P. 1
Jovan Deretić

Jovan Deretić

|Views: 306|Likes:
Published by vesko76

More info:

Published by: vesko76 on Mar 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

Jovan Dereti Izme u stare i nove knji evnosti Posle Velike seobe 1690.

te i te itavog knji evnog i kulturnog ivota srpskog naroda pomera se s juga na sever, iz turskih oblasti na podru ja pod Habsbur kom monarhijom. Gotovo sve to je srpska knji evnost dala u narednih sto i vi e godina stvoreno je u toj novoj sredini u istorijskim prilikama bitno razli itim i od onih raznih i od onih u kojima su u to vreme iveli drugi delovi srpskog naroda. Knji evni rad u po etku nastavio se na starim osnovama. Poetika je tradicionalna, vizantijsko-crkvenoslovenska, ali sa zna ajnim inovacijama. Kod nekih pisaca ose a se uticaj rusko-ukrajinskog baroka, a u knji evni jezik, vi e nego ranije, prodire iv, narodni govor. Novo knji evno stole e otvara nesu eni srpski despot or e Brankovi (1645-1711) opse nom Slavenoserbskom hronikom, pisanom te ko pristupa nim jezikom ali vrlo zna ajno po uticaju na razvoj na e istoriografije i politi ke misli u 18. v. U mona koj literaturi, koja i dalje preovla uje, izdvajaju se dela na narodnom jeziku u koja spada putopis u Svetu zemlje Jeroteja Ra anina iz 1721, kao i mnogobrojne besede Gavrila Stefanovi a Venclovi a (druga polovina 17. v. - oko 1747), koji je pisao uporedo i stari, srpskoslovenskim, i narodnim jezikom. On je vrstan znalac srpskog jezika, istinski jezi ki stvaralac, majstor besedni kog stila. Srpska knji evnost ipak nije krenula putevima ikoje je otvorio Venclovi . Nepripremljeni za ivot u novoj sredini, bez kola i u itelja, bez knjiga i tamparija, Srbi se okre u "jednovernoj" Rusiji i tu i od nje pomo . Prve regularne kole osnivaju ruski u itelji, u njima se u i iz ruskih knjiga na ruskoslovenskom, koji postaje jezik liturgije i itave kulture. Preko Rusa dolaze i druge novine: dominacija stiha umesto dotada nje retorske proze (osnovni stih je tzv. poljski trinaesterac), barokni ornamentalizam, drama. Sholasti ka gimnazija u Sremskim Karlovcima (1733-1739), iji su osniva i u enici Kijevske duhovne akademije, bila je prvo ari te nove, barokne knji evne kulture. Iz te konstitutivne faze novog stila, osim prigodnih, religioznih i rodoljubivih pesama, imamo i dva opse nija dela u stihu: baroknu dramu Traedokomedija (izvedena 1734) Emanuela Koza inskog i zbornik grbova i heraldi kih pesama Stematografija (1741) Hristifora efarovi a. U oba dela vizija srpske istorije dovodi se u sklad sa suvremenim nacionalnim te njama i potrebama. Na tim temeljima u narednim decenijama izrastaju dva svestrana stvaraoca, Jovan Raji (1726-1801) i Zaharije Orfelin (1726-1785), prvi teolog, istori ar i pesnik, drugi daroviti slikar, nau nik i pesnik. Me u Raji evim delima izdvaja se monumentalna Istorija raznih slovenskih narodov, naipa e Bolgar, Horvatov i Serbov (I-IV, 1794/5), sinteza itave na e dotada nje istoriografske literature, pro eta rodoljubivim ose anjima i prosvetiteljskim idejama, zna ajna i kao riznica knji evnih motiva iz nacionalne pro losti. Orfelin se vi e rukovodio suvremenim potrebama naroda. On je pokrenuo prvi asopis na slovenskom jugu ("Slavenoserbski magazin", 1768), pisao kolske ud benike, radove iz ekonomije, fizike, dao veliku monografiju ruskog cara Petra I. Me u pesmama najzna ajnija mu je "Pla Serbiji" (1761), nacionalna jeremijada, slobodoumna i kriti na, napisana u dve jezi ke verzije, srpskoj i crkvenoslovenskoj.

ponekad stihova. upoznaju i tako sve narodne i sve kulturne jezike tog prostora. basana (omiljena Dositejeva forma). razni pesni ki oblici). s druge strane. i to one vrhunske. da bi se kasnije pribli io idealima ruskog i zapadnog prosvetiteljstva. brzo i lako savla uje oba klasi na i sve glavne evropske jezike i prevodi s njih. u doba cara reformatora Josifa II. On je stvarao pozori ne amaterske dru ine i za njihove potrebe "posrbljavao" drame nema kih pisaca (Kocebu i dr. Ostala dela nastala su prete no slobodnom adaptacijom stranih tekstova (Sovjeti zdravog razuma. esej. sve do danas. pokrenuti prvi listovi. udareni su temelji nove srpske kulture i knji evnosti: osnovane su kole. Evropeizacija i ra anje nove knji evnosti Po etkom 80-tih godina 18. didaktiku. to je do lo do izraza u nekoliko njegovih ranih. stvoreno je pozori te. Iz te orijentacije ponikao je prvi srpski pesni ki stil. arhimandrit manastira . humor. zatim moralnih eseja. Basne. jedan od vode ih prosvetitelja srednje i jugoisto ne Evrope. putni ke do ivljaje i dodire s drugim narodima. da bi najve i deo ivota proveo na putu.. autobiografiji ivot i priklju enija (I. Ro en u dana njem rumunskom Banatu.). Od njih je najve i uticaj imao roman s Milovanom Vidakovi em (1780-1841). od odbeglog monaha postao je slobodni mislilac. Hristoitija i dr. u poeziji je preovladao ideal u enosti.). te njegovu ogromnu lektiru na klasi nim i modernim jezicima. u njima ima anegdota. filosof u duhu 18. U prvom periodu svog ivota Dositej kao odbegli monah putuje najve ma po zemljama pravoslavnog jugoistoka. s ogromnim uticajem kako na naredne generacije pisaca tako i na njene dalje tokove. v. slu a predavanja na univerzitetima u Nema koj. Sli na orijentacija obele ava i delo Joakima Vuji a (17721847).. Dositejevo delo ima dvostruku osnovu: njegovo li no iskustvo. v. Sobranije i dr. Evropejac. Orfelin je po ao od ruskih baroknih modela 17. 1788). Inicijator promena bio je prosvetitelj i racionalista Dositej Obradovi (1739-1811). prihvatanje zapadne prosve enosti i stvaranje knji evnosti na narodnom jeziku prema anti kim i modernim evropskim uzorima. poetske opise prirode. Pre odlaska na Zapad on se razvio u knji evnika i humanistu isto noevropskog tipa s dominantnim gr kim uticajem (a ne ruskim kao kod drugih tada njih na ih pisaca). iji su uzori u klasi noj kulturi. kao glavnim predstavnikom. v.. U najboljim nalazimo isto to i u autobiografiji: ivo ose anje za narodne potrebe. Kao pisac zahtevao je napu tanje konfesionalnih pretpostavki ranije kulture. Dositej je za etnik nove srpske knji evnosti. "oca srpskog teatra". za ivota neobjavljenih dela (I ica. u jednom slu aju ak i drama (Lesing). klasicizam. koji je svojim moralnim i sentimentalnim povestima i svojim "slatkim stilom" postao omiljen kod iroke itala ke publike. poznavanje naroda.). on je svoj duhovni razvoj po eo dvostrukim bekstvom. s jedne. U poslednjim decenijama 18. U drugom periodu ivota (od odlaska u Be 1771) Dositej se sasvim okre e Zapadu: upoznaje zemlje srednje Evrope. i prvim decenijama 19. II. Za to vreme on se iz osnova izmenio: odbacio je mantiju i stavio periku. sa zanata u manastir a potom iz manastira u svet. Njegov utemeljiva Lukijan Mu icki (1777-1837). pripovedaka. ivopisne likove. Venac od alfavita. 1783. filosofskih traktata i dr. Taj program sa eto je formulisao u prosvetiteljskom manifestu Pismo Haralampiju a iroko ga je obrazlo io polaze i od vlastitih do ivljaja u svom glavnom delu. boravi u Parizu i Londonu.. drama. Ona su anrovski heterogena. napisani su kompendijumi iz osnovnih nau nih disciplina. v. v. prvi moderni srpski pisac. srpska knji evnost ulazi u period korenitih preobra aja. prevo en jo za ivota na rumunski. Dok je proza te ila pateti noj i lirskoj ose ajnosti. Najzna ajniji srpski pisac 18.Kao i Raji . uvedeni novi knji evni anrovi (roman.

prvi re nik (Srpski rje nik. kojem e kasnije njegov mla i saradnik ura Dani i . Nosilac tog velikog pokreta iz naroda bio je Vuk Stefanovi Karad i (1787-1864). istori ar. posle sloma Prvog srpskog ustanka (1804). kao to je u tekstovima o narodnim umotvorinama dao osnove za teoriju i istoriju usmene knji evnosti. Susret sa slovena kim slavistom Jernejem Kopitarom bio je presudan za Vukovo opredeljenje. u prevodu Novog zavjeta (srpska Biblija. v. potom Crna Gora. Kao istori ar opisao je sve va nije doga aje i li nosti Prvog i Drugog srpskog ustanka. u Vukovu i Dani i evu prevodu. Knji evnost ulazi u period dugotrajnih. Uporedo s jezikom i narodnim umotvorinama Vuk se bavio i drugim oblastima narodnog ivota. pro iruje se kulturno podru je. delimi no slobodna jo od kraja 17. reformator knji evnog jezika. u opisima narodnog ivota u Srpskom rje niku. u svojim pesmama didakti ne i rodoljubive inspiracije negovao je klasi ne pesni ke forme. on nije. Vuk je izvanredan prozni pisac. temperamentnim polemikama o jezi kim pitanjima. usmena poezija. i drugi krajevi ju no od Save i Dunava. U filologiji. kolektivno stvarala tvo. Svoju reformu krunisao je izvanrednim prevodom Novog zavjeta (1847). Kada se. najlep i je spomenik srpskoga na . dao se na posao i u toku pedesetogodi nje neumorne aktivnosti obavio poslove za itavu akademiju nauka. Ro en u selu Tr i u kod Loznice u porodici koja se u prvoj polovini 18. Posle dva oslobodila ka ustanka (1804. "tvorac iste srpske proze i stila". i u druge svoje radove. po vlastitom priznanju. dok je sinteti ko delo ivot i obi aji naroda srpskog ostalo nezavr eno. stvorio moderni srpski knji evni jezik na temelju narodnih govora. v. iji je u esnik bio u 26. To je primetno u svim njegovim radovima: u estokim. potom episkop. obavio je etiri temeljna posla: napisao prvu gramatiku. njih opona aju na raznim jezicima. Njegova klasi na zbirka narodnih umotvorina (Srpske narodne pjesme I-IV. 1815) u knji evnost ulazi Srbija. a za njim je po lo nekoliko generacija pesnika. doselila iz Stare Hercegovine. objavio na nema kom knjigu o Crnoj Gori. Deo te gra e uneo je u Srpski rje nik. koji je zbog toga prerastao prvobitnu namenu i postao enciklopedija narodnog ivota. Srpske narodne pripovijetke. Po to je od Kopitara stekao osnovna filolo ka znanja i uputstva za rad. o njima pi u najistaknutiji pisci. reformom tradicionalne irilice stvorio modernu srpsku azbuku zasnovanu na fonolo kom principu. me u ostalima i Gete. sujeverje. Kao poznavalac narodne kulture. iz kojih e izi i preobra ena. Patrijarhalna i gra anska kultura U prvoj polovini 19. ni pomi ljao na knji evni poziv. Vuk je u detinjstvu i mladosti stekao izvanredno poznavanje jezika. gde je njegov rad najve i. nastala izborom iz ogromne gra e koju je sakupio sam i uz pomo mnogobrojnih saradnika. godini ivota. (1825-1882) pridru iti prevod Starog zavjeta. poezije i obi aja prostog naroda. preko kog se evropska javnost upoznala sa srpskom istorijom. etnolog. mitologiju i doma i ivot srpskog naroda". sara ivao s nema kim istori arem Leopoldom Rankeom u radu na delu Die serbische Revolution. U kritikama tada njeg knji evnog jezika i u polemikama s mnogim protivnicima dao je prve oglede na e filolo ke i knji evne kritike. kodifikator usmene knji evnosti. Utoku cele svoje knji evne karijere on je prikupljao gra u s namerom a opi e "obi aje. na ao u Be u. Srpske narodne poslovice).i atovca.. One prodiru u sferu pisane re i i po inju razarati tradicionalne i uspostavljati nove vrednosti. imala je irok evropski odjek. bespo tednih borbi. u stilizaciji narodnih pripovedaka. patrijarhalna kultura. v. Vuk je jedno od prvih imena u evropskoj folkloristici svog doba. 1818). Srpske narodne pesme prevode se na mnoge jezike. S njima dolaze do izra aja sasvim nove pojave: narodna.

u dana njoj Vojvodini i u srpskim naseobinama u Ma arskoj i Rumuniji. zbirku narodnih pesama. On je uporedo pisao istorijske tragedije ili " alosna pozorja" i komedije iz suvremenog ivota ili "vesela pozorja".narodnoj osnovi izgra enog knji evnog jezika). tuma epske tradicije i ustani ke heroike. pesnik romanti arskog temperamenta ali sa sna nim primesama klasicizma. Po vrednosti neujedna en i te ko itljiv zbog zamr enog jezika punog neologizma. od kojih je najzna ajnija Tragedija vo da Kara or a. To je najlep a knjiga uspomena koja je ikad napisana na srpskom. filozofiju i istoriju. Vukov narodni jezik inio se ve ini primitivan i nedovoljan za najvi e kulturne potrebe. Ta visoko razvijena gra anska sredina bila je odbojna prema inovacijama s juga. kosmi ke spevove. Mu icki je stvorio prvu pesni ku kolu. Ona izobli ava pogre no vaspitanje. razmi ljanja. u kojoj je osnovao prvo nau no dru tvo Matica srpska. za Dositeja. tri dramska dela. u njemu nema ni eg suvi nog ni kitnjastog. On se odlikovao i u drugim anrovima. istorije. Vuk o svemu pripoveda mirnim. sva tar. Iz ustanka je izi ao i Sima Milutinovi Sarajlija (1791-1847) jedan od vode ih pesnika tog doba. . Originalna drama nastaje u tre oj deceniji 19. epski nezainteresovanim stilom. radoznao ali neistrajan. P. dru tveni kriti ar i satiri ar. iji je glavni cilj da istinito svedo i. Geteu i F. Njego . prema nema kom i evropskom klasicizmu i predromantizmu. Preko Mu ickog ona se vezivala za Horacija i anti ku poeziju ali je bila otvorena i prema savremenijim pesni kim tokovima. on je mnogo vi e od toga: slikar dru tvenih naravi. Oko osnovnih pitanja jezika i knji evnosti izme u pisaca iz te sredine i Vuka Karad i a vodio se u toku nekoliko decenija pravi knji evni rat. Drama. koji pod imenom "Letopis Matice srpske" (od 1873) izlazi i danas. "srpski Sokrat". Iz te kole potekao je i jedan pesnik trajne vrednosti. istorijske radove i dr. kod koga ima jednostavnosti i naivnosti ali. nastoje i stalno da odr i stav objektivnog hroni ara. prema na oj narodnoj poeziji. Glavno popri te kulturnog ivota ostalo je i dalje na severu. ileru. lirske pesme. a me u njenim tvorcima najzna ajniji je Sterija. Sterija je moralista. Mu ickog. uz poeziju. Jovan Sterija Popovi (1806-1856). istorijski mislilac. on je ostavio sna an utisak na savremenike i uticao na mnoge pisce. Dok je narodne pesme rodoljubivo prigrlila. najvi e obele ava knji evnost tog doba. vrstan karakterolog.. A u stravi. lutalica. pokrenut asopis "Srpski letopis" (1825). ustani kog vojvode i prvog diplomate nove Srbije. prema J. nema primesa patetike i sentimentalnosti. isto tako. U ivotu nemiran duh. v. Literatura se vezivala za tradiciju 18.. Najvi e mu duguje najve i srpski pesnik P. V. od kojih druge imaju trajnu vrednost. Evropejac. v. a posebno u drami. Vuk pri a kao nepristrasni svedok a Prota kao anga ovani u esnik ustani ke epopeje. Njegov stil suprotan je duhu tada nje na e sentimentalno-didakti ke proze. kolu "objektivne lirike" ili "mirnog uvstva". Glavni knji evni centar nalazio se u Pe ti. te ke ivotne zbilje. kako e je kasnije nazvati romanti ari. Vidakovi a. Dositej je delovao kao u itelj razuma. Ali najbolje osvedo enje Vukovog spisateljskog dara nalazimo u njegovim istorijskim spisima. Vidakovi je u romanu proizveo vi e bezna ajnih epigona. Njegova komedija je neposredno anga ovana u dru tvenim i kulturnim zbivanjima svog doba. humora. Kao pripoveda Vuk se nadovezuje na umetnost usmene re i. on je ostavio iza sebe obimno i raznovrsno delo: veliki epski spev o Prvom srpskom ustanku Serbijanka. On pi e stilom nadahnutog usmenog pripoveda a. Iz istih izvora potekli su i Memoari Vukovog savremenika Prote Mateje Nenadovi a (1777-1854).

vladika i vladar Crne Gore. ona je suprotna duhu romanti arske poezije.pomodarstvo. na izvore svog postojanja. od folklornih posmatranja nebeskih prilika preko makrokosmi kih vizija vladike Danila do filosofskih meditacija igumana Stefana. Igo. A ta otvorenost dobija razne oblike. naslikao svakodnevni doma i ivot. u kojima se hri anska tradicija dodiruje s modernom naukom. Lamartin). i srpska knji evnost u prvoj polovini 19. Pindar. tri civilizacije. gde su mu u itelji bili vi e ruski nego srpski klasicisti. neka vrsta srpskog Don Kihota. od kojih je prvi njegovo najbolje delo. pomo u modernih prirodnonau nih shvatanja. Kao pesnik. ismeva nadriu enost na ih pisaca i njihov "nakaradni". nastavlja se kao politi koistorijska drama. Njegove su osnovne teme kosmi ka sudbina ovek i istorija sudbina Crne Gore i Srpstva. koji je povukao iz javnog ivota. o ovekovoj nebeskoj preegzistenciji. U poslednjoj fazi pribli io se suvremenom romantizmu (Pu kin. To je . on je u biti bitematski pesnik. a pre svega na svog u itelja Milutinovi a. s jedne strane. od narodne poezije preko klasicisti kih stremljenja do romantike. prelazi dalje u venac epskih slika iz narodnog ivota. Petar Petrovi Njego (1813-1851). Proizi la iz tradicije klasicizma. veka dobija svog najve eg pesnika. opevao slavne doga aje iz pro losti. neobi an spoj erotike i spiritualnosti. tako da u njemu imamo tri sveta. evropski zapad. padu i ponovnom uzdizanju. u svom pesni kom razvoju obuhvatio je itavu tu epohu. Blizak komediji je i njegov Roman bez romana. Sterija se ostvario u poslednjim godinama ivota. osvetljavaju se iz lokalne perspektive (Tvrdica). Gorski vijenac je takav i po svojim umetni kim osobinama. u kojem je parodirao Vidakovi a i stariji roman uop te. prikazao susedne narode Turke i Mle ane. Spev je isto tako otvoren prema prirodi i kosmosu. Tu temu on je razvio u nizu pesama (me u njima je najbolja Misao. da bi joj dao zavr ni oblik u kosmogonijskom spevu Lu a mikrokozma (1845) u kojem je motiv biblijskog pada ovekova pomeren sa zemlje na nebo i interpretiran. a zavr ava se prizorima zasnovanim na paralelizmu istorijskih zbivanja i filosofske refleksije. u duhu neoplatonisti ke tradicije. Gorski vijenac po inje kao pesni ka vizija. Na temelju narodne pesme Njego je stvorio novu pesni ku formu. kada je objavio knjigu Davorje (1854). ljubavna fantazmagorija. Oko jednog doga aja nevelikih razmera Njego je prikazao itavu crnogorsku istoriju. nego helenski. Struktura speva. oslanjaju i se pri tome na tradicije evropske poezije od Homera do romantizma. Sinteti an po svojim zahvatima u tradiciju. Vrhunac anga ovanosti postigao je u komediji politi kog pona anja gra ana. snobizam. Po eo je kao narodni peva pesmama o crnogorskim borbama s Turcima. pesimisti ka. koja je u to vreme sasvim prevladala. Njego nije tematski raznovrstan. U Gorskom vijencu ogleda se ceo pre eni put i itava epoha u kojoj je nastao. Iz crnogorske istorije nastali su Njego evi dramski spevovi Gorski vijenac (1847) i La ni car epan Mali (1851). "slavjanski" jezik. Kao gotovo sve literature srednje i isto ne Evrope. Ona govori o ovekovom duhovnom povratku na po etke svog bi a. na svet. Njegova poezija . ak i mane univerzalnog karaktera. zatim se priklonio klasicisti kom maniru. koje se kre e izme u visokoparnih patriotskih fraza i trgovine nacionalnim interesima (Rodoljupci). kao i na pesni ka iskustva savremenih srpskih pesnika. ima dublju zasnovanost. a pre svega Homer. Njegovi anti ki uzori nisu bili rimski. nesaglasna s pravilima dramske forme. tragi ari. islamski istok i izme u njih ukle ten. intelektualna sadr i razmi ljanja razo aranog i bolesnog oveka. o njegovoj moralnoj krivici. U osnovi njegove kosmi ke poezije nalazi se misao o jedinstvu oveka i Boga. kao to je krtost. Me u pesmama najbolja mu je No skuplja vijeka. a s druge.refleksivna.

Bajron i bajronizam.svojevrsna pesni ka enciklopedija u kojoj su obuhva ene sve pesni ke forme i svi vidovi crnogorske stvarnosti i istorije. U drugima se javljaju setni tonovi i sumorna. prizore s momcima i devojkama u slobodnoj prirodi. romanti arski pripoveda Bogoboj Atanackovi . Romantizam i procvat lirike Sredinom 40-ih godina Vukova borba za knji evnost na narodnom jeziku ulazi u zavr nu fazu. te u satiri nom spevu Put u kojem slavi Vuka Karad i a i ismeva njegove protivnike. narodna poezija i evropski uticaji. I na a romantika. ali istovremeno raspusne i ulne. Pretpostavke na eg romantizma jesu: Vukova jezi ka reforma. Pesme Branka Radi evi a i filolo ka rasprava Rat za srpski jezik i pravopis ure Dani i a. bajronovska poema i istorijska drama. Spev je preveden na glavne evropske jezike. To je ve a lirska kompozicija napisana u oktavama i najve im delom u jampskim jedanaestercima prema uzorima iz pozne nema ke romantike. me u ovima je i najpoznatija njegova pesma Kad mlidijah umreti. One su radosne. vedre. Slo ene strukture. jedna od onih izuzetnih pesni kih tvorevina u koje kao da se sleglo sveukupno iskustvo pojedinih naroda. a ti uticaji bili su razli iti: nema ka poezija. putopisac Ljubomir Nenadovi (1826-1895). Dok je prethodno bio samo jedna od knji evnih struja s dosta primesa klasicizma. Radi evi a romantizam se javlja kao suprotnost klasicizmu a posle njegove smrti postaje stilska dominanta epohe. a ki rastanak uvodi nas u naju i zavi ajni krug pesnikov. Petefi. On je pesnik elementarnih ose anja. Vukov prevod Novog zavjeta. elegi na raspolo enja. i dr. Njegove najjednostavnije pesme sadr e obi no male lirske pri e. Njego ev Gorski vijenac i dela dva mlada sasvim nova pisca. Kratka lirska pesma. Brankovom knji evnom pokolenju pripadaju filolog ura Dani i . raskrstiv i podjednako sa zastarelim klasicizmom i nestvarala kim opona anjem narodne poezije. pesnik Jovan Ili i. rasko ne imaginacije i zatamnjenog smisla. kao i drugde u Evropi. Rodona elnik srpske lirske romantike Branko Radi evi (1824-1853). Me u njegovim putopisima po svojim umetni kim kvalitetima izdvaja se Pisma iz Italije i Pisma iz Nema ke. Tuga i opomena otkriva druk iji svet i na drugi na in. fru kogorski predeo. U tom pogledu prekretni ku ulogu imale su knjige iza le 1847. a ki rastanak i Tuga i opomene. Lirskom na elu podre ena su i druga dva pesni ka anra romantizma. ta poema otkriva druk ijeg Branka od onog kakav je u ve ini drugih pesama. uveo je na e pesni tvo u prostore evropskog romantizma. Najve i domet dao je u dva lirska speva. bila je prevashodno lirska. Banalna ljubavna fabula o dvoje mladih koje razdvaja najpre mladi ev put u drugi kraj a potom smrt drage lirski je vi estruko nadogra ena vizuelnim i auditivnim slikama prirode. mnogo zapo eo. u dane veselog akovanja s razigranim kolima i vedrim popevkama u kojima se ose a ritam sremske posko ice i radosno strujanje narodnog ivota. u ozareni karlova ki. rodoljubiva ili meditativna. / as umrli njega je omeo. umiljate. kao najzna ajniji. Razdoblje zapo eto tim delima donosi punu pobedu romantizma kao stilskog pravca. Premda prevashodno lirski talenat. Lirizam obele ava i romanti arsku prozu. bila je glavna vrsta romanti arske poezije. Prva su . po ev i od B. to se govori o raznovrsnim mogu nostima ovog pesnika koji je svoju sudbinu sam najbolje opisao u stihovima: "Mnogo hteo. Prva dva dela pripadaju suprotnim stilskim tendencijama. Branko je ipak te io da stvori ve e pesni ke kompozicije i sanjao o tome da napi e veliki ep. u drami ekspir. sin Prote Mateje. na neke i vi e puta. blizak animisti kom i panteisti kom poimanju sveta. posebno Hajne. ija su dostignu a ina e manje zna ajna. po sadr ini ispovedna.

ali je u oblasti politi ke i satiri ne poezije ostao nedosti an kako neobi nom plodno u tako i ostvarenim kvalitetima. sa svojima. slikar. pesnik. Duboko li no nezadovoljstvo prilikama u kojima je iveo prerasta u tipi no romanti arski sukob izuzetne. decom. prometejskom prkosu. zatim na mnoge listove i asopise koje je izdavao i ure ivao. sa enom. zna ajnim naro ito u mnogim satiri nim pesmama. nepostojanja. sabrana najve im delom u dve tematski povezane pesni ke knjige. jedinstva. koji je u mno tvu pesma dao nezaboravne prizore i likove iz sveta deteta. tako da u prvoj knjizi imamo ozarene. tematski i anrovski raznovrsno delo. On je najsubjektivniji me u suvremenim pesnicima. u temama. On je i prozni pisac. ali ima i dosta pesama u kojima su izra ena bla a ose anja: tuga. Pisao je tako e istorijske tragedije herojske inspiracije s monumentalnim ili jednodimenzionalnim likovima. Ali 50-ih godina javlja se nov nara taj pesnika. uli i imaju obele ja lirskog dnevnika ili poetskog romana o ljubavi i sre nom porodi nom ivotu. pripoveda . uli i i uli i uveoci (od turcizma ul-ru a). ljubavlju i lepotom. Pisao je lako i brzo i nikada se nije posebno trudio oko forme i izraza. Pesnik no i. uli i uveoci su. izme u njega i drugih nema pravog ljudskog dodira. emocijama. Lirika ini srazmerno manji deo Zmajeva pesni kog opusa. u produ etku. nesre ne li nosti sa svetom oko sebe. inspirisana smr u najbli ih. stvaralac mnogostran po svojoj obdarenosti. Te nja k raznolikosti ose a se na svim planovima. koji dovodi do kraja njegovu pesni ku osnovu i s kojima se romantizam utvr uje kao vode i pravac. Jovan Jovanovi Zmaj (1833-1904) ostavio je ogromno. Zmajeva lirika izra ava ose anje duboke veze. isto nja ke. Prvi me u njima. Branko je ostao usamljena pojava u svom vremenu. gde se posebnim kvalitetom izdvajaju prilozi iz udaljene. potreba za ljudskom toplinom. ma arske poezije. Kao rodoljubivi pesnik Zmaj ne dosti e druge velike romanti are. s celim srpskim narodom i ove anstvom. dramski pisac. Otuda kod njega ima dosta aljkavosti i nemara. nema dijaloga. idili ne pejza e. u gordom odbacivanju sveta. u bacanju pesni ke anateme na svet. knjiga bola i tuge.zna ajna i kao knjiga o Njego u. Pesnikovo ja u stanju je stalne zara enosti sa svetom. vizije ni tavila. mrtvila. potmulih ti ina. porodicom i. u kompoziciji pesme. preziranju svega prizemnog.). najzna ajniji pripoveda epohe romantizma. nasuprot tome. stvoriv i pravi epos detinjstva. Ose anja se prepli u i spajaju s prirodom. e nja za mirom i spokojstvom u krilu prirode. obele ene sna nim lirizmom (Jelisaveta i dr. On je umro isuvi e rano da bi do ekao pobedu svog pravca. ljubavne i porodi ne pesme. strepnji pred nepoznatim. Jak i je u svojim rodoljubivim pesmama grmeo gnevom protiv tu inskih osvaja a i doma ih tirana i stekao glas srpskog Tirteja. ali nema monotonije. s kojim je Nenadovi putovao po Italiji. Njegovu osnovu ini intimna lirika. Taj stav izra ava se u raznim vidovima. Ali istovremeno ona je dala veliki doprinos razvoju srpskog pesni kog izraza i stiha i vr ila stalan uticaj na poeziju svog vremena. stihu i strofici. Najbli a narodnoj metrici i govornom jeziku Zmajeva poezija stekla je ogromnu popularnost kod italaca. Treba ukazati i na druge vidove njegove mnogostruke delatnosti: na prevode i adaptacije poezije raznih naroda Zapada i Istoka. Njegova produkcija u oblasti anga ovane poezije bila je ogromna. Zmaj je tako e veliki de ji pesnik. Poslednji veliki pesnik me u romanti arima Laza Kosti (1841-1910) bio je . U poeziji je i ao vlastitim putem. Najizrazitiji romantik me u srpskim umetnicima jeste ura Jak i (1832-1878). a u drugoj sumorne jesenje slike. na u e e u kulturnom i javnom ivotu. i bliske.

na in govora u pojedinim krajevima. igre re ima. Vasa Re pekt. do onih koje je donosilo novo doba. Va io je kao primer bizarnog. Nazvan je "Njego em u prozi" zato to je sli no velikom pesniku prikazivao narodnu istoriju i "na in ivljenja. folklornih. Knji evnost je zahvatila maticu naroda. naravi. ujedno. Njegova poezija nije poezija srca i ose anja nego poezija duha i ma te. on se kao etrdesetogodi njak prihvatio rada na romanu i pripoveci iz suvremenog ivota i u toj oblasti stekao glas srpskog Balzaka (Milan Narand i . iz patrijarhalne primorske op tine Pa trovi i kod Budve. U mladosti vi e slavljen nego shva en. u jeku romantizma. pesnici protiv ijeg se kulta borio. manirizam. Od ostalih pisaca treba spomenuti ne nog liri ara Jovana Gr i a Milenka. Najraniji pisci te orijentacije pojavili su se jo 60-ih godina.od onih prastarih. Unutra nju formu njegovih pesama odlikuje slo ena slikovitost. Me u njegovim pripovetkama ima i remek-dela (Kanjo Macedonovi ). Jadranski Prometej i Santa Maria della Salute. pronicljiv posmatra ivota. Uprkos slabostima i umetni koj obradi.kontroverzna li nost. Od svih na ih realista on je dao naj iru socijalnu panoramu i najbogatiju galeriju likova. razgovora" ljudi svog kraja. virtuoznog komediografa Kostu Trifkovi a i crnogorskog kralja Nikolu Petrovi a Njego a. I u ivotu i u poeziji on je stalno odstupao od svakodnevnog i uobi ajenog. . sasvim razli ita od neposredne lirike kakvu su pisali Branko i Zmaj. a u njen jezik prodiru dijalekatska obele ja. Svu svoju pa nju pisci poklanjaju raznolikim vidovima narodnog ivota . on je u starosti do iveo sveop te osporavanje. i to vrlo sporo. mi ljenja. Ve iti mlado enja i dr. prevodilac ekspira. oba iz generacije Branka Radi evi a. koriste i forme usmenog pripovedanja i stil "pu kog krasnorje ja". kovanice. fantastika. Srpski realizam obuhvata iroku i raznovrsnu panoramu knji evnih pojava u velikom vremenskom rasponu. Ali taj pesni ki fantasta bio je na najobrazovaniji pisac tog doba. prete a avangardizma i stvarala kih eksperimenata kakvi su zavladali u na em pesni tvu mnogo. orijentisanim prete no prema pripoveci. U knji evnost ulazi regionalna tematika. Danas je op teprihva eno da je on za etnik moderne srpske poezije. od kojih je prva kosmi ko-filosofska. sklonost ka alegorizaciji. najzna ajniji mislilac srpskog romantizma. obi aje. On je jedini istinski romansijer me u srpskim realistima. pisac esteti kih i filosofskih rasprava. Realizam: Doba pripovetke Realizam je otkrio malog oveka i njegov svet. njegova poslednja i najslavnija pesma. Pera Segedinac). druga rodoljubivo-filosofska a tre a erotsko-filosofska i. Oni te e da to vernije prenesu na in ivljenja. Ljubi a poti e s krajnjeg juga. Uz Jak i a. To su Jakov Ignjatovi (1822-1889) i Stefan Mitrov Ljubi a (18241878). mnogo kasnije. pesnika junaka. realisti su s poznavanjem i razumevanjem prikazali porodi ne i dru tvene prilike na selu i u malom gradu. On je novator i eksperimentator. vrstan poznavalac ljudi. to je sna an pisac. znalac klasi nih i modernih jezika. dok su od modernog grada i od evropskog na ina ivota zazirali. Po to se oku ao u raznim knji evnim anrovima i u politici. ekscentri nog romanti ara kojeg malo ko uzima ozbiljno. humor. u srcu dana nje Ma arske). a prava slava dolazila je tek posle smrti. Kosti je pesnik duhovne. Kosti je napisao izvestan broj pesama izuzetne vrednosti. filosofske inspiracije. Zaljubljeni u stare patrijarhalne odnose to su nestajali. Ignjatovi poti e iz srpske dijaspore (ro en je u Sentandreji. Umetni ki neujedna en. me u kojima mo emo izdvojiti tri velike: Spomen na Ruvarca.). Kosti je glavni dramski pisac romantizma (Maksim Crnojevi . u jeziku i stilu. pisac od koga je kritika stvorila slu aj.

U najboljoj satiri ("Vo a") ispri ao je pri u o kolektivnoj opsesiji vo om. kolik oje uspeo da zavr i. s devet pripovedaka. u kojima me usobna ljubav i solidarnost nadvladavaju delovanje destruktivnih sila. njihove sudare sa svetom u kojima se ru e njihovi ideali. Njegov umetni ki zavoj i ao je od spontanog. potekli su Svetolik Rankovi (1863-1899) i Radoje Domanovi (1873-1908). o ivotnom putu jednog katoli kog sve tenika. U poslednjim decenijama pro log i u prvoj deceniji ovog veka Srbija je bila zemlja pripoveda a. U njima je postupkom dovo enja do apsurda prikazao negativne strane novog dru tva. Najpotpuniji izraz novi pravac dobija u pripoveci iz narodnog ivota ("seoska pripovetka"). suprotnu vedrini i optimizmu prvih realista. Gli i . Iznad ostalih pisaca uzdigao se najvi e smislom za psihologiju li nosti. Gli i i Veselinovi ostali su u poeti kim okvirima pokreta. ropski mentalitet. izraziv i njegove suprotne stilske mogu nosti. umadije. Ponikao iz tradicije 19. Crnoj Gori.Od 70-ih godina realizam postaje vode i pravac. me u kojima se izdvaja humoristi ki roman Bakonja fraBrne. U to vreme sredi te kulturnog i knji evnog ivota pomera se iz Vojvodine u Srbiju. "Danga". a najbli i je Mopasanu. Iz sredi nje oblasti. Rankovi je dao li nosti u razvoju. a putovao je dosta i po stranim zemljama. poetskom snagom u do aravanju ambijenta i atmosfere te velikom bri ljivo u u izgra ivanju kompozicije i stila svojih pripovedaka. birokratski formalizam. "Sve e to narod pozlatiti" i dr. Gli i u humoristi ko-satiri noj pripoveci.). jer su i jedan i drugi bolje od ve ine ostalih prevladali zavi ajni regionalizam. veka. menjaju njihovi karakteri. stole a. istaknuti lekar koji je ostavio zna ajne radove iz medicine. te se oveku sve doga a suprotno onom to je hteo. "Vo a". On je realista zapadnog tipa koji se razvijao pod uticajem italijanskih i francuskih prozaista. on je po svojim satiri nim vizijama uistinu pisac 20. drugi u satiri. u kojima je najvi e postigao ("Stradija". "Vetar". Jedan od najobrazovanijih i najkultivisanijih duhova svog doba. on je sli no ostalim bio poklonik patrijarhalnog sveta i njegovih vrednosti i u nekoliko pripovedaka dao je porodi ne drame. Laza Lazarevi (1851-1891) i Janko Veselinovi (1862-1905). kao i vi e pripovedaka iz dalmatinskog i beogradskog ivota. u rodnoj Dalmaciji. Najvi e raznolikosti u temama. prvi prikazao sudbinu intelektualca u na em dru tvu. Programske osnove realizma formulisao je socijalista Svetozar Markovi (1846-1875) u lancima Pevanje i mi ljenje i Realnost u poeziji.). prvi u domenu psiholo ke pripovetke i romana. svrstao se me u nacionalne klasike. dok je Lazarevi kao umetnik te okvire vi estruko nadma io. "Mrtvo more" i dr. Ali on je dublje od ostalih osetio potrese koje je donosilo novo doba. iji su tvorci Milovan Gli i (1847-1908). Oni su dolazili iz raznih krajeva nose i sa sobom svoja regionalna obele ja. Okrenuti vi e sada njosti nego nedavnoj pro losti. iz Novog Sada u Beograd. Matavulj je iveo po raznim krajevima. koji su srpsku prozu obogatili novim kvalitetima. koje su skoro sve remek-dela ("Prvi put s ocem na jutrenje". Domanovi je pisao humoristi ko-satiri ne pripovetke. podani ko vaspitanje. pesimisti ku sliku ivota. otkrio individualne i moralne aspekte krize starih odnosa. Lazarevi i Veselinovi bili su iz zapadne Srbije. zatim i alegori no-satiri ne pri e. Srbiji. postupcima i stilu pokazali su Simo Matavulj (18521908) i Stevan Sremac (1855-1906). On je tvorac srpske psiholo ke proze i. a Veselinovi u idili nim pri ama i u romanima iz narodnog ivota i istorije. oni su pru ili mra nu. folklorno obojenog i umetni ki nedovoljno organizovanog pripovedanja k modernoj artisti koj prozi u kojoj ni ta nije ostavljeno slu aju i . to je sve na lo mesta u njegovim delima. otu enost od autenti nih vrednosti.

U njima je u mno tvu prizora dao dru tvenu komediju Srbije svog doba. male i velike hulje. koji je prodro i na strane scene i u mnogim zemljama stekao zahvalnu publiku. Vojislav Ili (1862 . Najve u pa nju poklanjao je ipak temama iz gr ke i rimske antike. sreske kapetane. reformator srpskog stiha (najosobeniji mu je stih esnaesterac). Sumnjivo lice. bri ljiv stilista. itaoce je privukla nostalgi na poezija starovremenog ivota poluorijentalnog Ni a (Ivkova slava. palana ke trgovce. u feljtonu. Gospo a ministarka. Drama ovog razdoblja dala je jednog od klasika srpskog teatra. U svojim velikim komedijama (Narodni poslanik. u komediji. Najve e domete ostvario je u komediji.) sjedinio je glavne vrline svojih prethodnika u toj vrsti. manje egzoti ne i poeti ne.humoristi kom romanu Pop ira i pop Spira. posebno parnasu i simbolizmu. Pokojnik i dr. policijske pisare. Iako nije bio naro ito obrazovan pesnik niti dobro upu en u suvremene pesni ke tokove u Evropi. Vrhunac je dostigao u kratkim pri ama iz poslednje decenije ivota. ali je najve i deo ivota proveo u Srbiji. u Beogradu. Jedini istaknuti pesnik tog razdoblja. sutonski. Imao je ose anja za ari dalekog i tu eg. najpopularniji na pozori ni pisac. . ne mo e se nazvati realistom u poeziji. "umetnik-pesnik". vlasti i novca.1894). dobre doma ice. u pripoveci i romanu. Ali on je davao i druge aspekte ivota. On je artist u poeziji. majstor forme. istorijskoj i gra anskoj drami. slike u kojima preovla uju satiri ni tonovi (Vukadin) ili ozbiljne analize suvremenih pojava u srpskom dru tvu. izvr iv i veliki uticaj na skoro sve na e pesnike s kraja pro log i po etka ovog veka. Realisti ki program imao je mnogo manje odjeka u poeziji nego u prozi. zna ajnost Sterijine tematike i virtuoznost Trifkovi eve scenske tehnike. Ta tri ambijenta na la su mesta u njegovim pripovetkama i romanima. sin Jovana Ili a. Nu i je ma ioni ar smeha. tek oslobo enom od turske vlasti.improvizaciji. On je dao pesme seoskih pejza a. koje s najve om otvoreno u govore o svojim nevaljalstvima. obra ivao je drevne legende s raznih meridijana evroazijskog kopna. privla ile su ga razvaline koje govore o davnim vremenima. s kojima u na u poeziju ulaze klasi ne forme i simboli. Sremac je najpopularniji srpski pripoveda . iako ima dosta zajedni kog sa suvremenim pripoveda ima (objektivni karakter njegove poezije.). O kopac i Bila i dr. Zona Zamfirova) kao i rasko an humor i slike ravni arskog ambijenta u njegovom glavnom delu . putopisu itd. i jedno vreme u Ni u. njihovu komi nu uzvitlanost kad po u pod udar dveju opsesivnih sila suvremenog dru tva. zatim u humoristi koj prozi. Sremac je rodom iz Vojvodine. Bio je polihistor i ogledao se u raznim vrstama. poznojesenski i zimski tonovi. u kojima preovla uju tamni. njena deskriptivnost i narativnost). on je dao poeziju blisku zapadnim postromanti arskim pravcima. Na ljedstvo. Branislava Nu i a (1862-1938). od kojih su neke remek-dela (Povareta. Pilipenda. od Indije do Portugalije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->