkana. di Levante 6. " Fr. Snažan zamah do-bija tek u prvoj polovini XIV vijeka i sve više napreduje tokom cijelog XIV i u prvoj polovini XV vijeka. Kuripešić. 38 CKU $eydaAU3aM. primorani su da nabavljaju žito iz Dubrovnika40. EnarojeBHh. Sve ukazuje da je u prvoj polovini XV vijeka zemljoradnja u cjelini napredovala. da je ona slabo obrađena i pretežno pokrivena šumom i u isto vrijeme podvlači. Kuripešić. VIII 1434. Upor. odnosno „ušur od vinograda raje" plaćalo je zemljoradničko stanovništvo u naturi. Da je razvoj vinogradarstva bio na visokom nivou. 2. na primjer. XI 1465. XLV. 494.JtHHHh-KHOKeBHh. ČremoSnik Vinogradarstvo i vino u Dalmaciji srednjega veka. godine daje pravu sliku o stanju vinogradarstva u Hercegovoj zemlji. a nije se. Ovim defterom bilo je određeno koliko svako pojedino selo treba da isporuči medri mošta. šire. B. U samom priobalnom pojasu ova tradicija postoji još od antičkih vremena. 65—66. Ovdje je gajenje vinove loze imalo dugu tradiciju. O vinogradarstvu u primorju upor. Zagreb 1955. umnožavanje i nagli razvoj gradskih naselja.. koja je u XIV vijeku pripojena Bosni. i H. a pored toga označen je i njegov novčani iznos u akčama. manje mjere za vino. prekidala ni u ranom srednjem vijeku. EjiarojeBHh. koji je 1531. GZM BiH. izgleda. JX. kao. 84—85. jer u povelji kojom Stefan Prvovenčani poklanja crkvi sv. Sarajevo 1933. kako nigdje nije navedena zapremina jedne medre. a 10 M. kao i bosanskim velikašima. Bogorodice u Stonu između ostalog i selo Brštanik blizu ušća Neretve izričito se naglašava da se ovo selo daje crkvi . 30. u ovo vrijeme i u krajevima sa mediteranskom klimom vinogradarstvo ima skromne razmjere.che non vada victuaria in Bossina". grupama. godine prošao Bosnom.oblik zemljoradnje38. Miklosich. kaže. Putopis kroz Bosnu. međusobnog obračunavanja bosanskih velikaša. <t>HjmnoBHh. 12. Dubrovačka vlada je pojedincima. U Konavlima i u Slanskom primorju poduzete su takođe radikalne mjere za sprečavanje širenja obradivih površina pod vinovom lozom44. foL 56'. Mon. 198—222. potvrđuje 129 . 12 M. Izgleda da se hrana uvozila i iz susjedne srpske države41. odnosno slatkog vina. a naročito uslijed ratnih pustošenja. 11 Despot je u jednom momentu bio zabranio uvoz hrane u Bosnu i postavio je stražu da se pazi na više mjesta na Drini . jakih potošačkih centara podstiče agrarnu proizvodnju i uopšte seosku privredu. Isto tako. Bugarsku i Rumeliju 1530.s vinogradi"42. 11. Agrarno-proizvodni odnosi na području Dubrovačke Republike od XIII do XV stoljeća. lokalitet Lozica u Luci43. 134. da je zemlja prije Turaka bila dobro obrađena39. 3eM/bopadrba. čak i krupna vlastela. D. Sarajevo 1950. G. Lett. nismo u mogućnosti da sagledamo obim proizvodnje grožđa45. Vinogradi se češće pominju u poveljama. a javljaju se i lokaliteti u vezi sa vinogradarstvom. npoMeiu oKuuioM.. 377. XI 1417. Međutim. treba imati u vidu. Doduše. 3eMA>opadn>a.. Tek poimenični popis iz 1477.

A. vide se čak začeci tržne razmjene. U župskim predjelima i kotlinama sa dugim i toplim ljetima. Xac Xoue. Prilog proučavanju mera za vino u Dubrovniku u XIV veku. 212. Tu pretpostavku potvrđuje Zakon za rudnik Srebrenicu iz 1488. godine određeno je da se na ime tržne dažbine od tovara vina uzimaju po 2 akče. 271. Tođevac. N. Poznato je da se Drijeva i Trebinje nalaze u oblastima bogatim vinovom lozom. Beldiceanu. Voje. izuzev u krajevima sa velikom nadmorskom visinom. Na stare vinograde u unutrašnjosti Bosne podsjećaju i nazivi pojedinih lokaliteta koji su izvedeni od riječi vino. na primjer. S. Porez na širu zaveden je i u defteru iz 1477. Dubrovački trgovac Petar Ilić. 59—60. Samobora4*. Listića pod turskom vlašću. vinar. 212. a zatim. 256. 102— 104. i u Goraždu pominju se gostionice. tako i u župskim toplim predjelima gornjeg Podrinja oko Foče. Jeleča. II. Aličić. kako u južnim oblastima sa mediteranskom klimom. ostavio je crkvi sv. Mepe y cpednoeeKoeHoj cpucKoj dpoKaeu. KoBa^eBHh-KoJHh. Historijski zbornik. 163. Srebrenici. isti. Pored pomenutih gostionica i tržišta vina u gradskim naseljima. od kojih neka pokazuju značajnu prodaju vina. u znatnom broju sela formirala su se vinska tržišta. Fojnici. prodaja vina u određene dane. 185—211. 17. Već u dubrovačkim izvorima iz prve polovine XV vijeka u Drijevima. Goražda. TiHpKOBHli. Biševo) plaćali stanovnici sela svih ostalih nahija (Tabelarni pregled II). i A. Malo je vjerovatno da su veće količine vina iz Primorja dovožene u Fojnicu. 19—20 (1966—1967). kako je već rečeno. ali se zato postavlja pitanje odakle potiče vino koje se pominje u unutrašnjosti Bosne. " N. U Trebinju se jedna krađa odigrala pored mjesta gdje se prodaje vino47. Rani turski defteri takođe svjedoče da je vinogradarstvo bilo napredno i u unutrašnjosti Bosne. Dušanka Dinić-Knežević. Les actes des premiers sultans. Na lijevoj strani Čehotine pominju se vinogradi Ruhojevića i Popovića. Mepe Ha TJiy JyrocnaBHJe KpO3 BeKdBe. loza. naročito. Ustikoline. Izuzetak predstavljaju samo dobre vrste vina. S. na više mjesta. U kanunu o rudniku Fojnici i susjednim rudnicima Deževici i Dusini iz 1489. Vinograda je bilo u mješovitim. 97. čija je cijena visoka i koje su kupovali najbogatiji slojevi stanovništva. 23. JepeMHh. Napomene o islamizaciji. Zbog toga je vjerovatnije da je vino. Poimenični popis. Marije u Zvorniku mali vinograd na Kozjem brdu. na više mjesta. Beldiceanu. Transportni troškovi bili su suviše visoki da bi se isplatilo prenošenje većih količina vina u udaljenije krajeve. Srebrenicu i ostala gradska naselja. Aličić. 98. Upor. CAHY. gdje je vladala kontinentalna klima. 48 N. koje se prodavalo u tavernama po bosanskim gradskim naseljima. prema kome lica koja siju žitarice i gaje vinograde u samom mjestu Srebrenici moraju plaćati porez49. i u krajevima gornjeg Podrinja52. 48 Kanuni i kanun-name. sa malim izuzecima (Konac Polje. FpadcKa Hacejba cpednosjeKoene čocancKe dpotcaee. Filipović. a vrlo vjerovatno uz njega i vino48. Kreditna trgovina. Vlasi (I). Broda. bilo je takođe vinograda koji su pripadali vlasteoskim imanjima. Beorpafl 1974. o porezu na širu 118—120.činjenica da su desetinu od mošta i vinograda. godine. Vino se prodavalo i njime se trgovalo i u Fojnici. TaJiepnja. Na trgu u Srebrenici prodavao se mošt. Aličić. na liniji Bosna-Neretva. koji je umro u Zvorniku. Poimenični popis. ratarsko-vinogradskim selima u kraju oko Sarajeva. a vjerovatno da ih je bilo i u drugim većim naseljima. U velikim selima. bilo proizvedeno u bližoj ili široj okolini grada. kao i u nahiji . Les actes des premiers sultans. lozica51. A. 130 okolini grada50. vjerovatno u neposrednoj " C. Selo Krčmar pominje se u nahiji Dubrovnik u blizini Sarajeva. 1470. I. S. Pored vinograda u posjedu seljaka. II. 419—427. — P. klimatski uslovi nisu predstavljali prepreku za gajenje vinove loze. ali nije moguće odrediti njihov uzajamni odnos-Sve ovo ukazuje na veliku rasprostranjenost vinove loze u Hercegovoj zemlji. 47 JJ.

CapajeBo 1901. zajedno sa nastankom gradskih naselja. nap. KoBa*ieBHh-Kojnh. Gašpa-rević. ali se može pretpostaviti da je to bilo. mora se voditi računa i o tome da se vinova loza nije na potpuno isti način gajila u Kotoru i Budvi kao u susjednom Dubrovniku. uporedo sa ubrzanim procesom urbanizacije. — N. FpadcKa uaceiba cpednoejeKoeue 6ocaucKe dpMcaee. znatno stariji i zasađeni su još 60 U. 345—346. Kuripešić. kao i u ostalim susjednim oblastima. Napomene o islamizaciji. koji se pominju u ranim turskim defterima. po vrijednosti proizvodnje vinogradarstvo je. vinogradi se izričito pominju u Jajcu i Jezeru u povelji kralja Stefana Tomaševića svome stricu Radivoju54. 406. U Reljevu zabilježen je lokalitet Vinograd. GZM. Mciuopuja cpedtboeeKoeue 51 GocancKe dpoKaee. IX 1461. Filipović.Borac53. isti. geneza i toppnimija). " N. 261. 46. to su mnogi vinogradi. Delić. TiHpKOBHh. — S. 18. Na području sela Osijeka pojavljuju se lokaliteti Vinograd i Vinjište. Tako su se. Vremenom ie. O uzgoju vinove loze na ovom području nalazimo podatke i kod Evlije Čelebije. pominje se 1468/9 a u nahiji Dubrovnik 1485. Filipović—R. Loznica (Hrtar. Veoma je bogat toponomastički materijal koji se odnosi na vinogradarstvo u okolini Sarajeva. — N. XIII. ■ " N. S obzirom na to da vinogradarstvo u unutrašnjosti Balkana dobija šire razmjere tek sa pojavom većih potrošačkih centara. ne u istim rokovima. Nema pouzdanih podataka o gajenju vinove loze u krajevima zapadne Bosne Doduše. Pošto je vinova loza dugogodišnja biljka. Vinarići (Goražde — 1468/9). Višegrad-1468/9 Borac — 1489). . crno i bijelo grožđe57. konkurisalo kulturi žitarica. predstavljali vinogradi. I. a još manje u krajevima koji su bili udaljeniji od mora. na prostoru sela Rogačića: brdo Vinograd i lokalitet Vine.. •• U velikom broju sela. — A. samo naravno. 163. u svojim putopisima. za razliku od . 163.. — C. Ipak. 176—211. 380. ne samo u primorskim i južnim oblastima već i u užoj Bosni. . Samobor kod Drine. a da je u njegovo vrijeme ima mnogo manje5'. tako da su Turci zatekli vrlo napredno vinogradarstvo. Filipović—R. na primjer. a rtu u blizini su Vinji do i Vinja luka itd. godine. nap. Gašparević. ono se i u' srednjovjekovnoj bosanskoj državi počelo razvijati najvjerovatnije u drugoj polovini XIV vijeka. Historijskogeografski rječnik. pa je tako bilo i sa kontinentalnom Bosnom u odnosu na južne. na primjer. Ono je nesumljivo predstavljalo važnu privrednu granu sela. T3M. 43. Upor. IV. Filipović. Među lokalitetima koji su prekriveni njivama i livadama su Vinjište i Vinograd. Osvrt na pitanje islamizacije. Loznik (Bobovac. — N. Putopis. Lokalitet Vino pominje "se i u Samoboru. . ByKHheBHh. /fo ciuapux Cp6yjba. Bejtić. . " B. Duboštica — 1468/9). . 273. Čak i Kuripešić. Samo u izrazito planinskim krajevima nije bilo vinograda 55. Filipović. Postoje sumnje da ova povelja nije autentična. Ima još mnogo sličnih primjera. Selo sa nazivom Krčmar (nahija Borac). Vinogradom se danas zove i jedna ulica u sjevernom dijelu samog grada. Tako je vinogradarstvo bilo razvijeno u većoj ili manjoj mjeri na znatnom dijelu bosanske države. 30. pored poljo privredne proizvodnje. Napomene o islamizaciji. Ulice i trgovi Sarajeva (topografija. 379. Čitav taj kraj nekada se zvao Vinograd i u njemu se zaista gajila vinova loza. 131 u doba bosanske srednjovjekovne države. Upor. Vinogradarstvo u unutrašnjosti Balkana docnije se razvilo nego u Primorju i u Makedoniji. čak. Historijsko-geografski rječnik. Tako. ' 61 M. Ne zna se ništa o vrstama vinove loze koja se gajila u unutrašnjosti srednjovjekovne Bosne. Vlasi. mediteranske oblasti. Sarajevo 1892. U nahiji Neretvi vrlo su česti slučajevi da su najveću novčanu stavku. s obzirom na klimatske uslove. Vinar (Borac — 1485). vinogradi u unutrašnjosti Srbije. Sarajevo 1973. Može se pretpostaviti da su se vinogradi u unutrašnjosti uglavnom obrađivali na isti način kao i oni u Primorju. gajenje vinove loze uzimalo sve više maha. navodi da je prije turskih osvajanja u bosanskoj državi dobro uspijevala vinova loza. -.

Aličić. Dok je ljeti stoka istjerivana na seoske pašnjake. 68. pored jačanja potrošačkih centara. mjesto Vranac (Vlasi). ni zavedeni u ovom defteru. pa su zbog toga držali sjenokose. 254. Poznato je da je gajenje vinove loze zahtijevalo znatno više posla. Dok dubrovački izvori u pogledu vrste stoke prvenstveno govore o konjima. pa. Aličić. P. porez na sitnu stoku (ovce i koze) uzimao se gotovo od svakog sela svake godine u novcu. Konji i krupna rogata marva nisu oporezivani. Poimenični popis. Ne pominju se zabeli. " P.primorskih oblasti. selo Jare (Mostar). Razvoj stočarstva umnogome je zavisio od pravilnog korištenja pašnjaka. •° H. što je u našim zemljama bilo od davnine regulisano starim običajima84. a to su ujedno najraniji podaci ove vrste kod nas. u zimskoj ishrani sijeno predstavlja glavnu hranu. Andelić. za potrebe zemljoradničkog stanovništva. 85. 601. vremena i radne snage. prema tome. zahtijevao je ipak da se i zemljoradnici bave stočarstvom. 34. Studije. razvoj vinogradarstva pretpostavlja. 132 Gajenje stoke uz naselja bitno je drugačije od planinskog stočarenja. za ishranu porodice. Sarajevo 1960. Na njih jedino upućuju izvjesni toponimi61. Time se dobija uvid u stočni fond zemljoradničkog stanovništva.000 brava40. Toponomastička građa upućuje na vladarske posjede. Porez na sitnu stoku i korišćenje ispaša. sv. Aličić. Prema poimeničnom popisu Hercegove zemlje iz 1477. 234. VIII—IX. Važno je napomenuti da se ovdje radi isključivo o stočnom fondu zemljoradničkog stanovništva i da tu ne ulazi onaj dio stoke koji se nalazio u posjedu vlaha stočara. Ciuonapciueo. S. ovaj stočni fond se sastojao od oko 200. " Vinograd-Konjepasica (Duboštica). — A. Iz srednjovjekovnih izvora saznaje se o jednom posebnom obliku stočarske privrede (pripaša). koji su imali pretežno stočarski karakter59. Prema iznosima ovčarine. Prilozi za orijentalnu filologiju. Ovako visok razvoj vinogradarstva ukazuje ne samo na veliku potrošnju vina već i na intenzivniji oblik obrade zemlje u srednjovjekovnoj Bosni. . godine. O brojnom stanju stoke upor. zemljoradnici su morali obezbjeđivati sijeno. prvenstveno u radnoj stoci. S. 390. Sela su imala svoje pašnjake što se vidi iz velikog broja podataka o desetini za ispašu*3. S. na koji je davana desetina naročito u nahiji Neretvi62. u stvari. odnosno udruživanju između Dubrovčana i seljaka iz zaleđa za zajedničko podizanje stoke68. U Hercegovoj Zemlji uzimao se ponegdje i porez na sijeno65. U popisu iz 1477. 3eMJbopadiba. svinje držali kako zemljoradnici tako i naseljeni vlasi69. pa onda i u sitnoj. govedima i sitnoj stoci. turski izvori pružaju obilne podatke iz kojih se vidi da je gajenje svinja bilo na zavidnoj visini i da su u unutrašnjosti Bosne. Pored seoskih pašnjaka. 226. kao i u Hercegovoj zemlji. livade korištene za pripremanje sijena. gajenje stoke na selu bilo je uzgredno. u stvari. i porast stanovništva. Od stočarskih proizvoda pominje se sir. mora da su postojali u širem ataru i župski pašnjaci. Isto. U svakom slučaju zemljoradnici su gajili istu vrstu stoke kao i vlasi stočari. Hadžibegić. Poimenični popis. 118—120. vrsta ispaše vezana za naorednije stočarstvo. omeđene površine. Zbog toga. na što ukazuju nazivi više toponima 6'. 137—142. Listića pod turskom vlašću. 389. godine porez na svinje upisan je kod » A. 57 58 M. 294. 141—162. Sijeno se prodavalo i na trgovima u gradskim naseljima67. 6 —7. 387. Nivo poljoprivredne proizvodnje. Za ishranu stoke preko zime. nego gajenje žitarica na istoj površini. KaTHh. okopavali samo dva puta godišnje58. 302. BjiarojeBHh. Za razliku od stočara. O porezu na sitnu stoku vidi A. 65.

Prema kaminu o rudniku Fojnici i njegovim pomoćnim rudnicima Deževici i Dusini iz 1489. 71 Šargun. 523. S. jHpeieK. KaTHh. čiji je žir u ranijoj prošlosti predstavljao glavnu hranu za svinje. O sjeno-kosu upor. Aličić. Kanuni i kanun-name. Poimenični popis. a u Srebrenici svinje i svinjska mast73. 155. M. koji sadrži Kraljev zakon. u dolinama zaklonjenim od velikih vjetrova. 416. 3eMA. 278. Hadžibegić. Pojava svinjara kao posebnog zanimanja govori da su se svinje iz većih sela svakodnevno tjerale na seosku utrinu. U Hercegovoj zemlji ima više sela sa nazivom „ribari" ili „ribar"7*. Jedan dio viška fonda svinja odlazio je na prodaju i u bosanska gradska naselja. Ciuotapciueo. A. 333. Ciuonapculeo. bili su pogodni za gajenje pčela. S. IJojboupuepedua upou3eodna Kocoea. Upor. pa i svinja. Na trgu u Fojnici prodavale su se svinje i svinjsko sušeno meso. 363. II. — A. B. Predjeli bogati livadama. 372. Pored domaće potrošnje. HCTOPHJCKH ^aconHC. S. 91—94. 163—64. Za gajenje svinja na slobodnoj ispaši vjerovatno su se koristile površine sa hrastovim i bukovim šumama. S. i dalje na više mjesta. I na trgu u Srebrenici prodavala su se jaja. Upor. — B. 152—154. Beorpa« 1952. 6S Isto. pored svega ovoga u Dubrovačkom arhivu ima malo podataka o uvozu živih svinja. 76—111. Hciuopuja Cp6a. 245. 243. 54. 6S Njive: Jakin Sjenokos (Duboštica). jer su uzgajane u takvim količinama koje su prevazilazile potrebe domaćeg stanovništva. N. 375. K. IIo/boupuepedHa upou3eodna Kocoea. 96—98. Porez na sitnu stoku. P. selo Svinjar (Nevesinje). sa povoljnim klimatskim i ostalim uslovima. Nije nam poznato o kojoj se vrsti ribe radi. 91—94. na više mjesta. Napomene o islamizaciji. jHpeneK. koje se sačuvalo i u nazivu pojedinih toponima. Organizacija seoske privrede podrazumijevala je između ostalog i gajenje živine. Ena-rojeBHh. 329. Xpa6aK. 163. Aličić. gdje su ostajale preko dana71. 283. 68 K. KaTHh. Trošarina na ribu u Srebrenici (1488) svjedoči o dovozu i potrošnji ribe na ovome trgu78. " P. 285. 3. 200—201. Bosanske rijeke su bile bogate ribom a o ribolovu u Drini sačuvani su izričiti podaci75. 56. 379. . Ciuoiapcuteo. Poimenični popis. 263—265. Beorpafl 1966. — H. Htiuopuja Cp6a. 457. XIV—XV. To se može objasniti praksom da su se u Dubrovniku rijetko sklapali ugovori prilikom kupovine žive stoke. Filipović. I pčelarstvo je imalo dugu tradiciju i bilo je veoma razvijeno. Na široko gajenje svinja upućuje i posebno zanimanje —■ svinjar. 262. 319. Poimenični popis. Xpa6aK. Sjenokos (Mostar) i (Dabar). — A. 251.opadna. Filipović. 244. 70 Na Kosovu je ušur od svinja iznosio oko 1/5 ukupne proizvodnje. Aličić. *9 N. 118—120. 133 slanine i svinjskog soljenog mesa iz šireg dubrovačkog zaleđa72. godine. A. Napomene o islamizaciji. 441. KaTHh. na ovim trgovima se od prodaje jaja naplaćivala dažbina „bilo od građana bilo od (nekog) s vana". O zabelima vidi M. 216. 397. Pored rječnog postojao je i jezerski ribolov. Od voska su se pravile svijeće. U svakom slučaju održavanje vještačkih ribnjaka ukazuje da je riba igrala znatnu ulogu u ishrani stanovništva i da je ribolov predstavljao jednu od grana privredne djelatnosti. P. 95. Aličić. CiHoHapciueo. LiUica pod turskom vlašću. CpednoeeKoeuu 3a6eji. KaTHh. 308. Inače prema kanun-namama ispašom se smatra ono područje na kojem je uobičajeno da se stoka kreće i pase. 368. II.većine sela (Tabelarni pregled II)70. " P. 388. Pa ipak. Ribolovu je bila poklanjana posebna pažnja jer se pominju vještački ribnjaci podizani naročito za gajenje ribe77. EjiarojeBHh. Ravni Sjenokos (Soko). Poimenični popis. 17. Ovo se govori o gajenju živine u našim krajevima'4. 294. Livada Sjenokos (Nevesinje). Aličić. 384. svinje su bile i predmet trgovine. Med je zamjenjivao šećer i imao je široku potrošnju. sin svinjara. 95 A. S. 1—17.

Kovačević. N. 191. \&. godine dovode u Dubrovnik svinje. a po značaju dolazi odmah iza plemenitih metala. Beldiceanu. u prvom redu mlinovi. fini vosak (cera cruda i cera colata). 75. U poimeničnom popisu iz 1477. 75. da su bili manje vrijedni od mlinova na vodeni pogon85. U selu Stolac (Dabar) bilo ih je čak četiri89.' Očigledno da se na seoskim gazdinstvima širom bosanske države obilno koristila snaga na vodeni pogon. 453. Beldiceanu. naročito u kućama viših društvenih slojeva. odnosno kovačnica na vodeni pogon86. pri kraju XIII stoljeća pominje se izvoz voska iz Bosne. bilo je i zanatskih objekatay poput samokova. 252. Kovačević. U nekoliko navrata pominju se i dolapi. U prvoj polovini XV vijeka ova trgovina dostiže puni zamah. Les actes des premiers sultans. godine izvezlo iz Srbije i Bosne u Italiju oko 13 današnjih vagona čistog voska u vrijednosti preko 30. 415. To je sirov vosak i čisti. U okviru seoskih i vlasteoskih imanja nalazili su se i razni privredni objekti. Les actes des premiers sultans. 200. a samo neki od njih pola godine. Postoje i mjesta čija su imena izvedena iz riječi „pčela"83. 175. 173—185. 18. do 1433. KaTHh. opljačkana i slanina. Već u najstarijim knjigama Dubrovačkog arhiva. I 1434. U nekoliko navrata pominju se i valjalice. Zanimljivo je napomenuti da se ono nalazilo na gotovo istom stepenu razvoja kao i svinjogojstvo (Tabelarni pregled II)81. 212. 210. 189. a kupuju so. II. — D. 78 P. Većina je radila cijelu. 128'. XVIII. Seoska privreda obuhvatala je i djelatnost zanatlija. S. — flecaima KoBaMeBHh-KoJHh. Ustikolina)80.000 dukata79. fol. među ostalom robom. na seoskim imanjima. 134 prodavao i u gradskim naseljima. 5. O U3S03y eocKa U3 cpednoejeKoeue Cpduje u Eocue upeKO JIy6posuuKa HcTopHJcKH Tiacornic. oni su podmirivali većinu potreba . naročito na trgovima gornjeg Podrinja (Foča. 244. Na osnovu iznosa poreza može se zaključiti. Goražde. Naime. itd. sprave na vodi za valjanje i stupanje sukna88. Les actes des premiers sultans. CuioHapciueo. 145. Poimenični popis. Lam. Aličić. susreću se i u kraljevoj zemlji 99. Beorpafl 1971. N. a u selu Jošanici (Soko). godine zavedeni su mnogobrojni mlinovi na seoskim gazdinstvima (Tabelarni pregled II). 207. 73 Kanuni i kanun-name. II. gdje su god za to postojali prirodni uslovi. Izgleda da je dobar dio ovoga izvoza poticao iz Hercegove zemlje. Trgovina u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Cernica. KaTHh. 74 Kanuni i kanun-name. Pominju se i u domaćim izvorima 84. de foris 10. 232. tri mlina dolapa. 25. 211. U XIV vijeku znatne količine voska odlaze preko Dubrovnika za Italiju. — P. Trgovina u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. 76 A. Samokovi. Cutouapcuieo. što znači da je pčelarstvo bilo razvijeno na najvećem dijelu ovoga prostora. Dubrovčaninu koji je dolazio iz Bosne bila je. godine u većini sela postojale su košnice. 212. 75 O ribolovu u Drini govori se u defteru smederevskog sandžaka (1528—1532). Vosak se 72 Usamljen je slučaj da vlasi vojvode Radiča 1403. 208. Baveći se pored zanatstva i poljoprivrednom proizvodnjom. Tako je samo trgovačko društvo braće Kabu-žića u vremenu od 1426. O naprednom pčelarstvu govori i činjenica da su se razvila i posebna zanimanja— pčelari (uljari)82.glavno sredstvo rasvjete onoga vremena. '" D. U Hercegovoj zemlji. Pčelarstvo je u srednjovjekovnoj Bosni nesumnjivo predstavljalo veoma značajnu granu domaće privrede. a naročito mlinovi. N. II. prema popisu iz 1477. Još češće od samokova susreću se stupe za stupanje sukna87. 77 Isto. Beldiceanu.

kao i likovne predstave istog na pečatima i novcu. i to na natpisima sa stećaka. 494. kopalja itd. te su izrađivali razne noževe. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosanskoj državi. 59. klesar. koje se često pominje u pisanim. Aličić. sin pčelara. Les actes des. zanatlija u najširem smislu. bavili kovanjem oružja. i to štitare. a za tri mlina dolapa — 15akči. 83 Sela: Pčelica (Rudine. 135 kao i na ostalom slovenskom području je kovač. Kovačević. 164. 303. Uljar u Prijepolju. U selu Kržava. 81 Nasuprot tome. Kovačići (veoma mnogo). u stvari. 2. u pisanim izvorima pominju se srebrni pojasevi izrađeni na bosanski način. II. Mlin valjalica. obično označava čovjeka koji kuje gvožđe91. 399. U domaćim izvorima. Već od 1355. — A. '360. Turci su medu seoskim stanovništvom zatekli mnogobrojne kovače. . 366. S. izvorima. B. 8. — Isto. — A. . rudniku željeza. S. : 87 Isto. omogućuju bolje poznavanje bosanskog oružja iz XIV i XV vijeka od oružja ostalih balkanskih drževa onog vremena. U Bosni je postojala lokalna proizvodnja određenih tipova oružja. Kovačevci. zapisano je da tu leži „Divac. S. Isto. Poimenični popis. • 88 Oblast Brankovića. imena mnogih sela. 531. 201. Isto tako. vrhove strela. govore o raširenosti ovoga zanata na čitavom prostoru bosanske države: Kovačevac. izvedena od naziva kovač. 88 A. 138. Kovanje gvožđa se vrlo rano razvilo u okviru seoskih gazdinstava. koji su proizvod seoskih zlatara. S. 210—212. Kod istog sela zaveden je porez za četiri mlina u iznosu od 95 akči.zanatlija u Bosni. — H. Kovačevo Polje. Po selima se pominju uljari. 6. 80 Kamini i kanun-name. 366. — Isto. Isti slučaj je sa lukarima i tularima94. IIoiAed ua OCMOHCKU <fieydajiu3aM. Filipović. Poimenični popis.seoskog stanovništva u zanatskim izrađevinama. 366. OHjmnoBHh. Na natpisu stećka iz sela Mršića kod Vlasenice.. . Poimenični popis. S. 255. pa i u srednjovjekovnoj Bosni. Kovačevo Selo. Najstariji poznati domaći . — A. Inače. godine poznata je posebna varijanta bosanskog štita. pominje se čak deset samokova. 530. Med se prodavao na trgu u Srebrenici. Aličić. . kao što su samostreli i puške95. 84 F. 99. 250. Aličić. izrađenog na bosanski način. 17. 300. a docnije (1419) pominje se i bosanski mač 93. 419. Uz pisane izvore. godine. Poimenični popis. Iz Bosne potiče najveći broj dosada nađenog srednjovjekovnog oružja. Kovači su se svuda. Tako je vremenom došlo do dijeljenja oružara na razne struke. 133. 162. u stvari. Aličić. Poimenični popis. 121. Aličić. Donja Rama). 163. IJojboupuepedHa upoiueodna Kocoea. kao i u nazivima mnogih sela. čime je unaprijeđena izrada svih vrsta lakog oružja. D. Serbica. XpaoaK. lukare i mačare. Kovači (na više strana). Rani turski izvori potvrđuju da su poneka od pomenutih sela dobila svoj naziv još prije njihovog dolaska98. Beldiceanu. 405. Mon. Miklosich. Štitarski zanat ostavio je traga u prezimenima. godine. prikazi oružja na stećcima. 406. tim prije što je srednjovjekovna Bosna bila bogata nalazima gvozdene rude. Još i prije uspona gradskih naselja. posebno dubrovačkim. Aličić. 518. premiers sultans. ■*— N. 90 N. Ovo oružje bilo je potrebno stanovništvu svih društvenih slojeva za odbranu u svakodnevnom životu. 163. Opširni katastarski popis iz 1455. itd. 86 A. na Kosovu je desetina od košnica bila znatno rjeđa od ušura na svinje. Čak se u ranim. pod pojmom kovač podrazumijeva se i obrađivač kamena. mlin stupa. te se time može objasniti procvat pomenutih oružarskih zanata. 189. prema defteru za oblast Brankovića iz 1455. ' ''/ 82 U nahiji Blagaj sreće se Miliša. Osvrt na pitanje islamizacije. 89 A. S. Poimenični popis. turskim izvorima navode domaće zanatlije koji izrađuju komplikovanije oružje. 509.

JX. Filipović. 545. Već 1455. — A. Poimenični popis. Upor. Štitarica. Filipović—R. Popovu i Sokolu. Beograd 1972. Lam. 192. Aličić. Gašparević. godine u izvorima se pominje prezime Stuparić. Filipović—R. to jest sprava na vodi za valjanje i stupanje sukna. rpadcKa Hacejba cpednoejeKoeue 6ocaucue dpoicaee. i R. 8. Štitari. "6 N. kožuhari i klobučari. Zenica 1969. DXL. 70. •3 JI. Beorpa« 1982. isto. Upor. Filipović—R. Upor. — JX. 11. Rani turski izvori takođe pominju ovo selo. naročito rudarskim naseljima102. de foris 2. Grnčar u Uskoplju. Sela Grnčarevo (u blizini Trebinja) i Grnčar (kod Gacka i u Uskoplju) sačuvala su u svome imenu uspomenu na ovaj prastari zanat. 45. 488. npujioi upoyua8any saHauiciuea. Pored pomenutih sela sa nazivima izvedenim od pojedinih zanata. 181—186. Aličić. IIpuAoi UpoyHaeany zaMauicmea. Balca-nica. S obzirom na razvijeno stočarstvo Bosna je imala dosta vune. 534. 212—213. KoBaieBHh-KoJHh. 130—131'. Gašparević. za druga se opet u ranim turskim izvorima izričito navodi. Izgleda da je bio raširen sedlarski zanat. pominju se i razne zanatlije koje su zadovoljavale potrebe seoskog stanovništva u odjevanju. dun•* R. Historijsko-geo-grafski rječnik. Poimenični popis. Mistorijsko-geografski rječnik. Not. obućar na njemačkom. sv. Filipović. 68. Filipović. — A. 312. IV 1441. S. 17. kao i na proces odvajanja zanatstva od zemljoradnje97. FO. Bogati arheološki nalazi raznih dijelova lonaca i ostalog posuđa. Lukar Potok. N. sin štitara. N. A. na više mjesta. Poimenični popis. Kako je ranije rečeno. — I u ostalim ranim turskim defte-rima pominju se često sela izvedena od riječi štit: Štit (Dubrovnik). S. IlpuAoi upoy<tasaHiy 3anatucuiea. 306—313. 280—282. 67. 282. KoBa^eBHh-KoJHh. 304. rpadcna Hacejba cpedtboejeKoeue 6ocaucKe dpoicaee. 355. Prezime Sedlarić se javlja u srednjovjekovnim izvorima. Povijest željeza i željeznog obrta u Bosni. KoBaMeBHh. 84 U defteru iz 1477. Seoski zlatari se pominju u Samoboru. U okviru seoskih gazdinstava prela se vuna i proizvodila gruba vunena sukna. Aličić. Fpad-cKa uace/ba cpednoejeKoene čocaucKe dpMcaee. JJecaHKa KoBaneBHh. KoBa^cBHh. Gašparević. 138. fol. Neka od ovih sela kao Štitarevo kod Višegrada i danas postoje. III. u ruševinama srednjovjekovnih gradova. KoBaieBHh-KojHh. 99 Zbog prilično slabog kvaliteta u Dubrovniku je bilo zabranjeno miješati bosansku sa katalonskom i drugom vunom bolje vrste. — A. 599. Filipović—R. 136 i sela sa nazivom Zlatari (kod Višegrada i u nahiji Duboštici) i Zlatar (u nahiji Duboštici i nahiji Samobor)94. na seoskim imanjima bilo je stupa za stupanje sukna i valjalica. 191. fl. fol. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika JAZU. 189. Gašparević. Poimenični popis. S. 6. Verena Han. S. Ovim se označavala ne samo tkanina od koje se pravi odijelo već i samo odijelo. Aličić. Laculture materielle đes Balkans au Moyen Age a travers la documentation des Archives de Dubrovnik. Mikolji. KoBaHeBiih. Aličić. Turci su zatekli brojne sedlare i sela sa nazivom Sedlari103. CapajeBo 1959. fol. — N. ib. Iloijied na ocnamKU $eydajiu3aju. isti. FpadcKa nace/ba y cpednosjeKomoj 6ocaucKoj dpoKaeu. Tlpujioi upoynaeaivy 3aHaiuciuea 280. 15. 222. Sarajevo). 14. V. Klobučar i Kožarevo101. KoBa^eBHh. Zagreb . N. 162—163. 208—209. — Test. 16. izvedeno od riječi stupar100. fol. da su nastanjena zidarima. N. Čak se javljaju i sela sa nazivom Klobučarići. VII 1455. " P. Iako dosta rijetko. 137'. istina slabijeg kvaliteta99. Radašin. Štitar (Brod. Poimenični popis. 149—150'. svjedoče o domaćoj proizvodnji i radu domaćih grnčara. u dubrovačkim izvorima nazvana sklavine i rasa. Historijsko-geografski rječnik. 4. 100 Prezime Stuparić pominje se u Fojnici. 208—212. kao što su krojači. 191. Štitarevo (Hrtar). Hoce6Ha H3fla«>a CAHy. Štit (Sarajevo). A. fol. Aličić. fl. — A. 429. 195. 282. IJpUAOt upoynaeaivy 3aHauiauea y cpednoejeKomoj EOCHU. 139. ib. 98 HvmaHKa JJuHHh-KHeHceBHh. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. 68.zlatar". I 1420. Historijsko-geografski rječnik. 11. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. 22. 24. Vlasi (I). 523. Bilo je 11 98 fl. 111—113. KoBaieBHh-KoJHfc. Izvozile su se u Dubrovnik i dalje u talijanske gradove 98.flpviiiTBa HcropHtiapa BHX. ib. Kit. 281. S. koje se inače često sreće u gradskim. ime nastalo pod uti-cajem njemačkih rudara Sasa. I 1412. N. godine pominju se sela: Štitovo. Tmurne y upuepedu cpednoeeKoeuoi Jiy6posHUKa. Andelić. Upor. S. Poimenični popis. IV 1461. U nahiji Višegrad zabilježeno je naselje Šuster (1489). Bobovac i Kraljeva Smješka.

Filipović. I. i N. 69. 406. 608 (selo Klobučarići). 146. 489. dobija se uvid u privredu sela. tako da od ukupno 144 zanatlije njih 129 je sa sela. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. kruške i jabuke). kako u oblastima sa primorskom. Eeorpafl 1965. Seoska privreda obuhvatala je i djelatnost zanatlija raznih struka sa preko 20 vrsta zanata. 166—179. i to žitarice (pšenica. nisu nikakva neagrama naselja109. Stočarstvo je predstavljalo prateću privrednu granu. 103 Rajko Sedlarić. 7. 10< C. 409. — N. JJouyHe u oojaiunena. 3. poput pčelara. 68. 391. grah. "RiipKOBiih. klobučar. 509. s tim što su njihove obaveze i društveni položaj bili vjerovatno povoljniji od ostalog zemljoradničkog stanovništva. Isto 104 68. Naročito od sredine XIV vijeka. Pored zanatlija. HoBaKOBHh. industrijske biljke (lan). Aličić. Njihovu većinu čine zanatlije sa sela. zanatlije su predstavljale relativno mali dio ukupnog seljačkog stanovništva105. Ce/io. krupnik i raž). Aličić. V (3) nap. privreda bosanskog sela obuhvatala je gotovo sve djelatnosti neophodne za zadovoljavanje potreba zemljoradničkog stanovništva. 585. iz godine u godinu ima sve više podataka o vlasima iz dubrovačkog bližeg ili daljeg zaleđa koji sklapaju ugovore o prevozu robe. 137 derima. Historijsko-geografski rječnik. sin svečara. ribara. Filipović—R. 107 Upor. Poimenični popis. Upor. 199. zemberendžijama. Vukić. te se može kon-statovati preko dvadeset vrsta zanata. N. gl. A. 504. Na osnovu svega izloženog. Vremenom je započeo proces njihovog povlačenja u rudarska i trgovačka mjesta107. Od ostalih privrednih objekata pominju se samokovi i stupe. Aličić. vinovu lozu. A. i to raznih struka. S. Glasnik Muzeja Kosova. gl. a bilo ih je vjerovatno još i više. nap. naročito je bilo razvijeno svinjogojstvo i pčelarstvo. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. Filipović—R. Vlasi Već je ranije ukazano na nagli porast vlaškog stanovništva tokom XIV vijeka. B. nap. proso. N. Ovi podaci u isto vrijeme ukazuju na rasprostranjenost navedenih zanata. VII. fol. Od ostalih zanatlija pominje se neki Radosav. krojač. Zanatlije su se takođe bavile zemljoradnjom. Poimenični popis. Upor. Filipović. trešnje. Aličić. 818. karakteristične za feudalno društvo. i to kod Mrkonjić-Grada. crni i bijeli. S. Poimenični popis. povrće (luk. Upor. O odnosu zanatlija prema ukupnoj seljačkoj masi upor. S. 23. na rijekama su podizani mlinovi. posebno na prostoru Hercegove zemlje. a bilo je i ribnjaka. 169. tako i sa kontinentalnom klimom. — A. kovačima. sin sedlara iz Drijeva bio je svjedok u jednoj tužbi. Gašparević. 559—601. 87. 14. 13. puškarima i željezarima104. svirača. S. Tuzle i Kladnja. Dakle. zob. 88. Poimenični popis. Vlasenice. Osvrt na pitanje islamizacije. nap. 165. V 1433. isti. ječam. Vukač. 26. Sigurno je samo da seoska naselja u kojima ima zanatlija i koja čak nose ime određenog zanata. Hrabak. C. Pa ipak. Priština 1972. 223. stolarima. 101 Vukija. repa). Danas ima više sela sa nazivom Stupari. vinara i drugih108. XI (1971—72). Zemljoradničko stanovništvo je gajilo raznolike poljoprivredne kulture ovisno od klimatskih uslova. IV (3). Filipović. Historijsko-geo grafski rječnik. Upor. — A. 106 Iz ranih turskih izvora se vidi da je u većim selima bilo više zanatlija. Rijeke su korištene za ribolov. Seoske zanatlije na Kosovu i susednim oblastima sredinom XV stoleća. U defteru iz 1468/9.. Pored sitne stoke (ovce i koze). Vlasi. Tako se s vremenom razvijalo zanatstvo na bosanskom selu. Tako je imala odlike autarhične privrede. na bosanskom selu je bilo još već ranije pomenutih zanimanja. Lam. leguminoze (bob. . gl. a najviše iz ranih turskih izvora. 817. Gašparević. godine data je lista musellema koji kao zanatlije služe u sultanovim tvrđa vama. 3. de foris 5. sin kožuhara. 268. naročito crni). kupus. voće (orah. 108 N.1858. Razna pitanja u vezi sa radom seoskih zanatlija ostaju otvorena.

Mirilović — 1366. 76. CHMno3HJyM o cpefln. Žur (Žurovići) — 1367. čovjeka Radoslava Pavlovića. navode se i imena vlaha svjedoka. 257'. Već je pomenuto da se rodonačelnik Burmaza pominje već 1297. čak u kraj XIII vijeka. On je bio knez. Gotovo u svim slučajevima. Perutinić — 1386. Vlahovići — 1368. ribara. Od sredine XIV vijeka dolazi do kretanja unutar pojedinih katuna i njihovog grananja. Kada katun nosi puni naziv. godine u Sarajevu poseban simpozijum. Tako se ovim grananjem izvjesni katuni sa naslijednim starješinstvom i kontinuitetom javljanja pretvaraju u skup katuna. Katun označava privrednu i društvenu zajednicu ljudi koji su međusobno povezani srodstvom i određenom unutrašnjom organizacijom1. Izgleda da se porijeklo Drobnjaka treba pomjeriti još više unazad. to je ime živog starješine koji je došao na ovaj položaj po pravu nasljeđa.108 Tužba protiv Milivoja. 1 O srednjovjekovnom katunu održan je 24. Predojević — 1356. i 25. Ugarci — 1368. — A. Aličić. pored imena vlaha sa današnjeg hercegovačkog prostora. naznačeno je kome katunu pripadaju. Maleševci i drugi. Vragović — 1376. moguće je pratiti njihov razvoj i utvrditi da se pojedini od njih javljaju gotovo stalno kroz duži vremenski period. Lam.0- . Plijeske. Imena katuna izvedena su gotovo redovno od ličnog imena i prezimena njihovog starješine. Radosav. Poredani hronološkim redom kako se prvi put javljaju. svirač. te se iz starih katuna počinju postepeno da izdvajaju novi. S. Prijeraci — 1377. — M. Zlokruha — 1366. godine. Poimenični popis 4. Vukmio. U februaru 1382. ozlijedili ili prevarili nekog Dubrovčanina. Kutlović — 1393. nap. Uz imena tuženih. npr. novembra 1961. IX 1429. ne nad jednim već nad svim katunima vlaha sa područja bosanskog kralja. Pošto su poznati nazivi katuna. 27. koja je sada ušla u sastav Bosne. Katuni sa odlikama kontinuiranog javljanja i nasljednog starješinstva imali su u davnoj prošlosti svoga pretka koji je bio osnivač katuna. sin mlinara. kao što su. knez svih vlaha kralja Raške i Bosne. Tomić — 1369. Ponekad je ispušteno ime ili rjeđe prezime da se ono drugom prilikom u potpunosti naznači. fol. Takođe su vrlo česte tužbe protiv vlaha koji su napravili neki prekršaj. Kresojević — 1379. Kaiuyn y naiuoj ucuiopuoipcufiuju. To se prvenstveno odnosi na velike i značajne katune. Drobnjaci. Vlahovići. to bi bili slijedeći katuni: Drobnjaci — 1354 (1285?). O ribarima i pčelarima na bosanskom selu upor. i to često u znatnom broju. Sigurno je samo da su se pored bočnih ogranaka porodice i pojedine strane osobe koje nisu bile u srodstvu sa vladajućom porodicom. na razne načine i iz različitih motiva uključivale u širu rodbinsku zajednicu4. Maleševci — 13972. Treba imati u vidu da su neki od ovih katuna bili ranije na teritoriji srpske države. opljačkali. U isto vrijeme knez je bio predstavnik državne vlasti i posrednik između katuna i države3. 579. godine pominje se Vukoslav Plešić. Na čelu katuna nalazi se katunar — lokalni katunski starješina. Ovakvih primjera ima još i više. 138 tako uzimaju stoku na čuvanje ili se bave pojedinačnim prodajama stočnih proizvoda. bili Burmazi.. 82. Katuni su imali svoju sopstvenu organizaciju. Starješinstvo pripada članovima jedne porodice koja je dala i ime samom katunu. <&HJiHnoBHh. Nije moguće ustanoviti da li su se hercegovački katuni širili i pripajanjem drugih katuna. Plijeske — 1377. de foris 8.

Najveća katunska grupacija u Hercegovoj zemlji nalazila se na istoku. Identifikacija katuna je težak posao. 133. 133. 133—134. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. KoBa^eBHh. CHMn03HjyM o cpeAtfeOBJeKOBHOM KaTyHy. isti. 113. 68. 123—125. vlasi se ne javljaju u kompaktnim masama. Pored toga. 192. H 25. oflp>KaH 24. IIoce6Ha H3flaH>a HaynHor apyiiiTBa BHX. I. * N. Postepeno počinje da se gubi naziv katun za već postojeće i poznate vlaške katune5. HoBaKOBHh. vlaške grupe su se često selile. 9—14. Na mjestima stočarskih staništa vlaha Mirilovića i Pilatovce postoje dva istoimena sela. 8 "B. 2 K. II. A u oblasti Pavlovića nalazilo se 448 vlaških kuća i 130 neoženjenih9. • O procesu teritorizacije mnogo se pisalo: B. može se odrediti njihova jačina. odnosno vlaških grupa. 162. a na zapadu. "BvptjeB. 27. zapadno od Bileće. prema popisu bosanskog sandžaka iz 1468/9. Naime. godine. U samoj kraljevoj zemlji. Maiuapyie. Istovremeno. druga po veličini skupina vlaha. Filipović. dok je za nekog vlaha tokom XIV vijeka gotovo uvijek samo naznačeno iz kojeg katuna potiče. ovim nisu obuhvaćeni vlasi Popova i Trebinja: N. 127. O sesilnosti grupa albanskog i vlaškog porijekla već od kraja XIII vijeka upor. U stvari. KoBaijeBHh. C. 128—130. . 10 N. CapajeBO 1963. TpH(J>yH0CKH. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. 754 neoženjena i jedna udovica. Filipoviću. od dvadesetih godina XV vijeka postaje još određenija i uzima sve više maha. FeoipcuficKe KapanuiepuciuuKe cpedn>oejeKoeHux ejiauiKux KaiuyHa. stari i ovaj novi sloj katuna pokazuju nove odlike. isti. CapajeBO 1963. 7 J. Zabilježene su grupacije vlaha u nahiji Neretvi. kao što je to slučaj u zemlji Kovačevića i Pavlovića. upor. započet u drugoj polovini XIV vijeka. o vezivanju katuna za stalno naseljena sela koja pripadaju njima i sa kojima katuni čine jednu teritoriju*. već su izmiješani sa župskim stanovništvom. IToce6Ha H3flaita Hay*iHor #pyiiiTBa EHX. CpednoejeKosHu KauiyH.oeeKoeHux Ka\uyna. 139 Ovaj proces umnožavanja katuna i porasta vlaškog stanovništva na prostoru današnje Hercegovine. Danas nije moguće utvrditi geografski položaj svih vlaških katuna iz srednjeg vijeka7. II. 45—112. ITeTpoBHh. isti. 4 Isto. Vlasi. Cejio. u predjelu Rudina. radi se o prelasku na djelimičnu ili punu sesilnost. Tako pojedini katuni izrastaju sve više u skup katuna. godine broj vlaških kuća je naglo skočio na blizu 7000 kuća. Tako teritorijalizacija vlaha. što se objašnjava činjenicom da je u međuvremenu došlo do proširenja i učvršćivanja osmanske vlasti u Hercegovini pa i do priključivanja novih vlaških skupina11. oapjKaH 24. Oni čak pružaju podatke o broju vlaških kuća što nije bio slučaj kod dubrovačkih izvora. sada se pored katuna stavlja i geografski pojam uz koji je katun vezan. Na prostoru današnje Hercegovine nalazila se ogromna grupacija vlaha koja je brojila 4616 kuća i 998 neoženjenih10. H 25. Filipović. 5j21. H0BeM6pa 1961. CpednosjeKoenu Kautyn. 6 JI. nastavlja se intenzivno i u prvoj polovini XV vijeka. te upravo ovo kretanje otežava njihovu bližu lokaciju8. Maiuapyie. broj vlaških kuća iznosio je 6. Vlasi. 110—113. 67. CnMno3HJyM o cpefl&OBJeKOBHOM KaTVHV. o«p>KaH 24. H 25.877 kuća. Osim manjeg dijela. O ovom pitanju saznajemo mnogo iz ranih turskih deftera. Tepuiuopioatfuja naiuyHCKe opiaHU3aifuje do Kpaja XV eena. Capajeso 1963. 132—134. 67. CuipyKiuypa u opiami3aifuja cped». 28. oko Sarajeva. I. IleTpoBHfc. u nahiji Bobovcu i nahiji Dubrovnik. Na osnovu podataka o broju katuna i kuća za svaku vlašku skupinu. HOBeiviSpa 1961. Filipović. 163. nap. U novom popisu iz 1477. H0Bei«6pa 1961. IIoceSHa H3AaH>a HaviHor flpvniTBa EHX. Ima gledišta da se proces teritorizacije srednjovjekovnih vlaha odvijao i bez klasičnog prelaska sa stočarstva na zemljoradnju i da su se neki vlasi naseljavali na teritoriji gdje su vršili vojnu službu.BJeKOBHOM KaTyHy. započeta još znatno ranije. 11 Prema N. 3 Isto. 130. jer su se mnogi stari topografski nazivi vremenom izmjenili i nestali na terenu. Ti.

Beorpafl 1935. — J. XVII. 110. KB. BnarojeBHh. <Ł>. "B. 29— 38. 1S U dubrovačkoj gradi se veoma često javljaju termini Vlasi i Sloveni. XVII. CB. HCTOPHJCKH 3anncH. Mon. godine javljaju se izrazi „srpske zemlje" i „Staništa Srba" za razliku od zemalja koje su u posjedu vlaha17. Humu. 16 F. Diskusija: 152. Filipović. 605. godine donekle odstupaju od gore navedenih podataka. B. U Dubrovniku su pravili razliku. Pocrnje. Aličić Poimenični popis. 331. — A. pa se tako često u manastirskim poveljama ili u Dušanovom zakoniku zemljoradnici nazivaju „srbima". Drobljaci. KH>. zatim vlasi čije skupine broje ispod 200 kuća (nahija Kukanj. Prema poslovnoj knjizi Dživana Pripčinovića iz sedamdesetih godina XV vijeka. Tako je na cijeloj teritoriji bosanske države bilo manjih ili većih grupa vlaha stočara. Vlaške mase naseljene u planinskim krajevima današnje Hercegovine 141 . reoipaficKe KapaKiuepuciuuKe cpedn. Serbica. Mirilovići. XXIX. Aličić. Islamizacija Vlaha u Bosni i Hercegovini u XV i XVI vijeku. 27—31. TiyprjeB—JlajviHja XaijHOCMaHOBKh.. 1905. između dvije kategorije stanovništva iz njihovog zaleđa nazivajući jedne Vlasima. stolačkom i bilećkom kraju. 26—161. Iz rasporeda katuna se vidi da su vlasi uglavnom grupisani na jugu i jugoistoku Hercegove zemlje. THTorpaA 1960. zatim vlasi Zupci. 3—20.. 156—158. O značenju ovih pojmova upor. LXXIII.Vlasi. Riđani itd. S. Ova podjela ima svoje korijene još iz vremena kada su ovi krajevi. Miklosich. THTorpa« 1972. 13 N. J. s tim da su najbrojniji i najviše poznati vlasi na prostoru današnje Hercegovine. Primilovići. Predojevići. Bile su smještene u ljubinskom. B. Beorpafl 1971. druge Slovenima ili znatno rjeđe Bošnjanima18. 158. Iznosi koji se dobiju na osnovu deftera iz 1477. Simpozijum „Vlasi u XV i XVI vijeku. 168 itd. A. nap. 18 N. Listine Stefana Tomaša. Upor. CapajeBO 1956. Još se u XVII vijeku u Hercegovini. Radovi ANUBiH. većina seljačkog stanovništva bila je zemljoradnička. 150. u blizini Jajca14. S. I. A.oeeKomux enauiKux KaiuyHa. 141. sastojali su se od više vlaških grupa (Burmazi. B. Zbog toga je razumljivo što se već u domaćim izvorima govori o „vlasima" kao posebnoj društvenoj kategoriji koja se svojim osnovnim zanimanjem razlikuje od „srba" zemljoradnika. Filipović. U povelji kojom Juraj. ro/j. O. Vuletić-Vukasović. FlucMa u yuyiucuiea. Iluea. Aličić. Goduni. a stočari „vlasima". 161. Vlasi. vlasi u nahiji Mileševo. CB. Po imenični popis. Upor. S. Kamini i kanun-name. 12. T>yp^eB." Vlashi et Bosgnani". Filipović. 159—160. 113. I. Poimenični popis. a. Simpozijum „Vlasi u XV i XVI vijeku". 377. daruje humskoj vlasteli gradove oko ušća Neretve. U popisu iz 1477. 609—611. Bančići. 163. Ovu podjelu prihvatili su i turski izvori. I. Nenkovci. 254. Hoeu itodaifu o najciUapujoj ucuiopuju 6pdci<ux uAeMena. i to prvo u vezi sa toponimima. IleTpoBHii. zemlje zemljoradnika za razliku od vlaških. Radovi ANUBiH. GZM. Xpa6aK. I. Tako kralj Tomaš daruje braći Jurčinićima selo Vlasine Donje i Gornje. U ovoj. nap. 140 Donji Vlasi. CKA. F3M. VIII 1434. Mataruge. Maiuapyie. Tamo su se naselili prije dolaska Turaka. Sarajevo 1983. 1. HCTOPHJCKH 3anHCH. Vlasi. 17 N. O xepiieioaauKUM SAOIUKUM KaulyHUMa upeAta uocnomoj KHM3U dy6poetaHUHa Ifueaua IIpuuHUHoeuha. 159. Iza ove skupine slijede vlasi Banjani. 150—159. A. LXXIII. Vlasi. Horojevići. Mostaru. ioduue. I. 11 P. odnosno Humska zemlja. Krički i vlasi Heraka Vraneša. Ime planine Vlašić kod Travnika dovodi se takođe u vezu sa vlasima i njihovim staništima. Boluni i Hrabreni). pripadali srpskoj državi. 602. IJodaifu o JJpo6naifuMa y dec/juiepy 3a xeptfeioeauKU can^an U3 1477. pominju se srbi i vlasi kao posebne kategorije stanovništva15. S. Tpn4>yHOCKH. dyčpoeaHKe peuy6jiuKe. VII. Kajer i V. 1—2. sin Hrvojevog brata Vojslava. stočarskih staništa nazivaju „srpskim zemljama"18. Filipović. Poimenični popis. Alićić. XI. Sada se i vlasi u zapadnoj Bosni počinju javljati u pisanim izvorima. ali se ranije nigdje ne sreću pod zajedničkim imenom Donji Vlasi12. 12 N. Vlahovići. Ta«Hh. XIII. 26—161. 17. 33.)13. Sarajevo 1983.

La culture materielle des Balkans. 139. 138. godine popisani su u džemate. Ovakva organizacija zimskih i ljetnih stanova ukazuje na način organizacije njihove stočarske privrede20. LXXIII. 169. Godišnjak Društva istoričara BiH. ista. Iloineb na oc/tancm <p~eyda/iu3aju. Upor. I u prvoj polovini XV vijeka stočarstvo je i nadalje bilo jedan od osnovnih oblika privređivanja vlaha. 22 V.a Ileuipoeuh. 16—17. To je ujedno dovelo do jačeg povezivanja zemljoradnje sa stočarstvom. naročito u prvoj polovini XV vijeka. CpednoseKosHU eyueHU uoKpueaiu. ITpHJenojbe 1976.živjele su stočarskim životom. Jednom prilikom se pominje i vlaški pojas23. Teškoće u pogledu zimskih ispaša nastale su 1399. Đurđev. Katuni plave župe i sve se više šire po zemljoradničkim krajevima. nap. Podaci o njima vremenom se javljaju sve češće. na prostoru Hercegove zemlje započeo je proces teritorijalizacije vlaha. što pored pokrivača u isto vrijeme znači i grubu tkaninu. 5. 68. 165—182. Uporedo sa stalnim naseljavanjem vlaha došlo je i do njihovog prelaska na zemljoradnju. Sarajevo 1983. ista. Vlasi su ove vunene tkanine izrađivali ne samo za sebe već i za potrebe Dubrovčana i stanovnika dubrovačke teritorije. S obzirom na njihovo iskustvo u proizvodnji vunenih tkanina. 1426). godine kada su Dubrovčani kupili od bosanskog kralja Slansko primorje. TpH(J>yHOCKH. s tim što se sada ponekad izričito naglašava da su vlaški proizvod (sclavina vlascha). Dubrovčani su im rado davali vunu da prave za njih „sclavine". 18. Sarajevo 1966. <J>. Filipović Vlasi. A. ista. 71. CMMno3HJyM „CeocKH flaHH CpeTeHa ByKocaBji>eBHha. isti. Naime. i T>ypf)uu. Hoeu uodauu o uajculapujoj uciuopuju 6pdcKux ujieMena. Porez na sitnu stoku. Iako nešto otežan činjenicom da se ovdje vlasi javljaju u kompaktnim masama. 36. Isto tako bilo je zabranjeno dalje primanje vlaha i u Konavlima kada su oni takođe pripojeni Dubrovniku (1419. 21 N. Hadžibegić. 85—87. 6. B. 11—13. Aličić. Simpozijum „Vlasi u XV i XVI vijeku". Aličić. na više mjesta. Beorpafl 1979. 4. Poimenični popis. Radovi ANUBiH. flHrah-KHeweBHfc TKanune. naročito u plodnim krajevima. Još prije dolaska Turaka. Poimenični popis. 135. Dubrovčani nisu više dozvoljavali da pomenuto Primorje služi susjednim vlasima kao zimovište. Đurđev. H. Značaj podataka o vlasima. ali kako za njih u Dubrovniku nije bilo većeg interesovanja. odnosno katune. bile veoma tražene i u srednjovjekovnom Dubrovniku22. Vlasi su veoma rano počeli da donose u Dubrovnik svoje prerađevine od vune_ U izvorima se označavaju sa terminom „sclavina". 36opHHK. Han. H. JX. Beorpa« 1972—73. A. vremenom je sve više napredovao kao što se vidi iz deftera za 1477. to o njima nije ostalo mnogo pisanog traga24. 95. Učešće Vlaha u preradi vune i prevozu sukna u XIV i XV veku. My3ej nptiMeifeeHe VAICTHOCTH. KocMau. gl. Vlasi koji su još sredinom XV vijeka ostali pravi stočari. kao i u krajevima opustošenim unutrašnjim i spoljnim ratovima. Upor. u defteru iz 1477. Takođe činjenica da vlasi počinju gajiti svinje ukazuje da su prešli na nov način stočarskog privređivanja. <I>HJiHnoBHh. 36opHHK <t>njro3ocj>cKor 4>aKyjrreTa. kako to pokazuju dubrovački izvori. nap. na više mjesta. Značaj podataka o vlasima u popisu Krajiha Isa-bega Ishakovića iz 1455. 19 34. 13. godine. VII (2). S. organizovane u svoje katune. Poznato je da su i Dubrovčani upotrebljavali vlaške torbe. godinu21. IIyciuy ipadoeuMa Ha JadpaHyy cpedneM eexy. . 142 Pored „sclavine" u izvorima se pominju i vunene torbe neophodne u svakodnevnom životu vlaškog stanovništva koje je bilo neprestano u pokretu. 359—365. Upor. IX-1. Sačuvani su mnogi dubrovački podaci koji govore o procesima i sukobima sa vlasima koji se i pored svih zabrana spuštaju na zimovanje u dubrovačko zaleđe19. inače veoma karakteristične za domaću radinost vlaha. III. Vjerovatno da je bilo još predmeta koje su vlasi izrađivali u okviru domaće radinosti. 79—88. TeoipcuficKe KapaKiuepuctuUKe cpedjioeeKO8HUX e/iauiKtix Kauiyna. XV. 188—192. J. Tako su ove vunene prerađevine. 70. karakterističan za sjedilačko stanovništvo. 20 B. Uvijek je označeno na kojim mjestima u planini se nalaze njihovi ljetni stanovi (staništa) i gdje su im u dolovima stalni zimski stanovi. I.

na više mjesta. 4. fol. 187. Dok su ranije predmeti vlaške trgovine bili isključivo vuna. fol. XII 1413. Krajem XIV vijeka pominju se vlaške naušnice izrađene od srebra (cerceli argenti Vlachorum). XI 1436. U defteru iz 1477. Lam. 23 24 143 Sada je i broj vlaha koji se zadužuju u Dubrovniku. ib. 22. Radohna Franka se obavezuje Živku Miletiću da će mu na ime duga u iznosu od 148 dukata i 29 groša doznačiti 746 libara „lini vlachiotti". U stvari. 18. 26 Div. fol.. 269. pa i kralja. 103. Nalaze se i podaci o raznim oblicima njihovog poslovnog kontakta sa Dubrovčanima29.Vlasi su se takođe bavili i zanatstvom. 28. II 1464. Upor. 3. fol. V 1320. 190. Poimenični popis. 3. Nagli uspon kontinentalne trgovine i trgovačkog prometa tokom prve polovine XV vijeka dao je novi podsticaj trgovačkoj aktivnosti vlaha. 24. vlasi uzimaju sluge koje im pomažu u trgovini. 27 M. kao što je već ranije rečeno. Deb. fol. stvarali su povoljne uslove za njihovu trgovačku djelatnost.. 16'. vlasi su se bavili i nizom drugih zanata koji su neophodni za zadovoljavanje svakodnevnih potreba. Not. 187—189. sedlara i klobučara. 17. 24. tkanina i ostale robe koja je bila predmet njihove trgovine. 115. Organizacija njihovih poslova pokazuje takođe potpunije i složenije oblike i dobija sve više karakter prave trgovine. La culture materielle des Balkans. — A. Ljubljana 1977. 79. Stalni kontakti sa trgovcima. 31. Han. pokretljivost i uvid u potrebe raznih tržišta. ib. bačvara. Deb. Sigurno je da su ponos-nici bili prvi među vlasima koji su se počeli baviti trgovinom. 90. 88—92.ad usum Vlachorum"25. 69. Pored zlatarstva. One su bile tako poznate da su čak i dubrovački zlatari pravili naušnice . Učešće Vlaha u preradi vune. flHHHh. Mihač. lako pokretni na svojim konjima. Vlasi su se i nadalje bavili već ranije pomenutim zanimanjima poput vojne službe i službe čuvara puteva. najveći broj ugovora Dubrovčana sa vlasima o transportu robe potiče iz prvih decenija XV vijeka27. Vlasi su odavnine održavali neke oblike trgovinske razmjene sa Dubrovnikom. 28 V. Han. stoka i stočarski proizvodi. 29 I. 3. S. V. 23. 189. te pored soli sada kupuju tkanine i njima dalje trguju. 190. Pouzdano se zna da je među njima bilo kovača. te su tako dolazili do plemenitih metala. 248. 23. — Isto. Vukša. 120. počeli naročito baviti prevozom sukna iz Dubrovnika u Srbiju i Bosnu. Aličić. — M. fol. Han. mesara. Iako vlasi u prvoj polovini XV vijeka i nadalje predstavljaju kategoriju sta- . a sa Dubrovčanima. godine za više vlaha označeno je da su kovači. 20. a pominju se češljari i češljarice26. pored soli. razne prerađevine od vune28. 125. My6poea*iKa cpednoseKoena KapaeaHcna iupioauna. V 1318. od kraja XIV vijeka u Dubrovnik se počinju donositi na prodaju proizvodi zlatarstva (naušnice izrađene .. 67. Isto tako treba imati u vidu da su vlasi. što govori o njihovom određenom društvenom ugledu32. fol. VIII 1447. Pominju se takođe sedlari i klobučari. 161—164. X 1318. Not. 206'.. ib. kao i ranije. sin češljarice. Između ostalog. Vremenom raste njihova uloga u prenošenju robe na konjima. — Isto. Not. sklapaju zajednička trgovačka društva. znatno veći nego ranije u XIV vijeku 30. Naročito od sedamdesetih i osamdesetih godina XIV vijeka sve su češća zaduženja vlaha kod dubrovačkih trgovaca i to na znatne iznose. sin češljara. 84. VI 1324. Vremenom je porasla kupovna moć vlaškog stanovništva. 11. nap. kao i iznos njihovih zaduženja. 12. fol. Nesumnjivo da je u prvoj polovini XV vijeka znatno poraslo učešće vlaha u trgovinskoj razmjeni31. presretali i pljačkali karavane. 29. 36. Dinić-Knežević.. Delež hercegovskih vlahov v kreditni trgovini srednjevefkega Dubrovnika. La culture materielle des Balkans. 41. 25 V. Voje.ad modum vlachorum") i. U ovo vrijeme ima čak i slučajeva da se neki vlasi nalaze na položaju ambasadora ili poslanika bosanskih feudalaca. 20. ali se tek u drugoj polovini XIV vijeka javljaju podaci o njihovom sve jačem uključivanju u trgovinu. 3. Zgodovinski časopis. fol. La culture materielle des Balkans. 29. de foris. II 1444. Vlasi su se sada.

— B. IleTpoBHh. „šćona" od njemačke riječi „stollen". TIpUAoi Ho3Haean>y Ilpujeuojba. a označava horizontalne galerije koje su služile za provjetravanje i odvođenje podzemnih voda). Uporedo sa stalnim naseljavanjem vlaha došlo je i do njihovog prelaska na zemljoradnju. Međutim. 82. Desanka Kovačević-Kojić. 132. 103. IleTpoBHh. 32 D. uz rječice . 172. 125 O za konima vlaha naseljenim u Bosni (zakon vlaha zemlje Pavlovića. 51. Time se ujedno mijenjao odnos između stočara i zemljoradnika u korist ovih poslednjih. I 1445. Simpozijum „Vlasi u XV i XVI vijeku". stočarstvo nije više njihovo isključivo zanimanje. pars). Radovi ANUBiH. započinje teritorijalizacija vlaha koja vremenom uzima sve više maha. LXXIII. 124. XI 1973). 13—16. carro) po velikom točku koji je služio za pokretanje mjehova. Učešće vlaha u trgovinskoj razmjeni tokom XIV i XV vijeka. Da bi se smanjili troškovi transporta.novništva sa posebnim položajem u društvu srednjovjekovne Bosne. na primjer. Isto tako. 155—156 (A. Kovačević-Kojić. maglajskih vlaha) upor. 33 Popis iz 1477. TivpfjeB. u završnim razmatranjima o privredi sela. Na području Fojnice i Kreševa rudarski toponimi su dobrim dijelom njemačkog porijekla („stolna". Canc. podizane su u blizini rudnika. da je u drugoj polovini XIV vijeka došlo do porasta vlaškog stanovništva na prostoru današnje Hercegovine i da se ovaj proces intenzivno nastavlja u prvoj polovini XV vijeka. kao gotovo u svim evropskim rudarskim područjima srednjega vijeka. 79—84. Maiuapyie. 4. Hoeu uodaifu o Hajciiiapujoj ucuiopuju 6pdcxux UMMeua. Vremenom su počeli prelaziti na zemljoradnju i ostale oblike privređivanja33. Handžić). Aličić. 23. već je ranije ukazano. da se zemljoradnjom bavio najveći dio stanovništva srednjovjekovne bosanske države. TiHpKOBHh. Učešće vlaha. može se reći. 30 31 Isto. Svrdlovac itd. Zbog svega toga proučavanju odnosa između zemljoradničkog i stočarskog stanovništva treba pristupiti posebno za svaku pojedinu regiju i vremenski period. Dvojica Dubrovčana i vlaha iz Drobnjaka sklapaju društvo. Sarajevo 1983. tako da turski dokumenti XV vijeka govore o podjeli na 64 dijela. upravo od dvadesetih godina XV vijeka. Diskusija. 144 V. S. godine sadrži „vlaški zakon". Na osnovu svega izloženog. Poznato je da su se kod nas. nameće se pitanje kakav je bio odnos između zemljoradničkog i stočarskog stanovništva. fol.). na tragove nekadašnje rudarske aktivnosti ukazuju i brojni toponimi vezani za rudarsku tehničku terminologiju (Rupnovac. Nesumnjivo da su postojale regionalne razlike i da je ovaj odnos u pojedinim krajevima bio ovisan od prirode zemljišta i niza promjena koje su vremenom nastupale. 161—164. Taj zakon su Turci preuzeli prilikom osvajanja Hercegovine. troske od iskopane rude i tome slično. — "B. Xepifei CiuecfiaH. "B. GRADSKA PRIVREDA 1. te se na osnovu njega doznaje o podaničkim i fiskalnim obavezama vlaha prije dolaska Turaka. Sent. Vremenom se umnožila podjela na veći broj dijelova. Prerađena srebrna ruda topila se potom u topioničkim pećima nazvanim kolo (carrum. kao stare rudarske jame. rudnici dijelili na dijelove (dio. Rudarstvo U okolini poznatih rudnika i u samim rudarskim naseljima nalaze se mnogi tragovi rudarske djelatnosti. 160. Nije bilo jedinstvenog sistema dijeljenja koji bi važio za sve rudnike. C. 106. 465—475. 84. Tako. — A. Simpozijum „Vlasi u XV i XVI vijeku" (Sarajevo. 13. Poimenični popis. 173. Ipak.

tj. 152—155. vojvoda od Ferare čini iste pokušaje preko Dubrovačke Republike4. S obzirom na to da su bili malobrojni. kao i rudarske jame. Olovna i željezna ruda prerađivale su se i topile takođe u domaćim topionicama2. kao. koja se sreće u dubrovačkim izvorima. 145 U proizvodnji bosanskih rudnika bili su angažovani i stranci. Oni su u našim rudnicima bili angažovani u rudarskoj proizvodnji. Tri godine docnije. Ćirković. 6/1979. sačuvali su uspomenu na njih u svome imenu. 36—37. Učešće Dubrovčana u rudarstvu srednjovjekovne Bosne bilo je svestrano. na primjer. U istom defteru pominju se i samokovi u selu Pržiću. kod Dusine. S. 145—147. kola su. 32. kamenog materijala iz koga je topljenjem izvađen metal. — A. Na samom terenu ima malo ostataka koji podsjećaju na uređaje starih topionica. Prema tome. Voje. Kovačević. sastavnog dijela topionice. 1 D. čak. Njemački rudari Sasi spominju se u vezi sa početkom i najranijim fazama razvoja rudarstva u Bosni. XXI—XXVII. Sasa je takođe bilo u Srebrenici. Zagreb 1977. tokom 1452. Sasi i Dubrovčani. i direktne molbe hercegu Stjepanu i bosanskom kralju. Handžić. To potvrđuje i formulacija „plumbo laborati in Bosnia". Vremenom su se sve više stručno usavršavali. roAHoiH>aK flpynirBa Hcropimapa EHX. CapajeBO 1976. Xpa5aK. kao Šaška rupa. tucanje rude. a s kola se prenosila snaga na mjehove. Zagreb 1979. Zgodovinski časopis. i za druge rudarske poslove. vremenom su Sasi iščezli i stopili se sa sredinom u kojoj su boravili. Bosenski svinec v kreditni trgovini srednjeveškoga Dubrovnika. O mjerama u rudarstvu: S. Neki lokaliteti. B. selo Sasi kod Višegrada. S obzirom na svoje visoke finansijske mogućnosti. godine. podijeljena na dijelove. Inače se prečišćavanje srebra ranije vršilo u Dubrovniku. inače je gubio pravo na njih. 8. kao što je to bio slučaj i sa ostalim naseljima istoga tipa u zapadnoj Evropi onoga vremena. u samim rudarskim naseljima srednjovjekovne Bosne obavljala se ekstrativna i prerađivačka industrija. I. Iz turskih izvora se vidi da su rudari iz Olova bili vrsni stručnjaci i da su doprinosili pronalaženju ruda i na drugim stranama5. 37—59. 59—60. iskorištavana kolektivno. nahije Visoko. kao samostalno postrojenje. Šaška reka i selo Sasi kod Srebrenice. radi raspirivanja vatre. Fojnici i Ostružnici. Visoke zarade omogućile su da postanu i vlasnici rudarskih jama.i potoke zbog pranja rude i korištenja vodene energije za pokretanje „kola". tako da su postali čuveni daleko van granica bosanske države. upućujući. Vjerovatno je da su se od samih početaka rudarstva domaći ljudi upućivali u rudarske poslove. a njihovu ulogu i značaj u rudarstvu preuzimaju domaći ljudi3. Tlpobaja upouitoda čocaucmi pybapcmta y Beneuuju u M/tetanuMay JJajuuayuju. Rudnici u Bosni. Mere u srednjovekovnom rudarstvu Srbije i Bosne. svaki na svoj način. Na jedan kilometar od Olova poznaju se tragovi mlina (molini u talijanskim tekstovima). 2—7. Ćirković. FpadcKa nacejba cpednosjeKome 6ocancKe dpoKate. Dubrovčani su kupovali dijelove pojedinih rudnika koji su inače bili vladarev posjed. u nekoliko navrata. Vlasnik rudarskih jama imao je obavezu da neprekidno održava u radu svoje objekte. O topljenju i preradi gvozda u bosanskoj državi kazuju turski izvori. Dubrovčani kao predutetnici u rudarstvu Srbije i Bosne. O dubrovačkom punom vlasništvu nad rudarskim i topioničarskim objektima najviše je podataka sačuvano u njihovim . potrebne za topljenje rude. JX.e takođe koristio. Mlin . Acta historico-oeconomica Jugoslaviae. Inače. 133—141. unapređujući je svojom stručnošću i primjenom savršenije rudarske tehnike. Voda je okretala veliko kolo mlina. U Fojnici i Ostružnici ima mnogo troske. KoBaieBHh-KoJHh. nastali neposredno poslije osvajanja Bosne. kao i u Veneciji1. godine. Poznato je da je kralj Alfons od Aragonije i Napulja. nastojao da dođe do bosanskih rudara. Zbornik Historijskog zavoda JAZU. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Ljubljana 1978. Tako su u Čajniču Turci zatekli 6 samokova i 415 peći za taljenje i zaveli ih u defter bosanskog sandžaka iz 1468/9. 2 Olovo se dobijalo prečišćavanjem i topljenjem olovne rude u domaćim topionicama.

Pri tome je tuđa radna snaga uglavnom korištena na tri načina'. Kovačević. valturka u Srebrenici. složenije odnose između Dubrovčana i domaćih ljudi. mada nema mogućnosti da se prate pojedinosti ovoga procesa. JJ. od 1430. Saski zakoni u turskoj verziji. Ćirković. Fojnica. Da bi obezbijedili visoke zarade i velike količine metala. Dubrovčani kao preduzetnici. Fojnici i Kreševu. Dubrovčani kao preduzetnici. oni su za svoj račun i svojim sredstvima orga-nizovali i finansirali rudarsku proizvodnju. koji se u našim pravnim spomenicima javlja pod imenom „lemštat". Sredinom XV vijeka vadio se mineral „lapis lazuli" od koga se dobijao ultramarin. KoBatieBHh-KoJHh FpadcKa uace/ba cpedtboejeKoem 6occmcKe dpotcaee. * Pojedini podaci iz Dubrovačkog arhiva pokazuju da su dijelovi rudarskih jama dospijevali u ruke Dubrovčana kao založi za neisplaćene dugove. i to samo rudnika srebra (Srebrenica. u stvari. 8 1 A.. 7 Prvi način je uzimanje radnika koji su bili plaćeni po količini radnog vremena. Porast proizvodnje bosanskih i srpskih rudnika.testamentima6. Sigurno je jedino da je proizvodnja bosanskih rudnika od sredine XIV vijeka bila u stalnom usponu i dostigla maksimum u prvoj polovini XV vijeka. navode razne djelatnosti vezane za rudarstvo (urbari. flHHHh. u stvari. — S. Inače. 1—27. a na latinskom i talijanskom „laboratores fossarum" i „lavoranti". Najbrojniji su bili rudari na našem jeziku nazivani „rupnici" i „srebro-delci". » Sve o problemu Sasa u našoj istoriografiji: M. jedna vrsta rudarske družine koja se organizovala da sa zajedničkim kapitalom kopa i obrađuje rudu u nekom rudniku. koji su ulagali novac u kupovinu rude. i to od tridesetih godina XV vijeka (crvac)11. I. koji su radili i kopali rudu pod pogodbom da dio rude zadrže za sebe. 17. Dakle. najskuplja plava boja12. Svakako je u rudnicima sa jačim obimom proizvodnje morala biti razvijenija rudarska djelatnost i bolja organizacija rada. a potom se bavili njenim topljenjem. sada počinje proizvodnja i novih rudarskih proizvoda. Angažovanje Dubrovčana u bosanskom rudarstvu imalo je i druge složenije oblike. Ova podjela rada u rudarstvu i topioničarstvu morala je dovesti do unapređenja rudarske i metalurške tehnike. hutmani. Kao što je već ranije navedeno. Ćirković. 147—14?. Najveći dio dosad poznatih podataka o valturcima govori o njihovoj razmjeni sa trgovcima kojima su davali srebro za novac ili robu ili se javljaju kao njihovi dužnici10. pa je njegova naglašena potražnja na evropskom tržištu dovela do daljeg porasta 146 . Handžić. Deževica). a zatim po količini rada. koji kulminira u prvoj polovini XV vijeka. 19. Kreševo. Pored već poznatih. 9—10. kao i savremeni dubrovački izvori. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. — S. Rudnici u Bosni. koji su se nazivali „gvarci"8. Tako je rudarstvo postalo glavna privredna grana srednjovjekovne Bosne. kodifikovani naši srednjovjekovni zakoni. Rudarsku proizvodnju su vodili udruženi vlasnici dijelova. 3a uctuopujy pydapciuea. To je stvaralo nove. Po imenu je poznato više topioničara. 149—152. Najsloženiji je bio treći način. istučene i oprane. Dubrovčani su takođe vrlo često uzimali u zakup bosanske rudnike. To je. opravdano se dovodi u vezu sa privrednom krizom i opadanjem evropskih rudnika. koja je započela još sredinom XIV vijeka. D. a dio prepuste vlasniku dijelova rudnika. godine može se konstatovati dalji snažan razvoj proizvodnje. Ovim ranokapitalističke forme organizacije i eksploatacije prodiru i u rudarstvo srednjovjekovne Bosne. plakali). Husitski ratovi su još više smanjili evropsku proizvodnju srebra. Vlasnik je svoje dijelove ili svaki dio pojedinačno ustupao jednom ili nekolicini radnika. od kojih je posebno značajna njihova uloga preduzetnika. što podrazumijeva zakupljivanje ubiranja regalnih prava vladaoca. o odnosima u topioničarstvu smo dosta slabo obaviješteni. i u Bosni je bilo razvijenijih rudnika gdje je izvršena podjela rada i gdje topljenje rude obavljaju valturci 9.

149—152. iako malih razmjera. Dubrovčani kao preduzetnici. Kada se radi o krupnim dubrovačkim trgovcima. kao što su braća Kabužići.672 kg srebra. 9 D. u stvari. a za tu svotu su im ovi kupili u Podvisokom 593 litre. crvac. treba imati u vidu količine koje ostaju u Bosni za podmirivanje domaćih potreba (kovanje novca. Dakle. Handžić. godine. rudnik željeza pominje se u defteru iz 1485. može se pretpostaviti da se godišnja proizvodnja srebra u srednjobosan-skom rudarskom bazenu. Čak i ostalo stanovništvo. Ćirković. Dubrovački ili bosanski azur. zabilježio je da je Bosna. FOHHiiiH>aK jJpviirrBa HCTopiraapa EnX. I pored pretjerivanja ovog hroničara. nakita. Pa^oj^Hh. O pydapcuoj upouieodnu y cpedmoejeKoeuoj EOCHU. koji je sa turskom vojskom ušao u Bosnu. 142. uložili u zajednička društva svotu dukata dovoljnu da se za nju nabavi 145 kilograma srebra. u Srbiji i Bosni. u prvoj polovini XV vijeka nije bila manja od deset tona18. Dubrovčani. Hrabak. R. 248—252. 152—157. Bilo ga je u Kreševu. a drugi da je to materija biljnog porijekla. u stvari. Eeorpafl 1952. velike zalihe u srebru bosanskih vladara i feudalaca). 96. suviše su uopšteni i neodređeni da bi se moglo ozbiljnije govoriti o njegovoj proizvodnji u srednjem vijeku19. 3orpacp.67 tona. 12 B. Kovačević. 138. koja je sačuvana samo za 1422.H. — H. godinu. godini predstavljao bi više od jedne petine ukupne evropske proizvodnje17. 306—307. 117—118. kretala najmanje od dvije do tri tone15. neke brojke koje se odnose na srednjobosanski rudarski bazen. Izgleda da je godišnja proizvodnja rudnika Srebrenice iznosila pet do šest tona u vrijeme kada je ona bila na vrhuncu svoga razvoja16. u centralnoj Bosni i naročito u predjelu Pljevalja. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. rpadcna Hace/ba cpečnoejeKoene Socancne dpMcaee. Dans la Serbie et la Bosnie medievales. Sarajevo 1954.proizvodnje bosanskih i srpskih rudnika. 1—2. 14 JJecaHKa KoBaMeBHh-KoJHfc. CapajeBo 1983. Podaci o bosanskom zlatu. uglavnom zasnovanih na podacima o izvozu. D. od tridesetih godina XV vijeka13. KoBa^eBiih-Kojuh. Xpa6aK. udio bosanskog srebra u evropskoj proizvodnji bio je svakako veći nego što se to do sada smatralo. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. u vremenu od 1426. 10 S. 30—31. C. Eeorpafl 1967. 145. impresioniran onim što je vidio. U doba Rimljana u Bosni se dobijalo zlato ispiranjem nanosa zlatonosnih ležišta u dolinama bosanskih rijeka. 22. Tlpotunocui Iljbeeajba uo dy6poeauKtiM doKyjueHuiuMa do iioueiuKa XVII ciuoMha. IIoce6Ha H3«aH>a CAHY. Jly6poeHUK u Typcna y XIV u XV eexy. 140. 146. primjera radi. » Navešćemo. do 1428. 137. C. "RiipKOBHh. samo godišnji izvoz srebra preko Dubrovnika u 1422. — A. Kovačević. GZM. BoHCHh. već se o tome može dobiti samo približna predstava. 33—41. Najnovija istraživanja pokazuju da godišnja proizvodnja srebra. NS IX. Kao prvo. ostavila je traga u pisanim izvorima20. Na osnovu nekih orijentacionih cifara. Veoma zanimljive podatke pruža knjiga nadzornika dubrovačke kovnice. može se reći da je srednjovjekovna Bosna imala vrlo značajnu proizvodnju srebra. 22—25. u području Olova. 12. 147 Turski hroničar Dursun-beg. rudnik srebra i zlata. Rudnici u Bosni. koji su 1434. onda su ti iznosi mnogo veći. Svakako se mora voditi računa da je srpska država u odnosu na Bosnu imala veći broj rudnika. odnosno 195 kg srebra. bar tridesetih godina XV vijeka. HCTOPHCKH 3anHcn. * Isto. Kovačević. kada proizvodnja srebra u rudnicima srpske i bosanske države nije mogla biti manja od 5. odnosno 5. Podijeljena su mišljenja šta je. 3. koji je služio za bojenje tkanina. u prvoj polovini XV vijeka ima dosta srebrnog posuđa. 97. u XIV i XV vijeku. 11 Od tridesetih godina XV vijeka izvozi se crvac (krmez). TaTorpafl 1955. naročito u gradovima. čiji tačan obim nije moguće ustanoviti. odnosno biljna vaš. Macormc 3a cpefl&oBeKOBHv VMeiHocr 2. Proizvodnja bakra. Pa i pored toga. U njihovoj trgovačkoj knjizi tačno je navedeno da su svojim ortacima poslali 1847 dukata i 2 groša. Xepuei Ciue$a. Ilpeau. godine s karavanima išli u Visoko da nabave srebro. Tako su neki od dubrovačkih trgovaca. " D. Jedni smatraju da je crvac ruda cinabarit koja se kao uzgredan proizvod dobija u olovnim i srebrnim rudnicima. bili su . B. Selo Varci. kao i sirovog srebra u privatnom vlasništvu14.

Voje. Kovačević. " S. što je kao i ranije izazvalo žestoke proteste Dubrovčana2 7. dalje angažovanje ljudstva. i to. zapošljavanje većeg broja stručnjaka i običnih radnika. KoBaieBHh-KojHh. " S. godine. JJy6poeaHKa Koenuifa nosifa u upou3eodna cpe6pa y Cp6uju u EOCHU. poput Čajniča. — R. XIII. godine poslato u Dubrovnik 300 konja natovarenih olovom. I. Bilo je još i znatno većih isporuka. neznatna. A. Upor. i A. The Production. Prilozi Instituta za istoriju. Kovačević. nedovoljni za zaključke o obimu njegove godišnje proizvodnje 22. Kovačević.. 40 D. Precious Metals in the Age of Expansion. 19—21. 17. Ovako obimna proizvodnja u XV vijeku pretpostavlja proširenje rudarske i topioničarske djelatnosti. koji se stalno spuštaju iz Bosne u Dubrovnik i na ušće Neretve. Na osnovu deftera iz 1489.opljačkani u Konjicu. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. podsticala je dubrovačka vlada na taj način što je uvoz soli u Bosnu uslovljavala izvozom olova. Sarajevo 1977. jer ušur od zlata uopće ne evidentiraju spahijski defteri iz toga vremena". 116—117. Ćirković. J rjiacHHK. O tome se mogu praviti stvarne procjene tek za docniji period poslije dolaska Turaka. Rudnici u Bosni. intenzivniju podjelu rada. Prilog istoriji mletalko-balkanske trgovine. 22 Upor. približno oko. a isticali su se svojom 11 D. Hrabak. KoBaHeBHh-KojHh. Handžić. 117. vidi se da je te godine proizvodnja rudnika Olova iznosila 673 tone olova 23. tri vagona. isti. dubrovački trgovac i protovestijar bosanskih kraljeva. B. očito. R. nap. Podaci iz Dubrovačkog arhiva ukazuju na snažnu proizvodnju olova u Olovu. 31. 51—52. Radi se očigledno o rudniku sa veoma bogatim nalazištima rude. 21 D. 53. 37—59. Godišnjak Društva istoričara BiH. Ćirković. nije bio rentabilan za trgovinu. I. i fl. 148 O proizvodnji velikih količina olova svjedoče karavani sastavljeni od više desetina konja. Nakon Tvrtka I nastaje duži prekid u kovanju domaćeg novca. KoBaieBHfe-KoJHh. Turci su zatekli u Bosni veći dio rudnika željeza čija su nam imena ranije bila potpuno nepoznata. Ovu trgovinu. Tako je 1403. 65— 67. Isto tako. O pydapcxoj upoiusodnu. Metali i otopine iz Bosne i Srbije na tržištima arapskih zemalja (XIV—XVI v. The Prođuction ojGold. kao i ostale kabaste robe. TiHpKOBHh. Tako je Brailo Tezalović samo u toku 1413. B. u vrijeme kada je rudnik Olovo radio punim kapacitetom. Izvoz gvozda. The prođuction. 119—121. već krajem tridesetih godina XV vijeka. 1-2. Beitrage zur Wirtschaftsgeschichte. 91—97. pa time i samu proizvodnju olova. Iz njihovih izjava pred sudom proizlazi da su za ukupni iznos opljačkane robe i novca mogli nabaviti oko pola tone srebra. Sarajevo 1963. Krekić. Bosenski svinec. vjerovatno izazvan nesređenim političkim prilikama i čestom smjenom vladara na bosanskom prijestolu26. Tek Tvrtko II počinje ponovo da kuje novac. 67—70. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. ipak. 118—120. Rudnici u Bosni. 47. Zore BokSić. 53—54. 289—310. 11. U novije vrijeme pisalo se dosta o trgovini bosanskim olovom. . Upor. Ovo su samo neki primjeri o izvozu velikih količina bosanskog olova. Beorpaa 1976. Od emisija Tvrtkovog novca najpoznatiji su groševi. Ćirković. 17. XIII. Čak su neki. Handžić. Zbog toga je proizvodnja gvozda morala biti znatno veća nego što to izgleda po dubrovačkim izvorima. O izvozu u XIV vijeku upor. Bosenski svinec. Band 2. Tako su ujedno rudarstvo i topioničarstvo postali sve važniji faktor u privredi svakog rudarskog naselja pojedinačno. natovarenih olovnom rudom. O pydapcKoj upouseodibu.). iz S. „Proizvodnja zlata u drugoj polovini XV stoljeća bila je. KpBaqeBnh-KoJHh. bila vrlo napredna rudarska mesta25. Silver and Copper in the Central Parts ojthe Balkans jrom the 13th to the 16th Century. koji često dostiže više desetina tona. " ff. O pydapcKoj upouisodnu. 17 C. ali su. godine poslao u Dubrovnik oko 11 1/2 vagona olova21. 117. Stuttgart 1981. odnosno na osnovu sultanovih prihoda. Na to ukazuje razvijenost kovačkog i oružarskog zanata u srednjovjekovnoj Bosni24. Tlpobaja upou3»oda. O pydapcKoj upouaodmi. izgleda. Voje. osposobljavanje novih jama i podizanje topioničkih peći.

) često se po-minje u izvorima. 48. u upotrebi je najviše bio dubrovački novac. nap. Prve vijesti o bosanskoj kovnici novca poslije smrti Tvrtka 1 Kotromanića. i to obično u vezi sa poslovnim transakcijama dubrovačkih trgovaca u Bosni30. " Ć. 281—291. Test. denarii regis bossine itd. JJ. Obnovljena je sredinom 1417. XXVIII—XXX. 24. I. Sarajevo 1905. kao i dubrovački. 31 Isti. fol. Za poređenje sa dubrovačkim dinarom vidi M. 16. KH». U svojini poveljama Mlečanima bosanski vladari u nekoliko navrata ističu da će mletački novac. 80 JI. flecaHKa Kosa^etih. Dubrovčani su se s mnogo upornosti borili protiv svake emisije novca. O pydapcKojupou3eodwu. 1. KoBa^eBHh. 17. Novac označen kao kraljev (grossi di Re. Nalaz bosanskih novaca. 48'. 63. 34—38. 188—189. Lam. 19. 172'. 69. Tvrtko JI Tvrtković. a radila je i docnije za vrijeme despota Đurđa31. VI 1449. 14. FpadcKa uace/ba cpednotjeKoem Gocancne dpncaee. Truhelka. 271—278. Građa iz Dubrovačkog arhiva navodi na zaključak da bi to mogla biti Fojnica. X 1439. GZM. KoBaueBHh-Kojah. " A. 115—116. Kovačević. Rengjeo. Lam. CpeMCKH KapjioBUH 1924. u Dubrovniku se raspravljalo o kovnici bosanskog kralja u Srebrenici. I. Naročito se bosansko olovo zamjenjuje za so ili za tkanine38. 22. JlHHHh. 77—78. Ovakav razvoj novčanog sistema odgovarao je potrebama privrednog napretka Pa i pored očiglednog porasta uloge novca u privrednom životu onoga vremena ponekad pojedini proizvodi. " Div. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. 269—276. O razvoju kovačkog i oružarskog zanata upor. obreten kod Ribiča. pa ga je zbog toga knez Kreševa vezao i zatvorio. Ova upravo od tridesetih godina XV vijeka postaje najjači rudnik srebra u srednjo-bosanskom rudarskom bazenu i jedan od glavnih centara bosanske države. na primjer. 172. Inače. GZM. fol. 51.190. Fdje je 6u/ia Koemifa uoeifa 6ocancKux «/iadapa> roflHiuaaK . novembra 1461. 36 D. 80. postojala kovnica novca. Prilikom jednog sudskog spora između Dubrovčana nastanjenih u Fojnici 1439. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo 1979. Živković. Sarajevo 1943. III 1449. isti. i to iz XIV vijeka: JX. 257. 70. JJpujioi upoyuaeaiby 3aHamcuiea. 23. 47. 149 veličinom28. Bilo je slučajeva da se ponekad proturao i falsifikovani novac35. fol. Poznato je da je u Srebrenici.4. 31 Dubrovački trgovac je litru i po srebra platio lažnim novcem. Novci bosanskih banovai kraljeva. IloceSHa H3flaH>a CKAHY. trampa je predstavljala čest oblik trgovinske razmjene. " Upor. u ljeto 1446. 80—81. 3a uciuopujy pydapciuea. GDI BiH.. Postavlja se pitanje gdje je upravo u prvoj polovini XV vijeka. slobodno kolati po Bosni. 246—247. Not. I poslije njega domaći novac se kuje neprekidno. Međutim. Neobičan novac sa zajedničkim natpisom kralja Tomaša i despota Đurđa izgleda da je kovan u Srebrenici32. de foris. gl. PemeTap. godine. 123'. Od značaja je i činjenica da se Fojnica nalazila pod neposrednom vlašću bosanskih vladara33. U Bosni je inače svaki strani novac bio u slobodnom opticaju. već u drugoj polovini XIV vijeka. godine za vrijeme despota Stefana. 32. Handžić. Sarajevo 1981. CapajeBo 1952. I. 2T P. XVII. kada Srebrenica više nije bila u okvirima bosanske države. KoBa^eBHh-Kojnh. de foris. 31 M. godine izričito se pominju groševi iz kovnice bosanskog kralja Tvrtka II29. ali nije poznato da li je ova stvarno proradila. Kada je Srebrenica jedno kratko vrijeme ponovo pripala Bosni. LV. Not. bila kovnica bosanskih vladara. 14. 34 D. III. IV 1451. 156. 1. sirovi komadi plemenitih metala igraju ulogu opšteg ekvivalenta. sve do pada bosanske države. nastojeći tako da njihov novac bude jedino platežno sredstvo na području Bosne 34. Kovačević. nap. 33 JIpyuiTBa Hcropiraapa EHX. ffy6poeaiKa HyMU3MaiiluKa. godine prvi put zvanično odobren njegov opticaj. 22. Rudnici u Bosni. fol. kao. Pa i pored svega toga. IV. 52. iako je tek posebnom poveljom Stefana Tomaševića od 25. 26.84 O izvozu gvozda iz srednjovjekovne Bosne postoji samo jedan podatak.

Kovačević. Historijski zbornik. prvenstveno u Veneciju i preko Venecije u zapadnu Evropu1. Toskanu (Firenca. Šunjić. Napoli 1975. Lapis lazuli. jer je to bio rijedak mineral. Čak i o dubrovačkoj trgovini bosanskim srebrom nema onoliko podataka koliko bi se to. Čak je 1413. u izlaganju o obimu proizvodnje konstatovano. a vjerovatno da je tu bilo i količina iz srednjo-bosanskih rudnika5. gl. D. 170—172. srebro odlazilo na Zapad. KoBaieBHh-Ko-jnh. 151 Bakar se izvozi u Dubrovnik i Veneciju. Godišnjak Društva istoričara BiH. godine jedna jedina isporuka olova za Veneciju iznosila 260 milijara. M. mnogi trgovci krijumčarili srebro iz Bosne i unutrašnjosti Balkana u Dubrovnik. Prato). na primjer. ali takođe i preko Venecije. Ovaj izvoz se odvijao preko Dubrovnika i Drijeva. Međutim. Kovačević-Kojić. 4 M. Takođe treba voditi računa da su.. 38. Svakako da je. 118—121. od koga se dobijao ultramarin. V (1). gdje su odlazile naročito velike količine bosanskog olova. 206. 1961.150 2. Terza Serie. a iz Dubrovnika u Firencu i Veneciju. 37—38. Balcanica (u štampi). Bosanski svinec. i pored slobodne trgovine srebrom. 124. Siriju i ostale mediteranske zemlje. te je bilo boljeg kvaliteta od tvrdog olova iz Srebrenice sa primjesama antimona6. a zatim i fino srebro. Sarajevo 1965. // regno di Napoli. Voje. u manjim količinama. 116 — 117: B. Archivio Storico per le Province Napoletane. Spremić. — Desanka Kovačević-Kojić. Sa crvcem. na prekomorska tržišta. Spremić. Rapporti economici di Venezia con l'interno dei Balcani. II regno di Napoli aragonese e l'argento balcanico. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. posredstvom Dubrovčana. • Mletačka vlada je izdavala stroge naredbe svojim trgovcima i pomorcima da moraju oba vezno predati sve srebro kovnici u Veneciji. ali. Trgovina Istovremeno sa usponom rudarstva dolazi do daljeg unapređenja trgovine. • D. str. Španiju. i to: meko olovo iz Olova (plumbum dulce). ipak.npodaja upotaeoda oocaucKoipydapcuiea. Zvornik (Zvonik) u srednjem vijeku. Iako nije moguće ustanoviti tačne količine izvoza bosanskog srebra prema Veneciji i ostalim talijanskim tržištima. XIII. fl. Tako su. Prevoz se obavljao gotovo isključivo dubrovačkim brodovima. 37—59. XIV. članovi dubrovačke kolonije u Zvorniku izvozili srebro iz Srebrenice u Ugarsku. a ponekad su mletački brodovi preuzimali srebro već u Dubrovniku2. da se radilo o tonama. koji su održavali trgovačke veze sa srpskim i bosanskim rudnicima. 3 Upor. nije se izvozio na veliko. Od četrdesetih godina XV vijeka crvac se u znatnim količinama šalje u Dubrovnik. najskupocjenija plava boja. Siciliju. Bosansko olovo kupuju trgovci iz Firence i Ankone. Ekonomske veze i kulturni uticaji. Aleksandriju. B. Xpa5aK. Što se tiče vrsta srebra. bilo je drugačije. O pydapcKoj upou3sodnu. 131. Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 1420—1463. 1 D. ali. a zatim u Veneciju. Xpa5aK. u Pezaro. 27—28. nap. Glavni dio srebra izvozio se u Dubrovnik i dalje. . U pograničnim gradovima južne Ugarske bilo je dosta Dubrovčana. 203—212. 167—170. ipak. najčešće se pominje pliko srebro. koji neki smatraju rudom. 15—18. Snaženju spoljne trgovine doprinio je mnogo izvoz srebra. već je ranije. M. taj izvoz morao je biti znatno veći od onog za koji znamo iz sačuvanih podataka 3. XVI. zbog njenog značaja. Ekonomske veze i kulturni uticaji. preko Splita i ostalih srednjodalmatinskih gradova4. koje nije imalo nikakvih primjesa. Grčku. moglo očekivati. Desanka Kovačević-Kojić. vol. npodaja upounoba. manje u odnosu na XIV vijek'. a išlo je čak u Tursku. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Trgovci razlikuju dvije vrste olova. I. O pydapcKoj upou38odH>u. 61— 65. 67—70. JJ. Kovačević. u južnu Italiju. 5 Desanka Kovačević-Kojić. KoBa^eBHh.

172. Bosansko željezo se nije izvozilo. koje. Trgovina bosanskim robljem u prvoj polovini XV vijeka u znatnom je opadanju. Čak je jednom prilikom kralj Stefan Tomaš poslao mletačkom duždu četiri konja na poklon. jedncm prilikom i svila12. 0 U3S03y eocKa U3 cpečnoejeKome CpSuje u Bome. Fano.000 dukata. nalaze se u upotrebi u Splitu i ostalim dalmatinskim gradovima pod mletačkom uprave m14. Šunjić. Canc. Izvozili su se jcš i neki drugi proizvodi. Rimini i ostale gradove Marke13. Postojale su dvije vrste voska (cere crude-sirov vosak i cere fine-čist. 71. Od ostalih stočarskih proizvoda izvozio se kao i ranije sir. 11. kuna. kupuju i trgovci iz Italije. Pored opšte pojave iščezavanja trgovine robljem na Zapadu. Poznato je da su se u većem broju izvozila goveda i ovce. upor. izrađeni na bosanski način. kao što je med. Kovačević. i to razni srebrni predmeti (posude. na obali Jadranskog mora. — Div. koje su se razlikovale po kvalitetu i cijeni. Izvoz koža. Pored sirovina. • D. III 1463. čuveno po svojim sajmovima. znatan već od druge polovine XIV vijeka. nap. 133. 152 (zcčeva. Za razliku od srebra. jer je „lana di Bosna" bila slabijeg kvaliteta. Isto tako zlatarski proizvodi. 13. npodaja upomeoda 71. izvoz bosanske vune bio je sasvim mali. J\. 173. 11. 65-67. Pojedine isporuke broje 15. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. prerađen vosak). te je Dubrovnik svoje potrebe u vuni podmirivao na raznim svjetskim tržištima10. E. glavni izvoz voska nije odlazio u Veneciju. Prilozi. mogle su biti jednostavno osoljene i osušene ili stavljene. Ankonu i druge gradove Marke. Trgovina u srednjovjekovnojBosni. zbog tadašnjih slabih puteva. mamuze). to je u prvoj polovini XV vijeka u dubrovačkom izvozu iz Srbije i Bosne vosak dolazio odmah iza plemenitih metala. jer su se samo izuzetno ugovori o kupoprodaji stoke registrovali u dubrovačkoj kancelariji. kao što su rasa (gruba dcmaća tkanina) i pokrivači (schiavine). D. čak. 8 Za crvac upor. Kovačević. XpaSaK. prstenovi. I pored razvijenog ovčarstva. pa čak i 60 tovara. te je tako zauzimao značajno mjesto na talijanskom tržištu i bio u potrošnji na širem području Italije9. a zatim preko njega i na ostala tržišta u Apuliju. koje se ponekad šalju na prodaju u Dubrovnik. 143—153. Kamin Cutouapciueo. još više je porastao u prvoj polovini XV vijeka. 99. dabrova i lisica)11. drvna grada. nap. žito. gl. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. i to u Fermo. Nešto više o prcmetu stokom saznajemo iz tužbi podizanih zbog pljačke i raznih nezgoda koje su trgovci stokom imali na putevima. godine izvezli godišnje oko 13 1/2 današnjih vagona čistog voska u vrijednosti preko 30. 25. već u pojedina mjesta u oblasti Marke. do 1433. E. Pominju se takode kože divljači 7 D. Rimini. Xpa6aK. O trgovini stokom nema mnogo podataka. Kovačević. 112—132. fol. uslijedili . i to u Veneciju i Apuliju. iz Bosne se izvoze i izvjesne prerađevine domaće radinosti. i to prvenstveno u Dubrovnik. Urbino i druge talijanske gradove. Samo su braća Kabužići u vremenu od 1426. 173—175. D. KoBaMeBHh-KoJHh. Kože (najčešće goveđe i jagnjeće) razlikovale su se i po načinu prerade. V (1).Kovačević. Predmet trgovine su bile i svinje. naročito Veneciju. pored Dubrovčana. osniva se društvo koje treba u Bosni da kupuje stoku i da je dovede u Dubrovnik 1 proda u mesari. s obzirom na to da u srednjem vijeku. IV (2). gl. S obzirom na to da se vosak mnogo koristio u rasvjeti onoga vremena. naročito konji. Iz gradova Marke bosanski vosak odlazio je dalje u Rim. borova smola pa. 175—176. Značaj voska kao izvoznog artikla porastao je u prvoj polovini XV vijeka. U martu 1463. zatim u Ankonu. a naročito u Pezaro. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Tlpodaja upomeoda.pa čak i u Alek-sandriju8. 10 M. transport kabaste robe nije bio rentabilan za trgovinu. P.

14 Vjerovatno su bile bosanske izrade i oni srebrni predmeti za keje se navedi da su ih pcs!anici bosanskog kralja i hercega Stjepana donosili na peklen mletačkem duždu prilikem svojih diplomatskih misija. fol. Unapređenje stočarstva podsticalo je uvoz sve većih količina soli 16. 13 I. Ancona 1978. cultura dal XIII secolo al primo ottocento. Trgovina bosanskim robljem. Šunjić. godine. 15 V. Valona. Proširuje se broj stranih tržišta. 230. Raša. 346—348. — Div. — Div. Međutim. 175—176. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. 25. Split. Nekoliko podataka o srednjovjekovnim bosanskim izrađevinama od srebra. Dobar dio bosanskih potreba za solju podmirivan je uvozom preko Drijeva. Pojedine isporuke upućene iz Dubrovnika broje po 100. 3—4. Poslovanje dubrovniških trgovinskih družb v srednji in Južni Italiji u 15 stolelju. pa u tem cilju besanski vladari vode zvanične pregovore s Mlecima. nuova serie. Pokušaj hercega Stjepana da podigne samostalne tvornice ostao je bez uspjeha i nije imao praktičnog značaja. a docnije vojvode Sandalja i hercega Stjepana. 26. da u Novcm formiraju demaće tržište soli ostali su bez uspjeha. Kovačević. 12 D. Izgleda da u srednjem vijeku pcmenuti izvori nisu radili. i to ponekad desetak i više tovara odjedanput. koje se proizvodilo u okviru domaće radinosti. kao ni ranija Tvrtkova nastojanja da unaprijedi proces proizvodnje tkanina. 176. Le Marche e l'Adriatico orientale: economia. Sarajevo 1900. 247. F. VI 1443. zbog hvatanja i prodaje njihovih ljudi. XII. poznatog demaćeg tržišta solju. IleTpoBHh. JI. V 1403. Xuciuopi<ja Eocue. Truhelka. odlukom iz 1416. Trogir. Canc. V!sh đenesi u Dubrovnik 7 tovara pritki jelovine i 3 tovara vrata za bačve. fol. doduše. Atti e memoric. societa. 359—366. I. Vo j e. ped uslovcm da može uvoziti so koliko to bude želio i da ga niko u tome ne cmeta. Naročito je sjeveroistočni kraj Bosne oduvijek bio poznat po slanim naslagama. Već od prvih godina XV stoljeća u bosanska gradska naselja pristižu karavani natovareni tkaninama. Iloce6Ha H3flaH>a CAHy. 19. 222'. :— M. GZM. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. te su svi narodi koji su tu u razna vremena stanovali po soli nazivali cijelu ovu oblast. 153 uspjeli da održe trgovinu ovim veoma traženim artiklom kao isključivo dubrovački monopol u krajevima svog zaleđa17. 263—264. Đurađ Pribilović iz Samobora prodaje 2 litra svile. pa čak i 472 tovara. bila prisiljena da se snabdijeva . pa i velikaša. 57. zbog pojačane potražnje tkanina u sve razvijenijim gradskim naseljima. 126. Kolika je bila vrijednost soli. Canc. čiji je značaj vremenom sve više rastao. (Italija. 271. svi pokušaji Tvrtka I. pokazuje njihovo stalno nastojanje da na sopstvenoj teritoriji otvore nova tržišta soli. Najzad su Dubrovčani. 127. Korčula) znatno je zaostajao za količinama koje su dopremali dubrovački trgovci. zabranili trgovinu robljem15. 1963. 11—24. 34. od davnina bilo slanih naslaga. "B. Vinaver.. Bosna je bila uveliko zainteresovana za uvoz soli i iz dalmatinskih gradova. Šibenik. Nešto o bosanskim solanama. Zato je Bosna i u prvoj polovini XV vijeka. 16 U Bosni je. vidi se i po tome što su vlasi koji su obavljali prenos soli kao nagradu primali određenu količinu soli. Ć. anno 82° (1977). grubo platno.su i protesti bosanskih vladara. Čak je kralj Tcmaš izdao Mlečanima široke povlastice. uvoz soli sa raznih dalmatinskih tržišta (Zadar. Oni su 11 D. J^HHiih-KneH<eBHh. služilo je samo za podmirivanje najosnovnijih potreba. CpednoeeKoeuu eyneuu uoKpueauu. 1980. Kovačević. a povećava se i obim samog uvoza. Koliko su besanski vladari i feudalci bili zainteresovani za ovaj artikal. Gestrin. Radovi Filozofskog fakulteta. 576. Sarajevo. Pa ipak. — B. II cemmercio dei ptllami nelle Marche del XV e della prima meta del XVI secolo. Pag. TkamiHe. "RopoBHh. Beorpa« 1940. Grčka) sa kojih se so dobavlja. 242. JIČ. Pored Dubrovnika.

Isto tako. I onda kada su dubrovačke tkanine ovladale bosanskim tržištem. JI. tkanine. makaze. La penetrazione dri mercanti pratesi a Dubrovnik (Ragusa) nella prima meta đel XV secolo. Od tog vremena dubrovačke tkanine su preplavile balkansko. 183—184. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. najvažnije luke na zapadnoj obali Balkanskog . 510—518. izgleda da je ono u prvoj polovini XV vijeka upotrebljavano i u bosanskim gradskim naseljima. Firence. D. pa i bosansko tržište. dopremane su u Bosnu i preko Drijeva18. Đ Petrović.a CAHY EajiKaHOJioiiiKH HHCTHTVT. Mantove. Verone. uglavnom iz Dubrovnika. te se žale da njihove tkanine. Kako su od svih talijanskih trgovaca Mlečani najviše nastojali da svoj tekstil prodaju Bosni. Mirjana Popović. šafran. naročito za potrebe bosanskih vladara i feudalaca20. Tako se u bosanskim. 154 Preko Dubrovnika. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Kovačević. dijelovi konjske opreme. 1969. 36opHHK. Kovačević. a nešto i preko Drijeva dolazi još čitav niz artikala koje traži razvijena gradska sredina. 177—179.sa stranih tržišta. razno bakarno posuđe. šunjić. U mletačkom arhivu sačuvan je podatak o uvozu tkanina čak iz Francuske. dobavljaju se još i posebno. Beograd 1976. u prvoj polovini XV vijeka u znatnom je porastu. pojasevi raznih vrsta i vrijednosti. 161—162. Ekonomske veze i kulturni uticaji. 125. Iz Venecije se takođe nabavljalo i oružje. zatim vino u bačvama. Anno CXVII. sa specifičnim obilježjima muranske proizvodnje. My3ej npHiweH>eHe VMeTHOcra. često se uvoze pojedini komadi odjeće i nakita. 1959. Vremenom su bosanska gradska naselja postala ne samo centri razmjene već i potrošnje21. Les relations verrišres entre Dubrovnik et Venise 18 17 du XIV" au XVIe siicle. Archivio storico italiano. D. kao i u ostalim evropskim gradovima. 131. 20 BepeHaXaH. Dubrovačke tkanine.. Prilozi. Tpueeua dySpoeauKoi ciuaKAapciusa (XIV—XVI Ben). posebno iz Prata. sa svoje strane potvrđuju da se u XV vijeku u središnjoj oblasti Balkana uvozilo i staklo iz Venecije. narandže. Vino i ulje dopremano je takođe i preko Drijeva. Verena Han. Liege 1975. ulje i mrčarije uvozile su se i iz dalmatinskih gradova19. Tkanine iz Venecije bile su tražene naročito u Visokom. IIpodjieMU OKO uopeK/ta u ciuujia cpediboeeKoeHoi cCuaK/ia U3 Cp6uje. kao i tkanine iz raznih talijanskih gradova. Eeorpafl 1981. slatkiši. Dubrovačko oružje u XIV veku. Bočne u XepueioeuHe. biber. čuvenog tekstilnog centra. IIoceSHa H3ŁaH. češljevi itd. hartija. U znatno manjim količinama nego iz Dubrovnika. srebrni predmeti. Beorpa«. to je između njih i Dubrovčana dolazilo do sukoba. 193—194. 41—42. 180—184. Gradsko stanovništvo imalo je raznolike potrebe. predmeti potrošnje bili su i proizvodi bosanske privrede. i nadalje su se uvozile fine tkanine iz Italije. U početku su se preko Dubrovnika u bosanska gradska naselja uvozile tkanine sa istoka i vrlo mnogo tkanina iz raznih talijanskih gradova. fpadaca nacejba cpedfboejenoene 6ocancKe dpMcase. KoBaneBHh-KoJHh. iako jeftinije. 83—88. Pored toga što su ulje i ribe obično sastavni dio mrčarija. Kovačević. M. 13. Annales du 6e Congres de l'Association Internationale pour l'histoire du Verre. I arheološki nalazi fragmenata staklenih posuda. 129. prodavala raznovrsna i često vrlo skupocjena roba. 138—144. ali i sredstva da ih zadovolji. Pored široke upotrebe stakla na dvorovima vladara i vlastele. To je razno oružje i oruđe. i to: Vičence. Sva ova intenzivna uvozna i izvozna trgovinska razmjena odvijala se uglavnom preko Dubrovnika. 7—30. Uvoz mrčarija. Pored uvoza. 19 D. igle. Kovačević-Kojić. D. perle i drago kamenje. O tome u jednom pismu govore i Dubrovčani. ogledala. nisu lošije i slabijih boja od onih koje nose pečat s likom sv. Svjestan značaja ove trgovine i potreba Balkanskog zaleđa Dubrovnik je od dvadesetih godina XV vijeka podigao bojadisaone i radionice i tako organizovao vlastitu proizvodnju tkanina. naročito Venecije. Prema kazivanju samih Dubrovčana. kako to tvrde Mlečani. Marka. njihovi trgovci najradije nose tkanine u Bosnu i Srbiju. sapuni. Bepena XaH.

Izgleda da je docnije u tursko doba bila zasuta pijeskom i sprudovima. Prvi. to jest između dva svijeta sa različitim ekonomijama22. i pored sve zategnutije spoljnopolitičke situacije. dalje sređivanje unutrašnjih prilika povoljno je djelovalo na intenziviranje trgovinskog prometa. to se objašnjava time što su tada u talijanskim gradovima.. nap. kao i drugih gradova sjeverne i srednje Italije. kao i u ostaloj zapadnoj Evropi. u odnosu na Dubrovnik i talijanske gradove s kojima je trgovala. posebno Venecije. 516—536. Ekonomske veze i kulturni uticaji. koje je mogla da pruži bosanska privreda. Međutim. Oklahoma 1972. Naročito od dvadesetih godina XV vijeka. obim ove trgovinske razmjene ne može se pobliže odrediti i ciframa izraziti. iako su korišteni i riječni tokovi. bio je poznat pod imenom „via Drine" ili . Fermo. I. Rimini. 155 rudarskim proizvodima. Povećava se i broj stranih tržišta. Le relazioni economiche tra le due sponđe adriatiche tra Quattro e Cinquecento. Eeorpa« 1964.via Coze".. a drugi . trgovački bilans srednjovjekovne Bosne. 43. F. Prema tome. 101—102. B. Vremenom se i trg Drijeva razvija u veoma važnu izvoznu i uvoznu luku bosanske države. zahvaljujući 21 Uzimajući u obzir dubrovačke. 399. Gestrin. Balcanica. koji je vodio od Dubrovnika u istočnu Bosnu i dalje u srpsku državu. Ipak. 192—199. D. A City betvveen East and West. Venezia e il Levante fino al sec. 1971. Krekić. Beograd 1982—1983. npuepeda JJy6po»HUKa u cpucKe 3ej*Jbe y upsoj UOAOSUHU XV tena. Kova čević-Kojić. VIII. Promet robe u Bosni odvijao se uglavnom kopnenim putevima. Dubrovnik in the 14* and 15"1 centuries. kako izvozne tako i uvozne trgovine. bio je pozitivan24. može se napraviti pregled struk ture robne razmjene i predmeta lokalne potrošnje u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne. D. Dubrovnik je postao glavno uporište posredničke trgovine između unutrašnjosti Balkana i talijanskih gradova. B. tokom prve polovine XV vijeka trgovinska razmjena srednjovjekovne Bosne pokazuje veliki porast i naglo jačanje. koji su sa obala Jadranskog mora kroz Bosnu vodili u balkansko zaleđe. Fano. Krekić. naročito srebru. u Bosni brzo napreduju gradska naselja koja su postala značajni centri potrošnje. 22 J. KoBa^eBHh-KojHh. Ankona. — U. izvozna trgovina je i dalje nesumnjivo jača od uvozne. Preko nje i ostalih talijanskih gradova bosanski proizvodi ulaze u širu razmjenu dobara evropske privrede23. godine. na kojima se pojavljuju bosanski proizvodi. vol. 45—56. Dakle. kao i rane turske izvore. Le relazioni fra Venezia. V iconomie naturelle et la production marchande au XIII—XV siicle dans les regions actuelles de la Yugoslavie. Firence i Prata. 36opHHK <t>Hjio3o<}>cKor <J>aKyjrreTa. Taflnh. Atti del Congresso internazionale sulle relazioni fra le due Sponde adriatiche. kao što su: srebro. što podstiče povećanje uvoza. ukoliko su bili plovni. XIII—XIV. Upotrebljavali su se svi poznati putevi srednjeg vijeka. Uslovi za trgovinski promet u srednjovjekovnoj Bosni početkom XV vijeka poboljšali su se tek poslije izmirenja između Ostoje i ugarskog kralja Žigmunda 1411. XV. Kovačević-Kojić. Rapporti econonttd di Venezia. vosak i kože. Florence 1973. I nadalje je izuzetno važna uloga Venecije.. Olschki. olovo. S. U isto vrijeme. Fpadcua uacejba cpednoejeKoeue 6ocaucKe dpMcaee. to su sada naročito gradovi u oblasti Marke — Pezaro. Ćirković—Desanka Kovačević-Kojić. Ragusa e le popolazioni serbo-croate. U stvari. 22. 23 Upor. Istovremeno. dva puta su imala prvorazredan Značaj za bosansku spoljnu trgovinu. Neretva je od svih rijeka bila najvažniji vodeni put srednjovjekovne Bosne. Pored Sicilije. Ipak. porasle potrebe za sirovinama. Apulije.poluostrva u prvoj polovini XV vijeka. U znatno manjem obimu spoljnotrgovinski promet Bosne išao je preko srednjodal-matinskih gradova i Ugarske.

he. već na trgovima na kojima je roba prodavana. zahtijevali su od trgovaca izvjesnu dažbinu za slobodan prelaz preko svoje teritorije i izdavali im propusnicu (salvum conductum). TaflHh. a stočari vlasi najvažniji činilac u vođenju čitavog prometa u unutrašnjosti Balkana. Na ljestvici društvene hijerarhije srednjovjekovne Bosne. Vremenom su se javile mnoge zloupotrebe od strane krupnih feudalaca kod naplaćivanja carina. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Bosanski feudalci. Kao vješti trgovci. Pored carina. posebnom poveljcm od 25. Više njih je po imenu poznato 29. u srednjem vijeku ustalile su se provozne i takozvane ustupne carine na tranzit robe. Konj je bio glavno prenosno sredstvo. Ponekad je organizacija carinske službe u pojedinim mjestima imala svoje posebnosti27. Inače su bosanski vladari.dolinom Neretve. da je ona podmirena i da se mogu kretati bez ikakve smetnje30. kao uspostavljanje novih carina i povišenje carinske stope više nego što je propisano 28. 25 M. jer su se nastavljali dalje u susjedne zemlje. neka vrsta kraljevih činovnika. a „via Narenti" preko Drine u Srbiju ili preko Srema u Ugarsku. bilo je od životne važnosti da budu povezane sa Jadranskim morem. i to na prodatu količinu robe. jer kolski saobraćaj nije bio razvijen zbog nedostatka puteva. Isto tako je za dubrovačku trgovinu naročito „via Drine" imao veliki značaj. godine. Prenos robe obavljao se konjima. Organizacija naplate carina bila je drugačija nego danas. Kovačević. Tokom XV vijeka. Pored ovih uvoznih i izvoznih carina. slično kao i na Zapadu. često davali carine pod zakup trgovcima ili grupama trgovaca. brodarina za prelaz preko rijeka. Putevi kroz Bosnu imali su veliki značaj i u međunarodnom saobraćaju. To je bio najjednostavniji način da se dođe do novih prihoda. i to „via Drine" — u Srbiju prema Nišu i Carigradu. imali su znanja potrebnog za organizaciju carinske službe i kapital za isplatu zakupnine. carinik je po svom položaju stajao iza župana. zabranio svako bezakonje i novinu u odnosu na dubrovačke trgovce. i to najčešće Dubrovčanima. 519—539. kao što je. naročito zbog sve većih zahtjeva krupnih bosanskih . 165—186. koja je inače bila glavna veza srednje Bosne sa morem. Za ove zemlje. Dubrovčani su. u obliku raznih dažbina. Tako se jedan dio carinske službe u bosanskim privrednim centrima organizovao u dcmaćoj režiji. Za sebe su zadržavali razliku između stvarno ubrane i ugovorene sume. na primjer. a određena svota novca u vidu zakupnine bila mu je uvijek zagarantovana od strane zakupca carine. J. JJy6poeauKa cpednoseKOsua KapaeancKa uipioeuHa. trgovima i rudnicima i u raznim razdobljima. garantno pismo. osim uzimanja carina zasnovanih na zakonu29. Time bi se vladar oslobađao od organizacije carinske službe. naročito za srpsku državu. Ova pojava je tako učestala da je posljednji bosanski kralj Stefan Toma-šević. rado uzimali carine pod zakup jer su time pravili dobar posao. sa svoje strane. kao i feudalci. Dubrov" D. Na trgovinski promet su se plaćale carine. 119—145. čija je spoljna trgovina okrenuta Zapadu. JjHHHh. 156 čani su bili zakupci carina u raznim mjestima. carina je naplaćivana na svu preostalu robu. a ispred globara. pa i u srednjovjekovnoj Bosni. novembra 1461. Tek na posljednjem trgu. Već pri kraju Tvrtkove vladavine spominju se i kraljevi carinici — uglavnom domaći ljudi. Tokom cijelog razvoja bosanskog carinskog sitema visina carinske stope iznosila je desetinu robe koja se carinila. prije izlaska iz zemlje. a u ime prevozne carine izgleda da se obično uzimalo šest groša po jednom tovaru. Carina na uvezenu robu nije se naplaćivala na granici. JJy6poeHUK u cpucKe seM. sve do pada bosanske države. U Dubrovačkom arhivu sačuvali su se mnogi ugovori sklopljeni između Dubrovčana i vlaha o pievozu robe iz Dubrovnika u unutrašnjost Balkana25. trgovinski prcmet u srednjovjekovnoj Bosni bio je izložen još izvjesnim opterećenjima.

Jamrah. Tvrtko je. CTojaHOBHh. U namjeri da ' j) ojačaju svoje ekonomske pozicije. Upor. I/l. koju poslije svoga krunisanja 1378. jer su se zaključivali na istim osnovama. koji su bili najbolje upoznati sa svim eventualnim neprilikama na putu. godine Radič . Kovačević. 3a uciuopujy pydapcuiea. 19 Jb. — Tloaejbe u iiiKMa. preko svojih posebnih predstavnika. godine38. koje je svake godine dubrovačka vlada kontrolisala. — M. npivio3u 3a uciuopujy ifapuna y cpednosjeKoanuM cpuctaiM dpMcaeajna. Beorpan—CpeMCKH KapjioBijH 1934. a zasnivale su se na svečanoj povelji Tvrtka I iz 1378. 31 Vlasi. JJy6poeauKa cpednoeeKoma KapaeaucKa iupioeuna. Već 15. Sanković dao je Dubrovčanima slobodu trgovine na svojoj teritoriji. U prvoj polovini XV vijeka. Dubrovačka građa pruža podatke o Dubrovčanima carinicima i na ostalim rudnicima i trgovima. Jedan za drugim bosanski velikaši su regulisali trgovačke veze sa Dubrovčanima (Radoslav Pavlović 1441. krupni bosanski feudalci nastoje da uspostave i za svoj račun trgovačke veze sa stranim gradovima. — D. pljačke su postajale sve učestalije. Upor. Njegov slučaj . I. ove dažbine se znatno povećavaju. Česte pljačke trgovaca. već jedino u onom dijelu dokle dopire njihova vlast. vojvoda Stjepan 1454. ali je docnije ova dužnost povjeravana i pučanima. 32 D. 28 O ovim pojavama ima mnogo podataka u seriji dubrovačkog arhiva Lettere di Levante. 62. M. poslije smrti Tvrtka I. 66 itd.feudalaca. CnoMeHHK CAHY. Petar i knez v Nikola Pavlović 1454. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. maja 1391. M. Eeorpafl 1948. flHHHh. Ovi ugovori imaju spoljnotrgovinski karakter. flHHHh. M. 3a ucuiopujy pydapcuisa. izjavljuju da će robu u redu sprovesti izuzev u slučaju rata. u svečanoj povelji. Prvobitno je gubernator uziman iz redova vlastele. KoBa^eBHh. Nasljednici Tvrtka na bosanskom prijestolu nisu uspjeli da zaustave ovaj proces. 30 D. unutrašnji nemiri. 142. 157 Međutim. i 1461. tadbe i od svake zlobe i sile. napada moćnih ljudi i pljačke ma čije vojske. izdaje Dubrovčanima. vodili politiku dobrih trgovačkih odnosa sa Dubrovčanima. Pa3aoj u opiauu3attuja tfapuHa. I pored zvaničnih garancija. kao i upadi turskih trupa. 140—143. sa malim izuzecima. Vremenom se ustalio običaj da bosanski vladari. 93 nap. godine). 161—164. ometali su takođe slobodan tok trgovinske razmjene31. bosanski vladari su. Cuiape cpume uoae&e u uucMa. 740. potvrđuju Dubrovčanima stare privilegije koje su obuhvatale i trgovačke slobode. Upravnik i carinici morali su stalno voditi računske knjige. 1/2. 83. *• JI. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. u prvoj polovini XV vijeka. I. Tpi Rpujeea. br. — M. 1—6. 163—164. prilikom dolaksa na prijesto. O Dubrovčanima koji su bili carinici u Srebrenici upor. doduše. br. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. nije ostao usamljen. između ostalog izričito obećao da će štititi njihove trgovce od guše. XCVII. 3. Kovačević. J7 Tako je u vrijeme kada je Dubrovačka Republika držala drijevsku carinu ovom upravljao „gubernator" sa dvojicom carinika. 44—48. bosanski vladari nisu više u stanju da pruže garanciju za sigurnost trgovinskog prometa na području j nj cijele zemlje. kao i ugovori u . JJHHHII. 229—248. Kovačević. Ivaniš Pavlović 1442.

'. koje nisu ometale razvoj dubrovačke I trgovine na području Bosne. srebro koje se . za razliku od mnogih evropskih vladara onoga vremena. Jedino. što je dovodilo do prekida trgovine. bilo je izuzetno važno što. iz poli- § tičkih i ekonomskih razloga Dubrovčani su povremeno izdavali zabrane svojim i trgovcima da sa robom odlaze u Bosnu. ove mjere nisu izraz jedne smišljene trgovinske politike. Vjerovatno se radilo o mjerama koje su bosanski vladari poduzimali da se suprotstave bezobzirnosti Dubrovčana i da bar donekle povoljno regulišu izvjesna finansijska ili fiskalna pitanja koja su postala aktuelna u vezi sa njihovim izuzetnim j položajem u bosanskoj privredi. U dubro1 vačkim izvorima često se spominju neke „novitate".v između Dubrovnika i bosanskog kralja. kao i ostale strane trgovce. U svakom slučaju. na koje se žale dubrovački i trgovci. jer je uspostavljanjem trgovinskih odnosa. posebno sa svakim dijelom bosanske države. Dubrovačka Republika obezbijedila slobodu j trgovine na prostoru cijele Bosne33. Inače za dubrovačke. Tako je u istoriji dubrovačkobosanskih g trgovačkih odnosa došlo do krupnih promjena. k Pa i pored svih zvaničnih ugovora sa bosanskim kraljem i feudalcima. nisu uglavnom stavljali ) nikakve zabrane u pogledu izvoza srebra35. čiji bi krajnji cilj bio da u bosanskoj privredi razbije ' monopol Dubrovčana34.

. kao i u drugim balkanskim zemljama gdje su trgovali. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. nisu imale trajnijih posljedica ni one mjere koje kralj Tomaš. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Beorpa« 1983. 3a6pane u upeKudu mpioetme y CpSuju y doda JJeciiouioeuHe. ovaj iznos često prelazi dvije stotine. godine). prilikom jednog spora. udario žig na srebro koje se izvozilo > u Dubrovnik36. — IJoee/be u itucjua. 740. I. Tlose/be u UUCMO. u blizini rudnika bogatih srebrom i olovom.izvozilo iz Bosne moralo je biti bolano. Srebrenica. II 1449. 1/2. A. Sa izuzetkom 1428. Kovačević. 481.Hamih. 36 M. a 1431. Bilo . 49—50. godine. 1—2. od početka XV vijeka priliv Dubrovčana je veoma intenzivan i u mjestima srednje Bosne i srednjeg Podrinja. koje nisu bile rijetke. Isto tako. godine) i Zvorniku (640 Dubrovčana od 1415—1432. Zbog zloupotreba. Tako su se do tridesetih godina XV vijeka razvile jake dubrovačke naseobine u Visokom (370 Dubrovčana u razdoblju od 1422—1433. 31 33 Kovačević. 3a ucwopujy pydapcuiea. 158 Okupljanje Dubrovčana na jednom mjestu dovelo je postepeno do formiranja njihovih naseobina u Bosni. Sada se stvara veoma jaka dubrovačka naseobina u Fojnici (365 Dubrovčana od 1430—1463)38. HCTO-PHJCKH rnacHHK. Deževici. flHHHh. a iz Zvornika u Srebrenicu. poveljom od 23. Najintenzivnija je bila 1434. slično despotu Stefanu Lazareviću. 77—78. Stefan Tomašević izričito naređuje da se dubrovačkim trgovcima može oduzeti samo nebolano srebro37. broj Dubrovčana u Srebrenici ne spušta se ni jedne godine ispod stotinu. Preokret nastaje tridesetih godina XV vijeka kada dolazi do pomjeranja trgovaca iz Visokog u Fojnicu. tada carinik u Srebrenici. BecejiHHOBHh. navodi da je Lukša Benvenutić. 3a ucuiopujy pydapciuea I. Štaviše. Nešto malo Dubrovčana bilo je i u rudnicima u blizini Fojnice. 1/2 br. Isto. 3. M. godine i tri stotine. 48—51. 37 D. godina kada se u odlukama Malog vijeća nalazi ravno četiri stotine osamdeset četiri Dubrovčanina39. Već se 1372. godine. nastoji da sprovede u Srebre nici. Tokom prve polovine XV vijeka česte žalbe dubrovačkih trgovaca svojoj vladi da interveniše u slučajevima kada im je oduzeto srebro vidan su dokaz da su propisi o bolanju srebra stvarno sprovođeni u život. kao i uzimanje određenog procenta od proizvodnje srebra koja je bila kraljevski regal. D. Dok se u drugoj polovini XIV vijeka može govoriti o dubrovačkoj naseobini jedino u Srebrenici. 1432. to jest na same rudnike. dodatak. imala je još daleko veću i jaču koloniju. jedan od najvećih rudnika Balkana. Dusini i Kreševu. str. i 1435. U istočnoj Bosni jače okupljanje Dubrovčana zapaža se jedino u Foči. 52—103. 105. Udaranjem žiga-bole na srebro kontrolisala se naplata iz vozne carine. novembra 1461. I. 25—42. 35 Ovu praksu nije izmijenio ni pokušaj kralja Tomaša da prodaju bosanskog srebra obezbijedi isključivo svome kompanjonu Nikoli Trogiraninu.

poslije srpskih. u prvoj polovini XV vijeka. a uvozili so. Srbije ili Ugarske. bila su glavna uporišta dubrovačke trgovine na Balkanu40. sir i med. Osim u Foči. a 1428. iako ono nije privlačilo njihovu veću pažnju. kao i sa ostalim privrednim centrima Bosne. Od mjesta sjeverozapadne Bosne Dubrovčani borave u Jajcu. dvije stotine trideset osam Dubrovčana. (Consilium m/nus) za ove godine. i 1427. a u Fojnici 1439 (78) i 1440 (74). . Tako. Sarajevo 1970. 39 Na osnovu podataka iz Odluka Malog vijeća. — D. Oni su iz ovih svojih sjedišta održavali poslovne veze sa Dubrovnikom. mrčarije i zanatske proizvode. godine (ukupno 95). godine. pa i njihov boravak. Godišnjak Društva istoričara BiH. zakupci ili vlasnici rudnika. po broju Dubrovčana sa dužim boravkom Fojnica je ispred Zvornika. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. vosak. imali su odličan uvid u lokalne prilike i stanje tržišta. carinici. Desanka Kovačević-Kojić. Uporedo s tim opada i njihov broj na rudnicima i trgovima. a to je zavisilo od lokalnih i drugih okolnosti. Međutim.ih je već od 1402. ali se oni ne mogu tretirati na isti način kao Dubrovčani u gradovima u unutrašnjosti bosanske države. iako je bilo živo trgovačko mjesto. Zanimljivo je da u Goraždu nema traga o dubrovačkoj naseobini. Pored velikog angažovanja u izvoznoj i uvoznoj trgovini. Na jugu bosanske države. ukrasnih predmeta pa sve do hartije za pisanje. Međutim. kože. jer su Drijeva bila u posebnom odnosu prema Dubrovniku. Tako su bosanska gradska naselja postala mjesta u kojima su se Dubrovčani individualno ili u kompanijama bavili uvoznom ili izvoznom trgovinom41. susreću dubrovački trgovci. Dubrovčani su bili važan činilac i u lokalnoj trgovini svakog pojedinog grada. U popisu imovine koju ostavljaju za sobom nalazi se raznovrsna roba. Trgujući u Bosni deset. godine. Tako je najviše Dubrovčana boravilo u Visokom 1427 (52). — D. počevši od prehrambenih artikala. Isti slučaj je sa Višegradom. 159 naglog intenziviranja dubrovačke kopnene trgovine. U prvoj polovini XV vijeka izvozili su srebro. godine nalazilo preko stotinu. FpadcKa uace/ba cpednoajeKome 6ocaucKe dpotcaee. ali u prvom redu trgovci. Kovačević. 159— 164. Prema tome. 66—75. pa do 1448. u Drijevima. Tako se u prvoj polovini XV vijeka na svakom bosanskom rudniku i trgu. gdje se Dubrovčani javljaju samo povremeno ili u prolazu. Uloga rudarstva u privrednom razvoju gradskih naselja Srbije i Bosne tokom prve polovine XV vijeka. U Zvorniku se 1425. tkanine. državni funkcioneri ili. nalazila se već u XIV vijeku jaka grupacija Dubrovčana. suho maso. čak. XVIII. ali se češće nalaze tek od 1422. 19—35. KoBaMeBHh-KoJHh. koje su uslovljavale njihovu trgovinu. čak. ministri finansija bosanskih vladara. što se vidi iz inventara radnji priloženih testamentima. Držali su radnje (botege) sa svom mogućom robom. sirovina koje se mogu u Bosni nabaviti. Dubrovačke naseobine razvijaju se sve do pedesetih godina XV vijeka kada zbog sve bliže opasnosti od Turaka počinje da zamire aktivnost Dubrovčana na čitavom prostoru bosanske države. Zvornik. pa najmanjem mjestu. dvadeset i više godina. Dubrovčani koji su živjeli u bosanskim gradskim naseljima bili su zanatlije. preduzetnici u rudarstvu. Dubrovčani se mogu naći još u Borcu. Kovačević-Kojić. tkanina. vodeći računa o potrebama potrošača. 1426. do stvaranja dubrovačke naseobine došlo je u prvom redu na rudnicima srebra i trgovačkim centrima u njihovoj blizini. kada dolazi do 38 Broj Dubrovčana je povremeno opadao ili rastao. — Upor. J\. 261— 262. bosanska gradska naselja.

Zgodovinsiri časopis. Međutim. naoe/bu cpednosjeKoane 6ocancKe dpjKase. Pored toga. 160 Od svih talijanskih trgovačkih gradova. Eeorpa« 1976. 4D D. 164—167. posebno talijanskih trgovačkih gradova (Ferara. Ulcinjani. Čremošnik. JJy6poea*u<a uipioeanva dpyMM8a y dicuoMosuHu ~Byp^a EpauKosuHa. ugarski kralj Sigis-mund zaveo je ekonomsku blokadu Venecije. poveljom koju je izdao u Visokom 1422. U trgovini s Bosnom naročito su aktivni trgovci iz Prata. godine Tvrtko II je zagarantovao mletačkim trgovcima slobodno kretanje po Bosni. Preko Dubrovnika u Bosnu odlaze pojedini Kotorani. 504-—517. J\. 69—91. Međutim. a zatim sa gradovima Srbije i Ugarske. pa je u tom cilju 1423. Dubrovčani su još više podsticali razvoj lokalne trgovine i predstavljali veoma važan činilac u privredi svakog grada pojedinačno. Nelipić i sve prepreke na putu između Splita i Bosne ostale su još dugo vremena. pored teritorijalne. sklopljen savez između Bosne i Venecije. KoBa^JeBHh-KoJHh. M. s tim da su. godine poručila bosanskom kralju da preduzme potrebne mjere. 1974. onemogućavao trgovački promet između Bosne i dalmatinskih gradova preko svoje teritorije. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. FpadcKa naceri cpednosjeKoene 6ocancKe dpoKaee. prvo između sebe. XXXVI. Cnpeiwnh. Kovačević. Venecija je 1422. " G. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Novi momenat u odnosu na Ostojinu povelju jeste da Mlečani u Bosni mogu zidati i kupovati kuće i da moraju plaćati carine i ostale dažbine.Dubrovčani su trgovali na malo sa mještanima. Fpadcna Hace/ba cpednoajeKoene 6ocancKe dpjtczee. Voj e. Kada se sve ovo ima u vidu. nije slučajno da se značaj pojedinog privrednog centra ocjenjuje po broju Dubrovčana koji su tu naseljeni i jačini njihovih naseobina. Pored toga. 79—82. Firenca. 91—93. 35opHHK <t>iM030<J)cKor 4>aKyjrreTa. JX. 85—102. 74—79. 163—164. Naša trgovačka društva u srednjem veku. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Koristeći se trenutno lošim odnosima između Bosne i Dubrovnika. Mlečani su uspjeli da dobiju poveljom od kralja Ostoje 1404. u stvari. čak. prvi pravi trgovinski ugovor između Bosne i Mletačke Republike i temelj daljem razvoju njihovih trgovinskih veza4*. prodavali im robu. godine vrlo široke trgovačke povlastice. ali i kupovali od njih razne sirovine. sa Dubrovnikom i preko Dubrovnika sa zapadnom Evropom. 231—234. godine i tek otada nailazimo na češći pomen bosanskih trgovaca u splitskim notarskim knjigama. Uspostavljanje mletačke vlasti 1420. Tako se posredstvom Dubrovčana vodila ne samo spoljna već dobrim dijelom i lokalna gradska trgovina42. godine između kralja . i aktivniju trgovinsku politiku na Balkanu. većinom proizvedene u samom Pratu43. 215—222. Čak je. Snažnim proširenjem ovih trgovačkih veza. koji ponekad kreditiraju domaći živalj i uvoze tkanine. dubrovačke naseobine povezivale su pojedina bosanska gradska naselja. To je zahtijevalo uklanjanje kneza Ivana Nelipića. Barani. Milano). knez Ivan Nelipić. KH>. pa je njegov vazal. rpai:x3. Početkom XV vijeka Mlečani počinju da vode. Ove prepreke su se protezale sve do 1435. bio prisiljen spoljnopolitičkom situacijom da čini ovako velike ustupke15. Popović. godine nad srednjodalmatinskim gradovima približilo je Veneciju još više bosanskoj državi. pa se u Splitu i Trogiru osjećala potreba za sirovinama iz bosanskog zaleđa4*. Korču-lani kao i neki od onih poslovnih ljudi koji su se slegli u Dubrovnik sa raznih strana. jer Tvrtko II nije. Poslovanje dubrovniških trgovskih druSb na Balkanskem poluotoku v drugi polovici XV stoletji. kao Ostoja. Ova povelja je. prema trgovačkom ugovoru iz 1449. GZM. 48 D. I. La penetra-xiom dii rmrcaati Pratesi. 43 D. 1924. M. Venecija je jedina uspostavila zvanične trgovačke odnose sa bosanskom državom. KoBaieaHh-KoJHh. mogli uvijek dobiti oružanu pratnju. Kovačević. XXVTII/3—i. JJ. Kovačević. KoBaneBHh. XIII1. kako bi se ovim najkraćim putem trgovci s jedne i druge strane mogli slobodno kretati.

čiji jezik i lokalne prilike nisu dovoljno poznavali. Budući da su i Mlečani poslije 1420. Pored soli. Prilozi. a najistaknutiji među njima. 48 M. uvozili su tkanine. 131—132. 124. dodatak I. 69—70. druga u Fojnici. Novak. Zagreb 1886. Mletački trgovci braća Zanin i Jakopo de Beltrame učestvovali su u zakupu carine rudnika Olova52. 44 Š. Prilozi. godine i podršku mletačkog senata50. Kovačević. i njihova kopnena trgovina> uključujući tu i Bosnu. Oni su se rade zadržavali u primorskim gradovima. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. bilo je i onih koji borave i trguju u Bosni51. 39. na primjer. Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke republike. Isto tako. pa je poveljom od 15. kao i za zakup njegove carine53. — G. Pored Mlečana. a svoju robu su slali istim putem u obrnutom pravcu54. 123. 93—94. naročito u Dubrovniku. Pa ipak. perle i drugu robu. Kralj Tomaš može da uloži 6. Bosanski kralj Tvrtko II u nekoliko navrata šalje srebro na prodaju u Veneciju. brinući se. a treća u Jajcu. u Napulj. kralj Tomaš. Mlečani su inače izbjegavali da idu lično na trgove u unutrašnjosti Balkana. I trgovci iz ostalih dalmatinskih gradova susreću se u Bosni. gdje su preuzimali rudarske proizvode i ostale sirovine. I splitski trgovci odlaze u Bosnu. godine sprečavali razvoj pomorske trgovine. uveliko je zaostajala49. godine do te mjere da je sam dužd strogo zabranio da Splićani i Trogirani prisilno dovode karavane u svoje mjesto. Ventura Engleschi i Anto Ivanov. M. Tokom prve polovine XV vijeka poraslo je interesovanje Mlečana 2a trg Drijeva. vino i ostalu robu48. Upor. svilu. tkanine. kao. Povijest Splita. Tokom prve polovine XV vijeka bosanski vladari i feudalci sve aktivnije učestvuju u trgovinskoj razmjeni. prije svega. Prilozi. Mlečani nisu odlazili u Bosnu u većem broju. 45 Š. Ova zategnutost je porasla 1435. Šunjić. naročito u Dubrovniku. 122. dužd je zabranio Trogiranima da svetkuju i drže sajam istoga dana kada i Splićani. godine mletačkim trgovcima dao privilegije slične onima koje su dobijali od ranijih bosanskih vladara. S ovim novcem treba da trguje Nikola na sve četiri strane. 17 Obje strane ulažu po 6. 1/2. 131 i 132. Ipak. koji direktno iz Venecije posluju sa Bosnom.000 dukata. Ovim su se stvorile široke mogućnosti za slobodu kretanja i poslovanja mletačkih trgovaca po Bosni. Split u svjetskom prometu. naročito u Drijevima. obnavljali i održavali zvanični vrlo dobri odnosi između Bosne i Venecije. Ljubić. koji je u međuvremenu postao glavno uporište trgovine između balkanskog zaleđa i Venecije. Tako i pored zvaničnih ugovora i očiglednog jačanja mletačko-bosanske trgovačke razmjene tokom prve polovine XV vijeka neposredno učešće mletačkih trgovaca u samoj Bosni nije imalo veće razmjere. 481. V. Šunjić. Vojvoda Sandalj nabavljao je u Veneciji žito. za njihov dalji prevoz do Venecije.Stefana Tomaša i kneza Nikole Trogiranina u Splitu trebalo da bude otvorena jedna od njihovih zajedničkih radnji47. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. pa i sa talijanskim gradovima. 95. tokom cijele prve polovine XV vijeka. Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke republike. VIII. M. Šunjić. Nastojanjem da privuče veći broj mletačkih trgovaca kralj je želio da suzbije pretjerani uticaj Dubrovčana. Ali. Kovačević. u dukatima ili u srebru. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. jer su oba grada pokušavala da što više privuku trgovce sa karavanima koji su iz Bosne dolazili na more.0DD dukata i sklapaju društvo na pet godina. Split 1921. Šunjić. ovaj trgovinski promet sa dalmatinskim gradovima nije mogao dostići veći obim. 123. Oni se rade zadržavaju u primorskim gradovima. Dalje se utanačuje da se otvore tri radnje. mletački plemić Guglielmo Querini. Kovačević. i D. tako da karavani mogu prispjeti na jedan i na drugi. i to jedna u Splitu. a njegov nasljednik. G. Ljubić. Njihov sajam morao je biti najmanje mjesec dana poslije splitskog. — IJoaejbe u uucMa. 91. 49 D. Preko svojih posrednika herceg Stjepan slao . sastaju se i trgovački sarađuju sa bosanskim kraljem. D. 202. Novak. 46 Čak je dolazilo do sukoba između Splita i Trogira. Zagreb 1875. Prilozi. M. aprila 1444. Tako su se. 161 I kralj Stefan Tomaš se starao o unapređenju trgovačkih veza između Venecije i Bosne. U tom smislu tražio je 1446.

raznim začinima. u Prači trećina. 54 D. 131. Podsoko. i to u Drijevima oko polovine. D. u Splitskom arhivu nailazi se na imena trgovaca iz Vesele Straže. Foči i Goraždu pojedinci posluju čak i sa kapitalom većim od 1. U knjigama zaduženja pominju se Goražde i Tjentište. koji se nalazio u Bosni. O kreditnim poslovima između Dubrovčana i domaćih ljudi ostalo je traga . 10. — M. 130. Bosanski vladari i feudalci nabavljali su na razne načine oružje iz Venecije. Vremenom se tako domaće stanovništvo sve više uključuje u trgovinu. preko svoga posrednika Braila Tezalovića. 128. Tako braća Pavlovići. koji se vremenom razvio u veoma važan centar kreditne trgovine na Balkanu. brat Đirolama Malipiera. 40—41. uskoro zatim Cernica (1426). Prači. Tek od pedesetih godina XV vijeka.965 dukata i 19 groša59. Rapporti economici. Njima nije bilo potrebno da silaze u Dubrovnik i tamo uzimaju kredit. 53 M. Više trgovaca iz pomenutih mjesta posluju sa sumama koje prelaze 100 dukata. i to na širokom prostoru bosanske države. pomenutog Malipiera. Trebinje (1428). godine. VI 1388. za neka od najrazvijenijih naselja (Zvornik. U Bosni boravi i'Đovani.)57. a održavao je poslovne veze i sa Firencom. 98—101. flHHHh. Prilozi.je na prodaju olovo. Domaći trgovci iz Jajca samo rijetko posluju u Dubrovniku. povremeno slao na prodaju drago kamenje. Pored trgovaca iz Jajca. Kovačević-Kojić. Imotskog itd58. Pored Venecije. već su se koristili prilikom koja im se pružala u samom njihovom mjestu. Zna se pouzdano da je on preko svoga zastupnika. Oni rade silaze u obližnji Split i kod splitskih trgovaca se zadužuju za tkanine i mrčarije. Od dvadesetih godina XV vijeka javlja se novi taias domaćih trgovaca. Tako je Brailo Tezalović. ° M.000 dukata. Prijepoljc. Naročito se Drijeva ističu i po broju trgovaca i po visini njihovog kapitala. takođe mletačkog plemića. Prozora. i dalje uglavnom zasnovanu na kreditima. FosHniaaK JljpviirrBa HCTopiraapa EHX. II. Tpi flpujeea. U Drijevima. Podobrun. Ekonomske veze i kulturni uticaji. kao zastupnik Brajka Kvaonića iz Prače. Međutim. Jezera. Gacko itd. 52 C. a u zamjenu tražio plemenite metale. Srebrenica) ima vrlo malo. OČAyKe eefia JJy6poeauKe Peuy6nuKe. dobro poznatih trgova. Prače i Goražda. Šunjić. sa uspostavljanjem prvih stalnih turskih uporišta u Bosni. " D. Foče. Plevlja. XIX. 131. a u Foči i Goraždu četvrtina od ukupnog broja trgovaca u tim mjestima. Prilozi. Jedna 6ocancKa Kpa/beecKa upecyda. s 61 162 Domaće stanovništvo se takođe sve više uključuje u trgovinu. preko Đirolama Malipiera. Kovačević. Fojnica) u knjigama zaduženja uopšte nema podataka o kreditiranju domaćih ljudi. bosanski vladari i feudalci su trgovali naročito sa Dubrovnikom. crvac i vosak u Veneciju i Apuliju. Pomenuti Guglielmo Querini raspitivao se 1442. Petar i Radoslav. To je u prvom redu domaći živalj iz starih. Trgovci iz Prače su ostvarivali najveće pojedinačne kredite. M. podigao kredit u iznosu od 2. TiHpKOBHh. o mogućnostima za trgovinu biberom. Kreševa. S obzirom na to da su upravo to mjesta gdje su bile vrlo razvijene i napredne dubrovačke naseobine. podizanim u Dubrovniku. 585—586. CapajeBo 1973. 20. Šunjić. Domaći trgovci su posebno preduzimljivi iz Drijeva. flHHHh. IIoceSHa H3flaa>a CAHy. kao i robom svake vrste u tamošnjim mjestima. koji se povremeno zadužuje već u drugoj polovini XIV stoljeća56. Višegrad (1427). Mletački trgovci zalazili su i u Kosačine posjede. Kovačević-Kojić. Visokom. prodaju u više navrata u Dubrovniku. opada ova aktivnost domaćih ljudi. Borac. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. Eeorpaa 1964. kao i imena sa manjim obimom poslova iz više mjesta (Olovo. Već je ranije pomenut ugovor o trgovini između kralja Stefana Tomaša i kneza Nikole Trogiranina55. Glamoča. velike količine olova. dok i za druga mjesta (Visoko. može se pretpostavljati da su domaći ljudi pozajmljivali novac od Dubrovčana koji su tu bili nastanjeni.

fl. preko mora u Veneciju ili neke druge italijanske gradove. 235—257. 67 D. U pismu iz 1417. On je trgovao srebrom. kožama i konjima. Xpa6aK. Ponekad su se udruživali i sa Dubrovčanima. poput Milaša Radomirića iz 66 Poslije praznina od 1406. olovo je imalo prvorazredan značaj za domaće trgovce. prokure). a u Srebrenici oko dvije stotine šezdeset domaćih ljudi. Šunjić. do 1417. da domaći ljudi koji se sa robom nalaze van Srebrenice mogu istu donositi u Srebrenicu. Time su se gradska naselja sve više povezivala i napuštala svoju tradicionalnu izolaciju82. u vezi sa novouvedenim carinama. trgovačka društva. E. 163 Podvisokog. Neki od njih. So i tkanine su predstavljale najveći dio uvozne trgovine. na trgovima držali svoje radnje. JJ. koji su povremeno poslovali sa bosanskim gradskim naseljima ili su tu duže boravili. i to čaše. Iz ovoga se može zaključiti da je kreditiranje seoskog stanovništva. Ilocjioenu jbydu IlomiMJba (1350—1700). Association internationale d'etudes du sud-est europeen. dugmad. III. Stoga se može s punim pravom pretpostavljati da su domaći trgovci spajali oba ova oblika djelatnosti i da su se u isto vrijeme bavili spoljnom i lokalnom trgovinom. 627—632. Tako su vremenom i bosanska gradska naselja postala mjesta gdje su se uveliko sklapali kreditni poslovi. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. U mrežu kreditnih poslova postepeno se uključuje i stanovništvo obližnjih naselja. U pogledu mjesta i lica. Kreditna trgovina. 221—223. komadići sirovog srebra itd. FpadcKa nace/ba cpednoejeKoeue čocancne dpMcaee. TiHpKOBHh. dok je njihov stvarni broj morao biti znatno veći. 172—177. nastalih gubitkom arhivskih knjiga djelatnost domaćih ljudi u pomenutim mjestima može se i dalje pratiti za dugi niz godina. 108—116. Vještiji i hrabriji pojedinci odlazili su. već su trgovali krećući se na mnogo većem prostoru.u trgovačkim knjigama i u testamentima Dubrovčana. javljaju se i domaći ljudi. Voje. sistem trgovine poznat u Dubrovniku. Trgovci iz raznih mjesta međusobno sklapaju zajedničke poslove. 228—252. Iz knjiga zaduženja se vidi da se sitniji trgovci često između sebe udružuju i zajednički zadužuju. Pošto je trgovina srebrom bila isključivo u rukama Dubrovčana. npujeuo/be y cpedneM eexy. I. čak. a zatim. Sofia 1969. kožama i voskom. dakle. Poznavali su sve savremene oblike trgovine koji karakterišu primitivni kapitalizam (mjenice. Prilozi. pa čak i sela. Nije . pojasevi. bilo je vrlo razvijeno kreditiranje i uz zalog. bar u blizini jačih privrednih centara. i od 1422. mrčarije. nije bilo ustaljene prakse. Pored jamca. Bilo je takođe trgovaca koji održavaju poslovne veze sa gradovima u susjednoj srpskoj državi. 31.183 dukata i 4 groša60. KoBaleBHh-KoJHh. Kovačević. 167—179. KoBaieBHh-KoJHh. dubrovačkim konzulom i pred članovima franjevačkog reda. C. Novom Brdu. poput Dubrovčana. Voje. postalo pojava širih razmjera. unovčiti je ili pretvoriti u srebro i na taj način isplatiti svoje obaveze prema dubrovačkim trgovcima61. Fpadcm nacejta cpedfboejeKoene 6ocaucKe dpoKaee. postigli su veliki poslovni uspjeh. To su najčešće bili razni srebrni predmeti. pored Dubrovčana. a u svom testamentu navodi da njegova imovina iznosi 1. Prema sačuvanim podacima. u znatno manjoj mjeri. dubrovačka vlada javlja svojim građanima u Srebrenici. Oni često putuju. Domaći trgovci iz gradskih naselja srednjovjekovne Bosne usvojili su. Kreditni poslovi su se sklapali pred kraljevim pristavom. Vjerovatno su. Domaće stanovništvo trgovalo je i s ostalim proizvodima bosanske privrede: voskom. Uzicu. do 1425. u Fojnici je kreditnim poslovima bilo obuhvaćeno oko pedeset. čak i mijenjaju mjesto boravka. godine. U ulozi kreditora. M 59 M. La structure de la classe des marchands en Bosnie et en Serbie pendant la deuxiime moitie du XVe sidcle. Nisu se ograničavali samo na lokalnu trgovinu. pred kojima su se sklapali kreditni poslovi. Beogradu. tražeći od trga do trga što povoljnije uslove za trgovačku razmjenu. I. ulje i zanatski proizvodi. prstenovi.

218. Na dvorove oblasnih gospodara i bosanskih kraljeva dolaze dubrovački graditelji. JJ. 189—191.214. To su svakako bili ljudi koji su po obimu poslova i poslovnim običajima potpuno odgovarali dubrovačkom pojmu trgovca63. Bobovac i Kraljeva Sutjeska. a izgleda i iz susjedne Srbije2. 179—189- Domaći trgovci u XV vijeku s punim pravom nose naziv „mercator". 8. u pojedinim bosanskim naseljima. 6. U Bosnu dolaze i zanatlije raznih struka iz Venecije. 3. Upor. KoBaieBiih. pa se ovom djelatnošću bavi više članova iste porodice. Vremenom se u pojedinim porodicama stvorila trgovčka tradicija. 10. i I. nabavljene u Bosni. prokure). 147—149. Bilo je i drugih stranih zanatlija. XIV—XV vek. Još brojniji od ovih su zanatlije koje dolaze na bosanske rudnike i trgove za svoj račun. Beorpafl 1957. Zenica 1973. a raznih generacija. Sarajevo 1966. obućari. III. III. KoBaieBHh. 72. Fisković. Voje.8e. 30—31. gl. Uloga Dubrovnika u snabdevanju srednjovekovne Bosne oružjem. Zagreb 1947. Opy3tcje y cpednoeeKoeHoj Cp6uju. III. U prvoj polovini XV vijeka naglo je poraslo i učešće vlaha u trgovinskoj razmjeni64. mesari itd1. koji ponekad stoji uz njihovo ime u dubrovačkim izvorima. P. 80. nap. a obućari — šusteri. EOCHU U Jjy6poemiKy. Čak se i u ostalim većim gradskim naseljima poput Zvornika i Prijepolja upotrebljavao naziv šuster za obućara3. kao što su zlatari. 38'. VIH 1397. •3 D. Đurđica Petrović. 1949. jer u gradskom stanovništvu nalaze nove kupce za svoje proizvode. Izdanje Muzeja grada Zenice.. i JI. klesari. 41 " Test. slikari i klesari. Dubrovčani zanatlije u srednjovjekovnoj Srebrenici. ali njihov uticaj na razvoj bosanskog zanatstva znatno zaostaje za dubrovačkim. Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni. KoBaneBiih-Kojuh. Kreditna trgovina. Ugarske. 201—206. 27—31. Not. Andelić. naročito zlatari. 283. XV. X 1417. Zenica 1973. a u Dubrovnik otpremalo sirovine. T. 94. •4 Upor. Neki od njih će docnije raditi i na dvorovima bosanskih vladara i feudalaca. Naši graditelji i kipari XV i XVI stoljeća u Dubrovniku. Dalmatinski majstori u srednjovjekovnoj Bosni i Hercegovini. D. Upor. koje su u ovaj rudnik donijeli rudari Sasi. •• JI. Dubrovački zlatan od XIII do XVII stoljeća. di Lev. fol. pa oni pozivaju strane. J FpadcKa uace/ba cpednosjeKoene 6ocaucKe dpMcaee. sve savremene oblike i instrumente trgovine (mjenica. Među njima je bilo naročito onih zanatlija koji su svojim radom podmirivali svakodnevne potrebe gradskog stanovništva. Kovačević. Fdje je 6uAa Koenuua noeua 6ocaucKux eAadapa. U Srebrenici se ponekad krojači nazivaju — šnajderi. Lett. FpadcKa nace/ha cpednoejeKoeHe 6ocancKe dpoKaee. Starohrvatska prosvjeta. 101. npujioi upoyuaeaR<y mHaiucrJuaa y cpednoejeKoeHoj EOCHU. IIlKpHBaHHti. 1. Radovi sa simpozijuma „Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura". uglavnom dubrovačke. 228—252. Godišnjak Društva istoričara BiH. 143—249. C. odnosno Mediterana. Fisković. sv. 71. 16. drvodjelje.Ko vačević. JX. KoBa^eBHh-KoJHfe.rijedak slučaj da su domaći ljudi bili „faktori" dubrovačkih trgovaca. Zanatstvo Vremenom proizvodi seoskih zanatlija nisu više mogli da zadovolje sve složenije potrebe vladara i feudalaca.. 164 . krojači. 1 C. JI. 240. majstore u službu na određeno vrijeme i pod određenim uslovima. Bosna održava veze sa srednjodalmatinskim majstorima. 116—136. koji su se formirali pod uticajem iz naših primorskih gradova. njihovo pomoćno osoblje koje je. Izdanja Muzeja grada Zenice. Fpadata uacejba cpednoejeKOBHe čocaucne dpoica. primalo robu iz Dubrovnika. zlatari. 180. 106—107'. Poznavali su. 285—287. IV (3). Fisković. krojači i oružari. dakle. Tako već krajem XIII vijeka. srednje Evrope (Briža). trgovačka društva. riječi njemačkog porekla. prema navodima Tome Arhidakona. C. fol.

zgusnuti tip naselja podsticao je rad zanatlija građevinske struke. 5 J\. što govori o ljepoti i kvalitetu njihove izrade7. Svi ovi srebrni predmeti bosanske izrade su proizvod domaćih majstora koji su živjeli i djelovali u gradskim centrima. Poimenični popis. MSHSM. pojava specifičnog nakita dokaz je daljeg razvoja domaćeg zlatarstva. puškari. sedlari. čaše. Fisković. o domaćim zanatlijama. S. 165 U Dubrovačkom arhivu nalaze se podaci. Nagli razvoj rudarstva od druge polovine XIV vijeka unaprijedio je zanate vezane za obradu plemenitih metala. ukazuje na raširenost ovoga zanata. Tloined na (fieydaAU3aM. lukari. III. papučari. M. Aličić. C. tulari. kovničari. 13. 114. ključari. Andelić. A. mesari. tako na trgovima i u podgrađima. grnčari. 12. 15. 94. i JI. Dalmatinski majstori. ali je njihova proizvodnja tek u gradskim naseljima dobila svoj puni i razrađeni oblik. U nekim slučajevima naznačena je i vrsta zanata kojom se dotični bavi. kupe i pehari). 165. P. br. 13. krojači. 4. drvodjelje. CTpiineBHh. U gradovima su u porastu naročito one zanatske grane koje zadovoljavaju potrebe u ishrani i odijevanju gradskog stanovništva. Dubrovčani zanatlije u srednjovjekovnoj Srebrenici. Bobovac i Kraljeva Sutjeska. rpadcna uacejba cpednosjeKoene SocaucKe dpjicate. N. najtipičniji proizvod bosanskog zlatarstva. Zagrabiae 1894. kamenari. Činjenica da domaće zlatare nalazimo kako u rudarskim centrima. KoBaneBiih-KoJHh. 14. kao i arheoloških nalaza. 80. 81. A. XVIII. majstori za samostrele.2 Thomas Archidiaconus. S. Eeorpaji 1952. Tako nije slučajno da se u izvorima nalazi dosta podataka 0 domaćim krojačima. Handžić. rezbari. 36opHHK paaoBa BiraaHTojioinKor HHCTHTVTa CAHY. Rudnici u Bosni. 218. H. C. naušnice i ukrasi za kosu. 68. I. iako oskudni. Godišnjak Društva istoričara. 3a ucuwpujy pydapcu7ea. Za razliku od rasturenih sela. Rani turski izvori takođe pominju razne vrste zanata. Čak se susreću i pasari (pojasari). Na osnovu svih pisanih izvora. Odbrana gradskog stanovništva i gradskih utvr đenja dovela je do formiranja većeg broja oružara i domaćih zanatlija topolivaca. 3. 167. U svakom slučaju. u prvom redu. 167—169. mačari. klobučari. izrađivali su već 1 seoski zlatari. 138. Većina ovih zanata postojala je po selima i prije pojave gradova. ed. Ovom popisu treba dodati i mamuze izrađene na bosanski način. Poimenični popis. klesari. 206—208. D. Fis ković. 192. zlatari. slikari. Filipović. Handžić. kožuhari. Ti. Aristodije Zadranin. I. Marjanović. A. Handžić. 193. Za druge domaće zanatlije saznajemo na taj način što su njihova prezimena izvedena iz pojedinih zanata. Scriptores. Majciuopu Munujauiypa Mupocjiaejheeoi jeeanfjejba. 18. pasari. 162. Fpadcua nace/ba cpediboejeKoeue SocaucKe dpoicaee. 80. 174. To su. Osvrt na položaj bosanskog seljaštva. Zvornik. OmiHnosuh. 181—200. hereziarha bosanksi. XXI. štavljači kože. Zvoruik u drugoj polovini XV i u XVI vijeku. Sarajevo 1970. štitari. ugovori kojima se zanatlije iz Bosne obavezuju da će određeni posao obaviti u Dubrovniku ili na dubrovačkoj teritoriji. A. Dubrov nik 1955.Kohojuh. koji su imali dovoljno mogućnosti da ih kupuju. 163. Zadarska revija. 1952. A. 31—33. zidari. Proizvodi domaćeg zlatarstva bili su veoma traženi i izvan Bosne. Oni su radili prvenstveno za potrebe potrošača u gradovima. koncentrisanog u većem broju na jednom mjestu. topo-livci. Upor. Kovačević-Kojić. To su: kovači. Aličić. a nakit identifikovan kao bosanski tek u drugoj polovini XV vijeka. 115. trgovaca i feudalaca. 153—170. To su prstenje. pekari i brijači5. Rački. koje su Turci zatekli u bosanskim gradskim naseljima prilikom njihovog osvajanja4. Prvi poznati dubrovački graditelji. Historia Salonitana. 163. posebne zanatlije koje izrađuju pojaseve6. M. 4 OCMOHCKU . Pojaseve. JIh. 208—216. u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne može se konstatovati 28 vrsta domaćih zanata. Luksuzno posuđe bosanske izrade javlja se u izvorima od prve polovine XV vijeka (pladnjevi.

pozlaćeni. te ih nalazimo u Splitu. krojači. kamenara. Sigurno je. Nekoliko podataka o srednjovjekovnim bosanskim izrađevinama. 308. Vjerovatno da su domaći ljudi izučavali zanat kod stranih. pasari. mesari. pa čak i od zlata. pečatoresci. Bojana Radojković. G. centri sa jakim zanatskim tradicijama. čak i vrlo poznati majstori. papučari. štavljači koža. 8 Pojaseva je bilo velikih i malih. brijači. CaiviapijHk. 4. obućari. pekari. sedlari. 309 — 312. lukari. u dubrovačkom notarijatu i kancelariji počinju se javljati ugovori o odlasku dječaka iz pojedinih gradova srednjovjekovne Bosne na rad kod dubrovačkih majstora. brodograditelji. više su orijentisani na sreanjo-dalmatinske gradove. u oblasti zanatske proizvodnje izvršena 8 P. grnčari. Fisković. majstor je bio dužan da šegrtu da stan.Upor. oni su doprinosili unapređenju zanatstva u svome kraju8. 166 Razvoj gradskih naselja je nesumnjivo povoljno uticao na umnožavanje raznih zanatskih grana i dalje unapređenje zanatstva. tkači. međutim. La culture materielle des Balkans. 208. IJodMjiadaK dy5poeauKux uipioeana u sauautjiuja y XV u XVI eeicy. FpadcKa uacejba. ključari. kožuhari. neki od njih ostaju u mjestu svog naukovanja i pojedinci vremenom postaju. livci zvona. Uglavnom su izrađeni od srebra. štitari. kamenari. kovničari. FpadcKa uace/ba cpedtboejeKoeue docancKe dpifcaee. klesari. 346. najčešće dubrovačkih majstora. rezbari. odnosno veliki sadržaj srebra upravo je jedna od njihovih specifičnih odlika koja ih karakteriše kao bosanske. na izučavanju zanata kod majstora raznih struka. Rijetko se može pratiti dalji životni put ovih mladića. drvodjelje. KoeaHeBHh-KojHh. Jedan od razloga za ovo je što su mladići iz uže Bosne i Srebrenice imali prilike da uče zanat kod Dubrovčana. u prvom redu dubrovačkih. 7 JX. JJ. naročito zlatara. Eeorpa« 1948. raznih struka. To su: kovači. slikari. 164. Dalmatinski . Strani majstori donose sa sobom svoj savršeniji alat i svoje metode rada. bilo je i onih koji se vraćaju da žive i rade u Bosni. poglavito iz Jajca. Šunjić. U gradovima su zanatlije najbolje mogli da prodaju svoje proizvode i da dolaze najlakše do sirovina. V. svjećari. hranu. Po završenom šegrio-vanju. željne znanja i zarade. Zapadni uticaji na primenjenu umetnost Bosne u XIV i XV veku. Zenica 1973. naseljenih na pojedinim rudnicima i trgovima. U XIV vijeku ovi mladići dolaze na zanat u Dubrovnik u podjednakom broju iz krajeva današnje Hercegovine i krajeva uže Bosne. Njihova težina. Tek od dvadesetih godina XV vijeka ovaj odnos se mijenja. Han. klobučari. majstori za samo-strele. 163. zlatari. ponekad je podrobno opisan njihov izgled. i nap. Zadru. La culture materielle des Balkans. cpednoejeKoene docaucm dpztcaee. Šibeniku i Korčuli. mačari. 163. M. KoBaMesiiJi-Kojiih. puškari. Mladići iz zapadne Bosne. Dubrovnik i srednjodalmatinski gradovi. Ne smije se izgubiti iz vida da je i prisustvo stranih. Dakle. zanatstvo u gradskim naseljima srednjovjekovne Bosne obuhvata rad domaćih zanatlija i stranaca. tulari. Pri tome se donose i utanačuju sve potrebne pojedinosti i uslovi pod kojima se ti dječaci primaju na zanat i određuju obaveze majstora. tako da se znatno povećava priliv mladića iz neposrednog dubrovačkog zaleđa i krajeva današnje Hercegovine. drvodjelja. III. Od sedamdesetih godina XIV vijeka. privlačili su mlade ljude. zidari. Svakako. u prvom redu Dubrovčana. oklopari. nastanjenih u Bosni. odjeću i na kraju da mu pokloni odgovarajući alat. kao i kod domaćih zanatlija. topolivci. Han. Prema običajima onoga vremena. Prema tome. muških i ženskih. slikara i drugih. Izdanja Muzeja grada Zenice. zanatlija na bosanskim rudnicima i trgovima imalo vidnog uticaja na razvoj domaćeg zanatstva. Ma koliko da je njihov broj bio mali. 72. — V. podstrigači sukna. Oni imaju i svoj poseban način obrade predmeta. da su u podizanju novih naraštaja veliku ulogu odigrali susjedni primorski gradovi. 36opHiiK CTyaeHTCKHX crp^^ni« pa^oisa.

Čak su 9 JX. Kovači su bili isključivo domaći ljudi. 64.majstori 159 et passim. XV i XVI stoleću. 23 —62. trgovini i pomorstvu u XIV. 167 Od zanatskih radionica. obrada metala i još neke druge9. i nap. uglavnom kovačnica. U vezi sa zanatskom proizvodnjom potrebno je spomenuti pokušaje da se osnuje i unaprijedi proizvodnja tkanina.>wi upoyuasawy saHaiuciuea. kožuhare. II. Ova tkačka radinost nije imala veće razmjere i bila je namijenjena potrebama dvora i njegove okoline. Tako pri kraju vladavine Tvrtko I okuplja dubrovačke podstrigače sukna. Prema nalazima temelja nekih zanatskih radionica na Bobovcu i Borcu. . što ne znači da je njih bilo stvarno više. važi za rezbare. obično kameno drvene konstrukcije. Upor. dvadeset i jedan. Jedino se može pretpostaviti da su imali šegrte i tako pripremali nove naraštaje zanatlija. Njihovo okupljanje u tako velikom broju i na jednom mjestu vjerovatno nije bilo slučajno12. pogođeni konkurencijom. Les actes des premiers sultans. ovim nisu obuhvaćene djelatnosti vezane za rudarsku proizvodnju. Hrabak. godine počela sa radom. u Srebrenici. o dubrovačkim zanatlijama sačuvano je više podataka nego o domaćim. prehrambena. za vladavine kralja Dabiše. Isti postupak primjenjivan je u Dubrovniku sve dok se nije uvela nova tehnika proizvodnje tkanina. vidi se da su ove radionice. 217—219. 12 JJ. lukare. Raznim povlasticama herceg je nastojao da privuče što više radnika i raznih majstora tkača. B. Nesumnjivo da je u tome važnu odluku odigrao stepen privrednog razvoja svakog pojedinog naselja. obrađivanjem i striženjem od strane izučenih dubrovačkih zanatlija. 11 P. On je u Novom podigao radionicu čohe. mesare. 63. 5. bile prilično malene i često jednim dijelom ukopane u zemlju. od nabijene ilovače. KOBa^esiih-Kojiiii. a to. KoBa«BHh-Kojiih. Imao je velike teškoće oko nabavke vune i pribora za bojenje jer su ga Dubrovčani i Mlečani. građevinska. D. Drugim brojnim zanatima bave se podjednako Dubrovčani i domaći ljudi. u prvoj polovini XV vijeka. bilo je više dubrovačkih podstrigača sukna. s malim izuzetkom. koja je u martu 1449. IIpu. Prilozi Instituta za istoriju. Nije moguće odrediti da li su ovi zanati bili zastupljeni podjednako u svim gradovima. kožarska. pekare. papučare i tulare. 212. Naime. na razne načine u tome onemogućavali. grubo domaće sukno. u bosanskim gradskim naseljima. Bobovac i Kraljeva Sutjeska. Dubrovčani zanatlije u srednjovjekovnoj Srebrenici. Posebno je zanimljiv pokušaj hercega Stjepana. I'padcna uacetha cpedmoejeKosne Socancne bpotcase. 284— 286. JJ. Izgleda da se samo rasa. Međutim. Zastupljene su razne struke. KoEaqcEHh. pisani izvori pominju jedino klanicu u Srebrenici10. Za ostalu literaturu upor. je specijalizacija po pojedinim zanatskim granama. rpadcua načela cpednoseKoene Socaucue dpotca. IX/I. Sarajevo 1973. Po svemu izgleda da su mnogobrojne bile kovačnice. mada se ne može utvrditi u kojoj su srazmjeri zastupljeni jedni i drugi. Beldiceanu. mačare.ee> 220 — 222. čak. te razlikujemo oko trideset i šest vrsta raznih zanata. tekstilna. ograđeno kamenim okvirom11. Docnije. Na Bobovcu je otkriveno i kovačko ognjište. Kovačević-Kojić. dotjerivala i profinjavala. 33—36. Održala se samo nekoliko godina poslije Tvrtkove smrti. 10 N. Anđelić. Nije poznato da li su zanatlije u bosanskim gradskim naseljima bili povezani esnafskom organizacijom. Momci iz Hercegovine i Bosne u dubrovačkom zanatstvu. iako bar za većinu od njih ima osnova za ovakvu pretpostavku.

a naročito su zaostajale u pogledu bojenja1*. najaktivniji rudnik srednjeg Podrinja i cijele bosanske države. Sukno iz Hercegnovega. Voje. 181—185. te o njenoj proizvodnji ima podataka čak i 1465. Tkaonica je i nadalje radila. 122. Pojačano uplitanje Ugarske u unutrašnje bosanske prilike dovelo je do toga da je ugarski kralj Sigismund . rpad-CKO Hacejba cpednoeeKoane SocancKe dpotcaee. 1965—1966. 127-128. "RHPKOBHH. XIX—XX. JI.Ljubljana. 169 VI. Zgodovinski časopis. Po kvalitetu novske tkanine su bile slabije od dubrovačkih. bile bojkotovane u Dubrovniku. I pored svih smetnji. 124.168 novske tkanine. godine. USPON I ŠIRENJE GRADSKIH NASELJA Prvih godina XV vijeka Bosna je izgubila Srebrenicu. 13 C. herceg nije napuštao započeti posao. KoBaieBHfc-Ko jah. I. prema odlukama vlade. Xepuei CiuetfaH.

Pored rudarstva u Srebrenici se vrlo intenzivno razvija i trgovina. po svome značaju prednjači podgrađe Zvornika. Sa privrednim procvatom srednjeg Podrinja i porastom trgovinskog prometa došlo je početkom XV vijeka do formiranja novih karavanskih stanica. kao i svi razvijeniji gradovi onog vremena3. 1 Prošlost Srebrenice u prvoj polovini XV vijeka. Povoljan položaj Zvornika na raskrsnici važnih puteva u pravcu Srbije. Od svih novonastalih ekonomskih centara. zatim prodajom tkanina i ostalih sirovina koje su uvozili. Ukupna svota. značajem uloge koju su imali. Bavili su se trgovinom srebra. zatim Kotorani.via de mercado"1. antičke Domavije. Ovakva živa trgovačka djelatnost ostavila je traga i u toponomastici grada. te uporedo s tim raste i vrijednost ovog rudnika. kupovali rudarska okna. Pojedini među njima izdvajaju se uspjehom svojih poslova i. tu je dubrovačka naseobina bila najjača na području srednjovjekovne Bosne. Njegovom unapređenju mnogo je doprinijelo prisustvo dubrovačkih zanatlija2. Prve tri decenije XV vijeka. u blizini Gradine. JJ. J]|HHHka. Mrežom kreditnih poslova obuhvatili su ne samo lokalno već i stanovništvo obližnjih naselja i sela. Vidan je takode priliv trgovaca iz raznih. čak udaljenih mjesta bosanske i srpske države. iznosila je sedam i po puta više nego što je Tvrtko I dobijao posljednje dvije godine svoje vlade za Srebrenicu i Ponor. zatim Pećište. a karavani su svraćali i u podgrađe Perina na Drinjači. U njenoj neposrednoj okolini formirao se čitav niz manje ili više važnih ekonomskih centara. a pored srpskih 171 . Zanatstvo je takođe bilo razvijena privredna grana srednjovjekovne Srebrenice. svestrano je obrađena monografijom M. 3a uciuopujy pydapcuiea. važnog utvrđenog grada na Drini. za koju je despot Stefan Lazarević 1417. 268. Privučeni izgledima na velike poslove. Korčulani i Ulcinjani. mlinove i ostale nekretnine. To se najočiglednije može pratiti po velikom povećanju iznosa za zakup srebreničke carine. ne samo u Srebrenici već i u životu tadašnje srpske i bosanske države. njegovom kupovinom i izvozom. Krupanj. kao i u ranijem periodu. Mađarske i Bosne doprinio je takođe njegovom usponu.. 47—100. uporedo s tim.1413. zatim poneki Albanac. rpadcKa nače/ta cpedibosjeKosne 6ocaucKe dpzicaee. 232—234. KoBaMeBHh-- Kojuh. I. Proizvodnja je u stalnom porastu. Grk i Turčin. Sva ova zbivanja u vezi sa političkim promjenama nisu omela dalji uspon Srebrenice. koje je dobilo ime po zvoniku lokalnog franjevačkog samostana. Od ostalih stranaca najbrojniji su bili Barani. godine prodao srebreničku carinu dvojici Dubrovčana. danas selo Sase. te su tako od Srebrenice napravili centar kreditne trgovine. Rudnik. U Srebrenici su pustili duboke korijene. Beograd. kao što su Ljupskovo. Srebrenica ostaje uglavnom u sastavu srpske države sve do pada pod Turke. Podizali su kuće. Prištinu. te se put koji je vodio na trg naziva . Prvenstveno je Srebrenica i blizina njenih rudnika povoljno uticala na okupljanje i trgovinu Dubrovčana. Veliki značaj Srebrenice ogleda se i u privrednom aktiviranju čitave ove oblasti. Dubrovčani iz Zvornika odlaze u Visoko. Domaći ljudi iz Srebrenice ne zadužuju se kao ranije u Dubrovniku jer posluju na licu mjesta sa Dubrovčanima koji su tu nastanjeni. Pokušaji bosanskih kraljeva da ratovima i čestim upadima ponovo dođu u posjed ovoga važnog rudnika nisu imali trajnijeg uspjeha. Većina njih je održavala redovno poslovne veze sa Srebrenicom. Dubrovčani se svakim danom sve više okupljaju u Srebrenici. čije ime takođe ukazuje na rudarsku aktivnost. Izgleda da je Srebrenica već od prvih decenija XV vijeka imala i svoj gradski statut. godine poklonio Srebrenicu despotu Stefanu Lazareviću. 56—57. To je rudnik Sasi. Bilo je takođe trgovaca iz pojedinih talijanskih gradova. Likodra.

obrazovala se takođe manja dubrovačka naseobina4. F3M. Oni se tu okupljaju zbog svojih poslovnih veza sa obližnjim rudnicima u Olovu i srednjobosanskom rudarskom bazenu. dešavaju se krupne promjene koje predstavljaju novu etapu u razvoju gradskih naselja srednjovjekovne Bosne. kao ona u Dusini (1413) i naročito u Deževici (1403). čak. iz čijeg se testamenta vidi da je raspolagao sa kapitalom u iznosu od 1183 dukata i 4 groša. upravo na osnovu trgovine olovom. kod kojih su se utvrđenja podizala naknadno radi njihove odbrane. posebno tkanine. Tokom prve tri decenije XV vijeka Visoko doživljava nagli i snažan privredni uspon. 172 U vremenu od 1412.i bosanskih mjesta povezani su sa Ilokom i dalje sa Mađarskom. Dubrovčani zanatlije u srednjovjekovnoj Srebrenici. 4 D. u kome je rado stolovao bosanski kralj Ostoja i docnije Tvrtko II6. Visoko sada prerasta i u političko sjedište bosanske države. 27—41. a pod njegovim uticajem. Čak i Dubrovčani koji sklapaju društva u cilju zajedničke trgovine srebrom navode da odlaze u Bosnu. CapajeBO 1955. u vremenu između 1410. i 1430. istoka. Dok je u XIV vijeku bilo povremeno boravište bosanskih vladara.KoBaMeBiih-Kojnh. 20—33. Trgovina srebrom bilo je upravo ono što ih je u tolikom broju privlačilo na ovaj rudnik. D. prvih decenija XV stoljeća. Takav je slučaj i sa Milasom Ra-domirićem. bili su iz Prače. bila jača i ustaljenija od onih u Visokom i Zvorniku. Prisustvo velikog broja Dubrovčana svjedoči podjednako o živom prometu i o intenzivnoj eksploataciji rude. U stvari. Zbog toga ne iznenađuje što se Visoko u izvorima veoma rano označava kao varoš jer je i imalo sve odlike gradskog naselja. HC X. razvija se u veoma važno trgovačko uporište srednjeg Podrinja. Bogdan Muržić i Brajko Hvaonić. u prvom redu Srebrenice. do 1430. Neki od njih postaju. Tako je. postao polazna tačka za trgovinu. Ipak. To potvrđuje i postepeno formiranje lokalne čaršije. Visoko postaje ne samo središte trgovine ovog kraja već i jak potrošački centar. Monografiju o Zvorniku s posebnim osvrtom na istoriju njegove arhitekture napisao je "B. Već na pragu novog stoljeća aktivnost domaćih ljudi je u daljem porastu. gdje se otvaraju nova rudišta. Fpadcua nacejba cpednoejeKoeue čocaucKe dpiicaee. Ma3aJiHh. Pored priznate i ustaljene carine na rudniku Olovo nije bilo veće trgovačke aktivnosti5. i za luksuznu robu. a ni lokalni domaći elemenat nije bio trgovački aktivan. čak. sa kupcima zainteresovanim. Kovačević. te time ukazuju na značaj i ulogu ovog mjesta u razmjeni plemenitih metala. na kome se nabavljalo srebro i njime trgovalo. U Glavičici. sa snažnom naseobinom Dubrovčana koja je. 5 U Olovu nije došlo do formiranja dubrovačke naseobine. JX. Brailo Tezalović. ciuapu ipad ua tfpuuu 2 3 (upujioi docaucKoj apxuiueKiuypu cpedmei euje/aj u iuypCKoi uepuoda). pored daljeg unapređenja rudarskih naselja. Zvornik je. godine u Visokom se razvila snažna naseobina Dubrovčana. Prvih decenija XV stoljeća. zapada i juga. čak. 149—249. Prača se razvila u jedan od najvećih trgova bosanske države. 3SOHUK {3«opuuK). koji su se razvili zahvaljujući blizini rudnika. nedaleko od Zvornika. najkrupniji domaći trgovci olovom onog vremena. Na tim osnovama. Kovačević-Kojić. Zvornik. Ona se razvila u najjači rudarski i trgovački centar ne samo središnje Bosne već i čitave bosanske države. na čitavom ovom prostoru. sa radnjama i posebnim kućama dubrovačkih trgovačkih kompanija. koja je bila dio razmjene širih okvira u pravcu sjevera. Tako je Fojnica izbila na prvo mjesto u bosanskom privrednom životu. 73—116. došlo do naglog uspona Visokog i Zvornika. i dubrovački građani. to jest u Visoko. . što je bio slučaj samo sa važnijim i razvijenijim naseljima. Tridesetih godina XV vijeka. u stvari. godine. Tako je Podvisoki postalo poznat i razvijen trg. početkom XV vijeka Olovo dobija i svoju tvrđavu.

dok se druga istovremeno snažno razvijaju8. takođe u ovo vrijeme. godine. u bližoj okolini Visokog. izvan rudarskih naselja. Time se objašnjavaju već uočene promjene i pomjeranja u privrednom razvoju pojedinih gradskih naselja. Trnovo. naglo napreduje. Dubrovačka naseobina u Srebrenici postala je jedna od najjačih na Balkanu. 63— 71. i 1468. Vranduk. Isključivo toponomastička građa upućuje na lokalitet Trgovište u Pareživićima (u području Kiseljaka i Podastinja). 12—15. ali interesovanje za ovu rudu nije raslo u istom omjeru kao za srebro. Zenica. što rani turski defteri iz 1455. koja je u neposrednoj vezi sa novim porastom proizvodnje srebra upravo u to doba na šta je već ranije ukazano. u Fojnici je zavedeno 329. Vjerovatno je isti slučaj i sa onim trgovima o kojima saznajemo iz ponekog dubrovačkog podatka ili iz turskih deftera i toponomastičke građe. Četvrtkovište. To je istovremeno dovelo do propadanja Visokog i Zvor6 fl. jedan od najnaprednijih bosanskih trgova. a u Kreševu 299 domova poreskih obveznika. Sutjeska. Nešto dalje. Handžić. može se naslutiti da je bilo trgovačke aktivnosti. 173 Na prostoru koji obuhvata uglavnom srednju Bosnu. godine sa sigurnošću potvrđuju. nije ništa drugo nego jedan seoski trg. ipak. Njihov značaj je u tome što ukazuju na razvijenost agrarne proizvodnje i potrebu da se na određenom mjestu vrši razmjena viškova agrarnih i stočarskih proizvoda. vjerovatno današnji Kladanj i Četvrtkovište u Usori. 7 Isto. današnja Bijeljina9. Čak i pomenuti Tornik. KoBa*ieBHh-KoJHh. od kojih neka naglo opadaju. nika i do porasta značaja Fojnice i Srebrenice. rudnik Kreševo. U defteru iz 1468/9. (često boravište bosanskih vladara). koji. najveće naselje koje su Turci zatekli kada su došli u ove krajeve. Dubrovčani su sve više pomjerali svoju aktivnost u rudarske centre. Fojnica je naselje sa najvećim brojem registrovanih domaćinstava. označava vrhunac njenog razvoja. od tridesetih godina XV vijeka počinje nepovratno da propada. To su trg Tornik u župi Vrhbosni. Tako je srednja Bosna u prvoj polovini XV vijeka prošarana mnoštvom . U blizini Fojnice. 71—73. 101—309. u stvari. tridesete godine XV vijeka predstavljaju značajnu prekretnicu u razvoju gradskih naselja. Od tridesetih godina XV vijeka osjeća se nov polet i u privrednom životu Srebrenice. U to vrijeme priliv dubrovačkih trgovaca stalno raste i njihov broj penje se godišnje i na nekoliko stotina. već na osnovu dubrovačkih podataka. U nekim od njih. Prema tome. izras-lih iz lokalnih sajmova. Tu se isto. Time se može objasniti što pored rudnika Olovo i Prača. čije ime čak ni Dubrovčanima nije bilo poznato. To su Blažuj. na prostoru današnjeg Sarajeva. kao i u Visokom ustalila trgovačka četvrt i otvorene su mnoge radnje za maloprodaju razne robe. Anđelić). Olovo je i dalje bilo predmet trgovine Dubrovčana. I (P. nailazi se na lokalitet Panađurište. To su sve. Rudnici u Bosni. bili mali seoski trgovi bez uticaja na velike ekonomske procese koji su se odigravali u Bosni onoga vremena. Iako je dubrovačka naseobina u Kreševu slaba i nerazvijena. koja se obično nalazila u važnijim i razvijenijim rudarskim centrima. Borovica. Prema popisu iz 1468/9. Tako se postepeno nazire jedan malo poznati proces formiranja trgova. — A. Donje Soli (Tuzla). Visoko i okolina kroz historiju. Upor. rudnik srebra kod Vareša. a zatim dolazi Kreševo'. ukazuje na intenzivniju eksploataciju još jednog rudnika srebra u vremenu poslije 1430. i to prvenstveno na rudnike srebra. njeno postojanje. bilo je samo malih lokalnih trgova. podgrađe Prozora u župi Rami. Svakako da su se ovi trgovi formirali tek u godinama koje su prethodile propasti bosanske države.Izgleda da je u Fojnici radila i kovnica novca. Kozograd kod Fojnice. rpadcna uace/ba cpedHjoejeKoene BocancKe dpMcaee. u stvari.

a u XV vijeku u najveće trgovačko središte istočne Bosne. 406. jedan je od najvećih gradova srednjovjekovne Bosne. 250—258. A. Uloga rudarstva u privrednom razvoju gradskh naselja. 9 JJecaroca KoBa^eBHh-Kojnh. JU. trgova Goražda i Foče. poznatih još iz XIV vijeka. KoBa^ieBHh-KoJHhj Fpadcna Hacejba cpednoseuome docancKe dpOKaee. U blizini Borca nalazila se Rogatica. Ističe se još'za vrijeme Sandalja Hranića. Goražde na Drini se razvilo u poznat trg solju. a zatim dubrovačkih trgovaca. Osvrt na pitanje islami zacije.KoBaneBHh-KoJHfe. 91—94. Cernica je bila trg sa koga su se izvozile razne vrste koža i još češće vosak. FpadCKa nacejba cpednosjeKosue 6ocaucKe dpatcaee. FpadcKa načela cpediboejeKoeHe GocancKe bpMcaee. godine. izuzimajući Lim. 174 Početkom XV stoljeća dolazi do daljeg uspona starih trgova u gornjem Podrinju. U slivu Drine i njenih pritoka. veoma naprednih. Aličić. a zatim i po kožama i po ostalim stočarskim proizvodima. Cernica iznad Gacka. na prostoru ispod Višegrada pa sve do Čemernog. ali je. Tu se vremenom postepeno formira veoma dobro snabdjeveno tržište. Goražde a naročito Foča bili su napredna naselja sa po četiri mahale11. 8 D. fl. Vjerovatno da Ustikolina nije mogla izdržati konkurenciju obližnjih. a u doba hercega Stjepana dostiže puni uspon. Bejtić. 11—86. U Tjen-tištu se pominje kuća hercega Stjepana i jedan konak12. 11 A. A. 73—77. Već od druge decenije XV vijeka sve je manje podataka o aktivnosti i domaćih ljudi i Dubrovčana. Kovačević. Četrdesetih godina XV vijeka formiralo se Tjentište na Sutjesci kao još jedna karavanska stanica. Znatne količine tkanina koje pristižu u Foču svjedoče o privrednoj razvijenosti ovoga naselja i o potrebama i kupovnoj moći njenog stanovništva. Sarajevo 1965. u prvom redu domaćih. nastala na osnovama rudarstva. Dans la Serbie et la Bosnie medievales. vremenom je nastao veći broj feudalnih gradova koji su pripadali porodici Pavlovića ili Kosaca. Filipović. 171—175. Borac kod Rogatice bio je štono mjesto porodice Pavlovića13. po načinu postanka i razvoja. Prilozi za orijentalnu filologiju. Naše starine.S. 353—362. Eeorpaa 1970. Kovačević-Kojić.. Sarajevo 1956. čiji razvoj nije dugo trajao. Postanak i razvitak Bijeljine u XVI vijeku. 191—193. 47—52. D. na kome se ustalila prodaja i kupovina soli i formirale lokalne cijene za ovaj artikl. Između Foče i Goražda nalazi se trg Ustikolina. KoBa^eBHh-KoJHh. Kada su Turci došli. Ona je dugo vremena predstavljala usamljeno uporište porodice Pavlovića. poznat još iz 1394. N. X-l. Grad Novi kod Prače kasnije je nazvan još i Pavlovac. 12 JX. rpadaca uacejba cpedtboejeKoene čocaucne dpotcaee. 10 JJ. Povijest i umjetnost Foče na Drini. a ime je dobilo po šatorima pod kojima se noćivalo. Handžić. Poimenični popis. ne odvaja se mnogo od trgova poniklih na Dubrovačkom drumu u oblasti Podrinja. 13 U istorijskoj literaturi Borac je dugo vremena bio pogrešno identifikovan sa Birčem . 36OPHHK <I>njio30<}>cKor (J)aKyjiTeTa. Foča je tako postepeno postala središte vrlo žive aktivnosti. O cpednoejeKomOM uipiy na Mjecuiy danauinei Capajeea. na posjedu Kosaca. 262. poznato naročito po vosku. XII—XIII. jer ga je po predanju podigao Pavle Radenović15. za koju se tek iz najranijih turskih izvora saznaje da je bila trg 14. O začecima tržne razmjene u većim selima upor. 3. uz gradska naselja. ukazuju na privredni prosperitet ove oblasti10. izgleda. KoĐaieBnh-KoJHh. 86 —90.malih trgova koji. Po svome opsegu i čitavom arhitektonskom sklopu. poslije smrti Radoslava Pavlovića pripala Kosačama. Od karavanske stanice Foča se u XIV vijeku razvila u trg. 23—24.

— A. Upor. 112.KoBaieBHh-KoJHh. bilo da su to otvoreni trgovi ili podgrađa. 186. grad Brodar bio je takođe u posjedu porodice Pavlovića16. koji nema svoje korjene u daljoj prošlosti. Anđelić. IIpnji03H 3a KH>HH<eBH0CT. Srednji vijek). Podsoko. ležao je hercegov grad Koznik17. S. LIII. 127. Beorpa« 1968. a i sa današnjim hercegovačkim Borcem na donjoj Neretvi. domaći nazivi prodiru sve više i u latinske dubrovačke izvore (Podobrun. na lijevoj obali Drine. sve dok ga Skarić nije ubicirao kod današnje Rogatice. Jeleč u župi Govzi. 29—42. Myiia u ipad Eopau y EOCHU. Podjeleč. Poimenični popis. zavisio uglavnom od njihovog položaja na glavnom drumu i česte posjete karavana i trgovaca. 94—99. U blizini Tjentišta leži utvrđeni grad Tođevac. O Brodaru upor. Sarajevo 1940. Sarajevo 1971. M. Većina njih ostaje na nivou sela. na sastavu Pive i Tare. — B. dizao se Kukanj. Naše starine. smatran je glavnim gradom hercega Stjepana Vukčića. Podvratar). XVIII. ^ Đ. Rudo i rudski kraj kroz vijekove. Eeorpa« 1922. koji je iz Dubrovnika preko planine Čemerna vodio u oblast Drine. 175 Na području Pavlovića nalazili su se i gradovi Višegrad na Drini i Dobrun na Rzavu. C.He<j)Te. GZM. 145. 10 neoženjenih i 6 muslimana. oJHh. LIII. Xeptfei CutefiaH 21. pph. Cernica). U prvoj polovini XV vijeka došlo je do unapređenja stočarstva i pčelarstva. Sačuvana crkva. Sarajevo 1966 (A. KoBaiieBHh. GZM. Sarajevo 1962. 102. Na privredni procvat čitave ove oblasti tokom prve polovine XV vijeka naročito povoljno je uticao porast prometa na relaciji Dubrovnik — srpska država. 1972. LIII. Bejtić. Hercegova crkva kod Goražda i okolne starine. — JI. i to stoga što su postali veoma važne karavanske stanice na putu u srednje Podrinje i srpsku državu19. 99—101. ns XVII. GZM. KaJMaKOBHh. II. kao i najnovija arheološka iskopavanja. . Na desnoj obali Drine. P. 228. kao i uspon starih trgova. Lokalni. Handžić.(Vlasenica). fly6poeanua cpednoseKosna KapaeaHcua fupumma. 283—284. 18 M. Aličić. desnoj pritoci Drine. i to uglavnom od dvadesetih godina XV vijeka. 71—77. Ispravnost njegovog gledišta potvrđuje i jedan dubrovački podatak koji pominje Rogaticu . grad Vratar na Sutjesci18. a na glavnom putu. Jugoistočno od Pljevalja. 3udno cjiuKapcuieo y EOCHU U XepuetO8UHU. 1891. 31—94. podignut još u vrijeme kada je pripadao srpskoj državi. A. Bojanovski. a po načinu privređivanja počinju se približavati gradskim naseljima. u nahiji Samobor ili Pribud. Izuzetak predstavljaju Podborač i Podvišegrad. Najraniji turski izvori. Apxeojtotum upuM3u (I MapKOBa Kyjia y BumerpaHv). Borač-bosanski dvor srednjeg vieka. Ispod ovih gradova postepeno su nastajala podgrađa. 3eM/be xepuela. 240. 259. flHHHh. Mazali ć.napeBHh> Fpad Buiueipad u oKo/iuua. Mazalić. Sarajevo 1941. U popisu iz 1477. ispod Goražda. poznatih još iz XIV vijeka (Foča. 1941. Grapimap CAHY. 3udm CAUKapciueo y EOCHU U XepifeioeuHu. 172—176. Iznad ušća Lima. flHHHh. Pavlovac na Prali. Posjedu Kosaca pripadao je grad Novi. Goražde. O freskama u dob-runskoj crkvi: 3. 1—78.. T3M. LfpKea uod cpedHtosjeKOSHUM ipadoju COKOAOM. Mazalić. a na Čehotini. 3. 17 M. Izvještaj oprobnom iskopavanju na srednjovjekovnom gradu Borcu. 160. u župi Pribud. 34—37. što se može vidjeti i po intenzivnoj trgovini kožama i voskom. Pecyji6eroBHh-. poznato Sandaljevo utvrđenje i docnije jedan od glavnih gradova hercegovog Po-drinja. 159—164. "RupKOBiih. 3eMjbe xepueia. pominje se „pazar Čajniće". KaJMaKOBHh. 217. Đ. 16 I. Podvišegrad. A. Fpačcm naceiba cpednoejeKoeue 6ocaHCKe bpOKaee. Po dolasku Turaka. 257. 13. Vremenom se ona i terminološki razlikuju od grada--tvrđave. nalazio se Samobor. Soko. 3—5. Starine u Dobrunu. Pojava privredno aktivnih podgrađa. Capa-jeBO 1934. 162. rpadcna načeta cpednoejeKome čocaHoce dpMcaee. III. Rogatica. je3HK H dioJiKJiop. u Čajniču je zavedeno 194 domova. Bejtić. GZM. nedaleko od Pljevalja. 184—188. Zbog toga je razvoj ekonomskih centara. Đ. 262. JX. 221—224. rezultat je daljeg privrednog razvoja ove oblasti. Sva ova podgrađa nisu imala isti privredni značaj i nisu bila podjednako razvijena. i A. potvrđuju da je po srijedi jedno vrlo razvijeno podgrađe. Podborač. CapajeBO 1971. M. nedaleko od Goražda.in Bosna supra Borac". CKapah. flHHHh. na putu za Po-limlje.

JJHHHK. naročito iz prve tri decenije XV vijeka. Sasvim rijekto i sa manjim iznosima zadužuju se stanovnici Podobruna. FpadcKa nače. vrlo rado zaustavljali u manastirima u Polimlju. dolinom Neretve vodio je važan put. Mnogobrojni ugovori 0 prevozu robe. Doduše. pokazuju da je Prijepolje zadržalo karakter karavanske stanice. Dubrovačka naseobina postojala je samo u Foči. To su trgovi koji su uključeni u živu trgovinsku razmjenu širih okvira. u posjedu Sandalja Hranića. Istočno od sliva Drine. nemaju samo lokalni karakter. To važi i za trg Prijepolje. JI. svojim razvojem ističu se Podborač i Podvišegrad. Tridesetih 1 četrdesetih godina XV vijeka domaći ljudi iz Pljevalja vezuju se poslovno za Dubrovnik i uveliko trguju crvcem. 144. Veliki broj trgova i podgrađa. Mileševu kod Prijepolja. negdje u Polimlju. Samobora i Podvratara. 3eMA>e xepifeia. Cernici. označavaju dalji snažan proces urbanizacije u oblasti gornjeg Podrinja20. zlatari. Od podgrađa. odnosno dobar dio današnje Hercegovine. Cernica. Poslovni dodir Pljevalja nije se ograničio samo na Dubrovnik.ta cpednosjeKoene čocaucKe dpoKage. susreću se i domaće zanatlije. Banji. Pored Prijepolja. u srednjem vijeku slabo je urbanizovana. 104—105. mjesta u Polimlju se rjeđe javljaju. koji je spajao unutrašnjost Bosne sa morem. Svetom Nikoli kod Priboja i crkvi Grlici. U njima je razvijeno i zanatstvo. nalazio se stari još od XIV vijeka dobro poznati trg Prijepolje. godine u Višegradu je zavedeno 158 domova i 30 neoženjenih. Tek početkom XV vijeka porastao je promet na ovoj relaciji. Pored dubrovačkih zlatara i podstrigača sukna. — A. M. Xeptfei CiUe$aH. tulari i krojači.55—58. u prvom redu Foča. C. KoBaveBuh-KoJHh.. Podjeleča. 18 JI. nije imao onaj značaj za međunarodni tranzit. ipak. čitavo Polimlje bilo je pokriveno mrežom manjih ili većih karavanskih stanica. dok se pojedinci mogu naći još u Borcu. godine počinje javljati u izvorima stara Breznica. 169—170. Fpadaca naceiba cpednosjeKOsne 6ocaHcne čpMcaee. U poređenju sa oblašću gornjeg Podrinja. Nije isključeno da je tome doprinijelo uzdizanje Pljevalja na Čehotini. pod kojim se imenom od 1430. Iako su Dubrovčani u Prijepolju imali i svoje dućane. a zatim Stjepana Vukčića. već se pedesetih godina XV vijeka proširio i na Herceg-Novi23. 106—107. zatim u Goraždu. ipak se na ovom trgu nisu duže. kao kovači. što je nesumnjivo doprinijelo trgovačkom oživljavanju ovog područja. TiHpKOBHh. Goraždu i Višegradu. Humska zemlja. Domaći ljudi pokazuju izvjesno interesovanje za trgovinu. Tjentištu. malih i velikih. kao što je to slučaj sa gornjim Podrinjem. Pod-sokola. Dubrovački karavani su se. 160. Neka od ovih mjesta. U defteru iz 1468/9. Svetom Petru kod današnjeg Bijelog Polja. Domaći trgovci su biJi najaktivniji u Foči i tu ih je bilo najviše (82). Poslije tridesetih godina XV vijeka. koji od tridesetih godina pokazuje određene znake opadanja22. kao posljedica privrednog uspona Visokog i intenzivnije eksploatacije srednjobosanskog rudar- 176 . Sva su ova mjesta prvenstveno centri trgovine sa ustaljenim carinama. Najraniji turski izvori. Višegrad se snažnije razvija tek pred dolazak Turaka. Handžić.KoBaieBHh-KoJHh. Borcu i Ustikolini. Više-gradu. ali on. takođe. zatim Goražde. ni u većem broju zadržavali21.

godine i to je do sada najstariji podatak o ovome mjestu. Bileća.opšte prihvaćeno da je Porfirogenitova Bona današnji Blagaj kod Mostara. — B. NS X. Handžić. — P. — M. Op6HH. U oblasti između Neretve i Drine nema gotovo naselja koje bi se po strukturi privrede razlikovalo od agrarne okoline. Gacka. svratišta. I 1473. Jedino treba izdvojiti Trebinje. 315. JL KosaMeBHh-KoJHfa. a jedino je podgrađe Vrapca imalo karakter življeg tranzitnog mjesta.NS XIII. JjHHHh. Beorpaa 1968. U ovim razmatranjima nije uzet u obzir podatak iz Dubrovačkog arhiva koji pominje Potkonjic. glavnog uporišta članova porodice Hranića-Kosača. 109—111. 13. — A. Pored važne uloge Blagaja. U predjelu gornje Neretve. 31—33. 23 U svojoj monografskoj studiji B. Kapidžić. Kruševac i Ljubuški na desnoj i Počitelj na lijevoj obali Neretve. — B. trgovina mještana dostiže veće razmjere29. 3ejujbe xepifeia. Gorice. KoBaMeBHh-Kojiih. Gledišta o identifikaciji ovoga grada ranije su bila podijeljena. 216. njegovog podgrađa. Dolina Neretve od Konjica do Rame. KoBaneBHhi-KoJHh. Novi u Luci i Vratar. Početkom XV vijeka razvoj Drijeva bio je ometen ratnim sukobom između bosanskog kralja 24 O položaju Biograda i odnosu Podbiograda. 62—63. npujeuojbe. Neretve i Konjica mnogo se pisalo. u djelu Konstantina Porfirogenita . sve do ušća rijeke Rame. TiHpKOBHh. M. 160. H. a jedan njegov dio obuhvatao je i Podbiograd. bilo je više utvrđenih gradova (Bokševac. 3eMJbe xeptfeia. OepjaH^rah. — M. 12. GZM. 108—109. 91—100. 60. Tako nije slučajno da se Konjic.. BU3OHUIUJCKU U3eopu. . Xpa6aK» Flpouijiociu FlA>eea/ba. uopšte se ne javlja sve do pedesetih godina XV vijeka27. Blagaja. 1975. 168—177. Črešnjevo. zatim Rudina. Već Konstantin Porfirogenit pominje Trebinje. S6 Tu je ležalo više utvrđenih gradova: Porim. 112—115. Zbog živog trgovačkog prometa. a 1477. naročito u vezi sa prevozom robe. na više mjesta. Stanovnici ovog područja počinju se baviti trgovinom znatno kasnije nego domaći ljudi iz drugih krajeva. Šabanović. i P. Mičevca. CK3. II. u kome je još od kralja Tvrtka bila uspostavljena carina. Mostar je podigao nasred Neretve Radin gost. 231—232. D. 14—16. 2. i u njenoj neposrednoj blizni. To su pojedinci iz Ljubomira. S. Xpa6ak. 221—222. Vego. na više 1954. 117— 120. 23. Klobuka.. 238— 240. U popisu iz 1468/9. poput Nevesinja. Čak ni današnji Mostai. III. Aličić. Oblici imena oblasti i grada Trebinja u srednjovjekovnim izrazima. II. E. TiHpKOBHh. četrdesetih godina XV stoljeća. Najraniji turski izvori. JJamih. Naše starine II. M. Hrabak se ponovo vraća na staro Jirečekovo miš ljenje da su Pljevlja identična sa Breznicom. 188. iako na Neretvi smješten na vrlo pogodnom mjestu. situacije je bila slična26. Orbinu. — JL KoBa^eBHh-Kojnh. FpadcKa nace/ba cpednosjenoene čocaucKe dpotcaee. sa carinom koju su držali Sandaljevi službenici25. 203 —204. br. Dalje niz Neretvu.De administrando imperio". C.JJ. Poimenični popis. Upor. sa 155 domova. dobro poznato podgrađe srednjovjekovne tvrđave Biograda. Naselje Konjica prostire se s obje strane rijeke Neretve. Sarajevo 1955. A. Iz izvora je jedino poznato podgrađe Ljubuškog. u Konjicu su bile podignute kraljeve kuće. 101—182. 3eMjbe xeptfeia. Sarajevo 1958. 3eMjbe xepifeia. Bosanski pašaluk. Kom. tek u šestoj deceniji XV stoljeća. 26 JL KoBa*ieBHh-KoJHk. C. Lokalna crkva pominje se 1444. Iako geografski pripadaju Humskoj zemlji. na lijevoj obali Neretve24. 227—228. 9—21. 22 JX. u stvari. M. Anđeli ć. — E. B. Konjic 1975. Vrabac). koja se u plodnim župama javljaju vrlo rano. Arnautović. nije došlo do privrednog buđenja Podblagaja. Danas je. JjHHHh. Anđelić. IIOCJIOSHU A>ydu IIoAUM/ba. zbog neposredne blizine Dubrovnika. to jest da su Pljevlja novo ime za Breznicu. 127. O naceA>y JJpujeea. Nevesinja. 21 20 177 skog bazena. Drijeva su se od početka razvijala u posebnim uslovima. Stari hercegovački gradovi. 25. pa čak ni ona. <t>epjammh. — M. Xeptfei CuietfiaH. GZM. JlHHHh. Historijski spomenici Konjica i okoline. gdje. pošto se odmetnuo od oca. FpadcKa uace/ba cpednoejeKome Socancne dpotcaee. u kojima su se odmarali putnici i odlagala roba. BU3OHUMCKU U3eopu. Prijepolje je zavedeno sa 140. a u njemu je neko vrijeme boravio i hercegov sin Vladislav. Sarajevo 1957. Basler. pominje češće u izvorima tek od prvih godina XV vijeka. 28 Grad Bona se javlja još u X vijeku. Sarajevo M. Kpajbeeciueo Cjiosena. H. Srednjovjekovni gradovi u Neretvi.180—184. flHHHh. 162—164. Kreševljaković—H. 29 mjesta. Fpadcua nacejba cpednoejeKoene Socancne dpoKaee. FpadcKa uace/ba cpednasjeKoeue 6ocaucKe dpoicaae. Naselja srednjovjekovne bosanske države. koji nisu karakteristični za ovo područje. H3 dy6po-eaunoi apxuea. 27 Prema M.

Razlika je samo u razmjerama trgovačkih poslova. za vrijeme rata između Dubrovnika i hercega Stjepana Vukčića. slijedeće tri decenije trg je bio u okviru teritorije Sandaljevog nasljednika Stjepana Vukčića-Kosače. neretvljanska oblast je postala važan izvoznik drveta u Dubrovnik. a oni vještiji i odvažniji stizali su ponekad i do Venecije. 31 80 179 Firence. Najveći dio drijevske trgovine držali su u XV vijeku. za to specijalno određenih. organizirajući život preko svojih sudija i upravnika30. C. Na sve intenzivniji trgovinski promet ukazuje najbolje stalan porast iznosa zakupnina za drijevsku carinu tokom prve polovine XV stoljeća32. godine. u svojim rukama Dubrovčani. obrazovao jedan oblik kondominijuma-suvlašća. dabrovi. Đ. na više mjesta. Fpadcna nacejba cpednoejeKoene 6ocaucKe dpoKaee. Osim trgovine bavili su se ponekad i zakupom lokalne carine 34. kune. Đ.H. 32 . Pored Dubrovnika i Stona. Mlečani su takođe bili veoma zainteresovani za ovaj trg i za zakup njegove carine. kratko vrijeme držali Drijeva u svojim rukama. Povećava se takode izvoz voska i koža iz centralne i istočne Bosne u Dubrovnik i u Italiju (Venecija. u stalnom su porastu i nadmašuju aktivnosti domaćih trgovaca iz ostalih mjesta bosanske države. Bili su glavni zakupci drijevske carine. dok su samo mjesto držali Dubrovčani. ali je prihode od trga morao dijeliti sa Radoslavom Pavlo-vićem i vlasteoskom porodicom Radivojevića. povećavala se uporedo sa usponom mjesta. U kojoj mjeri je trgovina solju bila unosna. čije su zemlje bile u neposrednoj okolini. u stvari. bio spaljen. JjHHHh. (Zadar. Preko Drijeva su se povremeno izvozila i krzna razne divljači (zečevi. Tošić Trg Drijeva u srednjem vijeku. 168—177. Tako je izbor tkanina na drijevskom trgu u XV vijeku bio mnogo bogatiji i raznovrsniji nego ranije. Broj domaćih trgovaca i obim njihovih poslova u Drijevima. Tošić. 109—147. Barlete. trg je snabdijevan solju preko trojice. koje je dosta rano zauzelo važno mjesto u trgovinskoj razmjeni ovog trga. Poslije Sandaljeve smrti. Njihova naseobina. Promet solju u Drijevima tokom prve polovine XV vijeka u daljem je porastu. KoBa^eBHh-Kojah. raste njen izvoz preko Drijeva. Firenca). u prvoj polovini XV vijeka. "RnpKOBHh. dubrovačkih ofici-jala. U Drijevima se. pojedinci su ponovo imali inicijativu u nabavci soli. kao i ranije. Docnije su. Šibenik) iz Valone. To naročito važi za olovo. Pored žita. koja je iznosila čak 8.5 dukata po jednom centaru modija31. u Drijeva su dolazili i poslovni ljudi iz drugih talijanskih gradova. Uz trgovinu u Drijevima kao na svim razvijenim privrednim centrima napreduju i . Ranije vrlo razvijena trgovina robljem iskorijenjena je uz velike teškoće i pritisak bosanskih i dubrovačkih vlasti. Tpi JJpujeea. Uporedo sa usponom bosanske privrede u cjelini. a pominje se i izvoz borove smole u Veneciju. Italije i Grčke. Apulija.178 Ostoje i Dubrovčana (1403—1404) jer je trg. pokazuje razlika između njene nabavne i prodajne cijene. pa do pada Drijeva pod Turke. rpadcua nacejba cpednoejeKoene SocancKe dpotcase. a količine uvezenog vina tri puta veće u odnosu na XIV vijek. što je bio razlog čestih sukoba između Venecije i Dubrovnika. Xepifei Cuie^au. Pag. u prvoj polovini XV vijeka. Trana i drugih gradova susjedne Italije33. Trg Drijeva u srednjem vijeku. 121—123 33 JX. U vrijeme kada je dubrovačka opština bila zakupac drijevske carine (1428—1440). Pored Mlečana. tako da je tamošnja carina ostala u svojini bosanske gospode. Poslije 1440. trgovalo se većinom istim artiklima kao i u XIV vijeku. po naređenju dubrovačke vlade. Trgovali su uglavnom istim onim artiklima koji su bili predmet trgovinske razmjene Dubrovčana. Pored soli. jaka i ustaljena još od XIV vijeka. lisice). Potpunim istiskivanjem kralja gospodar trga i okolne teritorije ostao je vojvoda Sandalj Hranić. Pojedini među njima odlazili su u unutrašnjost bosanske i srpske države. so je dopremana sa sjevernog Jadrana. naročito iz M.KoBaieBHh-Kojah.

Beciuu Epo/ba da Jlaee. Jajce je bilo pozornica svih važnijih događaja bosanske istorije. Upor. na prelazu u XV vijek.ostale privredne djelatnosti. Xepu.n(Hiira>aK IIoMopCKor My3eja y KoTopv. sistematski i planski stvori snažan trgovački centar. 13—23. 34 Tako je Venecija snizila carinu na so koja se uvozila u Drijeva iz mletačkih posjeda u Dalmaciji. na ušću Plive u Vrbas. JJ. Xepuei due^au. ali isto tako nije pokazao znake jačeg privrednog uspona.er-HoBH 1976. 8. 122. godine. 105—106. 123—125. 181—185. Trgovci su so namijenjenu Drijevima prodavali i po drugim mjestima. i bio. Proizvodnja i prodaja. Vjerovatno zbog toga obično se uzima da je sam grad podigao Hrvoje Vukčić. — D. KOTOP 1956. u cilju da suzbije konkurenciju Dubrovčana. Trgovina u srednjovje kovnoj Bosni. 29. TiHpKOBHh. IIonoBHh. liHpKOBHfc. O razvoju ■ Novog upor. 33 Čak je objavio da doseljenici neće biti proganjani zbog svojih dugova. godine. "RapKOBiih. 35 U septembru 1411. IX 1411. naročito u godinama koje su prethodile konačnom padu države. Herceg-Novi kao pomorsko trgovački grad. UexHH»e 1948. Herceg je naročito podsticao zanatsku djelatnost i na sve moguće načine olakšavao dolazak i djelatnost zanatlija38. 180 kada je Hrvoje počeo nositi titulu „conte di Jajce". FpadcKa cpedmo8JeKO6He CocaucKe dpoKaee.. HCTOPHJCKH ^aconnc. Pod svojim imenom. svog omiljenog zimskog boravišta. 36opHKj< pa^pBa H3 HayKe. koji se više ne pominje u XV stoljeću. 122—125. XII—XIII. BoKa. U jednom savremenom izvoru iz te iste 1411. 63—108. Kovačević. Xepiiei Cuie$aH. HeKOMKO piljenu o uMeny sapotuu Xepuei-Hoeoia. FpadcKa nace/ba cpednoejeKoene SocaucKe dpncaee. de foris. naročito u doba Stefana Tomaša i Stefana Tomaševića42. nije tako jednostavno41. njegov unaprijed planirani razvoj je svakako izuzetan u istoriji naših gradova. hercegu je bio stručni savjetnik neki Roberto iz Riminija. Iako Novi nije dostigao onaj privredni značaj koji mu je namijenio herceg Stjepan.io Kao meop 3a ucuto-pujy Eocue u ffy6poeuuKa. Xeptfei Cute<p~aH. zahvaljujući posebno povoljnim okolnostima. Milović. 94. Đ. Xeptfei Cuie^aM. C. jer je to. i T. U zapadnoj Bosni naročitu pažnju privlači naselje ispod grada Jajca. ro. govoreći da je želio „od tvrđave da napravi varoš"36. 4. HCTOPHCKH 3anHCH. 172—173. To je naročito ogorčilo Dubrovčane i Kotorane. Ovaj njegov poduhvat najbolje su ocrtali Dubrovčani. Docnije je Jajce postalo kraljevska prestonica. intenzivno razvija. iako pitanje postanka. Bilo je više pokušaja od strane Sandalja da tu ponovo oživi tržište soli. gl. koji nastoji da od tog. Hrabak. ali su ostali bez uspjeha*5. — C. godine Dubrovčani mole Sandalja da kazni sve one koji su omogućili da se protivno zakonu so dovodi u Novi i tu prodaje. Novi se naziva selom (villa Sancti Stefani). 10 Upor. 5—6. Do jačeg privrednog strujanja u Novom dolazi u doba hercega Stjepana. V. pa i samog njegovog imena. IHepoBiih. 122. koje se u prvoj polovini XV vijeka. I.. 127—128. KoBa^eBHh-KoJHh. B. 1 — 32. koju sem Dubrovnika nisu imali ni stari primorski gradovi37. Kao prvo. jer su se ovom privilegijom koristili neki njihovi dužnici. KyjiType H VAIJCTHOCTH. Planski stvoren od strane Tvrtka. — C. ono se javlja relativno kasno. J\. Vo)e. Njegovi postupci su izazvali negodovanje Mlečana i Kotora i doveli do otvorenog sukoba sa Dubrovnikom 1451—1454. I. 13. „stolno mjesto" iz povelja. 3S C. organizovao je tkačku manufakturu. Sukno iz Hercegnovega. V (3) nap. Xeptfei Cutec/ian. Drugi bosanski trgovački centar na morskoj obali Novi u župi Dračevici ne može se po svome značaju mjeriti sa Drijevima. 2. 202. 122—125. 122. fol. 37 Prema hronici italijanskog najamnika u dubrovačkoj službi Brolja da Lavelo. 1924. Docnije je ova povlastica bila ukinuta zbog raznih zloupotreba. on nije doduše doživio sudbinu Brštanika. soli u Herceg-Novom i odnosi s Dubrovnikom u vezi s tim (1482—1538). TiHpKOBHh. što još ne znači da su svi hercegovi poduhvati bili osujećeni. Ovim je privredni polet Novoga splasnuo. naročito zanatstvo. 39 C. KoBa^eBHh-KoJHh. Xepuei-Ho»u. nap. —• II. TtHpKOBHh. u stvari. Beorpafl 1963. C. I poslije toga Jajce igra veoma značajnu . U sklopu njegovih ekonomskih mjera došlo je do ponovnog oživljavanja i otvaranja trga soli u Sutorini39. u poslovima oko osnivanja tkaonice. ■RiipKOBuh. 369. Lam. Tkaonica u Novom je i dalje radila neko vrijeme40.

koji je već od prvih godina vladavine Stjepana II vezan za porodicu Hrvatinića Međutim. Izuzimajući Jajce. ns VII. kao najrazvijeniji centar zapadne Bosne45.ba cpednoejeKoeue Bocaucne dpoicaee. proučavanjem svih do sada poznatih podataka ne može se pouzdano utvrditi ko je i kada osnovao grad. Ona nastaju tek sredinom XIV vijeka. i to Susjeda. Mazalić. 273—284. 125—127. Zapadno od Vesele Straže. Andelić. 50—53. Vesele Straže i Biograda (Prusac). 36opHHK KpajnuiKHx iHy3eja. 481. gl. kuda je vodio put od Splita prema centralnoj rudarskoj oblasti. Treba imati u vidu da su Ključ i čitav ovaj prostor dobili na značaju kada je pred navalom Turaka došlo do pomje-ranja središta države u zapadne krajeve. 1963/1964. V (2). XXI—XXII. inače privredno slabo razvijeno. Dubrovački trgovci ponekad zalutaju i u Duvno. Sarajevo 1904. Ć. i to od vremena Tvrtka II. i to u vezi sa Dubrovčanima. 315— 320. Ao^aTaK I. Prema tome. Fpadcua uacejba cpedn-osjeKoene 6ocaucKe dpoicase. 46 Jloeejbe u uucMa. Jajce nije bilo samo upravni i politički centar već je od dvadesetih godina XV vijeka postalo i privredni centar tadašnje Bosne. 181 Čitav prostor oko rijeke Sane pun je starih gradova. Truhelka. 45 Upor. 46. 58. KoBayeBnh-Kojnh. 4. 147—189. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. 47 Isto. IV. a među njima i slavni grad Ključ. upor. Konzervacija južnog zida tvrđave u Jajcu. od gradova koji su se nalazili u dolini gornjeg Vrbasa. XI. Zagreb 1916. Stari grad Jajce. jedino Vesela Straža imala podgrađc bar donekle trgovački aktivno47. Pojava varoši pokazuje da je proces urbanizacije bio zahvatio i ovo. nije bilo drugih važnijih ekonomskih centara. VI. 36opHHK KpajnniKHx My3eja. Ć. II. KoBaieBHh-KoJHh. februara 1449. 44 JI. Sačuvani fragmenti materijalne kulture. 128. Jedna etapa izgradnje srednjevjekovnog Jajca. kao i iz njihovog prisustva u Jajcu može se zaklju čiti da je Jajce bilo omiljeno boravište bosanskih kraljeva još i ranije. 48. 1/2. Manji nalazi iz starije prošlosti Jajca. godine sinovima Ivaniša Dragišića. Naše starine. u izvorima se jedino javlja grad Livno. nap. 129. KoBaMeBHh-Kojiih. Sarajevo 1972. kao i rpdAh TAAUIK» H noAd-Nh O^HM Bdpouik48. isti. Sjeverni dio gradskih utvrda u Jajcu. 42 Iz izvještaja dubrovačkih poslanika. Objašnjenje ove pojave treba tražiti u slabom razvoju seoske privrede. veličina gradskog prostora. 1967. Povjest (banovine. crkve. Arheološko ispitivanje Jajačkog grada i najbliže okoline. 121— 134. grada i varoši) Jajca. Biograd-Prusac. Oni^ kao i pojedinci iz Vesele Straže i Glamoča. Kujundžić. 59. FpodcKa načela cpednosjenoeue čocancKe dpoicaee. P. jer je jedna od najvažnijih tvrđava za odbranu Slavonije43. M. Sarajevo 1952.. o njegovom podgrađu saznajemo tek iz povelje Stefana Tomaša od 22. GZM. Za Jajce upor. Medvjed-kula. 1892. Kako je zapadna Bosna u zaleđu srednjodalmatinskih gradova. Truhelka. U Jajcu se nalaze i dubrovački trgovci. odlaze u Split i Trogir i tamo nabavljaju tkanine. Truhelka.ulogu. Gradska naselja bosanske države izuzetno su mlada u odnosu na evropske gradove. područje49. druge u Fojnici i treće u Jajcu. koji su se ovim zaobilaznim putem u Bosnu koristili naročito u vrijeme sukoba s lokalnim feudalcima u zaleđu. Đ. 51—59. Basler. Đ. Sarajevo 1892. Naseljavanje na ovom mjestu počinje znatno ranije. 6. Tako se Jajce uzima u obzir uporedo s Fojnicom. 47. znatno kasnije nego ostala gradska . godine predviđa se otvaranje triju radnji. so i mrčarijc Samo rijetko posluju sa udaljenim Dubrovnikom. Sarajevo 1959. 57. 43 Upor. Đ. I splitski trgovci rado odlaze u Bosnu. IV. 12. 13). II. Sarajevo 1951. Fpadcna nace. isti. Prilozi. O položaju i prošlosti gradova u Uskoplju. odsustvu rudnoga blaga i činjenici da se ovo područje nije nalazilo na pravcu intenzivnijeg kretanja trgovaca. Međutim. 1. Kraljevski grad Jajce. Dobri pastir. Tom prilikom pomi-nju se još u župi Sanigrad /Hpmik H noAd HK Bđpouik i grad TeT&HHw H noAd-NK Hdpouih. Mazalić. nap. 67. utvrđenja. Prema poznatom trgovačkom ugovoru između kralja Tomaša i kneza Nikole1 iz Trogira od 3. iako tu nije došlo do formiranja njihove kolonije44. na primjer. 1963/1964. Šunjić. Katakombe u Jajcu. 127 nap. i to jedne u Splitu. jednim od najrazvijenijih gradskih naselja srednjovjekovne Bosne. i to vrlo vjerovatno najviše u Jajce. VIII 1446. stari bosanski grad. oko gornjeg Vrbasa. GZM. u krajevima zapadne Bosne. J. Thalloczv. Tako je. prirodno da je u tom pravcu bila usmjerena i trgovinska razmjena domaćih ljudi iz Jajca. — JX. VI. sve to ukazuje da se Jajce razvilo u vrlo napredno gradsko naselje4*. GZM. groblje. 41 Ć. Naše starine.GZM ns. 40—49. JX. 41.: L.

Takav slučaj je sa Zvornikom. Prijepolje je također bilo centar vilajeta52. sada su u punom zamahu i dobijaju. gradovi srednjovjekovne Bosne dostižu vrhunac svoga razvoja. Problem proučavanja ovih odnosa sastoji se u tome što su podaci. 101—107. Još izrazitiji simptomi razvijene robne proizvodnje mogu se vidjeti u jačoj podjeli rada. 346—347. naročito u prvoj polovini XV vijeka.taciiiiK. pa tek onda zanatski centri. preduzetništvo). KoBa^eBHh-Kojah. 182 VII. u vrijeme dok je znatan dio ostalih balkanskih gradova već bio u rukama Turaka. O jačanju pojedinih trgova svjedoči i potreba da se oni zaštite podizanjem utvrđenja. 78—79. Prača. O Mrinu upor. Tada je u bosanskoj državi bilo oko sedamdeset trgova različite veličine i značaja. inače naselja identična po svojoj privrednoj strukturi51. — JX. VIII 1446. Prema izvještaju o napadu . Vrlo je vjerovatno da su Fojnica. 129—131. " JX. 2. Isto tako treba uzeti u obzir porast zanatlija i ostalog gradskog stanovništva. 48 F. Pa ipak. Py>KHHnh. Foča. bosanska gradska naselja ostaju prvenstveno trgovački. koji je po dolasku pod tursku vlast postao sjedište sandžaka. Rudarska naselja. rpadaca Hace. Serbica. 80 Isto. Inače. Kreševo). Goražde i Foča. 438—440. te monetarnim i kreditnim operacijama. Visoko. kada Turci počinju da učvršćuju svoju vlast na bosanskom području. koji se pominju u povelji Stefana Tomaša iz 1446. 133—142. pored lokalnog. odnosno evropskih gradova onoga vremena50. složenim oblicima organizacije (trgovačka društva. Sve veća koncentracija Dubrovčana dovela je postepeno do formiranja njihovih kolonija. s obzirom na ljudstvo angažovano u rudarskoj proizvodnji. Osnovne privredne djelatnosti. I'padaca uacejba cpedmosjeKosite Socancue dpucase. MCTOPHJCKH r. Značaj i važnost pojedinih gradskih naselja može se ocijeniti i po tome što su Turci. M. Međutim. rudarstvo i trgovina. godine dosta se raspravljalo. imala su brojnije stanovništvo (Fojnica. Foča je određena za sjedište kadiluka. uglavnom iz Dubrovačkog arhiva. Neposredno prije toga.ba cpednosjeKoene 6ocancKe dpjftase. neke od njih uzeli za svoje administrativne centre. naročito brojnih oko rudnika srebra u Srebrenici i Fojnici. Vego. ODNOS GRADA I SELA Uspon gradskih naselja doveo je ne samo do privrednog aktiviranja širih oblasti već i do promjena u odnosima grada i sela. Kreševo. Beorpaa 1972. Ovaj uspon gradskog života može se pratiti sve do pedesetih godina XV vijeka.000 stanovnika. Fpafl H. i širi značaj za evropsku privredu. 345. « Isto. F. možda čak i Goražde brojali preko 2. 51 Hronološki redoslijed upotrebe pojedinih termina iz dubrovačke grade ukazuje da su otvoreni trgovi stariji od privredno aktivnih podgrađa. Privredni uspon gradskih naselja vodio je naglom porastu stanovništva. veličina bosanskih gradova se kreće u okvirima prosjeka balkanskih. njihov brzi i intenzivan razvoj dolazi do punog izražaja tokom prve polovine XV vijeka. naročito rudnici srebra.naselja na području današnje Jugoslavije. 1. Ne samo čuveni rudnici Srebrenica i Fojnica već i stari razvijeni trgovi. Domaći trgovci takođe pokazuju zapaženu trgovačku aktivnost i njihov se broj stalno povećava. nakon osvajanja. Upor. To naročito važi za rudarske centre koji su u isto vrijeme najnapredniji privredni centri. Zvornik. Naselja. 346. a Višegrad i kadiluka i vilajeta. O položaju grada i župe Glaža kao i ostalih gradova. Pa i pored toga. 22. u prvoj polovini XV vijeka dobijaju utvrđenja. neupore-divo oskudniji o vijestima o bosanskom selu nego o gradu. Zanatstvo takođe pokazuje znatan napredak u odnosu na XIV vijek. »vna Tjia>K. Tako su postepeno iščezavale ranije razlike između otvorenih trgova i podgrađa u spoljašnjem izgledu. teško je govoriti 0gustini stanovništva. raznog zanimanja. llpunolu uciilopujcKoj žeoipaijiuju cpednoseitosne Eocne. Mon.KoBaneBHh-Kojiih. Miklosich.

Član 132 ovog zakonika kaže: „Ako oni koji su mješćani iz Srebrenice donesu izvana u varoš stvari za jelo i pilo. Ova okolnost podsticala je živu razmjenu sa agrarnom okolinom. Slično je bilo sa pčelarstvom i vinogradarstvom.500 stanovnika. KoBaneBnli-Kojuh. godine bilo oko 700 kuća. nisu bila u stanju da podmire sve potrebe u namirnicama. pored trgovine i zanatstva. 88. Oba propisa ukazuju na to da su se u Srebrenici. Ovim zakonom se. u vrijeme svog najvećeg napretka brojao oko 10. može se ustanoviti koji su se sve proizvodi prodavali na lokalnim trgovima. Najraniji turski izvori. 171—175.Vuka Grgurevića. skupljali i prodavali proizvodi iz bliže gradske okoline. J\. M. povrće itd. oslobađaju plaćanja carina domaći ljudi koji iz okoline donose živežne namirnice u Srebrenicu4. Visokom. pojedini stanovnici rudarskih centara bavili su se. 2 N. Poredenja radi. 81. Les actes des premiers sultans. a svakako i u drugim većim mjestima. Aličić. Međutim. Iz kupoprodajnih 1 M. 183 ugovora se vidi da su u Fojnici.a CAHV\ Beorpa^ 1962. med. 3a uciuopujy pydapciusa. navodimo da je Novo Brdo. — A. Upor. Handžić. Zbog svega toga se na razne načine olakšavao dovoz hrane na gradski trg. prije svega. maltarina i si. To su.)"5. 3a ucmopujy pydapcutea y cpedrboeeKosHojCpSuju u EOCHU. II.000 stanovnika1. neka im se od toga kao i od stvari. godine prelaskom pod tursku vlast počinje opadanje Srebrenice. gradska naselja. meso svježe i osušeno. voće. koje se može pratiti u svim oblastima života. II. sadrži i one koje se odnose na sam grad. godine. Ovakva koncentracija stanovništva u rudarskim naseljima stvarala je od njih centre potrošnje živežnih namirnica. Prema turskim podacima i turskim odredbama koje se odnose na bosanske rudnike. 89. kuće okružene baštama.500. To se još jasnije vidi iz turskog rudarskog zakona Sulejmana Veličanstvenog iz 1526. Poimenični popis. godine Foča je imala 196. poljoprivrednom proizvodnjom i gajenjem stoke. kao i svega onoga što je potrebno za svakodnevni život. 160. Zbog toga se može s punim pravom pretpostaviti da je u vrijeme njenog najvećeg uspona broj stanovnika prelazio 3. Tako se odlukom dubrovačke vlade iz 1417. Naročito pojačana potražnja žitarica i drugih poljoprivrednih i stočarskih proizvoda dala je nov podsticaj njihovoj proizvodnji. Gradsko stanovništvo bilo je primorano da kupuje žitarice i druge poljoprivredne proizvode. Beldiceanu. U popisu iz 1477. godine koji preuzima ranije postojeće propise iz vremena bosanske države. RuHah. koji. Gradsko tržište je bilo veoma privlačno za seosko stanovništvo ne samo . flHHHh. odnosno oko 3. već od 1462. 212. a Goražde 144 domova. u vezi sa novouvedenim carinama. 227. koje dođu za rudničke spreme. stočarski proizvodi. žitarice. Na ovu praksu u bosanskim gradskim naseljima izričito ukazuje zakon za Srebrenicu iz vremena Kovačevića. S druge strane. 191—193. propisuje da lica koja siju žitarice 1gaje vinograde u samoj Srebrenici podliježu plaćanju desetine2. a između samih kuća bilo je prostora i zemljišta pogodnih za obrađivanje3. I pored svega ovoga. naročito ona sa većim brojem stanovništva poput rudarskih. najveći rudnik Balkana. sir. FpadcKa Hace/ba cpebnoeeKome 6ocaucKe čpzicaae. To sve ukazuje na zavisnost gradskih naselja u snabdijevanju iz susjednih sela. u Srebrenici je 1476. S. između ostalog. i gradska naselja su vršila ogroman uticaj na obližnja agrarna područja. Trošilo se takođe i mnogo vina 6. 96. Duduše. I. a pogotovu u manjim mjestima. i A. pored odredaba o rudnicima. IIoceGHaH3flatt. ne uzima daća (carina.

29. nalazi se i neki Stjepan. 181.. Spaho. 168.zbog prodaje živežnih namirnica već takođe i zbog mogućnosti prodaje viškova ostalih svojih proizvoda. X 1417.)14. Not. Isti procesi se mogu uočiti i u srpskoj državi12. kožuhari. na primjer. III 1443. naročito na zajam. Tako se.KoBaneBiih-Ko'fKh. porijeklom iz okolnih sela. sedlari. Kreditiranje seoskog stanovništva od Dubrovčana pokazuje da to stanovništvo nije samo donosilo u gradove svoju robu na prodaju. što je privlačilo mnogobrojne zanatlije iz susjednih sela13. cipelari. Voje. kamenoresci itd. 72. FpadCKanacejbacpedtboejeKoene 6ocauKcedpjtcaee. Tako se i na ovaj način uticaj gradske privrede širio na okolne oblasti. fol. a ne samo prodavci svojih proizvoda. KoBa^eBiife-Kojiih. fol. Turski rudarski zakoni. 138'. 6. fol. ib. 6 F. 2.. Kreditna trgovina. 7. Prema tome. 1(1 Deb. naročito u rudarskim. Not. 38'.. KoBaueEiih-KoJHh. Neki Dobrostad . GZM. U pismu iz 1417. 20. u pogledu zanatstva. fol. dugovao je 1 uncu i 5 sada srebra8. VII 1435. u vezi sa novouvedenim carinama. 11. Tako se za Srebrenicu može pretpostaviti da su mnogi od prisutnih domaćih zanatlija. kože i drugo. 252—257. 29. 51. Među dužnicima Luke Sorkočevića. krojači. XXV. 184 . bili su i kupci.. postalo pojava širih razmjera. VII 1435. III 1474. fol. Iz ovoga se može zaključiti da je kreditiranje seoskog stanovništva. XI 1436. 19. vjerovatno iz neposredne okoline9. koji su sa sobom donijeli njemački rudari Sasi. FpadcKa načela cpedtboejeKoene docaucne bpotcaee. med. di Lev. 111'. IX 1485. di Lev. pekari. bar u blizini jačih rudarskih centara. 50. drvodjelje. Test. unovčiti je ili pretvoriti u srebro i na taj način isplatiti svoje obaveze prema dubrovačkim trgovcima 11. takođe iz okoline Srebrenice. 271. da domaći ljudi koji se sa robom nalaze van Srebrenice mogu istu donositi u Srebrenicu. dubrovačkog trgovca iz Srebrenice.. 21. 3 4 XV vijeka ima slučajeva pojedinačnog zaduživanja agrarnog stanovništva čak u samom Dubrovniku10. 155'.de villa Garsan". 16. Not. 9 lb. na selo16. u stvari. Od druge polovine JJ. ib. 26. 20. sve što im je bilo potrebno. pa čak i sela. 168. već je i nabavljalo. Glavičice i rudarskog mjesta Sasi zadužuju u Srebrenici kod trgovaca 7. Sarajevo 1913. JI. 26. 51. fol. Iz knjiga zaduženja (Debita) Dubrovačkog arhiva. 8 Div. 11 Lett. fol. 6. šnajder). fol. 197—198. ib. U nahiji Višegrad zabilježeno je naselje Šuster (1489). zemljoradnici i stočari. Lett. To se naročito odnosi na one vrste zanata kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe gradskog stanovništva (kovači.. V 1500. fol. Već je ranije rečeno da se.. I 1442. bar u blizini većih mjesta. mještani iz Čaglja. Not. I 1493. mesari. Upor. 38'. 16. Rudarski i trgovački centri pružali su vrlo povoljne uslove za zanatsku djelatnost.. 12. 1. godine dubrovačka vlada javlja svojim građanima u Srebrenici. 6 Jl.'X 1417. pominju njemački nazivi za pojedine vrste zanata (šuster. težak. kao što su vosak. 55. 26. fol.. fol. 7 Div. 60. 237. ib. 193. 2.. I. što ukazuje na povezanost gradskih i seoskih zanatlija i na uticaj grada. Upor. Vremenom se seosko stanovništvo počelo snabdijevati i izvjesnim zanatskim prerađevinama u susjednim gradskim naseljima15. kao i ostalih podataka se vidi da su svi trgovci u rudarskim centrima tokom prve polovine XV vijeka razgranali svoje kreditne mreže u koje se postepeno uključuje i stanovništvo obližnjih gradskih naselja. a i u drugim većim trgovačkim centrima. 42. 20. FpadcKa načela cpednoejeKoeHe 6ocancKe dpotcaee. 71.

12 U trgovačkoj knjizi Mihaila Lukarevića. dubrovačkog trgovca naseljenog u Novom Brdu. 530. 25—45. Eeorpa« 1957. 113 dy6poeaiKoi apxuea. najvećem rudniku Balkana. Istim zakonom su tačno normirane dažbine za pojedine gvozdene predmete koji su se tu prodavali. Pored njihovih imena je označeno da su porijeklom iz sela (villa). 219. 526—527. Seoske zanatlije na Kosovu i susjednim oblastima.. koja su gravitirala prema gradskim naseljima. fpadcKa uacejba cpednosjeKoene Sacmcue dpMcaee. — N. pa se potom kao dubrovački građani ponovo nastane u Srebrenici. Kovačević. VIII. 2. Upor. oblast na velikom međunarodnom putu koji je od Dubrovnika vodio u susjednu srpsku državu17. V (3). otvarao put prodiranju robno-novčane privrede u agrarna područja. upor. D. tokom prve polovine XV vijeka. IloceSHa H3flaH>a CAHY. 14 U zakonu iz vremena Kovačevića. šnajder). Tako se postepeno. 3. KoBaieBHh. JI. 36opifflK <E>HJIO3O(J)- domaćih zanatlija iz Srebrenice koji jedno vrijeme žive i rade u Dubrovniku. Beldiceanu. II. JjHHHh. Historijsko-geografski rječnik. Kovačević-Koj ić. . — D. npiiAoi upoynaeaH>y 3auaiucuiea y HOSOM Epdy u CKor (jjaKVjrreia. KoBaMeBiih-Kojiih. — M. Bilo }e OKOAUHU. R. 211. KOB3- leBHh-KoJHh. 13 Ovaj proces je naročito vidljiv u Novom Brdu. Les actes des premiers sultans. Analognih pojava moralo je biti i u srednjovjekovnoj Bosni. centralni dio Bosne). zbog svojih poslova oko tridesetih godina XV vijeka nalaze se upisani između ostalih i dužnici okolnih sela. Na osnovu dubro vačke grade u Srebrenici se može konstatovati prisustvo domaćih zanatlija ostalih struka. O njemačkim nazivima za seoske zanatlije (šuster. nap. naročito rudarskim centrima (srednje Podrinje. Eeorpafl 1964. 15 B. gl. 1—114. Gašparević. za razliku od onih koji su iz grada (zitade). N. 185. u Srebrenici se pominju pekari i mesari. što ukazuje na djelatnost kovača. HpUJioi upoyuaeany 3aiiauicui6a y HOBOM Epdy u OKOAUHU. Filipović—R. Dubrovčani zanatlije u srednjovjekovnoj Srebrenici. — JX. I. 139—141. 216—221. a zatim i Gornje Podrinje. 16 Upor. Hrabak.

jeste potpunije zahvaljujući uglavnom ranim turskim defterima. 5 —22. Razvija se rudarstvo (doba Stjepana II) i ono stoji u osnovi cjelokupnog tadašnjeg privrednog napretka. Iako u prvoj polovini XV vijeka vlasi i nadalje imaju poseban položaj u društvu srednjovjekovne Bosne. da su se u dolinama rijeka. 1—2. 56. Tako se pored naturalne. govori i unapređenje vinogradarstva. Odnos između zemljoradnje i stočarstva mijenjao se tokom vremena. zaostaje za pomenutim oblastima Hercegove zemlje. iako privredno razvijena. čija se obrada zasnivala na radnoj renti seljaka. Uveliko se koristila snaga na vodeni pogon (mlinovi). Iz ranih turskih deftera može se zaključiti da osnovnu poljoprivrednu oblast centralne Bosne čini tok rijeke Bosne. Kovačević-Kojić.17 S. O intenzivnijoj obradi zemlje. a zatim i pčelarstvo. Tako je privreda bosanskog sela obuhvatala gotovo sve djelatnosti neophodne za zadovoljavanje potreba zemljoradničkog stanovništva. U oblasti stočarstva naročito je bilo razvijeno svinjogojstvo. povećanom potražnjom za prehrambenim artiklima. i B. To posebno važi za prostor Hercegove zemlje. te proizvodi bosanske privrede. uveliko se uključuju u evropsku privredu. Potrebno je posebno istaći da je privreda seta znatno razvijenija u krajevima oko trgova jer je gradsko tržište. JIČ. da li je zavisnim seljacima. naša znanja obuhvataju neagrarne privredne grane. s tim što je zemljoradnja. Dolina rijeke Neretve. Krajevi Zapadne Bosne i u prvoj polovini XV vijeka ostaju nedovoljno poznati u pogledu prilika na selu. 186 OSVRT NA PRIVREDNI RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE DRŽAVE U pogledu privrednog razvoja bosanske države u XIV vijeku. // iconomie naturelle et la production marchande. njihov razvoj se odvija naglo i intenzivno. u prvoj polovini XV vijeka. Bosanski vladari izlaze na tržište sa proizvodima prikupljenim putem dažbina i rada zavisnih seljaka. Sve ovo navodi na zaključak. Kao posljedica ukupnog privrednog napretka. naročito rudarski. Na osnovu toga može se zaključiti. Izdaju se emisije domaćeg novca i njegova uloga raste u privrednom životu. kako su se odnosila zemljoradnička gazdinstva prema tržištu. O poljoprivrednim i stočarskim proizvodima u XIV vijeku zna se jedino kada ti proizvodi postanu predmet izvoza. počinje da razvija i robnonovčana privreda. podesnim za obrađivanje. naročito od sredine XIV vijeka. da je u srednjovjekovnoj bosanskoj državi vladao konzervativni oblik proizvodnje i feudalnih odnosa. Jača trgovinska razmjena. 1973. niču i množe se gradska naselja. Pitanje odnosa grada i sela u istoriji naroda Jugoslavije. Ova velika novina poklapa se vremenski sa početkom rudarske proizvodnje i bila je svakako njome omogućena. Ćirković—D. a u Hercegovoj zemlji naročito Gornje Po-drinje i Polimlje. Zemljoradnja je u cjelini napredovala. 187 . Iako nastaju znatno kasnije nego ostala srednjovjekovna gradska naselja na području današnje Jugoslavije. nije pobliže poznato. podsticalo proizvodnju. Upor. Međutim. Na vlastelinskim posjedima bila je vrlo rasprostranjena ustanova rezervne zemlje. Oni su vremenom počeli prelaziti na zemljoradnju i ostale oblike privređivanja. naše poznavanje privrede sela. nalazila napredna zemljoradnička naselja. kojom se inače bavio najveći dio stanovništva srednjovjekovne bosanske države. Grafenauer. bila sve više zastupljena. Pored toga. Za razliku od XIV vijeka. U zanatstvu se sve više izdvajaju pojedine grane iz okvira kućne radinosti. zemljoradnja je razvijena i u plodnim kraškim poljima (Neve-sinje). stočarstvo nije više njihovo isključivo zanimanje.

složenim oblicima organizacije (trgovačka društva. i širi značaj za evropsku privredu. . par l'intermediaire des Ragusains. Robno--novčana privreda je postepeno prodirala u agrarna područja uz gradska naselja. izrazito su zastupljeni u rudarskim centrima i područjima koja prema njima gravitiraju (oblast centralne Bosne. I pored toga održao se još uvijek tradicionalni način plaćanja (trampa). ensuite Kučlat et plus tard Zvornik. koja su vremenom postala jaki potrošački centri. la production miniere en Bosnie. a proximite de Srebrenica). srednje Podrinje). Ainsi. a cote de l'eco-nomie naturelle commence a se developper une economie de marche. da je seosko stanovništvo raspolagalo viškovima agrarnih proizvoda. Prema tome. naročito rudarska. Le developpement de l'exploitation miniere se poursuit de facon intensive au cours de la seconde moitie du XIVžme siecle (mines d'argent de Fojnica. RE SUME LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE L'ETAT BOSNIAQUE MEDIEVAL Jusqu'a la fin du XIIIŁme siecle et jusqu'au debut du XIVim=. L'extension territoriale de la Bosnie sous Stjepan II (1321—1353) et l'annexion de regions aux caracteristiques climatiques et morphologiques diverses ont eu une grande importance pour l'essor de l'agriculture et du commerce. Osnovne privredne djelatnosti. U ovom periodu dolazi do dalje podjele rada u oblasti zanatstva i pojave novih zanata. Izrazito neurbanizovana je ostala planinska oblast dinarskog masiva. visoko dostignuti stepen privrednog razvoja srednjovjekovne bosanske države u prvoj polovini XV vijeka nije bio ujednačen. Stjepan II est le premier souverain bosniaque qui fasse battre monnaie et cette grande nouveaute coincide dans le temps avec les debuts de la production miniere. C'est par Dubrovnik (Raguse) que les metaux precieux. Kreševo. En fait. Dusina et Deževica dans le bassin minier de la Bosnie centrale et mine de plomb d'Olovo). sada su u punom zamahu i dobijaju. U prvoj polovini XV vijeka mogu se uočiti i privredno razvijenije oblasti. les localites ou les caravanes faisaient halte devien-nent des centre commerciaux (Foča. Pored toga. Dakle. Ono je svoje proizvode donosilo na tržišta gradskih naselja. Et meme les localites qui ne posse-daient pas leur propre production miniere. a Venise surtout. važan je pokazatelj ekonomskog napretka tadašnje Bosne i razvoja robno--novčane privrede. pored lokalnog. u prvoj polovini XV vijeka. monetarne i kreditne operacije). I u krajevima zapadne Bosne počinju se sada javljati gradska naselja. rudarstvo i trgovina. C'est a cette epoque que s'ouvrent les mines d'argent qui seront la base de tout l'essor economique (Ostružnica en 1349 et Srebrenica en 1353). Goražde et plus tard Ustikolina et Cernica). zatim u područjima na važnim međunarodnim putevima — gornje Podrinje. može se ustanoviti da robno-novčani odnosi nisu ravnomjerno prožimali sve oblasti privrednog života i da se nisu prostirali na čitavoj teritoriji bosanske države. Pojava sajamskih dana i malih lokalnih trgova navodi na zaključak. naročito današnja Hercegovina. Napredovanje gradskih naselja u drugoj polovini XV vijeka. Naročito je porast gradskog stanovništva. Les principaux centres de vie urbaine etaient les mines. došlo je i do drugih promjena u odnosima grada i sela. le plomb. ostajalo nešto proizvoda i za prodaju. Robna proizvodnja i odnosi koji je prate. Još izrazitiji simptomi razvijene robne proizvodnje mogu se vidjeti u diferenciranoj podjeli rada. l'Etat bosniaque est un pays lypiquement agraire. preduzetništvo u rudarstvu.poslije izvršenih obaveza. la cire et les peaux etaient expedies en Italie. Dans le bassin superieur de la Drina. Od Tvrtka II (krajem tridesetih godina XV vijeka) domaći novac se kuje neprekidno sve do pada bosanske države. la penurie de metaux precieux sur le marche europeen a fortement stimule. ont pris un large essor dans la mesure ou l'on s'y livrait au commerce des metaux precieux (la ville royale de Visoko. podsticao živu razmjenu dobara sa agrarnom okolinom. njihova brojnost i veličina. sur la route internationale im-portante qui reliait Dubrovnik a l'Etat serbe.

On utilise beaucoup l'energie hydraulique (moulins). a savoir Novi (faetuel Herceg Novi) et Brštanik. Un tel degre d'urbanisation est une preuve importante de l'essor economique de la Bosnie d'alors et du developpement de l'economie de marche. Ainsi. certaines branches se distin-guent de plus en plus. on enregistre peu a peu des changements dans les relations entre les villes et les villages. le rapide essor de 1'economie de marche est marque par la penetration des produits bosniaques dans l'economie europćenne. on sait seulement dans le cas quand ces produits deviennent l'objet de l'exportations. non loin de Fembouchure de la Neretva. La culture intensive du sol est marquee par l'essor de la viticulture. Le rapport entre le nombre des cultivateurs et celui des eleveurs evolue au cours des epoques. L'exploitation miniere et le commerce. l'elevage n'est plus leur activite exclusive. notre connaissance de l'eco-nomie rurale dans la premiere moitie du XV4me siecle est plus complete surtout grace aux registres turcs („defter"). Quant aux produits agricoles et d'elevage au XIV 4me siecle. Quant a l'elevage. Avec le temps. qui etait d'ailleurs l'occupation de la majeure partie de la population. Cependant la region montagneuse du massif dinarique de l'actuelle Herzegovine est restee particulierement non ur-banisee. dans la seconde moitie du XIV4me siecle. etc).Avec le Pays de Hum. Dans ces regions. le haut degre atteint par le developpement economique dans la premiere moitie du XV=me siecle n'a pas impregne uniformement tous les domaines de la vie economique et n'etait pas egalisć sur tout le territoire de l'Etat bosniaque. A cote des Ragusains qui ont alors des colonies dans tous les plus grands centres economiques. Par contre. le roi Tvrtko 1" fait construire deux villes. En artisanat. par l'intermediaire de Dubrovnik et de Venise. et locaux). et dans le pays meme par un important processus d'urbani-sation. Des agglomerations urbaines commencent a apparaitre egalement dans les regions de la Bosnie occidentale. Dans la premiere moitie du XV4me siecle on peut egalement remarquer des regions economiquement tres developpees. Pour des raisons politiques et commerciales. La production marchande et les rapports qu'elle suscite sont particulierement accentues dans les centres miniers et dans les regions qui gravitent vers eux (partie centrale de la Bosnie. cours moyen de la Drina). e'est l'elevage des porcs qui est particulierement developpe ainsi que l'apiculture. 189 . L'agriculture connait une croissance generale. Par consequent. prenant de plus en plus d'importance. surtout a proximite des centres miniers. Parallelement a l'essor ulterieur de l'exploitation miniere dans la premiere moitie du XV 4me siecle. Elle presentait toutes les carac-teristiques de l'economie autarcique propre a la societe feodale. la vieille ville marchande de Drijeva. operations monetaires et de credit. Des svmptomes encore plus accentues d'une production marchande developpee sont visibles dans la repartition du travail differenciee et dans les formes complexes d'organisation (societes commerciales. de nouveaux metiers d'artisanat apparaissent dans les agglome-rations urbaines (les sources font part de 34 metiers differents exerces par les artisans ragusains. outre leur importance locale. ainsi que dans les regions situees le long des grandes routes internationales — le cours superieur de la Drina. est rattachee a la Bosnie. les autochtohes prennent une part de plus en plus active au commerce. Bien que dans la premiere moitić du XVćme siecle les valaques conservent une position particuliere dans la societe de la Bosnie medićvale. Ainsi l'economie rurale bosniaque englobait presque toutes les activites indispensables pour satisfaire les besoins de la population rurale. ils commencent a cultiver la terre et a s'adonner a d'autres activites economiques. prennent une large importance dans l'economie europeenne. A cette epoque. le commerce prend aussi son essor. situee a l'embouchure de la Neretva et connue pour le trafic des esclaves et le commerce du sel. Čeci est particulierement valable pour le pavs d'Herceg. la culture des terres.

.... 217-231 174DRUŠTVO U CRKVI — CRKVA U DRUŠTVU ... koja je sticajem okolnosti.. ali i pratio.................. ali netačnog okvira posmatranja.. obavešteni ljudi su bili svesni toga da verska situacija zemlje nije jednostavna.. a pre svega zbog osobenosti izvorne građe......... naročito u XV veku..... na drugoj strani..................... U kasnijim vremenima...198-210 II............................ Prve korake je učinila tek kritički orijentisana nauka u XIX veku svojim nastojanjem da brižljivim istraživanjem pojedinosti priprema uslove za kasniju tačnu i pouzdanu sliku celine....... kao što je crkvu tokom ćele istorije održavala i nosila država sve do zajedničke propasti pred navalom osmanlijskih osvajača............. počinje istoriografija o bosanskoj crkvi...... Osovinu te istoriografije predstavljala je problematika karaktera bosanske crkve... da su se pojedini velikaši preobratili: neki su zatražili papsku zaštitu................ POČECI BOSANSKE CRKVE ....... koji je stvarao....... Jaroslava Šidaka............... uza sav buran uspon ostala u uskim tematskim okvirima.......................... do stapanja bosanske crkve i bosanske države.. Kada je bosanske države nestalo..... Znalo se......... Nema potrebe da se ovde opširno iznosi istorija te zanimljive istoriografije 195 jer je ona već više puta skicirana1............. „CRKVA BOŽJA" U BOSNI .................... U predstavama o bosanskoj istoriji država je u celini bila ispunjena jeretičkom crkvom. i osobenosti nacional-no-političke pozadine na kojoj se jugoslovenska istoriografija uopšte razvijala... dok su drugi prigrlili pravoslavlje..... i vremenom su je zamenile uopštene i grube linije rekonstrukcija u spisima novo-vekovnih istoričara.. na jednoj........ Bilo je to pred sredinu XIII veka. Istoriografija o srednjovekovnoj Bosni veoma se sporo i nepotpuno oslobađala ovog zavodljivog. U istoriografiji o srednjovekovnoj Bosni epohalni prelom je označio Franjo Rački svojim delom „Bogumili i patareni"........... specijalno posvećene crkvenim prilikama Bosne......... pitanje da li je bila jeretička ili nije i oko te osovine literatura o bosanskoj crkvi kruži sve do danas..... 233-242 V.. takođe.. raznobojna i nijansirana slika je iščezla........ Od njegove studije... ...................... Za praćenje razvoja istraživanja povoljna je okolnost da su ona imala tokom polovine stoleća stalnog kritičkog hroničara u ličnosti prof..190 SIMA ĆIRKOVIC BOSANSKA CRKVA U BOSANSKOJ DRŽAVI I. O hercegu Stjepanu se sredinom veka tvrdilo da je odnedavna pravoslavni hrišćanin.................. 211-216 173HIJERARHIJA SVETOSTI I FEUDALNA HIJERARHIJA ... da je na teritoriji bosanske države bilo crkvenih i monaških zajednica drugih crkava... kada su se u Bosni i oko Bosne vodile žestoke borbe za temeljitu promenu crkvenih prilika. ali da to krije iz straha od vlastele. SMENJIVANJE KULTURNIH OBRAZACA SUMMARY ......... kada se o Bosni više znalo i više govorilo.... da kraljevi nisu jeretici.. beležio i . 243-247 255 VI....................................249-253 Samo jedno kratko vreme srednjovekovni ljudi su izjednačavali Bosnu i jeres.. RAZDVAJANJE PUTEVA . Tada je opet došlo do izjednačavanja jeresi i Bosne. U onovremenim izvorima reflektovala se složenost i izukrštanost odnosa i interesa koja je navodila istaknute pojedince da se prilagodavaju situaciji pokazujući pri tome iznenađujući stepen tolerantnosti ili sposobnost za socijalnu mimikriju moti-visanu političkim računom..............

I. što mu je interes ostao ograničen na srazmerno usku problematiku. Šidak. Obično bi se polazilo od celovitog rešenja i materijal interpretirao u skladu sa shvatanjem o dualističkom karakteru ili bi se suprotstavljao tome shvatanju kao neosnovanoj hipotezi. Rad JAZU. zatim sažet. Pitanje „Crkve bosanske" u novijoj literaturi. 297—375). S druge strane. S. isti. Njegovi radovi i kritički prikazi prikupljeni su ne tako davno u jednoj izvanredno priređenoj knjizi2. na odnose prema stranim državama. u osnovi onu koju je pokrenuo u mladini danima. u kome je običajno pravo potpuno preovlađivalo nad pisanim i učenim. bogatu i slojevitu celinu koja bi odgovarala savremenim metodama istorijske nauke i veoma porširenom istorijskom interesovanju. Odvojeno proučavanje crkvene problematike uz sve veće tematsko razgranjavanje u kome se pojavljuju istorija umetnosti i istorija književnosti sa svojim pitanjima otežalo je proces sintetizovanja saznanja u novu. str. Postepeno razilaženje puteva odvelo ih je od prvobitne bliskosti i prisnosti u suparništvo i neprijateljstvo u kome je na kraju država crkvi radila o glavi. 140—160. a uz to je potisnulo u stranu problematiku odnosa crkve i države. BiH 5 (1953). štitila je. 400. J. J. Šidak je. Schmaus. 37—181. Kada jednom bude napisana istorija istraživanja o stećcima. Studije o „Crkvi bosanskoj" i bogumilstvu. Bd. Džaja. Historijski zbornik. već prvenstveno na odnose snaga. Problem heretičke „Crkve bosanske" u najnovijoj historiografiji (1962—1975). Crkveni problemi privlačili su glavnu pažnju. čime je nesumnjivo olakšao rad istraživačima. unosio beleške o literaturi koja se kasnije pojavila. Šteta je. Ti—28 (1974—1975). bosanska crkva i bosanska država bile su u toj meri upućene jedna na drugu da nijedna od njih nije mogla izbeći uticaj one druge. a zatim i socijalno-istorijska tematika. Prof. 259 (1937). 2 J. Die „Bosnische Kirche" und das Islamisierungsproblem Bomiens und der Herzegotvina in den Forschungen nach dem ztoeiten Weltkrieg. iako je reč o zemlji koja je u posma-tranom periodu bila izvan glavnih pravaca evropskog razvoja. pa je time i činila zavisnom u značajnoj meri. 196 egzistenciju. mada je staleški sabor bio specifično oblikovan odsustvom „krstjana". Problem „bosanske crkve" u našoj historiografiji od Petranovića do Glušca. Eeorpaa 1953. A. koji se može pratiti nepotpuno i s velikim prekidima u toku dve stotine godina. veoma značajnu u celokupnoj evropskoj isto-riji. specifične dogmatske i organizacijske crte bosanske crkve uticale su na državu. M. Miin-chen 1978. Ta literatura je nastajala paralelno sa istraživanjem crkve.ocenjivao ono što se u ovoj oblasti pojavljivalo kod nas i u svetu. priređujući svoje radove za ovu knjigu. ipak ne može biti ni najmanje sumnje u to da su u njoj država i crkva odvojeni i samostalni činioci od samog početka. I bez specijalnih istraživanja vidljivo je da država nije mogla izmeniti doktrinu ni osnovna etička opredeljenja crkve. u kome su ideološka i pravna shvatanja slabo razvijena. nepristupačna i slabo povezana sa okolnim svetom. ali veoma informativan pregled u: Htiuopuja uapoda Jyiocjiaeuje. kojoj se pridružila ekonomska. Saeculum 2 (1951) 271—299. a u novije vreme je naglo poraslo interesovanje za teme iz istorije kulture. Nastavilo se proučavanje političke tematike. Beitrage zur Kenntnis Sudosteuropas und des Nahen Orients. Šidak. Iako je u pitanju period u kome je društvo bilo srazmerno slabo diferencirano. Zagreb 1975. 28. Isto tako ne podleže sumnji zapažanje da je podvojenost među njima tokom vremena postajala sve naglašenija. I. ali nisu iscrpljivali interes za Bosnu u srednjem veku. Der Neumanichaismus aufdem Balkan. ne na oblike državnih institucija. političku ravnotežu među vlastelom i vladaocem. a na bosanskom tlu gotovo izazovnu zbog osobenosti crkve i neobičnog razvojnog puta bosanske države. . ali bez stvarne povezanosti s njom. Šidak. 573—575. Godišnjak. ne u onoj meri kako se prećutno pretpostavljalo. U knjizi je objavljen i obiman pregled istraživanja: Problem „Crkve bosanske u poratnoj istoriografiji" (str. ali joj je obezbeđivala prostor za slobodnu 1 Up. . videće se koliko je nepovoljno bilo nekritičko opredeljivanje za celovito rešenje ili protiv celovitog rešenja bez udubljavanja u konkretne istorijske prilike i izvlačenja svih zaključaka koje sam materijal pruža. 139—182. koji se delom poklapa sa radom navedenim u prethodnoj napomeni. međutim. na održavanje reda i poretka. Na tom dugom putu.

postavljanjem pitanja o oblicima njihovih dodira i konkretnim rezultatima međusobnih uticaja. 3 Prihvatanje metodoloških okvira Račkog ima za posledicu jednak kritički tretman svih izvora jer se suprotstavljanje „latinskih" i „domaćih" izvora pokazalo neodrživo. njenog ustrojstva i njenog karaktera. Starine. Polaznu tačku predstavljaju rezultati postignuti u različitim oblastima proučavanja srednjovekovne Bosne. Ta okolnost može samo povećati interes za odnose države i crkve u Bosni. jedino na tlu Bosne im je bilo dato da se iz grupe progonjenih jere-tika preobraze u zemaljsku crkvu. Za pisca ovih redova. a koja uopšte nije u dovoljnoj meri iskorišćena za istoriju crkvenih prilika u Bosni. Stoga i bosanska crkva nije neka pseudocrkva. Skup takvih pitanja predstavlja sasvim legitimnu tematiku koja zaslužuje posebno proučavanje kako bi se odnos države i crkve što je moguće tačnije i potpunije opisao i to ne na osnovu dedukcija i analogija sa drugim zemljama i drugim epohama. XII . a verovatno i za deo laičkih čitalaca. Rezultate D. već polazeći od analize izvora koji govore o Bosni XIII do XV veka. Rački. Ta tematika će biti predmet razmatranja na stranicama što slede. 197 /. a ko je od njih otpao. 1 (1869). 115—276) potvrdila su kasnija istraživanja. Među svim do sada poznatim evropskim dualistima jedino su „krstjani" u Bosni dospeli u položaj ne samo tolerisane nego i priznate i poštovane crkvene organizacije. POČECI BOSANSKE CRKVE Mada je glavni predmet našeg raspravljanja samo jedan deo. bosanski „krstjani" nisu jeretici kao što nisu jeretičke mnoge hrišćanske sekte kojih danas ima u Americi. Nije svejedno da li treba krenuti od XI. tako da su rezerve koje se i danas ponavljaju u odnosu na izvore nastale u katoličkoj sredini potpuno neumesne. bilo sa zapadnim dualizmom oličenim u pokretima patarena i katara. Bosanski „krstjani" su bili jeretici sa gledišta velikih crkava. da joj je doktrina bila dualistička i da je po svome osnovnom pogledu na svet bila izdanak dualističkog korena koji se protezao iz ranohrišćanskih vremena i širio kroz mnoge zemlje od Male Azije do Pirinejskog poluostrva dajući hranu religioznim pokretima srodnim u suštini.Ali. takva opšta zapažanja morala bi se proveriti brižljivim ispitivanjem konkretnih odnosa crkve i države. koje su bile vlasne da određuju ko im pripada. 109—138. ipak se celina teme ne može izbeći kad je reč o počecima crkve. Za autora nema sumnje da je bosanska crkva bila jeretička s tačke gledišta velikih crkava svoga vremena4. 4 Pišući o srednjovekovnoj stvarnosti. te pisac na nju primenjuje pravopisna pravila koja se odnose na pravoslavnu i na katoličku crkvu. Prilozi zapovijest bosanskih patarena. ne možemo se odreći termina „jeretik" i raznih izvedenih oblika jer bi to zahtevalo suviše komplikovan postupak u reprodukciji istorijskih izvora. mada osobenim usled različitih kulturnih i društveno-ekonomskih okolnosti u kojima su se razvijali. autor ne nalazi razloge koji bi opravdali njeno stapanje bilo s bogumilstvom. Naziv „krstjanin" i „krstjani" je dosledno stavljan među znake navoda da bi se upozorilo na usko tehničko značenje i ne izražava rezerve u pogledu utemeljenosti njihovog hrišćanstva. o tome kako su se prilagodavale jedna drugoj. Rad JAZU. 270 (1949). jedan aspekt celokupne problematike bosanske crkve. ali se mora naglasiti njegov relativni karakter. koja u sadržaju na nekoliko mesta jasno pokazuje da ima u vidu osobene bosanske prilike. a ne opšta problematika bosanske crkve. Za temu o kojoj se ovde raspravlja veoma je važna „Raspra između katolika i bosanskog patarena" (ed. kako su se obe menjale u opštem kretanju kojim je bilo zahvaćeno društvo Bosne s kraja srednjeg veka. F. naročito u proučavanju bosanske crkve u metodološkim okvirima koje je postavio Rački3. Kniewalda (Vjerodostojnost latinskih izvora o bosanskim krstjanima. jer od usvojenog rešenja zavisi polazna tačka našeg specijalnog ispitivanja. Uvažavajući potrebu da se crkva bosanskih „krstjana" posmatra i proučava u krugu dualističkih pokreta.

ili tek XIII stoleća. Pitanje o počecima bosanske crkve bilo je mnogo puta diskutovano, a ostalo je uprkos tome još uvek sporno ne samo zbog oskudne i nejasne izvorne građe već i zbog konceptualne pometnje jer se istraživači nisu potrudili da svoj predmet precizno utvrde i omeđe. Bilo je pisaca koji su svaki podatak o jeresi u Bosni uzimali kao prećutan dokaz o postojanju crkve bosanske. Drugi su zabunu samo uvećali time što su, isto tako nekritički, prećutno podrazumevali da se svaki pomen „Slavonije" u izvorima o italijanskim dualistima odnosi na Bosnu. Ta vrsta zabluda se mogla izbeći većom akribijom i kritičkim smislom, ali, i kad se one otklone, ostaju neke opasnije zamke, koje se mogu izbeći samo izričitim utvrđivanjem kriterija pomoću kojih ćemo razlikovati bliske i srodne pojave. Poznato je, na pri-mer, da su dualističke verske zajednice sebe videle kao „crkve" ili episkopije, da su međusobno razgraničavale područja. „Crkva" u tome smislu mogla je biti i najčešće je bila tajna zajednica, aktivna samo na delu područja čije ime nosi i koje pokriva i organizacija vladajuće crkve. Crkva bosanska, kako je poznajemo iz izvora XIV i XV veka, nije spadala u tu vrstu crkava. Kako Bosna sigurno nije bila kolevka evropskog dualizma, sasvim je opravdana pretpostavka da je dualistička zajednica koja je uhvatila korena na tlu Bosne imala svoje tradicije, da je bila deo neke prethodne dualističke „crkve" ili njen produžetak. Odavno je zapaženo i upozoreno da je „crkva bosanska" — , „ecclesia Bosnensis" katolička episkopija Bosne, navođena među sufraganima splitske i dubrovačke nadbiskupije. Ali, ni ona nije identična sa crkvom bosanskom, kako je poznajemo iz kasnijih izvora. Odgovor na pitanje o postanku bosanske crkve u uskom i strogom značenju, koje se određuje pomoću izvora XIV i XV veka, ne može se svesti na uspostavljanje kontinuiteta sa „crkvama" u drugom značenju, već mora razjasniti vreme, prostor, opšte okolnosti formiranja i izvore učenja i uređenja kakvo poznajemo iz kasnijeg vremena, U traženju takvog specifičnog odgovora moraju se uzeti u obzir svi činioci koji su uticali na crkvene prilike u Bosni: tradicionalna domaća crkvena organizacija, dualistički jeretici i reformatori verskog života u Bosni. Pojava dualističkih jeretika u Bosni posvedočena je za vreme bana Kulina u papskoj prepisci s prelatima i vladarima Ugarske i južnoslovenskih država i u Splitskoj istoriji arhiđakona Tome. U prvoj grupi dokumenata, pored opšteg po-mena jeretika, njihovog pribrajanja „prokletoj katarskoj jeresi", pored optužbi da 198 ban Kulin pruža utočište, pa čak i podršku jereticima, nalazi se i sasvim specifičan podatak da je ban prihvatio „ne malo" patarena koje je splitski nadbiskup Bernard proterao iz Splita i Trogira5. Tomina priča se odnosi na jedan detalj, iz istorije ovih progona, na sudbinu Mateja i Aristodija, zadarskih građana poreklom iz Apulije, veštih slikara i zlatasav koji su mnogo boravili u, BosnL U Splitu su prepoznati kao jeretici koji su mnoge zarazili, pa ih je nadbiskup Bernard ekskomu-niciraov prognao iz grada, konfiskovao im imovinu, ali. je kazne opozvao kad su se pokajali i odrekli jeresi*. Držeći se strogo onoga sto nam kažu izvori, moramo zaključiti da je jeres dolazila iz primorja u Bosnu. Od vremena Račkog računa se još s jednim potencijalnim: ishodištem jeretika, onim u Srbiji gde je veliki župan Stefan Nemanja u jednom, nama nepoznatom periodu svoje vladavine, progonio jeretike, održavši sabou protiv njih, kaznivši vode i spalivši njihove knjige7. Prema tome, kada u izvorima pre 1200. godine naiđemo na pomene jeretičke crkve „Slavonije" ili „Sklavonije", nemamo razloga da ih, automatski vežemo za Bosnu, već smo dužni da potražimo indicije koje bi omogućile da se utvrdi u kome delu onog ogromnog prostora koji je obeležavan slovenskim imenom se crkva stvarno nalazila. Izjednačavanje Slavonije sa Bosnom nalazimo kod fra Anselma iz Alesandrije, koji je svoj spis sastavio oko 1270. godine kada na velikom prostoru od Istre do Bugarske dualističke organizacije nije bilo osim u Bosni. Uostalom, tradicija o poreklu te crkve teško da odgovara Bosni, jer fra Anselmo je znao da su se trgovci koji su išli u

Carigrad radi trgovine tamo zarazili i zatim vrativši se u zemlju propovedali jeres i izabrali episkopa8. Takav put širenja jeresi sasvim odgovara Dalmaciji, čiji su gradovi bili u živim trgovačkim vezama sa Vizantijom, dok je veoma malo verovatan kad je u pitanju tada veoma zahita i nepristupačna Bosna. Uostalom, jedan nešto raniji pisac, bliži Bosni i borbi protiv bosanskih jeretika, dao je 1259. god. nešto drukčiju identifikaciju: in Bosnia et Dalmacia, que apud eos ecclesia Sćlavoniae nuncupatur9. Pod imenom „Sklavonije" pod-razumevala bi se, dakle, Bosna, gde je centar jeresi u piščevo vreme, i Dalmacija, gde je žarište bilo ranije. O jeresi u Dalmaciji pre progona koje je organizovao nadbiskup Bernard nema mnogo vesti, ali je sigurno da su u primorju dualisti imali duže vreme svoje uporište. Jedan lokalni sabor održan 1185. god. bio je uznemiren zbog „ogromnih zabluda" koje se šire među vernicima i anatemisao je sve jeretike10. Na samom kraju veka, 1198. god. spominju se „pseudohrišćani" kao uzurpatori nekog zem5 Dokumenti- su prikupljeni i na zadovoljavajući način izdati u A. Theiner, Vetera monumenta Slavorum Meridianalium historiam illustrantia, I, Roma 1863, 6, 12—13, 15. Čitljive faksimile nekih od tih najranijih dokumenata doneli su D. Mandić, Bogumilska crkva bosanskih krstjana, Chicago 1962, 452—454 (knjiga mi je bila nepristupačna kad sam pisao svoje radove: Die bosnische Kirche, L'Oriente Cristiano nella storia della civiltd Accademia nazionaledei Lincei, Quademo 62, Roma 1964, 547—575 i1 Hciuopuja cpedrboeeKome SocaHCKedpoteaee, Beograd 1*64, (završene u 1963) i F. Šanjek, Les chretiensbosniaques et le mouvement cathare XII—XV siicles, Pariš— Bruxelles—Louvain 1976, 34—35, 48—49, 96. * Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, ed. F. Rački, Zagrabiae 1894, 80. 7 F. Rački, Bogumili i patareni, Beograd 1931, 376—378. Kazivanje Stefana Prvovenčanog, JKuiuuje Cutieorta HeMCtne, ed". B. TlopoBHh, CeeuiocaecKu sBopnuK, 2, Beorpaa 193$, 27—30, dovođeno je u sumnju od strane nekih istraživača jer sam pisac jeretike pribraja sledbenici-ma Arija, mada se u vrlo uopštenim optužbama daju prepoznati dualistička načela. —M. Loos, Dualist Heresy in the Middle Age, Praha 1974, 225—226 i 160: n. 21, da su i katari bili žigosani kao „Arriana Heresis". Up. i Šidak, Studije, 318. * F. Šanjek, nav. delo, 21, donosi opširniji navod iz izvora. ' J. Šidak, „Ecclesia Sćlavoniae" i misija dominikanaca u Bosni, Studije, 179. " T. S mičiklas, Diplomatički zbornik, II, 192; faksimil u F. Š anj ek, nav. delo, 34 (prilog).

199 ljišta u blizini Zadra11. Kačići su bili opomenuti da proteraju gusare i pataiene12. Najzad, najvažniji podatak o jačini i relativnoj masovnosti dualističke jeresi u Dalmaciji nalazi se u jednom katarskom tekstu i odnosi se na 1167. godinu. Kada su se u mestu Saint-Felix-de-Caraman u oblasti Tuluze sastali katarski biskupi bio je među njima i Papa Nikita (Papas Niquinta), bogumilski starešina iz Carigrada, koji je pomagao da se srede odnosi, ukazujući na organizaciju i odnose dualističkih crkava na Istoku. On je predočio da u Aziji ima sedam crkava koje su razdeljene i omeđene i nemaju nikakvih međusobnih sporova, zatim je naveo crkve s Balkana: Romanije, Drogometije, Melengije, Bugarske i Dalmacije, koje su takođe razgraničene i u međusobnom miru18. Zapisnik ovog katarskog sabora je veoma važan i po onome što sadrži i po onome što ne sadrži, što pokazuje da je tada dualističko žarište u Dalmaciji, a da posebnih crkava „Sklavonije" i Bosne u to doba nije bilo. Nema nikakvog osnova da se pretpostavlja da su jeretici u Bosni od veoma davnih vremena, od početka XI veka14, oni su u Bosni nesumnjivo novi elemenat, koji se pojavljuje na samom kraju XII i u početku XIII veka, u situaciji određenoj katoličkom bosanskom episkopijom pod jurisdikcijom dubrovačke nadbiskupije. Ostavljajući po strani najstariju istoriju ove episkopije koja verovatno ima početak u najranijoj crkvenoj organizaciji za Srbiju15, obratićemo pažnju samo poslednjim decenijama dubrovačke duhovne vlasti, koje su važne za našu temu. Iz savremenih dokumenata i kazivanja kasnijih dubrovačkih istoričara oslonjenih na ranije izvore može se u najgrubljim crtama skicirati položaj te biskupije, tako različite od metropole. Biskupi nisu znali latinski i imali su narodna imena: Vladislav (oko 1141), Radogost (savremenik pape Celestina III 1191—1198), Dragohna, posvećen

1209, preduzeo je 1212. god. zajedno sa nadbiskupom Leonardom akciju da se suzbiju jeretici, Vladimir je bio posvećen od strane tog istog nadbiskupa Leonarda koji je bio na čelu dubrovačke crkve oko 1203—1220, Bratoslav, koji je bio posvećen pre 125118. Dolazili su na posvećenje u Dubrovnik i donosili poklone nadbiskupu.
T. Smičiklas, Diplomatički zbornik, II, 296; up. F. Šanjek, nav. delo, 38, n. 49. T. Smičiklas, Diplomatički zbornik, III, 187—188. Dokumenat je značajan što se u njemu upotrebljava ime patarena. 13 Već je Rački {Bogumili i patareni, 374—375) poznavao srž ovoga dokumenta. Njegov pravi značaj je pokazalo tek moderno izdanje A. Dondainea, na koje je upozorio A. Solovjev (Novipodaci za istoriju neomanihejskog pokreta u Italiji i Bosni, GZM, NS 8 (1953) 330). O diskusi jama o katarskom saboru up. F. Šanjek, nav. delo, 42 n. 69. Jedan deo pomena „Slavonije" ili „Sklavonije" u Italiji potiče iz prvih decenija XIII kada je teško reći da li je bila premeštena u Bosnu, ili se još mestimično održavala u Dalmaciji. 14 Najdalje u prošlost je otišao u svojim nagađanjima D. Mandić (Bogumilska crkva, 127— 128), tvrdeći da je bosanska crkva osnovana negde „između godine 1000. i 1018. za bugarske vla davine u Bosni". Do tako preciznog datuma on je došao upotrebljavajući spisak imena u zapisu Batalovog jevandelja, podrazumevajući da oba spiska pripadaju istom nizu i da je dužnost djeda trajala u prošeku 14 godina. O spiskovima u zapisu Batalovog jevandelja biće reci niže. 15 Kao što sam istakao već u Hcuiopuju cpednoeeKoeue 6ocancKe dpMcaee, 50. u borbama oko jurisdikcije u zaleđu u autentičnim i falsifikovanim, ali kasnije potvrđenim bulama pojavljuje se Srbija ili „regnum Servillie", koja se izjednačuje sa Bosnom. Od osnivanja Ohridske arhiepiskopije crkvena organizacija prvobitne Srbije podeljena je tako da je deo potpao pod Ohrid, a deo je ostao pod papskom jurisdikcijom i oko njega je bilo spora između Splita, Dubrovnika i Bara. Otuda se pojavila potreba da se objašnjava da Srbija znači Bosnu, koja je kao realna država i jurisdikciono područje postojala u XII veku. 16 Imena biskupa prikupio je iz dubrovačkih dokumenata već K. JnpeieK. (Hcuiopuja Cp6a, I, Beorpafl 1952, 129). Dopune iz kasnijih crkvenih istoričara zaslužuju poverenje. Up. F. Šanjek, nav. delo, 52, 65.
11 12

Dubrovački nadbiskup je 1252. god. u parnici sa barskim nadbiskupom bio spreman da se zakune da su njegovi prethodnici činili kanonske vizitacije i da su bili primani kao mitropoliti u kraljevstvu Srbije koje se prostire do granica kaločke nadbiskupije17. Ali, uticaj metropole se slabo osećao u samoj episkopiji. To se najbolje vidi iz rezultata istrage koju je papa naložio 1232, kada je izneta optužba da je tadašnji biskup na svoj položaj došao simonijom, da je potpuno neobrazovan, da ne služi mise niti deli svete tajne, da čak ne zna ni formu u kojoj se vrši krštenje. Sumnjiv je bio i njegov odnos prema jereticima, brat mu je bio poznati herezijarh a biskup ga je štitio i živeo sa jereticima u istom selu18. Nije poznato šta se sve od ovih optužbi pokazalo osnovano, ali je bilo dovoljno da ga papski legat smeni. Tada je bosanska biskupija izuzeta iz vlasti dubrovačkog nadbiskupa i potčinjena neposredno papskoj stolici. Daleko pre ovih mera, već posle prvih glasina da se u Bosni pojavljuje jeretičko leglo, papska kurija, svesna opasnosti i već angažovana u borbi protiv jeretika u Italiji i Francuskoj, zatražila je cd ugarskog kralja Emerika, kome je bosanski ban bio vazal, da energično raščisti situaciju 19. Ban Kulin je, međutim, bio uveren da su njegovi ljudi pravoverni i da žele da nepokolebivo poštuju učenje rimske crkve. Bio je spreman da neke od sumnjivih pošalje u Rim da se tamo ispita njihovo verovanje i vladanje, pa da se „učvrste u dobru ako su u pravu, ili isprave od zla ako su u zabludi". U njegovo ime je 1202. god. zaista pošla u Rim jedna delegacija20, ali je zaplet rešen tek 1203. god. delovanjem papskog legata Ivana Kaza-marija u Bosni. Papski legat je u proleće te godine zajedno sa jednim dubrovačkim

200

arhiđako-nom u prisustvu bana Kulina održao sastanak sa „prvacima onih ljudi koji su do sada jedini nazivani hrišćanskim imencm na teritoriji Bosne" i postigao je da se odreknu raskola, da priznaju da je rimska crkva glava čitavog hrišćanstva i da obećaju da će se pridržavati izvesnih normi u obredima i načinu života21. Sačuvani dokumenat o tim obećanjima ostao je do danas predmet sporova među istraživačima. Osnovno je pitanje ko su bili „christiani" okupljeni na Bilinom polju pored reke Bosne: pripadnici jedne zanemarene redovničke biskupije, monasi koji
17 L. Thall6czy—C. Jireček—E. Sufflay, Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, I, Vindobonae 1913, 63—65, n° 214. Iz dokumenta sasvim jasno izlazi da je poslednji u Dubrovniku posvećeni biskup bio ,Ladimirus episcopus Bosgnensis antecessor istius episcopi qui non est, consecratus est in ecclesia S. Marie archiepiscopatus Ragusii a domino Leonardo archiepiscopo Ragusino". Jasno je, isto tako, da je živ naslednik toga, ali nije jasan njegov status. Izdavači su ono „non est", koje i s jezičke tačke gledišta nezgrapno stoji, ispravljali u „nunc est", što je čista pretpostavka. Bosanski biskup je smenjen 1233. god., što bi mogao da bude naslednik Vladimira, a izuzimanjem Bosne ispod vlasti dubrovačkog nadbiskupa nestalo je pravne osnove za dalja posvećivanja. 18 T. Smičiklas, Diplomatički zbornik, III, 361—362. Up. J. Šidak, Studije, 185—186. 19 A. Theiner, Mon. Slav., I, 12. 80 Iz jednog od citiranih papskih pisama se vidi da su neki od ljudi poslatih u Rim krivotvorili ispravu, kojom bi im, tobože, papa odobrio rad i učenje. Podatak zaslužuje pažnju jer pokazuje da su ljudi na papskoj kuriji, mada još uvek bez velikog iskustva, ipak bili u stanju da prepoznaju krivoverce. To treba imati na umu kada se papskom legatu Kazamariju pripisuje olako da nije prepoznao jeretike i da nije primenio pravi postupak izvršavajući misiju poverenu od strane pape. 21 Dokumenat je odavno pristupačan u: T. Smičiklas, Diplomatički zbornik, III, 24—25. Novo izdanje dao je D. Mandić, Bcgomilska crkva, 435—436; faksimil u: F. Šanjek, nav. delo, 96 (prilog).

201 su živeli po pravilima i u tradicijama istočnog monaštva ili jeretici, članovi već organizovane dualističke crkve u Bosni22. Papski legat je sam sledeće godine pisao da se njegova misija ticala „bivših patarena u Bosni"23. Rezervisanje za sebe naziva „krstjani", tako karakteristično za dualističke jeretike i na Istoku i na Zapadu, upućivalo bi u istom pravcu kao i jedan deo konkretnih obećanja. Mora se, međutim, imati na umu da je akt sastavljen posle sastanka na Bilinom polju imao normativni karakter, pa nije opravdano da se zaključuje da su u svemu dotle postupali suprotno. Uostalom, ako se tako postupa, dolazi se do zaključaka koji su protivrečni. Učesnici sastanka su se među ostalim obavezali i da ubuduće neće primiti nekog oženjenog ili neku udatu, osim ako se oboje jednako ne obrate uz obostranu saglasnost i obećanje telesnog uzdržavanja24. Obećali su, zatim, da će žene biti odvojene od muškaraca u spavaonicama i ručaonicama, da se neće sastajati nasamo da se ne bi mogla roditi kakva zla sumnja, što nimalo ne odgovara strogom moralu katarskih zajednica, ali je moglo biti aktualno u tzv. „dvostrukim manastirima", odavno napuštenim u organizaciji monaškog života26. Ne srne se prevideti, takođe, ni okolnost da ceo legatov postupak ne odgovara obračunu s jereticima. Pretpostavka da je papski legat zahvaljujući svojoj diplomatskoj veštini mirno i bezbolno preobratio jeretike nema oslonca u izvorima28. Držeći se strogo onoga što nam dokumenat pruža i uzimajući u obzir događaje koji su usledili, možemo zaključiti da je misija papskog legata u Bosni mimoišla pravo jezgro dualističke jeresi, ukoliko ga je uopšte bilo u to doba u Bosni, da se zadržala na jednoj manaškoj zajednici, koja je živela u tradicijama istočnog monaštva, a nije bila ni dodirnuta velikim reformama koje su izmenile verski život katoličkih sredina. To, naravno, ne znači da bosanski monasi nisu
22 Kao što sam ranije istakao {Die bomische Kirche, 548—551), u samom dokumentu, kao i dokumentima koji ga prate, ne može se naći oslonac za potpuno identifikovanje „krstjana" iz

14 To tačno odgovara uslovima pod kojima se supružnici mogu zamonašiti. Mon. 179—180). pokazala su da je papska kurija prolazila kroz period upoznavanja i sticanja iskustva. kao uostalom i danas. naročito Dubrovnika. Veća žestina i duže trajanje borbi može se pripisati činjenici da je Bosna tada bila zahvaćena opštijim zbivanjima. Mandića {Bogomilska crkva. Biskupija u 202 . ali ipak se čini nerealno pretpostaviti da jedan papski legat 1203. ni sa zajednicom dualističkih jeretika. Ovde moram napomenuti da sam u svojim radovima iz 1963. koje ne bi imalo nikakve veze sa heterodoksnim učenjem ili praksom. (nije tada počela borba protiv krivoverja) nije bio u stanju da razlikuje zapuštene monahe od ubedenih jeretika i da nije znao koji postupak treba da primeni. . Opaža se to u katoličkom području na crkvenom saboru u Baru 1199. Dobro je poznato da su zapuštene monaške sredine podložne heterodoksnim uticajima. Miletić (/ „Krstjani" di Bosnia alla luče dei loro monummti dipietra. 19. Roma 1957. Zatim se opaža opšte nastojanje za reformom crkvenog života i crkvene organizacije. prilagodljive i uzdržane u saopštavanju svoje nauke. zatim u južnim delovima Ugarske. jesu li prvi među „krstjanima" s Bilinog polja tek kasnije postali pravi jeretici i starešine jeretika. Stuttgart 1953. Pre svega je tu ugarski osvajački zamah započet krajem XII veka potiskivanjem Vizantije i zauzimanjem ravničarskih teritorija južno od Save i Dunava. Drugo je pitanje u čamu se sastojao taj kontinuitet. Sudeći po razvoju događaja. mogli biti zahvaćeni izvesnim jeretičkim strujanjima. " Dela o istoriji jeresi na Zapadu. pogotovu ne sa crkvom bosanskom kakvu znamo iz kasnijih izvora. Theiner. tako da ne mogu zastupati shvatanje da nema dokaza o kontinuitetu između bilinopoljskih monaha i jeretičke crkve bosanske. a istovremeno je bosanska biskupija odvojena od svoje metropole u Dubrovniku. Naročitu pažnju zaslužuju „krstjani" koji su na natpisu o hodočašću „pisali krize" i upisivali svoja imena u vreme Kulina bana. a katolička bosanska biskupija nije bila osposobljena za pružanje ozbiljnijeg otpora. U svakom slučaju. nap. već na predubeđenju da je na Bilinom polju s papskim legatom bila suočena čisto dualistička (katarska) zajednica. O dualističkoj upotrebi naziva „krstjani" govore mnogi savremeni izvori i kasniji izvori o crkvi bosanskoj.. Drageta" javljaju jednom od spiskova u zapisu Batalovog jevanđelja. jeretike često izvori slikaju kao pre-tvorne. 49—56. razlikovale su se i po oštrini i po sredstvima i angažovanim snagama od obračuna iz vremena bana Ku-lina. spremne da svoje krivoverstvo prikriju. Lubin. 5) prevideo da se imena „Dragice. ili su bili tajni jeretici među monaškim bratstvom koje je prihvatilo poznate obaveze u aprilu 1203.isprave ni sa pravovernim monaštvom. Osnivanjem humske i zetske episkopije u neposrednom zaleđu katoličkih primorskih centara sužena je njihova crkvena vlast. Bosna je u širokom luku bila okružena teritorijama ugarskih kraljeva. Borbe vodene posle 1221. samo od ugarskih kraljeva je zavisilo da li će se zadovoljiti tradicionalnim vazalnim odnosima ili nastojati da zavedu neposredniju vlast nad Bosnom. S druge strane. 188—193) nisu osnovane na argumentima. Borst. Die Katharer. Zbog toga ne može nimalo iznenaditi činjenica da se posle nepune dve decenije ponovo čuju optužbe da se u Bosni primaju i štite jeretici koji otvoreno propovedaju svoje štetno učenje28. . gde se u Sremu ustanovljuje biskupija (1229) a i na području istočne crkve.. Argumente za upotrebu medu monasima i za monahe navela je M. 42—U). 15 Na „dvostruke manastire" i njihovo održavanje u području istočnog monaštva upozorila je M. prošlo je vreme dok se nisu sabrala pouzdana znanja o jereticima. ono što je usledilo pokazuje da stvarna crkvena situacija Bosne nije bila u Kulinovo vreme suštinski izmenjena: stvarni i uporni jeretici ostali su u zemlji ili neposrednom susedstvu. Slav. I. a sam dokumenat obećanjem da neće ubuduće primati nekog jeretika ili maniheja otkriva put kojim su uticaji dospevali u monašku sredinu27. god. Miletić (/ „Krstjiii" . a kako više nije bilo vizantijske protivteže. (up. naročito A. izgleda da je pometnju i tada. gde je po osnivanju autokefalne arhiepiskopije za državu srpskog kralja uspostavljena mreža novih episkopija uz pomeranje tradicionalnih granica između područja jurisdikcije rimske crkve i istočnog pravoslavlja. izazivao naziv „krstjani". To nas navodi da ne smemo zamišljati ni jeretike ni katoličke teologe kao neke idealne tipove. " A. god. 149. Orientalia Christiana analecta. Te nove optužbe dale su povoda novom talasu angažovanja papske stolice i izbijanju sukoba koji su trajali preko dva decenije i koji su doveli do bitnih promena u crkvenoj situaciji Bosne. Primedbe D. god. pokrenutim ranije i na daleko većem prostoru.

koji se 1233. Pojedinosti o prvim pohodima nisu poznate. 182 i dalje. Dominikanci su vršili inkviziciju i spaljivali jeretike. Uporedo s tim preduzete su ozbiljne mere da se reformiše i ojača katolička bosanska biskupija jer se uviđalo da ni najveći uspesi u progonu jeretika neće moći da obezbede trajnu pobedu katoličanstva. 3GopHiiK pa^oBa BH3airrojioinKor HHCTHTVTa. da su samo pripremili uslove za još odlučnije nalete u vreme pontirlkata Grgura 27 U tekstu se izričito kaže: et nullum deinceps ex certa scientia manicheum vel alium hereticum ad habitandum nobiscum. a ovaj je za novac unajmljivao plemiće za krstašku vojsku29. Ono što se čulo o biskupu koji je bio na čelu bosanske biskupije 1232. Bosanska biskupija je dobila katedralu. međutim. a pripremalo se i uvođenje crkvene desetine. 167—171. Koliko se vođenje krstaških ratova već tada povezivalo sa političkim ciljevima. a velika najezda Mongola i stradanje Ugarske 203 . izazvale reakciju tako da je već sledeće godine bilo potrebno pokrenuti novi krstaški pohod. prvi put javlja u izvorima. U međuvremenu je papska stolica stekla značajna iskustva u borbi protiv jeresi u Francuskoj i Italiji i počela je da ih primenjuje u Bosni. U vreme kada je borba protiv jeresi na Zapadu kulminirala papska stolica je neposredno uzela u svoje ruke brigu oko iskorenjivanja jeretika u Bosni. u: J. vidi se iz činjenice da je ugarski kralj Andrija II 1235. Studije. Ratna dejstva krstaša imala su uspeha tako da je do 1238. i sve te tekovine nisu se mogle održati pred naletom domaćeg plemstva. a iz onoga što se kasnije dešavalo može se zaključiti da nisu imali znatnijeg uspeha. Prisustvo jeretika u Bosni samo je aktualizovalo potrebu menjanja njene crkvene situacije. Promene su. U početku je akcija imala podršku ne samo ugarskog kralja i njegovog sina hercega Kolomana već i bosanskog bana Mateja Ninoslava. jednodušni otpor bosanskog plemstva koje je ustalo u zaštitu domaće crkve i jeretika naterao je i bana Ninoslava da pro-meni tabor i da brani samostalnost svoje države od ugarskih krstaša. Bosnu darovao svome sinu hercegu Kolomanu31. 436. Mandić. IX i Inoćentija IV. O jeduou nacjioty KaAojaua AuijeAa. angažovao se i sam u borbi protiv jeretika i pomagao je rad na sređivanju katoličke crkve. sada (1980). Papski legat Jakobo Pekorari smenio je bosanskog biskupa i postavio dominikanca Johana Vildeshauzena. Bogomlska crkva. pokazivalo je da su korenite promene neodložne. pri kojoj je organizovan kaptol. 19 *• Medu unajmljenim ratnicima bio je i gospodar Srema i župan bački i kovinski. Ugarski kralj je ćelu Bosnu ustupio kaločkom nadbiskupu sa zadatkom da u njoj istrebi jeres.Bosni postala je tako sa svih strana okružena crkvenim organizacijama zahvaćenim procesom menjanja i prilagođavanja normama razvijenijeg verskog života i na Zapadu i na Istoku. Šidak. Biskupija je izuzeta iz crkvene vlasti Dubrovnika (1232) i uvedena su nova efikasna sredstva: red dominikanaca i inkvizicija 30. On se odricao svojih prethodnika zaraženih jeretičkim uticajem. što je ovde već bilo pomenuto. PoKajH. god. Up. bana. — D. god. a verovatno i širih masa stanovnika ogorčenih zbog promena i pogođenih crkvenom desetinom. Krstaški pohodi već oprobani na Zapadu pokrenuti su protiv jeretika u Bosni u punoj saglasnosri sa ugarskim dvorom i prelatima. kojim počinje niz „latinskih" biskupa Bosne. god. ukoliko u zemlji ne bude crkvene organizacije sposobne da preuzme brigu o vernicima. recipiemus. Do 1240. 28 O tome i događajima koji su usledili izvori su sabrani i kritički pretreseni. kojoj su darovani posedi i pribavljana novčana sredstva. ban Ninoslav je ponovo zavladao čitavom Bosnom. Pod njihovim okriljem nastavljena je borba protiv jeresi. god. Ecclesia Sclavoniae. Ali. II. veći deo Bosne došao pod njihovu vlast. Spominje se da je davao novac za izgradnju bosanske katedrale. a najverovatnije je da su baš u ovo doba osnovali dva svoja manastira 32.

439—440. Oni se posle 1233. Mandić. Dotadanja iskustva nisu davala povoda za optimizam. nap. Bogo-milskct crkva. Sasvim je sigurno da dualistički jeretici nisu bili iskorenjeni jer ćemo ih u izvorima sretati i kasnije i upoznati njihovo učenje i njihovu specifičnu organizaciju. doduše. jer je ona imala svoga bosanskog biskupa u Đakovu. god. 204 u zemlji. Njena sudbina se suviše vezala za političke odnose koji se nisu razvijali njoj u prilog. 193—195. god. tako da je kratkotrajna katolička biskupija u XV veku dobila sedište u drugom mestu i nije bila vezana sa Đakovom35. Studije. Ispravke ranijih izdanja daje D. njime se u samoj Bosni ništa nije menjalo. objavljen u N. ali je ostajala nada da će se u pogodnoj prilici proširiti tako da obuhvati zemlju čije ime nosi. onemogućili su nove krstaške pohode. Pfeifer. nisu imali gde posvećivati: Dubrovniku je bila oduzeta crkvena vlast nad Bosnom. 229. ni gradovi crkve u Bosni nisu bili tako čvrsti da bi se mogli odbraniti od napada i opsada i zemlju sačuvati u čistoti vere34. a zatim su došli unutrašnji sukobi. Nestali su neki od opštih motiva: Ugarska je posle mongolske najezde morala da se oporavlja. ali nikad više nije vođena sa toliko energije i sistema kao u periodu 1233—1239. Tekst je već 1375. god. naravno. U jednom aktu iz te iste godine nalazi se mišljenje da „nema nikakve nade da će se ova zemlja (Bosna) od svoje volje vratiti crkvenom jedinstvu". Ona.1241—1242. god. razdoblja rđave vlade. papstvo je posle pobede na zapadu ulagalo manje energije jer je očigledno da izolovana jeres u maloj i zabačenoj zemlji nije imala onaj značaj koji je imala kada je predstavljala krilo jednog velikog protivcrkvenog pokreta. 33 Banove obaveze navedene su u povelji kralja Bele IV. bio prisiljen od strane kralja Bele IV da bosanskoj biskupiji daruje prihode širom zemlje kako bi nadoknadio štete koje joj je naneo. Za našu temu je. u koju se bez ozbiljnog razloga sumnjalo. Mandić. Zabeleženo je takođe da ni utvrđenja. iskorištavajući dotle nezapaženi spis dominikanca Sviperta. Ban je. doduše. 31 Kao i ranije darovanje kaločkom nadbiskupu Ugrinu i ovo darovanje je imalo za cilj da podstakne i pojača interes za borbu. u okviru Kaločke nadbiskupije (posle 1247) za njih nije bilo mesta. katolički biskup se nalazi u Slavoniji i njegovo sedište ostaje Đakovo. Najzad. registrovan u Avinjonu. pa duge borbe oko prestola. Odlomak o Bosni pristupačniji u D. 184—186. 32 Ubi eciam duos comentus habuimus quos postea heretici combusserunt. Ipak. Obavezao se tom prilikom da će poštovati imunitet crkvenih poseda i priznao je biskupiji pravo da sakuplja desetinu „na način drugih crkava Ugarske"33. to nije pomoglo katoličkoj biskupiji da uhvati korena 30 Veličinu angažovanja dominikanaca prvi je pravilno ocenio J. a posle toga o njima više nema ni najmanjeg traga. Izgleda da je jedan takav slovenski biskup još živeo 125236. Die ungarische Domnikanerprovinz von ihrer Grundung bis zur Tatarenvenous-tung 1241—1242. 44Q. Isto je tako sigurno da se prekinuo niz domaćih katoličkih biskupa slovenske službe. posed koji je biskupiji darovao herceg Koloman. nije bila na tlu Bosne. papstvu su oni bili neprihvatljivi jer je ono postavljalo obrazovane „Latine" (Vildeshauzena. preštampano u D. 160—161. 1244. Mandić. važnije ono što se dešavalo u Bosni. Predugo odsustvovanje iz Bosne učinilo je da se na nju i zaboravilo. Ecclesia Sclavoniae. Bogomilska crkva. uspostavljena je bila katolička biskupija za Bosnu na čelu sa „Latinom" i uređena potpuno na način drugih katoličkih biskupija. Borba protiv jeretika u Bosni nije formalno prestala. Već 1247. god. Ztirich 1913. Šidak. Ponsu). Bogomilska crkva. Tada je papa ovu bosansku biskupiju potčinio kaločkom nadbiskupu. . Commentariolum de provinciae Hungariae originibus. 143—146.

ovde u nap. 29—34 i D. J. Kada bi se bilo jedan bilo drugi elemenat posebno javljao. koji su izborili svoj opstanak u toku krstaških ratova. već identifikovanjem osnivača crkve. pa i zbog toga ne dolazi u obzir da bude osnivač crkve 39. Kako izvora o postanku crkve ima veoma malo. U literaturi o bosanskoj crkvi bilo je pokušaja da se njen postanak rasvetli ne institucionalnim promenama i pomeranjima. n. Drugi pretpostavljeni osnivač crkve bio bi Beliz-menac. što mu svakako daje određeni značaj. Šidak. Mandić. god. kako J. U papskim bulama oko sredine XV v. tako da su dve ličnosti predložene za ulogu osnivača crkve bosanske. onda se ne može prihvatiti potpuni kontinuitet sa katoličkom biskupijom slovenske službe. U osnovi takvih nastojanja ležalo je prećutno prihvatanje opšteg uverenja da ličnosti imaju presudnu ulogu kod nastajanja religija i sekti. prema Tomi arhidakonu. Treći navodni osnivač crkve je takođe kombi37 J. Studije. Prilozi iz stare hrvatske povijesti. On je opet identifikovan sa veronskim katarskim biskupom po imenu Belasinanca. koji se prema Tomi arhidakonu odrekao jeresi. protiv moga zaključka o spajanju ostataka katoličke biskupije i jeretika. Kako je njegovo ime srodno s imenom Aristodija. . koji su putovali i boravili u Bosni. Studije. bio bi to argumenat protiv moje teze.Imajući te dve sigurno posvedočene činjenice: da su jeretici ostali u Bosni. Ukoliko je učenje bosanske crkve kakvo znamo u XIV i XV veku bilo dualističke. identifikovan je Rastudije s Aristodijem i stavljen u vreme bana Kulina38. 8. u traganju za ličnošću osnivača pribeglo se domišljanjima i kombinovanjima. 84 Up. Ecclesia Sclavoniae. niti neki „ostaci bivše katoličke . a da su biskupi bosanski iščezli. 146. 483—490.ecclesiae bosnensis'. Navedeni su jaki argumenti u prilog mišljenju da je „gospodin naš" Rastudije savremenik autora zapisa u Batalovom jevanđelju. Najviše pažnje bilo je posvećeno Rastudiju-Aristodiju. Jezička građa sakupljena u Akademijinom Rječniku. Mysteries about the Nevily Discovered Srebrnica—Visoko Bishopric in Bosnia (1434—1441). Fine. koji se navodi na drugom ili prvom mestu među jereticima anatemisanim u sinodiku srpske crkve. 350—351). Šidak (Studije. 4) upozorio kako je u XV v. sa njenim slavenskim obredom". pravoverna sredina nema sredstava da izrazi razliku između „krstjanina" i vernika van ustaljene terminologije u kojoj se naziv redovnik baš svojim opštim karakterom preporučivao. S jedne strane. Šidak sam kaže nekoliko redaka dalje. Već davno je J. pojedinačne katoličke crkve u Bosni vodene su kao „nullius diocesis". Šidak {„Crkva bosanska" i problem bogumilstva u Bosni.ecclesiae Sclavoniae"'. Može se danas s dosta pouzdanja reći da je ova hipoteza potpuno obesnažena. zaboravljena jurisdikcija đakovačke biskupije. 96). 195. koji se takođe javlja među anatemisanim jereticima u sinodiku pravoslavlja. za koga se pretpostavlja da je morao da pobegne na Balkan40. East European Ouarterly. Spajanje organizacionog okvira i imena nekadašnje biskupije boJ. Rastudije se javlja i u zapisu jevandelja tepčije Batala iz 1393. možemo s pouzdanjem zaključiti da su dualistički jeretici ispunili ono mesto koje je ranije zauzimala katolička biskupija bosanska. već samo „kontinuitet u organizacionom pogledu". s. Zagreb 1940. Sa svoje strane moram primetiti da se sa tezom Račkog ne da uskladiti shvatanje da je crkva bosanska „organski izrasla iz „ecclesiae bosnensis" (J. Rim 1963. dubrovački dokumenat nav. 1 (1974). Rasprave. O kasnijoj kratkovremenoj katoličkoj biskupiji u Bosni up. da pripada kraju XIV veka i da stoga ne može biti ni osnivač bosanske crkve niti se može izjednačavati sa ličnošću Aristodija s početka XIII veka. jednog od dvojice braće jeretika iz Zadra. Šidak. 34 35 205 sanske sa dualističkim učenjem i ustrojstvom označava početak samostalne egzistencije bosanske crkve kakvu poznajemo iz izvora XIV i XV veka37. na prvom mestu u jednom od dva spiska imena starešina ili istaknutih članova crkve. i to na prvom mestu. iznosi činjenicu da se „nakon toga" (svakako perioda borbi) ne javljaju u suvremenoj gradi „neki heretici koji bi se mogli shvatiti kao preostali dio . Ovde moram ponoviti i svoje rezerve prema „redovništvu" bosanske crkve. 17. Ono što u izvorima XIV—XV veka susrećemo: slovensku dualističku jeres u međama i organizacionoj ljušturi „ecclesie bosnensis" u potpunom je skladu sa shvatanjem koje zastupam.

identifikovao sa djedom velikim Radoslavom i gostom velikim Radoslavom. U svoje vreme A. 1—16 i 1—12. J. A. 356. 58. 3 * J. *s A. 32—35) i J. Radojičić (JIouuc 6OWMUJICKUX uoi/iasapa od cpečune XI eena do 1393.. Nije jasno šta znači „redove ki su se narekli u red crkve pre gospodina našego Rastudija". 211—223. Sp. Kako Bartolomej nesumnjivo pripada XIII veku. Najvažnije je pitanje šta stvarno predstavljaju ti spiskovi. duhovnik uopšte. Rasprave SAZU. pred kojima je izdata jedna povelja bana Stjepana II oko 1326 44. Nisu uočene posledice činjenice da imamo dva spiska sa dve numeracije. 40 D. 171. Fine. može se navesti okolnost da imaju redne brojeve. i kritičke napomene J. i kod V. razlikovala od drugih dualističkih crkava. Solovjev. 223—229. i što se „red" i „redove" nalazi i u zapisu Batalovog jevandelja. H3BecTHJa Ha HHCTHTvTa 3a Hcropaja BAH. Mandić {Bogu milska crkva. 314. Fine (The Bosnian Church. D. on nije bio posebno studiran. Bogomilska crkva. Tekst je bio netačno izdat i vrlo neoprezno upotrebljavan42. Up. i Tomiša. navodno. pripadnici raznih generacija. da li su to stvarno imena bogumilskih djedova kako ih često predstavljaju41. da li su pod prvim brojevima starije ličnosti ili obrnuto. V. 111—114) oba spiska upotrebljavali kao jedan i. 14—15 (1964). Da li navedene ličnosti („redovi") predstavljaju skup savremenika ili ličnosti u sukcesiji? U prilog shva-tanju da su u pitanju ličnosti u sukcesiji. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine. da li su u oba spiska ličnosti poredane po istom sistemu. 495—506 (sa faksi . Solovjev je otišao dalje i dva Radoslava. Knievvald. i 1245. Otkako je utvrđeno da u tekstu nesumnjivo piše „pre gospodina našeg Rastudija". 127—130) i Đ. nap. y KH>H3H: KtbUMceeua 36u»ana u ctusapana Kod Cp6a y cpedneM eexy u y wypcxo do6a. Diskusije o ličnosti osnivača bosanske crkve ostale su bez rezultata. 215—218) pokušali su da nađu oslonac u ličnostima čija je hronologija donekle poznata. 16 (1965). 216—217. postalo je očigledno da se drugi spisak (sa brojevima 1—12) mora čitati unazad. 145—160. Šidak. 30—32. v. Aristodios and Rastudije. nije utvrđeno kako treba čitati spiskove. HOBH Ca« 1967. 42 Sve do najnovijeg izdanja: Od/iOMcm 6OŽOMUACKOI jeeau^e/ba CocaucKoi iueutuje Bavucuia U3 1393. koji neposredno slede u tom spisku. jasno pokazuje da se tim terminom označavao monah. u knjizi Studije. Up. Dž. „ordo". 339—340. god. bacali početak niza u XI vek. Ako je „gospodin naš" Rastudije savremenik prepisivača Batalovog jevanđelja iz 1393. služeći se sasvim pro izvoljnim „prošekom". iočune. Fajn je kasnije Miroslava. koji sledi Radoslavu na tom spisku. Vjerodostojnost. ioduue. 14. jednog imena na kraju jednog od dva spiska u već spomenutom zapisu Batalovog jevanđelja. Zagreb 1948. Dok su D. A. ali su veoma aktualizovale spiskove imena iz zapisa na jevanđelju tepčije Batala. nap. Nesporazuma se treba čuvati utoliko više što su i dualisti imali ideju „reda". O pitanju heretičkog „pape" u Bosni 1223. kako se čini kod nabrajanja predaka jedne ličnosti. s. Vjersko učenje bosanske crkve. godine. ali je mnogo puta upotrebljen prema slobodnom nahođenju pisaca. kojim bi se ona. Mandić. tako da moramo računati sa dva spiska sa ličnostima iz dva ciklusa. Šidaka (Studije. pripadnik reda u katoličkoj i pravoslavnoj crkvi. identifikovao sa onim djedom Miroslavom koji je zabeležen u povelji 41 Iako je zapis iz Batalovog jevanđelja poznat od 1886. Solovjev {Vjersko učenje. Međutim. redovnik. brojevi su u dva niza. 368). Mažuranića (Prinosi).v. 5 (1966). spomenutog u jednom pismu iz sredine XIII veka kao da je katarski antipapa. nije zapaženo da se imena u jednom i u drugom spisku osetno razlikuju (samo se ime Dragoš javlja u oba spiska)43. redovnik. ali i sveštenik. ovoj ličnosti je data uloga obnovitelja crkve bosanske koja bi u vreme Kulina bila privremeno ugušena. Iz toga termina se ne srne izvoditi osobito „redovničko" ustrojstvo bosanske crkve. onda u drugom spisku treba videti niz njegovih prethodnika koji ide unazad svakako u XIII vek. 206 novan pomoću ličnosti Bartolomeja.

To su odbijali K. Ako posegnemo za srodnim „populacijama" s gledišta statistike i verovatnoće46 i primenimo isti način brojanja (uključimo ličnosti koje su se zatekle u dostojanstvu u graničnim godinama). Up. i uzme spisak rimskih papa i carigradskih patrijarha. dakle. Aristodios and Rastudije. Ako bi se. Drugi nisu ni navodili argumente. 384. videćemo da se za isto vreme smenilo u Rimu 9 papa. 57. TY]S OMAIJS". O mogućnosti približavanja dualista i pravoslavaca svedoči jedno mesto kod Nićifora Grigore koje se odnosi na 1327. A. Za raspon 1306/7—1393. videće se da 12 generacija vode do 1292. što su A. međutim. 226—227. Up. mogli bismo spisak razmatrati s hronološke tačke gledišta i podvrgnuti ga verifikaciji. 43 Preporučujući ove spiskove pažnji specijalista za onomastiku. dobijamo 9 dostojanstvenika. Solovjev. i 1393. koji nisu bili Grci. 1 (1964). god. odnosno patrijaršijskom prestolu u graničnim godinama. god. te da su ličnosti u spisku koji počinje Rastudijem poredane tako kao da idu od starijih ka mladim. U našem slučaju smo uvek uključivali ličnosti na papskom. ličnost s početka XIII veka. te se spisak mora čitati „unazad" kao kod nabrajanja predaka. godine. a u Srbiji besneo rat između Milutina i Dragutina. J. Pogodni za upoređivanje bili bi spiskovi episkopa kada bismo ih imali u neprekinutom nizu. ali i mnogim štamparskim greškama) neprimećena je ostala reč „prije" od koje zavisi smisao zapisa i tumačenja spiska. JnpeueK. Fine. Studien. Bonnae 1829. Pape i carigradski patrijarsi među episkopima imaju tu prednost da su liste potpune. i Bosnian Church. god. Za realnost ovakvih procena veoma je važno brojati uvek na isti način. čak. U starijoj literaturi. ili od Miroslava i 1306/07. 356. a u Carigradu 11 patrijarha. ed. Solovjev. I. Jireček je u tome video dvorsko dostojanstvo koje bi odgovaralo vizantijskom . 41 A. str. Reprodukovanje bez rednih brojeva kao u F. uzela u ozbir pretpostavka da su djedovi bosanske crkve nekom igrom slučajnosti bili dugovečniji od papa i patrijarha. 36opHHK OHjio30(bcKor (baKVjrrera. Mandić. Schopen. odnosno 1294. duboko u prošlost. Nizovi vladara ne bi bili pogodni jer su moguća veoma rana stupanja na presto i veća je učestalost nasilnih prekida i prerane smrti. Šanjek. kralja Milutina za manastir Bogorodice Ratačke iz 1306/0745.rxxou. naime. 11) treba datovati posle 1326. PauiaHKa auaiuuja Kod Sapa. ali je on polazio od toga da je Rastudije = Aristodije. 192—194. pošao je od toga da je „gospodin naš" Rastudije savremenik pisca zapisa u Batalovom jevanđelju. godinu i dolazak manihejskih starešina. II. to nije razlog kojim bi se smeo odbacivati jasan podatak autentične povelje izdate 1305—1307. za prvi spisak se to ne može reći. Đ.milom. koje se inače nikad u Srbiji ne javlja. Studije. II. Vjersko učenje. Bilo kako da se upoređuje. J. J. Šidak. možemo primetiti da drugi spisak sadrži imena koja se sreću u bosanskim dokumentima i bez izuzetka su slovenskog porekla. 216—218. Primenjujući takav način brojanja kod srpskih arhiepiskopa--patrijarha. Upoređivanje može biti plodno kada su nizovi duži tako da se „izravnavaju" ekstremno kratki i dugi slučajevi službovanja. Iako je naš uzorak mali. smenilo 10 djedova bosanske crkve. 8. Tom prilikom su se odrekli jeresi i pokrstili.. u kojoj je ban spomenut kao gospodin Humske zemlje. Radojičić uzimali kao neospornu činjenicu. nije izvedena do kraja i pokazana zanimljiva posledica analize drugog spiska iz zapisa u Batalovom jevanđelju. vrlo verovatno 1306. naveden među svedocima povelje za manastir Bogorodice Ratačke. ipak smemo zaključiti da podudaranje u značajnoj meri povećava verovatnoću da je u pitanju zaista spisak djedova. ♦• Umesto izračunavanja „prošeka" na osnovu veoma malog uzorka i polazeći od nepreciznih hronoloških granica i slobodnog operisanja tako dobijenim „prošekom". smatrajući prosto da bosanski djed ne bi mogao biti u društvu katoličkih i pravoslavnih prelata. Na drugom mestu sam upozorio da povelju (Thallćczv. isti broj 207 . jer je istovremena sa br. o povelji i datumu: M. Hciuopuja Cp6a. Međutim. 33. 7—8. 7—9. Ukoliko bismo prihvatili hipoteze (a) da drugi spisak predstavlja popis djedova bosanske crkve poredanih od Rastudija unazad i (b) da su Radoslav i Miroslav sa toga spiska identični sa djedovima iz povelja. a započinje sraz-merno kasno. I. nap. Fine je sledio Račkoga prihvatajući da je „djed" Miroslav. delo 98—99 može da dovede u zabludu. Treba. Šidak je na to još ranije skretao pažnju. osim toga. Vjersko učenje. 23. br. ni tada početak liste ne bi mogao ići dublje u prošlost od decenije 1280/7047. Solovjev. imati u vidu stanje Bosne u to doba kad je vlast bribirskih bila na vrhuncu. već stranci i koji su učenošću ostavili utisak na Grigoru. čak i kad individualna hronologija nije pouzdana. D. Sp. Isprave hercega Stjepana sa istovremenim spominjanjem Radina gosta i mileševskog mitropolita Davida morale bi da služe kao opomena. dakle. polazeći od Rastudija i 1393. Historia Byzantina. U tom slučaju on nam kazuje da se između 1306/07. nav. U tekstu inače nema osnova da bi se vezao za Bosnu. nap. str. 33. " J. starešina bosanske crkve. Nice-phori Gregore. možemo se poslužiti i listom srpskih arhiepiskopa koja se produžuje kao lista patrijarha. CnpeMHh. preporučujemo upoređivanje sa nizovima crkvenih dostojanstvenika čija služba traje doživotno. Rastudijevi prethodnici ne idu.

čiji je pontifikat trajao nekoliko dana u oktobru 1241. dolazimo kod papa do Celestina IV. dakle. da su se odrekli raskola i da su se dvojica (Lubin. Konkre-tizovano. Ako se. 47 Podatke o hronologiji papa i carigradskih patrijaraha uzimali smo iz priručnika V. što je oduzeo od 1393. ići samo 13 generacija unazad. ipak. Možda ova teškoća. a kod patri jarha do Mihaila IV Autarijana (1208—1214). Razlika je punih dve stotine godina! 49 Uz pretpostavku da je na srpskohrvatskom jezičkom području bilo samo 100 imena. Oni su. Dra-žeta) i ličnosti iz dokumenta na Bilinom polju (Dragice. godinu. Drageta) gotovo je sigurna. godinu. pitanje bi se moglo preforniulisati ovako: da li je moguće i verovatno da tri člana kardinalskog kolegija budu kasnije jedan za drugim pape. jer je zanemarljivo mala verovatnoća da bi se tri imena u istom izboru i istim redom sasvim slučajno poklopila49. Lubin. Ova identifikacija nam pruža hronološki oslonac. tek kasnije mogli postati starešine dualističke zajednice (ukoliko prvi među njima to nije bio u najdubljoj tajnosti). dakle. Ona se u krajnjoj liniji može svesti na pitanje da li je moguće ili dovoljno verovatno da tri ličnosti koje su zabeležene kao savremenici budu zaredom nosioci jednog doživotnog dostojanstva. 48 D. za što nema oslonca u hronologiji imena. dolazimo do Teodota II koji je započeo patrijarhovanje 1151/52. god. Ako se zanemari za trenutak činjenica da su u pitanju dva spiska i ako se pret postavi kontinuitet među tim listama. i napraviti upoređenje sa spiskovima papa i patrijarha da bismo videli dokle seže niz ličnosti napred i unazad. Kod patrijarha. pa je 28 množio sa 14 i tako dobio 392 godine. Pariš 1958. starešine osumnjičenih „krstjana'*. Niz ovih ličnosti seže eventualno do dualističke „ecclesia Dalmatiae" a nikako do početaka dualističke jeresi na Balkanu. naravno. 127—128) došao je do toga da bi prosečna služba djeda bila 14 godina. onda bi nas jedinst vena lista sa 28 smena vodila od 1393. Grumel. Primenjujući istu procenu na vreme posle Dragiča i brojeći na isti način. verovatnoća da će se slučajno ponoviti grupa od tri imena veoma je mala. trinaesti pontifikat pripada Inoćentiju II 1130—1143. ali nameće i jednu ozbiljnu teškoću. god. i ako se izostave protivpape koje su paralelne nizu legalnih papa. čiji pontifikat uokviruje 1203. Spisak u bilinopoljskoj izjavi nesumnjivo predstavlja spisak savremenika. početak našeg prvog spiska seže do sredine XII veka. Pri tome se uzimalo da je prvi sa tog spiska „Eremis" identičan sa Jeremijom. 14. koje ne mogu biti velike. Koliko je to nerealno. 15. Prvi spisak od 16 imena nije bio posebno analiziran. Ako se pođe od pape Inoćentija III. može se utvrditi upoređivanjem sa listama papa i patrijarha. nije naročito velika. dok je ta identifikacija sasvim proizvoljna. ali se povlačio i vraćao tako da je ukupno stolovao dve i po godine51. kod papa do Inoćentija III (1198—1216). Lubin. možda koju godinu ranije. brojeći samo jednom onoga ko je u dva maha bio na tronu. a za srpske crkvene dostojanstvenike iz studija o arhiepiskopima i patrijarsima. uzmu u obzir i neke rezerve. Dragič. Uvidom u spiskove i biografije papa može se svako uveriti da se to čak prilično često dešava. Kod srpskih jerarha nas dvanaesta generacija unazad vodi do Joanikija I (1272—1276). I. i tako prvoga sa liste stavio u 1001. Traite d'etudes byzantines. Dražeta) na ostrvu Čepelu zakleta na obećanja data papskom legatu. dok se u spisku iz zapisa Batalovog jevanđelja prećutno podrazumeva niz ličnosti koje. jedna druga koja se odnosi na ličnosti s kraja liste (13. za naše grube procene možemo poći od toga da je Dragič ličnost koja deluje oko 1203. 436—437. su sledile jedna za drugom50. 432—433. U svakom slučaju. Mandić (Bogumilska crkva. Pri tome treba od 1203. La chronologie. Ne sme se. polumitskim osnivačem bogumilske jeresi48.„smena" kao i na papskom prestolu. jer spisak sadrži i ličnosti posle Dragiča. god. a kod patrijarha do 1216. zaboraviti ni činjenica da su pomenuta trojica 1203. već je obično zajedno sa drugim spiskom služio kao polazna tačka za raznovrsna nagađanja. a da će se ponoviti istim 208 . Ali.

ako uzmemo da je te godine bio živ onaj nepoznatoga imena. odnosno posle 1252. došlo slučajno do nagomilavanja kratkotrajnih pontifikata. popisi arhiepiskopa i patrijaraha (Jb. Beorpafl 1927. ali za našu svrhu to bi bilo suvišno. Iz onoga što je pokazano proizlazi da. Tamo je pokazano da se niz katoličkih biskupa sa narodnim imenima morao prekinuti posle 1233. 436. Ako uzmemo da je u oba naša „etalona". idu uvek prirodnim hronološkim redom. Cuiapu cpucnupodocAoeu u jieuiouucu.. 104—109).redom višestruko je manja. Ipak. odnosi na vreme kad su jeretičke starešine stojale nasuprot bosanskim biskupima. Da li su tek tada starešine jeretičke zajednice zauzele mesto bosanskih biskupa narodnih imena? Šta je bilo u decenijama između poslednjih ličnosti sa prvog spiska i poslednjih ličnosti sa drugog spiska? U dosadašnjem izlaganju bilo je nekoliko hipotetičkih koraka. možda. ne predstavlja veliku teškoću jer prvi spisak se odnosi na odavno zaokružen i završen ciklus. započinje niz starešina crkve u XIII veku. delo. nav. jer se u kratkom nizu od četiri patrijarha desilo da su dvojica bila na prestolu svega po nekoliko meseci. ostala bi teškoća sa rednim brojevima. Ipak. • 51 V. a ostala bi neobjašnjena znatna razlika između prvih i poslednjih imena. ostao bi nesklad između prirode prvog i drugog spiska. Ta verovatnoća se može precizno matematički izraziti. slični po formuli. 50 Ukoliko bismo prihvatili da prvi spisak od 16 imena uopšte ne predstavlja popis ličnosti iz raznih vremena. ta tradicija poznaje prekid i prelom. god. . naravno. a pogotovu ne možemo ispuniti prazninu koja ostaje posle rekonstrukcije drugog spiska82. To. spomenut u dubrovačkom aktu. ni ta hipoteza ne objašnjava hijatus do koga smo došli upoređujući naše spiskove sa spiskovima papa i patrijarha. CTojaHOBHh. god. spisku papa i spisku patrijarha. te dozvolimo nešto veći broj godina za 4 imena u Batalovom jevanđelju. Taj prekid i prelom ne poklapaju se hronološki sa onim što se moglo utvrditi prateći sudbinu katoličke biskupije bosanske. a drugi obrnuto. kako je očuvana u zapisu Batalovog jevanđelja. pa bi bilo preterano davati odgovore u vidu novih hipoteza 83. 53 Možda bi se sa ta dva ciklusa mogla povezati činjenica na koju je ukazivalo više istra- . a drugi na vreme kada bosanskih biskupa više nije bilo. Prethodnik Teodota II bio je Nikola IV Muzalon 7—1151). vodi zaključku da spiskovi u zapisu izražavaju unutrašnju tradiciju dualističke zajednice. Grumel. Prvi spisak se. opet ne možemo preći mnogo sredinu XIII veka. 12 Već su raniji istraživači zapazili i istakli činjenicu da nijedno ime slovenskih biskupa od kraja XII do sredine XIII veka nije zastupljeno u spiskovima u zapisu Batalovog jevanđelja. Činjenica da jedan spisak ide hronološkim redom od starijih ka mladima. ukoliko u spiskovima u zapisu Batalo-vog jevanđelja imamo sačuvanu tradiciju bosanskih dualista. Za našu osnovnu temu je od značaja činjenica da i jeretička tradicija. ovde smo videli da niz Rastudijevih prethodnika počinje najranije u deceniji 1270/80.

Studien. „materijalne crkve". koje „krstjanima" nisu bile potrebne. Ali. razumljivo. takode „velikog bana". 54 55 211 nešto od svojih teritorija. Znamo sigurno da je ona na osude i progone odgovarala nečim što bismo mogli nazvati ideologijom . Moramo se pitati šta je bilo sa obredima koji su uokvirivali život hrišćanina od rođenja do smrti. naime. episkopa kao crkveno dostojanstvo. Kralja Dragutina njegov pravoslavni životopisac hvali što „mnoge od jeretik obrati na veru hristi-janskuju i krsti ih"56. 2 (1969). Prijezda je. Episkop je nekada bio na čelu crkve. J. izložene bile misionarskoj delatnosti franjevaca koje je ovaj vladar tražio od pape. naročito ako se u susedstvu kontinuirano prostiralo područje rimske ili srpsko-pravoslavne crkve. TiHpKOBHh. ali joj to nije smetalo da sebi pripisuje univerzalnu misiju. Manastiri kao mesta zajedničkog života duhovnika pružali su mogućnost da budu preobraženi u „hiže" uz zapuštanje bogomolja koje su u to vreme morale biti skromne. latentne i dugoročne kad bi stekla teritorije sa organizacijom i sveštenstvom drugih crkava. 3. pa je stapanje bilo potpuno i u glavi crkvene organizacije i u području njene jurisdikcije. ima toliko da se ne moramo upuštati u puka nagađanja.živača. 331 —332. god. mogle su izazivati zaplete. „CRKVA BOŽJA" U BOSNI Kada su sredinom XIII veka utihnule dugotrajne i žestoke borbe i kad je počeo period relativnog mira54. bez svake sumnje. Ostala je neiskorenjena zajednica dualističkih „krstjana" koja je ispunila mesto upražnjeno posle iščezavanja hijerarhije nekadašnje katoličke slovenske biskupije potčinjene Dubrovniku. a kao primer za prvu grupu navešćemo slučaj Usore i Soli. da li je u uslo-vima XIII veka oštro povučena politička granica uvek i svugde presecala granicu crkvene jurisdikcije. Hauopuja cpednoeeKoene 6octmcKe dpoKase. Drugom grupom problema bavićemo se u jednom kasnijem odeljku. ipak. (Was the Bosnian Banate Subjected to Hungary in the Second Half of the Thineenth Century7 East European Quarterly. navodi kao svoga prethodnika i „ve likog bana". koje su svetovne vlasti na podsticaj velikih crkava bile dužne da progone. Veoma je malo podataka o tome kako je bosanska crkva videla sebe među crkvama u hriš-ćanskoj viziji istorije spasenja ljudskog roda. a da se učenje bosanske crkve poznato iz izvora XIV i XV veka mora kvalifikovati kao radikalni dualizam. ide predaleko kada malobrojne izvore interpretira u tome smislu da je Prijezda vladao samo severnim oblastima. izvan granica banove vlasti nije bilo uslova za opstanak dualističkih „krstjana". došavši pod vlast bivšeg srpskog kralja Dragutina. šta sa crkvenim kalendarom koji se morao useći u ritam života onih predela i naselja gde je dotle održavan redovan crkveni život. Bosanska crkva bila je. Tvrtko I ga u svojoj povelji iz 1356. svoga strica. ostala je sačuvana država bosanskih banova s punom unutrašnjom samostalnošću uz poštovanje vrhovne vlasti ugarskih kraljeva kao „prirodnih gospodara"55. koje su. 72—77. Pitanje je. baš bogomolje. A. 167—177. U periodu nastanka bosanske crkve poklapala se granica državne teritorije s granicom crkvene jurisdikcije. Thalloczv. bio vladar ćele Bosne. U svakom slučaju. kao apostolskog sledbenika poznavali su i dualistički jeretici. 210 //. ipak. — L. Jr. a da je Bosna u pravom smislu ostala izvan ugarske vlasti. U izvorima ne nalazimo oslonca za pružanje odgovora na pitanje kako se ta smena reflektovala na crkvene prilike na zemljištu Bosne. ali ih. Granice su se. da je „ecclesia Sclavoniae" zastupala umereni dualizam. Fine. ograničena na skromni prostor bosanske države. pomerale i to je moralo stvarati teškoće i probleme: neposredne i vidljive kad bi Bosna gubila Up. pogotovu ako su uz njih ostali sveštenici verni učenju i obredima koji su se tu održali preko 300 godina. V. naravno. C. Sve što se zna o vazalstvu bosanskih banova i vrhovnoj vlasti ugarskih kraljeva on vezuje za severne oblasti. djeda Stefana.

9) kao „megto patrijarhovo gde se patrijarsi stave srebrom i zlatom"65. 179. „MHoro je 3Baroix Mano H3a5paHHx". 61 I. Kniewald.mentu Radina gosta i ukazao na njegove katarske izvore. M. prema tom istom tekstu. F.168. 377. Luka 10. jednom izvoru koji nije u dovoljnoj meri iskorišćen. 59 D. i moderni istraživači zapadaju u tu jednostranost kad osporavaju hrišćanstvo dualistima. Po onome kako ga katolik brani ispalo bi da su Rimljani prevarom promenili veru. ali ne beleži legendu o lečenju Konstantina ubijenom kamilom. «ajio cTa^o! jep 5H BOJBa Bauiera on. u Dušanovom zakoniku „hrišćanstvo" je isključivo vera pravoslavne crkve. 41. Posledica toga uverenja bila je osuda drugih crkava koju nalazimo eksplicitno navedenu u popisima bosanskih zabluda: rimska crkva je prokleta i odlučena. naravno. žaoka: „Njima treba pre verovati kod kojih se to desilo. Rački. ali glosa u jednom od bosanskih rukopisa nedvosmisleno osuđuje patrijarhe tumačeći „mitnicu" (Matej 9. S gledišta bosanske crkve druge su crkve bile raskol-ničke. 212 U „Raspri između rimokatolika i bosanskog patarena" 63. 36opHHK <E>njio3O<J>CKor 57 4>aKyjneTa y Eeorpa/ry. a da se na jeretike odnose mesta koja govore o odvajanju i pojavi lažnih učenja. 66 A. Mueomu Kpajbeea u apxueuua<oua cpuctcm. Vjerodostojnost. h 3arpe6 1866. Kniewald. U Raspru je upletena i priča kako Rimljani imaju baptisterij kao uspomenu na taj događaj.a fla BaM p.. Dolinger. ali ono ne predstavlja jedino svedočanstvo58. . 19. Prilozi. o vukovima koji neće štedeti stado (II Jov. 52—106. 32. JtHHHh (Jedan upujioi 3a uciuopujy uaiuapeua y EOCHU. čak. U dva nezavisna teksta iz raznih vremena zabeležena je još jedna karakteristična pojedinost. 179. Mon.. Hung. 29—30). 112—113. I. 168. U jednom od popisa zabluda bosanskih „krstjana" stoji da on govore da su oni Hristova crkva i da su sledbenici apostola i da među sobom imaju jednoga koji se izdaje za iiamesnika Isusa Hrista i naslednika svetoga Petra59. i ubačena. katolički autor stavlja patarenu u usta izazovna pitanja: „Ko je vaša glava? Koga je od vas Petar ostavio u Rimu?" 84 O osudi istočnog pravoslavlja nemamo analogno svedočanstvo. pa su idolopoklonici oni koji njoj pripadaju62. jer tu pojavu susrećemo i kod drugih. Katolik je. izjednačavali su sebe sa „mladencima" kojima je Bog otkrio ono što je skrio od premudrih i razumnih. Dela 20. Vjerodostojnost. a kod njih je bila „prava vjera apostolska"57. po koji put već. iako je to stara dualistička tradicija. Vjerodostojnost. Kniewald. 60 D. 2. ed. argumentisao dvojako dokazujući na jednoj strani da njegova crkva čuva učenje i ustanove iz apostolskih vremena. više mesta stavovima katolika.21). da su bosanski „krstjani" učili da su pape do vremena Silvestra bile od njihove vere. nije jasno. ima najviše materijala o papi Silvestru i odnosu prema Konstantinu Velikom. Iz već spomenute „Raspre" vidi se i kako su se bosanski „krstjani" koristili Svetim pismom u odbrani svoga stanovišta. naime. Theiner. nego tebi što boraviš među grmljem". 68 Pretenziji da samo oni imaju pravo da se nazivaju „hrišćani" ne teba ni pripisivati odlučujući značaj. Priču o kamili i nemogućem leku katolik žigoše kao veliku laž. U čemu se sastojao Silvestrov greh. TS. Poznata legenda o papi Silvestruj za koga je vezana i „Konstantinova darovnica"3 dala je povod za ustanovljivanje velike prekretnice u istoriji hrišćanstva61. odnosno rimska crkva je crkva idola. 112—113) Silvestar je do toga čina bio njihov učenjak („doctor noster"). Isključivo rezervisanje hrišćan-skog imena je važna i rečita indicija u tome smislu. Dajući. Iz drugog teksta saznajemo i kojim povodom: jer je mrtvom kamilom lečio cara Konstantina. Prilozi. 68 D.a ijapcrBo".moralne superiornosti i očuvanja prvobitne apostolske čistote crkve. Die Papst-Fabeln des Mittelalters.He 5oj ce. Luka 12. na značaj izraza „prave vere apostolske" u testa-. Katolik očigledno prima zapadnjačku legendu o krštenju Konstantina u Rimu i isceljenju zahvaljujući krštenju (ex virtute baptismi christi miraculose fuit sanatus). . Po izjavi jeretika u Raspri (Rački. a da je taj papa bio prvi koji se otpadio60. Miinchen 1863. 1 (1948) 42) upozorio je. Monasi su skloni da rezervišu to ime za sebe. Jeretik je na svoju zajednicu prime-njivao mesta iz jevanđelja i poslanica koja govore o sledbenicima Hristovim (. Pa.

Katolik je oproštaj povezao sa pokajanjem i okrenuo ga protiv jeretika: „Tako bi i s vama bilo kad biste jednom hteli napustiti vašu zloću. 14) da naglasi da oni ne mogu biti braća. Prebacivao mu je. od Boga stvoreni. čak. Vjerodostojnost. .pripisuju mu se izjave koje se odnose i na specifični položaj Bosne i njenih stanovnika. gde se traži da se duše spašavaju. Kniewald. da je prava vera tamo gde su episkopi. Vjerodostojnost. 173. praštanje i ljubav. a katolik zastupa militantnu potrebu da se jeretici gone. Katolici su.Vidi. fla he oflcrvnHTH HCKH ofl Bjepe cjivmajvfcn Jia^KHe flyxoBe u HayKe t)aBOJicKe .. KOJH 3a5paH>yjy JKCHHTH ce H 3anoBnjeflajy y3#p>KaBaTH ce o« jejia Koja Bor cTBopa 3a jeJio . primili otpadnike o kojima govori apostol Pavle u poslanici Timoteju (. gde su episkopi i učenjaci. 67 F. „Krstjani" bosanske crkve nisu mogli savremenim velikim crkvama suprotstaviti vlast i silu. da on predstavlja raskol sa planinama Bosne i pitao se ironično kako može on. kada je bio poklonjen bosanskom vikaru Stefanu iz Trsta. Matej 26. 52). gde se traži opraštanje mesto kažnjavanja (Jovan 8. god.. I Jovanova 3. . Mada ju je katolik napisao. Mesto je zanimljivo i zbog toga što savremenik povezuje jeresi u Lombardiji i Bosni. De bosnensibus autem. Rački. te im je dužnost da ih progone i bacaju u oganj. . Citati iz jevanđelja dati su uvek u Vukovom. 69 F. tamo u gradovima je vera. Oseća se velika potreba za kri tičkim izdanjem ovog izvora. 5—12). Prilozi. a ne gube (Matej 6. 113. što se za tebe što boraviš među grmljem po planinama i šumama ne može reći"68. Katolik je. katolik trijumfalno zaključuje: . nemaju istog oca i treba da ih mrze. qui vos receperunt. apparet toti mundo. treba da gone one koje Bog mrzi. dokazati da je njega Petar ostavio kao naslednika67. „Raspra" je komponovana tako da se jeretik zalaže za blagost. Kniewald. Solovjev. 14—15). goneći ih. . Matej 5.. Vjersko učenje. 1—3)69. •8 F. prevodu.. navodeći mesta iz Novog zaveta. 68 F. Rački. a ne obrnuto71. Prilozi. sveštenici i đakoni. 64 Možda se u ovom izazovnom pitanju. osporavajući pravo na ekskomunikaciju i suprotstavljajući se nasilju i 63 O tekstu up. 170—174.. Prilozi. Prilozi... Katolik je u tome dijalogu rekao jeretiku: . zapazio je dubinu jaza između ograničenog domašaja i univerzalnih pretenzija bosanske crkve: „Nisu svi narodi (omnes gentes) u Bosni"... izvršavaju zapovesti apostola. u stvari. Rački.. II Timoteju 4. quomodo probare poteris. koje katolički autor nije izbegao. kojom nisu raspolagali. 66 A. Oni su u Svetom pismu nalazili uporište u stavu Hrista i apostola i u onim njihovim recima koje sugeriraju da je neizbežno da svako ko živi hrišćanskim i duhovnim životom bude progonjen („Ejiaro npor-HaHHMa npaBae paAH. Katolički autor već spominjane „Raspre" dopušta jeretiku da traži: „Možeš li mi navesti u Novom zavetu da je Hristos ili neki svetitelj ubio nekog?"70. jep KO He Jty5n 5paTa ocraje y cMpra". 112: Tu autem in montibus stando. Oboje je moguće jer je rukopis nastao pre 1421. dalje. Autor „Raspre" je uočio veliku teškoću u „krstjanskim" pogledima na svet i na istoriju. pošto. Posle dokazivanja da je prava vera morala rasti. dakle. progonima. Na drugom mestu jeretik tvrdi da je od iskoni bilo da zli spaljuju i progone dobre. U toj istoj „Raspri" jeretik se oslanja na mesta Svetog pisma u kojima se zahteva uzdržavanje od nasilja („BpaTH HOJK CBOJ Ha Mecro H>eroBo. 113. dok jeretici to odbijaju i tvrde da su stvoreni od đavola. u ovom spisu lukavo upotrebio pozivanje jeretika na potrebu ljubavi i odbacivanja mržnje („.Vi ste se otcepili od nas i pobegli u planine Lombardije ili Bosne"66. naglašavao je i dodavao odmah zatim da sav svet zna da su Bosanci koji su vas primili. D. ali pošto ste uvek pobunjeni i 213 . boraveći u planinama. a ne smanjivati se. Katolik dalje razvija misao o nemogućnosti bratstva. da bi bili verni Bogu. 115: Non sunt in bosna omnes gentes. jep je H>HXOBO uapcTBO He5ecKo". quod apostatas receperunt .. Rački. naime. krije aluzija na avinjonsko robovanje i odsustvo papa iz Rima. već su se suprotstavljali moralnim argumentima. Up. quod te dimiserit. jer je među njima razlika kao među anđelima dobrim i anđelima zlim. jep CBH KOJH ce Mame 3a HOJK O# HO>Ka fte H3rHHym". 10). ili je aluzija na veliki raskol. 27—28.".

Izvrgavajući ruglu jere-tičko tumačenje jednog mesta iz poslanice Timoteju (. naravno. nije bilo sredstava ni da se premosti jaz između ideala i realnosti.F. odgovor na patarenovu aluziju na poslanicu Galatima 4. stoji u vezi sa dualističkim temeljnim odbacivanjem materijalnog sveta i potpunom zaokupljenošću problemima spasenja77. Na direktno pitanje: „Opirete li se onome ko zlo čini ili dopuštate da se zlo čini?". 117: Romanus: quero a te. ali nije mogla imati nikakvih tradicija a verovatno ni iskustava u vladanju.A H CBH KOJH IIOSOJKHO xohe fla >KHBe y XpHcry Hcycy. F. koje se nudilo kao uporište za borbu protiv svetovnih vlasti. te na nju nije prelazilo ništa od svetosti koju je crkva posedovala. Bosanska država nije mogla imati sličnu misiju jer je pripadala ovom. Rački.. U očuvanom izvornom materijalu nema. 12). 119: Hereticus: ab initio fuit. tumačili tako kao da se odnosi na borbu duha i ploti. ner-o c norviaBapHMa H BJia-cTHMa. vladari su imali obaveze u odnosu na ugarske kraljeve i imali su. 73 . katolik ga ironično pita da li kad nekog grešnika progone smatraju za sebe da su od ploti. Iz „Raspre" se vidi da su bosanski jeretici jedno mesto iz Poslanice Efešanima (. Rački. „No kako onda onaj što se rodi po tijelu gonjaše duhovnoga. a onaj da je rođen od duha svetog i da se zbog toga može nazvati krštenim. Prilozi.ustrajavate u zlu. 74 To je. si resistitis malum facienti. 119. već za odbranu duhovnih75. Za našu temu je od prevashodnog značaja okolnost da po svemu što saznajemo iz izvora doktrinarna tradicija dualista nije davala mogućnosti za stvaranje jednog alternativnog pogleda na svet. osim toga. 22—23. To. odbacivanja duhovnih i telesnih kazni. Jedino u čemu su se bosanski „krstjani" suprotstavljali svetovnim vlastima. Prilozi. Rački. rituali i etikecija itd). Mala zajednica bosanskih „krstjana" je mogla imati duge tradicije u trpljenju progona i u odbijanju i osuđivanju materijalnog vidljivog sveta. odnosno propovedanja da niko ne može biti pogubljen ili ekskomuniciran'6. 29. svoje političke interese. 5nhe roi&eHH". Ona. u „Raspri" i mesta iz kojih se vidi da „krstjani" nisu bili apsolutno pasivni. quod mali comburuntur et persecuntur bonos et non e converso. Prilozi. u stvari. stoga vas predajemo u ruke sudija i pravde"72. nikakvih nagoveštaja nekog socijalnog programa osim bpšte borbe protiv greha. razumljivo. vel permittitis fieri malum? Hereticus: resistimus.HMa TaMe oBora cBnjera. H c ynpaBHxeji. jeretik odgovara: „Opiremo se"73. 118. Efescima 6. Iz najdubljih načelnih razloga ona nije mogla 214 . U odnosima među državama oblici i sredstva komuniciranja bili su uobličeni pod uticajem crkava i tradicija ranijih država (zakletve. pa ih katolik ispravlja objašnjavajući da to znači borbu ne za odbranu telesnih stvari. 12). legalizaciji svetovne vlasti i njenoj sanktifikaciji.Jep Ham paT Hnje c KpBJi>y H C rajenoM. a jeretiku stavlja u usta odgovor: „Ne gonimo pravednog već grešnog zbog njegove krivice"74. Rački. oblici akata i formulari. Prilozi. koja je u bezgrešnosti svojih članova i u čuvanju čistote hrišćanstva videla svoje opravdanje i svoju svetskoistorijsku misiju. u sistemu političkih odnosa. naravno. 72 F. koji bi se mogao staviti u službu države i kojim bi se mogao obesnažiti uticaj velikih crkava. Ima. 70 71 gospodara. između crkve kao zajednice svetih. i stvarnog položaja u kome je crkva predstavljala ostrvo okruženo sa svih strana neprijateljima i progoniteljima i pravo adekvatno poštovanje imala samo u Bosni78. na čijim učenjima je bila zasnovana vladarska ideologija i na Istoku i na Zapadu. 30—31 gde se suprotstavljaju „rođen po telu" i „rođen po duhu". c #yxoBHMa naKocin Hcnofl He5a". Rački. Prilozi. Država i vladar imali su svoje mesto u hijerarhiji država. prema našim raspoloživim izvorima. međutim. ticalo se osude „prava mača" (iustitia sanguinis) svetovnih F. zemaljskom svetu. Koliko vidimo. 118. tako i sad". nije mogla prihvatiti izolaciju kao ideal. 75 F. II Timotiju 3.

pokazano da je u delu bosanskih akata krst izostavljen na mestima gde bi inače morao stojati i gde stoji u aktima namenjenim ljudima izvan Bosne. COJIOBjeB. Up. ali je. Možda je crkva mogla da izmeni unutar Bosne u političkom saobraćaju ponešto što se kosilo s njenim učenjem i moralom. 81—102. bila simbol i zaloga samostalnosti. Ostvario je to uzimanjem kraljevske titule. 169. Bilo je mnogo toga što nije od njih zavisilo. Ali. Rački. zbog dužnosti da . nec vos salvatos dicitis sine capite .. . Vidljivi izraz prvog prilagođavanja imamo u ličnosti njegovog dvorskog kapelana-popa Ratka. ipak. ali svakako nije mogla dati vladaru duhovna sredstva koja bi pomogla vođenje politike. gde se merio uspeh i gde se pokazivala snaga i važnost. Uopšte uzev. ali „vjera" kao tvrdo obećanje. i srpskoj crkvi i srpskim velikašima.u srpskoj zemlji" i u preuzimanju uloge naslednika „mojih praroditelj gospode srpske"81. gde je i bilo glavno poprište njihove angažovanosti.. dok se ono drugo ogleda u krunisanju . koji je posle početnih teškoća postigao velike uspehe i koji je nastojao da svoj rang uskladi sa svojom moći. mesto je nejasno.vladara uzdići iznad običnih laika i njegovu vlast okružiti oreolom svetosti. 207^—222) pokazali smo kako je nepoznati glosator prvenstveno zainteresovan za pitanja greha i izbavljenja i da je sasvim zanemario dualističku mitologiju. Prilozi 121). 180. na jednoj. te je bolje uzdržavati se od dalekosežnih zaključaka. koji je bio rezer-visan isključivo za one koji su primili duhovno krštenje. Možda bi se puko tine u njihovim međusobnim odnosima pokazale i ranije da vladari nisu bili pri siljeni da imaju obzira prema svojoj crkvi. Teško je zamisliti da bi mogli potpuno suzbiti u sebi poriv za širenjem vlasti i osvajanjem. ali je nisu mogli upotrebiti na štetu crkve jer im ruke nisu bile slobodne zbog obaveza prema plemstvu. koja je 3 na jednoj strani. što bi slabilo njenu zemaljsku misiju. da utiče da se izostavi krst u aktima koji su sastavljani u prisustvu njenih starešina i si. katoličkog trebinjskog biskupa.. bosanski vladari su od samog početka bili prisiljeni da idu svojim putem. Vladari su imali oružanu silu. Neskladni interesi su se dugo održavali u nekoj vrsti ravnoteže. apsolutno preovlađuje.e 6ocmcKe tfpKse. 80 76 je. . što je morao platiti prila-gpđavanjem ugarskom kralju i njegovim prelatima. et tamen vos tenetis quod per vos qui estis ecclesia. na drugoj strani. (F. Vjerodostojnost. Vladarske dileme i opredeljenja se najbolje vide na primeru-Tvrtka I. NS 3 (1948). 78 Na osnovu jednog mesta u Raspri: . " Na drugom mestu (/Vioce CpehKoeuheeoi jeeaHJje/ba u yueH. pristalica i zaštitnika medu vlastelom i veli kašima. moglo bi se zaključiti da po shvatanju „krstjana" sama crkva nije obezbedivala spasenje. Nisu se mogli istrgnuti iz mreže prava i obaveza u svetu okolnih država.80. gde 215 Već je spomenuto zašto vladari nisu mogli sa crkvom deliti ideal izolovanosti. čvrsto zadata reč. istovremeno. U aktima nastalim u odnosima vladara i vlastele i bosanske gospode među sobom „rota" i „prisega" nisu potpuno potisnute.. 79 U aktima bosanskih vladara i feudalne gospode nastalim u odnosima sa okolnim svetom zakletva je imala važnu ulogu. da potisne zakletvu i favorizuje tradicionalno narodno zadavanje „vjere"79. Kniewald. A. Jecy mi6O%OMUAUuoiuuioeajiuKpcuti GZM. EoroMHJiCT-BOTO Ha BajiKaHOT BO CBeTjumaTa Ha HaJHOBHTe HCTpa>KyBaH>a. CKonje 1982. na drugoj strani. ne kidajući veze i dobre odnose s bosanskom crkvom. Crkva nije raspolagala nikakvom drugom snagom sem svoga moralnog autoriteta i odlučnosti svojih vernika. svojim štrcanjem u religioznom svetu privlačila podozrenje i mržnju i zbog toga predstavljala teret kojega bi se rado oslobodili. salvari non potestis. D.

izloženi propo-vedima i primeru. C. i takvim učenjem grabe duše kao proždrljivi vukovi83. održavanja i jačanja vladareve vlasti.. HIJERARHIJA SVETOSTI I FEUDALNA HIJERARHIJA Kao što nije bila pogodna da posluži osvećenju vlasti i izgrađivanju vladarske ideologije. 1 (1964). . Duhovnim krštenjem koje se vernicima delilo u poslednjem času obezbeđivana je milost božja. 216 III.. fAoce CpehKoeuheeoi jeean^e/ba. 81 Up. na žalost. podataka o tome da li su bosanski „krstjani" u svome učenju imali i savet vernicima da se pokoravaju vlastima i da vrše podaničke dužnosti. 36opHHK <t>njiO3o0CKor <J>aKyjrreTa. C. ljudi se prodaju na trgovima kao stoka. U jednom od najoštrijih odeljaka već više puta spominjane „Raspre između rimokatolika i patarena". . a kasnije i zbog potrebe da obezbeđuju sopstvene interese. veoma karakterističan za evropske .poštuju tradicionalna prava. 213—214. Može se postavljati pitanje ima li u Bosni učešća crkvene organizacije. Njeno ograđivanje od praktične politike. oličeno u osudi duhovnog i telesnog kažnjavanja i prolivanja krvi. TiHpKOBHh. Nepogodnom za vršenje ozbiljnijeg uticaja činio ju je već osobeni odnos prema vernicima. TiHpKOBHh. Naša osnovna tema o odnosu crkve prema svetovnoj vlasti može se posmatrati i u jednoj drukčijoj perspektivi koja se otkriva komparacijom sa drugim crkvama. katolik optužuje jeretike da otimaju duše jer obećavaju ljudima večiti život posle smrti i u toj nadi čine se bezbrojna zla. izgleda. U svome uticaju na mase „krstjani" su bili usredsređeni na probleme greha i spasenja. zadobijanje milosti božje kako bi se dušama zarobljenim u tela omogućilo da se vrate na nebo odakle su i poticale osim onog dela duša koje je Bog predodredio da budu proklete. > 82 Up. samo je detalj iz mnogo opštijeg negativnog stava prema vidljivom svetu stvorenom od boga tmine u kome su božanskog porekla jedino duše zarobljene u telima82. To je najupadljiviji i najdelo-tvorniji vid služenja crkve državnoj politici. nije bitno uticalo na moral. prepada svaka pravda. 348—351. bosanska crkva nije bila pogodna ni da posluži kao instrumenat vladanja. Tek mnogo kasnije. ali to. 343. duhovništva i hijerarhije u izvršavanju zadataka državne vlasti. 356—358. kada se toliko stvari promenilo. kada bosanska crkva više nije bila jedina crkva božja u Bosni i kad je umesto ravnoteže između vladara i plemstva presudna postala ravnoteža između teritorija na koje se bosanska država bila raspala. Cyiy6u eeHatf. 8. koji su živeli izvan crkve po strani od malobrojne elite pravih „krstjana". U našim izvorima nema.. pojavila se mogućnost da vladari povedu drukčiju politiku prema bosanskoj crkvi.

borba za vlast u gradovima itd. davale su savetodavce vladaru. id est oeculte de fraseha in fraseham vpocritando. Crkva i država bile su upućene jedna na drugu. koje je imala. npr. shvatane kao jedinstvene zajednice u kojima crkvena i laička sfera nisu bile podeljene. non propter lanam sed propter morem ovilem. u usađivanju shvatanja da je vladar po milosti božjoj i. u upravljanju gradovima. Jedino su crkve svojom karitativnom delatnošću pomagale da se rešavaju socijalni problemi za koje tadašnje države (osim gradskih republika) nisu imale ni osećanja ni sredstava. Nije se dalo utvrditi šta bi značio glagol invingere. ali samostalne i ponekad i u ponečemu suparničke (borba za vrhovnu vlast nad katoličkim svetom. iako su dužnosti klera i svetovnih vlasti bile razdvojene i medu njima je u načelu vladala saglasnost (simfonija). Stvarnost je bila daleka od toga ideala i u njoj je svetovna vlast imala priličan stepen nadmoći u vrhovima. Na pozadini ove grube i nepotpune skice može se preciznije analizirati ono malo podataka što nam izvori kazuju o Bosni.. najzad. et per talem doctrinam rapiunt animas ut lupi rapaces.). Najzad. Ali. pomagale su integraciju nepovezanih teritorija i time olakšavale centralizaciju. Opportet attendere a talibus. venduntur homines per fora ut bestie nullam invingentes eis pecuniam. u isto vreme je došlo do diferenciranja koje je crkvu isključilo iz kompetencija u svetovnim stvarima. crkve su održavale i uzdizale nivo obrazovanosti i davale su kulturne obrasce svojoj sredini. može se izgraditi idealni tip crkvene uloge. quia promittunt hominibus vitam eternam subsecuta morte. i tamo gde je ovo bilo sasvim autonomno i tamo gde carsko i crkveno pravo nisu bili razlučeni. Prilozi. et in illa spe fiunt infinita mala. et sic rapiunt animas. Medu sredstva kojima se sankcioniše i posvećuje feudalni poredak spada i pouka da je svaka vlast od Boga i nametanje pokornosti kao verske vrline. Crkva je presudno uticala na formiranje srednjovekovnog zakonodavstva. Mesto gde se spominje novac je nejasno ili je tekst iskvaren. zatim zapaziti razlike između Istoka i Zapada i. sudske i diplomatske poslove. qui similiter suht lupi rapaces animarum. a zatim i države oblikovane po njegovom uzoru. kao što je bio slučaj u Vizantiji. po pravilu gušćom i trajnijom od svetovne. nepoznat rečnicima? 88 npopoKa. a pogotovu se mogu reljefnije ocrtati njene osobenosti. Sicut enim lupi morantur in šilvis et raro exeunt ad homines. Na prvom mestu imamo ulogu crkava u opravdanju i ozakonjenju feudalnog poretka koji predstavlja deo božanskog reda. Ona je sama. 7. Polazeći od Hristovog proročanstva (MaTej. Vizantijsko Carstvo pre svega. svojom organizacionom mrežom. katolik u dijalogu to okreće protiv jeretika: Recte vocantur in vestimentis ovium.F. dok je crkva čuvala veliki uticaj u gradovima. čak. a na Zapadu je prisustvo klera i hijerarhije na državnim ili zemaljskim saborima doprinelo da se artikulišu i zastupaju prava plemstva i da se izgradi staleški tip države karakterističan za kasni srednji vek. et tune oeculte mu-tando vestimenta. Na istoku su hrišćanske države. U hrišcanskim državama s kraja srednjeg veka crkve su igrale veliku ulogu i time što su neposredno učestvovale u ostvarivanju praktičnih zadataka svetovne vlasti: davale su pismene i spremne ljude za administrativne. Rački. 15): ce OH na>KHnjex KOJH flOJia3e K Baivsa y oflnjejiy OB^mjeiviv. obezbedila je zakonodavstvo za sebe (kanonsko pravo) i uticala na izbor materije i načela prava na-menjenog svetovnom društvu. a zatim kroz borbe za investituru crkva uspela da se emancipuje od neposrednog mešanja svetovnih vlasti u crkvene poslove. održavajući carske zakone. Uzimajući u obzir veći broj hrišćanskih država. U prethodnom odeljku je već pokazano da 217 . et perit omnis iustitia. što simbolički dolazi do izraza u svečanom prihvatanju simbola vere i zakletvi pre kraljevskog i carskog krunisanja. et cum illa pietate sic vpocritando decipiunt. Na Zapadu je kroz pokret reforme počev od XI veka. a yiryTpa cy ByuH rpa6jMBH". čuvala rimsko pravo. da je namesnik Hristov na zemlji. quia ostendunt se humiles sicut oves. 115. Na drugoj strani to ima protivtežu u obavezi vladara da bude čuvar i branitelj crkve i prave vere. vel si exeunt. Za našu temu je važno uočiti jednu bitnu crtu kojom se države katoličkog dela Evrope razlikuju od država vizantijske sfere. hrišćanske države XIII—XV veka. uporediti s tim ono što znamo o bosanskoj crkvi i bosanskoj državi.

Kniewald. 10—13. Nijednoga „krstjanina" ne susrećemo da obnaša neku od funkcija koju su klerici ili članovi crkvene hijerarhije u drugim sredinama prihvatali (palatin. M. bile uloge koje „krstjani" nisu odbijali i mi ćemo se njima podrobnije pozabaviti pošto prethodno razmotrimo položaj pripadnika crkve u bosanskom društvu. imamo. 87 F. 180. Vjerodostojnost. čak. U strogosti moralnih 84 U jednoj parnici pred dubrovačkim. JlpoKaenu cačop cpednoseKoene Bočne. 180. 169. U „Raspri" im katolik prebacuje da propovedaju greh zbog koga je Lucifer izgnan time što su uobraženi u svoju dobrotu i što misle da od svoje svetosti mogu i drugima dati87. na što je u ime suparničke strane izjavljeno: perohe in Bosna non sono leže de la consuetudine la qual e manifesta a tutto el mondo. temeljnu osudu materijalnog sveta i njegovih ustanova. 90 D. s druge strane. pojedince upoznajemo kao neformalne savetnike velikaša. gde je pregled ranije iznetih mišljenja. Uz to je kod njih greh bio vrlo široko shvatan tako da je uključivao i takve sporedne prekršaje kao što su jedenje mesa ili mlečnih proizvoda. Vjerodostojnost. u XV veku ima važnu ulogu u donošenju bitnih političkih odluka. 169. a za jednoga ili dva „krstjanina" se veruje da su imali neku lokalnu nadležnost u delovima bosanske državne teritorije.krstjane" i članove njihove hijerarhije susrećemo u dokumentima kako vrše diplomatske misije. Ovde možemo dodati da je krajnje neverovatno da bi bosanska crkva učestvovala u stvaranju zakonodavstva i formu-lisanju pisanog prava. 9 f. . Možemo takode zapaziti da pripadnici bosanske crkve nisu bili zastupljeni u institucijama države. Od greha se moralo kloniti ne samo zbog ličnog spasenja već i zbog spasenja svih onih kojima je „krstjanin" dao duhovno krštenje jer je ono gubilo vrednost i moralo da se ponovi svaki put kad bi zgrešio onaj ko ga je obavio90. ni efikasan pomoćnik državne vlasti. bosanska crkva kao zajednica i njeni pripadnici imali su veoma visoko i veoma poštovano mesto u bosanskoj državi i društvu. 180. 116. " D. Njihova najjača strana bila je u ogromnom moralnom autoritetu. koliko ih je bilo. HAD. izjavu da Bosna ne poznaje za218 kone84. JJiiHHh. o pisanim zakonima u Bosni nemamo ni najmanjeg nagoveštaja u izvorima. Vjerodostojnost. naravno. Kniewald. 180—181. Svetost je. U jednom od sačuvanih popisa zabluda bosanskim „krstjanima" se pripisuje da pretenduju da se njihovim krštenjem dobija potpuni oproštaj grehova i da se postaje tako svet kao što je bio blaženi Petar 86. sudija). bez obzira na sve to. dakle. Sentenze di Cancellaria. a delom i zbog slabog interesovanja za mase i za uticaj nad njima.. Kniewald. Beorpafl 1955. obavezivala na bezgrešan život. Iz onoga što je do sada izneto moglo se zaključiti da bosanska crkva nije imala uslova da bude ni ozbiljan rival.bosanska crkva iz svojih doktrinarnih razloga nije bila predodređena da igra ulogu u posvećivanju i ideološkom obrazlaganju vladarskih prava. inače. Kniewald. 89 D. u oreolu svetosti koji je okružavao svakoga onog ko je primio duhovno krštenje. Rački. . S druge strane. kancelar. 85 Up. a moralni kodeks „krstjana" bio je izuzetno strog jer su poučavli da je svaki greh smrtan i nijedan nije oprostiv88. Ipak. delom zbog odsustva snage kojom bi se mogla poslužiti. ubijanje ptica ili razbijanje jaja89. delom zbog svog načelnog stava prema svetu. S jedne strane. takav angažman je teško pretpostaviti s obzirom na opšti stav crkve prema svetu. Posle izvesnog kolebanja i diskusije pouzdano je utvrđeno da „krstjani" nisu bili zastupljeni u državnom saboru (stanku. 208. 88 D. Vjerođostojnst. vidimo ih u arbitarskim telima koja treba da izvide ili utvrde da li je vlastelin počinio „nevjeru" prema vladaru. Prilozi. sudom oko duga ugovorenog u Visokom predlagao se postupak po zakonima Bosne kao zemlje gde je ugovor sklopljen. rusagu) Bosne85 koji. To su.

Izazvao je time otpor franjevaca koji su mu uskraćivali svete tajne i pretili ekskomunikacijom. 211—212. 219 nije se odrekao saobraćanja sa jereticima i nije uskraćivao klanjanja njihovim stare-šinama. mi smo smrtni. Jere-ticima je. Prilozi. O tome nam sasvim određeno govore izvori koji se odnose na konkretne odnose u dva prilično udaljena perioda. već učvršćen na kraljevskom prestolu i deklarisan kao katolik. U svetu strogih moralnih zahteva i oštrog osuđivanja greha „svetost" se morala neprekidno potvrđivati asketskim i moralnim životom pred očima drugih članova zajednice i pred širokim gledalištem vernika. koji nisu dali da im se klanjaju govoreći: „Ljudi što to činite. Ukazivano je. postquam ab ipsis venit salus. Katolik polemičar je iz toga izvodio dalje da se jeretici ne ugledaju na Hrista. pored nade u večni život. C. objašnjavajući uzgred motive: „krstjani" su iziskivali klanjanja (adorationes) zbog sopstvene svetosti. 114. slični vama. Na drugom mestu se kaže: „Daju da im se klanjaju do zemlje kao bogovima. izgleda da su „krstjani" ovaj običaj izvodili iz apostolskih vremena. 129. jer takva čast se samo Bogu duguje"98. već na đavola koji je u pustinji iskušavao Hrista tražeći da mu se pokloni pa će dobiti sva carstva sveta (Luka 4. kralj Stefan Tomaš. stavlja mu u usta odgovor: „Jer su se apostoli klanjali Hristu"94. a ne srcem. ■RnpKOBHh. ljudi itd.zahteva pripadnici bosanske crkve su videli svoju veliku prednost. Taoce CpefiKoeuheeoi jeean-}yejba. Rački. 179. naime. datum est. Prilozi. >~° F. quia tališ honor soli deo debetur . et in deo faciunt se adorare pronos in terra tamquam dii. in adamo et eva appetentes esse dii. a u tajnoj ispovesti traže tajnu pokoru jer javnu neće da čine. i u obliku poštovanja čiji su oblici izražavanja premašivali sve što je u ono vreme bilo uobičajeno u hrišćanskom crkvenom životu. Katolički izvori to oštro osuđuju. Među pitanjima koja je bosanski vikar postavio 1373. 114. Sudeći po više puta spominjanoj „Raspri". non est datum. „Krstjanima" bosanske crkve iskazivalo se. Prilozi. Rački. i na primere Pavla i Varnave. Speranskij. pro quo apparuit in terra. Prilozi. •3 F. tražeći da obrati naročitu pažnju na to da li su tamošnji maniheji 220 . za koga kažete da je stvoren od đavola.. 24 (1902). ta klanjanja su u Bosni postala uobičajena. 169. sic isti se deum dantes. papi Grguru XI i na koja je dobio odgovor kolegija učenih teologa jedno se odnosilo na preobraćenike koji se i dalje klanjaju jereticima i vrše njihove obrede ustima. et cui non dant. bezgrešnog stanja i posedovanja Duha svetog92. Archiv fur slavische Philologie."95. predočavano da se ne ugledaju na apostole s pozivom na primere iz Dela apostolskih (10. pa je papa naložio svome legatu da ćelu stvar ispita. Papini teolozi su u tome. 97 D. kako sami kažu. Vjerodostojnost. 162. 178. quod cui dant. Toliko su ušla u pravila društvene etikecije da se ni oni koji su crkvi okrenuli leđa nisu usuđivali da ih uskrate „krstjanima" i članovima bosanske crkvene hijerarhije. Up. za one koji su bili daleko od crkve i protiv nje. Kniewald. Vjerodostojnost. Rački. Ein bosnisches Evangelium in der Handschriftensammlung Srećković's. 26). Nagradu za svoj podvižnički život dobijali su. " F. U jednoj od glosa Srećkovićevog jevanđelja osuđuju se „zakonici" (sveštenici) zbog toga što „sve dane grehe otpuštaju ljudima i tako gube duše ljudske"91. Kada u dijalogu katolik hvata jeretika u protivrečnosti i pita ga zašto se klanjate čoveku. gde je Petar digao Komelija koji se poklonio pavši mu pred noge „nije dozvolio da mu se klanja (se adorare) kao što ti činiš". god. takođe. smrtnom i gnjilom. Nekoliko decenija kasnije. Knievvald. Rački. sudeći po tome tekstu. Iako su predstavljali sablazan za druge. 116. vrlo raširena i prihvaćena tako da su važila kao običaj zemlje. " M. 96 F. 5—8)96. poštovanje u vidu klanjanja (adorationes). kao i u pitanju brakova ostali beskompromisni97. 82 D.. gde je i temeljna teološka kritika stava „krstjana": Docent etiam peccatum. et sic evacuatur omnis speš de deo.

Od rezultata legatovog ispitivanja trebalo je da zavisi postupak prema kralju. Slabost je bila u tome što vladar nije raspolagao efikasnim sredstvima prisile da potpuno spreči da mu podanici uskrate „vernu službu". a ne želja za vlašću i uticajem u svetovnom društvu. Brižljivim ispitivanjem sadržaja bosanskih povelja XIV i XV veka moglo se utvrditi da je u temelju političke organizacije koja je državi obezbedivala koheziju bila obaveza svih podanika na „vernu službu". mora se toj pojavi pridati daleko veći značaj. •• D. Oba dokumenta nam istovremeno otkrivaju da je u atmosferi bilo nešto što je prisiljavalo ljude da se sao-braze običaju. Za pitanje koje na ovbm mestu raspravljamo važno je uočiti koliko su klanjanja jereticima. ili. kojima inače poštovanje nije bilo uskraćivano. O pritisku govori još jedno pitanje franjevačkog vikara iz 1373. Vjerodostojnost. nametnule su bosanskim „krst-janima" neke važne uloge u političkom životu. 155—156. 100. O tome kao realnosti političkog života govore ponekad . veze lične zavisnosti kojima je vladar bio spojen sa podanicima obezbedivale su državi stabilnost i koherentnost. Obe ove uloge davale su im gotovo nadzemaljske dimenzije. 163. Te osobine. mada je bila isto onako nerealna kao što je nerealna bila pretenzija crkve na svetskoistorijsku misiju održavanja istinskog apostolskog hrišćanstva. pogotovu kad se ima u vidu da je s njihovom sve-tošću išla bezgrešnost koja je tražila apsolutnu objektivnost i poštenje. U svom komentaru na str. postala sastavni deo redovnog društvenog saobraćaja. već je obuhvatalo i učešće u diplomatskim poslovima i drugim aktivnostima. Već odavno je zapaženo da je „verna služba" bila izvor snage. koje je vladar mogao iziskivati od onih što su dužni da ga slušaju. Ne može se utvrditi koja sredstva socijalne kontrole su ih nagonila na konformizam. omogućavale su da vlast bude delotvorna. god. To nije značilo samo vojne dužnosti i obavezu učestvovanja u ratnim pohodima. kakve sankcije su im pretile ako taj običaj ne poštuju. koje ima u vidu odrasle preobraćenike koji bi se želeli krstiti a zbog-pritiska (propter pressuram) ne mogu čuti njihove ispovesti itd". U svakom slučaju. dotle je dosezalo i njegovo pravo da zapoveda i da traži „vernu službu". ali se iz pisma oseća da je papa bio sklon da se u tom slučaju pokaže papustljivost. U literaturi su ova mesta u izvorima odavno zapažena i uzgredno saopštavana. Obaveza „verne službe" se u krajnjoj liniji izjednačavala sa potčinjenim položajem. čija je suština u naglašenijem iskazivanju poštovanja nego što se to činilo kleru i duhovnicima velikih crkava. najčešće kao jedna pomalo egzotična osobenost bosanskog verskog života. Ona nam otkrivaju da je pretenzija „krstjana" i njihovih starešina na svetost i posedovanje Duha svetog bila prihvaćena u bosanskoj sredini. Međutim.u tolikom broju i toliko silni da ih kralj ne može istrebiti bez opasnosti da izgubi vlast nad kraljevstvom. Kniewald. „Klanjanja" (adorationes) kao simbolične radnje i rituali više nam govore o položaju „krstjana" i njihovih starešina nego sadržina svih očuvanih izvora. izdavač nije uzeo u obzir pritisak i zbog toga poremećeni red u postupanju misionara. Rački. Dokle god se prostirala \rtast vladara. i da utvrdi da li je paštovanje koje iskazuje manihejskim starešinama puka učtivost ili radnja kojom se Bog vreda98. da pokrene ljude rasute na velikom prostranstvu. U nedostatku razvijenog državnog aparata i institucija koje bi delovale trajno i nezavisno od ličnosti vladareve. ali i uzrok slabosti F. može se zaključiti da je u vreme opšteg divljenja i gotovo idolopokloničkog poštovanja pripadnika bosanske crkve jedva zamisliva akcija protiv njih. tako da je podrazumevalo celinu svih obaveza koje je podanik dugovao vladaru. 88 221 vlauara i državne vlasti u Bosni. ali su baš svojom neumerenošću krile opasnost da u sudaru sa stvarnošću budu razvejane kao iluzije. da nepotpuno izvršavaju ili prenesu na drugog svoje obaveze. Prirodno je očekivati da je njihova reč mnogo značila. u kraljevom slučaju jeretičkim prvacima. posmatrano iz drugog ugla. kada se izbliza posmatra država i njome organizovano društvo. Bogomili i patareni. 457—461.

a u naročitim okolnostima mogao se pretvoriti u suparnika.. usmerene po pravu prema banu. Vladarevo jemstvo je važilo dotle dok je vlastelin bio veran. Kada su se Dubrovčani 1403. 21 (1974). bio slobodan da dirne i u ličnost i u imovinu vlastelina. što se u poveljama naziva „ogledati" ili „suditi". U najstarijim poveljama iz tridesetih godina XIV veka uz bana „vjeru" zadaju (u jednom slučaju se kaže „prisegli su") i 12 „dobrih Bošnjana" ili „dobrih ljudi" i oni predstavljaju telo koje će ogledati vlastelina. Njenim pripadnicima nije zapovedao nijedan svetovnjak. a naročito odmetanje od vlasti vladareve. da mu se imanje neće okrnjiti. god. Lettere di Levante. on im je odgovorio da ih u ratu nije napadao od svoje volje. tvrdo zadatu reč. Bio je to odgovor vladara na vlasteosku pokornost i „vernu službu" kojim je garantovana lična i imovinska sigurnost ljudi pod njegovom vlašću. žalili vojvodi Radiću Sankoviću zbog napada na njihovu teritoriju u ratu. zatvoren. 222 „nevjeru". Od prvih sačuvanih povelja koje govore o „vjeri gospodskoj" pa sve do povelja iz vremena uoči propasti bosanske države svi slučajevi jasno pokazuju da sam vla-dar^ ban a kasnije kralj. Bosanske povelje pokazuju da je vlastelin. ali takođe znamo da može učiniti i više i manje od onoga što mu je naloženo"101. kralju. Td. C. da mu se zemlja neće oduzeti. Ovakav sistem veza bio je podložan razlabavljivanju. naročito prilikom smene na prestolu i u vreme slabosti ili mladosti vladaoca. koja je podrazumevala ne samo izdaju ili veleizdaju kako se nekad tumačilo već uskraćivanje poslušnosti uopšte. na što su mu odvratili: „Sigurni smo da je tako. 105. 102 Up. crkva nije bila uključena ni na strani vladara kao pritežalac dela vlasti. 31. 36opHHK <E>HJio3O(j)CKor <j>aKyjrreTa. bio kod vladara u „vjeri". TiHpKOBHh. 96—101. što znači da je uživao obećanje. mogle Su se steći u rukama moćnog velikaša koji je često bio posrednik između vladara i dela podanika. 101—106. iznad sistema. „Bepna CJiyoK&a" u „ejepa iocuodcKa". HcropHJcKH lacormc. a u svakodnevnom političkom životu podvojene i nekad za duže vreme zavađene102. ni na strani podanika s obavezom da verno služi. dokle god je vršio „vernu službu". Kada bi do toga došlo. 235-236 i nap. Ne ulazeći u pojedinosti svake povelje i oslanjajući se na rezultate ranijih specijalnih istraživanja. f. 104 C. Prema onome što smo do sada videli. kako pokazuju bosanske povelje. dokle god je bio poslušan. Razvoj bosanske države krajem XIV i početkom XV veka pokazuje kako se ta mogućnost ostvarila i kako je dovela do podele državne teritorije na nekoliko samostalnih oblasti koje su simbolički u kruni kraljevstva bosanskog i na saboru (stanku. predstavnicima vlastele i crkve bosanske ili crkvenim ličnostima koje su stupile na mesto pripadnika crkve bosanske. bio je uvek prepušten drugima: vlasteli.A<I <«Y * V N C BOrihHH \-MHNHTH NHE^HOrd XVA*rd. nije bio vlastan da uskrati „vjeru" — „svrći vjere" kako se govorilo u dokumentima — dok se ne bi utvrdilo da li je vlastelin zaista počinio 100 Up. C. uzet za taoca. 6. Crkva bosanska je nesumnjivo bila izvan toga sistema. crkva je bila. 4.los uživali su imunitet zajedno s crkvom. 2 (1962). 150.. "HHpKOBHh.104. „BepHa c/iync6a".i savremeni dokumenti.hiža". „Nevjera" je važila za krivicu „za što bi vredno bilo plemenitu človeku glavu odseći". PycautKa iocuoda. 101 HAD. navešćemo ovde sastave arbitarskih tela predviđenih da „ogledaju" ili „sude" vlastelu. rusagu) bile ujedinjene. Tek tada je vladar mogao preduzeti kaznene sankcije. odnosno posle 1377. 104 O tome vidi niže str. IV. TiHpKOBHh. U jednom slučaju navedena su imena dvanaestorice.OK<M'fc VA lit WrAlJL. 5—17. Obaveze „verne službe". Zadatak objektivnog ispitivanja i utvrđivanja istine. juli 1403.AAA KotNd H /l/MhHH KfldH H . god. idući hronološkim redom. da neće biti pogubljen. kako se jasno vidi. vladar je. ali se kao arbitri koji treba da ogledaju navode celokupna vlastela: . a sluge „krstjana" i ljudi njihovih . dok nije počinio „nevjeru".

u Milama. Studien. Studien. C. vratio je Radivojevićima sve „y ME/HK HXk 3dCTdc<wo \ A$n»J«dHhH. Jednom se u ovim najstarijim poveljama u ulozi jemca da se neće poreći ono što je poveljom dato javlja i crkva bosanska: „&& my CE TO NE H 3dr©pHE U sledećem periodu su najčešći slučajevi da se u arbitarskom telu predviđaju i predstavnici vlastele i predstavnici crkve bosanske. 7—8. 1934. Karakteristično je pri tome da je povelja o „vjeri" sačinjena pred 108 106 107 108 L. posle jednog pohoda 1434. II.HH 3d M. 17612 „BddCTEdd HdiuHX n«r/»dBHTH-fcx" . verovatno u ulozi pristava. svi očuvani slučajevi kao da pokazuju pomeranje u smislu većeg uticaja bosanske crkve. Hrvojev sinovac. Xepuei Ciue<f>aH ByKnuH Kocana u vbeioeo do6a. brata Vuka i majke Jelene za vlastelina Stjepana Rajkovića. Finea (Bosnian Church. Monumenta Serbica. Ona je samo datovana pod Kreševom. BOCdHhCKIi"107. ali na drugom mestu. Ćela formula i ceo postupak su identični. u ispravi 175pomirenju hercega Stjepana i članova njegove porodice predviđeno je 12 stroj nika. Ta uloga je bliska i povezana sa prethodnom. Thalloczy. 3d UITO EH AOCTOHHO BH/10 n<1ŁrtlEHHTH/Hli A\f4. Nekad se i crkva i vlastela navode sasvim uopšteno. 68.y Bt^v A'A^V K'i»CTiđHCKa NH 3d iE/i. OVO rešenje je nađeno zbog toga što su i Đurađ Vojsalić i Radivojevići bili katolici. CTOjaHOBHh.. L.108 Sasvim za sebe stoji veoma karakteristični slu čaj povelje vojvode Đurđa Vojsalica za humsku vlasteosku porodicu Radivojevića. Eeorpa« 1964. IV. god. 19—22. Beorpa«. "RiipKOBiih. 108 F. . 110 Sasvim su neosnovane rezerve J. 11.lA\ FAABt V}/t. u jednom slučaju su predviđeni djed i dva strojnika. djedom u „hiži" velikog gosta Radoslava. a po pravilu polovini predstavnika crkve i polovini vlastele111. ni pogaziti . oblik jemstva ustalio i uobičajio. H/IH G$>i»B<MNy. on im je zadao „vjeru" da se ono što je rečeno u povelji neće moći poreći. br. br. 14—15. ali nije identična s njom.đH y3pOK. VII. 377—379.."112 Kasnije je bilo uobičajeno da vladar vlastelina predaje dedu: „npH^dC/Ho n\h rocnoAHNy AHAV ^HH/IOK> H A"AV » » AHAd V PY E npKk-KOBNE"113. među kojima je rezervisano stalno mesto Radinu gostu za njegova života. str. IX. Vindobonae 1858. Po opštem pravilu. ilustruje već K HI K 223 H KCE n'pKBS CB'pfiH BEpd EOCdNCKE. dok je isprava o baštini istoga bana za istu porodicu sastavljena istom prilikom. Za nas je slučaj neobično važan upravo zbog toga što pokazuje kako se zadavanje „vjere" i arbitriranje između vladara i vlastele smatralo za obavezno i nije izostajalo iz povelja ni tamo gde za crkvu bosansku stvarno više nije bilo mesta110. pa je bilo neumesno da među njih dolaze bosanski jeretici. god.hCH nOpEHE HHK^dpe. II. H BCE K'pCT'dNE ^d ^V IE $>Y"Kd H Ađ M Y ct HE M tyl . sastavljene negde posle 1366.Xrih(HbCKd 3Ertwd" . str. JL.HY HHXh 3rpHXY HH K(lHBHNy. L. HH HtM\ HH Htr«Ef WCTdrfO<Hy UJO YA HE UmHThrtli U. samo je na mesto djeda i „krstjana" stupio vikar sa fratrima. Od povelje bana Tvrtka. U hronološki najranijem poznatom slučaju crkva je bila samo svedok. što im je ranije bio uzeo vojvoda Sandalj Hranić.. H<IH EAA\\".. Miklosich. U celini uzeti. Thalloczy. . Studien. O političkoj pozadini nastanka toga dokumenta up. Kasnije se ogledanje prepušta izuzetno samo crkvi. Koliko se i ovaj. V.phKBh kn H HHXh n/iEiHEHhuiTHHE V"3ETH"109. 251. Cuiape cpuace uoee/be u UUCMII. br. 285—286) u odnosu na ovu povelju. 23—24. inače sa franjevačkim manastirom nema nikakve veze. UJTO HXk HE EH WnHTdW rOCnOAHNh BHKdfth Ck ^fdTpH H Ck HdrtIH HdUJH AOEpH A\((X)kt.106. trojica vlastele župske i još uz to dva kneza. kao oblasni gospodar. str. vero-vatno na sastanku vlastele. 192—199. Thalloczy. Utisak da je u drugoj polovini XIV veka crkva prisutnija u političkom životu pojačava se kad se uzme u obzir pojava crkve u ulozi jemca zadate „vjere". A. Ne odgovara stanju stvari ni tvrđenje da je samo izraz „vikaru kon vikara" sličan izrazu „didu kon dida" u drugim poveljama. počinje niz povelja u kojima se kaže da je vladar predao vlastelina .

H BCdKO/IIV BHKdJV KdHh BHKd^d. kako se u jednoj ispravi kaže. pE^d GBETOrd <&^dNIil^HUJKd. pa je počeo da zahteva da mu Dubrovčani izruče izbeglu vlastelu. O vjerodostojnosti isprave bosanskog bana Tvrtka Stjepanu Rajkoviću. Imamo svega jedan dokumenat. . bio prisiljen da napusti Bosnu i da se skloni u Dubrovnik. ali ipak dovoljno da se ova uloga crkve potvrdi. bili su idealni za sigurne jemce i objektivne arbitre. praćen šestoricom patarena.. 438—440. To nije značilo da vlastelina fizički predaju djedu i crkvi „da ih čuvaju i obiruju".r^. JB."116 Na osnovu djedovog i kraljevog pisma Pavle Klešić je pošao u Bosnu. koji je još za vreme Tvrtka I nosio titulu vojvode i spadao u krug najistaknutije vlastele. . Znajući koliko je siromaštvo izvora za srednjovekovnu bosansku istoriju. „BepHa cAy?K6a". H BCOH BpdThH $pdTpO/Hli CBETE l^phKBE KrfTO/IHMdCKE BHpE ^HrtthCKE.HH\h . koji je i inače tražio povoda za rat. Kralj mu je. ali dovoljno rečit i karakterističan. Iz onoga što se zatim desilo zaključujemo da je djed crkve bosanske ispitivao taj slučaj. Pavle Klešić je u leto 1403. Pored ovakvog idealnog čuvanja i „obarovanja" koje se sastojalo u jemstvu da će obećanja biti poštovana. pošteni. U vreme rata Bosne protiv Dubrovnika 1402—1404. stavljano mu je na teret da nije poštovao baštine plemića117. a kralj Ostoja je ubrzo bio zbačen i.spomenuta povelja Đurđa Vojsalića za braću Radivojeviće. Djed i crkva postali su jemci da će se poštovati povelja. kako imaju ogroman moralni autoritet. kad se govorilo o njegovom padu. Pavle Maštrović i Pavle Radišić. nagnalo je kralja Ostoju da vrati i 111 V CBOK E0E Hd TO HdHAOCHO TANd Kpdrtia &i My Wn6Tli H«r0BO BpdTH K$t M\ HE EHT0(!) J. nepodmitljivi. Još pre afere sa vojvodom Pavlom Klešićem kralj Ostoja je imao sukobe i sa nekim drugim velikašima. Miklosich. Ciuape cpucKe iioee/pe u uucua. 37—48. 105—106.HY A^AV H NHŁIwkrt4h CTp©HNHKO/H H BCOH HpkKKH ROCđHkCKH y HHJfh WKe H \. koja znači da bi onaj ko dirne u toga vlastelina dirnuo u crkvu. uzet za taoca. ostalo nam je sačuvano . da vlastelin neće biti pogubljen. god. došlo je do sukoba između kralja Stefana Ostoje i velikaša Pavla Klešića. pošto je grad pružao azil. . gde je opet franjevački vikar s fratrima stupio na mesto djeda i bosanske crkve: „H ta BCH^HK THMK BHUIE nHCdMM/Hh UpE^CHO M\K f fflKt rOCflOAHNd KHKj^d }fiyBdHd. Studije. da mu imanje neće biti konfiskovano dok se na već izloženi način ne bi utvrdilo da je počinio „nevjeru". 379. Monumenta Serbica. Lako je odgonetnuti kako se desilo da se bosanska crkva nade u spomenutim ulogama. pravedni. CTOjaHOBHh. koji se tada vodio. 434. kako znamo iz kasnijih događaja."115 Takvo reŠenje djeda. verovatno i drugih arbitara koje on u svome pismu Dubrovčanima ne spominje. . materijalnu zaštitu i utočište. oduzeo gradove i posede. Kako su njeni pripadnici ljudi bez greha. 112 115 C. 2 (1954). 113 F.. bili su prisiljeni da napuste Bosnu i da se sklone u Dubrovnik."114 „Vjeru" vladarevu dopunjava sada vera djeda i crkve bosanske jamčeći istu stvar. I. i zaista se vratio u svoje. Iz diplomatskog dijaloga. 224 potvrdi posede (jedan je obećao zameniti) Klešiću i da ga sa svim tim preda OBđpoađHHK . zatvoren. Miklosich. kada je bilo mnogo vrenja i naglih promena u držanju velikaša u samoj Bosni. Šidak. 114 F. Monumenta Serbica. ne možemo se čuditi što nemamo podataka o tome koliko je uloga jemca i arbitra bila delotvorna. . Zbornik Filozofskog fakulteta u Zagrebu. naime. Ni o tome nemamo mnogo podataka. bosanska crkva je pružala i stvarnu. a iz djedovog pisma sačuvanog u Dubrovniku znamo da je rezultat bio povoljan po vlastelina: „noMdCiHO no BOKBOAV HdBfid uduie CTJOHNHKE H KpbCThraNH ^d n^n^E wntTh BE3h KpHBHNt y3ŁT0. već da ga predaju u idealnu zaštitu („ruku") u vidu jemstva. Dubrovačka vlada je branila svoje pravo pružanja azila. TiHpKOBHh. koji je pripadao rodu Kotromanića i bio uziman u obzir kao kandidat za bosanski presto. To je izazvalo Dubrovčanima komplikacije s kraljem. 254. kojim su se generacije plemića iz zaleđa koristile u sličnim slučajevima.

ali je takođe tvrdila da je on njih poklonio kralju Ostoji. Up. M. JIHHHH. fluHiih. JB. Iz nekih drugih dubrovačkih dokumenata vidimo da su ovakve pratnje „patarena" bile delotvorne. CTojaHOBHh. vlada im je naložila da uzmu pratnju patarena (scorra dei patareni) ili drugih. ' lle 117 225 Dubrovački dokumenti. vi se branite slob3Štinama grada i još time da on (kralj) ima jednog drugog Radišića u svome zatvoru. sporedno sve drugo sem činjenice da i ovaj slučaj svedoči da su „krstjani". 181—236. Stojanovića. Ctuape cpucKe uoeejbe u uucMa. III..3 dy6poeauKoi apxuea. Kralju se davalo za pravo što ne gazi patarenske sloboštine. Kada je izbio rat Dubrovnika i Radoslava Pavlovića. Ta sugestija nam uzgredno otkriva da su „krstjani" svojim prisustvom pružali bezbednost i zaštitu. „Bepna cAyotc6a". čija su nam imena poznata121. služavke jednog dubrovačkog vlastelina. Kada su u vreme spomenutog rata sa Ostojom u Bosni boravili dubrovački poslanici. III. i jedan dokumenat o izvršenju testamenta Radina gosta. navedeni kao mesto gde su ljudi mogli trajno živeti i gde im sloboda nije bila ugrožena. 4 f. Nekom omaškom izostavljen je odlomak iz uputstva poslanicima: Et specialmente se ne da colpa del Radissich che sta in Ragusa et vuy defendate cum le libertade de la terra. objavljene u već citiranoj zbirci Lj. et pluy chel ha I altro Radissich in prexon sua et lo terco era in meco del so reame in I caxa di patareni et manzava lo pan vostro et era francho per la franchicia dei patareni . 53. uz ostale. idi patarenima ili kaluderima ili Drobnjacima ili u Dubrovnik. ali nam rečito svedoči o istoj pojavi. Već spomenuti vojvoda Pavle Klešić došao je u Dubrovnik u pratnji trojice patarena. nije poticalo od njihove oružane snage koju nisu imali. Lettere di Levartte. nap. god. 84—85: „Aut vis ire ad patarenos aut ad callogerios aut ad dobrognazi (sic) aut Ragusium. ben fatto a non romper le franchicie loro quanto maiormente die esser libera la franchicia de Ragusa la qual e citta murada. Eeorpafl 1967. a još nije bio sklopljen mir. ripHjio3H KJHO 24 (1958). HAD. On je u junu 1405. TiHpKOBHh. koji je objavio sam prof. 107. ali su ga podsećali da utoliko više treba da poštuje sloboštine Dubrovnika koji je zidom okružen grad118. ubi vis esse faciam te poni et sociari francham et liberam" . H3 dy6posauKoi apxuea. M. već od njihove svetosti i neprikosnovenosti. na dvoru Tvrtka II zatekao se Radoslavljev sin Ivaniš. u kojima se Bosna odslikava kao dalek predmet i u kojima se obrisi stvarnosti prelamaju kroz prizmu dubrovačkih potreba i interesa. 104— 108). 119 M. prebaciću te i ispratiti oslobođenu i slobodnu"119. 118 Dubrovačke vesti o „krstjanima" i bosanskoj crkvi najpristupačnije su sada u knjizi: M.. 73. naravno. naravno. C. otkrivaju uzgredno i neke druge situacije u kojima djed i krstjani imaju neku ulogu i gde se činilo da mogu poslužiti dubrovačkoj stvari. naglo pogoršanoj situaciji Ivaniša su ocu otpratili patareni122. 69. koliko je potrebno za njihovu bezbednost120. Pred dubrovačkim sudom pokrenuo je Vlah Dubravac Ugarčić sa sinom parnicu protiv Vladne. Dinić -(HeKOHHKo hHpnj«raKHx cnoMeHHKa H3 fly6poBHHKa. I.dubrovačko uputstvo poslanicima u kome se tražilo da odgovore kralju: „posebno za ono što nas okrivljuje zbog Radišića koji boravi u Dubrovniku.. M. Za našu temu je. a otišao je u pratnji šestorice. JJpMcaeuu ca5op. u izmenjenoj. Drugi slučaj se odnosi na sasvim drugi socijalni sloj. To. poreklom Bosanke. a treći je bio usred njegovog kraljevstva u jednoj patarenskoj kući i jeo je vaš hleb i bio je slobodan zbog sloboština patarena". Znajući da se u odnosima između kralja i vlastele djed javljao kao arbitar i . Dubrovački poslanici su imali uputstvo da se kod Hrvoja požale na nezahvalnost zbačenog kralja Ostoje: de tanta ingratitudine quanta habe contra vuy ali infiniti beni che vuy li facisti contra liqual mete in tanto eror Bossina rompando a zentilomini de Bossina patti patrimonii. flHHHh. a kralj ju je oslobodio i rekao: „Ako hoćeš.. Zbirci dubrovačke građe o pata renima treba dodati ćirilske dokumente. gde zaželiš da budeš. u formalnoj parnici zahtevao da se ona vrati da im služi jer je njihova robinja. 433—434. Vladna je priznavala da su ona i njena baba zaista bile tužiteljeve robinje.

J^HHHh. zatim knezu Vukcu. Izvršavanje onih funkcija o kojima smo do sada govorili samo od sebe je upućivalo „krstjane" M. Jedan upUJioi 3a uciuopujy uauiapena. preporučujući da upute s vojvodom dva svoja vlasteličića do kralja da bi se mir sklopio . 185 M.. flHHHh. M. Verovatno su ih isti motivi navodili da traže od poslanika da nastoje da djed ili patareni budu prisutni kad oni izlažu ili kad im se nešto obećava. Unapred su se obavezivali da prihvate odluku koju bi ova trojica ili većina među njima donela123. bilo kakvi da su motivi posredi. 121 M. Dubrovčani su i sami pristajali da ga u toj ulozi uključe u svoje sporove sa susedima. CTojaHOBHh. 435) poznata su imena patarena: starac Mišljen. No. djed je ipak izostavljen iz ovog suda koji su činili Sandaljev brat Vukac i po dva vlastelina bosanska i dubrovačka. 493.Harnih. CTojaHOBHfc..H ceo« QY nonviBS y sce KEPOBO". ako je uopšte bilo moguće. starac Bjelko. Dokumenti su ponovo štampani u više puta citiranoj zbirci H3 dy6poeauKoi apxuea. JlHHHh. nepristrasnost. Pojedine „krstjane" su takve misije za duže vreme odvodile u 226 .. Ovde ih ne možemo iscrpno prikazivati 128. I. sačuvano u Dubrovniku. JJHHHH. III. Ono jedino pismo djeda. I. „krstjani" Stojan. III. Radak i Dobrašin. 190—191. Posle saopštenja o Pavlu Klešiću i molbe da ga . Cuiape cpucne uoeejbe u uucMa.E{JE BH HĆKHH A$ir<> AA EHCTE y (HHpv npfeHBdrtH"127. . od kako su na političkoj sceni odlučujuće delovali oblasni gospodari. 122 M. već samo upozoriti da je to moralo biti za njih klizavo tle. ostati u ulozi trećeg. Patareni su krajem novembra 1403. Radosav. kada se povećao broj ljudi i broj poslova u kojima su „krstjani" učestvovali. jer ih je Sandalj Tražio kao bivšu „carinu" Radića Sankovića. 223). 184. „krstjani" su bili uključeni u diplomatske poslove i na tu vrstu njihovog angažovanja odnosi se najveći deo podataka o njihovom delovanju u javnom životu. i jednom trećem arbitru. Kad je nastalo dugo i mučno natezanje oko tri sela u Slanskom primorju posle zaključenog mira 1405. Cuiape cpucKe uoeejbe u uuc. 190. III. god. nezavisnog posrednika. 182. Umesto kolegija trojice sastavljen je kolegij petorice. 184.. preporučivali su „krstjane" ne samo za jemce i arbitre već i za posrednike. kako to pokazuju naši dokumenti. H3 dy6poeauKoi apxuea. Dubrovčani su izrazili spremnost da odluku prepuste djedu „koji je gospodar i duhovni otac vaše crkve u Bosni". Naime. Verovatno su precizna znanja o ulozi i utkaju djeda delovala na Dubrovčane deceniju kasnije kad su se djedu obratili formalno tražeći da se on zauzme kod kralja da se ukinu novštine protiv dubrovačkih trgovaca125. i članove njihove hijerarhije da deluju kao posrednici. III. odnosno da i od patarena traže obećanje po njihovom običaju kad se svetovna gospoda zaklinju126. 121 M. „krstjani" su slani ne samo da budu jemci i pratioci već i da primaju novac svojih gospodara.počteno" otprave. M. 123 JL. fliiHHh. bratu Sandaljevom. Vrlo je verovatno da su „krstjani" postizanje mira shvatali kao deo svoje misije ugledajući se na apostole. flHHHh. H3 dy6poeauKOi apxuea.y3My BpxV ttst" i da ga . Zabeleženo je da su oni imali da vojvodu . doveli i ženu Pavla Klešića (na istom mestu. M3 dy6poeam<oi apxuea. Kao ličnosti od poverenja. H3 dy6poeaHKOt apxuea. svesno mirotvorstvo ili spontano prihva-tanje posredničke uloge.jemac da će biti poštovana obećanja i obaveze. teško je bilo. Nešto ranije su prihva-tali predlog da se povelja o miru deponuje kod djeda sve dok na obe strane ne bude završen postupak zaklinjanja 124.. 221—222. 34—41. Iz beleške Ruska Hristoforovića o registrovanju pisama kralja Ostoje i djeda crkve bosanske (Ji. što svakako znači da su imali zajednički posao. Kako se iz teksta kraljeve povelje vidi. neobično veliko poštovanje. da prate pregovore i da sami pregovaraju. djed prelazi na drugi predmet koji se tiče Dubrovčana „HE^SE HAMI CTE EH<IH wn'KHEnmjH". Neki su se. dubrovačkom plemiću koga bi oni imenovali. Uzoran život. III.ua. pokazuje kako se neprimetno iz jedne uloge prelazilo u drugu. nepodmitljivost. Ratko. H3 dy6poeauK0i apxuea. III. III. pomirili sa ulogom zastupnika. H3 dy6poeauKoi 121 KC 120 apxuea. čak i službenika.

186. J. ako se tako sme reći137. nastojala da kupi. a drugu. suviše je neodređen i nije na izvorima zasnovan. U literaturi je izneto i više puta ponovljeno mišljenje da su „krstjani" i njihove starešine imali teritorijalnu nadležnost. Dokumenti su navedeni u citiranoj zbirci M. 131 B. M. Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine. S njegovim položajem se može uporediti položaj „krstjanina" Vlatka Tumarlića na dvoru Pa-vlovića130. Radovac „krstjanin" je mogao stići županu Radosavu od strane vojvode Radoslava. bilo aktuelno u trouglu između Sandalja. da su vršili neke funkcije vlasti u ime gospodara teritorije. CTojaHOBHh. 19 (1970—1971). na jednu aferu. Iz toga što su Dubrovčani u junu 1422. Gojsav gost. Sačuvani dokumenti o epizodi u kojoj važnu ulogu igra Gojsav gost odnose se na teško vreme za trgovce. jer je pitanje o kome govori pismo. davao dubrovačkim trgovcima doku-menat o slobodnom prolazu (salvus conductus) i da je oduzimao robu onima koji takav dokumenat nisu imali kod sebe. godine. Neosnovanim uopštavanjem došlo se do zaključka o trajnijoj aktivnosti Gojsava gosta u Goraždu. Poučan je srazmerno dobro poznati slučaj Radina gosta. i to sa jakim predubeđenjem protiv vladajućeg mišljenja da su crkvu poma gali bosanski plemići.svetovnjačku sredinu. od kojih jedan sigurno ne govori u prilog takvoj tezi. a onda je uzeo telo ubijenog kneza i odneo ga u Vrhbosnu. a drugi je u najvećoj meri sporan s gledišta uloge koju je imao Gojsav gost. naknada u slučajevima kad su podanici jedne strane zasejali zemljište druge strane. XepJiei CiueffiaH ByKuuH Kocaua. Srbija je bila osvojena i Turci su se opasno približili zemljama bosanskog kralja i oblasnih gospodara. C. Njegov opšti zaključak da je bosanska crkva imala „izvesnog uticaja na politički život srednjovekovne Bosne". navodile da borave na dvorovima i izlagale raznim iskušenjima. Pri tome se polazilo od dva slučaja. TiHpKOBHh. čiju su naklonost Dubrovčani i novcem pridobijali i doprineli da sabere imetak koji će rasporediti svojim čuvenim testamentom129. 79. Dinića.. konkretne okolnosti u kojima je nastalo spomenuto pismo i imajući u vidu izvore o Konavlima iz tih godina. dokumenti o Konavlima. Na nadgrobnom kamenu gosta Milutina uklesane su reci koje svedoče o njegovom ponosu zbog delovanja među svetovnjacima: . Međutim. naime. od jjOjih je Dubrovačka Republika polovinu kupila. da je možda pomagao županu u radu132. U njihove 227 . a da taj uticaj nije bio stalan niti davao odlučujuće rezultate. Radoslavljevu polovinu. iako se svi dokumenti odnose na jedan događaj. 130 Kako sam već odavno upozorio. god. A.3 dy6poeam<oi apxuea.y KprriiiaHHNv" izvođen. Znajući. koji se desio u drugoj polovini 1440. 19—29) razmatra temu s gledišta od nosa crkve i plemstva. I. jedno pismo adresovali „noHTŁHO<HV ?KyndHy PAA<>C&BY r<tdBHhy H PdA0Bu. Fine {Uloga bosanske crkve u javnom životu srednjovekovne Bosne. nigde ni u jednom od prilično brojnih dokumenata ne spominju ovoga Radovca. Radoslava i Dubrovnika184. — M. dakle. koga su već savremenici smatrali za barona i glavnog savetnika hercega Stjepana. Fpo6 u ipoSnu cuoMeuitK iociua Mujiyutima na XyMCK0M y ^cmancKOM cpe3y. CKapnh. V. 435. Vlatko Tumarlić je posle ubistva kneza Pavla Radenovića došao u opasnost tako da je morao da se skloni kod franjevaca u Sutjesku. koji je funkcioner vojvodin u drugoj polovini župe133. Sačuvana je odluka o slanju odgovora knezu Konavala (dubrovački funkcioner u kupljenoj polovini župe) i župana vojvode Radoslava. III. može se pouzdano zaključiti da ranije izneta interpretacija nema nikakvog osnova u stvarnosti185. Ctuape cpucKe uose^e u imcjna. 128 127 T3M. 46 (1934). mogao je imati neku misiju sa Sandaljevim funkcionerima. 129 O političkoj pozadini Radinove diplomatske delatnosti up. U drugom slučaju. je zaključak da je ovaj „krstjanin" na neki način učestvovao u upravljanju župom JB. nije sporno da je jedan krstjanski starešina. Sporni su izvesni opšti zaključci izvedeni bez dovoljno poznavanja svih okolnosti potrebnih za razumevanje slučaja i tačno tumačenje dokumenata136. JJHHHIS.2KHX y Mdcra EOCdNCKE roeno^tj npH/HHX A<>S>OBE OA BMHKE rocnoA* H OA E/MCTME H «A T^HKE rocnoA*"131.

omanji karavan. Na njih su se i žalili vladi zbog štete od 768 perpera koju su zbog toga pretrpeli. god. koji je bio u Goraždu. O fociuuMa „upKee BocaucKe". vidi se da su neke tkanine zadržane u avgustu 1440. 194—196. 24—27. 99. IIviiHh. grupa dubrovačkih trgovaca. Gotovo da nije obraćena pažnja činjenici da se u dokumentu izričito kaže da je pataren zajedno sa funkcionerom vojvode Stjepana (ipse patarenus cum valioso vavvode Stiepani facit šibi dictum salvum conductum)139 izdao ispravu o slobodnom prolazu. tražeći i ispravu 177slobodnom prolazu „kako bi mogli sa svojim stvarima sigurno bez smetnje proći kroz njegov kraj"138. inače „pomoć" u smislu prenošenja uputstva ili kratkotrajnog nadzora ne može se. Takav dokumenat su dobili.ar-repta per patarinos apud Gorasde". Acta Consilii Rogatorum. Tek se bio završio rat između vojvode Stjepana Vukčića Kosače i vojvode Radoslava Pavlovića. Acta Consilii Rogatorum. juna 1422: . u M. Ovi su. A. CuojueHutfU cpdcnu. V. i svakako oslobođene. 292. narav no. 4 (1983).. dakle. 100. tj. Previ đena je takode okolnost da je u srednjem veku bilo uobičajeno da i pojedinci i grupe. pa je jedna grupa pošla ranije i nosila sa sobom ispravu. Zatim je bilo oduzimanja u novembru 1440. Studije. III. pa 10. god. 134 HAD. Pismo je pristupačno i u izdanju Jb. 3 (1420—1426) f. Tom istom prilikom zaključili su da se izvinu Sandalju pro facto ceteuertine de Canali.. 3 (1420—1426) f. a zemljaci iz prve grupe ni tada nisu hteli da daju ispravu koja je bila kod njih. god. god.. i negde pre sredine februara 1441. Eeorpafl 1858. 3. Žalba iz januara 1442. "RoinKOBiih. Cvuape cpucne uoeejbe u uucMa. ali u pitanju je hipoteza o učešću krstjana u lokalnoj administraciji.ruke već je pala Srebrenica. J^nnah. zadržani i roba im sekvestrovana. Bogumilstvo i heretička „Crkva bosanska". videlicet de excusando nos a predictis voiuode Sandalio et Bogette qui scripserunt pro his. 27. god. sto znači da je u Goraždu bila redovna hercegova administracija. 133 HAD. fol. zatekla se u Podborču na teritoriji Radoslava Pavlovića 138 J. 97: . HCTOPHJCKH 36opiniK HHCTHTvia 3a HcropHJv y EaH>aJiymi. II. pri čemu treba obratiti pažnju na formulaciju . U decembru 1440. pa se i pitanje o ulozi gosta Gojsava mora drukčije formulisati. izdaju isprave o slobodnom prolazu ili 228 . Šidak. 257—260. gde je i osvrt na raniju literaturu. I. U interpretaciji ovog najhitnijeg dokumenta previđene su neke bitne činjenice. Sve što se dešavalo bilo je u kratkom razmaku od nekoliko meseci. 227 228. Bosnian Church. jer se Dubrovčani dalje ne žale. Ukoliko podrazumeva neku trajnu funkciju krstjanina Radovca.. i ponude da se povede parnica i učini pravda patarenima u aprilu 1441. Kad su i mesto i kraj imali svog „naredbenika" (valiosus) moramo se pitati u kome svojstvu je Gojsav učestvovao i u odobravanju dolaska i prolaska i u oduzimanju stvari Dubrovčanima. na istom mestu. naročito kreditori i tužioci. s pozivom na dok. 136 Otkako su dokumenti u celini poznati slučaj je obrađen u J. decembra 1440. govori o oduzimanju utajenog velura ranije i odnosi se na jedan od prethodnih slučajeva. Fine.. 137 Iz dokumenata objavljenih u M. respondendi litere nuper recepte a comite Canalis et litere zuppani voivode Radossavi Paulouich pro facto Canalis. H3 dySpoeauKoi apxuea. de excusando nos de non dimittendo quartam partem bladorum Bogette. i to između sekvestra od avgusta 1440. CTOjaHOBHha. a dubrovačkim trgovcima je još uvek bilo zabranjeno da odlaze u Bosnu. 102' od 18. 135 Župan Radosav se pojavljuje sam i mesec dana kasnije: respondendi litteris Gliubisse Bogdancich et fratribus et zupano Radosauo super facto cuiusdam hominis vocati Sinovac. isključiti. dok je druga grupa stigla docnije 178bila bez isprave. ali su se trgovci podelili. u kraljevu zemlju. jula 1422. 169—170. i odatle je poslala glasnika Gojsavu gostu. i n.

dakle. Već je Jnpe^eK {Mciuopuja Cp6a. Ali. Sandaljeva. Trebinje. Uzimajući sve to u obzir. obično dok se ne iznudi rešenje spora.ad locum patarenorum". te bi se. M. kraljeva (contrata del re). Lokalni namesnik vojvode Stjepana postojao je. flHHHh. — M. Isto tako. JJy6poeauKa cpednoeeKoena KapaeauCKa iuploeuua. pa je dubrovačka vlada bila prisiljena da interveniše140. Vidi nap. god.ad Glupscovo usque ad domos Radovchi".ad locum dictum Ruxin patarino" ili .. 179Veoma se mnogo spekulisalo sa terminom „contrata" zanemarujući njegovo opšte zna 229 na traženje njegovih patarena1*1. ne treba gubiti iz vida da familia u dubrovačkim žalbama redovno znači poslugu. 25.? dy6poeauKoi apxuea. funkcioner. III. 22. JJHHHK. /#.ad domos christianorum" . dakle. U aprilu 1441. Nije.. Već u avgustu 1440. moglo reći da rdave strane nisu u pravom svetlu ni sagledane ni eksplicitno izložene. U Dubrovačkom arhivu je sačuvano na desetine takvih obećanja. . Radoslavljeva. nap.. reč o otimanju već zadržavanju. 310 nap. 125) citirao ugovor o ponosu . Dubrovčani su poslanicima vojvode Stjepana nudili da se pred knezom i sudijama povede formalna parnica čenje u jeziku dubrovačkih dokumenata.krstjana" na dvorovima velikaša i njihovo učešće u političkim i diplomatskim poslovima jačalo uticaj crkve. koja je pripadala vlastelinstvu srpske patrijaršije. morali bismo imati nekakav spor između njega. kaže „ad patarenos" ili . Eeorpafl 1978. Up. bar u prvim decenijama XV veka142. Popovo.. Reč prosto znači oblast. kraj. Ovakve privatne isprave o „vjeri" ili slobodnom pro lazu uvek pretpostavljaju neki odnos između onoga ko traži takvu ispravu i onoga ko je daje. njegovih patarena ili patarena uopšte i Dubrovčana. zatim predeli koji nekome pripadaju ili u kojima neko živi. zatim župe kao Konavli. One se nejednako vide. Poučno je uporedivanje ugovora o ponosu (prenosu robe) gde se najčešće u vezi s Ljubskovom u Podrinju. na pot-činjavanje svetovnjaka zahtevima crkve i njene etike. scribendi litteras comendaticias vovvode Štipano pro relaxione salmarum pannorum detentarum nostris mercatoribus per eius patharinos. 3 (1937) (= Cpnci<e 3eMJbe y cpeflH. 180Desetine primera upotrebe reci valiosus sigurno pokazuju da ona znači „naredbenik" (tako je nekad prevedeno). Već ono što se temelji neposredno na izvornoj gradi i na pouzdanim interpretacijama dovoljno jasno pokazuje da je crkva imala svoje mesto u javnom životu i da je njena uloga rasla i da se prisustvo u političkom životu jače oseća. 140 M. bile su od strane patarena vojvode Stjepana zadržani neki tovari tkanina. Nazivom „contrata" obeležavaju se u Dubrovniku prostrane oblasti. čitave zemlje. Ukoliko bismo pretpostavili da je Gojsav gost „slobodan prolaz" davao u svoje ime i u ime grupe „krstjana". u Go raždu te Gojsav ne može biti neka paralelna administracija. 184—187.. Hum. po svoj prilici nedaleko od Goražda. dakle. što znači da neće preduzimati represalije ili predati sudu onoga kome su „vjeru" zadali. neko ko po ovlašćenju gospodara vrši vlast u njegovo ime. što bi se danas reklo službenik. Pominje se „contrata Vlachorum".. Za tu zanimljivu i privlačnu hipotezu biće potrebno potražiti druge oslonce u izvorima.. nekoliko meseci posle incidenata u Goraždu.ad Glubscovo ad Patarinorum contratas". 227. Dokumente o takvom sporu imamo i oni hronološki uokviruju delovanje Gojsava gosta u Goraždu. III. u čemu je prepoznata Crnca u Zatone. JJuHHh. predeo i iz njega se ne može izvoditi postojanje „župe" koja bi bila pod gostom ili u nadležnosti pojedine hiže. II3 dy6poea<it<oi apxuea. čak.. 141. teško da će se iz dokumenata o delovanju Gojsava gosta smeti izvoditi zaključci o učešću „strojnika5' crkve bosanske u upravljanju državnom teritorijom. ako se uzmu u obzir odsustvo stvarnog interesovanja za život vernika i negativan stav prema zemaljskim . god. Na prvi pogled bi se moglo učiniti da je trajno prisustvo . II. 278.„vjeri" kojim garantuju slobodan prolaz. da je omogućavalo neposredan upliv na donošenje odluka.. sekvestru. a u jednom ugovoru i „ad Cerenco contrate patriarche". Razložno je pretpostaviti da je takav razvoj stvari imao i dobrih i loših strana po bosansku crkvu. VIII 1440: . JIM.eM BeKy.

Ali. a da se istovremeno ne ugroze prava plemstva. braći Krankovićima i odnosio se na ćelu zemlju vojvodinu: per totam regionem et territorium. septembra iste godine. Mihaila. Upadljivo veliki poklon su dobili vojvodini poslanici Vukman Jugović. U svakom slučaju vidljivo je da je arbitarska uloga izgubila od značaja i ostala prvenstveno ograničena na kraljevu zemlju. a to je bio i rok kad se. bila u arbitarskoj ulozi u odnosima između vladara i vlastele i u ulozi jemca čuvanja prava vlastele. Vlastela pojedinih teritorija. 142 Svi dubrovački podaci sakupljeni na jednom mestu u zbirci M. Stvarna kraljeva vlast svedena je tada na centralni deo. prout unus ordo debitus exigit. zauzetosti berbom. III. 197.. dok je prema kralju stajao veliki broj vlasteoskih rodova. Kod oblasnih gospodara je upoznajemo u izuzetnim okolnostima. Dato je ovlašćenje knezu i Malom veću da odgovore poslanicima vojvode Stjepana: ad petitionem factam de patharenis suis. februara 1445.OT E/iHJKHKd H<tH ©T crtyry". date garantije u tradicionalnom obliku sa 230 . podržavan od vojvodinih poslanika. tj. . Znatno drukčija je bila situacija u decenijama posle Tvrtkove smrti kada su se obrazovale samostalne teritorije čiji su gospodari imali istu ulogu koju je kralj nekad imao u državi u celini. imao je punu vrednost dok je Bosna bila jedinstvena država. terras. kako su je Dubrovčani nekad obeležavali. nisu održavala suđenja. jer su se Dubrovčani izvinjavali da ne mogu da skupe u Veće vlastelu do sv. Jl.. To se najlakše može objasniti činjenicom da su prihvatili dubrovačku tačku gledišta o tome kako treba resiti spor. predvideti naličje u opasnostima koja su krila iskušenja svetovnjačke sredine i suviše tesno vezivanje za svoje domaćine. kraljevu zemlju (contrata del re). Zahtev druge strane. Odbijen je tom prilikom predlog: de acceptando et consentiendo quod in ipsa causa patharinorum stetur dictorum duodecim suorum patarinorum. Radin starac i „krstjanin" čije ime nije zabeleženO. Iz XIV veka praktično nema podataka sem pomena u testamentima. pri čemu lavovski deo pripada pomenima Radina gosta. 113 dy6poeauKoi apxma. delom učestvovanjem na državnim i zemaljskim saborima. međutim. posle pomirenja. predupredivanja opasnosti po „hiže" i crkvu u celini. oblasne gospodare. . jer se crkva nije mogla istisnuti. a do kralja u normalnom slučaju nije ni stizala jer je bila „medijatizirana".HHHh. Proširenje repertoara zadataka i povećanje broja ljudi uključenih u političko delovanje nije bilo jaka^ već slaba strana položaja „krstjana". na slobodan dolazak i povratak za ličnosti i stvari. iz XV v. iz istog razloga. i to baš od strane Radina starca i još dvojice poslanika Stefana Vukčića. Crkva je svojini moralnim autoritetom i arbitarskom ulogom mogla ograničavati samovolju i stati na put eventualnom zavođenju tiranije. Možda se na ovaj spor odnose i odluke Veća umoljenih od 21. videlicet offerendi eis rationem debitam šibi fiendam per dominum rectorem et eius judices. Izdat je 27. mora se postaviti pitanje šta se uopšte moglo postići osim olakšanja života pojedinog „krstjanina" i njegove zajednice. III. kao što je bio sukob između hercega Stjepana i članova porodice. nesumnjivo. jjHHHh. u čemu 141 M. Ne srne se. kada su. Jaka strana je. U okolnim zemljama se u to isto vreme učvršćuju i produbljuju staleška prava plemstva i dobijaju formalne garantije delom kroz zakone i privilegije. Drugi odgovor se. a u poslednjim decenijama spominju se patareni u diplomatskim misijama. 228. nalazimo u citiranoj zbirci M. regrutovana iz kruga srodnika i službenika . Dinića omogućuju da se uoči vreme najjačeg interesovanja Dubrovčana za djeda i hijerarhiju bosanske crkve. Kako su za vreme snažnih ličnosti Stjepana II i Tvrtka I dolazili do izraza centralizatorski napori i težnje da se položaj vladara ojača i prema okolnom svetu i u zemlji. avgusta i 1.ustanovama. godine. koji je obezbedivao sigurnost i neprikosnovenost. 8. razjedinjene i zavađene. Primer davanja „slobodnog prolaza" (salvus conductus). koja je bosansku crkvu činila važnim elementom političke ravnoteže. očigledno se nije slagao sa dubrovačkim redovnim postupkom. ima pomena o djedu samo do 1438. Hs dy6poeamcoi apxusa. loca et contratas ipsius dominii . vlastela je bila zainteresovana za održavanje ravnoteže te je imala sve razloge da podržava crkvu bosansku. IV 1441. koja će doprineti slabljenju pozicija crkve u celini. odnosio na neko suđenje. po svoj prilici. nije u odnosima sa novim gospodarima nametala svoja staleška prava144. arbitarski položaj između vladara i vlastele. je Tvrtkovo kraljevsko krunisanje očigledan primer14S. tako da je veoma teško bilo ostati izvan i iznad svetskih meteža i sukoba.

na njegovu horizontalnu i vertikalnu diferenciranost. IV. čak. o čemu će još biti reci. državom i društvom postaviti dve grupe pitanja: kako se unutar same crkve ili kruga koji su činili crkva i vernici reflektovala specifična društvena struktura karakteristična za bosansku feudalnu državu. Xepifei Cute^an ByKuuH Kocana. U tom svetlu izgleda opravdano u vezi sa bosanskom crkvom. C. Iz onog što je rečeno u prethodnim odeljcima prirodno bi bilo očekivati da su „krstjani" iznad svake zemaljske podele. O okolnostima sklapanja mira up. CTOjaHOBiih. Pomeranje u odnosima između vladara i vlastele. C. 144 Up. 190—199. kao što to činimo pri proučavanju XIX i XX veka. kako je crkva kao grupa i zajednica svojim učenjem i delovanjem uticala na strukturu i dinamiku društva. da su imali u njoj svoje mesto. Ciuape cpuCKe uosejbe u ime MU. Beorpaa 1968. 8—11. PycautKa iocuoda. DRUŠTVO U CRKVI — CRKVA U DRUŠTVU 231 Kada je reč o srednjem veku. I bez dublje analize. Maupo OpGHH. TiHpKOBiih. koje su gubili zajedno sa državom. odnosno na drugoj strani. Znajući oskudnost i neujednačenost izvorne grade o srednjovekovnoj Bosni.. na pravednike i grešnike. nije opravdano odvajati i suprotstavljati državu i duštvo. „što je bilo sasvim u suprotnosti s ustanovama i obi čajima Bosne i s njenom slobodom". "RHpKOBuh. kada je i u mišljenju i u političkoj realnosti osamostaljena sfera privređivanja nastojala da izbori slobodan prostor za svoj razvoj. II. 345—346. na one koji već učestvuju u svetosti i one koji će tek uoči smrti „krštenjem" biti . čiji je povlašćeni položaj nestao sa državom kad je osmanski osvajač sredstvima svoje vlasti nametnuo svoju socijalnu diferencijaciju i svoju vladajuću klasu. Kpa/beeciueo Cjtosena. HcropHJCKH laconHC. čija diferenciranost i raslojenost ne bi bili obezbeđeni običajnim ili pisanim pravom sankcionisanim od strane državne vlasti. izazvano podelom na teritorije. ne mogu se očekivati iscrpni i podrobni odgovori. Poučan primer predstavlja domaća vlastela. 21 (1974). a još više o crkvi bosanskoj. imalo je sa još nekim važnim okolnostima presudan uticaj na slabljenje pozicija crkve uoči pada Bosne. 145 Jh. bez uplitanja i diktiranja države. 66—69.ustaljenom ulogom crkve1*5. može se uvideti da su čitavi slojevi i grupe bili oformljeni u okviru državne strukture. U srednjovekovnim uslo-vima teško je. zamisliti „društvo" koje ne bi bilo omeđeno i struktuirana sredstvima vlasti. 151. stavljali podelu na „ljude božje" i „sinove vijeka". 143 Izvor kojim se koristio Mavro Orbin za period Tvrtka I izričito govori o tome da je Tvrtko vladao ne savetujući se s velikašima. iznad svih klasa realnog društva.

u kojoj su bili i novci dobijeni od dubrovačke vlade za usluge. Ostavio je po 300 dukata i za bosanski deo imenovao za izvršitelja gosta Radina •Seoničanina. Nesrećna je bila okolnost da je čitav niz stvari u testamentu bio pogrešno shvaćen. a za 300 dukata namenjenih Dubrovčanima ovlastio 146 pregled istraživanja o testamentu Radina gosta daje J. znamo samo imena i činove. a približno jednu desetinu je izdvojio da se podeli za dušu. da nije uzimana u obzir okolnost da 233 . nije opravdano polaziti od pretpostavke da jereticii pravoverni u načinu života i ispoljavanju religioznosti nisu imali ničega zajedničkog. ali teško da može biti reprezentativna za ćelu Bosnu i bosansku crkvu u svim periodima. oni su stvarno nadživeli bosansku crkvu i njihovu versku individualnost mletačke vlasti su obeležile primenjujući na njih naziv „sekta"146. njime se dokazivalo da su navodno neosnovane ili sasvim malo osnovane tvrdnje latinskih izvora o bosanskim „krstja-nima"147. U Radinovom rasporedu novca za dušu opaža se nastojanje za simetrijom.udostojeni milosti božje. Jedina grupa „krstjana" koja se može podvrgnuti analizi nalazi se u testamentu Radina gosta. Umesto da se u Radinovom testamentu traži i nalazi ono što ne protivreči verovanju i držanju nekog ko je pravoveran. No. I grešnici i askete mogli su se naći i medu siromašnim i potlačenim i među bogatim i moćnim. bez poznavanja dubrovačkih običaja kod sastavljanja i izvršavanja testamenata118. koja se ne može do kraja ostvariti zbog različitog sastava onih kojima se darovi namenjuju. Testamenat je u literaturi upotrebljavan bez pratećih dokumenata koji olakšavaju razumevanje. problem je.kir" u katoličkim ili pravoslavnim dokumentima.. o kojima je ostalo pomena u izvorima. Kako nikakve zasluge i dela ne utiču na spasenje. Nepotrebno je naglašavati da nemamo u izvorima oslonca za davanje odgovora na ta pitanja. jer onom malom broju „krstjana" i članova hijerahije. Radin je jednaku sumu ostavio da se potroši i u jednoj i u drugoj zajednici. Naime. Na isti način su postupali i dubrovački građani u svojim testamentima stavljajući priloge crkvama. s nedovoljno osiguranom filološkom osnovom za tumačenje pojedinih termina. već samo vera. kako ih poznajemo iz izvora. Testamenat je prvenstveno izučavan sa gledišta utvrđivanja pravo-vernosti ili krivovernosti bosanske crkve. ipak. poglavito regrutovala iz bolje stojećih slojeva kao što je bio slučaj u drugim crkvama toga perioda. Može se s pouzdanjem tvrditi da se Radin u raspoređivanju svoje imovine potpuno prilagodio redu uobičajenom u Dubrovniku. 161—169. . U tome je pogodnost testamenta za našu analizu. analogno je onome „dominus". a baš ništa o porodicama i socijalnoj pozadini. sveštenicima i sirotinji na početak oporuke. Učinio je to ne samo u stilizaciji dokumenta već i u načinu podele. valjalo je glavnu pažnju obratiti onome što protivreči ili što je u skladu sa speci fičnim tačkama „krstjanskog" učenja i etike. da li je to načelo stvarno uticalo da se „krstjani" regrutuju iz svih slojeva i da njihove zajednice (societas. Studije. o kojoj ovde nećemo diskutovati. nalazi se u izgnanstvu u primorju u katoličkoj sredini. Glavni deo imetka ostavio je rođacima i ljudima koji su mu bili bliski. nije bilo načelnih razloga da se crkva jače vezuje za neki društveni sloj. familia) zaista budu socijalno homogene? Posebno je pitanje da li se njihova osobena hijerarhija. Za našu temu je od većeg interesa baš taj prvi deo namenjen za dušu jer on ima pred očima krug svojih i krug dubrovačkih primalaca milostinje.dum" ili . Radin je svojim testamentom rasporedio imovinu koju je dobrim delom stekao živeći na hercegovom dvoru. i kako je Bog sam predodredio one koji se ne mogu spasti. Oporuka „gosta" Radina. svoga nećaka.. ta grupa u kojoj rođaci Radinovi predstavljaju jezgro iščupana je iz korena. Onome „gospodin" što se obavezno stavljalo ispred imena ne treba pridavati poseban značaj jer je to spadalo medu počasti koje pripadaju duhovnicima u drugim crkvama. 147 Kao što sam već ranije upozorio. Šidak.

neki prateći dokumenti: Ć. 353—357. 4. starice korisnici: ništetni. zatim Jb. molebni. isti. dakle. uključujući krsno ime Radi-novo). Hi dy6poeamwi apxuea.iih crfemiMih H XpO'«HŁ'Mh CHJJOTd/Hk H VAORHI^drtili" i . 7 ili 8 perpera (Struktura Radinovih legata za dušu vidi se potpunije na priloženom grafičkom pregledu).. arhandeo Mihailo. koji nije saglasan sa verovanjem radikalnih dualista kakvi su bili „krstjani" u Bosni. ne ide za tim da se deli socijalno degradiranima i onima koji imaju najveću nuždu. a iznosi su utvrđeni na 3. za koje se kaže da su . hromi. HeKojiuKo hupu.. Sv. Radin gost je odredio da se .npdBHŁ<Hh KpcrhranuMiK K/HETE/MII H npdB'fcrtiii KdiETHHd/Hb KpcTiaHHi^dmh". Sv... a pojedinačni iznosi darova 12 puta veći. CTojaHOBHh. 234 je i zadužio svoje prijatelje. Roždestvo. 148 Kao što je već rečeno.aMk". vlastelu Andruška Sorkočevića i Tadioka Marojevića. U svakom slučaju. Ctuape cpucne uoeejbe u uuaua. GZM. Truhelke. hromi. tekst je najbolje izdat kod Ć. Stefan. 4.WAI* Ndtutrd 3dK0Hd" i među kojima se očekuje da mogu biti slepi ili hromi ili „molebni" ili ubogi. od kojih se očekuje da se mole bogu za Radinovu dušu u određenim prilikama i na određen način. slepi. a ne da su „krstjani" imali hramove i da su palili svece u njima itd. nekom 6. slepi. Pavle. Tadioko Marojević korisnici: krstjani kmeti i kmetice krst-janice. Marija. Sv. Sv. 25 (1913).d NdB/tdWNO A<» « T*n A*«1" CTdpHEdik K/HETE/HII H KMiTHu. Đorđe. naročito stari kmeti i stare kmetice ubogi dobri ljudi. Petar. III. 153—156. gladni. Sv. žedni. ubogi. 5. prokaženi. 363—382. IIpHJio3H KJH<3>. U krugu krštenih se. stari. udovice. 5. GZM. 7 ili 8 perpera posebni zahtevi: da govore svetu molitvu božju na kolenima . 104—108. ubogi mirski ljudi. ali se i tu prednost daje onima koji su u većoj nevolji. SVOJI iznos: 300 dukata izvršilac: nećak gost Radin DUBROVČANI iznos: 300 dukata izvršioci: Andruško Sorkočević. sirote. Testamenat gosta Radina. Vazne-senje. koji su prave vere apostolske . Tu se prvo namenjuje grupi krštenih. sa prihvatanjem praznika i svetaca (i za molitve među „krstjanima") sa strašnim sudom. a nekom i 8 dinara. nevoljan čovek prilike za podelu: prilike za podelu: Sv. 6. Bla-govesti. starci. starci i starice. burnih. dalja izučavanja testamenta morala bi da uzmu u obzir prateće dokumente koji objaš njavaju ili. Ostaju nesaglasnosti sa „krstjanskom" osudom milostinje.. krstjani ili krstjanice koji greha ne ljube. Sv. II. Truhelka. Sv.potvrđuju elemente iz samog testamenta.H H \-Ko:iiiE. žedni. U onom delu koji će razdeliti gost Radin Seoničanin stvari su znatno složenije. petak i jedanaest velikih praznika.Md HOB'feKd" da dele nekom 3. nekom 5. Prateći dokumenti u M.no II^MKUMI n^aKiidV MHIIIETHHE. Još o testamentu gosta Radina i o patarenima.mm<ux ciioMeHUKa U3 JJy6pomuKa. Svi sveti pojedinačni iznosi: 3 . slepi. 24 (1958). 214—220. hromi. nekom 4. Vaskrsenje.KdKO KWPd KHAE CTdpd HdH yB0rd d H/IH NEBO. Posebna pažnja treba da se posveti starim „krstjanima" i „krstjanicama": .se deo Radinovih zaveštanja odnosi na katoličku sredinu i da predstavlja svedočanstvo o tome da je Radin želeo da se za njegovu dušu mole i pale svece u katoličkim crkvama. Legat za zadušje u Dubrovniku je jednostavniji i skromniji u pojedinačnim iznosima. slepi. i u ovom delu Radinovog zadušja se uzimaju u obzir „ubogi dobri ljudi" među kojima može biti „K^crmut H<IH KfSCTraNMje KOH rp^ NE <IK>EE". U ovom delu su određeni i praznici kada će se deliti za dušu (nedelja. 6. ubogi. hromi. gladni. nedelja. a takode i „mirski ljudi" (dugo se čitalo „mrsni ljudi") među kojima se specifično navode: prokaženi. 23 (1911). Petka. Međutim.

podložnika ili roba. onda ne možemo očekivati ni kod drugih „krstjana" ni „strojnika" da su imali zemljoposede u boljim danima. deceniju pre sastavljanja testamenta. Marija. 52. Kontekst je takav da se gotovo mora očekivati religiozna konotacija. Reč . 150 -iupeSuncKa ejiaciueAa. bar u obliku „kmetić". 11 (1960). Sv. Beorpaa 1967. U veoma značajnoj ispravi mletačkih vlasti za Radina gosta. Sv. 609. Pavle. Sv. Po tretiranju jednog „krstjanskog" starešine kao feudalnog gospodina. 4. u ulozi koja bi sasvim pristajala nekom katoličkom prelatu onoga doba. Svi sveti pojedinačni iznosi: 3. Nema osnova da se to značenje prida terminima upotrebljenim u testamentu Radina gosta.U]Htx'''. Sv. Ako je ovo drugo razlog.. Roždestvo. Vazne-senje. ni bolešću ni siromaštvom bio degradiran. ali je zato sam Radin predstavljen kao „savetnik" i „glavni velikaš" hercega Stjepana. Petar. Drugi Zaključak. arhandeo Mihailo. Godišnjak Društva istoričara BiH. Radinove sluge se poimenično navode u testamentu i po tome što je jedan komornik i što se među imenima nalaze četiri Gojtanovića. koje u području velikih crkava predstavljaju lavovski deo očuvane srednjovekovne doku149 JL. II. pa. Sv. up. C-rojaHOBHh. Da li to treba razumeti tako da među kućanima i slugama nije bilo krstjana? U testamentu kao. 598. koji su bili sitna vlastela iz Dračevice. burnih. Petka. moglo bi se zaključiti da je Radin kao kakav veliki svetovni gospodin među svoje sluge računao i ljude od ugleda ne samo služinčad u užem smislu150. mogla je označavati i gospodina. poznato. Sv. koji sigurno sledi. Kada su. oni koji vrše važnije i istaknutije dužnosti. Sigurno stoji činjenica da nemamo sačuvanih povelja o crkvenim zemljoposedima.Sv. ni seljaci uopšte. 5. kao što su „npdHE B-fc^E dnomMCKE". „krstjani" se ne javljaju u položaju. nešto poput „dobri ljudi" i „dobre žene". čak. Ctuape cpucue uose/be u UUCMCI.. dok su bili usred svoje zemlje.v ro^«! (rocn^iiNđ) ' W A>» NHKOrdpli H3HTH H3 B"fcpE K0K> B-fepVK pd3H dKO EH NHŁM\ r KpiMia VTdfMKOrd H/IH V KMITH YTAQU. sluge. najveću gospodu ugarsku149. 152. jasno je da se „kmeti" i „kmetice". u celokupnoj očuvanoj građi. I. Pre svega. emigrant u tuđini. pa je upotrebljavana za „barone". nedelja. XymcK0- . računali su da bi mogao doći sa „svoemi kućiani i slugami". o poreklu te imovine možemo ponešto nagađati poznajući neke momente iz Radinove biografije. Radoslav Pavlović i Dub rovnik su se međusobno obavezali da će se poslanstvom zauzeti za saveznika . 151 Jb. Stefan. I medu njima se očekuju ne samo stari i bolesni nego i ubogi. Dubrovčani izdali Radinu gostu ispravu o slobodnom prolazu. O Radinovoj imovini imamo neke predstave zahvaljujući poznatom testamentu. Blago vesti. Sv. davalo već u srednjem veku. a možda i zbog toga što mu moral njegove crkve nije dozvoljavao svojinu nad zemljom. kao i kod savre-mene vlastele. 267) „krstjani" i vernici koji ga okružuju obuhvaćeni su opštim izrazom sekte. Naziv je vezan u testamentu za onaj deo „krstjana" i „krstjanica" koji nije ni starošću.kmet" kao što je. 6 ili 8 dinara posebni zahtevi: da se žegu svece u hramovima božjim Detaljno razmatranje testamenta Radina gosta daje osnova za dve vrste zaključaka. Nekretnine se u njegovom imetku ne javljaju možda zbog toga što je daleko od svoje postojbine. U toj ispravi se za Radina u jednini predviđa „A<» NE E\'AE Y ' CH WB 1N|1 (yr<>AHw) EH^W"161. Od vremena Rač-koga se tvrdilo i ponavljalo da crkva bosanska nije imala svojih poseda. dojaHOBHh. vezani u testamentu isključivo uz kategoriju „krstjana". Vaskrsenje. dakle. ne smeju shvatati u socijalnoekonomskom značenju kakvo mi danas dajemo toj reci i kakvo se. uostalom. Bogatiji među njima imali su sluge. dok su sluge tu sigurno posluga u strogom smislu reci. koju je otkrio M. Iz dokumenta u celini se nikako ne bi moglo izvesti da su to zavisni seljaci. Ciuape cpucne itoee/be u uucjua. Šunjić (Jedan novi podatak o gostu Radinu i njegovoj sekti. odnosi se na postojanje diferenciranosti među samim „krstjanima". Kućani će tu biti. M. Ne treba u pokušajima analize prevideti okolnost da je uz termine „kmet" i „kmetice" upotrebljen atribut „pravi". Đorđe. što je teško za-mislivo ako reč znači seljaka i seljanku. mletački O Gojtanovićima koji su ponekad zabeleženi kao Vojtanovoći.

236 . gonio da napuste zemlju „ostavivši imovinu" (substantia relicta)154. koje su uz to primale i svetovnjake u svoje „gostinjce". Tu se. Kako se izvorna grada nije suštinski povećala od studije T. Histo rijski zbornik. o zemlji koju je „prokleti" kralj oduzeo „krstjanima" i podelio seljacima. ipak. Mislim da na položaj i primanja franjevaca treba obraćati pažnju jer je u to vreme kralj Tomaš sigurno bio prisiljen da se drži „simetrično" i da pomaže obe crkvene zajednice. O tome ne svedoče samo karijere gosta Radina i gosta Milutina Crmničanina. I ta činjenica ima svoju težinu kad se zna da je dvadesetak povelja o svetovnim zemljoposedima. 247. god. U odeljku o zakletvi. pri čemu je u prvi plan izbilo pitanje da li su zemlje posedovali „krstjani" kao pojedinci ili su i njihove zajednice u „hižama". koje smo ranije spominjali. ipak ima u defterima i podataka koji se sigurno odnose na pred-turska vremena a govore o zemlji ili o zemljama „krstjana". a nešto više o zemljama koje su bile „krstjanske". „Krstjani" pajedinci su mogli uneti svoju zemlju u zajednicu? Ako nisu imali svoje posede. U novije vreme se stanovište Račkog pokušalo podvrgnuti reviziji. o onima koji 152 Pitanju o posedima vratio se M. 25—26 (1972—73). svakako Stefan Tomaš u vreme progona 1459. 411—412. mesta na koja se oslanja. Iako ostaje otvoreno pitanje koga su obeležavali turski popisivači imenom „krstjana" u vreme kada crkve već duže vremena nije bilo. Imovina inače asketskih „krstjana" morala je biti privlačan mamac. oduzeo „krstjanima" i podelio seljacima152. postavlja se pitanje kako su se izdržavale „krstjanske" kuće. katolik medu čitavim nizom >. ili zbog toga što ih je gonjen gramzivošću. 153 yec sam ranjje upozorio na izveštaj fra Ilije iz vremena pape Nikole V (1447—1455) 0 ekonomskom stanju franjevačkih manastira. Okic. Oki? naveo u svojoj raspravi. I u „Raspri" između katolika i jeretika ima mesta koja uzgredno otkrivaju stav „krstjana" prema zemaljskim dobrima takav da se mogao upotrebiti u polemici protiv njih.„salvus conductus" je sasvim usamljen u sačuvanoj izvornoj gradi. Hadžijahić (Zemljišniposjedi „Crkve bosanske". Govoreći o proganjanju jeretikakoje je započeo kralj Stefan Tomaš. Matasović. iako im je bilo zabranjeno da imaju posede. Tri humanista o patarenima. sastavljeni posle turskog osvajanja..autoriteta". papa Pije II se koleba u pogledu njegovih motiva: počeo je to ili da ukloni ljagu zbog predaje Smedereva. Možda se. daju nešto podataka o „krstjanima" u pojedinim selima. Les Kristians (Bogomiles Parfaits) đe Bosnie d'apres des documents turcs inedits. 461—480) ne obazirući se na ono što je daleko ranije u lite raturi urađeno i u pogledu teritorijalne rasprostranjenosti „krstjana" i u odnosu na diskusiju o zemljišnim posedima. kada su „mnogi držali" da je to bio kraljev motiv. 154 J. Nije isključeno da su „krstjani" dobijali neku pomoć od kralja ili svetovne gospode. ni iz toga se ne smeju praviti suviše smeli zaključci. 109—115. Sudostforschungen 19 (1960). 1 (1930). Bitan ostaje još uvek podatak. koji je T. mentacije. uz ostalo. „krstjani" ipak nisu bili odlučni u odbijanju svih materijalnih blaga. primali od kralja ljude da im služe i objekte od kojih su mogli ostvarivati prihode153. Studien. braneći shvatanje da Sveto pismo zabranjuje da se nepravedno zaklinje. Godišnjak Rlozo&kog fakulteta u Skoplju. nije ni ovom raspravom unapređeno znanje o posedima bosanske crkve. Krunski svedok u prilog shvatanju da su „krstjani" kao zajednica imali zemlju nalazi se u jednoj od uzgrednih beležaka deftera u kojoj se spominje zemlja koju je „prokleti kralj". Thalloczv. Ipak. citira nepotpuno i Psalam 15. krije neki dublji smisao u dubrovačkoj poruci kralju Ostoji kad se kaže da on „jede vaš hleb" u jednoj patarenskoj „hiži" (caxa dei patareni)? Orijentisani asketski i negatorski prema vidljivom materijalnom svetu. već i neki drugi posredni i neposredni podaci. a ne da se zaklinje uopšte. I terminologija i postupak u ovom slučaju odaju „krstjanski" kolektiv nasuprot pojedinačnim seljacima. Franjevci su. Turski popisni defteri. spominje i godišnji dar kralja za odeću i za ulje. ipak. došlo do nas. L.

za koji je moralo biti povoda i da nastane i da se ustali. kao i mnoštvo sličnih otkriva da je postojalo opšte uverenje. Kotruljević se. 132. zbog komplikovanosti argumentacije i tendencioznog stava autora. 158 Ja ne mislim. 31—46) i dokazuje da oni postupaju suprotno Hristovim poukama: „Poznato je da ovi izričito u tome čine protiv Hristove zapovesti. To postaje još verovatnije kad se poveže sa nekim drugim podacima. već onima koji im mogu uzvratiti oglušujući se o Hristovo učenje . Srećkovićevog jevanđelja. iako se lihvarilo. Tawney. To navodi na zaključak da davanje novca uz uzimanje kamate nije zabranjivao inače strogi moralni kodeks bosanske crkve. Na tom mestu on dodaje: „Među kojima vi niste jer dajete na interes"155. . naime žali na svoje dubrovačke savremenike da su srebroljubivi i u nagađanju uzroka zašto je tako dopušta mogućnost da je na njih delovao običaj Bosanaca „koji slede etos (costume) maniheja. i među sveštenicima i monasima. nap. Pošto za njih krštenje vodom nije imalo nikakve vred-nosti. moglo potceniti da nemamo još jedan sasvim nezavisan izvor koji govori u istom smislu. prihvatili. tvrdeći da u tome slede red božanski i sreće"157.mogu sedeti u senici Gospodnjoj i koji mogu nastanjivati svetu goru gospodnju: „. Teško je verovati da bi katolički polemičar imao na umu takvu vrstu ogrešenja. Pozajmljivanje novaca uz interes predstavljalo je krupan moralni pre* kršaj i bilo je u načelu zabranjeno u hrišćanskim crkvama. stereotip. koju su. 80 (1909). i ovaj sud.o5n'1. a duhovno krštenje knjigom i rukopolaganjem bilo rezervisano za 238 . Ko oBaKO pa^H. quod expresse isti faciunt in hoc contra preceptum christi. Dokazujući da se na jeretike odnose neka mesta iz Jevanđelja. Mala je verovatnoća da će biti tačni u onom uopštenom obliku u kome su formulisani. sed illis qui possunt eis retribuere. Prilozi. H. et si aliquando dant. preduzimljivosti i želje za sticanjem materijalnog bogatstva. on je žigosao opšti stav svojih protivnika. Daničića). Hehe rrocpHVTH %o BHJei-ca" (pre-vod Đ. 116: Manifestum est. niti mislim da polazeći od podataka koji se odnose na Bosnu treba rehabilitovati Maksa Vebera. Byjiih. mora se postupati veoma oprezno. Flpeo Hay<mo dejio o tupioeumi Jly6po«HaHUHa Eeuna Koiupy/buHa. F. . već činjenica da oni takvo ponašanje brane pozivajući se na red uspostavljen od boga i Fortune. ja samo upozoravam na koincidenciju s ciljem da olakšam razumevanje izvora koji se mnogima čine i u ovoj stvari protivrečni. Harmondsworth 1975. da su bosanski „krstjani" anticipirali reformaciju. Up. R. Ko ce KVHe 5jJH»cikeMy na He nopnne. Rački. osvetljen kratko i načelno u popisima zabluda i potvrđen u glosama tzv. contempnentes doctrinam christi dicentis . . katolik u „Raspri" citira proročanstvo Hristovo (Matej 25. U delu dubrovačkog teoretičara trgovine i dvojnog knjigovodstva Benka Kotruljevića nalazi se jedna uzgredna osuda bosanskih „krstjana". Ma koliko izgledalo teško pomiriti svetost i spiri-tualnost bosanskih „krstjana" sa hijerarhijom bogatstva. a ne pojedinačne prestupe. a He npHMa MHTa Ha npaeora. a nešto podrobnije iznet u „Raspri između katolika i bosanskog patarena". Ko He flaje cpe5pa cBojera Ha jj. naravno. Religion and the Rise of Capitalism. . treba se setiti da je neobična kombinacija askeze. još jednom posvedočena i da je dala povoda za veliku diskusiju o protestantskoj etici i duhu kapitalizma158. Ipak. Sa ovakvim paušalnim sudovima koji treba da važe za čitave kolektive. . čestvujući bogate i primajući ih rado u svoje gostinjce a tera-jući siromašne. uostalom. učenja o predestinaciji. za veliki broj pojedinaca. iskazana izvan polemičkog konteksta. 155 15t 237 sežne socijalne posledice.. čak. Ijiac. Stav bosanskih „krstjana" prema krštenju vodom. U Kotruljevićevoj izjavi. 157 Citirano u M. ne daju siromašnima. i ako ponekad daju. nije toliko bitno ono što kaže o ponašanju. imao je dalekoF. non dant pauperibus. 1. 109. navodno."156 Ovo bi se mesto. Prilozi. Rački.

2 (1953). Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku. Uverivši se da su rođene u kato159 Koliko su se uzimali u obzir etički i pravni principi. ro.DfHiHH. Mogli su stanovnici Bosne živeti sasvim moralnim životom. Stojana i Tvrdislava. proglaša-vanih na traženje bosanskih kraljeva. U Dubrovniku se još pre velikih opštih zabrana trgovine robljem. uspele su da izađu pred dubrovački sud tvrdeći da su „krštene hriš-ćanke rođene od hrišćana" i tražeći oslobođenje. tu bi tek bili krštavani i dobijali bi nova imena sa kojima su često ubeleženi u dokumenta. Sa gledišta vlada-jućih crkava oni su ostali izvan svake crkve i izvan hrišćanstva i tako su tretirani. više od jednog stoleća važila za zemlju iz koje se izvozi roblje. daleko teža posledica „nekrštenosti" bila je u tome što celokupno stanovništvo zemlje nije uživalo zaštitu koju je hrišćanima pružalo kanonsko i svetovno pravo zabranjujući da se hrišćani prodaju kao roblje i drže kao roblje159. Živković. JIoKyMemuu o upadaju u ocjio6at)aH>y po6/ba us Bočne u J%y6poeuuKa y KaiuaAomiju {XIV u XV eeK). Izvori za istoriju robija i servidjalnih odnosa u našim zemljama srednjega vijeka. Prilozi Instituta za istoriju u Sarajevu. 10 (1982). 27—48. 125—147. beleži se da su ljudi ili žene poreklom iz Bosne ili od patarenskog roda jer je ta činjenica bila potrebna da bi se pravni posao legalizovao. IT. odnosno posrednike za cenu tih žena. 161 P. Ali. 28 (1981). Vinaver.DIpjKaBHor iwy3eja (= F3M).malobrojnu elitu onih koji su se obavezali na bezgrešan život. 69—74. Bosna je. a ne patarenke"162. Prodavač se obavezao: chelle dete teste de schiavi serano de tal natione che in ogni luogo et parte delli Christiani se porano vendere et alienare per schiavi. a njeni stanovnici de genere et natione Bosnensium ili de genere patarinorum de Bosna i si. V. 139—164. U Dubrovniku. usled te okolnosti. oni su. 1 (1949). kako su već u srednjem veku Dubrovčani nazivali ovu sramnu trgovinu. 2 (1947). Istorijsko-pravni zbornik. A. a krajem veka i zabranjuje. GZM. mogli su biti srazmerno dobro obavešteni o učenju Hrista i apostola. 148—162. Pravni položaj našeg robija u srednjem vijeku. 10 (1974). <J>eJHh. )KHBKOBHh. Grlica. Anali Historijskog institutu JAZU. Saracene. stanovnici Bosne su u ogromnoj većini sve do pred smrt ostajali bez ikakvog krštenja. 239 ličkom kraju (de contrata in qua nate sunt et conducte fuerunt esse contrata cator licha). 51—58. H. U Bosni. tipično roblje uz Tatare. mogli su se klanjati „krstjanima" kao predstavnicima stvarne crkve u Bosni. 21—27 (1976). Istraživanja o trgovini robljem kod nas i u drugim zemljama iznela su na videlo znatan broj dokumenata o stanovnicima Bosne. dubrovački knez i sudije su ih oslobodile a kupcu su dali pravo regresa na prodavce. MenioBHTa rpalja. vidi se iz jednog ugovora o kupo prodaji robija iz 1445. gde je situacija Bosne bila bolje poznata. Tpioeuua CocaucKUM po6/beju y EapueAom Kpajeju XIV u uoneiuKOM XV eena. gde je i bogata bibliografija o trgovini robljem. U dokumentima o prometu „ljudskim mesom". Podaci o robiju kao izvor za istorijsku geografiju srednjovekovne Bosne. Kad bi došli u katoličku sredinu. takav kriterij za opravdanje ropskog statusa i . ipak. U Dubrovniku je prodaja ljudi iz Bosne bila naročito intenzivna u drugoj polovini XIII veka. u nekim slučajevima sudskim putem poništavala kupoprodaja. godine. M/ieuiauKa iupioeuna OocancKUM po6/beM y cpedmeM eujeuy. U trgovini robljem su na rdav glas izašli naročito katalanski trgovci. prodate u Brštaniku na Neretvi. isti. isti. 333—340. navođene su često župe ili mesta iz kojih su poticali prodati ljudi ili žene161. Et trovandosse algun de lor esser de natione che non se podesse vender allora sia in libertade del deto ser Benedeto quello tale posser liberamente refutare et restituere al deto ser Marino. U samom gradu se u XIV veku promet smanjuje. kao što se dešavalo ljudima i ženama koji bi dolazili na službu ili učenje zanata. HCTOPHJCKH lacornic. 9—32. Turke i druge. bili nekršteni. Čremošnik. Karakteristično je da je sud u obrazloženju naveo da se našlo da su „krštene hrišćanke. Tpioeuua GocaucKUM poSjbeM do 1661. Roblje je mahom bilo odvođeno do italijanskih i španskih gradova. gde je dospevalo u kuće kao domaća posluga. CoJiOBJeB. naravno. roflunntaK . 160 G.aK JJpvnrrBa MCTOpHuapa EHX. koje ovde ne možemo podrobno prikazivati160. HC 1 (1946). ali to ne zaustavlja strance koji i dalje kupuju ljude i žene i odvode ih preko mora. Tri žene.

ali je karakteristično da se u „Raspri" prodaja ljudi na trgovima svrstava među velike grehe u kontekstu opšte osude jeretika. niti vas mi osuđujemo što meso ne jedete. JUHHHS. Kniewald.odobravanje trgovine ljudima nije mogao važiti. U istraživanjima o bosanskoj crkvi diskusija o braku je početa s pogrešne strane. 2 163 164 165 166 Dubrovačka građa o trgovanju robljem. po izvorima. Prilozi. a sami ne znaju dovoljno. 63—65. Rački. D. venduntur homines per fora ut bestie . da se dokaže neosnovanost tvrdnji u latinskim izvorima. već zbog toga što osuđujete one koji jedu"166. važilo kao običaj zemlje. tvrdeći da se niko u braku ne može spasti i da nema razlike između braka i preljube165. privola (consensus) je neophodna. . .. njihove pretvornosti i hipokrizije. Možemo samo nagađati o tome šta mu je za to davalo osnova. H3 dy6poeaHKoi apxuea. u nastojanju. . III. . kao uostalom i u drugim . Ipak. 124. u jednom periodu trgovanje robljem u samoj Bosni nije suzbijano. F. naime. „Raspra" o braku ostaje na čisto bogoslovskom terenu. a Tri-dentski koncil proglašava nevažećim brak koji nije sklopljen pred župnikom 16*. već na naslednom ropskom statusu koji je u srednjem veku poznat u svim susednim zemljama. III. odgovarajući na pitanja novopokrštenih Bugara. Rački. Vjerodostojnost. Kniewald je podsetio na glavne etape: papa Nikola I (858—867). pristupačna je sada u prvom delu knjige M. 168.. 84—85.. a i iz drugih dokumenata163. Dobro je poznato da su brak i bračno pravo od rimskih vremena pa do sasvim novog doba lagano i postepeno dolazili pod uticaj crkve. U ćelom dugom poglavlju o braku ima prebacivanja jereticima što pretenduju da uče druge. Hs dy6poeauKoi apxuea. U Bosni se mogućnost prodaje ljudi nije zasnivala na konfesionalnoj razlici.D. 180. Videli smo to iz dokumenta koji je ovde bio citiran u drugom kontekstu. U susedstvu . pa je deo napora katolika bio utrošen na to da pokaže neznanje i neodrživost jereticke interpretacije.164 Nesumnjivo je da je katolički autor bosansku crkvu činio odgovornom za takvo stanje. Znamo to po intervencijama u Dubrovniku. koji je važio na teritorijama koje su kasnije ušle u sastav bosanske države. to ništa ne govori o stavu i teologiji bosanskih „krstjana"167. čak su i vladari učestvovali u prometu primajući roblje i poklanjajući ga dalje drugima. Kakav je stav imala bosanska crkva prema ovom važnom pitanju? Izričitih podataka nema.zemljama u kojima se održalo ropstvo. F. 115: . ali nema nijednog mesta gde bi se ukazivalo na neku socijalnu posledicu jeretičkog stava. Tek od XIII veka katolička crkva zabranjuje sklapanje braka ako nije pred sveštenikom. 240 što je. Bosanski kraljevi su i oslobađali roblje i borili se da se iskoreni trgovina robljem. Iz više puta spominjane „Raspre" možemo videti koje su bile Hristove i apostolske reci na koje su se jeretici opirali u svome ekstremnom stavu i oceniti gde je bilo težište spora. Kao što je dobro upozorio D. Na stav katolika u ovom poglavlju moglo bi se primeniti ono što je izričito rečeno u poglavlju o zabrani mrsa: „. u Vizantiji su carevi iz dinastije Isau-rijaca obavezivali da se brak sklapa pismeno. Najozbiljnije zaslužuje da bude uzeta u obzir okolnost da se bosanska crkva trgovini robljem nije protivila. Mnoga mesta iz Novog zaveta koja spominju brak tumačena su alegorijski kao da se odnose na Hrista i crkvu. objašnjava da crkveni blagoslov i svečanosti nisu neophodni za valjanost ženidbe. O robovima koji su svojina pojedinaca i koji mogu biti oslobođeni govori Zakonik cara Dušana. osim za najsiromašnije. Moglo bi se očekivati da se indirektan uticaj bosanske crkve osećao u najosnov-nijim ćelijama društvenog organizma. U Bosni je. npr. Prilozi. Knie-wald. da bi se kasnije težište zadržalo kod braka pod uslovom da žena bude „dobra i verna". M. Iz popisa zabluda bosanskih jeretika je poznato da su zajedno sa drugim svetim tajnama odbacivali i tajnu braka. ropski status bio nasledan. da je Radin gost bio oženjen. opšteg odsustva pravde itd. Prvo se polazilo od sasvim pogrešnih premisa.

Uzimanje žene pod uslovom da bude „dobra i verna" protivrečilo je katoličkim »hvatanjima o suštini braka. što su franjevci teško iskorenjivali i kod ljudi koje su inače u drugim stvarima preobratili. To. Za katoličku i pravoslavnu sredinu karakteristična su u bračnom pravu ograničenja nejednake strogosti. Kniewald. "• JKUSOUI ceeiuola CuMeyna u cseiuoia Caee. nauucao JfoMernuujau. što je prema savremenicima bio . god. koliko je ovo odsustvo miraza bilo univerzalno u Bosni. Upravo to i nalazimo u izvorima o srednjovekovnoj Bosni. 150. bile su u odnosu na trajnost i neraskidivost bračne veze. 171 Iz izvora koji govore o bračnim prilikama kod Bosanaca. Bosna u tom pogledu nije bila nikakav izuzetak. Vjerodostojnost 149—152. 241 da se „uzimaju zbog ljubavi. Izvorna građa je suviše oskudna za podrobniju komparaciju. Uzimanje žene pod uslovom da mužu bude „dobra i verna". H. dovođenje svih i staraca i sredovečnih i mladih muževa i žena sa decom i venčavanje i naknadno venčavanje svakog para ponaosob1*9. Mnogo je puta citirano mesto iz testamenta hercegovog komornika „počtenog" viteza Pribisava Vukotića u kome se kaže da u Bosni nije običaj da se žene uzimaju uz miraz. Prema Savinom biografu Domentijanu među prvim akcijama u reformisanju ver-skog života posle osnivanja autokefalne arhiepiskopije bilo je. Nimalo nas ne . Posle više od sto godina bilo je potrebno da Savin daleki potomak Dušan svojim Zakonikom propiše: II HHlEAHđ CBdA&l Ad « HE \'HHHM RE3 BCHMdHHId. može se izvući zaključak da je neraskidivost braka ono što su ljudi teško prihvatali. flamraHh. dobrote i zbog časti i ugleda njihovog roda" 172. 243-^244. u stvari.17° Ne može biti nikakve sumnje u to da je u svim zemljama narod u tradiciji i običajnom pravu imao sredstava da reguliše sferu porodičnih odnosa i bračnog prava. Crkvenopravna shvatanja o bračnim preprekama odsustvuju u bosanskom porodičnom životu. ed. izostanak pokušaja da se nametnu rituali. Kniewald. ali je sigurno narodno shvatanje poznavalo prepreke koje bi se mogle grubo prepoznati u etnografskom materijalu iz kasnijeg vremena u sredinama koje su ostale izvan neposrednog uticaja crkve.. naročito iz „Dubia". Pa^ojinh. Istraživanja o eventualnim uticajima bosanske crkve mogu se nastaviti u istom pravcu postavljajući pitanja: da li je ta razlika između braka oblikovanog pod crkvenim uticajem i pod uticajem narodnog običajnog prava imala kakve posledice po socijalno tkivo. tako da crkva u ovoj stvari nije dozvoljavala nikakvu elastičnost iako bi rad franjevcima bio olakšan178. EHO-rpa« 1865. . 187 168 D. već D. naravno. zvučati romantično. Najveće razlike između crkvenih i narodnih shvatanja. nije bilo posledica slušanja saveta „krstjana" i njihovih starešina. ali je. da li su iz te razlike proizlazili neki specifični socijalni problemi.mos patriae". koliko ih naziremo u Bosni. Ono što je u njoj bilo oso-beno može se otkriti ako postavimo pitanje kako je na tu sferu delovalo odsustvo crkvene intervencije. Vjerodostojnost. svedočanstvo o vernosti običajima i o nastojanju da ženu što bolje obezbedi u testamentu. ali neke stvari su već odavno izbile na videlo. ali pada u oči činjenica da se u dubrovačkim dokumentima zaista ne javlja. poglavito s tačke gledišta srodstva budućih supružnika. ceremonije i pravila izgrađeni u krilu onih crkava koje su za regulisanje braka bile veoma zainte-resovane. ed. 170 3moHUK tfapa Ctue^ana JJytuaua 1349 u 1354. Kao što nisu u Bosni uhvatila koren crkvena i rimsko-pravna shvatanja. Eeorpa« 1960. tako se nije ukorenio ni miraz.Bosne crkveni blagoslov braka se postepeno i s naporom nametao. To je moglo u Padovi 1475. 43. Gotovo sama od sebe nameće se pretpostavka da su se tu običajno pravo i narodna shvatanja nesmetano razvijala i da su imali uslove da dovedu do ustaljenih i opštih oblika. koji ih je pratio. . Mi ne znamo. nego privrženost duboko ukorenjenim tradicijama koje se svugde teško menjaju171. kanonski ne bespre-korno.

Papa Evgenije IV je posebnim aktom legalizovao poreklo kralja Stefana Tomaša 174. 105 (1956). Od toga prelomnog trenutka u svakoj zemlji se smanjuju izgledi za spontani kulturni razvoj i ravnomernu recipročnu kulturnu razmenu. god. naravno. 242 V. 178 Up. C. 27—29. uslova koji su se sporo menjali. ali jasno određen program čija je suština u preobražaju društvenog života u skladu sa hrišćanskim principima i u snabdevanju zajednice svim onim što je neophodno za hrišćanski život. Tpaioeu 6oiyy EOKU KoiuopCKOJ. ali i od sticaja konkretnih okolnosti i ličnih činilaca. Preobraćenici su razumljivo prihvatali načelo nerazrešivosti mada s otporom o čemu svedoči jedno drugo mesto istog teksta. Kniewald. O dolasku Stjepana Tomaša na vlast i njegovom međunarodnom priznanju. 5 (1985). Istorijski zbornik Instituta za istoriju u Banjaluci. 176 D. tako i svaka crkvena zajednica novopokrštene zemlje. Sigurno je preterano tvrđenje franjevaca iz „Dubia" 1373. masovnom i sve raznovrsnijem pritisku razvijenije hriš-ćanske okoline. 1 (1968). TiHpKOBHh. Otuda se razvoj srednjovekovne kulture mora posmatrati kao istorija ispunjenja takvog programa. CnojaeHHK. O labavosti bosanskih bračnih veza svedoči i činjenica da se ustalio negativni stereotip: lako napuštanje žene važilo je kao običaj Bosanaca i patarena176. 174 P. poseduje prećutan. U najranijem periodu su najveća ograničenja proisticala iz opšteg siromaštva i nerazvijenih privrednih snaga zbog čega se crkveni život morao . prema kome jedva od stotinu jedan zadrži prvu ženu osim preobraćenika176. ona postaje otvorena trajnom. 10. smatrali za nezakonitu. 176 Karakterističan je slučaj kotorskog dokumenta u kome se spominje čovek koji je može Bosignariorum et paterinorum alia recepta coniuge ipsam (tj. gde su navedeni izvori i gde je događaj smešten u precizno opisani politički kontekst.iznenađuje činjenica da su katolici decu rođenu iz ovakvih brakova. naravno. Kao što seme sadrži u sebi plan buduće biljke i energiju potrebnu za njen razvoj. mentalitet masa. 36opHHK <J>njio3O<J>CKor <i>aKyjiTeTa. god. 158. KyjiHnmh. činjenica da su bračne veze Bosanaca bile labavije. Vjerodostojnost. ma koliko bila mala i skromna u snazi. U sačuvanoj građi nema indicija da bi to stvaralo neke veće socijalne probleme iako se mora očekivati da je to pogoršavalo položaj žene. 260—261. IIomueHU euutc3 IJpu6ucae ByKOiuuh. ne govori o prisustvu bogomila u Boki kotorskoj oko 1438. 162. kao što su ekonomski napredak ili siromaštvo. tip socijalne organizacije. tužiteljku) a se expulit. III. SMENJIVANJE KULTURNIH OBRAZACA U traženju pouzdanog oslonca za ocenjivanja uticaja crkve bosanske na kulturni život moramo poći od nekih bitnih crta kulturnog razvoja uvedenih prihva-tanjem hrišćanstva. Verovatno je odgovor bio u jačem pribijanju žene uz svoju porodicu i rod što je omogućavalo da se prebrode krize izazvane napuštanjem od strane hranitelja. Ako se ostavi po strani načelna strogost i isključiv stav katoličke sredine prema brakovima po bosanskom običaju ostaje. Kniewald. 173 D. obrasci i uzori hrišcanskog života. ipak. ustanova i predmeta uzimani iz sredina koje su imale stoletne tradicije i iz centara kojima su bili u crkvenom pogledu podređeni. sklopljenih po narodnim pravnim shvatanjima. Ćošković. Vjerodostojnost. zavisna od činilaca koji su dugo delovali. 93. To. Pri tome su.

Bosna je i u svom prvobitnom i izvornom smislu. od koje ništa nije moglo da nad-živi one koji su njome vladali. Bosanskoj crkvi i njenim vernicima nisu bili potrebni ni crkvena arhitektura. sudeći po savremenim svedočanstvima. zatečeni u kasnijim vremenima bolje osvetljenim izvorima. pojalo i poučavalo bilo je iz knjiga prevedenih i priređenih za slovensko bogosluženje.zadovoljiti malim građevinama i opremom od skromnog materijala. međutim. ali mnogi paganski ostaci. bila razvijena među bosanskim „krstjanima". Činjenica da je crkvena metropola Bosne pripadala sferi latinskog bogosluženja slabila je mogućnost komunikacije i otežavala uticaj crkvenih starešina. ali je olakšavala strujanje rukopisa sa susednog glagoljskog i ćirilskog područja. teško se može rekon-struisati. Jedino je vladarski dvor mogao sebi dozvoliti reprezentativniju gradnju i raskošnije materijale. Bosna. Kao-i drugi dualisti. nisu iščezle sve kulturne potrebe. tako je srazmerno ujednačeno bilo i crkveno graditeljstvo o kome je ostalo malo traga. Time što se promenila doktrina crkve u Bosni. Kako je ta borba proricala u pojedinim sredinama. 243 Kao što je ujednačena bila literarna podloga na koju se nastavljaju kasniji rukopisi. Neposredna posledica takvog stava je gotovo potpuno odsustvo Bosne iz istorije crkvene umetnosti. i pored neprekidnog bdenja teologa nad čistotom teksta i najpo-božnije privrženosti prepisivača predlošku kojim su se služili. nego na materijalu s bosanskog tla gde su malobrojni ostaci crkvenog građevinarstva stopljeni sa kasnoantičkim ili onim iz kasnijeg vremena177. koja ne poznaje svete tajne ni bogosluženje u onom smislu kako se ustalilo tokom hiljadugodišnjeg života hrišćanstva. koja ne poštuje krst ni ikone. promenile su se iz temelja i kulturne potrebe hrišćanskog društva u Bosni. divljenja i ponosa. koji otkrivaju glagoljske i ćirilske predloške. u kojoj je kult svetaca izvrgnut podsmehu. prognan i potisnut na velikom prostoru na kome je nekad bio raširen. U svakodnevnom životu najveća preokupacija hrišcanskog društva u tom periodu bila je borba protiv paganskih ostataka u tradicionalnoj narodnoj kulturi. Ostala je. sve do tridesetih godina XIII veka. koja je prevazilazila ikonoborce u svome odnosu prema predmetima kulta. Upravo izneti zaključak više počiva na proučavanju materijala sa čitavog Balkanskog poluostrva u ovom ranom periodu. Može se sa sigurnošću tvrditi da je veština govorništva i propovedanja. odeždama i dr. pisana reč svetih knjiga na koje su se „krstjani" opirali. i pored odavno ranije utvrđenog kanona svetih tekstova. kao i među drugim dualistima koji su zahvaljujući toj veštini širili krug svojih vernika. i bosanski „krstjani" su prihvatali Sveto pismo Novoga zaveta u onom obliku kako je bilo sačuvano i prenošeno u dotadašnjoj tradiciji hrišćanskih crkava. U crkvi koja nema sveštenika ni hramova. Pre svega je ostala potreba za rečju kao sredstvom ubeđivanja i širenja učenja. Ono što se čitalo. Ni u Hrvatskoj pod duhovnom vlašću primorskih centara. naravno. i to tako da se nametnuo strogi asketski dualizam. pri čemu se moglo odlučno napadati samo ono što je bilo u neposrednoj i javnoj suprotnosti sa hrišćanskim moralom. a i u obimu koji je imala kao država s kraja srednjeg veka. Bez obzira na promene u nosiocima jurisdikcije i vezivanja za različite metropole. U vezi s tim treba imati na umu činjenicu da. ni u Srbiji pod jurisdikcijom Ohridske arhiepiskopije. ni zanati koji su je snabdevali crkvenim priborom. Ipak. ipak ni u . pripadala onom širokom području na kome se hrišćanski verski život oslanjao na ćirilometodsko nasleđe. postala je suvišna većina stvari koja je savremenicima predstavljala predmet poštovanja. ni u crkvi bosanskoj. a kasnije činila jezgro riznice hrišćanske umetnosti. ni slikarstvo. nije se jezička i kulturna situacija bitno izmenila. svedoče da je uspeh bio ograničen i da je borba trajala stolećima. u onom periodu kada je bosanska crkva određivala crkvenu situaciju zemlje. braneći i šireći svoje učenje. nije bila u zoni u kojoj bi slovenska služba bila sprečavana i potiskivana.

jednom jezičkom području knjige nisu bile do slova istovetne niti po istom rasporedu uređene. To se mora imati u vidu kada se traga za eventualnim tekstološkim razlikama u rukopisima bosanskih novozavetnih tekstova i treba se sećati činjenice da je bilo razlika i među rukopisima upotrebljavanim u drugim crkvama178. Pojedini bosanski rukopisi koji su nadživeli doba „krstjana" poslužili bi u pravoslavnoj crkvi, ali su u tom slučaju dobijali tzv. „začala", beleške koje podse-ćaju na bogoslužbenu funkciju-pojedinih odlomaka u kalendaru pravoslavnog bogosluženja. Odsustvo takvih uputa i njihovo naknadno unošenje predstavljaju indirektno svedočanstvo u drugojačijoj upotrebi rukopisa u vreme njegovog nastanka. Odavno je poznato da su u zajednicama pavlićana u Bugarskoj još u XVII veku
Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984, 396—403 (Nada Miletić). i7« pregled radova na proučavanju bosanskih rukopisa dao je J. Šidak na više mjesta u svojim Studijama. O minijaturama up. J. MaKCHMOBHh, Cuiape cpucne MUiiujauiype, Eeorpan 1984.
177

bili u upotrebi bosanski rukopisi. Bosanski franjevci, koji su umeli da ih čitaju, zapažali su da su tekstovi u saglasnosti s rimskom crkvom, a da su im glose jere-tičke179. Kao što je prirodno očekivati, u glosama, a ne u tekstu Svetog pisma, koje je i dualistima bilo neprikosnoveno, dolazile su do izraza osobenosti bosanske dualističke teologije. Među proučenim bosanskim rukopisima je samo jedan, tzv. Sreć-kovićevo jevandelje, imao veći broj glosa u čijem rasporedu se nije mogla uočiti neka pravilnost. Na jednom drugom mestu pokušali smo da pokažemo u čemu se tumačenja nepoznatog bosanskog glosatora slažu sa metodima i postupcima vizantijskih bogomila, a u čemu idu svojim putem180. Iz činjenice da su glose unete posle nastanka osnovnog teksta, a pre sloja „začala", uputa za bogoslužbenu upotrebu u pravoslavnoj crkvi, izveden je zaključak da se glose nisu prenosile zajedno sa tekstom kao okosnica normirane dualističke egzegeze, već da su bile rezultat nastojanja pojedinca da se podseti kako treba pojedine epizode, ličnosti ili termine uključiti u alegorijsko tumačenje, koje nije bilo nikakva dualistička specifičnost. I katolik u „Raspri" pribegava alegorijskim tumačenjima, ponekad kad pobija isto takva tumačenja jeretika. Kako je bogoslužbeni jezik u bosanskoj crkvi bio slovenski, „krstjani" su svoje potrebe u knjigama morali zadovoljavati prepisivanjem svojih starih predložaka sa knjiga koje su se predavale iz ruke u ruku i koje su imale važnu ulogu kod duhovnog krštenja. Mogli su, takođe, kad je u pitanju novozavetni tekst, da prepisuju starije ili savremene glagoljske ili ćirilske predloške do kojih bi došli. U oba slučaja imali su posla sa rukopisima opremljenim na način koji se uobičajio u prethodnim stolećima, ukrašenim zastavicama, inicijalima i minijaturama. Upravo takav raznoliki repertoar predložaka dolazi do izraza u rukopisima koji su ostali slučajno sačuvani i koji su došli do nas. U njihovom ukrasu, kao uostalom u grafičkim i pravopisnim obeležjima, nailazimo na različite slojeve, na veoma arhaičke crte, ali i na stilske odlike savremene gotike, pa, čak, i na heraldičku simboliku181. Iako nije potrebno nikakvo specijalno teološko obrazovanje da bi se uvažila razlika između ikona kao predmeta kulta i minijatura koje predstavljaju samo konvencionalni ukras rukopisa, ipak se uvrežila predrasuda da minijature bosanskih rukopisa svojim predstavama protivreče onome što se u latinskim izvorima tvrdi o učenju bosanskih „krstjana". Sa čitavog područja na kome je dualizam bio rasprostranjen nije sačuvano svedočanstvo o tome da bi dualisti zbog svoga učenja progonili ih' potiskivali ukrase iz rukopisa. Ima, međutim, podataka o tome da su pojedini jeretici živeli od ukrašavanja knjiga. Očuvani bosanski rukopisi predstavljaju srazmerno mali slučajni uzorak koji pokazuje da bosanska „krstjanska" sredina nije bila zahvaćena stilskom divergencijom koja se produbljivala pod uticajem konfesionalne podele i

244

zračenja različitih crkvenih centara. U poslednjim stolećima srednjega veka na crkvenim građevinama ikonopisu i zidnom slikarstvu, a i na proizvodima zanatstva za crkvene potrebe, opažala se konfesionalna pripadnost. Čak i u slučajevima kad su preuzimana pojedina stilska sredstva iz druge crkve ostajala bi dominantna obeležja po kojima se moglo i može i danas utvrditi kojoj crkvi pripadaju. Kao što je već rečeno, Bosna,
179 E. Fermendžin, Acta Bulgariae, Zagrabiae 1887, 79—81, cit. u A. Solovjev, Vjersko učenje, 44 H. JIparojjioBHh, Hcuiopuja cpedtboeeKoem docaucKe KfbUMceeHociuu, I, II, III. KH>H»eBHa HCTOpnja, 61 (1983), 87-128; 62 (1983), 213-258; 63 (1984) 499-522. 180 C. TinpKOBnh, Tjuice Cpehmmiheeoi jemuf)e^a, 212-219. 181 Up. J. MaKCHMOBHh, Hjiyciupatiuje MjietuauKoi ičopuuKa u upo6jWMU Munujauiypa y cped?boeeKO«HojEOCHU, HcTopnjcKH rjiacHHK, 1—2 (1958), 117—130; J. Šidak, Studije, 146—149.

245 ili tačnije područje pod uticajem bosanske crkve, nije osećala potrebu za tom vrstom objekata, pa se nije morala ni opredeljivati, a tamo gde je bilo potrebe, kao kod crkvenih rukopisa, birala je i nalazila predloške i na jednoj i na drugoj strani. U nastojanju da se proceni kulturni uticaj bosanske crkve na širu sredinu moramo jednu grupu pitanja upraviti prema eventualnom uticaju na niže društvene slojeve, a drugu prema uticaju na vladajuću klasu. Ni u zemljama sa mnogo više očuvane izvorne grade ne zna se gotovo ništa o onoj stoletnoj borbi koju je sve-štenstvo drugih crkava vodilo protiv sujeverja i paganskih ostataka u običajima, obredima, oblicima zabave i svetkovina. Nema razloga da se pretpostavlja da bi „krstjani" bili ravnodušni prema nehrišćanskim pojavama, naročito ako su one spadale u široko shvatane predstave o grehu. Ali, iz posmatranja drugih sredina moglo se zaključiti da je bio potreban strpljiv rad kroz generacije, da je bilo potrebno neprekidno angažovanje, da su velike razlike između oblasti gde se neprekidno održavala mreža parohija i oblasti gde crkva nije prodrla do svakog sela ili gde je zbog nepovoljnih uslova pod osmanskom vlašću njeno delovanje bilo za duže vreme prekinuto. U takvim područjima se i posle srednjega veka može zapaziti bujanje i neka vrsta obnove tradicionalne patrijarhalne kulture, prožete pagan-skim predstavama i praksom. Imajući u vidu takve razlike opravdano je postaviti pitanje kako je delovala bosanska crkva čiji je uticaj bio i vremenski ograničen, a prostorno vezan za one sredine gde su „krstjani" ili članovi hijerarhije dolazili u trajan dodir sa vernicima. Iz sasvim opštih razloga bi se moglo pretpostaviti da je crkva bosanska zbog nedostatka mreže parohija i nepotpunog obuhvatanja masa stanovništva ostavila dosta prostora za nesmetan razvoj tradicionalne narodne kulture kako slovenske tako i one starosedelačkih potomaka, koji su bili na teritoriji srednjovekovne bosanske države prisutni u znatnom broju. Eventualna detaljnija istraživanja u ovom pravcu sudaraće se sa velikim teškoćama zbog promena nastalih migracijama i zbog procesa akulturacije u osmanskom islamskom režimu. U ovom kontekstu treba posmatrati i pojavu stećaka koji su izazvali nastanak čitave jedne literature koja je neko vreme bila pogrešno usmerena u pravcu dokazivanja pravovernosti bosanske crkve, na jednoj, odnosno dokazivanja specifične bogumilske kulture i umetnosti, na drugoj strani. Iz onoga što je do sada pouzdano utvrđeno može se zaključiti da stećci nisu specifično vezani za bosansku crkvu, da se područje njihove najveće rasprostranjenosti nalazi izvan teritorije bosanske crkve, a da su u svom glavnom delu i hronološki u neskladu sa periodom kad je crkva dominirala u centralnim delovima Bosne. Sudeći po natpisima, ovaj oblik obeležavanja grobova bio je uobičajen kod vernika sve tri konfesije zastupljene na teritoriji bosanske države. Retki natpisi i poneka predstava urezana na kamenu pokazuju da su i „krstjani" i gosti dobijali stećke nad grobovima182. Q kulturi dvorske i velikaške sredine poznato je daleko više pa se sa više sigurnosti može procenjivati eventualni uticaj bosanske crkve. Ovde se, naravno, ne mogu ponavljati rezultati novije istraživačke literature o ambijentu u kome su živela bosanska gospoda, o odelu, posudu, nakitu, o

širokoj upotrebi heraldičke simbolike. Za našu temu je od prvenstvenog značaja da se utvrdi prisustvo ili odsustvo asketskog uzdržavanja, zaziranja od taštine ovoga sveta, koja se najpotpunije izražava u bogatstvu, dokolici, raznim oblicima grešnog uživanja. Pod uticajem specifičnog stava bosanske crkve prema prolaznom vidljivom svetu i zao182

Hadipooku iiaMeuiHuifii e Bočna u Xepnelosuua, Cocjinja, 1971, sa dobrim fotografijama, ali nekritičkim i neobaveštenirn tekstom, i Lj. Kojić—M. Wenzel, Ocepiu na uipu uHociupaue Kmiie o ciuehitUMa. AyciUpo-yiapcKa u nayKa o ,,6oJyjnujiCKUM" ciuehifUMa, GrapiiHap, 31 (1980),
MUACKU

Uz publikacije prikazane u Studijama J. Šidaka mogu se dodati i E. IIana30Ba, Eoio-

246 kupljenosti problemom spasenja očekivali bismo atmosferu ozbiljnosti i spiritual-nosti. Međutim, materijal koji je došao do nas pokazuje da su bosanska gospoda obrasce za svoj životni stil i ponašanje nalazili u savremenom feudalnom društvu evropskih zemalja. Oni su bili u punoj meri zahvaćeni ritersko-dvorjanskom kulturom karakterističnom za veliki broj evropskih zemalja s kraja srednjeg veka. Na drugom mestu smo izneli dokaze za ovakvo shvatanje183. Podsetićemo ovde samo na rezultate iskopavanja u Bobovcu, koji su pokazali da gotika u Jajcu i na pojedinim objektima nastalim u Bosni nije rezultat slučajnosti, nego svesnog oprede-ljivanja za vladajući internacionalni stil epohe. Gotički su stilizovani kalupi za kovanje novca, gotički su pečati, gotički su stilizovani grbovi, a kao što smo već po-menuli, gotički stilski elementi našli su put i do ukrasa pojedinih rukopisa upotrebljavanih u bosanskoj crkvi. Upozorili smo, takođe, na rasprostranjenost viteštva i viteških redova, kako među velikom gospodom koja su bila ovlašćena da primaju u viteški red, tako i među sitnim plemstvom ili tek nobilitiranim građanstvom; zatim na sklonost dvorske sredine ceremonijalu, svečanostima i pompi. Dva srednjo-vekovna teksta su pokazala da su bosanska gospoda ne samo nastojala da se izjednače sa svojim evropskim staleškim drugovima već da je nekima to i pošlo za rukom. Bosanski vitezovi su hvaljeni zbog svoje veštine pokazane na turnirima u okviru velike svečanosti u Budimu 1412. god., a jedan kondotjer sredine XV veka iz kruga poznatih Malatesta zabeležio je da nikad nije video lepšeg gospodina ni gospodina plemenitijeg izgleda no što je to bio kralj Stefan Tomaš184. Ako se ima na umu da se ritersko-dvorjanska kultura u punoj meri razvila u katoličkim zemljama, da je u sebi sadržala, naročito u riterskom idealu i zahtevu za ispunjavanjem viteških dužnosti, značajne elemente hrišćanske etike, ne treba suviše strogo ocenjivati neuspeh bosanske crkve da svoj pečat udari bosanskoj plemićkoj sredini. Ne treba, međutim, zaboraviti da katolička crkva u stanju u kome je bila pred renesansu nije pogodna za poređenje s bosanskom crkvom s obzirom na misiju koju je ova sama sebi namenjivala. Prava merila za upoređenje daju rane protestantske crkve, koje su itekako dale obeležje kulturi svoga vremena, ili pokreti Viklifovih pristalica ili husita koji su do temelja uzdrmali društvo svoga doba. Možda ne bi trebalo zaboraviti još jednu indirektnu posledicu osobene orijentacije bosanske crkve. Time što nije imala potrebu za crkvenim građevinama i za svom onom opremom koja je neophodna za funkcionisanje svakodnevnog života u velikim crkvama, crkva bosanska nije učestvovala u trošenju ne beznačajnog dela društvenog bogatstva, kao što su to činile njoj savremene velike crkve. Bila je u punom smislu reci „jevtina crkva" u smislu u kome su taj termin upotrebljavali Marks i Engels. Možda su od toga imale neku korist i narodne mase ne plaćajući crkvenu desetinu, ali neosporno najveći korisnik bila su feudalna gospoda, kojima je više preostajalo da zadovolje svoje svetovnjačke potrebe.

183 S. Ćirković, Odjeci ritersko-dvorjanske kulture u Bosni krajem srednjeg veka, Srednjovekovna Bosna i evropska kultura, Simpozij održan u Zenici 2—5. oktobra 1971, Radovi Muzeja Zenice, III, Zenica 1973, 33—40. Zbornik daje uvid u novije rezultate proučavanja kulture na tlu Bosne i Hercegovine.
181 Up. C. "RnpKOBHh, Beciuu Epojba da Jlcmejio Kao U3sop 3a ucuiopujy Eocue u JJy6pog-Huua, HcTopHJcKH tiacormc, 12—13 (1963), 185.

247

VI. RAZDVAJANJE PUTEVA Poklapanje državne teritorije i jurisdikcionog područja bosanske crkve, o kome je bilo reci u jednom od ranijih odeljaka, nije dugo trajalo. Promenljiviji činilac bila je, naravno, država koja je trpela pritiske i udarce spolja, ali i ekspanzivni napon iznutra. Kada se oporavila posle nekoliko decenija kriza u kojima su i tradicije jedinstvene države bile ugrožene185, Bosna je u XIV veku doživela dugi period uspona koji je bio praćen i ozbiljnim promenama u opsegu državne teritorije i u rangu i karakteru vladalačke vlasti. Za vreme bana Stjepana II Kotromanića (1322—1353) i Tvrtka I (1353—1377, kralj 1377 —1391) pod vlast bosanskih vladara došle su teritorije sa crkvenim organizacijama i vernicima kako pravoslavne tako i katoličke crkve 186. Prvi talas širenja, oko 1326. i, verovatno, 1330. god., zahvatio je zemljište s jedne i s druge strane Neretve i nije bitno uticao na odnose unutar države. Koliko se može suditi po neprilikama susednih crkava, makarski biskup je napustio svoje sedište, a srpski humski episkop je bio bez dohodaka; ove prve teritorijalne promene pratila je i ekspanzija bosanske crkve. Tada je stekla uporišta u Humu zbog kojih su kasnije u srpskim sinodicima sa banom Stjepanom proklinjani i „svi jeretici bosanski i humski". Drugi talas ekspanzije u Tvrtkovo vreme, 1373—1377. god. prema jugu i istoku, a 1387—1391. god. prema zapadu, već nije mogao imati takve rezultate jer je deo osvojenih teritorija samo privremeno ostao pod bosanskom vlašću, a tamo gde su tekovine bile trajne (današnja Hercegovina) prostor je bio suviše veliki za srazmerno male snage bosanske jeretičke crkve. U svakom slučaju, tu se više verska situacija nije mogla izmeniti. U sastavu Bosne ostala je pravoslavna episkopija, čije je sedište kasnije bilo u manastiru Mileševi, koji je čuvao mosti i kult svetoga Save. Katolički elemenat je ostao ne-uzdrman u predelima oko donje Neretve, a od 1340—42. god. pojavio se u liku franjevaca koji su preuzeli misionarsku delatnost te su, opirući se na rudarske trgove sa Sasima i primorskim trgovcima, postepeno preobraćali Bosnu iznutra. Već sredinom XIV veka bosanska crkva nije bila jedina crkvena organizacija u bosanskoj državi, već se našla suočena sa produžecima snažnijih i bolje organi-zovanih suparnica. Ni vladari više nisu bili bezrezervno na njenoj strani: ban Stjepan II je otvorio put franjevcima u Bosnu, Tvrtko I je nastupao kao katolik, imao je svoga kapelana, ali mu to nije smetalo da se u jesen 1377. god. ,,u srpskoj

185

Up. C. "RapKOBah, Mcuiopuja cpednoteKome 6ocaHO<e dpjicaee, 72—80, 84—99.

18

' Up.

kartu na str. 284 knjige navedene u prethodnoj napomeni.

zemlji" kruniše za srpskog kralja kao naslednik svojih praroditelja gospode srpske187. Očigledno su politički interesi navodili kralja da sa sebe skida jeretičku ljagu i da pruža podršku i drugim crkvenim organizacijama. Opasnost po bosansku crkvu pomaljala se postepeno i s druge strane. Još pre sredine XIV veka otvoreni su u Bosni prvi rudnici, a uz njih su nikla gradska naselja. Pojačani trgovački promet dao je impuls za nastanak gradskih naselja i na drugim mestima, gde nije bilo rudarske proizvodnje188. Privredni preobražaj je pojačao cirkulaciju ljudi, dolazak stranaca iz Primorja, otiskivanje Bosanaca na trgovačka putovanja i njihovo mešanje sa drugim svetom. Vekovna izolacija i zaostalost Bosne lagano su ustupali mesto

249

trajnim i intenzivnim vezama sa građanstvom iz Primorja i njegovom civilizacijom. Nove gradske sredine, čija je uloga u bosanskoj državi rasla, u kojima su bile okupljene brojne mase pa su stoga bile pogodne za širenje svoga uticaja, te sredine su ostale izvan domašaja bosanske crkve. Osnovnu i privredno i društveno aktivnu jezgru tih naselja činili su stranci katolici: Sasi i njihovi potomci, odnosno trgovci iz Primorja. Već smo videli kako je u „Raspri" ovu okolnost iskoristio katolički autor kudeći osorno jeretike da borave u šumama i planinama i da kao vuci izlaze i grabe duše 189. Iz gradskih naselja i trgova, gde su smestili većinu svojih manastira, franjevci su širili svoj uticaj i, povećavajući broj preobraćenika, sužavali prostor na kome je delovala bosanska crkva. Zanimljivo je da je najveća koncentracija i trgova i manastira, a i „krstjanskih hiža" bila u kraljevoj zemlji, u kojoj se čuvalo jezgro najranije bosanske države. Od jakih vladara željnih osvajanja i zauzimanja što uglednijeg mesta među tadašnjim državama crkva bosanska je imala sve razloge da zazire, ali slabljenje centralne vlasti, koje se osetilo u decenijama posle smrti Tvrtka I, imalo je, gledano na dužu stazu, još nepovoljnije posledice. U prvi mah su meteži i smenji-vanja na prestolu, gloženja velike gospode, opiranja težnjama kralja Žigmunda Luksemburškog da se neposredno kruniše za kralja Bosne, mogli dati veću i naglašeniju ulogu djedu i bosanskoj crkvenoj hijerarhiji. Karakteristično je da je u Dubrovačkom arhivu najviše podataka o djedu upravo iz prvih decenija XV veka190. Kasnije, on sasvim nestaje sa dubrovačkog horizonta u kome su najviše prisutni gosti i „krstjani" u diplomatskim misijama oblasnih gospodara. Kada je proces obrazovanja teritorija oblasnih gospodara bio završen oko 1410. god., kada je svaka oblast postala u suštini samostalna država191, bosanska crkva je izgubila jedinstveni okvir za svoje delovanje. Država je ostala simbolički jedinstvena preko krune kraljevstva i staleškog sabora (stanka, rusaga), ali u stvarnosti je bila jedinstvena u onoj meri u kojoj su oblasni gospodari bili međusobno u miru i ukoliko su se potčinjavali kralju. Znajući veliki ugled i poštovanje koje su djed i „krstjanska" hijerarhija uživali kod stanovništva, nemamo razloga da verujemo da su ocrtani politički procesi sprečavali komunikaciju između „krstjana", da su u tom smislu rasekli telo crkve. Stvarni problem je bio u tome što su se „hiže", pojedini dostojanstvenici i „krstjani", kako nam to pokazuju dubrovački podaci,
187 Up. C. 'E.HpKOBHh, Cyiy6u eenaif, 351—352; kombinacije Đ. Baslera (Proglašenje Bosne kraljevinom 1377. godine. Prilozi Instituta za istoriju, 11—-12 (1975—76), 49—63) uzimaju izvornu gradu samo delimično u obzir i interpretiraju je potpuno proizvoljno, te nemaju nikakvu vrednost. 188 Up. .HecaHKa KoBaneBHh-KoJHh, FpadcKa načela cpedwoejeKoeHe 6ocancKe dpotcaae, CapajeBO 1978, gde je pregled sve ranije literature. 139 F. Rački, Prilozi, 115 —- mesto je citirano ovde u nap. 83. 190 Bosansku crkvu u specifičnim uslovima XV veka obraduje u posebnoj knjizi P. Ćošković. 191 Up. C. TinpKOBHh, FycaiuKa iocuoda, 12—14. . . .

250 vezivali za gospodare svoje teritorije i pomagali im u vođenju tekuće politike, tako da im je bilo teško i jedva moguće da očuvaju punu nepristrasnost, naročito u vreme kada bi ti gospodari duže vreme bili zavađeni, kao što je bio slučaj sa Kosa-čama i sa Pavlovićima. Oblasni gospodari nisu imali jednak odnos prema bosanskoj crkvi, a teritorije su se znatno razlikovale po konfesionalnom sastavu. Kao što je već rečeno, teritorija pod neposrednom vlašću kraljeva imala je najveći broj gradskih naselja i franjevačkih manastira. Od vremena Tvrtka II franjevci su zauzeli pozicije i na kraljevom dvoru i pojavili se tu kao suparnici djeda i bosanske hijerarhije. Zbog turske opasnosti i sve veće potrebe da se oslone na vladare katoličkih država i da dobiju podršku papstva kraljevi se sve izrazitije katolički orijentišu: Tvrtko II, Tomaš i Stefan Tomašević javno pokazuju svoju privrženost katoličanstvu, ne kidajući sa bosanskom crkvom (što za poslednjeg kralja ne važi jer je do njegovog stupanja na presto crkva

bosanska bila razorena). Ranije citirani slučaj kralja To-maša s početka vlade, kada se nalazi priklješten između potreba da iz političkih razloga iskazuje poštovanje djedu i prvacima bosanske crkve i pritiska franjevaca da javno kida s jereticima i da nastupi protiv njih, upravo je simboličan. Posle kraljeve oblasti najsnažnija je bila u prvim decenijama XV veka oblast hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinica u zapadnim i severozapadnim delovima bosanske države. Moćni herceg je nesumnjivo bio, po sopstvenoj izjavi, vernik bosanske crkve, ali je bio spreman da se zbog svojih političkih interesa pokrsti i postane katolik. Kada je on umro 1416. god., njegova oblast je izgubila nekadašnji značaj. Jedan deo teritorije je došao pod vlast kralja, a Hrvojevi naslednici Đurađ i Petar Vojsalići bili su odlučni katolici i protivnici jeretika. Zemlje Kosaca, Sandalja Hranića i Stefana Vukčića prostirale su se od Cetine do Polimlja i obuhvatale su oblasti sve tri crkve, mada je najveći deo bio pravoslavnih zemalja koje su ranije bile u sastavu srpske države. Bosanski „krstjani" su ovde bili malobrojni i ograničeni na pojedine oaze na periferiji, a ipak su imali veliki uticaj i tu su našli svoje poslednje utočišćte. Zemlje kneza Pavla Radenovića i njegovih naslednika u istočnoj Bosni imale su poznate „hiže", spomenute u ugovorima s ponosnicima, ali i po jedan franjevački i pravoslavni manastir. I pored kolebanja nekih članova, ova porodica je ostala do kraja privržena bosanskoj crkvi, ali u kritičnom periodu, od sredine XV veka, ona više nije imala znatnijeg političkog uticaja jer su poslednji Pavlovici bili potpuno u senci svoga daleko moćnijeg rođaka Stefana Vukčića Kosače192. Na sudbinu bosanske crkve reflektovao se proces političke koncentracije koji karakteriše poslednje decenije bosanske države. Ukoliko je vreme protkalo, utoliko su se više snagom i uticajem nametale kraljeva zemlja i hercegova zemlja. Kako su kralj i njegov zet herceg bili dugo suparnici u raznim političkim pitanjima, oni su se i u odnosu prema bosanskoj crkvi suprotno orijentisali. Dok je kralj od početka nastupao kao katolik i bosansku hijerarhiju tolerisao zbog svojih političkih potreba, herceg nije pokazivao nikakvu doslednost. Kralj se još 1445. god. pravdao da ne može da uskrati izraze poštovanja jeretičkim starešinama jer bi zbog njihove brojnosti i snage mogao izgubiti kraljevstvo. Papa je tada uvažio njegove razloge, ali nije odustajao od saveta i poziva kralju da iskoreni jeres. Kao što je poznato, kralj Stefan Tomaš je odlučnu akciju odlagao, ali je u međuvremenu svim snagama
192 Up. sada B. Nilević, Iz života poslednjih Pavlovića, Godišnjak Društva istoričara BiH, 28 —30 (1977—79), 59—75; isti, Vojvoda Ivaniš Pavlović, Prilozi Instituta za istoriju, 14—15 (1978), 349—361; isti, Učešće vojvode Petra i kneza Nikole Pavlovića u političkom životu srednjovjekovne Bosne, Prilozi Instituta za istoriju, 17 (1980), 61—67.

pomagao rad na širenju katoličanstva u svojoj državi. Pružao je materijalnu pomoć franjevcima, ustupajući im, čak, zemlje i kmetove. U manastirima je bilo u to vreme, po jednom savremenom izveštaju, „nebrojeno konja" kojima su se fratri služili kada je trebalo stranovništvu deliti sakramente. Hvarski biskup Toma Toma-zini, u to vreme veoma aktivni katolički prelat u misijama u Bosni, pisao je prete-rujući svakako: „Gde su fratri, tu iščezavaju jeretici kao vosak pred ognjem"193. U tom periodu je u Bosni podignut izvestan broj katoličkih crkava, a kraljev primer je počeo delovati na vlastelu tako da je izvestan broj prešao u katoličanstvo. Iz pisma Jovana Kapistrana iz 1455. godine vidi se da je u nekim krajevima došlo do prave borbe za duše između katoličkog i pravoslavnog klera. Slavni franjevački starešina se žalio da pravoslavni mitropolit ne dozvoljava da se jeretici preobraćaju u katoličanstvo, tako da zbog toga mnogi ostaju „izvan vere" jer neće da prime pravoslavlje194. U takvoj atmosferi potpunog osipanja vernika bosanske crkve i punog razmaha misionarske delatnosti velikih crkava, suočen s Turcima koji su izbili do granica bosanske kraljevine, kralj Tomaš je 1459. god. započeo odlučni progon jeretika koji je imao kao rezultat slom bosanske crkve. U tom trenutku jedini stvarni zaštitnik bosanskih „krstjana" mogao je biti

251

Fermendžin. 252 nezadovoljstvo privrženika bosanske crkve. Fermendžin. nije uticao na hercegove krupne političke odluke. 12—13.samo herceg Stefan i on je učinio ono što je preostalo da se učini — on je. da su.. pouzdan je dokaz jer se on nalazi i u turskim defterima. Verski sukob započet 1459. god. predao Bobovac Turcima. Ekskomunikacija mu je pretila i 1451. Uostalom. on je za pontifikata pape Evgenija IV bio primljen u milost Svete stolice. naime. „maniheja" koji bi. Ipak. I u tome možemo videti znak da bosanska crkva u svojim poslednjim godinama nije više predstavljala neku ozbiljnu snagu. TjiacHHK CVR. Odioeop tfapuipadCKoi uawpujapxa 'Ł>enaduja II na utauane cutiajcmx Kajiyf)epa. god. Pošto je do konačne krize bosanske kraljevine došlo samo četiri godine posle početka progona bosanskih jeretika. Nisu uticali na sultanovu odluku da li će osvojiti jednu zemlju ili je ostaviti u vazalnom položaju. Slučaj Radaka. Poslednja tema iz našeg kompleksa tiče se povratnog dejstva progona „krstjana" i uništenja bosanske crkve na odbrambenu snagu bosanske države. pokazuje jasno da je turski osvajački zamah s ciljem da se vazalne države pretvore u carske provincije imao svoj početak u sasvim drugim sferama i da su unutrašnji sukobi u pojedinim zemljama ponekad uticali na izbor vremena i puta napada. tada već pod turskom vlašću. kad se udubimo u izvore koji govore o padu Bosne. Ta su tvrđenja ozbiljno shvaćena i u literaturi uključena u tumačenja uzroka brzog pada Bosne. naći ćemo kod savremenika konkurentna objašnjenja (gaženje ugovora. Već su savre-menici zapažali i beležili. Ono što se dešavalo pre i posle 1463. Teško je. ipak. međutim. Za odbrambenu snagu Bosne bilo je presudno pitanje kako se međusobno odnose kraljeva zemlja i hercegova zemlja. sukob Vladislava Hercegovića s ocem). ali mu se 1449. god. a 1454. Međutim. predstavljalo neposredan uvod u turske operacije koje su dovele do sloma kraljevstva. Ostao je. on sam nije pokazivao ni odlučnost ni doslcdnost u verskim stvarima. . pretilo ekskomunikacijom ako bude odbijao da svoje podanike prevede u katoličku veru. U to isto vreme podigao je pravoslavnu crkvu u Goraždu. verovati da je sukob oko crkvenih prilika. 186 JL. progonjenim jereticima dao utočište u svojoj zemlji. važio je kao pravoslavac odnedavno koji se ne usuđuje da se javno pokaže i koji inače pomaže prevođenje „kudugera" u pravoslavlje195. od dolaska na vlast mladog kralja Stjepana Tomaševića. vrlo je verovatno da su sećanja još bila živa i da su nezadovoljnici mogli biti skloni da naškode kralju koji je još naglašenije sledio katoličku politiku svoga oca. KosaqeBHh. tesno sarađivao s kraljem i susednim hrišćanskim državama da bi se što uspešnije suprotstavili Mehmedu II196. Herceg je mileševskog mitropolita Davida i jeretičkog Radina gosta držao istovremeno u svojoj okolini i nazivao ih svojim redovnicima. Kao što smo na drugom me-stu pokazali. 204—205. ipak herceg je od 1461. slao je darove pravoslavnom manastiru na Sinaju i kod carigradskog patrijarha. kad je zaratio protiv katoličkog Dubrovnika.herceg Stjepan osuđivao politiku kralja Tomaša prema „krstjanima". god. vernici bosanske crkve pozvali Turke da napadnu Bosnu i da su lako predavali tvrđave koje su im poverene. Ada Bosnae. 225. Iako je. prema papi Piju II. i kasnije u vezama s Rimom. Acta Bosnae. 63 (1985). a posebno E. mada je pitanje koliko su tačno bili obavešteni. on je važio za vernika bosanske crkve i optuživan je od strane Dubrovčana da je „perfidni pataren". je zatražio od napuljskog kralja Alfonsa V katoličke monahe koji bi poučili i učvrstili njegovo stanovništvo u „pravoj veri". a u tom pogledu su stvari dovoljno poznate. nezadovoljni prisilnim pokrštavanjem. iako je sam pružio utočište onima koji su bili prognani iz zemlje zbog vere i onima koji su želeli da se vrate staroj veri. god. god. 183 194 E.

There are some data about individual estates. so that it is quite understandable that it was restricted to Bosnian territory. up. 105. for the sources about this date from the time when the Bosnian Church had already been destroyed. the Bosnian state both needed and wanted to take an active role in international relations. There is hardly anything to be said about their socioeconomic status. 249 254 . nor did they take part in the state parliament. and their favouring of the rich. Ascetic life in accordance with stern moral demands and avoidance of anything which could lead into sin. C. which had had a vassal relationship towards the Hungarian King.crusades". especially the death sentence and excommunication.. architecture or applied arts.. The author links this fact with their immaculacy and sanctity acquired by spiritual baptizing. however. except that it opposed their penalties. 249 BAN TVRTKO 32. 91. 101. 220. 96. as well as later.. 92. about their interest in money. imposed their rule over the remains of the Catholic Abbey and introduced a service in a Slavic language. 221 AUTOKEFALNA SRPSKA ARHIEPISKOPU A 203 BAN NINOSLAV 90.krstjani" and forcibly to convert the population to Christianity. The fact that the inhabitants of the part of Bosnia where the Bosnian Church was dominant were not baptized gave justification to slave traders to sell people. The final part of the study describes the relationship between the state and the church during the last decades. From the end of the 14th ct. the hierarchy and other members of the Bosnian Church acted as guarantors for people or for aristocrats' estates as well as that people would fulfill what had been agreed upon. 92. REGISTAR REGISTAR ADORACIJE (KLANJANJA). A negative attitude towards the holy secrets and a neglect of marital problems made marital relations very peculiar and gave the country a bad reputation for its unregulated and loose marriage bonds. However. 91.krstjani" played no role.adorationes" being their external expression).. 95. had been defending the internal autonomy of the country. 101. gave great authority to the members of the church so that they enjoyed absolute confidence and respect (. SUMMARY 253 THE BOSNIAN CHURCH IN THE BOSNIAN STATE This study aims to describe the relationship of the dualistic Bosnian Church in the Bosnian state of the 15th century. the Bosnian Church did not contribute to the power of the ruler's authority or to the solving of problems of the state. however. In the local administration. While the church favoured isolation for its survival. As a rule. the . 93. They figured. Since the church did not need painting. the heritage of the Apostles and the first Popes (up to the time of Sylvester). At that time. Despite this. 104. 82. manuscripts were copied and illuminated according to the originals of contemporary manuscripts from neighbouring countries in which the service was held in a Slavic language. The Bosnian Church did not challenge the secular authorities. 99. especially the renunciation of material churches and of the traditional service. 102. Xeptfei Ciuefam ByKuuH Kocana. 98. present in Bosnia since the end of the 12th ct. the Bosnian Church depended on the protection of the secular authorities. 245—265. This was preceded by long campaigns and periodic . The starting-point of the study is the founding of the Bosnian Church which the author locates in the middle of the 13th century when the dualistic heretics. the rulers began to stamp out this practice. the Bosnian Church aspired to a universal mission. when the rulers decided to take the part of the Popes and set out to exile the Bosnian . 204 BAN PRIJEZDA 70.. 81. while the Bosnian ruler. The author points to the places in the sources which describe how the Bosnian Church was criticized for the discrepancy between its universal aspirations on the one hand and the very restricted scope of its real activity on the other. The dualistic doctrine. in diplomatic missions and in the bodies which mediated in the relations between the ruler and the aristocrats. together with the nobility and the traditional church. 99 BAN STJEPAN II KOTROMANIĆ 16. The members of the Bosnian Church occupied no responsible position in the state. in which the Hungarian King and the Bishopric had tried to root out the herecy and to force the Bosnian Abbey to conform to other religious organizations of that time. 95. resulted in specific cultural needs in the Bosnian area.186 O držanju hercega prema kralju posle smrti Stefana TomaŠa. The influence of the Bosnian Church on secular culture is hardly worth mentioning.

110 . 184. 110. 162. 171. 178—180 DROBNJACI (katun) 139 DUALIZAM 196—200. 230 CRKVA BOSANSKA 14. knez 100 BILINO POLJE 201. 180. 252 ČEČVA 99 ČELNIK (vidi KATUNAR) ČETVRTKOVIŠTE (u Usori. 112. 129. 251 DOBRUN (na Rzavu) 176 DONJE SOLI (Tuzla) 174 DRAČEVICA (župa) 31. 215—218. 245 DUBROVAČKA NADBISKUPIJA 198. 236 DRIJEVA (Narentum ili Forum Narenti) 52. 135. 130. 163. 202. 95. 195—253 CRKVE 15. 104. 196. 251. 119 BRODAR (iznad ušća Lima) 176 BRŠTANIK 71. 173 DJED (episkop bosanske crkve) 207—210. 99 CARINE (trgovačke) 101. 173. 249. 212. 134. 98. 102. 221. 112. 53. 146. 139. 147. 163. 244. 159. 141 BUSOVAČA 107. 185. 51. 112. 173 DUVNO 100. 110—113. 177 BOROVICA 174 BRAK U BOSNI 220. 244. 61. 151. 159. 72. 209—211. 93. 202. 243. 15. 110 BATALOVO JEVANDELJE. 175. 109. 161. 177— 180. 205. 226 257 Carine — vidi VLASTELINSKA REZERVA CERNICA 111. 159. 153—155. 159. 250. 135 DESNEK/DESNIK 49. 113. 206—210 BANČIĆI (katun) 141 BANJANI 97 BANJICA (župa) 92. 19. 223—227. 156—158. 164. 66. 116. 195. 134. 172. 206. 73. 247. 234. 112. 160. 177 DUSINA 128. 246. 91. 120. 233. 241. 240—242 BREZNICA 177 BROD (župa) 90. 89 DEZEVICA 128. 239. 168. 215. 53. 172. 161—163. 130. 203. 247. 198—200. 163. 104. 175—177 CONTRATA 229. 130. 252 BOKŠEVAC 178 BOLUNI (vlaška grupa) 141 BORAC 51. 117. 101 DVORIŠĆA (trg) 102. 103. 117. 213. 239 BURMAZI (katun) 97. 200—204 DUBROVAČKE NASEOBINE 50. 159. 209 BIOGRAD 178 BLAGAJ 178 BLAŽU J 174 BOBOVAC 168. 180. 59.BERISLAV SKOČIĆ 100 BEROJE DOBERKOVIĆ. današnja Bijeljina) 174 ČETVRTKOVIŠTE (vjerovatno današnji Kladanj) 174 ČREŠNJEVO 178 ĆEĆE 107 DABAR 89.

174. 224. 241. 130. 130. 135. 116. 65. 247 JAKOTINO (selo) 99. 130. 58. 249—252 258 GACKO 163. 251 ECCLESIA BOSNENSIS. knez 44 HARDOMILIĆI (vlasi) 39 HOROJEVIĆI (katun) 141 HRABRENI (katun) 141 HRANE VUKOVIĆ 45 HRAST (selo) 100 HREBELJAN BOGOSLALIĆ 44 HRVOJE VUKČKĆ 18. 51. 113. 117. 61. 100 JELEČ (u župi Govzi) 130. 181. 182. 118. 58. vojvoda 223. 251 GRGUR STIPANČIĆ. 163—167. 212. 167. 72. 110. 250. 111. 176 JEZERO 131. 131. 159. 163. 228. 163 JOŠANICA (selo) 135 . 100. 188. 65—68. 183. 107. 89. 109. 224. 198. 223. 242. 163. 181 — 185. katolička biskupija. 112. 187. 226 JAJCE 51. 159. 221. 107. 135. 183 FOJNICA 52. 182. 116. 109.DVOSTRUKI MANASTIRI 202 ĐURĐE (Đurad) VOJSALIĆ. 62. 159. 175—177. 210 EKSKOMUNIKACIJA 199. 175—177. 66. 229. 237 GOST RADIN SEONIČANIN 234. 209. 181—184 FRANJEVAČKI SAMOSTANI (franjevački manastiri) 18. 159. 237. 145—147. 213—215. 66. 103. 121. 112. 200—205. 134—137. 173. 130. 134. 171. 116. 181. 115. 164. 110. 116. 126. 252 FOČA 51. 180. 174. knez 99 GRGUR VUKOSAVLJEVIĆ. 111. 182 GODUNI (katun) 141 GOJSAV GOST 227-230 GORA2DE 51. 182. 245. 62. 19. 129. 116. 63. 163. 196 IVAN NELIPIĆ. 178 GALUMAINIK 89 GLAMOČ 101. 163. 163. 173. 160. 172. 93. 58. 55—58. 101. 251 IMOTSKI 163 ISTORIOGRAFIJA O BOSNI 195. knez 161 IVANIŠ DRAGIŠIĆ 182 IVANIŠ HREBELJANOVIĆ 45 IVANIŠ PAVLOVIĆ 158. 250—252 FRANJEVCI 15. 154. 52. 181 GLAŠKI (grad) 67. 113. 150. 128. 110 GRADOVI I GRADSKA NASELJA 49—52. 252 GOST MILUTIN 227. 155. 235 GOST RADOSLAV 224 GOVZA (župa) 176 GRADAC (trg) 103. 221.

185. 142 KATUNAR 39. 128. 168 KRALJ OSTOJA 100. 35. 182. 183 „KRSTJANI" I CHR1STIANI 197. 51. 225. 163. 230 KRALJ STJEPAN / STEFAN OSTOJA 33. 173. 89 259 KLASE 25 KONZULI DUBROVAČKI 112. 117. 129 MALEŠEVCI (katun) 139 MANASTIRI 19. 201. 211—215. 95. 52. 153. 101. 100 LEPENICA (župa) 90. 251 260 MANOJLO GRK 18 MATARUGE (vlasi) 97 . 40. 206. 49. 224. 97. 249. 199. 44. 129. 244—246. 82. 164 KONJIC 71. 217. 103. 203. 109. 54. 162. 233. 98. 116. 250—253 KUČLAT 51 KUĆANI j DVORANI j DVORSKI SLUŽBENICI 11. 100. 111. 146. 110. 188 KRESOJEVIČ (katun) 139 KREŠEVO 107. 139. 224. 181. Hlivno. 39. 81. 230 242. 131. Hlivanjski grad) 52. 226. 182. 112. 235—239.JURAJ VOJSALIĆ. 142. 225—230. 120. 171. 220. 89 KATUN 39—47. 101 LOKALNA VLAST 227—230 LUKA (župa) 31. 173. 67. 46. 44. 161. 204. 160. 216. 173. 171. 181. 145. 251 KREDITI I KREDITIRANJE 96. 98. 77. 116. 157. 211. 182. 152. 119 LIPNICA 99 LI SAC (selo) 117 LIVNO (Hlebena. 117. 47. 117. 184. 153. 150. 182 KNEZ VLAHA 139 KNEZ VUK 32 KOLO (selo) 100 KOLONIJE (vidi DUBROVAČKE NASEOBINE) KOM 178 KONAVLE 28. 251. 177. 100. 198. 158. 41. 237 231. 58. 168. braća 39 KABLE (selo) 99. 119. 253 KRALJ TVRTKO I 41. 219—222. 241. 120. vojvoda 39 JURJEVIĆI. 201. 110. 250 KRALJ TVRTKO II 161. 117. 148—150 KOZNIK (JI od Pljevalja) 176 KOZOGRAD (kod Fojnice) 174 KRALJ DABIŠA 71. 157. 164. 207 KUTLOVIĆ (katun) 139 LAŠVA (župa) 90. 116. 247. 159. 162. 154. 251 KRALJ STJEPAN / STEFAN TOMAŠEVIĆ 35. 78 KUKANJ (na Ćehotini) 176 KULIN BAN 90. 158. 139 KLJUČ (grad) 67. 226 KRALJ STJEPAN / STEFAN TOMAŠ 52. 79. 161. 109. 144. 209. 93. 57. 92. 202. 228 KONSTANTIN PORFIROGENIT 17. 33. 112. 100 KAKANJ (selo) 100 KAMENICA 107 KATERA / KOTOR 49. 178 KOTOR (grad u župi Vrbanja) 99 KOVNICE NOVCA 109. 140. 99. 179 KRALJ STJEPAN II KOTROMANIĆ 59.

189 NOVI (CASTRUM NOVUM. 176. 108. 176.MELA 90 MILIĆ VELIMISLIĆ 18 MILTEN DRAŽIVOJEVIĆ 45 MIRILOVIĆ (katun) 139. 67. 163. 125 POSEDI KRSTJANA 116. 146. 203 NENKO KRAJISALJIC 47 NENKOVCI (vlasi) 141 NERETVA (župa) 90 NIKOLA PAVLOVIĆ. 67. 149. 55. Herceg-Novi) 54. 148. 237. 113. 107. 99. 162. 174. 162 PETAR VOJSALIĆ 251 PIJACA (vidi TRG) PLEMENITO (PLEMENITA BAŠTINA / PLEMENŠTINA) 14. 112. 109. 80 NOVAC 15. 177. 145. 143 POPOVO 32. 177 PODSOKO 163. 153. 187 PERUTINIĆ (katun) 139 PETAR PAVLOVIĆ. vojvoda 224—227 PAVLE MAŠTROVIĆ 225 PAVLE RADENOVIĆ. 187. 164. 41. 43. 166. 173. 56. 180 NOVI (kod Goražda) 176 OBLASNI GOSPODARI 250—253 OBRAD BOROJEVIĆ 46 OLOVO 58. 103. 62. 110. 177 261 PODKLJUČ 67 PODOBRUN 163. 168. 150. 177 PODVRATAR 176. 76 PANAĐURIŠTE 174 PAVLE KLEŠIĆ. 134. 98. 100. 163. 172. 135. 181. 55. 110. 136. 66. 104. 42. 251 PAVLE RADIŠIĆ 225 PČELARSTVO 92. 177 PODVISOKI 110. 146 OŠLJE 89 OTROCI 70. 172—174 OSTRUŽNICA 102. 176—178. 184. 238 POTKUŠLAT 110 PRAČA 90. 228 PODGRADE 49—52. 177 PONOR 171 PONOSNICI 40 42. 141 PRIBINOVIĆI (vlasi) 39 . 47. knez 158 NOBILITACIJA 44—47. 113. 107. 65. 109. 140 MOKRO (u Zahumlju) 89 MONASI I MONAŠKE ZAJEDNICE 202. 113. 158. 58. 182 PREDOJEVIC (katun) 139. 110. 182 PODJELEČ 176. vojvoda 29. 110. 176. 177 POCRNJE (katun) 141 PODBIOGRAD 178 PODBLAGAJ 178 POD BLIZK 99 PODBORAČ 176. 56. knez 32. 150. 176 PODVIŠEGRAD 176. 145. 79—82. 225 PLIJEŠKE (katun) 139 PLIVA (župa) 99 PLJEVLJA / PLEVLJA 163. 122.

253 STOLAC (selo) 135 STON 28. 175. 116. 174. 223. 126. 195. 249 TRGOVAČKA DRUŠTVA 144. 177 TOĐEVAC (u blizini Tjentišta) 176 TOMIĆ (katun) 139 TORNIK (u župi Vrhbosni) 174 TREBINJE 18. 250 RUKOPISI BOSANSKI 20. 182—184. 120. 89 SAMOBOR (u župi Pribud) 130. 109. 164. 164. 98. 52. 44. 69. 40. 81. 150. 129. 162—167. 89. 188 TRGOVAČKI PUTEVI (vidi VIA) TRGOVAČKE VEZE 34. 117. 145—151. 244. 89. 59-61. 71. 58. 54. 81. 171—174. 117. 104. 149. 127 RUDARI 59—62. 239. 115. 98. 234—237. 168. 176 SOLI (župa) 49. 155—157. 228 RADOSLAV PAVLOVIĆ. 180. 93 TRGOVINA ROBLJEM 53. 33. . 146. 162. 51. 107. 177 SANA (župa) 182 SANDALJ HRANIĆ. 223. 128. 151. 108—113. 53—55. 165. 175. 228. 228. 101. 177. 179. 167. vojvoda 28. 177. 226 SLOBOŠTINE PATARENA 225. 226 SOKO (grad) 99. 98. 228. 188. 251. 231. 125. 62—66. 175. 163 TRG (MERCATUM / MERCATO / FORUM) 49—58. 219. 113. 182 PRIJERACI (katun) 139 PRIMILOVIČI (vlasi) 141 PROZOR 163. 240. 163. 136. 162. 240 TRGOVIŠTE (u Pareživićima) 174 TRNOVO 174 TVRĐAVA I GRAD 49. 89. 58. 182—185. 172. 224. 183—187. 179 STOČARSTVO na selu. 180. GAJENJE STOKE 17. 55. 72. 157. 30. 197. 117. 228 262 SRIDA (varoš) 67. 249 RUDNICI 34. 130. 252. 91. 173. 222. 176. 158. 226. 108. 151. 251 SLANSKO PRIMORJE 28. 173. 158. 227. 71—76. 178. 35. 175. 147 RUDARSKA NASELJA 110. 123. 153. 57. 250 RENTA FEUDALNA 27—31. 153. 45. 80. 99. 126. 182. vojvoda 28. 52.PRIBISAV VUKOTIĆ. 229. 112. 222. 50. 166. 182 STJENICE (u župi Zemljanik) 99 STJEPAN / STEFAN VUKČIĆ KOSACA. 163. 153. 54. 182. 52. 44—46. 226 RADIN GOST 223. 252 RADOSAV GLAVIĆ 227. 137. '33. 146—148. 117. 41. 76. 245 RITERSKO-DVORJANSKA KULTURA 240—247 ROBLJE IZ BOSNE 69. 102. 105. 37—39. 112. 130. 92. 159. 153. 174 PURGARI 62—66 RADIČ SANKOVIĆ 44. 184. 186—188 SABOR (STANAK / RUSAG) DRŽAVNI U BOSNI 15. 226. 113. 102. 119. 72. 95. 49. 31. 93. 167. 122. 250 SALENES / SALINES 49. 165. 158. 173. 162. 103. 142. 145. 172—177. 73. 168. 134. 176. 179. 111. 113. 101 — 103. 81. 107. 188. 44. 61. 179. vitez 241 PRIBUD (župa) 176 PRIJEPOLJE 111. 116. 52. 132—134 SUDSKA FUNKCIJA UNUTAR KATUNA 41 SUDSTVO U GRADSKIM NASELJIMA 61—66 SUTJESKA 174 TESTAMENT RADINA GOSTA 234—236 TETULINO (grad) 182 TILAVA (župa) 117 TJENTIŠTE 163. 154. 110. herceg 29. 179. 177. 159. 130.. 159. 212 SREBRENICA 51. 239—240 ROBNO-NOVČANA PRIVREDA 105.

115. 187 ZAHUMLJE 18. 172. 52. 117. 56. 76. 159. 62. 163. 97—99. 90. 183. 103. 185 „VJERA" CRKVENA 93. 226. 175—177. 156. 173. 61. 172. 215. 184 VIŠEGRAD 51. knez 32 VOIHNIĆI (katun. 187 VISOKO 66. 181 VIA (trgovački putevi) 50—52. 187 VLATKO KOSACA. 97. knez 81. knez 82. 223—225 VJERNA SLUŽBA 221—224 VLADARSKA IDEOLOGIJA 14. 149. 177 VAREŠ 174 „VAROŠ" (naziv podgrađa) 50. 174 VRHPRAČA (župa) 90 VRM 89 VUK GRGUREVIĆ 183 VUK VUKOSLAVIĆ. 56. 186. 165. 66. 252 UGARCI (katun) 139 USKOPLJE (župa) 90 USORA (župa) 212 USTIKOLINA 109.178. 100. 120. 146. 156 VIA DRINE 51. 119. 180. 161. 205. 100. 80. 140 VLASI 37—41. 115. 163. 182. 163. 182. 159. 177. 218 VLAHOVIĆI (katun) 139. herceg 29 VLATKO VUKOSLAVIĆ. 227 ZANATLIJE 58. 159. 184. 111. 160. 156 VIDGOŠA (župa) 90 VIDOGOŠĆE (župa) 119 VINOGRADARSTVO 128—132. 135. 99 263 VLASTELA U BOSNI 79—81 VLASTELINSKA REZERVA 116—119. 165—168. 182 VESELA STRAŽA 163. 217. 100. 135—138. 183. 173. 66. 43—45. 138—144. 89 ZADUŽENJA (vidi KREDITI) ZAKLETVE 215. 99 VUKAC HRVATINIĆ 99 VUKMIR SENKOVIĆ 100 VUKOSLAV HRVATINIĆ. 180. 151. 188 VIA NARENTI 52. 59. 183 ŽARGOVIĆI (Radmilo i Živan) 29 ŽUR / . 182. 72. 53. 130. 110. 143. 173. vlasi) 39 VRABAC 178 VRAGOVIĆ (katun) 139 VRANDUK 174 VRATAR (na rijeci Sutjesci) 176 VRBANJA (župa) 92. 172. 185 ZBOR 35 ZEMLJANIK (župa) 99 ZEMUNIK (župa) 92 ZENICA 174 ZLOKRUHA (katun) 139 ZVORNIK 51. 130. 67. 165. 99 VRHBOSANJE 51 VRHBOSNA (župa) 51. 156.

ŽUROVIĆI (katun) 139 Julijana SUŠNIK SUŠNIK 264 Knjiga je štampana uz finansijsku pomoć Samoupravne interesne zajednice nauke Bosne i Hercegovine. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->