Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 2. 4. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.087

Stjepan Mesi} o najnovijim de{avanjima u BiH

VALENTIN INZKO

IMA I PRAVA I OVLASTI
3. strana

FIFA i UEFA Suspenzija N/FSBiH stupila na snagu

Ju~er u Sarajevu

Umro na~elnik Ilid`e

Amer ]enanovi}
18. strana

DANAS PRILOG

Posljednji pozdrav
46. strana

Foto: D`enan KRIJE[TORAC

bh. nogometu

U @I@I
Ivo Toma{evi} o Biskupskoj konferenciji BiH

2
“Strah“ od sarajevskih medija, ili...

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nije jo{ utvr|en termin odr`avanja Sabora i to zbog poklapanja predlo`enog datuma, 16. travnja, s obilje`avanjem obljetnica po~injenih ratnih zlo~ina u Trusini i Ahmi}ima
Hrvatskinarodnisabornajvjerojatnije ne}e biti odr`an 16. travnja, kako je ranije najavljeno, jer se na taj datum obilje`ava godi{njica ratnih zlo~ina u Trusini i Ahmi}ima, doznaje Oslobo|enje od izvora iz vrha HDZ-a BiH. Tako|er, u dva HDZ-a smatraju kako ne treba `uriti s odr`avanjem Sabora kako se ne bi donijele nikakve ishitrene odluke. - Nije jo{ utvr|en termin odr`avanja Sabora i to zbog poklapanja predlo`enog datuma od 16. travnja s obilje`avanjem obljetnica po~injenih ra tnih zlo~ina u Tru si ni i Ahmi}ima. Ne `elimo nikoga i ni na kakav na~in uvrijediti. Cijenimo kako bi sarajevski mediji mogli zlorabiti ~injenicu da se Sabor odr`ava upravo na taj dan, te }emo stoga razmisliti o novom terminu, kazao je na{ izvor. ca platforme SDP-a, uklju~uju}i i @eljka Kom{i}a, ~lana Predsjedni{tva BiH. - U ponedjeljak }e se odr`ati sas ta nak Or ga ni za cij skog odbora Sabora i tada }e sve biti dogovore no. Ta da }emo odlu~iti kakvi }e zaklju~ci biti predlo`eni za usvajanje, tko }e govoriti te kakva bi kona~na poruka Sabora trebala biti, rekao je na{ sugovornik.

Odga|a se Hrvatski sabor
nekoliko dana po~eti s poduzimanjem konkretnih koraka, koji bi naposljetku trebali dovesti po ponovnog konstituiranja Doma naroda FBiH, a time i Vlade FBiH.

^ekaju Inzka
Iz HDZ-a BiH, pak, doznajemo kako se dva HDZ-a dvoume u kojem smjeru trebaju djelovati.

BKBiH: Pozvali politi~are da po{tuju ~injenicu da je hrvatski narod konstitutivan

Zbunjeni i upla{eni
Hrvati nisu jednakopravni, a to i ne mogu biti sve dok se ne budu stvarno po{tivali i etni~ki i gra|anski princip
[esti susret Biskupske konferencije BiH s ~lanovima Konferencije vi{ih redovni~kih poglavara i poglavarica BiH fokusirao se na vjerski odgoj u vrti}ima u BiH i na temu nove ili druge evangelizacije Crkve, koja u BiH obilje`ava 130. obljetnicu uvo|enjaredovnebiskupskehijerarhije. No, i mons. Ivo Toma{evi}, sekretar BKBiH, svjestan je da je sve {to je o pomenutom susretu re~eno u saop}enju, palo u sjenu posljednjeg pasusa u kojem se ka`e: “Osje}aju}i koliku zbunjenost, pa i strah u narod unosi stvaranje politi~ke krize i poku{aja da se predstavnici hrvatskog naroda, izabrani ve}inskom voljom toga naroda, isklju~e iz struktura zakondodavne i izvr{nevlasti, biskupi i vi{iredovni~ki poglavari i poglavarice pozivaju sve odgovornedoma}epoliti~are i predstavnike me|unarodne zajednice da u svojim odlukama i nalozima po{tuju ~injenicu da je hrvatski narod u BiH konstitutivan. Ako je, dakle, konstitutivan, a jeste, onda se ni vlast ne mo`e konstituirati bez predstavnika za koje se taj narod ve}inski opredijelio...” tra Toma{evi}, podsje}aju}i na to da je Dejtonski ustav, entitetskom podjelom, legalizovao nepravdu, o ~ijim posljedicama govori i to da je u RS-u, tokom ratnih godina `ivjelo 3 posto Hrvata, kojima se u me|uvremenu pridru`ilo isto toliko ili neznatno vi{e: “Uglavnom je to stari svijet, a poznato je da 49 posto teritorije BiH pripada RS-u, u kojem se od rata ni{tanijepobolj{aostatusHrvata. A sada se dogodilo da i na razini Federacije vlast mo`e biti formirana bez volje ve}inskih predstavnika hrvatskog naroda“ govori Toma{evi}, ne , odbijaju}i komentarisati izjavu biskupa Pere Sudara kako politika SDPa, u su{tini, radi protiv interesa tog najmanjeg naroda.

Odluka u ponedjeljak
Ivan Mu sa, pred sje dnik HKDU i ~lan Organizacijskog odbora Sabora, kazao je kako nije odlu~eno ho}e li do}i do pomjeranja datuma odr`avanja Sabora. - Prije ponedjeljka vam ni{ta ne mogu kazati, jer je tada zakazana sjednica Organizacijskog odbora. No, jeste bilo razgovora o tome, izjavio je Musa. Tako|er, doznajemo kako }e na Saboru biti nazo~no ~ak 700 izaslanika, te kako }e biti pozvani i Hrvati iz stranaka potpisni-

Ne `ele (nikoga) uvrijediti

Neslu`beno se doznaje i kako dva HDZ-a ~ekaju kakvu }e odluku donijeti OHR i to po pitanju suspenzije odluka Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH, kojima je bilo progla{eno da se nisu bili stekli uvjeti za odr`avanje konstituiraju}e sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. Veso Vegar, v.d. glavnog tajnika HDZ-a 1990, kazao nam je kako nema informacija o pomjeranju termina odr`avanja Sabora, no kazao je i kako }e dva HDZ-a kroz sljede}ih

- Jo{ ~ekamokona~nuodluku OHR-a, a potom }emo se odrediti kako konkretno djelovati. U svakom slu~aju, ne}emo izlaziti iz okvirapostoje}egUstava i zakona BiH, jer to nam je najja~e oru`je u borbi za hrvatskuravnopravnost. Znamo da politi~ko Sarajevo jedva ~eka da u~inimo ne{to neustavno kako bi na nas poslali duge cijevi i sve nas pohapsili. No, to ne}edo~ekati, kazao je za Oslobo|enje izvor iz vrha HDZ-a BiH.
Jurica GUDELJ

Ve}ina je ve}ina
“Biskupi, po svome poslanju, ne mogu stati na stranu stranke, jer je stranci cilj vlast, svakoj stranci - ponavljam. Ali, u ovakvoj situaciji, mislim da je to jasno i onima koji nisu Hrvati. Zaklju~ujem to po onome {to sam ~uo od gra|ana Sarajeva, Hrvati nisu jednakopravni, a to i ne mogu biti sve dok se ne budu stvarno po{tivali i etni~ki i gra|anski princip“ ka`e sekretar BKBiH, a , na tvrdnju da se nerijetko manipulira izbornim rezultatima, pa se, recimo, ka`e da su dva HDZ-a dobila 90 posto glasova hrvatskog naroda, Toma{evi} odgovara: “Nije bilo 90 posto, ali su sigurno ipak dobili ve}inu. No, onda imaju i obavezu da zastupaju i Hrvate u Doboju i u Banjoj Luci i u Gora`du. Kao i da, brane}i zakonitim politi~kom sredstvima jednakopravnost Hrvata, {tite i vitalni interes zemlje BiH.“
E. KAMENICA

Bez stran~arenja
Da li su pojedini mediji ovu izjavu ispravno protuma~ili kao da se vrh KC opredijelio za jednu politi~ku opciju, pitamo Toma{evi}a, koji isti~e da da su u~esnici susreta naglasili apstrahiranje od opasne borbe me|u strankama za vlast: “ ...Stranke se bore za fotelje, pa i one koje, navodno, kritikuju druge. Ali, ta~no je kako je puno razloga za postavljanje pitanja: Postoji li granica dekonstituiranju hrvatskog naroda u BiH i komu i ~ijem dobru bi to imalo slu`iti?! Moj je dojam da bi najve}i broj Hrvata to upitao“ sma,

V I J E S T I

Izmirenje stare devizne {tednje

Vlada FBiH: Tre}a emisija obveznica
Vlada FBiH je jednoglasno usvojila odluku o tre}oj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verificiranih ra~una stare devizne {tednje. Obaveze FBiH po ovom osnovu procijenjene su na 1.150.000.000 KM, dok se njihov realan iznos utvr|uje u postupku verifikacije. Do sada je verificirano 717,05 miliona KM, od ~ega 624,86 miliona KM u redovnom postupku i 92,19 miliona KM u drugostepenom postupku. Izmirenje verificiranih obaveza vr{i se gotovinskom isplatom u iznosu do 1.000 KM i emisijom vrijednosnih papira. Federacija je do sada izvr{ila dvije emisije obveznica - prva emisija nominalne vrijednosti 346,515 miliona KM izvr{ena je 2009, a druga emisija nominalne vrijednosti 42,067 miliona KM, izvr{ena je 2010. godine. Prema Zakonu o izmirenju obaveza po osnovura~unastaredevizne{tednje u Federaciji BiH, verificiraneobavezepreostalenakon gotovinske isplate do 1.000 KM izmiruju se putem obveznica emitiranih najkasni-

je do 31. martanarednegodine, u odnosu na godinu u kojoj je izvr{ena verifikacija. Vlada FBiH je usvojila i prijedlog odluke o gotovinskomisplatamaverificiranihtra`bina po osnovu ra~una stare devizne {tednje u FBiH za 2011. godinu. Svakom pojedinomvlasnikura~unastaredevizne{tednje, kojem je izdatapotvrda o verifikacijistaredevizne {tednje, isplatit }e se gotovinskim putem maksimalan iznos od 1.000 KM, odnosno do 1.000 KM, ako je manji iznos verifikacije, a nakon toga se preostali dio izmiruje putem obveznica. U gotovinsku isplatu su uklju~eni i vlasnici stare devizne {tednje koje je Komisija za verifikaciju ra~una stare devizne {tednje kao drugostepeni organ u upravnom postupku pozitivno rije{ila.

OSLOBO\ENJE subota, 2. april 2011. godine Stjepan Mesi} o najnovijim de{avanjima u BiH

U @I@I

3

Valentin Inzko ima
i pona{aju - ~ak kada im se to i ne svi|a“ , ka`e Mesi} i dodaje da izbori nisu popis stanovni{tva, nego izja{njavanje gra|ana na temelju ponu|enih programa. Ili bi to, kako veli, barem trebali biti, a vlast sastavlja onaj, ili oni, koji imaju potrebnu ve}inu za to. “Zar mislite da je njema~koj kancelarki Angeli Merkel drago {to }e u jednoj od klju~nih pokrajina njezina stranka, CDU, si}i sa vlasti iako je osvojila najvi{e glasova? Da, oni imaju najvi{e glasova, ali socijaldemokrati u zajednici sa Zelenima imaju vi{e. I pokrajinom na ~ijem}e ~elu prvi put u povijesti Njema~ke stajati jedan ‘zeleni’ predsjednik, upravljat }e ta koalicija, a ne kr{}anski demokrati“ nagla{ava Mesi} i , dodaje da kancelarka to prihva}a, jer takva su pravila demokracije. Takvu politi~ku kulturu on bi volio vidjeti i u Bosni i Hercegovini. U slu~aju produbljivanja krize, u slu~aju ja~anja saveza onih koji - objektivno - ne bi trebali imati prakti~no nikakvih dodirnih to~aka, u slu~aju osporavanja uloge me|unarodne zajednice, uz istodobno podgrijavanje naci-

i prava i ovlasti
KONSTITUTIVNOST Moje je mi{ljenje uvijek bilo, a i danas je, da se konstitutivnost i jednakopravnost hrvatskog naroda mo`e posti}i samo tako {to }e svaki pripadnik toga naroda u BiH u svakome trenutku i na svakome djeli}u dr`avnoga podru~ja biti potpuno ravnopravan
onalnih antagonizama, nagla{ava na{ sagovornik, mogu}e je sva{ta. “Volio bih vjerovati da }e ipak pobijediti spoznaja kako je o~uvanje i razvoj jedinstvene dr`ave BiH prioritetni zadatak i kako je u interesu sva tri konstitutivna naroda“ isti~e biv{i hrvatski predsjednik. , Na konstataciju da se o jednakopravnosti i konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH govori isklju~ivo na prostoru FBiH, a zanemaruje~injenica da se na prostorsrpskogentiteta u BiH vratio minimalan broj prognanih Hrvata, Mesi} poru~uje kako je to samo jedan od “nusproizvoda neprincipijelnih koalicija koje su sada vrlo glasne u BiH” .

U slu~aju ja~anja saveza onih koji objektivno ne bi trebali imati prakti~no nikakvih dodirnih to~aka, u slu~aju osporavanja uloge me|unarodne zajednice, uz istodobno podgrijavanje nacionalnih antagonizama, mogu}e je sva{ta
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Odluka visokog predstavnika Valentina Inzka na putu je da stvari vrati na pravi kolosijek, dakle da o njima odlu~uju oni koji to pravo i obvezu i imaju, ka`e biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi} za Oslobo|enje, komentiraju}i najnovija doga|anja u Bosni i Hercegovini. “Dovo|enje u pitanje prava visokog predstavnika da povla~i poteze koji se ovoj ili onoj strani ne svi|aju, jednako je izravnom dovo|enju u pitanje Dejtonskog sporazuma koji je definirao njegova prava i ovlasti“ isti~e Mesi} i dodaje da , Dayton nije {vedski stol s kojega }e svatko uzimati samo ono {to mu se svi|a.

Politi~ka kultura
Dayton, kako veli, ili prihva}ate, ili odbijate - sa svim konzekvencama {to iz toga proizlaze. “Aktualno stanje u BiH je, bez sumnje, slo`eno i trebat }e politi~ke pameti, smisla za realno, ali i spremnost da se ‘presko~i preko vlastite sjene’ da bi se na{ao izlaz iz krize“ nagla{ava Mesi}. , Kakva je njegova prognoza daljnjeg razvoja situacije u BiH? “Mogu samo re}i kako bih volio da se stvari razvijaju, a ne kako }e se one doista i razvijati. A volio bih da BiH napokon krene putem prema istinskoj demokraciji, da svi akteri na politi~koj sceni prihvate demokratska pravila igre i da se u skladu s njima

Bez mije{anja
“Moje je mi{ljenje uvijek bilo, a i danas je, da se konstitutivnost i jednakopravnosthrvatskognarodamo`eposti}isamo i jedinotako {to }e svakipripadniktoganaroda u BiH u svakometrenutku i na svakomedjeli}udr`avnogapodru~jabitipotpunoravnopravan s pripadnicima druga dva konstitutivna naroda. Nagla{avam: svaki, svuda i uvijek. “ Govore}i o pomo}i Republike Hrvatske, Mesi} isti~e kako se najvi{e mo`e pomo}i jasnim i principijelnim stanovi{tem, ne zanemaruju}i svoju ustavnu obvezu brige za pripadnike hrvatskog naroda u BiH, ali i ne mije{aju}i se ni na koji na~in u unutarnje poslove susjedne i prijateljske dr`ave.
Jadranka DIZDAR

DAYTON Dovo|enje u pitanje prava visokog predstavnika da povla~i poteze koji se ovoj ili onoj strani ne svi|aju, jednako je izravnom dovo|enju u pitanje Dejtonskog sporazuma koji je definirao njegova prava i ovlasti

Lagumd`ija sa diplomatama u UN-u

Josipovi} - Lipova~a

Alkalaj s Pack i Leighom

Ustavom osigurati jedinstvo BiH
Drugi dan posjete New Yorku Zlatko Lagumd`ija se u odvojenim susretima sastao sa {efovimamisija SAD-a i Turske u UN-u Susan Rice i Erturulom Apakanom, kao i ambasadorom SAD-a u UN-u Rosemary di Carlo. Sagovornici su najvi{e pa`nje posvetiliaktuelnimpoliti~kimpitanjima u BiH i deblokadi puta na{e zemlje ka euroatlantskim integracijama. Lagumd`ija je upoznao sagovornike o de{avanjima u postizbornom periodu, od objavljivanja rezultata do trenutka kada su dva HDZ-a odbilaponudume|unarodnezajednice da postanu dio parlamentarne ve}ine. Govore}i o trenutnoj situaciji u BiH, rekaoje da je na scenisukob dva sistemavrijednosti, jednog koji se zala`e za jednakost svih na prostoru ~itave dr`ave i drugog koji i daljepotenciraisklju~ivoetni~kepodjele. On je istakao da BiH jeste dr`ava tri konstitutivnanaroda i ostalih, ali istovremeno i svihnjenih gra|ana i da je konstituisanje Vlade FBiH prvi korak u procesu izjedna~avanja prava svih gra|ana i naroda BiH na njenoj ~itavoj teritoriji.

Pored toga, Lagumd`ija je naglasio da su problemi koje je nova vlada FBiH naslijedila od prethodnevlastiizuzetnoozbiljni,ali je umjereno optimisti~an s obzirom na ~injenicu da ova vlada ima jasan program i definisane prioritete kroz platformu na osnovu koje je dogovorenave}ina u FBiH. Istakaoje da je SDPBiHspreman da formiravlast na nivou BiH koja }e raditi u ime i za ra~un obi~nihljudi, koji su u velikombroju na proteklimizborimapoklonilipovjerenjebosanskohercegova~koj ljevici. Lagumd`ija je tako|er naglasio da nova vlast u BiH, izme|uostalog, moraprovestiustavne reforme koje }e morati institucionalizirati mogu}nost dr`ave da osigura svoje jedinstvo i sama ispuni kriterije za ~lanstvo u NATO-u i EU.

Razgovor o aerodromu @eljava
PredsjednikHrvatske Ivo Josipovi}primio je ju~erizaslanstvoUnsko-sanskogkantona, koje je predvodiopremijerHamdijaLipova~a i predstavnikeCREAM-a(CommunityRealization European Aid Masterplan) Croatia PPP Alliance. Josipovi}u je predstavljen, izme|u ostalih, projekt Cargo Biha} za obnovuzra~neluke@eljava u Biha}u, najve}e podzemnezra~neluke i nekada{njebaze JNA na granici BiH i Hrvatske. Josipovi} se krajem februara u Biha}u susreo s ~elnicima USKa i tada je izrazio nadu da }e stru~njaci ubrzoprovjeritimo`e li se i na kojina~inaerodrom @eljava privesti svrsi.

Osigurati daljnji napredak
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj ju~er se u Bruxellesu sastao s izvjestiteljicom Evropskog parlamenta za BiH Doris Pack i generalnim direktorom u Generalnoj direkciji za pro{irenje Evropske komisije Michaelom Leighom. “Organi vlasti trebaju imati kapacitet da provedu potrebne reforme i osiguraju daljnji napredak BiH u procesu evropskih integracija, a Evropski parlament }e u okviru svojih nadle`nosti nastaviti da pru`a podr{ku“ rekla , je Pack. “Ukoliko ispuni definirane uvjete, BiH ima realnu mogu}nost apliciranja za ~lanstvo u EU“ rekao je Leigh. ,

4

DOGA\AJI

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Mi smo imali zadatak da uvedemo demokratiju diktatorskim sredstvima. I to nikada nije dobar na~in. Uvijek sam govorio da je dan kada ne{to name}em tu`an i lo{ za BiH

Tu`be protiv ]osi}a, Lili}a i Bulatovi}al naredne sedmicel

Udru`eni
zlo~ina~ki

poduhvat
Tehni~ki su razlozi sprije~ili Savezlogora{aBosne i Hercegovine (SLBiH) da, kako je najavljeno, krajem ove sedmice Tu`ila{tvu BiH preda krivi~ne prijave protiv dvojice biv{ih predsjednika Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) Dobrice ]osi}a i Zorana Lili}a, te MomiraBulatovi}a, biv{egpredsjednika Crne Gore i premijera SRJ.

Lili} tra`io poja~anu proizvodnju u namjenskoj industriji e da bi se municijom pomogli VRS i VRSK, ]osi} u Vi{egradu pozivao na pomo} “na{em narodu preko Drine“

Me|unarodni sukob
Polovinom naredne sedmice Tu`ila{tvu BiH predat }e na stotinestranicatranskriptasnimljenihtelefonskihrazgovora]osi}a s generalom Ratkom Mladi}em i Radovanom Karad`i}em (oba se terete za genocid i ratne zlo~ine u BiH), te dokumente sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Srbije i Crne Gore. Iz tih se dokumenata ~ita kako, recimo, Zoran Lili} tra`i poja~anu proizvodnju u namjenskoj industriji e da bi se municijom pomogla Vojska republike Srpske i Srpske Krajine, kako se tra`i upu}ivanje vojnih obveznika u BiH. Me|u dokazima }e, me|u ostalima, biti i videokaseta s govorom Dobrice ]osi}a, odr`anog u Vi{egradu, u povodu godi{njice ro|enja knji`evnika i nobelovca Ive Andri}a. U podu`em govoru, ]osi} kolegu Andri}a spominje u samo dvije re~enice. Ostatak govora posvetio je na pozivanje u pomo} Srbima s one strane rijeke Drine. Me|u ostalima, predat }e Tu`ila{tvu u BiH i presude Milanu Marti}u, Du{anu Tadi}u i Zejnilu Delali}u u kojima je sukob u BiH, odnosno Hrvatskoj, okarakterisan kao me|unarodni.

DOBAR

LO[
FES

ZAO

]osi} - Lili}: Zajedno za srpsku stvar

Fondacija „Friedrich Ebert Stiftung“ obilje`ila je 15. godi{njicu rada u Bosni i Hercegovini. Za to vrijeme FES je doprinosio dru{tvenom razvoju BiH i njegovanju demokratskih vrijednosti. U tom pravcu namjerava nastaviti raditi u na{oj zemlji.

(ZLO)UPOTREBA ANDRI]A U povodu godi{njice ro|enja knji`evnika i nobelovca Ive Andri}a, u podu`em govoru ]osi} kolegu Andri}a spominje u samo dvije re~enice
Podsje}anja radi, i @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH, prije dvije godine uputio je zahtjev Tu`ila{tvu BiH za pokretanje kaznenog postupka i raspisivanje Interpolove tjeralice za ]osi}em i Lili}em. ]osi} je funkcijupredsjednika SRJ i zapovjednika Oru`anih snaga SRJ obavljao od 15. juna 1992. do 1. juna 1993, a Lili} je istu funkciju obavljao od 25. juna 1993. do 23. jula 1997. godine. tvovali u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu protiv BiH poma`u}i Vojsku Republike Srpske, kr{e}i embargo na uvoz naoru`anja u BiH. Tu`ila{tvu BiH }e SLBiH predati i krivi~ne prijave protiv 37 istra`itelja i ~uvara logora u Srbiji, [ljivovica - Mitrovo polje. Raspola`e SLBiH sa oko stotinu svjedo~enja logora{a o mu~enjima i maltretiranjima u srbijanskom logoru. Me|u ostalima, tu je i svjedo~enje o ubistvu 17-godi{njeg mladi}a, ubijenog i prije nego je i stigao u logor. Nadalje, raspola`u i svjedo~enjem dvojice insajdera.
A. BE^IROVI]

JERKO LIJANOVI]
Dopredsjednik NSRB-a veli kako dva HDZ-a samo kukuri~u o ugro`enosti hrvatskog naroda u BiH kako bi skrenuli pozornost sa svoje odgovornosti za lo{e stanje u kantonima gdje imaju ve}inu. Lijanovi} u intervjuu za Oslobo|enje najavljuje da }e o tome otvoreno govoriti i na skora{njem Hrvatskom narodnom saboru.

ZDK
Skup{tina Zeni~ko-dobojskog kantona nije usvojila zahtjev policajaca iz ZDK-a o izjedna~avanju njihovih plata sa onim u drugim dijelovima Federacije BiH. Zbog toga su nezadovoljni policajci odlu~ili da od ponedjeljka po~nu {trajk gla|u pred zgradom Vlade ZDK-a.

Mitrovo polje
SLBiH smatra, pisalo je Oslobo|enje, kako su ]osi}, Lili} i Bulatovi}, kao ~lanovi Vrhovnog savjeta odbrane, u~esFoto: Senad GUBELI]

IVICA OSIM
Uva`eni nogometni stru~njak ka`e da je spreman da pomogne kako bi se, nakon {to su UEFA i FIFA kaznile N/FSBiH, {to prije normalizovalo stanje i BiH vratila na evropsku i svjetsku scenu. Osimovo znanje, ugled i autoritet bili bi nesumnjivo od velike koristi.

VIJEST U OBJEKTIVU Mladi tehni~ari
Ju~er je u sarajevskoj op}ini Novi Grad odr`ana 12. Smotra nau~no-tehni~kog stvarala{tva mla dih. U~eni ci su na smo tri pred sta vi li te hni~ke radove koje su izradili i paralelno s tim pokazali svoja tehni~ka znanja. Organizatori smotre su Aktiv nastavnika tehni~kog odgoja op}ine Novi Grad i Op}ina Novi Grad, koja je i finansijski podr`ala smotru. Smotru je otvorio pomo}nik na~elnika Op}ine Taib Delali}.

VIJEST U

BROJU

maraka ove godine bi}e izdvojeno za sport u Tuzlanskom kantonu.

1.432.000

OSLOBO\ENJE subota, 2. april 2011. godine

INTERVJU

5

Ante Krajina, federalni ministar finansija

[tedjeti prvo
preko svojih le|a
Moramo pokazati da smo spremni na u{tede odricanjem dijela svojih prava i onda imamo pravo to tra`iti od ostalih partnera, pri ~emu je vrlo bitno kakav }e odnos prema tome imati sindikat uposlenih u upravi Socijalno najugro`enije skupine moraju biti na repu onih koje }e u{tede pogoditi
Razgovarala: Senita [EHER^EHAJI]

• U ~etvrtak je objavom u Slu`benim novinama FBiH stupio na snagu bud`et FBiH za 2011. Pred novom vlasti na{ao se bud`et koji su pripremili Va{i prethodnici. Nova vlada imala je nekoliko amandmana kojima osnovni gabariti bud`eta nisu primijenjeni. Najvi{e polemike, o~ekivano, u Parlamentu FBiH izazvao je amandman kojim su sredstva u vidu grantova za najugro`enije kantone - Bosanskopodrinjski, Posavski i Kanton 10 - ujedinjena. Za{to je to u~injeno? - [to se ti~e komentara i primjedbi, odnosno pitanja i prijedloga, a to se naro~ito odnosi na ono {to je bilo na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, odre|ene sugestije i zahtjevi, usu|ujem se re}i, i sumnje su se pojavile od izaslanika iz Bosanskopodrinjskog kantona. Zatra`ena je pauza u kojoj su obavljene konsultacije predstavnika partnerskih stranaka u novoj vladi FBiH i do{li smo do zaklju~ka i stava da u su{tini ne zna~i ako smo predvi|ena sredstva za finansijski ugro`ene kantone u ukupnom iznosu, umjesto na posebne analiti~ke raspodjele, stavili na jedno mjesto, da oni to ne}e dobiti. Ali }e se utvrditi kriteriji. I ja, sticajem okolnosti, dolazim iz jednog takvog kantona. Prema tome, kod utvr|ivanja tih kriterija bit }e konsultirani predstavnici tih kantona, ministri finansija i tako dalje. Tra`it }e se odre|eni poda-

ci i na osnovu njih }e se utvrditi kriteriji. Po mome mi{ljenju, ako budemo imali vi{e tih parametara, to }e biti kvalitetnije nego da je to samo, usu|ujem se re}i, bio politi~ki kriterij.

Racionalna potro{nja
• Ono {to je zabrinulo predstavnike kantona jeste da bi oni mogli na ovaj na~in dobiti manje sredstava za svoj kantonalni bud`et nego {to je to za njegov opstanak potrebno.

la odre|ene poteze kako bi se racionalizirala javna potro{nja. Istovremeno, bud`etski iznos za pla}e federalne administracije ve}i je nego pro{le godine i iz godine u godinu raste. Ho}e li u{tedama biti obuhva}en ovaj segment i u kojem pravcu }e generalno i}i mjere {tednje? - Moje mi{ljenje je da bi u{tede trebale i}i frontalno po svim mogu}im rashodima. S tim da je ve} prezentiran stav premijera Ner-

INFUZIJA Znam da nije dobro uzimati kreditna sredstva za potro{nju. No, nu`da, o~ito, zakon mijenja. Odnosno, da bismo pristupili pravim mjerama, pravoj terapiji, pacijentu moramo dati infuziju i ovo je kupovanje te infuzije
- Ne}e se raditi ni{ta bez njih. Nastojat }emo da nikoga ne o{tetimo i da pomognemo svakome. • Da li se ova stavka odnosi na tri ne ra zvi je na ili }e, mo`da, biti kori{tena i za druge kantone? - Dosad je bila praksa da se potpora pru`a onima koji imaju status nerazvijenih, a to su Bosanskopodrinjski, Posavski i Kanton 10. Prema tome, zasad nema drugih kantona s tim statusom, a ako neko do|e na osnovu pokazatelja u taj status, nije isklju~ena mogu}nost da se i njima pomogne. • Bud`et ima deficit oko 252 miliona KM, te odre|ene izvjesne izdatke koje prethodna Vlada nije planirala. Krajem sedmice Vlada FBiH je najavimina Nik{i}a s kojim se ja kao ministar finansija sla`em, da su najugro`enije skupine na repu onih koji }e, ako se bude moralo raditi na u{tedama, to pogoditi. Moja `ivotna filozofija je da se najbolja {tednjaostvarujeracionalnompotro{njom, odnosno ako ne tro{imo ono {to se ne mora tro{iti. Mi nemamosituaciju za lagodno i komotno pona{anje. Ako budemo toga svjesni, uvjeren sam da se ne moraju na svim stavkama potro{iti sva planirana sredstva. ^ak i ako ostvarimo prihode. [to se ti~e pla}a, ne mogu trenutno dati sigurnu dijagnozu. Znam da je u FBiH od osmog mjeseca pro{le godine u primjeni novi zakon o pla}ama i naknadama u organima vlasti FBiH. Njegovom primjenom su

odre|enim du`nosnicima u FBiH pove}ani koeficijenti pla}a, a utvr|ena je prva osnovica pla}a od 312 KM, pa pove}ana na 330 KM, {to je za posljedicu imalo da je masa sredstava za pla}e pove}ana. To nije pravi put {tednje, niti primjer kako bi se trebalo pona{ati. Me|utim, nadam se da }u relativno brzo ovladati detaljima, a i stav je premijera i nove vlade da trebamo po}i prvo od sebe. I osobno sam za takav pristup. Moramo pokazati da smo spremni na u{tede odricanjem dijela svojih prava i da onda imamo pravo to tra`iti od ostalih partnera. Po meni je vrlo bitno kakav }e odnos prema tome imati sindikat uposlenih u upravi, jer njima bi trebalo biti jasno, da su oni ti koji su na prora~unu na neodre|eno vrijeme. Vlada i izabrani du`nosnici ostaju jedan mandat i mijenjaju se, ali uposlenici ostaju.

Razumijevanje MMF-a
• Da li je to najava novog kruga pregovora sa sindikatom administracije? - On je potreban i ve} su napravljeni odre|eni kontakti. Taj kontakt je vrlo bitan. Imao sam priliku pregovarati i sa sindikatima na `upanijskoj razini i vjerujte da sam uspio izgraditi povjerenje kod ljudi kao dio tima `upanijske vlade. • Imate li informaciju kad bi mogli biti nastavljeni razgovori s MMF-om u vezi s novom tran{om stand by aran`mana od koje umnogome ovisi i pokrivanje bud`etskog deficita? - Zasad nema te najave. Radi se

o ~etvrtoj i {estoj tran{i. Imam informaciju i to se mo`e pro~itati iz obrazlo`enja prijedloga prora~una, da se sredstva planiraju, ali ona su uvjetna. Vlade u BiH su kroz pismo namjere potpisala stand by aran`man, a pismo namjere potpisali su premijeri i ministri finansija i guverner Centralne banke BiH. Tu postoje pravila koja tra`e odre|ene reforme. Mi smo predlo`ili MMF-u da }emo i}i u odre|ene reforme. MMF nam je to potvrdio. E, sad, ne bi bilo korektno da mi ka`emo kako mi to ne bismo. Naravno, razgovarat }u s MMF-om i zatra`it }u od njih malo razumijevanja bar za ovu prvu godinu nove vlasti. Kad sam govorio o bud`etu kao pacijentu, ni nakon prespavane no}i nisam promijenio mi{ljenje. Mi smo u te{koj situaciji. A znam da nije dobro uzimati kreditna sredstva za potro{nju. No, nu`da, o~ito, zakon mijenja. Odnosno, da bismo pristupili pravim mjerama, pravoj terapiji, pacijentu moramo dati infuziju i ovo je kupovanje te infuzije. • Mo`e li se prije prijedloga rebalansa bud`eta o~ekivati ne{to konkretnije od pregovora s MMF-om? - O~ekujem da }emo do tada imati ne{to, ali isto tako bitan je kontakt i dogovor s predstavnicima sindikata organa uprave.

TAKORE]I... VOLONTERSKI
NVO Svjetlo, u saradnji sa Centrom za li~no i profesionalno usavr{avanje (CLPU), danas organizira jednodnevni seminar o temi Volonterizam ljude ~ini posebnim. Cilj seminara je probuditi interes gra|ana za volontiranjem i pobolj{ati kapacitete nevladinih organizacija za volonterskim radom. “Svjetlo oko 60 posto svojih aktivnosti realizira volonterskim radom, a u zadnje dvije godine u volonterski rad su uklju~eni i mladi s umanjenim sposobnostima“ , ka`e izvr{ni direktor NVO altruista Svjetlo Haris ^au{evi}.

6

DOGA\AJI

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

U Bijeljini se sje}aju 2. aprila 1992.

Ne daju ni sp
Oja~ati interes FBiH za Br~ko
Potpredsjednici RS-a Enes Suljkanovi} i FBiH Svetozar Pudari} razgovarali su ju~er sa predsjednikom Skup{tine distrikta Br~ko Esadom Ati}em o aktuelnim politi~kim i ekonomskim pitanjima u distriktu, te pojedina~noj i zajedni~koj saradnji oba entiteta na podru~ju distrikta. “O~ekujemo intenziviranje saradnje na svim poljima, prije svega tu mislim na FBiH, koja do sada u su{tini apsolutno nije bila prisutna na podru~ju distrikta, dok je RS imao zna~ajnije aktivnosti“ istakao je Ati}. , Pudari} je naglasio da novokonstituisana vlast ovog entiteta ozbiljno razmi{lja o Br~kom, {to je pokazala i time {to je u Vladi FBiH prvi put postavljen ministar iz Br~kog. Izrazio je nadu da prestankom supervizije ne}e do}i do prelamanja interesa RS-a i FBiH u Br~kom.

Zbog svega, pre`ivjeli ironi~no tra`e da se pred sud izvedu i najstro`ije kazne svi ubijeni civili, posebno `ene i djeca, svi protjerani, poni`eni, oplja~kani i unesre}eni, sve silovane `ene, sve `rtve koncentracionih logora i sistematskog terora
Pro{lo je 19 godina od velikog zlo~ina nad civilima Bijeljine po~etkom aprila 1992. godine, a jo{ niko nije osu|en. Nijedna optu`nica nije podignuta zbog stotina ubijenih, protjerivanja 35.000 ljudi, istjerivanja s posla, terora i zastra{ivanja, plja~ki i silovanja, odvo|enja u logore, zbog ru{enja d`amija. Ovo je ju~er re~eno na preskonferenciji u Bijeljini, koju je organizovao tamo{nji Preporod, u znak sje}anja na 2. april 1992. godine, dan kada je vojna formacija Arkanovi tigrovi iz Srbije po~ela etni~ki ~istiti ovaj grad. “Za Okru`no tu`ila{tvo u Bijeljini i glavnog tu`ioca Novaka Kova~evi}a, za politi~are i novinare, za javno mnijenje niko nije kriv za tolike zlo~ine, i zlo~inci mogu nastaviti mirno da `ive u Bijeljini i {irom RS-a”, kazao je Jusuf Trbi}, predsjednik Preporoda u Bijeljini. Zbog svega ovog, pre`ivjeli ironi~no tra`e da se pred sud izvedu i najstro`ije kazne svi ubijeni civili, posebno `ene i djeca, svi protjerani, poni`eni, oplja~kani i unesre}eni, sve silovane `ene, sve `rtve koncentracionih logora i sistematskog terora, da bi pravda kona~no bila zadovoljena. “Uz to, da se odlikuju i nagrade odbornici Skup{tine op{tine Bijeljina, koji godinama odbijaju da se postavi spomen-plo~a ubijenim civilima Bijeljine i da se promijene nazivi ulica koje nose imena zlo~inaca, a da se najvi{im dr`avnim odlikovanjima okite Cvijetin Simi}, Mi}o Vukovi}, Milan Novakovi}, Predrag Je{uri}, Dragi{a Masal, Pero Simi}, Vojkan \urkovi}, Stojan Petrovi}, Dragan An|eli}, Zlatko Jokovi} i svi drugi koji su dali veliki doprinos nesre}i bo{nja~kog, ali i drugih naroda na ovom prostoru” re~eno , je ju~er u Bijeljini. Vrijedi podsjetiti da je u Bijeljini do po~etka aprila 1992. godine sve bilo spremno za po~etak rata i agresiju na Bosnu i Hercegovinu. 19. SEPTEMBAR 1991: Fo r mi ra na SAO sje ve ro is to~ne Bosne kao “neodvojivi dio SFRJ i sastavni dio federalne jedinice BiH, koja }e se pripojiti Jugoslaviji” kako je pisa, lo u osniva~kom aktu. 28. FEBRUAR 1992: Donijet je ustav srpske republike, kao i paket zakona kojima su,

Odmah po~etkom aprila ubijeno nekoliko stotina civila

OKITITI
Najvi{im odlikovanjima okititi Cvijetina Simi}a, Mi}u Vukovi}a, Milana Novakovi}a, Predraga Je{uri}a, Dragi{u Masala, Peru Simi}a, Vojkana \urkovi}a, Stojana Petrovi}a, Dragana An|eli}a, Zlatka Jokovi}a i sve druge koji su dali veliki doprinos nesre}i bo{nja~kog, ali i drugih naroda
izme|u ostalog, formirani policija i Slu`ba platnog prometa nove srpske dr`ave. MART 1992: U Bijeljini su smijenjeni i istjerani s posla svi direktori Bo{njaci, kao i svi Bo{njaci koji su bili na nekim va`ni jim po lo`aji ma. Na oru`ana je teritorijalna odbrana, JNA je kamione oru`ja dovezla u sela, formirani su krizni {tabovi u svim mjesnim zajednicama, ura|eni su planovi, pripremljeni spiskovi “nepodobnih” i evidencija onih koji su imali dozvole za oru`je, i sve je bilo spremno za generalnu probu. 31. MART 1992: U Bijeljinu je stigla jedinica specijalne policije iz Srbije, sa @eljkom Ra`natovi}em Arkanom na ~elu, koja je dugo bila stacionirana na srbijanskoj

Etni~ka politizacija sporta
Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za BiH Doris Pack izrazila je razo~aranje zbog neizglasavanja novog statuta Fudbalskog saveza BiH, {to je dovelo do suspenzije iz evropske i svjetske nogometne asocijacije, optu`uju}i za to “etni~ku politizaciju i podjele“. “Odbacivanje i destruktivno stajali{te ve}ine delegata politi~ki je motivirano. Zbog te etni~ke politizacije i polarizacije gubitnici su sportisti i ljubitelji fudbala“, istakla je u saop}enju Pack. “Propu{tena je prilika koju je fudbal ponudio da se poja~a timski duh i osje}aj solidarnosti me|u gra|anima Bosne i Hercegovine. Nacija koja se toliko zanima za fudbal postala je `rtva tog odbijanja“, rekla je Pack.

Njema~ki zastupnik Josip Juratovi~ sa bh. zastupnicima
Zastupnici u Bundestagu nekada glasaju i po vlastitoj savjesti, odnosno druga~ije od stranke Stru~ni timovi za parlament i za izborne kampanje
Kako rade Bundestag, zastupni~ki klubovi unutar njega, te klubSocijaldemokratskepartije, samo su neke od tema o kojima su zastupnici Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine ju~er u Sarajevu razgovarali sa zastupnikom tog najvi{eg zakonodavnog tijela u Njema~koj Josipom Juratovi~em. naka i na kojima le`i najve}i posao pripreme zakona. On je, ina~e, ~lan Odbora za rad i socijalnu politiku, uz slu`be Odbora, te stru~ni timovi zastupni~kih klubova. - Nisam toliko stru~no sposoban, a siguran sam da nije niko, da bi mogao dati odgovore i na pitanja iz vanjske politike i finansija i obrazovanja. Na svim nivoima, na nivou stranke i na nivou frakcije (kluba, op.a.) postoje ljudi koji sve pripremaju. Bilo je slu~ajeva kada sam morao i}i sa jedne sjednice na drugu i moj stru~ni tim bi me za pola sata pripremio za odre|enu temu, objasnio je Juratovi~. On je objasnio da zastupnici u Bundestagu nekada glasaju i po vlastitoj savjesti, odnosno druga~ije od stranke, navode}i primjer dono{enja odluke o slanju vojnika u Afganistan. - Meni se dva-tri puta desi-

Iza uspje{nog parlamentarca s
AFGANISTAN Zastupnici u Bundestagu nekada glasaju druga~ije od stranke, ka`e Juratovi~, navode}i primjer dono{enja odluke o slanju vojnika u Afganistan
jo{ 37 zastupnika iz svih parlamentarnih stranaka. Posebno je naglasio pomo} koju ~lanovima Odbora u cijelom tom poslu pru`aju stru~ne

Vratiti fudbalski duh u BiH
Ambasada SAD-a u Sarajevu dijeli nezadovoljstvo fudbalskih navija~a i igra~a {irom Bosne i Hercegovine zbog suspenzije Fudbalskog/nogometnog saveza BiH iz FIFA i UEFA. Uspostava ujedinjene Premijer lige Bosne i Hercegovine 2002. godine naglasila je zajedni~ke interese fubalskih navija~a {irom Bosne i Hercegovine. Uzimaju}i u obzir ovaj duh, nadamo se da }e navija~i i igra~i zajedni~ki raditi sa FIFA i UEFA kako bi osigurali da Bosna i Hercegovina zauzme mjesto koje joj i pripada u me|unarodnoj fudbalskoj zajednici, isti~e se u saop}enju Ambasade.

Juratovi~ je ~lan Bundestaga ve} {est godina

Niko ne zna - sve
Juratovi~ je ju~er kazao kako u Bundestagu ima 618 zastupnika; Klub Socijaldemokratske partije broji 146 zastupnika, {to ga ~ini drugim po veli~ini. Juratovi~ je objasnio da svi zakoni koji dolaze na usvajanje u Bundestag prolaze kroz odbore, u kojima se nalaze predstavnici svih stra-

lo da glasam druga~ija nego moja frakcija. Va`no je samo da se to ne de{ava pre~esto, rekao je Juratovi~.

Finansiranje
On se osvrnuo i na finansiranje, te istakao da primjerice svoje stru~ne saradnike iz parlamenta ne mo`e anga`ovati u izbornoj kampanji. Juratovi~ je ro|en u Koprivnici u Hrvatskoj i ~lan je Bundestaga ve} {est godina.

OSLOBO\ENJE subota, 2. april 2011. godine

DOGA\AJI

7

godine

VIJESTI

pomen-plo~u
Osna`iti sve vidove saradnje
Potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo susreo se, tokom boravka u Ljubljani, s Milanom Ku~anom, nekada{njim predsjednikom Slovenije. Tokom razgovora analizirano je aktuelno stanje u regionu s naglaskom na potrebi jo{ ja~e suradnje zemalja jugoistoka Evrope, posebno na planu njihovog pribli`avanja euroatlantskim integracijama. Govore}i o situaciji u BiH, sagovornici su zaklju~ili da je neophodno dogovarati ona rje{enja koja }e biti prihvatljiva za sve narode i gra|ane ove zemlje. Zaklju~ili su i da zemlje biv{e Jugoslavije moraju jo{ sna`nije raditi na razvijanju novih oblika suradnje na politi~kom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom planu.

Ginex u ponedjeljak obustavlja proizvodnju
U Bijeljinu su stigli specijalci iz Srbije

strani Drine, blizu Bijeljine, ~ekaju}i nalog. Pod njenu komandu odmah su se stavili i op{tinska vlast, i policija, i sudstvo, i vojska, i teritorijalna odbrana. Krvava predstava je mogla da po~ne. 1 - 4. APRIL 1992: Pobijeno je vi{e od stotinu civila (po izvorima iz Ha{kog tribunala, ~etiri ili pet puta vi{e), ljudi su odvo|eni iz ku}a,

ubijani u dvori{tima, na ulicama, na obali Drine, u klaonici na putu za Veliku Obarsku, u Kasarni, u Kriznom {tabu, a sve je bilo pra}eno propagandom koja je tvrdila da se vode navodne borbe s “muslimanskim ekstremistima” Nakon ta ~etiri dana, Kri. zni {tab SDS-a objavio je spisak od 40 ubijenih civila. Nigdje nikakvih muslimanskih

ekstremista, niko nije ubijen s oru`jem u ruci, niko u uniformi, niko nije ni ranjen ni zarobljen, niko nije izveden pred sud. I niko nije odgovoran za smrt tolikih ljudi. 2. APRIL 2011: Okru`no tu`ila{tvo u Bijeljini nedavno je podiglo prvu optu`nicu zbog zlo~ina nad Ramom Avdi}em i njegovom porodicom. I ni jednu drugu. Glavni tu`ilac No-

vak Kova~evi} tvrdi da nema svjedoka zlo~ina, ali da je Tu`ila{tvo vodilo procese protiv 430 ljudi, da bi taj spisak spao na 130 ili manje, jer je utvr|eno da ostali nisu krivi. Ali, on ne govori o tome da su skoro svi s tog spiska – Bo{njaci, a da u njegovog evidenciji i evidenciji Tu`ila{tva nema Srba, koji bi mogli biti odgovorni za zlo~ine. Samir KARI]

Vlada Tuzlanskog kantona
Odluka se odnosi i na porodice uposlenika, tako da je indirektno uklju~eno nekoliko hiljada ljudi
Vlada Tuzlanskog kantona na ju~era{njoj, vanrednoj sjednici donijela je odluku o finansiranju tro{kova zdravstvenog osiguranja za sedam firmi koje su u ve}inskom vlasni{tvu Kantona. Naime, osiguranje }e dobiti 840 uposlenika iz firmi: Fabrika obu}e „Aida“, Ma{inska monta`a, Rudnici nemetala, Elektromonta`a, Livnica ~elika, Bosna valves i Koksno-hemijskog kombinata. „Oni }e, prema tom dogovoru, mo}i ovjeriti svoje zdravstvene knji`ice. Ta uredba je va`ila do 31. marta, a mi smo ve} naredni dan, na vanrednoj sjednici, donijeli novu, odnosno produ`ili smo finansiranje zdravstvenogosiguranja tim radnicima sve do 31. decembra ove godine“ pojasnio nam je , ministar industrije, energetike i

stoji tim Zdravstvo za 840 radnika
rudarstva @eljko Kne`i~ek, ~ije ministarstvo provodi odluku. Ina~e, firme, ~iji }e radnici dobiti pomo} za zdravstveno osiguranje, nalaze se u te{kom stanju, te ve} godinama nisu u mogu}nostifinansiratiobaveze prema dr`avnim institucijama. „Treba napomenuti da se odluka odnosi i na porodice uposlenika, tako da je indirektno uklju~eno nekoliko hiljada ljudi. Mi nismo `eljeli da odluku produ`ujemosvaka tri mjeseca. Odmah smo odlu~ili da ljudima osiguramozdravstvenoosiguranje do kraja godine“ poru~io je , ministarKne`i~ek, isti~u}i da je to jo{ jedan vid pomo}ifirmama koje imaju problema. Procjenjuje se da }e ju~era{nja odluka o pomo}i radnicima Vladu TK-a ko{tati ne ko li ko de se ti na hi lja da A. [e. maraka.

Menad`ment i Nadzorni odbor preduze}a Unis Ginex obavijestili su 415 radnika da }e proizvodnja u ovom preduze}u biti obustavljena u ponedjeljak. Ovakav potez znak je da su se obistinile najave da }e namjenska industrija u BiH zbog odluke Predsjedni{tva BiH o zabrani izvoza naoru`anja i vojne opreme do`ivjeti kolaps, a samim tim i firma koja u Gora`du obezbje|uje egzistenciju za vi{e od 500 porodica. Nadzorni odbor i menad`ment Ginexa nisu imali drugo rje{enje. Zvani~no su nalo`ili obustavljanje proizvodnje. Ugovori koje je Ginex potpisao vrijedni su desetine miliona maraka. “Bi}emo prinu|eni da svi odemo pred zgradu Predsjedni{tva i ne}emo oti}i dok se ovo ne rije{i“ ka`e Muhamed , Ma{i}, predsjednik Sindikata metalaca A. H. BPK-Gora`de.

a

Foto: D. ]UMUROVI]

Izabran je u Bundestag preko izborne liste SPD-a za pokrajinu Baden-Württemberg. ^lan je Odbora za rad i socijalnu politiku, te drugih par la men tar nih ti je la, izme|u ostalog i parlamentarne grupe za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Radionicu za bh. zastupnike organizovali su Parlamentarna skup{tina BiH, Fondacija “Fridriech Ebert“, te USAID. J. F.

Normalno joniziraju}e zra~enje
Kne`i~ek: Mirni do kraja godine

POMO] Procjenjuje se da }e ju~era{nja odluka o pomo}i radnicima Vladu TK-a ko{tati nekoliko desetina hiljada maraka

Ju~er u devet sati izmjerena vrijednost joniziraju}eg zra~enja iznosila je 0.09μSV/h (mikrosiverta na sat), a i mjerenja dan ranije su imala sli~ne vrijednosti. Prema informacijama i podacima s terena, ne o~ekuju se bitne promjene. Kako je iz Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda saop}eno, ove vrijednosti joniziraju}eg zra~enja su normalne za ovo podru~je od kada se vr{e mjerenja i nema nikakve opasnosti za izlazak vani i boravak na otvorenom.

8

CRNA HRONIKA
Slu`beniciPolicijskestanice Banja Luka - Lazarevo u ~etvrtak su u mjestu Mi{in Han, op{tina Banja Luka, prona{li BMW X5, koji je ukraden nekoliko sati ranije iz Ulice Jovana Du~i}a u Banjoj Luci. Nakonizvr{enoguvi|aja i uzimanjatragovakoje su kradljivci eventualno ostavili iza sebe, vozilo }e biti vra}eno vlasniku. Rad na utvr|ivanju svih okolnosti kra|e terenca, te identifikacijipo~inilaca je u toku.

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na|en ukradeni terenac

Starac najavio samoubistvo

Milorad G. (1938) iz mjesta Milosavci kod Lakta{a ubio se u {upi pored porodi~ne ku}e, potvr|eno nam je iz banjalu~ke policije. Starac je, kako saznajemo, napisao pismo u kojem je naveo da }e se ubiti, te oti{ao u {upu, popeo se uz merdevine i objesio o gredu. Uvi|aj na mjestu doga|a izvr{ili su pripadnici Policijske stanice Lakta{i i mrtvozornik dr. Radojka Peri}. L. S.

D

vije saobra}ajne nesre}e koje su se prekju~er dogodile u blizini Mostara i Klju~a kobno su zavr{ile po 26godi{njeg Jo{ka Pavlovi}a i 67godi{njeg Miralema Juki}a, dok su te {ko po vri je|ene Ali sa Be}irevi} i Zdravka ^olak, a lak{e Marinko ^olak.

Dvoje mrtvih na cestama kod Mostara i Klju~a

Stradao na mjestu
Pavlovi} je `ivot izgubio u saobra}ajnoj nesre}i koja se preksino} dogodila na magistralnom putu Mostar - [iroki Brijeg. Do ove nesre}e je do{lo kada su se sudarili d`ip landrover i BMW, za ~ijim upravlja~em se nalazio Pavlovi}. Kako je saop}eno iz policije, Pavlovi} je izgubio kontrolu nad vozilom, pre{ao u lijevu traku i sudario se s landroverom. Prizor na mjestu sudara je bio stravi~an, a saobra}aj izme|u Mostara i [irokog Brijega je zbog uvi|aja bio obustavljen vi{e od dva sata. Pavlovi} je stradao na mjestu, dok je njegova suvoza~ica Alisa Be}irevi} zadobila po `ivot opasne povrede. U ovoj nesre}i lak{e je povrije|en Marinko ^olak, voza~ landrovera, a te`e njegova suvoza~ica Zdravka ^olak. Adriana Pand`a, glasnogovor ni ca Sveu~ili {ne kli ni~ke bolnice Mostar, rekla nam je da je Be}irevi}eva, sa vi{estrukim povredama, smje{tena u Odjeljenje intenzivne njege, dok je ^olakova, koja je za do bi la po vre de gla ve, zadr`ana na Odjeljenju otorinolaringologije. U drugom udesu koji se pre-

Posljedice stravi~nog sudara kod Mostara: Saobra}aj bio obustavljen vi{e od dva sata

Foto: Bljesak.info

Preminuo nakon udesa iz
kojeg je iza{ao nepovrije|en
Miralemu Juki}u iz Klju~a pozlilo tokom razgovora o pri~injenoj {teti sa voza~em drugog automobila Jo{ko Pavlovi} poginuo, dok su tri osobe povrije|ene u direktnom sudaru landrovera i BMW-a kod Mostara
kju~er dogodio u Ulici branilaca BiH u Klju~u niko nije povrije|en, ali je on, ipak, tragi~no okon~an. Na ime, Mi ra lem Ju ki} iz Klju~a, koji se svojim vozilom sudario sa automobilom kojim je upravljao Rajko B. iz Bosanskog Petrovca, preminuo je nakon razgovora sa drugim voza~em o nastaloj {teti, tokom kojeg mu je pozlilo. ljdedi} nam je rekao da je obdukcijom konstatovano kako je Juki} umro prirodnom smr}u nakon {to mu je iz neutvr|enih razloga pozlilo nakon udesa, te je pao u nesvijest, a potom i preminuo. Ina~e, uvi|ajem je konstatovano da je do udesa do{lo usljed vo`nje neprilago|ene uslovima na cesti. Juki} kojeg je policija na mjestu udesa zatekla bez svijesti vozilom Hitne pomo}i prevezen u Dom zdravlja, gdje je konstatovana smrt.
Dk. O.

Pao u nesvijest
Glasnogovornik MUP-a Unsko-sanskog kantona Ale [i-

Travnik

Zapaljen pasat

Nakon hap{enja na granici kod Vi{egrada

Automobil pasat, vlasni{tvo Emira Gafurovi}a iz Bugojna, a kojeg je koristio njegov brat Almir, zapaljen je ju~er u ranim jutarnjim satima u Ulici {ehida u Travniku, ispred zgrade zvane parnja~a. Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona potvr|eno nam je da je u 4.05 sati policiju o po`aru putem telefona obavijestila mu{ka osoba. Na teren su odmah iza{la policijska patrola i vatrogasna jedinica, koja je ugasila po`ar koji je bio podmetnut na zadnjem dijelu vozila. Nakon ga{enja vatre obavljen je uvi|aj i policija je zapo~ela istragu i rad na otkrivanju po~inioca. D. P.

Zatra`eno pritvaranje

{vercera marihuane
Sud BiH ju~er je razmatrao prijedlog za pritvaranje Emira Had`ipa{i}a (32) i Elvisa Novkini}a (34) iz Bosanske Krupe, kod kojih je prekju~er prilikom ulaza u BiH na Me|unaro dnom grani~nom prelazu Uvac kod Vi{egrada prona|eno oko 14 kilograma marihuane, a odluka }e, kako nam je re~eno, biti naknadno saop}ena. Oni su osumnji~eni da su u ~etvrtak nave~er na Uvcu, golfom A2 bh. registarskih oznaka koji je u vlasni{tvu tre}e osobe, kao pripadnici grupe za organizirani kriminal, sa ciljem sticanja finansijske ko ris ti, po ku {a li da iz Srbije u BiH unesu oko 14 kilograma, a ne 10, kako je isprva saop}eno. Had`ipa{i} i Novkini} se terete da su drogu preuzeli od njima poznatih osoba, upakovali je u najlonsku foliju, a zatim sakrili na skrovita mjesta u vozilo, kojim su se uputili ka BiH. Tu drogu su trebali predati ~lanovima organizovane grupe, a radi njene prodaje u na{ij zemlji. Pri tvor je pre dlo`en zbog opasnosti od bjekstva te bojazni da bi boravkom na slobodi mogli
U vozilu na|eno oko 14 kg marihuane

Te{ko povrije|en 19-godi{nji voza~
Dvadesetdevetogodi{nji H. S. iz Tuzle te{ko je povrije|en u saobra}ajnojnesre}ikoja se prekju~erdogodila na pru`nom prelazu u Omladinskojulici u Lukavcu, te je smje{ten na Klinici za anesteziologiju i reanimatologijuUKC-a Tuzla. Nesre}a se dogodila kada je voz kojim je upravljao D. D. (47) udario u lijevu stranu opel korse, kojom je H. S. poku{ao da pre|e prugu. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac, a uvi|aj su izvr{ili slu`benici Policijske uprave Tuzla. S. K.

ometati istragu, prikrivati dokaze, utjecati na svjedoke i sau~esnike, ali i po~initi novo krivi~no djelo.
Dk. O.

OSLOBO\ENJE subota, 2. april 2011. godine

CRNA HRONIKA
Policija iz BosanskeDubiceprivela je u ~etvrtak S. P. te od njega oduzela automatsku pu{ku, bajonet, 50-ak metaka te zatvara~ za automatsku pu{ku. Nakon kriminalisti~ke obrade, S. P. je pu{ten na slobodu, a protiv njega }e nadle`nomtu`ila{tvu, kako je saop}eno iz CJB Banja Luka, biti podnesen izvje{tajzbogneovla{tene proizvodnje i prometavatrenog oru`ja ili eksplozivnih materija.

9

Oduzeto oru`je

Ranjen na terasi

Jedna osoba lak{e je povrije|ena u pucnjavi koja se dogodila u ~etvrtak u zeni~kom naselju Vardi{te. Radi se o Adolfu Papi}u iz Zenice, koji je zadobio ogrebotinu na licu kada je prema njemu pucala nepoznata osoba. Papi} je bio na terasi stana koji se nalazi u Ulici Vardi{te na broju 3. On je odvezen do Kantonalne bolnice, gdje mu je ukazana pomo}, a policija traga za osobom koja je pucala. Mi. D.

TUZLA: Istraga prijave nasilja

ZADAR Osu|en dr`avljanin BiH

Djevoj~ica optu`ila

hraniteljicu za premla}ivanje
Nastavnicima koji su primijetili modrice, 13-godi{nja A. ^. rekla da ju je pretukla H. H, koja se o njoj brine ve} dvije godine @ena privedena na saslu{anje
Tu`iteljica Alma D`aferovi} ju~er je pokrenula istragu protiv 55-godi{nje H. H, nastanjene u tuzlanskom naselju Miladije, zbog sumnje da je u ~etvrtak poslijepodne nanijela lak{e povrede 13-godi{njoj A. ^, o kojoj se u protekle dvije godine brinula kao hranitelj. Naime, iz MUP-a Tuzlanskog kantona nam je potvr|eno da je policija privela 55-godi{njakinju, a po prijavi nastavnika i direktora Osnovne {kole Miladije, koji su na djevoj~ici, prilikom njenog dolaska u {kolu, primijetili nekoliko modrica. Ona je nakon toga nastavnicima, navodno, ispri~ala da ju je hraniteljica pretukla. “Djevoj~ica je smje{tena u nadle`nu ustanovu i bar za sada, zbog osjetljivosti predmeta, ne `elimo davati vi{e informacija“, kazao nam je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona. Ipak, nezvani~no saznajemo da je H. H. ve} nekoliko mjeseci imala problema sa djevoj~icom, koju je prije dvi-

Senad Hirki} (u sredini) prilikom privo|enja u @upanijski sud

ZA SILOVANJE
MALOLJETNICE
41 mjesec zatvora
Senad Hirki} osu|en jer je bludni~io nad maloljetnom i mentalnom bolesnom E. K, a potom je i silovao
Tridesetdvogodi{nji dr`avljanin BiH Senad Hirki}, sa prebivali{tem u Zadru, u @upanijskom sudu u Zadru nepravomo}no je osu|en na jedinstvenu kaznu od tri godine i pet mjeseci zatvora zbog silovanja i bludnih radnji nad maloljetnom i mentalno bolesnom E. K. I ona je, kao i Hirki}, porijeklom iz BiH, s prebivali{tem u Poljicima kod Zadra. Dokazni postupak se zbog za{tite identiteta `rtve vodio iza zatvorenih vrata sudnice, a na kraju je sutkinja Dijana Grancari} Hirki}a proglasila krivim po obje ta~ke optu`nice, pa je zbog bludnih radnji Hirki} dobio {est mjeseci zatvora, a zbog silovanja tri godine i tri mjeseca zatvora. Potom je izre~ena jedinstvena kazna za oba krivi~na djela u trajanju od tri godine i pet mjeseci zatvora, u koju }e biti ura~unato vrijeme koje je proveo u pritvoru. Pored toga, Hirki} je obavezan da plati 12.000 kuna (oko 3.200 KM), koliko su ko{tali tro{kovi sudskog postupka. Prema navodima @upanijskog dr`avnog odvjetni{tva, Hirki} je 27. marta 2009. u Zadru tada jo{ maloljetnu E. K. do~ekao nedaleko od Ekonomske {kole i namamio u svoj pasat govore}i joj da }e ju odvesti na kafu. Djevojka je prihvatila poziv i sjela u automobil, te ju je Hirki} odvezao na osamljeno mjesto i po~eo protiv njene volje ljubiti i dirati po tijelu, nakon ~ega ju je i skinuo. Odustao je tek kad mu je ona rekla da ima menstruaciju. Me|utim, {est dana nakon toga Hirki} je ponovo sa~ekao o{te}enu, ponovo je namamio u vozilo sa istom pri~om da je namjerava voziti u kafi}, te odvezao u {umu i silovao. D. P.

Djevoj~ica vra}ena u Dom za nezbrinutu djecu

je godine uzela iz Doma za nezbrinutu djecu. Navodno je hraniteljica te probleme, izme|u ostalog, prijavljivala nadle`noj socijalnoj radnici Centra za socijalni rad Tuzla. “Djevoj~icu smo ponovo smjestili u Dom za nezbrinutu djecu. Ona }e tu ostati jedan odre|eni period, a onda }emo ponovo razmisliti o hraniteljskoj porodici kao na~inu smje{taja. Ina~e, ovakvi slu~ajevi su rijetki“ kazala nam je Sonja , Br~inovi}, direktorica Centra za socijalni rad u Tuzli. Ina~e, ova 13-godi{njakinja je samo jedno od 60 djece sa podru~ja Tuzle koje je Centar

za socijalni rad smjestio u hraniteljske porodice. Iz Centra saznajemo da je tek njih 10-ak u nesrodni~kim hraniteljskim porodicama, dok su ostala ve}inom kod rodbine, koja je ujedno hranitelj. Takve porodice, na ime mjese~ne naknade za hraniteljstvo, dobijaju 440 maraka. “Mi procjenjujemo koju djecu treba poslati u hraniteljske porodice, a koja ostaju u Domu za nezbrinutu djecu. Do sada smo to radili odli~no, jer je ovo izuzetak“ kazala nam je , Hasiba Alibegovi} iz Centra za socijalni rad Tuzla.
A. [E]KANOVI]

Rasvijetljen poku{aj ubistva navija~a FK Sarajevo

Uhap{en nakon pet

mjeseci skrivanja
Nakon vi{e od pet mjeseci potrage, u ~etvrtak su slu`benici policije Odjeljenja za op}i kriminal MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili 20-godi{njeg Nedima Deli}a, osumnji~enog za poku{aj ubistva 23-godi{njeg Amora Zajke, navija~a Fudbalskog kluba Sarajevo. Podsjetimo, Zajko je no`em uboden u vrat 24. oktobra 2010, na raskrsnici ulica D`emala Bije-

di}a i Nikole [opa, uo~i vje~itog gradskog derbija. Povrije|eni navija~ FK Sarajevo je u razgovoru sa policajcimaispri~ao da je bio sa trojicomdrugova kada su ih iznenada napala ~etvorica navija~a FK @eljezni~ar, tako da Zajko, kada je uboden u vrat, navodnonije ni znao{ta se desilo. Nakon toga, napada~i su se dali u bijeg. Nedim Deli} je ju~er uz slu`beniizvje{tajpredat u nadle`nost tu`iocu Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Ovim je sarajevska policija rasvijetlila i jedini nerasvijetljeni poku{aj ubistva od 15, koliko D. P. ih je bilo prijavljeno u 2010. godini.

Nakon zapljene po{iljke marihuane

Re{adu Sijari}u odre|en pritvor
Tridesetpetogodi{njem Re{adu Sijari}u, ro|enom u Kosovskoj Mitrovici, nastanjenom u Sarajevu, ju~er je Op}inski sud u Sarajevu odredio jednomjese~ni pritvor. Njega je, podsje}amo, u ~etvrtak policija zaustavila nedaleko od Trnova i u njegovom vozilu prona{la oko devet kilograma marihuane. Naime, policija je u proteklih nekoliko dana dobila operativna saznanja da }e Sijari} sa Kosova, gdje je vjerovatno bio u posjeti rodbini, krenuti prema Sarajevu, te da }e prevoziti drogu. Nakon {to je iz Crne Gore u{ao u BiH, Sijari} je pra}en, a na kraju su ga policajci ^etvrte PU uhapsili nadomak Sarajeva, te u njegovom `utom golfu prona{li 15 paketa marihuane. D. P.

10

OGLASI

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

11

Jadranka Kosor, Boris Tadi} i Borut Pahor u Smederevu

Do kraja rije{iti pitanje
nestalih u ratovima 90-ih
Tadi}: Od optu`nica za ratne zlo~ine se ne mo`e odustati, a Hrvatska treba po}i tragom srbijanskog pravosu|a Kosor: Potrebno rije{iti nulta pitanja nestalih i povratka kulturnog blaga odnijetog tokom rata Pahor: Podr{ka putu u EU
Premijeri Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor, te predsjednik Srbije Boris Tadi} sastali su se ju~er u vili Zlatni breg u Smederevu, gdje su podr`ali integraciju regiona u EU, te dogovorili zajedni~ko rje{avanje otvorenih pitanja. Tadi} i Kosor su, tako|e, izrazili spremnost da se do kraja rije{i pitanje nestalih u ratovima 90-ih i najavili donatorsku konferenciju u septembru o rje{avanju problema smje{taja izbjeglica, javlja B92.

VIJESTI

Pismo o Srbima u Hrvatskoj
Predstavnici100 izbjegli~kihudru`enja i zavi~ajnih klubova Srba iz Hrvatske ju~e su na pisarnici Ambasade Hrvatske u Beogradu predali pisma za predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a i hrvatsku premijerku Jadranku Kosor, sa prijedlogom “deklaracije o po{tovanju ljudskih prava izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske i gra|ana koji su o{te}eni u svojim imovinskim i drugim pravima“ javlja Srna. , “Mi smo prije 15 dana tra`ili sastanak sa ambasadorom Hrvatske u Beogradu @eljkom Kupre{akom. Me|utim, na`alost, nije nas niko primio, samo smo predali pisma i prijedlog deklaracije na pisarnici Ambasade“, rekao je predsjednik Koalicije udru`enja izbjeglica iz Hrvatske Miodrag Linta. U pismima se tra`i da “predsjednik Hrvatske i Vlada prona|u svebuhvatno, pravi~no i trajno rje{enje imovinskih, ste~enih i brojnih drugih problema vi{e od 400.000 izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske i gra|ana koji su o{te}eni u svojim imovinskim i drugim pravima u Hrvatskoj koji su sadr`ani u peticiji“.

Provjera dokaza
Predsjednik Tadi} je podsjetio da se Hrvatska i Srbija suo~avaju i sa problemima u vezi sa optu`nicama protiv osoba osumnji~enih za ratne zlo~ine, isti~u}i da se

Sastanak u vili Zlatni breg: Evropska perspektiva najbolji garant stabilnosti regiona

PURDA Tadi} i Kosorova su se usaglasili da se oformi zajedni~ka radna grupa koja }e razmotriti sve optu`nice koje su pokretala nekada{nja vojna tu`ila{tva, kako se slu~aj Purda nikada vi{e ne bi ponovio

Ministri pravde regiona trebalo bi 15. aprila ponovo da se sastanu na Brdu kod Kranja, gdje }e razgovarati o zajedni~koj borbi protiv organizaovanog kriminala, najavio je Pahor. Na prethodnom sastanku Srbija nije u~estvovala jer je Slovenija ugostila i kosovske funkcionere, odbijaju}i da se njihovo u~e{}e defini{e kroz format UNMIK Kosovo, koji je prihvatljiv za Srbiju. Pahor je sada rekao i da }e probati da na|e na~ina da se u~e{}e Kosova defini{e kao u~e{}e Albanci sa Kosova, budu}i da Srbija ne prihvata u~e}e Kosova kao dr`ave.

Ministri pravde 15. aprila na Brdu kod Kranja

od optu`nica ne mo`e odustati, ali da Beograd i Zagreb treba da sara|uju u njihovoj reviziji. “Provjera dokaza i optu`nica neophodni su zbog kredibilnosti na{ih dr`ava i ~injenice da svi odgovorni za ratne zlo~ine treba da odgovaraju“ , rekao je Tadi}, i izrazio o~ekivanje da }e, na tom polju, Hrvatska po}i tragom srpskog pravosu|a. Tadi} i Kosor su se usaglasili da se oformi zajedni~ka radna grupa koja }e razmotriti sve optu`nice koje su pokre ta la ne ka da{ nja voj na tu`ila{tva, kako se slu~aj Purda nikada vi{e ne bi ponovio, javlja Blic online. S druge strane, pitanje tu`be i kontratu`be za genocid koje su Srbija i Hrvat ska po dni je le Me|unarodnom sudu pravde nije bilo na dnevnom redu trilaterale u Smederevu. Tadi} je istakao da je to pitanje u nadle`nosti vlada dvije zemlje. “Povla~enje tu`bi bilo bi cjelishodno rje{enje, ali nadle`nost je na vladama dvije zemlje. Ovo pitanje treba rje{avati imaju}i u vidu kompletan politi~ki proces pred nama tako da mi tu ostajemo otvoreni za dogovor“ kazao je , Tadi}. Ipak, prema rije~ima premijerke Kosor, Vlada u Zagrebu se tim pitanjem uop{te nije bavila. Kosor ka`e da je prije toga potrebno rije{iti nulta pitanja nestalih i povratka kulturnog blaga odnijetog tokom rata.

Ja~anje ekonomske saradnje
Tadi}, Kosor i Pahor su potpisali zajedni~ku izjavu u kojoj su se zalo`ili za ja~anje ekonomske saradnje. Upravo je akcenat ju~era{njeg sastanka stavljen na privrednu saradnju i zajedni~ki nastup na tre}im tr`i{tima, {to }e, prema rije~ima predsjednika Tadi}a, nakon {to dogovor bude formalizovan odgovaraju}im sporazumima, otvoriti nove ekonomske perspektive za sve tri dr`ave. Tadi} je, preciziraju}i na kojim bi projektima tri dr`ave mogle da sara|uju, rekao da je remont tenkova u Kuvajtu samo jedna od mogu}nosti, a da veliki potencijali postoje u oblasti prehrambene i gra|evinske industrije. Ta di} i Ko sor su izra zi li me|usobnu podr{ku u eurointegraciji dvije zemlje, dok je Pahor rekao da }e Slovenija u Evropskom savjetu podr`ati zavr{etak pristupnih pregovora Hrvatske i da Srbija dobije status kandidata. U~esnici trilaterarnog sastanka u Smederevu pru`ili su sna`nu podr{ku evropskom putu Srbije i Hrvatske, ali i svih ostalih zemalja u regionu, isti~u}i da je evropska perspektiva najbolji garant stabilnosti regiona.

Popisi stanovni{tva
Ju~e je po~eo popis stanovni{tva, ku}anstava i stanova u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu, javlja ONASA. Najve}e statisti~ko istra`ivanje na podru~ju Republike Hrvatske, koje }e se ove godine provesti od 1. do 28. aprila, staja}e 174,9 miliona kuna, a prvi rezultati zna}e se najkasnije 30. juna ove godine. Posljednji kompletan popis na Kosovu obavljen je 1981. godine. Poku{aj da se obavi 1991. bojkotovali su kosovski Albanci. Popis stanovni{tva u Crnoj Gori je 13. od 1879. godine, kada je odr`an prvi.

Srpska trpeza
Premijerka Hrvatske, koja bi u junu trebalo da zavr{i pregovore sa EU i uskoro potom postane 28. ~lan Unije, rekla je da je Hrvat ska uvi jek podr`avala evropski put Srbije i da je to vi{e puta jasno pokazala. Na samom po~etku, Tadi} je ispred vile, koja je nekada bila ljetnji dvor srpske dinasti je Obre no vi}, naj pri je do~ekao slovena~kog premijera, a potom i premijerku Hrvatske. Troje lidra su se potom fotografisali u zajedni~kom rukovanju. Nakon sastanka, troje lidera su ostali na ru~ku u smederevskoj vili Zlatni breg, gdje im je ser vi ra na tra di ci onal na srpska trpeza.

TU@BE U HAAGU Povla~enje tu`bi bilo bi cjelishodno rje{enje, a ovo pitanje treba rje{avati imaju}i u vidu kompletan politi~ki proces pred nama, tako da mi tu ostajemo otvoreni za dogovor, kazao je Tadi}, dok je premijerka Kosor naglasila da se vlada u Zagrebu tim pitanjem uop{te nije bavila

Uskoro nova runda pregovora
Sljede}a runda pregovora Beograda i Pri{tine trebalo bi da bude odr`ana sredinom aprila u Bruxellesu, rekao je ju~e {ef pregovara~kog tima Srbije Borko Stefanovi}, javlja Srna. “^ini mi se da je vrlo jasno da ovaj dijalog nije oko toga da je neko nezavisan ili nije niti da li Srbija daje pravo nekome da bude nezavisan“ rekao je Stefa, novi} i istakao da je jedini na~in da se problemi rije{e usagla{avanje interesa i ostavljanje razlika po strani.

12

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO KJKP PARK DOO SARAJEVO

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH (Sl. novine Federacije BiH, br. 8/05, 81/08 i 22/09), ~lanova 44. i 45. Statuta KJKP Park d.o.o Sarajevo, te odluke Nadzornog odbora KJKP Park d.o.o. broj P-345-10 od 24. 2. 2011. godine, Nadzorni odbor KJKP Park d.o.o. Sarajevo raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje izvr{nih direktora kao ~lanova Uprave KJKP Park d.o.o. Sarajevo Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje izvr{nih direktora kao ~lanova Uprave KJKP Park d.o.o. Sarajevo i to: 1. Izvr{ni direktor za odr`avanje javnih zelenih povr{ina 2. Izvr{ni direktor za proizvodnju i proizvodne usluge 3. Izvr{ni direktor za zajedni~ke poslove Izbor i imenovanje izvr{nih direktora vr{i se na period od ~etiri godine. Izbor i imenovanje izvr{nih direktora kao ~lanova Uprave vr{i Nadzorni odbor ve}inom glasova na osnovu javnog konkursa na prijedlog direktora preduze}a. Polo`aj, ovla{tenja, odgovornosti i prava izvr{nog direktora ure|uju se ugovorom izme|u direktora preduze}a i izvr{nog direktora uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora u pogledu pla}e i drugih materijalnih prava. 01. Opis pozicije Organizuje rad u Preduze}u; Planira, programira i rukovodi procesom rada; Izra|uje programe odr`avanja javnih zelenih povr{ina po op{tinama, po dinamici rada i odgovara mjese~no za njihovu realizaciju; Izra|uje plan potrebnog broja zaposlenika na bazi plana rada i dinamike rada; Vr{i kontrolu obra~una mjese~nih situacija i ostalih dokumenata po obra~unskim jedinicama; Daje prijedlog za prevazila`enje problema zaposlenika; Stara se i odgovara za zakonitost rada Preduze}a. 02. Opis pozicije Organizuje rad u Preduze}u; Planira, programira i rukovodi procesom rada; Izra|uje mjese~ne i sedmi~ne programe rada i dinamiku rada i odgovara za njihovu realizaciju; Vr{i kontrolu izrade ponuda i kalkulacija; Izra|uje plan potrebnog broja zaposlenika na bazi planova rada i dinamike rada; Vr{i kontrolu obra~una radnih naloga i ostalih dokumenata po objektima; Daje prijedlog za prevazila`enje problema zaposlenika; Stara se i odgovara za zakonitost rada Preduze}a. 03. Opis pozicije Organizuje rad u Preduze}u, Planira, programira i rukovodi procesom rada; Obezbje|uje blagovremeno izvr{avanje poslovnih i radnih zadataka; Vr{i svakodnevno kontrolu izvr{avanja poslova i radnih zadataka; Izdaje naloge za izvr{avanje zadataka i odre|uje redoslijed izvr{avanja, kao i na~in vr{enja poslova; Kontroli{e zakonitost u radu svakog zaposlenika; Stara se i odgovara za zakonitost rada Preduze}a. Kandidati treba da ispunjavaju slijede}e uslove: a) Op{ti uslovi: - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u u Upravi - da mu presudom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave - da nije stariji od 65 ({ezdeset pet) godina na dan imenovanja - da nije na funkciji u politi~koj stranci b) Posebni uslovi pod 1 i 2 - da ima visoku stru~nu spremu (VSS), fakultet biotehni~kih nauka - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima u struci pod 3 - da ima visoku stru~nu spremu (VSS) ekonomski ili pravni fakultet - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima u struci Potrebni dokumenti: 1. biografija sa adresom i kontakt-telefon 2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti 3. dokaz o zavr{enoj {koli 4. potvrda o radnom iskustvu u struci 5. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili kopija CIPS-ove li~ne karte 6. uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravi i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave (ne starije od tri mjeseca izdato od suda i MUP-a) 7. uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 8. izjavu o ispunjavanju uslova iz ta~ke a-5 Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Kandidati s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljem toku kandidiranja. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u Slu`benim novinama Federacije BiH i u dnevnom listu Dnevni avaz i Oslobo|enje. Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: KJKP Park d.o.o Sarajevo Ulica Patriotske lige br. 58 71 000 Sarajevo Na koverti obavezno nazna~iti: PRIJAVA NA KONKURS ZA ^LANOVE UPRAVE SA NAZNAKOM IZVR[NOG DIREKTORA ZA KOJI SE PRIJAVLJUJE - "NE OTVARATI" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

Na osnovu Odluke o potrebi anga`ovanja 1 pripravnika u Sektoru za upravljanje i trgovinu, u Direkciji Dru{tva, Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, objavljuje

za anga`ovanje 1 pripravnika visoke stru~ne spreme U Javnom preduze}u Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo izvr{i}e se anga`ovanje 1 pripravnika elektrotehni~ke struke, smjer energetika, na period od godinu dana, a u cilju osposobljavanja za samostalan rad u zanimanju za koje se {kolovao. Anga`ovanje pripravnika }e se izvr{iti u Sektoru za upravljanje i trgovinu, u Direkciji Dru{tva, sa mjestom rada u Sarajevu, na radnom mjestu • Stru~ni saradnik za operativno upravljanje, ~iji poslovi se obavljaju u smjenama odnosno u turnusima.

O G L A S

Pored op}ih uvjeta utvr|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete i to: • da posjeduju visoku stru~nu spremu elektrotehni~ke struke, smjer energetika, • da su visoku stru~nu spremu stekli zavr{etkom II ciklusa studija (master) u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. • da su za vrijeme cjelokupnog trajanja {kolovanja za sticanje visoke stru~ne spreme ostvarili prosjek ocjena od najmanje 8,0 ili odgovaraju}i ekvivalent, bez diplomskih ispita i • da nisu do sada obavili pripravni~ki ili volonterski sta`. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, kandidati su, uz prijavu na Oglas i biografiju /CV, du`ni u ovjerenoj kopiji dostaviti slijede}u dokumentaciju: • uvjerenje o dr`avljanstvu, • diplomu visoke stru~ne spreme elektrotehni~ke struke, smjer energetika, • uvjerenje/potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena u toku studija (bez diplomskih ispita), • ovjerenu izjavu da do sada nisu obavili pripravni~ki ili volonterski sta` i • prijavu mjesta prebivali{ta/CIPS. Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Sa kandidatima koji ispune uvjete iz Oglasa i u|u u u`i izbor, obavit }e se usmeni intervju, a po procjeni i eventualno testiranje iz oblasti op}eg i stru~nog znanja, radi neposrednog upoznavanja sa stru~nim i drugim sposobnostima i karakteristikama kandidata, a {to bi bilo uzeto u obzir prilikom odlu~ivanja o izboru kandidata. Sa izabranim kandidatom }e se zaklju~iti Ugovor o obavljanju pripravni~kog sta`a, nakon {to mu nadle`na zdravstvena ustanova, po uputnici JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, izda uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti i sposobnosti za rad no}u, odnosno za rad u smjenama ili u turnusima. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu oglasa, a prilo`ena dokumentacija ne}e se vra}ati. Prijava sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, dostavlja se, na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Slu`ba za kadrovske poslove - Oglas za anga`ovanje pripravnika 71000 Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

13

U dijelu Libije koji je pod kontrolom pobunjenika

VIJESTI

U udarima NATO-a

poginula djeca
U napadu pogo|en kamion koji je prevozio municiju, ali su od eksplozije uni{tene dvije obli`nje ku}e, a me|u stradalim civilima djeca i mladi od 12 do 20 godina
Sedam civila je poginulo, a 25 je povrije|eno u udaru iz vazduha koalicionih snaga na konvoj vozilaprogadafijevihsnaga u dijeluLibijekoji je pod kontrolom pobunjenika, rekao je ljekarSulejmanRefardi zabritanski BBC. Najtragi~nije je {to su me|u poginulima djeca i mladi od 12 do 20 godina. Napad se dogodio u selu Zavija el-Argobe, oko 15 kilometara od grada Brege. U napadu je pogo|enkamionkoji je prevozio municiju, ali su od eksplozije uni{tene dvije obli`nje ku}e. Iz NATO-a su rekli da istra`uju te tvrdnje. Preciznih podataka nema, ali se procjenjuje da je u dosada{njim okr{ajima i bombardovanjima poginulo vi{e od 1.000 civila. Is ta knu ti pri pa dnik re`ima vodi tajne razgovore s britanskom vladom ~ija je tema, kako se vjeruje, mogu}nost nala`enja izlazne strategije za libijskog lidera Muamera Gadafija, pi{e britanski The Guardian. Britanski Foreign Office odbio je komentirati izvje{taj o tome da su se britanski du`nosnici sastali s Mohammadom Ismailom, suradnikom Gadafijevog sina Saifa al-Islama, koji je poslan u London na tajne razgovore s britanskim du`nosnicima. Najvi{i ameri~ki ~asnik, admiral Mike Mullen, kazao je da libijska vojska jo{ nije dosegla ta~ku rascjepa iako su udari stavili izvan stroja gotovo ~etvrtinu Gadafijevih snaga. Vi{e od 400 osoba nestalo je u isto~noj Libiji od po~etka pobune prije {est sedmica i za mnoge se strahuje da su poginuli ili su ih vladine snage uhapsile, saop}ili su predstavnici humanitarnih organizacija. Ro|aci su na zidove ulaza u bolnicu u Bengaziju oka~ili slike nestalih mladi}a s brojevima telefona na koje treba slati informacije.

Novi film islamofoba Wildersa
Od uvijek ljutitog Geerta Wildersa, vo|e desni~arske stranke PVV ~ija je potpora klju~na opstanku sada{nje holandske vlade, stigla je nova prijetnja. Svakog puta kada dokazanog islamofoba pristisnu sudski organi, on jo{ `e{}e bljuje po jednoj od svjetskih religija i imigracionoj politici svoje zemlje. Kada mu nije uspjelo da obustavi sudske postupke protiv njegovih javnih izljeva mr`nje i netolerancije, kojima zaga|uje ne samo prostor ove visoko demokratske dr`ave, odlu~io je objaviti da nastavlja seriju svojih antiislamskih filmova pod nazivom Fitna. Nakon prvog nastavka, {to mu je bio donio zabranu ulaska u nekoliko zemalja, Wilders za nekoliko mjeseci najavljuje Fitnu 2, u kojoj }e razotkriti `ivot i djelo proroka Muhameda. - Otkri}u barbarski `ivot koji je vodio bolesni Muhamedov duh. Pokrenu}u diskusije o toj temi {irom svijeta i pomo}i muslimanima da napuste po `ivot opasnu islamsku vjeru. O tome koliko je ta religija fatalna, najbolje kazuje upravo Kuran, ako se pravilno i{~itava i tako dolazi do samog karaktera Muhamedove li~nosti - kao i uvijek gnjevan je `utokosi politi~ar koji nesmanjenim gasom unosi opasna strujanja u dru{tvene tokove ne samo Evrope. P. P.

Tajni razgovori

Libijska vojska nije dosegla ta~ku rascjepa iako su udari stavili van stroja ~etvrtinu Gadafijevih snaga

Upozorenje
NATO je saop{tio da su u toku provjere izvje{taja. NATO je u ~etvrtak preuzeo zapovjedni{tvo nad svim operacijama u Libiji, naslijediv{i multinacionalnu koaliciju.

SAD }e do subote povu}i svoje ratne avione iz vazdu{nih operacija u Libiji, kojim sada rukovodi NATO, najavljeno je iz Pentagona. TV postaja ABC tvrdi da je ameri~ki predsjednik Barack Obama dao dopu{tenje da se pobunjenicima potajno poma`e. NATO je ozbiljno upozorio libijske pobunjenike da u borbama pro-

tiv snaga re`ima ne napadaju civile, pi{e The New York Times, pozivaju}i se na visoke du`nosnike ameri~ke vlade i vojske. “Prenosimo im poruku da }emo biti prinu|eni braniti civile, bilo da su progadafijevski ili proopozicijski opredijeljeni“, izjavio je jedan neimenovani du`nosnik administracije u Washingtonu.

Nestali
Libijski ~elnik Muamer Gadafi zauzeo je prkosan stav nakon {to su ga napustila dva bliska saradnika, rekav{i da nije on taj koji treba da ide, ve} su to zapadni lideri koji su desetkovali njegovu vojsku i koji smjesta treba da podnesu ostavke. Gadafijeva poruka objavljena je na nacionalnoj televiziji, ali bez njegove slike, javio je AP. Gadafi je optu`io lidere zemalja koje napadaju njegove snage da su “zara`eni ludilom vlasti“.

Gadafi: Zara`eni ludilom vlasti

Na terenu sukobi su se odvijali oko naftnog terminala u Bregi, 800 km isto~no od Tripolija. Avioni su nadlijetali tu regiju gdje je ranije odjeknulo pet eksplozija. Gadafijeve snage zauzele su ranije naftnu luku Ras Lanuf, 370 km zapadno od upori{ta pobunjenika Bengazija, i napredovale prema Bregi.

Posljedice katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukushima

Radioaktivni jod u mlijeku u SAD-u, kontaminirano gove|e meso u Japanu
U jednom uzorku mlijeka u saveznoj dr`avi Va{ington, koja izlazi na Pacifi~ki okean, utvr|ena je “si}u{na koli~ina“ radioaktivnog joda, saop{tila je Uprava za hranu i lijekove SAD-a (FDA), prenosi Reuters. Ta koli~ina radioaktivnog materijala je znatno ispod nivoa koji bi ugrozio javno zdravlje, uklju~uju}i i zdravlje beba i djece do pet godina starosti, stoji u zajedni~kom saop{tenju FDA i ameri~ke Agencije za za{titu prirodne sredine (EPA). Radijacija se u Japanu pro{irila u prirodnu sredinu, pa je japansko ministarstvo zdravlja objavilo da je naredilo dodatno testiranje gove|eg mesa, po{to je kod jedne zaklane krave, gajene u blizini nuklearke Fukushima, utvr|ena radioaktivna kontaminacija neznatno ve}a od dozvoljene. U saop{tenju stoji da bi ~ovjek mogao decenijama da jede takvo meso, a da ne oboli. Dosad je kontaminacija bila registrovana samo u povr}u i svje`em mlijeku proizvedenim u blizini nuklearke Fukushima, prenijela je agencija AP. U me|uvremenu, kompanija TEPCO nastavlja sa stabilizovanjem situacije u nuklearki Fukushima. SAD i Njema~ka su najavile da }e poslati robote koji }e pomo}i u istrazi i popravci o{te}ene

Sukobi na Obali Slonova~e
Snagelojalneme|unarodnopriznatom predsjednikuObaleSlonova~eAlassaneu Ouattari preuzele su tokom no}i sa ~etvrtka na petakkontrolu nad dr`avnomtelevizijskom stanicom RTI. Emitovanje programa dr`avne televizije, koja je ostala lojalna pora`enom predsjedni~kom kandidatu Laurentu Gbagbou, prekinuto je poslijevi{esatnihsukoba u blizininjenogsjedi{ta u Abid`anu. U ~etvrtakuve~e je istekao rok koji je Ouattara postavio Gbagbou da prizna poraz i sada se suo~ava s prijetnjom da bude silom svrgnut s vlasti. SAD su pozvale Gbagboa da poduzme ono {to je u najboljem interesu naroda Obale Slonova~e, tako {to }e “izbje}i rat i si}i s vlasti, priznaju}i rezultate izbora“ U me|uvremenu, Ouattare. ova vlada je objavila da su do daljnjeg zatvorene sve kopnene, pomorske i zra~ne granice u zemlji. Prema podacima UN-a, u nasilju poslije novembarskih izbora u ObaliSlonova~epoginulo je najmanje460 osoba, dok je milion stanovnika izbjeglo iz svojih domova.

nu kle ar ke. Me|una ro dna agencija za atomsku energiju (IAEA), koja upozorava da je situacija u Fukushimi i dalje veoma ozbiljna, u Japanu ve} ima dva tima koji nadgle-

daju nivo radijacije. IAEA je saop{tila da je radijacija u selu na 40 kilometara od nuklearne centrale iznad granice za evakuaciju i predlo`ila njeno pro{irenje.

14

SVIJET FINANSIJA

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH
Predstavnici Eurostata tokom ove sedmice boravili su u Sarajevu, u okviru Prve misije globalne procjene (Adapted Global Assessment - AGA) statisti~kog sistema BiH. Svrha aktivnosti je procijeniti kvalitet rada i uskla|enost bh. statistike s EU standardima te davanje preporuka za daljnji razvoj i pobolj{anja. DelegacijuEurostata predvodio je biv{i direktor federalnog Zavoda statistike Njema~ke Günter Kopsch, a ostali ~lanovi su Jan Byfuglien iz statistike Norve{ke te posmatra~ iz Eurostata Torbiorn Carlquist. Oni su proteklih dana odr`ali niz sastanaka, izme|u ostalih i s predstavnicimaakademskezajednice u BiH te s novinarima. Kako su istakli, njihov cilj je da iz prve ruke ~ujukoliko sukorisnicistatistikezadovoljni podacima koje dobijaju, koliko ih koriste u radu te {ta predla`u da se popravi, odnosno{ta su njihovestvarne potrebe. Novinari su istakli da su svjesni ograni~enja koja ima Agencija za statistiku BiH, a koja se, prije svega, odnose na rad entitetskih zavoda za statistiku, koji nisu uskla|eni, a koji su izvor podataka za dr`avnu statistiku. Tako|er, re~enoje da su se podaci do

EU
sada novinarima dostavljali jednom mjese~no na konferenciji za novinare, {to predstavlja problem, jer se radi o velikoj koli~ini podataka. Me|utim, Agencija je, a {to je ujedno i preporuka Eurostata, odlu~ila pojedine mjese~ne izvje{taje objaviti i prije redovne konferencije za medije. Tokom sastanka razgovarano je i o bruto dru{tvenom proizvodu koji Agencija objavljuje jednom godi{nje i to polovinom teku}e godine za proteklu godinu. Predstavnici Eurostata su se slo`ili da je to problem i najavili mogu}nost da se poku{a ra~unati kvartalni BDP ve} naredne godine, ali su naglasili kako za ra~unanje kvartalnog BDP-a nedostaje mnogo kratkoro~nih podataka. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinovi} ranije je povodom ove posjete kazao kako je cilj Agencije u~initi sve da bh. statistika odgovara rastu}im potrebama dru{tva i pobolj{anju kvaliteta i uporedivosti s EU i ostalim me|unarodnim statistikama. Ova aktivnost u organizaciji Eurostata se periodi~noorganizira za sve zemljekandidate i potencijalnekandidate za uzlazak u EU i veoma je va`na za statisti~ke institucije u BiH. J. Sa.

Japan: Minusi u autoindustriji

Prodaja manja 37 posto
Martovski pad prodaje je najve}i od kada je krenula registracija isporuka 1968. godine, ~ime je nadma{en raniji rekord u martu 1974. godine, kada je zabilje`en pad isporuka od 33,6 posto
Japanskaprodajanovihautomobila, kamiona i autobusa pala je 37 posto u martu u odnosu na istimjesecminulegodine, nakon {to je niz katastrofakoje su pratilezemljotres 11. martapogodioproizvodnju i snabdijevanjeautodilera, pokazali su podaciUdru`enja japanskih prodava~a vozila. Prodaja kola dostigla je 279.000 komadapro{logmarta, {to je sedmiuzastopnimjesec da japanskiproizvo|a~i vozila bilje`e pad isporuka. Fabrike za izradu dijelova i monta`u kola te{ko su pogo|ene zemljotresom i cunamijem, kao i nesta{icom struje zbog havarije u nuklearki Fukushima, {to je dovelo do manjka dijelova za doma}e i inozemno tr`i{te automobila. Martovski pad prodaje je najve}i od kada je krenularegistracijaisporuka 1968. godine, ~ime je nadma{en raniji rekord u martu 1974. godine, kada je zabilje`en pad isporuka od 33,6 posto.

Ocjena napretka statistike

Pro{log mjeseca registriran je pad prodaje putni~kih automobila od 39,5 posto, na oko 244.000 jedinica, isporuke kamiona smanjene su 11,1 posto, na oko 33.000 komada, a autobusa 24,4 posto, na ne{to vi{e od 2.000 komada. Udru`enja japanskih prodava~a vozila isti~e da je prirodna katastrofa prinudila doma}e autokompanije da privremenosuspendujuproizvodnju i obeshrabrila kupce da kupuju nova vozila.

Prilog broj 1. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 2010. god
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; «Grupex» d.d. Zuhdije @ali}a b.b. Vel. Kladu{a 037/775-152 fax 037/775-151 E-mail: grupex@bih.net.ba Web site: www.grupex.ba E-mail: grupex.uprava@bih.net.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik: Odoba{i} Emin ^lanovi: 1. Had`i} Fikret 2. Hod`i} Edib - ~lanovi uprave 1. Red`i} Irfan 2. [tulanovi} [efik II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena 89.877 nominalna vrijednost 96,80 - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira 1. Red`i} (Memega) Irfan dionica emitenta s pravom glasa 2. Odoba{i} (Ha{im) Emin 3. Had`i} (Smail) Fikret 4. Hod`i} (Hajrudin) Edib 5. Melki} (Husein) Ibrahim III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA 12.814.024,00 a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 8.860.786,00 c) Teku}a sredstva 3.953.238,00 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 12.188.150,00 PASIVA 12.814.024,00 a) Kapital 8.751.967,00 b) Upisani osnovni kapital 8.700.093,00 c) Dugoro~ne obaveze 527.926,00 d) Kratkoro~ne obaveze 3.489.131,00 e) Ukupno pasiva 12.814.024,00 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 6.476.707,00 b) Rashodi 6.644.400,00 c) Dobit/gubitak prije poreza -167.693,00 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja -167.693,00
1

U~esnicikonferencijeZapadniBalkan i Evropa2020. - ka pribli`avanju i razvoju ocijenili su da je Vije}e za regionalnu saradnju najbolja institucija za usugla{avanje regionalnih programa s ciljevima strategije Evropske unije Evropa 2020. Vi{e od 100 u~esnika ove dvodnevne konferencije, koja je zavr{ena u ~etvrtaknave~er u Bruxellesu, slo`ilo se da bi Sekretarijat RCC-a, sa sjedi{tem u Sarajevu, trebao tijesno sara|ivati s regionalniminicijativamakoje za ciljimaju reforme i razvoj jugoisto~ne Evrope. Cilj konferencije bio je da se strategija Evropa 2020. dopuni idejama za odr`iv i sveobuhvatanrazvojdr`avazapadnog Balkana u okviru njihovih priprema za ~lanstvo u EU, saop}io je RCC, koji je bio organizator skupa. Generalni sekretar RCC-a Hido Bi{~evi}rekao je kako je sve jasnije da se sivilokojevlada u ekonomijamadr`ava jugoisto~ne Evrope ne mo`e odagnati magi~nim{tapom, ve}je neophodnorije{iti preostala politi~ka pitanja u regiji u ciljustabilnosti i predvidivosti, okon~ati tranziciju i koncentrirati se na regionalne projekte oporavka i razvoja. - Pozivamo svoje dr`ave da se u pravom trenutku pridru`e naporima u

Zajedno protiv krize

Sa konferencije u Bruxellesu

provedbi strategije Evropa 2020, kazao je on. Predsjedavaju}i Delegacije za jugoisto~nu Evropu u Evropskom parlamentu Eduard Kukan istaknuo je da bi strategija Evropa 2020. trebala dati novi zamah dr`avama zapadnog Balkana kao budu}im ~lanicama EU i motivirati ih u daljnjem provo|enju reformi u regiji. - RCC ima najbolju poziciju da predvodi ovaj proces i iznese projekte koji bi uskladili prioritete zapadnog Balkana s ciljevimaEvrope2020, dodao je on. Glavni direktor Direktorata za pro{irenje pri Evropskoj komisiji Michael Leigh rekao je da RCC ima dobru poziciju za spajanje regionalnih lidera i inicijativa. - Saradnja je va`na u pitanju energetike, infrastrukture, borbeprotivorganiziranogkriminala i korupcije, promicanjasocijalnekohezije, slobodeizra`avanja, kao i prevladavanjaposljedicaekonomske krize, kazao je on i dodao da bi program pretpristupne pomo}i mogao biti uskla|en s evropskom strategijom i na taj na~in bi dr`avekoje su u procesu pro{irenja EU mogle biti priklju~ene ciljevima strategije.

Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora

Prilog broj 3. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; D.D.» Grupex « Velika Kladu{a Ul.Zuhdije `ali}a b.b. 037 775 152, Fax: 775 151 E-mail: grupex@bih.net.ba Web site: www.grupex.ba Krivi~ni postupak je u toku protiv osoba koje su izvr{ile kra|u sredstava «GRUPEX» d.d. sa `iro ra~una i to u 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 godini

II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja - potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Velika Kladu{a,30.03..2010.GOD. Sebina Bajrektarevi}, certificirani ra~unovo|a.

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

BIZNIS I EKONOMIJA
Pove}ani bh. uvoz i izvoz

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Metalni i elektrosektor

Pokrivenost

61,3 posto
Federacija BiH u januaru ostvarila izvoz u vrijednosti od 429 miliona KM, {to je 49,5 posto vi{e nego u istom mjesecu 2010. godine
Sa ju~er odr`ane sjednice u Sarajevu
Foto: D. TORCHE

Ambijent bi
mogao biti bolji
Pro{le godine ostvarene 3,3 milijarde KM izvoza
Metalni i elektrosektor industrije BiH prema ostvarenim izvoznim rezultatima iz pro{le godine i zvani~no je iza{ao iz recesije, izjavio je ju~er sekretar Asocijacije metalnog i elektrosektora industrije BiH u Vanjskotrgovinskoj komori BiH Midhat ^ehaji}. - Pro{le godine ostvarene su 3,3 milijarde KM izvoza, {to je u odnosu na 2009. rast od 963.875.122 KM, ili 41 posto. Trend rasta izvoza nastavlja se i u prvim mjesecima ove godine, kazao je on uo~i sjednice odbora Asocijacije u Sarajevu, te izrazio o~ekivanja da }e rezultati biti jo{ bolji, jer je ve}ina bh. firmi iz ove oblasti uposlena, odnosno imaju ve} ugovore za ovu godinu. Me|utim, bez obzira na to {to je u~e{}e metalnog i elektrosektora u ukupnom izvozu BiH oko 45 posto, ambijent u kojem posluju firme iz ove oblasti mogao bi biti puno bolji, jer i dalje ostaje problem u vezi sa snabdijevanjem elektri~nom energijom. - Najava Elektroprivrede BiH o poskupljenju struje svakako }e negativno utjecati na doma}e firme. Nadamo se da }e dr`ava o tom pitanju ne{to u~initi. Trebali bi se prvo doma}i kapaciteti obezbijediti elektri~nom energijom, pa tek je onda izvoziti, naglasio je ^ehaji}. Prema rije~ima predsjednika Asocijacije ]azima Hamzi}a, oni }e uputiti zahtjev prema EPBiH i FERK-u kako bi se definiralo sve oko poskupljenja. Izvr{ni direktor za tehni~ka pitanja i razvoj u Aluminiju Mostar @eljko Boras najavio je da ovo preduze}e u 2011. godini o~ekuje jo{ bolje rezultate.

DOMA]I KAPACITETI Trebali bi se prvo doma}i kapaciteti obezbijediti elektri~nom energijom, pa tek je onda izvoziti
- Kad je u pitanju cijena elektri~neenergije,ove godine}e ona vi{e pogoditi druga poduze}a, jer mi imamougovorenuisporuku za 2011. Ukoliko procijenimo da }emo kod pove}anja cijene elektri~ne energijeposlovati sgubitkom, logi~no je dono{enje odluke o zatvaranju jednog dijela proizvodnje, istakao je on. Asocijacija radi i na izradi strategije razvoja i izvoza metalskog sektora s ciljem pove}anja proizvodnje i izvoza, a u planu je i da se po~etkom oktobra u sklopu sajma ZEPS-Intermetal 2011. godine odr`i forum metalaca. A. Pe.

BiH je u prva dva mjeseca ove godine ostvarila izvoz u iznosu 1,266 milijardi KM, {to je 35,5 posto vi{e u odnosu na isto razdoblje protekle godine, izjavio je ju~er predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH Jago Lasi}. On je dodaokako je u istomrazdoblju porastao i uvoz BiH - 2,057 milijardi KM, odnosno ve}i je 24,2 posto u odnosu na prva dva mjeseca protekle godine. - Deficit je u prva dva mjeseca iznosio801 milijun KM, a pokrivenostuvozaizvozomnarasla je na 61,3 posto, {to je zadovoljavaju}e s obzirom na razvijenost BiH, ocijenio je Lasi} na konferenciji za novinare u Mostaru. Istaknuo je kako je BiH u prva dva mjeseca najvi{e trgovala sa zemljama Evropske unije i zemljama ~lanicama CEFTA te da je izvoz u te zemlje iznosio 82,2 posto od ukupnog izvoza BiH. BiH s tim zemljama ima najbolju pokrivenost uvoza izvozom: sa zemljama EU iznosi 75 posto, a s ~lanicama CEFTA 83,6 posto. Najve}i vanjskotrgovinski partner BiH u spomenutom razdoblju bila je

Jago Lasi}

69,5 MILIJARDI KM Ukupan deficit BiH u proteklih 10 godina iznosio je 69,5 milijardi KM
Njema~ka, a slijede Hrvatska, Italija, Srbija, Slovenija... Federacija BiH je u januaru ostvarila izvoz u vrijednosti od 429 miliona KM, {to je 49,5 posto vi{e nego u istom mjesecu 2010. godine. Porastao je uvoz - 624 miliona KM, odno-

sno ve}i je 30,5 posto u odnosu na isti mjesec protekle godine. Deficit u januaru je iznosio 195 miliona KM, a pokrivenost uvoza izvozom dostigla je ~ak 68,7 posto. Ukupan deficit BiH u proteklih 10 godina iznosio je 69,5 milijardi KM. - S tim se deficitom moglo se izgraditi deset autocesta kroz BiH, ustvrdio je Lasi}, te dodao kako se preko 30 posto spomenutog deficita odnosilo na uvoz hrane i pi}e, za {to BiH ima svoje resurse.

Certifikati finansijskim regulatorima

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 064 - 2. 4. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Sa ju~era{nje sve~anosti u Sarajevu

Foto: S. GUBELI]

Prezadu`ena bh. preduze}a
Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj dodijelila je ju~er u Sarajevu certifikate finansijskim regulatorima koji su u~estvovali u studijskom putovanju u SAD u okviru USAIDovog projekta PARE. Prema rije~ima direktora USAID-a u BiH Allana Reeda, USAID je kreirao ovo putovanje kako bi predstavniciregulatornih i agencija za superviziju na primjeru SAD-a vidjeli efikasnu regulativu finansijskog sektora. - Finansijskisektor je jedan od najnaprednijih u BiH,u kojem su tokom proteklih godina postignute zna~ajne reforme. Me|utim, kako se BiH pribli`ava ~lanstvu u Evropskojuniji,bit }e potrebnovi{ereformi i pobolj{anja. O~ekujem da }e znanje koje su predstavnici bh. institucija stekli tokom studijskog putovanja pomo}i u kreiranju i provedbi internacionalnih principa i standarda u regulativi finansijskihinstitucija u BiH, rekao je on. Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjesti}, jedan od u~esnika studijskog putovanja, kazao je kako su u na{em finansijskom sistemu najve}oj mjeri realizirani osnovni principi savremenih finansijskih sistema, te da se regulacija ovog sektora nalazi na dobrom putu da postane kao i ostali razvijeni sistemi. Govore}i o bh. bankarskom sistemu, savjetnica guvernera Centralne banke BiH Anka Musa je kazala da su na{e banke vi{e likvidne, odnosno imaju vi{e sredstava, nego {to ih mogu plasirati, a tome je svakako doprinijela mjera CBBiH, koji je na po~etku finansijske krize oslobodio dio depozita kako bi osigurao likvidnost banaka. Razlog za{to banke imaju vi{e slobodnih sredstava nego {to ih mogu plasirati je to {to nema dovoljno kvalitetnih projekata, ali i ~injenica da su doma}a preduJ. Sa. ze}a prezadu`ena.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.429365 1.425501 26.450560 0.079592 0.261646 0.732720 1.645530 0.565032 0.249945 0.218270 1.493943 0.896325 2.213205 1.379634 0.048591 1.888031

1.955830 1.432947 1.429074 26.516852 0.079791 0.262302 0.734556 1.649654 0.566448 0.250571 0.218817 1.497687 0.898571 2.218752 1.383092 0.048713 1.892763 USD BAM

1.955830 1.436529 1.432647 26.583144 0.079990 0.262958 0.736392 1.653778 0.567864 0.251197 0.219364 1.501431 0.900817 2.224299 1.386550 0.048835 1.897495 1.58550 2.182706

SDR (Special Drawing Rights) na dan 31. 03. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 31. 03. 2011 =

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.739,69
BIFX

BERZANSKI IZVJE[TAJI 17
1.097,60
SASX-10

1.072,01

SASX-30

1.140,76

BIRS

2.131,07

FIRS

1.277,83

ERS10

Banjalu~ka berza

Sarajevska berza

Na ju~era{njem trgovanju na Banjalu~koj ber zi os tva ren je pro met od 334.010,44 KM, kroz 146 transakcije. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu, lista B, najve}i promet ostvaren je akcijama RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik, trgovalo se u iznosu od 36.720,63 KM, po prosje~noj cijeni od 0,428 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 7,00 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 166.755,78 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 u vrijednosti od 78.455,17 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 2,18 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet ostvaren je akcijama ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 7.500,00 KM, po prosje~noj cijeni od 7,50 KM, {to predstavlja rast cijene za 5,04 posto. Akcije {est fondova su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Kristal invest fonda a.d. Banja Luka (5,04 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 7,50 KM.

Najve}i promet Dnevni promet akcijama RiTE Ugljevik 967.023,04 KM
Akcije dva fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Invest nova fonda a.d. Bijeljina (-5,13 posto), i ovim akcijama se trgovalo po prosje~noj cijeni od 0,074 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet ostvaren je akcijama Fabrika duvana a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.901,50 KM, po prosje~noj cijeni od 0,29 KM, ~ime je ostvaren rast u odnosu na pro{lo trgovanje za 7,41 posto. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu rast cijena akcija zabilje`ile su akcije tri emitenta, a najve}i rast imale su akcije preduze}a Fabrika duvana a.d. Banja Luka (7,41 posto), i ovim akcijama se trgovalo po cijeni od 0,29 KM, u vrijednosti 5.901,50 KM. Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu pad cijena akcija zabilje`ile su akcije 2 emitenta, od ~ega su akcije preduze}a Rekreaturs a.d. Banja Luka ostvarile pad od -75,00 posto i trgovalo se po cijeni od 0,03 KM po akci ji, u vri je dnos ti od 1.800,00 KM. Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 967.023,04 KM. U sklopu 68 transakcija ukupno su prometovana 271.103 vrijednosna papira. Promet na kotaciji iznosio je 801.700,66 KM, u sklopu 26 transakcija prometovana su 263.844 vrijednosna papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 3.396,00 KM, u sklopu tri transakcije prometovano je 465 dionica. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 7,30 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 773.358,17 KM, u sklopu 20 transakcija prometovano je 194.149 dionica. Na kotaciji fondova najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Bonus d.d. Sarajevo u iznosu od 748.366,55 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,95 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 24.946,49 KM, u sklopu tri transakcije prometovano je 69.230 obveznica. Promet na primarnom slobodnom tr`i{tu iznosio je 149.376,04 KM, u sklopu 37 transakcija prometovano je 6.717 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BOR banka d.d. Sarajevo u iznosu od

Promet na kotaciji 801.700,66 KM

Banjalu~ka berza Kursna lista za 1. april 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

50.000,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 100,00 KM. Na sekundarnomslobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 15.946,34 KM, u sklopu pet transakcija prometovane su 542 dionice. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Univerzalpromet d.d. Tuzla u iznosu od 6.050,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 55,00 KM. Na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo zaklju~enih transakcija. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta DUF Herbos-invest d.d. Mostar od 33,33 posto i dostigle su cijenu od 600,00 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent RMU Banovi}i d.d. Banovi}i od 12,58 posto i dostigao cijenu od 41,95 KM, saop}io je SASE.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Birac a.d Zvornik Boksit a.d. Milici Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modrica RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka Zeljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4 10,6 0,074 4,67 7,5 5,71 4,16 3,7 6,12 0 1,44 -5,13 3,78 5,04 -0,52 4,26 2,78 1,32 4 10,6 0,079 4,8 7,5 5,71 4,5 3,7 6,19 4 10,6 0,072 4,5 7,5 5,71 4,05 3,7 6,02 226 50 3.632 763 1.000 60 82 20 336 904,00 530,00 267,05 3.560,93 7.500,00 342,60 341,10 74,00 2.055,92 0,055 0,8 0,42 0,709 0,74 0,201 0,441 0,428 1,65 1,47 0,037 19,57 0,13 0,96 4,26 1,65 5,24 10,25 7 2,48 0 0 0,055 0,8 0,42 0,721 0,741 0,201 0,45 0,48 1,65 1,47 0,038 0,055 0,8 0,42 0,7 0,74 0,201 0,412 0,422 1,63 1,47 0,037 142.823 224 1.000 9.000 35.335 89.635 13.000 85.748 20.411 1.554 111.050 7.855,26 179,20 420,00 6.384,00 26.152,90 18.016,64 5.736,00 36.720,63 33.621,45 2.284,38 4.143,85

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 1. april/travanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF BOSFIN DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. A 43,11 FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. D 35,99 FBIH OBVEZNICE RATNA POTRAzIVANJA SER. E 35,99 PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO BOR BANKA DD SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR RMU BANOVICI DD BANOVICI SOLANA DD TUZLA [IPAD KOMERC DD SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE SPARKASSE BANK DD DUF HERBOS-INVEST DD MOSTAR UNIVERZALPROMET DD TUZLA ZAVOD ZA VODOPRIVREDU DD 105,00 -3,23 105,00 105,00 600,00 33,33 600,00 600,00 55,00 0,00 55,00 55,00 14,02 0,00 14,02 14,02 10 5 110 417 1.050,00 3.000,00 6.050,00 5.846,34 1 1 1 2 22,49 0,00 22,50 22,30 100,00 0,00 100,00 100,00 5,03 -1,47 5,20 5,00 13,15 -2,56 13,16 13,15 76,02 -4,29 76,08 76,00 10,42 -2,61 10,43 10,42 74,96 -0,05 75,00 71,07 68,00 0,00 68,00 68,00 41,95 -12,58 42,00 41,90 22,82 3,75 23,00 22,00 3,25 -1,59 3,30 3,20 25,60 0,36 25,61 25,60 92 500 1.905 101 335 1.279 101 74 189 342 1.199 600 2.069,60 50.000,00 9.591,29 1.328,65 25.465,47 13.328,18 7.571,07 5.032,00 7.929,10 7.805,88 3.893,80 15.361,00 3 1 6 2 7 3 3 1 2 3 3 3 -0,60 2,83 0,00 43,11 35,99 35,99 43,11 430 35,99 53.000 35,99 15.800 185,37 19.074,70 5.686,42 1 1 1 5,45 3,95 2,50 5,40 5,28 4,05 -3,55 7,91 0,00 -2,53 -3,12 0,00 5,65 3,95 2,50 5,40 5,30 4,05 5,40 3.339 3,70 189.479 2,50 81 5,40 590 5,26 600 4,05 60 18.196,12 748.366,55 202,50 3.186,00 3.164,00 243,00 8 6 1 1 3 1 7,30 0,73 7,40 7,25 465 3.396,00 3

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka Boska RK a.d. Banja Luka Cajavec a.d. Banja Luka Fabrika duvana a.d. Banja Luka Palas a.d. Banja Luka Jedinstvo a.d. Novi Grad Nevesinjeputevi a.d. Nevesinje Potkozarje a.d. Gradiska Rekreaturs a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Republika Srpska - stara devizna stednja 1 Republika Srpska - stara devizna stednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 0,49 0,2 0,302(A) 0,29 1 0,2 1,2 0,157 0,03(A) 0,149 93 84,91 38,36 37,18 37,05 36,05 0 0 0 7,41 0 0 -31,43 0,64 -75 4,93 0 2,18 0,05 0,41 -0,13 -0,58 0,49 0,2 0,302 0,29 1 0,2 1,2 0,157 0,03 0,149 93 85 38,36 37,25 37,1 36,1 0,49 1.000 0,2 617 0,302 1.073 0,29 20.350 1 114 0,2 487 1,2 592 0,157 1.000 0,03 60.000 0,149 3.000 93 74.601 81,66 102.668 38,36 17.658 37,02 17.659 37,02 99.900 36,03 28.300 490,00 123,40 324,05 5.901,50 114,00 97,40 710,40 157,00 1.800,00 447,00 27.751,57 78.455,17 6.773,61 6.564,81 37.008,93 10.201,69

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

117,64

$ 0,24 %

4,38

$ 0,05 %

1.422,70

$ 1,19 %

37,27

$ 1,63 %

2,632

$ 1,06 %

763,50

$ 0,03 %

734,75

$ 5,99 %

18 SARAJEVSKA HRONIKA
Iznenada ju~er u Sarajevu

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zatrpana rupa na parkingu kod Pozori{ta

Gra|ani tra`e
provjeru kredita
Dopis sa velikim brojem dokaza o nelegalnim radnjama bra}e Muli} gra|ani Mula Mustafe Ba{eskije 5 poslali menad`mentu Hypo banke Sarajevostan tra`i prisustvo policije

Umro na~elnik Ilid`e

Amer ]enanovi}
U Sarajevu je ju~er iznenada umro na~elnik Op}ine Ilid`a Amer ]enanovi}. Na poziciji na~elnika nalazio se skoro punih sedam godina. Naime, na izborima 2. oktobra 2004. prvi put je izabran za na~elnika Op}ine Ilid`a, a na narednim lokalnim od 4. oktobra 2008. ponovo je, sa 13.154 glasova, obnovio mandat ~elnika te op}ine. Amer ]enanovi} ro|en je 25. decembra 1961. u Butmiru kod Sarajeva. Ma{inski fakultet zavr{io je 1989. u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog ma{inskog in`injera. O`enjen, otac dvoje djece. Do ratnih de{avanja u BiH radio je u Famosu u Hrasnici, a u toku agresije bio je pripadnik Armije BiH i komandant Op}inskog {taba Civilne za{tite. Od 1997. do 2000. obna{ao je funkciju predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a Ilid`a, te u periodu od 2000. do 2002. bio ~lanParlamenta FBiH. Od 2000. do 2004. bio je direktor Osme osnovne {kole Butmir. U vrijeme dok je ]enanovi} bio na ~eluOp}ineIlid`a ta lokalnazajednica dobila je brojna priznanja i nagrade. Navest }emo samo neke. Na~elnik Amer ]enanovi} dobitnik je Zlatne turisti~ke ru`e - priznanjelokalnojzajednici za doprinosrazvoju turizma Op}ine Ilid`a za 2009. Na 16. me|unarodnoj smotri turizma, filma, krajobraza, odr`anoj u Splitu 16. oktobra 2009. na~elniku ]enanovi}u uru~ena je Povelja Evropske federacije turisti~kih novinara (F.E.S.T.) 2009. za izvanredan doprinos razvoju turizma, a godinu ranije op}ini na ~ijem je bio ~elu dodijeljena je i Zlatna turisti~ka kruna 2008. @elja bi la mu je da gra|ani ilid`anske MZ Rakovica {to prije rije{e problem individualnih priklju~aka na novoizgra|enu sekun dar nu vo do vo dnu mre`u gradskog vodovoda. U ovaj projekat koji je planirano da se okon~a do krajem godine ulo`io je velike napore. Smrt ga je, na`alost, prekinula da sa njima podijeli radost tog zajedni~kog uspjeha. D`enaza }e biti sutra, nedjelja, 3. aprila 2011. iza podne namaza u haremu Butmirske d`amije a komemoracija isti dan, u 11 sati u zgradi Op}ine Ilid`a.

Centrotrans transport-robe i Feal metali, u vlasni{tvu bra}e Hajrudina i Mustafe Muli}a, ~im su po~eli i zavr{ili su ispitivanje tla, zbog izgradnje podzemne gara`e kod Narodnog pozori{ta, jer je iskopana rupa zatrpana pijeskom. Podsje}amo, 17 bankovnih ra~una ovih firmi je blokirano, a Muli}i su osnovali tre}u firmu City park, te je registrovali na adresi Ulice Mula Mustafe Ba{eskije 5. To je ulaz koji su stavili pod hipoteku zajedno sa pet tu|ih stanova i tri poslovnaprostoraOp}ine Centar, kako bi podigli kredite od 11,5 miliona maraka.

Ni{ta od ispitivanja terena za gradnju?

Foto: S. GUBELI]

Novi poziv inspekcijama
Stanari ovog ulaza ve} su se u nekoliko navrata u pisanoj formi obra}ali predstavnicima Hypo banke, ali bez uspjeha. Zbog toga su ovih dana poslali pismo menad`mentu banke u Mostar, tra`e}i sastanak sa nekim od ~elnika uprave. Naime, uvidom u dokumentaciju, stanari Mula Mustafe Ba{eskije 5 do{li su do zaklju~ka da je u pitanju velika nestru~nost djelatnika banke ili sumnjive radnje sa elementima krivi~nog djela u kreditima koje je Hypo banka odobrila Muli}ima za gradnju nikad ni po~ete gara`e izme|u ulica Kaptol, D`eneti}a ~ikma i Mula Mustafe Ba{eskije. Kako je vje{tak na licu mjesta utvrdio da nikad nije u{ao

u ulaz Mula Mustafe Ba{eskije 5, ve} da je procijenio vrijednost objekta do tog ulaza, pred ~elnicima Hypo banke je te{ko isku{enje, kako objasniti za{to je pod hipoteku stavljen pogre{an objekat. Stanari pomenutog ulaza obratili su se ponovo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, jer se nijedno od izdatih rje{enja vezanih za kvart u kojem napla}uju parking, nije provelo.

Molba upravitelja
Radnici Muli}evih firmi su u ulazu Mula Mustafe Ba{eskije 5 po~upali kablove za struju, te izvalili dio zida u haustoru, za {ta je op}inski inspektor izdao rje{enje da se mora vratiti u prvobitno stanje. Upravitelj zgrade Sarajevostan poslao je dopis gra|evinskom inspektoru Op}ine Cen-

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Kontrole na osnovu telefonske prijave
Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo uvela je de`urni telefon kako bi gra|ani, pravna i fizi~ka lica mogli da prijave nepravilnosti i kr{enja propisa, ~iju primjenu nadziru inspekcije. De`urni telefoni za prijave su 033/770-100 od osam do 16 sati, te mobitel 061/252-252 od 14 do 22 sata. Ova vrsta prijave dovoljna je za pokretanje inspekcijske kontrole i nije neophodna pisana prijava ili zahtjev. Sve prijave bi}e automatski snimane i na osnovu njih }e biti izdavani nalozi nadle`nim inspekcijama. Inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u Sarajevskom kantonu obavljaju inspekcije: Poljoprivredna, [umarska, Vodoprivredna, Veterinarska, Urbanisti~ko-gra|evinska, Komunalna, Elektroenergetska, Termoenergetska i Rudarsko-geolo{ka, Tr`i {no-tu ris ti~ka, Sao bra}ajna, Prosvjetna, Sanitarna, Zdravstvena, Farmaceutska, kao i ona za ceste, socijalnu za{titu, rad, za{titu na radu, od po`ara, za{titu okoline i prirode te dobara i ba{tine.

tar Mirzi Islambegovi}u u kojem ga obavje{tava kako su njegovi radnici ve} u tri navrata poku{ali zazidati pomenuti dio haustora, ali su bili sprije~eni od uposlenika bra}e Muli}. - Molimo Vas da zaka`ete termin izvr{enja rje{enja, obezbijedite policijsku asistenciju i blagovremeno nas obavijestite kako bismo mogli anga`ovati izvo|a~a radova. Tako|er Vas molimo da i Vi budete prisutni, navodi se u dopisu direktora Sarajevostana Faruka [ahovi}a upu}enom Mirzi Islambegovi}u. Podsje}amo, Op}ina Centar putem svog pravobranila{tva pokrenula je spor protiv Muli}a jo{ 2007. godine, a on jo{ nije zavr{en, dok je Ministarstvo prometa zabranilo naplatu parkinga Muli}ima kod Narodnog pozori{ta.
J. MILANOVI]

U Nalinoj ulici

Plakete Op}ine Novo Sarajevo
Vije}nici novosarajevskog Op}inskog vije}a usvojili su protekle sedmice program obilje`avanja Dana op}ine, 16. maj, te utvrdilida se u povodu njegovog obilje`avanja dodijele po jedna Zlatna i Srebrenaplaketaza rezultate u oblastiprivrede i dru{tvenih djelatnostipostignute u prethodnoj godini. Plakete }e bitiuru~ene na sve~anojsjedniciVije}a, koja}e se odr`ati16. maja ove godine. A. S.

Betoniranje nadzida na kojem }e biti ograda

Postavljanje ograde

Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.

OKO MEZARJA
Radnici gra|evinske firme Librag postavi}e metalnu ogradu oko mezarja u starogradskoj Ulici Nalina, nakon {to su uklonili `i~anu, koja je bila dotrajala. U toku je betoniranje nadzida na koji }e ona biti postavljena. Projekat finansira Op}ina Stari Grad, a vrijednost investicije je 5.908 KM. Iz Op}ine podsje}aju da je u aprilu pro{le godine postavljena metalna ograda oko d`amije u istoj ulici, preko puta mezarja gdje se sada izvode radovi, te }e po njihovom zavr{etku cijeli projekat biti kompletiran.
A. S.

Isklju~enja struje
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8.30 do 16 sati Hendek, a od 9 do 16 Buni~ki potok 2, saop{tili su iz Elektrodistribucije.

OSLOBO\ENJE subota, 2. april 2011. godine
Vije}e usvojilo operativni plan Op}ine Ilija{

SARAJEVSKA HRONIKA 19
DE@URNI TELEFON

Nova industrijska zona
u MZ Luka
Bud`et Ilija{a za ovu godinu iznosi osam miliona i 16 hiljada KM • Po~etak gradnje ambulante u Mrakovu
Op}insko vije}e Ilija{a je na posljednjoj sjednici usvojilo bud`et za ovu godinu od osam miliona i 16 hiljada maraka. Kako je za Oslobo|enje kazao predsjedavaju}i Vije}a Ilija{a Petar Ili}, svih 16 ta~aka sa dnevnog reda sjednice je pro{lo bez ve}e diskusije. - Vije}e je usvojilo i operativni plan na~elnika i op}inskih slu`bi za 2011. godinu, kao i izmjene i dopune u kalendaru obilje`avanja zna~ajnijih datuma iz perioda 1992 - 1995. godina, istakao je Ili}. Kako je naglasio Ili}, operativni plan Ilija{a za ovu godinu, kada su u pitanju pri vre da i za po{ lja va nje, obuhvata pokretanje nove

276-982

VA@NIJI TELEFONI

MZ Luka: Ure|eno zemlji{te za privrednike

Ili}: Usvojene sve ta~ke

industrijske zone u mjesnoj zajednici Luka. - Tu je zemlji{te ve} pripremljeno za privrednike. Plan obuhvata i stanogradnju, zatim rekonstrukciju

lokalnih puteva, izgradnju kanalizacione mre`e po mjesnim zajednicama, zavr{etak radova na {koli u Starom Ilija{u, te gradnju ambulante u MZ Mrakovo, napomenuo je Ili}. Kada je u pitanju novi objekat ambulante, prema Ili}evim rije~ima, zemlji{te na kojem }e se nalaziti je otkupljeno, a iz-

date su i sve neophodne saglasnosti za gradnju, koja bi trebala po~eti u narednih tridesetak dana. Vije}e je razmatralo i program obilje`avanja manifestacije Ilija{ki dani, koja }e se tradicionalno odr`ati po~etkom jula, a za ~iju je organizaciju zadu`en KSC Ilija{.
J. M.

ZAGREBA^KA 5 Gradnja objekta po~inje polovinom aprila

Nelegalna ograda stvara probleme
Ne mo`emo organizovati gradili{te, isti~e D`anko • Poslali smo dopis gra|evinskoj inspekciji Op}ine, koja to treba rije{iti, nagla{ava Hromo
Izgradnja stambene zgrade na mjestu sru{ene u Zagreba~koj 5 u Novom Sarajevu po~inje polovinom aprila, saznajemo od pomo}nika op}inskog na~elnika za komunalne poslove Nijaza Hrome. - ^ekamo ljep{e vrijeme kako bi gradnja objekta definitivno po~ela. Ali bez obzira na to, jo{ smo u onoj dinamici koju smo i planirali kada je gradnja u pitanju, dodaje Hromo. No, odre|enih pote{ko}a ipak ima. Tehni~ki direktor Unigradnje Nusret D`anko za Oslobo|enje ka`e kako ovih dana trebaju krenuti na teren, ali da ne mogu organizovati gradili{te niti postaviti kran. - Imamo problema sa ogradom koju je nelegalno postavila jedna obli`nja ko bi na{i radnici mogli po~eti radove, nagla{ava D`anko. S druge strane, Hromo isti~e kako su ve} poduzeti koraci da se nastali problem rije{i. - Poslali smo dopis gra|evinskoj inspekciji Op}ine, koja bi to trebala rije{iti, dodaje Hromo. Podsje}amo, gradnju nosive konstrukcije i zajedni~kih instalacija dobila je firma Unigradnja, a vrijednost ugovora je 500 hiljada KM. Unutar objekta bi}e zavr{ene ~etiri stambene jedinice i unutra{nji radovi. Taj dio posla vr{it }e Prograd iz @ep~a, vrijednost je 70 hiljada KM. Fasadu }e raditi Sela, vrijednost tih radova je 30 hiljada KM. U objektu je prije rata `ivjelo 11 porodica.
E. H.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770-100 (od 8 do 16 sati) 061/252-252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

Izgradnja objekta sa 11 stambenih jedinica

banka. Dakle, osim toga, nemamo drugih pote{ko}a, vrijeme nam ide naruku i samo ~ekamo da se ograda ukloni, ka-

8 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 prekoVisokog i Kaknja.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih 7.30, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Fran kfurt 10.30, Min hen 12.55, Budimpe{ta 14.50, Keln 16.55, Istanbul 19, [tokholm 20.50

Dolasci:
Istanbul 8.50, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Be~ 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Za greb 15.45 i 22, Keln 16.25, [tokholm/Geteborg 17.35, Frankfurt 17.45, [tokholm 20.10, Beograd 21.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

20

KULTURA
POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

United Nations Development Programme

Po~eli Dani komedije u Sarajevu

Nabavka, instalacija i odr`avanje kotlova na biomasu (sje~ka), u regiji Srebrenica Prijedlog za dugoro~no snabdijevanje sje~kom u regiji Srebrenica sa potencijalom za lokalno zapo{ljavanje POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA BIH/EOI/001/11 U sklopu projekta Projekat zapo{ljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom kori{tenjem biomase u Bosni i Hercegovini Biomass, UNDP BiH objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za nabavku kotlova na biomasu (sje~ka), instalaciju i odr`avanje u osnovnim {kolama regije Srebrenica. Ovim se projektom uklanjaju tr`i{ne barijere za uspostavljanje odr`ivih usluga vezanih za energiju biomase u ruralnim podru~jima Bosne i Hercegovine putem transformacije tr`i{ta, stvaranja novih radnih mjesta, smanjenja siroma{tva u zajednici i sigurne opskrbe energijom na lokalnom nivou. Klju~ni cilj projekta je smanjenje ekvivalentne emisije CO2, instaliranjem kotlova na biomasu u tri op{tine regije Srebrenica (Srebrenica, Bratunac, Mili}i). Cilj ovog UNDP javnog poziva za iskazivanje interesa je procijeniti tr`i{te roba i usluga vezano za projekat te pripremiti listu adekvatnih dobavlja~a, uklju~uju}i njihovu spremnost i uslove za realizaciju projekata. Sva zaintersovana pravna lica koja su registrovana za proizvodnju i distribuciju kotlova na biomasu pozivaju se da preuzmu dokumente poziva za iskazivanje interesa i dostave svoje ponude za sljede}e: Nabavka, instalacija i odr`avanje kotlova na biomasu (sje~ka), u regiji Srebrenica Dokumentacija (poziva za iskazivanje interesa) se mo`e podi}i svakog radnog dana od 8.30 do 17 ~asova, od 1. aprila, 2011. samo na adresi: UNDP BOSNA I HERCEGOVINA ULICA MAR[ALA TITA 48, prvi sprat 71 000 SARAJEVO ili po zahtjevu putem E-mail-a na: registry@undp.ba Napomena: Zahtjev za dokumentaciju BIH/EOI/001/11 Krajnji rok za predaju ponuda je 17 ~asova, 19. april 2011. godine na gore navedenu adresu.
Bosnia and Herzegovina

POZIV NA ISKAZIVANJE INTERESA BIH/EOI/002/11 U sklopu projekta Projekat zapo{ljavanja i sigurnog snabdijevanja energijom kori{tenjem biomase u Bosni i Hercegovini - Biomass, UNDP BiH objavljuje javni poziv za iskazivanje interesa za predaju prijedloga za dugoro~no snadbijevanje biomasom u osnovnim {kolama regije Srebrenica uz pove}ano zapo{ljavanje na lokalnom nivou. Ovim se projektom uklanjaju tr`i{ne barijere za uspostavljanje odr`ivih usluga vezanih za energiju biomase u ruralnim podru~jima Bosne i Hercegovine putem transformacije tr`i{ta, stvaranja novih radnih mjesta, smanjenja siroma{tva u zajednici i sigurne opskrbe energijom na lokalnom nivou. Klju~ni cilj projekta je smanjenje ekvivalentne emisije CO2, instaliranjem kotlova na biomasu u tri op{tine regije Srebrenica (Srebrenica, Bratunac, Mili}i). Cilj ovog UNDP javnog poziva za iskazivanje interesa je procijeniti tr`i{te roba i usluga vezano za projekat te pripremiti listu adekvatnih dobavlja~a, uklju~uju}i njihovu spremnost i uslove za realizaciju projekata. Sva zaintersovana pravna lica koja su registrovana za proizvodnju i distribuciju goriva biomase pozivaju se da preuzmu dokumente poziva za ponudu i dostave svoje ponude za sljede}e: Dugoro~no snabdijevanje biomasom u osnovnim {kolama regije Srebrenica Dokumentacija (poziva za iskazivanje interesa) se mo`e podi}i svakog radnog dana od 8.30 do 17 ~asova, od 1. aprila, 2011. samo na adresi: UNDP BOSNA I HERCEGOVINA ULICA MAR[ALA TITA 48, prvi sprat 71 000 SARAJEVO ili po zahtjevu putem E-mail-a na: registry@undp.ba Napomena: Zahtjev za dokumentaciju BIH/EOI/002/11 Krajnji rok za predaju ponuda je 17 ~asova, 19. april 2011. godine na gore navedenu adresu.

Sa ju~era{nje konferencije za novinare u Centru za kulturu

Foto: D. TORCHE

Domino-efekt
dobrog raspolo`enja
Centar za kulturu preuzima pozori{nu ulogu u `ivotu grada, kazao je glumac Zijah A. Sokolovi}, naglasiv{i da postoji ogromna armija ljudi koja tra`i bulevarski teatar
Prvog aprila, koji je i Me|unarodni dan {ale, Centar za kulturu Sarajevo donio je publici u glavnom gradu BiH manifestaciju Dani komedije, pod nazivom “Smijeh je lijek“ Domino-efekt dobrog raspo. lo`enja, radosti i zabave, sa prvom od pet predstava, isporu~io je sino} Zijah A. Sokolovi} sa svojim “Me|uigrama 0-24” . Prema rije~ima Zijaha A. Sokolovi}a, prostor Centra preuzima pozori{nu ulogu u `ivotu grada:

“Me|uigre 0-24”
- Bave}i se komedijama, {to slu~ajno, {to namjerno, postaje gradsko bulevarsko pozori{te. I to bi trebalo podr`ati i dati mu odre|enu energiju. Svaki grad, pa i Sarajevo treba da ima ovakav teatar. Niti jedan bulevar teatar, ni u jednom gradu nije najvi{e cijenjen, zato {to se odu vi jek sma tra lo da je ko me di ja tre}erazredna umjetnost, dok je ozbiljna filozofija teatra uvijek stavljana u prvi plan. Sukob tragedije i komedije je oduvijek bio prisutan u `ivotu. Ono {to me raduje jeste to da Sarajevo dobiva mjesto gdje se gaji isklju~ivo bulevarski teatar. Ne treba ga podcjenjivati, zato {to pozori{te ima raznovrsne gledaoce: one koji tra`e ozbiljne predstave, filozofske ili dramske, ali sigurno postoji ogromna armija ljudi, koja tra`i bulevarsko pozori{te. Ne trebamo to zaboraviti. Da su Sarajlije `eljne humora, potvrda je to {to se za sino}nju Sokolovi}evu pred sta vu “Me|ui gre 0-24” tra`ila karta vi{e. Dvorana Centra je bila pretijesna da primi sve zainteresira ne, `e ljne “li je~enja“ smi je hom. Ulaznice za sve predstave su 10 maraka i u prodaji su na blagajni Centra u Jeli}evoj br.1.
Mr. SEKULI]

Za razliku od politike
Na ju~era{njoj konferenciji za novinare koja je organizirana u Centru za kulturu, Senad Bostand`i}, direktor Centra, istakao je da je komedija najljep{i na~in komunikacije me|u ljudima, te najavio festivalski program. - Prezentacija komediografskih ostvarenja u BiH bio je na{ cilj, ali, evo, ve} dvije godine izlazimo van granica na{e zemlje i na{a manifestacija dobiva regionalni karakter. Kultura opet pokazuje da na ovim balkanskim prostorima objedinjuje, uveseljava i ~ini sretnim ljude, za razliku od politike, koja nas sa svakim danom sve vi{e razjedinjuje, dodao je Bostand`i}. Sarajlije }e se smijehom “lije~iti“ po, ja~ati energiju i za{tititi od {tetnog djelovanja stresa prema ovom rasporedu. Danas }e biti odigrana predstava “Dr`avni lopov“ Narodnog pozori{ta iz Tuzle, 4. aprila “Do posljednjeg daha“ Grada pozori{ta iz Gradi{ke, 5. aprila “Volim Njofru“ HNK-a iz Vara`dina i 6. aprila “^orba od kanarinca“ Pozori{ta Slavija iz Beograda.

Na osnovi ~lana 56. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), ovo Federalno ministarstvo Objavljuje

J AV N I P O Z I V
za uvid u glavni projekat za rekonstrukciju nacionalnog spomenika povijesne gra|evine Saborne crkve sa pokretnim naslije|em, za postavljanje i uvo|enje podnog i radijatorskog grijanja u objektu, podru~je grada Sarajeva 1. Na javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa ~lanom 56. stav 4 i 5 Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH. 2. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 3. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat, mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 4. Stranke u postupku mogu uvid u glavni projekat investitora Saborna crkva Ro|enja Presvete Bogorodice, izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, Ul. M. Tita 9a, od 11 do 15 sati u roku 15 dana. Sarajevo, 29. 3. 2011. godine

U Napretkovom klubu Lira

Svjedoci vjere u ~ovjeka
Preksino} je u Napretkovom klubu Lirau Sarajevuodr`anaGlazbeno-poetska ve~er na kojoj su nastupili Miki Trifunov i ~lanovi grupe Konvoj, Ned`ad Merd`anovi} i Hamdija Salihbegovi}. Uz Mikijevu vrsnu interpretaciju stihova poznatih pjesnika Tina Ujevi}a, Maka Dizdara, Miroslava Anti}a, Borgesa, Brechta, Kiplinga, Lorce i dr, publika je mogla u`ivati i u uglazblje nim sti ho vi ma is tih. Gla zbu i aran`mane za sve stihove su uradili ~lanovi grupe Konvoj. Cjelokupni projekt je nazvan “Svjedok“ o kojem Miki Trifunov ka`e:

Glazbom i poezijom odu{evili publiku

‘’Ovo je jedan mogu}i izbor poetske rije~i kojim nastojimo vratiti poljuljanu vjeru u ~ovjeka.’’ Tako|er je naglasio kako s obzirom na okru`enje u kojem `ivimo, ponuditi lijepu rije~, jest jedna F. M. vrsta misionarstva.

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

21

Modul memorije 2011.

Propitivanje pro{losti KROZ UMJETNOST
Jubilarno izdanje projekta koji istra`uje relaciju izme|u umjetnosti i rata, a sa ciljem o~uvanja pozitivnih vrijednosti iz perioda opsade Sarajeva, odr`at }e se od 4. travnja do 9. svibnja
Jubilarno, petnaesto izdanje kulturolo{kog projekta Internacionalnog teatarskog festival MESS - Modul Memorije 2011, koji }e ponuditi preko 15 filmova, ~etiri predstave, zanimljive instalacije i izlo`be fotografija uz predstavljanje i retrospektive plakata Modul memo ri je 1996-2011. go di ne, odr`at }e se od 4. travnja do 9. svibnja. pravima - Pravo ljudski. Novakova je najavila dvije projekcije kao rezultat prirodne saradnje dva festivala koja propituju pro{lost kroz umjetnost. „Deca – femijet“ Ferenca Moldovanyija rekonstruira konflikt na Kosovu iz 2000. kroz sje}anja djece starosti od 10 do 15 godina, dok se „Nowhere in Europe“ kriti~ki osvr}e na izbjegli~ku politiku Evropske unije. Mo dul me mo ri je po~inje izlo`bom fotografija pod nazivom „Kas hmir“ nje ma~kog fotografa Andya Spyra, koji 2006. godine odlazi na prostore centralne Amerike i svjevoroisto~ne Azije i iz tog ciklusa su izabrane njegove fotografije koje }e biti predstavljene na izlo`bi u Galeriji „Boris Smoje“ ~etvrti travnja (otvorenje je u 20 sati). Jedna od njegovih fotografija iz tog ciklusa nalazi se na posteru ovogodi{njeg Mo du la Me mo ri je. Andy Spyra tre nu tno se na la zi u Srebrenci, saznalo se od Kre{evljakovi}a, gdje radi na jedno s filmom Vesne Ljubi} „Ecce homo“ koji je posljednji put , prikazan 1995. godine. Tu je i film “Metro ‘93“ koji predstavlja sarajevsku alternativnu scenu, dok film Timura Makarevi}a prati historijat sarajevske grupe Sikter, ~iji je rad bio posebno zna~ajan u periodu opsade grada. Kad je rije~ o teatarskom programu publika }e biti u prigodi pri sus tvo va ti pre mi je ri MESS-ove koprodukcije s Baca~ima sjenki i ITD teatrom „Mu{ka za `enske“ i Mu{ka za mu{ke“ kao i „@enska za `enske“ i „@enska za mu{ke“, te izvo|enju predstave „Elijahove stolice“ u koprodukciji MESSa i Jugoslovenskog dramskog pozori{ta Beograd (predstava je predstavljena na jubilarnom 50. MESS-u pro{le godine). Predstavom Mostarskog teatra mla dih „Ba la da o lo so su i zga`enoj tra vi“, re`ija Se ad \uli}, bit }e zatvoren ovogodi{nji Modul memorije 2011.
An. [IMI]

Prirodna saradnja
Rije~ je o projektu koji istra`uje relaciju izme|u umjetnosti i rata, a sa ciljem o~uvanja pozitivnih vrijednosti iz perioda opsade Sarajeva, a {to }e kon kre tno od pro gram skih sadr`aja biti ponu|eno, saznalo se na ju~era{njoj konferenciji za novinare od Nihada Kre{evljakovi}a, izvr{nog producenta Internacionalnog festivala MESS i koordinatora programa Modul memorije, kojoj je prisustvovala i Kumjana Novakova, kreativna direktorica Filmskog festivala o ljudskim

Sa ju~era{njeg predstavljanja programa

dnom projektu vezanom za na{u zemlju.

Raja Sarajeva
U kinu Meeting Point 7, 8. i 10. travnja bit }e predstavljeni filmovi Erica Gandinia, jednog od najboljih redatelja dokumentarnih filmova danas u Evropi. Od njegova ~etiri filma koja }e biti prikazana, dva su ve} vi|ena na SFF-u. No, glavni razlog zbog kojega

se organizira prikazivanje njegovih filmova nalazi se u filmu „Raja Sarajeva“, kojega je ovaj redatelj snimio 1994. u gradu pod opsadom i to je njegov prvi film. Tako|er, ovo }e biti njegovo premijerno prikazivanje u Sarajevu. Bo gat fil mski pro gram uklju~uje i film Evy Schubert „Vodopad“ koji se bavi fenomenom zvuka u periodu opsade Sarajeva, a bit }e prikazan zaje-

TKT Fest

Fondacija “Farah Tahirbegovi}“

Premijera “Eneide”
Od studentske vje`be do unikatne predstave koju do sada nije igralo nijedno pozori{te u BiH, ali ni u regionu
U okviru Devetog pozori{nog festivala TKT Fest – dani akademskog teatra, koji se odr`ava u Tuzli, preksino} je premijerno odigrana predstava “Eneida” , ra|ena u produkciji Teatra Kabare i Studentske scene ADU Tuzla, a u re`ijiVladeKero{evi}a i Damira Mahmutovi}a. Predstava je unikatna, tvrde reditelji, jer je do sada nije igralo nijedno pozori{te u Bosni i Hercegovini, ali ni u regionu. “Nije rije~ o klasi~nom dramskom tekstu ili dramatizaciji romana, nego je to ba{ poezija. U predstavi igraju studenti tre}e godine Akademije dramskih umjetnosti. Nastala je kao studenska vje`ba na predmetu govor. Ovi mladi glumci, prihvatili su se hrabrog i odva`nog zadatka i napravili su sjajnu predstavu“ kazao je re, ditelj Mahmutovi}. Predstava je nastala kao rezultat tromjese~nog procesa rada na predmetu Scenski

Nagrada za promicanje prava
Upravni odbor Fondacije “Farah Tahirbegovi}“, na prijedlog Mirjane Evtov, selektorice za 2011. godinu, i drugih ~lanova Fondacije, odlu~io je da nagradu za 2011. godinu dodijeli mladim osniva~ima i volonterima Filmskog festivala Pravo ljudski. Festival, koji se odr`ava ve} pet godina, ima za cilj ne sam festival nego i druge oblike javnog djelovanja ovog udru`enja. Prije svega da putem filmske i drugih umjetnosti, kao i neformalnih metoda obrazovanja, u~esnici i posjetioci oja~aju svijest o ljudskim pravima i sami nastave promovirati ljudska prava i sve njihove pojavne oblike u kulturi i dru{tvu Bosne i Hercegovine. Posebno valja naglasiti program za mlade Zumiraj prava, koji je odr`an pored Sarajeva nego i u drugim bh. gradovima. Nagrada }e biti dodijeljena u utorak 5. aprila u Multimedijalnom centru Mak, Alipa{ina ulica 6, u 12 sati. Dosada{nji dobitnici nagrade, od 2006. su: Lamija Begagi} iz Zenice, Damir Avdi} iz Tuzle, Enes [krgo iz Travnika i Hana Stoji} iz Sarajeva.

U predstavi igraju studenti tre}e godine Akademije dramskih umjetnosti

govor V, koji je za zadatak imao analizu i interpretaciju anti~ke stihovane tvorevine koja je pisana u heksametru. ‘’Eneida’’ (lat. Aeneis) je latinska epska pjesma koju je napisao rimski pisac Vergilije tokom posljednjih deset godina `ivota, od 29. do 19. godine p.n.e, nakon {to se Oktavijan August poslije bitke kod Akcija (31 p.n.e) kona~no u~vrstio kao samovladar rimske dr`ave.

U predstavi igraju: Alisa Brki}, Selma ^osi}, Mirza Bajramovi}, Nermin Hodzi}, Rusmir Krd`ali}, Elmir Krivali}, Luka Kuzmanovi}, Dra`en Pavlovi}, Mirza Salihovi} i Zlatan [kolji}. Ve~eras }e u okviru TKT Festa biti odigrana predstava “Crvena magija” u produkci, ji Centra za kulturu ‘’Anton Panov Strumica’’ a u re`iji , Vlade Mil~ina.
S. KARI]

22

OGLASI

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

24 Pogledi
Nije prvoaprilska {ala

2. april/travanj 2011.

Struja (ni)je poskupjela?
Primjena tarifnih stavova ljetne tarifne sezone po~ela je 1. aprila. Cijena ve}e tarife za doma}instva u ni`oj (ljetnoj) tarifnoj sezoni za dvotarifna brojila je 12,04 pfg/kWh, manje tarife 6,02 pfg/kWh, a za jednotarifna brojila 9,63 pfg/kWh. Prelaskom na ljetnu tarifnu sezonu cijene elektri~ne energije su oko 30% ni`e u odnosu na zimsku. Prelaskom na ljetno ra~unanje vremena u no}i sa 26. na 27. mart do{lo je do pomjeranja u primjeni manjih i ve}ih dnevnih tarifnih stavova. Tokom ljetnog ra~unanja vremena ni`i tarifni stavovi se primjenjuju od 14.00 do 17.00 sati i od 23.00 do 8.00 sati. Ovo saop}enje iz Elektroprivrede BiH ne kazuje mnogo za one koji ne umiju rastabiriti tarife, godi{nja doba, a naro~ito brojke i slova poput onih pfg, kWh... Potro{a~ima }e sve biti jasno kad im stignu aprilski ra~uni za utro{ak elektri~ne energije, samo {to se tada ne}e dati uraditi ni{ta, osim platiti, jasno. Iz Elektroprivrede ka`u da je najbolje koristiti jeftinije tarife. Naravno, ko mo`e sti}i sve utrpati u par sati, ili de`urati do kasno u no}...

U Be~u 9. aprila

Svjetski dan borbe protiv nagaznih mina

Pet pri~a Gina Strade
U svijetu se 4. april obilje`ava kao Svjetski dan borbe protiv nagaznih mina. Tim povodom BH radio 1 }e, u terminu od 9 do 12 sati, emitovati pet pri~a iz knjige italijanskog ratnog hirurga Gina Strade, osniva~a humanitarnog udru`enja za lije~enje i rehabilitaciju `rtava rata EMERGENCY. Vi{e od dvadeset godina proveo je na ratnim popri{tima u Afganistanu, Peruu, Bosni i Hercegovini, D`ibutiju, Somaliji, Etiopiji, Ira~kom Kurdistanu, Kambod`i. Bio je i sna`an glas u kampanji za zabranu proizvodnje nagaznih mina. Njegova prva knjiga “Zeleni papagaji” dobila je naziv po nagaznim minama bacanim iz helikoptera po prostorima Afganistana koje su bile u obliku zelenih ptica pa su ih stanovnici prozvali “zelenim papagajima” To je zbirka vi{e od 40 istinitih kratkih pri~a, . ro|enih iz njegovog iskustva borbe za `ivote, najvi{e djece koje su zelene igra~ke privla~ile i sakatile. Svaka njegova pri~a smje{tena je u drugi kraj svijeta, sa istim u`asom - ratnim posljedicama, ispunjena je `ivim slikama, u`asnim sje}anjima, neprekidnom tugom, iskustvima ljekara na ratnim prostorima na{eg vremena. Knjigu je prevela i za radio izbor napravila Ehlimana Had`ihasanovi}, dok je izdava~ Sejtarija, Sarajevo.

Bh. bal u Schönbrunnu
^etvrti bh. bal bit }e odr`an u najposje}enijoj znamenitosti grada Be~a, dvorcu Schönbrunnu. Ova barokna ljepotica }e otvoriti svoja vrata za Bosnu i Hercegovinu 9. aprila u 20:00 sati. Kao i prethodnih godina, ovom doga|aju }e prisustvovati gosti iz brojnih zemalja svijeta, ugledni i poznati iz raznih sfera djelovanja dru{tvenog `ivota, umjetnici, sporta{i, biznismeni, diplomati i neki od zvani~nika BiH. Svi imaju jedno zajedni~ko: ljubav prema jednoj zemlji - Bosni i Hercegovini. Organizator je Forum mladih za o~uvanje tradicije i kulture BiH u Austriji. Ovogodi{nji bal je posve}en sje}anju na 18-godi{nju djevoj~icu Almu Had`i} iz Biha}a, koja je u decembru pro{le godine, poslije dugog ~ekanja, izvr{ila transplantaciju srca u bolnici AKH u Be~u, nakon koje je nekoliko dana kasnije napustila ovaj svijet. Ovogodi{nja humanitarna akcija }e kao i do sada biti u kooperaciji sa nevladinom organizacijom Otvorenom mre`om. Sakupljeni novac }e i}i za osiguranje podr{ke i pomo}i urgentnim slu~ajevima oboljelih i potrebitih gra|ana BiH u lije~enju od kojih su odustale odgovorne dr`avne i dru{tvene strukture.

Bijela kuga ne odlazi iz BiH

Volite se, ljudi!
U BiH je pro{le godine ro|eno 33.780 beba, {to je za 850 manje od ukupnog broja umrlih u istom periodu, podaci su Agencije za statistiku BiH. I u 2009. broj umrlih bio je za 30 ve}i od broja ro|enih, {to pokazuje da BiH posljednjih godina konstantno bilje`i negativnu stopu prirodnog prira{taja. Ta situacija je razli~ita u ~itavoj BiH. Svi kantoni sa hrvatskom ve}inom imaju negativnu stopu prirodnog prira{taja, kantoni s bo{nja~kom ve}inom, izuzev Gora`da, imaju pozitivnu stopu, dok RS ima negativan prirodni prira{taj konstantno od 1992. godine, re~eno je novinarima u Agenciji. Podaci govore da je cijela BiH u{la u proces depopulacije, odnosno smanjivanja broja stanovnika. Ovim brojkama treba dodati i migracije (~itaj: bje`anje iz BiH u svijet), jer vi{e stanovnika napu{ta zemlju nego {to se doseljava u nju, ~ime je smanjivanje broja stanovnika jo{ vi{e izra`eno! Iz Agencije, na`alost, ne mogu poru~iti: Volite se, ljudi!

2. april/travanj 2011.

Pogledi 25 ZA PAM]ENJE

35. me|unarodni sajam turizma u Skenderiji

CENDRARS Ljubav je te{ko otrovanje
“Shvatio sam da je ljubav te{ko otrovanje, odre|eni nedostatak, nedostatak koji treba s nekim podijeliti, pa ako je jedan od sudionika zaljubljen, drugi je tek sukrivac, ili pak `rtva, ili je i on posjednut. Ljubav je mazohisti~na. Ti krikovi, te jadikovke, te nje`ne uzbune, to tjeskobno stanje zaljubljenika, to stanje i{~ekivanja, ta pritajena patnja, prikrivena misao, jedva izgovorena, ta uznemirenost u odsutnosti voljena bica, taj bijeg vremena, te uzbudljivosti, te hirovitosti, ta snatrenja, te djetinjarije, to moralno mu~enje u kojem se mije{aju ta{tina i samoljublje, ~ast, odgoj, stid, ta podizanja i opadanja `iv~anog tonusa, to zastranjivanje imaginacije, taj feti{izam, ta okrutna to~nost osje}aja koji bi~uju i ruju, ta propast, ta iscrpljenost, to odricanje, to poni`enje, to gubljenje i to stalno obnavljanje osobnosti, to tepanje, te rije~i, te re~enice, ta uporaba deminutiva, ta familijarnost, to ustru~avanje pri dodiru, taj epilepti~ni drhtaj, ti uzastopni i umno`eni ponovni padovi, ta olujna strast {to sve vi{e i vi{e uznemiruje i {to joj razaranja rastu do potpuna umrtvljenja, do posvema{njeg uni{tenja du{e, do mlitavila osje}aja, do iznemoglosti mo`dina, do praznine mozga, do jalovosti srca, ta potreba za ru{enjem, razaranjem, unaka`avanjem, ta potreba za izljevima, za obo`avanjem, za misticizmom, ta nezadovoljenost koja se izra`ava prenadra`eno{}u sluzoko`e, promjenama okusa, vazomotornim ili perifernim poreme}ajima i koja nalazi uto~i{te u ljubomori i osveti, u zlo~inima, u la`ima i izdajama, to idolopoklonstvo, ta neizlje~iva sjeta, ta apatija, ta duboka moralna bijeda, ta skrajnja i bolna sumnja, taj o~aj, nisu li sva ta znamenja upravo obilje`ja ljubavi, na temelju kojih je mogu}e postaviti dijagnozu i zatim sigurno ucrtati klini~ku sliku mazohizma? Ljubav nema druge svrhe, a kako je ona jedini pokreta~ prirode, mazohizam je jedini zakon svemira.” (Blaise Cendrars /Blez Sandrar/, Moravagina)

ajamske mani festa ci je “Gradnja i obnova” i “Dani turizma” otvorene su u sarajevskoj Skenderiji. U okviru manifestacije “Dani turizma” odr`ava se 35. me|unarodni sajam turizma i turisti~ke berze, te 1. me|unarodni sajam ugostiteljske opreme i cateringa, dok je sajam “Gradnja i obnova” pra}en izuzetno aktuelnom temom “Dani energetike Sarajevo”. Tako glasi vijest objavljena u ovda{njim medijima, ali iza nje se krije mnogo vi{e. Najprije, oni koji su pomnije razgledali sajam, ka`u kako je, poprili~no blijeda kopija nekada{njeg sajma i nadaleko ~uvene Turisti~ke berze, gdje su dolazili giganti iz ove oblasti i sklapali se veliki poslovi. Ali, reklo bi se, bolje i{ta nego ni{ta. Ili: neka je ovo po~etak obnove nekada{njeg sajma. A da je turizam jedina perspektivna grana (koja taj status dr`i desetlje}ima, ali nikako da se realizira), potvrdio je direktor Centra Skenderija Suad D`indo, rekav{i da je turizam, pored energetike, grana privrede kojom BiH mo`e da se pohvali i koji ima resurse respektabilne za cijelu Evropu i svijet. “U narednim godinama }emo poku{ati da ovo bude svjetska manifestacija i da, zajedno s dr`avnim organima, prika`emo sve ono {to vrijedi u BiH” opti, misti~an je D`indo, naglasiv{i da su ove godine prisutni izlaga~i iz Turske, [panije, Crne Gore i drugih zemalja, {to je jedan od pokazatelja da se polako otvara interes regiona za na{e resurse. Ove godine na “Danima turizma” izla`evi{e od stotinuizlaga~a, dok je broj izlaga~a na Sajmu “Gradnja i obnova” znatno manji. O~ekivanja su da bh. turisti~ki radnici, energeti~ari i ugostite-

Sje}anje na bolju pro{lost
S

Foto: Didier TORCHE

SIMMONS Vjerujem u ironiju
“Ne vjerujem u Boga sa velikim B i, usprkos tome {to su toliko opipljivi, ne vjerujem ni u bogove sa njihovim malim b. Ne kao stvarne sile vaseljene. Ali vjerujem u tu ku~ku od boginje, Ironiju. Ona postoji u svim razdobljima. Vlada ljudima, bogovima i Bogom podjednako. I ima opak smisao za humor.” (Dan Simmons, Ilion)

lji sklope budu}e poslove, ~ime bi se u krajnjoj liniji obogatila ponuda BiH. Da li }e tako i biti saznat }emo kad se podvu~e crta pod sajam (sajmove) koji se danas zavr{ava(ju). Na sajmu je u~e{}e uzelo i Udru`enje turisti~kih agencija BiH, koje nije uspjelo potpisati kodeks prava s Udru`enjem ho-

telijera i restoratera BiH kojim bi definiralo pravila poslovanja tur-operatera s hotelijerima i restoraterima, jer predstavnik ma njeg en ti te ta to ni je htio u~initi pod izlikom da ni{ta ne potpisuje {to ima veze s BiH!? Sajam je ugostio i oko 40 izlaga~a u okviru “Dana meda, ljekobilja i organske hrane”.

MARINKOVI] Svemu su krive ruke
“...Ruke. Svemu su krive ruke. To je kod nas i kod majmuna koji jedini me|u `ivotinjama imamo ruke!” (Ranko Marinkovi}, Ruke)

26 Pogledi

2. april/travanj 2011.

ISTRA@IVANJA Grije{i BiH, ali i me|unarodna zajednica

Me|unarodni institut za bliskoisto~ne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane je pripremio analizu o ulozi me|unarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i njenim mnogobrojnim pogre{nim potezima. Iz op{irne analize sa naslovom “Kome smeta najbolji gradona~elnik”, izdvajamo najzanimljivije dijelove.

U korist dr`avne {tete
M
e|unarodni institut IFIMES u januaru i februaru 2011. godine obavio je istra`ivanje u Bosni i Hercegovini sa posebnim naglaskom na djelovanju lokalnih lidera i zajednica. Istra`ivanje je pokazalo, da je Distrikt Br~ko najbolji dio BiH i gradona~elnik dr. Dragan Paji} najbolji gradona~elnik.

Smjena gradona~elnika?
Me|utim, apsurdnost djelovanja predstavnika me|unarodne zajednice u BiH je upravo u tome {to me|unarodna zajednica `eli smijeniti gradona~elnika Paji}a. Centralna izborna komisija (CIK) je utvrdila, da je u vrijeme dok je Paji} bio na funkciji poslanika u Skup{tini Distrikta Br~ko, a kasnije i gradona~elnik Distrikta poslovao sa privatnim preduze}em “Posavinalek” u kojem je ovla{tena oso, ba bila njegova majka. To najbolje pokazuje svu paradoksalnost me|unarodne zajednice, koja je sa svojim glomaznim birokratskim aparatom bez osje}aja za realan `ivot spremna donijeti pora`avaju}e odluke. Sasvim sigurno je, da u jednoj maloj lokalnoj zajednici kao {to je Distrikt Br~ko nije mogu}e izbje}i poslovanje sa lokalnim vlastima posebno kada se radi o farmaceutskim proizvodima i medicinskom opremom. ^injenica je, da preduze}e “Posavinalek” djeluje skoro 20 godina i da nije nikada nezakonito poslovalo sa Distriktom Br~ko nego je poslovalo transparentno i pod jednakim uslovima kao i sva druga preduze}a prema va`e}im propisima Distrikta Br~ko. Me|unarodni i doma}i zvani~nici i prije su znali, da preduze}e “Posavinalek” godinama posluje sa Distriktom. Opravdanim se postavlja pitanje za{to i kome je ba{ sada zasmetao gradona~elnik Paji}? Istra`ivanje je pokazalo, da je gradona~elnik Paji} u zahtjevnoj multietni~koj sredini pokazao najbolje rezultate i da u`iva ne po di je lje no po vje re nje svih etni~kih zajednica u Distriktu. Distrikt Br~ko predstavlja uspje{an model za cijelu BiH i primjer (su)`ivota u izgra|ivanju prosperitetne i tolerantne lokalne zajednice sa brojnom me|unarodnom saradnjom, koja je Distrikt Br~ko i BiH integrirala u regionalni i evropski prostor. Tome doprinose postoje}e i najavljene investicije u privredu i osnivanje univerziteta, koji }e Br~ko u~initi regionalnim univerzitetskim centrom. Analiti~ari smatraju, da ukoliko predstavnici me|unarodne zajednice u BiH zbog birokratskih razloga i dalje budu insistirali na smjeni gradona~elnika Distrikta Br~ko BiH dr. Dragana Paji}a, bit }e to jo{ jedna pogre{na odluka sa kojom mogu jo{ dodatno izgubiti preostali kredibilitet, koji je sve upitniji me|u gra|anima u BiH.

Tako zapo{ljava ~lanove porodica novinara drugih nacionalnosti, koji rade u uticajnim medijima u BiH i koje koristi u ostvarivanju svojih namjera. Ve} du`i vremenski period na udaru Ane Tri{i}-Babi} i medija na koje ima uticaj su oficiri za vezu BiH za saradnju sa Ha{kim tribunalom, Amir Ahmi}, Goran Mihaljevi} i Trivun Jovi~i}, koji su visoko stru~ni i specijalizirani kadrovi, koji }e i poslije zatvaranja Ha{kog tribunala biti uklju~eni u procesuiranje ratnih zlo~inaca, koje }e prema procjeni stru~njaka trajati najmanje narednih 60 godina. Posebno je na udaru Amir Ahmi}, kojeg su me|unarodni stru~njaci ocijenili najkompetentnijim oficirom za vezu i ekspertom sa podru~ja procesuiranja ratnih zlo~ina, koji i poslije zatvaranja Ha{kog tribunala mo`e dati dragocjen doprinos rasvjetljavanju i procesuiranju ratnih zlo~ina pred sudovima u Bosni i Hercegovini i zbog toga ga je potrebno ve} sada diskreditirati i eliminirati prije njegovog povratka u BiH.
Ana Tri{i}-Babi}: Kakve su joj nakane?

Podr{ka REKOM-u
Skup{tina Koalicije Regionalne komisije za utvr|ivanje ~injenica o `rtvama ratova na prostoru biv{e Jugoslavije (REKOM) je 26. marta na svom zasjedanju u Beogradu usvojila Statut budu}e komisije, koji }e predlo`iti vlastima dr`ava u regionu na usvajanje. Statutom su predvi|ene nadle`nosti djelovanja budu}e komisije, koja treba da bude nezavisno regionalno tijelo. Usvojen je statut protiv kojeg je glasala ve}ina nevladinih organizacija iz BiH. Zabrinjavaju}e je, da je ve}ina organizacija `rtava rata iz Bosne i Hercegovine bila protiv usvajanja predlo`enog statuta s obzirom da su gra|ani BiH najbrojnije `rtve i da trebaju biti u fokusu rada REKOM-a. Napravljen je kompromis i usvojen je dio statuta, koji se odnosi na dono{enje pravnih kvalifikacija odnosno utvr|ivanje i kvalifikaciju zlo~ina protiv ~ovje~nosti i genocida. Nakon usvajanja statuta aktivnosti REKOM-a bit }e usmjerene na parlamente dr`ava nastalih na podru~ju biv{e SFRJ i to predstavlja najte`i i najva`niji proces da sve zemlje prihvate predlo`eni statut da bi REKOM mogao po~eti sa radom. Dakle, nastavit }e se rasprave o REKOMu i statutu u naredne 2-3 godine sa vrlo neizvjesnim ishodom, jer je ve}ina organizacija `rtava iz BiH bila protiv usvajanja usvojenog statuta REKOM-a. Pozitivno je, {to se po prvi put okupila ve}ina organizacija `rtava iz regiona raspravljaju}i o problemima `rtava i {to uop{te postoji komunikacija takve vrste. Analiti~ari smatraju, da REKOM-u predstoji te`ak put, jer najva`nije organizacije iz BiH nisu podr`ale usvojeni statut i to }e sasvim sigurno otvoriti dodatnu raspravu oko REKOM-a. Zbog toga }e za uspjeh projekta biti potrebna sna`na podr{ka me|unarodne zajednice i uticaj na parlamente pojedinih dr`ava, da prihvate predlo`eni statut.
Bakhtyar Aljaf mr.sci. Zijad Be}irovi}

Dr. Dragan Paji}: Dobar, ali ne slu{a

Amir Ahmi}: Jedni ga kude, drugi hvale

Distrikt Br~ko : Sebi dobri, drugima nisu

Haag, oficiri i ministri
Otkako se nalazi na funkciji zamjenika ministra vanjskih poslova BiH Ana Tri{i}-Babi} uglavnom radi destruktivno po vitalne interese dr`ave Bosne i Hercegovine. Ve}inu vremena posve}uje kritiziranju i poku{ajima blokiranja svoga

{efa ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja u svim njegovim dr`avotvornim aktivnostima. Iako ju je Vije}e ministara ispred dr`ave BiH imenovalo za koordinatora za odnose sa NATO-om njeno djelovanje se uglavnom svodi na opstruiranje ulaska BiH u NATO. Zbog toga je i interes Milorada Dodika da prilikom imenovanja novog saziva Vije}a ministara BiH Ana Tri{i}-Babi} postane ministar vanjskih poslova BiH kako bi naredne ~etiri godine usporavala i blokirala put BiH u savez NATO. Svaku dr`avu bez posebnih ovla{tenja u inostranstvu zastu-

paju predsjednik (suveren), premijer i ministar vanjskih poslova. U slu~aju BiH je to Predsjedni{tvo i uvijek je za jedinstven nastup potrebno uskladiti stavove ~lanova Predsjedni{tva. Zbog toga je pozicija ministra vanjskih poslova posebno va`na, jer omogu}ava predstavljanje dr`ave u inostranstvu i mogu se koristiti opstrukcije kada se radi o ulasku u NATO i kod drugih dr`avotvornih aktivnosti. Analiti~ari upozoravaju, da se zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Ana Tri{i}Babi} u ostvarivanju svojih ciljeva slu`i razli~itim metodama za njihovo postizanje.

2. april/travanj 2011.

Pogledi 27

GRADSKI DANI TEKU

Neka stalno bude prvi april!
RAMO KOLAR
Nikada nije istinski volio onaj ko misli da je ljubav prolazna (J. W. von Goethe)

Subota, 26. mart
Zavr{it }e se Kardiocentar u centralnom medicinskom bloku Klini~kog centra na Ko{evu. Tako glasi vijest koju je potvrdio kantonalni ministar zdravstva Zlatko Vukovi}. Kanton }e dati 22 miliona maraka, ostalo kreditom, jakako, Saudijska Arabija. Sve bi trebalo biti gotovo za oko 2,5 godine (ne ra~unam doma}i poznati tempo, gdje sve treba pomno`iti sa dva). Tada }e, vele, postojati operaciona sala za svaku granu medicine. Na slu {ao sam se i ra ni je obe}anja i pri~a o nevi|enim uspjesima doma}e medicine, takoreku} na svim poljima. Ali jo{ vi{e sam ~uo kukanja, molbi i vapaja, svaki dan po jedno tri slu~aja, ljudi koji tra`e da ih se {alje vani na lije~enje i operacije za te`e, ali, bar se meni ~ini, i lak{e bolesti. Sve pri tome tvrde}i kako im se ovdje ne mo`e pomo}i. Ima li tu neke diskrepance izme|u rije~i i djela? Izme|u biti i mo}i? Izgleda da ima, i to kol'ko ho}e{!

Utorak, 29. o`ujak
Pri~a mi ~imbenik iz Privredne komore kako su nagovorili predstavnike Toyote da ulo`e novce u tvornicu na rubnom dijelu grada, u jednoj novoformiranoj op}ini. Zaposlilo bi se oko 200 ljudi. Kad oni tamo, na~elnik ih zavla~i, ne mo`e dati lokaciju, neku livadu kraj puta. [to, pitaju. Ama, zna{, ovaj, onaj, tuc-muc... Na~elnik je istu zemlju ve} ranije, protuzakonito naravno, dodijelio jaranima, partijskim du`nosnicima. Ljudi iz Japana mirno od{etali u Srbiju i eno je, tvornica se ve} uveliko gradi.

^etvrtak, 31. o`ujak
Zove me Jovanka, planinarka: “Koga }u ja pitati, za{to se ne ki, ne ne ki, ve}ina, izja{ nja va ju za su sje dne dr`ave kad su oni Bosanci? Ja sam Bosanka pravoslavne vjere i nemam ni{ta sa Srbijom, te nisam ni Srpkinja, jel tako? Ja bih ih htjela negdje javno pitati, za{to se izja{njavaju za drugu, a ne svo ju dr`avu. Re ci mi, molim te, gdje to mogu iznijeti?”

Nedjelja, 27. o`ujak
Ma svaka ~ast, momci. Nogometa{i na{e reprezentacije odigrali su najbolju utakmicu otkad se okupljaju pod na{im zastavama. U Zenici briljantno pobijedi{e Rumunjsku. Odr`a{e nadu za eventualno drugo mjesto i nastavak kvalifikacija u bara`u. I sve bi bilo fino, dapa~e lijepo, da nema onih koji rasturaju dr`avu i u njoj njen Nogometni savez. Tamo su se svi zabavili o sebi. I svojim partijskim {efovima. Plus tajkunima, prevarantima i kriminalcima. Ne mo`emo mi izgraditi koliko oni mogu sru{iti.

Petak, 1. april
Sunce grije. Trava se zeleni. Miljacka ~ista k'o suza. Nigdje automobila pred Zemaljskim mu ze jom i di ljem gra da po trotoarima, pred ulazima, prola zi ma, par ko vi ma, ze le nim povr{inama, gdje god makne{. Sve {etnice poplo~ane provjerenim, kvalitetnim materijalom koji }e trajati bar pet go-

Srijeda, 30. mart
Otvara se sajam turizma u Skenderiji. Nema se ba{ {ta posebno vidjeti. Siroma{no. Nekad sam ovdje provodio svoje najbolje dane – no}i.

Ponedjeljak, 28. mart
U vodovodnu mre`u }e biti ulo`eno 200 miliona maraka! Pa, nije danas 1. april.

dina. Turisti masovno u gradu. Cvi je}e na svim bal ko ni ma. Par ko vi ure dni, klu pe no ve, ~itave. Iz kantona javljaju kako je bud`et pove}an za 45 posto, pa }e oko pola milijarde maraka biti ulo`eno do kraja godine u oko deset hiljada novih ra dnih mjes ta. Pri to me se prave tri skloni{ta za `ivotinje, ~etiri zatvora, osam modernih {ko la, sto par ki ra li {ta izvan centra, dva nova stara~ka doma, tri rehabilitaciona centra za post-ratne bolesti, a danas }e se, u podne, na Vilsonovom {etali{tu, Vrelu Bosne i Igmanu ci je li dan bes pla tno gra|anima dije liti ilo i pilo, a na kraju, svakome darivati po 500 maraka... [ta me briga, i me ne je jutros pogodila strijela najsla|a, od ko je se ne}u budi ti do 4. aprila!

28 Pogledi

2. april/travanj 2011.

PRENESENO Beograd demantuje da postoji nastavak Memoranduma SANU-a

“~itaju bez daljeg rasturanja”
U Vladi Srbije demantuju postojanje bilo kakvog dokumenta koji defini{e odnos i politiku dr`ave prema zemljama regiona. No u kulturnoj i politi~koj javnosti Srbije mi{ljenja su podijeljena. Prilog-tekst Radija Slobodna Evropa od prije koji dan nam se u~inio interesantnim, pa ga prenosimo uz redakcijsku opremu
akon “poja~ane brige” vlasti za Srbe koji `ive van Srbije i uputstava koja im se izdaju uo~i popisa, deo javnosti uo~ava pojedine sli~nosti sa atmosferom uo~i devedesetih, a govori se i o tome da je patentiran nastavak ~uvenog Memoranduma Srpske akademije nauka. Iako procenjuju da je situacija danas bitno druga~ija nego tada, mnogi upozoravaju da su Memorandum i velikosrpski projekat jo{ uvek na stolu.

Uski politi~ki krugovi

N

Briga o dijaspori ili instrumentalizacija
Dobri odnosi i saradnja na svim poljima – tako u Vladi Srbije defini{u svoju politiku prema dr`avama regiona. Ona se sprovodi isklju~ivo diplomatskim putem, ka`e za RSE portparol Milivoje Mihajlovi} i demantuje da u uskom krugu srpskih politi~ara pod oznakom “~itanje bez daljeg rasturanja” uveliko kru`i naslednik Memoranduma SANU: “Politka Srbije je potpuno jasna i ona se defini{e, i kroz rad dr`avnih organa, i kroz odnose svih

onih koji zastupaju tu politiku, od predsednika do premijera i Vlade, tako da ja mislim da nema nikakvih problema. [to se nas ti~e stalo nam je da se ta saradnja pro{iri i u politi~kom, i u ekonomskomsmislu”, kazao je Mihajlovi}. Jedan deo javnosti u Srbiji, a naro~ito oni koji su s kraja osamdesetih upozoravali na Milo{evi}evo “doga|anje naroda”, probleme ipak vidi. “Ne bih da budem paranoidan, gledam i ja {ta se zbiva, i nije mi jasno”, ka`e nam advokat Sr|a Popovi}. Sumnje su poja~ane nakon Strategije Vlade za Srbe van Srbije, koja je, istina, povu~ena nakon o{trih protesta zemalja regiona, a kojom se zahtevala konstitutivnost srpskog naroda u

Crnoj Gori i Hrvatskoj. Usledili su pozivi gra|anima da se na predstoje}em popisu u zemljama regiona izjasne kao Srbi, a u dr`avnu propagandu uklju~ila se i Srpska pravoslavna crkva, ~iji je poglavar, mimo obi~aja, pozvao pripadnike srpskog naroda da se na popisu izjasne slobodno kao Srbi pravoslavne vere. “VladaSrbijesmatra da popis ne treba koristiti u politi~ke svrhe, jer je to jedan civilizacijski instrument kako bi se do{lo do ta~nih podataka o stanovni{tvu. Dakle, mislimo da to pitanje ne treba politizovati, ali ne treba ni vr{itipritisak na bilo koga da se izja{njava na ovaj ili onaj na~in”, ka`e Mihajlovi}. Ipak, niko od predstavnika vlasti u Beogradu ne krije upadjivo

Sonja Biserko

POPIS Usledili su pozivi gra|anima da se na predstoje}em popisu u zemljama regiona izjasne kao Srbi, a u dr`avnu propagandu uklju~ila se i Srpska pravoslavna crkva, ~iji je poglavar, mimo obi~aja, pozvao pripadnike srpskog naroda da se na popisu izjasne slobodno kao Srbi pravoslavne vere

2. april/travanj 2011.

Pogledi 29

Latinka Perovi}

Srbija se vratila na predratne pozicije
Istori~arka Latinka Perovi} upozorila je da ni mnogima u Srbiji nije jasno ~emu slu`i tzv. strategija Vlade Srbije o odnosu prema srpskoj dijaspori u zemljama regiona. “Kako to tek izgleda susedima”, upitala je Perovi} u izjavi za podgori~ki radio “Antena M” a preni, jele e-Novine. Ona je rekla da je za demokratsku javnost Srbije za~u|uju}e da Srbija ne priznaje realnost nastalu na prostoru biv{e Jugoslavije, gde sada postoje nove suverene dr`ave. Prema njenom obja{njenju, ignorisanje takve realnosti je i samu Srbiju dovelo do katastrofe. Latinka Perovi} je kazala da pomenuta strategija nije ni{ta novo i da je protest Vlade Crne Gore protiv tog dokumenta opravdan i o~ekivan. "[ta, uop{te, zna~i ta strategija, za koje vreme se ona planira, s kim se ona sukobljava. To su su{tinska pitanja. Ja razumem za{to je do{la reakcija crnogorske vlade, ali ona dolazi i od drugih suseda", rekla je Perovi}. Prema njenom obja{njenju, evropska orijentacija za koju se i Srbija zala`e, upravo, podrazumeva regionalnu saradnju, a iza te sintagme stoji priznavanje realnosti. “Rat je zavr{en na prostoru biv{e Jugoslavije, nastale su nove suverene dr`ave. Svi te`e evropeizaciji. U ~emu je onda problem i za{to je potrebno vra}ati se na ta~ku s koje je po~eo onaj stra{ni rat” rekla je Latinka Perovi}. , Ona je dodala da razume osetljivost suseda, jer oni ve} imaju jedno iskustvo i ne `ele da budu naivni.

Latinka Perovi}: Za{to se ne prizna realnost?

Milivoje Mihajlovi}

Zgrada SANU-a u Beogradu

KROJA^I ^injenica je i da su se oni koji su krojili mapu Velike Srbije poslednjih nedelja povampirili. Poznata stara imena peticijom su ustala protiv zahteva za svedo~enjem biv{eg predsednika SRJ Vojislava Ko{tunice u istrazi o politi~koj pozadini ubistva premijera \in|i}a
vama. Ta strana je po mom mi{ljenju jako oslabljena, i nije vi{e u stanju da proizvede one posledicekoje su proizvodili nekada. ^ini mi se da je to vi{e jedan ropac”, ocenjuje Popovi}. Da je situacija danas bitno druga~ija i slo`enija nego u vreme kada je sprovo|ena mra~na politika srpskih akademika, sla`e se i knji`evnik Filip David. On, me|utim, smatra da su njihove ideje sve prisutnije, a da se jasnoogledaju u odnosu prema susednim dr`avama. “Da li nespretno{}u svoje politike ili sa nekom odre|enom namerom, to je te{koproceniti, ali Srbija neprekidno izaziva nestabilnost. Ona je u svakom slu~aju veoma podeljena. Iako to nije zvani~na politika, Memorandum jo{ uvek postoji kao jedna jaka politi~ka opcija sa nekim nezvani~nim tuma~enjem – nije jo{ vreme da neke stvari koje su u Memorandumu re~ene realizujemo, ali }emo to realizovati kada do|e vreme. Ne mo`emo sa optimizmom gledati u budu}nost ukoliko ova politika i dalje ostane na sceni”, kazao je David.
Iva Mar tinovi}

Sr|a Popovi}

Filip David

poja~an interes za Srbe u zemljama regiona.

Nespretnost politike ili namera
“Za{tita interesa srpskog naroda u regionu je politi~ki, istorijski, pa i moralni imperativ.” Iako je pravo svake dr`ave da brine o svom narodu, poruke potput ove koju je izrekao {ef srpske diplomatije Vuk Jeremi} vratile su na dnevni red temu veli-

kodr`avnih aspiracija i otvorile pitanjesavetuju li “otacnacije” Dobrica ]osi} i akademici srpske politi~are kako da u miru sprovedu ono {to ratovima nije uspelo. “Smatram da je svaka vlada od 5. oktobra imala svoja ograni~enja jer taj blok, koji zastupa tu veliku dr`avnu politiku, nikome nije dao da pre|e odre|enu crtu. Neki su zbog toga ubijeni, a neki su ograni~avani na razne na~ine. To {to neki akteri ove vlade pojedina~no

imaju stav u odnosu na mesto Srbije u Evropskoj uniji je u ovom momentu ponovo anulirano, i ponovo se u prvi plan stavlja velikodr`avni projekat. To govori da u Srbiji postoje formalni i neformalni centri mo}i, s tim {to su ovi neformalni o~igledno sna`niji, bolje organizovani, i svaka demokratska vlast ovde slu`i kao paravan za taj projekat”, ka`e Sonja Biserko iz Helsin{kog odbora za ljudska prava u Srbiji.

^injenica je i da su se oni koji su krojili mapu Velike Srbije poslednjih nedelja povampirili. Poznata stara imena peticijom su ustala protiv zahteva za svedo~enjem biv{eg predsednika SRJ Vojislava Ko{tunice u istrazi o politi~koj pozadini ubistva premijera \in|i}a. Advokat Sr|a Popovi} ipak ne veruje da dobijaju na snazi. “Iz ugla ovog sudskog postupka vidim neko okupljanje na tim starim ideolo{kim i politi~kim osno-

30 Pogledi

2. april/travanj 2011.

DRUGI O NAMA Zemaljski muzej Sarajevo

Zemaljski muzej u Sarajevu

Marica Filipovi}

O te{koj sudbini klju~ne kulturno-povijesne ustanove, Zemaljskog muzeja BiH, op{iran je tekst objavio hrvatski web tportal.hr, iz kojega donosimo najzanimljivije dijelove, uz redakcijsku opremu
a primjeru sarajevskog Zemaljskog muzeja ljudi su u pro{losti mogli nau~iti da su muzeji va`ni za dru{tvo. Danas u tom istom muzeju posjetitelji svjedo~e nefunkcionalnosti dejtonskog ure|enja Bosne i Hercegovine, a situacija je toliko lo{a da lokalne radijske postaje pokre}u inicijative za skupljanje novca da ta zna~ajna kulturna institucija, koja je pre`ivjela tri rata, ne bi bila zatvorena. Zemaljski muzej bio je klju~no mjesto u djetinjstvu mnogih Sarajlija, ali i djece {irom Bosne i Hercegovine koja su dolazila u {kolski organizirane posjete... Arheolo{ki, Etnolo{ki i Prirodno-znanstveni odjel – svaki smje{ten u svojoj zgradi, izme|u kojih se nalazi mali botani~ki vrt – nudili su pone{to za svakog posjetitelja. Najva`nije je to {to su ljudi mogli nau~iti da su muzeji vrlo va`na stvar za jedno dru{tvo, jer se u njima ~uvaju znanja cijelih civilizacija, kao i njihove povijesti, ali i prirodni svijet kakav je (bio) oko nas.

Propast Bosne u malom
N
to od Federalnog ministarstva kulture dobijemo dio sredstava. Javljamo se i na natje~aje raznih drugih institucija i nevladinih organizacija sa svojim projektima, no vrlo ~esto ne dobijemo ni{ta jer svi misle da nas financira dr`ava.” Zemaljskom muzeju godi{nje treba samo milijun i 200 tisu}a konvertibilnih maraka za financiranje hladnog pogona i pla}a, {to je sitni{ za jednu tako veliku i zna~ajnu kulturnuinstituciju, no Ministarstvocivilnihposlova redovito ispla}uje tek 850 tisu}a. Zbogtogavodstvo tog muzejadobar dio svojeg vremena provodi tra`e}i novac za najosnovnije pre`ivljavanje. Primjerice, tek prije i SFRJ, odgovaraju}e financiralo i dru{tveno podr`avalo, dok je danas izlo`eno institucionalnoj sljepo}i najgore vrste, osu|eno na polagano i poni`avaju}e umiranje. Tu je i obimna znanstvena biblioteka, u kojoj se nalazi 250 tisu}a naslova koji su se razmjenjivali s ~ak 600 raznih kulturnih institucija u svijetu, a danas nema novca ni za pla}anje tro{kova slanja knjige. Unato~ doista te{kim uvjetima rada, Zemaljski muzej je i sada zanimljivo posjetiti, pogledati zbirke koje su ipak uspjele biti sanirane i otvorene za javnost, ali i primijetiti prazne dvorane i police koje jo{ ~ekaju da zablistaju punim sjajem. Za vrijeme Na Arheolo{kom odjelu danas se mo`e vidjeti postav koji pokriva anti~ko doba na podru~ju BiH, ali i `ivotsrednjovjekovnebosanske dr`ave. Tu je i Hagada, koja se ~uva u tzv. sef-sobi, a ~iji se original iznosi ~etiri puta godi{nje. Vrijedi napomenuti da je ta nemjerljivo vrijedna knjiga provela rat u sefuNarodnebanke BiH, iako su se o njoj i njenom navodnom nestanku isplele mnoge legende, ~ak je i napisan roman “Narod knjige”, djelo dobitnice Pulitzera Geraldine Brooks. Marica Filipovi} nagla{ava da taj muzej ima jo{ kulturolo{ki iznimno vrijednih eksponata za povijest i kulturu BiH: “Tu su ostaci pla{ta kralja Tvrtka, tu je povelja Stjepana Toma{evi}a, koja svjedo~i o srednjovjekovnoj bosanskoj dr`avnosti, pa stari katoli~ki Hrvojev misal, pa veliki Slu`avnik, zbornik koji se odnosi na kulturno naslije|e pravoslavnog stanovni{tva, te prijepis Kur'ana Mehmed-pa{e Sokolovi}a.” Etnolo{ki odjel nudi originalne i rekonstruirane sobe iz 19. stolje}a koje zadivljuju kompleksno{}u interijera, dok se na Prirodno-znanstvenom odjelu mo`e vidjeti i jedna od ve}ih zbirki leptira u ovom dijelusvijeta. Na`alost, jo{ uvijeknijeobnovljen dio kojeg se mnogi posjetitelji sje}aju, a to je onaj u kojem je izlo`en ogromni morski pas, koji i prepariran, sa svojim razjapljenim raljama, izgleda vrlo zastra{uju}e... Izme|u ~etiri zgrade koje ~ine kompleks Zemaljskog muzeja nalazi se botani~ki vrt koji od prolje}a do jeseni izgleda prelijepo, ne samo zbog rasko{nog zelenila, nego i zbog ste}aka koji se ~uvaju u njemu. Sve spomenuto ipak nije dovoljno za ostvarivanje politi~ke volje koja }e prepoznati nemjerljivu va`nost Zemaljskog muzeja i omogu}iti mu normalan rad. Ba{ je prije nekoliko tjedana upu}en jo{ jedan apel javnosti o neizdr`ljivim uvjetima u kojima se taj muzej nalazi, uz konstataciju da mu prijeti zatvaranje... Svaki posjetitelj Zemaljskog muzeja zna da on nudi toliko toga da se tijekom jednog posjeta ne mo`e sve do`ivjeti na pravi na~in. Fascinacija zbirkom minerala sudara se s odu{evljenjem koje izazivaju srednjovjekovni ma~evi ili perfektno o~uvani mozaici iz anti~ke ere. Po`urite, jer tko zna koliko }e jo{ dugo, nakon vi{e od 120 godina postojanja i tri pre`ivljena rata, vrata Zemaljskog muzeja ostati otvorena za javnost. U dr`avi u kojoj je previ{e stvari nepovratno izgubljeno, kraj Zemaljskog muzeja bio bi neoprostiv. Gordan Duha~ek

Dr`avni zna~aj
Danas se iz primjera Zemaljskog muzeja najvi{emo`enau~iti o nefunkcionalnostidejtonskog ure|enja Bosne i Hercegovine, na ~emu, na`alost, zdu{no radi i velik broj tamo{njih politi~ara. Iako je Zemaljski muzej progla{en jednom od rijetkih kulturnih institucija od dr`avnog zna~enja, to mu je donijelo mnogo vi{e {tete nego koristi. Naime, pitanja kulture su u dejtonskoj BiH spu{tena na nivokantona u Federaciji, dok su u Republici Srpskoj na nivou entiteta. Kultura na dr`avnom nivou zapravo i ne postoji, a s nekoliko institucija od nacionalnog zna~aja, poput Zemaljskog muzeja i Umjetni~ke galerije BiH, bavi se prije nekoliko godina osnovano Ministarstvo civilnih poslova. I to na takav na~in da je Zemaljski muzej prisiljen javljati se na javne natje~aje spomenutog ministarstva, gdje za finansiranje svojih osnovnih potreba, poput onih za pla}anje ra~una za struju, biva stavljen u isti ko{ s nekakvim provincijskim KUD-om ili folklora{ima iz, recimo, ^ajni~a. Zato i ne ~udi da zamjenica direktora ZemaljskogmuzejaMaricaFilipovi}smatratrenutnostanjemuzejanajgorim u njegovojpovijesti dugoj vi{e od 120 godina. “Svake godine iznova se moramo, uz svu silu istih dokumenata, javljati na taj natje~aj. Od Ministarstva civilnih poslova dobivamo oko 50 posto sredstava potrebnih za rad, {to pokriva re`ije i dio pla}a, ali {to je, primjerice, sa za{titom muzejske gra|e? Za

Hagada u Zemaljskom muzeju

je tri godineopet je uvedenogrijanjetijekom cijele zime, a dotad su se i zaposlenici muzeja i posjetitelji ve}inom smrzavali od studenog do o`ujka, tijekom hladne sarajevske zime. Stvari su neko} bile potpuno druk~ije. Zemaljski muzej osnovan je 1. velja~e 1888. te predstavlja jednu od najstarijih kulturnih i znanstvenih ustanova modernog tipa u BiH. Monumentalni kompleks zgrada u kojima je smje{ten izgra|en je pak 1913. po projektu arhitekta Karla Par`ika. Gra|en u stilu talijanske renesanse, Zemaljski muzej ujedno je prvi objekt na Balkanu izgra|en namjenski za potrebe muzejskih zbirki, s velikim dvoranama i visokim stropovima. U njemu se i danas ~uva preko ~etiri milijuna eksponata koji svjedo~e o povijesti Bosne i Hercegovine, jo{ od predrimskih vremena, ali i velike zbirke minerala, jedan od najpoznatijih herbarija na svijetu, kao i jedinstveni eksponati, poput legendarne sarajevske Hagade. Sve to se za vrijeme Austro-Ugarske, pa onda Kraljevine Jugoslavi-

rata Zemaljski muzej se na{ao na prvoj crti sukoba te je te{ko o{te}en, a obnovu je financirala {vedska vlada. Tada je postojala nada da }e se mo}i uspostaviti normalno i sustavno financiranje njegovog rada, no s godinama je postalo jasno da od toga nema ni{ta. No ljudi su i dalje zainteresirani za obilazakonoga{to se mo`etrenutnovidjeti, a redoviti posjetitelji su i mali{ani koje dovode {kole.

Tvrtko i Hagada
“Poslije rata dolazila su djeca iz Sarajeva, a onda iz bo{nja~kog dijela Federacije. Onda su po~eli dolaziti i u~enici iz dijela Federacije s hrvatskom ve}inom, a nakon njih i djeca iz Republike Srpske. Dolaze djeca i iz dr`ava biv{e Jugoslavije, a preko ljeta je prepun stranih turista. U zimskom periodu, za vrijeme sezone skijanja, dolazi dosta Slovenaca”, obja{njava Marica Filipovi}, navode}i da interes javnosti za Zemaljski muzej itekako postoji.

2. april/travanj 2011.

Pogledi 31

POGLED IZ BIJELJINE Obrasci, brzojavi, telegrami

Kola oti{la nizbrdo, volovi ostali na vrhu
Napravi sistem koji i budala mo`e koristiti, pa }e ga budala samo i htjeti koristiti. Arthur Block ada je ameri~kidiplomataRichard Holbrooke, ve} pokojni, krojio u Daytonu, Parizu i Washingtonu bosanskohercegova~ko ludilo, on se strogodr`aopravilasvogzemljaka, knji`evnika, Arthura Blocka. Jer to {to je, od geografski lijepe i bogate BiH, napravio li~i na motoovogpriloga. Da je to takojasno je iole pametnijem i po{tenijem gra|aninu ove zemlje. [esnaestogodi{nje bh. ludilo ima u sebi sve elementelu|a~kogsistema, a nimalodiplomatskog, nau~nog, dr`avnog, gra|anskog. Sve je u Dejtonskomme|unarodnom mirovnom sporazumu pravi galimatijas. Otuda bi i Dayton morao da nestane sa bh. prostora i da se pridru`iautoruHolbrookeu. Umjesto njega neka se gradi evropski, a normalnisporazum po kome}e geografska Bosna i Hercegovina postati, kao i ostale ex Ju republike, i dr`ava i republika... /Republika ne postoji. Postoji samo ime bez tijela i lica! uzviknuo je Gaj JulijeCezar u rimskom parlamentu. Valjda je mislio na RepublikuSrpsku?/ Kako je lijepobilaorganizovanavelikaSFRJ, a u njoj i SRBiH. Svaki segment `ivota imao je svoje odre|eno i ure|eno mjesto u socijalisti~komsistemu i socijalizmu sa ljudskim likom. Tako je bio sre|en i ure|en i PTT sistem.

K

dva telegrama: jedan divot ~estitku u kome majci~estitamro|enjetrojki, a drugi, nov~ani telegramkojim joj {aljem tri puta po tolikohiljada za svako novoro|en~e. Bila je to obostranaradost za majku i porodicu, a menineka toplina u srcu i du{i {to sam to uradio... /Kad sam bio DRUG imao sam sve, a danas sam samoGOSPODIN/. Imao i mogao. A danas u Srpskoj zauvijek, niti imam, niti mogu slati ni novac ni divot telegrame.

Telegrami torovski
DanasnemaJuge, ali ima bezbrojsirotinje i jo{ vi{e tuge. Umjesto bratstva i jedinstva oslobodioci od slobode, i svega ostalog, donijeli su bijedu i samoubistva. I telegramivi{enisu kao {to su bili. I oni su podijeljeni po naci-{ovinisti~kim torovima, sa primjesama fa{izma i idiotizma. Jer imamo mi bh. vlast bez pameti, pa normalnom ~ovjeku i pamet stane. /Svaka moralna pokvarenost istodobno je i politi~ka pokvarenost i obrnuto – Albert Camus/. Tako, ti i takvipoliti~ariodlu~ili su da i telegramepodijele u skladu sa torskom, a ne dr`avnompolitikom i logikom. To traje kao neko pravilo i ne mijenja se bez obzira {to to zadaje gra|anima BiH muke. Po onoj narodnoj: – Mudar ~ovjek ponekad mijenja svoju odluku, a budala nikada. U skladu s tim podijeljen je i po{tanski, i telefonski i telegrafskisaobra}aj. Tako Po{te Srpske imaju luksuzne OBRASCE za telegram. BH Po{te imaju prigodni luksuzni TELEGRAM. HP Mostar ima luksuzni BRZOJAV. Viva, demokratijo i civilizacijo.

Bez prepreka
Mogao sam slati i obi~ne, i nov~ane i divot telegrame na sve strane i u najzabitija mjesta u Jugoslaviji. Bez bilo kakvih administrativnih ili jezi~kihprepreka... Tako, jednogdana, ve} davnihsedamdesetihgodinapro{logavijeka, pro~itah u novinama da je nekasretnica rodila trojke u nekom zabitom selu, a u Makedoniji. Odmahodem u po{tu i po{aljem

Svako svoje pa to je
Ho}u ja, kao i svaki gra|anin Bosne i Hercegovine, da po{aljem iz Bijeljine u Sarajevo telegram ~estitku. Odem u po{tu i slu`benica mi poka`e tri postera, tri dr`ave u zemljikojanijedr`ava. Tri tora. Mojerije~i pi{em na obrazacPo{teSrpske, a stavljamoznaku LX BH Po{te, a to zna~i da }e uz moje srpske rije~i pridodati prigodni luksuzni telegram. I tako redom i tako obrnuto. Krug i ludilo se zatvaraju na tri }o{ka. I zbog tog torskog, a po{tanskog ludila, i zbog bijede i bezna|a, i zbog toga {to vi{e nikome nije ni do koga stalo, rijetko ko i {alje divot iliti telegrame ~estitke. Divot telegrami su umrli sa Jugom, a i BiH, koju smo voljeli, u kojoj smo ljudski i bogato`ivjeli pa i divot i nov~anetelegrame slali da mo`emo drugog obradovati, a sebi zadovoljstvo dati. Zato se uvijek ljutim kada neko ovu i ovakvu, a nikakvu, Bosnu i Hercegovinu, upore|uje sa cirkusom. Mi bismo bili sretni da BiH li~i na cirkus. Jer, cirkus je najorganizovanija ku}a. Sve radi kao sat. Nema gre{ke. Ima sada jedna masovna fraza u narodu i stalno se koristi: Ako bog da! Koji je to bog, od Marsa i Aresa, pa do Karad`i}a, Tu|mana i Milo{evi}a, ne{todobro dao. Samoboginjemogune{tolijepo da daju. [to se bogova i BiH ti~e, veliki Du{ko Radovi} bi i danas uzviknuo: Kola su nam odavno oti{la nizbrdo, a volovi ostado{e na vrhu... Odoh da {aljem obrazac srpski, telegram bosanski i brzojav hrvatski, a srce mi puno tuge... {to nema ni BiH ni Juge.
Lazar Manojlovi}

32 Pogledi

2. april/travanj 2011.

Pogledi 33

USPUTNE ZABILJE[KE Skadarlija, du{a Beograda

Jo{ kaldrma pamti stare dane

Izlo`ba slika Mediteranski dijalozi

Te{njake zastupali Novosa|ani

Najbolji su dani u ~arima no}i
Svaka posjeta Beogradu, uz sve njegove privla~nosti, kao da se nije desila, ako se nije bilo na ~uvenoj Skadarliji. Tamo se sre}u no} i dan, poznata lica, meraklije, dobra klopa i zabava, a doma}ini su {iroke du{e i umjetnici svog zanata...
ilo ko sa strane, Balkanac ili Evropejac, na pomisao da posjeti Beograd, suo~it }e se sa izazovom da vidi najmanje dvadesetak zna~ajnih turisti~kih i historijskih destinacija ovog dvomilionskog grada. Jedna od njih, pri samom vrhu tih izazova, pogotovo za umjetnike i ba{tinike starine, je Skadarska ulica, pola kilometra duga gradska {etnica, poznatija kao Skadarlija. Ko nije bio ovdje, kao da nije bio u ovome gradu. Za{to? Zato {to se ovdje ta~no znalo {ta je na jelovniku u njenih osam kafana i restorana, kakvi stolnjaci se koriste svake sezone, koja je muzika dozvoljena, a ugostitelji su morali znati bar jedan strani jezik.

B

Izme|u lokala su smje{teni italijanski i kineski restorani, erotski klub, manjikafi}i, galerije, hotel, grilovi, kockarnica…

Zlatni bokal
U Turisti~koj organizaciji Beograda, a to nam je potvrdila Gordana Ni{avi}, {eficakafane“Zlatnibokal”, ka`u da se tek sprema novi imid` ove turisti~ke mahale. Uz nove klupe, kandelabre i turisti~kevodi~e, do ljeta }e biti uveden i ku}ni red. Gordana veli da se ovdje `ivi jednom du{om, a Skadarlija je jedna porodi~na avlija: – Svi se ujutro susretnemo, nakrat ko ispoz drav lja mo, popri~amo, ali i kafu ~esto popijemo, pa na posao. Dogovaramo se oko

ure|enja na{ih ba{ti, predvorja objekata, ure|ujemo sitnice, poma`emo jedni druge, pogotovo danas kada se mnogo toga ne mo`e planirati. Skadarlija ima svoje ~ari. Oseti}ete miris prole}a, leta ili najlep{eg beogradskog doba – jeseni, oseti}ete miris fenomenalnih skadarlijskih ro{tilja, ne{to sli~no kao na Jadranu, miris vina, rakije, ali i miris ru`a i parfema, jer dr`imo do toga. Vlasnik restorana u kome ona {efuje je ~uveni beogradski maneken \or|e Pavlov Kortina, ~ija je supruga modni slikar, tako da enterijer, koji je prepun starine, uz vrlo malo improvizacije (stoljnjaci, stolice, lusteri, zidovi, gobleni, suveniri...) nikoga ne ostavljaju

AMBIJENT Ovdje ~esto svrati Rade [erbed`ija i drugi glumci koje ne `eli spominjati, dolaze umjetnici, spor tisti, vi|eniji ljudi i zvu~na imena koji ne `ele biti primje}eni. Ho}e mir, a to boemi vole, jer kafana sa sobom nosi koju ~a{icu vi{e, {to opet ima u ambijentu Skadarlije svoju dra`

Skadarska-ulica bohema

Pjevale se i sevdalinke

Gordana Ni{avi}

ravnodu{nim. Ka`u Skadarlija je do 1975. godine imala Kodeks koji je kako za Beogra|ane, tako i za goste bio nekada ku}ni red Skadarlije. @ele ga ponovo vratiti, {to bi bilo ravno reformama ugostiteljstva i turizma uop}e, jer bi se na ovaj

na~in vratio identitet ovog boemskog kvarta.

Bohemi vole mir
Ve}ina skadarlijskih restorana traje stotinu i vi{e godina. Saznajemo da je u objektu, gdje je unazad

pedesetak godina po~ela sa radom kafana, a danas vrlo posje}eni restoran “Zlatni bokal”, prvo bio podrum vina. Jedna ugledna beogradska porodica se bavila otkupom kvalitetnog gro`|a i u podrumu ovogobjektaimalavinariju. Da bi se organizira se pod nazivom “BG Car Show”, {to zna~i da se prakti~ki odr`ava svake godine. Slogan sajma je “Poslastica za o~i” . Ta re~enica govori da ve}ina posjetilaca }e do}i samo pogledati, a tek rijetki }e biti u prilici ne{to i kupiti. U dr`avi u kojoj je prosjek pla}e i standard gra|ana daleko ispod evropskog prosjeka, a vozni park osjetno stariji, {iroj su javnosti zanimljivi samo najjeftiniji modaliteti dolaska do novog vozila. Na`alost, iz Bosne i Herecgovine, koja slovi kao solidna osnova za industriju automobila, na ovom festivalu, osim Optima grupe i Rafinerije ulja Modri~a, koja je ciljano i uspje{no promovisala novo motorno

ku{aoproizvod, valjalo je iznijeti par stolica i par ’astala napolje, uz to se na|e pr{uta, ili {aran sa ro{tilja, poneka tamburica i eto gu{ta. A gu{ta kao da i nema, ako to sve ne videkom{ije ili prolaznici. Tako je nekada bilo. Na kaldrmi koja i danas pamulje, te predstavnika iz Novog Sada za filtere MannHumel iz Te{nja, nikoga drugog nismo sreli. Najpovoljniji put do novog automobila za gra|ane Srbije i danas vodi preko Kragujevca. Nekada{nji Zavodi Crvena Zastava sada isklju~ivo proizvode automobile sa za{titnim znakom Fiata, pa je cijena, primjera ra di, osno vne izve dbe Pun ta Classic prilago|ena d`epu i onih koji jo{ `ale za pristupa~nim stojadinima ili jugom. Na ovom sajmu, kon ku ren ci ja je ne mi lo srdna, kako u automobilskoj industriji, tako i u bankarstvu, jer se na bankarskim {tandovima daju krediti za nabavku vozila, a kup~evo je – samo da potpi{e!

Sajam automobila
Razlog odlaska u Beograd je bila najstarija izlo`ba drumskih vo zi la u Ju go is to~noj Evro pi. Ovaj sajam je osnovan davne 1938, a organizuje se svake dvije godine. Po ocjeni me|unarodne automobilske asocijacije (MSA)OICA ovaj sajam okuplja vode}e svjetske proizvo|a~e automobila, automobilskih dijelova i prate}e industrije. Zagreba~ki sajam mu je pandan i mjerilo uspjeha. Na 35 duluma sajmi{ta, nalaze se ~etiri hale u kojima mo`ete do 3. aprila vidjeti sve svjetske modele (i predstavnike njihovih proizvo|a~a) na ces ta ma pri su tnih ~e tvo roto~ka{a. I ovaj sajam se odr`ava u punom sjaju. Interes publike, dakako najvi{e je usmjeren ka jeftinim i pristupa~nim modelima, a njih ni je ma njka lo u izlo`benim halama uz Savu. Ekonomska kriza se ni u Srbiji ne mo`e smatrati pro{lo{}u, a stanje privrede i uop{te `ivota daleko je od onoga {to nazivamo stabilnim. Beogradski sajam automobila se ipak odr`ava u kontinuitetu, i to bez ve}ih pote{ko}a. Zapravo i u parnim godinama, dok bi “trebao” pauzirati, sajam automobila u Beogradu

Sajam automobila u Beogradu

tistarivakat, zarivali su se {tapovigospode. Sada zapinju {tikle damskih cipela, kao i na tijesnim prolazima prema kafi}ima sa modernom muzikom. Klijentela na svoja omiljena mjesta dolazi danju i u ti{ini se prisje}a nekada{nje atmosfere. Ima ih svihfela. Gordanaka`e da ima jo{ starih gostiju, mada ih je sve manje. Ovdje ~esto svrati Rade [erbed`ija i drugi glumci koje ne `eli spominjati, dolaze umjetnici, sportisti, vi|eniji ljudi i zvu~na imena koji ne `ele biti primje}eni. Ho}e mir, a to boemivole, jer kafana sa sobomnosikoju~a{icuvi{e, {to opet ima u ambijentu Skadarlije svoju dra`. Gosti se dobrano opuste, sjedi se do kasno u no}, {to je i nama (a nas je bilo iz Bosne i Hercegovine ma{ala: moja malenkost, kolega Dragan Risojevi} iz Pressa, Rade [egrt i Aleksandar^avi} iz Nezavisnihnovina, BojanaKozomara, Milo{Radi}, Maja Stojisavljevi}, Rade Vidakovi}, Milorad \uki}, Dragana Novi}, Sanja Ivan~evi}, Mladen [oji} i drugi) bilo veliko zadovoljstvo. Mnogi umjetnici, ali i mi (jer su se ovdjepjevale sevdalinke: Pro|oh Bosnom

kroz gradove, ^udna jada od Mostaragrada, IznadTe{njazorasvi}e...) ovdje su dobivali inspiraciju za svoja vrhunska djela.

Ko te ima...
Pouzdano se zna da je u jednoj od skadarlijskih kafana, birvaktile, rahmetli Zaim Imamovi}, gledaju}i

ZAIM IMAMOVI] Pouzdano se zna da je u jednoj od skadarlijskih kafana, birvaktile, rahmetli Zaim Imamovi}, gledaju}i prelijepu skadarlijsku konobaricu i o~aran njenom ljepotom, na papiri}u zapisao stihove pjesme: “Ko te ima taj te nema”
prelijepu skadarlijsku konobaricu i o~aran njenom ljepotom, na papiri}u zapisao stihove pjesme: “Ko te ima taj te nema“, koju je do savr{enstva otpjevao Zvonko Bogdan,

a koja se ovdje ~esto izvodi. ^uli smo da se ima ozbiljnanamjeravratitistarisjajovomdijelugrada. Vratit }e se orkestri sa `irado {e{irima, recitatori, kabarei u dvori{tima, nastupat }e opet dobo{ari, ma|ioni~ari, a mo`da i gatarekoje su nekada opservirale Skadarskom ulicom. Dodu{e u Beogradu ih i danas ima na sve strane, nude sve, od ozdravljenja do sre}e i boljitka, uostalom kao i na drugimstranama, jer kada je ~ovjek u nevolji (i u besparici) hvata se slamku, pa makar je nudila i gatara. Beograd je metropola u kojoj smo osjetili dio kulturnog stvarala{tva posjetom galeriji “Progres” u Knez Mihajlovoj 27, gdje je uz pomo} [panskeambasade u Srbiji, RafinerijeuljaModri~a, InstitutaCervantes i Studija Digital printing uprili~ena izlo`ba slika pod nazivom Mediteranskidijalozi, srbijanskogakademskog slikara Aleksandra Radovanovi}a-Lesandrakoji je po uzoru na velikog{panskogumjetnikaLuizaMelendeza (1716. – 1780.) uprili~io zanimljivu postavku od ~etrdesetak izvrsnih slika mrtve prirode.
Miralem Begi}

34 Pogledi

2. april/travanj 2011.

RAT I EKONOMIJA Krah bh. kompanija u Libiji

Milijarda dolara ostala u pijesku
Bosanskohercegova~ke firme zbrajaju {tete nakon {to su morale obustaviti radove u ovoj afri~koj zemlji, a poseban problem predstavlja to {to je bez posla ostalo oko 1.000 njihovih radnika
jeverom Libije i u ovoj sedmici odjekivale su eksplozije projektila ba~enih iz aviona vojnih snaga zemalja zapadne alijanse. Nisu prestajali ni sukobi Gadafiju privr`enih pripadnika libijske armije sa pobunjenicima protiv njegovog re`ima. Iako se sve doga|a na drugom kontinentu od tamo{njih doga|anja trese se i Bosna i Hercegovina. Vi{e njena ekonomija nego ovda{nji narod i njegova vlast koji o~ito jo{ nedovoljno spoznaju kolike {tete to nanosi i nama samima. Treba znati da se poslovna saradnja Bosne i Hercegovine i Libije odvijala u brojnim oblastima prije svega energetici, transportu, gra|evinarstvu, poljoprivredi, farmaceutskoj i naftnoj industriji u okvirukojih je odre|eni broj privrednih dru{tava BiH realizovao vrijedne poslovne ugovore. To se, prije svega, odnosi na firme kao {to su Energoinvest d.d. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, GP Bosna i druge. No pogre{no je misliti da nakonuspje{nevi{ednevne evakuacije na{ih radnika sa libijskih gradili{ta vi{e nema razloga za zabrinutost.

S

(odnosno ukupno oko hiljadu dr`avljana BiH) i oni su trenutno bez posla. Komora je prema rije~ima dopredsjednika Avde Rape Vije}u ministara BiH, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova, te entitetskim vlastima sugerisala da u~ine sve {to je potrebno da se kampovi i imovina na gradili{tima na{ih firmi, razasutih {irom Libije za{titi i na taj na~in umanje {tete koje }e, kada se sukobi okon~aju, a crta ispod njih podvu~e biti iskazane u stotinama miliona dolara.

Potezi iz Energoinvesta
“Ovo je za nas ne{to poput zemljotresa i cunamija u Japanu ~ije posljedice }emo osje}ati ne samo ove ve} i u naredne dvije godine”, kazao je D`emailVlahovljak, gene-

zovano 135 miliona eura. Planirano za realizaciju u 2011. godini je 115 miliona eura, a u 2012. godini 60 miliona eura. Uz to pred ugovaranjem je bila ponuda vrijedna 80 miliona eura. Svemu se na kraju dodaje 9,4 miliona KM vrijedne opreme kori{tene za izvo|enje radova. Gubljenje ovih poslova i o~ekivanih ugovora ozbiljno ugro`avaju ukupno poslovanje Energoinvesta. Da bi ubla`ili posljedice ovog finansijskog {oka menad`ment ne krije da u ovoj godini uposlenima ne}e mo}i isplatiti regres, bit }e prisiljen smanjiti mnoge tro{kove, a po svemu sude}i skratiti radnu nedjelju na na~in da petak bude neradni dan. [ta }e u ona ~etiri dana raditi in`enjeri, projektanti, komercija-

dovanja ve} su je otu|ili tamo{nji lopovi. Iz zemlje je vra}eno130 ljudi ~iji tro{kovi boravka kod ku}e firmu mjese~no, po osnovu plata stoje 200.000 eura. Indirektne {tete, s obzirom na to da su u izgledu imali ponude za nove poslove, procijenjena je na 200 miliona ameri~kih dolara. Anga`man u Libijiovojkompaniji je donosio 30 do 40 posto ukupnog godi{njeg prihoda {to je veoma bitno i sa stanovi{ta njenog poslovanja u ovoj i narednimgodinama. U najnovijemraportu iz Hidrogradnje jedino je ohrabruju}a sljede}are~enicanjenogdirektora: “Ne razmi{ljamo o otpu{tanju bilo kojeg radnika iz Libije.” [irbegovi} Group je dobivanjem prvih poslova u Libiji stekla povjerenje i simpatije tamo{njih

privatnom i javnom sektoru te prenosu tehnologije i know-how putem projekta na osposobljavanju Nacionalnog centra za kontrolu hrane i lijekova u Tripoliju.

[ta }e u~initi Vlada?
Tr`i{te Libije se snabdijeva iz Bosnalijeka putem lokalnog zastupnika, koji vr{i distribuciju lijekova na ~itavoj teritoriji Libije i obavlja sve aktivnosti sa lokalnim uposlenicimatako da niko od njegovih uposlenika nije bio ugro`en aktuelnom sigurnosnom situacijom. Postepen razvoj tr`i{ta nije omogu}avao zna~ajnije prodajne planove, tako da zastoj u distribucijikoji se de{ava u velikojmjeri ne ugro`ava ni finansijskirezultatovog privrednogdru{tva. Ovo iz razloga jer su sve realizovaneaktivnosti do po~etka krize uredno napla}ene. No njen nastavak }e u svakom slu~aju ugroziti njegove planove dugoro~nog razvoja poslovanja na tom tr`i{tu. Slijedom obe}anja datog na sjednici Ekonomsko-socijalnog vije}a Vlada Federacije BiH je prije dva dana upoznata sa ovim i ostalim problemima proisteklim iz prekida ugovornih obaveza u ratom zahva}enoj Libiji. Zaklju~ila je da }e se u roku od sedam dana osnovati me|uresorna interventnagrupa sa zadatkom da se utvrdi stvarno stanje {tete koju su kompanije pretrpjele, {to }e biti osnova za predlaganje mjera. Ako su ministri ~lanovi ovog vije}a Vladi FBiH vjerno prenijeli ono o ~emu su direktori kompanijaizvijestili u utorak te mjeremorale bi biti hitne i sveobuhvatne. Ovo tim prije jer je prema ocjeni predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Ismeta Bajramovi}a izgubljena solidarnost koju u ovakvim prilikama, kada radnici ostaju bez posla mo`e proizvesti jedinstvo. Spasonosno bi bilo da se ovim kompanijama omogu}i da dobiju poslove u Bosni i Hercegovini, a one }e ga, kako reko{e direktori tra`iti i u nekimdrugimzemljama. Mo`da i u Turskoj koja je zbog istih razloga iz Libije vratila 32.000 svojih radnika, no spremna je da dio zapo~etih i novihinvesticijaprepustina{imkompanijama. Konkretan razgovor o tome, kako je najavio Nihad Imamovi}, predsjednik udru`enjaposlodavacaFBiH,uslijedit }e ve} idu}e sedmice.
Hajdar Arifagi}

Dugoro~ne posljedice
Tek nakon{to je sa odgodom od sedam dana Ekonomsko-socijalno vije}e Federacije Bosne i Hercegovine minulog utorka na dnevni red stavilo informaciju o stanju privrednih dru{tava koja posluju u ovoj nama prijateljskoj dr`avi, postaje jasno da refleksija tamo{njih sukoba mo`e imati dramati~ne posljedice i po Bosnu i Hercegovinu. Sa tom ~injenicom suo~io se i Erdal Trhulj, federalni ministarenergije, rudarstva i industrije, i to u danu u kojem je prakti~no tek sjeo u ministarsku fotelju. Logi~no da o svemu {to je bitno za raspravu i brzo djelovanje nije ni imao dovoljno informacija. U materijalu{to ga je za ovu priliku pripremilo spomenuto ministarstvo tretirani su samo Energoinvest, Hidrogradnja i Bosnalijek iako je prema saznanjima Privredne komore Federacije BiH u Libiji u trenutku izbijanja sukoba bilo anga`ovano 18 na{ih kompanija. Za razliku od spomenutih, ve}inom su u privatnom vlasni{tvu, poputUmelaTuzla, TTS Biha}, Vrbas @ep~e, IPSA Sarajevo… Sa gradili{ta i iz zone sukoba ku}i u BiH vra}eno je 870 radnika,

Gradili{te u Libiji: Povratak (ne)izvjestan

Objekti gra|eni rukama bh. radnika

ralnidirektorEnergoinvesta, kompanije koja je na libijsko tr`i{te stigla iste godine kad i Moamer Gadafi na vlast. Vjerovatno }e istovremeno i napustiti tu zemlju. Zbog svega {to se doga|a i zbog neizvjesnosti da li }e i kada sukobibitiobustavljeni, ko }e ostati, odnosno kada }e i da li }e biti formirananovavlast,ovajiskusniprivrednik je vi{e sklon tvrdnji da je ovo kraj nekoliko decenija veoma uspje{nog rada Energoinvesta u ovoj afri~koj dr`avi. Doga|anja u Iraku, gdje je kompanija tako|er imala zna~ajne poslove (na`alost, tako|er prekinuta zbog vojne intervencije) daju mu za pravo da ka`e: “Bojim se da se tamo vi{e nikad ne}emo vratiti.” Ukupna vrijednost Energoinvestovih ugovora u Libiji za izgradnju dalekovodnih linija i ugovora o odr`avanju na naftnim poljima je 310 miliona eura. Od toga je do 28. februara ove godine reali-

listi ~iji je rad u Sarajevu bio vezan za aktivnosti kompanije u Libiji ni direktor jo{ ne zna. Radnici Hidrogradnje su na vru}i pijesak libijske pustinje zakora~ili daleke 1967. godine. Radili su projekte koji su u svjetskoj javnosti izazivali veliko interesovanje i divljenje, a danas se susre}e sa krizom za koju i direktor Semin Ma{i} ka`e da je za ovu kompaniju i bosanskohercegova~ko gra|evinarstvo po posljedicama ve} te`a od one s kakvom su se svojevremeno susreli nakon doga|anja u Iraku.

[tete i kra|e
Pobuna protiv Gadafija i bombardovanje Libije izvana Hidrogradnju su prekinuli u izgradnji nekoliko objekata vrijednih 200 miliona dolara koje im je povjerilo tamo{nje resorno ministarstvo. Uz to stradala je i oprema, posebno vozni park, ne od bombar-

ljudi i poslovnog svijeta. Gradili su nekoliko objekata dru{tvenog standarda vrijednih 100 miliona eura. Obustavili su ih s po~etkom eskalacije sukoba i u dogovoru sa partnerima. Sve {to je bilo potrebno za izvo|enje radova i boravak radnika je ostalo na gradili{tima i u kampovima, a kako ka`e glavni menad`er i direktor vlasnik Faruk [irbegovi}, ne{to je ve} pokradeno. “Na Bosnu i Hercegovinu i na nas u ovom ~asu u Libiji se vi{e ne gleda kao prije najnovijih doga|aja i to je po meni najve}a {teta”, tvrdi Faruk [irbegovi} i prognozira da }e uloga bh. firmi u investicijama u toj zemlji u narednim godinama biti minorna!? Sarajevski Bosnalijek je na tr`i{tu Libije od 2005. godine prisutan putem vi{e projekata vezanih za zdravstveni sektor i farmaceutsku industriju. Sve aktivnosti se odvijaju u pravcu prodaje lijekova

2. april/travanj 2011.

Pogledi 35

BiH mora biti jedinstven slu~aj, pa i u spor tu

Delegati Skup{tine N/FSBiH sla`u se samo da se ni u ~emu ne sla`u

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Fudbalski djelatnici odlu~ili su se za samoubila~ki ~in kako bi svojim svijetlim primjerom pokazali kako se bori za stavove Mileta i Dragana, bez obzira na sve posljedice koje takva odluka mo`e prouzro~iti. Nijedan rat, pa ni ovaj za ideje razvaljivanja svega {to ~ini dr`avu BiH, ne mo`e pro}i bez `rtava
reba u svom ovom fudbalskom jadu ~estitati delegatima Skup{tine Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (N/FSBiH) na partijskoj disciplini. Jeste da fudbal ne bi trebao imati nikakve veze sa politikom, ali je ve}ina delegata poslu{ala {ta ka`u njihovi strana~ki {efovi Mile i Dragan i odlu~ila da Savez izbri{e iz ~lanstva FIFA-e i UEFA-a, a samim tim i sebe po{alju u fudbalsku historiju. Takavprimjersamo`rtvovanjanijezabilje`en na ovim prostorima jo{ od ratnih vremena. No, fudbalski djelatnici odlu~ili su se za samoubila~ki ~in kako bi svojim svijetlim primjerom pokazali kako se bori za stavove Mileta i Dragana, bez obzira na sve posljedice koje takva odluka mo`e prouzro~iti. Nijedan rat, pa ni ovaj za ideje razvaljivanjasvega{to ~inidr`avu BiH, ne mo`e pro}i bez `rtava.

Ima ne~eg i dobrog u fudbalskom zlu
T
Borba s korupcijom
Uzalud je radost i trud reprezentativaca u kvalifikacijama za EP

koje politi~ke stranke ne}e imati uticaj. Neko mo`e re}i da je i Silvio Berlusconi premijer Italije, a da je vlasnik jednog najve}ih klubova AS Milana. No, Berlusconi je prije svega bogata{ ~ija se imperija procjenjuje na vi{e od sedam milijardi eura, a politika i sport mu do|u kao zanimacija i zabava. Kod nas se ljudi uklju~uju u sport i politiku kako bi ne{to zaradili ili makar proputovali svijetom. Korumpiranost, a samim tim i regularnost takmi~enja, je ne{to sa ~im }e se neki novi ljudi u N/FSBiH morati dobro pozabaviti, ako `eleozdravljenjeovogsporta. Kolika god da je povika na sudije, treba se znati da sudije ne bi mogle biti korumpirane i sklone podmi}ivanju da nije klubova koji su spremni da se za uspjeh bore i ne~asnim sredstvima. Trebalo bi insistirati da takmi~enje u Premijer ligi vodi udru`enje premijerliga{a. Tako bi bila smanjenja mogu}nost namje{tanjarezultata jer bi svakiklub{titiovlastite interese i lak{e bi se rukovodilo takmi~enjem. Tada ne bi za o~igledne kra|e pljuvali po savezu, koji je za to najmanjekriv. Sve su to neke od prednostikojedonosisuspenzija i biranjenekihnovihljudikoji bi vodilifudbalskisport. Ipak, prijetogatrebaprogutati gorku pilulu i svariti da }e reprezentacija, a taman je krenulo, bitiizba~ena iz kvalifikacija za EP 2012, ili da klubovikoji to plasmanom u ligi ili uspjehom u Kupunaredne godinene}emo}inastupati u evropskimtakmi~enjima. Jedino ako se ne desi ~udo pa se svi poslovi oko formiranjanovihtijelaSaveza na zavr{e do krajamaja. Ako je samo to cijenakojutrebaplatiti da bi se kona~nonormalizovalo stanje, moramo i to prihvatiti.
Branko Majstorovi}

Foto: M. TUNOVI]

Sport i politika
U tim umovima koji su svjesni da na vlasti ostaju samo zato {to ovom napa}enom narodu, ali ne i dovoljno svjesnom, ne mogu da ponude ni{ta drugo izuzev najcrnjeg nacionalizma, gdje srpsko, hrvatsko ili bo{nja~ko mora biti iznad svega, preovladalo je mi{ljenje da bi imenovanje jednog predsjednika N/FSBiH, {to je bio jedan od klju~nih zahtijeva FIFA-e i UEFA-e za promjenu Statuta, mogao da bude opasan presedan. Jedan ~ovjek da zamijeni trojicu? Kao i u ve}ini slu~ajeva na dr`avnom nivou, ako pripadnikjednognarodane{topredla`e i prihvata, predstavnici druga dva moraju to da odbiju. Kako je Mile (Milorad Dodik da pojasnimo onima kojima nije to do sada bilo jasno) na{ao iskrenog sau~esnika u Draganu (^ovi}u, naravno) u svim mogu}im opstrukcijama kada je funkcionisa-

nje dr`ave BiH u pitanju, tako je i akcioni plan pro{iren i na sport. Predstavnici FIFA-e i UEFA-e osipaju se na bilo kakvo uplitanje politike u sport i na to reaguju kao bik na treperenjecrvenogpla{ta u areni, ali koliko god djelovalo apsurdno, odlukama ve}ine delegata Skup{tine N/FSBiH mogu biti zadovoljni. Naime, u{tedje}e im mjesece, pa i godine pregovaranja za svaku odluku o promjenama. Sada kada je na snazi suspenzija od 1. aprila, nije prvoaprilska ili prvotravanjska {ala – da svi razumiju, oni preuzimaju kormilo u svoje ruke. Formira}e Komitet za normalizaciju u koji bi u{li predstavnici UEFA-e te doma}e napredne, nekorumpirane snage i zajedni~ki krenuti u akciju biranja pogodnih ljudi, sa cijele teritorije BiH i iz oba entiteta, koji ne}e biti politi~ki i strana~ki limitirani i koji }e kao novi delegati Skup{tine odlu~iti da prihvataju novi statut. Na osnovu njega bi}e tada i jedan predsjednik i novi izvr{ni odbor, a u taj statut ugradi}e se i

odredbe koje }e spre~avati mogu}nosti opstruiranja u dono{enju odluka, ~ime }e se i pobolj{ati efikasnost djelovanja krovne organizacije bh. fudbala, {to podrazumijeva i ~istku u administraciji. To bi bile neke pozitivne posljedice nemilih de{avanja na posljednjoj Skup{tini N/FSBiH. Niko ne o~ekuje da }e taj proces i}i lako, ali bilo je krajnje vrijeme da se krene u borbu protiv svih mogu}ih, blago re~eno, negativnosti koje su se nakupile u najpopularnijem sportu. Otpora }e biti najvi{e u klubovima, kao osnovnim }elijama fudbalske organizacije, u kojima su se okupili ljudi `eljni afirmacije preko no}i i koji ne biraju sredstva da bi do{li do cilja. U klubovima se i dalje koketira sa politi~arima i anga`uju ih u upravama, jer se zna da je preko njih jo{ uvijek najlak{e do}i do para. Klubovi predla`u i biraju ~lanove kantonalnih i regionalnih saveza koji daju svoje delegate u Skup{tinu i predstavnike u Izvr{ni odbor N/FSBiH. Bi}e umjetnost izabrati ljude na

36 Pogledi
oliko god `eljeli vjerovati da je ljubav neuni{tiva i obavijena velom tajne, ~injenica je da ju je razotkrila nova znanost o umu – stvorena spajanjem neurobiologije, psihologije i molekularne biologije. Ljubav je, kako tvrdi autor knjige Eduardo Punset, zapisana u mozgu. U~inakvremena na ljubav bio je nepredvidiv sve dok molekularna biologija nije dopustila neuroznanstvenicima da proniknu u neke od njezinihtajni. Znalo se da vrijemelije~irane– tako je dokazano da um, {est mjeseci nakon velike osobne nesre}e, uspje{no “probavlja” do`ivljeno te se `ivotkoji se ~inionezamislivimnakonnesre}e po~injeponovnoprofilirati, a ra|a se i nada, prenosi tportal.hr

2. april/travanj 2011.

K

Ljubav je zapisana u mozgu…

[ta radi serotonin
Hormoni imaju velik utjecaj u pri~i o ljubavi, uklju~uju}i onaj manje lijep dio – odljubljivanje. Hormon serotonin nalazi se na vrhupopisasupstancikojeoblikujuodljubljivanje. DonatellaMarazziti, psihijatrica sa Sveu~ili{ta u Pisi, 1999. godine otkrila je da je nedostatak serotonina povezan s agresivno{}u, depresijom i tjeskobom. Psihijatrica Marazziti do{la je do zapanjuju}egotkri}a– neuobi~ajeno niske razine serotonina nalaze se kod osoba s opsesivno-kompulsivnimporeme}ajem, a upravo su ti pacijentiimaliopsesivne misli sli~ne onima zaljubljenih osoba... Daljnja istra`ivanja potvrdila su pretpostavku da razinaserotonina pada samo tijekom prvih faza ljubavi. Naime, promatranjem zaljubljenih parova tijekom godine dana znanstvenici su zaklju~ili da se s vremenom razina serotonina vra}a na normalu te da prve osje}aje zaljubljenog para zamjenjuju oni suptilniji. Zaljubljeneosobeimajuvi{erazinekortizola, {to odra`avastreskoji izazivaju stimulansi povezani s po~etkomsentimentalneveze, a da bi ona zapo~ela, potrebna je umjerena razina stresa. “Ljubav je ma~ s dvije o{trice”, tvrdi autor knjige “Put premaljubavi”. Kada se zaljubimo i ljubav nam je uzvra}ena, osje}amo se dobro, eufori~no, opsjednuti smo voljenom osobom. Zanimljivo je ono {to se doga|a sa serotoninom, jer je rije~ o hormonuzadovoljstva– prvafazaljubavi ne izaziva du{evni mir svojstven serotoninu. Dobar susret izaziva tjeskobu jer na po~etku, iako bi mogla nastupiti ljubav i

Svaki po~etak ljubavi je prekrasno iskustvo, me|utim pro`ivljavanje kraja ljubavi pro`eto je tugom i tjeskobom. No, tvrdi Eduardo Punset, autor knjige “Put prema ljubavi”, ljubav je zapisana u mozgu te ne odolijeva zaboravu, a u~inak vremena djeluje pogubno na nju
potisnutiaverzijupremastrancima, ne postoji `elja za eksperimentiranjem s tom ljubavlju... Tjeskoba izazvana odvajanjem, koju aktivira napu{tanje, ima isti u~inak kao i strah od smrti ili emocionalno stanje koje prethodi samoubojstvu, kako u djece, tako i u odraslih. Ljudi su znali da se mu{karci zaljubljuju br`e od `ena, ali nitko nije mogao dokazati da njihov libido funkcionira na razli~it na~in. Nedavnootkri}einkompatibilnostistresa i `enskogorgazma obja{njava i mnogeljubavnenevolje, ali i do kojemjeredru{tvenaorganizacija razli~itim putem usmjerava biolo{ke ~imbenike. Jedan od ~imbenika koji definiraju nesposobnost za ljubav i nestanak ljubavi povezan je s odnosimaizme|uljubavi i `elje u svakom pojedincu. ^ini se o~itim da, na rubu specifi~nosti svakog roda, neki mogu voljeti, a da pritom ne osje}aju nu`no i `elju, drugi se ne mogu `eljeti bez ljubavi, a tre}i su, na kraju, posve sposobni`eljeti bez ljubavi.

...ALI SE ISPISUJE U VREMENU

Protiv tjeskobe
Suvremena znanost ne pokazujesamo to da nestanakljubaviiskapa strahove koji su u djetinjstvu pro`imalitjeskobuizazvanuodvajanjem od majke i, sada ~e{}e nego prije, od oca. Paradoksalno, odrasle osobe nemaju na raspolaganjuvi{esredstavapomo}ukojih bi se moglesuo~iti s nestankomljubavi od onih{to su ih imale dok su se u djetinjstvu borile protiv tjeskobeizazvaneodvajanjem, jer mehanizmi i hormoni koji teku kroz njih posve su isti.

Najpo`eljnije destinacije svijeta

Nacionalni park Yellowstone
Igor Gala{, dizajner

Peking zove Kri`evce
Bora Stankovi} (1876 - 1927

@al za srpskim orijentom

2. april/travanj 2011.

Pogledi 37 Osman Had`i} poru~uje s novog albuma

Had`i} najavljuje 50 koncerata u BiH, regionu i {irom Evrope, jer }e tako najbolje predstaviti svoj novi album {iroj publici. Za pjesme ka`e da su autobiografske, a najavljuje na promocijama u BiH i regionu i bh. nogometne reprezentativce
olk pjeva~ Osman Had`i} promovirao je svoj najnoviji, deseti album, koji nosi naziv “Ponovo se volimo”. Nisam mogao odbiti oti}i, jer, na neki na~in, dvadeset i neku godinu drugujem s njim, mada moram priznati da se nismo ~esto sretali. “Ali sam sad u Sarajevu ~e{}e, mo`da se skoro i skroz vratim u ovajgradgdje sam po~eo karijeru”, kazao mi je u kratkoj pauzi razgovora s pjeva~ima i kolegama, te novinarima u salonu namje{taja Urban u Sarajevu. Ovo mu je deseti jubilarni album, od kojega o~ekuje dosta uspjeha. U tom pravcu }e mu pomo}i i spot za pjesmu “@ute dunje” koji }e uskoro snimiti. Ostao je, kao i nekad krajem osamdesetih, kad sam ga sreo, skroman, prijazan, povu~en, ali s dokazanim talentom. Iako za svojih 45 godina veli da je ve} pomalo veteran, ne bi se kazalo, jer ga slu{aju i glas i stas. Novi CD je radio godinu i pol, a pjesme “posudio” od Marine Tucakovi}, Dragana Brajovi}a Braje, Aleksandra Kobca, Pere Stokanovi}a, Eldina Huse in be go vi}a, Ma hi ra Sa ri hod`i}a, Mahira Mandanovi}a, [evke Kardumovi}a i Muhameda [ehi}a Hami}a. Uskoro kre}e na nekih pedesetak koncerata diljem Evrope i BiH, a na nekima od njih bit }e njegovi prijatelji, nogometni reprezentativci na{e zemlje. – Ovim albumom obilje`it }u dvije decenije pjevanja, a na njemu je 11 novih i ~etiri bonus-

Ponovo se volimo

F

Osman Had`i} na promociji u Sarajevu

kompozicije. Silno sam `elio da ova promocija bude u Sarajevu, gdje sam startao na muzi~koj sceni i gdje }u se uskoro vratiti za stalno... Dodaje kako mu je porodica najve}a podr{ka u svemu {to radi. S Kadom je godinama u

braku, a djeca Alisa, D`enis i Emir su mu zlato. Had`i} iza sebe ima odli~nu karijeru, a kako ka`e, samo mu je jedna neostvarena `elja. – Odavno ma{tam o velikom koncertu u Sarajevu. To bi mi bi-

la kruna karijere. Mislim da }u nakon ovog albuma iz restorana i diskoteka prije}i u dvorane i raditi koncerte s velikim bendom, dodaju}i kako je ovo sad frka, a najbolje }e biti da se na|emo, na miru siti ispri~amo i o estradi, ali

i o onome {to smo zajedno pro{li u vremenu koje je iza nas. Va`no je da se (ponovo) volimo, poru~io bi Osman, ne samo publici, koji je ove pjesme na novom CD-u titulirao autobiografskim! (rk)

Knjiga na 50. godi{njicu

Rusi lagali o Gagarinovom letu u svemir
Sovjetske vlasti lagale su o povijesnom letu Jurija Gagarina u svemir 1961. godine. Sakrili su podatak kako je zapravo sletio 320 kilometara dalje od mjesta gdje je trebao
Misija leta u svemir za Sovjetski savez bila je najve}a mogu}a propaganda u kojoj su htjeli pokazati trijumf komunisti~ke ideologije. No, u novoj knjizi objavljenoj na 50. obljetnicu prvog leta u svemir otkriveno je kako su znanstvenici dvaput pogre{no izra~unali gdje }e Gagarin sletjeti i kada je napokon sletio, 800 kilometara ju`no od Moskve, nitko ga nije do~ekao, prenio je dnevnik.hr. “Mnogo godina se vjerovalo kako je Gagarin u Vostoku sletio to~no na mjesto gdje su bili planirali. No to je bilo daleko od istine. Svi su ga ~ekali 400 kilometara ju`no od Moskve pa je Gagarin nakon {to je sletio prvo morao potra`iti ostatak ekipe i nekako s njima stupiti u vezu”, stoji u knjizi naziva 108 Minutes That Changed the World. Vlasti su jo{ slagale kako je Gagarin sletio u kapsuli, no zapravo se spustio u padobranu. Razlog plasiranja la`i javnosti le`i u strogim pravilima po kojima se misija mogla registrirati kao svjetski rekord, tvrdi autor knjige Anton Pervushin. U knjizi je objavljeno dirljivo pismo koje je Gagarin napisao obitelji prije po~etka ekspedicije. U njemu je supruzi poru~io da, ukoliko se ne vrati na Zemlju, ne umre od tuge te da se nada kako nikad ni ne}e pro~itati pismo. “^ovjek se mo`e poskliznuti na tlu i umrijeti ili ga sutra mo`e pregaziti automobil”, napisao je Gagarin. Opro{tajno pismo prije ekspedicije je sasvim razumljivo kad se uzme u obzir da su Sovjeti 1957. godine u svemir poslali psa lutalicu Lajku koji je nakon nekoliko sati stradala od pregrijavanja u atmosferi. Gagarinova supruga je ipak dobila pismo nakon njegove tragi~ne smrti u dobi od 34 godine kada je stradao u tajanstvenoj zrakoplovnoj nesre}i.

Jurij Gagarin

Foto: Damir ]UMUROVI]

38 Pogledi

2. april/travanj 2011.

ZAPIS Josipovom stazom, s Igmana na vrh Bjela{nice

U~esnici pohoda na Grkarici

Prije koji dan grupa planinara iz BiH i regije, pro{la je poznatu “Josipovu stazu”, od Grkarice (Igman) preko Kasovog dola i Bivka do vrha Bjela{nice – Opservatorije (2067 m n/v). O tome nam je zapis poslala Lila Kara~i}, kao i fotografije koje vam donosimo...
Josipova staza otvorena je 24. juna 1934. godine. Za{to naziv Josipova staza? U periodu 1918. – 1934. godine ~uvar objekta Opservatorija bio je Josip Schaffer. Sama ideja za izvedbu ove staze do{la je od vrijednih ~lanova HPD “Bjela{nica1923” Josipa Ple~aka, dr. Josipa Flegera, Josipa Nepomuckog i Josipa Sigmunda od kojih su posljednja dvojica stazu i izvela do krajnjeg odredi{ta, Opservatorije. Najve}i broj aktivnih i odli~nih planinara HPD-a “Bjela{nica 1923” bili su ljudi koji su s ponosom nosili ime Josip, a ~ija prezimena su bila: [efer, Fleger, Sigmund, Ne po muc ki, Fel~ar, Cvitkovi}, [ebelj, Klepica, Neretljak, Grci}, Rener, Ba~i, Cviji}, Bek. Imenjaci su blagdan Sveti Josip redovno proslavljali na Bjela{nici.

Od klupe do klupe, pa na Bivak

Po snijegu, kroz {umu, prema vrhu

Prolje}e je tu, ali Bjela{nica se uveliko bijeli

Prolje}e, a snijeg
Nastavljaju}i tradiciju koju su nekada davno zapo~eli stari i uva`eni ~lanovi HPD-a “Bjela{nica 1923” i ove godine je uprili~en tradicionalni pohod “JOSIPOVO” a vo|e puta i vodi~i bili , su Selver Ajrulahi i Davor Cigankovi}. Ove godine Josipovom stazom pohodila su 42 u~esnika iz 11 planinarskihdru{tava, dva iz susjedne Srbije (PSD Kopaonik Beograd i PD @elezni~ar Beograd) i devet iz Bosne i Hercegovine (HPD “Vitez” iz Viteza, PD “Tajan” iz Zenice te sarajevska dru{tva PSD “Lisin” , PD “Igman” PD “@eljezni~ar” PD , , “Treskavica” PD “Bjela{nica” PD , , “Runolist” i HPD “Bjela{nica 1923”). Tradicionalno, skup planinara bio je ujutro rano na Grkarici,

gdje ih je do~ekaopravizimski dan sa temperaturom od -5 ºC i ponekom pahuljom suhog snijega. Nakon prigodnih rije~i dobrodo{lice, koju je prisutnima uputio jedan od vo|a Davor Cigankovi}, kratko je obja{njeno zna~enje “Josipova” od kada postoji ta tradici, ja, za{to nosi taj naziv i napokon trasa kojom }e se i}i. Prije samog polaska svim u~esnicima pohoda su podijeljene karte/mape sa ucrtanom trasom kretanja koju je napravio Davor Cigankovi} i u~esni~ke knji`ice za pe~atom HPDa “Bjela{nica1923”. Tako|er, dru{tvo je svim u~esnicima pohoda obezbjedilo po sendvi~ i fla{iranu kiselu vodu. Primarni cilj bio je da svi u~esnici iza|u na lokalitet Bivka koji se nalazi ispod Kotlova, a ukoliko vremenski uslovi dozvole, izveo bi se i uspon na najvi{i vrh sarajevske ljepotice Bjela{nice – Opservatoriju.

Napokon, kolona sa Davorom na ~elu sa Grkarice kre}e prema Bivku. Staza je bila poprili~no te{ka, prekrivenadubokim i mokrim snijegom, iako su no} ranije, kao prethodnica, na Bivak oti{li Zdravko Ra{tegorac i Admir Ibri~i}. Kre}u}i se jednom od najljep{ih planinarskih staza, kolona dolazi do prve klupe koja nosi naziv “Leinertova klupa”. Kratka stanka i ponovo se nastavlja sa penjanjem. Nakon otprilike sat vremena hoda sti`e se do druge “Suljagi}a klupe” i ponovo se pravi kra}i odmor. Jo{ nekih sat i 15-ak minuta do Bivka, preostao je onaj najte`i dio staze. Polako ali sigurno dru{tvo sti`e i do tre}e “Sigmundove klupe” gdje opet nakratko zastaju. Kra}i odmor pred najve}i uspon. Jo{ 15tak minuta i sti`u na odredi{te. Nakon malo vi{e od tri sata uspona, u~esnici pohoda “Josipovo” sti`u do Bivka gdje ih do~ekuju Zdravko i Admir sa vre-

lim planinskim ~ajem. Svi sretni i zadovoljni jer su sigurno stigli do odredi{ta, a posebno Selver koji je sve vrijeme bio na za~elju kolone, jer nije imao potrebe ni za najsitnijim intervencijama. Razgledanje okoline… Opservatorij sav u magli, a i snijeg jo{ uvijek sitno pada. Vo|e pohoda donose odluku da se iz sigurnosnih razloga ne ide dalje prema Opservatoriji.

Zahvalnice za u~esnike
Slijedi malo i simboli~no iznena|enje za u~esnike pohoda… Organizatori su za sva planinarska dru{tva ~iji su predstavnici u~estvovali u ovom pohodu, pripremili prigodne zahvalnice koje su im Davor i Selver uru~ili na Bivku. Iako je bilo hladno i vjetrovito atmosfera je bila izuzetno ugodna i pozitivna. Nakon odmora, oko podne, u~esnici pohoda polako kre}u

nazad. Jedna grupa se vra}a istim putem, a drugaprekoKolijevke ide prema Babinom dolu, gdje je u 15,00 sati obavljeno fotografisanje, a potom je uslijedilo pozdravljanje u~esnika i razilazak, povratak ku}ama. Organizatori/vo|e pohoda su kona~no mogli odahnuti jer je sve pro{lo u najboljem redu, uprkos poprili~no te{kim zimskim uslovima za uspon. Nosioci ovog pohoda su ponovo pokazali da su na visini zadatka, da su zaista sposobni i profesionalni i kao planinari i kao vodi~i. Na kraju, ali ne manje va`no… HPD “Bjela{nica 1923” iz Sarajeva i ovim putem zahvaljuje svim dru{tvima i pojedincima koji su svojim u~e{}em na tradicionalnom pohodu “Josipovo” uveli~ali ovaj doga|aj, kao i onima koji su na bilo koji drugi na~in doprinijeli njegovom odr`avanju.
Saliha Kara~i}

2. april/travanj 2011.

Pogledi 39

Sarajevski modni vikend, 26. put

Doma}e je najbolje, ali i svjetsko je za pogledati
Ve~eras u Sarajevu (Dom vojske) po~inje 26. Nivea bh. fashion week. Organizator je Udru`enje manekena i modnih kreatora BiH i Nivea, a trajat }e do 5. aprila. Nakon Sarajeva, isti performans }e biti pokazan u nekoliko drugih na{ih gradova

K

ao uvod u ovu reprezentativnu priredbu za glavni grad BiH, odr`an je “Alta Turkish Fashion Show” (subota), na kojemu su predstavljene najnovije kolekcije brendova KOTON, COLIN'S, JORDIE'S i LC WAIKIKI u Alta shopping centru. Specijalne go{}e “Alta turske ve~eri mode” bile su Sne`ana Prorok, aktuelna Miss BiH, Tanja Vuji~i}, Miss BiH 2008, Azra Gazdi}, Miss BiH 2006, Vanja Su{i}, finalistkinja OBN Star Modela i Jovana Jankovi}, Fashion TV Model BiH, ali reviju su nosili i drugi modeli modne agencije ABC Models. Vesele i {arene krpice su poru~ile da je prolje}e stiglo... [to }e se jo{ zornije mo}i vidjeti na ve~erima mode u okviru re~enog Sarajevskog vikenda mode, gdje }e se predstaviti poznati modni dizajneri iz na{e zemlje, Turske, [panije, Japana i Gr~ke... “Nakon 26 kontinuiranih sezona, dokazali smo kako bh. modna scena postoji i kako doma}i modni dizajneri imaju {ta pokazati. Za 14 godina BH FASHION WEEK se dokazao kao vrhunski projekat zahvaljuju}i svom konstantnom napretku u produkcijskim uvjetima, kontinuiranom radu te suradnji s najve}im i najpoznatijim doma}im modnim imenima... Cilj projekta je u tome da se mladim kreatorima omogu}i mjesto ostvarenja njihovih snova, a afirmiranim kreatorima daje podr{ka u nastavku njihovog rada”, kazuje Stela Zubak Jovanovi}, menad`er modne agencije ABC Models Sarajevo, koja je izvr{ni producent ove manifestacije. I Udruga manekena se tom prigodom oglasila, objasniv{i koliki je zna~aj ove presti`ne i tradicionalne priredbe: “Jedinstvena bosanskohercegova~ka sedmica mode s najdu`om tradicijom (od 1997. godine), postavila je temelj na{e bh. mode, izbacila je velika dizajnerska imena doma}e modne scene i nakon svih godina postala je najtra`enija modna destinacija. Unikatnim i kompleksnim konceptom jer se odr`ava u 4 bh. grada, prkosi svojom kreativno{}u gdje rezultati tima profesionalaca govore umjesto njih samih...” Svoje modne snove, preto~ene u kreacije, prikazat }e preko 40 doma}ih modnih kreatora i mladih dizajnera, kao i 20 modnih kreatora i modnih ku}a iz vi{e evropskih zemalja. Na reviji }e se predstaviti poznati doma}i dizajneri: Stanka Zovko, Istok Brati}, Plamenka Stoji}, Svjetlana Vukovi} Ceca, Edina Osman~evi}, Blanka Zgonjanin, Svetlana Balaban, Branka Jovanovi}, Maja Mi{i}, Svetlana Prole, Leon & Lidija, Sla|ana Rai}-Gali}, Sanda Mati}, Anela Juri}, te studenti Tehni~kog fakulteta Biha} – odsjek tekstilni dizajn kao i Tehnolo{kog fakulteta Banja Luka, odsjek dizajn.

40 Pogledi

Nedjelja u slikama
Priredio: Emir Karamehmedovi}

2. april/travanj 2011.

SEDAM SVJETSKIH DANA
^ernobilska nuklearna elektrana do`ivjela je katastrofu prije 25 godina, ta~nije ta crna godi{njica pada 26. aprila. Tada se svijet suo~io sa prvom opasno{}u od radioaktivnog zra~enja iz jedne nuklearke. Radioaktivni oblaci su obi{li planetu, tako da se kontaminacija osjetila i hiljadama kilometara od ^ernobila. Gotovo identi~na opasnost svijetu prijeti i od katastrofe u japanskoj nuklearki Fukushima. (Reuters)

Opomena ^ernobila

Prema posljednjim informacijama u Japanu je od posljedica zemljotresa i cunamija poginulo ili nestalo 27.000 ljudi. Ipak, najve}i strah Japanaca izazvala je katastrofa nuklearne elektrane Fukushima. U gradu Yamada u provinciji Iwate, u jedan hangar su donesene prikupljene li~ne stvari nastradalih od cunamija. Rodbina i poznanici nastradalih svakodnevno pretra`uju stvari ne bi li prona{li ne{to vezano za njihove najdra`e. (Reuters)

@rtve cunamija

Trkom u Melbournu po~ela je nova sezona formule 1. Najbolji po~etak sezone imao je Nijemac Sebastian Vettel - Red Bull (u sredini), koji je bez velikih pote{ko}a osvojio prvo mjesto ispred Britanca Lewisa Hamiltona - McLaren-Mercedes (lijevo) i tre}eplasiranog Rusa Vitalija Petrova - Lotus Renault. (Reuters)

Formula 1

Sat za na{u pla
Svjetla su 27. marta poga{ena na svim va`nijim zgradama i u domovima "obi~nih" ljudi {irom planete na jedan sat povodom svjetske incijative "Sat za na{u planetu", koja se smatra naj-

2. april/travanj 2011.

Nedjelja u slikama

Pogledi 41

Nakon katastrofe u japanskoj nuklearki Fukushima, {irom svijeta se organizuju protesti protiv kori{tenja atomske energije u proizvodnji struje. Ljudi su sve vi{e svjesni opasnosti koja prijeti ~ovje~anstvu od Fukushime ili neke druge nuklearke. Aktivisti grupe Greenpeace mar{irali su u Berlinu ispred sjedi{ta Kr{}ansko-demokratske partije tra`e}i zabranu gradnje nuklearki. Protesti su u Njema~koj odr`ani i u Hamburgu, Münchenu i Kölnu. (Reuters)

Protiv nuklearki

Demonstracije u Londonu

Najmanje pola miliona, uglavnom mirnih demonstranata, pro{lo je kroz centar Londona u znak protesta zbog vladinog smanjenja javnih tro{kova, najve}eg od Drugog svjetskog rata. Tokom protesta male skupine demonstranata razbijale su prozore na bankama i trgovinama i sprejom pisale grafite po zidovima. Jedna grupa u crno odjevenih demonstranata ga|ala je policiju kesama ispunjenim bojom i amonijakom. (Reuters)

De mo kr{}an ska stran ka nje ma~ke kancelarke Angele Merkel izgubila je ve}inu na parlamentarnim izborima u najnaprednijoj saveznoj dr`avi Baden-Württemberg. Naime, stranka Zelenih i socijaldemokrati (SPD) osvojili su zajedno 48,5 posto glasova. "Izborna nedjelja bila je bolan dan za CDU na jugoistoku zemlje, a time i za cjelokupni CDU", rekla je Angela Merkel. Winfried Kretschmann (desno), kandidat Zelenih i Nils Schmid kandidat SPD-a nisu krili zadovoljstvo pobjedom. (Reuters)

Poraz Merkelove

anetu
ve}om do bro vo ljnom akci jom za o~uvanje `ivotne sredine. U Parizu je Ajfelov toranj bio u mraku, Pti~ije gnijez do u Pe kin gu, zgra da Ope re u Sydneyu (na fotografiji)... (Reuters)

42 Oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA Na osnovu ~lana 8. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), ~lana 43. stav (2) Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Odluke o potrebi prijema u radni odnos zaposlenika broj: 04-34-2-736PD/11 od 28. 3. 2011. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine r a s p i s u j e

2. april/travanj 2011.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OP]INA ^APLJINA NA^ELNIK OP]INE Broj: 01-36-1318/11-1 ^apljina, 30. o`ujka 2011. godine Na temelju ~lanaka 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH, broj 49/2005), na~elnik Op}ine ^apljina raspisuje

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Referent za operativno-tehni~ke poslove - daktilograf u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutra{nju podr{ku Odsjek za unutra{nju podr{ku i kontrolu ..........................................................................1 izvr{ilac Opis poslova i zadataka: 1. Referent za operativno-tehni~ke poslove - daktilograf u Sektoru za finansijsko-materijalne poslove i unutra{nju podr{ku - Odsjek za unutra{nju podr{ku i kontrolu obavlja daktilografske poslove za potrebe Sektora, kao i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i pomo}nika ministra. Uslovi: Pored op}ih uslova propisanih ~lanom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini, da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio), kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e: Posebne uslove: Za radno mjesto pod 1. Referent za operativno-tehni~ke poslove - daktilograf u Sektoru za finansijskomaterijalne poslove i unutra{nju podr{ku - Odsjek za unutra{nju podr{ku i kontrolu: - SSS/IV, zavr{ena gimnazija, ekonomska, upravna ili turisti~ka {kola; - najmanje {est mjeseci radnog iskustva u struci; - polo`en stru~ni upravni ispit i - znanje rada na ra~unaru. Potrebni dokumenti koje su kandidati obavezni dostaviti: 1. Prijava na javni oglas; 2. Diploma o zavr{enoj srednjoj {koli; 3. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci); 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci); 5. Uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca); 6. Izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH (ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); 7. Dokaz o tra`enom radnom iskustvu u struci (uvjerenje ili potvrda); 8. Uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu; 9. Dokaz o znanju rada na ra~unaru i 10. Kratka biografija sa brojem telefona i adresom prebivali{ta. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Napomena za sve kandidate: Procedura izbora kandidata i prijem u radni odnos izvr{i}e se u skladu sa odredbama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH. Svi kandidati koji se blagovremeno prijave i koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, podlije`u proceduri provjere osposobljenosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se prijavili (testiranje), koju provodi Komisija za provo|enje javnog oglasa. O mjestu i datumu testiranja kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni. Ne mo`e se primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosu lice koje u mjestu `ivljenja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno koje ima zanatsku radnju ili vlastitu firmu. Prije potpisivanja ugovora o radu, primljeni kandidat je du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen, ne starije od 30 dana. Javni oglas se objavljuje u dnevnim novinama: Oslobo|enje, Dnevni list i Euroblic i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na javni oglas sa kompletnom dokumentacijom dostaviti, neposredno ili putem po{te preporu~eno, na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH broj 1, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: "Javni oglas za zaposlenike". Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e se razmatrati.

J AV N I O G L A S

J AV N I O G L A S
ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NAMJE[TENIKA U SLU@BAMA OP]INE ^APLJINA RADNO MJESTO: voza~—namje{tenik — vi{i referent u uredu na~elnika Op}ine -1 izvr{itelj UVJETI: pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, punoljetnost, zdravstvena sposobnost, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH, da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete: - imati SSS, gimnazija, administrativno-upravna ili druga srednja {kola (III ili IV stupnja slo`enosti) i 3 godine iskustva u vo`nji automobilom (B kategorije). POTREBNA DOKUMENTA (ORIGINAL ILI OVJERENI PRESLICI) UZ PRIJAVU: - svjedod`ba o zavr{enoj {koli, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci ili ovjeren preslik CIPS-ove osobne iskaznice, - izjava kandidata da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be bilo koje razine vlasti kao rezultat stegovne kazne u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog oglasa - potvrda o radnom sta`u nakon zavr{ene srednje {kole. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije prijema u radni odnos. Sva tra`ena dokumenta uz prijavu treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave ovog javnog oglasa u dnevnom listu koji je posljednji objavio oglas. Dokumenta dostaviti putem po{te, preporu~eno ili izravno predati u prijemni ured Op}ine, adresa: Op}ina ^apljina Na~elnik Op}ine Trg kralja Tomislava 88 300 ^apljina s naznakom „Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta namje{tenika„ Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se razmatrati. NA^ELNIK OP]INE dr. Smiljan Vidi}

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POMO] U KU]I
Hrana za dobro raspolo`enje

43

Istine i zablude o dje~ijem imunitetu

NOVOSTI I PREPORUKE

Manje slatki{a,
vi{e vo}nih sokova
Najbolji su limunada s malo meda, te mje{avina svje`e cije|enih sokova
Promjenljivo vrijeme pogoduje razvoju virusa, pa zato ne iznena|uje talas prehlada, koji je zahvatio najmla|e. Ipak, postoje djelotvorni trikovi koji }e mali{anima oja~ati imunitet, a organizmu pru`iti za{titu od uzro~nika bolesti. Djeca vole slatki{e koji smanjuju udio ostalih hranljivih materi ja u svakodnevnim obrocima. Zato im ograni~ite unos slatkog. Kako biste o~uvali zdravlje mali{ana, najbolji su svje`e iscije|eni vo}ni sokovi, zatim limunada s malo meda ili `utog {e}era, ~ajevi, mje{avina svje`e cije|enih sokova, primjera radi limuna, narand`e i jabuke. Jogurt je mlije~ni napitak pun probiotika koji su zadu`eni za dobar imunitet ~itavog organizma. Brojna klini~ka ispitivanja su dokazala da ehinacea stimuli{e imunitet, ubla`ava bol i ima antivirusno i protivupalno djelovanje. Pove}ava broj leukocita u krvi, i na taj na~in {titi organizam od upale. Ukoliko ve} `elite da koristite suplemente da biste mali{anu

Najbolji na~in za popravljanje raspolo`enja je tjelovje`ba, {to ve} znate, a sli~an u~inak kakav ima tjelovje`ba na organizam ima i za~injena hrana. Ljuta hrana stimulira otpu{tanje endorfina, hormona sre}e. Za pobolj{anje raspolo`enja dodajte u hranu ~ili, za~ine, papri~ice, feferone… Na popis hrane koja je dobra za raspolo`enjeubrajaju se i cjelovite`itarice, le}a, soja, {pinat, repa, brokula, sjemenke suncokreta, p{eni~ne klice i narand`e. Za bolje raspolo`enje jedite {koljke, losos, nemasnu govedinu, mlijeko i jaja.

Oja~ajte srce
oja~ali imunitet, treba da znate da ne smijete da im dajete preparate, koji u sebi sadr`e alkohol, kao i da se obavezno pridr`avate preporu~enih doza za odre|en uzrast. I jo{ jedna stvar, nijedan preparat ne treba da dajete djetetu du`e od {est sedmica. C vitamin je dugo poznat kao jedan od najefektivnijih sredstava za ja~anje imuniteta, prvenstveno zbog svog antioksidativnog djelovanja. Mati~na mlije~ je odli~na za primjenu kod djece koja, uz oslabljeni imunitet, imaju i slab apetit. Preporuka je da mati~nu mlije~ koristite najvi{e tri mjeseca i da tada pravite pauzu. Riblje ulje sa omega3-kiselinama i vitaminima A i D je odli~an izbor za ja~anje dje~ijeg imuniteta. Sljede}i savjeti odli~an su po~etak za pobolj{anje va{eg kardiovaskularnog sistema i prevenciju sr~anih oboljenja. Svaki dan isprobajte jedan savjet, a zatim ih {to je vi{e mogu}e ukomponirajte u svoj `ivot. Popijte {alicu zelenog ~aja. On je bogat antioksidantima te drugim supstancama koje reguliraju holesterol, te krvni pritisak. Kada se radi o odraslim osobama, udio masno}a u prehrani ne bi trebao prelaziti 30 posto, tako|er obratite pa`nju na unos soli i raznih aditiva, koji mogu biti {tetni. Isprobajte dalmatinsku kuhinju. Koristite maslinovo ulje, mediteranske za~ine i ribu. Ve}ini odraslih osoba potrebno je sedam do osam sati sna, pa nemojte tu brojku smanjivati. Dok spavate, tijelo se bori protiv stresa, otpu{ta hormone, koji{irearterije i smanjujurizikesr~anihbolesti. Najmanje jednom sedmi~no jedite ribu, jer je bogata omega-3 masnim kiselinama, koje smanjuju rizike sr~anog udara za 52 posto ako se unose u dovoljnim koli~inama. Zapo~nite jutro s limunadom ili sokom od narand`e.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

RECEPT DANA

Rebraste hulahopke hit sezone

Pjege na licu
uklonite maskom
Pjege na licu, dekolteu i ko`i naro~ito dolaze do izra`aja tokom ljeta kada se vi{e izla`emo suncu. Me|utim, tragovi pjega ili fleka na licu ostaju pa predstavljaju ru`an estetski efekt. Ne treba da o~ajavate, postoji maska za lice kojom mo`ete da ubla`ite pjege i fleke na licu, a u bla`im varijantama ~ak i da ih trajno uklonite. Slijedi provjereni recept kako ubla`iti pjege i ko`ne fleke, a ko`i vratiti potrebnu svje`inu i neophodnu hidrataciju. U pola litra mlijeka dodajte veliku ka{iku sitno nasjeckanog hrena, te istu koli~inu usitnjenog svje`eg per{una. Sve zajedno zagrijte do klju~anja kuhaju}i dok smjesa ne postane gusta. Nakon pola sata ostavite masu da se prohladi, te je nanesite na lice dok je jo{ mlaka. Dr`ite je na ko`i oko pola sata, nakon ~ega je uklonite blaznicama, koje ste prethodno natopili u ~aj od kadulje ili kamilice.

Tamniji tonovi hulahopki izgledaju pun pogodak kada se usklade sa odje}om, koja mora sadr`avati boje koje imaju hulahopke ili moraju biti neutralne, kao {to su bijela, crna i siva. Ove godine ne mo`e ni{ta pro}i bez bijele boje, pa nikako nemojte propustiti obu}i bijele hulahopke. Osim {to izgledaju lijepo, ako su debele i pamu~ne, bi}e vrlo tople. Mo`da biste prije nekoliko godina pomislili da takvehulahopkenosesamodjeca i starije`ene, ali moramo vas razuvjeriti. Rebraste i debele hulahopke hit su ove sezone. Ne samo da su toplenego i ugodne, te ih mo`ete kombinirati s razli~itimcasual i sportskimstilovima. Izvezene {ljokice na hulahopkama daju komponentu sve~anosti i posebnosti i, vjerujte, u njima ne}ete pro}i nezapa`eno.

Biskvit sa kremom

i jagodama
Potrebno:
300 g svje`ih jagoda 200 g svje`eg krem-sira 200 g jogurta 170 g hrskavih biskvit-keksa 100 g maslaca 100 ml vrhnja za {lag 60 g meda 10 karamelbombona {e}er u prahu

Priprema:
Lim za pe~enje prekrijemo papirom i stavimo kalup za torte bez dna. U zagrijanu tavu stavimo maslac i ostavimo da se rastopi, a kekse stavimo u sjeka~ i usitnimo ih. Zatim maslac prelijemo preko keksa i izmije{amo. Smjesu premjestimo u kalup za torte, rasporedimo i pe~emo na 175 stepeni, 20 minuta. Za to vrijeme u zdjelu stavimo svje`i kravlji sir, ulijemo jogurt i med, te dobro izmije{amo. U tavu u kojoj smo rastopili maslac ulijemo vrhnje, dodamo karamel-bombone i na laganoj vatri mije{amo dok se bomboni ne rastope i dok ne dobijemo jednoli~nu smjesu, te maknemo s vatre. Pe~eni biskvit izvadimo iz pe}nice i stavimo ga u fri`ider da malo stvrdne. Potom biskvit prekrijemo smjesom od sira, jogurta i meda, po njoj stavimo jagode narezane na kri{ke, pokapamo preljevom od vrhnja i karamele, te poslu`imo.

44

FELJTON

ponedjeljak, 10.2. april 2011. godine subota, januar

OSLOBO\ENJE

Pla~i, voljena zemljo (1)

Biljezi Drugoga svjetskoga rata
Pi{e: Petar JOZELI]

Jedna }e mi situacija vje~no ostati u sje}anju, ne}u je nikada zaboraviti. Mislim da je bio Uskrs 1941. Tata je iznio hrvatsku zastavu. Ne{to se doga|alo, jer su ljudi dolazili kod njega. Bilo je sve~ano, znam po tomu {to smo mi djeca za Uskrs i Bo`i} dobivali poklone
Jedna }e mi situacija vje~no ostati u sje}anju, ne}u je nikada zaboraviti. Mislim da je bio Uskrs 1941. Tata je iznio hrvatsku zastavu. Ne{to se doga|alo, jer su ljudi dolazili kod njega. Bilo je sve~ano, znam po tomu {to smo mi djeca za Uskrs i Bo`i} dobivali poklone. Otac i majka bi se dogovorili {to djeci treba kupiti. Obavezno su to za Uskrs bile proljetne i ljetne stvari, a za Bo`i} zimske. Otac je, dakle, iznio hrvatsku zastavu i sje}am se da je bilo nekakvih razgovora i nekih pjesama. Mi smo imali prili~no veliku ku}u. Znali su k nama svra}ati i ljudi u prolazu, namjernici. Tako|er i poneki od hodo~asnika, koji su i{li za Olovo, nekad bi neki kod nas i prespavao. Otac je znao korektno njema~ki jezik, po{to je bio u Prvome svjetskom ratu u Galiciji, borio se na strani Austrije, po pri~anju, oko tri godine... A kad je te 1941. go di ne po~eo pa da ti sni jeg, ne gdje

Ro|en sam u O}eviji 6. rujna 1932. godine. Moje rodno mjesto nalazi se na sredini puta izme|u Vare{a i Olova, 60 kilometara od Sarajeva i 70 kilometara od Tuzle. Smje{teno je na obroncima planine Zvijezde. U njemu je `ivjelo oko 800 stanovnika. Na podru~ju O}evije nalazilo se sedam majdana - u mjesnom govoru majdan je kova~nica gdje se kuje `eljezo i izra|uju razli~iti predmeti za ku}anstvo i poljoprivredu. Moj pokojni roditelji, otac Anto (1892) i majka Kata, zvana Katija (1888, djevoja~ki Petrovi}), bili su divni roditelji. Strogi, ali pravi~ni. Otac je bio kova~. Na istoimenoj rje~ici O}evija, na Buku, imali smo kova~nicu koja je koristila vodeni pogon, a uz nju i vodenicu za mljevenje `itarica. Otac je u kova~nici izra|ivao poljoprivredne alatke i pribor za ku}anstvo.

U obitelji bila su jo{ ~etiri brata i dvije sestre. Pamtim da sam kao dijete, s nekih {est-sedam godina, vi{e volio biti u majdanu nego kod ku}e, tako da sam stalno i{ao u kova~nicu, koja je udaljena tristotinjak metara od ku}e. Vi{e mi se svi|alo biti uz oca i promatrati ga kako radi s radnicima, kuje razne predmete. Izlazio bih na rijeku, lovio sepetom ili golim rukama (u ~emu sam bio majstor) ribe, bacao kamenje u vodu i gledao kolutove na njenoj povr{ini, ili sam se s djecom igrao rupe, klije, crte i ploka.

Dani s ocem
Naj`ivlje su mi u sje}anju ostali oni dani kad sam i{ao s ocem Antom prodavati njegove kova~ke izra|evine. Stavili bismo ih na dva konja, na samare, na jednog konja stavio bi otac sedlo, uzjahao bi stavljaju}i mene ispred sebe, pa bismo i{li po dovama u Mi`novi}e, Ligati}e, Solun i druga

@ivotni putevi su ~esto nepredvidivi. Prije samo pola godine, primjerice, ni u snu ne bih pomislio kako bih danima mogao ostajati uz tekst, s kojim sam se dru`io ~itavih desetak dana. A dogodilo se. Negdje pred po~etak ljeta, naime, u glavnom gradu Hrvatske sam se, i to stjecajem okolnosti, dru`io s Petrom Jozeli}em. Nije to, dakako, pretjerano dugo trajalo. No, i toliko je bilo dovoljno da me ovaj gospodin ljudski osvoji - neposredno{}u, iskreno{}u, obi~nom ljudskom toplinom. Ali i, treba biti po{ten, naracijom koja je nesvakida{nja i koja tjera na pitanje zar ljudi poput njega, unato~ svemu {to se posljednjih dvadesetak godina doga|alo a doga|aji su mahom negativno nabijeni – jo{ uvijek ima, ka`e, izme|u ostalog, u predgovoru knjige „Pla~i, voljena zemljo“ prof. dr. Slavo Kuki}. Autor je ro|en u O}eviji (na sredini puta izme|u Vare{a i Olova) 1932. godine, a detalje ove uzbudljive autobiografske knjige, ~ije }e dijelove feljtonizirati Oslobo|enje, mo`ete pro~itati u izdanju sarajevske ku}e Rabic. muslimanska sela. Kada bismo do{li u odre|eno mjesto, otac bi meni ostavio prodaju, a u blizini bi s jaranima kafenisao i pio rakiju. Tako sam se od malena po~eo baviti trgovinom. Bilo je i drugih iz na{eg sela koji su nudili iste proizvode, ali bih ja me|u prvima prodao sve na{e! Vjerojatno je tomu pomoglo i to {to je moj otac bio poznat kao najbolji kova~ i uredan ~ovjek, a bio je i seoski knez.

Stola~ki {ereti (3)

Napad je najbolja odbrana
Kad je Haran spu{ten u zemlju, autobusi, kamioni, nekoliko stotina osobnih kola uklju~ili su sirene. To je potrajalo nekoliko minuta. O takvom ispra}aju dobrog ~ovjeka i domicilnog Sto~anina i danas se pri~a
Pi{e: Mehmed [ATOR

U petak, 23. januara 1963. godine, krenuo sam iz Sarajeva vozom za Mostar u 21.48 sati. Vani je u`asno hladno. Temperatura minus 26 stepeni. Ulaskom u voz, valjda zbog velikog broja putnika, ne osje}a se velika hladno}a. Vo`nja normalno te~e do Bradine. U jednom momentu voz zastade. To potraja vi{e od pola sata. Tada nas kondukter obavijesti da }emo na Bradini ~ekati mo`da i vi{e sati, jer se drugi „}iro“ zaglavio u tunelu u Bradini. Led ulazi u kosti. Nas nekoliko studenata prava otvaramo svoje ta{ne. Skidamo okvire sa knjiga i njima zavijamo ve} promrzle noge. Boravak na Bradini potraje do {est sati sljede}eg dana. Voz je krenuo i u Mostar sti`e oko 14.30 sati. @urimo prema autobusima. Rastajem se s kolegama, s kojima se ne}u vidjeti vi{e od mjesec dana zbog raspusta. Dolazimo do stola~kog

autobusa. Laknu mi kad ugledah Harana pred autobusom. Obgrlili ga putnici da bi {to prije u{li u autobus. Ima ih preko 60. - Harane, daj mi kartu, molim te, sino} sam krenuo iz Sarajeva i evo prije pet minuta do{li smo na stanicu - obra}am se Haranu. - Slu{aj mali, da ti j... sveca, i sve `ivo i mrtvo, dos ta je

meni vas studena ta. Gdje si ba{ u subotu krenuo ku}i. Ne dam ti kar te do Ebe la (kraj svi je ta). Za~udih se ovakvom reagiranju Harana. Samo nekoliko sekundi kasnije osjetih na vratu Haranovu ruku, sna`no me privu~e iza svojih le|a. Predamnom se stvori slobo-

dan prostor, iskoristih iznenadnu {ansu i sjedoh na galeriju autobusa. Sve do Stoca nisam mogao odgonetnuti za{to mi Haran upu}uje psovke, a kasnije me iza svojih le|a ubaci u autobus. Odlu~ih ga u Stocu upitati za ovako pona{anje. Kad se razi|o{e putnici, pri|oh Haranu pa ga upitah: - Bogati, Harane, za{to mi opsova „sve do koljena“ pred onolikim brojem putnika? - [uti, mali, zna{ ti dobro da je napad najbolja odbrana. Da ti nisam psovao, mene bi ostali putnici `ivog odrali. Ja da tebe, bolan, sada naglava~ke okrenem iz tebe ne}e izletiti ni „poli}“ Jel’ ti sad jasno za{to sam k’o . fol psovao pred autobusom? Nasmijasmo se obojica, a Haran dodade: - Slu{aj, mali, Haran nikad nije ostavio ni jednog |aka ni studenta nezbrinutog, pa nisam ni ve~eras mislio ostaviti tebe u Mostaru, znam da nema{ ni dinara.

Posljednji opro{taj
Harana je smrt zadesila 1976. godine. Bila je to najtu`nija vijest koja je pogodila njegove prijatelje. A imao ih je zaista mnogo. Tog dana Stolac je zanijemio. Oti{ao je tako drag ~ovjek. Dobri~ina. Ljudeskara. Mnogi su plakali. Pred haremom u Podgradu na posljednjem ispra}aju okupilo se oko 5.000 ljudi. Kad je Haran spu{ten u zemlju, autobusi, kamioni, nekoliko stotina osobnih kola uklju~ili su sirene. To je potrajalo nekoliko minuta. O takvom ispra}aju dobrog ~ovjeka i domicilnog Sto~anina i danas se pri~a.

Meho Gubelji} Mecina
Skoro svi Sto~ani su poznavali Mehu Gubelji}a, ali najvi{e po nadimku Mecina. Ro|en je 1892. godine u Stocu. Bio je jedno vrijeme obu}ar, zatim ba{tovan, raznosa~ robe, ali je najvi{e bio poznat po hvatanju i prodaji `aba iz rijeke Bregave.

OSLOBO\ENJE subota, 2. april 2011. godine

FELJTON
za kralja i otad`binu. Zato su Zeki}i do{li po svoju familiju i odveli je na tzv. oslobo|eni ~etni~ki teritorij - u Han Pijesak. Nije pro{lo mnogo od njihovog odlaska, do|o{e usta{e, hrvatska vojska. Znam da se igralo neko kolo, da ga je neka stara Staka vodila i pjevala „Kad se slo`e Srbi i Hrvati, te{ko Muji i njegovoj Fati“. Kasnije su tu staricu ubili, a netko je rekao da su kod nas bili sklonjeni Srbi i moji su roditelji imali zbog toga problema. Ali, zahvaljuju}i tome da su mi dva brata - Ivo i Jozo - bili u hrvatskoj vojsci, nekako su se izvukli. No, izgubio sam roditelje najprije majku 1942, a potom i oca 1943. godine. Bilo je toliko tu`no da se ne `elim ni sje}ati! Ostali smo sami: Mijo, Janja i ja. Fabijan i Jozo su bili u hrvatskoj vojsci. Najstariji, spomenuti Ivo, bio mi je zapravo polubrat, jer je moj otac o`enio udovicu. Evo, kako. Na frontu, u Galiciji, bio je s jednim svojim prijateljem, Bari{i}em, tako|er iz O}evije, koji mu je govorio: „Ako poginem, imam sina Ivu, ti, molim te, uzmi moju Katu!“ Moj se otac zakleo da }e tako u~initi, pa kad se vratio iz rata uzeo je Katu za `enu i posvojio njezina sina.
(Sutra: Rat prekinuo {kolovanje)

45

742.

NA DANA[NJI DAN

Ro|en frana~ki kralj Karlo Veliki. Od dolaska na prijesto, 768, do smrti, 814, pro{irio Frana~ko carstvo od Sjevernog mora do Italije i od Atlantika do ^e{ke. Krunisan za cara 800.

ro, jedan ktivni politi~ara u his riji Bio pred dnik 1758.Ro|en D`ejmstoMonSAD-a.somodfornajasjesao jih SAD-a od 1817. do 1825. Sa J. K. Adam muli

Monroovu doktrinu, kojom je proklamovana izolacionisti~ka politika SAD-a. U~e{}em u dva svjetska rata i ulaskom u Ujedinjene nacije, SAD napustile Monroovu doktrinu. Hans K. Andersen

Obitelj Jozeli}

pred Bo`i}, do{ao nam je u posjetu fra Augustin Brkovi}. Imao je ko`ni kaput, a kad mu ga je otac prihvatio da strese s njega snijeg, pitao je: „[to vam je, fratre, ovo ovako te{ko?” A on je iz jednog d`epa izvadio pi{tolj, iz drugog bombu i rekao: „Anto, ovo je za srbokomuniste ‘ajmo ih potamanit!“ Ja tog trenutka - imao sam samo devet godina - nisam mogao shvatiti {ta fra Augustin ka`e, ali su mi njegove rije~i ipak ostale u sje}anju. I sljede}i doga|aj zgodio se vrlo brzo, is to ne {to pri je Bo`i}a. Netko je lupao na vrata; tata je pitao tko je. ^uo se glas: „Otvori, kume, Stevo je Zeki}, molim te, spa{avaj, sva }e mi porodica biti poklana. Pomozi! Ako se mo`emo smjestiti kod tebe!“ Na to je otac rekao starijem bratu Jozi da ode Zeki}ima s

konjima i da ih presele. Tako su oni do{li kod nas: Stevo Zeki}, njegova `ena, dvije k}eri, ve}a Vu ki ca, ma nja Bojana, i sin Bogdan. Imao je on jo{ dva sina, koji su oti{li u ~etnike - Iliju i Slavka. Tako se oni smjesti{e kod nas... Ne du go iza to ga mo ja bra}a Jozo i Ivo su oti{li u hrvatsku vojsku, a mi preostali u ku}i skupili smo se nekako. Tako je to trajalo valjda dva-tri mjeseca. Ne mogu se to~no sjetiti.

1792.Dolar ozakonjen kao nov~ana jedinica SAD-a. 1860.U Torinu se sastao prvi parlament Italije. el B. tvorac te gra Mor ove 1872.Umro izulemiteljfaiislikarzeSemjuazbuF.ke. Morze, ki Alek Oskara za ulo filmu “Most Kvaj“. 1914.Ro|en englesgufilumski glumacna rijeGicinis. Dobio Otvoren Simplon, `eljezni~ki tunel ispod Alpa, 1905.[vajcarska povezana sa Italijom. 1917.Kongres SAD-a objavio rat carskoj Njema~koj. Vojnim sudom za ofici srpske Solu ces pro ~elu 1917.Predtinu po~eomiprojevi}emtivregrupe navojskes -u pukovnikom Dragu nom Di tri Apisom. Grupa op
tu`ena za pripremanje prevrata i atentata na regenta Aleksandra. Nad Apisom i njegova dva sljedbenika izvr{ena smrtna kazna strijeljanjem 26. juna, ostali osu|eni na zatvorske kazne. Vrhovni sud Srbije rehabilitovao Apisa i njegove sljedbenike u obnovljenom procesu 2. juna 1953. {ku. 1940.Njema~ka okupirala Dansku i napala Norvepe SSSR-a pre ri ku Prut jet u 1944.Truskom ratu i u{le{leRujemuniju. u Drugom svFrancuska s Ma gaskarom sala spo 1960.64 gokojimfranMadake kokarnipospotpinedavivine.razum je dagas tao za sna dr`ava, poslije dine cus lo jalne vla

1805. Ro|en danski pisac Hans Kristijan Andersen. Svjetsku slavu donijele mu pripovijetke za djecu i bajke.

Gubitak roditelja i brata
Na je dan put do|o{e kod nas ~etnici. U na{u ku}u do{ao je Dra`a Mihailovi} sa dva Zeki}eva sina - Ilijom i Slavkom. Poslije sam shvatio da su se razi{li, gore na Romaniji, s partizanima: jedni su odlu~ili boriti se za Tita i Partiju, za partizane, a drugi

Emil Zola

1965. 1974. 1979. 1981. 1982.

Dragi ~itaoci, podstaknut va{om podr{kom na promociji knjige „Omerica Brica“ u maju 2005. godine i mojim obe}anjem da }emo se ubrzo sresti na promociji druge knjige, koja je, u neku ruku, nastavak knjige „Omerica Brica“ a ko, ja nosi naziv „Stola~ki {ereti“ te dr`e}i se obe}anja da dug , (obe}anje) nije ni~iji brat, pred vama je nova knjiga, zbirka humoreski ~iji su autori Sto~ani. Ve}ine njih, na`alost, vi{e nema, ali ova knjiga ima zadatak da, kroz humoreske, {ale i dosko~ice, osvje`i te likove, podsjeti na njihove uzre~ice, dogodov{tine i anegdote, tako da ~itaoci ponovo imaju pred sobom te drage prijatelje, sugra|ane i ahbabe, napisao je u predgovoru autor knjige, koju su 2007. godine izdali Dru{tvo pisaca BiH, Podru`nica HNK Mostar i Edicija Rondo. Mehmed [ator ro|en je 1940. godine u Lokvama kod Stoca, Pravni fakultet zavr{io je u Sarajevu, slu`bovao u Stocu, Mostaru i Sarajevu, 2003. izabran je za sudiju Suda BiH, bavio se advokaturom, novinarstvom (Radio Sarajevo, Oslobo|enje, Borba, Sloboda, Sportske novosti, Sport). Ranije je objavio dvije knjige: „Omerica Brica“ i „Sudija, advokat, sudija“ Trenutno je penzioner i `ivi u Mostaru. .

Ja, mlad i visok
Volio je kreket `aba. Taj kreket je za Mecinu bio najljep{a mu zi ka, pra va sim fo ni ja sa~injena od `abljih glasova. Veliki broj Sto~ana Mecina je snabdijevao `abljim udovima, koji su, kad se pohuju i u njih stave razne miro|ije, veoma ukusni. Oni koji su ih konzumirali ka`u da su `ablji bataci daleko ukusniji od pile}eg, pa i mesa pataka i gusaka. Mecina je, gaze}i Bregavu, veoma vje{to prilazio svojim `rtvama. Ne~ujno bi iza njihovih le|a do{ao do njih na po-

la metra, a zatim ve} pripremljenu vilju{ku vje{to zabadao u `ablji ud. Tako je posao bio zavr{en. Mecina bi odvojio batake od ostalog tijela, stavljao ih u ruksak, a preostali dio tijela bacao u rijeku. Mecina je bio strastveni poklonik ljep{eg pola. Znao je nama, tada srednjo{kolcima u Stocu, svakodnevno satima pri~ati o lijepim Ma|aricama u Budimpe{ti, ili, kako je govorio, u Pe{ti. Volio je plavu {e. S odu {ev lje njem je pri~ao o vremenu koje je kao austrijski vojnik proveo u Budimpe{ti, ljepotama `ena sa

Dunava, njegovom a{ikovanju, zbog ~ega je ~esto zaka{njavao u kasarnu i nemali broj puta ka`njavan zbog povrede vojne discipline. Sve te kazne Mecina je skoro zaboravio, ali ljubav s visokom plavu{om nikad mu nije izlazila iz glave. - Ja mlad, visok, lijep, kao {to jesam, s ma{ingeverom na ramenu, prolazim Pe{tom, a iza ograde njene porodi~ne ku}e lijepa, visoka, vje~no nasmijana lvona, gleda me osmjehuje se i po koju rije~ mi dobacuje. U po~etku nisam znao ni jednu ma|arsku rije~, ali me je Ivona natjerala da nau~im ma|arski jezik. Kad sam se demobilizirao, govorio sam s Ivonom na ma|arskom bez ikakvih problema. Po povratku u Stolac Meho je formirao porodicu, dobio dva sina i tri k}eri. Bila je to vrlo po{tovana porodica u naselju Luka, jer su Meho i njegova supruga Hana i djeca bili vrlo vrijedni i radini. Mustafa, Mujica i negov brat Ramiz bili su poznati fudbaleri Iskre. Mujica je i do danas ostao u najboljem sastavu Iskre od njezinog osnivanja 1946. godine.
(Sutra: Direktor ne mo`e da spava)

1997.spaopaprihvatiogubitka vlaslamentanadizanja posno{}u ti zbog ra bunjeni~kih tru — odluku par da premijera postavi dugogodi{njeg politi~kog protivnika, liberalnog politi~ara Etjena ^isekedija.

1840. Ro|en francuski pisac Emil Zola, preUmro srpski fiziolog Ilija \uri~i}, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti od 1960. dvodnik naturado 1965, rektor Beogradskog univerziteta od 1950. do 1952. listi~kog pokreta i od 1954. do 1956. Napisao vi{e eksperimentalnih nau~nih u francuskoj radova iz oblasti fiziologije mi{i}a, endokrinih `lijezda, krvi i knji`evnosti. anafilaksije. Imao zna~ajnu ulogu u otkrivaU Titogradu, danas Podgorica, osnovan Univerzitet Crne Gore. nju mahinacija u vojnim krugoviZatvaranjem britanske vojne baze, Malta stekla ma, aferi Drajpunu nezavisnost, okon~ano gotovo 80 godifus. Otvorenim na dugo britansko prisustvo na tom ostrvu. pismom predPredsjedni{tvo SFRJ proglasilo vanredno stasjedniku Frannje na Kosovu zbog demonstracija albanskih cuske, 1898, dostudenata koje su po~ele 11. marta pod parolom Kosovo reprinio oslopublika. ba|anju kapetaArgentinske vojne snage iskrcale se na Foklan- na Alfreda Drajdska ostrva, britansku koloniju u Ju`nom Pafusa, optu`enog cifiku koju su ~uvala 84 britanska marinca. Vojnom intervenza izdaju i cijom Britanija polovinom juna ponovo preuzela Foklandska osu|enog na ostrva. do`ivotnu Predsjednik Zaira Mobutu Sese Seko — suo~en robiju.

1999.Vlasti u Beogradu preuzele nezavisni Radio B92. sjeda Pred dni{ i Her govine ko [arovi} podnio ostavku 2003.PredVazMirvaju}ivnogsjevodatvu Bosnezbogneceafere izvoza oru`ja duhoplo za Orao iz Bijelji
Iraku, koji je bio pod sankcijama Ujedinjenih nacija, i, kako je navedeno, {pijunske afere u Republici Srpskoj. Hrvatski par ment pri tio izmjene nog za amandman ko dvi|a da 2003.parkona, kaobiilara fiksnohvapojislapreka. Izborsrpska manjina u lamentu tri ni @or` Pompidu

2004.

Ha{ki tribunal objelodanio optu`nice protiv {est hrvatskih oficira i biv{ih zvani~nika u samoproklamovanoj Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni. Za zlo~ine protiv ~ovje~nosti u zapadnoj Hercegovini 1992. i 1993. optu`eni Jadranko Prli}, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovi}, Bruno Stoji}, Valentin ]ori} i Berislav Pu{i}. Tri dana kasnije svi se predali Tribunalu.

Vatikanu premi po var Ri ka li~ke 2005.U19. aprila, izabrannuo noII.glaNjepapu,mokartoime crkve, papa Ivan Pavao ma~ki dinal Jozef Racinger za vog uzeo Benedikt XVI.

1974. U Parizu umro francuski politi~ar i dr`avnik @or` Pompidu. Premijer od 1962. do 1968. U junu 1969. izabran za predsjednika, poslije ostavke [arla de Gola.

46

SPORT
Polo`en vijenac za N/FSBiH

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Provedena odluka FIFA i UEFA

Suspenzija N/FSBiH

stupila na snagu
FIFA izra`ava duboko `aljenje zbog odluke koju su donijeli delegati na Skup{tini Saveza • UEFA se nada da suspenzija ne}e imati te`e posljedice, te da }e se uskoro pokrenuti novi koraci kako bi se problemi rije{ili
FIFA i UEFA ju~er su u N/FSBiH dostavili zvani~na pisana obavje{tenja o suspenziji Saveza kao ~lana Svjetske i Evropske fudbalske federacije. U dopisu koji je potpisao generalni sekretar Jerome Valcke, FIFA se poziva na odluku FIFA Izvr{nog komiteta, donesenu na sastanku, 28. oktobra 2010. u Cirihu, kojom je od N/FSBiH zatra`eno da usvoji statut u skladu sa minimalnim zahtjevima FIFA i UEFA i to najkasnije do 31. marta 2011, pod prijetnjom automatske suspenzije. Nadalje, FIFA navodi da je zajedni~ki posmatra~ u ime FIFA i UEFA Rudi Zavrl obavijestio ove dvije asocijacije kako na Skup{tini N/FSBiH, koja je odr`ana 29. marta 2011. u Saje Savez suspendovan kao ~lan FIFA sve do daljnjeg obavje{tenja. FIFA isti~e da N/FSBiH gubi sva prava ~lanstva, kao {to je definisano ~lanom 12. FIFA statuta i navodi da }e FIFA pravovremeno obavijestiti Bh. savez, kao i sve ostale asocijacije ~lanice FIFA, o daljnjim posljedicama.

Sportska izolacija
FIFA tako|e u ovom dopisu podsje}a da je tokom trajanja suspenzije zabranjen sportski kontakt na{eg saveza s bilo kojom drugom asocijacijom ~lanicom FIFA, a dopis istog sadr`aja dostavljen je u N/FSBiH i iz sjedi{ta UEFA, a potpisao ga je generalni sekretar UEFA Gianni Infantino.

Navija~i bh. selekcije polo`ili su vijenac ispred N/FSBiH

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Posljednji pozdrav

bh. nogometu
UEFA i FIFA ju~er su ozvani~ile svoju odluku o suspenziji N/FSBiH, ~iji su delegati na Skup{tini odr`anoj 29. marta u Holiday-Innu izglasali neusvajanje statuta, {to povla~i katastrofalne posljedice po bh. nogomet. Upravo zbog toga, BH Fanaticosi su ju~er ispred zgrade N/FSBiH u Ferhadiji polo`ili vijenac uz poruku: “Posljednji pozdrav N/FSBiH od BHF )” ~ime su simboli~no `eljeli poru~iti ~el, nicima Bh. saveza kako je njihovo vrijeme pro{lo, s obzirom na to da su UEFA i FIFA najavile i smjenu svih ljudi koji su donijeli odluku o ostanku tro~lanog Predsjedni{tva. “@eljeli smo na simboli~an na~in odati posljednji pozdrav Bh. savezu i ljudima koji su sahranili na{ fudbal. Time su ujedno sahranili i sebe, jer smo uvjereni da }e u budu}nosti biti mnogo ljep{e i lak{e bez njih“ kazao nam je Ni, zar al-Tinawi, jedan od vo|a BH Fanaticosa.
J. LIGATA

Od ju~er i zvani~no te~e suspenzija za N/FSBiH

rajevu, nije postignut neophodni kvorum za usvajanje novog statuta, s obzirom na to da su samo 22 od 54 prisutna delegata glasala za izmjene, te da je ova ~injenica potvr|ena i dopisom koji je administraciji FIFA upu}en 30. marta 2011. od generalnog sekretara N/FSBiH Jasmina Bakovi}a.

Gubljenje prava
FIFA izra`ava duboko `aljenje zbog odluke koju su donijeli delegati na Skup{tini Saveza, te u skladu s tim obavje{tava N/FSBiH da odluka FIFA Izvr{nog komiteta, kojom se bh. ku}a nogometa suspenduje u skladu sa ~lanom 14. FIFA statuta, stupa na snagu od 1. aprila 2011. i da

UEFA se, da preciziramo, poziva na odluku svog Izvr{nog komiteta, donesenu na sastanku odr`anom 4. oktobra2010. u Minsku, uz napomenu da je u skladu sa ~lanom 9. UEFA statuta od ju~er N/FSBiH suspendovan kao ~lan UEFA sve do daljnjeg obavje{tavanja, te da gubi sva prava ~lanstva. Kona~no, UEFA nagla{ava da }e u saradnji sa FIFA zajedni~ki poduzeti neophodne korake kako bi unaprijedili situaciju u N/FSBiH, dodaju}i kako se nada da ova odluka ne}e imati te`e posljedice, te da }e se uskoro pokrenuti novi koraci kako bi se problemi rije{ili, a N/FSBiH ponovo bio primljen u njihovo ~lanstvo. J. Li.

D`eko pomogao Balotelliju

da obu~e marker
Nakon {to se na{alio na ra~un Marija Balotellija zbog njegovih problema sa obla~enjem markera, Edin D`eko je ovog puta na treningu li~no odjenuo saigra~a iz Manchester Citya. D`eko je, naime, kako se Balotelliju slu~ajno ne bi dogodilo da ponovo ne zna obu}i marker, pri{ao Italijanu i objasnio mu kako da obavi taj “posao“ . Sve je zavr{ilo prijateljskim zagrljajem i smijehom cijele ekipe.

Travnik pred duel u [irokom Brijegu

Brige zbog povreda
Pauzu zbog reprezentativnog nastupa nogometa{i Travnika iskoristili su za rad na takti~nom planu, a napada~i na pobolj{anju u~inkovitosti. Odigran je prijateljski me~ u Turbetu sa tamo{njim drugoliga{em u kojem su napada~i Travnika postigli {est golova. No, nekolicina igra~a je “rovita“ {to za, daje brige treneru Ned`adu Selimovi}u. “Nikada ne mo`ete spojiti dva dobra. Nakonme~a sa Vla{i}em na ozljede ~lanka po`alili su se napada~i Reki} i Lihovac, te vratar Adilovi}. Vidje}emo ho}e li se uspjeti oporaviti do subotnjeg duela. Respektujemo mom~ad [irokog, na klupu je stigao i Bla` Sli{kovi} i vjerujem da }e u~initi sve da poprave lo{ proljetni u~inak. Mi idemo rastere}ni sa `eljom da se poka`emo u dobrom svjetlu“ nagla, {ava Selimovi}. Vjerovatni sastav: Adilovi} (Deli}), Badrov, E. Varupa, Ribi}, Helvida, Zatagi}, Saraj~i}, [iljak, Faji}, Pranjkovi}, Popovi}. Eni news

^elik do~ekuje Rudar

Cilj nastaviti pobjedni~ki niz
Nogometa{i ^elika nakon pobjede nad ekipom Olimpica u prvom me~u polufinala Kupa BiH na Bilinom polju ve~eras do~ekuju ekipu prijedorskog Rudara. Crveno-crni bi se sa nova tri boda u potpunosti stabilizovali u sredini tabele, a to bi ujedno djelovalo dobro po igra~e koje ve} za ~etiri dana o~ekuje revan{ sa Olimpicom na stadionu “Asim Ferhatovi} Hase“ . “Rudar je ove sezone mnogima pomrsio ra~une, dobra su ekipa, opasni posebno iz kontri. Igra}e rastere}eno na Bilinom polju, ali }emo se potruditi da se iz Zenice vrate pora`eni“ ka`e mladi napada~ , ^elika Aldin [i{i}. Za ovaj me~ stru~ni {tab zeni~kog premijerliga{a ne}e mo}i ra~unati na povrije|ene Eldara Hasanovi}a i Emira Jusi}a, dok je pod upitnikom nastup Emira Had`i}a. U tim se vra}a Eldin Adilovi}. Vjerovatan sastav: Bilobrk, Brkovi}, Kuduzovi}, Milo{evi}, ^ovi}, Kapetan, Puri}, ]ulov (Hori}), [i{i}, Adilovi}, D`afi}.
Mi. D.

OSLOBO\ENJE subota, 2. april 2011. godine
Fudbaleri Sarajeva do~ekuju Budu}nost

SPORT
Premijer liga BiH uta pob ner

47
19. kolo por d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA

Tri boda imperativ
Van stroja su Guti}, Arsenijevi}, [}epanovi}, Hamzagi} i Jahovi} zbog suspenzije, Avdi}, koji odra|uje kaznu zbog tri `uta kartona i Had`i} zbog povrede
Fudbaleri Sarajeva do~ekuju u subotu (14 sati) ekipu Budu}nosti. [ef stru~nog {taba bordo sastava Mirza Vare{anovi} ne mo`e ra~unati na Hilmu Guti}a, Branislava Arsenijevi}a, Vu~inu [}epanovi}a, D`enaldina Hamzagi}a i Adisa Jahovi}a zbog suspenzije od Upravnog odbora, Alena Avdi}a, koji nema pravo nastupa zbog crvenog kartona iz prethodnog me~a sa Zrinjskim, te Damira Had`i}a zbog upale tetive. „Jahovi} i Hamzagi} su suspendovani zbog nezalaganja na moje insistiranje. Ostali igra~i su ka`njeni jer je to politika kluba. Nadam se da }emo novim razgovorima poslije utakmice sa Budu}nosti prona}i rje{enje. Igra~i koji istr~e na teren trebaju poka za ti da za slu`uju no si ti dres Sarajeva. Moramo pobijediti, bez obzira na sastav“, re kao je Va re {a no vi} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u klupskim prostorijama i dodao: „Pobijedili smo Budu}nost u prvom dijelu prvenstva. jerliga{em koji im isti~u na ljeto, a dvojica fudbalera nisu pristala na to. Vare{anovi} se slo`io sa odlukom Upravnog odbora da kazni igra~e i stru~ni {tab nakon {to je tim sa Ko{eva osvojio samo ~etiri boda u prva ~etiri kola proljetnog dijela prvenstva. „Rezultati su ispod renomea kluba i neuspje{no smo startovali u nastavku sezone. Nadam se da }emo popraviti u~inak u naredna ~etiri me~a. Nalazimo se na tre}em mjes tu i mi slim da }emo zadr`ati poziciju koja vodi u Evropu“, optimista je Vare{anovi}. Kapiten Kenan Hand`i} kazao je da tim sa Ko{eva uvijek ide na pobjedu i da svako ko dobije priliku treba je iskoristi ti da se na me tne {e fu stru~nog {taba. Vjerovatan sastav: Jovi}, ^omor, Be lo {e vi}, Tor lak, Mu ha re mo vi}, Nu hi}, K. Hand`i}, Pehli}, Koja{evi}, Obu}a, A. Hand`i} (H. Hand`i}).
Z. RA[IDOVI]

Igra~i trebaju pokazati da zaslu`uju nositi dres Sarajeva

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Blizu dogovora sa Had`i}em

Sportski direktor FK Sarajevo Edim Had`ialagi} naglasio je da su obavljeni razgovori sa Damirom Had`i}em, koji se izjasnio oko uslova za potpisivanje ugovora. Had`ialagi} smatra da }e se narednih dana posti}i kona~an dogovor sa Had`i}em. “Cilj ostaje izlazak u Evropu {to `elimo svake sezone. Naredne utakmice pokaza}e da li se mo`emo boriti za titulu“, izjavio je Had`ialagi}. Saznajemo i da su rukovodstvo i stru~ni {tab tra`ili da Jahovi} i Hamzagi} produ`e ugovore sa ko{evskim premi-

19 13 4 2 19 11 2 6 19 9 5 5 19 8 7 4 19 9 3 7 19 9 2 8 19 8 4 7 19 9 1 9 19 7 4 8 19 8 1 10 19 6 6 7 19 7 3 9 19 7 1 11 19 6 2 11 19 4 5 10 19 5 2 12 SUBOTA, 14 SATI SARAJEVO: Sarajevo - Budu}nost (Sudije: Kaplan, ^i{i}, Hrsti}) SUBOTA, 16 SATI TUZLA: Sloboda - Zrinjski (Ko`ul, Ibri{imbegovi}, Tepav~evi}) MOSTAR: Vele` - Olimpic (Burekovi}, Dujak, Grabus) ZVORNIK: Drina - Zvijezda (Pro{i}, Turudi}, Kuni}) [IROKI B: [iroki Brijeg - Travnik (Ale~kovi}, Peri}, Kne`evi}) TREBINJE: Leotar - @eljezni~ar (^ui}, [irko, For to) SUBOTA, 19 SATI ZENICA: ^elik - Rudar (Mrkovi}, Mari}, Primorac) NEDJELJA, 16 SATI IST. SARAJEVO: Slavija - Borac (Vukasovi}, Kuljaninovi}, ^ule)

1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. Rudar 5. Olimpic 6. Travnik 7. Sloboda 8. Slavija 9. ^elik 10. [iroki Brijeg 11. Zvijezda 12. Leotar 13. Zrinjski 14. Vele` 15. Budu}nost 16. Drina

25:9 34:15 28:19 22:19 20:20 29:25 17:17 29:31 19:18 35:36 21:22 19:28 23:28 18:31 16:24 15:28

43 35 32 31 30 29 28 28 25 25 24 24 22 20 17 17

Me|unarodni nogomet
ENGLESKA Premiership

Protivnik je u te{koj situaciji, ali mi gledamo na svoje igre. Pobjeda ne bi smjela do}i u pitanje.“

Olimpic skida skalp i Vele`u?

Subota: West Ham - Manchester Utd. (12.45), Birmingham - Bolton (15), Everton - AstonVilla(15), Newcastle- Wolverhampton (15), Stoke - Chelsea (15), WBA - Liverpool (15), Wigan- Tottenham(15), Arsenal- Blackburn (17.30). Nedjelja: Fulham - Blackpool(13.30), ManchesterCity- Sunderland(16).
ITALIJA Serie A

Janjo{ optimista, vukovi oslabljeni
Ekipu Olimpica o~ekuje te{ko gostovanje u Mostaru protiv Vele`a. Doma}inu su bodovi neophodni u borbi za opstanak i vukovima ne}e biti nimalo lako da nastave pobjedonosni niz (slavili u tri posljednja susreta). Da je pred njegovim timom neugodno gostovanje, svjestan je i strateg Olimpica Mehmed Janjo{, ali isti~e kako u Mostar idu bez bijele zastave. ‘’O~ekuje nas te{ka utakmica, protiv tima koji igra odli~no u proljetnom dijelu sezone. Vele`u su prijeko potrebni bodovi i sigurno je da }e dati sve od sebe da nas savladaju. Idemo se nadigravati i `elimo da mostarskoj publici poka`emo da smo kvalitetan tim i da nije slu~ajnost na{e mjesto koje zauzimamo na tabeli’’, rekao je Mehmed Janjo{. Strateg sarajevskog kluba ima}e dosta problema sa sastavljanjem ekipe zbog izostanka nekoliko standardnih prvotimaca. Naime, zbog `utih kartona utakmicu }e propustiti Mladen Lu~i} i Juan Pablo Kresser, a kapiten Muhamed Suba{i} ima povredu aduktora. Pored spomenute trojke, za ovaj me~ upitan je i Milo{ Vidovi}, koji se `ali na povredu le|a.
A. MEHANOVI]

@eljo gostuje u Trebinju, Amar Osim upozorava

LEOTAR ]E HTJETI
“osvetu“ za poraz od 8:0
@eljezni~ar je u jesenjem dijelu prvenstva savladao Leotar rezultatom 8:0, {to je ujedno i najubjedljivija pobjeda plavih nad trebinjskim premijerliga{om od kako se igra zajedni~ka liga. Upravo zbog visoke pobjede na Grbavici, Amar Osim upozorava kako sigurno ne}e biti lako izvu}i povoljan rezultat iz Trebinja, jer... “Bilo bi logi~no da nam se poku{aju osvetiti zbog poraza i to je naj~i{}i sportski poriv. Podr`avam to, jer bi bilo zaista `alosno da nije tako“ ka`e , Osim, koji je uvjeren kako }e Trebinjci dio pripreme za me~ sa @eljom bazirati upravo na tom rezultatu sa Grbavice. “Nakon svih utakmica koje smo odigrali u posljednje vrije me, ja sno je ko dan da ne}emo potcijeniti Leotar, bez obzira na visoku pobjedu sa Grbavice“ ka`e Osim, koji je , igra~e kaznio sa oduzimanjem pola pla}e zbog poraza od Slobode. “Mora se igrati maksimalno, bez obzira da li je protivnik Sloboda, Dinamo ili Leotar. Za poraz od Tuzlaka su ka`njeni, a ovo je sada nova utakmica u kojoj imamo nove motive. Za neke me~eve igra~i su imali dodatne premije, ali to se nije moglo vidjeti na terenu, tako da nov~ana stilumacija ili destimulacija ne mora zna~i ni{ta“ dodaje Osim, koji je je, dan od onih koji smatraju da je Premijer liga u pet deka. “Sve ekipe su stidljivije u startu na gostovanjima, ali ne znam {to. O~ito je da sve zavisi od trenutnog raspolo`enja, jer kako druga~ije objasniti da Zvijezda da [irokom {est golova, a nama ne mo`e {utirati po golu, a mi ne mo`emo [irokom“ obja{, njava Osim, koji u susretui pro tiv Le ota ra ne mo`e ra~una ti na Ja dran ka Bo gi~evi}a, ko ji se po no vo po`alio na bol u koljenu, zatim Patricka Nyemu, koji }e tek od utorka biti u konkurenciji za po~etni sastav, kao i Aleksandra Nikoli}a. Svi ostali igra~i, uklju~uju}i i Zebu, koji je presko~io jedan trening, su u konkurenciji za po~etni sastav, koji bi u Trebinju trebao izgledati ovako: [ehi}, Markovi}, Vasili}, Me{i}, Ra do va no vi}, Svra ka, ]ulum, Zeba, Jamak (Vi{}a), Be{lija, Popovi}.
J. LIGATA

Subota: Brescia - Bologna (18), Milan Inter (20.45). Nedjelja: Napoli - Lazio (12.30), Catania- Palermo(15), Cesena- Fiorentina(15), Chievo- Sampdoria(15), Genoa- Cagliari(15), Lecce- Udinese(15), Parma - Bari (15), Roma - Juventus (20.45).
[PANIJA Primera

Subota:RealMadrid- SportingGijon(18), Getafe- Valencia(20), Villarreal- Barcelona (22). Nedjelja: Deportivo - Mallorca (17), Espanyol- Racing(17), Levante- Malaga(17), Real Sociedad - Hercules (17), Sevilla - Zaragoza(19), Osasuna- AtleticoMadrid(21). Ponedjeljak: Almeria - Athletic Bilbao (21).
NJEMA^KA Bundesliga

Subota: Bayern - B. M’gladbach (15:30), BorussiaD.-Hannover(15:30),Kaiserslautern -BayerL.(15:30),Mainz-Freiburg(15:30),Werder - Stuttgart (15:30), Hoffenheim - HSV (18:30).Nedjelja:Koln-Nurnberg(15.30),Wolfsburg- Eintracht(15:30).
FRANCUSKA Le Championnat

Budu}nost gostuje na Ko{evu

Postoji nada dok se igra
Budu}nost }e se suprotstaviti ekipi Sarajeva, koja je u ovom duelu apsolutni favorit, ali se igra~i trenera Munevera Rizvi}a ne pla{e bordo sastava. Trenuta~ni problemi sa suspenzijom petorice standardnih igra~a Sarajeva i situacija vezana za sudbinu N/FSBiH, mogla bi donekle olak{ati nastojanja Banovi}ana da se dobrom igrom {to bolje predstave sarajevskoj publici i postizanjem nekog gola eventualno revan{iraju za jesenji poraz od 1:2. “@elimo iskoristiti njihovu situaciju u klubu, iako nam polo`aj na tabeli ne daje puno prostora za optimizam. Sve dok se prvenstvo bude igralo, postoji nada za opstankom u elitnom rangu. Sigurno je da se ne}emo predati bez ispaljenog metka”, I. PEJI] izjavio je Rizvi}.

Subota: ArlesAvignon- Monaco(19), Lille- Caen(19), Nancy- Bordeaux (19), PSG - Lorient (19), Rennes - Auxerre (19), Sochaux - Brest (19), Toulouse - Montpellier (21). Nedjelja: Nice - Lyon (17), St Etienne - Valenciennes (17), Lens - Marseille (21).
HRVATSKA HNL

Subota: [ibenik - Hrvatski Dragovoljac (16), Istra 1961 - Zadar (16), Osijek - Inter Z. 16:00, Cibalia - Vara`din (18), Hajduk - Rijeka (18), Slaven Belupo Karlovac (18), Zagreb - Dinamo (20.10).
SRBIJA Merdian

Subota: Javor- Crvenazvezda(13), ^ukari~ki- Sartid(15), Metalac- Vojvodina(15), Sevojno - Spartak (15), Ind`ija - OFK Beograd(15), Partizan- Borac(18). Nedjelja: BSK Bor~a- Jagodina(15), HajdukKula - Rad (15).

48

SPORT

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ATP i WTA Miami

Nadal u polufinalu protiv Federera
U finalu WTA turnira u Miamiju, koji se igra paralelno s turnirom tenisera, snage }e odmjeriti Ruskinja Marija [arapova i Bjeloruskinja Victoria Azarenka
Poznata su sva ~etiri polufinalista ATP turnira iz Masters serije 1000 u Miamiju. Posljednji se me|u ~etiri najbolja, nakon Novaka \okovi}a, Mardya Fisha i Rogera Federera plasirao najbolji teniser svijeta Rafael Nadal. [panac je u ~etvrtfinalu sa 6:2, 3:6, 6:3 savladao sedmog nositelja, ^eha Toma{a Berdycha. Me~ je trajao dva sata i 17 minuta, a na kraju je Nadal do{ao do desete pobjede u 13. me|usobnom susretu. U polufinalu }e Nadal obnoviti rivalitet protiv Rogera Federera, te }e se dvojac sastati me|usobno po 23. put, a [panac vodi sa 14:8. U finalu WTA turnira u Miamiju, koji se igra paralelno s turnirom tenisera, snage }e odmjeriti Ruskinja Marija [arapova i Bjeloruskinja Victoria Azarenka. Nakon {to je [arapova sa 3:6, 6:0, 6:2 savladala Njemicu Andreu Petkovi}, Azarenka je bez ikakvih problema bila bolja od tre}e nositeljice Vjere Zvonarjeve 6:0, 6:3, te tako sprije~ila rusko finale. ATP Miami, ~etvrtfinale: Nadal (1) - Berdych 6-2, 3-6, 6-3; Federer (3) - Simon 3-0, predaja Simon. WTA Miami, polufinale: [arapova (16) - Petkovi} (21) 3-6, 6-0, 6-2; Azarenka (8) - Zvonarjeva (3) 6-0, 6-3.

[arapova pobijedila Petkovi}

PREMIJER LIGE
Rukometa{i SUBOTA: Grada~ac - Konjuh Izvi|a~. Gra~anica Index SRIJEDA: Krivaja - Bosna BH gas Slobodna ekipa: Bosna Prevent. Rukometa{ice SUBOTA: Mira - Lokomotiva Slobodna ekipa: Katarina. (19 sati) (19.30) (19)

Uo~i Evropskog d`udo kupa

U Sarajevu respektabilna imena
Dvoranu KSC Ilid`aovogvikenda}e posjetitirespektabilnaimena evropskog d`uda, a povod je [estievropskid`udo kup za seniore i seniorke - Sarajevo open 2011. Turnir je iz kalendaraEvropsked`udofederacije (EJU) i ove }e godine imati visoki rejting, jer }e me|u 230 takmi~ara i takmi~arki iz 23 zemljebitibrojniosvaja~i evropskih i svjetskih medalja. U Sarajevu}e nastupiti i predstavnici evropskih velesila u d`udo sportu me|u kojim su Rusija, Holandija, Ma|arska i Njema~ka. “Turnir}e bitinajbolji do sada i bodovi s njega se direktoupisuju na evropskurang-listu. Tako da je takmi~enje na neki na~in i kvalifikaciono za Olimpijskeigre u Londonu. Ponosni smo zbog ~injenice da }emougostitinajboljed`udiste iz Evrope, kao i zbog toga {to }e na{i borci imati priliku da provjeresvojuformu i kvalitet“ rekao je selektor d`udo re, prezentacije BiH BranislavCrnogorac, potvrdiv{i kako su najve}iadutina{ezemljeAmelMeki} i MitarMrdi}, dok je izostanak Larise Ceri} veliki hendikep. Od pojedinaca najzvu~nija imena kod seniora su Rus Aleksander Mikhailin, trostruki svjetski i peterostruki evropski prvak, zatim evropski viceprvaci Bor Barna (Ma|arska) i Milo{ Mijalkovi}(Srbija), a kod seniorki Ma|arica Anete Masaros, prvakinjaEvrope i dvostrukaviceprvakinja svijeta. Pomenimo da }e se ceremonija otvaranja odr`atidanas u 16 sati, dok su finalneborbe na programunakon sve~anog otvaranja, odnosno u nedjelju u 16.30 sati. Kvalifikacione borbe po~inju 10.30. O. Z.

(19)

ODBOJKA PLAY-OFF
Raspored dana{njih utakmica Play-offa Premijer odbojka{ke lige BiH: Mu{karci BIJELJINA: Radnik - Kakanj MODRI^A: Modri~a - Br~ko Jedinstvo @ene BIJELJINA: Radnik - Jedinstvo PALE: Jahorina - Kula Grada~ac (19) (18) (16) (sino})

Imamo svoje adute: Crnogorac

Na temelju ~lanaka 241, 242. i 243. Zakona o gospodarskim dru{tvima (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10) i ~lanka 67. Statuta EUROLEASING d.d., Nadzorni odbor na sjednici, odr`anoj 31. 3. 2011. godine, objavljuje

O B AV I J E S T
o sazivanju i odr`avanju redovne gdi{nje Skup{tine EUROLEASING d.d. I. Obavje{tavaju se dioni~ari EUROLEASING d.d. da }e se 28. 4. 2011. godine odr`ati redovna godi{nja Skup{tina EUROLEASING d.d., s po~etkom u 11 sati. Skup{tina }e se odr`ati u poslovnim prostorijama EUROLEASING d.d., Vukovarska 1, Mostar. II. Za gdi{nju Skup{tinu predla`e se slijede}i dnevni red: 1. Utvr|ivanje broja glasova nazo~nih dioni~ara ili punomo}nika dioni~ara, te utvr|ivanje valjanosti punomo}i punomo}nika u smislu odredbi Zakona i Statuta Dru{tva, 1.1. Izbor radnih tijela Skup{tine i to: zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika, 2. Odluka o usvajanju godi{njeg izvje{}a Nadzornog odbora o poslovanju Dru{tva u 2010. godini, 3. Odluka o usvajanju godi{njeg izvje{}a Uprave Dru{tva za 2010. godinu, 4. Odluka o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora Euroleasing d.d., 5. Odluka o imenovanju ~lana Nadzornog odbora Euroleasing d.d., 6. Odluka o raspodjeli dobiti EUROLEASING d.d. ostvarene u 2010. godini, 7. Odluka o imenovanju revizora za 2011. godinu. Dioni~ari ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedlog oluka najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove obavijesti, uz obvezu Nadzornog odbora da u skladu s odredbama ~lanka 243. stav 2. takav prijedlog objavi na isti na~in kao obavje{tenje o sazivanju Skup{tine. Lista dioni~ara Dru{tva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu s prijedlozima dostupni su dioni~arima Dru{tva u poslovnoj zgradi EUROLEASING d.d., Vukovarska 1, Mostar (ured tajnika Dru{tva), svakim radnim danom od 8 do 16 sati, prvi dan po objavljivanju ove obavijesti. Prijava za u~e{}e na Skup{tini Dru{tva i obrazac punomo}i mogu se dobiti u sjedi{tu Dru{tva. Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara du`ni su dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ara Dru{tva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog odr`avanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~enom po{tom na gore nazna~enu adresu. Svi u~esnici na Skup{tini obvezni su pokazati osobni dokument u svrhu identifikacije (osobna karta ili paso{/putovnica). Svim prijavljenim dioni~arima, odnosno punomo}nicima dioni~ara izdat }e se potvrda o prijavi koju u~esnik u radu Skup{tine obvezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije po~etka Skup{tine. Glasanje u Skup{tini vr{i se zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. Broj: EL-287-1/2011 NO Mostar, 31. 3. 2011. godine PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Davor Martinovi}

Na temelju ~lanaka 241, 242. i 243. Zakona o gospodarskim dru{tvima (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10) i ~lanka 55. Statuta AGRAM d.d., Nadzorni odbor na sjednici, odr`anoj 31. 3. 2011. godine, objavljuje

O B AV I J E S T
o sazivanju i odr`avanju redovne godi{nje Skup{tine AGRAM d.d. I. Obavje{tavaju se dioni~ari AGRAM d.d. da }e se 25. 4. 2011. godine odr`ati redovna godi{nja Skup{tina AGRAM d.d., s po~etkom u 11 sati. Skup{tina }e se odr`ati u poslovnim prostorijama AGRAM d.d., Zvonimirova 40, Ljubu{ki. II. Za godi{nju Skup{tinu predla`e se slijede}i dnevni red: 1. Utvr|ivanje broja glasova nazo~nih dioni~ara ili punomo}nika dioni~ara, te utvr|ivanje valjanosti punomo}i punomo}nika u smislu odredbi Zakona i Statuta Dru{tva, 1.1. Izbor radnih tijela Skup{tine i to: zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika, 2. Odluka o usvajanju godi{njeg izvje{}a Nadzornog odbora o poslovanju Dru{tva u 2010. godini, 3. Odluka o usvajanju godi{njeg izvje{}a Uprave Dru{tva za 2010. godinu, 4. Odluka o raspodjeli dobiti AGRAM d.d. ostvarene u 2010. godini, 5. Odluka o imenovanju revizora za 2011. godinu, 6. Odluka o usvajanju plana poslovanja za 2011. godinu. Dioni~ari ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove obavijesti, uz obvezu nadzornog odbora da u skladu s odredbama ~lanka 243. stav 2. takav prijedlog objavi na isti na~in kao obavje{tenje o sazivanju Skup{tine. Lista dioni~ara Dru{tva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu s prijedlozima dostupni su dioni~arima Dru{tva u poslovnoj zgradi AGRAM d.d., Zvonimirova 40, Ljubu{ki (ured tajnika Dru{tva), svakim radnim danom od 8 do 16 sati, prvi dan po objavljivanju ove obavijesti. Prijava za u~e{}e na Skup{tini Dru{tva i obrazac punomo}i mogu se dobiti u sjedi{tu Dru{tva. Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara du`ni su dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ara Dru{tva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog odr`avanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~enom po{tom na gore nazna~enu adresu. Svi u~esnici na Skup{tini obvezni su pokazati osobni dokument u svrhu identifikacije (osobna karta ili paso{/putovnica). Svim prijavljenim dioni~arima, odnosno punomo}nicima dioni~ara izdat }e se potvrda o prijavi koju u~esnik u radu Skup{tine obvezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije po~etka Skup{tine. Glasanje u Skup{tini vr{i se zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. Broj: NO-IV-02-006/2011 Ljubu{ki, 31. 3. 2011. godine PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Dubravko Grgi}

AGRAM d.d. • Zvonimirova 40 • 88 320 Ljubu{ki • BiH • Tel: 039/837-500 • Fax: 039/837-960 3381602200091039 - UniCredit Zagreba~ka banka • 1610200005610093 - RAIFFEISEN BANK • 5550430017056525 - NOVA BANKA IB: 4272097340000 • PDV broj: 272097340000 • MRB subjekta upisa 1-3407 @upanijski sud [iroki Brijeg

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Liga 6

49
BOSNA I HERCEGOVINA
2. kolo

LIGA 6 Bosna ASA BHT oslabljena gostuje kod [irokog

Bez \urasovi}a i Zimi}a,
upitni Pa{ali}, Kru{lin i Radi}
Igramo kod druge najbolje ekipe u dr`avi. Nije da nam je nebitan rezultat, no svjesni smo da smo dosta oslabljeni i `elja nam je da u takvoj situaciji odigramo najbolje {to mo`emo, ka`e strateg studenata Dejan Pare`anin
Tre}e kolo Lige 6 Bosnu vodi u [iroki Brijeg. Timovi koji su u nedavnoj pro{losti redovno odlu~ivali o prvaku BiH, ove sezone bore se za razli~ite ciljeve - [iroki uz Igokeu ima najve}e {anse da se domogne pehara, dok studenti sa podmla|enim sastavom gledaju da se dohvate final-foura. Sve preko toga bio bi bonus sa ekipu Dejana Pare`anina koja na Pecaru odlazi uzdrmana povredama trojice klju~nih igra~a.

1. Igokea 2. Mladost 3. Borac 4. [iroki 5. Bosna 6. ^apljina

2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 0

0 1 1 1 1 2

172:100 152:142 149:158 125:140 139:165 120:158

4 3 3 3 3 2 (19) (20) (18)

Parovi, subota Mladost - Igokea [iroki TT Kabeli - Bosna ASA BHT Nedjelja Borac Nektar - ^apljina Lasta

Ima mo jo{ dan da ih po ku{a mo ospo so bi ti naj bo lje {to mo`emo, jer ukoliko se ispostavi da ne budu mogli podnije ti na po re, {an se za do bar re zultat bi}e nam jo{ manje“, ka`e Pare`anin.

Odgovorno i hrabro
[i ro ki i Bo sna tre}e ko lo do~ekuju sa polovi~nim uspjehom. Obje ekipe stradale su u Lakta{ima uz po jednu pobjedu na doma}em parketu (^apljina i Borac). Uloga favorita na strani je aktuelnog prvaka, no predaje unaprijed nema: “Igramo kod druge najbolje ekipe u dr`avi. Nije da nam je ne bi tan re zul tat, no svje sni smo da smo dosta oslabljeni i `elja nam je da u takvoj situaciji odi gra mo naj bo lje {to mo`emo. Primorani smo da ro ti ra mo, da u va tru uba ci mo igra~e koji nisu imali previ{e prilike za igru, no to bi na polju iskustva mogao biti dobitak. Ide mo se [iro kom suprotstaviti odgovorno i hrabro, pa {ta bude“, zaklju~io je trener Bo sne. Utakmica u dvorani Pecara po~inje u 20 sati.
M. ISLAMOVI]

Kraj za \urasovi}a
U pobjedi nad Borcem u drugoj ~etvrtini povrijedili su se Emir Zimi} i Bo`o \urasovi}. I dok }e centar zbog problema sa stopalom vjerovatno presko~iti samo gostovanje u Hercegovini, krilni igra~ studenata je pri jednom poku{aju trojke ru`no dosko~io te povrijedio sko~ni zglob, zbog ~ega }e propustiti ostatak sezone. “\urasovi} je pokidao ligamen te, no ga mu je u gip su i sada ga o~ekuje oporavak. Na nje ga vi {e ne mo`emo ra~una ti, u [i ro ki Bri jeg ne}e pu to va ti ni Zi mi}, no to ni su na {i je di ni pro blem“, ka zao

Sa posljednjeg me~a na Pecari

[ehovi} se polako vra}a

U moru lo{ih vijesti i problema sa kojima se suo~ava strateg Bosne, da{ak pozitive unio je povratnik Suad [ehovi}. U debiju od povratka iz Olimpije pro{losezonski kapiten je protiv Borca postigao osam poena. Iako jo{ daleko od prave forme, Pare`anin uskoro o~ekuje starog [ehu: “Imao je dobru rolu, vidi se glad za igrom, no pauza zbog povrede ostavila je traga. Fizi~ki jo{ nije spreman, no iz utakmice u utakmicu vrati}e formu u kakvoj je bio i uskoro treba o~ekivati njegov potpuni povratak“.

je Dejan Pa re`anin. Naime, kraj utakmice protiv Borca povrije|eni su do~ekali i kapiten Muhamed Pa{ali} te bekovi Filip Kru{lin i Marko Radi}. Me|utim, njihovo stanje mnogo je bolje te }e oni biti u ekipi. Da li }e i koliko biti spremni da zai gra ju, Pa re`anin ka`e: “Bitno je da su tu. Radi se o malim, ali nezgodnim povredama koje se lako mogu pogor{ati i to nam je najve}a briga.

EUROLIGA Maccabi izbacio Caju Laboral

NBA Lakersi lako sa Dallasom

Teletovi}: Odlu~ila je druga utakmica
Ko{arka{i Maccabija iz Tel Aviva u ~etiri utakmice rije{ili su ~etvrtfinalnu seriju Eurolige protiv Caje Laboral i osigurali zavr{ni turnir koji }e se igrati u Barceloni. Iako je i ovaj put bio najbolji pojedinac {panskog prvaka sa 17 poena, Mirza Teletovi} kazao je da se klju~ni trenutak desio jo{ u drugoj utakmici. Tada je Maccabi poenima Jeremya Parga 1,3 sekunde prije kraja do{ao do pobjede u Vitoriji (83:81) te seriju odlu~io na svom parketu: “Naporna je bila cijela serija, sa oslabljenim kadrom smo mnogo igrali i putovali, a Maccabi je imao {iri izbor igra~a. Stalno su im s klupe ulazili odmorni pojedinci i to se osjetilo. A cijelu je seriju odlu~io jo{ onaj {ut Parga u drugoj utakmici“, osvrnuo se reprezentativac BiH na dramati~nu pobjedu Izra-

Boston slavio u San Antoniju
U NBA ligi odigrana su dva derbija - Boston je slavio u San Antoniju 107:97, dok su LA Lakersi na doma}em parketu pobijedili Dallas 110:82. Osim pobjede kod Spursa, omjerom 57-18 i dalje najbolje ekipe Zapada i cijele lige, za koju su najvi{e povukli Rajon Rondo s 22 poena i 14 asistencija te Paul Pierce s 21 ko{em, 11 uhva}enih lopti i sedam asistencija. U redove mamuza vratio se Tim Duncan koji je ubacio 20 poena uz 13 skokova, dok je Tony Parker dodao 23 ko{a i osam asistencija. Ipak, teksa{ka ekipa je upisala peti vezani poraz i prili~no poljuljala, ~inilo se, sigurnu poziciju broj jedan Zapada. Lakersi su protiv Dallasa do{li do osme uzastopne pobjede i 16. u posljednjih 17 odigranih utakmica. Susret je obilje`ilo pet isklju~enja i `estoko naguravanje igra~a devet minuta prije kraja pri rezultatu 90:73. Inicijator incidenta bio je Jason Terry koji je napravio grub faul nad Steveom Blakeom, a osim njih dvojice u

Tony Parker: Spursi upisali peti uzastopni poraz Reuters

Mirza Teletovi} u duelu sa Liorom Eliyahuom

elaca nakon vodstva Caje Laboral od 1:0. Panathinaikos je sa 3-1 izbacio aktuelnog prvaka Evrope, Barcelonu, dok je final-four izborio i Montepaschi. Iako je tim iz Siene seriju otvorio katastrofalnim porazom (41:89) od Olympiakosa, sa tri uzastopne pobjede Italijani su izborili zavr{nicu u Barceloni.

^evrti u~esnik bi}e poznat nakon pete utakmice izme|u Reala i Valencije. Su sret je na ra spo re du7. aprila u Madridu. Rezultati: Maccabi - Caja Laboral 99:77 (3-1), Panathinaikos - Barcelona 78:67 (31), Montepaschi - Olympiacos 88:76 (3-1), Vaalencia Real Madrid 81:72 (2-2).
M. I.

naguravanju su isklju~eni i Dallasov Brandon Haywood te krilo LakersaMattBarneskoji je ~ak na pod bacio i pomo}nog trenera gostiju TerryaSttotsa. Prekid je trajaoosam minuta, a kasnije u utakmici isklju~en je i Shannon Brown. Lakerse je do pobjede vodio Kobe Bryant sa 28 poena, dok je za Mavse Dirk Nowitzki dodao 27 poena uz 13 skokova. Rezultati: San Antonio - Boston 97:107, LA Lakers - Dallas 110:82.

50

OGLASI

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ta~kom I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna o davanju saglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01-02-58/11 od 28. 2. 2011. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutra{njih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna, objavljuje

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona”, broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Zavidovi}i, objavljuje

J AV NradnogK O N K U R S I mjesta dr`avnog slu`benika za popunu
u Ministarstvu unutra{njih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna 5 / 264 Stru~ni saradnik za telekomunikacije u Odsjeku za informatiku i telekomunikaciju u Ministarstvu u sjedi{tu.................................................................................................— 1 (jedan) izvr{ilac

J AV N I K O N K U R S
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Zavidovi}i 5 / 263 01. Stru~ni saradnik za planove za{tite i spa{avanja i poslove vatrogastva......................- 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni saradnik za poslove Op}inskog vije}a i radnih tijela ......................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji, i to: za poziciju 01. - VSS, VII stepen, zavr{en fakultet politi~kih nauka, odsjek odbrana i sigurnost, profesor odbrane i sigurnosti - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru za poziciju 02. - VSS, VII stepen, zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u “Slu`benim novinama FBiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72 000 Zenica sa naznakom “Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Zavidovi}i“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en saobra}ajni fakultet, elektrotehni~ki fakultet - smjer PTT telekomunikacije - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i br. 2 72 000 Zenica sa naznakom “Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona sredi{nja Bosna“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

PO[TOVANI ^ITAOCI!

OSLOBO\ENJE

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI: Banka Valuta Broj ra~una

Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{it }e se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO SPARKASSE BANK DD SARAJEVO

KM

3383202250044019

UPLATE U INOSTRANSTVU:
- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

KM

1990490005630121

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

DNEVNI LIST O SLOBO\ENJE (svaki dan) 6 mjeseci 12 mjeseci

KM 60,00 120,00

EUR 31,00 61,00

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

51

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170-254. POSLOVNI prostor kod kina tesla, 1 sprat, 74m2, 3 kancelarije, ~ajna kuhinja, mo kri ~vor, 1.300 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Kranj~evi}eva, 1 sprat, 115m2, namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor kod Predsjedni{tva BiH, B. \ur|eva, prizemlje, 33m2, novo sve, 650 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor 100m2, ^emalu{a, 2.000 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497-350 i Tel. 033/513-439. IZDAJEM dvosoban stan, lijepo namje{ten, u zgradi, blizu Ba{~ar{ije, 500 KM. Mob. 061/142-704. IZDAJEM stan, Centar, pogodan za pos. prostor. Mob. 061/102-216, 062/346855. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, zaposlenim djevojkama ili studenticama, blizu Katedrale. Mob. 062/625-163. IZDAJEM poslovni prostor 15m2, centar grada. Mob. 063/717-908, 214-151. IZDAJEM trosoban stan, Ilid`a-Lu`ani, eta`. grijanje, privatna ku}a. Mob. 061/518-479. IZDAJEM pos. prostor 40m2, u Ferhadiji 15, prizemno. Mob. 061/219-464, 202-611. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru bli`e centru. Tel. 061/358-772. IZDAJEM stan u privatnoj zgradi. Mob. 062/878-502. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM namje{ten stan 47m2, Ul. H. Hume 2, zvati od 16 do 18h. Tel. 033/677915. CENTAR izdajem dvosoban stan sa gara`om i ba{tom za FPN. Tel. 061/019360. OPREMLJEN biro sa antreom i }ajnom kuhinjom blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170461. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, I sprat, centar i poslovni prostor 80m2, ul. Av de Smaj lo vi}a — grba vi ca. Mob. 061/573-640. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200455. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Centar, grijanje, parking prostor, poseban ulaz. Mob. 061/574-003. IZDAJEM radnju u centru Ba{~ar{ije, 15m2. Mob. 062/692-255. IZDAJEM namje{ten stan u centru grada. Tel. 061/812-084. IZDAJEM jednokrevetnu sobu u Hrasnom. Tel. 033/664-292. IZDAJEM ku}u, p+s sa ba{tom u strogom centru Sarajeva za stanovanje i poslovni prostor. Tel. 061/382-261. IZDAJEM jednosoban manji stan u privatnoj ku}u poseban ulaz u centru, eta`no, samcu ili samici. Tel. 033/444-843. IZDAJEM dvosoban stan, 50m2, blizina Katoli~kog centra, N. ka{ikovi}a, mo`e i opremljen. Mob. 061/130-194. IZDAJEM sdvosoban namje{ten stan kod Medicinskog fakulteta. Tel. 213-958. HRASNO, izdajem stan trosoban, preko puta trolebuske stanice, extra namje{ten. Mob. 062/204-208. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. CENTAR, dvosoban namje{ten stan, grijanje plinsko. Tel. 526-022, 061/916429. STAN dvosoban, 2 kat, M. dvor, izdajem. Mob. 063/990-048. IZDAJEM moderan stan 100m2, strogi centar, 800 KM. Mob. 061/100-437. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, ba{ta, terasa, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM stan 74m2, u strogom centru, pogodan za kancelarije. Mob. 061/350688. IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod hotela Evropa. Mob. 061/226049. IZDAJEM gara`u, M. dvor, centar. Mob. 062/253-712, 667-994. TRG heroja, atraktivan pos. prostor, pogodan za razli~ite namjene, 27m2 osnove i 8m2 galerije. Mob. 061/390-748. IZDAJEM dvosoban prazan stan u privatnoj ku}i, Dejzina Biki}a 15. Tel. 485922. IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici, u bli zi ni @elji nog sta di ona. Mob. 061/812-046. ALIPA[INA ulica, jednosoban namje{ten stan, na du`i period, centar. Mob. 061/190-008, 061/365-278. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202437, 061/226-493. IZDAJEM pos. prostor, plato Skenderija C-16, 18m2, klima, struja, voda. Mob. 061/213-788. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM stan 40m2, ^engi} Vila, kod Kuvajtske d`amije. Mob. 063/377-485. U STROGOM centru izdajem namje{ten stan 90m2, V sprat bez lifta, sun~an, velika terasa, eta`no grijanje na gas. Tel. 061/908-587. IZDAJEM dva stana po 80m2, posebni ulazi, et. grij. alarm, ba{ta, Breka, H. Polovine. Mob. 061/182-128. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM ku}u, 300m2, Trebevi~ka, mogu}e kori{tenje u stambene svrhe, kao pos. prost. dvori{te, gara`a, mogu}a svaka vrsta dogovora. Tel. 033/263-190, 061/161-790. IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan 100m2, Aerodromsko naselje, gara`a, nedavno ugra|ena super moderna kuhinja. Tel. 033/263-190, 061/161-790. IZDAJEM prazan stan na [ipu, novogradnja, 80m2. Mob: 061/161-790. IZDAJEM poslovni prostor 80m2 i 150m2, cen. grij. Radni~ka 19, Grbavica, na du`i period. Mob. 061/130-034. IZDAJEM ku}u 450m2, sa vo}njakom, hladnjakom, gara`a, parking, cen. grij. Mob. 061/130-034. IZDAJEM sobu u dvosobnom stanu, studentu, blizu medicine, gra|evine, DIFa. Tel. 443-743. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM poslovni prostor, trg Skenderije 8,17m2. tel. 061/480-207. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 300KM + re`ije. Tel. 061/356-535. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu. Mob. 061/198-642. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 061/170-254. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

STARI grad kod Vije}nice, stan 60m2, nov, III sprat, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM dvoiposoban stan 68m2, ul. Bajrama Zenunija br. 2/10, preko puta Televizije BiH. Tel. 033/543-954. PRODAJEM stan 52m2 na Grbavici[oping, III sprat. tel. 065/021-556. ILID@A, plandi{te, ul. Bosanski Ljiljan, 17 objekat p+1+p, 150m2 ba{te, uredni papiri, 1/1, kod nove d`amije. Mob 062/319-563. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom, Ul. Azize [a~irbegovi} i 53m2 Aleja lipa 98.000KM. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom, trg Heroja, 65.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM ili mijenjam ku}u u strogom centru sa oku}nicom. tel. 061/019360. PRODAJEM ku}u na ^ar{iji-Kova~i i pos. prostor 80m2 u Bravad`iluku. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan 44m2 u Bu~a potoku kod apoteke, II sprat, adaptiran i 65m2 na Alipa{inom, Trg me|unarodnog prijateljstva, VI sprat. tel. 065/021-556. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM gril za pe~enje pili}a — plin, plata za ro{tilj — plin. Mob. 061/927-140. je dno so ban stan, II sprat, zgra da, 400KM. Tel. 646-410. od 17 sati. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. 033/447-095. PRODAJEM vikendicu 60m2 na placu 1000m2 kod Upijevog vo}njaka, 1/1, struja, voda. Tel. 062/577-638. PRODAJEM noviju vikendiccu 65m2 na placu 600m2, vl. 1/1 kod Upijevog vo}njaka. Tel. 062/577-638. PRODAJEM namje{tenu vikendicu na Jablani~kom jezeru. Mob. 062/232-211. ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagreba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. PRODAJEM vikendicu 60m2 na placu 1000m2, sun~an, ravan, 1/1 kod Upijevog vo}njaka, 20 km od centra. Tel. 062/577-638. PRODAJEM dva poslovna prostora u tr`nom centru Had`i}i. Tel. 066/966-105. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM dvosoban stan 55m2, Ul. N. [i {i}a 17, Ko {ev sko brdo, 900 eura/m2. Mob. 061/571-129. POVOLJNO ku}a sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Mob. 061/201-700. BEOGRAD kod Kalemegdana, stan 42m2, 2 kat. Tel. 00381113282449. SRBIJA-Rudnik, G. Milanovac, 2 monta`ne vikendice, struja, voda, plac. Tel. 00381112455256. PRODAJEM stan 94m2, N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, 2 kat. Tel. 612-007. PRODAJEM ku}u Ul. Abdsthana 23 — Kova~i, pogledati od 10-16h. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adap ti ran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM stan 122m2 u strogom centru Sarajeva za ku}u ili stan u Baru ili drugi grad, Crnogorsko primorje, moj stan je ~etvorosoban renoviran, ul. M.M. Ba{eskije, II sprat, pogled na dvije strane — na Trebevi} i Logavinu. Tel. 00387 61 147-063 i 00382 69 201-873. MIJENJAM dva manja stana: ul. Mis Irbina, povr{ine 53m2 i ul. Branilaca Sarajeva, 43m2 zajedan ve}i na lokaciji u`eg centra grada. Mob. 061/130-128. MIJENJAM stan u privatnoj zgradi, za pos. prostor. Mob. 062/878-502. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJA
PRODAJEM dvoeta`ni ~etvorosoban stan u Papagajci (V i VI sprat), sa pogledom na panoramu Sarajeva i Trebevi}a. Stan je pogodan za poslovni prostor i stanovanje. Ponude slati na e mail: aba19@sbcglobal.net

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. UNAJMLJUJEM gara`u na Skenderiji, mo`e bli`a okolina ili kupujem. Mob. 061/350-448. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516713.

PRODAJEM 25 dunuma {ume, 30 dunuma livade, Borovsko, op{tina Rogatica, cijena 45.000 KM. Mob. 062/688855. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM ku}u u starom gradu iznad Mahmutovca sa oku}nicom i 400m2 ba{te. Tel. 533-952. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{ji. Tel. 665-966. SKENDERIJA, prodajem jednosoban stan, II sprat, novogradnja, eta`no grijanje, cijena po vi|enju. Mob. 061/352112. PRODAJEM vikend imanje 2 dunuma vo~njaka i ba{te, ku}a, dvije gara`e, cijena po vi|enju. Mob. 061/157-718. PRODAJEM poslovni prostor, centar 80m2 kod BBI-a — robna ku}a, za notara, advokata i biro, stan centar 73m2, ul. Alipa{ina, III sprat. Mob. 061/573-640. PRODAJEM nov stan 38m2 u centru, I sprat. tel. 061/131-727. PRODAJEM radnju 18m2 u centru Ba{~ar{ije. tel. 061/131-727. PRODAJEM stan 40m2, Ul. Branilaca Sarajeva, III sprat. Tel. 061/225-164. PRODAJEM gara`u 12m2, centar, garsonjera 22m2, centar, Sapartman u Neumu 46m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. POSLOVNI prostor 22m2, prizemlje, Dobrinja 2, taxi {tand. Mob. 062/141810. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330m2, potpuno opremljena i razne parcele na podru~ju cijele BiH. Mob. 061/573-640. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM stan u Ul. Kulovi}a 8. tel. 063/589-315. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. tel. 061/157-348. PRODAJEM garsonjeru 38m2, centart, nova. Mob. 061/131-727. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan 60m2 + gara`a 15m2 + oku~nica, cijena 95.000 eura. Mob. 063/918-909.

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466341, 062/823-739. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan mladom bra~nom paru ili studentima, Alipa{ino C-faza. Tel. 062/965-966. IZDAJEM namje{ten stan, sa 3 le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, Bistrik. Mob. 061/928-632. IZDAJEM stan u ~istom i mirnom dijelu Sarajeva, dvije jednokrevetne i soba dnevnog boravka, kuhinja, zaseban ulaz. Pogodno za studente. tel. 033/225074 i Mob. 061/252-782. IZDAJEM stan u potkrovlje, zaseban ulaz i grijanje. Tel. 033/610-086. IZDAJEM stan 74m2 u strogom centru, pogodno za kancelarije. Mob. 061/350688.

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM zemlji{te, gornji Vele{i}i, divna lokacija, dozvoljena gradnja. Mob. 062/146-565. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRO DA JEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. POVOLJNO zidana gara`a u novogradnji, centar, Kranj~evi}eva, preko puta Dru{tva pisaca. Mob. 061/869-396. LU@ANI, ku}a sa 700m2 oku}nice, 300.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN u vogo{}i, Jo{ani~ka, 4 sprat, 112m2+2 balkona, dvoeta`ni, adaptiran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831.

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM stanove u privatnoj zgradi. Mob. 062/878-502. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM ku}u 8x9m, p+s+p sa placem 1.400m2, Gladno polje - Kiseljak. Mob. 062/877-635 I 063/468-056. STAN, ul. Ferhadija, centar 115m2. Mob. 061/299-911. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2 na sprat, 500m2 oku}nice, papiri uredni, useljiva odmah. Mob. 061/852-393. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karington ka“, ci je na 15.000 eura. Mob. 061/139-731. CENTAR, ul. Alipa{ina, 80m2, troiposoban, VI sprat, 2 balkona, lift, centralno gri ja nje, 2.700 KM/m2. Mob. 062/105-908 i 061/201-228. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134954. AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, 64, 77, Marin. D 39, 135, Pofali}i 40m2, Hrasno 39m2 i 59m2, Dobrinja 55, 68m2, 88m2, Grbavica 131m2, Isto}no sarajevo 55m2. Ilija{ 73m2, ^engi} Vila 64m2. Tel. 061/375-787. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618725. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikendku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pribanj) zemlja Kasindo 4 duluma, Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. TROSOBAN stan 79m2+2 balkona, Ciglane, A. Hume, 2 sprat, 2.750 KM/m2. Mob. 061/072-845, 063/556-886. TROSOBAN stan, G. Ciglane, A. Hangija, 80m2+balkon, 2 sprat, namje{ten (mo`e i sa ugovorom o najmu). Mob. 062/649-370. CIGLANE, H. Kulenovi}a, trosoban, 4 sprat, balkon, 2.500 KM/m2. Mob. 062/649-390, 061/072-845. CENTAR, blizu BBI, 36m2+balkon, Ul. La Benevolencija, 105.000 KM. Mob. 061/072-845, 062/649-370. GRADA^A^KA, 54m2, dvostrano orjentisan, blizu Merkura, 105.000 KM. Mob. 062/649-370. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igman ska 50, Vo go{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525257. DOLAC Malta, jednosoban stan, 37m2, peti sprat, Ferde Hauptmana, 79.000 KM. Mob. 061/890-979.

SALKU JA@I]U
Tvoja plemenitost i dobrota duboko su ostale urezane u sje}anje nas koji smo te poznavali kao ~ovjeka. Hvala ti i po~ivaj u miru! Marinjo
001A
PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM djelove za Mercedes kombi 100 MB. Mob. 065/631-695. PRODAJEM kamion korpa, 12m, Iveco 35-10, 1999 godina, plavi. Tel. 033/553865 i 061/895-017. PRODAJEM Pola 1.0 B, 1999. godina, metalik plavi, 2. vrata, registrovan do januara 2012 godine, pre{ao 150.000 km. Mob. 061/835-448. RENO Kangu 2005. godina, zatvoreni. Mob. 061/958-001. VW 2.5 golf 5 (USA model), 2007. god. automatik, 18.500 KM. Mob. 062/116225. D@IP Micubi{i 2,3 turbo dizel TD, 1985 godine, 4. vrata, cijena 8.000 KM. Mob. 061/156-588. PRODAJEM Opel Omegu, 1999. god. Tel. 061/439-302. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, re gis tro van do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM Mitchubishi Colt 1,3, 1992. god, strane table, u super stanju, cijena povoljna. tel. 033/238-142, 061/809-763. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Fijat Bravo 1,2 16.V, registrovan do IX mjeseca, cijena 4.200 KM. Mob. 061/906-010. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, ben zi nac, ko`a, vrlo po vo ljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 go di na, pro du`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. LADA-samara, 90. god. registrovana do maja 2011, radio, cijena 2.000 KM. Tel. 665-420. AUDI 90, metalik, sivi, turbo dizel, tek registrovan, {~iber brava, nov. nove gume. Mob. 061/434-374. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527290.

[EVKA (MUJE) ME[ANOVI], ro|. KONAKOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 31. marta 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 3. aprila 2011. godine, u 13.30 sati na mezarju Osovo - Rogatica. O`alo{}eni: k}erke Tahira, Tad`ida i Maida, zetovi Ramiz i Dervi{, unu~ad i praunu~ad, brat Numo, sestra Semka, brati}i i brati~ne sa porodicama, te porodice Me{anovi}, Konakovi}, Hod`i}, Arnautovi}, Mujakovi}, Sulejmanovi}, Tiro, Pleho, [abani}, Me{i}, Divovi}, ^ordalija, Kahved`i}, Durmi{evi}, Kartal, Muhi}, Hase~i}, Su}eska, Drnda, Rami}, Rad`o, Me|useljac, Pod`i}, Duran, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (13.30 sati) u d`amiji Kolonija - Brije{}e. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa benzinske pumpe OMV - Brije{}e sa polaskom u 10.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem kod Vije}nice. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

OSTALO
NOVO! prodajem holandske jagode penja~ice (korjen). Za kupljenih 20 kom + 5 je gratis. Mob. 066/529-643.

PRODAJEM starine. Mob. 061/809763. PRODAJEM invalidsku naljepnicu za automobil. Mob. 062/902-114. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, or gi nal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159507. SOBNA, kuhinjska i vrata za mokri ~vor 3+1+1 iz novogradnje, u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 061/869-396. PRODAJEM klavir ^ajkovski. Mob. 061/802-650. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM akvarijum za ribice. Mob. 062/688-855. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM knjige na engleskom jeziku-betseleri. Mob. 062/529-878. PRODAJEM 800 komada crijepa Kikinda. Tel. 057/318-081. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560. TV stalak, sto za dnevni boravak, sve u sme|oj boji, jako povoljno. Tel. 450-940. POVOLJNO prodajem dva kau~a u odli~nom stanju. Mob. 061/196-800.

Tu`nim i `alosnim srcem javljamo da je na{ dragi

ISMET zv. DAJD@A HASANOVI]
iz Su}eske - Podosoje

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom stanju i {poret struja+plin. Mob. 061/565074. PRODAJEM fri`ider Kon~ar i usisiva~ Bira. Tel. 215-011, 066/157-080. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde, univerzalno pletivo. Tel. 061/145843.

preselio na ahiret u ~etvrtak, 31. marta 2011, u 44. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 3. aprila 2011. godine, u 13 sati na mezarju Su}eska - mz. Su}eska. Prevoz }e }iti obezbije|en sa polaskom u 8.30 sati ispred Elektroprivrede. O`alo{}eni: k}erka Ilma, sestre Emina, Nezira i Mu{ka, zetovi [e}an, Alija, Muho, Munir i D`emo, snaha Mula, brati}i Enisa, Murisa, Fahira i Seid, sestri}i [efik, Refik, Selima, Sabina, Ibrahim, Suada i Suad, te porodice Ahmetovi}, Hand`i}, Mehmedovi}, Hasanovi}, Smaji}, Zahirovi}, Bekti}, D`ananovi}, Zuhri}, Halilovi}, radne kolege preduze}a JP Elektroprivreda BiH, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.
TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365193. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

VOZILA
CITROEN C2, VTR 1.6, benzin, 2005. godina, crni metalik, digitalna klimabord kompjuter, mogu}a zamjena za jeftinije, cijena 12.500 KM. Mob. 061/526-308. JUGO 45, prvi vlasnik, registrovan 15. 12. 2011. pogodan za dostave, 900 KM. Mob. 061/526-308. LAN DRO VER du gi ben zi nac u odli~nom stanju, gara`iran 1973 godina, 15.000 KM sa rezervnim djelovima. Mob. 058/483-561. TOYOTA Corola 2006. godina, 1.8 T, benzin, full oprema, pre{la 66.000 KM, cijena do registracije 14.900 KM. Mob. 061/715-746. SUZUKI Grand Vitra, 2007. godina, automatik, V6, benzin, full oprema, pre{la 54.000 KM, cijena do registracije 21.400 KM. Mob. 061/715-746. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526-308.

Danas se navr{ava godina od kada je na ahiret preselio najbolji mu`, otac, punac i deda

[ABAN HATI]

Tuga, praznina i bol su osje}anja koja se mije{aju sa ponosom i sre}om zbog toga {to smo imali tebe i dok `ivimo ti si tu, u srcima, mislima, u razgovorima. Sa nama si zauvijek. Tvoji: Hajrija, Muvedeta, Amela, Muhamed, Altijana, Adnan, Amila, Mak i Hana
25331

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

TE[KO NAM JE NA]I PRAVE RIJE^I ZA IZNENADNI I PRERANI ODLAZAK NA[EG VELIKOG ^OVJEKA, NA^ELNIKA I PRIJATELJA

AMERA (HIMZE) ]ENANOVI]A
25. 12. 1961 - 01. 04. 2011.

^AST JE BILO POZNAVATI VAS I BITI VA[ SARADNIK. D@ENAZA ]E SE OBAVITI SUTRA, NEDJELJA, 3. MART 2011. IZA PODNE NAMAZA U HAREMU BUTMIRSKE D@AMIJE A KOMEMORACIJA ISTI DAN, U 11 SATI U ZGRADI OP]INE ILID@A. UPOSLENICI OP]INE ILID@A
001

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom direktoru

HASANU KONJHOD@I]U
UPOSLENICI ASA PSS
001

... za ovaj trenutak — pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Prije nekoliko dana u Beogradu je umro na{ {kolski i ratni drug iz II svjetskog rata

Preselila je na ahiret na{a draga sestra i tetka

MERSAD (REFIKA) SELMAN

ing. PREDRAG CEROVI]
Osje}aju}i tugu i bol za Tobom sa Tvojom porodicom kao velikom ~ovjeku.

MEDIHA (ABIDA) BE[LIJA

preselio na ahiret u utorak, 29. marta 2011, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. aprila 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni prijatelji iz Vogo{}e: Ema, Zinaida, Edis sa porodicom, Azemina i Muris, Adna sa porodicom, te kolege sa taxi-{tanda Ko{evo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Neka ti je veliki rahmet, dobra du{o. Tvoji: Idriz, Meho Hujdurovi} i Meho H. Salihovi}
030

Bera sa djecom
2264

SJE]ANJE na na{eg voljenog supruga, oca i punca

Trideset prvog marta 2011. godine prestalo je da kuca srce na{eg dragog te~e

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

D@EMILA D@EME D@ANKOVI]A
Bol u srcima je prevelika, a rije~i nema... Ljubav prema planinama koju si usadio u na{im srcima vje~no }e da `ivi. Hvala ti za veliku ljubav i dobrotu kojom si nas obasipao. Tvoji: Arijan Sivori, Minea, Andrea, Nina i Mladen Brekalo
2262

DRAGANA AN\ELI]A
2. 4. 2008 - 2. 4. 2011.

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
25332

S ljubavlju, Dinka, Maja sa porodicom i Dejo

Tel: 387/30/879-438

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Poslije ~etrdeset dana
U SPOMEN

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

Pro{lo je sedam dana ispunjenih tugom, bolom i prazninom otkako nas je napustio najbolji suprug i otac

MARINE TRUMI] - KISI] IZUDIN [EBA HAD@I]
^etrdeset dana je pro{lo kako je smrt iznenada svirepo otela Marinu, bezgrani~no voljenu suprugu i majku, nepresu{ni izvor na{ih radosti, tihog sretnog `ivljenja i bri`ne ljubavi. Ostala su predivna sje}anja i ostalonjeno djelo ~istog pjesni~kog sjaja i ostala na{a golema tuga i tu`an i pust dom bez nje. ^edo Kisi} i sin Sr|an
2255

Du{o moja, tako nam nedostaje{! Tvoje najmilije: supruga Gordana i k}erke Dajana i Dijana
2254

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, nana, punica i pranana

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASIJA (MEHMEDA) [EHOVI], ro|. ME[ANOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 31. marta 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. aprila 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Numo, k}erke Sema i Umija Makbula, sin Sead, zetovi Asim, Jusuf i Asim, unu~ad Sanela, Adis, Muamer, Narcisa i Sanjin, praunuk Eldar, zaove Umija i had`i Hasiba sa porodicom, djever Jusuf i jetrva [emsa sa porodicom, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, svak Alija, teti}i Ejub i Ramo sa porodicama, te porodice [ehovi}, Me{anovi}, Had`ovi}, Rid`al, Vrabac, Mujezinovi}, Baralija, Popara, Dedi}, Bulbul, ^ormehmedagi}, Poturkovi}, Kokor, Planja, Ademovi}, Sadikovi}, te ostala mngobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Bakije sokak br. 59.
000

D@EMAL D@EMO (MUSTAFE) D@ANKOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 31. marta 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. aprila 2011. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Melita, sin Adis, unu~ad Hamza i Lejla, snaha Senada, brat Sead, sestre D`emila, D`evada, Suada i Seada, punica Marica, {ura Mladen, svastika Blanka, brati}i Mustafa i Amer, brati~na Hasnija, sestri}i Emir, Nermin, Almin, Anel, Adnan, Mirza i Dino, sestri~na Lejla, zetovi Abid, [emso, Hamid i Salem, te porodice D`ankovi}, Brekalo, Mustafi}, ]imi}, Suki}, Temim, [kalji}, Kla~ar, Zeki}, D`eko, Kuki}, ]etovi}, Arapovi}, Kre~o, Ke{an, [akovi}, Nuki}, Jaganjac, Fazlagi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u Bakijskoj d`amiji.
000

HASAN (TAHIRA) KONJHOD@I]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 31. marta 2011, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. aprila 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Doma Armije sa polaskom u 13 sati sa stajanjem na Otoci. O`alo{}eni: supruga Maida, sin Seid, brat Ejub, sestre Alema i Mahbuba, zet Munib Dizdarevi}, {ure Omer i Nijaz Hasanagi}, brati}i Malik, Omer i Haris sa porodicama, brati~ne Melika i Alka, sestri}i Miralem ^ebo, Semir Guji}, Adis i Agan Dizdarevi} sa porodicama, sestri~na Sanja, snaha Biba sa djecom, Vildana, Lida, Denis, Dita, Mustafa i Zoran, te porodice Konjhod`i}, Hasanagi}, ^ebo, Guji}, Dizdarevi}, Hajdarevi}, Polimac, Kurtovi}, Novakovi}, Martinovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Hrasnom sa po~etkom u 14 sati, ku}a `alosti Trg heroja broj 26/IV, Hrasno.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

U ponedjeljak, 4. aprila 2011. godine, navr{it }e se ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

ISMET (MUHAREMA) MALKI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 31. marta 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. aprila 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Mevludina i Zumra, snahe Munevera i Maida, unu~ad Edmir, Eldisa, Alma, Munevera, Muamer, Amel i Amela, zetovi Hajro, Enver, Mirsad, Adnan, Abas, praunu~ad Elma, Eldar, Medina, Amina, Ajla i Nejla, te porodice Malki}, Rahmanovi}, Osmanovi}, Tu|inovi}, Gobelji}, Ali~kovi}, Bronja, Jerkovi}, Salihovi}, Mujezinovi}, Husi}, Kari}, Jahi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana poslije klanjanja d`enaze u d`amiji Otes.
000

FERIHA (IBRAHIMA) [LJIVO, ro|. FAZLI]
2. 4. 2010 - 2. 4. 2011.

Draga na{a Fiho, ljepota vremena koje smo zajedno `ivjeli, Tvoja ljubav i odanost, Tvoj biserni osmijeh, trajat }e u nama vje~no jer ono ~ega se sje}amo, stvarnije je od stvari koje vidimo. Ti sigurno nikada ne}e{ oti}i od nas! Volimo Te! S po{tovanjem i tugom, Tvoje sestre Fadila, Kimeta, Ai{a i Fatima sa porodicama
2238

FIKRETA PALI], ro|. TIRI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet i vje~iti rahmet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 3. aprila 2011. godine, u 14 sati u ku}i `alosti u Ul. Kaptol 20. O`alo{}ena porodica
2155

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D@EMAL D@EMO (MUSTAFE) D@ANKOVI]
poslije kratke a te{ke bolesti preselio na ahiret u ~etvrtak, 31. marta 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. aprila 2011. godine, u 15 ~asova na mezarju Grli}a brdo. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u Bakijskoj d`amiji na Ba{~ar{iji u 15 ~asova. O`alo{}eni: supruga Melita, sin Adis, unu~ad Hamza i Lejla, snaha Senada, brat Sead, sestre D`emila, D`evada, Suada i Seada, punica Marica, {ura Mladen, svastika Blanka, brati}i Mustafa i Amer, brati~na Hasnija, sestri}i Emir, Nermin, Almin, Anel, Adnan, Mirza, Dino, sestri~na Lejla, zetovi Abid, [emso, Hamid i Salem, te porodice D`ankovi}, Brekalo, Mustafi}, ]imi}, Suki}, Temim, [kalji}, Kla~ar, Zeki}, D`eko, Kuki}, ]etovi}, Arapovi}, Kre~o, Ke{an, [akovi}, Nuki}, Jaganjac, Fazlagi} i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
2251

AVDO BU^AN
2. 4. 2000 - 2. 4. 2011.

Tvoja Nerma
1908

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga i oca

mom dragom zetu

D@EMALU D@ANKOVI]U
Preminuo si iznenada i ostavio nas da vje~no tugujemo i sje}amo se tvoje dobrote.

SAMIR SADIKOVI]
diplomirani pravnik 2. 4. 1993 - 2. 4. 2011.

2. 4. 1998 - 2. 4. 2011.

MARTINA KRNDELJA

S po{tovanjem i ljubavlju, tvoja punica
2251

]azim, Farida i Lada
2230

S ljubavlju S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Marija sa djecom
2237

U subotu, 2. aprila 2011. godine, navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{e drage

D@EMALU D@ANKOVI]U
Mili moj, ostavio si me iznenada odnose}i svu svoju dobrotu i ljubav sa sobom. Hvala za sve lijepe trenutke. Neka ti je laka zemlja. Tvoja Melica
2251

POSLJEDNJI POZDRAV

EMINE [AHINAGI], ro|. HAFIZOVI]

dragom prijatelju

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji ^obanija. Porodica
2223

SJE]ANJE

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

D@EMI D@ANKOVI]U
Njegovoj dragoj Meliti i ostalim ~lanovima porodice, moje iskreno `aljenje.

na na{eg voljenog

STANISLAV (JOSIPA) DEPOLO
2. 4. 1997 - 2. 4. 2011.

E[REF (MUHAMEDA) KULI]
1997 - 2011.

6. II 2002 - 6. IV 2011.

FATIMA M. O[TRO

Sje}anje na humani i plemeniti nam lik na{e dobre Fatime. Tvoji koji te ne zaboravljaju.

S ljubavlju i po{tovanjem, Nada Popovi}
2256

tvoja porodica
2217

Sinovi Fadil i Nedim
2232

AX

58

PREDAH

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

U susretu sa saradnicima nailazite na iznenadne komplikacije. Ukoliko ste dovoljno iskreni, potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Doka`ite sebi i drugima da mo`ete ispuniti data obe}anja. Bolje je da prihvatite utje{nu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suvi{e daleke i nedosti`ne. Izbjegavajte neke suvi{e naporne ili stresne situacije. Postoje saradnici koji nemaju dovoljno sluha za va{e ideje, ali ne treba previ{e da se uzbu|ujete. Strpljivo sa~ekajte da se smire negativne strasti i pre{utite svoje mi{ljenje. Va`no je da procijenite prigodan trenutak za akciju. U susretu sa voljenom osobom, svaki vid pretjerivanja donosi suprotan efekat. Nemojte nepotrebno iritirati svog partnera. Usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se. Ponekad nije lako ostvariti poslovni dogovor ili zajedni~ko rje{enje, stoga pa`ljivije birajte rije~i koje koristite u dru{tvu saradnika. Dovoljno ste vje{ti da zadovoljite razli~ite kriterije i da sa~uvate svoje interese. Poka`ite voljenoj osobi da dobra volja zna~i vi{e od razli~itih spolja{njih efekata koji zaokupljaju ne~iju pa`nju. Prija}e vam psihofizi~ka relaksacija. U dogovoru sa bliskim saradnicima uspje{no zavr{avate posao koji djeluje podsticajno na va{u okolinu. Dobar glas daleko se ~uje, tako da vas o~ekuje nova reklama ili poslovno-finansijski dobitak. Bi}ete ponosni na svoj uspjeh. Neko iznenada remeti va{e emotivne planove ili dogovor koji imate sa voljenom osobom. Uzdr`ite se od suvi{nih komentara. Va`no je da sa~uvate prisebnost i optimisti~ki duh. Razli~ite okolnosti su na va{oj strani. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite uspje{ne rezultate, stoga nemojte dozvoliti da se neko sa strane upli}e u va{u poslovnu koncepciju. Budite istrajni u svojim namjerama. U ljubavnom odnosu nije dozvoljeno sve {to pri`eljkujete, ali nema razloga ni za la`nu skromnost. Birajte uvijek najbolje rje{enje. Priu{tite sebi neku omiljenu zabavu udvoje, kao recept za dobro raspolo`enje. Neko ugro`ava va{e poslovno-finansijske interese, ali morate da prihvatite trenutnu poziciju. Nema potrebe da se raspravljate sa saradnicima oko razli~itih interesa. Kompromis je nu`no i privremeno rje{enje. Na zaobilazan na~in mo`ete da ostvarite svoje ljubavne namjere. Ipak, vi se dvoumite pred voljenom osobom. Va`no je da racionalno koristite svoju energiju. Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislena obe}anja ve} zatra`ite ne~ije posredovanje. Sve teku}e probleme je lak{e rje{avati uz ne~ije prisustvo ili asistenciju, nemojte precjenjivati li~ne mogu}nosti. Osje}ate emotivni uzlet, neko vas inspiri{e na dobru zabavu. Budite dovoljno ma{toviti u dru{tvu voljene osobe. Unosite vi{e vitamina i te~nosti u svoju ishranu. Ukoliko neko kritikuje va{e ideje, poka`ite da imate dovoljno sluha i prihvatite koristan savjet. Va`no je da pobolj{ate svoj poslovni rejting ili da se prilagodite saradnicima, koji pozitivno uti~u na va{ dru{tveni ugled. Potrudite se da ispo{tujte dogovor koji imate sa voljenom osobom. Novi izgovori ne mogu da vas opravdaju. Priu{tite sebi kreativan odmor i pravilnu njegu. Ne `elite da vam neko name}e dodatne obaveze ili nova pravila u poslovnoj saradnji. Ukoliko `elite da sa~uvate svoje interese, izbjegavajte razli~ite vidove poslovnog ucjenjivanja ili takmi~arsku atmosferu. Poku{avate da se distancirate od izazovnih situacija, ali neko raspiruje va{e emocije i strasti. Sa~uvajte samokontrolu i hladnu glavu. Prija}e vam izlazak ili relaksacija, opustite se. Ne~ija pri~a na vas ostavlja negativan utisak, potrebno je da prevazi|ete trenutne nesuglasice u odnosu sa saradnicima. Zaboravite na velike ambicije ili na `elju za prisvajanjem tu|ih rezultata. Pred voljenom osobom kontroli{ite impulsivnu stranu svoje prirode, nemojte ~initi stvari zbog kojih se mo`ete brzo pokajati. Obratite pa`nju na pravilniju ishranu i na zdraviji na~in `ivota. Preuveli~avate svoje intelektualne ili prakti~ne sposobnosti i nesmotreno ulije}ete u ne~iju poslovnu zamku. Potrebno je da realno procijenite svoje mogu}nosti, postoje ciljevi koji zahtijevaju druga~ija rje{enja i bolje uslove. Ne razumijete ne~iju poruku, ali ne `elite da zatra`ite dodatno obja{njenje. ^esto mijenjate svoje emotivno raspolo`enje i odluke. Budite pa`ljiviji u saobra}aju, izbjegavajte konfliktne situacije. Potrebno je da ispo{tujete zajedni~ki dogovor i da korektno zavr{ite zapo~eti posao. Ostvareni uspjeh pozitivno uti~e na va{u psiholo{ku ili materijalnu sigurnost. Va`no je da pravilno uskladite svoja interesovanja. U susretu sa voljenom osobom poka`ite dobru volju. Iznenadite svog partnera ma{tovitim ili neobi~nim idejama. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: prijem, rasapi, emiter, dedi, n, r, om~a, april, gl, capineri, malena, azil, ita, anemona, kadikad, pir, inok, nit, th, ma, asa, eki, a, krt, klasa, noa, alain, k, ojlovi}, put.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas prete`no sun~ano, ujutro na istoku umjereno obla~no. Puha}e slab do umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini bura. Minimalna temperatura od 4 do 8, na jugu oko 12, maksimalna dnevna od 17 do 24°C. Sutra umjereno obla~no. U ponedjeljak sun~ano. Uve~er u sjevernim, a u no}i u svim predjelima naobla~enje sa ki{om. U utorak obla~no sa ki{om. Prije podne u sjevernim i zapadnim, poslije podne u svim krajevima prestanak padavina i razvedravanje. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne prete`no sun~ano. Puha}e umjeren, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 6, maksimalna dnevna 18° C.

Danas prete`no sun~ano u zapadnoj i centralnoj Evropi, na Apeninskom, zapadu i sjeveru Balkanskog poluostrva. Ki{a se o~ekuje u Velikoj Britaniji, Skandinaviji, Ukrajini i Gr~koj , a lokalni pljuskovi u [paniji, Portugalu i Srbiji. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Helsinki sa 5, a najtopliji Pariz sa 24°C. Danas na Balkanu umjereno obla~no, na jugu Gr~ke i istoku Bugarske mjestimi~no sa ki{om, a u Srbiji sa lokalnim pljuskovima. Samo u sjevernim i zapadnim predjelima prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 16 do 25°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
uloge: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones... po~etak u 18, 20.20 i 22.40 sati.

subota, 2. april 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

uloge: Natalie Por tman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder... po~etak u 16 i 18 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
KADA TE LJUBAV PRONA\E
romanti~na komedija, re`ija: Greg Berlanti, uloge: Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks... po~etak u 16.30, 18.45 i 21.00 sati.

INVAZIJA SVIJETA: BITKA LOS ANGELES
SF spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Aaron Eckhart, Ramon Rodriguez, Cory Hardrict, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan... po~etak u 21.20 sati.

RANGO
animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 11, 13 i 15 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

RANGO
animirana avantura, re`ija: Gore Verbinski, glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin... po~etak u 11.50, 14.10 i 16.20 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14sati, svaki puni sat uz prethodnu najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki dan osim nedjelje bez najava.

VRLO ZAPETLJANA PRI^A 3D
animirani, re`ija: Nathan Greno, Byron Howard, glasovi: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy... po~etak u 12 sati.

HOP
animirani, re`ija: Tim Hill, uloge: Russell Brand, James Marsden, Kaley Cuoco, Hugh Laurie, Jack McBrazer, David Hasselhoff... po~etak u 12.15, 14.15, 16.15 i 18.15 sati.

KINA
KINOTEKA
VJETAR NAD MO^VAROM
re`ija: Nicholas Ray, uloge: Burl Ives, Christopher Plummer, Gypsy Rose Lee... po~etak u 19 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Konceptualna likovna izlo`ba “Ona i on, ljubav&`ivot“, otvorena je za posjete do 3. aprila, a izlo`ba plakata “NK ^elik protiv...” mo`e se pogledati do 20. mar ta. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

MOJA LA@NA @ENA
komedija, romansa, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Brooklyn Decker... po~etak u 14.20, 16.40 i 19 sati.

BABYDOLL UZVRA]A UDARAC

MEETING POINT
72 DANA
komedija, drama, re`ija: Danilo [erbed`ija, uloge: Rade [erbed`ija, Kre{imir Miki}, Bogdan Dikli}, Lucija [erbed`ija, po~etak u 19 i 21 sat.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

POZORI[TA
NARODNO
KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE
dirigent: Nikolaj @li~ar, Slovenija, solistica: Aleksandra Romani}, klavir, po~etak u 20 sati.

CINEMA CITY
HOP

KAMERNI
HELVEROVA NO]
autor: Ingmar Vilkvist, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Ermin Bravo, Mirjana Karanovi}, po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

BIHA]

akcija, fantazija, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens... po~etak u 14 sati.

GNOMEO & JULIET 3D
animirani, re`ija: Kelly Asbury, uloge: Emily Blunt, James McAvoy, Jason Statham, Michael Caine... po~etak u 12 sati.

SARTR
JEDAN PIKASO
porodi~na komedija, re`ija: Tim Hill, uloge: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco... po~etak u 11.15, 14.00 i 16.10 sati. autor: Jef frey Hatcher, re`ija: Ljiljana Todorovi}, scenografija: Osman Arslanagi}, kostimografija: Vanja Popovi}, igraju: Meto Jovanovski, Selma Alispahi}, po~etak u 20 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

KINA
UNA
BEZ OBAVEZA
komedija, romansa, re`ija: Ivan Reitman, uloge: Natalie Por tman, Ashton Kutcher, Kevin Kline, Cary Elwes, Greta Gerwig, Ludacris... po~etak u 18 i 20 sati.

ZENICA

JA SAM BROJ ^ETIRI
akcija, SF, re`ija: D.J. Caruso, uloge: Teresa Palmer, Dianna Agron, Timothy Olyphant... po~etak u 15.30, 17.45, 20.15 i 22.30 sati.

GNOMEO & JULIA 3D
animirani, re`ija: Kelly Asbury, uloge: Emily Blunt, James McAvoy, Jason Statham, Michael Caine... po~etak u 12.10 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. Galerija nalazi se u zgradi Centrale Raif feisen banke, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
biografski, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Vojin ]etkovi}, Nikola \uri~ko, Neboj{a Ili}, Milutin Karad`i}, Branislav Brstina, Sergej Trifunovi}, Sr|an @ika Todorovi}, Slobodan Boda Ninkovi}, Anita Man~i}, po~etak u 18.30 i 21 sat.

MA^AK U ^IZMAMA
animirani, re`ija: Jerome Deschamps, Pascal Herold, glasovi: Jerome Deschamps, Yolkande Moueau... po~etak u 13 sati.

BABYDOLL UZVRA]A UDARAC
akcija, avantura, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens, Carla Gugino, Jamie Chung... po~etak u 22.50 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
LEDENI UBOJICA
akcija, triler, re`ija: Simon West, uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland... po~etak u 17, 19 i 20.30 sati.

SLJEDE]A TRI DANA
triler, re`ija: Paul Haggis, uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy, Lennie James, Olivia Wilde... po~etak u 20 i 22.30 sati.

NOVI HRAM
Izlo`ba PEACE CONNECTION, MOSTAR 3000, UMJETNOST KAO MIROVNI PROJEKAT, u saradnji sa Ambasadom Austrije u BiH, autora W. M. Pühringera i Eckharda Horstmeiera, otvorena je za posjete do 8. aprila.Galerija radi svakog dana od 15 do 19 sati, izuzev subote.

TUZLA

JA SAM BROJ ^ETIRI
avantura, re`ija: D.J. Caruso, uloge: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer... po~etak u 13.15, 15.30, 18.10 i 20.30 sati.

MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO
biografski, drama, re`ija: Dragan Bjelogrli}, uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Sergej Trifunovi}... po~etak u 20 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS

LOV NA VJE[TICE
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Dominic Sena, uloge: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell Moore, Claire Foy, Christopher Lee, Ulrich Thomsen po~etak u 17.45, 20 i 22.15 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GROZAN JA
animirani, komedija, re`ija: Pierre Cof fin, Chris Renaud, glasovi: Rene Bitorajac, Mirela Brekalo, Ivica Zadro, Mario Petrekovi}... po~etak u 14.30 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

SA SMIJEHOM KROZ JEZIK
jezi~ka monokomedija Milorada Telebaka, po~etak u 20.30 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika Marijane Savi} pod nazivom NOUVELLE NOIR. Izlo`ba predstavlja oma` francuskim filmovima “novog talasa“ iz 60-tih godina XX vijeka, a postavku ~ini 16 umjetni~kih dijela velikog formata, ra|enih u kombinovanoj tehnici. Za posjete, izlo`ba je otvorena do 21. aprila.

GULIVEROVA PUTOVANJA
avantura, komedija, re`ija: Rob Let terman, uloge: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, Amanda Peet, Billy Connolly... po~etak u 11.40, 13.50 i 16 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

BABYDOLL UZVRA]A UDARAC
akcija, re`ija: Zack Snyder, uloge: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish... po~etak u 18.30, 20.40 i 23.00 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba djela bh autora, koja su otkupljivana proteklih deset godina. Odabir je ura|en odlukama stru~nog kolegija, a autorica postavke je direktorica Galerije Meliha Hused`inovi}. Izlo`ba je otvorena do 5. aprila.

BANJA LUKA

^OVJEK ZVANI HRABROST
vestern, re`ija: Joel i Ethan Coen, uloge: Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon, Josh Brolin... po~etak u 20.45 sati.

UKRADENI IDENTITET
triler, re`ija: Jaume Collet-Serra,

CRNI LABUD
drama, triler, re`ija: Darren Aronofsky,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 2. april 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Zbogom, Grace
DRAMA
Re`ija: James C. Strouse Uloge: John Cusack, Emily Churchill, Rebecca Spence, Marisa Tomei

HIT
20.05
NOVA
AVANTURA
Re`ija: Martin Campbell Uloge: Catherine Zeta-Jones, Antonio Banderas, Anthony Hopkins, William Marquez, Stuart Wilson

DANA

23.10
BHT

Narednica u ameri~koj vojsci pogine u Iraku. Njen mu` je na mukama kako da objasni k}erkama da majke vi{e nema. Kako bi dobio na vremenu, vodi ih na davno obe}ani izlet u Za~arane vrtove na Floridi.

Bezbri`na ti{ina
DRAMA
RE@IJA: Joseph Sargent Uloge: Jeff Daniels, Marlee Matlin, Ed Waterstreet

12.00
FTV

Dan i Laura Miller su u braku nekoliko godina, ali njihov se odnos po~inje mijenjati kada njihov sin jedinac, Adam, izgubi sluh u ~etvrtoj godini. Sprva, oni prihvataju ovu promjenu, jer i sama Laura je gluha. No, ubrzo Dan po~inje istra`ivati hirur{ki zahvat uz pomo} kojeg bi njihov sin mogao povratiti svoj sluh. To stvara jaz izme|u Dana i Laure s kojim se otvara bezbroj pitanja koja }e dovesti u njihov brak na rub propasti.

Don Diego de la Vega je kao maskirani ma~evalac Zorro poveo Meksikance protiv {panjolske tiranije pod vodstvom nemilosrdnog Montera. No nakon {to ga otkriju i u|u u njegovu ku}u, ubiju njegovu `enu, njega zatvore te mu otmu k}er Elenu. Dvadeset godina poslije, Don Diego de la Vega saznaje da se Montero vratio u Kaliforniju i da je njegova k}i Elena odrasla misle}i kako je Montereva k}i. U`asnut tom idejom Don Diego bje`i iz zatvora. Odmah nakon bijega Don Diego susre}e Alejandra, sirotana koji mu je pomogao kao dje~ak te ga odlu~i obu~iti za novog maskiranog ratnika Zorra. Dvojac kre}e u osvetni~ku avanturu.

FILMOVI

Preko palube
ROM. KOMEDIJA
Re`ija: Garry Marshall Uloge: Goldie Hawn, Kurt Russell, Edward Herrmann

Tootsie
ROM. KOMEDIJA
Re`ija: Sydney Pollack

Prljavi igraju prljavo
12.00 NOVA
AKCIJA/KOMEDIJA
Willis igra umornog, potro{enog privatnog istra`itelja ~iji je partner umoren nakon {to je po~eo istragu. Iako u dubokoj krizi, on }e se, zahvaljuju}i biv{em igra~u nogometa Jimmyu Dixu, posvetiti slu~aju. Otkrit }e se kako je istraga njegova partnera tek vrh sante zlo~ina u koji su umije{ani vrhunski sporta{i, mediji i kladioni~ari.

No} glupih mrtvaca
KOMEDIJA
Re`ija: Edgar Wright

14.05
PINK

D`oana Stejton je ohola nasljednica koja prezire Dina, tesara na njenoj rasko{noj jahti. Ona ga je anga`ovala da pro{iri ormar za odlaganje garderobe. Kada Din ne uspije da napravi ormar od kedrovine, D`oana ga otpu{ta ne isplativ{i ga. Kasnije, ona pada preko palube, udara je drugi brod i do`ivljava amneziju. Vidjev{i pri~u o D`oaninoj nesre}i u vijestima, Din se pretvara da je D`oana zapravo njegova supruga Eni. I uskoro, ona po~inje da radi ono {to nikada nije: da pere i vodi ra~una o ~etvoro djece. Iako u po~etku jako lo{e obavlja ku}ne poslove, Eni }e na kraju ipak uspjeti da se prilagodi i po~e}e da voli svoj `ivot.

Glumac Michael Dorsey o~ajan je {to ne mo`e nikako na}i posao. Igrom slu~aja dobiva ulogu u telenoveli, no problem je {to mora glumiti `enu. Nakon {to odglumi svoju ulogu, Michael postane jako popularan, no nitko ne zna da je zapravo mu{karac. Michael tako nai|e na puno problema. No najve}i je ipak onaj ljubavne prirode...

22.30 HRT 1

Re`ija: Tony Scott

Iako bi njegova djevojka Liz `eljela ozbiljniju vezu, Shaun i dalje `ivi svojim stilom. Stan dijeli s Peteom i Edom, a nakon posla slobodno vrijeme provodi u pubu ispijaju}i pivo, a kod ku}e igra playstation. Uskoro mu se dogodi da zaboravi na ve~eru s Liz te ga ona ostavi. Nakon pijane no}i Shaun shvati da mora vratiti Liz...

00.10 HRT 1

SPORT

Leptir
BIOGRAFSKI
Re`ija: Franklin J. Schaffner Uloge: Steve McQueen, Dustin Hoffman, Victor Jory, Don Gordon, Anthony Zerbe, Robert Deman

22.05
MRE@A

Istinita pri~a Henrija Charriera poznatog kao Leptir, koji je krivo optu`en za ubistvo i osu|en do kraja `ivota na francusku kaznenu ustanovu u Guiani. Leptir `eli pobje}i, ali svaki poku{aj bijega zavr{ava se ponovnim hap{enjem i jo{ gorim kaznama. Dirljiva pri~a o njegovoj ustrajnosti da uprkos jako strogim i mu~eni~kim kaznama i dalje nastoji na}i svoj put u slobodu.

Sarajevo - Budu}nost
Premijer liga BiH Nogomet

Stoke City - Chelsea
Engleska Premier liga

13.55 BHT Nogomet

15.55 BHT

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Koncert klasi~ne glazbe: Solisti~ki koncert Maksim Mrvica 08.05 Vijesti 08.10 Barimba: Pa`nja, ne diraj, serija za djecu 08.35 ZIZ D`epni zmaji}i Graditelj Bob Tomica i prijatelji Angelina balerina Kralj dinosaura Pingu Spretno - sretno sedmi~no finale interaktivne igrice Lino kutak - nagradna igra La Linea [oni i njegovo stado 10.50 Sarajevska hronika 11.20 Mozaik religija, vjerski program 11.50 Dnevnik 1 12.00 Bezbri`na ti{ina, ameri~ki igrani film 13.40 Ljubav i kazna, igrana serija, 1. epizoda (r)

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 Leto je krivo za sve, film 07.15 Muzi~ki program 08.00 Vijesti 08.15 Jutarnji program Mala TV 09.00 Nodi, crtana serija 09.12 ^arli i Mimo, crtana serija 09.17 Tomica i prijatelji, crtana serija Muzika za djecu 09.25 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 09.50 Mali dnevnik 10.10 Moj tata je premijer, serija 10.40 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show 11.10 Tnt, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Posljednja legija, film 14.00 Op, zvrk, op 14.50 Zale|e, film 16.25 Gastronomad, salzbur{ki sufle 16.45 Zauvijek mlad, serija 17.20 No limit, muzi~ka emisija

HAYAT
06.10 Timmy, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film 08.30 Hlapi}eve nove zgode, crtani film 09.30 Garfield, crtani film 10.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 11.45 Bestseller 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Autoklub 13.25 Moje dvori{te, informativni program 14.00 Bi}e bolje, film 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.40 Sport centar 16.45 Najbolje godine, serija

OBN
07.10 Gerald McBoing, crtani film 07.35 Ma|ioni~ar, crtani film 08.00 Mixmaster, rtani film 08.25 Bebe dinosaurusi, crtani film 08.40 Oggy i `ohari, crtani film 09.05 Ke~eri, zabavni program 09.55 Bilo jednom u Turskoj, serija 10.45 Lonci i poklopci, kulinarski show 11.35 Bilo jednom u Turskoj, serija

PINK
06.00 Patnja, film 08.00 [rek 3, film 10.00 Grand hitovi, muzi~ki program 11.00 Arena B-13, talk show 12.00 Info top, infoprogram 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, infoprogram 14.05 Preko palube, film 15.50 Info top, infoprogram 16.00 More ljubavi, serija

08.00 BHT vijesti Pregled programa za djecu (r) 08.10 Ozie Boo, animirana serija 08.15 Uradi sam, uradi sama 08.20 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 09.10 Tribunal 09.50 BHT vijesti 10.00 Mostar: Re|enje mons. Tome Vuk{i}a za biskupa vojnog ordinarijata u BiH, prijenos 12.30 BHT vijesti 12.45 Obalska stra`a, igrana serija, 48/61 13.30 Engleska Premier liga, pregled 13.55 Nogomet, Premijer liga BiH: Sarajevo Budu}nost, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 15.55 Nogomet, Engleska Premier liga: Stoke City Chelsea, prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Godar, ljubav... poezija, strani dokumentarni program 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.30 Put u Katmandu, dokumentarna serija, 6/6 20.00 Ezel, igrana serija, 47/136 20.45 So, doma}i igrani film 22.10 BHT vijesti 22.25 Mjesto zlo~ina: New York, igrana serija, 9/23 23.10 Zbogom Grace, film 00.30 So, doma}i igrani film (r) 01.45 Pregled programa za nedjelju

Klub ~italaca
NO]NI PROGRAM

00.20

U orlovom gnijezdu
ZABAVNI PROGRAM

20.15

Kad li{}e pada
SERIJA

20.00

Lonci i poklopci
KULINARSKI SHOW

Sva ta ravnica
SERIJA

10.45

18.45

15.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 2. epizoda 16.50 Vijesti 17.00 Nadreality show, 8.emisija (r) 17.29 Dnevnik, najava 17.30 Ezel, 46. epizoda 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 1 1. epizoda 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 La Linea, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Zauvijek mlad, igrana serija, 11. i 12. epizoda 21.10 Greh njene majke, 9. epizoda 22.10 Na{a mala klinika, igrana serija, 52. epizoda 23.09 Loto,dobitna kombinacija brojeva 23.05 Dnevnik 3 23.25 Klub ~italaca, no}ni show program, 1. dio 23.55 Sestra Jackie, serija 00.20 Klub ~italaca, no}ni show program, 1. dio 01.25 Sedam samuraja, film

17.45 Za. Druga, emisija za mlade 18.10 Robin Hud, serija 19.00 Ah, ta planeta!, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 20.15 U orlovom gnijezdu, zabavni program 21.00 Misterije pravog [erloka Holmsa - doktor Bel i gospodin Lojd, serijski film 22.50 Vijesti 23.00 Brojevi, serija 23.45 Prislu{kivanje, serija 00.40 Misterije pravog [erloka Holmsa - doktor Bel i gospodin Lojd, film 02.20 Dnevnik 2 02.50 Za.druga, emisija za mlade 03.15 No limit, muzi~ka emisija 03.40 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show 04.10 U orlovom gnijezdu, zabavni program

17.45 Vremenska prognoza 17.50 Samo `enski razgovori, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 10. ep. 21.00 Igrani film 22.30 Str{ljen, film 00.15 Sport centar 00.20 Sugar Hill, film 01.58 Vremenska prognoza Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Samo `enski razgovori, zabavni program 03.45 Str{ljen, film 05.15 Moje dvori{te, informativni program 05.45 Autoklub 06.05 Muzi~ki program

13.25 Bilo jednom u Turskoj, serija 15.15 Dolina vukova, krim. serija 16.45 Dolina vukova, krim. serija 17.30 Dejana talk show, Tema: Prodava~ice ljubavi, talk show 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info, informativni program 19.15 Dolina vukova, krim. serija, nastavak 20.00 Gorki `ivot, serija 21.45 Ong Bak 2, film 23.35 Diler 2, film 01.25 Ong Bak 2, film (r)

17.00 Show time, zabavna emisija 18.45 Sva ta ravnica, serija 19.30 Grand poga~a, muzi~ki program 20.00 Veliki brat, reality show 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program 23.00 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Bjekstvo iz Los An|elesa, film

RTS
12.10 Leti, leti pjesmo moja mila 12.30 Na slovo na slovo 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.25 Vrijeme 13.30 Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema 14.00 Vi i Mira Adanja Polak 14.45 Vijesti 14.55 Vrijeme odluke 15.10 Svijet zdravlja 15.40 Knjiga utisaka 16.20 Medijska mre`a srpske dijaspore 16.50 Kosmos, dok. program 17.45 Big bend RTS i Bred Lili 18.30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica, kviz 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 TV lica... 22.00 Imam jednu `elju 23.00 Vijesti 23.05 Svijet sporta 23.30 Jelen Superliga 23.55 Laboratorija slavnih 00.50 Beodens

RTCG
11.30 12.00 12.05 12.35 14.05 14.35 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.50 18.30 19.00 19.20 19.30 19.55 21.10 21.40 22.15 22.45 23.00 23.30 00.00 00.30 7 TV dana (r) Vijesti Zapis (r) Jutarnji program (r) Argument (r) Sat TV (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Crno-bijeli svijet, no}ni program (r) Muzi~ki mix Mozaiku [krinja Kviz - prenesi znanje Muzika Kalendar Dnevnik 2 Vaterpolo, Jadranska liga: Primorje - Jadran, direktno Blic biznis i vijesti iz dijaspore Atr magazin Pe~at Muzi~ki mix Dnevnik 3 Sportska subota Crno bijeli svijet, no}ni program Blic biznis - pregled

FOX LIFE
07.05 07.55 08.55 09.40 10.30 11.20 12.05 12.30 13.20 14.10 14.55 15.40 16.30 17.15 18.00 18.50 19.35 20.25 21.10 22.00 22.50 23.15 23.40 00.05 00.55 01.40 Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija D`oi, serija Kupid, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Prljavi seksi novac, serija [kola za parove, serija Ko je Samanta?, serija [apat duhova, serija Rokerka Rita, serija Privatna praksa, serija Kupid, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija [kola za parove, serija Dr Haus, serija Lekar po narud`bi, serija D`oi, serija Upravljanje Vajldom, serija Ket i Kim, serija Ru`na Beti, serija Rokerka Rita, serija Allo! Allo!, serija

UNIVERSAL
06.20 Preporu~ena po{iljka, film 08.20 Pomorska patrola, serija 11.20 Erika, serija 12.20 Dobra `ena, serija 13.20 Skriveni zlo~ini, film 15.10 Preporu~ena po{iljka, film 17.00 Panduri novajlije, serija 19.00 Dobra `ena, serija 20.00 Zakon i red, serija 21.00 Velika liga, film 23.00 @enska {kola, film 00.50 Ostani pribran, film 02.40 Oteta usred bijela dana, film 04.20 Pomorska patrola, serija

TV1000
06.00 Pet minuta raja, film 08.00 Lak za kosu, film 10.00 Usamljeni momak, film 12.00 To je moj `ivot, film 14.00 U`asno velika avantura, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Beijing, Kina Live, polufinale 11.30 Tenis, WTA Miami, USA, polufinale 13.00 Snuker, Beijing, Kina, polufinale 13.30 Snuker, Beijing, Kina Live, polufinale 16.45 Tenis, WTA Miami, USA, polufinale 18.30 Tenis, WTA Miami, USA Live Final 20.15 Snuker, Beijing, Kina, polufinale 22.00 Curling, S[ Regina, Kanada Live 00.30 Reli, Abu Dhabi 00.45 Snuker, Beijing, Kina, polufinale

Mrkli mrak
FILM

20.00

16.00 Ameri~ki odmetnici, film 18.00 Rijeka, film 20.00 Premijera: Mrkli mrak, film 22.00 Striptiz klub, film 00.00 Rasa na rasu, film 02.00 Slatka kao tre{nja, film 04.00 Kockari, film

subota, 2. april 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.45 Najava programa 07.50 Patak Frka, crtana serija 08.15 Bijeg lukavog lisca, serija za djecu (r) 08.40 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh Vrijeme je za Disneya: Einstein~i}i 09.30 Danni, serija za mlade (r) 10.00 ni DA ni NE: Prostitucija (r) 11.00 Pas koji je zaustavio rat, kanadski film za djecu (r) 12.30 Filmska matineja: Baileyevo blago, kanadski film 14.00 Zvonimir Bajsi}: Slike iz `ivota jednog {alabahtera (r)

63

NOVA
06.00 U sedmom nebu, serija 06.45 Ah, taj `ivot, crtana serija 07.05 Bra~ne vode, serija 07.35 Bra~ne vode, serija 08.00 Najgori tjedan, serija 08.30 Chuggington, crtana serija 08.45 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.05 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 12.00 Tootsie, film 14.10 Policijska pri~a 1, film (r) 16.00 Provjereno, informativni magazin (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Moja djevojka, film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Zorro: Maskirani osvetnik, film 22.30 Pla}eni ubojica, film 00.00 88 minuta, film (r) 01.50 Lice terora, film 03.25 Ezo TV, tarot show 04.55 Rat svjetova, film

TV1
07.00- 00.00 Vijesti, svaki sat 07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija, 12.00 Vijesti plus 12.20 Premijer liga, emisija o doma}em sportu (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Dobar, lo{, zao (r) 14.15 Austin Powers 3, film (r) 16.00 Biznis vijesti 16.05 Dadilja Ana, serija 17.00 Vijesti plus 17.32 Bogati i slavni 18.00 Biznis vijesti 18.05 Urban music (r) 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, doma}a serija 21.00 Biznis vijesti 21.10 Tito, dok. serijal 22.00 Vijesti 22.05 Leptir, film 00.45 Vijesti plus 02.40 Reprizni program

TVSA
07.00 Crna Guja, igrana serija, 21. i 22/25 (r) 08.00 Program za djecu 10.00 Kike tike ta~ke, u`ivo 11.05 Noody (r) 11.20 Barimba (r) 11.30 Autoshop magazin 12.00 Hladnokrvni `ivot, BBC dok. program, 4/5 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Rebus, politi~ki magazin (r) 14.45 Kidaj od svoje `ene, snimak pozori{ne predstave 16.00 Robin Hood, 30/39 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Biznis magazin 17.30 Za svaku bolest trava raste 17.55 Zelena, zelena trava, 9/28 (r) 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke, za djecu (r) 20.00 Sarajevska {kola filma: Praznik u Sarajevu, film 21.30 Vijesti TVSA 21.40 @ena misterija, 1/8 23.10 Robin Hood, 30/39 (r) 00.00 Rebus, politi~ki magazin (r) 01.30 Dnevnik TVSA (r) 02.00 @ena misterija, 1/8 (r) 03.25 Ne{to za raju, revijalni program (r) 04.10 Javni agent 033 (r) 04.40 Kidaj od svoje `ene, snimak pozori{ne predstave (r)

TV TK
06.55 Iz dana u dan 07.00 Vijesti 09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.00 Vijesti 17.30 Moj dom, magazin 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.50 Skrivena kamera 20.05 Film 22.30 Vijesti 23.15 Film 00.15 Dnevnik RTV TK (r)

07.00 Iza ekrana (r) 07.30 Tra~ - samo za tvoje u{i, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.15 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: No}i krvavog mjeseca, ameri~ki film 09.45 Skica za portret (r) 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.09 HAK - Promet info 10.13 Ku}ni ljubimci 10.45 Generacija Y: Ja sam... (r) 11.10 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar (r) 12.30 Veterani mira, emisija za branitelje 13.15 Prizma, multinacionalni magazin 14.00 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.30 Branitelji domovine, info.-edukativni spot (r) 14.35 Eko zona 15.05 Kulturna ba{tina: Koprivnica 15.20 Opera box 15.50 HAZU portreti: Dragutin Gorjanovi} Kramberger 16.00 Euromagazin 16.35 Vijesti 16.40 Vrijeme sutra 16.41 HAK - Promet info 16.46 Reporteri: Kada presu{e izvori 17.53 Ju`ni Pacifik: Krhki raj, dokumentarna serija 18.45 Potro{a~ki kod 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (r) 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Zvijezde pjevaju 5 22.00 Vijesti 22.15 Vijesti iz kulture 22.30 Prljavi igraju prljavo, ameri~ki film 00.10 Filmski maraton: No} glupih mrtvaca, britansko-francusko-ame ri~ki film 01.45 Filmski maraton: No}i krvavog mjeseca, ameri~ki film (r) 03.15 Skica za portret (r) 03.20 Kulturna ba{tina: Koprivnica (r) 03.35 Reporteri: Kada presu{e izvori (r) 04.40 Eko zona (r) 05.10 Potro{a~ki kod (r)

MRE@A PLUS
07.10 Privatna policija, crtani film 07.39 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija (r4) 14.15 Austin Powers 3, film (r) 16.05 Dadilja Ana, serija 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.10 Tito, dok. serijal 22.05 Leptir, film 01.15 Putnik 57, film

Za{titnica svjedoka
SERIJA

22.50

Bra~ne vode
SERIJA

07.05

Centralni dnevnik
INFO-PROGRAM

19.30

15.10 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 15.44 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 16.21 Proljetni evergreen koncert \anija Stipani~eva 17.50 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 17.55 Vaterpolo: Jadranska liga - Final four, polufinale: Mladost - Jug, prijenos 19.10 Cocco Bill, crtani film (r) 19.30 Zucchero Specijal 20.00 Ve~eras 20.05 HNL: Zagreb - Dinamo, prijenos 22.00 HNL - emisija 22.50 Za{titnica svjedoka 1, serija 00.14 Vrijeme je za jazz: Taj~i pjeva jazz 01.09 KS automagazin, emisija pod pokroviteljstvom (r) 01.42 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom (r) 02.17 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

TV MOSTAR
07.40 Zorro, crtani film 08.10 Eliza, serija 12.00 Vijesti14.15 14.15 Austin, Powers, film (r) 16.05 Dadilja, Ana, serija 17.00 Vijesti, tv1 17.15 Urban music puls (r) 17.45 Bistro, 32.epizoda RTM 18.15 Vertikale, duha (r) RTM 18.45 Face to face 19.30 Centralni dnevnik sa Senadom Had`ifejzovi}em tv1 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija21.10 Tito, dok. serijal 22.05 Deveta kapija, film 01.15 Putnik, 57, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Bonaventura 13.00 Islam i nauka 14.30 Tribunal 15.00 Svi vole Rejmonda, serija 15.30 Planina spasa, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Autovizija 18.00 Ads kviz 18.30 Vjera i `ivot 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Legende bh sporta 21.45 Peta dimenzija, serija23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autoshop magazin 00.00 Vijesti 00.15 Opasni momci, film

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Pantheon program 13.05 Studenti, 3/15 (r) 14.05 Azimuzi, dok. program 14.30 Vijesti 14.35 Glave koje govore15.10 Divlja planeta, 12/1315.40 Velikani pro{losti, dok. program 16.30 Autoshop magazin17.00Bonaventura 17.5 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal 18.00 Duhovni svijet 18.40 Bajke iz cijelog svijeta, 24/3919.00 Dnevnik 119.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova20.45 Tajanstvene pri~e21.30 Vijesti 21.35 Plan B 22.05 Sevdah u Sava centru u Beogradu

TV SLON
13.00 Pregled programa 13.02 Vjetrovi strasti, (Repriza 18.19, 20) 15.40 FOLK, TOP 10, muzi~ka emisija 16.40 Sredinom sedmice (r) 17.10 Autovizija, emisija o automobilizmu 18.00 Crno i bijelo, vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 18.40 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade (r) 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 SMS centrala, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Odlika{i 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r) 16.00 Srijedom (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Sfera (r) 18.00 Medju nama (r) 19.00 Vijesti 20.00 O tome se govori 21.00 TV teatar 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.30 Igrani film (r)

RTV VOGO[]A
09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Ludo srce, serija 16.00 Sense: Ha{ki tribunal (r) 16.30 Informativni program 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 20.00 Pri~e za laku no}, program za djecu 20.15 Odli~an 5+20.20 Xtreme, sportski magazin 21.00 Revijalni program 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Informativni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Crni Gruja, serija 12.00 Helsin{ki odbor za ljudska prava u RS 13.00 BN koktel (r) 14.30 Po va{oj `elji 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 17.50 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 BN music 21.30 Tu|e sla|e 22.30 Dnevnik 3 22.45 Dvije polovine srca, film 00.15 Agata i oluja, film 02.00 Mekbrajd: Podmetanje, film

ATV
07.02 Ben Ten, crtani film 08.00 Vitafon 08.30 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.30 [egrt Hlapi}, crtani film 11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.30 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Auto {op magazin 14.00 Bi}e bolje, film 15.50 Kad li{}e pada, serija 16.50 Najbolje godine 2, serija 18.00 Pozori{te u ku}i, serija (r2) 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Str{ljen, film 00.00 Sugar Hill, film

EUROSPORT 2
07.30 Tenis, WTA Miami, polufinale 08.30 Fudbal, Copa America U-17 Ekvador 09.30 Fudbal, Bundesliga: St Pauli - Schalke 04 11.00 Fudbal, Japanska J. League Live: Urawa Reds - Kawasaki Frontale 13.00 Fudbal, Copa America U-17 Ekvador 14.00 Fudbal, Bundesliga: St. Pauli - Schalke 04 15.30 Fudbal, Bundesliga, live: Dortmund - Hannover 96 17.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern Munich Monchengladbach 18.30 Fudbal, Bundesliga Live: Hoffenheim - Hamburger SV 20.30 Odbojka, Italijanska liga Live: Carnaghi Villa Cortese Bergamo 22.30 Odbojka, Italijanska liga 00.30 Borila~ke vje{tine 02.00 Futsal, [panska liga

SPORT KLUB
06.30 Ajax TV 07.00 ATP Masters Miami, polufinale 09.30 Premier League Magazin 10.00 Najava Premier League 10.30 NBA: Atlanta - Boston 12.15 NBA Live 12.30 Real NBA 13.00 Moto GP Jerez Kvalifikacije 125 cc, direktno 13.55 Moto GP Jerez Kvalifikacije Moto GP, direktno 15.10 Moto GP Jerez Kvalifikacije Moto 2, direktno 16.15 ATP Masters Miami, polufinale 18.00 NBA Live 18.30 Premier League: Arsenal - Blackburn, direktno 20.45 Holandska liga: Feyenoord - AZ, direktno 22.45 Premier League: West Ham - Manchester United 00.30 Premier League: WBA Tottenham 02.30 Holandska Liga: Twente PSV 04.15 Iside Racing

DICROVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Glavni aduti - 2 epizode 07.15 Pre`ivljavanje udvoje 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 ^ovjek protiv ribe sa Metom Votsonom 10.00 Ljudskih ruku djelo 10.55 X-ma{ine 11.50 Lud za industrijom - 2 epizode 11.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Glavni aduti 2 epizode 14.35 Peta brzina - 2 epizode 15.30 Ameri~ki ~operi 16.25 Kako se pravi? 16.55 Kako to radi 17.20 X-ma{ine 18.15 Ljudskih ruku djelo 19.10 Lud za industrijom - 2 epizode 20.05 Peta brzina - 2 epizode 21.00 Ameri~ki ~operi 21.55 Borna kola bra}e Hau 22.50 Smrtonosne vode 23.45 Strastveni ribolovci

N. GEOGRAPHIC
06.00 Megafabrike 07.00 Ja, predator 08.00 Misteriozna gorila 09.00 Istra`ivanje planete Zemlje 10.00 In`enjerske veze 11.00 Narkobiznis 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Bube napadaju, 2 epizode 15.00 Izgubljeni u Kini, 2 epizode 17.00 Velik, ve}i, najve}i, 2 epizode 19.00 Megafabrike 20.00 Bjekstvo 21.00 ]orkirani u inostranstvu 22.00 Narkobiznis 23.00 Tabu 00.00 Megafabrike

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.30 04.00 05.00 Mi Evropljani Lovci na naciste Genije dizajna Tajne dubina D`ingis Kan ^ovjek pred tenkom @rtveni rituali keltskih druida Farma iz edvardijanskog doba Mi Evropljani Lovci na naciste Kako je umjetnost stvorila svijet Drevni plasti~ni hirurzi D`ez baronesa Velike britanske vojskovo|e Misterija tri kralja Farma iz edvardijanskog doba Azijski mu{karci na platnu i ekranu Lovci na naciste Kako je umjetnost stvorila svijet Drevni plasti~ni hirurzi D`ez baronesa Velike britanske vojskovo|e Misterija tri kralja Farma iz edvardijanskog doba

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Majmunska posla - 2 epizode 07.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 08.10 Pandamonijum 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.20 Veterinari sta`isti 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 Ta prelijepa Afrika 13.40 ^udna stvorenja Nika Bejkera - 6 epizode 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Ostrvo orangutana - 2 epizode 21.00 Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici 21.55 Pre`ivio sam! 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Najekstremniji

Nastavlja se Premijer liga BiH u fudbalu

Sarajevo do~ekuje Budu}nost, @eljezni~ar gostuje u Trebinju
47. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
subota, 2. april 2011. godine

Holandija

cenijadr`avnogpriznanjahomopojavljuju oglasi `ena koje za naseksualnihparova. Poslijelegalizoknadu nude da budu oplo|ene vanja droga, eutanazije, prava spermom homoseksualaca i tako na dobrovoljnu im donesu `eljenu smrt, Holandija je TOLERANCIJA djecu. Najvi{e je tabila i prva zemlja kvih iz isto~noevropAktivisti na planetu koja je gay-pokreta sa skihzemalja, Moldaozakonila istospolzadovoljstvom vije, prije svega. ne brakove. kazuju da je prije Prviapril2011. poOd prvog aprila sve~ano deset godina na sebno se Roza ~et2000. legalno se obilje`io u vjen~alo oko 30.000 homoseksualne vrti glavnog grada brakove homoseksualaca i Holandije, u raznim blagonaklono barovima samo za lezbijki. Me|usobnih brakova `ena gledalo oko 21 homoseksualce i lebilo je 7.522, a mu- posto Evropljana, zbijke. Ve} zahuktale {karaca7.291. Statispripreme za tradicidok se cifra tikakazuje da su ho- tolerancije danas onalnu gay-paradu moseksualcivjerni- popela na visokih po kanalimaAmsterjijedandrugom i da dama, koja privla~i 44 posto se manje odlu~uju na stotinehiljadeljuna razvode. U me|uvremenu su se biteljaistogspola iz cijelogsvijeta, razi{la734 lezbijskapara, a mu{kih ovog ljeta bi}e, naravno, u znaku gotovo upola manje – 344. Nakon prve decenije dr`avom priznatog

Homoseksualni jubilej
(Specijalno za Oslobo|enje iz Amsterdama)

berhard van der Laan, gradona~elnik Amsterdama, uzvi{eno je prvog aprila vodioceremonijuvjen~anja dva para. U prvom je dama dami ushi}eno rekla DA, a u drugom u~inili su to nao~iti mu{karci. Jan van Breda i ThijsTimmermans su tako krunisali brakom ljubav zapo~etuprije17 godinanakonupoznavanja preko oglasa. Sve~anost ulaska u zakonom ovjerenu vezu odvijala se u prostorima Muzeja gradaAmsterdama, ispredluksuznog oltara koji je svojedobno specijalno izra|en za vjen~anje princa-prestolonasljednika Willem-Alexandra i princeze Maksime. Tako je ju~er uz zvuke fanfara i sve po~astiobilje`enaprvade-

E

Uz zvuke fanfara i sve po~asti obilje`ena je prva decenija dr`avnog priznanja homoseksualnih parova

po~etnog buma istospolnih DA, sada se godi{nje u prosjekuzaklju~i oko 1.300 takvih brakova. Od oko 75.000 registrovanih homo-parova, na brak se odlu~i tek svaki peti, dok se kod heteroseksualaca za mati~ara opredjeljuje svaki drugi. Nakonamsterdamskihtada{okvjen~anja, kojima se obilje`ioulazak u tre}imilenij, zahuktale su se nove akcije homo-emancipacije. Jedna je da se zakonski prizna o~instvo ili maj~instvopartnerima koji su napustili heteroseksualne brakove da bi se vjen~ali sa osobama istog spola. Dalje, tra`i se da homo-paroviimajupravo na usvajanje djece ili dobivanje potomakaprekosurogat-majki (kao {to je to nedavno u~inio pjeva~ Elton John u dogovoru sa svojimpartnerom). Na internetu se ve}, ina~e,

homoseksualnogvjen~anja. Od 58 zemalja u svijetu koje priznaju homoseksualnezajednice, jedino jo{u Belgiji, [paniji, [vedskoj i Norve{koj, poredHolandije, zakonski je prihva}en zajedni~ki `ivot osobaistogspola. Aktivisti gay-pokreta sa zadovoljstvom kazuju da je prije deset godina na homoseksualne brakove blagonaklono gledalo oko 21 posto Evropljana, dok se cifra tolerancije danas popela na visokih 44 posto. Od zemalja nastalih od biv{e nam domovinenajve}eocjenedobijaSlovenija, dok su Srbija i Bosna i Hercegovina ozna~ene homofobi~nima. Pozitivneocjenedobija i Crna Gora koja je najavila organizovanje Parade ponosa, odnosno defile homoseksualaca u Podgorici ili Budvi. Pavle PAVLOVI]

POSLJEDNJE VIJESTI
NASILJE U SIRIJI - Sirijske snage sigurnosti ubile su ju~er najmanje tri demonstranta u predgra|u glavnog grada Damaska. @rtve su bile dio grupe od 2.000 ljudi koji su uzvikivali parole o slobodi i jedinstvu sirijskog naroda. O~evici ka`u da su pripadnici policije koristili vatreno oru`je u okrugu Duma u poku{aju da ih rastjeraju. Nemira je bilo i u okrugu Kfar Suseh, tako|er u glavnom gradu. Policija je palicama napala grupu demonstranata koji su izlazili iz d`amije Rifaj poslije d`ume, navode o~evici. Oko 200 demonstranata uzvikivalo je parole podr{ke ju`nom gradu Deri, gdje su antire`imski protesti po~eli prije tri sedmice. SAMOUBILA^KI NAPAD U PAKISTANU - Napada~ samoubica aktivirao je bombu i tom prilikom usmrtio jedno dijete na pijaci u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Ovo je tre}i samoubila~ki napad u Pakistanu u posljednja tri dana. PROTESTI U JEMENU - Na desetine hiljada pristalica i protivnika jemenskog predsjednika Alija Abdulala Saleha okupile su se u petak na odvojenim skupovima u Sani. U gradu je vladala atmosfera napetosti zbog straha od sukoba, a brojni pripadnici vojske i policije bili su raspore|eni na kontrolnim punktovima i glavnim saobra}ajnicama koje vode ka centru grada.

Desetine hiljada Egip}ana na kairskom trgu Tahrir

Epidemija zau{njaka
Ministarstvo zdravstva FBiH proglasilo je epidemiju zau{njaka na podru~ju Zeni~ko-dobojskog, Srednjobosanskog i Sarajevskog kantona. Od kraja godine do sredine marta 2011. na podru~ju FBiH je registrovano 1.100 oboljelih.

Protesti za spas revolucije
Desetine hiljada Egip}ana okupile su se u petak na ~uvenom trgu Tahrir, u centru Kaira, da pozovu na “spa{avanje revolucije“ koja je svrgnula , predsjednika Hosnija Mubaraka, i na “~i{}enje“ zemlje od ostataka biv{eg re`ima. Koalicija revolucionarne omladine, koja okuplja grupe koje su pokrenule pobunu protiv Mubaraka, pozvala je protekle sedmice na nove demonstracijezahtijevaju}i da se svima koji su odgovorni za pucanje na demonstrante {to prije po~ne suditi. Mladi prodemokratski aktivisti zahtijevaju tako|er da institucije budu “o~i{}ene“ od Nacionaldemokratske stranke, biv{e stranke na vlasti, i da “milijardeotetenarodu“ budu vra}ene.

Petnaest hiljada ljudi je u~estvovalo u velikoj sedmi~noj molitvi na trgu, javila je dr`avna agencija Mena, a kasnije tokom dana broj demonstranata se udvostru~io. U me|uvremenu, egipatsko

pravosu|e je nekolicini biv{ih ministara, zvani~nika i poslovnih ljudi zabranilo da napuste zemlju i zamrznulo njihovu imovinu dok se ~ekaju rezultati istrage o korupciji i pronevjeri.

Bingo 37+ jedan dobitak 36.474,10 KM, kartica kupljena u Sarajevu Deseterac: 31 dobitnik po 706,00 KM, Peterac: 10.218 dobitnika po 4,00 KM

34 80 49 1 31 75

8 30 46 26 83 42

72 55 29 51 14 79

13. kolo 39 66 67 58 36 76 17 57 47 20 28 4 78 13 86 37 88 74 77 23 82 10 45 71

nezvani~an izvje{taj

JACK POT u narednom kolu oko:

300.000 KM

BINGO PLUS: 6 6 8 4 5 4