SKUP[TINA NSBiH

Dan odluke
za bh.
nogomet
MOSTAR
Pedofilu {est
i po godina
zatvora
Privremeno suspendirane odluke koje se odnose na Dom naroda i na izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH
zOsigurano funkcioniranje institucija z^ovi}: Ovo je dokaz da BiH `ele i formalno podijeliti
POTVR\ENO PISANJE AVAZA
Nakon odluke o suspenziji
OHR PONOSAN,
^OVI]OGOR^EN
22. strana
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z utorak, 29. 3. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5594 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Hag: Istina o za{ti}enim dokumentima
RAZGOVORI MLADI]A
I MILO[EVI]A I DALJE
]E OSTATI SKRIVENI 8
.

s
t
r
.
6
4
.
-

6
6
.

s
t
r
a
n
a
S uvi|aja: Nisu poznati motivi Ivanovog o~ajni~kog ~ina (Foto: M. @ivojevi})
Sarajevo: Vidikovac „Avaz Twist Towera“
Sko~io u smrt s vrha
najvi{e zgrade u regionu
1
6
.

s
t
r
.
1
8
.

s
t
r
a
n
a
U
red visokog predstavni-
ka potvrdio je ju~er „Av-
azovu“ informaciju da je
visoki predstavnik Vale-
ntin Incko privremeno suspendi-
rao dvije odluke CIKBiH dok se
ne o~ituje Ustavni sud FBiH.
Odlukom visoki predstavnik
uklanja pravne nejasno}e u po-
gledu statusa izabranih organa
vlasti u Federaciji dok Ustavni
sud FBiH ne odgovori na zahtje-
ve koje su uputili Borjana Kri{to
i Vjekoslav Bevanda.
2., 3. i 4. strana
Italijanski premijer odbacio optu`be za utaju poreza Italijanski premijer odbacio optu`be za utaju poreza
Berluskoni
na sudu
Berluskoni
na sudu
(
A
P
)

Poklon ~itaocima poster reprezentacije BiH
DANAS PRILOG
Mali
oglasi na
12 strana
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 2
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Dejvid Enjart, komandant
[taba NATO-a u Sarajevu:
Bosna i Hercegovina je i dalje
stabilna i sigurna zemlja
- Obavezno treba u}i u
NATO, jer se on obavezuje {titi-
ti dr`avu ~lanicu NATO-a ako
bude napadnuta od vanjskog
neprijatelja. Mi }emo u bu-
du}nosti mo}i iza}i nakraj s
unutra{njim neprijateljima.
(Edo Pilipovi})
PORTAL - komentar dana
Reakcije
Premijer FBiH Nermin Nik{i}
CIK politi~ki izmanipuliran
XSve vrijeme smo govorili da je za nas
obavezuju}a odluka i jedina institucija ko-
ja mo`e dati ocjenu, Ustavni sud FBiH.
Ukoliko Ustavni sud FBiH prihvati apela-
ciju Borjane Kri{to, mi }emo se pona{ati u
skladu s tom odlukom, odnosno ukoliko
ne prihvati, za nas je taj proces zavr{en.
Sve vrijeme govorimo da CIK nema na-
dle`nosti da se mije{a u te poslove i da je
ustvari na ovaj na~in pokazao da je poli-
ti~ki izmanipuliran - kazao je za Fenu pre-
mijer Federacije BiH Nermin Nik{i}.
Adnan Terzi} za „Avaz“
OHR je imao pravo
donijeti ovakvu odluku
X^lan Predsjedni{tva Saveza za bolju
budu}nost BiH Adnan Terzi} ka`e da je
visoki predstavnik u BiH Valentin Incko
(Inzko) imao potpuno pravo donijeti odlu-
ku o suspenziji odluka CIK-a.
- Kao i svaka odluka, i ova ima dobrih i
lo{ih strana. Dobra strana je da Vlada FBiH mo`e nesmeta-
no raditi dok Ustavni sud FBiH ne donese kona~nu odlu-
ku. Lo{a strana je ta {to }e i ova odluka dodatno uslo`niti
politi~ki ambijent u BiH. Bio bih zadovoljniji da je i visoki
predstavnik sa~ekao odluku Ustavnog suda, jer su se i ~elni-
ci parlamentarne ve}ine u FBiH opredijelili da }e prihvatiti
svaku njegovu odluku - kazao je Terzi} za „Avaz“. F. V.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik
Poni{tavanje institucija BiH
XSuspenzijom odluka Centralne izborne
komisije (CIK) BiH, koje se odnose na for-
miranje vlasti u FBiH, visoki predstavnik
Valentin Incko (Inzko) suspendovao je i
ono malo kredibiliteta koji je me|unaro-
dna zajednica imala u BiH. Njegova odlu-
ka je besprizorno poni{tavanje doma}eg
zakonodavstva i institucija BiH, kao i dire-
ktno kr{enje Dejtonskog mirovnog spora-
zuma.
Ukoliko visoki predstavnik ostane u BiH,
o~ekujemo da }e njegova sljede}a odluka biti
suspenzija izbora i da }e se vlast tada glatko formirati u
OHR-u. Ukoliko do tada BiH pre`ivi - naveo je lider SNSD-
a i predsjednik RS Milorad Dodik u pisanoj izjavi za Srnu.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivani}
Nije dobro {to se OHR petlja
XNije dobro {to se OHR petlja u for-
miranje vlasti u FBiH. Tim pitanjem tre-
bale su se pozabaviti nadle`ne instituci-
je. Odluka OHR-a bila je o~ekivana, jer
je posredovao u formiranju vlasti u
FBiH. Onog trenutka kada dogovor nije
postignut bilo je jasno da }e partije koje
budu imale ve}inu dobiti podr{ku OHR-
a - izjavio je za Srnu predsjednik PDP-a
Mladen Ivani}.
Predsjednik FBiH @ivko Budimir
O~ekivana i logi~na odluka
XO~ekivan je nalog visokog predsta-
vnika Valentina Incka (Inzko) o privre-
menoj suspenziji odluka CIK-a u vezi s
formiranjem vlasti u FBiH. Smatram da
je nadle`nost o odlukama Parlamenta
isklju~ivo na Ustavnom sudu FBiH, a ni-
kako na dr`avnoj agenciji. Prema tome,
bilo je logi~no o~ekivati ovakav potez In-
cka - rekao je za Srnu novoimenovani pr-
edsjednik FBiH @ivko Budimir.
Terzi}: Dobra i
lo{a strana
Dodik:
Suspenzija
izbora
Budimir:
Nadle`nost
Ustavnog suda
Ivani}: Jasna
podr{ka
Nik{i}:
Obavezuju}a
odluka
Reagiranje SDA
Podr{ka
nalogu
Stranka demokratske
akcije (SDA) pozdravila je
nalog OHR-a kojim se su-
spendiraju odluke CIK-a,
ocijeniv{i ga doprinosom
rje{avanju problema u BiH.
- SDA smatra da }e ova
odluka onemogu}iti pro-
vo|enje nezakonite ili, u na-
jmanju ruku, sporne odluke
CIK-a te da }e omogu}iti na-
dle`nom organu - Ustavnom
sudu FBiH - da iznese ko-
na~an stav o pitanju zakoni-
tosti uspostavljanja vlasti u
FBiH - navodi se u sa-
op}enju SDA.
Socijaldemokratska unija BiH
Inckov potez
zabrinjavaju}i
Rukovodstvo Socijaldemokratske unije
BiH izra`ava zabrinutost potezom visokog pr-
edstavnika u BiH Valentina Incka (Inzko),
„koji je svoju {utnju u do kraja zao{trenom
i potpuno zako~enom procesu uspostave
vlasti odlu~io prekinuti svega nekoliko da-
na prije zasjedanja Ustavnog suda, koji je je-
dini nadle`an da da pravno tuma~enje stanja
u kojem se nalazi vlast u FBiH, saop}eno je
iz SDU-a.
Iznena|eni smo, dodaje se u saop}enju,
pona{anjem visokog predstavnika, koji je „sa
svojom zakasnjelom reakcijom“ dodatno
zakomplicirao daljnji proces uspostave vla-
sti u BiH, „grubo naru{avaju}i princip lega-
liteta i legitimiteta institucija dr`ave BiH“.
Stranka za BiH
Na djelu suspenzija
Dejtonskog sporazuma
Stranka za BiH smatra da je na „djelu su-
spenzija Dejtonskog sporazuma, a sada i bh.
institucija, {to BiH vodi u anarhiju“. Kome-
ntiraju}i odluku visokog predstavnika Va-
lentina Incka kojom su suspendirane odlu-
ke CIK-a, SBiH je podsjetila na svoja rani-
ja upozorenja i stavove kada je u pitanju dje-
lovanje OHR-a u posljednje vrijeme.
- Podsje}amo da je visoki predstavnik u
maju pro{le godine, pozivaju}i se na poli-
ti~ke, a ne pravne argumente, zatra`io od Pr-
avobranila{tva BiH da prestane s aktivnosti-
ma usmjerenim na knji`enje dr`avne imo-
vine na ime BiH, suprotno ^lanu 1. Ustava
BiH. Pri tome su derogirane i pravomo}ne
presude sudova u BiH, {to je bez presedana
u demokratskoj praksi - saop}ila je SBiH.
Ustavni sud Federacije
BiH sutra }e donijeti odluku po
zahtjevu odlaze}e pr-
edsjednice FBiH
Borjane Kri{to
za ocjenu us-
tavnosti izb-
ora novog
predsjedni-
ka i dvojice
potpreds-
jednika FBiH te rukovodst-
va i radnih tijela Doma na-
roda Federalnog parla-
menta.
Iz Ustavnog su-
da ju~er nije bilo
mogu}e dobiti ni-
kakav detalj vi{e,
osim da }e raspr-
ava biti odr`ana
bez prisustva ja-
vnosti. Kako je
saop}eno, javnost
}e o sudskoj
odluci biti obavije{tena pisa-
nim putem u poslijepodne-
vnim satima, odnosno nakon
15 sati.
Upitan dignitet
Ustavni sud dobio je 18.
marta zahtjeve Borjane
Kri{to i dosada{njeg za-
mjenika federalnog pre-
mijera i ministra fina-
nsija FBiH Vjekosla-
va Bevande.
Kri{to je ju~er
saop}ila da OHR-
ov nalog kojim se
suspendiraju
odluke Centr-
alne izborne
komisije (CIK) BiH o po-
ni{tavanju izbora ~elnih lju-
di ve}eg bh. entiteta smatra
direktnim udarom na institu-
cije sistema BiH. Smatra da se
time dovode u pitanje digni-
tet, razlog postojanja, ali i
sve ranije odluke CIK-a kao
jedinog nadle`nog tijela za za-
konito provo|enje izbora i je-
dinog autenti~nog tuma~a
Izbornog zakona BiH.
Kri{to je stajali{ta da je
visoki predstavnik Vlentin
Incko (Inzko) „prekr{io svo-
je ovlasti, pokazao pristra-
snost i naru{io cijeli demokr-
atski sustav u zemlji“.
Dodatni pritisak
- Ne samo da je doveo u pi-
tanje cijeli demokratski sustav
nego i opstojnost BiH kao de-
mokratski ure|ene dr`ave
koja funkcionira na temelju
ustava i slobodnih demokra-
tskih izbora - reakcija je Bo-
rjane Kri{to, koja smatra i da
je Inckovim nalogom dovede-
no u pitanje i povjerenje u rad
i valjanost odluka Suda BiH,
koji se u redovnoj pravnoj pr-
oceduri trebao o~itovati o
odlukama CIK-a.
Prema njenim rije~ima,
na Ustavni sud FBiH
„nepotrebno se vr{i dodatni
pritisak u kontekstu forme i
sadr`aja budu}e odluke“.
M. KUKAN
NAJAVE Nakon naloga OHR-a izdatog CIK-u
Ustavni sud FBiH
sutra donosi odluku
Incko je doveo u pitanje cijeli demokratski sustav i opstojnost BiH, ka`e Kri{to
Portal Vijesti.ba ju~er
je objavio da iz izvora bli-
skih SDP-u saznaje da je
odluka Ustavnog suda Fe-
deracije BiH ve} poznata.
- Kako nam je rekao
na{ izvor, Ustavni sud gla-
sat }e omjerom 4:1 u kori-
st stranaka potpisnica tzv.
platforme te }e time i defi-
nitivno kao legalno biti po-
tvr|eno konstituiranje Do-
ma naroda FBiH i Predsje-
dni{tva FBiH na sjednici
od 17. marta - naveo je taj
portal.
Odluka Suda u korist
platforma{a?
Vjekoslav Bevanda, mi-
nistar finansija u biv{oj Vla-
di FBiH, koji je zatra`io
da Ustavni sud da svoja
mi{ljenja o ustavnosti odlu-
ka o izboru nove vlasti u Fe-
deraciji, ju~er je za na{ list
izjavio da je {okiran nalo-
gom OHR-a.
- Ne kao ministar, nego
kao gra|anin, jo{ se nadam
da je ovo dr`ava. @elim ko-
motno da se osje}am u njoj
i o~ekujem da }e instituci-
je raditi svoj posao. Po{tu-
jem institucije, znam da je
visoki predstavnik iznad
njih, ali ne znam {ta vi{e vr-
ijede i koju svrhu uop}e
imaju izbori i Izborna komi-
sija BiH - izjavio je Beva-
nda.
Na pitanje ho}e li do
odluke Ustavnog suda
FBiH i dalje dolaziti na po-
sao u Ministarstvo finansi-
ja FBiH, odgovorio je da on
„u `ivotu i ne zna ni{ta dr-
ugo nego raditi“. No, Beva-
nda je dodao i da su pritisci
na njega ogromni te da je,
nakon {to mu je ukinuto
slu`beno osiguranje, od nje-
ga zatra`eno i da preda
slu`beni paso{.
Bevanda {okiran nalogom
Kri{to:
Udar na
institucije
Bevanda: Koja je svrha izbora
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011.
3
Drama u vezi s uspostavom
vlasti, koja ve} mjesecima okupi-
ra bh. javnost i zbog ~ega koplja
lome politi~ki ~elnici, danas }e
na trenutak oti}i u drugi plan.
Pozadinski e{alon politi~kih
mo}nika, zbrinut u Skup{tini
Nogomentnog saveza (NS) BiH,
imat }e posljednju {ansu i veliku
odgovornost da bh. nogomet
spasi ponora koji mu prijeti.
Izmjene Statuta Nogome-
tnog saveza, koje su uvjet za
obustavu najavljene suspenzije
bh. reprezentacija iz UEFA-in-
ih takmi~enja, mnogima su u
BiH va`niji ispit od dr`avne
imovine, podjele fotelja, raspor-
eda vlasti, reforme Ustava i dru-
gih i najte`ih politi~kih pitanja.
Odavno je poznato, politolo{ki
i sociolo{ki dokazano, da sportski
uspjeh ili neuspjeh u identificira-
nju i izgradnji jedne dr`ave i naci-
je te u kvalitetu `ivota gra|ana u
njoj ima ogroman zna~aj. Nogo-
met je, na ovim prostorima pose-
bno, oduvijek bio vi{e od igre.
Osiroma{enim gra|anima
BiH, kojima su poharani `ivoti i
mladost te skoro potro{ena bu-
du}nost, reprezentacija u kojoj
igraju asovi s me|unarodnom re-
putacijom zna~i i mnogo vi{e. Za-
to }e sve o~i danas biti uprte u de-
legate Skup{tine NSBiH. Da se
pitaju sportisti, da se mjere njiho-
va brzina, spretnost, hrabrost,
snaga ili taktika, gra|ani BiH
imali bi se ~emu radovati, ba{ kao
i prije nekoliko dana u Zenici.
No, ironijom sudbine, o bu-
du}nosti najpopularnijeg sporta u
BiH odlu~ivat }e drugi svijet - svi-
jet politike ili politikantstva, gdje
ni{ta nije sveto i gdje se svime
mo`e trgovati. A nije mogao biti
te`i i lo{iji trenutak za to. Poli-
ti~ka kriza u zemlji nikada dublja,
razlike izme|u lidera politi~kih
stranaka ~ine se nepremostivim.
Stoga, nema nikakve sumnje
da }e Skup{tinu pojedinci iz po-
zadinskog politi~kog e{alona po-
dlo iskoristiti za pritiske i potku-
surivanja, iskazuju}i svoju loja-
lnost tvrdolinija{kim opcijama.
Ali, negativan ishod i suspe-
nzija reprezentacije BiH mo`e
biti i ma~ s dvije o{trice, ~ak i za
njih. Jer, ko zna, mo`da to bude
inicijalna kapisla za eksploziju
nagomilanog narodnog nezado-
voljstva. Toga se, ne treba su-
mnjati, pribojavaju ve}i i
sna`niji politi~ki mo}nici od
ovih koji prijete da }e sahraniti
bh. nogomet. Zato, ako ve} poli-
tika mora odlu~ivati, onda neka
i tu ~injenicu ima u vidu.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Ambasada Sjedinjenih Ame-
ri~kih Dr`ava (SAD) sna`no po-
dr`ava odluku visokog predsta-
vnika, donesenu 27. marta, ko-
jom se privremeno suspendiraju
dvije odluke Centralne izborne
komisije (CIK) u BiH, donesene
24. marta 2011. godine, saop}eno
je iz Ambasade SAD u BiH.
- Ovom odlukom visokog pre-
dstavnika otklonit }e se pravne ne-
jasno}e u pogledu statusa izabra-
nih organa vlasti FBiH dok Usta-
vni sud FBiH ne donese odluku o
ovim pitanjima. Odluka Visokog
predstavnika osigurava da institu-
cije FBiH mogu funkcionirati i
odgovoriti na hitne potrebe i va`na
pitanja od interesa za sve gra|ane
FBiH - ka`e se u saop}enju.
Ured visokog predstavnika
(OHR) ju~er je potvrdio informa-
ciju „Dnevnog avaza“ da je visoki
predstavnik Valentin Incko (In-
zko) privremeno suspendirao
dvije odluke Centralne izborne
komisije (CIK) dok se ne o~ituje
Ustavni sud Federacije Bosne i
Hercegovine.
Vitalne funkcije
- Nakon konsultacija s amba-
sadorima Vije}a za implementa-
ciju mira (PIC), visoki predsta-
vnik ju~er (u nedjelju, 28. marta,
op. a.) donio je odluku kojom se
privremeno suspendiraju dvije
odluke Centralne izborne komi-
sije donesene 24. marta.
Ove odluke odnose se na Dom
naroda Federacije i na izbor pre-
dsjednika i potpredsjednika
FBiH.
Odlukom visoki predstavnik
uklanja pravne nejasno}e u po-
gledu statusa izabranih organa
vlasti u Federaciji dok Ustavni
sud FBiH ne odgovori na zahtje-
ve koje su uputili Borjana Kri{to
i Vjekoslav Bevanda - kazao je
Oleg Mili{i}, portparol OHR-a u
ju~era{njem obra}anju novinari-
ma.
Objasnio je da je odluka done-
sena zato {to me|unarodna zaje-
dnica smatra da se „odluke CIK-a
ti~u pitanja koja su stvar tu-
ma~enja Ustava Federacije, a vi-
soki predstavnik i ambasadori
Upravnog odbora PIC-a procije-
nili su da Ustavni sud mora imati
priliku da se odredi“.
- Odluka visokog predstavni-
ka osigurava pravnu sigurnost za
vitalne funkcije vlasti dok do-
ma}i pravosudni organi ne zavr{e
svoj posao - naglasio je Mili{i}.
Pojasnio je i da je odluka
„prouzrokovana pravnom nei-
zvjesno{}u u Federaciji, koja je
velikim dijelom rezultat odbija-
nja Zapadnohercegova~kog, Li-
vanjskog i Posavskog kantona
da ispune svoje zakonske obave-
ze i da izaberu delegate u Dom
naroda, i to ~etiri mjeseca nakon
rokova utvr|enih u Ustavu Fe-
deracije i u Izbornom zakonu
BiH“.
Bojazni stranaca
Mili{i} je kazao i da u
me|unarodnoj zajednici postoji
bojazan da bi brojni sporovi koji
bi uslijedili nakon konstituiranja
Federalnog parlamenta i vlasti
FBiH mogli doprinijeti pravnoj
neizvjesnosti.
- Federacija se ne smije dove-
sti u pravnu krizu. Zato odluka
visokog predstavnika osigurava
da institucije Federacije mogu fu-
nkcionirati u interesu svih
gra|ana Federacije - rekao je on.
Prvi ~ovjek pres-ureda OHR-a
kazao je i da je obaveza svih zva-
ni~nika prethodne Federalne vla-
de, svih institucija u BiH, svih
politi~kih stranaka, dr`avnih
slu`benika i drugih da po{tuju
odluke i akte trenutnih izvr{nih i
zakonodavnih organa.
- Odluka o suspenziji odluke
CIK-a ni na koji na~in ne pre-
dstavlja nepovjerenje me|unaro-
dne zajednice u CIK. OHR pozi-
va sve da mirno sa~ekaju
okon~anje vije}anja Ustavnog su-
da FBiH - naglasio je Mili{i}.
S. NUMANOVI]
Pi{e: Tarik LAZOVI] (tarikl@avaz.ba)
Vi{e
od igre
Pojedinci iz pozadinskog politi~kog e{alona
iskoristit }e Skup{tinu NSBiH kako bi iskazali
svoju lojalnost tvrdolinija{kim opcijama
OHR Pres-konferencija o suspenziji odluka CIK-a
Federacija se ne smije
dovesti u pravnu krizu
Odluka ne zna~i nepovjerenje OHR-a u CIK zPrivremeno suspendirane odluke koje
se odnose na Dom naroda Federacije i na izbor predsjednika i potpredsjednika FBiH
Mili{i}: Poziv da nalog visokog predstavnika bude mirno prihva}en (Foto: J. Brutus)
Ambasada SAD: Otklanjanje pravnih
nejasno}a
Odgovaraju}i na jedno od
pitanja, Mili{i} je kazao i da
„OHR nema ka{ike da u njih
gleda i predvidi {ta bi ko mogao
uraditi, pa da reagira“.
On je, nadalje, odgovorio i da
nema roka do kojeg se Ustavni
sud BiH mora izjasniti o prigo-
vorima te istakao da }e i OHR
po{tovati odluku ove pravne
instance, kakva god ona bude.
OHR nema
ka{ike
Saop}enje Ambasade SAD
Sna`na podr{ka Inckovoj odluci
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 4
Politi~ka i druga do-
ga|anja pokazuju da se u
BiH ne ide ka ravnopravno-
sti, ve} uporno u smjeru ko-
ji nije dobar za veliki broj
ljudi, a pogotovo ne za one
koji su u pojedinom nje-
nom dijelu manjina, izja-
vio je ju~er za Srnu genera-
lni sekretar Biskupske ko-
nferencije monsinjor Ivo
Toma{evi}.
On je podsjetio na stav Bi-
skupske konferencije da BiH
treba biti zemlja tri konstitu-
tivna naroda i svih drugih
gra|ana s jednakim pravima
u svakom njenom dijelu.
- Stav je biskupa da je De-
jtonskim sporazumom i unu-
tra{njom podjelom BiH na
odre|en na~in legalizirana
nepravda - dodao je To-
ma{evi}.
Prema njegovim rije~ima,
nadbiskup vrhbosanski Vi-
nko Pulji} u vi{e je navrata
ukazivao na problem nera-
vnopravnosti konstitutivnih
naroda u Izbornom zakonu
BiH.
Razgovori lidera HDZ-a
BiH i SNSD-a Dragana
^ovi}a i Milorada Dodika i
njihovih koalicijskih partne-
ra te direktan prijenos razgo-
vora RTRS-a u Mostaru, jo{
jednom potvr|uju da „lideri iz
RS obna{aju ulogu tzv. {ti}eni-
ka Hrvata, {to je uvreda za sva-
kog Hrvata koji dr`i do svog
nacionalnog dostojanstva i
ljudskog ponosa“, ka`e se u
ju~era{njem saop}enju HSS-
NHI-ja, prenijela je Fena.
- Istodobno, izjave poje-
dinih politi~ara iz FBiH i
medija, kao reakcije na spo-
menute razgovore, ispod su
profesionalnih standarda.
Medijska usporedba razgo-
vora u Mostaru s dogovorom
u Kara|or|evu ispod je pr-
ofesionalnih normi i ide u
prilog nedavno okupljenim
strana~kim liderima u Mo-
staru te im u naru~je gura ne-
dovoljno informirane i izma-
nipulirane gra|ane zapadne
Hercegovine, ali i RS - navo-
di se u saop}enju.
HSS-NHI o razgovorima ^ovi}a i Dodika
Uvreda je za Hrvate da
su {ti}enici lidera iz RS
Predsjednik Parlamentar-
ne skup{tine Vije}a Evrope
(PSVE) Mevlut ^avu{olu
(Cavusoglu) izjavio je da je RS
stabilniji dio BiH, {to pokazu-
je i formiranje kompletne vla-
sti neposredno poslije izbora i
funkcioniranje te vlasti.
- Raduje me to, u {ta sam
se uvjerio i tokom susreta u
Banjoj Luci, da je predsjednik
RS Milorad Dodik zaista ko-
nstruktivan i da `eli da dopr-
inese rje{avanju trenutnih
problema. I sastanak u Mosta-
ru jedan je od doprinosa
rje{avanju trenutne situacije
u BiH - rekao je ^avu{olu za
„Glas Amerike“, prenijela je
Srna. On je istakao da su sta-
novnici cijele BiH taoci ner-
ije{enih odnosa u FBiH i po-
liti~kog ~vora koji je na sceni
u tom entitetu. ^avu{olu je
upozorio da je BiH, neformi-
ranjem vlasti, sama sebe
isklju~ila iz evropskih tokova
i dodao da se nada da }e se na
taj evropski kolosijek vratiti
{to prije.
Predsjednik PSVE Mevlut ^avu{olu
Stanovnici BiH taoci
nerije{enih odnosa
^avu{olu: Pohvale RS
Toma{evi}: Jednaka prava
Spec
Predsjednik Glavnog odbora SDP-a BiH Svetozar Pu-
dari} prisustvovao je Kongresu socijaldemokrata [vedske
u [tokholmu. Tom prilikom susreo se s novim predsjedni-
kom Halkanom Juholtom, koji je naglasio neupitnu po-
dr{ku SDP-u u borbi za temeljne socijaldemokratske vr-
ijednosti i za{titu demokratskih standarda, javila je Fena.
Suspendiraju}i dvije odlu-
ke Centralne izborne komisi-
je (CIK) BiH o nezakoni-
tom konstituiranju Doma
naroda Federacije BiH i izbo-
ru ~elni{tva FBiH, OHR je,
prema mi{ljenju predsjedni-
ka HDZ-a BiH Dragana
^ovi}a, na{u zemlju uveo di-
rektno u vanredno stanje!
Strate{ki razlozi
To se, ka`e ^ovi}, ne
mo`e druga~ije nazvati. Pre-
ma njemu, „SDP-ova samo-
uprava“ sada je samo oja~ana
odlukama OHR-a.
- Ogor~en sam jer je insti-
tucija koja bi morala {tititi
BiH uradila ne{to na ovakav
na~in. Ovo je projekt poli-
ti~kog etnocida nad Hrvati-
ma. Meni je jasno da ovime,
iz ne znam kakvih strate{kih
razloga, me|unarodna zaje-
dnica `eli do kraja margina-
lizirati politi~ki utjecaj Hrva-
ta u BiH. Hrvati se svode is-
pod statusa nacionalne manji-
ne. @elja je da se ovakvim
odlukama formalno napravi
podjela BiH. To nije dobro i
takve ideje nisu dobrodo{le
ovdje - ka`e ^ovi} za „Avaz“.
Primje}uje nedosljednost
OHR-a, koji je nedavno isti-
cao da cijeli problem formi-
ranja vlasti prepu{ta institu-
cijama BiH, a sada „sve pre-
uzima u svoje ruke“.
Nadalje, podsje}a da se do
sada prigovaralo da Hrvati
`ele „Herceg-Bosnu“ i tre}i
entitet, ali da sada sli~na ini-
cijativa dolazi s druge strane
i da glavne role u tome ima-
ju SDP i SDA. Pozvao je
Bo{njake da se naj{ire o~itu-
ju o posljednjim de{avanjima,
jer izgleda da samo Hrvati
spa{avaju BiH.
Glavne role
- Hrvate guraju u separati-
zam. To ja osje}am du`e vri-
jeme. Tra`i se radikalizam,
da HDZ iza|e u jedno neusta-
vno djelovanje. Ali, to im ne}e
uspjeti. Dovoljno smo mi pa-
dali na to antidejtonsko djelo-
vanje da bi nas neko ponovo
optu`io za to - tvrdi ^ovi}.
Nakon posljednje odluke
OHR-a, ^ovi} je potvrdio da
nema koristi formirati dru-
ga~iju parlamentarnu ve}inu
na dr`avnom nivou bez pla-
tforma{a, jer }e OHR pono-
vo uzeti pravo da djeluje pr-
otiv toga. F. VELE
RAZGOVOR Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH, o odluci OHR-a
Dokaz da BiH `ele i
formalno podijeliti
Uvedeno vanredno stanje Hrvate guraju u separatizam i radikalizam
Ni{ta od nove parlamentarne ve}ine na dr`avnom nivou
^ovi}: Ovo je projekt politi~kog etnocida nad Hrvatima
Vije}e za implementa-
ciju mira (PIC) zasjedat }e
danas i sutra u Sarajevu, a
sastanku }e prisustvovati
politi~ki direktori minista-
rstava vanjskih poslova
dr`ava ~lanica PIC-a. U Sa-
rajevo }e doputovati i pre-
dstavnik ameri~kog Stejt
departmenta zadu`en za
BiH Tomas Kantrimen
(Thomas Countryman) i di-
rektor za BiH u Direktora-
tu Evropske komisije za
pro{irenje EU Pjer Mirel
(Pierre).
Na sastanku }e biti rije~i
o politi~koj situaciji u BiH i
blokadi u formiranju vlasti
na nivou BiH i u FBiH. Ra-
zgovarat }e se i o statusu
OHR-a nakon {to je EU u
pro{losedmi~nim zaklju~ci-
ma Vije}a ministara prvi
put i zvani~no najavila izm-
je{tanje OHR-a iz BiH.
U PIC-u su predstavnici
55 zemalja i organizacija
koje na razli~ite na~ine
pru`aju podr{ku mirovnom
procesu u BiH. ^lanice Upr-
avnog odbora PIC-a su Fr-
ancuska, Italija, Japan, Ka-
nada, Njema~ka, Rusija,
SAD, Velika Britanija, Pre-
dsjedni{tvo EU, EU i Orga-
nizacija islamske konfere-
ncije (OIK), koju predsta-
vlja Turska.
Danas i sutra zasjedanje u Sarajevu
PIC o BiH i statusu OHR-a
Predsjednik HDZ-a
BiH potvrdio nam je da su
~elnici devet hrvatskih str-
anaka koje predvode dva
HDZ-a u BiH ju~er u Mo-
staru dogovorili da Hrva-
tski narodni sabor (HNS)
bude odr`an 16. aprila u
Mostaru.
- Moramo poslati poru-
ke svjetskoj zajednici da se
hrvatsko pitanje u BiH mo-
ra trajno rije{iti, jer na ova-
kav na~in mi }emo imati
kontinuiranu krizu u
dr`avi. Mi }emo kroz Sa-
bor, u duhu Ustava i zako-
na, odgovoriti na ovo {to ra-
di visoki predstavnik - tvr-
di ^ovi}.
Hrvatsko pitanje
mora se trajno rije{iti
Monsinjor Ivo Toma{evi}
BiH ne ide ka ravnopravnosti
Iza svega
stoje SAD
Prema ^ovi}u, iza posljednjih
poteza stoji direktno Amerika.
- ^injenica je da se ovakva
odluka bez administracije SAD ne
mo`e donijeti. Do sada smo prikr-
iveno govorili da ova grupa ljudi
(oko SDP-a) ima prikrivenu po-
mo} nekog mo}nog iz me|unar-
odne zajednice, ali sada mo`emo
otvoreno re}i da OHR ne bi donio
ovakvu odluku da iza nje ne sto-
je oni koji imaju mo} da definir-
aju takve odluke - poru~uje ^ovi}.
Kantrimen: Dolazi u BiH
pogledi
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 5
Sidran: Autor kultnih scenarija
Li~nost dana Abdulah Sidran
Djela za vje~nost
Odu{evio preksino} Beogra|ane
na premijernoj izvedbi
Nadle`ni austrijski ze-
maljski sud u Korneuburgu
primio je zahtjev Srbije za
izru~enje penzioniranog ge-
nerala Armije BiH Jovana
Divjaka, koji je prije tri se-
dmice uhap{en na be~kom
aerodromu na osnovu nalo-
ga koji je raspisao Beograd.
Portparol tog suda Gernot
Brajtenberg-Zenenberg (Bre-
itenberg-Zennenberg) potvr-
dio je austrijskoj novinskoj
agenciji APA da je dokume-
ntacija iz Srbije dospjela. Na-
kon {to je pristigao zahtjev Sr-
bije za ekstradiciju po~inje pr-
ikupljanje dokumentacije za
izru~enje, objasnio je Brajte-
nberg-Zenenberg.
- Zahtjev vlasti BiH koji je,
prema pisanju bosanskih me-
dija, tako|er poslat nije stigao
- rekao je portparol Ministar-
stva vanjskih poslova Austri-
je Piter Launski-Tiefental (Pe-
ter Tiefenthal).
Pro{lo je 26 godina otkad
je snimljen film „Otac na
slu`benom putu“ scenariste
Abdulaha Sidrana i reditelja
Emira Kusturice. Kultno
ostvarenje i jedan od najgle-
danijih filmova nekada{nje
Jugoslavije aktuelizirao je ta-
lentirani reditelj Oliver Frlji},
koji je na scenu beogradskog
pozori{ta Atelje 212 posta-
vio ovaj Sidranov komad.
Ve} prve kritike u Srbiji
govore o Sidranovoj spisate-
ljskoj veli~ini i neprolaznosti
njegovih djela, ali i o novoj te-
atarskoj zvijezdi Frlji}u, Tr-
avni~aninu sa zagreba~kom
adresom. Potvrde da je rije~ o
hit predstavi dobio je i dire-
ktor MESS-a Dino Mustafi}
uo~i premijere te ju je odmah
odlu~io uvrstiti u ovogodi{nji
program Festivala.
Abdulah Sidran, jedan od
najve}ih bh. pisaca, ro|en je
1944. godine u Sarajevu. Nje-
gov bogati opus obuhvata sce-
narije, poeziju, drame, prozu,
a pri kraju je i njegov autobi-
ografski roman. Dobitnik je
najvi{ih dru{tvenih priznanja
u BiH, ali i inozemstvu. @ivi
u Gora`du. A. G.
Divjak: Tra`i ga i Srbija
Portparol MVP-a Austrije potvrdio
Nije stigao zahtjev BiH
za izru~enje Divjaka
Spec
z Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Sr-
ebrenici Tu`ila{tvo BiH ulo`ilo je oko stotinu materi-
jalnih dokaza, uklju~uju}i i izvje{taj Ljubomira Bor-
ov~anina o ulasku u Poto~are, saop}io je Birn.
Za u~e{}e u strijeljanju vi{e od 1.000 Bo{njaka u Kr-
avici optu`eni su Du{ko Jevi}, Mendeljev \uri} zvani
Mane, Goran Markovi} i Ne|o Ikoni}.
ALARMANTNO Istraga obustavila proces uni{tenja municije
Prijeti nam eksplozija
120.000 starih bombi
U „Binasu“ biv{e rukovodstvo uzelo novac, ali bombe nisu uni{tene
z Posljedice eksplozije bile bi nesagledive
Ako tvornica namjenske
industrije „Binas“ iz Bugo-
jna uskoro ne dobije odobr-
enje da nastavi proces uni{ta-
vanja oru`ja i municije, cije-
lo postrojenje ubrzo bi mo-
glo oti}i uzrak, saznaje
„Dnevni avaz“.
Velika opasnost
U ovoj firmi, kako nam je
rekao dobro upu}en izvor,
nalazi se izme|u 115.000 i
120.000 zastarjelih ru~nih
bombi, koje su davno treba-
le biti uni{tene. Iako je ta-
da{nje rukovodstvo tvornice
2007. i 2008. godine od Mi-
nistarstva odbrane BiH do-
bilo sredstva za ovu operaci-
ju, novac je potro{en, a bo-
mbe nisu uni{tene.
- Neko, a istraga }e utvr-
diti ko, uzeo je novac i potpi-
sao da su bombe uni{tene.
Kako to nije u~injeno,
Tu`ila{tvo BiH pokrenulo je
istragu i sve do njenog
okon~anja stopirano je uni{te-
nje oru`ja i municije, pa tako
i spornih bombi. Tu su i tro-
mbloni, projektili za ru~ne ba-
ca~e... ali bombe su najve}i pr-
oblem - pojasnio je na{ izvor.
Nezvani~no saznajemo
da se radi o ratnoj proizvo-
dnji i da ove bombe nisu
ura|ene po adekvatnim sta-
ndardima. Upravo zato, ali i
zbog ~injenice da su stare
skoro 20 godina, predsta-
vljaju veliku opasnost.
Saznajemo i da se aktue-
lno rukovodstvo „Binasa“ u
vi{e navrata obra}alo
Dr`avnoj agenciji za istrage
i za{titu (SIPA), koja je prva
pokrenula istragu, ali i
Tu`ila{tvu BiH, kako bi
odblokirali proces uni{tava-
nja oru`ja i municije.
Posljednji put za pomo}
su se obratili EUFOR-u, ~iji
su predstavnici i posjetili
„Binas“, ali ni oni ni{ta ko-
nkretno nisu u~inili. Upu-
}eni u ovu problematiku
smatraju da Tu`ila{tvo BiH
blokira proces zato {to se
boji da ponovo ne bude zlo-
upotreba.
Istekao rok
- To su bombe koje su
ra|ene sa `ivinim fulmina-
tom i koje mogu trajati sve-
ga od pet do osam godina.
One mogu eksplodirati sva-
ki dan, a posljedice bi bile
stra{ne - rekao je na{ izvor.
U Tu`ila{tvu BiH ju~er
su nam kazali da pod nazivom
„Binas“ ne mogu na}i ovaj pr-
edmet te da se on eventualno
u spisima nalazi pod drugim
imenom. S. RO@AJAC
Danas sjednica VSTV-a u Sarajevu
Ko }e biti Bara{inova zamjenica
VSTV }e danas izabrati i glavnog tu`ioca u RS
Visoko sudsko i tu`ila~ko
vije}e (VSTV) BiH donijet
}e na dana{njem zasjedanju
u Sarajevu odluku o imeno-
vanju zamjenika glavnog
tu`ioca Tu`ila{tva BiH Mi-
lorada Bara{ina.
Kandidatkinje za tu pozi-
ciju su dosada{nja Bara{ino-
va zamjenica Jadranka Lo-
kmi}-Misira~a iz Odjela III
Dr`avnog tu`ila{tva i tu`ite-
ljica Diana Kajmakovi}, ko-
ja je radila na brojnim pozna-
tim slu~ajevima organizira-
nog kriminala.
Podvije}e za predlaganje
kandidata VSTV-a zasjedalo
je ju~er i danas bi trebalo
iza}i s konkretnim prijedlo-
gom budu}e Bara{inove za-
mjenice. Intervju s kandida-
tkinjama obavljen je 18. ma-
rta.
Izme|u ostalog, VSTV
bi na dana{njoj sjednici tre-
bao izabrati i glavnog tu`io-
ca Tu`ila{tva Republike Sr-
pske. VSTV }e se odlu~iti
izme|u Marije Ani~i}-Zgo-
njanin, Danijele Milovano-
vi}, Nenada Vranje{a, Draga-
na A}i}a, Vitomira Soldata,
Vesne Antoni}, Sr|ana Fo-
rce, Mahmuta [vrake i Sea-
da @eri}a. F. V.
Bombe proizvedene u ratu trebale biti uni{tene
Kajmakovi} i Lokmi}- Misira~a: Iskusne tu`iteljice
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 6
[ta drugi pi{u
Princ Vilijam (William)
ve} je imao svoju moma~ku
ve~er. Njegov brat princ Ha-
ri (Harry) ispri~ao je kakvo
slavlje priprema za naredni vi-
kend, ali je u tajnosti prije dva
dana organizirao moma~ku
zabavu za Vilijama. Momci su
slavili daleko od o~iju javno-
sti i bez mnogo buke.
Hari je njihovih dvadese-
tak zajedni~kih i najbli`ih pr-
ijatelja odveo na porodi~no
imanje u Norfolk. Zabava je
ko{tala samo 2.500 funti. Sve
je obavljeno u tajnosti kako bi
momci imali potpunu priva-
tnost. Prin~evi nisu bili zai-
nteresirani da daju ikakve
komentare medijima povo-
dom moma~ke ve~eri.
[est mjeseci nakon
bra~ne prevare Kolin Runi
(Coleen Rooney), supruga
engleskog nogometa{a Vejna
Runija (Wayne), poru~ila je
da `eli jo{ jedno dijete sa svo-
jim suprugom. Iako je supr-
ug varao s prostitutkom dok
je bila trudna, Kolin je,
o~igledno, zalije~ila rane na
Barbadosu, gdje je bila s pr-
ijateljima.
- Moja ljubav prema mu`u
ja~a je nego ikada. Sve je super
izme|u Vejna i mene. U`ivam
u ulozi majke i `elim jo{ jedno
dijete - rekla je Kolin.
Izgleda da je par izgladio
nesuglasice i da su sretniji
nego ikada. Naime, brak po-
znatog nogometa{a i njego-
ve supruge bio je u krizi u se-
ptembru, kada je prostitutka
D`enifer Tompson (Jennifer
Thompson) tvrdila da je s
Runijem imala seksualne
odnose.
Vejn Runi dobio {ansu
Supruga oprostila nevjeru
Runijevi: Brak bio u krizi
Vilijam: Daleko od javnosti
Princ Hari iznenadio brata
Tajna moma~ka ve~er u Norfolku
D`ejkob Benet (Jackob
Bennett) je 12-godi{njak ko-
ji boluje od autizma, ali za-
hvaljuju}i svojoj natpro-
sje~noj inteligenciji, trenu-
tno razvija pro{irenu verzi-
ju Ajn{tajnove teorije relati-
viteta.
D`ejkobov koeficijent
inteligencije iznosi 170. Ovo
~udo od djeteta zbunjuje uni-
verzitetske profesore svako-
dnevno se hvataju}i uko{tac
s najslo`enijim matema-
ti~kim operacijama i teorija-
ma. Dje~ak je, ina~e, samouk
i samostalno je savladao alge-
bru, geometriju i trigono-
metriju za sedam dana te sa-
da studentima na koled`u
Indijana, koji ve} neko vrije-
me poha|a, poma`e da savla-
daju gradivo.
^udo od djeteta
Autisti~ni dje~ak razvija
novu teoriju relativiteta
Spec
z Mu{karac (50) iz Novosibirska u Rusiji pijan je
sko~io kroz prozor zgrade sa sedmog sprata i pre`ivio.
Sre}om, zapeo je na stablu sedam metara od tla. U po-
mo} su mu stigli vatrogasci i Hitna pomo}, koje su po-
zvali susjedi. Nakon {to su ga spasili sa stabla odveli su
ga u bolnicu. Pro{ao je samo s ogrebotinama, a kad su
ga pitali za{to je sko~io kroz prozor, nije znao objasniti.
Simulacija virtuelnog po-
tresa s epicentrom u crnogo-
rskom akvatoriju, ju`no od
Dubrovnika, po~ela je kasno
sino} i trajat }e tri dana.
Simulacija je projekt Ce-
ntra za istra`ivanje San Diego
u okviru vje`be „x 24 Europe“,
koji je zami{ljen kao vi{eslojni
scenarij sa simuliranim seizm-
i~kim aktivnostima koji stvara
cunami na Jadranskom moru i
{tetu u Crnoj Gori, BiH, Hrva-
tskoj, Makedoniji i na Kosovu.
Katastrofa bi ukupno tr-
ebala trajati 180 dana, a to-
kom tog vremena me|unar-
odna zajednica promatrat }e
protok informacija i koordi-
naciju aktivnosti. M. A.
Simulacija prirodne katastrofe
Virtuelni potres na
Balkanu po~eo sino}
Mnogi na{i gra|ani nisu
upoznati s pravima koja ima-
ju kada je u pitanju pla}anje
dugova re`ijskih tro{kova.
Pravo na potra`ivanje nakna-
de za isporu~enu elektri~nu i
toplotnu energiju, plin, vodu
i za odr`avanje ~isto}e u do-
ma}instvu, naime, zastarijeva
nakon 12 mjeseci.
- Javna komunalna predu-
ze}a u BiH imaju milionska
dugovanja potro{a~a iz pretho-
dnih godina i sva ta dugovanja
predstavljaju sporna potra`iva-
nja - ka`u iz Ureda ombu-
dsmena za za{titu potro{a~a.
Pravo je potro{a~a da u
odgovoru na tu`bu istakne pr-
igovor zastare pozivaju}i se na
~lan 378. Zakona o obligaci-
jama. Naprimjer, ako postoji
nepla}eni ra~un komunalija iz
2008., a opomena za njegovo
pla}anje do|e tek 2011. godi-
ne, niste ga du`ni platiti.
-To ne zna~i da potro{a~
mo`e sam odbiti da plati
ra~un. On sam u sudskom
postupku mora iznijeti prigo-
vor zastare uz dokaz - obja-
snio nam je profesor Meho
Mujati}, sekretar Udru`enja
potro{a~a „Putokaz“ u Sara-
jevu. S. [a.
Pla}anje dugova re`ijskih tro{kova
Ne morate platiti ra~un
ukoliko do|e do zastare
U 13 trgovina na po-
dru~ju BPK Gora`de od
prekju~er je u prodaji
bra{no tip-710 po cijeni od
0,70 KM po kilogramu.
Kao prva u dr`avi Vlada
BPK Gora`de konkretno
poku{ava za{tititi naju-
gro`enije potro{a~e nakon
pove}anja cijena od mono-
polista.
Prema rije~ima ministra
privrede Demira Imamo-
vi}a, rije~ je o koli~ini od
30.900 kilograma dobivenih
mljevenjem p{enice iz kanto-
nalnih robnih rezervi.
- Bra{no je u prodavnice
upu}eno u pakiranjima od
po pet kilograma kako bi
bilo dostupno najranjivijim
kategorijama. O~ekujemo da
}e ove koli~ine biti dovoljne
za oko 4.000 osoba u periodu
od mjesec, a stanje }emo pr-
atiti i intervenirati na tr`i{tu
sve do stabilizacije cijena -
kazao je Imamovi}.
Ako se procijeni da
bra{no namijenjeno siro-
ma{nima nije stiglo u njiho-
ve ruke, spremni su i drugi
mehanizmi kontrole proda-
je, a u krajnjem slu~aju i
izdavanje bonova najsiro-
ma{nijim kategorijama sta-
novni{tva.
Tro{kovi Vlade za prvu
intervenciju iznosit }e oko
28.000 KM, a prihva}ena je
i pozajmica od Federalne
direkcije robnih rezervi radi
popunjavanja kantonalnih
skladi{ta. Al. B.
BPK Samljeli p{enicu iz kantonalnih rezervi
Bra{no u Gora`du po
cijeni od 0,70 maraka
Bra{no u prodavnice upu}eno u pakiranjima od po pet kilograma
kako bi bilo dostupno najranjivijim kategorijama
Hljeb predvi|en za najugro`enije potro{a~e nakon {to su monopolisti pove}ali cijene
Imamovi}:
Stabiliziranje cijena
Epicentar
u crnogorskom
akvatoriju
Zastarijeva nakon 12 mjeseci
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011.
7
Keniz Murad
[utjela sam o tome da
sam plave krvi
- [utjela sam o tome da sam plave krvi,
jer to se nije uklapalo u moj imid` progre-
sivne ljevi~arke. [utjela sam i godinama ka-
snije, kada sam radila kao novinarka jednih
ljevi~arskih novina. Ono {to tada nisam
znala jest da ljevi~ari ustvari najvi{e vole pla-
vu krv. (Knji`evnica za „Jutarnji list“)
Zlatan Bajramovi}
Moj oporavak ne ide kako treba
- Moj oporavak ne ide ba{ najbolje. Ka-
zao bih da sve stagnira i u posljednjih ne-
koliko dana poku{avam na}i odgovor zbog
~ega ni{ta ne ide prema mom planu. S dr-
uge strane, ljekari su prezadovoljni. Ka`u da
prave rezultate o~ekuju tek za tri-~etiri
mjeseca. Iako me oni uvjeravaju da }e sve bi-
ti u najboljem redu, ja nisam preveliki
optimist. (Bh. reprezentativac za „Avazov Sport“)
Milenko Pavlov
Glumac sam upravlja
svojim bi}em
- Istina je da glumac mo`e postati popu-
laran jedino ako igra u nekim doma}im ser-
ijama, i to ~ak kad nije u glavnoj ulozi. Glu-
mac sam upravlja svojim bi}em, a ja sam se-
be vaspitao kao komi~ara. Radio sam, gradio
i nau~io va`nu lekciju - glumac mora zra~iti i mora prenosi-
ti energiju na svoju publiku. (Glumac za „Ve~ernje novosti“)
Murad:
Progresivna
ljevi~arka
Bajramovi}:
Nisam optimist
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 29. 2. 2011.
29. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 12
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 7
0
C do 18
0
C
30. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 1
0
C do 12
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 11
0
C do 20
0
C
31. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 0
0
C do 12
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 12
0
C do 20
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
11
TUZLA
12
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
UTORAK
GORA@DE
12
SRIJEDA ^ETVRTAK
11
16
11
BR^KO
Grad Sarajevo 29. 2. 2011.
Izlazak 6.34 Izlazak 4.00
Zalazak 19.09 Zalazak 14.24
Pove}ana obla~nost, padavine i zahladnjenje uzrokovat }e izra`enije
tegobe kod reumati~ara, astmati~ara i osoba s bolestima krvnih su-
dova, stoga im savjetujemo da ne pretjeruju s aktivnostima. Od me-
teoropatskih reakcija mogu}e su glavobolja, razdra`ljivost i nesanica.
LIVNO
ZENICA
MOSTAR
NEUM
18
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
16
BANJA
LUKA
Pavlov: Preno-
siti energiju
16
10
O~ekuje se pre-
te`no obla~no vrijeme
s ki{om, a u Hercegovi-
ni uz ki{u mogu}i su i
pljuskovi s grmljavinom.
Poslije podne u zapadnim
podru~jima o~ekuje se pre-
stanak padavina, a do kraja
dana i u ostalim dijelovi-
ma. Vjetar slab do umjeren
sjeveroisto~nog smjera.
VRIJEME
DANAS

033/281-393
redakcija@avaz.ba
U BiH zavr{ava ono {to se
nigdje ne mo`e prodati
- BiH je idealno tr`i{te za sve zemlje koje se `ele rije{iti
sumnjivih proizvoda, pa i hrane. Sigurno je da se na poli-
cama nalazi mnogo proizvoda koji ne ispunjavaju standar-
de kvaliteta, sumnjivog porijekla, robe koju je nemogu}e pr-
odati bilo gdje u Evropskoj uniji. Kod nas su kontrole sla-
be, a kazne nikakve. (^italac H. G. iz Tuzle)
[ta ka`u u narodu
Obla~no
s ki{om
Tu`ila{tvo BiH podiglo je
optu`nicu protiv Krunislava
Malenice i Eseta Mura~evi}a,
koji se terete za otkrivanje
identiteta za{ti}enog svje-
doka. Optu`eni se terete da
su tokom 2009. godine Ma-
lenica, kao glavni i odgovo-
rni urednik, i Mura~evi},
kao novinar i autor, u maga-
zinu „Bum“ objavili ~lanak
u kojem su otkrili identitet
za{ti}ene svjedokinje na
su|enju optu`enom za ratne
zlo~ine u Sudu BiH.
U tom sudskom predme-
tu se u ulozi svjedoka poja-
vljuje za{ti}ena svjedokinja
~iji su ime i prezime i ostali
li~ni podaci po rje{enju Su-
da BiH progla{eni tajnim.
Optu`eni su u ~lanku, osim
imena i prezimena za{ti}ene
svjedokinje, objavili i njenih
pet fotografija te dijelove
iskaza. Radi se o osobi koja
je `rtva vi{estrukog silovanja
i seksualnog zlostavljanja,
zbog ~ega su joj i dodijeljene
mjere za{tite.
Optu`nica je proslije|ena
na potvr|ivanje Sudu BiH,
saop}eno je iz Tu`ila{tva
BiH.
Resorni stru~njaci i enti-
tetske institucije u RS
odlu~ili su da u narednom
periodu za najslo`enije me-
dicinske zahvate u klini~kim
centrima ovog entiteta
anga`iraju ljekare iz inoze-
mstva i na taj na~in smanje
broj pacijenata iz RS koji se
lije~e izvan granica na{e
dr`ave.
- Izri~ito smo protiv to-
ga, jer je takva ideja pogubna
za na{ kadar. Jasno je, naime,
da RS, kao i BiH, nema ka-
paciteta da izvede neke ope-
racije koje se rade u inostra-
nstvu po savremenim meto-
dama i u tom smislu, prihva-
tam, nama je potrebna edu-
kacija, ali mi smo za ulaganje
u vlastiti kadar, tehniku,
osavremenjene metode li-
je~enja - ka`e za „Dnevni
avaz“ Miodrag Femi}, pre-
dsjednik Strukovnog sindi-
kata doktora medicine Repu-
blike Srpske.
On isti~e da je pro{le go-
dine Republiku Srpsku na-
pustilo vi{e od stotinu ljeka-
ra, me|u kojima su ugla-
vnom specijalisti. Uglavnom
su oti{li u Sloveniju i druge
dr`ave EU.
- RS uvozom stranih
stru~njaka ne mo`e i ne}e ni-
kada u{tedjeti. Ovo je kla-
si~no favorizovanje tu|eg i
letargija prema doma}im
snagama koje su zbog nema-
ra dr`ave i entiteta, prema
kvalitetu i znanju, primora-
ne da bje`e - zaklju~uje Fe-
mi} za na{ list.
Nadle`ni u RS ne}e
anga`irati strane ljekare pu-
tem bolnica, ve} li~no, a
plan je da se godi{nje na
ovaj na~in u{tede ~etiri mi-
liona maraka?!
V. STEVANOVI]
MEDICINA Zabrinjavaju}i podaci iz manjeg bh. entiteta
Iz RS za godinu pobjeglo
stotinu ljekara specijalista
RS uvozom stranih stru~njaka ne mo`e i ne}e nikada u{tedjeti, kazao Miodrag Femi}
Postoji kvalitetan doma}i kadar, a favorizira se strani
Prema zvani~nim podacima entitetskog Fonda
zdravstvene za{tite, RS }e po potrebi uvesti:
z Onkologe, kardiohirurge, neurohirurge
z Stru~njake za tretman krvarenja u mozgu
z Stru~njake za multiplu sklerozu i lije~enje ste-
riliteta
z Pedijatre, dje~ije hirurge i drugo
Kojih stru~njaka nema
Malenica i Mura~evi}: ^eka se izja{njenje Suda
Zbog otkrivanja identiteta za{ti}enog svjedoka
Optu`nica protiv Malenice i Mura~evi}a
teme
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 8
HAG Istina o za{ti}enim dokumentima
Transkripti razgovora
Milo{evi}a i Mladi}a i
dalje }e ostati skriveni
Profesor dr. Sakib Softi}, bh. agent u procesu pred MSP-om, napominje da niko
osim Srbije i Ha{kog tribunala ne zna {ta sve kriju za{ti}eni ha{ki dokumenti
Nema podataka o tome
koliko je uop}e dokumenata
koje je Vlada biv{e dr`avne
zajednice Srbije i Crne Gore
ustupila Ha{kom tribunalu
za{ti}eno odlukom Sudskog
vije}a u procesu koji je vo|en
protiv Slobodana Milo{evi}a.
Ne zna se ni koje su vrste
ti dokumenti niti ho}e li
skidanje sudske za{tite s njih
pomo}i BiH u pokretanju re-
vizije tu`be protiv Srbije pr-
ed Me|unarodnim sudom
pravde (MSP) u Hagu.
Revizija tu`be
Profesor dr. Sakib Softi},
bh. agent u procesu pred
MSP-om, napominje da niko
osim Srbije i Ha{kog tribuna-
la ne zna {ta sve kriju
za{ti}eni ha{ki dokumenti.
Isti~e da su dokumenti koji bi
na bilo koji na~in mogli ko-
mpromitirati poziciju Srbije,
na vrijeme sklonjeni te se,
stoga, ne nada da bi se neki
od takvih dokumenata sada
mogao odnekud pojaviti.
- Dokumenti koje mi
tra`imo za mogu}u reviziju
tu`be ti~u se znanja Srbije da
postoji genocidna namjera
od 11. do 16. jula 1995. godi-
ne, za koju je MSP u presu-
di utvrdio da je mi nismo do-
kazali. Nama trebaju dokazi
o znanju najvi{eg vojnog i
politi~kog vodstva Srbije da
}e se dogoditi genocid u Sr-
ebrenici. Ti dokumenti su
sklonjeni i niko ne zna gdje
su. Znamo da su u tom inte-
rvalu vo|eni razgovori
izme|u Milo{evi}a, Peri{i}a
i Stani{i}a s Mladi}em i da
postoje njihovi transkripti,
ali nemamo pristup njima -
ka`e profesor Softi}.
On navodi da je nekoliko
obavje{tajnih slu`bi nama,
tobo`e, prijateljskih zemalja
snimilo te razgovore. Te
dr`ave, me|utim, ne daju
na uvid transkripte. Iz kojih
interesa, profesor Softi},
ka`e, niko ne zna.
Direktna komanda
Osim sudski za{ti}enih
dokumenata, postoje i doku-
menti koji su sakriveni odlu-
kom biv{e ha{ke tu`iteljice
Karle del Ponte (Carla).
Me|u njima su i persona-
lni dosjei srebreni~kog kasa-
pina Ratka Mladi}a, zatim
Radivoja Mileti}a, Zdravka
Tolimira, Manojla Milova-
novi}a, Mileta Mrk{i}a, Mi-
lana Gvere, Vinka Pandure-
vi}a, odnosno oficirskog ka-
dra koji je bio pod direktnom
komandom General{taba VJ
u Beogradu. A. HAD@I]
Softi}: Postoje snimci razgovora
Amor Ma{ovi}, ~lan Ko-
legija direktora Instituta za
nestale osobe BiH, u naja-
vljenom skidanju za{tite sa
srbijanskih dokumenata ko-
ri{tenih u procesu protiv
Slobodana Milo{evi}a ne
vidi ni{ta spektakularno.
Smatra da }e dokumenti
koji svjedo~e o u~e{}u Srbi-
je u ratim doga|anjima u
BiH, posebno o u~e{}u Vo-
jske Jugoslavije u genocidu
u Srebrenici, i dalje ostati
skriveni.
Ma{ovi}: Ni{ta
spektakularno
„Dnevni avaz“ u posje-
du je dokumenta iz kojeg se
vidi na koji je na~in Ha{ki
tribunal dobio Mladi}ev
dosje.
- Ovaj dosje stavljen je na
raspolaganje od Vlade SCG
na osnovu dogovora koji je
postignut izmjenom pisa-
ma izme|u tu`ioca Karle
del Ponte od 8. i 27. aprila
2005. godine i predsjednika
Nacionalnog vije}a za sara-
dnju s Tribunalom datira-
nog 18. aprila 2005. S obzi-
rom na ovaj dosje, Vlada
SCG zahtijevat }e za{titne
mjere za stranice 4, 7, 101 i
104 - navodi se, izme|u osta-
log, u dokumentu.
Karlino pismo i Mladi}ev dosje
Biv{i na~elnik Ge-
neral{taba Vojske Ju-
goslavije Mom~ilo Pe-
ri{i}, optu`en pred
Ha{kim sudom za po-
maganje u pokolju u
Srebrenici, opsadi i te-
roru civila u Sarajevu
i raketiranju Zagreba,
jedna je od najva`nijih
osoba u SR Jugoslavi-
ji koje su provodile dr`avnu
politiku potpore snagama bo-
sanskih i hrvatskih Srba, ia-
ko su znali kakve su im na-
mjere prema nesrpskom sta-
novni{tvu u BiH i Hrvatskoj,
kazao je ju~er u zavr{nim ri-
je~ima pred Ha{kim sudom
tu`ilac Mark Harmon.
Generala Peri{i}a
optu`nica tereti u 13
ta~aka za pomaganje i
podr`avanje zlo~ina
nad civilima u BiH i
Hrvatskoj. Tu`ila{tvo
ga tereti da je pomagao
i podr`avao snage ko-
je su izvr{ile masakr
hiljada muslimanskih
mu{karaca u Srebrenici u ju-
lu 1995., da je pomagao dvo-
godi{nji topovski i snajperski
teror stanovnika Sarajeva u
kojem su ubijene i ranjene hi-
ljade civila kao i raketiranje
Zagreba vi{ecjevnim rake-
tnim baca~em.
Peri{i}: Optu`en
po 13 ta~aka
Dr`avni sekretar
srbijanskog Mini-
starstva pravosu|a
Slobodan Homen
izjavio je ju~er da se
u naredne dvije se-
dmice o~ekuje po-
tpisivanje sporazu-
ma s pravosu|em
BiH o me|usobnom
ustupanju dokaza,
~ime }e, kako je
objasnio, biti omogu}eno
ustupanje odre|enih pre-
dmeta pravosu|u te ze-
mlje.
- Taj sporazum bi omo-
gu}io da se odre|eni na-
jve}i predmeti kao
{to je, naprimjer,
„Dobrovol j a~ka“
ustupe BiH - rekao je
Homen gostuju}i na
radiju B92, prenosi
Fena.
Upitan {ta }e se
dogoditi s potjernica-
ma koje je Srbija raspi-
sala, prije svega s oni-
ma koje su preuzete
od vojnog pravosu|a i od ko-
jih je nekoliko izazvalo diplo-
matske skandale, Homen je
kazao da se radi o potjernica-
ma za 105 osoba koje mora-
ju biti revidirane.
Homen:
Revidiranje
potjernica
Sarajevo: Polaganje cvije}a (Foto: M. Kadri})
Dvanaesta godi{njica atentata
Zavr{iti istragu o Jozi Leutaru
Predstavnici Federalne uprave policije (FUP), sa zamjeni-
kom direktora FUP-a Samirom D`ebom na ~elu, posjetili su
ju~er u Mostaru grob Joze Leutara, nekada{njeg doministra
unutra{njih poslova FBiH. Polaganjem cvije}a te minutom
{utnje odali su po~ast pokojnom Leutaru, javila je Onasa.
Premijer FBiH Nermin Nik{i} i njegovi zamjenici Jerko Iva-
nkovi} Lijanovi} i Desnica Radivojevi} te predsjednik FBiH
@ivko Budimir ju~er su u Sarajevu polo`ili cvije}e na mjesto
gdje je prije 12 godina izvr{en atentat na Jozu Leutara.
- O~ekujem od istra`nih organa, ali jednako tako i pravo-
sudnih institucija da istragu o atentatu na doministra Le-
utara privedu kraju, da se prona|u krivci i da za ovo tero-
risti~ko djelo i odgovaraju - kazao je Budimir.
Cvije}e na mjesto atentata na Leutara polo`ili su i pre-
dstavnici Udruge organizatora otpora umirovljenih i de-
mobilisanih branitelja HVO Sarajevo.
Tokom snimanja filma u Herceg-Novom
Saslu{an [eki Radon~i}
Novinar, publicista i autor dokumentarnih
filmova [eki Radon~i} ju~er je u Centru be-
zbjednosti Herceg-Novi saslu{an, nakon
~ega mu je dozvoljeno da napusti Crnu Go-
ru.
Radon~i} je u izjavi za Fenu kazao da je
do{ao u Herceg-Novi sa snimateljem i pr-
ijateljem Mustafom Mustafi}em jer radi no-
vi dokumentarni film vezan za deportaci-
je Bo{njaka tokom rata.
Skup{tina Udru`enja poslodavaca FBiH
Incko: Kreirati jedinstveno tr`i{te
U Sarajevu je ju~er odr`ana 10. redovna skup{tina
Udru`enja poslodavaca Federacije BiH, javila je Fena.
Prisutnima se obratio visoki predstavnik Valentin Incko
(Inzko), koji je istakao da poslodavci imaju najve}i inter-
es da apeliraju na politi~are da rije{e probleme u BiH.
Istakao je da u BiH mora biti rije{en niz problema, poput
kreiranja jedinstvenog ekonomskog tr`i{ta, te nedostatak
ekonomskog lobiranja za investicije u BiH.
Komisija UIOBiH utvrdila
FBiH ipak duguje RS 48,3 miliona KM
Komisija koju je formirao Upravni odbor Uprave za indi-
rektno oporezivanje (UIO) BiH ju~er je postigla saglasno-
st da poravnanje po osnovu dugovanja Federacije BiH
Republici Srpskoj po osnovu raspodjele prihoda od PDV-
a iznosi 48,3 miliona KM, izjavio je Srni ~lan komisije iz
RS Vladimir Trifkovi}.
- Tim usagla{avanjem na~injen je odre|eni pomak i uje-
dno se pokazalo da je bila ta~na ra~unica Ministarstva fi-
nansija RS i Odjeljenja za makroekonomsku analizu UIO
- rekao je Trifkovi}.
Prezentacija na konferenciji u Sarajevu
Mjere za za{titu svjedoka
Na po~etku dvodnevne konferencije ju~er je u Sarajevu
predstavljen Poslovnik o provo|enju mjera za za{titu
svjedoka i operativni priru~nik za provo|enje mjera
za{tite svjedoka. Predsjednik Visokog sudskog i
tu`ila~kog vije}a (VSTV) BiH Milorad Novkovi} potvr-
dio je posve}enost VSTV-a izgradnji i ja~anju pravosu-
dnog sistema i predanost ciljevima Dr`avne strategije za
rad na predmetima ratnih zlo~ina, prenijela je Onasa.
Ambasador Majkl Tejtem (Michael Tatham) kazao je da
je sistem provo|enja za{tite svjedoka veoma zna~ajan za
gra|ane BiH, institucije BiH i za evropski put zemlje.
Zavr{ne rije~i tu`ilaca u Tribunalu
Peri{i} bio klju~an
u podr{ci zlo~incima
Srbija najavljuje pravosudni sporazum
Slu~aj „Dobrovolja~ka“
bit }e ustupljen BiH?
Spec
z U kasarni Oru`anih snaga (OS) BiH ‘’Bo`an
[imovi}’’ u ^apljini danas }e biti odr`ana ceremonija
sve~anog ispra}aja Druge rotacije Pje{adijske jedinice
OSBiH u misiju ISAF u Afganistanu, saop}eno je iz Mi-
nistarstva odbrane BiH.
Radon~i}: Novi
dokumentarac
teme
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 9
Konferencije
Ministar Novi}
u Beogradu
XMinistar civilnih po-
slova BiH Sredoje Novi}
u~estvovat }e na
me|unarodnoj konfere-
nciji povodom 20. go-
di{njice postojanja i dje-
lovanja TEMPUS progr-
ama EU, koja danas
po~inje u Beogradu.
U delegaciji BiH, uz mini-
stra Novi}a, bit }e i pre-
dsjedavaju}i Rektorske ko-
nferencije BiH, rektor
Univerziteta u Isto~nom
Sarajevu Mitar Novakovi}.
H1N1
Prestalo {irenje
virusa u RS
XU RS u posljednja 24
sata nije prijavljen nijedan
novooboljeli od H1N1. U
Klini~kom centru Banja
Luka hospitalizirano je 13
pacijenata, a u Jedinici
intenzivne medicine nala-
zi se dvoje te`e oboljelih,
javila je Srna.
S obzirom na to da je po-
sljednjih dana sve manji
broj oboljelih od H1N1 u
RS, iz nadle`nog instituta
potvrdili su da prestaje po-
treba za dnevnim izvje{ta-
vanjem o broju osoba za-
ra`enih virusom gripe A.
Skup TIBiH
Finansiranje
stranaka
X„Transparency Interna-
tional“ BiH (TIBiH) naja-
vio je za sutra i prekosutra
u Sarajevu konferenciju
~ija je tema finansiranje
politi~kih partija.
Prvenstveno }e se razgo-
varati o transparentnosti
i tro{kovima predizborne
kampanje za op}e izbore
odr`ane u oktobru 2010.
u BiH i bit }e predsta-
vljeni nalazi monitoringa
predizborne kampanje,
javila je Fena.
Sjednica ESV-a
O situaciji bh.
firmi u Libiji
XEkonomsko-socijalno
vije}e (ESV) FBiH danas
}e u Sarajevu odr`ati va-
nrednu sjednicu na kojoj
}e biti razmatran pravi-
lnik o upravljanju amba-
la`om i ambala`nim
otpadom.
Predvi|eno je i razmatra-
nje stanja firmi iz FBiH
koje su izvodile radove u
Libiji te finansijski plan
poslovanja ESV-a za ovu
godinu, javila je Srna.
Ukratko
Novi}: U~estvuje na skupu
IZBORI U subotu konstituiraju}a sjednica najvi{eg organa IZBiH
Softi} i Bi~ak~i} kandidati
za predsjednika Sabora
Konstituiraju}a sjednica
Sabora Islamske zajednice
(IZ) u BiH bit }e odr`ana u
subotu, 2. aprila, u Sarajevu,
potvr|eno je „Dnevnom ava-
zu“ od izvora bliskih IZBiH.
Sabornici, njih 83, ve} su
dobili pozive za sjednicu na-
jvi{eg predstavni~kog i zako-
nodavnog organa, kao i prije-
dlog obimnog dnevnog reda.
Osim usvajanja izvje{taja o ra-
du za protekli period, na sje-
dnici }e biti izabran i novi pr-
edsjednik Sabora.
Kako „Avaz“ saznaje,
Muftijstvo tuzlansko ju~er je
donijelo kona~nu odluku da
}e na tu funkciju predlo`iti
donedavnog predsjedava-
ju}eg Predstavni~kog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safeta Softi}a. U izjavi za na{
list Softi} je kratko potvrdio
da je prihvatio kandidaturu,
jer se radilo o prijedlozima
{ire grupe. On bi trebao do-
biti i podr{ku Muftijstva ze-
ni~kog, a navodno i sa-
nd`a~kog i mostarskog.
Istovremeno, Muftijstvo
sarajevsko za predsjednika
Sabora predlo`ilo je dosa-
da{njeg ~elnika ove institu-
cije Edhema Bi~ak~i}a.
Bi~ak~i} nam je to potvr-
dio, dodav{i da za svoj pono-
vni izbor nije „lobirao na te-
renu“. Subotnjoj sjednici
prisustvovat }e reisu-l-ulema
IZBiH, njegov zamjenik i
ve}ina muftija. F. V.
Novi sabornici u~estvo-
vat }e idu}e godine u izbo-
ru novog poglavara IZBiH.
Ina~e, Sabor IZBiH
utvr|uje kandidaturu i pr-
edla`e trojicu kandidata za
reisu-l-ulemu i trojicu ka-
ndidata za zamjenika reisu-
l-uleme.
Reisa i njegovog zamje-
nika bira tijelo koje sa~inja-
vaju: sabornici IZBiH,
~lanovi Rijaseta, muftije,
predsjednici me{ihata IZ,
dekani i direktori islamskih
ustanova, glavni imami i pr-
edsjednici izvr{nih odbora
med`lisa.
Sabornici biraju
reisu-l-ulemu IZ
Osim Muftijstva tuzlanskog, Softi}a bi mogli podr`ati
i zeni~ko, sand`a~ko i mostarsko muftijstvo
Softi}:
[iroka
podr{ka
Bi~ak~i}:
Dosada{nji
predsjednik
Vi{e od 100 radnika poslo-
vnog sistema „Vitezit“ iz Vi-
teza sa nerje{enim radno-pra-
vnim statusom od ju~er ujutro
mirno protestiraju ispred zgr-
ade Federalne vlade, tra`e}i
bezuvjetno rje{enje svog statu-
sa, javlja Federalna televizija.
Oni zahtijevaju prijavu
oko 300 radnika na zavod
PiO, uvezivanje radnog sta`a
od 1994. godine za otpu{tene
radnike bo{nja~ke nacionalno-
sti te obustavu prijema novih
radnika dok se ne rje{i status
otpu{tenih. Osim toga radni-
ci tra`e od Vlade izda nalog
SIPA-i da preispita navodne
kriminalne radnje u firmi od
1992. Do 2011. Godine.
Predstavnici radnika ju~er
su razgovarali su sa federa-
lnim premijerom Nerminom
Nik{i}em, no on im im nije
mogao obe}ati brzo rje{enje
bez odgovaraju}eg zakona.
Nakon toga radnici su
odlu~ili da ne}e oti}i iz Sa-
rajeva dok njihov status ne
bude rije{en.
Istje~e odluka o privremenom finansiranju
Zbog neusvajanja bud`eta
BiH }e se morati zadu`iti!?
Vije}e ministara BiH na
sjednici u ~etvrtak trebalo bi
produ`iti odluku o privreme-
nom finansiranju BiH, koja
istje~e tog dana, ali i razma-
trati nacrt bud`eta BiH za
2011. godinu.
Iako }e odluka biti pro-
du`ena za jo{ tri mjeseca,
dr`ava bi zbog neusvajanja
bud`eta i nedostatka novca
mogla do}i u vrlo te{ku fina-
nsijsku situaciju.
- Ministarstvo finansija
BiH u prva tri mjeseca vodi-
lo je ra~una o likvidnosti, a
to }emo ~initi i u drugom
kvartalu. U ovom trenutku
nema potrebe da Vije}e mi-
nistara BiH pose`e za poza-
jmicama i kreditima, ali ako
se ovakva situacija nastavi, vr-
lo brzo bi do toga moglo do}i
- rekao je ju~er za na{ list po-
mo}nik ministra finansija
BiH Vlatko Dugand`i}.
Analize koje radi resorno
ministarstvo pokazuju da je u
ovom trenutku likvidnost
dr`ave na nivou da mo`e po-
krivati finansiranje teku}ih
tro{kova, pa tako i pla}e. Ve}
mjesecima, me|utim, nema
novca za finansiranje novofo-
rmiranih institucija, a i po-
kri}e ogromnih dr`avnih
tro{kova uskoro bi moglo
postati upitno.
- Dobro je da nacrt pro-
ra~una pro|e makar Pre-
dsjedni{tvo i Vije}e minista-
ra BiH, kako bi Parlamet
BiH, kada bude formiran,
odmah mogao usvojiti ovaj
dokument - rekao je Duga-
nd`i}.
Kolika je potreba za {to
skorijim usvajanjem bud`eta,
najbolje govori Duga-
nd`i}eva opaska da smo
„likvidni s dana{njim da-
nom, ali da je svaki naredni
neizvjestan“. S. R.
Vije}e ministara BiH: Odlu~uje o bud`etu
Sino} u Sarajevu: Radnici ne odustaju (Foto: F. Fo~o)
Ne}e iz Sarajeva dok ne rije{e status
Radnici „Vitezita“ preno}ili
pred zgradom Vlade FBiH
teme
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Dejan Ma-
rtinovi}.
Datum i mjesto ro|enja:
19. juli 1983. godine, Doboj.
Gdje `ivite - s roditeljima,
podstanar ili imate vlasti-
ti dom: U vlastitom stanu.
Bra~no stanje: Sretno
o`enjen.
Bitni datumi u Va{em `iv-
otu: 10. oktobar 2009. go-
dine.
Koji automobil vozite:
„Mercedes“.
Kako se odmarate: Naj~e-
{}e u krugu obitelji ili uz
dobar film.
Omiljeni muzi~ar: Halid
Be{li}.
Volite li kuhati: Da, ali ne
~esto.
Najdra`a knjiga: „11 mi-
nuta“.
Omiljeni pisac: Paulo Ko-
eljo (Coelho).
Umjetnik kojeg cijenite: Le-
onardo da Vin~i (Da Vinci).
Za koji klub navijate: Ha-
jduk Split.
Koga biste poveli na pusti
otok: Suprugu Anu, njoj je
to oduvijek bila `elja.
Jeste li ljubomorni: Ne.
[ta najprije primje}ujete
kod osoba suprotnog spo-
la: O~i.
Biste li ikada oprostili ne-
vjeru: Ne.
Bavite li se sportom: Igr-
am nogomet, a volim jo{ i
ko{arku.
Omiljena hrana i pi}e:
Biftek, tjestenina i pica, a
od pi}a „kola“.
Ko se brine o Va{em
imid`u: Ja.
Volite li i}i u {oping: Da,
ali ne ~esto.
Jeste li sujevjerni: Nisam.
Imate li ku}nog ljubimca:
Da, psa Maksa.
Koji je Va{ `ivotni moto:
Sre}a prati hrabre.
Va{ najbolji prijatelj je:
Top, Dejo, Danijel... ima ih
jo{ mnogo.
Pratite li politi~ku situaci-
ju: Nisam ljubitelj politike.
Da imate 15 minuta vlasti,
{ta biste prvo uradili: Po-
ku{ao bih zaposliti {to vi{e
ljudi.
Biste li u~estvovali u {ouu
realnosti: Ne.
Dejan Martinovi}
Klub poznatih
Martinovi}: Sretno o`enjen
PRIVATNI INTERESI -
Bud`et Br~ko Distrikta za
2011. pokazuje da je konce-
ntraciona Vlada Distrikta
zasnovana na javno-priva-
tnom partnerstvu, gdje su
li~ni i familijarni interesi,
kao i ambicije politi~ara iz
vladaju}e kvazielite u
Br~kom, osnovni cilj. B. R.
BORA^KE PENZIJE -
^itam ova imena sa spiska
osumnji~enih {to je RS
objavila. Ja mislim da oni
ta imena uzimaju s penzi-
jskih bora~kih lista. Li~no
znam ~ovjeka na tom spi-
sku koji nije ni uzeo pu{ku
u ratu, bio je u Njema~koj,
a dobio bora~ku penziju.
NA[LI MOBITEL - ^es-
titke djelatnicima Tre}e
PU Novi Grad u Sarajevu
na uspje{no obavljenom
poslu u pronalasku mobi-
lnog aparata. Zahvalna
porodica P. D.
DVOSTRUKI AR[INI -
Evropa bruji da BiH hitno
treba implementirati
odluku suda u slu~aju
„Sejdi} - Finci“. Trebamo
ih pitati {ta je s presudom
suda po tu`bi BiH protiv
Srbije za genocid. Gdje je
satisfakcija `rtvama...
[KOLA BOSNA - Znaju
li ovda{nji politi~ari da u
mnogim zemljama svijeta
postoje {kole s nazivom
„Bosna“? [ta to pojedini-
ma iz regiona smeta {to u
BiH {kola nosi naziv
„Bosna“? Trebali bi se
malo informisati o tome.
SLABA KORIST - Da
~ovjek ne zna ove intelektu-
alce sa strane, stvarno bi
mogao pomisliti da je njima
mnogo stalo do Bosne, ali
ovako - slaba korist.
MUZEJ GENOCIDA -
Zbog budu}ih generacija
treba otvoriti muzej geno-
cida i tu pohraniti i posta-
viti sve dokaze o zlo~ini-
ma nad Bo{njacima. Onda
treba svake godine orga-
nizirati posjete tom muze-
ju za osnovce i sre-
dnjo{kolce.
NEURE\ENA
DR@AVA - Ko ima
ure|enu dr`avu ima i ure-
dan bankarski sistem.
Na`alost, mi nismo u toj
grupi zemalja. Kod nas je
situacija takva ili uzmi kr-
edit i neka te gule ili
nau~i skromno `ivjeti.
SMS
Zaposlio bih
{to vi{e ljudi
Li~ni profil nogometa{a
rumunskog Bra{ova
Nakon {to je propao pr-
vobitni projekt izgradnje
dr`avnog zatvora u mjestu
Naklo kod Vojkovi}a, ovog
ljeta kona~no bi trebao biti
raspisan tender za izbor fir-
me koja }e izvoditi radove.
Nekoliko faza
Ideja novog direktora Je-
dinice za implementaciju
projekta Jugoslava Jovi~i}a
da radovi budu podijeljeni u
nekoliko faza, kako bi i bh.
firmama raznih profila bilo
omogu}eno da se prijave na
tender, otvara mogu}nost za
posao stotinama ljudi iz BiH.
- Saglasili smo se da razr-
adimo ideju o podjeli proje-
kta na lotove, manje cjeline,
i time omogu}imo i do-
ma}im izvo|a~ima da se pr-
ijave na tender - ka`e Jovi~i}
za „Dnevni avaz“.
Do sada su provedeni te-
nderi za usluge geodetskog
snimanja i geomehani~kih
ispitivanja te zavr{ene ni-
velacija tla, izrada ogradnog
zida i monta`a mehani~ke
za{tite ulaska u zatvor.
Visoka sigurnost
- Radi se o zatvoru kakav
do sada na{a dr`ava nije ima-
la. Objekt je vrhunske sigur-
nosti, sagra|en po standardi-
ma Evropskog zatvorskog pr-
avilnika i zakona BiH. Pre-
dvi|eno je 350 mjesta za
osu|enike i pritvorenike Su-
da BiH, dok }e sada{nji zatvo-
rski kapaciteti biti vi{e usmje-
reni na programe rehabilita-
cije - poja{njava Jovi~i}.
Procjenjuje se da }e izgr-
adnja zatvora visoke sigurno-
sti trajati do 2013. godine. Do
sada je na projektu kori{ten
novac iz bud`eta BiH, ali
uskoro }emo posegnuti za
donatorskim sredstvima i
kreditima. Procijenjena vri-
jednost projekta je 77.450.865
KM, a do sada je potro{eno
3.143.195. S. RO@AJAC
Radnici „Krivaje“ iz Za-
vidovi}a od petka nisu na
svojim radnim mjestima.
Ma{ine su isklju~ili jo{ u
~etvrtak popodne, kada su
saznali da }e im pla}a biti is-
pla}ena jednim dijelom u
novcu, a drugim u bonovi-
ma. Najava Uprave predu-
ze}a „Krivaja 1884“ da }e
ipak cjelokupan iznos pla}e
biti ispla}en u ponedjeljak
nije zadovoljio zaposlene.
Oni tra`e pove}anje pla}a
od 50 posto. U protivnom,
odbijaju nastaviti rad.
- Ovako se vi{e ne mo`e
`ivjeti! Ko mo`e prehraniti
porodicu za 300 KM? Sve se
odvuklo unedogled - ka`u ra-
dnici.
Mjeseci nezadovoljstva
kulminirali su prekidom ra-
da i ga{enjem ma{ina.
Me|utim, Uprava {trajk
smatra nelegalnim, jer im
nije najavljen.
Privatizacija kombinata
iz Zavidovi}a ni poslije 28
mjeseci nije okon~ana, a fi-
rma jo{ nije registrirana. Ra-
dnici su izgubili strpljenje, a
vlasnik jo{ nije zakonski pr-
iznat i sve ~e{}e se spominje
odustajanje od projekta.
Radnici su najavili dolazak
pred fabriku svaki dan u 7.00
sati s istim zahtjevima. U me-
|uvremenu, formirat }e novi
sindikat, jer za postoje}i ka`u
da ih vodi u propast. Ar. M.
Me|unarodni sud za ra-
tne zlo~ine u biv{oj Jugosla-
viji (ICTY) ju~er je u sklo-
pu projekta „Pravda i ratni
zlo~ini“ po~eo dvodnevnu
obuku za sudije i tu`ioce
okru`nih sudova i tu`ila{ta-
va u Banjoj Luci, Bijeljini,
Sarajevu i Doboju u Bosni
i Hercegovini, prenosi Fe-
na.
Cilj ove obuke koja }e bi-
ti odr`ana u Centru za edu-
kaciju sudija i javnih tu`ila-
ca u Banjoj Luci jest pre-
no{enje institucionalnog
znanja i specijaliziranih
vje{tina Me|unarodnog su-
da za pravosudne organe u
regionu i poja~avanje nji-
hove sposobnosti vo|enja
slo`enih postupaka u vezi s
ratnim zlo~inima.
Cilj obuke je, tako|er,
da oja~a sposobnost naciona-
lnih partnera Me|unaro-
dnog suda da prona|u i tra`e
podatke i materijale ICTY-
ja relevantne za njihov rad.
DR@AVNI ZATVOR Naljeto raspisivanje tendera za izbor izvo|a~a
Posao za stotine
doma}ih radnika
Ideja o podjeli projekta na manje cjeline omogu}it }e i doma}im izvo|a~ima
da se prijave na tender z Otvorenje zatvora 2013. godine
Struktura tro{kova
z 12,9 miliona KM dr`avni tro{ak
z 24,3 miliona KM donatorska sredstva
z 3,4 miliona KM tehni~ka pomo} Evropske komisije
z 38,6 miliona KM kredit CEB-a
Jovi~i}: Vrhunski projekt
(
F
o
t
o
:

B
.

N
i
z
i
}
)
ICTY
Obuka za bh.
sudije i tu`ioce
„Krivaja“: Tra`i se pove}anje pla}a za 50 posto
Nezadovoljstvo u zavidovi}koj fabrici traje
Radnici „Krivaje“ ne `ele uklju~iti ma{ine
teme
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 11
CBBiH
Nove koli~ine
kovanica od
10 i pet feninga
Centralna banka BiH
(CBBiH) pustit }e u opti-
caj dodatne koli~ine kova-
nog novca apoena 10 i pet
feninga, kovanih u 2011.
godini, saop}ila je Slu`ba
za odnose s javno{}u CB-
BiH, prenijela je Onasa.
Kovani novac zadr`ao je
isti dizajn, s tim {to je na
njemu nazna~ena 2011.
godina kao godina kova-
nja, navodi se u sa-
op}enju.
Statistika
BiH posjetilo
33.024 turista
Bosnu i Hercegovinu je
u januaru posjetilo
33.024 turista, {to je ma-
nje za 25,3 posto nego u
decembru 2010. godine,
a vi{e za 3,8 posto nego
isti mjesec lani, podaci
su Agencije za statistiku
BiH, javila je Srna.
Turisti su ostvarili
74.050 no}enja, {to je
manje za 6,5 posto nego
u decembru i vi{e za 10,2
posto nego u januaru
2010. godine.
Konferencije
Borba protiv
terorizma
Ministar unutra{njih po-
slova RS Stanislav ^a|o
otvorit }e danas na Mra-
kovici dvodnevnu
Me|unarodnu nau~no-
stru~nu konferenciju
„Suprotstavljanje terori-
zmu - me|unarodni sta-
ndardi i pravna regulati-
va“, javila je Onasa.
Na konferenciji }e
u~estvovati oko 90 pre-
dstavnika iz BiH, Srbije,
Crne Gore, Hrvatske,
Makedonije, Bugarske,
Rumunije, Ukrajine, Ru-
sije i SAD.
Republika Srpska
Vi{e radnika
u industriji
Broj zaposlenih radnika u
industriji RS za prva dva
mjeseca ove godine ve}i je
za 0,3 posto nego u istom
periodu pro{le godine, ja-
vila je Srna. U sektoru
va|enja ruda i kamena
broj zaposlenih bio je ve}i
za 2,9, a u proizvodnji i
snabdijevanju ele-
ktri~nom energijom, pli-
nom i vodom za 1,8 posto.
Beogradski profesor Vladimir Pavi}evi}
Politika Srbije prema BiH je ambivalentna
Profesor s beogradskog
Fakulteta politi~kih nauka
Vladimir Pavi}evi}, koji je
ju~er odr`ao predavanje na
sarajevskom Fakultetu poli-
ti~kih nauka o temi „Srbija
10 godina poslije Milo{evi}a“,
izjavio je da je politika Srbi-
je prema BiH, u najmanju ru-
ku, ambivalentna.
- Vanjska politika Srbi-
je je u potpunoj konfuziji.
Ukoliko se pogledaju na-
stupi predsjednika Borisa
Tadi}a i ministra vanjskih
poslova Srbije Vuka Jere-
mi}a, onda ne mo`ete da
ka`ete {ta Srbija ta~no `eli
- ka`e on, javila je Fena.
S jedne strane, naveo je
Pavi}evi}, tu su zvani~ni
dokumenti i pozicije pre-
dsjednika i ministra va-
njskih poslova koji govore o
BiH kao o nezavisnoj dr`avi,
~iji suverenitet priznaju, ali
~esto se de{ava da se u istim
nastupima implicitno do-
vodi u pitanje to priznanje
nezavisnosti BiH.
„Avaz“ objavljuje Spisak Dokumentacionog centra RS (6)
Karaveli}: Dr`ava me ne
mo`e za{tititi od budala!
Zbog toga ja, koji sam se borio i izborio za BiH, tu dr`avu ne osje}am i ne do`ivljavam, kazao Karaveli}
z Ko `eli da mu se ponovi slu~aj Gani}a ili Juri{i}a
Penzionisani general Ar-
mije RBiH Vahid Karaveli}
nalazi se na spisku Dokume-
ntacionog centra RS za is-
tra`ivanje ratnih zlo~ina u
BiH 1992-1995, a tereti se,
izme|u ostalog, i za u~e{}e
u napadu na kasarnu JNA u
Krupi 11. maja 1992. godine
te zarobljavanje vojnika.
Koliko su spiskovi rele-
vantni, govori izjava Karave-
li}a za na{ list da se tog da-
na nalazio u zatvoru u Sre-
mskoj Mitrovici.
Treba se bojati
Karaveli} ka`e da upravo
ovi spiskovi pokazuju da
na~in na koji je me|unaro-
dna zajednica zavr{ila rat u
BiH nije korektan za brani-
oce ove dr`ave.
- I dan-danas ja, koji sam
se borio i izborio za BiH, tu
dr`avu ne osje}am i ne
do`ivljavam, jer me ona ni u
jednom momentu ne mo`e
za{tititi od budala. Ovoga se
trebaja bojati. Kome treba da
mu se desi slu~aj Juri{i}a ili
Gani}a? Ustvari, sve se ovo
razbija BiH o glavu zbog
toga {to je vode nesposo-
bnjakovi}i - ka`e Karaveli}.
Zbog velikog interesira-
nja javnosti, „Avaz“ nastavlja
objavljivati spisak Dokume-
ntacionog centra RS nazvan
„Izvodi iz krivi~nih prijava
optu`enih za ratne zlo~ine u
BiH 1992-1995“, na kojem se
nalazi oko 3.500 ljudi, ma-
hom pripadnika Armije
RBiH i HVO-a. Danas obja-
vljujemo prezimena koja
po~inju slovom J i K.
Na spisku su: Ja{arevi} (Abdu-
lah) Zlatko, Ja{arevi} (Enes) Arman,
Ja{arevi} (Fejzo) Husein, Ja{arevi}
(Hasan) Ernest, Ja{arevi} (Kasim)
Ago, Ja{arevi} (Teufik) Senad,
Ja{arevi} Amir, Ja{arevi} Jusuf,
Ja~arevi} (Fejzo) Husein, Jahi}
(Ante) Luka, Jahi} (Huso) Me-
hmed, Jahi} (Salkica) Vehbija, Ja-
hi} (D@afo) Rasim, Jahi} Adil, Ja-
hija (Fatime Kali}) Samir, Jake{evi}
(Branko) Zvonko, Jake{evi} (Ivica)
Ilija, Jaki} (Ante) Luka, Jaki} Zde-
nko, Jakubovi} ([ehman) Ibro, Ja-
kubovi} (Mujo) Fikret, Jakubovi}
(Mujo) Muj~in, Jakupovi} Huso, Ja-
mak (Avdo) Esad, Jamak (Huso)
Zakir, Jamakovi} (Ibro) Ibrahim, Ja-
makovi} Lutvo, Jankovi} (Du{an)
Goran, Jano{evi} @eljko, Japalak
(Rasim) Izudin, Jasika (Salih) Me-
hjudin, Jau{er Alojz, Jazvi} (Josip)
Marinko, Jazvi} (Josip) Marko, Je-
dvaj Branko, Jela~i} (Huso) Medo,
Jela~i} Fajo, Jele{kovi} Edin, Jeli}
(Jozo) Ante, Jeli} Mato, Jelica
(Mate) Mirko, Jelica Slavko, Jeme-
nid`i} ([evko) Galib, Jerkovi}
(Suljo) Hamed, Jezer~i} (Ivo) Dra-
go, Jezid`i} (Bo`o) Ivan, Joha
(Ra{id) Mustafa, Johi} (Suljo) Mu-
hamed,
Johi} Muhamed, Joldi} (Osmo)
Mujo, Joldi} Ethem, Josipovi}
(Ante) Franjo, Jovanovi} (Cvijetin)
Mihailo, Jovi} Mato, Jozi} (Ilija) Lu-
ka, Jozi} (Niko) Anto, Jozi} (Niko)
Luka, Jozi} (Niko) Mato, Jozi}
(Niko) Umrislav, Jozi} (Vladimir)
Jerko, Jozi} Ivica, Jozi} Mato, Ju{i}
Alem, Jugi} [efik, Jukanovi}
(Branko) Ilija, Jukanovi} (Pejo) Dr-
ago, Jukanovi} (Pejo) Neven, Juki}
(Ibrahim) Miralem, Juki} (Ivan)
Pero, Juki} (Mate) Stipe, Juki} Ivi-
ca, Juki} D`emka, Jur~evi} Vlado,
Juraki} (Petar) Ivan, Juraki} Jozo,
Juri{i} (Luka) Zoran, Juri{i} (Tun-
je) Mate, Juri{i} (Zvonimir) Mato,
Juri{i} Ilija, Juri} (Franjo) Mate, Ju-
ri} (Franjo) Zvonimir, Juri} (Ivo)
Luka, Juri} (Ivo) Mijo, Juri} (Jure)
Iva, Juri} (Jure) Ivo, Juri} (Pavo) Ili-
ja, Juri} (Stjepan) Luka, Juri} Ma-
rko, Juri} Mirko, Juri}-Katu{i}
(Jozo) Ivo, Jurki} (Franjo) Bo`o, Ju-
rkovi} (Filip) Ignjacije, Jurkovi}
(Ignjacijo) An|elko, Jurkovi}
(Kre{imir) Stjepan, Jurkovi} (Pavle)
Ivo, Jurkovi} zv Manga{, Jusanovi}
(Mustafa) Angijad Hango, Jusi}
(Mehmed) Vekaz, Jusi} (Nurija)
[emso, Jusi} (Sejfo) Kadrija, Jusi}
Jasko, Jusmani (Bersim) Muha-
med, Jusmani (Bersim) Nusret, Ju-
sufba{i} Kenan, Jusufovi} (Mujo)
Munib,
Mini usta{a
Jusufovi} (Omer) D`email,
Jusufovi} Nurija, Jusupovi}
(Muharem) D`email, Jusupovi}
(Mujo) Re{id. Ka~anko Igor,
Ka~evi} (Sejdalija) Edhem, Ka-
ba{i Ramo, Kabakli} (Zahir) Ah-
met Grga, Kabaklija (Ahmet)
Ibro, Kabaklija (Ahmet)
Nermin, Kabaklija
(Salko) Bakir, Kadi}
(Duran) Hasib, Kadi}
(Duran) Mehmed, Ka-
di} (Duran) Salem, Ka-
di} (Hamo) Sead Sejo,
Kadi} (Nedim) Edin,
Kadi} (Osman) Zijad,
Kadi} (Salih) Zijad, Ka-
di} (Zulfer) Zijad, Kadi}
Sejo, Kadi} Zijad, Ka-
dri} Akif, Kadri} Fahru-
din Vatra, Kadri} Salko,
Kadri} Senad [icko,
Kahrim Fahrija, Ka-
hriman Abdulah,
Kahriman Be}a,
Kahrimanovi}
(Hilmija)
Almir Zuja, Ka-
hved`i}
(Mehmedlija) Dino,
Kahved`i} Samir
Kru{ko, Kaji} (Os-
man) Ruvejd, Kaji}
(Osman) Vehid, Kaji}
Bruno, Kakti} Musta-
fa, Kalabi} Haris, Ka-
lem (Alija) Admir, Ka-
lember (Salih) Nermin
Buba, Kalendarovi}
(Naim) Drago Kalc,
Kalenderovi} (Naim)
Jasmin Kalc, Kali} Ni-
jaz Bego, Kalini} Dra-
gan, Kalni} Nail [pica,
Kaloper (Bajro) [efko,
Kamberovi} Mirsad, Ka-
mberovi} Vahid, Kameni-
ca (Idriz) Munib, Kamenica
(Idriz) Ramiz, Kamenica
(Idriz) D`email, Kamenica
(Munib) Avdo, Kamenica
Bekto, Kamenja{evi}
(Ibrahim) Omer, Kamini} Se-
mir, Kaminski (Marijan) Mi-
roslav, Kanli} Sejo, Kanti}
(Nuraga) Armin, Kapetano-
vi} (Zijad) Edin Ki-
na, Kapetanovi}
Emir, Kapetano-
vi} Gavro, Kapetano-
vi} Samir, Kapetanovi} Se-
ad, Kapetanovi} Senad
Sen~e, Kapi}
(Mehmed) Jusuf, Ka-
pid`i} Suljo, Kara~i} (Hasan) Enes,
Kara~i} (Sejman) Sabahudin, Kar-
aba{i} Ale, Karaveli} Vahid, Kari{ik
Ismet, Kari} (Esad) [efik [a{ko, Ka-
ri} (Mustafa) Hamdo Hamo, Kari}
(Rasim) Ejub, Kari} ]amil, Kari}
Abdulah, Kari} Vehbija, Kasapovi}
Meho, Kati} Ante, Katini}
(Luka) [imo, Katini} (Luka)
Mirko, Katini} Josip, Katini} Ta-
dija, Katki} Mustafa, Kaurinovi}
(Ante) Marko, Kavazba{i} Mi-
rsad, Kazazi} Joja, Kazazi}
Senad, Kazi} Ahmed, Kazi}
Emir, Kazi} Muhamed, Ka-
zi} Nezir, Ke{ina (Franjo)
Ante, Ke}a Asim, Ke~o Ju-
nuz, Ke~o Muzafer, Kecer-
in Josip, Kecman Jusuf,
Kelava Fabijan, Kelava
Ilija, Kelavi} Mi}a,
Kelebi} Ibrahim,
Kesi} (Mijo)
Franjo, Kin
(Petar) Zvo-
nimir, Ki-
sa} (Mijat)
Drago, Ki-
si} (Ivan)
Dra`en,
Kiveri}
(Ibi{)
Esma, Kla-
ji} (Anto)
Damir, Kla-
ji} (Ivo) Ivi-
ca, Klaji}
Mato Ba-
nd`o.
Na spisku
su i Klari}
(Ante) Ilija Ilek,
Klari} (Ilija) Sti-
pe Mini usta{a,
Klari} Pavo Pe-
jo ]elo, Kleni}
(Husein) Huso,
Klenov{ek (Ro-
man) Zlatko,
Klepuh Hajrudin,
Klovo Izet, Kn-
e`evi} (Pero) Josip,
Kne`evi} Marko
Lola, Kne`evi} Ma-
to Lana, Kne`evi}
Tomo, Knez
@eljko, Ko`ul (Pero)
Josip Jozo, Ko~i}
(Ferid) Mirsad, Ko-
ba{ Pavo, Kobajica
(Sulejman) Ekrem,
Kobilica Kemal, Ko-
ji} Amir, Koji} Vasi-
lije, Koki} (Asim)
Mustafa Beg, Koki}
Hidajet, Koki} Ke-
mal, Kolak (Zlatko)
Sini{a, Kolar (Bajro)
Ismeta Nevenka, Ko-
lar (Muhamed) Damir,
Kolar Ivan, Kombi}
(Alosman) Mehmeda-
lija, Konak (Meho) Mu-
jo, Kopi} Hasan Kopo,
Kopljar (Antun) Miro-
slav Balo, Koljevi} Mir-
zet, Kordi} Mario, Korjenovi}
(Beg) Rasim, Korjenovi} (Ibro)
Esef, Korkutovi} (Murat) Lutvo,
Korovi} Rifat, Korovija Nikola,
Kos (Sulejman) Adem, Kos (Sule-
jman) Salko, Koskutovi} Ibrahim
Tajo, Koso Ramiz,
Kostadinovi} (Aleksa) Svje-
tlan, Kosto Ibro, Kova~ Hasan, Ko-
va~ Kemal, Kova~ Mirsad, Kova~
Muharem, Kova~ Rahman, Kova~
Zahid, Kova~ Zijad, Kova~evi}
(Ante) Jakov, Kova~evi} (Hamdi-
ja Ba{i}) Mirzet, Kova~evi} (Hasib)
Semir, Kova~evi} (Hasim) Zemir,
Kova~evi} (Luka) Bla`an Murjak,
Kova~evi} (Mujo) Suad Mele, Ko-
va~evi} (Niko) Tunja Kundi, Ko-
va~evi} Miro, Kova~evi} Salko
Bugo{, Kova~evi} Tunja Kundi,
Kova~i} (Nikola) Robert, Kovi}
Omer, Konjhod`i} Faruk, Kozar
Latif, Kljaji} (Ante) Dragan, Klja-
ji} (Ferdo) Davor, Kljaji} (Ivan)
Bla`an, Kljaji} (Ivo) Ivica, Kljaji}
(Mate) Antun Skutra, Kljaji} Anto
Brzica, Kljaji} Bla`enko, Kljaji}
Damir, Kljaji} Ivan [undro, Klja-
ji} Ivica, Kljaji} Ivo, Kljaji} Mato
zv Band`o, Kljaji} Ranko, Kljako
Senad, Klju~anin Ibro, Klju~evi}
(Jakov) Franjo, Klju~evi} (Jakov)
Jozo, Klju~evi} Miro, Klju~evi}
Stojko, Kljuji} Ivica, Kra{~i} Na-
suf, Kra{ci} Osman, Kraji{nik
(Ahmet) Elvedin Braco, Krajino-
vi} Ante, Krajinovi} Pero, Kralje-
vi} Bla`, Kraljevi} Darko, Krasni}i
(Halil) Agim, Kre{o Ivan Dugonja,
Kre{talica (Mujo) Alija, Kreho
(Hajrudin) Filduz, Kreho (Ha-
jrudin) Izudin, Kresi} Miroslav,
Kri{to Ivan,
Kurjak na spisku
Krijan (Ivan) Ivica, Krivi}
(Tomo) @eljko, Krivi} Malik,
Krndelj (Niko) Ivo, Krpan Tomi-
slav Toc, Krsti~evi} Damir, Kr-
uljac Mladen, Krnji} (Ante) Pe-
jo, Krd`i} Atif, Krd`i} Sakib,
Krznari} Mato, Kubac Zijo, Ku-
bat Enver, Kubat Zijo, Kudra Mi-
rza, Kukavica (Fehim) Fikret,
Kukavica (Ibro) Mujo, Kuki}
Mirsad, Kulenovi} Haris, Kulo-
vac ([aban) Benjamin Beno, Ku-
lovi} Besim, Kumi} Ivan, Kuni}
Fikret, Kunovac (Aziz) Salem,
Kunovac (Red`a) Aziz, Kuno-
vac E{ef, Kupusi} Huso, Ku-
ljan~i} Hasudin, Kuljan~i} Safet,
Kuljuh Ha{a, Kurdija (Ilija) Anto
Bokser, Kurdija (Rudolf) Mladen,
Kurdija Ilija, Kurjak (Mujo)
Asim, Kurjak (Mujo) Kasim, Ku-
rtagi} (Amir) Adnan, Kurti} (Al-
ija) Rahim, Kurti} (Avdo) Adil,
Kurti} (Ibro) Ibrahim, Kurti}
Abid, Kurti} Nair, Kurtovi} Se-
ad, Kustura (Hamid) Alija, Ku-
stura (Husein) Bahret, Kustura
(Islam) Zaim, Kustura Alija, Ku-
stura Zaim Hod`a, Kusturica
(Adem) Sulejman, Kusuran
(Meho) Hamed. F. K.
(Sutra ~itajte prezimena ko-
ja po~inju slovom L, LJ i M)
Na spisku Dokumenta-
cionog centra RS nalazi se
i Junuz Ke~o, prema ~ijoj
su sudbini Abdulah Sidran
i Ademir Kenovi} napravi-
li kultni film „Kuduz“.
U izvodu iz krivi~ne pr-
ijave, Junuz Ke~o ili Be}ir
Kuduz tereti se za nehuma-
no postupanje s ratnim zar-
obljenicima od novembra
1994. do marta 1995. godine
u logoru za Srbe u sportskoj
dvorani Musala na podru~ju
op}ine Konjic. Ke~o je navo-
dno kao pripadnik MOS-a
u~estvovao u mu~enju logo-
ra{a gla|u, zastra{ivanjem...
Na spisku i Junuz Ke~o
Ukratko
CBBiH: Isti dizajn
Karaveli}:
BiH
vode
nesposobni
teme
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 12
Sjevernoatlantski savez
po~eo je provoditi operacije
nadzora zone zabrane leta
nad Libijom i pomorskim
putem nadzirati embargo na
prodaju oru`ja toj zemlji, sa-
op}io je ju~er kanadski gene-
ral [arl Bu{ar (Charles Bou-
chard), zadu`en za operacije
Alijanse u Libiji.
- Avioni NATO-a po~eli
su provoditi operacije u zoni
zabrane leta nad Libijom - re-
kao je Bu{ar novinarima u
komandnom centru za
zdru`ene operacije NATO-a
u Napulju.
Bu{ar, koji je u petak ime-
novan za komandanta oper-
acije „Ujedinjeni za{titinik“,
kazao je da jo{ traje prijenos
nadle`nosti koalicije, na
~ijem su ~elu bile SAD, koja
je 19. marta po~ela operaciju
protiv libijskog lidera Mua-
mera Gadafija, prenijela je
agencija France Press.
Danas }e u Londonu bi-
ti odr`an sastanak politi~ke
kontakt grupe o vojnim ope-
racijama u Libiji, saop}io je
Atlantski savez.
Ministri vanjskih poslova
vi{e od 35 zemalja i glavni ta-
jnik Ujedinjenih naroda Man
Ki-moon potvrdili su u ne-
djelju svoje u~e{}e na sasta-
nku u Londonu, kao i pre-
dsjednik komisije Afri~ke
unije Jean Ping.
Kontakt grupa
Ovo je prvi put da }e se sa-
stati kontakt grupa u kojoj
Francuska `eli preuzeti „poli-
ti~ku“ kontrolu nad operaci-
jama u Libiji.
Namjera ove konferenci-
je }e biti „da se poka`e jedi-
nstvo me|unarodne zajedni-
ce povodom zajedni~kog ci-
lja“, izneseno je u saop}enju
britanskog Ministarstva va-
njskih poslova. Ali radit }e se
i o tome da se uspostavi „ve-
lika grupa“ zemalja koja }e
poku{ati osigurati dugoro~nu
podr{ku libijskom narodu,
podrazumijevaju}i humanita-
rnu pomo} i pomo} u prije-
laznom periodu ka budu}no-
sti.
U me|uvremneu, na ter-
enu i dalje traju `estoke bo-
rbe. Snage Gadafija bombar-
dirale su ju~er zapadni grad
Misuratu, a dr`avna agenci-
ja izvijestila je da je nekoliko
osoba poginulo u zra~nim
napadima zapadnih koalici-
onih snaga na ju`ni grad Sa-
ba.
Osim toga, „Al-Jazeera“ je
javila da su pobunjenici ko-
ji se kre}u ka zapadu iz svo-
jih isto~nih upori{ta, ohrabr-
eni napadima koalicije, sada
preuzeli kontrolu nad
isto~nim gradom Navfalija i
da napreduju ka Gadafije-
vom rodnom gradu Sirtu,
udaljenom oko 120 kilometa-
ra.
Me|utim, pobunjenici su
ranije saop}ili u ponedjeljak
da su ve} zauzeli Sirt, ali do
sada nije bilo nezavisne po-
tvrde ove informacije.
Agencije su ranije javile i
da su koalicione snage prvi
put bombardirale ovaj grad,
a portparol libijske vlade sa-
op}io je da je u napadima u
ovoj luci stradalo troje civila.
Nema potvrde
Prema rije~ima portparo-
la pobunjeni~kih snaga, na
vrhovima zgrada u Misurati
raspore|eni su snajperisti, a
drugi predstavnik anti-
re`imskih snaga rekao je da
je u sukobima Gadafijevih pr-
istalica i protivnika ubijeno
osam osoba i povrije|eno
vi{e od 24, prenio je Reuters.
Libijska dr`avna agenci-
ja D`ana javila je da se dogo-
dilo „krsta{ko, kolonijalno
bombardiranje na ~ijoj su
meti bile naseljene oblasti
grada Saba jutros u zoru“, da
je uni{teno nekoliko ku}a, a
da izvori iz Ministarstva zdr-
avlja ka`u da me|u civilima
ima nekoliko poginulih.
Antire`imski protesti i
sukobi izme|u pobunjenika
koji tra`e odlazak Gadafija s
vlasti te demokratske izbore
i Gadafijevih pristalica traju
od 15. februara, a danima tr-
aju borbe za preuzimanje ko-
ntrole nad klju~nim gradovi-
ma.
Francuska
`eli politi~ku
kontrolu
LIBIJA Sjevernoatlantski savez preuzeo operaciju
Danas }e u Londonu biti odr`an sastanak politi~ke
kontakt grupe o vojnim operacijama u Libiji
Francuska
`eli politi~ku
kontrolu
Vojnici uhap{eni
zbog silovanja
Petorica mu{karaca na-
vodno su uhap{ena u Libi-
ji nakon optu`bi Iman el-
Obeidi da su je petnaesto-
rica vojnika silovala dva
dana. Jedan od uhap{enih
navodno je sin policijskog
slu`benika. Iman el-Obei-
di je apsolventica prava ko-
ja je u subotu izbezumljeno
uletjela u hotel u Tripoliju
i pred stranim novinarima
po~ela vikati da su je Gada-
fijevi vojnici brutalno zlo-
stavljali. Prisutni su po-
ku{ali sprije~iti njen go-
vor i ubrzo je odvu~ena u
automobil.
Iako je u nedjelju por-
tparol vlade kazao da je Li-
bijka bila pijana ili du{evno
bolesna, zamjenik ministra
vanjskih poslova Khalid
Kaim kazao je da su njene
optu`be shvatili vrlo ozbi-
ljno te da je uhap{eno pet
osoba. Priznao je da su mje-
re osiguranja pretjerale u
svom pona{anju.
Iman je dobila advoka-
ta, ali jo{ je pod kontrolom
vladinih slu`benika.
Iman su iz hotela odveli vladini slu`benici (Foto: AP)
sarajevski kanton
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 13
Znak za zabunu
XSaobra}ajni znak u ulici
Kova~i kod broja 8, koji
bi trebao pokazivati smjer
slijepe ulice, iskrivljen je.
Zbog toga pokazuje u po-
gre{nom pravcu, {to bi
voza~e koji prvi put pro-
laze ovom ulicom moglo
zbuniti. M. G.
Besplatna
kontrola {e}era
XUdru`enje dijabeti~ara
KS besplatno }e gra|ani-
ma testirati {e}er u krvi.
Danas }e biti u apoteci
„Denida“ u ulici Dola 1
od 11 do 12.30 sati te u
apoteci „Denida“ u Vo-
go{}i u ulici Jo{ani~ka 14
sutra i 31. marta od 11 do
12.30 sati. M. G.
Cijepili 212
pasa i ma~aka
XZaposleni u Veterinar-
skoj ambulanti u
Had`i}ima u pro{loj go-
dini protiv bjesnila cije-
pili su 212 pasa i ma~aka.
Navedeno je to u
izvje{taju o radu, koji je
razmatran na sjednici
Op}inskog vije}a. R. B.
Radno iskustvo
za nezaposlene
XSporazum o realizaciji
projekta „Zapo{ljavanje i
zadr`avanje mladih“
ju~er su potpisali na~el-
nik Op}ine Novi Grad
Damir Had`i} i rezide-
ntni predstavnika
UNDP-a u BiH Juri Afa-
nasiev (Yuri). Cilj je stje-
canje {estomjese~nog ra-
dnog iskustva mladih
koji su na evidenciji ne-
zaposlenih. Za isplatu
neto pla}a novac su osi-
gurali Op}ina i UNDP, a
doprinosi na pla}u idu
na teret poslodavaca koji
}e zaposliti mlade, ka`u
iz Novog Grada. A. Na.
Prijetnja uz trotoar
XVe} du`e vrijeme u
Jo{ani~koj ulici u centru
Vogo{}e, neposredno uz
zgradu hotela Biokovo“,
otvoren je {aht.
- Prava je sre}a {to do sa-
da niko od radnika koji
rade na dogradnji hotela
ili neko od prolaznika
nije upao u ovaj, vi{e me-
tara duboki {aht - ka`e
jedan od prolaznika te
dodaje da ovaj trotoar
vodi do autobuskog sta-
jali{ta, sportskih terena,
{kole... Es. M.
Iskrivljen znak
REAKCIJE Sindikati obrazovanja o prijenosu nadle`nosti
Op}ine `ele pove}ati
bud`ete i administraciju
Neka nam ka`u kakve su im namjere, ka`e Sivro z Samo `ele preuzeti izvor finansiranja, tvrdi Be{li}
z Nijedna marka ne}e ostati u Op}ini, odgovara Kold`o
Samostalni sindikat
osnovnog obrazovanja i
odgoja KS protivi se prijeno-
su nadle`nosti na op}ine jer
bi to ugrozilo prava u~enika
na kvalitetno obrazovanje.
Smatraju da pojedini
na~elnici samo `ele pove}ati
op}inske bud`ete i admini-
straciju.
Nema potrebe
- Pitanje je koliko na-
dle`ni uop}e razumiju obr-
azovni sistem. Ne znam ko-
liko su iskrene namjere ni-
ti `eli li se pomo}i obrazova-
nju ili samo do}i do doda-
tnih sredstava. Ni u Usta-
vnom sudu FBiH nisu ra-
zmi{ljali o posljedicama ka-
da su donosili odluku - ka`e
Saudin Sivro, predsjednik
Sindikata.
Ned`adu Kold`i, na~-
elniku Novog Sarajeva koji
je za na{ list pozitivno kome-
ntirao prijenos nadle`nosti,
Sindikat je uputio pismenu
reakciju.
- Neka nam ka`u kakve
su im namjere. Stalno govo-
rimo o smanjenju javne po-
tro{nje, a ne vidim kako }e
raditi jedna op}ina koja ima
dvoje-troje zaposlenih u se-
ktoru obrazovanja. Trebat }e
zaposliti veliki broj ljudi, a za
to nema potrebe, jer i ovo {to
imamo treba racionalizirati
- kazao je Sivro.
Faruk Be{li}, predsje-
dnik Sindikata srednjeg obr-
azovanja KS, mi{ljenja je da
Zakon o lokalnoj samoupr-
avi treba preispitati.
- Postoji ideja da pla}e
daje Kanton, a odr`avanje i
tehni~ke stvari osiguravaju
Grad ili op}ine. Op}ine sa-
mo `ele preuzeti izvor fina-
nsiranja, sve modele treba
ispitati i napraviti potrebne
izmjene i dopune u zakonu.
Borili smo se da obrazovanje
bude na dr`avnom nivou, ali
je to iluzija - rekao nam je
Be{li}.
Na~elnik Kold`o rekao
nam je da nije dobio pismo
od Sindikata, ali ka`e da
op}ine `ele unaprijediti obr-
azovanje, da se jasno defini-
ra ko je za {ta nadle`an i da
{kole dobiju sredstva koja su
im namijenjena.
Poseban ra~un
- Imamo slu`be koje do-
bro sara|uju sa {kolama, ne
bi bilo pove}anja administr-
acije niti nam je cilj po-
ve}anje bud`eta. Otvorili bi-
smo poseban ra~un na koji }e
i}i sve {to je planirano {ko-
lama, nijedna marka ne}e
ostati u Op}ini ni na jedan
na~in. Sve to zavisi, naravno,
od Zakona kako }e biti defi-
nirano. Smatramo da
mo`emo daleko vi{e i kvalite-
tnije uraditi nego {to je to sa-
da bio slu~aj - kazao nam je
Kold`o. A. JAMAKOVI]
Kaldrma u ulici Alifakovac
u Starom Gradu godinama je
u lo{em stanju. Prema rije~ima
stanara, na nekim dijelovima
kamenje je propalo ili je previ{e
ispup~eno, pa je te{ko hodati.
Zbog toga je te{ko i zimi, jer se
ne mo`e kvalitetno o~istiti,
pa sve poledi.
- @ivim ulicu iznad, ali
ovo mi je najbli`i put do ~ar{ije.
Kaldrma je stvarno u lo{em
stanju i jedva smo silazili to-
kom zime. Trebali bi se,
mo`da, i rukohvati postaviti jer
je starijima stvarno te{ko - ka-
zala nam je jedna prolaznica.
Iz Op}ine Stari Grad ka-
zali su nam da su upoznati s
problemom te da je ove godi-
ne u sklopu projekta sanaci-
je i rekonstrukcije ulica i ka-
ldrma planiran i ovaj dio
Alifakovca. N. G.
Rastere}enje saobra}aja na Malti
Pro{iruje se ulica
Nedima Filipovi}a
Uklanjanjem starih tro-
toara radnici firme „Euroas-
falt“ po~eli su pro{irenje sa-
obra}ajnice u ulici Nedima
Filipovi}a. Kako saznaje-
mo iz Slu`be za stambene i
komunalne poslove Op}ine
Novo Sarajevo, radovi se
izvode u du`ini do 550 me-
tara.
Cilj je povezivanje ~etvrte
i pete transverzale te raste-
re}enje saobra}aja na Malti i
^engi}-Vili. Investitor je
Op}ina koja je izdvojila oko
500.000 KM. A. Na.
Radovi u toku: Uklonjeni stari trotoari
Nevolje stanovnika ulice Alifakovac
Sivro i Be{li}: Kakve su namjere op}ina?
- Spa{avamo radna mje-
sta i borimo se da se ljudi ne
zapo{ljavaju tek tako i po
rodbinskim vezama. A na
ovaj na~in }emo legalizira-
ti dodatno zapo{ljavanje i
tehnolo{ki vi{ak. Ukoliko
obrazovanje bude na nivou
op}ina, ne}e biti kvalitetno,
jer }e svaka op}ina imati
svoju obrazovnu politiku. U
svijetu je obrazovanje na
dr`avnom nivou - dodao
je Sivro.
U svijetu je obrazovanje
na dr`avnom nivou
Faksimil pisma koje su poslali na~elniku Kold`
[aht dubok vi{e metara
Nadle`nost
Grada
- Bilo je govora da sr-
ednje {kole budu u na-
dle`nosti Grada. Ali {ta je s
onom djecom koja dolaze iz
op}ina koje ne pripadaju
Gradu? Tu je, onda, pro-
blem, jer se novac mora pr-
ebacivati - poja{njava Be{li}.
Propala kaldrma, zimi se jedva prolazi
Alifakovac: Planirani radovi ove godine
"
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. F=H==
Šta mi se (ne)sviđa u Gradačcu
Neiskorištene turističke atrakcije
Harisu Hajriću stiže pomoć
Hajrići su od viška novca kupili goveda
Takmičenje učenika u Bijeljini
PRIJEDOR Zlata Đemalji ima samo jednu želju
Da kćerku Elviru odvede
na liječenje u Beograd
Zlata Đemalji (47) iz
Raškovca u Prijedoru, maj-
ka petoro djece, uzrasta od
sedamdo 25 godina, koliko
ima najstariji sin Haris, po
svaku cijenu želi svoju bo-
lesnu kćerku Elviru (12)
odvesti na liječenje u Beo-
grad, na Institut za majku i
dijete.
Kroz suze priča da su joj
ljekari s Instituta prije deset
godina spasili život djetetu.
Vjeruje da bi i sad pomogli
njenoj Elviri kodkoje sepri-
jemjesec nadesnoj šaci poja-
vila sumnjiva izraslina.
- Ljekari sumnjajuna tu-
upala u lonac vrele vode i na
leđima i ramenima zadobila
opekotine četvrtog stepena,
vratili u život. Plašimse sa-
mo da ćemo zakasniti, jer
bolest napreduje a Elviri su
se pojavile i neke izrasline
na vratu - kaže Zlata.
Novac od dječijeg do-
platka, njeno i Harisovo na-
dničenje i skromna muž-
evljeva plata komunalca od
300 KM, koja odlazi na kre-
dit i režije, tu želju Zlati ne
moguispuniti. Zato, očajna,
apeluje na sve ljude dobre
volje da joj pomognu.
M. ZGONJANIN
Elvira na desnoj ruci ima sumnjivu izraslinu Prije deset godina
ljekari u Beogradu spasili joj život
Odbornici u Zvorniku dva puta glasali
Važno je ko predlaže
isti zaključak
Elvira: Kad je imala dvije godine upala u lonac vrele vode
Svi u garsonijeri
od 35 kvadrata
Sedmočlana porodica
Đemalji, u kojoj su troje
djece Mirza, Bernarda i El-
vira učenici osnovne i sre-
dnje specijalne škole iz
Prijedora, živi u garsoni-
jeri od 35 kvadrata koju im
je prije šest godina obe-
zbijedio Centar za socijalni
rad iz Prijedora. U Centru
kažu da je ova porodica
obuhvaćena svim vidovi-
ma zakonske pomoći, te da
povremeno dobijaju i do-
naciju iz jedne talijanske
NVO, kao i jednokratnu
pomoć Udruženja Roma i
SO Prijedor.
mor pa je preporučenopera-
tivni zahvat kako bi se usta-
novilo o čemu se zaista radi.
Želim da to naprave ljekari
iz Beograda koji sumojuEl-
viru s dvije godine, kada je
Na 20. sjednici Skupštine
opštine Zvornik našlo se 14
tačaka dnevnog reda, ali i de-
setak odborničkih pitanja.
Odbornik Mevludin Lupić
pitao je zašto je 200 povrat-
ničkih domaćinstava u Kučić
Kuli ostalo bez vode, jer je
ovoj MZ isključena struja ko-
ju je trebala platiti Opština, a
bez struje lokalni vodovodne
može funkcionisati.
Intresantno je bilo po-
našanje i glasanje odbornika
vezano za razmatranje izvj-
eštaja o prošlogodišnjem ra-
du preduzeća“Vodovod iko-
munalije” i “Zvornik stan”
koja, mada su od početka ove
godine vraćena u nadležnost
Opštine, još nisu preuzeta.
Kako je objasnio načelnik
opštine Zoran Stevanović,
preduzeća nisu preuzeta jer
imaju velike dugove i čeka se
da Vlada RS pomogne u
njihovom saniranju.
I mada je nezavisni od-
bornik Goran Obradović iz
tih, ali i razloga što njihovi
predstavnici nisu prisusto-
vali sjednici, tražio da se ta
tačka povuče sa dnevnog re-
da, nije dobio podršku, da bi
nešto kasnije, suočen sa ar-
gumentima, to isto predložio
potpredsjednik SO Danijel
Dragićević iz SNSD-a. Na-
ravno, prijedlog je “prošao”,
uz njegov komentar upućen
Obradoviću, ali i ostalim ko-
legama, “Važno je ko pre-
dlaže”.
M. M.
Na zahtjev Muftiluka tu-
zlanskog, Medžlis IZBratu-
nac jenakon džuma-namaza
organizirao sergiju radi pri-
kupljanja pomoći narodu
Japana pogođenom katas-
trofalnim zemljotresom i
cunamijem.
-Povratnici su se solida-
risali sa stanovnicima Japa-
na jer znaju da je u kriznim
momentima svaki vid po-
moći dobro došao - rekao je
glavni bratunački imam El-
vir ef. Hodžić.
Prema Hodžićevim ri-
ječima, sergijom su priku-
pljena skromna novčana
sredstva.
I. R.
U Medžlisu IZ Bratunac
Pomoć za Japan
Račun za
pomoć
Oni koji žele pomoći
ovoj porodici to mogu
učiniti i na žiroračun na
ime Zlate Đemalji koji je
otvoren kod Hypo Alpe
Adria bank broj 552115-
31736084-18.
Harisu Hajriću (14) iz
Kotorskog prošle godine di-
jagnosticiran je kontaktni
TBC i Chronova bolest.
Otac Reuf, demobilizirani
borac obolio od PTSP-a, i
majka Izeta nisu zaposleni.
Hajrići žive bez ikakvihpri-
manja. Obratili su se za po-
moć na više adresa, nakon
što nisu mogli sakupiti 400
KM za Harisov odlazak na
kontrolu u Beograd.
-Hvala medijima i do-
brimljudima. Nakon što su
novinari došli počela je sti-
zati pomoć sa svih strana.
Obavili smo preglede, a od
ostatka novca kupili smo
dvoje goveda. Zasijali smo
više zemlje nego prošle go-
dine i nadamo se daćemo, uz
Božiju pomoć, početi bolje
živjeti - kaže Reuf. M. Č.
U Tehničkoj školi
“Mihajlo Pupin” u Bi-
jeljini održano je Regi-
onalno takmičenjeuče-
nika mašinske struke.
Učestvovali su učenici
srednjih tehničkih šk-
ola iz Zvornika, Bra-
tunca, Šekovića, Uglje-
vikai Bijeljine. Učenici
škole domaćina u ra-
zličitim kategorijama
osvojili su tri prva
mjesta.
Prvo mjesto u poz-
navanju bravarskog zanata
osvojio je Slađan Mlađeno-
vić, Jovan Čeketić najbolji je
u poznavanju automeha-
ničarskog zanata, dok je Ci-
can Marković osvojio najviše
poena u oblasti obrađivanja
metala rezanjem. Aleksandar
Polić iz Bratunca osvojio je
prvo mjesto u takmičenju
mašinskihtehničara. E. M.
Praktični ispit iz automehaničarskog
zanata (Foto: G. Bobić)
Haris je obavio potrebne
preglede
Dobio novac za
kontrolu u Beogradu
-Gradačac je gradsa boga-
tom i slavnom prošlošću. Sa-
mim tim bogat je kultur-
no-historijskim spomenicima
i drugim turističkimatrakci-
jama. Malo koji grad se može
pohvaliti da u užem centru
ima jezero sa svompratećom
infrastrukturom i prelijepim
prirodnim okolišem. Nažalo -
st, većina ovih turističkih
atrakcija nije iskorištena ili se
minimalno koristi.
Mišljenja sam da bi sva-
ki građanin trebao doprini-
jeti promociji grada i njego-
vihljepota i da zajedničkim
snagama sa odgovornim
učinimo što više za što
ljepši, čistiji i uređeniji Gra-
dačac - ističe Mirel Bijedić,
profesor historije i aktivista
omladinske organizacije
KULT. Dž. D.
Mirel Bijedić, profesor
Škola domaćin osvojila
prva tri mjesta
Zlata: Plašim se da ćemo zakasniti (Foto: D. Stojnić)
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 15 zeni~ko-dobojski kanton
Pokloni za 27 odlikaša
U Gimnaziji “Rizah Odžečkić”
Najuspješniji i najprimjereniji đaci na prijemu
PREMIJERE Predstava Omladinske scene Bosanskog pozorišta Tešanj
Upozorenje na pedofiliju
i nasilje u porodici
Premijerom predstave
“Ja ili neko drugi”, u okviru
kulturne manifestacije “Teš-
anjsko proljeće”, na tekst be-
ogradske spisateljice Maje
Pelević, članovi Omladinske
sceneBosanskog pozorišta iz
Tešnja po mnogima otvaraju
novu stranicu u pozorišnom
izražaju mladih. Predstava
obrađuje intrigantnu temu
pedofilije i nasilja u porodici.
Bez scenografije i efekata
mladi glumci iz Tešnja us-
pjeli su ispričati priču i posla-
ti poruku.
Bitna poruka
- Ne mislim da ćemo
nešto revolucionarno pro-
mijeniti. Ljudi snimaju fil-
move o sličnoj ili istoj pro-
blematici, a nisu promijeni-
li svijet. Ovdje je bitna samo
poruka - kaže nositeljica
glavne ženske uloge Emina
Hadžalić.
- Današnji život je veoma
dinamičan, roditelji više ne-
maju vremena za djecu.
Htjeli smo upozoriti na to -
ističe glavni muški lik Ne-
dim Jašić.
Reditelj Nermin Ajano-
vić se, kako kaže, zbog ak-
tuelnosti i važnosti teme o
kojoj govori, ni jednog tre-
nutka nije dvoumio da rež-
ira predstavu.
Inferioran odnos
- Ako uspijemo jednog
roditelja natjerati da poslije
ove predstave razmišlja na
malo drugačiji način, mi
smo uspjeli - naglašava Aja-
nović.
Pričaje inspiriranapozna-
tim slučajem pedofilijeu Aus-
triji. Mladi glumci pričaju o
djevojčici kojaje deset godina
provela u zatočeništvu i infe-
riornom odnosu porodice, ali
i društva spram pedofilije i
zlostavljanja uopće.
Predstava “Ja ili neko
drugi” Bosanskog pozorišta
Tešanj dio je putujućeg
“Taster festivala” u kojem
još sudjeluju pozorišta iz Bi-
jeljine, Srpca, Prijedora i
Bihaća. M. ČABRIĆ
Bez scenografije i efekata mladi glumci uspjeli su ispričati priču i poslati poruku
Priča o djevojčici koja je deset godina bila u zatočeništvu
Ajanović: Bez dvoumljenja
Donacija za zavidovićke nade rukometa
Članovi “Krivaje” dobili 70 trenerki
Rukometni klub “Krivaja”, najmlađa selekcija
Mladi Breze apeliraju na svijest vozača
Bore se za dječija prava
Udruženje “Naša djeca” Zenica
Predstavljen rad sekcija u okviru Udruženja (Foto: J. Hadžić)
utakmice - istakao je Gali-
jašević. I. I. - Ar. M.
Dugogodišnja ideja da se
sve omladinske selekcije
RK “Krivaja” uniformišu
jedinstvenom opremom ko-
načno je realizovana. Zah-
valjujući Harisu Gali-
jaševiću, novom treneru
najmlađe selekcije, bivšem
rukometašu “Krivaje”, tri
mlađe selekcije ubuduće će
svoj klub predstavljati i u 70
novih trenerki.
Kako je kazao trener Ga-
lijašević, realizacija ovog
projekta ostvarena jeuz veli-
ku pomoć roditelja zavido-
vićkih nada rukometa.
- Našu idejumaksimalno
su pomogli roditelji koji su
kupili trenerke.
Selekcije pjetlića, pioni-
ra i kadeta, ukupno su dobile
70 trenerki marke JOMA, u
čemu nam je pomogao i bu-
tik sportske opreme “Ex-
it-o”. Cilj je da naši mladi
igrači budu jednoobrazni
kada idemo na gostujuće
Na Festivalu u Konjicu
Predstava bi se trebala
naći ni na reperotaru sve
zapaženijeg Festivala sre-
dnjoškolskog dramskog
stvaralaštva koji bi se u
aprilu 9. put trebao održati
u Konjicu. Organizator fes-
tivala Emir Gačanin Čarli
ističe kako, zbog sporog
formiranja vlasti, još nije
sigurno da li će biti održan
u aprilu ili septembru.
Direktor zavidovićke
Gimnazije “Rizah Odžeč k-
ić”Mensur Sinanovićprire-
dio je prijemza najbolje uč-
enike. Riječ je o 27 učenika
koji su na polugodištu imali
zaključene odlične ocjene iz
svih predmeta i imaju prim-
jerno vladanje.
- Ovi učenici su ogledalo
naše škole, a mi smo za njih
pripremili skromne nagra-
de. Među rijetkima smo koji
imaju fond za nadarene uč-
enike.
Zeničko Udruženje “Na-
ša djeca”, osnovano počet-
kom 1992. godine, koje tre-
nutno okuplja 100 članova i
60 volontera, prigodnim
kulturno-umjetničkim pro-
gramom obilježilo je 19 go-
dina rada.
Članovi Udruženja na
priredbi su predstavili rad
svojemuzičke sekcijegitare,
harmonike i klavira, likov-
ne art radionice, ekološke
sekcije “Eko sunce”, omla-
dinskog presa i sekcije en-
gleskog jezika.
- Ljudi nisu upućeni, dje-
ca ne znaju koja su njihova
prava, roditelji manje-više.
Zato bi prosvjetni radnici
trebali raditi na promociji
prava djece uokviru školskih
programa, ali mislim da je i to
sve nedovoljno - kazao je Er-
nad Bihorac, generalni se-
kretar Udruženja. V. B.
Mladi Breze i Om-
ladinski centar “Des-
nek” pokrenuli su ka-
mpanju “Svako ima
pravo na život”, čiji je
cilj apeliranje na svi-
jest vozača. Neposre-
dni povodza pokreta-
nje kampanje je sao-
braćajna nesreća u fe-
bruaru ove godine, ka-
daje nesmotreni vozač
u mjestu Banjevac na
lokalnom putu Banje-
vac - Gornja Breza, au-
tom udario i usmrtio 21-go-
dišnju Amru Mušanović.
U okviru kampanje 5.
aprila sa početkom u 15 sati
održat će se “Šetnja za
Amru”. Organizatori su ob-
jasnili da ljude tog dana u
šetnju ne treba izvesti samo
osjećaj obaveze prema Amri
i suosjećanje sa tragedijom
njene porodice, nego posto-
janje svijesti i odlučnost da
se moraju poduzeti oštrije
mjere protiv nesmotrenih
vozača.
Nakon šetnje, u gradskoj
biblioteci “Muhamed Kan-
tardžić” predavanje o temi
“stradanje mladih u sao-
braćaju” održat će profesor
Saobraćajnog fakultetaUni-
verziteta u Sarajevu dr. Os-
manLindov. E. Av.
Plakati na brezanskim ulicama
”Šetnja za Amru”
Oni nas predstavljaju na
takmičenjima i u sklopu raz-
nih manifestacija - rekao je
Sinanović.
- Želim pohvaliti učeni-
ke u ime Vijeća roditelja za
njihov doprinos i zalaganje.
Mi smo prihvatili inicijati-
vu direktora škole da se 27
učenika nagradi za odličan
uspjeh te da ih motivišemo
da postignu još bolje rezul-
tate - istakao je predsjednik
Vijeća roditeljaEsnef Sejka-
nović. Ar. M.
16
Dnevni avaz, utorak,
crna hronika 29. mart/o`ujak 2011.
Službenici MUP-a Liv-
no podnijeli su Kantonal-
nom tužilaštvu izvještaj pro-
tiv Samira O. (32) iz Livna
zbog pokušaja ubistva. On je
26. marta oko 22sata uugos-
titeljskom objektu “Time”u
Livnu nožem napao E. V.
kojeg je udario po glavi i na-
nio mu posjekotinu.
Napao ga nožem u kafani
Bivši direktor Rafinerije
nafte Bosanski Brod Ilija
Drpa osuđen je pred
Okružnim sudom u Banjoj
Luci na dvijegodine zatvora
zbog zaključivanja štetnog
ugovora između Rafinerije i
firme “Vitol”, a bivši minis-
tar privrede i energetike RS
Milan Bogičević na 18 mje-
seci, saznaje Srna u banja-
lučkom Okružnom sudu.
Republici Srpskoj je
zbog zaključivanja štetnog
ugovora sa firmom “Vitol
S.A. Ženeva” nanesena mi-
lionska šteta. Prvostepenu
presudu donijeloje Posebno
odjeljenje za organizovani
kriminal Okružnog suda.
Optužnica je Drpu tere-
tila da je kao direktor Rafi-
nerije 5. decembra 2003. go-
dine u Londonu sa zastup-
nicima firme “Vitol S.A.
Ženeva” zaključio ugovor o
uslužnoj preradi nafte, prih-
vatajući uvjete ugovora za
koje je, prema navodima op-
tužnice, unaprijed znao da
su štetni po Rafinerijui dase
ne mogu ispoštovati.
Bogičević je, prema na-
vodima optužnice, u svoj-
stvu ministra u vladi Draga-
na Mikerevića svjesnim
kršenjemzakona, uimeVla-
de RS odobrio izdavanje ga-
rancije od resornog minis-
tarstva, iako za to nije imao
saglasnost Vlade.
Kompanija “Vitol” je,
zbog neizvršenja ugovornih
obaveza 28. jula 2006. godi-
ne, pokrenula sudski spor
protiv Rafinerije nafte i RS
pred nadležnim sudom u
Londonu radi nastale štete i
gubitka više od 115 miliona
dolara. Poslije tužbe uslije-
dila je nagodba između Vla-
de RS i “Vitola”, kojom je
Ministarstvo finansija RS u
ime tuženih isplatilo na
račun “Vitola” gotovo 27,4
miliona dolara.
Za višemilionsku
štetu ukupno 3,5
godina zatvora
Okružni sud Banja Luka
Incident u Livnu
SARAJEVO Vidikovac “Avaz Twist Towera”
Skočio u smrt s vrha
najviše zgrade u regionu
Nisu poznati motivi očajničkog čina 38-godišnjeg Ivana Klasana iz Sarajeva
Uviđajna ekipa pored tijela nesretnog 38-godišnjaka (Foto: M. Živojević)
Skokom sa vidikovca
“Avaz Twist Towera”
38-godišnji Ivan Klasan iz
Sarajeva jučer oko 10.12 sati
izvršio je samoubistvo.
Vidio pad
Nesretni čovjek je ušao u
toranj, pozdravio se s recep-
cionerima te kupio kartu za
vidikovac. Kada se popeo na
36. sprat, šetao je tridestak
sekundi po terasi, nakon
čega je otišao u ugao gdje ga
nadzornakamera nijemogla
snimiti, popeo se na kli-
ma-uređaj, a nakon toga i na
ivicu ograde, odakle je
skočio u smrt. Klasan je pao
na pločnik garaže koja se na-
lazi na četvrtom spratu.
Stravični prizor čovjeka
koji leti s vrha tornja vidioje
31-godišnji Ensar Sulejma-
nović koji živi u ulici Antu-
na Hangija na broju 69, oda-
kle je imao dobar pogled na
mjesto događaja.
- Izašao samispred zgra-
deda prospemsmeće. Utom
momentu pogledao sam
prema tornju i vidio sam čo-
vjeka kako se penje na ivicu
vidikovca. Stajao je tako ne-
koliko sekundi, nakon čega
se uhvatio za jaknu i skočio.
Začuo se krik, azatim i udar.
Potrčao sam prema tornju
da javim da je neko skočio.
Kad sam ušaounutra, osigu-
ranje je pozvalo policiju i
Hitnu pomoć - kazao je Su-
lejmanović.
Za nekoliko minuta na
mjesto samoubistva stigla je
policija, kao i ekipa Hitne
pomoći, čijimljekarima nije
ostalo ništa drugo nego da
konstatiraju smrt. Uviđaju
je prisustvovao i dr. Hamza
Žujo, vještak sudske medi-
cine.
Izuzet snimak
Istražitelji su obišli i
mjesto odakle je Klasan
skočio, gdje su sve fotografi-
rali, a izuzeli su i snimak s vi-
deonadzora. Kodsamoubice
su pronašli novčaniks doku-
mentima, novcem i fotogra-
fijama, kao i mobitel koji je
bio slomljen od siline udara.
Nakon obavljenog uvi-
đaja tijelo su preuzeli radni-
ci “Pokopa” te suga prevezli
u prosekturu Bare, gdje će
biti obavljenaobdukcija. Još
nije poznat motiv koji je na-
veo nesretnog čovjeka na
ovaj očajnički korak.
A. ALJIMI
Sulejmanović: Svjedok
događaja
Veliki broj samoubica sa
najviših građevina u svijetu
Najviši objekti vrlo često su mjesta koje očajnici koriste da završe
svoj život.
Most Golden gejt u San Francisku - vjeruje se da je broj jedan u
svijetu prema mjestu samoubistava. Statistika je zabilježila više od
1.500 samoubistava s ovog mjesta
Ajfelov toranj - visok 325 metara, najviše je zdanje u Parizu. Više
od 200 miliona ljudi ga je posjetilo, a 367 počinilo je s njega
samoubistvo
Beachy Head - južna obala u Engleskoj visoka 164,5 metara. Više
od 500 ljudi se ubije skačući s litice na obali
Most Clifton u Engleskoj - visok je 74,6 metara, a do sada je s njega
samoubistvo počinilo više od 1.000 ljudi
Most Aurora u Sijetlu - visok je 50,9 metara, a otkad je sagrađen
1932. s njega je u smrt skočilo 230 ljudi
Most Coronado u San Dijegu - otvoren 1969. i do sada je na ovom
mjestu počinjeno najmanje 200 samoubistava
U Doboju je izvršena
provala u objekt Vatrogas-
nog doma, odnosno u pros-
torije u kojima se organizira
“Bingo tombola vatroga-
sac”, odakle je ukraden no-
vac. Uviđajem je utvrđeno
da je provala izvršena obija-
njem ulaznih vrata i ormara
u kojemse nalazio novac. U
toku je rad na pronalasku
osoba koje su počinile krađu.
Provaljeno u Vatrogasni dom
Prijavljeno u Doboju
Ispred ugostiteljskogob-
jekta “Bumerang” u Gra-
čanici došloje do svađe, a po-
tom i tuče između dvije oso-
be. Tomprilikom D. H. (21)
zadao je udarac tesarskom
sjekiromu glavu K. M. (27),
koji je zadobio teže povrede
te je prebačen na Klinički
centar Tuzla.
Uviđaj su po naredbi
kantonalne tužiteljice Zi-
krete Džibrić obavili in-
spektori Odjela kriminalis-
tičke policije PS Gračanica.
H. Č.
Protivnika udario sjekirom
Incident u Gračanici
Ilija Drpa dobio dvije godine, a Milan
Bogičević 18 mjeseci zatvora
Sud u Banjoj Luci: Prvostepena presuda
17
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011.
Pritvoren siledžija
Alen Ljajić iz Tuzle
Inspektori Odjelakrimi-
nalističke policije MUP-a
Tuzlanskog kantona uhap-
sili su Alena Ljaljića (35) iz
Tuzle pod sumnjom da je
teško pretukao Balkidu Gr-
bešić iz Gračanice i nakon
kriminalističke obradei pri-
jedloga tužiteljice Zikrete
Džibrić određen mu je jed-
nomjesečni pritvor.
- Postoji sumnja da je
Ljaljić u noći sa 23. na 24.
mart ove godine u iznaj-
mljenoj sobi u Prokoso-
vićimakod Lukavca, nakon
kraće prepirke, djevojci za-
dao više udaraca nogama i
rukama, nanijevši joj teške
tjelesne povrede opasne po
život zbog kojih je dan na-
kon toga smještena na Uni-
verzitetski klinički centar
(UKC) u Tuzli - potvrdio
nam je Admir Arnautović,
portparol Tužilaštva TK.
Djevojka je, nakon što
je zadobila teške tjelesne
ozljede, dovezena pred
svoju kuću u gračaničkom
naselju Lipa i ostavljena.
Kada joj je sutradan pozlilo
od teškog unutrašnjeg kr-
varenja, hitno je u besvjes-
nom stanju prevezena u
Službu hitne pomoći.
Pola sata ljekari su se
borili da je reanimacijom
povrate u život, jer je srce
bilo stalo i ona je klinički
bila mrtva. Nakon toga,
smještena je na Kliniku za
anesteziju i reanimatologi-
ju UKC-a u Tuzli i nad
njom je izvršeno nekoliko
operativnih zahvata.
Prema riječima portpa-
rola UKC-a Amre Odo-
bašić, Balkida Grbešić je
van životneopasnosti, ali je
i dalje u veoma teškom sta-
nju. H. Č.
Pretukao djevojku iz Gračanice
Ljubija: Pretresena kuća osumnjičenog (Foto: D. Stojnić)
Ilegalno otkupljivao
pa prodavao zlato
Ljubija kod Prijedora
Mile Tokmadžić (54),
mještanin Ljubije kod Pri-
jedora, koji se duži vremen-
ski period na spomenutom
području ilegalno bavio ot-
kupom zlata i drugih pleme-
nitihmetala kojejeprevozio
na tržište Hrvatske, odgova-
rat će za krivično djelo neo-
vlašteno bavljenje
određenim zanimanjem.
Prilikom pretresa Tok-
madžićeveporodične kućeu
Ljubiji policija je pronašla
vagu za precizno mjerenje
zlata, određenu količinu lo-
mljenog zlatnog nakita, pa
čak i zlato koje u praksi ko-
riste i stomatolozi.
Do podataka da je Tok-
madžić zlato prodavaona cr-
nom tržištu Hrvatske navo-
dno zlatarima policija je,
prema našim saznanjima,
došla kroz uvid u brojeve
njegovog mobilnog telefona
putem kojeg je ugovarao,
očito, unosne poslove.
Kako saznajemo u polici-
ji, Tokmadžić je nakon sas-
lušanja pušten na slobodu, a o
cijelom slučaju obaviješteno
je i nadležno tužilaštvo, kan-
celarijauPrijedoru. M. Z.
Jajići kod Kalesije
Izgorjelo potkrovlje
kuće Hamdije Hamzića
Komšije pomagale vatrogascima (Foto: F. Sinanović)
NESREĆA Petrov Gaj kod Prijedora
Bahra Hadžić poginula u
kombiju koji je udario voz
Nastradala 57-godišnjakinja bila suvozač u vozilu kojim je
upravljao njen suprug Husein Hadžić (58)
Bahra Hadžić (57) iz Ke-
vljana kod Prijedora pogi-
nula je jučer oko 11 sati u
teškoj saobraćajnoj nesreći
koja se dogodilana pružnom
prijelazu u selu Petrov Gaj
kod Prijedora.
Stao na pruzi
U nesreći je povrijeđen i
vozačkombija HuseinHadž-
ić (58), suprugstradale, koji je
van životne opasnosti i zbri-
nut je u bolnici u Prijedoru.
Prema saznanjima poli-
cije i očevidaca, nesreća se
dogodila u trenutku kada je
kombi koji se kretao cestom
paralelnos prugomkojomje
iz Prijedora u pravcu Omar-
ske saobraćao teretni voz
broj 44171, iznenada u Pe-
trovom Gaju skrenuo na
pružni prijelaz i iz jošnepoz-
natihrazloga zaustaviosena
sredini pruge. U tom trenut-
ku u desnu stranu kombija,
gdje je sjedila nastradala,
udario je voz.
Od siline udara kombi je
odbačen nekoliko metara
dalje, a nedugo nakon toga
zaustavila se i kompozicija
teretnog voza čije su mašin-
ovođe zvučnim signalima i
kočenjem pokušavale spri-
ječiti tragediju.
Dijana Stojnić, radnica
prodavnice koja se nalazi u
neposrednoj blizini pružnog
prijelaza u Petrovom Gaju,
kaže da se prije nesreće poz-
dravila s Bahrom i njenim
suprugom koji su se nakrat-
ko zadržali u prodavnici, a
potomsjeli u kombi i nasta-
vili dalje.
Strahovit prasak
- Samo nekoliko sekundi
kasnije čula samsirenuvoza,
a nedugo nakontoga i straho-
viti prasak. Istrčala sam iz ra-
dnje i vidjela stravičan pri-
zor. Teško povrijeđena i kr-
vljuoblivena, ženaje ispalaiz
kombija pored kojeg je stajao
unezvijeren i kao krpa blijed
Husein. Ona je davala jedva
vidljive znake života. Znam
da smo je umivali, pokušava -
li da joj pomognemo. Ubrzo
je došla i Hitna pomoć, ali joj
nije bilo spasa, priča Dijana i
dodaje da joj je Husein stalno
ponavljao da mu se kombi iz-
nenada ugasio na sredini
pruge.
Sličnu priču jučer je po-
novioi MesudHadžić, kom-
šija Hadžićevih, također iz
Kevljana. Radi rasvjetljava-
nja okolnosti koje su dovele
do ove tragedije naložena je i
obdukcija tijela nastradale
koja će biti obavljena u Za-
vodu za sudsku medicinu
RS u Banjoj Luci.
M. ZGONJANIN
Arnautović: Opasne povrede
U Jajićima kod Kalesije
prekjučer oko 15.30sati došlo
je do požara u potkrovlju po-
rodične kuće Hamdije Ham-
zića. Tomprilikom pričinje-
na je značajna materijalna
šteta, a, srećom, nije bilo po-
vrijeđenih osoba. Vatrogasci
su uspjeli ugasiti požar, a do
njihovog dolaska pomoć u
gašenju vatre pružili su
komšije i rođaci Hamzića. U
požaru je djelimično izgorje-
lo potkrovlje i krovna kon-
strukcija. Još nije utvrđen
tačan uzrok požara, ali se
pretpostavlja da ga je izazvao
pregrijanidimnjak. F. S.
Propisno obilježen prijelaz
Na mjestu nesreće jučer
je bio i Milan Bešir, di-
rektor sekcije STD Prije-
dor za željeznički saobraćaj,
koji nam je rekao da su mu
mašinovođe teretnog voza
rekle da se, i pored svih
upozorenja, teška nesreća
nikako nije mogla izbjeći.
- Vozač kombija skren-
uo je na prugu i tu stao. Oni
su kočili, davali znake upo-
zorenja, no bezuspješno.
Ovaj prijelaz je propisno ob-
ilježen, voz je saobraćao pro-
pisanom brzinom, no ne-
sreća se, nažalost, nije mogla
spriječiti - kazao je Bešir.
Bešir: Uzaludna upozorenja
Šargovac kod Banje Luke
Prijetio aktiviranjem bombe
Srđan Jović (45) iz Šar-
govca kod Banje Luke u su-
botu je oko 18.15 sati u dvo-
rištu porodične kuće po-
kušao aktivirati ručnu bom-
bu. Policija je, nakon dojave
komšija, izašla nalicemjesta
i uhapsila Jovića, koji je u
tom trenutku držao bombu
u ruci. On jeuhapšen i prive-
den u policiju, a alkotestom
utvrđeno je da je imao 1,61
promil alkohola u organiz-
mu. V. S.
Stojnić: Stravičan prizor
18
Dnevni avaz, utorak,
crna hronika 29. mart/o`ujak 2011.
Tužilaštvo BiH: Provest će istragu
Operativni tim Tuži-
laštva BiH koji vodi istragu
protiv osumnjičenih pripa-
dnika organizirane krimi-
nalne grupena čelusa osum-
njičenim Zijadom Turko-
vićem, izdao je naredbu po-
licijskim službenicima Dr-
žavne agencije za istrage i
zaštitu (SIPA) da provedu
istragu te utvrde koje su
ovlaštene službene i druge
osobe učestvovale u neo-
vlaštenom davanju infor-
macija s oznakomtajnosti u
vezi s istragomu ovompred-
metu.
Postoji sumnja da su
određene ovlaštene službe-
ne osobe objavile informaci-
je s oznakom tajnosti, te na
taj način pokušale ugroziti
istragu u ovompredmetu or-
ganiziranog kriminala, koji
je jedan od najopsežnijih u
postdejtonskoj BiH.
Istragom će se utvrditi
jesu li određene ovlaštene
službene osobe koje su obja-
vile informacije povezane sa
osumnjičenima u ovom
predmetu, te jeli davanjein-
formacija imalo za cilj ome-
tanje i ugrožavanje istrage,
koja se kontinuirano širi na
nove osobe i događaje, kao i
je li zbog davanja informa-
cija ostvarena materijalna
korist.
Operativni tim Tužila-
štva BiHnastavlja istragu u
ovom složenom predmetu i
obavještavajavnost daistra-
ga o ubistvu Marija Tolića i
Vernera Ajdarija još nije za-
vršena te da će Tužilaštvo
BiHnakon okončanja istra-
ge i podizanja optužnice
javnost upoznati sa svim de-
taljima o krivičnimdjelima
koja je počinla ova organizi-
rana kriminalna grupa.
Iz Tužilaštva BiH pot-
vrđeno je da je riječ o spor-
nom saopćenju za javnost
koje je u petak, 25. marta,
objavila Federalna uprava
policije, a povodom pod-
nošenja krivične prijave
protiv Zijada Turkovića i
ostalih osumnjičenih za or-
ganizirani kriminal.
Plasirana informacija
s oznakom tajnosti
Tužilaštvo BiH prozvalo FUP
Naselje Česma u Banjoj Luci
Iz Vrbasa izvučen leš
nepoznate osobe
Mjesto gdje je plutalo tijelo (Foto: M. Lugić)
Maloljetnik prijavljen
za silovanje
Policijska uprava Zenica
Monstrumu iz Žitomislića
šest i po godina zatvora
MOSTAR Općinski sud izrekao presudu
Paurević hladnokrvno sluša obrazloženje kazne (Foto: A. Dučić)
Jago Paurević, penzioner
iz Žitomislića, jučer je pred
Općinskimsudom u Mosta-
ru nepravomoćnoosuđen na
šest i po godina zatvora zbog
spolnog odnosa sa dje-
vojčicom od dvije godine i
devet mjeseci.
Skinuo trenirku
Prema presudi koju je
pročitao sudija Marin Za-
drić, Paurević je proglašen
krivim da je 22. maja prošle
godine uŽitomisliću izvršio
oralni spolni odnos s dje-
vojčicom iz komšiluka, koja
je došla da se igra u njego-
vom dvorištu.
Kako je pojasnio sudija
Zadrić, Paurević jetog dana,
nakon što se djevojčica zate-
kla u njegovom dvorištu,
skinuo donji dio trenirke i
stavio svoj spolni organ dje-
tetu u usta. Djevojčicu je,
dodao je sudija Zadrić, uh-
vatio za potiljak navlačeći
joj stalno glavu na svoje spo-
lovilo. Ovaj čin, naglasio je
Zadrić, prekinuo je otac dje-
teta, koji je Paurevića uhva-
tio na djelu.
Prema riječima sudije
Zadrića, prije nego što se de-
silo ovo krivično djelo u
Paurevićevom dvorištu bila
je majka djevojčice koja ga je
upitala smeta li mu dijete.
Nakon što je kazao da ne
smeta, majka je, ne sluteći
šta će se desiti, napustila
dvorište.
Paurević je hladnokrvno
saslušao ovo obrazloženje,
ne skidajući pogledsa sudije
koji je čitao presudu.
Društvena osuda
- Donoseći ovu presudu,
sud je odvagao činjenice da
je u ovom slučaju potrebna
jedna društvena osuda. Ima-
mo, sjedne strane, malodije-
te, simbol čistotei nevinosti,
a na drugoj strani zlo.
Društvo ovakvimpojavama
moraodlučnoreći ne- kazao
je sudija Zadrić.
Onje istakaokako se sud
rukovodio i izjavama rodi-
telja djeteta. Citirajući oca
djevojčice, Zadrić je kazao
da je on, na pitanje traži li
krivični progon, odgovorio
da ne traži, te je samo kazao
da je sud taj koji će odlučiti.
Majka je, dodao je Zadrić,
odgovorila da bilo kakav
zahtjev ne može nadomjes-
titi njene suze i muku. Upr-
kos činjenici da su oštećeni,
kako je zaključio Zadrić, ro-
ditelji nisu ti koji traže od-
mazdu.
Jučerašnje obrazloženje
presude djelimično je bilo
zatvoreno za javnost. Do
pravomoćnosti presude
Paurević će i dalje boraviti u
Kaznenopopravnom zatvo-
ru Mostar.
A. DUČIĆ
Jago Paurević proglašen krivim jer je trogodišnjakinju natjerao da ga oralno zadovolji
Iz rijeke Vrbas u Banjoj
Luci policija je jučer oko 11
sati izvukla leš za sada, pre-
ma svemu sudeći, nepoznate
ženske osobe. Mještanin na-
selja Česma u Banjoj Luci
Dušan Vujaković u blizini
rijeke u ulici Zdravka Deja-
novića šetao je psa, a zatim
uočio da površinom rijeke
pluta tijelo, te pozvao polici-
ju.
Ustanovljeno je da je leš
u fazi raspadanja, što govori
o tome da je osoba prije ne-
koliko mjeseci nastradala ili
izvršila samoubistvo. Na-
ložena je obdukcija, koja će
U Sudu BiH jučer je
održana sjednica na kojoj je
razmatran zahtjev Tužilaštva
BiH za određivanje pritvora
Miroslavu Pajiću, osum-
njičenom za pripadništvo or-
ganiziranoj kriminalnoj gru-
pi Šemsudina Hodžića koja se
tereti za krađe automobila.
Pajić se sumnjiči da je
prevozio ukradene automo-
bile na određene lokacije.
Sud BiH je Pajiću odredio
jednomjesečni pritvor zbog
opasnosti od ponavljanja
krivičnogdjela. B. C.
Miroslavu Pajiću
određen pritvor
Sud Bosne i Hercegovine
Pripadnici Policijske
uprave Zenica predali su
Tužilaštvu ZDK izvještaj
o silovanju koje je počinje-
no u zeničkomnaselju Ka-
nal, potvrđeno nam je
jučer u MUP-u ZDK.
Prema navodima iz
prijave, akteri silovanja, i
silovatelj i žrtva, su dvije
maloljetne osobe, a u
MUP-u nam je saopćeno
da je o slučaju obaviješten
i sudija za maloljetnike
Općinskog suda Zenica.
Silovanje je počinjeno 26.
marta, a više detalja, zbog
istrage i starosne dobi žr t-
ve i počinioca, jučer nije
saopćeno.
biti obavljena najvjerovat-
nije danas i pokazati tačan
uzrok smrti.
- Leš je u raspadajućem
stanju i nemamo čak ni
kompletno tijelo - rečeno
namje jučer u policiji. Oso-
ba je imala teknešto vlasi na
glavi, a uz tijelo je nađena i
jedna čarapa.
Policija jejučer provjera-
vala i spisak osoba koje su u
posljednjih nekoliko mjese-
ci prijavljene ovom centru
kao nestale i rečeno nam je
da se ne isključuje ni mo-
gućnost da leš uopće nije iz
BanjeLuke. V. S.
U Paromlinskoj ulici u Sarajevu nepoznati počinilac
izvršio je razbojništvo nad maloljetnim S. M. iz Sarajeva.
Razbojnik je, prijeteći nožem, od maloljetnika oteo mobi-
tel, a zatim je pobjegao. O svemu je obaviješten kantonalni
tužilac, a policija traga za razbojnikom.
Maloljetniku oteo mobitel
Na osnovu potrage sarajevski policajci su prekjučer
uhapsili B. A. (35) iz Sarajeva, zbog sumnje da je
počinio krađu. O svemu je obaviješten kantonalni
tužilac, a osumnjičeni je zadržan u MUP-u Kantona
Sarajevo.
Uhapšen zbog krađe
'
>EEI
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011.
TRŽIŠTE Zašto su visoke cijene na benzinskim pumpama
Država na gorivu
“ukrade” milijardu KM
U BiH se ponovo aktueliziraju planovi za uvođenje novih nameta, akcize od pet
feninga po litru, kako bi se spasile propale entitetske željeznice
Rat u Libiji, nemiri na
Bliskom istoku, katastrofa u
Japanu, izazvali su ponovni
rast cijena goriva na svjet-
skom tržištu, a sve suprilike
da će stanje biti jošgore.
To se već odrazilo na
BiH, s obzirom na to da je
gorivo poskupjelo nekoliko
puta u posljednje vrijeme, a
vozači strepe svaki put kada
pogledaju displeje na ben-
zinskim pumpama, strahu-
jući da su se cijene ponovo
promijenile.
Jedino rješenje
Umjesto da se razmišlja o
rasterećenju poreznih oba-
veza na gorivo, kao što se to
ovih dana čini u nekim dru-
gimzemljama, u BiH se po-
novo aktueliziraju planovi
za uvođenje novih nameta,
akcize od pet feninga po li-
tru, kako bi se spasile propa-
le entitetske željeznice.
Uvođenje ove akcize bilo
je tačka dnevnog reda pos-
ljednje sjednice Vlade RS,
ali je ona pomjerena za neko
naredno zasjedanje. Osim
toga, predstavnici “Željez-
nica FBiH” posljednjih da-
na nekoliko puta su, putem
medija, zavapili da je
uvođenje dodatnog poreza
jedino rješenje za ovo pos-
rnulo preduzeće.
Ako se zaista provede,
bio bi to novi udarac na pri-
vredu i standard građana, s
obzirom na to da od cijene
goriva zavise i cijene mno-
gih drugih proizvoda, a da
država i sada uzima ogro-
man procent po svakom li-
tru goriva. Primjerice, ako
gorivo na pumpi košta 2,2
KM, od toga “istinska cije-
na”, koja uključuje nabavnu
cijenu te troškove i maržu
dobavljača, iznosi tek oko
1,3 KM. Ostatak od oko 90
feninga država uzima sebi
kroz razne poreze.
Na litar goriva najprije se
obračuna “posebni porez na
naftne derivate”. Kako nam
je rečeno u Upravi za indi-
rektno oporezivanje (UIO)
BiH, taj porez zadizel, petro-
lej i lož-ulje iznosi 0,30 KM
po litru, za motorni bezolov-
ni benzin 0,35, a za motroni
benzin 0,40 KM po litru.
Raste prihod
Osim toga, na litar goriva
dodaje se akciza od 15 fenin-
ga za obnovu i održavanje
magistralnih i lokalnih ces-
ta, a nakon togaakciza od de-
set feninga za gradnju auto-
puteva. Na sveto obračunava
se PDV od 17 posto, što, na
primjeru koji smo naveli, iz-
nosi oko 30 feninga po litru.
Prema podacima koje
smo dobili iz UIO, na osno-
vu posebnog poreza na naf-
tne derivate prošle godine
naplaćena su 443 miliona
KM. Od putarine od 15 fe-
ninga sakupljeno je oko 185
miliona, dok je od akcize za
autoputeve prikupljen 121
milion KM.
Tačan podatak o tome
koliko je PDV-a naplaćeno
naprodaju gorivanepostoji,
ali smo izračunali da se radi
o iznosu između 300 i 400
milionamaraka. Kadasesve
sabere, država je 2010.
“ukrala” više od milijardu
maraka odporeza na gorivo.
Uvođenjem akcize za željez-
nice, to bi bilo dodatnih šez-
desetak miliona KM go-
dišnje.
Apsurdje da, kakocijene
goriva rastu, a građani se
hvataju za glavu, država za-
dovoljno trlja ruke, jer sa-
mim time raste i prihod koji
ostvaruje od PDV-a.
G. MRKIĆ
Prihod od poreza u 2010.
443.000.000 KM posebni porez na naftne derivate
121.000.000 KM posebna akciza za autoputeve
185.000.000 KM posebna akciza za ostale ceste
300-400 miliona KM porez na dodanu vrijednost
60.000.000 KM akciza za željeznice (prijedlog)
Struktura cijene
goriva od 2,2 KM
1,30 KM nabavna cijena, troškovi dobavljača, marža
30-40 feninga posebni porez na naftne derivate
15 feninga akciza za lokalne i magistralne ceste
10 feninga akciza za gradnju autoputeva
30 feninga iznosi porez na dodanu vrijednost
Pripreme za proljetnu sjetvu u Republici Srpskoj
Počinje raspodjela regresiranog đubriva
Raspodjela regresiranog
mineralnog đubriva za pro-
ljetnu sjetvu na području
Semberije treba početi da-
nas, a oko 5.000 prijavljenih
korisnika svoje sljedovanje
đubriva moći će podići pre-
ma utvrđenom rasporedu,
na jednoj od osam lokacija
Uspješan dan za
kompaniju Timal
Na Sarajevskoj berzi
jučer je ostvaren promet od
640.998 KM. Najveći po-
rast vrijednosti zabilježile
su dionice Timala iz Širo-
kog Brijega (5,88 posto) i
dostigle cijenu od 1,80
KM, dok je najveći pad re-
gistrirala Postbanka BH
Sarajevo (13,84 posto).
Na kotaciji kompanija
promet je ostvaren dioni-
cama Bosnalijeka, po kur-
su od 13,92 KM, dok je na
kotaciji fondova najveći
promet ostvaren dionica-
ma ZIF-a BIG Investicio-
na grupa Sarajevo, od 3.266
KM.
Na primarnom slobod-
nom tržištu najveći promet
ostvaren je dionicama
HT-a Mostar, od 40.786
KM, po kursu od 10,85
KM, ana sekundarnomslo-
bodnom tržištu dionicama
Timala, od 15.546 KM.
Promet od 640.998 KM
Berzanski barometar za 28.03. 2011. godine
Euro/dolar 1,4047
0,29% M
Nafta 104,04 $ po barelu
1,29% M
Zlato 1.415,30 $ po unci
0,86% M
Di oni čk o dr ušt v o
Zvani čni
sl užbeni
k ur s
( KM) *
Pr omj ena
k ur sa ( % )
Kol i či na
Vr i j ednost
( KM)
Br oj
t r ansak
ci j a
Kotacijakompanija
BOSNALI JEK D.D. SARAJEVO 13,92 -0,38 180 2.505,00 3
Kotacijafondova
ZI F BI G I NVESTI CI ONA GRUPA DD SARAJEVO 5,83 -1,14 560 3.266,49 5
Primarnoslobodnotržište
JP HT DD MOSTAR 10,85 -0,02 3.760 40.786,02 6
Sekundarnoslobodnotržište
TI MAL DD ŠI ROKI BRI JEG 1,80 5,88 8.637 15.546,60 2
Kursna lista SASE na dan 28. 03. 2011.
Rast akcija Rafinerije
Obim trgovine 2.124.042 KM
Na Banjalučkoj berzi
jučer je, kroz 123 transakci-
je, ostvaren promet od
2.124.042 KM. Na službe-
nom berzanskom tržištu,
lista B, najveći promet os-
tvaren je akcijama Hidroe-
lektrane na Drini Višegrad,
od 46.230 KM, po pros-
ječnoj cijeni od 0,67 KM
(pad za 4,29 posto).
Kod zatvorenih investi-
cionih fondova najveći rast
imale su akcije ZIF-a VB
fond (17,30 posto), a gubit-
nik dana je ZIF Privrednik
invest (-16,57 posto).
Na slobodnom berzan-
skom tržištu najveći rast
imale su akcije Rafinerije
nafte Bosanski Brod (1,98
posto), dok su akcije Palasa
Banja Luka zabilježile pad
(4,76 posto).
Prosjen
a cijena
% promjene
cijene
Maks
cijena
Min
Cijena
Ukupan
promet (KM)
0,67 -4,29 0,67 0,67 46.230,00
4 17,3 4 4 200,00
0,103 1,98 0,103 0,103 1.059,05 Rafinerija nafte a.d. Brod
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
ZIF VB fond a.d. Banja Luka
Slobodno berzansko tržište - Tržište akcija
Službeno berzansko tržište - Akcije IF-ova
Službeno berzansko tržište - Lista B
p j p
E m i t e n t
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,426334 1,429909 1,433484
Kanada 124 CAD 1 1,420623 1,424183 1,427743
Hrvatska 191 HRK 100 26,406881 26,473064 26,539247
eška R 203 CZK 1 0,079491 0,079690 0,079889
Danska 208 DKK 1 0,261611 0,262267 0,262923
Maarska 348 HUF 100 0,729869 0,731698 0,733527
Japan 392 JPY 100 1,702540 1,706807 1,711074
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,247754 0,248375 0,248996
Švedska 752 SEK 1 0,217426 0,217971 0,218516
Švicarska 756 CHF 1 1,511420 1,515208 1,518996
Turska 949 TRY 1 0,892103 0,894339 0,896575
V.Britanija 826 GBP 1 2,221396 2,226963 2,232530
USA 840 USD 1 1,390351 1,393836 1,397321
Rusija 643 RUB 1 0,048967 0,049090 0,049213
Srbija 941 RSD 100 1,882671 1,887389 1,892107
Kursna lista Centralne banke BiH
Vrijednost indeksa
M SASX-10 1,14% 1.093,86
SASX-30 0,90% 1.078,25
M
Vrijednost indeksa
M
M
BIRS 1,01% 1.083,21
FIRS 0,98% 2.117,74
M
M
na području općine Bijelji-
na.
- Korisnici mogu birati
hoće li nakon žetve regresi-
rano đubrivo platiti nov-
cem, 70 KM za 100 kilogra-
ma đubriva, ili će vratiti 2,1
kilogram pšenice ili 2,3kilo-
grama kukuruza - kazao je
Predrag Jović, načelnik
općinskog Odjela za privre-
du i poljoprivredu.
Podsjetio je da poljopri-
vrednici trebaju izmiriti
obaveze prema resornom
ministarstvu, jerje zbogvre-
menskih nepogoda za
prošlu godinu otpisan re-
gres za mineralno đubrivo i
naftu, ali nije i za sjemenski
materijal.
Općina i ove godine pla-
nira sredstva za pomoć povr-
tlarima, voćarima i stočari-
ma. Za april je planirana os-
nivačka skupština udruženja
povrtlara. E. M.
M BIFX 0,38% 1.761,83
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Dnevni avaz, utorak,
>EEI 29. mart/o`ujak 2011.
INVESTICIJE Dobra vijest iz Sanskog Mosta
Kuvajćanin ulaže u
razvoj pčelarstva
Krajnji cilj je pokrivanje našeg tržišta domaćim medom,
kao i izvoz u zemlje Arapskog zaljeva
Med ćemo izvoziti u arapske zemlje
Muhamed Amah Alfare-
si, biznismen iz Kuvajta,
ulaže znatan novac u razvoj
pčelarstva u BiH.
Siguran plasman
Investicijom kuvajtskog
biznismena u Specijalizira-
nu pčelarsku zadrugu “Api-
med” iz Sanskog Mosta, u
naredne dvije godine bit će
nabavljeno 5.000 novih
košnica i znatno povećan
kapacitet proizvodnje me-
da, uz osiguran plasman na
tržište zemalja Arapskog
zaljeva.
- Ulaganjem oko dva mi-
lionaKM Alfaresi je postaoi
manjinski dioničar naše za-
druge. Zah-
valjujući ovom
poslovnom po-
tezu, zaposlit
ćemo nove lju-
de, povećati
učinak i kvalitet rada pri-
marnih proizvođača meda i
kooperanata uz siguran ot-
kup - kaže Nijaz Kadirić, di-
rektor “Apimeda”.
Krajnji cilj ove investici-
je jeste pokrivanje tržišta
BiH domaćim medom, kao i
izvoz u zemlje Zaljeva.
Zdrava hrana
- Zainteresirani smo za
agrarnu proizvodnju, proiz-
vodnju zdrave hrane i ulaga-
nja u turizam. Nadamo se da
ćemo ovdje naići na razumi-
jevanje, posebno kada je ri-
ječ o kompliciranim biro-
kratskimprocedurama - re-
kao je Alfaresi.
Ovaj kuvajtski poslovni
čovjeki vlasnikviše kompa-
nija prvi put je boravio u
BiH lani. Za manje od godi-
nu, kompanije u njegovom
vlasništvu započele su šest
projekata u našoj zemlji.
M. DEDIĆ
Posjeta investitora iz UAE
Multimilijarder stigao u Sarajevo
Halaf el-Habtur, investi-
tor iz Ujedinjenih Arapskih
Emirata (UAE) i jedan od
multimilijardera s “Forbe-
sove” liste, stigao je jučer u
Sarajevo. Kako je istakao,
ovdje je u “turističko-eko-
nomskoj posjeti”.
- Ovo je moja prva posjeta
Sarajevu i prvi utisci su pre-
lijepi. Ljudi su ljubazni i ot-
voreni za komunikaciju, što
je najvažnije. Nadam se da
ćemo uspostaviti stalnu sa-
radnju - kazao je Habtur no-
vinarima. N. G. El-Habtur s delegacijom
Skupština dioničara donijela odluku
Turci preuzimaju dionice SASE
Skupština dioničara Sara-
jevske berze jučer je jedno-
glasno usvojila odluku o pro-
daji paketa dionica trima tur-
skim kompanijama. Kupci
su Istanbulska berza, Takas-
bank i Centralniregistar Tur-
ske, koji preuzimaju po 308
dionica, saopćeno je s berze.
Nakon odobrenja Komi-
sije za vrijednosne papire
Federacije BiH, kupci će
platiti 455,22 KMpo dioni-
ci, a upis i uplata počinju teći
od 20. aprila. Kada sve bude
završeno, turski kupci steći
će po oko pet posto ukupnog
kapitala SASE, a dokapitali-
zirani iznos od 420.626 KM
ukupni kapital berze će po-
dići na 2.810.552 KM.
Alfaresi (krajni desno): Šest projekata u BiH
U
S
K
O
R
O
Dnevni avaz
Vodimo vas na prvomajska putovanja
nagra|uje svoje cijenjene ~itaoce
Dubai Istanbul
Pariz - „Disneyland“
S
ic
ilija
A
n
a
d
o
lija
oglasi
Dnevni avaz utorak, 29. mart/o`ujak 2011. 21
Pariz
U
`
i
v
a
j
t
e
!
Putujte svijetom
samo s „Avazom“

Dnevni avaz, utorak,
C>KI 29. mart/o`ujak 2011.
Poginulo 70 ljudi,
među njima i djeca
Eksplozija u fabrici municije u Jemenu
Italijanskog premijera su pred sudom dočekale brojne pristalice (Foto: AP)
U eksploziji u fabrici
municije u gradu Džar na
jugu Jemena jučer je pogi-
nulo oko 70 osoba, među
njima i djeca, i 90 povri-
jeđeno, saopćile su vlasti.
Uzrok eksplozije nije
poznat, prenio je AFP.
Sigurnosni zvaničnik
saopćio je da je do eksplozije
došlokada jena desetinesta-
novnika grada došlo u fabri-
ku tražeći municiju, samo
dan pošto su u istu fabriku
upali pripadnici El-Kaide.
Oko 30 naoružanih oso-
ba za koje se sumnja da su
pripadnici El-Kaide upali
su u nedjelju u fabriku i
opljačkali je odnijevši čita-
ve sanduke oružjakoje su na-
tovarili u četiri vozila.
Incident se dogodio
pošto su pripadnici El-Kai-
de preuzeli kontrolu nad
gradom Džar, u nestabil-
noj južnoj jemenskoj pro-
vinciji Abjan.
Incident se dogodio u južnoj provinciji Abjan
Italijanski premijer na sudu zbog utaje poreza
Berluskoni optužuje
“sudije ljevičare”
Italijanski premijer Sil-
vio Berluskoni (Berlusconi)
pojavio se jučer pred sudom
u Milanu zbog optužbi za
utaju poreza, ali je optužni-
cu odbacio rekavši da je
“smiješna i bez osnova”.
Berluskoni je rekao da
iza svega stoje sudije lje-
vičari koji mu politički žele
naškoditi.
- Komunizam se, nažalo-
st, u Italiji nikada nije pre-
dao i nije se promijenio. Ja
sam najoptuživaniji čovjek
u cijeloj historiji i u cijelom
univerzumu - izjavio je itali-
janski premijer.
Suđenje Berluskoniju
pratile su visoke mjere si-
gurnosti i okosuda senalazi-
lo stotinjakpolicajaca i kara-
binjera u opremi za razbija-
nje protesta.
Do upotrebe sile nije
došlo, jer su se ispred zgrade
suda nalazile samopristalice
italijanskog premijera koje
su ga pozdravile i pružile mu
podršku pred dolazak u sud.
- Od 1994. godine sudije
vode bitku protiv premijera,
ali trebasvima biti jasnoda on
nikadanijebio osuđen-rekao
je za AP Alesando Vientini
(Alessandro), dvadesetogo-
dišnji student prava koji je
član Berluskonijeve stranke.
Berluskoni, njegov sin
Pier Silvio i druge osobe op-
tužene su da su “napuhali ci-
jene” za otkup televizijskih
pravai zatimostvarenudobit
koristili za finansiranje poli-
tičkih i drugih aktivnosti.
Drugi krug lokalnih izbora u Francuskoj
Socijalisti uvjerljivi pobjednici
Udrugom krugulokalnih
izbora, koji je održan u
Francuskoj, prema prelimi-
narnim rezultatima, uvjerlji-
vu pobjedu odnijela je opozi-
ciona Socijalistička partija,
veliki uspjeh ostvario je i de-
sničarski Nacionalni front,
dok je partija predsjednika
Nikole Sarkozija (Nicolas Sa-
rkozy) pretrpjela neuspjeh.
Prema više od 80 posto
prebrojanih glasova, socija-
listi sudobili 36posto glaso-
va, dvostruko više nego vla-
dajuća Sarkozijeva Unija za
narodni pokret, za koju je
glasalo 18,6 posto birača,
saopćiloje francuskoMinis-
tarstvo unutrašnjih poslova.
Za Nacionalni front gla-
salo je 11 posto Francuza,
prenijela je agencija Reu-
ters, ocjenjujući da bi ta an-
tiimigrantska partija, da je
imala kandidate u svakom
departmanu, mogla dobiti
25 posto glasova. Sarkozi: Težak poraz
Težak poraz Angele Merkel na pokrajinskim izborima
U opoziciju nakon 58 godina vlasti
Prema prognozama
državne TV stanice ARD
na osnovu izlaznih anketa,
Kršćansko-demokratska
unija (CDU) doživjela je u
nedjelju na izborimaza par-
lament savezne pokrajine
Baden-Vuertemberg težak
poraz te će nakon 58godina
biti prisiljena na odlazak u
opoziciju, dok je istovreme-
no stranka zelenih osvojila
dovoljan broj glasovaza po-
stavljanje premijera i stva-
ranje koalicije sa Socijalde-
mokratskom strankom
Njemačke (SPD).
Prema prvim prognoza-
ma na temelju izlaznih ank-
eta državne TVstanice ARD,
CDU je u Baden-Vuertem-
berguosvojio 38,8posto, ze-
leni 24,2, SPD23,5 te Libe-
ralno-demokratska stranka
(FDP) 5 posto glasova.
Gubitak vlasti u privre-
dno najrazvijenijoj i do sa-
da tradicionalno konzer-
vativnoj njemačkoj savez-
noj pokrajini Baden-Vuer-
temberg predstavlja težak
udarac za predsjednicu
CDU-a i njemačku kance-
larku Angelu Merkel i nje-
nu demokršćansko-libe-
ralnu saveznu vladu.
S preuzimanjem vlasti
u ovoj saveznoj pokrajini
mijenja se i odnos snaga u
gornjem domuparlamenta
Bundesratu, tijelu u kojem
sjede predstavnici savez-
nih pokrajina i koji sudje-
luje u donošenju saveznih
zakona.
Mahatma Gandi napus-
tio je svoju suprugu kako bi
živio s ljubavnikom, tvrdi
autor kontroverzne biogra-
fije koja će, zasigurno, izaz-
vati brojne osude i polemi-
ke u svijetu.
Autor Džozef Leliveld
(Joseph Lelyveld) piše da je
lider indijskog pokreta za
nezavisnost biobiseksualac
koji se fatalno zaljubio u
Hermana Kalenbaha (Her-
mann Kallenbach), bodi-
bildera, njemačkog Jevreja.
Osvojeno tijelo
Navodno mu je jednom,
predan toj dubokoj ljubavi,
rekao:
- Kako si samo u potpu-
nosti osvojio moje tijelo.
Ovo je ropstvo s osvetom.
Kalenbah je rođen u
Njemačkoj, ali je emigrirao
u Južnoafričku Republiku,
gdje je postao ugledan i
imućan arhitekt.
U to vrijeme postao je je-
dan od najbližih Gandije-
vih učenika. Par je, navod-
no, živiodvije godineu kući
koju je upravo Kalenbah
projektirao u Južnoj Africi,
u kojoj su jedan drugom da-
vali ljubav “onoliko koliko
Gandijeva živo
je bodibilder i
KONTROVERZE Nova biografija iznosi nevjerovatne
su se nadali da svijet još ni-
kada nije vidio”.
Ove nevjerovatne tvrd-
nje iznosi Leliveld u knjizi
nazvanoj “Velika duša: Ma-
hatma Gandi i njegova bor-
ba u Indiji”.
Četvero djece
Gandi se u trinaestoj go-
dini života oženio 14-go-
dišnjom Kasturbai Makha-
nji, ali nakonrođenja četve-
ro djece razdvojili su se
1908. upravo zbog Kalen-
baha, tvrdi autor knjige.
Razdvojili su se1914. go-
dine, kada se Gandi vratio u
Indiju, a Kalenbahu nije
dozvoljen ulazak zbog Pr-
vog svjetskog rata, nakon
čegasuostali ukontaktupu-
Gandi: Nepoznati detalji iz privatnog života
Aktivan i u sedamdesetim
Godine 1933. napisao je
pismo u kojem govori o
svojoj beskrajnoj želji i u
kojem svoju bivšu ženu
opisuje kao najotrovniju
ženu koju je upoznao.
Lelivedova knjiga ide
daleko iza mita o Gandiju i
portretira njegov sasvim
drugačiji privatni život u
kojem iznosi nevjerovatne
tvrdnje o njegovoj seksual-
nosti.
Autor piše i o tome da
je Gandi čak u 70-tim re-
gularno spavao sa 17-go-
dišnjom nećakinjom Ma-
nu i drugim ženama, ali da
se trudio da ne bude sek-
sualno uzbuđen.
Jednom je, navodno,
nekoj ženi priznao da se,
uprkos najvećem naporu,
“organ uzbudio” te da mu
je to bilo “čudno i sra-
motno iskustvo”.
Par je, navodno, živio dvije godine zajedno u
dijelove ljubavnih pisama u kojima
! C>KI
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011.
Merkel: Udarac za
njemačku kancelarku
i njenu stranku
Nuklearke u Francuskoj: Nuklearni lobi je moćan, upozorava Fajman
Uznemirujuće tvrdnje austrijskog kancelara
Ne postoji sigurnost nuklearki
Austrijski kancelar Ver-
ner Fajman (Werner Fa-
ymann) smatra da ne postoji
sigurnost nuklearnih elek-
trana i teži ka zatvaranju
svih zastarjelihelektrana na
tlu Evrope.
On je u intervjuu be-
čkom dnevniku “E s t e-
rajh” izrazio zadovoljstvo
što je EUodlučila provesti
takozvane “stres testove”
na nuklearnim elektrana-
ma, ali je podvukao da će
biti zadovoljan tek nakon
tog procesa.
- Jasam oprezanjer znam
koliko je moćan nuklearni
lobi. Polazim od toga da će te
provjere imati smisla samo
onda ako ih provedu neza-
visni ljudi. Tamo gdje nema
dovoljno sigurnosti mora
biti dodatno uloženo ili is-
ključivano. Međutim, tvr-
dim da stvarne sigurnosti
nema unuklearnim elektra-
nama, zbog toga sam za istu-
panje iz nuklearne tehnolo-
gije - objasnio je Fajman.
On je izjavio da Evrop-
ska komisija dokraja godine
želi rezultate “stres testa” te
da bi Vijeće EU moglo u ja-
nuaru iduće godine doći do
prvih rezultata, što je prvi
korak.
Tragedija u Ljubljani
Policajac bacio kćerku, pa sebe
tna ljubav bio
z Njemačke?!
tem pisama. Autor je pri-
ložio i citate iz ljubavnih pi-
sama slavnog Indijca up-
ućenog Nijemcu.
- Tvoj jedini portret stoji
mi na komodi u spavaćoj so-
bi, akomoda jenasuprot kre-
vetu - pisao je zaljubljeni
Gandi, nakon čega utvrđuje
da sumu “vazelin i pamučna
vata stalni podsjetnici na
njega”.
Ova otkrića oGandiju će,
vjerovatno, da duboko pobi-
jaju milioni njegovih sljed-
benika diljem svijeta, među
kojima on ima status gotovo
poput Boga.
Niko iz indijske Visoke
komisije u Velikoj Brita-
niji nije bio dostupan za
komentar, javlja “Daily
Mail”.
Gandi sa svojim ljubavnikom u ženskom društvu
Gornja i Donja kuća
Gandi je dao sebi na-
dimak Gornja kuća, a svo-
me ljubavniku Donja
kuća te tražio od Kalen-
baha da mu dadne
obećanje da neće pogle-
dati neku ženu.
- Ne mogu zamisliti
tako ružnu stvar kao što je
odnos između muškarca i
žene - kazao je Gandi svo-
me ljubavniku kasnije.
Ljekari se bore za život
djevojčice
Slovenska policija još is-
tražuje okolnosti tragičnog
događaja u kojem je u ned-
jelju navečer muškarac s de-
vetog sprata jedne zgrade u
Ljubljani bacio dijete, a on-
Spec
Afganistansko Min-
istarstvo unutrašnjih
poslova saopćiloje daje
broj žrtava u sam-
oubilačkom bombaš-
kom napadu na radni-
ke građevinske kompa-
nije u istočnom Afga-
nistanu porastao na 20
ubijenih i pedesetak ra-
njenih.
U saopćenju koje je ob-
javilo Ministarstvo na-
vodi se da su trojica po-
bunjenika izvela napad
u nedjelju navečer ko-
risteći kamion koji je
prevozio velike ko-
ličine eksploziva, pre-
nosi AP.
Otrijezniti ljude
- Nuklerna tehnologija
ugrožava životnu osnovu
naše djece i unučića i zbog
toga moramo odstupiti od
nje. Međutim, nukelarni
lobi samo čeka da se za-
borave događaji iz Japana.
Naš zadatak će biti da otri-
jeznimo ljude i podsjetimo
ih na to - rekao je Faj-
man.
Moratorij na
izgradnju Belene
Bugarska će u četvrtak s
ruskom stranom potpisati
tromjesečni moratorij u
vezi s realizacijom projekta
za izgradnju neklearke Be-
lene, izjavio je bugarski pr-
emijer Bojko Borisov.
Ministar energetike
Trajčo Trajkov izjavio je
da je tehnička komisija nu-
klearke
Belene od ruske strane
zatražila dodatne odgovo-
re na 30 pitanja koja su se
pojavila poslije incidenta u
Japanu, a tiču se sigurnosti
atomske centrale.
Bugarska već posjeduje
jednu nuklearku Kozlo-
duj, koja je sastavljena iz
šest reaktora, ali su prva
četiri, jačine od po 440
megavata, zatvorena iz si-
gurnosnih razloga nepos-
redno prije ulaska zemlje u
EU. Punim kapacitetom
rade 5. i 6. reaktor novije
ruske proizvodnje. Oni su
kapaciteta od po hiljadu
megavata.
Nova
opasnost iz
Fukušime
Voda visoke radioak-
tivnosti pronađena je pr-
vi put izvan jednog od
objekata u kojima je
smješten reaktor u
oštećenoj elektrani Fu-
kušima u Japanu, izjavili
su jučer zvaničnici.
Analitičari navode da
otkriće veoma radioak-
tivne vode izvan objekta
u kojem je reaktor iza-
ziva veliku zabrinutost,
jer su do sada bazeni
vode s kontaminiranom
tečnošću bili unutar sa-
mog postrojenja.
Južnoafričkoj Republici, a autor knjige objavio je
poznati Indijac iznosi svoja osjećanja
Fajman se zalaže za zatvaranje svih zastarjelih
elektrana na tlu Evrope
da i sam skočio.
Portparol policije Vinko
Stojnšek rekao je da je
muškarac umro na mjestu
događaja, dok je dijete pre-
bačeno u bolnicu, gdje se li-
ječnici, prema neslužbenim
informacijama, još bore za
njegov život.
Policija istražuje okolno-
sti događaja. Mediji javljaju
da jeriječ oporodičnoj drami
i da je umrli bio otac djeteta.
Sve se zbilo u trenutku dok
su vatrogasci postavljali
zaštitni zračni jastuk, nakon
što sususjedi obavijestili po-
liciju o muškarcu koji prijeti
skokom s višespratnice.
tvrdnje o vođi indijskog pokreta za nezavisnost
24 Utorak 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
C=IE
oglasi
Dnevni avaz utorak, 29. mart/o`ujak 2011. 25
Broj: 21/11
Sarajevo, 28. 03. 2011. godine
KONKURS
Za prijem u radni odnos
Senigor d.o.o. raspisuje konkurs za sljede}a radna mjesta:
1. Voza~ - dostavlja~ - 2 izvr{ioca
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati trebaju posjedovati:
- Voza~ku dozvolu minimalno „C“ kategorije
- Polo`en stru~ni (dr`avni) ispit ili da je u toku polaganja istog
- Osposobljen za rukovanje kran dizalicom
2. Voza~ - vilju{kar - 2 izvr{ioca
Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom kandidati trebaju posjedovati posebne uslove:
- Radno iskustvo na poslovima vilju{kariste
Sa svim kandidatima koji zadovoljavaju navedene uslove }e se obaviti razgovor - interview.
Zapo{ljavanje se vr{i na neodre|eno vrijeme uz probni rad od tri (3) mjeseca.
Prijave dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Senigor d.o.o., Safeta Zajke do 187, 71000 Sarajevo ili na email: senigor@senigor.ba
Konkurs ostaje otvoren 5 dana.
„AMKO KOMERC“ d.o.o
Sarajevo, Kolodvorska br. 12, Sarajevo
KONKURS
Za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme
Na osnovu odredaba Statuta i Pravilnika o radu privrednog Dru{tva „AMKO KOMERC“ d.o.o Sara-
jevo, te na osnovu ukazane potrebe za radna mjesta ,trgovina na veliko i malo, Direktor Dru{tva obja-
vljuje oglas za popunu sljede}ih radnih mjesta:
1. Poslovo|a poslovne jedinice (maloprodaja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvr{ioca,
2. Kasirka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 izvr{ioca.
3. Trgovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 izvr{ioca.
4. Refernt za rad na kalkulacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 izvr{ioca
5. Komercijalista na terenu za podru~je Sarajevskog Kantona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 izvri{ioca
6. Komercijalista na terenu za podru~je Tuzlanskog Kantona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ioc
USLOVI 1.
- posjedovanje diplome SSS-VKV trgovac
- najmanje dvije godine iskustva na istim ili sli~nim poslovima
- odli~no poznavanje rada na ra~unaru
- izra`ena komunikativnost i spremnost za timski rad.
USLOVI 2.
- SSS -VKV trgovac
- poznavanje rada na post kasama
- neophodno radno iskustvo
- poznavanje rada na ra~unaru
- starosna dob do 35 godina
USLOVI 3.
- SSS -VKV trgovac
- neophodno radno iskustvo
- poznavanje rada na ra~unaru,
- starosna dob do 35 godina
USLOVI 4.
- posjedovanje dipolome V[S/SSS
- neophodno radno iskustvo
- odli~no poznavanje rada na ra~unaru
- starosna dob do 35 godina
USLOVI 5 I 6;
-posjedovanje diplome V[S/SSS
- neophodno radno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima
- odli~no poznavanje rada na ra~unaru
-spremnost za rad na terenu i poznavanje terena
- voza~ka dozvola B kategorije
- izra`ene organizacione i komunikativne sposobnosti
Kandidati pored konkursom predvi|enih uslova du`ni su ispunjavati i op}e uslove predvi|ene Zakonom o
radnim odnosima.
Uz prijavu na konkurs dostaviti i ovjerene kopije potrebnih dokumenata koje se ne vra}aju:
- diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi,
- kopiju li~ne karte,
- kra}a biografija (CIV),
- fotografija,
- kopiju radne knji`ice
- eventualnu preporuku predhodnog poslodavca.
Prijave dostaviti putem po{te ili li~no na adresu: Kolodvorska br.12, Sarajevo , Novo Sarajevo
Za sve dodatne informcije obratiti se na telefon; 033/660-624
Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
zInternisti~ki pregledi
zHolter EKG(24 satno snimanje EKG-a)
zHolter krvnog tlaka
(24 satno snimanje krvnog tlaka)
zEhokardiografija (ultrazvuk srca)
zDobutamine ehokardiografija
(za pacijente sa koronarnim i nekim
valvularnim oboljenjima)
zErgometrija (EKG pri optere}enju)
zProgrami za sr~ana oboljenja !!!
Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se
odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana
aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano po-
pu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)
zUltrazvuk krvnih sudova (Doppler)
zPregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i
uporabu suplemenata !!!
zAkupunktura
zPreoperativni internisti~ki pregledi
zUltrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa,
pankreas, bubrezi
zUltrazvuk male zdjelice
zUltrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura
zUltrazvuk dojki
zUltrazvuk testisa
zLaboratorijske pretrage
zScreening pregledi za menad`ere
i jo{ mnogo toga...
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Poliklinika Atrijum
Avaz Business Center
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Tel/fax:+387 33 467 444
+387 33 768 768
www.poliklinika-atrijum.ba
$
Dnevni avaz, utorak,
EI 29. mart/o`ujak 2011.
mišićaviji od njega i imao je
gusto krzno. Porijeklo slono-
va biologe fascinira već dugo
vremena, ali na mastodonta
se negleda kao napretka slo-
na, već na mamuta. Ipak,
DNA testovi pokazat ćekoli-
ka je zapravo veza između
njega i današnjeg slona.
SUDBINE Bračni par Bond iz Njujorka strahuje za sudbinu kćerke
Nejtanu i Elizi otkrili
rak u istoj sedmici
Nakon što su Amerikan-
cu Nejtanu Bondu (Nathan,
38) dijagnosticirali uzna-
predovali karcinom debelog
crijevanjegovu supruguEli-
zu (Elisa, 36) tješilo je samo
to štoće 18-mjesečna kćerka
Sedi (Sadie) imati barem
nju.
Nisu se još oporavili od
šoka, a iste sedmice Elizi su
ljekari dijagnosticirali karci-
nom dojkekoji seproširio po
tijelu. Ljekari su oboma pro-
gnozirali pet godina života.
Sada im je ostala samo
nada da njihovo dijete neće
ostati siroče prije osnovne
škole. Prijatelji i porodica
bračnogpara izNjujorkapo-
krenuli su internet-stranicu
putem koje prikupljaju no-
vac za liječenje.
- Željela samostarjeti uz
supruga i gledati kćerku ka-
ko odrasta - rekla je Eliza,
koja radi kao agentica za
prodaju nekretnina.
Ljekari kažu da je Elizin rak neizlječiv, a par se priprema za četvrtu hemoterapiju
Mladenci zajedno
imaju 193 godine
Vjenčanje u Britaniji
Gajili su ljubavi simpati-
je 28 godina, ali on se nikad
nije usudio zaprositi je.
Oboje su strastveni plesači
klasičnihplesova, a upozna-
li su se na plesnom podiju
1983. godine. Forest Lan-
svej (Forrest Lunsway)
Ljudska misija
ide na asteroid
Planovi NASA-e
Možda je još rano da as-
tronauti počnu s priprema-
ma, ali NASA planira 2025.
poslati misiju s ljudskom
posadom na asteroid. NASA
je digla ruke od Mjeseca i za
cilj je odabrala jedan manji i
potencijalno opasniji ka-
imao je 72, a Rouz Polard
(Rose Pollard) 65 godina.
Postali su plesni partne-
ri, ali se među njima rodila
ljubav. Oboje subili ubraku
prije poznanstva.
Međutim, par se odlučio
vjenčati, i to na Forestov
100. rođendan. Par zajedno
ima 193 godine.
men u svemiru.
Putovanje do asteroida i
nazad trajalo bi oko šest mje-
seci, u pretrpanom svemir-
skom brodu, a zbog slabe
gravitacije, kakva na većini
asteroida vlada, spuštanje
na neki od njihbi već i samo
po sebi predstavljalo
teškoću.
Bivši suprug brani joj da vidi
djecu jer je paralizirana
Ebi Dorn (Abbie, 34) iz
Južne Karoline u SAD prije
četiri godine rodila je trojke,
nakon čega je, zbog povreda
mozga, ostala paralizirana.
Žena ne može govoriti, jesti
niti se micati. Djecu je vidjela
samodvaputa odporođajajer
njen bivši suprug Den(Dan)
ne želi da je djeca viđaju.
Den živi u Kaliforniji, a
smatradabi djecabilaušoku
da vide majku u takvomsta-
nju. Ebini roditelji pokrenu-
lisuparnicu nasudujertvrde
dane značida Ebine volisvo-
judjecuzbog paralize. Sudbi
nakon saslušanja svjedoka
trebao ocijeniti može li Ebi
viđati djecu ili ne.
Ebi komunicira smija-
njem, plakanjem i trepta-
njem. Njen bivši suprug tvr-
di da ona vegetira, a svojoj
djeci je počeo spominjati
njihovu majku tek nakon
što su navršila četiri godine.
Mališani su se s majkompr-
vi put susreli u decembru
prošle godine.
Suprug je ostavio Ebi na-
kongodinujer jeuvjerendase
više nikada neće moći micati.
Ljekari kažu da je Elizin
rak neizlječiv, a bračni par se
priprema za četvrtu hemote-
rapiju koju će primati zajedno.
- Bez obzira na bolest,
sretni smo. Svako bi trebao
imati priliku uživotu osjeti-
ti ovoliko ljubavi koliko mi
osjećamo sada. Svi su uz nas
- kaže Nejtan.
Do sada su prijatelji i po-
rodica putem internet-stra-
nice prikupili 25.000 dolara
za terapije koje ne pokriva
zdravstveno osiguranje.
Ebi komunicira očima
Pronađena lobanja
mastodonta
Lobanja stara dva miliona
godina
Radnici koji sukopali na
gradilištupored rijekeugra-
du Padre Hurtaldo nabasali
su na dva miliona godina
star fosil lobanje mastodon-
ta, rođakapuno većegdlaka-
vogmamuta. Otkriće je toli-
koznačajno, tvrde naučnici,
dabi moglootvoriti novepo-
glede na porijeklo slonova.
- Lobanja je gotovo ne-
taknuta i u odličnomje sta-
nju, svi zubi su na broju i
obje kljove sutu. Unutar lo-
banje pronašli smo i dio je-
dnog kralješka - rekla je Ra-
faela Labarca s čileanskog
PDI instituta.
Mastodont je bio veličine
današnjeg slona, ali mnogo
Značajno otkriće
Bondovi: Sakupljaju novac za liječenje
Porodica Ebi Dorn pokrenula parnicu na sudu
%
EI
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011.
Posjetioci mogu
u naopaku kuću
Sve je postavljeno naopako
U njemačkom gradu
Bišpingenu ljudi razgledaju
“Ludu kuću”, porodičnu
kuću koja je sagrađena nao-
pako.
Tačnije, krovse nalazi na
dnu, a temelji na vrhu građ-
evine. Ukući koja je sada ot-
vorena za posjetioce sav
namještaj i stvari postavlje-
ni su naopako do posljed-
njeg detalja.
Cilj projekta je turistima
pružiti novi sadržaj kao i
sasvim novu perspektivu na
svakodnevicu nakon što stu-
pe u svijet naopake kuće.
Atrakcija u Njemačkoj
Vaza prodata za 17,6
miliona dolara
Aukcija u Njujorku
Kineska vaza s motivima
pticai cvijeća, čija jepočetna
cijena bila 800 dolara, pro-
data je na aukciji u Njujorku
za čak 17,6 miliona dolara.
Više od sedamosoba lici-
ISPOVIJEST Progovorila kćerka Bernija Eklstona
Tamara kaže da je otac
razočarao knjigom
Britanski milijarder Be-
rni Eklston (Bernie Eccles-
tone) izdao je biografiju u
kojoj ocrnjuje bivšu supru-
gu Slavicu, a njihova starija
kćerka Tamaradala jepotre-
sanintervju “Daila Mailu”u
kojem je otkrila koliko je
otac šokirao i povrijedio.
Dvije godine nakon jed-
nog od najskupljih razvoda
u povijesti, onog Bernija i
SlaviceEklston, njihovasta-
rija kćerka Tamara prvi put
je progovorila o razvodu
milijarder sada tvrdi da je
Bouer prekršio obećanje da
u biografiji neće spominjati
njegovu porodicu.
Eklston, naime, u bio-
grafiji kaže dajeshvatio daje
njegova bivša supruga Slavi-
ca posebna tek treći put kad
je s njom spavao, otkriva da
ga je zbog ljubomore često
znala zlostavljati te da mu je
branila da viđa kćerku iz pr-
vog braka i tvrdi da se njome
oženio jer ga je ucijenila tru-
dnoćom.
Eklston u biografiji otkriva da ga je zbog ljubomore Slavica često znala zlostavljati
Eklston: Ranije nije komentirala
razvod roditelja
Majka svoju Palčicu
nosila na dlanu ruke
Freja je težila 368 grama
Kadsam je prvi put ugle-
dala, izgledala je kao pile,
kao Palčica. Koža joj je bila
toliko prozirna da sam joj
mogla vidjeti žile. Mogla mi
je stati u dlan, opisala je svo-
ju kćerku Freju-Grejs (Fre-
ya-Grace) njena majka Liz
Baret (Barrett). Rodila je u
23. sedmici trudnoće, a lje-
kari nisu mislili da bi mogla
preživjeti.
Njena blizanka Moli
(Mollie) umrla je dva dana
nakon rođenja, iako je bila
teža i snažnija. Freja, najma-
nja preživjela blizanka uVe-
likoj Britaniji, težila je tek
368 grama. Uosammjeseci,
koliko je provela u britan-
skoj bolnici “Singleton”,
primila je devet transfuzija
krvi, jednom jeprimila plaz-
mu, a operirali sujoj i srčani
zalizak. Sada je, konačno,
kod kuće i uspješno se opo-
ravlja.
- Ljekari predviđaju da
će Freja živjeti normalnim
životom. Suprug Džef (Jeff)
i ja sretni smo što je, ko-
načno, kući i napreduje -
kaže Liz te dodaje da Freja
sada ima četiri kilograma.
Liz je zatrudnjela oplod-
njom in vitro, odnosno nje-
ne jajne ćelije oplođene su
Džefovim spermijima.
Motiv s vaze
Ljekari predviđaju da će Freja živjeti normalnim životom bez posljedica
2,
65
KM/kom
SUPER
CIJENA
Ulje
suncokretovo
Agragold, 1 l
20 % jeftinije
5,
95
KM/kg
Redovna cijena: KM 7,50
PileÊa prsa
· bez koze
· rlníuza
PeruLnlna PLu|
Keks
Gustav
· hrskavl
Banlnl, 780 g

$

KLUB CIJENA
Redovna cijena: KM 3,65
1,
85
KM/kom
do
Redovna cijena: KM 2,40
Kobasica
pileÊa
roπtiljska
Ovako, 300 g

$

KLUB CIJENA
1,
25
KM/kom
do
N
O
V
A
A
K
C
I
J
A
Ponuda vrl|edl od 23.03. do 04.04.2011. lll do lsLeka zallha.
U novom kaLalogu vas oceku|u popusLl do -50%. Potraæite Vaπ primjerak na kasi supermarketa.
Super cl|ena vrl|edl od
29.03. do 31.03.2011.
lll do lsLeka zallha.
svojih roditelja. Ona i njena
sestra Petra nikad do sada
nisu komentirale razvod, ali
to se sada promijenilo zbog
nedavnog izlaska biografije
Bernija Eklstona “No An-
gel”.
Britanski novinar i pisac
Tom Bouer (Bower) napisao
je knjigu temeljenuna infor-
macijama koje mu je Ekl-
ston lično dao. Bouer je na-
pisao kako je Slavica zlosta-
vljala Bernija te kako ga je
često i tukla. Ali 81-godišnji
Beba rođena u 23. sedmici trudnoće stigla kući
tiralo je za vazu koja, prema
procjenama stručnjaka, da-
tira s početka 20. stoljeća,
mada pojedini stručnjaci
navode da je mnogo starija.
Vazu je u SAD donio ki-
neski diler umjetnina nakon
što je 1950. emigrirao iz Kine.
28 Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
U skladu s ~lanom 131. i 132. Statuta D.D. „Perhrana-promet“ Tuzla, Uprava Dru{tva,
objalvjuje,
OGLAS
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA SA MOGU]OM PRODAJOM NEKRETNINA
z U postupku prikupljanja ponuda prvo u~e{}a imaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka
lica koja dostave dokaz o uplati avansa u iznosu od 10.000 KM na @R Dru{tva br. kod NLB
Tuzlanska banka d.d. 1321000101280133.
z Za predmet prodaje pod rednim br. 1. ovog oglasa, dostavljene ponude sa ponu|enom
ni`om cijenom od ogla{ene ne}e se ni razmatrati.
zU ponudi dostaviti dokaz o uplati, navesti ponu|enu cijenu, ta~nu adresu ponu|a~a i ko-
ntakt telefon.
zZa dodatne informacije na telefon kontakt osobe na br. 035/394-160.
zOglas je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.
z Ponude u zatvorenoj koverti, dostaviti preporu~enom po{iljkom ili na protokol Dru{tva
na adresu:
D.D. „Prehrana - promet“ Tuzla, Ahmeta Kobi}a b.b. Gornja Tuzla, sa naznakom „PRIJA-
VA - PONUDA ZA OGLAS po rednim br.___“.
z U slu~aju odustajanja ponu|a~a od kupovine sredstva depozita za u~e{}e ponu|a~a se ne
vra}aju, a prihvatit }e se slede}a rangirana ponuda.
z Prodavac po ovom oglasu ukoliko ne odabere prihvatljivu ponudu, nije obavezan ni pro-
dati tj. zadr`ava pravo odustajanja od prodaje bez dodatnih obja{njenja uz obavezu povrata
avansa.
UPRAVA
D.D. „PREHRANA - PROMET“
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski Kanton
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 32 0 Ps 003039 08 PS
Tuzla, 28. 01. 2011. godine
TU@ILAC: „ENERGOPETROL DD SARAJE-
VO Podru`nica @ivinice ul. Magistralni put 59
@ivinice,
TU@ENI: TIM-UNION doo Tuzla ul. Franje
Markovi}a bb, Tuzla
RADI: duga Vsp. 3.701,65 KM,
U skladu s ~lanom 348. stav 3. do 7. Zakona o par-
ni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli
OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca: ENERGOPETROL
DD SARAJEVO Podru`nica @ivinice ul. Magi-
stralni put 59 @ivinice, protiv tu`enog TIM-
UNION doo Tuzla ul. Franje Markovi}a bb, Tu-
zla radi duga Vsp 3.701,65 KM.
Dana 09. 09. 2008. godine tu`ilac je ovom sudu
podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi naplate duga u
iznosu od 3.701,65 KM.
U tu`bi tu`ilac navodi da je sa tu`enim bio u po-
slovnom odnosu. Tu`eni je uredno zaprimio
ra~un, tako da je ostao du`an ukupan iznos od
3.701,65 KM.
Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema
tu`iocu to je tu`ilac predlo`io da sud donese pre-
sudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje du-
ga u iznosu od 3.701,65 KM, sa zakonskom zate-
znom kamatom po~ev od podno{enja tu`be pa do
kona~ne isplate kao i da mu nadoknadi tro{kove
parni~nog postupka sve u roku od 30 dana od da-
na dono{enja presude. Dalje tu`ilac predla`e da
sud postupi po ~lanu 182. stav 1. Zakona o par-
ni~nom postupku i donese presudu zbog pro-
pu{tanja ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgo-
vor na tu`bu u zakonskom roku.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na
tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana pri-
jema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgo-
vor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`ava-
ti sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo
postupiti, a posebno ozna~enje, suda, broj pre-
dmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, proce-
sne prigovore, decidno izja{njenje, da li se tu`be-
ni zahtjev priznaje ili osporava, u kom slu~aju je
potrebno navesti razloge zbog kojih se isti ospor-
ava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pi-
smeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od
strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika,
odnosno ovla{tenog punomo}nika. Ukoliko u na-
vedenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgo-
vor na tu`bu snosit }e Zakonom propisane po-
sljedice zbog propu{tanja navedene radnje
(dono{enje presude zbog propu{tanja).
Dostava tu`be tu`enom smatra se objavljenom
protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Sadija Brkovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 062331 10 P
Mostar, 10. 02. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja
Unicredit Bank d.d., protiv tu`ene Nevenke Vu~enovi}
nastanjena na adresi Isidore Sekuli} 3 Kozarska Dubica,
radi Isplata duga, pa kako sud istoj na adresu tu`ene nije
u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno
odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgo-
vor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zako-
nskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osno-
vu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obave-
zni odgovor tu`enoj Nevenki Vu~enovi} sa tu`benim za-
htjevom koji glasi:
„Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u
iznosu od 5.381,33 KM sa zakonskom zateznom kama-
tom po~ev{i od 25. 02. 2010. godine kao dana po-
dno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i naknaditi
tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom ka-
matom od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30
dana“, koju pou~ava kako slijedi:
Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana do-
stavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovo-
ljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`ite-
lja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Za-
kona o parni~nom postupku 53/003).
- Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u nave-
denom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati
sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a
posebno u istom treba navesti:
1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebiva-
li{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te pr-
edmet spora.
2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon do-
stavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne na-
dle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP F BiH).
3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate
tu`beni zahtjev.
4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgo-
voru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih ospora-
vate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje
navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~in-
jenice (~l. 71. ZPP FBiH).
5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste do-
staviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH).
6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem
svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime,
prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na ko-
je okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st.
3. ZPP F BiH).
7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st.
2. ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgo-
vor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni
zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
Sudija
Mediha Bo{kailo
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 da-
na od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 F BiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 015462 05 Mal
Mostar, 14. 02. 2011. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Mi-
nja Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Eronet Doo
Mostar, protiv tu`enika Robert Lasi}, radi isplate, teme-
ljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postu-
pku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u da-
ljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na
adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje slje-
de}i:
TU@BENI ZAHTJEV
Dana 27. 10. 2005. godine tu`itelj Eronet Doo Mostar je
podnio tu`bu protiv tu`enika Robert Lasi} radi isplate.
Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog
obavezati na pla}anje iznosa od 263,77 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom od dospije}a svakog pojedi-
na~nog ra~una pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove
postupka.
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni Avaz i
na oglasnoj plo~i Suda te da privitke dostavljene uz
tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak
1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti
Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati:
oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne oso-
be, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka,
njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih
imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosite-
lja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e pro-
cesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu
mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev ospor-
ava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode,
dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu
za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2 ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pri-
premnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. sta-
vak 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u
kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zako-
nskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja
tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. sta-
vak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovo-
ljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozi-
vom na broj predmeta.
Stru~ni suradnik
Minja Belovi} ^uljak
Ministarstvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a
u saradnji sa
„PRODIST“ d.o.o. Sanski Most, upu}uje
POZIV
za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za primarnu preradu drveta
u mjestu [ejkova~a bb, Sanski Most, na zemlji{tu ozna~enom kao k.~. br. 2325/1 i
2325/3, K.O. Sanski Most, op}ina Sanski Most.
1. Predlo`ena aktivnost: izdavanje okolinske dozvole za primarnu preradu drveta u mjestu
[ejkova~a, Sanski Most.
2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo za gra|enje
prostorno ure|enje i za{titu okoline USK-a
3. Tok postupka:
a.) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pismenoj formi primjedbi, informacija, analiza ili
mi{ljenja relevantnim za datu aktivnost
b.) Organ uprave za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, po-
dno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i izradu nacrta okolinske dozvole: Ministar-
stvo za gra|enje, prostorno ure|enje i za{titu okoline Unsko-sanskog kantona, Alije
\erzeleza 6, Biha}, i
c.) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 105965 09 I
Sarajevo, 14. 03. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermana Mu-
teveli}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTE-
SA SANPAOLO BANKA D.D. BIH, SARAJE-
VO, Obala Kulina bana 9a, protiv izvr{enika
HAMED [ETA IZ VI[EGRADA, Kla{nik bb,
SALKI] HIDAET IZ SARAJEVA, Rami}i 40.,
Had`i}i, KUSTURA MUSTAFA IZ SARAJE-
VA, Resnik 18., Had`i}i i MEHANOVI] NEZI-
RA IZ SARAJEVA, Had`eli 94., Had`i}i, radi
izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o
parni~nom postupku
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 11. 08. 2009. godine, na osnovu
vjerodostojne isprave - vlastite mjenice izdate u
Had`i}ima, dana 10. 12. 1999. godine, radi napla-
te nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00
KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od
01. 07. 2009. godine, do isplate.
Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu
od 120,00 KM.
Ovim putem se izvr{eniku [eta Hamed, Kla{nik
bb, Vi{egrad, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smi-
slu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o par-
ni~nom postupku, a u vezi s odredbom ~lana 21.
Zakona o izvr{nom postupku.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i
prodajom i pokretnih stvari na adresi izvr{enika,
kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika
koje se naknadno na|u na drugim mjestima i na-
mirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog
prodajom, prenosom nov~anog iznosa na transa-
kcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj
1540010000001910, otvorenog kod INTESA
SANPAOLO BANK D.D. BiH.
Sudija
Nermana Muteveli}
POUKA: Protiv ovog rje{enja, izvr{enik [eta
Hamed mo`e izjaviti prigovor ovom sudu, u roku
od 8 dana od dana prijema istog.
Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjer-
aka za sud i stranke.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku,
smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana
od dana objavljivanja.
UTORAK, 29. MART/OŽUJAK 2011.
RENAULT Stiže električni Twingo, Renaultsport se osamostaljuje
Povratak Le Cara
Inspiracija je luksuzna američka izvedba Renaulta 5 iz 1972.
Le Car nekad...
Koenigsegg je u Ženevi predstavio R
verziju Agere čiji 5,0-litarski twin
turbo V8 agregat razvija 1.115 KS i
čak 1.200 Nm obrtnog momenta.
Ovoliki potencijal dostupan je samo
ako se za pogon koristi E85 bio gorivo. Ubrzanje do 100
km/h traje tek 2,9 sekundi, do 200 mm/h 7,5 sekundi, a
maksimalna brzina premašuje400km/h. S. Pa.
Vijest u brojci
Porsche je otvorio knjigu narudžbi za 918 Spyder koji će,
zahvaljujući inovativnoj plug-in hibridnoj tehnologiji,
trošiti svega tri litra goriva na 100 kilometara.
Proizvodnja će početi useptembru 2013., a serija će za sa-
dabiti limitiranana918primjeraka. S. Pa.
Vijest u slici
Porsche 918
Češki proizvođač Škoda predstavio je R2 izvedbu po-
pularnog modela Fabia. Riječ je o trkaćoj izvedbi, na-
mijenjenoj nastupu u popularnoj R2 Rally kategoriji.
Bazirana na serijskoj verziji, Fabia R2 donosi brojne
izmjene na motoru, šasiji, ovjesu i mjenjaču. Za pogon
je zadužen 1,6-litarski benzinski motor sa 177 KS i 194
Nm, ukomponiran sa Sadev petostepenim sekvencijal-
nim mjenjačem. Automobil je u potpunosti usklađen
sa FIA homologacijom, a košta62.000eura. S. Pa.
Škoda Fabia R2 Rally
Na radaru
Iako je dugo najavljivano
oživljavanje čuvenog brenda
Alpine, u Renaultu su
odlučili napraviti nešto sas-
vim suprotno - osamostaliti
Renaultsport odjel koji se u
posljednje vrijeme dokazao
kao bitan dioprodajne strate-
gije. Sličanpotez napravioje i
Volkswagen sa R odjelom.
Istinski sportisti
No, Renaultsport će um-
jesto prerade postojećih se-
rijskih modela poput Mega-
nea svoje djelovanje fokusi-
rati na istinske sportske au-
tomobile. Prvi unizu mogao
bi biti DeZir sa 2,0-litar-
skim motorom od 200 KS i
215 Nm iz Clija. Očekivana
cijenaiznosit ćeblizu35.000
eura.
S druge strane, Renault
razmatra mogućnost razvo-
ja premium gradskog ma-
lišana, inspiriranog luksuz-
nom američkom izvedbom
Renaulta 5 iz 1972. godine,
prodavanog podimenom Le
Car.
Novi Le Car bi opre-
mom i kvalitetom te podu-
gom listom ekskluzivnih
dodataka bio konkurencija
Citroenu DS3, Miniju i
FIAT-u 500, pa čak i Audi-
ju A1 i Alfi MiTo. Tehnički
bi se bazirao na Cliju 4, koji
će debitirati u Frankfurtu
2011.
Ekskluzivni dodaci
Renault je najavio širenje
porodice električnih auto-
mobila modelom Twingo
Z.E., koji se na tržištu očeku-
je 2014. i pridružit će se mo-
delima Kangoo Z.E. i Fluen-
ce Z.E., te modelu Twizy i
Zoe, a bit će razvijen u sarad-
njisaDailerom. S. Pa.
...i sad: Jasne poveznice
1.000. Clio Gordini RS
Kad već spominjemo
sportske modele, iz tvornice
Renault Alpine u Dipeu
stiže važna vijest - proiz-
veden je 1.000. primjerak
modela Clio Gordini RS.
Renault je s ovim automo-
bilom krajem 2009. godine
oživio slavno ime Gordini, a
potom su predstavljene vr-
zije Clija i Winda.
Gordini je zamišljen kao
dizajnerski paket postojećih
RS modela, a da se svidio
kupcima, potvrđuje činjeni-
ca da čini polovinu prodaje.
Novi član korejske SUV
porodice
U Bosni i Hercego-
vini od prije nekoli-
ko dana dostupan je
jošjedan SUV mo-
del korejskog
proizvođača Ss-
angYonga.
Nakon Rextona,
Actyona i Kyrona,
našim kupcima ras-
položiv je i novi mo-
del pod imenom
Korando.
Korejski SUV u po-
nudi je u dvije ver-
zije. Standard dola-
zi sa 2,0-litarskim
eXdi motorom od
175 KS i pogonom
na prednju osovi-
nu, s cijenom od
40.021 KM, dok
verzija Deluxe
uključuje pogon na
sve točkove i bloka-
du centralnog dife-
rencijala. Njegova
cijena je 44.241
KM. M. T.
SsangYong Korando stigao u BiH
SsangYong
Korando:
Ponuđene
dvije verzije
1.115
auto market
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 43 30
Na prostoru od 35.000 kvadrata nastupilo je 450 izlaga~a
Za sve koji nisu uspjeli
oti}i u @enevu idealno mje-
sto upoznavanja sa ovogo-
di{njim novitetima je Sa-
jam automobila u Beogra-
du, koji smo ljubazno{}u
kompanije Renault Nissan
Srbija imali priliku pohodi-
ti.
Najstarija i najpresti`ni-
ja izlo`ba automobilske indu-
strije u susjednoj Srbiji
odr`ava se od 25. marta do 3.
aprila, radno vrijeme je od 10
do 20 sati, a cijena pojedi-
na~ne karte je 300 dinara
(oko 5,5 KM). Najsretnijeg
posjetioca o~ekuje i nagrada
- automobil Punto Emotion
1,2.
Na sajamskom prostoru
od 35.000 kvadratnih meta-
ra nastupilo je 450 izlaga~a iz
auto, moto i prate}e industr-
ije, te banke, lizing ku}e i osi-
guravaju}a dru{tva.
^ak 37 automobilskih br-
endova je promoviralo svoje
modele, a premijerno je pre-
dstavljeno 85 modela.
Neki su noviteti doveze-
ni direktno iz @eneve. Evro-
pske postpremijere do`ivje-
li su Audi A6 i RS3, BMW6
kabriolet, Chevrolet Aveo,
Cruze sa petera vrata i Capti-
va facelift, Citroen DS4, Fo-
rd Focus, Hyundai Genesis,
Elantra i i40 CW, Jeep Co-
mpass, Lancia Ypsilon, Me-
rcedes C, CLS i SLK, Opel
Antara facelift, Saab 9-4X,
Volkswagen Passat i Passat
Variant. S. Pa.
Sajam automobila u Beogradu
Pregr{t noviteta u
srbijanskoj metropoli
Od 85 noviteta neki su dovezeni
direktno iz @eneve
Me|u brojnim{tandovi-
ma proizvo|a~a automobi-
la i dodatne opreme, pose-
bno se isticao {tand Optima
- Nestro grupacije, u obliku
standardne benzinske stani-
ce. Ovaj specifi~ni marke-
tin{ki pristup potvrdio je
uzlaznu putanju doma}e ra-
finerije nafte Bosanski Br-
od i rafinerije ulja Modri~a,
~iji se derivati i proizvodi
{ire i izvan granica na{e ze-
mlje, posebno u susjednoj
Srbiji. Sajam u Beogradu
iskori{ten je za predstavlja-
nje novog proizvoda - polu-
sinteti~kog motornog ulja
Optima HCCity, namijenje-
nog za dizelske i benzinske
motore, optere}ene ~estom
gradskom vo`njom, koja
zna~ajno optere}uje motor
i njegove komponente.
Zapa`en nastup Optima grupe
VOZILI SMO „Dnevni avaz“ na me|unarodnoj prezentaciji C-klase i SLK Roadstera na Tenerifama
Mercedesova magija
Podatak da je u C-klasi 2.000 novih elemenata prije govori o sasvim novom automobilu nego o redizajnu
prethodnika z SLK, koji luda~ki juri, mo`e se voziti tako da {tedi
G
odinama slu{amkako
ljudi govore: „Dok
ne sjedne{ u Merce-
des, ne zna{ {ta je auto?“.
Iskreno, mislila samda je to,
najbla`e re~eno, pomalo po-
tcjenjiva~ki prema ostalim
automobilima. Dok mi se ni-
je desilo.
Imala sampriliku prote-
kle sedmice na testnoj vo`nji
isprobati Mercedesove nove
C-klasu i SLK Roadster.
Odgovorno tvrdim da Te-
nerife, taj prelijepi otok, gdje
smo pro{li testne rute, na ko-
jemzaboravite na sve proble-
me, nema puno toga s nevje-
rovatnim osje}ajem vo`nje
ovih sjajnih automobila.
Crveni ljepotan
Prvi dan na raspolaganju
namje bio crveni ljepotanC-
klase, 220CDI BlueEfficiency.
Pri{la sammubez previ{e eu-
forije. Zapravo, potajno, jedva
sam ~ekala testnu vo`nju
SLK Roadstera koji mi je
zapeo za oko. Kakav laik!
Kad prilazite automobi-
lu, prosto vas pro|e jeza od
mo}i kojomodi{e. Ulaskom
unutra, sjajan dizajn interi-
jera ~ini da zaboravite {ta ste
vidjeli nekoliko sekundi ra-
nije... Podatak da je u ovoj
izvedbi C-klase 2.000 no-
vih elemenata prije govori o
sasvim novom automobilu
nego o redizajnu njegovog
prethodnika!
@elja mi je bila, iz navi-
ke ~isto, uzeti na test auto-
mobil sa manuelnim
mjenja~em. Kolege su me
ubijedile da to ne radim,
kako bih osjetila ~ari vo`nje,
ne misle}i na bilo {ta. Kasni-
je samimzahvaljivala. Pogo-
tovo kad me na dvoboj iza-
zvao kolega sa Islanda. Do-
bro samse dr`ala. Automa-
tski mjenja~ sa sedamstepe-
ni prijenosa - 7G-Tronic
Plus - pokazao se sjajnim.
Posebno u vo`nji serpentina-
ma, za koje se ~inilo da im
nema kraja.
TimMercedesa potrudio
se u savr{enoj organizaciji te-
stne vo`nje, kako imi prili~i,
ponuditi voza~ima da osjete
automobil na autocesti,
uskimbrdskimputevima pu-
nimzavoja, gradskoj gu`vi...
Na{ ljepotan savr{eno se po-
na{ao na svakom zadatku
koji smo mu postavili.
U prvih nekoliko kilo-
metara, nakon „upoznavan-
ja“, krenula su iznena|enja,
jedno za drugim. Pozitivna,
naravno. Volan - nevjerova-
tan. ^vrst kad treba, lagan
kad treba. Pogled u brzino-
mjer tako|er }e vamizmami-
ti osmijeh na lice. Na njemu
je sjajan kolor displej na ko-
jemse, izme|u ostalog, poja-
vljuje obavje{tenje o dozvo-
ljenoj brzini na putu kojimse
trenutno kre}ete (Speed Li-
mit Assist). Ovo je jedan od
aktivnih sigurosnih sistema,
od ukupno osam, koliko ihje
u ponudi.
Ono {to se u gradskoj
vo`nji pokazalo izvrsnimje-
ste upozorenje o automobi-
lu „u mrtvom uglu“ (Ac-
tive Blind Spot Assist). Je-
dnostavno, na retrovizoru
vam se u klju~nom mome-
ntu do tada nevidljivi troku-
ti} zacrveni. Naprosto nema
{anse da ga ne primijetite.
Jedno u nizu magi~nih
dugmi}a kojim raspola`e
ovaj sjajni automobil jeste
eco-mode. [tednja goriva.
U prijevodu, kad se zausta-
vite, automobil se gasi i po-
dizanjem noge s ko~nice
samponovo pali.
Iako su me na po~etku
vo`nje upozorili da se ne
upla{imukolikomi „zadrhti“
volan, jer sam vjerovatno
„nagazila“natraku, morampr-
iznati dasamseprili~notrznu-
la. To je zapravo efekt koji tr-
eba izazvati jo{ jedanunizusi-
gurnosnihsistema ove limuzi-
ne (Active Line KeepingAsi-
st) koji nakon vibrira-
ju}eg upozorenja
voza~udozira ko~nice sa supr-
otne strane i vra}a autona pu-
tanju!
Prelijep san
Vi{e se ne pitam kako na
prodajuovog automobila, ka-
kosuustvrdili ljudi iz Merce-
des Benza, nije utjecala ni glo-
balna ekonomska kriza. Na-
kon pre|enih 150 kilometara
na najve}emkanarskomoto-
ku mogu samo re}i - respekt,
ili kapa do poda. Sjajan, udo-
ban, mo}an, okretan, ~vrst,
lagan, brz i veoma siguran!
Drugi dan vo`nje na Te-
nerifama bio je vi{e od preli-
jepog sna. Ako vam jutro
po~ne uz doru~akna ugodnih
18 stepeni Celzijevih, za vri-
jeme kojeg gledate u SLK-
ovog davnog pretka iz {ezde-
setih godina u savr{enom
stanju, te njegova dva naslje-
dnika, a iza se presijava Atla-
ntski okean, svjesni ste da dan
mo`e zavr{iti samo lijepo.
Elem, prednama je zvi-
jer. [apu}unamMercedesovi
asistenti da se ne mijenjamo s
kolegama jer „imamo“ najbo-
lji automobil. Ko da se mije-
nja? Ne damga nikome, po-
mislim, ali, naravno, ne
ka`em...
E pa ta zvijer je SLK
350 BlueEffinciency, paladij
srebrene boje, sa crvenim
ko`nim sjedi{tima. Nisam
bila sigurna zaslu`ujem li
voziti ovakav automobil.
Gospodin Nijemac predaje
mi u~tivo klju~eve i ka`e da
mi za vo`nju, zapravo, ne tr-
ebaju. Automobil se pokre}e
pritiskomna dugme.
Mala lekcija za otvaranje
krova - jo{ jedan pritisak na
dugme. Pode{avanje sjedi{ta,
ka~ket sa natpisomMercedes
Benz i turneja mo`e da
po~ne. Kakav osje}aj! Dok se
vozimo, moja sjajna suvo-
za~ica i ja hvatamo sebe ka-
ko pjevamo pjesmu D`enis
D`oplin (Janis Joplin) „O,
Lord, won’t you buy me a
Mercedes Benz?“, u ~udu
pri~amo o nevjerovatnimkr-
ajolicima, ali i vri{timo
od navale adrenalina. Ruta je
bila sjajna. Nakon vo`nje
autoputem, slijedi uspinjanje
prema Opservatoriju na
2.400 metara.
Probamo sve dugmi}e
koji su pred nama. Muziku
poja~avamna volanu. Super.
Pritisnemtipku sport. Zna-
te o ~emu se radi. Automo-
bil prelazi u sportsku vo`nju.
Pritisak na gas lijepi vas za
sjedi{te. Ispred nas dva au-
tomobila. Preti~emo. ^ista
petica. Osjetite da mo`e jo{
puno vi{e. Vrlo brzo, zbunje-
ni turisti `eljni razgledanja,
ostaju daleko iza nas, kao
ta~ka u retrovizoru.
Jurnjava i {tednja
Penjemo se prema Opser-
vatoriju i upadamo u oblak,
negdje na 1.500 metara na-
dmorske visine. Temperatura
pada. Ni{ta zato. Automobil
ima grijanje za podru~je gla-
ve (Airscarf), zbog kojeg
mo`ete voziti otvorenog kro-
va i na vrlo niskimtempera-
turama. I mo`ete se samo na-
smijati onima koji vas u~udu
gledaju misle}i kako se smr-
zavate zarad mangupluka.
Ipak, odlu~imo zatvoriti kr-
ov, da i to probamo. Proces
traje 22 sekunde. Te{ko je
re}i {ta je bolje...
Jo{ jedno dugme. Eda, to
je novo. Zove se Magic Sky
Control. I jeste. Prava magi-
ja. Pritiskomna dugme mi-
jenjate ugo|aj - `elite li svje-
tlost ili mrak. [ta re}i? Na pa-
uzi za ru~ak ostavljamo za-
tvoren krov. Da nam se ne
ugrijusjedi{ta. Ponovo, kakvi
laici. Sjedi{ta su napravljena,
ka`u namstru~njaci, od ko`e
koja se ne grije na suncu!
Povratakuhotel, nizbrdo,
dokgledamozalazaksunca, po-
dsje}anaprizoreizfilmovape-
desetih godina. [teta, nismo
imalemaramui velikesun~ane
nao~ale da upotpunimosliku.
Jo{ malopreticanja, usporava-
nja, pa dizanja brzine. Savr{en
automobil. Da, i on ima eco-
mode. Zamislite? Automobil
koji luda~ki juri mo`e se vozi-
ti takoda{tedi. Opet - respekt.
Urazgovoru s in`injerom
Mercedesa, nakon{tosmoizr-
azili svojeodu{evljenjelinijom
automobila, aonsezadovoljno
nasmije{io, saznajemo da se s
namjerom radilo na tome da
ovaj SLK Roadster bude
„mu`evniji“odsvojihpretho-
dnika. Zbog toga su se poma-
lopla{ili da}eodbiti `enskeku-
pce. Ma, dajte, molimvas! Sa-
modami jenekakodo102.409
KM... D`enana BUREK
Ventilacijski
otvori i sat
Dizajneri Mercedes
Benza odlu~ili su vratiti u
novi model SLKventila-
cijske otvore stilizirane po
modelima iz {ezdesetih
godina. Sjajno izgledaju,
nema {ta. Ka`u da }e ih,
jer su nai{li na super kriti-
ke, najvjerovatnije ubaciti
i u modele koji tek dolaze.
Osimtoga, u SLKsmo na
vrhu komandne ta-
ble zatekli i stilizir-
ani analogni sat
koji se tako|er
savr{eno uklapa
u cijelu pri~u.
Fabrika Toyote: Nedostaje dijelova
Nesta{ica dijelova za au-
tomobile iz zemljotresom
pogo|enog Japana u nare-
dnih {est sedmica bi u najcr-
njem scenariju mogla proi-
zvodnju vozila u svijetu sma-
njiti i do 30 posto, procjena
je istra`iva~kog instituta IHS
Automotive.
Analiti~ari procjenjuju da
bi zbog nedostatka autodije-
lova nakon katastrofalnog
zemljotresa i cunamija u Ja-
panu svakog dana globalna
proizvodnja automobila u
svijetu mogla biti manja za
100.000 vozila, a neki pogo-
ni u Sjevernoj Americi mogli
bi ~ak i obustaviti rad.
Nakon Japana, iz ovog
instituta tvrde da }e pad pro-
izvodnje uskoro po~eti i uSje-
vernoj Americi, Evropi i Kini.
Nedavno je General Mo-
tors ispraznio fabriku za izr-
adu vi{enamjenskih kamio-
na u [reveportu (SAD), dok
}e Toyota najvjerovatnije
obustaviti rad u pogonu za
monta`u pick-up kamiona u
San Antoniju. Francuska ali-
jansa Peugeot-Citroen pro{le
sedmice je zbog nedostatka
dijelova iz Japana privreme-
no otpustila vi{e hiljada ra-
dnika. Ukupno u Francu-
skoj, ugro`eni su poslovi bli-
zu 5.000 ljudi.
Usporena proizvodnja u
o{trijem obliku mogla bi se
pojaviti u tre}oj sedmici apr-
ila, a da bi sprije~ili te`e po-
sljedice, automobilske ko-
mpanije }e se najvjerovatni-
je okrenuti dobavljanju dije-
lova za vozila ve}e profitabi-
lnosti ili za modele koji su
skoro lansirani.
Japanski proizvo|a~i di-
jelova razmatraju mogu}no-
st prebacivanja nekoliko fa-
brika u Kinu. M. T.
Katastrofa ugro`ava autoindustriju
Proizvodnja pada
zbog nesta{ice
dijelova iz Japana
Analiti~ari u narednih {est sedmica
predvi|aju smanjenje od 30 posto
Na|ete li se ikad u kr-
iti~noj situaciji, voze}i
SLK, u pomo} }e Vampr-
isko~iti inteligentna ele-
ktronika ove klase. U
slu~aju proklizavanja vozi-
la, elektronski program
stabilnosti ESP zako~it }e
po potrebi jednim ili vi{e
to~kova i time pomo}i vo-
za~u da stabilizira vozilo.
Ako je potrebno, smanjit
}e se i snaga motora. SLK-
klasa u svojoj dodatnoj
opremi sadr`i biksenonska
svjetla opremljena siste-
momza pranje, dinami~no
prilago|avanje dometa
svjetala i funkciju zakre-
tnog svjetla.
Inteligentna SLK elektronika
Hyundai }e za potresom
pogo|eni Japan izdvojiti vi{e
od 1,3 miliona ameri~kih do-
lara. Pomo} }e i}i japanskom
Crvenomkri`u radi {to br`eg
oporavka i umanjenja poslje-
dica katastrofe. Planirano je
da se sredstva iskoriste za na-
bavku hrane, vode, pokriva~a
i drugih nu`nih namirnica.
Hyundai i na ovaj na~in
`eli iskazati dru{tvenu odgo-
vornost, ba{ kao {to je to bio
slu~aj i s donacijama u potr-
esompogo|enomIranu1999.,
po`arima u Gr~koj 2007., te
potresima na Haitiju i ^ileu
2009. i 2010. M. T.
Pomo} susjedu u nevolji
Hyundai Japanu namijenio
1,3 miliona dolara
Guma M pro{irio kapacitete
XKoncesija Rena-
ult Nissana i Daci-
je, mostarska Gu-
ma M, pro{irila je
svoje prodajne i
servisne kapacitete
na adresi Bi{}e po-
lje bb.
U novom izdanju,
Guma M se prosti-
re na vi{e od 1.000
kvadratnih metara
prodajnog i 800
kvadratnih metara
servisnog prostora
koji je adekvatno raspodijeljen na sva tri brenda. Gu-
ma M u pro{irenom izdanju sada zapo{ljava ukupno
40 radnika.
Mercedes C-klase: Niska sjajnih
iznena|enja (Foto: D`. Burek)
Tehni~ke karakteristike
XC-klasa
Zapremina cm
3 Snaga kW (KS) Transmisija
C 200 CDI BlueEFFICIENCY 2.143 100 (136) 6-stepeni, manuelni
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 2.143 125 (170) 6-stepeni, manuelni
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 2.143 150 (204) 6-stepeni, manuelni
C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 2.987 170 (231) 7G-TRONIC
C 180 BlueEFFICIENCY 1.796 115 (156) 6-stepeni, manuelni
C 200 BlueEFFICIENCY 1.796 135 (184) 6-stepeni, manuelni
C 250 BlueEFFICIENCY 1.796 150 (204) 7G-TRONIC
C 300
2.996 170 (231) 6-stepeni, manuelni
C 350 BlueEFFICIENCY 3.498 225 (306) 7G-TRONIC
Najjeftiniji model ko{ta 59.194, a najskuplji 88.000 KM.
XSLK Roadster
Zapremina cm
3 Snaga kW (KS) Transmisija
SLK 200 BlueEFFICIENCY 1.796 135 (184) 6-stepeni, manuelni
SLK 250 BlueEFFICIENCY 1.796 150 (204) 7G-TRONIC PLUS
SLK 350 BlueEFFICIENCY 3.498 225 (306) 7G-TRONIC PLUS
Cijene kre}u od 76.208, a zavr{avaju na 102.409 KM.
Prodaja C-klase u BiH po~inje idu}eg mjeseca, a SLK Roadstera u julu.
SLK 350 BlueEffinciency: Zvijer paladij srebrene boje
Na{a urednica na promociji
Mercedesovih vozila
na Tenerifama
31 Dnevni avaz utorak 29. mart/o`ujak 2011.
Grad: Kanton:
Rubrika (stanovi, vozila, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupovina...):
Sadržaj vašeg oglasa (ukratko):
Prioritet za objavu imaju kuponi do 15 riječi
Telefon i/ili mobitel:
Vozila str. 32
Prodaja
Kupovina
Autodijelovi str. 32
Stanovi
Kuće
Zemljišta
Poslovni prostori
Izdavanje str. 34
Prodaja str. 35
Zamjena str. 38
Prodaja razno
Razna oprema str. 38
Mobiteli str. 38
Namještaj str. 38
Alati i mašine str. 38
Kućni ljubimci str. 38
Posao str. 38
Razno str. 40
Usluge
Intelektualne
usluge str. 40
Zanatske usluge str. 40
Razne usluge str. 40
32 Utorak 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
Prodaja
Škoda Octavia A5, Classic 1.6
MPI. Jačina motora: 75 kw/102
ks. Zapremina: 1595 ccm. Go-
dina proizvodnje: 2007. Prva re-
gistracija: januar 2008., registro-
vana do januara 2012. Broj
pređenih km: 40.000. Boja: Ca-
pucino bež metalik. Klima, ABS,
servo, daljinsko centr. otklj., org.
muzika, kupljen i servisiran kod
ovlaštenog distributera u BiH,
super stanje - novo vozilo. Ci-
jena: KM 20.500. Vlasnik: LI-
SCA moda d.o.o. Sarajevo. Te-
lefon: 061 130 011, 033/272-680.
N.
Alfa Romeo 146, 1.6 TS benzin
,1998. g., klima, strane table, malo
havarisana, prodajem u djelovima
ili komplet. Tel. 063 191 192.
Aluminijske 4 felge trineske,
175/70/13. Tel. 061 548 447.
Audi 100-C4, 92. god. 2,0 plin.
Reg. do 7. mjes. Auto je u tvor-
ničkom stanju. Ful oprema. Tvor-
ničke maglenke, dalj. zaklj. Alarm,
MP3. Cjena 5.700 KM. Žepče. Tel.
063 443 609.
Audi 80 CC, dizel, 86. god., tek
registrovan, nov akumulator, do-
bro očuvan, povoljno. Tel. 062 315
616.
Audi 90, metalik siva, ekstra
stanje, šiber, centr. brava, regis-
trovan, nove gume. Tel. 061 434
374.
Audi A 4, 1.9 dizel, godina kraj
98., registrovan, metalik, digitalna
klima, urađen veliki servis, cij.
9.200 KM. Tel. 061 346 243.
Audi A-6 TDI 2.5, god. 1996.,
tek regist., 6 brzina, klimatronik,
centralno zaklj., metalik zeleni,
servo, ABS, el. podizači, alu felge,
nove gume, cijena 8.600 KM,
ZDK. 061 166 610.
Audi A3, 1.9 TDI, 98. god.
Digitalna klima, ABS, servo alarm
daljinsko, zeder, ekstra stanje, tek
registrovan! 9.300 KM. Vogošća.
Tel. 061 356 933.
Audi A4 2004 g., crna met., reg.
do 24. 11. 011. g. Tel. 063 355
977.
Audi Q7, 2008. god., 3.0 TDI.
Tel. 061 913 762.
Auto felge čeličine polovne:
Merc 15 cola, BMW 15 cola, Golf 2
i 4 - 13 i 14 cola. Tel. 062 213
732.
Auto gume polovne: 255/50/19
4 kom.; 225/55/18 4 kom.;
225/55/17 4 kom.; 245/55/17 4
kom.; 205/55/16; 195/65/16c. Tel.
062 213 732.
Auto ogledala za retrovizore za
sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149
190.
Auto radar detektori Cobra i
Whisteer, xenon kompleti i na-
vigacije za automobile, garancija 1
god. Tel. 066 271 815.
Autodijelovi Opel Korsa, As-
tra, Vektra, Omega, Frontera. Tel.
061 200 203.
Autolimar radi sve vrste au-
tolimarskih radova, brzo, jeftino,
kvalitetno. Tel. 061 270 427.
Autostakla “Rule”, original
šoferšajbe i bočna stakla sa ugra-
dnjom. Garancija 5 godina. Stup,
Bojnička 109. Tel. 063 851 759,
061 413 317.
Blokada mjenjača multilok
škorpio, Golf, Audi, Škoda. Tel.
061 200 203.
BMW 520 d, 10/2000., full
oprema osim kože, tek uvezen iz
Njemačke, sve plaćeno, kao nov,
13.900 KM. Tel. 061 690 500.
BMW 525 TDS, godište 99.,
full oprema, crne boje, odlično
stanje, reg. do 5. 3. 2012. Tel. 061
750 214.
BMW kocku 1986. god., ne-
registrovan cjena 300 KM. Tel.
062 784 384.
Caddy life 1.9 TDI (putnički)
2004 god. Bijela boja, u extra sta-
nju. Cijena 16.000, može zamjena
za manje. Tel. 063 711 151
Citroen C2, 1.4 HDI, dizel,
2005. god., bijela boja, reg. god.
dana. Tel. 063 506 303.
Citroen C3 SX 1.5, 2003. god.,
prešao 49.000 km, reg. do 11./2011.
Tel. 061 215 752.
Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4
tek registrovan i Ford fokus 2.0
benzinac, 2003. nije riješena ca-
rina i porez. Može zamjena za
jedno auto. Tel. 061 843 324.
Corsa 84., reg do 10. mjeseca,
povoljno. Tel. 061 606 188.
Diferencijali p+z + mjenjač,
Opel Frontera. Tel. 061 200 203.
Dijelove Opel Frontere, motor
dizel 2.2, 2000. god., limariju i
ostale dijelove. Tel. 062 279 743.
Džeta 1.3, 1985. god., regis-
trovana do 23. 3. 2012., cijena po
dogovoru. Tel. 061 803 001.
Džetu 2, dizel, 86. god. Reg do
2. 9. 2011., u ekstra stanju. Li-
marija i motor odlični, crvena bo-
ja, 4 vrata, Sarajevo, cijena 2.600
KM. Tel. 066 968 449.
Fiat Bravo 1.9 TDGT, 98. god,
ful osim koze, cjena 5.500 KM.
Tel. 061 081 089.
Fiat Dukato, dizel, tek reg.,
otvoreni, 92. god., odlično stanje.
Prodajem ili mjenjam za luksuzno
auto, može i stranac koji se može
regulisat. Tel. 061 737 204.
Fiat Palio vikend, 1.7 TD,
1999. god., metalik siva, povoljno.
Tel. 061 773 373.
Fiat Panda 1.0, teretno, 97.
god., dvosjed, benzin, reg. do 6.
mjeseca, u odličnom stanju. Tel.
061 184 796.
Fiat Punto 1.2 B, 16V, 5V, crna
boja, tek uvezen iz Njemačke, eko
3 motor, registrovan, servisna, ci-
jena povoljna, moguća zamjena,
Tuzla. Tel. 061 844 639.
Fiat Punto 1.2 B, 2000. god.,
cijena 5.000 KM. Tel. 061 107
500.
Fiat Punto 1.9 JTD, 2003. god.,
plavi, 4 vrata, ful oprema, plaćeni
carina i PDV, uvoz Njemačka,
147.000 prešao, servisna knjiga,
extra stanje, cijena do reg. 7.600
KM. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004.
god., plava, 3 vrata, ful oprema, 1
vlasnik, registrovan, 132.000
prešao, servisna knjiga, extra sta-
nje, cij. 8.400 KM. Tel. 062 548
408.
Fiat Punto 2004 god., euro 4,
motor dizel, itd. Ekstra stanje,
povoljno. Ful oprema. Tel. 063 389
228.
Fiat Punto multi jet 1.3 dizel,
2005. god., bijela boja, cijena 6.900
KM. Tel. 061 144 162.
Fiat Stilo karavan 1.9 JTD,
2004. god., klima, ABS, 6x airbag,
4x el. podizači, citi servo, daljinsko
zaključavanje, siva metalik, tek re-
gistrovan, 9.100 KM. Tel. 061 214
813.
Fiat Stilo, 2006. g., dizel ka-
ravan, tek registrovan, cijena 9.750
KM. Tel 061 290 183.
Fiat Uno 75 IE, 1465 ccm, 55
KW, ispravan, neregistrovan, do-
govor. Tel. 061 904 736.
Flaše za autogeno, za Ford
tranzit hladnjak, motor, mjenjač,
diferencijal. Tel. 061 169 243.
Ford Fiesta, 1990. god., 1.8
dizel, ekstra stanje, 2.700 KM. Tel.
061 901 079.
Ford Fokus, 1.6 TDCI, 2007.
g., prešao 150.000, oprema, tek
registrovan, servisna knjiga. Tel.
061 191 932.
Ford I8, dizel, registrovan, fik-
sno 1.000 KM. Tel. 062 393 838.
Ford KA 1.3, 1998. god., re-
gistrovan, servisiran, očuvan, po-
voljno! Tel. 061 490 570.
Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999.,
klima, ABS, centralna, CD, u
odličnom stanju, 7.000 KM. Tel.
061 067 748.
Ford Mondeo 1.8, 2007., prešao
50.000 km. Hitno. Tel. 061 255
859.
Gepek (vrata) za Ford Fiestu za
2003. god., 50 KM. Tel. 061 709
956.
Golf 1.3, benzin, registrovan.
Tel. 061 548 390.
Golf 1.6 b, 85. g., bjeli u extra
stanju, nereg. cjena 2.300. Tel. 061
355 397.
Golf 2, 1.6 B + plin, sa atestom,
88. god., reg. do 11. 2011., jedan
vlasnik, odlično očuvan, povoljno.
Tel. 062 322 467.
Golf 2, 87. god., 1.6 benzin,
nove prednje gume, reg. do 9.
2011. god., limarija i enterijer u
odličnom stanju. Tel. 061 566
689.
Golf 2, dizel, 1991. godište, tek
regristovan, 2500 KM. Tel. 062
760 422.
Golf 2, dizel, kraj 1987. god., u
odličnom stanju. Tel. 061 810
947.
Golf 2, god. 90., tek reg., motor
1.3 benzin, 5 brzina, 4 vrata, cijena
3.200 KM. Tel. 061 513 948.
Golf 3, 1.9 dizel, 1995. god.,
klima, alarm, reg. do 1. 2012.,
7.000 KM. Tel. 062 375 769.
Golf 3, 1.9 GTD, 92. god., reg.
do 25. 6. 2011. g., vrlo dobro stanje,
alarm, lavlja kandža, CD sony,
servis urađen, cijena 5.750 KM.
Tel. 061 474 051, 061 159 159.
Golf 3, 1.9 TD, 92. god. tek
registrovan i dobro ocuvan, 5.700
KM. 061/258-196.
Golf 3, 95. god., reg. do 1./2012.
Tel. 061 171 553.
Golf 3, GTD, 1.9 motor, god.
93., registrovan do juna, crna boja,
daljinsko zaključavanje četvera
vrata, šiber, cjena 5.200 KM. Tel.
061 847 302.
Golf 4 TDI, karavan, ful 130
KS, dig. klima, bijeli, 2001. god.,
zeder, 10.300 KM. Tel. 062 418
999.
Golf 4, 1.9 TDI, 2003. god,
dvoja vrata, cijena 12.900 KM.
Tel. 061 581 734.
Golf 4, 99. god., benzin 1.4,
klima, alarm. daljinsko, zeder, ci-
jena 8.300 KM. Tel. 061 819 351.
Golf 4, benzin 1.4, god. 99.,
registrovan do augusta, klima, ze-
der, alarm, daljinsko, tek zam-
jenjeno ulje, mikro remen i svi
filteri. Tel. 061 819 351.
Golf 85. D, registrovan do
septembra 2011., fiksno 1.500
KM. Tel. 065 071 688.
Golf II, 89. god, dizel 1.6,
automatik, cijena 3.300 KM. Tel.
063 114 038.
Golf IV, 1998. g., registrovan
do 8. mjeseca, četvera vrata, bijela
boja. Tel. 061 205 332.
Golf TD, 88 g. U odličnom
stanju, 3.200 KM. Tel. 061 912
547.
Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao
nov, reg., 40.000 km, kupljen u
BiH, full, 4+4 nove gume, cijena:
18.900 KM. Tel. 061 358 229.
Golf V, 2.0 SDI, 2004. god.,
15.000 KM. Tel. 061 764 229.
Gume sa felgama 7 kom., za
Ford tranzita saobraćajna dozvola.
Tel. 061 169 243.
Hitno prodajem Reno Megan
coupe 2001., benzin, full oprema,
extra stanje. Tel. 061 338 433.
Jeep Cheroke Limited, 2001.,
hitno, može kompenzacija. Tel.
061 255 859.
Jetta benzin, 1982. god., u
voznom stanju, prvi vlasnik, ci-
jena vrlo povoljna. Tel. 033
534-876.
Jugo 60, 1990. god., u odličnom
stanju, cijena 1.200 KM. Tel. 061
350 169.
Kamion Mercedes-benz, LP
809, god. 1980., povoljno, regis-
trovan, stabilac, 4.000 KM. Tel.
061 134 916.
Kedi Fiat Fiorino 1.7 dizel, 94
god. Registrovan, 1.800 KM, Vi-
tez. Tel. 063 253 688.
Kedi otvoreni Renault expres
1.9 TDI, 1997. g. Tel 063 843
761.
Kedi otvoreni, Renault expres
1.9 TDI, 1997. g. Tel. 062 216
787.
Kia Ceed karavan, 1.6 benzin,
2008. god., može zamjena za jef-
tinije vozilo. Tel. 062 857 130.
Kia Rio RS limuzina, metalik
siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4
B, u odličnom stanju, reg. do kraja 4.
mjes. 2011. Tel. 061 156 309.
Kombi Fiat Ducato furgon
maxi 2.8 JTD, 2001. god., ispravan
i redovno servisiran, sa isteklom
reg., 8.500 KM + PDV. Tel. 033
640-064, 061 153 130.
Kombi Fiat Dukato 2.5 D, 91.
god., u voznom stanju, produženi,
povišeni, 1.500 KM. Tel. 066 687
703.
Kombi Master Reno, povišeni,
2003. god., Euro-4, 7.500 EUR-a.
Tel. 061 101 800.
Kombi putnički VW T4, god.
1992., dizel, očuvan. Tel. 061 344
224, Živinice.
Kombi VW T4, 2400 ccm,
dizel, 96. god., u super stanju,
teretni, povišeni, registrovan,
9.000 KM. Tel. 061 206 689.
MAN 372 truk, super stanje, tri
osovine, tegljač, 1992. god. Šlepa
1994., dvije osovine, nova tipa,
hitno i povoljno. Tel. 061 172
516.
Mercedes 124-250 D, 90. god.,
extra stanje, tek regis., 7.800. Tel.
061 200 203.
Mercedes 190 D, 2.5, 87. god.,
crna metalik, el. šiber daljinsko
zaključavanje, xenon, u dobrom
stanju, 5.000 KM. Tel. 061 366
837.
Mercedes 190D, 88. god. bijeli,
registrovan, šiber, centr. daljin.
zaključav., 4 alu felge sa ljetnim
gumama, alarm. Cijena 5.200 fik-
sno. Tel. 061 478 880.
Mercedes C-220, avangard,
1998. g., u odličnom stanju. Tel.
061 147 434.
Mercedes E 220 CDI, avan-
tgard, automt., triptronik, CD, ra-
dio, tel., koža, xenoni, al. felge,
nove gume, servisna knjiga. Tel.
066 364 848.
Mijenjam Dukata kombija ot-
vorenog 1992. god., u odlicnom
stanju, za luksuzno auto ili sa
stranim tablicama. Tel. 061 737
204.
Motor “Mercedes” 190-200 di-
zel, odlično stanje. Tel. 061 252
805.
Novi farovi za Fiat Stilo 3. Tel.
063 715 850.
Opel Astra 1.7 DTI, karavan
2001. godina, metalik plava,
160.000 km, sve osim kože,
odlično stanje, uvoz iz Njemačke,
cijena 8.900 KM, Prijedor. Tel.
065 740 855.
Opel Astra 2008. g., GTC-sport
cupe, extra stanje, max oprema,
garažiran, nije uvoz, tek registr.
Tel. 061 173 947.
Opel Astra-G karavan, dizel,
1999. god., KW 60, ccm 1954. Tel.
061 220 016.
Opel Astru, kraj 1999. god., tek
registrovana i servisirana, sa svom
opremom. Tel. 061 108 221.
Opel Corsa 98. god, 1.0 benzin,
plava boja, el. stakla, uredno ser-
visirana, cijena 3.600 KM. Tel. 061
173 109.
Opel Fronteru 2.3 TDI, in-
terkuler, registrovana, plava me-
talik, elektronska stakla. Tel. 061
917 038.
Opel Korsu 1991., 1,2i. Tel.
O61 431 971.
Opel Vectra 1992., 1,6i. Veoma
očuvan. Može i zamjena. Tel.
061/130-168.
Opel Vectra 1992., 1,6i. Veoma
očuvan. Može i zamjena.. Tel.
061/130-168.
Pasat 2, 87. god., karavan,
benzin-plin, 2.200 KM. Tel. 033
537-853.
Pasat 2, karavan, 1987., disel,
registrovan do maja 2011., cijena
po dogovoru. Tel. 061 961 931.
Pasat 2006. g., karavan kvatro,
big xsenon, park senzori, 2.0 TDI,
navigacija, digitalna klima, 6 br-
zina, registrovan, cijena 22.300
KM. Tel. 061 290 183.
Pasat 3 karavan, 91. god., stra-
nac, disel, u dobrom stanju, cijena
po dogovoru. Tel. 061 961 931.
Pe`o 207 dizel 1,4 2008 god.
registrovan, klima, CD, abs, servo,
cijena 13500 KM, Sarajevo. Tel.
061 555 156.
Peugeot 206, 1.4 benzinac,
1999. god., 4.900 KM. Tel. 061 177
578.
Pežo 106, 1997., zel. metalik,
daljin. zaklj., šiber, šifra za
paljenje, elek. pod. stakla, reg. 10.
10. 2011. Tel. 061 528 084.
Pežo 2006 HDI, 2002. god.,
klima, sivi, 7.300 KM. Tel. 061 247
399, Sarajevo.
Pežo 206 HDI 1.4, god. 2004.,
registrovan. Tel. 033 644-590.
Pežo 206, 1.4 benz., 2000. god,
tek registrovan, nove prednje gu-
me, ful oprema, moze zamjena za
Golf 3 ili 2, uz vašu nadoplatu. Tel.
061 215 492.
Pežo 206, 1.4 HDI, 2003. god.,
sivi, 4 vrata, ful oprema, plaćeni
carina i PDV, uvoz Njemačka,
160.000 prešao, knjiga vozila, extra
stanje, cijena do reg. 8.800 KM.
Pežo 307, 1.6 B, 2003. god., sivi, 3
vrata, ful oprema, plaćeni carina i
PDV, uvoz Njemačka, 111.000
prešao, servisna knjiga, extra sta-
nje, cijena do reg. 8.900 KM. Tel.
061 083 802.
Pežo 206, ben. 1.6, 12./2001. g.,
klima digital, cijena 7.900. Tel.
061 667 187, Srebrenik.
Pežo 307, dizel, HDI 2.0, 66
KW, decembar 2004. god., ka-
ravan, metalik sivi, mogućnost ca-
rinjenja na povlasticu. Tel. 065 849
187.
Povoljno Audi 100-A6. 91. god.
2,0, plin., reg. još 5 mje. Auto je u
tvorničkom stanju. Posjeduje ful
opremu + dalj. zaklj. i alarm.
Cjena vrlo povoljna. Tel. 063 066
581.
Povoljno Golf 3, benzinac, 95.
god. Tel. 061 700 055.
Prodaja, ugradnja, remont al-
nasera, alternatora, motora bri-
sača. Tel. 061 365 193.
Prodajem alu felge za BMW
E36, fiksno 120 KM. Tel. 062 117
989.
Prodajem auto dijelove za Polo
Classic. Tel. 066 474 574.
Prodajem autodijelove za Opel
Vektru DTI. Tel. 066 474 574.
Prodajem dijelove za Golf 2.
Tel. 062 158 024.
Prodajem dijelove za Golf 4.
Tel. 066 477 399.
Prodajem dijelove za Opel
Vektru. Tel. 062 158 024.
Prodajem dijelove za Polo Cla-
sic. Tel. 066 477 399.
Prodajem i ugrađujem za sva
auta ogledala za retrovizore, po-
voljno! Tel. 061 382 478.
Prodajem i ugrađujem za sva
auta ogledala za retrovizore, po-
voljno. Tel. 061 529 970.
Prodajem Pucha, kratki, go-
dina 1980., dizel. Mob. 061 158
226.
Prodajem skuter-zipov, četve-
rotaktni, 700 KM i šivaću mašinu
70 KM. Tel. 063 906 335.
Prodajem za Golfa alnaser,
altenator 2,3,4 i za ostala vozila,
može i montaža. Tel. 033 531-996,
062 693 470.
Prodajem za Renault alu felge
16''. Tel. 061 259 784.
Punto 1.2, 60 KS, 2004. god., novi
model, 3 vrata, met. sivfa, ful oprema
osim klime, sve plaćeno do reg., cij.
5.700 KM. Tel. 061 244 181.
Punto multi jet, 2004. euro 4,
motor dizel, ekstra stanje, ful opre-
ma, povoljno. Tel. 063 389 228.
Radim antikorozivnu zaštitu
automobila, varenje, farbanje, po-
liranje. Tel. 061 552 547.
Razni dijelovi Opel Korsa,
Astra, Vektra, Zafira, Omega,
Frontera. Tel. 061 200 203.
Renault Kangoo, 2004. g., 1.5
dCi, teretni, plavi metalik, ser-
visna knjiga i svi pregledi iz Re-
naulta, ekstra oprema, strane ta-
ble, hitno i povoljno. Tel. 061 761
812.
Renault Megane, 2006 god.,
crveni, registrovan, 1,5 DCI, 85
KS, ura|en servis, cijena 11900
KM.Tel. 061 224 553.
Renault Megane, 2007 god., 2
vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,.
Tel. 062 418 999.
Renault Twingo, 2002./XII,
91.000 km, urađen servis, odlično
stanje. Tel. 063 405 863.
Reno 11, registrovan, stanje
dobro, boja metalik, cijena po do-
govoru. Tel. 061 143 519.
Reno 5, kampus, 1991. god.
Tel. 061 565 585.
Reno Clio 1.4, 16V, model
2003., sivi, 4 vrata, ful oprema,
plaćeni carina i PDV, uvoz Nje-
mačka, 74.000 prešao, servisna
knjiga i svi računi o servisiranju
vozila, extra kao nov, cij. do reg.
7.700 KM. Tel. 061 835 565
Reno Laguna DCI 1.9, 2003. g.,
sva oprema, cijena 10.000 KM.
Tel. 061 667 187, Tuzla.
Reno Laguna karavan dizel,
2004. god., cijena po dogovoru.
Tel. 033 420-606, 062 390 579.
Reno Megan DCI 1.9, 2002. g.,
sva oprema, cijena 8.000 KM. Tel.
061 667 187, Srebrenik.
Reno Megan II, 1.6, 16V, 2003.
god., registr., klima, ABS+ESP,
bord, MP3, airbag x6, itd., crni, 3
vrata. Tel. 061 202 888.
Reno Megan, 2003., 1.9 dizel, 4
vrata, ful oprema, uvoz iz Nje-
mačke, plaćena carina i PDV,
9.700 KM. Škoda Fabia, 2001.,
dizel, TDI, DI-crveno, ful oprema,
tek registrovana, cijena 8.500 KM.
Tel. 061 107 285.
Reno Megan, 2006.g., dizel 1,5
dci, registrovan do jula, cijena
11.000 KM. Tel. 061 268 495.
Retrovizorska ogledala za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512
799.
Rezervne dijelove za Reno 25.
Tel. 033 442-998 i 062 139 085.
Scenik 2001. g., reg., daljinsko,
alarm, metalik, elektronika, mu-
zika air bagovi, garažiran, serv.
knjiga. Tel. 061 138 071.
Seat Ibiza, 1,4 TDI, model
2005., prvi vlasnik, registrovan do
11. mjeseca, maksimalna full opre-
ma, 6 jastuka, 2 seta po 4 gume na
felgama, zeder, kasko, bijeli, 2 vra-
ta. Cijena 10.000 KM. Mobitel 061
256 533.
Suzuki vitara 94. god, švic.
table, može zamjena. Tel. 066 021
890.
Škoda Fabia 1.4 MPI. Tel. 061
170 169.
Škoda felicija 1.9. Dijelovi mo-
tora i mjenjača. Tel. 063 223 103.
Škoda Octavia automatik 1,6,
benzin 1998. g., u odličnom stanju,
reg. do 07. 2011. Tel. 061 710
323.
Teretno vozilo Hafei Ruiyi 1.0,
nosivost 780 kg, 2007. g., reg., u
dobrom stanju, cijena 4.700 KM.
Tel. 032 445-300, Zenica.
Toyota Land Cruiser 2003.
god., 3.0 D4D, oprema luna, me-
talik plava, 168.000 km, alu felge,
servisna, registrovana, 32.000 KM.
Tel. 061 139 633.
Ugradnja alarma i sistema pro-
tiv krađe vozila, testiranje vozila.
Tel. 061 365 193.
Viljuškar Huster, 5 T, duge
vile, dobro stanje. Tel. 061 163
894.
Volvo V40 dizel, 2000. god.,
registrovan, metalik sivi, aut. kli-
ma, alu. felge, alarm, centralna, 4x
el. podizači, cijena 10.900 KM.
Tel. 061 430 729.
Vrata prednja lijeva za Passat
2008. god., 350 KM. Tel. 061 709
956.
Vrata zadnja lijeva za Škodu
Fabiu, 160 KM. Tel. 061 709 956.
Vršim dijagnostiku za Opel
vozila. Moguć dolazak na adresu,
20 KM. Tel. 061 092 699.
VW Džeta dizel, god. 1986/87.,
zlatna met., 3 vrata, registrovan, 1
vlasnik, garažiran, dobro očuvan,
cij. 2.900 KM. Polo 1.4 MPI, ben-
zin, 2000. god., plavi, 4 vrata, dosta
opreme, tek reg., 115.000 prešao,
extra stanje, cobra alarm, nove
gume, CD rdio, cij. 7.400 KM. Tel.
061 158 202.
VW Jetta VR6, 2001. g., au-
tomatik, benzin, full oprema,
prešla 128.000 km, cijena do reg.
7.800 KM. Tel. 062 600 111.
VW Pasat limuzina, 1.9 TDI,
105 KS, novi model, 11. 2006., crni
metalik, alu felge, digitalna klima,
2 ključa, servisna, povoljno, do
reg. 21.500 KM. Info.
063-591-876.
Yugo Koral 55, reg. do 11. mj.,
nove table, 88. god., u dobrom
stanju i bez ulaganja. Cijena 650
fixno. Može zamjena za japanca do
1.3 ccm. SBK. Tel. 062 987 426.
Za Fapa 16-20 glavičine i
ležajevi za zadnju osovinu. Tel.
061 169 243.
33 Dnevni avaz utorak 29. mart/o`ujak 2011.
C=IE
34 Utorak 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
Za Fapa 16-20 kardan i kom-
presor za zrak. Tel. 061 169 243.
Za Fapa 16-20, anlasaer, al-
ternator, saobraćajna dozvola. Tel.
061 169 243.
Za Fapa 16-20, kabina, motor,
mjenjač, diferencijal, hladnjak,
gume 11x20, cerada, prednji trap,
zadnji trap, anlaser, alternator.
Tel. 061 169 243.
Za Fapa 16-20, pumpa hi-
drauličina, za volan glava volana,
volan. Tel. 061 169 243.
Za Fapa 16-20, tramlovi, trod-
jelne felge, štice za balvane. Tel.
061 169 243.
Za Pasat el. motor za podizanje
stakla na vratima. Tel. 061 260 598.
Za Sieru motor, anlaser, al-
ternator, hladnjak motora. Tel.
061 169 243.
Za Škodu Feliciju prodajem
dobru polovnu haubu, 50 KM,
Sarajevo. Tel. 061 551 317.
Za Tamića 2000, motor, hla-
dnjak, lamela, boš pumpa, anlaser,
alternator. Tel. 061 169 243.
Zastavu 101 u odličnom stanju,
registrovana do novembra 2011.,
1.200 KM. Tel. 033 220-734.
Zimske gume M+S tubeles
135x70x15 sa felgama za Reno 4
GTL, lance za snijeg za Reno 4
GTL, razne dijelove za Reno 4
GTL. Tel. 033 534-087, 033
458-217, 062 682 690.
Kupovina
Kupujem havarisana vozila:
Pasat karavan 3 i mlađe golfove.
Tel. 061 504 190.
Kupujem ispravna i havarisana
vozila. Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana i ostala
vozila. Tel. 061 274 441.
Vršimo otkup rabljenih ha-
varisanih i dotrajalih vozila. Tel.
062 506 775.
Otkupljujem ispravna vozila
na B.H. tablama, mlađa godišta,
isključivo ispod tržišnih cijena,
isplata odmah. Tel. 061 315 798.
Kupujem Ford KA ili neko
drugo auto. Tel. 063 132 183.
Kupujem vozila niže vrije-
dnosti, havarisana, na stranim ta-
blama. Tel. 061 758 218.
Kupujem dva stakla za auto
kamp prikolicu - Adria, Prima 430
TL, god. 1989. Tel. 061
193 528.
Kupujem Golfa 5 SDI ili TDI,
2007./2008., dajem Astru TD
1999./2000., ekstra tanje + do-
plata. Tel. 033 453-756, 062 451
747.
Izdavanje
Izdajem novoadaptiran prostor
110 m2 u Sarajevu, M. Tita br.
22/I, pogodan za više namjena.
Tel. 061 132 363. 3152-1Ndž
Izdajem stan-kancelarijski pro-
stor 80 m2 u centru Sarajeva.
Tel. 061 102 216, 062 346 855.
3654-1Ndž
Izdaje se dvosoban namješten
stan, Olimpijsko, za dvije studen-
tice ili zaposleni par. Tel. 061
228 659. 3713-1Ndž
Izdajem dvosoban moderno
opremljen stan u Hrasnu, i je-
dnoiposoban opremljen kod
općine Centar. Tel. 062 465 466.
4263-1tt
Č. Vila - Vranicini neboderi,
izajem dvosoban stan - nam-
ješten. Tel. 061 103 058.
3734-1Ndž
A. Polje, jednosoban nam-
ješten stan, III sprat, samcu ili
samici. Tel. 061 276 004.
A. polje, preko puta PTT
Inžinjeringa, dvosoba nenam-
ješten stan 47 m2, B-faza. Tel. 061
733 866.
Adema Buče 283, izdajem pra-
zan jednosoban stan, poseban ulaz
i struja. Tel. 033 610-675.
Aerodromsko naselje, izdajem
pos. prostor 40 m2, za agencije,
predstavništva, kancelarije, sa pa-
pirima. Tel. 061 857 012.
Apartmansko prenoćište iznad
Katedrale, parking, kablovska, 20
KM po osobi. Tel. 061 339 647.
Apartmansko prenoćište u cen-
tru grada, sa extra opre. sobama,
TV, sat, c. grijanje, parking, 15
KM po osobi. Tel. 062 530 601.
Apartmansko prenoćište, cen-
tar, Papagajka, novo, 20 KM po
osobi. Tel. 061 519 750.
B. Potok, adaptiran trosoban
stan 53 m2, pl. grijanje, blindirana
vrata, telefonski priključak, itd.
Cijena 300 KM mjesečno + režije,
uz depozit od 300 KM. Tel. +387
61 700 545.
B. Potok, Adema Buće do 429,
prazan sprat kuće, 170 KM. Tel.
061 433 662.
Bistrik kod Pivare, dvoipo-
soban moderno opremljen stan u
zgradi. Tel. 062 465 466.
Bjelave, Gornja Mandžina 7,
namještenu garsonjeru. Tel. 061
556 349.
Bjelave, izdajem dvokrevetnu
sobu studenticama, zaseban ulaz,
kablovska TV, internet. Tel 033
203-666, 062 595 103.
Blizu trolejbuske Bistrik, super
adaptiran namješten jednosoban
stan, II sp., zgrada, zvati od 17 h,
400 KM. Tel. 646-410.
Blizu Željezničke stanice sobe,
TV kabl., po osobi 20 KM. Tel.
061 135 345.
Breka, izdajem namještenu
garsonjeru, 2 ležaja, ulaz poseban,
studentima. Tel. 535-207.
Centar - Papagajka, nudim
noćenje u luksuzno opremljenim
apartmanima. Tel. 061 724 725.
Centar Dobrinje 2, prizemlje,
pos. prostor 32 m2. Tel. 062 967
192.
Centar kod Katedrale pored
Muzicke škole, stan 55 m2, I sp.
(ima baštu), stanje izvorno, ul.
početak Petrakijine (pogodan za
živjeti i za kancelarije), 2.400 KM.
Tel. 062 762 572.
Centar, 60 m2 pos. prostor na
prometnom mjestu, na duže vri-
jeme, povoljno. Tel. 061 304 339.
Centar, Ciglane, ul. Alipašina
160 m2 posl. prostor, kompletno u
portalima, pogodan za prodavnice,
salone, isl. Adaptiran. Mjesečno
3.500 KM. Tel. 062 762 572.
Centar, Marin Dvor, exklu-
zivni posl. prostor 160 m2/I spr., 7
prostororija, etažno, tel. centrala,
ulaz iz Titove ul., 520 000 KM.
Tel. 061 269 835.
Centar, prazan trosoban adap-
tiran stan u prizemlju. Tel. 061 628
168.
Centar, stan 120 m2 ili komplet
kuću 200 m2, strancima, 3 garaže,
sa velikom baštom. Tel. 062 788
757.
Centr, ul. J. Vancaša-Gabelina
(Koševo) 56 m2/I kompletno extra
adaptiran i lux. namješten. Cijena
800 KM. Pogodno za strance. Tel.
061 360 084.
Č. Vila, iza Vranicin nebodera,
izdajem garažu. Tel. 061 200 744.
D. Velešići, namješten jed-
noiposoban stan, poseban ulaz, c.
grijanje, kablovska, 250 KM. Tel.
061 200 327.
D. Velešići, namješten jed-
noiposoban stan, poseban ulaz, c.
grijanje, kablovska, 250 KM. Tel.
062 565 821.
Dobrinja 2, centar, izdajem
prostor 32 m2. Tel. 033 464-197,
062 967 192.
Dobrinja 3, kod slastičarne
Kup, dvosoban prazan stan, I spr.
Tel. 065 358 865.
Dobrinja 5, izdajem pos. pro-
stor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel.
033 638-006.
Dobrinja III, dvosoban prazan
stan izdajem. Tel. 065 358 865.
Dobrinja III, Trg Sarajevske
olimpijade bb, dvoetažni pos. pro-
stor 40 m2, za kancelariju, agen-
cije, predstavništvo, prodavnicu i
slično. Tel. 062 718 737.
Dobrinja, kod trolej. okretalj-
ke, izdajem jednosoban polunam-
ješten stan, sa grijanjem. Tel. 061
157 943.
Dva namještena trosobna sta-
na. Tel. 033 458-903.
Dvokrevetna soba zaposlenim
radnicima, cijena 60 KM po kre-
vetu mjesečno. Tel. 033 660-176.
Dvosoban stan blizu Kampusa,
500 KM + režije. Tel. 062 528 053,
033 658-946.
Extra opremljenog poslovnog
prostora 80-100 m2 u Sarajevu,
zvati od 16-20 h. Tel. 061 130
504.
Gornje Ciglane, uz cestu, pro-
stor u zgradi, prizemno, 50 m2,
cijena 500 KM. Tel. 061 357 786.
Gračanica, pos. prostor, tri
etaže po 200 m2. Tel. 061 283
171.
Grbavica 1, izdajem garažu
ispod tranzita. Tel. 063 639 213.
Grbavica, dvosoban namješten
stan, priv. kuća, I sprat. Tel. 063
639 213.
Grbavica, pos. prostor 32 m2.
Tel. 033 810-047.
Grbavica-centar, dvosoban i
trosoban lux. namješten stan,
stamb. zgrada, cen. grijanje. Tel.
061 925 649.
Grbavička, nudim noćenje u
apartmanu. Tel. 061 350 190.
Hadžiidrizova 6, u blizini BBI
centra, dvosoban namješten stan.
Tel. 063 896 944.
Hrasno (P.C. “Mali Robot”), 30
m2, I kat, idealan za ordinaciju,
kancelariju i sl., 500 KM. Tel. 066
340 748.
Hrasno brdo, Triglavska, sprat
kuće, grijanje, sve odvojeno, nam-
ješten. Tel. 061 172 269, 033
526-547.
Hrasno kod “Robota”, dvo-
soban lijepo opremljen stan, blind,
2 balkona, 400 KM. Tel. 062 465
466.
Hrasno, dvosoban namješten
stan, c.g., balkon, telefon, 350 KM.
Tel. 211-169.
Hrasno, dvosoban stan, cen.
grijanje, balkon, telefon, 350 KM.
Tel. 211-169.
Hrasno, izdajem stan trosoban,
preko puta trolejbuske stanice,
extra namješten. Tel. 062 204
208.
I. Sarajevo, Kula, pos. prostor
20 m2. Tel. 062 760 319.
Ilidža Lužani, izdajem nam-
ješten stan 65 m2 zaposlenim
ženama bez djece. 400 KM. Tel.
066/324-343
Ilidža, 3-soban prazan stan 83
m2, II sprat Pejton, plin, blindo
veata, sredjeni parketi. Cijena 300
KM. Stan ima i garažu koja se
plaća 50 km., ali nije uslov. Tel.
061 269 835.
Ilidža, Lužani, iznajmljujem
namješten stan, 65 m2, centralno,
bez TF, zaposlenim ženama bez
djece, 400 KM. Tel. 066/324-343.
Ilidža, namješten sprat stu-
dentima. Tel. 695-295, 061 557
593.
Ilidža-Otes, 4 ležaja radnicima
na terenu, priv. kuća, poseban
ulaz. Tel. 629-054.
Ilidža-Otes, povoljno jedno-
soban stan, polunamješten ili pra-
zan, sve odvojeno, priv. kuća. Tel.
629-054.
Ilidža-Pejton, pos. prostor 40
m2, povoljno za sve namjene,
može i skladište, ima parking za
kola, u priv. kući. Tel. 033
622-064, 062 156 840.
Izdaje se poslovni prostor, po-
godan za sve namjene, 20 m2. Tel.
061 481 605.
Izdajem autopraonicu opre-
mljenu. Tel. 062 316 633.
Izdajem dvosoban stan stu-
denticama (blizu Kampusa), 300
KM + režije. Tel. 033 658-946, 062
52 80 53.
Izdajem dvosoban stan u Do-
brinji kod Merkatora. Tel. 061 905
051.
Izdajem dvosoban stan u zgra-
di, namješten. Tel. 061 355 517.
Izdajem dvosoban stan, opšti-
na Stari grad, nenamješten, sa
cent. grijanjem, povoljno. Tel.
061/174-010.
Izdajem dvosoban, nenamjes-
ten stan na A. Polju, B-faza. Tel.
061 233 094.
Izdajem ili prodajem radnju na
Siranu. Tel. 062 917 009.
Izdajem jednosoban namješten
stan u privatnoj kući. Tel. 033
655-329.
Izdajem jednosoban stan nam-
ješten, poseban ulaz, studentica-
ma. Tel. 535-539.
Izdajem jednosoban stan, 120
KM, G. Velešići. Tel. 033
245-998.
Izdajem jednosoban stan, G.
Velešići. Tel. 033/245-998.
Izdajem jednosoban stan, nam-
ješten, priv. kuća, Šip, poseban
ulaz, odvojeno struja. Tel. 061 781
073, 485-657.
Izdajem jednosoban, zaseban i
opremljen stan sa grijanjem, lijepa
lokacija, Breka II. Tel. 033
538-185, 062 147 003.
Izdajem kuću na Mejtašu 120
m2, sa 200 m2 vrta, sređena, nam-
ještena, strancima. Tel. 061 156
262.
Izdajem kuću namještenu sa
1.000 m2 okućnice, štale i garaže,
Osijek. Tel. 061 233 948, 061 149
442.
Izdajem lijepo namješten res-
toran sa baštom. Tel. 061 804
195.
Izdajem manju kuću, polu-
namještenu, ul. Ašikovac. Tel. 061
355 756.
Izdajem namješten dvosoban
stan kod FDS. Tel. 061 226 372.
Izdajem namješten jednosoban
stan, Donji Velešići. Tel. 061 803
662.
Izdajem namješten poslovni
prostor 25 m2 u centru Sarajeva,
alarm, video nadzor, drugi sprat,
pogodan za predstavništva. Tel.
066 643 099.
Izdajem namješten stan 44 m2,
bračnom zaposlenom paru bez dje-
ce, priv. kuća, K. Demirovića 42,
kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033
616-136.
Izdajem namješten stan je-
dnosoban, poseban ulaz, 50 m2,
Donji Velešići. Tel. 062 573 576.
Izdajem namješten stan sa gri-
janjem, Aerodromsko 20, But-
mir-Ilidža. Tel. 033 680-001.
Izdajem namješten, moderno
uređen dvosoban stan 57 m2, na
Čengic Vili (Velanini neboderi) sa
2 spavaće, dnevnim boravkom,
kuhinjom, balkonom, odvojenim
WC od kupatila. U zgradi je pošta,
restoran, market. Pogodno i za
studente. Tel. 061 600 177.
Izdajem p. prostor 240 m2 za
sve namjene sa parkingom uz glav-
nu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545
358.
Izdajem pola kuće, sve po-
sebno, nenamješten, samo 120
KM. Tel. 642-746, Pofalići.
Izdajem poslovne prostore, za
razne namjene, na više lokacija.
Tel. 061 156 262.
Izdajem poslovni prostor 30
m2, Jukićeva 136. Tel. 062 910
675.
Izdajem poslovni prostor 46
m2, Tina Ujevića 13. Tel. 061 033
953.
Izdajem poslovni prostor 50
m2, do glavne ceste u Buća Po-
toku, može za sve namjene. Tel.
062 154 130.
Izdajem poslovni prostor 90
m2, uz glavnu sobraćajnicu, za sve
najmjene, ul. Alipašina 183a. Tel.
061 228 524, 033 486-558.
Izdajem poslovni prostor na
Dobrinji 1, 23 m2. Trg Zlatnih
ljiljana br. 12, cijena 450 KM. Tel
062 760 775.
Izdajem prazan dvosoban stan,
cijena 150 KM, u privatnoj kući.
Tel. 033 647-589.
Izdajem prazan sprat kuće sa
garažom, Butmir. Tel. 061 242 133
Izdajem prazan sprat kuće, sve
zasebno, do glavne ceste u Buća
Potoku, može sa garažom. Tel. 062
154 130.
Izdajem radnju 12 m2 u Hras-
nici, autobuska stanica. Tel. 033
657-673.
Izdajem sobe kod Sebilja,
Baščaršija, sa kupatilom i TV, ci-
jena 15(20) KM. Tel. 061 192
073.
Izdajem sobe za prenoćište u
St. Gradu, grijanje i TV, cijena 20
KM. Tel. 061 537 479.
Izdajem sobu zaposlenoj dje-
vojci ili studentici u Velešićima
kod apoteke. Tel 033 215-056 i 061
515 809.
Izdajem sprat kuće Ilidža,
komplet namješten, stranci i za-
posleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061
257 567.
Izdajem stan 40 m2, iznad
Skenderije. Tel. 061 866 409.
Izdajem stan 45 m2, visoko
prizemlje, nov, prazan, sa cen-
tralnim grijanjem, ulica Kemala
Kapetanovića 30. Tel. 061 212
241.
Izdajem stan strancima na Ma-
rin Dvoru, povoljno. Kontakt te-
lefon 061 156 677.
Izdajem stan studentima. Tel.
065 351 473.
Izdajem stan u Butmiru. Tel.
033 680-106.
Izdajem stan za 150 KM plus
režije oko 180 KM, Saraj polje, 4
sprat. Tel. 033 455 848.
Izdajem stan-kancelarijski pro-
stor (polunamješten) 72 m2, kod
Katedrale, III sprat. Tel. 066 754
118.
Izdajem tek opremljen stan bez
namještaja u Nedžarićima. Tel.
061 538 725.
Izdajem trosoban stan na Gr-
bavici, Zagrebačka ul. Tel. 061 352
786.
Izdajem trosoban stan, etažno
grijanje, luksuzno i kompletno
namješten, lokacija iznad Inat
kuće, ulica Mali Alifakovac, cijena
500 KM mjesecno. Tel. 066 813
754.
Iznajmljujem sobe za studen-
tice i poslovne žene, četverosoban
stan, apartmane po 15 KM. Tel.
061 897 866.
Jednosoban namješten stan
studentima ili mlađem bračnom
paru. Tel. 061 533 833.
Kod Fabrike duhana, nam-
ješten stan studentima, cen. gri-
janje, kablovska i internet. Tel.
033 655-398.
Kod FDS, namješten stan stu-
dentima, cen. grijanje, kablovska,
internet. Tel. 033 655-398
Kod hotela “Bristol” u zgradi,
dvosoban moderno namješten
stan, 500 KM. Tel. 061 142 704.
Kod hotela Bristol, izdajem
prazan pos. prostor 20 m2. Tel. 061
252 294.
Kod hotela Europa, zasebnu
sobu zaposlenoj ženi. Tel. 061 226
049.
Kod Katedrale, 70 m2 + bal-
kon, prazan, trosoban stan, etažno
grijanje. Tel. 061 980 114.
Kod kina Tesla, pos. prostor, I
sp., 74 m2, adaptiran, 1.300 KM.
Tel. 062 907 831.
Kod okretaljke Jezero, dvo-
soban namješten stan, plinsko gri-
janje. Tel. 033 442-998, 062 139
085.
Kod Pivare, izdajem praznu
garsonjeru. Tel. 061 408 788.
Koševsko brdo, jednosoban
namješten stan, kablovska, pre-
dnost djevokama. Tel. 061 253
382.
Kranjčevićeva, I spr., izdajem
stan 115 m2, namješten, 1.000
KM. Tel. 062 907 831.
Loris, 1. spr., stan registrovan
kao pos. prostor, 70 m2 = 700 KM.
Tel. 065 819 136.
Makarska, centar, apartman za
dvije osobe, tokom godine. Tel.
061 224 174, 061 923 094.
Manji jednosoban polunam-
ješten stan. S. Kolonija, Ilidža.
Tel. 063 034 452, 061 323 455.
Mihrivode, blizu Baščaršije,
namješten stan, svi priključci. Tel.
033 542-765.
Mojmilo, Olimpijska, dvoso-
ban namješten, 5. spr., lift, parno
grijanje, 350 KM. Tel. 061 526
243.
N. Grad, Sarajevo, garsonjeru
namještenu u Olimpijskoj. Tel.
062 621 167.
N. Grad-Sarajevo, namješten
trosoban stan sa cen. grijanjem u
zgradi. Tel. 062 008 027.
Na Katedrali, pos. prosstor 96
m2, 1. spr., klima, za kancel. Tel.
062 156 882.
Namješten jednoiposoban
stan, poseban ulaz, grijanje, ka-
blovska, 250 KM, D. Velešići. Tel.
061 200 327.
Namještena soba za studenta.
Tel. 061 287 861.
Otoka, ul. Brčanska, stan za
dvije djevojke. Tel. 033 545-183,
061 324 003.
Pofalići, garsonjera za studente
i ostale, 160 KM. Tel. 033
422-530.
Pofalići, iznajmljujem dvoso-
ban namješten stan. Tel. 033
640-204.
Pofalići, priv. kuća, dvije nam-
ještene sobe. Tel. 033 643-500, 061
147 099.
Pos. prostor 70 m2, sa komplet
opremom za burekdžinicu i slas-
tičarstvo. Tel. 066 177 142 i 062
416 982.
Pos. prostor pogodan za me-
dicinske ordinacije, 35 m2. Tel.
061 366 499.
S. Kolonija-Ilidža, manji je-
dnosoban stan. Tel. 062 386 980.
35 Dnevni avaz utorak 29. mart/o`ujak 2011.
Saraj polje, Hasana Sućeske do
br. 1 (kroz prolaz, izdajem pos.
prostor 70 m2, 300 KM, 6 mjeseci
unaprijed. Tel. 062 072 906.
Sarajevo, izdajem dvokrevetnu
sobu, kod BBI centra, upotreba
kuhinje. Tel. 061 383 809.
Sarajevo, izdajem manji stan u
Pofalićima kod OBN televizije,
potpuno opremljen i novoreno-
viran. Izuzetno mirna lokacija,
renta 300 KM (prednost ne-
pušačima). Tel. 061 391 011.
Sarajevo-Stakleni grad, izda-
jem prostor 11 m2, posebno mokri
čvor. Tel. 061 936 882.
Sobe za prenoćište i dnevni
boravak i sobe za samce, povoljno.
Tel. 062 644 055.
Sokolovići, jednosoban polu-
namješten stan, povoljno. Tel. 033
515-809.
Studentici ili zaposlenoj ženi
namještena jednokrevetna soba.
Tel. 033 541-365, 066 897 849.
Stup, stan u kući, tri sobe,
balkon i parking mjesto, plin. gri-
janje, poseban ulaz. Tel. 033
468-949.
Šentada kod hotela Bristol,
prazan pos. prostor 20 m2, po-
godan za ured. Tel. 061 252 294.
Titova, izdajem stan, II spr., 56
m2, namješten, 1.000 KM. Tel.
062 907 831.
Tuzla, pos. prostor 50 m2,
Rudarska 37, uz glavnu saobraćaj-
nicu. Tel. 061 109 864.
U centru grada u priv. kući,
dvosoban stan namješten, cijena
vrlo povoljna, po dogovoru. Tel.
546-001, 061 451 123, od 17-21 h.
U centru u priv. kući, izdajem
dvosoban stan. Tel. 062 054 841.
Ul. A. Ferhatovića, izdajem
garažu, 50 KM/mj. Tel. 211-169.
Ul. Ćemaluša, pos. prostor 100
m2, 2.000 KM. Tel. 062 907 831.
Velešići, zadnja autob., G. Ve-
lešići, izdajem namješten dvoso-
ban stan. Tel. 061 143 016.
Vidovci br. 40 - Ilidža, izdajem
za stanovanje kućni sprat opre-
mljen. Tel. 065 594 022, fix.
440-747.
Vratnik, dvosoban namješten
stan studentima. Tel. 033
232-477.
Zabrđe, ul. Alije Imamovića 7,
pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684
987.
Zenica - centar, izdaje se pos.
prostor pogodan za mikrokreditne
banke, urede, predstavništva, apo-
teke, zubne, salone i sl. Tel. 061
189 895. www.nekretnine.ba
Zenica, trosoban namješten
stan i dvosoban ne namješten. Tel.
061 750 081.
Prodaja
“AKCIJA”” U najljepšem di-
jelu Dobrinje stanovi novograd-
nja, još samo tri stana po 38 m2,
garaže, slobodna prodaja, uredni
papiri. Prevod odmah. Tel. 061
161 548, 061 161 670. PTT
B. Mutevelića, dvostran, 53
m2, I sprat, adaptiran, 114.000
KM. Tel. 061 926 069. 4264-1tt
Bolnička 60 m2, VI sprat, c.g.,
lift, balkon, 2.300 KM/m2. Gr-
bavica 53 m2, nadogradnja -
95.000 KM. K. Brdo, 47 m2, A.
Hangija, adaptiran, 2.100
KM/m2. Tel. 061 926 069.
4264-1tt
Hitno luxuzan stan 84 m2,
1.550 KM, Vrtovi Riverine. Tel.
063 586 322.
A. polje 59 m2 + 4 m2 balkona,
cijena 85.000 KM. Tel. 061 243
559.
A. Polje A-faza TMP, 70 m2, 1.
sprat. Tel. 033 544-722, 066 727
979.
A. Polje S. Fraste 78 m2, pot-
puno adaptiran, 1.550 KM/m2.
Tel. 062 183 314.
A. Polje, Trg ZAVNOBiH-a,
80 m2, III sp., useljiv, 1.600
KM/m2. Tel. 062 907 831.
A. polje, ul. Trg nezavisnosti,
2. spr., 39 m2 = 70.000 KM. Tel.
065 819 136.
A. Polje, VI sprat, 71 m2,
trosoban, balkon, 108.000 KM.
Tel. 061 325 840.
A.Polje, Semira Frašte 78 m2 +
balkon, povoljno. Tel. 061 980
114.
Aerod. nasaelje, stan adaptiran,
56 m2 = 92.000 KM. Tel. 061 320
439.
Aerod. naselje, adaptiran stan
49 m2. Tel. 061 375 787.
Al. polje, stan 56 m2, vrlo
povoljno, odmah useljiv. Tel. 033
546-175, 062 436 410.
Al. polje, ul. Nerkeza Sma-
jlagića, 6. spr., 77 m2 = 125.000
KM. Tel. 066 801 737.
Al. polje, ul. Trg međun. pri-
jat., 2. spr., 70 m2/1.600 KM. Tel.
066 801 737.
Alip. polje, Trg ZAVNOBiH-a,
2. spr., 59 m2 = 100.000 KM. Tel.
066 801 737.
Alipašino, garsonjera, 3. sp., 27
m2, Geteova 1, renovirana - 50.000
KM. Tel. 061 102 099.
Aquareumal Fojnica, apar-
tman sa garažom, prodajem ili
mjenjam za stan u Sarajevu. Tel.
061 725 039.
Arapova 38, prodajem bosan-
sku kuću sa pos. prostorom. Tel.
061 224 046.
B. Potok, novogradnja 2006., 7.
spr., 87 m2/1.300 KM. Tel. 065 819
136.
Baščaršija dvoetažni poslovni
objekat, 394 m2 + 50 m2 dvorišta,
4.500/m2. Tel. 062 183 314.
Baščaršija, Medrese, kuću sa
pos. prostorom. Tel. 061 224 046.
Bez posrednika prodajem stan
sa garažom kod ambasade Austrije.
Tel. 033 458-956, 061 512 874.
Bihać, plac sa cokljom za vi-
kendicu 400 m2, atraktivno mjes-
to, dvoslap uz rijeku Unu, više
Bihaća. Tel. 061 163 097.
Blagovac III, kuća sa okućni-
com i garažom. Tel. 033 544-722,
066 727 979.
Bos. Krupa, naselje Donje
Krčane, 8.500 m2 parcelisano,
vlasništvo 1/1, cijena 40 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Brčko-Brka, prodajem kuću i
dva duluma zemlje kraj puta kod
diskoteke “Falko”, pogodno za po-
slovni prostor, cijena po dogovoru.
Tel. 061 832 712.
Breka, dvoiposoban 67 m2, I
sp., ul. Ismeta Mujezinovića. Tel.
061 501 417.
Breka, prodajem stan 66 m2,
dvoiposoban, ul. Hasana Sušića,
prvi sprat. Tel. 033 544-398, 061
741 544.
Breka, ul. I. Mujezinovića, 3.
spr., 78 m2/2.900 KM. Tel. 061 177
556.
Buća Potok, veća kuća, ne-
dovršena, jedan stan useljiv, po-
godno za dva ili više kupaca.. Tel.
061/130-168.
Busovača, kuća useljiva 200
m2, sa zemljom ko voli raditi.
35.000 EUR-a. Tel. 061 176 730,
Zenica.
Centar, A. Jabučice, prodajem
stan, I sprat, 71 m2 + 6,5 m2
balkon/lođa, parking obezbijeđen
- 165.000 KM. Tel. 061 137 510.
Centar, M. Dvor, troiposoban
stan 90 m2, pogodan za pos. pro-
stor. Tel. 061 903 644, 062 608
005.
Centar, Marin Dvor, exklu-
zivni posl. prostor 160 m2/I spr., 7
prostororija, etažno, tel. centrala,
ulaz iz Titove ul., 520 000 KM.
Tel. 061 269 835.
Centar, Tina Ujevića 15, dvo-
soban stan sa garažom, I sprat. Tel.
033 458-956, 061 512 874.
Centar, ul. Avde Jabučice, pro-
dajem stan 67 m2. Tel. 062 789
512.
Centar, ul. Čekaluša čikma, 1.
sp., adaptiran 90 m2 = 230.000
KM. Tel. 061 320 439.
Centar, ul. Čekaluša, I spr., 131
m2, potrebno renoviranje, odlična
lokacija. Tel. 061 325 840.
Centar, ul. Danijela Ozme, 4.
sp., luksuzan stan, sve novo, 136
m2 = 400.000 KM. Tel. 066 801
737.
Centar, ul. Hadži Idriza, 32 m2
= 95.000 KM. Tel. 061 320 439
Centar, ul. Hiseta, stan 84 m2.
Tel. 063 790 480.
Centar, ul. J. Vancaša, vis. priz.,
84 m2/2.800 KM. Tel. 061 177
556.
Centar, ul. Jezero, 1. spr., 82
m2/2.400 KM. Tel. 061 177 556.
Centar-Dalmatinska, stan 121
m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i
za pos. prostor. Tel. 033/221-533.
Č. Vila dvosoban 55 m2/VIII
plus balkon, centralno, ul. B. Meše
Selimovića, stanje odlično,
105.000 KM. Tel. 061 269 835.
Č. Vila, 53 m2, balkon, c.
grijanje, XVI sp. Tel. 061 415
787.
Č. Vila, B. M. Selimovića,
2-soban, 54 m2 + dodatnih 3 m2,
useljiv, povoljno, može zamjena za
veći. Tel. 061 548 115.
Č. Vila, Dž. Bijedića, 15. spr.,
stan 57 m2 = 115.000 KM. TEl.
061 320 439.
Č. Vila, ul. Bul. Meše Sel., 56 m2
= 50.000 EUR-a. Tel. 066 801 737.
Č. Vila, ul. Dž. Bijedića, 2. spr.,
82 m2/1.950 KM. Tel. 066 801
737.
Č. Vila, ul. Gradačačka, garažu,
uknjižena, 13 m2 = 13.000 KM.
Tel. 065 819 136.
Č.Vila, B. M. Selimovića, ne-
boder, 2-soban, 54 m2, useljiv,
povoljno. Tel. 061 079 791.
Čengić Vila, Gradačačka ulica,
preko puta Merkura, manji dvo-
soban stan, drugi sprat sa bal-
konom i centralnim grijanjem, u
dobrom stanju, 92.000 KM. Tel.
061 510 964.
D. Vogošća, imanje 12 duluma
zemlje + 4 kuće, 600.000 KM. Tel.
062 907831.
Dobrinja 2, 2. sprat, lift, 53 m2,
1.500 KM/m2. Tel. 061 625 854.
Dobrinja 2, prodajem/mi-
jenjam za manji uz doplatu, 3 1/2
stan, 91 m2, 4. kat, 140.000 KM.
Tel. 062 606 831, 033 450-976.
Dobrinja 3, dvosoban 56 m2, 4.
sprat, hitno. Tel. 061 353 841.
Dobrinja 3, stan 71 m2, visoko
prizemlje, cijena po dogovoru. Tel.
066 488 812.
Dobrinja 5, trosoban, sunčan
stan, V.P., ustakljeno, 85 m2, po-
voljno. Tel.033 456-506.
Dobrinja 5, ul. Sul. Filip., 7.
spr., 77 m2/1.600 KM. Tel. 065 819
136.
Dobrinja C-5, 2,5-soban stan
67 m2, sa garažom, renoviran,
PVC stolarija, prinsko grijanje,
1/1, I sprat. Tel. 062 346 780.
Dobrinja C-5, stan 60 m2, kod
Merkatora, atraktivna lokacija.
Tel. 061 272 573.
Dobrinja C-5, u. R. De-
mirdžića, I sprat, dvosoban, plin-
sko grijanje. Tel. 061 305 928.
Dobrinja C5, 2. spr., adaptiran,
74 m2 = 120.000 KM. Tel. 061 320
439.
Dobrinja C5, Eniza Cocalića,
prodajem garažu - 17.000 fiksno.
Tel. 061 512 874.
Dobrinja C5, ul. Akifa Šere-
meta, vis. priz., 50 m2 = 82.000
KM. Tel. 065 819 136.
Dobrinja C5, ul. Luja Pastera,
2. sp., 68 m2 = 105.000 KM. Tel.
061 320 439.
Dobrinja I, FBiH, stan 87 m2,
troiposoban, I sprat, balkon. Tel.
062 141 072.
Dobrinja, dvoiposoban stan 65
m2, sa dva balkona, vis. priz. Tel.
065 877 065.
Dobrinja, Trg Sarajevske
Olimpijade, 97 m2/V + 10 m2
lođa, 1.300 KM/m2. Tel. 061 980
114.
Dobrinja, ul. N. Pozderca, 1.
spr., 80 m2 = 67.000 EUR-a. Tel.
066 801 737.
Dobrinja, ul. Vahide Maglajlić,
1. spr., 37 m2 = 62.000 KM. Tel.
066 801 737.
Doglodi, plac 400 m2, vl. 1/1.
Tel. 061 866 412.
Dolac Malta, stan 62 m2, pro-
daje se, 5 sprat. Tel. 061 142 015.
Dolac Malta, ul. Envera Šeho-
vića, garsonjera 22 m2/VIII, sa
svim stvarima, 49.000 KM, lift,
centralno grijanje, stanje odlično.
Tel. 062 762 572.
Donja Jošanica-Vogošća, ne-
dovršena kuća sa tri stana i 700 m2
okućnice. Tel. 061 260 598.
Donje Vlakovo, dev. vikendica
i 9.000 m2 zemljišta. Tel. 065 877
065.
Drvenija 96 m2, troiposoban,
trostrano orjentiran, parking
mjesto, 2500/m2. Tel. 062 183
314.
Drvenija, zvjezdin neboder, 2.
sp., 96 m2/2.500 KM. Tel. 061 177
556.
Dubrovnik, prodajem dvoso-
ban stan u Gružu, V sprat, us-
takljen balkon sa pogledom na
Grušku luku. Tel. 00385 20
418-192.
Fojnica-Šćitovo, kuća P+S+P
sa garažom i 4.200 m2 zemljišta,
jeftino. Tel. 061 260 598
Gladno polje, plac 1.600 m2,
kod Škafe. Tel. 061 745 586.
Goražde, parcele za vikendice
na desnoj obali Drine, uz samu
obalu. Tel. 061 217 321.
Gornji Kovačići, Trebevićka,
kuća 190 m2, P+S+P, garaža,
200.000 KM. Tel. 061 526 243.
Grbavica, dvosoban stan II sp.,
53 2, cen. grijanje. Tel. 033
226-759.
Grbavica, K. Kapetanovića, 54
m2, dvosoban, 11. sp., lift, balkon,
108.000 KM. Tel. 061 702 881.
Grbavica, prodajem stan 50
m2. Tel. 065 537 302.
Grbavica, Šoping, stan 52 m2,
III spr.,u Hrasnom 36 m2, Trg
heroja. Tel. 065 021 556.
Grbavica, Trebevićka 47, kuću
na sprat 140 m2, parcela 550 m2.
Tel. 065 261 518.
Grbavica-Šoping, troiposoban
stan 85 m2/2.100 KM (renoviran),
sa garažom. Tel. 033 617-742, 061
964 797.
Grbavička, 5. sp., nema lift, 69
m2 + 2 balkona, 1.700 KM/m2.
Tel. 062 907 831.
Hitno i vrlo povoljno prodajem
stan u Sarajevu, A faza, Alipašino
polje, 47 m2. Tel. 062-455-545.
Hotonj-Orahov brijeg građev.
parcela 1.430 m2. Vlasništvo 1/1.
Urbanistička saglasnost, sve ko-
munalije do parcele. Tel. 061 803
715.
Hotonj-Orahov brijeg, 300 m2
zemljišta. Tel. 033 655-488.
Hrasnica Kovači, prodajem
800 m2 zemljista, postoji sva in-
frastruktura uz plac. Tel. 033 513
464.
Hrasnica, preko puta Doma
zdravlja, stan 36 m2 plus dva bal-
kona (kuhinja s trpezarijom, dnev-
ni boravak, izdvojen spavaći dio),
sve u super stanju, hitno i po-
voljno. Tel. 062 068 901.
Hrasno (P.C. “Mali Robot”), 30
m2, I kat, idealan za ordinaciju,
kancelariju i sl., 500 KM. Tel. 066
340 748.
Hrasno, 38 m2, II sprat, balkon,
80.000 KM. Tel. 061 415 787.
Hrasno, 58 m2, v. pr., 2 bal-
kona, 2.100 KM/m2. Tel. 061 415
787.
Hrasno, 74 m2, M. Preloga,
V.P., trosoban, 2 zastakljena bal-
kona, 2 mokra čvora, 2.100
KM/m2. Tel. 061 247 777.
HRasno, ul. A. Šaćirbegović, 2.
spr., 68 m2 = 135.000 KM. Tel.
065 819 136.
Hrasno, ul. Aleja lipa, vis. priz.,
adaptiran, 38 m2/2.300 KM. Tel.
065 819 136.
Hrid, prodaja-zamjena, nova
kuća, 3 etaže - 2 etaže odmah
useljive, garaža, izvrstan pogled na
Čaršiju i Sarajevo, svi priključci,
1/1. Tel. 062 814 389.
I. Sarajevo, 57 m2, V.P., dvoi-
posoban, 80 m2 bašte, veliki po-
drum ispod stana, TA peći, 1.180
KM/m2. Tel. 061 526 243.
I. Sarajevo-Lukavica, pos. pro-
stor 38 m2 i stan na spratu 62 m2,
jeftino. Tel. 065 877 065.
Ilidža, kod Hotelsko-banjskog
kompleksa, prodajem kuću odmah
useljiva 400 m2, sa 900 m2
okućniec. Tel. 066 312 760.
Ilidža, kuća kod stare op., sa
483 m2 stamb. prostora i 676 m2
okućnice. Tel. 065 877 065.
Ilidža, Plandište, Bosanski lj-
iljan 17, objekat P+S+P 150 m2,
bašte 150 m2, 1/1. Tel. 062 319
563.
Ilidža, prodajem ili izdajem
pos. prostor 75 m2. Tel. 062 106
332.
Ilidža, stan 150 m2, tek adap-
tiran, 132.000 KM. Tel. 061 288
939.
Ilidža-Lužani, dvosoban 55
m2, centralno, III sprat, cijena po
viđenju. Tel. 033 624-205.
Ilidža-Lužani, stan 58 m2, III
sprat, cijena po viđenju. Tel. 033
623-534.
Ilidža-Pejton, dvosoban 62 m2
+ garaža. Tel. 033 623-655, 061
284 875.
K. Brdo, M. Hadžijahića, dvo-
soban, 44 m2, 2. sp., 2 balkona,
84.000 KM. Tel. 066 801 711.
Kaljina, op. Sokolac, zidanu
vikendicu i 3 duluma placa. Tel.
065 141 441.
Kijevo, prodajem vikendicu
ulaz sa asfalta, struja, voda, omla-
tana iznutra i vana, 32.000 KM.
Tel. 062 387 728, 061 520 392.
Kod Katedrale, stan adaptiran,
1. spr., 74 m2 = 205.000 KM. Tel.
066 801 737.
Koš. brdo, modernu kuću u
nizu. Tel. 062 381 294.
Koševo, ul. Marc. Šnajdera, 3.
spr. garsonjera 21 m2 = 62.000
KM. Tel. 061 320 439.
Kotor Varoš na Bjelinama,
prodajem zemljište 4.500 m2 po
3.500 hiljade. Tel. 037 687-140.
Kovačići, ul. Ljubljanska, 2.
spr., stan 39 m2 + 2 balkona =
80.000 KM. Tel. 065 819 136.
Kuća iznad Katedrale, priz. +
spr. + okućn. + garaža = 350.000
KM. Tel. 065 819 136.
Kuća u Konjicu sa garažom i
urbanističkom dozvolom, sa 800
m2 okućnice. Cijena po dogovoru!
Tel. 061 033 656.
Kuće: Pofalići, dvije etaže +
dva p.p., Alifakovac dvije etaže +
garaža, Tuzla tri etaže + dva res-
torana. Tel. 061 460 150.
Kuću sa baštom, može zamjena
za stan. Tel. 062 165 566.
Ljubače kod Tuzle, 5.000 m2
prodajem, cijena 55.000 KM. Tel.
063 943 178.
Logavina, S. Grad, 29 m2, 1.
sp., 65.000 KM. Tel. 061 702 881.
Logavina, vis. priz., 50 m2 =
135.000 KM. Tel. 061 177 556.
Lukavica-Ivanići, dulum i po
zemlje sa montažnom vikendi-
com. Tel. 033 811-173.
Luksuzan dvoetažni stan 116
m2 , novogradnja/nadogradnja,
Ilidža Pejton, cijena na upit. Tel.
061 139 091.
Lužani, 3. sp., stan 57 m2/1.700
KM. Tel. 061 177 556.
M. Dvor, A. Brauna, 48 m2,
jednosoban, 3. sp., 2.300 KM/m2.
Tel. 061 702 881.
M. Dvor, karingtonka, 1. sp.,
96 m2 + 3 balkona = 290.000 KM.
Tel. 065 819 136.
M. Dvor, pos. prostor novo-
gradnja, prizemlje, 29 m2 =
130.000 KM. Tel. 065 819 136.
M. Dvor, u zgradi jednosoban i
trosoban stan za prodaju. Tel. 061
925 649.
M. Dvor, ul. A. Jabučice, 2. sp.,
86 m2/1.800 KM. Tel. 061 177
556.
Maglaj, prodaje se stan 33 m2,
cijena povoljna. Tel. 062 402 521.
Makarska, strogi centar, noviju
garsonjeru od 15 m2. Tel. 062 381
294.
Malta, Aleja lipa, 59 m2, stan
prodaja ili zamjena za zapadni
Mostar. Tel. 063 441 826.
Malta, ul. Paromlinska, 1. spr.,
useljiv, 79 m2/2.200 KM. Tel. 065
819 136.
Marin Dvor, jednosoban i tro-
soban stan, stamb. zgrada, I sprat.
Tel. 061 925 649.
Marin Dvor, ul. Hamidwa Diz-
dara, 1. spr., 123 m2/2.100 KM.
Tel. 061 320 439.
Mejtaš, ul. Mejtaš, adaptir., vis.
priz., 59 m2/2.800 KM. Tel. 065
819 136.
Mojmilo, prodajem zemlju sa
pogledom na Dobrinju. Tel. 062
823 739, 061 817 960.
Mojmilo, stan 53 m2, ul. Olim-
pijska 37/I. Tel. 061 219 180.
Mojmilo, ul. Olimpijska, dvo-
soban stan 55 m2/IV, plus balkon
kompletno adaptiran, centralno
grijanje, 104.000 KM. Tel. 061 269
835.
N. Sarajevo, Fra M. Divkovića
1, dvosoban stan 53 m2, 70.000
KM. Tel. 611-203, 063 721 207.
Nahorevo, 2 duluma voćnjaka i
bašte, kuću 10x8, dvije garaže. Tel.
061 157 718.
Nahorevska, dvoetažna kuća,
useljiva, velika okucnica, prilaz s
autom. Tel. 062 183 314.
Nahorevska, kuća dvoetažna,
velika bašta, prilaz autom, blizu
gradskog prevoza, povoljno. Tel.
061 350 682.
Nebočaj, kuća na dvije etaže sa
dunumom zemlje. Tel. 062 183
314.
Nedžarići “Tibra Pacifik”, no-
vogradnja, stan delux sa klimom,
59 m2, ekstra povoljno. Tel. 061
072 815.
Nedžarići, “Tibra Pacifik”, no-
vogradnja, garsonjera, cijena po-
voljna. Tel. 061 504 425.
Nedžarići-novogradnja, 57 m2,
8. sp., dvosoban, lift, balkon, kli-
ma, 90.000 KM. Tel. 066 801 711.
Nedžarići-novogradnja, 58 m2,
4. spr., balkon, 2 lifta, c. grij.,
92.000 KM. Tel. 066 801 711.
Nišići - prodajem 21.000 m2
šume, 300 metara od regionalnog
puta Semizovac-Olovo. Tel. 061
166 612.
Odobašina, I sp., 65 m2, uselj-
iv, plin, 2.000 KM/m2. Tel. 062
907 831.
Orahov brijeg, građ. parcela
1.460 m2, vl. 1/1, papiri uredni,
komunalije do parcele, cijena po
dogovoru. Tel. 061 803 715.
Otes, ul. Trg Oteš. bat., 6. spr.,
77 m2 + garaža 17 m2 = 110.000
KM. Tel. 065 819 136.
Otoka, 76 m2, IX sprat, Brčan-
ska, trosoban, 2 balkona, 2 lifta, 2
mokra čvora, c.g., 130.000 KM.
Tel. 061 150 519.
Otoka, Brčanska br. 5, 57 m2, 2.
sprat. Tel. 061 140 483.
Otoka, kod Merkura, Brčan-
ska, trosoban, 6. spr., adapt., cen.
grijanje, 2 lifta. Tel. 061 581 118,
061 626 857.
Pale, jednoiposoban stan 43 m2,
III sprat, nov. Tel. 065 581 363.
Parcele do 600 m2, dozvoljena
gradnja vl. 1/1. Tel. 062 385 880.
Parcelisano zemljište povoljno,
Osijek-Ilidza. Tel. 033 699 195,
066 018 430.
Patriotske lige 40/IV, stan 66
m2. Tel. 061 219 180.
Pofalići, adaptiran stan 40 m2,
kod FDS. Tel. 066 488 818
Poljine - devastirana vikendica
sa kompletnom infrastrukturom na
3 duluma zemlje. Tel. 061 201 039.
Poslovni prostor na Baščaršiji
40 m2. Hitno! Tel. 062/914-648.
Povoljno 6 duluma zemlje kod
Resnika, 5 kod Osenika. Tel. 032
785-905.
Povoljno prodajem garsonjeru
u centru Ilijaša 28 m2, prizemlje,
pogodna za poslovni prostor, zvati
poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033
621-119.
Povoljno, 6 duluma kod Res-
nika, 5 duluma kod Osenika, op.
Hadžići. Tel. 032 785 905.
Prnjavor, prodajem kuću, Ilije
Malića 11. Tel. 033 453-617.
Prodaja Trg heroja dvosoban
58 m2, renoviran, zgrada Palme,
11. sprat. Tel. 061 353 841.
Prodaje se kuća na Bistriku
pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od
Baščaršije ili 10 minuta hoda. Pre-
lijep pogled na grad. Kuća se sas-
toji od 3 zasebna stana sa od-
vojenim ulazima. Uz kuću se na-
laze 2 garaže sa 3 garažna mjesta.
Svi papiri uredni 1/1. Kuća je
upravo potpuno renovirana. Ima
baštu. Tel. 061 842 242.
36 Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
37 Dnevni avaz utorak 29. mart/o`ujak 2011.
Prodaje se stan 118 m2, na
Baščaršiji 50 m od Sebilja. Tel. 061
142 474.
Prodajem 2.000 m2 zemlje kod
hotela Exluziv, 40 KM/m2. Tel.
062 158 701 ili 0049 176 496 050.
Prodajem 2.100 m2 u Buho-
tini-Kobiljača, može za bolji au-
tomobil. Tel. 061 147 080.
Prodajem 3 duluma zemlje,
kraj asvalta, sa urednim papirima.
Informacije na: 066 898 356.
Prodajem apartman na Bje-
la{nici.Tel.061 538 778.
Prodajem box, pijaca Ciglane,
adaptiran, odmah useljiv, povo-
ljno. Tel. 063 191 659.
Prodajem četveroiposoban
stan, Sarajevo, kod BBI centra.
Tel. 066 898 703, 033 217-158.
Prodajem četvorosoban stan 77
m2, 5. kat, Alipašino Polje “B”,
balkon, kablovska, odmah useljiv.
Tel. 061 167 930, vikendom 00385
92 2444-341.
Prodajem devastiranu kuću na
placu 737 m2 i dva dunuma njive u
Ripču kod Bihaća. Tel. 052
216-373.
Prodajem dvoiposoban stan 62
m2, 1. sprat, Gradačačka ul. Tel
063 151 503.
Prodajem dvoiposoban stan u
Sarajevu kod Drvenije. Tel. 065
637 320.
Prodajem dvosoban renoviran
stan, 43 m2, naselje Višnjik. Tel.
061 239 604.
Prodajem dvosoban renoviran
stan, 48 m2 + balkon, Gornje
Ciglane, PVC, gas, namješten,
58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739.
Prodajem dvosoban stan 54
kvadrata, Sarajevo, Dobrinja 3,
Federacija. Kontakt telefon 065
774 038.
Prodajem dvosoban stan 55
m2, spr. I, novogradnja, na Be-
taniji-Pionirska dolina, 2.300 KM
po 1 m2. Tel. 061 540 015.
Prodajem dvosoban stan 65
m2, na II spratu, u centru Zenice.
Tel. 061 690 848.
Prodajem dvosoban stan 66
m2, spr. 4., ul. Patriotske lige,
2.000 KM po 1 m2. Tel. 063 919
544.
Prodajem dvosoban stan na
Dobrinji 1. Tel. 061 538 128.
Prodajem dvosoban stan, Bre-
ka, I sprat, balkon, 56 m2. Tel. 061
905 212.
Prodajem farmu koka sa 2
objekta, 2 duluma kivi, kuću na
sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel.
036 809-009, 062 144 903, Struge
ada-Čapljina.
Prodajem garsonjeru u centru
sarajeva 21 m2, 1. sprat, cen. gri-
janje. Tel. 063 209 378.
Prodajem građ. zemljište 6 du-
luma, Rajlovac-Sarajevo, pored
glavno puta, može parcelisano.
Tel. 061 141 292.
Prodajem hitno kuću, zemlju u
Brnoj Bari, Bogatići-Srbija. Tel.
00387 61 226-645.
Prodajem kuću 3 sprata sa
lokalom sa 3 zasebna ulaza, sve
novo i useljivo, ul. Adema Buće,
Buća Potok. Tel. 062 154 130.
Prodajem kuću na Energoin-
vestu, 3 etaže, ekstra sređeno, sa
500 m2 zemlje. Tel. 062 391 337.
Prodajem kuću na Jabla-
ničkom jezeru, Čelebići. Cijena po
dogovoru. Tel. 061 480 604.
Prodajem kuću prizemlje,
sprat, potkrovlje, garaža, 800 m2
voćnjaka, Semizovac. Tel. 033
655-398.
Prodajem kuću sa okućnicom
od 1.700 m2, kuća je 10 sa 10 m,
prizemlje plus sprat sa pratećim
objektima, odmah useljiva, opšti-
na Visoko. Tel. 061 183 918.
Prodajem kuću sa poslovnim
prostorom i okućnicom 505 m2.
Stup. Tel. 033 521-427, 400-610,
463-892.
Prodajem kuću u Ilijašu, Kan-
ton Sarajevo, novo naselje 103.
Tel. 066 667 933.
Prodajem kuću! Veća - novija
gradnja, Vraca, Avde Smajlovića.
Tel. 061 160 068.
Prodajem kuću, dupleks, Ve-
lešići. Cijena po dogovoru. Tel.
061 480 604.
Prodajem kuću, opština Cen-
tar. Tel. 066 911 451.
Prodajem kvalitetan
stamb.-posl. objekat uz magistralu
kod Hadžića, po cijeni od 600 KM
po m2. Tel. 061 531 130, 061 249
249.
Prodajem lokaciju 1.300 m2 sa
urb. sagl. za izgradnju stamb. ob-
jekta-objekata 500-1.000 m2, iznad
pizzerije Galija. Tel. 062 943 493.
Prodajem namještenu viken-
dicu na Jablaničkom jezeru. Tel.
062 232 211.
Prodajem novosagrađenu
useljivu kuću i plac 1 dulum u
Gračanici, cijena 50.000 EUR-a!
Tel. 061 410 518.
Prodajem novu kuću u Sa-
rajevu, naselje Binježevo. Kuća
ima tri sprata, svaki sprat ima zas.
ulaz. Okućnica površine 1.000 me-
tara kvadratnih ograđena zidom.
Vlasništvo 1/1, sve uknjiženo u
grunt. Tel. 062 337 813.
Prodajem parcelu 12.500 m2 uz
put Sarajevo-Kiseljak, u mjestu
Kobiljača. Dozvoljena gradnja.
Tel. 061 172 066.
Prodajem parcelu 700 m2 i
kuću P+1 sa novom urb. sagl. za
izgradnju 600-1.000 m2 kor. po-
vrš., ul. Radnička ispod tranzita.
Tel. 062 943 493.
Prodajem plac na Crnogor-
skom primorju (Đenović kod H.
Novog). Tel. 033 638-125.
Prodajem povoljno kuću, cen-
tar Cazina i trosoban stan u
Bihaću. Tel. 061 809 972, 037
226-461.
Prodajem povoljno zemlju u
Buća Potoku. Tel. 033 659-756,
062 178 832.
Prodajem stan 40 m2, M. Dvor.
Tel. 062 724 003.
Prodajem stan 48 m2, ulica
Trnovska 7, Novo Sarajevo. Tel.
061 214 027.
Prodajem stan 54 m2, 2.200
KM, Obala Kulina Bana 21/II.
Tel. 062 920 191.
Prodajem stan 70 m2 I spr. i od
40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza.
Tel. 061 513 012.
Prodajem stan 78 m2, Saraj
polje, 4 sprat, dvostrano orijen-
tisan. Tel. 033 455 848.
Prodajem stan 78 metara kva-
dratnih, Vojničko polje, papiri
uredni, 4 sprat, useljiv. Tel. 061
222 457.
Prodajem stan 84 m2 na Do-
brinji 2 (Sarajevo), ul . N. Poz-
derca, I sprat, papiri ureni, 1/1,
veoma povoljno! Tel.
057/265-000.
Prodajem stan bez balkona,
V.P., na K. Brdu, ima šupa, u
odličnom stanju. Tel. 062 110
722.
Prodajem stan Čengić Vila,
naselje kvadrant, 52 m2, 104.000
KM. Tel. 061 143 036.
Prodajem stan Grbavica kod
Palme, 58 m2, na 11. spratu, kom-
plet renoviran, 2.000 KM. Tel. 062
453 211.
Prodajem stan komforan 84 m2
na Dobrinji 2, ul. Nurije Pozderca,
I sprat, papiri uredni, vl. 1/1, ve-
oma povoljno! Tel. 066 426 013.
Prodajem stan na Aneksu 47
m2. Tel. 061 260 367.
Prodajem stan na Aneksu 47
m2. Tel. 062 988 793.
Prodajem stan na Mejtašu 88
m2, četverosoban, adaptiran, sa
garažom, 230.000 KM. Tel. 061
156 262.
Prodajem stan u Bolničkoj
ulici, 40 m2, adaptiran. Tel. 062
896 475.
Prodajem stan u Ilijašu 71 m2,
1 sprat, plin. grijanje. Tel 062 009
475.
Prodajem stan u Novom Sa-
rajevu 86 m2 + 15 m2 veranda,
adaptiran, austrougarski, 185.000
KM. Tel. 061 489 542.
Prodajem stan u Sarajevu, u
ulici Hamdije Kreševljakovića.
Tel. 065 637 320.
Prodajem stan u Vogošći, 54
m2, etažno grijanje, potpuno adap-
tiran, 1.250 KM/m2. Tel. 061 106
628.
Prodajem stan u Vogo{}i,
52m2, cijena 1350 KM po m2.
Tel.061 538 778.
Prodajem trosoban stan (kod
Stomatologije), ul. Gabelina. Tel.
061 548 390.
Prodajem trosoban stan 66 m2,
dva balkona, IV sprat, nema lift,
Grbavica, ul. Zagrebačka. Tel.
033/481-399.
Prodajem trosoban stan sa ga-
ražom na Breki 95 m2, spr. I, cij.
130.000 EUR-a. Tel. 061 540 015.
Prodajem u Starom Gradu stan
80 m2, garažu 20 m2, okućnica 75
m2, poseban ulaz, 115.000 EUR-a.
Tel. 033 537-949.
Prodajem važeću građ. dozvolu
za izgradnju stamb. zgrade 1.000
m2, n. kor. površine na parelu 850
m2 - Saraj Polje. Tel. 062 943
493.
Prodajem zemljište 2.000 m2,
urban. saglasnost za izgradnju
stamb. posl. objekta 5.000 m2 -
Stup kod Auto-pijace. Tel. 062 943
493.
Prodajem zemljište 7.000 m2,
naselje Vrankamen, općina Breza.
Cijena po dogovoru. Tel.
061/493-710.
Prodajem zemlju na moru,
Šibenik. Tel. 061 172 997.
Prodajem-izdajem posl. obje-
kat 1.000 m2 + 4.000 m2 okućnice,
sa asvaltiranim parkingom, uz ma-
gistralni put Sarajevo-Mostar, na
17. kilometru, ili vršim zamjenu za
stamb.-posl. prostor u Sarajevu.
Tel. 061 249 249.
Rakovica ekstra vikendica dva
objekta svi priključci. Cijena
155.000 KM. Tel. 061 21 32 73.
Rakovica, atraktivna lokacija,
hitno povoljno kuću na 4 sprata
oko 485 m2, sa 1.500 m2 okućnice.
Tel. 061 130 504, od 16 do 20
sati.
Rakovica, ekstra vikendica,
dva objekta, svi priključci. Cijena
15.5000 KM. Tel 061 21 32 73.
Rakovica, Šamin gaj 21, dulum
i po zemlje. Tel. 062 294 556, 033
514-565.
Rakovica, zemlja 2.800 m2,
kraj potoka, 80.000 KM. Tel. 061
415 787.
Rječica, kod Sarajeva, 16 du-
luma zemlje, kuća, mladi voćnjak.
Tel. 061 218 004.
S. Grad, dvosoban 58 m2, 1. sp.,
garaža + bašta (Maguda-čikma),
kod Španske ambasade, cijena
100.000 KM. Tel. 061 493 323.
S. Kolonija, stan etažni u nizu,
nov, hitno, povoljno. Tel. 061 252
438.
Sarajevo, Baščaršija-Kovači,
pos. prostor 26 m2. Tel. 061 345
631.
Sarajevo, kuća, Kamenica 45c,
kod Centrale, tri stambene cjeline
120 m2, dvije garaže, terasa,
okućnica, 200.000 KM. Tel.061
510 696.
Sarajevo, Malta, Aleja lipa, 59
m2, prodaja ili zamjena za zapadni
Mostar. Tel. 063 441 826.
Sarajevo, prodajem kuću sa
baštom. Tel. 063 338 362.
Sarajevo, prodajem stan 60 m2
i graražu 15 m2. Tel. 061 047 960.
Sarajevu, Stari Grad, ul. Her-
cina- Pirin brijeg, kuća na parceli
od 600 m2, u odličnom stanju,
225.000 KM. Tel. 061 360 084.
Semizovac zemljište 650 m2,
1/1, urbanistička, ravnica, asvalt,
infrastruktura. Tel.061 318 976,
033 435-680.
Semizovac, kuću prizemlje,
sprat, potkrovlje, garaža, 800 m2
voćnjaka. Tel. 033 655-398.
Semizovac, pored rijeke Bosne,
P+S, 1.500 m2 bašte. Tel. 061 415
787.
Skenderija, jednosoban 42 m2,
II spr., cijena po viđenju. Tel. 061
352 112.
Skenderija, ul. Podgaj, v. pr.,
63 m2, useljiv, 135.000 KM. Tel.
062 907 831.
Skenderija-centar, stan 121
m2. Tel. 063 790 480.
Skenderija-centar, stan 121
m2. Tel. 066 783 856.
Skradno-Busovača, 9,5 duluma
šume, mješovito: četinar, hrast,
bukva, aris. Tel. 061 154 540.
Skradno-Busovača, kuću no-
viju, sa 4 duluma zemlje. Tel. 061
154 540.
Skradno-Busovača, šumu 2,5
duluma, potok, struja, asfalt, za
vikendicu. Tel. 061 154 540.
Socijalno, jednosoban, pri-
zem., adptiran, 41 m2/2.000 KM.
Tel. 065 819 136.
Socijalno, stan 56 m2, ul. Pa-
romlinska (renoviran). Tel. 061
823 546.
Sokolac-Gazivode, kuća, pom.
objekti, temelji 10x20 za štalu,
povoljno.l Tel. 066 894 511.
Sokolović Kolonija, kuću na 3
etaže + bašta + garaža = 120.000
KM. Tel. 061 177 556.
Stan u Čekaluši (bivša Nema-
njina) kod Stomat. i Med. fakulteta,
austr. gradnja, 90 m2, 1.sprat, uselj-
iv 1/1. Tel. 061 350 682.
Stan u strogom centru Sa-
rajeva, trosoban, 60m2/III. spr.
Stan je 1/1. Tel. 061 549 268.
Stan ul. P. Lige, II sp., 64 m2,
useljiv, 2.300 KM/m2. Tel. 062 907
831.
Stanovi: 117 m2, 106 m2, 100
m2, 94 m2, 90 m2, 87 m2, 82 m2, 80
m2, 70 m2, 65 m2, 46 m2, 40 m2, 39
m2, 26 m2, 154 m2. Tel. 061 460
150.
Stara čaršija Zenica, prodajem
trosoban stan sa lđama, 4 sobe, 90
m2 ukupno. Tel.033 473-796.
Stari Ggrad, 109 m2 polu-
potkrovlja, povoljno. Tel. 061 935
477.
Stari grad, Alifakovac (odmah
iznad Inat kuće), kuća sa dva od-
vojena stana (jednosoban i tro-
soban), bašta, sve kompletno i kva-
litetno adaptirano, kuća nema pri-
laz za automobil, cijena 330.000
KM. Tel. 066 813 754.
Stari Grad, devastirana kuća,
330 m2 zemljišta, ul. Brusulje 77,
12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel.
061 543 853.
Stup, Bojnička 109, kuća sa
poslovnim prostorom od 80 m2 i
stanom iznad, autopraonica i par-
king. Ulaz sa glavne ceste. Sve
renovirano, sve komunalije ure-
dne, vlasništvo 1/1. Tel. 062 735
608.
Titova, 5. spr., nema lift, gar-
sonjera 25 m2/2.400 KM, potrebna
adaptacija. Tel. 065 819 136.
Trg heroja dvosoban 58 m2,
renoviran zgrada Palme, 11.sprat.
Tel. 061 493 323.
Tuzla, TC Sjenjak, pos. prostor
22 + 30 + 154 m2, povoljno. Tel.
061 148 079.
U centru Starog Grada, pored
Miljacke, stan 125 m2, I spr., 3
sobe, 2 kuhinje i ostava, 2 sa-
nitarna čvora, odvojen WC, terasa,
potrebna adaptacija. Tel. 061 312
075.
U Ripču kod Bihaća, dev. kuća
na placu 737 m2 i njiva 1.723 m2.
Tel. 052 216-373.
U Ripču kod Bihaća, prodajem
devastiranu kucu na placu 737 m2
i dva dunuma njive. Tel. 052
216-373.
U Vrapčićima, u blizini pijace,
prodajem ili iznajmljujem pos. ob-
jekat od 260 + 84 m2, postoji
mogućnost nadogradnje. Tel. 061
142 820.
Ul. Kralja Tvrtka, suteren,
adaptiran, 76 m2, 195.000 KM.
Tel. 062 907 831.
Ul. Skenderpašina, stan no-
vogradnja, 118 m2, 2 garaže, bašta,
220.000 EUR-a. Tel. 062 907 831.
Velešići, M. ef. Pandže 37
(blizu Avazovog tornja), jednoso-
ban 34 m2/P - 59.000 KM. Tel. 061
742 153.
Velešići, pos. prostor 87 m2,
150.000 KM, pogodan za sve nam-
jene. Tel. 061 540 015.
Velešići, trosoban stan u no-
vogradnji, 80 m2, I sp. Tel. 061 842
626.
Velika Kladuša, okolina,
10,50x20, s malim parkom i uzi-
danim roštiljem ispred kuće, po-
godno za pos. prostor, papiri 1/1,
27.000 EUR-a, cijena nije fiksna.
Tel. 037/725-501.
Vikendica na Miševićima,
luksuzna, parcela 2 dunuma, svi
priključci i čista dokumentacija,
165.000 KM. Tel. 066 813 754.
Visoko, naselje Prijeko, kuća
useljiva i novije gradnje, 240 m2 i
okućnice 500 m2, sve 1/1. Tel. 033
650-064, 061 153 130.
Visoko-Carica, kuća 170 m2,
P+S, okućnica 250 m2, 1 m2/1.150
KM. Tel. 061 101 001.
Višegrad, Drinsko, prodajem
11 dunuma zemlje, 20.000 KM.
033/453-617.
Vogošća kod Doma zdravlja, 65
m2 + dva balkona, sve novo,
90.000 KM. Tel. 061 980 114.
Vogošća, adaptiran jednosoban
stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM.
Tel. 062 99 32 53.
Vogošća, kod Doma zdravlja,
dvoiposoban 65 m2/1, c.g.. dva
balkona, blind vrata, novija gra-
dnja. Tel. 062 183 314.
Vogošća, prodajem poslovni
prostor 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel.
061 149 183.
Vogošća, S. Kulenovića, II sp.,
56 m2, 2 balkona, 1.350 KM/m2.
Tel. 062 907 831.
Vogošća, stan 77 m2, I sp., 2
balkona, useljiv, 115.000 KM. Tel.
062 907 831.
Vogošća, ul. Jošanička, III
spr., stan 112 m2, adaptiran,
dvoetažni, 1.160 KM/m2. Tel.
062 907 831.
Vogošća-centar, povoljno stan
113 m2. Tel. 061 484 568.
Vogošća-duplex: jednosoban,
garsonjera, garaža, ostava, terasa
6x5,5, mogućnost proširenja,
62.000 KM. Tel. 436-322.
Voj. polje, ul. Hasana Sućeske,
6. spr., 61 m2 = 112.000 KM. Tel.
065 819 136.
Vraca, kuća 3 etaže + garaža +
bašta, grijanje, 250.000 KM. Tel.
062 907 831.
Vraca, ul. A. Smailovića, I sp.,
plin, 92 m2, 1.500 KM/m2. Tel.
062 907 831.
Vratni, P+S, 300 m2 okućnice,
150.000 KM. Tel. 061 415 787.
Vratnik, ul. Nevjestina, pro-
dajem kuću. Tel. 033 442-998 i 02
139 085.
Vrbanjuša, kuća sa okućnicom.
Tel. 061 350 682.
Zenica, pos. prostor 60 m2,
pogodan za sve namjene (suteren).
Tel. 061 753 131.
Zvornik, prodajem ili mi-
jenjam zemljište (kod centra) 300
m2, za zemljište u okolini Sa-
rajeva. Tel. 033 205-277.
Živinice, centar, prodajem ku-
cu (prizemlje, sprat i podkrovlje)
sa garažom, dvorištem i velikim
terasama. Mob. 061/888-180.
Potražnja
Potrebno više manjih stanova,
praznih i namještenih za izdavanje
(Agencija). Tel. 061 031 330.
Strancu potreban manji stan do
60 m2 u zgradi za izdavanje na
duži period (Agencija). Tel. 061
522 190.
Kupujem manju garsonjeru u
Sarajevu. Tel. 061 031 330.
Kupujem stan do 50 m2, na
relaciji Vojničko, Alipašino, Do-
brinja. Tel. 061 237 344.
Kupujem stan do 50 m2 na Al.
Polju, Dobrinji. Tel. 062 068 901.
Hitno kupujem manji stan u
Sarajevu. Tel. 061 540 015.
Kupujem stan u Sarajevu, u
cijenu dajem auto plus doplata.
Tel. 063 919 544.
Agencija za nekretnine, po-
trebno više stanova za kupovinu.
Tel. 063 919 544.
Agencija kupuje stanove u Sa-
rajevu, manje kvadrature. Tel. 033
214-944.
Agenciji za nekretnine potreb-
no više stanova za kupovinu. Tel.
033 211-914.
Kupujem dvosoban stan, do
70.000 KM. Tel. 061 222 422.
Agenciji potrebni stanovi u
zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061
925 649.
Potrebno više manjih stanova
u zgradi za prodaju i izdavanje.
Tel. 033 203-127, 061 214 306.
Kupujem manji stan, Dobri-
nja. Tel. 061 437 732.
Hitno potrebno više manjih
stanova za iznajmljivanje. Tel. 061
437 732.
Potreban kanc. prostor 200 m2,
parking, za iznajmljivanje. Tel.
061 214 306.
Potrebno više kuća, stanova i
građ. zemljišta za prodaju na po-
dručju Ilidže. Tel. 062 737 207.
Ozbiljnoj ženi potrebna nam-
ješt. soba u zgradi ili stan na
čuvanje. Tel. 061 925 649.
Potreban stan za stranu žensku
osobu, namješten, u centru. Tel.
061 142 704.
Agenciji potreban manji stan
u zgradi za iznajmljivanje za
zaposlenu ženu. Tel. 062 465
466.
Kupujem stan do 100.000 KM,
Grbavica-Baščaršija, od II-IV spra-
ta, do 59 m2. Tel. 061 723 508.
Kupujem jednoiposoban-dvo-
soban stan, 60.000-70.000 KM.
Tel. 061 222 422.
Agencija Sigen “X” kupuje
stanove u Sarajevu ili vrši po-
sredovanje uz proviziju od 3%.
Tel. 033 654-793.
Potrebna namještena garso-
njera u Vogošći. Tel. 066 87 179.
Kupujem stan do 50 m2 na
Dobrinji ili Saraj polju, isplata
odmah. Tel. 061 360 084.
38 Utorak 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
Kupujem jednoiposoban stan
na Dobrinji. Plaćam gotovinom.
Tel. 062 068 901.
Zamjena
Mijenjam stan 122 m2 u stro-
gom centru Sarajeva, za kuću ili
stan u Baru ili drugi grad Cr-
nogorsko primorje. Moj stan je
četvorosoban, renoviran, ulica M.
M. Bašeskije, 2. sprat, pogled na
dvije strane - na Trebević i Lo-
gavinu. Tel. 00387 61 147 063 i
00382 69 201 873. 4257-1tt
Mijenjam kuću u Zvorniku za
stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061
817 960.
Alipašino polje C-faza, mi-
jenjam 1,5-soban stan 47 m2, za
manji uz naknadu. Tel. 062 525
786.
Mojmilo, dvoiposoban, I sprat,
centralno, za sličan oko II gim-
nazije uz dogovor. Zvati iza 17 h.
Tel. 062 761 424.
Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kva-
litetan dvosoban stan, IV. sp., mi-
jenjam za jednoiposoban u Saraj.,
bez doplate ili prodajem. Tel. 061
220 179.
Hrasnica, mijenjam stan 53 m2
(suteren), plinsko cent. grijanje,
zasebne komunalije, za manju
kuću u KS, vlasništvo 1/1. Tel. 061
867 880, 066 620 498.
Sarajevo-Zagreb, mijenjam
četverosoban stan u centru Sa-
rajeva, za trosobni u centru Za-
greba uz sporazum. Tel. 00387 33
214-595.
Breka 52 m2, stan sa baštom,
mijenjam-prodajem za manji do
30 m2 uz dogovor. Tel. 061 183
433.
Zamjena-prodaja, stan u Sa-
rajevu 52 m2, mijenjam za Banja
Luku. Tel. 033 542-668.
Mijenjam ili prodajem stan 80
m2, garaža 20 m2, okućnica 75 m2,
poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 033
537-949.
Mijenjam stan u Sarajevu za
zap. Mostar, 59 m2. Tel. 063 441
826.
Mijenjam stan u centru Doboja
40 m2, za Sarajevo ili Tuzlu. Tel.
061 483 262.
Trosoban stan za manji ili
prodaja, pisaća mašina povoljno.
Tel.622-788.
Mijenjam dvosoban stan na
Malti za jednosoban uz nadoplatu.
Tel. 061 570 227.
Mijenjam 2 kuće u Zenici za
Jadransko more. Tel. 062 458
313.
Mijenjam zemlju u Bratuncu,
za odgovarajuću zemlju u
Hadžićima ili Ilijašu. Tel. 033
699-153.
Mjenjam ili prodajem trosoban
stan na Saraj polju za manji. Tel.
061 202 497.
Mijenjam plac sa ruševnom
kućom u Tarčinu, za slično u
Zvorniku, Karakaju, ulaz sa as-
falta, blizina Želj. stanice i puta
M-17. Tel. 061 583 708.
Mjenjam ili prodajem trosoban
stan na Saraj polju za manji. Tel.
061 202 497.
“AKCIJA DO KRAJA MJE-
SECA”! Bukova drva (u svim
oblicima) 55 KM sa prevozom,
popust na veću količinu. Ugalj
Banovići (kocka, orah) 145. Ugalj
Kreka 75 KM. Prijevoz obezbi-
jeđen. Tel. 061 670 068.
2823-1Ndž
VELIKA AKCIJA!!! U pro-
daji su bukova cijepana drva
(čokovi, metrice) 55 KM sa pre-
vozom. Ugalj drveni 70 KM. Ka-
meni (Banovići) 140 KM. Bukovi
briketi 200 KM tona. Isporuka
isti dan. Tel. 061 247 186, 061
785 535. 3375-1Ndž
Plinska peć na dimnjak Emina
6, sa sulunarima i original cri-
jevima, sve 150 KM, može i jef-
tinije. Tel. 061 199 442, 033
621-733.
“Kuće snova” - katalog pro-
jekata najljepših kuća na 165 stra-
nica. Cijena 18 KM + poštarina.
Tel. 070 202-323, 062 180 957.
Prodajem vlastite ćurke, patke,
guske, horoze, žive, očišćenje ili
osušene, guščije salo za lijeka, do-
nosim na adresu. Tel. 061 925
691.
Sve vrste rezane građe, lam-
periju, brodski pod, sobna vrata.
Tel. 065 689 523.
Povoljno nov TV prijemnik
“Road-star”, ekran 52 cm, Cer-
ting-Gorenje, ekran 82 m2 i novu
fotelju M. Šavrić Zagreb. Tel. 065
463 156, od 11-22 h.
Fiskalne registar kase bez mje-
sečnih paušala. Tel. 061 251 809.
Bijeli gvozdeni krevetac za
djecu sa točkovima i jogijem, po-
voljno. Tel. 062 320 034.
Garderobu na veliko, vrlo po-
voljno (ženska). Tel. 062 428 095.
Svježa ljekovita jaja prepelica
hranjene prirodnom hranom bez
koncentrata, 30 kom. - 9 KM.
Besplatna dostava. Tel. 061 504
425.
Polovan Sony PL-2 + čip +
džojstik + 5 igrica. Tel. 061 259
655.
Sony PL-2 + čip + džojstik +
5 igrica. Tel. 061 157 571.
Plinsku peć na zid, pivsku
ambalažu, polovan crijep i vrata.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 143
519.
Sadnice šimšira za živu ogradu
po 3 KM. Tel. 466-568.
Tablete Zimpreksa original pa-
kovanje, povoljno. Tel. 062 376
032.
Trake za kontr. šećera u kr-
vi-Bayer, Contour TS. Tel. 061 866
705.
Humus od prepeličijeg đubri-
va, vreća od 50 kg = 5 KM, I klasa
7 KM sa dostavom i 3 KM II klasa
(5 KM sa dostavom). Bojnik-Sa-
rajevo. Tel. 062 134 551, 061 138
184.
Domaća svježa, ljekovita pre-
peličija jaja, 30 kom. = 9 KM “A”
i 10 KM “S” klasa. Prepelice no-
silje = 5 KM, ljekovito meso pre-
pelica 1 kg = 15 KM. Bespl.
dostava. Tel. 061 138 184, 062 134
551.
Sve vrste rezane građe, lam-
periju, brodski pod, sobna vrata.
Tel. 065 689 523.
Protočni bojler i česma, sve
novo, garancija. Tel. 061 527 158.
Harmonika vrata, prodaja i
ugradnja svih modela, sa dvije
vodilice, već od 60 KM/m2. Tel.
033 225-227, 061 516 910.
Mikrovalnu pećnicu sa grilom
kao nova, 50 KM. Tel. 062 972
512.
Šporet plin-struja, ispravan, 60
KM. Tel. 062 972 512.
Rashladni pult, rashladnu ko-
moru, rash. vitrinu, rashl. veći
frižider Inox. Tel. 061 156 309.
Trosjed, dvosjed, jednosjed i
stolić. Cijena po dogovoru. Tel.
061 143 596.
Željezna ograda 2,20x1,10 cm,
devet polja. Povoljno. Tel. 061 525
347.
Auto zvučnike Eurotec, snage
3x950 W, cijena povoljna. Tel. 061
218 870.
Vulkanizerske mašine marke
Hofman sa alatom, kompresor
Trudbenik Doboj 350 L. Tel. 061
753 355, Tešanj.
Ulje na prirodnoj bazi, spoj
bosansko-azijskih trava za koštana
oboljenja i reumu. Tel. 033
463-306, 061 149 388.
Boce za AGV, sa šlaufima i
manometrima, hitno. Tel. 061 233
517.
Balkonska vrata 220x80, us-
takljena termo staklom, cijena 80
KM. Tel. 062 954 316.
Mesingane ukrasne police za
pos. prostore i stanove. Tel. 061
260 598.
Kafe aparat Gaggija sa dvije
grupe. Tel. 062 814 279.
Sadnica oraha 900 m N/V,
meke ljuske iz regije, kalem i do-
maći, stari do 4,5 god., najbolji za
prostore BiH. Tel. 033 543-477.
Video “Orion”, 2 jorgana boje
zlata, povoljno. Tel. 061 272 743,
065 631 342.
Protočni bojler 5 litara, plinska
peć od 11 KW, umivaonik i šolja
WC, knjige. Tel. 061 530 315.
Šamotnu ciglu za kamine. Tel.
061 348 164.
Povoljno sigurnosna vrata,
Olimpijska 16/II. Tel. 460-674.
Plinsku peć (dimnjak). Tel.
061 252 651.
Stočnu vagu i motorku za drva,
vrlo jeftino. Tel. 061 237 561.
10 košnica pčela, cijena po-
voljna. Tel. 062 016 161.
Spiralne stepenice, rashladna
vitrina 1,70 cm, stolovi i stolice
(Jadran), za restoran, aparat za
gašenje 9 kg. Tel. 036 550-486,
Mostar.
Veliki frižider i manji u is-
pravnom stanju, povoljno, roštilj
na plin. Tel. 036 550-486, Mostar.
100% efikasno sredstvo za traj-
no uništenje žohara i žutih mrava.
Tel. 061 243 891.
Pelene za odrasle svih veličina,
1 kom. - 1 KM. Tel. 062 970 817,
033 644-231.
Sušaru za voće, povrće, gljive i
ljeko-bilje. Mob. 061 180 058,
Gračanica.
Opremu za preradu ljeko-bilja.
Tel. 061 180 058, Gračanica.
Peć električna na sprat za pizze
i mašina rezalica. Tel. 061 138
561.
Najnoviji bežični telefon “Fi-
lips”, jako povoljno, cijena 40 KM.
Tel. 061 709 772.
Usisivač Vox, mikser i fen za
kosu, sve novo. Povoljno. Tel. 063
240 557.
CD-ove i audio kasete sa pjes-
mom ptica, 5 i 2,5 KM. Tel. 061
547 280.
Francuski ležaj dobro očuvan
(skoro nov), povoljno. Tel. 033
542-744, 061 364 764.
Trešnjev trupac, dimenzije
330x60. Tel. 061 241 580.
Dva kauča, ručni rad, puno
drvo, može služiti kao bračni kre-
vet, jako funkcionalno. Tel. 033
668-382.
Industrijske mašine - šleperica,
endlarica, sa 4 i 5 konaca + rin-
gličarka. Tel. 062 105 039.
Inventar iz muško-ženskog bu-
tika (lutke, police, pult, i dr.). Tel.
061 783 823.
Razne vrste knjiga iz raznih
oblasti, se po 2 KM. Tel. 033
534-087, 062 682 690.
Nove klizaljke sa bijelim
kožnim cipelama broj 39. Tel. 033
534-087, 062 682 690.
Očuvane i ispravne manje
mehaničke mašine računsku i pi-
saću. Tel. 033 534-087, 062 682
690.
Nove crne kožne plitke cipele
talijanske mokasinke br. 43. Tel.
033 534-087, 062 682 690.
Novu i dobro očuvanu se-
zonsku muško-žensku-dječiju
obuću i odjeću. Tel. 033 534-087,
062 682 690.
Metražni materijal tekstil za
šivanje. Tel. 033 534-087, 062 682
690.
Očuvane zidne viseće kuhi-
njske elemente. Tel. 033 534-087,
062 682 690.
Očuvanu ugaonu sobnu gar-
nituru sa dva taburea, plave boje.
Tel. 033 534-087, 062 682 690.
Očuvanu sobnu garnituru: tro-
sjed na izvlačenje, dvosjed i fo-
telju. Tel. 033 534-087, 062 682
690.
Elektro-armaturu sa osigu-
račima i zvonom za el. instalaciju
stana-kuće. Tel. 033 534-087, 062
682 690.
TV antenu mrežastu riblja ko-
st, prozorsku-krovnu. Tel. 033
534-087, 062 682 690.
Umivaonik desni emajlirani,
lim sudopera 80x60 cm. Tel. 033
534-087, 062 682 690.
Razne vrste plinskih gorionika
sa diznom i bez, ručne izrade. Tel.
033 534-087, 062 682 690.
Nov tanjir satelitske antene 60
cm. Tel. 033 534-087, 062 682
690.
Uvozni muški zimski štofani
kratki kaput, teget boje. Tel. 062
682 690, 033 534-087.
Čistu uvoznu živu prerađenu
na laboratorijskim aparatima. Tel.
033 534-087, 062 682 690.
Lustere sa po jednim sija-
ličnim mjestom. Tel. 033 534-087,
062 682 690.
Ženske štofane zimske kapute.
Tel. 033 534-087, 062 682 690.
Nov drveni prozor sa termo
staklom i štokom 60x60 cm. Tel.
033 534-087, 062 682 690.
Ženske balon i štofane mantile.
Tel. 033 534-087, 062 682 690.
80 dkg kalaja u šipkama za
letovanje. Tel. 033 534-087, 062
682 690.
Prodajem bižuteriju. Tel. 033
534-087, 062 682 690.
Kratku žensku bundu od
zečijeg krzna. Tel. 062 682 690,
033 534-087.
Nove braon ženske kožne ta-
lijanske čizme broj 39. Tel. 033
534-087, 062 682 690.
Telefon marke “Iskra”, Kranj -
stariji model. Tel. 033 534-087,
062 682 690.
Muške balon mantile. Tel. 033
534-087, 062 682 690.
Zimske balon i štofane man-
tile. Tel. 033 534-087, 062 682
690.
Polovna drvena vrata balkon-
ska sa štokom 240x90. Tel. 033
534-087, 062 682 690.
Mašinu za graviranje Gravo-
graph IM3 sa priborom i 3 kom-
pleta slova. Tel. 062 610 617, Tu-
zla.
Poštanski ormarići za stam-
bene zgrade. Tel. 061 516 351.
Umjetničku sliku stara 150
god. i šivaću mašinu Bagat, nova.
Tel. 063 346 723, 062 428 830.
Laptop Deel D600. Tel. 061
260 598.
Antiku prodajem, Hrvatske
državne željeznice, 1945. god. Tel.
061 154 540.
Tenda PVC sa konstrukcijom
od željeza, ukrasne lampe sa stra-
ne, dužina 4,75 m, širina 4,75 m,
površina 25-30 m2, cijena 500 KM.
Tel. 061 173 109.
Prodajem video kameru 6 x
zoom VKR 6843. Cjena 350. Tel.
061 902 303.
Prodajem šporet Smederevo i
frižider Gorenje. Tel. 066 631 100 i
062 577 119
Nokia N73ME, 90 KM. Tel.
063 798 978.
Prodajem Končar el.peć - 150
KM, plinsku peć za pečenje - 100
KM. Tel. 033 446 769.
Prodajem garnituru trosjed i
dvije fotelje kao dvosjed eko koža
u odličnom stanju, povoljno. Tel
062 759 202.
Prodajem dvije steone krave
vrlo povoljno i hitno. Tel. 061 310
817.
Prodajem crijep skoro nov,
veoma povoljno (Tondah). Tel.
062 087 313.
Prodajem TA peć po povoljnoj
cijeni. Tel. 061 388 730.
Povoljno polovan crijep (star
oko 10 godina), tip - Jamina, u
odličnom stanju, cijena 0,50
KM/kom. Tel. 066/216-434.
Prodajem plastenike nove,
PVC materijal, od 50 i 100 kva-
drata, bez najlona, povoljno sa
prevozom. Tel. 065 081 563.
Prodajem guščiju mast, lje-
kovita za bronhitis i astmu, bes-
platna dostava. Tel. 061 510
673.
Prodajem pelene za odrasle,
vrlo povoljno. Tel. 062 758 356.
Kompresor veći, vodeno
hlađenje, 4OO KM. Tel. 033
537-853.
Prodajem 3 ustakljena prozora
160 x 130, sa zaštitnim gelen-
derima. Tel. 061 108 221.
Prodajem neispravne poker
aparate. Tel. 062 355 557.
Prodajem grobnu parcelu na
groblju Bare. Zvati na tel. 061 612
780.
Prodajem pumpu za centralno
grijanje, sa bocom, cjena po do-
govoru. Tel. 061 505 732.
Barske stolice sa naslonjačem,
sjedalica presvučena crnom
kožom, 3 kom., cijena 250 KM.
Tel. 061 173 109.
Prodajem trosjed i fotelju na
razvlačenje. Povoljno. Tel. 062 712
607.
Prodajem nekoliko videa
očuvanih JVC Hitachi Orion. Tel.
066 611 119.
Samsung G800 5 mp slajd
limeni, može zamjena za slabiji uz
doplatu. Tel. 066 611 119.
Prodajem kombinovani šte-
dnjak, 2 kola plin, 2 struja, 60 cm,
crni, Gorenje. Malo korišten u
odličnom stanju, povoljno. Tel.
033 236 291.
Daljinski upravljači za beton
pumpe, kranove, pres... Montaža,
garancija. Tel. 066 716 220.
Prodajem pumpu za cent gri-
janje sa bocom, cjena po dogovoru.
Tel. 061 507 732.
Prodajem neispravan laptop
Geteway cijena po dogovoru. Tel.
061 048 343.
Prodajem markice bivše SFRJ,
orginalne u tabacima po 100 kom.,
nove, nekorištene, cijena 100 kom.
- 5 KM. Tel. 061 262 331.
Prodajem poštanske markice i
razglednice stare 70-ak godina.
Tel. 063 238 052.
Povoljno prodajem savijačicu
REMS za bakar, šlaufe 50 m, sa
ručkom i manometre za varenje.
Tel. 062 218 989.
Dječija kolica i hodalicu, sve za
80 KM. Tel. 062 223 772.
Prodaje se klesarska kantariac.
Cijena jako povoljna. Kotkakt tel.
063-313-371.
Prodajem garnituru (trosjed i
dvije fotelje) eko koža, u odličnom
stanju, povoljno. Tel. 062 759
802.
Pleteni namještaj, prodaja i
proizvodnja svih vrsta stolica, sto-
lova korpi za cvjećare, pekare,
kućne ljubimce. Tel. 061 214 008.
Prodajem mašinu za izradu
konopca. Tel. 063 402 077.
Prodajem osam ovaca i osmoro
jagnjadi. Tel. 058/235-332.
Prodajem plinski šporet, tri
kola i rerna, Gorenje i šivaću
mašinu na nožni pogon. Tel. 061
247 420.
Prodajem vagu digitalnu vi-
secu do 200 kg, nova. Tel. 061 763
742.
Prodajem kori{tenu frizersku
opremu. Tel. 061 181 424.
Prodajem povoljno škrinju od
410 l. Tel. 062/082-821.
Kompresor veći, vodeno
hlađenje, 4OO KM. Tel. 033
537-853.
Komplet opremu za bu-
regdžnicu i slastičarstvo, povoljno.
Tel. 066 177 142 i 062 416 982.
Podajem bajerove kartice za
mjerenje sećera u krvi TS kontour.
Tel. 062 007 135.
Prodajem manometre 10 bari,
uvoz Švicarska - povoljno! Tel.
061 979 767.
Bagatovu kabinet mašinu za
šivanje, cijena po dogovoru. Tel.
061 243 219.
Samsung LCD 26inch sa ure-
dnim papirima, može zamjna za
obični TV uz doplatu. Tel. 066 611
119.
Prodajem 150 l domaće rakije
šljive. Prepeka 47% (domaći
voćnjaci) 1 L - 15 KM. Sijeno 45 m
(stogovi) 1 kg - 20 feninga. Trav-
nik. Tel. 063 667 895.
Prodajem stari hljeb za stočar-
stvo, povoljno. Tel. 062 415 520.
Prodajem frezu slovenske mar-
ke, cijena 1.000 EUR-a. Za više
informacija obratite se na: 061 889
545.
Prodajem štigliće u pjevu,
vrijedi pogledati. Tel. 061 569
461.
Prodajem Playstation 2, slabo
korišten, 2 joysticka, chipovan +
15 igrica. Tel. 062 391 317.
Novu motornu pilu Stihl 200
KM i Jotul norvešku peć extra
stanje 300 KM. Tel. 062 474 657.
Ponuda-potražnja
POTREBNO OSOBLJE: KO-
NOBARI-CE, ŠANKERI-CE,
POMOĆNO OSOBLJE ZA
KUHINJU I DOSTAVLJAČI.
ZVATI OD 12-14 H. TEL. 061
218 094. 3989-1tt
“BOSANSKI BUREK” sta-
dion Grbavica, potrebne 2 ozbi-
ljne djevojke za prodaju i po-
služivanje. Info tel. 061 546 443.
3572-1Ndž
Ugostiteljskom objektu u cen-
tru grada potrebno: dvije kono-
barice, jedan konobar i jedan do-
stavljač hrane, šanker i šankerica.
Kontakt telefon: 062 430 333,
zvati od 10 - 18 h. 4189-1tt
Restoranu na Dobrinji, Aero-
dromsko naselje, potrebne dvije
kuharice iskusne. Tel. 033
452-690. Mob. 062 737 550.
3712-1Ndž
NOVO! Kućna njega odraslih i
djece. Evropski standardi. Nje-
mačko iskustvo. Tel. 062 051 531.
Poboljšajte ili započnite posao
brošurom “Kreditne linije”. Sa-
drži 320 biznis kredita. Tel. 032
244-417.
Zaposlenje i useljenje širom
svijeta, brošura “Informator”, na
našem jeziku. Tel. 032 244-417.
Proizvodnja eteričnih ulja, mi-
risa, parfema, raznih proizvoda.
Brošura “Eterična ulja”. Tel. 032
244-417.
Tražim posao za obezbjeđenje,
portir, čuvar i sl., SSS, imam cer-
tifikat od MUP-a FBiH. Tel. 061
714 431.
Mladić sa završenom SSS, rad
na računaru, poznavanje engles-
kog i španskog, traži posao. Tel.
061 381 802.
Čuvala bih dijete u svom stanu
na Grbavici kod Željinog stadiona.
Tel. 642-458.
Fast-fudu na Grbavici potreb-
ne 2 radnice. Tel. 061 507 226.
Restoranu “Esmeralda” po-
trebna radnica za prodaju pite.
Tel. 061 247 166.
Fast-fudu piceriji “Arči”, po-
treban pic-majstor i pomoćna ra-
dnica. Tel. 061 093 087.
Novootvorenom objektu pre-
ma Aerodromu, potrebna djevojka
za rad u sali. Tel. 062 747 156.
Peremo sve vrste ćilima, iti-
sona, tepiha, mokro pranje 2-3
KM/m2, dolazimo po ćilime. Tel.
033 659-250, 062 213 732.
Arhitekta vrši stručni nadzor
nad izvođenjem građ. zanatskih
radova. Tel. 061 566 482.
Buregdžinica “Forino”, ul.
Maršala Tita br. 30. Potrebni: po-
moćni radnik u kuhinji i radnica
za posluživanje. Tel. 061 778 526,
033 213 813.
Agencija “Meka”, kućna njega
i pomoć starim i bolesnim, 24 sata
s vama. Tel. 061 237 641.
Potrebna djevojka za rad u cafe
clubu na Dobrinji, zvati iza 14h.
Tel. 061 218 071
Hitno potrebna djevojka za rad
u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza
14h. Tel. 061 218 071
Iskusna žena njegovala bi sta-
riju-bolesnu osobu 8 č. ili 24 č. i
vodila domaćinstvo. Tel. 061 875
791.
Potrebni saradnici iz cijele BiH
za prodaju kozmetike, zarada mi-
nimalno 30% + kreditiranje +
stimulacija. Tel. 033 644-178, 061
225 424.
Profesionalno čišćenje stanova,
kuća, poslovnih objekata, tepiha i
namještaja. Tel. 062 455 930.
Potrebna djevojka za rad u cafe
clubu na Dobrinji, zvati iza 14h.
Tel. 061 218 071
Električar vrši sve vrste po-
pravki i ugradnju električnih in-
oglasi
Dnevni avaz utorak, 29. mart/o`ujak 2011. 39
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mals 029004 10 Mals
Tu`itelj: „AUTOMERC [KORO“
d.o.o. Kiseljak, Sarajevska ceta 67.
Tu`enik: HAJRUDIN MULAOMEROVI], vl.
STR „Auto shop MM“ Vogo{}a
Radi: isplate duga v.s. 2.350,00 KM
OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`eniku:
HAJRUDIN MULAOMEROVI],
vl. STR „Auto shop MM“ Vogo{}a
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor
tu`eniku, koji je du`an da u roku od 30 dana do-
stavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva pri-
mjerka s pozivom na broj gornji.
U odgovoru na tu`bu du`ni ste ista}i mogu}e pr-
ocesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili
osporavate postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i
71. ZPP-a).
Dana 29. 06. 2010. godine tu`itelj je kod ovog su-
da podnio tu`bu protiv tu`enika, radi isplate du-
ga v.s. 2.350,00 KM.
Navedenom tu`bom „AUTOMERC [KORO“
d.o.o. Kiseljak, Sarajevska cesta 67, tra`i da sud
donese presudu kojom }e obavezati tu`enika:
HAJRUDIN MULAOMEROVI], vl. STR „Au-
to shop MM“ Vogo{}a, da isplati dug tu`itelju u
iznosu od 2.350,00 KM, sa zakonskom zateznom
kamatom - na iznos od 785,79 KM po~ev od 12. 01.
2008. godine, na iznos od 1.564,21 KM po~ev od
17. 01. 2008. godine, kao i da mu naknadi tro{kove
parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom
da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog
propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e do-
nijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se obja-
viti i u dnevnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa u „Dnevnom avazu“, smatra }e se da Vam
je dostavljena tu`ba na odgovor.
SUDIJA
Aganovi} Ifeta, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 016322 04 Mal
Mostar, 03. 11. 2010. godine
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Minja
Belovi} ^uljak, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~arsko
Dru{tvo Bh Telecom Sarajevo Direkcija Mostar iz Mostar,
protiv tu`enika Zoran Mikuli}, Mile Budaka 121, Mostar,
radi isplate -, v.sp. 326,80, donio je:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Du`an je tu`eni tu`itelju platiti dug u ukupnom iznosu od
326,80 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
- na iznos od 68,10 KM po~ev od 08. 07. 2002. godine pa do
isplate
- na iznos od 163,80 KM po~ev od 08. 08. 2002. godine pa do
isplate
- na iznos od 76,90 KM po~ev od 08. 09. 2002. godine pa do
isplate
- na iznos od 18,00 KM po~ev od 08. 10. 2002. godine pa do
isplate
te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 112,50
KM a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 25. 02. 2004. godine podnio tu`bu protiv
tu`enika radi isplate.
U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja,
sukladno ~lanku 182. Zakona o parni~nom postupku („Sl.
novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu:
ZPP).
Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su
navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa do-
kazima koje je tu`itelj predlo`io ili sa ~injenicama koje su
op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o za-
htjevima kojima stranke mogu raspolagati.
Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je
tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje
presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dosta-
vljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, budu}i da je
tu`ba sa prilozima dostavljena objavom u dnevnom listu
„Dnevni Avaz“ dana 03. 07. 2010. godine. Po{to tu`eni svoj
odgovor nije dostavio u zakonskom roku, to je sud primje-
nom ~lana 182. st. 1. ZPP-a F BiH donio odluku kao u izreci
presude.
Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l.
383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od: takse na
tu`bu u iznosu od 10,00 KM, takse na presudu u iznosu od
22,50, te tro{kove objave oglasa u dnevnim novinama od
80,00 KM, {to ukupno iznosi 112,50 KM kako je rije{eno u
izreci presude.
Stru~ni saradnik
Minja Belovi} ^uljak
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e po-
dnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a F
BiH).
40 Utorak 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
stalacija i uređaja. Tel. 063 233
526.
Čistim stanove i poslovne pro-
store. Tel. 063 191 977.
Čistimo kuće, stanove, pos.
prostore, pošteno, pedantno (oz-
biljno). Tel. 061 289 900.
Tražim ortaka povjerljivog,
poštenog i vrijednog za posao sa
prepelicama i dr. peradi, a koji
posjeduje kuću i prostore za rad u
Sarajevu. Moja ulaganja a njegov
rad. Zarada pola-pola. Prednost
muminima. Tel. 061 138 184, 062
134 551.
Iznajmljivanje talijanskih
vjenčanica, modeli 2010./2011., vr-
lo povoljno. Tel. +387 61
243-969.
Expert za hidro-termoizolacije
krovova, podova i garaža. Tel. 061
098 579, 033 653-396.
Profesori daju instrukcije iz:
matematike, fizike i hemije. Tel.
062 256 213, 062 256 214.
Potreban mi je popravak pisaće
mašine. Tel. 033 443-559.
Potrebni radnici u caffe-slas-
tičarnoj na Čengić Vili. Plata po
dogovoru. Tel. 065 834 733.
Potrebna djevojka za rad u
novootvorenom caffe-baru sa ra-
dnim iskustvom. Plata po dogo-
voru. Tel. 061 600 210.
Brzo i kvalitetno čistim po-
slovne prostore. Tel. 066 321 693.
Instrukcije matematike, pri-
preme za sigurne uspie, popravne,
dolazim kući. Tel. 033 469-965.
Potrebni saradnici za prodaju
medicinskih aparata, starosti od
30-55. god., odlična dodatna za-
rada. Tel. 061 398 565.
Certificirani računovođa po-
voljno vodi poslovne knjige za sve
vrste preduzeća, radnji, itd. Tel.
061 150 368.
Čistim i održavam urednim vaš
stambeni prostor, brzo, kvalitetno,
pedantno. Tel. 062 760 012.
Certifikovani sudski vještak
mašinske struje. Mob. 061 151 316,
Gračanica.
Čistim brzo i kvalitetno stam-
bene i poslovne prostore. Tel. 061
516 910.
Tražim posao pomoćni radnik,
poznajem sve vrste poslova. Tel.
061 495 514. KS.
Djevojka sa završenom SSS,
poznavanje engleskog jezika i rada
na računaru, bez radnog iskustva,
traži posao. Travnik. Tel. 062 905
634.
Hitno potrebna radnica, iz stu-
denskih domova Bjelave dolazi u
obzir. Tel. 062 442 956.
Moler sa iskustvom traži posao.
Tel. 061 497 000.
Autolakirer sa iskustvom traži
posao. Informacije na tel. 063 943
803.
Tražim posao, zavrsena VSS
(građevinski-inžinjer), jedna god.
radnog staža, 27 god, iz USK-a!
Tel. 061 850 231.
Potrebna radnica, knjigovezac,
sa radnim iskustvom rada u štam-
pariji. Tel. 061 170 905.
Pizza majstor traži posao, po
mogućnošću sa smještajem. Tel.
061 813 535.
Potrebna djevojka za rad u
restoranu. Tel. 061 392 184.
Potrebna djevojka za pako-
vanje koverti, plata 300 EUR-a.
Tel. 065 596 936.
Pizza majstoru potreban posao
sa smještajem. Tel. 063 950 014.
Momak traži posao, konobar ili
šanker, hitno. Tel. 066 627 487.
Komercijalista sa iskustvom,
traži posao u Hercegovini. Tel. 036
332 525, 063 902 701.
U svom domu u Konjicu, čuva-
la bih djecu, bilo kojeg uzrasta, uz
pomaganje u učenju, ako su u
pitanju starija djeca. Stan je u
centru grada. Mb. 062 322 605.
Tražim posao, ako može za
čuvanje starije osobe ili djeteta,
može u HR. Molim da se jave samo
iskreni, Cazin, Bihać, itd. Tel. 062
783 163.
Studentica sa završenom Me-
dicinskom školom, ozbiljna i od-
govorna, traži posao, čuvanje djece
(3-7 god.). Imam iskustvo u radu
sa djecom. Samo ozbiljne ponude!
Tel. 066 428 548.
Radila bi u frizerskom salonu
kao učenica. Tel. 062 415 520.
Kvalitetno čistim poslovne
prostore. Tel. 066 321 693.
Potreban radnik sa iskustvom
u autopraonici. Tel. 061 263 844.
Starici kojoj je pokućstvo iz-
gorjelo, svaki vid pomoći dobro bi
došao. Unaprijed hvala. Tel. 062
077 273.
Kupujem stare njemačke marke i
austrijske šilinge. Tel. 061 323 906.
Kupujem umjetničke slike, fi-
lateliju, stari nakit, satove zidne,
džepne, ručne, ordenje, značke i
ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214
405.
Kupujem suvenire Sarajevske
olimpijade. Tel. 033 456-505, 061
214 405.
Kupujem lomljeno zlato, du-
kate, zlatne satove i ostala od zlata.
Tel. 061 965 126.
Kupujem lomljeno i zubarsko
zlato, dukate, šorvane i ostalo, naj-
više plaćam. Tel. 033 655-598, 061
553 640.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, obveznice, ratna odšteta,
dionice, isplata odmah. Tel. 061
517 897.
Kupujem dionice, staru de-
viznu štednju i ratnu odštetu. Is-
plata odmah. Tel. 062 358 344.
Kupujem stare, neispravne veš
mašine. Tel. 062 972 512.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratna potraživanja, dionice
svih firmi i fondova, isplata od-
mah. Tel. 062 788 739.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, obveznice, dionice, odšteta,
isplata i dolazak odmah u FBiH i
RS. Tel. 061 175 237.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, obveznice, odštete, dionice,
isplata i dolazak odmah u FBiH i
RS. Tel. 063 351 572.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratnu odštetu, dionice svih
firmi i fondova. Isplata odmah.
Tel. 062 451 791.
Kupujem dionice, deviznu šte-
dnju, obveznice, isplata odmah.
Tel. 063 421 357.
Kupujem dionice, obveznice,
ratne štete i devizne štednje, is-
plata odmah. Tel. 061 526 918.
Kupujem dionice firmi, PIF-ova,
ratne štete i devizne štednje, isplata
odmah. Tel. 066 723 731.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratne štete i dionice, pro-
dajem neuložene certifikate. Tel.
061 140 521.
Kupujemo polovne mobitele
veće vrijednosti putem komisione
prodaje. Servis i prodaja mobitela i
opreme. Akcijski popust od
10-50% za mumine, invalide,
šehid. porod. i penzionere. Pijaca
“Kvadrant” (otvorena Otoka) box
B2. Tel. 061 237 448, 062 134
551.
Kupujem sto za stoni tenis.
Tel. 061 842 463.
Kupujem dionice, staru dev.
štednju, isplata odmah. Tel. 061
338 893.
Kupujem dionice svih vrsta,
staru dev. štednju, ratnu odštetu,
plaćam odmah. Tel. 061 864 047.
Kupujem sve vrste dionica i
vaučera sa Sarajev. i Banjal. berze i
prodajem certifikate za otkup sta-
na u Federaciji BiH. Tel. 061 210
994, 061 188 488.
Kupujem norvešku gusanu peć
Jotul (humanitarnu), plaćam do
200 KM. Tel. 061 400 190.
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske žaluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne,
harmonika vrata, blindo vrata,
PVC prozori. Tel. 061 501 401.
PTT
Servis: veš mašina (Gorenje,
EI Niš, Končar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 2878-1tt
“KIRBY” - Dubinsko usisa-
vanje, pranje, ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, generalna čišćenja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM.
Firma “GLANZ”. Tel. 061 350
688. 2432-1Ndž
Alu žaluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene ro-
letne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061
131 447. 2906-1Ndž
“HIGIJENA” - Dubinsko pra-
nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i nam-
ještaja, ugao - 20 KM. Sarajevo:
061 141 944. Tuzla: 061 587 721.
3608-1Ndž
TV VIDEO SERVIS vrši po-
pravku svih TV aparata i vide-
orekordera. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033/451-778. Mob. 061 148
042. 4234-1Ndž
Firma nudi usluge čišćenja
privatnih stanova (7 KM/h) i po-
slovnih prostora (cijena po do-
govoru). Tel. 061 180 166,
033/450-271. 3730-1Ndž
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAROM sve vrste
opravki starih i ugradnja novih
bojlera, peći, kupatila, sanitarija,
el. i vodoinstal., osigurači, utični-
ce, česmi, šolja, i sl. Tel. 061 222
228. 3735-1Ndž
VODOINSTALATER i
ELEKTRIČAR pov. i garanto-
vano za v. mašine, peći, česme,
sanitarije, osig., inst. i dr. Dol.
besplatan. Tel. 061 565 985.
3737-1Ndž
Instrukcije iz hemije, studen-
tima i učenicima, dolazim na adre-
su. Tel. 615-901.
Profesorica hemije daje in-
strukcije iz hemije studentima i
učenicima. Tel. 062 331 174.
Proresorica hemije daje in-
strukcije. Tel. 667-880.
Dajem instrukcije iz hemije za
učenike i studente. Tel. 066 891
378.
Vodoinstalater - svi vodoin-
stalaterski radovi - kvalitetno, br-
zo,
precizno, čisto. Tel. 061 199 442,
033/621-733.
Dajem časove iz matematike i
statike đacima i studentima, us-
pješno. Tel. 033 526-945.
Uspješno i povoljno tokom
cijele godine dajem instrukcije iz
matematike. Tel. 220-173.
Dajem instrukcije iz mate-
matike za sve škole i fakultete. Tel.
061 534 231.
Instrukcije iz matematike i
engleskog, za osnovce. Tel. 062
877 704.
Engleski, njemački, instruk-
cije, prevodi, diplomski, referati,
seminarski, disertacije (profesori-
ca). Tel. 063 947 405, Sarajevo.
Profesor matematike daje in-
strukcije za osnovce i srednjoškol-
ce. Tel. 061 244 251.
Engleski instrukcije osnovci-
ma i srednjoškolcima. Tel. 062 381
987.
Profesorica engleskog povoljno
daje instrukcije i prevodi sve vrste
tekstova. Tel. 062 739 347.
Liječim vanjske i unutarnje
hemoroide. Tel. 061 533 146.
Radim molersko-farbarske po-
slove brzo, čisto i povoljno, radno
iskustvo preko 20 god. Tel. 061
174 192, 033 210-791.
Stolaske usluge po povoljnim
cijenama. Tel. 061 336 541.
VK keramičar postavlja ke-
ramiku najjeftinije u gradu. Tel.
033 444-630, 061 511 249.
VKV bravar radi ugradnju bra-
va, PTT sandučadi, ormara, ka-
nišli, ramova, povoljno. Tel. 061
507 683.
Kombi prevoz namještaja, se-
lidbe, odvoz kabastog otpada, po-
voljno, obez. radna snaga. Tel. 062
139 453.
Vršim prijevoz putnika udob-
nim i klimatiziranim kombijem
T-4 VW. Tel. 061 800 191.
Dajem instrukcije iz nje-
mačkog jezika. Tel. 061 588 626.
Profesor njemačkog jezika us-
pješno daje instrukcije učenicima i
odraslim osobama. Tel. 061 244
562.
Povoljno, vanjske roletne, alu-
minijske žaluzine, trakaste zavjese
i harmonika vrata. Tel. 061 214
303.
Dajem instrukcije srednjoškol-
cima i studentima hemije. Tel. 061
177 405.
Prof. francuskog, ovlašteni
sudski tumač - prevodi tekstove i
dokumente sa francuskog i obrat-
no, sa ovjerom. Tel. 061 480 069.
Profesionalno snimanje i mon-
taža svadbi, vjenčanja, rođendana,
zabava, presnimavanje sa VHS-a i
mini DV-a na DVD. Tel. 061 440
935.
Vršimo servisiranje i bažda-
renje svih vrsta tlakomjera, uz ga-
ranciju. Tel. 061 188 903.
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo sa 100% ga-
rancijom. Tel. 033 234-805.
Bravarski radovi, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078.
Presnimavanje sa video kaseta
na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824
523.
Instrukcije engleski, njemački
i prevod. Tel. 061 339 306.
Dajem instrukcije matematike
i fizike, dolazim kući. Tel. 033
204-453, 061 914 014.
Postavljam laminate, panel
parkete i ostale vrste parketa. Tel.
061 828 391.
Postavljam, brusim i lakiram
sve vrste parketa i šipoda, kao i
postavljanje laminata. Tel. 062 352
352.
Molerski radovi uz potpunu
zaštitu lijepljivim trakama i po-
dnim najlonima. Tel. 061 606
441.
Prijevoz putnika na more i
druge destinacije u BiH. Tel. 061
434 374.
Moler radi molersko farbarske
radove čisto, kvalitetno i povoljno.
Tel. 062 419 501.
Rigips majstor, sve od rigipsa,
kvalitetno. Tel. 062 941 274.
Rigips majstor, potkrovlja, pre-
grade, spušteni plafon. Tel. 061
818 732.
Instruiram matematiku za sve
škole i fakultete, uspješno i po-
voljno. Tel. 061 549 242.
Postavljanje, brušenje svih vr-
sta parketa, laminata, podova, uz
garanciju. Tel. 061 134 260 i 061
244 183.
Servis računara “Majo”, in-
stalacija windowsa, internet ko-
nekcija, antivirusna zaštita
računara, čišćenje virusa, har-
dwerski i softverski problemi, itd.
Tel. 061 243 611.
Kirby dubinsko usisavanje i
pranje ćilima, etisona i sjedećih
garnitura, najkvalitetnijim kirbi-
jevim šamponima. Tel. 062 118
202.
Namještam strunu, želudac,
liječim stručno, bezbolno, us-
pješno. Tel. 061 504 986.
VKV električar, elektro-teh-
ničar vrši održavanje postojećih i
ugradnju novih elekt. instalacija.
Tel. 062 522 014.
Vršim sve stolarske usluge,
popravak starog, izrada novog.
Tel. 208-435, 061 905 734.
Staklar radi sve vrste staklar-
skih usluga dolazim na adresu.
Tel. 061 609 947.
Rigips majstor, radim sve od
rigipsa. Tel. 061 504 338.
Keramičar postavlja sve vrste
keramike. Tel. 061 182 097.
Keramičar radi kvalitetno i
povoljno. Tel. 062 140 094.
Keramičarski radovi, kamen,
mozaik, povoljno uz garanciju.
Tel. 061 565 961.
Molerske usluge uredno i kva-
litetno. Tel. 062 127 525.
Kvalitetno i povoljno posta-
vljanje, bru{enje i lakiranje svih
vrsta parketa i podova kao i la-
minata. Tel. 061 134 260 i 061 244
183.
Sve vrste adaptacija ku}a, sta-
nova, poslovnih prostora, ugra-
dnja blind vrata, stolarije, regips,
laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061
542 493.
Drva režem motornim žagom,
varim aparatom, radim i druge
poslove. Tel. 061 491 463.
Moler radi sve vrste moleraja,
termo fasade, rigips, ostalo, čisto,
kvalitetno, povoljno. Tel. 062 672
258, 063 897 818.
Molerske usluge kvalitetno i
uredno. Tel. 062 073 760.
Mol. farb. usluge. Tel. 062 823
902.
Tapetar-dekorater presvlači
povoljno namještaj u radioni ili
kod vas. Tel. 033 718-405, 061 156
728.
Molersko farbarske usluge.
Tel. 061 926 333.
Izvodimo sve vrste građevin-
sko-zanatskih radova sa garanci-
jom. Tel. 061 740 127.
Građevinsko-zanatske usluge,
zidanje, rigips, keramika, itd. Tel.
062 688 766.
Bravar - izrađujem i montiram
sve od željeza, usluge savijanja
cijevi. Tel. 061 709 382.
Zidarsko tesarski radovi, adap-
tacija i gradnja. Tel. 062 434 929.
Servis svih tipova veš mašina i
drugih kućanskih aparata, dolazak
besplatan. Tel. 061 551 035.
Lektorišem i korigujem sve
vrste tekstova. Dugogodišnje is-
kustvo. Tel. 033/658-707, 062 165
429.
Keramičar, rigips i moleraj.
Tel. 061 202 713.
Postavljanje, bru{enje svih vr-
sta parketa, podova i laminata sa
bezpra{inskom ma{inom.Tel. 062
921 100, 061 321 289.
Povoljno vr{imo bru{enje i
lakiranje svih vrsta parketa i {ipo-
da uz garanciju. Tel. 061 967 229 i
062 958 972
Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel.
062 401 619.
^istim ku}e i poslovne pro-
store, pranje tepiha, }ilima, odvoz
i dovoz besplatan Tel. 061 580
063.
Zubne proteze, izrada, poprav-
ka, dodatak zuba, poliranje i po-
dlaganje zubnih proteza, radimo
vikendom. Tel. 061 141 544, 033
677-845.
Popravljam sve vrste frižidera,
rashladnih uređaja, uz garanciju.
Dolazak besplatan. Tel. 061 156
309.
Povoljno dajem instrukcije iz
matematike i informatike. Tel.
061 358 339.
Moler-majstor, kreči, gletuje,
farba stolariju. Tel. 062 282 243.
Prekucavam na računaru sve
tekstove. Tel. 061 520 972.
Stolar, izrada i montaža kuhi-
nja, plakara, predsoblja, zamjena
baglama. Tel. 062 944 952.
Kombi prevoz putnika 1+8 i
selidbe, povoljno. Tel. 061 223
343.
Peremo ćilime rainbow
mašinom u vašem stanu, ili ručno
u praonici sa dostavom na adresu:
Tel. 061 202 630, 033/673-284.
Povoljan prijevoz putničkim
kolima, automobilom, more, pla-
nine, banje. Tel. 063 943 445.
Vodoinstalater održava staru i
postavlja novu instalaciju, čisti bo-
jlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497
622.
Profesor daje instrukcije iz
francuskog, latinskog, ruskog i bo-
sanskog. Tel. 033 526-521.
Instruiram đake i studente iz
matematike na Alipašinom Polju,
čas 6 KM. Tel. 061 157 991.
Instruiram đake i studente iz
matematike i fizike na Ilidži, čas 6
KM. Tel. 033 621-976.
Profesorica engleskog jezika
daje časove i prevodi. Tel. 061 556
700, 033/657-038.
Rainbow-generalke, tepisi, kao
i tapacirani namještaj, dugogo-
dišnje iskustvo - ozbiljna žena.
Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033
666-275.
Adaptacija stanova i kuća, po-
stavljanje pločica, laminata,
krečenje i drugo. Tel. 061 510
373.
Kombijem prevozim kabastu
robu. Tel. 061 204 061.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel.
061 511 503.
Rainbow dubinsko usisavanje
tepiha, sjedećih garnitura, jogi ma-
draca. Tel. 061 916 272.
Staklar - radimo sve staklarske
radove, dolazimo na adresu. Tel.
061 842 343.
Profesorica drži instrukcije iz
matematike i fizike. Tel. 522-016.
Prevoz stvari, namještaja i os-
talog većim kombijem, radna sna-
ga, povoljno. Tel. 061 268 442,
Saraj.
Vršimo servis i montažu ra-
shladne i klima tehnike. Tel. 062
375 977, 061 438 689.
Stolar kvalitetno vrši stolar-
sko-lakirerske poslove, dolazim na
adresu. Tel. 062 332 702.
Matematika - instrukcije, pro-
fesor sa iskustvom. Tel. 061 135
748.
Veća grupa majstora radi sti-
ropor fasade sa svojom skelom.
Tel. 061 270 729.
Šivanje trajnih autopresvlaka
za sva vozila, popravak sjedišta,
tapacirunga neba. Tel. 061 215
658, B. Begić 90.
VKV krečenje stanova, pouz-
dano i stručno, molerski majstor
Šerbo. Tel. 062 921 864.
Kombi prevozom vršim se-
lidbe, prijevoz putnika, odvoz
šuta, cijena povoljna. Tel. 061 817
424.
Bravar, povoljno radi sve bra-
varske usluge. Tel. 062 940 731,
033 691-260.
Stolar-tapetar, povoljno radi
popravke stolarske i tapetarske.
Tel. 061 606 651, 066 620-342.
VKV moler - radi moler-
sko-farbarske poslove, povoljno.
Tel. 061 507 683.
Iznajmljujem play station 2 i 3
sa igricama. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika na sve des-
tinacije u T5 kombiju, sjedišta
1+8. Tel. 062 606 611.
Prevoz putnika sa kombijem
po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209
935.
Bravar radi ograde, kapije, ge-
lendere ulazna i garažna vrata,
zatvara balkone. Tel. 061 526
205.
Električar: el. instalacije, au-
tomatski osig., indikatori za banju,
el. bojler, el. šporet i drugo. Tel.
061 312 435.
Molerske usluge. Tel. 062 922
323, 066 205 151.
Popravljam TV svih modela,
profesionalno i na vašoj adresi.
Tel. 061 365 690, 033 653-311.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vrši prevoz kabastog otpada,
pjeska, šljunka. Tel. 061 268 847.
Prevodim engleski 5 KM/str. i
povoljno dajem instrukcije. Tel.
643-990.
Tapetar sa iskustvom presvlači
kućanski i kancelarijski namještaj.
Tel. 061 620 057.
Servis računara “Aki”, poprav-
ka, nadogradnja, instalacija, in-
ternet konekcija, antivirusna
zaštita, dolazak na kućnu adresu.
Tel. 061 545 375.
Instrukcije iz matematike, fi-
zike, i elektrotehnike za učenike
osnovnih i srednjih škola. Tel. 061
812 528.
Vršim selidbe modernim kom-
bijem sa radnom snagom u državi i
vani. Tel. 061 227 189.
KV vodoinstalater radi sve
vrste radova, brzo, povoljno i kva-
litetno. Tel. 061 349 294.
Vršim prevoz robe, ljudi i
stvari, radna snaga po potrebi. Tel.
062 385 762.
41 Dnevni avaz utorak 29. mart/o`ujak 2011.
Extra povoljno! Kombi prevoz
i selidbe. Tel. 061 147 361.
Električar VKV za kućne el.
instalacije i uređaje. Pozovite. Tel.
618-907.
Vršim selidbe i sve vrste pre-
voza kombijem, povoljno. Tel. 061
165 009.
Molerski radovi. Tel. 061 579
971.
Prevoz robe, selidbe kombi-
jem, povoljno, radna snaga po do-
govoru. Tel. 061 513 948.
Central. grijanje, plin. insta-
lacije, zamjena konvektora itd.,
radimo kvalitetno i povoljno, uz
garanciju. Tel. 061 500 037.
Povoljno i kvalitetno radim
grijanje, mijenjam konvektore ra-
dijatorima i ostale popravke - po-
voljno. Tel. 033 800-514, 061 922
476.
Radim centralno grijanje i pre-
pravke grijanja. Tel. 062 316 826.
Centralno grijanje, vodoinsta-
lacije, popravka i montaža povo-
ljno i kvalitetno. Tel. 061 105 425.
Prevoz putnika luksuznim
mercedesovim kombijem na sve
destinacije. Tel. 061 862 323.
Profesor matematike sa iskus-
tvom daje instrukcije đacima i
studentima tokom godine. Tel.
033 473-574, 061 382 301.
Molersko farbarski radovi, gle-
tovanje, molovanje, lakiranje sto-
larije. Tel. 061 262 895.
Radim povoljno sve moler-
sko-farbarske radove, uključujući i
stolariju. Tel. 061 397 187.
Radim malterisanje, zidanje,
ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451
791.
Adaptacija stanova i kuća, po-
stavljanje pločica, laminata,
krečenje i drugo. Tel. 061 510
373.
Vršim prevoz putnika sa kli-
matiziranim kombi vozilom,
širom BiH i dalje. Tel. 061 222
310.
Profesorica instruira matema-
tiku, fiziku i hemiju sve škole i
prvu godinu fakulteta, brzo i us-
pješno. Tel. 033 235-141, 061 188
451.
Iskusna profesorica daje in-
strukcije iz engleskog i arapskog
jezika. Tel. 033 611-023.
Izvodimo sve građevinske i
molerske radove. Tel. 061 313
115.
Rigips, el. instalacije i moleraj
radim povoljno. Tel. 066 205 286.
Nudimo detektivske usluge,
korektno, diskrecija zagarantova-
na. Tel. 062 378 818.
Električar - usluge el. insta-
lacija, interfoni, alarmi, gromo-
brani, el. usluge. Tel. 061 132 991,
033 418-086.
Instruiram matematiku us-
pješno. Tel. 061 841 439.
Vršim prijevoz putnika po BiH
i na more. Tel. 061 434 374.
Vodoinstalater obavlja sve vr-
ste vodoinstalaterskih usluga,
opravke, adaptacije. Tel. 061 696
133.
Kompletnu adaptaciju, mo-
leraj, rigips, prezide, keramiku,
laminat. Tel. 062 226 904.
Iscjeljenje duhovnim putem po
očenju Brune Groninga, medicin-
ski dokazivo. Tel. 062 256 376.
Kvalitet i garancija, sve vrste
bravarije, jeftino i povoljno. Tel.
062 522 901.
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo uz garanciju.
Tel. 061 184 796.
Liječim moždane udare i druge
bolesti. Tel. 033 616-211.
Vodoinstalater sa dugogo-
dišnjim iskustvom vrši popravku,
montažu i pročepljenje vod. in-
stalacija. Tel. 061 348 717 i 033 535
659.
Vodoinstalaterski i keramičar-
ski radovi, centralno grijanje, uz
garanciju i povoljno. Tel. 061 182
737.
Keramičarski radovi uz ga-
ranciju kvaliteta. Tel. 061 083
369.
Radim sa đacima Međuna-
rodne škole Sarajevo, po nastav-
nom planu na engleskom kao i
konverzaciju, informatiku. Tel.
062 293 688, Sarajevo.
KV vodoinstalater, dežurni 24
h. Tel. 061 861 635.
Ozbiljan tesar, zidar, kera-
mičar, vodoinstalater, itd. Tel. 061
269 385.
Sudski tumač za njem., engl.,
holand. jezik, ul. Koševo 36, Sa-
rajevo. Tel. 061 108 144.
Stolar - izrada i montaža kuhi-
nja, američkih plakara, enterijera,
stepenica. Tel. 061 512 663.
Povoljno vršimo brušenje i
lakiranje svih vrsta parketa i šipo-
da uz garanciju. Tel. 061 967 229 i
061 262 868
Parket, šipod, postavljamo,
brusimo i lakiramo. Postavljamo
sve gotove parkete i laminate. Tel.
062 828 306.
Superefikasno uništavamo
žohare, moljce, mrave, stjenice,
uši, buba-švabe, miševe... Tel. 061
928 535.
Rainbow sistem čišćenja u
vašem domu ili pos. prostoru. Br-
zo, povoljno i efikasno. Tel. 061
990 082.
Instrukcije iz matematike us-
pješno i povoljno. Tel. 466-736,
061 506 755.
Popravljam sve vrste frižidera i
rashladne tehnike uz besplatan
dolazak. Tel. 061 156 825.
Prevoz putnika u svim prav-
cima, prema moru, kombi Hyun-
dai H1. Tel. 061 210 832.
Autoprevoznik kamio-
nom-grajferom i mini bagerom 5
T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel.
061 100 268.
Staklar radi ugradnju svih vr-
sta stakala, ogledala, dolazim na
adresu. Tel. 063 145 090.
Mini bagerom radimo ono što
veliki ne može, iskop kanala, raz-
bijanje betona, SZR Mulavdić.
Tel. 061 219 946.
Kućni majstor. Tel. 061 708
798.
Organizujem izlete u prirodu
Igman, Bjelašnica, Jahorina,
udobnim Mercedes kombijem.
Tel. 033 235-199.
Servis - programiranje, prodaja
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251
809.
Serviser rashladne tehnike, po-
pravljam frižidere, zamrzivače, ra-
shladne vitrine, komore. Tel. 061
143 019.
Izuzetno povoljno rušimo stare
objekte, renoviramo stanove sa
vlastitim prevozom. Tel. 062 423
123.
Kamionom povoljno prevozim
sve vrste građevinskog materijala,
pijeska, šljunka, šuta. Tel. 062 423
123.
Kombijem većim najpovoljnije
u gradu vršim prevoz, selidbe i
ostalo. Tel. 062 423 123.
Instrukcije iz matematike i
engleskog, dolazak na adesu. Tel.
062 006 352.
Matematiku i fiziku instruira
dipl. ing. elektrotehnike. Tel. 061
571 361.
Moler sa velikim radnim is-
kustvom izvodi sve moler.-farb.
radove, brzo, kvalitetno i čisto.
Tel. 061 206 345.
Vršim prevoz putnika sa luk-
suznim autom, na sve destinacije.
Tel. 061 712 652.
Kućna dostava DVD filmova i
serija, 2 KM po DVD, zvati od
11-19 h. Tel. 063 191 701, Sa-
rajevo.
Voda, keramika, centralno gri-
janje, zidane kade, uz garanciju i
povoljno. Tel. 061 182 737.
Postavljamo parket, šipod, bru-
simo bezprašinskom mašinom i
lakiramo. Tel. 061 431 810.
Kompletna adaptacija stana.
Tel. 062 316 911.
Električar otklanja kvarove.
Tel. 062 316 911.
Najjeftinija registracija vozila,
gratis tehnički pregled. Tel. 062
316 911.
Iskusan prof. (simult. prev.),
prevodi na engleski stručnu li-
teraturu i tehničku dokumenta-
ciju. Tel. 062 757 808.
Njemački jezik - instrukcije i
prevod, kucanje radova na računa-
ru. Tel. 523-998, 061 863 559.
Punim i popravljam frižidere i
zamrzivače. Tel. 061 150 572.
Povoljno prevozim sve vrste
roba, usluge selidbi, odvoz ka-
bastog otpada. Tel. 061 170 886,
033 472-954.
Električar vrši sve vrste po-
pravki el. instalacija, prekidača,
utičnica i kućanskih aparata. Tel.
063 233 526.
Povoljno ugradnja termo fa-
sada, molersko farbarski radovi,
laminat, rigips, keramika. Tel. 061
565 834.
Povoljno popravljam veš
mašine, šporete, bojlere, ugradnja
indikatora, automatskih osigu-
rača. Tel. 061 563 910.
Popravljam TV svih modela,
profesionalno i na vašoj adresi.
Tel. 061 365 690, 033 653-311.
Prevozim putnike, selidbe, te-
ret i ostalo, kombijem i autobu-
som. Tel. 061 268 155.
Kombi prevoz i selidbe. Tel.
066 533 339, 061 890 067.
Molerske usluge, krečenje sta-
nova 1-sobni 120 KM, 2-sobni 220
KM, 3-sobni 330 KM. Tel. 033
630-332.
Bravar radi ograde, kapije, ga-
ražna vrata, gelenderi i dr. Tel. 061
688 711.
Profesionalno kercher čišćenje
ćilima, tepiha, itisona, namještaja,
auto-unutrašnjost. Tel. 062 737
728.
Kombi prijevoz namještaja, se-
lidbe, odvoz kabastog otpada,
obez. radna snaga, povoljno. Tel.
062 406 094.
Kombi prijevoz namještaja, se-
lidbe i odvoz kabastog otpada, po-
voljno. Tel. 061 552 366.
Iskusan instruktor matematike
za osnovne škole dolazi vašoj kući.
Tel. 062 691 202.
Časovi engleskog za osnovce i
srednjoškolce, prevodi, gramatika,
konverzacija, povoljno. Tel. 066
917 391.
Matematika - instrukcije, do-
lazim na kućnu adresu. Tel. 061
451 056.
Povoljno dajem instrukcije iz
svih predmeta osnovcima i sre-
dnjoškolcima. Tel. 061 530 348.
Krojačke usluge - povoljno, ul.
Tešanjska (zgrada gdje je snimana
“Viza za budućnost). Tel. 061 863
332.
Moler radi molovanje, gleto-
vanje, lakiranje, stolarije i radi-
jatora, tapete, itd., povoljno. Tel.
061 354 332.
Grupa stolara pravi šadrvane
po vašim željama. Tel. 061 134
597.
Kamine zidam, ugrađujem, gu-
sane, remonti, kalijeve peći, es-
tetika. Tel. 061 154 540.
Peći za pizze zidamo, dim-
njake, materijali. Tel. 061 154
540.
Sedru i kamen lijepimo, um-
jetnina, materijali. Tel. 061 154
540.
Feniranje 5 KM, šišanje 8 KM,
u svom stanu. Tel. 062 415 520.
VKV keramičar kvalitetno i
profesionalno ugrađuje sve vrste
pločica. Tel. 061 183 918.
Moler radi molovanje, laki-
ranje stolarije, radijatora, gleto-
vanje, tapete, itd. Povoljno. Tel.
061 354 332.
Bravar radi ograde, gitere, ka-
pije, klizne kapije, tende i balkone,
od kovanih elemenata. Tel. 062
177 796
Opravka, izrada i montaža
kuhinja, namještaja i građevinske
stolarije. Postavljanje laminata,
lamperije i podova. Tel. O61 502
739.
Moleri profesionalno nude us-
luge gletovanja, moleraja, brzo i
čisto. Mob 061 444 594, 063 222
935.
VKV električar-elektro teh-
ničar vrši održavanje postojećih i
ugradnju novih elektro instalacija,
popravku elek. aparata. Tel. 063
021 394.
Kombi prevoz namještaja, se-
lidbe i odvoz kabastog otpada, obe-
zbjeđena radna snaga, povoljno.
Tel. 061-552-366
Termo fasade, rigips, moleraj,
španski zidovi, uz garanciju, po-
voljno. Tel. 061 270 971
Prof fizike daje instrukcije iz
fizike, matematike. Tel. 066 158
579.
Vršim popravke, prepravke,
montiranje, lakiranje, kucnog
namjestaja i stolarije. Tel. 061 250
763.
Vršim molersko farbarske ra-
dove, lakiranje stolarije, i drugo.
Tel. 061 250 763.
Limar postavlja sve vrste olu-
ka. Tel. 062 316 911.
Najjeftinija registracija vozila,
gratis teh. pregled. Tel. 062 316
911.
Izrada i montaža brvnara, 240
KM po metru, prizemlje plus
sprat. Tel 061 134 597.
Bravar radi ograde, gitere, ka-
pije, klizne kapije, tende i balkone,
od kovanih elemenata. Tel. 062
177 796.
Bravar radi ograde,gitere, ka-
pije, klizne kapije, tende i balkone,
od kovanih elemenata. Tel. 061
872 910.
Majstor u kući. Postavlja lus-
tere, brave, klupice, popravlja
namještaj, montira kuhinje. Tel.
062 177 796.
Projektnu dokumentaciju za
legalizaciju stambenih i druge ob-
jekte, povoljno i brzo radi firma.
Tel. 061 725 039.
Iskusni profesor daje instruk-
cije iz francuskog i latinskog us-
pjesno Tel. 061/ 566-590.
Auto limar-lakirer, lakiranje
auta, zamjena limarije, sitne po-
pravke, zaštita, poliranje, povo-
ljno. Tel. 061 177 547.
Engleski, instrukcije za učeni-
ke i odrasle, Sarajevo. Tel. 062 205
072.
Matematika instrukcije za os-
novce. Sarajevo. Dvočas 10 km.
Tel. 061 566 473.
Njemački jezik, instrukcije i
prevod, kucanje radova na računa-
ru Tel. 523-998, 061-863-559.
Vršim molersko farbarske ra-
dove, lakiranje stolarije i drugo.
Tel. 061-250-763
Školovanje odraslih, Mostar, u
ponudi 50 zanimanja. Tel. 063 841
555.
Izrađujemo sve vrste sportskih
i zaštitnih mreža, mašinska izrada.
Tel. 063 402 077.
Vršim popravke, prepravke,
montiranje, lakiranje kućnog
namještaja i stolarije. Tel. 061 250
763.
Fasade od stiropora radim sa
velikim iskustvom i povoljno. Tel.
062 258 999.
Renoviranje, gradnja, moleraj,
keramika, laminat, brzo i povo-
ljno. Tel. 062 770 592.
Rigips, moleraj, edelpuc. Tel.
061 872 910.
Pravim sve vrste zubnih pro-
teza, totalne i parcijalne. Cijena
150 KM. Tel. 062 725 107.
Vršimo presvlačenje i poprav-
ku svih vrsta namještaja, kao i
zamjenu svih dimenzija spužve.
Tel. 061 210 832, 033 459 539.
Prekucavanje svih vrsta te-
xtova i prevođenje sa engleskog,
povoljno... Tel. 062 73 73 77.
Moler majstor, izvodi moler-
sko-farbarske radove povoljno.
Tel. 062 073 760.
Sve vrste brav. radova po-
voljno. Tel. 062 389 567.
Servis kuć. el. instalacija, ugra-
dnja bojlera, napa, lusteri i ostalo.
Tel. 061 205 109.
Povoljno uz garanciju radimo
termo fasade, moleraj, španski zid.
Tel. 061 278 188.
Mol. farb. poslovi, povoljno,
kvalitetno i čisto. Tel. 061 262 973.
Učenicima, srednjoškolcima
instrukcije iz matematike, fizike,
mehanike, mašinskih elemenata.
Tel. 033 625-196, Ilidža.
Časovi engleskog jezika za dje-
cu i odrasle, vikendom dvočas (90
min.) 10 KM. Tel. 061 334 895.
Profesorica drži časove iz ma-
tematike i fizike. Tel. 033
219-559.
Radimo termo fasade, profe-
sionalno i povoljno. Tel. 061 102
126.
Radimo zidanje, šalovanje i
krovove kvalitetno i povoljno. Tel.
033 673-645.
Zidam dimnjake za cent. gri-
janje, profesionalno, moja skela.
Tel. 061 102 126.
Ovlašteni prevodilac za en-
gleski. Tel. 061 530 346.
Dajem časove iz engleskog je-
zika veoma povoljno. Tel. 061 323
474.
Majstor povoljno malta, be-
tonira, šaluje ploče, stepeništa i
krov. Tel. 061 269 883.
Vršim pranje tepiha i itisona,
besplatna kućna dostava. Tel. 061
922 937.
Iskusan profesor daje instruk-
cije iz matematike za osmoškolce,
a radi upisa u srednju školu! Tel.
062 467 237.
Instrukcije gitare, violine i
solfeđa. Tel. 066 845 342.
Povoljna proljetna akcija mo-
lersko-fasaderski radovi, pranje fa-
sada, uklanjanje grafita. Tel. 061
965 054, 988-202.
Električar, izvodim sve vrste el.
radova, kvarovi, nove instal., itd.
Tel. 061 398 483.
Instrukcije - matematika - us-
pješno i povoljno. Tel. 061 571
973.
VKV stolar vrši popravku vra-
ta, prozora, zamjena baglama, svih
vrsta na kuhinjama, plakarima.
Tel. 033 677-549.
Uništavamo žohare, moljce,
mrave, muhe, stjenice, buhe i
miševe. Tel. 061 928 535.
Student Muzičke akademije
daje privatne časove klavira i te-
orije muzike. Tel. 062 105 906.
Postavljam sve vrste podova,
brušenje i lakiranje. Tel. 061 032
059.
Profesorica klavira daje časove
i instrukcije. Tel. 063 214 599.
Student Muzičke akademije
drži instrukcije harmonike, kla-
vira, sat 10 KM. Tel. 063 639
915.
Instrukcije iz engleskog i bo-
sanskog za djecu i odrasle, pre-
vodi. Tel. 065 572 966.
Mijenjam oštećene radijator-
ske članke i vršim ostale popravke
na grijanju. Tel. 645-475.
Laminate, brodski pod po-
stavljamo povoljno i kvalitetno.
Tel. 061 311 622.
Postavljam, brusim i lakiram
sve vrste parketa. Tel. 634-147, 062
423 025.
Renoviranje stamb. prostora,
molerski, elektro, vodoinst., po-
dopolagački, keramičarski, stolar-
ski radovi. Tel. 061 357 201.
Moler radi krečenje, gletova-
nje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061
235 190.
Keramičarske i vodoinstala-
terske radove radimo kvalitetno i
povoljno. Tel. 062 165 539 i 061
182 737.
Edelpuz od 2,5 KM, gletovanje
1 KM, moleraj 0,50 KM, garancija
za posao, Meho. Tel. 065 061 422.
Parketarski poslovi, njemačko
iskustvo, kvalitet uz garanciju.
Tel. 062 326 694.
Dipl. odgajateljica pomaže u
odgoju vaše djece kod kuće. Tel.
063 897 129.
Voda, keramika, grijanje, kva-
litetno i povoljno. Pozovite. Tel.
061 182 737.
Veoma povoljno prevodim sa
engleskog i na engl. jezik. Tel. 061
262 479.
Kombi prevoz razne robe, ot-
pad + ispomoć. Tel. 061 216 925.
Uništavamo žohare 100% efi-
kasno, u vašem stambenom ili pos.
prostoru. Tel. 061 243 891.
Vodoinstalater montira satove
za vodomjere. Tel. 061 105 425.
Moleraj, laminat, rigips, edel-
puc, keramika, povoljno i kva-
litetno. Tel. 062 402 122.
Povoljno i kvalitetno čistim
stanove i poslovne prostore. Tel.
062 401 619.
Povoljno, električar, opravka
el. instalacija, sig. uređaja i raz-
vodnih tabli, utičnica, prekidača.
Tel. 061 133 829.
Stolar, opravka, montaža, izra-
da kuhinja, plakara, namještaja,
vrata, prozora, brava. Tel. 062 534
123, 033 463-353.
Med. sestra pruža usluge in-
fuzija, injekcija, ispiranje uha,
obradu rana, kontrolu ŠUK-a, uri-
na, tlaka. Tel. 641-144.
Vršim popravke, prepravke,
montiranje, lakiranje kućnog
namještaja i stolarije. Tel. 061 250
763.
Instrukcije osnovcima iz nje-
mačkog i bosanskog jezika daje
uspješno iskusni nastavnik. Tel.
659-750, 066 897 870.
Molersko-farbarske usluge i
keramičarski radovi, brzo, čisto i
kvalitetno. Tel. 066 883 697.
Instrukcije - engleski jezik,
povoljno, 2h - 15 KM, dolazim
kući. Tel. 061 481 182.
Usluge odgoja i njega djece do
10 god. starosti nudi dipl. od-
gajateljica. Tel. 062 992 625.
Keramičarske usluge posta-
vljanje laminata, rigipsa, elektro
instalacija i moleraj. Tel. 062 466
093.
Kućni majstor: postavljam gar-
niže, lustere, plafonjere, brave, ba-
glame, slike, šaltere, utičnice i os-
talo. Tel. 061 838 018.
Rigips majstor radi potkrovlja,
pregrade, spuštanje plafone. Tel.
062 424 320.
Instrukcije - matematika, po-
voljno, 2h - 15 KM, dolazim kući.
Tel. 061 481 182.
Keramika, moleraj, laminat, i
ostali završni radovi, povoljno.
Tel. 061 525 310, 062 214 879.
Keramičarski radovi. Tel. 062
165 539.
Povoljno postavljam parkete,
laminat i šipod, brusim i lakiram,
povoljno. Tel. 062 967 811.
Hemoroide, opadanje kose,
živce, štitnjaču, liječim 100% lje-
kovitim biljem, Sarajevo. Tel. 062
273 110.
Bravar, sve vrste brav. radova,
ograde, gitere itd. Tel. 062 389 567.
Šivanje pantalona muških,
ženskih, ženskih suknji 10 KM,
vršimo korekcije odjeće. Tel. 033
204-093.
Liječimo mujasin suhi, vlažni,
hemoroide, sve vrste kožnih obo-
ljenja, uspješno. Tel. 033 204-093.
Električar opravlja šporete, bo-
jlere, veš mašine, TA peći, mijenja
osigurače. Tel. 063 155 868.
Adaptiramo stanove, voda,
struja, keramika, rigips, moleraj...
Tel. 063 155 868.
Prevoz za godišnje odmore do
mora, Neum, Gradac, Pelješac,
Makarska rivijera, ostalo, udob-
nim mercedes kombijem. Tel. 061
366 684.
42 Utorak 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
C=IE
auto market
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 43 30
Na prostoru od 35.000 kvadrata nastupilo je 450 izlaga~a
Za sve koji nisu uspjeli
oti}i u @enevu idealno mje-
sto upoznavanja sa ovogo-
di{njim novitetima je Sa-
jam automobila u Beogra-
du, koji smo ljubazno{}u
kompanije Renault Nissan
Srbija imali priliku pohodi-
ti.
Najstarija i najpresti`ni-
ja izlo`ba automobilske indu-
strije u susjednoj Srbiji
odr`ava se od 25. marta do 3.
aprila, radno vrijeme je od 10
do 20 sati, a cijena pojedi-
na~ne karte je 300 dinara
(oko 5,5 KM). Najsretnijeg
posjetioca o~ekuje i nagrada
- automobil Punto Emotion
1,2.
Na sajamskom prostoru
od 35.000 kvadratnih meta-
ra nastupilo je 450 izlaga~a iz
auto, moto i prate}e industr-
ije, te banke, lizing ku}e i osi-
guravaju}a dru{tva.
^ak 37 automobilskih br-
endova je promoviralo svoje
modele, a premijerno je pre-
dstavljeno 85 modela.
Neki su noviteti doveze-
ni direktno iz @eneve. Evro-
pske postpremijere do`ivje-
li su Audi A6 i RS3, BMW6
kabriolet, Chevrolet Aveo,
Cruze sa petera vrata i Capti-
va facelift, Citroen DS4, Fo-
rd Focus, Hyundai Genesis,
Elantra i i40 CW, Jeep Co-
mpass, Lancia Ypsilon, Me-
rcedes C, CLS i SLK, Opel
Antara facelift, Saab 9-4X,
Volkswagen Passat i Passat
Variant. S. Pa.
Sajam automobila u Beogradu
Pregr{t noviteta u
srbijanskoj metropoli
Od 85 noviteta neki su dovezeni
direktno iz @eneve
Me|u brojnim{tandovi-
ma proizvo|a~a automobi-
la i dodatne opreme, pose-
bno se isticao {tand Optima
- Nestro grupacije, u obliku
standardne benzinske stani-
ce. Ovaj specifi~ni marke-
tin{ki pristup potvrdio je
uzlaznu putanju doma}e ra-
finerije nafte Bosanski Br-
od i rafinerije ulja Modri~a,
~iji se derivati i proizvodi
{ire i izvan granica na{e ze-
mlje, posebno u susjednoj
Srbiji. Sajam u Beogradu
iskori{ten je za predstavlja-
nje novog proizvoda - polu-
sinteti~kog motornog ulja
Optima HCCity, namijenje-
nog za dizelske i benzinske
motore, optere}ene ~estom
gradskom vo`njom, koja
zna~ajno optere}uje motor
i njegove komponente.
Zapa`en nastup Optima grupe
VOZILI SMO „Dnevni avaz“ na me|unarodnoj prezentaciji C-klase i SLK Roadstera na Tenerifama
Mercedesova magija
Podatak da je u C-klasi 2.000 novih elemenata prije govori o sasvim novom automobilu nego o redizajnu
prethodnika z SLK, koji luda~ki juri, mo`e se voziti tako da {tedi
G
odinama slu{amkako
ljudi govore: „Dok
ne sjedne{ u Merce-
des, ne zna{ {ta je auto?“.
Iskreno, mislila samda je to,
najbla`e re~eno, pomalo po-
tcjenjiva~ki prema ostalim
automobilima. Dok mi se ni-
je desilo.
Imala sampriliku prote-
kle sedmice na testnoj vo`nji
isprobati Mercedesove nove
C-klasu i SLK Roadster.
Odgovorno tvrdim da Te-
nerife, taj prelijepi otok, gdje
smo pro{li testne rute, na ko-
jemzaboravite na sve proble-
me, nema puno toga s nevje-
rovatnim osje}ajem vo`nje
ovih sjajnih automobila.
Crveni ljepotan
Prvi dan na raspolaganju
namje bio crveni ljepotanC-
klase, 220CDI BlueEfficiency.
Pri{la sammubez previ{e eu-
forije. Zapravo, potajno, jedva
sam ~ekala testnu vo`nju
SLK Roadstera koji mi je
zapeo za oko. Kakav laik!
Kad prilazite automobi-
lu, prosto vas pro|e jeza od
mo}i kojomodi{e. Ulaskom
unutra, sjajan dizajn interi-
jera ~ini da zaboravite {ta ste
vidjeli nekoliko sekundi ra-
nije... Podatak da je u ovoj
izvedbi C-klase 2.000 no-
vih elemenata prije govori o
sasvim novom automobilu
nego o redizajnu njegovog
prethodnika!
@elja mi je bila, iz navi-
ke ~isto, uzeti na test auto-
mobil sa manuelnim
mjenja~em. Kolege su me
ubijedile da to ne radim,
kako bih osjetila ~ari vo`nje,
ne misle}i na bilo {ta. Kasni-
je samimzahvaljivala. Pogo-
tovo kad me na dvoboj iza-
zvao kolega sa Islanda. Do-
bro samse dr`ala. Automa-
tski mjenja~ sa sedamstepe-
ni prijenosa - 7G-Tronic
Plus - pokazao se sjajnim.
Posebno u vo`nji serpentina-
ma, za koje se ~inilo da im
nema kraja.
TimMercedesa potrudio
se u savr{enoj organizaciji te-
stne vo`nje, kako imi prili~i,
ponuditi voza~ima da osjete
automobil na autocesti,
uskimbrdskimputevima pu-
nimzavoja, gradskoj gu`vi...
Na{ ljepotan savr{eno se po-
na{ao na svakom zadatku
koji smo mu postavili.
U prvih nekoliko kilo-
metara, nakon „upoznavan-
ja“, krenula su iznena|enja,
jedno za drugim. Pozitivna,
naravno. Volan - nevjerova-
tan. ^vrst kad treba, lagan
kad treba. Pogled u brzino-
mjer tako|er }e vamizmami-
ti osmijeh na lice. Na njemu
je sjajan kolor displej na ko-
jemse, izme|u ostalog, poja-
vljuje obavje{tenje o dozvo-
ljenoj brzini na putu kojimse
trenutno kre}ete (Speed Li-
mit Assist). Ovo je jedan od
aktivnih sigurosnih sistema,
od ukupno osam, koliko ihje
u ponudi.
Ono {to se u gradskoj
vo`nji pokazalo izvrsnimje-
ste upozorenje o automobi-
lu „u mrtvom uglu“ (Ac-
tive Blind Spot Assist). Je-
dnostavno, na retrovizoru
vam se u klju~nom mome-
ntu do tada nevidljivi troku-
ti} zacrveni. Naprosto nema
{anse da ga ne primijetite.
Jedno u nizu magi~nih
dugmi}a kojim raspola`e
ovaj sjajni automobil jeste
eco-mode. [tednja goriva.
U prijevodu, kad se zausta-
vite, automobil se gasi i po-
dizanjem noge s ko~nice
samponovo pali.
Iako su me na po~etku
vo`nje upozorili da se ne
upla{imukolikomi „zadrhti“
volan, jer sam vjerovatno
„nagazila“natraku, morampr-
iznati dasamseprili~notrznu-
la. To je zapravo efekt koji tr-
eba izazvati jo{ jedanunizusi-
gurnosnihsistema ove limuzi-
ne (Active Line KeepingAsi-
st) koji nakon vibrira-
ju}eg upozorenja
voza~udozira ko~nice sa supr-
otne strane i vra}a autona pu-
tanju!
Prelijep san
Vi{e se ne pitam kako na
prodajuovog automobila, ka-
kosuustvrdili ljudi iz Merce-
des Benza, nije utjecala ni glo-
balna ekonomska kriza. Na-
kon pre|enih 150 kilometara
na najve}emkanarskomoto-
ku mogu samo re}i - respekt,
ili kapa do poda. Sjajan, udo-
ban, mo}an, okretan, ~vrst,
lagan, brz i veoma siguran!
Drugi dan vo`nje na Te-
nerifama bio je vi{e od preli-
jepog sna. Ako vam jutro
po~ne uz doru~akna ugodnih
18 stepeni Celzijevih, za vri-
jeme kojeg gledate u SLK-
ovog davnog pretka iz {ezde-
setih godina u savr{enom
stanju, te njegova dva naslje-
dnika, a iza se presijava Atla-
ntski okean, svjesni ste da dan
mo`e zavr{iti samo lijepo.
Elem, prednama je zvi-
jer. [apu}unamMercedesovi
asistenti da se ne mijenjamo s
kolegama jer „imamo“ najbo-
lji automobil. Ko da se mije-
nja? Ne damga nikome, po-
mislim, ali, naravno, ne
ka`em...
E pa ta zvijer je SLK
350 BlueEffinciency, paladij
srebrene boje, sa crvenim
ko`nim sjedi{tima. Nisam
bila sigurna zaslu`ujem li
voziti ovakav automobil.
Gospodin Nijemac predaje
mi u~tivo klju~eve i ka`e da
mi za vo`nju, zapravo, ne tr-
ebaju. Automobil se pokre}e
pritiskomna dugme.
Mala lekcija za otvaranje
krova - jo{ jedan pritisak na
dugme. Pode{avanje sjedi{ta,
ka~ket sa natpisomMercedes
Benz i turneja mo`e da
po~ne. Kakav osje}aj! Dok se
vozimo, moja sjajna suvo-
za~ica i ja hvatamo sebe ka-
ko pjevamo pjesmu D`enis
D`oplin (Janis Joplin) „O,
Lord, won’t you buy me a
Mercedes Benz?“, u ~udu
pri~amo o nevjerovatnimkr-
ajolicima, ali i vri{timo
od navale adrenalina. Ruta je
bila sjajna. Nakon vo`nje
autoputem, slijedi uspinjanje
prema Opservatoriju na
2.400 metara.
Probamo sve dugmi}e
koji su pred nama. Muziku
poja~avamna volanu. Super.
Pritisnemtipku sport. Zna-
te o ~emu se radi. Automo-
bil prelazi u sportsku vo`nju.
Pritisak na gas lijepi vas za
sjedi{te. Ispred nas dva au-
tomobila. Preti~emo. ^ista
petica. Osjetite da mo`e jo{
puno vi{e. Vrlo brzo, zbunje-
ni turisti `eljni razgledanja,
ostaju daleko iza nas, kao
ta~ka u retrovizoru.
Jurnjava i {tednja
Penjemo se prema Opser-
vatoriju i upadamo u oblak,
negdje na 1.500 metara na-
dmorske visine. Temperatura
pada. Ni{ta zato. Automobil
ima grijanje za podru~je gla-
ve (Airscarf), zbog kojeg
mo`ete voziti otvorenog kro-
va i na vrlo niskimtempera-
turama. I mo`ete se samo na-
smijati onima koji vas u~udu
gledaju misle}i kako se smr-
zavate zarad mangupluka.
Ipak, odlu~imo zatvoriti kr-
ov, da i to probamo. Proces
traje 22 sekunde. Te{ko je
re}i {ta je bolje...
Jo{ jedno dugme. Eda, to
je novo. Zove se Magic Sky
Control. I jeste. Prava magi-
ja. Pritiskomna dugme mi-
jenjate ugo|aj - `elite li svje-
tlost ili mrak. [ta re}i? Na pa-
uzi za ru~ak ostavljamo za-
tvoren krov. Da nam se ne
ugrijusjedi{ta. Ponovo, kakvi
laici. Sjedi{ta su napravljena,
ka`u namstru~njaci, od ko`e
koja se ne grije na suncu!
Povratakuhotel, nizbrdo,
dokgledamozalazaksunca, po-
dsje}anaprizoreizfilmovape-
desetih godina. [teta, nismo
imalemaramui velikesun~ane
nao~ale da upotpunimosliku.
Jo{ malopreticanja, usporava-
nja, pa dizanja brzine. Savr{en
automobil. Da, i on ima eco-
mode. Zamislite? Automobil
koji luda~ki juri mo`e se vozi-
ti takoda{tedi. Opet - respekt.
Urazgovoru s in`injerom
Mercedesa, nakon{tosmoizr-
azili svojeodu{evljenjelinijom
automobila, aonsezadovoljno
nasmije{io, saznajemo da se s
namjerom radilo na tome da
ovaj SLK Roadster bude
„mu`evniji“odsvojihpretho-
dnika. Zbog toga su se poma-
lopla{ili da}eodbiti `enskeku-
pce. Ma, dajte, molimvas! Sa-
modami jenekakodo102.409
KM... D`enana BUREK
Ventilacijski
otvori i sat
Dizajneri Mercedes
Benza odlu~ili su vratiti u
novi model SLKventila-
cijske otvore stilizirane po
modelima iz {ezdesetih
godina. Sjajno izgledaju,
nema {ta. Ka`u da }e ih,
jer su nai{li na super kriti-
ke, najvjerovatnije ubaciti
i u modele koji tek dolaze.
Osimtoga, u SLKsmo na
vrhu komandne ta-
ble zatekli i stilizir-
ani analogni sat
koji se tako|er
savr{eno uklapa
u cijelu pri~u.
Fabrika Toyote: Nedostaje dijelova
Nesta{ica dijelova za au-
tomobile iz zemljotresom
pogo|enog Japana u nare-
dnih {est sedmica bi u najcr-
njem scenariju mogla proi-
zvodnju vozila u svijetu sma-
njiti i do 30 posto, procjena
je istra`iva~kog instituta IHS
Automotive.
Analiti~ari procjenjuju da
bi zbog nedostatka autodije-
lova nakon katastrofalnog
zemljotresa i cunamija u Ja-
panu svakog dana globalna
proizvodnja automobila u
svijetu mogla biti manja za
100.000 vozila, a neki pogo-
ni u Sjevernoj Americi mogli
bi ~ak i obustaviti rad.
Nakon Japana, iz ovog
instituta tvrde da }e pad pro-
izvodnje uskoro po~eti i uSje-
vernoj Americi, Evropi i Kini.
Nedavno je General Mo-
tors ispraznio fabriku za izr-
adu vi{enamjenskih kamio-
na u [reveportu (SAD), dok
}e Toyota najvjerovatnije
obustaviti rad u pogonu za
monta`u pick-up kamiona u
San Antoniju. Francuska ali-
jansa Peugeot-Citroen pro{le
sedmice je zbog nedostatka
dijelova iz Japana privreme-
no otpustila vi{e hiljada ra-
dnika. Ukupno u Francu-
skoj, ugro`eni su poslovi bli-
zu 5.000 ljudi.
Usporena proizvodnja u
o{trijem obliku mogla bi se
pojaviti u tre}oj sedmici apr-
ila, a da bi sprije~ili te`e po-
sljedice, automobilske ko-
mpanije }e se najvjerovatni-
je okrenuti dobavljanju dije-
lova za vozila ve}e profitabi-
lnosti ili za modele koji su
skoro lansirani.
Japanski proizvo|a~i di-
jelova razmatraju mogu}no-
st prebacivanja nekoliko fa-
brika u Kinu. M. T.
Katastrofa ugro`ava autoindustriju
Proizvodnja pada
zbog nesta{ice
dijelova iz Japana
Analiti~ari u narednih {est sedmica
predvi|aju smanjenje od 30 posto
Na|ete li se ikad u kr-
iti~noj situaciji, voze}i
SLK, u pomo} }e Vampr-
isko~iti inteligentna ele-
ktronika ove klase. U
slu~aju proklizavanja vozi-
la, elektronski program
stabilnosti ESP zako~it }e
po potrebi jednim ili vi{e
to~kova i time pomo}i vo-
za~u da stabilizira vozilo.
Ako je potrebno, smanjit
}e se i snaga motora. SLK-
klasa u svojoj dodatnoj
opremi sadr`i biksenonska
svjetla opremljena siste-
momza pranje, dinami~no
prilago|avanje dometa
svjetala i funkciju zakre-
tnog svjetla.
Inteligentna SLK elektronika
Hyundai }e za potresom
pogo|eni Japan izdvojiti vi{e
od 1,3 miliona ameri~kih do-
lara. Pomo} }e i}i japanskom
Crvenomkri`u radi {to br`eg
oporavka i umanjenja poslje-
dica katastrofe. Planirano je
da se sredstva iskoriste za na-
bavku hrane, vode, pokriva~a
i drugih nu`nih namirnica.
Hyundai i na ovaj na~in
`eli iskazati dru{tvenu odgo-
vornost, ba{ kao {to je to bio
slu~aj i s donacijama u potr-
esompogo|enomIranu1999.,
po`arima u Gr~koj 2007., te
potresima na Haitiju i ^ileu
2009. i 2010. M. T.
Pomo} susjedu u nevolji
Hyundai Japanu namijenio
1,3 miliona dolara
Guma M pro{irio kapacitete
XKoncesija Rena-
ult Nissana i Daci-
je, mostarska Gu-
ma M, pro{irila je
svoje prodajne i
servisne kapacitete
na adresi Bi{}e po-
lje bb.
U novom izdanju,
Guma M se prosti-
re na vi{e od 1.000
kvadratnih metara
prodajnog i 800
kvadratnih metara
servisnog prostora
koji je adekvatno raspodijeljen na sva tri brenda. Gu-
ma M u pro{irenom izdanju sada zapo{ljava ukupno
40 radnika.
Mercedes C-klase: Niska sjajnih
iznena|enja (Foto: D`. Burek)
Tehni~ke karakteristike
XC-klasa
Zapremina cm
3 Snaga kW (KS) Transmisija
C 200 CDI BlueEFFICIENCY 2.143 100 (136) 6-stepeni, manuelni
C 220 CDI BlueEFFICIENCY 2.143 125 (170) 6-stepeni, manuelni
C 250 CDI BlueEFFICIENCY 2.143 150 (204) 6-stepeni, manuelni
C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 2.987 170 (231) 7G-TRONIC
C 180 BlueEFFICIENCY 1.796 115 (156) 6-stepeni, manuelni
C 200 BlueEFFICIENCY 1.796 135 (184) 6-stepeni, manuelni
C 250 BlueEFFICIENCY 1.796 150 (204) 7G-TRONIC
C 300
2.996 170 (231) 6-stepeni, manuelni
C 350 BlueEFFICIENCY 3.498 225 (306) 7G-TRONIC
Najjeftiniji model ko{ta 59.194, a najskuplji 88.000 KM.
XSLK Roadster
Zapremina cm
3 Snaga kW (KS) Transmisija
SLK 200 BlueEFFICIENCY 1.796 135 (184) 6-stepeni, manuelni
SLK 250 BlueEFFICIENCY 1.796 150 (204) 7G-TRONIC PLUS
SLK 350 BlueEFFICIENCY 3.498 225 (306) 7G-TRONIC PLUS
Cijene kre}u od 76.208, a zavr{avaju na 102.409 KM.
Prodaja C-klase u BiH po~inje idu}eg mjeseca, a SLK Roadstera u julu.
SLK 350 BlueEffinciency: Zvijer paladij srebrene boje
Na{a urednica na promociji
Mercedesovih vozila
na Tenerifama
44
Dnevni avaz, utorak,
auto market 29. mart/o`ujak 2011.
IZ HISTORIJE Chevrolet Suburban (1935.)
75. rođendan prvog
SUV-a na svijetu
Prva generacija, većinom od drveta, bila je izrađena za potrebe nacionalne
garde Proizvedeno blizu 2,4 miliona primjeraka
Jedan od najtrajnij-
ih automobila na svije-
tu nesumnjivo je Che-
vrolet Suburban, koji
ove godine slavi punih
75 godina postojanja.
Predstavljen 1935.
godine, izrastao je ule-
gendu i postao rodo-
načelnik danas veoma
popularne SUVklase i
prepoznatljiva karak-
teristika američke auto-
mobilske industrije.
Prva generacija Su-
burbana, predstavljena
1933. godine, zapravo je
bila izrađena za potrebe
nacionalne garde, ve-
ćinom od drveta i spo-
sobna prevesti do osam
osoba.
No, već 1935. godine
stigla je i prva “civilna”
verzija sa dvoja vrata i
osam sjedećih mjesta
(3+2+3), izrađena od li-
ma, kojaje usljedećih pet
godina oformila legendu.
Suburban je iz gene-
racije u generaciju pos-
tajao ozbiljniji i upotre-
bljiviji automobil sa
većom ponudom pros-
tora, sposobnijim moto-
rima, ali je njegova glav-
na namjena ostala ista -
veliki terenski karavan
za brojne porodice.
Svaki primjerak od
njegovih deset genera-
cijadokazao sekaopro-
stran, kvalitetan i iz-
držljiv automobil. Do
sada je proizvedeno
blizu2,4 miliona prim-
jeraka, a legenda nasta-
vlja dalje. S. Pa.
Duga hladna zima ko-
načno je iza nas. Na većini
automobila zima je ostavila
tragove, poput sitnih oš-
tećenja od kamenčića i osta-
taka soli za posipanje cesta
na najskrovitijim mjestima.
Upravo zbog toga, s pr-
vim suncem vašem ljubim-
cu treba podariti pažnju
kakvu zaslužuje. Kako bis-
mo automobil oslobodili
zimskih naslaga, prepo-
ručljivo je temeljito pranje.
Najbolje rezultate ne-
sumnjivo će pružiti ručno
pranjeu samouslužnoj prao-
nici, zahvaljujući kojem se
možeteposvetiti i najskrive-
nijim dijelovima automobi-
la. Posebnu pažnju treba po-
svetiti pranju podnice, kao i
uklanjanju ostataka soli s
pogonskog sklopa i unutar
blatobrana. Treba znati i da
su aluminijski naplatci veo-
ma osjetljivi na so.
Sitna oštećenja na laku,
kao i tragove korozije, treba
temeljito očistiti, zaštititi i
prelakirati. Nakon toga pre-
poručuje se detaljno polira-
nje.
Ne treba zaboraviti ni
unutrašnjost, a najbitnije je
izvući eventualne ostatke
vlage. Sjedišta je najbolje
očistiti uređajem za vlažno
čišćenje tepiha.
Plastične dijelove poput
branika i ukrasnih lajsni,
treba premazati sredstvom
za zaštitu plastike, a isto se
odnosi i na sve gumene dije-
love. Suhe vodilice prozora
premazane silikonombit će
ponovo glatke i sjajne.
Šarke vrata i cilindre tre-
ba dodatno podmazati. U
posudu uređaja za pranje
stakla preporučljivo je usuti
ljetno sredstvo i, naravno,
zamijeniti ispucale gumice
brisača. S. Pa.
Uklonite tragove zime
Proljetna njega automobila
Preporučljivo je temeljito pranje
SAVJET VIŠE
Audijev kotrljajući muzej
Audi Tradition će svoj
“kotrljajući muzej”predsta-
viti na više od 30 događanja
širom Evrope.
Nakon dvogodišnje pau-
ze, u Audijevomprogramuse
našla i legendarna, prema
mnogima, najljepša utrka na
svijetu - italijanska “Mille
Miglia” (od 12. do 14. maja),
na kojoj će nastupiti pet his-
torijskih DKW-modela iz
pedesetih godina prošlog
stoljeća.
Prije toga, Audi Tradition
će se predstaviti na najvećem
sajmu oldtimera na svijetu -
“Techno Classica” u Esenu
(od 30. do 3. aprila). Podrazu-
mijeva se da će se takmičiti u
najvećoj svjetskoj utrci oldti-
mera “Goodwood Festival of
Speedu”u Engleskoj (od 1. do
3. jula). S. Pa.
Peugeot ima
nove kanale
komunikacije
Kompanija “V e r-
mont”, generalni uvoz-
nik i distributer vozila
Peugeot za BiH, pred-
stavila je nove kanale
komunikacije putem
kojih želi biti dostupni-
ja svim vozačima, kupci-
ma i fanove.
Svi će od sada aktivno
moći komunicirati s
predstavnicima Peuge-
ota putem Facebook
stranice “Peugeot BiH”
i Twitter naloga “P e u g e-
otbih”, što će, kako je
ocijenio direktor mar-
ketinga Denis Mašić,
osigurati brz i kvalitetan
dijalog.
- Nadamo se da će ovo bi-
ti dobar način da se lju-
bitelji Peugeota širom
BiH uvežu i iskoriste
prostor za savjete i pod-
jelu iskustava. Na ovom
projektu će raditi jedan
tim i ozbiljno će mu se
posvetiti - naglasio je
Mašić. M. T.
M
Volvo S60 umjetnička sesija
M
Volkswagen BiH
na Facebooku
Volkswagen je pokrenuo službenu stranicu na Fa-
cebooku. Uz najnovije zanimljive informacije iz svije-
ta VW-a, moguće je pronaći sadržaje i fotografije s raz-
nih događaja. Posjetioci mogu aktivno učestvovati s
komentarima ili stavljanjem fotografija s novim ili sta-
rimVWljubimcem. M. T.
M
Šta deset umjetnika može učiniti od Volva S60
Deset uličnih umjetni-
ka je tokom pet dana slika-
lo, sprejalo i dizajniralo
sniježnobijeli Volvo S60.
Sve se to dešavalo ispred
platna postavljenog na
glavnoj željezničkoj stanici
u Cirihu. Tokom ovog
živog umjetničkog do-
gađanja posebna kamera je
slikala svakih 10 sekundi.
Rezultat je objavljen na
YouTubeu.
Volvo Art Session ek-
speriment je počeo u fe-
bruaru. Ispostavilo se da je
u pitanju neobičan i uzbu-
dljiv umjetnički šou. Dok
je deset umjetnika slikalo
na bijelom Volvu S60 i bije-
loj pozadini, više od 35.000
putnika se tokom pet dana
zaustavilo da vidi o čemu je
riječ.
oglasi
Dnevni avaz utorak, 29. mart/o`ujak 2011. 45
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 P 039871 10 P
Travnik, 15. 02. 2011. godine
Op}inski sud Travnik, sudija Halida [abi}, u pr-
avnoj stvari tu`itelja HYPO ALPE-ADRIA-
BANK d.d. Filijala Vitez, Poslovni centar 96, pr-
otiv tu`enog SAMIRA NIZAMI] iz Travnika,
Donja Mahala 2/D, radi vra}anja duga po Ugovo-
ru o teku}em ra~unu, v.s. 4.189,41 KM, na osno-
vu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postu-
pku („Sl. novine F BiH“ broj 53/03, 73/05 i 19/06
- u daljem tekstu ZPP-a) objavljuje
- dostavu tu`be na odgovor -
Dana 08. 10. 2010. godine, tu`itelj Hypo Alpe-
Adria-Bank d.d. Filijala Vitez, Poslovni centar
96, podnio je tu`bu protiv tu`enog, radi vra}anja
duga po Ugovoru o teku}em ra~unu, v.s. 4.189,41
KM. Tlu`bom se tra`i da sud donese presudu ko-
jom }e se tu`eni obavezati da tu`itelju isplati dug
u iznosu od 4.189,41 KM uve}ano za zateznu ka-
matu, po~ev{i od dana 07. 10. 2010. godine pa do
kona~ne isplate duga, kao i da tu`itelju naknadi
parni~ne tro{kove i to sve u roku 30 dana pod pri-
jetnjom izvr{enja.
Sud poziva tu`enog SAMIRA NIZAMI] iz Tra-
vnika, Donja Mahala 2/D da u roku od najkasnije
30 dana, ra~unaju}i od dana prijema ovog podne-
ska i tu`be da dostavi ovom sudu pismeni odgo-
vor na tu`bu, u dovoljnom broju primjeraka za
sud i sve stranke u postupku. Pismeni odgovor na
tu`bu mora sadr`avati:
- ozna~enje suda i broj predmeta, ime i prezime,
prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih pu-
nomo}nika (adresu za pravno lice) te predmet
spora, procesne prigovore, decidno izja{njenje da
li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev.
Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, du`an
je u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge
zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na
kojima zasniva svoje navode i dostaviti dokaze
kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP-a).
Uz isprave sastavljene na stranom jeziku tu`eni
je du`an dostaviti sudu ovjeren prevod (~l. 134.
ZPP-a). Ukoliko tu`eni predla`e provo|enje do-
kaza saslu{anjem svjedoka, du`an je za svakog
svjedoka navesti ta~no ime i prezime, ime jednog
roditelja, adresu stanovanja te na koje okolnosti
predla`e da se taj svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3.
ZPP-a). Pismeni odgovor na tu`bu tu`eni mora
li~no potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dosta-
vi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti pre-
sudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana
182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu s prilozima se pre-
daje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stra-
nku, pozivom na broj predmeta.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be na
odgovor smatra obavljenom protekom 15 dana
od dana objavljivanja iste u dnevnim novnama.
SUDIJA
Halida [abi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U @IVINICAMA
Broj: 33 0 I 021866 10 I
@ivinice, 04. 02. 2011. godine
Op}inski sud u @ivinicama, u izvr{noj stvari
tra`itelja izvr{enja „PARTNER“ Mikrokredi-
tna fondacija Tuzla, ul. 15. maja bb, protiv
izvr{enika: 1) Ahmetovi} (Sabrija) Hajrija (JM-
BG: 2505961188131) Stara pruga Bare br. 144
@ivinice, 2) Ahmetovi} (Ohran) Ja{ar (JMBG:
2908954183733) ul. Jovana Ra{kovi}a bb Vlase-
nica, 3) Mali} (Mu{an) Dervi{a (JMBG:
0502949186364) Stara pruga bb, @ivinice, radi
izvr{enja, radi naplate duga, v.s. 6.369,03 KM, na
osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom
postupku, objavljuje
Rje{enje o izvr{enju
Dozvoljeno dana 24. 08. 2010. godine na osnovu
vjerodostojne isprave - mjenice bez protesta, seri-
jskog broja: AB 059080 XZ u iznosu od 6.369,03
KM, sa dospje}em naplate 09. 07. 2010. godine, a
radi ostvarivanja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja
u iznosu od 6.369,03 KMsa zateznom kamatom
po~ev od 09. 07. 2010. godine, pa do isplate, te da
tra`iocu izvr{enja nadoknadi tro{kove izvr{nog
postupka u iznosu od 150,00 KM.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom popisom, pro-
cjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika
Ahmetovi} (Sabrija) Hajrije (JMBG:
2505961188131) Stara pruga Bare br. 144 @ivinice.
SUDIJA
Vehid Selimba{i}
Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti
prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana pr-
ijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stra-
nke.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika sma-
tra se objavljenom protekom roka od 15 dana od
dana objavljivanja u dnevnim novinama.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU
Broj: 51 0 Mal 011847 08 Mal
Travnik, 16. 02. 2011. godine
OP]INSKI SUD U TRAVNIKU sudija Emira Sujo-
ld`i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR, DIREKCI-
JA ZA POKRETNU MRE@U, Kneza Branimira bb,
Mostar, protiv tu`enog DRAGAN DEBELJAK, Ri~ice
bb, Nova Bila, Travnik, radi isplata duga, v.sp. 425,18
KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom
postupku objavljuje sljede}i
OGLAS
Tu`enom DRAGAN DEBELJAK se dostavlja ure|ena
tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62 st. 2 ZPP-a, podnesena
ovom sudu dana 01. 07. 2008. godine, kojom tu`itelj pre-
dla`e da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog
da isplati tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za ko-
ri{tenje telekomunikacijskih usluga u visini 425,18 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 51,76
KM po~ev od 15. 09. 2007 godina pa do isplate, na iznos
od 167,24 KM po~ev od 15. 10. 2007. godine pa do ispla-
te, na iznos od 92,20 KM po~ev od 15. 11. 2007. godine
pa do isplate, na iznos od 23,40 KM, po~ev od 15. 12.
2007. godine pa do isplate, na iznos od 23,40 KM po~ev
od 15. 01. 2008. godine pa do isplate, na iznos od 23,40
KM po~ev od 15. 02. 2008. godine pa do isplate, na iznos
od 23,40 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine pa do isplate,
na iznos od 20,38 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine pa
do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka,
sve u roku od 30 dana. Istovremeno se predla`e da ukoli-
ko tu`eni u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom po-
stupku ne dostavi odgovor na ovu tu`bu u zakonskom
roku, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni za-
htjev (presuda zbog propu{tanja).
Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1.
ZPP-a F BiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dosta-
viti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu
mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i pre-
zime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili bora-
vi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih za-
stupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora,
sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a
FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e
procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a
FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na
tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev
osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navo-
de, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni os-
nov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a F BiH).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pri-
premnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1.
ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena
tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude
zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu
u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se
usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim
ako tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav
1. ZPP-a F BiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se pre-
daje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i proti-
vnu stranku, pozivom na broj predmeta.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra oba-
vljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljiva-
nja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na ogla-
snoj plo~i suda u skladu sa ~l. 348. st. ZPP-a F BiH, te se
isti obavje{tava kako priloge dostavljene uz tu`bu mo`e
podi}i u zgradi suda.
Sudija
Emira Sujold`i}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAPADNOHERCEGOVA^KA @UPANIJA
OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU
Broj: 64 0 Mal 002037 08 Mal
[iroki Brijeg, 09. 02. 2011. godine
Op}inski sud u [irokom Brijegu po stru~nom suradniku
Mirjani Kevo, u pravnoj stvari tu`itelja JP HT d.d. Mo-
star, Direkcija za pokretnu mre`u, Kneza Branimira bb,
Mostar, protiv tu`enika Susanne Stoji} iz Buhova bb,
op}ina [iroki Brijeg, radi isplate, vrijednost spora
339,68 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. i st. 5. Zakona o par-
ni~nom postupku F BiH („Slu`bene novine“ F BiH br.
53/03, 73/05 i 19/06) (u daljem tekstu skra}eno ZPP F
BiH), objavljuje slijede}i:
OGLAS
Tu`enoj Susanne Stoji} iz Buhova bb, op}ina [iroki
Brijeg dostavlja se na obavezni odgovor tu`ba sa prilozi-
ma tu`itelja zaprimljena u ovom sudu dana 01. 08. 2008.
godine s tu`benim zahtjevom koji glasi:
„Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos gla-
vnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od
339,68 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od
01. 08. 2008. godine pa do isplate, te nadoknaditi tu`ite-
lju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 da-
na.“
Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj
plo~i Suda te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e po-
di}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak
1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti
Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati:
oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne oso-
be, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka,
njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih
imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosite-
lja (~lanak 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e pro-
cesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a).
Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu
mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev ospor-
ava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode,
dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravnu osnovu
za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a).
Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pri-
premnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lanak 74. sta-
vak 1. ZPP-a).
Ukoiko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u ko-
joj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zako-
nskome roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja
tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. sta-
vak 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu, u dovo-
ljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozi-
vom na broj predmeta.
Stru~ni suradnik
Mirjana Kevo
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP[TINSKI SUD U ZENICI
BROJ: 43 0 Mal 013628 08 Mal
Zenica, 25. 6. 2010. godine
Op}inski sud u Zenici, po sudiji Derling Veri,
kao sudiji pojedincu, u pravnoj stvari tu`ioca Di-
oni~ko dru{tvo „BH Telecom“, Sarajevo, Dire-
kcija Zenica, ul. Masarikoya br. 46 protiv tu`enog
Nurki} Sejfudin iz Zenice, ul. Obalni bulevar br.
4/2, radi isplate duga, v.s. 577,50 KM, van ro~i{ta
dana 25. 6. 2010. godine, donio je
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od
577,50 M sa zakonskom kamatom, po~ev od da-
na dospije}a obaveza, kao i da tu`iocu naknadi
parni~ne tro{kove u iznosu od 70,00 KM, sve u
roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Sudija
s.r. Vera Derling
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se
mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje
stanje. Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana u
skladu sa odredbom iz ~l. 183. st. 1. u vezi sa ~l.
329. Zakona o parni~nom postupku.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U GRADA^CU
Broj 28 0 Mal 000469 03 Mal
Grada~ac, 30. 03. 2009. godine
Op}inski sud u Grada~cu, stru~ni saradnik
Amila Muratagi}, u pravnoj stvari tu`ioca BH
Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Tuzla, protiv
tu`enog Selimovi} [abana iz Ilija{a, Mrakovo
bb., radi isplate duga v.s. 184,20 KM, gore oz-
na~enog dana, donio je slijede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni Jusupovi} Ha{im iz Srebr-
enika, B. Ke{etovi}a 18., da tu`iocu BH Tele-
com d.d. Sarajevo - Direkcija Tuzla, na ime du-
ga isplati iznos od 184,20 KM, sa zakonskom
kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, pa
do dana isplate, kako slijedi:
- na iznos od 107,20 KM po~ev od 08. 11. 2000.
godine do dana uplate
- na iznos od 52,00 KM po~ev od 08. 12. 2000.
godine do dana uplate
- na iznos od 25,00 KM po~ev od 08. 01. 2001.
godine do dana uplate
kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog
postupka u iznosu od 30,00 KM, sve u roku od
15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Stru~ni saradnik
Amila Muratagi}
POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije
dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog
za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredba-
ma ~lana 328 i 329 ZPP-a.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 000861 06 Mal
Zenica, 29. 01. 2010. godine
Op}inski sud Zenica, sudija Albisa Kapi}
u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom d.d.
Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova
46, Zenica, protiv tu`enog Bo{njak Brani-
slav iz Zenice, ul. Sand`a~ka br. 1 radi du-
ga, v.s. 1.572,10 KM, dana 29. 01. 2010.
godine, van ro~i{ta donio je:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da isplati tu`iocu
iznos od 1.572,10 KM sa zakonskom zate-
znom kamatom, po~ev od dana po-
dno{enja tu`be, pa do isplate, kako slijedi:
- na iznos od 1.572,10 KM po~ev od dana
podno{enja tu`be pa do isplate
te iznos od 204,00 KM na ime tro{kova
parni~nog postupka, sve u roku od 15 da-
na.
Sudija
Albisa Kapi}
Pravna pouka:
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba,
ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u
pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~l.
183. st. 1. u vezi sa ~l. 328. do 334. ZPP-a.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ^APLJINI
Broj: 53 0 Mal 032176 10 Mal
^apljina, 12. 01. 2011. godine
OP]INSKI SUD U ^APLJINI, sudija Zlatko
Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektro-
privreda HZ HB DD Mostar (u ~ijem sastavu
se nalazi organizacijska jedinica - Opskrba ele-
ktri~nom energijom, Opskrbno podru~je - Jug),
Zagreba~ka 1 Mostar, zastupan po zz genera-
lnom direktoru, protiv tu`enika Ilije Pa`in iz
Glumine, op}ina Neum, radi isplate duga, VSP
267,80 KM, vanraspravno dana 12. 01. 2011.
godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju za
utro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 31.
01. 2008. godine do 16. 12. 2009. godine iznos
od 267,80 KM sa zateznim kamatama po stopi
iz ~lana 277. ZOO i to po~ev od dana 04. 05.
2010. god., kao dana podno{enja ove tu`be, pa
do dana kona~ne isplate, kao i tu`itelju nado-
knadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
147,50 KM, sve u roku od 30 dana i pod prije-
tnjom izvr{enja.
SUDIJA
ZLATKO TANOVI]
NAPOMENA: Dostava presude zbog pro-
pu{tanja se smatra objavljenom protekom roka
od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom
avazu (~lan 348. stav 4. ZPP-a F BiH).
46 Utorak 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
C=IE
"%
KJKH=
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011.
Zenički književnik Selim
Arnaut jučer je u Općoj bi-
blioteci Zenica promovirao
svoju knjigu poezije “Place -
bo”. Izbor od stotinjak pjesa-
ma u novoj zbirci napravio je
književni kritičar i publicista
Željko Grahovac, i to od šest
objavljenih Arnautovih knjiga poezije.
Promociju u okviru “Zeničkog proljeća”organizirala je
Opća biblioteka, koja je i izdavač zbirke koja je izašla u edi-
ciji “Povelja”. A. DŽ.
Ansambl Narodnog po-
zorišta RS u Banjoj Luci
preksinoć je povodom Svjet-
skog dana teatra izveo pred-
stavu “Ženidba i udadba”
Jovana Sterije Popovića, a u
režiji Đurđe Tešić.
Ova je predstava u Banjoj Lu-
ci premijerno izvedena 26. februara prošle godine i od tada
bilježi velike uspjehe. Publika je aplauzima ispratila sjajni
glumački ansambl. Prije izvedbe glumica Nikolina Jelisavac
pročitalajeporukupovodomSvjetskogdanateatra. V. S.
Na Filozofskom fakultetu
Sarajevo sutra će biti održan
simpozij pod nazivom “Abdu-
lah Šarčević - filozofsko iskus-
tvo vremena”.
Organizatori simpozija o
Šarčevićevom djelu su Akade-
mija nauka i umjetnosti BiH,
Fakultet islamskih nauka, Fra-
njevačka teologija, Bošnjački in-
stitut i Bošnjačka zajednica kul-
ture “Preporod”. A. G.
”Placebo” Selima Arnauta ”Ženidba i udadba” na Dan teatra Simpozij o Šarčeviću
T
E
L
E
X

T
E
L
E
X

T
E
L
E
X
KRITIKA Premijera Sidranove predstave u Ateljeu 212
Otac se vratio!
Sidran je napisao djelo testamentarne vrijednosti, Frljić mu je udahnuo novu dimenziju
Ususret “Mostarskom proljeću”
Umjetnička stepenica više
Debitanti u Banjoj Luci
”Puna linija” na sceni “Jazavca”
”Adem i Eva”
otvorili festival
TKT Fest u Tuzli
Predstavom “Adem i
Eva”, koja je rađena u pro-
dukciji Teatra Kabare Tu-
zla, preksinoć je na sceni
ovog teatra otvoren deveti
po redu TKT Fest - Dani
akademskog teatra.
Festival su otvorili mi-
nistrica nauke, kulture,
obrazovanja i sporta TK
Nađa Avdibašić- Vukadino-
vić i umjetnički voditelj
TKT-a Vlado Kerošević.
U predstavi “Adem i
Eva”, koju su režirali Baisa
Bakin i Vlado Kerošević,
igraju Jasmina Čelebić, Sa-
nelaBabić, DamirAltumba-
bić, Emina Goletić, Irfan
Kasumović, Lejla Mulaos-
manović, Edis Žilić, Ana
Franjčević i studenti treće
godine Akademije dram-
skih umjetnosti Tuzla Sel-
ma Čosić, Alisa Brkić, Ner-
min Hodžić i Dražen Pavlo-
vić.
TKT Fest otvoren je na
Svjetski dan teatra, a poruku
Džesike A. Kahve (Jessica
Kaahwa) pročitao je Armin
Omerović, student Akade-
mije dramskih umjetnosti u
Tuzli. A. Mu.
S otvorenja devetog festivalskog izdanja (Foto: A. Bajrić Blicko)
L L
L
Na sceni Gradskog pozo-
rišta “Jazavac”uBanjoj Luci
preksinoć je premijerno iz-
vedena predstava “Puna li-
nija”Aleksandre Rajković, a
u režiji Duška Lončara.
Riječ je debitantskom
dramskom tekstu banja-
lučke novinarke koja je bila
više nego zadovoljna praiz-
vedbom.
Uloge u predstavi su ig-
rali studenti Akademije
dramskih umjetnosti u Ba-
njoj Luci Neda Šegrt, Belin-
da Božičković i Vladan Po-
pović, kojima je također ovo
bio debitantski nastup na
profesionalnoj sceni.
Autorski tim čine dra-
maturg Mario Ćulum, kom-
pozitor Milan Lepir te sce-
nograf i kostimograf Vladi-
mirVanjaVlačina. V. S.
Mladi glumci u predstavi Duška Lončara (Foto: M. Lugić)
Veliki reditelj
Rediteljska poetika Ol-
ivera Frljića sagradila je
novi svijet na temelju poz-
natog teksta i on više nego
opravdava svoje postoja-
nje. Definitivno, veliki re-
ditelj. Rješavanje takozva-
nih masovnih scena da-
vanjem dvostrukih uloga
(nije slučajno da isti glu-
mac igra i partijske apa-
ratčike i sveštenika - ide-
ologija samo mijenja for-
mu), potom sjajna muzika
sa songovima koje je re-
ditelj lično napisao i go-
mila detalja koje je ne-
moguće pobrojati u ovom
kratkom tekstu, dokazuju
da ne treba brinuti za tea-
tarsku budućnost u regio-
nu.
(Specijalno za “Avaz”
iz Beograda)
Prošle godine, negdje ot-
prilike uovo vrijeme, ukazala
mi se častda upoznamAbdu-
laha Sidrana. Sjećam se kao
juče, jutro je osvanulo s
kišom, a valjalo je voziti stoti-
ne kilometara, ali ništa me
nije moglo spriječiti. Sidran
je zanas scenariste - Bogi Ti-
to, kako ko gleda na stvari.
Veliki samfan njegovog dje-
la, ne samoscenarističkog, ali
posebno “Oca na službenom
putu”. Time mi je još draže
što sam preksinoć imala pri-
liku da vidim briljantannas-
tavak i drugi život tog djela
izvan antologijskog filma. I
Avdu, kojeg je beogradska
publika pozdravila s mnogo
emocija, ali haj'mo ispočetka.
Visoki kriteriji
Nije se lako uhvatiti
ukoštac s velikim djelima,
posebno s onim čije je
oživljavanje u nekom dru-
gom žanru postavilo visoke
kriterije u svakomsegmen-
tu i otuda onome ko je
odlučio da se radi ova pred-
stava treba čestitati na
smjelosti. Da dotaknemo
samo glumu u filmu gdje je
svaka uloga skoro pa anto-
logijska - Miki Manojlović,
Mirjana Karanović, Musta-
fa Nadarević, Mira Furlan,
Pavle Vujisić, Emir
Hadžihafizbegović i drugi
ostvarili sunezaboravne ro-
le. Od preksinoć, uz “Oca
na službenom putu” neizo-
stavno će se vezivati i ime
Vlastimira Đuze Stojiljko-
vića. Bilo je skeptičnih koji
su iz novinskih najava znali
da će ulogu dječaka Dine
igrati upravo Đuza i vjero-
vatno očekivali neku nara-
tivnu strukturu, ali pred-
stava je sve samo ne to - ona
je aktivna, dinamična, puna
songova i sat i po vremena
prođe kao čas i na film više
ne mislite. Veliko dramsko
djelo u novom, drugačijem
obliku potpuno je zasebna i
magijska priča koja gledao-
ce odmah uvuče u sebe. Di-
no je akter i ravnopravni
učesnik većine scena, u ne-
kima su i druga djeca Ke-
rimi Maša, a da se ni u jed-
nom trenutku ne osjeća ra-
zlika - Đuza s lakoćomigra
dijete, onje dijete sve do sa-
mog kraja kada će se u bri-
ljantnom monologu kojim
doziva Mašu koje odavno
nema, iskazati sva gorčina i
tuga nadpromašenim godi-
nama, pogrešnim i besmis-
lenim ideologijama, živo-
tomu kojem smo svi uvijek
više očekivali nego što smo
umjeli sami sa sobom se do-
govoriti kako bismo živjeli.
A kamoli sa drugima.
Režimski prevrati
Rekli bi neki, tema“Oca
na službenom putu” nije
više aktuelna - davno su
prošla vremena u kojima se
Partija i Tito (ili kojimveć
redom) miješaju unašeživote
i očevi višeneidu naslužbena
putovanja, a umeđuvremenu
su im se desile i gore stvari.
Ipak, tema, zahvaljujući režiji
Olivera Frljića, više nego ko-
respondira sa današnjim vre-
menom - predstava upozora-
va i opominje da će nas, kao
junake porodice Zolj i njiho-
vih sapatnika, ovo moderno
vrijeme s dnevnim promje-
nama od cunamija i režim -
skih prevrata do društvenih
mreža prosto pregaziti i odu-
zeti nam šansu da išta istinski
proživimo.
Mnogo se emocija otvo-
rilo preksinoć u Ateljeu
212. Na kraju sa odličnim
ansamblom Ateljea 212,
gdje se, uz Đuzu Stojiljko-
vića, posebno izdvaja i mla-
da Hana Selimović u ulozi
Sene, publici su se pokloni-
li i reditelj i Abdulah Si-
dran. Sasvim zasluženo, je-
dan je napisao djelo testa-
mentarne vrijednosti, dru-
gi mu je udahnuo novu di-
menziju. Ovoj predstavi se
samo poželjeti može da
dođe do što više ljudi. Veli-
kim piscima kao što je Si-
dransvako novoiščitavanje
djela samo ide uprilog i oni
jošviše rastu.
Nataša DRAKULIĆ
Izložbom Krešimira Le-
dića i tradicionalnim kon-
certom “Sarajevo Mostaru”
14. aprila svečano će biti ot-
voreno ovogodišnje “Mos-
tarsko proljeće” koje 13. put
organizira Matica hrvatska
Mostar.
Takoće prvevečeri, kako
je rečeno na jučerašnjoj
pres-konferenciji, na kon-
certu Sarajevske filharmo-
nije kao gosti nastupiti so-
listi rođeni u BiH, a koji da-
nas žive u Hrvatskoj, poput
Josipa Šege, Zrinka Soče,
Ljubomira Puškarića, Ve-
drane Šimić, Vesne Baljak.
Član Festivalskog vijeća
najavio je teatarske sadržaje
na “Proljeću”, dok je produ-
cent Festivala Miljenko Pu-
ljić ocijenio da će cjeloku-
pan program otići stepenicu
više u odnosu na prethodne
godine. Publika će vidjeti i
brojne koncerte te književ-
nepromocije. M. Sm.
"&
Dnevni avaz, utorak,
ILA=@=H 29. mart/o`ujak 2011.
VREMEPLOV 29. mart 2011. M
DOGODILO SE
RO\ENI
UMRLI
1891. - Umro francuski slikar Žorž
Sera (Georges Seurat), osnivač i glav-
ni predstavnik pokreta poentilizam
(divizionizam).
1912. - Na povratku s Južnog pola,
gdje je stigao četiri sedmice poslije
Amundsena, od zime i gladi umro
britanski polarni istraživač Robert
Skot (Scott).
1997. - Bježeći pred nasiljem koje je
zahvatilo zemlju tokom krvavih ne-
mira, više od 50 izbjeglica iz Albanije
utopilo se kad je njihov brod potonuo
nakon sudara s italijanskim ratnim
brodom u južnom Jadranu, u blizini
italijanske obale.
2003. - Svjetska zdravstvena orga-
nizacija (WHO) saopćila da je Karlo
Urbani (Carlo Urbani), ljekar koji je
prvi identificirao ozbiljni akutni res-
piratorni sindrom (SARS), umro od
te bolesti.
1902. - Rođen je engleski kompozitor
Vilijam Tarner Volton (William Tur-
ner Walton), tvorac osjećajne i lirske
muzike neoromantičarskog stila.
Prava supruge RVI
Supruga samratnog voj-
nog invalida. Imam 63 godine
života i 26 radnog staža. Koja
su moja prava iz Zakona o os-
novnim pravima RVI i njiho-
vih porodicai imamli pravona
starosnu penziju iz istog zako-
na, pita čitateljica.
Pravo na starosnu penziju
pod povoljnijim uvjetima u
smislu odredaba člana 31.b Za-
kona o izmjenama i dopunama
Zakona o pravima boraca i čla-
nova njihovih porodica mogu
ostvariti samo ratni vojni inva-
lidi, i topravona punustarosnu
penziju sa navršenih 35 godina
penzijskog staža, bez obzira na
godine života, odnosno pravo
na starosnu penziju kad navrše
55 godina života i najmanje 20
staža pod uvjetima i na način
propisan Zakonom o penzij-
skom i invalidskom osigura-
nju.
Pravo na starosnu penziju
supruge ratnih vojnih invalida
ne mogu ostvariti po odredba-
ma ovog Zakona.
Prava članova porodice po-
ginulog, umrlog, nestalog bor-
ca i umrlog ratnog vojnog in-
valida su: porodična invalid-
nina, uvećana porodična inva-
lidnina, pomoć u slučaju smrti
i druga prava propisana zako-
nom.
Pravo na starosnu penziju u
smislu odredaba člana 30. Za-
kona o penzijskom i invalid-
skom osiguranju ostvarit ćete
kada navršite 65 godina života
jer već ispunjavate uvjet staža
od 20 godina.
Zahtjev za penziju
Do1995. radiosamnapo-
dručju Republike Srpske. Sa-
da živimu Federaciji BiH i pri-
javljen samkao nezaposlenoli-
ce na biro za zapošljavanje.
Navršio sam 65 godina života,
a imam19 godina staža. Mogu
li zahtjev za penziju podnijeti
Fondu u Sarajevu, pita F. L. iz
Sarajeva.
Odredbom člana 12. stav 1.
Sporazuma o međusobnim pra-
vima i obavezama uprovođenju
penzijskog i invalidskog osigu-
ranja koji su zaključili nosioci
osiguranja RSi FederacijeBiH,
reguliranoje da osiguranikkoji
je poslije 30. aprila 1992. na-
vršio penzijski staž kod jednog
ili više nosilaca osiguranja zah-
tjev za ostvarivanje prava pod-
nosi nosiocu osiguranja kod ko-
jeg je posljednji put bio osi-
guran.
S obziromna to da ste do
1995. radili na području RS,
zahtjev za ostvarivanje pra-
va na penziju trebate podni-
jeti Fondu za penzijsko i in-
validsko osiguranje RS.
Federalni zavod PIO
ORDINACIJA
Zračenje mobitela
oštećuje kosti
Elektromagnetska
radijacija iz mobitela
može negativno djelova-
ti na čvrstoću ljudskih
kosti, pokazala je studija
objavljena u “Journal of
Craniofacial Surgery”.
Muškarci koji imaju
naviku nositi mobitel na
pojasu na desnoj strani
imaju smanjenu ko-
ličinu minerala u kosti-
ma (BMC) i manjugustoću kostiju(BMD) na desnomkuku,
tvrdi autor istraživanjadr. Fernando D. Sravi s Nacionalnog
univerziteta “Cuyo”u Argentini.
- Različiti sastavminerala i asimetrija desnogi lijevog ku-
ka kodonih koji koriste mobitel uskladu je s efektom valova
elektromagnetne radiofrekvencije - pojasnio je dr. Sravi.
Razlika u kvalitetu koštanog tkiva među ispitanim
muškarcima ovisila je otome koriste li mobitele i otome ko-
liko ga dugo nose obješenog na pojasu.
Čak i kada ne razgovarate
Imam presavijenu žuč, u
kojoj ima “mulja”, a i često me
boli ispod desnih rebara u po-
dručju gdje se nalazi jetra. Boji-
ma se da bi mogao u žuči nastati
kamenac. Kakvabi mi trebalate-
rapija, pita K. F. iz Sarajeva.
Malo je vjerovatno da bolove
Presavijena
žuč i mulj
Prim. dr. Mirsad
Đugum, internista
u području jetre imate zbog mu-
lja u presavijenoj žuči. No, činje-
nica je da je, ako imate “gust mu-
lj” užuči, veća vjerovatnoća da će
se stvoriti kamenci koji mogu
uzrokovati bolove.
Efikasna terapija za sprečava-
nje nastanka žučnog kamenca ne
postoji. Zato vam preporučuje-
mo da odete na pregled gastroen-
terologu (prije toga uradite de-
taljanpregled krvi - jetrenetesto-
ve). On će vam vjerovatno pre-
dložiti još neke pretrage i riješiti
vašproblem.
ISTRAŽIVANJE I naučno dokazano
Dermatolozi vjeruju da je mozak “hiperosjetljiv”,
pa kad ugledamo nekoga kako se češe, on bilo
kakvu promjenu na koži poveže sa češanjem
Naučnici su potvrdili da se
češanjem možemo “zaraziti” sa-
mo gledajući nekoga ko se češe.
Pojava je dobila i naziv
“transmisija češanja”, a može
dovesti i do toga da se u sobi pu-
noj ljudi svi počnu češati na sa-
mi spomen buha ili ušiju. Ta-
kođer, istraživanje je pokazalo
da se osoba počne češati i gleda-
jući snimak nekoga ko radi isto
slično kao i zijevanje, piše “Te-
legraph”.
Dermatolozi na Univerzite-
tu u Sjevernoj Karolini vjeruju
da je češanje zarazno jer mozak
postane “hiperosjetljiv”, pa kad
ugledamonekoga ublizini kako
se češe, naš mozak bilo kakvu
promjenu na koži poveže sa
češanjem.
Tokom testiranja 25 dobro-
voljaca gledalo je pet minuta
snimakukojem suseljudi češali
po lijevoj ruci, a neki su proma-
trali osobu koja mirno sjedi na
stolici. Zatim su ljekari na kožu
dobrovoljaca stavili ili hista-
min, koji inducira češanje, ili
pak običnu otopinu.
Utvrđeno je da su se osobe
koje su posmatrale snimak
češanja dva puta više češale od
onih koji su gledali osobu koja
mirno sjedi na stolici.
Ljekari se nadaju kako će re-
zultati ovogistraživanja pomoći
ljudima koji pate od hroničnog
češanja i drugih kožnih obo-
ljenja.
Češanje je
zaista zarazno
1798. - Formirana je Republika Švi-
carska.
1831. - Na sastanku u Travniku za
vođu ustanka u BiH protiv Osmanlija,
koji su pokušavali provesti reforme u
Bosni, izabran Husein-kapetan Gra-
daščević. Ustanak su poveli bosanski
feudalci sa zahtjevima za specijalnom
autonomijom, političkom vlašću i
unutrašnjom samoupravom. Central-
na vlast je, služeći se unutrašnjim
nesuglasicama između ajana, savla-
dala oružani otpor 1833. godine.
1848. - Počeo trogodišnji rat Danske s
Pruskom, u kojem su Danci pretrpjeli
poraz i izgubili veliki dio teritorija na
jugu poluotoka Jitland.
1848. - Voda na Nijagarinim vodo-
padima u SAD nije proticala čitavih
30 sati. Bila je zaleđena.
1864. - Grčka vratila suverenitet nad
otocima u Jonskom moru koja su bila
pod kolonijalnom upravom Velike
Britanije.
1967. - Porinuta prva francuska nu-
klearna podmornica.
1972. - Bolivija protjerala 119 članova
sovjetske ambasade u La Pazu, op-
tuživši Moskvu da finansira ljevičar-
ske pobunjenike.
1994. - Vlasti Hrvatske i predstavnici
pobunjenih Srba u Hrvatskoj pot-
pisali sporazum o primirju i razgra-
ničenju vojnih snaga na šest od ukup-
no 35 sektora na oko 300 kilometara
dugom frontu.
2002. - U Moskvi predstavljen projekt
prvog u svijetu kosmičkog aparata
S-21 koji je namijenjen kosmičkom
turizmu.
2004. - Na svečanoj ceremoniji u Bi-
jeloj kući u Vašingtonu NATO-u zva-
nično pristupilo sedam istočnoevrop-
skih država: Bugarska, Estonija, Le-
tonija, Litvanija, Rumunija, Slovačka
i Slovenija, čime je broj članica NA-
TO-a povećan na 26.
1974. - Američki vještački satelit
“Mariner 10” snimio prve fotografije
Merkura.
Primijećena je smanjena količina
minerala u kostima
Otkriće će pomoći
ljudima koji pate
od kožnih oboljenja
"'
ILA=@=H
Dnevni avaz, utorak,,
29. mart/o`ujak 2011. Tačno
Netačno
1. TAČNO
Grafiti neakademski
umjetnički izraz
Grafiti
su najrazl-
ičitiji obli-
ci anonim-
nih uličn-
ih natpisa i
likovnih
ostvarenja.
Veću paž-
nju kao spontani, neakademski umje-
tnički izraz pobuđuju tokom druge pol-
ovine 20. stoljeća prvo u Sjedinjenim
Američkim Državama, a potom u Evro-
pi.
Grafiti odslikavaju političko i so-
cijalno nezadovoljstvo u urbanim pro-
storima (nekad Berlinski zid) ili su
likovni izraz raznih supkulturnih grupa
i pojedinaca (na zidovima škola, u va-
gonima podzemne željeznice). Grafiti se
kasnije institucionaliziraju i komerci-
jaliziraju kao što čini umjetnik K. Ha-
ring.
1. TAČNO
1. TAČNO
ŽIVOTNA DOB Različita percepcija
Žene stare sa 29, a
muškarci sa 58 godina
Potrebno je: 200 g čokolade,
5 jaja, 150 g šećera, 125 ml slat-
kog vrhnja.
Način pripreme:
1. Čokoladu narezati na ko-
madiće te otopiti na pari (čoko-
lada ne smije doći u doticaj s vo-
dom).
2. Odvojiti bjelanca od žum-
anaca. Od bjelanaca napraviti
snijeg tepostepeno dodavati 100
gšećera. Slatkovrhnje umutiti u
šlag.
3. Na pari izmiksati žuman-
ca, 2 kašike vruće vode i 50 g
šećera dok ne dobijete čvrstu
masu u koju ćete postepeno do-
dati otopljenu čokoladu, zatim
šlag i na kraju snijeg.
Muškarci iz nekog razloga ne moraju biti izgledom savršeni, ali za žene je
bitno da izgledaju reprezentativno, pojašnjava psiholog Keri Kuper
Spec
Proljetno čišćenje
Kako pravilno prati prozore?
1
Grafiti su najrazličitiji oblici ano-
nimnih uličnih natpisa i likovnih
ostvarenja?
2
Lid je njemačka pjesma, naročito
umjetnička pjesma za glas i klavir
kasnog 18. ili 19. stoljeća?
3
Heroja i Leandar su po grčkoj mito-
logiji primjer nesretnog para?
Čokoladni
mus
Kulinarski kutak
Proljeće je vrijeme velikih
radova u kući. Pranje prozora je
jedanodprvih zadataka. Evoka-
ko ćete to uraditi.
Zaprljane prozore ne smi-
jete ribati suhom krpomjer ćete
oštetiti staklo.
Nemojte prati pri tempera-
turi ispod nule jer je staklo tada
krhko.
Nemojte prati prozore kad
sija suncejer će se vodasušiti pre-
brzo, a na staklu će ostati pruge.
Često mijenjajte vodu na-
ročito onu za ispiranje.
Ako je vrijeme hladno, u
vodu dodajte malu količinu al-
kohola kakobi se spriječilo stva-
ranje leda na staklu.
Nemojte upotrebljavati
Četvrtina žena počinje se
smatrati starima u trenutku ka-
da u kosi ugledaju prvu sijedu.
Za razliku od njih, većini muš-
karaca se prve misli o starosti ja-
vljaju tek kada počnu prim-
jećivati probleme u krevetu.
Ovaj posve drugačiji pogled
nastarenje najvjerovatnijejepo-
vezan s općeprihvaćenim druš-
tvenim stavovima o mladosti i
ljepoti. Savremena žena može se
osjetiti starijom s prvim nazna-
kama debljanja i borama, dok se
muškarci, koje se općenito ma-
nje posmatra kroz prizmu izgle-
da, u skladu s godinama počinju
osjećati tek blizu 60.
-U našem društvu atraktivno-
st žene prilično je bitna. Muškar -
ci, iz nekog razloga, ne moraju
nužno biti izgledomsavršeni, ali
za žene je bitno da izgledaju re-
prezentativno - kazao je psiholog
Keri Kuper (Cary Cooper).
Istraživanje je provedeno na
više od hiljadu ispitanika i, iz-
među ostalog, pokazalo je da će
pedeset posto žena za sebe kon-
statirati da su ostarjele ako pri-
mijete da im stražnjica i grudi
više nisu čvrsti, što je često uzro-
kovano rođenjemdjeteta ili do-
jenjem, a njih tri posto na tu će
konstataciju doći primijete li da
se ponašaju poput svojih majki.
Franc Šubert
majstor lida
Lid je njem-
ačka pjesma, na-
ročito umjetnič-
ka pjesma za glas
i klavir kasnog
18. ili 19. stolj-
eća. U romantiz-
mu su i veliki
pjesnici kao što
je Johan Volfga-
ng Gete (Johann
Wolfgang Goe-
the) pisali u tradiciji narodne poezije.
Kompozitori je često tretiraju kao po-
eziju s narodnim utjecajem, ali lid može
biti krajnje prefinjen, čak i eksperi-
mentalan.
U početku je uglavnom izvođen na
privatnim društvenim skupovima. Vre-
menom je našao svoje mjesto na kon-
certnom repertoaru. Najutjecajniji i
najproduktivniji kompozitor lida bio je
Franc Šubert (Franz Schubert), koji ih
je napisao više od 600; a Robert Šuman
(Robert Schumann), Feliks Mendelson
(Felix Mendelssohn), Johanes Brams
(Johannes Brahms), Hugo Volf (Wolf),
Gustav Maler (Mahler) i Rihard Štraus
(Richard Strauss) najistaknutiji su
kompozitori u historiji lida.
Nesretna ljubav
Heroje i Leandara
Heroja i Leandar
(Hero i Leandros) su
po grčkoj mitologiji
primjer nesretnog
ljubavnog para. Le-
andar iz Abida na
Helespontu zaljubio
se u Heroju, Afrodi-
tinu svećenicu, koja
je stanovala na supr-
otnoj obali. Leandar
se utopio jedne noći kada je plivao do
Heroje, a Heroja se od žalosti strmo-
glavila s kule u kojoj je živjela.
Legendu su obrađivali od Ovidija
(Ovidius) do Gundulića, Šilera (Schil-
ler), Helderlina i drugih.
velike količine deterdženta i he-
mikalija.
Nikada nemojte upotrije-
biti sapun jer ga je teško isprati.
OKRETAN,
@USTAR
BITI NA
^ELU
VLASTI
AMPER
GLUMICA
DENEV
DALMATIN-
SKO
@ENSKO
IME
SLIJEP
GLUMAC
DELON
VISOKI
^IN U
VOJSCI
URAN
NJEGA
NOKTIJU
RUKU I
NOGU
VRSTA
DRAGULJA
OMILJENA
DJE^IJA
POSLAS-
TICA ZA
@VAKANJE
TENISER
LENDL
POZITIVNE
ELEKTRODE
POHLEPAN
PISAC
HEJLI
VO\A HUNA
ZVANI ”BI^
BO@JI”
”... BRANI
SARAJEVO”
STARICA,
BAKA
DR@ANJE,
STAV (mn.)
SVETA
VATRA KOD
IRANACA
VOLJA ZA
JELOM, TEK
”Municipal
Airport”
NBA
KO[ARKA[
NA SLICI
RIMSKA
[ESTICA
RIJE^ BEZ
NAGLASKA
UVALA.
ZALJEV
^AS
RIJEKA U
INDIJI,
PRITOKA
GANGA
ONI KOJI
SE BAVE
P^ELAR-
STVOM
OO, JANKOVI],
NUMERA, DRVA, O, AL
GOR, AER, LALE,
SARTR, IRINA, DENIS,
KO[ARKA[ICA, OKA,
AEROKAR
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2478
Američ-
ki stručnjaci su
uz pomoć ske-
nera odgonet-
nuli sve tajne o
ženskom orga-
zmu. Za početak, ženski or-
gazam može trajati i 15 se-
kundi, što je dvostruko duže
nego trajanje orgazma kod
muškaraca.
Zahvaljujući vrijednim
naučnicima s Univerziteta
“Rutgers” iz Nju Džersija, sa-
da znamo da su talasi zadovo-
ljstvakoji preplavljujužensko
tijelo tokom orgazma toliko
jaki da nervni sistem počinje
samda ihisključujeda bi žene
bile manje svjesne bola koji se
tom prilikom javlja.
Sapun je teško isprati
Žene se smatraju
starima kad ugledaju
prvu sijedu u kosi
#
Dnevni avaz, utorak,
AJ IAJ 29. mart/o`ujak 2011.
DOGAĐAJI Grupa “Mostar Sevdah Reunion” planira nastupe
Veliki koncerti u Skenderiji i
Mejdanu u sklopu bh. turneje
Članovi grupe “Mostar
Sevdah Reunion” u posljed-
nje vrijeme imaju dosta razlo-
ga za zadovoljstvo. Novi al-
bumbenda, objavljen krajem
prošle godine pod jednostav-
nimnazivom “Mostar Sevdah
Reunion 2010”, naišao je na
odličan prijem na bh. tržištu.
- Prema mojim informa-
cijama, prodaja ide veoma
dobro, tako da u Muzičkoj
produkciji BHRT-a uveliko
razmatraju opciju doštam-
pavanja CD-a. Također, al-
bumbi zanekoliko danatre-
bao biti objavljen na srbijan-
skom tržištu pod etiketom
izdavačke kuće “City”, a to
bi se uskorotrebalodogoditi
i u Hrvatskoj jer smo pred
potpisivanjem ugovora s
“Croatia Recordsom” - go-
vori menadžer popularne
grupe Ruždija Metanović.
Članovi benda planiraju
narednih mjeseci organizi-
rati veliku turneju po BiH.
Serijanastupa bi uključivala
i dva produkcijski veoma
zahtjevna koncerta.
- Čekamo da se vrijeme
stabilizira, da malo otopli,
kako bismo krenuli s turne-
jom. Dugo smo najavljivali
veliki koncert u Skenderiji i
mogu čvrsto obećati da će se
to sigurno dogoditi, ali smo,
također, odlučili, kada već
pokrećemo toliki mehani-
zam i dižemo prašinu s tur-
nejom, daupriličimo i svoje-
vrstan spektakl u tuzlan-
skom Mejdanu. Riječ je, da-
kle, o nastupima u velikim
dvoranama koje naša publi-
ka već dugo čeka, smatram
da će ti događaji biti pun po-
godak - ističe Metanović.
Prema riječima mena-
džera “Mostar Sevdah Reu-
niona”, grupa posljednjihda-
na uredno dobiva i pozive za
nastupe u inozemstvu.
- Najuporniji su iz Sjedi-
njenih Američkih Država,
Kanade i Skandinavije. Za
sada nismo još odgovorili ni
na jedan poziv, prioritet je
ipak turneja po bh. gradovi-
ma, tek nakon toga ćemo
razmišljati o dalekim ze-
mljama - naglašava Ruždija
Metanović.
H. PROLIĆ
Novi album benda uskoro bi trebao biti objavljen na srbijanskom i hrvatskom tržištu
”Mostar Sevdah Reunion”: Brojni pozivi iz inozemstva
Na turskim TV stanicama
Za “Mostar Sevdah
Reunion” interes su po-
kazale dvije televizijske
stanice iz Turske koje žele
snimati emisije o popular-
nom bh. bendu.
- Kao što je poznato, gru-
pa je nedavno održala seriju
nastupa u Turskoj, očito su
ostavili dobar dojam. Dvije
ekipe iz turskih TV kuća
trebale bi ovih dana doći u
Mostar i uraditi priču o ben-
du - otkriva Metanović.
Frenkie: Uspješan nastup u Norveškoj
Za pjesmu “Chuck Norris Rap”
Frenkie u Oslu
snimio spot
Jedan od najuspješnijih
bh. repera Adnan Hamidović
Frenkie nedavno se vratio iz
Osla, gdjeje otišao prvenstve-
no radi koncerta. Sasvim ne-
planirano snimio je i spot za
pjesmu “Chuck Norris Rap”,
koja se nalazi na njegovom
posljednjem albumu.
- Prvi put sam sa svojim
pratećim bendom nastupao
u Oslu i mogureći da sam ve-
oma zadovoljan. Vikend
prije togimali smokoncert u
Danskoj, gdje je organizaci-
ja bila vrlo dobra. Oba nas-
tupa bila su iznenađujuće
dobro posjećena i mislim da
nas ljudi tamo mnogocijene
i vole. Ono što je veoma bit-
no jeste da smosnimili i spot
za pjesmu “Chuck Norris
Rap”. Spot je radila ekipa iz
Osla s Ninom Minićem na
čelu, Sarajlijom koji živi i ra-
di u Norveškoj. Na interne-
tuje vidioda dolazimo, kon-
taktirao me i dan poslije
koncerta snimili smo video-
klip. Nino, inače, radi spoto-
ve norveškim reperima -
kažereper. Ad. K.
”Letu štuke” u Beogradu
Raspjevana publika
nadjačala instrumente
Sarajevski bend “Letu
štuke”, Rambo Amadeus i
“Rundek Cargo Trio” samo
su neki od izvođača koji suu
noći između 26. i 27. marta
prodrmali Dom omladine
Beograda na prvom festiva-
lu “Long Night”, održanom
povodom deset godina pos-
tojanja koncertne agencije
“Long Play”. Dvanaest iz-
vođača, tri sale i sedam sati
svirke privukli su oko dvije
hiljade Beograđana.
Kako prenose srbijanski
mediji, “Letu štuke” su odu-
ševile prisutne izvodeći ugla -
vnom pjesme s prva dva albu-
ma, a publika je odlično prih-
vatila i pjesmu “Brojevi ra-
čuna” s novog nosača zvuka.
Nastup su završili baladom
“Mjesto za dvoje”, koju je s
frontmenom Dinom Šara-
nom otpjevala publika, nad-
jačavšiinstrumente. H. P.
51
show biz
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011.
Otvoren Muzej
roka u Barceloni
SVEČANOSTI Ustanova podignuta iznad korida
Posjetioci mogu pogledati izložene kultne predmete poput ulaznice za koncert
“Rolling Stonesa” s potpisom svih članova grupe
Veselo snimanje “Pirata s Kariba”
Džoni Dep (Johnny
Depp) tvrdi da ga je lijepa
glumica Penelopa Kruz (Pe-
nelope Cruz) tokom snima-
nja filma “Pirati s Kariba”
posvađala skoro sa svim oso-
bama koje govore španski na
setu.
Učila ga je da izgovara
rečenice, nije muobjašnjava -
la šta znače, a zatim ga je mo-
lila da priđenjenim asistenti-
ma i kaže im šta je naučio.
- Nisam imao pojma šta
govorim. Ljudi su me samo
gledali, a neki su se ozbiljno
uvrijedili. Poslije su me iz-
bjegavali, jer sam govorio
najrazličitije prostote - rekao
je glumac.
Ali ni onnije ostao dužan.
Smislio je osvetu...
Džoni je na snimanje do-
nio uređaj koji emitira zvuk
koji je veoma sličan“ispušta -
nju vjetra”. Dok je Penelopa
snimala dramatičnu scenu,
Džoni je uz pomoć daljin-
skogaktivirao skrivenuspra-
vicu.
- Baš me je bilo sramota!
Isto mi je uradio dok smo,
prije deset godina snimali
film “Blow”, ali se sada mo-
dernizirao, ima i daljinski.
Uradio je to dok smo snimali
jednu napetu scenu. Samo se
nadam da niko odsnimatelja
nijepomislio dasamstvarno
ja kriva za taj zvuk -jadala se
Penelopa.
Dep: Penelopa me učila
novim prostotama
Penelopa: “Učila” kolegu španski
Dep: Nije ostao dužan
Snimanje “Freelencera” u aprilu
De Niro u policijskoj drami
Robert De Niro i Forest
Vitaker (Whitaker) zajedno
snimaju policijsku dramu
“Freelancer”, no nijedan od
njih neće imati glavnu ulo-
gu. Naime, u priči o sinu
mrtvog policajca iz Los
Anđelesa koji se upiše u po-
licijsku akademiju glavnu
ulogu ima Kertis Džekson
(Curtis Jackson), poznatiji i
kao 50 Cent.
Snimanje počinje kra-
jem aprila u Nju Orleansu,
Džesi Torero (Jessy Torre-
ro) će ga režirati, a De Niro
će glumiti bivšeg partnera
mrtvog policajca, kapetana
Vika Sarkonea (Vic Sarco-
ne), koji postaje mentor
Džeksonovog lika.
Još se ne zna kada bi film
trebaobiti gotovte prikazan
u kinima.
De Niro: Ipak nije glavna uloga
Muzej roka otvoren je
preksinoć u Barceloni, naj-
novijoj u nizu kulturnih us-
tanova u središtu Kataloni-
je, koja je podignuta uobno-
vljenim arenama za borbe s
bikovima.
Muzej roka, inače prvi
tog tipa u Evropi, sadrži dvo-
rane namijenjene “Beatlesi -
ma”, “Rolling Stonesima” i
drugim manje poznatim
španskim rok muzičarima.
Izgradnja je trajala osam
godina, a uloženo je 200 mi-
liona eura da se dovrši ultra-
moderni trgovački i kultur-
ni kompleks podignut na
arenama, poprištu velikih
korida 20. stoljeća.
UMuzeju se nalaze pros-
torije posvećene velikimgo-
dinama rok muzike, privre-
menim izložbama, a tu je i
koncertna dvorana koja ima
200 mjesta. Posjetioci mogu
pogledati izložene kultne
predmete poput ulaznice za
koncert “Rolling Stonesa” s
potpisom svih članova gru-
pe kao i gitare Džona Leno-
na (John Lennon).
Posjetilac gleda
u fotografiju
Pola Mekartnija
(Foto: AFP)
U “Supermenu” Zaka Snajdera
Ejmi Adams igra Lois Lejn
Glumica Ejmi Adams
(Amy) igrat će glavnu juna-
kinju Lois Lejn (Lane) u
novom nastavku filma “Su-
permen” reditelja Zaka
Snajdera (Zack Snyder).
Na audiciju je došlo
mnogo glumica, a reditelj
Snajder je rekao da se Ejmi
(36) “savršeno uklopila” u
tu ulogu.
- Ona predstavlja jaku,
profesionalnu ženu koja se
može usprotiviti bilo kom
muškarcu, čak i kad onima
moć da preskače visoke
zgrade - dodao je reditelj.
On još, međutim, nije
otkrio kad će početi snima-
nje i kako će se ostvarenje
zvati.
Klarka Kenta (Clark)
igrat će britanski glumac
Henri Kejvil (Henry Ca-
vill, 27), dok će u ulozi nje-
govih roditelja biti Kevin
Kostner (Costner) i Dajen
Lejn (Diane Lane).
52 Utorak 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
C=IE
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj tetki
HAD@IRA IKOVI],
ro|. MERDAN
Imala si veliko srce i u njemu mjesta za sve nas koji te
volimo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoja Amela, [emsudin i Elmir
3729-1nd`
Dana 29. 3. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana
od smrti na{eg
VEDRANA
DUBO^ANINA
Ljubavi na{a, srca su nam slomlje-
na. Bio si na{a najve}a ljubav.
Toliko nam nedostaje{.
Zlato na{e, na ovom svijetu ni{ta
lo{e nisi u~inio. Bio si oli~enje do-
bra i ljepote.
Volimo te najvi{e na svijetu.
Tvoji najmiliji: mama Amela, tata Sr|an, sestra Vedrana
i brat Vanja 4260-1tt
POSLJEDNJI SELAM
amid`i
SALKU (AVDE) JA@I]U
Brati} Avdo sa suprugom Dinom, brati~ne Mirsada,
Maida, Suada sa sinom Salmedinom i snahom [ejlom
4269-1tt
Dnevni avaz Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. . 53
POSLJEDNJI SELAM
dragoj tetki
HAD@IRI IKOVI],
ro|. MERDAN
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti pokloni lijepi D`ennet
i neka ti je vje~ni rahmet.
Alma, Izudin, Eldin i Elma
3729-1nd`
SJE]ANJE
Dana 29. 3. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti
na{eg supruga, tate i dede
KEMO HAMZI]
(1952 - 2009)
Dragi na{, sve {to napi{emo malo je
za ono {to si bio i ostao! Vrijeme
prolazi, svaki dan boli, ne zabora-
vljamo tvoje ruke, osmijehe, pogle-
de, rije~i, djela, jo{ su tu. Iako si rano
oti{ao, mnogo lijepog si ostavio...
Svaki do`ivljaj jo{ djelimo s tobom, sje}aju}i se, spomi-
nju}i te.
Tvoji: supruga Subha, k}erke Belma, Elma, unu~ad Lami-
ja, Hana, Amina, Sara i Amar, zet Mirdal D`eko - Dado
4270-1tt
SJE]ANJE
na supruga, oca i sina
ENVER
(MUHAREM)
SERDAREVI]
Za sve nas koji smo te vo-
ljeli, ti postoji{, traje{ i `ivi{
kroz najljep{e uspomene.
Tvoji: supruga Edisa, si-
novi Kenan i Kerim, ma-
jka Fata, otac Muharem
4265-1tt
Dana 29. 3. 2011. navr{avaju
se dvije tu`ne godine od pre-
seljenja na ahiret na{e drage
supruge, majke, punice i nane
FATE OMERAGI],
ro|. SI[I]
Velika je bol u na{im srcima
kad znamo da nam nikad
ne}e{ do}i. Molimo Allaha
d`.{. da ti podari lijepi D`en-
net i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: suprug had`i
Nuraga, k}erka Zineta, zet had`i
Hamdija sa svojom porodicom
3728-1nd`
Dana 29. 3. 2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne
godine otkako nije sa nama na{a draga
ALMASA - BAHRIJA
KRE^INI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje
bol i tugu za tobom, kao ni sje}anje
na sve ono {to smo pro{li zajedno i
{to si nam zna~ila.
Sa ljubavlju i po{tovanjem zauvijek
Tvoji: suprug Nazif, k}i Elizabeta, sinovi Faruk i Ale{
368-1mo
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg direktora
SALKO JA@I]
Porodici izra`avamo na{e iskreno saosje}anje i o`alo{}enost povodom smrti oca i djeda.
Neka rahmetliji Allah d`.{. podari D`ennet i vje~ni rahmet.
S po{tovanjem
Uposlenici JP BH AIRLINES
3739-1nd`
Dana 29. marta 2011. godine navr{ava se pet godina od preseljenja
na{e drage i nikada pre`aljene mame
MUBERA (MUFTI]) @IGA
BISMILAHI-R-RAHMANII-R-RAHIM
„INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@I’UN“
Ponosni {to smo bili dio tebe neprestano si u na{im srcima i
mislima.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoje Ned`ra i Nid`ara 4163-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dobrom i po{tovanom ~ovjeku
HUSNIJI (HUSE) D@OLOTA
A sabur tetki Umi
Od porodice Okeri} Ramiz, [efika, Nerzana, Dino, Belma, Rijad i Imran
3750-1nd`
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako sa
nama nije na{a najdra`a sestra i tetka
MEVLA SELMANOVI],
ro|. DAID@I]
Praznina i bol nisu u rije~ima nego
u na{im du{ama i srcima, gdje }e{
ostati zauvijek voljena.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: brat Esad, snaha Fatima, brati} Sedin, snaha
Aldisa, Arnad i Adnan
4176-1tt
Dana 29. 3. 2011. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja
na ahiret na{e drage
MEVLA SELMANOVI],
ro|. DAID@I]
Po dobroti }u te pamtiti s
Fatihom spomenuti u srcu od
zaborava ~uvati.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Tvoj suprug Fehim
4177-1tt
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava se 16 godina od kada
nije sa nama na{ dragi suprug, otac, dedo i svekar
SALKO BEHRAMOVI]
(29. 3. 1995 - 29. 3. 2011.)
@ivio si i stvarao za svoju porodicu.
S ponosom i zahvalno{}u ~uvamo
uspomene na plemenitost, ljubav i
dobrotu koju si nam nesebi~no dar-
ivao.
Molimo dragog Allaha d`.{ da ti
podari lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji: supruga Fikreta, sinovi Muharem, Enes i
Ismet, unu~ad i snahe
4210-1tt
Dana 29. 3. 2011. godine navr{avaju
se dvije (2) godine od smrti
RAMIZ (ZE]IRA) DURAK
Molimo Allaha d`.{. da ti podari
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga D`ema, sinovi D`evad, Ned`ad i Samir,
unuka Minela i snaha Jasmina
4252-1tt
Dana 30. marta 2011. godine navr{avaju se 52 dana
otkako je preselila na ahiret na{a draga i voljena
EMINA RESI],
ro|. ^USTI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet. Po dobroti
}emo te pamtiti, s ljubavlju i po{to-
vanjem spominjati a u srcima
~uvati najljep{e uspomene na tebe.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj pleme-
nitoj du{i.
O`alo{}ena porodica: suprug had`i Rizah beg, sin Sala-
hudin - Dino, k}erka Enisa
Hatma dova i tevhid }e se prou~iti u srijedu 30. marta u
17.00 sati u d`amiji Bakije. 4256-1tt
Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 54
Dana 29. 3. 2011. navr{ava se godina dana od odlaska na{eg sina, supruga, oca
dipl. ing.
SANJIN (RAMIZA) UKOVI]
Dragi na{ Sanjo
U na{im srcima velika je tuga i bol za tobom. Ostavio si veliku prazninu
svima, a najvi{e svojoj djeci jer si oti{ao onda kada si im najpotrebniji.
Voljeni na{, bilo {ta da ka`emo
suvi{no je, bol je prejaka i ne umiruje je ni vrijeme koje prolazi.
Ti si bio voljen, a voljeni od nas nikada ne odlaze.
Tvoji najmiliji: djeca, supruga, majka, otac i brat
Dana 29. marta se navr{ava godinu dana otkad nas je napustila na{a voljena
LJUBICA (BRANKO) BO[NJAK, ro|. SEMIZ
24. 7. 1935 - 29. 3. 2010.
Draga na{a Ljube, ponosni smo {to si nas u~ila `ivotu svojom ljubavlju, nje`no{}u,
toplinom i snagom. Beskrajno nam nedostaje{, ali tvoje rije~i nas i sada u~e `ivotu.
Vole te tvoji najdra`i!
000538
Dana 29. 3. 2011. navr{ava se godina dana od tragi~nog gubitka na{eg
voljenog supruga i oca
Dipl. ing. SANJIN (RAMIZ) UKOVI]
Voljeni na{,
Vrijeme ne lije~i ovu beskrajnu tugu koju osje}amo zbog tvog preranog odlaska.
Nedostaje nam tvoj mili i dragi osmjeh i tvoja ljubav koja nas je {titila od svakog zla.
Volimo te najvi{e na svijetu i zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Supruga Eldijana sa k}erkama Hana i Edna
4271-1tt
U utorak, 29. marta 2011. godine bi}e, evo, pet godina kako traje
PONOSNO SJE]ANJE
na na{eg osniva~a, Glumca i reditelja
ZORANA BE^I]A - ZOKU
Prijatelji iz Sarajevskog ratnog teatra SARTR
N
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{e drage
mame, majke i punice
RABIJE KRILI]
S ljubavlju i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
K}erka Bernisa, zet Salih ^ar{imamovi}, unuci Adnan i Jasmina sa porodicama
4250-1tt
POSLJEDNJI SELAM
Pro{lo je sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga
SAFIJA (UZEIR) BE]IROVI], ro|. SO^IVICA
Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Tvoji najmiliji: sinovi Ned`ad (^iro), Esad (Esko), snahe Maksuma, Vesna, Laura, Abi, Mirela, unu~ad Kenan, Adis, Medina, praunu~ad Ajdin, Azari, Arman i Adin
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Ilije Engela 9/1, 29. 3. 2011. godine u 13.00 sati.
4262-1tt
U subotu 2. 4. 2011. godine u 13 sati posjetiti }emo njegovo zadnje
prebivali{te, a poslije toga sastati se u ku}i `alosti Igmanska 49,
Vogo{}a.
Pozivamo rodbinu, njegove prijatelje, radne kolege, kom{ije i sve
ostale da nam se pridru`e.
O`alo{}ena obitelj Ukovi}
4271-1tt
Dnevni avaz Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. . 55
Danas se navr{ava sedam dana otkako je preselila draga majka, svekrva i nana
FAHRIJA UZUNOVI]
Hvala Ti na svemu. Na{e dove neka te prate u d`ennetskom miru.
D`evad, Mubera, D`anin i Armin
4239-1tt
SJE]ANJE
na moje drage
roditelje
FO^O
OSMAN
27. 12. 1946 - 29. 3. 2011.
MUNIBA
29. 3. 1986 - 29. 3. 2011.
Molimo dragog Allaha d`.{. da vas obasja svojim nurom
i da vam otvori sve d`ennetske ba{te.
Subha, Alija, Belma, Amer sa porodicama
4155-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{e drage roditelje, bra}u i snahu
KANA JA@I],
ro|. JUNUZ
29. III 2008.
IBRAHIM-BEG
JA@I]
20. V 1983.
NEZIR
JA@I]
17. I 1995.
SAFET
JA@I]
20. II 2008.
SEJDA JA@I],
ro|. HANJALI]
11. VI 2007.
Porodice - Ja`i}, Had`i} i Me{i}
4254-1tt
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede
SALKE (UZEJRA) ZUBETLJAK
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Fatima i k}erka Maksuma sa porodicom
4253-1tt
SJE]ANJE
U povodu 10-god. smrti na{e drage i plemenite sestre, zaove i tetke
MUNEVERE (HAD@IEFENDI]) MUHAREMAGI]
Uz veliku ljubav i po{tovanje sje}aju se: Amira D`eko i Kadro sa snahama Suadom i
Aj{om i na{im dragim unukama i unucima, sa `eljom da joj dragi Allah podari D`ennet i
sve d`ennetske ljepote. 4197-1tt
HAJRA LIPA,
ro|. RIZVANOVI]
29. III 2009 - 29. III 2011.
Tvojim odlaskom promijenilo se
sve, a sje}anje na tebe dio je na{ih
`ivota.
Ti }e{ biti voljena i ~uvana od zaborava, svoje tragove si
ostavila u mnogim dobrim djelima.
S po{tovanjem i ljubavlju tvoje: k}erke, zet i unu~ad
4232-1tt
Dana 29. 3. 2011. navr{ava se sedam godina kako je preselio na
ahiret na{ dragi
ISLAM (MEHMED)
KRASNI]
29. 3. 2004 - 29. 3. 2011.
Dani prolaze ali bol bez tebe svakim da-
nom sve je ve}a. Ne postoji utjeha ni za-
borav ve} vje~na ljubav i lijepa sje}anja.
Na{a ljubav nije bila dovoljna da te za-
dr`imo ali je dovoljna da te nikad ne za-
boravimo. Neka ti dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Hasija, sinovi, k}eri, snahe, zetovi, unu~ad i
praunu~ad 4092-1tt
SJE]ANJE
na na{eg prijatelja
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava
se 40 tu`nih dana od smrti
JASMINA (ISMETA)
ALI]A
Po dobroti }emo Te pamtiti i sa po{tovanjem ~uvati
uspomenu na Tebe.
Tvoji prijatelji
Senada i Mustafa Ugljen
4094-1tt
Dana 29. marta 2011. na-
vr{ava se 15 tu`nih godina
od prerane smrti na{e dra-
ge majke
RAMIZE
KUR[UMOVI]
S velikom ljubavlju,
po{tovanjem i ponosom
~uvamo uspomenu na tvoj
plemeniti lik.
Tvoji: Alen, Arijana,
Amela i Ena
4248-1tt
Dana 29. III navr{avaju se tri
godine beskrajne tuge i patnje
za mojim jedinim sinom
ARMINOM OV^INA
Oti{ao si sine, a s tobom i pola
maj~inog `ivota. Tuga, bol i
suze postale su dio mog `iv-
ota. Pla~em pred svima nije
me sramota, plaka}u sine do
kraja `ivota.
Molim sine Allaha d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoja majka Nevzeta 4193-1tt
Dana 29. 3. 2011. godine na-
vr{ilo se 40 tu`nih dana od ka-
da nije vi{e sa nama na{ dragi
DRAGOLJUB
ZELJKOVI]
Dani prolaze, a bol za tobom
ne prestaje. Hvala ti za `ivot,
ljubav i dobrotu koju si nam
darovao. Sa zahvalno{}u i lju-
bavlju sje}amo te se i molimo
da ti Bog podari vje~ni mir.
Tvoji najmiliji: supruga
Ivanka i sinovi Jadranko
i Zdenko s obiteljima PTT
Danas je sedam dana kako me je napustila moja draga majka
FAHRIJA UZUNOVI]
Kad bi samo znala koliko mi nedostaje{
Tvoja Dina
Ovim putem `elim da se zahvalim timu Palijativne ku}ne njege
na ~elu sa dr. Omerom Karahasanovi}em. Hvala rodici Sadi koja
je bila uz nju cijelo vrijeme njene bolesti. Hvala rodbini,
prijateljima i kom{ijama koji su bili sa nama u ovim
te{kim trenucima.
Dina
4238-1tt
POSLJEDNJI SELAM
svekrvi i nani
HAD@IRA
(AHMET) IKOVI],
ro|. MERDAN
Na{oj dragoj svekrvi i nani ko-
ja je preselila na ahiret 27. 3.
2011. Molimo dragog Allaha
da joj podari lijepi D`ennet.
O`alo{}eni: snaha Jasmina,
unuke Amra sa svojom poro-
dicom i Amela sa svojom por-
odicom
3736-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
priji
HAD@IRI
(AHMET) IKOVI],
ro|. MERDAN
Neka ti Allah podari lijepi
D`enet.
O`alo{}eni: prijatelj Muha-
rem Palalija, Had`era sa po-
rodicom, Murat sa porodi-
com i Munib sa porodicom
3736-1nd`
Mojoj dragoj nani
HAD@IRA
(AHMET) IKOVI],
ro|. MERDAN
Tvoj plemeniti lik zauvi-
jek }u nositi u srcu.
Tvoja Amela sa porodicom
3736-1nd`
Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 56
SJE]ANJE
na na{e
najmilije
HIDAJETA ^ANDI],
ro|. [EHOVI]
29. 3. 2006 - 29. 3. 2011.
ABDULAH ^ANDI]
29. 3. 2008 - 29. 3. 2011.
Sa najljep{im sje}anjima i neizmjernom tugom, zauvijek u na{im mislima.
K}erka Amira - Mira, zet Idriz - Iko, unuk Damir i snaha Tima
4230-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog oca, svekra i dedu
RASIM (ADILA) [ALJI]
1990 - 2011.
Ljubav i sje}anje na tebe nikad ne}e umrijeti. Sve si nam ti podario.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Tvoji: Hamdija, Nisveta, Hari, Beli
4249-1tt
TU@NO SJE]ANJE
Dana 29. 3. 2011. navr{ava se
15 godina od pogibije
MIRZE JUHI]A
13. 7. 1985 - 29. 3. 1996.
Postoji ljubav koju smrt ne pr-
ekida i tuga koju vrijeme ne li-
je~i. Zauvijek si u na{im mi-
slima i sje}anjima.
Majka Edita, otac Mujo, bra}a
Mahir, Muamer, snaha Alma,
brati} Mirza, brati~na Emili,
porodica Kari} te prijatelj Ja-
smin
3727-1nd`
Dana 29. 3. 2011. navr{ava
se {est mjeseci od smrti
mog brata
ENVERA
SERDAREVI]A
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Vje~no neutje{na sestra
Envera s porodicom
3702-1nd`
Dana 29. 3. 2011. navr{ava
se 17 godina kako je
preselila na ahiret
na{a draga
MEVKA
D@ANOVI],
ro|. VUKAS
S ljubavlju i tugom
zauvijek }emo ~uvati
uspomenu na tebe.
Tvoji najmiliji
4215-1tt
Dvadesetdevetog marta 2011. navra{vaju se dvije godine otkako je preselila
na ahiret na{a draga sestra, tetka i zaova
MELIHA KORI], ro|. BOJ^ANOVI]
Uspomena, sje}anje i bezgrani~na ljubav ostaju zauvijek u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju tvoja porodica Boj~anovi}
82-1tr
SJE]ANJE
EJUB MAHMUTAGI]
IZ PO^ITELJA
29. III 2010 - 29. III 2011.
BRAT ESAD SA SUPRUGOM I SESTRE HARISA, RAZIJA I HASNA
3651-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
FAHRIJA UZUNOVI]
Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam nesebi~no pru`ala.
Tvoji: unuka Lejla, zet Alaga, praunu~ad Berina, Alisa i Ajman
4251-1tt
Danas, 29. 3. 2011. navr{ava se 6 godina otkako nas je zauvijek
napustio na{ dragi
MAHMUD (SMAILA) SMAILKADI]
Sje}amo Te se s ljubavlju i po{tovanjem.
Tvoji: supruga Jasmina, k}erke Lejla i Azra, unuci Adi i Eldar
81-1tr
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava se pet godina otkako je preselio
na ahiret moj dragi suprug
RAMIZ SARA^EVI] - RAM^E
Sve rije~i ovog svijeta nisu dovoljne da se opi{e praznina i tuga koja
je nastala tvojim odlaskom.
Tvoje veliko srce i plemeniti lik su osobine koje su te krasile.
S ljubavlju }u te pamtiti, spominjati i u svom srcu nositi dok `ivim.
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoja Kika
3861-1tt
Dana 29. marta 2011. navr{ava se 21 godina od smrti
na{e drage
LJILJANKE JOVANI]
S ljubavlju }emo ~uvati uspomenu na njenu dobrotu i
plemenitost.
Porodica
3725-1nd`
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava
se 5 tu`nih godina od smrti na{eg
dragog oca i dede
SALKO (UZEIR-age)
ZUBETLJAK
Vrijeme prolazi, a beskrajna ljubav i lijepe uspomene
zauvijek ostaju.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve
d`ennetske ljepote.
Tvoji: k}erka Ismihana, unuk Adnan sa porodicom i
unuka Anesa sa djecom
3490-1nd`
SJE]ANJE
na moje
drage roditelje
FO^O
OSMAN
27. 12. 1946 - 29. 3. 2011.
MUNIBA
29. 3. 1986 - 29. 3. 2011.
Molim dragog Allaha d`.{. da vas obasja svojim
nurom i da vam otvori sve d`ennetske ba{te.
Djeca
3790-1tt
Dnevni avaz Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. . 57
Dana 29. marta navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{e drage, dobre i plemenite majke
ATIJA (ro|. HAD@ISALIHOVI]) IDRIZOVI]
1913 - 2008.
iz Tuzle
Ostala je velika praznina, nije isto kao prije. Ostaje nam beskrajna ljubav koju
osje}amo, toplina kojom si nas okupljala i nesebi~nost za sve ljude koje si
poznavala.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju,
sin Nihad, snaha Maida, unuci Emir i Kenan, snahe Mersiha i Lejla te praunu~ad Omar i Maid
369-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
suprugu na{e razredinice
IZUDINU HAD@I]U - [EBI
U~enici i roditelji VIIIa
O.[. Isak Samokovlija
4276-1tt
Dana 28. 3. 2011. godine na-
vr{ile su se tri godine otkako
nije sa nama na{a draga
RAMIZA
JUSUFOVI]
S ljubavlju koju smrt ne pre-
kida uvijek }e{ biti u na{im sr-
cima.
Neka ti Allah d`.{. podari
D`ennet.
Suprug Esad, sin Hakija,
k}erka Irma
195-1go
SJE]ANJE
RAMIZA
JUSUFOVI]
Uvijek si u na{im mislima.
^uvat }emo uspomene na
tebe.
K}erka Hankija, zet Edin,
unuci Ermin, Elvedin i
Hamza
195-1go
Danas se navr{ava sedam
tu`nih dana otkako je pre-
stalo da kuca srce mom
dragom unuku
VEDRANU
(VEKIJU)
DUBO^ANINU
Nikada te ne}e zaboraviti.
Tvoj voljeni dedo Edhem
4273-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom dajd`i
MEHMEDU
TREBO
Sestri} Mervan
4274-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom dajd`i
MEHMEDU
TREBO
Aj~a, Elma i
Mehmed Kutlu
4274-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom bratu
MEHMEDU
TREBO
Sestra Habiba
4274-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom ro|aku
MEHMEDU
TREBO
Porodica Vite{ki} Rejhana
i D`emo
4275-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom
MEHMEDU
TREBO
Stojanka, Davor
i Jasminka
4275-1tt
Danas se navr{ava tu`na
godina dana od smrti
na{eg radnog kolege
SALKO TURAJLI]
S tugom i po{tovanjem,
Tehni~ka slu`ba RMC-a i
Fadil Peco, Haris Had`i},
Mirzo Mustafi}, Senija
Dandi} i Alma Rahimi}
372-1mo
Dana 29. 3. 2011. godine na-
vr{avaju se dvije tu`ne i bolne
godine otkako nije sa nama na{a
draga, nikad pre`aljena majka
FATIMA SIMI^I]
(ro|. \UZEL)
Svaki dan se sje}amo Tvog dra-
gog lika i Tvoje ogromne ljuba-
vi prema Nama. Iako vrijeme
brzo prolazi, lijepo sje}anje na
Tebe i na{a beskrajna ljubav pr-
ema Tebi pro}i ne}e nikada.
Tvoji najmiliji: k}erka Mi-
nka, zet Zlatan i unuke Mirela
i Mirha 375-1tz
SJE]ANJE
na na{eg dragog sina, brata,
djevera i amid`u
ZLATANA
(BAZANA) ME[I]
29. 3. 1966 - 26. 8. 1992.
^ovjek ne umire smr}u, umi-
re onda kada ga zaborave, ali
ti }e{ `ivjeti dok `ive oni koji
te vole.
Tvoji: mama, tata i brat sa po-
rodicom
362-1tz
POSLJEDNJI SELAM
dragom
MEHMEDU
TREBO
Sabaheta, Mensur i Enver
4274-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg dragog kolege Jasmina
MEHMED TREBO
Generalni Direktor i zaposlenici
Coca-Cola HBC BH d.o.o. Sarajevo
Nr036245
Dana 29. 3. 2011. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga
ALMA (KOBILJ) MAZGI]
Volimo te i pamtimo po tvojoj dobroti, s ponosom spominjemo i u srcu vje~no nosimo.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tevhid }e se prou~iti dana 29. 3. 2011. godine u 13.30 sati u ku}i `alosti, ulica Slavka
Mi~i}a br. 6. Tuzla.
Tvoji najmiliji: majka Nazifa, suprug Beriz, sin Mirza, snaha Samra, unuk Benjamin,
bra}a Kemal i Damir s porodicom
371-1tz
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana otkad
je preselila na ahiret na{a draga majka
RABIJA KRILI]
S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji snaha
i unuci
Vesna, Adisa i Tarik
4277-1tt
Dana 29. 3. 2011. godine navr{ava se {est mjeseci otkako
je na ahiret preselila na{a draga Teta
ENEZA KREMO,
ro|. MRGAN
S ljubavlju i lijepim uspomenama
nikada te ne}e zaboraviti tvoja
Porodica 374-1mo
POSLJEDNJI POZDRAV
mojoj dragoj
ALMI MAZGI]
Zauvijek }e{ ostati u mom srcu.
Tvoj unuk Benjamin
373-1tz
Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 58
Danas se navr{ava sedam dana otkako smo na vje~ni po~inak ispratili na{eg dragog supruga, tatu, brata, dedu, svekra, punca i {uru
MIRALEM BUZALJKO
1955 - 2011.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima, mislima i najljep{im uspomenama, vje~no voljen i nikada zaboravljen.
Ovim putem najiskrenije zahvaljujemo svoj rodbini, dragim prijateljima svih generacija, njegovim radnim kolegama iz {tamparije „Optigraf “, te biv{im kolegama iz kompanije
„Europapir - Hercegtisak“ i „Suton“ i kom{ijama koji su svojim brojnim prisustvom, dostojanstvenim ispra}ajem, prijateljskim rije~ima utjehe i iskazanog po{tovanja prema
na{em Miralemu olak{ali na{u preveliku tugu i bol.
Zahvaljujemo se dr. Zulejhi Hajrovi}, magistrima farmacije, Ljilji Ivankovi}, Anesi Eminovi} i Dubravki Aleksi}, dr. Sr|anu Gornjakovi}u, te doktorima sa glanduralne
hirurgije i onkologije Klini~kog centra u Sarajevu.
Zahvaljujemo svima koji su nam uputili izraze sau~e{}a putem telegrama i telefonskih poziva iz ~itavog svijeta, kao i svima koji su dolaskom u njegov porodi~ni dom u
Stocu i Sarajevu podjelili s nama veliku tugu i bol.
Jo{ jednom veliko ljudsko hvala.
Porodice Buzaljko i Galija{evi} 3743-1nd`
MAIDA TIHI]
29. 3. 2010 - 29. 3. 2011.
Nedostaje{ nam da stvorimo bar jo{ jednu uspomenu.
Nedostaje{, za sve {to dolazi, nedostaje{.
S vremenom }emo plakati sve manje i ti{e ali ti }e{ nam nedostajati sve vi{e i vi{e.
Nedostajat }e{ nam u trenucima raznim i tra`it }emo te uvijek u sobama praznim.
Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet.
Tvoji: otac Zahid, majka Munevera i sestra Amila PTT
MAIDA TIHI]
29. 3. 2010 - 29. 3. 2011.
Tu`an je svaki dan od kada si oti{la.
Razmi{ljam samo o tebi i na{oj ljubavi.
Zauvijek }e{ ostati u mom srcu.
M&N
PTT
POSLJEDNJI SELAM
NA[EM DRAGOM
SALKI JA@I]U
SESTRA HAJRA, PORODICE OSMANAGI] I DELIBA[I]
N
Dana 29. 3. 2011. navr{avaju
se dvije godine od smrti na{eg
dragog mu`a i oca
ENVER
(HUSEINA) ALI]
Dan ne pro|e, a da ne pomi-
slimo na tebe. Vrijeme ne ~ini
svoje i bol za tobom jo{ uvijek
je duboko u nama.
Za sve dane koji su pro{li i ko-
je nam `ivot donosi nedosta-
je{.
Neka dragi Allah d`.{. podari
vje~ni rahmet tvojoj dobroj
du{i.
Tvoji: supruga Jasna, djeca
Ado i Aida
371-1mo
SJE]ANJE
ZORAN BE^I]
Dramski prvak i direktor Drame Narodnog pozori{ta Sarajevo
Danas se navr{ava pet godina od smrti Zorana Be~i}a
divnog ~ovjeka i vrhunskog umjetnika.
^LANOVI NJEGOVOG NARODNOG POZORI[TA ^UVAT ]E TRAJNO
USPOMENU NA SVOGA ZOKU
KOLEKTIV JU NARODNO POZORI[TE SARAJEVO
N
Dana 29. 3. 2011. navr{ava
se 18 godina od kada je
zla sudbina otela na{eg
najdra`eg i nikad
pre`aljenog
IZUDINA
(HARUNA)
ZAIMOVI]A
Dragi lik i dobrota na{eg
Ize vje~no }e nedostajati
njegovim najbli`im.
Sinu Amiru, supruzi
Zineti, bratu Fikretu i
sestrama Mirsi i Fikreti
372-1tz
ZAHVALNICA
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana
otkad nas je napustila na{a draga
k}erka i sestra
SANJA STUPNI[EK
Ovim putem `elimo da se zahvalimo uposlenicima
MKF EKI Sarajevo.
PO^IVALA U MIRU BO@JEM!
O`alo{}ena porodica
131-1ze
ZAHVALNICA
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkad nas je napustila
na{a draga k}erka i sestra
SANJA STUPNI[EK
Ovim putem `elimo da se
zahvalimo Klinici za
gastroenterohepatologiju
Sarajevo, a posebnu zahvalnost
upu}ujemo gospodinu dr. Sr|anu Gornjakovi}u
i dr. Saneli, kao i svom osoblju Klinike.
PO^IVALA U MIRU BO@JEM!
O`alo{}ena porodica 131-1ze
ZAHVALNICA
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana
otkad nas je napustila na{a draga
k}erka i sestra
SANJA STUPNI[EK
Ovim putem `elimo da se zahvalimo svim zaposlenicima
na Klinici za gastroenterohepatologiju Sarajevo.
PO^IVALA U MIRU BO@JEM!
O`alo{}ena porodica
132-1ze
SJE]ANJE
FIKRET (SEID)
MEHMEDI]
2009 - 2011.
Sje}anje na tebe je dio `ivota u kojem }e{ nam
vje~no nedostajati.
Tvoji: supruga Jasmina, k}erka Aldijana i sin Adi
3748-1nd`
Dana 26. 3. 2011. godine navr{ilo se 40
dana od kada nije s nama
SABINA (ISMET)
SCHWARZ, ro|.
KARAJICA
Dani prolaze ali ni jedan nije bez sje}anja
na tebe. Uvjek }e{ biti u na{im srcima vo-
ljena, a u na{im mislima nezaboravljena.
Svakim danom sve vi{e nam nedostaje{, jer imati te pored sebe,
bila je prava sre}a i ponos.
Hvala za sve divne trenutke provedene s tobom.
Tvoji: Lars, Michell, Adisa, Sanel, Melina, Lea, Berka, Jasna
s porodicom i Karina 3755-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg najdra`eg i najvoljenijeg
brata, {uru, dajd`u
MEHMEDI]
FIKRET - KUHAR
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
tvoju uspomenu na tvoju plemeni-
tost i dobrotu.
Molimo Allaha d`.{. da ti tvojoj plemenitoj du{i
podari D`ennet.
Sestra Hikmeta, zet Samid sa djecom Elmedina, Medina
i Elmedin
3754-1nd`
Dana 29. 3. 2011. godine
navr{avaju se 3 godine od
prerane smrti mog brata
ARMIN OV^INA
Tri godine tuge i bola od
kada nisi s nama moj
dragi Armine.
Uvijek si bio i bit }e{ u
srcima nas koji smo te
voljeli i volimo te i danas.
Nikad te ne}u zaboraviti.
Tvoja seka Alma
sa porodicom
4279-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj
MUNTI SIDRAN,
ro|. DEMIROVI]
Tvoji: nevjesta Senada,
brati~ne Selma i Sadeta
4282-1tt
Danas, 29. 3. 2011. godi-
ne, navr{avaju se tri godi-
ne od prerane smrti na{eg
DRAGANA
PRIMORAC
Vje~no o`alo{}ena obitelj
Primorac
3753-1nd`
Dana 30. 3. 2011. godine navr{ava se 40 bolnih dana kako nije sa nama na{a najdra`a
VAHDETA (ADILA) D@IPA
Te{ki, prete{ki su ovi dani bez tebe voljena na{a. Bila si stup i temelj na{e porodice hvala
ti za svu pa`nju, ljubav, brigu i pomo} koju Si nesebi~no pru`ala sestrama, bra}i i njiho-
vim porodicama. Molimo Uzvi{enog Stvoritelja da ti podari sve d`ennetske ljepote i
vje~ni rahmet tvojoj ~asnoj i plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji
Ovim putem se zahvaljujemo ekipama Hitne pomo}i, dr. Ismetu ^ustovi}u, medicinskoj
sestri Leli koji su uvijek brzo i profesionalno pru`ali pomo} kao i svima koji su nam
usmeno ili pismeno izrazili su}ut.
Tevhid }e se odr`ati u srijedu, 30. 3. 2011. u Kuvajtskoj d`amiji (^engi} - Vila) u 17.00 sa-
ti nakon ikindije namaza.
4283-1tt
Dnevni avaz Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. 59
POSLJEDNJI SELAM
dragom ro|aku i prijatelju koji je preselio na ahiret u 46.
godini dana 25. 3. 2011.
\EVADU HUSANOVI]U
(KELETU)
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni
D`ennet.
Tvoj ]UUK-a
3759-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
EDIN (RAMO)
ARNAUTOVI]
Po dobroti }emo te pamti-
ti i s po{tovanjem spomi-
njati.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari D`ennet i vje~ni
rahmet.
Porodica Sejfi}
3760-1nd`
Duboko o`alo{}eni zbog smrti na{e drage bake
MILICA RADI[I]
1923 - 2011.
Unuci Damir i Dra`en Radi{i} sa porodicama
3758-1nd`
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
ocu na{eg radnog kolege Jasmina
MEHMED (MEHO) TREBO
Od kolega iz Odjela finansija
Coca Cola HBC B-H d.o.o.
3745-1nd`
Dana 28. 3. 2011. navr{ila se godina dana od preseljenja
na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede
SMAJI] (SARIJE)
RIZVAN
Neka ti dragi Allah podari lijepi
D`ennet a tvojoj du{i vje~ni ra-
hmet.
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije
i prijatelje da }e se hatma dova
prou~iti 30. 3. 2011. u Begovoj
d`amiji u 13.20 sati.
Porodica 4284-1tt
SJE]ANJE
AGAN (SMAJO)
SINANOVI]
(29. 3. 2004 - 29. 3. 2011)
Tu`an je ovaj dan jer po-
dsje}a na bolan rastanak i
lijepe uspomene provede-
ne s Tobom.
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari sve d`ennetske lje-
pote.
PORODICA
3732-1nd`
Dana 29. 3. 2011. na-
vr{ava se 19 godina od pr-
eseljenja na ahiret na{eg
dragog
NUSRET
(MUSTAFA)
ADEMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji 36062-1nd`
Dana 29. 3. 2011. navr{ava
se godina dana od smrti
na{eg dragog
ZVONIMIRA
RADOI^I]A
Porodice:
Radoi~i} i Zuki}
3749-1nd`
Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 60
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
MUMIN (OSMAN) BAJRI]
preselio na ahiret u subotu, 26. 3. 2011. go-
dine u 73. godini.
D`enaza }e se obaviti u UTORAK, 29. 3.
2011. godine u 14.00 sati na gradskom me-
zarju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: sin Danijel, brat Osman sa
porodicom, Bekonja An|a, Bojana i Bojan,
te porodice Bajri}, Memovi}, Bekonja, kao i ostala brojna rodbi-
na, kom{ije i prijatelji.
Ku}a `alosti: TRG NEZAVISNOSTI 7/I.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
DILA (AGAN) SUBA[I],
ro|. PANJETA
preselila na ahiret u nedjelju, 27. 3.
2011. godine u 84. godini.
D`enaza }e se obaviti u UTORAK,
29. 3. 2011. godine u 15.00 sati na
mezarju SINANOVI]I - TRNOVO.
O@ALO[]ENI: k}erka ]amila, zet Sejo, unu~ad
Adnan, Adis, Armina i Azra sa porodicama, bra}a Izet i
Salko, sestre Hasna i Fahra, djeveri}i sa porodicama,
djever Omer, jetrva Nurija, te porodice Suba{i}, Panjeta,
Sa~i}, Tari}, Muminovi}, Musi}, Katana, Imamovi}, \ozo,
Sabljica, Bajrovi}, Kurtovi}, Kolja, Zametica, Trnka, Vili},
kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
RIFET (BEGO) PLEHO
preselio na ahiret u petak, 25. marta 2011.
godine, u 65. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. marta
2011. godine u 14.00 sati na gradskom gro-
blju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: supruga Taiba, sin Edin,
k}erka Elma, bra}a Rasim, Nusret i Adil sa
porodicama, te porodice Pleho, Bajraktare-
vi}, Zuki}, Ajnad`i}, Alagi}, Me{anovi} i ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije. 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
HAD@IRA (AHMET)
IKOVI], ro|. MERDAN
preselila na ahiret u nedjelju, 27. 3. 2011.
godine u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u UTORAK, 29. 3.
2011. godine u 14.00 sati na gradskom me-
zarju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: sinovi Abid, Suvad i
Amer, k}erka Suvada, snahe, zetovi, unu~ad, sestre Fatima i [ida
sa porodicama, te porodice Ikovi}, Merdan, Dru{ki}, Islamba{i},
Memija, [alaka, Berber, Bahto, Had`i}, Softi}, Kurtovi}, ^engi},
Had`imuratovi}, ]atovi}, Pita, Palalija, Tahirovi}, Zametica, kao
i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati,
VLAKOVO br. 174.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Sa velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, su-
sjede i poznanike da je 23. marta 2011. godine, poslije
duge i te{ke bolesti prestalo kucati plemenito srce na{eg
dragog
IVO - IVICA ([IMO)
STJEPANOVI]
Sahrana }e se obaviti 30. marta 2011.
godine u 13.30 sati na gradskom gro-
blju „Bare“.
O@ALO[]ENI: supruga Rozalija,
k}eri Maristela i Daniela, sestra Lju-
bica, brat Mato sa obitelji, brati} Matko sa Anjom i Bor-
isom, brati~na Marijana sa suprugom Rifatom, Jasnom i
Tarikom, svastika Dragica sa sinom @eljkom i obitelji,
obitelji Stjepanovi}, Bevanda, Musi}, Operhal, Javorni-
cki, Slugi}, Mila{inovi}, Begi}, te ostala tuguju}a rodbi-
na, prijatelji i susjedi
Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti Josipa Slave-
nskog 30. 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
HUSNIJA (HUSO) D@OLOTA
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. 3.
2011. godine u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u UTORAK, 29. 3.
2011. godine u 14.00 sati na gradskom me-
zarju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: supruga Uma, sin Enes,
k}erke Mirsada i Sena, brat [erif, snahe
Esma, Raza i [emsa, {ura Safet, svastike Malka i ]amila, bad`o
Asim - Hako, zetovi Emin, Adis i Admir, unu~ad Indijala, Arija-
na, Selma, Erna, Anel, Aldin, Esad, Ineska i praunu~ad Hena i
Daris, te porodice D`olota, Muran, Kalaba, Bajrovi}, Bubalo,
Memi}, [aroti}, Lendo, ^orbo, Tunovi}, Tuti}, Fra{to, Voloder,
Mrguda, Hukara, Starhani}, Okeri}, Sal~in, Greljo, Logo, Kala-
bu{i}, ^ustovi}, Popovac, Mehi}, Hod`i}, Ad`em, kao i ostala br-
ojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
AI[A (MEHO)
[ABANOVI],
ro|. ARAPOVI]
preselila na ahiret u subotu, 26. mar-
ta 2011. godine, u 64. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 29.
marta 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju
VLAKOVO.
Prevoz obezbje|en ispred Careve d`amije do Vlakova u
13.00 sati i nazad.
O@ALO[]ENI: suprug Ibro, sin Faruk, k}erka Enisa,
zet Ermin, snaha Gjuru, unu~ad Elna, Belma, Ari, Edo i
Elif, teti}i Zlatan i Nebi sa porodicama, teti~ne Nebija,
Sanija i Zehra, snahe Suada i Jasmina sa porodicama,
djever Esad i jetrva Vasva sa k}erkama Dinom i Lejlom
sa porodicama, zaove Fatima sa k}erkom Nirmanom i
Hasna sa k}erkom Amnom, rodica Saida sa porodicom,
te porodice [abanovi}, Kubur, Pojata, Ramani, Kolar,
Tuki}, Smailovi}, Numi}, Dizdarevi}, Hod`i}, Polimac,
Tahmaz, Hasi}, Avdi}, Pirani}, Frljak, Zulum i ostala ro-
dbina, prijatelji i kom{ije.
TEVHID ]E SE PROU^ITI ISTOGA DANA U 14.00
SATI U KU]I MERHUME U ULICI MAGUDA
^IKMA br. 6. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
had`i MUNTA (SELIM) SIDRAN,
ro|. DEMIROVI]
D`enaza }e se klanjati u utorak, 29. marta 2011. godine iza ikindije namaza
u haremu D`amije Butmir, a ukop }e se obaviti na mezarju Butmir.
O@ALO[]ENI: suprug h. Mujo, sin h. Mirsad, k}eri h. Mirsada i h.
Mensura, unu~ad Fatima, Muhamed, Merjem, Muhamed, Ahmed,
Hatid`a, Nurd`ihan i Mustafa, zetovi had`i hafiz Haso Popara i Fahrudin Drki}, snahe
Amela, Fatima, Senada, zaove Nefa i Fatima, jetrve Hamida, Muniba, Nermina, bra-
ti~ne, djeveri}i i djeveri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Sidran, Demirovi}, Popa-
ra, Drki}, Salihi}, Salman, Ba{i}, ^au{evi}, Peki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijate-
lji i kom{ije 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
MILICA (KOSTE)
RADI[I], ro|. POLJAK
preminula 28. 3. 2011. godine u 88.
godini.
Sahrana }e se obaviti 29. 3. 2011. go-
dine u 14.30 sati na gradskom groblju
„Vlakovo“.
O@ALO[]ENA PORODICA 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{ dragi
\EVAD (HUREM)
HUSANOVI]
preselio na ahiret u petak, 25. 3. 2011. go-
dine u 46. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. 3. 2011.
godine u 16.30 sati na mezarju Donja
Ra{telica.
O@ALO[]ENI: sin Ermin, supruga Ame-
la, bra}a Hurem i Mehmed, prijatelj Ifet - ]uuka, sestre Lela, Ha-
jrija, Mirsada i Bajrema, brati}i Almir, Samir, Adnan, Elvir, Idr-
iz, Haris i Nedim, sestri}i Sulejman, Mirnes, Almir, Semir, Mua-
mer, Adis i Ammar, brati~na Samira, sestri~ne Hata, Muamera,
Adisa i Lida, te porodice: Husanovi}, Kazi}, Kasum, Ke{ko, Mu-
hibi}, Kurtovi}, Musi}, Bajraktarevi}, kao i ostala brojna rodbi-
na, kom{ije, prijatelji i saborci
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza (16.30 sa-
ti) u d`amiji Donja Ra{telica.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
INNA LILLAHI WE INNA ILEJHI RAD@IUN
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg dragog prijatelja
MEHMED TREBO
Adis, Armin, Eldin, Rijad, Jasmin, Enes, Adnan
3752-1nd`
Obajve{tavamo prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
NE[O (NENAD) BULAJI]
14. 4. 1949 - 26. 3. 2011.
naglo preminuo dana 26. 3. 2011.
godine u 62. godini.
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 30. 3. 2011. godine u 16
h, na katoli~kom groblju u Brezi.
O@ALO[]ENI: rodbina, kom{ije i prijatelji
Sm-000540
za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HUSANOVI] (HUREM)
\EVAD - KELE - R.V.I
preselio na ahiret dana 25. 3. 2011. go-
dine u 46. godini.
D`enaza }e se klanjati u Ra{telici 29. 3.
2011. godine u 16.30 sati.
Ispred d`amije - D. Ra{telica a ukopat
}e se na mezarju Donja Ra{telica.
O@ALO[]ENI: sin Ermin, bra}a Hurem i Mehmed, prijatelj
^uuka, sestre Lela, Hajra, Mirsada i Bajrema, brati}i Almir, Sa-
mir, Adnan, Elvir, Idriz, Haris i Nedim, brati{ne Samira i Adisa,
sestri}i Suljo, Mirnes, Almir, Semir, Muamer, Adis, Amar, se-
stri~ne Muamera, Lida, Hata Porodice: Husanovi}, Kazi}, Ka-
sum, Ke{ko, Muhibi}, Kurtovi}, Musi}, Bajraktarevi}, te ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u 16.00 sati, adresa
Ra{telica.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 3742-1
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
IDRIZ (SALKO) BOR^AK
1933 - 2011.
dana 28. 3. 2011. godine, nakon bolesti, u
78. godini preselio na ahiret.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 29. 3.
2011. godine u 13.00 sati ispred Sinanbe-
gove d`amije u Gora`du, a ukop }e se oba-
viti na mezarju Kolijevke.
O@ALO[]ENI: supruga Mevla, k}erka [eherzada, zet Taib,
unu~ad Amela i Tarik, sestra Najla, brati}i, brati~ne, sestri}i, se-
stri~ne, te porodie Bor~ak, ^elik, Mrguda, Smajovi}, Boguni},
Islamovi}, Tafro, Krlu~, Mujezinovi}, Kafed`i}, Hrustemovi},
[etki}, Vra`alica, Selak i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji u 13.00
sati. 196-1go
za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
MUJO (MEHO)
VLAHOVLJAK
preselio na ahiret
28. 3. 2011. u 78. godini.
O@ALO[]ENI: supruga Aji{a, sino-
vi Mersad, Enes i Samir, k}erke Mer-
sada, Suvada, brat Halil, sestra Ze-
hra, unu~ad Amel, Amela, Adonis i Ines, zetovi Be}ir i
Suad, snaha Sija, te porodice: Vlahovljak, Sakovi},
Deljkovi}, Sirovina, Zul~i}, Demi{evski, Tahirovi},
^au{evi}, Hasovi}, Prlja~a, kao i ostala mnogobrojna
rodbina i prijatelji
D`enaza i tevhid }e biti objavljeni u sutra{njem broju.
O@ALO[]ENA KU]A: ^ebed`ije br. 2. Vratnik - Sarajevo
4287-1tt
Dana 28. 3. 2011. godine u 44. godini preselio je na ahiret
EDIN (RAMO) ARNAUTOVI]
D`enaza }e se klanjati dana 29. 3. 2011. godine poslije ikindije namaza (16.30 sati) ispred
^ar{ijske d`amije, a ukop }e se obaviti na Gradskom greblju Crkvice.
Ispratna dova }e se prou~iti u ku}i `alosti.
Prijevoz obezbije|en.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: otac Ramo, majka Munira Kazi}, supruga Amira, brat Samir, k}erka
D`enana, brati~na Ema, punac, punica, amid`a, tetka, svastike, bad`e, porodice: Arnauto-
vi}, Kazi}, Mahi}, Vejspahi}, Brati}, Hurem, Hundur, Be}irovi}, te ostala mnogobrojna
rodbina, kom{ije i prijatelji 130-1ze
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
SEMINA (ro|. [ABI] [EVKET ef) SELIMOVI]
Preselila na ahiret 27. marta 2011. godine u 23.00 h u 61. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Jalske d`amije u srijedu 30. marta 2011. godine, (25. Rebiu-l-ahira, 1432 h.g.) u 16.00 h, a ukop na mezarju Ilin~ica.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: suprug [ekib, brat Irfan, brati~ne Azra i Emina, snaha Subhija, zaova Asima, porodice [abi}, Selimovi}, Tulumovi}, ^oki}, Jahi}, Mulabdi}, Ale{evi}, Odoba{i}, D`afi},
D`ankovi}, Softi}, Vejzovi}, Muzaferija, Hajro, Brankovi}, Pankovski, Hamzi}, Piri}, Ajanovi}, Poplata i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 376-1tz
Dnevni avaz Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. 61
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SALKO (AVDE) JA@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. marta 2011. godine, u 82. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine u 14.00 sati na Bakijskom
mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: supruga Sadija, sinovi Amir i Enes, snaha Amina, unu~ad Tar-
ik, Nadir i Selma, sestra Hajra, zet Fikret Osmanagi}, brati}i i brati~ne, sestri}i
i sestri~ne, svastika [efika Karahmetovi}, bad`o Salih Mrzi}, te porodice Ja`i},
Alji~evi}, Neretljakovi}, Osmanagi}, ^olpa, Magoda, Pamuk, Bahtanovi}, Do-
ri}, Deliba{i}, Mesihovi}, Vili}, Mrzi}, Karahmetovi}, Ko{tovi}, Radovanovi}, Kunc, te ostala rodbi-
na, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Mihrivode br. 8. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MEHMED (AVDO) TREBO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. marta 2011. godine, u 71. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 29. marta 2011. godine u 15.00 sati na mezarju
Grli~a Brdo.
O@ALO[]ENI: sin Jasmin, k}erka Leila, unu~ad Adin i Berin, zet Edin, se-
stre Habiba, Sabaheta, brati} Davor, sestri}i Mervan i Mensur, sestri~na Elma,
snaha Stojanka, amid`a Salem sa porodicom, te porodice Trebo, Hrelja, Nu-
hod`i}, Alimajstorovi}, Selimovi}, Vite{ki}, Merdan, Mujki}, Nedovi}, Buni},
te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg Sabora Bosanskog br. 34/I. 111


NARUD@BENICA
IZDANJE:
„ DNEVNI AVAZ kom.____________________________
„ SPORT kom.____________________________
„ AZRA kom.______________________ _______
„ EXPRESS kom.____________________________
„ ZDRAVLJE U KU]I kom.____________________________
„ BEBE I MAME kom.____________________________
Ime i prezime ____________________________________________________________
Op}ina_________ ulica____________________________________________________
Broj telefona/mobitela ____________________________________________________
Vrijeme dostave do ________________________________________________sati
Broj li~ne karte:____________________________________________________________
Svojeru~ni potpis __________________________________________________________
POZIV ZA KU]NU DOSTAVU
AVAZOVIH IZDANJA
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i
033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:
avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO
SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A,
“avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim ci-
jenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na po-
dru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz
umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom
mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposr-
ednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe
specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo: 0049(0)16093427808
www.bakije.com
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
62 Utorak, 29. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD ZENICA
Broj: 43 0 P 008183 08 P
Zenica, 14. 02. 2011. god.
Op}inski sud u Zenici, sudija Hamzi} Mir-
hunisa, postupaju}i po tu`bi tu`ioca DD
BH TELEKOM SARAJEVO DIREKCIJA
ZENICA, protiv tu`enog BE[I] ELVIS, iz
Zenice, ul. Crkvice br. 7 c, radi duga
6.536,28 KM
OBJAVLJUJE
Tu`enom BE[I] ELVISU Presudu, koju je
sud donio dana 29. 03. 2010. godine, kojom
je obavezan tu`eni BE[I] ELVIS iz Zenice,
da isplati tu`itelju nov~ani iznos od
6.536,28 KM, sa zakonskom zateznom ka-
matom, kako slijedi:
na iznos od 488,68 KM po~ev od 25. 02.
2008. godine do isplate,
na iznos od 2.118,25 KM po~ev od 25. 03.
2008. godine do isplate,
na iznos od 2.779,05 KM po~ev od 25. 04.
2008. godine do isplate,
na iznos od 483,70 KM po~ev od 25. 05.
2008. godine do isplate,
na iznos od 59,65 KM po~ev od 25. 06. 2008.
godine do isplate,
na iznos od 59,65 KM po~ev od 25. 07. 2000.
godine do isplate,
na iznos od 547,20 KM po~ev od 25. 08.
2008. godine do isplate, uz naknadu tro{ko-
va postupka u iznosu od 394,00 KM u roku
od 30 dana.
Protiv ove presude tu`eni mo`e ulo`iti `al-
bu u roku od 15 dana od dana objavljivanja
u Dnevnom listu „Avaz“, putem Op}inskog
suda u Zenici, za Kantonalni sud Zenica.
Sudija
Mirhunisa Hamzi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD ZENICA
Broj: 43 0 Mal 003585 02 Mal
Zenica, 07. 02. 2011. godine
Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Dunja Rojevi}, u pravnoj stvari tu`itelja DOO @el-
jezara „Zenica“ Zenica, protiv tu`enog Aluki} Ekrema, iz Zenica, Kralja Tvrtka I, radi du-
ga, v.s. 60,00 KM, dana 07. 02. 2011. godine, van ro~i{ta, donio je
PRESUDU
zbog propu{tanja
Tu`eni je du`an da tu`itelju plati iznos od 60,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 15. 06. 1999. godine, do isplate, kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu
od 94,00 KM, u roku od 15 dana.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu smatra}e se da je
presuda dostavljena tu`enom.
Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijdlog za
povrat u prija{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a.
Stru~ni saradnik
s.r. Dunja Rojevi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 013781 09 Mals
Zenica, 15. 02. 2011. godine
Na osnovu odredbi ~lana 348. stav 3., 4. i 5. Zako-
na o parni~nom postupku („Slu`bene novine Fe-
deracije BiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06),
TU@ENOM: UDRU@ENJE OBOLJELIH OD
MORBUS CHRONA I ULCEROZNOG KOLI-
TISA ZENICA, Odmut br. 7, se dostavlja:
OGLAS
Op}inski sud u Zenici, sudija Dedi} Miralem, u pra-
vnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO „BH
TELECOM“ SARAJEVO, Direkcija Zenica, ul.
Masarykova 46, 72000 Zenica, protiv tu`enog
UDRU@ENJE OBOLJELIH OD MORBUS
CHRONA I ULCEROZNOG KOLITISA ZENI-
CA, Odmut br. 7, radi isplate duga v.s. 1.655,05 KM,
u toku pripremanja glavne rasprave, van ro~i{ta, da-
na 06. 12. 2010. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od
1.655,05 KM (jednahiljada{eststotina pedesetpet
i 05/100 KM), sa zakonskom zateznom kamatom,
po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate,
kako slijedi:
- na iznos od 229,70 KM po~ev od 25. 05. 2008.
godine, do dana isplate,
- na iznos od 218,45 KM po~ev od 25. 06. 2008.
godine, do dana isplate,
- na iznos od 184,50 KM po~ev od 25. 07. 2008.
godine, do dana isplate,
- na iznos od 104,30 KM po~ev od 25. 08. 2008.
godine, do dana isplate,
- na iznos od 72,75 KM po~ev od 25. 09. 2008. go-
dine, do dana isplate,
- na iznos od 72,75 KM po~ev od 25. 10. 2008. go-
dine, do dana isplate,
- na iznos od 772,60 KM po~ev od 25. 11. 2008.
godine, do dana isplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog po-
stupka u iznosu od 206,00 KM (dvijestotine{est
KM), sve u roku od 15 dana pod prijetnjom
izvr{enja.
SUDIJA
Dedi} Miralem
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude `alba nije dopu{tena.
Tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pri-
ja{nje stanje u roku od 8 dana ra~unaju}i od dana
kada je prestao razlog koji je prouzrokovao pro-
pu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za
propu{tanje od dana kada je za to saznala. Nakon
proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se
tra`iti povrat u prija{nje stanje.
Prijedlog se podnosi ovom sudu.
Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja oglasa.
OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ^APLJINI
Broj: 53 0 Mal 029978 10 Mal
^apljina, 18. 01. 2011. godine
OP]INSKI SUD U ^APLJINI, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske teleko-
munikacije dd Mostar Direkcija za pokretnu mre`u Mostar, Kneza Branimira bb, zastupan po zz, pro-
tiv tu`enika Nikole Bo{kovi}a - Lelekovi} iz Crni}a - Greda, op}ina Stolac, radi isplate duga, VSP
879,22 KM, vanraspravno dana 18. 01. 2011. godine, donio je slijede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visini od
879,22 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to:
na iznos od 247,08 KM po~ev od 16. 05. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 326,08 KM po~ev od 16. 06. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 192,11 KM po~ev od 16. 07. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 08. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 09. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 23,40 KM po~ev od 16. 10. 2009. godine pa do isplate
na iznos od 43,75 KM po~ev od 16. 11. 2009. godine pa do isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog
postupka u iznosu od 147,50 KM, sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom izvr{enja.
SUDIJA
ZLATKO TANOVI]
NAPOMENA: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od
dana objavljivanja u Dnevnom avazu (~lan 348. stav 4. ZPP-a FBiH).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Ps 042924 10 Ps
Zenica, 09. 02. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca „ITC“
D.O.O. ZENICA ul. Zmaj od Bosne bb zastupan po punomo}niku \uki} - Bajramovi} Fa-
tima advokat iz Zenice, protiv tu`enog „AVACO“ D.O.O. SARAJEVO ul. Fra An|ela Zvi-
zdovi}a broj 1. Sarajevo radi isplate duga v.s. 20.000,00 KM, dana 09. 02. 2011. god.:
OBJAVLJUJE
Tu`enom „AVACO“ D.O.O. SARAJEVO ul. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. Sarajevo dosta-
vlja se na odgovor tu`ba tu`itelja, podnesena ovom sudu dana 26. 10. 2010. godine kojom
tu`ilac potra`uje na ime nevra}enog zajma iznos od 20.000,00 KM sa zakonskim zateznim
kamatama po~ev od 22. 04. 2010. godine pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog po-
stupka. Osnovanost potra`ivanja tu`itelj temelji na dokazima: Ugovor o pozajmici broj
1216-10/p od 06. 04 .2010. god., izvodu broj 66 na dan 06. 04. 2010. god., izvodu broj 67 od
06. 04. 2010. god., analiti~koj kartici od 13. 10. 2010. god. Rok za podno{enje odgovora na
tu`bu je 30 dana od dana dostave. Dostava se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana
od dana objave u Dnevnom Avazu. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja-
SUDIJA:
Kubat Jasminka s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 026812 09 Mal
Zenica, 16. 02. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi},
postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DD „BH Telecom“
Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv
tu`ene Zara~ Tenzila iz Zenice, Ul. Prve Zeni~ke briga-
de br. 23A, radi isplate duga, v.s. 1.003,70 KM, na osno-
vu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:
OBJAVLJUJE
Tu`enoj dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom
sudu dana 19. 02. 2001. godine, u formi prijedloga za
izvr{enje, ure|enog u formi tu`be dana 02. 11. 2009. go-
dine kojom tu`ilac potra`uje dug za pru`ene usluge, po
ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od
1.003,70 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev
od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki od ra~una i to:
- na iznos od 208,90 KM po~ev od 05. 02. 2000. godine,
do isplate,
- na iznos od 120,50 KM po~ev od 06. 03. 2000. godine,
do isplate,
- na iznos od 115,30 KM po~ev od 04. 04. 2000. godine,
do isplate,
- na iznos od 155,20 KM po~ev od 05. 05. 2000. godine,
do isplate,
- na iznos od 180,40 KM po~ev od 04. 06. 2000. godine,
do isplate,
- na iznos od 175,80 KM po~ev od 28. 06. 2000. godine,
do isplate,
- na iznos od 46,60 KM po~ev od 28. 07. 2000. godine, do
isplate,
kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 da-
na.
Tu`ena je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`na u roku od 30
dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni
odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore,
izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni
zahtjev.
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa u Dnevnom Avazu, smatrat }e se da je tu`ba do-
stavljena tu`enoj na odgovor. Tu`bom je predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182.
ZPP-a ukoliko tu`ena u roku od 30 dana ne dostavi sudu
pismeni odgovor na tu`bu.
Stru~ni saradnik
s.r. Alma Bijedi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 015350 07 Mal
Zenica, 16. 02. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Al-
ma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari
tu`ioca DOO „Zenica-stan“ Zenica, ul. Fra
Ivana Juki}a br. 1, Zenica, protiv tu`enog
Dervi{evi} Kemal iz Zenice, ul. Jalimamov
put br. 5, radi isplate duga, v.s. 451,40 KM,
na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:
OBJAVLJUJE
Tu`enom dostavlja se na odgovor tu`ba, po-
dnesena ovom sudu dana 21. 05. 2007. godi-
ne, kojom tu`ilac potra`uje dug po osnovu
napla}ene naknade za odr`avanje zaje-
dni~kih djielova i ure|aja zgrade, u uku-
pnom iznosu od 451,40 KM za period od 01.
05. 2004. do 31. 03. 2007. godine sa zako-
nskim zateznim kamatama po~ev od dana
podno{enja tu`be sudu pa do isplate, kao i
tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od
15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u
roku od 30 dana od dana prijema tu`be, do-
staviti sudu pismeni odgovor na tu`bu,
ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti
se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev.
Protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja ovog oglasa u Dnevnom Avazu, sma-
trat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom
na odgovor. Tu`bom je predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja u skladu
sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30
dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na
tu`bu.
Stru~ni saradnik
s.r. Alma Bijedi}
oglasi
Dnevni avaz utorak, 29. mart/o`ujak 2011. 63
U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta („Slu`bene novine FBiH“,
broj 32/07) objavljujemo:
GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU
- puna i skra}ena firma „Svjetlostkomerc“ d.d. Sarajevo
- adresa sjedi{ta Muhameda Kantard`i}a br. 3 Sarajevo
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 033 212 957
- predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora Ljubo Pe~e predsjednik, Frane Je{ovnik, Leo Ivanjko,
- ~lanovi uprave E{ef Forto, direktor
II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA
- broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 16.926 obi~nih dionica - nom. vrijednost 817 KM
- vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica emitenta s pravom glasa Hypo Alpe - Adria Bank Mostar, IF Bosfin d.d. Sarajevo
IF Eurofond -I d.d. Tuzla, IF MIGroup d.d. Sarajevo
Mladinska knjiga Zalo`ba d.d. Ljubljana
III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA
Podaci iz bilansa stanja:
AKTIVA
Upisani a neupla}eni kapital 0
Stalna sredstva 12.765,981
Teku}a sredstva 2.246,819
Gubitak iznad visine kapitala 0
Ukupna aktiva 15.012,800
PASIVA
Kapital 14.237,884
Upisani osnovni kapital 13.828,542
Dugoro~ne obaveze 0
Kratkoro~ne obaveze 774,916
Ukupno pasiva 15.012,800
Podaci iz bilansa uspjeha emitenta:
Prihodi 4.933,945
Rashodi 4.678,523
Dobit (Gubitak) prije poreza 255,422
Porez na dobit
Neto dobit razdobolja (Gubitak razdoblja) 255,422
IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA
- firma i sjedi{te vanjskog revizora „Fercon“ d.o.o. Sarajevo, trg Barcelone 1
- zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima Nerevidirano
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 P 065526 08 P
Sarajevo, 25. 02. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Damir Batoti}, u pr-
avnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka,
sa sjedi{tem u Banja Luci, ul. Mladena Stojanovi}a br.
8., protiv tu`enog Dedi} Avdije iz Sarajeva, ul. Omera
Stupca br. 1, radi duga, v.s.p. 3.003,12 KM, van ro~i{ta,
dana 25. 02. 2011. godine, donio je:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Tu`eni je du`an isplatiti tu`itelju dug u iznosu od
3.003,12 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to
na iznos 93,60 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine,
na iznos od 1.310,40 KM po~ev od 20. 09. 2008. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine,
na iznos od 542,69 KM po~ev od 05. 12. 2007. godine,
na iznos od 307,63 KM po~ev od 15. 12. 2007. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine,
na iznos od 93,60 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine, pa
sve do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog po-
stupka u iznosu od 180,18 kM, a sve u roku od 30 dana.
Obrazlo`enje
Tu`bom od 18. 11. 2008. godine, tu`itelj je predlo`io da
sud donese presudu kao u izreci, odnosno da ukoliko
tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tu`bu
sud donese presudu zbog propu{tanja.
Tu`ba na odgovor dostavljena je tu`enom dana 19. 11.
2008. godine, pa kako isti nije dostavio sudu odgovor na
tu`bu obzirom da se radi o zahtjevu sa kojim stranke
mogu raspolagati, to su ispunjeni uslovi iz ~lana 182.
stav 1. ZPP-a (Sl. novine F BiH br. 53/03), pa je
odlu~eno kao u izreci presude.
Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio u
skladu sa odredbama ~lana 386. ZPP-a, a isti se sastoje od
takse na tu`bu u iznosu od 120,12 KM i takse na presudu
u iznosu od 60,06 KM, a {to sve skupa iznosi 180,18 KM.
SUDIJA
Damir Batoti}
POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.
OKRU@NI PRIVREDNI SUD
ISTO^NO SARAJEVO
Broj: 61 0 Ps 000632 10 Ps
Isto~no Sarajevo, 03. 03. 2011. godine
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U ISTO^NOM SARA-
JEVU, sudija Dragan Borov~anin, u pravnoj stvari
tu`ioca Telekom Srpske A.D. Banja Luka, protiv
tu`enog Weter Doo Isto~no Sarajevo, radi duga v.s.
3.408,31 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o par-
ni~nom postupku („Sl. glasnik RS“ br. 58/03, 85/03,
74/05 i 63/07, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni
prema obavjesti po{te nije na adresi iz spisa, objavljuje
sljede}i:
OGLAS
Dana 15. 03. 2010. g. godine tu`ilac Telekom Srpske A.D.
Banja Luka podnio je tu`bu protiv tu`enog Weter Doo Is-
to~no Sarajevo radi duga v.s. 3.408,31 KM. Tu`bom tra`i
da Sud donese presudu kojom }e se obavezati tu`eni da
plati iznos od 3.408,31 KM sa pripadaju}om zakonskom
zateznom kamatom i tro{kovima postupka.
Obavje{tavamo tu`enog da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja ovog pismena u dnevnim novinama „Dnevni
avaz“ i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene
uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda.
Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1.
ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 15 dana da dostavi
Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora da bude razumljiv i da sadr`i:
oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog li-
ca, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka,
njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih
imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca
(~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e pro-
cesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu
mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev
osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navo-
de, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni os-
nov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pri-
premnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav
1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u ko-
joj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zako-
nskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja
tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je
tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1.
ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovo-
ljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozi-
vom na broj predmeta.
Sudija
Dragan Borov~anin
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U MODRI^I
Broj: 86 0 Mal 006332 09 Mal
Modri~a, 07. 03. 2011. godine
Osnovni sud u Modri~i po sudiji Miladinovi} Vinku u pravnoj stvari tu`itelja Telekom Sr-
pske A.D. Banja Luka, protiv tu`enog Nin~i} Perice iz Pelagi}eva, radi naplate duga, donio
je dana 07. 03. 2011. godine sljede}i:
OGLAS
Kod ovog suda u Modri~i pod poslovnim brojem 86 0 Mal 006332 09 Mal u toku je parni~ni
postupak pravnoj stvari tu`itelja Telekom Srpske A.D. Banja Luka, protiv tu`enog Nin~i}
Perice iz Pelagi}eva, radi naplete duga.
Poziva se Nin~i} Perica iz Pelagi}eva da pristupi sudu Modri~a ili da odredi svoga puno-
mo}nika koji }e ga zastupati u ovoj pravnoj stvari.
SUDIJA
Miladinovi} Vinko
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 124431 10 I
Sarajevo, 07. 03. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehu-
din Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca
izvr{enja, Mikrokreditna fondacija „Sun-
rise“ Sarajevo, ul. Envera [ehovi}a br. 16-a,
protiv izvr{enika Ad`aj Djemo iz Sarajeva i
Heta Fatmire, oboje iz Sarajeva ul. Posa-
vska br. bb, Buli~evi} Izet iz Sarajeva ul.
Geteova br. 11, radi izvr{enja, na osnovu
~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom po-
stupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od
08. 12. 2010. godine
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 28. 01. 2010. godine na
osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj
AF2809173, AF2807501, AF2807502 izdate
u Sarajevu 26. 04. 2009. godine, radi naplate
nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu
od 7.140,02 KM sa zakonskom zateznom
kamatom od 10. 12. 2009. godine pa do
isplate.
Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u
iznosu od 214,20 KM.
Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sre-
dstvima koje izvr{enici ostvaruju kod
Slu`be za bora~ko-invalidsku za{titu i plje-
nidbom, procjenom vrijednosti i prodajom
pokretnih stvari izvr{enika.
Sudija
Mehudin Durakovi}
POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mo-
gu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8
dana od dana prijema, u dovoljnom broju
primjeraka za sud i stranke.
Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dne-
vnim novinama, smatra se da je dostavljeno
izvr{eniku Izetu Buli~evi}u protekom roka
od 15 dana.
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 80 0 Mal 024519 10 Mal
Bijeljina, 08. 03. 2011. godine
OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Cvijeta Sekuli}, u pr-
avnoj stvari tu`ioca Telekom Srpske A.D. Banja Luka
(M:Tel), protiv tu`enog Stanka Doki}a iz Donje Trnove, ra-
di duga za izvr{ene usluge telefonskog saobra}aja, na osnovu
~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. gla-
snik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tekstu:
ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg po-
znatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
OGLAS
Dana 11. 08. 2010. godine tu`ilac Telekom Srpske A.D. Ba-
nja Luka (M:Tel) je podnio tu`bu protiv tu`enog Stanka
\oki}a radi duga. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu ko-
jom }e obavezati tu`enog da na ime duga isplati iznos od
1.205,57 KM sa zakonskim zateznim kamatama i tro{kovi-
ma postupka.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavlje-
nom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog
pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda, te da
priloge dostavljene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a
du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi Sudu pismeni
odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku
Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebiva-
li{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-
nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet
spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e procesne
prigovore i izjasni se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora
da sadr`i i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~in-
jenice na kojima tu`eni zasnivasvoje navode, dokaze kojima
se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog
(~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripre-
mnom ro~i{tu, da podnese protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-
a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je
tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne
dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e
da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda
zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno ne-
osnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom
broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj
predmeta.
Sudija
Cvijeta Sekuli}
sport
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 64
@ivot ili smrt fudbala u
BiH, pitanje je na koje }e
odgovor dati delegati Sku-
p{tine Nogometnog saveza
Bosne i Hercegovine na da-
na{njem zasjedanju u saraje-
vskom „Holiday Innu“.
FIFA i UEFA su jasno i
glasno rekle svoje - statut, u
kojem ne}e biti mjesta za
tro~lano Predsjedni{tvo ve}
jednog predsjednika, mora
biti usvojen. Ako tako ne
bude, Nogometni savez }e 1.
aprila automatski biti suspe-
ndiran.
Nema optimista
Pitanje ho}e li fudbal u
na{oj zemlji imati budu}no-
st ili }e pasti u me|unaro-
dnu izolaciju koja }e kompr-
omitirati sve {to je napra-
vljeno od ujedinjenja 2002.
godine podijelilo je delega-
te NSBiH do te mjere da u
ovom trenutku u Savezu
nema nijednog optimiste.
Delegati Skup{tine
FSRS na svom nedavnom
zasjedanju odbili su novi
statut i tako se izjasnili za
suspenziju, dok isto misli i
dio ~lanstva iz Federalnog
saveza, oni iz zapadne Her-
cegovine. Od 14 aktivnih
~lanova Izvr{nog odbora
Saveza, samo ih je pet (svi iz
reda bo{nja~kog naroda) za
izmjene Statuta, a ostale su-
spenzija, o~ito, ne}e mnogo
pogoditi.
Skup{tina ima 60 ~lano-
va, od ~ega ih je 40 iz NSF-
BiH, a 20 iz FSRS, ali pre-
ma spiskovima koji su do{li
u Savez, najavljen je dolazak
njih 56, jer Savez Hercego-
va~ko-neretvanskog kanto-
na nije izabrao svoje delega-
te.
Kako nam je rekao gene-
ralni sekretar NSBiH Ja-
smin Bakovi}, da bi Sk-
up{tina po~ela zasjedati, tr-
eba do}i 46 delegata. Za
usvajanje statuta treba 45
glasova. Za razliku od Iz-
vr{nog odbora, ovdje nije
va`na entitetska podijelje-
nost glasa~a.
Mogu}e varijante
- Mogu}e varijante su
da nema kvoruma i da zasje-
danja uop}e ne bude. Dru-
ga opcija je da bude kvoru-
ma, ali da nastupi prekid iz
nekog razloga. Tre}a je da se
do|e do usvajanja statuta i
onda postoje samo dvije
mogu}nosti. Ako ga delega-
ti ne usvoje, zna se {ta slije-
di - ka`e Bakovi}.
Usvajanje novog statuta
NSBiH ve} je jednom bilo
tema Skup{tine, 16. jula
pro{le godine, kada su ga ta-
da{nji delegati, na zapre-
pa{tenje UEFA-inih i FI-
FA-inih emisara, kao i razu-
mnog dijela bh. javnosti,
odbili usvojiti. Ovo su sada
novi delegati, ali ako je su-
diti po dosada{njem razvo-
ju doga|aja, ovdje nije rije~
o imenima, ve} o marione-
tama koje slijepo slijede sta-
vove svojih nadre|enih, u
ovom slu~aju iz Banje Luke
i zapadne Hercegovine.
M. TANOVI]
NSBiH Danas u Sarajevu Skup{tina odlu~uje o novom statutu
Dan odluke za bh. fudbal
Delegata je 60, za kvorum ih treba biti 46, a za usvajanje treba 45 glasova
Sa pro{le neuspjele sjednice 16. jula 2010.: Ho}e li prevladati glas razuma
UEFA i FIFA }e na Skup{tini imati zajedni~kog posmatra~a
Umjesto Benca dolazi Rudi Zavrl
Ne mogu re}i ni{ta, UEFA mi je strogo zabranila davati izjave, rekao je Slovenac
Danas na Skup{tini ne}e
biti Marsela Benca (Marcel
Benz). Ko zna iz kojeg razlo-
ga, UEFA ne}e poslati emi-
sara koji u Nogometnom sa-
vezu BiH ve} petnaestak go-
dina poku{ava uspostaviti
normalan poredak, ve} }e
je o zaklju~cima Skup{tine
informirati Rudi Zavrl.
Ovaj zvani~nik, koji }e
ujedno biti i izvjestitelj
FIFA-e, poznat nam je kao
biv{i predsjednik Nogome-
tnog saveza Slovenije u do-
ba kada smo s njima igrali
kvalifikacione utakmice. Za-
vrla smo ju~er uspjeli dobi-
li na telefon, ali isto ako da
nismo.
- Zahvaljujem vam na
pozivu, ali ne mogu re}i
ni{ta. UEFA mi je strogo za-
branila davanje bilo kakvih
izjava - rekao je Slovenac i
zavr{io razgovor.
Po zanimanju pravnik,
Zavrl je igra~ku karijeru
(1962.-1976.) proveo u Lju-
bljani, Olimpiji, Svobodi i
Primorju, a imao je i neko-
liko nastupa za mladu repr-
ezentaciju biv{e Jugoslavije.
U Nogometnom savezu Slo-
venije bio je generalni sekr-
etar i predsjednik, a od 2009.
je po~asni predsjednik. Oba-
vljao je niz du`nosti u
UEFA-i i FIFA-i, gdje je
bio ~lan Komisije za mlade
reprezentacije, Komisije za
nogometne saveze, Komisi-
je za fer-plej.... Delegat je
UEFA-e i FIFA-e.
Kako nam je re~eno iz
Nogometnog saveza BiH,
Zavrl }e Skup{tini prisu-
stvovati kao posmatra~, a
nije predvi|eno njegovo
obra}anje delegatima.
M. T.
Zavrl: Niz funkcija u
organima UEFA-e i FIFA-e
Delegati bi i prije ta~ke
o statutu mogli zapeti u
}orsokak. Naime, iz FSRS
ve} sedmicama osporavaju
legitimnost izbora delega-
ta iz Fudbalskog saveza
Kantona Sarajevo, pa se
mo`e desiti da prije bilo
kakvih rasprava zapne na
njihovoj verifikaciji. U
slu~aju glasanja, odlu~ivat
}e prosta ve}ina, a delega-
ta iz FSRS u Skup{tini
NSBiH je samo tre}ina.
Problem verifikacije ~lanova
Delegati trebaju imati
jedno na umu - ako glasaju
protiv usvajanja novog sta-
tuta, automatski }e pre-
kr{iti va`e}i statut.
Naime, ~lan 9 ka`e da
su svi ~lanovi obavezni
po{tovati ne samo odluke
NSBiH ve} i FIFA-e i
UEFA-e, a samim tim su
obavezni izvr{iti sve ono
{to me|unarodne asocijaci-
je od njih tra`e.
Zna~i, delegati koji bu-
du protiv usvajanja novog
statuta }e, zapravo, raditi
protiv NSBiH, odnosno
UEFA-e i FIFA-e, te po
~lanu 11 moraju biti auto-
matski isklju~eni iz ~lanst-
va.
Glas protiv novog statuta kr{i postoje}i
Bakovi}: Nije va`na
entitetska podijeljenost
[TA POSLIJE Ukoliko delegati Sku
FIFA i UEFA
nogome
Dilema nema. Ako Sku-
p{tina danas ne usvoji novi
statut, sa 1. aprilom Nogo-
metni savez BiH }e automa-
tski biti suspendiran, bez
mogu}nosti kompromisa,
{to }e povu}i niz te{kih po-
sljedica.
Bh. fudbal }e biti kli-
ni~ki mrtav, vi{e ne}e biti
dio UEFA-ine i FIFA-ine
sportske porodice, na{i klu-
bovi ne}e i}i u Evropu, repr-
ezentacija BiH ne}e igrati
kvalifikacije, zavrnut }e se
slavina me|unarodne fina-
nsijske pomo}i za razne pr-
ojekte... Ukratko, potpuni
krah.
Postavlja se veliko pitanje
{ta onda? Nije valjda da }e
ama ba{ sve prestati postoja-
ti, da }e nastupiti jedno ve-
liko ni{ta!?
^lan 7
UEFA i FIFA imaju pla-
nove za ovakve situacije. Ia-
ko je u to zaista te{ko povje-
rovati, do sada su imali isku-
stava i s gorim od nas.
Prema ~lanu 7 Statuta,
Izvr{ni komitet FIFA-e, u
konsultacijama s UEFA-om,
u izuzetnim situacijama
mo`e razrije{iti izvr{na tije-
la na{eg saveza i na odre|eni
period ih zamijeniti takozva-
nim komitetom za normali-
zaciju.
Ne treba ni sumnjati da }e
tako i biti. Novi savez gradit
}e ~lanovi komiteta za nor-
malizaciju, u koji }e u}i no-
vi ljudi iz fudbala koji imaju
bolju volju za saradnju sa
UEFA-om i FIFA-om. Tu
ne}e biti mjesta za postoje}e
Glas za razum
„Dnevni avaz“ danas
objavljuje veliki poster repr-
ezentacije Bosne i Hercego-
vine. Povod nije samo ~in-
jenica da smo u subotu po-
bijedili Rumuniju, jer mi to
od na{ih najboljih nogo-
meta{a i o~ekujemo.
Povod je {to na taj na~in
`elimo ukazati na va`nost
ispravne odluke delegata
Skup{tine Nogometnog sa-
veza Bosne i Hercegovine,
koji }e danas glasati o usva-
janju novog statuta.
U ovoj dr`avi malo je ra-
zloga za radost, ali repreze-
ntacija BiH je u subotu po-
tvrdila da predstavlja na-
jja~e svjetlo u tami bosa-
nskohercegova~ke realnosti
i da je u trenutnoj situaciji
mo`da samo ona u stanju vr-
atiti osmijehe i radost na
napa}ena lica na{ih gra|ana.
Glas protiv statuta teor-
etski zna~i ga{enje repreze-
ntacije.
Stoga, vjerujemo da svi
bosanskohercegova~ki patr-
ioti mogu ponuditi samo je-
dan ispravan odgovor na
pitanje {ta uraditi. Toga
moraju biti svjesni i skup-
{tinski delegati.
M. T.
Danas u „Avazu“ veliki poster
Komitet za normalizaciju, u kojem ne}e biti
bi poslovanje i pripremao formiranje
Iako je realnost obi~no
daleko od snova, na{ izvor
upu}en u situaciju tvrdi
da nije nemogu}e da se si-
tuacija nakon eventualne
suspenzije bude razvijala
upravo po idealnom scena-
riju.
- Dva mjeseca do nare-
dne utakmice reprezentaci-
je nije malo, odnosno sa-
svim je dovoljno vremena
da se poslo`e osnovne ko-
ckice novog Saveza. Ova si-
tuacija sa Statutom nije od
ju~er. Dugo traju trzavice,
u julu 2010. Skup{tina je
odbila novi statut, a to su
sada u~inili i FSRS i
Izvr{ni odbor NSBiH.
Zna~i, UEFA i FIFA dobro
znaju {ta se ovdje de{ava.
Njih bi vi{e iznenadilo da
delegati danas usvoje statut
nego da ga odbiju i sigurno
je da ve} imaju plan {ta da
rade - rekao nam je na{
izvor.
Postoji plan
sport
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 65
Osim: Stranci ovo ne mogu shvatiti
Ivica Osim o mogu}oj suspenziji NSBiH
Samo u fudbalu
imamo evropski nivo
Ni u ~emu drugom nismo ravnopravni s ostalima
Ivica Osim nada se da
eventualna suspenzija NS-
BiH ipak ne}e do}i ili barem
dugo trajati, te da }e na{ fu-
dbal nastaviti da `ivi. Ipak,
najve}i bh. trener svih vre-
mena svjestan je da UEFA
ne}e popustiti.
- Nema tu sentimentalno-
sti, oni imaju svoja pravila i
mora{ ih po{tovati. Nadam se
da }e preovladati pamet, savje-
st, a ne zavist i ljubomora.
Ako }e neko lomiti le|a ne-
kom tre}em preko fudbala,
onda je to velika {teta. Fudbal
treba da bude integrativni
faktor, ali, o~igledno, ovdje je
nekome upravo to problem -
ka`e Osim.
Nekada{nji trener @el-
jezni~ara, Partizana, Panati-
naikosa, [turma, D`ef ju-
najteda, selektor Jugoslavije
i Japana smatra da UEFA
te{ko mo`e razumjeti ono {to
se de{ava.
- Pa, prakti~no u fudbalu
jedino imamo evropski nivo,
ravnopravni smo s ostali-
ma, ni u ~emu ostalom ni-
smo. Na`alost, sve {to se
de{ava u dr`avi reflektira se
na fudbal.
Ovi stranci to jednosta-
vno ne mogu shvatiti, pose-
bno ovi u Cirihu, ne znaju
oni ni{ta o BiH, ali imamo
tamo u kom{iluku Me{u
Ba`darevi}a, Faruka Ha-
d`ibegi}a, neka odu i objasne
im. Nije nikakav problem
do}i do Mi{ela Platinija ili
Sepa Blatera - govori Osim.
Z. [ARI]
Ivica Osim ka`e da je
utakmica @eljezni~ara i Di-
nama na najljep{i na~in po-
kazala kako je zajedni~ka li-
ga na ovim prostorima
po`eljna i mogu}a:
- Vidjeli ste kako je sve
proteklo bez problema, ka-
da se organizira kako treba
onda nema razloga za strah.
Ali, kad pita{ za{to se ne bi
igrala zajedni~ka liga, ka`u
nije vrijeme. Vrijeme je
uvijek, do{lo je vrijeme za
vrijeme.
Na{a liga je lo{a i zbog
nebrige, evo pred dolazak
Dinama na Grbavici su pr-
ipremili teren, moglo se fi-
no igrati. Ina~e, u ostalim
utakmicama ne zna{ gdje }e
lopta sko~iti, pa onda tra`e
od igra~a nemogu}e, valja
u{topati loptu na onakvom
terenu, a kamoli {ta smisle-
nije napraviti.
Vrijeme je za vrijeme
Sastanak u NSTK
Osudili suzdr`anost Suada Saliba{i}a
^etiri nova delegata No-
gometnog saveza Tuzlanskog
kantona danas }e na vanre-
dnoj sjednici Skup{tine NS-
BiH glasati za usvajanje no-
vog statuta.
Kako nam je prenio pre-
dsjednik Salih Deli}, na
ju~era{njem sastanku predsta-
vnici Saveza o{tro su osudili
potez svog predstavnika u
Izvr{nom odboru NSBiH Su-
ada Saliba{i}a, koji je na sje-
dnici sredinom mjeseca bio
suzdr`an prilikom glasanja o
usvajanju statuta. Saliba{i}u se
zamjera {to nije po{tovao
odluke baze. E. M.
p{tine NSBiH izazovu suspenziju
prave novi
tni savez
zvani~nike NSBiH. Taj komi-
tet vodio bi poslovanje Save-
za tokom suspenzije i pripr-
emao formiranje novog.
Zvani~nih detalja jo{ ne-
ma, tako da mo`emo samo
naga|ati {ta }e se dalje
de{avati. Koliko bi suspenzi-
ja mogla trajati, ko bi bio u
novom savezu, {ta bi bilo s
~lanovima iz FSRS..., sve
su to pitanja na koja za sada
nema odgovora.
Idealna opcija
Najidealnija varijanta bi-
la bi da UEFA i FIFA nakon
progla{enja suspenzije ra-
stjeraju sve aktuelne ~lanove
Saveza (kona~no!), a u novi
NSBiH privuku istinske pa-
triote i ljude koje u Evropi
neko mo`e prepoznati kao
fudbalske velikane, a do sa-
da od anonimnih nesposo-
bnjakovi}a i interesom
vo|enih destruktivaca u NS-
BiH nisu imali pristupa Sa-
vezu.
Potom da u roku od dva
mjeseca bude formiran no-
vi NSBiH i usvojen novi
statut po `elji UEFA-e i
FIFA-e, kako bi prije slje-
de}e kvalifikacione utakmi-
ce protiv Rumunije (3. juni
u Bukure{tu) bila skinuta
suspenzija, jer sljede}a sje-
dnica Izvr{nog komiteta
UEFA-e je upravo po~etkom
juna. Tako reprezentacija ne
bi trpjela {tetu, ba{ poput
klubova koji }e izboriti Evr-
opu.
Ako bi bilo ovako, onda
samo mo`emo zaklju~iti - su-
spenzijo, dobro nam do{la!
M. TANOVI]
Mapa puta
„
Ako delegati Skup{ti-
ne ne usvoje novi sta-
tut, Nogometni savez }e
automatski biti suspendi-
ran
„
FIFA i UEFA }e ra-
sformirati izvr{na ti-
jela NSBiH i zamijeniti ih
komitetom za normaliza-
ciju
„
Komitet za normali-
zaciju osigurat }e po-
slovanje NSBiH tokom
suspenzije i pripremiti fo-
rmiranje novog saveza
„
Novi statut novog sa-
veza bit }e u potpuno-
sti uskla|en sa FIFA-inim
i UEFA-inim, bez kompr-
omisnih rje{enja ugra|e-
nih u sada{nji nacrt koji
}e danas biti ponu|en na
usvajanje.
Poster reprezentacije BiH: Svjetlo u tami na{e realnosti
reprezentacije BiH
mjesta za postoje}e zvani~nike NSBiH, vodio
novog saveza
Zgrada NSBiH: Dolaze novi ljudi
Dobar zalet
reprezentacije
O pobjedi reprezenta-
cije Bosne i Hercegovine
protiv Rumunije:
- Pobjeda protiv Ru-
munije je dobra da se za-
letimo, jer realno mo`e-
mo i trebamo biti drugi u
grupi. Bilo je dobro,
igra~i su se pona{ali zre-
lije. Ne treba da sada to
sami sebi kvarimo.
sport
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 66
Mehmed Ba`darevi}
- Iako `ivim u Francuskoj, pratim sve {to se
de{avanja u BiH i, koliko znam, delegati ne}e pr-
ihvatiti usvajanje statuta. FIFA i UEFA ne smi-
ju biti zatvorenih o~iju. Ako jedan dio Saveza
odbija prihvatiti me|unarodne standarde, onda
treba njih kazniti.
Na{ fudbal ne smije biti talac odre|enog br-
oja ljudi, koji, o~igledno, nemaju dobre namjere.
Pogoto ne smije ispa{tati reprezentacija, koja je
na putu da se kona~no plasira na jedno veliko ta-
kmi~enje. Bilo bi nepo{teno ako se suspenzija bu-
de odnosila i na dr`avni tim.
U proteklih nekoliko mjeseci kontaktirao
sam desetak bitnih ljudi u evropskom i svjetskom
fudbalu, apeliraju}i da prilikom dono{enja dra-
sti~nih odluka uzmu u obzir da ve}ina Bosanaca
i Hercegovaca ne razmi{lja kao sada{nja garnitu-
ra u NSBiH.
D`evad [e}erbegovi}
- Od Skup{ti-
ne ne o~ekujem
ni{ta posebno.
Do sada su nebr-
ojeno puta poka-
zali ko su i {ta
su, zato mislim
da se ne}e dogo-
voriti. Politi~ka
previranja unu-
tar saveza su uze-
la veliki mah i
te{ko je bilo {ta
pozitivno o~eki-
vati. Da imam
mo} i instrume-
nte, sve bi ih najurio i otjerao iz Saveza.
Mislim da je zrelo vrijeme za njihovo po-
vla~enje bilo jo{ kada su Sergej Barbarez i Elvir
Boli} pravili peticiju za odlazak. Meni je apsur-
dno da u fudbalu pri~amo o temi ko je Bo{njak,
ko Srbin, a ko Hrvat. Treba postaviti neke nor-
malne ljude, koji razumiju jezik fudbala.
Slobodan Karali}
- Ljudski je
da se nadam
da }e na
Skup{tini biti
d o n e s e n a
odluka koja }e
biti u korist
fudbala i da }e
se politika u
pot punos t i
iskorijeniti iz
sporta. Na-
ro~ito zbog to-
ga {to je Borac
gotovo obezbi-
jedio titulu i
nemjerljivo je
koliko bi izgu-
bio neizla-
skom u Evro-
pu.
Naravno, ne bih da se petljam u tu politiku, ali
vjerujem da niko ne bi imao ni{ta protiv da, na-
primjer, jedna fudbalska veli~ina poput Refika
[abanad`ovi}a, danas-sutra, preuzme funkciju pr-
edsjednika Saveza.
Ako se dese najavljene sankcije, onda nam sli-
jedi totalni mrak, i to u svakom pogledu! Ako
UEFA ovoga puta ne za`miri, onda kompletno ru-
kovodstvo Saveza mora da ode, a da na njihovo
mjesto do|u sposobniji, oni koji }e bh. fudbal po-
vesti u bolje dane!
Alojz Reni}
- O~ekujem da }e statut biti usvojen i da }emo,
kako i zahtijevaju FIFA i UEFA, imati jednog pr-
edsjednika, jer bi suspenzija bila katastrofa za na{
fudbal i za sve nas. Pogotovo nakon pobjede nad
Rumunijom.
Ukoliko se desi suprotno, ne samo da bih smi-
jenio rukovodstvo NSBiH, nego bih ih i sve str-
pao u zatvor. Mo`da bi ih i protjerao iz dr`ave.
Ekipa „Dnevnog avaza“
Sead Kajtaz
- Prate}i sva
de{avanja u po-
sljednje vrijeme,
ne znam koliko
~ovjek mo`e biti
optimist u ovoj
situaciji. Nadam
se da }e taj statut
biti usvojen.
Ljudi iz
UEFA-e i FIFA-
e jasno su rekli
{ta moramo ura-
diti i {ta nas
o~ekuje ukoliko
se to ne desi. Su-
spenzija mo`e
donijeti nesagle-
dive posljedice
za na{ fudbal, tr-
ebalo bi puno vr-
emena da se oporavimo, da stvari do|u na svoje.
Kako nam je subotnja pobjeda protiv Rumu-
nije otvorila put prema jednom velikom ta-
kmi~enju, nadam se da je isto tako otvorila o~i lju-
di od kojih zavisi budu}nost te iste selekcije.
Franjo D`idi}
- Iako je sve izglednije da Skup{tina ne}e usvo-
jiti novi statut, nadam se da }e razum prevlada-
ti i da }e se izbje}i suspenzija. Iskreno, nisam sa-
svim dobro upoznat s predlo`enim statutom, ta-
ko da o istom ne mogu puno toga re}i, ali logika
ka`e da bi svima u interesu trebao biti isklju~ivo
bh. nogomet i njegov napredak.
^itav `ivot sam u nogometu i ne mogu ni za-
misliti {to bi bilo kada bi do{lo do suspenzije. To
mi je toliko apstraktno da o tome nisam ni ra-
zmi{ljao. Izgledno je da UEFA i FIFA misle ozbi-
ljno, a {to drugo mogu re}i nego da bi to bila ka-
tastrofa za bh. nogomet, pogotovo ako bi suspe-
nzija potrajala du`e vremena.
ANKETA Velikani bh. fudbala uo~i dana{nje Skup{tine NSBiH
Ako delegati ne usvoje statut,
treba ih protjerati iz dr`ave
FIFA i UEFA ne smiju zatvarati o~i, trebaju kazniti samo one koji ih ne po{tuju, ka`e Ba`darevi} Politiku iskorijeniti iz
sporta, rije~i su Karali}a Apsurdno je da pri~amo o temi ko je Bo{njak, ko Srbin, a ko Hrvat, smatra [e}erbegovi}
Uo~i dana{nje Skup{tine
NSBiH, ~iji }e se delegati
odre|ivati prema prijedlogu pr-
omjene Statuta, kontaktirali
smo velikane bh. fudbala pita-
ju}i ih {ta o~ekuju od dana{njeg
zasjedanja i {ta raditi ako UEFA
i FIFA suspendiraju Savez, re-
prezentaciju i klubove iz
me|unarodnih takmi~enja. Za
razliku od ljudi koji, na`alost,
odlu~uju o sudbini na{eg fudba-
la, na{i sagovornici su iskazali ra-
zum i logiku.
Me|unarodni
nogomet
Ronaldo trenira
sedam sati
Kristijano Ronaldo
(Cristiano) neumorno
radi na fizi~koj spremi
kako bi spreman
do~ekao utakmicu pro-
tiv Totenhema, prvu od
dva ~etvrtfinalna dvo-
boja u Ligi prvaka. Pre-
ma pisanju AS-a, Rona-
ldo provodi {est do se-
dam sati dnevno s tre-
nerom specijalistom da
bi kondicijski spreman
do~ekao 5. april, kada je
na rasporedu ogled pro-
tiv „Spursa“ na stadio-
nu „Santiago Berna-
beu“.
Korintijans
potvrdio
dovo|enje
Adrijana
Brazilski nogometni ve-
likan Korintijans potvr-
dio je da je potpisao
ugovor sa nekada{njim
igra~em Rome Adrija-
nom. On je 2009. sa
Flamengom osvojio na-
slov prvaka Brazila, a
pro{le godine se vratio
u Evropu potpisav{i za
Romu. U Italiji je ranije
nastupao jo{ za Inter,
Fiorentinu i Parmu.
Geret Beri
kapiten
protiv Gane
Selektor nogometne re-
prezentacije Engleske
Fabio Kapelo (Capello)
rekao je da }e igra~
Man~ester sitija Geret
Beri (Gereth Barry) biti
kapiten u prijateljskoj
utakmici sa Ganom. Pr-
vi vo|a ekipe od pro{le
sedmice ponovo je
D`on Teri (John Ter-
ry), a osim njega ulogu
kapitena obavljaju jo{
Rio Ferdinand i Stiven
D`erard (Steven Gerra-
rd). Njih dvojica su po-
vrije|eni, a Teri ne}e
igrati protiv Gane pa je
Kapelo povjerenje uka-
zao Beriju.
De{amp
ostaje trener
Marseja
Predsjednik Marseja
@an-Klod Dasije (Jean-
Claude Dassier) izjavio
je da }e nekada{nji fra-
ncuski reprezentativac
Didije De{amp (Didier
Deschamps) voditi ovu
francusku ekipu i nare-
dne sezone. (A. ^.)
Ronaldo: Sprema se za
Totenhem
sport
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 67
Bla` Sli{kovi} ju~er je i
zvani~no predstavljen kao
novi trener nogometa{a
[irokog Brijega. Popularni
Baka ka`e da ovaj anga`man
predstavlja izazov te da nakon
osam mjeseci pauze na Peca-
ru dolazi pun elana.
- Cilj nam je iza}i u Evr-
opu. U ovom momentu je
izglednije da to mo`emo
ostvariti preko Kupa, s obzi-
rom na povoljnih 0:0 iz pr-
ve polufinalne utakmice sa
@eljezni~arom, ali ne bih
zapostavio ni prvenstvo -
ka`e Sli{kovi}.
Baka `eli stvoriti i prepo-
znatljivu igru i okosnicu ti-
ma koji bi idu}e godine ju-
ri{ao na prvo mjesto. Sli{ko-
vi} je saradnju s „Plavo-bije-
lima“ dogovorio do kraja
sezone uz mogu}nost pro-
du`enja. Najavljuje da ne}e
odustati od ofanzivne i atr-
aktivne igre.
- Ako igra~i budu slijedi-
li moje ideje, onda ne}e izo-
stati ni rezultat - isti~e
Sli{kovi}.
O revan{u protiv @el-
jezni~ara na Pecari nije
`elio previ{e govoriti, jer do
tog dvoboja ima jo{ desetak
dana.
- Snimit }emo stanje u
mom~adi i podi}i igra~e na
psiholo{kom planu, uvjeri-
ti ih da nisu preko no}i za-
boravili igrati nogomet -
rekao je Sli{kovi}, koji
o~ekuje da }e pozitivan re-
zultat sti}i ve} u subotnjoj
prvenstvenoj utakmici pro-
tiv Travnika. D. K.
^elik i Olimpic }e prvu
utakmicu polufinala Kupa
BiH odigrati sutra (18) u
Zenici.
- Atmosfera je odli~na,
pogotovo nakon pobjede
na{e reprezentacije. Na tre-
ningu se osjeti pozitivan na-
boj, pa o~ekujemo da }emo i
mi, mada je te{ko o~ekivati
isti broj navija~a, pribli`no
imati isti ambijent - istakao
je trener ^elika Abdulah
Ibrakovi}.
On ne}e mo}i ra~unati na
kapitena Eldina Adilovi}a
zbog tri `uta kartona, zatim
povrije|enog Eldara Hasa-
novi}a te Adisa ]ulova, ko-
ji nema pravo nastupa, jer je
jesenas u ovom takmi~enju
igrao za Olimpic. U napadu
}e zaigrati Aldin [i{i}.
- Kada su me pitali smi-
jem li preuzeti odgovornost
i po~eti utakmicu, rekao sam
da smijem. Smatram da je
vrijeme da mi, mla|i, do-
ma}i igra~i preuzmemo
odgovornost i da se pri~a o
nama - istakao je samouvje-
reni [i{i}. V. B.
[i{i} i Ibrakovi}: Sutra duel s Olimpicom
^elik pred prvu utakmicu polufinala Kupa BiH
[i{i}: Vrijeme je da mi, mla|i, preuzmemo odgovornost
U PRODAJI JE
Sli{kovi}: Ne odustaje od atraktivne igre
Bla` Sli{kovi} preuzeo [iroki Brijeg
Preko Kupa
do Evrope
Baka na Pecaru dolazi pun elana
EURO 2012 U Evropi se dana{njim utakmicama nastavljaju kvalifikacije
Srbija u Estoniji,
Turska protiv Austrije
Evropski i svjetski {ampion [panija gostuje u Litvaniji
Fudbalska reprezentacija
Srbije ostvarila je vrijednu po-
bjedu nad Sjevernom Irskom,
stigav{i od 0:1 do 2:1, a sada
ih o~ekuje novi va`an ispit u
Estoniji. U grupi C, Italijani
su ~vrsto na prvom mjestu, a
za drugo se bore Slovenija, Sr-
bija, Estonija i Sjeverna Irska.
Selektor Vladimir Petro-
vi} smatra da snijeg i zale|en
teren u Talinu ne}e biti pr-
oblem za njegove igra~e, ia-
ko uvjeti „nisu normalni“.
- Nedostaje nam ~ak osam
igra~a, ali dobra vijest je da se
vra}a Nemanja Vidi}, koji }e
sigurno igrati od prve minu-
te, i Nikola @igi}, za kojeg jo{
ne znamo koliko je spreman
- izjavio je Petrovi}.
Turska i Austrija tako|er
}e igrati me~ koji mo`e
odlu~iti o drugom mjestu u gr-
upi A iza neprikosnovene Nje-
ma~ke (maksimalnih 15 bodo-
va). Austrijanci su uzdrmani
doma}im porazom od Belgije,
dok Turci moraju osvojiti bo-
dove nakon poraza od Azerbe-
jd`ana u posljednjem me~u.
Evropski i svjetski prvak
[panija, koja ima sve ~etiri po-
bjede, gostuje neugodnoj Li-
tvaniji u Kaunasu. (Z. [.)
Rumuni, uzdrmani na-
kon poraza od BiH u Zeni-
ci, svoju prvu pobjedu u
kvalifikacijama tra`it }e
protiv posljednjeplasira-
nog Luksemburga. Uta-
kmica }e se igrati u gradu
Pjatra Neamt (19.45).
U grupi D prva je Fra-
ncuska sa 12 bodova, Bje-
lorusija i Albanija imaju
po 8, BiH 7, Rumunija 2,
Luksemburg 1 bod.
Rumunija
do~ekuje
Luksemburg
Vilja: [panci tra`e petu pobjedu zaredom
GRUPA A: Turska -
Austrija (Istanbul, 19.30),
Belgija - Azerbejd`an
(Brisel, 20.45). Poredak:
Njema~ka 15, Belgija i Au-
strija po 7, Turska 6, Aze-
rbejd`an 3, Kazahstan bez
bodova.
GRUPA C: Estonija -
Srbija (Talin, 20.30), Sjeve-
rna Irska - Slovenija
(Belfast, 20.45). Poredak:
Italija 13, Slovenija i Srbija
po 7, Estonija 6, Sjeverna Ir-
ska 5, Farski Otoci 1.
GRUPA E: [vedska -
Moldavija ([tokholm, 19),
Holandija - Ma|arska (Am-
sterdam, 20.30). Poredak:
Holandija 15, Ma|arska 9,
[vedska i Moldavija po 6,
Finska 3, San Marino bez
bodova.
GRUPA F: Izrael - Gr-
uzija (Tel Aviv, 18.05). Po-
redak: Gr~ka 11, Hrvatska
10, Gruzija 9, Izrael 7, La-
tvija 4, Malta bez bodova.
GRUPA I: ^e{ka - Li-
hten{tajn (^e{ke Budejo-
vice, 17.30), Litvanija -
[panija (Kaunas, 20.30).
Poredak: [panija 12,
^e{ka 6, [kotska i Litvani-
ja po 4, Lihten{tajn bez
bodova.
Parovi i satnica
68
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. sport
Ko{arka{i Igokee, na-
kon uvjerljivog trijumfa
protiv Bosne ASA BH Te-
lecoma na startu Lige 6
(90:53), danas u derbiju
do~ekuju aktuelnog prvaka
BiH, ekipu [iroki TT ka-
beli.
U posljednjih {est uta-
kmica (tri u pro{losezo-
nskom finalu plej-ofa, dva u
ovosezonskoj NLB ligi te u
polufinalu Kupa BiH) Igo-
kea ne zna za trijumf protiv
[irokog i taj negativni trend
ve~eras `eli prekinuti u dvo-
rani u Lakta{ima (20 sati).
Posebno, kako isti~e tr-
ener Slobodan Klipa, pe~e
nedavni poraz u neizvjesnoj
zavr{nici na doma}em pa-
rketu u NLB ligi (71:73).
- [iroki je na{ du`nik i
iz pro{log poraza izvukli
smo pouke. Ovim triju-
mfom svakako bismo bili
bli`i tituli. Ekipa je ko-
mpletna, a atmosfera
odli~na. Svjesni smo rivali-
teta i nijednog momenta
ne}emo potcijeniti goste.
Upozorio sam igra~e da ih
me~ sa Bosnom ne smije za-
varati - rekao je Klipa.
U odli~nom raspo-
lo`enju derbi do~ekuje i
[iroki, koji je na startu Li-
ge za prvaka slavio protiv
^apljine Laste (78:52).
- Igokea je kvalitetna
mom~ad. Istina, dobili smo
ih oba puta u NLB ligi, ali
ovo je potpuno druga~ija
utakmica. Ne mogu i ne
smijem kazati da smo favo-
riti, ali se ne libim re}i da
idemo na pobjedu - izjavio
je trener [irokog Ivan Ve-
li}, koji mo`e ra~unati na
sve igra~e. Z. V - D. K.
[iroki gostuje u derbiju Lige 6
Igokea `eli
prekid crne serije
Aktuelni prvak slavio u posljednjih {est
me|usobnih susreta
^ejs (Igokea) i Morovi} ([iroki): Danas novi duel
Parovi 2. kola Lige 6:
Danas: ^apljina Lasta -
Mladost (19 sati), Igo-
kea - [iroki TT kabeli
(20). Sutra: Bosna ASA
BH Telecom - Borac
Nektar (17).
1. Igokea 1 1 0 90:532
2. [iroki 1 1 0 78:522
3. Borac 1 1 0 73:722
4. Mladost 1 0 1 72:731
5. ^apljina 1 0 1 52:781
6. Bosna 1 0 1 53:901
Tabela
(Foto: Z. Vajki})
Centar Slobode debitovao za Borac
Albijani} o~ekuje
te`ak me~ u Sarajevu
Za vikend „Sarajevo Open 2011“
XNarednog vikenda u dvorani KSC Ilid`a {esti put bit
}e odr`an Evropski judo kup za seniore i seniorke -
„Sarajevo Open 2011“. Turnir }e imati visoki rejting,
jer }e me|u 230 takmi~ara i takmi~arki iz 23 zemlje biti
brojni osvaja~i evropskih i svjetskih medalja.
Najzvu~nija imena kod seniora su Rus Aleksander Mi-
khajlin, trostruki svjetski i peterostruki evropski prvak,
zatim evropski viceprvaci Bor Barna (Ma|arska) i Mi-
lo{ Mijalkovi} (Srbija), a kod seniorki Ma|arica Anete
Masaro{, prvakinja Evrope i dvostruka viceprvakinja
svijeta. Od na{ih takmi~ara najvi{e se o~ekuje od Ame-
la Meki}a i Mitra Mrdi}a. (A. ^.)
Borac Nektar je na startu
Lige 6 za prvaka BiH u ko{ar-
ci savladao Mladost u Mrko-
nji}-Gradu (73:72). U tom je
duelu za Banjalu~ane solidan
debi imao centar Dra{ko Albi-
jani} (20 minuta, 9 poena).
Potencijalni reprezentati-
vac BiH poja~ao je Borac u
zavr{nici prvenstva kao po-
su|eni igra~ Slobode. Na kr-
aju sezone Albijani} se vra}a
u redove Tuzlaka s kojima
ima ugovor do 2012.
- Borac je nedavno po-
ra`en od Mladosti u Ligi 13,
ali smo sada odigrali mnogo
zrelije. Saigra~i su me odli~no
primili, a brzo sam se uklopio
i u sistem rada trenera Drage
Karali}a. Nadam se da }emo
nastaviti s dobrim igrama.
Ve} u srijedu gostujemo Bo-
sni. Rivala odli~no pozna-
jem jo{ iz me~eva sa Slobo-
dom i o~ekuje nas te{ka uta-
kmica u Sarajevu - rekao je
Albijani}. E. M.
U organizaciji Stonoteni-
skog kluba @eljezni~ar, u
subotu je u Maloj dvorani
Kulturno-sportskog centra
Skenderija odr`an 16.
me|unarodni memorijalni
stonoteniski turnir „Kemo
Fazli}“.
Memorijal se odr`ava u
znak sje}anja na istaknutog
sportistu i stonotenisera, koji
je 1992. godine kao borac Ar-
mije BiH poginuo u odbrani
Sarajeva. Ovim takmi~enjem
STK @eljezni~ar obilje`io je,
ujedno, i 65. godi{njicu usp-
je{nog djelovanja.
Kao i prethodnih godina,
Memorijal je okupio neka-
da{nja proslavljena imena
stonoteniskog sporta iz BiH.
Nastupilo je vi{e od 100 ve-
terana ovog sporta, koji su se
takmi~ili u osam kategorija.
Tako|er, stonoteniseri i
stonoteniserke Nevladine
organizacije altruista „Sv-
jetlo“ nastupili su na turni-
ru na poziv predstavnika
STK @eljezni~ar, a odr`ano
je takmi~enje i u mla|im
kategorijama.
Pobjednici turnira po ka-
tegorijama: Mustafa Ferha-
tovi} (veterani od 40 do 50
godina), Nenad Stevanovi}
(od 50 do 60), Esad Ahmeto-
vi} (od 60 do 70), Viktor
Mauzner (vi{e od 70), Idrija
Red`epovi} (veteranke), U-
21 mu{karci: Armin Ali~i},
U-21 `ene: Emina Had`ia-
hmetovi}, nade STK @el-
jezni~ar: Elda [ehi}.
Memorijalni turnir „Kemo Fazli}“
Nastupilo vi{e
od 100 veterana
Aktuelni poljski ko{ar-
ka{ki prvak Prokom bh. ce-
ntra Ratka Varde (16 poena,
6 skokova) savladao je u go-
stima Anvil (73:68) Seida
Hajri}a (2) i trenera Emira
Mutap~i}a.
Sa omjerom 17-5, Pro-
kom je osvojio prvu pozici-
ju pred plej-of, koji po~inje
u petak. Anvil je bio {esti
(11-11). ^arni Ermina Ja-
zvina (10 poena, 7 skokova)
savladao je Poloniju (84:75)
i u doigravanje ide s ~etvrte
pozicije (14-8), a Poznanj
Muje Tuljkovi}a (3 skoka),
koji je savladao Ko`alin
(79:69), sa sedme (10-12).
Italijanski euroliga{ Lo-
tomatika Nemanje Gordi}a
(11) nakon poraza u 23. ko-
lu kod Varezea (78:84) imat
}e problema da se domogne
doigravanja (trenutno su de-
seti sa 10-13). Krka Gorana
Ikoni}a (12) savladala je u 2.
kolu slovenske lige za prva-
ka Elektru (77:54). (V. B.)
Jazvin: U plej-of sa ~etvrte
pozicije
Bh. ko{arka{i u Evropi
Vardi derbi i prvo mjesto
^elica u sendvi~u ruskih gorostasa:
Prepali se na po~etku (Foto: B. Nizi})
RUKOMET Bosna BHG pora`ena u prvoj utakmici osmine finala LP
Prevelik respekt koji su
pokazali prema od brda
odvaljenim rukometa{ima
^ehovskih medveda, potpo-
mognutim vjerovatno je-
dnim od pet najboljih krila
na svijetu „{tigli}em“ Ti-
murom Dibirovom, doveo je
do nezaslu`eno visokog po-
raza Bosne u prvoj utakmi-
ci osmine finala Lige prvaka.
Nova ekipa
Na prvu, lako je za-
klju~iti: Prvi tim Medveda
jedan je od najboljih u Evr-
opi, {to je pokazao i pro{le
sezone plasmanom u polufi-
nale najelitnijeg rukome-
tnog takmi~enja. Sa njiho-
vim drugim timom, koji je
otprilike jak kao, recimo,
Sankt Peterburg ili Konsta-
nca, „Studenti“ su bare-ba-
re. I to, imaju}i u vidu da je
ekipa „nova“ samo {est mje-
seci, uop}e nije lo{e.
Da nije bilo boja`ljivog
starta, koji je kriv {to igra~i
Irfana Smajlagi}a nisu zabi-
li barem jedno tri-~etiri go-
la, na kraju bi to bilo pristo-
jnih minus {est.
- Prema mome mi{ljenju,
po{tuju}i i Kloda Onestu
(Claude), Talanta Du{ebaje-
va i jo{ neke trenere, to je tim
koji vodi, prema meni, najbo-
lji trener na svijetu.
Pokazuje nam kako se ra-
di prava selekcija, svake godi-
ne dovodi ciljana poja~anja,
kao {to je ove sezone doveo
Harboka, a pri tome svoje
veliko igra~ko znanje sposo-
ban je prenijeti na igra~e.
^ehovski medvedi su najbo-
lji primjer kako bismo mi
trebali raditi i pona{ati se te
gdje bismo mogli biti za ne-
koliko godina - kazao je tre-
ner Bosne Irfan Smajlagi}.
Morfolo{ki profil
Ima jedna zanimljivost:
morfolo{ki profili igra~a ru-
skog prvaka mogu poslu`iti
tematiziranju prilika i
obi~aja u na{em dru{tvu.
Onakve grdosije, kakva je
ve}ina igra~a ^ehovskih me-
dveda, kod nas ili cijepaju dr-
va i rade na skeli ili mari{u lju-
de na ulazima u diskoteke - ru-
kometu ih je te{ko privoljeti.
Ipak, nastavi li se uzlazni tre-
nd koji je zapo~eo dolaskom
Irfana Smajlagi}a, mo`da i
Bosna za nekoliko godina bu-
de zna~ajan klub na evropskoj
sceni, a njen trener bude pa-
ndan ruskom Vladimiru Ma-
ksimovu. A. ^ULI]
Memi} je
evropski
potencijal
Dugo se Bosna mu~ila
na po~etku utakmice, a
onda je u{ao najmla|i
igra~ mo`da i ~itave Lige
prvaka, Elis Memi}. I u
tim trenucima bio je na-
jhrabriji me|u ostalima.
Za vrijeme koje je pro-
veo na parketu zaista je
odu{evio kako svojom
smjelo{}u tako i potencija-
lom, a budu}i da je tek na-
punio 17 godina, nastavi li
ovim tempom, kroz ne-
koliko godina ovaj desni
bek mogao bi biti predvo-
dnik ove generacije.
Prevelik respekt
svezao im ruke
^ehovski medvedi su najbolji primjer kako bismo trebali
raditi, kazao je trener Irfan Smajlagi}
Ofsajd
Napad na prostorije Bajerna
XUlaz u klupske prostorije Bajerna i{ar-
an je plavom bojom zbog ~ega su ~elnici
najtrofejnije njema~ke fudbalske ekipe za-
tra`ili istragu policije.
Nepoznate osobe vre}ama sa bojom zasule
su ulaz u klub. Napad se dovodi u vezu sa
odlukom Bajerna da finansijski pomogne
gradskog rivala, drugoliga{ki Minhen 1860,
kojem prijeti bankrot. Najzagri`eniji navi-
ja~i Minhena opiru se bilo kakvoj saradnji sa
mo}nijim gradskim rivalom.
Brazilski golman Ro`er-
io Seni (Rogerio Ceni)
po 100. put u karijeri
upisao se u strijelce.
Seni, koji je svjetski rekorder po
broju postignutih golova za go-
lmane, pogodio je iz slobodnog
udarca u pobjedi njegovog Sao Pa-
ula protiv najve}eg rivala Korinti-
jansa (2:1).
Kao rezervni golman reprezentacije
Brazila, 38-godi{nji Seni osvojio je
titulu svjetskog prvaka 2002.
100
Izjava dana Izjava dana
- O~ekujem nego-
dovanje. Me|utim,
prvi navija~ koji mi
bude zvi`dao bit }e i
prvi koji }e tra`iti moj
dres po zavr{etku
utakmice.
(Povratnik u fudba-
lsku reprezentaciju
Francuske Patris Evra
pred dana{nji me~
protiv Hrvatske u
Parizu)
sport
Dnevni avaz, utorak,
29. mart/o`ujak 2011. 69
Foto dana
Teniska zvijezda Ro`er Federer prisustvovao je me~u NBA
lige izme|u ko{arka{a Majamija i Hjustona
Vijest u brojci
NBA Fantasti~na igra ko{arka{a Majamija
Trio „Vru}ine“
uni{tio
„Rakete“
Rezultati
Filadelfija - Sakrame-
nto 111:114 (produ`etak),
Klivlend - Atlanta 83:99,
Majami - Hjuston
125:119, Memfis - San
Antonio 111:104, Mineso-
ta - Boston 82:85, Oklaho-
ma - Portland 99:90, Go-
lden stejt - Va{ington
114:104, LA lejkers - Nju
Orleans 102:84, Feniks -
Dalas 83:91.
Pedeset godina je trebalo
pro}i pa da se desi ono {to je
ostvario udarni trio Majami
hita, a to je da trojica saigra~a
u jednoj NBA utakmici bez
produ`etaka zabilje`e na-
jmanje po 30 poena i deset
skokova.
- Nevjerovatno - bio je je-
dini komentar zvani~no najbo-
ljeg NBA ko{arka{a Lebrona
D`ejmsa (Lebron James), ko-
ji je u pobjedi Hita nad Hju-
ston roketsima (125:119) imao
33 poena i deset skokova.
Kris Bo{ (Chris) dodao je
31 i 12 te Dvejd Vejd (Dwyane
Wade) 30 poena i 11 skokova
protiv „Raketa“.
Osmim trijumfom u po-
sljednjih devet utakmica,
„Vru}ina“ sa Floride (omjer
51-22) pribli`ava se ^ikago
bulsima (53-19) i Boston se-
ltiksima (51-21), koji zauzi-
maju dvije vode}e pozicije u
Isto~noj konferenciji.
Mogla bi se rasplamsati
borba i za prvo mjesto na
Zapadu uo~i plej-ofa, jer su
devet utakmica prije kraja
regularne sezone aktuelni
prvaci Los An|eles lejker-
si (53-20) pri{li na ~etiri
pobjede zaostatka za vo-
de}im San Antonio sparsi-
ma (57-16).
Lejkersi, predvo|eni
Kobijem Brajantom (Kobe
Bryant, 30 poena), savlada-
li su Nju Orleans hornetse
(102:84) za 15. uspjeh u 16
me~eva, dok su „Mamuze“
ve} tri utakmice bez pobje-
de. (E. J.)
Nakon 50 godina, trojica saigra~a imala po 30 poena i
deset skokova u me~u bez produ`etaka
U njema~kom Brandebu-
rgu odr`ava se Evropsko prve-
nstvo u bilijaru, a Bosnu i He-
rcegovinu predstavljaju Dino
]erimagi} i Damir Resi}.
Na{i igra~i ve} su nastu-
pili u disciplinama „14.1“ i
„8“. ]erimagi} je ostvario za-
pa`en nastup u „osmici“,
gdje je nakon dvije pobjede
stigao do me~eva za plasman
u {esnaestinu finala. Prvo je
savladao Italijana Fabija Pe-
tronija (Fabio), osvaja~a sr-
ebrene medalje u disciplini
„14.1“, sa uvjerljivih 8:2, a
zatim i Portugalca Manuela
Pereiru, 8:4.
Priliku da se plasira me|u
32 najboljih imao je protiv
[ve|anina Jana Lundela
(Lundell), ali je izgubio sa 3:8,
a zatim je pora`en u repesa`u
od Ma|ara koji nastupa za Sr-
biju [andora Tota sa 3:8.
Resi} je pora`en od ^eha
Jana Suhaneka (Suchanek) sa
5:8 i u repesa`u od Ma|ara
Lasla Agi}a (Laszlo Agics) sa
3:8.
U disciplini „14.1“ Resi}
je tijesno izgubio dva me~a
od Nijemca Sa{e Tegea
(Sascha), {estoplasiranog na
evropskoj rang-listi 87:125,
te od Kipranina Timura Er-
ena Vahita, 117:125. ]er-
imagi} je bez borbe dobio Sr-
bijanca Gorana Mladeno-
vi}a, a zatim izgubio od Fr-
ancuza Marca To{era (Mar-
co Teutscher) 91:125 i Polja-
ka Radoslava Babice (Ra-
doslaw), 112:125. Z. [.
@oze Murinjo priznao nakon ~etiri godine
Sati su me dijelili
od engleske klupe
Nisam `elio jednu utakmicu mjese~no, ka`e Portugalac
@oze Murinjo (Jose Mo-
urinho) bio je blizu preuzi-
manja reprezentacije Engle-
ske nakon {to je 2007. godi-
ne dobio otkaz u ^elziju,
priznao je ju~er aktuelni tr-
ener Reala iz Madrida.
- Imao sam mnogo ponu-
da i bio sam veoma blizu da
se odmah vratim fudbalu.
Sati su me dijelili od preuzi-
manja Engleske. Me|utim, u
posljednji trenutak zamislio
sam se i zapitao: „Da li }u za-
ista postati selektor, imati je-
dnu utakmicu mjese~no, a
ostatak vremena provoditi u
kancelariji ili skautirati
igra~e te ~ekati ljeto da bih
igrao Euro ili Mundijal“? -
obja{njava Murinjo.
Zbog toga je odbio ponu-
du „Gordog albiona“ i ~ekao
„pravi posao i pravi klub“.
- Odlu~io sam ~ekati iza-
zov koji bi me motivirao, a to
je bio Inter - izjavio je Por-
tugalac, koji je sa ^elzijem
osvojio dvije titule prvaka
Engleske, a potom s Interom
italijansku i evropsku krunu.
Trenutno je sa Realom
drugi u {panskom prvenstvu.
Protiv engleskog Totenhema
igrat }e za proboj u polufina-
le Lige prvaka. (E. J.)
]erimagi}: Korak do
{esnaestine finala
Evropsko prvenstvo u bilijaru
Dvije pobjede ]erimagi}a
Dobar nastup najboljeg bh. igra~a u Brandenburgu
Murinjo: ^ekao pravi izazov
Posao
dobio Kapelo
Da je kojim slu~ajem
prihvatio ponudu, Murinjo
bi naslijedio Stiva Meklarena
(Steve McClaren), koji je u
novembru 2007. dobio otkaz
nakon {to se Engleska
prvi put nakon 24
godine nije plasirala
na Evropsko prvenstvo.
Na koncu, posao je dobio
Fabio Kapelo (Capello).
Italijanski stru~njak
i dalje je na klupi
Engleza.
SATELITSKI TV PROGRAM
UTORAK 29. 3. 2011.
BHT 1
10.15 Ples `ivota, igrana serija,
1/125
11.05 Moja mala kuhinja, r.
11.10 Avenija Ocean, igrana serija,
94/130
12.00 BHT vijesti
12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program
iz kulture, r.
13.15 Doma}a lektira. Pitanje Br-
una, r.
13.40 BH gastro kutak, kulinarski
show, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
66/229, r.
15.00 Odli~an, 5+, edukativna seri-
ja, 42/45
Program za djecu i mlade
15.05 U~ilica, kviz
15.30 Ozie Boo, animirana serija
15.35 Velika, drama
15.50 Kiri Klaun, animirana serija,
9/28
15.55 Istinite pri~e, animirana seri-
ja, 9/10
16.10 Nau~na postignu}a, 22/47
16.30 Gorko-slatko, igrana serija,
67/229
17.00 Dru{tvo znanja, dokumentar-
na serija
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film,
6/26
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Ezel, igrana serija, 43/136
21.00 Crta, politi~ki magazin
22.00 BHT vijesti
22.20 Euroimpuls, magazin
22.50 Odvikavanje od cigareta, str-
ani dokumentarni program
23.45 Sofijin izbor, britanski igrani film
02.10 Business News, r.
02.15 Sve u svemu, dnevni maga-
zin, r.
02.30 Pregled programa za srijedu
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospo|a Barbara, igrana se-
rija, 165. epizoda, r. /12/
09.55 Piplinzi, crtani film
10.15 Mali lete}i medvjedi}i, crtani
film
10.40 Gladijatorska akademija, cr-
tani film, 10. epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija, 85.
epizoda, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara, igrana se-
rija, 166. epizoda /12/
13.05 Pod sretnom zvijezdom, igr-
ana serija, 12. epizoda, r.
13.55 60 minuta, politi~ki magazin, r.
15.15 Vijesti
15.30 Spretno - sretno!
15.55 Tomica i prijatelji
16.00 Pingu
16.10 Villa Maria, igrana serija, 86.
epizoda
17.00 Federacija danas, informati-
vni program
17.15 Ezel, igrana serija, 42. epizo-
da /12/
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Pod sretnom zvijezdom, igr-
ana serija, 13. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.08 Upitnik, kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvla~enja
20.30 Lud, zbunjen, normalan, the
best of
21.00 Ljubav i kazna, igrana serija,
2. epizoda
22.14 Dnevnik, najava
22.40 Loto, dobitna kombinacija
brojeva i dva jokera
22.45 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.15 Jagoda Bui} u Sarajevu, do-
kumentarni program
23.40 U dru{tvu sa...
00.10 Federacija danas, r.
00.25 Dnevnik 3, r.
00.55 Pregled programa za srijedu
OBN
08.30 Hakimoglu,
turska serija
09.30 Stol za 4,
kulinarski show,
nova sezona
10.00 Bilo jednom
u Turskoj,
turska serija
11.45 Lanina vremenska
prognoza
11.55 OBN Info,
informativni
program
12.10 Dolina vukova,
turska kriminalisti~ka
serija
13.55 Hakimoglu,
turska serija
14.55 Gorki `ivot,
turska telenovela
16.15 OBN Info
16.20 Gorki `ivot,
turska telenovela
16.30 Stol za 4,
kulinarski show,
nova sezona
17.00 Bilo jednom u
Turskoj,
turska serija
18.45 Lanina vremenska
prognoza
18.55 OBN Info,
informativni program
19.15 Arhiv srca,
talk show
20.00 Gorki `ivot,
turska telenovela
21.45 Dolina vukova,
turska kriminalisti~ka
serija
22.55 Vox populi
23.00 Na{a mala
klinika,
humoristi~na
serija
23.55 Pjesnik,
film
01.45 OBN Info,
informativni
program
HAYAT TV
08.30 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Bumba, crtani film, 48. i 49.
epizoda
09.10 Garfield, crtani film, 12. epi-
zoda
09.25 Lijeni grad, crtani film, 7. ep.
09.50 Sirene, crtani film, 42. ep.
09.20 Plavi zmaj, crtani film, 12.
epizoda
10.45 Bakugan, crtani film, 42. ep.
11.10 Iron kid, crtani film, 13. ep.
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Najbolje godine, igrana seri-
ja, 17. epizoda
13.00 Pali an|eo, igrana serija,
147. epizoda
14.00 Doma}ica Ovako
14.10 Dokumentarni program
15.00 Bestseller
15.02 Bioclinica
15.15 Top Shop
15.50 Kad li{}e pada, igrana serija,
2. epizoda
16.53 Sport centar
16.55 Najbolje godine, igrana seri-
ja, 18. epizoda
17.45 Doma}ica Ovako
17.52 Biometeorolo{ka prognoza
18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zaba-
vno-sportski TV show, 78.
epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zaba-
vno-sportski TV show, 79.
epizoda
18.45 Bosna Sunce osiguranje
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
3. epizoda
21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija
22.20 Sport centar
22.25 Najbolji od najboljih 4, igrani
film
00.20 Nijemi svjedok, igrana serija,
22. epizoda
PINK BH
06.00 Lola,
telenovela, r
07.00 Mje{oviti brak,
serija
08.00 Ljubav u zale|u,
hrvatska
igrana serija, r.
09.00 Udri mu{ki,
talk show, u`ivo
10.00 Veliki brat,
reality show,
11.00 More ljubavi,
telenovela, r.
11.50 Turist point,
kola`na emisija
12.00 Info top,
info.program
12.20 Zabranjena
ljubav, telenovela, r.
13.10 Veliki brat, reality show
14.00 Info top, info.program
14.10 Mje{oviti brak, serija
15.00 Lola, telenovela
15.45 Merkur sve {to po`elim,
emisija
15.50 Info top, inf.program
15.58 Za zdrav i lijep osmijeh
16.00 More ljubavi, telenovela
17.00 Veliki brat, reality show
18.00 Zabranjena ljubav, telenove-
la
18.50 Info top,
centralne vijesti
19.05 Turist point,
kola`na emisija
19.11 Ljubav u zale|u,
hrvatska
igrana serija
20.00 Veliki brat,
reality show,
pregled dana
20.45 Birajte svoj hit,
muzi~ki program
21.15 Ami G show,
talk show, u`ivo
22.30 Veliki brat,
reality show, u`ivo
00.00 City,
zabavna emisija
00.10 Bolji na~in za umiranje, film
19.00 DNEVNIK 21.00 LJUBAV I KAZNA 18.55 OBN INFO 00.20 NIJEMI SVJEDOK 21.15 AMI G SHOW
RTS
16.20 Vijesti
16.25 Vjerski kale-
ndar
16.35 Slagalica
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite,
bre?
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko magazin
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 48 sati
- svadba
21.00 Tabloid
22.00 Flamingosi
live
Eurosport
16.45 Fudbal
17.45 Fudbal
18.00 Tenis,
WTA
Turnir
Majami
19.00 Tenis,
WTA
Turnir
Majami
20.45 Snuker,
China
Open
Peking
22.45 Ekstremni
sportovi
23.00 Fudbal
Eurosport 2
16.30 Fudbal
17.30 Fudbal
18.30 Ko{arka
18.45 Ekstremni
sportovi
19.15 Ko{arka
19.30 Hokej
na ledu, Naci-
onalni [ampi-
onat Nje-
ma~ka
21.45 Svi sportovi
22.00 Boks, SAD - I.
Holifild - S.
Williams
23.00 Tenis, WTA
Turnir Majami
Sportklub
13.00 ATP
Masters
Miami
15.15 FullTilt
Poker
16.15 Premier
League
News
16.30 U`ivo:
ATP
Masters
Miami
17.00 U`ivo:
ATP
Masters
Miami
National G.
18.00 [apta~
psima
19.00 Rijeke i
`ivot
20.00 Bugattijev su-
perauto
21.00 In`enjerske
veze
22.00 Kod
crveno
23.00 Bugattijev su-
perauto
MTV Adria
17.00 16 & Pregnant
17.50 3 From 1
18.00 Brand new
18.30 Jukebox
19.00 Videography
19.30 Just See MTV
19.50 MTV Express
20.10 Just
See MTV
21.20 Hip Hop
Chart
21.50 3 From 1
22.00 Hard
Times Of Rj
Berger
22.20 Chapelle
Show
FOXlife
17.35 Kako sam
upoznao va{u
majku
18.00 Vil i Grejs
18.50 Svi grado-
na~elnikovi
ljudi
19.35 Dr. Haus
20.25 Kugar Taun
20.50 Kugar Taun
21.10 O~ajne
ku}anice
22.00 O~ajne
ku}anice
22.50 Kako sam
upoznao va{u
majku
FOXCRIME
17.45 Brojevi
18.30 Odstrel
19.15 Bouns
20.00 Brojevi
20.45 D`ordan
21.30 Zlo~ina~ki
umovi
22.20 Zlo~ina~ki
umovi
23.10 Dekster
23.55 Okru`en
mrtvima
16.30 ATP MASTERS... 22.00 BOKS 23.55 OKRU@EN MRTVIMA 19.35 DR. HAUS
20.45 SNUKER
23.55
Andrei je pla}eni ubica koji `eli
zavr{titi s prljavim poslovima te
krenuti novim putem, putem pr-
avednika. Izlaz vidi u Pauli , `eni
u koju se zaljubio, a koja tuguje
za ubijenim bratom. Izme|u nji-
hove sre}e stoji jedna nadasve
uznemiruju}a ~injenica - ubica
njenog brata je upravo Andrei.
Uloge: Dagrej Skot, Laura Heri-
ng, Jurgen Pro~nov
Reditelj: Pol Hils
FILM, OBN
18.00
Zabranjena
ljubav
Lukas te{kog srca prihvati Mar-
isinu `elju da zadr`i dijete. Zora-
ida uz pomo} raznih rituala po-
ma`e Latifi da zatrudni s Moha-
medom.
SERIJA, PINK BH
TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji rpogram
10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r.
10.30 Vijesti
10.35 Ja sam tvoja sudbina, r.
11.00 Chriss Angel, r
11.30 Vjesti
11.40 Sponzorisani program
12.00 [to da ne, zabavni program, r.
12.30 Vijesti
12.35 Muzika, akatuelnosti
13.00 Intervju dana, r.
13.30 Vijesti
13.35 Lovci na zmajeve, crtani film, r.
14.10 Muzika, akatuelnosti
14.30 Vijesti
14.40 Sponzorisan program
15.30 Vijesti
15.35 Saga o Mcgregorevijema, r.
16.30 Vijesti
16.35 Za svaku bolest trava raste, r.
18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija
18.40 Dnevnik
19.15 [to da ne, zabavni program
19.45 Hit dana
20.00 Intervju dana
20.40 Sportske legende
21.05 Ja sam tvoja sudbina
21.35 Falsifikatori, film
23.05 Vijesti
23.30 [to da ne, zabavni program
00.00 Ja sam tvoja sudbina
00.30 Astrologija
03.00 Muzika
ZENICA
18.00 Najava: Zenica danas
18.01 Frejzer, humoristi~ka serija
18.30 Mali oglasi
19.00 Zenica danas
Ze sport plus
19.30 Muzi~ki spotovi
19.55 Obavje{tenja
20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
20.30 TV izlog.mali oglasi
Ze sport plus
20.40 Razglednica
21.35 Putopis.
22.30 Obavje{tenja
KISS
19.00 Dnevnik KISS
19.30 Dnevnik HRT 1
19.55 Marketing
20.00 Extra Plus, kontakt emisija
21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
21.35 Kontraverze-by Drago
Ple}ko, emisija
22.15 Dnevnik KISS
23.15 Sa Zemlje mira, emisija
KAKANJ
18.00 Glas naroda
18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija
19.00 Denis napast
19.15 Epp
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
20.45 Epp
21.00 Intervju
21.30 Biznis magazin
22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
22.30 Romske pri~e
HEMA
14.00 Muzi~ki program + Sms
box + Promocija programa
15.00 Vijesti, informativni program
16.00 Iskre kulture, emisija o umje-
tnosti i kulturnim zbivanjima,
r.
17.00 Na{i razgovori, intervju, r.
18.00 Vijesti, informativni program
19.00 TV liberty, magazin Radija
Slobodna Evropa
20.00 Na{i razgovori, intervju
21.00 Reporta`a
22.00 Hema magazin, centralna
informativna emisija
23.00 Program za dijasporu
BN
16.00 Dnevnik 1
16.25 Kradljivac srca, serija
17.05 Marketing
17.10 Bjela la|a
18.00 Danas u Srpskoj
18.25 Marketing
18.30 Monitoring
18.55 Marketing
19.00 Sport flash
19.20 Marketing
19.30 Dnevnik 2
20.05 Marketing
20.10 Jelena, serija
20.55 Marketing
21.00 Crno na bijelo
21.50 TV dokument
23.00 Film
TV OSM
17.30 TV vita shop
17.55 Hrana i vino
18.30 Dan - inf. emisija
18.55 Vremenska prognoza
19.55 SMS oglasi
19.30 Portal
19.35 Game Zone
20.00 Pod lupom
21.15 Ti si moja sudbina, serija
21.55 Vremenska prognoza
22.00 Gradovi i regije svijeta
22.30 Glas Amerike
23.00 Utorkom u`ivo
GORA@DE
18.15 Sestrice, igrana serija
19.00 Dnevnik
Muzi~ki program
20.00 Reporta`a
20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija
22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
22.30 Folk takt
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Glas Amerike
VISOKO
17.50 Hitna slu`ba r.
18.50 Drugo poluvrijeme r.
19.30 Dnevnik FTV
20.10 Sje}anja
20.45 Aktuelnosti
21.00 Svijet mladih
21.35 Hitna slu`ba, serijski program
22.15 TV Liberty
22.45 Aktuelnosti r.
23.00 TV strane
00.00 Odjavni telop
TV USK
18.00 TV {kola. obrazovni program
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 TV intervju, inf. program
20.50 Druga strana pri~e, inf. pro-
gram
21.30 Dnevnik 2
21.50 Ple{i, ple{i
22.40 Biografije
HIT TV
18.30 Vremeplov
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
20.00 Taina, serija
21.00 Utorkom u`ivo, muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam tvoja sudbina, serija
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
00.00 Tri minuta
00.05 Film
BUGOJNO
18.00 Vijesti
18.20 Sasuke, Ninja Warriors, za-
bavni program
18.40 Muzika
19.00 Informator
20.00 1001 no},
igrana serija
21.00 Igrani film
22.20 Igrani film
20.05 48 SATI... 22.00 KOD CRVENO 17.00 16 & PREGNANT
FILM Nova TV
23.05
Ples an|ela
Toni `eli biti mafija{ki pla}eni
ubica, ali prvo mora izu~iti za-
nat od stru~njaka, Stivija. Iako
Toniju ne odgovara Stivijev
stil mafija{a, on mora zavr{iti
svoju obuku kako bi se mo-
gao obra~unati s mafija{kim
ra~unovo|om koji `eli predati
dokaze policiji.
Uloge: D`ejms Belu{i, [eril Li,
Kajl ^endler
Reditelj: Dejvid L. Korli
Pjesnik
UTORAK 29. 3. 2011.
RTRS
09.10 Pod sretnom
zvijezdom,
tv novela
Mala tv
10.00 Barimba, crtana serija
10.09 Mekanike u misiji, crtana se-
rija
10.22 D`ekers, crtana serija
10.45 Mali dnevnik, repriza
11.05 Robin Hud 2, serija
12.00 Dnevnik 1
12.20 U fokusu, tema. Za{tita dje-
ce od opasnih igra~aka
13.00 Laka opera, Pepeljuga
13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva
RTRS-a
Duhovna lira. djetinjstvo i
{kolovanje
Putopisi - Venecija
14.10 Karmelita, serija
15.00 Vijesti sa tuma~em gesto-
vnog jezika
15.10 Dolina sunca, tv novela
16.00 Re’publika
- Dobojsko-trebavska
regija
16.27 Izvje{taj sa
banjalu~ke berze
16.30 Srpska danas
17.05 Pod sretnom
zvijezdom,
tv novela
18.00 Banjalu~ka
panorama
18.45 Mekanike u misiji,
crtana serija
19.08 Upitnik, kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.20 Fudbal -
Estonija - Srbija,
direktan prijenos
22.30 Dnevnik 3
23.00 Crna guja,
serija
23.30 No limit,
muzi~ka emisija
23.55 Na putu
za Katangu,
film
HRT1
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Me|u nama
15.00 Dharma i Greg 1, humori-
sti~na serija (22/23)*
15.25 Proces
15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom (R)
16.00 Hrvatska u`ivo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska u`ivo
17.20 HAK - Promet info
17.21 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovite-
ljstvom (R)
17.25 8. kat. Odgoj je te`ak posao,
talk show
18.15 Kod Ane, emisija pod pokro-
viteljstvom
18.28 Dnevnik plavu{e. Tata dola-
zi!, emisija pod pokrovite-
ljstvom
18.40 Tvoja sam sudbina, teleno-
vela (49/106)*
19.25 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovite-
ljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
20.10 Rat za Dubrovnik. Cijena ra-
ta, dokumentarna serija
(37’10“) (6/7)*
20.50 Misija. Zajedno
21.45 Paralele
22.15 @ivjeti zdravije, emisija pod
pokroviteljstvom (R)
22.20 Dnevnik 3
22.45 Sport
22.48 Vrijeme
22.50 Vijesti iz kulture
23.00 Retrovizor. Lovci na natprir-
odno 4, serija (12) (1/22)*
23.50 Retrovizor. Dragi Johne 3, hu-
moristi~na serija (4/22) (R)*
00.15 Retrovizor. Ksena - princeza
ratnica 4, serija (18/22)*
01.00 La`i mi 2, serija (12) (20/22)
(R)*
HRT 2
10.00 Tvoja sam sudbina, teleno-
vela (48/106) (R)*
10.50 Globalno sijelo (R)
11.20 Prizma, multinacionalni ma-
gazin (R)
12.05 Euromagazin (R)
12.40 Mala TV (R)
TV vrti}. Mamina maza (R)
Ninin kutak. Stalak za olovke
(R)
Neli i Cezar, crtani film (R)*
Danica i ljenivac (R)
13.10 [kolski program. U~enje hu-
manosti / humanitarnosti (R)
Navrh jezika. [to deva ka`e?
(R)
14.00 Ples po Mjesecu, kanadsko -
~e{ki film (88’) (R)*
15.30 @upanijska panorama
15.45 Hotel dvorac Orth 1, serija
(6/13) (R)*
16.35 [apta~ psima 3 (49’07“)
(10/21)*
17.25 Crno proro~anstvo, serija za
mlade (15/26)*
17.50 Sledge Hammer 2, humori-
sti~na serija (6/19)*
18.20 Divlji Plamen 1, serija
(13/13) (R)*
19.05 Krstarenja svjetskim ljepota-
ma. Vancouver i Aljaska - Na
brodu Norwegian Wind, do-
kumentarni film (22/75) (R)*
19.55 Hit dana
20.12 Ve~eras
20.20 Nogomet, prijateljska uta-
kmica. Francuska - Hrva-
tska, emisija*
20.50 Nogomet, prijateljska uta-
kmica. Francuska - Hrva-
tska, prijenos*
22.50 Nogomet, prijateljska uta-
kmica. Francuska - Hrva-
tska, emisija*
23.10 La`i mi 2, serija (12) (20/22)*
23.55 Dnevnik plavu{e. Tata dola-
zi!, emisija pod pokrovite-
ljstvom
00.05 Ples po Mjesecu, kanadsko-
~e{ki film (R)*
Nova TV
07.05 Na{i najbolji dani, serija
(138/260)
07.50 Gospodin Magoo,
crtana serija (61-62/65)
08.40 Jagodica Bobica,
crtana serija (7/26)
09.05 Tomica i prijatelji,
crtana serija (17/80)
09.45 Zauvijek zaljubljeni,
serija R
10.40 Gumus, serija R
11.40 Asi, serija R
12.25 Zauvijek zaljubljeni, serija
(129/140)
13.20 IN magazin R
14.00 Masterchef, reality show R
15.00 Najbolje godine, serija R
16.00 Gumus, serija (97/112)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.10 Pod sretnom zvijezdom,
serija (12/65)
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Asi, serija (66/105)
20.45 Najbolje godine, serija
(118/152)
21.45 Masterchef,
reality show
22.45 Ve~ernje
vijesti
23.05 Ples an|ela,
igrani film (12)*
00.55 Kriminalci,
igrani film (12)* R
02.45 Dr. Huff.
serija (12)*
(12/13)
03.35 Ezo TV,
tarot show (18)*
04.35 Bra~ne vode,
serija
(15/26)
05.00 Bra~ne vode,
serija (10/22)
05.25 Na putu prema
dolje, serija (12)*
(6/7)
06.15 IN magazin R
06.45 Kraj
programa
20.10 RAT ZA... 19.05 KRSTARENJA...
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Zajedno sa partnerom potra`ite osv-
je`enje u vezi. Iza|ite na neko lijepo mjesto, na
primjer.
Posao: Najuputnije je da poku{ate {to bolje or-
ganizirati dan. U datim okolnostima ostvarite svoje zami-
sli.
Zdravlje: Poku{ajte smanjiti apetit.
Ljubav: Uspje{no se snalazite u zbrci koja vla-
da u odnosu sa partnerom. Niste zadovoljni
postoje}im, ho}ete vi{e.
Posao: Dogovori, sastanci, planovi nisu usp-
je{ni kao ranije. Najpametnije je da odgodite va`nije oba-
veze.
Zdravlje: Imate dovoljno energije.
Ljubav: Slijede ugodni trenuci. Znate da ste vo-
ljeni. Ako ste slobodni, mogu} je i presudan
susret.
Posao: Ako niste u situaciji da birate, poku{ajte
{to mirnije i sa {to manje nervoze provesti ovaj dan.
Zdravlje: Bez ve}ih promjena.
Ljubav: O~ekujte konkretnu ponudu. Ipak, s
odlukom sa~ekajte dok budete sigurni i u svo-
ja osje}anja.
Posao: Sa lako}om obavljate svakodnevne
poslove. Imate vremena i energije da do|ete do `eljenog
cilja.
Zdravlje: Poja~ajte fizi~ku aktivnost.
Ljubav: Nekoliko je osoba kojima ste zanimlji-
vi, koje vam se `ele pribli`iti. Me|utim, va{e
srce je zaklju~ano...
Posao: Vi{e koristite svoje talente i kreativno-
st. Prije novog projekta, savjetujte se s iskusnim prijate-
ljem.
Zdravlje: Tro{ite previ{e energije.
Ljubav: Meta ste zaljubljivanja. Ipak, posve ste
mirni, vladate u potpunosti situacijom i svojim
osje}anjima.
Posao: [to realnije procijeniti svoje sposobno-
sti, ali i uvjete rada. Tek onda donesite va`nu odluku.
Zdravlje: Prolazno depresivno raspolo`enje.
Ljubav: Izra`ena je potreba da i bukvalno osje-
tite koliko vas partner voli. Na sre}u, nije mu
te{ko to pokazati.
Posao: Mo`e se desiti da zanemarite posao.
Tako se dovodite u situaciju da posljedi~no rje{avate pu-
no problema.
Zdravlje: Savladajte nervozu.
Ljubav: Skloni ste povla~enju u sebe. Intenzi-
vira se va{ osje}aj ljubavi i pripadanja samo
jednoj osobi.
Posao: Odnosite se prema kolegama uo-
bi~ajenom ljubazno{}u. Ne eliminirajte nekoga ko vam
mo`e koristiti.
Zdravlje: Nervoza zbog nezadovoljstva.
Ljubav: Mnogo toga vam, uglavnom, ide na
ruku, pa se va{e `elje lako ostvaruju. Ipak,
oprez nije naodmet.
Posao: Doza opreza je u prvom planu. Svaku
prepreku shvatate kao neminovnost, a ne kao neprijatelja.
Zdravlje: Ne pretjerujte sa jelom.
Ljubav: Sami se potrudite da ispunite svoje
`elje. U tom slu~aju, i emocionalno }ete biti
mnogo stabilniji.
Posao: Imate dovoljno energije. Odli~no, jer je
posao zna~ajan segment va{eg plana za danas.
Zdravlje: U odli~noj ste formi.
Ljubav: Mislite da ste neshva}eni. Krivo tu-
ma~ite partnerove postupke. Odmjerite situa-
ciju objektivnije.
Posao: Iako se osje}ate pomalo iscrpljeni od
obaveza, jo{ uvijek imate mnogo poleta i energije.
Zdravlje: Izbjegavajte zadimljene prostore.
Ljubav: Energi~ni ste i {armantni. Imate mno-
go uspjeha u ljubavi. Sretni ste {to va{a veza
cvjeta.
Posao: Dobit }ete primamljive ponude. Ipak,
ne zanosite se, jer }e mnogo toga ostati samo na rije~ima.
Zdravlje: Odbacite cigarete, ako ste pu{a~.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Indira ]ati}
Ure|uje redakcijski kolegij:
pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom,
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ,
Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra i Panorama D`enana Burek,
no}ni urednik Sead Hasovi},
Oglasi Izet Dropi}
DTP: Fikret Tiro
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 370, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
tel: 049/215-648, BIHA]: tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Rep-
ca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA:
Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043;
TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ek-
vator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel:
051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel:
038/222-251;
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
20.00 ASI 14.10 KARMELITA
22.50
DOKUMENTARAC,
BHT1
Nekoliko godina nakon za-
vr{etka Drugog svjetskog rata,
mladi pisac Stingo seli se sa
ameri~kog juga u Njujork. Use-
ljava se u prizemlje ku}e u Bru-
klinu, u kojoj na prvom spratu
`ivi Sofija, Poljakinja koja je
pre`ivjela strahote Au{vica, sa
de~kom Natanom, ameri~kim
Jevrejom.
Uloge: Meril Strip, Kevin Klajn,
Piter Meknikol
Reditelj: Alan J. Pakula
23.45
FILM, BHT1
18.15
SERIJA, FTV
Martin ne mo`e
vjerovati da Kre{i
odjednom vi{e ne
treba stan. Suza-
na objasni Kre{i
kako je Bo`ena
zbog svoje bolesti
molila da primi
Martu za podsta-
narku.
Najbolji od
najboljih 4
22.25
FILM, HAYAT TV
Grupa ruskih mafija{a ukrala
je veliku po{iljku papira koji se
koristi za {tampanje ame-
ri~kih dolara. Tr`i{te je prepla-
vljeno krivotvorenim nov~ani-
cama. Kada jedna mafija{ica
odlu~i da policiji da CD sa
svim podacima, biva ubijena.
Tomi odlu~uje stvar uzeti u
svoje ruke.
Uloge: Filip Re, Erni Hadson
Reditelj: Filip Re
Sofijin izbor
Pod sretnom
zvijezdom
Odvikavanje
od cigareta
Koristi po zdravlje jednog biv{eg
pu{a~a vidljive su onog trenutka
kada ostavi pu{enje. Za 20 minu-
ta krvni pritisak opada. 24 sata
kasnije rizik od sr~anog udara je
znatno smanjen. Za 48 sati neur-
oni po~inju da se regeneri{u. Dvi-
je ili tri sedmice kasnije pobo-
lj{avaju se kardiovaskularne i re-
spiratorne funkcije, a hodanje je
lak{e. Rehabilitacija je izuzetno
te{ka i za pu{a~a i za njegovo
okru`enje. Naro~ito u po~etku.
Bioritam i prelazak na ljetno računanje vremena: Organizam se
treba prilagoditi ranijem buđenju
Napredak medicinske dijagnostike:Šta sve ultrazvuk otkriva na
bubrezima
Užiži: Ateroskleroza vratnih krvnih žila: Bolesne karotide su
uzrok moždanog udara
Posljedice predugog sjedenja ili stajanja: Treba li masirati bolne
čvorove između lopatica
Uspješan povratak zvijezde koncertom u San Francisku
PONOVO NA POZORNICI
SAN FRANCISKO- Britni Spirs
(Britney Spears) ponovo je na po-
zornici. Pjevačica je dugo pauzira-
la od nastupa i karijere, no vraća se
u velikom stilu. U medijima se u
posljednje vrijeme pojavljivala u
sasvim zapuštenom izdanju, ali za
koncert u San Francisku Britni se
uredila i ponovo pretvorila u seksi
zvijezdu kakva je nekada bila.
Koncert uSan Franciskubio je
rasprodat čim susekarte pojavileu
prodaji, aBritni jeenergičnimnas-
tupom sigurno ispunila očekiva-
nja svojih vjernih fanova.
U popularnim korzetima i mre-
žastim čarapama pjevačica je izbacila
grudi iguzu te neumorno plesalai pje-
vala, baškao u“zlatnim”danima svoje
karijere koja traje od 1999. godine.
Umro izumitelj super ljepila
Prognana mini suknja
MOSKVA - Ruski poslanici i
njihovi pomoćnici morat ćeseus-
koro povinovati novompravilni-
ku prema kojem će svako po-
našanje koje šteti ugledu parla-
menta poput nošenja mini suknje
biti sankcionirano.
Poslanicima se u novom pra-
vilnikusavjetujeda prihvatestilobl-
ačenja koji karakteriziraju “formal -
LJUDI I DOGAĐAJI
KIJEV- Aktivistice ženske orga-
nizacije za ljudska prava “Femen”
dale su jučer podršku bivšem ukra-
jinskom predsjedniku Leonidu
Kučmi u Kijevu, što su zabilježili
brojni objektivi fotoreportera.
”Femen”optužuje vlasti da od-
vlače pažnju ljudi s ključnih soci-
jalnih problema u zemlji.
Kučma je formalno optužen za
umiješanost u ubistvo novinara
Georgija Gongadzea 2000. godine.
Iskosa
KEJPTAUN- Pavijan Fred, koji
je mjesecima provaljivao u auto-
mobile i pljačkao turiste u Kej-
ptaunu, osuđen je na eutanaziju.
Fredova agresija izravna je prijet-
nja stanovnicima i turistima, za-
ključile su vlasti. Samo prošle go-
dine napao je troje ljudi, prenosi
“Times Live”. Gradske vlasti za
majmunovu agresiju krive ljude.
Kako tvrde, njihovim hranjenjem
divlje životinje se brzo naviknu na
pozornost ljudi te postanu pohlep-
ne, a kasnije i nasilne.
Pavijan pljačkaš
NJUJORK- Potpredsjednik
SAD Džo Bajden (Joe Biden) iz-
vinio se novinaru Skotu Pauer-
su (Scott Powers), koji je satima
bio zaključan u ormaru nakon
što su ga pozvali na Floridu. No-
vinara su zaključali u ormar jer,
navodno, nisu htjeli da priča s
gostima na političkom okuplja-
nju. Bajdenov portparol Eliza-
beta Aleksander (Elizabeth Ale-
xander) rekla je da je odluka o
zatvaranju novinara u ormar bi-
la “pogreška”. Istaknula je da je
“neiskusni član osoblja”Pauer-
sa zaključao u ormar umjesto da
mu je pokazao put do hotelske
sobe, prenosi “Daily Mail.”
Bajden: Uputio izvinjenje
TOP VIJESTI
Podrška
Kučmi
nost, tradicionalnost i urednost”.
Pozvani su i da ograniče kon-
takte s novinarima i da pitanja o
radu parlamenta preusmjeravaju
na pres-službu, ali da to uvijek
čine “na uljudan način”.
Tokom devedesetih godina
prošlog stoljeća Duma je bila poz-
nata po burnim raspravama, pa čak
i fizičkim obračunima poslanika.
Sutra čitajte: Prilog Porodica i zdravlje
VAŠINGTON - Izumitelj super
ljepila Heri Kuver (Harry Coo-
ver) preminuo je u 94. godini.
Svoj najveći uspjeh super ljepilo
pronašao je sasvim slučajno 1942.
godine pokušavajući sastaviti čistu
plastiku za izradu pištolja kakvi su
se koristili u Drugomsvjetskom ra-
tu. Međutim, tvar kojuje miješajući
dobio i nazvao “Cyanoacrylate”nije
mogao koristiti jer se stalno lijepila
za sve oko sebe.
Potencijal dobivene smjese
Kuver je uvidio kad se njegov ko-
legaveomauzrujao jer museljepi-
loprolilo poskupoj opremi. Super
ljepilo je 1958. godine krenulo u
prodaju.
Predsjednik Barak Obama
(Barack) odlikovao je Kuvera
prošle godine državnom me-
daljom za nauku.
Duma: Novi pravilnik s
jasno određenim
pravilima ponašanja
Spirs na sceni u San Francisku uz pratnju plesačica (Foto: AP)
Protesti članica “Femena”
Novinar u
ormaru
Kuver: Svoj najveći uspjeh pronašao je sasvim slučajno 1942. godine
Pjevačica je dugo pauzirala od nastupa i karijere, no vraća se u velikom stilu