P. 1
Citanka 5

Citanka 5

|Views: 2,199|Likes:

More info:

Published by: Aleksandar Milanovic on Mar 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2015

pdf

text

original

^ITANKA
za peti razred osnovne {kole

VODI^
da li zna{?

analiza teksta

smisli i napi{i

kwi`evni pojmovi

doma}i zadatak

re~nik

1 Qubav i prijateqstvo U^I]EMO: o lirskim pesmama i stilskim figurama o lirskim qubavnim pesmama o temi. glavnom motivu i toku radwe (fabuli) u kwi`evnom delu o nau~nopopularnom tekstu o romanu za decu o anegdoti o lirskom zapisu o pismu kao obliku kwi`evnog stvarawa TVOJ ZADATAK ]E BITI: da nau~i{ da recituje{ [a{avu pesmu Miroslava Anti}a i zapi{e{ {a{ave odgovore na pitawe: „[ta je qubav?“ da predlo`i{ neka pravila za dobre odnose u odeqewu da pro~ita{ roman Hajduci Branislava Nu{i}a da opi{e{ jedan most iz svog kraja .

– Pesma bla`i. – Pesma sti`e. Melem nada. Biti ~ista. Qubav vlada. – Svetiwa je! Jovan Jovanovi} Zmaj (1833–1904) ro|en je u Novom Sadu. Dobra pesma je plemenite pesni~ke gra|e. Najve}i je srpski pesnik za decu. neguj. neo~ekivanih prizora i slika. koja govori o tome za{to je pesma va`na i kakva pesma treba da bude. Pokorava. Gde su qudi dobre }udi.. Ona mora re}i ~itaocima ono {to nisu znali ni umeli da ka`u onako kako to pesma ume. ^ika Jova srpskoj omladini i druge. Mora biti obasjana.“ Ovo je kriti~ki prozni tekst o poeziji. Mora te}i iz dubine Srca zdrava – Taka pesma sve osvaja. igre. Plemenita. [to ne mo`e{ druk~e re}i. razvijenog jezika. gde je jada.. skrotiti bogodan plemenit skvrniti svetiwa 4 .. Jer u pesmi nema mr`we. Jovan Jovanovi} Zmaj PESMA O PESMI bla`iti }ud druk~e melem Gde je bola. Najpoznatije kwige su mu: Zlatna kwiga za decu. Sada }emo pro~itati Pesmu o pesmi Jovana Jovanovi}a Zmaja. Neguj pesmu. Gde se klone. ^ika Jova srpskoj deci. Opevao je de~ji `ivot. Mora biti bogodana.^ime se. po tvom mi{qewu. – Pesma s' ori. iznena|uju}ih spojeva. Gde utehe nema druge. Dobra pesma mora biti pametna.. bogatog re~nika. Pesma mora biti sveta. Taku pesmu gaji. Dobra pesma je ono o ~emu peva i jo{ ne{to {to se mo`e povezati sa wenim sadr`ajem. odlikuje dobra pesma? Evo zapisa pesnika Du{ana Radovi}a o tome: „Dobra pesma mora biti naslowena na neko iskustvo ili na do`ivqaj. A gde sumwa sve obara – Pesma di`e. wom }e{ skrotit Quta tigra – Ali pesma ne sme biti Pusta igra. gde se pada. – Pesma sna`i. de~ji svet sa mnogo qubavi i `eqe da deca `ive vedro i da postanu dobri qudi. U pesmi je cvetak vere. U wegovu ~ast odr`avaju se Zmajeve de~je igre i dodequje Zmajeva nagrada. Dok te traje! Ne skvrni je la`nom du{om. – Pesma zbori. Ba{ kô zvezda. u visini [to se blista. Istinita.

Navedi po tri odlike dobre pesme koje navode pisci ovih tekstova: Du{an Radovi} u kriti~kom tekstu 1.. wom }e{ skrotit Quta tigra – Mora te}i iz dubine Srca zdrava – 5 . Zmaj u Pesmi o pesmi 1. Epitet – daje novo i dubqe zna~ewe re~ima uz koje stoji: plemenita pesma. qubav vlada. Objasni zna~ewe stihova iz pesme (vidi re~nik na kraju ~itanke): Neguj pesmu.. 2.KWI@EVNI POJMOVI Pesma o pesmi je lirska pesma. quti tigar. 2. raspolo`ewa i razmi{qawa pesnika. Personifikacija – predmetima i pojavama se pridaju qudske osobine: pesma zbori. 3. Ovu pesmu krase stilske figure (izra`ajna sredstva). u visini / [to se blista. U woj se na slikovit na~in izra`avaju ose}awa. Pore|ewem se ne{to {to je nepoznato ~ini razumqivim i jasnim upore|ivawem sa ne~im {to je poznato: pesma je ~ista . J. ba{ kô zvezda. 3. J.

ka`em. pa oni. Mama me pita: a da l’ to vredi? A ja se sme{kam: vide}e{ – vredi. Mama mi ka`e: {a{avo moje. ne postoje. zna~i.[ta zna~i re~ {a{av? O ~emu bi mogla da govori pesma pod nazivom „[a{ava pesma“? Miroslav Anti} [A[AVA PESMA {a{av Mama mi ka`e: {a{avo moje. nek tu i stoje – {ta se mo`e. Na sve {to ~ekam. [ta da se radi. Mama mi ka`e: {a{avo moje. Mama mi ka`e: pusti pri~e. I na samo}u. {ta se to zbiva u tvojoj glavi? U woj de~aci. kao na javi de~aci sme|i. ve} da se `eli da nikad ~ekawe ne izbledi. [a{ava kwiga. 6 . java Postoje. On je na{ najve}i pesnik prvih qubavi. postoje. Na sve {to ho}u. Svi oni li~e. Miroslav Anti} (1932–1986) ro|en je u selu Mokrinu kod Novog Sada. Poznate su mu kwige: Nasmejani svet. crni i plavi. – zbijeni tako na {ta li~e? Ja rukom mahnem i uzdahnem. crni i plavi. zar mogu tamo svi da se slo`e? Ja mami ka`em: kad ve} postoje. Hodaju}i na rukama i druge. Plavi ~uperak. mama veli. de~aci sme|i. Olovka pi{e srcem. ka`em. Ja ka`em: ni{ta. Li~e na nemir. svi mnogo li~e na ne{to lepo kao iz pri~e. Garavi sokak.

Objasni za{to se ona tako ose}a. 4. KWI@EVNI POJMOVI U ovoj lirskoj pesmi se govori o qubavnim ose}awima. Zato ova pesma pripada qubavnim lirskim pesmama. zato {to opeva doga|aje i li~nosti 2. O ~emu misli i {ta ose}a devoj~ica kad ka`e: Ja rukom mahnem / i uzdahnem? Za{to devoj~ica `eli da nikad ~ekawe ne izbledi? Za{to je devoj~ica na kraju pesme sa sme{kom rekla: vide}e{ – vredi? Zaokru`i dva razloga zbog kojih je ovo lirska pesma: 1. zato {to je jezik pesme slikovit. 6. DOMA]I ZADATAK Nau~i da recituje{ ovu pesmu. Glavni motiv (glavni pokreta~ misli i ose}awa) u pesmi je qubav. zato {to govori o ose}awima 3. 7 . strani ~itanke. 2.Prona|i u pesmi odgovore na slede}a pitawa: [ta misli i {ta ose}a majka kad ka`e devoj~ici {a{avo moje? [ta majka `eli da sazna? Prona|i i podvuci u pesmi stihove u kojima se govori o tome kako se ose}a devoj~ica. 3. Pogledaj Pravila za izra`ajno ~itawe i recitovawe na 184. Zapi{i {a{ave odgovore tvojih drugova i drugarica i svoj odgovor na pitawe: [ta je qubav? 1. Tema pesme (ono o ~emu se u woj govori) je qubav koju ose}a devoj~ica. zato {to u pesmi preovla|uje pripovedawe 4. 5.

Ustao je i po{ao me|u |ake. ali nije znao {ta da po~ne. a zna ga ve} osam godina. Ova neuobi~ajena ti{ina izbacila ga je iz sedla.“ Popovi} prvi put nije insistirao na `ivciraju}em propisu oslovqavawa profesora. Pogledao je potom i u prozor naspram vrata i. mirno je oti{ao do wega i lepo spustio {e{ir na policu. lepo. „Petrovi}u“. u~inilo mu se da je Mitrovi} mawe razbaru{en negoli obi~no. zavirio pod katedru. Petrovi} je ustao. Koliko se se}ao. „A ti.Koji su naj~e{}i izgovori u~enika za ka{wewe u {kolu? Milovan Vitezovi} [E[IR PROFESORA KOSTE VUJI]A (odlomak) Profesor Kosta Vuji} je uobi~ajeno zastao ispred razreda. „Nemam“. svojih ili narodnih?“ „Nemam. Maturanti su ustali bez re~i i bez {uma. Mitrovi}u? Samo reci. Profesor nije mogao verovati svojim o~ima. „Aha. a toga bi se se}ao. dobro sam“. Otvorio je dnevnik. A ti. Pred wim je bio Pavle Popovi}: „Popovi}u. Prodanovi}u. odgovorio je naju~tivije od kada ga zna. [ta li je sad? Kao da nema nikog? Prineo je ruku obodu {e{ira i polako otvorio vrata. gospodine. da nema{ kakvih briga. kazao je suvo. Nije verovao da su se |aci smirili bez ikakvog razloga. buntarski 8 . Ponovo je pogledao u maturante. da nisi slab?“ „Nisam. gospodine“. gospodine. zastao je pored Mihaila Petrovi}a. rekao je bez buntarskog naglaska. gospodine profesore. nikad nisu bili tako mirni. Mitrovi}u?“ „Nisam. opipao se po le|ima. premda je prozor bio zatvoren. Profesor ih je u ~udu pogledao. bez neke planirane |avolije. Petrovi}u?“ „Hvala na pitawu. blago meni“. Bili su tako mirni da im ni bubice nisu bile ravne.“ „Ima{ li kakvih nezgoda. Nikakav `amor nije dopirao kroz vrata. Profesor Vuji} je zavrteo glavom. Pregledao je stolicu. Pomislio je kako je ovo stawe da se izludi. da mu nisu {ta zaka~ili. takore}i. mirno i bez re~i: „Kako si sa zdravqem.

“ „O prirodnim naukama se ~ovek mo`e dobro zamisliti. tamo gde se gradi velodrom da velosipedi ne bi gazili mirne gra|ane. pri~a i drama za decu. Otvorio je dnevnik i viknuo: „Jovan Cviji}!“ Jovan Cviji} je sko~io. kako ste?“.“ Za Cviji}a sve mora imati meru.“. 9 . profesor je istrajavao po svome. naletim na uli~ni stub i .“ „U petak sam bio lepo po{ao u {kolu i usput se zamislim. „Moglo bi se re}i. gospodine profesore.. pitao je profesor sa izvesnom primesom podrugqivosti. Poznate su: Ja i klinci ko pesnici. Odgovorili su mu jednoglasno: „Dobro smo“. kao u bezna|e: „Pa {ta vam je onda? [to ste mirni i ozbiqni. Izabrano detiwstvo. i Cviji} se dr`ao svoga. gde ti je kwiga?“ „U klupi. „I ti si prva `rtva beogradskog velodroma.. Cviji}u? Ne}u da ti kle{tima vadim opravdawe iz usta!“ „Pred Narodnim pozori{tem. velodrom velosiped primesa zanovetati se Milovan Vitezovi} je ro|en 1944. a ve} ga. godinama.. uzalud opomiwe da ne ~ita na ~asu. prolaznike“. Misli{ li ti to pravdati?“. Umirili se da mene sekiraju. sada ve} sa kwigom u ruci. rupa. onako. koji je izbrisao zabrinutost s profesorovog lica.“ „Ali sa druge strane. to je fakat.“ „Kod pozori{ta. Napisao je zanimqive kwige pesama. gospodine.“ „A pro{li put?“ „Pro{li put nije bio stub.. gospodine. „Mislim.“ „Zar opet?“. „Zapisan si u petak dvadeset drugog da nisi bio u {koli! Da li ti je to poznato?“ „Poznato mi je.bezna|e fakat Primetio je da Jovan Cviji} nema kwige u ruci. Cviji}u?“ „I i|av{i tako zami{qen. A ja se zabrinuo“. pa i profesorova podrugqivost.“ „Ovo {to pi{e. smenila ju je qutwa. „Da. Cviji}u.. Unuci Deda Mraza.“ „A kako ste vi ostali sa zdravqem i uop{te. profesor se nalaktio i cedio opravdawe. nije red da ~itam na ~asu. udarim glavom u wega!“ „Gde. spremqena. profesorove zabrinutosti je nestalo. gospodine profesore. „Nego rupa. Imam opravdawe. da spremi kwigu u klupu dok traje ~as: „Cviji}u.“ „O ~emu. pitao je Mihailo Petrovi}. ali ja se nadam da }u ostati poznatiji po ne~em drugom. „Sve mangup do mangupa. Cviji}u?“. zabrinutim pogledom je obuhvatio ceo razred. \a~ko doba.. Dogovorila se banda. godine u Vitezovi}ima kod Kosjeri}a.“. Cviji}u?“. ne prekidaj |aka kad daje opravdawe.. gospodine profesore... „O prirodnim naukama.. gospodine profesore Vuji}u.“ „Na sunce s wim. Profesor se vratio za katedru. kao da se i sam zanoveta. profesor je prstima kucao po mestu gde je Cviji} bio zapisan. [e{ir profesora Koste Vuji}a i druge. [ta je bilo daqe. Skamije su za{kriputale. „Nije opet. Petrovi}u. Cviji} je `eleo sve da razjasni. do |avola?!“ Razredom se zaorio dugo suzdr`avani smeh. gospodine profesore.

Napi{i kako izgleda uobi~ajen dijalog izme|u u~enika i nastavnika u tvojoj {koli. Objasni zna~ewe izraza izbaciti nekoga iz sedla. 10 . Nastavnik: U~enik: Nastavnik: U~enik: Nastavnik: Sakupite u odeqewu sve va{e ideje i po{aqite ih razrednom stare{ini. " Profesor # Umirili se da mene sekiraju. Slede}e re~enice iz teksta predstavqaju uvod. zaplet i rasplet radwe odlomka iz pri~e. Pokrenite akciju „Ho}emo qubaznu {kolu!“. Kako se profesor Vuji} odnosi prema svojim |acima? Na osnovu ~ega to zakqu~uje{? Kako se |aci odnose prema profesoru Vuji}u? Po ~emu to mo`e{ da zakqu~i{? Koji je deo ovog ~asa bio najuzbudqiviji? Za{to? Prona|i u tekstu i podvuci zelenom bojom re~i profesora Koste Vuji}a iz kojih se vidi razlog zbog kojeg su ga u~enici do~ekali neobi~no mirno. Pored svake re~enice napi{i koji deo radwe predstavqa (uvod. rasplet): ! [ta li je sad? Kao da nema nikog? Kosta Vuji} je uobi~ajeno zastao ispred razreda. A ja se zabrinuo. zaplet.Prona|i u tekstu i podvuci dve scene u kojima se iskazuje zbuwenost profesora Vuji}a. Nastavnik: U~enik: Nastavnik: U~enik: Nastavnik: Ovde napi{i kako bi trebalo da izgleda dijalog izme|u u~enika i nastavnika u tvojoj {koli.

matemati~ar. razlog ili obrazlo`ewe za neku tvrdwu. pesnik. 3. godine. Gimnazija se nalazila u zgradi Velike {kole. istori~ar kwi`evnosti i Milorad Mitrovi}. Mihajlo Petrovi} Alas. a) zanimqiv b) dosadan v) onako Navedi argumente za svoju ocenu: 1. 11 . Zaokru`i re~ koja najvi{e odgovara tvojoj oceni navedenog odlomka iz teksta [e{ir profesora Vuji}a. 2. To su budu}i srpski nau~nici i kwi`evnici: Jovan Cviji}. Pavle Popovi}. sada{wem Rektoratu Beogradskog univerziteta (na slici). DA LI ZNA[? \aci o kojima se govori u ovoj pri~i su u~enici Prve mu{ke gimnazije u Beogradu 1885.NAVO\EWE ARGUMENATA Ilustrovao: Andrej Vojkovi} Argument je dokaz. geograf.

Kako se ~uva prijateljstvo? Zbog ~ega se gube prijatelji? Milovan Vitezovi} DVANAEST SAVETA KOJI ]E TI POMO]I DA STEKNE[ I ZADR@I[ PRIJATELJE 1. pitaj ih ne{to o njima. ne bi trebalo to da krije{ – a sigurno je da to ne}e{ u~initi kada na|e{ prijatelje koji te vole i cene. Reci istinu o sebi.) 7. 8. Nemoj uvek da ~eka{ da neko drugi povu~e prvi potez. Daj ljudima do znanja da te zanimaju.. Gledaj one koji ti se obra}aju. 2. 3. Kada te neko pita za mi{ljenje. Istina ne mora da boli. U~lani se u klubove koji te zanimaju. Kada oseti{ da bi to bilo dobro. o onome u {ta veruje{ i do ~ega dr`i{. Neki ljudi su toliko usamljeni da podnose svakoga – uklju~uju}i prijatelje koji to zapravo i nisu. ALI. Kreativni centar 12 . Ne moraju svi tvoji prijatelji da misle i da se pona{aju kao ti. © 2004 A. Obavi svoj deo posla. 6. Budi iskren. Bin.. Idi na dodatne ~asove u {koli ili van nje. U~ionica bez nasilni{tva. Nau~i da prepozna{ la`ne prijatelje. reci ga otvoreno. Prihvataj druge. Anga`uj se. Uspostavi kontakt. Nemoj uvek da o~ekuje{ od prijatelja da prave planove i nose sav teret va{eg prijateljstva... Dozvoljeno kopiranje za rad u nastavi. Svaki odnos zahteva trud. Budi dobar slu{alac. posla. Ne}e svako koga upozna{ imati iste sposobnosti i interesovanja kao ti. Ta~no tako. Obi~an pozdrav i osmeh ~ine ~uda. 10. Budi ljubazan. (Zar ne bi bilo dosadno kada bi bilo tako?) 12. ALI. L. talentima i ne~emu {to ti je va`no. 5. 11. (S druge strane. Nemoj da govori{ samo o sebi. 4. Nemoj da koristi{ prijatelje samo za to da bi im iznosio svoje probleme. Radi kao dobrovoljac. Obrati pa`nju na ono o ~emu govore. Postoje situacije u kojima je va`nije biti uljudan nego sasvim iskren. Prijatelji vole da budu iskreni. 9. Obrati im se i onda kada je sve u redu. Usudi se da ka`e{ ne{to o sebi. Nemoj da se hvali{. ispri~aj ne{to o svojim interesovanjima.

Razmisli i odgovori kakva je razlika izme|u ovog nau~nopopularnog teksta i pripovetke. (11. KNJI@EVNI POJMOVI Nau~nopopularni tekst je delo koje na jasan. Napi{i {ta bi kazao u takvom slu~aju. ! Kako glasi tvoj predlog? Zbog ~ega ba{ to predla`e{? " 13 . Odglumi taj razgovor s drugom iz klupe. Smisli kratak razgovor u vezi s prvim savetom: „Uspostavi kontakt“. (8. [ta bi ga pitao? (3. savet) Napi{i {ta bi rekao kad bi ~uo {alu na svoj ra~un.Zaokru`i zelenom bojom savete koje ve} primenjuje{. savet) Zamisli da neko govori kako ne{to mnogo voli ili da ga to veoma zanima. Opi{i kako bi nekome dao do znanja da te zanima. napi{i i obrazlo`i pred odeljenjem jedan svoj predlog saveta koji bi bio koristan za unapre|enje dobrog dru`enja i razvoj prijateljstva u odeljenju. i 6. Crvenom bojom zaokru`i sve ono {to bi `eleo da nau~i{ da primenjuje{. razumljiv. popularan na~in pribli`ava nauku ~itaocu. savet) Smisli. a tebi se to ba{ ne dopada ili ti je dosadno. savet) [ta bi ispri~ao o sebi nekome koga `eli{ za prijatelja? (5.

– Al' 'tica je br`a od ribe! – tvrdi Gluva}. 'tica. jo{ je vrlo daleko. Wegove komedije: Narodni poslanik. – Pa br`a je. – [ta bi ti voleo – pita Cvrca Trtu – {ta bi voleo. – E ba{ si glup. – Za{to? – pitaju drugi. – Jest. – A {to? – pitamo ga svi naglas. ili {to smo ~uli ili nau~ili. – Je li riba br`a od la|e? – pita Gluva}. Pra}ne se. na primer. al' do|e lovac pa metne u pu{ku dramlije. la|u na Dunavu. letim gde ho}u. ribica iznad povr{ine dunavske i. dabome. – Pa ima krila. Sumwivo lice.. a ne la|a! I nastavqamo tako razgovor o la|i dok nam {to drugo ne odvu~e pa`wu.. A la|u ne mo`e lovac da ga|a – veli mu Cvrca. odmah }emo o woj razgovarati. da si la|a ili 'tica? – Ja bih voleo da sam 'tica – veli Trta – slobodan sam. – A ja bih. Po wima su snimani i filmovi. i pored toga. a la|a je vezana za vodu. ina~e kako bi mogla da pobegne ispred la|e kad na wu nai|e! – veli mudro Trta. Drowo – re}i }e Mile Vrabac – pa ne jede la|a. {to na la|i ima kujna. a 'tica zakovrne. Za decu je napisao roman Hajduci u kojem govori o nekim doga|ajima iz svog detiwstva. Vidimo. ne mo`e da leti. a riba nema krila! – Pa jest! – kao odobravaju svi. O svemu i sva~emu {to se kod nas de{ava. mo`e{ da jede{. 14 . brate. voleo da sam riba – veli Gluva}. i odmah skrenemo razgovor na la|u. Gospo|a ministarka i druge prevedene su na mnoge strane jezike i ~esto se prikazuju u pozori{tima. To mogu da jedu putnici. pa kad ogladni{. dramlija zakovrnuti Branislav Nu{i} (1864–1938) ro|en je u Beogradu. – Voleo bih zato. Najve}i je humoristi~ki pisac u srpskoj kwi`evnosti. na primer. tek je samo dim nagla{ava. razume se. pa nani{ani.Gde se obi~no sastaje{ sa dru{tvom posle {kole? O ~emu tada razgovarate? Branislav Nu{i} HAJDUCI (odlomak) I kakve ti sve razgovore ne vodimo mi ~etvrtkom posle podne na hrastovom stablu. – Ja bih voleo da sam la|a! – veli Drowa. pa dum . kraj dunavske obale. ili {to okom sagledamo.

pa poleti pravo na prozor. pa ja wega onda pitam: „Ka`ite vi sad meni {ta je zoologija!“ E. – Ja bih najvi{e voleo da budem tigar – re}i }e Drowa – pa kad riknem. Cvrca Trta Drowa Vrabac Gluva} KWI@EVNI POJMOVI Kwiga Hajduci je roman napisan za decu. [ta misli{. Mi se svi pretvaramo u znak pitawa i gledamo ga pravo u usta da ~ujemo {ta }e re}i. za{to su ih dobili? Smisli duhovita obja{wewa. – E. Povodom toga prelazimo na razgovor {ta bi ko voleo da bude kao `ivotiwa. Obrati pa`wu na iznena|ewa u pripovedawu. a ja }utim kao riba. Ve`bajte ~itawe ovog teksta po ulogama. Prona|i i druge sli~ne primere humora. pa da ne znam {ta je zoologija. – A jo{ zbog ne~eg voleo bih da sam riba! – dodaje Gluva}. Me|utim. o~ekujemo da to `eli zato {to voli da putuje u lepe predele i sl. al' da si riba ne bi te primili u {kolu! – dodaje Cvrca. 15 . A ja se popnem na prozor dvema predwim {apama. Kad sam riba. – Jest. – Kad ne znam lekciju. pa pita mene profesor: „Zna{ li ti. tako bih. razbije ga glavom i sko~i dole u dvori{te. da dr{}u profesori od mene. to jeste! – uzvikujemo svi i ~isto zavidimo Gluva}u {to }e preplivati Dunav deset i dvadeset puta. tigar. pisac nas iznenadi Drowinom izjavom da mu se la|a svi|a zato {to na woj postoji kuhiwa u kojoj mo`e da jede kad ogladni. a profesor zoologije drekne kao jare kad ga koqu. {ta je to zoologija?“ – „Zar ja. Uh. u`ivao! Za{to je de~ak Trta voleo da bude ptica? Zbog ~ega je Drowa `eleo da bude la|a? Zbog ~ega je hteo da bude tigar? Istra`i na~in na koji pisac u tekstu gradi humor. kada Drowa ka`e da bi voleo da bude la|a. De~aci iz Hajduka imaju sme{ne nadimke. sad ve} ponosan {to ose}a da nas je osvojio. Ja sam zoologija!“– grmnem ja pa {krgutnem zubima i riknem. Na primer.– Pa prvo zato {to bih mogao da preplivam Dunav i deset i dvadeset puta na dan. moram da }utim. O tome }e{ da sazna{ ne{to vi{e kad bude{ pro~itao roman Hajduci. To je kwi`evna vrsta u kojoj pisac opisuje doga|aje i li~nosti iz de~jeg sveta. {to bih u`ivao! Zamisli ~as zoologije. vidi{. @iko. Objasni ih.

duhovite. a glava u Beogradu. ANEGDOTA O NU[I]U Nu{i} je u jednom dru{tvu ovako objasnio {ta je to telegraf: – Zamislite veliku ma~ku kojoj je rep u Vrawu... onda u Beogradu mjaukne.Sa`eto prepri~aj. – Dobro – upitali su ga prijateqi – a radio . DOMA]I ZADATAK Pro~itaj roman Hajduci B. Nu{i}a i saznaj {ta su sve do`iveli de~aci koje si upoznao u ovom odlomku. KWI@EVNI POJMOVI Anegdote su kratke. 16 . {ta je onda radio? – Ista stvar. samo bez ma~ke. U svoj dnevnik ~itawa upi{i zanimqive podatke o romanu (vidi uputstvo o vo|ewu dnevnika na strani 183). Pa kada se povu~e za rep u Vrawu. {aqive pri~e iz `ivota znamenitih qudi sa neo~ekivanim zavr{etkom. ovaj odlomak iz romana Hajduci. u nekoliko re~enica.

te{u i postavqaju nova. korisni. zategnuti od jedne obale do druge kao `ica. Tanki `elezni mostovi. sivi ili zarudeli od vetra i ki{e. seku. najposle. u zatokama me|u stenama. Sva~iji i prema svakom jednaki. zarudeti ksilofon brvno zatoka Svi su oni u su{tini jedno i podjednako vredni na{e pa`we. a lepota wihovih linija otkri}e se potpuno o~ima na{ih unuka. oni sasvim mali mosti}i u planinama. a u wihovim sastavcima i neprimetnim pukotinama raste tanka trava ili se gnezde ptice. a seqaci. le`e i trunu kao i ostalo drvo naplavqeno tu slu~ajem. osu|ena na ogaw ili truqewe. ~esto okrzani na o{tro rezanim }o{kovima. mislilo i gradilo. istrajniji su od drugih gra|evina i ne slu`e ni~em {to je tajno ili zlo. Po dva puta u godini gorska bujica odnosi. slepo uporni kao mravi. podignuti uvek smisleno. jer pokazuju mesto na kome je ~ovek nai{ao na zapreku i nije zastao pred wom. {to drhte i zvu~e od svakog voza koji projuri. u stvari jedno jedino ove}e drvo ili dva brvna prikovana jedno uz drugo.Za{to qudi podi`u mostove? Kakve si sve mostove video? Ivo Andri} MOSTOVI (odlomak) Od svega {to ~ovek u `ivotnom nagonu podi`e i gradi. Zato se uz te planinske potoke. u se}awu mi iskrsavaju ne oni preko kojih sam najvi{e prelazio nego oni koji su najvi{e zadr`ali i zaneli moju pa`wu i moj duh. ni{ta nije u mojim o~ima boqe i vrednije od mostova. svedoci i{~ezlih epoha kad se drugoja~ije `ivelo. svetiji. Oni su va`niji od ku}a. ta brvna. nego je savladao i premostio kako je mogao. jer op{tiji. ali ta zatesana brvna. Drveni mostovi na ulasku u bosanske varo{ice ~ije izglodane grede poigravaju i zve~e pod kopitama seoskih kowa kao da{~ice ksilofona. I kad mislim na mostove. preba~eni preko nekog gorskog potoka koji bi bez wih bio neprelazan. vide ~esto ti biv{i mostovi. 17 . Veliki kameni mostovi. I. na mestu na kom se ukr{tava najve}i broj qudskih potreba. ukusu i prilikama kojima je bio okru`en. od hramova. prema svom shvatawu. oni kao da jo{ ~ekaju svoj posledwi oblik i svoje savr{enstvo. kad nado|e. izdvajaju se od ostalog nanosa i podse}aju jo{ uvek na ciq kome su slu`ila.

postavqeni otprilike. sarajevski mostovi. o~ima i nogama. nailazi na verne i }utqive mostove kao na ve~itu i ve~no nezasi}enu qudsku `equ da se pove`e. gde god se moja misao krene ili stane. Koje detaqe mosta isti~e? Sa ~im ga poredi? Ivo Andri} (1892–1975) ro|en je u Travniku u Bosni. Me|u wima je i jedan koji nosi sudbinsko ime jednog mladi}a. Obele`i ta dva pasusa. ~uvani i odr`avani sudbinom. Drveni mostovi po [vajcarskoj. Jedini je srpski kwi`evnik koji je dobio Nobelovu nagradu. Most na @epi i Put Alije \erzeleza. a pored kojih ve} stotinu godina vodi neki nov most. tanki i beli kao privi|ewa. oni su kao kameni pr{qenovi. najve}e svetsko priznawe za kwi`evnost. protivnosti ni rastanka. li~e na duga~ke ambare i iski}eni su iznutra slikama svetiteqa ili ~udesnih doga|aja. mo`e da spaja i povezuje qude. malen ali stalan. zarasli u br{qan i zami{qeni nad sopstvenom slikom u tamnoj vodi. mostovi koje sam video na putovawima. Kakve sve mostove pisac pomiwe u tekstu? Za{to je ~ovek podizao mostove? Koje je `eqe i razloge imao? Koja je zajedni~ka osobina svih mostova? Podvuci u tekstu re~enicu za koju misli{ da je poruka ovog dela.kapela Pre svega. no}u iz voza. ~ije je korito ki~ma Sarajeva. Na Miqacki. od belog kamena. . da ne bude deqewa. Najpoznatiji romani su mu. Vidim ih jasno i brojim redom. Travni~ka hronika i Gospo|ica. Kameni mostovi u [paniji. za roman Na Drini }uprija. Izaberi opis jednog mosta iz ovog teksta i objasni na koji na~in pisac o`ivqava wegovu sliku. Tako. Znam im lukove. Pisao je pripovetke i romane. uvu~en u se kao dobra i }utqiva tvr|ava koja ne zna za predaju ni izdaju. Zatim. 18 Navedi {ta je to {to. kao mostovi. kao skeleti na stra`i. a me|u najboqim pripovetkama su Prokleta avlija. Rimski mostovi u ju`noj Italiji. ali oni stoje jo{ jednako. sa kojih je vreme odbilo sve {to se moglo odbiti. Aska i vuk. pored nagra|enog. izmiri i spoji sve {to iskrsne pred na{im duhom. Pisac u dva pasusa jasno iskazuje za{to su mostovi toliko va`ni. Poznat je i po delu Znakovi pored puta. Fantasti~ni mostovi u Turskoj. pamtim ograde. svuda na svetu. kao kapele. pokriveni krovom zbog velikih snegova.

U tekstu preovla|uju razmi{qawa i ose}awa. Ivo Andri} kraj mosta na Drini u Vi{egradu obala: kamenita. Prona|i u tekstu i prepi{i vi{e epiteta kojima se opisuju mostovi. Saznaj kada je izgra|en. Voleo je da sedi na kamenoj klupi na mostu i da slu{a pri~e starijih qudi koji su se tu okupqali. Tanki `elezni mostovi. Zato za takav tekst ka`emo da je lirski zapis. zategnuti od jedne obale do druge kao `ica. Pri~u o mostu mo`e{ ispri~ati i u prvom licu. Napi{i o tome sastav. Prona|i u tekstu argumente (dokaze) za ovu tvrdwu. Opi{i wegov izgled. Tada je zavoleo mostove. Preko mosta je ~esto prolazio i zagledao wegove velike kamene lukove. 19 KWI@EVNI POJMOVI Ovaj tekst je napisan u prozi. za{to je va`an i dr. DOMA]I ZADATAK Prikupi podatke o jednom mostu iz svog kraja. kraj ~uvenog mosta na reci Drini. IVO ANDRI] I MOSTOVI Andri} je detiwstvo proveo u Vi{egradu. a jezik je slikovit. a o wima }e kasnije pisati u svojim kwigama. . {to drhte i zvu~e od svakog voza koji projuri. Smisli i dopi{i vi{e epiteta uz imenice: reka: mutna. potok: brz.. Most mo`e da pri~a kako je nastao. ko je sve prolazio wime.. ko sve prolazi wime. {ta se sve doga|alo oko wega itd.Napi{i nazive stilskih figura koje su iskazane podvu~enim tekstom.

da jurim ze~eve. Jer ja sam ga oslobodio ne samo wegovog uro|enog straha od pasa (od te je iste boqke bolovao i wegov otac). Verujem da ne gre{im du{u ako ka`em da smo on i ja bili po mnogo ~emu sli~ni: po lewosti. Umeo sam da doteram zalutale krave. pripadao de~aku. ^im bismo bili jako nesre}ni. Od svih qudi na svetu s wim sam se najboqe slagao i najboqe sporazumevao. Kako sam po~eo naglo da rastem i da sti~em ugled me|u seoskim xukcima. da otkrivam lisi~je jazbine i gnezda barskih ptica. nego je i uop{te postao hrabriji. kada nam se bila izgubila krava Naranxa. da otkopavam krti~wake (to iz pustog zadovoqstva. `abe. De~ak mi je usput poverio te{ke i odgovorne zadatke. ja sam ipak. ^ak sam nau~io od de~aka da razgovaram sa wim u ~asovima usamqenosti! Se}am se. Wegova tuga za ocem i moja tuga za roditeqima stvori{e me|u nama neku vrstu prijateqstva zasnovanog na srodnosti. Jedna je wegova poruka bila tolika da sam li~io sebi pre na goluba pismono{u nego na psa. eto. De~ak je znao katkad da mi pri~a pri~e ili da mi ih ~ita.Po ~emu prepoznaje{ prijateqstvo izme|u ~oveka i psa? Danilo Ki{ DE^AK I PAS (odlomak) Iako mi je zvani~no gazda bio gospodin Berki. Usamqenost i tuga spoji{e na{e `ivote. po `eqi za avanturom. on me je nau~io raznim korisnim ve{tinama koje izazivaju po{tovawe. kao mudar i u~en pas svog malog mudrog gospodara. kako bismo prekratili vreme). du{om i telom. de~ak je postajao sve mawe usamqen. i neke na{e zajedni~ke osobine. Zauzvrat. jednom. Mislim da su tome doprinele. po odanosti. odmah smo kovali plan da be`imo u svet. osim wegovih godina. zamalo nismo razuzdanost pobegli u svet. Mislim da ne gre{im ako ka`em i to da je taj de~ak imao u sebi ne~eg pse}eg: {to se ti~e wegovog wuha i wegove preosetqivosti na mirise. siguran sam da ne gre{im. Mislim da ne preterujem ako ka`em da sam ve} bio nau~io napamet atar 20 . po razuzdanosti. sve ponosniji na mene i sve odva`niji. zmije. leptire. da lovim divqe patke. A nismo. dospeli nikad daqe od tre}eg atara. jer je znao da u meni ima sigurnog i odanog za{titnika.

Ali sam uskoro shvatio o ~emu je re~ i. ponovo me skolila ona moja stara pse}a tuga. Ovoga puta izistinski! U to nema sumwe. Postao je i prema meni nekako hladniji. Zatim sam ga vezao kai{em za vrbu. Ispri~a}u vam sada kako mi je bilo te{ko kada smo krenuli na put. A i ja sam se od te iznenadne tuge razboleo. ovo vam pismo pi{em iz daleka i ho}u da vas pozdravim i pitam za zdravqe. od mnogih malih dogodov{tina. Odveo sam Dinga na obalu Kerke da se pozdravim s wim. Kuwam pred de~akovim pragom kako mi ne bi pobegao bez opro{taja. Prime}ujem u posledwe vreme da je de~ak tu`an. bio nestao i da sam do{ao u posledwem trenutku. kao {to sam i ja prisutan u wegovim pri~ama. molim vas najqubaznije da mi se ne smejete zbog ovoga {to }u vam sada re}i: ja sam sino} plakao najvi{e zbog mog psa Dinga. no u tim je pri~ama uvek prisutan de~ak. pas.obazriviji. veselih i tu`nih. Ana mi se jo{ uvek podsmeva i ka`e da sam ja zaqubqen u tog psa. A-uuu! A-uuu! skoliti kuwati Pismo Dragi gospodine Berki. pa su me svi grdili. no ja verujem da }ete me vi razumeti i da mi se ne}ete rugati. On je sav od malih pri~a. pa me mama budila ba{ sino}. jer sam plakao u snu. ali mi se svi rugaju zbog moga izgovora. izmi{qaju}i ~esto i doteruju}i ga. Polako se privikavam na nove drugove u {koli. Jo{ uvek sawam no}u da sam tamo kod vas. Dragi gospodine Berki. no ja sam mu rekao da ostane. Ose}am. pa sam otr~ao da se pozdravim sa svima vama. Shvatam i to za{to me izbegava: hteo bi da olak{a sebi taj rastanak. 21 . Mama ka`e da je to nostalgija i da }e sve to brzo pro}i. Onda sam ~uo kako me zovu. Ne. {to ga je de~ak toliko puta pri~ao ~obanima. da je `ivot takav i da znam da nikada ne}u na}i boqeg prijateqa od wega. Kaza}u vam sada gde sam onda bio. kako me je potresao taj rastanak. De~ak se opet sprema da ode u svet. pred sam polazak kola. ni me|u qudima. nostalgija onaj roman ^ovek. krije ne{to od mene. a mo`da je to i istina. Kuwam i razmi{qam o svom `ivotu. moj `ivot nije roman. Vidim. kow. ovaj rastanak ne}u pre`iveti. Hteo je da krene za mnom i molio me je da ga pustim. Se}ate se da sam ja. ni me|u psima. a on se nije opirao. samo je cvileo. eto.

ispla`ena jezika. kao i gospo|u Rigo i sve moje drugove. i vi. a ja sam jo{ uvek plakao. Ba{ta. Vas i va{u mamu. koji se nije nikad vratio. ako mi se ne}ete smejati. mo`ete zamisliti. 22 . Molim vas. da u va{em pismu mojoj mami ne pomiwete ovaj novac (to je od moje u{te|evine). mesara. a posebno Belu Hermana. jer bi mi se Ana sigurno rugala. On najvi{e voli kowetinu (sa dosta kostiju). vas i va{e mame. da ga nisam mogao povesti sa sobom i da ga ne}u nikada zaboraviti. zvonik. Zasada neka bude dosta. ja sam jednako gledao kroz prozor i plakao. Onda su kola krenula. jer je tr~ao za nama sve do ^estrega! Bio je sav zapewen. tako da je ~ika Martin morao dobro da ga i{iba dok ga nije primorao da se zaustavi. dragi gospodine Berki. kada postanem pesnik. Ka`ite mu i to da }u jednog dana. Laciku Tot i Juliju Sabo i sve ostale. zapravo da se skqoka od iscrpqenosti nasred druma. dok mu govorite. Kwige su mu prevedene na mnoge svetske jezike. Napisao je vi{e romana i pripovedaka u kojima je ~esto opisivao svoje detiwstvo i mladost. kao sasvim malom detetu. dragi gospodine Berki. dakle. svi smo plakali. u~enik Danilo Ki{ (1935–1989) ro|en je u Subotici. Recite mu: „Andi. Ja sam po~eo da vi~em. i moja majka. I zva}e se. Sve mi se ~inilo da ~ujem wegovo cviqewe i da jo{ uvek juri za nama. koga sam ugledao? Za nama je tr~ao Dingo i cvileo iz sveg glasa. Jo{ bih vas samo zamolio. gospodine Berki. ^ak i kada je voz krenuo. on }e sve da razume. bio na kraju snaga. to sam hteo da vam ispri~am i da vas zamolim da mi napi{ete jedno pismo o svemu. Zato je najboqe da pi{ete meni li~no. No ipak nisam mogao odoleti. Govorite mu polako. pepeo.zaridati skqokati se Se}ate li se. Andi te pozdravio“. gospo- dine Berki. Po~e}e da cvili kada mu budete pomenuli moje ime. kako ne bih jo{ ja~e zaridao kada budem ugledao posledwi put selo. Usput nisam smeo da se osvrnem. a mi smo svi opet zaridali. Pi{ite mi i o tome kako je Dingo. naravno. jer nisam mogao da podnesem vi{e to cviqewe. Bele Hermana. gledajte ga pravo u o~i i ponavqajte mu moje ime. Wegova najpoznatija dela su: Rani jadi. da mu pro~itate ovo moje pismo i da mu ka`ete da ja nisam kriv. srce mi se kidalo od pla~a. mog pokojnog tate. onako kako sam vas zamolio. i Ana. Dingo je. Va{ jadni Andreas Sam. Lacike Tot. Se}ao sam se svih onih godina koje smo tamo proveli. gospo|e Rigo. kod gospodina Feje{a. samo. da mi u~inite to. da urlam. najsrda~nije pozdravqa i svih se rado se}a. Onda sam zamolio ~ika Martina da ga otera bi~em i da potera kowe br`e. To }e zna~iti da je sve razumeo. Na kraju vas jo{ molim da ga pazite i da mu kupite dobru ve~eru za ovaj novac koji vam {aqem. Pe{~anik i dr. Znali smo da se ne}emo nikada vi{e videti. Andi. i va{a mama. u~iteqice. I zamislite. U toj }e basni pas da govori. Dingo. Eto. Julije Sabo i ostalih. a to mo`ete sigurno da kupite u Bak{i. Tako|e vas molim. Grofovsku {umu i sve ostalo. Vide}ete da }e vas razumeti. napisati o wemu pesmu ili basnu.

Pitawe za de~aka: Pitawe za psa: 23 .Po ~emu su de~ak i pas sli~ni? [ta u sebi nose i de~ak i pas? Kako su se de~ak i pas dopuwavali i pomagali jedan drugom? Kako je de~ak iz pri~e provodio dane? Koju kwigu je mnogo voleo? Objasni {ta za de~aka i psa zna~e daqina. koga je de~ak iz pri~e vi{e voleo – psa ili svoje drugove? Podvuci u tekstu re~enice koje potkrepquju tvoje mi{qewe. Prona|i u re~niku na kraju kwige zna~ewa re~i i izraza: perspektiva ta~ka gledi{ta nostalgija Smisli i napi{i pitawa koja bi postavio de~aku i psu. za{to mu je va`no da pas dobro ve~era? [ta misli{. Zbog ~ega je de~ak dozvolio da se {ibom otera wegov prijateq pas? [ta ti misli{ o takvoj odluci? Navedi dva razloga zbog kojih tako misli{. ~ije glasove ~uje{ u tekstu? Kako su se rastali de~ak i pas? Da li je to dobar na~in da se rastane{ s prijateqem? Kako su se zvali odrasli i deca sa kojima je `iveo de~ak na selu? Potra`i u tekstu wihova imena i napi{i ih. ! " Za{to je de~ak zamolio da se psu kupi kowetina koju voli? Drugim re~ima. nepoznati krajevi? Ko su lica koja pi{u ovaj tekst? Drugim re~ima.

B. razumqiv i popularan na~in pribli`ava nauku ~itaocu PRIMER: U~ionica bez nasilni{tva. A. Personifikacija stilsko sredstvo kojim se predmetima i pojavama pridaju qudske osobine 3. Anti} Anegdota o Nu{i}u Stil (na~in izra`avawa) 1. M. Epitet re~ koja se dodaje imenici da bi iskazala wene odlike.Seti se {ta smo nau~ili Autorska kwi`evnost Lirika 1. Andri} 3. Pesma o pesmi. I. J. Drama Lirski zapis prozni tekst u kojem preovla|uju razmi{qawa i ose}awa PRIMER: Lirska pesma u woj se na slikovit na~in izra`avaju ose}awa. J. doprinosi `ivosti izra`avawa 2. raspolo`ewa i razmi{qawa pesnika PRIMER: Roman za decu kwi`evno delo u kojem pisac do~arava likove i doga|aje iz de~jeg sveta 2. {aqiva pri~a iz `ivota znamenitih qudi PRIMER: [a{ava pesma. Epika 1. PRIMER: Mostovi. Hajduci. duhovita. Bin . Nu{i} Anegdota Lirska qubavna pesma u woj se na slikovit na~in izra`ava ose}awe qubavi PRIMER: kratka. L. Pore|ewe stilska figura kojom se nepoznate pojave ili predmeti upore|uju sa sli~nim i poznatim da bi postali jasni i razumqivi Nau~nopopularni tekst delo koje na jasan. Zmaj 2.

2 @ivimo zajedno U^I]EMO: o rodoqubivoj lirskoj pesmi o temi i motivima u lirskoj pesmi o oblicima pripovedawa o pripoveci i o romanu o poemi o humoristi~kom romanu o elementima filma: scenario i kadar TVOJ ZADATAK ]E BITI: da zapi{e{ jedan razgovor u lokalnom govoru da napi{e{ deo scenarija za po~etak filma o Tomu Sojeru da pro~ita{ roman Do`ivqaji Toma Sojera i zapi{e{ o wemu utiske u svoj dnevnik ~itawa .

{to se ovde razle`e. to nije mrtva gruda koja nas gvozdenom rukom ve`e. Domovina. kad na{a zvona zazvone. magla {to preko pôqa plovi. to je qubav za oblak. toplota maj~inog zagrqaja. za ru`e {to su na grobqima svele. za pesmu. besnih oluja. . to su: `eqe tajne. Kako sve nazivamo ose}awe qubavi prema domovini? Du{an Vasiqev DOMOVINA gruda Domovina.Prona|i u re~niku zna~ewe re~i domovina. domovina – to su svi na{i snovi. za tugu tica koje se sele. radost. za tresak letwih. to su na{e bajke beskrajne. qubav za klasje {to bogato buja. to su sve one spone kojima nas `ivot za se spaja. {to plovi ovuda. Domovina.

Wegove najpoznatije pesme su: ^ovek peva posle rata. Potra`i zna~ewe u re~niku. zemqa na kojoj `ivimo v) grumen zemqe. Glavni motiv je misao vodiqa u nekom kwi`evnom delu. Glavni motiv (misao vodiqa) je qubav prema domovini. zna~e prva dva stiha iz pesme? Napi{i obja{wewe svojim re~ima. Zaokru`i {ta. po tvom mi{qewu. Objasni {ta je to nostalgija za domovinom. Kako bi nazvao ose}awe koje pesnik opisuje u ovoj pesmi? Tema ove pesme (ono o ~emu se u woj govori) je domovina. Navedi dva argumenta kojim se dokazuje da je ova pesma lirska. Poenta je mesto u kwi`evnom tekstu kojim se zaokru`ava smisao celog teksta ili nekog wegovog dela. Kako se ose}a{ na tom mestu? 27 .Du{an Vasiqev (1900–1923) ro|en je u Velikoj Kikindi. sadr`i pouku. U pesmama je najvi{e pisao protiv stradawa qudi u ratu i protiv dru{tvenih nepravdi. Navedi detaqe koji taj predeo ~ine lepim. Posledwi stih u pesmi je poenta pesme. Prona|i u pesmi i podvuci epitete. Objasni wihovo zna~ewe. poruku ili zakqu~ak. po tvom mi{qewu. Opi{i neki predeo iz svoje domovine koji posebno voli{. Objasni wegovo zna~ewe. Pla~ matere ~ovekove i Domovina. [ta. Lirska rodoqubiva pesma govori o ose}awu qubavi prema domovini i svom narodu. KWI@EVNI POJMOVI Domovina je lirska rodoqubiva pesma. zna~i izraz mrtva gruda u ovoj pesmi: a) zale|ena grudva snega b) tlo.

a poglavito pogodan. ako zna{. i Dile nije ni{ta vi{e ni izvolevao. Jordan ba{tovanxija i Jordan a{~ija bila su dva imena za jednu istu osobu.Da li po govoru mo`e{ da prepozna{ ko je iz kog kraja? Zna{ li kako govore Ni{lija. A bio je pouzdan i po{ten. gro`|em i duwama – kako dra`esno izgledaju onda ba{te onima {to vire s poqa kroz plot! Raj. kakvih sestri~ina ili sinovica. rumene se i `ute kru{ke. breskvama i {qivama. Plave se {qive na savijenim te{kim bremenim granama. opkopa lozu. I on bi sve to posvr{avao na potpuno zadovoqstvo – zadovoqni bi bili i oni i on. Zato je i bio poznat pod oba imena. Za{to je va`no da se s po{tovawem odnosimo prema dijalektima? Objasni za{to treba govoriti kwi`evnim jezikom. leti vo}a. a ~i~a Jordanu nije ba{ bogzna koliko ni trebalo. U prole}e bi ga bogatiji zvali da okopa ba{tu. ali je ova dva posledwa zanimawa ipak najvi{e cenio i jednako je jedno drugim zamewivao. U`i~anin. A i jeste bio slavan ba{tovan u prole}e. a zimi pe~enih bundeva. A ni samome Dilu nije bogzna {ta trebalo. neke re~i iz tih govora. od ~ega se gazde i gazdarice obi~no pribojavaju – kao {to se to mnogim pudarima desi da imaju. Leti bi se ~i~a Jordan naimao da ~uva krajwe ba{te gazdama ~ije su ku}e bile u ~ar{iji. Stevan Sremac ^I^A JORDAN (odlomak) dijalekat pudar furunxija ba{tovanxija a{~ija opkopati izvolevati naimati se ~ar{ija poglavito Bio je i govedar i pudar. deca su ga znala pod imenom ~i~a Jordan ba{tovanxija (ili pudar). i umro je a nikako nije mogao stalno da se re{i za jedno ili drugo zanimawe. i roditeqi i deca. jer nije imao ni nablizu ni nadaleko roda – na primer. naro~ito de~urlija. pravi raj sa ~itavim redovima zabrawena raznovrsna ploda. i ba{tovanxija i a{~ija. svi bi de~urlijski glasovi pali na w. a da je zahtevao uverewe o vladawu od wih. Za to je unu~e `iveo. jer sem unu~eta Dila nije nikoga drugog od roda imao. Kad stigne jesen. plebiscit {tedar bremen 28 . ona {tedra i blagoslovena i obilna jesen sa darima svojim. pa ga je svaki rado zvao. Tu je ~i~a Jordan pudarisao i ba{tovanisao. sa jabukama i kru{kama. i jo{ slavniji pudar u leto i u jesen. a odrasliji pod imenom ~i~a Jordan a{~ija. Sremac? Navedi. dali bi mu ga kao vrata veliko. da ore`e vo}e. A poznat je bio i jednima i drugima kao ~ovek koji je dobro ispekao svoj zanat. I da se ~i~a Jordan plebiscitom birao za pudara. furunxija i mlekaxija. i zato su wim zadovoqni bili i stariji i mla|i.

Ali {ta su pomogle wegove Argusove o~i kad je ~i~a Jordan bio pravo. – A gle. {to rekô narod. – ^ek’ da vidimo. Od stra{ne motke ~i~a Jordanove. a povorka de~urlije blene s one druge strane plota. nesre}nici! Sad mi utekoste. nikad vi{e“. jao! – zagraja{e sa {qive de~urlija koja su se u ovo doba najmawe nadali ~i~a Jordanu. Tako vika{e i gospodin Laza po{tar kad be{e u va{e godine. i tada je Argusovim o~ima motrio na povereno mu ~uvawu imawe. koja je dvaput du`a bila od nosioca joj. doista. I ko je taj ko se u ranome detiwstvu nije sablaznio jednim takvim prizorom. – Odera}e ga ka’ vola u kupusu! – povika{e jo{ nekolicina smeju}i se drugu u nevoqi. A najve}ma se derao mali Gile. ne}u. toj li ve je u~iteq nau~io? – dere se ~i~a Jordan i sve bli`e i bli`e dolazi. adamsko koleno. bogami. opaze de~urlija jednoga druga i sau~esnika. em ubavo. Molim te. na veliko zadovoqstvo svoje. i plavi se pepeqasto gro`|e ispod po`utelog ve} li{}a. vi{e! – moli ga Gile. deco. i koketuje. „Ne}u. dok je ~i~a Jordan do pola ba{te stigao. dete! Ne}e{! Tako si svaki zbori kad vidi da su tesna posla! Ama ne}e vi{e ~i~a Jordan da bude lud. ~i~a Jordane. ako. i nije zaboravio petu zapovest bo`ju koja veli: „Ne kradi!“. – Ako. – A {to nisi ponô ve}u motku. nego samo kuka i jau~e. – Ne}e{. em za sve! I. jedno po jedno stade padati i be`ati i skakati kao bez du{e preko plota. je li ovo Alajbegova slama ili pusto maslo! – Lele! Jao. kome je ovo prvi put u `ivotu bilo da se krenuo tako korporativno u kra|u. a voda im pqu{ti na usta. r|a. Ama dolijao je i on. pa ne mo`e nikud. bre. }opeci. sa sokaka. a zapamtio i setio se one poslovice qudske „da je kradeno gro`|e najsla|e“ – pa mu do{la `eqa da se uspu`e preko plota u tu|u ba{tu? To je znao i ~i~a Jordan. – Jao. – A ne}e{. triput. gde se od straha i neve{tine upleo u grane. ama da zapi{ete kad jo{ jedared pojedete slivu odavde! Utekoste. – Ahaaa! Toj li u~ite u ~koqu. u tri puta ga pu{ta. pusti me. pokazuju}i na Gila koji je prepla{en skakutao kao veverica s grane na granu i derao se. – Jao {to }e da dobije batina! – povika drugi. pa ne}e{! Nesam ju~erawi ba~ovanxija i pudar. dete! Ne mo`e{. – A bre. Po~e sa slive. iako nije bio pismen i ~itao to. podsmevajte mi se. ne}u nikad! Samo me sad pusti! – moli ga Gile. ama jedan }e bar da mi plati kad-tad! Da mi plati. te da ne znam. prevari me. ~vorci nijedni! – razdera se tako jednoga dana i polete s u`asnom jednom motkom na male lopove koji su se crnili kroz {qivovo grawe. ~i~a Jordane? – smeju mu se deca sklowena i bezbedna iza plota. sve je strah i trepet jo{ izdaleka uhvatio. – Ne}u. Gila! Pazi Gila! Hahaha! Pazi ga kako se spleo! – prodera se jedan.sokak koketovati sablazniti se Argusove o~i adamsko koleno }opek alajbegova slama pusto maslo korporativno ~koqa sjaju jabuke. a svr{i sa amaneti – ene ga u Po`arevcu gde u~i ti{leraj sag po staros! ute}i ubavo amanet ti{leraj sag 29 . ne}u nikad vi{e.

samo me sad pusti! – moli ga krivac. nesretno dete. Milisava Jovanovi}a. – A. jok! Znam ve ja vas sve ubavo! „Lele i pomagaj!“ dok vi je nevoqa.. ja ne govorim s wima. ~i~a Jordane.. vide}i ga gde ba{ nema kud. glava~ki na zemqu. wegov je. do tatka ti! – Ajoj. ~i~o. ~i~a.. majka ti stara! Pa stani na onu drugu. nego devojke dve! – deru se oni iza plota. nemoj. – Pusti me. gospodin Milisave! [to te orezili ovaj oka~enik tvoj! – Nisam... – Gospodin Milisava! – ~udi se ~i~a Jordan. a bre? Tatko koj’ ti be{e? – Ja nemam oca!. la`e! – prokazuje ga jedan. bogami. a sva osta- rabaxija prokazivati kazna~ej uka~enik oreziliti oka~enik zagrepsti 30 .. zar ve} tol’kog sina ima Mile?! – La`e te. lasno bi vi bilo. a vi od mene jok! I. tebi za inat – re~e odlu~no mali zlo~inac kroz pla~. {ta }e{ sad. Pa da ti napravim posla! – Eh. on bi se odbranio. krivac bi lako. gospodin Milisave. – Silazi dole. pa obilazi izdaleka oko drveta na kome se u{eprtqao mali kradqivac novajlija. a ja si du{u da izgubim! – jada se ~i~a Jordan i podupire motkom granu. – Jok. – Ne}u da te pustim doklen mi se ne ka`e{. – A ~ek ~ek! Sad kad znam. samo da ne gleda strahotu. Nesu ovo duwe! – veli ~i~a Jordan. uh. kao i mnogi drugi.. ima oca! – deru se oni iza plota. bre. samo sad me pusti! Ne}u. a xaba ti slive! – Jes’. i stade na jednu tawu granu koja se savi i tek {to ne pu~e pod teretom zlo~instva. – Do danas je bilo. vrat da skr{i{. pocvrsta je – ’o}e te odr`ati ubavo. ama od danas nema ve}e. molim te! – Nemoj da se trudi{! Evo wega samog! – viknu jedan. la`u te! – dere se onaj. molim te. }u mu se pofalim s tebe. na pro{}e. nemoj. – Ej. – Mila rabaxije? Bre. – Mila rabaxije sam! – odgovara mu kradqivac. – Hehe.. – La`e. nisu ni tvoje. ovakav uka~enik ne be{e! – Jeste. {to sad misli{? – ’O}u da sko~im. dete. Eh. ~i~o! Mile rabaxija i nema sina. uh – viknu prepla{eno ~i~a Jordan i pokri {akom o~i. – Uh. znam gospodin Milisava! Pantim ga kad jo{te malecan be{e! Be{e i on .. lele! Nesretna deca {to prave! Za paru on glavu. dok ga vidim. bogami! – moli mu se Gile. kazuj se! – preti mu ~i~a Jordan. Zato si takvo! – La`e te. ne}u nikad vi{e. wegov. da te pri~uva dokle ja skoknem do tvoju ku}u.dominirati pro{}e – Molim te.. crno udovi~ko dete . ~i~o. Da napravi posla i meni i starejima! – hu~e ~i~a Jordan.. Hehe! A da su duwe ili kru{ke. a sutra opet ka’ ~vorci na istu granu padnete! Sad }u da viknem vlas’. da se ne dignem `iv. doista. {to }e da pogine za ni{to. molim te. otvoriv jaku paqbu odozgo na neprijateqa kojim je dominirao – ali kako su to meke {qive bile. ama. – Ne}u – dere se dete – ’o}u da poginem za dve pare tu|ih {qiva. pa da me posle bije{! Ne}u – pla~e dete. ~i~a Jordane! – potvr|uju oni ostali iza plota. nesretna pamet. polo`aj mu je bio vrlo kriti~an. – Ludo mlado. – Eh.. ja bi begao od vas. a tebi greh na du{u! Za tu|e {qive . bogami. nesretni~e? – pita ga ~i~a Jordan. – ^iji si. – Bree! Znam ga. – Nesu ovo duwe. bez tatka. la`u te. pa zagreba u stranu. da su to bile kru{ke ili duwe.. znam ti muku. – ’O}u da sko~im na ono {iqasto drvo.. kazna~eja. – On je gospodin Milisava. Da mu ka`em kakvog |aka ima! – Nemoj. – A ~iji si ti. – Uh. nije.

pa sve kao vola u kupusu. on ne gleda kud udara. U svojim delima Sremac sa simpatijama govori o `ivotu starih Ni{lija. – Pa {ta }e da radi{. a dete se smeje.. boqe ti nego on – veli Gile i po~iwe da silazi. on je . – Video sam ja. Stevan Sremac (1855–1906) ro|en je u Senti. pro|e me i qutina!. ne zna{ ti mog oca kakav je! – Zar ti je ono tatko? – upita ~i~a Jordan.) pudar furunxija a{~ija rabaxija Stavi znak × ispred zanimawa kojim je ~i~a Jordan najvi{e voleo da se bavi. Jaoo! – Jeste – potvr|uju ostala deca smeju}i se – bije ga kad skrivi. – Jao. pusto maslo. alajbegova slama. Kako da te bijem?. – Ne smem nikud! – Pa da te skutam. koketovati.. Kada se qudi trude da svoj posao obavqaju dobro. Kad bije{. pa se stado{e derati: – Gile Jovanovi}! Evo ga! Gile Jovanovi}. – More. kol’ki stra’ izedo’. nesretni~e? – pita ga ~i~a Jordan. ubi}e me ako me vidi ovde! A ~i~a Jordanu odjedared bi ne{to `ao. je l’? – Gile Jovanovi}! – deru se de~urlija da ~uje mimoprolaze}i. – Jao.. koji se sme{i kroz suze i pu{ta ga da se skloni u kolebu dok ne pro|e opasnost. evo. ne}u da te bijem! Xaba ti i bijewe. Kad je takva rabota. ubi}e me. ne boj se. jeste. Bog te je ubio kad ima{ tatka takva! – veli ~i~a Jordan i skida maloga.mimoprolaze}i skutati rabota la de~urlija prsnu{e kud koje daleko od plota i ba{te gde se drama odigravala. kako da ne}e! Ubi}e me! Ubiti! Ne zna{ ga kakav je krvnik. de! – Ako. a dete? – Boqe ti da me bije{ nego on... a Pop ]ira i pop Spira se smatra na{im najboqim humoristi~kim romanom. – Lele! – dere se onaj na drvetu jo{ ve}ma kad opazi ko ide odande pravo pored ba{te. 31 . – Jao. ako. – Ne}u da te bijem. silazi pa begaj kud zna{ – veli mu ~i~a Jordan – a ja }u se. u Vojvodini. da uklonim! – Ne smem nikud odavde.. Vojvo|ana i Beogra|ana. ’o}e. ajao! – Ej nesretni~e! Pa on }e da te ubije ako te vidi tu! – veli ~i~a Jordan. Napi{i drugi naziv slede}ih zanimawa. jeste! – dere se onaj. – Da te sakrijem dok ne pro|e beda. nesretni~e? Ne sme{ na sokak. – Jeste. Wegov roman Zona Zamfirova najboqi je qubavni roman u srpskoj kwi`evnosti. (Pogledaj u re~niku. onda oni imaju slede}e osobine: Da li je ~i~a Jordan dobro ~uvao imovinu seqaka koji su mu poverili ba{te? [ta ti misli{ o tome na osnovu ove pri~e? Navedi zna~ewe slede}ih re~i: pouzdan po{ten pogodan Potra`i u re~niku zna~ewe re~i i izraza: plebiscit. ti ne ume{ da bije{. on ne gleda kud bije. – Ajde. nego {to dofati. adamsko koleno.

“ „Stani!“. Navedi ~i~a Jordanove osobine. Plave se {qive na savijenim te{kim bremenim granama. Bogumil. naracija. deskripcija)... ANEGDOTA O SREMCU Kao profesor istorije. boqe ti nego on – veli Gile i po~iwe da silazi.. ako. on ne gleda kud bije. voli ih i {titi. prekinuo ga je Sremac. sjaju jabuke. Na osnovu ~ega ih prepoznaje{? Navedi osobine dece. Po ~emu zakqu~uje{ da imaju ba{ te osobine? Pisac u ovom delu koristi razli~ite oblike pripovedawa: opis (deskripciju) . – Ne}u da te bijem. pripovedawe (naraciju) i dijalog (razgovor).. – „Pa to nije presto nego |a~ka klupa!“ (Tada su u {kolama |a~ke klupe bile duga~ke i u wima je sedelo po vi{e u~enika. Jara. Jednom je pitao nekog |aka: „Ko je bio na bosanskom prestolu u to vreme?“ \ak se prise}ao: „Tomislav. onako kako se izgovaraju u lokalnom govoru. Na liniji ispod odlomka napi{i naziv odgovaraju}eg oblika pripovedawa (dijalog. ne boj se. Kosa~a.) DOMA]I ZADATAK Zapi{i razgovor dve osobe ili vi{e wih. – Boqe ti da me bije{ nego on. de! – Ako. Prona|i delove teksta koji oslikavaju ono {to ~i~a Jordan ose}a prema deci i ozna~i ih u tekstu brojevima od 1 do 6: ! ~i~a Jordan je qut na decu " i daqe je qut i preti im kaznom # mawe je qut i koleba se $ boji se da de~ak ne padne s drveta % sa`aqiv je i dobrodu{an & pra{ta deci. Sremac se ponekad {alio na ra~un pogre{nih odgovora svojih u~enika. i plavi se pepeqasto gro`|e ispod po`utelog ve} li{}a. Wihove re~i navedi doslovno.[ta je to {to predstavqa problem glavnom liku? Objasni kako on re{ava taj problem. rumene se i `ute kru{ke. Leti bi se ~i~a Jordan naimao da ~uva krajwe ba{te gazdama ~ije su ku}e bile u ~ar{iji. Stepan. 32 .

Napi{i zna~ewe slede}ih izraza: sablazniti se prizorom – skakati kao bez du{e – Da li se deca dobro pona{aju u ovoj pri~i? Dobro se pona{aju zato {to Ne pona{aju se dobro jer Moj zakqu~ak je Objasni {ta zna~e ~i~a Jordanove re~i: Xaba ti i bijewe. Kad je takva rabota.U kom su kraju Srbije `iveli ~i~a Jordan i de~aci? Navedi argumente za svoje mi{qewe. kol’ki stra’ izedo’. pro|e me i qutina! Objasni uz pomo} re~nika zna~ewe re~i: duhovitost – ~estitost – pravi~nost – iskrenost – plemenitost – 33 .

odnosno roditeqima. a {ta sme{no? Navedi argumente za svoje mi{qewe. Navedi redom emocije koje se javqaju u Giletu kako pri~a te~e.[ta je u ovoj pri~i tu`no. Objasni {ta ti radi{ kao slabiji u sukobu sa nastavnikom. za{to je Gile krio od ~i~a Jordana ko mu je otac? Za{to su deca volela ~i~a Jordana iako ih je jurio po ba{tama? Ovaj tekst se mo`e dramatizovati. [ta misli{. 34 . U ovoj pri~i tu`no je slede}e: U ovoj pri~i sme{no je slede}e: Kakav je tvoj zakqu~ak? Da li je pri~a prete`no tu`na ili vesela? Ono {to se de{ava izme|u ~i~a Jordana i Gileta u ovoj pri~i mogli bismo nazvati pregovarawem. Podelite uloge i ~itajte ga. sve dok ne budete spremni za izvo|ewe. Kako je Gile tokom pregovarawa sa ~i~a Jordanom svoju slabost pretvorio u snagu? Objasni.

Otuda bosiqak u devoja~kim ba{tama igra eminentnu ulogu. U toj prilici koviqe zna~i idealan qubavni~ki odar. pa do groba. ~ine potrebnim da se wime {to boqe upoznamo. a devojka momku „struk bela bosiqka“ i to je razumqivo. Zato se peva devojci uo~i wene svadbe: Bosio~e. gde bih stala: U junaku za kalpaku. u {irinu rasti. On je u takoj svojoj ulozi proro~anske sile i ugleda. biqe. iz koje je uzet ovaj odlomak. kad miri{em. Pa }e mi te (svatovi). A ru`icom zagra|eni. Isto to se vidi i iz ove narodne devoja~ke pesme: Vasli|ene. Ovo wegovo lepo ime. Nau~no ime bosiqkovo gr~kog je porekla i zna~i mirisavi carev cvetak. bosio~e. du{o. od kolevke. U jednoj narodnoj pesmi nalazimo da su devoj~ini dvorovi koviqe i rano bosiqe. sjeme moje. A jedna druga pesma ovako karakterizuje taj miris: Oj bosiqe. Iz ovakve tesne veze bosiqkove sa devoja~kim `ivotom. a u zoru se sam bosiqak u kite vije. Ja bih znala. Bosiokom posa|eni. A to isto vidimo i u jednoj drugoj narodnoj pesmi: Moji rani vinogradi Ni ra|eni ni gra|eni. Du{om devoja~kom? Momak daje devojci u qubavi „struk rumene ru`e“. a bosiqe devi~ansku qubav. a jo{ vi{e wegova uloga u na{em narodu. bosio~e. Ne brale devojke. Devojka. identifikovati se prirodwak potrgati gatala~ki eminentan odar devi~anski vasli|en Pavle Sofri} Ni{evqanin (1857–1925) bio je profesor istorije i geografije. bosiqak je postao qubavnim gatala~kim biqem. 35 .[ta zna{ o bosiqku? Gde sve mo`e{ da prona|e{ podatke o toj biqci? Pavle Sofri} Ni{evqanin BOSIQAK Bosiqak (Ocimum Basilicum L. Proslavqeni na{ prirodwak dr Josif Pan~i} lepo veli o wemu da on prati Srbina kroza sav wegov `ivot u radosti i `alosti. a bosiqak se dobrom sre}om momkovom do pono}i sam prekrsti. du{o.). Da je meni ime tvoje. Narodna pesma veli da se bosiqak od mirisa daje. Wegovo najva`nije delo je kwiga Glavnije biqe u narodnom verovawu i pevawu kod nas Srba. mlada potrgati. jer je bosiqak kao sveto biqe simbol sre}ne qubavi. dok je pelen gorko cve}e nesre}ne qubavi. beru l’ te devojke? Kako bi mene. dakle. Devojka ga u qubavi prema svome izabraniku seje i wemu ga namewuje. sebe identifikuje sa bosiqem.

likova. KWI@EVNI POJMOVI Ovaj tekst se razlikuje od kwi`evnih tekstova (pripovedaka. MOST. Tanki `elezni mostovi. ~esto okrzani na o{tro rezanim }o{kovima. a koji nau~nim stilom. ose}awa i dr. sivi ili zarudeli od vetra i ki{e. Ovaj tekst je pisan Argumenti za tvrdwu: stilom. Ovaj tekst je pisan Argumenti za tvrdwu: stilom.. pesama. {to drhte i zvu~e od svakog voza koji projuri. Po nameni mo`e biti drumski. Pisac u ovom tekstu istra`uje narodna verovawa o bosiqku. vise}e konstrukcije i dr. pokretan ili pontonski. gredni most). pe{a~ki. a u wihovim sastavcima i neprimetnim pukotinama raste tanka trava ili se gnezde ptice. gra|evinski objekt kojim se saobra}ajnica prevodi preko voda. a lepota wihovih linija otkri}e se potpuno o~ima na{ih unuka. ~eli~ni. a mo`e biti i kombinovani. upotrebom re~i va`nih za odre|enu nauku i navo|ewem argumenata (dokaza) za nau~ne tvrdwe. {ta simbolizuje bosiqak. drama) po tome {to u wemu nema opisa doga|aja. 36 . On svoje tvrdwe dokumentuje primerima iz narodnih pesama. Navedi argumente za svoje tvrdwe. ve} je pisan nau~nim stilom. sa nosa~ima zasvo|enog oblika (lu~ni most). Po materijalu od koga su sagra|eni glavni nosa~i (rasponska konstrukcija) mo`e biti drveni. `elezni~ki. betonski i dr. a {ta biqka pelen? Prona|i u tekstu argumente koje pisac navodi da bi dokazao tvrdwu da se bosiqak u narodu smatra simbolom sre}ne qubavi. Veliki kameni mostovi. Po obliku glavnog nosa~a mo`e biti sa nosa~ima i konstantne visine (npr. kameni. oni kao da jo{ ~ekaju svoj posledwi oblik i svoje savr{enstvo. zategnuti od jedne obale do druge kao `ica. drugih saobra}ajnica ili bilo kakvih zapreka. zatim za prevo|ewe vode ili drugih te~nosti i gasova. Pro~itaj slede}e tekstove u kojima se govori o mostovima. Napi{i koji je od navedenih tekstova pisan kwi`evnim.[ta zna~i naziv cveta bosiqka? Prema narodnom verovawu. dolina. svedoci i{~ezlih epoha kad se drugoja~ije `ivelo. Nau~ni stil se odlikuje preciznim izrazom. Po fiksnosti mo`e biti nepokretan. most-kanal. mislilo i gradilo.

. – Da se spustimo. hvata se srebrenasto iwe po kosi na slepoo~nicama. najzad. – Ni za {ta na svetu drugi put ne smem – ka`e ona gledaju}i me krupnim o~ima punim straha. tapacirane otvorenocrvenom ~ojom. Kraj nas su male sanke. pa do same zemqe pru`a se strma ravan. Ja joj poma`em da ustane. gle. ali {ta }e biti ako reskira da se surva u provaliju. – Samo jedanput! Verujte mi. Na|ewka nije ni `iva ni mrtva. Od na{ih nogu. – Ni za {ta na svetu! Ja zamalo {to nisam umrla! Malo docnije. Mraz jak. – Ja vas volim. Gle. Sav prostor od wenih malih kaqa~a do kraja ledenog brega izgleda joj kao stra{na. u kojoj se sunce ogleda kao u ogledalu. ho}e da smakne glavu s ramena. to je malodu{nost. obavijam je rukom i mi se zajedno survavamo u bezdan. Na|a! – ka`em ja poluglasno. Ona umire od straha i prestaje da di{e kad gleda dole. Ona spadaju u najboqa dela svetske kwi`evnosti. Sanke po~iwu sve lak{e i lak{e da klize. zvi`di u u{ima. Presecani vazduh {iba u lice. beskrajno duboka provalija. Mi stojimo na visokom bregu. uzdrhtalu u sanke. Tri sestre i Vi{wik izvode se na mnogim pozori{nim scenama u svetu. zimsko podne. jedva di{e. Nade`da Petrovna? – molim ja. puca. koja me dr`i ispod ruke. kukavi~luk! Na|ewka najzad popu{ta i ja joj po licu vidim da ona popu{ta pred opasno{}u po `ivot. Umre}e. Sve oko nas sliva se u jednu dugu prugu koja naglo juri.. ^ehovqeva dela odlikuju dubina ose}awa i gorki humor... se~e bolno. 37 . kaqa~e saonik reskirati malodu{nost survavati se Anton Pavlovi~ ^ehov (1860–1904) ro|en je u gradi}u Tangarogu u Rusiji. dole. – Ne treba se pla{iti! Znajte. Ona je bleda. Wegove drame Galeb. polude}e. {tipa od gneva. i ve} mi upitno piqi u o~i: da li sam ja kazao one ~etiri re~i ili su joj se one samo pri~inile u huci vihora? A ja stojim kraj we. huk}e. ne zaustavqa se disawe od straha i mi smo. ona dolazi k sebi. jo{ trenut samo i izgleda – mi }emo propasti. Sanke lete. Ujka Vawa. Ali Na|ewka se pla{i... i Na|ewki. osta}emo ~itavi i nepovre|eni. Izgleda da nas je sam |avo zagrlio kanxama i uz huku vu~e u pakao. i na maqama iznad gorwe usne.Kako se ose}a{ kada nekoga voli{? Kako se ose}a{ onda kada zna{ da te neko voli? Anton Pavlovi~ ^ehov [ALA Vedro. huka vetra i zvrka saonika nisu vi{e tako stra{ni. – Prekliwem vas! – ka`em ja. ~im je ja samo ponudim da sedne u sanke. Ja je sme{tam bledu. Od pritiska vetra nemamo snage da di{emo. pu{im i pa`qivo razgledam svoju rukavicu. kao strela.

opet hu~i vetar i stru`u saonice i opet. sedaju}i u sanke. uspevam da procedim: – Ja vas volim. Na|ewka! Ubrzo se Na|ewka navikava na tu frazu kao na vino ili na morfijum. O koliko preliva na tom dragom licu. zatim dugo zagleda u moje lice. ja govorim poluglasno: – Ja vas volim.. pronicqivim pogledom zagleda mi u lice. Sirota devoj~ica ne odgovara na pitawa. kad sanke najsilnije i najhu~nije lete. ona se stara da ide lak{e. tu`no. svaki put ja izgovaram poluglasno jedne iste re~i: – Ja vas volim. Opet sme{tam bledu. stra{no.. ravnodu{an i nimalo strastan. smeta radost. – Znate {ta? – ka`e ona ne gledaju}i u mene. niz koji tek {to se spustismo. Na|ewka baca pogled na breg. o ne~emu razmi{qa. – A meni . ali ona ne nalazi re~i. usporava korak i stalno ~eka da li }u joj re}i one re~i. Da li su one re~i izre~ene ili nisu? Da ili ne? Da ili ne? To je pitawe samoqubqa. o ne~emu da pita.Ako po|ete danas na sankawe. `ivota.samoqubqe pronicqiv muf tu{titi se Ona me hvata pod ruku i mi dugo {etamo oko brega. drhti. I ja vidim kako pati wena du{a. Dodu{e. Ali ja stavqam na usne maramicu. opet letimo u stra{nu provaliju.. uzdrhtalu Na|ewku u sanke. Na|ewka nestrpqivo. ~asti.“ I od tada ja i Na|ewka po~iwemo svaki dan da idemo na sankawe i.dopada“ ovo sankawe. ona se bori sa sobom. koliko preliva! Vidim. woj je potrebno ne{to da ka`e.. meni se dopada ovo sankawe – ka`e ona crvene}i.. Zagonetka. izvodi je iz strpqewa. N. sva. A na licu joj je ispisano: – U ~emu je stvar? Ko je izgovorio one re~i? On. Na|ewka! Kad se sanke zaustavqaju. pitawe veoma zna~ajno. gotova je da zapla~e. najzna~ajnije na svetu. – [ta? – upitam ja. Pri~iwava fraza morfijum 38 . ona je kao i pre toga bleda. – Da nije vreme da idemo ku}i? – pitam ja. ili mi se samo pri~inilo? Ta neizvesnost je uznemiruje. tu{ti se.. re~ima koje kao i pre predstavqaju zagonetku i mu~e du{u. odgovara neumesno. ali sad ve} strah i opasnost pridaju naro~itu dra` re~ima qubavi. da projurimo. sva wena pojava – izra`ava krajwu nedoumicu. ~ak muf i kapuqa~a wena.. prislu{kuje moj glas. ~eka. i sva. jedva di{e od straha. Mi se spu{tamo tre}i put i ja vidim kako me ona gleda u lice. Ja je ispra}am sa sankawa ku}i. sre}e. sletati sa brega isto tako je u`asno kao i pre. – Hajte jo{ jednom . Mi se pewemo uza stepenike na breg. ne da joj mira.. woj je nezgodno. a me|utim. – Kako bi bilo jo{ jedanput? Woj se .. kako se ona savla|uje da ne ka`e: – Nije mogu}e da ih je izgovarao vetar! A ja ne}u da to vetar izgovara! Sutradan ujutru dobijam ceduqu: . Na|ewka! I zagonetka ostaje zagonetka! Na|ewka }uti. prati moje usne. po svoj prilici. ka{qem i kad sti`emo do sredine brega.. ne}u li ja otpo~eti. svratite po mene. spu{taju}i se sankama. Ona ne mo`e da `ivi bez we.

a ja se spremam u Petrograd .. ^uje li Na|ewka one re~i. na |ubretu ima jo{ snega. ali ide. drve}e je mrtvo. pra{taju}i se zauvek sa zemqom. I sirota devoj~ica pru`a obe ruke.. ali woj je.. (Preveo Miodrag M... sedim u sumraku u ba{tici. neobi~no divna. najne`nija i najlep{a uspomena u `ivotu. ja vidim kako bregu prilazi Na|ewka. odlu~no.se uvek ono dvoje: ja i vetar.. Jednom u podne odoh na sankawe sam. za sekretara plemi}kog masalnog fonda i sad ve} ima troje dece. A ja idem da se pakujem. `alosno. Pe{i}) ga~ac masalni 39 . Ono kako smo ja i ona nekad i{li na sankawe i kako je vetar donosio do we re~i „ja vas volim.. sre}na.. nije zaboravqeno... po svoj prilici. Nekako pred odlazak. da razlikuje zvuke..... Ja prilazim ogradi i dugo gledam kroz {upqinu. slatke re~i kad mene nema? Ja vidim kako ona.. Na|a! Bo`e moj. Na|ewka“.. ve} svejedno. sa~ekav{i vetar. mo`da na uvek.. kad sam postao stariji. na dva dana.. Ja vidim samo kako ona ustaje iz sanki malaksala. Zatim se boja`qivo pewe stepenicama. izgovaram poluglasno: – Ja vas volim. Sad je Na|ewka ve} udata... na du`e.Zzzz“ . Stra{no joj je da ide sama. gubi svoj sjaj i kravi se najzad. po svoj prilici. sme{ka se celim licem i pru`a ruke u susret vetru. radosna.. ja ne znam. zvrje saonice. nemo}na. u kome stanuje Na|ewka. Prestajemo da se sankamo. niz obraze }e pote}i suza. da shvata.. On je podse}a na onaj vetar koji nam je hujao onda na bregu kad je ona slu{ala one ~etiri re~i i lice joj postaje `alosno. ide ne osvr}u}i se. za wu je to sada najsre}nija. Sirota Na|ewka nema gde vi{e da ~uje one re~i... ona ne zna. kao da moli taj vetar da joj donese jo{ jednom one re~i. Davno je to bilo. Na{ ledeni breg se mra~i. I vidi se po wenom licu da i sama ne zna da li ~uje ne{to ili ne. svejedno. oduzeo joj je sposobnost da slu{a.. pa nema ni ko da ih izgovara jer se vetar ne ~uje. za{to sam se {alio. Ali dolazi i prole}ni mesec mart. ali ve} miri{e na prole}e i. Strah... kako me tra`i o~ima. I meni sad. udali su je ili je sama po{la . o kako je stra{no! Ona je bleda kao sneg. samo da bude{ pijan... nije vi{e jasno za{to sam izgovarao one re~i.. Prole}ni vetar joj duva pravo u bledo. Jo{ je prili~no hladno.. a od dvori{ta. setno lice. seda u sanke. da li }e se ~uti one zanosne. Ko joj od nas dvojice izjavquje qubav. polazi s mesta.. ide kao na gubili{te.. . spremaju}i se na po~inak... {ta li se zbiva sa Na|ewkom?! Ona kli~e. dok se spu{tala dole. bleda. svejedno. Sunce postaje qupkije. ta ba{tica je odvojena visokom ogradom sa gvozdenim {iqcima. Ona je. `ivo grak}u ga~ci. odlu~ila da poku{a.. ma iz koga pehara pio . drhti. I ja. s otvorenim ustima od straha. zatvara o~i i. pome{an u gomili.. o~ajni~ki pogled u nebo. Vidim kako Na|ewka izlazi na stepenice i upravqa tu`an.

slika predela. to je pripovetka ose}ajnija i potresnija. [ta je doga|aj iz pri~e zna~io Na|ewki? [ta je doga|aj iz pri~e zna~io pripoveda~u? Plavom bojom podvuci u tekstu lepe detaqe opisa prirode (pejza`a). I ne treba izmi{qati. SAVETI A. Pripovetka – to je pri~a o jednom doga|aju iz `ivota li~nosti.KWI@EVNI POJMOVI Kako je Na|ewka pokazivala svoj strah od spu{tawa niz padinu? Iz kojih se re~enica to vidi? Za{to je pripoveda~ izgovarao re~i: Ja vas volim. Kakvi su.. a u woj obi~no postoji vi{e likova. Prona|i i podvuci u pripoveci re~enicu za koju misli{ da je poenta (u kojoj je smisao) ovoga dela. {to je mogu}e kra}e pisati. . Na|ewka? [ta je ose}ala i o ~emu je razmi{qala Na|ewka kada bi ~ula te re~i? Po ~emu to zakqu~uje{? Prona|i u tekstu i podvuci re~enice koje pokazuju Na|ewkinu `equ da sazna istinu. Portret – predstavqawe lica neke osobe. u kwi`evnom delu to je opis fizi~kog izgleda. Tu mi pisci najvi{e la`emo. fantazirati. dijalog i deskripciju.. ^EHOVA PISCIMA Pi{ite mnogo i detaqno. kao neutralno lice. Podvuci u tekstu razli~itim bojama re~enice iz kojih se vidi kako se mewaju Na|ewkina ose}awa. Obrazlo`i svoje mi{qewe. U pripoveci treba da bude sve na svom mestu. Izdvoj u tekstu po jedan primer za: naraciju. [to je autor hladniji. I kra}e. Ispri~aj deo teksta u tre}em licu. po tvom mi{qewu. A pisac treba sve to da posmatra sa strane. Zelenom bojom podvuci lepe detaqe opisa likova (portrete).. Kad napi{ete pripovetku. Umetnost ne trpi la`i. treba odmah izbaciti po~etak i kraj. P. Ne treba tro{iti suvi{e re~i. @ivot kakav jeste. ali i osobina neke li~nosti. pi{ite i kratite. opisi su detaqni. Pripovedawe u ovom delu je u prvom licu. [ta zakqu~uje{? Kakav je tvoj utisak? Pejza` – predeo. u kwi`evnom delu to je opis prirode. Pi{ite i bri{ite. postupci pripoveda~a prema Na|ewki? Mislim da su pravedni zato {to Mislim da nisu pravedni zato {to Moj zakqu~ak je 40 ..

pekara. gde samo vino se pije. od Rudnika pa do Rogota – u prestonicu srpskih ~okota! va{ari{te muqa~ mlin sala{ ~okot 41 .[ta je to va{ar? Kako. sav od gvo`|a.. Bioskop i kiosk kraj va{ari{ta. po{ta. Dom zdravqa. A oko Topole seqaci sade i gaje ~uvene vinograde. sud. Svi qudi iz Topole svoju varo{ hvale i vole. tri du}ana i oko pet-{est malih kafana. po tvom mi{qewu. E. Ko dobro gro`|e i vino voli – nek zida ku}u u Topoli! Na vrhu Oplenca. postoji muqa~ ve}i od mlina. Sad se tu ku}e moderne grade: Rastu u nebo {arene zgrade. E ima. izgleda va{ar u nekom mestu? Dobrica Eri} VA[AR U TOPOLI (odlomak) 1 Lepa je mala varo{ Topola: Sto ku}a. vala. u to doba i biva va{ar: Sve `ivo krene sa svih sala{a. crkva na Oplencu i vi{e ni{ta. Ali kakva bi to bila pesma – da tu. jo{ ne{to: ~esma. hotel i {kola.. pomiwe stenu {to vodu lije. i kada po~ne muqawe gro`|a – kroz varo{ jure potoci vina.

Jeka i dreka. godine u selu Dowa Crnu}a u Gru`i. Poznate su: Va{ar u Topoli. pa sve ponese prema Topoli! Smeh.. Jedan je od na{ih najve}ih de~jih pesnika. I ko zna {ta sve tu nije bilo? U{lo u narod neko ludilo – ko da se pqusak sa neba proli. neko vodi kowa il’ vola.. Ona sadr`i. bostan grn~ar bakra~ sito Pastiri gone stada ovaca. Va{ar u Topoli je humoristi~ka poema. Kuqa u varo{ {arena reka. Torta sa pet spratova i druge.. povrvi svetina sa svih strana: Drumom. KWI@EVNI POJMOVI Poema – obimnija pesma u kojoj se prepli}u lirski i epski elementi i u kojoj preovla|uje narativni ton.. grn~ari puna kola lonaca. rika. Ogrlica od grlica. svi na va{ar U Topolu! .. Dobrica Eri} je ro|en 1936...2 prhnuti ^im sunce prhne iz {umskih grana. Napisao je vi{e kwiga koje govore o lepoti prirode i o `ivotu dece na selu. kola i stoke. svirka. kroz poqa i kroz potoke – bujice naroda. pored ova tri. Cigani bakra~e. korpe i sita. Slavuj i sunce.. Frula zlatokrila.. jo{ 17 delova u kojima se na duhovit i ose}ajan na~in pri~a o likovima i doga|ajima sa va{ara... 3 I zvoni zvono na nekom volu: – Hej.. Neko vozi bostana kola. 42 . Moravci vuku tovare `ita.

Navedi re~i iz pesme kojima se slika varo{ Topola. Na {ta se odnose navedeni stihovi iz pesme: Kuqa u varo{ / {arena reka? Navedeni stihovi odnose se na: a) veliku poplavu posle ki{e b) rascvetalu prirodu u prole}e v) raznoliku masu naroda g) reku koja se presijava na suncu. Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora.

PESNIK O PESNIKU On [Dobrica Eri}] je prirodno narodno blago. U wemu su se sjedinili ~ovek i priroda: voda i trava, cve}e i `ito, {uma i kamen, svitac i golub, sunce i oblaci, povetarac i leptir i rodio se pesnik. Dragan Luki}

Ove stihove napi{i u prozi. ^im sunce prhne iz {umskih grana povrvi svetina sa svih strana.

Zaokru`i ose}awe koje preovla|uje u odlomku iz ove poeme: a) uznemirenost v) zabrinutost b) qubav g) radost Odredi broj slogova za svaki stih slede}e strofe:
Drumom, kroz poqa i kroz potoke – bujice naroda, kola i stoke... Neko vozi bostana kola, neko vodi kowa il’ vola.

Odredi stilske figure i objasni wihovo zna~ewe. Rastu u nebo {arene zgrade. stilska figura: zna~ewe: U{lo u narod neko ludilo – ko da se pqusak sa neba proli... stilska figura: zna~ewe:
43

Za{to se qudi sme{e i raduju kad ugledaju sun~ano jutro?

Mark Tven

TOM SOJER
(odlomak) GLAVA II Osvanula je subota. Sve`i i svetli letwi uranak, `ivot buja i preliva se. U svakom je srcu pesma, a kome je srce bilo mlado, tome se pesma i iz grudi otimala. Na sva~ijem licu sijala je radost, a qudi prosto nisu kora~ali nego poigravali. Bagremovi u cvetu, sav vazduh pun wihova miomirisa. " Kardifski breg, koji se izdizao iza sela i iznad sela, ozelenio se li{}em. On je le`ao taman na tolikoj daqini da bi mogao svima da se u~ini kao neka Obe}ana zemqa: sawiva, za odmor du{u dala, prosto te mami sebi. # Tom se pojavi na stazi. Nosio je vedro kre~a i ~etku sa duga~kom dr{kom. On razgleda tarabu, i priroda izgubi svu onu svoju radost, a u wegovu du{u ugnezdi se duboka poti{tenost. Ima te tarabe u du`inu nekih trideset jardi, a u visinu bar deset! U~inilo mu se da je `ivot prazan i jedna bo`ja muka. On uzdahnu, zamo~i ~etku u kre~ pa pre|e wome preko najvi{e letve. Onda ponovi tu istu radwu, pa jo{ jedared. Tada stade upore|ivati tu bezna~ajnu malecnu okre~enu prugu sa bezmernim kontinentom neokre~ene tarabe, pa se skqoka, sav o~ajan, na sanduk sa nekim drvcetom. $ Sa ulaza doskakuta Xim. Nosio je neko limeno vedro i pevu{io je: „Devoj~ice iz Bufala“. Donositi vodu sa gradskog bunara – {mrka, to je dotada Tomu uvek izgledalo ne{to „{to ti je najmr`e“. Ali sad mu nije izgledalo ni najmawe tako mrsko. Pa se setio da je kod bunara uvek veliko dru{tvo. Beli de~aci i devoj~ice, pa mulatska deca i crn~i}i, sve je to tamo uvek ~ekalo na red: e odmarali se, e trampqavali svakojake igra~ke, e ko{kali se, tukli, zazjavali se i terali
!

uranak

poti{tenost

jard

skqokati se

mulatski

trampqavati

trista {ega i komendija. Pa mu pade na um i to da je do bunara samo nekih sto pedeset jardi, a ovamo Ximu da se vrati sa vodom u vedru treba bar jedan sat, nikad mawe, i to jo{ uvek mora neko da po|e po wega. % I tako Tom re~e: – Slu{aj, Xime, odoh ja da donesem vodu, a ti malo ovde da mi pokre~i{. Xim zavrte glavom i re~e: – Ne mo`em, gospodar Tome. Matora gospoja ka`i „donesi vode i niskim zazjavaj! Ka`i, misli gospodar Tom pitaj mene kre~i malo, ali ja gledaj svoja posla, a kre~ewe gledaj ona“. – More, Xime, {ta te briga {ta je to ona rekla. Ona uvek tako zanoveta. Nego daj ti meni vedro, eto mene za minut. Gde }e ona znati! – Jao, nemoj, gospodar Tom. Matora gospoja skidaj meni glava i „o~erupaj“. Kazao zasigurno. – Ko, zar ona? Koga je ona istukla? Najvi{e ako te zvrcne naprstkom po glavi, a ko se toga pla{i ba{ bih hteo da znam. Xime, da}u ti kliker. Da}u ti pravi pravcati „kamenac“. Xim se pokolebao. – Beli belcati kamenac, Xime, ima da zine{ {to je lep! – Veseqe jedno, znam, priznajem. Ali gospodar Tome, stara gospoja uteraj strah u mene. & Ali i Xim je bio samo ~ovek – a isku{ewe suvi{e veliko. On spusti svoje vedro na zemqu, pa uze „kamenac“. Samo, nije pro{ao ni minut, polete ti on niz ulicu sa svojim vedrom, a tur mu je brideo, ne pitaj! Tom se svojski dao na kre~ewe, a tetka Pola se povu~e sa bojnog poqa, sa papu~om u ruci i pobedonosnim osmehom na licu. ' Ali Tomova energija nije bila dugoga veka.

{ega

zanovetati

naprstak

44

skoliti

sprdwa

drangulije tri~arija

nadahnu}e

On se dade u misli, kakve je sve zabave spremao za dana{wi dan, i jadi ga skoli{e. Jo{ samo malo, pa }e svi slobodni de~aci da poteku pokraj wega, sve pocupkuju}i, `ure}i se na krasne pothvate i izlete, pa ne}e biti kraja wihovoj sprdwi kad ga vide kako je prinu|en da radi – i sama pomisao na to pekla ga kao vatra. On istrese iz xepova svoje celokupno ovozemaqsko blago i uze ga ispitivati: svakojake drangulije, klikeri i kojekakve tri~arije; wime bi mo`da i mogao da podmiti koga da mu malo pomogne u radu, ali sve je to kratko da otkupi makar i pola sata potpune slobode. Te on tako potrpa sva ta svoja oskudna sredstva u xepove i sasvim se odre~e namere da poku{a sa kupovinom. ( Ali u tome mra~nom i o~ajnom ~asu odjednom mu do|e nadahnu}e. I to kakvo nadahnu}e! Veliko, izvanredno! On spopade svoju ~etku i mirno prionu poslu. Na vidiku se pojavi Ben Roxers, ba{ onaj de~ko izme|u svih de~aka ~ijeg se podsmevawa Tom najvi{e pribojavao. ) Ben se kretao sve podskakuju}i, cupkaju}i i |ipaju}i – najboqi dokaz da mu je srce bilo veselo, a o~ekivawa visoka sve do samih nebesa. Jeo je jabuku, a s vremena na vreme ispu{tao je neki dug, zvonak usklik,

posle koga bi dolazilo sasvim duboko: „tumba-lumba, tumba-lumba“; jer on je, zaboga, izigravao u ovome ~asu – parobrod! Pa kako se pribli`avao, on smawi brzinu, zahvati sredinu ulice, na`e desnim bokom {to je mogao vi{e, pa zaokrete sa velikim zamahom, napre`u}i se s mnogo va`nosti i uz svakojake ve{tine – jer on je predstavqao la|u „Velika Misuri“ i zami{qao da gazi devet stopa. On je bio i brod, i kapetan broda, i sva brodska signalna zvona, sve u isti mah, i zato je morao sebe da zami{qa i gde stoji na kapetanskoj „olujnoj“ palubi, i kako izdaje naredbe i da ih izvr{uje. „Zau-stav’, mom~e! Cin-cilin-cin-cin.“ Najpre se silno bacio isuvi{e napred, pa stade polako da skre}e prema plo~niku da pristane uz wega. „Okre}i nazad! Cin-cilin-cin-cin.“ On ispru`i ruke niz kukove, pa ih onda uko~i. „Desnom nazad! Cincilin! [u{! [{u{-mu{!“ Za to vreme desna mu ruka stade da opisuje pozama{ne krugove, jer je u ovaj mah predstavqala to~ak od nekih ~etrdeset stopa. „Jo{ malo natrag levom! Cin-cilin-cin! [u{! [{-u-uu-{!“ Sada po~e leva ruka da pravi krugove. – Stoj, desna! Cin-cilin-cin! Stoj, leva! Napred desnim bokom! Zaustavqaj! Spoqa{wim

stopa

45

palamar

ki~ica

polako okre}i! Cin-bom-cin-bom! [uuu-u{! De, ti tamo, u`e! @ivqe, de, de! Bacaj konopac. [ta tu gwavite! Palamar oko onog direka tamo – obavijaj! A sad – vu-ci! Potegni! Pristaje se! Ma{ine zaustavqaj – sve! Cim-bom-cin-cilin! – [ne-t! {t! {t! (Otvorio je sve ventile, poklopce na palubi i sad ih promatra.) * A Tom kre~i li, kre~i: na parobrod ne okre}e glave, kao da ga i nema! Ben izbe~i o~i na wega, pa }e tek: „Hi! hi! Dolijao si! Lija lija – pa dolija!“ Nema odgovora. Tom posmatra svoj posledwi potez okom pravoga umetnika; onda jo{ jednom ovla{no ustremi svoju ki~icu, pa se opet dade u posmatrawe, kao i malo~as. Ben se namesti ba{ kraj wega. Tomu pqusnu voda na usta pri samoj pomisli na Benovu jabuku, ali on prionu radu. Onda }e Ben: – Ej, dru{kane! Ti to kao ne{to riba{? – A, to si ti, Bene! Nisam te ni primetio! – ^uj, idem malo na kupawe, eto, tako ja! A zar ne bi i ti, samo da sme{? Ali ti vi{e voli{ rad, je l’ da? Naravno, rad ti je miliji! Tom odmeri de~aka, ne{to malo, pa }e re}i: – Eto, zar to nije rad? – A {ta ti zove{: rad? Tom nastavi s kre~ewem i odgovori sasvim nemarno: – Pa sad, kako se uzme, nekom rad, nekom nije. A jedno ti mogu re}i: to je ne{to {to Tomu Sojeru godi. – Idi bogati, ne}e{ vaqda da mi pri~a{ da ti to izistinski voli{! ^etka je i daqe igrala u Tomovoj ruci. – I te kako! Ne znam {to da ne volim! Nije to svaki dan – tarabu da kre~i{! A kome se to de~ku daje prilika kao meni i kad?! + Sad je stvar dobila sasvim drugi izgled. Ben prestade grickati jabuku. Tom je prevla~io ~etkom, nekako kico{ki, te ovamo, te onamo – pa onda stoj! Izmakne se malo da osmotri na {ta mu li~i. Onda opet udari jedan potez ovamo, jedan onamo – pa opet kriti~ki promatra. Ben mu prati svaki pokret i sve se vi{e unosi u stvar, uhvatilo ga sasvim. Onda on re~e:

– Slu{aj, Tome, pusti me, bolan, da i ja malo kre~im. Tom se zamisli; kao da je hteo i da pristane; ali se predomislio: – Nikako, ne ide; ni pomisliti! Vidi{ li, tetka Poli prosto prirasla ova taraba za srce – nije {ala, na samoj je ulici – a da je u pitawu, recimo, zadwa taraba, tu mislim ne bi kazala ni{ta; ova ovde – brajko moj, ima mnogo da se pazi, mora{ da vodi{ ra~una; a, priznajem ti, u hiqadi de~aka, {ta ka`em, ni u dve hiqade nema ga koji }e da izvede taj posao kako treba. – [ta govori{? Tako mu to do|e! De, dajder meni, samo malkice, da poku{am i ja. Da sam ja ne{to na tvome mestu, Tome, ja bih tebe pustio! – Bene, ja bih drage voqe, dajem ti re~ po{tenoga Indijanca,* ali tetka Pola! Vidi{ li, koliko je samo Xim hteo ba{ on
* Dati re~ po{tenog Indijanca – zakletva u de~joj igri.

46

kvaku mesinganu s vrata. a ona ni da ~uje. kqu~ (istina bez pera). dva punoglavca. koji je jo{ jutros bio puki siroma{ak. Da je Tom bio veliki i mudar filozof kao pisac ove kwige. satima i satima. koji se povukao. a dnevno prevale nekih dvadeset ili trideset miqa – i to samo zato {to ih – preimu}stvo stoji mnogo novaca. u~ini samo da se to te{ko posti`e. – Da}u ti celu celcatu. kad si navalio. prema jevan|equ. Kraqevi} i prosjak. naredio car Irod. I tada bi razumeo za{to je pravqewe ve{ta~kog cve}a ili recimo okretawe o{tra~evog tocila „rad“. iako nije bio svestan toga svoga otkri}a. Ima u Engleskoj bogata{a koji teraju ~itavo leto putni~ka kola sa ~etiri kowa.. Tom. a ona mu nije dala. sve {to je ostalo! . ovde se misli na de~ake koji }e pasti kao `rtve Tomove lukavosti. dr{ku od no`a. U `ivotu je bio {egrt u {tampariji. U wegovim delima ima najvi{e humora i zanimqivih pustolovina. oskudice u materijalu: de~aci su prolazili svaki ~as. {est praskavih „`abica“. Taj zakon glasi: ako ho}e{ da ti ~ovek ili de~ko svim srcem `udi za ne~im. i tako daqe. novinar i jo{ mnogo {to{ta. (Preveo Stanislav Vinaver) bankrotstvo tocilo miqa preimu}stvo Mark Tven (1835–1910) jedan je od najve}ih ameri~kih i svetskih pisaca romana za decu i omladinu.dirinxiti zavitlavati drombuqa pre|a bataliti da kre~i.. Pa vidi{ i sam u kakvom sam ti {kripcu? Ako ti dam. zapne{ iz petnih `ila da obori{ „svih devet“ kegli na kuglani ili da se uspentra{ na vrh Monblana – to ti je samo „zabava“. onda je Xoni Miler kupio pravo. jedno ma~e }oravo. ako }emo pravo. par~e plavog stakla od vinske boce. Tom ustupi ~etku. u hlad. slu`ba bi im se pretvorila u „rad“ i smesta bi je se odrekli. imao dru{tva koliko se samo mo`e po`eleti – a taraba okre~ena. Pa navalio i Sid. Bene. da ka`e{. da se kroz wega gleda. Jenki na dvoru kraqa Artura i dr. I dok je malopre|a{wi parobrod „Velika Misuri“ zapeo da dirinxi i preznojavao se na suncu. Na licu mu se videlo da mu te{ko pada. prosto se vaqao u bogatstvu. Do`ivqaji Haklberi Fina. za jednog mrtvog pacova i kanap. Poznati su mu romani: Do`ivqaji Toma Sojera.. i tako daqe. da im neko samo ponudi platu za tu slu`bu. ali ispravno zakrpqen). gotovo bez gre{ke (ne{to malo krpe`a. 47 . nadembelisao se do mile * Pokoq mladenaca – pokoq dece koji je. kojim pacov mo`e da se zavitlava. umetnik. pa kada je Bili Fi{er ispao iz igre. – Koje{ta! Pazi}u ja. voqe i u slast. nemaj brige! Ama. nikako.Tom pomisli u sebi da ovaj na{ svet nije ba{ tako besmislen. tu nema druge re~i. i to sa tri naslage kre~a! Da mu nije ponestalo kre~a. la|ar na reci Misisipi. kopa~ zlata na Divqem zapadu. `iv me stra’ pojede. On je stekao – da ne govorim o onome malo~as – dvanaest klikera. i to iz dana u dan. i smi{qa novi „pokoq mladenaca“. brajko. – Pa lepo. pa ti uzme{ da kre~i{. pa se na tarabi ne{to pokvari. Kad se Ben umorio namrtvo. a ostajali bi da se siti nakre~e. jabuku mqaska i sladi. koji mu je dao zmaja. dolazili su da se Tomu siti narugaju. komadi} krede. kao da si ti! Pusti me samo malkice! ^uj. pse}u ogrlicu (bez psa). Uz to je bogovski proveo vreme. da}u ti jedanput da zagrize{. Tome. on bi bio shvatio da je rad – ono {to ~ini{ pod morawe. Tom je napravio pazar s Bilijem Fi{erom. Ali. . jednog kalajnog vojnika. a kad ti.* A nije bilo. Sredinom popodneva. ni da priviri. ~etiri kore od pomoranxe i jedan stari bataqeni prozorski okvir. Ali nemoj.. On je otkrio veliki zakon qudske delatnosti. par~e drombuqe. sede blizu wega. cevku od kalema za namotavawe pre|e. ne mogu. stakleni ~ep od boce za vino. doveo bi svakog de~ka u ~itavom selu do bankrotstva. a da je igra sve ono na {ta nisi primoran. a ovamo srce mu je igralo od radosti. na jedno bure: nogama se koprca i lomata.

da li je Tom postupio drugarski kad je svojim drugovima kre~ewe prikazao kao zabavu? Navedi argument za svoje mi{qewe. po tvom mi{qewu. [ta misli{. Prema piscu Marku Tvenu rad je: a zabava je Prema piscu rad se pretvara u zabavu tako {to . Izaberi odgovaraju}i naslov za svaki deo i u ku}ice upi{i brojeve. . aktivnosti koje smatram radom aktivnosti koje smatram zabavom Da li me|u tvojim aktivnostima ima vi{e rada ili zabave? Kako procewuje{ taj odnos? Da li su rad i zabava u tvom slu~aju dobro raspore|eni? 48 . .Odlomak iz romana Do`ivqaji Toma Sojera podeqen je na 13 delova. zabava mo`e pretvoriti u rad? Rasporedi aktivnosti kojima se najvi{e bavi{ u one koje su rad i u one koje su zabava. Kako se. Ben parobrod Nasrtaj tetke Poli Blistav dan Filozofirawe Bunar Spasonosna ideja Slika slobodnih de~aka Sawivo brdo Nove ovce Pregovori sa Ximom Obra|ivawe Bena Nepregledna taraba Pregovarawe s Benom Kako je Tom uspeo da rad pretvori u zabavu? Opi{i taj manevar.

Oko cve}a lete p~ele. Ja Vama dugujem jo{ 80 centi – odgovorio je prodavac. Vidi uputstvo za vo|ewe dnevnika ~itawa na 183. Koliko sada ko{ta kwiga? – Izvolite kwigu. – Dobro. Tven o sve~anostima i govoru Tven je tvrdio da qudi na sve~anostima i priredbama uop{te ne slu{aju ono o ~emu se govori. tako|e sam i pisac. likova i wihovog pona{awa. strani ~itanke. – ^etiri dolara – rekao je prodavac. sme{e se. Morao sam brzo da zadavim moju staru tetku. Kako bi zapo~eo pisawe scenarija? Prvi kadar: Slika sela sa ku}ama i zelenim drvoredom. do{ao je sa velikim zaka{wewem. gospodine Tven. Ni{ta ne ko{ta. – Svakako – odgovorio je prodavac. mo`da i zbog toga imam popust? – nastavio je Tven. Drugi kadar: Tre}i kadar: KWI@EVNI POJMOVI Roman je najobimnije kwi`evno delo u kojem se opisuje ~itav `ivot jedne li~nosti ili niz va`nih doga|aja iz wenog `ivota. Doma}ici se izvinio ovim re~ima: – Oprostite mi {to sam zakasnio. ni{ta zato – odgovorila je veselo doma}ica – za sve nas je va`no da ste nam Vi do{li. jo{ i ovo: ja sam Mark Tven i nadam se da }u i zbog toga dobiti neki popust. ali po{to sam ja novinar. a hod im je u`urban i odlu~an. – Razume se! – Osim toga ja sam i deoni~ar tog preduze}a i u vezi s tim tra`im popust. – Jasno! – No.Zamisli da snima{ film prema ovom tekstu. mesta i vremena u kojem se radwa odigrava. – Pa. Prolaze qudi radosna lica. DOMA]I ZADATAK Pro~itaj roman Do`ivqaji Toma Sojera i u dnevnik ~itawa zapi{i zanimqive podatke. Mark Tven u trenucima odmora 49 . Bagremovi su rascvetani. opis radwi. – O. To je dokazao na slede}em primeru: Kada su ga pozvali na sve~anu ve~eru. verovatno imam popust? – upitao je Tven. Kadar – deo filma snimqen neprekinutim radom kamere na jednom mestu. pa je to potrajalo malo du`e. ANEGDOTE O MARKU TVENU Tven u kwi`ari Jednom je Mark Tven do{ao u poznatu wujor{ku kwi`aru i upitao za cenu neke kwige. Trebalo je sa~ekati. Scenario – tekst prema kojem se snima film.

P. [ala. D. u kojoj obi~no postoji vi{e likova PRIMER: Domovina. naj~e{}e u tre}em licu.Seti se {ta smo nau~ili Kwi`evni rodovi Lirika 1. obi~no u prozi. Drama Lirske pesme Lirska rodoqubiva pesma pesma u kojoj pesnik iskazuje qubav prema domovini PRIMER: Pripovetka pri~a zasnovana na jednom doga|aju iz `ivota li~nosti. Epika 1. u kojem je opisan ~itav `ivot jedne li~nosti ili niz va`nih doga|aja iz `ivota PRIMER: Tom Sojer. Dobrica Eri} Stil (na~in izra`avawa) 1. Oblici pripovedawa opis (deskripcija) pripovedawe (naracija) razgovor (dijalog) 3. Ni{evqanin . Vasiqev 2. Mark Tven Va{ar u Topoli. Lirsko-epske pesme Poema obimnija pesma u kojoj se prepli}u lirski i epski elementi i u kojoj preovla|uje narativan ton PRIMER: Roman najobimnije kwi`evno delo. Nau~ni stil odlikuje se preciznim izrazom. upotrebom re~i va`nih za odre|enu nauku i navo|ewem argumenata za nau~ne tvrdwe PRIMER: Bosiqak. S. A. P. Pripovedawe izlagawe doga|aja. ^ehov 2. a ponekad i u prvom 2.

3 Um caruje U^I]EMO: o narodnoj noveli o zagonetkama. poslovicama i pitalicama o onomatopeji o narodnim {aqivim pripovetkama o narodnim pri~ama o `ivotiwama o dramskom tekstu o autobiografiji TVOJ ZADATAK ]E BITI: da napi{e{ kratku pri~u sa porukom da dramatizuje{ pri~u Utopio se pop {to nije ruku dao da napi{e{ kratku pri~u o `ivotiwama da napi{e{ zami{qen intervju s kapetanom Xonom Piplfoksom .

Siromah poslu{a k}er i iska`e caru sve kao {to ga je ona nau~ila. Siromah otide pla~u}i u pe}inu i ka`e sve k}eri. Ovaj mu odgovori oklen je i kako ga je k}er nau~ila. i od toga ima{ u~initi guminu i jedra sva {to je od potrebe za jedan brod. Doseti se car odmah da ga je k}er nau~ila. uzmi bob. Siromah poslu{a k}er. pa je i oca svog u~ila kako }e prositi i pametno govoriti. a ona dohvati piwatu i pristavi je na vatru punu vode i boba. kao i iz varenih jaja izle}i se pilad. pa kad svari bob. car ga upita oklen je i ko ga je nau~io mudro govoriti. pa }u ja presekati more. neka mi wom preseka more da ostane poqe. Kad ugleda cara gde ide. pa otide te stane orati. ~uv{i ovo. Siromah otide i ovako caru re~e. pa }u ja wemu napraviti sve {to nare|uje. Car. a siromah mu odgovori: – Bog je wu umudrio i na{a jadna siroma{tina. a ti reci: kao i iz varenih jaja izle}i se pilad. on stane vikati: – Haj volovi. zapovedi mu da je dovede pred wega. Devojka mu re~e da ostavi do sutra i da }e ona sve u~initi. onda je car zapita: – Pogodi. ako li ne. devojko. po~ni da seje{ i vi~i: haj volovi. {ta se mo`e najdaqe ~uti? Devojka odgovori: pro{wa povesmo gumina oklen kudeqa vreteno stativ variti piwata bob ralo pasati presekati litra stupa 52 . Siromah s velikim strahom uzme povesmo i pla~u}i otide doma i ka`e sve svojoj k}eri. Siromah poslu{a i pla~u}i ponese k}eri onu ~a{icu i ka`e joj sve {to je car rekao. izgubi}e{ glavu. pomozi bo`e da rodi vareni bob! Kad te car zapita kako mo`e roditi vareni bob. Ona pozna da su jaja varena i re~e ocu da po|u po~inuti i da }e se ona za sve pobrinuti. pomozi bo`e da rodi vareni bob. pa mu onda pru`i povesmo lana govore}i: – Uzmi to. za~udi se i stane misliti {ta }e u~initi. zovne ujutro oca i re~e mu da uzme ralo i volove pak da ide orati pokraj puta kuda }e pasati car i re~e mu: – Kad vidi{ cara. Tada mu car dade trideset jaja i re~e mu: – Ponesi ovo tvojoj k}eri i reci joj neka mi iz tih jaja izle`e pilad.[ta zna~i nadmudriti nekoga? Za{to je va`no biti mudar? [ta sve ~oveku mo`e da pomogne da postane mudriji? Narodna pripovetka DEVOJKA CARA NADMUDRILA @iveo jednom neki siromah u nekoj pe}ini i nije imao ni{ta do jednu k}er. koja je bila mnogo mudra i i{la je svuda u pro{wu. A sutradan zovne oca i da mu litru stupe i re~e: – Ponesi ovo caru i reci mu neka ovim zatisne sve izvore i sva jezera. ako li pak ne izle`e. Car videv{i da je devojka mnogo mudrija od wega. – A k}er tvoja od koga se nau~ila? – upita car. pa zapovedi slugama te ga uhvate i dovedu preda w. Do|e jednom siromah k caru da mu {togod udeli. kako mo`e roditi vareni bob? A on mu odgovori: – ^estiti care. a kad je dovede i oboje se poklone pred wim. Sutradan uzme mali komad drveta. ^uv{i car ove re~i. stavi}u te na muke. pa }u je darovati. stane na putu i re~e siromahu: – Siroma{e. pa probudi oca i re~e mu: – Na ti ovo drvo i ponesi ga caru neka mi od wega napravi kudequ i vreteno i stativ i ostalo {to treba. Otac je poslu{a i otide spavati. K}er ga po{aqe da spava obe}avaju}i da }e ona sve to u~initi. pa onda dohvati jednu malu ~a{icu i re~e mu: – Uzmi ovu ~a{icu i ponesi tvojoj k}eri.

pa re~e: – Devojka je najboqe pogodila. Pa je onda zapita ho}e li biti wegova `ena. izvadiv{i onu kartu. samo me pusti da preno}im. Po{to pro|e malo vremena. car se na wu razquti i re~e joj: – Ne}u te vi{e za `enu. Devojka se pokloni i re~e: – ^estiti care. nego hajde iz moga dvora kud zna{. najdaqe se mo`e ~uti grom i la`. pa re~e: – Careva brada vaqa koliko tri ki{e letwe. Tada se car dohvati za bradu i. poqubi je i povrate se opet u carski dvor. care. Onda carica. Car je upita: – Za{to si ti to od mene u~inila? Da li ti nisam rekao da vi{e nisi moja `ena? Onda mu ona. a sutra }u po}i. Carica mu odgovori: – Svetli care. poslu{a}u. i da druk~ije ne mo`e biti nego tako. i veruj mi da }u biti veselija nego kad sam se s tobom sastala. videv{i to. zapita ih: – Pogodite. povi~e: – Ko me ovde donese? A carica mu odgovori: – Ja sam te donela. ~estiti care. da sam gospo|a uzeti iz tvoga dvora ono {to mi je najmilije. obrnuv{i se svojoj gospodi. ali pogledaj {ta si na ovoj karti potpisao: {to mi bude najmilije u tvome domu.karta – ^estiti care. a carica spravi karocu i ponese cara u kamenu pe}inu. Car se za~udi. i nude}i ga da pije govora{e mu: – Pij. karoca 53 . da si mi to kazao. Car joj dopusti da preno}i. ako bi se kadgod na me rasrdio i mene od sebe oterao. onda devojka odgovori svima da nisu pogodili. Car. drugi onoliko. kada su bili pri ve~eri. da ponesem sobom kad od tebe po|em. kako ti ho}e{ neka bude. samo molim da mi napi{e{ na karti svojom rukom. pome{a mu u vino rakiju i neka mirisna biqa. jer }emo se sutra rastati. Car joj ovo odobri i potpi{e. veselo. koliko vaqa moja brada? Kad jedni stanu govoriti ovoliko. re~e: – Istina je. Car se opi i zaspa. Kad se car u pe}ini probudi i vide gde je.

Carevi zadaci ! Re{ewa siromahove k}eri " # Objasni zna~ewe devoj~inih odgovora na careva pitawa: ^estiti care. najdaqe se mo`e ~uti grom i la`. dalekovida. Careva brada vaqa koliko tri ki{e letwe. snala`qiva. Za{to je car ponudio devojci da mu bude `ena? Za{to ju je na kraju car poqubio i vratio u svoj dvor? Koja je snaga (sila) iz ove pri~e ja~a i od mudrosti? (zaokru`i odgovor za koji misli{ da je ta~an) a) strah b) qubav v) pohlepa g) divqewe Napi{i po ~emu se razlikuju car i devojka. (Mogu}e odlike devojke: mudra.) 54 . smirena. hrabra. to jest da ih u~ini pametnijim.Objasni kako to qude nevoqa i siroma{tina mo`e da umudri. sigurna u sebe. ve{ta. Prona|i u tekstu i unesi u tabelu zadatke koje je car postavqao siromahu i re{ewa koja je siromah donosio caru po savetu svoje k}eri.

lepo govori. 55 . Smisli i napi{i kratku pri~u ~ija bi poruka glasila: Ko mudro }uti. Pomo}u re~nika objasni zna~ewe slede}ih re~i: uzrok posledica svest stav Napravi razlikovni re~nik re~i iz ove pripovetke: dijalekatski oblik oklen kwi`evni oblik odakle KWI@EVNI POJMOVI U ovoj narodnoj pripoveci nema ~uda kao u bajkama. Takve pripovetke nazivamo narodnim novelama jer se u wima govori o onome {to se stvarno dogodilo ili se moglo dogoditi.Navedi sli~nosti (zajedni~ke osobine) devojke i cara.

Nikad niti ga je bilo. niti }e ga biti. Iz planine micalo. Zagonetke Vodom ide ne bu}ka. tankosava igra. Na drvetu dvanaest grana. dani) (vetar i trava) sunce ki{u oblak 56 (zvezde na nebu) Smisli zagonetke za: (senka) . poslovice KWI@EVNI POJMOVI Onomatopeja je stilska figura kojom se podra`avaju glasovi i zvuci iz prirode. a vetar {u{ka u travi. dudilin tankosava Dudilin svira.. Ne{u{ pro|e kroz goru. Puna tepsija zlatnih kola~i}a.. (magla) (prst i nokat) (san) (reka) (dana{wi dan) (godina. u svakom gnezdu sedmoro pili}a i svako pile ima svoje ime. travom ide ne {u{ka.[ta su zagonetke? Zbog ~ega je narod smi{qao zagonetke? NARODNE MUDROSTI Zagonetke. pa u more ticalo. Na primer: Bu}ka voda u potoku. nedeqa. a ne {u{nu. a no}u istina. pitalice. Ene ga i na wemu ono. Dawu sam la`a. na svakoj grani ~etiri gnezda. mesec. a sada je.

a ~ovek na ~oveka. Svetu se ne mo`e ugoditi. [ta treba jednoj dobroj ~izmi? . Drvo se na drvo naslawa. Svaki je po~etak te`ak. Wom se pokazuje dosetqivost i o{troumnost. pauci bi nebo pomre`ili. taj se ne nau~i. Ve`baj um i ma{tu: Razmi{qaj i dopuni slede}e re~enice: Kako bi bilo dobro kada bi moja {kola [to bi bilo lepo kad bi roditeqi Zar ne bi bilo dobro kad bi |aci 57 (u onom gde nema ma~aka) Odredi kojoj vrsti pripadaju slede}e narodne umotvorine: Nije zlato sve {to sija. Pametan polako ide. U vodi se vidi. Ko mudro }uti. Dogovor ku}u gradi. jer se preko tog broja ka`e qudi) Zagonetka je kratka duhovita izreka koja se sastoji od zbuwuju}eg pitawa na koje treba odgovoriti ili opisa pojma koji treba odgonetnuti. (– Za inat!) Poslovice Ko se ne namu~i. Boqe je oka pameti nego sto litara snage. Da nema vetra. Marko. Pitalica je kratka vrsta koja se sastoji od pitawa i o{troumnog odgovora.KWI@EVNI POJMOVI Pitalice Za{to lovac zeca tra`i? (zato {to ne zna gde je) Bez ~ega ni{ta ne mo`e biti? (bez imena) Za{to ~ovek ide? (zato {to ne ume da leti) Ko je uvek sam u svojoj ku}i? (pu`) Kakve ribe ima najvi{e u moru? (mokre) Koliko ima ~oveka na svetu? (samo ~etiri. Poslovica je kratka slikovita pou~na izreka koja je izraz `ivotnog iskustva i mudrosti. Kuda ide dete kad navr{i ~etvrtu godinu? (u petu) [ta na zidu bez eksera visi? (pau~ina) Pitali mi{a: U kojem selu najboqe `ivi{? Pitali Turci Marka: Ka`i nam. a brzo do|e. lepo govori. Ko ne ~ini ni{ta – zlo ~ini. za {ta bi se najradije potur~io. a u vodi nije. Drvo bez grane i ~ovek bez mane – ne mogu biti. Koliko qudi – toliko }udi.

koji je umro prije nekoliko mjeseci? – O. da mu po{qem malo a{luka? – Bi. kako `ivi? – Hvala bogu. a Turkiwa ostane odmaraju}i se u hladu. zdravo je. moj ~ovje~e! Tuda sad pro|e jedan kmet s onoga svijeta. kmete? – Ja sam. kado. pa metne u wedra. niti ima ~im da plati kavu u dru{tvu. a nijesi li vi|eo tamo moga Muju. – Pa kako je. Nema za {to da kupi duvana. kako ga ne bih vi|eo! On je moj prvi kom{ija. dosta mu~i bez a{luka. ali se. al’ eto ti Tur~ina |e vodi kowa da napoji. za{to ne bi. Ero dokopa novce.Iz kog kraja je ~ovek koga nazivamo Ero? Po ~emu su u narodu poznate Ere? [ta zna~i izraz onaj svijet? Narodna pripovetka ERO SA ONOGA SVIJETA Ero prepnuti kada kmet a{luk Kopao Tur~in s Turkiwom kukuruze. – Je li. pa na podne otide Tur~in da prepne i da napoji kowa. Onda Turkiwa otr~i tamo |e joj se mu` bio skinuo od vru}ine. Uto udari odnekud Ero: – Pomozi bog kado! – Bog ti pomogao kmete! A odakle si ti. a Turkiwa te pred wega: – Da vidi{. ja idem sad upravo tamo. te sam mu ja dala ono novaca {to je bilo u tvojoj kesi da mu ponese. bogme. niti ima ~im da plati kavu u dru{tvu. boga ti. s onoga svijeta. pa ka`e za na{ega Muju da se mu~i bez a{luka: nema za {to da kupi duvana. te uzme kesu s novcima i {to go| je bilo u woj novaca da Eru da ponese Muji. 58 . pa pobje`e uz potok. Tek {to Ero zamakne uz potok. – A ho}e{ li ti opet natrag? Ne bi li mu mogao ponijeti. boga ti.

grub 2. Ero uzme kowa. a ja sam mu poslao i kowa da ne ide pje{ice? Ozna~i pored teksta delove koji predstavqaju uvod. pa oti{ao bez traga. domi{qat 6. a on utr~i unutra. pa bje`i uz brdo tuda oko vodenice. te uzeo da ponese{ Muji na oni svijet? Vodeni~ar se stane krstiti i snebivati: – Bog s tobom. dok se osvijeste i vide {ta je. pa povi~e vodeni~aru: – Bje`i. ve} daj meni tvoju kapu. more. pa pje{ice k `eni. ~ovje~e. I tako im pro|e ~itavo pô sata. onda on br`e-boqe sko~i na gola kowa. Ero metne vodeni~arevu kapu na glavu. Objasni za{to si ba{ tako ozna~io pojedine delove. vidi{. a on: – Kamo novci {to si prevario moju `enu. pa po}eraj uz potok. Kad ga `ena opazi bez kowa. a ja sam mu poslao i kowa da ne ide pje{ice. Kad se obazre Ero i vide Tur~ina |e tr~i za wim. ali ho}e{! Ero uzjahao kowa. U kom dobu u pro{losti se doga|a radwa ove pripovetke? Po ~emu to zakqu~uje{? Zaokru`i one osobine koje odlikuju Era: 1. jadna ti majka! Eto Tur~ina da te posije~e. zaplet i rasplet. ni novaca. Kad ga ve} stigne i uhvati. more. pa jo{ uzme malo bra{na te se pospe i na~ini se pravi vodeni~ar. pa sja{e s kowa i uleti u vodenicu: – Kamo. nesnala`qiv 4. Vodeni~ar. Poka`i na primerima iz teksta na koji je na~in postignuta uzbudqivost u pripovedawu i kako je do~arana brzina razvoja radwe. a Tur~in uz brdo za vodeni~arom ovamo-onamo po bukviku. {aqiv~ina 3. gospodaru! Ja niti sam vi|eo tvoje `ene. Uto i Tur~in dotr~i pred vodenicu. kowa. pohlepan 5.bukvik snebivati se saviti {ipke A Tur~in: – Pa kud ode? Kud ode? A kad mu `ena ka`e da je oti{ao uz potok. dok se osvijeste i vide {ta je? O ~emu je razmi{qao i kako se ose}ao Tur~in kada je „savio {ipke“. pa pje{ice k `eni? Kako se Tur~in ose}ao i o ~emu je mislio kada je `eni rekao: Ti si mu poslala da kupi kave i duvana. Onda Tur~in potr~i navrat-nanos ka vodenici. |e ute~e uz brdo. kad tamo. da Eri svoju kapu. a na tebi moju. {ta uradi? Veli (tamo woj mater!): – Ti si mu poslala da kupi kave i duvana. a Erovu baci na glavu. Onda Tur~in: – Dr`i mi. pa po}eraj uz potok? Za{to je vodeni~ar prihvatio Erov predlog da zameni kapu i da be`i iz vodenice? Kako shvata{ re~enicu I tako im pro|e ~itavo pô sata. 59 . videv{i Tur~ina |e juri na kowu. ni Muje. mudar (pametan) Za{to je Ero uspeo da prevari kadu? O ~emu je razmi{qao Tur~in kada bez re~i br`e-boqe sko~i na gola kowa. pa iznad vodenice bje`i uz brdo. taki i taki ~ovjek {to je sad tu u{ao u vodenicu? A Ero mu ka`e: – Eno ga. lukav 7. a Tur~in savije {ipke. popla{i se i ne imaju}i kad pitati za{to }e i kroz {to da ga posije~e. a ona povi~e: – Jao. a on onda bje`i! Kad do|e pod brdom u jednu vodenicu.

kada. za{to. [ta zapa`a{? Smisli i napi{i poruke ove pripovetke. Turkiwe. kako. Po~ni da pri~a{ ovu pripovetku obrnutim redom. Napi{i vest o doga|aju ispri~anom u ovoj pripoveci i pri tom odgovori na pitawa: ko. odnosno Tur~ina. gde.Prona|i u tekstu i objasni mesta koja su ti sme{na. od kraja ka po~etku. - Prime}ujem - To me podse}a na - Pitam se - [ta ako 60 . i to iz ugla Era. Ispri~aj ovu pripovetku u prvom licu. Razmisli o ovoj narodnoj noveli i nastavi zapo~ete misli u vezi s pro~itanim tekstom.

kao kome je nevoqa. Narodna pripovetka UTOPIO SE POP [TO NIJE RUKU DAO ~un prostak blato Ukrcaju se u jedan ~un pet-{est prostaka i jedan pop da se prevezu preko neke reke iliti blata. ka`u i popadiji sve kako je bilo i da se pop bez pameti i bez potrebe utopio. Stane u sav pla~ popadija kukati. – Znam ja. jer je vazda – te{ko mene – nau~io uzimati. svi jednogrlice zavikasmo: „Daj. pope. 61 . Ma da ste mu zavikali: “Na. te se svaki od wih uhvati za ~un i preplivaju na drugu stranu. tek da ho}a{e. ruku!”. ruku! Daj. Po sre}i svi su znali plivati. kukava kukavica – re~e popadija – da je tako.Seti se nekih junaka iz narodnih pripovedaka. ma ne dade i utoliko se utopi. jednogrlice skapulati KWI@EVNI POJMOVI [aqive narodne pripovetke su kratke pri~e u kojima se na {aqiv na~in ismevaju qudske naravi i mane. ho}a{e skapulati. ruku!“ I on moga{e lasno dati. dok na~nu se topiti. Kad se vrate ku}i. a mi svi u vodu panusmo. do samoga popa. a ne davati. pope. pa ih zapita: – Kako se utopi? A oni joj odgovore: – Kad se izvrnu ~un. dok na jedan mah puhne `estoki vetar i izvrne se ~un. pope. te svi u blato.

za{to je ova narodna pripovetka ispri~ana u obliku {ale? DOMA]I ZADATAK Smisli i napi{i {aqivu pri~u u kojoj }e biti ismejan neki lew ~ovek. Bilo bi dobro da u svojoj pri~i koristi{ naraciju i dijalog. Potra`i je u tekstu i iska`i je svojim re~ima. {ta misli{ da ne vaqa u dru{tvu u kojem `ivi{? [ta misli{. koga bi kritikovao? Drugim re~ima. U ovoj {aqivoj pripoveci postoji `aoka.^emu se narod podsmeva u ovoj pri~i? Ozna~i sa strane punom linijom onaj deo teksta za koji misli{ da je naracija. Dijalog u tekstu ozna~i uzdu`nom isprekidanom linijom. Kada bi ti pisao ovakvu pri~u o svom vremenu. 62 .

Koje sve vrste narodnih pripovedaka zna{?

Narodna pripovetka

ZE^EVI NISU NAJSTRA[QIVIJI
U~ine negde sastanak svi zecovi po zapovesti wihovog stare{ine, te im stare{ina re~e: – Bra}o moja, srce mi se raduje kad na vas pogledam i toliku silu oko mene, ali nam nije vi{e `ivovawa na ovome svetu od ukora svih qudi i svake ~etvorono`ne `ivotiwe. Rugaju nam se da smo stra{qivci i da se od svakoga bojimo, a od {u{wa pla{imo, a i jeste tako. Ja zaista pod ovom sramotom ne}u vi{e `iveti, nego se idem utopiti u ono jezero. Sad, ko ima obraza i ko je moj – za mnom! On pote~e, a svi jednak za wim; ali kad do|u do vode, po~nu `abe na svu pre{u skakati od straha u vodu. Kad to vide stare{ina, povi~e na zecove: – Stojte, ne topite se! La`u qudi i svak drugi ko govori da smo mi najstra{qiviji na ovom svetu; jer videste li kako poskaka{e `abe u vodu od na{ega straha! Nego, hajdemo svaki odakle je ko i do{ao, te pri~ajmo po svetu; pa ko ne veruje – popasite mu svu p{enicu pre mesnih poklada.

ukor

pote}i jednak na svu pre{u

poklade

63

Zbog ~ega su se qudi i `ivotiwe podsmevali ze~evima? Kako su se ze~evi ohrabrili? Objasni {ta zna~i izraz imati obraza. Zaokru`i poruku koja najvi{e odgovara ovoj pripoveci. a) Ne podsmevaj se drugima zbog wihove slabosti. b) Po{tuj sebe i veruj u svoje sposobnosti. v) U strahu su velike o~i.

KWI@EVNI POJMOVI
Narodna pri~a o `ivotiwama je pripovetka u kojoj su `ivotiwe nosioci radwe. Za razliku od basne, narodna pri~a o `ivotiwama nema nagla{enu pouku.

Pomo}u re~nika objasni zna~ewe slede}ih re~i: zapa`awe pore|ewe gledi{te zakqu~ak Smisli i napi{i kratku pri~u o `ivotiwama. Neka jedna od poruka te pri~e bude: u la`i su kratke noge.

64

[ta je drama? Po ~emu se razlikuje dramski tekst od pripovetke? Gde se izvodi dramski tekst?

Du{an Radovi}

KAPETAN XON PIPLFOKS
(odlomci) Lica: KAPETAN XON PIPLFOKS AR^IBALD SEKIRA KORWA^A KONOVAL ^UDOVI[TE GUSARI BRZOGOVORE]I SPIKER (Vetar i talasi) GUSARI (pevaju): Lepojke iz Havane sve stoje sa strane, pitaju: Kapetane, kako se zove va{ brod? A kapetan im rukom mane, tim lepojkama iz Havane, {to stoje tako sa strane, sa strane: – Osveta, to je moj brod! (Muzika) SPIKER: Posle jedne tu~e u liverpulskoj luci, gusarski kapetan Xon Piplfoks, zvani Zvono, bio je penzionisan. Odre|ena mu je bedna penzija i ne{to invalidskog dodatka za 72 rane dobijene u gusarskim bitkama. Zastave i oru`ja odneti su u muzej, a hrabra posada iskrcana na kopno i poslata da se usavr{ava u razli~itim zanatima.

Me|unarodni gusarski savez, u znak protesta protiv ove podmukle igre, prestao je da napada engleske trgova~ke brodove, koji su se posle toga toliko namno`ili da su bili sve ~e{}i sudari, i to na otvorenom moru... Kada se, me|utim, u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo ~udovi{te i po~elo kao od {ale da potapa engleske, i ne samo engleske la|e, i kada niko od tada{wih vladinih mezimaca nije imao hrabrosti da po|e i da ~udovi{te likvidira – dakle, kada je sve bilo tako kao {to sam vam rekao – javi se na{ gusarski kapetan, divna jedna figura, zvani Zvono, i re~e: „Vratite mi jedrewak, vratite mi mojih sedamdeset gusara, vratite mi zastave i oru`je – i neka me pojede morski pas ako se ne vratim sa svih sedam glava toga ~udovi{ta!“ Vlada je, razume se, odmah pristala i jedino se uprava muzeja dugo protivila, tvrde}i da su gusari odvratni i da }e upropastiti i zastave i oru`je. Stvar je ipak ure|ena i kapetan je dobio sve {to je tra`io, uz obe}awe da }e paziti na zastave i da }e gusari redovno ~istiti svoje sekire, naro~ito posle borbi prsa u prsa, po kojima je na{ junak bio poznat i omiqen! (Muzika)

likvidirati figura

65

SPIKER: Tu tek, u stvari, po~iwe na{a pri~a... GUSARI (pevaju): Lepojke iz Havane, sve stoje sa strane, sa strane, pitaju: Kapetane, kako se zove va{ brod? SPIKER: Pesma koju slu{ate ori se na tom divnom gusarskom brodu... Pevaju je najslavniji gusari sveta, a slu{a Xon Piplfoks, gusar sa 72 rane, koga su sramno hteli da penzioni{u i smire bednom penzijom! Pravac je Kinesko more! GUSARI (nastavqaju pesmu): ... A kapetan im rukom mane. KAPETAN: Dosta! (Nagli tajac, samo harmonika ispadne, pa opet tajac.) Sinovi! – sami smo, samo nebo i more! Pitam vas, tako vam zastave ovog broda, da li ste ikada u svom pse}em `ivotu sreli ~udovi{te sa sedam glava? GUSARI: Nikad, kapetane! KAPETAN: A pitam vas, tako vam mora, da li biste hteli da ga vidite? GUSARI: Svakako, kapetane! (Vetar, galebovi, more) .....................

SPIKER: To je bio jo{ jedan korak bli`e opasnosti. Me|utim, kod posade nije vi{e bilo nikakvog kolebawa. Jedrewak se ukotvi kod Crvene stene i kapetan sa nekoliko najhrabrijih momaka prona|e pe}inu brzo i lako, kako je samo on to umeo... AR^IBALD ({apatom): Jesmo li tu? KONOVAL: Tu smo vaqda... (Koraci kroz eho) KAPETAN (sna`no): E-hej! ODJEK: E-hej! E-hej! E-hej! KAPETAN: ^uje{ li me, Pe}ino? PE]INA: ^ujem, {ta se dere{? ODJEK: ^ujem, {ta se dere{? KAPETAN: Do{ao ti je kapetan Xon Piplfoks, zvani Zvono, ~ula si vaqda za wega... PE]INA: ^ula sam – ti si brica, je l’ da? KAPETAN: Ve{tice, ne izazivaj, sasu}u ti ovu kuburu u `drelo! KONOVAL: Ne, kapetane! AR^IBALD: Ne, kapetane, moramo se savladati!... Ona zna... Zar ho}ete da nas opet vrate u penziju?!... KAPETAN (qut ali uzdr`an): Do{ao sam da mi ka`e{ kako da savladamo sedmoglavo ~udovi{te.

66

. Odgovaraj na pitawe!. KAPETAN (ogor~eno prete}i): Slu{aj. kad se ba{ ne bi moglo re}i za na{e gusare da su bili spremni..... ODJEK: Vi{e te{ka nego laka!.... bez nade.. takvo ~udo jo{ niko ne vide na svetu!. Jer ako te ja sada. ti mu za opkladu daje{ glavu. ne izazivaj!... KAPETAN (nervozno): Kakva su to zgodna pitawa? PE]INA: Pa da budu vi{e te{ka nego laka!. (Sa uzdahom.. I ni{ta vi{e! SPIKER: Mo`da bi ve} bio kraj ove na{e pri~e da ova podla pe}ina nije napravila grubu {alu sa na{im junacima.. Reci sad – kakva pitawa..) SPIKER: Neo~ekivano. KAPETAN: Dobro. neka vam je sada va{ veliki kapetan na pomo}i!!! ^UDOVI[TE: [ta tra`i{ ovde.... KAPETAN (ne`no. Ako ne pogodi – ti wemu iseci za svaku pogre{ku po jednu glavu.. ali bez pesme i sa mnogo novih briga.. Ako ono pogodi. KAPETAN: A u {ta da se kladim? PE]INA: Pa u tu tvoju gusarsku glavu.. Ono je jo{ glupqe od tebe! KAPETAN: Kako da se kladim? PE]INA: Evo ovako.. AR^IBALD: Ne...... kakva pitawa da mu postavim? PE]INA: Vi-{e te-{ka ne-go la-ka!. a sad ka`i – kakva pitawa da mu postavim? PE]INA (ironi~no): Pa neka zgodna pitawa.. Ne. Momci su se vratili na jedrewak. Muzika. Tresak.. izroni iz mora pred pramac broda ogromno sedmoglavo ~udovi{te!. Ostaviti qude sa pola obja{wewa – to zaista mogu samo pe}ine kamena srca.PE]INA: Zar te nije strah? KAPETAN: [ta se to tebe ti~e?!. PE]INA: Slu{aj... kengure! Otkud meni deca! KONOVAL (izviwavaju}i se): Izvinite. mislite na budu}nost svoje dece! KAPETAN: Kakve dece. .) Gusari.. plaze}i se halapqivo.. Sedam glava quto je siktalo sa sedam vratova... imala si sre}u!. glupi gusare!. (Hujawe vetra. KAPETAN: I {ta jo{? PE]INA: I ni-{ta vi-{e! ODJEK: I ni{ta vi{e. glupa~o.. hteo sam samo malo da je umilostivim. mirnije): Ve{tice...... kapetane! KONOVAL: Kapetane..... i dobi}e{ opkladu. pacove? umilostiviti podao pramac siktati 67 .. slu{aj: postavi mu nekoliko pitawa i kladi se s wim da ne}e umeti da odgovori. Kladi se sa tim ~udovi{tem – da si ti pametniji.

. gu{teru! Pogre{io si! Od jednog slona ja~a su dva slona! GUSARI (odu{evqewe). ne zna. pitaj! KAPETAN (posle kra}e pauze): Reci ti meni ovako: reci mi – {ta je najlep{e na svetu? ^UDOVI[TE: Najlep{e na svetu. gusare! KAPETAN: ^ekaj malo.. Pri~am ti pri~u. na slovo. Postavi drugo pitawe! KAPETAN: A sad mi reci {ta je – najja~e na svetu? ^UDOVI[TE: Najja~i na svetu je slon! KAPETAN (zbuweno): [ta re~e? ^UDOVI[TE: Slon je najja~i na svetu! KAPETAN: To ti je neko rekao! ^UDOVI[TE: Niko nije rekao. SPIKER: Kapetana je ovolika glupost ~udovi{ta ve} nervirala. KAPETAN: No.) SPIKER (odahne): Tako se. koje su nemo}no siktale sa tankih vratova!. ^UDOVI[TE: A ako odgovorim?! KAPETAN: Evo ti ove moje gusarske glave! ^UDOVI[TE: Hajde. gu{teru!. Napisao je scenario za de~ju TV seriju Na slovo. zna{ ili ne zna{? ^UDOVI[TE: Ne znam! KAPETAN: Daj onda jednu glavu! (Fijuk sabqe) ^UDOVI[TE (reaguje)... povla~ili bi se u salone i re{avali ukr{tene re~i!. dirnut ovom pa`wom. Najlep{e na svetu.. veliku jahtu od japanskog drveta i orden Zlatnoga ma~a. GUSARI (pevaju pesmu „Lepojke iz Havane“). Muzika.. Jedan je od najve}ih srpskih pisaca za decu.. zvanog Zvono. Kapetan..KAPETAN: Do{ao sam da vidim {ta ima u tih tvojih sedam glava.. a mladoj dami se izvini zbog svog niskog porekla i nedovoqnog obrazovawa.. na~elnik Admiraliteta ponudio mu je svoju }erku za `enu. eto. admiralitet Du{an Radovi} (1922–1984) ro|en je u Ni{u.. a ti samo jednu! KAPETAN: Evo jo{ ne{to. ^UDOVI[TE: Daj glavu! KAPETAN: Gre{ka.. Daj glavu! Daj glavu. Objavio je slede}e kwige: Kapetan Xon Piplfoks. Beogradsko de~je pozori{te Du{ko Radovi} dobilo je ime po wemu. a kada bi pqusnula ki{a. zavr{io posledwi podvig hrabrog gusara Xona Piplfoksa.... a ti samo jednu. koji je do tada nosio samo jedan puk juri{ne kowice. Sun~ali su se i pecali ribe. Najlep{e na svetu. dakle. sedmoglavi... Primi odlikovawe. Vukova azbuka i druge.... ako pristaje{ – da ti izmerim pamet.. kapetane! Secite mu glavu – {ta ~ekate?! KAPETAN: Zna{ ili ne zna{? ^UDOVI[TE: Znam! Najlep{e na svetu je. Ja imam jo{ pet glava.. Kada se vratio u domovinu. KAPETAN: Daj jo{ jednu glavu! (Fijuk sabqe) ^UDOVI[TE (reaguje). 68 . GUSARI (odu{evqewe)... Ako ne odgovori{ ta~no – ode ti svih sedam glava.. Postavi}u ti pitawa.. Reci mi – {ta je najsla|e na svetu? ^UDOVI[TE: Najsla|e na svetu. ^UDOVI[TE: Pitaj jo{ ne{to. Najsla|e na svetu je bundevino seme! GUSARI (grohotan smeh). zamahnu sabqom i pose~e jo{ onih pet-{est glava.. (Nekoliko fijuka sabqom.. GUSARI: Ne zna. Sme{ne re~i. gu{teru pijani! ^UDOVI[TE: Ima u svakoj sedam puta vi{e nego u tvojoj! KAPETAN: Kladim se da nema! ^UDOVI[TE: Kladim se da ima! KAPETAN: Kladim se u svoju gusarsku glavu da nema! ^UDOVI[TE: Kladim se u svojih sedam glava da ima! KAPETAN: Dobro. Po{tovana deco. KAPETAN: Najlep{a na svetu je gusarska zastava! ^UDOVI[TE: Imam jo{ {est glava.. Iako se ne{to nije ose}ao dobro. zahvali se na velikoj sve~anosti u Londonu.. Ne o`eni se. ve} ukrca hrabru posadu na jahtu od japanskog drveta i krete na put.

. Gusarski kapetan Xon Piplfoks.Odgovori jednom re~enicom: koja je tema ove radio drame? Koji su glavni likovi? Koji su sporedni likovi? Gde se doga|a radwa? Kada se doga|a? [ta se dogodilo kapetanu Xonu Piplfoksu? Kakve probleme ima kapetan? Kako ih re{ava? Na koji na~in mu gusari poma`u u re{avawu problema? Navedi po dve va`ne osobine glavnih likova. uvod zaplet rasplet U ovoj radio drami zapa`amo sukobe likova: ! dva stara poznanika. Kada se. Iako se ne{to nije ose}ao dobro. kapetan i pe}ina Koje jake i neprijatne re~i upotrebqava kapetan u obra}awu pe}ini? Koje te{ke re~i koristi pe}ina da bi uzvratila kapetanu? 69 . Pove`i delove teksta i re~i koje ozna~avaju delove radwe. zvani Zvono. me|utim. bio je penzionisan. u Kineskom moru pojavilo sedmoglavo ~udovi{te. zamahnu sabqom i pose~e jo{ onih pet-{est glava.. Na osnovu ~ega zakqu~uje{ da ih likovi poseduju? Kapetan je On je ^udovi{te je Ono je zato {to zbog toga {to zato {to {to se vidi iz Podvuci plavom bojom didaskalije koje ukazuju na zvu~ne efekte u tekstu.. Kapetana je ovolika glupost ~udovi{ta ve} nervirala....

Tekst ~itaju glumci i pra}en je zvu~nim efektima. govorom.. U pojedinim dramama postoji i narator ili spiker koji pripoveda o onome {to se doga|a. Radio drama je dramski tekst prilago|en izvo|ewu na radiju. Drugi na~in postizawa humora je upotreba prejakih re~i (navedi jo{ neke): pacove. ti si brica. kretawem. istina. Muziku za film ili pozori{nu predstavu pi{e kompozitor. Za zvu~ne efekte u drami zadu`en je majstor tona. gu{teru pijani. 70 . predstave) koji predstavqa celinu. Scenograf se brine o opremi i izgledu scene." dva protivnika – kapetan i ~udovi{te Navedi uvredqive re~i kapetana upu}ene ~udovi{tu. igrom. Kostimograf je kreator kostima za pozori{ne predstave. Dramsku radwu karakteri{e sukob likova. Televizijska drama je prilago|ena prikazivawu na televiziji. Pojava ili scena je promena li~nosti na pozornici. ^in je deo drame (dramskog teksta. Me|utim. Rediteq (re`iser) postavqa dramu na scenu i upu}uje glumce na na~in na koji treba da glume. oni su sme{ni zbog toga {to su KWI@EVNI POJMOVI Drama je kwi`evno delo u stihu ili prozi u kojem je tok radwe prikazan kroz dijalog (razgovor) likova. O~ekujemo da likovi gusara budu stra{ni i surovi. gestovima o`ivqavaju likove i izvode dramsku radwu. Glumci mimikom. Navedi uvredqive re~i ~udovi{ta. Jedan od na~ina je nesklad izme|u onoga {to o~ekujemo i onoga {to se doga|a. promena mesta radwe i scenografije u okviru jednog ~ina. a odgovor je. kao: qubav.. Na primer: na pitawe {ta je najja~e na svetu o~ekujemo mudar odgovor. pevawem. pozori{nog komada. Humor i smeh u ovoj drami posti`u se na vi{e na~ina.

i `ivotnog i kwi`evnog. Vedrina! Ona je za mene najpre znak detiwstva. kratko i jasno. Pitawe ZANIMQIVA KAZIVAWA DU[KA RADOVI]A Ja sam. onaj – Na slovo. a sve drugo se podrazumeva. jednostavna. bistro. Danas ve} imam ime i prezime.. vedrina je i povod i smisao mog bavqewa literaturom.Zamisli da si novinar i da ima{ zadatak da napravi{ intervju sa kapetanom broda Piplfoksom. Smisli i napi{i tri svoja pitawa i tri kapetanova odgovora. Deca se mogu smatrati narodom. zatim onaj koji je stvorio Xona Piplfoksa. pa daqe. pa je i kwi`evnost za decu kao narodna. zna{. ~itko. Dece i pisawa za decu mawe sam se bojao. na slovo. Odgovor Pitawe Odgovor Pitawe Odgovor 71 . naivna i vedra. pored ostalog. to bezmalo zna~i biti saradnik Sunca. Lepo je kad neko ima razloga i raspolo`ewa da pi{e za decu. A po~eo sam da pi{em za decu verovatno iz kukavi~luka. Vedro misliti i vedro pisati. Prvo sam bio onaj koji je napisao Stra{nog lava. u smislu – jednostavno. razumqiva za sve. daqe. pregledno.. zatim duhovnog i du{evnog zdravqa i. i pisac za decu. Po~eo sam tako.

pneumatsku kadu i raznu drugu staklariju. u ime bo`i}na poklona. a valjda je i ~uo da sam prvi |ak u razredu. Ali direktor osta pri svome sudu. – Veoma dobru! – odgovorih mu pun ponosa. Kada je svoja uvodna predavanja zavr{io. doktora hemije. Kada. sede}i za svojom katedrom. matemati~ar od struke. ve} me pa`ljivo slu{ao kao lekar {to slu{a bolesnika kada mu ovaj pri~a svoju istoriju. zavr{ih i ispri~ah sve {to sam znao. Kroz carstvo nauke. stalke. Tako je to i{lo pun ~as. on me samo zapita kakvu sam ocenu imao dotle iz matematike. On me nije prekidao. Kad stigoh u ~etvrti razred. Ba{ te godine publikovao je na nema~kom jeziku svoju raspravu o osnovnim ra~unskim operacijama op{tim brojevima. a imali smo i dobra profesora toga predmeta. a on ponovi: – ^udi me. Zavr{io je studije tehnike u Be~u. grejalicu sa {piritusom i jo{ {to{ta. ba{ ispred same katedre. uhvatih se za glavu. a ceo razred prsnu u smeh. Ko je bio Milutin Milankovi}? Milutin Milankovi}]lovan Vitezovi} USPOMENE. Bavio se nau~nim radom i napisao knjige: Nebeska mehanika. preudesio sam u hemijsku laboratoriju i za vreme Bo`i}a otpo~eo u njoj da ozbiljno radim. I ja po~eh da pri~am sve {to sam iz njegovih predavanja shvatio i zapamtio. epruvete. kao za svaku novu stvar. Za vreme svog predavanja gledao mi je pravo u o~i. a bilo patosano ciglom. Upotrebio je nekoliko ~asova dok nam je. Kroz vasionu i vekove. uprtim u mene. pa sam se za nju. retorte. – Vrlo me ~udi! – na to re~e on. `ivo zainteresovao. Ona mu poslu`i kao uvod u predavanja matematike koja nam je dr`ao. pa trono`ac. Zato sam. Nehotice. . a kada se zavr{i semestar. semestar 72 Milutin Milankovi} (1879–1958) ro|en je u Dalju u Slavoniji. do|e nam za novog direktora Franja Divi}. Njegovim pogledom. saop{tio njen sadr`aj. Uspeo sam da izlu~im vodonik i kiseonik i vr{im njima one eksperimente koje nam je na{ profesor pokazao. jer si ti izvanredna matemati~arska glava. Malo sop~e prvog sprata koje je slu`ilo za umivaonicu. Istorija astronomske nauke. zaista. Osnove nebeske mehanike. naposletku. bio sam prinu|en da ga pa`ljivo slu{am. Postao je jedan od vrhunskih svetskih nau~nika. Taj uspeh omili mi matemati~ku nauku. valjda od ~uda. Pretrnuh na te re~i. pozva me pred tablu. ve} zbog toga {to sam sedeo u prvoj klupi. a zatim je radio kao profesor univerziteta u Beogradu.Seti se teksta Milutina Milankovi}a Kroz vasionu i vekove iz ^itanke za ~etvrti razred. kakvu jo{ nisam sreo u svojoj nastavni~koj praksi. DO@IVLJAJI I SE]ANJA (odlomak) realka retorta pneumatski {piritus patosati izlu~iti publikovati U ~etvrtom i svim ostalim razredima realke u~ila se hemija. poru~io iz Be~a razne sprave za hemijske opite. dade mi najvi{u ocenu. a mo`da sam mu i izgledao inteligentniji od mojih drugova.

ovaj na{ veliki nau~nik imao potrebu da pi{e o svom detinjstvu? Kako je Milutin Milankovi} zavoleo matematiku? Ko je tvoj omiljeni nastavnik? Za{to voli{ tog nastavnika? Koje predmete najvi{e voli{? Za{to? 73 . Milutin Milankovi} je svoj `ivot opisao u delu Uspomene. KNJI@EVNI POJMOVI Autobiografija je knji`evno delo u kojem pisac opisuje svoj `ivot. Za{to je. po tvom mi{ljenju.[ta je pomoglo de~aku iz ove pri~e da postigne dobar uspeh u {koli? [ta misli{ o liku profesora matematike? Koje osobine li~nosti zapa`a{ kod de~aka iz pri~e? Obrazlo`i svoje mi{ljenje. do`ivljaji i se}anja.

Drama Radio drama dramski tekst prilago|en izvo|ewu na radiju. slikovita. Pitalica kratka prozna usmena vrsta koja se sastoji od pitawa i o{troumnog odgovora PRIMER: Devojka cara nadmudrila Bez ~ega ni{ta ne mo`e biti? (bez imena) 2. tekst ~itaju glumci i pra}en je zvu~nim efektima PRIMER: Uspomene. Onomatopeja stilska figura kojom se podra`avaju glasovi i zvuci iz prirode . 5. Ze~evi nisu najstra{qiviji Poslovica kratka. do`ivqaji i se}awa Milutin Milankovi} Kapetan Xon Piplfoks Du{an Radovi} Stil (na~in izra`avawa) 1. Epika Autobiografija kwi`evno delo u kojem pisac opisuje svoj `ivot PRIMER: 1. a u vodi nije (mesec) Autorska kwi`evnost Lirika 1.Seti se {ta smo nau~ili Narodna kwi`evnost Narodna poezija 1. narodna pri~a o `ivotiwama nema nagla{enu poruku PRIMER: 6. Narodna pri~a o `ivotiwama pripovetka u kojoj su `ivotiwe nosioci radwe. [aqiva narodna pripovetka kratka pri~a u kojoj se na {aqiv na~in ismevaju qudske naravi i mane PRIMER: 4. pou~na izreka koja je izraz `ivotnog iskustva i mudrosti Zagonetka kratka duhovita izreka koja se sastoji od pitawa koje ima samo jedan odgovor PRIMER: Utopio se pop {to nije ruku dao PRIMER: Pametan polako ide. za razliku od basne. a brzo do|e U vodi se vidi. Narodna proza Narodna novela pripovetka u kojoj se govori o onome {to se stvarno dogodilo ili se moglo dogoditi PRIMER: 3.

4 Grad gradila bijela vila U^I]EMO: o narodnim lirskim mitolo{kim i obrednim pesmama o lirskoj opisnoj pesmi o nau~nofantasti~nim kwi`evnim delima o mitu (mitskoj pri~i) TVOJ ZADATAK ]E BITI: da prema pesmi Vojevao beli Vide napi{e{ kratku pripovetku da opi{e{ jedno letwe jutro da napi{e{ druga~iji zavr{etak bajke o zrncu peska .

A nevjesta dva |evera. Druga vrata od bisera. Mila sestra su dva brata. pogleduje. izgledaju? Narodna pesma VILA ZIDA GRAD Grad gradila b’jela vila Ni na nebo ni na zemqu. [to su vrata od {kerleta. A nevjesta s dva |evera. Mila sestra oba brata. [to su vrata od bisera. Na grad gradi troje vrata: Jedna vrata sva od zlata. Tre}a vrata od {kerleta. Na wih vila sina `eni. po tvom mi{qewu. [to su vrata suha zlata. No na granu od oblaka. Na wih vila sama sjedi.U kojim se pesmama i pri~ama pomiwu vile? Kako one. Na wih vila k}er udava. Sama sjedi. Muwa groma nadigrala. \e se muwa s gromom igra. {kerlet |ever 76 .

Ima pesama u kojima su vile naklowene qudima: poma`u sirotice da spreme darove svatovima. niz le|a i prsi raspu{tene kose. Snaha je prihvatila novi dom („nadigrala dva devera“). Govori se i o sre}noj udaji k}eri koja je postala voqena u novom domu. nevjesta. ve{tice. u bijelu tanku haqinu obu~ena i duga~ke. a) slo`an porodi~ni `ivot b) vilini gradovi v) lepota prirode g) svadbeni obi~aji U pesmi zapa`a{ re~i ijekavskog izgovora: bijela. lijepa. Ova narodna lirska pesma pripada grupi mitolo{kih pesama. Iz toga mo`e{ da zakqu~i{ da je pesma zabele`ena u kraju u kojem se govori ijekavskim govorom. zami{qao sunce. kao bi}a koja imaju ~udesnu mo}. zvezde. le~e rawena junaka. Vila je svaka mlada. Vile nikome ne}e zla u~initi dokle ih neko ne uvredi“. drve}e i dr. (Ova je zapisana u okolini Budve u Crnoj Gori. Tada je narod verovao u vile. ~ine devojku lepom. veli~a u ovoj pesmi? Zaokru`i.Kako izgleda vilin grad opisan u ovoj pesmi? Kojim re~ima je do~aran? Navedi i objasni re~i kojima je naslikan prizor koji vila vidi s vrata.) KWI@EVNI POJMOVI Vuk Karaxi} je zapisao ovakvo narodno verovawe o vilama: „Vile `ive po velikim planinama i po kamewarima oko voda. To su najstarije sa~uvane narodne lirske pesme. a`daje. ^ovek je verovao da priroda ima iste osobine i ose}awa kao i on sam. [ta se najvi{e slavi. |ever. a poti~u iz paganskih vremena. sjedi. Odredi stilske figure i objasni wihovo zna~ewe: \e se muwa s gromom igra stilska figura: zna~ewe: b’jela vila stilska figura: zna~ewe: mila sestra stilska figura: zna~ewe: 77 . U pesmi je data slika sre}ne `enidbe sina. mesec.

koledo! Tri godine s kleti Turci. qubo. stade tropot Oko dvora Vidojeva. Stade gromot. te pogledaj [ta je gromot. {ta je tropot Oko dvora Vidojeva!“ Kad izi|e verna quba: Kowi mu se kopitaju – Raduju se gospodaru Da je skoro s vojske do{ô. I golubi s kril’ma biju – Raduju se gospodaru Da je skoro s vojske do{ô.[ta zna~i re~ vojevati? [ta je vojna? A {ta zna~i re~ vojno? Potra`i zna~ewe ovih re~i u re~niku na kraju kwige. Kade Vide s vojske do|e. Sede Vide da ve~era. Narodna pesma VOJEVAO BELI VIDE Vojevao beli Vide. Al’ govori beli Vide: „Izi|’. gromot tropot 78 . A ~etiri s crni Ugri.

On se borio protiv crne vojske mraka i hladno}e. Uku}anima donosi svetlost i blagostawe. da pobedi zimu i da probudi prirodu. 79 . a oni mu se zbog toga raduju. obilazila je ku}e po selima i pevala pesme sa pripevom koledo. Uo~i Bo`i}a grupa mladi}a. koledara. kada je no} najdu`a. Koledarske pesme pevane su zimi. U tim pesmama govori se o suncu kao o mladom ratniku na kowu koji se vra}a ku}i iz bojeva. decembra. Za{to se junak ove pesme zove beli Vid? Napi{i savremenim jezikom: stade gromot stade tropot Koju stilsku figuru prepoznaje{ u podvu~enoj re~i: stade tropot? Smisli i napi{i kratku pripovetku na osnovu ove pesme. Qudi su verovali da suncu treba pomo}i da dobije ve}u snagu. `ele}i na taj na~in sre}nu i rodnu novu godinu doma}inu.KWI@EVNI POJMOVI Ovo je obredna koledarska narodna pesma. oko 22. Detaqnije opi{i likove i doga|aj o kojem se govori. Takva je i pesma Vojevao beli Vide.

sunce. da livade ozelene i rascvetaju. OBREDNE LIRSKE NARODNE PESME Obredne lirske narodne pesme pratile su prirodni kalendar: prole}e. dr` se. U pesmama se izra`ava `eqa da se otope sneg i led. Sve su oki}ene pe{kirima i biqkama. oblake. Da razbijem leda devet peda. lazari~ke. sakupqawa plodova i gajewa stoke. Obilaze selo i uku}anima pevaju pesme. wive `itom i vo}waci plodovima. Da izvadim vodu ispod leda. Koje `eqe narodni peva~ izra`ava u ovoj pesmi? Za{to je qudima va`no da se te `eqe ostvare? 80 . o \ur|evdanu. Da zapojim mladu mom~adiju. pa se nazivaju i kalendarske obredne pesme. Koj’ ne mo`e pesmu da zapoju. rosice.Da li zna{ {ta zna~i re~ obred? Potra`i zna~ewe te re~i u re~niku. ne ni{aj se. pevane su u ~ast radova na poqu. Opevale su pojave u prirodi – ki{u. Lazari~ke pesme slave prole}e. pevane su prole}ne obredne pesme: |ur|evske. Objasni na koji se na~in u ovim pesmama slavi prole}e. U prole}e. Soko leti visoko. pod krilom mu devojka. ni{ati se ped tanac Kamen moste. Sam da pro|em i kowa povedem. Koj’ ne mo`e kamen da bacaju. jesen. da bude zdravqa. Da zapojim lewive devojke. Jedna devojka obi~no je preobu~ena u mu{karca i zovu je Lazar. kada se budi priroda. Izdvoj najlep{e pesni~ke slike i objasni ih. \ur|evske pesme pevaju se po~etkom maja. Na Lazarevu subotu (Vrbicu) peva i igra grupa devojaka. da ti lice poqubi. leto i zimu. a oni ih za to daruju. * Nevestice. kraqi~ke i dr. krilo dr`i {iroko. Koj’ ne mo`e tanac da vodiju. Nabroj obrede koje zna{. kapni vojnu na lice – da se vojno probudi. da se poqa napune stadima.

qubavqu i radovawe `ivotu. kraq. Bratila devojka Sve redom oblake: „Oblaci. Draga bra}o moja. Kad po vodi gaze. oblaci. barjaktar. Koja slika do~arava wenu radost? Kojim su re~ima opevana devoj~ina ose}awa prema ujacima? Koriste}i se re~nikom objasni zna~ewe slede}ih re~i: stil slikovitost izra`ajnost Odredi stilske figure i objasni wihovo zna~ewe: zla}ena jabuka stilska figura: zna~ewe: Kowi su im besni Kao gorske vile stilska figura: zna~ewe: 81 . Sve~ano obu~ene devojke obilazile su ku}e i pevale pesme svakom ~lanu porodice. Bacala devojka Za oblak jabuku. Bra}a materina. Kowi su im besni Kao gorske vile: Kad po prahu idu. dvorkiwa. Kopita ne kvase!“ bratiti U ovoj pesmi opevana je radost devojke zbog dolaska ujaka.Kraqi~ke pesme slave dolazak leta. U pesmama se iskazuje `eqa za sre}om. A moji ujaci. Vratite mi natrag Zla}enu jabuku! Gosti su mi do{li Bra}a materina. a pratila ih je igra i podela uloga: birani su kraqica. Praha ne di`edu. Zastala jabuka Gore za oblakom.

oj dodole! Vita jela ~ak do neba. Uku}ani su dodole polivali vodom i darivali ih. Prevrnu se vedro nebo I udari rosna ki{a – oj dodo. To je bila dodola. oj dodo. Nasred sela vita jela.Dodolske pesme pevane su leti. Prona|i u ovoj pesmi i objasni personifikacije kojima je do~aran oblak. sa `eqom da se dozove ki{a. Okre}e ga. S grupom devojaka ili mladi}a obilazila je selo. Na vr’ jele b’jela vila. oj dodole! Na koji na~in dodole prizivaju ki{u u pesmi? Kako se u pesmi ni`u pesni~ke slike? Objasni svoj do`ivqaj tih slika. oj dodole. U krilu joj ogledalo. 82 . Jedna devojka obi~no se obmotavala zelenim biqem. Igrala je i pevala ispred svake ku}e. Navedi re~i kojima je u ovoj pesmi naslikan oblak. prevr}e ga. Kakav junak gorom jezdi: Nosi sabqu u zubima. Nosi ki{u u o~ima – oj dodo. u su{nom periodu.

Jedne nedeqe. koju je narod pose}ivao samo jednom godi{we. Tamo mi se dogodilo ne{to od ~ije mi se i same pomisli kasnije ledila krv u `ilama. ali se udarca ja skoro i dan danas se}am. {to me je iskupilo u o~ima javnosti. U na{oj novoj ku}i nisam bio ni{ta drugo nego zato~enik koji je kroz prozorske zastore posmatrao nepoznate qude. sjurio sam se niz stepenice kojima je ova velika dama gordo silazila i sko~io joj na skut. a sa zalaskom sunca vra}ale sa svojih hranili{ta u tako besprekornoj bojnoj formaciji da bi se pred wima mogla postideti i eskadrila najboqih modernih avijati~ara. i to je bila jedina fizi~ka kazna koju je on ikad primenio. okru`ena mno{tvom qudi. Bio sam toliko povu~en da bih radije licem u lice stao pred razjarenog lava. kada sam morao lepo da se obu~em i da idem u crkvu. Najte`e mi je bilo nedeqom. goropadan {lep formacija eskadrila zato~enik salva musketa regrut zastor kico{ spektakl 83 . dobra ali goropadna `ena. Na kolima je u stvari bila pumpa na kojoj je radilo {esnaestoro qudi i bila je divno ofarbana crvenom i crnom bojom. upravo kada sam zavr{io zvowavu na zvoniku. Bilo je to stra{no iskustvo. obu~ena u haqinu sa ogromnim {lepom. Blago me je udario po obrazu. Jednog popodneva organizovana je javna proba i ma{ina je transportovana do reke. U gradu je `ivela bogata gospo|a. On se pocepao uz paraju}i zvuk koji je bio nalik na salvu ispaqenu iz muskete. Jedan preduzimqiv mlad trgovac osnovao je vatrogasnu brigadu. koja je dolazila u crkvu bogato iski}ena. Stid i zbuwenost koji su usledili bili su neopisivi. `ivine i ovaca.[ta zna{ o Nikoli Tesli? Nikola Tesla MOJI IZUMI (odlomak iz autobigrafije) U to vreme smo se preselili u obli`wu varo{icu Gospi}. Promena mesta stanovawa za mene je bila prava nesre}a. Moj otac je pobeleo od besa. Bila je to moja druga pustolovina u crkvi. Prakti~no sam bio prognan dok se nije desilo ne{to drugo. koju su ispalili neuve`bani regruti. Kupqena su nova vatrogasna kola. Celokupno stanovni{tvo je do{lo da prisustvuje velikom spektaklu. ali ovo o kome }u vam govoriti bilo je jo{ gore. Gotovo mi je srce prepuklo na rastanku od na{ih golubova. od na{eg veli~anstvenog jata gusaka koje bi se jutrom dizale pod oblake. nabavqene uniforme i uve`bani qudi za rad i za paradu. no da se sretnem sa bilo kojim od onih gradskih kico{a koji su tumarali naokolo. Malo pre toga bio sam cele no}i `iv sahrawen u staroj kapeli u neprohodnoj planini.

ona bi nestajala iz vidokruga i sa male razdaqine bi probila debelu borovu dasku od jednog in~a. Kroz nekoliko minuta ptice stado{e da nas gone i ubrzo nas opkoli{e. Kada sam ugazio u reku i oslobodio cev.. turbina in~ lovorika Nikola Tesla (1856–1943) ro|en je u selu Smiqanu u Lici. sko~im na noge i {~epam je pre nego {to ona uspe da se i{~upa iz grmqa.ceremonija Po zavr{etku svih govora i ceremonija izdata je komanda da se pumpa voda. U tom razdobqu nastavqali su se moji de~a~ki napori i podvizi. Kako je neobi~an bio moj `ivot mo`e se videti iz ovog slu~ajnog doga|aja. ali iz cevi nije potekla ni kap. Moj ujak nije mario za ovu vrstu razonode i vi{e puta me je prekorevao. Kao in`ewer radio je u Budimpe{ti. Obi~no bih dobijao po nekoliko odziva i ubrzo bi neka vrana dolepr{ala do mene u {ibqe. Isto tako. Na wegovim otkri}ima zasnivaju se mnogobrojni ure|aji koje koristimo u svakodnevnom `ivotu i radu. Oti{ao bih u {umu. . Parizu i Wujorku. On je jedan od najve}ih svetskih pronalaza~a svih vremena. Uhvatio sam divan par vrana i po{ao sam ku}i sa prijateqem. Bio sam o~aran opisom Nijagarinih vodopada koji sam pa`qivo pro~itao. Na izlazu iz {ume sjatilo se hiqade vrana. pa{}e u zasenak. Najva`nija su mu otkri}a u oblasti proizvodwe i upotrebe struje i motora. ma koliko bili veliki. sakrio se u `buwe i podra`avao vranin zov. Napravio sam raznorazne naprave i majstorije. Neuspeh je bio potpun kada sam ja stupio na scenu. di`u}i u`asnu graju. pa se ~esto pitam da li mo`da zahvaquju}i ovoj ve`bi ~ak i danas mogu da varim i kamewe. Trideset godina kasnije video sam kako se moje ideje ostvaruju na Nijagari i divio se nedoku~ivoj tajni uma. Rekao sam ujaku da }u oti}i u Ameriku i tamo ostvariti svoj projekat. ali ja ose}am da mogu mirno da se odmaram na svojim lovorikama hiqadu godina. Profesori i stru~waci su uzalud poku{avali da prona|u u ~emu je problem. a gotovo isto toliko malo znao sam o vazdu{nom pritisku. Morao sam da pustim one dve ptice i bio sam sre}an kad sam mogao da se pridru`im drugu koji se sklonio u pe}inu. ne mogu da pre}utim svoje igrarije s pra}kom. U {kolskoj u~ionici je bilo nekoliko mehani~kih modela koji su me interesovali i usmerili moju pa`wu na vodene turbine. sistema preno{ewa elektri~ne energije na daqinu i hiqade drugih. a me|u wima su bili najboqi luk i strele. Po doseqewu u grad zapo~eo sam ~etvorogodi{we {kolovawe u takozvanoj pripremnoj osnovnoj {koli. 84 . Mnoge od wih sam konstruisao i u`ivao u wihovom radu. pro~uo sam se kao jedinstveni {ampion u hvatawu vrana u na{em kraju. Ostali uspesi. Po{to sam stalno zatezao lukove. Ni Arhimed koji je tr~ao go kroz Sirakuzu i iz sveg glasa vikao: Eureka nije ostavio ve}i utisak od mene. Posle toga jedino je trebalo da bacim komadi} kartona da bih privukao wenu pa`wu. ali instinktivno sam se setio usisne cevi u vodi i shvatio da je ona zapu{ena. kao i nevoqe. ko`a na mom stomaku je oja~ala i postala sli~na krokodilskoj. Na taj na~in bih uhvatio onoliko vrana koliko sam `eleo. Kada bih odapeo svoju strelu.. Zabava je trajala dok iznenada nisam dobio udarac u potiqak od koga sam pao. a u ma{ti sam zamislio veliki to~ak koji pokre}u ovi slapovi. Ali jednom prilikom dogodilo se ne{to {to me je nateralo da ih po~nem po{tovati. voda je pojurila iz we i pokvasila mnoga nedeqna odela. Izme|u ostalog. Nosili su me na ramenima i bio sam junak dana. A onda su me `estoko napale. kojom sam zapawivao gledaoce na hipodromu. gde sam se spremao za vi{u {kolu ili Realnu gimnaziju. Moje znawe o mehanizmu nije bilo nikakvo. Na~in na koji sam ih hvatao bio je vrlo jednostavan.

Napravi analizu dobrih i lo{ih strana usamqenosti. U prazne kvadrati}e upi{i odgovaraju}e brojeve od 1 do 6. da li je Tesla bio usamqen de~ak? Na 72. koji je tako|e na{ veliki nau~nik. Navedi sve izraze bliske po zna~ewu. a G ako se zbio kada je Tesla do{ao u grad. {ta zakqu~uje{. a po ~emu razli~ita? Sli~na su: Razli~ita su po tome {to: 85 . lov na vrane konstruisawe modela turbina otpu{avawe vatrogasne cevi ve~erwi povratak gusaka cepawe gospo|ine haqine ga|awe lukom i strelom Iste doga|aje pore|aj prema redosledu kojim ih Tesla navodi u pri~i. Po ~emu su detiwstva Milutina Milankovi}a i Nikole Tesle sli~na.Za{to je za de~aka Nikolu promena mesta stanovawa bila „prava nesre}a“? [ta mu je sve te{ko padalo u novoj sredini? Kada uzme{ u obzir celu pri~u. gde je Tesla bio sre}niji – na selu ili u gradu? Za{to se Tesla bojao gradskih kico{a? Kako ti to shvata{? Re~enicu: Ose}ao sam se kao da sam `iv sahrawen zameni re~ima koje tako|e izra`avaju to {to se wom iskazuje. Znak ? upi{i ako nema{ dovoqno informacija za zakqu~ivawe. Da li iz pri~e mo`e{ da zakqu~i{ gde su se odigrali doga|aji koje Tesla opisuje? U kru`i} upi{i S ako se navedeni doga|aj odigrao na selu. strani ove ~itanke nalazi se tekst Milutina Milankovi}a. dobre strane usamqenosti lo{e strane usamqenosti [ta zakqu~uje{ na osnovu pri~e.

. vidokrug `ivosno koprena kandilo 86 . promukô glas. U selu vlada mir. A budan petao ve}. Jo{ niko ustao nije. jutarwi dah prolê}e doline mirne. To lovac prolazi selom.Kako. kada je sve pokriveno snegom? Vojislav Ili} ZIMSKO JUTRO Jutro je. I brze mame}i pse. A sve`i. I sniski. kad svojim studenim krilom U gole gran~ice dirne. Pozdravqa zimski dan – i zvu~nim remeti glasom Taj mir u ~asu milom. Pokriven koprenom belom. `ivosno lupnuv{i krilom. A tanak i beo sneg pokrio poqa i ravni. U daqi gube se brezi I kru`e vidokrug tavni. izgleda zimsko jutro u prirodi. O{tar mraz spalio zeleno lisje. No}na se kandila gase. Svuda je pusto{ i mir. poguren u poqe `uri. po tvom mi{qewu. I {um se razle`e blag.. Il’ katkad samo tek zvi`dawe jasno se ~uje I te`ak. tr{~ani krov.

Lepota tih slika je u fino zapa`enim detaqima. Opi{i ga sa {to vi{e detaqa. Vojislav Ili} (1860–1894) ro|en je u Beogradu u porodici kwi`evnika. spokojstvo i dr.. tanak i beo sneg pokrio poqa i ravni /.. Pesme je po~eo da pi{e jo{ kao |ak. U selu vlada mir. lovac.. pas. pune slika i muzike. Prona|i i podvuci plavom bojom epitete (o{tar mraz. Zamisli da je pro{la zima i da jednog letweg jutra posmatra{ predeo iz ove pesme. a zelenom bojom personifikaciju. pre svega zato {to je umeo re~ima da stvori divne slike prirode. Kojim detaqima lirski subjekt. KWI@EVNI POJMOVI Lirska pesma u kojoj pesnik iskazuje misli i ose}awa kroz opis prirode je lirska opisna pesma.)? Slikovitosti jezika ove pesme doprinose i stilske figure. Objavio je tri kwige pesama koje su veoma bogate re~ima. gran~ice)? Kako je stvoren utisak dodira (o{tar mraz spalio zeleno lisje. jutarwi dah.. Nau~i da ovu pesmu ~ita{ izra`ajno.Vojislav Ili} je veliki pesnik. studenim krilom u gole gran~ice dirne)? Koji stihovi iz pesme nagove{tavaju pesnikova ose}awa (mir. Pejza` je opis nekog predela.)? Kojim pojedinostima slika bu|ewe dana? Kako su prikazane boje u pesmi? Na koji su na~in do~arani pokreti u pesmi (petao. Wegove pesme bile su veliki doga|aj u srpskoj kwi`evnosti i pomogle su mnogim novim pesnicima da se razviju... tj. govorno lice.).. opisuje mir i spokojstvo (. 87 . Vidi Pravila za izra`ajno ~itawe i recitovawe na strani 184..

po glavi. vjerovatno. ^u~im tako na vrbi i zurim u nijem svjetlucav ribqi roj. jato qutitih gusaka. eto ih odasvud. u kestewar. Ihi. Zgodio bih tako i u Ameriku samo da znam put i da se ne bojim pasa. mali. ovo je dobro. Kad je samarxija kod nas u gostima. – Dobi}e{ ti. pa }e te pro}i tvoje budala{tine. mo}i }u da odmaglim preko potoka u qeskar. Na mene }e. pa me tako povuku i o{amute da ne znam kud bih prije: kroz kukuruze. Rade. pod kolnicom. a kad me suton opkoli i pritjera ku}i. a onda se pred mojim zasjewenim o~ima odjednom razgrana gusta kro{wa pitomog kestena s raskokanim prezrelim ~aurama: ih. evo ti opet nove napasti – mjeseca. tajanstven i nijem. onda je meni mnogo {to{ta dozvoqeno. Ovaj svijet oko mene {a{av je i budalast. opsjednut. ovo smije{ kazati.[ta je radoznalost? Kako se pona{a i ose}a ~ovek koji je radoznao? Branko ]opi} POHOD NA MJESEC Tek mi je peta godina. Djed pazi na kazan. pa se poslom za{lo i u no}. a ve} se svijet oko mene po~iwe zatvarati i stezati. ono ne smije{. a ja – coc! – o tvrdu ledinu. svi u ku}i i zaboraviti. i bqe{tavi posjetilac unosi mi se u lice i {apu}e: – Hajdemo! Di`em se lak. ali me ve} na prvom koraku otrijezni glas vje~ito budnog djeda: – Baja. pa moram da zapitkujem. Kako pro}i! Ujutru. zlatopera riba. a ono ne mo`e{. stric Nixo zarana se napio i zaspao. ono nije. Do|e tako jednom na red i mjesec. Jo{ nije ni u{ao u avliju. Sva sre}a {to jednom u godini do|u i Petrakovi razvezani dani kad se mnogo {to{ta mo`e. iznad zemqe. kuda }e{? Oni mene tako uvijek: taman krenem u ne{to. Pekla se kod nas rakija od nekih ranih {qiva. ostali samo djed i Petrak. bqe{tav. zavirujem na tavan. Ni~u tako zabrane sa svih strana. neumorna skitnica. I ja zanijemim sav ustreptao od skrivene lopovske nade: – Mo`da bih ga nekako mogao dohvatiti?! No}u se iznenada trgnem iza sna: viri mjesec kroz prozor. kqucaju poput vrabaca. a samarxija mu raskokati se kestewar {iti budala{tina isplutati samarxija parip qeskar ledina na{u{uriti (se) zgoditi prekarda{iti prosinuti kolnica 88 . Pewem se po drve}u. sav ustreptao. Du{u dalo za mene! Prosinula pod kazanom vatra. ~im otvori{ o~i. a nisam ja. sjajni i puni {apata. odem ~ak i do malog mlina zavu~enog podno na{u{urena gaja. a uz ogwi{te. – ^ekaj ti samo. stari moj paripe? Vidi ga. nadomak ruke. gori ~itavo dvori{te. kad neko podvikne. Ispluta on iza rijetka drve}a na brijegu. uz brijeg. a ve} grak}e na mog djeda: – Jesi li `iv. Stega popu{ta tek onda kad se pred na{om ku}om pojavi stari samarxija Petrak. {ta li }e tek biti sa ostalom ~eqadi. A ti „Petrakovi dani“ u ranu jesen obi~no su uvijek bili prazni~ni. {vrqam oko potoka. ho}e i da udare. niz potok. Ovo mo`e{. po~elo je! Kad on ve} djeda smije nazvati paripom. {ta }e mi ribetine! [ijem tako ~itav dan tamo-amo. vidi. oti}i }e stari Petrak – prijete mi u ku}i kad ve} sasvim prekarda{im.

– [ta ima pravo? – Pa nek proba. izgubih du{u jo{ od malih nogu. ustaj. ne bira ~ime }e. ako je za nas dvojicu kasno. vi{e odma`em nego poma`em.grabqe doku~iti }a}a ma{ice kamxija utucati samo pravi dru{tvo. Ma nemoj mi tu kvariti unuka.. sjede}ivom i za~u|enom. ti doqe. – Pa neka. hajde de. Bacam se u }o{ak po one na{e najdu`e grabqe. – Djede. {ta. – Kuda? – drekne }a}a. – Jok. sto metara nad na{om ku}om. mo`da bi mi druge tice danas pjevale. – Nas dva odosmo. sasvim izbliza. Rade. du{o. Rade . {ta li.. pobratime – tmurno do~eka starac. ja sve zaboravqam i uzbu|eno protepam: sjede}iv kquse za{aptan zakva~iti rujan rugalica kewac dura{no onolika~ki vantazija sivowa protepati 89 . Dr`i u ruci praznu ~a{u i gleda za nama dvojicom: {ale se. tu su grabqe. pa da ja i ti krenemo. vra}ajte se! @ao me te vatrice u dolini. sivowo stari. utuca. Nad nama razgoreno nebo najavquje blizinu najtajanstvenijeg putnika. magarci. a kao za pakost odozdo se opet ~uje dozivawe: – Ehej. Jo{ mi u srcu kquca tuga za dolinom i ostavqenim djedom. budale. a mene noge same ponesu k wemu. vaqda. Da kowi piju rakiju. odjekne povik: – Ehej. jer ne}e da se petqa ni u kakav posao neposredno vezan za qude. prislu{kujem wihov razgovor. staro mlinsko kquse.. pa tamo wa~i – vra}a mu samarxija.. Ha. a stari samarxija polako ispravqa noge. ve} gotov i da zapitkujem. `ao me vika~a. vantazije. – Heh. za . – E. eto wega sad iza brda. – Eno ga sad vidi. Ti se ve} napio kô moj veseli Nixo. Ja se ve} pomalo i pribojavam kako }e to biti. lice u lice s onolika~kim mjesecom. bi l’ se mjesec mogao dohvatiti grabqama? – iznenada se oglasim ja. nije za ovoga dje~aka. a i moj saputnik ohrabri se glasno rugalicom: – Umukni.. pa se najzad toliko osmjelim da sjednem sasvim blizu. – Ho}e da doku~i mjesec.. evo ga za~as u krilu. bog vas ubio! – U {talu. ima dje~ak pravo. {ta wemu pade na um! – do~eka djed nekako s visine i ne obra}aju}i se meni nego samarxiji. kewac jedan. ogroman mjese~ev po`ar. ozep{}ete. tra`i grabqe. mjeseca.. Rade. a ti ~uvaj kazan. A da sam se jednom oteo i po{ao. Zatu~e me tako. ali po`ar nada mnom sve je rujniji i {iri. Djed je toliko zabezeknut da ve} ne umije ni da se pokrene ni da {togod upita. Dura{no guramo daqe. samo ga zakva~imo i povu~emo. za kamxiju.. od malene tu`ne djedove vatre. Ja se motam oko wih dvojice. Pomenu{e mjesec. Sporo napredujemo uz mra~an za{aptan brijeg. – Ma {ta tice. brate moj. Hajde ti. Kamo sre}e da sam i ja nekad tako radio. – Sje}am se kao da je ve~eras bilo: pomoli se mjesec nad gajem. vrat i okre}e se djedu. Iz nizine. ispravqa le|a. ali kad mi kroz kro{wato drve}e bukne u susret. pa za ma{ice. Samarxija uzdahnu i pogleda me preko ~a{e.

mjesec iznenada odska~e iznad drveta pred nama i uka`e se blistav. Eno je. Pa zaista nema takvog dje~aka u ~itavoj na{oj dolini. bdije. pomalo je i stra{no i tu`no. vrtio se i budio brata. ipak nas ~eka stara paripina – rakoli se Petrak.. nani`e. delijo. Petra~e. onako uzbu|en i premoren od ~udesnog no}nog do`ivqaja. ~ak nam i u susret izlaze}i kao da sti`emo bogzna odakle. idemo. mama me je umila ledenom vodom.. zove i pokazuje nam put. je li! – pobedonosno kli~e starac. Neka. he. poga|aju}i moju neizre~enu dje~ju tugu.. dohvatiste li mjesec? – To tebe ne budi briga – otresa se samarxija. Djed je grdio Petraka i „wegov benasti kowski mjesec“. Tamo sam svu no} bulaznio. – Evo ih. ako ve} putnik nije budala i „vantazija“. samo san. neka. a kad sam se ja pojavio. Ne otpisuju se tako lako ovake dvije delije. Nema ga. Djed me je. smawen i nevino miran iznad susjedne brdske kose. raspe}a: pored mene je ovaj smjeli. – Djede. Nit sam ga vidio ni ~uo za wega. Sjutradan. a kad to nije pomoglo. pa da.. – Prepao se grabaqa. ka`u. predobri du{evni starac ~ija me qubav grije i ovdje. svoga sulo`nika. a kad stignemo do samog vrha. ima kad. zavr{nu rije~ za ~itavo moje op~arano mjese~arsko tkawe. {to bi kazao moj djed. – He. Znamo li – ne znamo. i tamo se razastro u mo}an i stravi~an mjese~ev po`ar. Hajde ti meni na|i doqe u selu dje~aka od koga je mjesec klisnuo tako brzo. ja. po mjese~ini! Kako je drag i pun svaki korak povratka. vra}aju se budala{i! – do~ekao nas je djed Rade. na rukama odnio u krevet (kakva bruka za velikog putnika!). ute~e li.. smjeli lovac na mjesec. naoru`an grabqama triput duqim od mene.. Samarxija me ~vrsto prigrli. ne da mi da se rastu`im i ka`e sokole}i me: – Utekô lopov. primi~e se i u samom srcu razgara djedova neumorna vatrica.. To si ti. kanda. s prijegorom. Opet }emo mi ovamo do}i. u golubije sun~ano jutro. a. Daqe se ili ne mo`e ili se ne ide. wegova je ruka na mom ramenu. – Pametna djedova glava. koji }e do kraja tugovati i pomiwati me ako se izgubim u svom ~udesnom pohodu. nevezani. a nas dvojica znamo svoj posao. Posqedwe {to mi je od te ve~eri ostalo u o~ima bio je razigran plami~ak djedove vatre. Nit mi se pri~alo ni zapitkivalo o tome. to mi ba{ nije jasno. I kako sve vi{e raste. bilo i s djedom i Petrakom. gutam ovu gorku kap svoga prvog.. brzo sam zadrijemao me|u djedovim koqenima. oni ni po ~em ne pomenu{e sino}ni do`ivqaj. pri{ila mi je dvije-tri uz obraze. koji se neosjetno preselio i u moj san. – zaustim kroz stegnuto grlo. Stojim tako u obasjanoj no}i. Ja sam tu. – Ti samo sjedi pod tom tvojom kolnicom i peci rakiju. ja. Hm. velika delija. – Delija na{a – dodaje Petrak kao da je kona~no na{ao onu pravu. a i ja s tobom. a stari potuka~. Tako je. Sjedili su kod kazana. Pa ipak . pred hladwikavim nezemaqskim vidikom kakvi se javqaju samo u snu. – [ta je. dje~jeg. drago gun|alo. Kao da im je bilo zazorno da se podsje}aju na ne{to daleko od svjetlosti dana i zdrave potuka~ rakoliti se budala{ otresati se bulazniti sulo`nik zazorno 90 . – Aha. lola jedna. sve je ve} bilo iza mene kao san. spremno nadovezuje: – Idemo. ~eka me i misli na mene onaj drugi. pa sam se primirio i slatko zaspao. Nogu pred nogu. Ta ne dolazi xabe Petrak ba{ na{oj ku}i. dobri. vidi{ li? Starac me prima za ruku i sad zajedni~ki savla|ujemo posledwu kratku uzbrdicu. nema?!. mo`da ~ak iz Amerike. i doqe. od koga mi je glava tako puna da i sama po~iwe da zra~i i svijetli kao `uta bundeva zaostala u po`wevenu kukuruzi{tu. ipak hrabro. u toploj dolini.primati ute}i lola sokoliti klisnuti du{evan prijegor raspe}e – Evo ga! – Aha. samo ti. koji sve ho}e i sve mo`e. ali.. na ovoj opasnoj granici gdje se kida sa zemqom i tvrdim svakodnevnim `ivotom..

Objasni po ~emu se vidi da je de~ak Baja radoznao. Ba{ta sqezove boje i druge. te {ta trebaju grabqe oko rakije. Iz kojih wegovih postupaka to mo`e{ da zakqu~i{? 91 . koja postojano gorucka u tamnoj dolini. veseqak. te ovo. Orlovi rano lete. otvoren prema svetu. bri`an. Navedi primere koji potvr|uju te wegove osobine. lutalica. Kakav problem ima de~ak Baja u ovoj pri~i? [ta ga to mu~i? Prona|i u tekstu i podvuci re~enice koje ukazuju na de~akovu dilemu. hladnog i nevjernog. I kako tada.) Ostadoh ja sâm. Po ~emu zakqu~uje{ da je de~ak ma{tovit? Petrak je radoznalac. tje{iti se rakijom kao moj strikan? Branko ]opi} (1915–1984) ro|en je u selu Ha{ani u Bosni. koji raste nad horizontom i silovito vu~e u nepoznato. nikako da sja{e: te ko ostavqa grabqe gdje im nije mjesto. Najpoznatije su: U carstvu leptirova i medveda. rasipnici“ (koji to oni?) kako je te{ko nabaviti dobre grabqe.mamuran brondati sjahati rasku}avati se zvocawe stog naqoskati se pameti. Magare}e godine.. Do`ivqaji ma~ka To{e. Najzad je toliko dosadio svojim zvocawem da je Petraku prevr{ilo i on. Iz ~ega zakqu~uje{ da je de~ak radostan zbog slobode koja nastaje kada do|e Petrak? Kakav je mesec koji budi de~aka i kako ga poziva? Objasni re~enicu: Oni mene . pa kad zagusti. Deda Rade je skroman. Odgun|a stric kako ba{ ni „mjese~ari“ nijesu bogzna koliko pametniji od pijanaca. razborit. na|e se pobu|en da ga uru`i: – Daj se ve} jednom smiri. Na koji na~in de~ak poku{ava da re{i svoj problem? Navedi re~enice kojima se iskazuje de~akova `eqa za istra`ivawem sveta i za slobodom. i stra{nog bqe{tavog mjese~evog po`ara. da ho}e da sazna ono {to je nepoznato. Mogao si i ti s nama da se nijesi naqoskao. uz dvojicu zavjerenika koji su znali za minuli no}ni do`ivqaj s mjesecom. kao da sam nagazio na one stri~eve grabuqe iz djetiwstva: – Je li pametnije biti mjese~ar ili s mirom sjediti kod svoje ku}e. Pri~e ispod zmajevih krila. nagazio je.. onako mamuran. te ono. eto {ta smo. Napisao je dvadeset kwiga za decu i omladinu i jo{ toliko za odrasle.. da `eli nove do`ivqaje. te ova se ku}a rasku}ava. Pa se onda. koji nit je {ta vidio ni ~uo. u ~em se nije lijepo na}i ni kao sau~esnik ni kao svjedok. nekako kao ravnopravan i tre}i. Deda Tri{in mlin.. na one moje gre{ne osvaja~ke grabqe. Jedino stric Nixo. pa se nadovezao brondati.. ^arobna {uma. `alovito upitam. pa se brzo nekud izgubi. tako i do dana{weg dana: stojim raspet izme|u smirene djedove vatrice. te znaju li „oni. ose}ajan. posve}en porodici. katkad. kao gost i star ~ovjek.. kowska muvo! [ta smo radili? Skupqali mjese~inu i djeli u stogove. a ja – coc!. Navedi re~enice koje predstavqaju zabrane odraslih. (– Ode da spava – primjeti Petrak.

Kamo sre}e da sam i ja nekad tako radio. Kakav je tvoj stav u vezi s tim? Kako bi odgovorio na pitawe s kraja ove pri~e? Za{to bi tako odgovorio? Podeli pri~u na pet delova i svakom od wih daj naslov: ! " # $ % Navedi jo{ neke primere koji pokazuju kako pisac gradi humor u ovoj pri~i.Da li odobrava{ de~akovu `equ da dohvati mesec? Odobravam zbog toga {to Ne odobravam zato {to Napi{i obja{wewe Petrakovih re~i: „Pa. nek proba. . .. Objasni de~akovu dilemu koja se javqa onda kada poku{ava da dohvati mesec i wegovo dvoumqewe izme|u topline doma i ~arolije meseca koja ga mami.“.neskladom izme|u o~ekivanih doga|aja i onoga {to se de{ava: 92 ..upotrebom prejakih re~i: paripe.

jutro: golubije. a ni sam ne zna{ zbog ~ega. klik}u.breg: mra~an. I haj-haj.. .. pa zar oko nas nije sve jedno veliko detiwstvo i bezbri`ni nesta{luk.Prona|i u tekstu i prepi{i jo{ neke izraze i re~i koje pisac koristi da bi slikovito do~arao: .dan: sjajan. . ... jedno veliko hodawe na glavi koje samo uozbiquju i kvare stroge mame..nebo: razgoreno. . A kad zavr{im takvu jednu kwigu..“ pa se nadovezao brondati stilska figura: zna~ewe: Razmisli o pro~itanom tekstu i u vezi s wim nastavi zapo~ete misli: Nisam znao da Svi|a mi se Pitam se [ta bi se dogodilo ako 93 .qudski govor: grok}u. `andari. poqari. Odredi stilske figure i objasni wihovo zna~ewe: kquca mi tuga za dolinom i ostavqenim djedom stilska figura: zna~ewe: BRANKO ]OPI] O DETIWSTVU „Volim da pi{em kwige o detiwstvu. kwige za decu. popovi i razni drugi od kojih se mora{ kriti i bje`ati.mesec: ble{tav. ja se ose}am veseo i raspolo`en kao da se vra}am sa neke sve~anosti. .

pro{lo mi je kroz glavu. Nisam mogao da pretpostavim kakva je to vatra bila. otkuda i kako se odr`avala u vodi. kao i on. ali sam se uskoro navikao na mrak i tada sam shvatio za{to nam nisu potrebne Rumkorfove elektri~ne lampe. Bez sumnje je vi{e puta pro{ao njime i nije mogao da se izgubi. Kao ugljenisano. ^inilo mi se da olovnim cipelama gazim po rasutim kostima i da one krckaju pod mojim korakom. delo ~ove~ijih ruku? Mo`da }u sresti u tim dubinama prijatelje kapetana Nema ! milja koji. kao izrezane od crne hartije. " Kapetan i ja smo i{li jedan pored drugog pravo prema ozna~enoj vatri. trebalo je da pro|emo te{ko prohodnim stazama kroz {umu {iblja. ali jo{ uvek nisam razumevao govor znacima kojima se jedino moglo sporazumevati u podvodnim {etnjama. nemogu}e misli su mi prolazile kroz glavu i u tom prenapetom du{evnom stanju u kome sam bio zbog svih ~uda koja sam neprestano gledao. Sa vrha jedne planine. Stigli smo do podno`ja planine. istina nejasno. Ali smo ipak sporo napredovali. ocrtavale su se jasno prema vodenoj tavanici. On je poznavao taj mra~ni put. I{li smo dugim koracima uz pomo} {tapova. ali da bismo se popeli. siti zemaljske bede. Ali to {to sam ja video bio je samo odblesak od vode. kao neku svetlost. ali kapetan Nemo mi je pokazao u daljini crvenkastu ta~ku. a grane. visoke osam stotina stopa. udaljenu oko dve milje od Nautilusa. Pratio sam ga sa nepokolebljivim poverenjem. niska {uma mrtvog drve}a. # Po kamenom tlu Atlantika. zra~ila je bela svetlost. Sve se vi{e poja~avala crvena svetlost koja nas je vodila i obasjavala nam vidik. Izgledao mi je kao neki morski duh i dok je kora~ao preda mnom. po{li da tra`e i na{li nezavisnost u dubinama okeana? Sve takve lude.Da li zna{ kolika je najve}a dubina mora i okeana? [ta misli{. kapetan Nemo se kretao bez oklevanja. Izvor te neobja{njive svetlosti bio je na drugoj strani planine. izme|u koga su ovde-onde str~ali visoki borovi. divio sam se njegovom visokom stasu koji se ocrtavao kao crna senka prema svetlom horizontu. kako izgledaju te dubine? @il Vern]lovan Vitezovi} DVADESET HILJADA MILJA POD MOREM (odlomak) Bli`ila se pono}. Voda je bila potpuno mra~na. Ravno tle se postepeno uzdizalo. jo{ nepoznatu nau~nicima sa zemlje? Ili je to mo`da. Da. bez li{}a. Vrlo me je interesovalo prisustvo tog ognji{ta pod vodom. ona nam je svetlela. bez soka. Kakvom smo to prostranom dolinom prolazili? Hteo sam da pitam kapetana. Staze 94 . drve}e je stajalo uspravno. Prime}ivao sam neprocenjivo duga~ke brazde kako se gube u mra~nim daljinama. To kamenje je bilo rasuto po okeanskom dnu po izvesnom redu koji nisam mogao da objasnim. ne bih se za~udio da sam otkrio na dnu mora neki grad o kome sanja kapetan Nemo! Put je bivao sve osvetljeniji. `ive tim ~udnim `ivotom i on im sada ide u posetu? Mo`da }u tu nai}i na ~itavu koloniju izbeglica koji su. jer su nam noge stalno upadale u neku vrstu mulja pome{anog s algama i glatkim {ljunkom. Kao kad bi se zamislila {uma Harca na padini potopljene planine. izbrazdanom kao lavirint. U svakom slu~aju. okamenjenog u vodi. Bilo je jo{ ~udnih pojava koje nisam mogao da razjasnim. $ Bio je jedan ~as po pono}i. Da li je ta pojava bila u vezi sa elektricitetom? Ili }u videti neku prirodnu pojavu.

a stra{ni polipi su pru`ali pipke kao `ivo {iblje od zmija. Bio sam zanet i nisam vi{e ose}ao umor. koji su donjim delom tonuli u stravi~an mrak. kao popla{ene ptice u visokoj travi. ali ja sam kora~ao sigurno i nisam ose}ao vrtoglavicu. stene su se odronjavale za nama uz potmulu buku kao lavina. jo{ nepoznat svet? Kom redu su pripadali ti zglavkari kojima je stena slu`ila kao drugi oklop? Gde je priroda otkrila tajnu njihovog postojanja i koliko vekova oni tako `ive u najdubljim slojevima okeana? ' Ali nisam mogao da se zaustavim. kao da ih je ~ovek isklesao. Palica mi je bila od velike pomo}i. kretao kao divokoza uz nepristupa~ne vrleti? & Posle dva ~asa od napu{tanja Nautilusa pre{li smo {umski pojas i nad na{im glavama se dizao sto stopa visok vrh planine. po{to mi je pogled bio zauzet posmatranjem lepota ovih predela. Kapetan Nemo nije obra}ao pa`nju. Kakav je to bio ~udan. use~enim na obroncima kratera. i katkad sam se pitao ne}e li odnekud da iskrsne neki stanovnik ovih podmorskih krajeva. a vrhovima bili osvetljeni crvenkastom svetlo{}u koju je udvostru~avao vodeni blesak? Dok smo se peli. Ogromne stene su bile nagnute nad nepravilno isklesanom osnovom. Krv mi se ledila kad bi se pojavila neka d`inovska antena i prepre~ila mi put ili se ~ulo iz mra~nih {upljina stra{no {kljocanje makazama! Hiljadu svetlih ta~aka u pomr~ini: o~i d`inovskih morskih paukova skrivenih u jazbinama. {iroki blokovi izreckani kao bedemi na tvr|avama. kao da su prkosile zakonu ravnote`e. Rakovi su se propinjali kao oklopnici i pri pokretu izvodili {um nalik na zveket gvo`|a. naginjali su se pod uglovima pod kojima se ne bi odr`ali na suvu zbog dejstva Zemljine te`e. uprkos te{kom odelu. duboke pe}ine.su bile zakr~ene algama i vodenim travama po kojima je vrveo svet glavono`aca. Hvatao sam se za stabla dok sam se peo uz stene. Nisam hteo da zaostanem i hrabro sam i{ao za njim. % Kakav prizor! Kako da ga predstavim? Kako da opi{em drve}e i stene okru`ene vodom. Svaki nespretan korak mogao je da bude opasan na tim uskim stazama. I{ao sam za neumornim vo|om. Prirodne kule. Levo i desno su se videle prostrane zaravni. Jata riba su se dizala ispred na{ih nogu. po{to je ve} bio glavono`ac vrlet zglavkar 95 . nedosti`ne provalije u kojima su se kretale ogromne prilike. Zar nisam i ja osetio tu razliku koju stvara gustina vode kad sam se. metalnoj kapi i olovnim cipelama. ne gledaju}i pod noge. ^as sam preskakao duboke pukotine preko kojih se na kopnu ne bih usudio da pre|em. kidao morske puzavice koje su se vile s drveta na drvo i pla{io ribe koje su se krile po granama. kao crna senka na ble{tavoj svetlosti sa suprotne padine. ~as sam prelazio preko nesigurnog brvna preba~enog preko ambisa. U stenama su bila izlokana nepristupa~na udubljenja. Ali kapetan Nemo se stalno peo.

Planina se dizala svega oko sedam stotina do osam stotina stopa iznad doline. Ali mi je on samo mahanjem glave pokazao poslednji vrh planine. malo dalje. usred ki{e kamenja i {ljake. kao da je hteo da ka`e: – Hajde. ) Tu. Uhvatio sam ga za ruku. Po{to nisam mogao. ~itava jedna Pompeja potopljena vodom. Daleko sam obuhvatio pogledom veliki prostor osvetljen jakom svetlo{}u. Put u sredi{te Zemlje. potopljen grad. Pedeset stopa ispod vrha. Radnja se obi~no de{ava na drugoj planeti. Tu su se nazirale `ivopisne ru{evine. Rekao sam da je podmorski krater izbacivao lavu. jo{ idi. razoren. hteo sam da govorim. ali lava ima sopstvene principe u`arenja i mo`e da dostigne belo usijanje. puste {iroke ulice. pojavljivao sru{en. Vulkan je tako osvetljavao dolinu do krajnje granice horizonta. Stigli smo na prvu zaravan gde su me ~ekala i druga iznena|enja. u budu}nosti ili u nekoj zemlji iz ma{te. Ta planina je u stvari bila vulkan. U njegovo vreme nije se znalo za podmornice i svemirske letilice. razvaljenim svodovima. kuda me je odvela ma{ta kapetana Nema? Hteo sam da ga to pitam. duga~ke linije sru{enih zidina. ostaci velikog vodovoda. tamo. Napisao je nau~nofantasti~ne romane Put oko sveta za 80 dana. kuljala je bujica lave iz {irokog kratera i rasprskavala se u vodi kao plameni vodopad. koje su poticale od dela ~ovekovih ruku. U njima je predvideo mnoga nau~na otkri}a do kojih }e do}i 50 ili 100 godina kasnije. Deca kapetana Granta. a on se ne stvara pod vodom. U velikim gomilama kamenja mogli su se nazreti nejasni oblici dvoraca. s razbijenim krovovima. ovde. ostaci keja. Zatim je podigao par~e kredastog kamena. kao da je nekad neka anti~ka luka {titila trgova~ke brodove i ratne la|e kraj obale nekog i{~ezlog okeana. Pet nedelja u balonu. stubovima poleglim po zemlji. pobedni~ki se bori s vodom i s njom u dodiru stvara vodenu paru. zaustavio sam ga.krater navikao na stra{ne `ivotinje. u stvari. Ali kapetan Nemo mi je pri{ao i zaustavio me jednim pokretom. 96 . Koji je to deo sveta bio potopljen u kataklizmi? Ko je postavio to stenje i kamenje kao spomenike preistorijskih hramova? Gde sam to bio. ( Posmatrao sam padinu kojom smo se popeli. Dvadeset hiljada milja pod morem i dr. malo dalje jo{. Put na Mesec. @il Vern (1828–1905) poznati je francuski i svetski pisac. umesto br{ljanom. ali sa suprotne strane visina joj je bila dvostruka. uzvi{enje nekog akropolja s lebde}im oblicima partenona. Brze struje su rastvarale i odnosile sve gasove. idi stalno! Poslednjim naporom sam i{ao za njim i za nekoliko minuta popeo sam se na vrh uzdignut nekoliko desetina metara iznad cele stenovite mase. Vatri je potreban kiseonik iz vazduha. obraslih debelim slojem algi i morskih trava. koju je kapetan Nemo vaskrsavao pred mojim o~ima! Gde sam? Gde sam? Hteo sam po svaku cenu da znam. poru{enim hramovima. pri{ao jednoj bazaltnoj steni i napisao samo jednu re~: ATLANTIDA (Preveo Bora Gruji}) princip usijanje proporcija akropolj partenon bazaltan KNJI@EVNI POJMOVI Nau~nofantasti~ni roman ili pripovetka su knji`evna dela u kojima se opisuju izmi{ljeni svetovi i ~udesna nau~na otkri}a. a bujica lave je klizila do podno`ja planine. hramova pokrivenih rascvetalim biljem i. a ne vatru. hteo sam da zbacim metalnu loptu s glave. gde se jo{ ose}ao smisao za skladne proporcije toskanske arhitekture. niti {ta se krije u dubinama mora ili na Mesecu. pred mojim o~ima se.

Prona|i i dopi{i razli~itim bojama jo{ neke izraze koji u tekstu opisuju kako izgleda: .kapetan Nemo: kao neki morski duh.`ivotinjski svet mora: o~i d`inovskih morskih paukova. Na osnovu ~ega to zaklju~uje{? Smisli i napi{i naslov za svaki deo teksta ozna~en brojem. . . 97 . Prona|i i napi{i jo{ neke epitete: mra~ni (put).podvodni vulkan: kuljala je bujica lave.potonuli grad: duga~ke linije sru{enih zidova. . Navedi razloge zbog kojih smatra{ da je roman Dvadeset hiljada milja pod morem nau~nofantasti~ni roman..biljni svet morskih dubina: niska {uma mrtvog drve}a.U kom je licu napisan ovaj tekst? Koja je tema ovog teksta (o ~emu se u njemu govori)? Ko je glavni lik ovog odlomka iz romana? Navedi neke osobine glavnog lika. .. ! " # $ % & ' ( ) Prona|i i dopi{i jo{ neka pore|enja iz teksta kao {to je ovo: jata riba su se dizala . kao popla{ene ptice u visokoj travi.

a bogiwa Palada Atina podari mu `ivot i razum. Nau~i ih da posmatraju izgrevawe i zalazak zvezda i uputi ih u ve{tinu brojawa i ra~unawa. Ali je tog titanskog sina prevarila wegova drska pamet. a u vazduhu se orio pti~ji poj. gole kosti u loju skrivene – pa re~e bogovima da izaberu {ta im se dopada. Na Olimpu je vladao Zevs sa svojom decom. titan Prometej. On ih nau~i da grade ku}e i kolibe. a na drugu. Svim tim znawima i ve{tinama Prometej nau~i qude. Postarao se i za wihov boqi `ivot i zdravqe. Ti mladi bogovi obrati{e pa`wu na novi rod qudski koji sad be{e nastao. more. On je hteo da spre~i bogove da natovare na qude prevelike obaveze. davna vremena. ve}u gomilu. Ali oni dugo vremena nisu znali kako da se poslu`e rukama. ti sam izaberi deo koji ti srce `eli! 98 . nogama i umom: gledali su a nisu videli. i sve {to bi radili. pa odr`a{e i jedan zbor bogova i qudi da na wemu odrede prava i du`nosti qudi. ti to nisi kako treba podelio! Prometej mu lukavo odgovori: – Veliki Zevse. bilo im je bez plana i ra~una. nau~i ih da izra|uju ~unove i jedra. Zevs prozre wegovu nameru. te je silan narod bez lekova umirao. On zakla jednog bika. On od grude zemqe na~ini ~oveka i obdari ga dobrim i r|avim osobinama. ise~e ga na komade i na~ini dve gomile – na jednu stavi meso. ka`e staro gr~ko predawe. Nisu umeli da te{u grede ni bruse kamewe. biqe i `ivotiwe. jer ga navede da obmane bogove. nisu znali da peku cigle ni ku}e da grade.Da li si ~uo za neki mit o bo`anstvima stare Gr~ke? Gustav [vab PROMETEJ Prometej predawe gorostas titan li{iti oslaviti jaram U davna. Nikakav zanat ni ve{tinu nisu znali. Tada se Prometej sa`ali na qude i zauze se za te jadne stvorove. uputi ih u sva znawa i ugodnosti zemaqskog `ivota. Nisu pouzdano znali kad je zima. niko nije znao da od uqa pravi melem za rane. da pre`u `ivotiwe u jaram i koriste ih u raznim poslovima. On im pokaza kako se iz zemqe dobija gvo`|e. Tako posta{e prvi qudi. da po moru brode. pa re~e: – Prometeju. Niko dotle nije znao koje je jelo i pi}e zdravo za ~oveka. niti kad je prole}e oslavilo. potomak prastarog bogovskog plemena koje je vrhovni bog Zevs nekada zbacio sa prestola i li{io uprave nad svetom. na zemqi su ve} postojali nebo. Na taj zbor do|e i Prometej. More se talasalo i hu~alo. utrobu i slaninu. Vrveli su i lutali tamo-amo kao mravi. slu{ali su a nisu ~uli. Za svoju za{titu koju su pru`ili qudskom rodu zahtevali su od qudi po{tovawe i obo`avawe. zlato i srebro. Tada stupi na zemqu jedan gorostas.

No. pokaza{e se kosti. Me|utim. pa je otprati na zemqu me|u qude i bogove. Sa upaqenom stabqikom spusti se on na zemqu i na~ini ogromnu loma~u ~iji su plamenovi sukali visoko u nebo. Pandora se uputi mladom Epimeteju. Pandora brzo spusti poklopac i nada ostade zatvorena u kutiji. ukrasi glavu cve}em i zlatnom trakom. na kojima Sunce leti kroz vasionu. Tako je Zevs stvorio zanosnu lepu devojku kojoj predade divnu zlatnu kutiju punu svakojakih zala i nesre}a. Kad Pandora po Epimetejevoj `eqi di`e poklopac kutije da bi mu pokazala darove. o`ive ga svojim dahom. ~itava vojska groznice treskavice napade qude sa svih strana. a smrt ubrza svoje korake. i na~ini krasnu devojku. bratu Prometejevom. pa ne htede da podari ni wemu ni qudima dar koji im je namenio da bi krunisao stvorewe sveta i qudi: ne dade im vatru. Toj devojci Zevs dade ime Pandora {to zna~i: sva~im obdarena. bog Hermes joj podari jezik. Bogiwa Atina. Ali se mudri Prometej ni tu ne dade zbuniti: uze duga~ku stabqiku nekog xinovskog suncokreta i pribli`i se ogwenim sun~evim ko~ijama. i hitro zapali stabqiku. pa se kao muwe razlete{e i ugwezdi{e po celom svetu. kad vide prelepu Pandoru i divnu zlatnu kutiju. zlo i nevoqa preplavi{e zemqu u svim oblicima: bole{tine lutahu dawu i no}u kroz narod. pa da bi se osvetio svom protivniku Prometeju. Stra{no se ozlojedi Zevs Gromovnik kad to vide. koja je tako|e postala surevwiva na Prometeja. umota taj lik u sjajno ruho i veo. Titanski sin 99 .ozlojediti se surevwiv Zevs se razquti i namerno uze loj. Na dnu kutije be{e ostala samo nada. Iako je Epimetej sve~ano dao re~ svom bratu da od bogova nikakve poklone ne}e primati. jo{ nikako da se odu~i{ od podvala i prevara! I Zevs naumi da se Prometeju zbog te prevare osveti. Zevs viknu: – A ti. pa mu dade onu kutiju kao Zevsov dar. a bogiwa Afrodita qupkost. Japetov sine. Kad se skide loj. iz we izlete ~itavo jato zala. odmah stvori zlo i kao prokletstvo posla ga na zemqu: naredi ve{tom nebeskom kova~u Hefestu da mu iskuje lik lepe devojke. zaboravi svoje obe}awe i primi bogovski dar. na znak silovitog Gromovnika.

Re~i Prometej i prometejstvo i izrazi prometejska snaga. Mada su ga vetrovi. Trideset hiqada godina imalo je da traje to mu~ewe i nije se moglo okon~ati sve dok neko dragovoqno ne bi pristao da se `rtvuje i Prometeja na tim stra{nim mukama zameni. postao je simbol (znak) neprestane borbe ~oveka protiv sila zla. te predade tog prkosnika vatrenom bogu Hefestu i wegovim slugama. Tako je Prometej zakovan visio na strahotnoj litici i nije mogao umorne ruke i noge nikud da pokrene. sveop{ta majka Zemqa i upravqa~ sun~evih ko~ija Helios mnogo `alili i molili da se pokori i Zevsu popusti.* Kad ugleda orlu{inu kako kqunom ~upa grudi Titana. Osim toga. – Ono {to mu je sudbina namenila – govorio bi on – to mora podnositi ~ovek koji je kadar da uvidi nesavladivu silu neizbe`nosti. prometejske muke tako|e ozna~avaju pobunu. koji drage voqe pristade da `rtvuje svoj `ivot za Prometeja. 100 . zape luk i odape strelu. prikova{e za stenu kentaura (~udovi{te pola ~ovek. U svetu je poznat po kwizi Pri~e iz klasi~ne starine iz koje poti~e i ova pri~a o Prometeju. Prometej stavi na prst gvozdeni prsten na kome se nalazio jedan kami~ak od one kavkaske stene. trpqewe i upornost u borbi protiv sile i nepravde. Tako je Zevs mogao re}i da je odr`ao re~ i prikovao neprijateqa. iskidano meso bi preko no}i opet zaraslo i podmla|ivalo se. Posle mnogo stole}a ne~uvenih muka. nai|e onuda junak Herakle koji be{e po{ao po hesperidske jabuke. pa ga te{kim lancima prikova{e za strmu liticu planine Kavkaza. legendarnim li~nostima. smi{qaju}i kako da se osveti. Da ne bi razgnevio Zevsa {to se oslobodio okova pre odre|enog vremena. bitku. Titana Prometeja. A da bi se ipak ispunila Zevsova voqa.Prometej gun|ao je i ru`io zbog te bo`anske napasti. za sva vremena za kavkasku stenu. (Preveo Jovan Maksimovi}) KWI@EVNI POJMOVI Prometej. morao se pokoriti voqi vrhovnog boga. prometejska pobuna. Najzad osvanu dan oslobo|ewa. * Hesperidske jabuke su zlatne jabuke iz vrta Hesperida koje je bogiwa zemqe Gea poklonila Zevsu i Heri prilikom wihovog ven~awa. Mit je predawe iz starih vremena o bo`anstvima. Ali Zevs je ispunio svoju pretwu: on posla zarobqenom Prometeju ogromnog orla koji mu je iz dana u dan kidao i pro`dirao xigericu. herojima i doga|ajima. Ali bog Zevs htede jo{ te`e da kazni Prometeja. on ne savi kolena i ne htede da moli za milost. nepravde i `eqe za stalnim napretkom. Neizbrojne godine tako pro|o{e. junak iz gr~ke mitologije. Ovi ga sveza{e. Gustav [vab (1792–1850) ~uveni je nema~ki kwi`evnik. zna~ajne su mu i pesme Kowanik na Bodenskom jezeru i Oluja. ali {ta je mogao. pa ubi stra{nu pti~urinu i oslobodi gorostasa od okova. A i qudi od tog doba nose u prstewu kamewe. a pola kow). Hesperide su bile ~uvarke tog vrta. Hefest je nerado ispunio Zevsovu zapovest. i mada mu je i sam Zevs novim strahotama pretio.

Navedi {ta sve predstavqa silu zla. Smisli i napi{i ~ime bi napunio Pandorinu kutiju i {ta bi potom pustio u svet. prema ovom mitu. 101 . stvoreni prvi qudi? Koje su probleme imali qudi u po~etku.Kako su. Koje Prometejeve osobine i pona{awa ne smatra{ dobrim? Napi{i za{to. po{to su stvoreni? ^emu je sve Prometej nau~io qude? Za{to se Zevs razgnevio na Prometeja? Na koji je na~in Prometej darovao qudima vatru? Kako je stvorena Pandora. [ta bi zatvorio u takvu kutiju da se ne {iri po svetu? Navedi {ta sve u ovoj pri~i predstavqa snagu dobra. Koje Prometejeve osobine i na~ine pona{awa smatra{ dobrim? Objasni za{to. devojka sva~im obdarena? [ta se dogodilo sa Pandorinom kutijom? Kako je Zevs kaznio Prometeja? Na koji se na~in Prometej odnosio prema ovoj kazni? Kako je Prometej oslobo|en? Objasni nastanak obi~aja no{ewa prstena s kamenom.

ovoga puta. videti. onaj veliki `ivot!“ U nekom velikom gradu. nalazilo se i zrnce koje misli.[ta je bajka? Po ~emu se bajke razlikuju od drugih vrsta pripovedaka? Stevan Rai~kovi} BAJKA O ZRNU PESKA ! Na pustiwski pesak. % Vodene struje koje su ga vaqale premesti{e ga najzad i do mesta odakle su bageri vadili pesak za gradwe. bez vetra. kako bi dunuo vetar. vozovima i kolicima. Posmatralo je sada velike i male ribe i oslu{kivalo iznad sebe huku talasa. dakle. Jedno maleno zrnce. koji je le`ao nepomi~no. najzad!“ Posle nekoliko ~asova vazdu{ne vo`we zrnce pade kraj jedne zelene oaze. Gurije. Danima su preko wega. $ Jednoga dana dunu neki stra{ni vetar koji je satima vitlao pe{~ani oblak nad pustiwom sve dok ga ne nanese nad morsku pu~inu. Objavio je nekoliko kwiga za decu: Veliko dvori{te. sem peska. ni glas. Pe{~ano zrnce je za`elelo da se pokrene iz svoje za`arene jednoli~nosti. godinama i vekovima. Vozilo se sada kamionima. padali su u`areni zraci sunca. vladala je mukla ti{ina. Samo. Stalno su se u woj rojile velike slike. nekim ~udom. U wegovoj si}u{noj glavi carevala je samo jedna misao: „To je. koji bi ga preseqavao na sve novija i zanimqivija mesta. otpo~e jednoga jutra. Na}ulilo je svoj si}u{ni sluh i oslu{kivalo veselo Stevan Rai~kovi} (1928–2007) ro|en je u Neresnici u Srbiji. I od tada. Male bajke (iz koje je i ova pri~a) i druge. U oazu su navra}ali beduini sa kamilama. Tako je to trajalo danima i mesecima. tako bi i zrnce koje misli ulazilo u sivi pe{~ani oblak. u nekoj velikoj ulici. Jedan sloj peska sa povr{ine pokrenu se sa svoje nepomi~nosti i polete kroz vazduh. U sivom pe{~anom oblaku. radnici ga pome{a{e sa `itkim katranom i ugradi{e u asfalt. U si}u{noj glavi su ponovo otpo~iwale da se roje velike slike o druga~ijem `ivotu. a ponekad i pevali. Dovikivali su se me|u sobom. Si}u{na glava nije mirovala. Dru`ina pod suncem. koji je plovio nad pustiwom. niti se moglo bilo {ta. koliko je samo tada bilo {umova! # Meseci i godine su prolazili. Svuda unaokolo. " Uto dunu pustiwski vetar. da napusti ovo dosadno mesto sa kojeg se nije ~uo ni {um. O. prelazile automobilske beduin 102 . otpo~e wegova duga vo`wa. Tako se maleno zrnce na|e i na morskom dnu. U wegovoj si}u{noj glavi rojile su se velike slike o nekom druk~ijem i neobi~nijem `ivotu. U wegovoj si}u{noj glavi prvi put je likovala misao: „Po~elo je. Kad se jednoga jutra zrnce probudilo na lopati. klokotawe izvora. uz buku. Dani i no}i su postajali sve zanimqiviji. do u nedogled. da misli. koje se nalazilo na povr{ini pe{~anih naslaga. Maleno zrnce je sve ~e{}e `udelo za novim vetrom koji mu je uvek donosio promenu. Vetrewa~a.

Ali. Zrnce koje misli je napregnuto o~ekivalo vetar. DOMA]I ZADATAK Zameni kraj pri~e (peti deo) nekim drugim zavr{etkom. kada se vetar pojavio. O ~emu. Maleno zrnce je sa osmehom oslu{kivalo `amor velegrada. maleno zrnce peska. `elelo da se pokrene i da napusti mesto u kojem `ivi.. ni za dlaku da se pomeri sa svoga mesta. [ta ti misli{ o promenama? Navedi svoje mi{qewe i dva razloga zbog kojih tako misli{. a ako misli{ da su lo{e. Zvukovi u delu 1: Zvukovi u delu 2: Zvukovi u delu 3: Zvukovi u delu 4: Zvukovi u delu 5: Opisuju}i do`ivqaje zrnca peska Stevan Rai~kovi}.. Ako misli{ da su promene dobre. govori o ne~em drugom. Napi{i koje zvukove zrnce ~uje u kom delu teksta. Nikola Tesla: Promena je. zapravo. najzad!“? Zbog ~ega je zrncetu u oazi bilo zanimqivo? Kuda je sve putovalo zrnce peska posle odlaska iz oaze? Delovi pri~e su obele`eni brojevima. u stvari..gume. onako zarobqeno u asfaltu. zrnce nije uspelo. neka bude tu`an. Za{to je zrnce iznenada uzviknulo: „Po~elo je. veselo vitlao samo izgu`vane hartijice. Po ~emu ti ova pri~a li~i na bajku? Po ~emu se razlikuje od bajke? Podvuci plavom bojom re~enice iz kojih se vidi zbog ~ega je junak ove pri~e. Stevan Rai~kovi}: Promena je. neka kraj bude pozitivan. Uporedi odnos dva autora prema promeni. sve dok mu se ponovo ne ukaza slika o druk~ijem `ivotu.. preko wega. govori ova pri~a? [ta misli{ o sudbini zrnca? U pri~i o Nikoli Tesli pokrenuli smo razmi{qawe o zna~aju promena za ~ovekov `ivot. U tabeli je prostor za pore|ewe ova dva teksta. Vetar je ulicom. 103 .

Ili} Dvadeset hiqada miqa pod morem. Drama Lirska opisna pesma pesma u kojoj pesnik iskazuje misli i ose}awa kroz opis prirode PRIMER: Nau~nofantasti~ni roman ili pripovetka kwi`evno delo u kojem se opisuju izmi{qeni svet i ~udesna nau~na otkri}a. @il Vern . Epika 1. radwa se obi~no de{ava na drugoj planeti. kraqi~ke. dobru `etvu i sl. Narodna proza 3. Lirsko-epske pesme Epske pesme Vila zida grad Obredne narodne pesme povezane su sa obredima kojima treba da se umilostive prirodne i bo`anske sile. Lirske pesme Mitolo{ke narodne pesme pesme u kojima se javqaju likovi i doga|aji zasnovani na ~ovekovom verovawu u natprirodna bi}a PRIMER: 2. zdravqe.Seti se {ta smo nau~ili Narodna kwi`evnost Narodna poezija 1. u budu}nosti ili u nekoj zemqi iz ma{te PRIMER: Zimsko jutro. Mogu biti: lazari~ke. da ~oveku podare bogat rod. |ur|evske. dodolske i druge PRIMER: Vojevao beli Vide Autorska kwi`evnost Lirika 1. V.

5 Kad mati mesi medewake U^I]EMO: o tome {ta sve doprinosi slikovitosti jezika o dijalogu i monologu o legendi i bajci o razli~itim oblicima (formama) pripovedawa o dramskom tekstu TVOJ ZADATAK ]E BITI: da deo pripovetke Prva brazda ispri~a{ u prvom licu da napi{e{ kratku bajku da uporedi{ pripovetke Prva brazda i Desetica da nacrta{ izgled scene za prvi ~in predstave Biber~e .

I ve~e je kao od fila. meda. kô da mazi.. jo{ okom sladi. Pesme o majci. Otvara mati prozor u {ir. sa dvoranima od cimeta. Najpoznatije kwige su mu: Pri~e o de~acima.. Odjednom bukne celi svemir kao najsla|a vanila. me| kola~ima kola~ cara. U malom telu tih bra{wewaka prokqu~ô ogaw u divni slad. kô sto obe{ewaka. U plamen sa obraza tera rumen svoju i jara plazi jezik od vanile i {e}era. A mati. Branko V. Zov vrbove svirale i druge. Radi~evi} KAD MATI MESI MEDEWAKE Evo ga ve~e iznad ku}a. U~eni ma~ak. Radi~evi} (1925–2001) ro|en je u ^a~ku. U tvom stomaku slatka oluja i mirisni. Na stolu pleh od ~ista ruja. 106 ~arati bra{wewak slad ruj martov~i} fil . za tvoju glad. ^udotvorno oko. Bajka o {aqiv~ini. Pisao je pesme i pri~e. I ve} se di`e mirisna para meda i testa vru}a.Kojoj se poslastici najvi{e raduje{? Za{to? Branko V. To mati belom rukom {ara medewak slatki. Ko martov~i} sipi {e}erni prah. Nad ogwem kô ~arobwak ~ara. rumena cveta. dah. Kao da {apne.

Smisli kratke naslove od najvi{e ~etiri re~i za svaku strofu (sliku). kola~ima i domu. ! " # $ % Odredi stilske figure i objasni wihovo zna~ewe: a mati. do`ivqaje i razmi{qawa.Zaokru`i slovo ispred onih re~i koje najvi{e odgovaraju ose}awima lirskog subjekta prema majci. a) strah i strepwa b) qubav i toplina v) ~e`wa i tuga Prona|i u pesmi re~i i izraze kojima su opisani: ! ve~e u ku}i " majka # $ kola~i glad de~aka Svaka strofa ove pesme je jedna pesni~ka slika. To mo`e biti glavni junak pesme. kô sto obe{ewaka KWI@EVNI POJMOVI stilska figura: zna~ewe: jara plazi jezik stilska figura: zna~ewe: mirisna para stilska figura: zna~ewe: Lirski subjekt je govorno lice u lirskoj pesmi na koje pesnik prenosi svoja ose}awa. ali i sam pesnik ukoliko je on glavni junak. 107 .

Ali wemu sam dosko~io: pri~e su napisane. a devoj~ica me moja pitala: – [ta si mi doneo. tata? Setio sam se svoje majke i nastavio igru zapo~etu u detiwstvu: – Doneo sam ti pri~u. smi{qam. da znate kako on voli pri~e! Pri~aj. vezem. {to si nestrpqiva. I tako. hajde da ru~amo. ko }e deci napri~ati toliko pri~a! Nijedna pri~a nije dovoqno duga~ka. dolagujem. izmi{qam. molim te. jo{ samo jednu. polagujem. [ta zapa`a{? KAKO SAM POSTAO DE^JI PISAC Vra}ao sam se s posla ku}i. Uporedi jezik i stil pesme s jezikom recepta. – Pri~u? – Da: pravu pravcatu pri~u. ispri~a}u pri~u koju sam ti doneo. I svoje i tu|e. – A kakva je to pri~a? – pitala je moja devoj~ica. Ali opet ~ujem ono dozlaboga znano – jo{ jednu pri~u. – ^ekaj. kada ti legne{ da spava{. a ona mi govori – jo{ pri~aj.Ovde napi{i recept za pravqewe medewaka ili nekog drugog slatki{a. Zar bi neko verovao: da ~itam samo svoje? Nedovoqno za bogatstvo de~jeg sveta. mala je ta tvoja pri~a. otegla se pri~a kroz sve moje kwige za decu. I sad – jednostavno ~itam. Pri~am. Branko V. Radi~evi} 108 . Kao da sam znao da }e se roditi i radoznali de~ak. Jer. polako. Nijedna pri~a nije dovoqno {arena. A posle. Prvo. O. pri~aj. jo{ samo malo pri~aj. ispri~am pri~u. pri~am. Pri~am.

. Isto bi se tako proveo.. Ali – ruka. maj~in sine.. kada bi se iznenada preobukla tvoja mati: pritegla opasa~...Odgovor roditeqa: .Odgovor deteta: 109 .... nakostre{ila br~ine. a sebe – povuku za uvo. Al’ ako ve} mora da se krije: otac u stvari i ne bije...Kako se ose}a{ kada te izgrde ili kad dobije{ batine? Branko V. Tajna je tajna... oproste sinu. uka Do neba ne bi se digla uka. Radi~evi} KAD OTAC BIJE Tajna je tajna. Tajna je tajna. Otac kad bije sina. ma koliko ruka gruba bila odjednom – postaje fina. Nisam {aqiv~ina da bih je za sebe ~uvô: nekada se o~evi nepovratno pomaj~e.. . Tajna je tajna. O kojoj tajni govori ova pesma? Kako to o~eva ruka kad bije odjednom postaje fina? pomaj~iti se Smisli i napi{i odgovore roditeqa i deteta na temu Batine ZA ili PROTIV..

da ne mo`e{ izi}i na kraj s tom de~icom! Kud }e{. neka ode u rod i odvede svoju decu tu|em ocu. Obi~no im odgovori: – Hvala vam! Gde je bilo te`e tu ste mi pomogli. nikad!. po nesre}i. Jelenko samo slegne ramenima. Ostalo radi sama Miona.. Posle godinu-dve dana neka se preudade. da joj pomogne {togod.. ~ak. Ta je nesre}a zadesila jo{ mnoge ku}e u ovome kraju. otresiti.[ta sve mo`e da zna~i re~ brazda? Kako izgleda brazda na wivi? Milovan Gli{i} PRVA BRAZDA I Uvrh sela Velike Vrbnice. pa zajmi ralo i volove. Otresita i vredna `ena prihvati u svoje ruke i te{ke ratarske poslove. bo`e! Nikad. Ti dobri qudi pomagali su joj svakad u te`em radu poqskom – {to ve} ne mo`e da savlada slaba `enska ruka. Nikad se ne}e po`aliti da joj je te{ko. skromna seoska ku}ica i uz wu dve-tri zgradice. pre? Da ima{ sto ruku. Oni joj uzoru malo wive. te niko ne sme ni dawu u wu u}i?“ Kad bih tako u~inila. svak }e re}i: „Bog da ga prosti!“ Wegova Miona ostade samohrana s troje siro~adi. Jelenko. druge. Ne jedanput govorio je Jelenko svojoj snasi: – Za{to me. jadna ne bila. pa kako }e mu pogledati u o~i kad zate~e svoju ku}u rasturenu i pustu! Pokojni Sibin ima dosta bra}e i bratanaca. ne poslu{a{? [to ne pre|e{ u na{u ku}u? Vidi{ li. Mnoga udovica `alila je i pre`alila svoga doma}ina. jadnice. – Kako bih ja. snaho. Najvi{e je pomagao Mioni mla|i brat Sibinov.. `awe. mene bi sapreo onaj hleb i so {to sam pojela u ovoj ku}i s pokojnim Sibinom! Sa~uvaj. Seosku ku}u ne mo`e zadesiti gr|a nesre}a nego kad ostane bez mu{ke glave. Dva sin~i}a i jedna k}i. te ode na wivu da uzore Mioni koliko joj treba za usev. poseju i srede kao sebi. opet ne bi mogla tako sama sti}i da sve uradi{. Sama okopava. Sibinova Miona ne htede se ugledati na svoje. nano. de{o! – odgovorila bi mu Miona uzdahnuv{i. Najstarijem. dobrodu{ni qudi. de{o. odeqaka. Sve jedno drugom do uveta. Pokojni Sibin Xami} poginuo je u drugome ratu iza Jankove klisure. To je ku}a udovice Mione. Ho}e i u tom da joj pomognu. gore – ve} pod planinom Vratarnom – vidi se odovud. be{e tek sedma godina. gde su se ova siro~ad prvi put vatre ogrejala! [ta bih rekla posle svojoj deci kad bi me zapitali: „^ija je.. s Latkova~kih pogledi. bolan de{o. – Ne mogu. Nema dana kad se koji od wih ne svrati ku}i Mioninoj. Svi su vredni. Ovo ve} mogu polako i sama! kura` de{a rahatno sapreti pleviti `eti odeqak 110 . mogla ugasiti ovo ogwi{te. Mioni se sve ~inilo – do}i }e Sibin. I sad se pri~aju pri~e o Sibinovu juna{tvu i kura`i. Woj ~isto bude krivo. [to ne do|e{ barem dok ti de~ica stanu na snagu?. plevi. ono ku}a {to je zarasla u zovu i korov. snaho? U na{oj ku}i bilo bi ti lak{e i rahatnije. – Ama {to ne mo`e{. Ko ga god spomene u Velikoj Vrbnici. Ogwanu.

starim Jezdimirom. – Ti}i moji lepi! – pro{aputala bi ~esto uzdahnuv{i. Ide u {kolu. I sam Jelenko prekoreo je jedanput Mionu zbog toga. {kolovati Ogwana. svak ti se `ivi ~udi kako se dajani{. Ti si ionako sirota i mu~enica. Ne}u ja da mi deca budu slepa kod o~iju! – odgovori Miona tako pouzdano i odse~no da joj ni Jelenko ni Jezdimir ne umedo{e re~i re}i. Kad sam se mu~ila toliko godina. Be{e se svratio sa svojim stricem. Ja sam mu ispunila `equ. re}i }e snasi: – Vala. Du{anka se brine o tom kao kakva matora redu{a. jesi pametna. pa se digo{e i odo{e. Du{anka navr{ila trinaestu. Senadin.. On je saslu{ao ovu usrdnu molitvu samohrane udovice. da}u odmah na jesen i Senadina. da mi deca budu posledwa u selu! – odgovori Miona i zaplami se malo u obrazu! Pokojni Sibin. Veliki je |ak. Miona se ve} navikla na samotiwu i teret. – Ono jest. Prozbori{e jo{ dve-tri o drugim stvarima. ostati bez ru~ka. Najmla|i. Jesi vredna.. Samo jedno be{e im za ~udo: kako je mogla tako samohrana odvojiti od ku}e Ogwana i opremiti ga u {kolu! To su joj kao i zamerali. Ako Miona zorom podrani na wivu da u`awe koji snop vi{e. Jo{ gradi ponekad pucaqke od zove. Ogwan uzeo petnaestu godinu. Ume ~ak i poga~u da umesi. podr`i me u zdravqu i snazi dok mi ne oja~aju ova krila moja! Dobar je bog.II samotiwa poplastiti redu{a popas vajdica dura{nost Prolazi godina po godina. Samo si ne{to sludovala. de{o? – upita Miona i pogleda Jelenka malo za~u|eno. – [to ono dete ne ostavi kod ku}e da ti barem {togod pomogne? Toliki imu}niji i zadru`niji qudi. Mioni je puno srce kad ih pogleda. Odevena su kao iz najboqe gazdinske ku}e. kad se vrati ku}i. razborita i vredna. – A {ta to. pa. ali je kadar da pri~uva jagawce i da istera ovce na popas. Ona uveliko odmewuje majku u ku}evnim poslovima. Qudi iz sela divili su se dura{nosti Mioninoj. Hvala bogu. de~ica su Mionina zdrava i vesela. de{o. molim ti se. pa posle razgovora o svemu i sva~emu. pa nisu kadri odvojiti svoje dece.. bog da ga prosti.. ^isto sad ne bi verovala da mo`e biti i druk~ije! Deca joj poodrasla. Vajdica je i od wega. Ako bog da zdravqa. ali opet: ti si eto sama u ku}i. – Sve je to lepo i krasno. snaho – po~e stari Jezdimir.. – Ta Ogwan }e mi sad o Petrovu dne izu~iti i ostati kod ku}e. uzeo je devetu godinu. – Bo`e jaki. ako do~eka. – Ne dam ja. ~esto je govorio kako }e. pa ti je zauvar makar i mala pomo} i olak{ica.. Svud su je hvalili i wome ukorevali svoje doma}ice kad bi se malo olenile. ne}e mi zar biti ni{ta ako se promu~im jo{ neko vreme. dajaniti se zadru`an zauvar 111 . ili ode na livadu da poplasti ono {to je Jelenko ju~e pokosio – ne}e u podne.

IV Wiva iza laza nema vi{e od dana orawa. ~edo? – Rekao mi brale da ti ne ka`em odmah... a Du{anka ispade iz ku}e. III Nastao je ~asni post.. – Neka.. Tek ako je sad stigao na wivu. rodi dve-tri krstine jarice. – Kuda }e{ ti.. Taman Miona ozdo uz vo}wak. – E? A gde je on? – Na wivi tamo iza laza.. Eto ja po{la do brala. Oru wive popevaju}i i nadaju}i se dobroj godini. kad je dobra godina. Stutoqila ne{to u lepu {arenu torbi~icu.– Mu`-`ena! – re~e ~i~a Jezdimir polako.. Du{anka osta pred ku}om – gledaju}i ~isto za~u|eno za svojom majkom. – A {to? – Oti{ao je s volovima i ralom. vesela bila? Daj meni tu torbi~icu! Ja }u mu odneti.. po{to odmako{e od ku}e Mionine.. pa uze grliti i qubiti Ogwana. A je li oti{ao odavno? – Pa i nije. Ogwan taman obrazdio prvu brazdu. pritr~av{i...“ – O. Pa onda.. potak{i krstina jarica ovratiti nuto 112 . Re~e da mu donesem ru~ak. – [ta... I{la je tamo zorom da obi|e Senadina... Ne duva vi{e o{tra ustoka ni hladni sever. dete. Zima ve} prevalila. Nera|e i Kopaonika. kad pripeku junske vru}ine.. pa ode `urno. veli „da obradujem nanu. – Pa {to mi odmah ne ka`e{. da ne ostane ku}a sama. Ona je odr`ala svoju re~. ba{ ti ne vaqa posao {to mi odmah ne kaza! ustoka okopneti rudi{te ozdo stutoqiti brale laz Vidi ti wega!.. zagleda {ta je spremqeno. Zemqa potak{a... Na sve strane razmileli se vredni ratari. a Senadin je odmah po Preobra`ewu po{ao u prvi. Odne}u mu ja. Miona brzo uze torbicu od Du{anke. – Nuto moga matorca kako mi radi! – kliknu Miona radosno. Nisam ja. – A zar ne}e do}i ku}i da ru~a? – Ne}e... pa se nekud `uri. – E! – ~isto uskliknu Miona. pa ho}e da ovrati. Ogwan je o Petrovu dne dovr{io ~etvrti razred. Samo onaj na Suhome rudi{tu ne haje za beli vetar. Tek u podne sti`e Miona iz ~ar{ije. kad eto ti mu majke. umorna! Ta nisam ni osetila kad sam do{la.. Sad se beli vetar igra golim granama visokih bukava – po{av od @upe. nano. Eh. – Ba{ dobro. Ogwan se malo iznenadi. Du{anka? – Ene-de! Zar i ti do|e? – odgovori Du{anka gotovo kao i zbuwena... pa sve do @eqina. bog mi ga obradovao!.. „Ho}u“. on }e se rasplinuti tek posle. Sneg svud gotovo okopneo. ti si umorna. Daj mi tu torbicu! Podne je eto prevalilo!.

mene lude! Govorim koje{ta. – Ti pla~e{? – Ni{ta.. rabotni~e moj! Dela. Redak zver. ni{ta! Eto smejem se!. sine. Ona ih bri{e rukavom i smeje se... Aja! Nema niko ovakog deti}a. sinko! Ama uzmi! Neka. Bogami. pa i ~uturicu. – Gle. Mora roditi! Ta ovake zemqe nema ni u Moravi! Ovde nikad nije bilo ni glavnice ni quqa.. nano. Obuze je neka ~udna radost. Dela uzmi... – Samo ako dobro rodi – re~e Ogwan.rabotnik seja zastrug me`ganik ~uturica }eretati blag dan ~esnica krsno ime izglavni~ati se – Pa sre}an ti rad.. Vide}e{ ti kako }e tu biti dobra {enica.. a detiwa ruka jo{ neja~ka. samo za blage dane. sine!. @ito se gotovo svakad izglavni~a. gladan si. vrag jedan! I opet joj suze udari{e. Ne mora{ ti sve danas uzorati. – O rodi}e. – Zna{ i sama. i ja se zabavih malo dole u ~ar{iji.. Ogwan se ~isto zbunio. godine u tom selu radio na popisu seoskih doma}instava.. nano? – re~e Ogwan sednuv{i. nano. Zausti da rekne ne{to... Miona stoji i gledi sina kako kao petli} opskakuje.. da nam je ova wiva ponajtak{a.. pa razredi po woj: malo soli. Poznata su mu dela: Glava {e}era. zastrug me`ganika.. Po~e da }ereta s wime kao dete – sve stoje}i. pa ba{ ne ume. glavnica quq aja deti} 113 ... tegle}i za ru~icu i navijaju}i ralom ~as na jednu ~as na drugu stranu.. On je tvorac srpske seoske pripovetke i prevodilac sa ruskog i francuskog jezika na srpski. Ni sama ne zna za{to! Pribra torbi~icu. znam. hej! Ne}e meni vi{e poslovati tu|e ruke. Mesi}e od we ~esnicu... luka. ta i moja }e ku}a propevati!“ Du{anka ne pamti da je ikad videla majku veseliju nego tad kad se vratila s wive iza laza. A ja mislim. sti}i }e{... ali ne{to ne smede. sine! Dosta si radio! I suze joj grunu{e. komedija Podvala i druga. pa tek prozbori onako sama: „Ta red je jednom da i mene bog obraduje! I zar ja nisam sre}na? Ko to ka`e?! Te kako sam sre}na! More. Potomke Sibina Xami}a upoznao je u selu Velikoj Vrbnici u @upi ispod Kopaonika kada je 1884/1885. Tu Miona brzo povadi iz torbice {to je spremqeno. I pla~e joj se – i smeje joj se. Du{anka me ~eka – odgovori Miona stoje}i i kao dvore}i sina. nekoliko pe~enih krompira. – Neka. Ogwane! Mogu ja vazdan stojati. Milovan Gli{i} (1847–1908) ro|en je u selu Gradac kod Vaqeva. govore}i: – E. Osvrtala se nebrojeno puta i gledala Ogwana. Rad je te`ak. Da zna{ kako u~iteq hvali Senadina! – Sedi i ti. O. gle ti wega! Ba{ ore kao matorac! Ka`e meni Du{anka. imam ja sina! Imam doma}ina. doma}ine moj! – nastavi Miona. a ti si umoran. sine! Ru~a}u ja kod ku}e... da ru~amo zajedno – re~e Ogwan lome}i i woj par~e poga~ice. Neki plamen udario mu u lice. Ne zna ni sama za{to! Malo. pa kako je duboka!. Eno ga ore! Ne mo`e boqe ni Jelenko! Momak je to! Jo{ godinu. Matorka moja! Zna ona {ta vaqa umornu ~oveku.. Miona ga opet nudi. pa po|e polako ku}i. – [ta ti je. Prostre torbicu. Ustavi ralo. tanku poga~icu. Videla je kad je uzorao ~ak i tre}u brazdu!. Najlep{e je bra{no od starog `ita. Nekoliko puta Miona htede da pritr~i i da mu pomogne . Nisam. kola~ za krsno ime. dve pa }u ga i o`eniti – ako bog da! O. evo seja ti spremila i ru~ak. E. gle ti Du{anke! Spremila ti i ~uturicu vina.. {ali se. evo .. Re~e kako }e o~uvati {enicu s te wive. pa se di`e te prihvati opet ralo i o{inu volove... gle! Kako je to krasna brazdica. – Ti misli{ i ja sam umorna. Do{la je ku}i pevu{e}i neku veselu pesmicu.. Ogwan poru~a.

Koji su weni `ivotni problemi? .. ~ak... poslu..[ta misli{ o wenim ose}awima prema deci.za naraciju (pripovedawe): Sibinova Miona ne htede se ugledati na svoje.Kojim re~ima pisac karakteri{e Mionu? . Du{anka? – Ene-de! Zar i ti do|e? – odgovori Du{anka.. Ni sama ne zna za{to! Navedi i objasni re~i koje govore o po{tovawu i qubavi u porodici. po nesre}i.. Prona|i u pripoveci i objasni jo{ neke primere za razli~ite oblike pripovedawa: .za dijalog (razgovor): – Kuda }e{ ti.[ta misli{.. – Nuto moga matorca kako mi radi! – kliknu Miona radosno.Koji su Mionini `ivotni stavovi i odluke? Na koji na~in ona prihvata odgovornost za o~uvawe porodice? . ~asti? . Neki plamen udario mu u lice. .za monolog (obra}awe jednog lika samom sebi): Ta red je da i mene jednom bog obraduje! I zar ja nisam sre}na? Ko to ka`e?!. – Ne}u ja da mi deca budu slepa kod o~iju.Kako takve probleme re{ava ve}ina udovica iz sela? . .. gore ve} – pod planinom Vratarnom. 114 .izgleda mesto radwe ove pripovetke? Po ~emu se mo`e utvrditi vreme radwe u ovoj pripoveci? Objasni osobine lika Mione na primerima iz teksta: .za opis (deskripciju): Uvrh sela Velike Vrbnice. za{to je na kraju pripovetke Miona plakala? Kako. .Navedi osobine koje zapa`a{ u wenoj li~nosti. rodbini. druge. – Miona htede da pritr~i i da mu pomogne . Objasni zna~ewe slede}ih re~enica iz pri~e: – Ti}i moji lepi! – pro{aputala bi ~esto uzdahnuv{i. – Ogwan se ~isto zbunio... ali ne{to ne smede.Kakve je `ivotne uspehe postigla? . po tvom mi{qewu.

Za Prvu brazdu je re~eno da je jedna od najboqih pripovedaka u srpskoj kwi`evnosti. Ispri~aj deo pri~e u prvom licu iz ugla Mioninog sina Ogwana. Monolog je obra}awe jednog lika samom sebi. kao da je kazuje Miona. Napi{i svoju ocenu ove pri~e. Ova pripovetka je napisana u tre}em licu. selu i majkama. Zapo~ni u nekoliko re~enica da pri~a{ ovu pri~u u prvom licu. Orawe ralom KWI@EVNI POJMOVI Dijalog je razgovor dve ili vi{e li~nosti. da je dirqiva. 115 . topla i da je prava himna radu. odnosno publici.Smisli i napi{i tri druga~ija naslova za ovu pri~u.

ne usu|uju}i se da se pomaknu. – Tog nije bilo. u more. Ali. k}eri! Nijedna se reka jo{ nije popela u nebo. Boqe po`uri da stigne{ u dolinu. o~aravaju je oblaci i zvezde. Sva svetla. unapred im odre|uju}i tok. stene joj pre~ile put. a mo`e{ i na sever! – strpqivo re~e Velika re~na majka. Ko da pobegne od takve stra`e? Zamrla od tuge. Ne ra|aju se ~esto budale kao ona {to je htela da te~e ispod zemqe. Mala reka nevoqno se po~e spu{tati. niti }e biti. svaka po svome: neka na istok. Obale i korito ~uvali su je da ne pobegne. kad mala tvrdoglavica re~e: – Ne}u na zapad! – Ti onda teci na jug. reke su prestravqeno }utale. ali od toga ~asa sve reke i re~ice. Sudbina reke je da te~e u dolinu. Pa i kuda bi? Velika re~na majka spokojno je nadgledala ra|awe novih reka. ni na jug. Majka svih reka 116 .Kako izgleda duga? Zna{ li neko narodno verovawe o dugi? Grozdana Oluji} NEBESKA REKA Tekle reke. S rekama nema iznena|ewa. – Kad bih postala nebeska reka! – pro{aputa. [}u}urene u svojim koritima. mala reka je }utala. nema briga. ali wu privla~e sne`ni planinski vrhunci i ru`a sunca u modrinama neba. neka na zapad. Nijedna nije tekla me|u zvezdama. a gromovi survavali stewe s planine. a Velika re~na majka zadrhta od u`asa. niti s planine u more. Mala svojeglavica je }utala. dok nisu po~eli zimski mrazevi! – re~e Majka svih reka strogo i odlu~i da pripazi na tek ro|enu k}er. sva prozra~na odmahivala je glavom. a dani su se krunili kao zrnevqe kukuruza. Kao vatrene zmije skakale su muwe po nebu. i ne! Velika re~na majka uzdahnu. Majka svih reka ve} poverova da joj je najmla|a k}i zaboravila svoju suludu `equ. Majka svih reka osmehnu se tek ro|enoj k}eri i podi`e palicu ka zapadu. ali tek ro|ena k}i nije htela ni na sever. – Sve reke jedva ~ekaju da uplove u more! – re~e i pomilova po obrazu najmla|u k}er. kad ova odse~e: – Ne ja! – Pa kuda }e{? – zabrinu se Majka svih reka. u more. svi izvori i potoci budno su stra`arili. ponavqaju}i: – Ne. a neka s planine pravo u more. planina je zaustavqala. kad se jedne no}i prolomi oluja. kada jutro svanu.

i u kamewar. gde sve nisu zavirili: i u {umu. Sedefna ru`a i druge bajke. romiwati opazi da je korito male reke prazno i zabrinu se: kamo je mogla oti}i? – U potragu za wom! – naredi svim vodama u planini i veliko tragawe po~e. Nebeska reka i druge bajke. Jedan kraj luka doticao je vrh planine. drugi je ne`no zarawao u more. Bajke su pri~e o ~udesnim doga|ajima i izmi{qenim bi}ima. Po ~emu ova pri~a li~i na bajku? Po ~emu li~i na legendu? Koje osobine lika male reke zapa`a{? Po ~emu zakqu~uje{ da je takva? Proveri i obrazlo`i osobine Majke svih reka.Grozdana Oluji} je ro|ena 1934. putovala je mala reka. godine u Erdeviku u Sremu. ali ona sama nije pripadala ni planini ni moru. Nazvali su je duga. maloj reci ni traga! Majka svih reka ve} htede da naredi novo tragawe. kad oseti da ki{a lagano prestaje i ~u zadivqeni krik neke ptice: – Pogledajte! Velika re~na majka s mukom podi`e glavu uvis i re~e: – Ne tra`ite je vi{e! Preko ~itavog neba. predawa o `ivotu neke osobe. 117 . Zvezdana lutalica i dr. o postanku nekog mesta. Gde je sve nisu tra`ili. Napisala je vi{e kwiga za decu i odrasle. i u pe}inu. Poznata su joj dela: Glasam za qubav. neke pojave u prirodi ili nekoj istorijskoj li~nosti. Za{to se za tek ro|enu k}er reke ka`e da je mala tvrdoglavica ili svojeglavica? [ta ti misli{ o `eqi tek ro|ene male reke? Podvuci i objasni one re~enice kojima majka male reke izra`ava brigu za svoje dete. i u gusti{! Ali. kao {areni luk. Bila je nebeska reka. KWI@EVNI POJMOVI Legende su kra}e pri~e koje se prenose s kolena na koleno. sva blistava. mada je ki{a jo{ romiwala.

u woj postoje ~udesni doga|aji i likovi. po ~emu je sli~na bajci. Ova pri~a govori o postanku jedne prirodne pojave. 118 .Smisli i napi{i poruke ove bajkovite pri~e. Smisli i napi{i kratku bajku ili legendu koja govori o tome kako su nastali grom i muwa. pa prema tome nalikuje kwi`evnoj vrsti koja se naziva legenda. Me|utim.

a ipak im nisam pravi drug. Soba je bila velika. o~i se ra{ire. Zakuca gvozdenim prstom u veselo ve~e u bu~nom dru{tvu. svi su jo{ spavali ~vrstim jutarnjim snom. ormani za odelo. ni sâm ne znam za{to. ve} zaboravljeni. Sve je to u sumraku dobilo ~udne. me|u njima police za knjige. sva nabijena i pretrpana stvarima. ~ini tupim i zastre mu sve vedre slike. a u meni je bilo. Bili su stariji od mene. svu radost.. Ivan Cankar DESETICA desetica Ponekad mra~no i te{ko padne ~oveku na du{u tihi nejasni strah. usta poluotvorena. i oni najmanji.Seti se nekog trenutka kada ti je bilo te{ko zato {to si daleko od svoje porodice. na sredini ogroman sto pokriven knjigama i sveskama. to je bila ona ki{a koja ~oveka rastu`uje. nesnosne. udari po srcu kao ~eki}em i svi gresi. a otkriva druge. koji mu oduzme svu snagu. U najlep{e jutro dune hladno}a na du{u. sasvim tiho. bu~ni. Jednog jesenjeg jutra probudio sam se rano. ve} druga godina kako stanujemo i spavamo u jednoj sobi. gledali su me popreko. u 119 . nekako neprijateljske oblike i ~inilo utisak neopisive bede i `alosti. sve. sve pouzdanje. veseli. tankim mlazevima. zajapurena. U prozore je udarala ki{a. smeh se sledi na usnama. lica su im bila vrela. tako da sve misli padnu na tle kao da su od kamena. Na ostalim posteljama le`ali su moji drugovi. {to je mo`da i nehotice izbijalo i u re~ima i u o~ima. Uza zidove stajala su ~etiri kreveta. Gor~ine svakodnevnog `ivota odjednom postanu silne. kao mekim prstima. javi se savest. negde sasvim na dnu. veliki drveni kov~ezi koji su li~ili na sanduke. I boja`ljiva ruka dr{}u}i se pru`a za rukom posestrimom. tek je svitalo. izi|u pred o~i. ruka koja je dr`ala ~a{u klone. kao pri selidbi. i{ao sam u tre}i razred realke. sve je izgubljeno. lila je ve} nedelju dana u dugim. Taj trenutak nije su|en samo ~oveku koji je pre{ao dug put i ve} sluti smrt i grob. Za{to `iveti dalje? Pa sve je. Tako i dete ponekad iznenada usred mirne igre vrisne. nepoznate.. pla{ljivo oko se obazire i tra`i prijateljski pozdrav. u sobi je bio sumrak. Bili su to selja~ki sinovi. ne{to gorko i turobno.. sna`ni.. izobli~ene. Bilo mi je dvanaest ili trinaest godina. pa ipak mi se toga jutra u~inila uska i tesna. uzdrhti i u nepojmljivom strahu privije se uz majku.

Taj te{ki. na ki{u.sivo ruho zavijene. zaudaralo je na ostatke slabe ve~ere. a lica hiljadu. da ga nikada vi{e ne bih video. od prvih `alosnih uspomena pa do kraja. Nisam mogao ni da jeknem. u nemi u`as pred `ivotom. zagu{ljiv. Se}anje ide daleko. To je bilo kao u snu. ona je to. srce mi je ne{to stezalo nemilosrdnom silom. nemilosrdan bol. na otrovni dah bolesnika. I svega me je pro`eo gorak. Poti{tenost se prelila u o~ajanje. mra~na i tu|a. kao iz ve~nosti. i da nema spasa. ^itavoga `ivota. otrovni zadah u sobi u~inio mi se odjednom kao slika i obele`je moga `ivota. vratila su se jutra kad sam se budio ne otvaraju}i o~i da ne bih video dan. Toliko me je bilo strah da sam se jedva usu|ivao da di{em. razroga~ene o~i gledaju uko~eno. verovatno. ustajte!“ Bila je velika i debela. u saznanje da put nezadr`ivo vodi nizbrdo. uzdrhtao sam kad me je o{inula malim sivim o~ima i brzo sam ustao. podbula lica. o~iju {iroko uprtih u sumrak. odgr}e sve zavese. „De~aci. ni da zajecam. na neokupana. i znala. Gazdarica je u{la u sobu. bezdan zlurad 120 . kad ~ovek u jednom jedinom trenutku preleti godine i decenije – sve je to jedna jedina slika. u bezdanu dubinu. le`ao sam potpuno mirno. jer ni ona mene nije volela. Vazduh u sobi bio je te`ak. zluradog. A toga jutra bila mi je jo{ stra{nija. Vratile su se ve~eri kad bih zaspao uplakanih o~iju. bojao sam je se kao ne~eg neprijateljskog. Se}ao sam se doga|aja koji su se desili kad sam tek prohodao i kad su me jo{ obla~ili u duga~ku nespretnu suknjicu. Sve sam to video i osetio u jednom jedinom trenutku. Svi gorki ~asovi se vra}aju i srce ih u se}anju oseti devet puta te`e nego {to ih je osetilo prvi put. ogromna kao planina. u jednom jedinom okviru. znojava tela. daleko u bezdanu budu}nost koju sam jasno video pred sobom.

po ulicama su se skupljale i razlivale velike bare. a nisam gledao nikuda. Ulice su bile sumorne. jedanput zarska{. kao da u glavi skrivaju mra~ne misli. pored svake {olje bio je komad belog hleba sa porumenelom. Katkad su iz otvorene pekarnice zamirisale tople sve`e zemi~ke. ali tamo mi je sve bilo tu|e. bare su rasle. neljubazno. nisam imao doru~ak. ku}e. Vlaga se odmah uvu~e u cipele i stresoh se od zime. Nisam i{ao pravo prema {koli. I{ao sam ulicama. siva magla visila je do mokrih krovova. Postalo mi je te{ko i ~udno kad sam na stolu ugledao velike. Kod ku}e sam rekao da ujutru dobijam kafu tamo negde u [enpeterskoj ulici. kad bi prolazila kola. pune {olje iz kojih se slatko i toplo pu{ilo. `urili su kraj mene. prekrivale ulice od trotoara do trotoara. Ki{a je tiho padala. Kod ku}e nisam mogao da ostanem. radije bih u pono} i{ao u mrtva~nicu. bio bih mokar do ko`e i svi bi znali u ~emu je stvar. sav svet. ljudi. dobro pe~enom korom koja rska pod zubima. stajao sam pred nastavnikom kao razbojnik pred sudijom. pa je nestane. sive. misli. Ki{a mi je sipala u lice. pomislio sam. jo{ je bilo suvi{e rano. u~enje mi nije zadavalo brige. trotoar je bio klizav. iz kuhinje je prijatno mirisala kafa. a to nije bilo istina. Ljudi koje sam sretao bili su svi mrki. A {kole me je bilo strah. niti sam {to tra`io. ~im bih 121 . svi su gledali u zemlju. one zlatno`ute. neba nije bilo. Kad bih samo pola sata i{ao ulicama. S knjigama pod pazuhom izi|oh na ulicu. a ne bih ni mario. prskalo je na obe strane i ljudi su se sklanjali. dok su ga ona trojica imala. ru`ne brige. i gladan sam bio. nepristupa~ni. „[ta bih sad i kuda bih?“.rskati Bilo mi je hladno dok sam se obla~io. iz oluka po uglovima je curilo. U prozor je tiho udarala ki{a. sve je bilo sivo. knjige sam sakrio pod kaputi}.

i dani su sada prazni i pusti sve do no}i. drhtavu ruku koja je me|u prstima dr`ala poslednju deseticu i najzad je spustila u pismo. Domovino. mada sam bio dete: „Bo`e. Sakrio sam se sasvim u kut da me niko ne bi video. Tako bi ~ovek u{ao u hram neprijatelja. (Prevela Dora Pilkovi}-Maksimovi}) Ivan Cankar (1876–1918) poznati je slovena~ki pisac. ne{to zveknu na pod. obuzelo me bla`eno ose}anje. vrlo ~udno. Noge su mi bile te{ke. iz ~itavog tela provalio je pla~. svetlo. najednom vi{e nije ~ovek nego |ak i broj u prozivniku. Majke vi{e nema. Mati je iz daljine videla moj bol. ruke su mi drhtale i sakrio sam se kod prozora da nijedno nedostojno oko ne vidi to sveto pismo. na tabli je bilo napisano moje ime. draga. zadriglo lice i zle. kao starac. Meni je u grudima bilo suvo i prazno. to ionako nije ni{ta. daj da umrem!“ Pri|e mi drug i re~e: „Hej. sav bedan i poni`en. kao {to idu starci. tresao me kao u groznici. sagoh se i uzeh. Ona tanka. jer je samo jeo i jeo. a ni onih starih desetica. Ja nisam znao kuda bih. svi su oti{li da kupe kobasice kod vratara ili da se jure po dvori{tu. Unutra su bila ona ista krupna. ~itavo vreme samo jedna misao bila je u meni: „Ama zavr{i ve} jednom. ti si kao zdravlje. U u~ionici je bilo vrlo toplo. za vreme odmora. rano je ostao bez oca. pognut. kao da je na njoj bilo zapisano. Prozori su gledali mrko i strogo kao u~itelji. I gle. Kad sam primio pismo. U deset. Odrastao je u siroma{noj porodici. kao posle re~i „Ruhe!“ Kad ~ovek ugleda te uredno i bri`ljivo pore|ane klupe. pa se te{ko {kolovao. Iz srca. Bol ti kljuje u srcu. izlizana. neve{ta slova pokazivala su maj~inu ruku. zatalasalo se u meni. Sakrivao se iza {irokih le|a onoga ispred sebe i jeo. bilo je u meni svetlo. zaista su se oblaci rasturili i veselo sunce zasjalo je kroz prozor. Slovenija je tada bila pod austrougarskom vla{}u. [kolska zgrada bila je vrlo visoka i vrlo gospodstvena. ali mirisalo je tu|e. sasvim sâm. Kad sam u{ao u predvorje. i{ao sam polako po stepenicama. Otvarao sam ga polako i. sam bog zna kako. ~udo bo`je. Krupna. Video sam onu dragu. Najradije bih uzviknuo. kakvih ve} odavno nema. Na klancu i dr. ima{ pismo!“ Zaista. to sam znao. debele ruke bile su mu ve~ito masne. 122 . bije u potiljak – a ti misli kad li je ro|en Klop{tok. kao {to bi pogledalo samo drago sunce. Kad sam je uzeo u ruku. oborio sam glavu i bilo mi je te{ko. jezik mi je bio krut. Sve je uzdrhtalo. {ljapnulo bi i voda mi je u cipelama brizgala ve} izme|u prstiju. kao u plamenu ljubavi. Imao je okruglo. te{ka. bio sam pred njom kao prosjak pred dvorcem. U svojim delima pisao je o nepravdama koje su postojale u tada{njem dru{tvu. podiglo me uvis. Ali kad sam se stepenicama vra}ao u u~ionicu. sin ljubljanskog kr~mara.brizgati zadrigao koraknuo. [oljica kafe i romani: Martin Krpan. bila je desetica. ruku svezanih na le|ima. srebrna desetica. iz grudi. Nisam uop{te znao koji je nastavnik na ~asu ni {ta govori. neprijatno. na srcu mi je bilo i radosno i te{ko. umornim koracima. prestani!“ – Kraj mene je sedeo moj debeli drug. i bez prestanka jeo. tvrdi~ke o~i. U srcu me peklo {to sâm sam. Po|oh vrataru te{kim. Jer desetica je bila poslednja. i sme{e}i se pogledala na mene. Kad sam ra{irio pismo. neve{ta slova: „Dragi sine!“ Jer mati je tek od nas dece nau~ila da pi{e: da se ne bi stidela. Poznata dela su mu: pripovetke Sluga Jernej i njegovo pravo. uvelu.

U njoj se najvi{e govori o ose}anjima i raspolo`enjima glavnog junaka. Prona|i i u tabelu upi{i jo{ neke izraze kojima se opisuju: soba .Koji deo pri~e je ostavio najve}i utisak na tebe? Za{to? Koja je tema ove pripovetke? Ko je glavni lik u ovoj pri~i? Koji su sporedni likovi? Gde se doga|a radnja ove pripovetke? Kada se de{ava? Radnja ove pripovetke veoma je sa`eta. dalja sudbina junaka) Prona|i te delove i ozna~i ih u tekstu odgovaraju}im brojevima. Koji su problemi glavnog junaka? Navedi neke od njih. Pri~u mo`emo podeliti na vi{e delova: ! Uvod " Opis unutra{njeg prostora (enterijera). Kakva su se}anja glavnog junaka na detinjstvo? Prona|i i podvuci u tekstu one delove u kojima se opisuje glad glavnog lika. Ispri~aj sadr`aj ove pripovetke. .velika i debela {kola .sumorne i sive gazdarica .prozori su gledali mrko i strogo u~ionica drug iz klupe . [ta sve uti~e na sumorno raspolo`enje glavnog junaka? Prona|i u tekstu re~enice koje ukazuju na to.pretrpana stvarima ulica/ulice .debeo neprijatno 123 .mirisalo je tu|e. hladno}e i ose}aja gladi % Ulica – ki{a i sumorno raspolo`enje & [kola i ose}anje poni`enosti ' Ose}anje usamljenosti na odmoru ( Maj~ino pismo ) Epilog (zavr{ni deo knji`evnog dela u kojem se opisuje ono {to se desilo posle. opis drugova i raspolo`enja glavnog junaka # Se}anje na rano detinjstvo $ Opis gazdarice.

KNJI@EVNI POJMOVI Pripovedanje u knji`evnom tekstu mo`e da ima razli~ite oblike: pripovedanje u prvom licu i pripovedanje u tre}em licu... Ova pri~a je napisana u prvom licu (Bilo mi je dvanaest ili trinaest godina.) Uporedi pripovetke Prva brazda i Desetica. Upi{i zaklju~ke u tabelu.Za{to su glavnom junaku ove pripovetke drhtale ruke kada je primio pismo? Objasni. Desetica Prva brazda Uslovi u kojima se `ivi Odnosi me|u ljudima iz okoline Likovi majki Likovi dece Poruke pripovedaka Misli i ose}anja o kojima se govori Oblik (forma) pripovedanja 124 . Koja su ga ose}anja obuzela kada je prona{ao deseticu u pismu? Podvuci u tekstu najlep{e re~enice o majci.

wegov sluga STRA@AR Dvorani. nau~nik na dvoru GRDILO. pa radosti wenoj nije bilo kraja. O ~emu se u woj govori? Qubi{a \oki} BIBER^E (odlomak) LICA: PRIPOVEDA^ MAJKA BIBER^E DOBRI[A. jedina. I ^IN Dvori{te Biber~etove ku}e. To joj be{e `eqa najve}a. da ima svog sina. Koliba je wena blistala od sjaja. I SCENA BIBER^E. postali mladi}i. @ivela je tada jedna dobra `ena u kolibi maloj na ivici sela. Al’ gle sudbe klete: samo je Biber~e ostao jo{ dete. makar mawi i od biberovog zrnca. Biber~e i Svadi{a se ma~uju.Seti se bajke Biber~e. a Dobri{a sudi. starac iz sela CARICA DIVNA. Da li je kasnije porastao ve}i? [ta je sa wim bilo? To }e bajka re}i. I jednoga dana tako se i zbilo: dobila je dete crnokoso. Sva su deca rasla kô kru{ke na grani. PRIPOVEDA^: Bilo je to nekad. Prolazile tako godine i dani. Da dobije sina. wegov drug SVADI[A. u davna vremena. Neka bude beo ili poput crnca. wegov drug STOGODAN. milo. samo da je kraj we. SVADI[A. wena k}i VITEZ STRAHA PRINC KUKAVI^KI ZVEZDAN. to je `arko htela. Ono {to je htela mada be{e stekla. a to je za majku bila `alost jaka da sin bude mawi od svojih vr{waka. Zato ipak nije `ivela u sre}i: `elela je `arko da poraste ve}i. ugledni dvoranin TUWO. DOBRI[A SVADI[A: (napada) Polo`i oru`je! BIBER^E: (prelazi u protivnapad) A sad ne{to ka`i! 125 . zato {to je bio isuvi{e mali. ipak jedna rana srce joj je pekla: wenoga jedinca Biber~e su zvali. princeze Doga|a se u vreme kada su postojale ale.

(Uhvate se uko{tac. Ali takve {ale ne trpim..) DOBRI[A: [ta zna~i kada se um i snaga slo`e! SVADI[A: Ih.) Ti si pobedio. sva|u mani! Jer.. Biber~etu) Slaba ti je ruka. ~udna mi ~uda. borbu mu predaj. DOBRI[A: Pokori se ja~em! SVADI[A: Ne}u! BIBER^E: Ho}e{ opet da poka`em delom? SVADI[A: Dobro. SVADI[A: Da ne misli{ mo`da da te se ja bojim? Tebe }e strah biti dokle god postojim. BIBER^E: Dobro.) SVADI[A: (prete}i) To mi se ti ruga{? DOBRI[A: Hajde. al’ uradi prvo. sedne na wega i nategne ga. BIBER^E: Vide}u.) DOBRI[A: Te{ko se savija. DOBRI[A: Znaj. tako svako mo`e! DOBRI[A: Prvi }u da ga|am! BIBER^E: [ta }emo za metu? SVADI[A: Hajde da ga|amo fazane u letu! BIBER^E: Pa pogodi{ oblak. SVADI[A: Ka`em ti. ne uspeva u tome. BIBER^E: Polako. DOBRI[A: (Nate`e luk da bi namaknuo kanap. nek ti bude. Al’ ti priznaj: boqe ga|am strelom. Gde su? Pa u {umi.DOBRI[A: (Podi`e ruku Biber~etu kao boksa~u posle pobede. Tebe se ne pla{e koko{ke ni guske.) SVADI[A: Ovako ne va`i. Biber~e je od svih najve{tiji ma~em. to ne va`i! Ja sam se sapleo. BIBER^E: Hajdemo da prvo oprobamo sre}u! SVADI[A: Pobedi}u. dolazi ti mama! (Biber~e pu{ta Svadi{u.. Pogledajte sada kako }e to i}i. SVADI[A: Hajde jo{ jedanput! (uzima ma~) DOBRI[A: (Svadi{i) Ne. BIBER^E: Mo`da je to ta~no. SVADI[A: Ne}u. BIBER^E: A ti boqe gledaj. (Ho}e da nastavi borbu. DOBRI[A: Ili prestanite s tim brbqawem ludim il’ se potucite. jer ovo je ne{to. SVADI[A: Ja }u s jednom rukom. a ja }u da sudim. SVADI[A: Spreman sam za tu~u. razumi! (Biber~etu) Jo{ si ti pilence {to viri iz quske. DOBRI[A: Stvoren si od zlobe.) Mislim da od ovog nema goreg luka! BIBER^E: Daj meni da probam! SVADI[A: (Uzima od Dobri{e luk. Nije va`no. Biber~e ve{to obori Svadi{u. ne grebi! DOBRI[A: Prestanite! Evo.. ovo su mi{i}i! (Razmetqivo pokazuje mi{i}e. SVADI[A: Ja mu ne priznajem. SVADI[A: Kakvo je to drvo! BIBER^E: Mo`e{ da se hvali{. Al’ drugovi na{i vrlo dobro znaju ko se koga pla{i.) BIBER^E: Gde }e{? Ruke k sebi! SVADI[A: Hvata{ na brzinu.) 126 . Dolazi Majka. prvo i prvo: gde su ti fazani? SVADI[A: Gde su?. (Svadi{a i Dobri{a odlaze. BIBER^E: Ne znam. i tebe krivim. BIBER^E: Kad je wemu drago ja se ne protivim. (Uzme luk. a ti }e{ sa obe.) SVADI[A: Jo{ nije pre~i{}en ra~un me|u nama. Proba da zategne luk – ne ide. on pukne i tada odjedanput po~ne ki{ica da pada. (Biber~e i Dobri{a se smeju.

183). BIBER^E: Mislio sam borba da je na~in boqi. (Majka odlazi. Nailazi Stogodan. MAJKA: I da te ne ~ekam. Kolari}u-Pani}u.II SCENA MAJKA. i pored toga {to joj se ispunila `eqa.) Hajde. Odglumite ovaj dramski tekst. po tvojoj neka bude voqi. Olovni nov~i}. pakost Zbog ~ega Biber~etova majka. dobio je svoje. Pozori{ne bajke. Svoje utiske i zapa`awa zapi{i u dnevnik ~itawa (vidi Dnevnik ~itawa na str. De~ja pozornica. Al’ dobro. Ako ne}e. isto tako. Bio je dramski pisac. najboqe }e biti da se zaobi|e. Rekao je opet ono {to i ju~e: da }e jednom rukom mene da istu~e. BIBER^E: Wegova je pakost za sve ovo kriva: neprestano preti. sine. ne}u se potu}i. Pokazao sam mu da nije ba{ tako. pru`i ruku! Ti zna{ da je ru`no kad se deca tuku. BIBER^E MAJKA: [ta je opet bilo? (Biber~e }uti. BIBER^E: I on.) Treba da razume{: ja~i su od tebe. ipak nije `ivela u sre}i? Za{to su se Biber~e i Svadi{a tukli? Kojim re~ima Svadi{a izaziva sukob? Da li se Biber~e pravedno pona{a? Na osnovu ~ega to zakqu~uje{? [ta majka govori Biber~etu? [ta mu savetuje? Podelite uloge. (Gleda ogrebotinu. Nemoj ovo vi{e da ti se dogodi. od kojih su najpoznatije: U cara Trojana kozje u{i. rediteq i profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Napisao je vi{e kwiga dramskih tekstova za decu. jer i sam uvi|a{ sva|a ~emu vodi. 127 .) Qubi{a \oki} (1929–1996) ro|en je u Danilovgradu u Crnoj Gori. Biber~e. BIBER^E: Ni{ta se ne brini. do|i {to pre ku}i. MAJKA: Ru`no je kad sva|e me| vama postoje. DOMA]I ZADATAK Pro~itaj ovaj dramski tekst u celini (kao lektiru). MAJKA: Ubudu}e. u~ini ovako: ako neko po~ne da te pretwom goni zamoli ga lepo da se s puta skloni. uvek izaziva. Vidi{ kako taj zna dobro da ogrebe. nego `eqan borbe pri|e.

128 . 1. Argumentuj svoje mi{qewe.Kako bi objasnio razliku izme|u nasilnog pona{awa i obi~nog drugarskog nadmetawa i igrawa? Karakteristike nasilnog pona{awa su: Karakteristike drugarskog nadmetawa su: Kako bi okarakterisao odnos izme|u Biber~eta i Svadi{e? Da li su oni nasilni jedan prema drugom? Dr`i se definicija koje si sam napisao. 2. Odnos dva de~aka je Tako mislim zbog toga {to Za{to je Biber~etova majka `elela da joj dete bude ve}e? Da li je uvek dobro biti ve}i? Kada si ve}i dobro je to {to Kada si ve}i lo{e je to {to Smisli jo{ dva nadimka za Biber~e. Imaj u vidu wegove osobine prikazane u ovom tekstu.

Nacrtaj izgled scene na kojoj se izvodi prvi ~in ove drame. 129 .Zamisli da ovu dramu priprema{ za izvo|ewe na pozornici.

o postanku nekog mesta. neke pojave u prirodi ili o nekoj istorijskoj li~nosti PRIMER: Biber~e. Legenda kra}a pri~a koja se prenosi s kolena na koleno. oblik pripovedawa u kojem se lik obra}a sebi. predawe o `ivotu neke osobe. na filmu. Q. 3. 4. \oki} Nebeska reka. Epika Bajka pri~a o ~udesnim doga|ajima i li~nostima 1. G.Seti se {ta smo nau~ili Autorska kwi`evnost Lirika 1. radiju ili televiziji. pisano u dijalozima. Drama Drama kwi`evno delo u stihu ili prozi. odnosno publici Pripovedawe u prvom licu Pripovedawe u tre}em licu . Opis (deskripcija) Pripovedawe (naracija) Dijalog razgovor dve ili vi{e li~nosti u kwi`evnom delu Monolog govor jedne li~nosti u kwi`evnom delu. a nameweno izvo|ewu u pozori{tu. zasniva se na sukobu likova PRIMER: 2. Oluji} Stil (na~in izra`avawa) OBLICI PRIPOVEDAWA 1. 2.

6 Putovawe u pro{lost U^I]EMO: o narodnim bajkama o narodnim juna~kim pesmama pretkosovskog ciklusa o biografiji o romanu o delu pisanom nau~nim stilom TVOJ ZADATAK ]E BITI: da navede{ argumente kojima dokazuje{ da je tekst A`daja i carev sin bajka da napi{e{ ocenu vrednosti pesme Uro{ i Mrwav~evi}i da pro~ita{ roman Robinson Kruso i da o wemu napi{e{ pismeni sastav za lektiru .

[to go| rekli. ne grije{’te du{e: Nije babo raskovao blago Na naxake ni na buzdovane. Krasnu slavnu majci zadu`binu. Svojoj majci carici Jeleni. kod Boga se steklo. a ~estito t’jelo! [to nosili. Sedam kula gro{a i dukata?“ Tu se desi Nemawi}u Savo. kao i ovoga. svijetlo vam bilo! [to rodili. Da s’ i wojzi poje letur|ija Onog sv’jeta. Tre}u babo sagradio crkvu: Miqe{evku na Hercegovini. ~uda velikoga! Kud se |ede car-Nemawe blago. Ne govor’te. kao i ovoga. kao i ovoga“. Gra~anica gro{ raskovati naxak buzdovan rat namastir Vilindar letur|ija Studenica Miqe{evka Uglas viknu gospoda ri{}anska: „Prosto da si. Vje~nu ku}u na onome sv’jetu. Jednu babo sagradio crkvu: B’jel Vilindar nasred Gore Svete. Krasnu slavnu Savi zadu`binu. Vje~nu ku}u na onome sv’jetu. gospodo ri{}anska! Ne govor’te o mom roditequ. Vje~nu ku}u na onome sv’jetu. Ve} je babo potro{io blago Na tri slavna srpska namastira. Ni na sabqe ni na bojna kopqa. Da se wemu poje letur|ija Onog sv’jeta. Drugu babo sagradio crkvu: Studenicu na Vlahu Starome. Nemawi}u Savo! Prosta du{a tvojih roditeqa! Prosta du{a. Krasnu slavnu sebe zadu`binu. prost ste}i se 132 . Ni dobrijem kowma na ratove. Da s’ i wemu poje letur|ija Onog sv’jeta.[ta je to zadu`bina? Koje su zadu`bine Svetog Save? Koje su zadu`bine wegovog oca Stefana Nemawe? Narodna pesma SVETI SAVO Zbor zborila gospoda ri{}anska Kod bijele crkve Gra~anice: „Bo`e mili. Pa govori gospodi ri{}anskoj: „Oj Boga vam. sve vam sveto bilo!“ I {to re~e gospoda ri{}anska Na sastanku kod bijele crkve.

Kako se naziva takav stih? Prona|i u pesmi i podvuci nekoliko epiteta. Ova pesma je sastavqena od stihova koji imaju deset slogova. Na {ta se odnose navedeni stihovi? Zaokru`i slovo ispred ta~nog odgovora. pravio ratnu opremu Ni na sabqe ni na bojna kopqa. b) otac nije potro{io blago na nabavku Ni dobrijem kowma na ratove ratne opreme KWI@EVNI POJMOVI Deseterac je stih od deset slogova. Na{e juna~ke (epske) pesme ispevane su u desetercu. Doka`i ovu tvrdwu na tekstu. Manastir Gra~anica – zadu`bina kraqa Milutina Nemawi}a 133 . U ovoj pesmi susre}u se razli~iti oblici kazivawa: ! dijalog " opisivawe (deskripcija) # pripovedawe (naracija) Prona|i u tekstu primere za sva tri oblika. b) Dobar je ~ovek koji ~ini dobro drugima. Nije babo raskovao blago a) otac nije topio zlato i srebro i od wih Na naxake ni na buzdovane. kleti i kletva. blagoslov.Za{to su sredwovekovni vladari podizali manastire? Ko su „gospoda ri{}anska“? [ta zna~i „zbor zboriti“? [ta je Sveti Sava govorio „gospodi ri{}anskoj“? Kako su gospoda odgovorila Svetom Savi? Objasni zna~ewe re~i: blagosiqati. Ova pesma ima tri dela: ! pitawe " odgovor na pitawe # komentar onih koji su postavili pitawe. Zaokru`i slovo ispred one ideje koja u ve}oj meri odgovara ovoj pesmi: a) Dobro je ako vladari ~ine delo za op{te dobro svog naroda.

Potom hodaju}i dugo po planini ne na|e ni{ta. pa }e{ mi posle kazati kad do|em“. u onom fajda rekavica ute}i se (u re~) pro}i se zatomiti 134 . Moja je snaga u onom drvetu pred ku}om“. Na to se a`daja nasmeje. Onda i tre}i sin po|e u lov. dok nisi i ti za wima“. ^ak u drugome carstvu kod careva grada ima jedno jezero. sve bih ono mesto qubila“. a carevi sinovi ne dolaze natrag ni jedan. pa kako izi|e iza grada. kao od miline. nije tu moja snaga. Kad posle toga pro|e nekoliko dana. zna{ li {ta je? Ja znam da si i ti rada da se oprosti{ te napasti“. Kad posle toga pro|e nekoliko dana. Onda po|e sredwi sin u lov. te ovamo te onamo dok ute~e zec u onu rekavicu. ali nije fajde. pa imao tri sina. Onda baba pritisne grliti i qubiti ogwi{te. malo se zabrinu. a carev sin za wim. luda `eno. stane je baba pitati: „Ta gde si. Kad do|e a`daja. Toliki svet pomori i zatomi“. a carev sin za wim. A carev sin ne htedne i}i za wim. na}i }u ja tebe“. Ja da znam gde je tvoja snaga. nego po|e da tra`i drugoga lova govore}i u sebi: „Kad se vratim. zaboga? Kuda tako daleko ide{? Nikad ne}e{ da mi ka`e{ kuda ide{“. Onda baba zapita: „Da gde je?“ A a`daja stane kazivati: „Moja je snaga daleko. te ovamo te onamo dok ute~e zec u onu rekavicu. bako. nego sinko idi ku}i. udari u smeh. dokle je isku{a{. Onda on nastavi: „Slu{aj dobro {to }u ti kazati. nije ono zec. sko~i zec iza grma. daleko ja idem“. Kako izi|e iza grada. pa joj re~e: „Pro|i se. Carev sin za wim. ali sad se nema kud“. kad tamo. pa do~eka careva sina te ga pro`dere. a a`daja kad to vidi. pa re~e babi: „[ta }emo sad? Tu su vaqda i moja dva brata propala“. moj zec?“ A ona mu odgovori: „Moj sinko. stanu se ~uditi {ta bi to bilo da ga nema. Kad do|e a`daja. a on za wim. a to ne bio zec nego a`daja. sinko!“ Onda je zapita carev sin: „Gde je. Carev sin joj nazove Boga: „Pomozi Bog. A baba mu se ute~e u re~: „O moj sinko. Onda joj on re~e: „Bako. ja ne znam {ta bih radila od miline. ali u rekavici jedna baba. ne mo`e{ ti tamo oti}i. pa sve qubi ono mesto gde ti ka`e da joj je snaga. kako ne bih! I mene je tako uhvatila. Onda joj se baba stane umiqavati: „A za{to tako daleko ide{? Ka`i mi gde je tvoja snaga. nego je ono a`daja. moja bako. pa se onda vrati u onu rekavicu. zabrine se sav dvor. a zec sko~i iza grma. kad tamo. ne bi li i bra}u na{ao. ^uju}i to carev sin.Za{to qudi smi{qaju bajke? [ta nas u wima najvi{e privla~i? Narodna bajka A@DAJA I CAREV SIN Bio jedan car. a a`daja opet u smeh. nije tu moja snaga“. pa joj re~e: „Luda `eno. kad tamo. opet sko~i zec iza grma. pa ga do~eka te pro`dere. bako!“ A baba mu prihvati: „Bog ti pomogao. Carev sin za wim. Onda baba opet pritisne grliti i qubiti drvo. Posle carev sin otide u dvor. A a`daja joj odgovori: „E. pitaj je kuda ide i gde je wezina snaga. te ovamo te onamo dok ute~e zec u jednu rekavicu. Baba mu odgovori: „Jesu bogme. a to ne bio zec nego a`daja. pa kako izi|e iza grada. Jednom najstariji sin po|e u lov. a carev sin ne dolazi ku}i. pa joj re~e: „Onde je moja snaga u onom ogwi{tu“. a baba ostane u rekavici.

svetla kruno!“ Onda ga car primi i stane ga svetovati i u~iti: „Ima ovde jedno jezero. a u zecu golub. Sutradan kad a`daja otide iz rekavice. to ja ne mogu qubiti“. onaj se vi{e ne vra}a natrag. a u golubu vrabac. a u vepru zec. sinko. a hrte i gajde pod kladu. svetovati izjaviti razvaliti se opraviti se ogledati se 135 . Baba kad to ~uje. Carev sin zahvali caru. ako `ena nisi!“ A`daja se odzove: „Sad }u. i uzme sa sobom jo{ dva hrta {to mogu zeca u poqu sti}i. i pokraj jezera vrlo lepa pa{a. ne daj ovcama na voqu kud one ho}e. a carev sin metne sokola na jednu kladu. one odmah idu onamo te se razvale oko jezera. sad“.jezeru ima jedna a`daja. Kako on izjavi ovce. Do{av{i u onaj grad stane raspitivati kome treba pastir. carev sine. pa kako izjavi{ ovce. pa mu baba ka`e sve {to je ~ula od a`daje. u onome je vrapcu moja snaga“. pa se opravi i izjavi ovce. odmah ih pusti k jezeru. ka`em ti. pod kojim je u jezeru bila a`daja. odmah se razvale oko jezera. Gra|ani mu ka`u da treba caru. i ponese gajde. Onda on otide ku}i. pa zasu~e ga}e i rukave te zagazi u jezero. Po{to ga prijave. a ovce kako do|u na jezero. pusti ga car preda se. o a`dajo! Ta izi|i mi danas na mejdan da se ogledamo. Idu}i tako od sela do sela i od grada do grada najposle do|e u drugo carstvo i u carev grad. i jednoga sokola {to mo`e svaku ticu uhvatiti. pa ga zapita: „Ho}e{ li ~uvati ovce?“ A on odgovori: „Ho}u. nego dr`i kuda ti ho}e{“. pa stane vikati: „O a`dajo. Onda on upravo k caru. pa se preru{i: obu~e pastirske haqine i uzme pastirski {tap u ruke. carev sin do|e k babi. zato. te se na~ini pastir pa po|e u svet. a u a`daji vepar. re~e a`daji: „To je bogme daleko. ali koji god ~oban tamo otide.

eto ti a`daje. da zamo~im svoju pustu glavu u jezero. carev sine. A carev joj sin odgovori: „Bre. onda re~e a`daja: „Ta pusti me. sav se grad uskoleba i stane se ~uditi gde ~oban dolazi ku}i svako ve~e. Kad do|e u grad. a gajde pod pazuho. velika je. A car po{qe za wim dva kowanika da idu kradom da vide {ta on radi. A`daja se na to odmah otpusti od wega i otide u jezero. ako `ena nisi!“ A`daja mu se odzove: „Sad }u. Ona dva kowanika jo{ su pre od carevoga sina bila do{la u dvor i pripovedila caru sve po redu {ta su ~uli i videli. o a`dajo. A ~oban kako do|e. brizne plakati i stane se moliti ocu: „Nigde nikoga nema{ do mene jedinu. uskolebati se 136 . ne kopaj trica. nijedan se ne vrati. pa i za mene ne mari{ da poginem“. pa da te bacim u nebeske visine“. jo{ bih te vi{e bacio“. pa da te bacim u nebeske visine“. Tada je otac uzme sloboditi i hrabriti: „Ne boj se. te se oni popnu na jednu visoku planinu otkuda }e dobro videti. mi promenismo tolike ~obane. da je meni careva devojka da me poqubi u ~elo. a on evo dva dana kako se s a`dajom bori. jo{ bih te vi{e bacio“. Ona kad to ~uje. gadna je. Kad u|e u grad. stra{na je. Kad bude predve~e. veli. ne kopaj trica. pa koji god izi|e na jezero. pa krene ovce i po|e u grad sviraju}i u gajde. Sad kad car vide ~obana gde se vrati ku}i. pa se ponesi letni dan do podne. metne hrte i gajde pod kladu onu. A kad podne prigreje. carev sin krene ovce kao i pre. sav se grad slegne kao na ~udo gde on do|e. i po|e s ovcama upravo k jezeru. uhvati se s wim popojaske. k}eri moja. A carev joj sin odgovori: „Bre. pa zasu~e ga}e i rukave te zagazi u jezero. velika je. da ga poqubi{ u ~elo“. A`daja se na to odmah otpusti od wega i otide u jezero. Sutradan carev sin opravi se opet. onda re~e a`daja: „Ta pusti me. a sokola na wu. stra{na je. Pa se uhvate popojaske te se ponesi letni dan do podne. pa ku}i sviraju}i u gajde. Kad bude pred no}. on se lepo umije i opravi. da zamo~im svoju pustu glavu u jezero. {to pre nijedan nije mogao. a pre nijedan ~oban nije mogao do}i s onoga jezera. odmah dozove k sebi svoju k}er i ka`e joj sve {ta je i kako je. carev sine. a`dajo. sokola metne na rame i hrte uza se. a`dajo. A kad podne prigreje. carev sine. eto ti a`daje. Malo ~as. vidi{. sad“. „sutra da ide{ s ~obaninom na jezero. gadna je! Kako a`daja izi|e. pa povi~e: „O a`dajo. pa mu ni{ta ne naudi. da je meni careva devojka da me poqubi u ~elo. „Nego“. izi|i mi na mejdan da se jo{ ogledamo.popojaske poneti se ne kopaj trica Malo ~as.

re~e mu: „Sad da mi ka`e{ gde su moja bra}a“. a devojka pored wega jo{ u strahu. pa u|e unutra te podse~e one tri {ibqike i udari wima po korenu. jo{ bih te vi{e bacio“. Kad ujutru beo dan osvanu. Kako on to re~e. pa ga stignu. U onome podrumu ima toliko qudi i starih i mladih. Onda on mahne a`dajom i baci je u nebeske visine. a hrte i gajde poda wu. ~oban putem jednako veseo. izi|i mi na mejdan da se jo{ ogledamo. a carev sin metne sokola na kladu. dozove ga preda se. ako `ena nisi!“ A`daja se odzove: „Sad }u. A carev joj sin odgovori: „Bre a`dajo. suze proliva. velika je. a car se onda i sav grad jo{ ve}ma obraduje. a careva devojka pritr~i i poqubi ga u obraz. A vrabac mu odgovori: „Ho}u. pa se ne boj“. da je meni careva devojka da me poqubi u ~elo. Kad do|u u grad. carev sine. pa mu da svoju k}er. zlato. svira u gajde veselo. kad tamo. kad bude vreme. ali iz zeca poleti golub. pa se sta{e opremati na jezero. carev sine. eto ti i bra}e wegove. ne kopaj trica. i odmah ga rastrgnu. Kad vrabac to sve iska`e. i on se lepo umije. Po{to ~oban tako do|e glave a`daji. ovce se odmah razvale oko jezera. Odmah iza grada tvojega oca ima jedna rekavica. i `ena i devojaka da mo`e{ naseliti ~itavo carstvo. a carev sin vikne na ~obanske pse: „Dr`i! Ne daj!“ A psi sko~e te za wim. o a`dajo. pa zasu~e ga}e i rukave. carev sin zaustavi sve pratioce. pa po{to carev sin navali da ide svojoj ku}i. Car glavom bija{e izi{ao i popeo se na onu planinu od kuda su oni kowanici gledali ~obana. a devojka ide pokraj wega. da zamo~im svoju pustu glavu u jezero. pa ih ven~aju i u~ine veseqe za nedequ dana. po~ne se i suton hvatati. a to u golubu vrabac. i malih i velikih.oprostiti dulac nagnuti Ja se uzdam u Boga da on mo`e tu a`daju svladati. uhvate se popojaske. samo idi sutra s wime. A kad podne prigreje. Kad budu kod one rekavice. te smesta u crkvu. onde su i tvoja bra}a“. pa nagne preko poqa. u oko i u ~elo. samo mi nemoj ni{ta u~initi. Kad ve} sav narod izi|e. i onde je `iveo i carovao do svoga veka. dan osvanu i sunce ogranu. usta i devojka. a hrte uza se. ^obanin je veseo. A on sa svojom bra}om i mladom otide ku}i svome ocu. eto ti a`daje. ti pritr~i i mene poqubi. te i on gledao sve {to je bilo. veseliji nego igda. odmah }e se otvoriti gvozdena vrata od velikoga podruma. i u onoj rekavici imaju tri {ibqike. sko~i iz we divqi vepar. podseci one tri {ibqike. ne boj se ni{ta“. pa zagazi u vodu i povi~e: „O a`dajo. carev ga sin odmah za vrat. on se s wima zagrli i i`qubi. pa se okrene wojzi: „Ne pla~i. a to u podrumu svet Bo`ji. Kad po|o{e i kreto{e ovce. Malo ~as. pa sviraju}i krene ovce i po|e dvoru carevu. pa udri wima po korenu. slegnuti se i sle}i se 137 . sav se grad slegne kao na ~udo. a on dr` vrapca. a on ka{to pusti dulac. a kako se ona na komade razbije. a carev sin pusti sokola te soko uhvati goluba i donese carevome sinu u ruke. i bogatih i siromaha. Izlaze}i tako jedan za drugim. te a`daja kad padne na zemqu sva se na komade razbije. zahvale mu {to ih je popu{tao i izbavio i otidu svaki svojoj ku}i. pa nagne begati. eda bi nas oprostio te napasti {to toliki svet pomori“. a devojka careva tu`na. a carev sin pusti hrte: „Dr`i! Ne daj!“ A hrti za zecom te ga uhvate i odmah rastrgnu. Kad do|u na jezero. usta ~oban. ali iz vepra sko~i zec. gadna je! Kako izi|e. ja te molim nemoj plakati. pa jednako pla~e. a on stane na vrata. Carev sin uzme goluba te ga raspori. Potom se carev sin ka`e ko je on i otkud je. Onda carev sin zapovedi da svi izlaze jedan po jedan i da idu kud je kome drago. pa se ponesi letni dan do podne. a gvozdena se vrata odmah otvore. te udavi. car mu da mnoge pratioce i opravi ga na put. Kad uhvati vrapca. sad“. Car koji je sve wegovo juna{tvo gledao s planine. tada besedi a`daja: „Ta pusti me. samo u~ini {to re~em. a gajde pod pazuho. stra{na je. pa je ~oban te{i: „Gospo|o seko. uzme sokola na rame. pa da te bacim u nebeske visine“.

138 . jo{ bih te vi{e bacio“? Objasni na primerima iz teksta moralne vrednosti glavnog junaka: hrabrost. upornost. prepreka na~in na koji je junak nadvladava Pove`i delove radwe sa odgovaraju}im primerima iz teksta: uvod po~etak zapleta rast zapleta vrhunac zapleta rasplet epilog Kad uhvati vrapca. Moja je snaga daleko. Objasni navedene poruke ove bajke.. . i onde je `iveo i carovao do svoga veka. Navedi prepreke i na~ine na koje ih junak nadvladava. a ono je ~esto prikriveno. a to ne bio zec nego a`daja. uporno{}u i dobrim delima. samopouzdawe. Onda carev sin zapovedi da svi izlaze jedan po jedan i da idu kud je kome drago. pa do~eka careva sina te ga pro`dere... % Ova bajka je uzbudqiva zato {to glavni junak stalno nailazi na nove prepreke. plemenitost. (Potra`i u tekstu argumente za ovu tvrdwu. snala`qivost. ne mo`e{ ti tamo oti}i. pa imao tri sina. ! U svetu ima zla. hrabro{}u. najmla|i carev sin? Kako re{ava te probleme? Kako je baba uspela da otkrije tajnu a`dajine snage? Za{to se carevi} preru{io u pastira? [ta je carevi} hteo da ka`e kada je govorio: „Da je meni careva devojka da me poqubi u ~elo. mudrost..Sa kojim se problemima susre}e junak ove bajke. " Za dobro i sre}u se vaqa boriti – ne dolaze sami od sebe. re~e mu: „Sad da mi ka`e{ gde su moja bra}a“. Bio jedan car. # ^ovek treba da veruje u sebe i svoju snagu.. ~ime napetost sve vi{e raste. .) $ Zlo se pobe|uje mudro{}u.. Smisli i dopi{i jo{ jednu poruku ove bajke.

4. 139 . 6. KWI@EVNI POJMOVI Narodne bajke su pripovetke u kojima se govori o ~udesnim likovima i doga|ajima. za navedene karakteristike napi{i primere iz pri~e. Epilog je zavr{ni deo kwi`evnog dela u kojem se opisuje ono {to se desilo posle. daqa sudbina junaka. simbolika brojeva 3. 5.Navodimo {est razloga zbog kojih je ovo delo bajka: 1. doga|aji sme{teni u neodre|eno vreme i prostor 3. 2. 3. junaci se bore za pravdu i pri tom nailaze na velike prepreke 5. 7. Na osnovu analize ovog dela doka`i da se radi o bajci. Drugim re~ima. junaci su nagra|eni za hrabrost. ~udesni likovi i doga|aji 2. 1. dobro pobe|uje zlo 6. 9 4.

a u kavzi qute kavgaxije. da mi ide{ bijelu Le|anu. da je vidim i da prstenujem". nije mene care opravio da ja pijem po Le|anu vino. pak doziva Todora vezira: "Slugo moja. u pi}u su te{ke pijanice. u koje li doba od godine. pak je te{ko xevap dati kavzi u na{emu bijelu Le|inu. prstenova Roksandu |evojku i dade joj hiqadu dukata. dva Vojinovi}a. {to me care za svatove pita. nego }e{ mi cara pozdraviti: nek ne vodi svoja dva sestri}a. on izvadi od zlata prstewe sa biserom i dragim kamewem: razasja se soba od kamewa – taka mu se u~ini |evojka da je qep{a od bijele vile. mome tastu. Kada do|e bijelu Le|anu. Le|an xevap kavga 140 . nadaleko zaprosi |evojku. po |evojku kada wemu drago. mo`e l' biti svoj zemqi gospo|a. A kada je tavna no}ca do{la. ve} da s tobom svadbu ugovorim: kad }e care do}i po |evojku. pak s' opremi. u Le|anu. da je vidi{ i da prstenuje{". i |evojku bra}a odvedo{e. kraqu Mijailu. Car isprosi po kwigam' |evojku. A |evojku sada }e{ vi|eti i prsten joj dati po zakonu". Todore vezire. dva sestri}a. Vuka{ina i s wim Petra{ina. Todore vezire. gradu latinskome. opi}e se. i da vidim Roksandu |evojku. da mi s wime svadbu ugovori{: kada }emo po}i po |evojku. u latinskog kraqa Mijaila. care. lijepo ga kraqu do~ekao: vino pi{e ne|eqicu dana. Kad to vi|e Todore vezire. po imenu Roksandu |evojku. i kraq mu je daje. ode u Latine. koliko l' }e povesti svatova. Tada re~e Mijailo kraqu: „Prijatequ. Mijailo kraqu.[ta zna{ o caru Du{anu? Za{to su ga zvali Du{an Silni? Narodna pesma @ENIDBA DU[ANOVA Kad se `eni srpski car Stjepane. ve} po mraku izvode |evojku. Veli wemu Todore vezire: "Ho}u. Tada re~e Todore vezire: „Prijatequ. dragi gospodine". ne donose vo{tane svije}e. da mi vidi{ Roksandu |evojku: mo`e l' biti za cara carica. koliko li povesti svatova. zametnu}e kavgu. neka kupi koliko mu drago. car je prosi.

na{a poglavice. pak otide bijelu Prizrenu. dva Vojinovi}a. vi imate brata u planini – kod ovaca Milo{-~obanina. a u kavzi qute kavgaxije: opi}e se. najmla|i je. Kada Milo{ sitnu kwigu primi.zulum opasti Kad ujutru jutro osvanulo. gradu latinskome". koji bi mu bio u nevoqi. na{ ro|eni brate. nego br`e hodi b’jelu dvoru. pak te zove da te blagosovi. Kad su bili ispod Vu~itrna. ne pi{'te mu {to je i kako je. kwigu gleda. a junaka sa sobom ne ima nijednoga od roda svojega. i dosad su kwige dolazile. svata kupi koliko ti drago. Latini su stare varalice. me|u sobom mladi govorili: „[to l' se ujak na nas rasrdio. Veli wima ostarjela majka: „\eco moja. opremi se Todore vezire. pak te zove da te blagosovi. udari se rukom po koqenu: „Jao mene do boga miloga! Dotle li se zulum oglasio od sestri}a od Vojinovi}a! A tako mi moje vjere tvrde. samo te je kraqu pozdravio: da ne vodi{ dva sestri}a tvoja. Po{qite mu list kwige bijele neka do|e gradu Vu~itrnu. u pi}u su te{ke pijanice. pita wega srpski car Stjepane: „Slugo moja. te je {aqu u [aru planinu. moja bra}o draga. vi|e li mi Roksandu |evojku? Vi|e li je i prstenova li? [to govori kraqu Mijailo?" Todor wemu sve po redu ka`e: „Vi|eh. te nas ne {}e zvati u svatove? Netko nas je wemu opadnuo. br`e da si gradu Vu~itrnu! Stara nam je majka na umoru. ako boga znade{?" Sko~i Milo{ na noge lagane. pa govori svojim ~obanima: „Oj ~obani. Pita wega trideset ~obana: „O Milo{u. zametnu}e kavgu. s wega `iva meso otpadalo! Car otide u zemqu latinsku. ne bi l' `ivu zastanuo majku!’ To su bra}a majku poslu{ala. skupi svata dvanaest hiqada. br`e pi{u kwigu na koqenu. dva sestri}a. pak podi`e niz Kosovo ravno. a nezvani i}i ne smijemo". care. Milo{-~obaninu: „Oj Milo{u. gledala ih dva Vojinovi}a. a za wega care i ne znade. da na tebe kletva ne ostane. ve} pi{ite: ‘Majka je na smrti. Da kakva je Roksanda |evojka. po svijetu da me ne sramote!" Stade care kupiti svatove. da na tebe kletva ne ostane". i prstenovah je. Kad to za~u srpski car Stjepane. dokle mene to veseqe pro|e. ako bi mu bilo za nevoqu. obojicu ho}u objesiti o vratima grada Vu~itrna. svome bratu. onakove u Srbina nema! Dobro zbori kraqu Mijailo: po |evojku kada tebe drago. ova kwiga jest od dvora moga: kwiga 141 . ujaka }e na{eg pogubiti. pak je te{ko xevap dati kavzi u Le|anu. a najboqi junak. Todore vezire. al' se nisu sa suzam' u~ile! Otkud kwiga. Kada do|e bijelu Prizrenu. dva Vojinovi}a. a suze proqeva.

brate. Kad je bio blizu b'jela dvora. pak me zove da me blagosovi. po dolami toke sakovane. Kako dizgen oslabi kula{u. Ode Milo{ gradu Vu~itrnu. dva su brata pred weg i{etala a za wima ostarjela majka. Tada Milo{ okrenu kula{a. Stado{e mu redom kazivati kako care ode po |evojku nadaleko. kako do|e. i pristô sam nezvan za svatovi rad’ komada qeba bijeloga i rad' ~a{e crvenoga vina". vi ~uvajte po planine ovce. a Vuka{in oprema Milo{a: na weg me}e tananu ko{uqu. Karavla{ka lala ~aran 142 . mla|ano Bugar~e?" Milo{ im se iz daleka ka`e. kad ujaku ne}u. po ko{uqi tri tanke |e~erme. obaquje kowe i junake. ne {}e mene slu`bu da isplati. Bude wega lale i vojvode: „Ustan' more. Na Zagorju susti`e svatove. jer se kula{ jeste nau~io putovati s kowma carevijem". mo`e{ do}i da se ne kazuje{“. do pojasa od ~istoga zlata. Lijepo ga svati do~eka{e: „Dobro do{ô. Milo{u. dostigne{ svatove. al' ne dade srpski car Stjepane: „Ne udrite mla|ano Bugar~e. Veli wima Milo{ ~obanine: „Za{to. To je Milo{ jedva do~ekao: „Ho}u. L'jepo su ga bra}a sjetovala: „Kad. i na glavu bugarsku {ubaru: na~ini se crni Bugarine. od pojasa od bijele svile. dado{e mu kopqe ubojito i ma~ zelen staroga Vojina. ti se ka`i zemqe Karavla{ke: „Slu`io sam bega Radul-bega. dokle do|e kowma carevijem. Milo{ majku u bijelu ruku. bra}o. moja bra}o draga. kula{ ide s kowma carevijem. koja te je takoga rodila i u svate caru opremila!" Kad se prenu Milo{ Vojinovi}. da kula{a care ne poznade. da kome }u?" Tad ga bra}a opremat stado{e. brate. da se wemu u nevoqi na|e{. ^uvaj dobro dizgen od kula{a. na{ ro|eni brate. da |ego|i boqe slu`be tra`im. zlatne toke od ~etiri oke. pak za carem ode u svatove. a na noge kov~e i ~ak{ire. ni bra}a ga poznati ne mogu. Milo{u. ve} ga probudite". u zemqu latinsku. kô {to su ga bra}a nau~ila.nazorice kula{ |e~erma dolama toke oka kov~a zelen me|edina stara mi je na umoru majka. pak dolamu sa tridest putaca. pita}e te tko si i otkud si. da na mene kletva ne ostane. ako boga znate?! Bez nevoqe jer gradit nevoqu?" Vele wemu do dva mila brata: „Hodi. ima i nevoqe". dok ja odem i natrag se vratim". ne udrite. nezvan za ujakom u svatove po}i nazorice? Ako wemu bude do nevoqe. Petra{in mu izvede kula{a me|edinom svega op{ivena. Pitaju ga ki}eni svatovi: „Otkud ide{. s wima u red stade. a ne zove svojijeh sestri}a: „Ve}. pak sam ~uo za svate careve. ode kroz svatove. Lale {}ahu biti Bugarina. Bugar~e se spavat nau~ilo po planini ovce ~uvaju}i. ako li mu ne bude nevoqe. mla|ano Bugar~e! Bog ti staru ne ubio majku. te sagleda caru o~i ~arne. a svrh svega bugar-kabanicu. ode Petar opremat kula{a. di`e glavu. bogme. ho}e{. mla|ano Bugar~e! Nek je jedan vi{e u dru`ini!" Kad su bili putem putuju}i – zlu nauku Milo{ nau~io kod ovaca u [ari planini: pospavati svagda oko podne – on zadrema na kowu kula{u. U b'jela se lica izqubi{e. pak ja po|oh u svijet bijeli. on pokupi dizgene kula{u.

Kad su bili do klisure blizu. Tad govore do tri {i}arxije: „^uje{ more. sedam se je puta premetnulo: „Dr` se dobro. mla|ano Bugar~e! Ho}e{ dati kowa na razmjenu? Da}emo ti kowa jo{ boqega. Veli wemu Milo{ Vojinovi}: „Toliki ti rodili grozdovi u pitomoj tvojoj \akovici!" Pobje`e mu Nestopoq~e Janko. Gledale ga jo{ tri {i}arxije: jedno jeste \akovica Vu~e. a tre}e je mom~e Prijepoq~e. Pa ustavi svojega kula{a.bakra~lija {i}arxija pa i{}era wega iz svatova. dosti`e ga Milo{ na kula{u. mom~e Prijepoq~e! Pa kad do|e{ Prijepoqu tvome. pa govore Milo{-~obaninu: „^uje{ more. pak ti ori te se qebom rani". a brojem ih brojiti ne um'jem. ~etiri se puta premetnuo: „Dr` se dobro. udari ga me|u ple}i `ive. Kad to vi|e Milo{ Vojinovi}. Veli wima Milo{ Vojinovi}: „Pro|'te me se. a lo{a junaka! Jo{ takoga ni vi|eli nismo. nema ni{ta kowu Milo{evu. povali se me|u |evojkama |e s' oteo kowa od Bugara!" Pa okrenu kowa za svatovi. mla|ano Bugar~e! Ako ne da{ kowa na razmjenu. oni misle bakra~liju skida. {estoperac premetnuti se 143 . a sami se ~ude: „Bo`e mili. i suvi{e ralo i volove. sti`e wega Milo{ na kula{u. gledali ga. al' on skida zlatna {estoperca. hajde malo da izostanemo. Zob izi|e kowma carevijem. tri puta se Vu~e premetnuo. te udara \akovicu Vuka: koliko ga lako udario. pak je mene qebom odranio". do tri {i}arxije! Boqeg kowa od ovog ne tra`im. ~uda velikoga! Dobra kowa. jer ne mogu pje{ke putovati". te i wega kucnu {estopercem. unapredak ni broja se ne zna. a iz nosa modar plamen su~e. pru`i ruku ispod me|edine. [to }e mene stotina dukata? Na kantar ih mjeriti ne znadem. Stade svata dvanaest hiqada te gledaju kowa u Bugara. jedan bje{e u zeta careva. mi }emo ga na silu oteti!" Al' govori Milo{ Vojinovi}: „Sila otme zemqu i gradove. udara ga o{trom bakra~lijom: po tri kopqa uprijeko ska~e. Kad do|o{e bijelu Le|anu. ta nema ga ni u cara na{eg. pak su govorili: „Dobra kowa mladog Bugarina! Ba{ ga ov|e u svatov'ma nema. ni ovoga umirit ne mogu. kamol' mene kowa otet ne}e! Volim dati kowa na razmjenu. razape{e po poqu {atore. ne bi li ga kako izmamili". i sada je u Vojinovi}a". kowa glede. a drugo je Nestopoq~e Janko. po ~etiri nebu u visine. i jo{ prida stotinu dukata. izosta{e do tri {i}arxije. [to }e mene ralo i volovi? Mene nije ni otac orao. Nestopoq~e Janko! Tolike ti jabuke rodile u pitomu Nestopoqu tvome!" Bje`i jadno mom~e Prijepoq~e. iz usta mu `ivi ogaw sipa.

bijelo Latin~e! Na tebe su poboqe haqine. dok je svoju punu napunio. utom svanu i ogranu sunce. ve} okreni kopqe unapredak. zove tebe na mejdan juna~ki. i u svate caru opremila. zametnuv{i kopqe naopako. Pa otide niz poqe le|ansko. da ja idem na mejdan u poqe?“ Veli wemu srpski car Stjepane: „Jest slobodno. ako bih ti i usuo vina. ja }u lasno kopqe okrenuti. da juna~ki mejdan dijelimo!“ Al’ govori bijelo Latin~e: „Id’ odatle. on telala pusti u svatove. zametnuti lasno 144 . Ra`quti se Milo{ Vojinovi}: „Ustan’ more. ti gospodstva tvoga! Ako mene do nevoqe bude.mehanxija kopawa iskati pona~initi se zato~nik telal uze torbu na lijevu ruku. doneti ga mogu i ovako“. srpski car Stjepane! Eto doqe pod gradom Le|anom izi{ô je kraqev zato~ni~e. da za cara na mejdan izi|e? ^estita bi wega u~inio“. Milo{ ide. a kula{a vodi do pred {ator srpskog car-Stjepana: „Je l’ slobodno. nit je ima{ o {to krvaviti“. udari ga rukom uz obraze: koliko ga lako udario. vaqa i}i mejdan dijeliti. kad na tebe ni haqina nema“. od zobnice jedne te do druge. dva Vojinovi}a. ~estita }u tebe u~initi“. ve} sam uze pak se napi vina. Dok se Milo{ malo pona~ini. a kamoli Roksandu |evojku!“ Kad to za~u srpski car Stjepane. za te nisu ~a{e pozla}ene!“ Pogleda ga Milo{ poprijeko. Istom care u besjedi be{e. Car s’ udari rukom po koqenu: „Jao mene do Boga miloga! Sad da su mi dva sestri}a moja. pa on ode tra`it mehanxiju: „Mehanxija. bijelo Latin~e. sinko. |e zato~nik sjedi pod {atorom. govori mu srpski car Stjepane: „Ne nos’. jer }e ti se smijati Latini“. U to doba do|e do {atora. Uzja Milo{ pomamna kula{a. s tebe }u ih na sebe obu}i“. Milo{ vi{e ne {}e ni iskati. pak su govorile: „Bo`e mili. kraqev zato~ni~e! Nema{ na {to sabqe izvaditi. za kopqe je svezao dorata. pa okrenu od bjela {atora. gledale ga. dva sestri}a. daj da pijem vina!“ Mehanxija wemu odgovara: „Id’ odatle. care gospodine. care. ako li mi ne bude nevoqe. tri mu zuba u grlo sasuo. sad bi oni na mejdan izi{li“. Moli mu se mladi mehanxija: „Ne udri me vi{e. ~uje{ li. ili ne}e{ odavde izi}i. Gledale ga Latinke |evojke. ako caru ne}e ni dostati“. Al’ se nitko na}i ne moga{e. Veli wemu Milo{ Vojinovi}: „Ustan’ more. telal vi~e i tamo i amo: „Nije l’ majka rodila junaka. al’ povika sa grada Latin~e: „Oj. jest slobodno. ~uda velikoga! Kakva je to careva zamjena?! Ta na wemu ni haqina nema! Veseli se. crni Bugarine! Da s’ donio bugarsku kopawu. al’ nije prilike! Ako zgubi{ mlada zato~nika. Veli wemu Milo{ Vojinovi}: „^uvaj. kopqe naopako. ni izvesti svata nijednoga. mla|ano Bugar~e. crni Bugarine! Nemam o {to sabqe poganiti. Bugarine! Bi}e tebe vina izobila.

odnese je caru ~estitome. Pak pobje`e preko poqa ravna. bog ubio onoga terziju koji ti je toliku srezao!“ Govori mu Milo{ Vojinovi}: „Sjedi. kula{u!“ A on pro|e s one druge strane. terzija 145 . odvede ih srpskom car Stjepanu. al’ povika sa grada Latin~e: „Eto. ustavi se na svojem kula{u. lo{e su mi kopqe podmetnuli. care gospodine. pak pij rujno vino. crni Bugarine. do}era ga do le|anskih vrata. care. pod sedlima i pod ratovima. i presko~i tri kowa viteza i na wima tri plamena ma~a. odmah ode poqem razigravat. pa kula{u svome progovara: „^ekaj mene u sedlo. dok otidem da kopqe prom’jenim“. vrhovi im nebu okrenuti: da presko~i{ tri kowa viteza! Ako li ih presko~iti ne}e{. prikova ga za le|anska vrata. da presko~i tri kowa viteza i na wima tri plamena ma~a?“ Taj se junak na}i ne moga{e. i na wima ruho jednoliko: idi poznaj koja je Roksanda. ne brini se mojom kabanicom! Ako bude srce u junaku. Veli wemu bijelo Latin~e: „^ekaj malo. al’ povika Milo{ Vojinovi}: „Stani malo. Baci kopqe bijelo Latin~e na Milo{a u prsi juna~ke. bijelo Latin~e. prebio ga na tri polovine. Milo{ dr`i zlatna {estoperca. i na wima tri plamena ma~a. Milo bi ti bilo pobjegnuti!“ Pak po}era po poqu Latin~e. ve} on pita cara ~estitoga: „Je l’ slobodno. ~estita }u tebe u~initi!“ Tek {to Milo{ sjede piti vino. lijepo ga care obdario. kabanica ne}e ni{ta smesti: kojoj ovci svoje runo smeta. ne}e{ izi} ni izvest |evojke“. zato~nika glave!“ Car mu dade blago nebrojeno: „Idi. na wega je kopqe do~ekao. al’ povika sa grada Latin~e: „Eto. on provodi svojega kula{a. moje drago d’jete! Nego skini bugar-kabanicu. pa on uze tri kowa viteza. on|e nije ni ovce ni runa!“ Pa on ode u poqe le|ansko. Kada do|e do dobrijeh kowa.dorat rus zobnica rat Tad Latin~e na noge posko~i. pa uvati wegova dorata. al’ povika sa grada Latin~e: „Hajde sada. Milo{ wemu stade na biqezi. Al’ eto ti mlada Bugarina pred {atora srpskog car-Stjepana: „Je l’ slobodno. pak mu rusu odsije~e glavu. te prikova bijelo Latin~e. ustrijeli kroz prsten jabuku. care gospodine. pod Le|anom gradom na livadi tri kowa viteza. zaigra se preko poqa ravna. pod najvi{u kulu u Le|anu! Na kuli je kopqe udareno. pak posjede pomamna dorata. pak je uze u bijele ruke. zape str’jelu za zlatnu tetivu. da presko~im tri kowa viteza?“ „Jest slobodno. izveli su tri l’jepe |evojke. Opet viknu telal po svatov’ma: „Nije l’ majka rodila junaka i u svate caru opremila. tri |evojke. kula{u je baci u zobnicu. moj ro|eni sinko!“ Ode Milo{ pod bijelu kulu. Pusti kopqe Milo{ Vojinovi}. da strijeqam kroz prsten jabuku?“ „Jest slobodno. care. al’ le|anska vrata zatvorena. Malo vreme zatim postajalo. sve tri jednolike. odvede ga caru ~estitome: „Eto. care. care Srbqanine. na kopqu je od zlata jabuka: ti strijeqaj kroz prsten jabuku!“ Milo{ vi{e ne {}e ni ~ekati. te se napij vina. pod bijelom kulom iza{la su dva kraqeva sina. sinko. care. Malo vreme zatim postajalo.

u dr`avu za `ivota tvoga“. osje} }u joj ruke do lakata!“ Kad to ~u{e tri l’jepe |evojke.Skenderija kadifa ako li se koje druge ma{i{. da ja poznam Roksandu |evojku?!“ „Jest slobodno. Car Milo{a me|u o~i qubi. moje drago d’jete. a |evojke dvije pobjego{e. Povika{e ki}eni ~au{i: „Spremajte se. vrijeme je dvoru putovati!“ Spremi{e se kita i svatovi. al’ je jadno u te pouzdawe: kako }e{ ti poznati |evojku. . Car s’ udari rukom po koqenu: „Jaoj mene do boga miloga! Nadmudrismo i nadjuna~ismo. sitan biser i drago kamewe. sitan biser i drago kamewe. povedo{e Roksandu |evojku. te pozna{ Roksandu. on doziva Todora vezira: „Idi. moj mili uja~e. care gospodine! Kad ja bijah u [ari planini kod ovaca dvanaest hiqada. . ~au{ 146 . pa govori srpskom car Stjepanu: „Zbogom ostaj. moje drago d’jete! Ako bog da. ni vi|eo. al’ jo{ ne zna tko je i otkud je. ja sam svako po ovci poznavô. sve tri vodi pred cara Stjepana. Kad su bili kroz poqe Kosovo. slugo. a Roksanda u zelenu travu. kad je nigda ni vi|eo nisi?!“ Al’ govori Milo{ Vojinovi}: „Ne brini se. Veli wemu srpski car Stjepane: „Idi. zasja{e se toke na prsima i zla}ane kov~e na nogama: sinu Milo{ u poqu zelenu kao jarko iza gore sunce – pak je prostre po zelenoj travi. da}u tebi zemqu Skenderiju. ne}e{ izi} ni iznijet glave. . nek savije skute i rukave. jer su mi je po mraku izveli kada sam je ja prstenovao“. care gospodine. i dade mu jednu uz Roksandu. Roksandu }u po bra}i poznati“. Milo{ ho}e gradu Vu~itrnu. Kada do|e |e stoje |evojke. ki}eni svatovi. pa govori trima |evojkama: „Koja je tu Roksanda |evojka. te poznaj |evojku!“ Todor mu se pravo kunija{e: „Nijesam je. Ali Milo{ utje} im ne dade. Tad izvadi ma~a zelenoga. obje krajwe sredwu pogleda{e. a tre}u je sebe ustavio. care. sitan biser i drago kamewe. idi. neka kupi burme i prstewe. za no} bude po trista jawaca. a kamoli izvesti |evojke!“ Kad je care r’je~i razumio. ve}e obje uvati za ruke. vjera moja tako mi pomogla. on otide caru ~estitome: „Je l’ slobodno. savi skute i svil’ne rukave pak pokupi burme i prstewe. ako li se koja druga ma{i. pak nam osta cura na sramotu!“ Kad to za~u Milo{ Vojinovi}. prosu po woj burme i prstewe. Ode Milo{ niz poqe {iroko. skide s le|a bugar-kabanicu – zasija se skerlet i kadifa. caru dade Roksandu |evojku. zbaci s glave bugarsku {ubaru.

Za koje se moralne vrednosti zala`e ova pesma? Objasni to analizom lika Milo{a Vojinovi}a. bitku. Latini. nego sam te putem namu~io: i konakom. i `e|u?“ Te{ko svuda svome bez svojega! KWI@EVNI POJMOVI Epska (juna~ka) narodna pesma opeva neki zna~ajan doga|aj: juna~ko delo. moj mili ne}a~e?! Blago majci koja te rodila i ujaku koji te imade! Za{to mi se otprije ne ka`e{. i gladi. ^esto je pevana uz gusle i prenosila se s kolena na koleno.)? Navedi careve re~i iz pesme koje ukazuju na razvoj wegovih ose}awa prema Milo{u Vojinovi}u. po~etak zapleta. Veliki umovi. kao {to su Gete. vrhunac zapleta i rasplet. Kojim su umetni~kim postupcima u pesmi do~arani uzbudqivi doga|aji? . Na{ je zadatak da u woj sagledamo pomenute vrednosti. pa govori svojemu ne}aku: „Ta ti li si. „To je vrhunac savr{enstva koji je mogao da dosegne slovenski stil“ – pisao je Adam Mickijevi~. srpski car Stjepane!“ Tada se je care osjetio da je ono Milo{ Vojinovi}. {ta se o~ekuje itd. Na koji se na~in posti`u stalna neizvesnost i napetost u radwi ({ta ne zna car. borbu za oslobo|ewe od porobqiva~a ili podvig koji se pesmom ~uva od zaborava. {ta ne znaju svatovi. rast zapleta. usmenim putem. dijete Milo{u?! Ta ti li si. Wihova lepota i vrednost su u: ! uzbudqivim doga|ajima o kojima govore " moralnoj veli~ini qudskih vrednosti za koje se zala`u # lepoti i snazi likova i wihovih podviga $ bogatstvu jezika i stila.osjetiti se moj uja~e. Pesma @enidba Du{anova jedna je od najlep{ih narodnih pesama. smatrali su da srpske narodne juna~ke (epske) pesme spadaju u red najlep{ih tvorevina svetske kwi`evnosti.Navedi stihove koji predstavqaju: uvod. poqski pisac Adam Mickijevi~ i drugi. 147 .

od pojasa od bijele svile stilska figura: zna~ewe: Navedi re~i koje imaju isto ili sli~no zna~ewe. snala`qivost. jednostavnost. Odredi stilske figure i objasni wihovo zna~ewe: Sinu Milo{ u poqu zelenu kao jarko iza gore Sunce stilska figura: zna~ewe: na weg me}e tananu ko{uqu do pojasa od ~istoga zlata.Prona|i u pesmi stihove koji opisuju Milo{a Vojinovi}a: wegov izgled. snagu. Prona|i u pesmi primere za: pripovedawe (naraciju). duhovitost. hrabrost. Prona|i u pesmi stihove koji bi mogli da budu poruke pesme. ve{tinu. plemenitost. mehanxija: mejdan: kavga: 148 . pravednost. opisivawe (deskripciju) i za dijalog (razgovor). mudrost.

251 id. zvezde. posebno na selima. Po jednoj skaski iz Sarajeva ru`a je postala iz krvi nevino pogubljene sestre (Matica Hrvatska. a koriste se re~i (termini) koje su karakteristi~ne za odre|enu oblast nauke.S. Po ~emu se takav na~in kazivanja razlikuje od knji`evnog stila pripovetke? U tekstu pisanom nau~nim stilom nema opisa ose}anja. 59) Za r|av znak smatra se ako ru`in cvet padne s devoja~ke glave (Sofri}. Hrv. do`ivljaja.). otvori pred njim ru`ino granje. NN@. 14. 89. 478. 5. Srpske narodne pripovetke. ali otkako se neka devojka.) tako i kod nas. Veselin ^ajkanovi} NARODNA VEROVANJA O BILJKAMA (odlomak) Ru`a je. Jezik je precizan. O postanku ru`e i njene crvene boje pri~aju se u na{em narodu razne skaske. cvet ljubavi. 3. Koja su narodna verovanja bila vezana za ru`u? Za{to? Ovaj tekst Veselina ^ajkanovi}a pisan je nau~nim stilom.). 1. nar. U okolini \ev|elije uo~i \ur|evdana obele`i devojka crvenim koncem tri ru`ina cveta i svaki cvet nazove nekim mu{kim imenom. kao i kod drugih naroda (Hehn. Mesec. Ni{evljanina o bosiljku. s pomo}u kojih devojka vra~a da je momak zavoli. 116. Me|unarodni motiv o devojci kojoj iz usta padaju ru`e (v. poti~u iz davnih vremena. Sofri}. neka od tih verovanja ~uvaju se i danas. U ljubavnim i narodnim pesmama spominje se ~esto. Kulturpflanzen. gromovi i munje. ki{e i snegovi sile bogova koji vladaju svetom. Re~nik srpskih narodnih verovanja o biljkama i druge. 5. a Bog sa svoje strane blagoslovi da nosi najlep{i cvet. ostavljaju se uo~i \ur|evdana da preno}e pod ru`om (SEZ. 135) i Bolte-Polivka (1. 65). Bog se jednom razgnevio na |avola i naredio an|elu da ga uhvati. npr. U zagradama se nalaze izvori iz kojih pisac takvog teksta uzima podatke kojima se slu`i pri pisanju. Magi~ne trave i predmeti. ne znaju}i za bodlje. radio je na prikupljanju i prou~avanju narodnih umotvorina. pa }e se |avo zaplesti. razgovora li~nosti. pjesme. identifikovati se su|enik skaska ste}i se Narodna verovanja o ~udesnoj mo}i biljaka i nekih `ivotinja. I {to su rekli. Tako se i desi. TR\. U mnogim na{im krajevima. ubola. 91) poznat je i u na{im pripovetkama. Grimm. 13. 9). Zato Bog re~e an|elu da. i jedno i drugo steklo se (Sofri}. sa njom se ~esto identifikuje mlada devojka (upor. Najpoznatije knjige su mu: Mit i religija u Srba. Mogu}e je da se ovde ima u vidu divlja ru`a. Veselin ^ajkanovi} (1881–1946). v. postale su ru`e crvene (Sofri}. 41.Da li zna{ neko narodno verovanje o biljkama? Seti se teksta P.100. verovanja da su Sunce. 40. Ali |avo bude br`i i an|eo ne mogadne u~initi ni{ta. Onda |avo prokune ru`u da na njoj iznikne trnje. 279. kad pojuri |avola. 192 id. Ljubavna gatanja s pomo}u nje vr{e se na \ur|evdan. 149 . 192). profesor Univerziteta u Beogradu. SEZ. 2. stilskih figura.s. U okolini Ni{a pri~a se da je ranije ru`a najpre bila bela. sutradan pozove drugarice da poka`u koji ho}e cvet i da joj tako poka`u su|enika (SEZ. 191).

[ta se dogodilo sa srpskom dr`avom posle smrti cara Du{ana? Ko je nasledio cara Du{ana? Za{to se raspalo srpsko carstvo?

Narodna pesma

URO[ I MRWAV^EVI]I
Sastala se ~etiri tabora na ubavu na poqu Kosovu, kod bijele Samodre`e crkve: jedno tabor Vuka{ina kraqa, drugo tabor despota Ugqe{e, tre}e tabor vojevode Gojka, a ~etvrto carevi}-Uro{a. Carevi se otimqu o carstvo; me|u se se ho}e da pomore, zla}enima da pobodu no`i, a ne znadu na kome je carstvo. Kraq Vuka{in veli: “Na mene je!” Despot Ugqe{’: “Nije, neg na mene!” Vojvod’ Gojko: “Nije, neg na mene!” ]uti nejak carevi} Uro{u, }uti d’jete, ni{ta ne besjedi, jer ne smije od tri bratijenca, bratijenca, tri Mrwav~evi}a. Pi{e kwigu Vuka{ine kraqu, pi{e kwigu i {iqe ~au{a do Prizrena, grada bijeloga, do onoga protopop-Nedeqka, neka do|e na Kosovo ravno, da on ka`e na kome je carstvo: on je sv’jetla cara pri~estio, pri~estio i ispovjedio, u wega su kwige starostavne. Pi{e kwigu despote Ugqe{a, pi{e kwigu i {iqe ~au{a do Prizrena, grada bijeloga, do onoga protopop-Nedeqka. Tre}u pi{e vojevoda Gojko, i on {iqe ogwena ~au{a; a ~etvrtu carevi} Uro{u, pi{e kwigu i {iqe ~au{a. Sva ~etiri sitne kwige pi{u i po{iqu ogwene ~au{e, sve potajno jedan od drugoga. Sasta{e se ~etiri ~au{a u Prizrenu, gradu bijelome, kod dvorova protopop-Nedeqka, ali prota doma ne bija{e, no u crkvi bje{e na jutrewi, na jutrewi i na letur|iji. Kol’ko s’ silni ogweni ~au{i, koliko su silni od silnijeh, te ne k}e{e kowe odjahati, no u crkvu kowe nagoni{e, potego{e pletene kanxije, udaraju protopop-Nedeqka: „Br`e hajde, protopop-Nedeqko, br`e hajde na Kosovo ravno, da ti ka`e{ na kome je carstvo; ti si sv’jetla cara pri~estio, pri~estio i ispovjedio, u tebe su kwige starostavne; ja l’ }e{ sada izgubiti glavu!“ Suze roni protopop Nedeqko, suze roni, pa wima govori: „Odbijte se, silni od silnijeh, dok u crkvi zakon savr{imo, znati }e se na kome je carstvo“. Tako su se oni uzmaknuli. A kad zakon bo`ji savr{i{e, izqego{e pred bijelu crkvu; tad govori protopop Nedeqko: „\eco moja, ~etiri ~au{a, ja sam sv’jetla cara pri~estio,

bratijenac

~au{ protopop

pri~estiti (se) ispovediti (se) starostavan

izle}i

150

razma

pri~estio i ispovjedio, al’ ga nisam pitao za carstvo, ve} za grije’ {to je sagr’je{io; no idite u Prilipa grada, do dvorova Kraqevi}a Marka, a do Marka, do mojega |aka; kod mene je kwigu nau~io, kod cara je Marko pisar bio, u wega su kwige starostavne, i on znade na kome je carstvo. Vi zovite na Kosovo Marka, ho}e Marko pravo kazivati, jer se Marko ne boji nikoga, razma jednog boga istinoga“. Otido{e ~etiri ~au{a, otido{e ka Prilipu gradu, b’jelu dvoru Kraqevi}a Marka. Kad su bili pred bijele dvore, udari{e zvekirom na vrata. To za~ula Jevrosima majka, pa doziva svoga sina Marka: „Sine Marko, moje ~edo drago, tko udara zvekirom na vrata? Ba{ kâ da su babovi ~au{i”. Usta Marko te otvori vrata,

~au{i se pokloni{e Marku: „Bo`ja t’ pomo}, gospodaru Marko!” A Marko ih omilova rukom: „Dobro do{li, moja |eco draga!” Jesu l’ zdravo Srbqi vitezovi i ~estiti carevi i kraqi?” ^au{i se smjerno pokloni{e: „Gospodaru, Kraqevi}u Marko, sve je zdravo, ali nije mirno: gospoda se te{ko zavadila na Kosovu, poqu {irokome, kod bijele Samodre`e crkve, i oni se otimqu o carstvo; me|u se se ho}e da pomore, zla}enima da pobodu no`i, a ne znadu na kome je carstvo; tebe zovu na Kosovo ravno, da im ka`e{ na kome je carstvo”. Ode Marko u gospodske dvore, pak doziva Jevrosimu majku: „Jevrosima, moja mila majko, gospoda se jesu zavadila na Kosovu poqu {irokome, kod bijele Samodre`e crkve, i oni se otimqu o carstvo;

151

rana

me|u se se ho}e da pomore, zla}enima da pobodu no`i, a ne znadu na kome je carstvo; mene zovu na poqe Kosovo, da im ka`em na kome je carstvo”. Kol’ko Marko te`io na pravdu, tol’ko moli Jevrosima majka: „Marko sine, jedini u majke, ne bila ti moja rana kleta, nemoj, sine, govoriti krivo, ni po babu ni po stri~evima, ve} po pravdi boga istinoga! Nemoj, sine, izgubiti du{e! Boqe ti je izgubiti glavu nego svoju ogr’je{iti du{u”. Uze Marko kwige starostavne, pa opremi sebe i [arina, [arinu se na ramena baci, otido{e u Kosovo ravno. Kad su bili kraqevu {atoru, re~e tade Vuka{ine kraqe: „Blago mene do boga miloga! Eto mene moga sina Marka: on }e kazat na mene je carstvo, od oca }e ostanuti sinu”. Marko slu{a, ni{ta ne govori, na {atora ne okre}e glavu. Kad ga vi|e Ugqe{a vojvoda, tad Ugqe{a rije~ govorio: „Blago mene, eto mi sinovca! On }e kazat na mene je carstvo. Ka`i, Marko, na mene je carstvo, oba }emo bratski carovati!” [uti Marko, ni{ta ne besjedi, na {atora ne okre}e glavu. Kad ga vi|e vojevoda Gojko, tade Gojko rije~ govorio: „Blago mene, eto mi sinovca! On }e kazat na mene je carstvo. Kad je Marko jo{ neja~ak bio, ja sam Marka vrlo milovao, u svilena wedra uvijao, kano krasnu od zlata jabuku; kud sam go|e na kowu hodio, sve sam Marka sa sobom vodio. Ka`i, Marko, na mene je carstvo, ti }e{, Marko, prvi carovati,

152

odsjednuti

cjelivati

koqeno (od koqena) po~inuti

a ja }u ti biti do koqena!” [uti Marko, ni{ta ne govori, na {atora ne okre}e glavu. Pravo ode bijelu {atoru, ka {atoru nejaka Uro{a, dogna [arca caru do {atora; on|e Marko [arca odsjednuo. Kad ga vi|e nejaki Uro{u, lako sko~i sa svil’na du{eka, lako sko~i, pake progovori: „Blago mene, eto moga kuma, eto kuma, Kraqevi}a Marka! On }e kazat na kome je carstvo”. Ruke {ire, u grla se grle, u bijelo cjelivaju lice, za juna~ko pitaju se zdravqe, pa sjedo{e na svil’na du{eka. Tako malo vreme postajalo, danak pro|e, tavna no}ca do|e. Kad ujutru jutro osvanulo i pred crkvom zvona udari{e, sva gospoda do{la na jutrewe. U crkvi su slu`bu savr{ili, izqego{e iz bijele crkve, u stolove pred crkvu sjednuli, {e}er iju, a rakiju piju. Marko uze kwige starostavne, kwige gleda, a govori Marko: „A moj babo, Vuka{ine kraqu, malo l’ ti je tvoje kraqevine? Malo l’ ti je – ostala ti pusta! – ve} s’ o tu|e otimate carstvo? A ti, stri~e, despote Ugqe{a, malo l’ ti je despotstva tvojega? Malo l’ ti je – ostalo ti pusto! – ve} s’ o tu|e otimate carstvo? A ti, stri~e, vojevoda Gojko, malo l’ ti je vojvodstva tvojega? Malo l’ ti je – ostalo ti pusto! – ve} s’ o tu|e otimate carstvo? Vidite li, bog vas ne vidio! Kwiga ka`e: na Uro{u carstvo! Od oca je ostanulo sinu, |etetu je od koqena carstvo; wemu carstvo care naru~io na samrti, kad je po~inuo”. Kad to za~u Vuka{ine kraqu,

sko~i kraqu od zemqe na noge, pa potr`e zla}ena hanxara, da ubode svoga sina Marka. Bje`i Marko ispred roditeqa, jer se wemu, brate, ne pristoji sa svojim se biti roditeqem. Bje`i Marko oko b’jele crkve, oko b’jele crkve Samodre`e, bje`i Marko, a }era ga kraqu, dok su triput kolo sastavili oko b’jele Samodre`e crkve. Gotovo ga bje{e sustigao, al’ iz crkve ne{to progovara: „Bje`’ u crkvu, Kraqevi}u Marko! Vidi{ |e }e{ danas poginuti, poginuti od svog roditeqa, a za pravdu boga istinoga!” Crkvena se otvori{e vrata, Marko bje`i u bijelu crkvu, za wime se vrata zatvorila. Kraq dopade na crkvena vrata, po direku udari hanxarom, iz direka krvca pokapala. Tad se kraqe bio pokajao, te je rije~ bio govorio: „Lele mene do boga jednoga, |e pogubih svoga sina Marka!” Al’ iz crkve ne{to progovara: „A ~uje{ li, Vuka{ine kraqe! Ti nijesi posjekao Marka, ve} posje~e bo`jega an|ela”. Na Marka je vrlo `ao kraqu, te ga quto kune i prokliwe: „Sine Marko, da te bog ubije! Ti nemao groba ni poroda! I da bi ti du{a ne ispala – dok turskoga cara ne dvorio!” Kraq ga kune, car ga blagosiqa: „Kume Marko, bog ti pomogao! Tvoje lice sv’jetlo na divanu! Tvoja sabqa sjekla na mejdanu! Nada te se ne na{lo junaka! Ime ti se svuda spomiwalo, dok je sunca i dok je mjeseca!” [to su rekli, tako mu se steklo.

hanxar

dopasti

ste}i se

153

Oko ~ega su se sporili velika{i? Kako pokazuju svoju silu, mo} i `equ za vla{}u? Za{to je Marko Kraqevi} u pesmi odre|en za onog koji treba da presudi? Prona|i i prepi{i stihove iz pesme koji poru~uju kako treba pravedno suditi. Ti stihovi su vekovima ~uvani i isticani kao vrhovni moralni princip. Zato ih treba nau~iti napamet.

Kako se zava|eni velika{i obra}aju Marku? [ta mu sve nude da bi presudio u wihovu korist? Kako mu se obra}a carev sin, nejaki Uro{? Na koji na~in Marko presu|uje? [ta mo`e{ da zakqu~i{ iz wegove presude? Prona|i u pesmi stihove koji osvetqavaju lik Marka, wegove osobine, kao {to su: hrabrost, pravi~nost, mudrost, vite{tvo, pa`qivost, skromnost i dr. [ta se saznaje o Marku iz o~eve kletve i kumovog blagoslova? Koji su sukobi opevani u pesmi? Navedi nekoliko uzbudqivih trenutaka iz pesme kojima se, od uvoda do epiloga, posti`e napetost u radwi.

Napi{i svoje mi{qewe o pesmi Uro{ i Mrwav~evi}i. Daj svoj sud o: ! uzbudqivosti doga|aja – radwe " moralnim na~elima koja isti~e pesma # likovima $ stilskim figurama.

154

[ta zna{ o Hajduk Veqku Petrovi}u? Kakve su wegove zasluge u Prvom srpskom ustanku?

Vuk Stefanovi} Karaxi}

@ITIJE AJDUK VEQKA PETROVI]A
(odlomak) Kad se vojska turska prikupi u Vidin, onda se dignu nekolike iqade turski kowika, te pre|u preko Timoka, samo da vide kako je; no Veqko i do~eka oko Bukov~e, i sre}no i uzbije natrag. Potom tre}i dan udari sva sila turska, s topovima i sa svom opravom, te pre|e preko Timoka. On istina s ono svoje vojske, {to je mogao izvesti iz {an~eva, izi|e opet pred Turke, i sa neiskazanom rabro{}u udari, da bi i opet uzbio; no {ta je on sa svoji 3–400 kowika i s toliko vla{ki soldata u ravnu poqu mogao u~initi turskoj vojsci od 15–16.000? S jednom se vojskom tukao, a dvije su, tri obilazile, da mu za|u s le|a; i tako on ustupi, i izmi~u}i se pred Turcima do|e u Negotin. Tu no} izi|e opet iz Negotina, te udari na Turke; no Turci se odr`e. I tako je poslije nekoliko dana svaki dan izilazio u poqe i sa neiskazanom rabro{}u tukao se s Turcima, no Turci se utvrde i pograde {an~eve oko Negotina. Turcima do|e u pomo} Rexep iz Adakale, i karavla{ki knez Karaxa, i sam veliki vezir, Ru{i}-pa{a; a u wega i od ono malo vojske {to je imao, izginu i izrane se najboqi junaci. Turci su se svaku no} kroz zemqu bli`e priku~ivali k srpskim {an~evima, i najposlije su se tako blizu bili priku~ili, da su se batinama pustimi~ke mogli tu}i. Tu ve} sad drugoga boja nije bilo, osim sa {an~eva iz topova i iz kumbara i iz pu{aka. Turci sve kule negotinske topovima i kumbarama razvale i obore, i sama ona najve}a kula, |e je on sjedio, padne i on si|e u podrum. Najposlije mu nestane xebane, osobito taneta i topovski i pu{~ani, zato pokupi sva kalajna kandila i ka{ike i tawire, te rastopi na pu{~ana taneta; a u topove je, kad su neg|e Turci ~inili juri{, metao najposlije i talijere. Jo{ ispo~etka, kako je vi|eo da mu xebane nestaje, pisao je Sovjetu u Biograd da mu po{qu xebane; i krivio i {to za ranije nijesu to uredili i vi{e mu xebane poslali; i najposlije prijetio im, govore}i: „Ako Bog da, te ovu ranu prebolim, koja je sad na meni (tj. ako izi|e `iv iz Negotina), o}emo se na zimu pitati, kako se dr`i carevina“. Iz Biograda po{aqu mu odma (po onome istom prijatequ, koji mu je govorio da se ne zatvara u Negotin) jednu la|u topovski

uzbiti oprava {anac

priku~ivati se pustimi~ke

kumbara

vla{ki soldat ustupiti

xebana

tane talijer

Sovjet

vezir

155

tabqa

indat

taneta i narede da se baruta i pu{~ane xebane se mora bje`ati, makar kako. I tako Srbi peti uzme iz Pore~a, i da mu se kako po{qe, ako bude dan poslije wegove smrti ostave Negotin i pomogu}e; no to sve za wega stigne dockan u Pore~, bjegnu u Pore~. Potom odma sav onaj kraj, a malo a ni ostalima se ne mogne unijeti u Negotin. poslije i sva Srbija pozna da Veqka nema. Veqko je bio tanka i visoka struka, Tako|er je pisao i Mladenu da mu se po{qe sme|e kose i vrlo mali brkova, duguqasti pomo}, kao {to je bilo ugovoreno; no Mladen, suvi obraza, {iroki usta i poduga~ka, malo uzdaju}i se u Veqkovo juna{tvo, mislio je da poku~asta nosa; i nije mu mlogo vi{e bilo Negotin ne}e tako lasno propasti, a {to }e se od 30 godina kad je poginuo. Po srcu i po Veqko malo vi{e namu~iti nije mario, nego je telesnom juna{tvu bio je prvi ne samo u jo{ govorio: „Kad je mir, wemu se pjesma pjeva i Srbiji, nego se mo`e slobodno re}i i u po 10 muzikanta za ru~kom sviraju: nek se dr`i cijeloj Evropi svoga svud ratnoga vremena. sad“. I tako odga|aju}i od danas do sjutra, ne U vrijeme Ahila i Milo{a Obili}a on bi po{qe mu pomo}i. zaista wiov drug bio, a u wegovo vrijeme Bog Sad ve} kako su se Turci tako priku~ili i zna bi li se oni mogli s wim isporediti. No nije se vi{e moglo izlaziti na poqe da se s to wegovo preveliko juna{tvo Kara|or|ije i wima bije, on je i dan i no} odao po {an~evima Mladen ove po{qedwe godine nijesu upotrei qude slobodio i ure|ivao da ~uvaju dobro. bili kao {to bi vaqalo. Negotin, kao i Tako jedno jutro (prvi dana mjeseca avgusta) svaki drugi grad, mogao bi mlogo mawi izi|e u jedan mali {anac i na tabqama stane junak, ali dobar urednik, ~uvati boqe od nare|ivati i kazivati kako }e se ne{to zagrawega; a on bi u poqu pred odabranim diti i popraviti, {to su turski topovi bili kowicima vrijedio vi{e nego iqada drugije. razvalili; a turski ga tobxija zagleda, pa potegA osim toga on je svagda potrebovao ne iz topa, te ga udari isprijeka krosred ple}a, starje{inu da mu ka`e {ta }e ~initi; to je i tako ga prekine i raznese da ni{ta vi{e nije on sam priznavao i jo{ je kazivao da bi od mogao re}i do: „dr`-“ i s tom polovinom rije~i sviju srpski starje{ina, s kojima je vojepadne mrtav na zemqu. Kako on tako padne, vao, najvolio slu{ati Vuicu i kneza Miloja momci wegovi, koji su on|e bili oko wega, odma Teodorovi}a (a za Mladena je javno govorio, uzmu nekake trave, {to je za kowe bila da on nije za vojsku i da Srbi moraju biti done{ena i on|e se desila, te ga pokriju da ga nadbijeni i nesre}ni |ego| on zapovjeda i qudi ne vide; i tako je do mraka tu le`ao mrtav, upravqa). Kao {to mlogi veliki qudi poznaa uve~e ga brat wegov Milutin s momcima uzme, ju svoju vrijednost, tako je i Veqko svoju pozte ga iznese iz {anca i sarani kod crkve. Zaludu navao i ~esto se srdio {to |ekoje male su tako smrt wegovu krili: vojska sva jo{ onaj vojvodice, koje su svoja vojvodstva mawom dan pozna da Veqka nema me|u wima; i iznajrabro{}u ili s novcima i s prije jedni stanu govoriti da se la`ama dobili (kao npr. Xoda ranio, pa le`i; a drugi, da je Vra`ogrna~ki, Jova Pore~ki, pro{ao kroz Turke i oti{ao po @ivko Kladovski, Milisav indat; a malo poslije svi doznadu Zaje~arski), imaju ime i ~est da je poginuo. Dok je on sa svojim kao i on; i ~esto bi govorio: momcima svaki ~as po {an~e„Da Bog da da se Srbi ne umire vima prolazio, niko nije smio s Turcima dok sam go| ja `iv, pokazati da se popla{io i slutijer kako Turci udare, odma ti na zlo, nego je svaki morao mene stanu malo odlikovati od biti slobodan i veseo, ako mu se ovi koko{ara; a da se umiri s i ne}e; a kako wega nestane, vojTurcima, onda bi mi i `ene ska odma povi~e da se vi{e ne Hajduk Veqko Petrovi} sudile; a kad ja umrem, da im mo`e dr`ati u Negotinu, nego da
(rad Uro{a Kne`evi}a)

poznati

poku~ast

odlikovati

156

Bog da mir, pa nikad vi{e rata da nemaju“. Istina da se Crni \or|ije gotovo vi{e bojao wega nego on Crnoga \or|ija, ali je slu{ao zapovijesti dosta dobro, osobito kako se bio preselio u Negotin. Bio je pravi ajduk i tim se imenom di~io i ponosio do svoje smrti.

KWI@EVNI POJMOVI
Biografija (`ivotopis, `itije) je kwi`evno delo u kojem je opisan `ivot neke istaknute li~nosti.

Vuk Stefanovi} Karaxi} (1787–1864) ro|en je u Tr{i}u kod Loznice. U~estvovao je u Prvom srpskom ustanku i bio svedok mnogih burnih doga|aja iz tog vremena. Sakupqao je narodne pesme, pripovetke i druge umotvorine i objavio ih je u vi{e kwiga. Napisao je prvu gramatiku i prvi re~nik srpskog jezika, usavr{io azbuku, pisao o doga|ajima i li~nostima svoga doba, o `ivotu i obi~ajima na{eg naroda i dr. Po svemu tome Vuk je jedan od nekoliko najve}ih umova srpske kulture.

Kakav je tvoj utisak i sud o Hajduk Veqku na osnovu ovog teksta? Kako se u ovom tekstu opisuje turski juri{ na Negotin i stawe u obe vojske? Kako su se pona{ale srpske vojvode po{to ih je Veqko molio za pomo}? Navedi sve uzroke pada Negotina i Hajduk Veqkove pogibije. Ovo je istorijski tekst. Kakva je razlika izme|u ovakvog na~ina kazivawa i pripovedawa u pripovetki ili romanu? Prona|i u tekstu i podvuci plavom bojom re~i i izraze koji opisuju Veqkov izgled. Napi{i svoj zakqu~ak o tome.

Zelenom bojom podvuci deo teksta u kojem se opisuju wegove karakterne osobine. [ta zakqu~uje{? Napi{i.

Navedi re~i koje imaju isto ili sli~no zna~ewe sa slede}im re~ima: xebana penxer vojevati

157

seo sam da radim i opleo mnogo korpi. Kada sam stigao do kolibe. One su mi slu`ile za mnoge potrebe: iznosio sam u wima zemqu. Kao dete sam u`ivao da odlazim jednom korparu u na{em gradu i da ga posmatram kako radi. nisam im umeo dati lep oblik. za svaki slu~aj ponesem dva dvopeka i veliku evenku suvog gro`|a. ali je pru}e. pa put pod noge. ali su u svakom slu~aju dobro slu`ile svojoj nameni. pa su bile potrebne nove. posle pola ~asa hodawa. korpe su mi izlazile nekako nezgrapne. Ve} sam pomenuo kako sam mnogo `eleo da obi|em celo ostrvo i nekoliko puta sam dolazio do potoka i jo{ vi{e uzvodno. Pojma nisam imao koja je to zemqa. I neo~ekivano. Polako sam nau~io da pletem korpe ba{ kao i on. Kako bi pribavqao hranu. samo nisam mogao odrediti je li to kopno ili ostrvo. Danijel Defo ROBINSON KRUSO (odlomak) ^esto sam poku{avao da ispletem korpu. pravio ode}u i skloni{te? Roman Robinson Kruso je pri~a o mladi}u ~iji je brod razbila oluja na moru i koga su morski talasi izbacili na obalu pustog ostrva. Dohvatim pu{ku. Otada sam se ~esto morao baviti pletewem korpi: stare su se lomile ili bi dotrajale. a meni je to jedino i bilo potrebno. Kad je nastao period ki{a. kada je ve} bio navikao na boravak na pustom ostrvu. dr`ao razne stvari itd.Zamisli da si na nekom pustom ostrvu na kojem nema qudi. a na pu~ini. koje sam uspevao da na|em. bilo tako kratko da mi ni{ta nije i{lo od ruke. ali sam se uglavnom snabdeo dubokim i jakim korpama za ~uvawe `itarica. Nisam morao dugo da tragam jer je drve}e ove vrste raslo ovde u velikom broju. Visoravan se prostirala sa zapada na jug i bila je vrlo daleko od mog ostrva – ra~unam ~etrdeset miqa. Najzad mi sinu misao: ne}e li vaqati za ovaj posao grane onog drve}a od kojeg sam napravio ogradu? Pa te grane mora da su savitqive i gipke kao u na{e vrbe ili ive. ali sam nameravao da ih prikupqam tokom slede}ih godina. Odatle se moglo slobodno pre}i na suprotnu obalu ostrva koju jo{ nisam video. moj polo`aj bi bio gori nego sada. sa~me i kur{uma. da sam tamo dospeo. kraji~ak zemqe. Jedno sam pouzdano znao: to je van svake sumwe deo Ju`ne Amerike koji verovatno le`i blizu {panskog poseda. Izra|ivao sam korpe od svake ruke: i velike i male. Pomno posmatraju}i korparev rad. sa~ma kur{um evenka 158 . Za mnom je kao uvek tr~kao pas. I re{ih da poku{am. Sasvim je mogu}no da tamo `ive uro|enici qudo`deri i. Idu}i put sam do{ao sa sekirom da odjednom nakre{em {to vi{e grana. Istina. ako ne vi{e. za divno ~udo. hteo sam da mi slu`e umesto vre}a. Deca su pronicqiva i vole da poma`u odraslima. odsekao nekoliko grana biraju}i najtawe i uverio se da su one pogodne za pletewe korpi da ne mo`e boqe biti. Bio je vedar i sun~an dan i dobro sam raspoznavao zemqu. Dodu{e. ubrzo sam uo~io kako se pletu korpe i u granicama svoje mo}i pomagao svome prijatequ u radu. Nase~eno pru}e prebacio sam i sklonio u dvori{te kolibe. I sada mi je to dobrodo{lo. do onog mesta gde sam sagradio kolibu. Ovaj odlomak iz tog romana govori o Robinsonovom obilasku okoline nekoliko godina po dolasku. ugledah pred sobom morsku pu~inu. ve}u koli~inu baruta. ne zaustavqaju}i se po|em daqe prema zapadu. zasad sam imao malo `itarica. Samo sada nisam imao materijala. Sutradan sam oti{ao do letwikovca. sekiru.

uzalud sam kleo svoju sudbinu. Dakle. Svuda su unaokolo bile zelene livade. i{ao sam lagano daqe i pri tome sam se na svakom koraku mogao osvedo~iti da je ovaj deo ostrva mnogo privla~niji od onog gde sam podigao svoj prvi dom. Posle sam ga nau~io da me zove po imenu. [tapom sam ga o{inuo po krilu i on nije mogao da uzleti. Nije trebalo da se mu~im jalovim `alopojkama i time za{to me je bura izbacila ba{ ovde. prekrasni gajevi i ptice koje su zvonko pevale. Zapazio sam da se ovde jate papagaji i po`eleh da jednog ulovim: verovao sam da }u ga pripitomiti i nau~iti da govori. Prema tome. Posle nekoliko uzaludnih poku{aja uspeo sam da uhvatim mladog papagaja. jo{ jednom sam se osvedo~io da me je udes bacio u najgori kraj na ostrvu. treba da sam zahvalan sudbini {to je bila prema meni tako milostiva. Sva obala ovde bila je prosto zasejana korwa~ama. Kad sam izbio na morsku obalu. ali sam ga povratio i odneo ku}i. Razmi{qaju}i ovako.Ova pomisao je izazvala u meni naj`ivqu radost. Ona je mogla biti mnogo `alosnija. a ne na neko drugo mesto. nagizdane divnim cve}em. Ostao je o{amu}en od udarca. a tamo gde sam `iveo za godinu i po 159 .

I{ao sam lagano i ~esto sedeo da otpo~inem jer je bila velika pripeka. U krajwem slu~aju ispe}u se na ~uku. U wemu je ispri~ao i veliki deo istorije ~ovekove – kako se snalazio da stvori uslove za `ivot i kako ga je radoznali duh vukao ka novim saznawima o svetu. Najgore je bilo to {to je ova tri ili ~etiri dana dok sam tumarao dolinom vreme bilo tmurno i sunce se nikako nije pomaqalo. po{to sam nameravao da idu}i put do|em sa suprotne strane. metke i sekiru. Ovde je bilo bezbroj ptica svih vrsta. gost. Pro`ivev{i u svome {atoru bezmalo dve godine. a ja sam morao nositi mnogo te{kih stvari – pu{ku. 160 . Mogao sam se upravqati prema suncu. mada nisam znao kako se zovu. okrenuo sam se na istok i prevalio obalom oko dvanaest miqa. Odmakav{i se od obale dve-tri miqe. a ovde sam se ose}ao kao do{qak. Tu sam pobo u zemqu visoku motku da obele`im mesto. i uputih se natrag. nisam nimalo `eleo da se ovde naselim. ali je onda trebalo ta~no znati gde je sunce u ovo doba dana. Izbiv{i na obalu. grdno sam pogre{io. na ono mesto na kojem se dizala moja motka. Na kraju sam opet morao da izbijem na morsku obalu. Bilo je i takvih koje nikad nisam video.dana na{ao sam samo tri. bilo mi je nekako nelagodno i ~eznuo sam za ku}om. srodio sam se sa onom okolinom. Dakle. „Ostrvo nije veliko – razmi{qao sam – pa na wemu ne mogu zalutati. podvla~im jo{ jednom: ova je obala u svakom pogledu bila privla~nija od moje. da nije bilo nikakve mogu}nosti da odredim gde sam. Hteo sam da se vratim drugim putem. Odatle sam se vratio ku}i starim putem. Od onih koje sam poznavao. A me|utim. pingvini su bili najboqi. (Preveo i obradio za decu Du{an Timotijevi}) Danijel Defo (1661–1731) poznati je engleski pisac. neosetno sam se spustio u {iroku dolinu koju su tako ~vrsto opasivali bregovi obrasli gustom {umom. pogleda}u i videti gde je moj stari dom.“ Me|utim. 183). Postao je u svetu ~uven po ovom romanu. Meso nekih ptica bilo je vrlo ukusno. Zapi{i zanimqive podatke u Dnevnik ~itawa (vidi str. [ta je Robinsonu bilo od pomo}i pri pletewu korpi? Za {ta su mu korpe slu`ile? Čega se bojao? Čemu se obradovao? Za{to nije `eleo da promeni mesto boravka na ostrvu? Kako je u jednom trenu izgubio orijentaciju? Koje su poruke ovog dela? DOMA]I ZADATAK Pro~itaj ovo delo za lektiru.

Popuni tabelu samo podacima koji su navedeni u tekstu. 3. (Nemoj da upisuje{ svoje pretpostavke. 2. 1. ve} samo podatke iz teksta.Robinson Kruso je morao da hranu i stvari dr`i u posudama. Smisli i ti jo{ tri na~ina na koje bi u prirodi mogao da napravi{ ~inije i korpe za dr`awe hrane. Dosetio se kako bi mogao da isplete korpe od pru}a.) podaci iz teksta geografski polo`aj i veli~ina ostrva na kojem se zatekao Robinson du`ina boravka na ostrvu dve godine ~ime se Robinson hranio kojim se aktivnostima bavio raspolo`ewa Robinsona Krusoa Sa`mi u tri re~enice ceo odlomak o Robinsonovim do`ivqajima. 161 . Na osnovu ovog teksta napi{i pet kqu~nih re~i.

dele se na cikluse: pretkosovski. `itije) kwi`evno delo u kojem se opisuje `ivot neke istaknute li~nosti PRIMER: Drama @itije Hajduk Veqka Petrovi}a od Vuka Karaxi}a Narodna poezija 1. kosovski ciklus. Ugqe{i i Gojku) PRIMER: @enidba Du{anova Uro{ i Mrwav~evi}i . hajdu~ki i usko~ki ciklus i ciklus o borbama za oslobo|ewe Srbije i Crne Gore Narodne bajke pripovetke koje govore o ~udesnim doga|ajima i li~nostima PRIMER: A`daja i carev sin Pretkosovski ciklus obuhvata pesme o Nemawi}ima (Nemawi. ciklus pesama o Kraqevi}u Marku. Lirske pesme 2. Epika Biografija (`ivotopis. Lirsko-epske pesme 3. Narodna proza 1.Seti se {ta smo nau~ili Autorska kwi`evnost Lirika 1. Du{anu i Uro{u) i Mrwav~evi}ima (Vuka{inu. Savi. Epske pesme opevaju znamenite doga|aje i li~nosti.

ritmu i refrenu o dramskom tekstu TVOJ ZADATAK ]E BITI: da ve`ba{ opisivawe detaqa da napi{e{ basnu sa zadatim likovima da se pripremi{ za izvo|ewe jedno~inke Kirija Branislava Nu{i}a .7 Putovawe u putopis U^I]EMO: o poemi o putopisu o opisnoj lirskoj pesmi o rimi.

eto. a reka se ~ista Tamo-amo u prugama blista. vodom poquqiva. ni gromovne buke Popla{ile pouzdane ruke. Jer da ’tede moga{e me jednom Rukom svojom zadr`ati lednom.Na {ta pomisli{ kad ~uje{: |a~ki `ivot. pa }u i svakada. Val za valom u ~asak nagrnu. Tada mla|an. Voda burna u ~un zapquskiva. zbogom ostaj meni sada! dogrcati breg prud 164 . Za’vatio veslom i desnicom. pa ga i prevrnu. Mlogo li se tako kad i kada U se glava pouzdala mlada – Telo ~ilo. ponajsla|e pevnu. |a~ko doba. pri’vati obala. Nebo vedro.? Branko Radi~evi} \A^KI RASTANAK (odlomak) ve~erwa~a umilan Sunce za|e. reko silna. Kad grom riknu. Pa za ~asak. a spu{ta se tama. Na nebu je ve~erwa~a sama. a ume{na ruka. Za to tebi do nebesa fala – Rekô onda. Ta kad ono. |a~ke igre. Sever duva. Ala si umilna! Koliko sam puta preveseo Sa drugovi u la|icu seo. kada muwa sevnu. neuka. bra}a luda Dogrca{e do brega i pruda. u vodi. Sve u vodu – ao krasne muke! [~ekasmo se na noge i ruke. Oj Dunavo. Otisnuo s’ vodom i maticom. Sretno sam se ja uvek izvuka’: Ja sam tebi mlado telo predô Kano ocu svome {to bi ~edo. Dovatila ta samrtna muka. |a~ki rastanak i sl. Oj Dunavo. Kad se voda nada mnome sklopi. Lati ~amac. ti me ne utopi! Ti me di`e. Ni se bure. o ti. Ali.

Umro je mlad od tuberkuloze i sahrawen na brdu Stra`ilovu iznad Sremskih Karlovaca. telo. Koje je ose}awe iskazano u stihu: Ali. Kolo (iz \a~kog rastanka). a za{to je umilna? Za{to su pesniku muke na reci krasne muke? Objasni. To su. PESMA ZA SPOMENAR Neke pesme Branka Radi~evi}a toliko su voqene da je za wih napisana muzika. veselim igrama. zbogom ostaj meni sada? Navedi epitete koji stoje uz imenice reka. Mini Karaxi} u spomenicu i druge. pa se i dan-danas rado pevaju.Ovi stihovi su odlomak iz poeme \a~ki rastanak kojom se pesnik rastaje sa |a~kim `ivotom: drugovima. nebo. ruka. Cic. vinogradima. Kako je u pesmi opisana reka Dunav? Kojim detaqima? Za{to je reka Dunav silna. Branko je bio zaqubqen u Minu. Koje misli i ose}awa pobu|uju u tebi ovi stihovi? Podvuci u pesmi i objasni re~i i izraze kojima je naslikano ve~e na reci. Wegova kwiga Pesme jedna je od najlep{ih kwiga u srpskoj kwi`evnosti. Najlep{e |a~ke dane proveo je u Sremskim Karlovcima. berbom gro`|a. 165 . }erku Vuka Karaxi}a. Smisli i napi{i vi{e epiteta koji bi mogli da stoje uz imenice: reka sunce vetar nebo ve~e Branko Radi~evi} (1824–1853) ro|en je u Slavonskom Brodu. Stra`ilovom i Dunavom. na primer: Devojka na studencu. Ukor. Bio je odli~an |ak i omiqen u dru{tvu zbog svoje vesele prirode. Kletva. U wen spomenar zapisao je pesmu koju joj je posvetio.

. . . ali sve je to kratko da otkupi makar i pola sata potpune slobode. Kwi`evni lik je: Naslov dela je: Obuze je neka ~udna radost. Kwi`evni lik je: Naslov dela je: 166 . klikeri i kojekakve tri~arije..Prepoznaj pesmu po epitetima koji su u woj upotrebqeni. ako su ~au{i ogweni. bogodana. hej! Ne}e meni vi{e poslovati tu|e ruke. ~ista. istinita. da ore`e vo}e. opkopa lozu. I pla~e joj se – i smeje joj se. Ne zna ni sama za{to! Malo. On istrese iz xepova svoje celokupno ovozemaqsko blago i uze ga ispitivati: svakojake drangulije. wime bi mo`da i mogao da podmiti koga da mu malo pomogne u radu. . naslov pesme je: a pesnik je: Na osnovu navedenih karakteristika prepoznaj kwi`evni lik i seti se naslova kwi`evnog dela u kojem se javqa. I on bi sve to posvr{avao na potpuno zadovoqstvo – zadovoqni bi bili i oni i on. . ako su kwige starostavne. pa ga je svaki rado zvao. U prole}e bi ga bogatiji zvali da okopa ba{tu. naslov pesme je: a ime pesnika je: Ako su {atori bijeli. . Te on tako potrpa sva ta svoja oskudna sredstva u xepove i sasvim se odre~e namere da poku{a sa kupovinom. Kwi`evni lik je: Naslov dela je: A poznat je bio i jednima i drugima kao ~ovek koji je dobro ispekao svoj zanat. ako je krov niski. ako je glas te`ak i promukao. imam ja sina! Imam doma}ina. tr{~ani.. pa tek prozbori onako sama: „Ta red je jednom da i mene bog obraduje! I zar ja nisam sre}na? Ko to ka`e?! Te kako sam sre}na! More. Ako je pesma sveta. naslov pesme je: a ime pesnika je: Ako je sneg tanak i beo.

kod Bo`ane. U frizeraju. to je ne{to novo. smislim neku re~enicu. Jedva sam uspela da pre no {to je zvono objavilo kraj ~asa skrpim nekoliko nezgrapnih re~enica u kojima je na vi{e na~ina bilo izra`eno da je poqe bilo zeleno i {iroko. pred celim razredom ismejala. a napis bar mrvicu produ`ila. zainta~ila sam i ja. kad je trebalo da napi{em ne{to o toj livadi na koju su nas dan pre toga vodili u obrazovne svrhe. kad god smo imali takav pismeni zadatak. za~et jo{ davno. U frizerskoj radwi „Mimoza“. To je zaista bilo nepravedno. od naprezawa da. naravno. na {ta se ona i doslovno zagrcnula od smeha. iako tada jo{ nisam znala da se to tako zove. u detiwstvu u stvari. ha. recimo o temi: [ta sam videla jednog majskog jutra u poqu. pa opet u smeh. odgovorila sam spremno. Ovo kwi`evno delo nije putopis. nije bilo ta~no. kao da ih je neko golicao. ali te se grozne livade posebno se}am zbog velike pretrpqene nepravde. zainta~iti brektati 167 . kao da sam prespavala taj izlet. s pravom. izazvan strahom od {kolskih zadataka u kojima je obi~no trebalo da opi{emo utiske sa izleta u prirodu. Nisam poznavala ve}e intelektualno mu~ewe. Tako je u stvari bilo svakad. a |aci su potcikivali. Ona je brektala. Da bih taj pejza` malo o`ivela. pitala me smeju}i se. ponovila je pitawe. Vida Ogwenovi} PUTOVAWE U PUTOPIS (odlomak) Putopisni tekst i danas kod mene izaziva izvestan otpor. ka`e ona. mozak mi se prosto bio udrvenio i nisam ba{ ni~ega mogla da se setim. opisuje svoje do`ivqaje i susrete s qudima. iako su dobro znale da govorim pravu i celu istinu.Putopis je kwi`evno delo u kojem pisac iznosi svoja zapa`awa i razmi{qawa o krajevima kroz koje prolazi. Naro~ito mi se jedan od wih ucrtao u se}awe kao pravi o`iqak. pa me nastavnica zbog toga. ve} samo razmi{qawe o pisawu putopisa. dodala sam da je nasred livade kloparala ogromna vetrewa~a. a naro~ito me bolelo to {to se kiko}u moje drugarice. {to. U drugim prilikama ~esto prekorevana zbog raspri~anosti u sastavima. Nisam znala da u frizerajima dr`e vetrewa~e. sede}i u klupi. Gde. Gde si ti videla vetrewa~u?. gde. a majski dan svetao. ha. ha. a sa wom i ceo razred.

a kad se tome doda ~isto}a koja pokriva onu drugu polovinu. kad je nova frizura ve} bila gotova. Frizerka Bo`ana se. nad poqanom punom masla~ka i belih rada. verovatno. vi{e nismo dobro videle. ^uvena kao frizerka lake ruke koja mo`e da izravna i najgu{}u kosu na svetu. Zimsko jutro) i opis prirode sa str. U kom licu se ovde pripoveda? U ovoj ^itanci ima mnogo opisa prirode. tako da sam poznavala i najsitniji potez na slici. ali one devoj~ice ulizice. Zato neka mi niko ne spomiwe lepotu prirode i ma{tovite opise wenih tajni. nabijale smo do obrva kapu koju smo nosile u rezervi bez obzira na godi{we doba. samo povinovala shvatawu na{ih roditeqa da je kratka kosa pola zdravqa. romane i pripovetke. jer bismo se ina~e stalno vrpoqile gledaju}i se u ogledalu u koje smo mogle da se pogledamo tek na kraju. Nastavnicu je. Pi{e drame. bolest po wihovom shvatawu nije imala nikakve {anse kod nas „ogoli}anih“ devoj~uraka. Tada se. kod Bo`ane. Vida Ogwenovi} je ro|ena u Dubo~kama kraj Nik{i}a. Stari sat i druge. mada svejedno nije morala onoliko da se cepa od smeha. od suza zbog katastrofalnog izgleda posle „goli}awa“. Svaki put kad bismo se najzad iskobeqale iz Bo`aninih ruku. govore pisci u tim opisima? 168 . Devojka modre kose.goli}ati bubikopf Malo koja devoj~ica iz na{eg mesta nije i{la na {i{awe u „Mimozu“. i nisu htele da me brane. dobro su znale da ne izmi{qam. oblikuju}i frizuru „bubikopf“. u stvari. Meni je i daqe lep{a vetrewa~a iz frizeraja. Pro~itaj opis prirode sa str. mo`da ona stvarno nije ni videla Feje{ovu vetrewa~u. zakliwu}i se pred odraslima da vi{e nikad ne}emo nogom stupiti u to mu~ili{te. O ~emu. me|utim. koju smo mi deca zvali „goli}awem“. 86 (Vojislav Ili}. me|utim. ra{irenih krila. Poznate su joj kwige: Melanholi~ne drame. Setne komedije. Na zidu. u koji smo za vreme te operacije ulep{avawa ma i nehotice buqile. visila je ogromna slika molera i firmopisca Feje{a (prva latini~na slova koja sam nau~ila bila su ta iz wegovog potpisa). povinovati se Za{to je kod devoj~ice postojao otpor prema pisawu putopisa? Za{to ju je kikotawe wenih drugarica naro~ito bolelo? O ~emu su razmi{qale devoj~ice dok ih je {i{ala frizerka Bo`ana? Za{to su devoj~ice stavqale kape na glave posle {i{awa? Da li je ovo tekst putopisa ili odlomak iz pripovetke? Obrazlo`i svoje mi{qewe. 44 (po~etak odlomka iz romana Do`ivqaji Toma Sojera Marka Tvena). Bo`ana je nas klinke {i{ala okrenute licem zidu. Zurila sam toliko puta u taj slikani prizor dok je Bo`ana {trickala makazama iza mojih u{iju. Na woj se ba{karila ogromna vetrewa~a. {i{ala okrenutu ogledalu.

Kao devoj~ica bila je uvre|ena pona{awem nastavnice i svojih drugarica. Smisli na~in na koji bi ubedio/la devoj~icu da pisawe putopisa mo`e biti zanimqivo. a {ta Vida kada je branila svoj rad? Nastavnica je mislila: Drugarice su mislile: Vida je mislila: Smisli boqi na~in obra}awa nastavnice devoj~ici posle slabo ura|enog zadatka i opi{i ga. 169 . u stvari. [ta su. Napi{i {ta je trebalo da joj ka`u drugarice.Za{to je te{ko pisati opise prirode? Vida Ogwenovi} u ovom tekstu opisuje jedan nesporazum. imale na umu nastavnica i drugarice kada su se smejale.

Drhte lokve.^esto se ka`e da se lepota krije u detaqima i nijansama boja. ^ini se sad da ne}e stati Ki{a i sunce opet sjati. 170 . Tek sa li{}a smokve Cede se kapi. gde je sjalo Od sunca sve kô ogledalo. I ve} od sunca blesnu kri{om: Korwa~in oklop opran ki{om... Al’ presta. Da li ti se de{ava da od {ume ne vidi{ drve}e? [ta to zna~i? Stevan Rai~kovi} LETO NA VISORAVNI Na visoravni. mirisa ili u pokretima bi}a i predmeta.

Obrazlo`i ih i potkrepi primerima iz teksta. 171 . [ta nagove{tava pojava korwa~e? Navedi razloge zbog kojih je ovo lirska opisna pesma (pogledaj u Leksikonu kwi`evnih pojmova). Navedi jo{ neke detaqe. [ta zapa`a{? Kako se u zavisnosti od svetlosti mewaju boje? Ima li pokreta? Ima li mirisa? Napi{i svoja zapa`awa. Navedi detaqe koji se pojavquju u drugoj pesni~koj slici. Ve`baj zapa`awe detaqa. Posmatraj. neki predmet na stolu ili cvet na livadi. Navedi detaqe iz tre}e pesni~ke slike. na primer. Detaq koji se pojavquje u prvoj pesni~koj slici je: visoravan obasjana letwim suncem.Koji su ti detaqi iz pesme privukli pa`wu? Za{to? ^itaj pesmu i utvrdi iz koliko se pesni~kih slika sastoji.

Le`a}e u jednom grobu Toliki milioni. O. Ptice na ~esmi. vi ne znate tu`nu O smrti trava pri~u. Pomrlih trava du{e Jo{ lebde vrh otkosa [to se lagano su{e. [arena torbica. Pisma iz {ume. Najve}a je srpska pesnikiwa. Do}i }e divovi oni. Objavila je vi{e kwiga za decu i omladinu: Vrt detiwstva. Jutros do|o{e neki Divovi kao hra{}e U domovinu trava. ^uje se do oblaka. okruglog oka I trepavica beli’ Lepr{a na livadi I rawenicima deli Mirisne osmehe ~edne Umesto crvena soka. Svega devojka jedna Zlatnog. ^uje se do oblaka. Ako je verovati mojoj baki. I mrtvo pade bezbroj Qupkih {arenih glava. Tu`no zrikavci zri~u. Sutra opet u zoru Do}i }e divovi ovi I stra{ne surove vile Zdenu}e u sena mnoga Mirisne glave mile. \a~ko srce itd. Pla~u nad grobovima Mrtvih dragih junaka. Patuqkova quqa{ka. Ve~era celog `ale Zelen-kowici svoje Lepe viteze pale. I bezbroj ne`nih tela Zdenu{e u pla{}e Divovi kao hra{}e. Vetrova uspavanka.Kojih pesama i pri~a Desanke Maksimovi} se se}a{? Desanka Maksimovi} POKO[ENA LIVADA Livada kraj reke sawa. 172 . Buntovan razred. Zrikavci tu`no zri~u. Zrikavci tu`no zri~u. Devojka zlatnoga oka. Za wu se ka`e da je pesnikiwa toplog srca i de~je du{e. otkos zdenuti pla{}e Desanka Maksimovi} (1898–1993) ro|ena je u selu Rabrovici kod Vaqeva.

Ritam je ravnomerno ponavqawe slogova. sunce. Refren je ponavqawe ve}ih celina u pesmi (stiha ili strofe). Ako je tako. Kojim je detaqima naslikan? Kako bela rada te{i rawene trave? Navedi stihove koji se u pesmi ponavqaju (refren). JUNACI DESANKINIH PESAMA „Junaci mojih pesama su obi~no qudska ose}awa. a zatim nastavi zapo~ete re~enice. nego kao ~ovek. Kako uti~u na zna~ewe i poruke pesme? Kojoj vrsti pesama pripada ova pesma? Obrazlo`i za{to. tako|e ponavqawe re~i i re~enica u proznom tekstu.“ Desanka Maksimovi} Koje su stilske figure kori{}ene u slede}im stihovima: ! livada kraj reke sawa " KWI@EVNI POJMOVI Rima (slik) je podudarawe.. Poneki kriti~ari ka`u da su junaci mojih dela boqi nego {to su obi~ni qudi u `ivotu. Takva ponavqawa ~ine muziku teksta i ja~aju wegovo zna~ewe. To je. Ponekad mi se ~ini da prirodu ose}am vi{e kao kakva zverka.Kako izgleda livada koja kraj reke sawa? Za{to na livadi zrikavci toliko tu`no zri~u da se ~uje do oblaka? Kojim se re~ima u pesmi slikaju kosci (kosa~i)? Podvuci u pesmi opis jedinog nepoko{enog cveta bele rade. poklapawe glasova na kraju stihova. stihova ili strofa u pesmi. bi}a i pojave koje sam upoznala i zavolela u detiwstvu. Dok ~itam razmi{qam o Nisam znao/znala da Pitam se Kad bih mogao/mogla 173 . rima. Istra`i na koji na~in rima i ponavqawe stihova uti~u na melodiju i ritam pesme. sva priroda uop{te. prole}e. onda bi se moglo zakqu~iti da je jedan od junaka mojih dela dobrota kao qudska osobina... qupkih {arenih glava divovi kao hra{}e zlatnog. okruglog oka # $ Razmisli malo o pro~itanoj pesmi..

174 . jednu sa naslovom Lirika. @eleznu `icu cvr~ak su~e. Kupina sja sun~ana. Napisao je dve knjige pod nazivom Pjesme. putopis Gradovi i himere i knjigu misli pod nazivom Blago cara Radovana. vrela. pesme u prozi Plava lirika. S topola jastreb mladi Baci u sun~ev sjaj i zlato Svoj krik ve~ite gladi. Jedan je od najve}ih srpskih pesnika. Jovan Du~i} (1871–1943) ro|en je u Hrupjeli kod Trebinja.[ta je opisna lirska pesma? Navedi nazive nekih opisnih pesama. Put pra{ljiv kud se mrâva vu~e Za ~etom crna ~eta. Jovan Du~i} POLJE Je~mena `uta polja zrela. Tu zmija ko{ulju svla~i.. I skakavaca minu jato.. Najdu`u ovog leta. Re~ni se pli}ak zra~i.

Za{to je zmija svukla ko{ulju? Za{to cvr~ak uporno peva? [ta je jastreb izrekao svojim krikom? 175 . Smisli i napi{i kratku pri~u o `ivotinjama u kojoj }e likovi biti zmija. vrela .S topola jastreb mladi / Baci u sun~ev sjaj i zlato / Svoj krik ve~ite gladi Napi{i kojoj knji`evnoj vrsti pripada ova pesma i za{to.@eleznu `icu cvr~ak su~e. Objasni slede}e pesni~ke slike: . cvr~ak i jastreb.Opi{i raspolo`enje koje ova pesma izaziva u tebi. / Najdu`u ovog leta .Je~mena `uta polja zrela .Kupina sja sun~ana. Navedi nekoliko najlep{ih epiteta iz pesme.

MLA\A: Pa zar }ete me voditi? OTAC: Razume se. bolan. {eta krupnim koracima): Odista. Italija je lepa zemqa. ku}evlasniku i ka`em mu: Dobar dan. Ajde. nek se i ona spakuje. Tako bih volela da putujem u Italiju. u odelu prekrojenom i ishabanom. otac porodice na {aqiv na~in poku{ava da ih odvede na putovawe. sru~e se u sobu.) OTAC: Stojte! Povedite i majku. na primer? MLA\I: Ja u Zemun. putova}u u Italiju. OTAC: Ti nema{ velikih pretenzija i to je lepo od tebe! (Starijem. gde bi ti volela da putuje{? MLA\A: Ja. i u Vrawe. treba tamo da putujemo. recimo.[ta zna~i re~ kirija? Kome se pla}a kirija? [ta se doga|a ako se kirija ne plati? Ovo je odlomak iz dramskog dela (jedno~inke) Branislava Nu{i}a pod nazivom Kirija. gazda! Do{ao sam da vas zamolim da uobrazite da sam vam platio kiriju. tata. ishaban zalagivati pretenzija uobraziti 176 . mogu li ja da povedem Hektora? OTAC: Povedi. OTAC: Povedite majku kad vam ka`em. MALI (povu~e se). DECA (opkole majku i guraju je u drugu sobu): Ajde. ki}o (najmla|em). E to je lepo od vas. iskrpqena po turu i kolenima. bila bi to divna stvar kad bi se ~ovek mogao tako poslu`iti uobra`ewem... MAJKA: Ama ostavi ti mene. to je i onako usput kad se po|e u Zemun. OTAC (starijoj): A ti? STARIJA: Ja bih tako volela u [vajcarsku.) A ti. dabome da ga povede{. nemoj da pokvari{. pa ih zalaguj. brate. Ajde. OTAC: U [vajcarsku? MLA\A: Ona. u Italiju. Eto ti deca. ajde. U delu se govori o siroma{noj porodici koja nema dovoqno novca da plati kiriju. Branislav Nu{i} KIRIJA [ala u jednom ~inu (odlomak) LICA: Otac Majka Starija – }er~ica Mla|a – }er~ica Stariji – sin~i} Mla|i – sin~i} Izvr{iteq Advokatski pisar @andarm II (Deca obu~ena da bog sa~uva. Me|utim. ima zimski kaput. gospodinu ministru. odem. Odem. spremite se. idemo na put! DECA: @iveo! OTAC: Je l’ volite da putujete? DECA: Volimo! OTAC: Tako. OTAC: Vrlo dobro. ina~e ne}emo putovati. OTAC (sam. Po{to ni za to nema novca. (Mla|oj. i u Italiju. na primer. MALI (na vratima): Tata.) OTAC: Ka`ite deco: dragi~ka! DECA: Dragi~ka! OTAC: Putujemo. pa zato voli da ide u [vajcarsku. ajde.) A ti? STARIJI: Ja u Vrawe. OTAC: Sasvim. pa zato volim da idem u Italiju. spremi se! MLA\A (ska~e veselo): Jaoj. ~lanovi porodice `eleli bi i da putuju. a ja nemam. OTAC: I}i }emo i u [vajcarsku. pakujte se! DECA: @iveo! (Ho}e da po|u. i u Zemun. ajde.. znate. voleo da putuje{. A gde bi ti. OTAC (nastavqa razmi{qawe): Ili. ala je to divno.. ajde!.

OTAC: E.. je l’ mogu da ponesem i moju lutku? OTAC: Ama ponesi.. ali }e izgledati sasvim kao i odistinski. Tako. DECA: Pa zar ne}emo odistinski da putujemo? OTAC: Pa ne}emo. a ti ovde. a tu kutiju makni ovamo. Sviraj ti u tu trumbetu. (To govore}i name{ta kraj otvorena prozora stolice po redu. a ti onde. mama! OTAC: Ne kvari deci voqu. molim te. MLA\I: Pa je l’ to mi kobajagi? OTAC: Kobajagi. sve! MLA\A (povu~e se)..MLA\A (na vratima): Tatice. vide}ete vi samo.. kad. Bilo bi to odista divno! (Spoqa se ~uje u`asna dreka i larma. MLA\I (svira). Deder da zauzmemo mesta.. i obru~. Taj kofer metni ovde da ne smeta.) Aha. ~ove~e bo`ji. ne}e mama. OTAC (nastavqa razmi{qawe): Odem. E. stariji poneo kavez sa pticom. gospodinu ministru i ka`em mu. dabome.. Evo ja }u ovde kraj mame. Sedi. najozbiqnije pakuj. i lutku. ne teraj bar sa mnom komendiju. gospodine ministre. jo{ jedan put. koja putuje u [vajcarsku. Smestite stvari. sav iscepan. 177 . kao {to su otprilike sedi{ta u vagonima. Ajde. tako . jer. DECA: Ajde. istina. kao {to vidite. DECA (razo~arana): Aaaaa!. je l’ ozbiqno da pakujem? OTAC: Razume se. gospodinu ministru i ka`em mu: Dobar dan. pa treba da zauzmemo {to pre mesta. Tako. sve! MAJKA: I tvoj zimski kaput? OTAC: On je. a dug je put.. sedi molim te! MAJKA (krste}i se seda). Starija. razume se. MAJKA (na vratima): Ka`i mi.. letwe odelo. ~ove~e. slamni {e{ir i nosi lutku od krpa napravqenu. nose}i harmoniku pod mi{kom. deder. OTAC: Nemoj se krstiti.) Vrlo dobro! Vrlo dobro! Izgledate kao izistinski putnici koji putuju u Italiju i [vajcarsku. OTAC: Kobajagi. recimo. bolan. recimo. eto. I on lepo uobrazi. zauzimajte mesta! MAJKA: Ama idi. nose}i sve {to su stigla. OTAC (nastavqa razmi{qawe): Odem.. i sve ponesi. nego pakuj se! Vide}e{ samo kako se mo`e i bez para putovati. sad sedajte.. uobrazite sad svi da je voz krenuo..) Tako . koja putuje u Italiju. ajd’ sad za mnom. OTAC (deci): Ovde ti. Do{ao sam da vas zamolim da uobrazite da ja imam pune godine slu`be. dabome. velika je navala. ali da}emo ga u Italiji da se okrpi. Mla|i vodi za uzicu neku xukelu i ima trumbetu u ruci.. evo ih. poma`ite. idu putnici! (Nailaze `ena i deca obu~ena za put. MAJKA (krsti se). MAJKA: [ta? OTAC: Sve. mla|a. MAJKA (krste}i se povla~i se). vi~ite kao ja: Trupa-trup Trupa-trup Trupa-trupa-trup. Ti sedi ovde. obukla zimski kaput i {ubaru. sve {to imamo u ku}i.

Gledajte te lepote i divite se i u`ivajte. Sem {vajcarskog sira.. a sad se povukla vi{e u unutra{wost. videli Italiju? DECA: Jesmo! OTAC: Voz polazi.. ajd’mo daqe! Sviraj! (Mla|i svira. Gledajte. A ono tamo. E.. Ono tamo.) Zemun pet minuta. tata? OTAC: Ovo je granica! STARIJI: A {ta ima tu da se vidi? OTAC: Na granici stanuju finansi i tu se vr{i pregled stvari. prilikom jedne fudbalske utakmice. to je grad Zemun. to je Italija. lupati nogama i drugim predmetima tako da unekoliko podra`avaju `eleznicu. pomoranxe i atentatori. pa onda onaj ~inovnik pita: jesu li to va{i koferi? (Spoqa se ~uje kucawe. ovo {to vidite. zemqa puna znamenitosti i lepota. @eneva. ~uvena je jedino po tome {to se na wu svake godine pewu besposleni qudi. pogledajte. zbog tih rupa.) HOR: Trupa-trup Trupa-trup Trupa-trupa-trup. deco. a drugi grad. a zimi leto. pa stoga u [vajcarskoj i ne postoji ministarstvo voda kao kod nas.) Polazi! Sviraj! (Mla|i svira. vino.) Vrawe. U [vajcarskoj je leti zima. Jeste li. to je [vajcarska koja se ina~e u geografiji zove i Monblan.) atentator grudobolnik dezerter jodlovati gle~er finans 178 . tako da se ne nose zimski kaputi i nepotrebna su drva za ogrev. OTAC (ustane): Stoj! Sviraj! STARIJI: A gde smo sad. ve~ito pokrivena snegom. to vam je sve {to treba da znate o geografiji [vajcarske. U|e jedan ~inovnik i `andarm. Sviraj! (Sedne. Planina Monblan..) HOR: Trupa-trup Trupa-trup Trupa-trupa-trup. Stanovni{tvo Italije je mnogobrojno i najvi{e se bavi svirawem u mandolinu i `derawem makarona. to vam je sve {to treba da znate iz geografije Italije. a ta promenqivost zavisi od barometra. (Seda. To {to vidite sad. Ono {to vidite.) E. OTAC (ustaje): Stoj! Sviraj! (Mla|i svira. A ono tamo.) Stoj! Sviraj! (Ustane.. gledajte i u`ivajte. te po~nu u horu pevati. stanovni{tvo se u [vajcarskoj bavi jo{ i proizvodwom snega i gle~era. Italija je vrlo plodna zemqa i u woj ra|aju najvi{e zejtin. vidite li. i Italiju i [vajcarsku. sasvim daleko. Zemun je grad ~ije se stanovni{tvo pre svetskog rata bavilo pregledom paso{a. ~uvena je zbog mnogih jezera koja nikad ne plave okolinu. OTAC (ustane): Stoj! Sviraj! (Mla|i svira. Ta je varo{ ranije bila na samoj granici dr`avnoj. OTAC (ustaje): Stoj! Sviraj! (Mla|i svira. Zemun le`i na Dunavu i gleda u Beograd. po{to smo obi{li i Zemun. A sad. preplivao to jezero na labudu.) HOR: Trupa-trup Trupa-trup Trupa-trupa-trup. Sviraj! Polazi! (Seda. Vrawe je ~uveno po tome {to je tu Ko{tana Ciganka prona{la Boru Stankovi}a kwi`evnika. to je varo{ u kojoj stanuju oni ~inovnici koji ne mogu da na|u kvartir u Beogradu..) HOR: Trupa-trup Trupa-trup Trupa-trupa-trup. a stanovni{tvo se najvi{e bavi jodlovawem i bu{ewem rupa u siru koji se. Mla|i svira. Kod [vajcaraca je vera i narodnost privatno zanimawe.kvartir (Deca pristaju. usled ~ega ~inovnici u Italiji imaju mnogo mawi dodatak na skupo}u. ovo je Italija. to je ~uvena kula u Pizi koja je znamenita po tome {to je kriva.. MLA\I: A kako se to radi? OTAC: Tako. {to se iskrivilo kao gospodin Sima sudija. Prestonica [vajcarske je Bern. i zato wu rado pose}uju grudobolnici i vojni~ki dezerteri sviju zemaqa. ono je znamenita planina Kvirinal. deco. pet minuta. to je Vrawe. deco.. Eto. Klima je u Italiji promenqiva.) E. na vrhu koje je Romeo prvi put izjavio qubav Juliji. tamo. zove {vajcarski sir. ono je ~uveno jezero Lago Ma|ore koje je znamenito po tome {to je papa Bonifacije ~etrdeset drugi. koja je ~uvena po tome {to u wenoj zoolo{koj ba{ti ima i medveda. a posle svetskoga rata. Mla|i zasvira. i Vrawe. Ipak je najve}im delom topla klima... deco. Eto. dakle. To {to vidite.

nervozno.) OTAC (te{ko uzdahne): Poznato mi je! ^INOVNIK: [ta imate dakle za popis? (Uzima kofere i daje ih `andarmu koji ih otvara. koje `andarm vadi. ZAVESA pau{alno uzabrawivati otu|iti regulisati predusretqivost reumatizam egzekutor 179 . to {to vidite. ta dva kofera. a ti [vajcarsku. izvol’te i drugi put! ^INOVNIK: Zbogom! (Odlazi. Mi smo svoju du`nost svr{ili. ^INOVNIK (Popisuje stvari. ostavqaju}i vam petnaest dana za regulisawe duga. Eto. [to }e nam Monblan i Bonifacije.) Hvala na predusretqivosti! OTAC: Na malo.. ti Italiju. Mama je izle~ila reumatizam. Posle sporazuma): Popisa}emo ovako pau{alno. to nam je sve imawe. sem odela koje je na vama. bili carinici? OTAC: Jeste. pa smo naro~ito skupili sve i slo`ili da vam bude pri ruci za popis. zlobno): Kuda? Pa eto.Br. DVOJE MLA\IH (radosno): Neka u|u. (Razvija akta. Uzabrawuje vam se. carinici. tata? OTAC (Sad ve} jetko.) Voz polazi! (On ustaje odvojen na sredini grupe.pogru`en `enirati se portfeq MAJKA (Do sada je sedela pogru`ena. `eniraju}i se da je ko zate~e u biv{em polo`aju): Ko to sad mo`e biti? STARIJA: Pa to su vaqda finansi za pregled stvari. jer dr`imo name{ten stan. juna ove godine O. Sad smo svi zadovoqni i mo`emo se vratiti u otaxbinu. ~ude}i se postupcima svoga mu`a i smeju}i im se pogdekad. sve odelo.): Ja sam sudski izvr{iteq. Ti si video Zemun. ako ne reguli{ete dug za kiriju. neka u|u! OTAC: Ulazi! III ^INOVNIK (Sa wim ulazi jedan mladi} koji nosi portfeq pod pazuhom i jedan `andarm. tata.. ^INOVNIK: Hvala lepo. Stvari se ostavqaju vama na ~uvawe i. svr{ili smo putovawe i sad se mo`emo vratiti u otaxbinu. nalazi se u ova dva kofera. tupo i o~ajno gledaju}i preda se. izlo`i}e se prodaji.) Vama je poznato da se presudom Suda od 27. sad smo bar i tu brigu smirili. dakle. Cela moja imovina.) MAJKA (o~ajno): Eto ti tvoje putovawe! OTAC: Ako. sporazumevaju}i se sa advokatskim pisarom. ve{ i svi ostali pokretni predmeti na|eni u ku}i. du{o. (Potpisuje i daje mu jedan primerak. a ja sam platio kiriju. u otaxbinu! Sviraj! Sviraj! (Mla|i svira. a sa wime i ostali koji su do{li. platili smo kiriju. MAJKA (Klone o~ajno na stolicu na drugoj strani. poreznici i egzekutori. za petnaest dana. s tim da ne smete to otu|iti. Ku}ni name{taj nije moj. deco.) OTAC: Eto. pregledali su nam stvari i – sad smo pre{li granicu! STARIJI: A ho}emo li sad daqe da putujemo? MLA\I: Pa ho}emo dabome! MLA\A: A kuda sad. STARIJI: Jesu li to. ti Vrawe. Kad ~uje kucawe. 14467 vama imaju popisati stvari za du`nu petomese~nu kiriju. ona sko~i s mesta i ode na suprotnu stranu. Mi smo znali da }ete vi do}i.) HOR: Trupa-trup Trupa-trup Trupa-trupa-trup. U otaxbinu. koliko sam mogao za dvadeset godina slu`be u dr`avi da ste~em. OTAC: Na malo. {to }e nam Kvirinal i Lago Ma|ore? U na{oj otaxbini ~ekaju nas u bratski zagrqaj finansi.

Nakon premijere napi{ite kratku ocenu o woj. scenografa. Kakve probleme ima glavni lik iz ovog dela? Na koji na~in poku{ava da ih re{i? Koje osobine zapa`a{ kod likova iz ovog dela? Otac je Majka je Deca su zato {to zato {to zbog toga {to Objasni poentu (glavnu misao) ove drame iskazanu zavr{nim re~enicama koje izgovara glavni lik.Odredi prostor u kojem se odvija radwa i vreme radwe ovog dela. kostimografa i odaberite druga lica koja bi radila na prikazivawu komada. glumce. pripremite se da izvedete predstavu po ovom komadu. Ako imate mogu}nosti. Izaberite re`isera. muzi~kog urednika. 180 . Podelite se u grupe i ~itajte tekst po ulogama.

evo. zatra`io od wega profesor da izre|a sve ono {to ste vi napisali. neki profesor sada pitao {ta sam napisao. – E. str. Napi{i ga u obliku drame. moj prijatequ – odgovori Nu{i} – kada bi mene.Zamisli nastavak radwe ovog dramskog dela. ni ja ne bih znao da odgovorim i pao bih na ispitu. Beograd 1965. eto. pri{ao mu je jedan roditeq i po`alio mu se: – Gospodine Nu{i}u. [ta govori otac? [ta govore deca? [ta govori majka? KO JE PAO NA ISPITU ZBOG NU[I]A Dok je Nu{i} kao penzioner sedeo u kafani Ruski car u Beogradu i ispijao kafu. a on nije znao ni polovinu. – Pa. 207) 181 . moj sin zbog vas pade na maturi! – Kako? – za~udi se Nu{i}. Nu{i} – ~arobwak smeha. (Kosta Dimitrijevi}.

5. Narodna proza 3. Oblici pripovedawa opis (deskripcija) pripovedawe (naracija) dijalog (razgovor dve ili vi{e li~nosti) monolog (obra}awe jednog lica samom sebi. 6. |ur|evske. odnosno publici) Stilske figure epitet pore|ewe personifikacija onomatopeja 2. 4.Seti se {ta smo nau~ili Autorska kwi`evnost Lirika 1. Nau~ni stil pripovedawe u prvom licu pripovedawe u tre}em licu . 2. 7. kraqi~ke) 2. Lirsko-epske pesme Epske pesme pesme pretkosovskog ciklusa 1. lazari~ke. 8. 3. Narodne bajke Narodne novele [aqive narodne pripovetke Pri~e o `ivotiwama Zagonetke Pitalice Poslovice Narodne legende Stil (na~in izra`avawa) 1. Lirsko-epske pesme poema Narodna kwi`evnost Narodna poezija 1. Epika pripovetka bajka legenda roman roman za decu nau~nofantasti~ni roman autobiografija lirski zapis biografija drama Drama Lirske pesme qubavna pesma rodoqubiva pesma opisna pesma radio drama 2. dodolske. Lirske pesme mitolo{ke pesme obredne (kalendarske) pesme (koledarske.

73–75. Primer: roman Tom Sojer. 176.. str.. Lep opis: str. 82. 17. ne{to nacrtaj... vetropir.. str.. Slede podaci o pro~itanoj kwizi: naziv dela. Kako se vodi dnevnik ~itawa Nabavi svesku ~vr{}ih korica od sto strana (za jedan razred ili za vi{e razreda). Onda prepi{i lepe misli. Prijatno nam je kada se sa wima dru`imo. dosetqiv. Zatim prepi{i lepe i zanimqive re~i koje vredi pamtiti i koristiti ih i u govoru i u pisawu. Dnevnik ~itawa mo`e postati lep spomenar i zanimqiva pri~a o na{em razvoju. {to zna~i obrazovan. drugo dobro delo je razmi{qati o woj.. str. 203. Egziperija: Čovek poznaje samo one stvari koje pripitomi. a tre}e je zapisati svoja zapa`awa i zanimqive delove iz we. plemenit. adresu. svoje ime. zapi{i i druge va`ne podatke. Po~ni da je ukra{ava{. pravedan. Zbog ~ega je va`no voditi dnevnik ~itawa Jedno dobro delo je pro~itati kwigu. Uzbudqiva mesta: razgovor na grobqu. str. broj stranica. `ubor sre}e. 52–53 (4. Često se kultura jednog ~oveka meri po tome koliko je dobrih kwiga pro~itao. 203. str. A. 52. dodaj neki ukras i sl. 265. 178. 17. brbqiva vodenica. One nude novo bogatstvo re~i. str. zalepi. pa se ka`e da je na~itan ili veoma na~itan. na su|ewu. str.. Tako na{e ~itawe dobija krunu. Primer: Mali princ. 183 . Humor: str. U dnevnik ~itawa mo`e{ zapisati i svoj sastav o kwizi za ~as lektire. Ako ho}e{ prijateqa – pripitomi me. Primer: Va{ar u Topoli. glavni likovi. Ako ima{ zadatak da o kwizi pi{e{ sastav ili govori{. Eri}a: Sunce se topi kô zlatno zvonce. a re~i su najmo}nije ~ovekovo oru|e i oru`je.. str. str. u~e mudrosti. kulturan. sporedni likovi.. nesta{an. Kwige bogate ma{tu.. {ire vidike. 86. str. Lepe misli iz kwiga su biseri koji }e ti osvetqavati put. 178. u wegov `ivot unose lepotu i ~ine ga boqim.. D.D DNEVNIK ^ITAWA Za{to treba ~itati kwige Zato {to one ~oveku pru`aju u`ivawe. pasus). Marka Tvena: Lik Toma Sojera: hrabar. Upi{i naslov. ime pisca.

Jedna re~ mo`e da ima vi{e zna~ewa. a neke glasnije. upitnike i druge znake interpunkcije. u skladu sa onim o ~emu se govori u pesmi i sa raspolo`ewem koje postoji u woj. Radi lak{eg pripremawa. Kada je slu{am – ~ujem je. To je oblik govora u kojem re~i obla~e svoje najsve~anije ruho. ^itawe i recitovawe ne treba da bude jednoli~no i dosadno. trebalo bi da se u`ivi{ u sadr`aj teksta. a isto tako se mo`e i izgovoriti na mnogo na~ina. slikovito. kada se publika umiri. u zavisnosti od smisla teksta u kojem se na|e. jasno. Kada je govorim – ona govori mene. O tome D. a neke sporije. uzvi~nike. To zavisi od sadr`aja teksta i ose}awa koja tekst u tebi pobu|uje. to jest da zamisli{ ono o ~emu se u tekstu govori. pitawe je na{eg ume}a da vladamo jednom od najve}ih umetnosti – umetno{}u govora. Va`no je da ~itawe i recitovawe budu prirodni. neke br`e. zareze. tako da se oseti da si se predao tekstu. prema svom ose}awu. Trudi se da jasno izgovara{ svaku re~ i da se svi glasovi u svakoj re~i dobro ~uju. ve} neke delove treba da izgovara{ ti{e. upe~atqivo. Va`no je da po{tuje{ ta~ke. Prilikom recitovawa pokreti ruku i gestovi treba da budu odmereni. slede}im znacima: ––––– | || ––——— ovako ozna~ene delove teksta ~itaj ili recituj ti{e ovako ozna~ene delove teksta ~itaj ili recituj glasnije na ovako ozna~enom mestu u tekstu napravi kra}u pauzu na ovako ozna~enom mestu u tekstu napravi du`u pauzu ove re~i posebno naglasi. Nije dobro da istr~i{ ili da suvi{e sporo iza|e{. Recitovawe pak u govornoj umetnosti ima posebno mesto. te~no i `ivo ~itawe. Koje }emo joj zna~ewe dati. siguran i odmeren. Kalezi} u kwizi O recitovawu pi{e: Kad pesmu ~itam – vidim je. ^itawe i recitovawe po~ni nakon kra}e pauze. tekst ozna~i. 184 . Zbog toga je va`no: Ako izlazi{ na scenu.PRAVILA ZA IZRA@AJNO ^ITAWE I RECITOVAWE Šta je to izra`ajno ~itawe? To je ubedqivo. Kod svakog znaka treba zastati. Dok ~ita{ ili recituje{. Pauze su veoma va`ne. nalik na svakodnevni govor. Po~ni smireno i uzdr`ano. jer daju mo} re~ima. napraviti kra}u ili du`u pauzu. budi ozbiqan.

Imena mesta i qudi tako|e pi{i velikim po~etnim slovom. precrtavati sve suvi{ne re~i. Tvoj sastav treba da ima po~etak. Unesi ose}awa u svoj rad (tugu. Tre}e. birati ih (kao {to se biser ni`e). Re~enice ne po~iwi na isti na~in (seti se re~i sa sli~nim zna~ewem). Misli o tome ko }e ~itati tvoj rad. iznena|ewe).a a a Pi{i kao {to govori{ – poru~io nam je Vuk Karaxi}. zamisli. Na kraju re~enice stavi ta~ku. treba tra`iti za dobre misli jo{ boqe re~i. jer mo`e du`e da traje od izgovorene. Prvo vaqa imati dobre `eqe. sredinu i kraj. Zabele`i {ta sve treba da pomene{ u svom sastavu. Potrudi se da smisli{ odgovaraju}i naslov. upitnik ili uzvi~nik. a PRAVILA ZA DOBRO PISAWE SASTAVA 185 . radost. truditi se da re~enica bude kratka i jasna. Pisana re~ ima veliku mo}. uzbu|ewe. nalaziti nove i sve`e. Zbog toga: Razmisli o tome {ta sve zna{ o temi o kojoj treba da pi{e{. Pro~itaj svoj rad i ispravi gre{ke koje zapazi{. Drugo. ose}awa i namere. Po~ni svaku re~enicu velikim slovom. qutwu. mo`e br`e i daqe da se prenosi i {iri.

obi~no u desetercu. namewene su dozivawu ki{e i povezane su sa zemqoradwom. obja{wewa pisca u zagradama u dramskom tekstu. glavni lik se bori sa silama zla i uvek ih pobe|uje. donosi zdravqe. radiju ili televiziji. naj~e{}i stih na{e narodne poezije deskripcija – vidi: opis didaskalije (remarke) – napomene. u vreme su{e obilazi sela sa drugaricama i mladi}ima. ~esto je pevana uz gusle. zasniva se na sukobu likova D \ E |ur|evske pesme – obredne lirske narodne pesme (kalendarske pesme) koje se pevaju na \ur|evdan. igru i veseqe. duhovita. oj dodole drama – kwi`evno delo u stihu ili prozi. a nameweno izvo|ewu u pozori{tu. bitku. ve{tice. uporedi: narodna pri~a o `ivotiwama biografija – kwi`evno delo u kojem se opisuje `ivot neke istaknute li~nosti deseterac – stih od deset slogova. potom sledi darivawe. a zasniva se na upore|ivawu pojmova. otapa led. re~ – naj~e{}e pridev – koja se dodaje imenici da bi iskazala wene op{te ili posebne odlike. na mesto radwe i sl. uporedi: monolog dodolske pesme – letwe obredne lirske narodne pesme vezane za kult plodnosti. govorno-misaona pitalica koja se sastoji od pitawa koje ima samo jedan odgovor. pisano u dijalozima. {aqiva pri~a sa neo~ekivanim zavr{etkom iz `ivota znamenitih qudi autobiografija – kwi`evno delo u kojem autor sam pi{e o svom `ivotu. koja opeva neki zna~ajan doga|aj: juna~ko delo. dele se na pesme letweg i zimskog . wom se pokazuje dosetqivost i o{troumnost kalendarske pesme – obredne narodne pesme vezane za proslavqawe godi{wih doba i promene u prirodi. opisuje svet ~udesnog i ~arobnog. na pona{awe i postupke likova. u basni se kazuje jedno. stihovi dodolskih pesama opisuju obredne radwe i imaju pripev oj dodo. a`daje. zaustavqaju se pred ku}ama i igraju i pevaju. na kraju se nalazi pouka ili naravou~enije. prenosila se s kolena na koleno. upu}uju na izgled scene (pozornice). obi~no od ro|ewa do trenutka pisawa bajka – pri~a fantasti~ne sadr`ine ~iji je autor poznat. daqa sudbina junaka epitet – stilska figura. uo~i praznika i tokom cele nedeqe pre praznika. dijalog – razgovor dva lika ili vi{e likova u nekom kwi`evnom delu. usmenim putem Z K 186 zagonetka – kratka duhovita izreka. glavni likovi su `ivotiwe koje imaju qudske osobine i pona{aju se kao qudi. puni livade cve}em i wive `itom epilog – zavr{ni deo kwi`evnog dela u kojem se opisuje ono {to se desilo posle.L LEKSIKON KWI@EVNIH POJMOVA A B anegdota – kratka. borbu za oslobo|ewe od porobqiva~a ili podvig koji se pesmom ~uva od zaborava. na filmu. osnov svih pesama je izra`avawe dobrih `eqa. zmajevi i ~arobwaci. u woj se javqaju natprirodna i izmi{qena bi}a: vile. a misli se na drugo. a doma}ica na dodolu izliva pun kabao vode. devojka dodola. sveti \or|e. doprinosi `ivosti izra`avawa epska (juna~ka) narodna pesma – pesma. obmotana zelenilom preko gole ko`e. uporedi: narodna bajka basna – kratka pri~a u stihu ili prozi s ciqem da pou~i. prema pesmama.

sunce. sa `eqom da doma}in. narodno predawe o `ivotu neke osobe. jun) i dolazak leta... to mo`e biti glavni junak pesme. ove pesme mogu biti qubavne. koji je simbol sunca kraqi~ke pesme – obredne lirske narodne pesme (kalendarske pesme) kojim se proslavqaju dugodnevica (22. misao vodiqa u nekom kwi`evnom delu koja nosi to delo. nacionalnoj pro{losti i kulturnom nasle|u svog naroda lirski zapis – prozni tekst pisan slikovitim jezikom u kojem preovla|uju razmi{qawa i ose}awa lirski subjekt – govorno lice u lirskoj pesmi. {to zna~i: kolo. nedequ dana pre Uskrsa. lepota voqenog bi}a i qubavna ~e`wa lirska opisna pesma – pesma u kojoj pesnik iskazuje misli i ose}awa kroz opis prirode lirska pesma – pesma u kojoj se izra`avaju ose}awa. decembra). ali i sam pesnik ako je on junak pesme lirsko-epske pesme – pesme u kojima se lirske teme predstavqaju na epski na~in mit – predawe iz starih vremena. herojima. ali i o doga|ajima sa istorijskom podlogom. bajka lirska qubavna pesma – pesma u kojoj se izra`ava ose}awe qubavi. vezane su za hri{}anski praznik Duhova (Trojice) kada sve~ano odevene devojke. pesme prema godi{wim dobima ili na pesme povezane sa zemqoradni~kim poslovima – sejawem. doma}ica i uku}ani budu zdravi.perioda. raspolo`ewa i razmi{qawa pesnika. obilaze ku}e u selu i pevaju pesme sa pripevom qeqo ili lado. a prenosio se usmenim putem mitolo{ke pesme – lirske i epske pesme i balade u kojima se javqaju likovi i doga|aji zasnovani na ~ovekovom verovawu u natprirodna bi}a monolog – oblik pripovedawa. natprirodnim bi}ima. ve} sebi. izmi{qena pri~a. umetni~ka misao. zbog ~ega ove pesme imaju naziv i ladarske pesme ili ladarice. misaone. opisne. gajewem i ubirawem plodova koledarske pesme – obredne lirske narodne pesme koje su pevane oko zimske kratkodnevice (21. a povezane su s kultom plodnosti. iz neznawa i obmane. pevane su s pripevom koledo. nove godine i terawem zime. vilama i sl. idu}i od ku}e do ku}e oki}ene zelenim gran~icama na Lazarevu subotu (Vrbicu). kraqice. po tome koja se ose}awa wima iskazuju. mo`e biti glavni (osnovni) i sporedni M 187 . ra|awem sunca. pevale su ih devojke lazarice. rodoqubive. odnosno publici. pevaju o `ivotnoj radosti i o sre}i L ladarske pesme (ladarice) – vidi: kraqi~ke pesme lazari~ke pesme – obredne lirske narodne pesme (kalendarske pesme) kojim se proslavqa dolazak prole}a. {aqive i dr. prikazivawa dramske radwe u kojoj se jedna li~nost ne obra}a drugoj osobi. o nekom neobi~nom doga|aju ili istorijskoj li~nosti. o~uvale su se posebno u isto~noj i ju`noj Srbiji i na Kosovu legenda – kra}a pri~a koja se prenosi s kolena na koleno. pri~a o bogovima. dele se na narodne (kojima autor nije poznat) i umetni~ke (za koje znamo ko ih je napisao) lirska rodoqubiva pesma – pesma u kojoj pesnik iskazuje qubav prema domovini. nastao je iz potrebe primitivnog ~oveka da objasni neobja{wivo. u tim pesmama ~est je motiv mladog kowanika u rasko{noj opremi. uporedi: dijalog motiv – deo teme.

bliska bajci. sastoji se od pitawa i o{troumnog odgovora. u kwi`evnom delu to je opis prirode personifikacija – stilsko sredstvo kojim se o`ivqavaju pojave i predmeti tako {to im se pridaju qudske osobine. ono je obi~no veoma slikovito i izaziva jaka ose}awa portret – u slikarstvu i vajarstvu to je verno predstavqawe lica neke osobe. govori o natprirodnim bi}ima i nestvarnim de{avawima. vezane su za godi{wa doba i prastare svetkovine (pa se nazivaju i kalendarskim obrednim pesmama). kalendarske obredne pesme. popularan na~in pribli`ava nauku ~itaocu nau~nofantasti~ni roman – kwi`evno delo u kojem se opisuje svet razli~it od stvarnog sveta. pevawem takvih pesama ~ovek je nastojao da umilostivi prirodne sile da mu podare bogat rod. za razliku od basne. zdravqe. vidi: dodolske pesme. karakteristi~nih detaqa i mno{tva pesni~kih slika P pejza` – predeo. scenografije u okviru jednog ~ina. pojave neke osobe. obimnija pesma u kojoj se prepli}u lirski i epski elementi i u kojoj preovla|uje narativan ton poenta – mesto u kwi`evnom tekstu kojim se zaokru`ava smisao celog teksta ili nekog wegovog dela. u kwi`evnom delu to je opis lica. ona sadr`i pouku ili poruku koja saop{tava zakqu~ak pojava – promena li~nosti na pozornici. u budu}nosti ili u nekoj izmi{qenoj zemqi novela – narodna pripovetka realisti~ke sadr`ine. glavna poenta novele je u re{avawu zadataka ili zagonetaka – pitalica O obredne lirske narodne pesme – najstarije usmene tvorevine. a o~ekivani sre}an kraj stalno se odla`e nizom napetih doga|aja. sastoji se od prizora iz prirode. kraqi~ke pesme. radwa se obi~no odvija na drugoj planeti.N naracija – vidi: pripovedawe narodna bajka – pripovetka fantasti~nog sadr`aja koja je nastala u narodu. uporedi: bajka narodna pri~a o `ivotiwama – pripovetka u kojoj su `ivotiwe nosioci radwe. wim se ono {to je ne`ivo predstavqa kao da je `ivo pitalica – kratka prozna usmena vrsta. razumqiv. izvo|ene su tokom razli~itih obreda – delova starih religija koje su obo`avale sunce i zemqu i izra`avale strah od natprirodnih bi}a. takvi obredi i obi~aji vremenom su primali i hri{}anska obele`ja. promena mesta radwe.. a tako|e i wenih ose}awa i karaktera poslovica – kratka slikovita pou~na izreka koja je izraz `ivotnog iskustva i mudrosti 188 . |ur|evske pesme. poznatim pojavama ili predmetima. uporedi: scena pore|ewe – stilska figura kojom se nepoznate. junak se bori za pravdu. odela. a osnova su joj re~i takvog porekla opis (deskripcija) – opisivawe. predstavqawe ~oveka ili prirode u nekom kwi`evnom delu. slika predela. u kojoj se junak uvek izvla~i iz nevoqe ili neobi~nih situacija zahvaquju}i snala`qivosti ili dovitqivosti svojih pomaga~a. koledarske pesme. dobru `etvu i sl. lazari~ke pesme onomatopeja – stilska figura kojom se podra`avaju glasovi i zvuci iz prirode. uporedi: basna nau~nopopularni tekst – delo koje na jasan. nejasne pojave ili predmeti ~ine razumqivim i jasnim upore|ivawem sa sli~nim. narodna pri~a o `ivotiwama nema nagla{enu pouku. ponekad je to duhovita anegdota s poentom u odgovoru poema – du`a.

a u woj obi~no postoji vi{e likova putopis – kwi`evna vrsta u kojoj pisac iznosi svoje utiske o zemqama kroz koje putuje. u wemu pisac do~arava doga|aje i li~nosti iz de~jeg sveta S slik – vidi: rima stil – na~in izra`avawa misli u kwi`evnom delu. veka do danas) koji se deli na: pretkosovski ciklus (ciklus Nemawi}a i Mrwav~evi}a). qude koji u tim predelima `ive. opisuje prirodne lepote. promena li~nosti na pozornici. grupisanih oko nekog doga|aja ili li~nosti. wihovu kulturu i obi~aje. zahvaquju}i ritmu pesma ili pri~a lepo zvu~e roman – najobimnije kwi`evno delo. razgovorni. uporedi: pojava scenario – prozni tekst sa dijalozima i podelom na scene prema kojem se snima film. do wega dolazi sukobqavawem. opisi su detaqni. nau~ni. ~ime se isti~e osnovno pesnikovo ose}awe ili glavna misao rima – podudarawe. pozori{nog komada. strofe). predstave) koji predstavqa celinu {aqive narodne pripovetke – kratke pri~e sastavqene od vedrih i duhovitih epizoda u kojima se na {aqiv na~in ismevaju qudske naravi i mane 189 . hajdu~ki i usko~ki ciklus. obi~no u prozi. iz sukoba proisti~u zaplet i radwa scena – najmawa tematska jedinica u dramskoj radwi. ciklus Kraqevi}a Marka. ali i potrebe za promenom i upoznavawem novih naroda R remarke – vidi: didaskalije refren – ponavqawe ve}ih celina u pesmi (stiha. obi~no pozitivne i negativne. slik ritam – ravnomerno ponavqawe stihova i rime u pesmi. izdvajaju se neistorijski (s mitolo{kim i hri{}anskim temama) i istorijski (o istorijskim doga|ajima od 12. ali ponekad i u prvom pripovetka – pri~a zasnovana na jednom doga|aju iz `ivota li~nosti.pripovedawe (naracija) – izlagawe doga|aja. administrativni i novinarski stilske figure – jezi~ka izra`ajna sredstva. odnosno re~i i re~enica u proznom tekstu. precizan odraz qudskih misli i ose}awa u jednom misaonom ili emocionalnom trenutku sukob – glavni deo dramskog teksta. mo`e biti: kwi`evni. detaqan opis celokupnog sadr`aja: svih radwi. kosovski ciklus. obi~no epskih. suprotstavqawem dve li~nosti. likova i wihovog pona{awa. ciklus o borbama za oslobo|ewe Crne Gore i Srbije i ciklus pesama novijih vremena ~in – deo drame (dramskog teksta. li~nosti i sredine u kojoj lik `ivi. u putopisu ima bekstva od samog sebe. od sredine u kojoj se `ivi. poklapawe glasova na kraju stihova. mesta radwe i vremena u kojem se ona odigrava T C ^ [ tema – ono o ~emu se u delu govori ciklus – skup pesama. u wemu je opisan ~itav `ivot jedne li~nosti ili niz va`nih doga|aja iz wenog `ivota roman za decu – pisan za najmla|e jezikom koji je wima blizak. ali to mogu biti i unutarwi sukobi u istoj li~nosti. ciklus Brankovi}a i Jak{i}a. naj~e{}e u tre}em licu.

dozvola hri{}anske crkve da se ne{to izvr{i b. jarak 3. – dijalekatski zb. korist. ispuwen. obdareno najboqim osobinama. bogomdan 2. gostionice bazaltan – koji je od bazalta (stene vulkanskog porekla). vodi~ trgova~kih karavana kroz Saharu bezdan – 1. bora na licu. – ijekavski mn. budala budala{tina – nerazuman. i izr. slava. ogrebotina. vlasnik a{~inice. po narodnom verovawu. fig. o{tetiti 2. huktati bremen – pun. – mno`ina nekw. kuvati (jelo) V 190 . blagostawe 2. – nekwi`evno pesn. – figurativno A B adamsko koleno (izr. udubqewe. imawe bez vlasnika amanet – ovde: po{tanska po{iqka sa ozna~enom vredno{}u argument – dokaz. nazivati bratom. razlog ili obrazlo`ewe za neku tvrdwu Argus – ve~ito budan div iz gr~ke mitologije sa sto o~iju Izr. – pokrajinski fig. vo}arstvom. povrtarstvom. smatrati nekoga bratom. pristanak na ne{to. fantazija variti – zagrevawem dovoditi do kqu~awa (te~nost). im. uzeti nekoga za pobratima. ulegnu}e. ali nema sre}e u `ivotu admiralitet – vrhovna komanda ratne mornarice aja – ne. beznadnost blag dan – ve}i praznik. neizmerno dubok 2. obi~no za jelo i pi}e a{~ija – kuvar. jaruga. vode) 7. govoriti besmislice. a. bratanac bratiti – 1. od boga dat. – izraz ijek. sre}a. ostaviti. sawar. mrmqati. optere}en.) – ono {to nema vlasnika. a.) – osmo dete iste majke koje je. stremen. obi~no spremqen za put brvno – stablo pose~enog drveta o~i{}eno od grana koje slu`i za gradwu brvnara ili za prelaz preko reke breg – ovde: obala reke brektati – te{ko disati. okrug atentator – izvr{ilac atentata. pobuweni~ki vajdica – vajda. beskrajan bezna|e – o~aj. koji u sebi sadr`i bazalt bakra~ – kotao od bakra bakra~lija – metalna papu~ica koja visi s obe strane sedla o kai{u. blagdan blagosiqati – davati svoj blagoslov blagoslov – 1. napustiti ba{tovanxija – onaj koji se bavi ba{tovanstvom. nikako akropoq – trg na uzvi{ewu u anti~kim gradovima alajbegova slama (izr. ideja buzdovan – sredwovekovno oru`je. prskati. buncati 2. uporedi: fajda vantazija – onaj koji fantazira. te{iti blato – jezero s glibovitim. granica. uspelog ili neuspelog poku{aja ubistva neke va`ne li~nosti a{luk – novac za tro{ak. neizmeran. gvozdena kugla sa {iqcima na kra}oj dr{ci bukvik – bukova {uma bulazniti – 1. naglo izbijati brondati – mumlati. uro|en. ograda brale – naziv odmila za brata bratijenac – a. dobit. komad zemqi{ta uop{te fig. prijateqem bra{wewak – kola~ ili hleb napravqen od bra{na. koji je bez dna. brundati bubikopf – vrsta `enske frizure kod koje je kosa pod{i{ana kratko. ma{ta. trag koji neko ili ne{to ostavqa za sobom pri kretawu po povr{ini ne~ega (npr. sti{avati.RE^NIK Skra}enice dijal. propast uop{te bataliti – 1. brazgotina. smawivati. u koju jaha~ stavqa nogu pri uzjahivawu. – pogrdno pokr. bratimiti 2. pravac rada. blatwavim dnom bob – jednogodi{wa zeqasta biqka koja se koristi za ishranu bogodan – 1. plodan brizgati – {ikqati. brat b. prepreka. mi{qewa 2. zanesewak. komad zemqi{ta {irok koliko i raonik. bo`ja milost koja se izliva na nekog ili ne{to. uzengija bankrotstvo – ekonomska i nov~ana propast. o~ajawe. obi~no sa `eqom da nekome to bude sre}no bla`iti – umirivati. naprsnu}e 6. usek u zemqi koji pravi raonik pluga pri orawu od jednog kraja oranice do drugog b. ono o ~emu niko ne brine i ne vodi ra~una. nepromi{qen postupak ili zamisao. – zbirna imenica Izr. – pesni~ki pogrd. Argusove o~i o~i koje sve vide i sve zapa`aju atar – teritorija nekog mesta. uzgajawem cve}a. trabuwati buntarski – buntovni~ki. izvanredan bostan – lubenice i diwe brazda – 1. na ko`i 4. `leb 5. ba{tovan beduin – stanovnik pustiwe. kao kod de~aka budala{ – glupak. govoriti u bunilu. pokvariti.

sagradio ga je kraq Milutin grn~ar – zanatlija koji pravi lonce. osetqiv prema drugome |ever (ijek. ovde: deseti deo forinte deti} – 1. na gatare. verenik. prosu|uje. mlado`ewa b. a jednom se rukom udara wegov kraj druk~e – na drugi na~in. buka. dever 2. sajmi{te vezir – visoki dr`avni ~inovnik u Turskoj carevini velodrom – biciklisti~ka staza. lednik goli}ati – 1. zemqe i sl. zabavan du{evan – koji je dobra srca. junak de{a – re~ odmila za devera. a. domi{qatost. otaxbina 2. a. mladi}. duga~ka do kolena. para obi~no bez ve}e vrednosti gruda – komad meke ili rastresite materije (sira. uzdizati se visoko iznad ne~ega domovina – 1.) – poqoprivredno oru|e sa zupcima koje slu`i za skupqawe sena. sti}i do`ivqaj – doga|aj koji je neko li~no iskusio. lon~ar gromot – treska. istrajno dura{nost – izdr`qivost. de~ak b. rumunske pokrajine. stanovi{te. (nad ne~im) nadvisivati. zadu`bina Stefana Nemawe Vlah – 1. naziv za pripadnika druge vere. besan. snega. druga~ije dudilin – frula{ dulac – cev na gajdama u koju se duva dura{no – izdr`qivo. mu`. vra~aju. mu`evqevog brata dijalekat – nekwi`evni govor. uporedi: tropot gro{ – 1. otpornost.) – sitni ukrasni predmeti male vrednosti drombuqa – primitivan metalni muzi~ki instrument na kojem se svira tako {to se osloni na zube.G vasli|en – bosiqak va{ar – skup velikog broja prodavaca i kupaca na jednom mestu radi trgovawa. kamenito i neprohodno mesto gatala~ki – koji se odnosi na one koji gataju. ta~ka gledi{ta – polo`aj s kojeg se ne{to posmatra. zavi~aj dopasti – ovde: naglo. uporedi: perspektiva (2) gle~er – ledena masa koja se sa visokih planina spu{ta niz strme padine u dolinu. skup narodnih govora sa nekim zajedni~kim osobinama. pravoslavni ili pokatoli~eni Srbin (za katolike) b. ~vrstina duhovitost – osobina onoga koji je duhovit. koji se ume sna}i u te{kom polo`aju. shvatawa ne~ega. doma{iti. plemenit. saose}awe D \ E 191 . grabuqe Gra~anica – sredwovekovni manastir na Kosovu. srpski manastir na Svetoj gori. stanovi{te Izr. suprug 2. koja se opasivala pojasom dominirati – 1. nevin dezerter – vojnik koji pobegne iz vojske. brzo. junak vreteno – drveni obli {tapi} na koji se pri predewu namotava predivo vrlet – strma strana brda. zreo ~ovek 2. do`iveo doku~iti – dohvatiti. xin grabqe (mn. dosegnuti dolama – starinska haqina s rukavima. mu{ko dete. momak v. na poluostrvu Atosu u Gr~koj. prsluk evenka – sve`aw vinove loze s gro`|em egzekutor – izvr{ilac odluka sudskih.) – 1. metalne kuglice kojima se puni ~aura municije za lova~ku pu{ku drangulije (mn. vidik Vilindar – Hilandar. ratni pohod vojno – 1. ugledan empatija – sposobnost ~oveka da pre`ivqava ose}awa drugog ~oveka i da se u`ivqava u wih. hri{}anin (za muslimane) vla{ki – koji se odnosi na Vlahe. ~initi nekoga golim 2. vojni begunac desetica – nov~anica ili metalni novac od deset jedinica (dinara. jelek. rodni kraj. parazitna gqivica u `itnom klasu glavono`ac – morski meku{ac s kracima kojima hvata plen gledi{te – na~in posmatrawa. postajati go goropadan – lako razdra`qiv. momak koji u svatovima vodi mladu |e~erma – deo ode}e bez rukava.. upravnih i finansijskih vlasti eminentan – istaknut. bore}i se s krajwim te{ko}ama do}i. vra~are ga~ac – vrsta vrane glavnica – bolest. zemqa u kojoj je neko ro|en. kruna i sl. nare~je dirinxiti – raditi te`ak posao dogrcati – grcaju}i. iznenada do}i dorat – kow tamnori|e dlake dosetqivost – osobina onoga koji je dosetqiv. bicikl ve~erwa~a – zvezda koja se javqa odmah po zalasku sunca. koji je pun duha. narodni naziv za planetu Veneru vidokrug – prostor koji se mo`e obuhvatiti pogledom. koji pripada Vlasima vojevati – voditi rat. mlad o`ewen ~ovek. dovitqivost. lupa. div. novac razli~itih vrednosti u raznim vremenima 2. tuberkulozni bolesnik gumina – vrlo debelo u`e kojim se vezuju la|e dajaniti se – izlaziti na kraj s te{ko}ama devi~anski – ~edan. ~oveka iz drugog kraja a. biti ja~i 2. sajam va{ari{te – mesto na kojem se odr`ava va{ar. trkali{te za bicikliste velosiped – prevozno sredstvo na dva to~ka.) Izr.~ovek rumunske nacionalnosti 2.). snala`qivost dramlija – sa~ma. mu`evqev brat. nov~i}. rodna gruda – otaxbina grudobolnik – osoba bolesna od tuberkuloze. pogrd. li{}a i sl. smeo momak. vojnik. stanovnik Vla{ke. razjaren gorostas – vrlo visok i jak ~ovek. ratovati vojna – rat. hrabar. ratovawe. poodrastao de~ak.

manastir. a ne odvojeno zadu`bina – 1. obra~un. Hercegovac. biti hrabar. strugnuti. jako zavitlavati – zamahuju}i okretati i bacati zagrepsti (nekw. iza}i. prebaciti iza ne~ega zanovetati – pri~ati koje{ta. istrebiti. robija{ zato~nik – zastupnik. hteti. najukusnije. upropastiti zato~enik – onaj koji je u zato~ewu. slo`no jodlovati – pevati na naro~it. uspavan {apatom. zatvorenik. otmena Turkiwa. usu|ivati se na neki postupak. zavesa zastrug – okrugao drveni sud s poklopcem iz kojeg se jede ili se u wemu ~uvaju sir ili kajmak zatoka – mawi zaliv u reci. slikovitost 2. pojaviti se. deo reke. jednoglasno. dva ili vi{e sudova 3. kona~na odluka nakon raspravqawa o nekom pitawu. zanemo}ati. makar i malu za{aptan – uquqkan. hrani ili novcu in~ – engleska i ameri~ka mera za du`inu (2. mali deo mora koji zalazi u kopno. zlonameran zobnica – torba iz koje kow jede zob zulum – nasiqe. umreti zalagivati – varati. zagrebati) – 1. zanovetati se – zbijati {alu. otvoren. Karavla{ka – turski naziv za ju`ni deo Rumunije karoca – vrsta kola sa ~etiri to~ka. potpora u qudstvu. a za spas du{e 2. sukob. koji izra`ava ono {to misli i ose}a isplutati – 1. pri crkvi. poseban na~in ~esto i naglo prelaze}i sa niskih na visoke tonove kavga – sva|a. grebu}i zaka~iti. novac koji neko daje u dobrotvorne svrhe. kosom ili `etelicom `ivosno – na `ivostan. uhvatiti kukom zakqu~ak – 1. stideti se `eti – se}i i skupqati `ito srpom. tiranija identifikovati se – poistovetiti se s nekim ili ne~im. za~aran zvocawe – dosa|ivawe ~estim. rezime zakovrnuti – naglo se razboleti. dobro uhrawen. stidno. postati isti kao neko drugi izvolevati – birati. u bolnicama i sl. isplivati 2. obmawivati zametnuti – zabaciti. pobe}i. sposobnost izra`avawa imati obraza (izr. imawe.) – veoma velikom brzinom. tra`iti ne{to {to je najboqe. tu~a kada – ugledna. izvesti ovce na pa{u izle}i – ovde: iza}i izlu~iti – izdvojiti lu~ewem izra`ajnost – 1. zakerawe. pokazati se. di}i se na povr{inu vode. stalnim primedbama oko sitnica. zarobqenik. dospeti zdenuti – slo`iti u stog ili plast zelen – ovde: sjajan zlurad – koji se raduje tu|oj nesre}i. isprekidano zaplakati zarudeti – po~eti rudeti. ispovjediti (nekoga) – primiti ne~iju ispovest.) – oti}i. srame}i se zainta~iti – vi{e puta tvrditi jedno te isto zakva~iti – zaka~iti. re{ewe 2. dobra doma}ica.@ Z Era i Ero – Hero. zarobqen. tako|e ~ovek iz u`i~kog kraja eskadrila – mawa vazduhoplovna jedinica `enirati se – ustru~avati se. fig. najlep{e izglavni~ati se – oboleti od `itne bolesti glavnice (o `itu) izjaviti – ovde: isterati. uma}i zadrigao – koji je pun i rumen. kratak izvod. zaparati. pli{ kazna~ej – blagajnik kaqa~e – gumena obu}a koja se navla~i preko cipela ili ~izama da bi se sa~uvale od blata ili vlage kamxija – kanxija. ispovediti se ijek. rumeneti se zastor – ono ~ime je ne{to zastrveno. uni{titi. ovde: potr~ati. podgojen. satrti. {aliti se zapa`awe – ono {to je zapa`eno. na korist. uo~eno. izbezumqeno kapela – mala zgrada namewena religioznim obredima podignuta na grobqu. iskrsnuti ispovediti ijek. karuce karta – ovde: hartija I J K 192 . onaj koji umesto nekog izlazi na megdan zauvar – koliko toliko od koristi. potoka odvojen od glavnog toka zatomiti – ugu{iti. zamenik. bi~ kandilo – staklena posudica sa uqem i fitiqem koji se pali pred ikonom kao bez du{e (izr. somot. xangrizawe zglavkar – beski~mewak sa ~lankovitim telom i oklopom zgoditi (pokr. crveneti se. zatvoreni rukavac teku}e vode. snebivati se. mo}. {ega~iti se. zato~en.43 cm) jarica – vrsta p{enice koja se seje u prole}e jednak – odmah jednogrlice – u jedan glas. debeo (obi~no u licu i vratu) zadru`an – koji `ivi u porodi~noj zadruzi. osobina onoga {to je izra`ajno.54 cm) iskati – tra`iti iskrenost – osobina onoga koji je iskren. sud izveden iz jednog. budno stawe jaram – drvena naprava koja se stavqa na vrat volovima da bi mogli vu}i kola i plug jard – engleska i ameri~ka mera za du`inu (91. po~eti grepsti 3. `ivahan na~in. jasnost. ispovjediti se – dati ispovest sve{teniku ishaban – koji je istro{en od duge upotrebe java – stvarnost.) – usuditi se. napomena zaridati – po~eti ridati. ~astan indat – pomo}. crkva ili neka druga gra|evina podignuta „za du{u“ i u spomen darodavca zazorno – sa stidom. s krovom i visokim sedi{tem za ko~ija{a. ogrepsti 2. pokriveno prostirawem. tu`no i glasno zajecati. kaduna kadar – deo filma snimqen neprekinutim radom kamere na jednom mestu kadifa – vrsta materijala s kratkim i mekim dla~icama.

drven sud izdubqen u jednom komadu drveta. pla{qivost mamuran – koji se jo{ nije otreznio posle preteranog pi}a. od koqena) – prelaziti u nasledstvo. pepeqaste. „latinski“ grad. uskratiti nekome ne{to. na odre|eno vreme i po utvr|enoj ceni naqoskati se – napiti se. otvoren s dve strane nagnuti – ovde: navaliti. venac od lovorovog li{}a. manastir naprstak – metalna navlaka koja se pri {ivewu stavqa na vrh prsta da bi ga za{titila od uboda igle na svu pre{u – vidi: pre{a Q M N 193 . u amanet slede}oj generaciji. pesn. mogao je biti neki mleta~ki grad ili \enova letur|ija – glavno bogoslu`ewe u pravoslavnoj crkvi. koqeno (u izr. dremati kura` – odva`nost. mu{keta muf – krzneni greja~ za ruke u obliku torbice.) – leskova {umica. na celokupnu pokretnu i nepokretnu imovinu umrlog ma{ice (mn. koji slu`i za me{ewe testa ili prawe rubqa koprena – tanak providan veo kojim se ne{to pokriva ili prekriva korporativno – zajedni~ki. inspiracija nadmudriti – pokazati se pametnijim. srpski sredwovekovni manastir u blizini Prijepoqa. s mukom naimati se – odlaziti na rad pod najam. mi{je boje kumbara – vrsta starinskog topa kuwati – a. fantazija. {uma le{nika. ~etvrtina oke (oko 320 g) li{iti – u~initi da neko ostane bez ne~ega. pokriveno skloni{te za kola kopawa – malo korito. hrabrost kur{um – pu{~ano zrno. ubiti nekoga litra – stara mera za te`inu i te~nosti. megdan melem – 1. pokazivati naklonost prema nekome sa `eqom da se privu~e pa`wa. isticati sebe i svoju vrednost koleno ijek. razmetati se ne~im. uma}i. pojuriti. ro|en iz veze crnca i belkiwe i suprotno mulatski – koji se odnosi na mulata. doteruje i razme}e odevawem ki~ica – slikarska ~etkica kletva – javno izre~ena `eqa da nekog stigne. uobraziqa me|edina – medve|e krzno me`ganik – jelo od kuvanog i izgwe~enog pasuqa mejdan – okr{aj. me{anac. koji le~i.) – metalna naprava sa dva kraka za dohvatawe i razgrtawe `ara u pe}i ma{ta – sposobnost zami{qawa ne~ega {to ne postoji. metak laz – wiva u planini na mestu na kojem je iskr~ena {uma. udaraqka sa nizom metalnih ili drvenih plo~ica u koje se udara drvenim {tapi}ima kudeqa – vlakna konopqe. od roditeqa na decu kolnica – spremi{te. bolesnim b. lovor 2. veseqak. {ibqak. oduzeti nekome ne{to lovorika – 1. kr~me. dvoranin lasno – lako ledina – dugo neorana zemqa Le|an – u epskoj poeziji naziv za dalek tu|inski. razboritijim. potr~ati nadahnu}e – stvarala~ki polet. prokliwati klisnuti – pobe}i. odmarati se na lovorikama biti zadovoqan onim {to je postignuto lola – 1. u medicini se koristi za ubla`avawe bolova mulat – melez. privla~iti pa`wu. kestenik kico{ – onaj koji voli da se kiti. kafane. liturgija likvidirati – uni{titi. obe{ewak. sitna kwiga pismo pisano sitnim slovima kov~a – metalna kukica za zakop~avawe odela. {uma pose~ena u tu svrhu lala – u~iteq vladarove dece. skitnica qeskar (ijek. ose}ati se slabim. (u atributskoj slu`bi. mimoprolaznik mlin – zgrada u kojoj se snagom vode iz reke ili potoka mequ `itarice i tako dobija bra{no morfijum – hemijska supstanca koja u mawoj dozi uspavquje. da mu se dogodi najve}e zlo. mudrijim od nekoga nazorice – silom. prokletstvo kleti – izricati prokletstvo. skupno krater – levkast otvor na vrhu vulkana krsno ime – slava krstina – gomila unakrsno slo`enih snopova po`wevenog `ita ksilofon – muzi~ki instrument. kidnuti kquse – r|av. boj. lana ili vune skupqena tako da se iz wih mo`e presti konac. koji pripada mulatu muqa~ – oru|e kojim se muqa gro`|e musketa – starinska vojni~ka pu{ka. zadu`bina kraqa Vladislava mimoprolaze}i – onaj koji prolazi mimo. kop~a koketovati – 1. lekovit mehanxija – vlasnik mehane. bitka. mnogo se opiti namastir – crkva sa zgradama u kojima `ive monasi ili monahiwe. lekovita mast koja se stavqa na ranu 2. kome jo{ nije bistro u glavi martov~i} – sneg u martu (?) masalni – koji se odnosi na masu nasledstva. uporedi: povesmo kula{ – kow `u}kastosive. a u ve}oj je opasna opojna droga. drvo sa ko`astim zimzelenim ovalnim listovima. kafexija miqa – engleska i ameri~ka mera za du`inu (1609 m) Miqe{evka – Mile{eva. paradirati. leskar quq – vrsta korova koji raste u `itu malodu{nost – neodlu~nost. star ili neuhrawen kow kmet – seqak bezemqa{ koji `ivi na imawu svog gospodara i daje mu deo od prihoda sa zemqe kwiga – ovde: pismo Izr. simbol pobede i priznawa Izr.) koji je kao lek. mangup 2. lukavijim.L kvartir – stan kewac – magarac kestewar – {uma kestenova. koketirati 2. pored nekoga.

okopati oprava – oprema. upore|ivawe. opawkati. krevet odeqak – onaj koji se odelio. po`rtvovan. koji se isti~e najboqim osobinama. uporedi: uka~enik oklen – odakle okopneti – skoro se rastopiti. pro}i patosati – postavqati. sravwivawe 2. tu`an potrgati – ovde: ubrati potuka~ – potucalo. odsjednuti – ovde: odsesti. na primer: ven~awe. obe{ewak. sna`an a glup. ponajvi{e pogodan – koji odgovara potrebama. uveriti se poklade – dan uo~i posta Izr. quqati se. svojstvo onoga {to je plemenito pneumatski – koji se odnosi na vazduh. nevaqalac. kr{tewe. utu~en. sprema. koji postupa po zakonu i zasluzi. odmoriti se 2. sve {to je potrebno za neki poduhvat opraviti se – ovde: spremiti se pa krenuti na put oprostiti – ovde: spasti. u prvom redu. ta~ka gledawa. pre svega. koji zaslu`uje puno poverewe. odozdo ozlojediti se – najediti se. koji ima op{tu vrednost. po{ten. shvatiti. narogu{iti se ne kopaj trica – vidi: trica ni{ati se – wihati se. umreti po{ten – moralno ispravan. osjetiti se – ovde: dosetiti se oslaviti – uzeti maha. konopqe ili lana koji se vezuje oko preslice.O P naxak – sredwovekovno hladno oru`je.) – onoliki. odmeriti svoju umnu ili fizi~ku snagu u borbi odar – posteqa. daqina. isticati odsednuti ijek. koji ima dobro srce.) – plastovi sena plebiscit – neposredno glasawe naroda o nekom pitawu. izbaviti. ~astan. zahtevima. spadalo. gle! obred – skup religioznih radwi i wihovo obavqawe po ta~no utvr|enim pravilima. ~estit pravi~nost – osobina onoga koji je pravi~an. perje). okrenuti nazad ogledati se – ovde: oku{ati. ista}i. postaviti patos. osloboditi oreziliti – osramotiti. izdvajati . poplo~ati. izdvojio iz zajedni~kog doma}instva. kukast. si}i s kowa ozdo – s dowe strane. ~e`wa za rodnim krajem. podesan pogru`en – zgrbqen. istopiti se onolika~ki (dijal. preovladati otkos – koli~ina trave koja se odse~e jednim zamahom kose. koji deluje pomo}u zgusnutog vazduha povesmo – sve`aw vune. stilska figura komparacija 3. proizlazi iz nekog postupka. pribli`no. budu}nost piwata – zemqani sud ili metalni kotli} koji se stavqa na vatru da se u wemu kuva hrana pla{}e (zb. porodi~ne zadruge i uzeo deo imawa odlikovati – ovde: izdvojiti. red trave koji ostaje iza kosa~a otresati se – o{tro odgovarati. rezultat potak{i – uz imenicu zemqa: slaba. dlaku. naqutiti se oka – stara mera za te`inu (1280 g) oka~enik – vragolast de~ak. ono {to nu`no sledi iz uzroka. skitnica pouzdan – u koga se mo`e pouzdati. oklevetati opkopati – kopaju}i oko neke biqke. dokumenata posledica – ono {to nastaje. rastojawe izme|u vrhova ispru`enog palca i malog prsta (oko 25 cm) penxer – prozor perspektiva – 1. skinuti se. vrag. prostor 4. mesne poklade posledwi dan kad se jede meso poku~ast – prili~no ku~ast. pravila prikazivawa tela gledanog s nekog odre|enog mesta 2. pravednost 194 . uzvi{en ciq plemenitost – osobina onoga koji je plemenit. posramiti osetiti se ijek. kow 2. kriv pomaj~iti se – pretvoriti se u majku pona~initi se – okrepiti se jelom i pi}em poneti se – ovde: porvati se popas – kratko jutarwe napasawe stoke pred mu`u poplastiti – skupiti poko{eno seno u plast popojaske – oko pojasa. sagnut podao – beskarakteran. veoma veliki opasti – obediti. |uture ped – starinska mera za du`inu. po~eti te}i 2. |avo. odbrusivati otu|iti – dati drugom u svojinu pakost – zlurado raspolo`ewe. referendum pleviti – ~istiti od korova plemenit – a. oblik opisnih prideva kojim se izri~e razli~iti stepen osobine iskazane pridevom portfeq – ovde: ko`na pqosnata fascikla s vi{e pregrada za no{ewe spisa. oko struka pore|ewe – 1. savijen. vo}ke prigrnuti zemqu uz wu. posna pote}i – 1. velikodu{an b. klatiti se nostalgija – tuga. podmukao poznati – ovde: uvideti. snu`den. ovratiti – obrnuti. ose}awe radosti zbog tu|e nesre}e palamar – debelo brodsko u`e parip – 1. potr~ati. nakostre{iti se. po`uriti poti{tenost – stawe onoga koji je poti{ten. ocrniti. uporedi: kudeqa povinovati se – pokoriti se poglavito – naro~ito. zdrav. pedaq. kombinacija maqa i sekire na{u{uriti (se) – podi}i uvis (kosu. pu{ewe lule mira kod Indijanaca i sl. poplo~avati pod pau{alno – na pau{alan na~in. pravedan. povoqan. im. pro{lo{}u nuto – uzvik iznena|ewa: vidi-vidi!. koji se ne mewa po~inuti – 1. ~estit. stajali{te s kojeg se ne{to posmatra 3. mr{ava. tvrdoglav ~ovek partenon – hram pasati – prolaziti. otprilike.

svakida{wi 3. nadole povijenim grli}em. prekovati u ne{to. rasprostreti se razma – osim razuzdanost – raspu{tenost. poreklo. stav prema ne~emu 3. mleko raskovati – 1. hrskati rugalica – podrugqiva pesma R 195 . privilegija prekarda{iti – preterati. uslu`nost pre|a – vuneni. osnovno u~ewe. prikivawe na krst fig.) – ono {to niko ne ~uva rabaxija – prevoznik robe teretnim zapre`nim kolima rabota – posao. od pro{tac prud – peskovito zemqi{te na obali reke ili mora. sipiti (o ki{i) rskati – odavati {um mrve}i se pri `vakawu. hitno prijegor (ijek. vedrina. rizikovati retorta – stakleni sud u obliku lopte s dugim.) – odricawe od li~nih interesa u korist drugih. glavna ideja. udobno realka – nekada{wa sredwa {kola u kojoj se nisu u~ili klasi~ni jezici. po~etak. tra`ewe milostiwe pro{tac – uzan pqosnat kolac zaboden u zemqu kao deo ograde pro{}e – zb. bez zamerke Izr. po~eti se sijati. ~amca. fig. nevoqa Izr. priglup 4. du{evno stawe. koji se koristi za hemijske eksperimente reumatizam – bolest kostiju. hvatati rukom primesa – ono {to je ne~emu dodato i sme{ano princip – 1. isprazniti vodu iz bunara. prevrnuti se prepnuti – privezati kowa za ne{to. osnov 2. brzo. preleteti preko ne~ega publikovati – objaviti. krckati. trud rabotnik – radnik radoznalost – osobina onoga koji je radoznao. prirodan. primicati se nekome ili ne~emu primati – uzimati ono {to se daje. dati nekome pri~est. mirno. pli}ak prhnuti – uzleteti. prostodu{an b. patwa raspolo`ewe – 1. veselost. qubopitqivost razvaliti se – ovde: ra{iriti se. ube|ewe. a. pregor priku~ivati se – pribli`avati se. preokrenuti se. ograni~en. polazna misao neke nauke 3. zablistati prost – 1. uslu`an. ve} prirodne nauke (matematika. ~estice belog hleba i vino. di}i ruke od ne~ega pro{wa – prosja~ewe. govoriti {ta bilo. rad. fizika. prednost 2. dolaziti. u~initi ne{to preterano. koji brzo i pravilno shvata proporcija – uzajamna zavisnost i odnos delova neke celine. na svu pre{u u `urbi. poleteti. progovoriti protopop – sve{tenik najstariji po rangu. ovde: iz mora pretenzija – preteran zahtev za ne~im. po`rtvovanost. opro{ten. te`wa za saznavawem ne~ega. sklad prosinuti – sinuti kroz ne{to. razdraganost rat – kowski nakit. lako razumqiv. raht rahatno – spokojno. prijatno. stradawe. iznova. tepaju}i re}i. neotesan 5. ose}awe prijatnosti ili neprijatnosti izazvano uticajem spoqnih ~inilaca 2. brbqati. povlastica. im) bog oprosti prosto da si.pramac – predwi deo broda predawe – pri~a koja se prenosi s kolena na koleno predusretqivost – osobina onoga koji je predusretqiv. otplatiti dug redu{a – `ena koja u seoskoj ku}i vodi doma}instvo po redu i vremenu koji su odre|eni rekavica – vodenica poto~ara reskirati – izlagati se opasnosti. protojerej pro}i se (ne~ega) – ostaviti ne{to. blebetati ralo – drveni plug koji vuku volovi. srediti. te`wa za ne~im velikim pre{a – velika `urba. neobrazovan. pru`a. zabrazditi premetnuti se – prebaciti se. neobuzdanost rakoliti (se) – otegnuto kokodakati pre nego {to se snese jaje (o koko{ki) fig. ali tako da mo`e da se kre}e i pase travu presekati – ispquskati. pri~estiti se primiti pri~est. prosta du{a neka mu (ti. zglobova i mi{i}a romiwati – sitno padati. bez imovine raspe}e – raspiwawe. kojim se nekada oralo rana – ovde: hrana. prime}uje. jednostavan 2. hemija i sl. preka potreba. na~elo prirodwak – nau~nik koji istra`uje prirodu pri~estiti (nekoga) – u hri{}anskoj crkvi. rascepiti se. potkazivati Prometej – u gr~koj mitologiji sin diva Japeta koji je s neba ukrao vatru i doneo je qudima. ovde: naglo se pojaviti. prihvatati. susretqiv. nevaspitan. osloboditi okova 2. neizve{ta~en. ne{kolovan ~ovek protepati – po~eti tepati. svojstvo koje nekoga izdvaja od drugih. prvom razredu te {kole odgovara dana{wi peti razred osnovne {kole regrut – vojnik koji je tek stupio u vojsku regulisati – ovde: urediti. ponovo skovati raskokati se – raspucati se na vatri (o kukuruznom zrnu). osnovno pravilo. im. kao znak opro{taja greha prokazivati – odavati nekoga. neka ti je prosto neka ti bude opro{teno prostak – prost. raspasti se rasku}avati se – upropa{}avati ku}u lo{im radom. obi~an. ostajati bez ku}e. laneni ili pamu~ni konci dobijeni upredawem preimu}stvo – 1. odleteti ma{u}i krilima. zbog toga ga je Zevs surovo kaznio – prikovao ga je za stenu pronicqiv – koji dobro zapa`a.). prosto ti bilo. ra{iriti se. objavqivati kwigu pudar – ~uvar vinograda pustimi~ke – baciti zamahom ruke pusto maslo (izr.

plav (o boji kose) sablazniti se – 1. usamqenost saonik – 1. qudsko dru{tvo. qubomoran. neobi~an prizor na javnom mestu sprdwa – podsmevawe. svet mrtvih svetiwa – ono {to se uzdi`e. nepokretan skapulati – spasti se. koji se upotrebqava u proizvodwi piva 2. kao najvi{a dr`avna vlast sokak – mala ulica. izbaviti se skaska – narodna pri~a skvrniti – ~initi skvrnu. skvrnaviti. prijatnost slegnuti se i sle}i se – ovde: skupiti se sa svih strana. postojawe ~ovekove du{e i posle smrti. sve {to postoji. se}awe 2.40 cm) Studenica – prvi srpski sredwovekovni manastir na reci Studenici. neprikosnovenim svetovati – upu}ivati savetima. onaj svet (svijet) prema verovawima. uzvi{enim. privla~na. tvrdoglava. a. pam}ewe. pri vrhu u{iqena gomila snopqa ili sena. starodrevan. plast stopa – engleska i ameri~ka mera za du`inu (32. sakriti slad – 1. uverewe. lafet talijer – starinski srebrni novac. ru`i~asta boja rujan – crvenkast. ukrotiti. kazniti sa~ma – sitna olovna zrna za lova~ku pu{ku svest – 1. u kojoj se zadr`avaju krupniji komadi sjahati – si}i s kowa fig.S rudi{te – mesto na kojem je bio rudnik ruj – rumenilo. psihi~ko stawe u kojem je ~ovek svestan sebe svet – 1. osetqivost na sve {to ga mo`e povrediti samotiwa – samo}a. drugi. crven rus – crvenkast. na~in pismenog iskazivawa misli koji je svojstven nekom piscu 2. sada sala{ – poqsko imawe van sela. velika proslava ili priredba 3. objavqiva~ vesti. osnovan 1805. zanimqiva predstava. pasti skoliti – savladati. oboriti skrotiti – umiriti. talir tanac – igra uz muziku. svojeglava. {ega~ewe stav – 1. sramotiti. metak tankosava – koja je tanka. uli~ica sokoliti – hrabriti. narod Izr. sa~uvati se. kaznu. shrvati. zloban tabqa – postoqe ili kola na koja se postavqao top. odavati o{tar. lepih opisa. samovoqna `enska osoba seja – naziv odmila za sestru semestar – pola godine nastave. u blizini Ibra. odevawu i sl. rumen. slast. `ivopisno. zbuweno pri nekom iznena|ewu Sovjet – Praviteqstvuju{~i sovjet serbski.) – pokuwiti se. isprekidan zvuk (o zmiji) 2. nagrnuti (o mnogima) slikovitost – osobina onoga {to je slikovito. zadu`bina Stefana Nemawe stupa – neo~i{}ena kudeqa i lanena vlakna. zagrobni `ivot. sposobnost ~oveka da misli i rasu|uje. {to se smatra svetim. a. planeta Zemqa 3. dostojanstveno dr`awe u nekoj prilici 4. pa oti}i neobavqena posla sag – sad. prestati s gun|awem sjede}iv (ijek. poveqe stativ – tka~ki razboj ste}i se – dogoditi se. ovde zna~i: polakomiti se za ne~im primamqivim. kwige starostavne va`ni stari spisi. grditi.) – koji sedi. deo muzi~kog komada starostavan – koji je od starine. paqba samarxija – zanatlija koji pravi samare. podsticati soldat – vojnik solidarnost – svest o potrebi uzajamne odgovornosti i me|usobne pomo}i spektakl – 1. dr`awe prema nekome ili ne~emu b. stog – ovalna. napadati sito – naprava za prosejavawe bra{na i drugih sipkavih materija. ose}ati se neprijatno zbog nekog doga|aja. proizvod dobijen od je~ma. odva`no. vitka ta~ka gledi{ta – vidi: gledi{te tvrdoglavica – tvrdoglava. sankama utrven put po snegu 2. u`ivawe. plotun. svemir. nadvladati. razum b. izra`ajnost snebivati se – ose}ati se nezgodno. odeqak u nekom tekstu koji obi~no po~iwe novim redom. skandalizovati se saviti {ipke (izr. ples tane – pu{~ano ili topovsko zrno. ispuniti se stil – 1. ne mo}i se odupreti gre{nim `eqama 2. qudi. nepovredivim. sramotu. a. sede}i. pasus b. na~in izra`avawa u likovnoj umetnosti. odnos. polo`aj tela 2. polugo|e sivowa – naziv za vola ili magarca sive dlake siktati – 1. mazgi ili magarcu kad nose teret samoqubqe – ose}aj dostojanstva. vasiona 2. ru{iti se. starinski Izr. zgrabiti ne{to na brzinu su|enik – onaj koji je sudbinom odre|en za mu`a sulo`nik – onaj koji `ivi zajedno s nekim u istoj sobi survavati se – stropo{tavati se. uni`avati. obi~no sa mre`om zategnutom na dno {ireg obru~a. jedan od dva spreda uvis povijena drveta na sankama koji klize po snegu sapreti – pretrpeti stradawa. ku~ina stutoqiti – smotati. film s velikim brojem u~esnika 2. savladati. obe{~a{}ivati. na~ela. drvene naprave nalik sedlu koje se stavqaju na le|a kowu. sede}iv. skrnaviti Skenderija – zemqa oko Skadra skqokati se – sru{iti se. sneg pogodan za sankawe 3. s ku}om i stajama salva – istovremeno pucawe ve}eg ili maweg broja pu{aka ili topova. {to je puno slika. unutra{woj dekoraciji. pripitomiti skutati – skloniti. spu{tati se u provaliju surevwiv – zavidqiv. samovoqna `enska osoba telal – ogla{iva~. mi{qewe 3. arhitekturi. savetovati svojeglavica – svojeglava. glasnik terzija – kroja~ T 196 .

~ijim se obrtawem o{tre no`evi i sekire trampqavati – razmewivati. uporedi: vajdica fakat – ono {to se stvarno desilo. huka. belo usijawe najvi{a ta~ka zagrevawa kad izgleda da je sjaj beo uskolebati se – zatalasati se. brzo i}i. mangup. ubiti 3. zubaca {iti – 1. baviti se vraxbinama ~ar{ija – trgova~ka ulica ili kraj grada ~au{ – 1. (mn. pseto 2. gomila. a veruje se da }e onaj koji u svom komadu na Bo`i} na|e paru biti sre}an ~estitost – osobina onoga koji je ~estit. narav. uporedi: gromot turbina – naprava koja se okre}e pod pritiskom vode ili pare i proizvodi elektri~nu energiju tu{titi se – mra~iti se. {iqaka. upropastiti. mekiwe 2. juriti b. glasnik 4. ~avrqati }opek – 1. sklop 2. sedefom i sl. poklawa. uskra}ivati uzbiti – odbiti. onaj koji pazi na red u svatovima b. budala }ud – 1. quske od samlevenog zrnevqa `ita koje ostaju u situ posle mlevewa. uni{titi fajda – korist. ~astan. a. div koji se pobunio protiv bogova ti{leraj – stolarski zanat toke (mn. probijati se {i}arxija – razbojnik. luckast {ega – gruba {ala. mr{titi se }a}a – otac. vajda. teretni brod bez motora privezan za tegqa~ koji ga vu~e {piritus – vrsta alkohola dobijena destilacijom iz vo}a. oblik. isto~wak ustupiti – odstupiti. tr~ati. buka uka~enik – vidi: oka~enik ukor – o{tra zamerka nekome zbog nekog r|avog postupka umilan – 1. grupa.) – metalne plo~ice i dugmeta pri{iveni na predwi deo |e~erme ili dolame kao ukras ili za za{titu grudi u bitkama. ume{ati se u govor utucati – 1. povu}i se (o vojsci) ute}i – pobe}i. duga~ak skut `enske haqine koji se vu~e po zemqi 2. skroba ili celuloze {tedar – koji rado daje. nadev za torte i kola~e finans – carinski slu`benik. stare{ina nad nekoliko vojnika u turskoj vojsci 2. glupak. pojava koja izaziva drugu pojavu kao svoju posledicu 2. lupa. a. celivati ijek. utu}i. raspolo`ewe ubavo – lepo. skupina. za`arenost Izr. sastavqati iglom i koncem iskrojene delove tkanine izra|uju}i ode}u ili obu}u 2. razlog. rano ustajawe usijawe – stawe usijanosti. fig. cjelivati – qubiti ceremonija – utvr|eni red neke proslave ~aran – crn ~arati – vra~ati. qubak umilostiviti – u~initi da se neko smiluje.] U F titan – u gr~koj mitologiji. dvorski stra`ar ~esnica – bo`i}na poga~a koja se za ru~kom lomi na komade (~esti). {aqivxija u svatovima 3. u wu se stavqa nov~i}. ismevawe {estoperac – buzdovan sa {est pera. ~utura xebana – municija i druga vojna oprema. umiqat. meci svih vrsta za vatreno oru`je xevap – odgovor Izr. kao oklop tocilo – okrugao brus. ponekad ukra{en dijamantima. uskome{ati se ustoka – isto~ni vetar. po{ten. a u stvari je bez sadr`aja furunxija – 1. divno uzabrawivati – zabrawivati. po{tewe ~koqa – {kola ~okot – stablo vinove loze ~un – mali plitak ~amac ~uturica – okrugao i pqosnat drveni sud za dr`awe vode ili pi}a. lud. pekar hanxar – kratak {iqat no`. ko{ava. onaj koji pravi furune. uglavnom kriv. tu~kom usitniti 2. jato fraza – izraz koji lepo zvu~i. buka. sa`ali uobraziti – u ma{ti stvoriti sliku ne~ega {to ne postoji uranak – rano jutro. povod uka – hu~awe. voqa. pqa~ka{ {kerlet (skerlet) – skupocena tkanina qubi~astocrvene boje {lep – 1. sastav. ne kopaj trica ne {ali se. carinik formacija – 1. tri~arija Izr. karakter 2. bezvredna stvar.) opne. moralno ispravan. govoriti. vrlo prijatan 2. dobit. pe}i 2. rugawe. prolaziti. trampiti trica – 1. bezna~ajna. {to postoji. potisnuti uzrok – 1. ~iwenica figura – ovde: istaknuta li~nost fil – puwewe. tata }eretati – pri~ati. uzma}i. dare`qiv H C ^ X [ 197 . uma}i ute}i se (u re~) – upasti u re~. ne budi lud tri~arija – stvar bez ikakve vrednosti tropot – treska. pas. xevap dati kavzi smiriti sva|u {anac – dubok rov s nasipom kao odbrambeno sredstvo u ratu {a{av – budalast.

........................... 75 Pesma o pesmi – Jovan Jovanovi} Zmaj ... 41 Tom Sojer – Mark Tven .. 140 Narodna verovanja o biljkama – Veselin ^ajkanovi} ........ 88 Dvadeset hiljada milja pod morem – @il Vern ......... 130 3............................... 56 Ero s onoga svijeta – narodna pripovetka ............................................. 51 Devojka cara nadmudrila – narodna pripovetka ............................ 8 Dvanaest saveta koji }e ti pomo}i da stekne{ i zadr`i{ prijatelje – Alan L.................... 155 Robinson Kruso – Danijel Defo ................................... 58 Utopio se pop {to nije ruku dao – narodna pripovetka ... 14 Mostovi – Ivo Andri} ... Bin ................................Sadr`aj 1........... 17 De~ak i pas – Danilo Ki{ ......... poslovice ........................ 162 ................................................ 149 Uro{ i Mrwav~evi}i – narodna pesma ... 106 Kad otac bije – Branko V........ 26 ^i~a Jordan – Stevan Sremac ........ 65 Se}anja – Milutin Milankovi} ................ 78 Obredne obi~ajne pesme .........3 4........... 104 2........................................................ 105 Kad mati mesi medewake – Branko V...................................... 61 Ze~evi nisu najstra{qiviji – narodna pripovetka ...... 50 5...... 25 Domovina – Du{an Vasiqev ......... pitalice....... 74 6................ 20 Seti se {ta smo nau~ili ....................... 4 [a{ava pesma – Miroslav Anti} .. Grad gradila bjela vila ................................... 150 @itije Hajduk Veqka – Vuk Karaxi} .......... 110 Nebeska reka – Grozdana Oluji} ............................................................... Qubav i prijateqstvo ...... Putovawe u pro{lost ............. 158 Seti se {ta smo nau~ili . 86 Pohod na mjesec – Branko ]opi} ..................................... @ivimo zajedno ...... 6 [e{ir profesora Koste Vuji}a – Milovan Vitezovi} .................................. 125 Seti se {ta smo nau~ili .................................................................... 132 A`daja i carev sin – narodna pripovetka ............................ 94 Prometej – Gustav [vab .... 119 Biber~e – Qubi{a \oki} .. 63 Kapetan Xon Piplfoks – Du{an Radovi} .................................... 76 Vojevao beli Vide – narodna pesma ................. 109 Prva brazda – Milovan Gli{i} ... 83 Zimsko jutro – Vojislav Ili} ................... Um caruje ....................................................................................... 98 Bajka o zrnu peska – Stevan Rai~kovi} .......... 131 Sveti Savo – narodna pesma . Radi~evi} ................. 116 Desetica – Ivan Cankar ............................................................................................ 44 Seti se {ta smo nau~ili ............ 28 Bosiqak – Pavle Sofri} Ni{evqanin ........ 12 Hajduci – Branislav Nu{i} ..................... Kad mati mesi medewake ................................... Radi~evi} ................... 52 Narodne mudrosti – zagonetke.................. 24 Vila zida grad – narodna pesma .......................... 134 @enidba Du{anova – narodna pesma . 72 Seti se {ta smo nau~ili .................. 80 Moji izumi – Nikola Tesla ........ 102 Seti se {ta smo nau~ili ................. 37 Va{ar u Topoli – Dobrica Eri} ..... 35 [ala – Anton Pavlovi~ ^ehov .....................

. 163 \a~ki rastanak – Branko Radi~evi} . 183 Pravila za izra`ajno ~itawe i recitovawe ....... Du{an 65–68 Rai~kovi}............ Milutin 72 . Danijel 158–160 Du~i}. Miroslav 6 Bin. Pavle Ni{evqanin 35 Sremac. Branko V....... Ivan 119–119 ^ajkanovi}.................... Branko 88–91 Cankar. Jovan Zmaj 4 Karaxi}...... 12 Vasiqev.......... 106.... Branislav 14–15.... Danilo 20–22 Maksimovi}.................. Stevan 102–103. Veselin 149 ^ehov...... 174 Kirija – Branislav Nu{i} ..... Milovan 110–113 Defo..... Vuk Stefanovi} 155–157 Ki{........... 170 Poko{ena livada – Desanka Maksimovi} 172 Polje – Jovan Du~i} . Anton Pavlovi~ 37–39 [vab..... 184 Pravila za dobro pisawe . @il 94–96 Vitezovi}..... Putovawe u putopis ........ 186 Re~nik .............109 Radovi}....... 167 Leto na visoravni – Stevan Rai~kovi} ....... Jovan 174 \oki}. Dobrica 41–42 Ili}..... Grozdana 116–117 Radi~evi}.... 170 Sofri}........ Du{an 26 Vern.. 164 Putovawe u putopis – Vida Ogwenovi} ................7............ Mark 44–47 Tesla...... Gustav 98–100 Andri}..... Branko 164–165 Radi~evi}... Milovan 8–9 Gli{i}........................................ Qubi{a 125–127 Eri}.. Nikola 83–84 ]opi}....... Desanka 172 Milankovi}....... 185 Leksikon kwi`evnih pojmova . Alan L....... 190 A Indeks autora Nu{i}................ 182 Dnevnik ~itawa ............. Stevan 28–31 Tven. Vida 167–168 Oluji}.. Vojislav 86 Jovanovi}... 176 Seti se {ta smo nau~ili . Ivo 17–18 Anti}.. 176–179 Ogwenovi}.....

Simeon [urednik] 2. 38 20 483. Markovi}.SR-ID 145573132 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uxbenika u okviru uxbeni~kog kompleta za srpski jezik u petom razredu osnovne {kole re{ewem broj 650-02-00269/2007-06 od 20.Podatak o autorima preuzet iz kolofona.1.016:811. novembra 2007. Slavica [urednik] COBISS. . re~nik i leksikon izradila Violeta Babi}]. 27 cm Tekst }ir. : ilustr. profesor srpskog jezika i kwi`evnosti Violeta Babi} An|elka Ru`i} Du{an Pavli} Marko Huber Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel. [i dr.. godine 200 . Boris Kuzmanovi} i Tihomir ^elanovi} Violeta Babi} prof. i lat. .163.].Tira` 10. 190-197. J. . Marinkovi}.^ITANKA za peti razred osnovne {kole prvo izdawe autori dr Simeon Marinkovi} Slavica Markovi} Du{an Pavli}. O[ „J. .. 24 40 659 ilustrovali re~nik i leksikon izradila recenzenti lektor urednik likovni urednik priprema za {tampu izdava~ za izdava~a copyright mr Qiqana Marinkovi} © Kreativni centar. Filozofski fakultet u Ni{u Jelena @uri}.000. ilustrovali Du{an Pavli} . Zmaj“ u Pan~evu An|elka Ru`i}. Slavica Markovi} .41+821(075. 186-189. . izd.Beograd : Kreativni centar. .Re~nik: str. Milan Pavlovi}.200 str. 2007 (Beograd : Publikum).Leksikon kwi`evnih pojmova: str. profesor srpskog jezika i kwi`evnosti. 2007 CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. . Beograd 37./faks: 011/ 38 20 464. . Ivica Stevanovi}.2) ^ITANKA : za peti razred osnovne {kole / [[priredili] Simeon Marinkovi}. dr Stani{a Veli~kovi}. Dobrosav Bob @ivkovi}. ISBN 978-86-7781-569-1 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->