NAJAVE

Slijede
smjene u
’Telecomu’
UPLATE PIO-u
Protesti u
maju sve
izvjesniji
Nalog visokog predstavnika na tragu zahtjeva dva HDZ-a zNismo vr{ili pritisak na Ustavni sud
zBilo bi vrlo nesretno ako bi bilo ko pomislio da je ovo prilika za dezintegraciju BiH
INTERVJU Roderik Mur, prvi zamjenik visokog predstavnika
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z srijeda, 30. 3. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5595 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
2
4
.

s
t
r
a
n
a
2
.

s
t
r
a
n
a
2
.

i

3
.

s
t
r
.
N
alog visokog predsta-
vnika Valentina Inc-
ka, kojim se privreme-
no suspendiraju dvije
odluke CIKBiH dok Ustavni sud
FBiH ne donese odluku o usta-
vnosti novih vlasti, nisu usmjere-
ne protiv hrvatskog naroda u
BiH, isti~e prvi zamjenik visokog
predstavnika Roderik Mur.
- @ao nam je {to su uslijedile
ovakve reakcije od nekih hrva-
tskih i srpskih stranaka - kazao
je, izme|u ostalog, Mur u ra-
zgovoru za „Avaz“. 5. strana
Saznajemo: Ostavlja li udar grane modrice
PRETU^EN ALIJA
BUDNJO? 7. strana
[kola koju poha|a 12-godi{njak: Sa{a Budi{a u vje{ta~koj komi
Nesre}a: Kobna igra o~evim pi{toljem
Dje~ak pucao
sebi u glavu
1
7
.

s
t
r
a
n
a
Ubistvo: Uhap{ena Alisa ^ahtarevi}
TRUDNICA UBOLA
MU@A NO@EM U SRCE
INCKOVE ODLUKE SU
UKORIST BH. HRVATA
18. str.
PODIGNUTA OPTU@NICA
Arkanova udovica
prisvojila 11
miliona eura
Skup{tina NSBiH odbila novi statut
Smrtna
presuda
bh. fudbalu
Smrtna
presuda
bh. fudbalu 6
4
.
-
6
7
.

s
t
r
a
n
a
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 2
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Ako Skup{tina NSBiH izazove
suspenziju, FIFA i UEFA prave
novi nogometni savez
- O~igledno je da u BiH imaju tri fudba-
lska saveza, dva na entitetskom nivou i je-
dan dr`avni. Isto tako je o~igledno da je
politika umije{ala prljave ruke u Fudba-
lski savez RS. Automatski bi ovaj savez trebalo staviti pod
„non-active“ i zabraniti u~e{}e njihovih klubova na me|unaro-
dnoj sceni. (Bosnjak Bosnjakovic)
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER
913077
563625
1 17 33 37 39 40
„BH Telecom“: SDP }e upravljati Nadzornim odborom
Nakon formiranja Federalne
vlade, SDP i SDA uskoro }e zaje-
dni~ki zapo~eti uspostavu pune
kontrole nad „BH Telecomom“ te
se mogu o~ekivati i velike smjene
u toj kompaniji.
Kako „Dnevni avaz“ saznaje,
SDA bi trebala zadr`ati direktorsku
funkciju, dok bi SDP trebao dobiti
zna~ajniju ulogu u Nadzornom odbo-
ru (NO) vode}eg dr`avnog preduze}a.
Posve je, naime, sigurno da }e sa
~ela NO „BH Telecoma“ biti uklo-
njen dosada{nji predsjednik ovog
organa Alden Bajgori}, kao i ~lan
tog tijela Mugdim Mand`uka, ko-
ji su na funkciju do{li po liniji Str-
anke za BiH.
Tako|er, na udaru }e biti Vjeko-
slav Ivankovi} i Sre}ko Mataji}, ko-
ji su predstavljali dva HDZ-a. Fu-
nkcije bi, eventualno, mogli sa~uva-
ti [eval Kova~evi} i dr. Mesud
Had`iali}, koje je imenovala SDA.
Novi predsjednik NO „BH Teleco-
ma“ sigurno }e biti kadar SDP-a.
Istovremeno, sve vi{e se u poli-
ti~kim kuloarima {pekulira da bi i
SDA na „svoju“ funkciju genera-
lnog direktora mogla predlo`iti no-
vu osobu. Umjesto dosada{njeg di-
rektora Ned`ada Re{idbegovi}a, na
tu poziciju uskoro bi trebao zasjesti
odaniji kadar ~elnika SDA Sulejma-
na Tihi}a. Povod za to mogla bi bi-
ti i ~injenica da Re{idbegovi} usko-
ro ispunjava uvjete za odlazak u pe-
nziju. F. V.
Nakon uspostave vlasti u Federaciji BiH
Slijede smjene u
„BH Telecomu“
S funkcije predsjednika NO „BH Telecoma“
bit }e smijenjen Alden Bajgori}
Na ju~era{njoj sjednici
Predsjedni{tva Stranke za
BiH predsjednik Haris Sila-
jd`i} saop}io je odluku da se
na predstoje}im strana~kim
izborima za organe te stra-
nke ne}e kandidirati ni na
jednu funkciju.
Silajd`i} je iznio uvjere-
nje da SBiH raspola`e veli-
kim brojem sposobnih i pa-
triotski opredijeljenih kadr-
ova koji su u stanju nastavi-
ti djelovanje na principima
o~uvanja teritorijalnog inte-
griteta i suvereniteta BiH te
istinske jednakosti svih
gra|ana i naroda u na{oj
zemlji. Silajd`i} je naveo
da on sam i dalje ostaje pr-
ivr`en tim principima te
da je spreman dati svoj do-
prinos radu SBiH ako to
bude potrebno.
Vlada neratnim invalidima
duguje 90 miliona KM
Do sada pokrenuto 5.000 tu`bi, a najvjerovatnije }e ih biti jo{ 10.000
Predsjednik Saveza invalida
FBiH Zijad Arap~i} potvrdio je
„Dnevnom avazu“ da Federalna
vlada neratnim invalidima du-
guje 90 miliona KM za nei-
spla}ene naknade od 2006. do
2010. godine.
- Ljudi su uredno dobili rje{enja
za isplatu tih naknada, ali novac ni-
kada nisu vidjeli. Zato smo odlu~ili
tu`iti Federalnu vladu, pa je do sa-
da pokrenuto oko 5.000
tu`bi, a najvjerovatnije }e
ih biti jo{ 10.000. Sudovi
donose presude u korist
na{ih ~lanova i Federalna
vlada }e taj novac morati
kad-tad isplatiti - obja{nja-
va Arap~i}.
On dodaje da je novi fe-
deralni premijer Nermin
Nik{i} nedavno izjavio da
u bud`etu za ovu godinu
nema 50 miliona KM du-
ga neratnim invalidima.
No, dodaje Arap~i}, to su
zastarjeli podaci.
- Ako nastave otezati s
isplatom, dug bi mogao
biti uve}an za jo{ najma-
nje 20 miliona KM, na
ime sudskih tro{kova i
zateznih kamata. Ako no-
Zbog nepla}enih naknada za ~etiri godine
Arap~i}: Pozitivne
presude
Nedavno usvojenim bud`etom
za 2011. godinu nije predvi|ena
uplata 45 miliona maraka Federa-
lnom zavodu PIO. Bez tog novca,
kako tvrde penzioneri, nije mogu}e
obe}ano pove}anje aprilskih penzi-
ja za pet posto. Stoga penzionerima
ne preostaje ni{ta drugo nego da u
maju iza|u na ulice, ka`e za
„Dnevni avaz“ predsjednik Saveza
udru`enja penzionera FBiH Omer
Omerefendi}.
Prazne pri~e
- Sada nam serviraju pri~u da }e
rebalansom biti osigurano 45 mi-
liona KM, i to navodno za mjesec-
dva. Pri~aju da im je ovakav bud`et
iznu|en. U te pri~e ne vjerujem.
Znam samo da bez 45 miliona
KM nema pove}anja penzija, jer se
doprinosima jedva pokriva i sa-
da{nja isplata. Direktor Zavoda
PIO Zijad Krnji} i dalje tvrdi da }e
pove}anja biti, ali kako }e tu ko-
nstrukciju napraviti, zaista ne znam
- ka`e Omerefendi}.
On nagla{ava da do sada nije ra-
zgovarao s predstavnicima nove
vlasti.
Omerefendi}: Ne odustaju od protesta
296 KM
najni`a penzija
1.975 KM
najvi{a penzija
339 KM
prosje~na penzija
370.545
penzionera u FBiH
136 miliona KM
potrebno za isplatu
BUD@ET Zavodu PIO FBiH ne}e biti upla}eno 45 mili
Majski prot
sve izvjesni
Majski prot
sve izvjesni
Penzioneri tvrde da se ne}e
zadovoljiti obe}anjem da }e
penzije biti pove}ane za
mjesec-dva z U {est kantona
pripremaju demonstracije
Penzioneri tvrde da se ne}e
zadovoljiti obe}anjem da }e
penzije biti pove}ane za
mjesec-dva z U {est kantona
pripremaju demonstracije
Spec
zPredsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija krajem ove i
po~etkom naredne sedmice boravit }e u SAD, saop}io je SDP. Ne-
posredni povod odlaska je predavanje koje }e odr`ati u Centru za
transatlantske odnose o temi „[ta se de{ava u BiH: Izazov formir-
anja dr`avne vlasti {est mjeseci nakon izbora“.
Silajd`i}:
Saop}io
odluku
Uo~i predstoje}ih strana~kih izbora
Silajd`i} se ne}e kandidirati
ni za jednu funkciju u SBiH
Podaci
za mart
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 3
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na
www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google
Analytics“ zabilje`io 171.940 posjetilaca.
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
X
Pitanje: Podr`avate li inicijativu za uvo|enje
dodatne akcize na gorivo od pet feninga po
litru kako bi se spasile propale entitetske `eljeznice?
Gra|ani ne `ele nove akcize
na gorivo, ~ak i ako to zna~i
spas propalih `eljeznica
A
B
A) Da, svakako 28,05%
B) Ne, nikako 69,51%
C) Ne znam 2,44%
Pedofil iz @itomisli}a kod
^apljine, penzioner Jago Paure-
vi}, odlukom Op}inskog suda u
Mostaru nepravomo}no je
osu|en na {est i po godina zatvo-
ra zbog krivi~nog djela oralnog
spolnog odnosa s trogodi{njom
djevoj~icom. Sudska kazna Pau-
revi}a je stigla nakon {to ga je
kom{ija uhvatio kako zlostavlja
njegovu trogodi{nju k}erku.
Obrazla`u}i presudu, pre-
dmetni sudija iznio je o~ekivanja
da }e, osim zatvorske kazne ko-
ju je izrekao Paurevi}u, uslijedi-
ti i dru{tvena osuda zla oli~enog
u pona{anju ovog pedofila, nada-
ju}i se, vjerovatno, da }e se, na-
kon {to svijet po~ne upirati pr-
stom u njega, pedofil kaniti svog
poganluka i presretanja
kom{ijske djece.
Prema ocjeni pravnika, visi-
na zatvorske kazne izre~ena `it-
omisli}kom strvinaru nije mala.
Mnogo je ve}a nego {to je praksa
pri odmjeravanju kazni za kri-
vi~na djela silovanja, a pribli`ava
se minimalnim kaznama za ubi-
stva i druga te{ka krivi~na djela.
[to se zakona, suda i sudija ti~e,
u ovom slu~aju ne bi trebalo bi-
ti zamjerki.
No, koliko i da li uop}e visi-
na izre~ene kazna u ovakvim
slu~ajevima mo`e prenebregnu-
ti traumu `rtava, a `rtve su, re-
dovno, djeca koja ni kriva ni
du`na postaju plijen nastranosti
na{ih doju~era{njih poznanika,
ro|aka, prijatelja...
Mogu li, ustvari, sudske pre-
sude ostvariti dru{tvenu korekci-
ju stanja u kojem `ivimo, gdje
psihi~ki poreme}eni ljudi kojima
je mjesto u posebnim ustanova-
ma, nesmetano `ive u na{em
kom{iluku, a da se niko ne bavi
njihovim nadzorom, ili bar da
okru`enje javno bude upozoreno
na njihovu nastranost, kako je to
u cijelom svijetu slu~aj.
Pedofili, ba{ kao i kleptoma-
ni, ka`u stru~njaci, potpuno su
svjesni posljedica svog pona{anja.
Da je to tako, vidjelo se i u mo-
starskoj sudnici, gdje je Paurevi}
mrtav hladan slu{ao obrazlo`enje
sudije Zadri}a. Na jedno uho
u{lo, na drugo iza{lo, rekao bi na-
rod.
Stoga, krajnje je vrijeme da
radi za{tite vlastite djece, i BiH,
sli~no SAD i ve}ini evropskih ze-
malja, prihvati praksu da u sva-
kom gradu budu javno istaknu-
ta imena, prezimena i fotografi-
je registriranih pedofila.
Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)
Kazne za
pedofile
Pedofili, ba{ kao i kleptomani, ka`u stru~njaci,
potpuno su svjesni posljedica svog pona{anja
Revizija,
ali za sve
Komentiraju}i ovogodi{nju
reviziju neratnih invalida, ko-
jom je predvi|eno da taj status
izgubi najmanje 10.000 ljudi,
Arap~i} isti~e da je to neprave-
dno prema toj populaciji.
- Potrebno je provoditi mje-
re {tednje, ali reviziju treba
izvr{iti me|u svim bud`etskim
korisnicima i u svim sektorima
- kazao je Arap~i}.
va Vlada FBiH bude potvr|ena,
planiramo dogovoriti s njenim
~lanovima kada }e i na koji na~in
po~eti isplata dugovanja, da preki-
nemo praksu utu`ivanja i spri-
je~imo daljnji rast duga - zaklju~uje
Arap~i}. M. AVDI]
Visoka predstavnica EU za va-
njsku politku i sigurnost Ketrin
E{ton (Catherine Ashton) gostovat
}e na internet-portalu www.reci.ba
i odgovarati na pitanja koja joj
bh. gra|ani mogu postavljati od 30.
marta do 6. aprila, saop}io je Ured
specijalnog predstavnika EU
(EUSR), prenijela je Onasa.
E{ton je izrazila `elju da i na
ovaj na~in doprinese dinami~nijem
komuniciranju institucija EU s
gra|anima BiH, posebno u vreme-
nu kada se u zemlji o~ekuje hitno
provo|enje prijeko potrebnih refo-
rmi, ka`e se u saop}enju. E{ton: Dinami~na komunikacija
Internet-portal www.reci.ba
E{ton odgovara na
pitanja bh. gra|ana
C
- O~ekujemo da nas novi premi-
jer Nermin Nik{i} pozove da vidi-
mo kako }emo prevazi}i probleme.
Penzioneri vi{e nemaju kuda. Na
ivici smo siroma{tva. @alosno je {to
je nova vlast sebi odmah pove}ala
pla}e, a mi 30 mjeseci ~ekamo mi-
nimalna pove}anja - isti~e Omere-
fendi}.
Najni`a penzija u FBiH je
296 KM, a taj iznos mjese~no pr-
ima oko 60 posto od 370.545 pe-
nzionera.
Povrat duga
- ^uo sam podatak da je za
`ivot porodice u BiH mjese~no
potrebno oko 1.600 KM, prema
ra~unici Me|unarodnog monetar-
nog fonda (MMF). Na{a primanja
su pet puta manja od toga - ka`e
Omerefendi}, dodaju}i da se u {est
kantona provode pripreme za ma-
jske demonstracije penzionera.
Iz Zavoda PIO sti`u druga~ije
informacije.
- Istina je da 45 miliona KM ne-
ma u nedavno usvojenom bud`etu,
jer ih nije bilo ni u nacrtu koji je
prethodna Vlada FBiH pripremi-
la, a nova usvojila. Ali, to ne mije-
nja ni{ta. Penzionerima poru~uje-
mo da }emo penzije pove}ati u na-
javljenom roku. O~ekujemo da }e
rebalansom bud`eta biti osiguran
dio novca za povrat duga Zavodu
- ka`e portparol Zavoda Tomislav
Kvesi}. E. HALA]
Isplata martovskih penzija u
FBiH po~et }e 4. aprila, prema ra-
nijim koeficijentima od 1,65 za re-
dovne i 1,48 za beneficirane penzi-
onere.
- O~ekujemo da }e Vlada
Federacije BiH do tog datuma
uplatiti 14 miliona KM za po-
vla{tene penzije - ka`u u Zavo-
du PIO.
Martovske penzije 4. aprila
Kvesi}: Plan ostaje isti
ona KM
esti
ji
esti
ji
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 4
Ljubi}: Izli{na odluka
Bo`o Ljubi} za „Avaz“
Odluka CIK-a treba
postati pravosna`na
Mora se ponovo u}i u konstituiranje
Doma naroda FBiH
Predsjednik HDZ-a 1990
Bo`o Ljubi} smatra da je Ce-
ntralna izborna komisija
(CIK) jedina ovla{tena insti-
tucija da nadzire zakonitost
izbora i da ona treba imati po-
sljednju rije~ u pravno-poli-
ti~koj drami nastaloj nakon fo-
rmiranja federalne vlasti.
Ljubi} je to kazao ko-
mentiraju}i odluku predsje-
dnice Federacije BiH Borja-
ne Kri{to da povu~e zahtjev
za preispitivanje vi{e odluka
o izboru novog rukovodstva
u Federaciji BiH.
- Ustavni sud FBiH nema
se o ~emu o~itovati kada je
CIK ve} konstatirao da je iz-
bor federalne vlasti nezakonit.
Prema meni, odluka Usta-
vnog suda potpuno je nepotr-
ebna i izli{na. Suspenzija
OHR-a je privremena. Ako se
nitko nije `alio po odluci CIK-
a, ona treba postati pravo-
sna`na, {to zna~i da se pono-
vo mora u}i u konstituiranje
Doma naroda FBiH - rekao je
Ljubi}. F. V.
Hrvatski predsjednik Ivo
Josipovi} i premijerka Jadra-
nka Kosor ju~er su u zaje-
dni~koj izjavi izrazili zabrinu-
tost produbljivanjem poli-
ti~ke krize u BiH i o~ekivanje
da svi ~imbenici u BiH za{ti-
te jednakopravnost hrvatskog
naroda u BiH, saop}eno je iz
ureda predsjednika i premije-
rke Hrvatske, javila je Fena.
- Predsjednik Hrvatske i
predsjednica Vlade Hrvatske
izra`avaju zabrinutost produ-
bljivanjem politi~ke krize u
BiH, koja prijeti daljnjim za-
o{travanjem odnosa u FBiH
i blokadom uspostave vlasti
na dr`avnoj razini - ka`e se u
zajedni~koj izjavi.
DNZ podr`ao visokog predstavnika
Incko ~uva BiH od njenih institucija
Demokratska narodna za-
jednica (DNZ) BiH pozdra-
vlja odluku visokog predsta-
vnika Valentina Incka (In-
zko) kojom su stavljene van
snage odluke Centralne izbo-
rne komisije (CIK) BiH u ve-
zi s formiranjem vlasti u
FBiH, do okon~anja procesa
u Ustavnom sudu FBiH i
smatra je konkretnim dopr-
inosom ra{~i{}avanju stanja u
BiH u pogledu implementa-
cije izbornih rezultata.
- @alosno je, me|utim, da
visoki predstavnik mora
dr`avu BiH ~uvati i braniti od
njenih institucija - navodi se
u saop}enju DNZ-a, prenije-
la je Onasa.
USTAVNI SUD Neo~ekivan potez odlaze}e predsjednice FBiH
Kri{to povukla zahtjev,
predaje mandat Incku!
Ustavni sud u ovim situacijama, prema Poslovniku, obustavlja
postupak z OHR }e komentar dati danas
Odlaze}a predsjednica Fe-
deracije BiH Borjana Kri{to
povukla je svoj zahtjev pred
Ustavnim sudom FBiH za
ocjenu ustavnosti odluka o
izboru @ivka Budimira za pr-
edsjednika i Mirsada Kebe i
Svetozara Pudari}a za potpr-
edsjednike FBiH te rukovo-
dstva i radnih tijela Doma na-
roda Parlamenta FBiH, koje
su donesene 17. marta.
Sramno poglavlje
Ovu informaciju ju~er je
za na{ list potvrdila Kri{to, uz
odgovor da }emo „vrlo brzo sa-
znati kome }e predati du`no-
st“. Nakon toga stiglo je njeno
saop}enje u kojem se navodi
da je mandat predsjednika
Federacije predala visokom
predstavniku Valentinu In-
cku (Inzko). Ujedno mu se
obratila pismom, navode}i da
je njegovim nalogom o privr-
emenoj suspenziji odluka Ce-
ntralne izborne komisije (CIK)
BiH o poni{tenju izbora ~elni-
ka FBiH „pravna dr`ava i vla-
davina prava u BiH definiti-
vno poni{tena“.
Istakla je da je ~lanom 3.
naloga Incko sebi dao „nad-
naravna svojstva“ te da je pr-
estala potreba za postoja-
njem institucija nadle`nih da
{tite Ustav i zakon.
- Situacija kad Ustavni
sud FBiH, postupaju}i o mo-
jem zahtjevu, zakazuje raspr-
avu bez nazo~nosti javnosti
koje se sve ovo itekako ti~e,
ali i bez nazo~nosti po Usta-
vu nadle`nog podnositelja, i
to bez ikakvog utemeljenja,
ne predstavlja ni{ta drugo
nego jedno sramno poglavlje
u radu ove institucije i
po~etak kraja vjerovanja u
pravdu i pravednost - obra-
zlo`ila je Kri{to svoju odlu-
ku o povla~enju zahtjeva za
ocjenu ustavnosti.
Na kraju je Incka zamoli-
la da je obavijesti o datumu i
mjestu primopredaje du`nosti.
Slu`bena du`nost
U Ustavnom sudu FBiH
ju~er nismo uspjeli dobiti
izjavu {ta }e se desiti nakon
{to je Kri{to povukla zahtjev
po kojem je prethodno za da-
nas bila zakazana sjednica.
No, prema onome {to pi{e u
Poslovniku o radu tog suda,
u slu~ajevima kada podnosi-
lac povu~e svoj zahtjev, Usta-
vni sud donosi rje{enje ko-
jim obustavlja postupak.
Prema propisima, Usta-
vni sud ne mo`e odlu~ivati
po slu`benoj du`nosti, ali
sada je ustavnopravno situ-
acija postala jo{ komplicira-
nija s obzirom na to da je
OHR izdao nalog o privre-
menoj suspenziji odluka
CIK-a, a u njemu se ka`e da
to va`i „dok visoki predsta-
vnik ne odlu~i druga~ije“.
Mario Brki}, portparol
OHR-a, ju~er nam je potvr-
dio da je pismo Borjane
Kri{to stiglo, ali da }e ko-
mentar mo}i dati tek da-
nas. M. KUKAN
Sjednica Predsjedni{tva SDP-a
OHR trebao staviti van snage odluke CIK-a
SDP spreman krenuti u formiranje dr`avne vlasti s potpisnicima platforme
Socijaldemokratska par-
tija (SDP) BiH ju~er je sa-
op}ila da je s potpisnicima
platforme spremna krenuti u
formiranje vlasti na nivou
dr`ave BiH i da o~ekuje ko-
nstituiranje dr`avne vlasti
u najkra}em roku.
- Predsjedni{tvo SDP-a
ju~er je pozdravilo kona~no
formiranje izvr{ne i zakono-
davne vlasti u FBiH i usvaja-
nje bud`eta, nakon vi{emje-
se~ne protuzakonite i neu-
stavne blokade koja se i danas
provodi od dva HDZ-a. Na
sjednici je odlu~eno i da nar-
edna sjednica Glavnog odbo-
ra SDP-a bude odr`ana 9.
aprila - saop}eno je iz SDP-a.
Ov stranka, tako|er, sma-
tra da odluka visokog pre-
dstavnika Valentina Incka
(Inzko) o privremenoj suspe-
nziji odluka Centralne izbo-
rne komisije BiH, a koja se
odnosi na formiranje vlasti u
FBiH, predstavlja kompro-
mis u datoj situaciji.
- S obzirom na to da je
CIKBiH iza{ao iz okvira
svojih nadle`nosti, smatramo
da bi bilo primjerenije da je
OHR poni{tio i stavio van
snage navedene odluke CIK-
a - ka`e se u saop}enju.
Josipovi} i Kosor:
Produbljivanje krize
Izjava ~elnika Hrvatske
Josipovi} i Kosor zabrinuti zbog BiH
Predsjednik HDZ-a 1990
i zamjenik predsjednika
HDZ-a BiH Niko Lozan~i}
susreli su se ju~er popodne u
sjedi{tu OHR-a u Sarajevu s
visokim predstavnikom u
BiH Valentinom Inckom
(Inzko) i prvim zamjenikom
Roderikom Murom (Roder-
ick Moore).
Ljubi} je za na{ list potvr-
dio da se susreo sa ~elnicima
OHR-a te da su razgovarali o
aktuelnoj politi~koj krizi.
Prvim ljudima me|una-
rodne zajednice u na{oj ze-
mlji iz dva HDZ-a je po-
ru~eno da nakon povla~enja
zahtjeva za preispitivanje
odluka o formiranju federa-
lne vlasti pred Ustavnim su-
dom FBiH, na snazi mora
ostati ranija odluka CIK-a da
je vlast nezakonito formirana.
Ljubi} i Lozan~i} prenijeli
poruke Incku i Muru
Predsjedni{tvo SDP-a: Sa sjednice
Kri{to: Isklju~ivanje javnosti
Vjekoslav Bevanda, za-
mjenik premijera i mini-
star finansija u biv{oj Fede-
ralnoj vladi, ju~er je potvr-
dio da je povukao svoju
apelaciju Ustavnom sudu
kojom je tra`io da taj sud da
svoja mi{ljenja o odluka-
ma o izboru nove vlasti.
- Sve vrijeme ponavljao
sam da vjerujemo u institu-
cije sustava, ali smo odlu~ili
povu}i apelaciju zbog pote-
za OHR-a, koji nam je uje-
dno i naznaka da Ustavni
sud ne bi donio pravi~nu
odluku - izjavio je Beva-
nda za „Dnevni avaz“.
I Bevanda odustao, ne
vjeruje u pravdu
Bevanda: Dobili naznake
[ta }e uraditi
ministri dva HDZ-a
Komisija Vlade FBiH ju~er je, pr-
ema zaklju~ku Vladinog kolegija, po-
ku{ala obaviti zvani~nu primopredaju
ministarstava u kojima su do sada mi-
nistri bili iz dva HDZ-a. Kako „Avaz“
saznaje, oni nisu pristali predati du`no-
st ministrima iz HSP-a i NSRzB-a, ali
su odlu~ili da }e danas svi predati
du`nost OHR-u.
pogledi
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 5
^olakovi}: Ne `eli se mije{ati u vlastiti posao
Li~nost dana Sulejman ^olakovi}
Opskurna dru`ina
Kao predsjednik NSBiH odgovoran je za
sva de{avanja u nogometnoj mo~vari
Za{to mene pitate o tome,
ja sam samo predsjednik
NSBiH, ne jednom je Sule-
jman ^olakovi} odgovarao
na pitanja novinara koja se
nisu ticala ekonomske situ-
acije u Burundiju, ve} kata-
strofalnog stanja u bh. ku}i
nogometa.
Rekli bi, ne `eli se ~ovjek
mije{ati u svoj posao, osim
ako to ne zna~i ~uvanje vla-
stite pozicije.
Istina, ^olakovi} je na
nedavno odr`anoj sjednici
Izvr{nog odbora NSBiH gla-
sao za usvajanje statuta, ali to
ne umanjuje njegovu odgo-
vornost u ju~era{njoj sra-
motnoj odluci delegata
Skup{tine Saveza koji su re-
kli „ne“ zdravoj logici i do-
bronamjernim prijedlozima
UEFA-e i FIFA-e.
Ako ni{ta, mogao je do-
zvoliti pojedina~no glasa-
nje, da se vidi ko je ko. To
{to se odli~no snalazi u nogo-
metnoj mo~vari zvanoj NS-
BiH, gdje je ~elnik opskurne
i politikantske dru`ine, nije
nikakvo ~udo.
U biv{oj zemlji bio je de-
legat na utakmicama prve i
druge lige, a nekoliko godi-
na obavljao je du`nost pre-
dsjednika Takmi~arske ko-
misije FSJ.
Vladar je Nogometnog sa-
veza Zeni~ko-dobojskog ka-
ntona, iz prostog razloga {to je
jedini predsjednik od njegovog
osnivanja. U karijeri je stigao bi-
ti i predsjednik, ali i direktor
^elika. Ro|en je 5. septembra
1944. u Zenici i cijeli radni vi-
jek proveo je u tamo{njoj „@elj-
ezari“ kao slu`benik. A. Dr.
[ef deleg-
acije Evrops-
kog parlame-
nta za odnose
s jugoisto-
~nom Evro-
pom Eduard
Kukan rekao
je da OHR-
ova suspenzi-
ja odluke Ce-
ntralne izborne komisije
(CIK) nije mnogo pomogla
i da je krajnje vrijeme da bu-
de izabran novi {ef evropske
delegacije u BiH, javio je
dopisnik Srne.
- To nije potez koji je
mnogo pomogao. Krajnje je
vrijeme da visoka predsta-
vnica EU za vanjsku politi-
ku i sigurnost Ketrin E{ton
(Catherine Ashton) izabere
novog {efa evropske delega-
cije u BiH - rekao je Kukan
u Evropskom parlamentu
na panelu na kojem su pre-
dstavljeni ekonomski pote-
ncijali Kanto-
na Sarajevo,
kao i Sarajavo
biznis foru-
ma.
Povodom
Inckove odlu-
ke, izvjestite-
ljica Evro-
pskog parla-
menta za BiH
Doris Pak (Pack) rekla je da
je SDP u po~etku napravio
veliku gre{ku, {to, prema
njenoj procjeni, nije bilo u
skladu s Ustavom.
- U po~etku je bila velika
gre{ka SDP-a, koja je bila, re-
kla bih, takva da nisu bili u
skladu s Ustavom. Sada
izgleda kao da su malo popu-
stili, i kao da drugi `ele vi{e
nego {to zaslu`uju ili vi{e ne-
go {to mogu uzeti - rekla je
Doris Pak na panelu.
Ona je naglasila da su u
BiH izabrani politi~ari koji ni-
su u stanju rije{iti problem.
Kukan: Lo{
potez
Pak: Mimo
Ustava
Razgovarao:
Sead NUMANOVI]
Nalog visokog predsta-
vnika Valentina Incka (In-
zko), kojim se privremeno
suspendiraju dvije odluke
Centralne izborne komisije
dok Ustavni sud Federacije
Bosne i Hercegovine ne do-
nese odluku o ustavnosti no-
vih vlasti, nisu usmjerene
protiv hrvatskog naroda u
BiH, isti~e prvi zamjenik
visokog predstavnika Rode-
rik Mur (Roderick Moore).
U razgovoru za „Dnevni
avaz“ on ka`e i da su Inckove
odluke na tragu zahtjeva dva
HDZ-a da Ustavni sud FBiH
razjasni pravnu situaciju.
Sna`an interes
- @ao nam je {to su usli-
jedile ovakve reakcije od ne-
kih hrvatskih i srpskih stra-
naka. Ured visokog predsta-
vnika (OHR) i me|unarodna
zajednica u cjelini imaju
sna`an interes da osiguraju
da se u potpunosti po{tivaju
interesi Hrvata u BiH.
Koja god vlast bila u
FBiH, upravo to joj treba bi-
ti prioritet. Problemi o koji-
ma bh. Hrvati govore u pro-
teklim godinama, trebaju bi-
ti rije{eni. Pozivam bilo ko-
ju budu}u vlast da to prior-
itetno rije{i - ka`e Mur.
†Jeste li iznena|eni rea-
kcijama?
- U odre|enoj mjeri, rea-
kcije su zbunjuju}e. Kada
pogledate u posljednjih neko-
liko sedmica, Mostarsku de-
klaraciju od pro{log ponedje-
ljka naprimjer, na 12 mjesta
govori se o ustavnosti i pozi-
vaju institucije da to rije{e.
Nadalje, dan nakon sje-
dnice Doma naroda 17. ma-
rta, dva ~lana Predsjedni{tva
HDZ-a BiH zatra`ila su da se
Ustavni sud o~ituje,
brojni zvani~nici
dva HDZ-a pozvali
su da se ustavne
instance o~ituju...
Mi se, dakle,
sla`emo sa zahtje-
vom dva HDZ-a
da Ustavni sud
FBiH treba re}i
jesu li aktivnosti
na konstituiranju
vlasti u skladu s
Ustavom ili ne.
†Prejudiciraju
li se Inckovim od-
lukama, ipak, odl-
uke Ustavnog suda?
- Ni u kom slu~aju! Koliko
znam, mi nemamo nikakvih
kontakata s Ustavnim sudom.
Nadalje, Vije}e za implementa-
ciju mira (PIC), osim Rusije,
podr`alo je na{e stavove.
†Govorimo o dvije velike
odluke OHR-a. ^udno je
{to o njima ponajmanje
govori Incko. Zna~i li to
da se on ne sla`e s ovi-
me {to je ura|eno?
- Bilo je vi{e „bon-
skih odluka“ gdje
visoki predsta-
vnik nije u ja-
vnosti istupao
i obja{njavao.
Dok mi sada ra-
zgovaramo, i on ra-
zgovara s drugim novinari-
ma... Incko se ne krije iza ove
odluke, on je uvjeren da se tr-
ebala i morala donijeti.
Imamo ugovor
†Je li ovime ipak ubrza-
no odlu~ivanje Ustavnog
suda FBiH?
- Nismo vr{ili pritisak na
Ustavni sud da ubrza rad.
Koliko razumijem iz medija,
sutra (danas, op. a.) odlu~uje
se o jednom od slu~ajeva.
† Neki su ocijenili da je
ovo po~etak raspada
BiH?
- Iskreno se na-
dam da to ne stoji, jo{
manje je to namjera
me|unarodne zaje-
dnice. Ovdje smo da
{titimo, provodimo i pratimo
provo|enje Dejtona.
Bilo bi vrlo, vrlo ne-
sretno ako bi bilo ko
pomislio da je ovo
prilika za dezintegr-
aciju BiH. Takvo {to
ne bi nai{lo na razu-
mijevanje u me|una-
rodnoj zajednici.
†Razumijevanje?
- Mi imamo in-
strumente
da se ta-
kvo ne{to
ne mo`e
desiti. Ima-
mo Dejto-
nski mirovni
sporazum i
brojne diplo-
matske i druge
mehanizme da
to ne dopusti-
mo. „Drugi me-
h a n i z m i “ ,
izme|u ostalog,
jesu i bonske
ovlasti visokog
predstavnika. A
na svojoj strani
imamo i brojne
gra|ane ove ze-
mlje!
Evropski parlamentarac Eduard Kukan
OHR-ova suspenzija odluke
CIK-a nije mnogo pomogla
INTERVJU Roderik Mur, prvi zamjenik visokog predstavnika
Inckove odluke su
u korist bh. Hrvata
Nametanja na tragu zahtjeva dva HDZ-a da Ustavni sud Federacije BiH razjasni pravnu
situaciju z Nismo vr{ili pritisak na Ustavni sud da ubrza rad
- Uprkos nekim medi-
jskim navodima, OHR ne-
ma apsolutno ni{ta protiv
da se u dr`avnoj vladi na|u
velike stranke, uklju~uju}i
i dva HDZ-a.
Na{ posao ni uloga nije
da vladamo umjesto do-
ma}ih organa vlasti.
Nadalje, najnovije
odluke visokog predsta-
vnika ne ti~u se formi-
ranja bilo koje vlasti.
Neki prigovori koje
~ujemo su apsurdni -
ka`e Mur.
Dva HDZ-a mogu u vlast
- Nije bilo nikakvih
prijetnji i nadam se da ih
ne}e biti. Svjestan sam da
su emocije uzburkane, ali
se nadam da }e sve biti pr-
ihva}eno i da }e pro}i u
miru. Spremni smo na ja-
vni dijalog o ovome.
Ljudi ne trebaju sme-
tnuti s uma da je visoki pr-
edstavnik samo privremeno
suspendirao, dakle nije po-
ni{tio odluke CIK-a. I mi
smatramo da Ustavni sud
treba utvrditi pravno stanje
- poja{njava Mur.
Nije bilo
prijetnji
Mur: Apsolutno ne
stoje tvrdnje da je ovo
po~etak raspada
BiH
mozaik
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 6
[ta drugi pi{u
Za ubistvo 36-godi{nja-
ka u Golincama kod Donjeg
Miholjca u Hrvatskoj polici-
ja tereti 48-godi{njakinju u
~ijoj je ku}i tijelo prona|eno.
Mu{karac je preminuo usljed
krvarenja unutra{njih orga-
na, do ~ega je do{lo zbog
udaraca koje je zadobio po ti-
jelu, ka`u u policiji.
Tako|er, policija za poma-
ganje pri ubistvu tereti i 57-
godi{njeg mu{karca. Iako su
neki mediji naveli kako su
mu{karca do smrti izgrizli
krvolo~ni psi u vlasni{tvu 48-
godi{njakinje, iz policije to de-
mantiraju te napominju kako
bi u tom slu~aju 36-godi{njak
imao vanjske povrede, kojih
nema. Motivi ovog zlo~ina jo{
nisu poznati policiji.
Drugoosumnji~eni se te-
reti da je neposredno nakon
ubistva pomogao prvoosu-
mnji~enoj na njen zahtjev,
iako je bio svjestan okolno-
sti stradavanja 36-godi{nja-
ka. U namjeri da prikrije
pravi uzrok smrti ubijenog,
preobukao ga je iz krvave u
~istu odje}u, a zatim ga pre-
nio iz hodnika u sobu, gdje
ga je polo`io na krevet kako
bi izgledalo da je umro na
spavanju.
Najvi{i hotel na svijetu
svojim gostima otvorio je
vrata, a smje{ten je u vrhu
nebodera visokog 490 meta-
ra u Hong Kongu. Iz hotela
„Ritz-Carlton“ pru`a se po-
gled na poznatu luku Vi-
ktorija te na ~itav grad.
- Otvaramo legendarni
hotel za koji nam je trebalo
deset godina da ga zavr{imo
- rekao je Erv Hamler (Herve
Humler), voditelj projekta.
Istakao je da su luksuz
doveli do jedne potpuno vi{e
razine. Hotel je, ina~e,
smje{ten od 102. do 118.
sprata nebodera me|unaro-
dnog trgova~kog centra. Ima
312 soba, a no}enje ko{ta, u
prosjeku, 500 eura. Ipak,
hotel ne}e zadugo imati re-
putaciju najvi{eg jer 2014.
godine otvaraju u Kini ho-
tel koji }e biti smje{ten u vr-
hu nebodera visokog 600
metara.
Atrakcija u Hong Kongu
Hotel na 490 metara visine
„Ritz-Carlton“: Prekrasan pogled
Ku}a u kojoj je tijelo prona|eno
Hrvatica optu`ena za ubistvo
Izudarala mu{karca nasmrt
Vladimir Filipovi~, farmer iz
Rusije, oduvijek je sanjao
da `ivi u ku}i koja izgleda
kao da je iz bajke. Svoj skr-
omni dom pretvorio je u kr-
aljevsku pala~u te je pri tome
pazio na svaki detalj. Masi-
vni namje{taj ukrasio je bo-
gatim dekoracijama, a pazio
je i na to da koristi zlatne to-
nove kako bi naglasio lu-
ksuz.
Napravio je ~ak i po-
zla}enu krunu da bi se osje}ao
kao pravi kralj iz bajki, a sta-
vlja je na glavu samo dok sje-
di na svom tronu. Farmer
svoje kraljevstvo dijeli s 11 pa-
sa i dvije ma~ke.
Projekt Vladimira Filipovi~a
Rus izgradio svoje kraljevstvo
Spec
zEgipatska kobra, koja va`i za izuzetno opasnu zmiju,
pobjegla je iz zoolo{kog vrta u Bronksu, na sjeveru Nju-
jorka, i za njom se i dalje aktivno traga. Zoolo{ki vrt za-
tvorio je Ku}u gmizavaca do daljnjeg. Zmija je jo{ mla-
da i duga~ka pola metra. Uprava zoolo{kog vrta izrazila
je uvjerenje da se kobra krije u jednoj od zgrada vrta,
budu}i da zmije ne vole boraviti na otvorenom.
BR^KO Bahato pona{anje Dragana Paji}a
Gradona~elnik vrije|ao pa
fizi~ki napao slu`benicu
Incident se dogodio kada mu je re~eno da izgradnja Ginekologije nije u skladu sa zakonom
Gradona~elnik Br~ko Di-
strikta Dragan Paji} krajem
pro{le sedmice je na jednom
sastanku izazvao incident
kada je slu`benicu Almu
Kaloper napao prvo verba-
lno, a nakon toga je poku{ao
napasti i fizi~ki, saznaje
„Dnevni avaz“ u Vladi Distr-
ikta.
Potvrdu o ovoj informa-
ciji nismo uspjeli dobiti od
Paji}a, koji se, kao i obi~no,
ne javlja na telefon, a Alma
Kaloper je na bolovanju, {to
nam je u telefonskom ra-
zgovoru potvrdio i njen {ef
Niko Stopari}.
Na pitanje zbog ~ega je
Kaloper na bolovanju i je li
ta~na informacija da ju je na-
pao gradona~elnik, Stopa-
ri} je odgovorio da „samo
zna da je na bolovanju i ni{ta
vi{e“.
Prema informacijama do
kojih smo do{li, sukob je
izbio zbog tendera za izgra-
dnju Ginekologije, {to, iako
nema potrebe, Paji} forsira,
na {ta mu je Kaloper kazala
da to nije u skladu sa zako-
nom.
- Tada je on pobjesnio i
napao je verbalno, a nakon
toga poku{ao je na nju nasr-
nuti i fizi~ki. Ko zna kako bi
se sve zavr{ilo da ga u tome
nisu sprije~ili saradnici - ka-
zala nam osoba koja je cije-
lu situaciju posmatrala.
[ef br~anske policije Go-
ran Luji} potvrdio je da ra-
spola`u informacijama o
incidentu.
- Preduzet }emo mjere i
radnje u skladu sa svojim
ovla{tenjima na provjerama
svih navoda i eventualnom
procesuiranju odgovornosti
- zaklju~io je Luji}. E. R.
Paji}: Kao i obi~no, ne javlja se na telefon
Prema prognozama meteorologa
Slijedi period s puno sunca
Nagli skok temperatura utjecat }e na hroni~ne i neurolo{ke bolesnike
Za vikend i idu}e sedmi-
ce BiH }e biti „okupana“
suncem, a temperature }e
biti vi{e od 20 stepeni. Podi-
ok na termometru idu}e se-
dmice, prema prognozama,
mogao bi se popeti i na 24
stepena.
- Jo{ sutra (danas, op. a.)
bit }e promjenljivo vrijeme sa
sporadi~nom ki{om u ju`nim
dijelovima na{e zemlje. Na-
kon toga slijedi stabilizacija
vremena i porast temperatu-
ra. O~ekujemo da }e tempe-
rature kod nas biti iznad 20
stepeni. ^eka nas stabilno
vrijeme s puno sunca i bez
padavina - ka`e meteorolog
Hidrometeorolo{kog zavo-
da FBiH D`enan Zulum.
Nagli skok temperatura i
razlika od 10 do 15 stepeni
utjecat }e na hroni~ne i ne-
urolo{ke bolesnike. Ljekari
upozoravaju da svakog pro-
lje}a bilje`e pove}an broj
sr~anih i mo`danih udara, ali
i psihi~kih kriza koje dovo-
de do ve}eg broja samoubi-
stava.
- S bilo kakvom promje-
nom zdravstvenog stanja i
pojavom tegoba treba po-
tra`iti ljekarsku pomo}. Na-
jva`nije je pri~uvati se dok se
organizam ne oporavi od
iscrpljuju}e zime i ne pripr-
emi za visoke temperature -
ka`u u JU „Domovi zdra-
vlja“ Sarajevo.
E. Ha. Naredne sedmice temperature vi{e od 20 stepeni
Izvu~eni su najsretniji
dobitnici nagrada u nedavno
zavr{enoj nagradnoj igri Ra-
iffeisen banke. Najvi{e sre}e
imala je Amira Sadikovi} iz
Sarajeva, koja je osvojila gla-
vnu nagradu - automobil
„Renault Megane 16“.
Osim automobila, izvu~eni
su i dobitnici 22 druge nagra-
de, me|u kojima je druga nagr-
ada Samsung 3D TV UE40-
C700, koju je osvojio Hasib
Muratovi}, te tre}a nagrada
Playstation PS3 320G, koju je
osvojio Milutin \ilas. Osim
njih, izvu~eni su i dobitnici 20
utje{nih nagrada - promoti-
vnih {olja Raiffeisen banke.
- ^estitamo sretnim dobi-
tnicima te pozivamo sve na{e
klijente da i u budu}nosti
uzmu u~e{}e u nagradnim igr-
ama Raiffeisen banke - izajvio
je Karlhajnc Dobnig (Karl-
heinz Dobnigg), ~lan Uprave
Raiffeisen banke za poslovanje
sa stanovni{tvom.
Dobitnici u nagradnoj igri Raiffeisen banke
Amira Sadikovi} osvojila „Renault Megane“
Nata{a Janji}
Gluma je maraton,
nema brzih rezultata
- Gluma je maraton, nema brzih rezultata i nema vi-
dljivog cilja. Sve se svodi na ljubav prema poslu i
do`ivotnu potragu za remek-djelom, u koje, ~ak i ako ga
prona|e{, posumnja{, pa krene{ u ponovnu potragu.
(Glumica za „Slobodnu Dalmaciju“)
Dmitrij Gluhovski
Opisao sam rusku,
postsovjetsku stvarnost
- Htio sam pribli`iti sliku ruske, postsovjetske stva-
rnosti kakva je bila prije deset godina. Nakon sedam
decenija politi~ke monotonije i uniformnosti, na ko-
ju smo bili natjerani, odjednom, raspadom SSSR-a,
imali smo situaciju u kojoj su sve radikalne frakcije bi-
le dozvoljene. (Pisac za „Ve~ernje novosti“)
Dario Srna
Kada ne budem sretan,
spakirat }u kofere
- Ako se jednog dana probudim i ne budem sretan,
spakirat }u kofere i oti}i. Ali ja sam stvarno sretan ovd-
je! U Donjecku imam sve, obitelj, prijatelje, igram za je-
dnu od najboljih mom~adi u Evropi i najbolju ukrajinsku
posljednjih godina. (Nogometa{ za „Nacional“)
mozaik
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011.
7
Janji}: Vidljivi
cilj
Gluhovski:
Raspad SSSR
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 30. 3. 2011.
30. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 11
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 14
0
C do 19
0
C
31. 3. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 1
0
C do 11
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 14
0
C do 19
0
C
1. 4. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 3
0
C do 11
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 16
0
C do 22
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
14
TUZLA
15
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
SRIJEDA
GORA@DE
15
^ETVRTAK PETAK
14
17
16
BR^KO
Grad Sarajevo 30. 3. 2011.
Izlazak 06.32 Izlazak 4.26
Zalazak 19.10 Zalazak 15.25
Biometeorolo{ke prilike bit }e ugodnije nego prethodnih dana i postepeno }e se pobo-
lj{avati. Ponajvi{e problema uzrokovat }e du`e zadr`avanje naoblake, pa bi osjetljive oso-
be uglavnom mogle patiti od glavobolje, promjene raspolo`enja i dekoncentracije. Hro-
ni~ni bolesnici trebali bi biti oprezniji, jer }e biti dosta svje`e, naro~ito u jutarnjim satima.
ZENICA
MOSTAR
NEUM
19
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
17
BANJA
LUKA
Srna: Najbolja
mom~ad
17
14
VRIJEME
DANAS
Obla~no
Prije podne }e biti
vi{e sun~anog vreme-
na. U drugom dijelu da-
na u Hercegovini, zapa-
dnom i isto~nom dijelu Bo-
sne o~ekuju se lokalni plju-
skovi. Najvi{e sun~anog vreme-
na bit }e na sjeveru zemlje. Vje-
tar slab sjevernog i sjeveroi-
sto~nog smjera.
LIVNO

033/281-393
redakcija@avaz.ba [ta ka`u u narodu
BiH se odri~e
obrazovanih ljudi
- Ne treba ~uditi {to stru~njaci bukvalno bje`e iz BiH kada se zna da se
u ovoj zemlji znanje ne cijeni. Politi~ari vode zemlju u haos, pa je logi~no
da svi oni koji imaju izlaz odlaze odavde. Pri tome vlast ne ~ini ni{ta da za-
dr`i te ljude koji mogu pomo}i dru{tvu, odri~u ih se bez imalo razmi{ljanja
o tome kakva je budu}nost BiH bez obrazovanih ljudi. (^italac D. O.)
SAZNAJEMO [ta se doga|alo u ilid`anskom hotelu
Pretu~en Alija Budnjo?
Budnjo tvrdio da ga je udarila grana z Iako je policija intervenirala,
doga|aj nije zabilje`en u slu`benim depe{ama
Alija Budnjo, ~lan Glavnog
odbora SDA i Op}inskog vije}a
Ilid`a te omiljeni tajkun Sulejma-
na Tihi}a, pretu~en je u incidentu
koji se dogodio u no}i s ponedjeljka
na utorak u njegovom hotelu
„Terme“ na Ilid`i, potvr|eno je
ju~er „Dnevnom avazu“ iz vi{e
izvora.
Klju~na kost
Kako „Avaz“ saznaje, de`urni
tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Sa-
rajevo obavije{ten je da su u je-
dnom ugostiteljskom objektu na
Ilid`i tri mu{karca napala „jednu
poznatu osobu“ te da je interveni-
rala policija. Prema istom izvoru,
povrije|enoj osobi u tu~i je slomlje-
na klju~na kost! Na{i policijski
izvori potvrdili su da je bilo rije~i
o vlasniku kompleksa „Hoteli
Ilid`a“. Napada~i su bili privede-
ni, ali su kasnije pu{teni.
Akter incidenta navodno je bi-
la i jedna „opasna osoba“, koja je ra-
nije bila bliska Budnji. Uveliko se
ju~er {pekuliralo o imenima u~esni-
ka u tu~i, ali ta~na imena niko ni-
je bio spreman potvrditi. Izme|u
ostalih, spominjan je izvjesni Ha-
san. Niko nije znao re}i {ta je bio
povod incidentu, ali su se ju~er mo-
gle ~uti razne verzije.
Zid {utnje
Budnjo je ju~er vi|en na sasta-
nku Kluba SDA u Op}inskom vi-
je}u Ilid`a. Navodno je imao pri-
mjetne modrice po licu, a prisutni-
ma je obja{njavao da ga je „udari-
la grana“!?
Iako je vi{e na{ih izvora potvr-
dilo da je na licu mjesta u ponedje-
ljak nave~er bila i policija, znako-
vito je da u slu`benim depe{ama ta-
kav doga|aj nije evidentiran! Irfan
Nefi}, portparol MUP-a Kantona
Sarajevo, kazao je za na{ list da je
provjerom u Policijskoj upravi
Ilid`a utvrdio da ovaj slu~aj nije pr-
ijavljen policiji. E. D. A
Hotel „Terme“: Slu~aj `ele zata{kati
Zanimljivo je da povrije|enom
Budnji ljekarska pomo} nije uka-
zana u Klini~kom centru Unive-
rziteta u Sarajevu, {to nam je po-
tvrdila i portparol ove bolnice
Biljana Jandri}.
Kako nam je ju~er re~eno,
medicinska pomo} nije mu
pru`ena ni u Op}oj bolnici „Prim.
dr. Abdulah Naka{„, niti u Zavo-
du za hitnu medicinsku pomo}
KS. No, neki od Budnjinih pozna-
nika kazali su nam da u njegovim
rehabilitacijskim objektima radi
i odre|eni broj ljekara, koji su mu
mogli ukazati pomo}.
Gdje je ukazana pomo}?
Budnjo: @rtva nasilnika
teme
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 8
Mun i Radmanovi}: Sa sastanka
Radmanovi} primio ambasadora Muna
Uni{tavanje oru`ja nedovoljno brzo
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}
ocijenio je u razgovoru s ambasadorom SAD u BiH Patri-
kom Munom (Patrick Moon) da nalog visokog predsta-
vnika o suspenziji odluka Centralne izborne komisije
(CIK) BiH ne}e doprinijeti prevazila`enju nastale situa-
cije, ve} }e je dodatno iskomplicirati.
Radmanovi} je izrazio `aljenje zbog ~injenice da su SAD
podr`ale ovakvo djelovanje. Mun je ovu podr{ku objasnio
`eljom SAD da se prevazi|e te{ka situacija u FBiH, sa-
op}eno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Srna.
Razgovarano je i o procesu uni{tavanja vi{kova nao-
ru`anja, pri ~emu je obostrano konstatirano da Predsje-
dni{tvo BiH na tom poslu radi intenzivno i transpare-
ntno, ali da se poslovi uni{tavanja ne odvijaju dovoljnom
brzinom zbog drugih tehni~kih problema.
Sr|an Blagov~anin o finansiranju stranaka
BiH nema transparentne podatke
Izvr{ni direktor nevladine organizacije
„Transparency International BiH“
(TIBiH) Sr|an Blagov~anin izjavio je
ju~er da BiH nema transparentne podatke
o finansiranju politi~kih partija, a pose-
ban problem je {to nema informacija na
{ta se sredstva tro{e.
Blagov~anin je uo~i po~etka dvodnevne
konferencije posve}ene finansiranju poli-
ti~kih partija izjavio da je jedan od pro-
blema i to {to su sankcije za kr{enje Za-
kona o finansiranju politi~kih partija veo-
ma male, prenijela je Srna.
Izvje{taj Tomasa Hamarberga o BiH
Unaprijediti sistem za{tite svjedoka
Komesar Vije}a Evrope (VE) za ljudska
prava Tomas Hamarberg (Thomas Ha-
mmarberg) pozvao je vlasti u BiH da
zna~ajnije unaprijede sistem za{tite svje-
doka u postupcima vezanim uz rat te da
odmah istra`e i pokrenu krivi~no gonje-
nje svih prijavljenih slu~ajeva prijetnji i
zastra{ivanja svjedoka.
U izvje{taju o posjeti BiH, od 27. do 30.
novembra 2010. godine, Hamarberg,
izme|u ostalog, isti~e da se istinsko
me|uetni~ko pomirenje u BiH ne mo`e
posti}i bez pravde, prenijela je Srna.
Su|enje Kosu i ostalima
Poziv na ubijanje Srebreni~ana
Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid
u Srebrenici, svjedok Tu`ila{tva BiH Mi}o
Manojlovi} rekao je da je u julu 1995. godi-
ne osiguravao zarobljenike u {koli u Pilici
(op}ina Zvornik), da bi tokom istog dana,
kada su odvedeni, ~uo da su ubijeni na
Ekonomiji u Branjevu, javio je BIRN.
Manojlovi} je dao iskaz na su|enju Franca
Kosu, Stanku Koji}u, Vlastimiru Golijanu
i Zoranu Goronji, koje Tu`ila{tvo BiH te-
reti za u~e{}e u ubistvima vi{e od 800 Sre-
breni~ana u julu 1995. godine na Vojnoj
ekonomiji Branjevo u Pilici.
- Znao sam da su unutra isto zarobljenici iz Srebrenice, a
okolo su bili vojnici sa pu{kama i jedan je galamio {to ih
ne ubijamo - rekao je svjedok, dodav{i da je poslije, prola-
ze}i, vidio grobnicu na Ekonomiji na Branjevu, ali da ne
zna kojih je dimenzija bila.
SARAJEVO Radnici „Vitezita“ drugu no} pred zgradom Vlade FBiH
Ratni vojni invalid Saba-
hudin Pezi} iz Busova~e, sa
jo{ pedesetak kolega, radni-
ka Poslovnog sistema „Vitez-
it“ iz Viteza, probudio se
ju~er promrzao u vla`nom
{atoru podignutom na liva-
di ispred zgrade Vlade FBiH
u Sarajevu.
No} je bila hladna, a {ator
skoro potpuno otvoren.
Bolovi u nozi
Iako niko od radnika ne
`eli oti}i ispred zgrade Vla-
de FBiH dok ne budu ispu-
njeni njihovi zahtjevi, Pezi}
je ju~er zbog bolova u nozi sa
zebnjom ~ekao predstoje}u
no}.
- Nemam kud ni ku}i. Jo{
mi je gore. Imam petero dje-
ce. @ena ne radi. [ta }u?
Imam 17 godina radnog
sta`a, ali od rata nigdje ne ra-
dim, jer sam nesposoban.
Malo irgetim kad je fino vr-
ijeme. To mi je sve - ispri~ao
nam je Pezi}.
Ira~ki dug
Radnici „Vitezita“ zahti-
jevaju rje{avanje svog ra-
dnopravnog statusa. Ve}ina
ih od rata nigdje ne radi, ra-
dne knji`ice su im, tvrde, u
firmi, a mnogima nedostaje
godina-dvije do penzije.
Predsjednik [trajka~kog
odbora Safet Sivro izjavio je
da okupljeni radnici ne}e
oti}i iz Sarajeva sve dok nji-
hovi problemi ne budu ri-
je{eni. Sivro nam je kazao da
je glavni zahtjev uvezivanje
radnog sta`a za oko 150 ra-
dnika. Bez toga nema nika-
kvog dogovora.
On ka`e da je to mogu}e
uraditi novcem koji je firma
dobila od ira~kog duga, oko
2,5 miliona maraka.
Iako je radnike u pone-
djeljak primio novi premijer
FBiH Nermin Nik{i}, sa-
stanak nije urodio nikakvim
plodom. Premijer je radnici-
ma poru~io da ih ne `eli di-
jeliti te da pare od ira~kog
duga idu svim radnicima.
- Ja bih to razumio da
smo mi u~estvovali u podje-
li onih deset miliona KM
koje je firma dobila od rata.
Zbog toga smo odlu~ili osta-
ti ispred Vlade dok se ne
udovolji na{im zahtjevima -
ka`e Sivro. F. KARALI]
Premijer Nik{i} poru~io
da ih ne `eli „dijeliti“
Na{ glavni zahtjev je uvezivanje radnog sta`a za oko 150 radnika, ka`e Sivro
Ju~er se niko iz Vlade FBiH nije obratio radnicima
U krugu kasarne „Bo`an
[imovi}“ u ^apljini ju~er je
sve~ano ispra}ena druga ro-
tacija pje{adijske jedinice
Oru`anih snaga (OS) BiH u
mirovnu misiju ISAF u Afga-
nistanu.
Ispra}aju 45 vojnika, ko-
ji }e na jugu Afganistana dje-
lovati u sastavu danske bor-
bene grupe, a u okviru koali-
cionih snaga, prisustvovali
su, izme|u ostalih, na~elnik
Zajedni~kog {taba OSBiH
generalpukovnik Miladin
Miloj~i}, ministar odbrane
BiH Selmo Cikoti} i njegova
zamjenica Marina Pende{ te
komandant [taba NATO-a u
Sarajevu general Dejvid Enja-
rt (David Enyeart).
Kako je pojasnio genera-
lpukovnik Miloj~i}, bh. vo-
jnici na jugu provincije He-
lmand u Afganistanu osigu-
ravat }e bazu danske borbe-
ne grupe, bez u~estvovanja u
bilo kakvim djelovanjima.
Ministar Cikoti} po`elio je
ju~er sre}u svakom od 45
vojnika.
Nagla{eno je da se prva ro-
tacija pje{adijske jedinice u
Helmandu, a rije~ je tako|er o
45 na{ih vojnika, vra}a polo-
vinom aprila u BiH. A. Du. S ispra}aja: Bh. vojnici spremni za nove zadatke
Pezi}: Hrani petero djece Sivro: Ostajemo ovdje
Spec
Direktor Federalne uprave policije (FUP) Dragan Lu-
ka~ primio je ju~er ~lanove Komisije za sigurnost Pre-
dstavni~kog doma Parlamenta FBiH, koje je informir-
ao o zakonskim nadle`nostima i na~inu rada FUP-a, kao
i novom unutra{njem ustroju FUP-a, prenijela je Fena.
Blagov~anin:
Poseban
problem
Hamarberg:
Istinsko
pomirenje
Kos:
Monstruozni
zlo~ini
Od Vlade ~aj i sendvi~i,
od prolaznika 500 KM
Radnicima se ju~er niko od predstavnika Vlade FBiH
nije zvani~no obratio. Umjesto da im rije{e probleme, iz
Vlade su promrzlim radnicima poslali ~aj i sendvi~e.
Sarajlije su, pak, pokazale vi{e razumijevanja za radnike, a
jedan od prolaznika je, pod uvjetom anonimnosti, radni-
cima pomogao pokloniv{i im 500 maraka.
Ispra}aj druge rotacije pripadnika OSBiH
Na{i vojnici nastavljaju misiju u Afganistanu
(
F
o
t
o
:

M
.

@
i
v
o
j
e
v
i
}
)
Centar [ejkova~a: S ranije identifikacije
teme
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 9
„Avaz“ saznaje Kako je u „Binasu“ la`irano uni{tenje opasne municije
U aferu upetljana tri
du`nosnika MOBiH
Komisija MOBiH za kontrolu la`irala potvrde o uni{tenju bombi z Kompanija ispla}ena, municija nije uni{tena
Tri biv{a visokopozicioni-
rana du`nosnika Ministar-
stva odbrane (MO) BiH, pr-
ema tvrdnjama izvora „Dn-
evnog avaza“, u~estvovala su
u aferi la`iranja dokumenta-
cije u vezi s uni{tavanjem
oko 120.000 ru~nih bombi u
tvornici namjenske industr-
ije „Binas“ iz Bugojna.
Nezvani~no saznajemo
da je Dr`avna agencija za
istrage i za{titu (SIPA) pokr-
enula opse`nu istragu protiv
tada{njih ~lanova Radne gr-
upe Ministarstva odbrane
BiH za kontrolu uni{tene
municije.
La`iranje faktura
Istraga je, navodno, pokr-
enuta protiv Marija [ege,
[efika Hasanovi}a i ta-
da{njeg pomo}nika mini-
stra Ivana Tani}a, danas vo-
jnog ata{ea u Ambasadi BiH
u Beogradu. Izvje{taj je pro-
slije|en Tu`ila{tvu BiH.
- Tu`ila{tvo BiH slu~aj
„Binasa“ iz Bugojna tretira u
sklopu {ire istrage koja obu-
hvata kako osobe iz Minista-
rstva odbrane BiH tako i ne-
ke privredne subjekte. Ra-
dna grupa MOBiH, kojom je
rukovodio Mario [ego, potpi-
sala je potvrdu da je nekoliko
hiljada bombi u ovoj tvorni-
ci uni{teno, {to nije bilo ta~no.
Ministarstvo odbrane na
osnovu te potvrde isplatilo je
kompaniju, a posao nikada
nije obavljen. Time je Mini-
starstvo direktno o{te}eno -
navodi na{ izvor.
Cikoti} {uti
U Agenciji za istrage i
za{titu, kako saznajemo,
po~eli su sumnjati u nepra-
vilnost cijelog procesa kada
su saznali da je telefonskim
putem i dopisima po~elo ta-
jno „usagla{avanje“ faktura
na relaciji Ministarstvo
odbrane - „Binas“ Bugojno.
Ministar odbrane Selmo
Cikoti} ju~er nije bio raspo-
lo`en za razgovor o ovoj temi.
Vrlo kratko nam je rekao da
sa slu~ajem „Binas“ nije upo-
znat, ali i da „ne mo`e u sve
biti upu}en“. Ni zamjenik
ministra @ivko Marjanac,
kako nam je ju~er saop}io, ni-
je upu}en u ovaj slu~aj.
Za to vrijeme, opasni ar-
senal zastarjelog oru`ja i mu-
nicije, neadekvatno smje{ten
i osiguran, le`i u magacinima
bugojanskog „Binasa“, prije-
te}i mogu}om katastrofom.
S. RO@AJAC
Predistra`ne
radnje u
Tu`ila{tvu
Na na{ upit postoji li u
Tu`ila{tvu BiH fascikla s
naslovom „Mario [ego i
ostali“, portparol Tu`ila{tva
BiH Boris Grube{i} ju~er
nam je rekao da je predmet
u predistra`noj fazi. Dodao
je da o imenima osu-
mnji~enih ne mo`e govoriti.
Zastarjela municija predmet malverzacija
U Centru za obdukciju i
identifikaciju [ejkova~a u
Sanskom Mostu ju~er je ide-
ntificirano 16 `rtava zlo~ina
iz proteklog rata. Portparol
Instituta za nestale osobe
BiH Lejla ^engi} kazala je za
Fenu da je rije~ o civilima
Bo{njacima nestalim na po-
dru~ju op}ina Sanski Most,
Prijedor i Bosanski Novi i
dodala da }e identifikacija bi-
ti nastavljena danas.
Danas su identificirani:
Hakija (Meho) Balti}, ro|en
30. juna 1930.u Sanskom
Mostu; Suvad (Smail)
Hod`i}, ro|en 2. avgusta
1935. u Sanskom Mostu; Ri-
fet (Hamed) Kand`i}, ro|en
16. marta 1960. u Banjoj Lu-
ci; Ramiz (Ibro) Kand`i},
ro|en 28. decembra 1965. u
Sanskom Mostu; Izet ([aban)
Eki}, ro|en 10. avgusta 1955.
u mjestu Maslovare kod Bo-
sanskog Novog.
Me|u ovim `rtvama ide-
ntificirano je pet ~lanova
porodice Kadiri} iz Sanskog
Mosta: Mesud (Ibrahim) Ka-
diri} (ro|en 29. juna 1950.),
Elvis (Mesud) Kadiri}
(ro|en 11. septembra 1976.),
Mirsad (Muharem) Kadiri}
(ro|en 18. juna 1968.), Fer-
id (Mustafa) Kadiri} (ro|en
3. novembra 1962.) i Mi-
dhet (Rifet) Kadiri} (ro|en
29. novembra 1966.).
Me|u identificiranim su i:
Fadil (Ibrahim) Alijagi}, ro|en
11. jula 1967. u Bosanskoj Kr-
upi; Ferid (Ibro) Kaltak, ro|en
15. juna 1970. u Sanskom Mo-
stu; Rasim (Jahija) Kaltak,
ro|en 24. februara 1973. u Sa-
nskom Mostu; Muhamed
(Jasim) Alagi}, ro|en 9. avgu-
sta 1948. u Prijedoru; Ale
(Jasim) Alagi}, ro|en 24. febr-
uara 1952. u Prijedoru i Latif
(Omer) Behli}, ro|en 24. ma-
rta 1952. u Prijedoru.
Centar [ejkova~a u Sanskom Mostu
Identificirano 16 `rtava zlo~ina
Od 15. decembra 2010.
godine, kada su ukinute vi-
ze gra|anima BiH, do
po~etka februara ove godine
iz zemalja EU i Velike Brita-
nije u BiH deportirano je ili
prihva}eno po sporazumu o
readmisiji 86 bh. dr`avljana.
U prvih 15 dana od ukida-
nja viza najvi{e bh. gra|ana
deportirano je iz Francuske,
i to 41, [vedske sedmero,
Austrije, Belgije, Holandije i
Njema~ke po dvoje te Da-
nske, Ma|arske i [panije po
jedan. Od 1. do 31. januara
najvi{e osoba deportirano je
iz [vedske, i to osmero, Nje-
ma~ke petero, Velike Britani-
je ~etvero, Holandije i Ma|ar-
ske troje, Italije dvoje te iz
Danske i Holandije po jedan.
- Jo{ je kratko vreme-
nsko razdoblje za dobivanje
realne slike o migracijama
dr`avljana BiH i nepo{tiva-
nja Odluke o bezviznom
re`imu za gra|ane BiH od 90
dana. Smatramo da }emo
uskoro raspolagati podacima
na osnovu kojih }e se mo}i
dobiti realnija slika o migr-
acijama dr`avljana BiH - re-
kao nam je direktor Gra-
ni~ne policije BiH Vinko
Duman~i}.
Prvobitne analize pokaza-
le su da nije do{lo do po-
ve}anja broja prelazaka
dr`avne granice u odnosu na
prethodnu godinu. ^ak je na
ulazu odnosno izlazu do{lo
do smanjenja prelazaka
dr`avne granice. S. R. Duman~i}: Rano za procjene
Nakon usvajanja bezviznog re`ima
Deportirano 86
bh. dr`avljana
Sjednice
Predsjedni{tvo
BiH o ISAF-u
Predsjedni{tvo BiH da-
nas }e na redovnoj sje-
dnici razmatrati poziv pr-
edsjednika Hrvatske za
u~e{}e na neformalnom
sastanku predsjednika
Italije, Ma|arske, BiH,
Srbije, Crne Gore i Hrva-
tske koji }e biti odr`an u
Dubrovniku 4. i 5. aprila,
prenijela je Fena.
Na dnevnom redu je,
izme|u ostalog, i Infor-
macija o mogu}nosti
anga`iranja jednog podo-
ficira Oru`anih snaga
BiH u misiji ISAF u
Afganistanu.
Prijedor
Seminar
o NATO-u
Perspektive ~lanstva u
NATO-u, ekonomske,
vojne i politi~ke predno-
sti, tema je seminara koji
}e danas biti odr`an u
Prijedoru u organizaciji
Ambasade Norve{ke u
BiH, [taba NATO-a Sar-
ajevo i Ministarstva va-
njskih poslova BiH.
Seminar je namijenjen
{iroj javnosti.
Banja Luka
Protesti
studenata
Intenzivnije pripreme za
proteste studenata u Ba-
njoj Luci planiraju se za
drugu polovinu aprila,
navodi neimenovana gr-
upa studenata koja je pu-
tem dru{tvene mre`e Fa-
cebook najavila proteste
akademaca za 11. maj.
Glavni razlog protesta,
tvrde, jeste odugovla~enje
s izgradnjom novih
smje{tajnih kapaciteta za
studente, javila je Fena.
IPA program
Saradnja BiH
i Hrvatske
Direkcija za evropske
integracije BiH u ulozi
Operativne strukture za
provo|enje programa iz
okvira IPA u saradnji s
Ministarstvom regiona-
lnog razvoja, {umarstva i
vodoprivrede Hrvatske or-
ganizira danas sve~anu ko-
nferenciju povodom po-
tpisivanja ugovora o grant
sredstvima s korisnicima
~iji su projekti odobreni za
finansiranje, javila je Srna.
Predsjedni{tvo BiH:
Redovna sjednica
Ukratko
teme
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Mensud
Durakovi}.
Datum i mjesto ro|enja:
11. juli 1964.
Gdje `ivite - s roditeljima,
podstanar ili imate vla-
stiti dom: Porodi~na ku}a.
Bra~no stanje: O`enjen.
Bitni datumi u Va{em `iv-
otu: 1. mart 1992. i 9. maj
1993.
Koji automobil vozite:
„Tucson“.
Kako se odmarate: Tr~an-
jem u prirodi.
Omiljeni muzi~ar: Adnan
Jakupovi}.
Volite li kuhati: U`ivam u
kuhanju.
Najdra`a knjiga: „Heroji
sa obala Neretve“.
Omiljeni pisac: Hamza
Humo.
Umjetnik kojeg cijenite:
Meha Sefi}.
Za koji klub navijate: Ve-
le` do groba.
Koga biste poveli na pusti
otok: Spisak je podu`i.
Jeste li ljubomorni: Popr-
ili~no.
[ta najprije primje}ujete
kod osoba suprotnog spo-
la: Noge i lice.
Biste li ikada oprostili ne-
vjeru: Ne znam.
Bavite li se sportom: Vrlo
intenzivno treniram svaki
dan.
Omiljena hrana i pi}e:
Burek, }evapi i gemi{t.
Ko se brine o Va{em im-
id`u: Sam, iako rado pri-
hvatam savjete.
Volite li i}i u {oping: Omi-
ljena aktivnost koja me
uvijek vrati u `ivot i ora-
spolo`i.
Jeste li sujevjerni: Stra{no
sam sujevjeran.
Imate li ku}nog ljubimca:
Da, imam pitbula Bou i
njena ~etiri ku~i}a.
Koji je Va{ `ivotni moto:
Mar{iraj ili umri, ali ne
zaboravi i ne oprosti.
Va{ najbolji prijatelj je:
Ima ih dosta.
Pratite li politi~ku situaci-
ju: Da, naro~ito poku{aj
otmice Mostara.
Da imate 15 minuta vlasti,
{ta biste prvo uradili: Vr-
atio bih Vele`u stadion.
Biste li u~estvovali u {ouu
realnosti: Naprotiv, zabr-
anio bih taj ki~.
Mensud Durakovi}
Klub poznatih
Durakovi}: U`iva u kuhanju
NOGOMETNA BRUKA
- Dragi Pape, izbaci{e nas iz
igre neljudi iz Nogometnog
saveza BiH, ali na{i momci
su bili i uvijek }e biti na{
ponos i na{i pobjednici.
Ne}e nam ubiti jedinu svi-
jetlu ta~ku u BiH. ]. M.
RINTAJU PO 12 SATI -
Postoji li institucija ili za-
kon u BiH da stane ukraj
nezakonitostima u bankar-
skom sektoru? Postoji li ika-
kva za{tita za radnike koji
rintaju i po 12 sati u ovoj ba-
nci, a niko ne}e da im plati
ni minutu prekovremeno?
VOLJA NARODA - Ni-
ko, pa tako ni Bo{njaci, ni
Hrvati, ni Srbi, nemaju
pravo svojatati BiH kao da
je samo njihova. Ne smije-
mo se praviti slijepima i
zanemarivati volju jednog
od ova tri naroda u BiH.
DR@AVNI ZATVOR-
Dobar potez je izgradnja
dr`avnog zatvora. Kona~no
}e BiH dobiti mjesto gdje se
mogu preseliti parlamenti,
vlade, vladaju}e koalicije...
Ovi na{i propali politi~ari,
koji su vladali ili jo{ vlada-
ju, napokon misle na penzi-
onerske dane, pa po~eli s
planiranjem svoje budu}e
rezidencije. Svaka ~ast!
UPRAVLJAJU
@IVOTIMA- Upitajmo se
da li je u ovoj dr`avi iko od
onih politi~ara koji su se na-
lazili ili se jo{ nalaze na va`-
nim pozicijama radio psiho-
test, test inteligencije i pro-
vjere op}eg znanja, prije ne-
go {to mu je povjereno da
upravlja `ivotima nas, obi-
~nih ljudi. Mislim da nije.
ODLAZAK DOKTORA
- Odlaze ljekari iz RS, ali
{ta je u FBiH? Strah me
da smo mi toliko zabrljali
da mi i nemamo podatake
o tome.
KOD NAS DOBRO- Sve
je kod nas odli~no kako je u
drugim dr`avama. Vidite
Hrvatsku, kako je tamo!?
Ljudi non-stop protestira-
ju. Eno i u Njema~koj pro-
testi. Kod nas niko ne pro-
testira i to je najbolji poka-
zatelj da nam je bolje nego
u ve}ini zemalja svijeta.
SMS
Prvo bih vratio
Vele`u stadion
Li~ni profil direktora Turisti~ke
zajednice Mostar
PODGORICA Vi{i sud oslobodio optu`ene policijske funkcionere
Niko ne}e odgovarati za
deportaciju bh. izbjeglica
Li~no sam podnio dokaze Tu`ila{tvu BiH protiv ubica koji su
likvidirali 86 deportovanih osoba, kazao Radon~i}
Vi{i sud u Podgorici zbog
nedostatka dokaza oslobodio
je ju~er sve optu`ene za de-
portaciju bh. izbjeglica iz
Crne Gore.
Za ratni zlo~in protiv civi-
lnog stanovni{tva bili su
optu`eni tada{nji policijski fu-
nkcioneri Branko Buji}, Sreten
Glend`a, Bo`idar Stojovi}, Mi-
lorad [ljivan~anin, Bo{ko Bo-
jovi}, Milisav Markovi}, Rado-
je Radulovi}, Du{ko Bakra~ i
Milorad Ivanovi}.
Politi~ka volja
Ovu odluku s ogor~enjem
su do~ekali u Udru`enju po-
rodica deportovanih bh.
izbjeglica iz Crne Gore. Ra-
zo~arana je bila i predsjedni-
ca Udru`enja Jasenka Pero-
vi}, koja se nadala da }e
ovom presudom biti makar
malo zadovoljena pravda.
- Ovo pokazuje nesposo-
bnost pravosudnih institucija
u Crnoj Gori. Koristili su se sla-
bim dokazima. Koristili su
neke potkupljive svjedoke, kao
{to je Slobodan Pejovi}. Jedno-
stavno nije postojala politi~ka
volja ili, bolje re~eno, zrelost pr-
avosu|a da procesuira krivce -
kazala nam je Perovi}.
Obrazlo`enje predsjedni-
ce Sudskog vije}a Milanke
@i`i}, u kojem je ova kazala da
su okrivljeni postupali po na-
redbi tada{njeg ministra poli-
cije Pavla Bulatovi}a te da je
nesporno bilo prinudnog pre-
seljenja, ali ne i deportacije
izbjeglica iz BiH, Perovi} je na-
zvala obi~nom igrom rije~i.
Ona ka`e da Udru`enje posje-
duje podatke o 86 ubijenih
deportovanih civila.
No, uprkos tome, Vi{i sud
zaklju~io je da optu`eni nisu
prekr{ili odredbe me|unaro-
dnog humanitarnog prava,
jer Ministarstvo unutra{njih
poslova Crne Gore, ~iji su
optu`eni bili pripadnici, nije
bilo jedna od strana u sukobu
u BiH, niti je taj sukob imao
me|unarodni karakter.
Novinar i publicista [eki
Radon~i}, koji je otkrio da je
u RS ubijeno 86 bh. gra|ana
deportovanih iz Crne Gore,
kazao nam je da je {okiran
ovom presudom i da je ne-
shvatljivo da za tako maso-
vno i brutalno ubistvo niko
ne dobije ni dana zatvora.
Ni dana zatvora
- Stra{no sam razo~aran.
Prvo jer u Crnoj Gori niko ni-
je osu|en za deportaciju i
odvo|enje 86 ljudi u smrt, ali
jo{ razo~araniji u BiH, jer
sam li~no podnio u Tu`ila{tvo
BiH dokaze za ubice, koji su
likvidirali deportovane lju-
de. Ni ~etiri godine poslije ni-
ko ni{ta nije u~inio - ka`e Ra-
don~i}. F. KARALI]
Ha{ko tu`ila{tvo zatra`ilo
je ju~er od Sudskog vije}a
Ha{kog tribunala da proglasi
krivim i izrekne kaznu
do`ivotnog zatvora biv{em
na~elniku General{taba Vo-
jske Jugoslavije (VJ) Mom~ilu
Peri{i}u za njegovu ulogu u
pokolju u Srebrenici, opsadi
i teroru nad civilima u Sara-
jevu i granatiranju Zagreba,
prenijela je Onasa.
Tu`ioci su u zavr{nim
rije~ima opisali Peri{i}a kao
osobu koja je iz pozadine
osigurala logisti~ke i mater-
ijalne pretpostavke za
etni~ko ~i{}enje i zlo~ine
koje su provele snage bosa-
nskih i hrvatskih Srba u
BiH i Hrvatskoj te kao „rat-
nika iz sjene“ koji se skrivao
iza tvrdnji slu`benog Beogr-
ada da SRJ nije u~estvovala
u sukobu.
- Vojska Jugoslavije, na
osnovu odobrenja Vrhovnog
savjeta odbrane koje je Pe-
ri{i} sam tra`io, naoru`avala
je bosanske i hrvatske Srbe i
u~estvovala je u etni~kom
~i{}enju nesrba - poru~io je
tu`ilac Mark Harmon.
Tu`ioci smatraju da su
VJ te snage bosanskih i hrva-
tskih Srba bile jedna oru`ana
sila nad kojom je general
Peri{i} imao efektivnu ko-
ntrolu.
Peri{i} je li~no osnovao
tzv. kadrovske centre pu-
tem kojih je upu}ivao ofici-
re VJ u sastav snaga bosa-
nskih i hrvatskih Srba, a
putem njih su ure|ivani sta-
tus i prava oficira VJ, njiho-
ve pla}e i pravo na penzije i
stanove.
Peri{i}: Opisan kao „ratnik
iz sjene“
Zahtjev Ha{kog tu`ila{tva
Za Peri{i}a zatra`en do`ivotni zatvor
Na osloba|aju}u presu-
du optu`enima za deportaci-
ju bh. izbjeglica ju~er je rea-
girao Forum Bo{njaka-Musli-
mana Crne Gore. U saop}enju
navode da su o~ekivali pro{ir-
enje optu`nice, a ne oslo-
ba|aju}u presudu za deporta-
ciju bh. izbjeglica.
- Osloba|aju}a presuda
te`ak je {amar, prvenstveno
Tu`ila{tvu, ali i svim ljudima
koji su o~ekivali personaliza-
ciju odgovornosti za zlo~in
koji je u~injen, ali i dalje
ostaje da se ne zna ko ga je
po~inio. To je te`ak grijeh pr-
ema `rtvama i ~ovje~nosti u
Crnoj Gori. Ostaje da smo svi
u Crnoj Gori krivi ili da por-
odice `rtava same sebe optu`e
za sve {to jeste ili nije ura|eno
- navodi se u saop}enju.
Tako|er, predsjednik
Bo{nja~kog nacionalnog vi-
je}a [erbo Rastoder kazao je
da ova presuda pokazuje
neodgovornost dr`ave Crne
Gore u procesu suo~avanja
s pro{lo{}u i osudi zlo~ina,
nazvav{i presudu retu{ira-
njem doga|aja iz devedese-
tih godina pro{log stolje}a.
Te`ak grijeh prema `rtvama i
~ovje~nosti u Crnoj Gori
Vi{i sud u Podgorici: Skandalozna odluka
Radon~i}: Stra{no razo~aran
teme
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 11
HAG Objavljeni podaci na internet-stranici Tribunala
Tu`ila{tvo tvrdi da su u ratu u BiH
stradale samo 104.732 osobe!?
Pojedini ljudi, naime, i danas se vode kao nestali, a nema ih ubrojanih u `rtvama rata. A to jesu
`rtve. Na`alost, Tribunal ovo sada objavljuje kao zvani~an podatak, ka`e Ma{ovi}
Demografska slu`ba
Ha{kog tu`ila{tava u janua-
ru 2010. godine zavr{ila je
kona~nu procjenu broja `rta-
va rata u BiH od 1992. do
1995. godine te utvrdila da su
tokom rata u BiH poginule
ta~no 104.732 osobe, od ~ega
su skoro 60 posto bila vojna
lica!
A`urirana baza
Ovi podaci izazvali su
{ok udru`enja `rtava i njiho-
vih porodica, ali i onih koji
su se godinama bavili
istra`ivanjem ratnih zlo~ina-
ca i njihovih posljedica.
Me|unarodni krivi~ni
sud za biv{u Jugoslaviju po-
stavio je na svojoj internet-
adresi novu stranicu na ko-
joj, kako se navodi, istaknu-
to mjesto zauzimaju inovati-
vni zaklju~ci o ratnim demo-
grafskim kretanjima koje je
na su|enjima koristilo
Tu`ila{tvo. Tako|er, obja-
vljene su informacije za po-
dru~je Hrvatske i Kosova.
- Ova kona~na procjena je
rezultat dvanaestogodi{njeg
sakupljanja podataka, procje-
ne izvora, formiranja i a`ur-
iranja baza podataka i una-
pre|ivanja metodologije. De-
mografi tu`ila{tva koristili su
takozvani pristup empiri-
jskog brojanja, prema ko-
jem se informacije o pojedi-
na~nim `rtvama prikupljaju
iz vi{e izvora. Duplikati se
nakon toga izostavljaju kako
bi se dobio najmanji broj, a
statisti~ki modeli poma`u
da se izvr{i procjena nepre-
brojanih. Suma ove dvije
komponente, najmanji broj
poginulih 89.186 i procjena
neprebrojanih, 15.546, daje
ukupni zbir od 104.732 mr-
tvih u ratu - navodi se na str-
anici Ha{kog tribunala.
Prema tom izvoru, u ratu
na{oj zemlji stradao je 68.101
Bo{njak, 22.779 Srba, 8.858
Hrvata i 4.995 ostalih. Nada-
lje, stradalo je 42.106 ili 40,2
posto civila i 62.626 ili 59,6
posto vojnih lica.
Amor Ma{ovi}, predsje-
davaju}i Kolegija direktora
Instituta za nestale BiH, ka`e
da ne postoje zvani~ni poda-
ci o broju ubijenih, kao ni sa-
ma definicija {ta se smatra
`rtvom rata. Podsje}a da je
ovolika brojka stradalih na-
jbli`a onome {to je radio
Informaciono-dokumenta-
cioni centar (IDC) Mirsada
Toka~e.
Bo{nja~ke `rtve
- Postoje odre|ena
istra`ivanja. Ona idu od
160.000 do 200.000 stradalih.
Pojedine nevladine organiza-
cije do{le su do spiska od
100.000 stradalih. Ti spiskovi
sigurno nisu a`urirani. Imao
sam prilike da provjerim na
nekim nestalim ljudima. Poje-
dini ljudi, naime, i danas se vo-
de kao nestali, a nema ih ubr-
ojanih u `rtvama rata. A to je-
su `rtve. Na`alost, Tribunal
ovo sada objavljuje kao zva-
ni~an podatak - ka`e Ma{ovi}.
Prema njegovoj procjeni,
u agresiji na na{u zemlju si-
gurno je stradalo 150.000
osoba. Ako je suditi prema
broju nestalih, od ove brojke
stradalo je 85 posto Bo{nja-
ka, deset posto Srba, ~etiri
posto Hrvata, a ostatak su
ostali.
Predsjednica Udru`enja
„Majke enklava Srebrenica i
@epa“ Munira Suba{i} vjer-
uje da se iza plasiranja poslje-
dnjih informacija krije na-
mjera da se umanji broj
bo{nja~kih `rtava.
- To je jo{ jedna sramota.
Ovo rade oni koji `ele izje-
dna~iti `rtve i agresore. Na-
jve}i zlo~in je kada `rtvi
ka`e{ da nije `rtva - tvrdi Su-
ba{i}. F. VELE
Ma{ovi}: Neprecizni podaci
Predsjednica Dru{tva
za ugro`ene narode Fadi-
la Memi{evi} ka`e da su za
nju zbunjuju}i podaci
Ha{kog tribunala i da }e
oni zbuniti mnoge u BiH.
Posebno je, dodaje, zbu-
njuju}i omjer stradalih vo-
jnika i civila. Budu}i da je,
ka`e, mnogo vi{e stradalih
vojnih lica, vjeruje da je ri-
je~ o poku{aju da se do-
ka`e kako se u na{oj zemlji
desio gra|anski rat.
Predsjednik Saveza lo-
gora{a Bosne i Hercegovi-
ne Murat Tahirovi} tvrdi
da je, na`alost, broj strada-
lih Bo{njaka daleko ve}i od
procjena iz Haga. Sumnja
da se ovakve informacije
smi{ljeno plasiraju u ovim
te{kim vremenima.
Poku{avaju
dokazati
gra|anski rat
Direktor Istra`iva~ko-dokumentacionog centra
Toka~a: Preuveli~avanjem su
se gradile politi~ke karijere
Direktor Istra`iva~ko-do-
kumentacionog centra (IDC)
Sarajevo Mirsad Toka~a izja-
vio je za na{ list da mu je dr-
ago {to su se kona~no poja-
vili podaci Me|unarodnog
krivi~nog suda za biv{u Ju-
goslaviju, jer oni potvr|u
istra`ivanje koje je radio
IDC.
- Prema nama, ta cifra
iznosila je oko 100.000, a
evo oni ka`u 104.000. Na{a i
istra`ivanja Ha{kog tribu-
nala potpuno su odvojena, ali
se podaci potpuno poklapa-
ju. ^ak i procentualno po br-
oju etni~kih zajednica.
Sada }e svima biti jasno
koliko je na{e istra`ivanje bi-
lo pouzdano, a na `alost sa-
moprogla{enih nau~nika u
Sarajevu, kao i onih {to su
preuveli~avali i sebi gradili
politi~ke karijere ili mani-
pulirali narodom i njiho-
vom nesre}om - kazao je
Toka~a. F. K. Toka~a: Podaci se poklapaju
Visoko sudsko i tu`ila~ko
vije}e (VSTV) ju~er je pono-
vo za zamjenicu glavnog
tu`ioca Tu`ila{tva BiH Milo-
rada Bara{ina izabralo Jadra-
nku Lokmi}-Misira~u, tu`ite-
ljicu iz Odjela III Dr`avnog
tu`ila{tva, potvrdila je za
„Dnevni avaz“ portparol
VSTV-a Marjana Popovi}.
Lokmi}-Misira~a dobila
je prednost ~lanova VSTV-
a nad tu`iteljicom Dianom
Kajmakovi} iz Odjela II za
organizirani kriminal, privr-
edni kriminal i korupciju
pri Tu`ila{tvu BiH.
Tu`iteljica Lokmi}-Misi-
ra~a bila je i zamjenica op}in-
skog tu`ioca u Sarajevu. Po-
znata je kao dr`avna tu`itelji-
ca u slu~ajevima generala Br-
animira Glava{a nakon njego-
vog bijega iz Hrvatske u BiH,
slu~aju biv{eg pripadnika Hr-
vatske vojske Tihomira Pur-
de, ~ije je izru~enje tra`ila Sr-
bija, te mnogim drugim.
Odlukom VSTV-a, fu-
nkciju predsjednika Osno-
vnog suda u Banjoj Luci i da-
lje }e vr{iti Milan Tegeltija.
Za narednu sjednicu VS-
TV je odgodio izbor i imeno-
vanje glavnog tu`ioca Tu`i-
la{tva RS, tu`ioca Tu`ila{tva
RS te sudija Vrhovnog suda
RS i Okru`nog suda u Banjoj
Luci, jer materijali s listama
kandidata nisu prevedeni i
blagovremeno dostavljeni
~lanovima Vije}a. F. V.
VSTV ju~er donio odluku
Lokmi}-Misira~a ponovo
Bara{inova zamjenica
Lokmi}-Misira~a: Novi mandat
teme
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 12
Posjete
Sunjog danas
u Zvorniku
XAmbasador ^e{ke u
BiH Toma{ Sunjog
(Szunyog) razgovarat }e
danas u Zvorniku s na~e-
lnikom ove op}ine Zora-
nom Stevanovi}em.
Sunjog }e posjetiti i Poljo-
privrednu zadrugu „Pru-
nus“, gdje }e prisustvovati
predaji namjenskog vozila
za otkup mlijeka, koje je
donirala ~e{ka Razvojna
agencija, javila je Srna.
Republika Srpska
Prosje~na
pla}a 804 KM
XProsje~na februarska ne-
to pla}a u RS iznosila je
804 KM i realno je za 0,2
posto ni`a od januarske ne-
to pla}e, podaci su Zavoda
za statistiku RS.
Najvi{a primanja, od 1.202
KM, imali su zaposleni u
finansijskom sektoru te u
dr`avnoj upravi i obave-
znom socijalnom osigura-
nju, s neto prosjekom od
1.074 KM, javila je Srna.
Izlo`be
Mladi bh.
inovatori
XSavez inovatora RS
obavlja organizacijske
pripreme za realizaciju
me|unarodne izlo`be
„Inost mladih 2011“, ko-
ja }e biti odr`ana na Ba-
njalu~kom velesajmu od
12. do 14. aprila.
O~ekuje se u~e{}e oko 500
autora sa 300 eksponata, iz
BiH, Hrvatske, Slovenije,
Makedonije i drugih ze-
malja, javila je Fena.
PKRS
Izbor najboljih
privrednika
XPrivredna komora RS
danas u Banjoj Luci orga-
nizira manifestaciju „Iz-
bor najuspje{nijih u priv-
redi RS za 2010. godinu“.
Ova manifestacija promo-
vira privredna dru{tva
koja su prethodne godine
ostvarila zna~ajne rezulta-
te u svom poslovanju, ja-
vila je Fena.
Ukratko
Sunjog: Uru~enje donacije
Biv{i na~elnik Srebrenice
Abdurahman Malki} jedan
je od brojnih Srebreni~ana
~ije se ime nalazi na spisku
Dokumentacionog centra RS
za istra`ivanje ratnih zlo~ina
u BiH pod nazivom „Izvodi iz
krivi~nih prijava optu`enih za
ratne zlo~ine u BiH 1992-
1995“.
Na spisku je oko 3.500
ljudi, mahom pripadnika Ar-
mije RBiH i HVO-a, koji se te-
rete za zlo~ine nad Srbima.
Veliki interes
- Radi se o umovima koji
na svaki na~in poku{avaju
izjedna~iti zlo~ince i `rtve,
odnosno agresore i branioce.
Pravljenjem kontratu`bi oni
`ele opravdati svoje zlo~ine.
Ali, naravno da ovakvi spisko-
vi optere}uju - ka`e Malki}.
Zbog velikog interesiranja
javnosti „Avaz“ nastavlja obja-
vljivati spisak Dokumentacio-
nog centra RS. Danas objavlju-
jemo prezimena
koja po~inju slovom L, LJ i dio
prezimena koja po~inju slo-
vom M.
Lagund`ija D`emo, Lali~i}
(Hako) Zaim, Lame{i{} (Mate)
Marijan, Land`o Esad, Land`o
Zijo Zengi, Lapan Andrija, Lasi}
Mirko, Lasti} (Ivo) Marijan, Lati-
fovi} Sabir, Leci Ivica, Ledi} (Dra-
gan) Manijel, Ledi} (Emanuel)
Dragun, Lehi} (Salih) Zejnil, Le-
ko Marko, Leli} (Ivo) Zlatan, Le-
li} (Jozo) Ilija, Leli} (Jozo) Josip,
Leme{i} Marjan, Lemezan (Rasim)
Enes, Len|el Davor, Lendo [efik,
Lepan (Petar) Tadija, Lepan (Tadi-
ja) Drago, Lepan (Tadija) Vinko,
Lepan [imo, Lepan Marko, Lepan
Pejo, Lepan Petar, Lepen Dragan,
Lepen \uro, Letik Fadil, Letuka
Fadil, Levi} (Abdulah) Esad, Li{i}
(Meksud) Mirsad, Li{i} (Sead) Sa-
mir, Li{i} Senad, Li{ko Luka, Li-
hovac Said, Lili} (Abid) Nijaz, Li-
li} (Abid) Sej|alija, Lili} (Hamid)
Selim, Lili} (Nezir) Nasko, Lili}
Hajrudin, Lili} Ned`ad, Lipova~a
Kemal, Lipovac (Ante) Damir, Li-
povac (Ante) Ivica, Lipovac (Pejo)
Lukic, Lipovac Pejo, Lipovac Pr-
edrag, Livadi} (Ahmet) Ismet,
Livadi} Nihad, Lizalo (Meh-
med) Mihret, Lokvan~i} (Nail) Ha-
mo, Lokvan~i} (Ra{id) [efik, Lo-
kvan~i} (Vejsil) Albin, Lopa
Nezir, Lovrenovi} (Branko)
Jozo, Lovri} (Ivica) Marko,
Lovri} (Niko) Marko, Lo-
vri} (Vid) Bla{ko, Lovri}
Ivica, Lovri} Miro, Lozi}
(Nail) [ekib, Lozi} (Tomo)
Marko, Lozi} Ismet, Lu~ar-
evi} Kerim, Lu~i} (Ilija)
Ivo, Lu~i} (Ilija) Marijan,
Lu~i} (Ilija) Marko, Lu~i}
(Ilija) Stjepan, Lu~i} (Jakov)
Niko, Lu~i} (Marija)
Jozo, Lu~i} (Marko) Luka, Lu~i}
(Tomo) Mijo, Lubinovi} (Jusuf)
[efket, Lukavica Omer, Luki} (Ivo)
Marijan, Luki} (Marko) Tadija,
Luki} (Tadija) Nedeljko, Luki}
(Tomo) Petar, Luki} (Vinko) Ivo,
Luki} Ivo, Ma{i} (Mate) Jo{ko,
Ma{i} (Meho) Bahir,
Ma{i} (Mi{o) Ante, Ma{i}
(Nezir) Ibrahim, Ma{i} (Pavo) Mu-
jo, Ma{i} Behadil, Ma{i} Junuz,
Ma{i} Muhidin, Maci} Ibro, Maci}
Miralem, Maci} Ne|o, Maci} Vahid,
Mahmuljin (Asim) Asmir, Ma-
hmut~ehaji} Rusmir, Mahmutbego-
vi} Mevludin, Mahmutovi} (Be-
haija) Nasir, Mahmutovi} (Ibrahim)
Fejzo, Mahmutovi} Edem, Mahm-
utovi} Husein, Mahmutovi} Mesud,
Maji} (Stjepan) Zlatko, Maji} Anto,
Maji} Ivica, Majkovi} (Nail) Jusuf,
Makani} (Jakub) Be}ir, Maki}
(Abid) Halid, Maki} (Be}ir) Fahr-
ija, Maki} (Ejub) [ekib, Maki}
(Sadik) Halid, Makitan (ili Mahitan)
Ahmet, Maksimovi} Mirza, Malagi}
(Hilmo) Hajrudin, Malajhod`i} Sa-
mir, Male{ (Mijo) Ivo, Mali} Nedo,
Malki} (Osman) D`evad, Malki}
(Ru{id) Abdurahman, Malni} Me-
vludin, Malovi} (Emin) Ifet, Mamu-
tovi} Nasir, Mandalini} (Milo{)
Dragan,
Mande{ (Franjo) Matija, Ma-
ndi} Ankica, Mani} Ivo, Manot
(Antun) Andrija, Mand`i} Smajo,
Mand`uka (Ahmet) Smail, Ma-
nd`uka Zijad, Malji{evi} (Suljo)
Sakib, Mar~inko Josip, Mar~inko-
vi} (Ante) Stipe, Mar~inkovi}
(Marko) Pero, Maras (Mate) Zlatko,
Maras Jozo, Maras Marinko, Mar-
elja Marinko, Marelja \ozga , Ma-
relja Zoran, Margeti} Anto, Mari}
(Ante) Matija, Mari} (Bajro) Ramo,
Mari} (Huso) Osman, Mari} (Mar-
jan) Augustin, Mari} Franjo, Mari}
Predrag, Mari} Zehro, Marijanovi}
Marko, Marijanovi} Pero, Marijano-
vi} Tadija, Marin~i} Ivan, Marini}
(Mijo) Drago, Marini} (Mijo) Miro,
Marini} (Mijo) Pero, Marini} (Pero)
Zdravko, Marinkovi} [imo, Mario
(Franjo) Milo{, Marjanovi} (Ivan)
Vinko, Marjanovi} Ante, Marjano-
vi} Marko, Marki} Ivica, Marki} Pe-
jo, Markovi} (Ante) Ivo, Markovi}
Ante, Markovi} Fabijan, Markovi}
Toni, Porobi} Dragoslav, Porobi}
Miroslav, Marojevi} (Ilija) Pavo,
Marti} (Pejo) Stipica, Marti} Beaja,
Marti} Goran, Marti} Ivica, Marti}
Jozo, Martinovi} (Mate) Niko, Ma-
rtinovi} (Murat) Abid, Martinovi}
(Niko) Luka, Martinovi} (Nu{in)
Meho, Martinovi} (Zuhdija) Ra-
sim, Martinovi} @eljko, Martinovi}
Berto, Martinovi} Davor, Marti-
novi} Vinko, Martinovi} Zoran,
Marunica (Drago) Feliks, Maruni-
ca (Marjan) Elvis,
Hakija Meholji}
Na spisku su i Maskaljevi}
(\uro) Marko, Masli} (Muharem)
Hari, Mastri} Marjan, Matanovi}
(Jozo) Ivica, Matanovi} (Jozo) Ivo,
Matanovi} Pavo, Mate{ Ivo, Mate-
nda Zoran, Mati} [eki, Mati} Da-
vor, Mati} Dragan, Mati} Jozo, Ma-
ti} Ne|o, Mati} Toni, Matinjanin
(Alija) Armin, Matkovi} (Marko)
Mato, Matkovi} Mladen, Matus
Adnan, Matuzovi} \uro, Mautu-
zi} Vlado, Mad`arevi} (Miroslav)
Dra{ko, Me{anovi} [erif, Me{ano-
vi} Alija, Me{etovi} ([a}ir) Meho,
Me{etovi} (Atif) Osman, Me{i}
(Meho) Bakir, Me{i} (Uzeir) Alem,
Me{kovi} (Alija) Muhamed,
Me{kovi} (Fadil) Nijaz, Me{kovi}
Jasmin, Medar Avda, Medi} Ivan,
Medo{evi} (Hamdija) Safet, Meha-
nija (Ahmed) Suad, Mehanovi}
(Ahmo) Zahid, Mehanovi}
(HaD`o) Bajro, Mehenji} Hasan,
Mehi} (Avdo) Zajim Mehi}
(Ibrahim) Amir, Mehi} (Osman)
Junuz, Mehi} Vrba, Mehmedba{i}
Mirsad, Mehmedi} (Bajro) Seid,
Mehmedovi} (Hakija) Ramiz,
Mehmedovi} (Muradif) Ra-
miz, Mehmedovi} (Muradif) Ra-
miz, Mehmedovi} (Mustafa) Alija,
Mehmedovi} (Mustafa) Kemal,
Mehmedovi} (Nusret) Ismet, Me-
hmedovi} (Sal~in) Esad, Mehme-
dovi} (Salko) Zaim, Mehmedovi}
Amir, Mehmedovi} Esad, Me-
hmedovi} Muharem, Mehmedovi}
Ramo, Mehmedspahi} [ukret, Me-
holji} (Husein) Hakija, Mehovi}
Makija, Mekani} (Jukub) Be}ir,
Mekolji} Hakija, Memi{evi} (Ha-
jdar) Nurija, Memi{evi} (Mah-
mut) Azem, Memi{evi} (Mehmed)
Zulfo, Memi{evi} (Salko) Salko,
Memi} (Osman) Hasan, Memi}
Adnan, Memi} Sejdo, Mende{
(Ante) Mato, Mende{ (Franjo)
Matija, Mende{ (Pejo) Luka, Me-
nde{ Dragan, Mende{ Franjo, Me-
nde{ Mate, Menzil (Ale) Suvad,
Menzild`i} (Mensur) Nerimin,
Mer|anovi} (Ramiz) Ismet, Mer-
di} (Ismet) Nezir, Merkez (Bekto)
Azem, Merkez Ibro, Merd`i}
([efko) Mustafa, Merd`i} (Ismet)
Nazir, Mesi} Nezir, Mi{i}
(Ibrahim) Smajo, Mi{i} Mirsad,
Mi{kovi} (Ante) Ivo, Mi{kovi}
(Antun) Mirko, Mi{kovi} (Mate)
Zvonko, Mi}anovi} (Matej) Ivica,
Mi}i} (Mijo) Tomislav, Mi}ivod
Ramiz, Mihaljevi} Kre{o, Miholji}
(Husein) Hakija, Mijatovi} (Ivo)
Drago, Mijatovi} (Petar) Marjan,
Miji} Drago, Mikelin (Johan) Ivi-
ca, Miki} (Tomo) Zdravko, Miki}
Mirko, Mil Mijo, Milajhod`i} Sa-
mir, Milanovi} Mijo, Milas (Ante)
Ivan, Milas (Ivan) Toni, Milas
Ivica, Mili} Goran, Mili} Suad, Mi-
li}evi} Mario, Mili}evi} Miro, Mi-
li}evi} Nedeljko, Mili~evi} Mario,
Mili~evi} Nedo, Milivi} Kadrija,
Milo{ (Mate) Mario, Milo{ Marko,
Milo{evi} (Ilija) Jadranka, Minko-
vi} Marko, Miljak Zdenko, Miljko-
vi} (Ratko) Dinko, Miras Zde-
nko, Mlivi} (Fahir) Hidajet, Mli-
vi} (Safet) Smajo, Mlivi} (Salem)
Mustafa, Mlivi} Fahir, Mlivi} Ka-
drija, Mo}evi} (Salko) Jusuf,
Mo}evi} (Salko) Suad, Moranki}
Refik , Mot Neda, F. K.
(Sutra ~itajte ostatak
prezimena koja po~inju
slovom M te prezimena koja
po~inju slovom N)
Malki}: Kontratu`bama
`ele oprati svoje zlo~ine
Radi se o umovima koji na svaki na~in poku{avaju izjedna~iti zlo~ince i `rtve, odnosno agresore i branioce, ka`e Malki}
Spisak Dokumentacionog centra RS (7) „Avaz“ objavljuje
Na spisku Dokumenta-
cionog centra RS nalazi se
Goran Mili}, kojeg terete
da je, kao novinar Yutela,
uz ucjene i prijetnje prisi-
ljavao uhap{enog Du{ana
Jovanovi} da da la`nu izja-
vu na koju ovaj nije pristao,
a koja je montirana neisti-
nito u Sarajevu 7. aprila
1992. godine.
- Nikada nisam inter-
vjuirao nekog zarobljenika
niti znam ko je Du{an Jova-
novi}. Mislim da je cijela ta
pri~a izmi{ljena. Smije{no je
u zemlji u kojoj je ubijeno
vi{e od 100.000 ljudi neko-
ga optu`ivati za neki nepo-
stoje}i intervju - ka`e Mili}.
Goran Mili} optu`en
zbog intervjua
Mili}: Sve izmi{ljeno
Na spisku su i [efket
(Jusuf) Ljubanovi}, Mar-
in Ljubi~i}, Samir Ljubo-
vi} i Ke}o Ljumi}.
Na spisku i
Samir Ljubovi}
Malki}:
Spiskovi
optere}uju
sarajevski kanton 13
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011.
NEZADOVOLJSTVA Sindikalisti ne prihvataju prijedlog bud`eta
SDP je obe}avao ulaganje u
obrazovanje, a sad nema para?!
Prinu|eni smo svoja prava tra`iti tu`bama, protestima, a, u krajnjoj mjeri, i {trajkom,
ka`e Be{li} z Razo~arani nakon razgovora s premijerom KS
Ne `elimo prihvatiti prije-
dlog bud`eta Kantona za ovu
godinu, jer Vlada nije prihva-
tila nijedan prijedlog i primje-
dbu koje smo poslali, kazali su
ju~er ~lanovi Kantonalnog
odbora Sindikata srednjeg i
visokog obrazovanja, odgoja,
nauke i kulture BiH.
Ka`u da je ovo znak da i
ova vlada kao i prethodne
nastavlja praksu kr{enja
odredbi Zakona o radu i
Kolektivnog ugovora te }e
biti prinu|eni da svoja pra-
va tra`e na sudu.
Manje od prosje~nih
- Izme|u ostalog, na{e pl-
a}e manje su od prosje~nih u
Kantonu. Ovaj prijedlog bu-
d`eta utvr|en je kr{enjem za-
kona, tako da je to za nas apso-
lutno neprihvatljivo. Ukrali
su nam 160 KM toplog obro-
ka, 200 regresa i 600 zaposle-
nicama koje su na trudni~-
kom bolovanju. Prinu|eni
smo svoja prava tra`iti tu`ba-
ma, protestima, a, u krajnjoj
mjeri, i {trajkom - istakao je
Faruk Be{li}, predsjednik Si-
ndikata srednjeg obrazovanja.
Samka Had`ihasanovi}-
Midhat, ~lan Glavnog i Ka-
ntonalnog odbora Sindika-
ta, kazala je da su nakon ne-
davnog razgovora s premi-
jerom razo~arani.
Lo{ tretman
- Prije samo nekoliko mje-
seci SDP je u izbornoj kamp-
anji na sav glas obe}avao ula-
ganje u obrazovanje, a sada
svaki od ministara pri~a isto,
da nema para?! Vlada u nare-
dnom periodu nije planirala
nikakva sredstva za stru~no
usavr{avanje na svim nivoi-
ma obrazovanja, pa kako, on-
da, o~ekuju napredak - rekla
je Had`ihasanovi}-Midhat.
Na kraju su kazali da
ovakav poni`avaju}i tre-
tman ne}e prihvatiti te da
ne}e dozvoliti da njihovi pr-
ofesori idu na ru~ak kod te-
tke Zilhe. N. GRABOVICA
S milion ma-
raka iz bud`eta
novogr ads ka
op}ina nastavlja
izgradnju spor-
tsko-rekreati-
vnog centra
„Srce“. Ukoliko
ne bude `albi na
izbor izvo|a~a,
radovi bi trebali
po~eti krajem aprila. Prema
idejnom projektu, gradit }e se
dvorana za ko{arku i ruko-
met, kazao je Dervo ^olak-
hod`i}, pomo}nik na~elnika.
Objekt ima suteren, prizemlje
i galeriju iznad ulaznog dijela.
Projekt }e biti realiziran
do 2013. godine, a ure|en-
jem prostora izme|u ulica
Adema Bu~e i Trebinjska
do sada je izgra|en sportski
teren s vje{ta~kom travom i
dje~ije igrali{te. A. Na.
Premijer Kantona Fikr-
et Musi} u intervjuu za age-
nciju Onasu govorio je,
izme|u ostalog, o planira-
nim razvojnim projektima
te aktivnostima novog sazi-
va Vlade s ciljem smanjenja
broja nezaposlenih, privre-
dnim granama koje imaju
najve}i potencijal za inve-
sticije...
- Vi{e od 68.000 nezapo-
slenih u KS doista je zabri-
njavaju}e. U ovom mome-
ntu Vlada se opredijelila za
trenutno jedinu mogu}u
intervenciju, a to su sre-
dstva Slu`be za zapo{ljava-
nje. Rije~ je o tome da se s
blizu 15 miliona KM inter-
venira na programima za-
po{ljavanja pripravnika,
prekvalifikacije, dokvalifi-
kacije i posla za sve, {to bi u
ovoj godini trebalo rezulti-
rati zapo{ljavanjem oko
1.500 osoba po ovim progr-
amima. Drugi program je
sezonsko zapo{ljavanje u
komunalnoj privredi - re-
kao je Musi}.
Privredne grane koje
imaju najve}e potencijale
za ulaganje su turizam, po-
ljoprivreda, vodoprivreda,
{umarstvo, industrijska pr-
erada drveta, metalopre-
ra|iva~ka i elektroindustri-
ja i proizvodnja prehra-
mbenih proizvoda, nagla-
sio je premijer. Govore}i o
situaciji u GRAS-u, rekao
je da stanje jeste te{ko, ali
nije bezizlazno.
Drvo u Miljacki
XNasukalo drvo u rijeci
Miljacki, u blizini mosta
Hamdije ^emerli}a, stoji
ve} danima. Za to vrije-
me na njega se skuplja
sme}e. A. Nu.
Koncert Narodnog
orkestra „Bemba{a“
XNarodni orkestar „Be-
mba{a“ AKCUS-a
„Seljo“ odr`at }e danas
koncert u Kamernom te-
atru. Koncert se odr`ava
povodom godi{njice sa-
mostalnog rada, a bit }e
promoviran njihov dvo-
struki CD. Uz orkestar,
nastupit }e i ansambli
„Prijatelji“ i „Corona“,
Sabahudin Baho Kurt,
Vesna Had`i}, Samra
Mirojevi} te Jak{a Jurje-
vi}. Po~etak je u 20 sati, a
ulaz je besplatan. M. G.
Edukacija za
vo}are
XU Domu kulture u
[vrakinom Selu novogr-
adska op}ina organizira-
la je edukaciju iz oblasti
vo}arstva. Teorijski i pra-
kti~ni dio uspje{no je sa-
vladalo 28 budu}ih vo}ara.
Predavanje o vo}arstvu na
Poljoprivrednom dobru u
Butmiru odr`ao je Mirsad
Kurtovi}, dekan Poljopri-
vredno-prehrambenog fa-
kulteta. A. Na.
Upozorenja
iz CZ Had`i}i
XIz Slu`be CZ Had`i}i
upozoravaju gra|ane da je
strogo zabranjen ulazak na
podru~ja koja su obi-
lje`ena upozorenjima na
mine kao i uklanjanje zna-
kova. Svaki neovla{ten ula-
zak u obilje`ena podru~ja i
skidanje znakova krivi~no je
djelo. Gra|ani se upozorava-
ju i na zabranu lo`enja vatre
na otvorenom prostoru, {to
je ka`njivo. R. B.
Skuplja se sme}e
Zbog sudara koji se de-
sio ju~er u ulici Mar{ala
Tita kod Higijenskog za-
voda tramvaji nisu vozili
prema Ba{~ar{iji od 12 do
12.20 sati. Kako su nam re-
kli iz GRAS-a, saobra}aj na
liniji ~etiri, prema @el-
jezni~koj stanici, nije bio
obustavljen.
Tako|er, od 14.02 do
14.32 sati do{lo je do zastoja
tramvajskog saobra}aja na
skretnici prema Tehni~koj
{koli. Na{a ekipa zabilje`ila
je da je tramvaj isko~io iz
{ina, a, nasre}u, nije bilo po-
vrije|enih. A. Nu. Zastoj zbog sudara trajao 20 minuta (Foto: A. Jamakovi}) Isko~io tramvaj kod Tehni~ke {kole (Foto: S. Jordamovi})
Ju~er bile dvije obustave saobra}aja
Tramvaj ponovo isko~io iz {ina
Musi}: Ulaganje u privredne
grane
Fikret Musi}, premijer Kantona
Stanje u GRAS-u te{ko, ali nije bezizlazno
Idejno rje{enje sportske dvorane
Nastavljaju se radovi na SRC „Srce“
Krajem aprila izgradnja
sportske dvorane
Nakon ju~era{njeg obra}anja: Vlada ni{ta nije prihvatila
934 KM prosje~na pla}a s VSS
Had`ihasanovi}-Midhat: Svi
ministri isto pri~aju
"
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. F=H==
BOSANSKA GRADIŠKA Ibrahim Hotić ponovo rekorder
Rijeka mlijeka
iz Žeravice
Za proizvodnju stočne hrane obrađuju više od 100 hektara zakupljenog zemljišta
Skupština opštine Srebrenica o crkvi na Budaku
Odbornici traže pomoć vjerskih lidera
Sa sjednice: Odbornici dobili zaključke komisije
Ne prodaju telad
Supruga Zineta kaže da
su sva grla u farmi iz
njihovog podmlatka, te da
uopšte ne prodaju telad.
- Trenutno imamo oko
40 krava koje se muzu,
jedan broj je pred te-
lenjem, a uskoro ćemo u
mužu uključiti nova grla.
Mušku telad tovimo do
700 kilograma težine.
Uglavnom se radi o cr-
Iz SNSD-a isključena
četiri odbornika
Predsjednik Sk-
upštine opštine Bra-
tunac Mustafa Golić
na početku juče-
rašnje redovne sjed-
nice SO pročitao je
saopštenje OO SN-
SDda se iz njegovih
redova isključuju
Žaklina Čirković,
Dragan Jovetić, Du-
šan Đogatović i Lju-
biša Danilović, od-
bornici ove partije u
lokalnom parlamen-
tu. Od prvobitnih
šest odbornika SNSD-a u
SO sada jeostao samo jedan,
Milijan Vujić, jer od nedav-
no kaosamostalni odbornik
nastupa i Mirko Stojanović.
Isključeni najavljuju
žalbu, a kako smo nezva-
nično saznali, razlog is-
ključenja je navodno ne-
poštivanje unutarstranač-
ke discipline.
- Od početka ovaj
Opštinski odbor imao je
pogrešan kompas. Imali
smo skupštinsku većinu, a
onda je jedan odbornik i to
upravo ovaj koji je sada os-
tao, glasao protivte većine i
predao je SDS-u. Nas pet
što smo branili interes par-
tije isključeni smo, sa smi-
ješnim obrazloženjem bez
pravnog lijeka - rekao je
novinarima Ljubiša Dani-
lović, jedan od isključenih
odbornika.
Interesantno je da u SO
Bratunac, od 31 odborni-
ka, više od trećine više nisu
u partiji u kojoj su bili kada
sudobili mandat. M. M.
Skupština opštine Bratunac
Vujić: Ostao sam
- Prijedor je lijep grad, ali
u njemu mladi teško dolaze
do radnog mjesta. Kao i
mnogi drugi, očekujemeko-
nomski oporavak, pokreta-
nje nekih novih preduzeća i
stvaranja uslova za zapošlja-
vanje, prvenstveno mladih
kadrova.
Mada iz sadašnje per-
spektive znam da je to jako
teško, budućnost ipak vidim
u razvoju poljoprivrede i
ulaganju u ruralna područja
ukojima treba otvarati mini
farme, pogone za proizvod-
nju zdrave hrane, poljopri-
vredna dobra, i to prven-
stveno kroz povoljne kredit-
ne linije. U tom pravcu tre-
bala bi razmišljati i lokalna
zajednica - kaže Nazif
Pađen, predsjednik Savjeta
MZ Hambarine.
M. Z.
Ulagati u razvoj
poljoprivrede
Šta mi se (ne)sviđa u Prijedoru
Spec
Ovogodišnje Državno prvenstvo tornjaka održat će se
30. aprila na Makljenu. Unija kinoloških saveza BiH i Hr-
vatski kinološki savez BiHorganizaciju prvenstva provje-
rili su KK “Tornjak-Rama”, a kako se očekuje na prven-
stvu će nastupiti oko 100 autohtonih bh. ovčarskih pasa iz
svih krajeva naše zemlje. Sav prihod od priredbe nami-
jenjen je Udruzi roditelja djece sa posebnim potrebama
“Djeca nade”.
Općinsko vijeće Posušje
usvojilo je odluku o po-
većanju cijena vode, pri-
ključaka na vodovodnu mr-
ežu i uopćekomunalnih uslu-
ga. Tako se cijena vode za fi-
zička lica povećava na 1,5 KM
po kubiku, a za pravne osobe
na dvije KM. Povećavaju se
naknade za priključak na vo-
dovodni sistem, i to od 400
KM za jedan stan do 1.000
KM za poslovni prostor.
Cijena priključka za
kuće je od 1.450 do 2.650
KM, ovisno o profilu cijevi,
a cijena priključka za proiz-
vodne pogone se podiže od
minimalnih 2.650 KM, do
maksimalnih 10.650 mara-
ka, ovisno o profilu pri-
ključka. An. K.
Kubik vode sada
košta 1,5 KM
Odluka OV Posu{je o poskupljenju
Nazif Pađen, predsjednik
Savjeta MZ Hambarine
Količinu od274.000 lita-
ra mlijeka, koliko je prije
dvije godine isporučio mlje-
karama, farmer Ibrahim
Hotić iz Žeravice kod Bo-
sanske Gradiške lani je pre-
mašio za više od 70.000 lita-
ra. Proizvodnja je značajno
povećana zahvaljujući po-
jačanom angažovanju cijele
porodice.
- Očekivanja su nam se
obistinila. Prosječna dnev-
na mliječnost po grlu je oko
30 litara, povećali smo i broj
muznih krava i što je naj-
važnije, popravili kvalitet
stočne hrane, koju mahom
sami proizvodimo. Iako smo
imali problema sa poplava-
ma, uspjeli smo. Stalno po-
većavamo planove, mislimo
da ćemo ove godine mljeka-
rama isporučiti više od
400.000 litara mlijeka - kaže
vrijedni Ibrahim.
Za proizvodnju stočne
hrane Hotići obrađuju više
od 100 hektara uglavnom
zakupljenog zemljišta. Ku-
kuruz je osnovni usjev, a
ovog proljeća će zasijati i so-
ju.
- Sami proizvodimo ku-
kuruz i ostale žitarice za zr-
no, spravljamo silažu, a ima-
mo i vlastitu mješaonicu
stočne hrane, silose, lakto-
friz i ostalu infrastrukturu.
Lani smo imali prinos soje
više od tri tone po hektaru i
tu smo ispekli zanat. Ovih
dana pripremamo mehani-
zaciju za proljećnu sjetvu -
ističe Ibrahim.
Hotići kažu da imdobro
dođu subvencije za žensku
telad i mlijeko, te za naftu i
đubrivo za proljećnu sjetvu.
Ipak smatraju da bi bilo do-
bro da ih država stimuliše i
kod uzgoja tovne junadi, jer
raspolažu sa izuzetno kvali-
tetnim i zdravim stadom.
Ovom proizvodnjom svako-
dnevno se bavi 12 radnika,
uključujući cjelokupnu po-
rodicuHotić. B. GRGIĆ
Crkva se gradi samo nekoliko metara od masovne grobnice
Na posljednjem zasjedanju,
Skupština opštine Srebrenica za-
dužila je načelnika Osmana Suljića i
predsjednika SO Radomira Pavlo-
vića da u narednih 15 dana iniciraju
sastanak satuzlanskim muftijomHu-
seinom ef. Kavazovićem i zvor-
ničko-tuzlanskim vladikom Vasili-
jem Kačavendom s ciljem rješavanja
problema nastalog okoizgradnje pra-
voslavne crkve na Budaku.
Naime, Bošnjaci iz okoline Buda-
ka zatražili su odSO da riješi problem
i donese odluku o izmještanju crkve,
koja se gradi samo nekoliko metara
od masovnegrobnice i usamoj blizini
Memorijalnog kompleksa Potočari.
Formirana je i komisija, koju čine
predstavnici MZ iz Potočara, vjer-
skih zajednica, građani i predstavnici
Rezolucija bez glasova
Hasanović: Odbijen prijedlog
Senahid Hasanović,
odbornik SBiH, na sjed-
nici je predložio da se u
dnevni red 18. redovne sje-
dnice SO uvrsti i usvajanje
Rezolucije o Srebrenici.
Nakon kraće diskusije za
je glasalo 16 bošnjačkih
odbornika, dok su odbor-
nici SNSD-a i DNS-a gla-
sali protiv. Prije nego što je
uslijedilo glasanje, odbor-
nici SDS-a napustili su sje-
dnicu Skupštine, da bi se
kroz nekoliko minuta vra-
tili u salu.
lokalne vlasti, a čiji su za-
ključci proslijeđeni SO.
- Predstavnici lokalne
vlasti, vjerskih zajednica i
građana pozivaju vjerske po-
glavare, Međureligijskovijeće
BiH idruge relevantnefaktore
da se aktivno uključe i pomo-
gnu u prevazilaženju proble-
ma - kaže se u skupštinskom
zaključku. M. SMAJIĆ
unsko-sanski kanton
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 15
Kantonalni sud Biha}
potvrdio je optu`nicu
Tu`ila{tva USK protiv Ne-
djeljka [ikmana zvanog
[ico iz Gornje Tramo{nje,
op}ina O{tra Luka, zbog
postojanja osnovane su-
mnje da je po~inio kri-
vi~no djelo ratni zlo~in pr-
otiv civilnog stanovni{tva
iz ~lana 142. stav 1 preuze-
tog KZ SFRJ.
[ikman se sumnji~i da
je kao pripadnik 17. lake
brigade Klju~, Vojske RS,
30. oktobra 1994. godine u
mjestu Biljani, zaseok Do-
mazeti, op}ina Klju~ u
ve~ernjim satima do{ao pr-
ed ku}u Fajke Domazet
(71), udario je tupim pre-
dmetom u glavu i potom je
zadavio njenom maramom.
Mrtvo tijelo `rtve odvu-
kao je u 30 metara udalje-
nu {talu i tu ga ostavio.
Nedjeljka [ikmana
Dr`avna agencija za istra-
gu i za{titu (SIPA) uha-
psila je 10. marta ove godi-
ne na podru~ju Distrikta
Br~ko i nalazi se u pritvo-
ru KPZ „Luke“ u Biha}u.
M. D.
Iz Tu`ila{tva USK u Biha}u
Potvr|ena optu`nica
protiv Nedjeljka [ikmana
Tereti se da je u oktobru 1994. godine u
Biljanima ubio Fajku Domazet
Pripadnici SIPA-e privode uhap{enog [ikmana
Prekograni~na saradnja Bi-
ha}a sa hrvatskim op}inama
nastavlja se potpisivanjem me-
moranduma o razumijevanju
o uspostavljanju poslovno-te-
hni~ke saradnje na impleme-
ntaciji razvojnih projekata.
Potpisom su to potvrdili
na~elnici op}ina Biha}, Lo-
vinac, Gra~ac, Donji Lapac
i Udbina. Biha}ki na~elnik
Albin Musli} izrazio je zado-
voljstvo zbog projekata koji
mogu donijeti vi{estruku
korist i za Biha} i za op}ine
iz Hrvatske, s ciljem kvalite-
tnije valorizacije postoje}ih
razvojnih potencijala, kao i
generalne opredijeljenosti
za intenziviranjem dru{tve-
no-ekonomskog razvoja na
regionalnom nivou.
Na~elnici iz Hrvatske na-
glasili su da im je va`na po-
vezanost s BiH preko Bi-
ha}a. U skorijoj budu}nosti
planiraju predlo`iti nove pr-
ojekte saradnje. M. D.
Na~elnici iz Hrvatske kod Albina Musli}a
Saradnja Biha}a sa susjedima
Memorandum o razumijevanju
sa hrvatskim op}inama
Va`na povezanost s BiH preko Biha}a
U Arapu{i kod Bosa-
nske Krupe prigodno je
obilje`ena 73. godi{njica
od smrti reisa Mehmeda-
D`emaludina ^au{evi}a,
vjerskog prosvjetitelja i re-
formatora, ro|enog u Ara-
pu{i 28. decembra 1870., a
preminulog 28. marta 1938.
godine.
Lik i djelo Mehmeda-
D`emaludina ^au{evi}a u
holu Osnovne {kole pri-
sutnim su predstavili aka-
demik Muhamed Filipovi}
i prof. dr. Mirsad Velad`i},
biv{i predsjednik USK-a.
Istaknuto je kako je ovaj
mislilac, prosvjetitelj, veli-
ki borac za kulturnu, vjer-
sku i politi~ku emancipaci-
ju muslimana, u toku svog
38-godi{njeg publicisti~kog
rada izdao oko 520.000 pr-
imjeraka razli~itih djela.
U sklopu predstavlja-
nja lika i djela prikazan je
i dokumentarni film auto-
ra dr. Emina Mesi}a o `iv-
otnom putu reisa Mehme-
da-D`emaludina ^au{evi}a
u produkciji RTV USK.
Na inicijativu Nijaza
Tatarevi}a i grupe gra|ana,
u Arapu{i je osnovano
Udru`enje „Reis Mehmed-
D`emaludin ^au{evi}“ ko-
je }e raditi na o~uvanju
uspomene na lik i djelo
ovog prosvjetitelja i refor-
matora. Za predsjednika i
potpredsjednika Skup{ti-
ne Udru`enja izabrani su
Mirzet Kaukovi} i Husni-
ja Avdagi}. Sjedi{te
Udru`enja bit }e u Bosa-
nskoj Krupi, a ured u Ar-
apu{i. S. TULI]
BOSANSKA KRUPA Obilje`ena godi{njica smrti reisa ^au{evi}a
Udru`enje za ~uvanje djela ovog
prosvjetitelja i reformatora
Bio veliki borac za kulturnu, vjersku i politi~ku emancipaciju muslimana
Udru`enje }e imati ured u Arapu{i
U Cazinu }e danas biti
odr`ana 18. redovna sjedni-
ca Op}inskog vije}a, na
~ijem dnevnom redu }e se
na}i deset ta~aka. Izme|u
ostalog, tu }e biti Program
rada OV za ovu godinu, Pr-
ijedlog odluke o op}inskim
administrativnim taksama i
tarifi op}inskih administra-
tivnih taksa, Prijedlog Odlu-
ke o raspisivanju izbora u
MZ op}ine Cazin. Sjednica
}e biti odr`ana u prostorija-
ma Vije}nice.
S. J.
Danas zasjeda OV Cazin
Pred vije}nicima deset ta~aka
Sa Osniva~ke skup{tine Udru`enja
Akademik Filipo-
vi} je potpisao pristu-
pnicu kojom je po-
stao ~lan novoosno-
vanog Udru`enja i
obe}ao dati svoj pri-
log u odre|enom br-
oju knjiga biblioteci
koju je predlo`io da
se osnuje. Bit }e to
knjige koje se odno-
se na bo{nja~ko pita-
nje, sudbinu BiH te
na teolo{ka pitanja kojima
se bavio Mehmed-D`ema-
ludin ^au{evi}.
Knjige za
biblioteku
Filipovi} potpisuje pristupnicu
Na poziv Udru`enja
p~elara „Vrijesak“ iz Li-
vna, Poljoprivredni zavod
USK je u saradnji sa
me|unarodnim projektom
IFAD u Tomislavgradu or-
ganizirao okrugli sto o te-
mi „P~elarstvo kao razvo-
jna {ansa Livanjskog ka-
ntona“ i edukativno preda-
vanje „Proljetni radovi u
p~elinjaku sa akcentom na
borbu protiv varoe“.
Okrugli sto okupio je
veliki broj zainteresovanih
p~elara koji su tokom di-
skusije ukazali na dosa-
da{nje negativnosti u ra-
zvoju p~elarstva u FBiH,
ali i ponudili projektne
{anse za unapre|enje pro-
izvodnje. Ukazano je na
posljedice nedono{enja Za-
kona o p~elarstvu FBiH i
drugih ni`ih akata, na ne-
sigurno tr`i{te i neodgova-
raju}u kontrolu kvaliteta
meda.
- Dogovorena je sara-
dnja u oblasti kontrole kva-
liteta meda koju }e za potr-
ebe Udru`enja „Vrijesak“
obaviti Poljoprivredni za-
vod USK, uz nastavak edu-
kativnih predavanja i
me|usobnih posjeta p~ela-
ra dva kantona. P~elari LK
u~estvovat }e na p~elarskim
sajmovima u USK, a bit }e
uspostavljen i kontakt sa
otkupljiva~ima meda iz
USK, prije svih sa p~elar-
skom zadrugom „Apimed“
koja je po~ela sa izvozom
meda u Tursku i [vicarsku
- ka`e Smail Toromanovi},
direktor Poljoprivrednog
zavoda USK. M. D.
Na zelenim povr{inama u
krugu novoizgra|ene Gi-
mnazije u Cazinu predsta-
vnici [PD „Unsko-sanske
{ume“ su zajedno sa u~enici-
ma ove {kole posadili ~emp-
rese, javore, hibiskuse i
smr~u.
- [PD „Unsko-sanske
{ume“, podru`nica [umar-
ija Cazin i Rasadnik iz Ca-
zina, u saradnji sa Gimna-
zijom, zasadili su horti-
kulturne sadnice u {kol-
skom dvori{tu. Pored ovih,
„Unsko-sanske {ume“ ima-
ju niz aktivnosti, me|u
kojima je i obilazak
na~elnika svih op}ina ko-
je }emo upoznati sa na{im
radom - rekao je Ibrahim
Kapi}, upravnik [umarije
Cazin.
Pored sadnje, u Gimnazi-
ji je odr`ano i predavanje o
zna~aju {umskih eko-siste-
ma i potrebi njihovog o~uva-
nja, koje su pratili ~lanovi
ekolo{ke sekcije ove {kole.
S. J.
U krugu cazinske Gimnazije
Dvori{te uljep{ano novim sadnicama
Radnici [umarije u sadnji
Okrugli sto o p~elarstvu u Tomislavgradu
Saradnja Poljoprivrednog zavoda USK i p~elara iz Livna
U Biha}u kontrola kvaliteta
meda za Udru`enje „Vrijesak“
16
Dnevni avaz, srijeda,
crna hronika 30. mart/o`ujak 2011.
Supružnici Krupalija iz
Sarajeva lakše su povri-
jeđeni u požaru koji je jučer
u 13.40 sati izbio u njihovoj
kući u Humskoj ulici na bro-
ju 143. Vatrogasci su požar
lokalizirali u 14.05 sati, pot-
vrdio je portparol MUP-a
KS Irfan Nefić. Na Kliniku
za urgentnu medicinu Kli-
ničkog centra Univerziteta
u Sarajevu dovezena je samo
Razija Krupalija (61), kojoj
je dat kisik, nakon čega je
puštena na kućno liječenje,
potvrdila je portparol
KCUS-a Biljana Jandrić.
Uviđaju su prisustvovali
vještaci PPZ-a i mašinske
struke, te radnici “Sarajevo-
gasa” radi pregleda plinskih
instalacija. B. C.
Gorjela kuća, bračni
par lakše povrijeđen
Humska ulica u Sarajevu
Policija i vještaci na uviđaju u Humskoj ulici (Foto: J. Brutus)
Ublizini autobuskestani-
ce u Kaknju jučer oko 10.30
sati povrijeđena je osmogo-
dišnjaB. M., nastanjenauna-
selju Plandište, kada je na nju
dok je pretrčavala ulicu nale-
tio automobil “golf” kojim je
upravljao I. P. iz Kaknja.
Vozilom Hitne pomoći
Rudnika Kakanj, koje je
slučajno naišlo u trenutku
udesa, djevojčica je odmah
prevezena u Kantonalnu
bolnicu Zenica. Saznajemo
da se radi o povredama gla-
ve. Az. S.
”Golf” oborio djevojčicu
Nezgoda u Kaknju
Odvezena u bolnicu s povredama glave (Foto: A. Salihbegović)
Pripadnici Odjela za dro-
ge MUP-a KS jučer suoko13
sati priveli Sanjina Handžića
(25) iz Sarajeva zbog sumnje
da je počinio krivično djelo
neovlaštene proizvodnje i
stavljanja u promet opojnih
droga. Nezvanično saznaje-
mo da su policajci jučer u ga-
raži kuće u centru Sarajeva
pronašli i zaplijenili 9,5 kilo-
grama marihuane. Handžić
je nakon kriminalističke
obrade, zajedno sa jošjednom
ženskom osobom, prebačen u
Odjel za zadržavanje MUP-a
KS. Od njegovog advokata
Omara Mehmedbašića saz-
najemo da se Handžić u poli-
ciji branio šutnjom. B. C.
Zaplijenjeno 9,5
kilograma marihuane
MUP Kantona Sarajevo
U blizini obale rijeke Bo-
sne u ulici Bosanski put u
Ilijašu prekjučer su ribari
pronašli leš nepoznate žen-
ske osobe.
O svemu je obaviješten
kantonalni tužilac, a uviđaj
suobavili sarajevski policaj-
ci i sudski vještak medicin-
ske struke. Tijelo su preuze-
li radnici “Pokopa”, koji su
ga prevezli u prosekturuBa-
re, gdje će, po nalogu tužio-
ca, biti obavljena obdukcija.
Za sada nije poznat identitet
pronađenog leša.
Pronađena
nepoznata utopljenica
U rijeci Bosni u Ilijašu
TUZLA Tri mjeseca od velike policijske akcije
Potvrđene optužnice
za 11 automafijaša
Tri mjeseca nakon velike
policijske akcije na razbija-
njulanca autokriminala, pro-
vedene u Tuzlanskom, Ze-
ničko-dobojskom i Posav-
skom kantonu, potvrđene su
optužnice protiv Hanasa
Šehovića, Aldina Šehovića,
Sanela Karahmeta, Asima
Šišića, Saudina Šatorovića,
Sadbera Mrkaljevića, Amira
Šiljkovića, Ivice Marjano-
vića, Mirze Čivića, Senada
Kesića i Vinka Vinkovića.
Njima se na teret stavlja
da su u grupi počinili pro-
duženo krivično djelo teška
krađa. Oni su na području
Tuzlanskog, Zeničko-do-
bojskog i Posavskog kanto-
na ukrali više od 40 auto-
mobila, među kojima su bi-
li i oni najskupocjeniji. To-
kom policijske akcije pro-
vedene krajem decembra
prošle godine pronađeno je
ukupno 15automobila, dok
je njih tridesetak već bilo
rastavljeno u dijelove.
U optužnici je navedeno
da su optuženi, dijeleći uloge
uorganizaciji ivršenju krađa,
skrivali, prodavali i rastavlja-
li u dijelove vozila radi dalj-
nje prodaje.
Tokom policijske akcije,
u kojoj je učestvovalo 250 po-
licajaca iz tri kantona, uhap-
šene su 22osobe. Jedanaest ih
je optuženo, a protiv još tri se
provodi istraga.
Istovremeno s potvrđiva-
njem optužnice Općinski
sud Tuzlaje, naprijedlog Tu-
žilaštva TK, produžio prit-
vor devetorici optuženih, ko-
ji su i do sada bili pritvoreni.
Naredna dva mjeseca, kako je
saopćeno iz Tužilaštva TK,
iza rešetaka će provesti Ha-
nas i Aldin Šehović, Sanel
Karahmet, Asim Šišić, Sau-
din Šatorović, Sadber Mr-
kaljević, Amir Šiljković, Ivi-
ca Marjanović i Senad Kesić.
E. H.
Osumnjičeni hapšeni u tri kantona, pronađeno 15 skupocjenih automobila
Dio zaplijenjenih vozila na policijskom parkingu
Tužilaštvo BiH podiglo
je optužnicu protiv H. F.
(51) iz Živinica. On se tereti
da je od 2004. do 2008. godi-
ne radnicu H. Dž, čiji je bio
neposredni rukovodilac, u
višenavrata seksualnouzne-
miravao neugodnim i uvre-
dljivim dobacivanjem, te
vulgarnim ponašanjem, kao
i da joj je u istom vremen-
skom periodu u više navrata
prilazio i predlagao seksual-
ne odnose, upozoravajući je
da će, u protivnom, ostati
bez posla, što jeza posljedicu
kod nje prouzrokovalo
psihičke probleme.
U optužnici se navodi da
je optuženi u toku 2007. go-
dine radnicu na radnom
mjestu pitao može li njen
muž imati spolne odnose s
njom s obzirom na to da je
imao operirano srce, a što je
kod oštećene stvaralo per-
manentno zastrašujući os-
jećaj napetosti, nesigurnosti
na poslu, fizičke i psihičke
ugroženosti, ponižavajuće i
prijeteće situacije, kaže se u
saopćenju Tužilaštva BiH.
Optuženi H. F. tereti se
da je ponašanjem i radnjama
seksualne prirode, motivi-
ranim pripadnošću ra-
zličitim spolovima, kod H.
Dž. stvorio zastrašujući os-
jećaj nepoželjnog seksual-
nog ponašanja. Optužnica je
proslijeđena Sudu BiH na
potvrđivanje.
Šef seksualno
uznemiravao radnicu
Optužen 51-godišnjak iz Živinica
Ovlašteni službenici
Upraveza indirektnoopore-
zivanje (UIO) BiH spriječili
su u Carinskoj ispostavi Sa-
rajevo nezakonit pokušaj
uvoza krivotvorene robe.
Radi se o5.280 komadaelek-
tričnih i neelektričnih ma-
sažera “Kosmodisk Classic”
i “Relax Tone”, čija se ukup-
na tržišna vrijednost proc-
jenjuje na 585.000 KM, javi-
la je Fena.
Službenici UIOBiH po-
sumnjali su da je dio robe
krivotvoren. Roba je privre-
meno zadržana, nakon čega
je obaviješten ekskluzivni
zastupnik zauvoz spomenu-
tih robnih marki, koji je na-
kondetaljnog pregleda kon-
statirao da jeriječ o falsifika-
tu.
Privremeno oduzeta fal-
sificirana roba stigla je u
BiH kontejneromiz Kine, a
uvoznici su dvije firme iz
BiH čiji su vlasnici kineski
državljani.
Oduzeti lažni
masažeri iz Kine
UIOBiH spriječio uvoz
Roba vrijedna 585.000 KM
17
crna hronika
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011.
Dječak iz očevog trofejnog
pištolja pucao sebi u glavu
NESREĆA Rovina kod Nove Topole
Istraga treba dati odgovore je li Saša Budiša (12), odličan i primjeran učenik, u
neopreznoj igri ili s namjerom ispalio hitac U vještačkoj komi
Saša Budiša (12) iz Rovi-
na kod Nove Topole, učenik
šestog razreda Osnovne ško -
le “Petar Kočić”, teško je po-
vrijeđen prekjučer oko 12.30
sati kada je hicem iz pištolja
pucao sebi u glavu. Dječak
je, kako namje potvrđeno, sa
prostrelnom ranom na glavi
prevezen u službu Hitne po-
moći Doma zdravlja u Bo-
sanskoj Gradišci, apotom na
Odjel intenzivne njege u
Klinički bolnički centar u
Banjoj Luci.
Bio s bakom
O događaju je odmah
obaviještena policija, a kako
nam je potvrđeno, istraga će
pokazati je li dječak pokušao
izvršiti samoubistvo ili se
ranio u igri s očevim pišto-
ljem. Iz pouzdanih izvora
doznajemo da je riječ o stari-
jem trofejnompištolju, koji
je, nažalost, bio na dometu
nesretnom dječaku.
U porodici Budiša, koja
se u Rovine doselila iz Do-
njeg Vakufa, žive Sašini ro-
ditelji, starija sestra i baka.
Saznali smo da je u trenutku
ranjavanja u kući bila baka,
koja je odmah u pomoć poz-
vala sina i komšije.
Direktorica škole Rajna
Soldat kazala nam je da je u
neprestanim kontaktima s
roditeljima dječaka i ljekari-
ma u banjalučkom KBC-u.
- Dobilasam informaciju
da Sašu drže u vještačkoj ko-
mi i da se povremeno budi.
Doktorica s kojom sam raz-
govarala rekla mi je da je
dječak jak i da se, s obzirom
na povredu, dosta dobro os-
jeća. Svi se nadamo najbo-
ljem i strahujemo za malog
Sašu, jer se zaista radi o mir-
nom dječaku i odličnom
učeniku - kazala je direkto-
rica Soldat, koja je o nesret-
nom slučajupismeno obavi-
jestila Ministarstvo prosvje-
te i kulture RS, Republički
predagoški zavod, Općin-
sko odjeljenje za društvene
djelatnosti i bosanskogra-
diški Centar za socijalni rad.
Ona je navela da su rodi-
telji u ponedjeljak u večer-
njim satima posjetili školu,
te da su razgovarali s njom,
razrednim starješinom i
školskim pedagogom.
Roditelji u šoku
- Sašin otacDragoljub mi
je rekaoda je sinazatekao ra-
njenog na balkonu, na spra-
tukuće. Pričaomi jedaseto-
liko snažnorukama držao za
ogradu da ga je jedva odvoj-
io, kako bih ga odvezao do
Hitnepomoći. Rekli su daih
je Saša redovno obavješta-
vao o ocjenama, a i majka je
polovicom marta bila na in-
formacijama u školi. Saša je
na kraju prvog polugodišta
čak i pohvaljen od nastav-
ničkog vijeća. Nije nikad
imao konfliktne situacije,
bavio se sportom, a možda je
bio malo više povučen u sebe
- istakla je Soldat.
Nemio događaj vidjeli su
i učenici ove škole, koji su,
vozeći se autobusom pored
Budišine kuće, primijetili
krvavog Sašui njegove rodi-
telje koje su komšije polije-
vale vodom.
- Nikad neću izbrisati iz
glaveto štosam vidio. Djelo-
valo je užasno. Saša je bio
obliven krvlju, a njegovi ro-
ditelji u šoku - kazao namje
jedan učenik ove škole.
B. GRGIĆ
Ukraden novac
iz džamije
U mjestu Kahrimani
kod Hadžića nepoznati
počinioci provalili su u
džamiju. Lopovi su iz
džamije ukrali novac. O
svemuje obaviješten kan-
tonalni tužilac, a uviđaj su
obavili sarajevski policaj-
ci, koji tragajuzakradljiv-
cima.
M
Ubio se Jovan
Komljenović
Jovan Komljenović
(77) izvršio je samoubis-
tvo u mjestuČukovac kod
Kneževa.
Kako je rečeno u CJB Ba-
nja Luka, Komljenović se
ubio prekjučer oko 14.50
sati ispred porodične
kuće, pucajući iz pištolja
sebi u glavu.
Uviđaj na licu mjesta oba-
vili su pripadnici Policij-
ske stanice Kneževo i lje-
kar mrtvozornik Doma
zdravlja Kneževo Mirko
Vuković, koji je konstati-
rao da je Komljenović iz-
vršio samoubistvo.
O ovom događaju obavi-
ješten je i dežurni okružni
tužilac u Banjoj Luci.
M
Povrijeđeno
sedam osoba
Sedam osoba povri-
jeđeno je prekjučer u
saobraćajnoj nesreći ko-
ja seu 16sati dogodilana
regionalnom putu Gra-
dačac - Ormanica, u mj-
estu Vučkovci, saopćeno
je iz MUP-a Tuzlanskog
kantona.
U nesreći u kojoj su učes-
tvovala vozila “golf 2” i
“opel vectra” teške po-
vrede zadobili su O. M.
(40) i M. B. (24), dok su s
lakšim povredama pro-
šli E. M. (27) i F. D. (51)
iz naselja Mionica kod
Gradačca. O stepenupo-
vreda M. V. (25) iz
Međiđe Donje kod Gra-
dačca, M. M. (25) i A. D.
(69) ljekari se nisu izjas-
nili.
M. V. iz Međiđe Donje
bio je za upravljačem
“golfa 2”, a F. D. iz Mio-
nice vozio je “opel vec-
tru”. Povrijeđeni su bili
suvozači i saputnici u
ovim automobilima.
M
Uhapšen
Tvrtko Vlašić
Pripadnici Policijske
uprave Grude preksinoć
su u Sovićima uhapsili
Tvrtka Vlašića (41) iz So-
vića, za kojim je MUP
ZHK prekjučer raspisao
potjernicu na osnovu na-
redbe Općinskog suda u
Ljubuškom zbog kri-
vičnog djela nasilja u po-
rodici. Nakon hapšenja
Vlašić je sproveden u
Općinski sud u Lju-
buškom, gdje je saslušan,
nakon čega je pušten na
slobodu.
M
Osumnjičen
za iznudu
Policajci iz Sarajeva
prekjučer su uhapsili P. E.
(21) iz Sarajeva zbogsum-
nje da je počinio krivično
djelo iznude na štetu B. A.
iz Sarajeva. O svemu je
obaviješten kantonalni
tužilac, a iznuđivač je za-
držan u MUP-u Kantona
Sarajevo.
M
Izgorjela dva
vozila
U Trebavskoj ulici u
Doboju izbio je požar na
drvenoj garaži vlasništvo
M. P., u kojoj su se nalazi-
ladva vozila. U požaru ko-
ji sulokalizirali pripadni-
ci Vatrogasne jedinice
Doboj, objekt i vozila su u
potpunosti izgorjeli. Po-
vrijeđenih nije bilo, a
uviđajem je utvrđeno da
je požar, najvjerovatnije,
prozrokovala neispravna
elektroinstalacija na ob-
jektu.
M
Vlašić: Nasilje u porodici
PU Grude
U mjestu Brčigovo kod Rogatice nepoznati počinioci
su iz dva tunela ukrali 140 metara dvanaestoparičnog po-
dzemnog bakarnog telefonskog kabla, saopćeno je iz CJB
Istočno Sarajevo. Uviđajem je konstatirano da je navede-
ni kabl ukraden, najvjerovatnije, upotrebombonsekpile,
nakon čega je iščupan iz zemlje.
Ukrali podzemni bakarni kabl
L
Policijskoj stanici Doboj 1 prijavljeno je da je izvršena
provala u kućuvlasništvoE. B. uDoboju. Uviđajem je ut-
vrđeno da je provala izvršena obijanjem ulaznih vrata u
kuću u izgradnji, a prema izjavi vlasnika ukradene su ba-
karne cijevi podnog grijanja, razne vrste elektrokablova,
50 utičnica, 30 prekidača i manja količina sitnog alata.
Pokradena kuća u izgradnji
L
U školi se svi nadaju najboljem
Pretukla ga
trojica
U Tvorničkoj ulici na
Ilidži prekjučer je policiji
prijavljeno da je došlo do
tuče između T. M. (34) iz
Sarajeva, s jedne strane, i
T. E. (56), S. M. (48) i S. B.
(22), svi iz Sarajeva, s dru-
ge strane. U tuči je teške
tjelesne povrede zadobio
T. M., a zbrinut je u Kli-
ničkom centru Univerzi-
teta u Sarajevu. Istoga da-
na policajci suuhapsili T.
E., S. M. i S. B. zbog učes-
tvovanja u tuči. O svemu
je obaviješten kantonalni
tužilac, a nasilnici su za-
držani u MUP-uKantona
Sarajevo.
M
Ilidža
Spec
Policijskoj stanici
Laktaši prijavljeno je da
su A. K. i V. K., oba iz
Laktaša, prilikom palj-
enja korova na svojoj nji-
vi izazvali požar i na sus-
jednoj kojomprilikom je
izgorjelo oko 20 stabala
voća, vinove loze, ograda
oko posjeda i prikolica,
čime suvlasniku pričini-
li štetu u iznosu od oko
4.000 KM.
Protiv A. K. i V. K. na-
dležnom tužilaštvu bit će
podnesen izvještaj.
Soldat:
Pohvaljivan
učenik
18
Dnevni avaz, srijeda,
crna hronika 30. mart/o`ujak 2011.
Dobrovoljno ih donio u policiju
Sarajevski policajci pre-
kjučersu uhapsili B. I. (32) iz
Sarajeva zbog sumnje da je u
ulici Samira ĆatovićaKobre
na Ilidži pretukao K. O. iz
Sarajeva, kao i da je upu-
ćivao ozbiljne prijetnje J. E.
iz Sarajeva.
O svemu je obaviješten
kantonalni tužilac, a batinaš
je zadržan u MUP-u Kanto-
na Sarajevo.
Jednog pretukao,
drugom prijetio
Građanin s područja
općine Domaljevac - Šamac,
čiji identitet policija nije ot-
krila, jučer je dobrovoljno
lokalnoj policiji u Do-
maljevcu predao sanduk
pun ručnih bombi.
- Nećemoga sudski goni-
ti jer se odazvao na naš poziv
i dobrovoljno predao čak 30
ručnih bombi koje su bile u
vojničkom sanduku. Tom
gestom je okruženje u kojem
živi učinio sigurnijim.
Bombesmo preuzeli i preda-
li ih inspektoru za nao-
ružanje na uništavanje - ka-
zao je portparol Kantonal-
nogMUP-a JosipDominko-
vić.
On je pozvao i ostale
građane da slijede primjer
Šamčanina koji je policiji
predao opasne naprave zaos-
tale iz proteklog rata.
Obećao je svima iz Posav-
skog kantona koji dobrovo-
ljno predaju vojnu opremu i
naoružanje da ih MUP neće
sudski teretiti i da će biti
pošteđeni bilo kakvih is-
tražnih radnji. Ta. B.
Predao sanduk
pun bombi
Domaljevac - Šamac
Na ulici na Ilidži
Policija u Drvaru zapri-
mila je prekučer u 11sati do-
javu da su nepoznate osobe
izvršile provalu u rezervoar
za gorivo repetitora u vlas-
ništvu “BH Telecoma” na
područjuJadovnika - Zvjez-
dare u općini Drvar. Uviđaj
na licu mjesta obavili su pri-
padnici drvarske policije, te
utvrdili da je iz rezervoara
ukradeno oko 1.500 litara
dizel-goriva. Daljnji opera-
tivni rad je u toku, saopćeno
je iz MUP-a Livanjskog
kantona. A. K.
Ukradena tona i
po dizel-goriva
Iz rezervoara “BH Telecoma”
Neoprezno rukovanje oružjem kod Pelagićeva
Nehotice ispalio hitac i
pogodio kćerku na spavanju
Četverogodišnja dje-
vojčica izBlaževca kodPela-
gićeva teškoje povrijeđenau
svojoj kući kada je njen otac
Novak Čolić 27. marta ove
godine oko 21 sat, repetira-
jući pušku u spavaćoj sobi,
nehotice ispalio hitac te po-
godio djevojčicu koja je spa-
vala, kaže se u informaciji
CJB Doboj.
Djevojčici, koja je zado-
bila prostrelnu ranu na ruci,
u Domu zdravlja u Brčkom
ukazana je prva pomoć i pre-
bačenaje naKliniku zaorto-
pedaiju i traumatologiju
UKCu Tuzli, gdje je odmah
operirana. Prema riječima
portparola ove ustanove
Amre Odobašić, djevojčica
je nakon operacije ponovo
prebačena na liječenje u
Čolić je policiji pokušao slagati da je njegovu djevojčicu ranio neko drugi u dvorištu
CJB Doboj: Pušten nakon saslušanja
Trudnica pred porodom
usmrtila muža udarcem
no`em u srce
UBISTVO Porodična tragedija u Zavidovićima
Zgrada u kojoj su supružnici bili podstanari (Foto: A. Memišević)
Alisa Čahtarević (19) iz
Zavidovića preksinoć je oko
21.30 sati u stanu u Prvomaj-
skoj ulici uovom gradu ubo-
dom nožem u srce usmrtila
svog 26-godišnjeg supruga
Emira Čahtarevića. Kako
saznajemo na mjestu do-
gađaja, ubistvu je prethodila
bračna svađa i ljubomora
dvoje mladih ljudi koji su,
da tragedija bude veća, za
mjesec trebali dobiti dijete.
Bila krvava
Alisa Čahtarević je na-
kon ubistva supruga, s vid-
nim tragovima krvi po sebi,
pokucala na vrata prvih
komšija, rekavši šta je uradi-
la. Komšije su pozvale poli-
ciju, a pomoć unesrećenom
Emiru nije mogla odmah bi-
ti pružena, jer su se protu-
provalna vrata zatvorila i ni-
je se moglo ući u stan.
- Odmah po pozivu na li-
ce mjesta stigli suvatrogasci
koji su uz pomoć platforme
podigli policajce, razbili
prozor te uspjeli ući u stan u
kojem je bilo tijelo 26-go-
dišnjaka bez znakova života
- kazali su očevici događaja.
U međuvremenu je Alisi
pružena prva pomoć, jer je
imala manju posjekotinu na
ruci, apolicajcima jekazala da
se sama posjeklatokom svađe
i naguravanja sa suprugom.
Naređena obdukcija
Radnici Hitne pomoći
prevezli su Čahtarevića u
Službu hitne pomoći, gdje je
ljekar mogao samo konstati-
rati smrt. Kakonam je potvr-
dila Aldina Ahmić, portpa-
rol MUP-a ZDK, osum-
njičena je uhapšena, a po na-
logu dežurnog tužioca bit će
urađena obdukcija tijela
ubijenog, dok je istraga o
ovom događaju jošu toku.
Kakosaznajemo odkom-
šija, mladi supružnici bili su
podstanari u jednosobnom
stanu na trećem spratu stam-
bene zgrade. Osumnjičena,
koja je u osmom mjesecu tru-
dnoće, nakon saslušanja u PU
Zavidovići, bit će predata tu-
žiocu Kantonalnogtužilaštva
u Zenici na daljnji postupak.
Emir je, inače, bio zapos-
len u Kantonalnoj upravi za
šumarstvo u Zavidovićima,
dok je Alisa bila nezaposle-
na. A. MEMIŠEVIĆ
Uhapšena Alisa Čahtarević (19), koja je nakon svađe zadala smrtonosni
udarac suprugu Emiru (26) Policija ušla u stan kroz prozor
Kantonalni sud uLivnu,
na prijedlog kantonalnog
tužioca Zdravka Šarića,
odredio je jednomjesečni
pritvor 32-godišnjem Sami-
ru Ormanu iz Livna, koji je
fizički napao i u predjelu
glave nožem zasjekao 27-go-
dišnjeg Esada Velagića iz
Grboreza, potvrdio je por-
tparol Kantonalnog
tužilaštva Munib Šehić.
Prema izvještaju MUP-a
Livanjskog kantona dosta-
vljenom Tužilaštvu, Orman
jeu pijanomstanju 26. marta
oko 22 sata u kafiću “Tajm”
u centru Livna napadom
kuhinjskim nožem dužine
21 centimetar i nanošenjem
ozbiljnih povreda mladiću
počinio krivično djelo ubis-
tvo u pokušaju.
Samir Orman livanjskoj
policiji i javnosti odavno je
poznat kao incidentna oso-
ba i počinilac brojnih kri-
vičnih djela i prekršaja iz
oblasti javnog reda i mira,
zbog čega je već osuđivanna
zatvorske kazne, a nakon
izrečenog pritvora prebačen
je u pritvorsku jedinicu
KPZ-a u Mostaru.
Određen pritvor
Samiru Ormanu
Pokušaj ubistva u Livnu
Opću bolnicu Brčko Dis-
trikta i u stabilnom je stanju.
Djevojčicin otac Novak
Čolić (46) iz Blaževca, zaselak
Četnica, u prvomiskazu po-
liciji je kazao kako je njegovu
djevojčicu neko drugi ranio
iz vatrenog oružja u njego-
vom dvorištu, da bi pravu is-
tinu iznio nešto kasnije.
Prekjučer je po naredbi
Osnovnog suda Modriča iz-
vršenpretres Čolićevekućei
pomoćnih objekata. Pro-
nađeni sui oduzeti automat-
ska puška sa četiri okvira i 91
metkom, skraćena lovačka
puška, cijev za lovačku
pušku dvocijevku, torbica s
priborom i četiri prazna ok-
vira za municiju, te 34 ko-
mada municije različitog
kalibra.
Nakon kriminalističke
obrade Čolić je pušten kući,
a poslije dokumentiranja
predmeta dobojska policija
će Okružnom tužilaštvu u
Doboju protiv njega podni-
jeti izvještaj o krivičnom
djelu. H. Č.
'
>EEI
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011.
Na Sarajevskoj berzi
jučer je ostvaren promet od
1.105.324 KM. Najveći po-
rast vrijednosti zabilježile
su dionice Energoinvesta
(4,20 posto) i dostigle su ci-
jenu od 5,23 KM, dok je naj-
veći pad registrirao Soko
RKT Mostar (45,45 posto).
Na kotaciji kompanija
najveći promet ostvaren je
dionicama Bosnalijeka, od
7.894 KM, po kursuod 3,90
KM, a na kotaciji fondova
dionicama ZIF-a MI
Group Sarajevo, od 88.511
KM, po kursu od 3,95 KM.
Na primarnom slobod-
nom tržištu najveći promet
ostvaren je dionicama Fa-
brike duhana Sarajevo, od
74.226 KM, po kursu od
75,81 KM, a na sekundar-
nom slobodnom tržištu
dionicama firme Soko
RKT Mostar, od 10.146
KM, po kursu od šest KM.
Obim trgovine 1.105.324
LIVNO Investicija 80 umjesto 140 miliona KM
Violeta odustala od
elektrane
Planiraju registrirati firmu u Sloveniji,
čime bi postali dio tržišta EU
Berzanski barometar za 25.03. 2011. godine
Euro/dolar 1,4073
0,10% M
Nafta 103,30 $ po barelu
0,65% M
Zlato 1.418,50 $ po unci
0,20% M
Vrijednost indeksa
BIFX 1,99% 1.726,70 M
M SASX-10 0,05% 1.093,30
SASX-30 0,04% 1.077,79 M
Promet od 182.430 KM
Na Banjalučkoj berzi
jučer je, kroz 119 transakci-
ja, ostvaren promet od
182.430 KM. Na službenom
berzanskom tržištu, lista B,
najveći promet ostvaren je
akcijama Hidroelektrane na
Drini Višegrad, u iznosu od
40.154 KM, po prosječnoj
cijeni od 0,673 KM (rast za
0,45 posto).
Kod zatvorenih investi-
cionih fondova najveći rast
imale su akcije ZIF-a Jaho-
Vrijednost indeksa
M
M
BIRS 0,71% 1.090,91
FIRS 0,61% 2.104,88
M
M
rina Koin Pale (7,27 posto),
a gubitnik dana je ZIF VB
fond Banja Luka (-7,75 pos-
to). Na slobodnom berzan-
skom tržištu najveći rast
imale su akcije Rafinerije
nafte Bosanski Brod (9,71
posto), dok su akcije P.S.C.
TAM Banja Luka pale za
9,91 posto.
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,417937 1,421491
Kanada 124 CAD 1 1,420209 1,423768
Hrvatska 191 HRK 100 26,408312 26,474498
eška R 203 CZK 1 0,079595 0,079794
Danska 208 DKK 1 0,261611 0,262267
Maarska 348 HUF 100 0,728561 0,730387
Japan 392 JPY 100 1,687664 1,691894
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448
Norveška 578 NOK 1 0,246829 0,247448
Švedska 752 SEK 1 0,217133 0,217677
Švicarska 756 CHF 1 1,505704 1,509478
Turska 949 TRY 1 0,887518 0,889742
V.Britanija 826 GBP 1 2,213331 2,218878
USA 840 USD 1 1,386990 1,390466
Rusija 643 RUB 1 0,048815 0,048937
Srbija 941 RSD 100 1,883475 1,888195
Kursna lista Centralne banke BiH
Stečajni upravnik zeničke industrije pekar-
stva Inpek Asim Sunulahpašić objavio je oglas o
četvrtom pokušaju prodaje imovine ovog pre-
duzeća metodomjavnog nadmetanja, s umanje-
nimpočetnim cijenama, nakon što se na tri pre-
thodna niko nije javio.
Na prodaju su ponuđeni industrijski dio pe-
kare, sa 1.400 kvadrata zemljišta, garaža, radio-
nica, praonica, dvarezervoarazagorivo sostava-
ma, mašine i oprema u proizvodnom pogonu,
kancelarijski namještaj i sitan inventar, kaoi vo-
zila.
Ukupnapočetnaprodajna cijenaje1.991.531
KM, a sve nabrojano, kako kaže Sunulahpašić,
bit će prodato u “komadu”, uz obaveznu uplatu
50.000KMdepozitazaučestvovanje. A. Dž.
Cijena Inpeka snižena
na dva miliona KM
S obzirom na to da nije bilo zainteresiranih kupaca
Inpek: Na prodaju cijela firma
Najveći promet akcijama
Hidroelektrane na Drini
Rasle dionice
Energoinvesta
Di oni čk o dr ušt v o
Zvani čni
sl užbeni
k ur s ( KM)
*
Pr omj ena
k ur sa
( % )
Kol i či na
Vr i j ednost
( KM)
Br oj
t r ansak
ci j a
Kotacijakompanija
BOSNALI JEK D.D. SARAJEVO 13,90 -0,15 568 7.894,86 5
Kotacijafondova
ZI F MI GROUP DD SARAJEVO 3,95 1,17 22.433 88.511,95 10
Primarnoslobodnotržište
FABRI KA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 75,81 -0,89 979 74.226,36 12
Sekundarnoslobodnotržište
SOKO RKT D.D. MOSTAR 6,00 -45,45 1.691 10.146,00 1
Kursna lista SASE na dan 29. 03. 2011.
Prosje
na
cijena
%
promjen
e cijene
Maks
cijena
Min
Cijena
Ukupan
promet
(KM)
0,673 0,45 0,68 0,67 40.154,52
4,72 7,27 4,87 4,4 3.802,22
0,113 9,71 0,113 0,113 1.952,87
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale
Rafinerija nafte a.d. Brod
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
Slobodno berzansko tržište - Tržište akcija
Službeno berzansko tržište - Akcije IF-ova
Službeno berzansko tržište - Lista B
E m i t e n t
Kompanija Violeta nije
odustala od izgradnje pogo-
na za proizvodnju higijen-
skog papira na Begovači kod
Livna, ali jeste od izgradnje
vlastite termoelektrane uz
pogon, gdje je planirala
proizvoditi struju za svoje
potrebe. Ovoje medijimaiz-
javio direktor te kompanije
Petar Ćorluka.
Od TE su odustali zato
što su shvatili da će biti do-
voljno struje u okruženju i
da će to pojeftiniti postupak
izgradnje. Ćorluka je kazao
da će investicija, umjesto
140 miliona KM, bez ter-
moelektrane iznositi oko 80
miliona KM.
Prema njegovim ri-
ječima, sličnu tvornicu već
su pustili u pogom prije mje-
sec u okolici Zagreba, a pla-
niraju registrirati firmu i u
Sloveniji, čime bi postali dio
tržišta EU.
U livanjskoj tvornici pa-
pira planirana je dnevna
proizvodnja od 25 tona, a
Ćorluka tvrdi da nema bo-
jazni od bilo kakvog za-
gađenja okoliša, na šta su
ukazivali neki Livnjaci na
javnoj raspravi, a posebno
aktivisti iz nevladinih or-
ganizacija okupljenih u
koaliciju “Partnerstvo za
okoliš”.
A. KAMBER
Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona
Firmi Almy-Transport
koncesija na Bistričaku
S potpisivanja ugovora: Koncesija na deset godina
Nakon provedene proce-
dure definirane Zakonomo
koncesijama ZDK i odluke
Vlade, Ministarstvo za pri-
vredu Zeničko-dobojskog
kantona potpisalo je konce-
sioni ugovor s kompanijom
Almy-Transport Zenica.
Ova kompanija dobila je
od ZDK prava i obaveze na
istraživanje i eksploataciju
mineralnog kamena fliša i
rožnaca na lokalitetu Bis-
tričak u općini Zenica.
Ugovor su potpisali mi-
nistar za privreduZDK Jusuf
Durakovići JasminKalabiću
ime Almy-Transporta. Kon-
cesija je dodijeljena na deset
godina, uz mogućnost pro-
duženja za još pet, a projekt
osigurava zapošljavanje dese-
tak radnika, saopćeno je iz
ovekompanije. A. Dž.

Dnevni avaz, srijeda,
>EEI 30. mart/o`ujak 2011.
ISTRAŽIVANJA Stručnjaci predviđaju rasplet trenutne krize
Grčka će bankrotirati,
ali će euro opstati
Grčka ćevjerovatno ban-
krotirati zbog velikih dugo-
va, ali će euro preživjeti kao
zajednička evropska valuta
u sadašnjoj formi, zaključak
je velikog istraživanja koje
je proveo BBC anketirajući
52 eminentna stručnjaka iz
ove oblasti.
Većina eksperata smatra
da će uEvropskoj uniji (EU)
uskoro bankrotirati barem
jedna država, ali da će euro-
zona ostati jedinstvena.
Mjere štednje
Dvije trećine analitičara
prognozirale su da će ban-
krotirati Grčka, iako je
prošle godine dobila zajmo-
ve od EU i Međunarodnog
monetarnog fonda (MMF) i
usvojila oštre mjere štednje.
Nakon Grčke, pomoć je za-
tražila Irska, a moguće je da
će isto učiniti i Portugal.
Gabrijel Stajn (Gabriel
Stein) iz londonskog institu-
ta Lombard Street Research
smatra da Grčka neće moći
ispuniti svoje obaveze, niti
će ostvariti ekonomski rast
neophodan za izbjegavanje
bankrota. Četrnaest anketi-
ranih stručnjaka smatra da
će se isto dogoditi i Irskoj, a
sedmorica misle da takva
sudbina čeka i Portugal.
Politička volja
Neki ekonomisti ukazu-
ju na ugroženost velikih ze-
malja eurozone, koje bi mo-
gle iscrpiti resurse EU i os-
labiti političku volju da se
stabilnost eurozone štiti fi-
nansijskim injekcijama.
Dvojica ekonomista sma-
trajuda međute zemlje spa-
da Italija, a jedan je ukazao
na Španiju. Većina ispitani-
ka slaže se da će euro preži v-
jeti krizu i da se eurozona
neće raspasti.
Većina eksperata smatra da će u Evropskoj uniji uskoro bankrotirati
barem jedna država, ali da će eurozona ostati jedinstvena
Zemlje eurozone (obilježene žutom): Zajednička valuta neće propasti
- Stvar je u direktnim i
indirektnim troškovima,
koji su previsoki, a po-
stojale bi i političke po-
sljedice kraha eura, kao i
velike historijske impli-
kacije za ravnotežu u
Evropi. Time bismo na-
pustili geopolitičku sigur-
nost koju sada Evropa
predstavlja - rekao je za
BBC Didije Dure (Didier
Duret), investicijski di-
rektor banke ABN Amro.
Historijske
implikacije
Osmog aprila počinje ge-
neralni štrajk u Tvornici
alata Goražde (TAG), a do
tada će svakodnevno mašine
u pogonima mirovati po dva
sata, kazali su nam u Sindi-
katu metalaca Bosanskopo-
drinjskog kantona.
Prema riječima predsje-
dnika Sindikata Muhameda
Mašića, sindikalna organi-
zacija ovog preduzeća već je
jednomodbila prijedlogNa-
dzornog odbora (NO) za
uvođenje četverosatnog ra-
dnog vremena. Nakon što je
NO ponovo ponudio takav
prijedlog za prevazilaženje
teške situacije u preduzeću,
radnici su se odlučili na ge-
neralni štrajk.
Tvornica alata poslovala
je od 1960. u sklopu neka-
dašnjeg privrednog giganta
Pobjeda. Nakon podjele fir-
me naviše subjekataprivati-
zirana je 2002. Danas
upošljava 97 radnika, a du-
gogodišnji problemi doveli
su dotoga da su obaveze pre-
duzeća, koje iznose oko mi-
lion i po maraka, sustigle
njegovu vrijednost.
U Sindikatu su ogorčeni
zbog činjenice daod vlasnika
nikada nisu mogli dobiti od-
govor na to kolika je vrijed-
nostobveznica kojeje, naime
ratnog angažmana, Vlada
FBiH izdala TAG-u te za ko-
liko su one prodate na tržištu.
A. BAJRAMOVIĆ
Počinje štrajk u
Tvornici alata
Od jučer dvosatne obustave rada
Mašić: Ponuđeni uvjeti nisu prihvatljivi
Revizija privatizacije
- Vlasnici su trebali
nešto i uložiti u firmu, a
ne deset godina gomilati
gubitke. Nova vlast
obećala je reviziju priva-
tizacije i mi smo spremni
podnijeti zahtjev za re-
viziju u TAG-u. Ali, prvo
ćemo je tijelima braniti -
kaže Mašić.
Spec
Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u BiH u 2010.
veća je za 5,42 posto nego 2009. godine, podaci su Agencije
za statistiku BiH. Proizvodnja sortimenata od četinarskih
vrsta drveća povećana je za 13,05 posto, dok ona od lišćar -
skih vrsta ima mali rast od 0,19 posto. Povećanje proizvod-
nje prati povećanje prodaje i zaliha šumskih drvnih sorti-
menata.
Finansijsko poniranje
Portugala ubrzava se uprkos
političkim naporima da se
zauzda dužnička kriza koja
je uzdrmala blok država čla-
nica eurozone. Kamatne
stope na portugalske obvez-
nice s rokom dospijeća od
deset godina popele su se na
rekordnih 7,9 posto, što je
neodrživa cijena zaduživa-
nja za Lisabon.
Istovremeno, Agencija
za rangiranje Standard &
Poors umanjila je kreditno
vrednovanje pet najvećih
portugalskih banaka, uz
opomenu daće možda snizi-
ti rejting zemlje zbog poli-
tičke nestabilnosti poslije
prošlosedmične ostavke
vlade.
Portugal tone sve dublje
Uprkos političkim naporima
Spec
Džejms Mjur (James Muir), izvršni direktor španskog
Seata, izjavio je za internet-portal Autimotiv News za Evro-
pu da kompanija “stalno jača”i da se može očekivati znatni-
ji rast prodaje novih modela. Sa sadašnjim modelima Seat
nastoji povećati prodaju ove godine za osam do deset posto,
u odnosu na 340.000 isporučenih vozila u 2010. Kompanija
želi ove godine prodati 45.000 modela ibiza ST.
U
S
K
O
R
O
Dnevni avaz
Vodimo vas na prvomajska putovanja
nagra|uje svoje cijenjene ~itaoce
Dubai Istanbul
Pariz - „Disneyland“
S
ic
ilija
A
n
a
d
o
lija
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. 21
Pariz
U
`
i
v
a
j
t
e
!
Putujte svijetom
samo s „Avazom“

Dnevni avaz, srijeda,
C>KI 30. mart/o`ujak 2011.
JERUSALEM - Izraelski parla-
ment Kneset usvojio je zakon kojim se
dozvoljava ukidanje državljanstva
Izraelcima osuđenim za terorizam, an-
tiizraelsku špijunažu i ugrožavanje su-
vereniteta države.
Zakon koji je predložiladesničarska par-
tija Beitenu šefa diplomatije Avigdora
Libermana (Lieberman) usvojenje sa 37
glasovaza i 11protivod ukupno120pos-
lanika. Poslanici arpaskih partija nisu
glasali, ocjenjujući da je zakon fašistički.
Novi zakon u Izraelu
LIBIJA Situacija na terenu primorala lidera da se obrati Zapadu
Gadafi u pismu zatražio
prekid “barbarske ofanzive”
Koalicione zračne napade na zemlju uporedio je s kampanjama Adolfa Hitlera za vrijeme Drugog svjetskog rata
U protestima koji potresaju zemlju od 18. marta poginula je najmanje 61 osoba
L
Vlada sirijskog premije-
ra Muhameda Nadžija Otri-
ja podnijela je jučer ostavku
predsjedniku Bašaru el-As-
adu, koji je prihvatio, obja-
vila je državna televizija.
Nakon višednevnih pro-
testa protiv režima predsje-
dnika Asada, čija je partija
Baas na vlasti skoro 50 godi-
na, kabinet vlade Nadžija
Ortija, imenovan 2003. go-
dine, podnio je ostavku.
U međuvremenu, hiljade
Asadovih pristalica okupilose na
centralnom trgu u Damasku ka-
kobi izrazilopodršku svomlide-
ru koji je suočen s pritiskom bez
presedana usljed talasa protesta.
Sirijski predsjednik
suočava se s najvećimizazo-
vom u njegovoj 11-godišnjoj
vladavini, jer su se protesti
koji su počeli na jugu
proširili na nekoliko grado-
va.
Sigurnosne snage krenu-
le su u gušenje protesta.
Prema podacima organi-
zacije za zaštitu ljudskih prava
“Human Rights Watch”, od
18. marta poginula je najma-
nje 61 osoba.
Pod pritiskom demonstranata u Siriji
Asad prihvatio ostavku vlade
Najavljene reforme
- Predsjednik Asad
prihvata ostavku vlade -
javila je sirijska državna
televizija, a državna no-
vinska agencija saopćila je
da je za vršioca družnosti
premijera imenovan Ota-
ri.
Vlasti su obećale da će
ukinuti vanredno stanje
koje je uvedeno 1963. go-
dine, a očekuje se da će se
Asad, koji je došao na vlast
2000. godine, u naredna 24
sata obratiti građanima i
najaviti niz reformi.
Libijski vođa Muamer
Gadafi zatražioje okončanje
međunarodne vojne inter-
venije u Libiji u pismu
upućenom svjetskimsilama
koje suse sastale uLondonu
na konferenciji o situaciji u
Libiji.
Gadafi je upismu ofanzi-
vu nazvao barbarskom, a
koalicione zračne napade na
njegovu zemlju uporedio s
kampanjama AdolfaHitlera
za vrijemeDrugog svjetskog
rata, prenio je AFP.
Suđenje za zločin
Zračnu kampanju su pri-
je više od sedamdana pokre-
nule Velika Britanija, Fran-
cuska i SAD kako bi osigu-
rale provođenje zone zabra-
ne letova nad Libijom, koju
suuveli Ujedinjeni narodi, i
zaštitile civile koji se nalaze
na meti napada Gadafijevih
snaga.
Istovremeno, predsjed-
nik pobunjeničkog Nacio-
nalnog vijeća Mustafa Ab-
del Džalil jučer je za francus-
ku televiziju izjavio da će li-
bijskomlideru Gadafijubiti
suđeno u Libiji poslije pob-
jede pobunjeničkih snaga.
- Poslije pobjede ćemo
suditi Gadafiju u Libiji za
sve zločine koje je počinio -
rekao je Džalil, bivši minis-
tar pravde.
Napad na Tripoli
Jučer sunastavljeni zračni
napadi i borbe na terenu. De-
vet žestokih eksplozija odjek-
nulo je u Tadžuri, najvećem
predgrađu Tripolija, rekli su
France Pressu očevici.
Na meti skladišta oružja
- Eksplozije su veoma jake i to je od
bombardiranja koalicije - rekli su očevici
koji nisu precizirali koje su mete
gađane.
Međunarodna koalicija bombardirala je ra-
nije položaje libijskih snaga u regionima Me-
zda i Garijan, u centralnom i zapadnom dijelu
Libije, javila je libijska agencija Džana.
PEŠAVAR- U zasjedi
koju su pobunjenici posta-
vili prilikom prolaska
konvoja u plemenskom re-
gionu na sjeverozapadu
Pakistana ubijeno je 14
pripadnika pakistanskih
snaga sigurnosti, saopćili
su zvaničnici. Među pogi-
nulima su pukovnik i ka-
petan. U konvoju su bila
četiri vozila.
Upozorenje Fatahu
TEL AVIV - Izraelski premijer
Benjamin Netanjahu (Netanyahu) upo-
zorio je da bi pomirenje između Pales-
tinske uprave, kojom dominira Fatah, i
islamističkog Hamasa moglo dovesti do
kraja mirovnog procesa.
On je to rekao nakon što je jedan po-
moćnik Mahmuda Abasa (Mahmoud
Abbas) nagovijestio spremnost palestin-
skog predsjednika da se odrekne ame-
ričke pomoći, ako je potrebno, kako bi
osigurao jedinstvo s rivalskom frakcijom.
Zasjeda u Pakistanu
L
L
Ubijeno 14 ljudi
Kneset: Opozicija protiv
!
C>KI
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011.
L
L
L
Tokom specijalne anti-
terorističke operacije u In-
gušetiji ubijen je jedan od
vođa terorista na Sjevernom
Kavkazu i samozvani lider
“Kavkaskog emirata” Doku
Umarov, javio je Interfaks.
To je agenciji jučer izja-
vio izvor u sigurnosnim
strukturama Sjevernokav-
kaskog federalnog okruga.
Sagovornik Interfaksa tvrdi
dasu, prema“preliminarnoj
informaciji”, ubijeni Uma-
rov i još jedan od lidera ek-
stremista Aslan Bjutukajev.
O mogućem ubistvu
Umarova pišu i dnevnici
“Rosijskaja gazeta” i “Ko-
mersant”, koji se pozivaju
na izvore upoliciji Ingušeti-
je i navode da je glavni cilj
operacije bila eliminacija
Umarova, za kojim je pokre-
Ruski izvori tvrde da je kavkaski terorist mrtav
Umarov je ubijen?
Ostavke u Bahreinu
MANAMA - Parlament u
Bahreinu prihvatio je jučer os-
tavke 11 od 18 šiitskih opozicio-
nih poslanika koje su predate u
februaru kao znak protesta pro-
tiv nasilja nad demonstrantima
koji su tražili reforme.
Parlament je jednoglasno prih-
vatio ostavke 11poslanika bloka
El-Vefak, glavne šiitske opozi-
cione grupe, navodi agencija
Bna.
Crveni telefon Indije i Pakistana
NJU DELHI - In-
dija i Pakistan dogovo-
rili su se da uspostave
“crveni telefon” kako
bi razmjenjivali infor-
macije o terorističkim
prijetnjama, saopćeno
je jučer nakon razgo-
vora dvojice zvanični-
ka.
Dvije zemlje potvrdile su potrebu da se predlice pravde iz-
vedu svi odgovorni za takve zločine.
Dva zemljotresa u
Bugarskoj
SOFIJA - U Bugarskoj su jučer regis-
triranadva slabazemljotresau kojimanije
bilo povrijeđenihniti jepričinjena materi-
jalna šteta.
Prvi zemljotres bio je jačine 3,8 stepeni
po Rihterovoj skali, sepicentrom 10 kilo-
metara odDimitrovgrada. Seizmolozi su
drugi zemljotres, jačine 2,4 stepena po
Rihteru, zabilježili na jugoistočnom di-
jelu zemlje, u blizini Haskova.
”Ozdravljenje situacije”
U reagiranju na moguće
ubistvo Umarova čelnik
Republike Čečenije Ram-
zan Kadirov rekao je da bi
to imalo veliki utjecaj na
moralno-političku atmos-
feru na Sjevernom Kavka-
zu i Rusiji, u cjelilni.
Prema njegovom mišlj -
enju, ubistvo Umarova, koji
je na sebe preuzimao od-
govornost za sve terorističke
akte, dovelo bi do “ozdra -
vljenja situacije”.
nuta potraga od prošle jese-
ni, kada se pojavila informa-
cija da se stacionirao u
Sunženskoj oblasti te ruske
republike.
Ruska državna agencija
je, istovremeno, prenijela da
je Istražni komitet Rusije
saopćio da je protiv Umaro-
va i još četvorice pripadnika
nelegalnih oružanih forma-
cija podignuta optužnica za
teroristički akt na “Domo-
dedovu” od 24. januara, ka-
da je poginulo 36 osoba.
U međuvremenu, u Mos-
kvi su se jučer sjetili žrtava
dvaju terorističkih napada
na stanicama metroa Lub-
janka i Park kulture.
Građani su u redovima
donosili cvijeće na mjesta
gdje je prije tačno godinu u
eksplozijama poginulo 40
osoba.
Umarov: Likvidiran tokom specijalne antiterorističke operacije
Dramatična situacija u Japanu
Opasni plutonij
curi iz Fukušime
Japanski premijer Naoto
Kan izjavioje jučer daje nje-
gova vlada ustanju pune pri-
pravnosti nuklearne elek-
trane Fukušima, koja je 11.
marta oštećena u zemljotre-
su i cunamiju.
Plutonij je otkrivenu tlu
u postrojenju, dok je ra-
dioaktivna voda iscurila iz
objekta u kojemje smješten
reaktor.
Zvaničnici iz Kine,
Južne Koreje i SAD prijavili
su da su u zraku primijećeni
tragovi radioaktivnih mate-
rijala.
Nešto ranije japanska je
vlada snažno kritizirala
kompaniju “Tepko”, u čijoj
je nadležnosti elektrana,
zbog pogrešnoaaaag očita-
vanja nivoa radijacije.
Plutonij je detektiran u
malim količinama na neko-
liko tačaka u neposrednoj
blizini Fukušime 1 i toje pr-
vi put da se taj izuzetno opa-
san radioaktivni element
pojavljuje među iscurjelim
materijama nakon katastro-
falnog cunamija koji je teško
oštetio centralu, saopćila je
uprava postrojenja.
Ovakav razvoj događaja
dodatno komplicira napore
da se pregrijani reaktori
ohlade i stabiliziraju.
Japanski zvaničnici zasi-
gurnost tvrde da iscurjele
količine plutonija ne pred-
stavljaju rizik po ljudsko
zdravlje, ali se pridružuju
sumnjama da opasno ra-
dioaktivna voda zapravo cu-
ri iz oštećenih šipki nuklear-
nog goriva.
- Situacija je veoma ozbi-
ljna- rekaoje jučernovinari-
ma portparol japanske vlade
Jukui Edano.
Nepoznat broj nestalih u Meksiku
Narko-ratovi odnijeli 35.000 života
U borbi meksičkih vlasti
protiv moćnih narko-karte-
la od decembra 2006. godine
stradalo je skoro 35.000 lju-
di, dok nevladine organiza-
cije apeliraju da se intenzivi-
raju istrage o nestalim oso-
bama čiji broj za sada nije
poznat.
Neke od žrtava su sitni
kriminalci, neki su ilegalni
imigranti, a drugi su samo
nedužni ljudi koji suse našli
na pogrešnom mjestu u po-
grešno vrijeme.
Nacionalna kampanja
protiv nasilnih nestanaka,
koju čine 24 nevladine orga-
nizacije, podsjeća da su se
slični nasilni nestanci
dešavali između 60-tih i
80-tih godina prošlog sto-
ljeća, u“prljavom ratu” pro-
tiv ekstremne ljevice, kada
je, prema zvaničnom iz-
vještaju, nestalo najmanje
789 osoba.
Opasnost
po DNK
Plutonij je teški ele-
ment koji se ne jedini tako
lako s drugim hemijskim
elementima, pa je manje
vjerovatno da će se raširiti
lako, kao što je to slučaj s
radioaktivnim oblicima
cezija i joda. Ali plutonij
ima veoma dugačak pe-
riod poluraspada, i po ne-
koliko stotina godina, a
kada se udahne, ostaje u
tijelu zauvijek i može
oštetiti DNK i izazvati
kancerogene mutacije
ćelija.
Spec
Broj žrtava eksplozije koja se jučer do-
godila u fabrici municije na jugu Jemana
porastao je na najmanje 150, saopćio je
jučer zamjenik guvernera provincije Abja-
ne Ahmed Galeb el-Rahui.
Žrtve sucivili koji sujučer ušli u fabriku
kako bi pokupili oružje ili municijudan na-
kon što su pripadnici El-Kaide napali ovu
jedinicu za vojnu proizvodnju i odnijeli
municiju.
Strah od visokog nivoa radijacije
Nasilje nad demonstrantima
Indija: Razmjena informacija
"
Dnevni avaz, srijeda,
C>KI 30. mart/o`ujak 2011.
Ministar odbio
organizirati
Paradu ponosa
Ministar ljudskih i
manjinskih prava Crne
Gore Ferhat Dinoša odbio
je ponudu nevladine orga-
nizacije “Forum Proges”
da bude predsjednik Od-
bora za organiziranje Pa-
rade ponosa u Podgorici.
- Ja ću se lijepo zahvaliti
na pozivu i neću ga prih-
vatiti. Mislim da Parada
ponosa ne bi donijela veli-
ke koristi toj populaciji -
rekao je Dinoša, prenijela
je TV Crne Gore.
Dinoša je naveo da on s
njegovom malom ekipom
nema vremena za Paradu
ponosa jer su zauzeti pri-
premama u vezi s Akcio-
nim planom za ispunjava-
nje preporuka Evropske
komisije.
M
SRBIJA Podignuta optužnica protiv Svetlane Ražnatović
Pjevačica prisvojila
11 miliona
eura
Više tužilaštvo u Beogra-
du podiglo je optužnicu pro-
tiv SvetlaneCece Ražnatović
zbog sumnje da je sa saradni-
cima protivpravno prisvojila
oko četiri miliona nje-
mačkih maraka i više od tri
miliona dolara od transfera
nogometaša NK Obilić u
inozemne klubove, rekla je
agencijama republička javna
tužiteljica Zagorka Dolovac.
Nakon osam godina is-
trage koja je više puta
proširivana, osim Ražnato-
vić, optužnicom je obuh-
vaćena i njena sestra Lidija
Veličković zbog nezakonite
prodaje desetorice nogome-
taša te nekadašnji rukovodi-
telji FK Obilića Dragiša Bi-
nić i Jovan Dimitrijević
zbog prodaje jednog igrača.
Računi u svijetu
Binić i Dimitrijević sete-
rete da su umiješani u neza-
konitu prodaju nogometaša
Milana Obradovića mos-
kovskoj Lokomotivi za tri
miliona dolara, a da ništa od
tih sredstava nije uplaćeno
na račun kluba.
Sumnja seda sutako pos-
tupali po nalozima vlasnice
FK Obilić Ražnatović te da
su kao odgovorne osobe u
klubu zaključili ugovor 2.
jula 2001. u Moskvi s pred-
stavnicima moskovskog
kluba o prodaji Obradovića.
Milion dolara je, prema
sumnjama Tužilaštva, up-
laćeno na račun privatnog
preduzeća u Bijeljini, a za-
tim je novac predat vlasnici
kluba na ruke.
Ostatak je išao preko više
privatnih računa u Belgiji
(Brisel), Latviji (Riga), Špa-
niji (Marbelai Palmade Ma-
jorka), Švicarskoj (Ženeva i
Lugana) i u SAD (Njujork).
Ražnatović i njena sestra
sumnjiče se za nezakonitu
prodaju desetorice nogome-
taša, među kojima je i Obra-
dović.
Sestre se terete da su
zloupotrebom položaja pri-
likom prodaje ovih igrača
stekle 235.507.689 dinara
(4,1 milion njemačkih ma-
raka i 3.480.000 dolara), od-
nosno 11 miliona eura.
Beogradska štampa je
krajem prošle godine preni-
jela da je protiv njih napisa-
na optužnica koja nije pod-
nijeta sudu (podignuta), a
tužilaštvo sa zahtjevom za
proširenje istrage protiv Bi-
nića i Dimitrijevića izašlo 2.
decembra.
Politički pritisak
Portparol Republičkog
javnog tužilaštva TomoZorić
je ukazao jučer da je istraga
trajala osam godina, jer je bilo
potrebno prikupiti doku-
mentaciju, podatke o transfe-
rima i računima iz više ze-
malja, Rusije, Grčke, Fran-
cuske, Slovenije i Turske.
Zorić je istakao da se
Tužilaštvo oduprlo svakom
vidu političkih pritisaka, do-
dajući da u ovom postupku
neće biti zaštićenih, kao i da će
svikojisu izvršili krivično dje-
lo odgovarati pred zakonom.
Nakon osam godina istrage koja je više puta
proširivana, osim Ražnatović, optužnicom je
obuhvaćena i njena sestra Lidija Veličković zbog
nezakonite prodaje desetorice nogometaša
Odluka kosovskog Ustavnog suda
Izborom Bedžeta Pacolija za
predsjednika prekršen Ustav
Pacoli: Prekršene procedure prilikom izbora
Novac “na ruke”
3.000.000 dolara
od prodaje Milana Obradovića
moskovskoj “Lokomotivi”
720.000 maraka
od prodaje Miroslava Savića grčkom
Arisu (25. januara 2005.)
360.000 dolara
od prodaje Saše Vicikneza i Zorana Rankovića
kineskom Šangaju (marta 2000.)
220.000 dolara
od prodaje Vladice Ćurćića i Seada Salahovića
Alanji iz Rusije
6.000.000 maraka
od prodaje Nikole Lazetića turskom klubu Fe-
nerbahče (15. juna 2000. godine)
Ustavni sud Kosova oci-
jenio je da je izborom pred-
sjednika Kosova Bedžeta
Pacolija u Skupštini Koso-
va prekršenUstav, odnosno
član 86. Ustava koji odre-
đuje proceduru izbora.
Ustavni sudu saopćenju
ne navodi detalje prekršene
procedure prilikom izbora
predsjednika Kosova, ali
konstatira da je Pacoli iza-
bran neustavno.
Žalbu Ustavnom sudu
za kršenje procedure izbora
predsjednika Kosova pod-
nijeli su opozicioni Demo-
kratski savez Kosova i Ali-
jansa za budućnost Kosova.
List “Koha ditore” piše
daje izbor Bedžeta Pacolija
za predsjednika bio u su-
protnosti s UstavomKoso-
va i demokratskim para-
metrima vezanim za taj iz-
bor te da je odlukom Suda
Kosovo automatski ostalo
bez predsjednika i da je
izlaz iz nastale situacije još
nejasan.
Spec
Makedonski premijer
Nikola Gruevski izjavio je
da je 31. mart “najadek-
vatniji”datum za ras-
puštanje Sobranja i raspi-
sivanje prijevremenih
parlamentarnih izbora,
piše skopski dnevnik
“Večer”. Opozicija koju
predvodi SDSM traži ras-
pisivanje vanrednih parla-
mentarnih izbora uz pre-
thodno revidiranje bi-
račkih spiskova, izmjene u
izbornom zakonu i deblo-
kiranje računa skopske te-
levizije A1 i dnevnih listova
“Vreme”,“Špic”i“Koha e
re”, čiji se vlasnik Velija Ra-
mkovski nalazi u pritvoru
zbog navodne utaje poreza.
Dogovor
Kosova i Srbije
Predstavnici Srbije i
Kosova jučer su u Briselu
nastavili s dijalogom i do-
govorili se u vezi s usposta-
vomradne skupine za pita-
nje matičnih knjiga, sa-
općeno je iz Ureda visoke
predstavniceza vanjskuisi-
gurnosnu politiku Ketrin
Ešton (Catherine Ashton).
Strane su odlučile us-
postaviti zajedničku rad-
nu skupinu kojom će
predsjedavati EULEX
kako bi se nastavio prak-
tični rad na dovršetku
razmjene informacija o
matičnim knjigama.
M
Crna Gora
Brisel
Nedozvoljeno oružje
Istraga protiv Ražnatović pokrenuta je
još u aprilu 2003. godine zbog nedoz-
voljenog držanja oružja, nakon što je bila
uhićena u akciji “Sablja”, a u vili u kojoj je
živjela pronađeno je više komada vatrenog
oružja. Zorić je rekao jučer da je Ražna-
tovićeva optužena i za nezakonito po-
sjedovanje 11 pištolja.
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. 25
„ROSSA“ d.o.o.
Dru{tvo za snabdijevanje ekolo{ki
~istom vodom i drugim dobrima
Ljetini} - Te{anj
Broj: 38/11
Datum: 29. 03. 2011. godine
Na osnovu ~lana 241 i 242 Zakona o privrednim dru{tvi-
ma (Sl. novine FBiH broj: 23/99, 45/00 i 29/03), ~lana 52
Statuta d.o.o. „ROSSA“ Dru{tvo za snabdijevanje eko-
lo{ki ~istom vodom i drugim dobrima Ljetini}, Te{anj i
odluke Nadzornog odbora Dru{tva objavljuje se PO
DRUGI PUT
OBAVJE[TENJE
O sazivanju III redovne sjednice Skup{tine udjeljenika
„ROSSA“ d.o.o. Ljetini}, Te{anj
Po drugi put saziva se III redovna sjednica Skup{tine
udjeljenika „ROSSA“ d.o.o. Dru{tvo za snabdijevanje
ekolo{ki ~istom vodom i drugim dobrima Ljetini},
Te{anj za dan 16. 04. 2011. godine (subota) sa po~etkom
u 17,00 sati
Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama Dru{tvenog do-
ma u Rosuljama.
Za skup{tinu se predla`e slijede}i:
DNEVNI RAD
1. Utvr|ivanje kvoruma prisutnih udjeljenika sa pra-
vom glasa.
2. Izbor radnih tijela Sku{tine.
- predsjedavaju}eg skup{tine,
- zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika
- odbor za glasanje
3. Usvajanje godi{njeg obra~una za 2010. godinu.
4. Usvajanje Plana poslovnja za 2011. godinu.
NAPOMENA: Udjeljenici ili grupa udjeljnika su du`ni
podnijeti prijavu za u~e{}e u radu Skup{tine 8 (osam)
dana prije dana odre|enog za odr`avanje III redovne sje-
dnice Skup{tine, a najkasnije 1 sat prije po~etka rada.
Punomo} mora biti ovjerena u skladu sa va`e}im propi-
sima.
Udjeljnik ili grupa udjeljenika sa najmanje 10% uku-
pnog kapitala sa pravom glasa ima pravo pismeno pre-
dlo`iti izmjenu dnevnog redai prijedlog odluke Skup{ti-
ne Dru{tva najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljiva-
nja saziva Skup{tine.
Lista udjeljnika Dru{tva i svi materijali koji se nalaze na
dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za Skup{tinu
udjeljnika dru{tva dostupni su udjeljnicima dru{tva u
prostorijama Dru{tva svakim radnim danom od 11-15
sati.
Udjeljnici ili njihovi opunemo}enici su obavezni na sje-
dnici Skup{tine imati identifikacijsku ispravu (li~nu ka-
rtu ili paso{).
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 032/
658-900; 061/ 837-302.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
BOSNA I HERCEGOVNA
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 091306 09 P
Sarajevo, 25. 3. 2011.
OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu je dana 25. 3. 2011.
u pravnoj stvari tu`itelja „Inelex“ d.o.o. Sa-
rajevo, koga zastupa Sejfo Sara~evi}, advo-
kat u Sarajevu protiv tu`enih Dragana
[utovi} iz Sarajeva, ul. Rudi Alva|a br. 13. i
Stambena zadruga „Energoinvest“, radi
utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 1.000 KM,
donio presudu zbog propu{tanja kojom je
utvr|eno da je tu`itelj, pravnim poslom,
stekao pravo vlasni{tva na jednom stanu
koji se nalazi u Sarajevu, naselje Ned`ari}i,
kvadrant C-5, niz N-4, lamela C-14, stan br.
7. u ulici Rudi Alva|a br. 13., prizemje, po
strukturi dvosoban, sastoji se od dvije sobe,
kuhinje i pomo}nih prostorija u povr{ini od
50,25 m
2
, kao i zajedni~kih dijelova i
ure|aja zgrade i zemlji{ta ispod zgrade, {to
su mu tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na
predmetnom stanu upi{e sa pravom vla-
sni{tva u zemlji{nim knjigama Op}inskog
suda u Sarajevu - Odsjek KPU i to u roku
od 30 dana pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Objavljivanjem ovog oglasa, dostava presu-
de I tu`enoj }e se smatrati izvr{enom prote-
kom roka od 15 dana po~ev od dana obja-
vljivanja.
SUDIJA
BNT - TVORNICA MA[INA I HIDRAULIKE, D.D.
MEHMEDA SPAHE BR. 1
NOVI TRAVNIK
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 02-216/10 od 23. 12. 2010. godine, BNT - Tvornica ma{ina i hidraulike, d.d. Novi Travnik,
objavljuje
PONOVNI OGLAS
o prikupljanju pismenih ponuda za prodaju
ma{ina van upotrebe
1. Ogla{ava se prodaja ma{ina koje su van upotrebe, i to.
Red. broj Naziv sredstava Inventurni broj Napomena Cijena (KM)
1. TOS - strug 012-042 neispravna 3.670,00
2. TOS - strug 012-043 neispravna 3.670,00
3. TOS - strug 012-045 neispravna 3.670,00
4. TOS - strug 010-044 neispravna 3.710,00
5. TOS - strug 012-116 meh. ispravna 7.650,00
6. VDF - strug 012 - 046 meh. ispravna 4.180,00
7. Brusilica - Fortuna 52-007 neispravna 7.200,00
8. Brusilica - Shipman b.b. neispravna 1.800,00
9. Strug NEF 016-016 neispravna 1.550,00
10. Strug NEF 016-018 neispravna 2.300,00
11. Strug Beringer 012-091 neispravna 1.870,00
12. Strug Beringer 012-092 neispravna 1. 870,00
13. Strug Beringer 012-094 neispravna 1.870,00
14. Progr. glod. MAHO 1000 034-024 neispravna 5.040,00
15. Progr. glod. MAHO 1000 034-018 neispravna 5.040,00
16. Glodalica prvomajska 032-015 neispravna 3.780,00
17. Huron - mali 032-037 meh. ispravna 3.600,00
18. Ma{ina za ind. kalenje 037-004 neispravna 2.520,00
19. Stubna bu{ilica - F. Rosa Milano 022-003 neispravna 1.710,00
20. Stubna bu{ilica - F. Rosa Milano 022-004 meh. ispravna 1.710,00
21. Stubna bu{ilica Dalmastroj 022-005 meh. ispravna 3.510,00
22. Stolna bu{ilica Dalmastroj 021-012 meh. ispravna 2.250,00
2. Navedena sredstva (ma{ine) mogu se pogledati u krugu dru{tva svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati. Ma{ine se pro-
daju u vi|enom stanju, te se naknadne reklamacije ne uva`avaju.
3. Po~etna cijena ma{ina je navedena u tabelarnom pregledu ma{ina.
4. pravo u~e{}a u licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja dostave pismene ponude.
5. Oglas (javni poziv) ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a pismene ponude dostavljati na adresu: BNT - Tvornica ma{ina i
hidraulike, d.d., Mehmeda Spahe broj 1 72290 Novi Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ - Ponuda za kupovinu ma{ina“.
6. Sve tro{kove koji terete kupoprodaju navedenih ma{ina pla}a kupac (PDV i ostalo).
7. Otvaranje prispjelih pismenih ponuda obavi}e se dana 07. 04. 2011. godine (~etvrtak) u prostorijama dru{tva u 12,00 sati.
8. Kupac je du`an kupljena sredstva preuzeti u roku od sedam dana.
9. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 030/525-576.
$
Dnevni avaz, srijeda,
EI 30. mart/o`ujak 2011.
ŠVEDSKA Probudili medvjedicu iz zimskog sna
Zvijer dječaka uvukla
u brlog i povrijedila
Četvorica dječaka skre-
nula su s uređenih skijaških
staza u šumu u švedskom
Funesdalenu. Naletjeli su
na medvjeđi brlog i iz zim-
skog sna probudili medvje-
dicu.
- Ja sam išao prvi, a Ole
(Olle) je bio iza mene. Okre-
nuli smo se i vidjeli kako
medvjed viri iz rupe - is-
pričao jeOle Bakman(Back-
man).
Tada je počeo horor. Uz-
nemirena medvjedica zalet-
jela se na dječake. Razbacala
ih je svuda po snijegu te se
okomila na jednog od njih.
Počelajegristi i trgati 12-go-
dišnjeg Olea Friska. Ne-
moćni dječak uspio se istr-
gnuti i bježati, ali životinja
je bila brža. Oborila ga je na
pod, počela gristi i vući ubr-
log.
Nakon nekoliko minuta
borbe u špilji medvjedica je
odjednom ispustila dječaka
i krenula unapad na njegove
prijatelje. Jedanod njihuda-
rio je skijaškim štapom pa je
životinja pobjegla.
Medvjedica je dječaku
Medvjedica je nakon napada pobjegla u šumu u okrugu Jamtland te je sada traže rendžeri
Pronašli prirodno čudo u Afganistanu
W:24
.087p
t
Umro dok je
oživljavao suprugu
Pronađena tijela u Sijetlu
Čarls Lorm (Charles
Lorme, 61) izgrada Džojsa u
američkoj državi Vašingto-
nu pozvao je Hitnu pomoć i
rekao dispečeru da se njego-
va supruga Džeraldin (Ge-
raldine, 59) srušila na pod,
da nije disala i nije imala
puls.
Lovio morskog
psa kajakom
Hrabri Amerikanac
Džoš Rivs (Josh Reeves)
s Floride vidio je velikog
morskog psa u moru blizu
obale te je uzeo kajak i veslao
prema njemu.
Muškarac, inače, radi s
morskim psima, a zaveslao
je prema životinji jer je shva-
Hitna pomoć i policija
provalili su u zaključanu
kuću i zatekli njihova
beživotna tijela na podu.
Čarls je ležaopreko tijela su-
pruge koju je doskora po-
kušavao vratiti u život.
Oni su zaključili da je
Čarls doživio srčani udar
dok je reanimirao Džeral-
din.
tiodase radi orijetkoj goros-
tasnoj psini.
Životinja je bila duža od
12 metara, a onje uhodioka-
jakom dugim tek četiri me-
tra. Lokalni stanovnik mo-
bitelom je snimio cijelu si-
tuaciju te video objavio na
internetu. Džoš je istakao da
ga nije bilo strah životinje.
Istraživači otkrili slavoluk od 70 metara
Američki istraživači
pronašli su pravo prirodno
čudo u Afganistanu, prirod-
ni slavoluk veličine gotovo
70 metara.
Kristofer Šank (Chris-
topher Shank) i Ajub Alavi
(Ayub) iz “Wildlife Conser-
vation Societyja” ogromni
kameni prirodni slavoluk
pronašli su u centralnom af-
ganistanskom gorju.
Istraživači kažu da je
svojom veličinom to prirod-
no čudo 12. usvijetu te vrste
po veličini, što nije mala
stvar.
- To je jedno od najspek-
takularnijih otkrića ikada u
ovoj regiji - istakao je Džo
Voltson (Joe Walston), di-
rektor azijskog programa
“Wildlife Conservation So-
cietyja”.
U zemlji koja se nalazi u
haosu i stalnom sukobu iz-
među režima i NATO sna-
ga, s jedne strane, i talibana,
s druge, ovoje, možda, i prva
lijepa vijest u dugo vremena.
rastrgala kacigu i teško ga
povrijedila. Helikopterom
su ga prebacili u bolnicu.
- Oprostio sam se sa živo-
tom kada me medvjedica
uvukla u brlog. Mislio sam
da jeto kraj za mene. Imala je
mojunogu uustima, a jasam
joj se potpuno prepustio.
Tada me ispustila, prešla
prekomenei otišla za mojim
prijateljima - ispričao je Ole
za “Aftonbladet”.
Ole se sada oporavlja u
bolnici, gdje su uz njega
majka i otac. Medvjedica je
nakon napada pobjegla u
šumu u okrugu Jamtland te
je sada traže rendžeri. Vete-
rinari i stručnjaci zamedvje-
de zabrinuti su za mla-
dunčad koja su nakonbijega
medvjedice ostala sama u
brlogu.
Ole se oporavlja u bolnici
Karlos Slim
otvorio muzej
Muzej “Sumaja” mek-
sičkog magnata i najbogati-
jeg čovjeka na svijetu Karlo-
sa Slima (Carlos) otvoren je
za publikukoja će besplatno
moći razgledati 60.000 ek-
sponata.
- Cilj muzeja jeda Meksi-
kancima koji ne mogu puto-
vati omogući daiz blizinevi-
de djela najvećih umjetnika
u povijesti - izjavio je Slim.
Muzej “Sumaja” posje-
duje djela Van Goga, Rube-
na, El Greka, Monea, Degaa
i Dalija, kao i najvećuzbirku
Rodenovih skulptura izvan
Francuske.
Jedna verzija njegovog
“Mislioca” smještena je na
ulazu u muzej. Izložena su i
djela prehispanskih kultu-
ra, zbirka meksičkih
novčića i povijesni doku-
menti.
Poklon Meksikancima
Specijalci za ženidbu
Nadređeni objavili oglas
Specijalci iz Pekinga po-
stali su hit u Kini nakon što
su ih njihovi nadređeni ri-
ješili oženiti. Budući da je
posaospecijalaca zahtjevani
opasan i pripadnici ovih
snaga nemaju vremena za
društveni životf, njihovi
pretpostavljeni objavili su
fotografije svih slobodnih
muškaraca iztima i na oglas-
noj tabli postavljenoj ispred
stanice policije u Pekingu
ostavili kontakt.
Ispod fotografija slobod-
nihspecijalaca stoje njihova
imena, interesiranja... Za sa-
mo nekoliko dana u policij-
sku stanicu ušetalo je pet hi-
ljada zainteresiranih uda-
vača. Portparol policije ot-
krio je da u stanici tek
očekuju navalu.
Kameni slavoluk
Policajci nemaju vremena za društveni život
Slim: Najbogatiji čovjek na svijetu
%
EI
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011.
ISTRAGE Policija rješava slučaj star deset godina
Dječaka Adama mučili
i ubili kao žrtvu rituala?
Britanska policija vjeru-
je da je riješila slučaj ubistva
petogodišnjeg dječaka ot-
prije deset godina. U rijeci
Temzi kod teatra “Globe”
policija je 2001. godine pro-
našla torzo djeteta, bez glave
i ruku. Dječak je, navodno,
prokrijumčaren u Veliku
Britaniju. Policija jereklada
je bio otrovan “napitkom cr-
ne magije” i žrtvovan prije
nego štoje tijelo bačenou ri-
jeku.
Istražitelji su vremenom
otkrili da dječak potječe iz
Nigerije, ali nisuuspjeli pro-
naći njegovu porodicu niti
ga identificirati pa suga zva-
li Adam. Uhapsili su samo
jednu ženu u Velikoj Brita-
niji koja tvrdi da zna
dječaka.
Nigerijka Džojs Osiage-
de (Joyce) ispričala je polici-
ji da je s dječakom, za kojeg
tvrdi da mu je plemensko
ime Ikpomvosa, živjela u
Njemačkoj.
Ona je zatim otišla u Ve-
liku Britaniju, a dječaka je
ostavila muškarcu Bavi (Ba-
wa), koji joj je kasnije rekao
da je dječak mrtav i zaprije-
tio joj ubistvom ako ikome
išta kaže. Džojs se kasnije
vratila u Nigeriju i navodno
je sada spremna razgovarati
s policijom. Uvjerena jeda je
torzo pronađen u rijeci pri-
padao Ikpomvosau.
Policija je Džojs već ispi-
tala 2002. kao i jednog Nige-
rijca godinukasnije, ali nisu
imali dovoljno dokazaza op-
tužnicu.
Džojs tvrdi da nije imala
ništa s ubistvom dječaka te
da je kriva jedna grupa ljudi.
- Iskoristili su ga za ritual
u vodi. Bio je živahan, drag i
pametan dječak - rekla je
Džojs.
Analiza sadržaja dječak-
ovog želuca otkrila je sitna
zrna gline s česticama zlata,
što je ukazivalo da je Adam
bio žrtva muti ritualnog
ubistva. Našli su mu i kala-
barski bob koji bi dječaka
paralizirao, ali bio bi svjes-
tan dok ga muče i režu.
Muti ubistva česta su u
subsaharskoj Africi zbog
vjerovanja da su dijelovi
dječijeg tijela sveti. Često
budu bačeni u rijeku.
Cenzura serije
u Njemačkoj
Sporni dijelovi o nuklearnoj centrali
Istražitelji su vremenom otkrili da dječak potječe iz Nigerije, ali nisu uspjeli
pronaći njegovu porodicu niti ga identificirati
Policija dječaka nazvala Adam
Spec
NovosađankaJ. V. (18), razočaranajer jepo treći put pala
na vozačkomispitu, pokušala se ubiti skokom s novosad-
skog Klisanskog mosta ukanal Dunav-Tisa-Dunav. Ipak,
želja za životom je nadvladala pa je, čim je pala u vodu,
počela plivati ka obali.
Tu su je dočekali policajci i vozilo Hitne pomoći koje su
pozvali ribari nedaleko od mosta. Djevojka je zbrinuta na
Odjeljenjuza psihijatrijuKliničkog centra i van je životne
opasnosti.
Nakon katastrofe u Japanu
Prikazivanje epizoda
američkecrtane serije“Sim-
psonovi”ukojima se spomi-
nju nuklearne havarijebit će
zabranjeno u Njemačkoj
zbog katastrofe koja je zade-
sila japansku nuklearku Fu-
kušimu.
”Simpsonovi”, satira o
životu na američki način,
prati dogodovštine porodi-
ce na čijem je čelu Homer,
neodgovorni junak koji radi
kao šef osiguranja nuklear-
ne elektrane. U nekim epi-
zodama serije radioaktivni
otpad odlažese uvrtić, cijevi
za hlađenje centrale su po-
pucale, a pacovi postaju svi-
jetleći mutanti.
28 Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 09 65 Mals 043840 08 Mals
Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Bur-
gi} u pravnoj stvari tu`itelja HTP „NEUM“ d.o.o. Neum,
ul. Zagreba~ka broj 2, protiv tu`enog Turisti~ka agenci-
ja „METEOR“ Sarajevo, ul. Ferhadija brioj 12, radi duga
od 2.961,40 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona
o parni~nom postupku („Sl. novine F BiH“ broj 53/03 -
u daljem tekstu ZPP-a) objavljuje:
POZIV
za pripremno ro~i{te
Poziva se tu`eni Turisti~ka agencija „METEOR“ Saraje-
vo, ul. Ferhadija broj 12., na PRIPREMNO RO^I[TE za
dan PONEDJELJAK, 06. 06. 2011. godine u 11,30 sati
pred ovaj Sud.
Pripremno ro~i{te }e navedenog dana biti odr`ano u
zgradi biv{eg Suda za prekr{aje Op}ine Stari Grad, koji
se nalazi u ulici Fra Grge Marti}a broj 4., sprat III, soba
broj 7.
Napomena:
Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu
iznijeti sve ~injenice, na kojima zasnivaju svoje zahtje-
ve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postu-
pka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i pre-
dmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP):
Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima
koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o pri-
jedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stra-
nke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79., 80 ZPP-a).
Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podni-
jeti protivtu`bu (~ll. 74. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je ure-
dno obavje{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena,
osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84.
st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavje{ten
tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l.
84. st. 2. ZPP-a).
Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah
nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana obja-
vljivanja istog u dnevnim novinama koje se distribui-
raju u Federaciji BiH.
Stru~ni saradnik
Emina Burgi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Mals 060204 08 Mals
Sarajevo, 16. 03. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP ELEKTROPRIVREDA BiH - „ELEKTRODISTRIBU-
CIJA“ SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne broj 49, protiv tu`enog RADNJA VL ISANOVI] [EFKIJA IZ SARAJEVA, ul. Zaima [arca bb,
radi duga, v.sp. 100,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i
19/06), objavljuje
OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatajana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca JP ELEKTROPRIVREDA BIH - „ELEKTRODIS-
TRIBUCIJA“ SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne broj 49, protiv tu`enog RADNJA VL ISANOVI] [EFKIJA IZ SARAJEVA, ul. Zaima [arca
bb, radi duga, v.sp. 100,30 KM donio je, dana 16. 03. 2011. godine
PRESUDU
zbog propu{tanja
Tu`eni RADNJA VL ISANOVI] [EFKIJA IZ SARAJEVA du`an je tu`iocu JP ELEKTROPRIVREDA BIH - „ELEKTRODISTRIBUCIJA“
SARAJEVO isplatiti pripadaju}e zakonske kamate shodno Zakonu o visini stope zakonske kamate i to:
- na iznos od 13,20 KM od 11. 12. 2007. godine
- na iznos od 12,60 KM od 11. 01. 2008. godine
- na iznos od 74,50 KM od 11. 03. 2008. godine,
pa do isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 7,50 KM sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Sudija
Tatjana Arapovi}
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove presude je dopu{tena `alba KANTONALNI SUD U SARAJEVU sudu Sarajevo u roku od 30 dana od dana dostavljanja pri-
jepisa presude. @alba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.
'
KJKH=
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011.
Nakon zimske pauze, 2.
aprila bit će održan 11. Dioge-
nes Poetes, pjesnički susreti na
sarajevskoj Žutoj tabiji.
Susreti su otvorenog karakte-
ra, a poeziju će čitati mladi pjes-
nici Memnun Trako, Irena Ma-
rić, Dalila Krasnić, Mirzeta Me-
mišević, Goran Vrhunc, Mirza
Okić, Srđan Mršić, Aida Herceg,
Dino Kajević, Inda Mulaahme-
tović i Marko Raguž. M. Ču.
Hrvatsko kulturno društvo “Na -
predak”organizira muzičko-poetsku
večer u režiji Mikija Trifunova koja
će biti održana večeras u “Napretko -
vom”klubu “Lira”u Sarajevu.
U performansu će, uz Trifuno-
va, učestvovati Nedžad Merdžano-
vić, Hamdija Salihbegović i Mua-
mer Đozo, a izvest će pjesme pozna-
tiih pjesnika poput Tina Ujevića,
Maka Dizdara, Miroslava Antića...
A. G.
Predstava nastala putem Skypea Susreti mladih pjesnika Performans Mikija Trifunova
T
E
L
E
X

T
E
L
E
X

T
E
L
E
X
GLUMCI Emir Hadžihafizbegović u filmu Srdana Golubovića
Nema potrebe da se
“Krugovi” politiziraju
Inspiriran herojskim
činom mladog Trebinjca
Srđana Aleksića, koji je u
proteklom ratu stradao bra-
neći prijatelja bošnjačke na-
cionalnosti, srbijanski redi-
telj Srdan Golubović snima
film “Krugovi”.
Istaknuti bh. glumac
Emir Hadžihafizbegović os-
tvario je ulogu u ovom fil-
mu, a proteklogvikenda sni-
mao je scene u njemačkom
graduHaleu. Urazgovoruza
naš list kazao je da se radi o
manjoj ulozi, ali da jepresre-
tan što ima priliku raditi s
rediteljem kojeg mnogo ci-
jeni.
Prijatelji na setu
- Uloga nijevelika, igram
čovjeka koji hoda po ivici
kriminala i ima neke svoje
radnje u Njemačkoj. Sni-
mao sam scene sa Leonom
Lučevim i Hristinom Popo-
vić. Nasetu jebilojošmnogo
mojih prijatelja koji su sa
mnom radili i neke druge
filmove. Bilo je veoma lije-
po, samo što je bilo hladno.
Radili smo uprilično teškim
uslovima, ali ekipa je sprem-
na, zna šta hoće, reditelj zna
šta hoće. Mislim da Srdan
Golubović pravi još jedan
sjajan film - kaže Hadžiha-
fizbegović.
U posljednje vrijeme
kružile su glasine Trebi-
njem, gdje je snimana većina
filma, da se radi o antis-
rpskom filmu, što je reditelj
Golubović demantirao na
nedavno održanoj pres-kon-
ferenciji u tom gradu, tvr-
deći da film, zapravo, afirmi-
ra srpski narod. Hadžihafiz -
begović se za naš list osvrće i
na politički aspekt filma.
Umjetničko djelo
- Na ovim geografijama
se ne može ništa uraditi što
tretira period od 1992. do
1996. godine, a da ne dobije
neku političku konotaciju.
Tako je bilo i sa bh. filmovi-
ma “Remake” i “Gori va-
tra”, “Crncima” u Hrvat-
skoj, a evo sada i sa ovim fil-
mom. Jednostavno, ja mis-
lim da čovjek pravi jedno
umjetničko djelo - ističe
Hadžihafizbegović.
Zaključuje da afirmira-
njem “te gotovo antičke
priče o herojstvu jednog
dječaka iz Trebinja koji je
spasio svog prijatelja Bo-
šnjaka od vjerovatno onoga
što je njega zadesilo, dakle
smrti, jeste nešto što zaista
ne treba da pokupi bilo kak-
vu priču o nacionalnom”.
- Jednostavno, Golubo-
vić je čovjek koji se izdiže iz-
nad tih stvari, i mislim da je
ta cijela filmska priča “Kru-
gova” dobra. Pročitao sam
scenarij i ne vidim nikakav
razlog da se stvari politizira-
ju - smatra Hadžihafizbego-
vić.
M. ČUSTOVIĆ
Proteklog vikenda bh. glumac snimao je u njemačkom Haleu Iako je riječ o manjoj
ulozi, sretan je zbog saradnje s rediteljem
Hadžihafizbegović na snimanju sa Golubovićem i Popović
Promovirana knjiga Danijele Nele Borovnjak
”Ne brini, ja sam svoja” u Zenici
U klubu Muzeja grada
Zenice preksinoć je upri-
ličena promocija knjige poe-
zije “Ne brini, ja sam svoja”
zagrebačke pjesnikinje Da-
nijele Nele Borovnjak. Uz
gitarsku pratnju Harisa Ab-
dagićaizabrane stihovečita-
la je glumica Sabina Kule-
nović.
Moderator književne
večeri bio jezenički književ-
nik Bojan Bogdanović, koji
je bio i recenzent zbirke.
- U njenim stihovima
Spec
Porcija smijeha u Tuzli
Drugog dana TKT Festa
U Centru za kulturu u Je-
lićevoj u Sarajevu i ove godi-
ne će tradicionalno na 1.
april, Dan šale, početi festi-
val “Smijeh je lijek”.
Riječ je o Danima kome-
dije koji će 13. put na jed-
nom mjestu okupiti kome-
dije iz BiH, Hrvatske i Srbi-
je te, kako kažu organizato-
ri, sugrađanima podariti
smijeha koji je potreban u
svakodnevici.
Tako će sarajevska pu-
blika moći pogledati kome-
dije “Međuigreod 0-24”, au-
torski projekt Zijaha Soko-
lovića, “Državni lopov” Na-
rodnog pozorišta Tuzla,
“Do posljednjeg daha” Po-
zorišta Gradiška, “Volim
njofru” Hrvatskog narod-
nog kazališta Varaždin te
“Čorba od kanarinca” Pozo-
rišta Slavija iz Beograda.
M. Ču.
Festival otvara Zijah Sokolović
Iz Družbe bh. crtača i čitača stripova “Stripopeka”
obavještavajuda jerok zaučešćena 4. izložbi bh. strip-au-
tora do 1. aprila. Pravo na učešće imaju autori državljani
BiH, ali uz uvjet da njihovi radovi ne vrijeđajunikoga po
bilo kakvoj osnovi. Autori mogu prijaviti neograničen
broj radova na konkurs.
Drugog
dana TKT
Festa na sceni
Teatra Kaba-
re Tuzla pu-
blici se pred-
stavio ansam-
bl Kazališta
Virovitica iz
Hrvatske s ko-
madom “Bila
je to ševa”
Efraima Ki-
šona, u režiji
Igora Goluba.
- Ponosni smo što raste-
mo zajedno sa TKT Fes-
tom, na kojemučestvujemo
od samog početka. Ovu
predstavu igramo širom re-
giona i dobro je primljena
gdje god da dođemo. Od
početka mi je bila ideja da
napravimo predstavu s toli-
ko puno fora da publiku na-
vedemo da se vrati po još je-
Iz predstave “Bila je to ševa”
dnu porciju smijeha - kazao
je Golub.
Kišonova drama je nas-
tavak najromantičnije priče
svih vremena o veronskim
ljubavnicima Romeu i Juli-
ji, a tuzlansku publiku nas-
mijala je do suza. U predsta-
vi igraju Goran Koši, Vlasta
Golub, Biserka Vrbenski i
Igor Golub. A. Mu.
S promocije knjige u Muzeju grada
L L
L
Tradicionalno 1. aprila
Dani komedije
u Sarajevu
nema lažnog dekorisanja
svakodnevice, niti za-
mršene simbolike kojom se
definišu ljubav, usamljeno-
st, iščekivanje neizvjesnog
sutra... Traganje za priro-
dom se odvija na nivou ne-
pretenciozne forme - kazao
je Bogdanović na promoci-
ji.
Danijela Borovnjak od
svoje šesnaeste godine živi u
Zagrebu, a inače je rođena i
odrasla u Zenici, gdjeje i ob-
javila ovu knjigu.
A. DŽ.
U koprodukciji teatra
Fedra iz Bugojna i Kulturne
scene “Male stvari”iz Trebi-
nja, preksinoćje uovom her-
cegovačkom gradu izveden
komad “Čekajući Marčela”.
Uloge upredstavi ostva-
rili su Suad Velagić iz Bu-
gojna i Željko Milošević iz
Trebinja koji je ujedno i
režirao komad. Milošević
namjerekaoda suoni Vela-
gić zbog udaljenosti Bugoj-
na i Trebinja predstavu
spremali putem Skypea.
P. M.
Eva Longorija izjavila
je da se `eli zauzeti za pr-
ava brojne djece diljem
svijeta koja rade i `ive u
groznim uvjetima. Eva je
producentica dokumenta-
rca koji prati trojicu
dje~aka.
Dje~aci su migranti
koji rade ~etrnaest sati
dnevno na ameri~ko-me-
ksi~koj granici.
Longoria je rekla da
`eli biti glas djece koju ni-
ko ne slu{a. Tride-
set{estogodi{nja Eva u
subotu je bila u Meksi-
ku, gdje je bila premije-
ra dokumentarca. Otkr-
ila je tamo da je oduvi-
jek voljela pomagati
ljudima, a radila je
to i prije nego {to je
postala slavna.
- Ljudima po-
ma`em oduvijek,
otkako sambila di-
jete - izjavila je Eva.
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 30
Novi Born
Britanski glumac Domi-
nik Kuper (Dominic
Cooper), poznat po ulozi
u mjuziklu „Mamma
Mia“, trebao bi zamije-
niti Meta Dejmona
(Matt Damon) u glavnoj
ulozi u ~etvrtomnasta-
vku filmskog serijala o
D`ejsonu Bornu (Jason
Bourne).
Studio „Univeral“ sa-
op}io je da }e pri~a fi-
lma „Bornova zao-
stav{tina“ pratiti poslje-
dice Bornovih akcija u
prethodnimfilmovima
kroz nove likove.
Uloga princa
Armi Hamer (Armie
Hammer), koji je u fi-
lmu „Dru{tvena mre`a“
tuma~io uloge blizanaca
Kamerona (Cameron) i
Tajlera Vinklvosa
(Tyler Winkevoss), pri-
dru`uje se ekipi „Snjeg-
uljice“ re`isera Tarsema
Singa (Singh).
Hamer }e glumiti pri-
nca, a Snjeguljica jo{ ni-
je odabrana, pi{e „Hol-
lywood Reporter“. Za
sada je poznato da }e
ulogu zle kraljice tu-
ma~iti oskarovka D`uli-
ja Roberts (Julia).
Svjetska
premijera
Svjetska premijera
„Kapetana Amerike“, fi-
lma o legendarnomsu-
perheroju, zakazana je
za 22. juli ove godine.
Glavnu ulogu igra Kris
Evans (Chris), a rolu
glavnog negativca Crve-
nu lobanju Hugo Viving
(Weaving). U filmu se
pojavljuju i Samjuel L.
D`ekson (Samuel Ja-
ckson), Hejli Atvel (Ha-
ley Atwell) i Stenli Tu~i
(Stanley Tucci).
FILM
Novi spot
Keri Hilson lansirala je
spot za pjesmu „One Ni-
ght Stand“, novi singl s
njenog drugog po redu
albuma objavljenog u de-
cembru pod imenom
„No Boys Allowed“. U
spotu kao i u pjesmi po-
javljuje se kao gost Kris
Braun (Chris Brown),
a za re`iju je bio za-
du`en Kolin Tili
(Colin Tilley).
- Kris Braun je
moj dobar pri-
jatelj. On je
ustvari i jedan
od autora pje-
sme, pa sam
odlu~ila da na kraju to
bude duet - ka`e Keri.
Ejmi
snimila duet
Ejmi Vajnhaus (Amy
Winehouse) snimila je
duet s TonijemBene-
tom(Tony Bennett), a
prvi put bi ga publika
mogla ~uti u septembru
ove godine.
Osimnje, na albumu
„Bennett’s Duets II“ go-
stovat }e i Maraja Keri
(Mariah Carey), [eril
Krou (Sheryl Crow) i
Nora D`ons (Norah Jo-
nes), a album}e biti
objavljen 19. septembra.
To }e biti prva pjesma
koju je Ejmi snimila jo{
od 2007. godine, kada je
s MarkomRonsonom
snimila obradu pjesme
„Valerie“.
Dupli CD
Potvr|eni su svi detalji u
vezi s izlaskomdvostru-
ke kompilacije najve}ih
hitova metal legendi
„Iron Maiden“, a koja }e
obuhvatiti sve najpozna-
tije pjesme objavljene to-
komposljednjih 20 godi-
na karijere.
Dvostruki CD pod nazi-
vom„FromFear To
Eternity: The Best Of
1990-2010“ izlazi 23.
maja, a sadr`avat }e
ukupno 23 numere.
MUZIKA
show biz
Hju Lori (Hugh Laur-
ie), koji tuma~i ulogu dokto-
ra Housea u istoimenoj ser-
iji, navodno nosi tupe. Sarka-
sti~an i cini~an lik koji je
osvojio srca mnogih `ena
pojavio se na premijeri svog
filma „Hop“ pro}elav sa za-
liscima na glavi, iako ga `ene
u TV seriji vide samo s bu-
jnomsijedomkosom.
Mnogi gledaoci sumnjaju
da se radi o tupeu, jer bi bi-
lo kojim drugim trikom bi-
lo zaista te{ko posti}i takav
efekt. Iako su mnoge dame
ostale {okirane tomspozna-
jom, ipak nisu odustale od sa-
njarenja za njihovim idea-
lnimmu{karcem.
Dr. House pro}elav
Hju Lori
nosi tupe?
Lori: Na premijeri filma „Hop“
Pjeva~ici Rijani (Ri-
hanna) u posljednje vri-
jeme ba{ ne ide najbolje
s muzi~kom karijerom.
Ulaznice za koncerte
se ne prodaju, a nastu-
pi se otkazuju. Ipak,
ona je samopouzdano
odlu~ila pozirati za na-
slovnicu ~asopisa „Ro-
lling Stone“.
U minijaturnim ostacima
d`ins hla~ica i bijeloj maji~ici
pozirala je fotografu. Ipak, Ri-
jana mu je, naslonjena na ogr-
adu, pokazala svoju stra`njicu i
dala zavodni~ki pogled. Iako
gubi fanove, Rijana je naslovni-
compokazala da ne gubi svoj se-
ksepil.
Pjeva~ica je nedavno u je-
dnomintervjuu izjavila da joj je
to {to je biv{i momak Kris Braun
(Chris Brown) istukao pomoglo da
bude bolja osoba, zbog ~ega je
nai{la na kritiku brojnih `ena.
Kad ne ide karijera, onda ide poziranje
Rijana na naslovnici
„Rolling Stonea“
Eva Longorija bori se za prava djece
Ljudima poma`em oduvijek
Longorija:
@eli biti
glas
djece
PLESNI DVOBOJ Daren Aronofski stao u odbranu glumice
Natali se po{teno oznojila za ulogu
U filmu „Crni labud“ je 139 plesnih scena, u 111 je Natali Portman, a u 28 dvojnica Sara Lejn, kazao je reditelj
Rijana: Zavodni~ka poza
U novom filmu Sama Raimija
Mila Kunis
glumi vje{ticu
Sam Raimi sa snimanjem planira po~eti ovo ljeto,
a potraga za drugom vje{ticom jo{ traje
„Oz, the Great and
Powerful’ novi je film
Sama Raimija, legenda-
rnog reditelja koji je uz
kultnu horor karijeru
postao i velika zvijezda
mainstreama re`ijom su-
perherojske fran{ize
„^ovjek-pauk“. Glavnu
ulogu u filmu ima
D`ejms Franko (James
Franco), koji glumi {ar-
mantnog prevaranta i
iluzionistu kojeg torna-
do, ba{ kao i neko} Do-
roti (Dorothy),
odnese u ~arobnu ze-
mlju Oz, gdje se uvjeri
da je magija stvarna.
Franko se u Ozu su-
sre}e s dvije vje{tice, a
upravo }e jednu od njih,
onu po imenu Teodora
(Theodora), glumiti Mi-
la Kunis, koja zavodi Fr-
anka i postaje zla kada je
on odbije.
Sam Raimi sa snima-
njem planira po~eti ovo
ljeto, a potraga za drugom
vje{ticom jo{ traje; ka-
ndidatkinje su Olivija Va-
jld (Olivia Wilde), Ejmi
Adams (Amy), Kejt Beki-
nsejl (Kate Beckinsale),
Kira Najtli (Keira Kni-
ghtley) i Rebeka Hol
(Rebecca Hall).
Kunis:
Kao Teodora
Kim Karda{ijan (Kar-
dashian) pro{etala je Njujor-
komu dru{tvu svog momka,
ko{arka{a Krisa Hemfrisa
(Humphries). Starletu je bilo
te{ko primjetiti pokraj ogro-
mnog Krisa, kojem je jedva
do ramena, ~ak i s jako viso-
kim{tiklama na nogama. ^ini
se kako Kimvelika razlika u
visini uop}e ne smeta. Starle-
ta pokraj svoje nove ljubavi
blista te joj smije{ak ne sila-
zi s lica.
Njeni prijatelji otkrivaju
novinarima kako je ve} dugo
nisu vidjeli toliko sretnu.
Navodno, po mnogima, na-
jzgodnija sestra iz klana Ka-
rda{ijan ve} planira i svadbu,
zapravo spektakularno
vjen~anje kojim`eli zasjeni-
ti kraljevsku svadbu princa
Vilijama (William) i Kejt
Midlton (Kate Middleton).
No, prije toga Kris mora
pro}i najte`i test; upoznati
njezinu porodicu i svima se
dopasti, jer Kimveoma dr`i
do mi{ljenja svojih najbli`ih.
Starleta u vezi s ko{arka{em
Kim se jedva vidi
pored Krisa
Karda{ijan i
Hemfris: Razlika
im ne smeta
Kao odgovor na nedavne optu`be Sa-
re Lejn (Sarah Lane), koja je bila plesna
dvojnica Natali Portman (Natalie), da je
slavna glumica u „Crnomlabudu“ otple-
sala samo pet posto scena u filmu re`iser
Daren Aronofski (Darren Aronofsky) dao
je slu`benu izjavu u kojoj to opovrgava.
- Dakle, evo kako stvari stvarno stoje.
Moj monta`er je prebrojao sve scene u ko-
jima se ple{e. Njih je 139. U 111 scena je
Natali Portman bez ikakvih specijalnih efe-
kata. U 28 scena umjesto Natali ple{e Sa-
ra Lejn. Radi se o jednostavnoj matema-
tici. Natali Portman je u 80 posto scena.
U svim scenama u kojima je dvojnica
rijetko je to du`e od jedne sekunde, a u
dvije vrlo kompleksne plesne scene ko-
ristili smo kompjutersko lijepljenje Na-
talinog lica na tijelo dvojnice. Kad se sve
zajedno zbroji, rekao bih da je Natalie Po-
rtman 90 posto vremena u plesnim sce-
nama. Kako bih bio potpuno jasan, do-
dat }u jo{ i sljede}e - Natali je plesala u
balerinkama. Ako pogledate prolog, Na-
tali je u potpunosti sama otplesala poslje-
dnjih 85 sekundi i iza{la na vrhovima pr-
stiju. Za tu scenu nismo koristili nikakvu
kompjutersku magiju.
Cijeli ovaj odgovor je kako bih za{titio
svoju glumicu. Natali se po{teno oznoji-
la kako bi pripremila sjajan i emotivan na-
stup i ne `elimda iko misli da je to radio
neko drugi. Bila je to ona - rekao je Dar-
en Aronofski u svojoj izjavi.
Ova vrlo duga i slu`bena
izjava posljedica je pro{lose-
dmi~ne izjave Sare Lejn
da je Natali Portman
otplesala samo pet
posto scena u fi-
lmu te tvrdnje
da su je pro-
ducenti fi-
lma zamolili
da ne pri~a
o svompo-
slu za vrije-
me dodjele
Oskara.
Natali Portman u
filmu „Crni labud“
43
Dnevni avaz SRIJEDA, 30. MART/OŽUJAK 2011.
Superhrana
Najzdravije namirnice
su i najdostupnije i mo-
guće ih je naći u svakom
domu. Superhrana se
sastoji od supersastojaka
koji tijelu pružaju sve što
mu je potrebno.
1. Gljive - Ukusna na-
mirnica koja može biti nis-
kokalorična zamjena za
crveno meso. Gljive regu-
liraju nivo estrogena kod
žena i štite od raka doj-
ke.
2. Ječam- Žitarica bo-
gata vlaknima i pravi bo-
rac protiv povišenog ho-
lesterola. Veoma je koris-
tan za reguliranje va-
renja.
3. Orasi - Namirnica
bogata omega-3 masnim
kiselinama, koje snižavaju
loš i reguliraju dobar ho-
lesterol.
4. Integralna tjeste-
nina - Najzdraviji oblik
tjestenine koji sadrži tri
puta više vlakana od bilo
koje druge. Cjelovite žitari-
ce vrlo su zdrave za orga-
nizam i varenje.
5. Maslac od kikiriki-
ja - Ove proteinom bogate
namirnice sadrže mono-
nezasićene masne kiseli-
ne koje su veoma zdrave
za srce.
6. Obrano mlijeko -
Obrano mlijeko sadrži de-
vet esencijalnih nutrijena-
ta, među kojima je kalcij,
B i D vitamini.
7. Borovnica - Ovo
voće bogato je vlaknima,
izvrstan je antioksidans i
izuzetno je korisno za
jačanje krvnih sudova. Bo-
rovnice su i odličan izvor
vitamina C, bioflavonoida,
folne kiseline, kalija, kalci-
ja i željeza.
Kako izbje}i
proljetni umor
Kad se tijelo prilagođava
Preporučljivo je kretanje na svježem zraku, lakša i zdravija prehrana, sauna
i naizmjenično tuširanje toplom i hladnom vodom
Zdrav
tanjir
Mnogi od nas
rado popiju gutljaj
nekog napitka na-
kon svakog zalo-
gaja, ne razmišlja-
jući pri tome
otežavaju li možda
na taj način pro-
ces varenja ili pod-
stiču stvaranje pli-
nova, ponekad i
mučninu. Za već-
inu napitaka, me-
đutim, važi pravilo
da se piju tek na-
kon obroka i ne
smiju biti previše
rashlađeni ni topli
jer mogu oštetiti
sluznicu.
Mnogi osjećaju
olakšanje kada
nakon teškog ob-
roka popiju čašu
gaziranog pića, ali
to je kratkotrajno
rješenje. Mnogo je
bolje smanjiti i og-
raničiti unos ovakve vrste hrane i povećati konzumiranje povrća, integralnih
žitarica i voća.
Kada su u pitanju alkoholna pića, njihova svakodnevna upotreba nije
preporučljiva, posebno ne osobama koje imaju zdravstvene probleme.
Savjet
Preporuke
Spec
Naučnici su otkrili da
losos usporava starenje.
Losos obiluje sastojcima
koji poboljšavaju elastičn-
ost kože pa ćete konzumi-
ranjem ove vrste ribe na
licu imati manje neprijat-
nih linija.
P
roljeće je tu, sa svim
svojim ljepotama i pred-
nostima. Ali mnoge oso-
be pate od proljetnog umora.
Simptomi su problemi s krvo-
tokom, umor, neraspolože-
nje. Proljetni umor znak je da
se tijelo prilagođava novim
uvjetima, više UV zraka i više
topline. Žene imaju češće
simptome od muškaraca.
Više sunca nakon duge
zime dovodi do promjena u
hormonalnom statusu. Zbog
UV zraka dolazi do povećan-
og lučenja serotonina, koji je
poznat kao hormon sreće.
Ipak, potrebno je odre-
đeno vrijeme dok se seroto-
nin izbori protiv melatonina,
hormona koji nas čini umor-
nim i koji ima veliku ulogu u
procesu spavanja. Melato-
nin se povećano luči u zim-
skim mjesecima, a “borba”
između seratonina i melato-
nina iscrpljuje tijelo.
Krvni sudovi se također
moraju prilagoditi toplijem
vremenu. Šire se, krvni priti-
sak se smanjuje, a osoba
postaje umornija.
Svi možemo uraditi mno-
go toga da izbjegnemo simp-
tome proljetnog umora i da se
osjećamo bolje. Preporučljivo
je kretanje na svježem zraku,
lakša i zdravija prehrana, sau-
na i naizmjenično tuširanje
toplom i hladnom vodom. Po-
zitivno razmišljanje također
utječe na brže prilagođavanje
tijela. Simptomi proljetnog
umora nestaju sami od sebe
najkasnije krajem aprila.
Pijte tek nakon obroka
Tekućina
otežava
varenje
Muškarci koji konzumiraju se-
dam ili više obroka bogatih cjelovi-
tim žitaricama sedmično, imaju 20
posto manji rizik od hipertenzije.
Redovno jutarnje konzumiranje cje-
lovitih žitarica može smanjiti rizik od
razvoja visokog krvnog pritiska, su-
gerira nova studija.
- Naše istraživanje pokazalo je
da osobe koje svakodnevno do-
ručkuju cjelovite žitarice imaju oko
20 posto manji rizik od razvoja
hipertenzije. Zajedno s ostalim
zdravim životnim navikama, kao što
je smanjeni unos natrija i fizička
aktivnost, cjelovite žitarice zaista
mogu smanjiti rizik od razvijanja
hronične hipertenzije - poručuje dr.
Džineš Kohar (Jinesh Kochar).
Stručnjaci tvrde kako cjelovite
žitarice svoju hranljivost duguju vi-
sokom sadržaju vlakana. Cjelovite
žitarice su također dobar izvor mi-
kronutrijenata, koji povećavaju os-
jetljivost na inzulin i smanjuju upale.
One, također, sadrže brojne vitami-
ne i minerale koji mogu opustiti
krvne žile.
Žitarice za
početak dana
Cjelovite `itarice
sre|uju pritisak
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 30. mart/o`ujak 2011.
32
Za{to
pritisak raste
Mogu}e je izbje}i
iskre pred očima
Migrena - najneugodnija vrsta glavobolje
Postoje tri osnovna terapijska pristupa liječenju migrene - smanjenje
faktora rizika, akutno liječenje i preventivna terapija lijekovima
Mr. sc. prim.
dr. Rusmir
Hadžihusejnović
Piše:
M
igrena je bolest koju
karakteriziraju perio-
dični nastupi glavo-
bolje. Osnovna karakteristika
ove vrste glavobolja je njeno
ponovno javljanje, često
praćeno mučninom i preos-
jetljivošću na svjetlost.
Glavobolju karakterizira
kuckanje, slabi nagon spa-
vanja, a može biti praćena
vidnim simptomima, vrto-
glavicom ili vertigom. Njen
nastanak najčešće provoci-
raju stres, tjeskoba, snižen
nivo šećera u krvi, promjena
nivoa estrogena, određene
vrste hrane i pušenje.
Dvije skupine
Može se podijeliti u dvije
glavne skupine - migrena
bez aure (90 posto bolesni-
ka) i migrena s aurom (10
posto bolesnika). U migren-
skom napadu nastupa
promjena u tonusu ograna-
ka vanjske i unutrašnje ka-
rotidne arterije (glavne kr-
vne žile koje dovode krv u
mozak i glavu).
Smanjeni dovod kisika,
koji nastaje suženjem krvnih
žila, uzrokuje pojave koje se
očituju kao scintilirajući sko-
tomi - najkarakterističniji
oblik vidne migenske aure.
Bolesnici prije nastupa
glavobolje i u njenom počet-
nom stadiju imaju scintilira-
juće skotome (lat. scintilla -
iskra ) različitog oblika i jakos-
ti, ispred jednog ili oba oka.
Nastanak scintilirajućih
skotoma bolesnici doživlja-
vaju kao zamagljene tačke,
mrljasti ispad vida u središtu
polovice vidnog polja praćen
različitim obrascima svjetlu-
canja i širenjem prema peri-
feriji vidnog polja te ko-
načno zahvatanjem i ispa-
dom većeg dijela vidnog po-
lja skotomom.
Tokom cijelog trajanja
napada bolova jaka se svje-
tlost doživljava neugodno i
često veoma bolno. Zbog
toga bolesnik zamračuje so-
bu. Pojačanju bolova pri-
družuje se mučnina do po-
vraćanja, samo ponekad
znojenje, ali često psihička
razdražljivost, afektivna la-
bilnost i vrlo tipična preosje-
tljivost već i na slabi zvuk.
Postoje tri osnovna tera-
pijska pristupa liječenju mi-
grene - smanjenje faktora
rizika, akutno liječenje i pre-
ventivna terapija lijekovima.
Pod smanjenjem faktora ri-
zika podrazumijeva se po-
Spec
Zelena salata trebala bi
postati nezaobilazni doda-
tak svakom jelu. Ovo zele-
no povrće izrazito je zdra-
vo, a važno je napomenuti
da ima jako malo kalorija.
Hipertenzija
Mnogo je uzroka
Pušenje je jedan od
“okidača” migrene
Oko 70 posto ljudi ima
visok pritisak nepoznatog
porijekla, poznatiji kao
esencijalna hipertenzija.
Neka oboljenja bubrega i
žlijezda s unutrašnjim
lučenjem uzrokuju po-
višen krvni pritisak i on se
može smatrati simpto-
mom ovih bolesti, dok di-
jabetes može izazvati nas-
tanak hipertenzije, jer je to
bolest koja teško oštećuje
krvne sudove i periferne
nerve, može čak da izazo-
ve moždani udar.
Ipak, najčešći krivac za
pojavu hipertenzije je
način života. Neaktivnost,
gojaznost, stres, pušenje i
previše soli i alkohola do-
prinose visokom pritisku.
kušaj izbjegavanja nekih
stanja (stres, anksioznost,
hipoglikemija, fluktuacija ni-
voa estrogena, određena
hrana, pušenje...), koji mo-
gu poslužiti kao okidač za
nastanak migrene.
Ciljevi lije~enja
Cilj akutnog liječenja je
zaustavljanje ili sprečavanje
progresije glavobolje. Pre-
ventivna terapija lijekovima
potrebna je da u slučaju
kada se migrena javlja ne-
koliko puta mjesečno, traje
kontinuirano unutar nekoli-
ko sedmica ili mjeseci ili
znatno utječe na bolesnikov
kvalitet života.
Cilj preventivnog li-
ječenja je smanjenje broja i
jačine migrenskih napada,
bolji odgovor akutnog napa-
da glavobolje na terapiju i
poboljšanje bolesnikovog
kvaliteta života.
[ta je pokazao
transkranijalni dopler
Zahvatanje različitih krvnožilnih područja objašnjava
različitost kliničkih simptoma. Eksperimentalnim is-
traživanjima na mrežnjači i temporalnoj arteriji, kao i
ispitivanjima transkranijalnim doplerom, pokazalo se da
je u početku migrenskog napada prisutno suženje po-
najprije moždanih arterija unutar glave.
Dnevni avaz, srijeda, 30. mart/o`ujak 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
33
Neven
smiruje
ko`u
Ljekovite biljke su
odavno dokazale svoju
učinkovitost. Anđelika,
ehinacea, đumbir i lavan-
da predstavljaju odličan
izbor za ublažavanje groz-
nice, upale grla i simpto-
ma prehlade. Ehinacea je
posebno korisna za
jačanje imuniteta.
Ruzmarin će smanjiti
napetost uzrokovanu gla-
voboljom, dok će sušena
nana i majčina dušica
ublažiti kašalj. Neven je
izvrstan kućni lijek za pos-
jekotine, ogrebotine, ma-
nje kožne probleme, mo-
drice, opekotine, pelenski
osip i atletsko stopalo.
Mažuran je koristan za
liječenje proljeva, dok
mažuran i timijan pomažu
kod nadutosti.
Hemoterapija utje~e na ravnote`u
Žensko zdravlje
Prim. dr.
Emir Talirević
Piše:
[ta sve ultrazvuk
otkriva na bubrezima
Napredak medicinske dijagnostike
Kao generalno pravilo može se reći da, što je masa manja, manje
su i vjerovatnoće da se radi o malignom procesu
S
napretkom tehnologi-
je i raširenom upotre-
bom ultrazvuka ljekari
su dobili mogućnost preciz-
ne dijagnostike na niz orga-
na kao što su jetra, štitna
žlijezda, bubreg i drugi.
Prvi korak
Sa svakodnevnom upo-
trebom i pregledima pacije-
nata postalo je jasno da su
morfološke promjene u vi-
du manjih masa dosta čes-
te, obično nisu praćene
simptomima kod pacijena-
ta i predstavljaju slučajan
nalaz.
Jedan od organa na ko-
jem srećemo ovakve prom-
jene jeste svakako bubreg,
gdje se male, izolirane mase
pronalaze u 18 do 27 posto
slučajeva. Naravno, ultraz-
vučna dijagnostika je tek pr-
vi korak i ona se obično
nadopunjuje CT ili MRI dija-
gnostikom.
Većina ovih uočenih
promjena predstavlja je-
dnostavne ciste koje se
ne boje nakon aplikacije
kontrasta. Međutim, os-
taje određeni broj prom-
jena koje imaju drugačije
ponašanje, boje se kon-
trastnim sredstvom te
kao takve mogu predsta-
vljati potencijalni karci-
nom.
U evaluaciji ovih masa
najčešće se koristi takozva-
na Bosniakova klasifikacija,
gdje se mase prema svojoj
morfologiji, strukturi zidova
te ponašanju pri aplikaciji
kontrastnog sredstva svr-
stavaju u jednu od četiri
klase te se odluka o dalj-
njem liječenju donosi na os-
novu toga.
Kao generalno pravilo
može se reći da, što je masa
manja, manje su i vjerovat-
noće da se radi o malignom
procesu.
U slučaju da radiološke
karakteristike bubrežne ma-
se mogu odgovarati mali-
gnom oboljenju, obično se
radi biopsija promjene iglom
koja se pod CT kontrolom
ubacuje u tkivo koje se ana-
lizira.
Pretraga je jednostavna i
sigurna, ali, nažalost, nega-
tivan nalaz ne može sa si-
gurnošću isključiti postoja-
nje maligniteta.
Tretman ovih pacijena-
ta zavisi od više faktora,
gdje možemo odabrati ak-
tivno praćenje promjene
putem serijskih analiza na
MRI ili drugim aparatima,
mada se ovaj pristup rijet-
ko ili nikada ne prakticira
kod mlađih, zdravih osoba
i rezerviran je za starije
koji, osim ovoga nalaza,
imaju druga oboljenja koja
limitiraju operativno li-
ječenje.
O~uvati funkciju
Nekada je radikalna ne-
frektomija bila metoda iz-
bora kod ovih pacijenata,
međutim, provođenjem ni-
za studija pokazala se veli-
ka učestalost hronične bu-
brežne bolesti koja se, vre-
menom, razvija te je pos-
talo ključno očuvati bu-
breg i njegovu funkciju.
Na taj način se razvila
parcijalna nefrektomija
(djelimična resekcija bu-
brega sa očuvanjem zdra-
vog tkiva). Niz studija po-
kazao je da je očuvanje
bubrežne funkcije veće, a
rizik oštećenja kao što je
proteinurija (gubitak bje-
lančevina u bubrezima)
manji kod pacijenata koji
su podvrgnuti parcijalnoj
nefrektomiji.
Izbor na~ina
lije~enja
Danas nije moguće sa
sigurnošću kazati koje od
ovih malih bubrežnih masa
mogu predstavljati karci-
nom. Također, kako smo
rekli, veliki broj starijih oso-
ba umire od drugih obo-
ljenja, nevezano za način
tretiranja promjene na bu-
bregu.
Iz toga razloga, kod sta-
rijih treba dobro razmisliti
prije nego što se odluči za
formu liječenja i eventualni
operativni zahvat. Kod ml-
ađih osoba potrebno je de-
taljno evaluirati uočene pro-
mjene i odluku donijeti na-
kon svih pretraga, uključu -
jući eventualnu biopsiju.
Većina promjena na bubrezima su jednostavne ciste
Žene koje su pobijedile rak dojke izložene su
povišenom riziku od padova i prijeloma kostiju
zbog udruženih učinaka hemoterapije i endokrine
terapije, tvrde američki istraživači.
Stručnjaci Univerziteta zdravstva i nauke u
Oregonu u svoju su studiju uključili 59 žena koje su
prošle menopauzu i preživjele rak dojke.
Ustanovili su kako je 58 posto ispitanica palo
barem jednom godinu prije početka istraživanja, a
47 posto palo je za vrijeme šestomjesečne studi-
je.
Jedina razlika između ispitanica koje su pale i onih
koje nisu je ravnoteža. Smatraju da su njihovi
problemi ravnoteže uzrokovani promjenama poveza-
nim sa hemoterapijom u vestibularnom sistemu.
Dnevni avaz, srijeda, 30. mart/o`ujak 2011.
34 34
PORODICA I ZDRAVLJE
39
Jabuke za
du`i `ivot
Jabuke su hranljive,
oskudijevaju kalorijama,
a obiluju vlaknima. A što
je najbolje od svega, dos-
tupne su tokom cijele go-
dine. Osim što pomažu u
borbi protiv raka dojke,
najnovije istraživanje po-
kazalo je da redovno kon-
zumiranje jabuka dopri-
nosi produžetku životnog
vijeka.
Jabuke su odličan iz-
vor vlakana. Ona mogu
pomoći u snižavanju ho-
lesterola, kontrolirati
šećer u krvi i pomoći pri
mršavljenju. Čak mogu
spriječiti određene vrste
karcinoma.
U ovom voću kriju se
antioksidansi pod nazi-
vom polifenoli. Oni su po-
sebno snažni u borbi pro-
tiv štetnih tvari poznatih
kao slobodni radikali koji
su povezani s mnogim oz-
biljnim bolestima, kao i
procesom starenja.
Ulje {afranike
za srce
Rezultati najnovijeg is-
traživanja pokazali su ka-
ko doza ulja šafranike
(oko 1 2/3 čajne kašičice)
može poboljšati dobar
holesterol, šećer u krvi,
inzulinsku osjetljivost te
smanjiti upale kod pretilih
žena u menopauzi koje
imaju dijabetes tipa 2.
Ovo otkriće ide u prilog
prethodnim studijama
koje su pokazale da ulje
šafranike smanjuje abdo-
minalnu masnoću i po-
većava mišićno tkivo.
Šafranika je grmolika
jednogodišnja biljka. Njeno
ulje se koristi u prehrani,
ima visok sadržaj linolne
kiseline i vitamina K i E.
Jeste li
znali
Mrkva i {ljiva
Svakodnevni unos mr-
kve i šljive tokom dva mje-
seca može vam poboljšati
zdravlje, ali i proljepšati
vas, ustanovili su britan-
ski naučnici. Zbog obilja
karotenoida, mrkva i šljiva
koži daju sjaj i čine je
ljepšom i zdravijom.
Riječ je o grupi jedi-
njenja (alfa karoten, beta
karoten i beta kriptoksan-
tin) koja predstavljaju sna-
žne antioksidanse koji šti -
te od bolesti, a u organiz-
mu se pretvaraju u vitamin
A. Karotenoida ima u mr-
kvi i šljivama, kao i u man-
gu, marelicama, dinji,
kelju i špinatu. Na osnovu
tri dosadašnja istraživanja
naučnici su zaključili da
postoji veza između žute
boje kože koja se postiže
unosom karotenoida i
zdrave ishrane i izgleda.
[ta voli srce
Osobe koje se pridrža-
vaju mediteranskog načina
ishrane imaju manji rizik za
zdravlje, tvrde grčki naučni-
ci. Analizom podataka 50
ranijih istraživanja, sa više
od 500.000 učesnika, us-
tanovljeno je da je takva
ishrana povezana sa sma-
njenim prisustvom faktora
rizika za dijabetes, gojaz-
nost i bolesti srca.
Visoki udio monone-
zasićenih masti iz masli-
novog ulja u kombinaciji s
čestom konzumacijom
voća, povrća i proizvoda
od integralnog zrna, imao
je efekat smanjenja smr-
tnosti od svih uzroka,
uključujući i rak. Is-
traživači s atinskog Uni-
verziteta Harakopio sma-
traju da je to postignuto
antioksidantnim i protivu-
palnim osobimama tih
namirnica. Rezultati pot-
vrđuju da je mediteran-
ska ishrana povezana i sa
31 posto manjim rizikom
za metabolički sindrom,
stanje koje prethodi dija-
betesu.
Mr. sc. med.
dr. Amel
Hadžimehmedović
Piše:
Bolesne karotide su
uzrok moždanog udara
U žiži: Ateroskleroza vratnih krvnih žila
Blaži oblici bolesti liječe se medikamentozno, ali i
promjenama načina života
K
arotidne arterije su
poznatije pod imenom
vratne žile kucavice.
Ove krvne žile nalaze se na
prednjoj strani vrata, a
njihova je zadaća transport
krvi od srca do glave, odnos-
no mozga.
Oboljenje karotidnih arte-
rija nastaje zbog postepene
pojave naslaga - plakova na
stijenkama vratnih krvnih žila,
Hirur{ko lije~enje
Suženje arterije koje reducira njen promjer za više od
70 posto zahtijeva hirurško liječenje ili širenje krvne žile
umetanjem metalne mrežaste cjevčice u nju, što je rjeđe.
Hirurško liječenje je potrebno i pacijentima koji imaju
suženje karotidne arterije manje od 70 posto, a imaju
spomenute simptome. Operativnim zahvatom koji se
izvodi na prednjoj strani vrata u lokalnoj ili općoj anesteziji
uklanjaju se naslage s krvnih žila i osigurava optimalan
krvni protok. Operirani bolesnik se obično otpušta već
sutradan.
neaktivnosti i, naravno, nas-
lijeđa. Ovi faktori često nas-
tupaju udruženo, čime se
rizik višestruko uvećava.
U početnoj fazi bolesti
plakovi se sastoje od meka-
nih masnih naslaga. Vreme-
nom se u te naslage nataloži
kalcij pa arterija postane
kruta. Kako plakovi dobivaju
na veličini, krvna žila biva sve
uža pa je i snabdijevanje
mozga krvlju sve slabije te je
time i rizik od moždanog
udara veći.
U ranim stadijima karoti-
dna bolest obično ne daje
simptome. Nažalost, ova bo-
lest ima dugotrajan, podmu-
kao i neprimjetan razvoj, pa
moždani udar slabijeg ili
jačeg intenziteta može biti
prvi i jedini znak bolesti.
Moždani udar može nas-
tati i u slučaju da se pod
naletom krvne struje odlomi
dio plaka ili ugruška koji se
formira na raspuknutom pla-
ku te da krene prema moz-
gu.
Kada dospiju u krvnu žilu
istog promjera, zapuše je i
protok u toj žili stane. Onaj
dio mozga koji snabdijeva ta
žila tada ostaje bez kisika i
glukoze, te gubi svoju funkci-
ju.
Intenzitet i tip udara ovise
o promjeru zapušenog suda,
sposobnosti drugih sudova
da dostave neophodne ma-
terije do ugroženog dijela
mozga, kao i o zoni mozga na
kojoj se dogodio opisani inci-
dent.
Ukoliko udar pogodi mo-
tornu zonu mozga, javlja se
oduzetost jedne strane tije-
la, udar u zoni centra za
govor uzrokuje poremećaje
govora, udar u zoni odgovor-
noj za intelektualne funkcije
uzrokuje gubitak sposobnos-
ti čitanja, pisanja, razumije-
vanja i slično.
Prestanak pu{enja
Karotidna bolest se dija-
gnosticira ultrazvučnim pre-
gledom. Ova neinvazivna
metoda na jednostavan na-
čin otkriva sve detalje koji
određuju način liječenja.
Drugi vidovi dijagnostike po-
put CT-a, angiografije (kon-
trastnog snimanja) su po-
trebni samo u iznimnim
slučajevima.
Cilj liječenja je prevencija
moždanog udara. Blaži oblici
bolesti liječe se medikamen-
tozno, ali i promjenama na-
čina života. Prije svega se to
odnosi na prestanak puš-
enja, redukciju tjelesne tež-
ine, te promjenu prehr-
ambenih navika.
Medikamentozni tretman
podrazumijeva regulaciju
šećerne bolesti i visokog pri-
tiska, ali i upotrebu aspirina
u dozama koje sprečavaju
formiranje opasnih krvnih
ugrušaka na neravnim zido-
vima krvnih žila zahvaćenih
aterosklerozom.
Prim. dr.
Mirsad Đugum
Piše:
Organizam se treba
prilagoditi ranijem buđenju
Bioritam i prelazak na ljetno računanje vremena
A
ko ovih dana budite mr-
zovoljni i bunovni, ima-
te opravdanje. U noći
sa subote na nedjelju spavali
ste sat manje, a mnogi is-
traživači kažu da prelazak na
ljetno računanje vremena
remeti bioritam.
No, već do kraja ove sed-
mice trebali biste se prilago-
diti toj promjeni, mada neki
svjetski stručnjaci tvrde da
mogu proći i četiri sedmice
dok se ne naviknete na rani-
je ustajanje. Oni malo pretje-
ruju jer zaposleni čovjek ri-
tam spavanja poremeti sva-
kog vikenda.
Zdravstveni problemi
Ipak, nedovoljno sna u
dužem periodu može prou-
zrokovati mnogo problema.
Može poremetiti krvni pri-
tisak pa tako dovesti do bo-
lesti srca i sistema za cirku-
laciju krvi, do prekomjernog
debljanja, jer nedovoljno sna
snižava nivo hormona lepti-
na koji uzrokuje osjećaj sito-
sti te povisuje hormon grelin,
koji povećava osjećaj gladi.
Manjak sna utječe i na
inzulinsku osjetljivost pa do-
lazi do rizika za obolijevanje
od šećerne bolesti tipa II.
Neispavanost utječe i na
promjene u metabolizmu pa
kao konačan ishod procesa
koji nastaju u organizmu
uzrokuje starenje.
Loša koncentracija, sla-
bije pamćenje i pojačani
stres još su neke posljedice
nedostatka sna. S druge
strane, kvalitetnim snom
smanjuje se rizik od upala,
jača se imunološki sistem i
pojačava proizvodnja hor-
mona rasta koji utječe na
izgradnju ćelija.
Kvalitetan san sastoji se
od REM (Rapid Eye Move-
ment) i non REM faze. Spava-
nje započinje non REM fazom.
Zanimljivo je da postoje četiri
stadija spavanja, koji se noću
ciklički ponavljaju 4-6 puta.
Prvi stadij je “tihi san” koji
karakteriziraju kratki i dina-
mični moždani talasi. U dru-
gom stadiju, nakon desetak
minuta laganog sna, započi-
nje pravi san u kojem se uspo-
rava disanje i kucanje srca.
U~enje i pam}enje
Prelaskom iz druge u treći
i četvrti stadij sna moždani
talasi postaju dugi i uspore-
ni, a san sve dublji. U tom se
trenutku oko 40 posto doto-
ka krvi u mozak preusmjera-
va u mišiće kako bi se obno-
vila energija organa i tkiva.
REM faza započinje otpri-
like 70-90 minuta nakon što
zaspimo. U ovoj fazi mozak
procesuira sve što se nalazi u
našoj podsvijesti. Disanje i
puls su ubrzani, no tijelo je
potpuno paralizirano.
Ova faza zaslužna je za
učenje i pamćenje podataka
koje naš mozak prima. Ulas-
kom u REM fazu, krvni priti-
sak se snižava, i to svakih 90
minuta. U toj fazi sanjamo.
Što se tiče snova kojima
se pridaje toliko pažnje, oni
su tek nepotrebne informa-
cije koje mozak odbacuje da
bi oslobodio svoje kapacite-
te za nove.
Saznajte vi{e
Napoleon je spavao vrlo malo - 4-5 sati.
Leonardo da Vinči još manje - noću sat i po, a danju
svaka četiri sata po 15 minuta.
Prosječan čovjek tokom života prospava čak 23 godine.
Dokazano je da mobitel odašilja radijaciju koja remeti
fazu “delta sna”, stanje koje omogućava osjećaj potpunog
odmora.
što se u medicinskoj termino-
logiji naziva aterosklerozom.
Faktori rizika
Ateroskleroza je bolest
koja se razvija u drugoj polo-
vici života. Uz starenje, rizik
od njenog nastanka po-
većavaju faktori poput hiper-
tenzije, pušenja, povišenog
nivoa masnoća u krvi, šećer-
ne bolesti, gojaznosti, fizičke
Nastanak tromba u karotidi oboljeloj od ateroskleroze
Bez drijemanja u krevetu
Pred buđenje, temperatura, krvni pritisak i nivo
kortizola počinju rasti. Povećava se frekvencija moždanih
talasa, što znači da je san u ovoj fazi lak i površan. Zato
nemojte ponovo zaspati jer na taj način ulazite u ciklus
lakog sna koji vas neće odmoriti već ćete se i nakon
buđenja osjećati pospanim. Zato se i preporučuje ustati
čim otvorite oči.
Neispavanost utječe na promjene u metabolizmu pa
kao konačan ishod procesa koji nastaju u organizmu
uzrokuje starenje
Jeste li
znali
[ta je REM
spavanje
REM spavanje je
skraćenica od Rapid Eye
Movement, jer je primi-
jećeno da pojavu men-
talnih slika obavezno pra-
te i brzi pokreti očiju. Pre-
ma nekim hipotezama,
spavanje bez snova je pr-
venstveno u službi odmo-
ra i razvoja tjelesnog tkiva,
a REM je spavanje u fun-
kciji pravog odmaranja,
razvijanja i restauriranja
mozga.
Znakovi
upozorenja
Zujanje u ušima i iznenadne
smetnje vida na jednom oku
Gubitak ravnoteže
Prolazni poremećaj govora, ne-
razumljiv govor
Iznenadna pojava utrnulosti ili
slabosti na jednoj strani lica, te na
ruci i nozi na istoj strani tijela, što
sve ne traje dugo.
Navedeni znaci su izravna po-
sljedica slabog dotoka krvi
do mozga i obično ne
traju duže od nekoliko
minuta. Zato ih bo-
lesnici olako sh-
vataju i zane-
maruju.
Snovi su nepotrebne
informacije koje
mozak odbacuje
U prodaji je
oglasi
Dnevni avaz srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. 35
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INA OLOVO
OP]INSKO VIJE]E
Komisija za provo|enje javnog konkursa za dodjelu
neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u
zakup i za postupak prodaje nepokretnosti u
vlasni{tvu Op}ine Olovo
Broj: 04-31-2441-5/11
Datum, 24. 03. 2010. godine
Na osnovu ~lana 8. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u dru{tvenoj svojini („Sl. list SRBiH“, broj:
28/79) shodno Zaklju~ku Op}inskog vije}a Op}ine Olovo, broj: 01-31-2423/10 i Zaklju~ku broj: 01-31-2422/10 od 30. 11. 2010.
godine, Komisija za provo|enje javnog konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u zakup i za po-
stupak prodaje nepokretnosti u vlasni{tvu Op}ine Olovo, raspisuje.
PONOVNI
KONKURS
o javnoj prodaji poslovnih prostora
I
Op}ina Olovo prodaje:
1. Poslovni prostor u privredi povr{ine 66,44 m2 koji se nalazi u ul. H. K. Grada{~evi}a, u Lameli IV, prizemlje, izgra|en na k.~. br-
oj: 568/1, upisana u k.k. ul. broj: 322. K.O. Olovo sa pravom raspolaganja Op}ine Olovo sa dijelom 1/1.
Po~etna cijena poslovnog prostora iznosi 919,47 KM/m2 ili ukupna vrijednost u iznosu od 61,789,30 KM.
2. Poslovni prostor u privredi povr{ine 25,42 m2, koji se nalazi u ul. H.K. Grada{~evi}a, u Lameli II. prizemlje, izgra|en na k.~. broj:
568/3, upisan u k.k. ul. broj: 324. K.O. Olovo sa pravom raspolaganja Op}ine Olovo sa dijelom 1/1.
Po~etna cijena poslovnog prostora iznosi: 943,67 KM/m2 ili ukupna vrijednost u iznosu od 23.311,80 KM.
II
Javna prodaja nepokretnosti vr{i se pribavljanjem pismenih ponuda u zatvorenim kovertama na adresu Op}ine Olovo ul. Branilaca
bb, putem pisarnice Op}ine ili putem po{te sa naznakom „Komisija za provo|enje javnog konkursa za dodjelu neizgra|enog gr-
adskog gra|evinskog zemlji{ta u zakup i za postupak prodaje nepokretnosti u vlasni{tvu Op}ine Olovo „NE OTVARAJ“.
Pravo u~e{}a na konkursu imaju sva pravna i fizi~ka lica.
IV
Pismene ponude na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja u listu „Dnevni avaz“.
V
Uz pismenu ponudu neophodno je prilo`iti dokaz o upla}enoj kauciji (depozitu), koja iznosi 10% od ukupne po~etne prodajne cije-
ne u visini od 6.178,93 KM za poslovni prostor pod brojem 1., a 2.331,18 KM za poslovni prostor pod brojem 2. na `iro-ra~un
Op}ine Olovo, broj 338000221027217, vrsta prihoda 722439, koji iznos }e se u~esnicima koji ne budu izabrani kao najpovoljniji
ponu|a~i, vratiti nakon proteka roka za ulaganje prigovora na zaklju~ak Komisije za provo|enje javnog konkursa, ukoliko nisu
ulo`ili pismeni prigovor na zaklju~ak, a ura~unati u naknadu u~esniku koji bude izabran.
VI
Ponude ispod po~etne cijene i ponude uz koje nije prilo`en dokaz o polo`enoj kauciji, a po potrebi i punomo}, ne}e se razmatrati.
VII
U~esnik konkursa ~ija ponuda bude utvr|ena kao najpovoljnija, u slu~aju da odustane od ponude, upla}ena kaucija se ne vra}a, a
prihvata se naredna najpovoljnija ponuda pod uslovom da je prihvati drugi rangirani ponu|a~.
VIII
Svi u~esnici javnog nadmetanja mogu pismeno ili usmeno na zapisnik odustati od svoje ponude prije po~etka otvaranja pismenih
ponuda i u tom slu~aju kaucija se vra}a, kao i u~esnicima konkursa ~ije ponude ne budu prihva}ene.
IX
Prioritet kupovine predmetnog poslovnog prostora imat }e kandidat koji ponudi najve}u cijenu.
Prodaja putem pribavljanja pismenih ponuda mo`e se izvr{iti samo ako su stavljene najmanje dvije (2) pismene ponude.
U slu~aju da dvije ili vi{e ponuda budu istovjetne, prioritet ima ponuda koja je ranije prispjela.
X
Otvaranje pismenih ponuda i progla{enje najuspje{nijeg ponu|a~a obavit }e se u roku od 8 dana po zatvaranju konkursa u Velikoj
Sali Op}inskog vije}a u zgradi Op}ine Olovo, o ~emu }e u~esnici biti blagovremeno obavije{teni.
Otvaranje pismenih ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i, odnosno njihovi punomo}nici.
XI
U~esnici javnog konkursa imaju pravo prigovora na postupak prodaje i svoje prigovore odmah mogu izjaviti na zapisnik, a odsutni
ponu|a~i to mogu u~initi u roku od tri (3) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.
O prigovorima odlu~uje Op}insko vije}e Op}ine Olovo.
XII
Javni konkurs objaviti u listu „Dnevni avaz“, Radio Olovu i ista}i na oglasnoj tabli Op}ine Olovo.
XIII
Svi zainteresovani mogu pogledati poslovni prostor svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Emir Muminovi}, s.r.
Agencija za bankarstvo Federacije BiH objavljuje
Javni poziv za iskazivanje interesa za prodaju poslovnog objekta
1. Predmet oglasa
Iskazivanje interesa za prodaju poslovnog objekta u Sarajevu, na podruèju opæi-
na: Centar ili Stari Grad ili Novo Sarajevo, površine, neto uredskog prostora, od
2.500 do 4.000 m2.
2. Pravo sudjelovanja
Sve pravne i fizièke osobe koje imaju odgovarajuæi objekat u vlasništvu.
3. Sadr`aj-zahtjevi
- naziv i taèna adresa ponuðaèa, kontakt osoba, - opis objekta: lokacija, neto povr-
šina, objekat u izgradnji - stepen dovršenosti, planirano vrijeme završetka rado-
va; objekat sagraðen - spreman za namjeravanu upotrebu; samostalan objekat,
poslovno-stambeni i sl.; ugraðeni materijali - obrada i dr.; broj eta`a, raspored pr-
ostora (uredi, sala za sastanke, hodnici i sl.); podaci u vezi s instalacijama, grija-
njem i hlaðenjem prostora, parkingom i dr.; - ostali podaci - prema procjeni.
4. Dostava podataka
Podaci se mogu dostaviti na adresu: Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Sar-
ajevo, Koševo 3.
5. Ostalo
Agencija za bankarstvo Federacije BiH ne snosi nikakve troškove u vezi s pripre-
mom i dostavom tra`enih podataka.
Kontakt - telefon: 033/ 721- 400 - Sektor zajednièkih funkcija.
UNIVERZITET U ZENICI
MA[INSKI FAKULTET
U ZENICI
Na osnovu odluke Nau~no-nastavnog
vije}a broj:03-200-001-0940/11 od
23.03.2011. godine, Ma{inski fakultet
Univerziteta u Zenici daje slijede}u
O B A V I J E S T
Kandidat Nisvet Halilovi}, dipl. in`.
ma{., javno }e branti magistarski rad
pod naslovom „Ispitivanje stabilnosti
metalnih stolica metodom virtualnog
prototipa“ dana 14.04.2011. godine
(~etvrtak), s po~etkom u 12,00 sati u
~itaonici Ma{inskog fakulteta u Zeni-
ci, Ulica Fakultetska br. 1.
Primjerak magistarskog rada nalazi se u
Slu`bi sekretarijata Ma{inskog fakulteta
u Zenici i mo`e se pogledati svakim ra-
dnim danom u vremenu od 10 do 14 sati.
Ma{inski fakultet u Zenici
UNIVERZITET U SARAJEVU
POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI
FAKULTET
Nastavno nau~no vije}e Poljoprivredno-
prehrambenog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu daje
OBAVJE[TENJE
MEHO MAJDAN^I], dipl. ing. poljo-
privrede, branit }e magistarski rad pod
naslovom: „Tolerantnost hibrida kukuru-
za {e}erca prema plamencu (Ostrinia nubi-
lalis Hubner)“ dana 29. 04. 2011. godine u
14 sati, na Poljoprivredno-prehrambe-
nom fakultetu u Sarajevu.
Odbrana magistarskog rada je javna.
Primjerci radova se mogu
pogledati u Sekretarijatu
fakulteta svakog radnog dana
od 10 do 13 sati.
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Zmaja od Bosne br. 8.
BOSNA I HRCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo finansija-financija
Porezna uprava - Kantonalni ured Novi Travnik
Na temelju ~lana 54. Zakona o poreznoj upravi („Sl. novine F BiH“ br: 33/02 i 28/04) i ~lana 62. do 69. Pravilnika o
procedurama prisilne naplate poreznih obaveza („Sl. novine F BiH“ br: 50/02 i 54/03), Porezna uprava Federacije
BiH - Kantonalni ured Novi Travnik, ogla{ava:
JAVNU AUKCIJU
Imovine, radi namirenja du`nih poreza poreznog obveznika-du`nika
I. „TRAVNIK“ tvornica namje{taja DOO Travnik
Ul. Aleja konzula br. 15
II. „BORAC“ proizvodnja obu}e D.D., ul. Kalibunar bb, Travnik
I Javna aukcija }e se odr`ati dana 21. 04. 2011. godine u zgradi Kantonalnog poreznog ureda Novi Travnik, ulica Ru|era
Bo{kovi}a bb, sala - prizemlje:
a) Za poreznog obveznika „TRAVNIK“ tvornica namje{taja prva javna aukcija odr`at }e se u 12,00 sati a druga pola sata
nakon prve,
b) Za poreznog obveznika „BORAC“ proizvodnja obu}a prva javna aukcija odr`at }e se u 13,00 sati a druga pola sata na-
kon prve,
Ukoliko prva javna aukcija bude neuspje{na, odr`at }e se druga aukcija pola sata nakon zavr{etka prve.
Na drugoj aukciji najni`a cijena je 75% od najni`e cijene na prvoj aukciji. U vremenskom roku od pola sata oni koji `ele da
u~estvuju na drugoj aukciji pola`u depozit koji pokriva 10% od nove najni`e cijene.
II Prodaja na javnoj aukciji }e se izvr{iti po navedenoj grupi imovine.
Ponu|a~i na javnoj aukciji su du`ni na po~etku aukcije Odboru za aukciju polo`iti depozit u iznosu od 10% od po~etne ci-
jene.
III Sva zainteresirana lica mogu pogledati imovinu na lokalitetima navedenim u oglasu svakog radnog dana u vremenu od
9-15 sati, a dokaze o vlasni{tvu u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik - Odsjek za prisilnu naplatu.
IV Svi ponu|a~i su du`ni dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{em i dokumentovati pravo na zastupanje.
V Upozoravaju se kupci na aukciji da su du`ni izvr{iti uplatu razlike izme|u polo`enog depozita i prodajne cijene u roku od
pet dana od dana odr`avanja aukcije, te da }e u suprotnom polo`eni depozit biti upla}en Federalnom ministarstvu finansi-
ja bez prava na povrat, kao kompezacija za {tetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponu|a~ima na aukciji koji ne dobiju ni-
kakvu imovinu polo`eni depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon aukcije.
VI Aukcija }e biti odgo|ena ukoliko dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene i zatezna kamata budu pla}eni do pr-
odaje imovine.
VII Za aukciju mogu se prijaviti sva punoljetna, fizi~ka i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri
Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili pomo}noj liniji ne mogu biti ku-
pci na javnoj aukciji.
VIII U cijenu iz ovog oglasa nije ura~unat porez, pa ukoliko roba podlije`e obavezi pla}anja tog poreza, isti pada na teret kupca.
IX Prodaja robe se vr{i po principu vi|eno-kupljeno pa se naknadne reklamacije ne}e uva`avati.
Kontakt telefon: 030 791-539
Web stranica www.pufbih.ba
GRUPA PARCELA OPIS PO^ETNA CIJENA LOKALITET IMOVINE
727.446,76 KM
PRVA
Nekretnine su Evidentira-
ne u Z.K. Ulo{ku broj: 92
K.O. SP Varo{luk, op}ina
Travnik k.~. br. 339/1:
- „Ekonomsko dvori{te“
Povr{ine
1930 m2,
- „Poslovna zgrada“ po-
vr{ine 195 m2
- „Nadstre{nica“
povr{ine 348 m2
EKONOMSKO
DVORI[TE SA
POSLOVNOM
ZGRADOM
UKUPNE
POVR[INE
2473 m2
NEKRETNINE SE NALAZE
U NASELJU TURBE
OP]INA TRAVNIK
GRUPA PARCELA OPIS PO^ETNA CIJENA LOKALITET IMOVINE
1. MAGACIN GOTOVE
ROBE:
- 764.150,00 KM
2. HALA MONTA@E:
- 1.186.800,00 KM
PRVA
Nekretnine su Evidentira-
ne u Z.K. Ulo{ku broj: 21
K.O. Vido{evi}i, op}ina
Travnik: - „gra|evinski
objekat - magacin“ iz-
gra|en na k.~. 282/21
povr{ine 899 m2 -
„Gra|evinski objekat-ha-
la monta`e“ izgra|en na
k.~. 282/18 povr{ine
989 m2
MAGACIN
GOTOVE
ROBE I HALA
MONTA@E
NEKRETNINE SE NALAZE
U KRUGU KOMBINATA
„BORAC“ TRAVNIK
36 Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
zInternisti~ki pregledi
zHolter EKG(24 satno snimanje EKG-a)
zHolter krvnog tlaka
(24 satno snimanje krvnog tlaka)
zEhokardiografija (ultrazvuk srca)
zDobutamine ehokardiografija
(za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim
oboljenjima)
zErgometrija (EKG pri optere}enju)
zProgrami za sr~ana oboljenja !!!
Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente
koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pecto-
ris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzi-
ja, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena
umjetna valvula)
zUltrazvuk krvnih sudova (Doppler)
zPregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i
uporabu suplemenata !!!
zAkupunktura
zPreoperativni internisti~ki pregledi
zUltrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa,
pankreas, bubrezi
zUltrazvuk male zdjelice
zUltrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura
zUltrazvuk dojki
zUltrazvuk testisa
zLaboratorijske pretrage
zScreening pregledi za menad`ere
i jo{ mnogo toga...
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Poliklinika Atrijum
Avaz Business Center
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo
Tel/fax:+387 33 467 444
+387 33 768 768
www.poliklinika-atrijum.ba
37 Dnevni avaz srijeda 30. mart/o`ujak 2011.
C=IE
38 Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu ~lana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BIH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj: 33/02,
28/04, 57/09 i 40/10), i ~lanova 62. do 67. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza
(„Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 50/02 i 54/03), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured
Zenica, ogla{ava:
PRVU JAVNU AUKCIJU
imovine radi namirenja du`nih poreza od poreznih obveznika - du`nika
1. „OAZA“ d.o.o. iz Te{nja
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina m2 Po~etna Lokalitet
vrijednost KM
1. Poslovni objekat. na k.~. 6429/100,
z.k. ulo`ak 854, KO Te{anj,
vlasni{tvo 1/1 m2 752 784.125,40
2. Zemlji{te ozna~eno sa k.~. 6429/100,
z.k. ulo`ak 854, KO Te{anj, vlasni{tvo 1/1 m2 735 73.426,50
UKUPNO 857.551,90
2. „MUMINOVI]“ d.o.o. iz Te{nja
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina kom. Po~etna Lokalitet
vrijednost KM
1. ^etvero~lana blanjalica, tip
MPR-65Z6 LB3 kom 1 15.000,00 Te{anj, Medakovo bb
2. O{trica za brentu, ser. br. 409998 kom 1 4.000,00 Te{anj, Medakovo bb
3. [tucer za popre~no rezanje, tip 09642-02 kom 1 1.000,00 Te{anj, Medakovo bb
4. Tra~na pila - brenta, model: PHB 1100 kom 1 18.000,00 Te{anj, Medakovo bb
UKUPNO 38.000,00
3. PULO SEAD, vl. SUR „ESTRADA“ iz Visokog
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina m2 Po~etna vrijednost KM Lokalitet
1. Zemlji{te iz Z.K. ulo{ka br. 668
- parcela Goru{a, k.~. 2000 m2 5.123
- parcela Goru{ka, k.~. 1999 m2 2.406
- parcela Goru{ka, k.~. 1998 m2 4.028 8.522,40
- parcela Polje, k.~. 612/1 m2 884
- parcela Luka, k.~. 696 m2 881
suvlasni{tvo obveznika sa 1/5 dijela
UKUPNO 8.522,40
4. „METAL - GRA\A“ DD iz Visokog
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina m2 Po~etna vrijednost KM Lokalitet
1. Trosoban stan u Visokom, Naselje
Luke IV B2/L2, upisan u Z.K. ulo{ku
5394 KO Visoko m2 66 88.902,00
UKUPNO 88.902,00
Prva javna aukcija }e se odr`ati dana 14. 04. 2011. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 12 sati u zgradi Kantona-
lnog poreznog ureda Zenica, ul. Zmaja od Bosne br. 57. u sali broj 46, ~etvrti sprat.
Ponu|a~i na prvoj aukciji su du`ni na po~etku aukcije Odboru za aukciju polo`iti depozit u iznosu od 10% od
po~etne cijene.
Sva zainteresirana lica imovinu mogu pregledati na navedenim lokalitetima, a dokaze o vlasni{tvu mogu pregledati
u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kako slijedi:
- imovinu iz tabele br. 1. i 2. dana 07. 04. 2011. godine (~etvrtak), u vremenu od 10-14 sati;
- imovinu iz tabele br. 2. i 3. dana 08. 04. 2011. godine (petak), u vremenu od 10-14 sati;
Svi ponu|a~i su du`ni dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{om i dokumentovati pravo na zastupanje.
Upozoravaju se kupci na aukciji da su du`ni izvr{iti uplatu razlike izme|u polo`enog depozita i prodajne cijene u ro-
ku od pet dana od dana odr`avanja aukcije, te da }e u suprotnom polo`eni depozit biti upla}en Federalnom minista-
rstvu finansija - financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za {tetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponu|ai-
ma na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu polo`eni depozit }e biti vra}en u gotovom novcu odmah nakon aukcije.
Aukcija }e biti odgo|ena ukoliko se porezni dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene i zatezna kamata, plate
prije prodaje imovine.
Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizi~ka lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedi-
nici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bo~noj liniji ne mo-
gu biti kupci na aukciji.
U cijene iz ovog oglasa nije ura~unat porez, pa ukoliko roba podlije`e obavezi pla}anja poreza, isti pada na teret ku-
pca.
Prodaja robe se vr{i po principu vi|eno-kupljeno te se naknadne reklamcije ne}e uva`avati.
Ukoliko nakon zavr{ene prve aukcije ostane imovine koja nije prodata odr`a}e se druga aukcija, pola sata nakon
zavr{etka prve. Na drugoj akciji najni`a cijena je 75% od najni`e po~etne cijene na prvoj aukciji. U vremenskom ro-
ku od pola sata oni koji `ele da dostave ponude, pola`u depozit koji pokriva 10% od nove najni`e cijene.
KONTAKT TELEFONI: 032 402-178, 032 402-176,
Na osnovu ~lana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj: 33/02, 28/04, 57/09
i 40/10) i ~lanova 62. do 67. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Slu`bene novine Federacije
BiH“, broj 50/02 i 54/03), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Zenica, ogla{ava:
DIREKTNU PRODAJU
imovine radi namirenja du`nih poreza od poreznih obveznika - du`nika
1. „LIMORAD“ d.o.o. @EP^E
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina m2 kom. Lokalitet
1. stan u @ep~u, izgra|en na k.~. 106/02, m2 61,09
upisano u ZK ulo`. 145. vlasni{tvo 1/1
„LIMORAD“ doo @ep~e
2. putni~ko vozilo, marke Ford - EGS,
proizv. 1995. god., reg. ozn. 701-J-702 kom. 1 @ep~e, Poslovni centar XP
3. teretno vozilo, marke Daimler benz 601 D, kom. 1 @ep~e, Poslovni centar XP
proizv. 1991, god., reg. ozn. 687-J-916
2. MEHINOVI] D@EVAHIRA, vl. STR „[ARM“ TE[ANJ
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina m2 Lokalitet
1. stan u Te{nju, Omladinska - Simetrala III,
izgra|en na k.~. novi br. 536/3, upisan u ZK
ulo`ak 6247, suvlasni{tvo 1/2 Mehanovi} D`evahira m2 32,20
3. „ATLAS IN@ENJERING“ d.o.o. iz VISOKOG
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina kom. Lokalitet
1. Kombi vozilo, marke Mercedes benz,
god. proizv. 1992. g., reg. oznake: 330-T-795 kom. 1
4. MATARAD@IJA SAMIR, vl. SZR „AUTOMEHANI^AR“ VISOKO
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina kom. Lokalitet
1. Putni~ko motorno vozilo Seat Ibiza,
god. proizv. 1997. g., benzin.,
reg. oznake: 262-E-699 kom. 1 Visoko, Hase~i}i bb
5. PU[KA MENSUR, vl. SZR „KRZNAR“ VISOKO
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina m2 Lokalitet
1. zemlji{te - Prvi}i, {uma 4. klase 0, na k.~.
1131, upisano u ZK ulo`. 148, vlasni{tvo
1/1 Pu{ka Mensur m2 4.609,00 Visoko - Grajani
UKUPNO
6. KAFED@I] EMIR, vl. SUR „OBALA“ ZENICA
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina m2 Lokalitet
1. nekretnine:
- zemlji{te, livada Be~i}a, m2 1.466,00
- vikend objekat, m2 153,00
- pomo}ni objekat, m2 56,20
upisano na k.~. 2183/3, ZK ulo`ak 84,
vlasni{tvo 1/1 Kafed`i} Emir
UKUPNO
7. HAFIZOVI] KEMAL, vl. SUR „CAFFE 11“ ZENICA
Red. broj Vrsta imovine Jed. mjere Koli~ina m2 Lokalitet
1. nekretnine:
- stan u Zenici, ul. Bulevar Kulina Bana
28/d (64,15 m2/2), upisano u izvadak iz
knjige polo`enih ugovora 8631,
suvlasni{tvo 1/2 Hafzovi} Kemal m2 32,08
UKUPNO
Direktna prodaja }e se odr`ati dana 21. 04. 2011. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 12 sati u zgradi Kantona-
lnog poreznog ureda Zenica, ul. Zmaja od Bosne br. 57. u sali broj 46, ~etvrti sprat.
Najni`a cijena na direktnoj prodaji njie ograni~ena i ne podlije`e obavezi polaganja depozita, pa se roba mo`e pro-
dati bez obzira na postignutu cijenu, ali Odbor mo`e odlu~iti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.
Imovina se prodaje putem direktne prodaje iz razloga {to, nakon dvije odr`ane aukcije, ista nije prodata.
Sva zainteresirana lica imovinu mogu pregledati na navedenim lokalitetima, a dokaze o vlasni{tvu mogu pregledati
u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kako slijedi:
- imovinu iz tabele br. 1. dana 15. 04. 2011. godine (petak), u vremenu od 10-12 sati;
- imovinu iz tabele br. 2. dana 15. 04. 2011. godine (petak), u vremenu do 12,30 - 14,30 sati;
- imov. iz tabele br. 3, 4 i 5 dana 18. 04. 2011. godine (ponedjeljak), u vremenu od 10-14 sati;
- imovinu iz tabele br. 6 i 7 dana 19. 04. 2011. godine (utorak), u vremenu od 10-14 sati.
Ponu|a~i na direktnoj prodaji su du`ni dostaviti pismenu ponudu u zape~a}enoj koverti najkasnije 24 sata prije
po~etka direktne prodaje na adresu. Kantonalni porezni ured Zenica sa obaveznom naznakom „Odbor za aukciju i
direktnu prodaju“ u Zenici, ul. Zmaja od Bosne br. 57; kancelarija broj: 15, prvi sprat Ponude se predaju referentu za
protokol i arhivu. Ponu|a~ je du`an u ponudu jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene koje nudi za tu
imovinu, kao i biti prisutan otvaranju koverata sa ponudama.
U slu~aju da je vi{e od jednog ponu|a~a dalo najbolju ponudu, Odbor odr`ava aukciju izme|u ovih najboljih po-
nu|a~a i prodaje imovinu ponu|a~u koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji se ne prihvata ponuda ni`a od ponu-
de u zatvorenoj koverti.
Svi ponu|a~i su du`ni dokazati svoj identitet li~nom kartom ili paso{om i dokumentovati pravo na zaustupanje.
Direktna prodaja }e biti odgo|ena za poreznog obveznika ukoliko - dug, tro{kovi prinudne naplate, tro{kovi zapljene
i zatezna kamata budu pla}eni do prodaje imovine.
Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizi~ka lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizaci-
onoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do tre}eg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bo~noj li-
niji ne mogu biti kupci na direktnoj prodaji.
U cijene iz ovog oglasa nije ura~unat porez na promet, pa ukoliko imovina podlije`e obavezi pla}anja tog poreza, isti
pada na teret kupca.
Prodaja imovine se vr{i po principu vi|eno-kupljeno te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati.
KONTAKT TELEFON: 032 402-178
@ep~e, ul.
S. Toma{evi}a,
ulaz III, stan br. 2.
Te{anj, ul. Omla-
dinska - Simetra-
la III, sprat 2, br.
stana 24.
Visoko, B Mahala
bb (kod Vedad
Buze)
Zenica, K.O. Babino,
Pepelari kod planin.
doma „Tvrtkovac“
Zenica, ul.
Bulevar Kul. Bana
br. 28/d, sprat 2,
br. stana 3.
Te{anj,
Kiseljak bb
Te{anj,
Kiseljak bb
Visoko,
Gra~anica
Loznik bb
Visoko,
Naselje
Luke IV
B2/l2
Dnevni avaz, srijeda, 30. mart/o`ujak 2011.
34 34
PORODICA I ZDRAVLJE
39
Jabuke za
du`i `ivot
Jabuke su hranljive,
oskudijevaju kalorijama,
a obiluju vlaknima. A što
je najbolje od svega, dos-
tupne su tokom cijele go-
dine. Osim što pomažu u
borbi protiv raka dojke,
najnovije istraživanje po-
kazalo je da redovno kon-
zumiranje jabuka dopri-
nosi produžetku životnog
vijeka.
Jabuke su odličan iz-
vor vlakana. Ona mogu
pomoći u snižavanju ho-
lesterola, kontrolirati
šećer u krvi i pomoći pri
mršavljenju. Čak mogu
spriječiti određene vrste
karcinoma.
U ovom voću kriju se
antioksidansi pod nazi-
vom polifenoli. Oni su po-
sebno snažni u borbi pro-
tiv štetnih tvari poznatih
kao slobodni radikali koji
su povezani s mnogim oz-
biljnim bolestima, kao i
procesom starenja.
Ulje {afranike
za srce
Rezultati najnovijeg is-
traživanja pokazali su ka-
ko doza ulja šafranike
(oko 1 2/3 čajne kašičice)
može poboljšati dobar
holesterol, šećer u krvi,
inzulinsku osjetljivost te
smanjiti upale kod pretilih
žena u menopauzi koje
imaju dijabetes tipa 2.
Ovo otkriće ide u prilog
prethodnim studijama
koje su pokazale da ulje
šafranike smanjuje abdo-
minalnu masnoću i po-
većava mišićno tkivo.
Šafranika je grmolika
jednogodišnja biljka. Njeno
ulje se koristi u prehrani,
ima visok sadržaj linolne
kiseline i vitamina K i E.
Jeste li
znali
Mrkva i {ljiva
Svakodnevni unos mr-
kve i šljive tokom dva mje-
seca može vam poboljšati
zdravlje, ali i proljepšati
vas, ustanovili su britan-
ski naučnici. Zbog obilja
karotenoida, mrkva i šljiva
koži daju sjaj i čine je
ljepšom i zdravijom.
Riječ je o grupi jedi-
njenja (alfa karoten, beta
karoten i beta kriptoksan-
tin) koja predstavljaju sna-
žne antioksidanse koji šti -
te od bolesti, a u organiz-
mu se pretvaraju u vitamin
A. Karotenoida ima u mr-
kvi i šljivama, kao i u man-
gu, marelicama, dinji,
kelju i špinatu. Na osnovu
tri dosadašnja istraživanja
naučnici su zaključili da
postoji veza između žute
boje kože koja se postiže
unosom karotenoida i
zdrave ishrane i izgleda.
[ta voli srce
Osobe koje se pridrža-
vaju mediteranskog načina
ishrane imaju manji rizik za
zdravlje, tvrde grčki naučni-
ci. Analizom podataka 50
ranijih istraživanja, sa više
od 500.000 učesnika, us-
tanovljeno je da je takva
ishrana povezana sa sma-
njenim prisustvom faktora
rizika za dijabetes, gojaz-
nost i bolesti srca.
Visoki udio monone-
zasićenih masti iz masli-
novog ulja u kombinaciji s
čestom konzumacijom
voća, povrća i proizvoda
od integralnog zrna, imao
je efekat smanjenja smr-
tnosti od svih uzroka,
uključujući i rak. Is-
traživači s atinskog Uni-
verziteta Harakopio sma-
traju da je to postignuto
antioksidantnim i protivu-
palnim osobimama tih
namirnica. Rezultati pot-
vrđuju da je mediteran-
ska ishrana povezana i sa
31 posto manjim rizikom
za metabolički sindrom,
stanje koje prethodi dija-
betesu.
Mr. sc. med.
dr. Amel
Hadžimehmedović
Piše:
Bolesne karotide su
uzrok moždanog udara
U žiži: Ateroskleroza vratnih krvnih žila
Blaži oblici bolesti liječe se medikamentozno, ali i
promjenama načina života
K
arotidne arterije su
poznatije pod imenom
vratne žile kucavice.
Ove krvne žile nalaze se na
prednjoj strani vrata, a
njihova je zadaća transport
krvi od srca do glave, odnos-
no mozga.
Oboljenje karotidnih arte-
rija nastaje zbog postepene
pojave naslaga - plakova na
stijenkama vratnih krvnih žila,
Hirur{ko lije~enje
Suženje arterije koje reducira njen promjer za više od
70 posto zahtijeva hirurško liječenje ili širenje krvne žile
umetanjem metalne mrežaste cjevčice u nju, što je rjeđe.
Hirurško liječenje je potrebno i pacijentima koji imaju
suženje karotidne arterije manje od 70 posto, a imaju
spomenute simptome. Operativnim zahvatom koji se
izvodi na prednjoj strani vrata u lokalnoj ili općoj anesteziji
uklanjaju se naslage s krvnih žila i osigurava optimalan
krvni protok. Operirani bolesnik se obično otpušta već
sutradan.
neaktivnosti i, naravno, nas-
lijeđa. Ovi faktori često nas-
tupaju udruženo, čime se
rizik višestruko uvećava.
U početnoj fazi bolesti
plakovi se sastoje od meka-
nih masnih naslaga. Vreme-
nom se u te naslage nataloži
kalcij pa arterija postane
kruta. Kako plakovi dobivaju
na veličini, krvna žila biva sve
uža pa je i snabdijevanje
mozga krvlju sve slabije te je
time i rizik od moždanog
udara veći.
U ranim stadijima karoti-
dna bolest obično ne daje
simptome. Nažalost, ova bo-
lest ima dugotrajan, podmu-
kao i neprimjetan razvoj, pa
moždani udar slabijeg ili
jačeg intenziteta može biti
prvi i jedini znak bolesti.
Moždani udar može nas-
tati i u slučaju da se pod
naletom krvne struje odlomi
dio plaka ili ugruška koji se
formira na raspuknutom pla-
ku te da krene prema moz-
gu.
Kada dospiju u krvnu žilu
istog promjera, zapuše je i
protok u toj žili stane. Onaj
dio mozga koji snabdijeva ta
žila tada ostaje bez kisika i
glukoze, te gubi svoju funkci-
ju.
Intenzitet i tip udara ovise
o promjeru zapušenog suda,
sposobnosti drugih sudova
da dostave neophodne ma-
terije do ugroženog dijela
mozga, kao i o zoni mozga na
kojoj se dogodio opisani inci-
dent.
Ukoliko udar pogodi mo-
tornu zonu mozga, javlja se
oduzetost jedne strane tije-
la, udar u zoni centra za
govor uzrokuje poremećaje
govora, udar u zoni odgovor-
noj za intelektualne funkcije
uzrokuje gubitak sposobnos-
ti čitanja, pisanja, razumije-
vanja i slično.
Prestanak pu{enja
Karotidna bolest se dija-
gnosticira ultrazvučnim pre-
gledom. Ova neinvazivna
metoda na jednostavan na-
čin otkriva sve detalje koji
određuju način liječenja.
Drugi vidovi dijagnostike po-
put CT-a, angiografije (kon-
trastnog snimanja) su po-
trebni samo u iznimnim
slučajevima.
Cilj liječenja je prevencija
moždanog udara. Blaži oblici
bolesti liječe se medikamen-
tozno, ali i promjenama na-
čina života. Prije svega se to
odnosi na prestanak puš-
enja, redukciju tjelesne tež-
ine, te promjenu prehr-
ambenih navika.
Medikamentozni tretman
podrazumijeva regulaciju
šećerne bolesti i visokog pri-
tiska, ali i upotrebu aspirina
u dozama koje sprečavaju
formiranje opasnih krvnih
ugrušaka na neravnim zido-
vima krvnih žila zahvaćenih
aterosklerozom.
Prim. dr.
Mirsad Đugum
Piše:
Organizam se treba
prilagoditi ranijem buđenju
Bioritam i prelazak na ljetno računanje vremena
A
ko ovih dana budite mr-
zovoljni i bunovni, ima-
te opravdanje. U noći
sa subote na nedjelju spavali
ste sat manje, a mnogi is-
traživači kažu da prelazak na
ljetno računanje vremena
remeti bioritam.
No, već do kraja ove sed-
mice trebali biste se prilago-
diti toj promjeni, mada neki
svjetski stručnjaci tvrde da
mogu proći i četiri sedmice
dok se ne naviknete na rani-
je ustajanje. Oni malo pretje-
ruju jer zaposleni čovjek ri-
tam spavanja poremeti sva-
kog vikenda.
Zdravstveni problemi
Ipak, nedovoljno sna u
dužem periodu može prou-
zrokovati mnogo problema.
Može poremetiti krvni pri-
tisak pa tako dovesti do bo-
lesti srca i sistema za cirku-
laciju krvi, do prekomjernog
debljanja, jer nedovoljno sna
snižava nivo hormona lepti-
na koji uzrokuje osjećaj sito-
sti te povisuje hormon grelin,
koji povećava osjećaj gladi.
Manjak sna utječe i na
inzulinsku osjetljivost pa do-
lazi do rizika za obolijevanje
od šećerne bolesti tipa II.
Neispavanost utječe i na
promjene u metabolizmu pa
kao konačan ishod procesa
koji nastaju u organizmu
uzrokuje starenje.
Loša koncentracija, sla-
bije pamćenje i pojačani
stres još su neke posljedice
nedostatka sna. S druge
strane, kvalitetnim snom
smanjuje se rizik od upala,
jača se imunološki sistem i
pojačava proizvodnja hor-
mona rasta koji utječe na
izgradnju ćelija.
Kvalitetan san sastoji se
od REM (Rapid Eye Move-
ment) i non REM faze. Spava-
nje započinje non REM fazom.
Zanimljivo je da postoje četiri
stadija spavanja, koji se noću
ciklički ponavljaju 4-6 puta.
Prvi stadij je “tihi san” koji
karakteriziraju kratki i dina-
mični moždani talasi. U dru-
gom stadiju, nakon desetak
minuta laganog sna, započi-
nje pravi san u kojem se uspo-
rava disanje i kucanje srca.
U~enje i pam}enje
Prelaskom iz druge u treći
i četvrti stadij sna moždani
talasi postaju dugi i uspore-
ni, a san sve dublji. U tom se
trenutku oko 40 posto doto-
ka krvi u mozak preusmjera-
va u mišiće kako bi se obno-
vila energija organa i tkiva.
REM faza započinje otpri-
like 70-90 minuta nakon što
zaspimo. U ovoj fazi mozak
procesuira sve što se nalazi u
našoj podsvijesti. Disanje i
puls su ubrzani, no tijelo je
potpuno paralizirano.
Ova faza zaslužna je za
učenje i pamćenje podataka
koje naš mozak prima. Ulas-
kom u REM fazu, krvni priti-
sak se snižava, i to svakih 90
minuta. U toj fazi sanjamo.
Što se tiče snova kojima
se pridaje toliko pažnje, oni
su tek nepotrebne informa-
cije koje mozak odbacuje da
bi oslobodio svoje kapacite-
te za nove.
Saznajte vi{e
Napoleon je spavao vrlo malo - 4-5 sati.
Leonardo da Vinči još manje - noću sat i po, a danju
svaka četiri sata po 15 minuta.
Prosječan čovjek tokom života prospava čak 23 godine.
Dokazano je da mobitel odašilja radijaciju koja remeti
fazu “delta sna”, stanje koje omogućava osjećaj potpunog
odmora.
što se u medicinskoj termino-
logiji naziva aterosklerozom.
Faktori rizika
Ateroskleroza je bolest
koja se razvija u drugoj polo-
vici života. Uz starenje, rizik
od njenog nastanka po-
većavaju faktori poput hiper-
tenzije, pušenja, povišenog
nivoa masnoća u krvi, šećer-
ne bolesti, gojaznosti, fizičke
Nastanak tromba u karotidi oboljeloj od ateroskleroze
Bez drijemanja u krevetu
Pred buđenje, temperatura, krvni pritisak i nivo
kortizola počinju rasti. Povećava se frekvencija moždanih
talasa, što znači da je san u ovoj fazi lak i površan. Zato
nemojte ponovo zaspati jer na taj način ulazite u ciklus
lakog sna koji vas neće odmoriti već ćete se i nakon
buđenja osjećati pospanim. Zato se i preporučuje ustati
čim otvorite oči.
Neispavanost utječe na promjene u metabolizmu pa
kao konačan ishod procesa koji nastaju u organizmu
uzrokuje starenje
Jeste li
znali
[ta je REM
spavanje
REM spavanje je
skraćenica od Rapid Eye
Movement, jer je primi-
jećeno da pojavu men-
talnih slika obavezno pra-
te i brzi pokreti očiju. Pre-
ma nekim hipotezama,
spavanje bez snova je pr-
venstveno u službi odmo-
ra i razvoja tjelesnog tkiva,
a REM je spavanje u fun-
kciji pravog odmaranja,
razvijanja i restauriranja
mozga.
Znakovi
upozorenja
Zujanje u ušima i iznenadne
smetnje vida na jednom oku
Gubitak ravnoteže
Prolazni poremećaj govora, ne-
razumljiv govor
Iznenadna pojava utrnulosti ili
slabosti na jednoj strani lica, te na
ruci i nozi na istoj strani tijela, što
sve ne traje dugo.
Navedeni znaci su izravna po-
sljedica slabog dotoka krvi
do mozga i obično ne
traju duže od nekoliko
minuta. Zato ih bo-
lesnici olako sh-
vataju i zane-
maruju.
Snovi su nepotrebne
informacije koje
mozak odbacuje
U prodaji je
40 Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
Na temelju ~lanka 36. i 37 Statuta i Odluke Uprave Dru{tva broj : D-3-20-34/11 od 23.03.2011. godine, Javno
poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar ( u daljnjem tekstu: HT Mostar), o b j a v l j u j e
JAVNU LICITACIJU
putem prikupljanja pismenih ponuda
1. Podaci o vozilima:
2. Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja imaju pravna i fizi~ka lica koja prije krajnjeg roka
utvr|enog za dostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 30% od
po~etne vrijednosti vozila , na `iro ra~un Javnog poduze}a Hrvatske
telekomunikacije d.d. Mostar - broj: 3381002202007207 kod Uni-
Credit bank d.d. Mostar sa naznakom „Licitacija za motorno vozilo
- Mercedes G klasa , registarske oznake T06-T-295 „
Dokaz o izvr{enoj uplati ponu|a~i trebaju dostaviti zajedno sa
ponudom u zatvorenoj koverti .
Napomena:
Ponuda se mora dostaviti na obrascu za cijenu ponude koji je
sastavni dio ovog teksta javne licitacije .
3. Pregled vozila i rok za prijavu sudjelovanja u licitaciji
Vozilo se mo`e pogledati u krugu Auto gara`e JP HT d.d. Mostar ko-
je je locirano u ju`noj industrijskoj zoni grada Bi{}e polje b.b.
svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o licitaciji u
dnevnim novinama u periodu od 10,00-12,00 sati, a zaklju~no sa
11.04.2011.
Kontakt osoba za sve informacije je Berislav Maru{i}, - mob. 063
328 834
Ponuda u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za licitaciju mo-
tornog vozila , vozilo Mercedes G klasa , reg.oznake T06-T-295, NE
OTVARAJ do 11.04.2011. u 12:10 sati“ sa dokazom o izvr{enoj uplati
depozita 30 % od po~etne vrijednosti vozila, primaju se svaki radni
dan na protokolu HT Mostar , od dana objavljivanja oglasa o licitaci-
ji u dnevnim novinama , a zaklju~no do 11.04.2011. do 12 sati.
Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, bez obzira kada
su poslane, ne}e biti uzete u razmatranje .
Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo zainteresiranih fizi~kih i
pravnih lica koje sudjeluju u ovom postupku , odr`ati }e se
11.04.2011. u 12:10 sati u sali za sastanke HT Mostar, Ulica Kneza
Branimira bb , III kat .
4. Obveze najboljeg Ponuditelja
Najbolji Ponuditelj je du`an za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u
korist HT d.d. Mostar, na ra~un broj: 3381002202007207 kod Uni-
Credit bank d.d. Mostar , u roku sedam dana od dana potpisivanja
ugovora.
Tro{kove poreza i prijenosa kao i ostale tro{kove snosi Ponuditelj.
Vozilo se preuzima nakon obostranog potpisa ugovora .
Vozilo se preuzima u vi|enom stanju , ne mo`e se reklamirati.
Ako najbolji ponuditelj odustane od kupnje, nakon {to je njegova
ponuda prihva}ena, upla}eni depozit od 30% mu se ne}e vratiti.
5. Izbor najpovoljnije ponude
Odabir najpovoljnije ponude obavlja Povjerenstvo javnim otvaran-
jem pristiglih ponuda .
Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude ima ponuditelj s
najvi{om ponu|enom cijenom od po~etne.
U slu~aju iste ponu|ene cijene obaviti }e se usmeno javne nadmetanje .
Odmah nakon izvr{ene javne licitacije zaklju~iti }e se kupoprodajni
ugovor .
6. Dodatne informacije
U~esnicima u licitaciji, ~ije ponude ne budu prihva}ene, upla}eni de-
pozit }e biti vra}en na `iro ra~un ponuditelja u roku od 30 dana
ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda .
Tekst ove licitacije mo`ete pogledati i na na{oj Web stranici:
www.ht.ba
Dnevni avaz, srijeda, 30. mart/o`ujak 2011.
PORODICA I ZDRAVLJE
41
Migrena i
sr~ani udar
Novo istraživanje pok-
azalo je da ljudi koji imaju
napade migrene mogu
imati i veći rizik za srčani
udar. Naučnici s Medicin-
skog fakulteta “Albert Aj-
nštajn” u Njujorku proučili
su 6.102 osobe koje ima-
ju napad migrene i 5.243
koji nemaju.
Rizik je bio velik na-
ročito kod ljudi koji su im-
ali migrenu s aurama, što
je vrsta migrenoznih na-
pada u kojima je glavobo-
lja praćena vizuelnim fe-
nomenima poput bljeska-
nja pred očima, raznim
crticama u vidnom polju ili
naprosto privremenom
sljepoćom.
Iako je ukupni rizik za
srčani udar kod ljudi koji
boluju od migrene mali,
rezultati istraživanja su u
skladu s rezultatima osta-
lih istraživanja koja poka-
zuju da ljudi koji boluju od
migrene imaju veći rizik i
za ostale bolesti poput
šećerne bolesti, visokog
krvnog pritiska i visoke
koncentracije holesterola
u krvi, a sve ove bolesti su
povezane sa srčanim uda-
rom.
Istraživanja
Prof. dr.
Naima Arslanagić
Piše:
Revolucija u liječenju
crvenila na licu
Novi tretmani kožnih oboljenja
Ovo oboljenje zahtijeva ciljane laboratorijske pretrage, dijetalni
način ishrane, a donedavno i dugotrajno liječenje
R
ozaceja je oboljenje
osoba starijih od tri-
deset godina, javlja se
kod oba spola, mada nešto
češće kod žena. Manifestira
se crvenilom lica, što je pos-
ljedica proširenja kapilara,
zatim pojavom crvenih
prištića i gnojanica.
Često se jave i tumoroid-
na uvećanja na koži čela,
brade, centralnih dijelova li-
ca, naročito nosa. Mada su
kožne pore lica proširene,
nikada nema crnih tačkica,
komedona, koje susrećemo
kod akni.
Problemi sa `elucem
Za razliku od akni, rozace-
ja se javlja i na očnim kapci-
ma. Kod muškaraca rozaceja
se može pojaviti i na koži
glave koja je obrasla dlaka-
ma, zatim na ušnim školjka -
ma, posebno na resici usne
školjke koja postaje uveć-
ana, odebljana i crvena.
Tumorozno uvećanje no-
sa prisutno je kod neliječene
rozaceje, mnogo češće kod
muškaraca. U narodu je tak-
vo uvećanje poznato kao
nos alkoholičara.
Najčešće obolijevaju os-
obe koje imaju problema sa
želucem koji se manifestira-
ju nepodnošenjem određe-
ne hrane koja spada u grupu
teže probavljive hrane, kao
što su kupus, kelj, grah, ka-
fa, gazirani napici, alkohol.
Danas se ove želučane
tegobe povezuju sa prisus-
tvom Helicobacter pylori.
Kod nekih bolesnika dolazi
do poboljšanja rozaceje na-
kon provedene trojne terapi-
je protiv Helicobacter pylori.
Najnovija istraživanja su
pokazala da je važan uzrok
rozaceje i poremećaj imunog
sistema kože nastao kao po-
sljedica prekomjerne kiselo-
sti organizma, pa i kože. To je
i objašnjenje za pogoršanje
rozaceje zbog negativnih ut-
jecaja vanjske sredine.
Da kiseli pH kože i orga-
nizma u cjelini dovodi do
nastanka rozaceje, pot-
vrđuju iskustva i oboljelih i
dermatologa koji dobro poz-
naju faktore koji pogoršava-
ju ili terapijom smirenu roza-
ceju ponovo provociraju.
Smanjiti kiselost
Elektromagnetna detok-
sifikacija je revolucionarno
otkriće jer igra ulogu pufer-
skog sistema kože. Putem
detoksifikacije, eliminirajući
višak kiselih radikala, slobo-
dne radikale i toksine, otkla-
Pripaziti na
jelo
Hrana koju oboljeli od
rozaceje trebaju izbjega-
vati jer smanjuje pH kože
ispod 7:
Jako začinjena jela i
masna jela
Kafa i sve što sadrži
kofein, alkohol,
Gazirani napici
Kolači i kandirano voće
Pica i druge namirnice
s kečapom i ajvarom
Sva turšija
Pržena hrana, suho
meso i svi suhomesnati
proizvodi
Bicikl klju~an za dijagnozu
Parkinsonove bolesti
Istraživači sugeriraju
Sposobnost vožnje bicikla mogla bi biti ključna za
dijagnosticiranje određenih oblika Parkinsonove bo-
lesti nakon što su liječnici ustanovili da je to daleko
jeftinije i tačnije od raznih testova.
Tim istraživača iz Holandije objašnjava da osobe
sa standardnom Parkinsonovom bolešću imaju veću
šansu da još mogu voziti bicikl, za razliku od onih s
atipičnom Parkinsonovom bolešću koji to ne mogu.
Istraživači kažu da biciklizam zahtijeva visoko
koordiniranu međuigru između ravnoteže, koordi-
nacije te ritmičkog pedaliranja nogama. Ova vješti-
na je osjetljiva na suptilne probleme s ravnotežom ili
koordinacijom, uzrokovane opsežnijim problemima
koji nastaju kod atipičnog oblika Parkinsonove
bolesti.
nja uvjete za upalu kože.
Dakle, tim se postupkom
lokalno, u samoj koži, sma-
njuje kiselost. Kako je koža
najveći organ, istovremeno
se djeluje i na cijeli organi-
zam. Ako se s liječenjem
počne ranije, odnosno ako
je rozaceja trajala kraće, i
liječenje traje kraće.
Ako bolest traje duži pe-
riod, ako nije liječena ili je
neadekvatno liječena, to će
zahtijevati nekoliko mjeseci
tretmana.
Prednost elektromagne-
tne detoksifikacije u odnosu
na svu dosadašnju terapiju,
koja je imala prolazne efek-
te s brzim ponovnim vra-
ćanjem bolesti, jeste da ne-
ma nikakvih nepoželjnih
efekata na organizam.
Elektromagnetna detok-
sifikacija je potpuno bezbol-
na, a periodi bez bolesti mn-
ogo su duži i s mogućnošću
potpunog izlječenja. Kada se
simptomi u potpunosti smi-
re, potrebno je narednih ne-
koliko mjeseci provoditi tera-
piju jednom mjesečno da bi
se održavalo zadovoljavajuće
stanje.
[ta jo{ pogor{ava bolest
Rozaceja se pogoršava i u sljedećim situacijama:
Prilikom izlaganja suncu
Na ekstremnim temperaturama (vrlo toplo ili hladno
vrijeme)
Tokom fizičkog napora i tjelovježbe
Zbog emocionalnog stresa i socijalnih sukoba
Nakon korištenja kozmetičkih sredstava koja sadrže
alfa i beta hidroksi kiseline
Spec
Vitamin E štiti organi-
zam od štetnih posljedica
oksidacije (lipidne peroksi-
dacije). Djeluje na krvotok i
prokrvljenost tkiva, prirodan
je afrodizijak i nalazi se u
gotovo svim namirnicama,
pogotovo u maslinovom i
suncokretovom ulju. Dnev-
na doza vitamina E i B1
može se pokriti ukusnom
grickalicom - sjemenke su-
ncokreta potrebno je malo
popržiti na suncokretovom
ulju.
Vožnja zahtijeva snažnu
koordinaciju pokreta
Oboljeli od rozaceje ne bi smjeli
jesti picu i sve što sadrži
ajvar i kečap
PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz, srijeda, 30. mart/o`ujak 2011.
42
Majčina dušica u me-
diteranskoj kuhinji koristi
se kao začin, a ima mnoga
ljekovita svojstva. Blagot-
vorno utječe na dišni sis-
tem i jedan je od najučin-
kovitijih lijekova za kašalj,
a koristi se i protiv upale
pluća.
Posebno učinkovita
pokazala se u liječenju
želučanih i crijevnih tego-
ba poput proljeva i grčeva.
Čaj od majčine dušice
preporučuje se ženama s
bolnim menstruacijama.
Koristi se za liječenje mi-
grena, anemije i nesani-
ce.
Dokazano je da ova bi-
ljka stimulira seksualne
funkcije, pobjeđuje de-
presiju i koristi se za li-
ječenje različitih ošteć-
enja na koži.
Treba li masirati bolne
čvorove između lopatica
Posljedice predugog sjedenja ili stajanja
Najefikasniji tretman je onaj koji će uključivati nekoliko zahvata
učinjenih zajedno, a svi spadaju u domen fizikalne terapije
Muškarci gotovo dvos-
truko češće od žena obolije-
vaju od raka. Pri tome
muškarce najviše pogađa
rak prostate, dok kod žena
prevladava rak dojke. Na
drugom i trećem mjestu se
kod oba spola nalaze rak
debelog crijeva i rak pluća.
Rak u pravilu pogađa
starije osobe (u razvijenim
zemljama oboljeli imaju u
prosjeku 63 godine), ali to
ne znači da se ne može javiti Brza hrana riziko faktor
Za{titite se od raka
Prevencija
Prof. dr.
Dijana Avdić
Piše:
Otkrića
K
od bolova i zakočenja
u predjelu vrata, ra-
mena i gornjeg dijela
leđa, posebno između lopa-
tica, često pod rukom napi-
pamo nekakve kvržice, koje
osim što se miču kada ih
pritisnemo, još su i vrlo bol-
ne, nekad i pri uobičajenim
kretnjama, a veličina im va-
rira.
Ove promjene nazivamo
miogeloze, a pojavljuju se u
svim životnim dobima i kod
onih koji već imaju proble-
me s hroničnim degenera-
tivnim promjenama, i kod
potpuno zdravih osoba zbog
nefiziološkog napora dijela
sistema za kretanje.
Prvi sljedeći korak koji
poduzmemo jeste zamoliti
nekoga od članova porodice
da dobro ispritišće i gnječi te
čvoriće, jer se vjeruje da će
se na taj način oni “razbiti”
te će nestati bol i zakočeno-
st. No, to neće pomoći jer
će se bolovi pojačati.
[ta su miogeloze
Problem regije tijela gdje
se miogeloze obično nalaze
vrlo je specifičan. Za razliku
od mišića ruku, nogu i ostat-
ka leđa, koji se tokom dana
ipak pokreću, ovi mišići
služe uglavnom kao stabili-
zatori ramena i vrata pri du-
gom sjedenju, stajanju ili
hodanju.
Zato oni ne prave velike
kretnje, već vrlo male, te su
stalno napeti. Tako dolazi
do upalnih procesa u samim
mišićima, češće na njihovim
hvatištima za kosti ili na
tetivama, često iznad same
kosti.
Nastale čvoriće naziva-
mo miogelozama. Postoji
teorija da su to, zapravo,
nakupine mliječne kiseline,
međutim, novija istraživanja
to nisu uspjela dokazati.
Čini se da je najlogičnija
teorija koja stavlja naglasak
na lokalizirane grčeve u sa-
mom mišiću, a to uzrokuju
prenadraženi nervni za-
vršeci, bilo zbog nekog pri-
tiska na njih, bilo da se on
događa pri izlasku nerva iz
kičme ili na njegovom putu
do samog mišića.
Najefikasniji tretman ov-
og problema je onaj koji će
uključivati nekoliko zahvata
učinjenih zajedno, a svi spa-
daju u domen fizikalne tera-
pije. Elektroterapija, sonote-
rapija i termoterapija će si-
gurno, na mjestu primjene,
poboljšati cirkulaciju i djelo-
vati na smanjenje podražaja
nervnih završetaka te tako i
na smanjenje bolnosti.
Vje`be istezanja
Tu je, svakako, masaža,
ali ne gnječenje i “razbija-
nje” čvorova, već ona što
neće uzrokovati višednevna
bolna stanja. Vježbe isteza-
nja treba raditi svakodnevno
i one nisu vezane uz ordina-
ciju ili centar za rehabilitaci-
ju.
Te vježbe direktno sma-
njuju mišićni tonus, omo-
gućujući na taj način kvali-
tetniju i bolju cirkulaciju
krvi i limfe, kao i bolji mi-
krometabolizam u samoj
mišićnoj ćeliji.
Sve to dovodi do nes-
tajanja miogeloza, a, što
je još važnije, do sma-
njenja ili uklanjanja onog
konstantnog bola i nape-
tosti u vratu i ramenima,
koji je tako tipičan za
mnoge sjedeće i stojeće
profesije, te za ljude čija
je fizička aktivnost daleko
od idealne.
CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA
ZGLOBOVA I KI^ME
- POSTTRAUMATSKA STANJA
- REUMATSKA OBOLJENJA
- SPORTSKE POVREDE
- POVREDE I OBOLJENJA
PERIFERNIH NERAVA
- OBOLJENJAPERIFERNIHKRVNIHSUDOVA
- OSTEOPOROZA
- PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE
- ANTICELULIT PROGRAM
- ELEKTROTERAPIJA
-TERMOTERAPIJA
- SVE VRSTE MASA@A
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG
SARAJEVO
Obala Isabega Isakovi}a
061 61 57 90
Elektroterapija će na mjestu primjene poboljšati cirkulaciju i djelovati na smanjenje podražaja nervnih završetaka
Spec
Nezasićene masti i kalij
pomažu snižavanju krvnog
pritiska, tvrde istraživači.
Upravo zato preporučuju
učestalo konzumiranje
avokada koji sadrži oba
ova sastojka. Posebno se
naglašava važnost kalija, a
njime su također bogate
banane, ali namirnica koja
ga definitivno ima najviše
je avokado.
Spec
Mrkva je izvor antioksi-
dansa karotenoida koji
sprečava razvoj bolesti
kardiovaskularnog siste-
ma. Regulira šećer u krvi i
ono što već odavno zna-
mo, poboljšava vid. Is-
traživanje naučnika u Veli-
koj Britaniji pokazalo je da
mrkva smanjuje i rizik od
raka debelog crijeva.
i ranije, pogotovo kod osoba
koje se ubrajaju u rizične
grupe. S prevencijom se,
dakle, ne može započeti do-
voljno rano, a za uspjeh li-
ječenja ključno je upravo
rano otkrivanje.
Najveći rizični faktor u
razvoju raka su pušenje, ne-
zdrave prehrambene navi-
ke, izloženost štetnim tvari-
ma, genetske predispozici-
je, infekcije poput hepatitisa
B i C, alkoholizam te pretje-
rana izloženost suncu. Kan-
cerogeni mogu biti i
određeni lijekovi te radioak-
tivno zračenje.
Prema podacima Međ-
unarodnog udruženja za bor-
bu protiv raka (UICC), razvoj
bolesti se u trećini slučajeva
može spriječiti zdravim život -
nim navikama - kvalitetnom
prehranom, fizičkim aktivno-
stima, umjerenim konzumi-
ranjem alkohola i prestan-
kom pušenja.
Kako sprije~iti
Miogeloze je moguće spriječiti:
1. Pravilnim držanjem, pogotovo na poslovima gdje se
duže vrijeme provodi u istom položaju (vozači, rad na
kompjuteru i sl.).
2. Spavanjem na odgovarajućem ležaju i jastuku, te
redovnom tjelesnom aktivnošću. Tjelesna aktivnost bi
trebala biti individualno osmišljena, ciljana i pravilno
dozirana.
3. Grčenje mišića koje može dovesti do miogeloza ima
veze i sa stresom pa bi trebalo naći ravnotežu između
dnevnog ritma i odmora.
Eva Longorija izjavila
je da se `eli zauzeti za pr-
ava brojne djece diljem
svijeta koja rade i `ive u
groznim uvjetima. Eva je
producentica dokumenta-
rca koji prati trojicu
dje~aka.
Dje~aci su migranti
koji rade ~etrnaest sati
dnevno na ameri~ko-me-
ksi~koj granici.
Longoria je rekla da
`eli biti glas djece koju ni-
ko ne slu{a. Tride-
set{estogodi{nja Eva u
subotu je bila u Meksi-
ku, gdje je bila premije-
ra dokumentarca. Otkr-
ila je tamo da je oduvi-
jek voljela pomagati
ljudima, a radila je
to i prije nego {to je
postala slavna.
- Ljudima po-
ma`em oduvijek,
otkako sambila di-
jete - izjavila je Eva.
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 30
Novi Born
Britanski glumac Domi-
nik Kuper (Dominic
Cooper), poznat po ulozi
u mjuziklu „Mamma
Mia“, trebao bi zamije-
niti Meta Dejmona
(Matt Damon) u glavnoj
ulozi u ~etvrtomnasta-
vku filmskog serijala o
D`ejsonu Bornu (Jason
Bourne).
Studio „Univeral“ sa-
op}io je da }e pri~a fi-
lma „Bornova zao-
stav{tina“ pratiti poslje-
dice Bornovih akcija u
prethodnimfilmovima
kroz nove likove.
Uloga princa
Armi Hamer (Armie
Hammer), koji je u fi-
lmu „Dru{tvena mre`a“
tuma~io uloge blizanaca
Kamerona (Cameron) i
Tajlera Vinklvosa
(Tyler Winkevoss), pri-
dru`uje se ekipi „Snjeg-
uljice“ re`isera Tarsema
Singa (Singh).
Hamer }e glumiti pri-
nca, a Snjeguljica jo{ ni-
je odabrana, pi{e „Hol-
lywood Reporter“. Za
sada je poznato da }e
ulogu zle kraljice tu-
ma~iti oskarovka D`uli-
ja Roberts (Julia).
Svjetska
premijera
Svjetska premijera
„Kapetana Amerike“, fi-
lma o legendarnomsu-
perheroju, zakazana je
za 22. juli ove godine.
Glavnu ulogu igra Kris
Evans (Chris), a rolu
glavnog negativca Crve-
nu lobanju Hugo Viving
(Weaving). U filmu se
pojavljuju i Samjuel L.
D`ekson (Samuel Ja-
ckson), Hejli Atvel (Ha-
ley Atwell) i Stenli Tu~i
(Stanley Tucci).
FILM
Novi spot
Keri Hilson lansirala je
spot za pjesmu „One Ni-
ght Stand“, novi singl s
njenog drugog po redu
albuma objavljenog u de-
cembru pod imenom
„No Boys Allowed“. U
spotu kao i u pjesmi po-
javljuje se kao gost Kris
Braun (Chris Brown),
a za re`iju je bio za-
du`en Kolin Tili
(Colin Tilley).
- Kris Braun je
moj dobar pri-
jatelj. On je
ustvari i jedan
od autora pje-
sme, pa sam
odlu~ila da na kraju to
bude duet - ka`e Keri.
Ejmi
snimila duet
Ejmi Vajnhaus (Amy
Winehouse) snimila je
duet s TonijemBene-
tom(Tony Bennett), a
prvi put bi ga publika
mogla ~uti u septembru
ove godine.
Osimnje, na albumu
„Bennett’s Duets II“ go-
stovat }e i Maraja Keri
(Mariah Carey), [eril
Krou (Sheryl Crow) i
Nora D`ons (Norah Jo-
nes), a album}e biti
objavljen 19. septembra.
To }e biti prva pjesma
koju je Ejmi snimila jo{
od 2007. godine, kada je
s MarkomRonsonom
snimila obradu pjesme
„Valerie“.
Dupli CD
Potvr|eni su svi detalji u
vezi s izlaskomdvostru-
ke kompilacije najve}ih
hitova metal legendi
„Iron Maiden“, a koja }e
obuhvatiti sve najpozna-
tije pjesme objavljene to-
komposljednjih 20 godi-
na karijere.
Dvostruki CD pod nazi-
vom„FromFear To
Eternity: The Best Of
1990-2010“ izlazi 23.
maja, a sadr`avat }e
ukupno 23 numere.
MUZIKA
show biz
Hju Lori (Hugh Laur-
ie), koji tuma~i ulogu dokto-
ra Housea u istoimenoj ser-
iji, navodno nosi tupe. Sarka-
sti~an i cini~an lik koji je
osvojio srca mnogih `ena
pojavio se na premijeri svog
filma „Hop“ pro}elav sa za-
liscima na glavi, iako ga `ene
u TV seriji vide samo s bu-
jnomsijedomkosom.
Mnogi gledaoci sumnjaju
da se radi o tupeu, jer bi bi-
lo kojim drugim trikom bi-
lo zaista te{ko posti}i takav
efekt. Iako su mnoge dame
ostale {okirane tomspozna-
jom, ipak nisu odustale od sa-
njarenja za njihovim idea-
lnimmu{karcem.
Dr. House pro}elav
Hju Lori
nosi tupe?
Lori: Na premijeri filma „Hop“
Pjeva~ici Rijani (Ri-
hanna) u posljednje vri-
jeme ba{ ne ide najbolje
s muzi~kom karijerom.
Ulaznice za koncerte
se ne prodaju, a nastu-
pi se otkazuju. Ipak,
ona je samopouzdano
odlu~ila pozirati za na-
slovnicu ~asopisa „Ro-
lling Stone“.
U minijaturnim ostacima
d`ins hla~ica i bijeloj maji~ici
pozirala je fotografu. Ipak, Ri-
jana mu je, naslonjena na ogr-
adu, pokazala svoju stra`njicu i
dala zavodni~ki pogled. Iako
gubi fanove, Rijana je naslovni-
compokazala da ne gubi svoj se-
ksepil.
Pjeva~ica je nedavno u je-
dnomintervjuu izjavila da joj je
to {to je biv{i momak Kris Braun
(Chris Brown) istukao pomoglo da
bude bolja osoba, zbog ~ega je
nai{la na kritiku brojnih `ena.
Kad ne ide karijera, onda ide poziranje
Rijana na naslovnici
„Rolling Stonea“
Eva Longorija bori se za prava djece
Ljudima poma`em oduvijek
Longorija:
@eli biti
glas
djece
PLESNI DVOBOJ Daren Aronofski stao u odbranu glumice
Natali se po{teno oznojila za ulogu
U filmu „Crni labud“ je 139 plesnih scena, u 111 je Natali Portman, a u 28 dvojnica Sara Lejn, kazao je reditelj
Rijana: Zavodni~ka poza
U novom filmu Sama Raimija
Mila Kunis
glumi vje{ticu
Sam Raimi sa snimanjem planira po~eti ovo ljeto,
a potraga za drugom vje{ticom jo{ traje
„Oz, the Great and
Powerful’ novi je film
Sama Raimija, legenda-
rnog reditelja koji je uz
kultnu horor karijeru
postao i velika zvijezda
mainstreama re`ijom su-
perherojske fran{ize
„^ovjek-pauk“. Glavnu
ulogu u filmu ima
D`ejms Franko (James
Franco), koji glumi {ar-
mantnog prevaranta i
iluzionistu kojeg torna-
do, ba{ kao i neko} Do-
roti (Dorothy),
odnese u ~arobnu ze-
mlju Oz, gdje se uvjeri
da je magija stvarna.
Franko se u Ozu su-
sre}e s dvije vje{tice, a
upravo }e jednu od njih,
onu po imenu Teodora
(Theodora), glumiti Mi-
la Kunis, koja zavodi Fr-
anka i postaje zla kada je
on odbije.
Sam Raimi sa snima-
njem planira po~eti ovo
ljeto, a potraga za drugom
vje{ticom jo{ traje; ka-
ndidatkinje su Olivija Va-
jld (Olivia Wilde), Ejmi
Adams (Amy), Kejt Beki-
nsejl (Kate Beckinsale),
Kira Najtli (Keira Kni-
ghtley) i Rebeka Hol
(Rebecca Hall).
Kunis:
Kao Teodora
Kim Karda{ijan (Kar-
dashian) pro{etala je Njujor-
komu dru{tvu svog momka,
ko{arka{a Krisa Hemfrisa
(Humphries). Starletu je bilo
te{ko primjetiti pokraj ogro-
mnog Krisa, kojem je jedva
do ramena, ~ak i s jako viso-
kim{tiklama na nogama. ^ini
se kako Kimvelika razlika u
visini uop}e ne smeta. Starle-
ta pokraj svoje nove ljubavi
blista te joj smije{ak ne sila-
zi s lica.
Njeni prijatelji otkrivaju
novinarima kako je ve} dugo
nisu vidjeli toliko sretnu.
Navodno, po mnogima, na-
jzgodnija sestra iz klana Ka-
rda{ijan ve} planira i svadbu,
zapravo spektakularno
vjen~anje kojim`eli zasjeni-
ti kraljevsku svadbu princa
Vilijama (William) i Kejt
Midlton (Kate Middleton).
No, prije toga Kris mora
pro}i najte`i test; upoznati
njezinu porodicu i svima se
dopasti, jer Kimveoma dr`i
do mi{ljenja svojih najbli`ih.
Starleta u vezi s ko{arka{em
Kim se jedva vidi
pored Krisa
Karda{ijan i
Hemfris: Razlika
im ne smeta
Kao odgovor na nedavne optu`be Sa-
re Lejn (Sarah Lane), koja je bila plesna
dvojnica Natali Portman (Natalie), da je
slavna glumica u „Crnomlabudu“ otple-
sala samo pet posto scena u filmu re`iser
Daren Aronofski (Darren Aronofsky) dao
je slu`benu izjavu u kojoj to opovrgava.
- Dakle, evo kako stvari stvarno stoje.
Moj monta`er je prebrojao sve scene u ko-
jima se ple{e. Njih je 139. U 111 scena je
Natali Portman bez ikakvih specijalnih efe-
kata. U 28 scena umjesto Natali ple{e Sa-
ra Lejn. Radi se o jednostavnoj matema-
tici. Natali Portman je u 80 posto scena.
U svim scenama u kojima je dvojnica
rijetko je to du`e od jedne sekunde, a u
dvije vrlo kompleksne plesne scene ko-
ristili smo kompjutersko lijepljenje Na-
talinog lica na tijelo dvojnice. Kad se sve
zajedno zbroji, rekao bih da je Natalie Po-
rtman 90 posto vremena u plesnim sce-
nama. Kako bih bio potpuno jasan, do-
dat }u jo{ i sljede}e - Natali je plesala u
balerinkama. Ako pogledate prolog, Na-
tali je u potpunosti sama otplesala poslje-
dnjih 85 sekundi i iza{la na vrhovima pr-
stiju. Za tu scenu nismo koristili nikakvu
kompjutersku magiju.
Cijeli ovaj odgovor je kako bih za{titio
svoju glumicu. Natali se po{teno oznoji-
la kako bi pripremila sjajan i emotivan na-
stup i ne `elimda iko misli da je to radio
neko drugi. Bila je to ona - rekao je Dar-
en Aronofski u svojoj izjavi.
Ova vrlo duga i slu`bena
izjava posljedica je pro{lose-
dmi~ne izjave Sare Lejn
da je Natali Portman
otplesala samo pet
posto scena u fi-
lmu te tvrdnje
da su je pro-
ducenti fi-
lma zamolili
da ne pri~a
o svompo-
slu za vrije-
me dodjele
Oskara.
Natali Portman u
filmu „Crni labud“
43
""
Dnevni avaz, srijeda,
ILA=@=H 30. mart/o`ujak 2011.
1867. - Senatu SAD podnesen ugovor
o kupovini Aljaske od Rusije.
1870. - Tomas P. Mandi (Thomas P.
Mundy) bio je prvi crnac koji je gla-
sao u Americi.
1972. - Velika Britanija stavila Sje-
vernu Irsku pod direktnu britansku
upravu. Suspendiran je sjevernoirski
parlament i vlada Unionističke stran-
ke Brajana Foknera (Brian Faul-
kner).
1973. - Povlačenjem posljednjih ame-
ričkih trupa i oslobađanjem zaroblje-
nika, formalno završeno vojno an-
gažiranje SAD u Vijetnamu.
1979. - Iranci na dvodnevnom re-
ferendumu ubjedljivom većinom iz-
glasali uspostavljanje Islamske Repu-
blike Iran.
1992. - Pomoćnik ministra unu-
trašnjih poslova Republike BiH
Momčilo Mandić pozvao, “u skladu s
ustavom srpske republike BiH”, po-
licajce srpske nacionalnosti da se sta-
ve na raspolaganje “ministarstvu
unutrašnjih poslova srpske republi-
ke”.
1995. - Bh. režiseru Ademiru Ke-
noviću dodijeljeno specijalno prizna-
nje francuskog Ministarstva kulture,
titula Viteza reda umjetnosti i lijepe
riječi.
2000. - Završena Regionalna finan-
sijska konferencija Pakta stabilnosti
jugoistočne Evrope u Briselu, na ko-
joj su donatori i međunarodne fi-
nansijske institucije najavili finansi-
ranje različitih projekata u ukupnoj
vrijednosti 2,4 milijarde eura.
2000. - Novinari, izdavači i organi-
zacije za očuvanje slobode medija iz
cijelog svijeta pokrenuli u Briselu
kampanju za odbranu nezavisnih me-
dija i novinara u Srbiji koji su se
našli na udaru režima tadašnjeg pred-
sjednika SR Jugoslavije i haškog op-
tuženika Slobodana Miloševića.
2003. - U američkoj državi Njujork
zabranjeno pušenje u restoranima i
barovima.
Jutarnja vježba vraća snagu
Niste jutarnji tip? I vi ipak možete vježbati.
Oni koji ujutro vježbaju znaju da im te minute
donose snagu i osvježenje te ubrzavaju metabo-
lizam tokom dana. Evo nekoliko savjeta
stručnjaka.
Idite na spavanje osam ili sedam sati prije
ustajanja. Ustaneteli odmorni, imat ćetedovolj-
no energije za vježbu. Uvedite navikuodlaziti u
krevet u isto vrijeme.
Odmah ustanite. Nakon što budilica zaz-
voni mnogi ostanu u krevetu još 10 minuta. To
je pogrešna navika.
Ignorirajte svoje prvobitno raspoloženje.
Ispitajte svoju volju. Koliko koristi bi samo mo-
gli imati ubacite li plan vježbe odmah ujutro.
Nagradite se. Nabavite poseban kalendar
na kojemćete zaokružiti dane u mjesecu u koji-
ma vježbate ujutro. Ako nakon nekog vremena
vidite da ste većinuoznačenihdana vježbali, os-
jetit ćete ponos i osjećaj uspjeha.
Pronađite oblik vježbe koji volite. Vi mo-
rate uživati - u suprotnom, nećeteizdržati. Imaj-
te na umu da, što god izabrali, trebate naporno
vježbati 45 minuta, tako da se dobro zadišete ili
preznojite. Ukoliko vježba bude prelaka, nećete
vidjeti koristi, pa ćete ubrzo odustati.
TJELESNA AKTIVNOST Šta nam savjetuju stručnjaci
Idite na spavanje osam ili sedam sati prije ustajanja Ignorirajte svoje
prvobitno raspoloženje Pronađite oblik vježbe koji volite
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail:
redakcija@avaz.ba

VREMEPLOV 30. mart 2011. M
Dobrovoljno osiguranje
1842. - Američki ljekar Kraford Long
(Crawford Long) prvi put upotrijebio
etar kao anestetik prilikom hirurške
intervencije u bolnici u gradu Džefer-
sonu u Virdžiniji.
DOGODILO SE
RO\ENI
UMRLI
1853. - Rođen holandski slikar Vin-
sent van Gog (Vincent van Gogh),
jedan od najvećih i najoriginalnijih
svjetskih umjetnika.
1912. - Umro istaknuti bosanskoher-
cegovački pjesnik Osman Đikić.
2002. - U 102. godini umrla britanska
kraljica majka Elizabeta (Elisabeth).
Spec
Istraživanje provedeno u
SAD pokazuje kako para-
lelno sa smanjenjem unosa
hranljivih tvari raste rizik
za anemiju kod žena koje su
prošle menopauzu.
Prema podacima za 72.833
ispitanice, žene s anemi-
jom su konzumirale manje
proteina, folata, vitamina
B12, željeza, vitamin C i
mesa.
Koliko god to možda željeli
izbjeći, s vremenom ćete ipak
početi ličiti svojim roditeljima.
Tačnije, najnovije istraživanje
pokazuje da kod žena sve veća
sličnost s majkama počinje u 32.
godini života. Događa se to i ne-
kim muškarcima.
Istraživanje u kojemje učes-
tvovalo hiljadu odraslih osoba
otkriva dau tridesetimaljudi sve
više počinju govoriti fraze koje
su čuli od roditelja, a do izražaja
dolazi i roditeljsko ponašanje
koje su navikli gledati u djetinj-
stvu.
Kopirano ponašanje
Žene nakon 32. sve
više liče na majke
Naučnici pod vo-
dstvom Angele Fri-
deriči (Friederici) sa
“Max-Planck” insti -
tuta puštali su talijan-
ske rečenice četvero-
mjesečnoj njemačkoj
bebi. Kako su mje-
renja na EEG-u poka-
zala, mozak četverom-
jesečne bebe memori-
rao je u roku od jedva
15 minuta sintaktička
pravila između poje-
dinih jezičkih eleme-
nata i počeo reagirati na svako od-
stupanjeodtih većnaučenihobra-
zaca.
Brzina kojom djeca uče jezi-
ke uvijek iznova čudi roditelje i
lingviste. Nove riječi pamte za
tren, kako i gramatička pravila.
Već vrlo mala djeca u stanju
su spoznati odnose između sus-
jednih slogova, ako se u istom
sastavu ponove samo nekoliko
puta, a isto tako uočavaju i gra-
matička pravila koja se odnose
na vrlo udaljene elemente u jed-
noj rečenici.
Sa Instituta “Max-Planck”
Beba razaznaje gramatiku
sa četiri mjeseca života
Radimu trafici u Vitezu.
Plaćamsvaki mjesec doprino-
se 330 KM. Najavljena fiskali-
zacija i obaveze tjeraju me da
odjavimtrafiku. Koji je put da
pređem na dobrovoljno osigu-
ranje i koliko iznosi za jedan
mjesec? Jesuli istapravakao i
kod obaveznog osiguranja, pi-
ta Z. S. iz Viteza.
Državljani BiH s prebiva-
lištem na području FBiH koji
nisu obuhvaćeni obaveznim
penzijskim osiguranjem u
skladu s odredbom člana 17.
Zakonao penzijskomi invalid-
skom osiguranju mogu dobro-
voljnim osiguranjem obezbije-
diti prava iz PIO. Uvjeti za pri-
jemna dobrovoljnopenzijskoi
invalidsko osiguranje su: da je
osiguranik državljanin BiH s
prebivalištem na teritoriji
FBiH, da nije obuhvaćen oba-
veznim penzijskim osigura-
njem, da imaopćuzdravstvenu
sposobnost i da se ne nalazi na
redovnom školovanju.
Zahtjev za dobrovoljno osi-
guranje može se podnijeti naj-
bližoj poslovnici Federalnog
zavoda MIO/PIO umjestu pre-
bivališta osiguranika.
Osiguranici u dobrovolj-
nomosiguranju moguostvariti
pravo na starosnu, invalidskui
porodičnu penziju. Ovi osigu-
ranici ne mogu ostvariti prava
po osnovu promijenjene radne
sposobnosti. Doprinosi se
obračunavaju po stopi od 17
posto, a o visini mjesečne upla-
te doprinosa za PIO podatke
ćete dobiti u poslovnici.
Radna sposobnost
Zbog povrede na radu
upućen sam na ocjenu radne
sposobnosti. Institut za medi-
cinsko vještačenje utvrdio je
kod mene prvu kategoriju in-
validnosti kao posljedicu po-
vrede na radu. Ko u ovom
slučaju snosi troškove ocjene
moje radne sposobnosti, pita Z.
O. iz Mostara.
Plaćanje troškova za medi-
cinsko vještačenje koje vrši In-
stitut za medicinsko vještačenje
u postupku za ostvarivanje pra-
va iz penzijskog i invalidskog
osiguranja, na osnovu povrede
na radu i profesionalne bolesti,
bez obzira hoće li osiguranikos-
tvariti naknadu za fizičku ones-
posobljenost ili gubitak radne
sposobnosti, snosi poslodavac.
Federalni zavod PIO
Zavod PIO: Medicinsko
vještačenje
Nove riječi
pamte za
tren
Morate uživati, u suprotnom, nećete izdržati
"#
ILA=@=H
Dnevni avaz, srijeda,,
30. mart/o`ujak 2011. Tačno
Netačno
1. NETAČNO
Grci svoju domovinu
nazivaju Heladom
Helada je
historijski na-
ziv stare Grč-
ke, a odnosio
se u raznim
periodima na
veće ili manje
oblasti. Prema
legendarnom
piscu Home-
ru, to je naziv
za područje u jugoistočnoj Tesaliji. Po-
slije označava i sve grčke države osim
Peloponeza, katkad s Tesalijom, a kat-
kad bez nje.
Ponekad se Heladom označavaju svi
krajevi u kojima su obitavali Heleni,
uključujući Veliku Grčku u južnoj Ita-
liji, Kirenaiku i maloazijske grčke na-
seobine. Tim imenom Grci i danas
nazivaju svoju domovinu (Hellas).
2. TAČNO
Dnevnik - dnevni
zapisi o ličnom radu
Dnevnik
su zapisi o
događajima,
tansakcija-
ma ili pos-
matranjima
koji se vode
svakodnev-
no ili u čes-
tim interva-
lima. Naročito su to dnevni zapisi o
ličnim aktivnostima, razmišljanjima ili
osjećanjima. Pisan prvenstveno za lične
potrebe pisca, dnevnik obično pruža
iskrenost koja se ne nalazi u mate-
rijalima namijenjenim za objavljivanje.
Najpoznatiji dnevnik na engleskom
jeziku je dnevnik Samjuela Pipsa. U
druge poznate dnevnike spadaju dnev-
nik Džona Evelina (John Evelyn),
Džonatana Svifta (Jonathan Swift), Fani
Berni (Bernie), Džejmsa Bozvela (James
Boswell), Andrea Žida (André Gide) i
Virdžinije Vulf (Virginija Woolf).
3. TAČNO
Roal Dahl u književnost
uvodi gremline
Gremlini
su zamišljeni
likovi nastali
u britanskim
avijatičar-
skim krugovi-
ma u Prvom
svjetskom ra-
tu. Djelova-
njem gremli-
na objašnjava-
li su se kvarovi na avionima za koje se
nije moglo naći logično obrazloženje.
Najčešće se prikazuju kao malena zlob-
na čudovišta nalik na štakore, iako ima-
ju i određenu crtu veselosti i simpa-
tičnosti.
Lik gremlina u književnost je uveo
Roal Dahl, britanski avijatičar koji je o
njemu napisao knjigu za djecu 1940.
godine, a obnovu popularnosti duguju
istoimenim filmovima američkog re-
ditelja Džoa Dantea (Joea Dantea).
1
Helada je historijski naziv stare
Grčke, ali se ne zna precizno na koje
se oblasti odnosi?
2
Dnevnik su zapisi o događajima,
tansakcijama ili posmatranjima koji
se vode svakodnevno ili u čestim
intervalima?
3
Gremlini su zamišljeni likovi nastali u
britanskim avijatičarskim krugovima?
Najtraženije su
vještačke grudi
Trend povećanja grudi se nas-
tavlja i broj takvihoperacija upro-
teklih 10 godina porastao je za 40
posto, podaci su američkog Ud-
ruženja plastičnih hirurga.
Osim toga, pacijentice su sve
zadovoljnije modernim hi-
rurškim tehnikama zbog mini-
malnih ožiljaka i što prirodnijeg
izgleda.
Dasu oblinepopularne, svje-
doči i podatakda je broj operaci-
ja vađenja masnog tkiva pao za
oko10posto, a odsvihpacijenti-
ca koje se odluče na estetske ko-
rekcije njih 70 posto želi po-
većati grudi.
Od zahvata podmlađivanja
najpopularnije suinjekcije botok-
sa, čija je popu-
larnost porasla
za više od 500
posto u poslje-
dnjih nekoliko
godina, a u
trendu je i
uklanjanje dl-
ačica laserom.
Hirurzi imaju pune ruke posla
Lijepi nokti nisu
nemoguća misija
Ruke i izgled noktiju odaju puno to-
ga o nama. Prelijepe nokte nije teško
imati, potrebno je samo malo truda.
Prvi korakdo lijepihnoktiju je re-
dovno odstranjivanje laka. Koristite
odstranjivače koji ne sadrže aceton.
Kod uređivanja kožice u korijenu
nokta koristite specijalizirane kreme,
nemojte rezati kožicu ili je turpijati.
Nokat oblikujte u jednom smjeru.
Turpijanjemu višesmjerova nokat slabi
i postaje lomljiv.
Poliranje nokta je obavezno jer sti-
mulira cirkulaciju te potiče rast.
Prije nanošenja lakau boji obavez-
no stavite bezbojni koji sadrži kalcij ka-
ko bi se nokat ojačao.
Nikada ne nanosite drugi sloj laka
ukoliko prethodni nije do kraja suh jer
bi se mogle stvoriti grudvice ili ba-
lončići.
Kod kućanskihposlova i u dodiru
s hemikalijama uvijek nosite rukavice,
ne samo da biste zaštitili nokte nego i
kožu na rukama koja je izrazito osjetlji-
va.
NJEGA Dijelovi tijela koji puno govore o nama
Prvi korak je redovno odstranjivanje laka
preparatima koji ne sadrže aceton
POLOVINA
OKRUGLOG
TIJELA
PRVAK,
[AMPION
ROMKINJA
TRPKI,
GORKI
GLUMAC
I PJEVA^
SMIT
ITALIJA
IME
GLUMICE
DEREK
NEPROFE-
SIONALCI
^E[KI
NARODNI
PLES,
BAVORAK
MRTVA^KI
LE@AJ
[TAKORI
OTAC,
TATA
@ENSKI
POTOMCI
KO@NA
BOLEST
(mn.)
DIO ^EGA
SITNI
INDIJSKI
NOVAC
LITAR
VRSTA
PU@A
ENGLESKA
PLEMI]KA
TITULA
GRUBO
SUKNO,
ABAHIJA
NITKOV,
ODROD
KONJSKI
POVODAC
MU[KO
IME
UZVIK KO-
JIM SE TJE-
RA MA^KA
NBA
KO[ARKA[
NA SLICI
KARLOVAC
OTOK U
JADRANU
KORAK
NAPRIJED
METAR
KANADSKI
PJEVA^
BRAJAN
NAUKA O
MORALU
@VAKA]A GUMA, IL,
ANODE, AH, VALTER,
NANA, ADAR, APETIT,
HAKIM VORIK, ATONA,
ZALIV, NIM, P^ELARI
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2479
Reform torta
Predlažemo da pripremite
Za tijesto: 10 bjelanaca,
300g sitnogšećera, 300 gmlje-
venih oraha, 2 kašike oštrog
brašna.
Za kremu: 10 žumanaca,
200 g šećera, 3 rebra čokolade,
250 g omekšalog maslaca, 3
kašike jake crne kafe.
Način pripreme:
1. Bjelanca umutiti sa
šećeromu čvrst snijeg, pa pos-
tepeno dodavati mljevene
orahe naizmjenično s oštrim
brašnom. Od dobivene smjese
na iscrtanom pek-papiru is-
peći 4-5 okruglih kora. Kore
treba peći uzagrijanoj rerni na
180 stepeni, svaku petnaestak
minuta ili dok ne dobiju zlat-
nu boju. Ohladiti ih.
2. Za kremu izmiješati
žumanca sa šećerom, dodati
izlomljene kocke čokolade, sta-
viti na paru i kuhati miješajući
dok se smjesa ne počne zgušnja-
vati.
3. Skinuti kremu s vatre, do-
dati kafu i ohladiti je. Pjenasto
izmiješan maslac umiješati u
hladnu kremu.
4. Ispečene i ohlađene kore
premazati kremom, složiti jed-
nu na drugu, pa tortu i izvana
premazati kremom. Rashladiti
je 2-3 sata.
5. Rashlađenu tortu ukrasiti
po želji, čokoladomi slatkimvr-
hnjem.
U trendu je
i uklanjanje
dlačica
laserom
Poliranje
potiče rast
noktiju
"$
Dnevni avaz, srijeda,
AJ IAJ 30. mart/o`ujak 2011.
Traže se nasljednici
“Siledžija” i “Beretta”
Konkurs za “Jaeger Music Night”
U našoj zemlji među de-
mo bendovima vlada veliko
interesiranje za “Jaeger Mu-
sic Night”. Ovo muzičko
takmičenje već dvije godine
podržava alternativnu bh.
muzičku scenu afirmirajući
mlade bendove, u sklopu
čega oni mogu osvojiti vrije-
dne nagrade, a pobjednika
očekuje snimanje albuma.
Kako su objavili organi-
zatori, konkurs za učešće u
“Jaeger Music Nightu” ot -
voren je do 9. aprila, a imena
ovogodišnjih učesnikabit će
objavljena do 20. aprila. Na
ovom tradicionalnom mu-
zičkom takmičenju do sada
su pobijedile “Berette” iz
Širokog Brijega i “Siledžije”
iz Ljubuškog. D. Z.
Slađana Pejić sprema
se za Majami
Nakon Sedmice mode u Sarajevu
Manekenka Slađana
Pejić u posljednje vrijeme
okupirana je obavezama u
vezi s organizacijom mani-
festacije “Nivea BH Fa-
shion Week Sarajevo”, ko-
jaće biti održana od2. do5.
aprila u Domu Oružanih
snaga BiH. Na ovaj modni
događaj u glavni grad BiH
dolaze i brojni gosti iz Tur-
ske kojima će domaćinbiti
naša ljepotica.
- Drago mi je što u Sara-
jevo dolaze ljudi iz Turske
s kojima već godinama us-
pješno sarađujem. Tu, u
prvom redu, mislimna me-
nadžment hotela
“Adam&Eva”, čije sam
zaštitno lice već duže vre-
mena. Oni će ovaj fantas-
tični hotel po prvi put pre-
zentirati u našoj zemlji -
kaže Pejić.
Atraktivna manekenka
nakon sarajevske Sedmice
mode putuje u Tursku, a
potom i u Ameriku.
- U Majamijubih treba-
la biti već početkommaja.
Tamo imam odličnu sara-
dnju s agencijom “Mega
Models” i radujem se no-
vim angažmanima. U
Americi ću najmanje biti
mjesec i vrijemeću iskoris-
titi za nove poslovne kon-
takte usvijetu mode- govo-
ri Slađana. D. Z.
Osman
novi CD
SARAJEVO
Osman Hadžić jučer je u
Sarajevu promovirao svoj
novi album“Ponovo sevoli-
mo”, kojimće obilježiti dvi-
je decenije na estradi. Naš
pjevač narodne muzike no-
vekompozicije predstavioje
u prisustvu velikog broja
kolega i novinara u salonu
namještaja “Urban” na Ci-
glanama.
Ipak, svi su bili izne-
nađeni što nije bilo nikoga
od pjevača njegove genera-
cije, Nihada Alibegovića,
Enesa Begovića, Semira Ce-
rića Koketa, Halida
Bešlića...
- Nisam ni nakoga ljut. U
posljednji trenutak je pro-
mijenjen datum promocije,
tako da mnogi nisu mogli
Hasić: Među prvima probao
delicije
Todorović u sceni spota
Sa Šaranom i Farukom Lončarević
Zahvalan sam svima
Pejić: Novi poslovni kontakti
"% AJ IAJ
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011.
”Regina” na festivalu koji
je ugostio i Eltona Džona
Članovi grupe pakuju kofere za Dansku
Postoji mogućnost da svratimo do Diseldorfa kako bismo podržali
Dinu Merlina na Evroviziji, kaže član benda Bojan Milićević
”Regina”: Putovanje do sjevera Evrope
Grupa “Regina” je ne-
davno dobila poziv da učes-
tvuje na prestižnoj manifes-
taciji “Jelling Musikfesti-
val”. Riječ je o jednom od
najpopularnijih poprok fes-
tivalau Evropi, koji će od26.
do 29. maja biti održan u
danskom mjestu Jeling. O
kakvom hepeningu se radi
najbolje ilustrira podatak da
je lani na festivalskoj pozor-
nici nastupio i čuveni bri-
tanski muzičar Elton Džon
(John).
- Naravno, drago namje
da smo pozvani na manifes-
taciju takvog kalibra. Riječ
je, zaista, o značajnom festi-
valu koji svake godine pri-
vuče na desetine hiljada lju-
bitelja pop i rok muzike iz
svih krajeva Starog konti-
nenta. Među učesnicima će
na ovogodišnjem izdanju
manifestacije biti i slavni
francuski kompozitor Žan
Mišel Žar (Jean Michel Jar-
re) kao i nekoliko poznatih
bendova iz Velike Britanije.
Mi ćemo u Jelingu nastupiti
28. maja - otkriva članbenda
“Regina”Bojan Milićević.
Prije odlaska u Dansku
grupa će nekoliko dana bo-
raviti u Njemačkoj, gdje, ta-
kođer, ima zakazanusvirku,
ali u jednom intimnom am-
bijentu.
- Riječ je o nastupu u Ber-
linu 13. maja, na rođendan-
skoj zabavi jednog biznis-
mena. Naravno, nemamo
običaj svirati u takvim prili-
kama, ali ovog puta smo na-
pravili izuzetak. Upravo tih
dana u Njemačkoj će biti
održana Evrovizija, tako da
ćemo, vjerovatno, svratiti
do Diseldorfa kako bismo
podržali Dinu Merlina - go-
vori Milićević.
Inače, članovi “Regine”
krajem sedmice ulaze u stu-
dio kako bi završili novi al-
bum koji bi pod nazivom
“Sarajevo” trebao biti obja-
vljen na ljeto. Nosač zvuka
će biti snimljenuBeogradu,
a na njemu će se naći snimak
prošlogodišnjeg koncerta
grupeuSarajevu tečetiri no-
ve kompozicije.
H. PROLIĆ
Željko i Jovana
rade na prinovi
Nakon što su se pomirili
Ljubav Željka Joksimo-
vića i Jovane Janković pono-
vo cvjeta. Kakojavljaju srbi-
janski mediji, parsepomirio
ovog vikenda, nakon Želj-
kovog povratka iz Holandi-
je, gdje je imao koncert, te
ponovo žive zajedno.
- Nakon mjesec razdvo-
jenosti njih dvoje su shvatili
da ne mogu jedno bez dru-
gog. Enoih kod Željka u sta-
nu. Jovana je vratila svoje
stvari i ponovo žive zajedno
- ispričao je za “Blic” njihov
prijatelj te dodao kako je
Željko, uprkos medijskim
napisima, potpuno siguran
da ga Jovana nije prevarila s
drugim muškarcem.
U četvrtak bi Janković i
Joksimović, prema pisanju
tabloida “Press”, trebali za-
jedno otputovati uCrnu Go-
ru kako bi se tokom vikenda
u Budvi posvetili jedno dru-
gom, daleko od očiju javnos-
ti.
- S obziromna to da su u
stabilnoj trogodišnjoj vezi,
prvo su odlučili najesen se
vjenčati, a uporedno s tim
poraditi i na prinovi. Kod
Željka većdugo tinjaželja da
ponovo postane otaci da svo-
joj kćerki iz prvog braka Mi-
ni podari brata ili sestru. U
Jovani se, također, probudio
majčinski instinkt pa su se
lako dogovorili da im je tre-
nutno prioritet beba koja bi
dodatno učvrstila njihovu
vezu - naveo je neimenovani
izvor, navodno blizak paru.
Joksimović i Janković:
Zajedno u Budvi
Srđan Todorović u spotu “Skroa”
Pjesma “Amerikanac i Bog” uskoro na TV-u
Sarajevski bend “Skroz”
snimio je spot za pjesmu
“Amerikanac i Bog”, ukojem
glavnu ulogu tumači Srđan
Žika Todorović. Frontmen
grupe Adnan Šaran ističe ka-
ko je do saradnje s poznatim
beogradskim glumcem došlo
na veoma jednostavan način.
- Sa Srđanom smo se sreli
kada smo nastupali na kon-
certu grupe “Letu štuke” u
Budvi. Došao je ne znajući
ništa o našembendu. Tada je
dobio naš materijal, počeo
slušati pjesmei stalnonas ziv-
kao da pita: “Šta vam ovo
znači?” Prošle godine bio je
gost na našem koncertu i tada
smo se veoma zbližili te pos-
tali baš dobri prijatelji. Kada
smo snimili pjesmu “Ameri -
kanac i Bog” i pogledali malo
scenarij spota, prva osoba ko-
janam jepala napamet zaulo-
gu uvideoklipu bio je upravo
Žika - priča Šaran.
Frontmen “Skroza” na-
Cijela ekipa na snimanju
glašavadaje glumacbezpro-
blema pristao glumiti u spo-
tu i ulogu, naravno, sa-
vršeno odradio.
- Žika jenevjerovatan! Bez
ikakvih problema pristao je
glumiti u spotu, i to besplatno.
On je prezadovoljan sarad-
njom i idejom, a to namje po-
sebno drago.Igrao jedvije ulo-
ge “sa sretnim krajem”, a to
ćetenajbolje vidjetikadaizađe
spot. Snimali smo na više lo-
kacija, u apartmanu hotela
“Evropa”, Akademiji scen-
skihumjetnosti te na ulicama
Sarajeva. Ostalo je još da sni-
mimoscene sbendom, takoda
bi spot mogao izaći u javnost
najdalje za mjesec - dodaje
Šaran.
Režiju spota potpisuje
Faruk Lončarević, dok će
Vedran Fajković biti za-
dužen za montažu.
A. KARAMAN
Žika je pristao na saradnju bez ikakvih problema, i to besplatno,
kaže frontmen grupe Adnan Šaran
Duet s pjevačicom
Kako ističe Bojan Mi-
lićević, nije isključeno da
se na novom albumu “Re-
gine” nađe i jedan duet.
- Još razmatramo ci-
jelu ideju. Ukoliko bismo
odlučili realizirati tu op-
ciju, duet bi snimili pje-
vač “Regine” Davor Eb-
ner i jedna poznata pje-
vačica iz našeg regiona -
kaže Milićević.
Hadžić predstavio
“Ponovo se volimo”
doći. Zahvalan sam svima
koji su me podržali i koji su
uz meneuvijek bili - rekaoje
Hadžić, koji dodaje daće no-
ve pjesme premijerno izves-
ti unovootvorenom restora-
nu “Bosna”na Ilidži.
Osim slavljenika, prisut-
nima su se obratili Mirsad
Ibrić, direktor radija M, Na-
zif Gljiva i Amir Šabić iz sa-
lona namještaja “Urban”.
Mlađe kolege imale su
riječi hvale za Osmana
Hadžića. Kažu da im je on
uvijek pružao nesebičnu
podršku. Tako su njegove
nove pjesme među prvima
čuli Al' Dino, Kemal Hasić,
Almir Ajanović, Neno Mu-
rić, Tarik Stambolić, Emir
Đulović, Amra Halebić,
Hadžić s Ibrićem i Šabićem (Foto: S. Saletović)
Stambolić u društvu Emine
Karišik
ćem
Jelena Jugović dobila je
komplimente od Nene
Ajanović i Bajrić podržali
Osmana
Almir M... Među zvanica-
ma je bila i manekenka
Emina Karišik te Elvir Baj-
rić, koji je zadužen za frizu-
ru Osmana Hadžića.
D. Z.
koji su me podržali i koji su uz mene uvijek bili, kazao je pjevač
Promocija albuma pjevača narodne muzike
48 Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 ps 141537 10 Ps
Sarajevo, 21. 02. 2011. godine
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Maja Peji}, u pravnoj stvari tu`ioca Revik Doo. protiv tu`enog Dd
Fabrika Duhana Mostar, radi isplate potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom po-
stupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da se sjedi{te
tu`enog ne nalazi na adresi posljednjeg registriranog sjedi{ta Dru{tva, objavljuje:
OGLAS
Dana 02. 06. 2010. godine tu`ilac Revik Doo je podnio tu`bu protiv tu`enog Dd Fabrika Duhana Mostar
radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati
tu`itelju iznos od 14.625,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 04. 05. 2010. godine pa
do isplate uz tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju F BiH i na oglasnoj ta-
bli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.
Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana do-
staviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog
lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika,
ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni za-
htjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice
te pravni osnov za navode tu`enog (~lana 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lana 74.
stav 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog pr-
opu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se
usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanje), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan
(~lan 182. stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku,
pozivom na broj predmeta.
Sudija
Maja Peji}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KISELJAKU
Broj: 49 0 P 004977 09 P
Kiseljak, 21. 02. 2011. godine
OGLAS
Na temelju ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~om postupku,
Tu`eniku Neboj{i Marti} iz Kiseljaka, Azapovi}i bb
Dostavlja se:
TU@BA NA ODGOVOR - URE\ENA TU@BA
Obavezuje se tu`eni Du{anka Lozan~i}, Daliborka Bo{njak, Neboj{a Marti} i Mirsada Maksumi} da tu`itelju NLB Tuzlanskoj banci
d.d. Tuzla solidarno isplate dug po mjenici serija: AF1069897 od 13. 05. 2005. godine u iznosu od 4.871,24 KM sa zakonskom za-
teznom kamatom po~ev od 03. 06. 2006. godine, te tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 308 KM, kao i tro{kove ovog postu-
pka koji se sastoje od takse na presudu i drugih eventualnih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana prijema ove presude pod
prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj u tu`bi predla`e da se tu`beni zahtjev usvoji.
Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti sudu u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be.
Smatra se da je tu`ba dostavljena protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li tu`eni priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, naznaku suda, broj predmeta, imena,
prezimena ili naziv stranaka, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, predmet spora i potpis. U odgovoru na tu`bu
mo`ete iznijeti procesne prigovore. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru navesti ~injenice na kojima zasnivate
svoje navode i dostaviti dokaze na osnovu kojih se te ~injenice utvr|uju. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu
sud }e donijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja (~lanak 182. stavak 1. Zakona o parni~nom postupku).
Tu`eni priloge uz tu`bu mo`e preuzeti u pisarnici Op}inskog suda u Kiseljaku.
SUDAC
Suzana Stojanovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 034979 06 Mals
Zenica, 24. 01. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Kubat Jasminka, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca FEROELEKTRO DOO Sarajevo
ul. M. Tita broj 28., protiv tu`enog ENERGOINVEST TNNO-MATUZI]I - DOBOJ Poslovna jedinica Zenica ul. Dr.
Adolfa Goldbergera broj 1. Zenica, radi isplate duga v.s. 1.532,00 KM, dana 24. 01. 2011. god., van ro~i{ta donio
je, a na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja protiv tu`enog, pa se obavezuje tu`eni da du`itelju isplati na ime glavnice u izno-
su od 1.532,00 KM (jednahiljadapetstotinatridesetdvije KM) sa kamatom po stopi odre|enoj Zakonom o visini sto-
pe zatezne kamate, kako slijedi:
- na iznos od 312,00 KM po~ev od 19. 11. 1006. god. pa do isplate,
- na iznos od 1.220,00 KM po~ev od 19. 11. 1996. god. pa do isplate, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog
postupka u ukupnom iznosu od 214,00 KM (dvijestotine~etrnaest KM), sve u roku od 15 (petnaest) dana pod pri-
jetnjom prinudnog izvr{enja.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda ure-
dno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u
pre|a{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku.
Sudija:
Kubat Jasminka s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U GRADA^CU
Broj 28 0 Mal 003266 03 Mal
Grada~ac, 30. 03. 2009. godine
Op}inski sud u Grada~cu, stru~ni saradnik Amila Muratagi}, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH Telecom Sarajevo - Direkcija Tuzla,
protiv tu`ene Had`ibuli} Anete iz Donje [pionice bb., op}ina Srebrenik, radi duga v.sp. 985,70 KM, gore ozna~enog dana, donio je
sljiede}u
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`ena Had`ibuli} Aneta iz Donje [pionice bb., op}ina Srebrenik, da tu`iocu D.D. BH Telecom Sarajevo - Direkcija
Tuzla, na ime duga isplati iznos od 985,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, pa do dana
isplate, kako slijedi:
- na iznos od 295,80 KM po~ev od 19. 12. 2000. godine do dana uplate
- na iznos od 679,40 KM po~ev od 19. 01. 2001. goidne do dana uplate
- na iznos od 3,50 KM po~ev od 19. 02. 2001. godine do dana uplate
- na iznos od 3,50 KM po~ev od 19. 03. 2001. godine do dana uplate
- na iznos od 3,50 KM po~ev od 20. 04. 2001. godine do dana uplate
kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 90,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog
izvr{enja.
Stru~ni saradnik,
Amila Muratagi}
POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu
sa odredbama ~lana 328 i 329 ZPP-a.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 071451 09 Ps
Sarajevo, 18. 02. 2011. godine
OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Peji} Maja, u pravnoj stvari
tu`itelja TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA, protiv tu`enog
MONACO D.O.O. SARAJEVO, radi duga v.sp. 20.793,50 KM,
na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku
Federacije BiH, objavljuje sljede}u:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od
20.793,50 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to:
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 10.064,48 KM po~ev od 15. 11. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 03. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 04. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 10. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 06. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 07. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 08. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 09. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 1.104,63 KM po~ev od 15. 01. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 1.979,75 KM po~ev od 15. 02. 2008. godine do
isplate
- na iznos od 804,96 KM po~ev od 15. 05. 2008. godine do
isplate
te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od
913,80 KM, sve to u roku od 30 dana.
SUDIJA
Peji} Maja
POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dozvoljena `alba,
ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u
skladu sa odredbama ~lana 328. i 329. ZPP-a.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavlje-
nom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pi-
smena u Dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda.
Na osnovu Odluke Upravnog odbora od 21. 02. 2011. godine Gra|evinski fakultet
u Sarajevu, objavljuje
JAVNU LICITACIJU
za prodaju slu`benog putni~kog vozila
Vrsta, Reg. oznaka Stanje Broj {asije Broj motora Godina Radna Snaga Vrsta Pre|ena Po~etna
marka tip vozila proizvodnje zapremina motora goriva kilometra`a cijena
vozila motora u KW
Terensko M-24-T-549 vozno XTA 21214031 701688 7162250 2003 1690 59 benzin 97.730 km 3.500,00
LADA NIVA 2121 KM
I. Javna licitacija za prodaju vozila odr`at }e se dana 20. aprila 2011. god. sa po~etkom u
12,00 sati u zgradi Gra|evinskog fakulteta Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30.
Javnoj licitaciji mogu prisustvovati svi ponu|a~i koji su dostavili ponudu (fizi~ka lica),
odnosno osobe ovla{tene za u~e{}ena javnoj licitaciji (pravna lica).
II. Ponude se dostavljaju do 15. aprila 2011. godine do 14,00 sati u zape~a}enoj koverti na
adresu: Gra|evinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30, sa naznakom „Ponude po
javnom nadmetanju za prodaju putni~kog vozila“.
Ponude koje stignu nakon nazna~enog roka i ukoliko su ponu|ene manje cijene od po~etne
ne}e se razmatrati.
Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica.
III. Vozilo se mo`e pogledati u dane 06, 07. i 08. aprila 2011. godine u vremenu izme|u 9 i
13 sati na parkingu Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30., kontakt tel:
062/007-327.
IV. Vozilo se prodaje po principu vi|eno-kupljeno „zate~enog stanja“, pa se naknadne rekla-
macije ne}e uva`iti.
Sve tro{kove vezane za kupoprodaju i promjenu vlasni{tva (uklju~uju}i, ali ne i ograni~ava-
ju}i se na porezne dad`bine, tro{kove preregistracije, izvoda itd.), u skladu sa zakonskim
propisima snosit }e kupac.
V. Kupac koji kupi vozilo du`an je postignutu cijenu uplatiti u roku od 5 (pet) dana.
Ukoliko to ne u~ini smatrat }e se da je odustao od kupovine.
Uplata mora biti realizovnaa u cijelosti u korist Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu prije pri-
moprodaje vozila.
Gra|evinski fakultet zadr`ava pravo da odbije ponude koje ne smatra ozbiljnim i ne obave-
zuje se na prodaju vozila po zavr{etku licitacije.
49 Dnevni avaz srijeda 30. mart/o`ujak 2011.
Prodaja
Škoda Octavia A5, Classic 1.6
MPI. Jačina motora: 75 kw/102 ks.
Zapremina: 1595 ccm. Godina
proizvodnje: 2007. Prva registra-
cija: januar 2008., registrovana do
januara 2012. Broj pređenih km:
40.000. Boja: Capucino bež meta-
lik. Klima, ABS, servo, daljinsko
centr. otklj., org. muzika, kupljen
i servisiran kod ovlaštenog distri-
butera u BiH, super stanje - novo
vozilo. Cijena: KM 20.500. Vlas-
nik: LISCA moda d.o.o. Sarajevo.
Telefon: 061 130 011,
033/272-680. N.
Prodajem Opel Korsu 1.2 i,
1991., očuvana, povoljno. Tel. 061
431 971. 3726-1Ndž
Airbagna volanu i tabli Golf 4, Pa-
sat 4-5, Audi 3-6, Merc., Opel. Tel. 061
200 203.
Audi 90, metalik siva, ekstra sta-
nje, šiber, centr. brava, registrovan,
nove gume. Tel. 061 434 374.
Audi Q7, 2008. god., 3.0 TDI. Tel.
061 913 762.
Auto gume polovne: 255/50/19 4
kom.; 225/55/18 4 kom.; 225/55/17 4
kom.; 245/55/17 4 kom.; 205/55/16;
195/65/16c. Tel. 062 213 732.
Auto ogledala zaretrovizore za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190.
Auto radar detektori Cobra i
Whisteer, xenon kompleti i navigaci-
je za automobile, garancija 1 god. Tel.
066 271 815.
Autolimar radi sve vrste autoli-
marskih radova, brzo, jeftino, kvali-
tetno. Tel. 061 270 427.
Autostakla “Rule”, original
šoferšajbe i bočna stakla sa ugrad-
njom. Garancija 5 godina. Stup, Boj-
nička 109. Tel. 063 851 759, 061 413
317.
BMW 525 TDS, godište 99., full
oprema, crne boje, odlično stanje, reg.
do 5. 3. 2012. Tel. 061 750 214.
Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god.,
dizel, bijelaboja, novegume, reg. god.
dana. Tel. 063 506 303.
Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek
registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac,
2003. nije riješena carina i porez.
Može zamjena za jedno auto. Tel. 061
843 324.
Dijelove Opel Frontere, motor di-
zel 2.2, 2000. god., limarijui ostale di-
jelove. Tel. 062 279 743.
Dijelovi motora Opel Korsa 1.0 B,
Omega BX 2.2 Xev. Tel. 061 200 203.
Džeta 1.3, 1985. god., registrovana
do 23. 3. 2012., cijena po dogovoru.
Tel. 061 803 001.
Fiat Panda 1.0, teretno, 97. god.,
dvosjed, benzin, reg. do 6. mjeseca, u
odličnom stanju. Tel. 061 184 796.
Fiat Punto 1.1 benzin, 96. god.,
reg. do 10. 2011. Tel. 061 141 292.
Fiat Punto multi jet 1.3 dizel,
2005. god., bijela boja, cijena 6.900
KM. Tel. 061 144 162.
Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004.
god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. po-
dizači, citi servo, daljinsko za-
ključavanje, siva metalik, tek regis-
trovan, 9.100 KM. Tel. 061 214 813.
Fiat Uno 75 IE, 1465 ccm, 55 KW,
ispravan, neregistrovan, dogovor.
Tel. 061 904 736.
Ford eskort karavan, td, 99 godi-
na, 4100 KM. Tel. 061 434 867
Ford Fiesta, 1990. god., 1.8 dizel,
ekstra stanje, 2.700 KM. Tel. 061 901
079.
Ford KA 1.3, 1998. god., registro-
van, servisiran, očuvan, povoljno!
Tel. 061 490 570.
Ford mondeo TDCI, 2.0, 2002.
god, tekreg., full, 11.000KM. Tel. 061
208 047
FordS-max, 1.8 TDCI 07. g., Mer-
cedes E280 CDI, 08. g. i E200CDI, 01.
g. automatik. Tel. 061 133 750.
Gepek (vrata) za Ford Fiestu za
2003. god., 50 KM. Tel. 061 709 956.
Golf 2, 1.6 B+ plinsa atestom, 88.
god., reg. do 11. 2011., jedan vlasnik,
odlično stanje. Povoljno. Tel. 062 322
467.
Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove
prednje gume, reg. do 9. 2011. god., li-
marija i enterijer u odličnom stanju.
Tel. 061 566 689.
Golf 2, 92. god., td, 3400 KM, fik-
sno. Tel. 062 151 896
Golf 3 dizel, 1994. god., izvanred-
nostanje, bijela boja, cijena fix. 7.000.
Tel. 062 814 389.
Golf 3, 95. god., reg. do 1./2012.
Tel. 061 171 553.
Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov,
reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full,
4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM.
Tel. 061 358 229.
Hitno prodajemReno Megancou-
pe 2001., benzin, full oprema, extra
stanje. Tel. 061 338 433.
Kia Ceed karavan, 1.6 benzin,
2008. god., može zamjena za jeftinije
vozilo. Tel. 062 857 130.
Kia RioRSlimuzina, metaliksiva,
centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u
odličnomstanju, reg. dokraja 4. mjes.
2011. Tel. 061 156 309.
Kombi Fiat Dukato 2.5 D, 91.
god., u voznom stanju, produženi, po-
višeni, 1.500 KM. Tel. 066 687 703.
Kombi Master Reno, povišeni,
2003. god., Euro-4, 7.500 EUR-a. Tel.
061 101 800.
Kombi VW T4, 2400 ccm, dizel,
96. god., u super stanju, teretni, po-
višeni, registrovan, 9.000 KM. Tel.
061 206 689.
Mercedes 815 Vario, 2002. god.,
povoljno. Tel. 061 141 292.
Mercedes E 220 CDI, avantgard,
automt., triptronik, CD, radio, tel.,
koža, xenoni, al. felge, nove gume, ser-
visna knjiga. Tel. 066 364 848.
Mini Cooper S, 2006. god., auto-
matik, ful oprema, prešao 36.000 km,
cijena 25.000 KM. Tel. 062 600 111.
Motor “Mercedes” 190-200 dizel,
odlično stanje. Tel. 061 252 805.
Opel Astra-G karavan, dizel, 1999.
god., KW60, ccm 1954. Tel. 061 220
016.
Peugeot 407 2004 g 2.0 HDI, full
navigacija, telefon +dvije rezervne
gume. Cijena 16000 KM Tel. 063 160
560
Peugeot 407, 1.6 hdi, 2004 god.,
15.200 KM. Tel. 061 132 315
Pežo2006 HDI, 2002. god., klima,
sivi, 7.300KM. Tel. 061247399, Sara-
jevo.
Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., re-
gistrovan, boja srebrena, CDE, air-
bag, tamna stakla. Tel. 033 644-590.
Prodaja i ugradnja alnasera, alter-
natora i ostalih el. uređaja. Tel. 061
365 193.
Prodajem i ugrađujem za sva auta
ogledala za retrovizore, povoljno!
Tel. 061 382 478.
Prodajem i ugrađujem za sva auta
ogledala zaretrovizore, povoljno. Tel.
061 529 970.
Prodajem Jugu1990. god., povolj-
no. Tel. 062 215 119.
Prodajem Passat TDI, 97. god.
Tel. 061 161 525.
Prodajem Reno Klio automatik,
klima, el. podizači. Tel. 061 249 467.
Prodajem za Golfa alnaser, altena-
tor 2,3,4 i za ostala vozila, može i mon-
taža. Tel. 033 531-996, 062 693 470.
Radim antikorozivnu zaštitu au-
tomobila, varenje, farbanje, poliranje.
Tel. 061 552 547.
Reno 11, registrovan, stanje do-
bro, bojametalik, cijenapo dogovoru.
Tel. 061 143 519.
Reno 5, kampus, 1991. god. Tel.
061 565 585.
Reno Maxi Kango 1.9 D, 2003.
god., putnički. Tel. 061 141 292.
Retrovizorska ogledala za sve vr-
ste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799.
Suzuki Grand Vitara, 2007. god.,
automatik, V6, benzin, prešla 46.000
km, cijena 19.900 KM. Tel. 061 715
746.
Škoda Fabia 1.4 MPI. Tel. 061 170
169.
Toyota Corolla 2006. god., 1.8 T,
benzin, limuzina, prešla 66.000 km,
cijena 14.200 KM. Tel. 062 127 719.
Ugradnja alarma i sistema protiv
krađe vozila, testiranje vozila. Tel.
061 365 193.
Vrata prednja lijeva za Passat
2008. god., 350 KM. Tel. 061 709 956.
Vrata zadnja lijeva za Škodu Fa-
biu, 160 KM. Tel. 061 709 956.
Vršimdijagnostiku zaOpel vozila.
Moguć dolazak na adresu, 20 KM.
Tel. 061 092 699.
VWJetta VR 6, 2001. god., auto-
matik, benzin, full oprema, prešla
128.000 km, cijena 7.800 KM. Tel.
062 600 111.
VWT4 2.5 TDI, 2000. god., (1+5)
putar. Tel. 061 141 292.
VWToureg TDI, 2005. god., str.
table. Tel. 061 775 331.
Za Škodu Feliciju prodajem do-
bru polovnuhaubu, 50KM, Sarajevo.
Tel. 061 551 317.
Zaštita za automobile, blokada
mjenjača, blokada volana. Tel. 061
719 916.
Kupovina
Kupujem havarisanavozila: Pasat
karavan 3 i mlađe golfove. Tel. 061
504 190.
Vršimo otkup rabljenih havarisa-
nih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506
775.
Otkupljujem ispravna vozila na
B.H. tablama, mlađa godišta, is-
ključivo ispod tržišnih cijena, isplata
odmah. Tel. 061 315 798.
Kupujem zaFiću750 radilicu, raj-
fove, karambolku zadnju, šoferšajbu.
Tel. 533-631.
Kupujem havarisana i ostala auta
za dijelove. Tel. 061 614 887.
Uzimamhavarisana i ostala auta.
Tel. 061 249 467.
Izdavanje
Izdajem luksuzno adaptiranu
garsonjeru, namještenu sa novim
stvarima, etažno grijanje, centar,
Bjelave. Tel. 061 214 313.
4281-1tt
Izdajem dvosoban lijepo nam-
ješten stan, Grbavička, 400 KM.
Tel. 061 142 704. 3757-1Ndž
Izdajem u centru Ilidže poslov-
ni prostor modereno uređen, 180
m2 + 150 m2 bašte. Tel. 061 622
136. 3761-1Ndž
Hrasno, izdajem namješten jed-
nosoban stan zaposlenim samci-
ma, privatna kuća. Blizu trolejbus.
Tel. 033 526-326. 4300-1tt
Adema Buče 283, izdajem prazan
jednosoban stan, poseban ulaz i stru-
ja. Tel. 033 610-675.
Aerodromsko naselje, izdajem
pos. prostor 40 m2, za agencije, pred-
stavništva, kancelarije, sa papirima.
Tel. 061 857 012.
Apartmansko prenoćište iznad
Katedrale, parking, kablovska, 20
KM po osobi. Tel. 061 339 647.
Bjelave, izdajem dvokrevetnu so-
bu studenticama, zaseban ulaz, ka-
blovska TV, internet. Tel 033
203-666, 062 595 103.
Blizu trolejbuske Bistrik, super
adaptiran namješten jednosoban
stan, II sp., zgrada, zvati od 17 h, 400
KM. Tel. 646-410.
Blizu Željezničke stanice sobe,
TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061
135 345.
Breka, izdajem namještenu garso-
njeru, 2 ležaja, ulaz poseban, studenti-
ma. Tel. 535-207.
Centar - Papagajka, nudim
noćenje u luksuzno opremljenim
apartmanima. Tel. 061 724 725.
Centar Sarajevo, kod Muzičke
škole, izdajuse stanovi za stanovanjei
pos. prostor. Tel. 061 382 261.
Č. Vila i Ferhadija, pos. prostori,
pristup večim kamionima. Tel. 033
442-634.
Dobrinja 3, dvos. prazan stan kod
slastičarne “Kup”. Tel. 061 081 497,
065 358 865.
Dobrinja 5, izdajem pos. prostor
65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033
638-006.
Dva pos. prostora 40 i 50 m2 za za-
natstvo ili prodavnicu. Tel. 061 130
366.
Dvokrev. sobu studenticama ili
zapos. djevojkama, 200 KM. Tel. 033
988 210.
Dvos. namješten stan, centar
Ilidže, priv. kuća, sprat, kirija 300
KM, unaprijed. Tel. 033 956 056, 061
828 709.
Dvos. stan, sve posebno, plin. gri-
janje. Tel. 033 521-541.
Garažu izdajem, Kovači Sarajevo,
90 KM mjesečno. Tel. 062 643 676.
Grbavica 1, izdajem garažu ispod
tranzita. Tel. 063 639 213.
Grbavica, dvos. stan namješten,
zgrada, Grbavička, 400 KM. Tel. 061
142 704.
Grbavica, dvosoban namješten
stan, priv. kuća, I sprat. Tel. 063 639
213.
Hrasno, izdajem stan trosoban,
preko puta trolejbuske stanice, extra
namješten. Tel. 062 204 208.
Hrasno, pos. prostor 100 m2, par-
no grijanje. Tel. 033 663-101, 061 150
273.
Izdajem dvosoban stan studenti-
cama (blizu Kampusa), 300 KM +
režije. Tel. 033 658-946, 062 52 80 53.
Izdajemdvosoban stanuDobrinji
kod Merkatora. Tel. 061 905 051.
Izdajem garažu na Marijin Dvoru -
Tešanjska ulica (zgrada “Viza za bu-
dućnost”). Tel. 061 273 995.
Izdajemili prodajemradnjunaSi-
ranu. Tel. 062 917 009.
Izdajem jednosoban namješten
stan u privatnoj kući. Tel. 033
655-329.
Izdajem jednosoban stan nam-
ješten, poseban ulaz, studenticama.
Tel. 535-539.
Izdajem jednosoban stan, nam-
ješten, priv. kuća, Šip, poseban ulaz,
odvojeno struja. Tel. 061 781 073,
485-657.
Izdajem jednosoban, zaseban i
opremljen stan sa grijanjem, lijepa lo-
kacija, Breka II. Tel. 033 538-185, 062
147 003.
Izdajem kuću namještenu sa 1.000
m2 okućnice, štale i garaže, Osijek.
Tel. 061 233 948, 061 149 442.
Izdajemmanji ugostiteljski pros-
tor sa ba{tom, kod spomen ~esme na
Sedreniku. Tel. 062 398 007
Izdajem namješten dvosoban stan
kod FDS. Tel. 061 226 372.
Izdajem namješten stan 44 m2,
bračnom zaposlenom paru bez djece,
priv. kuća, K. Demirovića 42, kodSu-
da BiH, Aneks. Tel. 033 616-136.
Izdajem namješten stan sa grija-
njem, Aerodromsko 20, But-
mir-Ilidža. Tel. 033 680-001.
Izdajem p. prostor 240 m2 za sve
namjene sa parkingomuz glavnuces-
tu, Saraj polje. Tel. 061 545 358.
Izdajem poslovni prostor 46 m2,
Tina Ujevića 13. Tel. 061 033 953.
Izdajem poslovni prostor 50 m2,
do glavne ceste u Buća Potoku, može
za sve namjene. Tel. 062 154 130.
Izdajem poslovni prostor 90 m2,
uzglavnusobraćajnicu, zasvenajmje-
ne, ul. Alipašina 183a. Tel. 061 228
524, 033 486-558.
Izdajem prazan sprat kuće, sve za-
sebno, doglavne ceste uBuća Potoku,
može sa garažom. Tel. 062 154 130.
Izdajem sobe kod Sebilja,
Baščaršija, sa kupatilom i TV, cijena
15(20) KM. Tel. 061 192 073.
Izdajem sobe za prenoćište u St.
Gradu, grijanje i TV, cijena 20 KM.
Tel. 061 537 479.
Izdajem sprat kuće Ilidža, kom-
plet namješten, stranci i zaposleni lju-
di. Tel. 033 637-494, 061 257 567.
Izdajemstan 40m2, iznadSkende-
rije. Tel. 061 866 409.
Izdajemstan 45 m2, visoko prize-
mlje, nov, prazan, sacentralnim grija-
njem, ulica Kemala Kapetanovića 30.
Tel. 061 212 241.
Izdajemstan u Butmiru. Tel. 033
680-106.
Izdajemstan uDobojskoj ulici, 55
m2, lijepo namje{ten, centralno, 350
KM. Tel. 061 256 381
Izdajemstan u Titovoj ulici u Sa-
rajevu, kao kanc. prostor. Tel. 061102
216.
Izdajem stan-kancelarijski pros-
tor (polunamješten) 72 m2, kod Kate-
drale, III sprat. Tel. 066 754 118.
Izdajem unutrašnju garažu u
Šopingu-Grbavica. Tel. 521-358.
Jednos. namješten stan studenti-
cama ili mladom bračnom paru. Tel.
061 533 833.
Jednosoban polunamješten stan
150 KM, Velešići. Tel. 227-116.
Kućau Hotonju sa garažom, 50 m2
Vogošća, polunamješteno. Tel. 062
215 655.
Kuća, prizemlje+sprat sa baštom
u strogom centru Sarajeva. Tel. 061
382 261.
Makarska, centar, apartman za
dvije osobe, tokom godine. Tel. 061
224 174, 061 923 094.
Namješten jednos. stan djevojka-
ma D. Velešići, N. Sarajevo. Tel. 062
006 768.
Namješten jednos. stan, pos. ulaz,
Jezero. Tel. 061 617 781.
Namještena garsonjera, ozbiljnoj
osobi ili studentici IV godine. Tel.
061 272 743, 065 631 342.
Nedžarići, kod Teološkog faklte-
ta, namještne stan45 m2 sa centr. gri-
janjem. Tel. 033 452-947.
Opremljen ugost. objekat sa
baštom, ul. Alipašina izdajem. Tel.
062 434 290.
Pos. prostor 80 m2, struja, voda,
plin, telefon, mokri čvor. Tel. 061 265
588, 033 235-117.
Pos. prostor na Č. Vili, skladišno
poslovni. Tel. 033 668-096.
Pos. prostor na Šipu 16 m2. Tel.
061 539 532.
Pos. prostor za trgovinu, 50 m2.
Tel. 061 130 366.
Prazanstan u priv. kući, sve poseb-
no, vrlo povoljno. Tel. 061 572 742.
Salondo300 m2zasvadbei ostalo.
Tel. 061 159 249.
Saraj polje, Hasana Sućeske do br.
1(kroz prolaz, izdajempos. prostor 70
m2, 300 KM, 6mjeseci unaprijed. Tel.
062 072 906.
Sarajevo, izdajem dvokrevetnuso-
bu, kodBBI centra, upotreba kuhinje.
Tel. 061 383 809.
Sobe za prenoćište i dnevni bora-
vak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055.
Sokolovići, jednosoban polunam-
ješten stan, povoljno. Tel. 033
515-809.
Stan 80 m2, pogodno za kanc. u
užem centru. Tel. 061 102 216.
Stansa etaž. grijanjem uzgradi, uz
Baščaršiju, 500 KM. Tel. 061 142 704.
Stanstudentima. Tel. 061236 907,
065 351 473.
Strancimastan 120m2ili komplet
kuću u centru, bašta i 3 garaže. Tel.
062 788 757.
Studentici ili zaposlenoj ženi
namještena jednokrevetna soba. Tel.
033 541-365, 066 897 849.
UB. Potoku stan do glavne ceste,
namješten. Tel. 033 654-717.
Zenica- centar, izdaje sepos. pros-
tor pogodan za mikrokreditne banke,
urede, predstavništva, apoteke, zub-
ne, salone i sl. Tel. 061 189 895.
www.nekretnine.ba
Prodaja
INVESTITOR PRODAJE:
USELJIVI STANOVI - D. VE-
LEŠIĆI - POVOLJNO I NA GR-
BAVICI STANOVE I P. P. -
USELJIVO ZA 2 MJESECA.
ZVATI IZA 14 H. TEL. 062 320
969. 4286-1tt
“AKCIJA”” U najljepšem dije-
lu Dobrinje stanovi novogradnja,
još samo tri stana po 38 m2, ga-
raže, slobodna prodaja, uredni pa-
piri. Prevod odmah. Tel. 061 161
548, 061 161 670. PTT
Prodajem stan 54 m2, I sprat,
Prijedorska 6/I, cijena 1.600 KM
po m2. Tel. 065 887 827. 4302-1tt
Prodajem stan u Sarajevu,
Olimpijska 35. Tražim garsonjeru
u Sarajevu. Tel. 061 501 216.
3740-1Ndž
Hitno luxuzan stan 84 m2, 1.550
KM, Vrtovi Riverine. Tel. 063 586
322.
A. Polje A-faza TMP, 70 m2, 1.
sprat. Tel. 033 544-722, 066 727 979.
Adapt. dvos. stan, naselje Hrasno,
ul. Olovska. Tel. 061 171 744.
Adapt. stan 59 m2, balkon zatvo-
ren, Alipašino Polje, C faza. Tel. 061
689 549.
Alipašinokod pijace stan 47m2, II
sp. Tel. 033 659-456.
Alipašino, garsonjera 27 m2, 3 sp.,
useljiva, renovirana, fix. 50.000 KM.
Tel. 061 507 960.
Arapova 38, prodajem bosansku
kuću sa pos. prostorom. Tel. 061 224
046.
B. novi, Novi Grad (RS), kuća,
1990 god., između elektr. i š. centra s 2
zas. stana po80 m2, 2garaže, dvorište.
Tel. 063 887 646.
Blagovac III, kuća sa okućnicomi
garažom. Tel. 033 544-722, 066 727
979.
Bos. Krupa, naselje Donje
Krčane, 8.500 m2 parcelisano, vlas-
ništvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061
156 886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim
komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061
156 886.
Breka, prodajem stan 66 m2, dvoi-
posoban, ul. Hasana Sušića, prvi
sprat. Tel. 033 544-398, 061 741 544.
Butmir-Ilidža, kuća 10x9m, priz. i
sprat, 2 garaže, 50 m2 stamb. prostora
200 m2, i dvorišta 80 m2, cijena. Tel.
061 922 483.
Centar, A. Jabučice, prodajem
stan, I sprat, 71 m2 + 6,5 m2 bal-
kon/lođa, parking obezbijeđen -
165.000 KM. Tel. 061 137 510.
Centar, M. Dvor, jednosoban 40
m2, useljiv. Tel. 061 517 543.
Centar, ul. Avde Jabučice, proda-
jem stan 67 m2. Tel. 062 789 512.
Centar-Dalmatinska, stan121 m2,
visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos.
prostor. Tel. 033/221-533.
D. Jošanica, Vogošća, nedovršena
kuća sa tri stana i 700 m2 okućnice.
Tel. 061 260 598.
Dev. vikendica sa 9.000 m2 ze-
mljišta, D. Vlakovo. Tel. 065 877 065.
Dobrinja 2, prodajem/mijenjam
za manji uz doplatu, 3 1/2 stan, 91 m2,
4. kat, 140.000 KM. Tel. 062 606 831,
033 450-976.
Dobrinja C-5preko puta Merkato-
ra, 60m2, 1sp., plin. grijanje. Tel. 061
272 573.
Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67
50 Srijeda 30. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz
m2, sa garažom, renoviran, PVC sto-
larija, prinsko grijanje, 1/1, I sprat.
Tel. 062 346 780.
Dobrinja C-5, ul. R. Demirdžića, I
sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel.
061 305 928.
DobrinjaI, FBiH, stan 87m2, troi-
posoban, I sprat, balkon. Tel. 062 141
072.
Dobrinja II, 2 1/2-stan 68 m2, 5/6
sp., balkon, podrum, lift, c.g., plin.
1.700 KM/m2. Tel. 453-357.
Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gružu, V sprat, ustakljen bal-
kon sapogledom naGrušku luku. Tel.
00385 20 418-192.
Dvoipos. stan 65 m2, sa dva balko-
na, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065.
Dvoipos. stan na Dobrinji C-5 sa
garažom u istom ulazu, prodaje se.
Tel. 062 346 780.
Dvos. stan ublinici Vojnebolnice,
53 m2, II sp.Tel. 061 842 626.
Fojnica, vikend kuća p+s+p, vl.
1/1, novogradnja, useljiva, prilaz sa as-
falta, 15.000 EUR-a. Tel. 062 761 517.
Fojnica-Ščitovo, kuća p+s+p sa
garažomi 4.20 0m2 zemljišta, jeftino.
Tel. 061 260 598.
G. Polje, novogradnja, vila 2000
m2, bašta, 125.000 KM. Tel. 061 288
939.
Građ. zemljište 6 dun. poredputa,
Rajlovac. Tel. 061 141 292.
Grbavica-Šoping, troiposoban stan
85 m2/2.100 KM (renoviran), sa ga-
ražom. Tel. 033 617-742, 061 964 797.
Hreša, kuća u izgradnji 65 m2, pr-
va ploča i 980 m2 zemljišta uz asfaltni
put Sarajevo-Vučija Luka, cijena po-
voljna uz dogovor. Tel. 033 678-711 i
061 922 483.
Ilidža, dvoipos. stan 70 m2, III sp.
dvostran, c.g., odličan. Tel. 061 107
156.
Ilidža, kuća kod stare opštine sa
483 m2 stamb. prostora i 676 m2
okućnice. Tel. 065 877 065.
Ilidža, Plandište, Bosanski ljiljan
17, objekat P+S+P 150m2, bašte 150
m2, 1/1. Tel. 062 319 563.
Ilidža-Lužani, stan 58 m2, III
sprat, cijena po viđenju. Tel. 033
623-534.
Ilidža-Pejton, potpuno renoviran
dvos. stan 56 m2, atraktivna lokacija.
Tel. 061 272 573.
Istočno Sarajevo-Lukavica, pos.
rpostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2,
jeftino. Tel. 065 877 065.
Jednos. i tros. stan na M. Dvoru,
stamb. zgrada. Tel. 061 925 649.
Kijevo, vikend. nova, omaltana, sa
vanai iznutrau ravnici, ulazsaasfalta,
32.000 KM. Tel. 062 387 728, 061 520
392.
Kuća 130 m2, bašta s voćnjakom,
garaža na Vratniku. Tel. 033 612-791,
061 565 936.
Kuća i plac 171, 200 m od plaže,
Veliki pijesak-Bar, R Crna Gora. Tel.
033 473-796.
Kuća sa baštom i mašine za hem.
čišćenje. Tel. 062 165 566.
Kućasa baštom, može i zamjena za
stan. Tel. 062 165 566.
Kuće: Pofalići, dvije etaže + dva
p.p., Alifakovac dvije etaže + garaža,
Tuzla tri etaže + dva restorana. Tel.
061 460 150.
Kvadrant Č. Vila, dvos. 60
m2+balkon, prodaja ili dugoročan
najam. Tel. 061 701 128.
Lužani-Ilidža, prodaja ili izdava-
nje stan 70 m2 sa 2 lođe ustakljene.
Tel. 033 473-796.
Mojmilo, prodajem zemlju sa po-
gledom naDobrinju. Tel. 062 823739,
061 817 960.
Na Hridu kuća odmah useljiva,
sunčano, garaža, svi priključci, 1/1.
Tel. 062 814 389.
Nišići - prodajem21.000 m2šume,
300 metaraod regionalnogputa Semi-
zovac-Olovo. Tel. 061 166 612.
Otoka, Brčanska br. 5, 57 m2, 2.
sprat. Tel. 061 140 483.
Pale, jednoiposoban stan 43 m2,
III sprat, nov. Tel. 065 581 363.
Plac preko puta “Škafe”, Gladno
Polje, 1.600 m2. Tel. 061 745 586.
Plac u Doglodima, 400 m2, vlas.
1/1. Tel. 061 866 412.
Placeve 450 m2, 1.800 m2, a parce-
lu 4.700, može auto u račun. Tel. 061
159 249, 061 501 739.
Povoljnokuća od 485 m2(4 sprata9
sa 1.500 m2 okućnice u Rakovici, Ka-
krinje. Tel. 061 130-504, od 16-20 h.
Povoljno objekat od 3.000 m2 za
razne namjene, sa parkingom, u Sara-
jevu, zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504.
Povoljno prodajem garsonjeru u
centru Ilijaša 28 m2, prizemlje, pogo-
dna za poslovni prostor, zvati poslije
17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119.
Prodaje se kuća na Bistriku pov.
250m2, udaljena 1,2km odBaščaršije
ili 10 minuta hoda. Prelijep pogledna
grad. Kuća se sastoji od3 zasebna sta-
na sa odvojenim ulazima. Uz kuću se
nalaze 2 garaže sa 3 garažna mjesta.
Svi papiri uredni 1/1. Kuća je upravo
potpuno renovirana. Ima baštu. Tel.
061 842 242.
Prodajem 2.100 m2 u Buhoti-
ni-Kobiljača, može za bolji automo-
bil. Tel. 061 147 080.
Prodajem box, pijaca Ciglane,
adaptiran, odmah useljiv, povoljno.
Tel. 063 191 659.
Prodajem četveroiposoban stan,
Sarajevo, kodBBI centra. Tel. 066898
703, 033 217-158.
Prodajem četvorosoban stan 77
m2, 5. kat, Alipašino Polje “B”, bal-
kon, kablovska, odmah useljiv. Tel.
061 167 930, vikendom 00385 92
2444-341.
Prodajem dvosoban renoviran
stan, 48 m2+balkon, GornjeCiglane,
PVC, gas, namješten, 58.000 EUR-a.
Tel. 061 486 739.
Prodajem dvosoban stan 55 m2,
spr. I, novogradnja, na Betaniji-Pio-
nirska dolina, 2.300KM po1m2. Tel.
061 540 015.
Prodajemdvosoban stan65m2, na
II spratu, u centru Zenice. Tel. 061
690 848.
Prodajem dvosoban stan 66 m2,
spr. 4., ul. Patriotske lige, 2.000 KM
po 1 m2. Tel. 063 919 544.
Prodajem dvosoban stan, Breka, I
sprat, balkon, 56 m2. Tel. 061 905 212.
Prodajemfarmu koka sa2 objekta,
2 duluma kivi, kuću na sprat, sve na 4
duluma zemlje. Tel. 036 809-009, 062
144 903, Struge ada-Čapljina.
Prodajemgarsonjeru u centru sa-
rajeva 21 m2, 1. sprat, cen. grijanje.
Tel. 063 209 378.
Prodajem hitno kuću, zemlju u
Brnoj Bari, Bogatići-Srbija. Tel.
00387 61 226-645.
Prodajemkuću 3spratasalokalom
sa 3 zasebna ulaza, sve novo i useljivo,
ul. Adema Buće, Buća Potok. Tel. 062
154 130.
Prodajem kućuna Energoinvestu,
3 etaže, ekstra sređeno, sa 500 m2 ze-
mlje. Tel. 062 391 337.
Prodajem kuću prizemlje, sprat,
potkrovlje, garaža, 800 m2 voćnjaka,
Semizovac. Tel. 033 655-398.
Prodajem kuću sa poslovnim pro-
storom i okućnicom 505 m2. Stup.
Tel. 033 521-427, 400-610, 463-892.
Prodajem kuću! Veća - novija gra-
dnja, Vraca, Avde Smajlovića. Tel.
061 160 068.
Prodajemku}u naPoljinama. Tel.
061 856 179
Prodajem kvalitetan stamb.-posl.
objekat uz magistralu kod Hadžića,
po cijeni od 600 KMpo m2. Tel. 061
531 130, 061 249 249.
Prodajem lokaciju 1.300 m2 sa
urb. sagl. za izgradnju stamb. objek-
ta-objekata 500-1.000 m2, iznad piz-
zerije Galija. Tel. 062 943 493.
Prodajem namještenu vikendicu na
Jablaničkom jezeru. Tel. 062 232 211.
Prodajem novu kuću u Sarajevu,
naselje Binježevo. Kuća ima tri spra-
ta, svaki sprat ima zas. ulaz. Okućnica
površine 1.000 metara kvadratnih
ograđena zidom. Vlasništvo 1/1, sve
uknjiženo u grunt. Tel. 062 337 813.
Prodajem parcelu 12.500 m2 uz
put Sarajevo-Kiseljak, u mjestu Ko-
biljača. Dozvoljena gradnja. Tel. 061
172 066.
Prodajem parcelu 700 m2 i kuću
P+1 sa novom urb. sagl. za izgradnju
600-1.000 m2 kor. površ., ul. Rad-
nička ispod tranzita. Tel. 062 943 493.
Prodajem plac na Crnogorskom
primorju (Đenović kod H. Novog).
Tel. 033 638-125.
Prodajem povoljno kuću, centar
Cazina i trosoban stan u Bihaću. Tel.
061 809 972, 037 226-461.
Prodajem stan 40 m2, M. Dvor.
Tel. 062 724 003.
Prodajemstan 48 m2, ulica Trnov-
ska 7, Novo Sarajevo. Tel. 061 214 027.
Prodajemstan 54 m2, 2.200 KM,
Obala KulinaBana 21/II. Tel. 062 920
191.
Prodajemstan 70 m2 I spr. i od 40
m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061
513 012.
Prodajemstan bez balkona, V.P.,
na K. Brdu, ima šupa, u odličnom sta-
nju. Tel. 062 110 722.
Prodajem stan na Mejtašu 88 m2,
četverosoban, adaptiran, sa garažom,
230.000 KM. Tel. 061 156 262.
Prodajem stan u NovomSarajevu
86 m2 + 15 m2 veranda, adaptiran,
austrougarski, 185.000 KM. Tel. 061
489 542.
Prodajemtrosoban stan (kod Sto-
matologije), ul. Gabelina. Tel. 061 548
390.
Prodajem trosoban stan 66 m2,
dva balkona, IV sprat, nema lift, Gr-
bavica, ul. Zagrebačka. Tel.
033/481-399.
Prodajem trosoban stan sa ga-
ražom na Breki 95 m2, spr. I, cij.
130.000 EUR-a. Tel. 061 540 015.
Prodajem u Starom Gradu stan 80
m2, garažu 20 m2, okućnica 75 m2,
poseban ulaz, 115.000 EUR-a. Tel.
033 537-949.
Prodajem važeću građ. dozvolu za
izgradnju stamb. zgrade 1.000 m2, n.
kor. površine na parelu 850 m2 - Saraj
Polje. Tel. 062 943 493.
Prodajem zemljište 2.000 m2, ur-
ban. saglasnost za izgradnju stamb.
posl. objekta 5.000 m2 - Stup kod Au-
to-pijace. Tel. 062 943 493.
Prodajem ~etverosobandvoeta`ni
stan 115 m2kod bo{nja~ke gimnazije.
Tel. 061 336 726.
Prodajem-izdajem posl. objekat
1.000 m2 +4.000 m2 okućnice, sa as-
valtiranim parkingom, uz magistral-
ni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilo-
metru, ili vršim zamjenu za
stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel.
061 249 249.
Rakovica, Šamin gaj 21, dulum i
po zemlje. Tel. 062 294 556, 033
514-505.
Rakovica, Šamin gaj, dun. ipo ze-
mlje. Tel. 062 294 556, 033 514-505.
Stan 121 m2, ul. Skenderija, cen-
tar. Tel. 063 790 480.
Stan60 m2, Pejton-Ilidža. Tel. 061
141 292.
Stan 79 m2, 1.700 KM/m2, Olim-
pijska, 4 sp. Tel. 033 546-556.
Stan na Kovačima, ul. Očakta-
num, 100 m2, useljiv, 80.000 EUR-a.
Tel. 061 842 626.
Stan u centru Trnova, površ. 49
m2, dva balkona i dun. zemljišta
(građ. zemljište), sve 1/1. Tel. 062 876
883.
Stanovi: 117 m2, 106 m2, 100 m2,
94 m2, 90 m2, 87 m2, 82 m2, 80 m2, 70
m2, 65 m2, 46 m2, 40 m2, 39 m2, 26
m2, 154 m2. Tel. 061 460 150.
Stari Grad, devastirana kuća, 330
m2 zemljišta, ul. Brusulje 77, 12.000
EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543
853.
Stup, Bojnička 109, kuća sa pos-
lovnim prostoromod 80 m2 i stanom
iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa
glavne ceste. Sve renovirano, sve ko-
munalije uredne, vlasništvo 1/1. Tel.
062 735 608.
Tros. san na Dobrinji 5, sunčan,
ustakljeno, uk. 85 m2, povoljno. Tel.
033 456-506.
Tros. stan na Dobrinji 5, V.P., us-
takljeno, useljiv, povoljno. Tel. 033
456-506.
Tros. stan na I sp., novogradnja,
naselje Velešići. Tel. 061 501 417.
Tros. stansa lođamaod90 m2, Sta-
ra čaršija, Zenica. Tel. 033 473 796.
U blizini naselja Ciglane, kuća sa
dvorištem i baštom. Tel. 061 367 412.
U Rakovici, blizina džamije, kuća
novogradnja i dun. zemlje sa mladim
voćem, 85.000 KM. Tel. 062 008 231.
U Tarčinu, hitno, povoljno lux.
kuća, namještena, 2 dun. zemlje,
150.000. Tel. 062 204 887.
Velešići, pos. prostor 87 m2,
150.000 KM, pogodan za sve namje-
ne. Tel. 061 540 015.
Vikendica potpuno namještena,
jedan dun. bašte, Deovići-Osenik.
Tel .061 221-888, 061 490 856.
Visoko, naselje Prijeko, prodaje se
kuća 240 m2 useljiva i novije gradnje,
sa garažom i baštom 400 m2. Tel. 061
196 744, 061 153 130.
Vogošća, adaptiran jednosoban
stanu centru, 36 m2- 54.000 KM. Tel.
062 99 32 53.
Vogošća-duplex: jednosoban, gar-
sonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5,
mogućnost proširenja, 62.000 KM.
Tel. 436-322.
Započeta kuća 8x9 m, 600 m2, vo-
da, kanalizacija, put, papiri. Tel. 033
451-309.
Potražnja
Potrebno više manjih stanova,
praznih i namještenih za izdavanje
(Agencija). Tel. 061 031 330.
Strancupotreban manji stan do60
m2 u zgradi za izdavanje na duži pe-
riod (Agencija). Tel. 061 522 190.
Kupujem manju garsonjeru u Sa-
rajevu. Tel. 061 031 330.
Kupujemstan do 50 m2, na relaciji
Vojničko, Alipašino, Dobrinja. Tel.
061 237 344.
Hitnokupujem manji stanu Sara-
jevu. Tel. 061 540 015.
Kupujem stan u Sarajevu, u cijenu
dajem auto plus doplata. Tel. 063 919
544.
Agencija za nekretnine, potrebno
više stanova za kupovinu. Tel. 063 919
544.
Agencija kupuje stanove u Saraje-
vu, manje kvadrature. Tel. 033
214-944.
Agenciji za nekretnine potrebno
više stanova za kupovinu. Tel. 033
211-914.
Ozbiljnoj ženi potrebna soba
namještena u zgradi ili stan na čuva-
nje. Tel. 061 925 649.
Stranac (OSCE) traži stan ili kuću
sa manjom baštom bliže centru. Tel.
061 142 704.
Zamjena
Mijenjamkuću uZvorniku zastan
ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 817 960.
Alipašino polje C-faza, mijenjam
1,5-sobanstan47m2, zamanji uznak-
nadu. Tel. 062 525 786.
Mojmilo, dvoiposoban, I sprat,
centralno, za sličan oko II gimnazije
uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062
761 424.
Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalite-
tan dvosoban stan, IV. sp., mijenjam
zajednoiposoban uSaraj., bezdoplate
ili prodajem. Tel. 061 220 179.
Sarajevo-Zagreb, mijenjamčetve-
rosobanstanu centruSarajeva, zatro-
sobni u centru Zagreba uz sporazum.
Tel. 00387 33 214-595.
Breka 52 m2, stan sa baštom, mi-
jenjam-prodajem za manji do 30 m2
uz dogovor. Tel. 061 183 433.
Zamjena-prodaja, stan u Sarajevu
52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel.
033 542-668.
Mijenjam ili prodajemstan 80 m2,
garaža 20 m2, okućnica 75 m2, pose-
ban ulaz, Stari Grad. Tel. 033 537-949.
“AKCIJA DO KRAJA MJESE-
CA”! Bukova drva (u svim oblici-
ma) 55 KM sa prevozom, popust
na veću količinu. Ugalj Banovići
(kocka, orah) 145. Ugalj Kreka 75
KM. Prijevoz obezbijeđen. Tel.
061 670 068. 2823-1Ndž
Proljetna akcija: Bukova cijepa-
na drva jedan metar 50 KM. Nudi-
mo i sve vrste uglja po jako povolj-
nim cijenama. Isporuka do vas je
isti dan. Tel. 066 949 290.
3768-1Ndž
PRODAJA I DOSTAVA: Staj-
sko đubrivo, rifuzno i u vrećama
za proljetnu sjetvu. Tel. 063 184
805. 4315-1tt
Plinska peć na dimnjak Emina 6,
sasulunarimai original crijevima, sve
150 KM, može i jeftinije. Tel. 061 199
442, 033 621-733.
Prodajem novu garnituru bašten-
skih stolova i stolica, 10 kom., metal-
ne, povoljno. Tel. 061 531 130.
Prodajem Braunove mrežice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906.
Prodajem vlastite ćurke, patke,
guske, horoze, žive, očišćenje ili
osušene, guščije salo za lijeka, dono-
sim na adresu. Tel. 061 925 691.
Prodajemdobro očuvane polovne
frižidere i zamrzivače. Tel. 061 156
309.
Sve vrste rezane građe, lamperiju,
brodski pod, sobna vrata. Tel. 065 689
523.
Povoljno nov TV prijemnik
“Road-star”, ekran 52 cm, Cer-
ting-Gorenje, ekran 82 m2 i novu fo-
telju M. Šavrić Zagreb. Tel. 065 463
156, od 11-22 h.
Fiskalne registar kase bez mje-
sečnih paušala. Tel. 061 251 809.
Bijeli gvozdeni krevetac za djecu
sa točkovima i jogijem, povoljno. Tel.
062 320 034.
Svježa ljekovita jaja prepelica hra-
njene prirodnom hranom bez kon-
centrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna
dostava. Tel. 061 504 425.
Polovan Sony PL-2 + čip + džoj-
stik + 5 igrica. Tel. 061 259 655.
Sony PL-2 + čip + džojstik + 5
igrica. Tel. 061 157 571.
Plinsku peć na zid, pivsku amba-
lažu, polovan crijep i vrata. Cijena po
dogovoru. Tel. 061 143 519.
Tablete Zimpreksa original pako-
vanje, povoljno. Tel. 062 376 032.
Humus od prepeličijeg đubriva,
vrećaod50 kg=5KM, Iklasa 7KMsa
dostavomi 3KMII klasa(5KM sado-
stavom). Bojnik-Sarajevo. Tel. 062
134 551, 061 138 184.
Domaća svježa, ljekovita prepe-
ličija jaja, 30 kom. = 9 KM“A” i 10
KM “S” klasa. Prepelice nosilje = 5
KM, ljekovito meso prepelica 1 kg =
15 KM. Bespl. dostava. Tel. 061 138
184, 062 134 551.
Sve vrste rezane građe, lamperiju,
brodski pod, sobna vrata. Tel. 065 689
523.
Protočni bojler i česma, sve novo,
garancija. Tel. 061 527 158.
Harmonika vrata, prodaja i ugrad-
nja svih modela, sa dvije vodilice, već
od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061
516 910.
Mikrovalnu pećnicusa grilom kao
nova, 50 KM. Tel. 062 972 512.
Šporet plin-struja, ispravan, 60
KM. Tel. 062 972 512.
Rashladni pult, rashladnu komo-
ru, rash. vitrinu, rashl. veći frižider
inox. Tel. 061 156 309.
Trosjed, dvosjed, jednosjed i sto-
lić. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143
596.
Ulje na prirodnoj bazi, liječi reu-
mu, išijas i sva ostala koštana obo-
ljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388.
Cvijeće, olijander za ugostiteljske
objekte, cijena povoljna. Tel. 062 876
883.
Ispravan elektromotor trofazni
5,5 KW (od mašine za pranje auta).
Tel. 061 209 057.
Čiste staklene tegle sa poklopcem
0,50KMpo jednoj tegli. Tel. 459-382,
062 887 606.
Sadniceduda, krunavoća, živi oko
500 god., čuva zdravlje, zemljište i
kuću. Tel. 062 006 768, Sarajevo.
Komplet opremu za friz. salon.
Tel. 061 167 702.
ProdajemKirby usisivač. Tel. 061
167 702.
Svijetlećureklamu prodajem. Tel.
061 531 713.
Dva protočna bojlera 5-10 lit. Tel.
061 531 713.
Legokocke nove, sto zadnevni bo-
ravak, monitor komplet, povoljno.
Tel. 062 006 768.
Prodajem100 postoefikasno sred-
stvo za trajno uništenje žohara i žutih
mrava. Tel. 061 243 891.
Sadnice oraha u ras. na 900 m2
n.v., kalemljene više sorti iz regije,
stari su 3, 4, 5 god., najbolji su za
voćnjake u BiH. Tel. 033 543-477.
Dugovječno voće i cvijeće, dud sa
punim korijenom, palme, jap. dunje,
cvijetnulozuitd. Tel. 062006768, Sa-
rajevo.
Med na veliko i malo u Sarajevu
(prirodni pčelinji med). Tel. 061 369
433, S. Most.
Šiv. mašinu Bagat Višnja S elek-
tronic, 180 KM, na 2 rate. Tel. 061 145
504.
Engleski i njem. jezik na CD-ovi-
ma, 600 sati učilima na računaru. Tel.
062 334 365.
Veći broj video kaseta i video re-
korder. Tel. 061 245 070.
Polovna, dobro očuvana dječija
kolica i sobnu ljuljačku. Tel. 061 221
888.
Veš mašine, šporet struja-plin,
frižidere, 100-170 KM, očuvano, dos-
tava besplatna. Tel. 533-631.
Dva trokrilna prozora sa žaluzina-
ma okadnicama, skoro novo, povolj-
no. Tel. 678-022.
Nov kuh. bojler neotpakovan sa
garancijom, 50 l. Tel. 061 527 158.
Video “Orion” sa daljinskim, po-
voljno prodajem. Tel. 065 631 342,
061 272 743.
Dva jorgana med boja, nepropus-
ne podmetače 18kom. prodajem. Tel.
061 272 743, 065 631 342.
Veš mašinu perilica-sušiica Bom-
pani uz garanciju. Tel. 061 510 390.
Laptop Deel D600, korišten vrlo
malo. Tel. 061 260 598.
Bojler 50 l, klasični, potpuno is-
pravan, garancija 2 god. Tel. 061 510
390.
Ukrasne mesingane police proda-
jem, može za stanove i pos. prostore.
Tel. 061 260 598.
Prodajem kori{tenu frizersku
opremu, povoljno. Tel. 061 181 424
Mobitel Nokia N95, siva, obi~na,
220 KM, i monitor Samsung, flat,
o~uvan, 50 KM. Tel. 062 877 535.
Veš mašina Gorenje internacional
potpuno ispravna uz garanciju. Tel.
061 510 390, 033 473-155.
Prozore drvo novi, termo staklo,
120x140, 120x180, povoljno. Tel. 033
451-309.
Zatvoreni regal dj. sto, sanduk
Čiko, komoda sa osam ladica, nova,
sve 500KM. Tel. 033956055, 061828
709.
Peć zapizze i rezalica zameso. Tel.
061 138 561.
TV prijemnik i dječija kolica, is-
pravno, povoljno. Tel. 062 524 786.
Ponuda-potražnja
“BOSANSKI BUREK” stadion
Grbavica, potrebne 2 ozbiljne dje-
vojke za prodaju i posluživanje.
Info tel. 061 546 443. 3572-1Ndž
Ugostiteljskom objektu u cen-
tru grada potrebno: dvije konoba-
rice, jedan konobar i jedan dosta-
vljač hrane, šanker i šankerica.
Kontakt telefon: 062 430 333, zva-
ti od 10 - 18 h. 4189-1tt
Potrebne dvije radnice u kafani
kod Fabrike duhana (Sarajevo).
Potreban 1 pikado ili zamjena za
bilijar 8. Tel. 063 598 907.
3756-1Ndž
NOVO! Kućna njega odraslih i
djece. Evropski standardi. Njemačko
iskustvo. Tel. 062 051 531.
Fast-fudu na Grbavici potrebne 2
radnice. Tel. 061 507 226.
Restoranu “Esmeralda” potrebna
radnica za prodaju pite. Tel. 061 247
166.
Fast-fudu piceriji “Arči”, potre-
ban pic-majstor i pomoćna radnica.
Tel. 061 093 087.
Mladić sa završenom SSS, pozna-
vanje engleskog i španskog, rad na
računaru, traži posao, KS. Tel. 061
381 802.
Tražim posao obezbijeđenja, SSS,
imam certifikat od MUP-a FBiH, KS.
Tel. 061 714 431.
Hitno potrebna djevojka za rad u
cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h.
Tel. 061 218 071
Čuvala bih dijete u svomstanu na
Grbavici kod Željinog stadiona. Tel.
642-458.
Novootvorenom objektu prema
Aerodromu, potrebna djevojka za rad
u sali. Tel. 062 747 156.
Buregdžinica “Forino”, ul.
Maršala Tita br. 30. Potrebni: po-
moćni radnik u kuhinji i radnica za
posluživanje. Tel. 061 778 526, 033
213 813.
Peremo sve vrste ćilima, itisona,
tepiha, mokropranje 2-3KM/m2, do-
lazimo po ćilime. Tel. 033 659-250,
062 213 732.
Popravljam kompjutere, laptope,
instaliranje windowsa i ostalih pro-
grama. Tel. 063 233 526.
Potrebna djevojka za rad u cafe
clubu na Dobrinji, zvati iza 14h. Tel.
061 218 071
Arhitekta vrši stručni nadzor nad
izvođenjem građ. zanatskih radova.
Tel. 061 566 482.
Agencija “Meka”, kućna njega i
pomoć starimi bolesnim, 24 sata s va-
ma. Tel. 061 237 641.
Potrebni saradnici iz cijele BiH za
prodaju kozmetike, zarada minimal-
no 30% +kreditiranje +stimulacija.
Tel. 033 644-178, 061 225 424.
Profesionalno čišćenje stanova,
kuća, poslovnih objekata, tepiha i
namještaja. Tel. 062 455 930.
Električar vrši sve vrste popravki i
ugradnju električnih instalacija i
uređaja. Tel. 063 233 526.
Čistimo kuće, stanove, pos. pros-
tore, pošteno, pedantno (ozbiljno).
Tel. 061 289 900.
Tražim ortakapovjerljivog, pošte-
nog i vrijednog za posao sa prepelica-
ma i dr. peradi, a koji posjeduje kućui
prostore za rad u Sarajevu. Moja ula-
ganja a njegov rad. Zarada pola-pola.
Prednost muminima. Tel. 061 138
184, 062 134 551.
Iznajmljivanje talijanskih
vjenčanica, modeli 2010./2011., vrlo
povoljno. Tel. +387 61 243-969.
Expert za hidro-termoizolacije
krovova, podova i garaža. Tel. 061098
579, 033 653-396.
Profesori daju instrukcije iz: ma-
tematike, fizike i hemije. Tel. 062 256
213, 062 256 214.
Potrebni radnici u caffe-slastičar-
noj na Čengić Vili. Plata po dogovoru.
Tel. 065 834 733.
Firma nudi usluge čišćenja priv.
stanova (7 KM/h) i pos. prostora (cije-
na po dogovoru). Tel. 033 450-271,
061 180 166.
Kafe slastičarni “Azzuro” na Č.
Vili, potrebna djevojka za rad. Tel.
061 313 258.
Popravljam klas. veš mašine, po-
pust 30 posto. Tel. 061 510 390, 033
473-155.
Potrebnaradnica za rad ufast fudu
na A. Polju, B faza. Tel. 061 399 951.
Profesor muzike daje časove iz
violinei harmonikeza početnike. Tel.
061 549 495.
Potrebni saradnici za prodaju
knjiga učitavoj BiH, moguć radni od-
nos. Tel. 062 334 365.
Instrukcije iz vožnje za one koji su
položili a nisu dugo vozili. Tel. 061
249 382.
Potrebna 2 instruktora za obuku
vozača A, B, C, E. kat. za rad u novoj
auto školi. Tel. 062 823 947.
Pomagala bi starijoj ženi za malu
uslugu. Tel. 066 971 599.
Čistim i održavam urednim vaš
stamb. prostor brzo, kvalitetno, pe-
dantno. Tel. 062 760 012.
Ozbiljna, poštena žena sa velikim
iskustvom bi čistila stanove i čuvala
starije osobe. Tel. 033 402-577.
Momak 42 god. sa iskustvom, ra-
dio bi kao nočni čuvar ili domar. Tel.
602 545 891.
Dajem instrukcije iz bos., pišem
lektire za osnovnu i srednju školu.
Tel. 061 906 100.
Potreban kuhar, kuharica sa is-
kustvom, hitno. Tel. 062 690 162.
Nudim pomoć i doživotno iz-
državanje starijoj osobi, ostalo po do-
govoru. Tel. 061 925 649.
Ozbiljna žena pazila bi stariju
ženu, moguće doživotno izdržavanje.
Tel. 061 925 649.
Radio bi kao nočni čuvar sa iskus-
tvom. Tel. 602 476 871.
Dubinsko čišćenje unutrašnjosti
auta, sjedišta, tapeta, vrata, krova, po-
dova. Tel. 062 213 732.
Vrlo kvalitetno i ukusno pravim
kolače i višespratne torte, provjeren
kvalitet, područje Ilidže, dovozim na
kuć. adresu. Tel. 061 835 732.
Pravnik pruža pravne savjete i us-
luge(molbe, žalbe, tužbe, odgovori na
tužbe). Tel. 063 190 722.
Trebate pomoć pri izradi matur-
51 Dnevni avaz srijeda 30. mart/o`ujak 2011.
skog ili dipl. rada, javite se. Tel. 061
865 068.
Trebate pomoć pri registraciji fir-
me, javite se pravniku. Tel. 063 190
722.
Lanac frizerskih salona „Madon-
na“ tra`i vi{e frizera sa iskustvom, us-
lovi jako povoljni. Tel. 061 181 424
Akcija bespl. uključenja za kat.
prodaju kozmetike, zarada 30 posto,
kreditiranje+pokloni. Tel. 061 622
304.
Tužbe, žalbe, molbe, prigovori, i
svi ostali pravni poslovi. Tel. 033
463-306, 061 149 388.
Kupujemstare njemačke marke i
austrijske šilinge. Tel. 061 323 906.
Umjetničke slike, filateliju, stari
nakit, satove, zidne, džepne, ručne,
ordenje, značke i ostalo kupujem. Tel.
033 456-505, 061 214 405.
Kupujem suvenire Sarajevske
olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214
405.
Kupujem lomljeno zlato, dukate,
zlatne satove i ostala odzlata. Tel. 061
965 126.
Kupujemlomljeno i zubarskozla-
to, dukate, šorvane i ostalo, najviše
plaćam. Tel. 033 655-598, 061 553 640.
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, ratna odšteta, dionice, is-
plata odmah. Tel. 061 517 897.
Kupujem dionice, staru deviznu
štednju i ratnu odštetu. Isplata od-
mah. Tel. 062 358 344.
Kupujem stare, neispravne veš
mašine. Tel. 062 972 512.
Kupujem staru deviznu štednju,
ratna potraživanja, dionice svihfirmi
i fondova, isplata odmah. Tel. 062788
739.
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, dionice, odšteta, isplata i
dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061
175 237.
Kupujem staru deviznu štednju,
obveznice, odštete, dionice, isplata i
dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 063
351 572.
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, dionice svih firmi i fon-
dova. Isplata odmah. Tel. 062 451 791.
Kupujem dionice, deviznu šted-
nju, obveznice, isplata odmah. Tel.
063 421 357.
Kupujem dionice, obveznice, rat-
ne štete i devizne štednje, isplata od-
mah. Tel. 061 526 918.
Kupujem dionice firmi, PIF-ova,
ratne štete i devizne štednje, isplata
odmah. Tel. 066 723 731.
Kupujem staru deviznu štednju,
ratne štete i dionice, prodajem neu-
ložene certifikate. Tel. 061 140 521.
Kupujemo polovne mobitele veće
vrijednosti putem komisione proda-
je. Servis i prodaja mobitela i opreme.
Akcijski popust od 10-50% za mumi-
ne, invalide, šehid. porod. i penzione-
re. Pijaca “Kvadrant” (otvorena Oto-
ka) box B2. Tel. 061 237 448, 062 134
551.
Kupujem sto za stoni tenis. Tel.
061 842 463.
Kupujem staru dev. štednju, ratnu
štetui drugecertifikate i vaučeresasa-
rajevske i banjal. berze. Tel. 065 974
799, 061 188 488.
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske žaluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, har-
monika vrata, blindo vrata, PVC
prozori. Tel. 061 501 401. PTT
Servis: veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), šporeta, bojlera. Do-
lazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666. 2878-1tt
“KIRBY” - Dubinsko usisava-
nje, pranje, ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, generalna čišćenja stano-
va i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM.
Firma “GLANZ”. Tel. 061 350
688. 2432-1Ndž
“HIGIJENA” - Dubinsko pra-
nje tepiha, 1 m2 - 1 KM i nam-
ještaja, ugao - 20 KM. Sarajevo:
061 141 944. Tuzla: 061 587 721.
3608-1Ndž
Alu žaluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene ro-
letne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447. 2906-1Ndž
TV SERVIS vrši opravku svih
vrsta TV aparata, uz besplatan
dolazak, račun i garanciju. Mob.
061 139 093. Tel. 033/719-790.
2948-1Ndž
TV VIDEO SERVIS vrši po-
pravku svih TV aparata i videore-
kordera. Dolazak na adresu bes-
platan. Garancija 12 mjeseci. Tel.
033/451-778. Mob. 061 148 042.
4234-1Ndž
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAROM sve vrste
opravki starih i ugradnja novih
bojlera, peći, kupatila, sanitarija,
el. i vodoinstal., osigurači, utični-
ce, česmi, šolja, i sl. Tel. 061 222
228. 3735-1Ndž
Moler kreči, gletuje, kvalitetno i
povoljno. Tel. 061 235 190.
Profesorica hemije daje instrukci-
je iz hemije studentima i učenicima.
Tel. 062 331 174.
Prof. dajem sate gitare. Tel. 063
930 078.
Vodoinstalater - svi vodoinstala-
terski radovi - kvalitetno, brzo,
precizno, čisto. Tel. 061 199 442,
033/621-733.
Bravarski radovi, dolazim na adre-
su. Tel. 061 233 078.
Fizioterapeut, dolazak na adresu,
kineziterapija, rehabilitacija, masaža,
povoljno. Tel. 061 367 166, 033
615-675.
Profesorica engleskog jezika daje
časove i prevodi dokumente sa ovje-
rom. Tel. 033 659-133 i 061 252 294.
Engleski instrukcije osnovcima i
srednjoškolcima. Tel. 062 381 987.
Liječim vanjske i unutarnje he-
moroide. Tel. 061 533 146.
Radimmolersko-farbarske poslo-
ve brzo, čisto i povoljno, radno iskus-
tvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033
210-791.
Kombi prevoz namještaja, selid-
be, odvoz kabastog otpada, povoljno,
obez. radna snaga. Tel. 062 139 453.
Vršim prijevozputnika udobnim i
klimatiziranim kombijem T-4 VW.
Tel. 061 800 191.
Dajem instrukcije iz njemačkog
jezika. Tel. 061 588 626.
Profesor njemačkog jezika us-
pješno daje instrukcije učenicima i
odraslim osobama. Tel. 061 244 562.
Izvodimo molerske radove, stru-
ganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061
184 414, 061 313 115.
Rainbow-generalke, tepisi, kao i
tapacirani namještaj, dugogodišnje
iskustvo - ozbiljna žena. Tel. 062 795
285, 061 311 276, 033 666-275.
Dajem časove iz matematike i sta-
tike đacima i studentima, uspješno.
Tel. 033 526-945.
Instruiram matematiku za sve
škole i fakultete, uspješno i povoljno.
Tel. 061 549 242.
Profesor matematike daje instruk-
cije za osnovce i srednjoškolce. Tel.
061 244 251.
Prof. francuskog, ovlašteni sudski
tumač - prevodi tekstove i dokumente
sa francuskog i obratno, sa ovjerom.
Tel. 061 480 069.
Moler radi molersko farbarske ra-
dove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel.
062 419 501.
Presnimavanje sa video kaseta na
DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
Profesionalno snimanje svadbi,
rođendana, povoljno, sve dobijete na
DVD-u. Tel. 062 356 113.
Profesor daje instrukcije iz fran-
cuskog, latinskog, ruskog i bosan-
skog. Tel. 033 526-521.
Dajem instrukcije iz matematike
za sve škole i fakultete. Tel. 061 534
231.
Profesor daje instrukcije iz mate-
matike za osnovce i srednjoškolce.
Tel. 061 244 251.
Nastavnik sa dosta iskustva daje
instrukcije izmatematike, osnovcima
i srednjoškolcima, dolazimna kućnu
adresu. Tel. 061 451 056.
Dajem instrukcije srednjoškolci-
ma i studentima hemije. Tel. 061 177
405.
Stolar, kuhinje, plakari, po mjeri,
iverica, puno drvo. Tel. 061 827 806.
Povoljno vanjske roletne, alumi-
nijske žaluzine, trakaste zavjese. Tel.
061 214 303.
Radimkafe aparate i vodoinstala-
terske poslove. Tel. 061 206 268.
Vršimosnimanje saVHSnaDVD,
Sarajevo. Tel. 061 389 427.
Radimo mašinsko malterisanje i
sve vrste fasada. Tel. 061 338 919.
Radim malterisanje, zidanje,
ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451
791.
Rigipsmajstor, sveodrigipsa, kva-
litetno. Tel. 062 941 274.
Rigipsmajstor, radimsveodrigip-
sa. Tel. 061 504 338.
Molerske usluge, tapete, ugradnja
laminata. Tel. 062 315 957.
Staklar obavlja kvalitetno staklar-
ske radove. Tel. 033/536-188.
Rigips majstor, potkrovlja, pre-
gradni zidovi, spušteni plafoni. Tel.
061 818 732.
Vršimo adaptacije stanova, kuća,
posl. prostora, brzo, stručno, kvalitet-
no. Tel. 061 965 054.
Zidamo porodične i vikend kuće
po izboru iz kataloga, projekata uz
razne mogućnosti. Tel. 061 965 054.
VKV električar, elektro-tehničar
vrši održavanje postojećih i ugradnju
novih elekt. instalacija. Tel. 062 522
014.
Ozbiljan: zidar, keramičar, tesar,
vodoinstalater, itd., radim komplet
kupatila. Tel. 061 269 385.
Servis računara “Majo”, instalaci-
ja windowsa, internet konekcija, anti-
virusna zaštita računara, čišćenje vi-
rusa, hardwerski i softverski proble-
mi, itd. Tel. 061 243 611.
Kirby dubinsko usisavanje i pra-
nje ćilima, etisona i sjedećih garnitu-
ra, najkvalitetnijim kirbijevim šam-
ponima. Tel. 062 118 202.
Iskusan prof. engleskog prevodi
tehničku i stručnu dokumentaciju,
brzo. Tel. 062 757 808.
Instruiram francuski i latinski,
povoljno i uspješno. Tel. 033 223-347.
Profesor instruira matematiku sve
uzraste, povoljno, uspješno. Dolazak
na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172.
Matematika- instrukcije, profesor
sa iskustvom. Tel. 061 135 748.
Rainbow dubinsko usisavanje te-
piha, sjedećih garnitura, jogi madra-
ca. Tel. 061 916 272.
Rainbow sistem čišćenja u vašem
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno
i efikasno. Tel. 061 990 082.
Zidarsko-zanatske radove: zida-
nje, maltanje, keramiku, rigips, adap-
taciju stabenog prostora. Tel. 061 410
841.
Servis- programiranje, prodajare-
gistar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809.
Profesorica hemije daje časove
učenicima. Tel. 061 779 269.
Moler veoma brzo i efikasno mo-
luje vaše stanove. Tel. 061 926 333.
Dajeminstrukcije izbosanskog je-
zika, 1 sat - 5 KM, dolazimna kućnu
adresu. Tel. 066 360 809.
Krojač-tapetar vrši usluge brzo i
povoljno. Tel. 061 385 329.
Dajem instrukcije iz engleskogje-
zika. Tel. 061 243 836.
Bravar - izrađujemi montiramsve
od željeza, usluge savijanjacijevi. Tel.
061 709 382.
Moler sa radnimiskustvom, izvo-
di sve mol. farb. radove, brzo, kvalitet-
no, čisto. Tel. 061 206 345.
Izvodimo sve vrste radova, grad-
nja, adaptacije. Tel. 061 740 127.
Drva režemmotornim žagom, va-
rim aparatom, radimi druge poslove.
Tel. 061 491 463.
Molerske uslugekvalitetno i ured-
no. Tel. 062 073 760.
Keramičar - postavljam sve vrste
keramike. Tel. 061 182 097.
Molerski radovi uz potpunuzašti-
tu ljepljivimtrakama i podnim najlo-
nima. Tel. 061 606 441.
Instrukcije engleski, njemački i
prevod. Tel. 061 339 306.
Seminarski, diplomski, skenira-
njei obrada slika, reklame, knjige, po-
voljno, kvalitetno. Tel. 062 877 535.
Izra|ujemprojektnu dokumenta-
ciju za legalizaciju objekata, vrlo po-
voljno. Tel. 062 558 574.
Dugogodi{nji taxista vr{i prevoz
putnika na sve destinacije, putni~ki
kombi wv transporter 8 sjedi{ta. Tel.
062 267 418
Stolar - izrada i montaža kuhinja,
američkih plakara, enterijera, stepe-
nica. Tel. 061 512 663.
Central. grijanje, plin. instalacije,
zamjena konvektora itd., radimokva-
litetno i povoljno, uz garanciju. Tel.
061 500 037.
Kombi prevoz putnika 1+8 i se-
lidbe, povoljno. Tel. 061 223 343.
Zubne proteze, izrada, popravka,
dodatak zuba, poliranje i podlaganje
zubnih proteza, radimo vikendom.
Tel. 061 141 544, 033 677-845.
Povoljno dajem instrukcije iz ma-
tematike i informatike. Tel. 061 358
339.
Prijevoz putnika osobnim auto-
mobilom. Tel. 062 476 251.
Vodoinstalater održava starui po-
stavlja novu instalaciju, čisti bojlere,
sve uz garanciju. Tel. 061 497 622.
Staklar sa iskustvomradi sve vrste
staklarskih usluga, dolazimo na adre-
su. Tel. 061 609 947.
KV moler kreči stanove, kuće 70
KM, radimgletovanje, farbanje, pos-
tavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062
388 242, 638-454.
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM.
Tel. 033 621-976.
Strunu, želudac namještam, li-
ječimstručno bezbolno, uspješno, bo-
love u leđima. Tel. 061 504 986.
Sve vrste glavobolje liječim
stručno, visok pritisak, upala sinusa.
Tel. 061 504 986.
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike na Alipašinom Polju, čas 6
KM. Tel. 061 157 991.
Profesorica engleskog jezika daje
časove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
Vodoinstalater sa 30 godina iskus-
tva, vrši opravku instalacija, montažu
sanitarnih uređaja i pročepljenje od-
voda. Tel. 033 535-659, 062 139 034.
Adaptacija stanova i kuća, posta-
vljanje pločica, laminata, krečenje i
drugo. Tel. 061 510 373.
Veća ekipa majstora radi stiropor
fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270
729.
Kombijem prevozim kabastu ro-
bu. Tel. 061 204 061.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Molerske usluge uredno, kvalitet-
no. Tel. 062 127 525.
Staklar - radimo sve staklarske ra-
dove, dolazimo na adresu. Tel. 061
842 343.
Profesorica drži instrukcije iz ma-
tematike i fizike. Tel. 522-016.
Profesorica drži časoveiz matema-
tike i fizike. Tel. 033 219-559.
Prevoz stvari, namještaja i ostalog
većim kombijem, radna snaga, povo-
ljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Stolar kvalitetno vrši stolarsko-la-
kirerske poslove, dolazim na adresu.
Tel. 062 332 702.
Vršimprevoz putnika po BiHi na
more. Tel. 061 434 374.
VKV moler kreči stanove. Šerbo.
Tel. 062 921 864.
Kombi prevozom vršim selidbe,
prijevoz putnika, odvoz šuta, cijena
povoljna. Tel. 061 817 424.
Bravar, povoljno radi sve bravar-
ske usluge. Tel. 062 940 731, 033
691-260.
Stolar-tapetar, povoljno radi po-
pravke stolarske i tapetarske. Tel. 061
606 651, 066 620-342.
Iskusna profesorica engleskog,
njemačkog i francuskog daje časove i
prevodi. Tel. 061 702 873, 033
200-616.
VKV moler - radi molersko-far-
barske poslove, povoljno. Tel. 061 507
683.
Iznajmljujemplay station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, gelen-
dere ulazna i garažna vrata, zatvara
balkone. Tel. 061 526 205.
Električar: el. instalacije, auto-
matski osig., indikatori za banju, el.
bojler, el. šporet i drugo. Tel. 061 312
435.
Molerskeusluge. Tel. 062 922323,
066 205 151.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vrši prevoz kabastog otpada,
pjeska, šljunka. Tel. 061 268 847.
Prevodimengleski 5KM/str. i po-
voljno dajem instrukcije. Tel.
643-990.
Sudski tumač za njem., engl., ho-
land. jezik, ul. Koševo 36, Sarajevo.
Tel. 061 108 144.
Tapetar sa iskustvom presvlači
kućanski i kancelarijski namještaj.
Tel. 061 620 057.
Servis računara “Aki”, popravka,
nadogradnja, instalacija, internet ko-
nekcija, antivirusna zaštita, dolazak
na kućnu adresu. Tel. 061 545 375.
Instrukcije izmatematike, fizike, i
elektrotehnike za učenike osnovnih i
srednjih škola. Tel. 061 812 528.
Vršim selidbe modernim kombi-
jemsaradnomsnagom udržavi i vani.
Tel. 061 227 189.
Vršim prevoz robe, ljudi i stvari,
radna snaga po potrebi. Tel. 062 385
762.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe. Tel. 061 147 361.
Električar VKV za kućne el. insta-
lacije i uređaje. Pozovite. Tel.
618-907.
Molerski radovi. Tel. 061 579 971.
Molerske usluge. Tel. 062 823 902.
Najefikasnije i najpovoljnije
uništavamo žohare, stjenice, žute
mrave i miševe, dolazak na adresu.
Tel. 063 693 201.
Soboslikar-ličilac, izvodi sve vrste
molersko farbarskih radova kvalitet-
no. Tel. 061 564 941.
Prevoz robe, selidbe kombijem,
povoljno, radna snaga po dogovoru.
Tel. 061 513 948.
Radim grijanje, mijenjam kon-
vektore radijatorima i ostale poprav-
ke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061
922 476.
Radim centralno grijanje i pre-
pravke grijanja. Tel. 062 316 826.
Radim popravke i prepravke na
sistemu grijanja, a radim i nanovo.
Tel. 033 645-475, 062 225 729.
Prevoz putnika luksuznim merce-
desovim kombijem na sve destinacije.
Tel. 061 862 323.
Profesor matematike sa iskus-
tvom daje instrukcije đacima i stu-
dentima tokom godine. Tel. 033
473-574, 061 382 301.
Molersko farbarski radovi, gleto-
vanje, molovanje, lakiranje stolarije i
radijatora. Tel. 061 262 895.
Dajem instrukcije iz matematike
tokom cijele godine. Tel. 061 777 547.
Iskusan profesor instruira mate-
matiku đacima uspješno, povoljno,
dolazi vašoj kući. Tel. 062 417 695.
Radim povoljnosve molersko-far-
barske radove, uključujući i stolariju.
Tel. 061 397 187.
Vodoinstalater, radimnova kupa-
tila, brzo, povoljno, čisto, garancija.
Tel. 061 349 294.
Vršimprevoz putnika sa klimati-
ziranimkombi vozilom, širom BiHi
dalje. Tel. 061 222 310.
Dajem instrukcije iz engleskogje-
zika, povoljno. Tel. 061 274 111.
Rigips, el. instalacije i moleraj ra-
dim povoljno. Tel. 066 205 286.
Vodoinstalater opravlja česme,
vodokotliće, sifone, ventile, penzio-
nerima jeftinije. Tel. 061 205 803.
Profesorica violine dajeinstrukci-
je početnicima i učnicima niže muz.
škole. Tel. 061 033 187.
Kercher aparatima čistimo ćili-
me, tepihe, itisone, namještaj, auto i
bus sjedišta. Tel. 062 738 728.
Profesor daje instrukcije iz mate-
matika za osnovce i srednjoškolce.
Tel. 062 467 237.
Iscjeljenje duhovnim putem po
učenju Brune Groninga, medicinski
dokazivo. Tel. 062 256 376.
Keramičarski radovi uz garanciju
kvaliteta. Tel. 061 083 369.
Prevoz putnika u svim pravcima,
prema moru, kombi Hyundai H1.
Tel. 061 210 832.
Vršim prijevoz i unošenje robe,
kombijem. Tel. 061 241 751.
Mini bagerom radimo ono što ve-
liki ne može, iskop kanala, razbijanje
betona, SZR Mulavdić. Tel. 061 219
946.
Superefikasno uništavamo žoha-
re, moljce, mrave, stjenice, uši, bu-
ba-švabe, miševe... Tel. 033 219-761,
061 928 535.
Rainbow sistem čišćenja u vašem
domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno
i efikasno. Tel. 061 990 082.
Autoprevoznik kamionom-graj-
feromi mini bagerom5T, svevrsteis-
kopa i prevoza. Tel. 061 100 268.
Kombi prijevoz robe i putnika,
popust za: RVI, penzionere i sl. Tel.
033/988-015, 061 890 067.
Popravljam TV svih modela, pro-
fesionalno i na vašoj adresi. Tel. 061
365 690, 033 653-311.
Konverzacijski engleski za sve
uzraste, osnovi mikroračunara i nam-
jenskih programa. Tel. 062 293 688,
Sarajevo.
Radimmolersko-farbarske poslo-
ve sa dugogodišnjimiskustvom, ure-
dno. Tel. 062 189 683, 033 664-539.
Tapetar-dekorater, povoljnopres-
vlači namještaj uradnji ili kodvas, uz
garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156
728.
Šivanje trajnih autopresvlaka,
kože, mjenjača, popravak sjedišta, ne-
ba tapacirunga. Tel. 061 215 658.
Kućni majstor. Tel. 061 708 798.
Prevoz putnika na sve destinacije
sa VW bus, sjedišta 1+8. Tel. 062 606
611.
Prijevoz putnika Sarajevo-more
novim kombijem, klimatizovano, do-
lazim na adresu. Tel. 062 213 645.
Izvodimo građevinske radove:
šalovanje, armiranje, betoniranje, zi-
danje i krovne konstrukcije. Tel. 062
119 445.
Instrukcije iz engleskog jezika,
turskog jezika i matematike. Instruk-
tori sa iskustvom. Tel. 061 714 367.
Moler-majstor kreči, gletuje, farba
stolariju. Tel. 062 282 243.
Prijevoz putnika luxuznim kom-
bijem na sve destinacije. Tel. 061 107
928.
Izrada pločastognamještaja, kuhi-
nja, plakara, stolova, polica, prema
katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093.
Keramičarske usluge, moleraj,
postavljanje elektro instalacija i lami-
nata. Tel. 062 466 093.
Nabavljam, pripremam i pečem
jagnjad i ovce za “akike” i svadbe,
stručno i povoljno. Tel. 061 206 345.
Instrukcije iz matematike, us-
pješno i povoljno. Tel. 033 466-736,
061 506 755.
Servis zdravlja, uništavamo žoha-
re, moljce, muhe, stjenice, komarce,
miševe, itd. Tel. 062 136 248.
Specijalni tretmani protiv: žoha-
ra, mrava, buha, moljaca, komaraca,
miševa, itd. Tel. 061 234 026.
Uištavamo žohare i žute mrave,
100% efikasno, u vašem stambenom
ili poslovnom prostoru. Tel. 061 243
891.
Uištavamo žohare, moljce, mrave,
stjenice, buhe i miševe. Tel. 033
219-761, 061 928 535.
Kombijem prevozimraznu vrstu
robe, selidbe, otpad +ispomoć, povo-
ljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436.
Kombijem vršim prevoz razne ro-
be, selidbe, otpad +ispomoć. Tel. 061
216 925.
KV vodoinstalater, dežurni 24 h.
Tel. 061 861 635.
Dubinsko pranje ćilima, nam-
ještaja, vozila sa profesionalnim
mašinama. Tel. 033 557-720.
Profesionalno čišćenje vaših kuća,
stanova, pos. prostora i tapaciranog
namještaja. Tel. 061 144 899.
“Tepser” s.o.d. - Savremenim
mašinama čistimo: namještaj, tepihe
(rese), itisone i tvrde podloge (zašti-
ta). Tel. 033 200-003, 061 524 461.
VKzidar i tesar, vršimo sve adap-
tacije, građevinske radove. Tel. 061
019 468.
Molersko-farbarske usluge,
krečenje stanova, 1-sobni 120, 2-sob-
ni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033
630-332.
Liječimo mujasinsuhi, vlažni, he-
moroide, sve vrste kožnih oboljenja,
uspješno. Tel. 033 204-093.
Šivanje pantalona muških, žen-
skih, ženskih suknji 10 KM, vršimo
korekcije odjeće. Tel. 033 204-093.
Stolar, izrada kuhinja, plakara i
ostalog pločastog namještaja. Tel. 062
218 641.
Parketari postavljaju, bruse bez-
prašinskom mašinom parket i šipod.
Tel. 062 458 198.
Moler izvodi molerske usluge ure-
dno i povoljno. Tel. 062 073 760.
Nudimo detektivske usluge, ko-
rektno i efikasno, diskrecija zagaran-
tovana. Tel. 062 378 818.
Kiropraktičar - uspješno liječi
oboljelu kičmu, ukočenost, uštak,
uklještenje živca, diskus patiju, dis-
kus herniju, spondilozu, glavobolju.
Tel. 061 172 516, 033 227-182.
Kombi prijevoz namještaja, selid-
be, odvoz kabastog otpada, obez. rad-
na snaga, povoljno. Tel. 062 406 094.
Dipl. ing. el. uspješno instruira
matematiku, fiziku, elektrotehniku.
Tel. 062 327 168.
Stolar - izrada i montaža kuhinja,
američkih plakara, enterijera, stepe-
nica. Tel. 061 512 663.
Organizujem dnevne izlete u Du-
brovnik i okolicu, udoban mercedes
kombi, povoljno i nezaboravno. Tel.
061 140 572.
Radimo moleraj, edel putz, rigips,
keramiku, laminat, brzo i povoljno.
Tel. 062 183 209.
Izvodimo sve vrste građevinskih
radova sa garancijom. Tel. 061 740
127.
Keramičarski radovi i kameni
mozaik. Tel. 062 117 905.
Molersko-farbarski, elektroinsta-
laterski itd. radovi, povoljno, kvali-
tetno. Tel. 061 310 141.
Radim zidarske, keramičke rado-
ve, oblaganje kamena. Tel. 063 557
115.
Kvalitetno i povoljno postavlja-
nje, brušenjei lakiranje svihvrsta par-
keta i podova kao i laminata. Tel. 061
321 289, 061 134 260.
Molersko-farbarski, stiropor, ri-
gips, i ostali radovi povoljno, kvalitet-
no. Tel. 062 911 078.
Krečim stanove uredno i jeftino.
Tel. 062 672 723, 061 515 483.
Električar - izvodi el. instalacija u
stanovima i posl. prostorima, brzo i
kvalitetno. Tel. 061 133 829.
Stolar, opravka, montaža, izrada
kuhinja, plakara, namještaja, vrata,
prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033
463-353.
Med. sestra pruža usluge infuzija,
injekcija, ispiranje uha, obradu rana,
kontrolu ŠUK-a, urina, tlaka. Tel.
641-144.
Vršimpopravke, prepravke, mon-
tiranje, lakiranje kućnog namještaja i
stolarije. Tel. 061 250 763.
Stolar - pravimkuhinje po mjeri,
američki plakari, montaža namješta-
ja, posavljam laminat od 3 KM/m2.
Tel. 061 267 648.
Ponovo smo sa vama, ugradnja
svih vrsta kamena i keramike, povolj-
no. Tel. 062 843 850.
Moler. Tel. 061 867 007.
Obavljamadaptacije i dr. građ. ra-
dove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263.
Zidarski radovi, adaptacija, grad-
nja. Tel. 062 536 204.
Opravka b. tehnike, grijalica, usi-
sivača, bojlera i ostalo, kao i ugradnja
novih uređaja, rasvjetei ostalo povolj-
no. Tel. 061 262 411.
Stolar, izrada i montaža kuhinja,
plakara, predsoblja, zamjena bagla-
ma, kvalitetno. Tel. 062 944 952.
Nastavnica engleskog jezika daje
instrukcije učenicima osnovnih ško-
la. Tel. 033 642-704.
Fizioterapeut sa iskustvom pruža
sve vrste usluga fizikalne terapije,
rehabilitacije i masaže. Tel. 061 538
793.
Vršim prevoz kombijem, ljudi,
stvari, radna snaga po potrebi obezbi-
jeđena. Tel. 062 385 762.
Instrukcije iz hemije, studentima
i učenicima, dolazim na adresu. Tel.
615-901.
Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 52
Dana 30. mart 2011. ro|endan na{em dragom Had`iji
30. mart 1980 - 1. maj 2006 - 30. mart 2011.
had`i ADMIR (had`i MIRSAD) BRKANI]
Dana 30. marta - srijeda poslije ikindije namaza u 17 sati na mezarju Faleti}i, posjetit }emo mezar dragog nam rahmetlije i prou~it }e se jasin i hatma dova na{em Had`iji.
EL - FATIHA
Mnogo te vole tvoji:
babuka had`i Mirsad, mati had`i Mirsada - Ljilja hanuma, buraz Vedad, snaha Sanela, tvoj `ivot - kako si je zvao Iman i brati} Admir 4255-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Na{em najdra`em
IVO - IVICA STJEPANOVI]
Po~ivaj u miru.
S ljubavlju, zahvalno{}u i po{tovanjem,
Njegove voljene: supruga Rozalija i k}erke Maristela i Danijela 4303-1tt
Dana 31. marta 2011. godine navr{it }e se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga
AMELA (NIHADA) HAD@IALIJAGI]
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu koju si nam podarila.
Stalno si u na{im srcima i mislima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj i
plemenitoj du{i.
Tvoji: majka Habiba - Biba, suprug Fadil, porodice Had`ialijagi}, Top~i}, Zolj te osta-
la rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak 31. 3. 2011. godine u 13.30 sati u Jordanskoj d`amiji
na Grbavici. 4285-1tt
Dana 30. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e najdra`e
MIRSADA (SALKE) HALILOVI], ro|. MEHI]
Bolna je istina da je pro{la godina dana da te nema sa nama. Svoj skromni `ivot provela si `ive}i za nas.
Bila si na{ ponos, na{ oslonac i stub na{e porodice. Za tobom je ostala praznina u du{i, tuga u srcu i suze
u o~ima. Oprosti suzama jer je te{ko misliti na tebe a ne zaplakati. @ivjela si tiho, a radila tiho, tiho si
bolovala i jo{ ti{e umrla. Tvoj mili lik, iskrenost i skromnost uvijek }emo pamtiti.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tog dana (30. 3. 2011.) u 13.30 sati okupit }emo se na mezarju i prou~iti fatihu. U petak 1. 4. 2011.
godine prije d`uma namaza u Varda~koj d`amiji prou~it }e se hatma dova.
Tvoji: suprug Avdo, k}i Nermina, sin Amir, zet Mustafa, snaha Dina, te unu~ad Lamija, Lejla i Nejra
El - Fatiha
PTT
U srijedu 30. 3. 2011. navr{avaju se pedesetidva dana, od kada je
preselila na ahiret na{a
had`i HABIBA KARABEGOVI], ro|. U[TO
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati
zauvijek voljena i nikad zaboravljena.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima i poznanicima koji uputi{e
rije~i utjehe i do|o{e da isprate na{u dragu had`i Habibu.
Porodica 4261-1tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
RADOSLAV - RADE TROJANOVI]
2010 - 2011.
Kenan T., Mahir F., Nijaz F., Sead T., Dragan D`., Namik F., Fikret U., Menso M., Salko
C., Nedim F., Mujo B., Sead [.
4292-1tt
Dana 30. 3. 2011. godine navr{ava
se 6 mjeseci od prelaska na ahiret
na{e drage supruge, majke i punice
NIHADE ISANOVI],
ro|. ALIBEGOVI]
S ljubavlju i ponosom uvijek }emo te se rado sje}ati i
nikad zaboraviti.
Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Tvoja porodica
3762-1nd`
Danas, 30. 3. 2011. godine se navr{avaju dvije godine od
preseljenja na{eg najdra`eg
doc. dr. MUNIB BISI]
brig. general
Zauvijek tvoji: Muhamed i Sija
4268-1tt
Danas se navr{avaju dvije godine od preseljenja na{eg
najdra`eg
doc. dr. MUNIB BISI]
brig. general
Zauvijek tvoji: punica Mulija i {ura Mustafa
AGANAGI] sa Aminicom
4268-1tt
DANA 31. 3. 2011. GODINE NAVR[AVA SE SEDAM DANA OTKAKO JE NA
AHIRET PRESELILA NA[A DRAGA
JASMINA ALI^KOVI], ro|. BIZA
TEVHID ]E SE PROU^ITI U ^ETVRTAK U KU]I @ALOSTI U
ULICI RAMI]A SOKAK br. 12.
036292
POSLJEDNJI POZDRAV
SALKI JA@I]
ocu Amira Ja`i}a, generalnog direktora J.P. B&H Airlines d.o.o.
Sarajevo, na{eg poslovnog partnera.
J.P. Me|unarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
N
Na{em amid`i}u, dobrom ~ovjeku
EDINU ARNAUTOVI]U
{aljemo posljednji pozdrav
Mehmedalija, Ned`ad, Nedim i D`emila
4309-1tt
POSLJEDNJI SELAM
plemenitom i dobrom
SALKI JA@I]U
Beskrajno tu`ni rastajemo se sa voljenim prijateljem.
Mensur, Fika, Emina i Amar 4299-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj
SEMINI SELIMOVI]
Suo~eni sa smr}u stojimo nijemi i bespomo}ni i te{ko nam je na}i prave rije~i utjehe za one, koje je smrt najvi{e pogodila.
U godinama Va{eg djelovanja kao osniva~a na{eg Udru`enja pokazali ste nam kako izgleda ispunjen `ivot. To je `ivot
ispunjen ljubavlju, radom i brigom za svoje bli`nje.
Govorili ste sa zanosom glumca, preplavljivali druge svojim odu{evljenjem, svojim `arom. Rade}i sa Vama postigli smo
mnogo, zasadili bezbroj sadnica vo}a, povr}a i cvije}a. Njeguju}i sadnice, njegovat }emo i ~uvati Va{e djelo i Va{ lik.
Nikada Vas ne}emo zaboraviti - jer ostaje ljubav i po{tovanje.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da na{u Seminu primi u okrilje svoje milosti i magfireta, da njene vrline i
kvalitete nastave `ivjeti kroz njena djela a porodici podari snage i sabura u ovim te{kim momentima.
Kolektiv Udru`enja Bosper & Plant d.o.o. Tuzla
N
Dnevni avaz srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . 53
Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 54
SJE]ANJE
Dana, 30. 3. 2011. godine navr{avaju se 3 godine otkako nije s nama na{ dragi suprug i otac
NISO HRUSTEMOVI]
4. 5. 1957 - 30. 3. 2008.
Ti si u na{im srcima i stalno mislimo na tebe dragi na{.
Supruga i djeca
Pozivaju se svi koji su ga voljeli i po{tovali
da prisustvuju memorijalnom pohodu na Zobik.
Organizovani polazak kre}e u nedjelju,
3. 4. 2011. ispred RK @ivinice u 9.30h.
N
SJE]ANJE
Dana 30. 3. 2011. godine navr{avaju se 3 godine
otkako nije s nama na{ dragi generalni direktor
NISO HRUSTEMOVI]
4. 5. 1957 - 30. 3. 2008.
Uvijek }e nam nedostajati Va{a mudrost i plemenitost.
Uprava i uposlenici
Omega d.o.o. @ivinice
Pozivaju se svi koji su ga voljeli i po{tovali da prisustvuju
memorijalnom pohodu na Zobik.
Organizovani polazak kre}e u nedjelju, 3. 4. 2011.
ispred RK @ivinice u 9.30h.
N
Dnevni avaz srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . 55
Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 56
SJE]ANJE
na na{e najmilije
IZ SJENICE
AI[A HA[IMOVI], ro|. VRCI]
30. 3. 1994 - 30. 3. 2011.
VEHBO HA[IMOVI]
30. 4. 1983 - 30. 4. 2011.
Bol i tuga nisu u rije~ima i suzama, ve} u na{im srcima gdje }ete vje~no ostati voljeni, po{tovani i nikada zaboravljeni.
S ljubavlju Va{i: Fadila, Rade, Damir i Dalia
4267-1tt
Danas, 30. marta 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti nam na{e drage
HAMIDA (RAGIB) AVDI], ro|. SELIMOVI]
(30. 3. 2010 - 30. 3. 2011)
Dok `ivimo pamtit }emo Te i od zaborava u na{im srcima ~uvati.
Zahvalni tvoji: suprug Arif, sinovi Jusuf i Rifet sa porodicama, k}erke Safeta i Sadeta sa porodicama, snaha Zejna sa porodicom
U petak, 1. aprila, prije d`uma namaza u mjesnoj d`amiji u Binje`evu prou~it }e se tevhid.
3719-1nd`
Dana 30. marta 2011. godine
navr{ava se 5 godina od kada je
preselila na ahiret na{a draga
SABINA
KARAVDI],
ro|. BE]IROVI]
Po dobroti }emo te pamtiti s
ljubavlju spominjati i s tugom
u srcu ~uvati. Neka ti Allah
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet jer si to zaslu`ila.
Sestra Sabaheta, sestri} Ali-
ster, sestri~ina Melita sa supr-
ugom i djecom iz Priboja
3491-1nd`
Dana 30. 3. 2011. navr{ava se
40 tu`nih i bolnih dana otka-
ko nas napusti na{a voljena
majka, k}i i sestra
GORDANA BOJI]
Draga majko, oti{la si u najbo-
ljem cvijetu mladosti. Ostavi-
la si nas kad si nam bila najpo-
trebnija ali tvoja bolest te otr-
gnu iz na{ih srca. Na{a mala
srca }e uvijek kucati za tebe
jer ti si dio njih. Ko ka`e da
mrtvi umiru ne oni su uvijek
pored nas, po~ivaj u miru
Bo`ijem.
Tvoj sin Stefan, k}i Matea,
majka, bra}a i sestre
3763-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na moju dragu tetku
HAMIDA (RAGIB)
AVDI], ro|.
SELIMOVI]
(30. mart 2010 -
30. mart 2011)
Dok `ivimo, sje}at }emo
se Tebe i tvoga plemeni-
tog lika.
Tvoja sestri~na Alma,
Adrijan, Andreas i \ino
iz Wuppertala
3719-1nd`
Dana 30. 3. 2011. godine navr{avaju se 2 godine otkako je preselio na ahiret
na{ voljeni otac
MUNIB BISI]
Tvoji: Mirza sa porodicom, Amina i Muhamed
4288-1tt
U utorak, 29. 3. 2011. godine navr{ilo se 40 dana od smrti na{eg voljenog i nikad
pre`aljenog
EMIRA AGANOVI]A
Dani prolaze, a tuga za tobom ne prestaje. Uvijek }e{ biti u srcu i
sje}anju svojih namilijih.
Tvoji: majka Zumreta, sestra Emira sa k}erkama Enom Hajdar i njenim mu`em
Arnelom Hajdar i Ines
4294-1tt
SJE]ANJE
na na{e roditelje
JUSUF - JUKA
BE[IROVI]
9. 12. 1993 - 30. 3. 2011.
HAJRIJA - ZINETA
(KREHO) BE[IROVI]
30. 3. 2010 - 30. 3. 2011.
Allahovi smo i Njemu se vra}amo!
K}erke, zetovi, snahe, unu~ad i praunu~ad
4293-1tt
Tridesetog marta 2011. godine navr{avaju se 3 godine od
kada je preselio na ahiret na{ dragi otac i suprug
TAIB (REFIKA) [ETA
Hvala ti za svu ljubav i dobrotu
koju si nam podario.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Amar, k}erka Adna i supruga Emina
4295-1tt
SJE]ANJE
na na{e
roditelje
MEHMED
HAD@IMURATOVI]
30. 3. 1938 - 30. 3. 2011.
ATA
HAD@IMURATOVI]
30. 3. 1968 - 30. 3. 2011.
Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
DJECA
3792-1tt
TU@NO
SJE]ANJE
na na{e drage
majku i brata
[ETA
RAMIZA, ro|.
LAGUMD@IJA
29 V 1984 - 2011.
TAIBA
30. III 2008 -
30. III 2011.
Uz zahvalnost i ponos {to smo vas imali, niste i ne}ete
biti zaboravljeni.
Hvala svima koji ih se sje}aju.
O`alo{}ene k}erke i sestre sa familijom 4266-1tt
Dnevni avaz srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . 57
TU@NO SJE]ANJE
na moje najdra`e
DANIELA - DADE
(RADOSLAVA) TROJANOVI]A
27. 3. 1991 - 27. 3. 2011.
RADOSLAVA (ALEKSANDRA)
TROJANOVI]A
30. 3. 2010 - 30. 3. 2011.
Dragi sine, godine pro|o{e, a tuga i bol
ostaju u srcu gdje }e{ zauvijek ostati.
Ljubav dragi sine nikad ne}e prestati, jer
VOLJENI NIKAD NE UMIRU.
Tvoja mama
Po~ivaj u miru sa svojim Tajom
Dana 30. 3. 2011. navr{avaju se 2 godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi
SAFET (HASANA) HUMA^KI]
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Vrijeme koje je pro{lo nije
donijelo utjehu, ostali su samo sje}anje i tuga. Uspomene na tebe i tvoju dobrotu
vje~no }e `ivjeti u srcima onih koji te vole.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet koji si ti i zaslu`io.
Tvoji najmiliji
375-1mo
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{e radne kolegice Suade Zul~i}
MUJO VLAHOVLJAK
Uposlenici i rukovodstvo
„SA Dundee group“ i „Nesel Company“
N
POSLJEDNJI SELAM
najdra`em suprugu i ocu
AHMET - AHMO (HASAN) D@ANO
@ivjeli smo sre}no i zadovoljno i zato smo zahvalni dragom Allahu d`.{. {to smo te takvog imali. Ljudi kao {to si ti kratko `ive ali zato se vje~no pamte. U beskrajnoj boli nema utjehe.
Jedina spoznaja da smo svi Allahovi i da se Njemu vra}amo, daje nam snage da nastavimo `ivjeti dalje.
U ti{ini d`ennetskog mira neka te prate na{e dove i ljubav od zaborava.
Tvoji najmiliji: supruga Duda i sin Anel
3767-1nd`
Danas, 30. 3. 2011. navr{ava se 5
tu`nih godina kako je na ahiret
preselio na{ voljeni otac, djed
HALIL (AHMETA) GOLI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na
Tebe i tvoju dobrotu.
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe i tvoju dobrotu.
Tvoji: djeca [evko, Hivzo, Suada, Suad, nevjeste sa
unu~adima i praunu~adima
377-1mo
Dana 30. 3. 2011. navr{ava se
6 mjeseci otkako nije sa nama
RUSMIR - RULE ALA\UZ
Ti si bio voljen, a voljeni od nas nikad
ne odlaze.
Tvoja raja: Edin, Emir ]., Ned`ad, Ado ^., Fe|a, ^ala,
Hajro K., Kenan, Mirza,
Huso, Arijana, Sanela, Amra, Sanja
VOLIMO TE
4306-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom bratu
AHMETU D@ANO
1950 - 2011.
Neka mu dragi Allah d`.{. da lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Sestra Munevera sa porodicom
4311-1tt
Dana, 27. 3. 2011. navr{ilo se 20
TU@NIH GODINA od tragi~ne
smrti mog Dragog Sina
Dana, 30. 3. 2011. navr{ava
se GODINA DANA od
smrti mog dragog supruga
Stari, vrijeme prolazi, a tuga i bol u srcu ostaju
zauvijek, jer voljeni nikad ne umiru.
Tvoja Mara
Po~ivaj u miru sa svojim Dadom.
HVALA SVIMA KOJI IH SE SJE]AJU
Dana, 30. 3. 2011. u 13 sati posjetit }emo njihov vje~ni dom i polo`iti cvije}e
4313-1tt
Dana 30. 3. 2011. navr{ava se 8 godina od prerane smrti moje voljene
ILVANE - VANE (FERID) TEROVI]
@ivot je prolazan, ali je sje}anje vje~no.
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{e najljep{e uspomene.
Tvoj otac Ferid sa porodicom
4307-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{e najdra`e
Dragi Dado, vrijeme prolazi a sje}anja na Tebe
ostaju, u na{im srcima i mislima vje~no voljen
u mislima nikad zaboravljen.
Po~ivaj u miru
Tvoji: Sa{a, Merima, Vanja i Dubravko
DANIELA - DADE
(RADOSLAVA) TROJANOVI]A
27. 3. 1991 - 27. 3. 2011.
Dragi DEDA
Nedostaje{ nam, nikad Te ne}emo zaboraviti.
Po~ivaj u miru
Vole Te tvoji. Vanja, Dubravko sa tatom
Sa{om i mamom Merimom 4313-1tt
RADOSLAVA (ALEKSANDRA)
TROJANOVI]A
30. 3. 2010 - 30. 3. 2011.
Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 58
Tridesetog marta 2011. navr{ava se
godina dana od smrti na{eg dragog
IBRAHIM (MUJE)
ORMAN
Sva na{a ljubav prema tebi ne mo`e se napisati rije~ima
na listu papira.
Nikada ne}emo zaboraviti tvoju plemenitost i dobrotu.
Tvoji najmiliji: sinovi Rusmir i Mustafa sa porodicama
4317-1tt
Dana 29. III 2011. navr{ilo se tu`ne 2 godine od smrti
na{eg dragog supruga, oca i deda
ASIMA (HASANA)
ZAMETICE
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: supruga Muniba, sinovi Munib, Idriz i
Rasim, k}i Amra sa porodicama
3777-1nd`
Dana 30. 3. 2011. godine navr{avaju se 3 godine od smrti
drage nam majke, svekrve i nane
MULIJA KUSTURICA,
ro|. HAD@I]
30. 3. 2008 - 30. 3. 2011.
Draga majko ponosni smo {to smo
te imali.
Sin Enver, snaha Jasmina, unuk Ernad, unuke Emina,
Erna i Adna
199-1go
U srijedu, 30. 3. 2011. godine navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede
MURATA (ZEJNILA) JUKI]A
Tvoja dobrota i plemenitost ostat }e vje~no u sje}anju tvojih najbli`ih i onih prijatelja i saradnika koji trajno ~uvaju uspomenu na tvoj lik i djelo...
Neka ti je vje~ni rahmet i zahvalnost.
Tvoji najmiliji: supruga Fatima, sinovi Selmo i Izet sa porodicama
3775-1nd`
SJE]ANJE
na na{u dragu majku
MULIJA KUSTURICA ro|. HAD@I]
30. 3. 2008 - 30. 3. 2011.
Uspomena, sje}anje i bezgrani~na ljubav ostaju zauvijek u na{im srcima.
Tvoji: sin Enver i k}erka Mina
198-1go
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{e kolegice Zlate Prgude
HAJRUDINU KRESI
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo
N
POSLJEDNJI SELAM
mom babi, puncu i dedi
NASO (ABID) GOJAK
@ivot nestaje u trenutku, ali
sje}anje ostaje zauvijek. Nismo te mogli sa~uvati od
smrti ali }emo te uvijek ~uvati od zaborava.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`ennetski mir i vje~ni
rahmet.
Tvoja k}erka Senida, zet Zejto i unuk Kerim
3776-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
NASO (ABID) GOJAK
@ivimo da se sje}amo tebe kojeg
smo imali i voljeli. Postoji ljubav
koju smrt ne prekida i tuga koju vr-
ijeme ne lije~i ali ne postoji ni za-
borav ni utjeha dok `ive oni koji te vole.
Neka ti Allah d`.{. da vi{e D`enneta.
Tvoja sestra Naza, zet Rahman Daci} sa djecom Mine-
lom, Medinom i Ensarom
3776-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
bratu, djeveru i amid`i
NASO (ABID) GOJAK
Dani }e prolaziti, ali sje}anje i
tuga ne!
Volimo i ~uvamo uspomene na da-
ne kada si bio s nama. Znao si koli-
ko te volimo, ali nikad ne}e{ znati
koliko nam nedostaje{.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: brat Ha{id, snaha Halima, brati}i Amra i Armin
3776-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
NASO GOJAK
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Gojak Rifat sa porodicom
4322-1tt
SJE]ANJE
KADA [ALJI],
ro|. BA[OVI]
30. 3. 2000 - 30. 3. 2011.
Navr{ava se 11 tu`nih go-
dina otkako nisi sa nama.
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Tvoji: suprug, sinovi,
k}erke, snahe, zetovi i
unu~ad
3773-1nd`
U srijedu, 30. marta navr{avaju se 3
godine otkako nisi sa nama
KASIM KASAPOVI]
S ponosom spominjemo tvoje ime.
Tvoji: supruga, k}erka, sinovi, zet, snaha i unu~adi
3737-1nd`
SJE]ANJE
ZINETA HALILOVI]
30. 3. 1998 - 30. 3. 2011.
U znak sje}anja na jedan `ivot, ljubav i pa`nju.
Zauvijek tvoji:
Kemo, Seka, Alma i Amra 4297-1tt
SJE]ANJE
Danas se navr{ava godinu dana od prerane smrti na{eg dragog,
voljenog i nikad ne pre`aljenog
MUJAGA - MUJO (IBRO)
RAHMANOVI]
18. 8. 1954 - 30. 3. 2010.
Biha}
Voljeni ne umiru, dok `ive oni {to ih vole.
Sa neizmjernim po{tovanjem,
Sin Elvedin sa porodicom!
Neka ti je vje~ni rahmet Sm-000458
Dnevni avaz srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. 59
POSLJEDNJI SELAM
mom sinu
NASO (ABID) GOJAK
Moj sine, sudbina je bila takva ti da
ode{ a mi da ostanemo.
Nadamo se da }emo se ponovo sresti na vje~nom putu
gdje se vi{e ne}emo rastajati.
Dok `ivi tvoj otac Abid i majka Zejna
Bi}e{ nam u srcu i du{i nek ti je vje~ni rahmet sine.
3776-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
bratu, djeveru i ad`i
NASO (ABID) GOJAK
Pojedini mogu `ivjeti puno du`e
nego {to si ti `ivio, ali opet ne mo-
gu biti nikada ono {to si ti bio.
Ka`u plemeniti ljudi kratko `ive, a dugo se pamte, da su
plemeniti ljudi veliki i poslije smrti jer iza sebe ostave tr-
ag koji niko ne mo`e izbrisati. Neka ti Allah podari lijepi
D`ennet.
Tvoji: brat Re{ad, snaha Hafa, brati}i Ermin i Belmin
3776-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
bratu, {uri i dajd`i
NASO (ABID) GOJAK
@ivio si tiho i mirno, pa tako i
odlazi{, Uzvi{enom si bio dra`i ne-
go nama, iako je na{a ljubav prema
tebi bila neizmjerna. Neka te dove
prate na putu d`ennetskom i neka ti Allah podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet, dragi na{ Nale.
Dok mi `ivimo i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Tvoja seka Nalka, zet Adem, sestri}i Azra i Almir
3776-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
prijatelju
NASO (ABID) GOJAK
Malo je re}i da si bio zaista prijatelj to si pokazao svojim
djelom da si bio i vi{e od toga i takvog ho}emo da te pa-
mtimo.
Porodica ^ano Fatima, D`emal, Emina, Hasan i Saja
3776-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju
MEHMEDU TREBO
Familija Begovi} iz Bolni~ke 11
3774-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
prijatelju i saradniku
TOMISLAVU - TOMICI
MARKUNOVI]U
/pozori{nom i filmskom {minkeru/
POZORI[TE MLADIH SARAJEVO
4321-1tt
SJE]ANJE
AHMED (HA[IM)
BAJROVI]
2001 - 2011.
Porodica
3771-1nd`
Dana 30. 3. 2011. godine navr{ava se
17 godina od smrti na{eg dragog
IRFAN (SMAILA) PJANO
Vrijeme prolazi, a bol i tuga ostaju
kod onih koji su te voljeli.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Supruga Halima, sinovi Mirza i Enes, snahe Elvedina i
Enisa i unuke Merjema i Ajna
197-1go
ESAD SELIMOVI]
1935 - 30. 3. 2009 - 30. 3. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: supruga Faketa, sin Fuad, k}i Elvira, snaha Neda,
zet Ahmet i unu~ad Mirza, Benjamin, Merima i Dino
PTT
POSLJEDNJI SELAM
mojoj dragoj rodici
MERSA
(TUNOVI])
OSMANAGI]
Hvala Ti za nesebi~nu lju-
bav, plemenitost i dobrotu
koju si nam poklanjala.
Rodica Sabina [kalji} sa
porodicom
378-1mo
SJE]ANJE
IBRAHIM (MUJE) ORMAN
30. 3. 2010 - 30. 3. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoji: Salih, Nermina, Lejla i Belma
4318-1tt
SJE]ANJE
TAIB [ETA
Sje}anje i ljubav prema dragom
prijatelju ne blijedi.
Tvoji: Salih, Nerma, Lejla i Belma
4318-1tt
VEJSIL (HUSO) KORA]
12. 8. 1965 - 30. 3. 1994.
[to vrijeme vi{e prolazi,
bol je sve ja~a.
Jo{ uvijek nam nedostaje{ kao prvog dana.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Supruga i djeca
4320-1tt
Dana 31. marta navr{i}e se 40 dana od kada sa nama nije
na{ voljeni
SLAVI[A MIJOVI]
Tog dana u 11 sati polo`i}emo
cvije}e na gradskom groblju
Vlakovo.
Njegovi najdra`i
4323-1tt
SJE]ANJE
na dragog brata
IRFAN (SMAILA) PJANO
30. 3. 1994 - 30. 3. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Suad, Munira, Aldiana i Adnan
4324-1tt
POSLJEDNJI SELAM
Na{oj dragoj nani i pranani
had`i [EMSA - hanuma
\ONKO, ro|. DELALI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji unuci Amina i Amel, praunuci Mirza, Emir, Meli-
ka i Faruk, zet Haris Ba~vi} i snaha Belma \onko
4325-1tt
Dana 30. 3. 2011. navr{ava se
17 godina kako nisi s nama
PUKOVNIK
VEJSIL (HUSO) KORA]
1965 - 1994.
S ponosom i ljubavlju ~uvamo
uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
K}erka Selma, zet Ervin i unuci Tarik i Emir i
unuka Tajra
4330-1tt
Dana 30. 3. 2011. godine
navr{ava se {est godina
otkako s nama nije
na{ voljeni
MEHMEDALIJA
JAMAKOVI]
Vrijeme prolazi, ali tuga
za tobom ne. S ljubavlju i
po{tovanjem,
Tvoji: sin Edo, snaha Di-
na, unu~ad Emina i Tarik
4327-1tt
Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 60
POSLJEDNJI SELAM - POZDRAV
HAJRUDIN (ZAIMA) KRESO
Neizmjerno smo tu`ni zbog gubitka na{eg dragog brata i daid`e.
Meki} Bisera, Samir i Amra sa porodicama
3781-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em kolegi
AHMO D@ANO
Radne kolege iz „Vranice“
[erif, Suad, D`emo,
Maka{, Mustafa, Sejo,
Sarajli}, Citro, D`evad
3784-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em prijatelju
AHMO D@ANO
Od raje sa Aneksa: Samir,
Lui|i, Sejo, D`afer, [traf,
Be{a, Da~o, Bra}a Tari}i,
Semir, Suvad, Ifet, Mir-
nes, Zuka, Durmo, Murat,
Kene, Roki, Moca
3784-1nd`
Na{em tetku
RIFETU PLEHO
Neka ti je vje~ni rahmet
du{i, i da ti dragi Allah
podari lijepi D`ennet.
Porodica Ajnad`i},
Harun, Nejra, Nermina,
Amir
4332-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom suprugu i babi
RIFETU PLEHO
Te{ko }e nam biti bez tebe i zauvijek }emo te voljeti i nikad zaboraviti!
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Supruga Taiba, sin Edin, k}erka Elma
4333-1tt
POSLJEDNJI SELAM
MU[AN (MUJO) MADE[KO
Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je ljubav - ponos i tvoja
plemenita dobrota koju si imao za svakoga.
Tvoja supruga Alija
3782-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MU[AN (MUJO) MADE[KO
Dragi na{ babo te{ko nam je shvatiti da te vi{e nema me|u nama, da
nas vi{e ne}e{ do~ekati na vratima i ispratiti kada po|emo. Svaki dan
bez tebe bi}e dug kao vje~nost. Vrijeme iza nas se dijeli na ono dok
si bio sa nama i na ono koje moramo `ivjeti bez tebe na{a najve}a po-
dr{ko.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji sin Ekrem, snaha Sadeta, unuk Mirnes, unuka Mirela
3782-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MU[AN MADE[KO
^ovjek ~ija veli~ina i ljudskost ostaju neizbrisivi.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Envera, zet Salko Bali}, djeca Eldina, Eldin i djevojka Mirela i nana Zlatija
3782-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MU[AN (MUJO) MADE[KO
Ti si na{ uzor u svemu {to je plemenito, dobro i po{teno.
Bol je u srcima u kojima }e{ ostati vje~no voljen i nikad zaboravljen.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: k}erka Fedina i zet Ibro Fako, unuka Azra, unuk Azmir, prijatelji Avdo i Mejra
3782-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MU[ANU MADE[KU
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje i ljubav ostaju dok `ive oni koji
te vole.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i
vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: sin Fuad, snaha Muamera, unuci Enver i Esmer, unuke Latifa i Lejla
3782-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MU[ANU MADE[KU
Dragi na{, tvoja plemenitost, dobrota i po{tenje vje~no }e `ivjeti u
na{im srcima. Po dobroti te pamtimo, s ljubavlju spominjemo.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni ra-
hmet.
S ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem:
sin Edhem, snaha Senada, unuk Adnan i unuka Ida
3782-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MU[ANU MADE[KU
Od sudbine te nismo mogli da sa~uvamo ali zauvijek }emo sa~uvati
tvoj lik i sve uspomene na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Emin, snaha Selma, unuka Amna, unuci Anis i Amel
3782-1nd`
SJE]ANJE
Dana 30. marta 2011. godine navr{ava se {est godina od preseljenja
na ahiret na{eg dragog mu`a, brata, oca, dede i pradede
MUSTAFE (ESAD) PU[KA
Neka mu dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet.
ZAHVALNA PORODICA
3783-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HAJRUDIN (ZAIM) KRESO
preselio na ahiret u utorak, 29. marta 2011. godine, u 89. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. marta 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: supruga Vahdeta, k}erke Biljana, Zlata i Amela, unuke Nina i Sara, zetovi Faik La~evi}, Nusret Prguda i Nermin Kova~, sestre Enisa Omeragi} sa porodicom i Bisera
Meki} sa porodicom i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
UMJESTO TEVHIDA PO @ELJI RAHMETLIJE PRILOG ]E SE DATI U HUMANITARNE SVRHE.
NEKA TI DRAGI ALLAH D@.[. PODARI LIJEPI D@ENNET. 4331-1tt
SJE]ANJE
NISO HRUSTEMOVI]
30. 3. 2008 - 30. 3. 2011.
Dragi brate, prijatelju, ~ovje~e,
Pro{le su tri godine otkako si oti{ao, prerano, nenadano, ali uvijek i vje~no si sa nama.
Nama ostade dubok, neizbrisiv bol, sve ja~i.
Tvoj svjetli, jedinstveni lik, zapravo tvoja sveukupnost, neizmjerno nedostaju.
Neka ti je lahka zemlja i veliki rahmet.
Tvoji: Zlata, Lalo, Himzo, Fehko, Bibo, Mirso sa porodicama
N
POSLJEDNJI POZDRAV
dobrom
~ovjeku i prijatelju
SALKI JA@I]U
Mirjana i Radenko
Male{evi}
te porodica Staji}
3766-1nd`
SJE]ANJE
NUSRET
ADEMOVI]
1992 - 2011.
Vrijeme prolazi, a sje}anja
na tebe nikad.
Vole te tvoji unuci
Nermin i Tarik
377-1tz
SJE]ANJE
NUSRET
ADEMOVI]
1992 - 2011.
Puno nam nedostaje{.
K}erka Ru{veta, zet Emir,
unuci Nermin i Tarik
377-1tz
U SRIJEDU, DANA 30. 3. 2011. GODINE NAVR[AVA SE SEDAM DANA
OTKAKO JE NA AHIRET PRESELIO NA[ DRAGI
NADIR (MAHMUT) FEJZAGI]
O`alo{}ena porodica
TEVHID ]E SE PROU^ITI ISTOGA DANA U 10.30 SATI
U BAKIJSKOJ D@AMIJI.
No-036291
POSLJEDNJI SELAM
MERSA (HAD@O)
OSMANAGI],
ro|. TUNOVI]
1961 - 2011.
Neka ti je vje~ni rahmet du{i i
neka ti dragi Allah podari
vje~ni D`ennet.
Krbezlija Hikmet, Kadira,
Anisa i Anela
3769-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj najdra`oj
MERSI (HAD@O)
OSMANAGI]
Molimo Allaha d`.{. da te uve-
de u ljepote D`enneta i da tvo-
joj plemenitoj du{i podari
vje~ni rahmet.
Tvoji: [ahovi} Ifet, Ramiza,
Elma, Elmir i Emina
3785-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
na dragu tetku
MERSU (HAD@O)
OSMANAGI],
ro|. TUNOVI]
Uvijek }e{ biti u na{im srcima
i mislima, jer tvoja ljubav i do-
brota ne odlaze zajedno s to-
bom. Neka ti Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoje drage: Mehi} Munira i
Elma [ahovi} 3785-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
AHMETU D@ANO
Neka ti je vje~ni rahmet.
Porodica Tabakovi}
3784-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju
AHMETU D@ANO
Neka ti Allah d`.{. podari
D`ennet.
Porodica Zukan~i}
3784-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ro|aku
AHMO D@ANO
Porodica D`emid`i}:
Lui|i, Zumreta, Sabina,
Indira, Sejo Spahi}
4329-1tt
Dnevni avaz Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. 61
Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . Dnevni avaz 62
POSLJEDNJI SELAM
dragoj prijateljici
MERSI OSMANAGI]
Tugujem zbog tvog ranog odlaska,
ali nalazim utjehu da sam ispunjena lijepim uspomenama
na tebe i na{e dru`enje i da te nikad ne mogu zaboraviti.
Neka ti Allah d`.{. podari beskrajni D`ennet.
Tvoja Beba sa porodicom
3788-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom tetku i zetu
RIFETU PLEHI
Rado }emo te se sje}ati i nikad
ne}emo zaboraviti tvoju plemenitu du{u.
Neka ti dragi Allah dadne lijepi D`ennet.
Porodica Bajraktarevi} 4337-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg kolege
AHMET D@ANO
Kolege sa HAYAT TV: Samir L., Samir M., Edin B.,
Edin K., Amar, Vedad, Arben, Zifad, Alen, D`eneta,
Mirad, Enis, Said, Almir, Kenan, Haris, Denis
4339-1tt
MERSA OSMANAGI],
ro|. TUNOVI]
Draga na{a, bila si nam uzor u svemu.
Tvoje postojanje i tvoj `ivot bili su
porodi~na snaga, a tvoje ime ponos.
Te{ko }e biti nastaviti dalje bez tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoj brat Zaim, snaha Esma, Aida, Adis i Ilda
4335-1tt
POSLJEDNJI SELAM
zetu i velikom prijatelju
D@EVAD (OMER)
MUKA^A
DA TI DRAGI ALLAH PODARI
LIJEPI D@ENNET I VJE^NI
RAHMET.
Mensur i Maid Tulumovi} sa porodicama
PTT
POSLJEDNJI SELAM
na{oj teti
MERSA OSMANAGI],
ro|. TUNOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti po-
dari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: Ilda, Loren i Sara
4335-1tt
MERSA OSMANAGI],
ro|. TUNOVI]
Draga na{a teto, uvijek }e{ biti u
na{im srcima, mislima i najljep{im
uspomenama, vje~no voljena i nikad
zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet.
Tvoji Aida, Adi, Emir i Amila
4335-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi
HAJRUDIN - BRIJA] (RAMIZ) NIZI]
(Exhumacija 1950 - 1992.)
Nastradao od zlo~ina~ke ruke dana 4. 7. 1992. godine u 42. godini.
D`enaza }e se klanjati u subotu, 2. 4. 2011. godine, poslije podne namaza u 13.30 sati ispred d`amije u Binje`evu a ukopat }e se na mezarju u Binje`evo.
Porodica NIZI] 3772-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
MERSA (HAD@O)
OSMANAGI],
ro|. TUNOVI]
1961 - 2011.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima,
Tvoj sin Haris i njegova zaru~nica Anela 3769-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj
[EMSI \ONKO
Snaha Fadila, unuci Ilderina i Adem, snaha Ajla,
praunuci Ibrahim i Muhamed
4328-1tt
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg radnog kolege Kenana
NASO GOJAK
UPOSLENICI
CENTRALNO SKLADI[TE
„ROBOT“
3785-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
had`i [EMSA (FERHAT) \ONKO, ro|. DELALI]
preselila na ahiret u utorak, 29. marta 2011. godine, u 90. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. marta 2011. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prevoz }e biti obezbje|en sa polaskom u 13.00 sati ispred Careve d`amije, do mezarja i nazad.
O@ALO[]ENI: sinovi Edhem i [aban, k}erke Hedija i Zekija, snahe Sadka, Amira, Fadila i Na|a, zet Ahmet Kokanovi}, bra}a Husnija i [a}ir, sestre Mevla, Samija, [erifa i
Munira, unu~ad, praunu~ad, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: \onko, Delali}, Kokanovi}, Kusturica, Avdi}, ^eljo, Bajagi}, Bravo, Gerin, ^ajlak, Voloder, De-
mirovi}, \ulabi}, Gad`o, Kara~i}, Lukovac, Daut, Krupalija, Zuki}, Bisi}, Maslo, Ba~vi}, Curi}, Ga{anin, D`aka, ^uhara, [arki}, Zili}, Kova~, Ja`i}, Fetahovi}, Halilovi} i
ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i merhume u ulici Pogledine br. 47. 036249
Za ovaj trenutak - pripremajte se... (hadis)
Sa dubokim bolom i `alosti obavje{tavamo
rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a dra-
ga majka, punica i nana
ASIJE (SHASIVAR)
KOLLANI
preselila na ahiret u subotu, 26. marta
2011. godine, u 86. godini.
D`enaza }e se klanjati i obaviti u srijedu, 30. marta 2011. godine
u 15.00 sati na mezarju u Prizernu - Kosovo.
O@ALO[]ENI: sinovi Enver i Imer, k}erke Muradija, Fi~rija,
Munevera i Alija, zetovi ]amil, Mestan i Enes, snahe Zemrija i
Habiba, te porodice Kollani, Poplata, Abazi, Hoda, Palo i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je
na{ dragi
D@EVAD (OMER) MUKA^A
iz Fojnice
preselio na ahiret u utorak 29. 3. 2011. go-
dine u 52. godini.
D`enaza }e se obaviti 30. 3. 2011. godine
(srijeda) iza ikindije namaz u 16,20 sati, a
ukopat }e se u porodi~nom haremu Plo~ari
Polje.
D`enaza polazi ispred d`amije u Plo~arima.
O@ALO[]ENI: supruga Mediha, k}i Azra, sin Omer, bra}a
Ned`ad, Senad i Zilko, sestra Mujesira, zet Ahmed, snahe Zakira,
Ramiza, Indira, Samira, tetka Habiba, tetak Mu{an, punac Alija, pu-
nica Zekija, {ura Mensur, brati}i D`enan, Osman, Kenan, Vedad,
brati~ne D`enana, Senada, Nejra, sestri} Admir sa porodicom, se-
stri~na Meliha sa porodicom, teti}i, teti~ne, dajd`i}i, dajd`i{ne, por-
odice: Muka~a, Tulumovi}, D`afi}, Duri}, Selimovi}, Kasum,
Hod`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti prije ikindije u d`amiji u Plo~arima.
@enski tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti iza ikindije namaza. PTT
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
RAZA BAJRAMOVI],
ro|. LAGUMD@IJA
preselila na ahiret u utorak, 29. marta 2011. godine, u
73. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 31. marta 2011. go-
dine u 14.00 sati na mezarju GRLI]A BRDO.
O@ALO[]ENI: suprug Subhija, k}erka Dada, sino-
vi Hajrudin i Fahrudin, snahe Azra i Rada, unuci
Mirinri, Nefi i Rino, bra}a Remzo i Zijad, sestre Fa-
tima, Rabija, Sajma i Jasminka, te porodice Bajramovi}, Lagumd`ija, Kovo,
Polimac, Fazli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
KU]A @ALOSTI U ULICI DOBOJSKA br. 8. 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HAJRUDIN (ZAIM) KRESO
preselio na ahiret u utorak, 29. marta 2011. godine, u
89. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. marta 2011. godine
u 14.00 sati na gradskom groblju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: supruga Vahdeta, k}erke Biljana,
Zlata i Amela, unuke Nina i Sara, zetovi Faik La~evi},
Nusret Prguda i Nermin Kova~, sestre Enisa Omeragi}
sa porodicom i Bisera Meki} sa porodicom i ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
UMJESTO TEVHIDA PO @ELJI RAHMETLIJE PRILOG ]E SE DATI U
HUMANITARNE SVRHE.
NEKA TI DRAGI ALLAH D@.[. PODARI LIJEPI D@ENNET. 111
Dnevni avaz Srijeda, 30. mart/o`ujak 2011. . 63
Sa neizmjernom tugom obavje{tavamo da je na{a draga
HABIBA (SULEJMAN)
KRATOVI], ro|. VREBAC
preselila na ahiret u nedjelju, 20. marta 2011. godine,
u 74. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 31. marta 2011. go-
dine u 14.00 sati na gradskom groblju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: sinovi Denis i Enis, sestre Ferhija i
Ismeta, bra}a Dervi{ i Izet, brati}i Ned`ad i Mirsad,
sestri}i Esad, Enver, Sead, Muharem i Mahir, bra-
ti~ne Mirsada, Magda, Emina i Esma, sestri~ne Munira, Fatima, Nasiha, Ja-
sminka i Merima, snahe Jasmina i Amela, unu~ad Sa{a, Layla, Maida, Ena i
Aden, djeveri D`emaludin i Sadudin, jetrve Ferida, Meliha i Zerina, nevjesta
Ljiljana, te porodice Kratovi}, Vrebac, Veli}, Sokolovi}, Jahi}, Alagi}, Semiz,
^osi}, Destanovi} i mnogobrojna rodbina i prijatelji.
TEVHID ]E SE PROU^ITI ISTOGA DANA U 14.00 SATI U D@AMIJI
^OBANIJA, ul. ^OBANIJA br. 11. 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijate-
lje i kom{ije da je na{a draga
MERSA (HAD@O)
OSMANAGI], ro|. TUNOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 28. 3. 2011. godine u
51. godini.
D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 30. 3. 2011. godi-
ne u 14.00 sati na gradskom mezarju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: k}erka Selma, sin Haris, suprug Suad, brat Zaim, sestra Alma-
sa, snahe Fatima i Esma, zaove Suada, Zerina i Zijada, zet Hamid, daid`a Nezir,
brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Osmanagi}, Tunovi}, Mehi}, Zvi-
zdi}, Ga~anovi}, Telarevi}, Deli}, Lojo, ^ustovi}, ^orbo, Had`imuli}, Faji}, Ze-
ki}, Mehremi}, Avdi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u novoj d`amiji na Dobrinji (Do-
brinja III).
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje
i kom{ije da je na{ dragi
MUJO (MEHO) VLAHOVLJAK
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. 3. 2011. godine
u 78. godini.
D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 30. 3. 2011. godi-
ne u 14.00 sati na gradskom mezarju VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: supruga Ai{a, sinovi Mersad, Enes
i Samir, k}erke Mersada i Suada, brat Halil, sestra Zehra, unu~ad Amel, Ame-
la, Adonis i Ines, zetovi Be}ir i Suad, snaha Hasija, te porodice Vlahovljak, Sa-
kovi}, Deljkovi}, Sirovina, Zul~i}, Karahmet, Demi{evski, Tahirovi},
^au{evi}, Hasovi}, Prlja~a, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. ]EBE\IJE br. 2.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u
13.15 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijateje i kom{ije da je na{ dragi
MU[AN (MUJO) MADE[KO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. 3. 2011. godine u
83. godini.
D`enaza }e se obaviti u ^ETVRTAK, 31. 3. 2011.
godine u 14.00 sati na mezarju POPOV MOST -
FO^A
O@ALO[]ENI: supruga Alija, sinovi Ekrem, Ed-
hem, Emin i Fuad, k}erke Pemba, Envera i Fedina,
sestra Hankija, zetovi Mujo, Salko, Ibro i Suljo, sna-
he Meska, Sadeta, Senada, Selma i Muamera,
unu~ad i praunu~ad, sestri}i sa porodicama, {ure Munib i Alija sa porodicama,
te porodice Made{ko, Tahirovi}, Demo, Husilovi}, Bali}, Fako, Kova~, ^orbo,
Ibrahimovi}, Cvrk, ^edi}, Terovi}, Aliba{i}, Vreva, Zec, Dedovi}, Glibo, Der-
vi{evi}, O`egovi}, \uderija, Bora~i}, [ahinovi}, Elezovi}, Sejdin, Odoba{i},
Arnautovi}, Lon~ari}, Musli}, Vejo, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. KASINDOL-
SKA 108, STUP II.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa terminala Ilid`a sa polaskom u
10.00 sati.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
ZAHIR (SABIT) ZAHIROVI]
preselio na ahiret u 86. godini u utorak 29. 3. 2011. godine.
D`enaza }e se obaviti u srijedu 30. 3. 2011. godine u 16.30 ~asova poslije
ikindije namaza na mezarju sela Seljano op{tina Konjic.
O@ALO[]ENI: sinovi Huso, Sabit, Abaz, Ramiz, k}erka Hida, zet Miralem,
snahe Sifa, Huma, Sabiha i Hajra, unuci D`enan, Amar, Adem, Benjamin,
Ahmed, unuke Anela, Emina, Nejla, te porodice Zahirovi}, Hajduk, Nuhi},
Idrizovi}, Bali}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
Ku}a `alosti Seljani, Konjic 3765-1nd`
Sa bolom i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi
VOJISLAV (MILIVOJA) STIJAKOVI]
Preminuo dana 29. 3. 2011. godine u 80. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se dana 30. 3. 2011. godine u 15.00 ~asova na
gradskom groblju Kasindo.
Povorka polazi sa autobuske okretnice Kasindo u 14.30 ~asova.
O@ALO[]ENI: supruga Veselinka, brati} Zoran, snaha Jelisaveta - Lela, {ure Vasika,
Momo i Aco sa porodicama, kum Branko Bobu{i}, kuma Dragojla Puri}, kom{inica Lji-
lja, kom{ije iz zgrade, te porodice Stijakovi}, Mijovi}, Eri}, Radan, Mati}, Vaskovi}, Pu-
ri}, Vidi}, ^ubrilo, Borenovi}, Ajkalo, Kriste, Mimi} i ostala mnogobrojna rodbina i pri-
jatelji 3788-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
MAHMUT (ALIJE) MULAOSMANOVI]
Preselio na ahiret u utorak, dana 29. 3. 2011. u 74. godini.
D`enaza }e se klanjati ispred d`amije u Hrasnici u srijedu 30. 3. 2011. godine u 16.30 sati (poslije iki-
ndije namaza) a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica.
Tevhid }e se prou~iti istog dana odmah poslije d`enaze u ku}i rahmetlije (Bunica 90, Hrasnica).
RAHMETULLAHI ALEJHI - HA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: sinovi Suvad i Zijad, brat Rasim, snaha Selma, sestre Rasema, Fata i Ai{a, snahe [em-
sa i Emina, unu~ad Admir, Amela, Nejra i Nihada, te porodice: Mulaosmanovi}, Krupalija, Mrakovi},
Plo~o, Pintol, Kapo, Mizdrak, Durmo, Trnka, Poljak, Halilovi}, Osmanagi}, Mulaomerovi}, Kadri} i
ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 4334-1tt
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje, da je na{ dragi
FARUK (HAJRUDINA) PA[I]
1975 - 2011.
iznenada preminuo dana 27. 3. 2011. godine u Berkeley - USA.
Datum sahrane, kao i ku}a `alosti, naknadno }e biti objavljeni.
Porodica
4291-1tt
...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijate-
lje i kom{ije da je na{ dragi
NASO (ABID) GOJAK
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. 3. 2011. godi-
ne u 44. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 30. 3. 2011. godi-
ne u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: otac Abid, majka Zejna, supruga
Hadija, sin Kenan, k}erka Senida, unuk Kerim, bra}a Na{id i Re{ad, sestre
Nalka, Naza i Behija, zetovi Adem, Rahman i Zejto, snahe Halima i Hafa,
punac Ibrahim, punica Hanifa, dajd`a Halil, {urevi Fadil i D`emal, svasti-
ke Muradija i Elmaza, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i,
amid`i~ne, dajd`i}i, dajd`i~ne, te porodice: Gojak, Metovi}, Alomerovi},
Daci}, ^ano, Bi~o, ]osovi}, Bogu}anin, Avdi}, Ba{ovi}, @igovi}, [ljivo,
Husovi}, Kujevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Ku}a rahmetlije: ul. Nadira Kafed`i}a 2.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred Doma kulture „[vrakino
selo“ sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHME-
TEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HAMED (UZEJR) HERAK
preselio na ahiret u utorak, 29. marta 2011.
godine, u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 31. marta
2011. godine u 16.30 sati, poslije ikindije
namaza na mezarju HAMBINA CARINA.
O@ALO[]ENI: supruga Zijada, tetka
Mevla, sin Mevludin, snaha Elvedina,
unu~ad Mirza i Adi, sestra Vezira, bra}a Ja-
kub, ]amil i Mehmed, snahe Hasiba, Mera i Slavka, brati}i Ha-
san, Sakib, Haris i Dado, sestri} Muhidin sa porodicom, se-
stri~ne Maida, Mediha i ]amila, brati~ne ]amila, Hasena, Vahi-
da i Elvira, amid`i} Muhamed sa porodicom, teti}i Ibro, Murat i
Jusuf, teti~ne Fatima, Zajfa i D`ehva, te porodice Herak, Kadri-
spahi}, Pleh, Bajrovi}, Alimanovi}, [eko, Kalni}, Batanovi},
[abanovi}, Kazagi}, ^eljo, Ibrahimovi}, [iv{i}, Hubjer, Huri},
Dulan~i}, Paleta, Ba{i}, Bekto, Ro`anica, Dumanagi}, Gazap,
Kajgana, Ho{o, Selak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u ulici
Labenovalencije br. 6. 111
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga
FERIDA (MU[ANA)
OMERBA[I], ro|. HO\I]
preselila na ahiret 29. 3. 2011. u 88. godini.
D`enaza }e se klanjati 30. 3. 2011. godine u Rogatici
- selo Kovanj, poslije ikindije namaza, 30. 3. 2011.
godine u 16.25 sati.
O@ALO[]ENI: sinovi Ferid i Refik, k}erke Muni-
ra i Almasa, snahe Fatija i Fatima, zet Emin, unu~ad
i praunu~adi, te porodice Omerba{i}, Ho|i}, Be~irevi}, Omeragi}, Alispahi},
Alimanovi}, Dervi{evi}, Pleho, \ananovi}, Konakovi}, Bali~evac, Dervi{agi},
^utahija, Kundak, Spahi}, Me{i}, Katica, O`egovi} i ostala mnogobrojna ro-
dbina, prijatelji i kom{ije
36156-1sh
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
FATA (OSMANA) PEHILJ
1932 - 2011.
iz Mostara
dana 28. 3. 2011. godine, iznenada u 80. go-
dini preselila na ahiret.
D`enaza rahmetlije }e se klanjati u srijedu,
30. 3. 2011. u 17,00 sati u [ari}a haremu,
gdje }e se rahmetlija i ukopati.
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Bra}e
[ehovi}a 15.
O@ALO[]ENI: sin Asim, unuka Anida, nevjeste Zarema, Emi-
na i Emina, brat Salko, sestre \ula i Ramiza, djever Osman, jetr-
ve Mina i Naza, zetovi Ale i Fehim, porodice: Pehilj, Balavac,
Huma~ki}, \ulmez, Zili}, Zuhri}, Peco, Obradovi}, Kebo, Idriz,
Medar, ^omor, Mula}, ^olakhod`i}, Bajgori}, Taslid`a, Obad,
Puce, Klari}, Stupac, Rizvanovi} i ostala mnogobrojna rodbina i
prijatelji 376-1mo
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
AHMET - AHMO (HASAN) D@ANO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 28. 3. 2011. godine u 62. godini.
D`enaza }e se obaviti u SRIJEDU, 30. 3. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju
VLAKOVO.
O@ALO[]ENI: supruga Duda, sin Anel, brat Munir, sestra Munevera, amid`a Asim,
amid`i~na Na|a, brati~ne \ermin i \ejna, sestri} Admir sa porodicom, amid`i}i Nedim, Sabi-
na, Igor i Hanka, zet Bajro, snaha Mina, {ura Salko sa suprugom Nurom i djecom Emina, Meri-
ma i Sadina, {ura Ramiza sa suprugom Senadom i djecom Elvira, Eldina i Anida, te porodice
D`ano, Jusufovi}, Reko, D`emid`i}, \uderija, Bajraktarevi}, Bostand`i}, Vehabovi}, Pand`a,
Gradi{i}, Termiz, Rikalo, Sofrad`ija, Imamovi}, Zuki}, Korjeni}, Srna, Kast, Kajanija, Zukan~i}, Tabakovi}, Plo~o, Borovi},
kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14.00 sati, ul. PRVOMAJSKA 6/II.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i
prevoz umrlih iz Zapadne Europe
specijalnim pokopnim
vozilima i organizuje
d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU
OSNOVANO 1923
tel. 00387(0)33533-763 mobitel 00387(0)61131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
POKOPNO DRU[TVO
SARAJEVO
"BAKIJE" "BAKIJE"
sport
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 64
Kad ne mo`e na terenu, mo`e za stolom
Rumuni nam oduzeli bodove
i napravili novu tabelu grupe
Ako je kome do suspe-
nzije stalo vi{e od delegata
iz FSRS i zapadne Hercego-
vine, onda su to Rumuni,
~iji mediji ju~er nisu propu-
stili prokomentirati ishod
zasjedanja Skup{tine NS-
BiH.
Rumunski mediji su ~ak
i napravili novu tabelu na{e
kvalifikacione grupe u kojoj
su reprezentaciji BiH oduze-
li bodove. Dok je BiH poslje-
dnja, Rumuni su u tom po-
retku sko~ili na ~etvrto mje-
sto. M. T.
Iz rumunskih medija:
Sada{nja i mogu}a tabela
Ako jo{ ima onih koji se
nadaju nekom ~udu da NS-
BiH mo`da ipak ne}e biti su-
spendiran i da }e se UEFA i
FIFA smilovati jer smo, eto,
druga~iji od ~itavog svijeta,
moramo podsjetiti da je su-
spenzija automatska.
Izvr{ni komitet UEFA-
e je na sjednici u Minsku 3.
oktobra pro{le godine jasno
rekao da }e NSBiH automa-
tski biti suspendiran ako do
31. marta ne usvoji statut
uskla|en s njihovim, odno-
sno ne ukine Predsje-
dni{tvo i uvede jednog pr-
edsjednika. Ista odluka po-
novljena je na sastanku u
Parizu 21. marta.
U Minsku je potpredsje-
dnik D`efri Tompson (Ge-
offrey Thompson) istakao
da NSBiH suspenzijom gu-
bi sva prava po osnovu
~lanstva u UEFA-i.
U prilogu mo`ete vidje-
ti faksimil prijevoda pro{lo-
godi{nje odluke Izvr{nog
komiteta UEFA-e.
FIFA je, kako je zva-
ni~no saop}eno, saglasna s
ovim stavovima. M. T.
Sve svjetske agencije
prenijele su zaklju~ke
Skup{tine NSBiH, a fra-
ncuski AFP potra`io je
stav UEFA-e, koja je sa-
mo potvrdila ve} re~eno.
- ^ekat }emo na doda-
tne informacije, ali suspe-
nzija }e 1. aprila automa-
tski stupiti na snagu - re-
kao je portparol UEFA-e.
UEFA:
Suspenzija
od 1. aprila
Faksimil prijevoda odluke Izvr{nog komiteta UEFA-e
Podsje}anje na stavove UEFA-e i FIFA-e
Suspenzija je automatska
i stupa na snagu 1. aprila
z Reprezentacija ne mo`e igrati
me|unarodne utakmice
z Klubovi ne mogu igrati me|unarodne
utakmice
z Sudije ne mogu voditi me|unarodne
utakmice, a ni ostala slu`bena lica ne
mogu biti delegirana
z Ukida se svaka vrsta finansijske
pomo}i FIFA-e i UEFA-e
z Predstavnici NSBiH nemaju pravo
glasa na Kongresu niti pravo u~e{}a u
drugim tijelima FIFA-e i UEFA-e
Najte`e posljedice suspenzije
Scene koje su obilje`ile
sami zavr{etak ju~era{njeg
zasjedanja Skup{tine Nogo-
metnog saveza Bosne i Herce-
govine odli~no su ilustrirale
njene zaklju~ke kojim je bh.
fudbalu, ba{ kao {to se i o~eki-
valo, izre~ena smrtna presuda.
Uprkos jasnim upozore-
njima iz Niona i Ciriha, de-
legati Skup{tine, ta~nije njih
29, poslali su fudbal Bosne i
Hercegovine u ponor, glasa-
ju}i protiv usvajanja novog
statuta, tako da nas 1. aprila
o~ekuje automatska suspe-
nzija UEFA-e i FIFA-e.
Povici i uvrede
Kraj zasjedanja protekao
je povicima i uvredama na
ra~un predsjednika NSBiH
Sulejmana ^olakovi}a. Prvi
~ovjek NSBiH je, jedva ~eka-
ju}i trenutak kada }e napu-
stiti salu jer „svakako se zna
{ta }e se desiti i to niko ne
mo`e promijeniti“, proglasio
kraj sjednice uprkos ~injeni-
ci da glasanje nije provede-
no kako treba.
Naime, od 54 prisutna
delegata 28 ih je bilo protiv,
22 za novi statut, a trojica su
bila suzdr`ana. Iako je jedan
glas nedostajao, ^olakovi}
nije `elio usli{iti zahtjeve
bo{nja~kih delegata da se
glasanje provede ponovo i
pojedina~no, kako bi se zna-
lo koji su to ljudi presudili
bh. fudbalu.
Umjesto toga, ^olakovi}
je proglasio kraj, da bi veli-
ka ve}ina delegata i ~lanova
Predsjedni{tva u rekordnom
roku pobjegla s mjesta
zlo~ina, kako se ne bi suo~ili
s onima kojima je stalo do
bh. fudbala.
- Ti si ubio bh. fudbal. Ni-
su to uradili delegati iz FSRS,
nego Sulejman ^olakovi}! -
bili su uzvici koji su se pro-
lamali dvoranom.
Nije bilo dilema
Naj`e{}i u odbrani bh.
fudbala bili su delegati iz
Fudbalskog saveza Kantona
Sarajevo, koji su najavili da
se ne}e zavr{iti na ovome.
- Po Statutu se imamo pr-
avo `aliti i to }emo i u~initi.
Ovo nije kraj, jer glasanje ni-
je legalno. Za{to nisu `eljeli
pojedina~no glasati? NSBiH
je od javnog interesa i treba
se znati ko to ne}e da bh. fu-
dbal nastavi postojati. Mi
tra`imo spas, a vi napu{tate
zasjedanje - galamio je Suad
28 protiv, 22 za, 3 suzdr`a
Prije po~etka sjednice,
ispred hotela „Holiday Inn“
okupila se manja grupa navi-
ja~a BiH koji su istakli tra-
nsparent s natpisom „Danas
u Savezu, sutra u kavezu“.
Kako je zasjedanje teklo, ta-
ko se njihov, ali i broj polica-
jaca, pove}avao. A kada je sve
zavr{eno, „srda~no“ su
do~ekali grobare bh. fudbala,
vrije|aju}i svakog ponaosob,
pa ih je ve}ina pobjegla uz po-
mo} policije.
Navija~ki do~ek delegatima
Broj navija~a i policije se proporcionalno pove}avao
NSBiH Delegati Skup{tine ju~er u Sarajevu
Odbili novi stat
smrtnu presudu
Svi delegati iz FSRS, kao i ve}ina hrvatskih, bili su protiv,
a bo{nja~ki su mahom bili za z Glasanje nije legalno, `alit
}emo se, poru~io D`indo
sport
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 65
D`indo iz FSKS dok su de-
legati bje`ali iz sale.
Prilikom glasanja nije bi-
lo puno dilema. Sjednica
koju je, kao po nekom pravi-
lu, obilje`ila galama, zavr{ila
je brutalno brzo, kao da se
radilo o sajmu {ljiva, a ne o
odlu~ivanju o smrtnoj presu-
di bh. fudbalu.
Prema onome {to smo
mogli zaklju~iti, svi delega-
ti iz FSRS, kao i ve}ina hr-
vatskih, bili su protiv statu-
ta (Posavci su bili suzdr`ani),
a bo{nja~ki su mahom bili
za, ali bilo ih je premalo da
sprije~e najgore - bh. fudbal
ju~er je umro i ostalo je jo{
samo da nas UEFA i FIFA o
tome i zvani~no obavijeste.
M. TANOVI]
na, 1 nedostajao
(Foto: I. [ebalj)
Delegati iz FSRS su, ba{
kako se i o~ekivalo, `eljeli
odvu}i pa`nju od glavnog
problema i jedine teme o ko-
joj se ju~er trebalo razgova-
rati. Na samom po~etku za-
sjedanja, oni su bili protiv
verifikacije prisutnih delega-
ta iz dva federalna kantona-
lna saveza, Sarajevskog i Sr-
ednjobosanskog, jer su
izra`avali sumnje u lega-
lnost njihovog izbora.
Ostali delegati sumnjali
su da srpski delegati time `ele
minirati zasjedanje kako
uop}e ne bi ni do{lo do gla-
sanja o statutu. Nakon pau-
ze, u kojoj su se povukli na
konsultacije, ipak su odlu~ili
potvrditi verifikaciju da ne
bi, kako su rekli, bili optu`eni
za nekooperativnost.
Sli~no se desilo i uo~i
glasanja. Nakon {to im je,
po preporukama UEFA-e i
FIFA-e, ponu|ena mo-
gu}nost tajnog glasanja,
delegati iz FSRS ponovo su
tra`ili pauzu za dogovor, va-
ljda u strahu od eventua-
lnog namje{tanja.
Delegati iz FSRS `eljeli
minirati zasjedanje
donijeli o~ekivanu odluku
ut i izrekli
bh. fudbalu
Zabranili
slikanje
glasanja
Za razliku od dosa-
da{njih sjednica Skup{ti-
ne NSBiH, ju~er je fotor-
eporterima slikanje bilo
dozvoljeno samo u prvih
15 minuta, {to je protivno
svim evropskim i svje-
tskim normama.
Me|utim, po{to su
delegati ju~er svojim gla-
sanjem potvrdili da su te
evropske i svjetske nor-
me njima potpuno nepo-
znato {tivo, tako su i za-
branili slikanje samog
glasanja, valjda da se ne
bi znalo koji su to od
njih bili protiv usvajanja
statuta.
Ipak, na{ fotoreporter
je, na samo njemu znani
na~in, uspio slikati trenu-
tak kada je dio delegata
podigao crvene kartone.
Kraj zasjedanja: Ovo nije kraj
Sjednici Skup{tine u
ime UEFA-e i FIFA-e pri-
sustvovao je Slovenac Rudi
Zavrl, sa zadatkom da izvi-
jesti dvije me|unarodne
asocijacije o zaklju~cima.
Slovenac ponovo nije
`elio ni{ta pri~ati, ali je
izraz njegovog lica dovoljno
govorio. Zavrl je bio frapi-
ran doga|anjima tokom, a
naro~ito nakon sjednice,
kada je prisustvovao izljevi-
ma bijesa delegata.
- Shvatite da ne mogu
ni{ta govoriti. Znam da vas
mnogo toga interesira, ali
ne smijem pri~ati - rekao je
Zavrl.
UEFA-in i FIFA-in
emisar govorio je samo na
po~etku sjednice, biraju}i
rije~i kojima }e se obratiti
delegatima.
- UEFA i FIFA ovdje
nisu prisutne samo zato {to
ne `ele ni na koji na~in
utjecati na odluke delegata.
Sva odgovornost je na nji-
ma. Pozivam vas da done-
sete odluku za prosperitet
fudbala - rekao je Zavrl de-
legatima. M. T.
Zavrl: Frapiran doga|anjima
Izaslanik UEFA-e i FIFA-e nije smio pri~ati
Zavrlovo lice govorilo
je vi{e od rije~i
Sulejman
^olakovi},
predsjednik
NSBiH
- U Statutu pi{e
da se pojedina~no
glasanje mora tra`iti
prije samog glasa-
nja, tako da zahtje-
vi da se ono ponovo
provede nisu bili
utemeljeni.
Da smo pono-
vili, da li bi delega-
ti glasali druga~ije?
Muhidin
Ra{~i},
~lan IO
NSBiH
- @ao mi je
igra~a i klubova, `ao
mi je reprezentacije
i Bosne i Hercegovi-
ne. Cijeli sam `ivot
posvetio lopti. Neka
UEFA i FIFA sada
dovedu nove ljude
koji }e omogu}iti
reprezentaciji i klu-
bovima da pre`ive.
Bogdan
^eko, ~lan
Predsjedni{tva
NSBiH
- Mo`da je ovo i
dobar trenutak da s
novim ljudima krene-
mo u formiranje save-
za. Li~no ne osje}am
krivicu jer ja kao poje-
dinac nisam mogao pr-
omijeniti ni{ta. U~inio
sam i iznad svojih mo-
gu}nosti. Ja niti sam
donosio odluku niti
sam mogao utjecati na
delegate.
Slobodan
Te{i}, delegat
iz FSRS
- Ovaj problem
trebalo je rje{avati
davno u Nionu i Ci-
rihu, a ne sada, dva
dana pred istek roka.
^lanovi Predsje-
dni{tva su, umjesto
da urade ne{to kor-
isno, hodali po hote-
lima. S njima ne bi-
smo nikada ni{ta na-
pravili.
Ovdje niko nije pobijedio, ovo je katastr-
ofa i ja sam razo~aran, ali sam kao delegat
morao provoditi odluke svoje skup{tine.
Nadam se da uz pomo} UEFA-e i FIFA-e
mo`emo prona}i rje{enje s nekom novom ga-
rniturom ljudi.
Nizar El-Tinavi,
jedan od
vo|a BHF
- Ve} {est godina se
borimo protiv Saveza,
a do{li smo u nadi da
}e nas suspendirati.
To je mo`da jedan od
na~ina da se otjeraju
~elnici sada{njeg save-
za. Nadam se da FIFA
i UEFA imaju plan
{ta da se sada uradi.
Behudin
Trbovi},
predsjednik
NS SBK
- Za ovo su krivi
ljudi iz Federalnog sa-
veza na ~elu sa Sule-
jmanom ^olakovi}em i
Iljom Dominkovi}em.
To je ru{enje radi nji-
hovog ostanka. Delega-
ti su morali imenom i
prezimenom re}i za{to
ne}e statut. M. T.
Izjave aktera
66
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. sport
Posljedice suspenzije po najbolje bh. klubove
* Cifre su u eurima
[ta gubi prvak BiH
330.000 - po eliminaciji u drugom pretkolu
Lige prvaka
vi{e od 550.000 - po eliminaciji iz tre}eg pretkola
Lige prvaka i za plasman u Evropsku ligu
vi{e od 3,1 miliona - po eliminaciji iz plej-ofa za
Ligu prvaka
vi{e od 9,3 miliona - po plasmanu u grupnu fazu
Lige prvaka
[ta gubi osvaja~ Kupa
90.000 - po eliminaciji u drugom
pretkolu Evropske lige
180.000 - po eliminaciji u tre}em
pretkolu Evropske lige
270.000 - po eliminaciji u plej-ofu
za Evropsku ligu
vi{e od 1,18 miliona - po plasmanu
u grupnu fazu Evropske lige
[ta gube drugi i tre}i
90.000 - po eliminaciji u prvom
pretkolu Evropske lige
180.000 - po eliminaciji u drugom
pretkolu Evropske lige
270.000 - po eliminaciji u tre}em
pretkolu za Evropsku ligu
vi{e od 360.000 - po eliminaciji
u plej-ofu za Evropsku ligu (M. T.)
Destruktivce do`ivotno isklju~iti iz
bh. fudbala
Treneri premijerliga{a o skup{tinskom „ne“ statutu
Razo~aran sam, ka`e Jagodi} Prona}i
prijelazno rje{enje, nada se Odovi} Prve-
nstvo mora biti nastavljeno, poru~uje Musa
Jedan od pionira borbe za protjer-
ivanje svih glave{ina koji, tobo`e, br-
inu od bh. fudbalu iz Nogometnog sa-
veza BiH jeste najbolji strijelac repr-
ezentacije Elvir Boli}.
Nakon besramnog otkaza koji je se-
lektor Meho Kodro dobio, ne `ele}i da
se povinuje nebuloznim zahtjevima za
utakmicu u Iranu, Boli}, koji je trebao
biti direktor reprezentacije, zajedno s
ostalim ljudima od bran{e pokrenuo je
prvu ozbiljnu inicijativu za „ru{enje“
postoje}e oligarhije. Nisu uspjeli, ma-
da je malo nedostajalo. Sada je sa dvojakim emocijama
oslu{kivao {ta }e se desiti na ju~era{njoj Skup{tini.
- Poslije utakmice sa Rumunijom obuzeo me optimi-
zam da }e preovladati sportski duh i da }e biti donesena
razumna odluka za dobrobit fudbala. Ipak, ljudi koji vo-
de Savez pokazali su da ih zanimaju samo li~ni interesi ko-
je ne mogu ni da doku~im.
Razo~aran sam, ali mi je, u jednu ruku, drago da su ti
ljudi sami pokazali ono {to smo mi tvrdili. Samo se nadam
da }e sad do}i do nekih promjena i da }e ovi ljudi biti
ka`njeni zabranom u~estvovanja u sportu - ka`e Boli} i do-
daje:
- @alosno je da u 2011. godini UEFA i FIFA moraju
intervenirati, da mi u 21. stolje}u brojimo koliko je ovih,
koliko je onih i pona{amo se kao plemena. Fudbal svugdje
na svijetu spaja ljude, kod nas dijeli. Ovom odlukom, da-
kle, svi ispa{taju, fudbaleri, sportski radnici, na{a djeca, ali
njima to nije bitno.
Ne znam sada koji je pravni put, vrijeme }e pokazati
{ta }e se dalje de{avati, ali, s druge strane, mo`da je ovo i
prekretnica ka boljem sutra na{eg fudbala, kona~ni
po~etak njihovog kraja - dodaje Boli}. A. ^.
Elvir Boli}, borac protiv glave{ina u Savezu
Mo`da je ovo po~etak
njihovog kraja
Boli}: Nadam
se da }e do}i
do promjena
Amar Osim (@eljezni~ar)
- Na`alost, nas, tr-
enere, i sportiste niko
ni{ta ne pita, mo`da
smo i mi krivi {to
smo dozvolili da ne-
kakvi tamo odlu~uju
o stvarima od kojih
mi `ivimo.
Ako suspenzija
zna~i da }e nam biti
bolje, onda treba istr-
pjeti i sa~ekati. Jer
{ta }e nam ljudi koji se ne mogu dogo-
voriti ni o ~emu? Valjda }e do}i neki
koji se mogu dogovarati i, ako je ovo je-
dini put do toga, onda dobro.
Navodno }e UEFA pokrenuti formi-
ranje novog saveza, du`ni su da to ur-
ade jer, ako budu ~ekali ove da se do-
govore, onda nam suspenzija ne}e ni-
kada prestati. Nadam se da }e se napr-
aviti neka zdravija organizacija i da sa-
nkcije ne}e dugo trajati.
Vlado Jagodi} (Borac)
- Normalno gle-
daju}i, isklju~ivo sa
fudbalske strane, ra-
zo~aran sam zbog to-
ga {to se bojim da }e
nam sankcijama biti
uskra}eno ono {to
smo po{teno ostvari-
li na terenu. Uz me-
ne, sigurno je da su
razo~arani i moji sa-
radnici, kao i cjelokupni igra~ki kadar,
jer smo svi zajedno ulo`ili veliki, nemje-
rljivi trud. Me|utim, nadamo se da }e
UEFA ipak imati razumijevanja kada
su sportisti u pitanju.
Milomir Odovi} (Vele`)
- Moram prizna-
ti da sam o~ekivao
ovakvu odluku. Sa-
da treba vidjeti kako
}e reagovati ljudi iz
UEFA-e i FIFA-e.
Nadam se da }e se
{to prije prona}i ne-
ko prelazno
rje{enje, kako bi
na{i klubovi koji
izbore nastup u Evr-
opi i reprezentacija mogli igrati svoje
utakmice. Ne znam kakva }e biti odlu-
ka {to se ti~e doma}e lige, ali trebamo
nastojati da prvenstvo privedemo kra-
ju, pa da se nadamo da }e ne{to u
me|uvremenu promijeniti.
Abdulah Ibrakovi} (^elik)
- @ivot ne}e
stati. Mo`da su
neki sebi uzeli
za pravo da zau-
stave reforme u
BiH, kako ove u
fudbalu tako i u
drugim sferama
`ivota. O~ito se
vra}amo u deve-
desete godine.
Me|utim, mi-
slim da ima i do-
sta nas, mladih ljudi, koji smo spremni
oduprijeti se tome. Ima li smisla vi{e igr-
ati? Naravno da ima. Mi }emo iz revo-
lta napuniti Bilino polje protiv Olimpi-
ca i pokazati da nas ima mnogo koji `ivi-
mo za fudbal, a FIFA i UEFA bi sada
trebale ove destruktivce definitivno i
do`ivotno isklju~iti iz bh. fudbala.
Ibrahim Crnki} (Sloboda)
- Mislim da
ima smisla nastavi-
ti s ligom. Ako
ni{ta, ovo je dobar
trenutak da se ri-
je{imo ljudi koji
su godinama ko~ili
razvoj na{eg fu-
dbala. Nadam se
da }e neko od
na{ih proslavlje-
nih imena ko-
na~no dobiti prili-
ku da nam vodi fudbal i da }emo do na-
stavka kvalifikacija imati povoljniju si-
tuaciju u Savezu i normalno rukovo-
dstvo.
Slaven Musa (Zrinjski)
- Iako nas
o~ekuju sankci-
je, prvenstvo
mora biti nasta-
vljeno, jer danas
ne znamo koli-
ko }e suspenzija
trajati. Svi mi
koji smo u no-
gometu nadamo
se da }e ona bi-
ti samo privre-
mena, jer bi bila
prava katastro-
fa kada repreze-
ntacija ne bi mogla nastaviti kvalifika-
cije, odnosno kada klubovi ne bi mogli
igrati u Evropi. To bi bio ogroman ko-
rak nazad za bh. nogomet, a tko zna,
mo`da se na kraju ovo poka`e kao ko-
rak naprijed.
Ekipa „Dnevnog avaza“
ANKETA
Svi anketirani treneri premijerliga{a razo~arani su
ju~era{njom odlukom Skup{tine NSBiH da ne usvoji no-
vi statut, ~ime }e Savez, klubovi i reprezentacija od 1. apr-
ila biti suspendirani.
Neki od njih smatraju da se u ovom „ne“, upu}enom
Evropskoj i Svjetskoj fudbalskoj federaciji, nazire i ma-
lo svjetla, {to bi moglo zna~iti trajno udaljavanje iz NS-
BiH sada{nje nesposobne i politikantstvu sklone garni-
ture. [to se ti~e pitanja treba li nastaviti takmi~enje, odgo-
vor je jednoglasan - da.
sport
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 67
Had`i}: Pobjeda bez primljenog gola
^elik doma}in u polufinalu Kupa
Emir Had`i}: Moramo
pobijediti odli~ni Olimpic
„Vukovi“ slavili u dva prethodna
gostovanja na Bilinom polju
Nogometa{i ^elika }e u
ve~era{njoj prvoj polufina-
lnoj utakmici Kupa BiH po-
ku{ati do}i do pobjede nad
Olimpicom i rezultatske pr-
ednosti koja bi im osigurala
prvi plasman u finale Kupa
BiH u ovom stolje}u.
Zeni~ani bi pobjedom
sru{ili i neugodnu tradiciju u
duelima s Olimpicom, jer su
„Vukovi“ u posljednja dva pr-
venstvena me~a odnosili cije-
li plijen s Bilinog polja (pro{le
sezone 1:2, jesenas 0:1).
- Tradicije i postoje da bi
se ru{ile, ali mi o tome ne
smijemo razmi{ljati. Mora-
mo pobijediti odli~ni tim
Olimpica. Kako su mi sai-
gra~i kazali, „Vukovi“ su je-
dini nadigrali ^elik na Bili-
nom polju. O~ito je da im
na{ teren odgovara, ali sam
uvjeren da }emo ovog puta
mi biti bolji i na uzvrat otpu-
tovati s predno{}u.
Nadam se i da }emo pobi-
jediti bez primljenog gola, jer
to je najva`nije - ka`e napada~
Emir Had`i}, koji }e biti i gla-
vna uzdanica zeni~kog sasta-
va, mada }e iza njega biti sve
sami ofanzivci - Adin D`afi},
Aldin [i{i} i Dario Puri}.
- Ne smijemo biti nestr-
pljivi, jer ovo je tek prvo po-
luvrijeme i nikakva vam pr-
ednost ne mo`e biti garanci-
ja da }emo pro}i u finale -
dodaje Had`i}.
^elik }e ve~eras igrati
bez kapitena Eldina Adilo-
vi}a (`uti kartoni), Eldara
Hasanovi}a (povreda) i Adi-
sa ]ulova (bez prava nastu-
pa u Kupu, igrao jesenas za
Olimpic). V. B.
Olimpic u Kupu BiH ide na megdan ^eliku
Janjo{: Moramo se izdi}i
iznad ove sramotne odluke
Pod dojmom bezobrazne
odluke delegata Skup{tine da
ne prihvate novi statut, fu-
dbaleri Olimpica odr`ali su
ju~er posljednji trening pr-
ed prvu polufinalnu utakmi-
cu polufinala Kupa BiH pr-
otiv ^elika u Zenici.
- Iako je na{e da razmi{lja-
mo isklju~ivo o utakmici,
moram stvarno re}i da je sve
ovo skandalozno i sramno
od ljudi koji bi trebali voditi
ra~una o svima nama u fudba-
lu, a samo o tome ne vode
ra~una. Zaista sam frapiran.
Volio bih da je neko od tih
ljudi u{ao nama ju~er u
svla~ionicu i vidio lica fudba-
lera. Ne znam, nemam ri-
je~i, ali {ta mo`emo, moramo
se izdi}i iznad ove situacije i
nadati se da }e neke zdrave
snage na kraju ipak pobijedi-
ti - bio je frustriran trener Oli-
mpica Mehmed Janjo{.
Bez obzira na sve, on,
ipak, smatra da bi igra~i,
mo`da upravo zbog svega
{to su im priredili provinci-
jski ubleha{i iz Saveza, tre-
bali pokazati koliko mogu.
- Ovo je nama historijska
utakmica, polufinale Kupa,
za{to ne o~ekivati i plasman u fi-
nale. Volio bih da utakmica
bude prava, da poka`emo tim
ljudima da u BiH ne}e umrije-
ti fudbal, bez obzira na njihove
odluke. Nadam se da }e sve bi-
ti fer i korektno, a poslije }emo
vidjeti {ta dalje - ka`e Janjo{ ko-
ji ne}e mo}i ra~unati na [kalji}a,
Plisku, Rizvanovi}a i Harbu,
budu}i da su u Kupu ve} igra-
li za druge ekipe. A. ^.
REAKCIJE Vahid Halilhod`i} o sramnoj odluci Skup{tine Saveza
Perfidna politi~ka igra
s ciljem da se razbije BiH
FIFA i UEFA trebale bi prepoznati krivce i kazniti ih zabranom
obavljanja bilo kakvih funkcija u sportu
Na{ proslavljeni stru~njak
Vahid Halilhod`i} bio je za-
te~en vijestima iz Sarajeva.
Sramna Skup{tina Nogome-
tnog saveza i odluka ve}ine
delegata da odbiju usvajanje
novog statuta, koji su pre-
dlo`ile FIFA i UEFA, potpu-
no su ga razo~arali.
- Ne mogu vjerovati {ta su
uradili. Kakva nevjerovatna
tvrdoglavost! Neusvajanje sta-
tuta nema veze s fudbalom, to
je perfidna politi~ka igra s ci-
ljem da se razbije BiH - rekao
je uzbu|eni Vaha u jednom
dahu u telefonskom razgovo-
ru iz Zagreba za „Dnevni
avaz“.
Trener Dinama o suspe-
nziji koja }e stupiti ve} 1.
aprila je istakao:
- Prisustvovao sam subo-
tnjoj utakmici u Zenici kada
smo savladali Rumuniju.
Bio sam ponosan na uspjeh
igra~a i selektora Safeta
Su{i}a, kao i svi pravi Bosa-
nci i Hercegovci. Na`alost,
mnogima u na{oj zemlji to
ne odgovara. Me|utim, oni
koji `ele dobro svojoj domo-
vini i fudbalu, moraju di}i
svoj glas.
[ta mo`emo o~ekivati od
FIFA-e i UEFA-e, mo`da }e
po{tedjeti dr`avni tim?
- Volio bih da tako bude,
ali ko }e to znati. Radi se o
ozbiljnim me|unarodnim
sportskim organizacijama
koje bi trebale prepoznati kr-
ivce i kazniti ih zabranom
obavljanja bilo kakvih fu-
nkcija u sportu - poru~io je
Halilhod`i}. A. Dr.
[pekulira se da }e FIFA
i UEFA radi prevazila`enja
ove situacije formirati komi-
tet za stabilizaciju, u kojem
bi se trebala na}i i proslavlje-
na imena na{eg fudbala.
- Zaista ne znam ni{ta o
tome. Mene niko nije ko-
ntaktirao. Imamo dovoljno
ljudi koji su poznati i cije-
njeni {irom svijeta. Dobro
poznajem predsjednika
UEFA-e Mi{ela Platinija
(Michel) i vjerujem da }e on
zajedno sa svojim saradni-
cima jo{ jednom pomo}i
na{em fudbalu - naglasio je
Halilhod`i}.
Dobro poznajem Platinija
Halilhod`i}: Ovo je udar na dr`avu
Selektor Safet Su{i} nije
se iznenadio zaklju~cima gr-
obara koji ~ine Skup{tinu
NSBiH, ali se razo~arao. Ra-
zum mu je govorio da }e bi-
ti ovako, ali mu je srce tvrdi-
lo da mo`da i ne}e.
Tri dana nakon {to je pr-
oslavio, kako je rekao, na-
jdra`u pobjedu u igra~koj i
trenerskoj karijeri, Su{i} je
pao na tvrdu bosanskoherce-
gova~ku zemlju.
- Nije to ni{ta neo~ekiva-
no, ne{to {to bi me moglo
iznenaditi. Znao sam da ne-
ma ama ba{ nikakve {anse da
statut bude usvojen, ali sam
u svojim ranijim istupima
ipak govorio da se nadam da
}e svijest ljudi iz NSBiH
proraditi. Prema svim izjava-
ma aktera koje su davali pr-
ije Skup{tine, vidio sam da
od toga nema ni{ta - rekao
nam je ju~er Su{i}.
Pitanje je {ta sada?
- Ne znam. Ja opet, neka-
ko, mislim da }e UEFA i
FIFA imati razumijevanja za
na{u situaciju i da }e uradi-
ti ne{to da klubovi i repreze-
ntacija ne ispa{taju. Da sada
govorim kriv je ovaj ili onaj
i da upirem prstom u ljude
za koje mislim da su skrivi-
li sve ovo, ne ide, jer ne
znam {ta je ta~no posrijedi.
Pretpostavljam da su delega-
te pri odlu~ivanju vodile di-
rektive politi~ara, ali ja to ne
mogu ta~no znati - tvrdi
Su{i}.
Po{to vi{e nije upitno
ho}e li nas suspendirati, jer
}e se to zasigurno desiti, pi-
tali smo selektora je li ra-
zmi{ljao {ta }e onda.
- Ako nas suspendiraju?
Pa {ta onda mo`e raditi je-
dan selektor ako repreze-
ntacija ne mo`e igrati? Moj
cilj je da s ovom ekipom
idem do kraja, jer smatram
da mo`emo ne{to napravi-
ti. Iskreno sam vjerovao da
}e nam u slu~aju pobjede
nad Rumunijom biti ve}e
{anse da nas ne izbace, ali
ovako..., ne znam - rekao je
Su{i}.
M. T.
Pripremaju}i se za subotnji
okr{aj sa Zrinjskim, fudbaleri
Slobode gostovali su u Vinko-
vcima kod hrvatskog prvoli-
ga{a Cibalije i izgubili sa 0:1.
- Iako smo bili znatno osla-
bljeni, ovaj kontrolni susret
poslu`io je svrsi. Nadam se da
}emo za Zrinjski biti komple-
tni. Muamer Zoleti}, dodu{e,
jo{ ima problema sa sinusima,
dok se Admir ^ehaji} `ali na
povredu. [to se stanja Almira
Beki}a ti~e, i on se polako opo-
ravlja i vjerujem da }e biti spr-
eman za Mostarce. Tarik Oka-
novi} sanirao je povredu
mi{i}a i mo}i }e igrati - rapo-
rtira trener Ibrahim Crnki}.
Govore}i o sudaru s Mo-
starcima, ka`e da Slobodu
interesira samo pobjeda.
- Poku{at }emo potvrditi
bodove sa Grbavice, aIi mo-
ramo biti oprezni jer Zrinjs-
ki ima kvalitetnu ekipu. Do-
veli su nekolicinu iskusnih i
kvalitetnih igra~a i nema su-
mnje da nas o~ekuje te{ka uta-
kmica. Preuzet }emo ulogu fa-
vorita i juri{ati na pobjedu -
dodaje Crnki}. E. M.
Selektor BiH Safet Su{i}
Delegate su vjerovatno vodile direktive politi~ara
Ako reprezentacija ne igra, {ta onda selektor mo`e raditi, pita se Pape
Su{i}: Znao sam da nema {anse da bude usvojen
Sloboda uo~i Zrinjskog
Potvrditi pobjedu sa Grbavice
^elik
Olimpic
Stadion Bilino polje u Zenici.
Po~etak u 18 sati. Sudija: Eldin Ja-
kupovi} (Biha}).
^ELIK: Bilobrk, Brkovi}, Milo{evi},
^ovi}, Sadikovi}, Puri}, Kapetan,
Hori}, D`afi}, [i{i}, Had`i}. Tre-
ner: Abdulah Ibrakovi}.
OLIMPIC: Lu~i}, Salki}, Suljevi},
Savi}, Suba{i}, Kiso, Vidovi}, Ali-
manovi}, Durak, Hiro{, Ra{~i}. Tr-
ener: Mehmed Janjo{.
Janjo{: Historijska utakmica
68
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. sport
Nokaut u Lakta{ima, gdje
su potu~eni od Igokee sa 37
poena razlike (53:90), ko{ar-
ka{i Bosne ASA BH Telecoma
mogu ispraviti samo u slu~aju
da danas u 2. kolu Lige 6 za pr-
vaka BiH poraze ekipu Borac
Nektara (dvorana Skenderija,
17 sati).
- Dva puta smo ih ove se-
zone savladali na na{em tere-
nu, ali sada o~ekujem znatno
te`u utakmicu. Borac se po-
ja~ao sa trojicom igra~a, zna
kakva je situacija kod nas i si-
gurno }e tra`iti pobjedu kojom
bi se pribli`io polufinalu, a nas
udaljio.
Ipak, svi problemi koje
klub ima, a koji nisu vezani za
ko{arku, ne}e utjecati na na{e
zalaganje i `elju - isti~e isku-
sni centar „Studenata“
D`enan Rahimi}.
Trener Dejan Pare`anin
nagla{ava da Bosna mora odi-
grati odbranu na visokom ni-
vou, naro~ito u situacijama
„dva na dva“, te o~ekuje mno-
go ve}u agresivnost u odnosu
na me~ protiv Igokee. U eki-
pi }e vjerovatno biti i povra-
tnik Suad [ehovi}.
Banjalu~ani sti`u na krili-
ma pobjede u Mrkonji}-Gra-
du protiv neugodne Mladosti
(73:72). Protiv uzdrmanih
„Studenata“ trener Borca Dr-
ago Karali} vjeruje u jo{ bolje
izdanje svog tima.
- Ako zatvorimo Bosninu
unutra{nju igru i iskontro-
li{emo skok, vjerujem da
mo`emo do dobrog rezultata
- podvukao je Karali}.
E. J. - S. K.
Ko{arka{i Bosne i Borca sastaju se u Sarajevu
„Studenti“ se uzdaju
u doma}i parket
Rahimi}: Bosna dobila oba me~a u Skenderiji
Safudin ^engi} u ponedje-
ljak bi trebao biti imenovan za
novog predsjednika Upra-
vnog odbora KK Bosna ASA
BH Telecom, ka`e predsje-
dnik Skup{tine kluba Nihad
Imamovi}. Prema njegovim
rije~ima, sarajevski ko{arka{i
dobit }e respektabilno ruko-
vodstvo koje mo`e izvu}i klub
iz velike krize, prvo finansi-
jske, a potom i svake druge.
- Skup{tinu smo odga|ali
u `elji da formiramo {to ja~u
Upravu i mislim da smo u to-
me uspjeli. Na sjednici
Skup{tine, koju smo zakaza-
li za 4. april, prijedlog }e biti
da direktor kompanije „Cen-
trotrans“ Safudin ^engi} pr-
euzme du`nost predsjednika
Upravnog odbora - ka`e Ima-
movi}.
Kandidati za potpredsje-
dnike, dodaje Imamovi}, su
Hamdo Katica iz BH Teleco-
ma te dugogodi{nji kapiten i
~lan Uprave „Studenata“ Mi-
rsad Milavi}.
Bosna je bez predsjednika
jo{ od oktobra pro{le godine,
kada je Emir Ahmetagi} po-
dnio ostavku, nakon ~ega je
odstupila i ve}ina ~lanova
Uprave. Teret svakodnevnog
funkcioniranja kluba spao je
tek na nekolicinu ljudi, {to bi
se trebalo promijeniti naredne
sedmice.
- Prioritet }e biti igra~i, ko-
jima }emo nastojati izmiriti
dio dugovanja, a zatim krenu-
ti u rekonstrukciju svih klu-
pskih struktura - rekao je Ima-
movi}. E. JESENKOVI]
KO[ARKA U ponedjeljak Skup{tina sarajevskog kluba
Safudin ^engi} novi
predsjednik Bosne?
Sjednicu smo odga|ali u `elji da formiramo {to ja~u Upravu, ka`e Nihad Imamovi}
Imamovi}, koji obavlja i
du`nost predsjednika Upr-
avnog odbora Ko{arka{kog
saveza BiH, ka`e da je u
KSBiH stigao zahtjev klu-
bova iz Republike Srpske
koji nastupaju u Ligi za
prvaka da se poni{ti Pravi-
lnik o bodovanju.
- Tako ne{to nije mo-
gu}e, jer je Pravinik, na
osnovu kojeg se odre|uju
na{i predstavnici za
me|unarodna takmi~enja,
legalno usvojen jo{ 2009. ni-
ti je bilo ko iz Upravnog
odbora zatra`io raspravu o
toj temi - ka`e Imamovi}.
Klubovi iz RS protiv bodovanja
Bosna bez predsjednika jo{ od oktobra
Godi{njica smrti Amne Fazli}
Porodica, {kolski drugovi, prijatelji te ~lanovi @enskog ko{arka{kog kluba ^elika
ju~er su se okupili u 10.30 sati ispred Druge gimnazije u Zenici, kako bi obilje`ili prvu
godi{njicu od smrti juniorske reprezentativke na{e zemlje, koja je tragi~no nastradala pr-
ije svog 18. ro|endana.
Amnu je 28. marta
pro{le godine udario voz
na dijelu pruge kroz Ka-
mberovi}a polje, a podle-
gla je pola sata iza pono}i
u Kantonalnoj bolnici Ze-
nica.
Nakon posjete parku
u krugu {kolskog dvori{ta,
koji je napravljen u spo-
men na Amnu Fazli},
~lanovi Uprave zeni~kog
kluba, ko{arka{ice i {kol-
ski drugovi, zaputili su se
na Gradsko groblje Pra{ni-
ce, na kojem je mlada
igra~ica i ukopana. V. B. U Zenici obilje`ena tu`na godi{njica (Foto: J. Had`i})
Cibona izabrala trenera
„Vukovi“ nagovorili Vrankovi}a
Selektor ko{arka{ke repre-
zentacije Hrvatske Josip Vra-
nkovi} preuzeo je ekipu Cibo-
ne dva dana nakon {to su za-
greba~ki „Vukovi“ raskinuli
ugovor sa Dra`enom Anzulo-
vi}em.
Prema navodima lokalnih
medija, ~elnici Cibone nago-
vorili su Vrankovi}a da sjedne
na trenersku klupu ekipe ko-
ja grca u finansijskim proble-
mima, zbog ~ega je pretrpje-
la debakl u Euroligi i NLB li-
gi, a zavr{nicu prvenstva Hr-
vatske otvorila sa dva uvjerlji-
va poraza. Vrankovi}, koji je
kao igra~ i trener bio anga`ir-
an i u bh. prvaku [irokom,
ve} je vodio Cibonu prije
~etiri godine. (E. J.)
Prvo mjesto
za Napredak
Povodom Dana op}ine
Ilid`a, odr`an je turnir u
bo}anju.
Prvo mjesto pripalo je
ekipi Napretka, drugi je
bio Stup, a tre}a Hrasni-
ca. Za najboljeg igra~a
progla{en je Osman Ga-
ni} (Napredak).
Ko{arka{i Trilanda iz Sa-
rajeva i Vogo{}e igrat }e u fi-
nalu A-1 lige BiH ~iji }e pobje-
dnik ste}i pravo nastupa u
najvi{em rangu, Prvenstvu
BiH, u idu}oj sezoni.
Voljom `rijeba, koji je oba-
vljen u Ko{arka{kom savezu
Kantona Sarajevo, doma}in u
prvom susretu bit }e Triland
(2. ili 3. april). Revan{ je u Vo-
go{}i (9./10. april), a eventua-
lna majstorica u Sarajevu
(16./17. april). E. ^.
Finale plej-ofa A-1 lige
Trilandu prednost
doma}eg terena
Ofsajd
Tu~a Salihovi}a i Kompera
XNa treningu Hofenhajma potukli su se
Sejad Salihovi} i njegov saigra~ Marvin
Komper (Compper), a, kako prenosi
„Bild“, na{ reprezentativac je bio opasniji
protivnik u tom boks-me~u.
Prema pisanju njema~kog dnevnika, trener
Marco Pecajuli (Pezzaiuoli) izjavio je da je
„dobro da ima tenzija na treningu, ali i da
mora biti po{tovanja, a ovaj put sve je oti{lo
predaleko“. Ipak, Salihovi} i Komper ne}e
trpjeti nikakve sankcije.
Crnogorski fu-
dbaler Nikola
Nikezi} dobit
}e od ruskog
prvoliga{a Kubana iz Krasnodara ko-
mpenzaciju od 256.000 dolara nakon {to
je pod prisilom, prebijanja i prijetnji
oru`jem morao potpisati raskid ugovora.
Nikezi} se `alio FIFA-i i UEFA-i, a cijeli
slu~aj dobio je veliki odjek u Rusiji, pa su
u Kubanu shvatili da im je bolje da pri-
hvate dogovor u vezi s kompenzacijom ia-
ko i dalje pori~u bilo kakvu prisilu.
256.000
Izjava dana Izjava dana
- Zaustavite rat,
`elimo mir u
na{oj zemlji.
(Napada~ Obale
Slonova~e
Didije Drogba
nakon pobjede u
utakmici
protiv Benina
odr`anoj u Gani)
sport
Dnevni avaz, srijeda,
30. mart/o`ujak 2011. 69
Foto dana
Danska teniserka Karolina Voznijacki u me~u protiv
Andree Petkovi} u Ki Biskejnu (Foto: Reuters)
Vijest u brojci
Sutkinja Andrea Amorim
bila je prisiljena poslije pola
sata prekinuti fudbalsku uta-
kmicu nakon {to se roj p~ela
obru{io na aktere susreta ju-
niorskih ekipa u Brazilu.
- Pomislio sam da je to
neka igra suparni~ke ekipe,
da izazove prekid u trenutku
dok vodi sa 1:0. Me|utim,
kad je sutkinja pala na ze-
mlju, shvatio sam da je stvar
ozbiljna.
Mo`da je ona bila glavna
meta p~ela zbog njenog
`utog dresa - izjavio je trener
Ser|o Kina (Sergio China),
~iji je Nautiko, nakon {to je
me~ nastavljen, savladao Ipi-
rangu sa 3:1. (E. J.)
Prekinut me~ u Brazilu
Sutkinju napao roj p~ela
Biv{eg fudbalera Milana
i italijanske reprezentacije
Paola Maldinija o~ekuje
su|enje pod optu`bom da je
ilegalno vrbovao porezni-
ka da provjeri finansijsko
stanje druge osobe, prenose
agencije.
Maldini (42 godine), ko-
ji pori~e optu`be, navodno
je prekr{io zakon tokom
pregovora o kupovini ze-
mlji{ta. Policija je u istrazi
ve} uhapsila jednog pore-
znika.
Igra~ku karijeru Maldi-
ni je zavr{io 2009., a odbio
je ponude da po~ne trener-
sku u Milanu i engleskom
^elziju. (E. J.)
Maldini: Problemi sa
poreznicima
Slavni fudbaler u centru afere
Paolo Maldini pred sudom
Fudbalska reprezentacija
Japana odigrala je ju~er hu-
manitarni me~ sa selekci-
jom japanske prve lige radi
prikupljanja sredstava za po-
mo} `rtvama zemljotresa i
cunamija koji su pogodili tu
zemlju.
Selektor izabranog tima
japanske lige bio je trener
aktuelnog prvaka Japana Na-
goje Dragan Stojkovi} Piksi,
a nacionalni tim Japana pr-
edvodio je selektor Alberto
Zakeroni (Zaccheroni). Me~
je zavr{en pobjedom repreze-
ntacije sa 2:1.
Japanska fudbalska asoci-
jacija je za samo tri dana sa-
kupila blizu 183.500 dolara
za pomo} unesre}enim ze-
mljacima, a oko 40.000 ula-
znica za me~ na Osaka Nagaj
stadionu prodato je za manje
od jednog sata. Vi{e od
27.000 ljudi izgubilo je `ivot
ili nestalo 11. marta u ze-
mljotresu i cunamiju koji
se obru{io na sjeveroisto~nu
obalu Japana. (A. ^.)
Kapiten Hasebe i selektor Zakeroni sakupljaju novac (Foto: AP)
Pomo} `rtvama zemljotresa i cunamija
Japan igrao protiv
selekcije lige
Fabio Kapelo o kritikama britanskih novinara
Dovoljno mi je 100
engleskih rije~i da
razgovaram s igra~ima
Fabio Kapelo o kritikama britanskih novinara
Selektor fudbalske reprezentacije
Engleske Fabio Kapelo (Capello) odgo-
vorio je na kritike britanskih novinara da
ni poslije tri godine nije savladao engle-
ski jezik i da mu to predstavlja veliki pr-
oblem u radu s igra~ima.
- Koliko jezika vi govorite? Kada ra-
zgovaram s igra~ima, oni sve razumiju i
to je najva`nije. Ne mogu razgovarati o
ekonomiji i drugim stvarima, ali kada
pri~ate o taktici, ne koristite mnogo izr-
aza. Dovoljno mi je najvi{e 100 rije~i - re-
kao je italijanski stru~njak.
(A. Dr.)
Dovoljno mi je 100
engleskih rije~i da
razgovaram s igra~ima
Kapelo: Ne
pri~am s
fudbalerima
o ekonomiji
KOLUMBIJA Bizaran potez pristalica Kokute Deportiva
Na tribine unijeli mrtva~ki
sanduk s tijelom prijatelja?!
Sedamnaestogodi{njaka ustrijelile pla}ene ubice dok je igrao fudbal u parku
Navija~i kolumbijskog
fudbalskog prvoliga{a Koku-
te Deportivo, ~lanovi grupe
„Bara del Indija“, u nedjelju
su na utakmicu protiv Envi-
gada donijeli mrtva~ki sa-
nduk u kojem se, prema pi-
sanju „Colombia Reportsa“,
nalazilo tijelo njihovog pri-
jatelja ubijenog dan ranije.
Sedamnaestogodi{njeg
Kristofera @akomea (Christo-
pher Jacome) ustrijelile su
pla}ene ubice dok je igrao fu-
dbal s prijateljima u parku.
Nakon bdijenja, navija~i su
uzeli le{ iz mrtva~nice i odni-
jeli ga na stadion kako bi
iskazali po{tovanje ubijenom
drugu.
Ljekar Kokute Deportiva
@ulio Rivera (Julio) rekao je
novinarima:
- Ne pu{taju na stadion
taj dio navija~ke skupine,
ali le{eve pu{taju. Ovo se
samo ovdje mo`e dogoditi.
Lokalna policija tvrdi da
ubistvo mladi}a nema ni-
kakve veze s navija~kom
stra{}u, ve} da je ubijen usr-
ed kriminala koji je u tom
podneblju veoma prisutan.
Rukovodstvo kolumbijskog
fudbalskog saveza odr`at }e
sastanak kako bi se otkrilo
kako je mogu}e bilo donije-
ti pokojnika na stadion i ka-
kve }e kazne zbog toga usli-
jediti. (A. Dr.)
^lanovi navija~ke grupe „Bara del
Indija“ unose na stadion kov~eg
(Foto: AP)
SATELITSKI TV PROGRAM
SRIJEDA 30. 3. 2011.
BHT1
07.00 Dobro jutro
Program za djecu i mlade, r.
09.05 Be Ha Te bebe
09.10 Velika, drama
09.25 Istinite pri~e, animirana seri-
ja, 9/10
09.40 Nau~na postignu}a, obrazo-
vna serija, 22/47
10.00 BHT vijesti
10.15 Ples `ivota, igrana serija,
2/125
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.10 Avenija Ocean, igrana serija,
95/130
12.00 BHT vijesti
12.20 Crta, politi~ki magazin, r.
13.20 Odvikavanje od cigareta, str-
ani dokumentarni program, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
67/229, r.
15.00 Odli~an, 5+, edukativna seri-
ja, 43/45
Program za djecu i mlade
15.05 U~ilica, kviz
15.30 Robot Robi, animirana serija,
26/52
15.40 Mini school
15.55 Najljep{e pri~e klasi~ne sta-
rine, igrana serija, 2/9
16.10 Intermeco
16.25 Gorko-slatko, igrana serija,
68/229
16.55 Ko{arka. Liga za prvaka BiH.
Bosna ASA BH Telecom -
Borac, prijenos
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Ezel, igrana serija, 44/136
21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o
kriminalu
22.00 BHT vijesti
22.20 Ni~iji `ivot, {panski igrani film
00.10 Business News, r.
00.15 Pregled programa za ~etvr-
tak
FTV
09.00 Vijesti
09.05 Gospo|a Barbara, igrana se-
rija, 166. epizoda, r. /12/
Crtani filmovi:
09.55 Piplinzi
10.15 Mali lete}i medvjedi}i
10.40 Gladijatorska akademija,
11. epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija, 86.
epizoda, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara, igrana se-
rija, 167. epizoda /12/
13.10 Pod sretnom zvijezdom, igr-
ana serija, 13. epizoda
14.05 Ulicama moga grada: Mak
Dizdar, dokumentarni program
14.35 Crna hronika, doma}a igrana
serija, 174. epizoda /12/
15.15 Vijesti
15.30 Spretno - sretno, tv igra
Crtani filmovi:
15.55 Tomica i prijatelji
16.00 Pingu
16.10 Villa Maria, igrana serija, 87.
epizoda
17.00 Federacija danas, informati-
vni program
17.25 Ezel, igrana serija, 43. epizo-
da /12/
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Pod sretnom zvijezdom, igr-
ana serija, 14. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.08 Upitnik, kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Lud, zbunjen, normalan, the
best of /12/
21.10 Ljubav i kazna, igrana serija,
3. epizoda
22.00 Dnevnik, najava
22.50 Dnevnik 3
Finansijske novosti
23.20 BH pjesmarica, muzi~ki pr.
23.55 Pjesmom da ti ka`em - \uka
Savi}, muzi~ki program
00.25 Federacija danas, repriza
00.50 Dnevnik 3, repriza
01.20 Pregled programa za ~etvrtak
OBN
06.05 Gerald McBoing,
crtani film
06.30 Ma|ioni~ar,
crtani film
06.55 Mixmaster, crtani film
07.20 Nimboli, crtani film
07.35 Oggy i `ohari II, crtani film
08.00 Top Shop
08.30 Hakimoglu (16), turska serija
09.30 Stol za 4, kulinarski show,
nova sezona
10.00 Bilo jednom u Turskoj (16),
turska serija
11.45 Lanina vremenska prognoza
11.55 OBN Info, informativni progr-
am
12.10 Dolina vukova (16), turska
kriminalisti~ka serija
13.55 Hakimoglu (16), turska serija
14.55 Gorki `ivot (12), turska tele-
novela
16.15 OBN Info
16.20 Gorki `ivot (12), turska tele-
novela
16.30 Stol za 4, kulinarski show,
nova sezona
17.00 Bilo jednom u Turskoj (16),
turska serija
18.45 Lanina vremenska prognoza
18.55 OBN Info, informativni progr-
am
19.15 Arhiv srca, talk show
20.00 Gorki `ivot (12), turska tele-
novela
21.45 Dolina vukova (16), turska
kriminalisti~ka serija
22.55 Vox populi (Glas naroda)
23.00 Na{a mala klinika, humori-
sti~na serija
23.55 Vodi~ do mu{karca (16), film
01.45 OBN Info, informativni progr-
am
02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizir-
ani program
03.05 Tehnologija danas, specijali-
zirani program
04.05 OBN Info, informativni progr-
am
04.25 ^uvari planeta, dokumentar-
ni program
HAYAT TV
09.50 Sirene, crtani film, 43. epizoda
10.20 Plavi zmaj, crtani film,13.
epizoda
10.45 Bakugan, crtani film, 43. epi-
zoda
11.10 Iron kid, crtani film, 14. epi-
zoda
11.35 Bioclinica
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Najbolje godine, igrana seri-
ja, 18. epizoda
13.00 Pali an|eo, igrana serija,
145. epizoda
14.00 Doma}ica Ovako
14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audici-
ja
15.00 Bestseller
15.02 Bioclinica
15.15 Top Shop
15.40 Vitafon
15.50 Kad li{}e pada, igrana serija,
3. epizoda
16.53 Sport centar
16.55 Najbolje godine, igrana seri-
ja, 19. epizoda
17.45 Doma}ica Ovako
17.54 Biometeorolo{ka prognoza
17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zaba-
vno-sportski TV show, 79.
epizoda
18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zaba-
vno-sportski TV show, 80.
epizoda
18.45 Bosna Sunce osiguranje
19.00 Vijesti u 7, informativna emi-
sija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
4. epizoda
21.00 Hayat production show, za-
bavno-muzi~ki program
22.20 Sport centar
22.25 Nezakoniti ulaz, igrani film
00.20 Nijemi svjedok, igrana serija,
23. epizoda
01.00 Autoklub
PINK BH
06.00 Lola, telenovela, r
07.00 Mje{oviti brak, serija
08.00 Ljubav u zale|u, hrvatska
igrana serija, r.
09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo
10.00 Veliki brat, reality show,
11.00 More ljubavi, telenovela, r.
11.50 Turist point, kola`na emisija
12.00 Info top,
info.program
12.20 Zabranjena ljubav, telenove-
la, r.
13.10 Veliki brat,
reality show,
14.00 Info top,
info.program
14.10 Mje{oviti brak, serija
15.00 Lola, telenovela
15.45 Merkur sve
{to po`elim,
emisija
15.50 Info top,
inf.program
15.58 Za zdrav
i lijep osmijeh,
emisija
16.00 More ljubavi
telenovela
17.00 Veliki brat,
reality show
18.00 Zabranjena ljubav,
telenovela
18.50 Info top,
centralne vijesti
19.05 Turist point,
kola`na
emisija
19.11 Ljubav u zale|u,
hrvatska
igrana serija
20.00 Veliki brat,
reality show,
pregled dana
21.00 Grand parada,
muzi~ki program
22.30 Distrek{n, Game show
23.30 Veliki brat, reality show
00.00 City,
zabavna emisija
00.10 Kad se stranci pojave, film
00.10 BUSINESS NEWS 15.30 SPRETNO-SRETNO 19.15 ARHIV SRCA 18.20 SASUKE - NINJA RATNICI 22.30 DISTREK[N
RTS
17.20 [ta radite,
bre?
17.45 Beograds-
ka hronika
18.25 Oko
19.00 Srbija na
vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Greh njene
majke
21.00 Svjedok
22.00 Vijesti
22.05 48 sati-sva-
dba
22.50 Vijesti
Eurosport
16.45 Snuker,
China
Open Peki-
ng
17.45 Fudbal
18.45 Fudbal
19.00 Tenis, WTA
Turnir Ma-
jami
20.50 Svi sportovi
20.55 Konji~ki
skokovi,
S.KUP ‘s
Hertoge-
nbosch
Eurosport 2
18.00 Svi
sportovi
18.15 Ko{arka,
Uniks Ka-
zan - Pepsi
Caserta
18.30 Ko{arka,
Uniks Ka-
zan - Pepsi
Caserta
20.15 Ko{arka
20.30 Ko{arka,
Benetton
Treviso -
Gottingen
Sportklub
18.15 NBA Live
18.30 Fudbal.
England -
Ghana
20.30 U`ivo: ATP
Masters
Miami
21.00 U`ivo: ATP
Masters
Miami 1/4
Finale
22.45 NBA Live
23.00FullTilt Poker
00.00Euroleague
play off
National G.
18.00 [apta~
psima
19.00 Rijeke
i `ivot
20.00 Apokalipsa
21.00 Generali
u ratu
22.00 Kod
crveno
23.00 Apokalipsa
MTV Adria
17.50 3 From 1
18.00 Brand New
18.30 Jukebox
19.00 Videogra-
phy
19.30 Just
See
MTV
20.00 MTV
Express
21.10 Top 20
22.00 Plain Jane
22.50 Pranked 3
23.10 Chapelle
Show
FOXlife
13.30 Prljavi se-
ksi novac
14.15 D`oi
15.05 Sudije za
Stil
15.55 O~ajne
ku}anice
16.45 O~ajne
ku}anice
17.35 Kako sam
upoznao
va{u
majku
18.00 Vil i
Grejs
FOXCRIME
14.40 Metlok
15.30 Ubistvo,
napisala
je
16.15 D`ordan
17.00 Nestali
17.45 [ark
18.30 Odstrel
19.15 Bouns
20.00 Brojevi
20.45 D`ordan
21.30 Put
osvete
22.20 Ne~ujno
23.00 FULLTILT POKER 18.15 KO[ARKA 14.40 METLOK 13.30 PRLJAVI...
20.55 KONJI^KI SKOKOVI
22.25
Nezakoniti
ulaz
Nakon {to im neko provali u
ku}u, Majkl i Karen dobijaju po-
mo} od policajca koji je odgo-
vorio na njihov poziv. Poma`e
im da instaliraju sigurnosni si-
stem i po~inje da im dolazi ne-
najavljen i kada je van du`nosti.
Polako se zbli`ava s njima, te s
Karen po~inje razgovarati o nje-
nim privatnim problemima.
Uloge: Kurt Rasel, Rej Liota
Reditelj: D`onatan Kaplan
FILM, HAYAT TV
20.00
Ezel
Mert dolazi u Alijev kasino, a
Ezel je zabrinut da bi moglo
do}i do problema. Zahvaljuju}i
Ramizovom opisu, Mert lako
pronalazi sef u kojem je origina-
lna snimka plja~ke kasina.
Ej{an pronalazi uplakanu Bahar,
koja tuguje za Ezelom.
SERIJA, BHT 1
TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji program
10.00 Ed`mont, tinejd`erska serija, r.
10.30 Vijesti
10.35 Ja sam tvoja sudbina, r.
11.00 Muzika, akatuelnosti
11.30 Vjesti
11.40 Sponzorisani program
12.00 [to da ne, zabavni program, r.
12.30 Vijesti
12.40 Muzika, akatuelnosti
13.00 Intervju dana, r.
13.30 Vijesti
14.30 Vijesti
14.40 Sponzorisan program
15.30 Vijesti
16.00 Sponzorisan program
16.30 Vijesti
17.00 Caffe Azra
17.30 Vijesti
18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija
18.40 Dnevnik
19.15 [to da ne, zabavni program
19.45 Hit dana
20.00 Intervju dana
20.40 Muzika
21.05 Ja sam tvoja sudbina
21.35 Saga o Mcgregorevijema
22.40 Vijesti
22.50 [to da ne, zabavni program, r.
23.10 Muzika
00.00 Ja sam tvoja sudbina, r.
00.30 Astrologija
03.00 Muzika
ZENICA
18.00 Najava Zenice danas
18.01 Frejzer.humoristi~ka serija
18.30 Mali oglasi
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.50 Obavje{tenja
20.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana
serija
20.30 TV izlog
20.40 Srijedom, kontakt program
21.30 Skrivene palme, serija
KISS
17.50 Ekstra plus
19.00 Dnevnik
19.20 Marketing
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT 1
20.00 Reporta`a
21.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
21.35 Biografije, reporta`a
22.25 Criss Angel Mindfreak, serija
23.00 Dnevnik KISS
KAKANJ
18.00 Melodije Orijenta
18.30 Ja sam tvoja sudbina, serija
19.00 Denis napast
19.15 Epp
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
20.45 Epp
21.00 ADS kviz
21.30 Auto Shop Magazin
22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija
22.30 Romske pri~e
HEMA
14.00 Muzi~ki program + Sms
box + Promocija program
15.00 Vijesti, informaitvni program
16.00 Na{i razgovori, intervju, r.
17.00 Reporta`a, r.
18.00 Vijesti, informaitvni program
19.00 El profe, serijski program
83.epizoda
20.00 Ku}ni ljubimci, obrazovni pr-
ogram
21.00 Izaberi zdravlje, emisija o
zdravstvu
22.00 Hema magazin, centralna
informativna emisija
23.00 Program za dijasporu
BN
15.55 Marketing
16.00 Dnevnik 1
16.25 Kradljivac srca, serija
17.05 Marketing
17.10 Bjela la|a
18.00 Danas u Srpskoj
18.30 Monitoring
19.00 Sport flash
19.20 Marketing
19.30 Dnevnik 2
20.05 Marketing
20.10 Jelena, serija
21.00 Diverzanti
22.30 Dnevnik
23.00 Film
TV Gora`de
18.15 Sestrice,
igrana serija
19.00 Dnevnik
Muzi~ki program
20.00 Poljoprivredne teme
20.30 Na{a realnost
21.30 Liberty TV
22.00 Ja sam tvoja sudbina, indi-
jska tv serija
22.30 Reporta`a, r.
23.00 Dnevnik
23.30 Glas Amerike
TV OSM
18.30 DAN, informativna emsija
18.55 Vremenska prognoza
19.35 Portal
19.40 Game zone
20.00 Lice nacije
21.15 Ti si moja sudbina,
serija
22.00 Gradovi i regije svijeta
22.30 Glas Amerike
23.00 Dobro
ti ve~e
VISOKO
18.25 Svijet mladih, r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti
20.55 U dru{tvu sa...
21.30 Hitna slu`ba, serijski program
22.20 Muzi~ki program
23.00 Aktuelnosti r.
23.15 TV strane
00.00 Odjavni telop
TV USK
14.30 Vijesti
14.35 TV intervju, r.
15.15 Veterani danas, dok. progr-
am, r.
16.00 Znanstveni forum
16.30 Majstori kuhinje,
17.10 Ple{i, ple{i, serija
18.10 Moje dijete, savjetovali{te za
roditelje
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Predstavljamo: Katoli~ki
{kolski centar
20.55 TV Liberty
21.30 Dnevnik 2
22.00 Ple{i, ple{i, serija
22.50 Musolinij i ja, dok. serija
BUGOJNO
18.00 Vijesti
18.20 Sasuke, Ninja Warriors, za-
bavni program
19.00 Informator
20.00 1001 no}, igrana serija
21.00 Dokumentarni program
22.20 Igrani film
HIT TV
19.00 Objektiv I
19.35 Triumph
20.00 Taina, serija
21.00 Otvoreni studio
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam tvoja sudbina, serija
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
23.50 Frame
00.00 Tri minuta
00.05 Film
17.45 BEOGRADSKA HRONIKA 19.00 RIJEKE I @IVOT 18.00 BRAND NEW
SERIJA, HRT2
22.21
La`i mi 2
Lajtman Grup istra`uje
nestanak mlade `ene, pri
~emu otkriju kriminalne
radnje u pornoindustriji.
SRIJEDA 30. 3. 2011.
RTRS
09.10 Pod sretnom zvijezdom, tv
novela
Mala tv
10.00 Barimba,
crtana serija
10.18 Mekanike u misiji,
crtana serija
10.31 D`ekers, crtana serija
10.55 Moj tata je
premijer, serija
12.00 Dnevnik 1
12.20 U fokusu
13.00 EU i mi
13.30 Retrovizor,
emisija iz arhiva
RTRS-a
Viminacijum
- drevni budu}i grad
14.00 Spot „Pod sretnom
zvijezdom“
14.10 Karmelita,
serija
15.00 Vijesti sa
tuma~em gestovnog jezika
15.10 Dolina sunca,
tv novela
16.00 Re’publika - Sarajevsko
-romanijska
regija
16.30 Srpska danas
17.05 Pod sretnom zvijezdom, tv
novela
18.00 Mozaik,
obrazovanje
18.30 Budimo ljudi,
humanitarna emisija
18.50 Mekanike u misiji, crtana se-
rija
19.08 Upitnik, kviz
19.30 Dnevnik 2
20.15 Izbor najuspje{nijih u privre-
di RS, direktan prijenos
21.45 U prolazu....- Vladimir Peri},
multimedijalni
umjetnik
22.15 Rezovi, humoristi~ka
serija
22.40 Dnevnik 3
23.10 Jovana Lukina, film
00.50 Uvod u drugi `ivot, film
HRT1
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Ekumena. Religijsko
izja{njavanje u popisu sta-
novni{tva?, religijski kontakt
program
15.02 Dharma i Greg 1, humori-
sti~na serija (23/23)*
15.24 Indeks, emisija o {kolstvu
15.54 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom (R)
16.00 Hrvatska u`ivo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska u`ivo
17.20 HAK - Promet info
17.21 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovite-
ljstvom (R)
17.26 8. kat. Zetovi i punice, talk
show
18.12 Kod Ane, emisija pod pokro-
viteljstvom
18.25 Dnevnik plavu{e. Tata dolazi!,
emisija pod pokroviteljstvom
18.35 Tvoja sam sudbina, teleno-
vela (50/106)*
19.17 LOTO 7/39
19.22 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovite-
ljstvom (R)
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
20.00 Vrijeme
20.03 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
20.10 Berlinska saga, dramska se-
rija (6/6)*
21.03 Josip Cvrtila - Dragi tata, do-
kumentarni film
21.53 Tragom pradjedova, doku-
mentarni film (35’30“)
22.34 Dnevnik 3
22.59 Sport
23.02 Vrijeme
23.07 Vijesti iz kulture
23.17 Drugi format. Posthumano
stanje
00.07 Retrovizor. Lovci na natprir-
odno 4, serija (12) (2/22)*
00.49 Retrovizor. Dragi Johne 3, hu-
moristi~na serija (5/22) (R)*
HRT2
10.03 Tvoja sam sudbina, teleno-
vela (49/106) (R)*
10.43 Znanstvena petica (R)
11.14 Znanstvene vijesti (R)
11.21 Reporteri. Mogu}a misija
(R)*
12.22 Fotografija u Hrvatskoj (R)
12.35 Mala TV (R)
TV vrti}. Internet prijatelj (R)
Patuljkove pri~e, crtani film
(R)*
Mala princeza, crtani film
(R)*
13.04 [kolski program. Mala {kola
arhitekture (R)
Izazovi. Merle, nizozemski
dokumentarni film (R)
13.50 Max Minsky i ja, njema~ki fi-
lm (R)*
15.30 @upanijska panorama
15.46 Hotel dvorac Orth 1, serija
(7/13) (R)*
16.32 [apta~ psima 3 (11/21)*
17.21 Crno proro~anstvo, serija za
mlade (16/26) (R)*
17.45 Sledge Hammer 2, humori-
sti~na serija (7/19)*
18.10 Divlji Plamen 2, serija (1/13)
(R)*
18.52 Krstarenja svjetskim ljepo-
tama. Isto~no Sredozemlje -
Na brodu Mistral, dokume-
ntarni film (23/75) (R)*
19.47 Hit dana
19.56 Odjevna odiseja. Kolumbija,
dokumentarna serija (7/14)
(R)*
20.26 Ko{arka, Eurokup. Estudia-
ntes - Cedevita, prijenos*
22.21 La`i mi 2, serija (12)
(21/22)*
23.06 Dnevnik plavu{e. Tata dola-
zi!, emisija pod pokrovite-
ljstvom (R)
23.16 Max Minsky i ja, njema~ki fi-
lm (R)*
00.54 No}ni glazbeni program. Hit
dana (R)
00.56 No}ni glazbeni program.
Glazbeni spotovi
Nova TV
07.05 Na{i najbolji dani, serija
(139/260)
07.50 Gospodin Magoo,
crtana serija
(63-64/65)
08.40 Jagodica Bobica,
crtana serija
(8/26)
09.05 Tomica i prijatelji,
crtana serija
(18/80)
09.45 Zauvijek zaljubljeni, serija R
10.40 Gumus, serija R
11.40 Asi, serija R
12.25 Zauvijek zaljubljeni, serija
(130/140)
13.20 IN magazin R
14.00 Masterchef, reality show R
15.00 Najbolje godine, serija R
16.00 Gumus,
serija (98/112)
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.10 Pod sretnom zvijezdom,
serija (13/65)
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Asi, serija (67/105)
20.45 Najbolje godine, serija
(119/152)
21.45 Masterchef,
reality show
22.45 Ve~ernje vijesti
23.05 Posljednja misija,
igrani film (12)*
00.50 Ples an|ela,
igrani film (12)* R
02.35 Na putu prema dolje,
serija (2/13) (12)*
03.25 Ezo TV, tarot show (18)*
04.25 Bra~ne vode, serija
(16/26)
04.50 Bra~ne vode, serija
(11/22)
05.15 Na putu prema
dolje,
serija (12)* (7/7)
06.00 Bra~ne vode,
serija
06.25 IN magazin R
07.00 Kraj programa
17.26 8. KAT 15.46 HOTEL DVORAC ORTH 1
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Prema svemu sude}i, uspavali ste se
u navikama. U~inite ne{to da otjerate dosadu
iz svoje veze.
Posao: Finansije su vam glavna preokupacija.
U prvom planu je podr{ka bliskih ljudi. Slijedi uspjeh.
Zdravlje: Promjenljivo raspolo`enje.
Ljubav: Konfuzija dose`e vrhunac. Veoma ste
napeti. @elite ljubav, a morate se boriti i sa lju-
bomorom.
Posao: Prezaposleni ste, preoptere}eni, ali i
spremni na borbu sa svima koji `ele ugroziti va{u poziciju.
Zdravlje: Oslabljena kondicija.
Ljubav: Ne zanemarujte svoja osje}anja. Ne
dopustite da se ljubavna sre}a zagubi u gomili
obaveza.
Posao: Velika napetost djelomi~no je izazvana
profesionalnim problemima. Posao donosi i odre|ene bri-
ge.
Zdravlje: Umor postaje hroni~an!
Ljubav: Zanimljivi susreti mo`da i zadovoljava-
ju va{ ego, ali niste sretni. @elite pravu, veliku
ljubav.
Posao: Dugoro~ni planovi prili~no stagniraju. Kao da idete
linijom manjeg otpora, pa ni{ta ne forsirate.
Zdravlje: Obnovite kondiciju.
Ljubav: Skloniji ste povr{noj zabavi nego
sna`nim emocionalnim uzbu|enjima. U`iva-
jte, opustite se!
Posao: Svaki posao kojeg se prihvatite, ovoga
puta, nosi i prili~nu zaradu. To }ete uskoro itekako osjetiti.
Zdravlje: Potreban vam je odmor.
Ljubav: Stvarnost u va{em ljubavnom `ivotu
nije ni sli~na va{im ma{tanjima. Ipak, reagira-
te spontano.
Posao: Veoma ste ambiciozni. Kombinirate razne
mogu}nosti za zaradu. To se, realno, mo`e brzo ostvariti.
Zdravlje: Odbrambene snage ja~aju.
Ljubav: ^ini vam se kao da ste na{li srodnu
du{u. @elite {to vi{e biti uz voljenu osobu. Sa-
zrijeva kona~na odluka!
Posao: Tendencija da se vi{e posvetite poslu,
`elja da postignete dobre rezultate, postaju sve realnije,
ja~e.
Zdravlje: Dosta ste opu{teniji.
Ljubav: Partner se opet zaljubljuje u vas. To tr-
enutno i nije te{ko, jer zra~ite dobrim raspo-
lo`enjem, snagom.
Posao: Ovo je veoma uspje{an dan, iako vam
posao i nije ba{ prva briga. Vi{e se tro{ite na ljubavnom
polju.
Zdravlje: Izvrsno!
Ljubav: Dominira emocionalna ravnote`a.
U`ivate u ugodnim trenucima provedenim s
osobom koju volite.
Posao: Sve vam polazi za rukom. Pogotovo,
ako volite svoj posao i ako on donosi o~ekivanu zaradu.
Zdravlje: Ne jedite u kasnim satima.
Ljubav: Kao da je sve blagonaklono prema
va{im ljubavnim do`ivljajima. Veza je
osvje`ena, zaljubljujete se.
Posao: Ako u svom karakteru imate ambiciju,
sna`nu volju i autodisciplinu, sjajno }ete iskoristiti {ansu.
Zdravlje: Osje}ate proljetni umor.
Ljubav: Razdra`ljivi ste. Tako netipi~no za vas,
zapo~injete prepirku sa partnerom i prije nego
imate povod.
Posao: Imate podr{ku u pogledu novca i
op}enito posla. Va{e ideje veoma se dopadaju va`noj
osobi.
Zdravlje: Mogu}i su prolazni problemi.
Ljubav: Imate brojne prilike za poznanstva s
interesantnim osobama. Mogu}a je nova veza
ili tek mali flert.
Posao: Postoje mnoge {anse, ali i zamke. Tu
su korisni kontakti, a vrata su vam posvuda otvorena.
Zdravlje: Optimizam u porastu.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Indira ]ati}
Ure|uje redakcijski kolegij:
pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom,
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ,
Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra i Panorama D`enana Burek,
no}ni urednik Sead Hasovi},
Oglasi Izet Dropi}
DTP: Fikret Tiro
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 370, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
tel: 049/215-648, BIHA]: tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Rep-
ca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA:
Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043;
TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ek-
vator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel:
051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel:
038/222-251;
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
17.25 IN MAGAZIN 22.15 REZOVI
22.20
FILM, BHT1
Sava{ naprosto poludi kada se
pred njegovim o~ima po~nu
odvijati kriminalne transakcije
kao dio porodi~nog posla. On
zove svoju majku i ujaka na ra-
zgovor. Jaseminin biv{i zaru~nik
Mehmet se pojavljuje i tra`i opr-
ost od nje. U me|uvremenu,
^i~ek pati zbog malih podvala
koje joj prire|uje Sava{ova stari-
ja sestra Nazan. Jasemin se
suo~ava s velikim problemima
na poslu...
21.10
SERIJA, FTV
00.10
FILM, PINK
Kada Bet otvori svoj mali seoski re-
storan jednog naizgled obi~nog lje-
tnog dana, ne sluti da }e joj prva
osoba koja u{eta u restoran okrenuti
svijet naglava~ke...D`ek je upla{en i
nervozan 20-godi{nji mladi} koji
ulazi u njen restoran tvrde}i da ga pr-
ogone tri surfera.
Uloge: Rada Mi~el, D`o{ Lukas, Beri
Votson
Reditelj: Skot Rejnolds
Gorki `ivot
20.00
SERIJA, OBN
Bekir provodi
svoj surovi plan
i Mehmet se
suo~ava sa
smr}u. Filiz moli
Nermin da joj
pomogne privo-
ljeti Endera na
partnerstvo u
gradnji.
Ljubav i kazna
Kad se stranci
pojave
Ni~iji `ivot
Film o ~oveku koji `ivi u la`i.
Emilio radi kao ekonomista
u nacionalnoj banci [panije.
Sre}no je o`enjen Agatom,
sa kojom ima sina. Upozna-
je studentkinju Rozanu, koja
ima finansijske probleme.
Ponudi joj pomo} i njihov
odnos se razvija kada ga
ona nastavi posje}ivati. Emi-
lijeva la` polako isplivava na
povr{inu...
Uloge: Hoze Koronado, Adr-
iana Ozores, Marta Etura
Reditelj: Eduard Kortez
Bijons: Nije objasnila zašto se odlučila ocu otkazati saradnju
Pjevačica će promijeniti menadžera prvi put od početka karijere
POSLOVNI RAZLAZ S OCEM
Metju je karijeru kćerke vodio od prvog dana, dok je još pjevala u grupi “Destiny's Child”
Spajdermen na vrhu svijeta
peo se na antenu na vrhu zgrade.
U svojoj karijeri Robert se po-
peo na više od 70 nebodera, iz-
među ostalih na Empire State
Building, Willis Tower, Petro-
nas Tower... Prije sedam godina
popeo se na Taipei 101, najvišu
zgradu na svijetu tada, podsjeća
BBC.
DUBAI - Francuski penjač Alan
Robert (Alain), koji jezbog svojih
poduhvata dobio nadimak Spaj-
dermen (Spiderman), uspio se
popeti na najvišu zgraduna svije-
tu BurdžKalifu u Dubaiju.
Za penjanje na zgradu visoku
828 metara bilo mu je potrebno
šest sati. Neustrašivi Francuz po-
Na vrh zgrade visoke 828 metara popeo se za šest sati
Belgija svjetski rekorder
Održani protesti širom Belgije (Foto: AP)
LJUDI I DOGAĐAJI
Vulkan pomirio
dvije Koreje
Paekdu planina visoka je 2.740 metara
Iskosa
HANOVER- Sedmogodišnja dje-
vojčica Doniaotkrila je uWC školj -
ci zmijuboa konstriktor, dugu1,20
metara. Njena majka je pozvala po-
liciju, no zmijaje prijenego sudošli
nestala ucijevima stambenezgrade
u Hanoveru. Poslije su radnici ras-
tavili zahod i cijevi i u njih stavili
kameru, a zmiju su pronašli u jed-
noj cijevi. Nisu jemogli izvaditi ru-
kama, pa suupotrijebili spiralu. Iz-
vukli su je vanmrtvu.
Zmija u toaletu
CIA upozorila
Džuliju Gilard
KANBERA- Australski dnev-
nik iz Sidneja “Daily Tele-
graph”navodi da postoji sum-
nja da su hakeri upali u računar
u parlamentu premijerke
Džulije Gilard (Julia Gillard) i
jošdvojice ministara.
Prema pisanju lista, vladu je
o upadu upozorila američka
obavještajna agencija.
Izvještaji ukazujuna toda su
hakeri možda pokušali pristu-
piti informacijama o australskoj
rudarskoj industriji.
Gilard: Upad hakera u računar
TOP VIJESTI
LOS ANĐELES- Bijons (Beyon-
ce) više nećesarađivati poslovnosa
svojim ocem Metjuom (Mathew).
Njen portparol objavio je mediji-
ma tu priču rekavši da Metju više
neće biti menadžer pjevačice.
- Zahvalna sam mu na svemu
što me naučio. Odrasla sam gle-
dajući njega i svoju majku kako
se brinuza svoj posao, bili su veo-
ma radišni ljudi i ja sam nastavi-
la njihovim koracima - navela je
Bijons u svojoj izjavi za medije.
Iako nije objasnila zašto se
odlučila ocu otkazati saradnju, onje
prije sedamdana medijima rekao da
je odluka zajednička. Nouls (Kno-
wles) je karijeru ove velike zvijezde
vodio od dana dok je još pjevala u
grupi “Destiny's Child”pa svedo da-
nas, kad je cijenjena diljem svijeta.
Vodio je sve aspekte njenog po-
sla, od muzičkog do modnog i fil-
mskog dijela, a to je zaista radio
odlično. Izjavio je da se divi svojoj
kćerki i jedva čeka u budućnosti
pratiti njeneuspjehe, aona jerekla
da voli svog oca i zahvaljuje mu se.
BRISEL - Belgija je jučer i zva-
nično oborila svjetski rekord,
budući da ni 289dana odzavršet-
ka parlamentarnih izbora nije
uspjela formirati vladu.
U Belgiji ovo, međutim, nije
slučaj niti je bilo kakav dogovor
na vidiku ni 289 dana od
okončanja izbora. Medijatori se
smjenjuju jedanza drugimodus-
tajući odsizifovskog posladapri-
bliže flamanske i valonske stran-
ke. Jedini koji pokazuju bilokak-
vu zabrinutost, i to na duhovit
način, jesustudenti koji sui prije
40dana, 17. februara, održali pro-
teste širomBelgije, kao i jučer, u
namjeri danatjeraju političareda
se late posla u ovoj etnički dubo-
ko podijeljenoj zemlji.
SEUL - Predstavnici dvijuKoreja
počeli su jučer razgovore povodom
prijetnje koju predstavlja vulkan
na planini Paekdu, najvišoj na po-
luotoku, na prijedlog Pjongjanga.
Planina Paekdu nalazi se iz-
među Sjeverne Koreje i Kine, a
najviši vrh je 2.740 metara, na ko-
me se nalazi vulkan koji je, prema
topografskim podacima i satelit-
skim snimcima, i dalje aktivan.