lil~]~ti:iI3:fia-I;~'IJ Inlervju Dzulijana Asanza za 'Dnevni avaz

'

Tajni dokumenli iz BiH bilee objavljenl, 10 je pilanje vremena .Sigu,rno je da americki dokumenli Ireliraju i delaUeo skrivanju RalkaMladiea • Nemam namjeru Irgovali sa SAD

m.AJHA PRIJAUILA SllOUAnJE DJEUOJCICE

ujtdno Ul dm!

YUel nfonn;;It'iJa nil lb. 4).

EMIR PRELDZII:

I - I

-~

111

:~

tt Ii

t1 I

.11,

Nizakoga

, drugou osim za HiH 69.Slrana

(FI1I.: A,~;, , .... ,.'1

O bia, V,I,' iiVanje, tajnih de, ~ scen,arii iz arapSkog,SVI,' I,·eta,. iZia, - govci imaiu ie, di,nswe, nu, pe,rspe-

pesa 0 BiH i drugirn vio je II ekskluzivnom intervjuu ktivu, posebno kada je riiec 0

zemljarna regicna ju- za "Avat" Dzulijan Asanz, osni- vaznosti i razurnijevanju svih tagoistocne Evrope iza- vac internet-stranice Wikileaks. jni vlada i politike u Evropi i svizva [ ce na Balkanu vee videni - J asno je da Bosanci j Herce- ietu - kaze Asanz. 4_ is. slrana

Kantrimen: Dobio IInapredenje

Riker: Bio por/parol SIejl departmenta

Promjene u Stejt d.epartmentu

Odlazi i Kantrimen

Tomas Kantrimen (Thomas Countryman) vee narednog mieseca mogao bi napustiti duznosc zarnjenika pomocnlka drzavnog sekretara Sjedinjeriih Arnerickih Drzava zaduzencg i za Balkan.

Kantrirnen [e, kako saznaje "Dnevni avaz", unaprijeden na duznost u Ured za razoruzanje i konrrolu prometa oruziem,

Nan j egovo m j es ro dol azi n eka da~ n ji po rtparo 1 S re j r departmenta, potom ambasador u Makedoniji Filip Riker (Ph ilip Ricker),

Kan trim en odlicno govori bosanski, dok Riker tecno govori makedonski iezik, S. N.

Incko s niernackim ministrom odbrane

Uratili HiH na Dut ODOraURa

Medunarodna zajednica moze pomoci BiH da se vrati na pUI oporavka ako bh, lideri prestanu s konfrcntacijarna i vrate se konstrukrivnom prograrnu, izjavioje jucer visoki predstavnik u BiH Valentin Incko (Inzko) tokom sasranka s njemackim ministrom odbrane Tomascm de Meicerom (Thomas de Maizier).

• EU i rnedunarodna zajednica u cjelini

jo~ suiednorn ponovili svoje opredieljenie da pruze podrsku razvoju BiH kao sigurne i suverene demokratije, Mi cemo ovom zadatku prisrupiti dinam icno, a ne pasivno • rekao je Incko.

On je pohvalio Njernacku za inicijativu da posreduje u trazenju konsenzusa 0 ustavnoj reforrni u BiH te naglasio da "kao kljucni cl a !) Vijeca za implementaciju mira (PIC) i zernlja koja ima bliske i dugogodisnie veze sa BiH, Njemacka moze irnari posebno vaznu ulogu u naporima medunarcdne zajednice da porncgne ovoj zemlji da izade iz trenutnih poreskcca, saopcio je OHR, prenijela je Onasa,

Il1cko:

Zahvalnosl Njematko!

Drazen Budisa tvrdi

FBIH DOstale boimaeRI entUet

Bivili predsjednik HSLS·a Drale.!) Budiila iljavio je u cetvrmk u SplilU da je zabrinu! stanjem u BiH i da se Fe· deracija BiH "pretvaru u bo~njacki entitet", prenosi Fena. • Siruaeiju u BiB ocjenjujem zabrinjavajucom, ali poziti· vn a j e ~in jeni ca da su preds je dni k hrva ts ke drfa ve, Vlada RH i oporbene strllnke skupa s dominamni,rn hrvatskim poJilickim snagarna u BiH posrigli konsenzus u oejeni da je polozaj hrvatskog naroda- u BiH neravnopravan u odno· su na druga dva konstitutivna naroda • rekao je Budisa.

Granicni prijelaz Uvac

Dduzeto deset Rilograma marlhUane

Sluibenici J edi!)!ce g,a' nicne policije Visegrad preksinoc su oko 23.40 sa ti na Medunarodnorn gra· nicnom prijeIazu Uvac, na u.!a:;:u u BiR, spdjecili kr· ijtlmcarenie dese[ kilogra· rna i 100 grama marihu.ane. Droga je orkrivena u vozi"

lu "golf", kojim je upra·. .

vI j ao N. E. (34). S n jim u Dtoga Ma upako vana u vreclce

vozilu nalazio se i H. E. (32), Droga je bila upakovana u PVC vreCice i sakrivena u tapaciru.ngu vozila, u rezervoaru za go" rivo i drugim skrivenim mjes!ima,

PORTAl- ,kQmentar dana Zasjedanje PIC-a: Rusi usamljeni It odbrani Dodika

• Ne moiemo mi rusta napraviti bez s tranaca. Ruku na. srce, ali rnko je. Ka}<o $U nam S1lR!l:ci narnemuli De-JIOn, taka ga ism mogu i ukinuri. Valjda je IS godina do· vol jan dokaz da mi n.emamo sposobnih Ijudi da .napra. ve nesto od ove drbve, dok ie onm koji namjerno vu· kuzernliu nazad. Dodik je itekako svjesUin toga, zaro se bon da sve S O"llnce pDsali e kllCi. (Mirza DBiH)

2

,one~ni~V",:p.etak. a. k tuelno 1. ~pnllt",vanl 2011.

VLADA FBiH Prvi koraci u provedbl obecania

U p IPraml zaht)aUI za odstatu od LI fa

U potrazi za rjesenjima za izmirenie duga borcima • Na dnevnom redu blo i Vladin vozni park te sluzben' stanovi

Novoizabrana Vlada Federacije BiH nacinila je pro ve korake u provedbi obecanja koje je LI svom ekspozeu dao premijer Nermin NiHic.

N akon j ucerasn j e s i ednice Vlade odrza ne u Saraievu, federalni ministar energije, industriie i rudarsrva Erdal Trh ul j ria press u j e iznio plan za rjesavanje problema 17 bh, kornpanija koje su poslovale u Libiji, a zbog rata u toj zemlji ostale su bez okoncanih ugovornih obaveza,

ISkUSIVQ S lrakom

Vlada fe, kako je rekao, uCiniti sve da se sto prije ispos tave a dll temi zah rj evi Libiji, kako se ne bi desila si· tu ad j a sliena onoj s lrakom, gdje se 20 godina cekalo da se za trale 0 ds tete za nase fi· rme i one jos nisu do kraja naplacene. Jos se ne z.na ko· me u Libiji ce biLi isposta· vljen i ods te tn i zah rj evi, ali Trhulj je istakao da ce raj pr·

UriJadnost UgOUOra u LihiJi

• "Hidrogradnja"· oko 9S miliona KM vrijednost ugovorenih i zapocetih radova u Libi j i te jos 96 rn ilion a vrii ednoS 1 ugovora ci j a real izaci ja n i je pocela, ali je bio porp isan

• "Energoinvest"· oko 310 miliona KM vriiednost ugovoren ih radova u Lib i j i

• "Bosnalijek" • nije imao ugovora, ali je radio na baz] srrareskog planirania izvoza na teritoriiu Libije

oces VIa da do ceka ti s premUO.

Federalni ministar za pitenia boraca Zukan Helez izjavio je da je Vlada u ovoj gcdini predvidjela 14miIio· na KM 18 vracanje svcg du· ga demobilisanirn borcirna, ali problem i dalje ostaju 33 miliona duga kanlonalnih za voda za za posl ja van je,

• lnsis[irat cerno d. se u budzelima zavoda za ovu god in U llka I k ulise !a j no' vac. Prioritet je Srednjobo· sanski kamon, gdje dugova· nja iznose oko 4,7 miEona KM. Takoder,. [rebamo nae; izlaz iz problema po osnovu

tuzbi rarnih vojnih invalida i clanova sehidskih porcdica za isplatu razlike koeficijenta za nj ihove naknade. Trenutno je raj dug oko 26 miliona KM, ali cifra jos niie konacna •. rekao je Helez,

Smanjenje troskova

Prema rijeCima dopre· mijera i ministra prostor· nog uredenja Desnice Radi· vojev iea, j ucerj e im enovana i radna grupa koja treba pc· edlozili smanjenje (roskolla a drn inis Iraei je U federal nim organima uprave, SIO ce po· slu:!:i ri i za pripremu rebala· nsa budzela za 2011.

ad S I ui! be za zajednicke posJove zatrazenj s u izvjestaj i 0 voznom parku i o Vladinim s!anovima u zgradama "Lipa" i naseliu Ko;;evo u Sarajevu, a radi raciona1izaciie tro~kova za auromobile i sagledavanja nacina koriilte,nj" shdbe· nih s[anova i njihove bu· clute dodjele. M. KUl<AN

o smJanama direMtora

Upimn 0 najavama 0 pr· edslojeCi_m smjenama ru.ko· vodeCih kadrova u drhvnim kompanijama poput »BR Telecoma" i "Elekrroprivrede BiH",. Radivojevic je kazao da ce Vlada u narednom p""

riod u sagledati i ta pi mnja. Potcrrao je da Ce sve bi ti ra(!eno na osnuvu dogovora iz platfurme !e naveo tako se vee ;wa da "ako je ministar iz jedne stranke,. onda je dire· ktoI' iz dru.ge'i.

Direktor Agencije Kemal Huseinovic

OzbilJno narOBana nazauisnoslRAH-a

Direktor Regu.latorne agencije za komu!l.ikacije (RAK) Kemal Husei!l.ovic ocijenio je da ie ozbilino narusena nezavisnost Age· ncije lIprkos jasnim zako· nskim odredbama.

U obraeanju na sjednici UO Vijeea Z3 implemenrnd· ju mira (PIC) Husemovic je naveo da je nezavisnost RAK·a ozbiljno naruilena fl·

nansijski • ukliuciv· tickim pnnscima.

anjemAgencijeuZa· Evidentno je da je

kon 0 plaCam8 ina· Zelja da se vlada moo;·

knadama u insrituci· jima, bo moenim sr·

jama u BiR Ie viSega. edstvom za ostvari·

disnjim odbijanjem vanje poJitickih cilie·

Vii eta minislara BiB va, Ie relekomllIlika.ci·

da imenuje genera· jaJ!l3 za ostvarivanie

!nog direkwrn, preni· Huseinovic: s[ranackih ekono·

jela j e Srn a. mskih interesa - re-

" Age,!l. .. cI·I·a I·e od Polilicki pritisci k . H . . ~

-aO)e useU!O\'l~ u

osnivanja bila izlozena pol;· obracanju cianovima PIC·a.

Ukratko

Brisel: P(JVi~renje u EU Istrazivanja

za EU 88,2 Dosto gradana

"Clanstvo Bm u EU podrza va 88,2 posro gradana, pokazalo je is[raiivanje javnog rnnijenja koje ie, po nalogu Direkciie za evropske integracije BiH, krajem prosle gndine provela agencija "Ms,feco Index Bosnia".

Pozitivno miilljenje 0 EU ima 85,7 posto ispiranika, a za 23,5 posto EU predstavlia stvaranje bolje buducnosti, preniiela [e Srna.

Pripreme

USROI'D DI'Dbnl DODIS URS

.. Direktorica Zavcda za sta tis tiku RS Ra dmila Cickovic tvrdi da ra institucija provodi zavrsne priprerne za probni popis stanovnistva u RS. U roku je izrada popisnih obrazaca, metedologije pop is a, registra prostornih jedinica, kao i uputstava za popisiYare, javila je Sma.

• Pripremamo se za probni popis koii bi trebao biu ubrzo- rekla je Cickovic,

Seminari

rostKrlZDl ODOraUaR

.. Seminar pod nazivom "Postkrizni oporavak" u organi';3ciji Medllnarodne finansijske korporu· cije (IFC) u saradnji s 10' kalnim parmerom SEE Business Solutionsorn

o drhD je u Sarajev u. Ovaj seminar samo je je· dan u nizu ove v rs te edu· kacija koje je IFC planuao u 201 I., javila je Fen a ..

Banja Luka romoc JaDanU Od30.000KM

.. Skupstina grada Banje Luke izdvojit ce 30.000 KM na ime pornoei sta· !!ov!!istvu Japana u sani· ranju posljedica razor· nog .zemljotresa i cuna· mija.

- Grad Banja Luka feli da pomogne ugrozenom s mnovnis el'u, jet n arod o ve zem 1 i e nije za bora· vio na~ grad u periodu rekonstrukcije i obnove nakon rata - receno je tokom zasjedanja Skupscine grada, iavila je Feua.

aktuelno

o nBvni avaz, petak, 1, apriVtravanj "0' 1.

R udari poru{;uju da m:maju vise iila ce/(ali

UPOZORENJA Sve izvjesniji majski protesti u FBiH

R d_r-s re

gener In- ira)

Sastanak direktora rudnika i rnenadimenta EPBiH bio samo kupovina vrernena • Ostajemo prl varijanti generalnog strajka, kazao Fikret Bernie

Generalni strajk rudara, koji bi mogao zaustaviti iivot u Federaciji BiH, prema svernu sudeci dogodit ce se pocetkom rnaja.

Protesti nezadovoljnih rudara izviesniii su nakon posljednjeg sastanka d irek tora ru dn ika s menadzrnentom "Elektroprivrede BiH" (EPBiH) protekle srijede, na koiern, kako saznalemo, nista konkrerno nije dogovoreno,

Braca po muci

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja BiH Fikret Berbic izjavio je za "Avaz" da je sastanak bio sa.mo kupo"ina vremena ce da c3.k nisu izneseni ni prijedlozi kako da se pobolibju uvjeti u Kojima rudari z; ve i rade, Berbic kaze da ce ru-

3

dari cekati do sljedeceg 17, marta dobili brojna

u torka, kada bi ih trebao obecanja, nisra konkretno

prirniti novi rninistar ener- nije uradeno. Zbog toga oko

gije, industrije i rudarstva 5.000 rudara koje predstavlja

FBiH Erdal Trhuli. Sindikat, uz podrsku osrale

- Konsultovao Slim pr-e- "brace po rnuci" u FEiH, je-

dsiednike sindikata i doge- dino rjesenje vidi u zausta-

vorili srno se da ceka.mo da vljanju proizvodnie i izlasku

vi dimo s [a ce on reci, na ulice,

Odmah nakon toga cemo re- _ Osnovni zahtjev rudara

agirati i praviti kcnkretne ne mogu saml ie povecanje minimalne sapoteze. Mi ostajemo prj varijanri mice rada na 3,20 KM. No, prema generalnog iltrajb, cdmah nakon 1_ riiecima Esada CiviclI, direktora maja, [ednostavno, nernamo vise RMU Zenica, koji zaposljava 1.450

sllIcekari-kazeBerbic rudara, koji imaju minimalnu sa-

Svjesni da su protest; rudara tnicu u iZllosu od 2,30 KM, rudnici

uvijek riskamni, iz Sindikmll vee sami nemogu udovoljiti tim zahljenekoliko mjeseci pokusavaju mir- "ima. Potrebna je, kaze,. pomoe i nim putem doci do rje.senja. No, ia- Vlade FBiH i EPBiH.

ko 5u joil 2 L jan tiara poslaJi dopis u

EPBiH,a na saslanku odrzal'nom Bolan proces

UUOIl8n)8; naMnad8 na gOriUO

DirektoI RMU Zenic.a Esad Civic hze da postoje dva nacina na koje je m oguce ispuni ti zab tjeve rudara i poveeati minimalnu samicu rada.

- Pevi ie da Vlada FEiH done-

se odluku da se naplacuje pose·· bna naknada na gori"o iIi ndw s]jcno,. a druga je povecanje djene uglja prema EPBiH. No, to bi odrnah uuokovalo i povecan j eeijena struje - kakCiv';c.

- Ru dnic; nece moCi iz vlasrjtih sredslava finansirati povecan je minimalne sam ice. Iak.o nisu finalizirani pr-ego"ori, na sastanku s predsta"nicima EPBiH dogovorene su neke aktivnosti, Ovo je bo!an proces. Svi smo se sloli.li da su opravdani zahtjevi i da je pouebno poboljsati s~a!Us rl.ldara. - kaze Civic. F. KARAU(;

Propao prvi pokusaj imenovanJa Uprave

__ -.----_--..-------0,...-------...

Ulada HnK oDslruira

dionicare "oranilau

U Jablanici je jucer odrzana vanredna sjednica Skuphine dion; earn "Gr.ani ro" nll kojoj ie trebala biti imenol/ana Upra"3 ovog preduzeea. To se, medurim, nije desilo, jer se, os im malih dioni cara ko j i ~ine I I posto hpi rala, n i su po javili preds ravniei 67 pos to dr'La vnog kapitala, a to je Vlada HNK.

Predsjednik Udruzenja dionicara, akcionara i udjelicara BiH

Rizah Softie hzao nam je da predstavnici Vlade HNK, pred"odeni premiierom Sreckom Borasom, trenumo opsuuir.aju imenovanje organa Up rave, "Granira". Medmim, naglasio je da, prema zakonu, j llCeraS!! j i procen [ d!o n j cara u ponovljenoj sjednici Skuphine, koja ee b i t.i oddana za 18 dan a, moze don.ijeti vaJidne odluke kako bi se imenovala Uprava. A. Du.

de II Llblla nO!UllraH?

uzme za pravo. Ako su zbog Musinog poiavliivania na Zapadu pozurili reCi da se Gadafiiev sistem urusava izn utra, iako je duo stable ne cini sumu, naredni ce dani jedino sa sigurnoscu pokazati hoce Ii "hrabrost" sefa diplomatije slijediti i drugi iz pukovnikovog najblizeg okruzen[a,

Koliko god ova vijest hila vjetar u leda zapadnim vojnim stratezima operacije u Libiji, (0- Iiko [reba imati na umu sve izrazeniju boiazan unutar americkog Kongresa zbcg ishoda vojne operacije u Libiji i angaziran]a SAD u jos jed nom sukobu.

Bez kopnene intervencije zapadnih sila, za koiu De pcstoii podrska u iavnosti, Tripoli ce OSla[1 uvijek bastion Iibijskorn pukovniku, iz koieg mote, kao i juc.er, vue; za nos zapadne lidere i pozivati ih cia daju ostavke.

A s takvom intervencijcm, riedavna historija daje nam razloga za srrahovanje da bi Libija, uz sve svoie etnicke, plemenske podiele, u buducnosti rnogla postati novi Irak iIi Afganistan . grobnica mncgim vojnicirna, civilima u postratnirn sukobima i, konacno, grobnica medunarodnoj savjesti,

Gejts tvrdi da ce Gadafija slomiti polititki pritisak, a pukovnik da ee njegovi protivnic.i izgubiti kontroIu nad vlastitom operacijom

Poiavliivanie Muse Kuse, sefu libijske diplomatije u Londonu, gdje je zatrasio azil, prvi ie ozbilian poll licki udarac rianesen rezimu libijskog vode Muamera Gadafija.

Nastranu !ito Kusa licno nije narociro profitirao ovim prebiegom, ier od britanskih vlasti nije dobio azil - vee sate i sate ispitivanja 0 urnijesanosti u obaranje arnerickog pu tnickog aviona iznad skocskog mjesta Lokerbi 1988. godine. Njegov sada vee bivs! sef Gadafi, u svakorn slucaiu, ima razlcga da preispita svoje opcije,

U propagandnorn ratu u ovorn mornentu svi se [rude zvucati prorocanski. Americki minister odbrane Robert Gejts (Gales) u danu kada agencije [avljaju 0 tajnim operaciiama arnerickih ; britanskih agenata na terenu, ocjenjuje cia ce rezim pukovnika Muamera Gadafiia s VIemenorn pasti pod politickirn pritiscima i ekonomskim sankciiarna, a ne zbog zracnih udara,

S druge strane, Gadafi ie iucer usrvrdio da ce operaciia koju su zapadnesile pokrenule u Libiji biti van njihove kontrole.

Vee sada ima dovolino razloga da se i jednome i drugorne

A

Treba iZUrsili reUiZi)U posloUanla "BH Telecoma··

Treba Ii izvrsiti cjelovitu reviziju poslovanja BH 1elecoma kako bi se konacno doUo do relevantnih podataka 0 svim sumnjivim ugovorima?

A)DA 88,89% B)NE6_67%

C) Ne zuam 4044%

o aktuelnim pitanjima u BiH i svij~fu maiele g/asali svakog darra na www.dnIlVniavaJ; .. bfl. Nfl pflr/fl/u "DnHvllog flvala"ju{;er je "Gof)gle Allalytics" zalli/iel;o 168.940 posjela.

4

[}ne~ni avaz, pet.Jk. akt uelno

1. apriVlrnvanl 201 1 . ... .. . . ._

SVJETSKI EKSKLUZIV Intervju Dzulliana Asanza za .Dnevnl avaz"

--

T ajni dokumenti iz Bosne bit ce objavljeni, to je pitanje vremena • Sigumo je da ernericki dokumenti tretiraju i detalje 0 skrivanju ratnih zlocinaca i Ratka Mladica • Kako je Wikileaks pokrenuo revo.luciju u arapskom svijetu • Nemam namjeru trgovati ntti ss nagoditi s Amerikancima

RazgovaraQ:

Tarik LAZO VIC

Asanz je jos II proljece prosle godine privukao paznju svjetske [avnosti obiavli uiuci na svoioi stranici voine dnevnike iz Afganistana i Iraka te sui" rnak na kojem americki voinici brutalno pucaiu u civile.

doprinosa rransparenrnosti i istini, Asanza je ~Dnevni avaz" proglasio stranum Iicnoscu gndine.

Iako je, kako nam je prenio, imao voliu doci u Serajevn kako bi sam preuzeo nagradu, • zbog procesa izrucenja Svedskoj to nije bilo moguce, Zbog toga ie za nas list dan telefonski in terv i u iz k uc no g pri rvora u istocno] Engleskoj,

- Uviiek je prijatno kada cuiete da Ijudi koji su istinski hili u teskoj siruaciii razumiju ono sto mi pokusavamo uraditi, jasno je da Bosanci i Hercegovci irna j II jed instvenu persp ektivu, posebno kada je fijet o vaznosti i razurnijevanju svih tajni vlada i polirike u

Objavljivanje tajnih depesa 0 BiH i drugim zernljama regiona [ugoistocne Evrope izazvat ce na Balkanu vee videni scenarij iz arapskog svijeta, izjavio je u ekskluzivaom inrervjuu za "Dnevni avaz" Dzuliian Asanz (Julian Assauge), csnivac internet-stranice Wikileaks.

Ausrralski kornpjuterski s trucnjak po stao je j edna od najtrazenijih osoba danasnj ice i drza vn i nep r ~ ijatelj broj 1 za Sjedinjene Americke Drzave (SAD) kada je poceo objavliivati taine dokumente amerieke diplomatiie.

H.rabrikoraci

Kraiern prosle go dine poceo je s objavljivanjem 2S 1.287 tajnih dokumenara Stejt departrnenta, odnosno depesa koie su americki diplomari slali u Vasington j dobivali iz priiestonice SAD. Otkrica iz tajne koresp 0 n denci ie uzdrm ala s u svjetsku politicku scenu i vee rnjesecima su u fckusu javnosti, Zbog nernjerliivog

Evropi i svijetu - kazao narn je AS3nz.

o Kako se osjecate kao lovjek koji je U wlikoj mjeri utjecao na suije: i naBII nahoji fjudiposmatraju transparentnost, istinu i olade koje uprauljaju njihovim iivotima?

" Ne radi se ru same 0 meni .. Cijelitim Wikileaksa radi vi se od ce ti ri go dine zajedno, Nasi izvori uciniIi su hrabre korake da dodu do nas i dostave materiial, Ali, sve to jeste dio dugcg puta u izgradnii instirucije koju razviiam posljedniih 20 godina. Kada sam bio u pritvoru, imao sam vremena da razrnislim i steknem uvid u razrnjere i znaea] toga. Zadovoljan

K..olu <:.0. I" I!OoU """u~, IIIlIi !1m ..... "'~I)II lata '''.11, i'<Un OC! lll," *,ll\IIlritlQn.1 pcrollJ,>od PQllLId .... .. ql'Ofll OIj.t .Im ... _ I ,110"'1'1, II~ hI~~" Ii '0i".!.l0"ll1" IIWVI "'IIt:.Inti om",,'lXV- UZI'CI'" PQt;!~.~

to6t1"". "",, •• too!. bllo 111.1 '4~,IUI .. "'~fl. IIOfU • II II. ~""'.1I1. \'{,r~ '~a o.~loQIll"o III'. pCh.ZIJ~I' PI~

OI"U~ ... .n .mr~l .. P<>I.~111. ~-..Ij mod~ y.... ~ m"t .. Ploc!avl'd.

~NCltallf • ,110m II'IIJI

4 nova touchscreen modela.

sam onimesto smo postigli, u to nema sumnje.·

o U posljednje orijeme euidentno it da Wikileaks neitosporije objavljuje nove tajne dokumente, U odredenoj mjeri otiili ste u drugi plan imajuci u vidu globalna deiavanja. ZnaCi li IQ 00 blokadei napadi postiiu cilj?

- Od kada se sporije objavljuiu dckumenti?

o Pa, u posijed"jihnekoli· ho sedmica objavljeno je samo nekolika desetina novih.

- Ukupno smo, do sada, objavilijiko 7 .000 dokumenata. Cak i ubrzavamo objavu tajnih dokumenara. Posljednjih cetiri-pet dana imali smo odredenih te" hnickih potdkoca i manji zastoj, ali nastavljamo. Brzina se znatno poveeala. Objavili smo depde iz Indije, Paragvaja, Paname, KostaIike, bit ce joil dokumenata s Bliskog is\oka, koje objav Ijuje liSI "AIAkhbar" u Libanu. I u drugim drz3vama. to rade odredeni mediji. Imamo i taj proces u RllIDuniji. Objavljivanje ce sigumo biti intenzivirano kako odmice vrijeme, a nikako zaustavljeno.

,0 ZnaCi li to da nemate pIanOWl da frgujele s Arnerikoncima, evelltualno se "agodite i odustam!te od obja.ve ostatka tajnihdokumenata, u zamjenu za drugi ustupak?

"Apsolumo !le! Nemam namjeru [rgovali ili se na~ goditi sa SAD. Oni nas po~ kusavaju usutkari zahtijevajllCi da unistimo sve sto sma ranije objavili, sve sto cemo objavid i da obllstavirno kontakte s izvorima, IZV. zvizdacima iz ame" ricke vojske. Na.ravno, mi smo to odbili.

,0 VerbalnapodrSka Wlki-

leaksu, 71ajviSe putem internda, stiie iz cijelog wiiefa, ali da li zaista neka vrsta pomoCi dolazi do vas, s obzirom tla fO do ste se nomjerili na jakog protionika, Sjedinjene Drzaue i sue njiJlove stElJmmike? Faktiiki se borite proti» jedilie preostale supersile.

Imarno podrsku gradana SAD. Kao i drugih liudisirom svijera, koji podrzavaju transparentnost i istinu, Problem je u tome S(O ti ljudi, koji su spremni pornoci, nisu u poziciji da dodu do nas, kako bismo mi nastavili raditi ovo sto radimo. N ije nr rijec same o dobrom publicitetu nego i 0 novcu, Ove finansijske blokade postavliene su kako bi onemoguCile onim iskrenim prijateljima i omma koji podrZavaju ovaj projekt i.z eijelog svijeta da nas odde u zivotu. Ali, iako je smanjena kolicina novca i podrske koja dolazi do nas, ta blokada mie potpuno efikasna. Nasi pr~ ijatdji nalaze druge nacine, donose nam novae, pronalaze banke koje 5U joil s10- bodne mj rih pritisaka.

o Nedugo "akon $to ie Wikileaks poceo objavlji· vanje lajni" depesa, polelaje historijska revolu· cija '4 arapskom svijefu. Mnogi su sklo"j reCi OOje, izmeau ostalih jakto ra, upravo Wikileaks z1latno dtJprinio pokretanju procesa koj j $U ooorili retime S w su do .tada izg leOO Ii kao neosvojiva tvrdava, poput vlasti Hosnija Mubaraka u Egipm.

Ko[iko, doista, smatrate 00 Sll !ajne k-tJjejerazoIkrio Wikileoks doprillije· Ie lim prornjenama?

" Da, Wikileaks je dOpf" inio objema revolucijama, j u Tunisll i u Egipru. Taj proces ima svoju historijll i veoma ie zanimljivo ka·

aktuelno 'DnBvni avaz, pe1ak,

. .. . ..•... l , apriVtravanj 2011 ,

WIMilea,Ms Ima naelne da zaObide linansiisltuizOlaciju

o Jeste Ii uspjeli rijeiili [inansijske probleme s Wikileaksom,. nakon ito su vam kompanije za prijenos nouca blokirale uplate svih donacija?

- Jos nisrno rijesil] te probleme. Tuiili smo ko-

mpaniiu "Visa" zbog finansijske blokade, Transfere su obustav ili i "MasterCard", ~ Western Union", "Paypal", Bank of America i neke svicarske banke, No, rni smo razv ili vise nacina na ko-

je zaobici I.U iaolaciiu i blokadu,

To narn , n ar a v no , p ovecava trosko ve, ali ako dob ijemo parn icu proriv "Vise",. mczda cerna promijeniti situaciju.

Taina porola u SAD ,zeli me 00lu2111 z.azauieru 1 sDuunazu

o Bonte se i na prtumom polju, gdje se trazi Vaia ekstradicija zbog optuibi protiu Vas u Svedskoj. Kakav ishod ocekujete, i strahujete lijos zbog moguceg izrucenja SAD'i za s'Voj iivot?

ko se razvijao, Znare da srno mi u decembru prosle godine, u "AI-Akhbaru", egiparskc-Iibanskim novinama, poceli objavljivati tai ne depese na arapskom jeziku, a egipatske novine "AI-Masry at- Yourn" pocele su objavljivati depese u Egiptu, Mubarak je tada jos bio na vlasti, pa su morali biti opreznista obiav ljivati, ali je "AI-Akhbar" otvoreno isao sa sadrzinom, Tai rnateriial, inspirirana Wikileaksom, pocela je preuzimati internet-srranica Tunisleaks. Onda je vlada u Tunisu zabranila sve troie, "Al-Akltbat", Tunisleaks i Wikileaks, zbog toga sto su dokumenti koje smo objavljivali otkrivali korupciju u Ben Aliievom rellimu.

Osim toga, depese su otkrivale da vlada SAD ne pcdrzava bas u potpunosti Ben Aliiev voini rezim. Onda su hakeri koje je vlada angafirala nap ravili tri napada na "AI-Akhbar" u po!punosti uni~t.avaiuCi njegov projekt objavljivanja depeb. Hakeri Ioialni nama onda su preusmjerili sve vladi.ne internet-seranice na Wikileaks. Potom je 16. decembra 26-godiSnji

- Ima nekoliko pravnih proeesa protiv mene. Postoii taina velika porota koja je okupljena u Aleksandriii, uamericko] drzavl Dzordzija. Oni mene, i jos nekcliko drugih Ijudi, pokusava]u

kornpjuterski strucnjak u Tunisu izvrsio samospaljivanje zbog svega, sto je internet-nerede prenijelo u pravi sviiet, On je umro 4. januara 2011., sto ie bio dodatni okidac za revoluciju, Ti protesti onda su se prosirili, nakon sto su se pokazali uspjesnim, i na Egipat.jordan.jemen i druge zemlje,

Izgradnja odnosa D Wikil.eaks je do sada objauio samo dvije tajne depese iz Amerilke ambasade 1/ Sarajeou, ito je tek djelic vise od hiljadu taj"ih dokumenata iz te ambasade II. g.lavnom gradu BiH koje posjedujete, Zaito ste objavili samo ta dva dokumenta?

- Ta dva dokurnenta nismo mi izabrali, nego jedan od nasa 63 partnerska medija s kojirna selektirarno ogro man materijal koji imamo, Nisam siguran zasro su oni to ucinili i odluciE izabrati bas Ie dvije diplomatske depek Ali, mi postepeno gradimo o dnose s is naZi vackim novmarima iz svih dna va kako bismo objavili sav malefiia!. Ostali cajni dokumemi iz Bosne ce doci, nemojte u to sumnjati. To je sa-

optusiri zazavjeru i spijunazu kako bi isposlovaIi moje izrucenie SAD. Irnate i pravni proces u Svedskoj, koji ie povezan s ovim u SAD, u kojern sarno pokusavaju pribaviri dckaze za ilpijuo.aZu.

rno pitanje vremena,

D Svjesni ste kolilw je za BiH i djeli 'region znacaj,w pitanje ratnih zlotina i hap!enja najodgovomijih za genocid; Moiemo Ii ocekivati da ee objtl'l!ljivanje l4]'nik a,,,erickih depeia otkriti i zaito neki od njik, pcput Ratka Mladit, nikada nisu uhvaleni?

- Period koji dokumenti obuhvataju tehnicki ide do 1966. godine, ali skoro svi dokurnenti su iz posliednjih sest god ina. Sarno nekoliko ih je odraniie, Pitanje potrage za ratnim zlocincima sigurno ie nesto eime se diplomatija bavi, Zato, vjerovatno, negdje u arhi vi postoii dio ko] i govori 0 tome.

D Moterna Ii i u [ugoi» stoiinoj Europi ocekivati scenarij s liian anum e iz arap.skog .$vijeta, hada poClWte objtl'l!.ljivari tajne depeie iz americkih. ambasada iz regiona?

- Iskreno se nadam da ce se to desiti. Vee sada, dokumenti koji se objavljuju u Rumuniji OSlVaruju veJiki u!jecaj. To je, vjerovamo, model na koji ce na~in depese, kada budu otkrivene, u tjecali na ovaj region.

5

Asalli": Bosanci i Hercegovci {mala jedinslvell pogled na /alae vlada IJ EVropi i svilelu (F.I.: Athlv ,.A","")

~ 'HVPOGROUP

ALP[ ADRliA

REfiNAHORANJE OBAVEZA

Sta drugi pisu

Incident na Floridi

Raiasrul-Ia zenu

Dzeni H03 (Jenny Rausch) bila je s rnuzem i troje diece na odrnoru na Floridi, Fotografirala ie raie kako iskacu iz vode, a iedna je i! votinja uskocila na brod, i to ray DO lilt Dzen i,

Dok je lezala na podu, raza se koprcala pokusava-

iuci otpli vall. Kaze da se sve od igralo prebrzo re da nije stigla reagirati, Suprug i di eca sve s u gleda I i u SO ku, Pornorska patrola cula [e vriske s breda i vidjela kako s njega Iete peskiri, cipele i druge stvari.

Raza ie bila siroka 2,5 metara, rep jo] je bio dug oko tri metra, a lezila je 13 5 ki 10- grama,

Humanitarna misija

Prine Hari na Sieuernom Dolu

Engleski princ Hari (Harry) dobrc se oprernio za I edenu rutu na Sjevernom polu. D ok njegov s rariii bra I princ Vilijarn (William) obavlja priprerne za glamurozno kralievsko vjencanje s dugogodisniom djevcjkom Kejt Midlton (Kate Middleton), njegOY poduzetni rnladi bra! uputio se n a human i tarn u ekspediciiu nazvanu "Walk· ing with the Wounded".

PUI od 320 kilornerara proci ce s ios nekoliko dobrovcljaca, a prikupljaju novae za veterane britanske vojske, Cil] je prikupiti novae

za sufinansiran j e zapos L j a-

vanja ratnih veterans. Ledena rula prillca Harija

Otkrice u spilji u Jordanu

PrOnadene drauneBnnge

tttltgmplt

U s pilii u I ordan u p ronadeno je v~e od 70 drev n ill kniiga starih oko dvije hiliade godina, a vjeruje se da hi njihov sadrZaj mogao promijeniri dosadasnji naCin shvatanja Isusova razapeea i uskrsnuca te naNn na koje se krscanstvo uopoe razvilo.

Knjige Sll pronadene II zabacenoj !lpilii u sjevernom dijelll Jordana oegdje izmedu 200S. i 2007. godine.

SDBC

Prema jedno] teoriji, za sve je "kriva" poplava nakon koje su se u spilji otkrile dvije nise, od kojih j e na jednoj bio u kles a n sviiecn ia k, drevni simbol J evreja,

Direktor Zavoda za amikvitete u Jordan u Ziad elSad misli da su knjige, mozda, napisali Kristovi sljedbenici, i to nekoliko deee!lija nakon razapeca. VainoSt 0 tkrica je j os veea u.ko liko se zaista radi 0 poriieklu krscanstva, a ne zidovstva.

• Vitalij Sultik {Vitaliy S·ul_zhik, 19)jz Vasingtona eu_zit ee firmu koja proizvodi energetski napi!:ak ,,Mnnster Energy Drink",. jer Mdi kako je u lednoj od niihovih Iimenki pr- 00:&0 mnvog mi~. Mladi.~ kaZe da je pieepopioubI";\o nakon lito ga je kupio, a dok je pia iz limenke, osierio je tudni okus. KrOl 0 tvor na Limenci je lloCio m isiji rep. MJadicev advokat poslao je limenku s uginulim miSem na analizu. U tvrdili Su cia mill nile ugin uO od trovania niri gil je neko ubio dok je vee bio u konzervi. DQciao je cia je njegov klijen t odbijao pi ri izLimenke goctinu nikon incidenta.

6

D"evni avaz: petak, mozai k

1. apriVtrava"i 2011. .

SIROMASTVO U Saraievu otvoren prvl "Narodni ducan"

lauha Ie Mad u dze u 081ane i 4 en- ga

Do 30 posto jeftinije mog.u kupovati penzioneri, nezaposleni i socijalno ugrozeni

Sarajki Selvedini Buljubask, ko ja j e vee 20 godi ria na birou za nezaposlene, rnnogo ce znaciti mcgucnos [ cia osnovne zi vo me artikle kupuje po cijenarna do 30 posto nizim cd kornercijalnih.

Kako kW.e, u ovako teskirn vrernenirna zauhar [e u~ledjec ti 40-50 feninga po artiklu, Sec

I vedina, kao i rnnogi nezaposl eni, zarim penzioneri s prirnaniima do 500 maraka i pro ipadnici ostalih socijalnih kategori j a s tanovn is tva s podrucia opcine Novo Sarajevo ru mogucnost irnaju ad iucer,

Potrosacka zadruga "Eurobih", uaime, na podrucju te opcine, u Kolodvorskoi ulici,

Radnici "Vitezita" ispred Vlade FBiH

narod Domaie, viasl SUli

Pedesetak radnika poslovnog sistema "Vitezil" iz Viteza vee peti dan protestiraj u ispred zgrade Vlade F ederaci j e u Sarai evu rrazeci II vezivanje radnog staza za oko 150 zaposlenika firme. No, j os bez ikakv ih rezul tara,

Nakan sto ill ie prvi dan PI'imio premijer FBiff Nerni.in Nilclic, pOnlcivili da im ne moZe pomoCi,vlasr je pOtpuno zabornvila na rndnike. Niko iz zgrnde II =ievskoj AlipaSinoj ulici niie se UdOSlOjio ni ti cia pozdravi ra.dnike, mahom bivSe pripadnike Annije REiff.

Predsjednik Srrajkackog odbora Safe! S i vro kazao nam je cia je [edina promiena u tome ~tO Ferid Buljubasic, b ivsi zamjenik ministra odbrane FBiH, ne prelazi ulicu kada dolazi na posao, ALi 10 tek nakon sto su ga radnici prozvali u rnedijirna ..

J edinu pcmoc imamo cd nuoda. Sarajliie nam poma~u I1oveem, hranom i lijekovima· kau Sivro.

On do da je da radnici nemaju namjem napustiri Sarajevo dok se ne ispune niihovi zahtievi. F. K.

Radllici .lIe ie/e iei il SiJfiJjeva (F,,,,M tNop,rII)

otvorila ie "Narodni ducan", prvi takve vrste u naso] drzavi, eiji je slogan "Zivotarimo zajedno", Inicijativa koja je pokrenuta iz sarajevskog U d ruzen ia pOlrosaea vee na samorn starru pokazala je opravdanost [er su mnogi pripadnici ovih ka tego ri ja stanovnisrva, prvens rveno penzio-

neri, iucer strpljivo cekaJi o rvoren je d ucana,

- NilSa misiia ie da pornognerno kategorijama ugro~· enih, cia afirmiramo domacu proizvodniu ...• kazao [eMesud Lakota, direktor ove zadruge, objasnjavajuci da u procesu otvaranj a trgovine nisu imali podrsku v lasu, B. T.

Novi sukobi u .Feroeteknu"

Radnici tuze direHtoraBal1U

Vanredna Skllphina Sindikata "Feroelektra" u Sarajevu jueer se umalo pretV(r rila u novi sukob mdnika i menadzmenta flrme.

Radn.ike koji su zeJieli prisustvovati Skup~rini doeekala i e odluka v. d. dieek tora Amel.a Balte da samo oni ko· ji su zaposleni u zgradi Uprave imaill pravo ulaska. Tek nakon sta je nekoliko sa Ii kasnije menadzmelll napllstio zgradu, zastitari su pus!i!i radnike da mlu u firmu, u koioj poi edinci .rnde vee 40 goctina.

- Podnijet cemo krivicnu prijavu pro[iv direklora, jer je prekrsen Pravilnik 0 cadu " l<azao nam je Emin Kadic, preds j ednik Sin dika La.

Direk tor Balla reho nam je da je radnicima iucer isplacena j edna zostala plata, a kao gla vuog kri vea za marhiju u firmi vim u Agenciji za priva tizacij u u FBiH (APF). S elruge srrane, za loi'iu situac:iju u firmi rndnici kri ve vlasnike "Stanic lovesta", zbog <;ega vee godinamarra1.e raskiel kupopr· odajnog ugovom. F. 1(.

·k

' Dnevni avaz. pelak.

m ozal 1. apriVinwanj 2011,

PREVARE Na drustveno] mrezl Facebook

o -aUlJeni az - orolili g umca m-ruada Hur-ca

NapisanelaZi da je Kurit u Beogradu ,i da rnu treba novae. Slucaj eu prijaviti polieiji, kaze poznati glumae i poslanik SBB BiH u Parlamentu FBiH

Jedini pra vi Kuricev prolil ne FacelJookll

Mirvad Kuric, bh. glumac izas rupnik Saveza za bolju buducnost BiH u Parlarnentu FBiR, nasao se na rneti II apada II epoznate osobe iIi vi~e u j ih all drusrvenoj mrezi Facebook. U posljednja dva dana, naime, na Facebooku je obj a v Ijeno nekoliko laznih profila na ime Mirvada Kuflea. N a JaZnim prolilima 0 bja-

vljen je i niz lazi 0 njemu,

- Do sada sam otkrio tri lazna profila, Na n j irna je napisano da se momentalao nalazirn u Beogradu i da nemam n a vca i kredi ta za telefon te se Ijudi pozivaiu da mi pornognu. Neki su vee slali novae. Pckusao sam sve prijaviti Facebooku, ali je njihova reakcija spora, odnosno

---, ...... ·1

Jedan od lainih prolita olJjavljenih na Kllri(;evo imc

treba im vise dana da IO rijeSe. U rneduvremenu, svaki dan se na laznim profilirna povecava broj prijarelja, Nezgodno mi ie zbog liudi. Stalno me 20VU i pitaju sta se desa va - ka,ze K uric.

On ce ova] stueaj prijaviti policiji u Saraievu, Prema Kuricevirn rijecirna, jedini njegov pravi profit na Face-

bcoku je ona] na kojem je objavijena fotografija s [edne od njegovih predstava Na lej fotcgrafiji Kuric na sebi ima glumacki kostim.

- Sve ostalo sto je objavlieno na Facebooku je lame - porucio ie Kuric, dodajuci da ne zna sta je pozadina i koji su motivi ovcg Cina.

E.H(J.

Inicijativa Antifasistitke akcile Mostara

TraZe nouolme za ulleu Mile BudaHa

Predstavnici Anrifasisucke akcije Mosmra (Antifa) iucer su ispred Gradske uprave procitali pismo u koiem su nedavno nadleznim u ovoi ustanovi i Gradskorn vijedu postavili niz pitanja 0 djelovanju "neofasisrickih ekstrema" u gradu, 0 tome ko insisrira na podijeljenom obrazovanju, ali i imenovanj u ulica po miniso:irna u nekadasnjoj uSldkej vladi NDH.

Ocjcnj uj uCi dll se Gradska uprava Moslam bavi ideoloskim ispravtjanjem navoda mladih akti vista, precis ta vnici "Amife", rakoder, precirali Sll i oclgovor koji im je upuCen iz Gradske I.lprave Mostar.

- Gradonacelnik Ljubo Beslic je 1.1 d va navrata trazio da se promijene irnena spornih ulica, N 3Z3} OSI, izos 11Ilaje podrska onih vijecnika i s tranaka koji se deklarativno zaklinju na antifasizam - navedeno je iz Gradske upravc Ie poruceno da Mostam nern~ba nijedan eleMremizam,. ni lijev;, ni desni.

Bud1l6 da su, kake je ustvrdie Robert JandriC, predS!3Vnik "Antifc", u odgoVOrl! iz Gradske up rave Cilira!i knjiZevnicu Haml Arent (Hann.ah Arendr), mladi antifasis li pokren uli su in icijalivu da se ulica Mite Budaka nawve nienim imenom. M.Sm.

Da n lie 811011 oa ua~iam DrodaJnom mJ,Bltu BUDin 0 au I vaz.? UMoUBo nl8tenazouUe nas Da amadaoe brolauela 181'00a:

033 2 362 III 061 731

7

Sta kazu poznati

RislQvski:

Zanrovski miks

Lazar Ristovski

Dugo 21UlmO u larsl , i U 8UemU DOmalO

- Zivimo u jednorn zanrpvskorn miksu.

I to vee dugo, dugo gcdina, Zivimo nesamc u drami niri same u komediii i farsi, ne samo ni u crnoi komediji. __ Ima od svega po-

malo, a takav je i moj film. A za pcsljedice ne odgovaram. (Glum", za " Blic ")

Elvir Hahimic

nase DOb.lede numa DiSH vaZoe

- Sla cia kazem mojim prijateljima karla me pitaju, zar ste vi iedina chwica FlFA·e od 208 koja nije usvoiila statut? Kada sam isao u Mo- __ '-~CI.J skvu, mnogi su rni rekli da starut nece biti uS"O- Rahimic: lIla ien, ali sam se nadao cia Ce se DeSIO prom ijeni - da kaiem

ti u glavama rib Ij udi nakon nase pobiede nad prijaleljima Rumuniiom, Izgleda da ni nase pobjede njirna

nisu vazne, {Reprezenuuiuac Bill za "AvazO'lJ Sport")

Boj Dzordz MOlledini poroN Ie zabaua

Vjerlljem II duhavflosl

- Religiia mi ie vrlo birna, vierujem u duhovnosr, Svako ad nas :<ivi svoi >:iVOl. Tokom osamdesetih bio sam navucen na drogu. Ipak, svi se kad-tad opametirno, Trenutno, mo] jedini porok je zabava.

(M "ricar sa " Veeernje nooosti"}

Sw t k " d Iii 033/281-393

a azu u naro u redakcija@avaz.ba

napotiZam U driaunim MOmpanUama

• U drzavnim kompaniiama koie su pod konrrolom vladajucih struktura godinama je na djelu aezapamcen nepotizam. Na celu firmi su podobni, a ne sposobni, nikome ne udgovaraju, rade sta hoce. Vrijerne [e da se uvede red 1I te kompanije te da njihov rad pcstane transparentan, One bi ipak trebale raditi za korist drzave, a ne poiedinaca na vlasti, (Citalac iz Sarajeua}

Vremenska prognoza 1.4.2011.

VRIJEME DANAS

BANJ_A LUKA

~ Z~NIC,Q,

19

U jutarnjim sarima preov I ada va! ce sUlleano vrijeme" uz pro· lazno povecanje naoblake tokom dana. Vietar, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistocni. Jmarnje temperatura I do 8, 1]a jugu do 12, a najvisa dnevna od IS de 23 s!epe.n3_

:SARAJEVO 16

~_UM 2.3

PHAK

NEDJELJA

SUBDTA

1.",·~.1. .AJTiWiIEfMIffiII'1lfIE oil 4'C do 14'C DrlWE !E~1'EM11fIE 001 16'Cdo 2-4'C

JllJAJ!N..I:W!PEru.lft 00 4'C d!J 15'C

"",\1"""",,,,,_

oil 18'C do 25'C

3.~, ;2fI11.

j,(,U1J. mAAtLlE'JDiIPOIA1I.IIIl 00 1'C dol12'C ~'I'8IoIUI.AllJRE oil 15'<: do we

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA -------Stabi I n lie vremenske pri like, uz vise su n ca, pm:Hivno t e djelovati i popraviti raspolozenje vecine populacije, a osjetljive 050 be neb i tre bale 'i mati izraie nili h tegob a.

Grad Sarajevo ------1.4 2011. kll",k 529 lzIiIllk ~.11

Ukratko

Rid: Urucit ce dip/orne

USAID

DOdJela diPlOma

... Direktor USAfD-a u BiH Alen Rid (Allan Re· ed) L aprila ce u Sarajevu uruciti diplorne predstavnicirn a agencij a za bankarsrvo FBill iRS, Centralne banke BiH, Agenciie za osiguranje depozita BiH i Agencije ZIl osiguranie u BiH. Diplome se odnose na uCeSCe u studiiskom putovaaj u zs finansiiske regalarore u Sjedinjenim Americkim Drzavama organiziranorn u februaru.

Republika Srpska

InliaCUa Od

0,9 POSIO

... Mjesetna inflaciia u RS u februaru eve godine iznosila ie 0,9 pos 10, izjavila ie jucer direktorica Za voda za sta tis ri ku RS Radrnila Cickovic. Godisnja inflaciia u februaru ove gcdine u odnosun a feb ruar prosle iznosila je 3,7 posto, javila je Srna,

Ratni zlocin

PresDda Hrsti SaUICU 11. aprlla

... Apelacicno vijece soda BiB izrecice pravornocnu presudu Krsri

Sa vi en 1 L ap rila ove godine, javio je Birn.

Savic j e prvos tepenom presudom u martu 2009_ osuden 113 20 godina zatvora zbog zloCina nad nesrpskim civilima is· wcn e Hercego vine, a Ii j e La presu da ukin uta. i nalozeno je obnovljeno sudenje.

SlucaJ "Perisit" Odbrana lrali OSIObadaD)e

... Odbrana Momcila PerilHca za traz;J a j e od Has.kog tribunala da oslo bod i bi vseg ge.necrala odgovornosri za pokolj u Srebrenici, visegodisnju o psadu i teror Sara j eva te raketiran i e Z agreba. Tuiioci su II morak zatrazi!iod Sudskog vijeta da generala Peri sica pro· gl asi kri vim i osudi n a kaznu dofivomog za!vora.

8

Dnevni avaz, pe1ak. teme

1. ,,"priVtraVWlj 2011.. .

POSLJEDICE Namjenska industrija primorana da prekine proizvodniu

-

-I

-

-

- -

10_1

m

Kobna odluka Predsiednlstva BiH • Umiiesanilobiii iz suslednlh driava?

Odlu ka Predsjednistva BiH da obustavi izdavanie dozvola za izvoz naoruzsnia i vojne opreme za same nekoliko dana nanijela je nesagledivu stelU fsbrikarna nam jenske industrije u nasaj zernlji, a D· me i cijeloj drzavi,

Od 17. mana, kada j e odlu-

nska industrija BiH u potpunosti je orijentirana na izvoz, tako da obustava izdavanja dozvola 20 aCi p rekid pro izvodnje u namjenskoj industriii - poiasnili su nam u Minis tarstvu van j ske rrgovine i ekonomskih odnosa BiR .

Zbog vrlo tclke si tuaci je

Dozuole za izuoz orUija za 2010.

.. 121 dozvola izdata .. .37 zemalja

.. 99 dozvola za izvoz orutja i vojne opreme .. .3 dozvole za izvoz usluga vezanih za orutje

I vojnu opremu

... 7 dozvola za privrem.eni izvoz orozja i vojne opreme .. 11 dozvola za izvoz viskova orufia i

vojne opreme

..1 dozvola za posredovanie u prometu oruijem

i vojnom opremom

ka donesena, do dan as firm e koje se bave proizvodnjom i izvozorn naorufania izgubile su deserine miliona KM.

. Obusrava izdavanja odnosi se na sve zahtieve koji se nalaze u postupku riesavanja. Taka je obustavljeno 16 zahtieva za izdavanie dozvola za izvoz oruzja i voine oprerne Cija ie vrijednost oko 12 rniliona KM. Narnje-

S /(!lps/ille Gr!lpacije !lIfTK; Ogorcelli odlu/(om

j uee!' i e u Van jskotrgovinskoj komori odrzana i sjednica Skupstine Grupacije namienske proizvodnje u BiH. Prcdsjednik Grupaciie Zijad Fazlagic, koji mace dolazi iz Remontnog zavoda Hadzici, naveo je da nijedna fabrika iz BiH niie izvozila oruzje i vojnu oprernu u zemlje koje su pod embargom UN·a.

• Ako zabrana bude traia-

"Igmanuii obustaUl]en UgOUOr od 36 mlliona dolara

V clila.c duhosti direktora "Igmana" iz Koniica Dzahid MliraLbegovic kazao je da j e ova fuma neposredno pred zabran u izvoza napra vila ugovor vriiedan

oko 36 miliona dolara, 00- dao je i da namjenska industriia stremi da izvozi kao i prije rata, kada j e izvozila 2,,5 milijardi dolara naoruzania i voine opreme.

Budimir i Pucaric u posief Gorazdu

OdluMom radS)adnistua liH UgrOlanO 415 radniMa "GinaHa"

Ia dva mieseca, nekako cerno je prebrodi ti, ali se bojimo da ce to biti duze i da ee imati nesagl edi ve S te te po n a rn jensku industriju • ccijenio je Fazlagic.

Pro izvodaci SI1 naglasili i kako se boje da iza svega sto se desava stoji utieca] .nekih 10· bija drugih namjenskih industri ja, pa mozda i iz naseg susiedstva". S. ROiAJAC

Nakon upozorenja a eksplozivu

Tri posiljke "Ginexa" vee vraeene s razllcith granicnih priieiaza

Ako Predsjednistvo BiH hirno ne izmijeni "VOjll odluku 0 zabrani izvoza naoruzanja i vojne oprerne, goraZdanska kompanija "Ginex" bi! ';e prinuden.a da viiie od 415 svojih fadni· ka pohlje kuCi.

Podsjetimo, nakon info· rmacija OSA-e da se ta._kvi pl· oizvodi izvoze i u zernlj,e pod sankcijama UN· a., Predsjedlliiltvo je bez muogo razmis!janja kamila i one koj'i se posteno bore za svoje mje,co na tr:!ihu, medll kojima je najdalje odmakao »Gine,x.", firma koja izvozi 11 33 l.emlje i s planovima za daljnje sirenje proizvodnje. Tri posi!jke iz ove kampanije vee su Vf3eene s razliCitih granicnih prijelaza.

- Iznenadeni smo ~ to .mo svi stavljeni pod istu kapu. Ko je odgovaran, neka adgo"ara, ali 1:0 nije, creb .. ga pusti ti da radi - kazao nam i e di.reklOr "Ginexa"J usuf Hubjer ..

Ovim povodom "Ginex"

Goraide: Budimir i Pudari(; podria/i "Ginex"

S 11 j ueer p os j eril i predsjegnik i pmpredsjednik FBiH Zivko Budimir i Svetozar Pudaric.

- Posljedice mogu biti vIlo dalekoseme ako ia odlu· ka bu de na snazi i slozili sma se da j e n uzno in tervenira Ii pr""ma Predsjedn~tvu BiR sa zahtjevom da se iz [e odluke i1.uzmu 0 dreden a poduz.eca, kako bi mogla nasmvid ne· smetana funkcionirati. J e·

d nak 0 tako s ugeriram 0 i da takva odluka ne prejudicira nas ta yak is trage na O,IlOVU informacija koje su doveJe do donosenja ovakve od!uke - kazaa nam je Budimir.

Skupslina BPK Gorazde j ucer j e j edn oglas n om po· ddkom posianika iz svih stranaka usvoiila iniciiativu kojom se od PredsjedniSrva BiH lrazi ukidanje sporne odluke. AI. B.

,,81I1as": Cekaju Sf od/uke lIad/etll!1I

BugOlanCi SI ahulu Od H8'aSlrOle

Serija [ekstava kojc je "D nevui avaz" obj avio protekim dana 0 opasnoj municiii u skla disUI fa b rike !Iamj e· us ke indllstrije ,,B inas" I;,; Bugoj na i stravicnirn pos1jedica· rna koje bi mogla izazvati eksploziia, umemirila je StaIle>vnike ovog grada, ali i !lire.

• Mi vee duZe u pozora.va· mo 113 propuste vi1iih IIi voa vlas[i koji flam ne dazvalja· vaju da ukazemo na probleme sigumasti gradana Bugojna, ali i djete zemlje. Bez oblira oa propuste do kojib

je doslo te na proeese koji se vode u TumaSt"u BiH, sto prije moramo rjje~iti ovaj problem. Do 2006. godine uspjeino sma uniil[3va!i nesrabiJnu mllniciju, ali od (a· da neko nam nameee proble· me i ne rjeilava ih " porucio je bugojanski nacelnik Ha· san Ajkunic .

U "Binasll" ocekuju hi" mIl reakciju nadlclnih is,· traznih organa i T\lzilastva, koje vet izvjesno vrijeme provodi istragu 0 ovom slucaju. Az. M.

teme

Dne~ni avaz. petak. 1. apriVtravanj201 L

9

[me !ir:ompanlJe wSARAJEVSKA PIVARA· wPIVARA TUZLN wD09RINJA'"

~POL!Er

"KtAS·

'"RMKPROMEr wSNAGA~

"SIPAO ERe"

"SOSNA AUTO'

MUM I, PEI<ARA" lJUBAtE "BRATSTVO HOLDING" "IRIS COMPUTERS" "SPRINO"

IJKUPNO

DlJl1orotne obaveze Kratkorlltneobavaze UKUPHO

68_227.000 48.223.000 136.450.000

21 62.000 7.299.000 26.461.000

1.000.000 1.826.000 2.828.000

8.198.000 4.567.326 12.7,65.418

33.607.'642 43,967179 n n4.B21

7.000 1.920.000 1.927.000

o 262.860 262.880

o 12S.2J.6 126.238

o 18.181'.000 18.181 .000

17.919.000' 2.746.000 20.665.000

3.390.000' 564.000 3.954 000

46.000 1.643.000 1.689.000

15.903j1OO 5.378.000 21.281.000

189.659.732 136.705 ... 625 3.26.365.357

Tabe/ami pfikaz obaveza Selimovlca u samo 13 kompanija s ukupnlm dugom

ANALIZA

Ulada ne smile niMome glBdali IIrozprslB

Ako ogromne obaveze po unutrasniem dugu ne budu ispun jene, upozorava Hasic, nastat Ce ogromni problemi,

• 0 ni 6e se reflektirati kroz gubitak velikcg broja pri vrednih sub j eka tao Doci ce do niihovog stecaj a i likvidacije, A onda dolaze I sccijalni problem! koji rnogu biti odlucuiuci za daljnji rad Federalne vlade, Vlada zato mora ima ti redovniju i rigorozniiu kontrolu obaveza firmi. Vlada mora imati j edinsrven Stay prerna

Hoce Ii ogromne obaveze unistiti veei entitet

unutrasnr dug FBi 15 mirJard· KM. a d toga caM ri dugUJU Selimou· Ci

Samo 13 korrpaniia u vlasnstvu porod ice Selimovic duguje nevjerovatnih 326 miliona KM • Najvise moran platiti .Saraievska pivara", .Klas" .i "Pivara Tuzla"

Prerna rel evantn im procjenarna, unutrasnji dug Federacije BiH iznosi izmedu 12 i )5 miliiardi KM, sto doVOID u pitanje Iikvidnosr i solventnost brojnih kompanija u vecem bh, en titetu, tVTdiu razgovoru za ,,0 n evn i avaz" direktor U druzenia poslodavaca FBiH Mlade!! Pandurevic,

On objasnjava da unutrasnji dug ne pcdrazumijeva sarno dugovanja drzave na raznirn nivoima nego obuhvata i dug izmedu privamih

kompani]a. Slim u vezi, ekonornski strucnjaci upozoravaiu da bi unutrasnji dug mogao izuzetno op teretiti, pa cak i unistiti buducu Federalnu vladul Prije svega njenu SPOSObllOSt da osigura ocekivani ekonomski oporavak ovcg dijela zemlje,

Uljecaj na likvidnost

- U svakorn slucaiu, unutrasn j i dug di rektno UI jeGe na likvidnost, a boiim se da u pitanje dolazi isolventnost jedncg dijela kornpanija. Pazite, kada bi se Zakon 0 S[eCaju posti vac, veliki brei tih firmi dosao bi na udar i morao bi se suocit i sa stecajnirn postupkom, i to po sili zakonal To j e najdrasticnija posljed ica lin utrasnjeg duga, Posljedica je, dalie, zatvaranje velikcg broja firmi i drasricno povecanje ne,z;aposlenosti. To je, 2aista, jedno ad krucija" lnih pi13nja i time se hitno moramo pozabaviti - prica Paudllrevic.

Nadalje, upozorava da su pos Joda vei godi!! u insis tiraIi kod Slare Federalne vlade Mustafe Muiezinovica da se u radi p regIe dun u trasn j eg duga, kao 510 je vee uradeno

Sud poturdlo PlsanJa "Auazau

»Onevrn avaz« je 25_ rnarm dobio j 00 jedan spor s porodieom Selimovi':, koja inflacijom tuzbi protiv nase kuGe na5toj i sprij eGiti .ar-gumentirano pisanje ovog lista.

Opeinski sud Sarajevo la1<.o je u cijelosri odbio mzbu Muje Selimovica i njego v zah tjev za is pia til n emateri j al.n e s tete u izno.su od 11_000 KM zbog IekSla u kojem smo pisali da je "plja~kaska porodica Se-

limovi,« preuz.eJa. niskotiral.no "OsIQbooe[)je".

Takoo'er, u februaru smo dobili spor u koiem je Selimovie mlndi t:I"1ilio nalmadu zbog reksta: "Ook su cetnici klali, orne i sin krali"_ Sud je porvrdio da je"isrraga ru" ZilaSrva iz 1992. godinepokazala. koliko su krvavi profite· ri Hilmo i Mujo SelimoviC". I Hilmo Selimovi': ranije je od bij ell po ruzbi da se "bez duSe bogati na sirotinii«.

u Repu b lici Srpsko j.

- Mora se utvrditi koliki je tacno taj dug. Kada se to u tvrdi, zn at ce se ko ko me i koliko duguje, Onda bi se, recimo, znalo da FBiH dugu j e tolik 0, n eka 0 pcina toliko ... A to je malo skakljivo pitanje i glavni razlog zasto iznos dugovania niie utvrden - napominje Pandurevic, najavljujuci sastanak s novim ministrorn finansija Antorn Krajinom, gdje ce se razgovarari 0 ovo] vaznoi terni.

jedan od primjera ogremnih dugovania u BiH iesu kompanije u vlasnistvu Hilrne i Muje Selimovica, Prerna izviesrajima Q poslovanju za 2010. godinu, sarno 13 od vise od 100 bh, kompanija u koiima su Selimovici vecinski vlasnici iii suvlasnici sa znacajnim udjelorn duguje nevjerovatnih 326.365.357 KM!

Od tog izuosa, vise od 189 miliona KM odnosi se na dugowcne, a 136 miliona KM na kratkorocne obaveze, koje se moraju izmiriti u roku od 12 mie:ieci! Taj ogroman novae Selimovici ce morati vra ti ti do haj a go-dine.

Ako je suditi prem.a .:injellici da sarno 13 kompani· ja duguje cak 326 miliona KM, nema nihkvih sumnji da ce ukupan i;o.nos dugovania u godisnjim izvjcitajima preostalin kornpanija 1;1 vlasni~ tvu sporn en u te porod; ce uveliko prijeCi iznos od mil.iiardu KM, a prema nekim pretpaslavkam.a, raj dug 23- jedno s dugom bankama penje se na nevjerovarne tri milijarde KM!

SelimoviCi su rako postali siromasni bogatasi (ije kompanije uajviile ucesrvu· ju u unutrasniem dugl.l zemIje. Ako je sudiri prema I':i n jenici da sire v i!le irna j u

HI/ma I Muja Selimovic: Gr.caju u dugovima

Isllazall gUbltlle

Veciria Selimovicevih preduzeca ko] a su do sad a Komisiii za vriiednosue papire FBiH predala svoje godisnje izvjeiltaje iskazala je gubilke.

"Mlin i pekara" Lju· bace prikaz.a1i su gubi tak od 2,3 miJiona KM, gubi· tak "Polera" je 1,57 mili·

ona, "RMK Prometa" [e 170.000 KM, »Pivare TuzJa" 2,78 mijiona, va.rdke "Snage" 92.674 KM, "Sipad ERC-a" 53.057, a "Iris Computersa" 181.000 KM_ Isto tako, umjesto milionskog profita, sarajevski "Klas" imao je prafiI od samo 285.000 KM!

problema s realiziranjem svojih oba vee-a, j aSJlO ie cia ce on! biti medu najoctgovorni· jima za llgrozavanie ekono· mskih remelja FBiH i tako direktno utiecati na probleme u radu nove Federalne vlade!

A da se ekonomska pira· mida predratnih milicione· ra 0 zbiljno urus a va, u.k.a.zuje i to s!O su dugov3nja veCine njihovill kompanija veca ad n j in ovog zvan i cn 0 upisanog kapitala.

Prim j erice, sarna "Sarajevska privara", kao marica njihovog c:arstva,. ima uku· pne obaveze od ca.k 136 miIiona. KM, SIO je daleko manje oct njenog upisanog ka-

pitala! Ougorocne obaveze "Pivare" iznose nevjerovattlih 88 miliona KM, a kratkorocne vise od 48 miliona maral::a.

Dramaticna siluacija

Nadalje, obaveze

"KJasa", nekada izu.zetno u.spjclne kompanije, iznose eak 77,77 miliona KM. Od tog iWosa, dugorocna ~duze!lja su 33,80 m iliona KM, a kralkorocn3 jos skoro 44 miliona maraka. "Mhn i pekara" Ljubace duguju 20,66 milia· na KM, od cega se skoro 18 miliona maraka cdnosi na dugorocne obaveze. Ukupna dugovanja "Sprinda" su porasla i sada iZllose 21,28

svirn privrednirn subjektirna A ne da senekome gleda kroz prste. Isto rako, H· •• K I I VI ada mo- ., aslc: _ ~.n fO e

fa napravi- "gQrQ~fIIle

ti sanacioni program i vidieri kako Ce se s ve ovo uredi- 0. Ako ne bude reagirala brzo, m oze se desi ti da dode do zastoja i blokada, a. posliedice bi bile zaista velike - tvrdi Hasic,

miliona, oct cegn je oko 16 miliona KM dugorocnih obaveza.

Takoder, "Pivara Tuzla" dugujeukupno 28,46 miliona KM, cd cega su 21,16 miliona dugorocne, a 7,2 miliona KM krarkorocne obaveze, Obaveze unistencg "Poleta" dosezu brojku od 12,7 miliona KM, dok ce preduzece "Bosna Auto" morati vratiti vise od 18 miliona KM, ilidl:anska "Dobrinja" 2,83 rniliona, "RMK Promet" iz Zenice 1,9 miliona, a "Snaga" iz Varesa 268.880 KM. Obaveze ,,$ipad ERCa" su 126.238 KM,. novotravnicki BNT Holding duguje 3,95 miliona, a "Iris Computers" 1,68 miliona KM.

Ugledni ekonornski anaIiricar prof dr, Duljko Hasic objasnjava da iznos unutrasnjeg duga u FBiH svakod uevno drama tic.!! 0 raste.

- Ova Federalna vlada u izuzerno je teskoj' si!uaeiji, jer jo; je stan vlasl osmviI a 1;1 nas I j edstv 0 dOSla ogro· m!lih obaveza. Priie ,vega obaveza firmi prema dd3V i, ali i obrnuto. To je kocnica i kamen spodcanja ne sarno Federalnoj vlad! [Iego i m!logim fi.rrnama. Olle ne mogu dalje uspjesno poslo· vati, pr.aviri svoje razvoj ne programe i planira Ii za· poilijava.[Ije_ Kljuclla posljedica svakako je orpu8tanje velikog broja lilldi.

Osim wga, Federalna vlada moral ce ispunili i ogromne o·baveze prema MMF-" i prema gradanima po csnovu certifikata. Tu ce bi!i velikih problema. Po· stavlja se pitanje moZe Ii Fe· deralna vla.da funkcioniraIi kada irna tol ike obaveze. Jer, odakle nami.riri sva ta sredSlva - kaz.ao je Hasi':: za "Avaz". F. VELE

Klub poznatih Osman Hadflc

Odmaram se oa Maueu u PUIPuou) liSini

SVI SMO UGROZENI - Kod nas su svi ugrozeni osim vladajuCe oiigarhije. Prema lOme', ne' uzbudujle se previse, poruCio bih ovim evrops,kim cinidma koji upozoravaju na diskriminaciju u BiH. SAMO DA SE NE PRE· GRIJU - Vh, kak,Q su krenuE u Federalnoi vladi, mogli bi se pregrijati do iduCt! godine, pa enda staIi jedno dvije godine da nisl3 oe fade. No, bojim se da i ova najava 0 stednji, kao i do sada, ne bude iSla preko leda sjrotinje. PITANjEZA BUDIMlRA - Pil30 bih gospodina Zivka Budimira, kaka moze tvrditi da ce se borili za jediusrvenu Bosnu, a pripada strand HSP, kojoj u StaWtu pise - Hrvatska do Drlne. Mnoge ad nas u BiH bas bi zanimao odgovor. MOGU BEZ BiHUEFA i FIFA, kao i EU i os l31e ev:wpske i wi elSke inslimcije,-mogu komorno i bez BiH. Tako da je smije~no uslovljavanje iz

Hadtit: "ali mercedes

Va,s najbolji prijatef je:

Zlatan Nalic. -

Pratite li politickusituaciju: Ko ne prati,

Da imate 15 minuta vlasti"ilta bi s te prvo u radili:

Malo ie 10 vremena

Biste Ii ucestvovali u sou realnosti: Ne.

Dneunlauaz 081-142.-015

B_iH nekim lropredsjedni-I euna.

NISKE STRASTI- Svirna llama koji zivimo na ovim pmstorima Balkana, I Citav zivot se svodi sarno I na za novol ja van j e niskih mast i i i5k! j u elvo licnih

in teJ;esa, na kola.teral n u §telu zajednice. Ako ne prestanemo s 01'001 praksom,. sve ce biti unisteno.

PROVjERA DIREKTORA - DrZilvn! organi rrebali bi provjeri Ii svakojal<e direklore ddavnih kompanija, koji iz lih narodnih flrmi I dzaba daju .svojoj djeci le- I I.efoue, laptope. Mada se

to kod na-s iigleda nikada I nece provjeriti. PODOBNE FAMILIJE. I jesme Ii se ikada pitali sta I se kl"ije iza firm! on nacio- I naLnog inleresa Bosnjaka, kak? nam _to servi_raju. I na~J vlada)uc, pobncan? I Nismo, vjerovatno. Istina je d .... se iz njih bnmi Stoti-I njak podobnih famihja, a

veCina Bosnjaka to sve I

plata. I

10

[lnevni avaz, netak, teme

1 . apriVmwanj 201 1. . . .

"Avaz" objavljuje

Spisak Dokumentacionog centra AS (9)

Paid m: Ko gOd ni)1 p cao na saraJluo la))1 na SPiSBU

Nernam oraha u dzepu, u Beogradu sam bila 2001. godine, jer moramo ici dalje, a ne zatvoriti se u torove i zivjeti kao naka plemena, kazala Hanka Paldum

Opruzbe da je kao isljednik "Zelenih beretki" oligoverna za uziman]e talaca i srvaranje logora u Sarajevu 1992. gcdine, kako je to na vedeno na spisku Dokurnentacionog cen tra RS za isrrazivanje ratnih zlccina u BiH od 1992. do I 995., pjevacica Ha· nka Paldum nazvala je istovremeno i smijesnim i Zalosnim.

Paldurn ie za nas list kazala da se pravljenjem spiskova pokusavai u iziednaci ti oni kcii su napadali s liudirna koji su se bran iii.

Bukvalno shvatiti

- Izgleda da ko god nije pucac na Sarajevo, ta j ce se naci na spisku, Problem je sro se moze naci neb budala koja ce 10 bukvalno shvatiti, Dovoljno je da me samo upira pa da me povriiedi, Bila sam 2001. u Beogradu, jer nemam oraha u dzepu, Moramo iei dalie, ne mozerno se .Z3 rvori ti u torove i Zivje[i kao neka plernena - kaze Paldum,

Zbog velikog interesiranja iavnosti, "Avaz" nasravlja objavliivati spisak Dokumentacionog centra RS nazvan ,,!zvodi iz krivicnih prijava oprusenih 1;a ratne zloclne u B-iH 1992-1995.". Danas objavljujemo prezimena ko· ja pocinju slovom 0 i p,

. N a sp isku su: Ohareanin Azem, Obareanin Cazim, Obradov!c Rade, ObrDvac Mile, OdobaSic (Moho) De·

I Omar PUbriC

N a spisku su i Pita Edin, Pivolic Hazirn, Pjanic Mefru· din.Pianic Mi=d,.Planinci6 (Abaz) Fikret, PlaninQc Mu· harned, Pleh Fehim, Pleho Mehmed, Plivac Fadil, Plaski6 (Ramiz) Hajmdin, Ploskie Salem, Pljaki6{Hamdija) Ramil, Pljevljak Fikre!, Pobric Orner, PodhiCanin Zejnil, Podnar(Boris) Siuis, Podii.c Se·

hum, Pohara (Esad) Armin, Poljo juso, Poljo Ramo, Pondro Bmir, Popaia (Sead) De!ViS, Popaja D'"tenaiJ, Poplasen (MijD) N1ate, Poplata Muharued, Popovic Murat, PoprZanovic (Mehmed) Aslm, Porabie Huso, Porabie Nurija, Porovi'; (Huso) Zahir, Porur Mirsad i Pomrovit(Avdo) Sefko.

rovic (Mumt) Am, Omerovic (Muslafa) Nedzad, Omerovic (Orner) Ramo, Ornerovic (Salko) Medo, Omerovic Behaiii, Omerovic Mevludin, Omerovic Nijsz, Omerovic Ramiz, Omerovic .Safu, Ornerovic Sefik, Ornerovic Zaim, Omerspahic (Aga) Agcnja, Ornic (Semsudin) Indira, Opacak (Marko) Anro, Oputa Emir, OpUl3 Osman, Ordic o ure) Zvonirnir, Ordic (Mate) Andrija, Ordic (Mate) Ivo, Oraie (Mate) Petar, Oresovic Marko, Orhanovic Esad, Oric (Dzemal) Naser, Oric Meho, Odiol.ic Ivo, Oriolic Tado, Orne (juso) Husein, OruCevic Sefer, Oru.Cevie Hamid, Osmanagic (Rahim) jasrninka,

v Osman basic (Mehmed) Semsudin, OsmanbaSic(Sadik) M. uharem, Osman baliic (T aib) Sabrija, Osmanbegovic Esad, Osmancevic (Hamdo) Elvir, Osmangic Sejfo, Osrnangic Sclko, Osmanovie(Adern) Adil, Osmanovic (Hakija) [asrnin, Osrnanovic (Ibrahim) Dzemal, Osmanovicflbrahim) Dzemil, Osmanovic (Ibrahim) Hajro, Osmanovic (Ibrahim) Hairudin, Osrnanovic (Iunuz) Mehob, Osmanovic Uunuz) Saban, Osmanovic (Meho) MUSan, Osrnanovic (Muniba) Nedzib, OsmanDvic (Osmm) Mehu· din, Osmanovic (Osman) Mu· hidin, Osmanovic (Rahman) Jasminka, OsmanDvic($emso) Ferha!, Osmanovic (S=so) Osman, Osmanovic Devad,

DOMumentacioni centarRS zna JOSila pelaBOUica

Na spisku su i Pajic(Mijo) !vica, Paldurn Ha~ Palie (Murat) Avdo, Palic (Saban) Adem, Paljela Avdo, Pamukei'; (Almahir) .Sefik, PamukCic (Avdo) Enver, PamukCic (Elmahir) Faruk, PamukCic (Musrafa) Bakir, Pandzo Orner, Panjera Avdo, Papi'; BoSko, Paradik 11'0, PamdZie KreSo, Parie Danijel, PaSagi6 Muradif; PaSic (Ere!) Amir, Pasic Sejo, Patak Adis, Pavalie Ado, Pa vali6 Jasmin, Pavi6 (Mijo) An to,. Pavlovic

Litni profil pjevata narodne muzike

Ime j prezirne: Osman Hadiic. Datum i mjesto redenja: 9. sep tern bar Gdje zivite - s roditelj ima, podstanar iii imate vlastiti doru: Vlastiti dom, Bracno stanie: Ozenjen, Bitni datumi u Va5em >:ivotu: Dcsta ih ima, Ko;i automobil vozlte:

Mercedesa. Kako SC' odmarate: Na kaucu u po rpunoi tisini. Omiljeni muzicar: Dosta ih je .. Volite u kuhati: Volim skuhano, NajdraZa knjiga: .Snijeg" Orniljeni pisac: Orhan Pamuk, Umjetnik kojeg cijenite:

Mersad Berber. Za koj; klub navijate: Sarajevo, Koga biste povelina pusti otok: Ne bih tame ni isao, jeste Ii Iiubomornl: Uglavnorn ne, Sta najpdje primjecujete kod osoba suprotnog spo-

la: Stas. . .-

Biste Ii ikada oprostili nevjeru: Ne vjerujern. Bavite Il se sportom: Da. Omiljena hrana ipice:

Bosanska i talijanska kuhinja i veda. Kose brine 0 Vaiiem imi dzu: Sam HZ. sail) ere stilista. Velite Ii iei u 5Dping: Da, jeste li sujevjerni: Ne. Imate li kucnog' liubimcar Ne. Koji je Vas iivotnj mota:

Ne clui drugorn sto ne bi volio da se rebi desi,

do, Odobasie (Pavo) Perka, OdZakovit (Musl3fa) Husein, Odzakovic (Salko) Fahrudin, OdZie Murat, Ogai (Dm"

(Miso) Stjepan, PehralOvit (Ibrahim) Avdo,. Pejakovic Josi~ Pejakovic Ziatko, Peja· zie (Slavko) Drago, PeihanD' vic (Tabmaz) Mine!, Pejit (Dragurin) Marko, Pejikic Sa· mir, Pejto (NedZib) Mensur, Pekarevic Zijad, Pekaric Ka· dro, Pekmez Abid, Peko Anre, PekuSi6{Hasan) Saudin,Pdic Sefik, Peljto (NedZib) Me· nsur, Penez (Ragib) Ali, Per" ak(Ante) Iva, Pernk (Niko) Pi· Ie, Perak (Stipe).llija,Perar Sec nad, Perhatovic (Huso) Ra-

go) 11'0, Ogo Ibro, 0iit (Slipo) Anto, Ojie Pa.vo, Oji6 Tomo, Okanovic bmer, Oka" novie Suljo, Okeric (Has.an)

Ha SDiSMUi JuSUI PUSina

Na spisku su i Praeali6 (RedZa) Ramiz, Praljak J D· sip, Prazina a usul) J lli::a, Prnzina Sead, Prcic F aruk, P rev Ii ae Sm aio, P rev I j ak (Huso) t:ikm , Prgomet (Marjan) Zeljko, Prilit I van, Primorac Vinko, Prkaca Marko, Prikacin Ante, Prljak

Josip, Prodanovic (Savo) Branislav, Prolic Mirsad, Provalie (Sejo) Amir, PcleS Hamed, Puce Helmut" Puce N ikolll, Pudic 0 lire) Zelj ko, Pulit Esnef, Pupalovit (LUIvol Fadi], Puric Ibrahim, Pusina Jusuf, Puilka Zahir, Puzic (Musr.afa) Enes.

hman, Perbalovic OusuJ) Bego, Perhatovic Avdo, Perhsrovic Sega, Perie (\Irioo) Drago, Peri6 Gustin, Perkovic (Iliii) Ivica, Perkovie a andro) Ante,

Peru§ic Zijo, Pervan (Marko) latka, Pervanit (Eusein) Muhamed, Peiltek Mujo, Petko vic Milivoje,Pewnjic (Domino) Ze1jko, Petrit (Mate) 11'0, Petrovic (Franjo) Drago,. Petrovic Cllija) Anto, Petrovic cperar) DrnZan, PeO"· oyi': (Pew) .M1aden,. Petrovic (Simun) Zdrnvko,. Pe[f(lvie

Ra:;im, Olar (Hamid) RedzD, Omanovic (Asim) Hasib, Omanovic (Osman) Suad, OmanDvic Musmfa, Omazic (Abid) Ibrahim, Omazie (Nedzib) Armin,. Omerabric (Nurka) Sellm, Omerbas1c Asko, Omerbegov ic (Vejs il) Junuz, Omerbegovic Adem, OmerbegDvic Zahid, Ornerovic (Alija) Smajil, Omerovic (Dervis) Hamed, Omerovic (Hakija) Salih,

Naser Oril:

Omewvic (!smell SaCir, OmerDvic Gasar) Safer, Ome-

Stipe, Pezerovic Sadik, Picuga (Alija) birn, PiliCic Gozo) Mato, Pilie (Edhem) Ekrem, Pilie (Edhem) Safel, Pili, (Edhern) Sejo, Pili6 (Edhem) Suleirnan, Pilie (Hadzip) Raiid, Pilie Ekrem, PiIi.c MariD,. Pilie Safe!, Pili': Se jo, .Pili.6 SuJejman, Pili . .: Sefer, Pilja· novic (Mate) Drago, Pinjagic (MUSlafa) Huso, Pirija Rasim, Pirltic (A vdo) Midha~ Piskolie Senad, Pij kovi6 (Ivan) J ozo, Pi~kovic I van, Pi 13 (BajrQ) Suljo.

OsmanovieHajrudin, Ostnanovic Hamdija, Oslllanovic Ibro, Osmanovic Ismer, Osmanovic Osman, Osmanovic Suad, Osmerhodzic Huso, Osmi6 (Mevludin) Zekerijalt, Osmic (Sakib) Fahrudin, Osojkic (Mustafa) Husein, OslojicZdr· avko, Osuuk Mahmut, Ora· novic (llahrii a) Midha!,. Otanovic Midha!, Ozic (Abid) M \1$[3- fa, Oric Abid, Ozic Nezir, Ozic Turabija, Ozo hmel. F. K.

(S.l1ra objavljujemo pre;::;me"" koja poeinj" slemom R ; pro; dio prez;mena koja poCinju demo", S)

teme

o nevni avaz, petax, 1. apn lItrav;mj 2011.

11

Gdje ce vrijeme provoditi trostruki ubica Nedim Fejz.ic iz Hlapcevica kod Visokog Hi Tomislav Petrovic iz Gornje Lipnice kod Tuzle, koji je ubio sestero svojih komslla

SOKOLAC "Avaz" u posjetl Zavodu za torenzlcku psihijatrfju

oDstruoZDe ub~ ce imat ce

aJbOlf smJesta· Da BalBa . u

zauod UbrOnlama

200 pacijenata kapacitet Zavoda 100 ljudi ce biti zaposleno

Psihicki bolesnici koji su pccinili krivicna djela, od koiih su neka monstruozna, uskoro ce stalni smjestaj naci u Za vod u za forenzicku psihijatriju na Sokocu, prvom rakve vrsre u BiH.

Kako bisrno vidjeli gdje ce vri [erne provo di ti eros truki ubica Nedirn Fejzic iz Hlap- 6evica kod Visokog ili Tomislav Petrovic iz Gornje Lipnice kod Tuzle, koji je ubio sestero svoiih kornsija, ekipa

"Dnevnog avaza" posjetila je 01' aj za vod sm jeS [en u idilicnom pejzafu Podromanije,

Idilican pejzaz

Izvana gledan, Zavcd izgleda pop u t hotela s rricetid t» j ezdicevali resetke koje su vee postavljene na pro ozore, broj ne nadzorne kamere i visoka ograda ukazu j una p ravu nam jen u ove zgrade,

Zoran Kosoric, V. d. direktora, cdrnah nas na

Za 30 radnlh miesta 600 prUaua

Kosoric istiee da ce se 0 pacijentima brinu ti oko 100 za· poslenih, prereino zdravstvenih radnika, ali i odr-ede.n br· ej pomoCnog osoblja. Koliki je in teres za radna mjesra, i sa· m i smo se uvjerili kad nas je na izlaznoi' kapiji sreo sreda· vje6:Ji covj ek i pi rao za. direkrora kaji j e vee napustio Zavad.

• Direktor KosoriC je pod ogromnim pritiskom, [ra.i:e ga gotovo svi sa Sokoca i okolice jer je ova jedinstvena pr· ilika za zaposlenje u ddavnoj firmi. Cuo sam da je oko 600 ljudi vee apliciralo za tridesetak radnih mjesla· ka· :zao na m je nas sag(!v 0 rni k.

2.700 kvadratnih metara povrsina 2,5 miliona KM utroseno za obnovu

pocetku upozora va da Zavod nije zarvor, vee specijalizirana ustanova koia ce po opremljenosti i u vjetirna bit; medu najboljim na Balkanu,

, Obncva zgrade u koio] je srnjesten Zavcd pri kraiu je i ocek uiemo da p rve pacijente primimo na ljeto. Znarno da je s takvirn osobama tesko raditi jer ce medu njirna biti, sigurno, i onih koj i s u poci nih teska kri v icna djela, ali ne izmisliamo toplu vodu .. Radit cemo po uzoru na druge usta nove ovak vag tipa, a probleme rjd3vati u hodu • kazao nam. j e Kosoric.

"Tihe sobe"

Pored rnunog i zenskog paviljona koji mogu prim;!i do 200 ljudi, pacijent;mace b i ti na rasp 0 lagan i u p roSto· rii e za radno·oku pacion u terapiju, fiskul turns dvorana, restoran, biblioteka ...

No, osim ovih uobicaje' nih pros!Orija, Zavod Ce ima· ti ; [ri "tihe sobe" odnosno

Nakon zalbe T uzilastva BiH

BrMiC, SalimOUiCi HOdziC ooal UhaOSani oriluorani

N akon zalbe Tuzilastva BiH Sud BiH jucer je ocUuCio prod uzi ti pri tvar na j oS po rri mjeseca suspendimnom poli· cijskam komesaru USK Rami Rrkicu. bivilem komandiru P$ Bihac Emiru Selimovicu i bivSem kornandiru J edinice za saobmeaj MUP·a USK Ibrahi-

mu Hod:ticu Baji.

Prije 20 dana ovaj sud je uvaZio pcimjedbe bf\lll..itdja cr· oj ice osumnjiceni.h u operaciji "Kastel" i iz pri tvorapustia SeJimol'iea i Hodziea, dok i e komesaru Br k i 6.1 pri ["vor pr' oduZen za jedan nijesec ..

N a kon prih va tanja zalb e

Tuzilailtva BiH komesar B.c· kic u pritvoru Suda BiH os· tat ce najduze do 10. juna, a SeLim(!vic i Hod~ic do 3 O. juna. Njih dl'ojica bila su na slob 0 di 20 dan a prema odl uei Vijeta sudiia Suda BiH, a preksinoc su uhapseni i vraceni u pritvor. M. D.

Lilmost dana

Vilijam Berns

n

Magazin "Time" proglasio qa je jednim od stotinu najsposobnijih rnladlh lidera

(fOltJ':M. ii'flJjqvit) sarnice u Kojima ce paciienti biti izolirani za vrijerne psihicke krize.

• Te sobe joo nisu dO\rlene, jer usrvari i nismo sigurni kako bi trebale izgledati. No, pri ureden j u Ce nas vodi ti zdra v razurn, j er je n ajvazni je da se pacijenti ne mogu povrijediti • objasnjava Slobodan Ecimovic, koordinator projekta adaptacije Zavoda

Dcdaje da bi se, vee godinu nakon otvarania Zavoda, vrlo lake rnoglo desiti da postane pretiiesan za sve one Kojima je mjesto u ustanova· rna ovakl'og tipa.

• S udov! za sad a nemaj u gdie smjestiti sve psihicKe bolesnike koji su poeinili kril'icno djelo, pa afterna[i·· vna Ii eSenja cuv.aju za naitcie slucajeve. Kad Zavod pocne s radom, takvih prepreh vise !Ieee biti, pa ('erno tek onda zn a!i ko Ii ke su s!varn e potrebe BiH z.a ol'akvim ustanovama • zaklju eu j ~ ECimovic.. M.AVDIC

Vilijam Berns (William J.

Burns) novi je zamienik :lefice arnericke diplornatiie Hilari Rodam KEnton (Hillary Rodham Clinton).

On je na poziciji broi dva naslijedio Dzejmsa Stajnberga a ames Steinberg), ko ji je (iznenada) pr ihvatio pcnudeno mjesto dekana fakulteta Maksve.l u Sirakiuzu (savezna dd:a.va Njujork),

Ko je Berns?

U irnpresivnoj diplomarskoj biografiji navedeno je, izmedu ostalog, da je prvi arnericki zvanicnik koji je primio neki zvanicni akt od luna, sluzbovao ie kao ambasador u Moskvi, autor je cuvenog dokumenta koji je nedavno objavio Wikilell' ks 0 svadbi u Dagestanu ...

U reakciji ria promienu u vrhu S lei [ departmen Ill, "The New York Times" prenio je i ocjenu da ie to "pobieda sluzbe nad poli'ikom~.

Karijerni diplomalll izuzetnog obrazovanja (ima i dokto-

rat s Oksforda i tri pocasna doktorata), na dnevnoi bazi.aipravlia pitanjirna generalne reo gionalne i bilateralne pol i rike, nadzire rad biroa za Afriku, istocnu Azi j u i Pacifik, E vropu i Evroaziju, Bliski istok, juznu icentralnu Aziju, zapadnu hernisferu, rnedunarodne organizacij e i rnedunarodne agenciie za sprecavanie sverca narkotika", kako pise na webstranici Stejt deparrmenta,

Broina odlikovanja samo dodatno govore u prilog Bernsovoi sposobnosti, a LIZ to on odlicno govori ruski, arapski i francusk:i jezik, Nadalje, magazin ~ Time" proglasioga j e jednirn od stotinu najsposobnijib rnladih Iidera koji obecavaju,

Sta bi baS ta ocieua },TjmeaU mogla znaciti u sluca] u Bosne i Hercegovine, ko]u ie Stainberg posietio vise nego b ilo ko j u mugu drza vu na svijetu, ostaje da se vidi.

Roden je 4. aprila 1956. godine, OZenjen je i Olae je dvoje djece. S. N .

Ruski ambasador u SBS BiH

RadonCIC Drlmlo BOCan-HarCenHa

Predsjednik Saveza za bolju buducnos! BiH (SBB BiH) Fahrudin Ra.doncic jucer je u Sa.cajevu pcimio ambasadora Ruske Federaci· je u BiH Aleksandra Bocan· Harcenka {Alexander Bo" tsan·Kharchenko),saopceno

(Foro:1SeJJ>/j} je iz Pre.s·centra SBB BiH.

• Ovom ptilikom razgo· vacalo se 0 ak tuelno j poli· tickoj situaciji te odlukama visokog predstavnika i dm· giro politickim temama vaznim za politick; rasple[ u BiH· kaze se u saopcenju.

B ~ir u r~~gQvQru s 110 villarima u Mas/am

Bernhard Bair, komandant EUFOR-a,

Put napri)8d )8 put BiHu EU

Jedini uspleh ko] je nasa drZava dozivjela tokom 15 mjeseci jeste vizna liberalizaciia

Bosna i Hercegovina je sigurna i stabilna zemlia, uprkos politickirn previraniima ko ja su obilj clila protekli period, kazao je tokom razgovora s novinarima u M ostaru komandant EUFOR-a, generalmajor Bernhard Bair,

On se u BiH nalazi Vee 15 mjeseci, a [edini uspjeh za to vrijerne koji je vidio da je

[e put u Evropsku uniju, a doveli ste se u siruaciju da vas i su sj edi b ol] e napred u i u od vas - izjavio ie Bair,

Iako se mnogo spomiIIja10 rnoguce pov laceni e OHR·a i promjena izvrsnog mandala -EUFOR-a u neizvrsni,« tome ni]e bilo govora na sjedriici Vijeca za irnplementaciju mira.

Poslela LOT IIUCi u MUslaru

Tokorn svoje posjete Mostaru novinari su imali priliku obici i jednu od 29 kuea timova 7.3 vezu i osmatranje (LOT kuce) koje su razmjestene sirom BiB. U

nasa drzava ostvarila jeste liberaljzacija viznog rezima.

- Cesto imam priliku razgovarari s rnladima koji su sve za brin 1.1 ti j i za svoju ekonomsku siruaciju, PrirnjeIII 0 i'c ra S lUce razoearen je jer mnogi prezivljavaju s manje od 100 eura mjeseiSno. Politicari moraju ubrzati ovaj PIOceS i onda se ubl'ati· ti ukO~lac sa s tV am i m problemima. Jedini pm napriied

svakoi od tih kuea nalaze se rimovi eiji je zadarak upoznati liude koji tu iive, povezati se s niima, cuti njihova rnislienie i pokazati im da SU sigurni,

- Svi mi zelimo vidjeti uspjeh BiH, ali, kada nema politickog napretka, nema ni prcrnjene u nasern angazrnanu. U piranju je nedostatak volie da se rijeSe piranja poput vinova municije radi udanjenja u NATO koje bi donijelo vetu sigurnos!, ekonomski prosperitel, a dme i bol j u zaposleno· $t - dodaje Bair.

S. SABANADioVJ(;

Su Miri.k pisala Denisu Prci6u

POdrSHa ClanlCe HOngreSa SAD AmeriCMOm uniuerzllelu u HiH

Mirik ,. PrGii:: PismQ podr~ke

Clanka KOL1gresa SAD i clanica Kluba prljateJja BiH un mar Kongiesa SAD Su Mirik (Sue M.yrick) uputiJa ie predsjedniku Ameritkog univerzitet.a u BiH (AUBiH) Denisu Prcicu pismo podrske u ko jem se na va di da ovaj univerzi tet postav Ij a Ie" melje UI mirniju i prosperite-

miju BiH i region u cjeliui.

KakQ se !lavodi, visok kvali teL obrazovanja koji AUBiH pruza kao jedan od najbolj ih un iverzi tela u iSlocnoj Evropi i na Baikanu omoguCit ee da lDuilkarci i zene koji izallu s ovog univer"item pos[anu buduci lideriBiH.

12

Onevni avaz, petoJ!, teme

,., apliV!rlIvanj 201 1 . . . ..

BANJA LUKA Predsjednik RS uputio Informaciju NSRS

DOdih I Iii rele o S dU - UZ-IIsluu

urn

-

Toj instrtuciji. treba ponudrti oa se retorrnse, iii da se njeno djelovanje ukine U RS, rekao Dodik

Predsiednik RS Milorad Dodik uputio je jucer Narodnoj skupstini RS (NSRS) lnformaci]u 0 radu Suda i Tuzilasrva BiH, Z3- trazivsi vanredno zasjedanje na kojern ce se poslanici ocitovati 0 daljnjoj podrsci radu ovih drzavnih institucija.

Posebna sjednica

- Ovo dolazi 1.1 vrijeme kada Vijece za implernenraciju mira (PIC) pckusava zapriietiti svirna koji ospore bilo sta sto 51.1 drzavne ius ritucije, Ali, Sud i Tuzilastvo BiH nisu drzavne insti tucije, oni su vol u 11 [a r isricka odl u k a medu riarodne zajednice i nisu nastali na pravu - rekao je Do d ik, ko j i ie do dao da ce predstavnici vlasti RS "po.kazati da je pravo na niihovoi strani".

N ajavivsi posebn u siednicu za najkasnije deset dana, Dodik je poiasnio da ce politicki predstavnici iz RS p r ije emile tskog referendurna 0 Sudu i Tuzilastvu BiH ipak pokusati dogovoriti usaglaseno modificiranje Suda i Tuzila~tva BiH.

nOUllZborl ne:prihuailliui

Dodik je jucer porucie da je neprihvatliiva

me gucnost novih izbo ra u RS, sve i kada bi [0 bilo mcguce.

- Da li je ro r-eal no iii ne,

ja to ne znam, ali 1.1 svakorn slucaju, RS ne moie biti zamorce politifke situacije u Federaciji - rekao je Dodik.

inforrnaciju ,,0 neustavnom i antidejtonskom djelovanju Suda i TuJ:ildtva BiH". Prema Dcdikovim rijecima, osuda zloci L1a nii e sporna, ali je, kako je rekao, problem stO Sud i Tuzilastvo BiH "kreira j u 0 dredenu isti [lui na mj nacin pisu istoriju",

Lii:niinteres

Odgovarajuci na novinarsko pitanje 0 vlastitorn inte-

resu da Sud BiH bude ukinut, Dodik je podsietio da se istraga protiv njega vodi skoro tri godine.

- To ie od pocetka bio politicki rnontiran proces, kao sto se i pokazalo. Trogodisnja istraga 0 necernu govori da niste imali dokaza, Ova inicijativa, naravno, nerua n ikakve veze sa mnom - rekao je predsiednik RS. A. 818ft

Nacrt budzeta BiH za2011_ godinu Jedva prasao

UO)niCi nouo reuareni!

Halilovic .i Zirojevic glasali protiv budzeta, Alkalaj i Ahmetovic nisu dosli • Od 1,028 milijardi KM za povratak samo 10 miliona

Uz veliki broj arnandrnana i prorivljenje pojedinm clanova diiavne v lade, Vij eee nUnistara B iH na j ueerasn jo j sjednici tijesnom veeinom utvrdllo je naer! budzeta UI 2011. godinu u iznosu od 1,028 miliiardi KM.

Kako HAvaz" S3waje od izvora bliskog ddavnoj vladi, osim ministra vanjske trgov!ne i ekonomskih odnosa BiH Mladena Zirojevica, koji je u posljednji trenutak na sjedn iei glasao proti v naerta budzela, najveCi protivnik ova.kvog dokumem3 bio je minis[ar za Jjudska pra va. i izbj egl ice B iH Safe t

- T oj ins ti ruciji rre ba p on u di ti ili da se reform ise, iii da se njeno djelovanje ukine na prostoru RS. Ne moze se desiti da "Dobrovoljacka ulica", "Tuzlanska kolona", Atif Dudakovic ne dolaze na dnevni red, a da se svi opruseni Srbi stavljaju II kategoriju udruzenog z1ocinaekog poduh vata . rekao j e Dodik,

On je dodao da je za NSRS pripremio detaljnu

Halilovic. To nam je po zavrsetku sjednice i sam po· tvrdio.

Prodlliena odlullao priuramenom linansiranJu

Vije6e ministara BiH, na prijed!og Ministars[va finans.ija i rrewra, donije- 10 je odlllkuo privremenom finansiranju insritucija BiH i mellunarodnih obaveza za peri od od apr;-

I a do j una 20 II. godine. Za privremeno finansi ranje predvideno je 341.472.250, odL1osno iedna cetvrtina novea u usvojenom budle!u za 2010. fiskalnu go-

dinu. .

U prvobimoj verz;ji budzeta, za povmrak je bila predvidena - nula. Pomm je minis tar finansija u korigovanoj usmenoj varijanri predlozio da se na meun nekih drugih SlaV ki osigura za p 0- vratak deset miliona KM.. U1ozio sam amandma.lle, a ovih daL1a odr.Zat cu i preskonferenciju lim povodom· ogoriSen ie Halilovic.

Amandmane [la nacre budzeta, .kako sazmjemo, imao je i miniSlar odbrane BiR Selmo Cikotic, koji je

BUdiet

u broiHama 1,028

milijardi KM iznos bu~era

386.217

KM. predvideno za finansiranje vanjskog d!;lga

807

miliona KM ocekivani prihodi s jedins!venog ractlna

trazio da. se oslgura novae za penlionisanje o!jlustenih vojL1ika koii nisu predvideni ovim do.kumentom. No, 0 !Om pi ranju nij e bilo saglasna. sri, sto na kraiu ipak nije sprijecilo resornog minima da podrzi ovogodiilnji nacre budi"elll_ O!jlustenirn vojnicirna ostaje sarno da se !ladaju da istog mi!Jjenja JleCe biti Pr" edsjednililvo i Parlamen! BiH.

S.ROZAJAC

teme

DnBvni avaz, ,pelak,

1 . ap riV!ravanj 201 1 ,

13

SAMOVOLJA Nema ko cuvaf djecu u obdanisfima

SUl)agiC otousti 20 radniMa, sarajBUSMi urtici orenatroani

Umjesto 25" u grupama po 40 djece koju, u nekim sucaievrna, cuva samo jedan odgajatelj

Prema nalogu Ernira SuI j agica, ministra obrazovan ja Kantona Sarajevo, oko 20 zaposlenika JU »D j eca Sarajeva" dobilo ie otkaze, potvrdeno je ,,Dnevnom a vazu" iz neko liko izvora,

Kako saznaiemo, Suljagic niie imao zakonskog osnova

Bez OdgOUOra

Obiasnienje ovih naveda potrafili smo i od minima, Suljagica, Njegovern portparolu jo!l sredinom mana poslali smo zvanicni upit, Do jucer nije cdgovoric.

za dijeljenje otkaza, a rezul tat sian i a odgajatelia na biro jeste prenatrpanost u v

S uljagit.- Rekao da te promijenili stafldarde

ticima, Da situacija bude gora, i prije no 5tO ie Suljagic pokrenuo val 0 tkaza ustanovi j e falilo desetero radnika " Prerna standardirna, u grupama bi treba- 10 biti po 2S djece 0 koio] brine dvoie odgaja-

relja, Medutim, zbog nedostatka radnika u nekim grupama ima i po 40 djece, au nekim cak nema dvoje odgaiatelia, vee sarno jedan - kazao narn je, pod uvjetorn enonimnosti, nas izvor, dobro upucen u desavania u sarajevskirn vrticima.

Dodaje da zbog raga vrticima priiete haos j katastrofa te da se sve desava zbog toga sto Suljagic nema prakse iz ob las ri pedagogi j e io brazovanja,

" Suljagic ovim po[e,zom kdii standarde i nonnative, Kada su ga I j udi upozo rili 0 a to, rekao je da ce promijeniti standard, za $10 nije kompetentan jer ie to posao strucnih institucija • kaze nas izvor, B. TUR1(OVIC

I dalje nelasnoce u vezl s primopredajama

10U- iniSlri uee ra e,

biUSi CeltalU OdgOUOr OHR-a

Bevand.a, Ljubic i Herceg tvrde da nisu predali du.inosti, a Radivojevic da su svi novi ministri u svojim kabinetima

Bivsi ministri u Vladi FBiH Darnir Ljubie, Vjekoslav Bevanda j Nevenko Herceg demamirali su i j ueer da su kadrovi dva HDZ-a obavili primopredaju duznosti u pet tzv. hrvatskih rninistars tava, Ponov iii su da sus voje man dale stavili na raspolagllnje visokom predstavniku u BiH Va1eminu lncku (Inzko) Ie u izja vi za Fen u rekli da sada cekaju odgovor OHR-a.

Prema rijeCima bi vseg ministra poljoprivrede, vo· dop ri v rede i Sllmarsrva Da" mira Ljubica, primopredaju je oba.vila Vladina komis ij ii, koju j e, kako je kazao, "formirala nelegalna vlada".

S druge strane, Desnica

Vlada FBiH: Bel problema usll u kablnete (101': M, KlMri<) Radivojevic, novi federalni bica i Hercega, istakavsi da dopremijer, na. ju'cerasnjoi su svi novoizabrani resoroi pres-kQnferenciji dema!)!.i" ministrj bel: problema usli U rao je navode Bevande, Lju- svoje kabinete. M. K.

RazrU8sani sui saulatnici

Odgovarajuci na novinarsko yitanje 0 naiavi Dragana Covica, lidera HDZ· a BiH, daCe Hrvati pokrenu Ii gradansku neposlu~nost, Radivojevic je j ucer rekao da takvo SIO ne ocekuje od ka.rlrova dva HDZ"3 koji su ostal; upo" slenici federalnih organa. Potcrtao je i cia su !Wi savje" mie! minis tara i2 pr~slog saz.iva Vlade razrijeseni duznosti sa 17. martom i imenovanjem nOve Vlade FBiH.

Koje dobio ovlastenja u novoJ Vladi FBiH

Prua dua mleseca potPisniCi c,e bili Kralina iniHSiC

U "Sluibenim novinama FBiH" juref je objavljen nedavno usvojen i federalni budzet i Zakon 0 njegovom jzvrScnjll 13 ovu godinu.

No, nB snazj je j dalje oSlalo ranije rjdenje Vlade s Nerminom Niksicem na celu da ovlaste:nje porpisnika aka· ta iz oblasti finansijskih poslova, odnosno svib naloga plamill lransakcija., imaju federalnj mi.niSt3r finausija Ante Krajina iii osoba koju

on ovlasu, Ie kaodrugi porpisujk premijer Nikilic.

OV'imesu ponovo izazvane sumnje da. su iz "supotpisnislva~ fmllnsijskih !laloga svjesno zaobideni zamjcnici prernijera Desnica Radivojevi c i J erko I v3nkovic Lii ano" vic, iako su uvijek do sada dopremijeri, prema svojoj' funkciji, imali pravo da bu" d u, lakoder, p otp is n i ci.

o cemll se fadi, objasnio je u izjav'i za "Dnevni avaz~

ministar

Krajina.

- Zakonom 0 iz.vrsenju pro" raC'una odredeno je da dvojica Jjudi potpisuj u, o dnos 110 da Krajina:

je prvi po" Privremeni rpisnik mi- dagovaf

nisrar financija, a drugi premijer iii jedan od zamjen.ika

premijera. Medulim, rni smo u Vladi dogovoriLi da za prvib 60 dana budemo porpi" snici samo ja u svojst"u min i.stra fi na.n ci j a i gospod i n N iksie u S.vojSlvu predsje· dnika Via de. Uskoro ce, dok se sve ovo slegoe i uoemo u koloteeinu, doti i do regiscracije drugill potpisa, odno· sno potrebne pfot:edure za porpisivanje [ dvojiee zamjenika - pojasnio nam je Krajina. M. K

Potocari jut:er: Patilla za ubijene Srebrenicane

U Pototanma obiljezena godisnjica

Ubrzati BMShUmaCUB i idanliliMaCUB frlaUa

U Memorijalnom kompleksu "Potoeari" urenjem Fatihe i polaganiem cvijeca obiliezena ie osma godisniica od ukopa prvih Zr~ava u mezariu 109 kompleksa, kada je svoj smiraj naslc 600 i denrificiranih srebrenickih wva u bii enih u julu 1995, godine,

Potpredsjednik Skupftilie opcine Srebrenica Amir Kulaglic kazao je da je proces i denti fikacij e zrta va veoma spor,

- U Memorijalnom kompleksu .Potocari" do sada su ukopane 4524 zme, sto je nedopustivo mali broj S obzirom na obim tragedije Srebrenice i srebrenickog naroda, Pozivarn Institut za trazenje nestalih i sve DNK laborato-

rije u BiH da daju veci doprinos kako bi se ubrzao proces ekshumacije i idenrifikacije i kako bi porodice ubijenih s~o prije ukopale svoje najmilije - kazao je Kulaglic,

Porodice zrtava jucer je uznernirila inforrnaciia da j e nasta vi jena izgradn ja pravoslavne crkve na Budaku koi a se gradi u samoi blizini rnasovne grobnice i nadomak Memorijalnog centra "PolOc .. ri". Iako se u ciieli sluca] ukliucio OHR, Aruba" sada SAD u BiB i predstavnici lokalnih vlasti kako bi se zaustavila izgradnja i crkva premjestila u Dugo Polje, izgradniacrkve je nastsvliena, a time i provokacija zrtava genocida, Me. SMAJIC

Reis Ceric odrzao predavanje u Becu

ISlam promOUira dobro i suzbiJa ZID U SUiJetu

Napad na Muftijstvo banjalucko

Odnesena nalDisna Dloca

Nepowate osobe u noC! sa srijede n3 cetvrtak su skin ul e i u hale n31pisn u piocu sa zgrnde Mu· ftiisrva hanjuluC'kog, u naselju Mejdan.

Predsjednik Medilisa blarnske zajednjce Banja Lu- __ _ _" _ ka Kasim MujiCic Multl/slvo banjalucko: Obavljen uVI(fa/

izja v io je za "Dnevni i da za sad a nema nikakve a v a z" d.a i e po Ii ci j a j u ~er povratne informaei je 0 ovom obavila uvidaj na lieu rnjesta incidentu. V. S.

Na poziv Beckog univerziteta, reisu-l-ulema dr. Mustafa eerie oddao j e predavanje na Fakultetu za filozofiju i edukati vn u znanos t 0 terni "Uloga islamskog obrazovania za integraciju muslimana u Eurcpi", javila je Mina.

Reisu-l-ulerna je, izmedu os ta log, rekao da je islam vjera, religija, moral, kultura, geografija, civilizacija, di jal og i izazov ne sarno za Zapad nego i za rnuslimane.,

" Islam je moral u smislu pIOmovUanja do bra i su",b ii anja zJa 11 svijelu; islam ie kuI turn kao i7J3Z pOsebnosti ,va" kog naroda u okviru islama koji ima svoje poseb.ne kuJtuwe navike koje su u skladu S osnovnim islamskim ucenjem ... ; islam je ci vilir..aci ja kao ukupnost ijudskog pOsrignuCa u svim oblaslima Ijudskog napretka; islam j e di jalog u ko"

--

Reis Ceri(:; Parlsjelio 118 Divjaka jem vrijednosti suii vota i [Ole· rnncij e nemaj u !II ternatiV1.! - kazaa j e feis Ceric.

On j e u rnzgovorima s au· strijskirn domacjuima podsjerio da je sluCai penzioni· smog generala Jovana Divia· ka uznemirujuCi za pall'io!sku bh. javnosl.

Zatvara/u j ugoslilelji Lani u Livnu

OdJauDene 124radnJe

Tokorn proslegodine, prema po dacimaopcinskih sl liZ bi, na po druc] II opcine Livno odjavljeno je 124 djelatnosti iz oblasti ngosti tel js tva i trgovine. Razlegza zatvaranje ovihobiekataieusveprisutnijoj krizi.smanjenoi kupovnoi raociinemogucnosti izm lren ja zakonskih 0 ba veza. Medu do sad odj a v Ii enim i e 77ugostirei [skih objekata, 43ngovaeke radn je te cetiri di elatnosti prijevozaza vlasrireporrebe, A.K.

Bugojno

PriZnalde Tarillu UUbUSIIlCU

OpcinskiodborSfrl' BiH Bugojnocdlueiojedapredlozi da priznanj e "Pocasni gradanin", povodom 20. maja.Dana opcine.posthumncbude dodijeljeno policajcu Tariku Li u bu~ki cu, pise Onasa, Ljubuskicjepoginuo 27. juna 20 10.gowne pril ikorn teroristickog napadanazgradu Po!i"ijske uprave Bugojno.

Banja Luka

JoS DOdinU

- I .. r .. -. za JgUZilCUU

Gradani Banje Luke koji nisu predal i zah tiev zalegalizaciju bespravnoizgradenih objekara moci ce 10 daucine u narednih godiflU dana, rekla jenacelnik Odjeljenja za proslorno uredenjeugradSkojAdministmtivnoj sluZbi Verica Kunic, piSe Sma. Prema prQCienarna, n" podrucju grada ima oct IS do 20 hiljada bespra "nih 11 hjeblll.

T omislavgrad

PrOlesori na birou

NapodruejuopcineTomis] a vgrad pros]e god iue bezposlajeosta0261 radnik,.piseSrna, Prem.apodacimaZavoi:!a za.z3posljavanie, Inkom 2010. god in e iz ev idenc:ije ove ustanove brisano je 460 osoha,.odkojih272rodi zasni vania raOOog od!! asa. Naevidencij inezaposle· nih 31. decembra pro;Je godine biloiei85 osobasa vi~om i 82 sa VSS. Medll nezaposlenimasa diplomom fukuJ teta Ilaj viSe j e ouil! pedagoske s truke, vetinom profesorahrvatskog jezika iko j iitevn os!i.

14

O~eVlliaYill,petak, panorama

1. apriV!ravOIlj 2011. .

PODVIG Kako ie Edin lslarnovic postaoheroj u Belgiji

Iz nabU) Ie rrelle mas

sDasio Iri d)eu )CiC

Sve i jedan Bosanac bi to uradio, kaze • Bez razrnlslianla skoclo u nabujalu rijeku • Nisam razmisljao a sebi vee a djeci

Skroman kakav jeste, srcern vjecno vezan za rodnu Donju Ljubijukod Prijedora koju je rokorn rata silom morao napusti ti, Edin Islarnovic (46)ni usnu nijepomislio da bi jedncg dana mogao poSEa ti p ravi heroj B elgi je i grada Mashelena (Maaschele· na) u kojern se tokorn 17 godi na izbjeglisrva skrasi 0 sa su prugom i troj e djece,

Godinui po dana nakon dogadaia koji mu je i re kako obiljezio zivot, u Edinovom

nostalgiJa

Odmah nakon ovog dogada ja rodi rei j i djevo j cleo koje je spas io doslisu njegovo] kuCi s malirn poklonima u obliku cvijeca i boo com pica da rnu se zahvale, Sa njima [e i sad 11 kentaktu, povrerneno ih ruje i vidi i uvijek sjeti karla ode na rijeku Mas, na pecanje, Tad se s nostalgiiorn sieti i svoie rcdne Donje Ljubiie u koi uce se, obeca va, jednog dana vra ti ti,

sjecanju joil uvijek zive slike nabujale rijeke Mas (Maas), prevrnutih kaiaka i djevojcica kojezovu u pomoc,

jeci kajaci koji se bore s valevima, U jednorn trenutku nekoliko njih se prevrnulo, Kajakasi su zavrsili u vodi, Medu niima i tri dievoicice koje su oeajne dozivale u pomoe, Sjecarn se da je na obali bilo rnnogo ljudi, Stajali su

Prevrnut kajak

- Bio je neki vietrovit dan, pocetak okrobra, N a ri-

kao ckarnenjeni, a is sam bez razmisljanja skocio u hladDU vodu i [ednu po jednu izvukao n ao bal u - p rica Edin.

Ni tad upornirn belgijskim novinarirna, a ni nama dok je napustao rudarsku varo!! i cu u ko j u je dosao ka-

ko bi prisustvovao sahrani svojernajke Aj"e, nije rnogao obiasniti orkud mu rolika hrabrost,

Savjeti supruge

- Ma, sve i [edan Bosanac hi ro isro uradio, Siguran sam. Nisarn ja toliko hrabar, ali u rom trenutku nisarn razmisljao 0 sebi vee 0 djeci kcjoj [reba pornoc, Pitali su me kako znam pli va ti, a ja sam irn rekao da sam to naucio davno, ovdie u ljubijskom potoku. Siecam se d a sam se uplasio, jer je jedna od dievoicica, rnislirn da ie hila najrnlada sesrcgodisnjakinja, na cas prestala dadise. Pczvaosarn suprugu Harerninu koja radi kao medicinska sestra u Holandiji da mi pornogne i da savjet sra da radim, Znam da je zvala hirnu pomoc.papotornpoliciju, Sve se na kraju dobro zavrsilo- prica Edin.

M. ZGON]ANIN

Podllellena pornoc u Gorazdu

SJemena za 90 DOrOdiCa

Dobit ce po 60kilograma siernenskoq krompira i druga siernena

dobra u odnosu na one koji nemajl! pe,nziju ni platu - kaie Arso Markovic iz na-

selja Glamoc.

- avo je drl(gocjena pomoe jer nemam penziill. Vratio sam se prije celiri go· dine - dodaje Petar Gavrilovic izZavrija.

Prema rijecima Su.zane Jasarevic, sefice "Hilfswer]{a" u BiH, proiekt je vriie· dan 38.000 KM, a podjela ce bilizavrsena dallas. Podjeli U Goraidl.l pris.ustvovale su resoroe min Istrice iz vlada KS i BPK Goraide Velida Memic i Delila Klovo.

At.B.

U Gorasdu ie izvrsena podiela siemenskog materijala za 90 poro dica sa podrucia ove opcine, Projekt podrike povratnicima n" po Cetk u nave sjerv en e sezo· ne realiziraju "Hilfswe.rk", UNHCR i vlada Holaodije, a prid,ruzila im se i Vlada Sa.rajevskog kaowna, pa ce po 60 kilograma sjemenskog k,rom pira, d va kilograrna Ju.ka i sjemena drugib polioprivrednih kulrura dobi ti 500 domaCinsrava iz GamMa, Prare, Ustikoline, Foee, _Rogatioe, Vi~egrada, Rudogi Cajniea.

- Svaka pornoe znaCi muo· go, oaroei 10 sada bda naood nema davolj no sre ds Ea v a da kupuie sjernena. Ja imam d vadese tak ovaca pa j e men i

Izostaullani OniliOIi llua u Zgradama

Mitra Vukov·i~ medU p rv-; m a se· v-ra tila u Gofa~de, ali kaze da je zhog toga !ito iivi II gradu ;'<;0- sEavljena sa spiskoVH po· moei.

- Nas u zgrndama uvijek izoslave, nikad nista

nlsmo dobili, a daju !iudima koji uopste ne zive ovdje. Imaj p spiskove, imaju u kOmpjuleiu sve ko se vratio. M.i u :;;gradama, znaci, treba d a j edemoasfait ili da ne zivimo nikako - kaZe Vukovic.

Siovenci u Prnjavoru

ObUHa za radn~He ergele "UUGijaH"

RlIkavodstvo slovenaeke ergele "Lipica" obezbi· jed II ce rad n i ci.rn a ergele "VuCijak" besplarnu ohuku u oblasti koujickog spona, zakljuceno je na sastanku upravnika s!ove.nacke ergeIe 1 aneza R usa sa naCeln ikom ophine Prniavor DarkamTomasem.

-Dogovorili sma da odwah poc.nemo sa saradnjom na tls-avrsavanju radnika na

SDee

po drucju k a n jick og s porta i .savladavanju "jeSlina neopllodnih za normalan rad ergele - rekao je Rus, dodajuCi da ie prevo hogalstvo zaergelu ro S[O SlI sacltvani rodovi kobila razvijani od 1947. godine.

N acelnik To III as is mkao je da ce hiti uspos!avljena c:I ugorocna s aradn ja sa predstavnicima ove sIovenai"ke ergele. D. C.

• Od 1. aprila U druzenje ~ena "'Gora].danke~ pohece prajek! "Ek_onomsko jacanje zen a", koji finansim Fondacija OAK iz.Svajcarske. Za vrijeme trajanja projekta bitceuposlenosestzena. . ALB.

15

Dan zatvaranja logora u Zeptu

Torture n-su zaboraullene

anorama

o nevni avaz, patak, 1, ap~l/travanj 2011.

ZENICA Novo protestno okupllanie policajaca u ZDK

DadO

U hangarima, silosima i skolama bilo zatoceno 3.,500 Bosnlaka

Clanovi Udruzenja 10- gorasa Z epee po lagan] em vijenca i ucenjem Fatihe na sehitlucima u Gornjoi Mahali te sirnblicnim bacanjern cvijeca sa gradskog p j ella;; kog rnosta 11 ri j ek 11 Bosnu jucer su obiljezili 18 godina od zatvaranja logoraHVO-a.

U hangarima, silosima preduzeca «Nove trgovine" u Bistrici i Zepcu, zgradama osnovnih skola u Zepcu, Perkovicirna i Ljubatovicirna od I. iula 1993. do 31.marta 1994. gcdine, procjenjuje se dasu pripad-

nici HVO-a drzali oko 3.500 zatocenih Bosnjaka sa podru cj a op Ci na Zepce, Maglaja Zavidovica i TesW:a. Obavljajuci teske poslove na prvim borbenim linijama poginulo je 8610garasa re na desetine !e2e i lakseranjeno.

Iako je proslo skoro 18 godina, za forrniranje logora, zlocine i torture nad 10- goras ima j os n ike n i je proces uiran. U druzen [e logorasa i danas traga za istinom o II Zepcaka, rnedu koiima su Bajro Ba~ic i imam Nedzib Zgrco. R.Ag.

Prijetili su nam dace dovesti posiusne pohcajce, kaze Mioc • Bit ce obustavl [en oiizdavan je dokume nata

Vise od hiljadu policajaca i drugih pripadnika Min is lars tva un urrasn ji h posIova Zenicko - doboiskog kantona 0 kup il 0 se j ueer pred Vladorn, sedrni dan iltrajka zbog neispunjavanja obaveza iz federalnog Zakona 0 placarna policaiaca, te neusvajania kanronalnog zakcna koii bi "pratio" us-

vojeni federalnr.

Predsiednik sindikata pclicije Elvedin Mioczapri· ie tio j e da ce, ako poslani ci Skupstine ZDK usvoje b u dzet b ez sreds ta va predvidenih za povecanje placa policajcimaj cd pcnedjelika 1.500 pripadnika MUP,a ZDK poceti strajk gladu i 24- sa mi pro test pred zgra-

dorn Vlade ovog kan rona.

- Priietili su nam dovodenjern poslusne policije iz Sarajeva i pokusa vali zbuni ti javnost laznim informacijarna da trazirno place vece od nasih kolega Do danas smo osigura vali sve bitne sku pove, a ad ponedielika ee biti obustavljeno i izdavanje dokurnenata, osim u slueaiu odlaska

na lijeeenje- najavljujeMioc.

U Vladi ZDK, prernanjegOY j m ri j ecima, nis u prih vatili ni "posrepeno uvodenie Zakcna" koje im ie ponudio sindikat, pravdaiuci ro nedostatkorn sredstava.

- Ako je tako, zasto ne idu i oni na minimalne place - pita se prvi sindikalac policijeZDK. A.DZONLIC

Opcina Orasje dobila grb

UilecniR SDA glasao DraliU

Zasjedala Skupstina Zenicko-doboiskoq kantona

USUOjen budzel od 285.2 miliOna HM

Protiv bili poslanici HDZ~a BiH i Saveza za bolju buduenost

Sa 20 glasova "2a", devet "protiv" i dva "uzdrzana" j ucer su posla n ici Skups ti ne ZDK usvojili budzet za20 I L godinu, Usvojeni budZet irna planirane prihode ad 275,5 miliona KJ\1 i rasho de od 265,2 rniliona KM. Razlika cebiti upotrijebljenazaspoljnje otplate i pokrice gu bi tka ixraniji h p erioda,

Protiv ovakvog budzeta bili su poslanici HDZ-a BiR i Saveza za bol]u buducnost, dok su uzdrfani b il i poslanici S U1In ke za B iH. Kako su israkli opozicioni poslanici, ne treba usvajati budZe! koji nerna "dovoljno sluha" za liude ispr-ed sale, jer su u !(J vrijeme

peed zgradorn ZD K protes tirali policaj d. Dolazak poslanika u sal u propracen je i akim zvizducima okupljenih, a dio zas jedani a pratili su glasovi sa pia loa ispred zgrade, gdje se odrzavao prorestni skup,

- Sro se tice zah tieva sindikata pol ieajaca, ne b ih rekao da im nismo ispunili zah rieve, mi srno [0 ucinili u rn j eri u kojoj j e 10 rnoguce II ovom trenutku, Policajcirna i drugirn gradanimakoji place primaju iz budzeta od aprilske place bit ce u vecan je za osam posto i to je ono sto mozemo u ovirn okolnos tima - kazao j e novinarima premljer Fikret PI~· vljak. A.DZ

KUHn: Poloiio l~kletvu

Na 27. sjednici Opcinskog vijeca OraSja, koja je prvobimo bila zakazanazaZs, man pa otkazana.te zakazana za 31. marl i odrfana, izmedu ostalog, usvojen [e Prijedlog budzeta opcine za 20ll. godi.!Ju. Sjednic.a ie poceJa polagan j em zakle rve Zikrije KiCina, clan a SBB BiH, koji je dobio manda[ ka.o sljedeCi kandidat na Neza vi snoj listi glas za Oralije, umjesro vijeCnika Enesa DuJovieakoji ieizabran u Skupstinu

Opcinski grb Posavskog kan tona,

Pored prijedloga budzeta, koii ce iznositi 5.878,000 KM, usvojena je i Odluka 0 grbu opstine, Za prijedlog grba glasalo je 16 vijecnika, dva su bila suzdrzana, a prot i v je i ed; n 0 glas ao vii ecnik Tahir Redzepovic, ~lan SDA.

- Po naloga SDA ne mogu glasati za ovaj prijedlog aka pored rijeci Ora~ie ne bude pisa!a rije': OpCioa - rekao ie Redzepovic. E.D.

Poslanici nisu posllisalipoUcaice

Skupstina BPK Gorazde odlucila

Budzet19 postoueCi negO lanl

Sa "Dnevnim avazom" u BNP Zenica

Budzel BPK Gorazde z-a 20 II. godinu iwosil ce 48.090.000 KM i bit ce za 19 posto vee; u odnosu n. proslogodisnji, odluciIi su j ucer posl anici u Sk upiltini BPKGoraZcie.

Diidu siednice jucer su prisusrvovali i cetni ljudi FBiH Zivko Budimlr i Sve· IOlJlr Puclaric, koji su najaviIi daceBPK bili treLiran jed· nako kao i oSlalak FBiH,

"na is ti naCin kao Sarajevo, Tuzla,M05tar,.a ne kao grad koji je negdje daleko i zabo· ravljen". Ipak, dosadailnji naci n podrsk e b i [ ce promi· jenien.

- Podrska ce biti ciljana, upucena mmo gdje je po· rrebna kako bi djdili neki problem, a De kao do sada da se sarno gase pozari koji II com LTenurku gore - kazao je Pudaric.

Na pofelku sjedoice svecan u z.' k !etv a p olozi I i su novi poslanici SDP-a Enika Rascic,JusufTutic i Redzo Basic, koji su papa· nili poz-icije premijera Emira Fraste i ministara Demi.ra Imamovica i Dievada Adl:ema. U pauzi zas jed an j a poslan i ci su p os· jet iii kompaniju «Zlama nit".

UI8Znlce za HOncert "M.U wau"

"Dnevniavaz",usara-j j

dn,jisa Bos,ans, kimn, ,:uod,- :!'

oim pozorislern Zeniea,L, ~=~~i ~!~~~~~~, svoje ':itaoce nagraduje ulal!!icama za predsta ve. Ovaj pur po c:lvije uLaznice za koncert «My Way" - Vlado PDdany, koii jena reperloaru vee eras u 19,30 sali,

dobili sa Alena Dervi~evic, Melisa Dl'ampo i Amir Bu7.o. Oni svoje ulaznice mogu poditi na blagajni Pozorista od 15,30 sali,

Al.B.

16

One~niavaZ:P8tak, sara] evski kan ton

1. apnV'!ravanI2011. .

----------------------------------------~

S dOD.atorske vecere: Okupio se veliki broj f}osli;u (NJIo, 8 NW/,)

U organizaciji Kosarkaskog kluba Kos

Odrzana dOnalOrSMa uecera

U "Coloseum" klubu, u organizaciji Kosarkaskog kluba Ko:!l, odrzana je donarorska vecera povodom 4. medunarodnog kosarkaskcg turnira za dievojcice i djeeake,

- Vet drugu go din u organiziramo ovu akciju, Zadovolian sam ve1ikim brojern

S I" B osn II i Spars - kazao narn ie Sej 0 B u kva, direk tor KK Kos, i naglasio da je od prikupljenog nOVCl! za rurnir ostalo 1.000 KM.

MedU prvima odazvali SU se popularni pjevaci Halid BeSlic i Semir Ceric Koke, ali i mladi bendovi koi i s u zaba-

prijatelja koji SIl se cdazvaIi. Zelimo da dovedemo najbolje evropske ekipe, a ove godine ugoscujemo i dvije reprezentacije Hrvatsku i nasu, zatim klubove Fenerbahce, Olirnpiju, Buducno-

vljali mnogobrojne goste,

- S dobrom narnjerorn sam dosao, da podrzirn i pomognem sport i akrivnosti nase omladine. Na niima svijet ostaje - rekao nam je Beslic, A. J.

STARIGRAD

Problemi stanara ulice Mujezinova

ODada ulica u MOl 01 18 Odena U ih, a CUUid-na

U ulic: zlvl i dvoje invalida - lako nije planirana sanacila, aka bude moquce, uradit C8 S8 nesto, kai.e Hadi.ibajric - Nije problem postaviti plocu

Ulica Muiezinova u Starom Gradu, jedna od najstarijih sarajevskih utica, u kojoj je rodena pjesnikinja Umihana Cuvidina, vee duze vremena propada, Prerna riiecima stanara, s tara kaldrma i e u sve losijem stanju. Kamenie je ispucalo pa je tesko hodati, a iz pukotina rasre trava,

Obracali se Opcini

" Zimi je najgorel U ulici zivi puno starijih pa, kad poledi, ne mogu ill ispred vrala izaci, Takoder, imarno i d voj e teskih in valida ko j e moramo na rukarna nositi do sl jedece u lice kak 0 b i izasl i vani. Kaldrma je nasa his tori ja i moze se barem malo uredi ti .. Ipak j e EO jedna od speci fico ih ulica u gradu ko j e nikada nisu rnijenjale naziv - kaze Fahrudin Suljagic,

S tanari su dodali i cia su se nekoliko puta obraeali Opcini za pomoc. Kako kazu, rrazili su i dase postavi plofu s historijskirn podacima te da se

NI 0$tI0\\I "' N~~ ~ do'Itkog. w&fva "TRANSTlJRIs'r flllll btq '. NO XXIX·

1SQIli ,od 2.1:.0UOII godroeClptOCarp rabl)en<ll1UIObusaja"'M~ IJptMcId."iI~

08AVJ.e$ TENJ.e

U~ il!loJIOl"IlI.I.,RANSTl.iRlSr O-d. TWIa. ogIUlWI. VI'IoJ jItOdajll Dbusa ~ \11181

tI'-l pi!l1 J ~ ~ UIRCEDES IIIlleI 0303 lip 15 R 12 [ cIvI t·bln.I ~ mi!lb

HEOPI.AH ~ 122/3

~~1JlIl9U

,_,,~ ~ukI\JiU lJWlS1URJST_AoJIobrnl ked SIJx.Y ... radlWnU'orM y ~ 01.Q.I, 1 04 201lgodotJeilml!dJoe~1 1S00m ~ rtlomIs;a~ It3 eblOl5ll 7-891 -pcwn.de\l~'iuMIjj ~do I11lO~~ 11 (U,lOll gtllinllliI 0IIte:5u

nwlSMaST" TwII,BoIlM ~eo. 750001'iaJ.J SlI~.1OI'II J'IiOHUDAb,KlJPO'(IlIURA:SUeNI4A1J1'08USA·

.f'l:n!dlII"(Q~JIQd<! ~o~ ~11D~).~~1iel

~POV-at.ill'l<l od~iIIIlobuSI~!'IItrID.lJ.~~

Poru:Ie te baJ I"UJII3IrDne n 001.2011 nal.oo te ol2!boru eft

U/ica MujelinQva: Kaldrma II sve losijem slan;u

obiliezi kuca gdje ie nekada cija te kaldrme, ali da su i zivjda Umihana Cuvidina, prosle godine uradili mnogo ulica koje nisu bile planirane, tako da, ukoliko bude mogucnosti, uradit ce se nesto,

- 510 se rice postavljanja

Mala inveslicija

Nacelnik Ibrahim Hadzibairic kazao nam je da ove godine nije planirana sana-

ploee, 0 tome nisarn upoznat, ali niie problem. To [e mala in vesticija i moze se uradiri. Sarno neka stanari meni posalju zahrjev " dodaje Hadzibairic,

N.G.

Opcina Novi Grad dobila svoj suvenir

ftaJbOI)i rad Aida RnatbegOUiCa

Ilgled suveTli~ No vog Grada

Iako [e novogradska opcina dobila >voi zvanicni suvenit, joo nije prezentlran iavnosti, Kako saznaierno, na konkursu je pobijedio rad aulora Aida Rifatbegovica, koji je napravio i suvenir Starog Grada "Sarnjevska kocka", _

...

Ha Bielasnici loiima SRUaSa

... April [e, a . zima 03 olimpiiskim planinarna jnS traje. Skijasa i dalje ima na Bjelasnki, gdje na gornjem dijelu jo~ ima dovolino soi iega za skijan j e.

- Na pianinam3.,posebno vikendom, ima !lWQgo gostiju. Zvanicna sezona skijanja z3vciava 15. apriI a - kazu iz pr~du2eca

ZOI '84. A. Na.

- To me veoma obradova- 10 i [edva eekam da pokazern gradanima kako to izgleda i Sill sam napravio, po cemu ce Novi Grad biu prepoznatljiv - rekao je za "Avaz" Ri fa tb egovic i dod ao da j e ovaj suvenir drugaciji od

InS.oeMCi)a DUeia deiurne telelone

... Na dezur!le relefone Kanronalne uprave za iospekcijske poslove 033/770-100 i 061/252" 252 gradaru od danas maguo prijavljivali oepravi· Illost! i kdenje propisa koji SIl u nadleznos Ii

U pr.a ve. N a fiksni bro j gradani m ogu zva ti od 8 do l6 sa.ti, ana mobilni od 14.do 22 sat6. A. Na.

.Saraievske kocke".

Iz novo grads ke opci n e saznajemo da ce promocija su venira ~ Tetraedar" bi ti uprilicena nakon SID autor bude napravio jos nekoliko prim jera ka s u ven ira,

A.Na.

KllzaD]'e

IDS Iridana

... Sezona klizanja zvanicno se zavrsa va u nedjelju, 3. apriJa. POVOdOfll toga, odIu" kom pr1!rluzeea lOI '84, za djecu, u1'enike i srudeme cia!1llS ee od 20.30 do 22 sara biti organizirano besplatno kIizanje u Olirnpijskoj dvoraru "Huan Antonio Samaran".

- Posjeia je bila veoma dobra, posebno tokom ra-

spusta. A. Na.

biznis

[}ne~ni avaz, petak, 1. "priVtravani 2011.

17

UGLJEVIK Komsar energy poslao pismo namjere

R S -a)aUI)U)U Uagan- e,

SID enCi I aie DdSlel

Anto Gaji(; smatra da ie potrebno uraditi novu studiiu izvodljivosti, jar priieratna dokumentacija nije vise validna

Nakon sto [e Vlada Repub like Srps ke usvoj ila pismo namiere ruske kornpanije Komsar energy 0 invesriranju u gradnju termoelektrane U gljevik 2, nacinj en je prvi korak, ali do konacnog ulaska u realizaciju projekta treba "ri ~ jeS i ri pravne dileme" i jasno definirati prava i obaveze obiju strana,

Hezerve uglja

Ovo nam je kazao direktor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik Anto Gajie, koji ie podsjetio cia ie i ranii e bilo zain teresiran ih in vesti tora i dasu uglievicke rezerveuglia dovolinezacak Cetiri bloka,

-Zadovoljni srno cinjeriicom da neko narnjerava da ovdje ulaze .. To pokazu je da dal i n i i razvo] elektroenergets kog ko mpleksa na podruciu U gljevika ima svijetlu perspekrivu - kazeGajic.

Obauezeiz uuouora

Slovenci su ulozili trecinu sredstava u gradnju postrojenja, ali su im iz- Ugljevika rokorn ra fa pres tali is poruci va ri srruju, jer su smarrali da Slovene] nisu izvrsavali svoje obaveze iz ugovora,

Planirane inuesticile

300 rnegavara snage bio bi blok 2 tODD radnika grsdilo bi novo postrojenje 400 rniliona eura planiraao za ulaganje 30 mjeseci trajala bi izgradnja

Ugi/e vik: Uskoro gradnja novog bloka

Komsar energy, eiji je v las n i k Rasi d Serdarov, n avee je u pismu namiere da planira investirati 400 miliona eura i za 30 mieseci izgradiri TE U gljevik 2, u kojoj bi bilo zaposleno 700 radnika,

Blok 2 snage od 300 megavata, kolika je snaga i postojeceg Bloka I, gradilo bi 1.000 radni ka u ok ViIU za j e-

dnickog preduzeca Komsar energy RS,gdje bi TE Uglje" v ik im ala deset P OSlO, a Kornsar energy 90 posto

v I asnislVa.' .

treelna struje

Gajie, rnedutirn, srnatra da j e po rrebno u ra di ti S rudiju izvndljivosti, jer priieratna dokumenracija nije vise validna.

N as s agovornik ni j e zelio komenrirari pocetkom 2010. podnesenu ruzbu Slovenske elek trop r iv rede protiv RiTE·a, II kojci se trazi odstera od 70 milicna maraka, plus pripadaj uce kamate, zbog prijerarnih ulaganja u posrrojenja II Ugljeviku i

aeisporucivanja rrecine

proizvedene elektricne

energije, E.MUSU

Kina Dostala Brazilu ualnilaod SAD

.. Kina naglo pojacava pri- Kineska preduzeca najavila sutnost u Brazilu i iSlisnula su ulaganja u Brazil u vrijedje Sjediniene Ameri&e !losti od sl::oro 30 miliiardi Ddave sa pozicije najveeeg dolara, ukljueuju6 8,6 miliulagaea i ngovinskog par- iardi dolara 0 kojima se vee mera j uznoamerickog diva, pregovara. Cak 90 posto pol::azali s u !laj !lovii i podaci. !I aj a v Ii em h ulagan ja odllosi

se na energerski i rudarski de dolara 2000. na 25,5 milisektor, prenose agend- jardi 2010. godine. Bmzilsb je.Bmzilski izvoz II Kinu na" preduzeCa u Kinu, u,glavglo je porastao sa milijarde nom, izvole SOill, 'leljeznu do!af~ 2000. godine na 30,7 rudu i ostale sirovine. U Bra.milijardi lani. Uvoz iz Kineu zil se, pak,iz Kine ug!avnc!!! Brahil sko,;io i e sa 1,2 mil iiar- u voze Industrijski proizvodi.

Siovenci tragaju za najboljim rjesenjem

nisla od prOdaia marcalora?

Pos!upak prodaje 23,34 posro dionic:a- Mercatora u v lasn iil tvu prez~dul:en e Pivovarne Lasko v j erova mo ce bili z"ustavljen, a slovenske banl::e i driavni fondovj rra1e najbolje ricienje kako da dal j e postupaj u, a u S vern u je prisutan i utjecai politike, pisu sloven ski ruedi j i. S 1 0- venske banke, kao vaZui suvlasoici i MercalOra i Pivovarne Lasko, razmisliaiu 0

!Orne kako da odvoie t" dva slucaja, zaiitile imeres drl!ave u Mercatoru i sprijece da Celvnin a Mercarora, koja j e u v las nistvu Pi vovarne, b ude pro da ra jeftlno zbog dosp jeea kredi ta sredinom ove godin e. Sma rm se da j e, osim ekonomske krize, za nesta· bilnu vbsnicku strukturu Mercat ora i vcliko zaduzen j e Pi vovar!le Lasko odgovora n bivsi premiier Janez] ansa.

Osigurano sjeme i dubrlvo

seCeranalinanSira sleluu secernerepe

Bijeljinska Seeerana u potpu nosti ce finansirati sjetvu ~ecerne repe, Sjerva po fin j e pry ih dana. aprila, a planirana je na 5.000 hektara, SIO bi omogucilo proizvodnju 250.000 tona repe, cdnosno 30.000 rona seeera, saop cen 0 je na j ucerasllj oj pres-konferenciji,

Svaki polioprivredni

proizvcdac koji ugovori S jetvu secerne repe, imat ce osigurano sjerne, rnineralno

dub ri vo, zasti tn a sreds tv a te savjerestrucnjaka, a ulozena sredstva vratit ce proizvedenomsecernom reporn.

Isplati yost proizvodnje gara nti ra cii en" repe 0 d 78 KM po toni, Kada se rome dodaju pcdsticaji Opcine Bijeljinaod 200 KM po hektam te Vlade Republike Srpske od 400 KM po hektaru, moci ce se zaraditi 94 KM po toni repe,

E.M.

Borba divovskih kompanija

Microson POdniO zalbu proliU Boollea

Americki softverski gigam Microsoft podnio ie zalbu Evropskoj komisiji protiv Googlea uz tvrdniu da sisternatski sprecava konkurenciiu II oblasti pretrage n a i ntern eru, Ov 0 i e prvi put da ie Microsoft, koji ie i sam meta antikonkurentnih posrupaka u Sjedinjenim Americkim Drzavama i

Evropi, podnosi zalbu regulatorirna za pitanja konkurencije,

Google kontrolira vise od 90 posto reklamnog ldista u oblasti pretrazivanja po internetu. I~ Gcoglea su kazali da nisu iznenadeni tuzbom te da cesa zadovolisrvom objasniti svoje pestupke.

Prema pisanju medija

dea Dreuzima Tus

Kako nezvanicno saznaie srbiianski !ist"Blic", kompanija Idea je u procesu preuzimania poslovanja slovenskog rrgovaCkog lanca Tu.s u Srbiji. "Bhc" istice da Idea,. eiii je vJasnik brvatski koncern Agrokor, zeli preuzeti objekte Tusa, koji vet duze vrijeme lma probleme

PRODAINI. SALON LAVINOVICI-lUKE Tel, 015 226266 Mob. 061 10]-116

CIJEV VlSESLOJNA

AL.pEX VAl.SlR 16:amm-m·· 0.90 KM

u poslovanju.

- Slovenska kompanija

duzna je dobavliacima skoro 200 rniliona eura, Kako bi rijesila probleme nagomilanih 0 ba veza, \l prava Tulia \l Sloveniii ponudi!a je dobavljac ima cia peis tan u na op" ciju da im dugove vrati u roku od dvijedocetiri godine.

KOTAO ElEKTJilICNI LOBLOCK VAlLJ..ANT 6 KW "895,50 KM 9 KW. 918.90' KM 12 KW - 945.90 KM

1. KW -, OJ.4i,30 I0Il 18 KW -'059,50 KM

RADUATOR AKUMAT euEV ell

M 500 "12 90 KM ~15 u tlpcl-m'. 6.50 KM

M600-1J'80KM !:D18 1mrn-m'- 1,toKM

M &SO "14:60 KM 022 ',mm-m' .. 9,10 K,M 028 1,mm-m'" 13.00 K'M' 035 1mrn-m' .. 16,.5 KM

RAOUATORPLOCASTI AIRFEl.

22 K.600.a1Hl .. 7~"0 KM 22' K.600-1000" 89',00 KM 2.2 K '&01).1200 .. 1 o-t,90 K:M;

In KtIoOG-14fK1 • 121.30 KM 22 K&OIM6aO .. , 40,50 KM

CIJENE SU SA PDV-om! POSEBAN RABAT ZA lZVODACE RADOVA

18 _''''''''''''oJ'''''_ Dnevni avaz

oglasi

L-UTRIJA 60SNE I HERCEGOVlNE d.I).I).

UPRAVNIOD60R

Na osnovu tlana 16. Zakona 0 igrama na srecu ("Sluzbene novine FBiH" br.1{02 i 40110), i clana 13. Stamm Lurrije BiH ("Sluzbene novine F BiH" brA3{03), Upravni odbor Lutriie Bosnc i Hercegovine, na siednici oddanoj dana 17 _12_2010_ god; ne, donie je

PRAVILA

1. OP~T£ ODll.EOaE

novcane srecke "KOLO SRECE"

no emulzijom Sa natpisom I,NE SKIDAJ"'\ i polie SOl b:JI" cod-om koj i sadrzi sifru, redni broj seti] e i serii ski bro j srecke,

Clan I.

Ovim se Pravilima propisuiu uslovi za priredivanje novcane srecke ~KOLO SRECE" (u daliem iekstu: sreeka),

CI,02.

Ova Pr_avi13 SU i.s_kljl1~ivi zako_ n'k_-i i_pr.l" .. ni OSnOv z<l}akljucival1je ugovora 0 u.cei(fu u igri no vcane s recke .KO LO SRECE"_

Ugovor lz siava I. ovog clono zaklju~uie se izmedu Lutrije Bosne i Hercegovine, d.o.o, (u daljem teksru: Priredivac) i ucesnika na osnovu p rih vata opci h uslovn prop isa n ih i sadrzan i h u ovim Pravilima, po slobodno izrazeno] valji ucesnika, ~-inom kupovine srecke, Ova Pravila obavezuiu ugovorne strane,

2. NAZlV I VRlJEME TRAJANJA IGRE Clan 3.

Novc:ana sredka ,.,KOLO SRECEr.!; [e igra ria srecu S unapriied utvrdenorn visinom fond. dobitaka, u kojoj uce.soik skidaniem emulzi]e so odredenih polja saznaje rezultar igre koji ie orisnur u prostoru za canajavan joe debit ka.

Clan 4.

Rok prodaje srecke otisn ut j e 1101 samoi sreck i,

Rok proda]e srecke moze se produiiti odlukom generalnog dlrekto-

ra Pr iredi vaea, -

Odluku 0 pujitanju u prcdaju svake od serija donosi generalni direkror Priredivaca i i Sf8. cese obiav iti u iednirn 0 d dnevni b. Davina.

3. USLOVl ZA SUOJEL-OYANJE u IGRl Clan 5.

U ces n i kom u igri smatra se lice ko ie je sa Pri red ivacem za k I j u(Oi 10 ugovor iz clana 2. ov ill Pravila, uz do kaz da posiedu] e srecku (u svemu u skladu S dlancm 10. ovib Pravila.)

Srecka gl .. i no do no,ioca_

4. PODRUCJE PRIREElIY ANJA IGRE Clan 6.

Srecka se pri.redu je na pod ruc-ju F ederac,i je B os-nc i Herceg{nri n ~_

5. POJEDINACNA CUENA SRECKE Clan 7_

Ci iena jedne ,reeke je 2 KM.

6. KOLICINA I NOVCANA VRlJEDNOST EMISUE SRECKE Clan 8.

Sreek. ,e oorn.imje u ,erijarno. ledna ,etij. sam,i 3.0-00.000 (lri mHi· on.) kornada ,,"caka.

NOVCan3 vrijedl10st emisiie sreC<1k.a iznosi 6.000_000 KM_ Odluku 0 broiu ,etij. dono.i generalni direklor Ptirediva':",.

7. YISINA FONDA l VRSTE DOBITAKA

Ci.n 9.

Fo n d dob i {a ka .reck. izn os i 60,97 % emisione v rij ednoSl i iIi 3.658.000 KM, 0 iSli so rujeli no 1.116,170 dobi,.k •.

FOl1 d do b i [aka sed ie $(: r3$poredu i e po sl,i ie.dt:;6E:'01 pl an Ll :

Komo.da Dobitci I.nos

50 X 5.000,00 250.000,00

l20 " 500,00 60.000,00
12_000 " 50,00 600.000,00
180.000x 5,00 900.000,00
924.000" 2_,00 1.848.000,00
1.116.170 3.658.000,00 N<J 50% sref,ki na kojima niie O"Stvare:l] nov~ani dobit3.K" iSp"od emuIziie so ",upiwrn »OGREBI", n.lazi se ,eks{ "KOLO SRECE". Ove sreeke mogu UC",,"Ovoli U sedmi~nom TV iz"lotenju dobi{ako ukoliko $U po,puIljena predvi del11i polja od Strane ig:rnca i' ubaeene: u odgovorajucu kuliju na uplomo·prod.jnim mjestima LUlrije BiR_ lz rood. nei,plaeenill dobimk. izdv.ja so izoos od 1.000,00 KM (," nogrode: I xlOG KM, I dOa KM ; I "SOD KM) za sv.ko ,edmicno TV izvl.cenje_

Prikuplionie srecki iz uplorno"prod.inih mj.". Lurriie BiH ce ,e 'trs~i svakih 14 dana t tu p(:!nedjc-likorn n~~Qn Tad_Dog Vremen3, a i;st,e TllOgu uCestvovati :santo u dva naredna TV izv,lace:nj.a._

Ko mi' i ia i me nova.03 od maue gener.lnog clirekm ra ee n .dgledllt.i izv[acenie, a dobimici nagrada eSc hili objilvljeni na web srranici pti~ rediva-c.!]_

8. OPIS SRECKE

G.lau 10_

Sn::ck3 je prnvougaol1ogoblika L radel13 jc:: u visf: bOj3.

al pre<inja "'0110 sreCke ,odrzi: logo Lmrya Bo,ne i Hercegovine, ci i ItIil U sreekl!!!, Il a:~ tV :Sfe:C h:: ..,.K 0 LO SRE CE (I ~ Osa m pc I ja u kr ugu prekrivena emul.;jom so notpi.imo nNOVCAN1 DOBITAK", po· lie prek.riveno emulzijom .. n3{pisorn "OGREE!", polie prekrive·

hI n a po led i ni sroeke: Logo l LJ tri ja Bosne i Hcrcegovi ue NOVCANI DOBITAK: Ukoliko so nakon skidania emulzije sa osam polja: 11 krugu, na kojima pik ogrebi, pcjave tri ism iznosa osrvarule se noveani dobi rak u j ednostrukom Iznosu.

Ukoliko se nakon ~kid.nj. emulzije sa narpisom "OGREEl"· pojavi rekst KOLO SRECE pntrebno je upisari pcdarke u predvidena polja na poledini sreeke i srecku ubaciti u kuriiu.

SRECKA JE NEV AZECA AKO JE OSTECEN DIO EMULZIJ E SA NATPISOM "NE SKIDAJ".

EMISl1 A 3_000_000 KOMADA

EMISIONA VRI]EDNOST: 6.000.000,00 KM

FOND DOBITAKA iznosi 60,97% od emisione vriiedncsri .ili 3.658.000,00 KM

Darum proda]e do 3I.l2.2012. godlne

PLAN DOBITAKA UTVRilEN U SKLADU SA CLANOM 9_ PRAVILA

PRlREDIVAC, LUTRIJ A BiH, d.o.o 71000 Sarajevo, ul.Mebmeda Spahe br, II.

Podaci 0 deb i In ik u: Ime i prezime, a dresa .i konta k { telefon.

9. UTVRDIYANJEDOBITAKA Clan ll.

19:rac ujvrduje dobttak skidnnjem emulzjje sa polia sa natpisom "NOV(:ANI DOBITAKu• Rezuhar odnosno dobi rak, odsrampan je u skladu sa elanom 9. ovih Pravila,

I grac u igri 0 i j e du hm uzeri sreck u na k o] oj ~u vid 1 j, ivi znaci osrOCenja.

10. NACIN I ROK ISPLATE NOVCANllI DOBITAKA CIon tz,

Prj isplati dobitaka ucesp;k je duzan predati Peiredivacu dobitnu sT~ku.

Dobirno ,mka je ono ,reck. koj. ,addi nave<ieoe elememe u Nanu 10. ovih Pnwiia:, taka· d.a s'e moie nedvojbeno ut.,rditi dobita,k_ Dobi 'ke isplocu ju; prodo jn" rnj", .. i bl.goj no Lm oi jo BiH. Uzpredaju sreeke, ucesnik ie duzan prilikom ispl.,e, na zoh,je" QV l::1&le ne o"Sobe koj a; ob~ \11 j a i~ pIa tu" pre:d.ati na u vi d svoj n v3:ldu I i~nu karm iii paws.

Po rez n. no"ea" i dobi (aI< sno, i utesn i k ko j i je os,,,..-io dobi Lak n. sreeki. Prired.iv<J.(: te Qbu.stavi~i i LJplatiri porez 11:1 dobirak.

Clan 14_

Pravo no naplnlu dob;'k. zosmrijevR po ·is[eku roka ad 30 dana od zadni eg dana od redenag .. prod-i u srec.ke od "'" o.e Prired i ".Co.

CI.n 15.

Prir"di.a~ ne .no,i odgovornoSl za "etke koje ,u no bilo koji n.~in neSIale i.li e>!{etene u toku prodaje,. u kojem "luc.ju ,e ,m.tra d. je prod.vac iIi .zastupnik hpio ,ve "ecke La koje wrdi d. ,u ne,{ale, u kI'3de_ne~ ilgub I jene i.1 i o:i£e(".C"ne_

Clan 16_

I.pod emulzij. na kojoj je napisano"NE SKIDN" .e n"Jazi !ifr •. Prired iva;:; ~uv .• ,.j oos< sifre.

11. NAClN UPOZNAVANJA UCESNlKA UIGRI S OVIM PRAVILlMA

CI.u 17_

O,la Pravila nalaze se l1a svim prodaj:nim mjeslirna Priredivac3. Osubama t..ai,nrere~il'lnjm;ta ;sudjc.lQ\'anje u igrj Prir-edivac je duiafl omoguCi li tlpozna '!Ian je S ovi m Pt3vilim3~ odnos no d3[i i h n a. u ,.oi d.

12. PRElAZNE I ZAVR~Nll ODREDBE Clan 18_

Zorje" "".n j. evenmaln ih spo .ova, pro isrekli h iz uteSc. u igri, no·

dlelan je Ope; nski su d uSa.", jevu_ -

Clan 19.

O"a Ptavib sttipaju na :snilg·u danorn dOiio~cnja) a. pt~mjenjivaCe 5C pu ,raniern u prod.j u I. seri je· s reeke i ; ,ta. ee ,e ob j."i (i u jedn.im od dnevf! i h nov'i U3_

Broj: OJ.30.2030·5{IO Dana: 17.12-2010.godine

PREDS]EDNIK Zdrovko Rojie, s .•.

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o. SARAJEVO

Broj: 03·MM·481-1I1L Dana: 30.03.20 I L godine

Na osnovu clana 32. i 33. Pravila igre na srecu TV Tornbola Bingo, bro]: 01·30·2030-3/10. od 17.12.2010. godine, br ... OJ-32·4S4-S/il. od 24.03.201 I. godine, generalni direktor Lutri]e Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, dana 30.03.20 t L godine, don i 0 j e

ODLUKU

03. vanrednom maiskom kolu igre na H08CU TV TOMBOLA BINGO

Clan l.

Trece vanredno majsko kolo igre na srecu TV Tombola Bingo prireduie se dana 11.05_20 II. godine - srijcda 1 u daljern teksru: vanredni Bingo/,

Clan 2.

Prodaja kartica varirednog Binga pocinje teci od 02.04.2011. godine do 11_05.201 L go dine, do 17 mi.

Cijena jedne kartice sa tri kombinaciie iznosi 2,00 KM. Fond dobitaka vanrednog Binga je 60% od ukupne uplate, Vrijerne izvlacenja dobitaka: sriieda 11.05.20 II. godine, u 20.10 sati, u direkmom izvlacenju na Federalnoj televiziji,

Clan 3.

Varu-edni Bingoima sliiedece vrste dobitaka: · dobitak prve vrste jackpot

jackpot se dobiia aka ie na ieduoi od {rio kombinacije, i.pisan 0 j na potvrd i il i zvan icnoj karrici, pogodeno svi h I 5 do tada izvucenih brojeva, zakljucno sa 331 rridesertrecim y izvucenim brojem, [ackpor cini akumulacija predhodnih redovni h kola + fond za van red ni B in go, u skladu sa P ravilima igre na srecu TV Tombola Bingo.

· dobitak druge vrste ostvaruie sezakli ucno sa 3.3/ tridesettrecim Z izvuceaim brojem, ako ie pogodjeno svih deset brnjeva u bile koia ova od ITi reda [edne kornbinaciie ispis'me na potvrdi ..

· dobit.k [fece vrs{e ostvamje se z.kljuCno sa 33{ tridesenreCim I izvueenim brojem, ako je pogodj.eno svih pe~ hrojeva u bilo kojem redu jedne kQmbinacije i,pisane n. pO!vrdi_

Nagrada za ucesnih u studiju

Za ucesnike u srudiju u{vrduju Se nagrade u iznosu od 5_000 KM do 10_000 KM glao 25_ Pravilal i 7lsedam! poj edi natni h nagrada mob i tela sa ul rra • {art pakero m.

Dobiei putem SMS poruka

Dobiei pu lem SMS porub u "anrednom Biogu su:

I. 3 1 [ri 1 au romobila Golf VI sa placenim porezi ma u iznosu ad 40.000,00 KM po jednom llUIO!Ilobilu,

2. l/d val TV·a Panasoni c 3D, sa. svim pla6enim po rezima:i

3. I pu IOvanj e za d vij e osobe krslaren j e Medi tetanom.

Dab iei iz taCke L i 2. isplacu i u se iz formimn og fOil da dobilaka vanred.nog B.inga, a dobici .iz {aeke 3_ iz fonda !leisplaCenih dobi{aka.

Pri red ivai; te iz baze poda lab posJanih SMS poruk. za vanredni Bingo, izvuCi jednog dobimika purovilnia krstarenje Mediteranom za 2 osobe, koje dodjeljuje Lutrija BiH imristicka "geneija "Sol Azur" iz Sarajeva u skladu sa Ugo"orom 0 poslo"noj sa.radnji. U iz"lacenju ovih do· bimka ucestvuj u brojevi potvrda 0 upia{i vanrednog bi!!ga, posl"ni DU!em SMS pomka, u periodu prodaje bingo Ii.s!ie" iz I:lana 2. o"e Odl uke.

Dodjela dobitaka

Dod j cia Tab nib dab i taka je ja v·na.

(:13.04.

Raspodjela fonda dobitaka

Ukoliko se do 33. broja !Ie ostvari dobi.tak Jackpot., fond dobitaka v.orednog Binga iwosi 60% od ukupne uplate mg kola. N akon S LO se 0 d. formi ranog fa !Ida do b i laka ovog kola odbije vrijedoo,{ 3{ tri 1 311lOmobila GolfVr i 2 {d"aI TV -3 Pan asonie 3 D, as ta [ak fon da do b i taka se di i eli kako slijedi:

- 50% za dese{ erce i

- 50% la pererce i nagrada za ucesnike u srudiju iz clana 3.

ove OdJuke.

ClanS.

N .• pitanja koj. nisu regulisana o"om Odlukom, prirnje. nji"aI ce se odredbe Pravila igre na sr&u TV Tombola Bingo. O"a Odluka '{Up' lIa snagu danom donosenja, a objavice se u lislU "Dnevni avaz". Ova Odluka ce se dOS{3- viti Federolnom Mi!!.isl"rsrvu fi!!a.osija.

GENERALNI DIREKTOR Edhem Pasukan, S.,r.

crna hronika

Dmwnl avaz, petak, 1. april/travanj 2011.

19

~-----------------------------------------

POT JERNICE 8jegunci za kojima traga h

Jedanaestorica koja se traie porijeklom iz BiH • Opasni i naoruiani

Sudeci prema potjernicama koje je MUP Republike Hrvarske objavio na svojoi inrernet-stranici, na Iisti naitrazeniiih nalaze se 050- be opisane kao naoruzane, nasilne i opasne, Mcdll bjeguncirna su i osudenici porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a za koie ie precizirano da se najvierovamiie i kriju u naso] zernlji, Iz policiie apeliraju na gradane koii imaju bilo kakvih infonnacija 0 ovirn osobama da to jave najblizoj policijskoj stanici,

Pucao u leda

Prerna nalogu Zupanijskog suda u Zagrebu MUP RH izdao je poriernicu za Zoranom Bozicern zvanim Joe(52) iz Bistraca Donieg u BiR, 5 prebivalisrern u RH, zbog sumnje dajepocinio siIovanie, Uz niegovo ime navedeno je da se, navjerovatnije, nalazi na podruciu Bosne i Hercegovi n e. 0 n j e, p rema pravornocnoi presudi suda, osuden na cetir] godine zatvora,

Za Samelom Besicem (34), porijeklorn iz Dervente, raspisanaje potjernica [er je pobjegao iz zatvora u

Vfllat: Izrazilo opasan

Raillojilislvo

Pozegi. Bjegunac je izdrza vao kazn u z bog pokusaja ubistva,

An te Camber (36) iz Posusja trasi se zbog silovania. Nalcg za poriernicu izdao je Zupinijski sud u Sibenikll.

Drazan Gadza(37)izTornislavgrada osuden je za

droge

droga

ubistvo, a potiernicu za nj im izdao je Zupaniiski sud u Zagrebu. Gadza ie prije 12 godina ubio covjeka u nocnom klubu u _zagrebackirn Sesverarna. Zrrvi je pucao u Icda.aza niim je raspisana i medunarodna porraga, te jeopisan kaoopasna

Hruaua DllaClia baolle

Za Zeljkom Vrbatom (48) iz Dervente MUP RH rraga zbog razbojnistva. U policiji je navedeno da je rijec o invalidnoj osobi. POIjernica je raspisana na osnovu ualoga Zupanijskcg sud a u Zagrebll, uz napomenu da je ova osoba naoruzana, izrazito opasna i sklona prliZanj u olpoca.

Medutim, on je u aprilu proole godine uhapSen zbog pliaCke Hypo banke u OdZaku, a hrvalska policija ga traii od 2007. godine zbog

pi jatke "Getroa" u Sesvetama, u kojem su zastitari ubili pljackaSa Dubravka Marinica i ranili Kristijana Cabraju, koii ie ostao invalid.

Naken pljaeke u Sesvelama Vrbat [e pobiegao u BiR, gdje je priveden na ispidvanje. No, kako ie roden u Derventi i ima dr'avljansrvo BiH, puS len ie na slohodu. Vrbal je 1995. pucao sebi u gJavu iz pistolja i od tada sepa na Jijevu nogu, a dijelom mu je oduzeta i lijeva ruka.

i, vjerovatno, naoruzana osoba, U BiH ie hapsen 2002. godine, ali je p U§I en [er irna bb. drzavliansrvo. U Zagrebu je za ubisrvo pravomocno osuden na 11 godina zatvora,

Kriminalni klanovi

Drazen Golemovic (40) iz Dervente trazi se pod sumnjom da je pocinio krivicno djelo zloupotreba polozaja i ovlasri, aprema nalcgu Zupanijskog suda u Rijeci, Za Golemovicern hrvatsko pra vosude traga zbog afere "Ipsilon", a on [e u okrobru2009. go dine pobjegao u BiH, gdje ga ie saslusavala policiia iz RS 0 njegovim mogueim vezama s pripad· nicima balkanskjb kri.minalnih klanova.

Dragan Kovac (45) iz Tomislavgrada rereri 5e za razboinis[vo, a na pgrjernici je prema nalogu Zupan iiskog suda u Splim. Iz policije je navedeno da je ova 050·

poslovanju

ba nasilna i, najvjerovarniie, naoruzana,

Tornislav Kovacevic

(35) iz Brckog tereti se za zloupotrebu opcjnih droga. Potjernicu [e raspisao MUP RH na osnovu naloga Zupanijskog suda uZadru.

Tomislav Raguf (34) iz S toea napotragama je prema nalogu Zupanijskog suda u Karlovcu zbog zloupotrebe opoinih droga, U policiji ie navedeno da je rnoguce da se nalazi u BiR. Miljenko Zaja zvani Krojf (53) iz Ternislavgrada trall; se zbog pokus!!j a ubi s tva prema 0 al 0- gu Zupanijskog suda u Zagrebu.

Na osnovu n,aloga zalvora II Osijeku, Zupanijskog suda u Zagrebu i Rijeci te OpCinskog suda u Sisku i Delnicama, MUP RH izdao jeporjernicu zaJurom Vujicom (59) iz Ljubuskog zbog prevare u privrednom poslova.nju.

Di.Ma.

Rogatica

Ullrao 480 melara

.... Policiisko] sranici Rogatica prijavljenojeda ie u mjestu Stienice izvrsenakrada bakarnog elekrroprovodnikasa

35· kilovol tnog dalekovcda, Uvidajern je konstatirano da sun epoznare osobe izazvale kratki spoi, nakon cega je dalekovod ispao izsisterna napaianja, Kradljivacjearmarurnim klijestimapresjekaosrednje provodnike na dalekovodu u duzini od 480 metara, koie je potom odnio.

PolnalUZl'OM Dmara

.... Do pozara na kuci porodiee Krupalija u Hurnskoi ulici, u opcini Novo Sarajevo, doslo [e usljed nestrucnogrukovanja plinorn, urvrdeno je nakon uvidaja koji su obavili pripadnici MUP·a KS i vjestaci protivpozarne i masinske s truke, U pozaru koji je izbio II urorak lakse su povriiedeni supruznici Krupalija, a u njihovoj kuci pricinjena [eveca marerijalna Stera. B.C.

UllraiBle nedne maSine

U Zvornikusunepoznare os obe iz preduzeca "Sl.-produkt" u posljedniih

30 dana ukrale radnu masinu viliuskar iiednu industriisku masinuza obradudrveta, ukupne vriiednosti oko 20.000 KM. Izvrsen ie uvidai,a daljnja istraga je u roku,

spec

• Policij ska s [ani ca N evesin] e podnije1a j e Okruzncm tuzilastvu u Trebinjuizvjesta] proriv R. R. i Z. O. Za njih sesurnnja dasusaCinili kupoprodaj oi ugovor za traktor u kojemsu naveli neistini!e podatketena taj nacindoveli u zabludusluzhenika za ovjeru rukopisa, porpisa i prepisa Op6ne Nevesinjeda peeatomov;eri neistinit sadrzai.

Mallia DrllauIla 8110uan1813- gOdiSniallinl8

Dvadesettrcgndisnji mladic A. M. iz Travnika koii se sumniici za silovanie maloljetne djevojcice priveden je ; sasl u san, pot vrdio nam je jucer defurni kantonal n i ruzilac.

- Posrupak ieu toku - kazao nam je u kratkoj izj,IVj dci:umi karnonalni mzilac N edzad Islamovic, ne Zelie; otkri vati druge detalje ovcg slucaja,

Nernio dogadaj travnickoi polici] i prijavila [e A. B., rnajka 13-godisnfe djevoicice, preksinoc oko 18 sau, a prema navcdima iz priiave sve se odigralo dan raniie, u urorak, 29. mana, U S arica ga i u, izna d zgrade tra vn ieke girnn azi i e.

Odmah po prijavi rravnicka policiia privela ie 23-godi,njeg A. M., koji je nastanien u centralnoi gradskoj zoni, i predala ga dezurnom kantonalnom tuziocu

na daljnjepostupanje.

Djevojcica.koja zivi na periferiji grada.upucena ienaginekoloski pregled na Ginekolosko-akuserski odjel IU Boinica Travnik. Prema informacijarna iz izvora bliskih istrazi.i mladic i djevojcica potiecu iz romske populaci ie,

Isrragu 0 ovorn slucaiu vodi Odiel kriminalisticke sluzbe M UP-a SBK, a kako doznajerno, jucer je saslusana i dievoicica, koia ie u pratnji rnaike i krirn-inspektora napustila zgradu MUP-aSBKokopodneva ..

Do zakljucenia ovcg izvjcltaja iz Kantonalncg ruzilastva nisrno dobili informaciiu hoce li za dvadesertrogodisnjaka biti zatrazen p ri tvor "j er i e per rparol na serninaru u Sarajevu", a 0 ovom slucaiu u MUP-u SBK ne zele govoriti,

Tuca dvije porodice kod Doboja

Koriilenemol-liei drille Odslellire

Poli,; i sko i stanici D obo i 2 prijavljeno je iz Opsre bolnicev'Sveri apostol Luka" u Doboju dasu u navedenu ustanovu dovezene tri osobe koje su zadobile povrede u ruei. N a OSIIOVU prikupljenih informacija, policajci su utvrdili da ie u Donioj Paklenici kod Doboja do§lo do svade, a za[im i do rue'e izmenu korniliia S. T. i B. S., koji vecduzevremena nisu u dobrim odnosirna.

U ru Cu su se porom ukJjuCili i tlanovi njihovih pora mea, odnosno sup ruga S.

T. isin N. T., tesupruga M. S. i sedarnnaestcgodisnji sin, Usljed [Ute S. T. zadobio je u darac drskom si ekire, ko j i mu [e zadao maloljetnik, dok su os tal i ucesnici u ruci medusobno razmiienili udarce morkama, Zbog zadobivelIih povreda na. bolnitkom lijecenju zadri.ani su S. T. i niegova supruga S. T. i M. S., 0 is; iern Sestepen u povTeda Ii ekari ni su izf asn il i. U lVTdeno je da je do ruce doslo zbog dug(!gorn~njih nerijeilenih imovinskopravnih odnosa izmed u d vii e porodi ceo

Razboinicl upali URUeD

... U illiesru Zagrade kod Milie. nepo.znare osobe izvrliile su razbojnisrvo nad N .. Vu njegovoj kuCi. Razbojnlci su us!i u kucu ilizickinapaiiN. v, iotelimll400 KM. Napadjepriiavljenpolicajcima, koji su obavili uvidaj i tragaj u;;a razb ojnicima.

20

Onevniavaz,petak, ern. a. hronika

1. aprl VlJavanj 2011 ,

K.K.

Banjalucani D. C. (40),

N. P. (33) i O. K. (20) prekjucer su ispred banjaluckog hotela "Palas" fizicki napali sugradanin as. M. (20), a aatim ga prisilili da ude u vozi- 10 "passar", parkirano ispred hOlda. Udaljili su se prema naselju Budhk, a zatim ih je policija vrlo brzo pronasla i bez uporrebe sile privela u Cemar jayne bezb j ednos li.

- Svi su saslusani i utvrdeno je da se poznaj,uodranije. Riie'; je 0 dviiesuprostavljene grupe mladica. Najprije su se svadali,. a zalim je do~ I 0 do inc! dema. S vi su b iii u alkohoIisanom sIanju i nakOIl sasluiania pusteni su na slobodu. U pitanju ie jedan intern.i incidem, a ne ncl to 1'to se mOle nazvati o7.bilj!!a i

nom trenutku iz jos neutvrdenih razloga sletio ie s ceste,

B ilal ie is rakao da j e Obradcvic bio uzoran i vrijedan poli ci j ski sl uzbe nik te naglasio da ie njegova smrt veliki gubirak kako za PS Stolac tako i za ciieli grad na Bregavi,

Kanronalna ruzireliica

Vesna Pranjic, koja je rukovodila uvidaiem, kazala narn je da su aaredena potrebna vjeillacenja kako bi bile rasviietliene sve okolnosri nesrece, 0 na flam je po tvrdil a da je povri j edeni polica i ac urnro u vozilu Rime pomoci n a puru do Regionalnog medicinskog centra "Dr. S afet Mujic" uMosmru.

Podlegao u kolima Hitne pomoc na putu za Mostar • Saputnik Emin o bradovic (25) lakse povri.jeden

U centru Banje Luke

Plianl mladlCI 01&11 prollunlHa

isplanirana ormica - receno nam j e j ucer u polici j i.

Izvjestaji za krivicno djeIn narusavanja javnog reda i

mira te protivpravncg lisavanja slobode bit ce proslijedeu nadl <'in om tuzilastvu, v.s.

Usaobracaj.noj nesreci kala se dogodila preksincc oko Zllsati nalokalnornputu Capljina - Stelae, u rnjestu Pi eilivica, poginuo je stoIacki pclicajac Vanid Obradovic(31). Kako nam ie potvrdio Emin Bilal, zapovjednik Policiiske stanice StoLac, Obradovic [e upravljao automobilom "golf" ; u jed-

Mjeslo incidenla ispred he/eta "Patas·'

U vczilu je zajedno s nastradalim bio i njegov saputnik Ernin Obradovic (25), koji je zadobio lakse tjelesne povre de. Go tovo po rp un 0 unisteni "golf', nakcn uvidajakoji su obavili pripadnici PS Stelae, prevezen [e u krug PU Capljina radi v jd racen ja.

A.Du.

Sud BiH

DRinul DrRuor MiianU MirieU

• Sud BiB ukinuo [e pritvor i odredio rnjerezabrane Milanu Miricu kojisesumniici da iepocmio krivicno dielo trgovine ljudima. M;ricu je zabranjeno napustanje miestaboravka, putovanja, U Z za bran u izda van ja I1ovog pasosa,kao i koristenjelicne kane za prelaza k d ri<a v n e granice.

Sud BiH saopc;o ie cia ie osumnjieenom odredeno

o ba vezn 0 javlja n je u nndleznu policijsku sranicll .. Oveobaveze rrajatce dok za lim postoji porreba,a niiho" vaopravdallosl bitce kontroli ,ana svak i h d va m i eseca. Ukoliko prekrSi bilo koju Dba vezu. na.m emu ru dooesenim rje:lenjem,oslImnjicenom ce biLi odreden pritvor.

o nevn I avaz, netak, 1. apr,iL/1ravanj 201 t,

21

erna hronika

BOSANSKI NOVI Teska se povriledlo nakon provale

LOOOU zaoaliO UGU i garazu a DO S ulsoHo . z-da

PoHcija pronasla povriiedenoo Siobodana Glisica (48) ko] nije mogao pobieci • Velika stet a na objektima brace lzeta l Dervi.sa vranlea ko] zive u inozemstvu

Policiia iz Bosanskog N ovog jucer ie sat poslijeponoci tokom vatrogasne inrervencije u miesru Suhaca i gasen ja p olara koj i je zah vatio kucu i garazu brace Izerai Dervisa Vranica, u podnozju garaznog zida, proDalila tesko povrijedenog Slobodana Glisica (48), rodom iz Kragujevca, inace mjestanina sela J osava kod Bosanskog N ovcg,

Potres mozga

Od izvora bliskih is rrazi saznaiemo da se Iosie sumnjiCi da je prije nespretncg pa da sa zida visokog oko tri metra najprije opljackao, a potorn zapalio kucu i garnzu vlasnika koji borave i l:ive u Minhenu 1I Niemacko], Na tu mogu cnost ukazu iu i dokazi prouadeni na miesru pljaCke i pOZara, srafciger, s;bice i crna famomka OSta· vljena u blizini zida gdje se Glillic, doksu mjestani iva· n-ogasci gasili pozar, vjerova tno pokusao sakri ti_

Kako sawajerno, on je s potresorn mozga i ranom na

upadalD D IIUGa

Mjeiltani Suha.ce pretpostavljaju da je Gli~i,"" koji je inace o~enje!1 djevojkorn iz susiednogsela J OS3V3, provafio u jos tri kuee OJ OVOID naselju. Te provale policiji iz Bosanskog Novog priiavliene su tokom posljednjih nekoliko dana. Prazne kuce miestana Suhace koji zive i fade u Niemackoj, Dansko], Svedskoj prije dviie godine bile su, kako saznajerno 1I ovom naselju, interesantne i jednoi grupi provalnika iz Velike Kladuse koja jell Suhaci, navodno, imala i svoiu bazu,

lid sa kojeg Ie pao

glavi tokom prosle n06 prebacen u Opstu boln i ell u Pri[edoru, gdje ce do daljnjeg, pod budnirn okom policiie, bili zadrzan nalijecenju.

Zbog pljacke i pozara noc su pro b djeli i b 1 izi rodaci vlasnika kuee i garaze,. braeni par Han umica ; Ismel Vra· nie,mjestaniSuhace,koji su i pozvali va trogasce.

- Bio ie ogrornan plamen.

Na garazi je u potpunosti izgorj ela prikolica koj u je Der· vis kupio kako bi u njo; boravio dok gra di kUCll. Sarno ona

Na meti kate po vralnika

vrijedi eke 5.000 maraka. Varra je progutala i unutrasnjost prvog spra ta kuce pred koiorn je izgor] elo i nesro od srvari koje j e lopov iznio iz kuce u namjeri da ih odnese, Ne znam zb og cega j e sve zapalio, Vjerova mo da prikr; je cragove - kazao je i ucer Vran ie.

Blokiransaht

Ogorcena je i Hanumica, koja tvrdi da j e G]gi c cak i !laht pred kucom svezao i;eom,. 13.ko da nisu mogJi pri'::; ni do vode kojorn hi

ugasili varru, Do dolaska vatrogasaca i~ Bosanskog Novog mjestanima su dobro pasluziJi i vatrcgasni aparati koje je iz svog karniona donio lsmet Vranic.

- Ovo je tuga. Ljudi se ramo muc,e da neslO naprave, a onda [leko dode i to sve uni~ti u sarno nekoliko sail. Stela ie ogromna na oba ova objekla - ka~ala je juter Hanumica VraniCidodaladaje prava sreca tla niko od onih koji Sli gasili poiar nije povrijeden. M. Z.

zaplijen/ena ad

Kontrola u Trnovu

Pao s dauat HUOgrama marihuana

Sara] evski pol ica] ci su prekjucer oko podne u Trnovu kontrolirali sumnjivi ~golf2"(KOl·K·345),kojim je upravljao Resad 5ijaric (32) iz Kosovske Mitrovice, nasranien u Sarajevu.

Prilikorn prerresat'golfa" policaici su pronasli oko devet kilcgrama rnarihuane koiu je Siiaric pokusao prokriiumcariti u Sarajevo.

Sijarica su uhapsili pripadnici Odielaza borbu protiv opojnih droga MUP-a Kantona Sarajevo, nakon cega su rnu oduzeli vozilo i mobitel te ga saslusali, Istrazitel]! sada pokusavaju

"Golf" koji je lIorislio Sijarit saznati od kcga je i gdje droga kupliena te kome ie bila narnijenjena,

Diler ie jucer predat u nadleznost kantonalncg tuzioC3, a policiia ga tereti za krivicno dielo neovlasteno posjedovanje i stavljanje u prometopoinih droga. Ad.A.

Spriiecena tragedija u Odzaku

prUellD da ce ubltl DCa

probleme. Policajci su odmah intervenirali, medutim, nasilnirnladic je ipred njirna prijerio ocu ubis[Yom. Nije se osvrtao ni na p a I ica j ce, !! ego i e fizi cki krenuo na oca, Napadac ie naknadno u policiii alkctestiran i izmjereno mu je 2,97 promilaalkoholau krvi. Ta.B ..

Prijavljeno u Orasiu

Ullrao nouac-z SIlOISIlB IIUhinlB

nje i iz posude sakom zgrabio izvjesnu kolicinu kovanica, oko 30 KM, a porcm je pobjegao. Sa osumniicenim je obavljen informativni razgovor i bit ce krivicno prijavljen Kan tOllalnorn [u±ilastvu u Orasju zbog dva poc,injena krivicna djela, n3- no~enja tjelesni.h povreda te hade . kazu iz Policijske staniceOra~ie. Ta. B.

OzrJedena za uo anorn "pola"

10" (364-T-7S7), za cijim je upravljacem bila Arnira N. (39) iz Srebreni.ka. N a oba vozila priCinjena ie veea materija!na ~teta, a povrede glave i vrata, 0 cijern se seepenu Ijeka.ri nisu i.zjasnili, zadobila je Arnira N., koja je

nakon lIkazane prve pomoCi u Sluibi hitne pomoCi Doma zdravlja 5rebrenik prevezena na Odiel hirurgije UKC-a Tuzla. Uvidaj ns lieu mjesta obavili su srebren_ickj polieajc,j_

O.M.

Na magistralnom putu Tuz,la • Orasje, u Behrami· rna kod Srebrenika, dogadila se saobracajlla nezgoda u kojoj je' kamion ~man!) (8SS-K-IS3), koj.im je upravljao DaEbor Z. (25) ;7. Tu· zle, udario u aUlOrnobil "po-

Pravovremenorn intervencijom policije u Odzaku preksinoc je izbiegnuta porodicna rragedija, a nasilni Amir D., koji je prijetio ubistvorn ocu, uhspsen [e i prirvoren,

Niegov otac zatraaio je policijsku zastiru jer mu je sin, koji zivi s njim, stvarao

Zbog krade novca iz skolskekuhinie u osnovnoi skoli prekjucer je policiji u Orasju priiavlien E. H_ (16), a isti maloljernik je dan raniie u selu Kostrc udario pesnicom SVQju prijateljicu M. K. koja mu je odbila dmi de· setmaraka_

. Problemalitn.i mladic se nagnllo preko saltera 1I vriieme fada ilkolSke ku.hi·

oglasi

ftAa~ v ~. ~ 6~NERAlNllASfUPWKlABIH-

............. ~............., PANY <\\... _~\~1'tlA ESCOMPANYd.o.o.S<lri'ljcllo

~ ""'_"' •. • .~ _... V '~''".A n ~ UELEPRODAJA: 033/716120

PRINCE 1

OIiS 100 I 1 .... 1II1OS

Okv!r; 140;mm, ilel.ilo F.10·· 28Hl~, ~""1Qn1(ne o.t4UdWlllo:.~ Ia:lb>Ia.

Clff5 l.601 1. V KIDS Okvi<::290 mm.~

~ 16" '0 Ii Ltg\IIlI Koblia. Y~~I' OWlll ikYIji: r:IIJ!N 'kolniu

TlGER

[)tIS 201lSV III OS

Olnrlr )lOmm, lfiil ~lO-'8H~' I14(nkJ.V~ Mj~Pf: S brriN. s....-

DKS 202.10 6V OKS. 0IMr; 51dopiYt bIo;ilil FeI:p.'~

Kalnkf::; ""'"-. ''''~6br11 .... ShItJwJo I rz-se

klOl"'SV~!JY

0kvIr; no mm.~ ~ 20" .111H ioef:IJ'" kolnl~V~ MJttIN(; 5 ~ 5w'>rJ<' ~_d_

CUMBER

OtIS .2·u.1 18'1 DKS SEAlES '0kVIr. "JS mm, t~ ~,~Im,.,..",..,.., FeI,p: 1t. - l6H ~1a:Pr_

MjPn_ill:- 18 limn&. Shtnw.no flll.lrne,

Dt-lSlt.4} 18V 01tS SVtl ES ok\l!r: .1oJ.Ornm. tWk

.'" .4'I.l<lIt....._~

FPIp: 24 .. 36H

Koi!nIa; I'ton>Il<

,.,It:~ 18 bnlna. 5hIoNno :r0Ul'N!y

DHS~11YMla 0!Wr. Sl() mm. ~ ~ .~r;I","'_'" Ftip.:rr. Wi

KotITkA: Prumo:c

HjftI~ 11 brrin&. StlIrI\Ina TO\.Irney

OtIS 2~6 21V DNS

0IMr': .Ij 1 S mill ~bIc ~.~~ FwIp: 16 "'l6H KDtnIca.dIW~~ M}ofI~211niN. Sl'tlrMnO TOUI1'IfV

nr.n 18V1R£KIIl,", Ok\r1r.4SO mm.lc!*

\'IbJ Il!i.uOOItm ~ 'f.tp '0 ... J6!i, w ...... "",_ :~ 11Orrno.~ ~~"!tcf"""""

,"""II> I Hr.dnj.o .~do

DIABLO .~"""

U60611V OIMr-l&Ol~"_

~.--...,.....,. ..... ,. ... ".1·>_ ~d>"'Ioo(nir •. ~ ~'1_ -.........,,-..

SJEMENSKI KROMPIR P.C. AlIPA~tN MOST - aTOKA OTVOR.ENORADNIM DANOM I SUBOTOM 09-:1.9 NEDJEUOM O~H6

oglasi

I!INfUl.A I'''''O''''''NO I~Ci

1 I

I

j

l

i

I! [OAMfR

}~~IN

1

i

I

t

GItEJP 81J~1I u:c;

I( PLUS A.JVAR BLACI, 7~l

AlPSKO MUJEKO 1,6% M.M~ 1L

SOle VOCNI MIX fAMilY N[CT AR. l.5L

jene citaoce

oglasi

_UT-:!Wd

1i ............ OdI ~ .<>,,_ .m-",", IT.~~l!on.'lI .... _"d.o '" '-1- ... bool ~2 11001

h 01_ 201] c<>d .. ,'" .. ._,..,~ 11<, ........ obf;!lvlJul"

JA.VNU LJCrrACUU

L

IIC.~ I'J"I;II &m'f'1"t'l"i11 ,kfil _p """" ... ,.lIDiiW

-

~1·m6UK. _

lon' ....... mot ..... LJ". .n;w

'""'" III

UIOOII(M

l;l'Uf1l!mH'h1ll mQuln t~& ~Urt'\l

LodI,11O

SnoI." ... ,<r,.USIIW -l m IIml.n., ndu:-'. J lm:ll

JrBI f'knt,...,1 ;get

~I. I'nO\Cd nS!ow h"D"fPlTlmol M ndu •• l :;f",:11 k<I"""u ... l~r

~'" molOl" U5II1N Z.~iI undlJG Urn· 1IlId<'lOl'tn'li .~r

\; ""MAl ,,52'J "". t>iIl T!II4IJI

-

..

-.. Mwl 1J1IoI:rG11_._ .............. ._._.._

..

'WII.ao t ...... OIdrtI ... u .. .....-.. Np«1 ~ ~""~"~~lJ,IncIII'~~~~~~.""~~-ti!o

....

~""'~~~Q~~' ... ~~ ~"'~I~"'_QIIiI4"'~ ...

1IiD~1iI::Im::IIJIt.._1~ __ ~"""'CI~

................ ~~ ..., , ........... iW' HII'It ........ ,oti

U.~UOf .... rl v_-.. ........... loIM"'_·_

l1:IPII:MC"......e • tuft

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE ZENH.':KO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U VlS0KOM

Broj: 41 0 Ip 013296 10 Ip

Visoko, 22.03.2011. godine

OPCINSKI SUD U V1S0KOM, sudija Arnira Merdi':, u izvrsnorn postupku trazioca izvrsenia Liubljanska Banka DO Sarajevo, prouv izvrsenika ~ Veleprornet" DF Sebili doo Viscko, radi lzvrsenja na nekretninarna izvrsenika, v.sp. 48.808,00 KM, van rocista, denio

je dana 22. 03. 2011. godine slijedeci -

ZAKLJVCAK

o prcdaji nepokretnosti

1_ Odreduie se PRVA prodaja usmcnim iavnim nadmetanjem nekrernina oznatenih kao:

- k.c.br. 3404/3E 51, zvana ~Sehilj", poslovni prostor u poslovno] zgradi u privredi, ulaz 1, sprat PR, oznaka dijela 51, povrsinel Z m2, izgradeno] na kc. hr. 3404/3 KG Visoko, iz zk, ul. he. 5210 KO Visoko u vlanistvu 1/1 u korist SF» Velepromer" Visoko doo Sebilj,

- k.c.br. 3404/3E 52, Zv3n3 »Sehilj", poslovni prostor u poslovnoi zgradi u privredi, ulaz I, sprat PR, oznaka diiela 52,. povrsine 12 m2, izgradenoi na kc. hr. 3404/3 KG Visoko, iz zk.ul.br. 5211 KO Visoko, u vlasnistvu 1/1 u korist SP "Velepromet" Visckc doo Sebil] i

" k.e.br. 3404/3E 53, zvana »Sehilj", poslovni prostor u poslovno] zgradi u privredi, ulaz 1, sprat PR, oznaka diiela 53, povrsine 49 m2, izgradeno] na k.c.br. 3404/3 KO Visoko, iz zk. ul, hr. 5212 KO Visoko u vlasnistvu 1/1 u korist SP "Velepromet" Visoko doc Sebilj.

I. Vr i j ednos t nekretn in a u rvrden a je nalezo rn s u dskog vi esraka od dan a !U arra 2011. godine u iznosu od 101.633,00 KM.

2. N a prvorn roeistu za pro da i u usm en im [a vn i m n a d rnetan jem ne kretn i na se ne rnoze p rodati ispod 1/2 utvrdene v ri j ednosti iz tacke 3.

3. Na roci~tu za iavno nadmetanie kao kupci mogu ucesrvovati Iica koja su do pocetka nadmetania polczila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Prije pocerka nadmetanja ova lie>! su duzna sudu predati dokaz da SU osiguranje platili na racun bro] B89002209800854, ked U niCredil hank dd Mostar, Ponudacirna Cij" ponuda nije prihvacena, osirn za tri naibolja ponudaca, vratit ce se osiguranie odmah nakon zakljucenia javncg nadmeranja, RoCi1ite za iavno nadmetanje odrzat ce i kad prisusrvuie same iedan ponudac,

4. Ponudac sa naivisom ponudorn ua roC!S!U placa ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polozeno osiguranje polaganjern cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko pcnudac sa naivecom ponudom ne deponuie prodainu eijenu uovorn roku, sud ce zakliuckorn prcglasiti prodaiu torn ponudaeu nevaljanom i aovim zakliuckorn odrediti da ie nepckretnost prodana drugom po redu ponudacu koji treba da u roku ad 30 dana od dana priierna ovcg zakljucka sudu deponuje prcdajnu cijenu. Ukoliko drugi ponudac ne polofi cijenu u predvidenorn roku sud primjenjuje ova pravila i na treceg POUUd"Cll. U slucaju d a s va tri ponudaca sa najvisom ponudorn ne ispune svoie obaveze placanja prodajnecijene u odredenirn rokovirna, sud ce oglasiti da prvo roci,re niie uspjelo i zakazari nOVO rociste.

5. Kupac preuzirna stvarne rerete na ovoi nekretn in;'

6. Troskovi poreza i takse u vezi sa prodajorn nekretnine placa kupac,

7. Rociste}:a prodaiu nekretnina odrzat ce se dana IS. 06. 2011. go dine u 11,00 sati, u zgradi OPCINSKOG SUDA VISOKO,. soba hr. 17,3 spear, na koie se poziva]u trazilac

izvtie!! j a, izvrs enik i zainteresovana lica kao ku pci, . -

8. Ova] zakliucak obiavice se aa oglasno] tabli suda, a stranka moze 0 svom trosku zaklju6ak obiaviu ill sredstvima iavncg informisanja,

Pouka 0 pravnorn lijeku:

P roti v avo g zak 1 j u c ka ni j e dopuslen p ravn i Ii jek.

Sudija Arnira Merdi':

IPA~."""-~~ 110$1<1" AA"D' lJUI:.GOVINA - NON tEM GRO ~ .... _..2OOtI, _21110'_ ~ I~~' :Pumtt·'W1I'nM,J,,!,GJrre.

IP"P_~ ___

BQ5UA 'l-!E.RCEQCMNlI, - QRNA GOAA ~n,1OO!Il<!DUI ~I ~,.,._. ~i'U"'eMfllluay&§IW

'De:le!Jac:l[a EvrcEls~e u:nlje 0 B05:nl ~ Hill n;:eg-ovinll [)Bre~~cii!l E.'UrOIl:ske IlnllB u Cmoi Horl

u""'dn~ ..

[Ji reXCtj,G-M ,;t(j,e:Ilf1i,l)ste lill.elJrac:ija B()SI1e- i Herci!IiIIlYioEi 'I ,MlnJS!iUs.'t\I(]ffi lliiojs.kilJ PI)S,I()\i(l, I. e~tll.pstil1 iDle~I;alliita Croe Gcre obji!VljujuOl;\lar;mja

Dnlll](];!lIlOli'Ulil ~a dDs,tallu 1l1ije:dI:(JI!l2I prnjekala;

II oltvirLilnslmml3nl:a ~;a, ~r~tprl:s11311 [tiltHI'm IJI~EI(ldrtkl.l ,[I p~, IPrCl~rama I!retogri!nltl'l!!l :s;a ~(l:I'lIe: Bosl'I;a J ,Hert;e:!:IIJ\llrla, ~ crn,a, GlJfa sclljem "o,",ko:

,30 Inicii_ali'l.ama IPro:k.tJ,granitnog pri'IJ.oooog rnl\IOja:sa nagla:s~Qm na 1mlzam I rur~lni ratvoj

b. 1,I<ij.ti .. ",. za '......-io ~_, .. dino." 10k"""", no uo:m" ,'''''''''''''"1.1 tJp.-a\lliaJ1iB pr1rodf'llm rl(lsurslma

1;_ OruStvenej kQh~jl i kuI1JJmoi &lmIje"fli kro~ aktivno:s~ koie lPo~lUlu rn.:sli[l,lciie i ~,d,

l~o~=a~o:f:~~I~V:o~~i,~dH~~b:~i~~~ci:i~~i:;~~t~~~~~',':~ru'~~~~~:~~~~i:~j~_~1:~~~:a€(~~~~-~

23 Bosnu i Hercego ... inu i 1.-DOO.{I00 € Zii Crnu Goru),

Aplikiiclje momtu bi[i d'os.1.a~jeiJe preporutenom ,pD~t{lm. u51ugom dOsta\le ill lienl1 n3i s1ijede6J adresl.j: l4J E~~ I e KJ TEH ~leKI S!KRETARIJ.~T ~1'1lI"'.811.;lc, la5l12

11000Sarnje\l(]

BOS[1jiilH~rC:8g(]\litliil

K.ai'li rOk " pod.a!enj. ~P"k"'j. j. 01.07.2011. gMin" , 1'6:00 .. ti, po ]okalllom ""llIenu. Svt aplik.1.ii' p,lmli.ne naMn I,oo~. "'",j.g rOk3 bIre I'~~ ~ P"""" , ..... ,ij •.

vmm.enskirasPon:!d:inr.ose~i3ieSlitdeel:

K,mpl'tan V,dleJ\JpUlSNO " 'pllkanl' I~~I" tol"" I , .. moosl;l ,,,.poI,d Inl'.~""I'J d"Wp,n 1< no "III!I,e1m Inl,m<1 SIr ..... " www cbc.bih-mne oro www @I oW ba www miD oW mB htJo:liC'C europa eulE:urggeaidlwoMum:fimllindt1l;( 1m h1m

K{)nt.aki! e·mall: in.fo(@~bi::.bih·rnne.org

Fax: +3~1 (Ol~ 188780

..... ]

...

Dcleg;atllln 01111e: EU10IHl'3In 'Union 1,0 80S:[][3Il:In~ HC:I':l-e-~o~[fla and DIIIElgaUIlrJ; III Ull~ EUJ(]Jle!iUl 'U1111l1l to MmtL:e 081i1fD

In coop .... ioo wl1l1

'[)[·l~clClri3le r~rEDrCt1l!!an Illtc1Jr.atl~fllll e~snla :arid H~ne(l.Wlna ~nlf MlfliSlry ill Forel!i1I1.AUliil1i ;[1.i113 .eumll~(11i Inle!l.rt11iQIl 'DI M(] fltIllOE!!JflJ annotlfl1:::B:1IHl'opef11ngof

Se1:Cnl:J;C:aU fOrPftljmsBlIS

wllJ1ln: croSi-border CC1C1pillT;aUon PrOmri!lmme Bosnia 113!'1.{i H~ rzeg"DVln;1: - Mon'tc:nl!gro tln;g'e:r Ins!rume!'ll fG-r Pre:-Access.lon: Assl:slanlC8 UP~.I

inorde-It{lsUPpo.rt

•. Cross- bord" .",nomlc d"i!Iopm,nlln~I'i"'" wiIh an ..... hasis 0' IOullsm and ru<>lo .. "oOlll<01

b. Erwi"cmmental-developmen:l Oi!jali'Jes; maio·ly ror lJ!l'OtetUOO, p-.r-omOllon:and manaQemem 01' nallSal rewurces; ,. SOOiru ,,"oslon and <ulI.I1lI""Mng' through insli1ll~on'l and peopr.-to-people in~"enlions

Ur:1der this Cillillor Pm,pos~silfl indIcaEi'la arnQUflt of 1_9S{I:DOO € (900_000 € 101 Sosoii! and ~~ and "j _08{l_{lOO € f"(W MOn[ffi~oI;1) Iso a ... 3i1abU!' for projet! propos;aJs. wI1iCh iiClude a.oss..t:lGrder coopera)ion ttel'ween resir:f.enls 1rom programme arM (56 muniCipalities in 8O:Sniit a,d H'~'i"""' OIId 13 munlclpaJ~" '" MDnieflOgro).

App'licatians must be sutlmttted in a :sealed en ... eIOplll tl)' regislered mail. private courier se11'ic:e or ib1 hand-11eiivei'j ;a)lt1B 3ddress below::

J ~I ~T Tt.CH I CAL S!CR ET ARIA!

OZ8miilla,BijediC:il1:RSIl2 11 DUO S"'I'"

8(!'SnJa arid: H!:!ne~ lJUina

Th. omlne I,rsubmission 01 'ppli<oJloos. is 0 1.07.20'11 '116:00 II,,,,, loooI1im •• AnI "plioo~," submm.d ,rill, 111, """ d"~II" will owIOrnaJlcoll""ejo<ted_

TiimEilin801IheinllJlse:5SiDfl-sis.'foliowiflg:

The lull G.U.ideliMS for Ap,plic13nls (im::tlJding 1hB: rime-IablB: ol·lnre 'S'B'SSiooso) is ayaililble on the f{llll1Wing inte:met sit~s.: WNW cbc bib·moe oro, 'M'tW,dej DM WI 'WiW miD 901 me nVD'lhm ,P;:I'[Qoa eulftlooDg.ai!lIwnrtlrl'odjnghld" en Dtm

Conla<l .• ~ma!l: ]nlo@cbc.blh-mno.ori

Fax: + J81 (GJ33 788 180

26

Onevni 3VOZ, petak, 1_ a~rillt"lVa"i 2011

UBIJA Musa Kusa, jedan ad najblizih saradnika diktatara, zadaa

adar-eu Sel d- I --e

DO- -ega u_ondon

Naoto Kan odluc.io

Futtusima C8 bili d8monlira _a

Musa je u Veli.kaj Britaniji zatraao azil posto je napustio vladu iz protesta zbag napada snaga Gadafija na civile

Ministar vanjskih poslova Libije Musa Kusa doputovao je u Veliku Britaniju rrazeci azil POSIO je II apus tio vladu iz protesta zbog napada snaga Gadafija na civile, rekao je za agenciiu Reuters njegov priiarelj, britanski pcliticki analiricar, dolt SU libijske vlasti objavile da je Kusa otputovao u diplomatsku misiju,

Br i tansk i minis tar vaniskih poslova Vilijam Hejg (WiUiarn Hague), medutirn, porvrdio je jllCe.r da ie Musa U Londonu te da mu britansite vlasti nisu ponudile imunitet.

ADeMi MI6 uslllierauaU aUiOne

"New York Times" uavcdi, pozivajuCi se na b ri !a.IIS ke zvan i cni ke, da desetine pripadnika britanskih specijalnih snaga i. pripadnici obaviestajne sluzbe MI6 djeluju u Libiji,

Bri tans ki opera ti vci, kako se navodi, usrnjeravali su zracne napade briranskih aviona -i prikupljali podatke 0 kolonarna tenkova, artilieriiskom orud u i rakemim insraIacijama,

Americki zvanicnici se

nadaju da ce slicne informaci]e arnerickih obavjestaiaca, od Ickaciia Gadafiievih skladista municiie, do grupiranja vladinih trupa u gradovima, dovoljno pomoci vojnom slabljeniu Libiie da bi liude u njenim redovima chrabrilo da [e napuste,

Medu op era tivcima

CIA-e u Libiji je za sada nepoznat broj Arnerikanaca koji su radili u centru te spijunske agencije II T ripolij u kao i drugi ko] i su tamo nedavno stigli,

J apanski prernijer Naoro Kan tokorn sastanka s glavnim tajnikorn japanske Kornunisticke partije Kazuorn Sijem iziavio ie da ce se DUklearna elektrana Fukusima demontira ti, pren iiela je novinska agencija Kyodo.

Reak to ri su res ko os receni nakon katastrofalnog potresa 11. mana i cunamija koji jeporom uslijedio,

Francuski predsjednik N ikola Sarkozi (Nic-olas Sarkozy) jucer je doputovao u Tokio radi razgovora s Kanom 0 trenutnoi japanskoj nuklearnoj krizi .. Sarkozi je pry i strani eelnik u posjeti J ap an u od po tresa i cunam ija.

On je ponudio podrsku na polju nuklearne energije, prenosiDPA.

spec

Ohrabrujemo One koji okruzuiu Gadafiia da ga napuste i da prihvare bolju buducnost za Libiju, poli ticku tranziciju j stvarne reforme, kako to zeli narod Libije - kazeseu saopcenju,

Istovrerneno, ~'Ne\V

York'Times'tjeobjaviodasu

Poruka drugima

- Musi Kusi nije ponuden imunitet od britanskog iii medunarcdnog provosuda, On U ovorn rreriutku dobrovclino razgovara s brio ranskim zvanicnicima - kazaoje Hejg,

Najmanje devetoscba ubijeno je i 16 povrijedeno jucer u bornbaskom napadu koji je irnao za eilj smaknuce viersko-politickog lidera u sjeverozapadnorn Pakistanu, saopcila je policija,

Napad se desio kada je Maulana Fazalur Rehman, eelnik stranke Jamiat Ulema-e-Islam, prolazio prornetnom ulieom II konvoju automobila. Rehman u ovom drugom po k uilaj u aten tatan i j e povrijeden,

drom "Famborough" jugozapadno od Londona,

. Rekso narn je da je dao ostavku na svoiu funkciiu, Razgovararno s njim i kasnij e cern 0 da ti nove detal j e.

Kako je saopcio Foreign Office, Kusa (59), nekadasnji sef Iibijske obaviestaine sluzbe i bivsi ambasa dor u Lon don u, do p u [0- vao je"svoievoijno" na aer-o-

kcija · 01.04 - U

4.:2011.

27

O~El'Ifii avaz, petak, 1, .il!IriVtravanj 2011.

Ruski novinar u knjizi demornira laf SSSR~a

rezlmu

Soulelslll lalsllilial Iia Jurra Oag - a

Zvanicnicilagali kad su tvrdili da [e zemlju dotakao unutar kapsule, a u stvamosti je sletio padobranom

U novo] knjizi ruskog novinara Anrona Pervusina pod nazivorn "108 minuta koje su promiienile svijer' na vodi se da s u zvanicnici SSSR-a lagali 0 uspjehu hisrorijskog leta Jurija Gagarina u svernir 1961. godine i da su prikril i Gin j enicu da je sletio skoro 300 kilornetara dal je od rnjesta gdje su ga ocekivaIi, pise bri tanski dnevni k "Daily Telegraph",

Sovietski savez pcdrzao j e m is ij u odlask a prv og covjeka u svernir, iSlieuC! je kao trijurnf kornunisticke ideologi]e,

Medutim, u novoi knjizi ob ja v J ieno j pred 50 god ina od cuvenog Gagarinovog lela otkriveno ie da su naucnici dva pura pogresno izracunali gdie ce on sletieri re da ie to razlog zasto nije bilo nikoga daga doceka kada je, konaeno, sle tio na nekih 600 kilom etara od M cskve,

DaleHo Od iSliDe

. Dugo gcdina je sovietska literature navodila da ie Jurij Gagarin u svoioi kapsuli "Vosmk" sletio u oblasr gdje je i rrebao, Medmim, ova informacij a daleko j e 0 d is tine, jer su ga planeri misije ocekival i da sleti skoro 300 kilometara dalje na jugu - navcdi se u knjizi,

Bel zvanicne putvrde dil 6~ SAD publini~nicima pruiiti pamDt

agenti CIA-e rasporedeni u Lib ij i kako bi usp osta viii kontakt s pobunienicima i u pra vi j ali zracnim udarirna sn aga medu narod n e kcali cije", a televiziia ABC javila je da je predsjednik SAD Barak Obama (Barack) odo brio tajno pruzanje pomoci pobunjenicirna ..

pcsrave veze s Gadafijevim protivnicima iodredemete vojnih operacija,

Televizija ABCjavila je preksinoc da je Obama potpisao memorandum kojim je dozvolio rajne akcije u Libiji kako bi se pomoglo pobunjenicima, ali da to ios ne ukliucuie i niihovo naoruzavanje.

Bijela kuda nije reagiraIa na ove inforrnacije americkih rnedija, ali je ponovila da joll. nije odluceno hoce Ii SAD libijskirn pobunienicima pruziti pomoe u naoruzanju,

Sovje ti su, prema na vodirna 1I knjizi, lagali i 0 nacinu slijetanja, [er SU IVfdili da je zernlju dotakao 1I n utar k apsule, a u S rvarnosti je slerio padobranom.

Pervusin u knjizi istice da su razlog iznosenia te laii strik rna pra vi la prerna kojirna Ier ne bi bio zvanicno regis rriran kao svi etski rekord,

Odredil ee mete

Prerna pisanju arneriekog Iista, pripadnici CIA -e su 0 tpriie nekolik 0 sedmica prisutni u Libiji i rasporedeni SU u malirn grupama, a ujihov cil] ie d. us-

Americki glumac a mouucem svjedocenju u korlst Berluskonija

Hlu iJu GUdnO SID ga pouezulu S ist'ragOm

Arnericki glurnac

Diordz Kluni (George Clooney) izjavio je da je "cudno" da ga povezuiu s istragnrn koia se vodi protiv italiianskog premiiera Si1 vija Berluskonija (Berlusconi), s kojirn se samo iedanput sreo,

- To je vecrna cudno ier sam Berluskoniia sreo jednom, i to povodorn nastojanja da izdeistvuiem pomoe za Darfur . rekao je Kluni.

Kluni je ovo rekao povodom inforrnaciia da hi i on mogao hili pozvan za svjedoka na sudenju protiv Berluskonija koje pocinje iduce sedmice prerna optuzbama za seksualne odnose s maloljetnom prostiturkorn. Berluskcni negira optuzbe,

Holivudska zviiezda

nalazi se na Iisti od 78 liudi koje Berluskonijev pravni Lim ieIi pozvati kao svjedoke.

Dvoje povrijedenih u Svicarsko]

PiSmO bom.ba u nUHlearnol aaenelll

Prijedlog italijanskog premijera nakon talasa izbjeglica

LampedOZo Handldlrall za nobelouu nagradU za mlr

Dvije osobe povrijedene su kada je u uredu "vicar· skog nuklearnog lobija eksplodiralo pismo bornba, po tv rdila j e polici j a, prenosi Reuters.

Dvije zaposlenice "Swissnucleara" prevezene su u bolnicu s opekotinama i

osreceniern sluha, Portparol policije porvrdio je da je eksplcdiralo pismo bornba, ali [e dodao da pclicija jos ne zna ko ga j e poslao.

Policija jeopkoHla ured u grad u 0 !ten u n" s j everu Svicarske, an. terenu su for~n2icari.

Predsjednik italija!!ske vl.de Silvio Berluskoni (Berlusconi) obeC.o je jUCet da ce za "48 do 60 sati·' udal j i [i sve izbjeglice s otoka Lampeduza, koj i Cak kani predlozi ti za N obelovu nagradu za mir.

- Vladajepriprernilaplan za evakuaciju, osJob.oanje o toka., za d va do d va i po dana. Osigurali srno ses [ brodova, a pripremamo i sedmi, s ukup!l0 10.000 mjesta.Za48 d060 sa ti na Lam peduzi ce 00 ta ti sarno Lampeduz.:.ni. Otok je morao trP jeti p eugod !losti. Zaln 6e vIa da [IS iducoj s jed· nici prediozi[i da se Lampeduzu kand; dim za N obelovu

!lagradu III m;r " rek.o je u improviziranom govoru ispred zgrade opfine na 0 wku.

Da bi uvjerio Lampe· duzane u ozbiljnost svojih obecanja, pIemijer je reho da je "sinot na imernem nazio kueu nll prodaju na Lampeduzi"

- ihsao sam jednu veoma lijepu kucu iurros i kupiojezakljuCio je milijarde, sa smijdkom.

N akon pada predsjednika Zine el-Abidi.na Ben Alija sredillom januar. i pocetka pobuna tl sjevernoj Africi oko 20.000 izbjeglica iskrcalose na Lampeduzu.

www.suman.ba

2.8 ""'- ,., .... ...; 10" Dnevni avaz

oglasi

JAVNIPOZIV

za prikuplianje ponuda 0 prodaji zernljista za skladiste RD Mostar

Predmet pozivaz

BH Telecom Direkcija Mostar [avnim pozivcm obavjestava zainteresovana pravna i fizieka lica da dosrave ponudu 0 proda]i zernljista, pogodnog za skladiste kabasre robe,

BH Telecom d.d, Sarajevo Direkcija Most"r" Marsala Tita bb, planira kupiti zemljiste u minimalno] povrsini od 2.000 m2, za potrebe uskladistenja TT kablova i oprerne,

Neophodni uslovi za kupovinu:

• Zemljiste se treba nalazitina potezu od Sjevernog logora do naselja Potoci.

• Riieseni imovinsko pravni odnosi

• Mogucnost nesmetanog pristupa teretnih motornih vozila,

Dokumentacija:

Inforrnaciie 0 zemliisru u pisrnenorn obliku rrebaiu cia sadrze slijedece:

• Naziv i adresa vlasuika Ie tacnu adresu lokaliteta zernjista

• Zk izvadak (ne stariji od 30 dana),

• Kopiju katastarskog plana sa oznakorn nekretnine (ne stariji cd 30 dana).

Podnosen]e dokumentacije:

Zatvorenu kovertu Sa gore porrebnirn informacijama, sa prilozenorn dokumenracijorn sa naznakom "Dostava infcrmaclja za kupovinu ~emljiilt"" dostaviti postom iii licno na slijededu adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkciia Mosrar, Marsala 'rita bb.

Rok za dostavu informacija je zakljucno 15, 04, 2011. godine, do 12 sati.

Dodatne informacije:

U pcsrupku dosrave informaciia BH Telecom d.d, Sarajevo Direkciia Mostar ne suosi nikakve troskove dostave istih iistovrerneno zadrzava pravo da koristi prikupljene inforrnacije samo u svrhu daljnjeg posrupka kupovine zemljista ..

BH Telecom Direkcija Mcstar xadrzava pravo rrazenja na uvid dodatnu dokumentaciju, provjeru i evenrualno dodatno poja~njenje_

Dostava informaciia BH Telecom Direkciiu Mostar ne obavezuje ni po kom osnovu,

Kontakt telefon za sve dodatne eventualne icformaci]e je 036/510319 (Bobeta Selena)

bh-:-

www.bhtelecom.ba

Dionicko drustvo BH Telecom Sarajevo

Obala Kulina bans 8, 71 000 Sarajevo, BiH Direkciia Mosrar, Marsala Tita bb, 88104 Mostar Tel: + 38736510 118; fax: 387 36 5S I 006

KLiNICIlI CENTAR ,UNI,VERZITETA

raspisuie

OGLAS

za priiem u radni odnos

na odredeno vrlieme 1 (iedna) godina

- Sef 0 cisj eka za od..-ia va nje

inform acionog S,I sterna , , , , .. , .. , .. , .. , , .. ,.1

U.l0.';; Pored za keno m p ropisan ih us 1M" za Z"snjvan]e radnog odnosa, kandidat rreba da ispun [ava i slii edece uslove:

lUTRIJA B 0 S N ~ IH ERCE GOV INE d.o .0. SARAJEVO

6,oj: 03·M M·5 50/11. Dana: 30.03,2011 ,godine

Na Osrll'/U ~lim3 l' 6, staM.J LlIlrije sosne i HercEl!)O'Iine dn.o. Sarajevo (SluZhene novine FBiH" b(43103) i ~lana 4. PraviJa novtane srecke "KQLO SRECE·. br.D 1·30-- 2030-511 O. ad 1 7.12.2010. godine, gerteralnl dlrektor LLIlrije Bosns i H.rcEl!)Dl'ine ,ct 0 noS i

ODLUKU

o pU!!"i"" pmd,ju 1, ~rija n"l .. e ,,,I~. ,,,KOLO SREtE"

1, Odobrav. se pu !tanje u p rodaju 1, serij B novcane sretk~ ,KOLO SRE CE".

sa danam 04.04.2011. gQdine.

2., Za sprovQdenje DV~ Odlu ke odgovOl1m j. SektDr za markeUng.

3, Od lu~a stupa na snagu danom tlon osenj.i 0 bj,.vit ce 56 u IIsW .Onevni avaz·.

GONERALNIOIREKTOR ~dhem Pa~"ka n, s.r.

I .. VSS, EI.ktrotehn;cki fakultet, VSS Elektrotehnicki ~kullel smjer informatika

~ najmanje 3 gudiue radnog iskustvn U struci.

Pr ijave na Konkurs sa dokazima 0 ispunjavauju U_:slOV3 dcsta 'I,Ii ri na adresu:

K!inic~i centar Univerzireta u Saraievu Bol n icka br. 25

Srrucna nemedicinska discipline (prorokol)

Oglas ostaie OIVo,." do POP" ne,

Napomena: Dokumentacii a kejum se dokazuje ispunjavanje uslcvu Konkursa mora bi ti u originalu tli ovierena fcrokcpije.

Nepcrpune i neulagcvremene prijave D~CC:s:e razmatrati.

SHJORIIJtA HAW P.J 1:IIJTEl. WFJ!OHA ~·~us~_mjesl£

la ~~pXlrW 1t:jem121Jebrl!nl po<:d."if. ra:il.J Tr.rJ1$ ~ Za~·.a~ S,5ctr ... .mo~a,e, • .)l

0IIm1I oa~

.... ".E-F III EIooNo...:! Horu>Il- ,8 -..u 'i;l'"" __ 10 con:b;I .' ........ of

""'".;00 LItg .. _CGI.t!Iy,"IioIII'_fII'I.~_ ,."..._ ..

.. ~oI .. I'iGO~'_tiOO~doUoIl _ DlJI!r __ .. _... ._._.,... _ ~ nw:~ __ w-tl boW> I,IMCEF SH 111_'-' aI , .... poIW'<"I lIolrn .... """J .... .....,e-_,~_

1 1Jn"""",CIOOfM"_""_'_";"'; J .. _

2: '~_ .na')1o::II-""U'O

J. EIrq_"""" ~ ._~ alii ... ~ .. " (IJIu'"'t __

.c ........

• KmA "~ ""ttIO U'I£EI' _lIIO c-. 01 1M R .... Gl!ftO ChI!

~ iIMC~OI_'~""'~_

6 _, ... _".-p_nl_ae-....""" ... _, __ .bmtf:I--

7 ~.~ UI'IltEftnl ..... "HlOt .. Wi orln"~. III

~ ToII_ be ICVOJ Oft '-"CU;BH ... t..l. ~~='IIl~~~ ~"""·_~ __ ~d

I c....rlta ...... liIIrq tIliIII .......... ~ Il1O Tc.R _II ~ Io,..._n .. -"'~

1 CV rrrcI ",!eo,,, ... _

~ .. -~~.- -_ .... _- ..... .-_ ...

..m. _ r-w.- __ -t.Na~ ' .. _ ..... ~ ......... --.... 8

_"""'_ "'- ~"'''-~-'''"'''--

_ ...... too cc. ....... ._,.. .... ._._.~

~"""'P"I..o"'__' ~_~_ • ..:I ..... ~~""'.n ..

--.0-""""""

unicef

,:i.ICA" D.D.SARAJEVO

UI.Oi!mala Bij&e!iea. br. 160

Ogl.asava

ponudu zaiznajmljivanje prostora zare:steran.·ascinicu

U PllltItIIjuposlD\'t"Ie II'.dtrJJdlmo IZNJmlJiv nJ~PlOSlor~ vetitlrlt' 0110 70 m' u djela~t ~,.iani«_

tleA ra$p)laie sa dlje10m oprerrte n restonn I IISlUPit cei~ zakwru IlilkorIScmje bel n.l ck,

,itefer~e t dj_ Qbn:d\:Il za IdtrolU r;llIrli~ btl' IdJlinl~l u mjlXh:lY1lnjl.l.~. ~ moie pMiU: UIIlJIl' IUI~ ft"ltor:ll\i IlldrTIII kOjill1bu _enid bCE

Pon" ~Yijatl.po!Wrnj{j Pff(Iatlllblo ria rec:epall t:mIO--me llf&~ .. !JcA~ tI SaflJMI u6callil'maLillijediti br.1 i!I!l, SII MlJ\lli:ooi .IX! ogIMtJ D 11!5tonl1"

oglasi

Onevl'1i avru; p!!tu: 1. ~pi\Vlr.J~ 201' :2Q

File pileci

• r!nfu Qv,ko

UIJe masUnovo

J'ilja

"y

.~1 IQ!1

Umun

qloo&-J.",,w

~·ZO~

Parlzer plle-fl Maxi

SlI,lama Extra

III no ModrlPlII,ot 'PuHul

Pf:I«e H'rellov,!IIe

VI"",!' .'oj H

~tf~

Sir Sombors:k,a feta ""_dMI

ItaUjan$ka mje,b .... lna

II ~lO

Me5nl do ru bl<

c.... \SO

Fen lako5u MD-7S0A

.'ifttII. \OQW '_1>"1' r v .Il~""l.

Uvljal'la kOlu Fig.ro C:DA·221S ........ I,IW

• "'" \< •• 1.

n~ti rati Jgii I

tiul

Mla sl s moZe

vrati ti ali mlad

'z.gl I III Ze

30

Dnevnl avaz, petak, ki 0 s k I. apriVtravanj 2011.

ISPOVIJEST Pol Alen u knjizi otkrio tajne iz "Mlcrosotta"

GellS me se h -0 rilesili Ba a Ie CUD a ima raM

Alen je napustio kompaniju, ali je zaonao udjele zahvaljuju6i kojima je sada 57. najbogatiji coviek na svijetu

Onus'

Bil Gejrs (Bill Gates, 55) htio mese riiesiti kada iesaznao da imam rak, tvrdi II mernoarima Pol Alen (Paul Allen, 58), n eka das n j i Gej t50V partner s koiim je osnovao U M.ic rose ft",

Tvrdi da mu je Ge] ts htio smanjiri udio u kompaniii kad mil je dijagnosticirana Hodkinsonova bolest, 1982., jer je smarrao da Alen ne ram dovoljno.

Optuzio [e Gejtsa da je obicni oporrunist te da sa je pokusao opliackati. Tvrdi da je Gejts gonic robova koji j a vn 0 poni fa va s aradni ke i vice na njih ako zatraze 510· bodne dane, Knjiga je, navedno, posvadala partnere koji se znaiu jos od osnovne skole. Njihov poslovni odnos do sada se doimao kao skladan, ali Alen u kniizi nimalo

nijesredio Gejtsa, A/en: Gejls me pokusao op/jackali

Roditelji ubijene djevojke traze obestecenje

TUia FacabOoB Zbog sliBa BCarB-O g trala

Rodirelji djevojke koja je ubijena na bruralan nacin odlucili su tuziti Facebook zbog objavljivanja fotografifa njenog tijela.

Karolajn Vimer (Caroline Wimmer, 26) prije dvije godine kablom fena za kosu udavio je muskarac koji je osuden na 25 godina zatvoea. N ieno tijelo pronasli su rodi tel jill ku pa til u stana u kojem je zi vjela 1I Njujorku.

Odmah su pozvali Hitnu

Kad su, 1977. godine, potpisivali ugovor za pokretanie kompaniie, Gejts je, navodno, insistirao da limo dijele64-36, umiesto 50·50.

Ko ns tan me svade AI en u S1.l dosadile 1982. godine. Kaze da mil je moral opadao, as njim i entuzijazam za posao,

Te go dine dijagnosticirali su mu rak i nije rnogao podnositi dodatne radne sate koje ie Gejts zahrijevao. Nacuo ie nedugo zatim Geitsa kako sa Stivom Bejlimerom (Steve Balimer), sadasnjim izvrsnim direktorom "Microsofta", razgovara da Alena izbace iz pcsla,

Sliedecegodine napustio je " M,icroso ft", ali je za drzao udiele zahvaliuiuci kojirna je sada 57, najbogatiji l'ovjek na sviieru, sa 13,5 milijardi dolara. Geits je drugi naibogatiji coviek, s 53 milijarde dolara.

pomoc, medutim, bolnicar koji se odazvao pozivu forografirao je tijelo njihove kcerke i stavio sliku na drustvenu meezu,"[O je poslije i priznao. Za 10 [e dobio orkaz i 200 sari drustveno korisnograda.

Facebook [e ubrzo skinuo fotografiiu sa stranice, ali roditelji zele otkriti identitet osoba koie su u meduvremenu preuzele fotografiiu te na rai nacin sprijeciti daljnje ,ieenje po internetu.

Osirn Facebooka, rodi-

telii tuie osudenog ubicu Kalvina Lousona (Calvin Lawson), bolnicara, grad

Njujork i firmu koja je vlasnik zgrade II kojoj je tijelo nadeno.

"SeaWorld" u Orlandu

Kil ubiCa DoDoUO CB naSIUDili

Dvije godine nije ustao

AmerlHanaC se ZalilePiO za StOUCD

Kit ubica Tilikurn, koji je utopio svoju trenericu u "SeaWorJdu" u Orlandu pro-sic gcdine, sprerna se za svoj prvi nastup nakon nesrece, Tilikum, tezak 5,4 tone, nastupit ce u SOULI "Believe", koji pocinje u srijedu ujutro,

Trenerica Keli Klark (Kelly Clark) vjeruje da je bimo za Tilikumov fizicki,

socijalni i mentalni operayak dasevrari II vodu, Iako je inspekcija orkrila broj ne nepravilnosri u "SeaWorldu" i optuzili su ih da dovode Irenere II opasnost, pocerkom mjesecapoceli su razmjsliati a vracanju programa, Sefovi parka potrosili su milione do lara kako hi povecali sigurnost,

TiliJ..--UID je ubio Don Brencer (Dawn Brancheau, 40)pred posjetiocima.

~kW'

Pretili muskarac iz Ohaja doslovno se zalijepio za stolicu iz koje se niie micao protekle dviie godine. Bolnicari koji su dosli na mjesto dogadaja morali su probi ti rupu u zidu kako bi ga izvukli vani. MuskaracCiji identiter nije pozna! u staau je iivio s dievoikom i ios dvoje eimera.

Djevojka ga jc protekle

dvije godine hranila jer nije mogao ustati iz stolice, Pozvali su Hirnu pomoc kad je covjek pao U cudno stanje slicno transu. Njegova ko:?;. zalijepila se za rkaninu stolice i siedio je na hrpi ostataka urina i fekalija punoj crva.

Kucepazitelj je policiji kazao da nije znao za stravicne uvjete 1I koiima je muiikarac iivio jer je svaki pur bio pokriven dekom kada bi ga vidio.

kiosk

Dnevni avaz, petak, 1. aprilflnwanj 2011.

31

SUDBI.NE Britanac pao sa 30 metara visine

lill ola SI m-o

SIlOrO S . e IIOsii

U trenutku resrecebio je pod utjecajem tableta za spavanje i vjerujekako ie zbog njihovog djelovanja d.ob.io haluclnacije

toM:

Britanac Andelo Nikro{3 (Angelo N icrora, 22) prezivio je pad sa 30 metara visi ne na kon SIO je u decembru pao s balkoua zgrade u Birmingeruu. PIi padu na beton slomio je gotovo sve kosti u tiielu, ali uspiesno se oporavl]a,

U trenutku nesrece bio je pod utjecaiem tableta zaspavanje i vjeruje kako je zbog njihovog dielovania dobio halucinacije, Imao ie ukupno osam operacija. Liekari su m U operira I i gld:cll j eve,

ruke, pete i ~eljust. Kobni Nikrola: Ponova hada

pad promiienio mu je i;vOI i tri rnjeseca bio je prikovan zakrevet.

- Mislirn da sam halucinirao. N e s j ecam se pada, sarno se sjecam da sam se probudio u bolnici - rekao je Andelo,

Nakon dash iz bolnice sa sinorn Andelcm planira se p reseli ti II n ovi stan, ovoga puta II prizemlj ll.

- Ne mogu vjerovati da po novo hodam ida cu uskoro izaci iz bolnice - rekao je Andelo.

Ljekari iz bolnice"Hartlands" kal:u da je Nikrota zaista imao s rece,

Rus na plazi pronasao bocu

_ leca naliOn 24 gOdine OdgOUOriOna DorUIiU

Djecak it Rusije odgovorio je na poruku u b oci djecaka koji je poslao prije 24 godine, Danil Korotkik (13) uocio [e bocu piva na plazi u Kaliningradu koju je priie skoro cetvrt stolieca s b roda II B al ti ku bacio (ada petogodisnji Frank Izbek (Uesbeck).

- Aka pronadete ovo pismo, molim vas, pisile mi i ia

Cll varna pisati " stoji u pis" Frank je pismo napisao kada je imso pel yodina

mu,

Buduci da je Frankostavio i adresu na kojoj mu joS live roditelii u Niemackoi, uskoro jedobiopismoizRusije,

Danil je sada 29-godisn jeg Fran ka pronas ao i putern interneta te se sada redovn 0 do pisu ju, apia n iraj u se i su sresti.

- U pocetku uisarn mogao vjerovati da je boca s porukom pro n adena nakcn toLiko gcdinae - kazao je Frank.

Umjetnicka instalacija u Becu

L8ZallB8 za DDS)aliDC8 Darlla

~oorNEWS

Be~ki park "Bruno Kr· eisky" od ove go dine svoiim pcsietiocima tckorn proljer-

Lela/ike u park-u

nih i ljetnih mjeseci nudi poseban llzitak -ljeskarenje u v isecim lezal] kama p os taV I j en; m izrn edu sta bal 3.

Umiernicka instalacija po irnenu "Hanging At· ound" umjernika Mihaela Kincera (Michael Kienzer) naisla je na odusevljenje posje tilaca parka i pods takla vlasti da donesu odluku da vis ece I ezal i ke p ostanu n jegov sastavnidio.

Tako ce, pocevs i od ave godine, od maia do oktobra, II iednom dijelu ove 10.000 kvadrarnih metara velike zelene pcvrsine biri postavljene visece Iezaljke u kojirna ee rnoci uzivati svi posjedod.

Moja podrska bebama

aktivno podriite dm kampanju IIZa dobar pocetak". eiy kampanjeje pruiiti bolji poretak bebama u BiH.

Sa rarunom od 50 kM Iii vi~ u Va~oJ dm prodavniciosigurajte dnevnu J>Otrebu pelena za belie. kaJe te dm kro1 kampanju "'la dohar potetak" doni ra li (a rita su .

Predajte popunjenu KnjiZiru Svijeta prednosti 13 sakup1janje bodova na kasiVa~edm prodavnicei na;taj naon ufestvuj u kampanji "la baljl poCeta ..

Odricanjem ad 0% pepusta na ukupnu kupovlnu osigurajte sedmadnevnu potrebu pelena Z3 bebe, kOJe te dm kroz kampanju "Za bolJ1 pDeetak" donirati Caritasu.

Hvala na podrsd!

,-U ioU CIJPlE

IU .UP1JJlIII

ercator vidimo scopet

01 APR L do 3APRIL

Plre~l. batak SiI z:abatkom

I ~ •

~ I ~1"1U.I

4,95

t

J

KafamlJewena

Minas ... ~

l"\OlL (r.-r- I ,-

2,65

Pelene L!Jmpl

J" II I, i.lJlLI

v,. II

lto:G "1"fI.' 1'1 .... K .....

16,20

kultura

Onevnl avaz, petsk, 1. aplil/travanj :0011,

"Man rormaf' U BlQJradU

.. U galeriji SKC u Beogradu ,------------, veceras ce b i ri predsta v Ijena redovn a selekti vna izlozba "Mali fo rma t 2010" Udrufenja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBiH).

Postavku Cine radovi sezdeserak clanova ULUBiH-a iz oblasti slikarstva, grafi ke, crteza, sk ulp rure i drugih m edi j a. Beograd ani ce vi dj eli d j ela umj etni ka iz ciide BiH,apredvoditce ih predsiednik ULUBiH-a Adrnir Mujkic, . M. Cu.

UnlJetDice IZAustrUe U zeniCi

... Cetid mlade umietnice iz ,--.,.------, Austriie predstavile su svoje likovneradove uneobicnom ambijentu Male scene Bosanskog na- ,

rodnog pozorista u Zenici, Izlozbu, uprilicen u u okviru 16. "Zenickogproljeca", orvorili su [edna oct aurorica Eva Marija Radiher(Radiherr)i NedZad Fejzic, u ime domacina, Uz Radiher, svoie radove su predstavile i Mejra Mu- "'-<.~~~~""""""'.ao>J jiCi';, An amarija Batista i Korine S ruder (Corine).

II>- Na koncertu Sarajevske 6- lharmonijekoji ce biti odrzan sutra u Narcdnorn pozoristu Sarajevo kao gos [ solista n asrup i [ ce poznata bh, piianistica Aleksandra Rom an ic,

Ona ce izvesti jednu od naipozaarijih kompozicija za klavir i orkestar, Koncert no. III b-molu P. I. Cajkovskog (Tchaikovsky), ""'-_--"''-- __ -.. ...... Dirigent na koqcertu Sarajevske filhartnonije bil_ce maestro Nikolai Zlicariz Sloveniie, M. Cu.

33

Romanic na IIOncerIU

SARAJEVO VelIke pripreme za 23. sajam knjigai ucila

Alelie212izueo I I I

-

.IIIiCeliaOniCU" Od 20. do 25. aprila Sajam ce organizirati TOK "Sahinpasic", KSC Skenderija i UIKBiH

Predstava beogradskcg Ateliea 212 "Cekaonica" Borisa Lijesevica i Branka Dimitrijevica, koiu je Lijelievic i rezirao, preksiuoc ie, na radost zenith teatarske pu b Ii ke, izveden a n a VeIi koj seen i Bosan skog narodnog pozorista,

Komad [e inspiriran tekstern "Waiting room - Germany" njemackcg aurora Klausa Pola (Pohl), nastalim sredinorn devedeserih iz

ispovijesti ljudi koji su se nakon uiedinienia Njernacke nasli u novorn sistemu i novo] drzavi, ali jos niSU dobili odgovor na [0 Sto su go dinama ocek ivali,

Lije~evic je poceo istrazivati na koji nacin su tamosnie prcrnjene utjecale na liene zivore Ijudi u Srbiji na pocetku 21. stolieca U predstavi igraju Branka Selic, Neboisa Ilic, Bojan Zirovic) [elena Trkulja. A.DZ.

Mostar, grad vrijednosti

P ri p rem e za 0 vogodisnji Z3, medunarodni sajam knjiga i <leila koji ce biri orvoren u bh, prijestcnici od ZO, do 25. aprila u organizaciji izdavacke kuce TDK "SabillpdiC" iz Sarajeva, KSC Skenderija i U druzenia izdavaca i knjizara BiH (UIKBiH), uveliko traju,

Redovne promocije

Kako is ti ce u razgovo ru za cas lis! direktor izdavacke kuce TDK "Sahin· pasic" Tajib Sahinpaliic, ovogodisnil saiam bit ce

Mas/arc! se prjsj~lili ()smanaBikica

SMinuli oraSinU s ueliBana

Obiljei.3vanjem 99, god;snjice sum; Osmana l'.likica, istaknl.lwg mostarsk og pi esn i ka, peeks; n oc i e u Klllbu "Aleksa" poceo projekt "Mostar • grad vrijed· nosri" koji imaza cilj da podsjefaniem na knjizevne "eli.kane POPU! Harn;,e Hume, S"elOza.ra Corovica, IlijeJakovljevica ocuva umielnicku oSlavSrinl.l grada na Neret"i.

Proje kl, ko j i ce [raja ri [0- kom eijde godine, u Mostaru tOe se odvijari u organizaciji "World Music Celll,a" i

ponala kniize"nos!.org. Kratak uvid U iivo[ Osmana £)ikica, obraden u [eksru Mise Ma,rica, prehilloc su prezelllirali Maja Buric, Ivo Kresici Gonm Karanovic.

- Cilj projeha je da digllemo prasinu S rlilcsih velikana, da ih olrgnemo od zaborava, Zelimo da razb i j em 0 predrasud e 0 to me da i e Mosrar grad slucaj. Mostar ie uvijek bio grad inspiraci· je, Ij ubavi i kulmre - kazala ie Aleksandra S8"i6,. direkwrica "World Music Centra», A.Du.

odd:a!! u veliko] dvorani "Mirza Delibasica", gdje ce biti postavlieno vise od 300 standova,

- Po broiu prijavlienih izlagaca Sajarn ce biti na nivou prosle go dine. Dakle, irnat cemo izlagace iz Bosne i Hercegovine i iz regiie, Svakog dana Sajrna uprilicit cerno brojne promocije autora i kniiga, U fokusu ce biti spisareljice Nura Bazdulj-Hubijar i Indira Kucuk-Sorguc, 6ja su djela trenutno medp najtiraznijim - najavljuje Sahinpasic,

Is lice da ce, sob zirom na

tesku finansiisku siruaciiu u kojoj se nalaze gradani ove zemlje, izdavaci pripremiti dosada najvece popustekoje je ovakav doga da i za bil i di o.

Mladi auton

- Sv i esn i si ruaci j e k akva jeste, ostalo nam je da pok~amo ponoviti proslu godinu, kada je Sajarn posierilo oko 100.000 [judi - dodaje S ahin pas ic.

Nakon knjizevnog takmicenja 0 terni "Vois ins/S us jedi/N ach bam" koje su organizirali "Goethe-In sri ru I", Ins ti Ill!

"Francajs" i izdavacka kuca TDK "Sahinpasic", prvog dana Saima bit ce uprilicena prornocija zbirke "Kliuc je pod otiracem- Fragmenri iz susjedstva", najboljih krarkih prica i pjesarna 15 mladih neafirmiranih aurora u izdanjji TDK "SahillpasiC" - kaze Sah in pasi c.

love godine na Sajmu ce uces rvova ri Un i verzi ret u Sarajevu s ponudarna svih fakulteta, kao i potrebnirn informacijama 0 studiranju za aktuelne i buducestuden-

M. (;USTOVIC

Promocija u zenickoj bibl.ioteci "Tko je srusio 8erlinski zid" u Tuzli

FotomonogralUa BuBuicau DOgled

-

a arilana lUla na tranzlCI)U

U Opeoj biblioleci u. Zenici promoviralla jefotomo· nografija Bosne i Hercegovine "Hiljadu pitallja, hiljadu odgovora" koj u je priredia Valerijan Zujo, 3.obiaviI a s a rajevska izdavack a k uc;a "Sejtarija" .

o ovoj publikaciji govo· rili Sl.l J asm ina Sej tari ja i Enes Pel idi i a. Pri.red.i vac knjige odsustvovao ie sa ze-

nicke promocije zbog hirnog odlaska u inozemsrvo. Kako je reteno na promociji, Zujo je ovom monografijom htio napraviti kuiigu prepunu Cinjenica,a nesudova.

- Prvobimo zami!iljena kao prirucnik, za kojim ee neko posegn u ri da provje,ri neku Cinienicn, ana je pOStala fak togra fska k.ll i iga . hz=!." lajeSejrarija. A.DZ.

Publika u Tuzli pre bin of j e uiivala u ios jednoj preds1avi II ok"iru 9_ TKT Fesla.. Rije/: je 0 komadu "Tko je srusio Berl.inski zid" Amira Bnkvica koji je u tagrebai':kom !eat{ll His tri oni rdirao ZoranMuzic.

. Ovo je predstava koja propilUje da· na~nju s!"arnos[ i vrije:me u koiem l.ivimo. Usudio ,am se, u v'remenskom perioduodpadaBer- ZagrebaiJki glume; na TI(T Festu linskog zi da do da· naSn j ih dana, prosetaci se Iranzicijskim putern, kojim prolaze ddave do e"rop ske imegra ci j e - kaza.o je Buk"ic_

U predstavi igraiu Dragall Despot, Barba.ra Vicko-

vic, $ini;a Popovic i Tara Rosandie, a olla govori 0110· vijoi hrvatskoi i s"jerskoj bistoriii, globalizmu item· rizmu, dr~avi i pojedincu, politici i umjemosLi, progo· nite1juiirtvi. A .. Mu.

oglasi

Sosna i Hercegovina

Fede.racija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo

Ministarstvo zdravstva

Zavod zdravstvenog Qsi.guranja Kantona Sarajevo

o'siguranim licima

lzaber-ite

svo ·dokt'ora: medicine i doktora sto rn a, . o:l,og'ije

Akcija slobodnog izbora doktora porodicne/obiteljske medicine i doktora stomatologijej u toku.

Izbor doktora porodicne rnedicine/doktora stomatologije vrsi sepopunjavanjem Izjave 0 slobodnom izboru doktora,

Izjave 0' Iobodnom izboru doktora osigurano lice dobiva ad Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na kucnu adresu,

Izbor doktora vrsi se na osnovuponudjene Iiste doktora koja ce e osiguranim licima dostaviti uz poziv.

0- igurano lice obavezno je da popunjeni obrazac Izjava (tri primjerka) do tavi izabranom doktoru u roku od 30 dana ad dana preuzimanja obrasca.

Preporucuje se da osigurana lica a clanovima svoje porodice/obitelji izaberu j tog doktora medicine (porodicnog/obiteljskog doktora) i doktora tomatologije iz njima naj bl ize ambu lante a naj man je za period od godinu dana.

oglasi

Dnevnj avaz _ I. ~>"'. 35

BOSNA r HERCEGOVINA

FEDERACij A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10

OPCrNSKI SUD U LrVNU BIOi: 68 0 MaiO 1I298 09 Mal Livno, 18 02.2011. gcdine

OPCINSKI SUD U UVNU, srrueni suradnlk [urica Babic,. U pravnoj srvarl ru~i,elj Jp Hrvatske telekornunikaci]e d.d, Mostar- Direkciia za pokrernu mrezu (Eronet), zastupan po zakonskom zasrupniku mr. sc, Stipe Prlicu, d irektor, proriv ruzenika £len." Murga, radi isplate, temeljem clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i. 19106, u daljnjern tekstu: ZPP), buduci da ruzenik ne sranuje na adresi posljednjeg poznatog boravista, obiavliuie sliedeci:

OGLAS

Dan. 27. I L 2009. godine cuzi!elj Jp Hrvatske telekcmunikaciie d.d. Mostar- Direkciia za pokrernu mrefu (Eronet) je podnio ruzbu proriv ruzenika Denan Mmga radi isplate, Tuzbom [ra~i da Sud donese presudu kojorn ce obvezaii tuzenika na isplaru glavnog duga u iznosu od 91,70 KM, sa zakonskom zateznom kamarom pocev od dana 16.03.2009 ... gcdine, pa do isplate,

Obavjestava se tuzenik da se dostava pismeua srnarra obavljenorn protekom roka od I S dana ed dana objavljivanja ovog pismena u dnevnirn novinama, Dnevni avaz in. oglasnci pJo~i Sud. te da privitke dostavliene uz ruzbu rnoze podici u zgradi Suda,

Obavjestava se tuzenik da je temeljem cl.oka 70. stavak L ZPP-a duzan najkasnije u roku od 30 dona dO.5 '"V i tl Sud u pism en i odgovor na [U "bu.

Odgovor no luzbu mora biu razumljiv i sadrzavau: oznaku Suda, ime i prezime, cdnosno "azi v pravne osobe, preb i valiste iIi boravis te, odnosno ,jediS te stran aka, njihovih zakonskih zas IU" pnika j punomccnlka, ako ill lma]u, predrnet spcra, sadrza] izjave , porpis podnosltelja (~I"nak 334.2PP-a).

U odgovo ru na tufb u ruzenik ce istaknu ri moguce procesne p rigovore i izj as ni u se d. Ji priznaie ill. osporava postavljeni ruzbeni zabriev (cla!lok 7 I. stovak L 2PP-a).

Ako lu<cnik osporava tuibeni zahricv, odgovor na tuzbu mora sad,>!",i i razloge Iz koiih se tufbeni zahtjev osporava, ,Einjenice na kojima tuz,enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se urvrduju te ~injc"ice te pravnu OSOO'-'\l za navode ~u"e!lika (~lon"k 71. stavak 2. ZPP-a).

Tuzenik moze u odgovcru D" tuzbu,» naikasniie D3 priprernnom roci.tn, podniieti protutuzbu (aanak 74. siavak I. ZPP-.).

Ukollko lu~.ni k, kome [e uredno dosravljena ruzba u kojoj je rui;re]i predlozic donosen]e presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskome roku, Sud ce doniieti presudu kojom se usva]a [Uzbelli zahijev (presuda zbog propustan]a), osim ako je tuzbenl zahriev ocigledno neutemeljen (clanak 182. stavak I. ZPP-a).

Odgovor na ruzbu S privitcima predaie se Sudu, u dovolinom broiu primjeraka za Sud i pro-

[iVTIU straku, pozivom na broj predmeta, -

Strucni suradnik J urica Bohie

BOSNA I HERCEGOVINA FEDEAACIJA BGfiNE I. HERCEG. OVINE WIIC'KO'DOBOJSKI KANTON OPCIN5KI SUD 'U ZEMCI

Broi: 4~ 0 Mal 000005 OS Mal ,'"'''.28. 12.2010. gooi"'

~~~~~.db~~i~~il~~C~"~~~dt~ike~~J:~~~I;'B~~~'f;ltSa~~~~~~i~~.~~:},E~~~d~~: ;.~~ro~,~~~~~,~a ~~~;~' ~;:

~g. 12. :ro 10. gool",. dOlli" I' slijBd.tu:

PRESUDU

- 'bog p,opu,tanl'

Oba""'"le se Mena d, 1Ul<to11" Isplati na lm,dUg. ilOos od90.00 KM sa "kons!;nm """,nom kamal~m P<l~" od dan, d~pije,a olJav." do dan. i.plal<, k'ko ,Iiledi:

- "' ~nos 00 41.00 KM poe" od 15. 03. 2007. .i"din." do d,na uplal.

- n, ~"os 00 7.00 KMpol""oo 25. 04. 2007. andl"" 00 d.." "r>I.te

.,,, iZIIos 00 7 ,00 ~M .poC"" 00 25. 05. 2007. godin" "" d.." "~I"I' - n, ~nos 00 1.00 KM po1"" 00 25. 06. 2007. andi"" 00 dana "pl'le

- "' imos 00 7.00 KMpot,v 00 25. 07. 2007. godi"" "" dan, "r>lilIe

- n. ~oos 00 7.00 KM :potevoo 25. 08. 2007. godi"" do ~a"a "plale

-"' ~IIIlS 00 /,00 KM ,po~,v 00 25. 09. 2007. godl"" ood3lla "plale

- na ~oos 00 7.,00 KM pottev 00 25. 10. 2007. gooioe dO. d'lJ1l uplale

ka" I d~ tu~itetl" nM"kn;~i Vo,kOve POstupkau ;1'1"IU Od 10~,OO KM, a $ve u row I)Ij 15 dana_

Struln; saradnik Am,IaBalic

~~~::uO$:::~~ ~la~%7Ds~,?j'.~re:~ds'anllindgrl\"j~B"'d~'~~'. ~~~~!::~~~~it~~~i' PO,ral u pr"~a!nl" slani"

BO~A I HERC,GOI'IIM FE08RAC~" aOSN, 1 HERDEOO"N1:

I<NI(;~O·DOBOJS~ KAIIIO~ OP~r<S~ SUD U 1,~ICI

~!~3,OaIWOi~::,~~

OpClrtSkJ stJd Z4:irita, str\if~ S3l<idr)i( ~liI; IBatit, 1,I,~a:n,s'~D praY110l st.IaE1I1.J1jU:IJa Tell:kl:lm SrpskJ!: A.O_ SaBia ltru. l!II:a Mlacliffiil Soopoo'IFCillHLIl 9. J~=~~f!'.iI1J~I'I!IIjJ; _ & &JiMI,. *iI;KIin]f~ 3 bmlaa, Z-enlu. I"a(f] l~ilIe(!1..Ig.:I " ... ~_ 1.1115,:23 VlM, ... .an rotl~.d.!rt:I ~8. G2... 2011:. !JNlln!t.dor.Ilo

PREsunu

-t,~g propu!!,nl".-

OIJra~~:nJie se l~ni 4.1! ~itt:lilJ isplaii 1\11 ime CI!.IIJ3ltQ.OI,1 t_ ~ ~ 6.23 ~M sa ~aJo;OilSkom ~I@lom kamat{l«ll to:

· "' izn" ad a2.24 KM. pate, ad 15.02. 2008.plno "'" !lana dDS~leloSii do ISJlI~' - nil. ilnOs. rJd 5~ ,J9IKM 1KI1!f'l od 15.03. 21J08. 'U(idil1f II;aD darla dCSPid:Jmi de ISlllale:

· """,, "" 'M KM' paW "" , 5.1)01.1001. !iodIne "0 mana OOS(1i .... U do II(lI~.

· n,izn" ad 46.8~M'pae.."" 15.07. 200S.plno "'0 dana dOSJlI_ do iSJlI~'

• nil. ilnOs. od .:I6,iIIi t.;M IJ(IIWr od 15.08. 20ai9. ,:Jdil1e leao dana d05IJlelGsd de i5llla:le - nil! Irnos Qd 48,3 ~M' pM1l1f 00 , 6_ 0:5. 2008. 1KI<IinG ~o llaru CcSPj9l£tstt,;le is(llilll!!

• nil: iHlDS ad 46,81<M pOOeY' 00 15_ 06. 2IJ08_1)Od1ne kao dalkl dospjelooti do iSJIlirle - nil. inlOs. Od 46.8 t:;M IIO~ Od , 5. 01, 2IJOS. 'tJOdille ll;ao '!lana d05iJielOstl do iSl!I3:te

- n!l! lrnoS QCl46,:8; ~M' pa~1f 00 , 5_ 00. 2008_1KJ<Iirn: ~o llaru deSPj9l£tstt de is(ll'iIIl!!

• na iZIms ad 514.80 t::M J1G~'1 ad 27 (I,. 2009. gOOile Ikaa· d.., .. OOsJ)feIDSti 00 isjiare - nil ilJ;ios. od 46,.8 tl:M pooe'l ud 15. 10. 2alJ~. (r.KIil'le ll;aollana dOSQleIOSU de iSl!iMel

~ nil: IDles ad ~S,.3I<M pa~\i' 00 ,~. 12. 2008. gooinc ~o!lal".lil dospleJo.stj de ISIlla'l8

• na iHll)s 00 46,3 t::M pooo.r 00 15, 11, 2008.1,IIdIne kilo -!lana dospieloo'~ do i5Jl1iIle..

kao i (j\j bJfrteljlJ l1aOO1UllJdi !r{)~ka~ posrupka u inlDSU DiJ 169,00 KM. oil 5"e· LJ rok.u oil 15 dallil.

struerllsiIfiIljAli; AmetaElaJie

POUM 0 PRAiNOM LIJEKU: P",,,, "" ""51JilO rije do".l1en, li1Iba_ ali" mol:< pod\1ii~1 p~,dl"ll" piII'~.1 ",","'all1~ "anj", <IIa<I, .. oo..iIbom .ftaf)il la:3.:SUil'll., U ~.sjJtIiil00fTl32-D, (Ie 334, Za);ooiil° ,l)arnit!"!01ll pmmJllku.

POSIOV311.C rnt!UnoH)(fc i revlzeri nudjmo yam

Mctlunarodni landard flnun ij koJ,:!: iZ\'j tavonja

(lFR ) 1..3 male i redoje entltete (ME) •

..=----------------. I.=--

lrib.'\Ka u So,urll!aMYlioII .. lr""""", M:c"ul1ltk:dirpU~ [ RRR.!> fbijc_hdo.tr,.,jo_L>1IIlI~ t.Jui>frnIJ.... lIane' It.JUlWo.!q ..!bur. u JlalaI.Ihk tv. .1:1,. I'waI S:t.ad.anl.l ....

IJohiJoJU "'. II ~..." J1nkJc.Choo> U u ath lID> .... I~ , U 11>11 tr.11£" u;'prllq_ ICt'I omJ1I~1I tc )( '>l

N~ ",",""U 7.durur .. nrbm ... -od;.tn, ,n:-vr.rIJ[IlJII (Slufuo::D. aJz!-ntk D,li III" 4"!AI.I, I Slo.IJlIJt' Kom:Ri.- ... rXu""" clI!oM. i ,rc\'izijuB.t[ (=~I ~ Ic.b! 00: 1M3.. R,). te odI~kc"",,1 ~I "I'mll 1'-1 1'""DdI ~jlnllnlctShr}ho:'" p.,,1. U'Jlhr. I ), ro-.n ... L!lblJO:-'" So, _ ~.II'I"lmno RopRbllb:!or!p...u hr. Il"l"nll'!!d (11\ IUlII1J.I ~._ ... IlWi o(b, ",,'lIui'II tlto;aMJjslllll.kb1 fin" 11Il-2!llIO 0.11 1 l..."'O1 0.,., • run~JIlf. r.tuaa.-odsf">on.,.illju B1I11111 Jcd!Ild o.Ir:1Iooj d.tfl.l. 2I.lUD10.II-OOaiJds 2.&Ujlltlli. ,luj1m ""dop, ~l s.a.au·~uo1o' """"' .. RS 1·,.aII r.", .. <Ida. "".....,r.4 Ibrna.qilill tlidillIIokil FB,n u prc>1Id I obp.u Mrl1lL.w""'-rr1lr rn truw,oo.l,,, .. h IllUIdar.sdrr .... nlJIb I .. "oIn., ~"ti1< Ie..

K,.,tUtl"'Jl<' ".._.,lupLto i«b*"" Iku ~ ,III pnrutilr ~ 1 ~t ~ prufWouIB .nrd.

IlIA

\I~""' .... "U. 1_ .w,

.... _bILJ>ib:l1. 'ij; .. ~,.

~ ... m'" Ui, J.cno.!o .\_. s'-.o<s5o> I

,~ ..... o..p.... (~1OI11 Trtal_ "lIora'"

'I ~~

K:!oJ - U

R-.1Ib

Tdoll ...

II:JI ~11·11lO '":..~I~-Ol .. Id I 11l.56:! ~) Il 9 ·1U"'I1-IU

h'J (ij~~ll_ O:!6;!ll)-~a O11t#-1-l" GJ llt).J,I.!,

"" ~'IU

r ...... ~I.od... .... jooIo. t_

\I...ca ML1 Dtt."j

1'-i<lI''''

1.

~ I-

t .....

SREDS1VDU.IIIIFORIIISANJA

SAOPSTENJE.ZA JA VNOST

Kantonaln.o tuii'laStvoulvrdilo da niie bUo nezak'onitosti uradu BH Telocoma

Oana07.0l.2D11. g.:xine okrdan. Ie islraini ~ let; fl KanlCtIaIno ·ruHaSlYO Kan*'<! Silajew \9:DJjXOOl viSe Ilea iz ruk<Mwjstva BH TeUJa Cld. ~e'.1), .la ~je dru5tla u '.u 2OCI5 - 2009 gcdr!e. sa n~ na naba\~ ~.I . 1eiefonsitl .aparaIa !laIrqEfl,a.TI za prodapktm1k:m. T~ u ~ .razI'J61 pa ta uWJa I dOOjeJ ~. 1lS"'lokima.

Fl!¥tSjslIa p;qa. je. nN apsremnistraHI rad:1, ~ U peOOiJ .jaoo;r - !'IIi 201)3'. grdne. KanIMatoom krlilaSlw !<alIMa' ~ ~ ~ jIIija\'e!101iv 'liSeb iZ rukO'JlJdsMiBH TeIecooJa ~ d Sa$tJ 2Dog navOOoo pofIljenil ~W.~ nes8'IjesI3l rad u ·s!uHjiZ (iw 381 Km'Olog W:cna f8li11ime nanesEne Slaw ~ u \etern ~ izI'utI .. e-,e Kar.~ ~No KiflIOOa ~ dooJP.I nmtbu za ~"Ie isIr.ge ~Iiv ~ka

Iz BH Teleo:rn3 d d Sara}M Ie '11~ jllta ".ert:I de je ~je ~ u .~ u ~. sa za):rim, a niOSfo u ~1eW ~e .Zakona 0 javrim naba\tama. Bosre I ~, Ie jja, ie nallavka !$fOOSkfl iqJefata idOO,lEla ~ .JXilYIlim 6ti'na 'irlena. na ~ i mJ:oIIInatIl.

Nakoo de. pi'OYE'dene lslr1)e, Ka!IIcnaInoluiilaSlw KzIIJfIa ~w je uM!do tIa nije I:io relakooW u raW 8. I T~ Ie 'ie u tom smIu·1Jana 07,0l201 ~ne .r):njeIo Na'edW 0 ~~ lstrage ~ Milllia' lila da ~ utvrdenD posI$"lj!! ~ ·iinh ~ u nil'l'Odima krivttle Pf18I'e

36

Pise za e as opis V

Daga HOi

;t.."1~i~ v &~ ;.: ~IljimbijileJi ITWlI:ktIJU i _.ad k.of:;IDdw:ilD,;ldJbliulLJ.:pl~ [lQinill~IIIGI'QIIIINi. Ir.'Irij.11I.

J"rdijq1;lbrimbl"lij:.:oi

f't~I'Iij<ji~tKrIl'!!! !.Ii~l'!L,~ IclkD-i-IlOtlJubLi~i~np.1Io liIilJollolfprivl.a.ii].

U bJllj[llin~ ~nd!-lb g~ li~ic"~, ~'Iii(jllill it:: pok.ml.lJU.jlKtljcooo~lt

~C!I~tJlq,I!:!"':jIk#~I(;:!!I (l'HilllLi u lCbi ~n:ju, N .. k;:.;n1Ll[)h;a'rq:I~llIIn,;m.r EIU.III~ obli~, rn.Lur-:i. _~t.illldl.!!!ii!:iMII!lihit p;l1Ilio.'t:o~

.. r.:n~r ~~nC[!l.il1ll (kfr lilMlm.lftl, :Ii~lJM

~~~'!'~

~~I}lI'I'(ih~ l«JijtupoJ.!oiU,b£IIJjij.:

IbHbI'Deb\n~otIc&uo

~~J:IIi~1 ;:J:;

pd.jtiA&lilll!lcGrnHlII1 i'c.ary)iz'~9.Khl5.l·_ M;.dl:lliIn. fJuJ!Ii!I d.L I ·~!Q"I:m.-.!YYW~~ 1M'~rl~III.o!I,~s:.:;.1II[!r:nin.rjdllHl"tIf,!~,illVl1", n.dnomf.slo""lbl~~~ i;itIr,jdyi iUI ~(JIij~1IiiI lIoIinli~j'ertLO"Bm!CJJ

~~~lg:"~~&i:;:;'[1

K ""d" 10" I" " "I v ""j? 0)1 .10 ... e ale nBllll'lu. acnu ..

Lindzi l.ohan !roii n ovi zivo!

(iIilMl ..... I.i.tJ!!:ZiI.obl.cl fliDLil:.lr)II~'I'r[Jli.iel'ri- 1"l.mjlllo.nio=odl~1:iI1[] "'1.;r.r~.'fIliITl.l)V(1!~t::Q,",~.m~Ir.lL!krvjtrIDLb1J[girui,Liodl!iM"lIikoon:::b.ilJi. Ii1KijrIlJ~il:!lIkOOLlIIlAii .'Ifit[,;IIi:I<U rHX.:.rJtll~culii:

~I~ ilQIj~III~SJII9I:!' ... ,

K.kD le IUIi.Jlm ere iKI. ~i~"l'i)i,"Ilnliril¢l.lda~ ~:SllliiHIrtmdilllflt! .... rur:w., LiDihi iI! pohMliclL GIIIln.i[K.jJm:.doo,.~~ ¥i:kill;l",,1;) !I'{i.;dil'~t r,,!lj-

Sve ostaje u poro dl c i

st" T"I "

luenm er 8111ma

duel 8 McerMom UU?

Millli:Nj~(Mik)'ctnJl)CJbruliil~IIol.'H-.:iom!..

=~~=f.R:_

lI~;'!;IIy(/\JT'IIkllooi-,1jmninu.:insL ~Frill:.;!.". ~ rmjrlliDIerrj;rul'iiiLbkljl !l!::lll~h.ll""!!:i~lJIjQI~ 1PlKI~lu!Rjc[niL

.N~b:I.wII'!bdl!&,;;id.1[1 Ilia (VJIoI<ll,\i!~ rldfCi ft.I .... 1)IIT.kiutk:u;l\;Ir"i"i"iIril,il-~ .kbjcp;.ntia...

laumWll Slijl1ll i IJ.o!IIU.

j)[D'ik~D"'"-k"'l:

Lnodoir.~r:ieiill.mlreuh..li

~~~:t:-~~%

n["lro'a.,Otilll"o.jo:ko_lllin.hR!l>d.'lI,!llijllBi'e(;l,\"f'oo nlll.ill.l.[TI".d~,IiIJ')n1ll p.l(iu..~.

- r.:c pjcqm III: pkj~l.

P..dijelbib.:bmin~);i)bU k.kij'* ..... m~~dJ!!h! (r(I~iit.li; :i!'I. (r>'(I - u".~1k lr iIlI.jll.~M~II1kDru

1'.1'1' T~I"" O·ykf). bI' jjlIpI;Ill'I"'lI.;~SII[1.~IlI(S:l!:" 1_~I"<iIin~.l.nph_ ~~lII1l;1p01hib;l~n~III •. tI~yIl1!U~);'ulil~!DI.nJ1l. .StLlnlJop;:umtltljcdn.1).. .sulOI)~nml)lIl=~.I0.' rfWIl&Ii~pltJnl).Po. ii;OiIii ~;ilIIi I';; II 1l.lJilijilo w~: YOudI, pjPillj JlIiI~ 1"o[ii:*1olI mnn~ n.m-.:ill'l~ mJ."

AU, 1IlIJ1.:un Him IJCi.'lic -liruJo i lIibkDlb.mkl.llliml1..11

~-6IJi£:i'Ii;!""i:Jc,t.;:rb froli1l1K1l11 YA~l1IIi.mii. Lh.·.Uj.lleprur.lrnl!i1:~ _gJlimb.

U'J1rll. .... I(jI;tDr,{'lKi:k~fkiI ~dalil' p(lkn..-.ju Ul1rni.1i ~",.U:{j'i'!'lIIo(L"Dri,l!.i[~ ~ l.,b.b.e; ~b~~ L.,I'I' i~1« II ]lII"'.IIIIr.i.i':k!lIl~u.J:i(iII:tIW Y.J.i, lUi!:lI j~ .st.iH~ ~L n,ll:mlrorullnnll Sje;JinieI!.i~ i'LtII¢I'l~k~ 1;:I~ .... .dII~ ~~~ ... l.IlnJl iIItro~AlIII!ri'clJJldIJr.

36

Pise za e as opis V

Daga HOi

;t.."1~i~ v &~ ;.: ~IljimbijileJi ITWlI:ktIJU i _.ad k.of:;IDdw:ilD,;ldJbliulLJ.:pl~ [lQinill~IIIGI'QIIIINi. Ir.'Irij.11I.

J"rdijq1;lbrimbl"lij:.:oi

f't~I'Iij<ji~tKrIl'!!! !.Ii~l'!L,~ IclkD-i-IlOtlJubLi~i~np.1Io liIilJollolfprivl.a.ii].

U bJllj[llin~ ~nd!-lb g~ li~ic"~, ~'Iii(jllill it:: pok.ml.lJU.jlKtljcooo~lt

~C!I~tJlq,I!:!"':jIk#~I(;:!!I (l'HilllLi u lCbi ~n:ju, N .. k;:.;n1Ll[)h;a'rq:I~llIIn,;m.r EIU.III~ obli~, rn.Lur-:i. _~t.illldl.!!!ii!:iMII!lihit p;l1Ilio.'t:o~

.. r.:n~r ~~nC[!l.il1ll (kfr lilMlm.lftl, :Ii~lJM

~~~'!'~

~~I}lI'I'(ih~ l«JijtupoJ.!oiU,b£IIJjij.:

IbHbI'Deb\n~otIc&uo

~~J:IIi~1 ;:J:;

pd.jtiA&lilll!lcGrnHlII1 i'c.ary)iz'~9.Khl5.l·_ M;.dl:lliIn. fJuJ!Ii!I d.L I ·~!Q"I:m.-.!YYW~~ 1M'~rl~III.o!I,~s:.:;.1II[!r:nin.rjdllHl"tIf,!~,illVl1", n.dnomf.slo""lbl~~~ i;itIr,jdyi iUI ~(JIij~1IiiI lIoIinli~j'ertLO"Bm!CJJ

~~~lg:"~~&i:;:;'[1

K ""d" 10" I" " "I v ""j? 0)1 .10 ... e ale nBllll'lu. acnu ..

Lindzi l.ohan !roii n ovi zivo!

(iIilMl ..... I.i.tJ!!:ZiI.obl.cl fliDLil:.lr)II~'I'r[Jli.iel'ri- 1"l.mjlllo.nio=odl~1:iI1[] "'1.;r.r~.'fIliITl.l)V(1!~t::Q,",~.m~Ir.lL!krvjtrIDLb1J[girui,Liodl!iM"lIikoon:::b.ilJi. Ii1KijrIlJ~il:!lIkOOLlIIlAii .'Ifit[,;IIi:I<U rHX.:.rJtll~culii:

~I~ ilQIj~III~SJII9I:!' ... ,

K.kD le IUIi.Jlm ere iKI. ~i~"l'i)i,"Ilnliril¢l.lda~ ~:SllliiHIrtmdilllflt! .... rur:w., LiDihi iI! pohMliclL GIIIln.i[K.jJm:.doo,.~~ ¥i:kill;l",,1;) !I'{i.;dil'~t r,,!lj-

Sve ostaje u poro dl c i

st" T"I "

luenm er 8111ma

duel 8 McerMom UU?

Millli:Nj~(Mik)'ctnJl)CJbruliil~IIol.'H-.:iom!..

=~~=f.R:_

lI~;'!;IIy(/\JT'IIkllooi-,1jmninu.:insL ~Frill:.;!.". ~ rmjrlliDIerrj;rul'iiiLbkljl !l!::lll~h.ll""!!:i~lJIjQI~ 1PlKI~lu!Rjc[niL

.N~b:I.wII'!bdl!&,;;id.1[1 Ilia (VJIoI<ll,\i!~ rldfCi ft.I .... 1)IIT.kiutk:u;l\;Ir"i"i"iIril,il-~ .kbjcp;.ntia...

laumWll Slijl1ll i IJ.o!IIU.

j)[D'ik~D"'"-k"'l:

Lnodoir.~r:ieiill.mlreuh..li

~~~:t:-~~%

n["lro'a.,Otilll"o.jo:ko_lllin.hR!l>d.'lI,!llijllBi'e(;l,\"f'oo nlll.ill.l.[TI".d~,IiIJ')n1ll p.l(iu..~.

- r.:c pjcqm III: pkj~l.

P..dijelbib.:bmin~);i)bU k.kij'* ..... m~~dJ!!h! (r(I~iit.li; :i!'I. (r>'(I - u".~1k lr iIlI.jll.~M~II1kDru

1'.1'1' T~I"" O·ykf). bI' jjlIpI;Ill'I"'lI.;~SII[1.~IlI(S:l!:" 1_~I"<iIin~.l.nph_ ~~lII1l;1p01hib;l~n~III •. tI~yIl1!U~);'ulil~!DI.nJ1l. .StLlnlJop;:umtltljcdn.1).. .sulOI)~nml)lIl=~.I0.' rfWIl&Ii~pltJnl).Po. ii;OiIii ~;ilIIi I';; II 1l.lJilijilo w~: YOudI, pjPillj JlIiI~ 1"o[ii:*1olI mnn~ n.m-.:ill'l~ mJ."

AU, 1IlIJ1.:un Him IJCi.'lic -liruJo i lIibkDlb.mkl.llliml1..11

~-6IJi£:i'Ii;!""i:Jc,t.;:rb froli1l1K1l11 YA~l1IIi.mii. Lh.·.Uj.lleprur.lrnl!i1:~ _gJlimb.

U'J1rll. .... I(jI;tDr,{'lKi:k~fkiI ~dalil' p(lkn..-.ju Ul1rni.1i ~",.U:{j'i'!'lIIo(L"Dri,l!.i[~ ~ l.,b.b.e; ~b~~ L.,I'I' i~1« II ]lII"'.IIIIr.i.i':k!lIl~u.J:i(iII:tIW Y.J.i, lUi!:lI j~ .st.iH~ ~L n,ll:mlrorullnnll Sje;JinieI!.i~ i'LtII¢I'l~k~ 1;:I~ .... .dII~ ~~~ ... l.IlnJl iIItro~AlIII!ri'clJJldIJr.

3S """!. _''';",11. Onevni avaz

ti 1·1 1

Vole ma10 011,105. mol0t0 Tctanlllhl 24a

~~.!~:a adresu 11000 SaraJovo 06,1 142015

rna 09 as. ;USMS·om maUagla.I_,.ba .. , .. ,

V07.iJa i ~dijclovi

Prodaja

• Skoda 'Oe~via AS:!! CL3~ jc 1_,6 MPI. J ael nn mcrorar 75 kwll 02 ks. Z9P rem i na: t j,95 cern. Godi na proizvodujc: 2007. Prva rcgisuaells ~ [anuar lOOS.! reglseecvena do jgnu .. .-a 2Q12. Brei prcdenih km: 40.000. Bo]n: Capuciae be:.'!: metaIik, Klima, ADS! SCj1;'OJ daljinsko centro mklj,~ org. muelka, keplien i servisi ran kod ovl:a~[~f1.!J& distr'ibutcre u BiH, super stanie - novo vczllo. Cljeea: K.i\'1 20.500. VilisIII k- LlSCA mod~ d.c.c. S:l.(3jt''ffl-_ Tclcfbn: 001 130011,

0,3/272·680. N_

• Prodajera Opel Kcrsu 1.2 l, 1991.! ocuvana, ,P<i'\'OljtlQ. Tel. 001 431 971. 3726·1 Nd,

• Prode jem 1 u,gu 5:5-J i~p raven i regisrrovan do juln. Dogcvor rill

101. ,46-46,_ 37'14-INd,

• P-rodajem Colf >, 19'J7,god., regisutrva:n OJ;;!' jl,l M_ Ci ien,(i 6_SOO_ Tel. 061 1451%, 4404· It,

• l1.h.tmi niiske 4 rels~ I:nncskc~ 17SI7W1 3. Td.061 >42447.

• AuoiQl,200-ll- S<><l-, l.OTOJ_ Tol..

06191 l762.

• Auto gume 195 -6S~] 5 M_LChl:l.inl polo\"ne~ 3' kOfl1.::.d:a. T~]. 00 1 77?843.

• Am:o og'!c:ditlll Zil rctmviWN za sve vrs.U::li.u\a~5 K M. Trel_OO'1 :t 49190.

• Au LO rada.r delckIOri Cobra i Wb incc[t :ri:C'llon komplcli i m:LVigiJl::-i~ i~ :to InJ L(lmobile~ g-atancija I god. T e]. 06627181S.

• Au toJ ima.:r tad i sve Vr$~.e nUlolimarski,h rndov:j], brz:ol, jcfi.ino, kvali· "',no_ Tel_061 170427_

• ALUOSLakla "'-Rule"', or.igi na]

wf~ilibc i blX.n~.s [iikla sa ugrndnj(lm.

fOO~T~:iOO~ g~~~~9:Jlf~r3 3~~nic~

• BMW ><5 TO>, ~"dil'c 9'.1., full opre:ma)crne' boje] odlicrLLl sLanie, r.cg. doD, lOI2.Td. 00.1 7S0l 14.

• Cicra.en el, 1.4 Hot) dize1J 2005. god,~ bijel:a boia,. reg. god. d~nn, Tej. 063S00 lO,_

• Ci [1'(Ie_n Xsara, 2004. HDI l.4 [e:k rtgL5:rruvan i Ford fok~ 2.0 bcm~in .. ~ 20m. ni j'e tij~n:! C9.-ina i ]XIi"CZ. Moie mmjena ZOl j~dllO ;:.0(0. T~I. 061 843- l24_

• DijeloveO:pc:1 Frome.re~mOlm dit!el lJ,200U. gQd., li.mariiu i MtaJI: dijf:hl'lf'e. Tel.062,279743..

• Dij clove za hym;:tili IICcntl 1i po, Icmpra~ k::lld.el) :!] fa 3.3t mondeo. TeL OOl482 162

• Dic[Ol 1 J.:r 198]'. god.:!, rq;i5 trovann do 2:3_ 3_ ZQ11._! ci i efJ.a po d.og-ovoru. Tol.061803001.

• Fi:n Pa.nda 1.O~ tcnoUlej 97. god.) dvo:sje.d! ben.·.d!li! ~g. d!l 6. mjesectlll U <><II i,nom ",ni", T cl, 00 II &4196.

• Fial IlIll t'HQ 1_2 :B) 60 K S! 3 Vt:iH.a~ 2004. god., full Opl't".mil osim kHme. T<I.061244181.

• fim Pun LO ].9 JTD, 2003. god., pla~ ... i. '" vrnt~ ful o.prt:fll.3:I, pl~Ccni atrina j

~~~g. ~~1~~t~~l'0618~;56tj~na

• Fia.t Po rm~ rnu hi jto!, ].:3 c!til~l~ 2005. god.!, biiela bojil] djena 6.900 KM_ Td.0611441.6'_

• Fi B[ Sl~lo 2004. gOd.! me-tear; k :sivi~ full op.r~mil1 dicnil 7.700 KM. Ted. 0621'6890_

• Fia [ S dlo ka.nvan 1.91TDJ 200;. gtld., ,kli !'1l~j ABS~ 6~ ,;ti rb~ 4);; c:l. podl.':tll.~j) cili servo, dalJlfLsko z:iI:~ k.ljL.tCav~mjc, .5L'IliI mct:a.lik, tck regi:s[rOViln)9_1 OOKM_ TeI_06121481 3,.

• Ford c:skon: karaviln, [G, ~ godi"".41 ooKM_ Tcl_0614l486"1

• for<! Fie", 1.4 TDCT,.1004, gOO., plav:a" 3, vro t:a~ fu I op[(:m~ rt:gL~tro~

~~dil ~~;~~8.~~K~t~r. 06T~~a8

408.

• FordF[~sru,g;o(]. 2003..] l.3 D~ll'Zin, ful Q'pJJ:m;]1 pl:a.~na C'IJ.rin.. i PDV) LLVO".t.. N jem:atk!ll! "'} ..3.[)U KM. Tel. 061 107l85.

• Ford FOky,s! 2003. diul! TDe] Cl·crvcmo1 klima, UY'OZ Niemacka, p,lsQ:nacar.l1l8 i PDVj 8,900 KAt Tc.l. 06110118S.

• Ford Fok'll.:S~god. 200,3_, dizd, kar:)vart! f1J I Oprema! I,J .... Ot N iemflC-..kaj plareoa carilia i P'D V ,8.100 KM. T eJ.. 061204169,

• Ford KA 13) 1998.,go<L.J regtsrroVim, servlsiam, ocuvan, Jl'OVO Uno! T<1.06149~)O'70_

• 'Ford MOlld-eo 1 . .2 TDI] 1999., klima, ABS) CD~ cenrralnc, stanie odlidno, 7.000 KM .. TeL 061 0.&7 748,

• F'o.-tl! MOild~ 2003_ t_-! TUel! kamvnn-anromauk.slva bela.eli. to.OM KM. Te1.0011Q4772_

• Ford mcndeo TDCl, 2.0, 200.2.

SOd,lCk "8-,1"]],.11.000 KM. TeI_061 108047

• Ford s maa t.s mel, 07. g'l &o:IJQ

f:f.06~ ~l3~fJ.,~08-g.! lim, ptJ\'OljnG.

A'~r~~J~~-~~6~~I~~!~~~l~;a~ik:

regisu. Td.061IJ3750,

• G~pe.k (\It'1H~) 1.::1 Ford Piestu za lOO), god" 50 KM. Tel. 001709956.

• Gill r z, 87. SlJ!d-~ ].6 benzin, 1]0'\'(: prednjegume.reg. do9.2011. gnd., Ii· rnariia I entcriier u odlicll.Qm staniu .. Tel.061 '66689,

• Gol I,l, 92. gnd., rd, 3400 KM, fik·

,"o.T,L06lISl896

• Go1f3] l.9diz~l) 95. g'l kllma.alann, ,<s-do UQI2-C· ToI_00l31S 769.

• Golf>, 9S. god, cog, do 1./l1J 12.

TcI.06II7I SS3_

• Golf4, 19'.I8.g.,SDI, biiela boja, rcgisrrovan do 8. mjeseca, Tel. 061 205m.

• GolrVl lA B) 16V! 2:0011:.! kao [10\', reg, 40.000 km, kuplien u B ~H~ full, 4 + 4 nOVe ~umeJ 6jena: 18_9(10 K.M. ToI,0613S~229,

• G"lfV, 1.9 TDl, go~_loo,." For<! MCifidro 2.[) TDel] kat'9'VBIl1 Pe:~il 307 SW. TcI.0612S8 159,

• Jl1,go :loSlE9.~ regiSL do g_ injesoca-

dobar,djon, 650 KM. Tol.0612l1~;9.

• J "_l!O 00, I m_ god_, P""'" 86.000, l.L odl ic.noms.[;i].nju, d jena 1.200. Tel. 061350169

• Kia ~ed K!U'a'llan] ].6 ~n?:L:il~ 2008:. ~Od"1 moi~ ziJmjena z:n JeftLlJ.ijc 'o'cl'il(l, Td_062'S.So711O.

• K.ia Rio RS lim uzina, mClal.iJ:: si V<I:, o;n t r3l n~", kh m::t,~ 2002. g~Jd.~ 1 A 2~ 'LI 0<1.1 i~nOoms:!.ani u! reg. do [(raj::. 4. mjes. 201 I.TcI,061 IS6l09.

• KumbL Fi:u D u(;lUQ' rlltg.OtJ1 log JTD, 1mlXi, loo I. gOO., ~p",!'lIll, re·

f(-J! ~B$.-~;!~:t:, ~3j f~j~~ ~-igg

744.

• Kombi Fial PuhL(I 25 D! 91. god., u .... wnom slimju, p.rildukn il po· "i !eo;, 1.500 KM. ToI_ 066 681703.

• Komb i Masn~r Reno, povileni, 2003. god., Euro4, 7_500 EUR". Td, 061101800.

• Kombi VW T4l 2400 c,cm, d.izcJ,

~fie~r;e'~i;~~;~.~~~9.iOO~e~.Lj1~~

061200689

• MB Ateg<> 81 S, lOO4, god, 54.000 kml 29.000 Khtl Lli ZilIlIjcil;a. Tet .061 7a4790_

• Mercedes. 191) di.z~l, ;iu.no[l]:lJl.ikl 8S_j r.r;gi:strtlv:'1J j gandinnj 6.000 KM j 8upoersl:!nie-. "f'el.06l 500037.

• Merced!::) E 220 CDJ) ~vOlJ].t,gardj :aLU(lm L'J ltip[ tOil i14 CD~ ra.dio~ Iel.~ kOla! :s:enolU! OIl. felge! nm~ gu me)se-r~ ,j 5n,k"j ig" Td. 066 364 848.

• Mtrcl:d('$ Genkr 126! S J::1f1Sih ub;ate.o momr dizel1 vrlo 'po'ffiljllll, <ooki wm])C"- ToI.06Z&4l8S0.

• Mercedes] dizel) 99. g,ooJ 7900 KM:. Tci. 00 I 25SW6

• MQmr "Metced~" 19(]-100 d.Lzel,

<><Ilicno",-"je. T.I. 06 I 25l80S.

• Pa.sa~ 1_9TDlj 74 KWj LO~)2_go.tE_~ rul oprema.J ti muzi oa, bijeli] p.lareo:a "''''''''; PDV. ToI.0624O<4J8_

• PBs.a1 l.9 TDl! ](aravan, a.Ulom.a~ cik~ ti ptronic, 2001 god"~ N:gistrovlln, J 30 K S! e.kSIrfi op.reni.iI! mogu~a 2:fIrfijon,,14.500KM. Tel.06l16l3S5,

• POUJl<""l407l004g<_OHU1,fulln"\Ijggcij:a, I.e.lefon +d'V~j~ re;re.rvoe gu~ mc.Cij,n" 16000 KM Td.063160S60

1;~'!fM\"!l:iJi~j2d3J ~004 god.,

• Pelo20611.4H"DI~2004. Sod_j$i .... i~

¢ vrata, fuJ: cprerea, 'Platen ~ carina l PDV, 160.0001 knilga vozlln, cl]. do "s- 8.800 KM_ Tel. 061 I) 8 202_ .1)e-1o jOt, 1.6 B, .2003. gnd . ., slvl, 3-

vrata, ful oprema, pl:i3&n t carina i PDV! Ill.OOOpl"cli9.0!servts;.na knjiga, ex rr 1 eil. do reg. 8.900 KM. TeL 061 0838(11.

• Pew J07, gOO. 2002,,1>,",. 1.6, lUI

~r;:ipb~.~O~.a~te~:~~a z64

16~

• Polo 1.4 MP1) benzin, 200(1. gnd., plavl, 4 vrara, tek registrevan.d esta cpreme, ga.rfl!i ra!"!~, t 1 S .000 pre~o~ cobra atarm, 7.4041 KM. Tel. 06J 158 202,

• Polo 1.9 dizel, .2003. gcd., 4 vraea, rut oprema, metalik SiVl1 J11~a:na canne i POV _ Tel. 062404 438_

• Prodala, ugradnja, remcmulaescr}J~ ,dn=mato.r$j ITIU\Ilr:a bri$j;I~:jL Tel. 06136S 193,

• Prodakm i ugr .. d'uiem ZO:!o 50Va .-u ta ~11:~6\B 3824 ;:.lrovioo:ore, P't)'\'(11 jn,o!

• Prudaiem i Y,{;::ri1L1'ujc:rn ~ s.V:a aute uglcdafa za I"Clr,o'ViZCI reI povol jno. T el. 06I,l9970,

• Prcdajcm Passar TD I, rJ"'}. gud.

Tol.061 161 ;25,

• Prcdajem za Golrilalna;er,all,en~[or 2,~4 i za osrela '7Q:7.1 1:3~ moZe i men,al;n. TeL OJ l 53 1·9'.16, 00269l t 10.

• Prudajem fiat punro 1,2 benZLD]44kwI2002 godina,S vtata .,ktima

;=~:A:t~~~~:~jaeg~[ti

Cij.",7200 KM_Td_06I226,Ol!

• RBdim 9I'uiKoro ... ;i'Vnu :;-lI~li[U au~ tomobi.la. warc::nje;r farbanie;r pel.Lnlojol!. Tel.061 S'.1 ,47_

• Reno ).1 killIl.pusl 1991. god .. T cJ. 061 ;;6SS8,_

• Re.!lO Cl.io 1.4l. 16 V, .2003. madel, si ... i:, '4 "'Tau . .iJ! fuI opn;:miJl pbfen.~ ca.ri~ i.'I:iI i PDV) '7~_OOO ilre~) S-e:t'Visnaj <X,", <ij, do "'l!. 1.,100 KM. 1',1. 061 83SS65_

• Reno Kli~ au [C1rn,nik] It! imm, eJ.

l'O'li .. I-i.Td.001249467_

• R~ilQMegiln~2-OO3.di~e] 1.9)4v,ta[i3~ fiJI OPrcrnill uvoz. Jo...'jli!rnl3c ka, p.laeenfl cari!'1a i rDV, 9.700. Tet 061 10703>,

• R.ctroviZ(l:['s,k;j cg:b:d:tla ~!Ne "'T-

Sle auta, S, K.M. T·,~I. 061 :5-12799.

• Rezc["me dljcl.ovc la Fit\11 zvat~ od 17 do 11 n_ Td_ 03) 468-892_

• Skoda F~bil3) 2001. god'1 dizel TDlj Dl-CTvtPOj f1J1 o,premal tek regis [j(]lY'aOa, U'VOY. N i~rn!leka, .8.:}O[) KM.TeI.OOI 204 169.

.. Usradnja a l::.:rm:a i s:iSl.elna "ro li v krnde ~ozil:il:, lcstiranjo;:o: vozila. TeL 061 36., 193_

• Vr~i m dijagnosliklt 211. Opel voztl.:il:.

MQ~"< dol""'~ n, ad",,,, 10 K M. T,,1.061 [tII.l69'.1.

• VWCi3ddy:SDI tc:remiJ 2003. gOO., 180.000 km,c:ij~oa 6_500 KM it! :;_amjon" T '1,061784 790.

• ZlI Sk(ldtJ Fel i I;i i u ~rQd:;3j.r;m d~bru pooto'Vo u hi!lubu,5.0 KMj Silrnie'Vo. ToI,061 S51l17.

Kupovina

• K.upuj,eJ'f.I bavarisan.a \'o.ZLi::a: fasal k:u>.v:JJi 3 i mMegolf",'O. Tel, 061 S04 190.

• Kupujem ispravna i h:iJ.varis.a.oil "0><1,_ Tcl_01i29I,63,.

• K upuj~m ha:var:is::I l'1Ia i 08lBI:il VOZ i· 1,.T<I.06Il7H41.

• VdiillQ C1lkl1p tabJi~i~ hav,anSillnih i dm",j,lih \""il" T.I, O6l506 ns,

•.. OLku 1;',1j uje:m ispravq:l vQlila !l~ D.H.. (ab lama! mlad:a godH[t!J~ is· kli uei VQ ispod uii~o Lh c".i.jcn"l Lspl:a.t3 O<Inl.~.T'i.061311798.

• Uz.imamah;avari:SillJiI i ostnt~ ilUt..1..

T<1_061249467_

• K upu rem h:!varisan<t i oSl.<I.la BU [11.

zadiidovc, Tol.061 61.48g7.

• KLJPuj~ vo~ila ni'..e vrijed:nooli~ b;avarisilnal n!l sLron.lm t:abliiLma, i s1. TEi_0011,8117_

Izdavanje

• ladaiem ecsoban IUiG:UZTIO :n.llmj~'len stan 'U Hrasnom leoti "Rooo",". Tel. 521·816. 4298· Itt

• ltdajem,. C_ vns - V ranica nebcden, dvceobcn-nemiestcu. Tel,

061 103 0,8, 3801-1 Nd!

• Izdaiem dvceoben lilepo namidl en s:!an Grbavica - 400 KMJ i zgrada kod B",,,,ii<· ,00 KM. Tel. 061 142704, 439'J·l"

• Iadeicm povofinc edaptirauu i moderno opreml [enu gi31'SO nieru u: ccnrru, r:1.;:d:olJ, blind, vrata. Tel.

061 l14 313. 440l·1"

• Iedalem u Ferhadi]! 15~ prlscmnc, postcvn! prcstor 40 1112. Tel .. 06IlI94ft4,03320HI!.

3825·1Nd!

• lzibtic:rn kl.l..cu pedcs.r;t kvadraUil bOSllru'i:l'D, ).':!fi~.m'n.o, sve fI'OOehnCJ! s;;i garawm ~ ul.3:l sa shh'nog Pl,J,(;;ii od.miln. Potuni1mj~(lma klLea t gilr::)~:! $'i/.e sku pi:i 200 KM. DaTi",.-Vogo!;C, Ho,oni. Mob, 062 21> 6S,. J8H·1Noti

• Iufmje.rn u no\'oj kuci p,rvi :spmt 11.0 ml! 8lt:iltle.im .. , sa gar.a:~Com, i.s]:N}d k uce .... cli.ki pliiC:!. s.ve :skupa 300 KM. Barica-Howoj. Mob. 062 21 , 6SS_ 3834-1 Nd,

• 17..dajem jednClsoban s:[1I.O~ namjditelJ 1 u s'ts mbenoj ,lJjr~di~ KoS:. brdo] lukit:cw ~9, kod Bo:millijeka. Mob_ ~61 201 ,71- 4421·1"

• ' Izdaje:m sIan U CCIl em SBrajeviI] pQgQda!l za ibi.aflotelarij.e_ TeL 06.1

!Ol 216. 3860· I Ndi

• l;,o;dai'cro k.omplettio _n:;nuicl:ttnl!i gilf:Sonjc:ru nil HI :sprntu sa ccntrnlni.tQ grij.aniem D NO\lOin GI'2du. Tel. 061 869 199, in 17 b_

4439·111

• AerQdrom:sko nascl,ie) i zdajcm Pfi"S- prns;lO~ 40 m2! za ggent:i je, :pred~ smvlJ i~1 va, kancct:irije,· sa J1:ilpiri rna. T<1.0618,7012.

• AJip<llSLnoB-fuza1 na.mjd[enu gar· SOil jem zapcsle'Jloj lell i-'::iot udcn1ici IV ~o,t Tel.061 212743,00;631342_

• Aparunilllsko pr~flocHm tznad Ks\r:(j,r,al'cj, p!illrkioF;j killb1o"lika:.. 20 KM 11<>"'00', T ,1. 061 ,39647.

• Ap<irl:m:ansko prclloCi~t-c U f".'I;lJtru g;rada~ sa ~ rra 0rr~m. SOhBm:::.! TV,

i~~i.~12Y3~o~ing, 15 KM po osobi.

• Bt~lave, izd;i]j~m d'Vokre~emu so· bid :Slli_u:loCll lLi:am:J, ztlSCOOIJ ulaz, k:a~ blovSltB TV, in[e:tnel. It'l 033 l03-6G6, 002 .5951 OJ.

• Dli,..1J lta!'lh'aj. ;~narwice! jt'dnoktevemu niollDjcl [enu sobu. Tel. 544-23].

• Bill .. tru l-cib lJ~k-c B is.ln k) :5IJPCf adaj)Lir.ao I1aftlj~len jednos:t.'lb.all stLlll,_H .5.P'1 Zgrad~l zvnti od l7 hI 400 KM_T<L641i-410.

• Blizu 2eljeznitke s.mn Lee sobe, TV ',bl_, pO o,obi 10 KM. T,!. 061 13'345.

• Breka, i...-.dmjem nam lesrenu garsorIIjC"n.1~ 2 tdai:J1 '-J lax pcscbun, student» rna. "fel_j,.30S·-207.

• Center • Papaga] ku, nudi m rto6e:nie li ] LIIJ($II~mJ opremfjeni m nparcmanima. Tel. oti 1 72472:S.

.' Cell tIl r Dobri nle 2~ iadeiem rIO:>LOf :H mz, prizemlje, sa reno crija~ nlem, Td.06l%71n.

• C_ Vi]a~ Lzdajem 3--soba L1 extra n,mjdtonsmn. T.I.063379901,

d:!:l;~n~{~~k:~;[;.ik~~ji:'i{~0)3

48,-912_

• Dobrtn]a 5) i.'?.dgjem pes. prostcr 6S m2, zn sve dlclamosrl, Tel. 033 6'~-006.

• Dobrl nia, lzdajem z-scban namjdtcn,",n. To1.063319901_

• Dvokrevemu scbu zapcsleal m radnicima, krcvl'.:1. 60 KM_ Tel 033 66~-176_

• Grbavlca 1, 'lzd.:il:icm prn.fu lspod IT::.ni:ita. Tr=I_063639213_

• Grbavlea, dvosoban fiilllljelten sian, priv.kuca.lsprat, Td_OO3639213.

.' Grbavlca, i:;- .. di1je::m arrakdvan pos. prostor 6.3 m~ parking mlesro. Tel .. 061IQI9~.

• Hrasno, lzdajem namjesren led- 1].05<l0.iI;l::l 'St:;3"O Z1l.po5JtD ira S$XIl ti m:El:lo priv. ku(:;a. Tel516-3~.6_

• Hrasno, ladaiem Stall rrcscbne, prcko pu ta rrclcibuskc stanicc, extra n.amj~ten. Tel. 062 204 2.rni:.

• Hn;sno, po:s. pl'OOlQr 1 00 mll parno Sftjanj~_ Te:1.,ilB66~-lQl!(t.Qt 1.50].73.

• Ilidm-PejuJn] polupraznlJ garso· nieru~ poscbillJ !J.I~Z;o.:5trlJja,~5,. u pri,v. k"c'l.-l'el. 033 n 3·1 lO, 0616.90 il4o..

• 11 idro- Pejto'nj, pCl5o, prQ:StQr 4Q m2" .'i".a iiYt: Ili!mj~:ne~ mo~~ i :$kl:adii:il~ i Ma. VMking. TeI.0l36l1.064,002156840,

• bd3jem d,,'QSQcan nn!tlie:;'t'tn SUU"J .<><IOBNTV.T,J.1I61216372.

• fz.dajcm d~ooeba.n namji!5tcn sian :sa grijanjem, 1'0:;:'. ul.az, $a(e[a Zajke. Tel.06Ill3948,.001149442.

.' I~:Jiem d ..... usob3!Jl re:[iovi~n 'l):!In,., mode.n.'1o op remljeoJ u: Sarnj~vu . H""no kO<l Robo". Td_ 063 8%1 801.384·11',

• lzd.:il:jcm dvo-soban stan studcnticama (bh~u ~:a.II'lPQu)! 3.00. KM + rdi j •• Tol. 033 658·946, 062 52 80 53.

.' 1 ... .:dllit:[IJ dV05QOOIJ, :sUm ~ [)(Iobrif.l ji !tod M~lta Lom. T'e:l. [)6] 905-051.

.' l:OO:iljern gllrall;lll:31 Ko~vsk'lJm brdi..l! M. H::.d!:ija.hita!, !~a duh ·~·tt:ii'lie!l'kiperiO<l. T.I.001182198 .

.' I::-..d:::.jcrn ili prod:>ijem I1l.dniu n,:J SiMI"".Tel.06l-9170[tll,

• ] zdaI-cm jcdn.QLpo:s.oban Damjci[en ,stan ~ renll'. gJij:iliniem~ pn\l'. kuc~ svc ~sebno. Aneks. Tel. 033 649-744.

• Lzdajem Icd:nosoban nami~t-en

:sUm u pri.'o':;!ItIl.oj kuci. Tel 033 6505-3,29.

.' I.'t'.!daje.m jedfLO'Sobao sr.ao nam~ fcl.tc:n Sl"udc.ntiCilmii Hi dic::yoik.amil, p.os_'Ula~.Tel_ )3:50-539.

• bd.ajc::m jednos.{loon :5.I1ln za 2 s.ru·

~~lj~~~k~~;~'bl:Jg.o~r;.t~aS~j

537239_

j~[~~!d:~~~ ~~~,O~:,~;:~b~~ ~i:~

O<Ivojono "",i,- Td, 061 781 073, 48'·617.

• ,lzd;aJc:m. ic:CiJJCl50bitn sUiln, SA:: po~ sebilO! V~i.i.'I:!iikO g:rijanje_ T.e.L 0:3.3 .Il1·541.

• bda itm ir;:d !l1J50b.::.nj l:Js.eba.Ti. i o:ruemlj en Slan, 8 .. gr:i janjem! lijepa J I). kocH" Brebill. Td .. 03,3 S>8- I 8S, 06l 147003_

• Izdajem kueu IlnmI.ettcnu5i11.000 rnl Qku:rnicej ~t:ak i .G.Halt;, Ck;,ije:k. T<1.061 l1394&,06I 149442.

• l.zd~jem klJc::u niJmi~teJlu :SiJ pr:)'..om.! ~Ialo:m .i l .000 m2 v~n '::.1ca~ Ilidz.·O,ij,k. Tel. 061 149 442, 001 ~3394~_

.I.zdmjem manj i jed. Stan lJj pfiv. kuci, poScb.a1l uJa6;i [!;;Imidi.LCflt S:;IIDi;1.I il i samid. Tel. 033 444-cE4.3! Mjede.nica 14.

• Izdillc.m milIl Ii tlgo:sti tc:ljski. pros-

Lor sa OO&Lom, ked spemen ~es.me na Scdrcniku, T<I_06.2398007

• I?.daje.m llam.ieSle:n SIan 44 f.I1:2~ brae-nom zaposlencm paru bez dleee, priv. i--':!.lt;;i, K- Demiruvil:a!42jkod S~d.BiH,An,ks. "[01.013616·1 se,

.' l~!)jcrn namiestcn S:UliI ~ ~rii:lj;nlem, Aercdromsko 20. 8Ul· mir- 1Ii dfa. T d. 033 680-00 I,

• Ixdajcm M.mjoditen stan II peiv, kllci Kobl lls Glava, poscban ulaz. T et. 06151lm

• ledajem p. prostcr 240 ml zn sve namiene sa parkingom uxglavnu ces[U~ Saraj p.olje.. Tel. OC 1 545 3j,8.

• lzdalem pekaru u Zenlcl, Sve Inrorm~,dje!ll),leI_061, 136075'.13:s.-IZ~

• Izda] em pcsl. pros, 46 mz i 89 m2~

Tina Ujcvic..13_ TcW61 03395J.

• lzdalem p.oolo\Tni pros [0:1" SO mz, do gla "'"[II:: ccstc u Buce Potoku, mere 1;a's. v ~oa.mjt'nr_ T.eI.(1621.S4130.

• Izdalern poslovni Pl'OSIOf '90 m2, 1J l ~Iavnli sob ~6i!.i I'l i~\J~:l:) S\It: n:jjmjene, ul. Atip.al.inll 1 S:3;a. Tel. 061 22-8 S24,Ol3486-S,8.

• Izdajem poslovn i ptnster ee Bii~arMji) reeovlran, mokrl evor. ToI_06118364S i061 \11906.

• fadajcm prazae sp rut kuce, sve zascbuo, all glevne teste IJ B ~I,~a Potoku, mo'e S!!J ga.r!!l:."iQin. Tel'. 1J.621 j4l so,

• Izdajem radniu u suog_om cenrtu B,.e,rSij" IS ml, Td. 062 o9l25S.

• lzda [em sobe kod Seb ilja, BiI~CilrSii~, sa kupadlom i TV, eijcua IS(20)KM_ Td_06119l(m_

• IzdBjem robe za ~rc.ooc:il[e U Sl. 9rad'U,! gTii;;:'II~jrC i TV~ cij.clla 2.0 KM. T<1.0615l7479.

• hdaJem 5pr:it kucc: II id.m, kern ~

~:~t:rO!~~ij::~':)~li i~~j~i tiu-

• r ldltjl:m sl~p 4(1 rn21 i imsd Sh·nCierij.e.TeLLl61366409.

• lz'dajc:.rn !Slim 4S ml~ YLwko prize. mlje! n~,v! pra.?alhsa~:n B"'al nim: grijanjem], u.tica KemLi]a Kapemno'r"ica 30. T<I_Q6Illl:l41.

• Iz.d!!lje.m slBn u Dcabojskoj uljd)5-5 m2) I ijc:po nam ~c:;t.cn~ a:n trill nOI 350 KM_ To!. 11612S6l81

• lzdaro:m s.t.an-kan~lmiJs.kipro5· W:r (pOl Q rtamjclilen) 72 !!Il! .kod Kat,edrnie, lllsp .. ,. T<I.066 7S411&,

• Kod h iJ'lel~ B rj:51o!~ izd~jem pu:i.

jlrosmr2:Dm2. Tel.0612.52.294.

• Lijepo urOOcnu trokr~vctn IJ :sobu r:)d o:i cilmi. T,(::J. 06168,3 811_

• Mak.m ka] cenmr1 apar[man Z!l dvije osobe~ to,k'om g:odinc_ Tel .. 061 224174,0619.130'14,

.' N:a:m icltc:n joonD'Sooon :stiln :5tu~ den tim::. ih bra~nom patti. Tel. 061 53HB.

.' Nod~_rici~sQbe$Uidefll.ima i."tapOslenlm ooobam:a. T ~l. o.c2: 1 M ~ 18.

• OlC5) dvo:J.tl[l.af.l n:;lmidt-Cll stall.

T<1.0636l1304.

• Sar;aj poolic:,.HLls.a.n:aSu~kt;do br. 1 (ki"O? i'JtDlaz) izdajem fjOS_ fit'Oj LOt 70 m21300 KM.]6 mje:sed unaprijed. Tel. O6l0n906_

• Soukbuoi3l') U'Osoban smn zaseb;m uJ,z,p~~.~oElIij.nj<:- Td_OOI 53390,_

• V riitn i'li:.J il'diljeJYI d \V$ob:!:rt n9m-

je-hen SIi3n smdemirnt!. Tel. 033 :l3H77.

• Zenii:a· L':emBr,izd!!lje~:POS.1U'OSi· lor pDgodiJlJ za m ikrnkrt:di U:u: biil.nk'!; 1J i"ede! prcd:5;I.:iivn i~!va~ ap(Hd:e, lo.bne] :salone i sl. T cl. 0:61 1.89 895, . W'I.'''C.,. _Ilek:r<:tn LnoC_b:;!l

Prodaja

PElJEi;AC, OREBIC • I'RODA· JA APARTMhNA . VEL. ,Z.ol, 52,03,52.7.1,56,50, S9.l4, 68,69, 6$,941111· USELJIVO ODIIIAH. VISE NA ~'WW.:li.iJtop!clC!r.hr. KONTAKT:NEKRhIrN1NE PLETER G ... -H85 9114302.18_ TEL .. 185 16 171 2l2. PARS:

.. ~S, ! 6 IT! lll.," ,oplo<~,@l"toplt:ler.hr. N.

;~-~~~----~----~~-~--~-------~

, I t I

'Tekst

I

I

:----------------------------------------

,

1--------------------------------------------

,

: Tel(lrgn/OJdrtsa ------- __

I

'lCI.<pon ~ljtpo;J.otJ ·IUI iId,~ ... · "anc-.nI .vu·lu MIle- o~1 : Td .... plu 14~ 11ODO 5.u~jeWI

Vole m.ole ogloso mol,ele sloti j, pulom wob portola, www.dnovniavoz.bo. tako ~to celeklikom no ~aokruiena polie no sliei ispod docr do fOmluloro koji h'ebo-tepopuniti i posloli no moil; molioglosl' ovo%.bo

• ~AKCJJA";no U n.~jlre(l~l:m diie- 1 LJ: Dobelnle stun ovl ncvogradn]a, jo~ ~iimO tri srena pb 38 m2J ,g:qrazel, slobodna prodala, uredn i papiri, Prevcd QdJ1:'Iah. Tel. ()6~ 161 5~8, 061 161 670_ PTT

• Prudajern P'O"S- prostcr 91 m2 M Brekl, prekc pcta ul usa U Detoped ij u, reno-vi ran, P'D'~'Ol jan a .a sve namicne, prcdaia bel posrcdui b. Tol. 061 "114 ISl, 001214 16l.

"l97~-INd<

• Proda [em stan 54 mz, ] 'S]U'Bl]

P rij edorskn 6!1 j ci [I:f.lll 1.600 KJ\1 po ml. Tel. 06S 887 8l7. 4301·1 [[

• Prodaicrn 3 graccvias ke parecle u VOgOOci, Gomii Horoni ,. Orshov briiclh pOvrliin:c 2. )I;: 400 m2 i 1 x 6500 rn2. Kontakr retefcn: o,lI4~Hj41_ 4lll·l",

• K Ll63 na prcda] u. A tiilkr.ivrtili lo.h~ija - Bc:n'[bsiia~ u btixini Vi[ecnlce i Am basade Republlke S-tav.en ije .. Kunl9 k!: + 387 ,63 187 750. 4314--1"

• S crogi a:=n Ulr _ Prodarem ~'!V(lrmoba.n stan 102 m21 -ek!Stra :adiJp. tira[J;! be.z pos.r~d.n ik;a~ 111. Te_l. [)61 130 342. l81HNd;:

• Prodajem, trowban SUm nil: Ciglaoama, C-CDUlr) UI, Hus:refa Redli6a, n ~pralt 8,1 [J!2 + lod~~ "I. 1/1. Odman useliiv. Tel. (j&; 219 150_ 44)4·1[[

• D. l\bll<li r LlI, En vern S~h:IJvtc~ S3n;O:[l.jc:r~ 23 m2JlX, ~!"l_ gr_j 49,000 KMsii sn.uim-o. Hr~sn_tCi3 ~ 36 ml -f- l b:a~~OfLa/l! %,000 K M_ C. Vi!> . 49 m MI, 9l_~ KM; 55 mlJ!X, 103.000 KM. T,L 061 269 8",061 510 %4_ 4410·1 "

• Age-i'i;Lij:! IU.Ne-ras:"_ PClf91i(-i - 40 m2, Dob ri ni •. SS, '68, 88 m2. Hra:sllo ~ 25J1 ml. AlipaHno p, - S~ 71 mt:. Ccnsit V _ - 64 til2_ M~:r:in D'm· 39,86, 135 m2. M'i[~· 54 m2. S .... rnk i ~o S_ ~ .25- m2. I!ilQtr.U) So,. - 54 m2. C,n",' 1;0 m2. Td. 001 31'i 787. 4432·1 n

• Sk.enderija, jednosobnn SlID 3~ tn2!I i 66 ml/J luksa..l?:l"IIi) dobra po.dciial vL If I, 'bez p05r-r:d.nikiil.

Tel. 061 916208. l863·1Nd~

,< 1995:> Hi! no .tu:uJ,it~m stIUI 84 m21 1_:lSO KM! VrIOY[ .Riverine. Tel. 003 586311.

• A. Polje A-r:!~a TMP! 70 m2! l_

'pm. Tel. 033544-712, 06& 717 979.

• A .1J(J1 jl:i sum. 56 m.2i PO~'{I1inlJl,,~ijl:na fXl dOgOlfUrtJ .. Te.1. (]'33 :;46-17,)! 002 436410.

• AhaH.l'vici! ku(;a; .sx9 L 1.000 m2 b,![c, T ,1. 06H35 075.

• AhatovLCit pOVQ,lj [to 1.000 rn2 !iume L!Zasf91 L T.el. 033 613-1 &4.

• M, pO!joi; A· f!lZ4l13. S'pr"stllo. 70 m2.

ToI.4'i0·)9l_

• A.t P(J!jeA-r:aznj) :k.iH, 7(}m2~l'JtQ.d. 3,soDan,,"n. ToI.066445103.

• AJcja I ~,~ N_ Saraje\'~proda~ JWi,1 "",,,,,,",,,,,,,,,55 ml.T.Ul6l11,6730.

• Alip:asi,nCl A-f:aza) k'iJd op~tinl:, prodaje'm iii mijenj:9tn 7.9 manjL, 81:9.fi M ml"!i,p,,,. ToI.06IIS4 361,001 ;1'i7%7_

• Alip-aHno, Trg Illed, f.1rij:;:u.e.ljslvu1 ,"n 65 ml,6_ 'pm" Tel. 06, Oll 556.

• A~va 38, pro.dajem bos."grujiK-u k""""']105.pr05torom. Tol. 06 1 12404!i.

11 ~:r:.~,:l~~i.~~r.~ i!_I:l6Skg11a~6~kt=!

• ~~~rlli:ajl proo. 3-'5000n sHill 90 L, .. l!] IluuJ uJ. T ellih. Te_1. 061 218792_

• Beogrn-d ~ b tiz!J Kalcmcgdanill

k~* :t&~~ ~fi J ~£l~::§,Prit3816Ll

24461SI.

• Be:ogr.ad. K:arndciilxteva,llfOd_s(1!Il1. 42 ml, II ken, ~z pos..rcdn.ika, Tel. oo381611446181,00)811Il18l449_

• Beograd· prod.2-S{lban smo11 ka(1 53 m2~ 53 te~som, 53_000 EUR-~ u nast:lju Kllld, be'./. zlimie-ne. Te.l. 0038 I 64 30 1 &897.

• D~grad- Rip::inj !:cod AvaJc:! rrotlKUru sa 4 he}:: [;1ra i B ari placi3 -t 9 ari:. Td_ 00.38164 2257931,00381 11 391 931l.

• Blaguvac ml kllCa :sa okuCn.icom i 1)1"''''''''- T,L OJ3,,,,," nZ,{J66 71.7919. • Bolnil!:k.a 12J LrOS1Jban 'S[:<ml Xl

'pm,povoljo"_ Td.06131,995.

• Bos, Kl'upa, naselje- Donje Kr-6ne. g,500 m2 Pil.rc:CH_Sii~O, 'Ill;a;st'li!;n~D 1/1,l::ije:na 40 KAt/ml_ Tel.061 156S86.

• B05, Krup:'j So:k·::.k 210 m2j 5{1; svim Kc.m un.lll Lja.ma) 120 KM/m_2. ·rel. 061

1>6886

• Cen car, A. J ab uet eel prodajere stan, J s.p[4!.t~ 11 m 2 "'" 6,5 m2 ~Ikontlodm, ]}arid ng obezbliedea - 165.~ KM.Tel.0611375lQ.

• Ccn tar, bl i~ S kf!ndt~:i je, pcd, ;SUUL 42: rnl,lJknj lzcn, ~ 64,O{IO KM11l i-

~ ~~~&~tfi F~~nja} hex posrednike.

• Centar, M. Dvor, Icdnosoban 40 m2!JISl"Jr9_\!lls~]'j~,. Tel.06171 ).s.43_

• Cenur, ul. Avdc [abuelce, prodsjern "'067 "'1_ To.I_0617S95I ).

• 'Cc.n rar-Datmmlnska, sian 121 ml] vleokc prizcmljc, uporrcolilv i zapoa. prosier. "-rel_ 033/2Z 1-503.3-.

• c.:m.ijll-Koy;at.i] pmdalem [.':;UCLI i ~" prosier gO 1112! 1..1 B ~,va.dli.lu ku_ T.]. 06; 01l556.

• Dicvoiacke VO<fc~Ahiil0'llic.il:2 duhima ~ume~ 10,000 KM pc d ulum ILI_

Td.0611(t91l0. -

• Dub ri aja 3j Grada Kalg;i:II.-ii:1~:S ran 67 ml. Tel. Oll460·064.

• Dobrlnja 3, I spr _, :;tSII: 86 m2, adaptiran, ili mije.n.jam:?:;a manji, Tel. 06S-021 556.

• Dl;!!bril].j8 C-5j LjS-wb:;31']: stan 67 ml] sa g,ar!!:ro m, rcncvl ran! PVC erelarf it, prl nsko grlianic, 1/11 I sprat. y.l.oo1346"/BO.

• Dob.ri.nja C. \ !...I. R. Dcmirdz~~ I sp ra~, d ~obanJP'Ii!l:5ktl grij3i1l it_ Tel_ 0613059:18.

• Dobrinj:il Cs.} p.ri:ko puta Mcr~ to~ ta~ GO m1J III ins:ko gri ja_rtje~ 1_ :SpnH_ T,I.061272S71.

• D:Jbri_nj:ll~ FOil-I! SI.an. '01 m2~ l1"OLiJIi)-

sol=,I'JI"".bolkon.T.J.(1611~107i.

• Dobrini:;l_~ clvoiptlwba_TiI stan 'IJ<l6) m.2) 811 .. dva bg] kOf) B! vis. prizem lje. T e.l. 065877065.

• Dobri n i iI~ .kv:al ltctiin sutcr-c:n.ski SI~t'i!,70 m2!6S.000 KM_TeL06S 015 462.

• Dobrinj_a~ ;,'oi~b:rl [J $a 2 WC-a~ oom~h u:leljiv, cljena .PO dogororu. Tel. 03,3543,39,5.

• DDb~C'I."iti, "ise p:arcel~ ~a izgt:3- dniu, I fl. T ,1.06$ 335 075.

• Dmli$ JO~~t!,i,a;..-VQgo!r:a~ nedo-:'V!'tena kuCa sa UL s[ane i 700 ml okucnicc. Tel.061.l60598.

• Donjt: Vl.tikovo! de"", vikendica:59 9.000 m 2 zomli i'",. Tel. (l6S sn 06S.

• D ub:rQ~cni k! p,n;Jdajr;m d~uban

STan u G nllu] V sp'rar, tlsmk[jen balkon 5:3 pogi,edorn n:. GrLL~ku.lu ku. Tel, OOl8) 1-()418·19L

• D'los.ob.-iln stan 42 m2, nnmjesten] ~ s::mt;f.O:!TIj:&a 7~_'0:00 KM. Tel_ 002 67.1737.

• Fojni'CiJ~ScLtovQ.,kuCa P+S+ r~s!1l f6~~;' i4,200 m21~mljdHL T~L (ki t

• Grbiv[l;:a 11 j 6_ Mu ~C\'el ib! SUl,!1 S2 m_2J III Spr.l [ i 502 m.2 l.I: H.r:asnom. Tel. 005021556.

• Crb'll'Vic::a,). Sj'll',,:n e\l'L'la ti r[!:SIa n 69 m1,2 b,,]kon., 1.700 KM/ml. Tel .. 062 907831.

• Crbavica,dv-osoban:5-l ml, 1 s:pr'J

<x"a.lok,eijo. Tel. 00 .13S3 841.

• Gtb<!'9i LI!II~ Il wda j.em .exu'a opre-m.lj<n l·",b,ni"'n. Tel. 063379 90 I.

• G Fb~Y[c-a: lroj t":Ios.obat.! s-[ar- 8,:; m2ll.] 00 KM (,"no";,"o) " go· mom. Td_Ol3617·742,061964797.

• H.:ild'i~i, iednosoba.n Sl9ri, IspliilL

T ,1. 062 843 850.

6~O~~.u~!i~~ ~iAj,aS:tt;b::o~i~

T,I.0650lI5,6_

• HrelllJk\l~u ui:z~ta.r..I:n'j65 mlpl""."~ p!ot.o. L 980 ml zernl ji!tii, LlZ ilS:fiil.ttlJ i put S:n';3.iC"'o~Vvcija luk~, ciirn~ po""Iin,_ Tel. 033678·711 ; 06191'1483.

.l. Sarajcv'O-Luk:avic;a,.ptis, pro:SlQ[

~~J~&~ ~tj7 ~~~p r9\u 62 m 2~ jefl'i nO_

• U idl'il,. 'kuCa kod 5t:a._rC" or·, sa -'183 m.2 ·SHlm b, prt;iS;!Oi9 i 676 m 2 ok ui:'::n ico. Tel.065B77065.

• Ihdbl! hL~a TIl;:lvog:r::adQjaj 3- CUII:2:t + 'fB5 m2 zernl iii ... Tel. 0614933"13.

• Hid.., PloD di! to, B""",,~i lji.ljan I '7 ~ [}bje.ki:n F' + S + I' 150 m1J b;allf:' I SO m.1, .III. Td.062J.19563.

• II i d~- L!,jhlfl [! p:rodajem SHU'!, 5 S. m 2:t cem..ra.lno, HI spra[) cije l1ii pci videnj"_ Td.0,3614·l0,_

• mdta- Ltlzmu i, stan 58 m2.,. n I

~3-~~~j~f.la Jl'O "..jdc-l1ju. Toe:l. 033

• Ilid1a~Pe,ton, re.oo-viran d,,·os.obiiln 56 .m2j .n:.r.Iokti .... n:J mi rn;;llok~lI:ij!J_ "1",1.06 I l7"l'i73.

• !lid"" 54 ml,. 58 m2, 150 m2 • 90_000 K.\4, 91_000 KM, 132_000 KM. T,1.061288939.

• J c-dILcoobrui 40 JIL2, :a,(_b1,pti~nl ~Iiiv~tt:rmI!JM. Dvor,Te.t.0611S70]6,

• J cdnOSODiifi sti:m..w rn2J P. Amlc.lLi Z,,.. i~dQvi Ca_TeI_ 061 132327.

• Kob. gl mva, Orahl}'I{ b d ~eg, grnd. ";;!Ir'1;r;l~ 1.460 rn2j \'.l.ltl~ciic'n.;3 pli:l t1,Qll'wor". Tel. 061 803 715.

• KobHj:a glava, po:), prostor mc:h;a,n itka rad !l;In:i Sa dOSI:3 :ala !_a~ :tp ogu i drugc n<!mje.ne. T et 061915 066.

• Kod FDS!, S U'I;rij'~ ktl6:!, s.a vcJ i kim pl.",,,,. T,I.Ol3464-1l19.

• Ked S1CiJl:"~ prod:ajc:m "i.~lldku, Tol.06268140l.

• Koie,,'-sko brd~ modc.rnu kucu u J1 iz:u!i~ vr1.011l. TeJ .0-62 381 294.

• Ku;~t;:: Pofaliti, dvije (!:,taf.c + dva p .. p. AJifi3.koV:ilc dvije ero1Ze + garaZa, Tn:r.hl: tri 1:1.:!1-e -+ dva rearcrana. Tel. 001460150.

• Kucu sa basrom, moae i zamicne aesten. Tel_06,2. 16j,SM.

• Ladaclca-op. KOIJ fie, prodalcm dLdLLmlc,mlj-c_Te-.LOOI S26747_

• Lukavlca, kod pijace, prodalem acmliu sa vi kcodicom. Tel. 033- 647-46<,(6104)%(1.

• Moj mllo, prodaiera zemllu sa posl,"dom!l:3i Dcbein j u, TICI_ 062' 3'23 7 39~ 0018]7960.

• N 0\'0, b~~:J, U i zgradn ji I 1.000 m2 oku~n lee, Rajsk_i Do ~ Trnovo, T~]. 216·5~.,06118l507.

l.jO~lLK~~tl~t~l~~~~t~TJ.9 oii

S4M~6.

• O]lifl e-MOOLSt, 3 pu [8 po jedan duI urn ic",li e. Tel. 036 577.&61.

• 0 ruka, Brt.!l.J1:ska b r _ 5! 57 mL'1" 2- .. sprae. T,1. 061140483.

_. P:dCJ. icdnoiposoban ~ til ['I 43 m.2~ UJS:prJ:IL1fiO'V, Tel,Q6..5.581.36.3.

.' Povcljno oblekar od 3,000 m2 za razne p_amjt:.[i:e~ sa park i Qgomll Sera[evu, zvmi 0.-1 16-l0 b. Tel. 061 130 SCH.

• Povoljnc prodaiem garaonjeru u centru I1ijil5:0 28 rnl~ pnit:mlje, pogo't~a:r.a p.o!ilQ".,Iti pl"USilQr! lVBli pOSl~jt 17h.T.1.0620(l6JI9,013621·119.

• POVQlj 110 prod:Jjem kue-u: .S:jI uJ.::u ~n ictJ m! .... ~s:. pd::rem Ije~ sp:i'3l~ R.ad.nioka 122. Tol.061 10.1700. -

• P(lvol j no :SUil't 113, m2, Vogo!c.·ocn"". T.I.061484%S.

~ P,rcda~c sc kub 1l::J Bi!itri.k1J plJlv. .l50 i1l2_~ II dal ~~ll9 I..). kin od Ilalie:a riijei [j to In inu [::1 hoda. Prel.ijet' ~ogle-d' o:a grnd. K uca se sastoji Qd ;3. zilsebna smnii S:! od'lloj~ rii m Li]_9~i m:Q. U~ kueu ~~ n.lllau: l g;:I.ri3U sa 3 gar.a?Da mjesLa, S ~'".i.Il~pi ri \,! rt'd.n i ,1/1_ K'JC3 joe 1.1 pr.WQ Ilmp uno renovi LaM_ Il'n_a halm, TeL '001"842242.

• Prodajem 16 d'iJ_h.i rna Ji_e:mlj~! "cd:a: sumc:-livac!e·vocnjll.kl kuca1 oomlo, Rj«i"" Td.0012IS004_

.' Pmdajetn bOM! pij-ll:L.B Cigl.ane, ildapti.I"il[J;1 odm ith use:lj i v 1 POVO 1 iIJQ, 1"d_ool 191 659_

• Prodaicm .oolve.roipos.ornm sum) S.",iovo,koo B31 ",n'ra_ Tel. 066 !f98 703,033217·1'i8.

• Pr'od:ajl:m rl"'OSObilIli l'I:lJoo .... rnn

ptV~4:a~,ln~!i~ie~]~g~~~~t~~~

ToI.061486739_

• Prodaje.m d v()Soban stan .s.j, m2') spr. 11 nCivogradf.liil]na Betmijl~Pio· nir:sJC:a! dol il1_'! 1.300 KM pO 1 ntl_ Ttl. 001 S40015.

• Prml:aj em aV{Jsob:l.n sl}ln 6.5 m_2j, n:a n s~r.am! II e,en lnl Ze.n i Le. Tel. 061 69(1848.

• Pf(ldajem d ,.rosQba t1 ::ilan 66 nl2~ s pro 4., uJ. Pm:dmske tigc, 2 .. 000 KM po 1 ",2_Td.003919>""-

• I~tOO9jem dvosiloon SHill u H ms;· nom. T <I. 06110.2 0\97.

• Frot:iajclT! d~OS(lbafi S\9nj B .-ekQ! [ s:pr.1t)bllikQn,S6m2. Tet.(}6I00S212,

• P.rndaicm f~!lJm IJ koh s.a 2 obiekt~~ 1 duhl.ma ki v-tJ ku(:u 001. sp MI L! sye na 4

fl'!~O;,s;:::~;'.~~~CO,3p~~~~009, 061

• Pwdaie:m g;:J.rsonjot::fU tl eeo LTU -S.i1. rnjev(! 21 m2! 1_ 'Sp,ra t, i:C;[J_ grija oje. TeI.06ll09 378.

• Prodaicrn hitlJo kuctJ~ zc:ml ju u Crnoj BaTi~ BOg9\iCi-S rb ija_ TeL 003876Il:16·645.

• ProdiJjcm bi tnt! :sCm 46 rn2j p~godati ie ~ s~'e! Se-pe11lf-l)''i.1ae 44. TeJ. 220·187,062681078.

• Prm.l~jl;:m jr:dnoooban Sot::'11 U !:I:n tru~ V.P'J31 1114 VlInj ik.1-ei. 066l2,S 453,

• Pt-odajem kucu 3 SPrillil:sit loklilom sa 3 ji:a£~b na U laza~ svt: l'Jo.VO i lli~dji ~ ul. Adema B"Ce, BU""POlOk. Tel. 061 154130.

• Prodarei't'1 kLJCU .Il9 Enel'guin \Iesm) 3- et~ ckstIiI sr~deno~ sa, ~ 00 m2 zeinlje.T'L06H9Ill7_

• Prodlljem k!Jru prizcmlie] s.pra~

~~~~zo~~~7_ fe7.~~3~05~~3~llji:llh,

• Prodajc:m ktJ.cu sa okuc-nioom, do~1Jmen[:aciiauredna..l~el,OOll!9.s}3.

• Prodajc.m kuCu S:il: poslovn.tm pro· ~tQ r-l)Ql, ~_ ok '!.Jell [COm 5Q5 ro2. Stup. Te1.03l III 4'17,400·61 0,.u;3·!Wl.

• ProQitje.m k ucu! VcCiI - I]Qvij:;l smdnj.aJ Vrllea~, A'Vde' Sm9jla.vit~L "rd. 061160068.

.1)rtJdaje-m kutLJ: n::1 P'oljinarna_ Tel 061856179

• Prod!lj~m kvali[e.'tan s.t:a_rob.-po:sl. ob jeka [ U7_ m;a,gj S [:fal u: !tod Hadxita~ po eiieni cd. 600 KM po m2. T,1. 061 ;31130,061 ~49l49.

• ProdaIl:m lokadju l.300 m2' sa I,iTb_ sa~l. ~ i:i!:b,'T:3);hJju :Starnb. objc,k(1H:~b jeka [a 50Q-l,0{I0 ml! j zn.ilid piz· zerii<G,lij •. ToI.06294H93.

.' Prodajern iUmjei[ertL! .... i:kcndirn f,!i:i Jablanitkorn i=ru. T,I. ()(;U32 I 1 I.

• pr-lJIda j I:m n.QVU kUi~:U l! Sanllie ... !,1.~ 119s:e.lje BinjeJ::c:vo, Kuta iru.a ui :iprn· til,sviilJd S'[u.uimazas... U(ilz.. Oku.cnica IJ(Ivrlii .-le 1 :000 me!.lln! !< .... adnH.n i b ogrnrlenil zi dom. Vlasni!(vo 11 I, s:vc I,l kl'l'j~no I,.,! ~rl..l:f! 1,_ T(:J. 062 337 813_

• Proda[em p:ai"C'e:~u 12,j,OO Ttll uz Pllt S-L1raJcvD- :Kjsc~jak, LL mjes1u Ko·

biljala_ Po~"olie.n:ii gt.ad:n.ja_ Tel, 061 1720&6.

• Pn;u;t:)j em 9a rcctu 700 m2 i kutl,l P + l SII novom urb. sagl. aa izg.r:a d.ni u 600·1.000 m l kcr. pcvrs., ul, RadnL~ka ispcd \T2In.2i~a. Tel. 06.2 943 493_

• Prcdajem p>'l:[l;:el u ... Otcsu 1.3-,)0 m1J ue cesnr, dczvcl i ena gradnia. T d. 001 U9441.

• Pn)d9je-:m pl:a,c na Ctt'iO~Ol"$kom primer] u (:Dcno'l,"ic ked H. N.ovog). ToLQJ>638-115.

• Prcdsjem ptac Travnlk, Kalibunar, 850 m2j obtckat ncdnvrscn, UZ",,[".T<l.oo.l74~781.

• Prodalem plec LI Tuxll - .MoJuhc: (.koo firme E)l,Iri~"}~pov_ 3-2.00 m2! PQ~ g.-ud.an aa :s .... e vrste !>ld:adHI:! i ,gr!!dnj u, do gl nvnog pu ta, ciiena po dogovcru, Tol.00172.1459':>80·ITh

• P rodajem ]}OS. prostor 42: m2:, sa

~~~~~~~rn2~fl~~~~~-~~'~~:t·t:l~

001565781.

• Pmdajem pO'l!-I)lj tlQ k uriu, cen tar Cczlnn i rrosoban Sial] U Blhacu. TeJ. 00 J 809972,037226-461.

• Pmdsicm a ran 48 mz, u tica T rnovska 7) N(I "'0 Saraievo. Tc.I.OO,12l4 Ol7.

• Prodajcm sma S4 rru,1.200 KM, Oba· ~ K"lin,Bona 2 1111 Tcl062910191.

• Prodajem Stall 7(] m2 J SpE". i 'Dd 40 rn2 Vll! 'pro A. Polje A·r,,,,. Tol.ool 113012.

• Prodajc_msIi3.l1 70m2,] sprnt,A-fil-

",A.Polie. Td.001 ,13012.

• Prodajc:m SliU' l>ez balkonO!, V.P., na K. Brdu~ l rna SUj)ill li odl te'nom :stii~ju_Te:LOOll10Tl.2_

• Prod9jem ItO'Soooo sian sa g:a~ ridom 003, Bn:ki '95 m.2', spr. Ir -ci,i, I 3Q.000 EUR,._Ttl_oo I 54001 5_

• Prociajcm LJ: Stamm Grad u S mn 80 m21 ~r.illJ :w m2J Okll ~ll ica "),5 ~2~ !)<)S,b," "1." 1I'i.000 E"iUR· .. Tel. 03353M49.

.' Pi"I)dajll;rt:! vdei!u gnd. dozvolu ~ j zgrndnju S:[am b, zgrade 1.0{!(I ml, fi. kor. povrli.ne ni] p:;u-cl u S.SO m2' - Saraj Polie. Tel. 062 !l43493.

• Prodojcm remlii~t~ 2.,000 m21 ur~ I;J.Jl:p_ ~;:iS;hO$( ~ i ~gnl-dn IU sram b. "",I. obJ,km 5.000 ml· SlUP ko.-l Au· LO'P; i.a:· Tol. 06l94) 493.

• Pro<I:'IIjecm {e\'V~rosoban dVoet9'~L'IIi stan 11 5 m2- kO<!: oosnjiic,k,e g;im.nazij-c:, T.I_061,,67l6.

• ProdaJ em· i~ajem :po:sl, Ohj~k:ill 1_1)OO'.m2 + 4.00{I m2 (lkYCnio;j:J,i;!; a:s-

~il ~~nJ:rnf:!~At:scir ~~~~,iskil~:

m~l'l:u! i li .... lii In 29m j~AI.i ~ starn b.-pos.l. prOS-fir u Sarajevu., T eJ, 061.149249.

.' Prod_:QjelL\l"mi je:n.jam za ma nj i LtO-

""b,n>LlUI u<cnLT". Tc1.061375995.

• rr"\o'mTI.~i:$ka! pil;ld~j~ ~tan 54 m2j i.1 i m_Lje_niam za manj i uz doplm LI. T eJ, 061912368

• R:a.kovic::a) Sarnin gai 11J dulLUl'l j po zeml ie. T.1. 062 294 !i%, 033 >14-565'.

• S.Grnd] [ws.ooon 6S m2J3"spr,)uJ, T.li",,·il,_ Td.0614933l3.

• S. Kolonij9! em:hli s[<!_n II fti:1JJ, no'V, h Ltno,pO\fotjno. TeL 1)61252·'103 8.

• Srbija-Rudnik! ikod G. MiliilnO'o'ea - prod, dv ijc momazne vikendire, stnJ i:)1 ~'Ud"'l n:a_.mjdtcnol ]>O\'(llitllJl. Tel.0038.111 MI Il;6.

• SE.:iI.l}(lvi: ll7 ml1 1(16 m.2, 100 m2:, 94 m.lj 9(1 m2_~ 87 m2, 82 m2j 80 !Yl2~ 70 ml, 6S m:l] 46 mlJ 41} m,2] 39 rnl, 26 Oil, I 54m1_T<l.0614<SO 150_

• Swri Gr::i~ de,r-as\i:rlllQa k:(j~ 330 m.l zem lji~ta, ul. Bru:sulje n, 1,2.000 ~ UR~~ ~piri I,l,rl:=dni_ TtL Q61543 853_

• S [l'1lgi ren I"U' M'IIks.rs.ke, prodajern novjju gill'~onjcru Qd 15m2, Tel. 062 lS12!14.

• S L up, Boj o.iCk;] l09l kuCili sa ])OS!ovntm prC!5torOm od 80 m.2 i :l,t:aH(I rn izned, 9Ulopr:non iea i parking, Ulaz sa g1'il'L"lle cestc, Sve rili o.c'lli.r;:mo~ :S'llC kC!mun.~lijt lln~-dnt:~ vl.llisni!r..;o 1/1. Tt:l- 06273561l8.

• Ta,rti P, h itf.lo. pgvQlj 1]0, prod_aj~rn lultsuZ!llu ~:ueu n~mjel;tem.l t 2: du] um. ,eml ie, I 50.000. Tel. 062 20<1887.

• Tr~ net'Drm~dvQSL)b~n5g rn2~u:no,iran (i'lLlm,), II. 'pro Tel. 001 353 841

• Tll."llaJ Jevr.ejs:k .. 511, :prodaj~:m

po,. proSlor 60 m1. T oJ. 061 148078.

• TU:ii:],a, TC Sjenjak Stl Lerel"ll! IlTOd9- i,m ",,'. pros," ... T ,1. (16114 S 0,9.

• V i3Q,klJ!j n:l.~cJ ~I: Prijekoj kuca 220 m1J [l;ovij1.l gradni~ i use.li i w, ol-m cn ico 400 m.1,!>OO KM/m1. Tel. 061 1% 744,0011'i313().

• VOgo~iI, ndap(irilfi jcrloowban :5t3n uo;n'tru, 36 m2 -5-4.000 KM. T(:1. 06l99l253.

• VOg05Ca, prodiJj~m p<i:)I. prOSIOr 38 ml! "Ias., ih'l,l'u 1/1_ Tel. 061149183.

• VogooCil·dupkx: joon !lSClOOIJ~g.l.r~OlJj~j ~r1!,iaj ~~tava, t(T3st1_ 6:'\S~~! mogucl:losl p~irenj9J 62.,(100 KM. TeIAl6·;.12.

• Vojni.ci-::o PQlr-e! t:!dnju75 ml + 1:) rn2 ,galeri r ~I :S:3 invcmllro,[D Zl3 ug,osLiLcijSlvO. Tel- 00"1378 818.

• V rIo porn lj(]o prodaje-rn kUCll L immjc 12 du tu.m~ od tog!] 2 dul. ~ll.mt'~ rno:!t' i bez kuCt) P~J;I irE ure-dn i! Hu.:si.no--P,movicr,. 470 m o.d Cerikil] ",r,IL Td. Ill, 801165 ;00385 99 845

Potrainja

• Pctrebeo vise man ji h stanova, pra2ni.h i na m i e~~e-l1i b :(:II i:r.da ... anje (Agoncii.). Tcl.(161 031310.

• S!:fa_rtl;:l!, JXI't r-eba i"! !1J.8'1l ~i stat"! de ,6(1 m2 u zgradi 'Za [zdavanje na dU~L period(All"ocij.). Tel. 061 Sl1190.

rnr~~:,~~,~06r03~J3fo:~l1ic.~ u Sa-

V:l ~j~~~!e~lf:~i~~~~~~i~i~~l¥!~ ~

001237344.

• Ku pujem Stan do )0 m.2 n 9 At Polju.Dohrinji. T.L002008901.

e Hitnc kupujem manji stan Li S41rtllevu. T,l. 061 54001 S.

• Kupuiemstan u Saraievu, uciicnv dajemauroplusdcplara. Tel 003919544,

• ~jiimne:kn:miIle;.IXJrrclmovllie S1anO~:(..i!; k1JpOVillu_ Tet063919 .544.

• Agencijil kupule S[8JlOW: u Sn:raic:v:u) manie kvadraturc, Tl:t 033214-'944.

• A;g_e-L'Lc;lji 7.::iI. uekretn ine I'Olrebno vlsc stanova za kupovlnu, Tel. 03-3 211·914_

Zamjena

• M ljenjam SIan 12.2, m.2' u Slro~ gum c:en'[n..l S9rni~\la~ :r.a ~u~u il i :sUn tl Bam Hi drugigrnd Cmor gor:sko primofre_ Moj S\9il je cf:\~'vrosoba.nt rcnovj,ranl uli~:[iII"'l" M. B~~!iikije:'! ~. sJ)'ra L] [)Og,l~d n'll dvije :sn~nt - Il~ TlCbe~'ie ~ Ut~ vir.! 1,1_ T <I. 00387 6] 147 063· i 0038l 69 )01 873_ 4l,7·1"

• MijeD ram }::uct] u Zvoro tku laHan

iJi ""ClIU Sar>i<'u. Td_OOJ 817%0_

• Alipaiiino wlje e-fl)za, rnijtrtja.m l,s,-sobiln sum·:1-7 ml, za milnji U7.11 aknad". ToI.Q6l515 786_

• M.ojmilo, d,.'oipcrsobIlD] l S'prill,ccnLn.Ilnoj;.AI, 5l.LCan 0100 n 8imm~zi.f.r; 1J:.::; do,gCJ'I!CIl'_Z' ... ati.i!mI7b_ Ttl 061 761424_

• Dobrin j:.. 4, lSI. Sanje"'CI, hillheW[.I dvosob:a_tl :SU::!.Dt TV. :sp., miienjam ZEI j ednoj pos.oban u Saraj.) bezdopf,ne i1iproda;em. Td.061110 179.

• Bteka 5-£ ml! S[:3,n·s.i:i; b~~mm! miienj03m-prod:ajem za man fi do, 30 m2 lu::cit.lgQ\,tlT. T cl.1)61 t 83 43-.3_

• Za.mjena-prodaja,s[t1!I u Sarnjf:vu 52 m2, rnijcni:a.rn z:a: Bimiii Luku. Tel_ Ql3,41·668.

• Mij-CIJ ~am ll.t proriajem s t.m 80 m,21 ~r:3j:a 20 m2j okucn ~La 7S. m 2~ pose-b,n ul,,,,Srn,i Grad. Tel. 033 5l7-l149.

• Ziimie.na~prnd:a.jiJ. Stan u S:[J.rnj~'Ilu 52. ml, mijf'nia.m ~ B.~ni9 Luku_ T~I_ nJ3S42·668.

• Mi'Ct.li~ni ili prod_ujem ll'"QSobaTI s[e.n oa Sarai' !PO[ju za m:!.rlji. Tel. 061 102497.

• CenHlr-MOS'rl!lt! :2-:!!iobari SLIII'i zi!l Sarajevo,od M, n""Ofil do Oroke. Tel. 036 ;80-834, 003121 441_

Prodaja t _' razno

• VELJKA AKC]JA1!! U prodaji su bukovn cijepan:a drva, Ug:alj (Kre_ka) dtveJti, Ug:alj (Ban.Q'I,I'iti) kam-CIIJ i i bUl].;:o .... j bri kcri, P.cI1~jon~ji mii! rI:il I (]. Li:I [:iL h,pl1ruka iSli d,n. Tcl.oo1247186,061185 535.

18m·INd~

• "PRODU1:ENA AKCIjA DO 10_ 4_n'_ Zbog .... e1ik.f: r(l'lr~fuiC' ogrijcvn prooukna 8kctia. Bu:kovn dr.1a u s""im (lbliLi,ma (5:5 KM)_ Ugali BiI.no"ici (k{IICk:J~ OI-...h), Dr~ voni ugJlli Krck, (7'i KM). Tel.

,061670068_ 441)·1"

• Pwda j.em drvene pol iL~ 1..::1 apo~ tt'kcj b il inc ':tpCllr;kc) trsovinc, b u:dke, i [d,) ru ~na h:rad!l. Hi [1\0 i """".ljM_ ToL 00, III 849.

4418·1"

• Phnska Ilet:: fila dimni9k En'li:r.l~ 6,

lSOi{I\~~:t: ~[:!1~i::~:L~r 199

44l,033611·733.

• Pr-od03jem 1l0~U gilfn itu.ru bil_!~loC:n~ s:kjh stol(lva i :noh~a,Jo 10 kom.~ m.e[:!lDC, fiovolj no. Tc:I.06l 531130.,

• "Kucc snov:i' - h_ta.tog p.rnjckaL:a najl j ep:ti h kuCil il:il 165 slranica. Cije.· n:J ]8 KM + p"'''rin •. Td. 070 102·323,O6l180957_

.' Prodaje.m 'Vlasli [e curke! pEl(ke, ~1,I5kl:l' horo,irel zi"ci otiwl:njc: iJ i osu~e.tle~ gtl~Nje S:310 ZI!I I ijd:.::I) d0110- ,imn"dres". T,1.061915691.

• S:~'t VISI:t' ~ ,gr.:Kk; la:m~jL!~ brodski pod,sob"" ""'" Tel. 065689 513.

• POVQ.tjo.o IJQV TV prijoemnLk IliRood_s[a.r") ~ktan S2 e:m~ Ger· [i.Dg~G{IlI(m.jc~ ekr.ln 82 m.2 i novu fu· "Ij" M. S,,,it Z-,,_g«1>. ToL 065 463 156,od II·llb.

• FUi..ki:l1 tie r.c,gisU!r b!jIC bel. roies:el;DLhflau~r:!. Tel.0612.5J 809.

Dnevni avaz """ t. '"'''''' on". 3Y

.' Bijeli svo~cltni kIT vetac ~:j d jecu sa tockovl rna j jogijem, pcvalj no. Tel, 06lJ.2003~

• Pofovae Sony PL .. 2 +~ii:' + dIDi·~ srlk + 5 igrlca. Te1.061l596.15.

jaiil,~~_~:.s~M~J~a,~~J.~d~

klasa.Prcpelieenosllie >II 5 KMiljckovi-

~='"~t:~:r~)Ib~~llf.PI

• _S"'-e .... TS!.f: W ... :mc grade, lamJ.lC!ij~ brodskl po::1,sob"""Lla. Tel. 065 60')523.

'. Pretccni boner i eesme, ave novo, gurancije. Tel. 1)61 517 1 SS.

• Harmcnika VIiI~ prodeje i ugradnja fHiih madela, sa dvije vod.i.Jio:; vee ed 60 KMlmL 1",1.033125.,J17,061 516910.

.' S,I,?Orel pli n-s rruie, ispravan, 60 KM.T'1. 0629721 12-

• Stigl ice i anillc, Povol leo. Tel. 065 l21913_

• Zdrave i juke pcele LI LR kosnkam •. Td.061486926.

• S imJire i it9d2ibegc, usu ] jekovitu. T<1. 0621S5 034.

• ~s.hJ1i:d ni pL51 r, rashladn u komoTU, res h. vi rrlnu, rashl, v~C1 frizidcr Inox, Td_0611563(t9.

• Trcsied, dvosjed, jednosjed i S!C!! Lt.

Cij""'PO degovcru. Td.0011435%.

.' K:auc- tnl!:lIdcl kr9l1 Fev-ski~ c.ii~na 231} KM.T,I.061171380.

• Tot.Qk la mjereoje duiina - ';;:,~Klo,"m" 100 RM. 1"el.001547l00.

.' Dorna&:,irl<oo div~ili j,b""" zuka",,~"V3l; "",0,2 K1>!J.I. T<l_06.1547 ZIlO_

• Veel akv:a.rij 6-0 lit:a.rn) ukm:sni sa v:Jn j~l.;j!1l fil tl::rQm, 1 00 K_M i ma,tlj~ ,kvarii,po10KM. Tel. 061 S47l80.

• Stigli6: kv:Jlitetne po 10 i 15 KM i CDlliSli", KM. Td_061 S47lW.

• P LiceJ raxne' kBveze'] Glue-mu 2:! pli· cc, CD-ovc i kascLe:Sil pj~S'mom pa:i,a, TeL06 1 'i47280_

• CD·ove i audio kasenc S:il. pjesmom plio.5;:1'> KM_TeI_061 ,47280.

• Ko~ni dugi ern t :1.enski mamiJ] iednom obuD,". Tel. 062 OS 1 %4.

• D ... a jo ~,g:ana hoj ~ merl9, ne:prop-us.De p!ldmemce--ea.rS:ilfe, ZL! odrasle~ :pa. voljno_To.l_00127274l,06563,1342_

• Kuh_in ,ski bojler S II [.ara) pi i m.ki3 Pc:-C II KW) u.mi,valJlnik i ~olja We. Tel. 001 >30314_

• utaJ.:D:ii hrn'S.lO'lfil VIi1[:il, punD dr'V~ POllOIj no. Ttl_ 062 529 916~ Sa.r,:jje'o'o.

• Komp l.el kemp oprern'll za dv i je o>obe,povolj no_ Tel. 062843 7l6.

• H.atmDI'l ilea RojaJ S[:anci9rd "01- p~l.Ii.1! ~ bil50V:il ~\ rcgjstiJ.ril '5,klmi neL~ I'lOv~L T-tI.061 140067_

• 1 [){)%. eii.kasno ~reds{'l,l'ro za u-aj 00 unj~tcl1je lohiJnII i lUlih rnnWOI_ Tel.. ooU43 &9 I.

• M!lS'm,e z:;a bcmijsk'IJ cl:sttonll, mw.c i ku'aSllb:!~[[;~m_ Tel.06Z 1650566.

• Humu, i 1cgl>(50 KM)kalifumii·

~~~n8f~iS5i]2eu~~'O hlspla ~rto_ Td.

• 10 ton!) sijcn:a.piLomina,. t k:l; II! 15 ref,! in,g:i.I_ T e]. Ofi 1 68:8 7.l6j M iJ jevina-Kr;:n.ioe.,

• Video "OrL~!"l" S$ idalj ~!"l.s,kim! 2 jorga.na, Jl'O'O'olino, Tel. 1)6] 27:2. 743) 005631142.

• er.i jep Mt'di !e,roo!, K9:n ji.~~! polovllD.JPov.oljno. Tcl.061374441"

• All! ~ik ... j tel i "rl L') jllOvoljrtoj -ptl"tij:iineri, komllda,Jo :uo Si) s:rol., dje'lj;'ojalka .om_ TcI_062 84385·0_

• D~'CI:!i:jed n_1.I raz~l:alenie 100 KM) 'pore[ 70 KM, niska viutna 80 K.r,\1, [oLdj. po 30 KM, ~oIDod, 70 K1>1. TeI.00<614.179.

• EI, !p.orel {Kont.ar) i ma§ln Ll z:a veS (Gorcojo). Tel_061 518716.

• Razne motlel~ s;[OIi~ fClt-eljaJ tI'I,IOS· jcda I -stolo11iloo prua~ cijcnoe: vik m:go ",,""Ij n,. TeL061200 894,(3) 5<.1·%6_

• Povolj no korp~kl'~ve(i.oo za be-be, vcl kC'rpc~ sta l.kcl, ~ebil rc, kI:llfere i U!'C"'. Te.l. 061100 S94,()13 'i2,)·966.

• ProdaiE:m korislen LI frizcl'5ku Clp~eJrtll,.PO~''(Ili]]I).Ttl.Q6.118l 424

• Mobi [el Nokia N9S) siva] obU:n:il:1 220 KM, j men itor SamSl.1llBI flat! om 1':[",50 KM. T 01.061877 13 5.

• Sooli« Zii liu'tianjc, kol'"]J'l: i kave2£ :ttl. m:!i.~k,,"'Jo psc i o.ple[~t"!(': bote (ld jMne~ pel i pernaesllitarn. Tel. 061 200 894, 03)52;.966.

.' Nt)'v fI!'Ozor) drven_i.sa 'Vllkum slaklom, lSOx80 (,"'odard), """,Ii"" TeI.0615<H26.

• DomaCu r:n~;ju i'11jivovku"', Tel. 061526747.

I~ Posao

Ponuda.pobainja

• POlrebn:ll d j evojkal~ei1B ?:II: Llb:!~ vljaoje pmloviil u domoCinst'llwfirmi. Rad u D:anskoi, Pu mi lro~ko'Ili~ srojctUllj [ hnma obetbijede;llie Pl.:;:ua pr~rna k-.ralHIk_:il.cjj 11m a i dog<fV(tT!,I_ [tlfo +4:5-5 146 487Qt C:"'ITIlIH~ bvd:€t:nldhom~.~om

16023~ INd'

40 """!. _''';'''''. Onevni avaz

• Potrcbn c d ... tie mlndc radu icc za ptedaju pite LI buregdrinlci. lnf. ]";o.O!,l bl,l,reg_ EN-GA - H[~J1.I~h ul. Azi7..c S:a,eirbegilvic bb, svaki

d1i:1"l Lit:! IS. h. 377S-1Nd~

• Restoranu on Deb d oj l, Aerod romskl) n.:B'st'.li~~ !?01:~Qe dvije iskusac kuhance. Tel. 033 4)1,-6,90, MQo_ 001737 ;10.

3838·INdl

• Frizen;kom sal.QI1'U E,T - pctrebn a r:;zdnica sa rudaim bkusrvom i pomoens radn lea. Pcvor jni uvjeti, Komakt rel. 06'~ 159893_

4431·111

• Ccv;tbdli nici 1,1 NiI;d~.arici me porrebna [edna rndalca za pos- 1 I,i:f;:iwili e li se I'i .. Kent. rel,

03l/2l5·1c45. 3841-INdl

• Frizerskom salonu ATTAC:E-IE. porrebna frberka sa najmun]e 2: god. tad. iskuarva, Rad II s mje.q:!lma, nc:diclj'_ slobodna1prija"'u, pl'ilu po dOgilVOru" Tel. 650-2.9.5] 061 5!1 768'. 384,-INd!

• ' Pmrebnil ~na 'Za c.uv.o.nj~ l

di I:l;c" u: S'~'L",a[1i,ltoj) ~t.Sro:sti do ~O godio., PI.ta &00 CHF, T,l. Ol3 644-,76. 3841-INd,

• Pcn:reb:lll m~b anitilt y_a r.ad u iHJ l~c[vis"lI~ p'hm~ po c!,ogOVQ,11l + IOpIi ob,ok, T ,1. 001 III 887.

38):I-INd,

• Pc I..rebne 1 rBd nice u kafan_t kod 1;;',aI;Lrik-e dl,lh;;ina (Sarsjc\"O)_ KOfl. ",I. 00 j 573 517. 385S·1 Nd!

• NOVO! Kucn:a !1jeS:J _iJdraslill i djere.. E~Taips:kj s [and_ardi. Nje.:mt!cKo i,ko,tvo, T,I. 002 05 I 531.

• Pobolj§sjLe ili zaIlCl~rl:ite pC!~o bro~u.l'Om ;!t;Krcdi [_[L~ ] ini reO!". Sildl'zi 120 b t:t.nis Jc.red ita_ Tel. 032244-411.

• Zi1:po;sler.je i use] jemje ~ir-ilm svijc· Uh br~un <J:ln(QrmrnlJ!r"~ n:t Iu!;·!;.ern jc,;ku. Tol. Oll244417.

• Proil'IEQdnjiil ctcriell ih u tj:a1l m Lri5l!l! ~arfema~ ~nih pro i z'VQda_ H ~o~uru dEtc.rl-CIl a uJ jaJio, T~l. 032 244·-417,

• TT:j~im~!'!o ;t21 obttb~l;:d('l1j~ porLi.rl tuvBr i 81 ') SSS, j mam c~flifiJC:in odMUP-, FBiH.Tcl. 00 I 714431.

• M.lBtlit ~ :t..av~n.Dm SS$, I"i!rl na rnctlnaru1, po:;ma,1imjc cngleskog j 'p~j]skOEh [:nl!i~ ptJ~C1, T~L Q6 J 38.1802_

• CU~iilla !Jib dijcre U s'lfom S.Lanu l1:il G:rbslIid kQd tcliinlJlg st:)diona. Tc::l. Ml418.

• F:ast~fudu nil Gr'bil'l,l'id p:otrcbnc: 2 radn.iL':e_Tel_06l50722,6.

• Res.to:ranu "Esme:ruld:i' potIclm.a r.tdr!i~ .. ,aprodajupite. Tcl_OOI 247 166_

• Fasl·rudu picc:riii UAr~iJ:l! fi0lZe~

~~~:~~;~~~~~;3og~;_ radILica i 2

• P(;:f"1:mO 5:YC vl'5le cll.imill Llisonal Icpi na~ mok.-u pr:iil"l je 1-3 KMirn2!dola:~:imo po cil.imc. Tel. 0.33 6S9·150J 002213732,

• Bur~dM.nica ul~otlno"'! Lli. Maltl.la Tim br. 30. Po[rebr.li: pomOCni r.adntt u kuh.i.nji i mdni,CiI Zi !Xi5J.ulivanic. Tel_ 00 1718 ,26,033lI3 813.

• ~ncija 41 Mcka" 1 kucn<l IJ fcgil i PQIT.!QC s(::u-im i bul esri int ... 24 sa ri± S ~m'.,T,1.061211MI.

• Potrcbo:il dje\'Qj h ~ nd. IJ e:a:fe dubu na Do-brlilii) zWli iza 141:1, Tel, 061218071

• Hiui 0 1'i'Or rebM d i ~'r,I'Qj~a ;.-;a rad \J cafe ctubu: na Dobr]nji)zvni iza 14il" Te!.061218071

• ProfC8jo'nalno ti ~.n i~ SH!J.11(jiV2, kuea, posJo'l.'l'l.ih ob J.ck:at~ lol:piha j na.mje'haj;;L Tel. 062 45,S 9~0_

• Profc:sori diiju: ins.rrukdj(! iz.: m.a~ tema r i~e.) fi-.:il«: i bern ije._ Tel- 062 25-6 2B,00llS6214.

i~~'-le~~c~~:!!:::~~~_kV!~i~r;~~~:

061511361.

• uSelaoJY'"' kLt~Jt~ nj-efPl; i hjete.,je~ viiI us luge DjC,gc i 1 ijeten jil s(ilrih i ho· I","; ~ Q;ob .. T,1. 00 I )306)8_

.C;uvala ibih dj i~le od 1, 1:1;., 11: SVO.ffi

stamJI, imam i5kIr.l5i,"'O~ DobrilJjil 2, T<1.061,78169.

• Iskusna :lena n i~goval;] bj stari r ju-bClle~o!,J O$ubu St_ j,li 14 t,!! i "g(Hla dom.:acin:!iilvo. Tel. 06] 875 79l ,

• P'otrcl:ma ,rao n i C;] lil ka.fC-5.~!lS~ [LcarilLl u Rob(J[~komejcu Socijalnl)., T.I.,063J.11366,

~ Tl.li~~ l~Jbe~ molbej f[~gCli!OI"L~i SVI ootali prnvnr po:s10Vl. re.l. Cl33 463-306,001149388_

• 02hi!jll:il. ~na pi!I:ii'jla bi sUl.riju 7'<" ".Tel. 001 915649.

• POl.-ebn:ll:T,~d_r'Li-tam r:U311 fllsr-foodu ".A.Po!iu. T.I.061399951,

• 4!.U:o:"ikWlJ'" i:tn3da i mOJit~ :ilu 2:al L1zin~ plameni.h roleUl[1 fires·

vlafe.j~je n3m.ie!il:il.i~saga.Ldncijrj):il'L 'ret, 03)541-334,001400789,0054301207,

n:p~~~~?:to6id4Ji~2kO-79,~J~b9~~ za

• Lanac frizcrskih :53ilQD:a .. Madon[taw. [ra~i vi~ frlaera sa is kusrvem, USr loviiakopcvcllni, Td.05118142-4

.. 01bil jna i POUro9f.1_:Il :.i:e-M CLslL j odrza v a eranove i pos, prcstore T el. 063816184.

• r adalem zid kuCe za reid nmu, MOSer ,,,,I<omsk,,,,,_ ToI_00174,,!t6.

o4:-t I~azno

• Starici koioi jc pelk u6!.tvo tZSClri-cto, sva ki vid pcmoci dobro bi dO~I1, Unepriied b vela. Tel. 0&2077 273"

• Kupujem stare njemaa-e marke i

auserilskcslllnge. Tet.()b13239{Jr6.

• Kl.lp ujem umjtt n i eli:" sli ke, f!]:8l~liju, surl neklr, saove zldec, dzcpne, rceec, crdcnic, ;1:u:J~kc i cstalo. Tel. Ol3456.)OS,,00IlI44(J'.

• Kupuicm auvenirc SruI31(>'L'5ke oflmpii'~'_ Tol_033456-5Il),0011H4(J)_

• Kupujem!omJj<ool'la,o,dub!e,ziJll' nc .. "''''i=laod~',,,, T"_~I%) 126.

• Ku.flujemlom_ljeno,i omb2lrs]{Qzl:[J;to" du~mtcl sorvnnc i oSlalol nOij .... L5e ~I''''m_ ToI.G33655-,98,1){; I 55J640_

• KUl'llr~m smru rlcviznu !l:lednjul

ob''t.ln il;t,. rtil.tfl_~ Od~l-t=ta~ d iCinicc~ ispl:3[aoomah, Tel ,{]ofi 1 5178,97.

• K LLpU ~r..m dio njC(:1 starn dC'l,l'l:tmu ~r;~d.tijiJ! i r.nnu od~tt'ru. Isplara odroab. T.I.062158344,

• K up'Ujr.:m Stafet, IJ-tispra"ne i;'~ m~j ne. T,el. (]6.l97:2 S 12_

• KupLJicm S[anJ dcvimu~.rednju, rol!liJ p;'Judi ~';:;J1j;. dim":! i't'Csvi h firmi L [011- dM'3,isl'!maodma.h, '-'e-l. Ll6.2 7&8 73'9.

• Kupt1jcm :s:taru: dr.."VizDu ~talnru, ob~·~i.re~dE(miC4~iSj"JhU! id[~ odrnallu FBiH;RS.Td,.0611152J7.

• Ku-p,uiem S'tiIrU d~u '~j~ ob-";'ezIltcc,odtrete, dionioo, isp!ilrn i dolazak odrnallu FBiH;RS-Td,00(311)72.

• Ku~u ,elll 8l9i"lt cl~vb::il'U 'tednjlJ ~ m1nu ~tetu, dion.Lccs'I,I'i.1l .finni i fon~ dlJlV8_ [srJ~lBodr'nah_ Tel_0624S.1791.

• K upujc::m dionke~ devizn U stoor gju.) obvcwic('t i.sp!:;!'ts ochIl:ili_ Tel 0634213<;7.

• Kupujem dionicCiij obvcz:niccl f.ill~ [lit ~!,e!e i d("\1 j :m.e ~ledh j.ej ispl:iH:iL CIoI:1- mall. Tol.06! 526918,

• Kup'!,J ri;m n~ru d~vi:;t:Ju.l hed nj1J j rL!JffiC i [eIe 'i dlon_ice. I'rodajcm neu!.l,n,mtir.k",. TeI.06114(J)ZI,

• Kli:puje:m Ilot\'~k u gu~1',! u pet JO[u1 (hu_m~u .. itnrnu)~ pla6m do 200 KM_ ToLOO.1400 )9jJ_

• PUILO zabli.'illnil porod tCia UilZi na

~t'g:1iJ~i~~,u_gaQ~ cili II.! i k uhiILjl,J,

• Kupu.iem S'l,l'r,;: Vl'5iol: dionicil sa S37 raj_ i B.at:lrllll. bene i prod9j-em (:erl,ilikate Zii mkup stilnil. Tel.. 061 L88. 48& ili033611-067_

aUsluge

SE,RVIS KOMPJiJTEM· IN· STI\LJ\CijA W1NDOWSI\, AN· TtV laUSNA ZASTIT 1\, !N· "fE.R.NET ADSL I KilllLOV SK! + W1RELESROUTER DOLA· Zi\K BESPL, SER VJSIMNjE LCD MONlTOM I PRfNTE. I\A_ TEL 03=-266, MOB- 001 149566. 4416·J1<

• NajpovOljl1ijl;:! l;I.(3jk'L'1!.liletJlLje

O3J uminijske ialm:i.ne 20 KM, (("Il· JtjtSl~ ~ ... ~es.e ... VRl'ljSke rol~r:ne.~ b:armOIJ.ika vr~l.[.a, bl LIJ do ",rala, PVC pro,",;' T.t 061 501 401. PTT

• Servis: '!'ci m8~ Lna (GorCIJ jel El N t~~ KO:ll~i:!t, Obod[n, Kandi) Z:3~ nusil rbema}, ~PQrC(:'i b1Jj ter.a. DiDl_azak bespl:nr.:an! Garancija! Mob. 061 !71 66&. 41)1- hI

• UK] RB V Io!I _ Dubin sko u.sisiI'~iIn je~ p~ oje i ispi r:3J.!,i~ s"i h vrS-'t:3 {cpihal 11 am j~r.ajEi, :nU(i)] prilo.je P(I1'lBI:a~ _gepetal na .tili~e-_hj:a s ~a.MVii L fhmi. hisoni ~ m2/1 KM. FimlB ~G LAu'\fZ OJ. 'Tel. 06l 350

688_ 3807-1 Nd,

• A III ?ahJ zi ne 20 KJlrl(ml, T nIika~1e- zavjCSii.': 2.0 KMlm2. 1\11.1 i

P ve rolm n~ [endeJ pliulle_nc: rol.etJl't'_ Cii~.os $:;1 l!.gr~d!1 i IJIQ']_ T,el. 031211·484, 011 767·995, OMI III 447. 2900-1 Nd!

• "HIGijENiI' • Dub;mko pm· nj('- rt'pinat I ml- l KM i ni:l.fJijdti]j~ US""O - lQ KM, S:a.ri1jtvo: 061 141 944, TU21" 061 587711.

3608-INd,

• VODOINSTilLIITER" ELEKTRltAROM ave vrste apravk i sun h i u.gra,dn F:,I uovib boitera, peei] kupadla, sanhariia, el. i ~'(ld-oi;rLs.t:al_, o$~sur~t.i, Ii ~ i-~rtice, cesml, ii.olja, i sl, Tel. 06l 2,22 zza. 3735·1 Nd!

• ~IUNJK U M II - Izradn i montaza alu !B:llJli ee L pli!l\i.'i en ih rojemt, presvlnccnie namjestaja 53 garancllcm. rs, OJl <;41·334. 061 4V6 789,06,436 207_ 4304- h!

• TV ViDEO DVD SERVIS svi I> merki i ruodcla apurata. Garancije, dolazak nn xucnu udresu, IJOVt d.alji:n:sk.i:za"[V Sa iXI" v jerenjem. Tel. 0336,0400, OJJ 610-000, N.

• VODOINSTAI.ATER·ELEKTRICAR popmvka I ugmdnia InsULI:ac:ija) sani tarija, bojlera, el. p«i~ aut. oslguraca, utlcnica, pre}::jd.n~II. Tel 061 1.s0 1.10106,1 III 149_ 37n -I Nd,

• Ri1dim mole:rs.ko f.:arbarske 'POSlove p(I. prisu1m-tn im eijens!T.!~ $31 iskusrvoffi11!':isIO j Llredno. TeJ, on 41"486,06248ll9l_ 4343--)"

• ELEK1'RltAR .,'; op""k" ho-i t~i;'II, :k uCi!ln,s.,ki n d~t l~icnih l3p::lfiim i im.[ariicij~. Povol jno i ha!;t<,oo_ TeI_ 061 113103.

4344-1 n

• PClp'r~vlj~rn SVC" ~'T5te fri!idcr.-L:.. rashl:o.dni.h u.redaj04 sa gilrnncij{im. Dol ~~a_l:l bespliH,i!lJi. MOD_ 061 156 3(19_ 3813· lNd!

• MI KA DO - A ll;lmi J1 ij:s:j.::e-1QhJzille, trnkilSlt: ziI"icsc} VANJ SKE PVC i ALU jOleln~J pl'nneflc roletne i n:;3 rmon lh. v~t:o;l~ Tcl- 002 170148, 03J/613·S84. www.m;k.· dob~ .rom 3816- lNd!

• CRP LJEN]E sCp'[i~kih jama) ~i_Utnji! odvo~Jnih kans1:(1_ T~l.

061 l42916, 440'·!n

• MolerSko-fa-ro.3;n:k i i t¢:rm 0- i1.ul:o.doni rado".i. K villhcmo i povo· lino. Tol. OMl 708 107,

033/l! 3-081. 4400-1 tt

• Zid.ilf$k~ !esa.rs._k~! arm imeko--bctonskej kro'l,l'opokriv;3,.i!'kel fas.:nde-rsk.e, ... ;a.MlSte] JI.:II.vrine ra~ dove;. rellovi:ranj:J.~ :Jdllptacijc,

Tel. 061 50l 071. 381l·INdi

• EPC ~~.rvis - scrvis ir.mj c ral!:unara, laplOp:3 i :pta [eCe oprerrtl: i (re}itl S-tal:;,dja sist(: rnSl,. konJigurisilnjc wir~less m~ iz:rada we-b ~lt2:ni(ll._ V~mi!l VOVOL.JNO!, Do!;uak na tidrcsu oo.p,lat:an! Tel. 062. M3 3~4, 3849·INd!

• PQvolj no] vanjske roletne, ahJ· wi.oi js:ke ~Jw:,i]J,C:i lra__k:;Slf; it('!'I.'iCSI: j harrnonika vram. Tel.l}6J 21~

30l_ l86 H Nd,

• ELEKTRICAR; VODOlN· STALATER f,H)v- i (!:i!lI":IIii"J:il.IO"oIflnO Z03 v, m;dine;. PC;:CLI san.Llilrij~ 6e5-me, osigura~..c ~ dr, Dol. u.es.pltmm. TeI_ 061 m 181_ 3866-INd,

• VR!IM: selldbe! p re:V1l~ }::_:nbas:· \0& otpula, kLa"inll ~\lt;;l i 5IiCIJQ. Ro!dr.tB s:nag13 po dogovoru, T eJ,

061758 2n. 443~-1!\

• Servis ra~unaril] in.sl!dadjil W~nd(]w$fl7! XPt Lio'I,JJ.;~ um.rd;a,1,:'I3.njC], interneL) zui tl Uli, Do1::'0i:a.k fi.:I adresu. ·r.el. {t61 33-7

178, 4447·111'

• S:~:rvi!ii: "cl ma~ i n_:a (GCi r~llie], E I Ni~1 Koncilr) Obod in, KaILdi, Z;:musil lb.trtl_Q)j 'J1'Or~\a~ b<J.ilC_T'~_ D(ll~0':2I.1t bes.plamnt Gan:mcijil! Mob. 1J6~ 171 666

• Lns.ltukcije j_z l1.~mijeJ s:mdemim:il. ~ u~lJicLmil, dolazim ml adrc~u, Tel. 615,·9jJL

• proresoric;a bem ije daie jnslnJ kc-i r

~~~tob6~3~f ij~~t:nlim~ i IlCenLdroa_

• Pro.rr:::i(Ionca hcmi jl: dajc i m:ll1.l kc-i ~

j.e.Tel.661~8s.o_

• Dajern insulIkcije iz hcm:ije Z<I. u~~ni kc: i ~rud~n\c:_ Tt.=I_ O~ 3.91 3n.

• Vodoi nSlitlmer . svi vodolnslill:il:~ tcnki (1!,d;ovi - k~1!.1i lctno~brm~

preclano, ~is:to. Tel. [)61 199 442,

03316ll-731 ,

• Daiem taSO'lre iz mare.malikt: i S:13- dkc daeann i studcn dma, uspiesno. T<1.03lj·l/j-94,_

• Uspjesno 1 povcline rokom cljele gudine de jem i Il:strllkdj~ i z matcmedke,T.UlO·173.

• Dalem insuukcl je iz marcmadke :ta s\'c itli::cle i (:akull.f:te_ Tel. 061 :):)iI. 211.

• Instrukci je i"t matematike ~ engJeskog,za oanovce, Tel. 062 877 71)4,

• Englesk i, nfcmacki, ias trukciic, prevod i, d iptolTl_:slc:i! referan, seminarskl, disenaclierprofcsorica), Tel. 063, 947 W5tSar.nievo.

• Profcsor maiematike dale ins rrukciic ~ csnovee i srednioskolcc. Tli:l. 061l44l>1.

• Profcscrlca euglcskcg povollno d3ijc instrukcije i fl'rt:\'Qd.i sve vpl:te re ksrovu, T.I. 061'1l934 7,

.. Lijeti m vaniske i un utarnje bemcrolde. T ,J, 061 S33146.

• Radim molerskc-faroerske pcslove brzo, C,L$.lO i pcvcl j nc, radna is k usr'lop"ko20goo. Tol.061174 192,011 210-791_

• Srolaske 1U.s] ugcpo povufjn lm cijenama. Tel_0613l6541,

n~j~f~i~~~:~~d~.QT~t~3 r':'~d:~

061 5!J ~49.

• VKV br~"'ilr rndi ug:radnju brn"'<ll PTT stndubtdi<t orm8.~t h_F!i~Jit remOVBi ptlvol i n.o. T .el. 061 507 683 .

• Kombi pl"C\'OZ; nam ~cltatiil s~1id~

~~~~n~:_~~~~r~i~~:i~~'~~.nQ~

.' V rlim p'r.iic"iot pu [nika 'udQbnim i ldim2l.ri:?jOLQi:rn kombijem T -4 VW, T.1.061800 191.

• Dajcrn inslruk,;;iic ~z lJ.ic.rna~kog je,; k •. Tel. 061 IS8616,

• Profcsor njcm:a:ckog jezl kiil tlSpie~no daje i nstnJ te.ije u.fefl icim:l j od=l;mo,obarn •. Tel. 001 244 562.

.' POVQ.tjILO~ 'II'S n.j:ske 001 cln~ al Q mini is:k.c ~t!J] I1zj n~ trak:a.sm zaviese j ht!Jr· mon; .• ' ""'ta, T ,I. 001214303.

• D.ajein irHiilrukciie' s:-r-edn fookob::irna i stud~lltimii hcmijc. Td. 001177 40,_

• Prof. frilncu_sko-g] o~ liJ~Len i suds:.ki ~:u.mac - p'revodi tck::i-lO .... C i dokumocn tc Sii rrYi"Jct.iskoS i ubraltl,O! 5:A C1vjC!::rorn, TeI.06Il80069,

• Pm[cs<ioJiJ:l1 00 sn im:!rtje i m(l_ot~b svadbiJ vjenc;:mja, rodenda.na, lj]b:o.~ p,['cslJiJILav;jnje:sa VHS-~ i IDini DV-a ,,,DVD. Tol. 06 1 44IJ935.

• Profesionill no:sn imillILje i mo ntida vje:tlt.anjll:! ;prt.?...t'Q [acij~ dkJl.illl::3 i os[glib va.ma birnih dogadaja. Tel. 061 701989,061324)65.

• V~im(} servi.slranje 1 b.a.o1:daren;e 5vi~ "l'5ta tlakomjCf31 lI:l gal'iilnlO:'Liu, Tel.061 !8890"

• Zohar&J, stjenjee" zm~ mrnve i rni]eve un ~~ltl.·varno:sa 1 00% t.ra~ i\Cijom. T <I.033ll4·80S.

• Brevan:ki. redo"il,dohl7.im nil :adrc-

'u_ Tel. 061 ZJ3 07a,

• Prcsni.rn;a\'anje sa .... i deo kiiscta ria DVD~Slltaj~vo. Tel _U62 814 5 23_

• [n-suukdje e-r.gle:skll njemae-ki i rm'od.Td.061339306.

• Daiem in.s(fU~e.i)e m.uemalike i fizikcl ,lolil,;j m klll,ci. Tel. 0.33 20+4Sl, 061914014.

.' POS,L13vljam laminate" p;uu;:] p:arkc~ [f: ~ os,[a.i'e- \l'l"$le parke-HI.. Tel. [l61 828 391.

• Posla"ljam" hl'\l~im .t !a.ki.~.m SVC

~~I~:i~~~~ ~~r~t~~3~[Y~lia-

• Molc_rs..ki ~do"..j 1J l P[)I'P~ t1iJ ~'liill lijeplj ivim c.r;a,itam.a i podn tm fii1j lo~ ";m.,j,I.<J<>! 600441.

• [;Irijt'\'Oy.I"J'Uln.i:ka na n~ore- j dru.ge dcsdlJild~c:u BiH"Te.I,061 43J1 3,74.

• Meier m[lL !T!Q!~T.skQ ra.rbarske:hl:do'Ve~jslO, kvaliu:~mo i po'Voljno:. Tel, 062419501.

• Rigips. majs [Q.,sve Cid rLgifl':Sa~ k.'~- 1;'.':00. Td.061941274.

• Ri,gip$ hi:iltS[Ot, :ptl1.ktOvlj9! ptegrad., ,po,,,n; pl,roo" Tol. 001 818 7n

• l:ll,s.[fui ra m m:o.[cmaliku ZII. s'Ve ~ikQ]e j fuku 1tr.;:.Le1us.pjcino i ]J'O~oljno, T<I.OOl '49~42.

• P05l.:ilvlianie;, bruscnje svih vrs.t_a p;;u:k{:t:J! 1:!!,!1l.Lf1;;i1;:J! p<:Id.o\'t,_ LJt gsr;jnciiu"TeLOOl921100;001ll12S9.

• Sc:rvi:s mCuJlilra.p;M::ijo;n~ LIT5talilcij,a WLti tlOWSI!I!.i i"J Icm~l kone.kri iB! an [;- 1,:inlSTIiI 7..<LUitiJ raCUniiU'iI, ci5&:lljc vir rusa! hs:rdwC'"l'Ski i S(lfl'v(:'l"$ki p rublemi,hd,TeLOOI24J611.

• Kirby d'l.loiDSk.;::J usiss"(!njl: i PniDie ~ilima, eliso:ll_a:i. sjedeti_n garniru~ ml I]:[tjkv:ali tetnijim kirbije:vi:rn :;:am· :?Oi.1im.a_Te-l. !102118:W2_

• Nanlj~lam Sll'I.InUI 2c.ludilc] Ii·

~~:'~6 !~~~'a6, bczbo,lnlJl} uspjci[lQ,

• VKV elcktri,C:ar1, clekt'ro~tehnj6rr vii i r!ldrlilvBT1.je l)QSlojetili j IIgradnjll Ilo'lfih etek[. ins.mll1cija. Toel. 062 5-22- 014.

• V~i m St-'e s:ml i1rs:ke uslLJgeJ J~]ipr.a. ,"'Ol.k starog, izr .. da novog. Tel. 108-43),00 190:; 134_

• Si.aklar radi S'V4! 'lfrstc sl8.klar:sk[b US1i1:g21 1101~lim n_~ ~11t'~Slj_ Tel. 061

609947.

• Rlglps mars [Or, radtm svcod rigip·

se. Tel. 1)6 I 504333.

• Kcramicar postuvlja SV{: vrstc iker::!DlLkl:_TrtOOJ 182097_

• Ker:::tmi~ .. ae radi kvali remc i pcvolioo.1',LOO1140094_

• Ke.rami6lrski radevl, kamen, mozalk, povotlac uz garanciju. Tel. 061 ,6,%1.

• Moler:ske usluge urcdno J kvajircr- 00_ TeI_ 062 ! 27 >2,5_

• K val lremo i povotlne postavljanic.brusenie j lakiranlcsvih vrata purketa j nodovs KilO ilaminma. Tel. 061 134160 ;0612441 n

• Sv-e '~Ir.sle ::u:l.,pUIt.~iia ktJ.f.~! $Ulf!(f\ra~ !POO1M'ni.h prosrora, ugradnia blind vrata, stolsri je, rcgips, lemi nat, moletIIj ~ osuto, Tel. 061 542493.

• Drva rejem moremlm ziilgom, Vii' ri m ~p:llf;iilI:QJn~ rad im i d ruge I)Oslo\'e . T.I.06149146l.

• Mclerntli 5-'\'(:' vra tC mcleraja, termo fasscc, rigips, osialo, lis[O~ kvatiteino, pcvchno. Tci.M2 672 2581 063, 897818.

.l\iolcrske usluge kvali retno i uredn"_T<-!_062073 760_

• Mol. Iarb. usluge. T.I. D62. !l3901.

• Taperur-dekorater prcsvlaci .PO'" voljnCl-lurnjeliLaj I.!i rad_Lc!l1i iii kod \1'11$_. Tel. 011 718·4 D5,061 116 728,

.' lrl.(ll~t$ko rarb:,rrsl::~ US.tLigt-_ T~]. 061916313.

.' l~odimo :5"1: vrSle Snl:dcr.'in· sko-za.nBu:ki h t:adova sa ga_l"!!JJlL~ j o.m,

TeI.061740 127, -

rl:~~~~1~:s;:a~ik~kL~d~S*ei~b~i

688166.

• B ra,I21:r - itr~{I uje:m i mOil t.iram s ... e od ~e:liezal usl u.gc sSivi tilnie ,d r~'Vi. T e-], 061109382,

• ZidarsJco Lt':8iu'ski rar::!ovl~ ad:3,rH.a~ <;j, ;8l"Idnj •. T,1.00Z434929.

.. Senris ~vi b [i PQ"Y vcl rn9~irti!l i drugih :kucans:kib apilf:ilUliI dolaziI'k boSpl","_ Td.Q6! 1)1 Q3S_

• Lekwd~~rn i kmigujcm svr: \'rste te_k's.tov~_ _Dugosod:i1inie i:s:k'!JstvQ. T,'- ° 33/658·701 ,00216S 4l9.

• KCJ3miear1 rigip:s i rnole:~i, Te1. 0012!ll713,

• Zubne proICZt', i~f.ildl3, pojJr.a,vkal dnda,[ak ~-uba, pOlira.t!,j~ i pQdla.,ganje zLJbnib prme:Zi3.] r:adimo vikendom, Td.061141 )44,Ol3/j7H4)_

• Popra,v 1 r::.m -s-\'e vrs Le rri'-'i de-raj, r.a:~ shlarlfl.th u_r'c(j.njilJ uz ga:rnnciju, Dolar ,.kbc;pl","_ T.I. 00 I I 563(19.

• Povoljno-dajern instrukcijeiz mar t,em:ati!.::e i infOfIT1;:;gt.ikc_ Tcl. 001 35S' 339.

• Moler· m:ajs LorI kr.e:Ci, gicmjc1 fiir~ b.a SI,01I11Tij 11_ T e:.[_ 002 282 243_

• Prekucavam nil raCunaru SVoC: [ekr 'lOve. Tol. 001 '20912_

• Slo,tar, izrada i mOn(a~9 kUhl ni:aJ plak.arnl prcdwblj ill zarnjeo;l baglam,,T,1.06l'J449<;2.

• Kombi prevoz putn [Xa l + 8 i s-e;. l'idbt~pO~(lljtl_Q.. Tel.061223343_

• P,~remo ,~lIj.IDe rai.nllow ma~inom u 'I,1:dcm. s.tan'LIl ili ru~nQ u proo[lici sa dO:S[a:90m fieadtesu: T.eoI.{ifI t 102630J Olll67J.2S4 ,

• P,,'r,I'oij:a n ~rije ... 'O~ p1J 1:0 i~];: [in kol ima,aU(omobl.tomJ more'l ptnline] ha~ n;o,TcI.00394l44).

• V(ldoinS:Iati!lt~rodr!awsraru i,POstilvlja novu Lnst~liJdjul cLS't::i bojt~rcl $'1,1"(: 1l,"t,Gi90rn nt:iju. Tel. 00 1497622_

• Profes.or dilje i.DSl:rukcijr: iz. rr;lJ]r cusko~ Ti:i1i.n:sko!;1 rLL5kQ& i bosillJ'kog_ ToLOll S26-S~L

• lnstnrililID rlilkc i.srndemc iz. ma· U:.m:3 ~ ike na A I'ip~~,~!]'olll Po! j-u! ~s 6 KM,Tel.001157991.

• In:strulr.un d~ke i studc.o1r.: il. ma· Le-ma [i ~e i fizi ke fI:a n [dii! ~:!S 6 KM, Tol.03361 1·976.

.. t''ro(esoric:3 e.11$lesko8 jel.i].i:a d;lje ~O\'O ; pro\'odL r,1. ()61 556 700, 0331657·038

• Rajooow~gene.ra]_kel ll1:ptsl, kao i L:apaci.riimi niil.mjd tall dugogodBnjc: is.kliSilVO - Qt-bilji"J_il Zt=.n:a. Td. 062 71j11S 285,001 31 I 276,0)l666·215.

• AtI~IH:jI}I;:ij~ :S~;3llovii i k .. :u511 pO:J.t:avljaf],ie pICl~.t(;a1 le.tnioata) s,::.r~eel'1.je i drugo. Td.06l 5 10 373.

• Komi)ijem prevozirn kabi!lSlU i'O-'bu. Tel.061204061..

• Ri!;i p::i- fIJ 3ijslo:r radi p01kn,wlj:jl_.-j ptafoncl pr.egradne ztdove. Tel, 061 ;I! 503.

• Semi_naLSki, di]llolTLs.ki1 ske.niranjc i obrnda.sli.kill r.t;klamcl knj igc, Jl'O. vol j no, kwli IcUlO_ TeI_ 062 sn ')35,_

• tzradllje.m pwjekmu dokumen La· "iju il3 legalilacill.1 '!Jbjck.a!Bt. vd,o ,po'!Qljn.o. ,rrel.06Z5S8j,74,

• Duso&:odgnii taxista, v~i prc"'lJZ

k~i: ~~~:acr~~:O~i!·i8C~i~d~~~~¥~~.~

064167418

• Rllinoow dubins:ko usLs.1I.wnj.c [e· pihill si(!dci:ih gilmitlJr11 jogi madrn",.1',L 00 1 916272.

• S taklar r radimo svc stakll3.rskl: ra· do\"<=,. dQb~im.o It:;! ::!dre:s:u_ Tr;J. 06'1 842143.

• ProfcslJlricii drzi. im:frukcLie iz ma~e_ma L'i ke i fiozi'ke. T~l. 5 21~'O 16_

• Pr-(;vozs['I,I'ilri, nilmjcStai~ io:st~.I.og

vecim kombijem, radna s,n::.ga~ PQ'I/OI leo. T,I. 00 1168 442, S ara j,

.' Vrtiimo aervis i iT.u.)ri\azu rashladne l klima tehnike. T.I. OM2 375 977, 06! 438689.

.' Stolar k val uemo 'irSi stelarsko-jakircrake poslcve, dnlazim na adresu, T.1.062.J3l70) ..

.' Mii rema dka ~ las rrukci]c, profescr $ii i.skYS!\'Clrrt_ TeL 00 I 135748_

• V~fJ grupa malsrc ra rad t srlropcr Jasedesa svoiom skelom. Tcl. 061 270 7l9.

• :Si'liilnjc;: rralalh cinoprcsvlaka za sve "Oli.la~ P'Opr.avak: $j,"4ii~{:J! tapacirunga neba. Tel. 001ll.l658, B, B,g;e 90.

i ~L;u~~o~r:,td~ki~~'jil~'~:t:

Tet0619218M.

• Kombl prevozom vrslm sclidbc, prije-'YQ2 pUlf.l ika, ,od':Q~ lil La, cijena povoli",.Tel.OO! 817424.

.. Brav~r! povcliac radi svc braverske ustuge Tel. 062. 940 ]3.]1 033 691·.160. "

• Srolar-raperar, pavnljnc radi poprav kc stolarake i tcperaeske, T cl. 061 6066,1,0666<0-34<_

• VKV meter • radl molersko-farbarske postovc, povcli no. ra 00 1 :5-07 683.

.Iz.n:a.im_!jujcm play sUllion 2 j.3 sa Lgri~rtt:!_ Tel. 061 :OW 1341_

• ['rcv'Oz I'll rni ka O-<L sve desrinOlCijc "T5 kombiiu, ,ied;!" 1+8. Tel. 06, 606bll.

• p.r~,rQ,l p'U tn.ik:a. Si] kQmbijcm po B;H,SCGiHRV_ Tel_l)6ll09935_

• BrilVilf rndj og;rildc, kapiie, gclC:lJr deft ulato.a i gar01ina, vnna) "li'uVa.m i>.I~one.TeI.OOI <;2620,_

• Elc:krrie:a.r-: eJ. LnsIii];tdjC:1 amo· matsk i (lsiS-! in tI ika wri !!;:3 b2i hjtljl c]. oolle_L1 e!. ~:POreL i dn.I.gO, TeL 061312 435.

• MQlen;ke usl L1g~_ Tel. 001 9'11 31.3..J

066205151.

• PQP_I<I.~'lja.lT! TV ~ ... ~!h mode]::!j prl)fesioTIal no t na 'If .. rof ildresi. Tel. 061 36)690,033653-31.1.

.. AUl.OprevO'".lnik mal1jim k:a,mil1- nom VHf pre'o''O';z, kabilsrog Qlpilda, pje$ka!~]iunka_ Tel_06! 26:8847_

• Prevodi.m mgleski 5 KMJ:s.rr, i '~)!l. 'o'oJjno dajem in:nru~ij.c. Te.l. M3·990.

• Tilpetar sa iskustvom pr-cs ... l.aci ltuea:!1ski. i lt~nti!:].Il;rijsl::i !'i:iljni.e~ra.j. T.1.061610057,

• Servis ~,.fYfl;Jm "Akj"t p<i"pr::l"'~ naJogUldnja, i.nsudi3c.ija, imerne[ KO· nr:.kd ial iln(hl] rw:nil ~tj ~ d'IJ.liJzak ria kllc::nu IIdtes.u_ ·rel. Q61 54:5. 375.

• Ins.rililkcije i_2: m nemiltike, fizike~ j eh::h t ml(:h n ~!::'C ~ ueen i ke os,nOV!1 ih i ,redni;hlkol •. "fel.0018U5I8.

• Vdlm selidbe mmlemim kombi~ j.em saJ"Yd.nortt!i:i'!I:Bgcm ud~V'i ~'~ani, Td.061217189,

• KV vodoin$l:lIl:att'T r~cli ;sve ~rs.[e radova, brzo, pavoljno: i kV'illhc [TI~, Td_06! 349294.

• Vti:irn Il'rcvo~ rol:l~! liudi t s['i'ari~ rildniil. sn[Jga pti' ]J'Qt1'"cht. Tel. 062 385 762.

• ~Ira povolj no] Kombl pret'O~ j

"lido'_ Td_OO! 147361_

• EJe:k uil:ar V K V za kllCn~ el. i tlsm· I 1IC1 ie i urcdiilje, Pozm'i tc.. Tel.. 618-9jJ7_

• V ttLm s.di dbc: i S'vc vrsre prc:voza k'O!1lbijem,~ PQv-oljriu_ Tel_ 001 165 009,

• Mole"k[rndo"i. Td.061 )19971.

• Pre\'(iZ .-oboej $(!:Iidbc kQmbije!11~ 1PO\"'Ol ino, 'radna snago po dogovoru, T<I_Q61 5 13948 ..

• Cenlral. cri,ja nje, pl, En. ins!al:ac:ijc, zamIl!1J3 konvcklO!'iiI itO']l r.adlmo kq~ lirrtl:[j.[) i ~vC)ltn~ ut g;:Lt2J'i.cijll. T~l 061500031.

• Povol illo i kvali lelno r~dim j;rij:a:· !lje) mi i~rI iBm kon vetIore rndijaw'd· rnii, i ootil],e popnwkc;: - povQljno. Tt:l, 033800·<;14,061921476,

• Rildim oOOn [1'8] no grijanje i pre· p,ra .... k"egrij:Jni~L TeI-06231682,fi,.

• Cen crill 00 grlianje~ vodoin.slaJaci· je:, popr~,'I,I'h i mOIJ talii poVQ!jno i k~aIhell'Lo.Te.I.D6110542_5.

• Prevoz pu mih lukS'Llzni.m mercc· des.ovim kom bi.jcm n,3 $"W; de;; • .ioa.;:-ije. T.I.061 SJ;B2l.

• ,Pro fl:w.r mil tem:li.ti.ke ~ is kU:5:["Oil' daje inslrukdi~ d;ae.imll i :sm~ dcllt.ilIlil tokom suClinr... Tel. 03,3 4n,74,0013823(1L

• M o:lersko r~rbi3fiki rodovi, g]Ci:o· ".anil:'~ mQlov-1llje) l:d::ir:arJje St:Ol!;llf~jC'. Tel.06116l891,

.' Radim p'IJvoljno:5,vc m{l]I:n:kg..LiUb:B.l'$ke rlldove, u kl i ueLljll.fi i :sLCll&rijlL Tol.0613971&7,

• R:,idim m,flhe:ri$anj~ Jiijdar!l.:;; 7~l."dll vrata, pro.:zora, Te:l. 062 45,1

• Ada]"H:adj:a 8Ian(.W,B i kutB:, f,lCls[avi filII jc ploC,ic .. ~ Iilmj n:UUJ.1 kr-·e£c..o.jc i drug<>_ Tol_06!,!0 373_

• Vriim PNVOZ ptltnika Sil kJimilDr :-::iIil!1 itt!. kom bj vo~i Il!.lmj si roit! Oi H j d,li" Tel.OOlllBiO.

• Profc:;.oori.ca j ostl"'U.ir1l '[01;1 Lc:-rnlJ tik\.l~ t"i_'~i_ku i .he-miju sve-~kote t prvu g.ooi nu fiikultt:I:[)., DI'ZO j U$pj~f.lO, Tel, 033 23>-!41,00118845 !_

oglasi

••••••.• 1

oglasi

1\.tAJA;z.t 'V ()IV\Ifi :)

,bi:_:'

'14S/IM I

.1- •

-----

~~.~_" .. }~ ,

:!o,g~f __ '

._- II

i et s e- t Dn!vni avaz, pstak,

r 1. ep ~Vll1w.nj 2011.

43

SKANUALOZNO Sarajevski koncert zatvoren za novinare

KO e ieli mediJe - Manu

v

CaD iii FO ae]a 66 _Mi a"?

Ako novinari i.ele pratiti koncert morat ce platiti ulaznicu od 30 KM" dok je "Dnevni avaz"iz Zagreba dobio poziv za akreditiranje

Ono sto nigdje ne mofe progi - moze u Sarajevu, Manu Cao (Manu Chao) oddat ee 6. april a koncert u Domu rnladih u Sarajevu, ali kako nam rekose iz Fondacije "Ekipa", koja je zaduzena za reb nick u organi zaci j u n asrupa ovog cuvenog muzica.ra., akredi ti ran j e novinara nece biti rnogucejt Dakle, aka neki mediji .ide da niihovi novinari prate ovai koncert te potorn objave izviesta], morat ce im kupiti ulaznicu ad 30 KM. Isto vriiedi za fotoreportere i snirnatelie. Skandalozno i bel presedanal Ida rascistimo - nije rije;: a novcu nego 0 nevidenorn odnosu prema novinarima.

lafimna atmosfera

Boris Brkan, ~ovjek koji [e ispred Fondacije "Ekipa" zaduzen za kontakt sa medijima, pckusao nas je uvieriu da je to zahtiev rnenadzmenta Manua Caa ida upravo oni nezele mediie u dvoraniradi intimae atmosfere na turneji "La Ventura". Mozda bisrno i povierovali u cvu pricu da na nasu adresu nije sugao poziv za akrediriranie , za koncert koji ce Manu Cao odrzati u Zagrebu dva dana pr ije sara j evsk a g.

niMad i Digdle

Ekipe "Dnevnog avaza" pratile su veliki broi koncerata u regionu i Evropi i nikada i nigdje novinarima ni]e bilo onemcguceno akreditiranje, Naprotivl Istinski profes ionalci u ovorn pos lui Ie· kako dobro znaju kolika je vaznosr medi]a i ciiene prisustvo novinara na muzickirn dogadaiima.

Koncert francuskog muzicara spanskog porijekla odrzava se u okviru obiliezavania Dana grada Sarajeva, saopcila je prije nekoliko sedm ica Gradska uprava, koja je za to izdvoiila 20_000 KM_

Dakle, Gradska uprava najavljuje koncert Manua Caa u okviru obiliezavania rodendana Sarajev3,a posjetiocima ce biti naplacen ulaz?1

- To nije u koliziji, jer bez podrske Gracia Sarajeva te Ambasade Spanije u BiH ovai koncert ne bi rnogao biti odrzan. Uostalorn, ulaznice za sarajevski koncert ieftinije su za 40 pOSIO u odnosu na ostale koncerte balkanske turneje - pojasnja va Brkan,

- Teske cia. ce se neko sjetiti cia. [e bio pozvan na rodendan a da, pored toga, mora pia ti ti u Iaz, D ova IT! . slucaju to je 30 KM_

RodeOdansMi OOMloo od 30 HM

J edan od razloga za ovakav odnos moze bi ti i prica ko ja kruzi Sarajevo m - da prodaja ulaznica i ne ide bas siajno pa ne bi bile lose da i predstavnici mediia kupe koj u iak 0 B r kan rvrdi da su ani zadovolini prcdaiom ulaznica,

A i aka menadzrnent Manua Caa ne dozvoljava samo

Bez ,predgrUpe

Upitan ko ce bin predgrupa Manuu C1lU u Sarajevu, Brkan nam je kazao cia vi erova tno nece niko, a 10 pravda l.ehnic.kirn uvjetima. Ipak, na konccrm u

Zagrebu, pored novinara, bit ce i predgrupa te, ie cbjavljeno da je Manu Cao o dl ucio po drzati mla de "S3ngse". Kod nas nece nikoga. Pa, sad, dokoga je?

novinarirna u Sarajevu da prate koncert, onda je jasno da je rejting Fondacije"Ekipa" u poslu kojirn se bay; vise nego up i tan.

Vldjet eemn

Kada sm a sve ova i' ucer kazali Borisu Brkanu te dodali da ce u biografiii Fondadie "Ekipa", a ne u nasoj.pisad da nisu bili u stanju osigurari novinarirna da prate koncert Manna Caa II Saralevu, Slav sa pocetka nase price donekle je prcrnijenio

te jerekao: .

- Take je sada, ali pregovararno, vidjercemo, Dakle,do koga jet

L. SARAJL1(;.RAMOvr(;

U sklopu "VF-a Korea"

Sulra se oluara "FOod OUice"

U posljednjih nekoliko dana svi su se pi tali ko je gospoda F. j. koja je pojela 132 pi!eea filea za 12 nlillu la i [ime a bodla svo j pri j a~n j i fe· kord. To j e, us rvari, b ila reklamna karnpanja za reSlO-

ran "Food Office", koj i ce s llera bid orvoren u sklopu abjeKta "VF Kor-ea" u Sarajevu.

To je prvi "all you can ear" .rcstoran u Bos.ni ; Hercegovini. To znaCi daCe kupc.i u "Food Officeu" La fiksn u

eijen\] obroka moGi sami odredi ti koliko cere po jes ri.

"Food Office" nudi zani~ mliivu i vibrantnu mmosferu, ukusllu i raznovnmu po· nudu hrane i koncepr kojem j e te.sko odol i eli.

Kupovinom od50 KM ilikroz Svijet prednosti aktivno podrZite kampanju lila dobar pocetak",

Kam:panja poonje 01. aprila 2011. godine te ima za cilj! pruianje podrske bebama na podruCjuBiH. U okviru kampanje dm ce u sa. rad nji, s partnerima projekta i Caritasom donirati pelene za bebe te im na taj (latin pruiiti bolji poeetak, Ovo je druga kampanja drustvene odgovomosti koju dm provodi nakon proslogodiSnje kampanje a vainosti redovne i adekvatne higijene usne suplji.ne "Zdravi lijep osmijeh".

U dm prodavnicama potraiiteinformativnu brosuru te promotivne letke s vise detalja 0' kampanji

"Za dobar pocetak" fiji zavrsetakje najavljen

za kraj maja tekuce godine.

1U III' "Unl~

TU l,uPUIUoI-

BABY BOOM

BAC' ·0 zlatna ribica ispunjava zelie najrnladima

Draga djeco,

(l'talte Bagno zlatnu ribicu boilcama drvenim, v.oita!nim IB onim vodenim. Po~aliite je u Bagno salon od 01.04. do 15.06.2011.

Na'lsretnTji ce svoju porodieu razveselitl novim Bagno kupa,tilom,.a sebe zlatnom ribicom!

Vi!elnformacija na: www.bagno.biJlbagnobabyboom

Pijaena 140, 71000 Sarajevo Tel.: 033 777 888 www b gilD ba

PHot3 salama Extra -pp 1kg

sveznadar

D nevni avaz, petak" 1. april/1ravani 2011,

ZDRAVLJE Pomoc IZ prirode

zauSiaui e alergiJe bez -leMOua

Uzimateli vise vitamina C u kombinaciji s "quercetinom", dobit tete prirodnu antialergijsku terapiiu

U sezcni alergije mnogima su od pornoci tehnoloski Izumi kao SIO su procisCiv3Ci zraka s filterima koji uklanjaiu polen iii aparati za uklanjanje vlage s kojiilia se sman j u j e pliiesan _ No, ne zaobilazi te ni sl j edece:

1. Uzirnate li vise vitamine C tI kornbinaciji s "quercetinom", do bit cere prirodn u anti alergi j sk u [era pij u,

2. Vitamin Bs, vitam in A i omega-S rnasne kiseline smanjit ce sirnprome na iritiranim disnirn putevima, Ukoliko niste oiacali organizarn kornbinaciiom vitamina prije sezone alergija, nije prekasno zapoceti s vitarninskim dodacima ni sada.

3. I bijeli luk ima antialergijsko djelovanje.

4. Pij te caj od korijena Cicka • police izlucivanje mokrace iznoja te ieodlican zaCiscenjeorganizma

5. J ed i te 0 ra h e, bademe i s j emenke s u nco kre ra

6. (dee pij te tople cajeve, pOpUI zelenog, smanjir cereprobleme s disnirn putevirna

7.lUz navedene, pijte i caj odpodbiela. Koristi za lijetenje bronhitisa i asnne jer rastvara i odsrraniuie sluz, srniruje upalu sluznice USIa i zdrijela, 510 je potrebno i kod alergijskih sirnptcma, Imate Ii alergiiski

osip.istu biljku nanesite naoblogu. lJi/ami[l 85 i IJrnegiJ·3 masne kiseline slt/anill ce simp/orne

Dijeta po mjeri

S U ~. 1· i Mil r .. DaaDJe ODOg ame

a OO[g]]OO~U~ ooeracua nusa ZIJ(Jg O1eianog disarua

Is Lra~i va n j e pro' eden 0 u zdravstvenom centra "Kaiser Permanente" u Portlandu otkri- 10 [e da dovoljan brei sari sna 10· kern n06 moze pomcci u topljenju nakupljenih kilcgrama,

Tako istrazivauie tvrdi da ien e i rn uskarci ko j i proved II barem sestsari spavaiuci teseznaju pozitivno ncsiti sa svakodnev-

n i m s treso rn za vrij ern e ~es 10m· iesecne dijete lake gube i do 6,3 kilograrna.

N aucnici smatraj u da spavani e izmedu :lest i OSlIm sa ti nocu jJQmaze u odrzavaniu ravnoteze hormona koji uzrokui u osjeeaj sitosti i gladi, a pozi tivno podnosen] e SV3- kodnevnog stresa umanjuie Zelju za pronalaskom u tiehe u hrani,

o Trebala bih operirati IIOS jer.reJkodiJem. Smetamiigrbica na sredini IlOSa. Iskreno, to mije iglavnasrnetnja, madasu mi roduel}i odobrili operatiuni zalma! "provo zbog le$'kog disanja. Mogu Ii .se lI:radili ;"10· vremello i ispravlju/Jje lIosne pregrade i estetska operacija; pita ciluteljicu -i:t.BUII01licu.

Operativni trend u sviietu je da ·se za vrijerne iedne epee

Duc. dr. se,

Reul Karabeg

anesreziie (uspavljivanja, narkoze) ura di vi se opera ti v nib zah va ra, Pona j pri j e z bog najvecih opasnos ti opce anestez i· je za vrijeme uvodenja u nju (pocetak operacije) i budenia,

Vi ste po tpuno u pravu: p OSlO S rc ml adi, es rc tika varn je na prvorn mjeslu. Kako budete smrili sve vi~e bi vam smetalo otd.ano disanje_ Stoga, ne brio !lite. Barem 75 poste operariv" nih zahvam na 1l0SU su i-SlOvre· meno funkcionalni (ispravlja· nje nosne pregrade radi boljeg disanja) i eSletski (uljepsava· nje izgleda nosa). Veoma ces!o kombinirano ; s drugim es[e[· skim procedurama_

Potrebno vam ie ./Ialma~/e seslsali sna

TORINO

SOBAU ZATVOFIU

POMJERA· tlJE

.!:wA VlADARI U

OJ1US-ltA MOOAR-

HIJJ!:t.IA

DUET. DVOJE

~STA lfKERA

IT/l:LI'JA

JAFlBOL

IME PJEVAtA ~ASUCI

l.I<RASNA LINIJA

RJES!iNJEIZ PROS LOG BROJA

mtJKAO I.lI$LJENJU ILl 81'0<-

WlJI

AlI;MINIJ

ODRI,IMAMAT, DVORSKA LUDA, lOKAl, KOSAC, IR, NIKADA, I, KAS, KAU· FAT, ANITA DUJIC, SINDRA,IRAC

KAUJ JOO

I(BELOV BRAT IOibl.mit)

-----2481

45

'1. 010 Ion flizmark je "krvlju i

.. g.vozlfem" ujedinio njemacke driave?

2 Nije poznato kako je Zva'kaca guma OSVD ji I a svi jet?

3 Prvi april .i danas ss obiljezava u

. svijelu kao dan sala, a nije jasno ,kad [el kako le taj obicaj nastao?

Tacno

Nelacno

1. TACNO

"Krvlju i gvozdem" ujedinio niemacke drzave

Niernacki drzavnik Oto fon Bizrnark (Otto von Bismarck), n azvan "gvozdeni kaneelar", je "krvlju i gvoMem" uiedinio niemacke drzave, Kao

kancelar Proske 1864., u sa vezu S Austri jom, napao je Dansku i osvo j io S lezvig, a and" se okren uo pro Ii v Bee. i 1866.. porazio A usrrij u, Isprovodraa j e niernacko- francuski rat i posli j e pobi ede 1871. p roglasio N j ernacko carstvo s carem Vilhelmom rna celu,

Sam je postao pry i k an eel ar u j edinjene Niemacke, No, vremenom je gu bio popularn OSI, a kad j e dosl 0 i do neslaganja s novim carern Vilhelmom II, sisao je s vlasti 1890. poslije 28 godina gctovo neogranicene vladavine.

Roden je I. aprila 1815., a umro 30. iula 1898. godine.

1. TA.CNO

Zvakaca guma "Wrigley" osvaia svijet

u eika·

gu ie kraiem 19., stoljeca osnovana kompanija "Wrigley". Bilo ie to na danasnji dan, I. aprila 1891. godine. Na pocetku rada kompaniiaie proizvodila i prodavala proizvode pOput sapuna i praska za ped vo, a 1892. Viii j alII V rigli (William Wrigley),. vlasnik kompanije, poceo i e uz s vako pakovan je praska za pecivo kllPcima pok.lanjati po jednu Zva" kaell gumu. Tokom vremena "haka" je postala popularnija od proizvoda lIZ koji

j e dolnil a, sto je VIi gl ija n a velo da se u potpunosli ohene tom proizvodu.

Danas 'OW figley" proizvodi veLikIl Ie· P""aI "Zvakalica" rako da bi godiSni a zara.da, kojaje 2()()7. iznos ila gorovo 5,5 milijardi dolara, mogla S dolaskom krila i perioda "gillenj a noktiju" posrati jos i veea.

/. TACNO

Prvi april Dan sala i viceva

Prviapril je od ,-----::= __ --. day n ina Dan sala, april iii ja, dan vi ceo

va Neki 6e feei da

su nek i s rari naro di I

sla.vili proljemi ek· vi nOc,; j p ocev iii od 25. marm. sa zavrset·

korn Ila Novu godi. L- __'

DU. rj., I. aprila. Od godine 1582. po prelasku nil gregorija.nski kalendar No· va godina se obiljdava J. janllara.

Medurim, neki su odbili prihvadli nov'; datum iii nisu wali l3 promjenu i nasravili su slavili 1. april. On; drugi su ih isrniiavali i slali ih toga dan da obave lazne poslove ("fool's errands~) iIi ih uvjera"ali u oeile neisline. Vremenom se laj obicaj prosirio Evropom.

No, prica 0 1. aprilll ru ne .zavrS3va.

Neki smatraj:u da koriiene vuce iz rim· skih vremena i nekih od bahanalija, drugi da. se pojavio u 16. stoljeeu u Francuskoj" a treci cia se pro~irio s istoka, ali niko pouzdano ne zna ni kako, ni kada ni zasto. A sale [raju Ii, trajll. __


..
..
..

• ..
..
..
..
..
..
..
.. Kupl 'rend paket,poslusaJ ,novl hit Dl'ne Merlina I daJmu Ime •

Po~alll svol prlJedloQ SMSpOiukom na 065 1114 najkasnlje do lS.05 . oeekuje te vrlJedna' naqradil I rJruzenje sa Oinom MerHnom • Poblednitklprijed!og le blliobJavlfen 20.05. na Irena.mt(>l.ba i www.dlnomerlln.nel .

Budi I u novl hi.tmejkerl

-e .... r>w~ DO'U u, 0011111.4' N PVV .,..,

Dan. 29. 3. 2011. godine navrsavs se 6 godina tuge i boli O! kako j e preselio na ah ire! nas volieni

--~

LUTVO MIRVIC

Molirno Allaha d'!.!. d. ri oprosti grijehe, osvijetli kabur i ficin i prostran i m, spasi dzeh enemske va rre, a p odar l dzenne tske lj epore, Amin!

Tvoji aaimiliii: supruga zemlna, slnovi Almlr i Aldin, kcer ka V.ljevtie Azra, zet Blmendini unuk Aidin

llO·lso

SJECANJE

FATA (HUSE) KAjTAZ

Dana 1. 4. 20 I J. navrsava se 5 go di D. 0 d ruzne vii esti d. ie nasa draga supruga, rnajka i nena na a h i ret presel ~ ta .. Ostat cd viecno \I nasim srcima,

Neka ri dragi Allah podari vjecni mir.

Tvcj Soup rug Ari f) si nevi Azer i J asm i n ko, nev jeste ReD a ta i Edna sa unueadima Monijom, Sani i nom i S i na nom

lOO-lmo

Dana 3. aprila n avrsava se ruzna godina dana otka d je na ahiret preselio rnoi dragi i nikad zaboravljeni sin Edin

EDIN HRNjICIC

1973·2011.

N eka ti dragi Allah dz.s. podari siroki Dzennet i viecni rahmet rvoioi plemenitoi dusi.

Hatma dova odrzat ee se U kuci zalosli U nedjelju U 17 ;;asova.

Zauvijek rvoja neutjesna maika

3-19-1rno

ADEM (KASIM) KRILO

Dana 31. III 20 II. go di ne navrs ila se godina od srnrti mog brata ADEMA.

Ozaloscena: sestra M ej ra, ze I M uhamed, kceri j zetovi 4;M9'·lu

SJECANJE

na dragog prijatelja

MAID COLO

I. 4.2006 . I. 4. 2011.

N i ka d te necemo za boravi ti I

Nedo, Seha i Kristijan

3Sl-1n

Mnogo, mnogo Dam nedostaiete.

Molimo dragog Allaha dz,.s. da vam podari lijepi Dzennet, Va;;i: Sefika, Elrnir i Emina

Zahvaliujemo se rodbini, komsijarna i priiateljirna koji SU narn pornogli i bili uz nas u aasirn teskirn trenucima,

Tevhid ee se prouciti u nedjelju, 3. 4. 2011. godine u 13.00 sari \I dfumiji Kayseri u Goraid\l.

MUNIBFORTO 1931- 2007.

Dan. 3Q. 3.2011. navrsile se 2 (d viie) god ine 0 tkako j e pre, e-

lila D a a hire! nasa drag. rna] Ita

MUNlRA BUCMAN, rod.

TIRAK

Drags maiko,

Ti n isi umr!a, ti ii vi s u nail i III srcima i mislirna ..

Neka Ii dragi Allah dlL!. podari sve dzennetske ljepote i neka ti ie vieeni rahmet, Amin!

Tvoja djeca

37{)-mmo

MUNlRA FORTO 1933 - 2011.

MUSTAFA FORTO 1951- 2011.

Dana 3. aprila navrsava se godina dana od kada niie sa nama moj dragi brat

ADEM (KASIM) KRILO

EDIN HRNjICIC 1973 - 2011.

D ragi bra te, neb ti j e v jecn i rah met i lijepi Dzennet,

Uviiek ce tese siecati rvoj brat Dzidzi sa svoiom

p ooro d icorn 379·1 me

Dana 3]. III 2011. godine navrsila se go dina otka ko j e presel io na ah iret na5 suprug i mac.

Ofulosce.na: supruga Pasana i sin Kasun kao mnogobrojna rodbina j prijatelji

POSLJEDNJIPOZDRAV

nasem drsgom

DUSKOjOKIC

Ri j etki su 1 judi popu I tebe, u v ijek puni ljubavi, dobrote i razumijevanja,

Od porodice Macar

Tvo] vedri lik i veseli duh je uviiek plijenio sve koji su re poznavali.

MAID COLO 2006 - 201L

S]ECAN]E

na drage prijatelje

SENAD SMAJLOVIC 2006 - 2011.

Dana L 4. 201 L godine riavrjiavaju se tri godine otkako [e preselio na ahirer na! dragi, plemeniti suprug, mac) brat i

prijatelj

Vrijeme prolazi a sjecanje na vas ce ostati zauvijek u nasim srcima.

J asa sa porodicom i ostali prijatelji

VEHBIjA (AHMET)

SELIMBAS:IC

Tvoja smrr je ostavila bel koju n i tko ne moze i:zhieci ti_ Sarno mi koji le vollmQ znamO sw smo izgubili. S Ijubavlj\l i po.stovaojem cuvamo uspom eIlu na rVQj d.ragi lik i dok iivi· mo vietno cd os,"<i \I nasim s['ci rna i ill isJ im3 .. N eka ti dragi AII.h d.l.>. pod.ri lijepi D,ennet , v jecn i rahme!. Tvoji: supruga Mur\'eta~ sin D2enad i kCi Emin. nf

Dana 3. 4. 2011. godine navrsavaju se trl godine od kada je presel i la na ah ire' no!, draga

SANELA TALOVIC, rod. ALIC

1975 - 200S.

iz Pljevalia

Tuga vremencm ne prolazi, cna same mijenia svo j 0 blik, prelazi sa J ica \I dusu, Ogromnu i tesku nosimo ie sa sobom gdie god biIi. Bol i ruga ce trajati sve dok bude i nas. EL-FATIHA

S ljubavliu i postovanjem: sestra Nudzejma i zer Elvedin Betic iz Goregda $3 djecom Nedimom l Vildanom l09'~!"l()

IBRAHIMA (SMAjE)

KRUPALIjA

Dragi rnoi burszeru,

Naidrazi nikad ne umiru, oni vleeno five u srcima liudi sa koj irna SU zivjeli a posebno sa covjekom i Tvojom dobrotom kakav si Ti bio mo] dragi bra te Ibrahime,

Neh ti ALI.h di.S. podari vjecni rahmet i lj epore Dzenneta,

Tvoj brat Safer 53 porodicom

Dana I. 4. 2011. navrsavaiu se 2 godine od smrti moga brat>

Po dobru te pam lim 0, s postovanjem sporniniemo i u srcima zauviiek cuvamo,

Dana 1. 4. 2011. navrsavaju se dvije godine od srnrti naseg oca, punca i dede

IBRAHlM (SMAjE) KRUPALIjA

POSlJEDNJI POZDRAV

DUSKO - DULE jOKIC

Svorn kurnu i prijateliu

Od niegovih Guie, Liilje i Amire

POSLJEDNJI SELAM

dragom prii a teli \I

ABDULAH HADZIAHMETOVIC iz Goraida

Bah rudi n Sun i a sa porodicom

211-1go

48 _1."""""~"'J11. Dnevni avaz

SJECANJE

ANDRIJA PL. BARTHOLOVICH

S ljubavlju i postovanjern, sup ruga Vema i sin Darke

Dana 2. 4. 2011. godine proslo ie 6 mieseci ad iznenadne smrti naseg dragog sup ruga i oca,

SJECANJE

4182:-111

na dragog

S liubavlju i postovanjem, Pore dica Kozar;';

Ponosni smo na rvoia diela, plemenitost i dobrotu.

POSLJEDNJl POZOAAV

dragoj rnajci i baki

BOJANA BEZEK, rod. DIMIC

S liubavlju i tugom zauvijek ce te se siecati,

Tvoji: keerka Vesna Sulimanovski i unuci Sandra, Damir i Dino

POSLJEDNJI POZDRA V

drugu i rodak u

NIZIC HAJRUDIN - BRIJAC

Fiko Hasanovic sa porodicorn

POSLJEDNJI POZDRAV

suprugu nase radne koleginice

SUAD (SUCKO) HECIMOVIC

Buregdzinica Melina

4443.-lu.

Dana 2. 4. 20 It, navrsavaju sf'; dvije tuzne godine kako sa. nama niie nas dragi sin i brat

MIRZA (MIJAD) MUSAEFENDIC

iz Biieljine Tesko je nacl utiehu i snagu za svaki dan >:ivom bez tebe, BQl2a tobcrn [e velika, a ljubav prema tebi vieena. Voljeni sine, neka Ii Allab dz.s. podari lijepi Dzcnner i vjecni rahmer rvo]o] plemenitoi dulL Tvoii najmiliji: mama Zijada, brat Daniial i ocuh F • ik

Dans 2. 4. 2011. godine navrsavaiu se 52 dan" cd srnrti naseg voljenog i nikad neprezaljenog supruga, oca, svekra, punca i dede

DZEMAIL (MURATA) ADEMOVIC

Dana L 4. 20 l l. godine navrsava se 6 mieseci kako nije sa nama nasa draga

Besrnisleno je reci koliko nam nedostaies. Po dobroti cerno te parntiti, sa puno ljubavi sporniniati, a s tugom u srcu zauvijek sjecati i biti ponosni SIO smo te imali.

Neka ti dragi Allah dB. podari liiepi Dzennet i viecni rahmet,

Tevhid ce se proucni u subotu 2. 4. 201 L godine u 13 sati u porodicnoi kuci ul, M. Krleze br, Sill Dobrinia l.

Supruga Dulfidana, sinovi Esad i Senad, ; kcerka Sanela sa porodicama

385,f.-lndf

Dana L 4. ZOlL godine navrsava se 6 mieseci otkako ie na ahiret presel i 0 !las dragi

S liubavliu i postovanjem i:'uvamo uspomenu na tvo] dragi lik, moleci Allaha dz.s. da ti podari vjecni rahmet i Iiiepi Dzennet.

hadii [ZET (TAHIR) MUSLIJEVIC

HAJRUDIN - BRUAC (RAMIZ) NIZIC

(exhumaciia 11150 -1992.)

MUNEVERA BEKTIC, rod. POD RUG

Sup ruga, keerke, zetovi, unuci i praunuci

444.2-1LI

44f..:I-[[I

N esebicno si nam poklanjala svcju ljubav, pazniu i plemenitostl

Hvaia Ti

Tvoji: Minka, Mirza, Alisa, Rijad, Berina, Mirsad i Nejla

Danas se na vrsa va 36 godin a od srnrti naseg dragcg oca

HASANA BABOVICA

Tvoja djeca

Sa ljubavlju i postovanjem uvijek cemo se sjecati rvog dragcg lika,

J.34-bc-

HAjRE ZUKANOVIC

Dana I. 4. 20 l l. godine navrsava se 25 god i na od smrti

N eka ri dragi Alla h podari sve dzennetske liepote,

Tvoji najmiliji: suprug hadzi Becir, kcerka Fatima, sinovi Suleirnan, Mustafa, Kernal i Ejub, nevjeste, unuead i praunucad

Dana I. 4. 201 L navrsava se 6 mieseci o tkako nas j e napustila nasa draga

MUNEVERA (HUSO) BEKTIC, rod. PODRUG

Tevhid ce se prouciti dana 2. 4. 20ll. I! 15.30 sari u kuci zalosti, ulica Sipska 12.

POSLJEDNJI PQZORAV

nasoi dragoi baki i prabaki

BOJANA BEZEK

Iako vise nisi sa nama viecno ces zivjeti II srcirna onih koii te vole.

POCIVAj V MIRV BOZlJEM

Zauvijek tvoji: unuk Sasa, snaha Mirela, praunuead

Anela i Denis "SO-Lu

l!59-1od!

POSLJEDNJI POZDRAV nasem dragorn

NIZIC HAjRUDIN - BRIJAC

Tvoii: brat Sead, majka Zekija, bratici Aldin, Armin i snaha Zumreta

IN MEMORIAM

Ko je spreman za te i svoi zivot dati? Mati.

I kad jednorn ode da se nikad ne vrati ci tav ZiVOI u mislima nasirn same je nasa mati.

SABAHA (SULEJMANOVIC) PASIC

21. n. I. IV 2011.

Sa vjecnorn tugorn i ponosorn na tebe, volim te i umirem za tobom mila moja majko.

Tvoj sin Adrian • Ada- Paja • Napoli

U petak ce biu sedam dana od preeeljenja na ahiret

SJECANJE

na nase drage rod i tel je

Draga mama i lata!

Prolaze dani, godlne, a svaka je rake prazna, rako ruzna, jet vi nisre ru sa nama. Utjehe nema, zaborav ne postoji, same velika praznina u srcima onlh koji su vas voljeli. Vi nikad umrijeti ne mozere, vi zivi~e 11 srcima.

Maid.,Jasmin. i Sanela sa porodicama ... s-iu

U su botu 2. april. 20 II. go di ne navrsava se cetrdeaet t u wih dana od kada nas ie napus rio na~ dragi

ASIM (ALIJ A) KA TICA

Vjecno cemo re voljeti i sjecati se tvog vedrog i plemenitcg lib.

Hatrna dova ce se prouciti u dzamiii Donja rnahala u petak 8 .• prila 20 II. godine prije dzurna namaza,

Supruga Suada, kcerka Mirela, zet Edin i unucad Hana i Haris

SJECANJE

SLOBODAN - SLOBO (DERVISA) MAHIC 1. 4. 2007 • 1. 4. 2011.

S ljubavlju i tugom S es Ire Amra i Azra

l:i':3-1mo

BAHRIJA MEMIC 1. 4.2010· 1.4.2011.

SJECANJE na II ase drage roditelje

NAZA(HUSO) KOVAC

FATIMA (rod. £)OZLIC) CELEBIC

1933·201>4.

1933 ·2009.

tovJ e k ne um i re srnrcu, u mire on da kadu ga esbcrave, al i v t cere ~:ivjell dok live oni koii vas .... ole.

Mol i mo AUaha d:[_~. da vern podari J ijeri D!.ejJ net i "jel.ni rahmer.

Va~j najmillji: sin Esad, keerka Enesa, snahe Daenana, Safiia i Maida, UIJ lIead 1;];51]31 Kenan,. AIel] j Azer, prilUm..LCiuJ: Hilnilh, Ed.in i Hiuun H:~llm~ clava te Sf: wldonil:i u pe,ak 1. 4. 201 L godine- pr~ie D!ume namaza u dZilrniji Sje'lrernI logo!. 3S3-1mo

iz Mostara

S i ecanie nil Va, ie dio zivota u koiem cere Darn viecno nedosta] ad. V.li: sin Ismer- Ceba, keerke laona, [esenka i Adis a, neviesta Belma, zet Senad ~ehic~ uotlc,ad Sejl .. ~ Lejl,a, Asja~ Lan<l~ Sendi j Sana} prau Iluc.a d Iman i Zara 189-1 mo

SJECANJE

ASIM KATICA

Bio si nam UZOr usvemu sro ie posteno, plemenito i Iiiepo,

S vaki dan pro tkan ie top Ii rn s jecan jim a na tebe,

Hvala ti na svernu.

Tvoj Ekra Music sa pore d icorn

SjECANJE

MUNIRA BUCMAN, rod. TIRAK

30.3.2009 ·30.3. 2011. Sa Ijuhavlju i postovanjem s iecamo se rvog plernenitog Iika i trenutaka provedenih sa toborn.

Molimo Allah. doH. da ti podari lijepi Dzennet i vieeni rahmer,

Pore d ica Pila v

SJECANJE

MUSTAFA CELEBIC 1998·2011.

;185-11110

.381'·]i'110

lS65<-lndz

IZETA (BAJRIC) ALISPAHIC

(1933 ·2011.)

Nil je zemlia nosil a. Nil je nebo c,,"alo. N i~ i e mj esec uocio

Veeeg bisera i dragul] a nego Ii rna] ke rn ile moje

Koli ka cas l bi e~ e onoga kome ona ~en a, rna ti, sestra i drug bi,

Al najvise meni bi drago sro je meni dodijeJjena da mi majka bude,

I ama bOiS niko drugi tu ulogu odigrati 11 ije ~1")aO niie mogao nego ~ ona_

Koli ko god sam je vol io OM j. mene vise,

UNUK ...... a.t«

Sa velikcm tugom obavjesravamo rorib inu, priiatel]e, kornsiie ~ poznani ke da ie n.s dragi

JUSO • PASA (ZAJKO) ALEMIC

(Exhumacija 1946· 1992.)

N asrradao od zloci nacke ru ke dana 4. 7. 1992. gudine u 46. godini.

Tesko je opisati svu IUglI i bol koia je os [ala. Os [3 r cd zauvi jek vol j en u nasirn src i ma i ni kad zaboravljen.

Neka ti dragi Allah podari Iii epi Dzennet i "j.6 ti rah met,

Tvoii: supruga Maida~ sin Sabahudin, keerka Sabina i unucad AldiniAdna

Dzenaza ce se klanjati U suborn 2. 4.20] 1. na mjesnorn mezarju Bin ieievo. 3'",,·1,&

Dana 1. apr! la na ..... ·rsa. va se 40 ruzn i.h dana otkako je preselio na ah i ret n3S dragi

MEHMED (BRACO) HUJDUR

Dragi nas rata .. Svaki dan smo mz_niii) prazn i na Ll nasim srcima j e ogro m na. M nogo nam n edostajes. Za u t ieh u nam je L..--'_ ....... ostala tvoia Ijubav koiu si nam nesebieno darivao i najljep!' uspomene koje de ostati LJ trajnom sje6i.nju.

Molimo dragog Allaha dU. d. ti poda r i lijepi Dzenner i I'jeeni rahmet tvo] oj p lemenitoi dusi.

Tvoji: rnajka Fikreta, supruga Senada, kce r ke Denana i Iasrnina 3tl:B~lrnl)

ISMET MEMIC 16. 6. 1980· 1. 4.2011.

IN MEMORIAM

SABAHA (SULEJMANOVIC) PASIC 21. II 2011. • I. IV 2011.

Naisiainiia rnoiazviiezdo, leptirice, svaki tren bib opet isto, S vaka ta j na, radost, suze isplakane, nista se nece promijeniti.

I ja tebe volim, beskraino, beskrajno.

Tvoja Nana

50 ""~1,_..";",,. Onevni avaz

FEHIM (SULJE) DRLJEVIC

Tevhid ce se prouciti 2. 4. 2011. godine u Begovo] dzarniji u 17.00 sati, Molimo Allaha dz.;. da vam pcdari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet, VaSa zah valna d jeca

"~I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpocinjite borbu! - Allah, doista, ne voli one koji zapocinju borbul" (El-Bekare, 190)

SjECANjE

na nase drage rodirel]e

ZINETA DRLJEVIC, rod, ZEC 19. 5. 1999 - 2. 4. 20U.

Prezivjeli pripadnici 4. muslimanske siavne lahke brigade povodom 4. aprila, dana brigade, s ponosom se sjecaju svojihsehida i saboraca koji su nakon rata preselili na Ahiret,

Svecana akaderniia povodom dana brigade odrzat ce se u ponedieljak, 4. aprila 2011. godine u 17.30 sati u Kino

sali Drustvenog dorna u Konjicu !'"IT

Dana 26. 3.2011. godine navrsila se godina od smrti naseg dragog oca

44.34-1[1

SJECANJE

Danas se navrsa va 40 dana 0 d preseljenja na ahiret naseg dragog

MUNIBA KARICA

Tevhid ce se prouciti u pedjdju, 3. 4. 20 II. u 15.00 sari u stanu rahrnetli]e, ulica Zrtava fasizma 4/3 - Otoka ..

Ozaloscena oporodica

3840-1 r.Jdl~

Dana 1. aprila navrsavaiu su se 2 godine otkako ie na ah i ret presel i la nasa sup ruga, majka, ses tra, svekrva, nana, tel ka, stri na, dainica

FATA (IBRO) ALIC,

rod.JAHIC

Praznina i bol u nasirn srcima su dozivcme, a ljubav i sjecanje ua tebe, rvoju plernenitost i dobrotu as raj u vjecno. Ne postoje rijeci koiirna bi smo mogli iskazati svoiu bol i tugu. N eka ti Allah di.s. podari Ii j ep i Dzen net i vjecn i rah met.

Tvoj a fa mili j a

Dana 30. 3. 20 11. go dine navrsile su se rri godine od lead. je p reselio na ah iret nas dragi i plemeni ri su p rug) c rae, djed i p unac

ALIJA - BRKO (NEDZIBA) BAJRAMOVIC

iz Koniica

Hatma dova pred dusu rahmetlije proucit c. se dan. 1.4.2011. godine u Tekij sko j dzarn i j; u Kon] icu pred dzum u namaz.

Uviiek ce.' i!ivjeti u nasirn srcima i biti dlo na.\ih najl] epsih uspomen a,

Neb ti dragi Allah d1;.!. podari liiepi Ddennet i viecni rahmet.

Tvoji: suprug. Habiba, kcerke Aid. i Adi,., zelOvi Sen3.bid i Edin, unuk. N.d. i S.mra PTT

MERSA

OSMANAGIC

Plerneniri lj udl krarko i!ive a dugo so: pamte veliki su i posliie srnrti jer ostave trag koii se dugo pamti. Sa posrovaniem cu te pamtiti, po dobrori j bogarsrvu duk i ljubavi koj u si pruzaja, Neka ti Allah diU. podari Ii jepi Dzen ne r i vi ecn i rahmer, Tvoj a pr ijajteljica i radna kolegica Custovic Advija

44:3-1·11[

SJECANjE

Dana I. 4. 2011. godine navrsavaju se 4 godine od kada i e p reseli 0 na ah iret na; pri ja tel j

POSLJEDNjl SELAM postovanoj koleginici

SAKIB HAOZIC

Zauviiek cemo te cuvari u nasim sjecanjima,

Tvoji prijatelji: Dado Dervisevski i Edo

Habibovic '"'-''''

PTT

Dana 2_ 4. 20)] _ navrsava se godina dana od preselienja naseg supruga, oca, svekra i dede

IBRAHIM (ALIjA)

HASANOVIC

S I j u bav Ij u i postova njem cu varuo drag u uspomenu na rebe i tvoj u dobrocu,

Neb ri Allah di.". podari lijepi Dzenner i vj ecn i rahmet.

Tvoji: supruga Suvad a , sinovi Alija i 0,man, snahe Edna i Leila) unucad Adna, Sara} Ajdin, Ajnur, Iman, Amar

Tevhld i mevlud ce se proucld u suborn u 13.30 satl u porodicno] kudi u ul. Porcdice Hasagie br. 9. u Vogosci. - ""·'n"

Dana 31. 3. 2011. navrsilo se 40 dana od smrti naseg dragog

MUSTAFA (ABOULKADIR)

STOCEVIC

Molimo Allaha dB da rvoioi dobro] i plemenitoj dusi podari Dzennet. Tvoji: bra! Muhamed, sestra Nasiha, sestric Adnan, sn aha Fad ila

Tevhid ce se prouciti dana 2.4. 201 L u 14.00 sa!; u Bakijskoj dzamiji.

ENVER nonztc

1992 - 2011.

Pes roji nesto 5 to ne moze urn ri je ti, a to i e [ju ba v p rem a varna. Uvijek cemo vas vcljeti, sjecari se, ponositi sto smo vas irnali, jer volieni nikad ne u rniru dok ~;ve on; koii ih vole.

Supruga i majka Emina, supruga i snaha Sabiha, sin, unuk i bratic Esmer 3840·1 n",

EDHEM HOD zrc

EDIN HODtIe

SJECANJE

Dana 1. 4. 2011. godine navrsavaiu se 4 godine od kada nije sa nama nas dragi

SAKIB (MEHMEDA) HADZIC

iz Gorazda

S ljubavlju i zahvaluoscu cuvamo uspomene !!3 tvoju plemenitost i dobroru,

Molimo Allaha di.!!. da Ii pcdari liiepi Dzennet.

Tvoji: sin Saudin, snaha Minela, unuci Faruk iVedad 204·~s(lo

SJECANJE

Dan. 1. 4. 2011. godine navrsavaju se 4 godine od kada ni j e sa nama nail dragi

SAKIB (MEHMEDA) HAOZIC

iz Gorazda

Praznina i bol nisu u riieeima nego u nasim srci rna gd] e ces zauvi j ek os tati, N eka ti d ragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.

Tvoji: kcerka Sanela, ze! Ahmed.in, unuci Ene .. i Adil 204·1i!1(11

Dana 31. 3. 2011. navrliila se tuzna godina od smrti nase drage

DUSANKE MESIC

Tvoji: sin Zlatko, unuk Bojan, snaha Brana

S ljubavlju i zahvltlnoscu tuvamo uspomenu na tvoju plemenitost i dobrotu.

MIROSLAV PAPO

29.3.2009·29.3.2011.

Sjecanje na nase sretne dane nije vise sreca, Sjecanja na boI koju je donio rastanak s tobom jos uviiek je bol.

Tvoja Sonja

Uviiek si sa nama u nasim mislima i nasim srcima.

Vole te tvoii Nenad i Dubravka

U subotu 2. 4. 2011. godine u 14.00 sa ti okupi t cemo se na groblju Lav i polozi ti cviiece na Miroslavov viecni dom.

4409-1LI

SJECANJE

POSLJEDNJIPOZDRAV

BAHRIJA (HAJRO) PESTO, rod. KAROVIC

31. 3. 1946.31. 3. 2011.

Bahrija (Baki) danas ti je rodendan. Bila si nesto posebno pokazuiuci to u svernu sto si govorila i uradila. Kada burna mama, mi mislimo na nekog posebno Iazncg za nas, govoreei (0, nase misli su uvijek okrenute tebi, MAjKO!

Dio tebe ostao je ovdie, dio nas otisao s tobom.

Djeca Ermin i Leila

Ti si najbolja od svih kojirna sam ulio da kazern to 510 govorim TEB! ali sad je kasno ovo su zadnie vijesti vise se necerno sresti osim u nekorn teskom SnU.

Suprug Sefik """·]n"

Navrsilo se 40 ruznih dana otkako ie na ahiret preselio nas dragi

EMIR KRAJINIC

Molimo Allaha dt.s. da niegovoi plemenitoi dusi i velikom srcu pcdari dsennetske

I j ep 0 te i 0 b aspe ga svo jim rah merom. -

Halma dova ce se prouciti u Gazi Husrev - Begovoi dhmiji u subotu 2. 4. 20 II. u 13.20 sari,

S ljubavlju, dubokcm tugorn i postovanjem, Ozaloscena porodica

11. 6. 1946 - 26. 3. 2011. I'OSLJEDNJII'OZDRAV naso j dragoj

LUCIJI BLIZNJAKOVIC

Ti nisi 0 tisla od nas, ti si samo 0 (isla prii e nas, U nasim srcima ces osra ti vi ecno voljena, a u mislima nezaboravljena.

Obitelji SIM!C, ZUBAC, MUMINAGIC, BRNIC, ZRNO, lURIC, LOVRIC, VESTEMAR ... (Tvoia garava)

li'SO-lndi

Nasern dragom prijatelju i radnorn kolegi

FARUK (HAJRUDINA) PASIC

Niegovoj porodici i priiateljima upueuiemo izraze dubokogsaucesca,

Menadzmenr i uposlenici Ureda visokog predstavnika (OHR)

tJ:366-lu

Svaki sp omen na teb e i porn isao da nisi s nama b udi suzu u oku, tugu u srcu. Tesko je riiecima iskazati bol i tugu, tesko se navici na zivot bez rebe, ier nista vise ni]e kao prije,

Prvcg aprila 20 II. godine navrsava se lies! godina od srnrri nase drage

MEMNUNA VUKAS

Porodica

Neka Ii dragi Allah d".s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

S]ECAN]E

na vase drage roditelje

PEMBA ZEC, rod.

NALBANTIC

I. 4. 2008 • I. 4. 201 I.

HASAN ZEC 3.12.2003·3.4.2011.

Sa Iiubavliu, ponosom i postovaniem, kcerka Camila i sin Osman sa porodicama

3733-lndi

52 ""~1,_..";",,. Onevni avaz

DANA 1.4. 2011. NAVRSAVA SE SEST MJESECI KAKO JE, PRERANO OTISAO SA OVOG SVIJETA, NAS DRAGI OTAC, SUPRUG I DIREKTOR

N

DRAGAN BRKAN

SVAKIM DANOM NAM SVE VISE NEDOSTAJES I JOS UVIJEK NEMAMO RIJECI DA IZRAZIMO BOL I PRAZNINU KOJU OSJECAMO NAKON TVOG ODLASKA. IMAO SI VELIKO SRCE, DOBRU DUSU I PUNO LJUBAVI ZA SVE NAS. ZAUVIJEK CES OSTATI U NASIM SRCIMA, JER VOLJENI NIKADA NE UMIRU.

PONOSNI SMO NA SVE STO SI BIO.

SUPRUGA VESNA, DJECA IVONA, MIRNA I LUKA BRKAN

DJELATNICI TVRTKI "TRGOCOMMERCE-a" i "LASVA LIJEK-a" IZ NOVOG TRAVNlKA

TUZNO SJECANjE

Dan. I. 4.2011. navrsava se 18 godina od preseljenja na ahiret nase drage sestre i tetke

FATIME (OMERA) JERKOVIC

S Iiubavlju i postovaniem cuvamo sieeaaje na njen dragi i plemeniti lik.

Sestra Berberovic Senna sa diecom, [asarevic Fatima sa porodicom, Berberovic Edina, Berberovic Mirsad sa porodicom i Ajdin [erkovic sa porodicom

N

RUSMIR ALADUZ

Dana 30. marta 2011. navrsilo se sest mieseci otkako nije sa nama nas sin, brat i babo

Dragi sine,

Drazi si bio Allahu nego nama, ali dok Zivimo mi Zivjet ces i ti. Svaki dan si u mislirna nasirn, tvoje ime na usnama nasirn, a vrela suza iz oka ko]a pece nase ranjene duse, nikada nece isceznuti dok god ti se ne pridruzlmo.

Molimo Allaha dz.s. da ti podari sve Iiepote Dzenneta. -

Tvoja neutiesna maika Nermina, otac Rasim, brat Ismir, supruga N izama i niegova dva goluba Hanun i Ali

Tevhid ce se prouciti 2. 4. 2011. u 14.00 sati u stanu supruge Nizame Aladuz.

43:iJ.·IIL

ENVER (EDHEM) HODZIC

EDHEM (RlFET) HODZIC

EDIN (EDHEM) HODZIC

Dana 2. 4. 2011. navrsava se godina dana cd kada je p reseli la na ah i ret n .sa drag,

Dan a I. 4. 2011. navrsa va se godinu dana kako j e presel io na ahiret nas dragi hadzi ef. profesor

Svaka dusa ostavlia ljubav u nasljede smrt osravlja slomlieno srce

ko]e niko ne maze izliieeiti,

Neka varu dragi Allah podari lijepi Dzennet,

RABIJA MUSLIC, rod. BRIGA (ALIJA)

SEID (hadfi MUSTAFA) STRlK

Brat i arnidza Hod;:;" Nusret sa porodicom

Neka ti je vjecni rahrnet,

S liubavliu i po,lOvanjem,_

Tvoii: sup rug Smail, sinovi Sefik i Dzevad, snahe Atiia ; Sarka i tvoii unuci 4104·'"

Tevhid cese prouciti iza aksam namaza u Naksibendiskoj tekiji Po wk.

1837-lndf

SADlKA ISMIC, rod. SPAHALIC 2001· 2011.

TUZNO SJEtANJE na rnoie drage roditelje

Neka vam je viecni rahmet i veliko hvala.

Vasi: sin Zijah, unuka Amela i snaha Nedreta

Danas se navrsava sedam dana od smrti nase drage kolegice

Uvijek cemo pamtiti Tvoj dobri i plemeniti lik,

JASMINKE TINJAK

AHMETISMIC 1980·2011.

Amela, Dzemo, Suada, Valdeta, Ahmed, Aida, Nikolina, Ermin, Nada, Belma.Benjarnin, Veselinka, Adila, Seka, Bilja, Suvada, Ernira, Emina, Lela, Ahmet, Sadmira, Asim 0., Fatima, Slefica, Jasmina M., Sabina, Selma

Dana 27. 3. 20 11. god in e na v rsi la se godina da ua cd kada i e preselio na ahiret n.s voljeni otac, svekar, dedo, pradedo

44ll-I!t

SEID (MEHMEDA) MULALIC

Vriieme koje prolazi samo poiacava tugu, bol i cdnju za tobom, Hvala Ii za nezaboravne trenutke zajedniekog zivOla provedencg u radosti i veselju, Bio si sva nasa nada, radost, pones SIO ceS i ostati, S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornene na tehe.

Molimo Uzvisencg Allaha dz.!:. da ri podari liiepi Dzennet i vjecni rahmer. Amin.

Danas se navrsava sedarn dana od smrti nase drage kolegice

jASMINKE TINjAK

Z au vii ek ce osta ti u nasirn srcima tvo j dragi i plemeni ti Iik.

Tvoji najrniliji: kcerka Zineta, sinovi Mehmed, DZafer,. Izo, snahe Dijana, Munevera,

Ha ti dza, un ucad i pra un uca d 375] -] od'

Tvoje kolegice iz Sektora za rad i zaposljavanje:

Dzana, Erna, Jasmina B., Sefika, Elma, Aida, Hajra, Marjana, [asna H. i Sniezana

44.23-1Ll

PONOSNO SJECANJE

Dana 1.4.2011. godine navrsava se 10 godina od preseljenja na ahiret naseg supruga, oca i djeda

ADEM ~ KRUSKO (ABDURAHMAN) HUSKANOVIC

(13.6.1941- 1.4.2001)

Sa pcnosom, ljubavlju i Iijepim siecaniima viecno ceS zivjeti u nasirn srcima. Porodica

SJECANJE

jUSUF (FEHIM) POLjO 1964·1992.

Tvoja krv ie pctekla da Bosna ne bi potonula, zauvijek Ces biti u nasim srcima ...

Supruga Evlijana, kcerka Emra

Dana 1. 4. 2011. navrsava se 40 tuznih dan." otkako nos [e nap ustil a nasa draga maj ka, pu n ica, na na i pranana

RAMIZA SOFTIC

Zauviiek cerno te cuvati u nasim srcima.

Volimo te

Tvoje kcerke Dika, Sefika i Merima sa porodicom

.... 12-lLt

43DS-lu

Dana I. 4. 20 II. gcdine navrsava se sedarn gcdiua od preseljenja na ahiret nase drage supruge i rnajke

ADVUA HASANBEGOVIC

Tvo] plerneniti lik i tvoja dobrota zauvi i ek Ce ostati u nasirn srcima, Go dine ne mogu izbrisari iskrenu ljubav koju smo gajili prema tebi. Molimo dragog Allaba dz.s_ da Ii podari Iijepi Dzennet i dzennetske ljepote.

Tvoji: suprug N usret i sin Eldin

Dalla 31. 3. 2011. godine navrsava se 7 dan." kako [e p reselila na ah iret nasa drag.

IFETA AjANOVIC

Vrijeme prolazi, ali ne i nasa bol

i praznina u srcirna, Tvo] plerneniti lik i rvoia dobrota zauviiek ce ostari u nama.

Neka Ii dragi Allah dU. podari Iijepi

Dzennet. .-

Zahida, Dzerno, Amela, Adnan, Amra i Arnina

POSLJEDNJI POZDRAV

majei naseg druga

jASMINKI TINjAK

U een iei i razrednik V 2 razreda O.S. ~Hasan Kikic"

43-N-Ltt

SJECANjE

hadZi MEVLIDA hanuma KASALO

8.8.2009.

ZiVOI nestaie u trenu, ali ostaje sjecanje, bol nije U SUZ9.ma ni u rijecima bol je u srcima gdie eere zauvijek ostari .

Vase ,sestre Rami~a i Zah ida i nhh ove pomdke 44! ! ·ll[

f'TT

ADZEM HASNIjA 1.4.2010.

54 ""~1,_..";,,,,_ Onevni avaz

Dana I. 4.2011. godine navrsava se 21 god in" od srnrti nose drsge majke, kao i 19 godina od smrti nasih drsgih, sestre i oca koji su stradali od zlocinacke ruke 1992. godine u Visegradu

HANUMA CERIMA TESKEREDZIC, rod. TANOVIC (1926. 1990.)

AHMETBEG (SEMSIBEGA) TESKEREDZIC (1906. 1992.)

ZAJNEBA (AHMETBEGA) TESKEREDZIC (1946 • 1992.)

Neb V"m Allah di.s. podari vjecni rahrnet i Iijepi Dzennet.

Vasi na jmili j i: kcerka i sestra Azerni na, si nov i i braca M ustafa, Ali [a, M uzafer i M uris sa pore dicarna

TUZNO SJECANJE

Dan a I. 4. 20 11. go dine se n "VrS"V" 16 tuznih godina i 15 dana cd

smrti nase rnajke

Dana 1. 4. 20 II. godine se na v cia va go d ina dana od srnrti n "seg oca

NAN A~E DRAGE RODLTELJE

TAIBA (rod. HERENDA) CENGIC

KASIM-beg CENGICA

Tuzan je ovaj dan ier podsieca na rastanak sa varna, Vrijeme koie ie proslo niie donijelo urjehu, osrali su samo siecania i rug a. Hvala svima ko]i se ,jee'iu.

Dana 2. 4. 201 L godine (subotajposliie ikindije namaza u 16.30 sari proucirce se revhid u porodicno] kuci u Sokojovic kolcniii, ulica Prve bosnjacke brigade br, 19. OZ:aloscen.i: sinovi Ri fet i Am if $3 porodi cam a" kce:ri Ri feta i Bahra Sa pore dicema

4417-1u

POSLJEDNJI POZDRAV

nasoi dragoj kolegici

JASMINKI TINJAK

S ljubavlju i postovanjern, cuvat cerno uspornen u na tebe, Zehra, Lela, Indira i Kenan

44.l5~lll

Dana 1_ aprila navrsava se sest tuznih mieseci kako ie preselila na ahiret nasa draga

Dana 1. 4. 2011. navrsava se godina dana od smrti dragog nam

HANKA - BELA (ABID) MIZDRAK, rod. TERZO

Kad se izgubi neko najdrazi utjehe nerna, bol zauviiek ostaje, a vrijeme tu ranu ne Jije;;;. Dovama cemo moliti dragog Allaha dz.s. cia ti podari lijepi Dunner i viecni rahmet,

Tevhid ce se prouciti 1. 4. 2011. godine priie diuroa namaza u Centralno] dzamiii u

Hrasnici, . -

KRUNO (PETAR) cuncrc

U vi ie k ceS ostati u nasi m srci m a.

Tvoji Dana i Deio

Tvoja kcerka Mubera Cibra sa porodicom

3832-1nd!i

Prvcg aprila 2011 navrsilo se petnaest godina od smru naseg dragcg ~ MUSTAFA (hadz] AKIFA) LIMO

POStOli ljubav i postovanje koju srnrt ne prekida i ruga koiu vrijerne ne hjeti.

IN MEMORIAM

dragirn roditeljima

NAFIZA AGIC, rod.

HASANPASIC 1. 4.2001 • 1. 4.2011.

SALIH AGIC 31.12.1984·1. 4.2011.

N eka ti Allah di.s. podari Ii j epi Dzen 0 et.

S ljubavlju i postovanjem, kcerka Nedzla i sin Scad sa porodicama

Supruga Nafija sa djecorn

3'9.3-1Dd~

SJECANJE na nase drage

POSLJEDNJI POZDRAV

nasem dragom studentu, kolegi i priiatelju

FARUKU PASICU

GAUBA »Antlc, rod. BUSATLlJA I. 4. 2005 - I. 4.2011.

KASIM (IBRAHIM) HADtlC 1994·2011.

Neka im Allah dz.s. pcdari lijepi Dzennet.

S postovanjem,

Porodice: Brankovic, Kulic, Pazelja

SARAJEVO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

4319-1u

Sj£CANjE

na naseg dragog

DZEMAL (ADEMA) MASNIC

I. 4. 1995 • 1.4.2011.

Hvala ti za najliepse uspomene ..

S ljubavlju i postovanjern, Tvoji najrniliji

Dana 1. 4. 2011. godine navrsava se tuzna godina od smrti naSeg dragog

ABDULAH (SULEjMANA) GEKIC Iz Gornieg Vak u fa

Tvoja prerana smrt, ostavila [e veliku tugu i bel u nasim srcima,

N edosraies n am mnogo dragi nas Avdo.

Zelimo ri liiepi Dzennet i viecni rahmet,

Mnogobrojua familija: Gekic i Babic

MUHAMED (SULEjMANA) VAjZOVIC 1. 4, 2002 - 1. 4, 2011.

Zau v i jek si u nasem si ecan j u.

TVOJE KOLEGE, KOLEKTIV PRVE O.S. DONJI

VAKUF PTT

nOMEH

Y Cy6OTy, 2. 4. 20 I!. nanpurana ce ~eTp,fleceT naHa on CMPT!f aaurer nparor II xnkan npe)l{aJbe:Hor

PA)1,OBAH (PUCTO) nOP,UA

1937 - 2011.

QUOM npanukcu ofianjeurrauauo ponol1f1Y, kYMoBe, npnjarerse H koxrun-je na HeMo ce Tora naua y 12.00 ~aCOBa caCTfOTH ua rpanckoss rpo6,n,y Eape - Ilane, rnje lie ee o6aBHTH 40-nHemni napacroc a xakon TOra nCMo ce cacraru y napoxxjckou nOMY

- Flane rnje lie ce 06aa!HH 3<lBPWH!1 L(HO oopeaa.

Q)KAJ10llJFJEHA nOPO,[)J1UA

4402-][[

4419-1H

Proslo je 40 dana od presel j en ja na ah iret naseg dragog

Voljeni nas,

ne postoji utjeha ni zaborav, sarno beskraina praznina i ruga, Uviiek ces biti u nasim srcima i biti dio najliepsih uspornena. Neka ti dragi Allah - di.s. podari li j ep i Dzennet i vjecni rahm e!.

Tvoja supruga Merka i kcerka Meliha

Tevhid i hatma dova ce se prouciti u SUbOlU, 2. 4. 201 L u 14.00 u Bakijskoj dzamiji. "'"lH<

MUSTAFA (ABDULKADIR) STOCEVIC

8:l-I[r

Dana 3. 4. 2011. godine navrsava se IS godina orkako nij e sa nama n as dragi

Tvoji: sup ruga Tifa, sinovi Mujo i Nusret, kcerka Fatima, ze r Isrne I, snahe N aza i I feta, un ucad A din, Samir, Mersad, Amina i Imran

ASIM TURUDIJA

Vriierne brzc prolazi, ali ne i siecanje na tebe. Bio si nam uzor u svemu sro ie posteno, plemenito i Iijepo, Molimo Allaha dz.s. da ti podari lijepi Dzennet koji si ti zasluzio,

Dana 2. 4. 2011. godine navrsava se tuznih 40 dana otkako ie na ahiret preselio nacs dragi

MUHAMED (HUSEIN)

HADZIABDIC

S ljubavlju i ponosom cemo cuvati uspomenu na tebe i tvoiu dobrotu. Molimo dragog Allaha dz.s. da Ii podari 1 ij epi Dzen net i v j ecni rahmet.

Tvoji: supruga Senada, sinovi Haris i Denis, snaha S amira, ses rra D ika sa i Harisom

Tevhid ce se proueiti u subotu, 2. aprila u 16 sari u kuci hlos!i ulica M. Cazima Carica br. 19.

FUADU KUNARICU

POSLJllDNJI SELLAM

nasern prijatelju

44l~-111

Neka ti dragi Allah di.s. podari lijepi Dzenner i vieeni rahmet plemenitoi dus;

Prijatelj Hadzovic Hadzo sa suprugom Izetom

POSLJllDNJI POl-DRAY

nasem priiatelju

NASOGOjAK

D ragi !l as N aso, zau vi jek ces OSIa ti U nas im src i rna.

Tvoji priiarelii iz direktne prodaje Mladinske Knjige:

Saliba, Meri, Vesna, Mersiha, Cec-a, Edis, Zlatan, Bahra, Seka, Dalila, Dubravka, Zlaia, Sanela, Darnir, Mimoza, Edo, Emir

Dana 2. 4. 201 L godine navrsava se celrdeset ruznih dana od prerane smrti naseg dragog supruga, babe, dede,

pu nca i svekra

NAIL BEGOVIC

Dani prolaze, a sjecanja na rebe ostaiu,

U nasim srcima viecno volien, u mislima nikad zaboravljen,

N eka Ii dragi Allah d:U. podari 1 ijepi Dzennet,

S Ijubavlju,

Supruga Sabaheta, sin Ermin, kcerka Erma i Elma, snah a M.ihri dana, ze tovi Samir i Elvis, un ucad S anin,

Dzanin, Ema i Rijad "'.-]<,

Navrsava se 19 godina od nestanka naseg dragog i volienog supruga, OC:3, svekra i dede Exsumaciia

FUAD (FERID) KUNARIC

(1953 - 1992)

11NikilkQ ne smerraj mrtvirna One kcji su na Allahovom pu tu izginulil

Ne, on i su a vi i u lzo bil] u su kod Gospodarasvoga."

MIiMETULLAHI ALEJHI-IiA MHMETEN VASIAH!

Godi ne p rolaze, a tuga u nasi m S.rC i rna nikad prestati nede. Nasa srca ee te viecno voljeti, spominjati i nikad zabora vi ti, Ponos 0 i smo '!O smo I< imali, a best", i DO mzni ~ co sm 0 re izgubili.

N eka ri dragi At lah d.l_s_ podari I ij ep i Dze n ne r i v',jeer.. j rah me r ~ zasl uzeno miesto sa ostalim Sebidima.

Tvo] i na jm il ij i: supruga LeJ3, sinovi A lmir, Alen i N erm in, snaha El visa i Uri uk Ajdil1 jS35.j ~dl

POSLJllDNJI SELLAM

FUADU KUNARICU

Da ti drag'; Allah di.s. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahrnet, a porodici sabur,

Porodica Soiko

.3:83S-1odo':

Dana 1.4. 2011. godine navrsava se 7 tuznih dana od smrti nase drage

Vol j ena nasa

JASMINKE TINJAK, rod. MILETIC

Toga dana u 19 sari u kuci zalosti proueitcemo halma davu.

Sa pO!1osom i ljubavlju cuval cemo uspomenu na nje:nu dobrotu,. eestitost i plemenito· sl.

Neka joj All.h dz.s. podari Jijepi Dzen!le!.

Ovom prilikom zahvaljujemo komsijama, rodbini i prijareljima koji su nam prirekli u pomac u te!ikim trenueima.

Poseboo se zahvaljujerno porodici Mulavdic i Zvizdif, Ie zaposlenicima Federalnog mj nis tarstVQ rada i sod j alne p oli tike j N exe~grupe u Bosn i i Hercegovini

O:1alolicena por-odiea

Prodose dvije bolne godine od raslanka s Taborn. Duboko u na5im sr"ima, mislima i sjecanjima uvijek cd biri prisuma.

Tvoji: sestra Milk", neeaka Anamarija i zet Luko

MARICA (STOJANA) HADZIALIC, rod. PERIC

56 _1."""""~"'J11_ Dnevni avaz

SJECANJE

4280-][[

ruZNO SJECANJE

Prvog april a 2011. godiue, navrsavaju se dvije tuzne godine otkako nas je napustila nasa drags

4398-]u

U subotu 2. 4. 2011. godine navrsava se 6 rnjeseci od preselienja !l." ahiret nase drage

EMINE SAHINAGIC, rod. HAFIZOVIC

07Allosceni; kcerke Aida i Amela, zetovi Damir i Narcis i njeni Bimbo, Alen, Kiko i Hideko

Tevhid ce se proucni istog dana 1I 13_30 sati u dzamiji Coba!l.ija_

MARICA (STOJANA) HADZIALIC, rod. PERIC

1. 4. 2009 • I. 4,. 2011.

Sa viecnom Iiubavlju i nailiepsim uspomenama, cuvar eemo ie u nasim srcima.

ZORKA TURKALj I. 4.2007· I. 4.201 I.

U subotu 2. 4. 2011, godine u II sari polozit cemo cvijece na nien grab.

S ljubavlju i postovanjem cuvamo uspornenu na nasu dragu tetku,

Ana, Mijo, Zrinka i Brano

~1«-LDd:::

U p e tak se navrsava 1 dan a od s rnrti rnog drago g bratica

NADIRA SMAjLAGICA

Voljenog i nikad nezaboravljenog, Niegova retka Aila

3-83-1-Lod:::

POSLJEDNJI POZDRAV

dobrom i plemenitom covjeku, nasern drago m

SALIMU NALBANTICD

S tugorn i pO'1O van jem, kornsije • vikendasi iz Gaieva:

Ahmed i Zrinka, Ismet, Seio i Aida, Amir i Dzira, Orner i Hasena, Mirsa d i N evzeta, Dragan i Alerna, Sejfo i Azra, Miralem i Beba, Mladen i Edina, Meho i Emina, Alija i Sevda

411.2~lu.

FERIDA HADZIjUSUFOVIC I. 4.2007· I. 4.2011.

Moja mama sa mnom si u svakorn mornenru, jer nerna tog vremena Da ublazi bol, donese zaborav, iIi umanii Iiubav

Nedostajes mi a Volim te za sviju, sa ljubavlju moje cijele duse,

Tvoia kcerka Amela Hadfiosmanovic

Porodica

Liubav i sjecanje na tebe ziviet ce viecno u nama, a tvoj drag; Iik osta t ce 11 nasi m srcima l3. u vi jek,

Dana I. 4. 2011. godine navrsava se sedam dana od smrti nase drage marne i bake

Tvoi i: keer ke Fad ila • Beba, J adran ka i S n j ezana sa. niihovim porcdicarna

Vriierne prolazi, a bol i tuga ostaiu ked onih koji te vole.

Uspornena sjecanje i bezgranicna ljubav ostaiu zauviiek u nasim srcirna.

ANICA LjUBUNCIC, rod. KRAjINA

~·lDdi;

Dana 2. 4. 2011. gcdine navrsava se ruzna gcdina dana od preseljenia na ahiret nase drage maike, nene i punice

ZAHIDA. (SIRCO) MEHANOVIC

Tvoii: kcerka Mirzana, zet Harndo, unuk Mirhan sa suprugom Aidom i kcerkorn Adnorn, unuka Hana sa Huseinom

43-.5:5-1u

Sabaha i lb rahim D izdarevic

Sve dok livimo, sjecat cemo se rvoie dobrote i p lemen i lOS ti.

SABERA (SMAjLAGIC) HAF1Z0VIC

Dana 1. aprila 2011. godine navrsavaju se 4 godine od kada j e urn ria nasa draga

SJ£CANIE

na naseg dragog dajdzu i kuma

MUSTAFA (h. AKIFA) LIMO

1. 4.1996·1. 4.2011.

Tvoi suprug Rifat, ze; Haris sa djecom, brat, sestre i m nogobro j na rodbi na

43.,,}6-lu

N ase dove su upucene Allahu dZ.s. da te nagradi Dzennetorn.

MUHAMED (SULEjMANA) VAJZOVIC I. 4. 2002 . I. 4. 2011. godine

Vol j en i n i kad ne odlaze iz srca i duse,

"Za sve sto proslo j e, nedos 13jd, za sve SIO dolazi nedcsraies.,

Tvoii: supruga Nezira, kcerke Lana i Dina i zet Arner PIT

TUZNO SJECANJE n a nase drage

DUNDEROVIC

DRAGICA, rod.

KRETlJA

S.2. 1992. znn,

Danas, L 4. lOt L porodica i pr.ijalelji ce se u 1.5.00 sati okup,it.i Ut njihove grobove na Gradskorn grobli u Bare. N akon toga cemc se oku piti u porocicao] tuCi Nevi !"ez:ervoar.54 - .,,9 Kobi.ljoj Gla.,i i !"~$~a.Vili razgcvara ri i siecati 5C dragih tren utakn ko j e smo doiivjel i sa n.asim ne[mllilim.

Vjeeno oialm;~na porodica 383&-1 !Wi.

POSLJEDNJI POZDRAV

VOJIN· VOJO 2.4. 2009·2.4. 2011.

Ucenici i kolektiv Osnovne 5kole "Hasan Kikic"

maici naseg ucenika

JASMINKJ TINjAK

Dana, 3 O. 3 _ 201 1. godine na vrsava se lOgo dina 0 d kada je na alii re I p reselio nas dragi 0 lac

Tuga i bel se ne rnjeri vremenorn, nego prazninom koju ostavlias iza sebe,

Plemeniti Iiudi kratko live, ali se dugo parnte, Tebe nerna vise rnedu nama, ali uspomene su ttl i bit ce prisurne u nama dok zivirno.

Neka ie vjeciri rahmer rvoioi plerneniro] dusi,

MIDHAT . MIRZA (HRUSTE) DOZIC

Molimo Uzvisencg Allaha dz, s. da te 0 bas pe m iloscu i podari Iiiepi Dzennet.

Tvoja djeca Hamza i Zerina

412:t.-lil

SJECANJE

na dragog, dobrog izrazito postovanog komsiju

SALIM NALBANTIC

MeSa i Fatima Serdarevic 111');0· ! floj,

HAJRUDIN (RAMIZ) NIZIC - BRIJAC

Molim Allaha dB. da budes u njegovoj milosti da ti podari Iijepi Dzennet i sve njegove ljepote koie si zasluzio.

HAJRUDIN (RAMIZ) NIZIC (BR]JAC)

Molimo dragog Allaha dz.il. da ti podari sve dzennetske ljepote,

TVOJI: majka Zekiia, supruga Mila, sin Emir, unuka Rania i snaha Barbara

"Bio si i ostao ponos moj"

Tvoj Emir

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana I. 4.2011. godine navrsava se 5 godina otkako nije sa nama nas voljeni

Molimo Allaha dots. da ti podari Jijepi Dzennet i vjedni rahrnet.

Ne postoje prave riie6 koje bi mogle opisati rugu i bel, Tvoje veliko, plemenito srce i dobra dusa odvest ce te ramo gdie i zasluzuies, u najliepse mirisne i cviietne dzennetske baste.

MAID COLO 1981- 2006.

Majka Samiia, brat Emir, snaha Sanda, bratici Riad i Maid

35f.-lu

Danas 1. 4. 2011. godine navrsavaiu se dvije gcdine otkako nije sa nama nas dragi kolega i prijatelj

SEVKO SAHBEGOVIC

- Sudija Suda Bosne i Hercegovine-

Vrijeme nije prcmijenilo nista u sjecanjima na Tvoju ljudsku velicinu i nase prijateljstvo,

Tvoii kolege i prijatelji: Mira Smailovic, Stanisa Gluhaiic i Esad Feizagic

.f4QJ-lU

TOZNO SJECANJE

Dana 2. 4. 2011. godine navrsavaiu se 52 dana orkako je preselila na a hirer naSa draga, nezeborav lj ena

PASA AGOVIC, rod. AJANOVIC

Vriiemc brzo prclaai, sjecanie na tebe i rvoi Ii k li vjet ce vieeno u oaSi tn src ima. Molirno All a ha M.s. do ,i podari lijepi Dzennet i vjetni rahmer, Hatma dova i jasin i prouceni su u dgarn iii. Teo bid ce se pro uc i ti u su boru, 2. april. 2011. godine u Slnanbegovo] d~amiji u Gq,""du v , OZALOSCENI: suprug mili Mehrned., sinovi Mirsad,Ahmo, Safer, snahe Nusrera, Elvira, Selma, unucad Armin, Armina) Adellsa) Me:lisa~ Mi.l1e:la~ brat Husc, sesrra Rasida i ostala rodbina i priju~i _~

POSLJEDNJI POZDRAV

VAHID (HASANA) OBRADOVIC

1975 - 2011.

Policajac Policijske stanice Stelae

Sahrana I. 4. 2011. godine, harem u selu Boroieviei - Stolac u 17,00 sari.

Kolegice i kolege Uprave policije MUP~a HNK Mostar

N

44H~hl

Dana 2. 4.2011. navrsit Ce se godina dana od kada je na bolji sviiet preselila nasa draga supruga, rna j ka, aena i svekrva

ZAHIDA (MEHO) MEHANOVIC, rod. SIRCO

Tim povodom ce se za dusu rahrnetlije pokloniti hatrna dove u perak 8. 4. 20 II. priie d~urna namaza u dzamiii Solun . Olovo.

Molimo dragog Allaha dz.s. da joj podari liiepi Dzennet.

S ljubsvlju, postovanjern i beskrajnom tugorn:

suprug Hasirn zv. Pista, sin Miralem, snaha Samka i unuke Maida, Alma i Azra

Povodom 52 dana od preseljenja na ahiret nase drage

FADILE TALJANOVIC, rod. HAROVIC

SJECANJE

Dana I. 4. 2011. navrsava se godina dana od smrti naseg dragog

SALIH (MEHE) ATIC 1923 - 2010.

UCESNIK NOR~a

Tevhid ce se prouciti U nedjelju, 3. aprila 2011. godine, u II sari u dzamiii Provare.

Porodica

S liubavliu i postovanjern,

Tvoji: supruga Enisa, sin Vedrer, snaha Almera, uuuke Selma i Sabina

JlIJ~L[z

58 _1."""""~"'J11_ Dnevni avaz

POSLJEDN]I POZDRA V

kolegi i priiatelju

VAHID (HASAN) OBRADOVIC

1975 ~ 2011.

Kolektiv Policiiske stanice Stelae, pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Stolac

Dana 1. 4.2011. godine navrsava se godina dana od smrti naseg dragcg

BECIRA (MAHMUT) BULIC

Uviiekces biti u nasim srcirna i mislirna

S posto van jem, Tvoji: supruga Mulka, sinovi Mirza i Aid, snaha Arrnela i unuead Arnina i Armin

378-[[;,:

POSLJEDNJI POZDRAV

drago m kolegi i prii ateli u

SUVADU HECIMOVICU

Zaposlenici Glavnog postanskcg Centra Sarajevo

POSLJEDNJI SELAM

446.2-1LI

ocu nase radne kolegice

Od radnih kolega S,P.J

l8:8:1-tnd~

SJECANJE na 7 dana

RASID (MEHMED) BEGANOVIC

2. 1. 1941 - 25. 3. 2011.

N eka ti ie v iecni rahrnet. Supruga Sadera, sin Ibrahim, nev jesta Tifa, un uk Semi r i ostala rodbi na, kornsiie i prijatelji

44S7-ltL

DOD. L 4_ 2011- gcdiue navrsava se gcdina dana od smrti na>eg dragog suprugo i 00.

ISMETA BAJGORIC (BOlE)

Dragi Boza, neka ti dragi AI· lah dz.s.podari lijepi Dzennet i vi ecn i rahmer,

Harma ce se pckleniti prije dzuma namaza istog dana u dzami]! u Cernlci,

Uvijek 1,] 1l3s,im srcima

Oil. ; Sania 190·] mo

Uposlenici firme KAMELIJA 0.0.0.

Neka ti dragi Allah dz .. s_ podari liiepi Dzennet i vieciti r a hmet,

POSLJEDNJI SELAM

maici nase Bahe

SELIMA KEPES, rod. KUSTURA

446:5-Lu

SjECANJE

Dana 2 4_ 201'- navrsava se 10. godina otkako je na ah i ret preselila nasa draga

BIBA (SENDEROVIC) ZAGORICA

S ljubavlju i posrcvanjem, Tvoja porodica

4460-lu

l'OSl.JEDNJl SELAM

naso] dragoj prijateljici

JASNI TINJAK

Adnan, Elzana i Amin Aganovic

4463-1L1

hadzi SEID ef. STRIK

Molimo Allah di.s. d. mu pcdari iijepi Dzennet i vjecni rahmet,

Ses rra Rahirna ises tricna Mensura

Dana 30. marta 20 II. navrsila se godina dana od preseljenja na ahiret

MUSTAFA OM.EROVIC

0000 J_ 4_ lOll. gcdiue navrsava se gcdina od smrri nase drage SCS[rC i rctke

SEMSA (ALUM KUDUZ 1.4.2010 . I. 4. 2011.

N eka ti Allah d:<." pcdari li jepi Dzenne«

Po rod i ca: ses tra Sev ka, ses tri en e M i rsada, J asm i na, Sal iha ; braricna Emina

2-l2.-L:go

SJECANJE

MUSTAFA· ztrn STOCEVIC

Nedostaies nam mnogo. Min", Hasena, Emina 447J.!!_,

N

POSLJEDNJI POZDRAV

nasem dragom kolegi

IBRAHIM DUG

Uz iskreno saucesce porodici Bug ENERGOPETROL d.d. Sarajevo

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

Dana 1. 4. 2011. aavrsava se 7 lUfuih dana ad preselienia na ahiret n ase drage sestre i s vastike

r--------,

KANE (BUREK) ZERIC

Zah vain i smo za svu I j uba v i do broto koju si nesebicno posvetila nama.

Ponosni smo 5[0 smo re imali i do kraja zivota eemo te cuvat! i nositi u nasim srcima,

Molimo Allaha &.5. da ti podari Ii-

jepi Dzennet i viecni rahrnet, •

Tvoie sestre i zetovi Hajra i Hamed Sabanovic Nuna i Ismet Tabakovic

44i'';'·lu

POSLJEDNjl SELAM

naso] tetki

KANAZERIC, rod. BUREK

Po dobroti cemo te pamtiti, s Iiubavliu spominjati i s tugom U srcu CU va rio

N eka ri Allah d:ts, podari Ii j ep i D zennet i vjecn i rahmet, Tvoii: Benjamin, Elvira, Melisa i Haris Sabanovi<.'

POSLJEDNJI SELAM

nasoi dragoi tetki

KANAZERIC, rod. BUREK

Plemeniti ljudi kratko :tive, a dugo se parnte,

N eka ri Allah dHi. podari sve dlienne tske I j ep Ole.

Tvoii: Vernes, Belrna, Sernra i Hana [asarevic

447i·],u

POSLJEONll SELA.M Dana: 1. 4.2011. navrsava se 7 tuzn i h dana 0 d presel i en ia n a ahiret nase terke

KANA (SAFET) ZERIC, rod.

BUREK

Pahuljice nasa, k"J:u da vrijeme hi e.c i l ugu~ al i ue 000 produzava bel i prazn in u, jer smrt i e tren u ta k ~. sjeean i e viecnost. Molim,o Ui!v.Lse:nog All. ha da (i P odari Hi ep i Dzenncr,

Tvoji: zet Ado~ seatricna Merirna i rvo ja Dzana Fatic

4419:·IIL

SJECANJE

na nasu dragu tetk u

KANA ZERIC, rod.

BUREK

Bol niie u suzarna ni u rijecima, bel je U nasim srci rna gdj e ces OSLa ti za u viiek voliena i nikad zaboravljena ..

Tvoji: Adnan, Sefika i Melisa

4478-ln

mom volienom braru

DZEMU (MUSTAFE) DZANKOVICU

L j u b BV i sj ecan j e na tebe n ikada n ece Urn ri je ti.

Neka ti dragi Allah dB_ podari sve dzennetske Ijepote i viecni rahmet

Tvoja sestra Dzevada Temim sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM

mom bratu

DZEMU (MUSTAFE) DZANKOVICU

D ragi bra te,

Tvoja prerana srnrt zauvijek je ostavila neizbrisivu bol u nasirn srcima a ruga za robom biti ce viecna,

Neka ti dragi Allah dz.~. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

Tvoj brat

Sejo Dzan kovic sa po rod icom

60 ""~1,_..";,,,,_ Onevni avaz

AHMED (FEHIM) POLIO 1941.1992.

KEMAL (FEHIM) POLjO 1961.1992.

(Exhurnacija)

jUSUF (FEHIM) POLjO 1964.1992.

HAJRUDIN . BRIJAC (RAMIZ) NIZIC 1950 -199'2.

JUSO- PASA (ZAjKO) ALEMIC 1946·1992.

FUAD (FERID) KUNARIC 1953 ·1992.

3874-1ndl

N astradali od zlocnacke ruke 1992. godine Neka im dragi Allah dz.s. podari Iijepi Dzennet,

UDRUZENJE ZA TRAZENJE NESTALIH I ZAROBLJENIH IZ HAOZICA

POSLJEDNUISELAJK

majci velikog prijatelja i poslovnog partnera firrne Dalting doo Sarajevo Dervisalije Kepes

SELIMA (rod. KUSTURA) KEPES

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet.

KOLEKTIV FIRME DOO MIPROGRADNJA ILIJAS DIREKTOR PROHIC MIRSAD

SJECANJE

Dana 1. 4. 2011. godine navrsava se godina dana od kada je preselio na ahiret nas dragi brat, zer i daidza

BECIR (MAHMUTA) BULIC

Sa ponosorn, ljubavlju i lijepim

s jecan j irna vi ecn 0 ces zi vj eti u nasirn srcima

Zauvnek (Vail: porodice Tobudic i Selimovrc 379·1l<

Dana 1 4. 2011. godine navrsava se godina dana orkako je preselila na ah iret nasa draga

MULIJA KATANA, rod. RAMIC

Vrijerne prolazi, a bol i ruga ostaju kod onih koii su te volieli.

Molimo Allaha dB_ da ti podari Ii[epi Dzennet i vjecni rahmet,

Sin Senad, kcerka Bisera, snaha Selma, unucad Arnina, Nedim, Fahro i Larnija

3373-1nd!!

EKSHUMACIJA

KEMAL (FEHIM) POLJO 1961·1992.

Sa Ijubavlju i tugorn cuvamo uspornenu na tvoj plemeniti lik,

Neb ri dragi Allah dz.s. podari Iiiepi Dzenner.

Sup ruga Amira, Sill Kenan, snaha Alma i unuka Surneja 4469'·lu

Dana 1. aprila 2011. navrfavaju se l godine otkako je preselio 1]3 ahiret naa dragi

AZIZ (HASANA) POLOVINA

U vremenu koje prolazi, resko jt naci utjeh u, al i se ua daIDO~ da ce vi era i aebu r podpomoe; nasrav ku zi vo '" ko jim hi no! dragi babo volio da ~ivimo,

Treba da znas da si u nasim srcima vjeeno volien i u rnislima nikad za boravli en, ier smo ponosni STO srno bili dio tvog :;:i vo ta,

N eka ti dragi A tbh podari O~eI'! net.

Tvoia kcerka Nisveta sa porcdicom Bielak ml-'nd,

POSLJEDNJI SELAM

FERIZU KAMENICA

Neb Ti Allah dU_ podari lijepi Dzenet i vjecni rahmet,

Tvoji Nerrnina, Sejad, Ajdin i Faris

SJECANJE na dragcg 0"'"

IVAN KATAVIC 1. 4. 1996· 1.4.2011.

Vrijeme prolazi, a ja se sa ponosorn i Jiubavliu siecam IVOg dragog Ii ka,

Vole te sin Mario, snaha Arnel a i un uke Selm a i

N ej ra 1815·-1 nd'

POSLJEDNJI SELAM

dragom nasem bra ru

FUAD (FERID) KUNARIC

Tvoj a sestra Kadri j a i Al rna j brat Is met sa po rod learn a

.3"-1-1 nd~

EKSHUMACQA

POLjO (FEHIM) AHMED 1941· 1992.

Tvoi sin Samir, snaha Amera, unucad Aldiiana i Ahmed 4468-1L1

P {Oslo j e m nogo god ina luge i bol nih sjecanja, Nikada te necerno zaboraviti, j er cd uvi j ek "i vj eri u nasi rn srci mao

hadzi MUSTAFA (IBRO)

UDOVCIC

Molirno dragcg Allaha dz.s. da ti podari sve d:tenne tske I j ep 0 te i viecni rahmet,

Dana 2. 4. 2011. godine aavrsava se sedam dana otkako je preselio na ahiret nas dragi

44,0-[[[

Porodica

Tevh idee se p roue! ti isti dan (subota) iza aksam narnaza u Mektebu D. Luka,

POSLJEDNJI SELAM

ocu naseg ra dnog kolege

ABDULAH HADZIAHMETOVIC

Sindikat BH Telecom OSO Direkcije Gorazde

SJECANJE na nasu dragu

SEjDA (rod. MUZUR) ZUKIC

Smrt ie iaca od ±ivota ali niie ad siecania i Iiiepih uspomena. Tvoia dusa ie preselila pri]e 6 mieseci na ljepsi j bolji sviiet, Sarno oni koji su te volieli znaju koliko je tuge i bola ostalo iza tebe, Oprosti nasim suzama jer je tesko misliri na tebe, a ne zaplakati,

Neb ri Allah dz.s. podari Iijepi Dzennet,

Tvoii: Sam ira, Amra, Meliha, Anela, Riiad i Suvad

Tevhid ce se prouciti u subotu, 30_ 3_ u 12 sati u porcdicnoj kuci, ul. Branilaca D. Kotorca 26 .

IN MEMORIAM

IVAN KATAVIC 1. 4. 1996 • 1. 4. 2011.

Brat Zvonko Malic sa obitelii

381S·1nd!

Bol i tug>! za tobom je prevelika, ali SU sjecanja na rebe i rvoju rihu narav i dobrotu jos veca. Molimo da ti dragi Allah dB. podari tisinu dzennetskcg mira i viecni rahmet koii si ti zasluzio.

.3VO-lndi2:

SAVEZ DOBITNIKA NAJVECIH RATNIHPRIZNANjA "ZLATNI LjILjAN" I "ZLATNA POLICIjSKA ZNACKA" KANTON SARAJEVO

SJECANJE

NA POGiNULE - UMRLE HEROlE ODBRANE B05NE I HERCEGOVINE U MJE5ECU APRILU

ZLATNI LJILJANI

BURZA (EMIR) FIKRET 21. 7.1973 -11. 4.1994.

MUHAREMOVIC (AMIR) AVOIjA 25.10. 1972· 11.4. 1994.

STANIC OOlO) IVICA 6.8.1972 - 12.4.1993.

SVRAKA (SMAJO) FAHRUDIN 25.8.1971· 1. 4. 1994.

MISIC (AlEM) SAMIR 27. 11. 1975 - 5. 4. 1992.

FlSOVIC (IBRO) SEAO 19. n.1959 - 6.4. 1992.

RAMOVlC (SMALO) ABID 10.3.1947·8.4. 1992.

KABAKLUA (AHMED) IBRAHIM 25. 11.1967 -12. 4.1993.

OZAMALlJA (HAMID) ENVER

10.6. 1963 - 15.4.2004.

lL. POL. lNACKA RIZVANOVIC (SULEJMAN) OZEVAO 4.7. 1968· 12.4. 1992.

CAU,<;EVIC (ALIJA) SELIM 28.3. 1968·14.4.1993.

MA!ilC (HAjRO) MUHIDIN 16. S. 1965 - 16.4. 1994.

BECIROVlC (MUJO) SEVAL 6.9. 1950· 19.4. 1992.

ISKAZUJEMO DUBOKU ZAHVALNOST I SJECANJE SVIM SEHIDIMA I POGINULlM BORCIMA ARMIJE RBiH i MUP RBiH.

NEKA 1M IE VIECITl RAHMET I 5LAVA

N

HADZIC (NElIR) SAFET 28. 8. 195.2 -18,4. 1992.

+ Oreden heroja OSIOD. rata

Dani prolaze a ruga i hoi ostaju u nasirn srcirna,

POSLJEDNJI POZDRA V

nasem clanu i prijateliu

HALAe (ALIJA) HAUL 24.3. 1954·26.4. 1993.

SELIMOVIC (MUSTAFA) AUJA

3. 10.1971- 21. 4.1994.

MANDIC (UROS) OlRENKO 23.12. 1964 - 22. 4. 1992.

SALISPAHIC (MURAT) SINAN 15.1.1961- 30.4.1992.

Ozalosceni: suprug hadzi Fehim i dieca Uzeir, Zineta, Memsud, Behka, Vahid i Rarnka s porodicama

38SD-lndf

Danas se navrsava 7 tuznih dana od kada ie preselila na ahiret nasa draga

FATIMA (HALIL) KRUPALIJA, rod. PANJETA

Neka ti dragi Allah dB. podari Iijepi Dzennet, Savez RVI BPK "Sinovi Drine" Gorazde

Tevhid ce se prouciti u SUbOlU, 2. 4, 2011. godine u 11,00 sati u kuci rahmetliie u Dujmovicima - Trnovo.

ABDULAH (AMIR) HADZIAHMETOVIC

AHMED (FEHIM) POLIO 1941- 1992.

EKSHUMACIJA

KEMAL (FEHIM) POLIO 1961- 1992.

JUSUF (FEHlM) POLIO 1964 -1992.

Neka vam Allah d',s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet,

Tvoji: brat Dzemo, sestra Fatima, snaha Jasmina, Dana i Elvana sa porodicom Emirorn, Eldarom i Amarorn 4461-Jt,

PETARMISO 4.3.2008

SJECANjE

na

BLAiEVIC

JAKOVJAKISA 3.7.2002.

ANKA,rod. KOZARIC 8.8.1997.

iz Koniica

TeSko [e ;io:ivjeli 11 svijetu u koiem vas nema. S ljubavliu,

Dada, Ana, I van i Em u

44:86-1LI

POSlJEDNJI SELAM mom babi

ESEDU (NURIF) AVDICU

3. 3. 1933 • 31. 3. 2011.

Tvoj sin Enes sa djecorn Elvisom, Aljom i Dinom

Teska j e p rih va ti ti stvarnos ( da v iiie need biti medu nama.

POSlJEDNJI SELAM

mom dragom

ESEDU (NURIF) AVDICU 3. 3. 1933 - 31. 3. 20ll.

B io si i ostao moj drugi ba boo H vala ti od sveg srca za sve sto si ucinio za mene,

Tvoia Sedina

POSlJEDNJI SELAM

nasem dragorn dedi

ESEDU (NURIF) AVDICU 3. 3. 1933 • 31. 3. 20U.

Tvoii: N arcis, Aida i Anida Malagic

44U-Lu

SJECANJE

ADVIjA HASANBEGOVIC

1.4.2004. 1.4.2011.

Po dobrori cemo te pamtiti, s Ijubavlju i posrovanjcm spominjati i nikada zaboraviti.

N eka ri dragi Allah dU_ podari Ii lep i Dzen net,

Tvoji: ietrva Nifa sa kcerkom Mirsadorn i unucadlma Mi,- 20m i Azrcm 4464-111

SJECANJE

na nasu dragu nikad prezalienu

ADVIJU (HODZIC)

UZUNOVIC Neka ti Allah po dar! lijepi Dzennet,

Tvoji: maika Zulejha, brat S uad, snaha J asrn ina, b rausne Aneta i Neira

,m·l"""

NAFA AGIC

Draga neno!

Vjetno id ostati u nasim mislirna i srcirna,

Tvoji: Hasanovic Kernal, Bedra, Adem, Neb, Dzeina, Nihad, Hans, Jasmina i Emir

lS1.R-ln-d'

SJECANJE

na nasu dragu ni kad prezalienu

ADVIJU (HODZIC) UZUNOVIC

Neka ti Allah podari lijepi Dzennet,

Tveit: brat Seman, snaha Senida, Nasiha i Bilal 13$:J.-ln-dt.

62 _""""",'j",l1. Dnevni avaz

AMELA HADZIALIJAGIC

Mila rnoja Amela, bolna je istina da nisi vi se sa na ma,

ali ces u vi j ek osta ti u nasi m s rcirna i u nasim mislima,

Nekari ie viecni rahmet,

S ljubavlju i postovanjem,

Tvoji Srdan, Merima i Dean Bikic

lS4l-lruU

Dana I. 4.2011. navrsavaiu se 4 godine otkako nije sa nama

SERIFA (MUjE) ASOTIC, rod. BALIC

Pamtimo te po tvojoj dobroti i plernenitosti, a uspomena na tvo] lik vjecno ce biti sa nama,

Neb. ti dragi Allah dl<.s. po dari sve dzennetske li epa teo

Parodi ca Aso tic

r~--·

.

.

, " .

" .,

,

...: .... 11:

POSL,JEDNJI SELAM

llUJ6·lnd!

nasem kolegi

FERIZ KAMENICA

U druzenje taksi prevoznika Bosanskopcdrinjskog kantona Gorazde

.nt-lgo

POSLJEDNJl SELAM

nasem dragom babi, puncu i dedi

ESEDU (NURIF) AVDlCU 3.3. 1933. 31. 3.20ll.

Da!!a J. aprila 2011. godi!!e na· vdava se 6 mjeseci od preseljenja na.eg dragog

FERIDA (SALlHA)

SARAJLIjE

Sreem m oli mo dragog Allaha dB. da rvojoj piemenitoj du,i podari sve Ijepole Dl<ennem.

Ostsjeii u na!im srcima zauvijek.

prem lnula 30. 3. 20 l l. gcdine u 72. gcdlnl.

S a h rona ce se obavl d 1. 4. 2011, god lne u 13.30 s2IIi na gradskom grobf 1..1 ",Bare".

OZALOSCEN1: roduk Srdan Karancvie, priiatelji i komsiie

Tu ;t,oim srcem j:a \' I i amo rodbi n i ~ p rij:a.1 e li i ma i komSijama da je na~ drags

DANICA KARANOVIC

Danas se navrsava 40 dan. orkako je preselio na a hire [ no, dragi

hadzi MEHO (UZEjRA) RAHMANOVIC

iz Zvornika

Liepcta i custoca tvo]e dufe je nepresusno bogats too ko jim si op lemenio nase ~ivO(e.

Mclimc Uzvisenog Allaha dz.;;. da To obasj a n LJ ro In ~ ah i retsk 0 rn jesto ra h merom pokriie, dzennerorn ugos d, AMI N!

Tevhid ce se prouciti danae, 1. 4_ 20ll_ godine u J 3 sati, iz dzume aarnaza u dzamiji Glurnina- Zvornik,

Zauvijek ozalosceni ani koje si Ti naivise volio i ani koji ee Tebe zau vi iek velj eti: supruga M e;16i~ sinovi Ram iz, N ~j az, M uriz, kceri Ziba i Raza, te unuci, unuke, praunuci i praun uke ~ ~ [loiS:::

Tvoji: Dino, Murveta, Amela i Leila

l'OSLJEDNjl SELAM

babu i dedu

ABDULAH HADZIAHMETOVIC

Zauvijek ces ostari u nasirn srcima,

l'OSLJEDNJl SELAM

Dana l . 4. 2011. godine navrsava se 7 t uznih dana 0 d preran e s mrti drage narn tetke i sestre

KANEZERIC,

rod. BUREK

Sve sto je bilo lijepo i plerneniro bi- 10 je dio rvoga bica, Nedostajes nam, mala si da pruZi. liubav svirna oko sebe i takvu plernenitu cerno te i pamtiti,

Neka Allah dragi obraduie rvoiu dusu nasim dovama i po dari Ii Dzenne t,

Tvoji brat her i brariCi Sajko i Ibrica

4416-lt.t

Ozalo!cena porodica

U petak, dana I. 4, 2011. !!avclava se godina dana o[kako je na ahiret preseliia nasa drag.

RASEMA MUMINOVIC, rod. SUSIC

Da.na 22. 4, 2011. godine (perak) posiije ikindije namaza prouCiI ee se levhid u dza.miji u Prowru, EI· Fatiha

4411-1 It

"'

FAKETA. TOPIC,

rod. SPAHALIC

presellla na ahiret IJ eel vrt ilk, 3 J, marta 2011.

fj~~~=;: f ~~~~J·it i u per ak, 1. a pri 101 20 l1.

godine u l4.305ati na gradskore groblju vleko'L'O.

02ALOSCENI: kcerka jasmlnka, sin Mirza, snaha E~ij a, unuci Mia, AI.elJ i 0 mar} rcdaci i rod icc, tc pcrodice Topic) Spa ba lit,~ A lc.'iam L~!, Bu &:a 1 I) i onala rodb ina, pri j:neJ ji i kom'ije ! ! !

Tvoji: supruga ViI dana, keerka Naida, bra! Dzemil, te porodice Sarajlija, Kapo i osrala rodbina i prijarelji ~88:5-lnd:::

Obavjestavarno rodbinu, prijatelie j komsi] e d. ie nasa drag.

Obeviestavemo rodb inu, priiatclie i knmfijc de je na.!i dtagr

MIRSAD (ABDVLAH) ZUNIC

pr-eseliL') na ahiret 30. marta 2011- godine u i 4.00 sari u 58. godi ni,

Isp raeaj i dscneza cc ac obevi ti ispred 5a.rc.noe d'am~ie"U ~:;oJi II petak I. aprilil 2011 _ godine, (26. Reblu-l -a hlea, 1432 h.g.) u 12.45 h,. ukop na meaeriu Boric.

RAHME'T'ULLAHI ALElHI RAHM.ETEN VASIAH

OZALOSCEN1: mnika Tbilba, kcerkc Atma l Ern" bra Djevad.acstra 11.,. sena, uuok Muhamed - At!! dsidb Dfcvad sa pcrodiccm, tctka Emira! amid::!:i!I Hasan) zer Mur~z, dalnice Saflia t Munira) ses:trlc Ruzmir sa percdicom, bratlci Z.aneta i H ariz, sn aha Nahida, pcrodice ZUIl iC1 Haslc, M:dit! Mdko~'i(,\ De.rbi~! Z:ii:birovit! Toptagi~! De,rh~ri;)¥L~~ Ku~l~u~it! Sma jlovid, H ad'- iavdi d, R uste mov ie, Arn aurcvi CJ te os tala m nogob eo J n a rcdblne, prijarelj i l kcmll]c

Tevh ill ce se pWuti\i po pcvratku sa me~ri:a. li S:are.noi dhlm ii ~_ 3&6,! CJ:

Ce<vrtog aprila 2011. godine navrsava se 40 d .• na od kada je na ahiret preselio na.S dragi 5uprug, otac i djed

NUSRET (FEjZE) AVDIBEGOVIC

Dani prolaze, siecanja na tebe osraju u nasim srcima, vjecno voljen, u mislima n ikad zaboravlien.

N e ka ti dragi Allah did. podari sve dzennerske liepore i rahmet rvojoj dull,

Tevhid cese prouciti u nedjelju 3. april. 201 J_ godine, u 14 sati u kuel ,.lose; u ullci S rolacka br, 18.

Tvoii najrniliji

4431·I~l

l'OSL,jEDNJl SELAM

nasoi drago j pri j i

FAKETI TOPIC

Porodica B u kal 0

Dana 1. 4. 20 II. godine !!3vclava se 9 godina od preseljenja n3 ahiret n'''eg dragog brat.

MUHAMED (SULEjMANA) VAjZOVIC

iz Donjeg Vakufa

Molimo dragog Allaha dZ.s. da te podari svojom miloscu z" sva tvoja dobra djela.

Sestre: Huidza, i\ ida i M eli hs

Dana 1. 4.2011. go dine navliava se god.ina dana od kada je presdila na a.hirel nasa draga supruga, majka, svekrva i !!ana

S)ECANJE

n:a crage- i fJi]c:ad z9l:!or9vlj-ene

ADVIJA (MUjO) UZUNOVIC., rod. HODZIC

MoHmo Allaha dzele.sanuhu da ti podari iijepi Dze.nnet.

Tvoja dobrota i plemenitost ce z_,mvijek biti u nasim sreima.

Tevhid ee se proutili iSlOg dana u dzamiji Kovac; prije dZuma namaza.

Tvoji najmiliji: snprug Emi!!, sj!!ovi Mahir i Ismir, snaha Nadia, u!!uci Adnan i Amer m7-tt:i.d~

MUNIB 2.4.20(18.

Sa Ijubavlju i tugom, Porodica

NAZA, rod. ALIC 2.10.2006.

ESMA udato HUSOVIC 22.10.19118.

J1JI·lo4!

__ .za ovai trenutak - priprernitese - (hadis)

Obavjesravamo rcdbinu i prijatelje da je nasa draga

LATIFA DRNDO rod. HEBIB

Preselila na ahiret dana 30. 3, 201 L u 70. godini.

Dzenaza ce se klanjati u harernu dzamije Hrasnica dana 1. 4. 2011. u 14.00sati (posliie dzume narnaza) a ukop ce se obaviti na mezari u Kovaci - Hrasn ica.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Tumim srcern iavliamo rodbini i priiareljima do je nasa draga maiko

RUVEjDA (PASE) NAJETOVIC

dan a 30_ 3. 20 I L godine preselils no ahiret u 88. godini.

Di.naza Ce so obaviti u perak, I. 4. 2011, godine u 16,25 sari, posli]e ikindiie namaza u mjearu Srranjani • Jagodici kod Zen ice. ~

Ozalosceni: sinovi Ri fer, Mui 0 i Dzernal, kcer ke Sehida i Safeta, sestra Rasema, snahe Rediia, Ifeta i Fikreta, zetovi Hasan, Ismet i Hairudm, unucad, praunucad, prapraunucad, te porodice: Najetovic, Fetic, Dugumovic, Delic, Kazazic, Hinovic, Mandfuka, Skopliak, Haseljic i ostala rodblna, priiatelji i kom!ije RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Izrazavamo zsbvalnost personalu Kantonalne bolnice Zeniea, Sluzbe Hitne pornoci, ambulante u Stranjanima i Kucne njege na pruzeno] pomoci U teskim rrenucima, I:U-I;,:c:

1941· 1991,

1961·1991,

1964 ·1991.

Onevni avaz ""'.,._"'...,. .. u. 63

Sa velikim bolorn i neizrnjernom tugorn obavjestavarno rodbinu, prijatelje i kornsije da j e nas drsgi

DZEMAL - DZEMO (MUSTAFE) DZANKOVIC

posli]e kratke i teske bolesti preselio na shiret u cervrtak 3 L 3. 2011. go dine u 65, godini.

Dzenaza ee se obaviti u subotu dana 2. 4_ 201 L godine u 15 casova na mezarju Grlica Brdo.

Tevhid ce se prouciti istog dana u Bakijsko] dzarniji na Basc.diji u 15 casova, OZALOSCENI: supruga Melita, sin Adis, unucad Hamza i Leila, snaha Senada, brat Sead, sestre Dzemila, Dzevada, Suada i Seada, bratici Mustafa i Amer, bratisna Hasnija, sestrici Emir, Nermin, Almin, Anel, Adrian, Mirza, Dino, sestrisna Leila, zetovi Abid, Sernso, Hamid i Salem, snahe ,$emsa i Zlata, te porodice Dzankoyie, Brekalo, Mustafic, Cimic, S,!kit, Temim, Skaljic, Klacar, Zekic, Dzeko, Kukic, Carevic, Arapovic, Kreco, Kesan, Sakovic, Nukic, Jaganjae, Fazlagic i ostala rcdbina, kornsiie i priiatelii "14.101

Duboko ozalosceai obaviestavarno rodbinu i prijatelje da ie nas drag;, nikad neprezalieni, suprug, otac, brat i dedo

EKREM (FEHIMA) SORGUt

preselio na ahiret 30. marta 201 L u 65. godini.

Mies10 i ~~rum dzenaze bit ce objavljen naknadno,

9ZALOSCENI: supruga Senka, sinovi Mirza i Adnan, sestra Sarnila, snaha Muhiba, unuke Arnela i Dunia, suriak Rusmir sa _suo prugorn [asnorn i djecom Fedom i Ninom, sestricna Vildana i zet . i Hedin, te porodice Sorguc, Sljivo, Hasanbegovic, ~akovic, Tanovic, Kurtagic, Besic, Basic, Nisic, Slijepcevic, Puzic, Boskailo, Mandzukic, [akupovie, Salirnovic, kao i ostala mnogobroina rodbina i prijatelji

HAjRUDIN - BRljAC (RAMIZ) NIZIC

(Exhumaciia 1950 - 1992.) Nasrradao od zlotina~ke ruke dana 4.7. 1992. godlne u 42. godlnl,

Dzenaza ce se klanjati 11 subctu, 2. 4. 20 ll.. godine, posfije Pcdne namaza u 13.30 sati ispred dzamije u Biniezevu, a ukopat Ce se no. mezarju Biniezevo. RP.>,HMETYLLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

OZALOSCENI: majka Zcki]a, suprusa Mila, 'in Emir, unuka Rania, braca Esad i Sead, snahe Barbara, Hndzira i Zumreta, bratici Aldin, Armin i Derris, bratidne jasna i Alra, svastika Boba, te porodice: Nizic, Rclid.ovie, Isic, Maslo, Jusie, Suljie, Bulle, Dupovac, Kozaric, Gljiva, Carie, Sehic, Mehovic, Beeirovic, Faz]icJ Iavorovac, Vlach-:, [C ostala mncgobrojna rodbina, kcrnjije i prijatelji

Tevhid ce se prouciti u dZamiji Binjeeevo iza Podne namaza (zen,ki)_ 3861·ln'"

, .. Z a oval rreaurak- prlpremuire se- (hadjs)

D!,l bo ko o,ialo~te,n i oba vjd:1:a ~'aDJ 0 rodb i !JUj pri fa telj e i kom~ij e da ie n$~ dragi

OZALOSCENI: suprug Munib, sinovi Nedzad i Nerrnin, snahe Meliha i Leila, unucad Amar, Armin, Kemal, Neira i Beniarnin, bra! Dzafer, farniliie: Drrido, Hebib, Prguda, Jugo, Bajrovic, Skopak, Kalabusie, Gadzo, M.ahir, Salcin, Loio, Ozegovic, Grebovic, Madesko, Halimic, Merda!!, Fejzic, i OS tala rnncgobrojna rodbina, prijatelji i kornsije

Tevhid ce se proueiti u kuci rahmetlije, ulica Stari Drum 27 sa pocetkorn u 14_00 sari • Hrasnica.

SUVAD (FADIL) HECIMOVIC

prese-lio:i"ii) ahiret l.Hriiedu, 30. 3.20] I. godin.e u51.godini.

D~e,na.t;a C:~ se Qb::.;;i~.~ u pt:t:9:k~ J. 4. 2~,1 L gO(l~-

OlA~J~CE~]~ ~~~~:E:i::~i5~nV~:rl~';dil

i J asm Lt!.! rna jka M'IJ I ii~, brat Me-v$ ud! .ses.1 ra E trued ina, ze( Refikl sna he .s.u wad .. i S amija, Dril rLci N ermin j Elved.in~ bral icne Nerm i rI:il:1 Irma j F:;IL.irna, scstriti Ed1C~"L1 j D~mil s~ SUp,r1.J_g:.ma, amidhc- Eihad s::. porod iLom! s[r:i ni) lhZ'a, pUJ:l iea H:3li~) ~tljac_i H.a:rl:ld_~i:a i Sabri t~ !OJ) porod t~ cilIna} ['I:: porod ice: Hechnov-ic1 Hadiic, Smajicl SaHel S~Ikicl HeciJ.C"~ Ali~ ~::.hit! Sab:!lDO"iCJ Sp2lbic! Cosi~:! ,Lub:llrd~! SJjivnja.k! M::.s;lo, Abm,et:!l_Sit! D:!:an:J.::o, kao i os(ala brojn:il rodbin:a, koms~je:l prijinelji t radne: kole,ge: .PIT"· ..

~e~~~ii~ ~J:, ~~~~~~~L:i:. d~,na u ku~i r~hmellije 1J J 4.30 U~~, uJ_ Avde

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHM.ETEN VASIAH III

NAFA (MUjO) AGIC, rod. RAMIC

Du boko oialosecni obavlestavamo rcdblnu, prliatel] c i kQmSije da le nilsit ~"'P

44S2-lu

Obavjesravarno rodbinu, priiarelie, kcmsije i poznanike, cia je nas dragi

RAJ-IM!ITU.LLMIl AUlJHA RA!-IMETEN VflSIAH

presdi l:a oa a h Lfel' u: te'(Vrl'~t, 31_ 3. 201 J . godine u 74. godini.

Dzcnaza cc ~e oba: ... iti IJ pC1ak~ 1. 4.2011.. godi.nc u: 14311 Sit~i na sradskotr'!, meza..-ju Vlako'L'O. OZALO~CE.NJ: suprug Azem, kcer.ke Ra.zEi i Sena, ~tovi Atiia(lo Sulcjmall. ~ SuJ.o C"j unuead A:7.-tB, Etved i Ll! Elma) Am r~ j Sam; r, Ilt"aunul:ad Hamza i Sumejal brm Ejub, scstrn Mu]al :smihe Min;a, Hasiba, Devlil i Vez.:Lrili b!!ltici~ brat.iene i sl::stricne sa porodicamitl

~~ii'~l ~~~~:~ ~~r~t~j~~A~dllii~~~i~~ ~~irt~fc:Hi;ii~vl~~~k~~r:!~t'i

~tiJla broj r.a, rodbina., kgrnsije i pr.i jatclji

Tev hid Ce :se prouCiti ismg dana 1..1 kuci merhume u ] 4.,:50 s .. :uIJ ul. Ladcka 61> _s t up - llidhl,. Prj jcvCI;i:: do VI:jI kov~ i naud obelb Lieder. iSpQd ~Stup.!ikt pellj-e"':sa. pol:as.kc.m II 14:00 :saLi.

Obavjestavamo rodbinu, prijateije i komsije da je nas dragi

Posf cdni L sclam moioi braci kojisu srradali nd ;d,Qc.iT.!.~~kA; ruke 1992 .. godinc.

Dzanaza potazi ispred ([~9mi~e l.I: Binjezevu, dana 2 .. 4. ZOll_ gcdine u: 13.:ID-sari! a ukopat ce se na mezarju Binjezevo

(D,piei), . .

~~;~rti.t~~Wj ~~'A' R1:-..:r~t~i!lit~SYAH.

VaM: brat Ramie, snaba vasva i bradena Le] I~. 04466-1 u

preselio na ahire! u cetvrtak 31. mart 2011. godine, u 74_ godin.!.

'Pr-emin .. da 3i0_ 3_ 201 L ,godine u 82. g,odini.

Sahran:il. ce s;e obavili 1.. 4. 201 L godlne u 14.00 Silt! na gro'blju nSvetL A~h:!iln.S-elilZ - Cigl:9in,e.

02 A LOS CENI, kccrka V .. no, u:nll ~a d Sa ndta) Da m i r~ D ino i SaSa, p mu nuc:ad Aneta i Den is, sn:a.na M i.rc.la;:. to!; o~tal a rodbi Ilaj prija Letj i i kQm~i je ! ! !

Dzena,," ce krenuti dana petak I. april 20 II, godine iza ikindije namaza (16 i 25 sati) ispr-ed kuce rahmetlije a dzenaza i pokop e-e se obaviti na haremu . greblju Rakova Noga.

OZALOSCENI: supruga Ramiza, ke-erke Mirsada i Sen ada., sestre Almasa i Arifa, zetovi Dzevdet, Nermin i Enes, ul1u('>td Hamdija, Tarik i .Amina, te powdice Karda!', RadonCit, BeCirovic,. Brdarjc, Neradin, Hand~jc, Haskic, !e ostala in !!ogobroj!!a [0. dbina, prijatelji i komsije

ASIM (TIFAN) KARDAS

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. EL FATIHA

Tevhid ce se prouc;!l prije ikindije namaza u kuCi rahmetlije_

Tuzll.irn 5.Jcem javljamo rodbi.n ~1 'Pri,areljima ~ kQ!lt~ij9ma da je naSEi draga

BOjANA BEZEK, rod. DIMIC

!II

Obavlesravamo rodbtnu, prijarelje i kornflie da joe nlls dr3gi

HASAN (TAHIR) KONjHODZIC

pres-ello na, ahirel u 6el'Vf[:3.k 31. ma.na 2011. go-

iiim:1 u 68. ;!!:odini. -

D::!:enaza ,ce:se -obavi(i u submu.2. apdlalOl}. god~ne u 14.00 sati na gradskom grobliu Vlilkovo.

Prevo., ob«b;cdco ISPRED DOMA ARMIJE" poi.,kom" 13.00 ''';"

O~AtOStEgT~;~~ga Maidal si.n Seid) bml Ejub, sesue Alemil i MabDub,~! tel j\o\!.lnib Di~d-a[tvL~~ ~urt Orner i Nijn Has,:Jnsgi,cj brstiti M~l_ik, Ome:r i Haris sa porodicama, fir-I.[ ttne Mel ika i A l:k.a, se:miti Mi r .. lem i.::ebo, :Semir GUjLC~ Adis i Agan Di.zdareviC- 53 porodicj]mil~ s.es.t1'iClJa S;anjal Sni]hil

~:j ~~~~OH~~~~d:i~:~~::G~jt~!~ ~~:~~t~l$~'~iJa~~~ ~r::lr.:~~;~:~

rlovic~ N ovakovic; Martj_novic kao ~ QSt!ilh mnogobrQ.ill3 .rodbin~;> prijatelj i i ~:om~iie

Tevhid ,ce s.e pooucid i:SlOg dana u: diamij'i u Hrasnom:sa :p1XE:[kom u: l4.0(1 :5ati_

Kue, .. I",,; TRG HEROJA bro; 26!1V HRASNO.

HL

__ . Za O'ii'9j I:re-;t'n.l rat - pripre-.ma.j Ie :se - (hadi s.) D!.l bQ ko ozal,Q"~cl:ni ob:jl ~'jd t:avamo rod b ~ 0;l,J j prijaLe:tje- i ko:mlije dB je :Ml d~i

MUSTAFA - MUjO (HILMO) OMEROVIC

pn.""s"",tio 1):;1 :;I.bi.ret 'U: ~1 vrt:a,l.::!, 3l. 3_ 2.0 I J _ godine un. godjni.

D!e[!,~ta ce se (Jba~'iti u pe't,:d~j 1.4. 2QU. b'"Od~ne l.!: 17_00 -S:ii:li !1:j m~:uril.,!:

Lunje - H~novica.

OZALO:SCENl: supnl,ga F~tim:a:1 sin Encs;> k6crk.a Eni5LQ;> 5n:a:h~ Tidtal uti LI~,i)d M Lt!".!es. i Ami !".!,i)! 'br9Ca AI ~j:a, B,m Ln i Me_hoOt sesr:re" f9li m,i)! Zarra ~ §eval.al zeu)'ljli Hakiml :Safe[ i Mustafa, sY":ilsrika Samija,sure Hajrud.in i Hamd:iJ'~ br~1ici~ b~ticr.C", ~CSlrLCij :sc~tritne~ lctici~ tetic-m:~ te pgrod.icc; Ome:rOli:' ie, Obboda~! B9nd it'!o Mem i'e .... :icJ Pebek~ Sll ba~it! H uj dt] t'!o Ab I"J~-etovit!

~~eio~:~eltJ: ~~~~:~c~/t! i~o~i~~ ~e'k~d;~!~~W~ ~~Uj~~;t~~ ~~~:~c;o~~i:

na, tomtije j pri i B\e:l ,.

Tcvhid CI:: s.e prouciti is tog dana u kuci rilhm~tHji£: u 17.00 :sad1 u1. Gomjo".akufska 1,7 D.

Prije'lf'oz do mezarja i nazad obe.zbifeden ispred ",Mu7.eja"':sa polas).::'om l.Ii 15.00 sati}" sa usputn im zalJst.avljanjem na Viieenici.

RAHM!ITULLM!! Al-lilH! RAHMc.cN VAS!Af! II!

64 ""'. "" .... " ,.", Dnevni avaz

Duboko ozalosceni obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da ie nas dragi

hadzi FEHIM (SABAN) NOVALIC

preselio na ahiret u srijedu, 30. 3. 2011. godine u 79. godini.

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAHI

OZALOSCENI: supruga EMINA, sinovi ZUO i SEJO, kcerka RAGISA, brat ARIF, sestra FATA, zet FIKRET, snahe MEJRA i SUADA, unucad LEJLA, TARIK, HARIS i ADtS, porodice NOVALIC, SPAGO, RAMIC, BALlC, TATAR, HUIC, GOSTO, SABANOVIC, SADIKOVIC, NOZIC, HEBIBOVIC, BAHTIJAR, MASLESA, TUFEK, HALILOVIC, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije.

Porodica

DUSKO (SAVO) JOKIC

1970 - 2011.

Sa dubokim bolorn i tugom obavjestavarno rodbinu, kumove, prijatelje i komsije da je nas dragi

preminuo dana 31. marta 2011. godine u 41. godini.

Sahrana ce se obaviti dana 1. aprila 201L godine na Gradskom grobliu Bare - Pale u 14.00 casova.

Okupljanje je ispred Kapele na Gradskom groblju Bare u 13.00 casova,

OZALOSCENI: majka Darinka, supruga Vera, kcerka Sofija, sin Luka, brat Vitko, snaha Mila, braticne Sara i Andela, bratic Vasilije, stricevi Branko, Ratko, Slavko i Jovo, tetke Mara, joka, Bosa, Kosa, Milka, Gora, Tana, Dragica i Bojana, te porodice Iokic, Kostovic, Bojovic, Marjanovic, Colakovic, Macar, Guja, Ivanovic i Sirar i ostala rnnogobrojna rodbina, priiatelii i kornsije

3869·1"<11

Obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsiie da jc nas dragi

ABDULAH (AMIR) HADZIAHMETOVIC

p reselio D a ahi re 1 u U rorak, 29. rnarra 20 I L god i De U 73. godin i,

Dzenaza ce se obaviri u petak, I. 4. 2011. godine u 13.30 sati ispred Sinanbegove dzamije u Gorazdu, a ukop na gradskom grobliu Koliievke, OZALQSCENJ: supruga Bisera, sinovi Edin i Ahrnet, kcerka Aida, snaha Murveta, unuke Arnela i Leija, braca Ami! sa suprugcrn Izetom, Hamid sa suprugorn Nevzetorn, bratici Sven, Sanin sa suprugorn Zanorn i ostsla rodbina

101-]800

Sa :!ala,en javlj amo rodbini, p rl ja [01 jim. ; poznanici ma da j e nas dragi

FERIZ (HASAN) KAMENICA

preselio na ab ire [ dana 31. 3. 2011. godine u 66.godi nl.

Dzenaza ee 8" kfnnjati u peiak, 1. 4. lQIl.godinc" 13.00 sari ispred Sinanbcgove dz.mije u Gorazdu,e u kupat ce se na mezae] u Pod h ranj en D 15.00 sa ti.

Tevh id ce se prouciri is tog dana u mekrebu Obarak u 15.00 sari, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH!

t1.0.0

Cjelokupila OIganimcija dienaze (posfjednjeg iSjlrataja ul11~og) obavlja se na jednom mjeSllJ. alralclivnoji u Gradu prepolnllUjivoj Iokacljl • Turba sedam b race, u neposrednoj blizin; trolejbuske okrelnice na Am;trijskom trgu. vI. Bistrik do or.B.

OZALOSCENl: sup CUll" Vesna, brsea Meho, Dzafe r i [usuf sesrre Behija i Safi[a, kcerke Alma i Maida, brarici, brariene, sestrici, sesrricne, snahe i osrala mnogobroina rodbina, prijarnlji i komfije. 11!.1p:!

Pokopno drU$lvo "Jedilerl"· Sarajevo. pruia pogrebne u5Iuge po najpovo· Iljnijim cilenama, emouucava brzu, kvalilelnu i jednoslavnv organlzaciju dtenale na podrucju xamona Sarajevo i Bosne i Hel~egovine, te najpovo· Ijnije usnve za prqevoz umr1ih iz mozemstva

SVakim danom ad 0·.24 seta, Varna dastupan telelon:033 7l2~600. fax: 033 712 601.

Dnevni avaz, ,petak, 1. "pril/travanj 2011.

Dan uoci stupanja na snagu au to rnatske suspenzije Nogometnog saveza nd UEFA-e i FIFA-e, desio se drama tican obra r koj ice, prema svernu sudeci, sprijeeiri sankcije nasoj kuci fudbala,

Kako ekskluzivno saznaje"Dnevni avaz' izdobro o bavij estenih izvora, delegacija Fudbalskog saveza Republike Srpske odmah nakon za vrsetka s jednice Skupstine Nogomewog saveza BiH U utorak OtpUIOvala jeu Svicarsku na prijern kod eelnika FIFA"e iDE" FA-e Sepa Blarera (Sepp Blatter) i MiSel a Platin ij a (Michel).

Dok su bosnjacki delegati, po svom obica]u, hili zaokupljeni zakuporn popularne sarajevske birtije "Jagoda", a hrva tski pozuriIi da izgaze ovogodisnji mod grozda za nom seriju villa pod irnenom "Don Be" vandon" ... Slobodan Teilic, tlogdan Ceko i kompanija u Svicarskoj su, zavrnutih ruku i jaucuti,pristaEi na kompromis pa suspenzi] e nece b i ti, j er troclanog Preds jednisrva vise neee biti, b$ kao SIOSU trazili Platinii Blater,

Kornprornis je pronaden u tome lim ce DEF Ai FIF A namemuti Miroslava Ciru Blazeviea La predsjedl}ika Saveza, a. Bogdan Ceko,I1jo Dominkovici Su-

65

U iscekivanju danasnie suspenziie

FUdbalU -alamaPD,IIIIH&

Ne kale se dzabe da je fudbal sredsvo za spajanje Ijudi, ali se kod nas, nalalost, korts1i za nove podjele radi necijih visihinteresa

SjeCamo se 1996. godille, kada smo, opijmi samom filljenicom do je rat uao i da bo- 1/0CIIO moie:mo poleti grad;li drimlu u /wjoj te nieni gradani uiiVQ!i 1t !lUemu i svacemu. i jes,i zlam;m haSlkama, slavm prijem u FIFA-II, a dvijegodiueposiijeiu UEFA-u.

Fudbal koj; je tada kraz Nogomemi Sa'!'e2 zaeeo ]usu! Pusil1a,.}umac,w jepoieoilllal; prlZlJi !>!II isao rek onda kada se tiara zast:aoo zavilwnla prod zwadama u NUJI1}1 i Cirihu i kada", igrali ZeljezniClITa, Sarojeoo ili Velda poe/tli sanjatio meaullarodnim /mpovi-

EKSKLUZIVNO Vanprotokolarni priiern predstavnika FSRS u FIFA-i i

Sbi SorijeCili SanMCije, Giro nou- oredSjedniM ns -H

Suspenzije nece biti • Blazevit nametnuto rlesenle

Evropska porodica

Pemaeugodinanahonho je postao dioeoropske porodiee, IUlIfudbal hoda po tanka} tici, ispod Iwje se nalazi prowlija politICk il! problema.

lmamo stecu da sma podigli na] shupljeg }ildbalera so podrulja bivs' Jugo.iavije 11 /IislOriji, zvijezd1l engles ke lige, ali to ce zvijezila, zbog politick; h prepuca'Oolljo i medunacionalnog nepoojerenja, moida zaVTsili medu ollima koj; svoje kvaliwtc nikada fI;S" krulli,a/i represenlativllim lI'!pjellGm.

Didije Drogba

(Did·Wr) iii MikaeJ EsiJen (Michael Essien) jos 'maju'pril ihu, ali je Ed;" Dzeko maida

Blaievic: tz selektorske II predsjednicka (olelia

lejrnan Cola.kovic kompenzacij U za gub itak funkci j a pronaci ce u besplatnorn trodnevnom boravkuulukSUZJlom moldavskom IjeCiJistuzareumu.

Sobzirom na EO dasu dogOllon FSRS s UEFA-om i FIFA-om bili plodonoslli za sve strnne, dan as ce u kafani Sabana Saulica, popularnom ciriskom mondenskom okupljaliStu omladine s Balkana, biti organiziran koktel, kojem ce se pri-

RapraZ8n1aciia ostal8' b8ZbodOua

S obzircm aa strah UEFA-e j FIFA-e da ee popustanjem FSRS vjewvatno i zgcu bi ti legi tim; let u ocrma. javnosti, kazni ce ipak biti,

N aim!!, reprezen raciji ell, zbog svih o.evolj a $ USYa" janjem &taruta, biu oduzeti sviosvojeni bodovi u kYa"

litikaciiama za Euro 2012. pa cemo naredni due! s Rumunijom docekati bez bo· dova.

Pia tin i i Blater iZI3Za.va j!l !llljera va!l ja da ce lias nacionaln.i tim ipak odgovoriri na isku~e!lja i iz" boriri plasman na jedno od prva dva mjesra u grupi..

Za start u utakmici protiv Lensa

SoabieD SDSoeDZi)a dD14.8orna

Disciplinski komitet

Frnncuske fudbalske federacije suspendirao je kapilena bh. reprczemacije j slOpera Monpeljea Emira Spahiea, koji jeu makmic:i 28. kola lige laklom udario igraea Lensa Isama Dzenl!l (lssamjemaa).

Suspenzija vati do 14~ apr; la, karla b i m u mogla bi ti odredenasankcija. Franc1Jslti

mediji tvrdeda Ce kawa intosi ti eetiri sedmice, a ako bude tako,onda Spahic ne bi mogao igrn ti n i fi nale Liga k1Jpa.

Kao 810 je bio slucaj i u duel usB resrom, kada j e imao incident s Nolanom Ruom (Rom,), Spahi6! sudija nije sankcionirao, a kama j e !zreCena na osnovu videosnimk~. (M. T.)

druzi ti i osta tak delegata SkupstineNSBiH.

Bosnjacki predstavnici obecali su UEF A-i i FIF A-i da ce na koktel donijeti cjelokupan in ven tar "J agode" i kamion zaporaka iz "Zdrave vode", a hrvatski ce morat; pri doni jed s vjeze !zga" zanim vinom, inace ce Siroki Brijeg i Zrinjski bili izba.ceni izPr-emijer ligeBiH.

I mirna Bosna, a jos mirnlja Hercegovina! Aprilili! M.T.

Taj iz'Vor ssjetla, aoltvaljuJIlCi sasiygaI/Ia Ilje, Ceke, Sulje ; "jima

slitl!ilt, 'prel-

dni termm. za representacije mogao protem ispred teleoizora, i fa zakvaij uju Ci zaslugama b ila'.Iffi koj i ru, pored tWilt Ivies Osima, Duika Bajeoiia i Vahida Halilhodiita,. " NSBiH pronaili blagodati tiwfa koje nikada ne hi asjelili da nije bilo rata.

Kada se dijelio fudbals ki talent, stajali SIllO 1/ proem red", ali je !aj talent, OCiIO, liE-d()'l!()/jall pored :roi/! poli/ilki/! kalmia i drugih. op;lTukcija. I soda, kada imamo per>pek!iVfm reprezemaciju i dobru s ilUacij1t " kva fiftkar:itmoj gropi da sr nadamo d,,*gom mjestn i !!()'/)Om baraiu, politiko nam jeseroirala noou po»: ciju frustracije fie dozwljavajutido Darko Maleiii i Senad Lulie Mgrfjeni pros/ave jDsjedl!lIpabjedli.

Spajanje Ijudi

N e kaie se diabe do je }i.ldbal sredsn« za spajauje ljudi: Kod na! se, nasalost, kONsli za "moe padjew radi Iidijik viii/, interesa. Zlohoje je zail'"JOti/o S'Vaku sfem iNF sm.,sk,ohe'rcef!oz,al.,ke realnos-

Midhet Sarajeit, delegat Skupstine NSBiH

Ie lreba nas sue u iSli Bos

Nakon SIO je Skup~tina Nogometnog saveza BiH odb ila usvojiri sta ru t, na udaru su se lIa5li svi delegati, pa i om koji su glasali .za !lsvajanje. Medu o.jima je i Midhe[ Sa" rajCic, sportski direktor NK T ra vnik, koji je pr-eds ravlj ao NS Srednj ° b osanskog kan to!Ia. I pak, i on se IIa1iaO n a spisku onih koji bi mogli biti obuhvaCe!lisankdjama.

- N eusvajan j e sta ruta j e neSto uZasno, do cega Ili po koju cijenu nije rrebalo d06, ali desilo se zbog debele politi~ke pozadine, kojom su bili op tereCe!li odredeni delegati. Iz NSSBK bila S!l nascervoriea, d voj iea smo glasali za, a

SpaflN:: .Kazna ; do cellr; Illalfmlce

stallila

druga dvojica pwtiv, cislO po nacionalnom k1jutu, S[Q je 2a svaku osudu. Sada se sv im delegalima prijeti sankcijama, !ito nijeposteno,jer ne Iretaju svi bili u istom kosl! " kaze Sarajcic. S.P.

Zrinjski u Tuzll trazi prekid crnog niza

noua uriliBa za urui Doziliuan razullal

Mus'a: Trl poraza na slrani stujuca poraza (Drina 0:1, VeleZ 0: I, Slaviia 2:3).

Zrin j ski ce i proti v S 10' bode biti oslabljen s obzirom na 10 da Musa ovog puta zbog kanona nece rnoci racuna ti na Damita Dzidi.sa i Samira Dum, dok Ce kapilen Mario Ivankovic zbog ozl jede preskoci ti ; ovu utakmieu, . Ma. P.

S Illakmice 11 Tllrbelu: Promasaj Fajita

Vlasic 1 810ga 1

Travnik 6 Borac (BL) 4

Stadion Vlasiea u Turbecu. Gledalaca: 100. Sudija:

Husein Terzic (T ravnik), Striielci: 0: 1 - Popovic (12), 0: 2 - Faji6(31), 1:2- Rosic(39), 1:3 . Fajie (45), 1:4 . Mujakie (S 1), 1:5 - Lihovac (60), 1:6- Zatagic (33-penal). Zuti kan,!)- 0;: Mi':ie i N. Dervic (Vlai;e), N, Varupa (Travnik).

VLASIC: Ljutic, L Me· hie, Basic, Mz. Muslimovic, Marjanovic, Rosie, Halep, Cogie, AUie, Dervic, Ms. MusJimovic. J05 su igrall:

Ramic,.Crnkic, Ar. Dervic, Fazlic, Cejv1l.n, S_efer, Aj. Dervic, lr. Dervic, ZiE':, A. Mehie. Trener: Selman Faik.

TRAVNIK: AI. Delic, BadriJv, Grabus, E. Varupa, E;!elvida, Siljak, N. Vampa, Curie, Pranjkovic, Fajie, Po· povic .. J os su igrnli: £lulabic, Ten;c, l a tag; c, Ribic, An. Delie, Beg;e, Lihovac, Hodzic, Fuka, Mujakic i Redzepi. Trener: Nedzad Selimov'lc. S. P.

Stadion Luke u Doboju, Gledalaca: 250. Sudija: Predrag 1 evuc (Do boj). Stri i elci: 0:.1 . Mikie (42), 0:2 - Vidakovic (43), 0: 3 • Sreco (73), 0:4 • Prodanovic (77), 1:4 . Vukovic (30-penal). ZuG kanoni: GraJlOvac, Raspudic, Runic (Bome).

SLOGA: TrogrLic, Vukavic, Filipovic, Kuzma.!lovie, Becarevie, B. Lllki':, Blag 0 jevi c, Ga V ri e, 1 oks imovit,Sterieman, Cosie. J o~ su igrali: D. Lukic, Du· jkovic, Krilic, 5 rjepanovic, Ma.ric,. Mit.1I.novic, Manic, Nakic, Jankovic. Trener:

Zoran Curguz.

BORAC: Avdukit,

CO!"ic, S cupar, N ikolit, Gra· hovae, Duiakovic, R~spudie, Vidakovic, Mikic, la,ie, Sta.kic, Jos su igrali: Kunic, Benovi'::, Petric, Runic,. Da· mjanovic, Sreeo, Smjie, Pro· danovic, Veliovit, Simic, Luburic. Trener: Vlado J a· godi':. I. I.

Zaurinica malonogOmelnOg Druenstua

... U!3.kmicom izmedu !rebiniskog Le0!3.ra ii;iduckog Brotnia danas u Visokom pocinje z3vrsnica Prvenstv3 BiH u malom nogomelu. Sutra. ee se sastati Karaka. iz Mos ta,a i Bromjo, a 3. aprila igrar ce LeOla.!" i Karaka .. Sva tti susreta pocinju u 17 sati.

66

Onevni avaz, ~ etak, , . aMVlrllvani 2011 ,

s~ort

KUP BiH

Celik je nakon prve utakmice bllzi finalu

lala prUlllnala naMon 1996.

Ljut na lsakovlca i Dilavera • Dominirali, ali su gosti

zaprijetili . ekoliko dobrih kontri

vazno je da podizemoigru, a kao posljedica ce doel i dobri rezultati, kaze Musa

Zrinjski je prethcdnih sezona uvijek bio jedan od najuspjesnijih klubova u gostirna, a ove je - najgori. Nairne, u svih II urakmica na domacoj sceni, devet u prvenstvu i dviie u Kupu dvostruki prvak BiH ie 1'0- razen tako da n e cudi slOje danas tu gdje jeste • na J 3. mjestu rabele,

Novu priliku za prvi pozitivan rezultat u gostirna Z rill. I s ki ce im a u surra na Tusnju, stadionu na koiem ie IIi puta pobiiedio, iednom cak i S nevjerova tnih 6:0. To su Zit simpatizere "Plemiea" ipak samo lijepe uspcmene,

- Cinjenica je da ove sezone imamo katastrofaIan skor u gostirna, ali to za meue ne predstavlja poseban pri lisa k Vaznc i e da dob ro tren irarnc, da pod i zem 0 igru, a k ao I' osl jedica toga doCi':e i dobri rezul tali " kaze trener Slaven M usa, iza kojeg su rri go-

Kudulovir) slavi go/ od/uke: 8 utakmice ulenici

Nakon prve utakmiee 1'0- lufinala Kupa BiB i minimaI ue, ali zasl uzen e pob j ede sa 1:0, Celik je bIiz! finalu od Olimpica, Pobjeda je vaznija Zenicanima kada se zna da su u protekl e dvije sezone, 0 d povratka "Vu kova" u el i rni razred, izgu b iJ i 0 ba med usobna duela na svorn terenu (1:2 i 0:1), ali su u gostima prosle sezone rernizirali (0:0). . - Billl je 01'0 dosta dobra i dinarnicna utakmica, u koioi srno pokusali odigrati na rezultar i uspjeli smo, Pobjeda ad 1:0 bolia ie nego od 2: 1. U Sarajevo idemo sa solidnom prednoscu i nadam se da

Uspjje U sacuvati prednos r, Celil: ce, II. akon sezone 1996. go dine, prvi put igrari u finaJu Kupa .. Prije 15 godina Zenicani su, pod vodstvorn Nermina Hadziahrneroviea, dobili mzlansku Slobodu (2: I).

cemo izb ori ti plasman U finale, Psiholoska prednos t je na nasoi stran i, jer Oli rn pic u uzvratu na Kosevu, prakticno, i ni j e domacin - kaze trener Celi ka Abd ulah lb rakovic,

Istice da je zadovoljan

Mirza Hadzic, trener kojem niSta nije mrsko

UOdi 1M TUZla, aSiSlira CrnHiCU U SIObOdi

koja se rakmici u Drugoj Ii· gi Sjever pomaZe i svam prijale!iu rbrahimu Cmkicu, ilefu strutnog stab. Siobode. Nekadamji golman Slo· bode i CeLika Ie turskog Tr· """....."..-----:-----:------::r-....,., abzonspora i nje· mackog Zigena stize sve obaviti na vrijeme. Dnevno na !reninzima dva kluba provede i po sedam·osam sati.

- Ono 510 se voli, nikome ne smije pada· 1; reiiko. Ja sam iskusio rad i na zapadtl i na istoku. Prosao sam dug fudbalski I' U! i pO· kusava m da na ove mJact.e generaci je prene· sem Sl'oja iskus!va. Tr· u di m se da sva ki svoj posao obavim krajuje profes ion alno i posteno - kaze Hadzi';. E. M.

lapad ga je naucio da svoj posao radi !emeljito i profesionalno. Pwslavljeno goImansko ime Mir~a Hadiic danas je [rener NK Tuzla, a paral e1n 0 do k vodi ek i p lL

Zanirnljivo je i dasu svi prg tivnici koji su izbacivaIi Celik u polufinalnim duelima, poslije osvajali rrofej, B iIi su 10 Sarajevo 1997. godine (4:2 i 0:0) i 2002. (1 :0, 0:0) re Siroki Brijeg na pe· nale 2007. (2: 0, 0: 2).

• U vodeni em Aladina Isakovica i Harisa Dilavera pokusaosam doC! do i os j ednog pogotka, ali nismo uspjeli, Igraci koii su usli, nisu donijeli potrebnu prevagu u nasu korisr, Dominirali smo od prve do posljednje minute, ali nas je Olimpic ugrozio s nekoliko dobrih kontri, iz koiih su mcgli poentirati - dodaje Ibrakovic,

U uzvraru nece moci racunati na vezniaka Armina Kapetana (dobio treci 2ud karton), ali hoce na kapi lena Eldina Adilovica i, vjerovatnc, na Eldara Hasanovica, V. B.

rezultatom, ali da mu je 'lao sro dominaciju nisu krunisali joil kojirn golom. Ima dosta primjedbi na reakciju svojih igraea nakon iskljucenia Olimpicovcg Borisa Savica u 68. min uti.

67

sp' or. t onev. ni avaz, petak

. 1. apIiVlr.vanj 2011' ,

ZELJEZNICAR Edln Vista 0 Grbavici, reprezentaclll, Dinamu

8 razmisr am 0 Donudama, mislim samo na SUO) Blub

Trening sa reprezentacijom bio je lspunlenlo mag sna

Edin Vista je 1.1 samo sedarn dana pro sao put od blara do>>;vijezda.Nakon S to je sa ZeI j eznicaro m porazen od Slob ode na Grbavici, dobio je poziv da se prikljuci reprezenraciii BiH, a onda je blistao na priiateliskoi utakmici protiv Dinama.

- Zaista se mnogo srvari izdesavalo, Prvo razocaranie pro til' Slob ode, onda ispunienje sna i trening utakmice sa reprezentacijorn, do spektakla protiv Dinama gdie su nasi navijaci priredili zaista atmosferu l,a parncenje - govori Visca.

Talenrirani fudbaler Zelje nagovijestio je kako ce vrlo brzo biti neizostav no ime na s p iskov i rna reprezentacije.

- N a tren i ngu sam se trudio da pokazern kako pripadam reprezentaciji i imam potrebni kvalitet,

Leotar uoei rneca s prvakom

ZelucestitMe za rOdendan. au ne ibOdOUi na POlicama

Nakon pauze od 15 dana, Leotaru sli jed i veo m a tela k zadatak da na svom terenu ugosti aktuelnog sampiona BiH Zeljeznieara, koji je u jesenjern dijelu na Grbavici slavic sa visokih 8:0.

Sluga, sv i u grad u na T rebisnjici imaju obavezu vise da 113 terenu u Policama izbore makar minimalnu pobjedu, [er bi u slucaju neusp jeha dusl i u veoma tesku situaciju,

- Zeljo nam je veliki du!n;k radi jesenje pobjede na Grbavici od 8:0. Irnali smo uspjelu probnu utakmicu II Grblju, a na prethodnoj

utakmici u Travniku, vezni red je znatno podigac nivo igre, Na pravom smo putu, a nevi napradek pcekujem i u rnecu pro til' Zelieznicara. Teren je trenurno U losem stanju, ali svakako ce do subotnie utakrnice biti bolii - kaze mladi Srdan Andric.

Iskusni prvOtimllC Leotafa Zdravko Samba se nada da ce predvodiri svoj Lim do

pobiede, ,

- Respektuierno veliki ZeI" jeznicar, alismarram cia su nasi gosti !' rnaloi krizi. Cesti tat cemo Zelji 90. rodiendan, ali ee bodoviostati II Trebinju - rekao ie Saraba M. P.

Visea na utakmici sa Dinamom loam da moie vrijeme dolazi i nadam se kako ell U buducnosti zaslufiti pozi-

ve selektora - kaze 21-godisnji fudbaler koii je ponikao u Buducnosti iz Banovica,

o najboljem pojedijicu utakm ice izrnedu ZeIjeznicara i Dinama biranirn rijecima govorili su trener i dopredsjednik hrvatskcg Sampiona, Vahid Halilhodzici Zdravko Mamie.

Iako je Vi~ ca n a teren u pokazao da irna kvalitet da se nosi s skupo placenim zagrebackim zvijezdama, ne

zeli razmisljati 0 navodnoj ponudi koiu Mamie sprema za niegov angazman.

-Normalno da mi gode pohvale koje sam procitao u novinarna, ali sve ostaie na tome. Sto se rice prica o ponudama, meni su trenutno svernisli zaokupirane sa Zcljezn ijiarorn. Imam ugovor sa Zeliom, na Grbavici mi [e liiepo, i sve S!O sada lelim j e. da poboljsam svoiu igru i pornognem ekipi -govori Visc@ ..

z.s.

Premijer liga BiH za omladince

FOrmiranraSPOred treCeg BrUga taBmicenla

U Tr8bl1d8 DO tri boda

Zeljeznitar ee u subotu gostovati u Trebinju, gdie ga doeekuie ekipa Leotara.

- N ako n d vije lose u takmice u kojima srno potpuno raze carali vise n e· marne prava na kiks, U Trebin]e idemo da osvoii-

motri boda, te vratimo dobru atmosferu pred uzvratnu utakmicu -KIlpa BiH u Sirokom Brijeguo Iako srno na Grbavici remizirali 0:0, mislim da i dalje imamo vece bnse od Sirokog za plasman u finale.

ispred Zelje:;:nieara (41 + 35).

Na osnovu ovih bodova k1ubovi su dobili takmicarske broieve te ie napravljen raspored, U 19. kolu, iduceg vikenda, na sjeveru 6e biti odigrane sljedece utakrnice:

Sloboda - Cclik, Kozara - Drina, Zvijezda - Modrica, Borae· Travnik, Radar - Bud uen os t, a na jugu: Saraj eva - Radnik, Zelj ezniear - Ve1ci, Zrinjski - Rudar,. Siroki Brijeg - Leotar, Olimpic - Slavija. S.A.

Po~ to j e za vrsen dr ugi krug takmicenja Il Prernijer ligi BiR za ornladince forrnifa n i e raspored p o sl i ed n ieg treeeg kruga, n akon koj eg ce se po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa II obje staresne konkurencije boriti za ritule.

ZbrajajuCi ucinak kadeta i juniora u grupi Sjever, uvjerljivo je oajbolja tuzlanska Sloboda (41 +41 bod), ispred Kozare (33+ 31), a u grupi J llg Sarajevo (43 + 34),

Tabele

Sj!8Ver Jug
KADElI KADEll
UI"", Ii 14 1 2 ~ 44 I.~ Ii 14 3 !6:li 43
lSl:b>la Ii II 1 l 3i:13 ,I l_~ 1813 3 6;:1! ;1
ll:nlarn Ii 10 ) , 16:11 II l~ro)jll 18 11 1 , m~ 1I
;.i\iJdill Ii 10 ) , 23:13 II tliVilli 18 9 , l 31:ll1 II
~~ Ii 6 4 6 2Q1.I 21 ~ilildiiI< 18 i ! ~ 10
[1I!i!a Ii 6 ) i 'lI!J3 11 a_ li I 8 m4 ll.I
l.tolk Ii , , i 1!2l 111 I.SliIija Ii ,. ) I~ IMI Ii
a.w-;:. Ii I .11 15:)1 IS a~ 18 4 .11 1933 IS
~I- Ii I • lZ 15:33 t2 U.r.l 18 l 411 101:31 13
10,6I1oo!n"WI Ii I o H 10;{1J 1 IQ&ol. 1i l 112 1~1 11
JUNIORI JUNIORI
1.Si;M, IS 12 33:l ;1 I.~ 1111 5 4125 35
l~ IS 11 mj 31 l~ IS 11 G 31:22 31
ll:nlarn IS 9 2m 31 10liJJi< IS 9 l~ 33
Hell; IS S 32:21 ~ Ui1j1iO IS 10 G ~1 32
~Mta IS 7 1 Zl::ll 25 ~I<olill IS 9 1 8 :a:II IE
[lIMa 18 7 S 23;21 2l aRadril: IS 9 1 7 :e:w IE
1.8i1d\tM~I·21 IS ) S W25 <2 1.irle! IS 1 10 <lW 12
~J,""," IS 111 22:36 19 &1ilIIb' Ii ; 8 2QZl 111
a Boll<: IS ! 111 1a36 11 a~f1l 18 6 110 19:31 11
m_ IS 4 )11 ro~ II 1QSI!'4! Ii I ) 14 16:015 6 Benzema: Povreda bedra

Benzema UPIIan za Tolenhem

Karim Benzerna mcgao bi propustiti prvu utakm ic u eetv rtfin ala Lige prvaka koju Real sljedece sedmice igra proriv Totenhema u Madridu. Benzerna je tokom pri[atellske utakmice -

i zmed u repreze nta cija Francuske i Hrvatske II utorak povriiedio bedro, a mediji rvrde da je za rakvu ozljedu obicno

po [reb no dese tak dan a oporavka,

AraDI sDasaUa)U Mlnnen1860

Njernackog drugoligasa Minhen 1960, kaji je pred bankrotom, mogli bj spas i ti boga ti j n vesti rori iz Perzijskag zaljeva. Sudeci prema pisanju dnevnika "Suddeulsche Zeirung", Arapi su spremni odmah ubrizgari injekciju ad 10 miliona eura, d va vise nego s to je "Lavovima" potrebno da izbjegnu propast. Aka se to desi, Minhen 1860 postat ce prvi njernacki - klub u koji su uili araps ki in yes ti tori.

lalolen HainJen sa 100,000 tunti

Zbog incidenta u treningcenrru Mancesrer si tij a kada je rnlade igraee ovog . kl uba gadao strelicarn a za pikado, Mario Baloteli (Balotell i) kaznjen i e sa 100.000 fun ti.

Ponasanie italiianskcg reprezentativca odavno je -prdlo granicu ukusa vlasnika S i liia tako da se u Engleskoj sve vi~e govari 0 njihovoj namjeri da ga se rijek

m " "' eSIUPIan

za UiUareal

Nastllp Lionela Mesija (M essi) u sIj edecoj ligas ko j u takmici Bareelone, u gostima protiv Vi" Ijareaia, up;lan je nakon sto je zbog bolova u

I!l i§i eu propusti 0 i pCI j aleljsku ulakmicll izmedu A rgemine i Kos tarik,e. Spanski prvak objavio je da. Mesijeva azljeda nije takoozbiljna kao ~to se m.is.lilo, ali da bi mogao propus ti ti vaz3n due.! na

EI Madrigalu. (M. T.)

68

s~ort

~-------------------------------------------------------------------------

Onev"i ~va" pstak, 1 aprlVlrilvanj 2011.

Lider njematke Bundeslige posljednje koloiqra na svom terenu

Up ra va lidera n j emac ke Bundeslige Borusiie iz Dortmunda saopcila je kako je vise od 300.000 naviiaca zatta'::i!o ulaznice za mee posljednjeg kola proriv Ajntrahta iz Frankfurta.

Navijac: Borusije, koji vaze za najcdanije u N iernackoj, uvjereni su kako ce njihovi ljubimci nakon devet godina osvojiti titulu i zele prisustvovati sarnpionskom slavlju.

Problem za celnike Borusije predstavlja kapacitet stadiona Zignal Iduna park, koji moxe da primi "sarno" 80,000 gledalaca.

Domacin je duzan da 10 pos to ul azni C'3 od vo j i za na-

vijace gostujuceg rima, tako da ce 8.000 rniesta biti rezerv ir anc za si rnpa nzere Ajntrahta,

Borusi]a [e prije pocetka sezone prodala 50.000 prerplatnih ulaznica.sto znaci

da ee samo d vadesetak hil jada ulaznica biti u prodaji,

Na tabeli Bundeslige Borusija ima sedam bodova vise od Baiera iz Leverkuzena, a do kraja je ostalo j o~ sedam kola. (Z. S.)

B ajern ie tren Ulna cetvrti na tabeli Bundeslige sa 14 bcdova manje od lidera Borusije Dortmund. U Min hen u se nadai u kako ce ipak doci do harem treceg miesta na tabeli koje vodi II kvalifikaciie za Ligu sampiona,

Lil PrOduilli s Garsuom na.)08 dUne gOdine

Bajern se sprema za narednu sezonu

HeinReSU 60 miliona eura za DOiacarna

Prema pisaniu njemackog dnevnog I ista ,,Bild" nevi trener Bajema iz Minhena, JuP Hejnkes GuPP Heynckes), koji Ce zamijeniti Luisa van Gala (Louis van Gaal) nako n za vrsetka seta n e, irnar ce 60 miliona eura na raspolaganiu za angaZiranje poi aCanja.

Kako se navodi, prioritetni cilj za narednu sezcnu bit ce jacanie odbrane koja je

uvjerljivo najslabiji die Bajernovog rima, Kao lIajblizi dolasku spominju se Portugalac Fabiio Koennao (Fabia Coentrao), Holandanin Gre-

gori van der ViI (Gregory van der Wier), te

g_o I man Salkea Manuela Nojera (Neuer).

Takoder, Bajem je navodno zainteresiran i za nje(I1.a~kog reprezen tali vca Zerorna Boarenga Gerome Boateng) iz Mancester si tij a, te Bugarina Dimitra Berbatova iz Man Cesl.er junajteda ..

" Potrcsicemc onoliko koli ko je porrebno - rekao je predsjednik Bajema Uli Henes (Honess) .

Nojer: Ha metJ Bavaraca

Uprava vodeceg tima ria lab eli fra n cu ske I ige L ila produzila je jucer ugovor s irenerom Rudiiem Garsijcrn (Garcia) za jo§ dvije godine.

Garsiji, <:iii ostanak na klupi Lila celnici kluba sa sievera Francuske tumace kao ,.potvrdu velikih a mbicija u narednom periodu", v3ieCi ugovor istj =0 ie slj edeceg Ijeta.

Garsija je igrao 13 LiI od 1982. do 1988., a za prvog trenera imenovan je prije dvije i po godine.

Ranije su produhmi ugo· vori s nekoliko kljucnih igraca - golmanom Mikae- 10m Lalldroom (Mickael Landreau), fudbalerom sredine tetena Rijom Mavubom i belgiiskim napadacem Ede· nom Hazardom.

Fudbaleri prkose ratu u svojoj zemlji

L-bi)Ci pulouali 60 sali do Juzne AfriKe da biizgubili

Sezdesetosamo putovanj.e od Lihije do Juzne Afrike fudbalerima rarom zahvacene sievernoafricke zemlje nece os!ati u Jij.eporn sje6anju, j.er su u kvaliftkacijama za Olimpiiske igre u London u porazen i 0 d J ul!ne Afrike sa 2: 4.

Libijski seleklOr Branko Smiljanic kaie da se nista drugo nije moglo ni ocekivati nakon paklenog putovanja koje su morali proCi igra~i.

- Niva koncentracije bio nam ie n3 vIlo niskom ni· you. Pu[ovlIli sma i po zemlji i po zraku, i me ni i igraCima

bilo je muka, a na igraCe je sigurn.o u tjeeala .i cinjen iea da je Libijska \(ga prekinutil - rebo je Smilj anic.

Libiiski tim, koji je i pored sukoba u svojoj zerolji ipak nastavio igra!.i sve predvi dene med un aro dn e u takmioe, o[e2availlcu okolnosl

i.ma i u cinjenici da u revan su nete moe; na svom te· ren u lIgosti ti J uznoafrikance, jeree FIFA, bas kao kada je rijee i 0 kvalifikadjama za Africki kup, zabraniti odigravanje ulakmice u Libiji.

Umjesto [oga, Libijei ce mozda moraLi igrati u prije-

s [On iei Malija, gdje j e ulOciste vee pranasla seniorska selekeija zerolje u kvalifikacionom duelu protiv Komora.

A tim Libije praSao je bohe pa je u. Ma.liju savladlla Komore sa 3:0 Ie se probio na celo gmpe. (M. T.)

69

sport

Onevni avaz, petak 1. apIiVlr.vanj 2011' ,

KOSARKA Emir PreldZic a reprezentativnoj karijeri

AMO ne mOgU igrar za a-H, Onda ecu ni za MOga drUgOg

Delalj iz (}NO(j meca: Medic u akciji (fqIo: 8, Ni1i<J

Uga prvaka za rukornetase

"StudBnli" SB ODrostili od BUrODSHB BUlB

Vasingtan mi je nudio ugovor u NBA, ali sam odlutio ostati u Feneru, kate zvijezda turskog prvaka

Svake godine iavi se nova nada da bismo Emira Preldzica mogli napokon vidjeti u dresu reprezen tacij e B 0- sue i Hercegovine.

Momak u ciji smo se pctenciial uvierili tek kada se iz juniora zenickcg Celika orisnuo u liublianski Slovan, a poslije j u mladu reprezentaciju Sloveniie, takoder prifeljkuie povratak u dres svoje domovine,

Razocarenje u Euroligi

No, nakon sto ie prije dvije godine dobio odbiienicu Medunarodne kosarkaske federacije (FIBA), skoro cia ie prestao vj erovati u pozi tivan raspier. Sloveniia nije pristala na zahrjev n;llieg Saveza, j ednako kao soo ie prosle go dine n egativan odgovor srigao i Turskoj, u Cijem prvenstvu 23·godisnji kosarkas blista u dresu prvaka F enerbahce VI kera,

- Ako OSIanC trenuma situacija, vjerovatno uecu igrati ni za jednu reprezentaciju Kada vee ne mogu ispun i ti san i obuci dres BiB, onda je belie posvetiti se same klubu - k~e PreldZic te dodaie cia bi bio najradosniji kada bi KSBiH uspio pronaei formulu koia bi ga vrarila pod bh, okrilje,

Do tada, pokusat ce postici slO vise s ekiporn koja j e tokom sezone bila ozbiljan kandidat za samu zavrsnicu Eurolige.

- Zaista SInO igrali s jaj no,

Bosna BH - Gas i u revans-utakmici osmine finala porazena ad Cehovskih medveda

Rukometasi Bosne BHGasa oprostili su se od evropske elite izgubi vsi jucer i u revans-u takmi ci osm in e fiu. al a Lige prvaka u gostima protiv Cehovskih medveda (17:30), Ruski predsravnik ie, nakcn uvjerljive pobjede (31 :22) u prvom meeu, odigranom u subotu u Sarajevo, i u Cehovu pckazao da je medu najboljirn ekipama na Stamm kontinentu,

"Stude!l!i" su prvo poluvrijeme iucerasnieg meta

odigrali dobro, u nekoliko na vrata b iii su u vods rvu da bi Medved; u finisu ipak dosli do prednosti (II; 9). U nastavku su Rusi ubacili u b rzin u viiie, sto naii prva k n ije mogao pratiri. Prednost Medveda rasla je iz min ute u minutu, sve do konacnih 30:17.

Take su Sarajlije

okoncale svcju najuspjesniju sezonu u Ligi prvaka plasiravsi se medu 16 najboljih klubova, (A. Dr.)

dobili Barcelonu, Olimpijakos.Monrepaskl, Valensiiu.. No, povrede su doprini jel e da ispadnemo vee u top 16 iako smo tu fazu otvorili sa tri uzastopne pobjede - objasnjava Prel rllic.

OSluario triPI-dabl

Ocajnicki cin Klaudije Hejl

Ubila se DlimDiisMa Ulce.DruaMlnia u dzudulzAtine

Prel dzic vaii za j ednog od naivecih univerzalaca u evropskoi kosarei, koji je sposoban pokrivati eeM pozicije, 0 njegovoj svestrano] igri dovoljno govori to 510 je 20. mana zabiljefio tripldabl u mecu proti v Olina (lO poena, 10 asistenciia, 15 sko-

kova), kao tek drugi igrae kojem je to uspjelo u hisroriji 11JI'8kog prvenstva.

- Ako bih rnogao birati, igrao bih trojku, Trener me zna postaviti i III iedinicu, a trenu rno igrarn cervorku - kaze Preldzic (206 centimetara).

Domaci trofeJi

B h. trio u F eneru (pored Preldzica, ru su jos menadzer Damir Mdic i pomocni trener Sarnir Seleskovic) utjehu zbog toga rrazi u domacirn trofe iima. J edan su vee osvojiJi (Kup Turske, Preld~ic najbolji akl!!r finala sa 3S poena proti v Bdik laSa), dol< su

Austrijska dzudo-federacij a izrazila je zal jen j e z bog Kla u dijinog cilIa te ie dodala da niko n ije mogao predvidjeti ovaka v ni en ocajnicki cin,

Hejl, koja je imala 29 go· dina, zav'rWa je karijeru prije dvije godine, (M. T.)

Austrijska dzud.istkinja Klaudi]a Hejl (Claudia Heill), koia ie na Olimpiiskim igrama 2004. godine u Mini osvoiila srebrenu medaliu, izvrilila je sarnoubislvo skocivsi sa SeStog spram zgrade !l cemru Beea.

na dobrom puru da odbrane i drugi (vo de u Prvens tv u).

- Vjerujeroo u timlu mada je turSialliga prilicno jaka, si· gumo rnedu pel ·!lest najboliih u Evropi. Nils dugo godina naiveei rival Efes P ilsen ove seZ(me igra neSte slabije pa nam moZda veca opasnOSI pri; eti od Gala Iasarai a, a tu i e i Bdiktas " hie Freld!i".

N eciavno je ugovor s di· yom iz lstan b ula prod u zio na tti godine uz opciju da na· kon druge moze OIiCi u NBA. Prethodno jeolklonio

mogucnost cdlaska preko okeana iako ne kriie da rnu je zelja da se eku!la i u najjacoj svjerskoj ligi, rnedu ameril:kirn profesionalcima.

- Vaslngmn vizardsi po· lazu NBA prava na mene. Prate me, pw~le godine nud.i· Ii su mi ugovor, ove me, ~a· kod'er, zovu ... No, jos nisarn sprernan VI taj korak. J ednog dana vjerovamo eu se odluCiti i ua tu avanm.ru, da vidim gdje ie moie miesto u toj ko· nkurenciji - izjavio je PreIdzic. E. JESENKOV1C

Uspjesi Plivackog kluba Velez

ZelUamedalla nallon treninga na "SUhUm··

Bosatrener gOdine

Preldiic je ostao u ko" maktu s Bogdanom Tanjevicem, koj! ga je prii e ceriri godine i doveo u Ferter iz Slovana.

- Bosa je 0 dave sezone angal'iran u I tali]i, ali teslO

boravi u Turskoi, Bio je ovd· je nedavno, kada mu je umeena nagrada VI tIenern godine - ka.ie P.reldzi~ 0 naSem proslavljenom strucniaku koii je 2010. s Turskorn osvojio svjetsko srebro.

Mada u posljcdnja dva mieseca nopce !!isu treniraIi u bazenu; a inace vjezbaju u 12,5-metarskom bazenu, C1anov; Pliva~kog kluba Velez iz Mostara nas13vljaju postizati odlicne rezuhate. Nairne, na Prvensrvu u Banjoj Luei osvojili su po osam zIamih i srebrenib medillia te dvije bronzane.

- Prije odlaska u Banju Luku uglevnom smo radi!i "suhe" pripreme u tertlanikak lrenerka u OVOID klubu Marina Balie,

Svih osam najsjajniiib odlicja, uz pet srebrenih, pri· palo je cecrnaesIogodi5njoj Amini Kajtaz, koja je pOtvrdi· Ia da se redi 0 jednojod najbo· Ijih uBiB u njenom uzras[U.

Qna ie, uz klupskog kole· b'" Ad!!ana Maj urn, deb ila pO. ziv u reprezenrncij u EiR za nll· stup na Balhniiadi. Mim.o njih dvoje, medalje su VI Ve· leZ u Banjoj Luci osvojili Mi· ran Kapor i I vor Prei'; te len· ska iltafeta (Amina Razic, Ami· na Spahic, Ana Glarnuzina i Amina Kajlaz). F. I.

Uspjeh nasih kosarkasa u evropskim kupovima

Prine i IMonic na linalnim lurnirima

Cedevita u dvije utakmice prosla Estudijantes, Krka u majstorici dobila Lukoil

zu igra Ii u polufinalu protiv ruskog Vniksa, za koji igea zenick i "Slove!l3c" Hasan Rizvie.

Drugi par Cine BenelOn C"pljinca Jasmina Repeile i KahasoL Pobjednik ovog cu· mira Heei ce pravo nastupa u E u roligi naredne sez.o n e.

Polufinale Eurocelendla Spa.rlak iz Saukt Pete.rsburga Henrij.a Domerkanra (Heury Domer,cam) izborio je ranije sa dvije pobjede, dok se Krka na zavdni tufnir p lasirala u Iri ut.akmice.

Slovens!:i klub ie, !!akon

Nasi repre'ze!)[a ti vei Vedran Prine i Goran Ikonic igra t 6e ovog [)) i eseca sa .vo· jorn Cedevicom, odnosno s Krkom, na zavr,snim turn irima evropski h kos"r ka~ ki h kupova ..

Cedevita je, nairne, i u uz'Vralnom mecu cervnfi· nala Eurokupa u gostima bila bolja od spanskog Estudijan tesa, V pob jed; od 81:72 (prvi mee 90:81) Prine je ubaeio 7 poena i zabiljeJtio [r! skoka. Cedevita ce na finalnom I.urni· ru 16. i 17. aprila u Trevi-

poraza na svom le.re,nu u pro yom me~u od bugarskog Lukoila te brejka. u Soliji, u odlucuiucoj u[akmici sa· vladao "Akademicare" sa 71 :69. Ikonic je sa 17 poe· na bio najefikasniji U $vojoj ekipi.

V polufinalu 29, aprila Krka ce igrati protiv ruskog Lokomotiva iz Kubana, dok ce se Spartak bori!i s belgijskim ds!endeom. Po· bjednik lurnira ciji do" maCin jo~ nije odreden, igr· at 6e naredne sezone u Eu· rokupu. V. B.

Hruaclli lurnir unedje!lU

.... MedUllarodni hrva.cki lurnir "Kup Grada Sarajeva 2011" bit Ce ocirlan 3. aptiLa u Qlimpijsi:oj dvorani Zecra. OI:ekuje se nastup skoro 200 hrvaea iZ Boone i Hercegovine, zemalja regiona Ie ltalije" Madarske i Al1strije, izjavio je za Fenu trener Hrval:kog kluba .Bosna Fahrudin Hod!iL

. Do sada su se prijavile 24 ekipe iz II dda.va, a na.cia.m se da Ce taj b,oj dostiCi 30 e.kipa. HK Bosna imal 6e 24 lakmicara i ocekujemo osvajanje prvog mjesta u ekipuoi koukurendji - kazao je Hodzic.

PETAK 1. 4. 2011

TV ALfA

OB.OO NQ'O JUIr1!. jut;rmjl 10.00 =:t MejCl!el1lia

$i!lil'. r. w.ao Vij"'.

1 0.35 Ja sam lVoja sudblRil. r. 11.30 Vj8Sb

11.40 Spon'OIlsanl prtlgram 12.00 ilIo da .... ,ilbavni prO!JlIIII. r. 12.30 Vij.sti

12.40 M ... lka. "k,tueillo.' '13.00 I"ml" dana, r. 14.30 Vii:os1i

14.40 ~I)<)"'oris .. pr1!gram 14.50 1" S'IIku _Ira", rnsIll, r. 1530 Vij",ti

lm~~OIis", pr1!~ram 16.45 IsUn" emls!j, 0

11.30 ere~lnlclm'

1 8.00 E~OO~ finejdlerska solila 18.40 'One,"ik

1 g.15 SIO d, ne. "'bawl prtlg.ram 19.45 Hit daft'

10.00 ,Inmiu clana

BHn

09.,,5 Aladi nove p lice, animiranase·

lija.5/26

09.40 TVenclklopedija

lU.OO BHTvljesl1 .

10.15 Pies !Ivola,. i~J:lna seriia. 4/125 11.1 9 Avanija. Oce a n, igrana serija,

97/130 12.00 B HTvijeslj

12.1 0 Omstvom'nja,do~umentarnasena,r.

12.40 figure. V,lerij," lujo,pro~

gromizklllwre,r.

13.40 Pulevi!~ri3vlja,magazin. I. 14.15 BHlviJesl1

14.a 0 Go rko ·sTal.ko, igran, se~j a 69/229'. r.

15.00 Odli~an, S+,edukatlvnaseri' j3,45/45

Pragrnm 13 djetu I mla~~ 15.05 U1;ili,a,kviz

15.30 O,ie B~o,a<ljmirnnaserij~ 15.35 v.di m nap I es n om pod iju, do-

kllment,miftlm

15.50 Uradi S s m. uradi sama lS.S 5 B laga cr,,1 Iizacile .. 1 ndi] a lS.a 0 Gal,Q -sia 1110, :igrana s ellja,

70/229

17.00 BH gastrD kulal<, IkLllinarnki shOW 17.3 o Konac"o pet,kl

1 8.45 Mj~ima".k,

.nimirani film, 8/26

19.0 0 -On~vn i ~ Kull.u," Sport Vrlleme

:B usl ness News

20.0 OElel, Igrana senla,. 46/136 20.55Pecal; dornacalqrana se ril~" 2m6

21.25 Jo,ip Pejakovic.

U.I me na rnda 21;55 Oimelltilav~, PfC9l!IIlizkulture 22.55 BHTvijesli

Film s~i maraton, 23.15 K'alko vrije me, ameriCki igrilJ'U film 00.5 oe rod svlellon I k .. ameriCki igran] film

o 2.15 .Rull~asta I i mu nada, amert~ld igraniliJm

2MO Mlrziltil

21.05 J,..." tvoj,.u~bln, 21:.35 Sa~~" MCgregoreliijema 22.40 VijBsU

zuo SIO ca .ne, l.~nl

program. r.

OU.OO Ja sam l'IOj9 su~bin" r. 00.30 A'Uolollil'

03.00 Muziila

ZENICA

1 8.00 Naja .. ZeniCe Qln·.~ 1,S.o1 freller

1 UO MOli ggla,i. ollavi,'!lmi" WOO Ien;,a d'rIiIS

1 UO MU>li!kl program 1 9·.50 DbaVjl:Slonja

20.00 J, sam l'IoJ' su(!bllla,

ZD30 ~"rila

20.35 19_ranl~m

Z1.00 SI.ra

KISS

1 2.55 Dol)ar, Io~. ,.0 13.55 Dlwlo !kol" "lIavna ~m!si~

07.00 Deb 10 j ulro, julamji program 09.00 Vllesll

09.0 5 ~ospo~a Sa rba ra, ,Igrana SBn· la, 168. epiwda, r./l21

Crtanifilm~vi'. 09.55 'Pi plinli

10.15 Mal i I.'eci med'vje ~ici

10.40 GI~dij~lo rs k aa k~demij" 13- epizod.

11 .05 Vi II. Mali'. ig ran, serij,. BB. eplzoca

12-00 Dnevnik1

12.15 Gospo~aBQ'ba",igranas81i· la, 169. epizoda/121

13.C5 'Po ~ sretno m nil ~!~om,lgra· naserlja,15. Bllil0da. r.

13.55 :Havd u ,~ark, program za mlade

Crlan i film .vi.

14.25 Tomi,.alpriJalelji 14.~5I'i"g"

14.49 e"",, hrQ nika, igral\il serija,

176. epizod,/I2/ 15.15 ~ ijesli

15.30 Sprelno • sretnc,.tvigJa

15.55 Temica iprijatelll, crtana seriia 16.05 Villa MaJia, Igrana serija. 89.

epizoda

17.C9 .Fedel.cij. danas.lnrcrmatlvniprogram

17 .20 Elel, igrana serija, 45. eplzoda /12/

17.50 Dnevnik,n,java

18.15 Po ~ sretno m nij e!~om, igra· naserlla, 16. ep il0da

18.50 .Onevn I k, naja~a

19.0 B Upltnl k, !wil

fl nansij ske navost! 19.39 Onevn nz 20.19 Tv Bingo,hDw

21.15 Ljub av i kazna, tgrana serija. 5. aplzuda

21.59 Onevn i k 3, n.java

22.1 U 'Nasa mata klin i k a, lqrana senja,51.epil0da

23.05 Onevnik3

I'i nansij.ke n DVO.ti 23.35Nalandi~. amert~1Ii igJlmi HIm

[12/

01 .. 1SFade raclla danas, raprila OU50ne~nIk3,r.

02 .05P ,egla.~ program a za subotu

15.0 D 8i1lgrafiie, seMI' 15 00 £Mil pis. price 16,30 "ran, I vioo

17.10 Ja sam mj' sudl!ln a,

serifa

17.50 R'porttla KISS

It:i~ ~:f~~ss

19", 0 Dn.wi~ ~RT 1 20.0D Eurom ..

21.0U J, sam mja sudbina. serija

21:3'; Dn"""'ik I(ISS 22.00 ve,n. 'KllajiC U ZiIro

DB .30 Hekim oglu.

(u rska serija 09'.30 Odre~ za el stotu, zabavnl program 10.00 !BHolednomu Tursko],

nnska serlja

11.45 L"ninavremenska prognoza

11.55 OBNlnIO. inlomnativni program

12.10 Doli n a vukova, IiJrska krlmlnallsU~ka serija

13.55 'Hakim Dgl". lu rska serija 14.55 Gorki iivQt, turska teTenovela 16.15 OaN Into

16 20 Gorki tivol, turska

lelBf10vela

16.30 !ldre~za"slotu, zabavnl program 17.00 Hi I 0 jednom" Tmskoj, turskaserla

1 B .45 lanioa vr~menska ~rognoza

iass OBNlnlo.

InTo rmatlvni prllllram

1 9 .15 Pitajmo l~JedM., lalkshow 20.00 Go.kiil.ot,

turska tetenovela 21.45 Red tam et, showbiz rnaaazn 22-55 Vo~popul i

23.00 ~KJIIBIIl2, igranifilm 00.10 Vlamanskl sllOl. igranifilm

HEMA

13.00 Muzl!1<I P;~ral)1 ,. Sms box + Prom""ij' programa

14.00 MLJ>Im P<"1Jrarn ,. Sms bOX ... PromOCij. pr1!grama

15.00 Vii'sli. ,"fonraJiVlli program

16.00 eil\' ~gh~~ m",lo:IoI emISija,r.

17.00 Ospje!ne 'Dmp,nije, emisija u ekooomskim hlmama,r.

18.00 VijeSli. informalllmi

19.00 ~~~.~ seM]ski prQijram a4. '~I,oda

20.0U SrJsanSk_' dollRil ~lraml~9, do!<umenlami Prtlgram 21.00 R,u~.ij,." ,1tJ!bllilrOta, rell~II&k1 program

22.00 Ham, m'ga1ln, '''Iraln, inl'grmatiyna,erlIistji! 22,30 PeIlmm ()01"'e. OilrO.!OO1 ""nlakl program (UlIVOI 00.45 Pr~rarn II dljasl)<)IU

KAKANJ

18,00 BilnjSmaliaiin

18,3 OJa ..... m \VIlJa sudl!ina.

,er1j.

19.00 Denis Rilp.st 19.15 Epp

19.00 Dn"""i~ rrv 20,00 Vijesli.IC

20.20 Svi volll R'imooda. "<ii' 2U, Ep~

21.00 S_dnevni"

22,00 JUilm !voi. su~l!Ina. ser1ja

11.10 'Bela ;I,g a, senia 18.00 D.",," Srpsl:DJ 18.25 Mance,'g

t 8.30 Mon1loring 18.55 'Marl<eting

1 9 .00 Sl)<)~ H3Sh

li:~~ ~=~~

2-D-.05 Marketing

10.10 Jel,n •• "rii' 20.55 Marl<eting 21.00B,I. I'~', "r1ja

~!j~ ~.=rk'

GORAlOE

08.30 A.priml program 1I.05Kliflika r.

j9.00 Dnevnik

~j:g~ ~u~:~m

noo Il~"b~''''' sob,. I~ran' serij.

23.00 Dne'nik .. 1.

23.30 1>1" Ir.rneIiI<.!J

HAYAT TV

06,30 Ooblol'Ulrosvima,jLllamjiprogram

08 ,30 :Hayatov~I, die~lil program 09.00 Sumba,crtanllilm,53. i54. epizoda

09.19 Garfi.ld.crtmlfitm,15.eplzoda 99.25 Lijeni gra~,crtanir.tm. to.epi-

zeds

09.50 Si rene •. crtan i lilm .. 45. epizoda 10:20 P!,viun'j,crtanililm,lS.ep!locla 10-45 Bakuo.n, crtanifilm. 45, epzoda 11.10 I'onki~,crtanifi[m, 16.epizoda 11.35 Bio,linlca

11.45 Vijestl

11.58 810 meteorolo~ka prognoza 12.00 'NaltlDlle god I ne,lgrana .Brija,

20.~pil0da

13.00 PaJiandeu, igl1lnaserija.15D.

epizo~a

14:00 D Dm.tic, Ovako 14.10 (Sp unl miiellu 14.50 ze Ij' ,plus

15.10 sestseuer

15.12 8iocHnica

15.2D TopShDP

15.4D VitafDn

15.50 Ka d Iii!ce pada, igrana serija, 5. epizoda

16.53 Sp or! cenlar

1655 N.jbolje godine,;granas~rij.,

21.~pil0da

17 45 0 om acica !lvako

17.52 Biom~leo'oloskilprognozil 17.54 S~orlcenlar

17.56 Sa.suie - N Inia, ratn I cl.labav· n(f'5ports~1 TV show, 81. Bp. 18 .. 2D Sasul<e-Nlnjanlnlcl,labav·

ncf·sportski TV show, 82. ~p. 18.45 Sosna Sunce osiguranje 19.90 Vi jesli u 7 ,infonrativn~ emisiia j g. 28 Vrem e nsh pro ~n"l'

19·JO SPDr!

19,37 SIanj e na pulevlm, 19.3B H'ori'lonH

20,00 Ka ~ lisee pada. iqrana serija.

6.epiwda

21.00 Zvllelda mo!dblllll, audicija 22 .. 3C Sp Dr! cenlar

22.35 0 ~uh 2,Igranl film

00.35 N ije mi svjeook.lgrana s~rija. 3G.epizoda

TVOSM

iUS Vremenska PmQlIO<O 19.05 SMS 0~1a'1

19.~' PM!I

19.4Q G,me Inn,

19.50 M.rl<'~~i S

20-,OQ Pela not

21.15 S,nja. Ti sl. moja sudb"" llDD GraoGVi i "gije svljelll 22.25 Vrem'nSk~ progOll<O 22.,0 Glas Amen'"

23.00 Tre" dlmemij'

TV USK

18.45 en.nililm 19.00 Dnamik 1

19~O M\J~Ckl program

~~:~~ ~~r."~~ "rij,

21.30 DnB,nlk 2

22.00 pr.si, pl,Si, i~r'",,"rii' 23.00 Benavenlura

VISOKO

21.00 GRAND SHDW

PINKBH

06.00 tcra, tel~novela, r 07 .00 Mje~ovill blak,

serij.

Da.OO tjubav uzal.du, hrvalSka

ig,"na senja. '- 09,00 Vdri m "ski, talkshow,

ulivo

10 .. 00 Venll br~t.

reality show

11.00 More Ilubavl, wrenovela,r.

11.50 Tu rlsl pOint, kol,una emJsija 12,00 Info. 10.p, inl(1.program 12.20 2a branjena II u hav,

telenovela, '-

13.10 Vel i ki brat, realily show 14,00 I nlo 10 p, infO.program 14.10 Mjesovili brak" serij. 15.00 Lo I a,lelenovela

15 .45 Mer~ur sve Ito P Diellm, emlslja

1,5.S0 In 10 top,

inf.progl1lm

1 •. Sa Z'ldrav i

lij~ ~ "smijeh., emisij.

16.00 M ore Iju~avi,

lelenovela

17.00 Vellklbrat, leamy show

18.00 Za br~ nlena Ilubav, teleml'lela 18.50 In 10 lop, cenualne vll~stl

19.95 Tu ,iSI pOint, kol.afna emisija 19.11 Li "bav", zaldu, hNatska igra-

naserija

20.90 Veli.klhral, re~lityshow, pregled dana 21.00 Gran ~ show, mllzi~ki program 22.:30 Arena B·13.

tall< show

23.30 Vel I Ubrat, realily show

00. 00 Cit~ .labavna emlsija 00. j 0 Bra~a po omiju, Ti1m

20..05 Siecanjil 20.30 AkIoolno,U

21-,OD Revijalno zllla""i prtlgrom 23.no Al:looIno,U r.

23.10 TV slrana

OD:OO Odlil,nllelOp

HITTV __

19.~O fram. 20.·OU laiRil 21'.00 Seena 22.D~ Obi'ktJy [I

n.35 J, sam 'iVlJIiI sudDina,

ser1la

23.0 D GI" Ameri\>! ~3.'5 Inumph 23.50 F,am.

00.00 Tnlminu1Ji. 00,05 FIlm

BUGOJNO

18,00 lIIje$li

18.20 S<ISlJk" Ninj, W,m.rs,

.. baWl ~rog(am 19.00 ",Iormalor

20;00 1; 001 n..t. igran' "';[:0 21.00 !granl mm

17-20 S", "'011.', bra?

17 AS 8eogradsk80 l'ltonik;;:t

18 .. 250ko

, 9,.00 Srbija na "",;

'19.30 DneVllik 20.05 GreIM njene majl<JiI 21:.OD \Ii",ki

napon 2t~5t1 Vlje:slf

2t ,,551 Ca, moz.da, n.

23,05 Vijecslf

15.45 Snuire'_r. China 16.:30 Kotarka 16.30 AlP :Mas'ers 1S.00 Op""i 18.00 B"",d 18.00 Vil:l Grejs
O_,P.king 1(;.45 Fue"., Miami ~/~ sLJSreti N .... "3,,0 S,,; 17.'S a"'jIM
17.30 Tenis, 17.3" FLJd".l FI_na~e 16.0[J Hollywood'sk.a 18.3u Jukebox grodo""c.ir-ok<:M 1 8.30- Od'stml
WTATvrJ]ir 18-30 Ho~ej 18.30 Uzi,o: AlP 19.00 V-'d.ograpliy rJud1
Maja.ml n.a_le:dLl, M a'S!ars Miami 110;0<1 2CJlO JI,lSL 19.·35 Dr. Haus- 19.15 Bm.ms
18.30 Konj,icki skokovi Naelan.alnl 19.00 UZivo; AlP 17.00 Kod 5 .. :MTV 20 .. 25 Kuyar
19_00 Tal<miOe:nJe ~"",p;"",,\ MastsrsMiami crveno 20.30 MTV f"(:il;.lli 20.00 Brej ....
dNosjeea Nlomack, 1J2Rn:ale 18.00 ~.P"'C Take Qv~r ~O,~[) KJ:JgaI 20.45 Dzordan
19_30 T,Qkm5l!:enje 19,,30 Vije:sti 21.00 Uzil'O; AlP p,lma 21.00 :MTV faun
dNosJeea, ~O.O(J Fi,ldbai Ma'Sters Miami 19.00 RiJ.kO World ;;2.~ .1.0 Da, Otaga 21.30 ZlOoiO"aki
SVje.tsko 20.30 Fudbal. S\ Pauli 21.15 P,ramier League izi\lOt Stage 22.0D Houp I
prven:s.1f'VQ -~'E"" NEWS 20.00 ~a"",¢ '21.50 J F=r'Qm 1 F.~ un'lovl
ALJSlrija ::22.:3.0 Mi~cviti3 21.30 N BA AcUo" 22.00 M'lV 22 . .;5D I<ako
2(1.(10 Na_jja~i c:olljek, borilal:ke 22.00 Pregled p'si~ Expr~::I :>am 2~_2(] Zlotlna~ld
SUPfir Se:ri-as 'lile~line, T. ElJrOleag!.le 21.00 S.ptat 2~_~O Me-gadtive- upo:znao umo.vl
5randPrix Woodley· R 22.30 N'a.javl!1 Premier p.siffi!l 22.40 SOUlil va~umajku
Go",nb"'9 Sears L.eagul;! p." 2:5.t5 D~, Hau$ 2:i.1 (] Deksle~ PETAK 1. 4. 2011

1908 UPfTN/K

RTRS

09.,10 ?od:srernornzvllezdorn, tvnovela

Malar.

10,00 Barimha, crtana s~rij~

10,,18 Mekanike.umisljl, o~anaseri· ja

10,31 O1ekers, cnana serija 10,55 PeG~t,

polititki m~ga'in 12.00 Dqe.qik1

12.20 Ulokus u- tem a.

Polozaj 'poro dica poglnullhboraca 13,00 Frold'ava r.izn.ica 13,25 ReIJOv;,or,

emisija il arhiva RTRS,a Be, pardona

14.1 OKa rrn elila,

serija

15,00 Vij esti S~ lu ma ee m~eslov· ncgi~zika

15,05 Vremenska prognoza 15,.10 ODlinasunca.,

seriia

j 6 00 Re'publika

• Pgsavin~ 16,·JO S rps~~ da nas 11.05 Podsretnom zvlleldom, Ivnovela 18,00 MOlal, -ep,

zvri<.oP

1840 TIl pod sj eln ik ,Se 'gei Rahmanjin

lS45 Mekanike umisiji,

cnana seTii'a 19,08 Upltnllc, IMI 19,30 Onevnlk2 20,03 Sport

20,15 inlerviu-ge'l, Ou'an Kovacavic, reditalj

21.10 Ze narnuskatar, minisenja

22,00 Thebcoksolknjige.

humort,\ic~serija 22.40 Dnevnik3

Filmski rnarato n

23,15 Zveldesuot;'ralnik~, film

00,.40 BanovltSlrahJnja,lilm

00.10

FILM,PINK BM

HRT 1

12.32 'Gospo darl calv~ g a srca.telenovela (201142)'

13.1Q Drvlji Plamen 2, sorija (3113)' 14.05 Vijesliu,h,vatskilna'.vni je· llic

14.14 V,iie me sutra

14.1 B 'Om go miSlj" nje, Eslelskil s 10' rnatologij"

14.5 B Bran ilelj i d. m.vl n e, infomra· tivno·edukativni spot

15.02 Dha 'm a i G'eg 2. n umc nstcna serija{2!24)'

15.25 Tr"e·samolalvoleu~I,aml· sijapu ~ke i predalne kulture (R) 15.54 ZABA· 90s"kundi,.misiiapod

pokrovitaljstvom (R) 16.00 Hfllat.ka u;iv. 16.5B Vijesli

17.05HAK· Prom el 'i nl g

17.07 Oob ro je Ina1i •. znanstveoo·obraluvna emisija 17.3B lzaekfana

18.0 8Mi 0 UIS zdra .. lja lz C ialpha/· rna, emisiia pod pokrov"rteli' stvumlRI

18.13 K od An e. emisija p od pokrovl • telj5tvom

18.27 One~nil.plavuse. TaladDlalll. ernisija pod pokrovileljslvom 18.36 U:I stern Ion eu, kulinarski' show 19.21Mi n uta zdra .. lia ,I C ialphar· rna, emls ija pod pokrol'i\eli' stvomlAI

19.~O 'Onev"ik

19.55 Sport 20.00 Vlijeme

20.03 LAB.A· 90 seku ndl. emisila pad pokroviteljotvom

20.1 0 Mjese~obirellskih komedij a.

Pupu", na kn li einu, ameri~ki film'

21.50 On"v" ik 3

22.15 Sport

22.1 B Vlijeme

22.2.3 VijeslHlkullure

22.30 Peli dan,lalkshow 23.21lFilms ki rna ratnnp ela'~~ 0. 5ki

za povij est, bmanski firm (121' 01.1 0 Him s ki rna ralon. Popust na kol I ei n u"mericki film (95') (R)*

Braca pO oruzju

23.35

FILM, FTV

Gangsteli ce preuzeli ka~ pllal llogal3~a,Jedan od bo gata~a je Robert, polP lep~n i optereten vlaScu Zamierice se p09re!" im Ijudim •...

Ulog e: Oe jvid K<lfadin, Gallriel KaS!"S, Re~ mondKruz

R ~dilelj: Zan,Klod La MOf

Narandze

U Olllndtu poslJlll dle~ijl no· gometni Um. MeduUrn, on. Ie samo pove;'nica 1a slojevllIJ pritu 0 p~1 p~Iodii;il koje five u L~S I\Ildelesu Aim is· 1JaZui~komple~snost ras~ill i kla.nih podjel~ I otkJiva d:a, uprkos promjenllvim Ilud· skim odnostma porodica je ono .to nOll ~rti. zajedno I ~Ill nas sve ujedin juie.

Uloge: Tom Sai'lmor, Tom Arnold. Heder Lokler Redllell: Ozora! Meri

HRT 2

10.00 Crugi larmal, Poslhumano

stanJe{R)

1 0.46 Pami.le (R) 11.17 Proce.IA)

11.45 EpHog,emlsijaokazall~W (R)O 12.16 FOlogralija" H rvatskoi (A) 12.31 Pnla ure ,ullu,e I A)

13.02 M, la TIl (R)

TV vrti e. Pcstnla rka Mia (R) lauvijek ,prij.le Iji. C rta oi lilm IR)"

Tajnidnevnlkpatke MatITde. Ljub om ora (A I

13.3.2 Skoiskiprogram.Svali,kam. n irna pritu I PM F (R) PunikruglRI

14.20 Zup' nii,ka pan" ram a 14.35 KlinGi si gr~ I iSta. Povr~ta k lcuei.amerit~i,tilm [93') (A)" 1 0.08 Hotel dvera c 0 rlh 1. s~rtja

(B/131IR)' 16.56 Brill anteen"

17,37 Aitamtjedna,gla1benimagazin 18.14 Oiv[ji Plamen 2, senj. (3113)

(RI'

1 B.~6 I(rsl~Ienjasvjel'~imljepola· ma.P'e~,omo's'ke obale· rragovlma KII pera na M allm An· IlIlma, dokumBn1ama ser.lja (25J7S)(R) •

19.50 Hltdana

20.00 D.'bru dosliuna.nDSvij"l, dokumentarna se,ijaI52') (1'/4)" 2R55 M uika.c i: na stab I im a 2, serija (5.1131'

21.40 On evn ik plavuie, rata delali!. ,smi ,ijapod pokrovitslistvom (R)

2f .50 Nijamis,jedo~12, mint,sBrija

(12) (5/1i)'

23.34 Na,rubuln.no,li.Atlas 00.26 Ga ra;~. The 0 ran g .• Stri ps 00,51 Noeniglazbeni prggram.Hil

~ana{R)

00.59 No t ni g lazbe n i program, G\ azben i ~PQIQvi

04.05 No e n i 9 l~lbe ni pr~gram. H il dan3!R)

04.07 No e n i g I albe n i program. Vrl· jeme lela j azz- Nove! kla ~be hrvats klh autora (1' .di 0) (R)

NOV3_TV _

07.,]0 Na~lnajbolJI dani,

serij~ [f 41 mO) 08.15 Gos~"din Magoo, e~anaSJirijaR 08.40 Jag. oica 80 blea,

crtana serijalf 0/261 09~05 Tomica i p,ljatelji.

ertana senj" 120/601 09.45 .2auvl]ek

1311 ublj enl.

sBrijaR

10,40 Gumu!,

serijaR

11.40 Asi,

selijaR

12,25 Za[llfijek lallubljeni. serija (132{140) 13.20 INrnagazin R 14,00 Mast8rohef, reali\}'

showR

15.00 N ajb olje god i n e, ser.iia R 16,00 Gum us , serija (100/1' 12) 17. DO VII estl

Na~BTV 17,25 INmagazin 18.J 0 Pod sretnern

zvijeldom, serij~ (15165) 1 Y.1' 5 0 nevnik

NoveTV

20.00 N ajb olje ~,odl n e, serija(121/1521 21,20 Masle,chel, reality show 22,50 8 B min uta, Igranifilm (12)* 00,50 Policijska prical, ig,anifilm

02,30 Poljubi

mladu, igranifilm(121' 04,10 ~1.oTV.

tarolshow (1 ai' 05.,40 Kral

pToQrama

Konacno petak!

17.30

MAGAZIN,BHT 1

Ez.el

Sli (110 I e p rotjece. pokrenile se! Kako se la topl i· ie dane i osk~ do u od· letu p riprs m aj u !~ ne, a kako m LJ~karci. Pr,! m i· lerno predstavljamo pr· om ~Iivn i spot m :Iel.a u kojern glavnu ulogu irna Din" Merlin. U goste n.m sUiupredstavni ci Turske na o~ogodi§nj· em EUlOson gu, ~

20.00

SERIJA, BHT 1

Dop;S"ioko m roU Fat ... Tihlt, Svezn,d .. Zrin .. :lllt. Rni ExU'a1 Panorama Dle"an' S"eK

nocn; ure4nik S" d Hasovi ••

Oglasi~'IO",pl'

DTP: Fikr'l TIl.

GrnIi~~ urooold: Sul'lm,n M'ml~. J .. mln n, ,ll>eg01llt M~na,;G:menl ~a\l·a..Not"l press··

Sonia l"novit. di .. kIor DluslI'a

DW. Siudio ·,v", 'lOiD w""

Smmpa: GIK ·OKO· d.di Saraievo. momal, 6.1looi'" 185, 101: 033/4,5·33.'1.

TELEfO NI: G .. ,,,,In; direkior. 281· 391 ,

i""" i OOgovoni "";nil<; 281· 370, ROOI!!i!;~; 281:· 300. ~Bl· 393

Dnevniavaz

Pf'li blOj .M",,· ooSI,mll'Ul i' t 5.9, 1993, B"""nsl:llh""u"""t~ poli1!e~ do"'nik:

I,d,..t; "a"Nolo ~".M"

GI."i I oolo"mj urodnll(; Indira talli Ureduie r.<I8k.iisk; kOr'lii;

pomoC"i~ ~Ia""og ured'n'" Fadil Ma ndOI.

DESK PI! u Ii, ~.n9", GIObu. S'i ,II a" ,S.lom,

erna hroni!<aR.lod Li "b.,le. Si>O~ 0 I ,g LO ,m ie. KuJIur'a Anil' Gai,.I., Sara.jevSkI !<anion ,M lad" Oa~i'.

Ej§an Ie .ljubomoma [(ada juj se Bahar pohvali da je hel poljubi~. Kako bi je povriiedila. Eisan kale seslri da (zal liubi dillgu I 2enu. Rami! lr.I2i od D!englla da ubljB Kandt· ralija ako !ell vldjeU svog sina !Ivog, D!oogiz moli AI ija i EzEila za p"moc. ne znaru ti da su i oni dio 0,. velniCkog plana,

SAPAT ZVIJEZDA

... 911 Ljubav.: Pliuslrte sebi Ijubavno "pI<IZnjenje". OdIirDtaiDi m 0 r~e S e od n esug lasic a, uzi.va jte L! nova n aslaloj

iii idili.

Posao: Hvala vas panika pripomisli da neke poslove nists covr~ili na vrijeme. Ni~tazalo, prihvatile ihse sada

Zdravlje: Bez promjene.

Ljubav: OSjetale navalu emocija. Raste I v'Olja da unes ete pozilivn e pro mj e n e i nov i n e u svo Ju yew. m:iiml~ ~ P us an: Kame n s D olic an ja moze biti odn 0$ S a ko- 18gama. N aim e. i vi i on i slain 0 in slstrale na svo me ...

Zd ravi je: Ned ostatak vitam ina.

~~~. Ljuhav: PokuM~e sebs i svola paslupke aroma-

bJiima. Irati realnije. Ne p'Otisku~e osjecanja,"priznajle" . sve part" e ru.

Posa'O: Kaa da varn za svaki p otez treba dVDstru ko vise ens rg jje nego abie" o, Morale biM s kro mn ij j u pia novi rna. Zdravlje: Visese krecite.

~ll\I~ Ljubav: Nisle spremni na koroprornls. Postali ste 1r1i:ttE13l hla dn i, poigravate S8 sa parlnerovi m 0 sjee an jima. .. P os a 0: P'Okusa vate zavarati se b e. U.vje ra.vale se kako sle zadovol jn i j sa mali m. To, jedn osla vn 0, n Ije 13 en 0.,

Zd ra vlje: Os i ee a Ie u mor.

J'ID~l'l1 Ljubav: Zelite promjene na Ijubavnom planu. Prj·

IIlIfiatJi j e s vega, ponovo i:e I ile dab u dele u cen 1m paZnje ...

Po sao: Dobra s u vam aps e ktirani pos I ovi vez an i .za ve ce i nsli· IUGije, :Domot Ijudima, komunikacije, medjje,

Zdravi je: Jed ite vise va ea.

Lj ubav: Po kusavate utopili n emjr u p'OvrSnoj avan· ~EI:Ii luri.lpak, vasesrcekuca samoza jednuosobu,.

• Posao: Pozvani sle da lil€sile zaoslale obaveze,

od ko jih up a mo b jeiite. N ervj ra vas n eilVje sn oslj zb og n ji h.

Zdra.vlje: Promijenjle natin ishrane. ~

i 2S1· 41 t. P.,.,r,m. I oopisni¢1<a mrela; 2111· 409.

SarajMl<a ~ronika 281-300, 281· 419 i 281-142, em. Iorri<a: 2S1· 4t3, Rnlex!I3: 281·421, Kultura: 2Jl1-35e, SiJolllSlta;2S1· 4171 281-118, fax: 2Jll· 406, e-rnait spotska@avaz.I)a.D'IJ>261·424. e·"",l: 1')<I8~lia'h'az.", mod~m: 28t· 412.

laxo,l: 281· 414 1281· 415, Mar\;elill1l: 281· 356.

Fa:<: 2Bl·441, .·malt .. ,rkeUng@avoz.b'.(lgI"fI3:28Ht7, 2S1-7t8. Fa:<: 2B1'-'!12, e-m,il: umdi"@""'.tIa, PI"",,", i "ad'i" 281·31>4. An,nsije:2Hl- 307.

DOI'IS NISTVA: ZEIlI t:A: MarjaIl!l~t, puI blll'grW' Jabu",) , 0,21424-140', t,VIa>;: 424-141: TUlLA: TuralilJegw.t 22 (po,I""",,· _ "ntlrKo~o-~I.lei: 035/2570217 i 257-177; aRfKO: 11li: 0A9/21S{i48, BIHAt: tEl: 031/31lh363; MOSTAR: Husnii' R,p""

'" bb, 1" 036/553·891: leVfa:<: o:J6IS5B·S911: GRAtAN leA Ahmed pale Bu(imliie br. 23 {lgrad8lllren1ta).Id: 03S,1706·M3; TRAVNIK: 2itamii::oFTra.nik, tel: O:ll)fSl2-716, aAN:JA lUI(II: Ek· ""lOr Irtnl cenlar. UrLt> Krnlja Pell:! prvog KJra~Oi'~e~" I>I>I~: 051/215·8lI5, 215-887; GOIWDl Sulolle Kultal'lce 12,1ei· 036}222·251 ;,

A~"'''.' Te!,nisl:a 24 ,

lisl ieupisan u "ide.'iiu I'''''ih gl"iIa u MinismrsMr o"r",o,,· nia, nauk,. kIIIIU,", spDlt. i ifllOfffiillllli' RBiH pod' "H1jem 529 00 28. 9. t 995, god, u s~adu sa Z,konom " i.morn infmllliranju. PDV ID BR, 20Dll34 &30002,

GUENA: 1 KM

Kolumbijska plevaclca pornaze razorenom Haitliu

V'

S _HIRI" U A

TOPVUESTI

A

Hekonstrukciiaskole unistene u zernliotresu bit ce finansirana lz Sakirine tondaclle

PORT-O:PRENS - Kolumbijska pjevacica Sakira (Shakira) otisla je na Haiti kako bi zajedno sa zvanicnicima Inter-americke razvojne banke otvoril a radove na rekonstrukciji skole unistene u zemljo-

tresu u jan uaru 20 I o. godine, saopcio je zvanicnik banke koji [e zelioosmtianoniman.

- Sakira je doputovala zaiedno s predsjednikom banke Luisom AJbertom Morenom kako bi orvorila

neslali nouinari u SiriJi

DAMASK .. Agencija Reuters saopcil a j e j ucer da se d vo jica !1 j enib novinara vode kao nestala u Siriii.

Iz diplornatskih izvora Reuters ie saznao de su dopisni ka agenciie Suleimana el-Halidiia s iri jske v I as ti uhap si I e u Da masku 29. marta. Halidi je jordanski dr2avljanin s prebivalistern u Amanu,

Fotograf Halid el-Hariri je Sirijac s prebivalistern u Damasku i all niie bio ukontaktu s kcle-

garna ad 28. marta.

. N esranak novinara uslii edio je n akon hapsenia dvoiice radnika televizije Remers. Oni su dva dana bili II pri tvoru bez kontakta s vanj'skim svijerom.nakon <':ega SII ih sirijske vlasti oslobodile 28. marta.

Kraiem prosle sedmice sirijske vlasti ukinule su akreditaciju Reutersovorn novinaru Halidu J akubu Oveisu zbcg, kako [e navedeno, neprofesionalnog i pogreil nog izv jdl ta v ania 0 dogadajimauzernlji.

radove na rekonstrukcii iskole Eli Du bua, scare instituciie u Porr-o-Prensu izgradene poeetkom 20. stolieca - izja vio je zvanicnik banke.

Rekonstrukcija ~kole bi t ce finansirana iz Sakirine fondacije i fondova

Inter-arnerickerazvojne banke,

Koledz Eli Dubua [este skola UI djevojke izgradena 1913. godine u glavnom gradu Haitija Port -o~ Prensu,

Skol u su vo dile casne ses tre,

Domacinl gala kOf/certa bili SII Seron StOlin i Kevin Spejsi (Foro.' AP)

Rodendan GOrbaCOua u Londonu

LONDON - Gala koncert u cast Mihaila Gorbacova organiz.irali su u londcnskorn "Royal Albert Hall II" . Domacini gala koncerra bili su Seron Stoun (Sharon SlOne) i Kevin Speisi (Spacey). Gorbacov ie uterneljio nagradu "Covjek koji je promijenio svijet",adobio jeTirn Berners, britanski fizicar i kornpjuterski

strucniak koji ie izurniosvietsku rnrefu (World Wide Web). Osim njega, nagradu je dobio i Ted Turner, osnivac CNN-a, te Evans Vadongo (Wadongo, 25), ieden od naiboljih kornpiuterskih strucnjaka u Keniji koji znanie koristi u borbi za sirenje obrazovanja i iskorjenj ivanje siromasrva U svojoi zernlji,

ellane sUlra U DOlilicllom DriiOgu Sed mica

• Zlocini: Krvnici IZ Zvornika rnirno iive u Srbiji

• Istfaiivanje javnog mnijenja: Kada ee BiH dobiti vlast

• Intervju: Mire Dzakula, v. d. direJnora UIOBiH

• Promllcije: Berber 0 monografiji "Srebreniea"

• M.alipllduzetnic,i: Nemoguca misija Iil BiH

OslaUHa ulade U HUUilU

KUV AjT - Vlada Kuvajta jucer je na vanrednoi siednici podniiela os ta v k u nakon S to su p osl anici parlamen ta U pu tili zah ti ev za ispitivanje zamjenika prernijera zaduzencg za ekonomska pitania, ministra vanjskih poslova i rninistra informaciia, a svi su clanovi vladaiuceporodice El-Sabah, Parlamen ta rni izvori nave de, pren osi Reuters, da j e v Iada po dn i j ela OStavku da bi izbjegla ispitivanie trojice rninistara u parlamentu.

Tirk: Operacija II InzlJrIJkll

oanilullrllU DDlfil'an btl1ll'

LJUBLJANA - Slovenskom predsjedniku Danilu Tirku (Turkjodsrranjen je tumor pros (ate na j edno j kli nici u 111- zbruku u Austriji, oporavak tecedobro i sljedecesedmice hi se tre bao vra [1 ti redovn im duznostima.saopceno iejucer iz kan celariie preds] ednika Slovenije,

Maligne tkivo uoceno je. na sistematskcm pregledu, tumor j e 0 tk ri yen u ranoj fazi i uspiesno je uklonjen robotickom hirurgijom,

Iskosa

lena lede namJeStaJ

LONDON - Kada je Adela EdYard s (Edwards) gl adna, n e odlazi u kuhinju, vee poseze za najbliiim komadom namiestaia. Do sada j e "s mazal a" osam rros j eda i per fotelja i, prema Iicno] procjeni, svarila blizu 100 kilcgrama siateticke pjene,

Ljekari su ustanovili cia Adela boluje od medicinskog poremecaia "Pica". Ova bolest se srece kod ljudi svih uzrasra.ali posebno je cesta kod rrudnica, male djece i ones posebnirn potrebama,