Plan: Ministarstvo odbrane potvrdilo

SRBIJA
MEDALJAMA
NAGRA\UJE
ZLO^INCE
Standard: Upozorenje potro{a~ima
CIJENE NAMIRNICA
TREBAJU
PO^ETI PADATI
U januaru i februaru ove godine stope uglavnom vi{e nego krajem 2010. zPorast sa 9,68 na
10,22 posto zGra|ani osjete razliku i na kratkoro~nim kreditima zZamke i na karticama
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z utorak, 5. 4. 2011. z Sarajevo z Godina XVI z Broj 5601 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
KAMATE OPET POVE]ANE!
PODACI Centralna banka BiH o kreditima kod komercijalnih banaka
A
ktivne kamatne stope
komercijalnih banaka
u BiH na kredite sta-
novni{tvu od po~etka
ove godine uglavnom su vi{e
nego krajem 2010.
Vidljivo je to iz najnovije ta-
bele Centralne banke BiH, na
kojoj je prikazan prosjek mje-
se~nih kamatnih stopa komerci-
jalnih banaka na kratkoro~ne i
dugoro~ne kredite odobrene pri-
vatnim preduze}ima, udru`enji-
ma i stanovni{tvu, iskazanih na
godi{njem nivou. 3. strana
SANEL JAHI]
Zbog bijesnih
navija~a taksijem
na utakmicu
6. strana
Film holivudske zvijezde privodi se kraju
Bh. glumci idu kod \oli
\uri} s An|elinom na snimanju: U ekipi koja putuje u Los An|eles i Marjanovi}, Sijamija, [tukan, Bravo, Terzi}, Ler, Glo|o
48. strana
NSBIH
Slovenac
sre|uje stanje
u bh. fudbalu
TUZLA
Uni{ten
skupocjeni
’mercedes’
16. str. 65. str. 67. str.
Srebrenica: Nastavljena nezakonita gradnja crkve na Budaku
DURAKOVI]: INSPEKTOR
ISMIJAN NA GRADILI[TU
„Avaz“ saznaje
7
.

s
t
r
.
Vodimo vas na prvomajska putovanja
05.04.2011.
Idemo
u svijet
Nagradna igra Dnevnog avaza
1. kolo
Kupon br.

Pariz
Istanbul
Dubai
Anadolija Disneyland
Sicilija
21. strana
2 2
8. strana
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 2 aktuelno
Dokumenti
Vojna saradnja
BiH i Njema~ke
XPlan bilateralne odbr-
ambene saradnje izme|u
ministarstava odbrane
BiH i Njema~ke za 2011.
godinu potpisan je ju~er
u Sarajevu.
Plan je u ime Ministar-
stva odbrane BiH potpi-
sao Zoran [ajinovi}, po-
mo}nik ministra odbrane
BiH za me|unarodnu sar-
adnju, a u ime njema~kog
ministarstva vojni ata{e u
BiH brigadir Ingo Klaus
Gnojke (Gnoyke).
Najave
Novi zakon o
PIO u NSRS
XMinistar rada i bo-
ra~ko-invalidske za{tite
RS Petar \oki} najavio
je da }e se Nacrt zakona
o PIO u aprilu na}i pred
Narodnom skup{tinom
RS (NSRS).
On je nakon razgovora s
potpredsjednikom Vlade
Srbije Jovanom Krkoba-
bi}em u Beogradu rekao
da je dogovoreno da se u
ovaj zakon ugrade isku-
stva koja je Srbija ve}
imala u procesu reformi
PIO, javila je Srna.
Slu~aj „Grbi}“
Potvr|ena
optu`nica
XKantonalni sud u Bi-
ha}u potvrdio je
optu`nicu Miroslavu
Grbi}u za ratni zlo~in
po~injen protiv civila na
podru~ju op}ine Bosa-
nski Petrovac.
Tu`ilac u Tu`ila{tvu
USK Jasmin Mesi} kazao
je da je tokom istrage
optu`eni Grbi} priznao
po~injenje djela i izrazio
kajanje, javio je BIRN.
Programi
Ja~anje pravne
pomo}i
XNevladina organizaci-
ja TRIAL uprili~ila je
prvu fazu programa obu-
ke za pravnike organiza-
cije „Va{a prava BiH“ o
funkcioniranju me|una-
rodnih mehanizama lju-
dskih prava relevantnih
za BiH, s akcentom na
djelovanje UN-ovog Ko-
miteta za ljudska prava i
Evropskog suda za lju-
dska prava.
Program se uglavnom
odnosi na porodice ne-
stalih osoba iz razli~itih
dijelova BiH, a TRIAL
planira pro{iriti rad s
ostalim kategorijama
`rtava rata u BiH.
Ukratko
Potpisivanje plana
Predsjednik RS
Milorad Dodik ustvr-
dio je ju~er da je EU
„vjerovatno pod priti-
skom iz Sarajeva“ do-
bila prava da sankci-
onira sve osobe u BiH
koje potkopavaju su-
verenitet i teritorijalni
integritet dr`ave te
da }e „pod udarom“
biti funkcioneri iz RS.
- Sada }e krenuti op{ta
medijska galama na funkci-
onere iz RS da bi se napra-
vio pritisak da se oni {to pr-
ije stave na te spiskove. A ti
spiskovi su upotre-
bljavani i do sada
nekoliko stotina pu-
ta, pa nisu napravi-
li `eljenu BiH, pa
ne}e ni ovi - kazao je
Dodik, navode}i da
BiH u dejtonskom
kapacitetu nikada
nije bila sporna za
njegovu stranku i to
niko nije negirao.
Ali, tvrdi, za njega je ne-
prihvatljiva „imaginarna i
iluzorna BiH“, i kao „tak-
va“ nema podr{ku i „d`abe
pi{u te kriterije“.
Dodik o najavljenim sankcijama EU
Sada }e na udaru
biti politi~ari iz RS
Biv{i tu`ilac Ha{kog tribu-
nala D`efri Najs (Geoffrey
Nice) izjavio je da bi prihva-
tio da brani Ratka Mladi}a ka-
da bi on bio uhap{en, ali da je
sve manje vjerovatno da }e se
biv{i komandant snaga bosa-
nskih Srba na}i u Hagu.
Najs je za „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ rekao da
bi Mladi}a „principijelno bra-
nio“, ali da „sumnja da bi u pr-
aksi to bilo mogu}e“, jer bi se
na{ao u sukobu interesa.
- Bilo bi u`asno da gener-
ala Mladi}a uhapse, a da ne
bude mjesta gdje bi mu se su-
dilo, jer Ha{kom tribunalu ist-
je~e rok - kazao je Najs, prenio
je Tanjug.
Ameri~ki ~asopis „Conde Nast Traveler“
BiH me|u 15 svjetskih destinacija
Renomirani ameri~ki tu-
risti~ki ~asopis „Conde Na-
st Traveler“ u svom apri-
lskom izdanju donosi speci-
jalni dodatak „15 mjesta ko-
ja treba posjetiti ODMAH“,
a me|u tim preporu~enim
svjetskim destinacijama je i
BiH, prenijela je Fena.
Izbor je napravljen uz
pomo} eksperata za putova-
nja, akademika, ekonomi-
sta i drugih analiti~ara koji
analiziraju brojke i procje-
njuju ~injenice. „Conde Na-
st Traveler“ navodi i razlo-
ge zbog kojih BiH treba po-
sjetiti ba{ sada - „zbog skija-
nja kroz planinske pejza`e
koji su zapanjili svijet tokom
Zimske olimpijade 1984. go-
dine“.
Zlatko Lagumd`ija u Va{ingtonu
Platforma{i spremni
formirati ve}inu
Predsjednik SDP-a
Zlatko Lagumd`ija re-
kao je u Va{ingtonu da
je SDP sa strankama
potpisnicama platfor-
me spreman da u na-
jkra}em roku formira
vladaju}u ve}inu na
nivou BiH i da bi na-
jprakti~nije bilo da im
se u tome pridru`i i
vladaju}a ve}ina iz RS.
Lagumd`ija je iznio stav
da je formiranjem no-
ve vlasti u FBiH zau-
stavljeno ru{enje usta-
vnog poretka FBiH.
On je dodao „da je ci-
lj ru{enja Ustava bilo
izazivanje haosa i be-
zakonja te neispl-
a}ivanje primanja za
ogroman broj bud`et-
skih korisnika“, sa-
op}io je SDP, prenije-
la je Srna.
SUD BiH Su|enje za teroristi~ki napad u Bugojnu
Policajka Hindi} ne
sje}a se ni~ega!
U no}i u kojoj se dogodio napad bilo anga`irano ukupno 15 policajaca
zZgradu Policijske uprave i Sulejmana Tihi}a ~uvao po jedan policajac
Izvo|enjem svjedoka ko-
je je predlo`ilo Tu`ila{tvo
BiH, Mersihe Ljubu{ki} i
Edine Hindi}, ju~er je u Su-
du BiH nastavljeno su|enje
Harisu ^au{evi}u i jo{ peto-
rici optu`enih za napad na
Policijsku upravu u Bugojnu
27. juna pro{le godine.
Osim ^au{evi}a, optu`e-
ni su i Adnan Hara~i}, Na-
ser Palislamovi}, Emin
Osmanagi}, Haris [pago i
Ned`ad Ke{ko.
Bez pla}e
Na po~etku glavnog pre-
tresa tu`iteljica Ozrenka
Ne{kovi} kazala je da su Hi-
ndi} i Ljubu{ki} pozvane
mnogo vi{e u svojstvu
o{te}enih nego svjedoka.
Mersiha Ljubu{ki}, supr-
uga poginulog policajca Ta-
rika Ljubu{ki}a, policijski is-
tra`itelj u PU Bugojno, ju~er
je u prisustvu optu`enih za
smrt mu`a svjedo~ila o do-
ga|ajima od 27. juna pro{le
godine te posljedicama koje
trpi njena porodica.
Te no}i, supruga je Tar-
ika, kako je kazala, ispratila
na posao oko 4.35 sati, jer je
bio vanredno anga`iran na
osiguravanju „Ajvatovice“.
Samo petnaestak minuta ka-
snije za~uli su se eksplozija,
vika i alarmi. Kada je pogle-
dala kroz prozor, vidjela je
dim i zgradu PU, koja je bi-
la sru{ena. Nedugo zatim
obavije{tena je da je njen
mu` poginuo.
- K}erka je imala pet, a sin
deset godina kada je Tarik
poginuo. Sin je posebno bio
vezan uz oca, bili su kao dr-
ugovi. Svi mi osje}amo veli-
ke posljedice, kao da se to tek
desilo. Dugo nakon te trage-
dije osje}ali smo se kao da je
Tarik oti{ao na neko putova-
nje i da }e se uskoro vratiti.
Ali, nije se vratio - ispri~ala je
Mersiha Ljubu{ki}.
Pogibijom supruga, koji
je bio omiljen u Bugojnu,
Mersiha Ljubu{ki} ostala je
i bez 560 maraka, koliko je
mjese~no zara|ivao kao po-
licajac u PU Bugojno, gdje je
anga`iran od 1995. godine.
Novac }e joj, kako je kazala,
posebno nedostajati kada
njena k}erka uskoro krene u
{kolu.
Zgradu PU Bugojno, u
no}i sa 26. na 27. juni, osigu-
ravala je policajka Edina Hi-
ndi}, koja je ju~er kazala da
se ne sje}a doga|aja prije i
poslije eksplozije. Ono ~ega
se sje}a jeste da je u no}i ka-
da se napad dogodio bilo
anga`irano ukupno 15 poli-
cajaca te jedan operater.
Te{ke ozljede
- Do{la sam na posao u 23
sata. Vo|a smjene bio je Ma-
rinko Kolak. Zadatak mi je
bio vanjsko i unutra{nje obe-
zbje|enje zgrade. Sje}am se
da je jedan policajac osigur-
avao motel u kojem je trebao
odsjesti Sulejman Tihi}, dok
su ostali bili na drugim zada-
cima - kazala je Hindi}.
Ona je u eksploziji zado-
bila te{ke ozljede, od kojih se
i dan-danas oporavlja. [est
dana bila je u komi, a
o{te}eni su joj lice, o~i, sluh,
plu}a...
Advokati optu`enih ju~er
su najavili da }e Edinu Hi-
ndi} pozvati kao posljednjeg
svjedoka, nadaju}i se da }e se
vratiti njeno pam}enje, jer je,
kako su kazali, ona jedan od
najva`nijih svjedoka.
F. KARALI]
Hindi}: Te{ko povrije|ena policajka (Foto: M. @ivojevi})
Predsjednik Pretresnog
vije}a Goran Radevi} ju~er
nije mogao ni odobriti niti
odbiti molbu advokata
optu`enog Ned`ada Ke{ke
da se ovome i jo{ dvojici
optu`enih uru~e pice i so-
kovi, dok, kako je kazao, ne
vidi kakvi su propisi.
Tri pice i tri soka, nai-
me, ju~er je u Sud donijela
Ke{kina majka.
Ke{kina majka donijela pice
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Otkriveno vi{e od 100.000
pogre{nih mati~nih brojeva
- To je jo{ jedan pokazatelj ko-
liko su vlast dr`ave BiH i njena admi-
nistracija nemarne, aljkave, neodgo-
vorne, nezainteresovane, a iza svega toga pokazuje se ({to
je ve} poznata ~injenica) koliko ima kriminala u falsifiko-
vanju li~nih podataka i dokumenata. CIPS-ova baza po-
dataka i njeni dokumenti zapravo nisu sigurni, samo za-
to {to su vlastodr{ci ili totalno nesposobni i nezaintereso-
vani, ili im je ovo sve u interesu. (Fadil Stil)
PORTAL - komentar dana
Spec
z„Transparency International BiH“ (TIBiH) i Minista-
rstvo sigurnosti BiH potpisat }e danas u Sarajevu Memo-
randum o saradnji u aktivnostima prevencije i borbe pr-
otiv korupcije, s posebnim fokusom na provo|enje Sra-
tegije za borbu protiv korupcije, javila je Fena.
S prethodnih ro~i{ta: Nastavljeno su|enje ^au{evi}u i ostalima
Dodik: Op}a
galama
Biv{i tu`ilac Ha{kog tribunala
Najs: Branio bih Ratka Mladi}a
Lagumd`ija:
Zaustavljeno
bezakonje
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011.
3
Pi{e: Erol AVDOVI]
Pravi lijek za
islamofobiju
Za{to u SAD i na Zapadu jo{ nema ta~ke na
„Bu{ovu doktrinu“, koja podrazumijeva i
„kri`arske ratove“ protiv neistomi{ljenika
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog
dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er
je „Google Analytics“ zabilje`io 184.269 posjetilaca.
N
A
J
P
O
S
J
E
]
E
N
I
J
I

P
O
R
T
A
L

U

B
i
H
X
Pitanje: Podr`avate li inicijativu da biv{i
premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} bude
postavljen za novog direktora „BH Telecoma“?
A) Da, on je pravo rje{enje 17,28%
B) Ne, naravno 74,07%
C) Ne znam 8,65%
Biv{i premijer ne
bi trebao biti novi
direktor „BH Telecoma“
A
B
INICIJATIVE MVP poslao zahtjev Vije}u ministara BiH
Dr`avna rezidencija u
biv{oj Ambasadi SAD?
Rezidencija bi se koristila za prijeme, boravak stranih delegacija, va`ne sastanke
Nakon {to je vlada SAD napra-
vila novu zgradu za svoju ambasa-
du, na mjestu biv{e kasarne „Mar{al
Tito“ u Sarajevu, Ministarstvo va-
njskih poslova (MVP) BiH zatra`ilo
je od Vije}a ministara da mu ustu-
pi objekt u Alipa{inoj ulici 43, ko-
ji su Amerikanci ranije koristili.
Kako „Dnevni avaz“ saznaje,
plan MVP-a je da od ove zgrade na-
pravi dr`avnu rezidenciju koja bi
bila kori{tena za sve~ane prijeme,
boravak stranih delegacija, va`ne
sastanke.
- To bi bila rezidencijalna, a ne
zgrada za potrebe MVP-a. Mi bi-
smo ostali u sada{njoj zgradi, iako
i sami imamo ogromnih problema
s prostorom. Ne{to vi{e od dvije
tre}ine zgrade koristi MVP, dok je-
dnu tre}inu koriste „@eljeznice
BiH“. Ministarstvo se znatno
pro{irilo i dobro bi bilo kada bismo
rije{ili pitanje prostora, pogotovo
kada je rije~ o prijemnim prostor-
ima - kazali su nam u MVP-u.
Nezvani~no saznajemo da zbog
li~ne netrpeljivosti prema {efu bh.
diplomatije Svenu Alkalaju i nje-
govom radu predsjedavaju}i Vije}a
ministara BiH Nikola [piri} ovaj
zahtjev ne}e staviti na dnevni red
sve dok se nalazi na ovoj poziciji.
Iako smo ju~er u Generalnom
sekretarijatu VIje}a ministara BiH
poku{ali provjeriti {ta je sa za-
htjevom MVP-a, generalni sekretar
Zvonimir Kutle{a nije odgovarao
na na{e pozive. S. RO@AJAC
Aktivne kamatne stope komerci-
jalnih banaka u BiH na kredite sta-
novni{tvu od po~etka ove godine
uglavnom su vi{e nego krajem 2010.
Vidljivo je to iz najnovije tabe-
le Centralne banke BiH (CBBH),
na kojoj je prikazan prosjek mje-
se~nih kamatnih stopa komercija-
lnih banaka na kratkoro~ne i du-
goro~ne kredite odobrene priva-
tnim preduze}ima, udru`enjima i
stanovni{tvu, iskazanih na go-
di{njem nivou.
Osnova za izra~unavanje odre-
|enih prosjeka jesu iznosi kredita
koji su, uz pripadaju}u kamatnu
stopu, realizirani u izvje{tajnom
mjesecu. Tako su, naprimjer, ka-
mate na kratkoro~ne kredite u
KM za stanovni{tvo u nove-
mbru i decembru pro{le godi-
ne iznosile 9,68, odnosno 9,67
posto, a u januaru i februaru 2011.
porasle su na 10,45, odnosno 10,22
posto.
Sli~no je i s dugoro~nim kredi-
tima u istoj kategoriji. Visina kama-
te u novembru je iznosila 9,09, u de-
cembru 9,10, u januaru 9,93, a u fe-
bruaru 9,31 posto.
Za stanovni{tvo su porasle i
kamatne stope na kratkoro~ne kr-
edite u KM s valutnom klauzulom.
U novembru 2010. kamata je izno-
sila 9,39 posto, mjesec kasnije po-
rasla je na 9,51, u januaru 2011. na
10,45, a u februaru na 10,61 posto.
Kada je rije~ o dugoro~nim kr-
editima u toj kategoriji, kamata se
kretala od 8,60 posto u novembru,
8,70 u decembru, 8,48 u januaru, da
bi se u februaru popela na 8,77 po-
sto. B. TURKOVI]
Podaci su prosjeci odobrenih kredita
Po~etkom godine porasle su i
kamatne stope na kratkoro~ne
kredite po kreditnim karticama za
stanovni{tvo. U novembru i dece-
mbru 2010. one su iznosile 11,94,
odnosno 11,93 posto, a u januaru
i februaru ove godine porasle su na
12,37, odnosno 12,02 posto. Ka-
mate na dugoro~ne kredite osta-
le su, uglavnom, iste - 14 posto u
novembru i decembru, 13,99 u ja-
nuaru i 14 posto u februaru.
Kreditne kartice
Glavnokomanduju}i NATO-
a u Afganistanu, ameri~ki gene-
ral Petreus (Petraeus), paljenje
Kur’ana od 20. marta ispravno je
opisao kao ~in „mr`nje, krajnjeg
nepo{tovanja i enormne netole-
rantnosti“. Jer, jedan lokalni
ameri~ki sve}enik, kojem niko le-
galno nije na vrijeme stavio soli
na rep, uspio je, kako to ve} du-
go prijeti, proizvesti globalne
posljedice.
Naravno, u pravu je predsje-
dnik Obama kada ka`e da ni
ovakvo (ne)djelo, koje je osudio
kao „ekstremnu netoleranciju i
netrpeljivost“ prema islamu, ne
opravdava ubijanje nevinih ljudi!
Iz osvete je u Afganistanu ve} po-
bijeno vi{e od 20 civila i radnika
Ujedinjenih naroda. To je, zapr-
avo, sasvim neislamski ~in!
No, odgovornost ne le`i samo
na ekscentri~nom popu s Floride!
Odgovornost za svu tu „kolateral-
nu {tetu“ koja se pla}a ljudskim
`ivotima treba ve} sasvim precizno
fakturirati na prave adrese.
Predugo se, naime, tolerira
potpirivanje ignorantskog poi-
manja islama, upravo u nekim
ameri~kim medijima. Sve to o~ito
konzumira i prevelika koli~ina pi-
romana raznih fela, {irom svije-
ta. Tim autorima (medijske)
mr`nje dugo se ne odgovara isti-
nskim i njima prigodnim zna-
nstvenim, umjesto uli~nim kontr-
aargumentima lin~a.
Nema jo{ ta~ke i na simplifici-
ranu verziju „Bu{ove doktrine“,
koju je ovaj teksa{ki kauboj ~ak i
izgovorio, spominju}i „kri`arske
ratove“ protiv neistomi{ljenika. To
kao da ostaje i baterija za punjenje
rezervoara, u biti, „dobrovoljaca“
za produ`ene ameri~ke ratove.
Demoniziranje muslimana
potrajalo je suvi{e dugo uo~i i to-
kom ratnih pohoda na Irak i
Afganistan! Otuda je sada shva-
tljiv i Obamin naknadni oprez u
vezi s Libijom. Na`alost, primje-
tno kasne i du`nosnici Organiza-
cije islamske konferencije (OIC),
koji }e ove sedmice imati susret
s generalnim sekretarom UN-a
Ban Ki-munom. Na dnevnom
redu je monitoring ljudskih pra-
va u izra`enom trendu islamofo-
bije u mnogim (zapadnim) ze-
mljama.
Ali, pametne glave iz OIC-a
moraju mnogo vi{e raditi da „za-
ludjelim“ zapadnjacima sasvim
konkretno i najjednostavnije
objasne da je Kur’an i njhova
Knjiga, jer sadr`i i biblijsko {tivo,
koje poziva na po{tivanje svih
Bo`ijih poslanika od Ibrahima
(Abraham) do Isaa (Isus). I Mu-
hammeda.
Biv{a zgrada Ameri~ke ambasade: Ogroman prostor
Prema podacima Centralne banke BiH
Pove}ane kamate
za stanovni{tvo!
C
U januaru i februaru ove godine kamatne stope
uglavnom vi{e nego krajem 2010.
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 4
Uni{ten plakat Zvonka Juri{i}a
Nepoznate osobe u no}i s
nedjelje na ponedjeljak i{ar-
ale su crvenom bojom plakat
predsjednika HSP-a BiH
Zvonka Juri{i}a na zgradi u
kojoj se nalazi centrala ove
stranke u Liska ulici u Mo-
staru.
Tako|er, na centrali
HSP-a ispisani su grafiti
„Jude“ i „SDP“, a crvenom
bojom nacrtana je i zvijezda
petokraka. Prilikom dola-
ska u sjedi{te stranke ~lanovi
HSP-a zatekli su svezanog
pijetla ispred ulaza.
Mostarska policija ju~er
je u jutarnjim satima na li-
cu mjesta napravila uvi|aj.
A. Du.
Vandalizam u Mostaru
Na sjedi{tu HSP-a
natpisi ’SDP’ i ’Jude’
U mjestu Matina kod
Novog [ehera, u op}ini
@ep~e, tokom vikenda oskr-
navljen je spomenik poginu-
lim braniteljima {eherskog
kraja. Nedaleko od spomeni-
ka s kojeg su poskidane me-
rmerne plo~e te{ke vi{e od
stotinu kilograma o{te}ena je
i zavjetna kapela.
Prema rije~ima mje{tani-
na i op}inskog vije}nika Mi-
rka D`ambe, o{te}enje na
spomen-obilje`ju prvi su pr-
imijetili djeca i `ene koji su
do{li na molitvu.
- Mermerne plo~e sa spo-
menika, na kojima su uklesa-
na imena poginulih branite-
lja, bukvaklno su odvaljene i
ba~ene u neposrednoj blizini,
dok su oko kapele bili razba-
cani i porazbijani predmeti iz
kapele. Ovo sigurno, s obzir-
om na te`inu plo~a, nisu mo-
gla uraditi djeca, nego odrasle
osobe - isti~e D`ambo.
Policija je obavila uvi|aj
i provodi istragu. Vandalski
~in osudili su sva branite-
ljska udru`enja i ~elnici
op}ine @ep~e. R. Ag.
Ministarstvo unutra{njih
poslova (MUP) Livanjskog
kantona (LK) jedino je u
BiH ~iji policijski slu`beni-
ci i ovla{tena lica nemaju
zvani~na obilje`ja - policijske
iskaznice i zna~ke na unifo-
rmama i kapama, a akredita-
cije koje su svojevremeno
dobili od IPTF-a (Me|unar-
odna policijska misija u BiH)
odavno su prestale va`iti.
Portparol uprave policije
MUP-a LK Ivica Vrdoljak
potvrdio je za Srnu da, uprkos
brojnim zahtjevima ~elnika
Kantonalnog MUP-a i Sindi-
kata policije, Vlada LK nije do-
stavila u skup{tinsku procedu-
ru prijedlog zakona o obilje`ji-
ma policijskih slu`benika.
Odlukom Ustavnog suda
FBiH iz 1998. godine, odre-
dbe kantonalnog Ustava ko-
je se odnose na naziv
„Hercegbosanska `upanija“
te grb i zastavu progla{ene su
neustavnim, jer se simboli
LK ve`u uz obilje`ja samo
jednog, hrvatskog naroda.
Vlada nije dostavila prijedlog zakona
Policija LK jedina u BiH
bez zvani~nih obilje`ja
U Komemorativnom ce-
ntru u Tuzli ju~er je identi-
ficirano osam `rtava
bo{nja~ke nacionalnosti, na-
stradalih tokom rata od 1992.
do 1995. godine na podru~ju
op}ina Bratunac, Zvornik,
Mili}i, [ekovi}i i Vlasenica.
Posmrtni ostaci osam
identificiranih osoba ekshu-
mirani su iz sekundarnih
masovnih grobnica Crni vrh,
Blje~eva i Pelemi{i te iz pr-
imarne masovne grobnice
[ahbegovi}i.
Identificirani su su: [em-
sudin (Selmo) Hasanovi},
Jasmina (Osman) Huremo-
vi}, Ajka (Mehmed) Huri},
Murat (Me{a) Muratovi},
Mirsad (Aljo) Osmi}, Me-
hmed (Raif) Pa{agi}, Mefa-
il (Rasim) Salihovi} i Abdu-
lkadir (Mujaga) Suba{i}.
SRBIJA Na osnovu potjernice tu`ila{tva iz Hrvatske
Uhap{en Bo`idar Vu~urevi}!
Vu~urevi} u petak oti{ao na sijelo Trebinjaca u Ba~koj Palanci z Procedura za izru~enje
Hrvatskoj z U granatiranjima Dubrovnika stradala 91 osoba, a 200 ih ranjeno
Pripadnici MUP-a Srbi-
je uhapsili su ju~er oko 13 sa-
ti na grani~nom prijelazu
Karakaj izme|u Zvornika i
Malog Zvornika u Srbiji ra-
tnog gradona~elnika Trebi-
nja i jednog od osniva~a Sr-
pske demokratske stranke
(SDS) Bo`idara Vu~urevi}a,
potvr|eno je „Dnevnom ava-
zu“ iz Vlade Srbije.
Uznemirena supruga
Vu~urevi} je odmah na-
kon hap{enja prevezen u Po-
licijsku stanicu u Malom Zvo-
rniku. Kako je „Dnevnom
avazu“ potvrdio izvor iz Vla-
de Srbije, Vu~urevi} je
uhap{en po me|unarodnoj
potjernici iz Hrvatske.
Isti izvor rekao je da sada
slijedi procedura ekstradicije
Hrvatskoj, koja Vu~urevi}a
potra`uje jo{ od oktobra 2008.
godine. Izru~enje je mogu}e
jer, prema informacijama ko-
jima se sada raspola`e, Vu~ur-
evi} ima samo dr`avljanstvo
BiH. U MUP-u Srbije nisu
`eljeli govoriti o ovom slu~aju,
dok portparol srbijanskog
Tu`ila{tva za ratne zlo~ine
Bruno Vekari} nije odgovar-
ao na novinarske pozive.
Vu~urevi}eva supruga
Danica za hap{enje je sa-
znala od novinara „Dnevnog
avaza“, ne{to prije 16 sati.
- On je trebao danas
(ponedjeljak, op. a.) do}i
ku}i. Jutros me zvao i rekao
da }e krenuti. U Srbiju je
oti{ao u petak. I{ao je na ne-
ko sijelo, ne znam ni ja, ta-
mo kod Ba~ke Palanke. Ta-
mo ima dosta na{ih ljudi...
Zvali su ga. Ja, Boga mi,
vjerujem da je istina da je
uhap{en... Ni{ta ne mogu
re}i o tome. Ne znam ni{ta...
- kazala je uznemirena Dani-
ca Vu~urevi} za „Avaz“.
Portparol MUP-a Hrva-
tske Krunoslav Borovec nije
`elio komentirati hap{enje
Vu~urevi}a, jer, kako ka`e,
„jo{ nema potvrdu hap{enja“.
Vu~urevi}a @upanijsko
dr`avno odvjetni{tvo Dubr-
ovnik tereti za ratni zlo~in
protiv civilnog stanovni{tva
i uni{tavanje kulturnih i po-
vijesnih spomenika. Smatra
se odgovornim da je tokom
1991. godine pa do 29. okto-
bra 1995. kao predsjednik
Skup{tine op}ine Trebinje,
predsjednik tzv. srpske auto-
nomne oblasti Hercegovi-
ne, predsjednik kriznog
{taba i ratnog {taba op}ine
Trebinje te predsjednik ra-
tnog predsjedni{tva op}ine
Trebinje, planirao, podsti-
cao, nalo`io i na drugi na~in
pomogao u provo|enju ide-
je takozvane velike Srbije.
Na tome je, kako je nave-
deno u optu`nici, djelovao
individualno i u saradnji s
Radovanom Karad`i}em, a
cilj im je bio okupacija i pr-
ipajanje dijelova teritorija
Republike Hrvatske te pro-
tjerivanje hrvatskog stano-
vni{tva s tih podru~ja.
Morinje i Bile}a
Nadalje, tereti se da je u
septembru 1991. na podru~ju
op}ine Trebinje naredio mo-
bilizaciju teritorijalne odbr-
ane i formiranje jedinica spe-
cijalne policije kojima je po-
punjavao jedinice JNA. Te je-
dinice su 1. oktobra 1991. s
podru~ja Hercegovine i Crne
Gore napale Hrvatsku.
- Te su jedinice do 26.
oktobra 1991. privremeno
okupirale podru~je od Pre-
vlake do Stona, a grad Dubr-
ovnik dr`ale u potpunoj blo-
kadi. U napadima su postu-
pali protivno odredbama
me|unarodnih konvencija,
odnosno namjerno i bezobzi-
rno granatirali civilne obje-
kte i spomenike kulture, pri
~emu je poginuo 91 civil, a
200 civila je ranjeno, dok su
u okupiranim mjestima
uni{tavali, palili i plja~kali
gospodarske objekte i imovi-
nu civila, a ljude vodili u lo-
gore Morinje i Bile}a - navo-
di se u optu`nici iz Hrvatske.
Vu~urevi} je ju~er novi-
narima potvrdio da je prive-
den po potjernici Hrvtske
zbog optu`nice dubrova~kog
tu`ila{tva i da se nalazi u
Vi{em sudu u [apcu.
- Ljudi imaju potjernicu,
tu la`nu monta`u dubro-
va~kog tu`ila{tva i rade svoj
posao. Srbija }e odlu~iti da li
}u biti zadr`an. Meni je sve-
jedno. Ako me budu lijepo
gledali, ostat }u i du`e - re-
kao je Vu~urevi}. F. VELE
Vu~urevi}: Te{ki zlo~ini trebinjskog na~elnika
Odre|en
pritvor
U Vi{em sudu u [apcu
je Vu~urevi} saslu{an, izja-
vio je za agenciju Beta por-
tparol Suda Slobodan Veli-
savljevi}. Vu~urevi}u je
sino} odre|en pritvor.
Srpska demokratska
stranka tra`i od vlasti Srbi-
je da odmah oslobode
Vu~urevi}a i da ’’prekinu s
hap{enjem nevinih Srba po
potjernicama Hrvatske, ko-
ja sopstvene zlo~ine i
etni~ko ~i{}enje Srba po-
ku{ava sakriti montira-
njem optu`nica protiv
onih koji su branili srpski
narod’’.
Prije rata Vu~urevi} je
bio voza~ kamiona. Ostat
}e upam}en po svojoj izja-
vi: „Ako bude potrebno,
izgradit }emo ljep{i i star-
iji Dubrovnik.“ Radovana
Karad`i}a uvijek je simpa-
tizirao. Obo`avao je Ra-
tka Mladi}a, za kojeg tvr-
di da „nije ratni zlo~inac
ve} profesionalni vojnik“.
Tvrdio je da je „Amerika
prevarila Radovana Kar-
ad`i}a“.
„Izgradit }emo stariji Dubrovnik“
Tu`ila{tvo Hercego-
va~ko-neretvanskog kantona
svojevremeno je, tako|er,
pokrenulo istra`ne radnje
protiv Vu~urevi}a, o ~emu je
„Avaz“ prvi pisao. On se te-
retio za zlo~ine nad trebi-
njskim Bo{njacima i Hrvati-
ma. Glavni tu`ilac HNK Ni-
jaz Mehmedba{i} izjavio je
ranije da je predmet poslan
na ocjenu Tu`ila{tvu BiH,
koje treba odlu~iti gdje }e se
voditi taj proces. U Dr-
`avnom tu`ila{tvu potvrdili
su nam da se slu~aj „Vu~ure-
vi}“ nalazi me|u predmeti-
ma u tom tu`ila{tvu.
Istraga i o zlo~inima u BiH
U Komemorativnom centru u Tuzli
Identificirano osam bo{nja~kih `rtava
D`ambo pored o{te}enog spomenika
U mjestu Matina kod @ep~a
Oskrnavljeno
spomen-obilje`je HVO-a
pogledi
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2010. 5
Gar~evi}: Hrabrost i humanost na djelu
Delvin Gar~evi} jedan je
od skromnih Gora`dana ko-
ji su svoju hrabrost i huma-
nost pokazali u vrijeme ka-
da su u prvom planu neke
druge ljudske osobine te se
tako pridru`io plejadi ljudi
zbog kojih se s ponosom
izgovara Gora`de kao mje-
sto stanovanja.
Prije nekoliko dana na pu-
tu u grad ugledao je su-
gra|ane koji dozivaju u po-
mo}, a potom i trinaestogo-
di{njeg dje~aka Ermina Ha-
skovi}a kako gubi bitku s br-
zacima ledene Drine. Nekoli-
ko minuta oklijevanja odnije-
lo bi `ivot djeteta, ali po`rtvo-
vani vatrogasac, za{titar go-
ra`danskog „Ginexa“, bez
imalo oklijevanja sko~io je u
rijeku, iako je samo nekoliko
mjeseci ranije prele`ao te{ku
upalu plu}a.
Dje~aka je izvukao na
obalu, gdje mu je pru`io prvu
pomo} i predao ga patroli po-
licije koja ga je prevezla do
Urgentnog centra. Odbiv{i
prijedlog okupljenih da pozo-
vu kamere, skromni Delvin
vratio se ku}i, presvukao se, a
potom oti{ao u grad da s pri-
jateljima popije kafu.
Delvin Gar~evi}, skromni
heroj iz kom{iluka, ro|en je
11. oktobra 1979. godine u
Gora`du, a po zanimanju je te-
hni~ar drumskog saobra}aja.
Razveden je i otac jednog dje-
teta. A. BAJRAMOVI]
Li~nost dana Delvin Gar~evi}
Heroj iz kom{iluka
Pokazao je da jo{ ima ljudi spremnih
da se `rtvuju i priteknu u pomo}
FBiH Bora~ka udru`enja o rebalansu bud`eta
Na invalidninama
ne smiju {tedjeti
Vlada u{tede mo`e praviti samo na platama bud`etskih korisnika, ka`e Izet Gani}
O~ekujemo da }e rebala-
nsom bud`eta Federacije
BiH biti nadokna|en ma-
njak od oko deset miliona
KM, koliko je potrebno da
invalidnine ostanu na
pro{logodi{njem nivou. No,
kada je u pitanju dug od 50
miliona KM, nismo optimi-
sti da }e se taj iznos mo}i
nama}i rebalansom, kazao
nam je Safet Red`i}, pre-
dsjednik Saveza RVI BiH.
- Federalna vlada za-
du`ila je resorna ministar-
stva da formiraju ekspertnu
grupu sastavljenu od ekono-
mista i pravnika. Grupa bi
trebala razmotriti koji su za-
htjevi opravdani te dati pr-
ijedlog Vladi {ta da ~ini u
vezi s na{im zahtjevima. Na-
damo se da }emo se slo`iti s
nalazom grupe, ali ako ne
na|emo rje{enje, uvijek
ostaje mogu}nost sudske na-
plate tro{kova - isti~e
Red`i}.
Sli~nog je stava Izet Ga-
ni}, predsjednik Organiza-
cije porodica {ehida i pogi-
nulih boraca FBiH.
- Potrebno je na{im ko-
risnicima razjasniti da na-
knade nemaju karakter ja-
vne potro{nje, ve} je u pita-
nju ratna {teta, pa se na nji-
ma ne smiju vr{iti i u{tede.
Tako|er, ni penzioneri ne
bi smjeli trpjeti, jer su pe-
nzije jedna vrsta {tednje,
ljudi su to zaradili. Vlada
u{tede mo`e raditi samo na
platama bud`etskih korisni-
ka - nagla{ava Gani}.
M. AVDI]
Sjednica Skup{tine ZHK
Izabrana ~etiri delegata
za Dom naroda FBiH
Skup{tina Zapa-
dnohercegova~kog
kantona (ZHK) iza-
brala je ju~er ~etiri
delegata za Dom na-
roda Federalnog pa-
rlamenta, ~ime je
okon~an ovaj proces.
Iz reda hrvatskog
naroda izabrani su
Tomislav Mandi} iz
HDZ-a BiH i Milje-
nko Bandur iz HDZ-a 1990,
dok iz reda bo{nja~kog i sr-
pskog naroda u Dom naroda
FBiH idu Mukadesa Anado-
lac i Slobodan Tomi} iz
NSRzB-a. O tome kada }e
biti imenovano rukovodstvo
Skup{tine kao i mandatar
budu}eg sastava Vlade ZHK
ju~er nije bilo rije~i. A. Du.
Spec
zPredsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} pr-
edvodit }e danas delegaciju parlamenta RS u posjeti Skup{ti-
ni Vojvodine, sa ~ijim }e predsjednikom [andorom Ege-
re{ijem potpisati protokol o namjerama, javila je Onasa.
Posljedice Bajramovi}evog sporazuma sa strankama
Zbog potpisivanja proto-
kola o saradnji Saveza samo-
stalnih sindikata (SSS) BiH
s ~etiri stranke potpisnice
platforme SDP, SDA, HSP
i NSRzB po~elo je prvo osi-
panje Unije sindikata FBiH.
Kako je za „Dnevni
avaz“ potvrdio Mate La`eta,
predsjednik Sindikata ra-
dnika MUP-a Zapadnoher-
cegova~kog kantona, ova i
sindikalna organizacija poli-
cijskih slu`benika u Liva-
njskom kantonu donijele su
ju~er odluke o istupanju iz
Unije sindikata policije
FBiH.
La`eta je kazao da su
odluke donesene zbog toga
jer su ~elnik SSS-a BiH Is-
met Bajramovi} odnosno pr-
edsjednik Unije sindikata
policije FBiH Halid Ganija
potpisali sporazum s tim pa-
rtijama mnogo prije formira-
nja federalne vlasti.
- Stavili su svoje potpise
na taj sporazum i automa-
tski se stavili u slu`bu ovih
stranaka. Sada }e, dakle, kr-
ovni sindikat sura|ivati s
tim politi~kim strankama, a
ne s vlastima. To je nedopu-
stivo! Sindikati policije iz
Ljubu{kog, Livna i Ora{ja
usprotivili su se tom spora-
zumu i tra`ili smo sankcije
unutar sindikata. S obzirom
na to da ni{ta od toga nije
bilo, odlu~ili smo istupiti -
rekao je La`eta i dodao da }e
vrlo brzo istu odluku doni-
jeti i Sindikat policije Posa-
vskog kantona. A. Du.
S ju~era{nje sjednice
Sindikati policija ZHK i LK
istupili iz Unije sindikata
Bajramovi} i Ganija stavili se u slu`bu platforma{a
Bajramovi}:
Izazvao
osipanje
La`eta:
To je
nedopustivo
Vlada FBiH invalidima duguje 50 miliona KM (Foto: Arhiv „Avaza“)
Brojke
X164 miliona KM manji bud`et nego lani
X10 miliona KM jo{ tra`e ratni vojni invalidi
X50miliona KM iznosi stari dug Vlade FBiH {ehid-
skim porodicama i RVI
X50miliona KM duguje Vlada FBiH neratnim invalidima
X45 miliona KM tra`e penzioneri
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 6
[ta drugi pi{u
Izle`avanje na pla`ama {irom svijeta
[vedski magazin „Ame-
lia“ raspisao je konkurs za te-
stere pla`a. Sretnici koji do-
biju ovaj posao provest }e
~etiri sedmice testiraju}i
pla`e {irom svijeta.
- Posao zahtijeva izle`ava-
nje na pla`i, ispijanje vina u
lokalnim tavernama i ostale
stvari koje ljudi rade kada su
na pla`i. Na odre|enim
pla`ama od testera }e se zahti-
jevati isprobavanje masa`a,
pi}a, zatim ronjenje i ~itanje
knjiga - pi{e u oglasu za novi
najbolji posao na svijetu.
Kandidati moraju znati
plivati, biti spremni da rade
dokasno u no}, kao i sposo-
bni da se odmaraju i ne rade
ni{ta tokom du`eg vreme-
nskog perioda.
- Za samo nekoliko sati
dobili smo stotine prijava -
otkrila je urednica ~asopisa
Asa Lundegard.
Osim izle`avanja i u`ivanja
u no}nom `ivotu, testeri }e
morati svakodnevno putem
bloga opisivati svoja iskustva.
Voza~ica je iz za sada nepo-
znatog razloga automobilom
sletjela sa {estog sprata parki-
nga u Melburnu. S visine od
oko 30 metara auto je pao na
ulicu. Staklo se razletjelo na
sve strane, a `ena je ostala za-
robljena u olupini. Prilikom
pada automobil se, kao u akci-
onim filmovima, odbijao od
susjedne dvije zgrade.
Automobil se prevrnuo
na suvoza~evu stranu. Povr-
ije|enu `enu prevezli su u
bolnicu, gdje su joj previli
posjekotine koje je zadobila
u padu. Bolni~arima je treba-
lo oko 20 minuta do do|u do
povrije|ene `ene jer je auto-
mobil bio potpuno uni{ten.
Iz policije ka`u da se
{teta na automobilu ne}e
mo}i sanirati te da }e im tr-
ebati dani da ga izvuku vani
po{to je zaglavljen izme|u
dviju zgrada.
Amerikanac ^es Mekfili
(Chas McFeely, 40) na inte-
rnetu tra`i da ga upoznaju s
djevojkama, a onome ko mu
dovede onu pravu dat }e
10.000 dolara. Na internetu
je izradio svoju stranicu ho-
okchasup.com te objavio
svoje interese i karakteristi-
ke koje tra`i kod djevojaka.
O sebi je napisao da `ivi u
San Francisku te kako ne bi
`elio `ivjeti nigdje drugo,
da voli ~itati i da se trudi bi-
ti dobar i dare`ljiv.
Ka`e i da je spreman
odmah zasnovati porodicu.
Do sada mu se javilo oko 700
ljudi, a s jednom od djevoja-
ka iza{ao je na pi}e. Ka`e da
nije bilo hemije kakvu je
tra`io te nastavlja dalje.
Spec
zU mnogim dr`avama jugoisto~ne Azije dijelove ti-
jela zmija otrovnica mije{aju s alkoholom i tako, navo-
dno, dobivaju ljekovite napitke. Kao {to je to nekada bio
slu~aj sa zmijskim uljem, dana{nji nadriljekari na ovaj
na~in, navodno, unapre|uju vitalnost i seksualnu
izdr`ljivost, pove}avaju snagu, lije~e }elavost, popravlja-
ju vid i uklanjaju posljedice te{kih bolesti.
Novi najbolji posao na svijetu
Testeri pla`a za [ve|ane
@enu izvla~ili 20 minuta
Automobil pao sa {estog sprata
Australku izvukli `ivu
Oglas na internetu
Za pravu djevojku 10.000 dolara
Slabi efekti sankcija u manjem entitetu
Gra|ani ne vide ni`e cijene
Tr`i{na inspekcija u RS
je od stupanja na snagu no-
ve uredbe Vlade RS o sma-
njenju mar`i izvr{ila 127 ko-
ntrola, u 11 slu~ajeva utvrdi-
la je nepravilnosti i izrekla
kazne od 156.000 maraka, ja-
vila je Fena.
Nakon tri sedmice pri-
mjene uredbe o smanjenju
mar`i na osnovne `ivotne
namirnice s 10 na osam po-
sto u maloprodaji, a u vele-
prodaji s osam na {est posto,
gra|ani u RS upozoravaju da
nije do{lo do smanjenja cije-
na i da su one gotovo iste ili
ni`e za svega dva do tri feni-
nga, pa efekte ove Vladine
intervencije nisu ni osjetili.
I dok su trgovci pod ko-
ntrolama, a potro{a~i ne vi-
de sni`ene cijena, u Minista-
rstvu trgovine i turizma RS
tvrde da efekti tek trebaju
uslijediti. Me|utim, uredba
je ograni~ena samo na dva
mjeseca, a privrednici su na
startu upozoravali da }e Vla-
dine mjere imati negativne
utjecaje, posebno na male
poduzetnike.
Na te~aju iz ginekolo{ke laparoskopije u Sarajevu
Doma}i ljekari u`ivo pratili operacije `ena
Zahvate obavili svjetski stru~njaci, me|u kojima i doc. dr. Re{ad Pa{i}, koji `ivi i radi u SAD
Svjetski stru~njaci, preda-
va~i na „Te~aju iz gineko-
lo{ke laparoskopije i hister-
oskopije“, koji se odr`ava u
novoj Ginekolo{koj klinici u
Sarajevu, s doma}im medici-
narima ju~er su operirali
~etiri bh. `ene koje su imale
ginekolo{kih problema.
Operacije su iz sala pu-
tem videolinka u`ivo pre-
no{ene za u~esnike te~aja
koji je organizirala Asocija-
cija za ginekolo{ku laparo-
skopiju BiH.
Voditelj te~aja je me|-
unarodno priznati stru~njak
laparoskopske hirurgije doc.
dr. Re{ad Pa{i}, ro|en u Sa-
rajevu, a koji `ivi i radi u
SAD. Trenutno obavlja fu-
nkciju direktora Centra za
minimalno-invazivnu hiru-
rgiju ameri~kog Univerzi-
teta u Luilvilu.
Osim Pa{i}a, predavanja za
bh. ljekare odr`ale su i njego-
ve kolege iz SAD i Francuske,
zatim dr. Edin Alagi} iz Nor-
ve{ke i drugi. Oni su, izme|u
ostalog, govorili o laparosko-
pskom tretmanu tumora i va-
nmaterni~ne trudno}e, ukla-
njanju mioma i cisti, elektro i
robotskoj hirurgiji.
Kako nam je kazala prof.
dr. Sebija Izetbegovi}, direkto-
rica Disciplina ginekologija,
aku{erstvo i pedijatrija KCUS-
a, ju~era{nji dan protekao je u
znaku operativnih zahvata, a
te~aj zavr{ava danas nizom
predavanja doma}ih i stranih
stru~njaka. E. Ha.
Poskupljenje osnovnih na-
mirnica koje je po~elo krajem
decembra pro{le godine i na-
stavilo se po~etkom ove, napo-
kon, stagnira. U potro{a~kim
udru`enjima isti~u da to nije
dobra vijest jer bi, prema
svim pokazateljima, cijene
osnovnih prehrambenih arti-
kala trebale padati.
- Iznena|uju}e je to {to
i pored pada cijena p{enice i
drugih `itarica na svjetskom
tr`i{tu cijene bra{na i hljeba
i dalje rastu. Dodu{e, u ma-
lim procentima, ali je ipak
pojeftinjenje. Ponavlja nam
se situacija iz 2008. godine,
kada su `itarice na berzama
padale, a mlinari i pekari
dizali su cijene - kazao nam
je ekonomski stru~njak Dr-
agovan Petrovi} iz banja-
lu~kog Pokreta potro{a~a.
Dodaje da }e cijene p{eni-
ce i dalje nastaviti padati, a
trebalo bi do}i i do pojefti-
njenja bra{na, ulja i mlijeka.
- [e}er, vjerovatno, ne}e
pojeftiniti, ali, sre}om, on
nije dominantan u potro-
{a~koj korpi i ne u~estvuje
previ{e u tro{kovima prehr-
ane. U posljednjih desetak
dana do{lo je do pojeftinje-
nja vo}a i povr}a, no to je re-
zultat slabe potra`nje, jer su
cijene bile previsoke - isti~e
Petrovi}. M. AVDI]
S jedne do ranijih operacija hirurga Pa{i}a
Cijene osnovnih namirnica (u KM)
Hljeb (1kg) Bra{no (1kg) Mlijeko (1l) Ulje(1l)
FBiH RS FBiH RS FBiH RS FBiH RS
Januar 2,29 2,00 1,18 1,10 1,44 1,55 2,93 3,00
Februar 2,51 2,00 1,29 1,40 1,42 1,55 2,98 3,00
Mart 2,53 2,00 1,33 1,42 1,42 1,55 3,05 3,00
STANDARD Potro{a~ka udru`enja upozoravaju
Cijene namirnica bi
trebale po~eti padati
Iznena|uju}e je to {to i pored pojeftinjenja p{enice i drugih `itarica na
svjetskom tr`i{tu cijene bra{na i hljeba i dalje rastu
Sada je red da
pojeftini hrana
mozaik
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011.
7
Zvjezdan Misimovi}
Ne smije se igrati
s narodom
- Imamo dva mjeseca do utakmice s Ru-
munijom da se usvoji Statut i nadam se da
}e se to dogoditi. Nadam se i da }e se na}i
pametni ljudi koji se ne}e igrati s narodom
i dr`avom. Poru~ujem im da ne trebaju gle-
dati svoj interes, ve} interes naroda i fudba-
la u BiH. Bila bi {teta da sve uni{te.
(Reprezentativac BiH za „Avazov Sport“)
Selin Dion
Posao mi nije neophodan,
ali volim raditi
- Jo{ sam bolja na bini nego prije. Posao
mi nije neophodan, ali volim raditi, jer me
pjevanje ~ini sretnom. Osje}am se kao vino,
vremenom sam sve bolja. Znam da to ne}e
trajati zauvijek, ali dokle god traje, radit }u.
(Pjeva~ica za „People“)
Mirjana Karanovi}
Ovo je vrijeme kada
dru{tvo ide do|avola
- Samo se bojim da nekoga ne uvrijedim,
ali ovo je vrijeme u kome ne mo`e{ biti sre-
tan jer su ti dodijelili neke nagrade, jer vidi{
da idemo do|avola, ovo dru{tvo za koje sam
se toliko borila i zalagala. Ja ne znam kako da-
lje kada su te toliko iznevjerili i izdali.
(Glumica za „Dnevnik“)
Misimovi}:
Statut }e biti
usvojen
Dion: Kao
vino
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 5. 4. 2011.
5. 4. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 5
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 10C do 19
0
C
6. 4. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 1
0
C do 10
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 13
0
C do 23
0
C
7. 4. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 11
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 18
0
C do 25
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
BIHA]
12
TUZLA
14
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
UTORAK
GORA@DE
14
SRIJEDA ^ETVRTAK
12
17
15
BR^KO
Grad Sarajevo 5. 4. 2011.
Izlazak 5.22 Izlazak 5.45
Zalazak 18.17 Zalazak 20.30
Nakon kratkotrajnog pogor{anja tokom prijepodneva, u drugom dije-
lu dana biometeorolo{ke prilike }e se postepeno popravljati i ve}ina
ljudi }e osjetiti olak{anje. U Hercegovini bi osjetljivim osobama pro-
bleme mogli uzrokovati ja~i udari bure. S dolaskom no}i op}a slika
}e biti ugodnija.
LIVNO
ZENICA
MOSTAR
NEUM
19
SARAJEVO
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
15
BANJA
LUKA
Karanovi}:
Kako dalje
15
13
Obla~no
O~ekuje se prete`no
obla~no vrijeme s
ki{om uglavnom prije
podne. Poslije podne
mjestimi~no na istoku i ce-
ntralnim podru~jima mo`e
pasti jo{ malo ki{e. U drugoj
polovini dana o~ekuje se djeli-
mi~no razvedravanje na jugu,
zapadu i sjeverozapadu zemlje.
Vjetar umjerene ja~ine sjevernog i
sjeverozapadnog smjera, u Hercego-
vini bura.
VRIJEME
DANAS

033/281-393
redakcija@avaz.ba
Na potezu dr`ava i OHR
- Dokad }e se u RS poigravati sa Srebrenicom? Gradnja
crkve kod Poto~ara mo`e se shvatiti jedino kao provokaci-
ja! Taj je narod dovoljno propatio, dovoljno je izmu~en i po-
ni`en da mu ne treba jo{ jedna ovakva situacija. Dr`ava i
OHR su na potezu, a svi Bosanci i Hercegovci stoje iza ma-
jki Srebrenice. (^italac iz Kladnja)
[ta ka`u u narodu
Zamjenik na~elnika
op}ine Srebrenica ]amil Du-
rakovi} ju~er je za „Dnevni
avaz“ potvrdio da se pravo-
slavna crkva na Budaku, u
neposrednoj blizini Memo-
rijalnog centra Poto~ari, gr-
adi bez ikakvih op}inskih
dozvola i saglasnosti. Op}ina
je na gradili{te poslala na-
dle`nog inspektora, koji je,
kako navodi Durakovi},
„naprosto ismijan“.
Patnja povratnika
- Ovdje se sve radi mimo
zakona. Na`alost, ova crkva
najmanje }e slu`iti vjernici-
ma, ona je, to svi znamo, dio
nekog drugog projekta i cilje-
va. Ako se zna da je struja na
mjesto gradnje crkve do{la
dan nakon {to je gradnja za-
po~ela, a da povratnicima u
mjestima koja okru`uju taj
isti prostor „Elektrodistribu-
cija“ odbija priklju~iti struju
i po dvije godine, onda je ja-
sno ko dirigira gradnjom cr-
kve na Budaku. Na`alost, re-
akcije institucija koje u svo-
jim rukama imaju zakon za
sada nema - kazao nam je Du-
rakovi}.
Kako saznajemo, do sada
nije bilo reakcije ni Me|ur-
eligijskog vije}a BiH, iako je
visoki predstavnik u BiH
Valentin Incko (Inzko)
obe}ao da }e tra`iti njihovu
pomo} u ovom slu~aju. Ta-
ko|er, nema reakcije pre-
dstavnika politi~ke i izvr{ne
vlasti u BiH i Federaciji,
posebno ne onih koji, pod
krinkom zastupanja interesa
Bo{njaka u RS, primaju
pla}e u dr`avnim i entite-
tskim institucijama.
Isjekli rastinje
Ina~e, da radovi na crkvi
napreduju iz sata u sat, vidlji-
vo je i golim okom. Gradite-
lji crkve, na ~elu s Du{anom
Ili}em, na ~ijem se priva-
tnom placu gradi crkva, u{li
su i u susjedno bo{nja~ko
imanje, na kome su isjekli sve
rastinje kako bi crkva bila {to
uo~ljivija. A. HAD@I]
@eljko Obradovi} na sjednici „Eurogeographicsa“
Evropski standardi u zemlji{noj administraciji
U Briselu je ovih dana
odr`ana redovna sjednica
Upravnog odbora (UO) Aso-
cijacije agencija za katastar i
kartografiju (Eurogeograph-
ics), kojoj je prisustvovao i
@eljko Obradovi}, direktor
Uprave za geodetske i imovi-
nskopravne poslove FBiH.
Obradovi} je ~lan tog UO.
- Upravni odbor upoznao
sam sa stanjem u zemlji{noj
administraciji u Federaciji
BiH i dr`avi BiH. Naravno,
njih je posebno interesiralo
u kojoj su fazi realizacije pr-
ojekti na kojima zajedno ra-
dimo i u~inci tih projekata
na terenu. Na moje veliko za-
dovoljstvo, informacije koji-
ma oni ve} raspola`u izuze-
tno su povoljne za nas u
BiH, {to zna~i da veoma do-
bro radimo svoj dio posla u
procesu uvo|enja evropskih
standarda u zemlji{noj admi-
nistraciji - isti~e Obradovi}
za na{ list. D. A.
Durakovi}: Mimo zakona
- Op}ina je uputila poziv
episkopu zvorni~ko-tuzla-
nskom Vasiliji Ka~avendi i
muftiji tuzlanskom Huseinu
ef. Kavazovi}u kako bismo to-
kom ove sedmice razgovara-
li o nezakonitoj gradnji crkve
u zoni Memorijalnog centra.
O~ekujemo potvrdu njiho-
vog dolaska - ka`e Durakovi}.
Poziv Ka~avendi i Kavazovi}u
SREBRENICA Nastavljena nezakonita gradnja crkve na Budaku
Durakovi}:
Inspektor ismijan
na gradili{tu
Na`alost, ova crkva najmanje }e
slu`iti vjernicima, ka`e Durakovi}
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 8
Posjete
Radmanovi}
u Bugarskoj
XBugarska i BiH imaju
razvijene bilateralne
odnose, a potrebno je
unaprijediti trgovinsku
saradnju te oblast poljo-
privrede i turizma, ko-
nstatirali su ju~er u Sofi-
ji predsjedavaju}i Pre-
dsjedni{tva BiH Neboj{a
Radmanovi} i bugarski
predsjednik Georgi Pr-
vanov, javila je Srna.
Radmanovi} je zahvalio
Bugarskoj na svemu {to
je u~inila za BiH.
Slu~aj „Markovi}“
Precizirana
optu`nica
XNakon {to je
Tu`ila{tvo BiH precizir-
alo optu`nicu protiv Mi-
odraga Markovi}a,
biv{eg pripadnika Vojske
RS, optu`enog za ratni
zlo~in u Doboju, Sudsko
vije}e zakazalo je
izno{enje zavr{nih rije~i
za sutra, javila je Fena.
Tu`ila{tvo BiH precizir-
alo je optu`nicu protiv
Markovi}a u dijelu koji
se odnosi na datum
izvr{enja i vrstu kri-
vi~nog djela te, djeli-
mi~no, ~injeni~ni opis.
Region
Okupljanje
sindikata
XPredsjednik Saveza sa-
mostalnih sindikata Srbi-
je Ljubisav Orbovi} naja-
vio je ju~er zajedni~ke
akcije sindikata s prosto-
ra biv{e Jugoslavije.
- Sindikati iz Srbije, Slo-
venije, BiH, Crne Gore,
Hrvatske i Makedonije
ubudu}e }e sara|ivati u
pripremi zakona koji se
ti~u prava iz rada i u or-
ganizaciji zajedni~kih
protesta u slu~aju kad su
ugro`ena prava zaposle-
nih u nekoj od biv{ih ju-
goslavenskih republika -
rekao je Orbovi} za Be-
tu.
Risti} i Devi}
Zavr{en dokazni
postupak
XPred Kantonalnim
sudom u Biha}u
okon~an je dokazni po-
stupak protiv Lazara Ri-
sti}a i Predraga Devi}a,
optu`enih za zlo~in
po~injen nad civilnim
stanovni{tvom na po-
dru~ju Sanskog Mosta.
Izno{enje zavr{nih rije~i
Tu`ila{tva i odbrane za-
kazano je za 26. april.
Radmanovi} i Parvanov
Predsj-
e d n i c a
Udru`enja
„@ene Sre-
breni ce“
Hajra ]a-
ti} kazala
je za na{
list da je
uop}e ne
iznena|-
uje odluka Srbije da nagr-
adi svoje zlo~ince.
- Oni su za njih heroji. I
Mladi} i Karad`i}, ali i mno-
gi drugi. [ta drugo o~ekiva-
ti od Srbije, koja je bila agr-
esor na BiH - kratko je kaza-
la ]ati}.
Oni su za
njih heroji
SKANDALOZNO Jo{ jedan dokaz o agresiji isto~nih susjeda
Srbija nagra|uje oficire koji
su napadali BiH i Hrvatsku!
Odlikovani }e biti najbolji od najboljih, ka`e pukovnik Risti} z Me|u onima koji bi mogli dobiti priznanja
su i Milutin Kukanjac, Milan Aksentijevi}, Mom~ilo Peri{i}...
Srbija jo{ jednom nespo-
rno dokazuje svoje u~e{}e u
agresiji na BiH! Ministarstvo
odbrane Srbije, naime, do
kraja prolje}a podijelit }e
vojne spomen-medalje
u~esnicima u ratu na po-
dru~ju biv{e Jugoslavije,
odnosno u na{oj zemlji i
Hrvatskoj.
To je u razgovoru za beo-
gradsku „Politiku“ potvrdio
pukovnik Sla|an Risti},
na~elnik Uprave za tradiciju,
standard i veterane Minista-
rstva odbrane. Srbijansko mi-
nistarstvo, naime, donijelo je
Pravilnik o vojnim spomen-
medaljama i vojnim spomeni-
cima, kojim se za pripadnike
srpske vojske uspostavljaju
spomen-medalje za u~estvo-
vanje u borbenim djelova-
njima na teritoriji SFRJ, SRJ
i Republike Srbije.
- U toj grupi, kao i u
onoj prethodnoj, bit }e odli-
kovani najbolji od najbo-
ljih. Da bi dobili odlikovanje
za u~e{}e u borbenim de-
jstvima na teritoriji SFRJ i
SRJ, lica moraju da imaju
dokaze da su bili tamo i da
nisu u~inili ne{to {to je su-
protno odredbama me|una-
rodnog humanitarnog i ra-
tnog prava - kazao je puko-
vnik Risti} za beogradsku
„Politiku“.
Postoji, pojasnio je, osam
vrsta vojnih spomen-meda-
lja i one se dodjeljuju za re-
vnosnu vojnu slu`bu, ranja-
vanje u borbenim djelovanji-
ma, u~e{}e u borbenim dje-
lovanjima na teritoriji SFRJ,
SRJ i Republike Srbije,
u~e{}e u multinacionalnim
operacijama na op}im, logi-
sti~kim i komandno-{ta-
bnim du`nostima... Vojne
spomenice dodjeljivat }e se
i povodom jubileja i prve }e
biti uru~ene 2014. godine
povodom proslave 210 godi-
na postojanja Vojske Srbije
i dr`ave Srbije!
Ovo zna~i da bi me|u
odlikovanim, primjerice,
mogli biti zlo~inac Ratko
Mladi}, komandant Druge
vojne oblasti JNA Milutin
Kukanjac, generali Milan
Aksentijevi} i Mom~ilo Pe-
ri{i}... F. V.
Visoki predstavnik i spe-
cijalni predstavnik Evropske
unije (EUSR) Valentin Incko
(Inzko) danas }e informirati
Politi~ko-sigurnosni komi-
tet EU u Briselu o stanju u
Bosni i Hercegovini.
Kako saznaje „Dnevni
avaz“, Incko }e upozoriti na
opasnu situaciju u na{oj zemlji.
- Ve} pet godina BiH ide
nizbrdo. To je sistemski pro-
blem koji se mora rije{iti.
Vjerujem da }e poja~ani
anga`man EU donijeti bolji-
tak kako dr`avi tako i gra|ani-
ma - navedeno je u obra}anju
visokog predstavnika koje }e
on izlo`iti danas.
Incko }e, nadalje, ukaza-
ti da su bh. gra|ani `rtve po-
liti~kog zastoja te da jo{ po-
stoji neka nada da }e se
dr`avna vlada uskoro for-
mirati. On }e upozoriti da su
dr`avne institucije, nastale
kao plod reformi, izlo`ene
napadima. Naro~ito je to
slu~aj sa Sudom BiH te
Tu`ila{tvom BiH, koje siste-
mski osporava Milorad Do-
dik i dio rukovodstva RS.
- Kao rezultat trenutne
situacije u BiH nema napr-
etka ka EU, a ekonomija
strada. I zato su planovi EU
za oja~anim prisustvom u
BiH dobri i ja pozdravljam
aktivnosti Unije da doda-
tno, kroz vi{i broj ljudi i po-
liti~ke inicijative, pomogne
BiH i njenim gra|anima -
pi{e u tekstu dana{njeg
Inckovog obra}anja.
Incko }e ~lanove PSC-a
informirati i o aktuelnoj po-
liti~koj situaciji u BiH te
problemima u vezi s formi-
ranjem vlasti.
- Oja~ani anga`man zna~i
i da EU shvata da BiH ima
posebne izazove te je za
o~ekivati da }e se djelovati u
skladu s tom spoznajom - na-
vedeno je, izme|u ostalog, u
tekstu govora. S. N.
Predsjedavaju}i Kolegija
direktora Instituta za nesta-
le BiH Amor Ma{ovi}, koji
je imao priliku vidjeti brojne
dokaze zlo~inaca iz Srbije,
tvrdi da na{ isto~ni susjed
ovim potezom potvr|uje sa-
mo ono {to ve} dugo negira,
a to je da je bio agresor na
BiH.
- Ovo je samo jedan od
niza priznanja Srbije da je
sudjelovala u agresiji na
BiH i Hrvatsku. Mada ima
i puno jasnijih dokaza,
po~ev{i od platnih spiskova,
o~evidaca koji su vidjeli
avione i tenkove koji iz Sr-
bije dolaze u BiH, pa do gr-
obnica i logora u Srbiji. Sr-
bija u po-
s l j e dnj i h
ne k o l i k o
godina sta-
lno sama se-
bi zabija go-
love, a i ovo
je jedan od
tih autogolova - rekao je
Ma{ovi} za „Avaz“.
Stalno zabijaju autogolove
Izgled odlikovanja koja }e „zaslu`nima“ dijeliti dr`ava Srbija
]ati}: [ta drugo
o~ekivati
Ma{ovi}: Novi
dokazi
Ukratko
Visoki predstavnik danas u Briselu govori pred PSC-om
Ve} pet godina BiH ide nizbrdo!
Oja~ani anga`man zna~i i da EU shvata da BiH ima posebne izazove
Incko je ju~er u Briselu
novinarima rekao da je bi-
lo kakav razgovor o raspa-
du ove dr`ave neprihva-
tljiv i da bi takav ishod
zna~io posthumnu pobjedu
Slobodana Milo{evi}a.
- To je neprihvatljivo
za me|unarodnu zajedni-
cu. To bi predstavljalo po-
sthumni trijumf Mi-
lo{evi}a. Ukoliko bi se u
regionu stvorila nova
dr`ava, to bi bio trijumf
Radovana Karad`i}a - ka-
zao je Incko.
Podjela BiH bila bi trijumf
Milo{evi}a i Karad`i}a
Incko: Dodik napada
Tu`ila{tvo BiH
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 9
Me|u putnicima }e biti i ~etvero aktivista iz BiH
Humanitarci u maju kre}u prema Gazi
Brod „Srebrenica“
prevozit }e pomo}
palestinskom narodu
Udru`enje „Solidarnost“ prikupilo 25.000 KM
Nakon {to je iz sigurno-
snih i tehni~kih razloga u no-
vembru pro{le godine odg-
o|en polazak konvoja brodo-
va kojima je stanovnicima
Gaze trebao biti dostavljen
gra|evinski materijal, huma-
nitarci iz mnogih zemalja ne
odustaju od pomo}i palesti-
nskom narodu. Po~etak ma-
ja novi je zakazani termin za
dostavu pomo}i.
Glavni organizator akcije
nazvane „Freedom Flotilla
Two“ je Evropska kampanja
za deblokadu Gaze (ECESG),
a me|u 1.000 organizacija
koje u~estvuju u akciji je i
Udru`enje „Solidarnost“ iz
Biha}a.
- Pro{le godine ve} smo sa-
kupili oko 25.000 KM i uplati-
li smo ih na ra~un ECESG-a,
a oni koji `ele jo{ mogu pomo}i
uplatama na na{ ili direktno na
`irora~un ECESG-a - kazala
nam je predsjednica Udru`enja
„Solidarnost“ Zemira Gori-
njac, uz obja{njenje da su deta-
ljnije ionformacije dostupne na
njihovoj web-stranici www.so-
lidarnost-bosnia.com
Gorinjac je dodala da bi,
na inicijativu „Soli-
darnosti“, jedan od 15 bro-
dova koji budu plovili ka
Gazi trebao nositi naziv
„Srebrenica“. Za sada je si-
gurno da }e sa 1.000 aktivi-
sta iz raznih krajeva svijeta
konvojem putovati i ~etvero
gra|ana iz BiH. Jo{ ~etvero
njih, me|u kojima su i dva
demobilisana borca Armi-
je RBiH, tako|er je voljno
i}i u Gazu, ali jo{ nije osigu-
ran novac. B. TURKOVI]
Ranjavanje djece
Zemira Gorinjac obja{-
njava da }e brodovi prevo-
ziti isklju~ivo gra|evinski
materijal koji je stanovni-
cima Gaze prijeko potre-
ban, jer oko 50.000 ljudi
`ivi pod {atorima. ^esti su
i slu~ajevi ranjavanja djece
koja u blizini tampon-zone
sakupljaju kamenje.
Nakon smrti Amera ]enanovi}a
Ilid`a }e novog na~elnika
dobiti za dva mjeseca
Centralna izborna komi-
sija BiH u narednom perio-
du raspisat }e prijevremene
izbore za na~elnika Ilid`e
nakon {to je u petak iznena-
da u 51. godini preminuo
dosada{nji prvi ~ovjek ove
sarajevske op}ine.
U CIK-u ju~er nisu mo-
gli precizirati kada }e izbo-
ri biti raspisani, jer ~ekaju
da im bude dostavljen
izvod iz mati~ne knjige
umrlih dosada{njeg na~-
elnika, ali je istaknuto da
bi kompletna procedura tr-
ebala biti zavr{ena najka-
snije za 60 dana.
- U ovakvim slu~ajevima
rokovi su skra}eni. Mandat
novom na~elniku trajat }e do
isteka mandata dosada{njem
na~elniku op}ine Ilid`a, a to
bi bilo do 2012. godine - kaza-
la nam je Maksida Piri}, por-
tparol CIK-a. S. R.
Veterani Odreda policije BOSNA
Neta~ne tvrdnje
Udru`enje veterana Odre-
da policije BOSNA reagiralo je
ju~er na izjave Muhameda
[vraki}a u na{em listu.
- Tvrdnja da su „jedinice
Zelenih beretki i{le u akciju
spa{avanja Specijalne jedini-
ce u Krteljima“ i da su „Ze-
lene beretke oslobodile zgr-
adu Predsjedni{tva, Vlade, te-
levizije, bolnice Ko{evo...“ su
neta~ne, te su nas prisilile da
javno reagujemo. Navedene
zgrade su tada bile pod jakom
stra`om i obezbje|enje bosa-
nske policije, pa i Specijalne
jedinice i smije{na je tvrdnja
gospodina [vraki}a da su ih
oslobodile jedinice Zelenih
beretki. Znamo za veliko dje-
lo Zelenih beretki u odbrani
Bosne i rado }emo opet s ta-
kvim patriotskim snagama
braniti na{u domovinu - ka`e
se, izme|u ostalog, u reagir-
anju.
]enanovi}: Prerana smrt
Ne bez razloga arapski
su se diktatori proteklih
mjeseci u`asavali Mirisa ja-
smina koji se iz Tunisa
pro{irio na Egipat, Jordan,
Jemen, Libiju, Bahrein...
Prije kona~nog odlaska
na smetlji{te historije i u
smrt, diktator Ben Ali
u~inio je sve kako bi spri-
je~io medije u svojoj zemlji
da prenose depe{e koje je
objavljivao sada ve} kultni
Wikileaks, ru{e}i njegov
mit o navodnom ~vrstom
ameri~kom savezniku.
Tajne depe{e
Upravo je spaljivanje
mladog kompjuterskog
stru~njaka iz Tunisa, ko-
na~ni okida~ arapske revo-
lucije, bilo povezano sa
spre~avanjem otkrivanja ta-
jnih depe{a. I Ben Alijev
egipatski kolega Hosni Mu-
barak, ~ije je tajne, tako|er,
otkrivao Wikileaks, oru-
`jem je nastojao sprije~iti
novinare nezavisnih medi-
ja poput „Al-Jazeere“ da pr-
enose istinu o arapskom pr-
olje}u i podsti~u na borbu
za `ivot dostojan ~ovjeka.
Posve je jasno za{to ovih
dana i urednica re`imsko-
pivarskog biltena, ba{ u sti-
lu neke pjeva~ice Mubara-
kove dr`avne televizije iz
posljednjih dana propale di-
ktature, vri{ti zbog svjetske
ekskluzive „Dnevnog ava-
za“ - intervjua jedne od na-
jtra`enijih osoba dana{nji-
ce, D`ulijana Asan`a (Ju-
lian Assange), osniva~a
internet-stranice Wikileaks.
Nju, zapravo, tjera isti
onaj strah koji je bio tako
o~it kod Mubaraka i Ben
Alija iz posljednjih dana
njihove vlasti, jer njene ga-
zde i politi~ke mecene iz
vladaju}e i korumpirane
SDA stra{i Asan`ova pro-
cjena da }e arapski scenar-
ij ru{enja raznih diktatora
do}i i na Balkan! Selimbe-
govi}ku hvata panika i pri
samoj pomisli {ta bi moglo
biti me|u preostalih vi{e
od hiljadu dokumenata o
BiH, koji }e, kako re~e
Asan`, prije ili kasnije biti
objavljeni i dostupni
naj{iroj javnosti.
[ta ako Amerikanci u
svojim depe{ama otkriju
tajne nastanka i djelova-
nja dr`avne mafije? Ako,
recimo, javnosti poka`u
na koji je na~in Vilda-
nin gazda, ratni profi-
ter Hilmo Selimovi},
uz pomo} SDA, Ba-
kira Izetbegovi}a,
ali i Karad`i}evog
ministra Mom~ila
Mome Mandi}a
do{ao do „Sara-
jevske pivare“,
skoro cijele pe-
karske industri-
je, a kasnije i
vi{e od
100 bh.
kompanija putem ko-
jih i danas izvla~i enormni
novac iz dr`ave.
Otima~ina i lopovluci
Ili ako se pojavi obj-
a{njenje za{to Mandi} Hi-
lmu Selimovi}a naziva svo-
jim prijateljem, i to, znako-
vito, ba{ na su|enju krvolo-
ku Radovanu Karad`i}u,
za{to su Mandi}eva druga-
rica Radmila Kalaba i
zlo~inac @eljko Ra`natovi}
Arkan u jeku klanja bo{-
nja~ke neja~i po sjeveroi-
sto~noj Bosni razgovarali
ba{ o „Hilminom malom“,
za{to su kamioni pi}a odla-
zili ~etnicima na opkolje-
nu Ilid`u, kako su se bo-
gatili na krvlju na{eg nar-
oda te kakve mutne poslo-
ve imaju s ubicom Muame-
rom Gadafijem...
Na dan kada se gra|ani
BiH okupe pod „zastavom
od ljiljana“ da bi ratnim
profiterima i decenijskim
vlastodr{cima iz SDA pr-
ed otetom „Pivarom“ po-
kazali da je do{ao i njihov
kraj, vjerovatno }e se,
kao i Mubarak i Ben
Ali, sje}ati mudrih
poruka kompjuter-
skog stru~njaka iz
Australije. No, ta-
da }e za njih, na
sre}u naroda
BiH, biti ka-
sno...
Kao {to je
nakon dece-
nijske vlada-
vine
~eli~nom
pesnicom
pala vlast
Mubaraka i
Ben Alija,
tako }e pa-
sti i na{i
dr`avni
mubar aci ,
odnosno vlast porodice Se-
limovi}, ali i oni koji su kr-
oz dr`avni sistem {titili i
hranili njihove privatizaci-
jske otima~ine i koncesi-
jske lopovluke.
Ako je Mubarak sru{en
nakon skoro 30 godina vla-
davine Egiptom, nije te{ko
pretpostaviti da }e narod
sru{iti i Selimovi}e, jer
ve} 20 godina `ele iz pr-
itaje upravljati sudbi-
nom osiroma{enog i
oplja~kanog naroda.
Kao {to dr`avna televizi-
ja Egipta nije za{titila svog
idola Mubaraka, ni otu`na
novinarska presvlaka Seli-
mbegovi} ne}e mo}i za{titi-
ti svoje gazde. F. VELE
Znaju Selimovi}i da se njihove
ukupne obaveze, odnosno dugovi,
kre}u izme|u jedne i tri milijarde
KM, znaju koliko izrabljuju radni-
ke svojih kompanija i koliko im du-
guju za pla}e i doprinose, koliko su une-
sre}ili kooperanata svojih propali firmi, a ko-
liko je onih kojima su oteli stanove.
A „Narod zna“ i koliko ga elite SDA grubo
plja~kaju.
Asan` nije jedini koji je procijenio da }e se
Miris jasmina prije ili kasnije pro{iriti do Ba-
lkana. Do{lo je vrijeme da svi diktatori vide
svoj kraj.
ANALIZA Za{to je dr`avnu mafiju upla{io Asan`ov intervju za „Avaz“
Kad je pao Mubarak,
past }e i Selimovi}i
Najava osniva~a Wikileaksa da }e se arapski scenarij ponoviti i na na{im prostorima,
silno je zabrinula tajne vlastodr{ce BiH, odnosno ratnoprofitersku porodicu i
njenu novinarsku pjeva~icu Vildanu Selimbegovi}
[ta narod zna
Selimbegovi}:
Re`imska
pjeva~ica
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ime i prezime: Nenad Ti-
mkov.
Datum i mjesto ro|enja: 25.
februar 1983. u Sarajevu.
Gdje `ivite - s roditeljima,
podstanar ili imate vlastiti
dom: S roditeljima.
Bra~no stanje: Jo{ neo`enjen.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
20. februar.
Koji automobil vozite: „Opel
astru“.
Kako se odmarate: Bez odmo-
ra, mora se trenirati.
Omiljeni muzi~ar: Zdravko
^oli}.
Volite li kuhati: Ne, ne znam
to raditi.
Najdra`a knjiga: „Alhemi~ar“.
Omiljeni pisac: Me{a Selimo-
vi}.
Umjetnik kojeg cijenite: Pa-
varoti (Pavarotti).
Za koji klub navijate: Za Ba-
rcelonu.
Koga biste poveli na pusti
otok: Svoju djevojku Amilu.
Jeste li ljubomorni: U grani-
cama.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: O~i i
zube.
Biste li ikada oprostili nevje-
ru: Nikada, ni u snu.
Bavite li se sportom: Da, no-
gometom.
Omiljena hrana i pi}e: Tjeste-
nina i „koka-kola“.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sam.
Volite li i}i u {oping: Volim,
kada se ima u d`epu.
Jeste li sujevjerni: Pa, jesam.
Imate li ku}nog ljubimca: Da,
kod roditelja, psa Cezara.
Va{ najbolji prijatelj: Ima ih
mnogo.
Pratite li politi~ku situaciju:
Pratim.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Usvojio bih
statut UEFA-e i FIFA-e i za-
kon o sportu.
Biste li u~estvovali u {ouu
realnosti: Da, pobijedio bih.
Nenad Timkov
Klub poznatih
Timkov: Nema odmora
SPOSOBNOST
MUJEZINOVI]A
- Premijera Mujezi-
novi}a treba posta-
viti za direktora
„Hidrogradnje“,
„Borca“ iz Travni-
ka, BNT-a, „Vitezi-
ta“ i drugih takvih
firmi, pa da vidimo
koliko je sposoban
i koliki je patriota.
Ja sa SSS sigurno
bih bio uspje{an u
„BH Telecomu“.
NEMA MA-
JORIZACIJE -
Pro~itah da sada
slijedi „majorizaci-
ja Srba“ u FBiH, pa
evo da „potvrdim“
te nebuloze. Vi{e
od dvije godine
`ivim u Zenici i ni-
jednom nisam
do`ivio da sam
zbog imena bio
uskra}en za bilo
{ta. Manite se bu-
dala{tina! Goran
PODERANA
ZASTAVA - U To-
mislavgradu na car-
ini je zastava BiH
sva poderana i sa-
mo je ima pola. Sr-
amota je to i za
dr`avu, ali i za cari-
nike koji rade tu.
NEMA UVJETA -
Ma, neka nama na{e
vlasti. Ja imam 31
godinu, ali i ne po-
mi{ljam na `enidbu,
jer ne mogu sebi
stvoriti uvjete, a ka-
moli jo{ `eni, pa ka-
da do|e dijete...
VLASTITE
BRIGE - Hrvatska
i Srbija vole da se
igraju velikih sila,
pa su te dvije
dr`avice kao
„garant Dejtonskog
sporazuma“. Te
dvije dr`avice nisu
garant ama ba{
ni~emu pod kapom
nebeskom niti su
sposobne to biti.
Imaju one previ{e
svojih briga.
KLJU^ U
BRAVU - Radi fi-
skalizacije, a i vi-
soke tarife struje,
zakupa prostora i
ostalih nepovo-
ljnih okolnosti u
na{oj lijepoj
dr`avi, ja zatvaram
ovih dana radnju
koju sam dr`ao de-
set godina. Sada
}u biti teret
dr`avi.
NIKAKVE
SIGURNOSTI -
Iskreno re~eno, `ao
mi je ove na{e
omladine {irom
BiH. Nikakve sigu-
rnosti, posla ni na
mapi, a nema nade
za ve}inu, osim ta-
tinih ili babinih si-
nova. Prava je hra-
brost danas zasno-
vati porodicu bez
ikakve potpore od
dru{tva i sistema.
SMS
- Bilo bi najbo-
lje kada bi se s
ovjerenom knji`-
icom moglo birati
~ije usluge kori-
stiti. Ina~e, uvijek
idem kod priva-
tnika, jer oni bolje
rade.
- Idem kod priva-
tnog stomatologa
zato {to ne mogu
do}i na red u do-
mu zdravlja.
Mislim da bi tre-
balo objediniti ja-
vni i privatni se-
ktor.
- Preferiram pr-
ivatne stomatolo-
ge zbog kvaliteta.
Mislim da bi se
trebali ujediniti i
da zdravstveno
osiguranje pokri-
va tro{kove li-
je~enja.
Malik
Mr{i}
Jasmin
Bakovi}
Milena
Mileki}
- Velika je ra-
zlika u cijeni usl-
uga, pa bi bilo na-
jbolje kada bi se
uvezao rad priva-
tnih i dr`avnih
stomatologa. Ja
idem kod priva-
tnika.
- Kod stoma-
tologa u javnim
ustanovama ~eka
se dugo, pa zbog
toga idem priva-
tno. Naravno da
bi trebalo objedi-
niti privatni i javni
sektor.
- Idem
isklju~ivo kod pr-
ivatnih stomato-
loga, jer se manje
~eka. Trebali bi
se ujediniti priva-
tni i javni sektor,
jer bi bi se pobo-
lj{ao kvalitet.
Ivana
Orlovac
Sead
Zahirovi}
Dragana
[kori}
- Idem ugla-
vnom kod priva-
tnika, a veoma je
dobra ideja izje-
dna~iti cijene te
rad i uslove.
Svima bi bilo
bolje.
M. G. - E. R. - B. S.
- U javnom
zdravstvu su gu`ve
i ljudi uglavnom
idu kod privatni-
ka. Smatram da bi
se to trebalo ujedi-
niti i na taj na~in
bi se pobolj{ao
kvalitet.
- Posje}ujem
prete`no privatne
stomatologe, jer
je usluga bolja i
ljubaznije je oso-
blje.
Svakako bi tre-
balo ujediniti ova
dva sektora.
Meliha
Tuzlak
Biljana
Dragi~evi}
Janko
Ru`i~i}
Treba li uvezati javne i privatne stomatolo{ke ordinacije?
Manje gu`vi i bolji kvalitet
ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Br~kog i Banje Luke
B
a
n
j
a

L
u
k
a
B
r
~
k
o
S
a
r
a
j
e
v
o
Pobijedio bih u
{ouu realnosti
Li~ni profil nogometa{a Bratstva iz Gra~anice
Privatne stomatolo{ke ordinaci-
je ove godine bit }e uvedene u sistem
javne zdravstvene za{tite. Ova ide-
ja bit }e prvo provedena u Kantonu
Sarajevo, a o~ekuje sa da }e tu pra-
ksu slijediti i ostali kantoni. Kako sa-
znajemo, uvo|enje privatih stoma-
tologa u mre`u zdravstvene za{tite
predvi|eno je i nedavno usvoje-
nim finansijskim planom Zavoda
zdravstvenog osiguranja (ZZO) KS.
Ovo je nastavak projekta koji je
pro{le godine pokrenut u KS kada
je na javnom pozivu izabrano i u si-
stem javne zdravstvene za{tite uve-
deno deset privatnih ordinacija. U
njima pacijenti sa zdravstvenom
knji`icom mogu obaviti pregled
~ije pla}anje pada na teret ZZO-a.
Projekt je pokrenut kako bi bi-
le smanjene liste ~ekanja u
dr`avnom zdravstvenom sektoru, u
odre|enim granama medicine, a bit
}e nastavljen i ove godine. Privatni
stomatolozi koji se budu htjeli ja-
viti na konkurs morat }e ispunjava-
ti odre|ene uvjete, kao i ranije
uklju~ene privatne ordinacije.
U stomatolo{kim ordinacija-
ma koje pobijede na konkursu za
po~etak }e pacijentima biti omo-
gu}ene usluge ortodoncije i prote-
tike, jer za njima postoji velika po-
treba u Kantonu Sarajevo.
Ova ideja kod gra|ana je nai{la
na odobravanje, jer se ve}ina njih
susre}e s istim problemom. U
dr`avnim zdravstvenim ustanova-
ma koje pru`aju i zubarske usluge,
redovito nedostaje stomatolo{kog
materijala. E. Ha.
NOVITETI Planovi Zavoda zdravstvenog osiguranja KS
Uskoro s knji`icom kod
privatnog stomatologa
Bit }e objavljen konkurs za zainteresirane ordinacije
U dr`avnim ustanovama nedostaje stomatolo{kog materijala
Koliko je ZZO 2009. godine dao novca za ustanove koje pru`aju i sto-
matolo{ke usluge:
46.873.170 KMza JU „Dom zdravlja“ KS
2.732.073 KMza Stomatolo{ki fakultet s klinikama
1.641.072 KMza Zavod za za{titu zdravlja radnika u saobra}aju
959.741 KMza Zavod za za{titu uposlenika MUP-a KS
Finansiranje ustanova
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 11
[vedska
Donacija BiH 2,8
miliona eura
Ambasador [vedske u
BiH Bose Hedberg
(Bosse) i na~elnici 13
op}ina iz BiH ju~er su u
Sarajevu potpisali spora-
zum o dodjeli 2,8 miliona
eura grant sredstava za
pobolj{anje upravljanja
~vrstim otpadom.
Hedberg i ministar va-
njske trgovine i ekono-
mskih odnosa BiH Mla-
den Zirojevi} potpisali su
Sporazum za program po-
dr{ke upravljanja ~vrstim
otpadom, javila je Srna.
Konferencije
Upravljanje
univerzitetima
Regionalna konfere-
ncija o upravljanju unive-
rzitetima u zemljama za-
padnog Balkana s pose-
bnim osvrtom o temi
„Uspjesi i izazovi u pro-
cesu integracije viso-
ko{kolskih ustanova“ u
organizaciji projekta koji
finansira EU „Podr{ka
reformi visokog obrazo-
vanja u BiH“ u partner-
stvu s Rektorskom konfe-
rencijom BiH bit }e
odr`ana 5. i 6. aprila, javi-
la je Fena.
Tomi} i drugi
Po~etak
pretresa
Po~etak pretresa pred
Apelacionim vije}em
Odjela I za ratne zlo~ine
Suda BiH u predmetu
Ljubo Tomi} i drugi za-
kazan je za danas.
Sudsko vije}e izreklo je 12.
marta 2010. prvostepenu
presudu kojom su Tomi} i
Krsto Josi} oslobo|eni op-
tu`be da su po~inili ratni
zlo~in protiv civila. u Ko-
zluku, javila je Fena.
Digitalizacija
Rok produ`en
do 12. aprila
Rok za dostavljanje
ponuda na oglas Minista-
rstva komunikacija i tra-
nsporta BiH za nabavku
opreme za prelazak ja-
vnih RTV emitera s ana-
logne na digitalnu tehno-
logiju produ`en je do 12.
aprila na zahtjev zaintere-
siranih ponu|a~a, rekao
je Srni savjetnik ministra
Vlatko Drmi}. Prelazak
na digitalno emitiranje
BiH trebalo bi ko{tati
oko 25 miliona eura.
Ukratko
Hedberg: Potpisao
Sporazum
Na ~ak 2,81 posto terito-
rije ili 1.442,84 kvadratnih
kilometara, koliko iznosi
minski sumnjiva povr{ina
u Bosni i Hercegovini, pre-
ma zvani~nim procjenama,
nalazi se 213.000 mina i ne-
eksplodiranih ubojitih sre-
dstava (NUS).
Na toj teritoriji nalazi se
10.866 rizi~nih mikrolokaci-
ja, istaknuto je ju~er na pres-
konferenciji kojom je obi-
lje`en 4. april, Me|unarodni
dan borbe protiv mina.
- Ovogodi{nje obilje`ava-
nje je u znaku podr{ke Evr-
opske unije (EU) procesu
protivminskog djelovanja u
BiH i donaciji putem IPA
projekta, kroz koji je EU do
sada ulo`ila oko 27 miliona
eura. Nabavljena je i donaci-
ja 1.350 kompleta za{titne
opreme, 50 laptopa, 50 metal
detektora i deset vozila za
potrebe Centra za uklanjanje
mina u BiH (BH MAC).
@elimo da ova godina prote-
kne bez tragedija, stoga svi
moramo biti na oprezu - ka-
zao je Du{an Gavran, dire-
ktor BH MAC-a.
Posebnim programom
protivminskog djelovanja
koji }e provesti tri nevladi-
ne organizacije „Posavina
bez mina“, Udru`enje za eli-
minaciju mina (UEM) i „Pro
Vita“ bit }e obuhva}eno
1.580.000 kvadratnih meta-
ra sumnjive povr{ine. Vrije-
dnost ukupnog projekta
iznosi vi{e od dva miliona
eura.
Bosna i Hercegovina se
na osnovu Otavske konve-
ncije obavezala da }e u slje-
de}ih deset godina izvr{iti
strategiju protivminskog dje-
lovanja od 2009. do 2019. go-
dine, koju je usvojilo Vije}e
ministara.
- Prema strategiji, svake
godine u dr`avnom bud`etu
moraju se nalaziti sredstva
da bi bio ostvaren godi{nji
plan. Za 2010. trebalo je
utro{iti 79,17 miliona KM,
ali utro{ena su samo 57,83
miliona. Od toga je putem
me|unarodnih donacija
izdvojeno, umjesto planira-
nih 25, ~ak 27 miliona KM.
Entiteti, op}ine ili kantoni
su, umjesto 20,6, dali 30,78
miliona KM. Na nivou
dr`ave trebalo je izdvojiti
33,57 miliona, ali tokom
2009. i 2010. izdvojeno je nu-
la KM - kazao nam je @eljko
Kalini}, rukovodilac tere-
nskih operacija EUFOR-a.
Ta sredstva ne idu samo
za deminiranje ve} i podr{ku
`rtvama koje su nastradale od
mina i NUS-a, njihovim po-
rodicama te za razne vrste
edukacija kroz koje je pro{lo
37.215 osoba. Samo kroz EU-
FOR-ove akcije edukaciju su
pro{le 26.502 osobe, od ~ega
98 posto djece.
S. [ABANAD@OVI]
ALARMANTNO Na{a zemlja i dalje mjesto opasnog `ivljenja
U BiH ima 213.000
sakrivenih mina
^ak 2,81 posto teritorije ili 1.442,84 kvadratnih kilometara sumnjive povr{ine
Obilje`en Me|unarodni dan borbe protiv mina
Odr`ana i demonstracija deminiranja u Had`i}ima (Foto: S. Saletovi})
Nastradali
demineri
109 od 1996.
65 povrije|eno
44 smrtno
4 u 2010.
2 povrije|ena
2 smrtno
Povodom obilje`avanja
Me|unarodnog dana borbe
protiv mina prisutnima u
sjedi{tu BHMAC-a prika-
zan je kratki film „Zemlja
bez mina do 2019. godine“
sa sloganom „Zajedno
mo`emo vi{e“. Organiziran
je i odlazak na deminersku
lokaciju u Had`i}ima, u na-
selju Ko{~an. U spomen na
stradale deminere u BiH
uru~ena je zahvalnica na-
jstarijem demineru Mufiku
Smajovi}u, anga`iranom od
1996. godine, kao i Rusmi-
ru Hani}u, direktoru loka-
lne deminerske organiza-
cije Amphibia d.o.o.
Zahvalnica
najstarijem
demineru
Smajovi} i Hani}: Primili zahvalnice
Nastradali od mina
1992-1995. ............6.036
1996..........................513
1997..........................325
1998..........................125
1999............................90
2000............................91
2001............................74
2002............................73
2003............................65
2004............................59
2005............................56
2006............................50
2007............................48
2008............................63
2009............................28
2010............................14
Nije poznata godina...268
Ukupno.................7.978
Deminiranje jednog
kvadratnog metra ko{ta
izme|u dvije i tri KM, a
sva prona|ena neeksplo-
dirana ubojita sredstva
ili mine uni{tavaju se na
licu mjesta. Jedna mina
ima 35 do 45 grama
eksploziva. Jedna od
naj~e{}ih i najubojiti-
jih mina je PROM 1
(Anti personal mine),
koja sadr`i 425 grama
eksploziva, a prilikom
eksplozije obuhvati 50
metara.
Kvadratni
metar dvije
do tri KM
Kalini}: Dr`ava
ne daje sredstva
Procjena
minskih
lokacija
Pove}an broj razbojni{tava u na{oj zemlji
teme
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 12
Na su|enju ~etvorici
optu`enih za genocid u Sre-
brenici za{ti}eni svjedok S
116 Dr`avnog tu`ila{tva is-
pri~ao je da je utovariva~em
kopao grobnice na tri lokaci-
je i zakopavao le{eve mu{ka-
raca Bo{njaka koje su ubili
pripadnici Vojske RS.
- Kopao sam jame u Ko-
njevi}-Polju, na lokaciji Cer-
ska, a ukopao sam i tri le{a ko-
ja su na|ena u blizini Kravi-
ce. Kod magacina u Kravici,
u blizini rijeke Jadar, bila su tri
le{a. Odnio sam ih gore prema
Bratuncu i zakopao - rekao je
svjedok u nastavku su|enja
Du{ku Jevi}u, Mendeljevu
\uri}u, Goranu Markovi}u i
Ne|i Ikoni}u, optu`enima za
u~e{}e u strijeljanju vi{e od
1.000 zarobljenih Bo{njaka u
Kravici kod Bratunca.
Su|enje Jevi}u i ostalima za genocid
Svjedok utovariva~em
zakopavao le{eve
Reisu-l-ulema dr. Mustafa
Ceri} primio je ju~er Salema
ef. ]emu, imama u d`ematu
Mre`ica u Fo~i i predsjednika
Izvr{nog odbora Med`lisa IZ
Fo~a.
Predsjednik Med`lisa IZ
Fo~a obavijestio je reisu-l-
ulemu o verbalnom i fizi~kom
napadu kojem je bio izlo`en u
subotu u gradu Fo~i. Tom
prilikom imamu ]emi su na-
nesene tjelesne povrede i
upu}ene brojne verbalne pri-
jetnje i uvrede. Imam Selem
ef. ]emo poznat je po svojoj
otvorenosti i tolerantnosti,
obna{a poziciju predsjednika
Med`lisa IZ Fo~a, nije ni~im
nikoga izazvao da bi bio fizi~ki
uznemiravan.
Reisu-l-ulema je najo{trije
osudio ovaj ~in nasilja i napa-
da na imama Salema ]emu te
naglasio da je napad na imama
u Fo~i napad na cijelu IZ,
bo{nja~ki narod i sve povratni-
ke koji imaju pravo da se vr-
ate odakle su protjerani i ko-
ji uz minimalnu pomo} dr`ave
istrajavaju, unato~
s vakodne vnom
kr{enju njihovih
ljudskih prava od
Fo~e do Bosanskog
Novog.
Reisu-l-ulema je
izrazio suosje}anje s
imamom Salemom
ef. ]emom i svim
Bo{njacima u Fo~i
te imamu obe}ao
svaku vrstu po-
dr{ke, posebno u
njegovom oporavku od fizi~kih
i psihi~kih ozljeda. Salem ef.
]emo je zbog zadobijenih fi-
zi~kih povreda danas podvr-
gnut lije~ni~kom pregledu u
Sarajevu, saop}ila je ju~er
Slu`ba za odnose s javno{}u Ri-
jaseta IZBiH.
Otvoreno
pismo
Budu}i da su u~estali na-
padi na slu`bena lica IZ, re-
isu-l-ulema }e uputiti pismo
ambasadorima zemalja ~lan-
ica Vije}a za implementaci-
ju mira (PIC) i visokom pr-
edstavniku u BiH sa zahtje-
vom da me|unarodna zaje-
dnica osigura slobodu kreta-
nja prema Dejtonskom spo-
razumu ili da se ozna~e mje-
sta u BiH gdje ne postoje ga-
rancije za slobodu kretanja,
kao jednog od temeljnih pr-
ava i smislova Dejtonskog
sporazuma, saop}eno je.
Reis Ceri} primio ef. ]emu
Napad na imama u Fo~i,
napad na cijelu IZ
Sa susreta u Sarajevu: Podr{ka povratnicima
U povodu ne~asnog djela
spaljivanja Kur’ana na Floridi
i nasilja koje je ovaj provokati-
vni ~in izazvao u Afganistanu,
reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri}
izdao je saop}enje u kojem se
ka`e:
- Muslimani Kur’an
do`ivljavaju kao istinski aute-
nti~nu Bo`iju rije~. Prema tome,
svaki pojedini musliman i mu-
slimanka, ali i svaka muslima-
nska zajednica u svijetu su ra-
zo~arani i uvrije|eni zbog
mr`nje i netolerancije prema
vrijednostima islama i muslima-
na pod izgovorom slobode govo-
ra i izra`avanja. Mislili smo da
je pro{lo vrijme mra~nog doba
javnog spaljivanja knjiga.
No, isto tako iznenadilo nas
je nasilje u Afganistanu, od ko-
jeg su ubijeni ljudi koji nisu kr-
ivi zbog grijeha nekoga dru-
gog. Islam nas u~i da je grijeh,
odnosno odgovornost za grijeh
individualna te da: Ako neko
ubije nekoga ko nije ubio niko-
ga, ili onoga koji na Zemlji ne-
red ne ~ini - kao da je sve ljude
poubijao; a ako neko bude uzr-
ok da se ne~iji `ivot sa~uva - kao
da je svim ljudima `ivot sa~uvao.
(Kur’an, 5:33)
Upravo u Kur’anu Svevi{nji
Gospodar je uspostavio princip
svetosti i nepovredivosti lju-
dskog `ivota! Stoga smo po-
go|eni i tu`ni {to su neki ljudi
pomislili da se rije~ i poruka
Kur’ana mogu ~uvati i odbrani-
ti brutalnim kr{enjem njegovih
propisa.
Zbog svega toga, uz osudu
brutalnog ~ina spaljivanja pri-
mjerka Kur’ana, mi jednako
osu|ujemo nasilje koje je rezu-
ltiralo gubitkom vi{e od tridese-
tak `ivota u Afganistanu, te po-
zivamo sve vjerske i politi~ke li-
dere da se suzdr`e od zapaljivih
izjava i da smire strasti. Ovo je
poziv i svim ljudima dobre vo-
lje na mir i toleranciju - ka`e se
u saop}enju reisa Ceri}a, preno-
si Mina.
Saop}enje reisu-l-uleme
Osuda spaljivanja Kur’ana
STATISTIKE Maloljetnih delinkvenata manje, ali su i dalje drski
I prije 14. ro|endana
imaju policijski dosje
Zabrinjava broj maloljetnih prijestupnika u TK z S nepunih 15 ubio ~ovjeka
Od ukupnog broja prija-
vljenih lica za po~injena kri-
vi~na djela na podru~ju Fede-
racije BiH u 2010. godini se-
dam posto ili 1.177 ~ine ma-
loljetnici. To je za 167 malo-
ljetnih izvr{ilaca ili 12,4 posto
manje nego u 2009. godini.
Krvna osveta
Podaci su to Federalne
uprave policije prema kojima
je vidljivo da se stanje u toj
oblasti popravlja. Ilustrira
to i informacija da su u Ka-
ntonu Sarajevo lani registr-
irana 224 maloljetna izvr{io-
ca krivi~nih djela, {to je u
odnosu na 2009. godinu ma-
nje za 137 delinkvenata ili 38
posto.
S druge strane, zabrinja-
va podatak o broju malolje-
tnih izvr{ilaca na podru~ju
Tuzlanskog kantona. Iako je
sa 474, koliko ih je evidenti-
rano u 2009. godini, njihov
broj lani smanjen na 443, po
brojnosti izvr{ilaca ovaj ka-
nton prednja~i u odnosu na
ostale. Tamo{nji maloljetni-
ci po~inili su u 2010. godini
442 krivi~na djela, za 17 ma-
nje nego godinu prije.
- Naj~e{}a krivi~na djela
koja ~ine maloljetne osobe
na podru~ju TK jesu kri-
vi~na djela protiv imovine,
me|u kojima su naj~e{}a
te{ka kra|a i kra|a - kazao
nam je Admir Arnautovi},
portparol Tu`ila{tva TK.
Te{ke kra|e
Ina~e, najmla|i i najpo-
znatiji me|u njima je Sa-
ndro Ali}. Sa svega 14 godi-
na i pet mjeseci on je u julu
pro{le godine u @ivinicama iz
pi{tolja „hekler“ ubio Kadr-
iju Mehi~i}a iz krvne osvete.
Godinu ranije Kadrijini sino-
vi ubili su Sandrovog oca.
Da je stanje s malolje-
tni~kom delinkvencijom u
FBiH i dalje daleko od povo-
ljnog pokazuju podaci o sta-
rosti maloljetnih delinkvena-
ta. Naprimjer, u Kantonu
Sarajevo lani je bilo 19 dje-
ce do 14 godina, 76 ih je bi-
lo u dobi izme|u 14 i 16 go-
dina, a 66 po~inilaca imalo je
izme|u 16 i 18 godina.
Od ukupnog broja 71 ili
44 posto povratnici su u
vr{enju krivi~nih djela, a u
njihovim policijskim dosje-
ima naj~e{}e su upisivana
djela iz oblasti protiv imovi-
ne - u 81 posto slu~ajeva.
Prema podacima MUP-a
KS, znatno je smanjen broj
krivi~nih djela te{kih kra|a
(za 98 ili 38 posto), dok je po-
ve}an broj razbojni{tava (za
22 ili 45,8 posto) i „drskih“
kra|a (za 12 ili 36,4 posto).
B. TURKOVI]
- A. MUSLIMOVI]
Broj maloljetnih
delinkvenata u 2010.
Kanton broj
Tuzlanski 443
Sarajevski 224
Zeni~ko-dobojski 133
Srednjobosanski 124
Unsko-sanski 97
Hercegova~ko-neretvanski 61
Posavski 29
Livanjski 23
Zapadnohercegova~ki 22
Bosanskopodrinjski 21
Da i dalje ne postoje ade-
kvatne ustanove za malolje-
tne prijestupnike i njihovu
resocijalizaciju i integraciju
u dru{tvu pokazuje primjer
USK. Naime, MUP tog ka-
ntona nema prostorija za
rad s maloljetnicima, pa se
maloljetni prijestupnici za-
dr`avaju u kancelarijama i
~uvaju pod nadzorom poli-
cijskog slu`benika, osim ka-
da se radi o te{kim kri-
vi~nim djelima.
Zadr`avaju ih u kancelarijama
Maloljetnici u Sarajevu
lani su prijavljeni i za
izvr{enje 16 krivi~nih dje-
la iz oblasti protiv `ivota i
tijela, me|u kojima i jedan
poku{aj ubistva. Protiv tr-
ojice maloljetnika podne-
seni su izvje{taji tu`ila{tvu
zbog neovla{tene proizvo-
dnje i stavljanja u promet
opojnih droga, a protiv 13
zbog posjedovanja i omo-
gu}avanja u`ivanja opojne
droge (13 djela).
Pa`nju zaslu`uje poda-
tak i da su maloljetnici
nerijetko u posjedu vatre-
nog oru`ja, pa su lani po-
dneseni izvje{taji protiv
trojice maloljetnika zbog
posjedovanja i upotrebe
automatske pu{ke, a protiv
dvojice zbog posjedovanja
i upotrebe pi{tolja.
Droga i oru`je
Arnautovi}: Djela protiv imovine
sarajevski kanton
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 13
Radnici firme „Kolin-
vest“ po~eli su sanaciju
fasade na novom dijelu
zgrade Ma{inskog faku-
lteta. Kako nam je rekao
dekan Ejub D`aferovi},
radnici su postavili za{ti-
tne mre`e.
- Od Vlade KS dobili
smo pro{le godine 50.000
KM. Sada radimo samo va-
njski dio zgrade prema Vi-
lsonovom {etali{tu, jer je fa-
sada predstavljala opasnost
za prolaznike. Radovi bi tr-
ebali biti zavr{eni za mjesec
- rekao je D`aferovi}.
A. Nu.
Radovi na Ma{inskom fakultetu
Iako su studenti bili uvje-
reni da }e dobiti godi{nje ka-
rte koje }e sufinansirati Ka-
nton, posljednji potez Vlade
sve ih je iznenadio. Naime,
kako su nam kazali, studenti
su, kao i preduze}e GRAS,
o~ekivali da }e, nakon usva-
janja bud`eta KS dobiti go-
di{nje karte koje }e pla}ati 50
KM.
Studenti nezadovoljni
Me|utim, iz Vlade je sti-
glo obavje{tenje da im
pro{logodi{nje karte va`e do
15. aprila.
- Nakon toga trebali bi
po~eti izdavati dvomjese~ne
kupone koje }e mo}i dobiti
svi dosada{nji korisnici stu-
dentskih karata - re~eno je u
Pres-slu`bi KS.
Obavijest Vlade nikome
nije jasna, ni studentima ni-
ti GRAS-u! U Studentskom
parlamentu ne sla`u se s
odlukom koju je donijelo
Ministarstvo saobra}aja u
kojoj su rekli da se izdaju
dvomjese~ni kuponi. Pre-
dsjednik Adnan Bajri} rekao
nam je da oni `ele da se po-
stoje}im kartama produ`i
rok va`nosti dvadesetak da-
na.
- To je dovoljno da se
usaglasi procedura izdava-
nja novih karata za 2011.
godinu koje bi vrijedile do
31. decembra po cijeni od
50 KM godi{nje i da se ta-
ko nastavi iz godine u go-
dinu. Studentski parlame-
nt ne odustaje od zahtjeva
da, osim redovnih, pravo
na karte imaju i vanredni
studenti koji redovno
izvr{avaju svoje nastavne
obaveze - dodao je Bajri}.
Dopis Ministarstvu
U GRAS-u nam je re~eno
da ni{ta jo{ nije rije{eno.
Ka`u da se ne sla`u s tim da
izdaju dvomjese~ne kupo-
ne. U Pres-slu`bi preduze}a
rekli su nam da su poslali do-
pis Ministarstvu saobra}aja,
ali jo{ nema odgovora.
S. MUHI]
PRIJEVOZ Nikome nije jasna odluka Vlade KS
Ni studenti ni GRAS nisu
za dvomjese~ne kupone
Studenti tra`e da cijena ostane 50 KM godi{nje Ne odustaju od zahtjeva da pravo na
karte imaju i vanredni koji izvr{avaju nastavne obaveze, rekao je Bajri}
- Neza-
dovol j ni
smo {to
nam mi-
nistarstva
saobra}aja
te obrazo-
vanja i na-
uke ne
odgovaraju
na pozive i
dopise. Imamo osje}aj da
mi ozbiljnije vodimo
SPUS nego oni ministar-
stva te da smo institucija u
odnosu na njih - kazao je
Bajri}.
De`urni telefoni
za kvarove
rasvjete
Na de`urne telefone Ce-
ntra za nadzor i upravljanje
javnom rasvjetom Kantona
033/713-100 i 033/713-102
ili putem e-mail adrese ja-
vnarasvjetaks@bih.net.ba
gra|ani od danas mogu pr-
ijavljivati kvarove. De`ur-
ni operateri primat }e po-
zive od gra|ana, policije i
drugih slu`bi 24 sata dne-
vno te informacije prosli-
je|ivati Zavodu za izgra-
dnju. A. Na.
SPUS je institucija
u odnosu na njih
Faksimil saop}enja Ministarstva saobra}aja KS
Prodajno mjesto GRAS-a: [ta }e biti sa studentskim kartama (Foto: N. Grabovica)
Postavljene za{titne mre`e
Sanacija fasade novog dijela zgrade
Bajri}: Ne
odgovaraju
Spec
U Vilso-
n o v o m
{etali{tu na-
lazi se napo-
la otvoren
{aht koji pr-
e ds t a v l j a
opasnost za
prolaznike.
Kako nam
je rekla je-
dna prola-
znica, tako
stoji ve} nekoliko dana. A. Nu.
Po~eli radovi
Gradnja zgrade
Fakulteta u
Rosuljama
Na 3.500 kvadratnih me-
tara zemlji{ta, koliko je u na-
selju Rosulje Op}ina Vo-
go{}a dodijelila na kori{tenje
Fakultetu za javnu upravu,
ni~e zgrada ove visoko{ko-
lske ustanove. Firma „[irbe-
govi}“ ve} je izvela dio gru-
bih gra|evinskih radova.
Uskoro slijede fini radovi,
opremanje objekta stolari-
jom i drugi poslovi. Es. M.
Zaboravili trotoar
Investitori gr-
adnje stambeno-
poslovne zgrade
u Jo{ani~koj uli-
ci do broja 94 u
Vogo{}i, u blizi-
ni autobuskog
stajali{ta, poo-
davno su zavr{ili
posao. No, dio
ivi~njaka i tro-
toara ostao je o{te}en, a sanacija nije
zavr{ena. Es. M.
Ho}e li zavr{iti posao
"
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. F=H==
Potpuno očistiti zemlju
do 2019. godine
Četvrti april u svijetu se
obilježava kaoMeđunarodni
dan borbe protiv mina. Or-
ganizacija “Inicijative pre-
živjelih od mina”, kao člani -
ca Koalicije za uključivanje
protuminskeakcije urazvoj-
ne programe, upozorava da i
15 godina nakon rata protiv-
pješadijske mine i neeksplo-
diranaubojna sredstvapred-
stavljajuopasnost zagrađane
širom zemlje. BiH je i dalje
minama najugroženija ze-
mlja u regionu i Evropi.
- Mi, kao zemlja, imamo
zadatak da u sklopu nove
Strategije protivminskog
djelovanja do 2019. oslobo-
dimo zemlju od štetnog ut-
jecaja mina. Kao nevladina
organizacija, koja pomaže
žrtvama mina da se oporave
odtraume, ostvare svoja pr-
ava i vrate u funkcionalan
život, smatramo da je po-
trebno učiniti mnogo više
za nekoliko hiljada onih ko-
ji su preživjeli minski inci-
dent - kaže Sabahudin Ve-
lić, terenski koordinator or-
ganizacije “Inicijative prež-
ivjelih od mina”.
U BiHminskim poljima
trenutno je ugroženo oko
920.000stanovnika, odčega
je u visokom riziku njih oko
155.000. Prema podacima
kojima raspolaže Centar za
uklanjanje mina (BMAC) u
prošloj godini u minskim
poljima život su izgubile
četiri osobe, a pet ih je teže
povrijeđeno. Od okončanja
rata u BiHod mina je stra-
dalo 1.669 osoba, od čega
smrtno 588. U tom periodu
život su izgubila i 44 demi-
nera. Az. M.
Međunarodni dan borbe protiv mina
Velić: Stalna opasnost
Od okončanja rata u BiH od mina je
stradalo 1.669 osoba
Vodovod Starac u Goraždu
Radnici firme “ŠF Inži-
njering”iz Tuzlejučer su za-
počeli radove na trećoj fazi
vodovoda Starac kod Go-
ražda.
Investicijom u iznosu od
143.000 KM vodom će biti
snabdjevena i domaćinstva
u naseljima Džindići i Potr-
kuša. Kako kaže načelnik
općine Goražde Muhamed
Ramović, radovi će biti
okončani u narednih 90 da-
na. Nakon toga očekuje i čet-
vrta faza ovog projekta.
Al. B.
Mještani posmatraju početak radova
Nakon petnaestogodišnje pravne borbe Kozlučana
Dom kulture vraćen Mjesnoj zajednici
Dom kulture u Kozluku,
nakon skoro 15 godina prav-
ne borbe, napokon je u ruka-
ma Mjesne zajednice Ko-
zluk, njegovog stvarnog
vlasnika.
Jedna od najstarijih in-
stitucija kulture u Podrinju,
kozlučki Dom kulture iz-
građen je dobrovoljnim ra-
dom mještana Kozluka dav-
ne 1949. godine i sve do 1992.
bio je centar kulturnih
dešavanja u ovoj mjesnoj za-
jednici.
Nakon što je Dom preži-
vio ratna razaranja, neposre-
dno nakon rata sumnjivom
privatizacijom pao je u ruke
izvjesnog SDS-ovog tajkuna
koji se u vrijeme rata obreo u
Kozluku. Dom je pretvoren
u kafanu, a biblioteka, pozo-
rišna sala i drugi kulturi na-
mijenjeni prostori su u pot-
punosti devastirani.
- Borili smo se svim prav-
nim sredstvima i Dom nam
je, uručenjem ključeva od
strane načelnika Zvornika
Zorana Stevanovića, ko-
načno vraćen na upotrebu.
Pa, moja majkakoja sadaima
više od 80 godina, uložila je
dva mjeseca dobrovoljnog
rada u izgradnju zgrade do-
ma. Sada pokrećemo akciju
njegove adaptacije. Sve
ćemo uložiti da kozlučki
Dom kulture ponovo posta-
ne mjesto kulture i okuplja-
nja mještana - kazao nam je
Fadil Banjanović, predsjed-
nik MZ Kozluk.
Inače, vraćanje Doma
kulture njegovim stvarnim
vlasnicima upriličeno je dan
nakon tradicionalnog go-
dišnjeg okupljanja Ko-
zlučana u Kozluku.
A. H.
Načelnik Stevanović uručio Banjanoviću ključeve Dom kulture Kozluk
PRIJEDOR Vlasnik Autoškole “Stil” Dragan Banović tvrdi
Željeznom šipkom na mene
je nasrnuo radnik parkinga
Dragan Banović (44),
vlasnik Autoškole “Stil” iz
Prijedora, tvrdi da se ni kriv
ni dužan našao na meti rad-
nika opštinskog parking
servisa, koji su na njega, ka-
ko je naveo i u pismenoj pri-
javi adresiranoj na lokalno
odjeljenje za stambeno-ko-
munalne poslove, “uz prijet-
nje i vrijeđanje nasrnuli i
željeznom šipkom”.
Sjedili u kafani
Incident koji se dogodio
30. marta, na parkingu u Za-
natskoj ulici, u blizini centra
grada, Banović je prijavio i
policiji uz tvrdnju da je sve
počelo “u trenutkukada je od
radnika parking servisa za-
tražioda mus vozila skinuli-
sicekojim sumu blokirali au-
to samo 15-ak minuta nakon
što ga je ostavio na parkingu.
- Nisam praktično ni ot-
zgradi odmah doparkinga, a
već sam dobio informaciju
da su mi na autu lisice. Od-
mah sam otišao do banke i
platio kaznu. S plaćenom
kaznomu ruci radnike par-
kinga čekao sam 15 minuta,
dok su oni sjedili u kafani u
blizini. Kad su konačno
došli kažemim daću sežaliti
njihovim nadležnim.
Utomčasu jedanod njih
mi, uz rečenicu da ga boli
ona stvar za mene, priprijeti
da na meni neće biti glave
ukoliko on zbog tog bude
imao bilo kakvih posljedica.
Rekao sam mu da je bezo-
brazan nakon čega me je uh-
vatio za vrat i počeo daviti.
Ni to mu nije bilo dovoljno
već je otišao do auta i uzeo
željeznu šipku kojom je po-
kušao da me udari po glavi -
kazao je Banović i dodao da
je ipak imao sreće jer mu je
“život spasio čovjek koji se
tu sasvim slučajno zatekao”.
Dvije strane
Aleksandar Jeftić, šef Od-
sjeka za saobraćaj i parkingu
opštini Prijedor, jučer je uz
opasku “da svaka priča ima
dvije strane”, ustvrdio da je
upoznat s ovim slučajem.
Kaže da ne može komentari-
sati posao policije koja is-
tražuje Banovićeve navode
po kojimaga je“fizički napao
radnik parking servisa”. Na-
pominje da su radnici službe
na čijem je čelu nerijetko na
meti fizičkih i verbalnih na-
pada Prijedorčana koji su
ljuti zbog stavljanja lisica na
automobile.
M. ZGONJANIN
Disciplinske mjere
- Ništa ne mogu ko-
mentarisati dok ne dobi-
jem izjave radnika na koje
se žalio Banović. Tek na-
kon tog ćemo vidjeti da li
je blokiranje vozila iz-
vršeno u skladu s važećim
pravilnicima. Ukoliko su
radnici parkinga na bilo
koji način zloupotrijebili
ovlaštenja slijede im di-
sciplinske mjere, u pos-
tupku tokom kojeg će Ba-
noviću biti vraćen njegov
novac. Ukoliko nisu, os-
taje tako kako jeste - kazao
je Aleksandar Jeftić. Jeftić: Čeka izjave
ključao vrata kancelarije
Autoškole, koja se nalazi u
Počela treća faza radova
Šta mi se (ne)sviđa u Visokom
Malo kanti za otpatke
- Nepropisno parkira-
nje je glavni problemu Vi-
sokom. U ovomperiodune
sviđa mi se ogromna ko-
ličina prašine na ulicama,
vrijeme je za njihovo pra-
nje. Veliki jebroj pasaluta-
lica u gradu i mislimda bi
se odgovorni trebali potru-
diti da konačno izgrade
azil za pse. Nedostaje kanti
za otpatke i klupa za sje-
denje, gotovo svesuunište-
ne. Kradu se poklopci za
šahtove i razvaljujuznako-
vi i putokazi.
Sviđa mi se što imamo
mnogo sportskih klubova i
vikendom sportskih
dešavanja. Sviđa mi se i po-
datak da imamo više od
9.500 zaposlenih osoba i
zato vjerujem da za ovu
čaršiju dolaze bolji dani -
kaže Mahir Delić, kono-
bar. N. O.
Mahir Delić, konobar
Incident, osim nadležnom odjeljenju u Opštini, prijavio i policiji
Uhvatio me za vrat i počeo daviti
Banović: Žalbe upućene i policiji i u opštinsko odjeljenje (Foto: D. Stojnić)
hercegova~ko-neretvanski kanton
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011.
#
Jednoglasno usvojen budžet
MOSTAR Održana sjednica Gradskog vijeća
Ove godine u kasi 62.127.632 KM a preraspodjelom se došlo do još 350.000 maraka
Zakinute kulturne institucije
Budžet za 2011. godinuu
iznosu od 62.127.632 KM
jučer je jednoglasno usvo-
jen u nastavku sjednice
Gradskog vijeća Mostar. Za
50.000 KM veći je od prije-
dloga koji je razmatran pro-
tekle sedmice. Međutim,
gradonačelnik Ljubo Bešlić
kazao je da se, preraspodje-
lom nekih sredstava unutar
samog budžeta, došlodo do-
datnih 350.000 KM.
Težina situacije
Odovih sredstava, naveo
je Bešlić, kolegij grado-
načelnika je 50.000 KM us-
mjerio ka Univerzitetu
“Džemal Bijedić” i
Sveučilištu, 30.000 KM za
stipendiranje mladih, a
10.000 KM za projekte ove
populacije, zatim 64.500
KM za sport, 3.000 KM za
romsku populaciju, po 1.500
za humanitarne organizaci-
je “Caritas”, “Merhamet” i
“Dobrotvor”, 30.000 KMza
povratnike, 60.000 KM za
Aerodrom Mostar, a 3.000
KM za Jevrejsku zajednicu.
- Ovo su sredstva raspo-
ređena tako što smo uvažili
određene amandmane vi-
jećnika. Budžet je preživlja -
vajućeg karaktera, ali je po-
treban radi neometanog fi-
nansiranja korisnika. Zbog
toga je u narednom periodu
potrebno da svi osjetimo
težinu situacije u kojoj se na-
lazimo - kazao je Bešlić.
Izostali glasovi
Prije samog glasanja o
budžetu, pojedini vijećnici
su tražili uvrštavanje
određenih amandmana. Ta-
ko su vijećnici Ibrahim
Rahimić i Adil Šuta iz SDA
tražili da se od 350.000 KM,
koliko iznosi stavka o finan-
siranju političkih stranaka
koje participiraju u GV Mo-
star, skine 10 posto. Tražili
Za sedam dana rođena 51 beba
Raport iz mostarskih porodilišta
Bešlić: Uvaženi amandmani
skih stranaka. Nije podržan
ni prijedlog da se određena
sredstva namijenjena za fi-
nansiranje izgradnje sport-
ske dvorane preusmjere za
Sportski savez. A. DUČIĆ
UMostaru je tokompre-
thodne sedmice rođena 51
beba, od čega 24 dječaka i 27
djevojčica. Majke dječaka su
Amela Tipura, Sanela Gos-
to, Amela Efica, Enisa Ar-
naut, Senada Šunjić, Mirela
Ćorić, Dražana Krtalić, Di-
jana Kvesić, Ivana Krešić,
Kristina Galić, Maja Topa-
lović, Julija Čutura, Helena
Rozgoja, Inge Bevanda, Iva-
na Krtalić, Maja Zovko, Iva-
na Kraljević, Ivana Barać,
Ivona Skoko, Monika Ku-
krika, Ružica Kožul, Mirja-
na Beljo i Marija Kurjaković.
Djevojčice su rodile Me-
lisaVukojević, SanelaKrpo,
Mihreta Duro, Raza Žuškić,
Nikolina Lončar, Marija
Kelava, Ljiljana Zovko, Di-
jana Drežnjak, Ilijana
Pažin, Ana Mandić, Sandra
Zovko, Tanja Mlinarević,
Ivana Kordić, Danijela
Knezović, Ružica Herceg,
Bilda Berić, Suzana Bunoza,
Ana Turudić, Marija Barać,
Stanijela Soče, Marija Grgić,
Davorka Dalmatin, Marina
Bandić, Mirjana Ćorluka i
Ines Pažin koja je dobila dvi-
je curice.
Amela Maksumićrodila je
blizance,sinaikćer. M. Sm.
Smanjenje plaća
Ovogodišnjim budžet-
om predviđeno je smanj-
enje plaća u Gradskoj up-
ravi, javlja Onasa.
- Budžet ne može za-
dovoljiti sve potrebe Gra-
da i korisnika budžeta. Pr-
edviđen je niz ušteda koje
se ogledaju na umanjenju
naknada za topli obrok,
regres, jubilarne nagrade,
prijevoz uposlenika kao i
ostalih materijalnih tro-
škova poslovanja gradske
administracije, odnosno
troškova goriva, telefona,
komunalnih usluga, slu-
žbenih putovanja i repre-
zentacije - rekao je
Bešlić.
Prikupljanje novca za
kupovinu kombi vozila
Do 9. aprila trajat će ak-
cija “ZagrliMo Sunce” koju
je Udruženje roditelja i pri-
jatelja osoba s posebnim po-
trebama “Sunce” pokrenu -
lo sciljem prikupljanjanov-
ca za kupovinukombi vozi-
la.
Prema riječima Erne
Kotlo, predsjednice Udru-
ženja, do sada je obezbi-
jeđeno 17.000 KM.
- Nažalost, jošuvijek nije
sakupljeno dovoljno novca,
pa naši korisnici ostaju kod
kuće, bez mogućnosti za so-
cijalnu uključenost u zajed-
nicu. Ukoliko nemamo vo-
zilo, ne možemo održavati
boravak za osobe težeg ste-
pena onesposobljenja. Sto-
ga pozivamo naše sugrađa-
ne da korištenjem usluga
cvjećara, frizerskih i koz-
metičkih salona, kao i dru-
gih radnji, čiji vlasnici po-
državaju našu akciju, za sva-
ku uslugu plate jednu KM
više, čime postaju donatori
za kupovinu vozila - kazala
nam je Kotlo.
Također, u okviruove ak-
cijeaktiviran jeihumanitarni
broj 090 292068a pozivomse
doniraju tri KM. M. Sm.
Akcija Udruženja “Sunce” Mostar
Kotlo: Poziv sugrađanima
Ekolozi uređuju dvorište
U OŠ “Suljo Čilić” Jablanica
Đaci planiraju zasaditi ruže i voćke
Spec
U Vladi HNK danas će kantonalna ministrica poljopri-
vrede, šumarstva i vodoprivrede Vesna Pinjuh i predstav-
nici udruženja sportskih ribolovaca “Glavatica” iz Jabla-
nice, “Konjic” iz Konjica, “Dunajac” iz Čitluka i “Vrutak
Hutovo-Ravno” iz Neuma potpisati ugovore o ustupanju
ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja - ribolov-
ne zone na području općina iz kojih dolaze.
U Osnovnoj školi “Suljo
Čilić” u Jablanici djeluje i
eko sekcija. Ova sekcija ak-
tivna je od septembra, a nje-
ni članovi ovih dana uređuj-
uškolsko dvorište.
-Na početku školske go-
dineradili smo nauređenjui
održavanju školskog dvo-
rišta. Sada, kada je u toku
proljetno čišćenje, i mi smo
počeli sa uređivanjem našeg
okoliša. Planiramo zasaditi
ruže i voćke iza škole - rekao
namje Anes Maslo, voditelj
ekološkesekcije. El. B.
Grafiti na novoj fasadi
Muzička škola na Musali
ZgradaMuzičke škole na
Musali, koja je nedavno ob-
novljena, posljednjih dana
postala je novalokacija za is-
pisivanje grafita. Tako je,
nakon što je nedavno ispi-
san grafit “Franko is here”,
pod okriljem noći, tokom
proteklog vikenda napisan i
novi, “Škripari”. M. Sm.
Natpisi na nedavno obnovljenoj školskoj zgradi
Sa jučerašnje sjednice: Svi vijećnici bili ZA
Po ko zna koji put za
kulturne institucije u Mo-
staru unutar Gradskog vi-
jeća nije bilo razumijevanja
te su one i ovaj put bile
zakinute.
Međutim, vijećnici su
jučer izglasali zaključak u
kojem pozivaju vlade
HNK i FBiH da po Ustavu
preuzmu obaveze finansi-
ranja kulturnih institucija
u Mostaru, s obzirom na
to da ih Grad, kako je
zaključeno, po zakonu nije
dužan finansirati. Također,
upućen je i zahtjev Vladi
FBiH da preuzme većinsko
vlasništvo nad Agencijom
“Stari grad”, jer su Stari
most i stara jezgra Mostara
pod ingerencijom FBiH.
su da ova sredstva budu ras-
poređena za Sportski savez
Grada i javne kuhinje.
Međutim, amandman
im nije prošao, jer nije dobio
glasove vijećnika iz hrvat-
Vozilo potrebno za prijevoz ~lanova
16
Dnevni avaz, utorak,
crna hronika 5. april/travanj 2011.
Hodao Baščaršijom
s bombom u džepu
MUP Kantona Sarajevo
Sarajevskim policajcima
prekjučer jeprijavljeno dase
Baščaršijom kreću dvojica
mladića, od kojih jedan u
džepu nosi ručnu bombu.
Oko 23.10 sati u ulici Mej-
dan policijska patrola legiti-
mirala je J. K. (20) i M.
A.(20), oba iz Sarajeva.
Policajci su pretresli J. K
i kod njega pronašli bombu i
nož na preklapanje, dok je
kod M. A. pronađen paketić
marihuane. Osumnjičeni su
uhapšeni i zadržani u
MUP-u Kantona Sarajevo.
Uništen “mercedes” vrijedan
blizu pola miliona maraka!
TUZLA Saobraćajna nezgoda kod Autobuske stanice
Bio izložen prije dva dana na Sajmu automobila na Panonskom jezeru
Automobil “mercedes
SLS AMG”, vrijedan više od
400.000 KM, vjerovatno je-
dan od rijetkih koji se može
vidjeti u BiHi regiji, uništen
Oštećen nakon samo dva dana (Foto: A. Bajrić Blicko)
će se nakon obavljenog
uviđaja. Vlasnik“mercedesa”
je, kako smo saznali, Alvir Č.
(36) iz Kladnja, vlasnik kom-
panije u ovom gradiću, koji je
automobil kupio nedavno.
“Zvijer” na četiri točka,
koja ima 6.000 kubika i 571
konjsku snagu, navodno je,
uz sve poreze i dodatnu
opremu, plaćena nevjero-
vatnih 480.000 KM.
Da stvar bude zanimljivi-
ja, uništeni “mercedes” prije
dva danabio je izloženna Saj-
mu automobila koji je održan
naPanonskom jezeruuTuzli,
gdje je izazivao oduševljenje i
uzdahe posjetilaca.
Zbog uviđaja, koji su
obavili službenici PU Tu-
zla, saobraćaj u dijelu ulice
Bosne srebrene bio je obus-
tavljen, štoje izazvalovelike
gužve u drugim dijelovima
grada. E. H.
je jučer u saobraćajnoj nez-
godi koja se oko 14.30 sati
dogodila kod Autobuske
stanice u Tuzli.
U nezgodi, ukojoj su osim
skupocjenog “mercedesa”
učestvovali autobus i “pas -
sat”, srećom, nije bilo povri-
jeđenih. Kako jedošlo donez-
godei kojuje prouzročio, znat
Pretučeni Amar s ocem Amirom (Foto: A. Aljimi)
Pretučeni tokom
nedjeljne šetnje
Vilsonovo šetalište u Sarajevu
Našoj redakciji jučer se
obratio Amir Alić čijeg su si-
na Amara trojica napadača
prekjučer oko 21sat brutalno
pretukla nakon neuspjelog
razbojništva.
Učenik četvrtog razreda
Srednje elektrotehničke ško -
le u Sarajevu je s prijateljima
šetao Vilsonovim šetalištem,
a kako nam je samkazao, sve
vrijeme su ih pratila trojica
nepoznatih mladića.
- Išli su za nama i dobaci-
vali, ali nismo obraćali
pažnju. Sa mnom su bili je-
dan prijatelj i dvije prijatelji-
ce. Kada smo stigli blizu ho-
tela “Bristol”, pozivali su nas
da dođemo do njih, ali nismo
pristali. Nakon toga su po-
trčali prema nama. Djevojke
su se prepale i pobjegle, nas
dvojica smo ostali. Imali su
navučene kapuljače na glava-
ma. Od mene su tražili da im
dam torbicu, a od priljatelja
mobitel i novac. Jedan od njih
me je snažno udario kolje-
nomu glavu. Od siline udara
mi se stvorila rana i počelo je
krvarenje. Zatvorio mi je oko.
Druga dvojica su udarili pri-
jatelja, ali nisam vidio na koji
način. Poslije toga su pobje-
gli, ali nam ništa nisu ukrali -
kazao je Alić.
Srednjoškolci su poslije
napada otišli u Hitnupomoć,
odakle su pozvali roditelje.
- Bio sam frapiran kad sam
vidio kako je Amar pretučen.
U Hitnoj nije bilo konaca pa
sam ga povezao u Klinički
centar bolnice Koševo, gdje
su mu ljekari ušili ranu. Ne
mogu da vjerujem da nijed-
nogpolicajca nijebilo našeta -
lištu nedjeljom, kada ta ulica
vrvi mladimljudima. Prijavi-
li smo sve policiji, koja je, iz-
gleda, nemoćna da se nosi s
ovimproblemom. Djecanam
nigdje nisu sigurna. Izgleda
da nam ostaje da ih sami kako
znamo i umijemo zaštitimo -
pojasnio je Amir Alić.
Ad. A.
Amir Alić, otac napadnutog srednjoškolca,
ogorčen neprisustvom policije na šetalištu
17
crna hronika
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011.
Nepoznata naprava bač-
ena je jučer oko 12.40 sati u
blizini zgrade Omera Stup-
ca broj 5 na Crnom Vrhu u
Sarajevu. Tom prilikomni-
je bilo povrijeđenih osoba,
ali je došlo do oštećenja na
obližnjoj zgradi i parkira-
nom automobilu.
Napravila krater
Uviđaj na licu mjesta ob-
avili su pripadnici MUP-a
Kantona Sarajevo koji su
izuzeli tragove s lica mjesta.
Najvjerovatnije je riječ o
ručnoj bombi koja je napra-
vila krater u šumarku, pre-
koputa stambene zgrade.
Geleri su polomili vanj-
sko staklo na prozoru stana
Adnana Fajića u prizemlju,
te oštetili njegov parkirani
automobil “maple”.
- U stanusmo bili majka,
moja maloljetna kćerka i ja.
Sjedili smo u dnevnom bo-
ravku gdje je razbijen pro-
zor. Kćerka mi se toliko
uplašila da nije htjela izaći
ni kada je policija došla.
Majka svaki dan radi u bašti
i sreća je da je ovog puta bila
u kući - kazao nam je Adnan
Fajić kojeg smo zatekli is-
pred zgrade.
Uistoj ulici nalazi seSav-
jetovalište za liječenje ovis-
nosti pa Fajić sumnja da su
INCIDENT Uznemireni stanovnici sarajevske općine Centar
Eksplodirala ručna bomba
bačena na Crnom Vrhu
Nije bilo povrijeđenih, ali su geleri oštetili parkirani automobil i zgradu u ulici Omera Stupca
Oštećeni automobil ograđen žutom trakom (Foto: F. Fočo)
bombu najvjerovatnijebaci-
li narkomani, koji se, prema
njegovim riječima, redovno
okupljaju u ovom šumarku.
Pisali peticije
- Imamo mnogo proble-
ma s njima, tjeramoihodav-
de, ali se oni stalno okuplja-
ju. Nedavno su došli u
žutom kombiju u kojem su
se fiksali. Zbog njih se ne
usuđujemo djecupuštati va-
ni. To je sve zbog onog Cen-
tra za odvikavanje. Takva
ustanova nije za urbani dio
grada. Mi smo godinama pi-
sali peticije i tražili da se on
izmjesti, ali odtoga nije bilo
ništa - kazao nam je Fajić.
Policija ispituje navode
da je bomba bačena iz dva
automobila koja su viđena
kako se velikom brzinom
udaljavaju iz ulice iznad
šumarka. B. C.
Inspektor na uviđaju
Maloljetnik priznao krađu
Službenici Policijske
stanice Kakanj jučer suu
mjestu Donji Kakanj
uhapsili E. Č. i E. P. iz
Kaknja. Prilikom pre-
gleda vozila “nissan”
(353-T-598), kojim je
upravljaoE. Č., aukojem
je bio i E. P., pronađeni
su ukradeni metalni dije-
lovi ograde s dvorišta Os-
novne škole “Ahmed
Muradbegović”.
M
Odnio školsku
ogradu
Odžak
Krao bakarne
oluke s kafi}a
Odžački policijskiinspek-
tori uspješno su riješili prošlo -
nedjeljnu krađu bakarnih ol-
uka s kafića “Sidney” u ovom
gradu. Zbog sumnje da je iz-
vršio ovo krivično djelo poli-
cajci su na informativni raz-
govor pozvali maloljetnog M.
Č. iz Odžaka.
- S obzirom nato da je riječ
o maloljetniku, istrazi su pri-
sustvovali i njegovi roditelji.
Dječak je u cijelosti priznao
krađu. Sa spomenutog kafića
ukrao je nekolikokomada ba-
karnih oluka koje je namjera-
vao prodati na skladištu se-
kundarnih sirovina - kazali su
iz Policijske uprave u Od-
žaku.
Maloljetni dječak će kri-
vično odgovarati nakon što
protiv njega bude kompleti-
rani Kantonalnomtužilaštvu
dostavljen izvještaj o krađi.
Ta. B.
Fajić: Sumnja na narkomane
18
Dnevni avaz, utorak,
crna hronika 5. april/travanj 2011.
Optužnica protiv
krijumčara ljudi
Tužilaštvo BiHpodiglo
je optužnicu protiv Nihada
Muratovića zvanog Mujo
(31)i NisvetaSkenderovića
zvanog Nino (35) iz Va-
roške Rijeke kod Bužima,
te protiv ranije osuđivanog
Aladina Galijaševića zva-
nog Čomo (30) iz Velike
Kladuše zbog krivičnog
djela krijumčarenje ljudi.
Oni se terete da su zaje-
dno 19. i 20. februara prošle
godine na području općine
Velika Kladuša, po pretho-
dnom dogovoru s još jed-
nom osobom, pokušali iz-
vršiti nezakonito pre-
vođenje 11 bh. državljana
preko državne granice BiH
u Hrvatsku radi daljnjeg
prebacivanja u zemlje za-
padne Evrope, saopćeno je
iz Tužilaštva BiH.
U optužnici se navodi i
da je optuženi Muratović
19. februara prošle godine,
nakon prethodnog dogovo-
ra s jednom osobom, kon-
taktirao optuženog Sken-
derovića te dogovorio ile-
galno prebacivanje migra-
nata u Hrvatsku po cijeni
od 1.300 eura za jednu gru-
pu, a Skenderović se dogo-
vorio s Galijaševićem da za
iznos od 70 KM po osobi
kao vodič ilegalno prebaci
migrante iz BiH u Hrvat-
sku.
Nakon pokušaja orga-
niziranja ilegalnog prelas-
ka optuženi i ilegalni mi-
granti su otkriveni i spri-
ječeni od pripadnika Jedi-
nice Granične policije Ve-
lika Kladuša. Optužnica je
proslijeđena Sudu BiH na
potvrđivanje, navodi se u
saopćenju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
Tužilaštvo BiH: Proslijeđena na potvrđivanje
U svađi s djedom
pucao uzrak
Ljeskove Vode kod Doboja
Dobojska policija oduze-
la je automatsku pušku od S.
G. u naselju Ljeskove Vode
kod Doboja zbog sumnje da
je iz nje prethodno pucao
uzrak nakonsvađe s djedom
u dvorištu porodične kuće.
On je verbalno zaprije-
tio svom djedu, a potom
otišao u pomoćnu zgradu,
uzeo pušku i ispalio hitac
uzrak. Policija će protiv
osumnjičenog uputiti iz-
vještaje Okružnom tuži-
laštvu u Doboju o izvrše-
nim krivičnim djelima
ugrožavanjesigurnosti i ne-
dozvoljena proizvodnja i
promet oružja i eksploziv-
nih materijala.
SARAJEVO Udesima kumovala nepažnja
U prevrtanju dva vozila
vozači prošli bez
težih posljedica
Iako su prizori djelovali zastrašujuće, srećom, nije bilo ljudskih žrtava
U Kalemovoj ulici u Sa-
rajevu, u blizini Ambasade
Kraljevine SaudijskeArabi-
je, jučer oko 7.40 sati S. A.
(29) iz Sarajeva doživio je
nesvakidašnji udes kada je,
upravljajući “opel astrom”
(J17-A-726) velikom brzi-
nom, izgubio kontrolu nad
vozilom, udario u stub
ulične rasvjete, a potom se
prevrnuo na krov.
Zračni jastuci
Vozač je zadobio lakše
povrede glave, a radnici šlep
službe BIHAMK-a odvukli
su vozilo s mjesta nezgode.
Samo nekoliko sati kas-
nije sličnu saobraćajnu nes-
reću doživio je i Hikmet
Šišić (55) na Bulevaru Meše
Selimovića, kod RTV doma
u Sarajevu.
Šišić je, krećući se veli-
kom brzinom, izgubio kon-
trolu nad terencem “toyota
rav4” (K79-T-918), nakon
čega je bukvalno iz temelja
izvalio stub ulične rasvijete
te se vozilom prevrnuo na
stranu.
Vozač je bio vezan sigur-
nosnimpojasom, a aktivira-
ni su i zračni jastuci koji su
spriječili da zadobijeteže po-
vrede. Iako je prizor u sred-
njoj traci nakolovozu usara-
jevskom naselju Alipašino
Polje bio stravičan, na izne-
nađenje očevidaca, Šišić je
izašao iz vozila s lakšim po-
vredama. Ekipa Hitne po-
moći prevezla ga je u Kli-
nički centar bolniceKoševo,
gdje mu je pružena pomoć.
Pušten kući
- Dovezen je s nekoliko
lakših povreda kojesu sanira-
ne te je pušten na kućno li-
ječenje- kazalanam jeBiljana
Jandrić, portparol KCUS-a.
Uviđaj su obavili sara-
jevski policajci, a nezva-
nično, bit će ispitani navodi
da je Šišić vozio u alkoholi-
ziranomstanju, zbog čega je
uzgubio kontrolu nad vozi-
lom te izazvao udes. Samo
pukom srećom izbjegnuta je
nesreća širih razmjera jer u
trenutku udara ispred “to-
yote” nije bilo drugih auto-
mobila.
Ad. A.
Maloljetna H. V. iz Sarajeva prekjučer je uhapšena na
autopijaci u ulici KurtaŠorkazbog sumnjedajeod K. S. iz
Sarajevaukrala novac. Osvemuje obaviješten kantonalni
tužilac, a maloljetnica je zadržana u MUP-u Kantona Sa-
rajevo.
Maloljetnica ukrala novac
L
Od udara stub kod RTV doma izvaljen iz ležišta (Foto: I. Šebalj)
Selom “paradirao”
s karabinom
Donja Mahala kod Orašja
Sedamdesetdevetogo-
dišnji Ilija Ž. iz Donje Ma-
hale prekršajno će odgovar-
ati pred oraškim Općinskim
sudomjer je prijavljen da je
naoružan lovačkim karabi-
nom “paradirao” selom, zb-
og čega su policajci od njega
oduzeli naoružanje.
- Bez obzira što je posje-
dovao oružani list za držanje
i nošenje oružja, od njega
smo oduzeli pušku, ali i doz-
volu za njeno posjedovanje -
kažu iz policije.
Ilija Ž. je u svojoj odbrani
policajcima kazao kako je
pušku namjeravao prodati i
daju jenosio pokazati poten-
cijalnim kupcima. Konačnu
riječ o ovom događaju dat će
oraškiOpćinskisud. Ta. B.
U ulici Senada Man-
dića Dende u Sarajevu ne-
poznati počinilac izvršio
je razbojništvo nad radni-
com u prodavnici “Kon -
zum”. Uz upotrebu fizičke
snage kradljivac je ukrao
jednu flašu alkoholnog
pića, a zatimje pobjegao. O
svemu je obaviješten kan-
tonalni tužilac, a policija
traga za lopovom.
Oteo flašu pića
L
Umiješani u otmicu i krađu djeteta
Porodica iz BiH uhapšena u Briselu
Belgijske vlasti uhapsile
su porodicu iz BiH umi-
ješanu u otmicu u Bugar-
skoj, kao i krađu djeteta Bu-
garke u Briselu, javljaju bu-
garski mediji.
U perioduizmeđu 2002. i
2004. godine dvoje državlja -
na BiHmaltretiralo jebugar-
sku djevojčicu, koju su prisi-
ljavali da se bavi prostituci-
jom u Belgiji i Francuskoj.
Djevojka je ostala u dru-
gom stanjui porodila se, a dvo-
je državljana BiH tada je po-
kušalo ukrasti joj dijete prija-
vljujući ga u općini kao svoje.
Devetomjesečna beba
primljena je u bolnicu jer je
bila rahitična i neuhranjena.
Državljani BiH osuđeni
su na šest godina strogog
zatvora, ali su uspjeli pob-
jeći. Nakon što je za njima
raspisana potjernica oni su
nedavno uhapšeni u Fran-
cuskoj.
Državljani BiHu Belgiji
imaju status lica koja traže
utočište.
”Astra” na krovu u Kalemovoj ulici (Foto: B. Nizić)
19 Dnevni avaz utorak 5. april/travanj 2011.
C=IE

Dnevni avaz, utorak,
>EEI 5. april/travanj 2011.
Na Sarajevskoj berzi
jučer je ostvaren promet od
3.877.653 KM. Najveći po-
rast vrijednosti zabilježile
su dionice DUF-a Her-
bos-invest (48,33 posto),
dok je najveći pad registri-
rao ZIF Prevent invest Sa-
rajevo (4,76 posto).
Na kotaciji kompanija
promet je ostvaren dioni-
cama Bosnalijeka, po kur-
su od 13,80 KM. Na kotaci-
ji fondova najveći promet
ostvaren je dionicama
ZIF-a Herbos fond Mos-
tar, od 2.189.882 KM, po
kursu od 5,80 KM.
Na primarnom slobod-
nom tržištu najveć promet
ostvaren je dionicama BH
Telecoma, od 45.245 KM,
po kursuod 22,60KM, a na
sekundarnom slobodnom
tržištu dionicama DUF-a
Herbos-invest Mostar, od
1.441.800 KM, pokursu od
890 KM.
Promet od 3.877.653 KM
BANJA LUKA Hypo banka predstavila rezultate i novi identitet
U prvom kvartalu
dobit pet miliona KM
Predstavnici Hypo Al-
pe-Adria bankeiz BanjeLu-
ke predstavili su jučer pos-
lovne rezultate uprvom kva-
rtalu ove godine i novi vi-
zuelni identitet Hypo gru-
pacije. Direktor banjalučke
Hypo banke Samuel Vlčan
iznioje podatakda je, prema
nerevidiranom finansijsk-
om izvještaju za prva tri mje-
seca 2011., banka ostvarila
dobit od pet miliona mara-
ka.
- Imamo veću produkci-
ju kredita i depozita u po-
ređenju s prvim kvartalom
prošle godine, a u prilog to-
me govori i podatak da ima-
mo povećanje depozita od
9,5 miliona KM u odnosu na
isti period lani.
Kamatni prihodi su iz-
nad naših očekivanja, a ra-
shodi su u okviruplana - do-
dao je Vlčan.
Ukupna aktiva banke krajem 2010. iznosila 1,5 milijardi KM
S prezentacije: Novi vizuelni identitet (Foto: M. Lugić)
Berzanski barometar za 04.04. 2011. godine
Euro/dolar 1,4246
0,07%
Nafta 108,23 $ po barelu
0,27%
Zlato 1.438,90 $ po unci
0,70%
M
Kursna lista SASE na dan 04. 04. 2011.
Vrijednost indeksa
BIFX 1,05% 1.757,95
M
M SASX-10 0,72% 1.089,69
SASX-30 0,10% 1.070,91 M
Najveći promet
akcijama Ugljevika
Obim trgovine 179.416 KM
Na Banjalučkoj berzi
jučer je kroz 155 transakcija
ostvaren promet od 179.416
KM. Na službenom berzan-
skom tržištu, lista B, najveći
promet ostvarenje akcijama
RiTE Ugljevik, od 18.855
KMpo prosječnoj cijeni od
0,477 KM(rast za 11,45 pos-
to).
Kod zatvorenih investi-
cionih fondova najveći rast
imale su akcije ZIF-a Eu-
Vrijednost indeksa
M
M
BIRS 1,33% 1.155,98
FIRS 1,58% 2.164,72
M
M
roinvestment fond Banja
Luka (13,02 posto), a gubit-
nik dana je ZIF Jahorina
Koin Pale (-1,50 posto). Na
slobodnom berzanskom
tržištu akcije Gradske čis-
toće Bratunac imale su pad
od 1,07 posto.
Kursna lista Centralne banke BiH
Čisto lice
Predstavnici banjaluč-
ke Hypo banke objasnili su
da novi vizuelni identitet
predstavlja i “čisto lice na-
kon temeljnog restruktu-
riranja” krajem prošle go-
dine. Zadržana je maskota
nilskog konja, ali u ani-
miranom izdanju, dok je
novi slogan: “S vama. Uz
vas. Za vas.”
Uspješan dan
ZIF-a Herbos
On je izrazio nadu da će
ovakvi trendovi biti nasta-
vljeni i do kraja prve polovi-
ne godine te istakaoda se, ia-
ko sporom dinamikom, bi-
lježi pozitivan trend kada je
u pitanjusmanjenje rezerva-
cija za nekvalitetne kredite.
Ukupna aktiva banke
krajem 2010. iznosila je 1,5
milijardi KM, što banja-
lučku Hypo banku čini pr-
vom u RS i četvrtom u BiH.
Plasirani su krediti u ukup-
nomiznosu od 1,24 milijar-
deKM, doksu ukupni depo-
ziti 1,08 milijardi KM.
B. S.
U Njemačkoj je jučer
počeo sajam Hannover
Messe, najveći međunaro-
dni sajam industrijskih
tehnologija u svijetu, a iz
BiH se predstavlja šest
kompanija, javila je Fena.
Na zajedničkom štan-
du na sajmu izlažu Inox
Ajanović izTešnja, Feme-
tall iz Zenice, Metalska in-
dustrija iz Prijedora, To-
pling iz Prnjavora, TT
Kabeli iz ŠirokogBrijegai
Grupa Širbegović iz Grač-
anice.
Izlagači iz BiHspecija-
lizirani su uoblastimame-
haničko-električnog
inžinjeringa, obrade me-
tala, izrade limova itd.
Spec
Raiffeisen bank BiH pro-
glašena je najboljom ban-
kom u BiH. Ovu nagradu,
osmi put, dodijelio joj je pos-
lovni magazin “Global Fi-
nance”. Osim BiH, najbolj-
im bankama na tržištima na
kojima posluju proglašene
su banke Raiffeisen mreže u
Austriji i na Kosovu.
Spec
M M
Prosje
na
cijena
%
promjen
e cijene
Maks
cijena
Min
Cijena
Ukupan
promet
(KM)
0,477 11,45 0,513 0,47 18.855,06
11,98 13,02 11,98 11,98 491,18
0,65 -1,07 0,65 0,65 1.324,70
E m i t e n t
Službeno berzansko tržište - Lista B
Službeno berzansko tržište - Akcije IF-ova
Slobodno berzansko tržište - Tržište akcija
Gradska istoa a.d. Bratunac
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,421761 1,425324 1,428887
Kanada 124 CAD 1 1,422072 1,425636 1,429200
Hrvatska 191 HRK 100 26,463117 26,529441 26,595765
eška R 203 CZK 1 0,079741 0,079941 0,080141
Danska 208 DKK 1 0,261636 0,262292 0,262948
Maarska 348 HUF 100 0,735095 0,736937 0,738779
Japan 392 JPY 100 1,631766 1,635856 1,639946
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,249465 0,250090 0,250715
Švedska 752 SEK 1 0,217061 0,217605 0,218149
Švicarska 756 CHF 1 1,485865 1,489589 1,493313
Turska 949 TRY 1 0,892961 0,895199 0,897437
V.Britanija 826 GBP 1 2,214587 2,220137 2,225687
USA 840 USD 1 1,370042 1,373476 1,376910
Rusija 643 RUB 1 0,048478 0,048599 0,048720
Srbija 941 RSD 100 1,898547 1,903305 1,908063
L
Rast zaposlenih
Dionice na svjetskim
berzama jučer su ojačale,
uprkos aktuelnim kriza-
ma u Japanu, na Bliskom
istoku i sjeveru Afrike,
nakon objavljivanja pod-
sticajnih podataka s ame-
ričkog tržišta da je po-
većan broj zaposlenih.
Sve informacije o nagradnoj igri mo`ete dobiti svakog dana od 9 do 16 sati na telefonski broj 033/281-356 ili putem e-maila: marketing@avaz.ba www.dnevniavaz.ba
oglasi
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 21
Nova nagradna igra najtira`nijeg bh. lista
Dnevni avaz
Pariz - „Disneyland“ Anadolija
Svojim cijenjenim ~itaocima „Dnevni avaz“ je i
ovog prolje}a pripremio atraktivnu nagradnu igru. I
sam naziv igre „Idemo u svijet za 1. maj“ dovoljno
govori.
Mo`da se upravo Vama otvore vrata Pariza, „Disney-
landa“, Istanbula, ~arobnog Dubaija, atraktivne Sicili-
je ili prelijepe Anadolije. Vrijedi u~estvovati, zar ne?
Ipak, ko }e imati najvi{e sre}e, ko }e predstoje}e prvo-
majske praznike provesti na nezaboravnim putovanji-
ma u najtra`enijim svjetskim destinacijama, saznat
}emo narednih dana.
Pred Vama je mali zadatak - ~itajte „Dnevni avaz“,
sakupljajte kupone, {aljite SMS poruke i - priprema-
jte se za vi{ednevna putovanja iz najljep{ih snova!
Nagrade 1. kola
1. Vi{ednevno putovanje u Dubai za dvije osobe
2. Vi{ednevno putovanje u Pariz za dvije osobe
3. Vi{ednevno putovanje u Istanbul za dvije osobe
Dubai Istanbul
Pariz
Poruka jedna putovanja vrijedna
Cijenjenim ~itaocima pru`amo i mogu}nost osvajanja atraktivnih nagrada slanjem SMS poruka. Da biste
prvomajske praznike - u dru{tvu odabrane osobe - proveli u Dubaiju, pariskom „Disneylandu“ ili na Siciliji,
dovoljno }e biti da po{aljete SAMO JEDNUSMS poruku! Ali, broj poruka nije ograni~en. Vi{e poruka je
vi{e {ansi da upravo Vi, u dru{tvu Vama drage osobe, putujete na neku od ovih spektakularnih destinacija.
SMS poruke mo`ete slati svaki dan do 22. aprila, do 12 sati, na broj 091 510 101
S
M
S
n
a
g
ra
d
n
a
ig
ra
Kako u~estvovati u SMS igri?
U svoj mobitel ukucajte:
AVAZ (razmak) PUTOVANJE
i poruku po{aljite najkasnije do 22. aprila na broj
091 510 101
1. Vi{ednevno putovanje u Dubai za dvije osobe
2. Vi{ednevno putovanje u Pariz - „Disneyland“ za dvije osobe
3. Vi{ednevno putovanje na Siciliju za dvije osobe
I u SMS igri o~ekuju
Vas tri privla~ne nagrade
U~e{}em u ovoj atraktivnoj igri mo`ete osvojiti neko od ~arobnih prvomajskih putovanja,
a smje{taj smo Vam osigurali u vrhunskim hotelima z Ni danas nije kasno da se uklju~ite u 1.kolo
Izvla~enje dobitnika bit }e obavljeno 22. aprila, metodom kompjuterskog odabira. Brojeve s kojih su dobitne poruke upu}ene objavit }emo u „Dnevnom avazu“ u subotu, 23. aprila.
Broj poruka je neograni~en. Cijena SMS poruke je 0,80 KM plus PDV.
Sicilija
IDEMO U SVIJET ZA 1. MAJ!
Tri kola, tri {anse
Igra „Idemo u svijet za 1. maj“ ima tri kola, a svako kolo
traje sedam dana. Da biste konkurirali za neko od putovanja,
dovoljno je da svake sedmice sakupite sedam kupona koje
objavljujemo na prvoj stranici na{eg lista. Tri kola su i tri {anse da otputu-
jete na neku od atraktivnih svjetskih destinacija, a
smje{taj smo Vam osigurali u vrhunskim hotelima!
I danas se mo`ete uklju~iti u 1.kolo
S obzirom da u dana{njem broju objavljujemo drugi kupon 1. kola, jo{ nije
kasno da se uklju~ite u ovosedmi~no kolo. Za u~e{}e u 1. kolu potrebno je
da sakupiti sedam redovnih ili {est redovnih i jedan joker kupon, koji }emo
objaviti u nedjelju, 10.aprila. Dakle, kupone izrezujte i ~uvajte do nedjelje.
Kada sakupite svih sedam kupona 1.kola, u zatvorenoj koverti, uz upisane
Va{e li~ne podatke, dostavite ih na na{u adresu:
Dnevni avaz, PP 140, 71 000 Sarajevo
Izvla~enje nagrada 1. kola bit }e obavljeno u petak, 15. aprila.
Imena dobitnika objavit }emo u „Dnevnom avazu“
u subotu, 16.aprila.

Dnevni avaz, utorak,
C>KI 5. april/travanj 2011.
LIBIJA Pobunjenici odbacili prijedlog Gadafijevih sinova
Tripoli traži rješenje
za prekid sukoba
Libija želi prekid sukoba,
rekao je libijski zamjenik mi-
nistra vanjskih poslova Ab-
delati Obeidi grčkompremi-
jeru Georgeu Papandreu to-
komrazgovora u Atini, javlja
Reuters.
- Izgleda da libijske vlasti
traže rješenje. Mora doći do
ozbiljnog nastojanja za mir i
Odbačena je ideja o tranziciji koju bi vodio jedan od sinova libijskog vođe Gadafija
Državni zvaničnici u diplomatskoj akciji traženja opcija kako bi se intervencija okončala
Rasmusen s turskim zvaničnicima
stabilnost u regiji - rekao je
grčki ministar vanjskihposlo-
va Dimitris Drutsas nakon što
je izaslanik libijskog predsje-
dnika Muamera Gadafija raz-
govarao s grčkim premijerom.
Angažman Grčke
Papandreu je posljednja
dva dana telefonski razgova-
rao s čelnicima Libije, Kata-
ra Turske i Velike Britanije,
prenosi Reuters.
Istovremeno, Nacional-
no prijelazno vijeće, koje
predstavlja libijske pobunje-
nike, odbacilo je jučer ideju o
tranziciji koju bi vodio jedan
od sinova libijskog vođe
Muamera Gadafija, o čemuje
pisao “New York Times”.
- Vijeće je to potpuno od-
bacilo - izjavio je glasnogo-
vornik Vijeća Šamsedin Ab-
dulmelah u Bengaziju, pobu-
njeničkom uporištu na isto-
ku Libije.
- Gadafi i njegovi sinovi
trebadaodu prijebilokakvog
diplomatskog pregovaranja -
kazao je on, javio je AFP.
Dva sina libijskog vođe
predlažu tranziciju prema
ustavnoj demokraciji koja
pretpostavlja povlačenje
njihovog oca s vlasti, objavio
je u nedjelju navečer “New
York Times”.
Pozivajući se na jednog
neimenovanog diplomatu i
još jednog libijskogzvanični-
ka, koji su dobro obaviješteni
o ovomplanu, američki dnev-
ni list je objavio kako bi tran-
ziciju trebalo da predvodi je-
dan od Gadafijevih sinova
Seif al-Islam.
”Times” nije precizirao
da li je 68-godišnji pukov-
nik Gadafi potpisao taj pri-
jedlog koji su iznijeli njego-
vi sinovi Seif i Sadi el-Ga-
dafi.
Otac saglasan
Jedna osoba bliska sinovi-
ma jekazala kakoizgleda daje
otac saglasan. Prijedlog za
tranziciju se može tumačiti
razlikama koje dugo postoje
između Gadafijevih sinova.
Doksuse Seif i Saadi ško-
lovali na zapadu, Gadafi
Khamis i Mutasimsu izgleda
pristalice tvrde linije, tvrdi
ovaj dnevni list.
Khamis Gadafi je na čelu
provladine milicije. Mutasi-
ma, savjetnika nacionalne
sigurnosti, smatraju Seifo-
vimrivalom unatjecanjuko
će naslijediti Gadafija.
Rasmusen i Davutolu: O uspostavi primirja u Libiji (Foto: AP)
Seif al-Islam: Htio da predvodi tranziciju nakon odlaska oca
Generalni sekretar
NATO-a Anders Fog Ra-
smusen (Fogh Rasmus-
sen) susreo se jučer u An-
kari s turskim zvaničnici-
ma, a tema razgovora bila
je aktuelna situacija u Li-
biji i napori u uspostavi
primirja.
Rasmusen jeiza zatvo-
renih vrata razgovarao s
turskim premijeromTaj-
ipom Erdoanom(Tayyip
Erdogan), a sastanku je
prisustvovao i turski šef
diplomatije Ahmet Davu-
tolu (Davutoglu) te minis-
tar odbrane Vecdi Gonul.
- Istakli smo veliku
važnost kontinuiranih na-
pora NATO-a da osigura
bezbjednost Libijcima, no-
rmalizaciju situacije u ze-
mlji i kraj napada na civile -
rekao je Davutolu novinari-
ma nakon sastanka.
!
C>KI
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011.
Američki predsjednik
Barak Obama(Barack) jučer
je počeo kampanju za osva-
janje još jednog mandata na
izborima 2012. godine.
- Kampanja je upravo
počela. Otvaramo kancelari-
je, raspakujemo kutije i
počinjemo razgovore s pris-
talicama kako bismo obliko-
vali put ka pobjedi. Godina
2012. počinje sada- navodi se
u kratkom saopćenju obja-
vljenom na internet-stranici
www.barackobama.com.
Na videosnimku posta-
vljenom na internet-strani-
ci predstavljene supristalice
iz svih dijelova SAD kako
razgovaraju o podršci pred-
sjedniku.
Analitičari izrazili su
očekivanja da će Obamina
kampanja prikupiti milijar-
du dolara.
Četrdesetdevetogodišnji
Barak Obama je izabran na
predsjedničkim izborima u
novembru2008. godine, a na
dužnost je stupio u januaru
2009. godine kao prvi pred-
sjednik Afroamerikanac.
Počela kampanja
za reizbor
Odluka predsjednika SAD
Obama: Želi drugi mandat
Medvedev uklanja
Putinove saradnike
Pred predsjedničke izbore
Medvedev: Naredba ministrima
EU Povećana dozvoljena granica ozračenosti za namirnice
Radioaktivna hrana za
evropskom trpezom
Novom uredbom EK moguć uvoz namirnica s čak 20 puta višom razinom radioaktivnih
supstanci Ljekari upozoravaju na moguće ozbiljne posljedice po zdravlje građana EU
Nazarbajev: Šok za
posmatrače (Foto: AP)
Nursultan Nazarbajev opet na čelu Kazahstana
Predsjednik za kojeg su glasali i protivkandidati
Nursultan Nazarba-
jev, predsjednik Kazah-
stana još od vremena Sov-
jetskog saveza, proglašen
je jučer uvjerljivimpobje-
dnikom predsjedničkih
izbora koji su održani to-
kom vikenda, a uvezi sko-
jima je, kako se tvrdi, bilo
neregularnosti.
Za Nazarbajeva je, na
osnovu preliminarnih re-
zultata, glasalo 95,5 posto
građana koji su izašli na iz-
bore, obznanio je šef Cen-
tralne izborne komisije
Kvandik Turgankulov.
Prema njegovim riječima,
na glasačka mjesta izašlo je
blizu 90 posto upisanih bi-
rača.
Ruski predsjednikDmitrij
Medvedev izjavio je da minis-
tri do 1. jula moraju isprazniti
fotelje u upravnim odborima
najvećih državnih kompanija,
saopćeno je iz Kremlja.
Analitičari navode da
Medvedev pokušava učvr-
stiti pozicije pred održava -
nje predsjedničkih izbora,
zakazanih za 2012. time što
će s funkcija direktora plin-
skih i naftnih kompanija
ukloniti najbliže saradnike
premijera Vladimira Putina.
Nakon nuklearne katas-
trofe u Japanu Evropska ko-
misija je povećala dozvolje-
nu granicu radioaktivnosti
za namirnice koje se uvoze u
EU. Tom je uredbom moguć
uvoznamirnicas čak20puta
višom razinom radioaktiv-
nih supstanci. Prema pisa-
nju austrijskih medija, lje-
kari strahuju da bi takva
uredba mogla imati ozbiljne
posljedice po zdravlje
građana EU.
Specijalni uvjeti
Nova uredba Evropske
komisije, usvojena prošle
sedmice pod brojem 297/-
2011, propisuje specijalne
uvjete za uvoz hrane iz Japa-
na. Dopušta viši nivo ra-
dioaktivnosti, a na snazi će
biti najmanje do 30. juna.
Povećana radioaktivnost iz-
mjerena je upovrću, mlijeku
i mesu u nekoliko japanskih
prefektura.
Prije uvođenjanovih vri-
jednosti stručnjaci za ekolo-
giju već su upozoravali da je
razina dopuštenih radioak-
tivnih supstanci u hrani pre-
visoka, a tražili su i oštrije
propise.
Skupa pomoć
Stručnjaci navode da se
ovakve uredbe donose samo
u situacijama kada vlada
nestašica hrane te na-
glašavaju da sada to nije
slučaj. Strahuju da će nas
“želja da pomognemo Japa-
nu skupo koštati”, pišu me-
diji, prenosi dnevnik.hr.
Spec
Na sjeveroistoku Tur-
ske u eksploziji mine koju
su podmetnuli kurdski po-
bunjenici, nedaleko od je-
dne vojnekasarne, ranjena
su dvojica oficira i četvori-
ca vojnika.
Ovaj incident se desio,
kako je jučer saopćeno, u
provinciji Širnak, nedale-
ko od tursko-iračke grani-
ce, javile su agencije.
On je uslijedio samo
dva dana poslije oružanog
incidenta između turskih
snaga sigurnosti i kur-
dskih pobunjenika u gra-
ničnom području prema
Siriji u kojem su ubijena
sedmorica gerilaca.
Tom prilikom stradao
je i jedan vojnik, dok supe-
torica ranjena.
U sukobima do sada je
stradalo 40.000 osoba, naj-
više civila.
Tone vode u more
Japan planira ispustiti 11.500 tona radioaktivne vode
u more kao bi oslobodio prostor za odlaganje u svojoj
oštećenoj nuklearnoj centrali za vodu koja je još većeg
stepena kontaminiranosti, saopćio je jučer predstavnik
elektrane.
Portparol elektrokompanije “Tepco”, koja upravlja
oštećenom nuklearnom centralom Fukušima Daići,
rekao je da je voda koja će biti ispuštena u more samo
slabo ozračena, prenio je AFP.
Povećana radioaktivnost izmjerena je u povrću, mlijeku i mesu
Vođa gerile na ruskom
Kavkazu Čečen Doku
Umarov živ je i zdrav, ob-
javljeno je jučer, što je u
suprotnosti s informaci-
jama da je ubijen u ne-
davnoj vojnoj operaciji.
- Doku Umarov je živ i
zdrav. Nije ranjen i nije ni
mogao biti ranjen jer se ni-
je nalazio u zoni bombardi-
ranja - piše na nezavisnoj
čečenskoj internetskoj
stranici Kavkazcenter.
Umarov: Vođa gerile
Svaki odtri nominalno
opoziciona kandidata do-
bio je, prema sadašnjim
podacima, manje od dva
posto glasova, a pravi opo-
zicioni političari nisu
željeli učestvovati na iz-
borima koje opisuju kao
farsu.
Očekivalo se da će Na-
zarbajev uvjerljivopobije-
diti i naovim izborima, ali
su razmjere uspjeha i
izlaznosti ipak bile šok za
mnoge posmatrače.
Vlasti Kazahstana
imale su velike muke da
dokažu kako su ovo bili
najregularniji izbori u
historiji ove azijske ze-
mlje, u kojoj, prema iz-
vještajima nezavisnih
međunarodnih posma-
trača, nikada nije bilo
slobodnih i poštenih iz-
bora. OSCE, koji je pra-
tio izbore, žalio se na ne-
dostatak transparentno-
sti.
Sva tri opoziciona
kandidata otvoreno su
izrazila podršku Nazar-
bajevu, a jedan je čak re-
kao da je glasao za njega.
Pojavili suse i izvješta-
ji da je studentima pri-
jećeno izbacivanjems fa-
kulteta ako ne buduizašli
na izbore.
Vjeruje se da su pod
sličnimpritiskom bili i vla-
dini službenici.
Kavkaz
Umarov je živ
(Foto: AP)
24 Utorak 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz
C=IE
oglasi
Dnevni avaz utorak 5. april/travanj 2011. 25
OBAVJE[TENJE
Sindikat zaposlenika privrednog dru{tva MI „SOKO“
Proizvodnja opreme d.d. Mostar u ime svoga ~lanstva
ovim obavje{tava da je Op}inski sud u Mostaru u pre-
dmetu broj P 008787 08 I zakazano PRODAJUnekre-
tnina toga privrednog dru{tva za dan petak 8. 4. 2011.
godine u 9,00 sati u zgradi suda.
Nekretnine koje su predmet prodaje nalaze se na
ju`nom ulazu u Grad Mostar uz magistralni put M-
17, a u blizini tih nekretnina nalazi vi{e prodajnih ce-
ntara i poslovnih prostora renomiranih privrednih
dru{tava kao {to su: OBI, Interex, HEPOK, Auto ku}a
Lijanovi}, Hercegovina auto, i dr.
Tako|er u neposrednoj blizini nekretnina nalazi se i
`eljezni~ka stanica osposobljena za teretni saobra}aj.
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije
slobodno nas kontaktirajte na telefon
00 387 (0) 63 932 622
$
Dnevni avaz, utorak,
EI 5. april/travanj 2011.
SAD Najmanji stan Amerikanka plaća 500 eura
Felis Koen živi u osam
kvadratnih metara
Felis Koen (Felice
Cohen) već tri godine živi u
vjerovatno najmanjem sta-
nu u SAD, a možda i na svije-
tu, površine samo osam kva-
dratnih metara. Kako sve u
Njujorku ide uvis, tako je i
Koen što više stvari naslaga-
la kako bi dobila na prosto-
ru.
Kuhinjunema, a kupati-
lo joj je tako malo da na WC
ra. Koen je rekla da je prija-
telji često posjećuju jer vole
dolaziti u njen mali stan.
- Lokacija je idealna jer
mi je Central park veoma
blizu. Silno sam željela živ-
jeti na Menhetnu, ali nisam
htjela potrošiti sav novac
kojim sam raspolagala. Stan
sam našla preko prijatelja -
rekla je Koen.
Tili Loki crta novom
bioničkom rukom
Tili su amputirane obje ruke
Silno sam željela živjeti na Menhetnu, ali nisam htjela potrošiti sav novac, kaže Felis
Sve natrpano
Spec
Kad se 22-mjesečni Tajler Džejkobson (Tyler Jacob-
son) odlučio zaputiti u opasnu pustolovinu, s njim je kre-
nuo i porodični pas. Naime, usred noći, odjeven samo u
kratku majicu i pelene, Tajler je odlutao iz svoje kuće u
Južnoj Karolini, koja se nalazi usred guste šume. Dijete je
imalo svog anđela čuvara, psa koji ga je sve vrijeme pratio,
štitio i grijao dok se temperatura spustila blizu nule.
Ujutro je jedan od spasilaca začuo plač i nabasao na upla-
kanog i prestrašenog dječaka .
Djevojčica ponovo uživa
Tili Loki (Tilly Lockey,
5) iz Blekhila u Velikoj Bri-
taniji, koja od malih nogu
voli slikanje, amputirali su
obje ruke 2007. godine zbog
meningitisa. Nedavno su joj
ugradili bioničku ruku. No-
vi ud će joj morati mijenjati
svake godine, jer će “preras-
ti” ruku koju su joj sada
ugradili.
Djevojčica može kontro-
lirati i pomicanje prstiju na
bioničkoj ruci jer ima sen-
zor koji prati rad mišića na
rukama. Lijeva ruka joj nije
bionička.
- Tili sada može lakše
držati olovku i kist u ruci,
što joj olakšava i pohađanje
nastave u školi. Može pono-
vo i slikati, zbog čega je sret-
na - ispričala je njena majka
Sara (Sarah).
Koen: Navikla se
školjci mora sjediti sa strane
da koljenima ne bi udarala u
ormarić. Krevet je visoko
pod stropom, a kada spava,
Felisina glava je od stropa
udaljena samo 50 centime-
tara.
Ispričala je da je prve
noći u svom novom stanu
dobila napad panike zbog
silnih zidova i uskog prosto-
ra. Svoju garderobu stalno
baca da joj se ne bi nakupilo
previše odjeće koju ne bi
imala gdje staviti. U “dnev-
noj sobi” ima fotelju pokraj
prozora, gdje uživa u čita-
nju, kao i radni sto s kompju-
terom.
Mjesečna stanarina za
mali raj na elitnom Aper
vest sajduiznosi oko 500 eu-
oglasi
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 27
Na osnovu ~lana 34. Statuta, direktor
Dru{tva ASTRA d.o.o Sarajevo raspisuje
OGLAS
Za prijem u radni odnos na radno mjesto
1. Stru~ni saradnik za pravne, kadrovske i
op{te poslove.................................1 izvr{ilac
2. Referent za rad u ra~unovos-
dtvu................................................1 izvr{ilac
Kandidati za radno mjesto pod rednim bro-
jem 1. trebaju ispunjavati sljede}e uslove:
- VSS – pravni fakultet
- Radno iskustvo najmanje 2. godine u struci
Dokumenta potrebna za radno mjesto pod
rednim brojem 1.
- Ovjerena fotokopija diplome
- Uvjerenje suda da se ne vodi krivi~ni
postupak
- Potvrda o radnom iskustvu
- Biografija sa fotografijom
Kandidati za radno mjesto pod rednim bro-
jem 2. trebaju ispunjavati sljede}e uslove:
- VSS, V[S ili SSS – ekonomskog smjera
- Radno iskustvo najmanje 2. godine
Dokumenta potrebna za radno mjesto pod
rednim brojem 2.
- Fotokopija diplome (neovjerena)
- Biografija sa fotografijom
Prijave slati na adresu: ASTRA d.o.o Sara-
jevo, ul. Zelenih beretki 11., 71 000 Saraje-
vo (trgovina Astra), po{tom ili li~no.
Kontakt telefon: 033/564-320, 033/564-332.
Konkurs ostaje otvoren 8.dana od dana ob-
javljivanja.
28 Utorak 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 153295 10 I
Sarajevo, 18. 3. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aida Spa-
hi}, u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja
„VOLKSBANK“ AD BANJA LUKA, protiv
izvr{enika Amir Jerlagi} iz Sarajeva, Mufid
Udov~i} iz Ilija{a i Alan ]i{i} iz Sarajeva, radi
izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona
o parni~nom postupku
OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno dana 09. 07. 2010. godine, na
osnovu vjerodostojne isprave protestirane
mjenice broj AF 1204893 od 30. 10. 2009. go-
dine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u
ukupnom iznosu od 11.937,85 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev od 10. 12.
2009. godine, do isplate.
Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u
iznosu od 358,00 KM.
Ovim putem se izvr{eniku Alan ]i{i} iz Sara-
jeva, ul. Dervi{a Numi}a br. 18b, dostavlja
rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana
348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku a u
vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom
postupku.
Izvr{enje }e se provesti pljenidbom procjenom
i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na
njihovim adresama, i namirenja tra`ioca
izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i pri-
jenosom nov~anog iznosa na transakcijski
ra~un tra`ioca izvr{enja broj 567-162-
99000420-81 otvorenog kod poslovne banke
„VOLKSBANK“ AD BANJA LUKA.
SUDIJA
Aida Spahi}, s.r.
POUKA Protiv ovog rje{enja stranke mogu
izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana
od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u
dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.
Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku
smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 da-
na od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
BROJ 65 0 P 100968 09 P
Sarajevo, 17. 03. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mi~ovi} Gordana u pravnoj stvari
tu`itelja BOR BANKA DD SARAJEVO, Ul. Obala Kulina bana br. 18, pr-
otiv tu`enih SELVER [I[I] iz Visokog, Ora{ac bb., MIRZET BROTLIJA
iz Visokog, Buzi}i mahala broj 56., HOD@I] ASMIR iz Visokog, Ulica
Delahmetovi}a broj 1., ALI] JASMIN iz Sarajeva, Ulica Muhameda
Had`ijahi}a broj 55., MU[INBEGOVI] AHMED iz Visokog, Hlap~evi}
broj 4., radi naplate duga po osnovu kredita, v.s. 4.422,22 KM, nakon pro-
vedenog ro~i{ta za glavnu i javnu raspravu dana 17. 02. 2011. godine, u pri-
sutnosti tu`itelja, a u odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih, donio je da-
na 17. 03. 2011. godine, slijede}u:
PRESUDU
Nala`e se tu`enim da tu`itelju BOR BANKA D.D. Sarajevo, na ime do-
spjelog duga solidarno isplate iznos od 4.122,98 KM, sa zakonskim zate-
znim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be tj. 17. 06. 2009. pa do
isplate, iznos od 172,34 KM, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od
353,76 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Tu`itelj se odbija sa tu`benim zahtjevom koji se odnosi na obra~unatu za-
teznu kamatu u iznosu od 126,90 KM kao i u dijelu tu`benog zahtjeva koji
se odnosi na isplatu zakonskih zateznih kamata na obra~unatu redovnu
kamatu.
Sudija
Mi~ovi} Gordana
POUKA: Protiv ove presude dozvoljeno je pravo `albe Kantonalnom sudu
u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja. @alba
se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 115785 09 P
Sarajevo, 24. 03. 2011. godine
Tu`itelj: Mikrokreditna Fondacija Lok
Tu`eni: Azra Hod`i} i drugi
Radi: Isplata duga
Vsp: 4.542,96
POZIV
Za Hamzi} Alma
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zaka-
zano za dan 29. 9. 2011. godine u 11,30 sati, pred
ovaj sud u sobu broj 303/III sprat - Parni~no odje-
ljenje.
Sudija
Lejla Fazlagi}
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu ra-
spravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat
}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne za-
htjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu ra-
spravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te
}e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2.
ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne
iznijeti sve ~injenice na kojima zasniva svoje zahtje-
ve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku po-
stupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave
i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77.
ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti
dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o koji-
ma }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje
osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94.
st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da
sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e
odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st.
3. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 115785 09 P
Sarajevo, 24. 03. 2011. godine
Tu`itelj: Mikrokreditna Fondacija Lok
Tu`eni: Azra Hod`i} i drugi
Radi: Isplata duga
Vsp: 4.542,96
POZIV
Za Beha Mirsada
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zaka-
zano za dan 29. 9. 2011. godine u 11,30 sati, pred
ovaj sud u sobu broj 303/III sprat - Parni~no odje-
ljenje.
Sudija
Lejla Fazlagi}
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu ra-
spravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat
}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne za-
htjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu ra-
spravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te
}e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2.
ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne
iznijeti sve ~injenice na kojima zasniva svoje zahtje-
ve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku po-
stupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave
i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77.
ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti
dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o koji-
ma }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje
osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94.
st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da
sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e
odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st.
3. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 115785 09 P
Sarajevo, 24. 03. 2011. godine
Tu`itelj: Mikrokreditna Fondacija Lok
Tu`eni: Azra Hod`i} i drugi
Radi: Isplata duga
Vsp: 4.542,96
POZIV
Za Hod`i} Azra
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano
za dan 29. 9. 2011. godine u 11,30 sati, pred ovaj sud
u sobu broj 303/III sprat - Parni~no odjeljenje.
Sudija
Lejla Fazlagi}
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspr-
avu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se
da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtjeva da
se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspr-
avu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se
odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne
iznijeti sve ~injenice na kojima zasniva svoje zahtjeve i
predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka,
te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete
koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i
sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se
raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e bi-
ti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri
~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da
se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripre-
mnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE
I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 P 076532 09 P
Sarajevo, 21. 03. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudac Nada
Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja
Organizacija LOK Micro Sarajevo, Ulica
Skenderija broj 13, zastupan po puno-
mo}niku Adisu Opra{i}, advokatu iz Sara-
jeva, protiv tu`enika: 1. Envera Orman iz
Travnika, Ulica Dervi{a ef. Korkuta 60c i 2.
Jusufa Jusufbegovi} iz Donjeg Vakufa, Uli-
ca 14. Septembra broj 12, radi isplate duga,
v.s. 5.851,28 KM, objavljuje:
POZIV
Poziva se prvo tu`enik Enver Orman, na
ro~i{te za glavnu raspravu, koje }e se kod
ovog suda odr`ati dana srijeda, 25. 05. 2011.
godine u 10,45 sati, soba broj 313/III.
NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu ra-
spravu bez opravdanog razloga, ne do|e
tu`enik, a bio je uredno pozvan, rasprava }e
se odr`ati bez njegova prisustva (~l. 97. stav
4. Zakona o parni~nom postupku).
Dostava se smatra objavljenom protekom
roka od 15 dana, od dana objavljivanja.
SUDAC
Nada Papo, s.r.
Na osnovu ~lana 22. i 23. Izbornog zakona BiH („Slu`beni glasnik BiH“,
broj 23/1, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 77/05, 11/06,
32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 7. Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija,
broja i imenovanja ~lanova izborne komisije, osnovne izborne jedinice u
BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 9/10 i 37/10) i ~lana 25. Statuta Op}ine
Stari Grad Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/08), te
Odluke Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo broj: 02-49-157 od
28.03.2011. godine, objavljuje se
PONI[TENJE JAVNOG OGLASA
Poni{tava se Javni oglas za imenovanje ~lana Op}inske izborne komisije
Stari Grad Sarajevo, objavljen u dnevnim novinama „Dnevni Avaz“ i
„Oslobo|enje“, te na oglasnoj plo~i Op}ine Stari Grad Sarajevo, kao i na
WEB stranici Op}ine, od 18.01.2011. godine, za imenovanje ~lana
Op}inske izborne komisije Stari Grad Sarajevo, jer nije objavljen u cjelo-
vitom, Uredbom predvi|enom tekstu.
UTORAK, 5. APRIL/TRAVANJ 2011.
Opel je u Zagrebu orga-
nizirao regionalnu prezen-
taciju noviteta za Hrvatsku i
BiH. Riječ je o čak tri mode-
la, Corsi, Astri Sports Tou-
rer i Antari.
Corsa, jedan od najpopu-
larnijih malih automobila u
Evropi, stiže u novoj garde-
robi. Redizajniranolice daje
joj sportskiji i izražajniji iz-
gled. Nove boje karoserije i
enterijera izgledaju sjajno,
dok je ponuda personalizi-
ranih sportskih verzija čini
jošprivlačnijom.
Inovativne značajke
Corsa donosi novi multi-
medijski sistem “Touch &
Connect”, koji ima 5-inčni
ekran u boji osjetljiv na do-
dir, navigaciju (bez BiH),
Bluetooth, te priključke za
USB uređaje i iPod.
U ponudi su dvije izved-
be, trovratna, nalik kupeu, i
NOVITETI Regionalna prezentacija Opelova tri nova modela
Od gradskog mališana
do urbanog terenca
U Zagrebu predstavljeni Corsa, Astra Sports Tourer i Antara
Corsa: Sportskiji i dinamičniji izgled
5.000.000
Vijest u brojci
S obziromna to da su Audi i BMWveć krenuli s pred-
stavljanjemmanjih i pristupačnijih premiumluksuznja-
ka, Mercedes ih mora pratiti, a za to ima i savršeno oružje,
BLS, limuzinu na bazi B klase i svojevrsnu umanjenicu
popularnog CLS-a.
Mercedes BLS trebao bi biti predstavljen 2014. godi-
ne, a dizajn će posuditi od aktuelnog CLS-a, odnosno
konceptnog F800. Prema prvim nepotvrđenim najava-
ma, imatćeprednji pogon. S. Pa.
Vijest u slici
Mercedes BLS
Chevrolet je na Seulskom sajmu automobila predsta-
vio Mi-ray roadster koncept, koji kombinira najnoviju
tehnologiju hibridnog pogona i moderan stil.
Mi-ray dolazi s konceptnim poluelektričnim pogonskim
sistemom smještenim najvećim dijelom iza i ispod vozača, a po-
kreću gadva elektromotorasnage 15kW, kojaomogućavaju ve-
lika ubrzanja bez emisije plinova u gradskoj vožnji. (M. T.)
Chevrolet Mi-ray
Na radaru
peterovratna za porodice, s
inovativnim značajkama
kojih ili nema kod konku-
rencije ili su rijetki. Izdvaja-
mo grijani volan, integrira-
ni nosač bicikala, pomoć pri
kretanju na uzbrdici, pano-
ramski krov...
Dok su 2010. godine svi
motori doživjeli redizajn
kako bi ponudili više snage
uz manju potrošnju goriva,
nova verzija 1,3 CDTI eco-
FLEX sa 95 KS, opremljena
tehnologijom start/stop, do-
datno povećava Corsinu
učinkovitost. Trovratna
verzija troši samo 3,5 litara
dizela na 100 km.
Prvoklasni kvalitet
Astra Sport Tourer je ka-
ravan kojem je cilj u seg-
ment donijeti dašak stila i
prvoklasnog kvaliteta. Di-
zajn prtljažnika omogućava
utovar impresivnih1.550 li-
tara tereta, a njen sportski iz-
gled prati i jednako sportsko
iskustvo vožnje. Astra ST
prvi je karavan izvan pre-
mium segmenta koji nudi
funkciju daljinskog prekla-
panja sjedišta.
S naglašenim dizajnom
eksterijera, novim motori-
ma, novimpodvozjem i po-
boljšanim interijerom, An-
tara kombinira sportski
užitak off-road vožnje s ur-
banim stilom. Ovaj dina-
mični crossover doći će nam
s novim učinkovitim agre-
gatima. Elektronski kon-
troliran sistem pogona na
sve točkove spaja prednosti
prednjeg pogona s pobo-
ljšanjima u držanju ceste ti-
pičnima za pogon na sve
točkove.
M. TANOVIĆ
Astra Sport Tourer: Karavan sa stilom
Cijene i motori
Nova Corsa već je stigla
u Opelove prodajne salone
i dostupna je po cijeni od
15.950 KM, koliko košta
model Selection sa 1,0-li-
tarskim benzinskim mo-
torom od 65 KS. Raspon
snage ponuđenih motora
kreće se čak do 192 KS
(1,6-litarska dizelska OPC
verzija).
U salonima je i Astra
Sports Tourer, po početnoj
cijeni od 27.000 KM, ko-
liko stoji verzija s 1,4-li-
tarskim motorom od 100
KS. U ponudi je čak 10
agregata (od 95 do 180
KS).
Nova Antara dolazi
krajem aprila, a koštat će
od 35.986 KM. U ponudi
će biti tri motora sa sna-
gom od 163 do 184 KS.
Antara: Kombinacija off-roada i urbanog stila
Iz fabrike u Ingolštatu
izašao je petmilioniti
primjerak modela A4, a
slavljenik je model A4
Avant 3,0 TDI quattro u
Misano crvenoj boji.
Ovaj proizvodni re-
kord predstavlja potvrdu
priče o uspjehu koja je
počela 1994. godine proiz-
vodnjom prvog primjerka
Audija A4.
Inače, Audi, kao pre-
mium proizvođač s naj-
većom proizvodnjom i
prodajom modela s pogo-
nom na sve točkove, u
2010. plasirao je 437.792
vozila s quattro pogonom.
M. T.
Jubilarni primjerak na traci u Ingolštatu
U
godini u kojoj slavi
100. ro|endan Chevr-
olet }e tr`i{te prepla-
viti s mnogo noviteta, a jedan
od njih ve} je stigao i u Bo-
snu i Hercegovinu. Rije~ je o
novom monovolumenu sa
sedamsjedi{ta pod nazivom
Orlando, koji se odlikuje
modernim linijama, pra-
kti~nim rje{enjima, vi{ena-
mjenskimosobinama te, {to
je mo`da i najzna~ajnije, pr-
ihvatljivomcijenom.
Orlando ima tipi~no mo-
derno Chevroletovo lice na
kojemse isti~e velika re{etka
s logom u obliku „ma{ne“.
Ovaj automobil ima dosta
neuobi~ajenu siluetu za ovu
klasu automobila. Padaju}a
linija krova vi{e odgovara
crossover, nego segmentu
porodi~nih monovolumena.
Poput Corvette
Unutra{njost je gotovo
preslikana s modela Cruze, a
krase je prepoznatljivi Che-
vroletovi elementi poput
dvostrukog cockpita inspir-
iranog Corvettom i plavo
ambijentalno svjetlo koje ka-
bini no}u daje vrlo lijep, ali
ne previ{e nametljiv izgled.
Instrumentalna tabla ta-
ko|er je obojena u svijetlo-
plavo, pregledna je i pra-
kti~na, a pru`a sve zna~ajni-
je informacije, uklju~uju}i i
indikator za promjenu brzi-
ne. Centralni greben je sav u
sjaju. Na vrhu je displej za
audioure|aj, ispod su koma-
nde, a u donjem dijelu su
instrumetni klima-ure|aja.
[estobrzinski manuelni
mjenja~ postavljen je dijago-
nalno, a prili~no visoka po-
zicija ~ini ga prakti~nim za
upotrebu.
Kao i svaki monovolu-
men, i Orlando se odlikuje ve-
likimprostoromuunutra{njo-
sti. Udobna sjedi{ta poredana
su u stepenastomkinoraspor-
edu, pa tako i oni utre}emre-
du sjedi{ta ipak imaju relati-
vno dobru preglednost.
Pretinaca je veoma mno-
go, uklju~uju}i i dva skrive-
na, ali nedostaje onaj ispod
naslona za voza~evu ruku.
O prtlja`nomkapacitetu
kod ovakvih modela suvi{no
je i govoriti, ali recimo to da
je 1.478 litara prostora uz
spu{ten drugi i tre}i red sje-
di{ta jedan od rekorda klase
monovolumena.
Munjevita reakcija
Na prvi pogled bi se re-
klo da je Orlando samo
obi~no porodi~no nename-
tljivo vozilo, ali za volanom
pokazao se kao razjareni
sportski automobil. Dvolita-
rski dizelski motor sa ~etiri
ventila po cilindru i co-
mmon-rail sistemom ubri-
zgavanja goriva s lako}om
pokre}e vi{e od 1,6 tona
te`ak automobil.
Na{a verzija je najja~a
dostupna, od 163 KS i ~ak
360 Nm obrtnog momenta,
{to vi{e prili~i manjim spo-
rtskim automobilima nego
monovolumenima. Na ni`em
broju obrtaja potrebno je
malo pri~ekati na lansira-
nje, ali ~imkazaljka dostigne
2.000, automobil reagira mu-
njevito, pa }e Orlando na
otvorenom svakoj limuzini
biti opasan takmac.
Ubrzanje do 100 km/h za
ravno 10 sekundi i maksima-
lna brzina od 195 km/h, do-
kaz su da je Chevrolet uspio
objediniti multifunkciona-
lnost monovolumena s dina-
mikomlimuzinskih modela,
a to mo`e zahvaliti podvozju
koje je ugo|eno da pru`i kva-
litetan kompromis izme|u
udobnosti i agilnosti.
Kao i kod velike ve}ine
2,0-litarskih dizelskih mode-
la, Orlando tro{i malo gori-
va, katalo{ki prosjek je blizu
{est litara.
Modeli s najbogatijimpa-
ketima opreme koje vi|ate
na ovim stranama obi~no
su vrlo skupi, ali testni
Orlando s najvi{im nivo-
om opreme ko{ta prihva-
tljivih 38.680 KM, a ako se,
pak, odlu~ite isklju~iti neke
od stavki koje mo`da i nisu
neophodne, onda se pra-
kti~no mo`e dobiti po cijeni
limuzine. M. TANOVI]
KIA oborila tri rekorda
Zbog velike potra`nje za vozilima, KIA je pro{log
mjeseca oborila ~ak tri rekorda proizvodnje.
Prvi rekord pao je kada je izvezeno desetmilionito vozilo,
a rije~ je o modelu Optima. Slavilo se i u KIA-inoj evro-
pskoj fabrici u @ilini, gdje su pro{le godine proizveli ~ak
229.500 automobila, 52 posto vi{e nego u 2009. Oni su se
iskazali i u proizvodnji motora, kojih je iz fabrike iza{lo
320.900, 31 posto vi{e nego godinu prije. M. T.
auto market
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 43 30
Budu}i Audi S8: Luksuzni sportski automobil
Sude}i prema pisanju po-
jedinih evropskih automobi-
lskih magazina, Audi za
2012. godinu priprema novu
generaciju modela RS6, bazi-
ranu na tek predstavljenoj pr-
emiumlimuzini.
„Mrcina“ iz Ingol{tata
na „piku“ ima BMW M5 i
Mercedes E63 AMG, a za taj
zadatak }e, prema najavama,
dobiti ili 5,0-litarski V10
TFSI sa 580 KS ili 4,0-lita-
rski twin-turbo V8 od 600
KS.
I dok je glavni fokus lju-
bitelja automobila na mode-
lima S6 i RS6, Audi u sjeni
interesiranja priprema S izve-
dbu obnovljene velike limu-
zine A8. Novi S8 trebao bi
sti}i sljede}e godine, a pod
prednjim poklopcem }e se
na}i 4,0-litarski twin-turbo
V8 sa 520 KS, preuzet od Be-
ntleya, kako bi se ovaj admi-
ralski brod dostojno supro-
tstavio Mercedesu S63 AMG.
Tako|er, sve su glasnije
najave velikog kupea A9, ba-
ziranog na modelu A8, s ko-
jim bi dijelio motore i proi-
zvodni pogon. Na tr`i{tu se
o~ekuje 2014.
Za kraj, jo{ jedna zani-
mljiva najava. Naime, prema
posljednjim {pekulacijama,
Audi priprema Plus varijantu
ionako sjajnog modela TT
RS, koja bi osim20 KS vi{e
(ukupno 360) iz 2,5-litar-
skog benzinca, kori{tenjem
laganih materijala trebala bi-
ti osjetno lak{a. S. Pa.
Mno{tvo noviteta iz Audija
Novi sportisti
i admiralski
brodovi iz Ingol{tata
U planu su RS6, S8, A9 i TT RS Plus
Audi je predstavio Secu-
rity izvedbu A8L s pro-
du`enimme|uosovinskim
razmakomkoja zadovoljava
sve zahtjeve kada su u pita-
nju blindirana vozila. Zbog
osjetno ve}e mase za ade-
kvatan pogon oklopnog Au-
dija, zadu`en je mo}ni 6,3-
litarski W12 benzinski mo-
tor koji sa 500 KS i 625 Nm
obrtnog momenta omo-
gu}ava ubrzanje do 100
km/h za 7,3 sekunde i ma-
ksimalnu brzinu ogra-
ni~enu na 210 km/h. U pr-
osjeku tro{i tek 13,5 litara
na 100 km.
Top-izvedba Panamere: 550 KS i 800 Nm
Iako najavljena za idu}i
mjesec, vrhunska Porsche
Panamera Turbo S ve} je tu.
Top- izvedbu prve Porscheo-
ve limuzine pokre}e 4,8-lita-
rski V8 iz Panamere Turbo,
ali sa 550 KS (+50) i 800 Nm
(+100), koji omogu}avaju
ubrzanje do 100 km/h za ma-
nje od 3,8 sekundi i maksi-
malnu brzinu od 306 km/h,
uz prosjek potro{nje od 11,3
litra.
Mjenja~ je PDK, pogon
na sve to~kove, a serijski se
nudi PDCCkontrola dinami-
ke, te Sport Chrono paket.
Automobil bi u prodajne sa-
lone trebao sti}i krajemjuna
po cijeni od 167.000 eura u
Njema~koj.
Pored ovog automobila,
Porsche za naredni period pr-
iprema pravu modelsku ofa-
nzivu. Kako se Panamera po-
kazuje kao istinski tr`i{ni hit,
razmatra se manja izvedba
koja bi napala Audi A6, BMW
serije 5 i Mercedes E klase.
Automobil je, prema ne-
kim informacijama, ve} u
fazi razvoja, a mogao bi nosi-
ti naziv Pajun, ba{ kao {to }e
umanjena izvedba Cayennea
nositi naziv Cajun.
Baby Panamera }e od or-
iginala preuzeti i motornu
ponudu, a na tr`i{tu je ne tr-
eba o~ekivati prije 2016. go-
dine.
Prije toga, odnosno ve}
ove godine, sti`e novi 911, a
dogodine i novi Boxster, dok
su Cayman i Panamera s pr-
odu`enimme|uosovinskim
razmakomplanirani za 2013.,
kada se o~ekuje i maleni
SUV Cajun, te 918 Spyder.
Porsche priprema i maleni
roadster na bazi VW Blue
Sporta. S. Pa.
Nova Porsche modelska ofanziva
Panamera Turbo S
Sa 50 KS i 100 Nm vi{e, ova izvedba ubrzava do
100 km/h za manje od 3,8 sekundi
Segmentu gradskih juri-
lica u kojem vlada Renault
Clio RS, sljede}e godine pr-
idru`it }e se sportska ST
izvedba Ford Fieste.
S obzirom na to da su u
Fordu odlu~ili u reliju Focus
zamijeniti Fiestom, ne treba
sumnjati da }e novoj verziji
biti posve}ena puna pa`nja.
Model s prednjim pogo-
nom pokretat }e 1.6-litarski
Ecoboost turbo motor sa 180
KS, isti koji pokre}e WRC
izvedbu s pogonom na sve
to~kove.
U Fordu jo{ skrivaju
ta~ne performanse, ali Fiestu,
kada je rije~ o ubrzanju do
stotke, svrstavaju uz bok Cliu
RS (6,9 sekundi).
Ni cijene jo{ nisu defini-
rane, a i tu se u Fordu ravna-
ju po Renaultu, pa ka`u da
}e Fiesta ST imati nekoliko
stotina eura ni`u cijenu u
odnosu na Clio RS. Na
tr`i{te sti`e krajem 2012.
kako bi se termin poklopio
sa zatezanjembora aktualne
generacije. M. T.
Fiesta ST sa 180 KS
Peugeot proljetna servisna akcija
Peugeot je pokrenuo proljetnu servisnu akciju kako bi vo-
za~ima omogu}io da „pogledaju zimu u retrovizor“ i pripreme svog
„lava“ za toplije dane.
U sklopu akcije omogu}en je popust od 15 posto na kupovinu i ugradnju
dijelova kao {to su filter ulja, zraka i klime, diskovi i disk plo~ice te na kontrolu i pu-
njenje klime. Tako|er, mogu}e je u{tedjeti i do 60 posto na ugradnji FAP filtera i ka-
talizatora. Servisna akcija traje do 7. maja u cijeloj mre`i ovla{tenih servisa.
Peugeot 3008 HYbrid4 inovacija godine
„Autobild Allrad“, vode}i evropski automobilski ma-
gazin iz Njema~ke specijaliziran za vozila s pogonom
na sve to~kove, dodijelio je nagradu „Allrad Innovation
des Jahres“ (Inovacija godine s pogonom na sve to~ko-
ve) Peugeotu 3008 HYbrid4.
@iri je izabrao 3008 HYbrid4 kao prvo serijski proizve-
deno vozilo u svijetu s u~inkovitom kombinacijom di-
zelskog motora i elektri~nog pogona. M. T.
Clio RS u 2012. dobiva konkurenta
Ford Fiesta ST: Bit }e
rame uz rame
s Cliom RS
Blindirani A8
Sedmerosjed po cijeni limuzine Sedmerosjed po cijeni limuzine
Orlando kombinira prakti~nost monovolumena i dinamiku ni`ih segmenata z Konjica od 163 KS tro{i svega {est litara dizela
VOZILI SMO Chevrolet Orlando 2,0 LTZ VOZILI SMO Chevrolet Orlando 2,0 LTZ
Unutra{njost krije je-
dan od najzanimljivijih no-
viteta, koje do sada nismo
vidjeli niti kod jednog dru-
gog modela, a to je prostor
sakriven iza maske audiosi-
stema. Pritiskom na du-
gme maska se otvara, otkr-
ivaju}i prostor u koji je
mogu}e spremiti manje i
vrijednije stvari, koje nije
po`eljno ostavljati na vi-
dnommjestu. Upretincu se
kriju i dva priklju~ka, za
USB i Aux.
Skriveni pretinac
Pretinac ispod maske
audiosistema
Prilikom dizajniranja
Orlanda vo|eno je mnogo
ra~una o sigurnosti. Ve}i
dio strukture karoserije
modela sastoji se od ~elika
visoke ~vrsto}e od kojeg je
stvorenkavez za vi{i stepen
sigurnosti putnika uslu~aju
frontalnog, bo~nog ili uda-
rca pozadi u automobil.
Ono {to je tako|er bi-
tno jeste da je Chevrolet
vodio ra~una i o spa{ava-
nju povrije|enih u slu~aju
nezgoda, pa je tako opre-
mio Orlanda senzorskom
tehnologijom koja u
slu~aju sudara, odnosno
udarca u automobil, auto-
matski otklju~ava vrata.
Automatsko
otklju~avanje
vrata
Tipi~no moderno Chevroletovo lice
U BiHje mogu}e kupi-
ti jedan benzinski i dva di-
zelska motora. Benzinski
agregat je 1,8-litarski od
141 KS i njegova po~etna
cijena, s osnovnimpaketom
opreme LS, koji sadr`i
ABS, ESP, radio CD m3
plejer, {est zra~nih jastu-
ka..., iznosi 28.255 KM. Od
dizelskih motora na raspo-
laganju su 2,0-litarske jedi-
nice od 141 i 163 KS, a sta-
rtna cijena je 33.526 KM.
Dostupni paketi opreme
su LS, LT, LT+, LTZ i
LTZ+, a uz doplatu je mo-
gu}e dobiti metalikili MICA
lak, krovni otvor, 18-in~ne
naplatke i navigaciju.
Tri motora, cijena od 28.255
Padaju}a linija krova ~ini siluetu neobi~nom
Unutra{njost gotovo preslikana iz Cruzea
Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.652 / 1.836 / 1.633
masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.655
prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Motor 2,0
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.998
najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . .163 / 3.800
obrtni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . 360 / 2.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) .............................................195
ubrzanje 0-100 km/h (s) .........................................10,0
potro{nja grad/otv./komb. (l) ...................7,9 / 4,9 / 6,0
Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.680 KM
31 Dnevni avaz utorak 5. april/travanj 2011.
Grad: Kanton:
Rubrika (stanovi, vozila, kuće...):
Vrsta oglasa (prodaja, kupovina...):
Sadržaj vašeg oglasa (ukratko):
Prioritet za objavu imaju kuponi do 15 riječi
Telefon i/ili mobitel:
Vozila str. 32
Prodaja
Kupovina
Autodijelovi str. 32
Stanovi
Kuće
Zemljišta
Poslovni prostori
Izdavanje str. 34
Prodaja str. 34
Zamjena str. 37
Prodaja razno
Razna oprema str. 37
Mobiteli str. 37
Namještaj str. 37
Alati i mašine str. 37
Kućni ljubimci str. 37
Posao str. 38
Razno str. 38
Usluge
Intelektualne
usluge str. 40
Zanatske usluge str. 40
Razne usluge str. 40
32 Utorak 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz
Prodaja
VW Vento 1.9 dizel, 1997.
god., cijena 7.000 KM. Tel. 061
157 226. 4008-1Ndž
Alfa 146, 1.9 JTD, dizel, 2000.
god., alarm, klima, el. podizači...
Može zamjena, 6.500 KM. Tel. 062
205 698.
Alfa Romeo 146, 1.6 TS benzin
,1998. g., klima, strane table, malo
havarisana, prodajem u djelovima
ili komplet. Tel. 063 191 192.
Alfa Romeo 156 SW, 2.4 JTD,
2001. god., ful oprema, servisna
knjiga, tek registrovana, 8.900
KM. Tel. 061 196 163, TK.
Astra 2008. god., GTC, cupe,
1.6, 115 KS, max oprema, extra
stanje, nije uvoz. Tel. 061 173
947.
Audi 100-C4, 92. god. 2,0 plin.
Reg. do 7. mjes. Auto je u tvor-
ničkom stanju. Ful oprema. Tvor-
ničke maglenke, dalj. zaklj. Alarm,
MP3. Cjena 5.700 KM. Žepče. Tel.
063 443 609.
Audi A 4, 1.9 dizel, godina kraj
98., registrovan, metalik, digitalna
klima, urađen veliki servis, cij.
9.200 KM. Tel. 061 346 243.
Audi A-6 TDI 2.5, god. 1996.,
tek regist., 6 brzina, klimatronik,
centralno zaklj., metalik zeleni,
servo, ABS, el. podizači, alu felge,
nove gume, cijena 8.600 KM,
ZDK. 061 166 610.
Audi A3, 1.9 TDI, 98. god.
Digitalna klima, ABS, servo alarm
daljinsko, zeder, ekstra stanje, tek
registrovan! 9.300 KM. Vogošća.
Tel. 061 356 933.
Audi A4 2004 g., crna met., reg.
do 24. 11. 011. g. Tel. 063 355
977.
Audi A4 TDI (crveno I), 81
KW, zeleni metalik, 180.000, mul-
tilok, digitalna klima. Tel. 061 101
941.
Audi A6, 98. god., prodajem ili
mijenjam. Tel. 061 820 107.
Audi Q7, 2008. god., 3.0 TDI.
Tel. 061 913 762.
Auto dijelove za Zastavu 101,
letvu volana, kinetičke zglobove,
ležajeve, farove, itd. Tel. 061 250
763.
Auto gume 195-65-15 Miche-
lin, polovne, 8 komada. Tel. 061
777 843.
Auto gume polovne 245/70/16
4 kom.; 215/55/16 3 kom.;
205/55/16 3 kom.; 195/65/16c 4
kom.; čelične felge Merc., BMW,
15 cola. Tel. 062 213 732.
Auto ogledala za retrovizore za
sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149
190.
Auto radar detektori Cobra i
Whisteer, xenon kompleti i na-
vigacije za automobile, garancija 1
god. Tel. 066 271 815.
Autolimar radi sve vrste au-
tolimarskih radova, brzo, jeftino,
kvalitetno. Tel. 061 270 427.
Autostakla “Rule”, original
šoferšajbe i bočna stakla sa ugra-
dnjom. Garancija 5 godina. Stup,
Bojnička 109. Tel. 063 851 759,
061 413 317.
BMW 520 d, 10/2000., full
oprema osim kože, tek uvezen iz
Njemačke, sve plaćeno, kao nov,
13.900 KM. Tel. 061 690 500.
BMW 525 TDS, godište 99.,
full oprema, crne boje, odlično
stanje, reg. do 5. 3. 2012. Tel. 061
750 214.
BMW kocku 1986. god., ne-
registrovan cjena 300 KM. Tel.
062 784 384.
Caddy life 1.9 TDI (putnički)
2004 god. Bijela boja, u extra sta-
nju. Cijena 16.000, može zamjena
za manje. Tel. 063 711 151
Citroen C2, 1.4 HDI, 2005.
god., dizel, bijela boja, nove gume,
reg. god. dana. Tel. 063 506 303.
Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4
tek registrovan i Ford fokus 2.0
benzinac, 2003. nije riješena ca-
rina i porez. Može zamjena za
jedno auto. Tel. 061 843 324.
Corsa 84., reg do 10. mjeseca,
povoljno. Tel. 061 606 188.
Dijelove Opel Frontere, motor
dizel 2.2, 2000. god., limariju i
ostale dijelove. Tel. 062 279 743.
Dijelove za auto Kia-sportage.
Tel. 061 254 038.
Džetu 2, dizel, 86. god. Reg do
2. 9. 2011., u ekstra stanju. Li-
marija i motor odlični, crvena bo-
ja, 4 vrata, Sarajevo, cijena 2.600
KM. Tel. 066 968 449.
El. motor (Pasa) za podizanje
stakla na vratima. Tel. 061 260
598.
Fiat Bravo 1.9 TDGT, 98. god,
ful osim koze, cjena 5.500 KM.
Tel. 061 081 089.
Fiat Dukato, dizel, tek reg.,
otvoreni, 92. god., odlično stanje.
Prodajem ili mjenjam za luksuzno
auto, može i stranac koji se može
regulisat. Tel. 061 737 204.
Fiat Palio-vikend, 1.7 TD,
1999. god., metalik siva, u ekstra
stanju. Tel. 061 773 375.
Fiat Panda 1.0, teretno, 97.
god., dvosjed, benzin, reg. do 6.
mjeseca, u odličnom stanju. Tel.
061 184 796.
Fiat Punto 1.2 B, 16V, 5V, crna
boja, tek uvezen iz Njemačke, eko
3 motor, registrovan, servisna, ci-
jena povoljna, moguća zamjena,
Tuzla. Tel. 061 844 639.
Fiat Punto 1.9 JTD, 2003. god.,
plavi, 4 vrata, ful oprema, plaćeni
carina i PDV, 140.000 prešao, knji-
ga vozila, extra stanje, cij. do reg.
7.300 KM. Tel. 061 835 565.
Fiat Punto 2004 god., euro 4,
motor dizel, itd. Ekstra stanje,
povoljno. Ful oprema. Tel. 063 389
228.
Fiat Punto multi jet 1.3 dizel,
2005. god., bijela boja, cijena 6.900
KM. Tel. 061 144 162.
Fiat Stilo 2004. god., metealik
sivi, full oprema, cijena 7.700 KM.
Tel. 062 156 890.
Fiat Stilo karavan 1.9 JTD,
2004. god., klima, ABS, 6x airbag,
4x el. podizači, citi servo, daljinsko
zaključavanje, siva metalik, tek re-
gistrovan, 9.100 KM. Tel. 061 214
813.
Fiat Stilo, 2006. g., dizel ka-
ravan, tek registrovan, cijena 9.750
KM. Tel 061 290 183.
Ford Fiesta, 14. TDCI, 2004.
god., plava, 3 vrata, ful oprema,
registrovan, 132.000 prešla, knjiga
vozila, 1 vlasnik, extra očuvan,
8.500 KM. Tel. 062 548 408.
Ford Fiesta, 1990. god., 1.8
dizel, ekstra stanje, 2.300 KM. Tel.
061 901 079.
Ford Fokus, 2003., dizel,
TDCI-CI crveno, ful oprema, kao
nov, uvoz Njemačka, plaćena ca-
rina i PDV, 8.700 KM. Ford Fies-
ta, 2003., benzin 1.3, ful oprema,
uvoz Njemačka, plaćena carina i
PDV, 7.300 KM. Tel. 061 107
285.
Ford I8, dizel, registrovan,
fiksno 1.000 KM. Tel. 062 393
838.
Ford KA 1.3, 1998. god., re-
gistrovan, servisiran, očuvan, po-
voljno! Tel. 061 490 570.
Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999.,
klima, ABS, CD, centralno, stanje
odlično, 7.000 KM. Tel. 061 067
748.
Ford S max 1.8 TDCI 07. g.,
Laguna 1.9 dci 06. g., lim. i ka-
ravan - povoljno. Tel. 061 133
750.
Golf 1, 1.3 benzin, registrovan.
Tel. 061 548 390.
Golf 1.3, benzin, registrovan.
Tel. 061 548 390.
Golf 1.6 b, 85. g., bjeli u extra
stanju, nereg. cjena 2.300. Tel. 061
355 397.
Golf 2, 87. god., 1.6 benzin,
nove prednje gume, reg. do 9.
2011. god., limarija i enterijer u
odličnom stanju. Tel. 061 566
689.
Golf 2, dizel, 1987. god., u
odličnom stanju. Tel. 061 810
947.
Golf 2, dizel, 1991. godište, tek
regristovan, 2500 KM. Tel. 062
760 422.
Golf 3, 1.9 TD, 92. god. tek
registrovan i dobro ocuvan, 5.700
KM. 061/258-196.
Golf 3, 95. god., reg. do 1./2012.
Tel. 061 171 553.
Golf 3, GTD, 1.9 motor, god.
93., registrovan do juna, crna boja,
daljinsko zaključavanje četvera
vrata, šiber, cjena 5.200 KM. Tel.
061 847 302.
Golf 4 TDI, karavan, ful 130
KS, dig. klima, bijeli, 2001. god.,
zeder, 10.300 KM. Tel. 062 418
999.
Golf 4, 1.9 TDI, 2003. god,
dvoja vrata, cijena 12.900 KM.
Tel. 061 581 734.
Golf 4, 1998. g., SDI, bijela
boja, registrovan do 8. mjeseca.
Tel. 061 205 332.
Golf 4, 99. god., benzin 1.4,
klima, alarm. daljinsko, zeder, ci-
jena 8.300 KM. Tel. 061 819 351.
Golf 4, benzin 1.4, god. 99.,
registrovan do augusta, klima, ze-
der, alarm, daljinsko, tek zam-
jenjeno ulje, mikro remen i svi
filteri. Tel. 061 819 351.
Golf II, 89. god, dizel 1.6,
automatik, cijena 3.300 KM. Tel.
063 114 038.
Golf IV, 1998. g., registrovan
do 8. mjeseca, 4 vrata, bijela boja.
Tel. 061 205 332.
Golf TD, 88 g. U odličnom
stanju, 3.200 KM. Tel. 061 912
547.
Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao
nov, reg., 40.000 km, kupljen u
BiH, full, 4+4 nove gume, cijena:
18.900 KM. Tel. 061 358 229.
Golf V, 1.9 TDI, 2005. god.,
Pežo 307 SW, sjedišta; Citroen C5,
2004. god.; Mondeo 2.0 TDCI,
2002. god. Tel. 061 258 159.
Grand Široko, 2000. god., au-
tomatik, reg. do 1. 2012. god. Može
zamjena za manje. Tel. 061 140
348.
Infiniti FX 35 - 3,5V, god.
2008. može zamjena, hitno. Tel.
061 131 035.
Jugo 55/89., regist. do 8. mje-
seca - dobar, cijena 650 KM. Tel.
061 227 959.
Jugo 60, 1990. god., prešao
86.000, u odličnom stanju, cijena
1.200. Tel. 061 350 169.
Kamion korpa 12 m Iveco
35-10, god. pr. 1999., plava. Tel.
033/553-865, 061 895 017.
Kedi Fiat Fiorino 1.7 dizel, 94
god. Registrovan, 1.800 KM, Vi-
tez. Tel. 063 253 688.
Kedi otvoreni Renault expres
1.9 TDI, 1997. g. Tel 063 843
761.
Kedi otvoreni, Renault expres
1.9 TDI, 1997. g. Tel. 062 216
787.
Kia Ceed karavan, 1.6 benzin,
2008. god., može zamjena za jef-
tinije vozilo. Tel. 062 857 130.
Kia Rio RS limuzina, metalik
siva, centralna, klima, 2002. god.,
1.4 B, u odličnom stanju, reg. do
kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156
309.
Kombi Fiat Dukato 2.5 D, 91.
god., u voznom stanju, produženi,
povišeni, 1.500 KM. Tel. 066 687
703.
Kombi VW T4, 2400 ccm,
dizel, 96. god., u super stanju,
teretni, povišeni, registrovan,
9.000 KM. Tel. 061 206 689.
Kupujem očuvan automobil od
vlasnika, povoljne cijene. Tel. 063
132 183.
MAN 372 truk, super stanje, tri
osovine, tegljač, 1992. god. Šlepa
1994., dvije osovine, nova tipa,
hitno i povoljno. Tel. 061 172
516.
MB Atego 815, 2004. god.,
54.000 km, 29.000 KM, ili zam-
jena. Tel. 061 784 790.
Mercedes 190 D, 2.5, 87. god.,
crna metalik, el. šiber daljinsko
zaključavanje, xenon, u dobrom
stanju, 5.000 KM. Tel. 061 366
837.
Mercedes 190 dizel, automatik,
1988., sive boje, 6.000 KM, u
odličnom stanju. Tel. 061 500
037.
Mercedes 190D, 88. god. bijeli,
registrovan, šiber, centr. daljin.
zaključav., 4 alu felge sa ljetnim
gumama, alarm. Cijena 5.200 fik-
sno. Tel. 061 478 880.
Mercedes E 220 CDI, avan-
tgard, automt., triptronik, CD, ra-
dio, tel., koža, xenoni, al. felge,
nove gume, servisna knjiga. Tel.
066 364 848.
Mercedes gančer, vrlo povoljno
i jeftino, zelena boja, 280 D,
ubačen motor dizel 3000 kubika,
750 EUR-a. Tel. 062 843 850.
Mijenjam Dukata kombija ot-
vorenog 1992. god., u odlicnom
stanju, za luksuzno auto ili sa
stranim tablicama. Tel. 061 737
204.
Motor “Mercedes” 190-200 di-
zel, odlično stanje. Tel. 061 252
805.
Nissan Murano, 10/2007., ci-
jena 40.000 KM, može zamjena za
jeftinije. Tel. 062 157 704.
Novi farovi za Fiat Stilo 3. Tel.
063 715 850.
Opel Astra 1.7 DTI, karavan
2001. godina, metalik plava,
160.000 km, sve osim kože,
odlično stanje, uvoz iz Njemačke,
cijena 8.900 KM, Prijedor. Tel.
065 740 855.
Opel Astra, g. 2001., reg. do 28.
2. 12., dizel TDI 1.7, alu felge,
159.000 km, poslije 18 h. Tel. 061
374 287.
Opel Astru, kraj 1999. god., tek
registrovana i servisirana, sa svom
opremom. Tel. 061 108 221.
Opel Corsa 98. god, 1.0 benzin,
plava boja, el. stakla, uredno ser-
visirana, cijena 3.600 KM. Tel. 061
173 109.
Opel Fronteru 2.3 TDI, in-
terkuler, registrovana, plava me-
talik, elektronska stakla. Tel. 061
917 038.
Opel Korsu 1991., 1,2i. Tel.
O61 431 971.
Opel Vectra 1992., 1,6i. Veoma
očuvan. Može i zamjena. Tel.
061/130-168.
Opel Vectra 1992., 1,6i. Veoma
očuvan. Može i zamjena.. Tel.
061/130-168.
Pasat 2, 87. god., karavan,
benzin-plin, 2.200 KM. Tel. 033
537-853.
Pasat 2, karavan, 1987., disel,
registrovan do maja 2011., cijena
po dogovoru. Tel. 061 961 931.
Pasat 2006. g., karavan kvatro,
big xsenon, park senzori, 2.0 TDI,
navigacija, digitalna klima, 6 br-
zina, registrovan, cijena 22.300
KM. Tel. 061 290 183.
Pasat 3 karavan, 91. god., stra-
nac, disel, u dobrom stanju, cijena
po dogovoru. Tel. 061 961 931.
Pasat karavan, 2003., 1.9 TDI,
automatik-tiptronik, ekstra stanje
i oprema, registrovan, moguća
zamjena, 145.000 km. Tel. 061 161
355.
Pasat TDI, 97. god. Tel. 061
161 525.
Passat karavan, 1.9 TDI, 81
KW, 98. god., metalik zeleni, kli-
matronik, full. Tel. 061 221 906.
Pe`o 207 dizel 1,4 2008 god.
registrovan, klima, CD, abs, servo,
cijena 13500 KM, Sarajevo. Tel.
061 555 156.
Peugeot 206, 1.4 benzinac,
1999. god., 4.900 KM. Tel. 061 177
578.
Pežo 106, 1997., zel. metalik,
daljin. zaključ., šiber, šifra za
paljenje, elek. podiz. stakla, reg.
10. 10. 2011. Tel. 061 528 084.
Pežo 206 HDI, 1.4, 2004. god.,
regist., boja srebrena, CD, airbag,
tamna stakla, el. podizači stakala.
Tel. 033 644-590.
Pežo 206, 1.4 benz., 2000. god,
tek registrovan, nove prednje gu-
me, ful oprema, moze zamjena za
Golf 3 ili 2, uz vašu nadoplatu. Tel.
061 215 492.
Pežo 206, 1.4 HDI, 2003. god.,
sivi, 4 vrata, ful oprema, plaćeni
carina i PDV, uvoz Njemačka,
160.000 prešao, knjiga vozila,
extra, cij. do reg. 8.900 KM. Tel.
061 158 202.
Pežo 307, 1.6 B, 2003. god., sivi,
3 vrata, ful oprema, plaćeni carina
i PDV, uvoz Njemačka, 110.000
prešao, servisna, extra, cij. do reg.
8.900 KM. Tel. 061 083 802.
Pežo 307, dizel, HDI 2.0, 66
KW, decembar 2004. god., ka-
ravan, metalik sivi, mogućnost ca-
rinjenja na povlasticu. Tel. 065 849
187.
Pežo 307, god. 2002., benzin,
kao nov, uvoz Njemačka, ful opre-
ma, plaćena carina i PDV, cij.
8.800 KM. Ford Fiesta 2003., ben-
zin 1.3, ful oprema, uvoz Nje-
mačka, plaćena carina i PDV,
7.300 KM. Tel. 061 107 285.
Polo 1.4 MPI, benzin, 2000.
god., plavi, 4 vrata, dosta opreme,
tek registrovan, 115.000 prešao, 1
vlasnik, garažiran, cobra alarm,
cij. 7.400 KM. Tel. 061 158 202.
Povoljno Audi 100-A6. 91. god.
2,0, plin., reg. još 5 mje. Auto je u
tvorničkom stanju. Posjeduje ful
opremu + dalj. zaklj. i alarm.
Cjena vrlo povoljna. Tel. 063 066
581.
Povoljno Golf 3, benzinac, 95.
god. Tel. 061 700 055.
Prodaja i ugradnja alnasera,
alternatora i ostalih el. uređaja.
Tel. 061 365 193.
Prodajem alu felge za BMW
E36, fiksno 120 KM. Tel. 062 117
989.
Prodajem auto dijelove za Polo
Classic. Tel. 066 474 574.
Prodajem autodijelove za Opel
Vektru DTI. Tel. 066 474 574.
Prodajem dijelove za Golf 2.
Tel. 062 158 024.
Prodajem dijelove za Golf 4.
Tel. 066 477 399.
Prodajem dijelove za Opel
Vektru. Tel. 062 158 024.
Prodajem dijelove za Polo Cla-
sic. Tel. 066 477 399.
Prodajem i ugrađujem za sva
auta ogledala za retrovizore, po-
voljno! Tel. 061 382 478.
Prodajem i ugrađujem za sva
auta ogledala za retrovizore, po-
voljno. Tel. 061 529 970.
Prodajem Pucha, kratki, go-
dina 1980., dizel. Mob. 061 158
226.
Prodajem skuter-zipov, četve-
rotaktni, 700 KM i šivaću mašinu
70 KM. Tel. 063 906 335.
Prodajem za Golfa alnaser,
altenator 2,3,4 i za ostala vozila,
može i montaža. Tel. 033 531-996,
062 693 470.
Prodajem za Renault alu felge
16''. Tel. 061 259 784.
Prodajem Zastavu 101, u
odličnom stanju, registrovana do
novembra 2011. Tel. 033 220 734.
Punto, kraj 2004. god, euro 4
motor disel, city volan, ful oprema,
registrovan. Tel. 063 389 228.
Radim antikorozivnu zaštitu
automobila, varenje, farbanje, po-
liranje. Tel. 061 552 547.
Razni dijelovi novo-polovno za
Opel Korsa, Astra, Zafira, Vektra,
Omega, Frontera. Tel. 061 200
203.
Renault Kangoo-teretni, 2004.
god., 1.5 dizel, povoljno, servi-
siran. Tel. 061 761 812.
Renault Megane, 2006 god.,
crveni, registrovan, 1,5 DCI, 85
KS, ura|en servis, cijena 11900
KM.Tel. 061 224 553.
Renault Megane, 2007 god., 2
vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,.
Tel. 062 418 999.
Reno 5, 1.1 B, 91. god., reg. do
6. 2011., 5 vrata, nove gume, me-
talik, odlično očuvan, povoljno.
Tel. 062 315 616.
Reno 5, kampus, 1991. god.
Tel. 061 565 585.
Reno Clio 1.4, 16V, model
2003. god., sivi, 4 vrata, ful oprema
dinamic, 73.000 prešao, servisna
knjiga, plaćeni carina i PDV, extra
očuvan, cij. do reg. 7.700 KM. Tel.
061 835 565.
Reno Clio DCI dizel, model
2003., crni, 3 vrata, ful oprema,
plaćeni carina i PDV, 112.000
prešao, knjiga vozila, extra
očuvan, cijena do reg. 7.400 KM.
Tel. 061 083 802.
Reno Klio 1.2, 2001. god.,
prešao 83.000, klima, airbag, servo,
auto podizači. Tel. 061 565 031.
Reno Megan, 2003., dizel 1.5,
ful oprema, kao nov, 4 vrata, uvoz
Njemačka, plaćena carina i PDV,
cijena 9.700 KM. Reno Megan,
2002., benz. 1.6, ful oprema, uvoz
iz Njemačke, plaćena carina i
PDV, 7.900 KM. Tel. 061 204
169.
Reno Megan, 2006.g., dizel 1,5
dci, registrovan do jula, cijena
11.000 KM. Tel. 061 268 495.
Retrovizorska ogledala za sve
vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512
799.
Rezervne dijelove za Fiću, zva-
ti od 17 do 22 h. Tel. 033
468-892.
Seat Ibiza, 1,4 TDI, model
2005., prvi vlasnik, registrovan do
11. mjeseca, maksimalna full opre-
ma, 6 jastuka, 2 seta po 4 gume na
felgama, zeder, kasko, bijeli, 2 vra-
ta. Cijena 10.000 KM. Mobitel 061
256 533.
Skenik, 2001. g., registrovan,
metalik, alarm, elektronika, dalj-
insko, muzika, garažiran, servisna
knjiga, itd. Tel. 061 138 071.
Suzuki vitara 94. god, švic.
table, može zamjena. Tel. 066 021
890.
Škoda felicija 1.9. Dijelovi mo-
tora i mjenjača. Tel. 063 223 103.
Škoda Octavia automatik 1,6,
benzin 1998. g., u odličnom stanju,
reg. do 07. 2011. Tel. 061 710
323.
Škoda Octavia karavan, 1.9
TDI, 4x4, reg., očuvan, cijena
13.800 KM, moguća zamjena. Tel.
061 538 164.
Toyota Land Cruiser 2003.
god., 3.0 D4D, oprema luna, me-
talik plava, 168.000 km, alu felge,
servisna, registrovana, 32.000 KM.
Tel. 061 139 633.
Ugradnja alarma i sistema pro-
tiv krađe vozila, testiranje vozila.
Tel. 061 365 193.
Vektra 1.6, 1998. god., prešla
115.000 km, redovno servisirana,
garažirana, očuvana, cijena povo-
ljna. Tel. 061 16 77 61.
Volvo S80, u odličnom stanju,
sa ful opremom, na njemačkim
tablama. Tel. 061 140 141.
Volvo V40 dizel, 2000. god.,
registrovan, metalik sivi, aut. kli-
ma, alu. felge, alarm, centralna, 4x
el. podizači, cijena 10.900 KM.
Tel. 061 430 729.
Vršim dijagnostiku za Opel
vozila. Moguć dolazak na adresu,
20 KM. Tel. 061 092 699.
VW Caddy SDI teretni, 2003.
god., 180.000 km, cijena 6.500 KM
ili zamjena. Tel. 061 784 790.
VW Jetta 2.0 B, 2004. god., full
oprema, prešla 130.000, servisna
knjiga, registrovana, 13.800 KM.
Tel. 061 317 721, TK.
VW Pasat limuzina crna me-
talik, 7. 2005., novi model, reg. do
2. 2012., 157.000 prešao, uvoz iz
Austrije, 2 ključa, servisna, naslon,
hladnjak, nove gume, itd. Cijena
21.900 KM. INFO. 063-378-599.
VW Pasat limuzina, 1.9 TDI,
105 KS, novi model, 11. 2006., crni
metalik, alu felge, digitalna klima,
2 ključa, servisna, povoljno, do
reg. 21.500 KM. Info.
063-591-876.
Yugo Koral 55, reg. do 11. mj.,
nove table, 88. god., u dobrom
stanju i bez ulaganja. Cijena 650
fixno. Može zamjena za japanca do
1.3 ccm. SBK. Tel. 062 987 426.
Za Ford tranzita saobr. doz-
vola, motor, mjenjač, diferencijal,
flaše za autogeno, garaža u Ja-
blanici 23 m2. Tel. 061 169 243.
Za Škodu Feliciju prodajem
dobru polovnu haubu, 50 KM,
Sarajevo. Tel. 061 551 317.
Zastavu 101 u odličnom stanju,
registrovana do novembra 2011.,
1.200 KM. Tel. 033 220-734.
Zaštita za automobile, blokada
mjenjača, blokada volana. Tel. 061
719 916.
Kupovina
Kupujem havarisana vozila:
Pasat karavan 3 i mlađe golfove.
Tel. 061 504 190.
Vršimo otkup rabljenih ha-
varisanih i dotrajalih vozila. Tel.
062 506 775.
Otkupljujem ispravna vozila
na B.H. tablama, mlađa godišta,
isključivo ispod tržišnih cijena,
oglasi
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 33
34 Utorak 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz
isplata odmah. Tel. 061 315 798.
Kupujem havarisana i rasho-
dovana vozila. Tel. 063 459 893.
Kupujem havarisana i ostala
auta za dijelove. Tel. 061 614 887.
Kupujem havarisana i ostala
auta za dijelove. Tel. 061 249 467.
Kupujem vozila niže vrije-
dnosti, havarisana, na stranim ta-
blama, i sl. Tel. 061 758 217.
Kupujem za fiću dijelove nove
ili polovne, radilicu, karambolke,
rajfovi, farove, za fiću 750. Tel. 033
533-631.
Kupujem Golfa 5 SDI ili TDI,
2007./20
08. god., dajem Astru TD
1999./2000., ekstra stanje + do-
plata. Tel. 033 453-756, 062 451
747.
Izdavanje
Izdajem pekaru u Zenici. Sve
informacije na tel. 061 136
075.135-1Ze
Izdajem stan u centru Sara-
jeva, pogodan za kancelarije. Tel.
061 102 216.3860-1Nedž
A. Polje B-faza, jednosoban
opremljen stan. Tel. 061 533 833.
Aerodromsko naselje, izdajem
pos. prostor 40 m2, za agencije,
predstavništva, kancelarije, sa pa-
pirima. Tel. 061 857 012.
Al. polje B-faza, namještenu
garsonjeru zaposlenoj ženi ili stu-
dentici IV god. Tel. 061 272 743,
065 631 342.
Alipašina kod Kina “Rad-
nik”-centar, izdajem jdnosoban
stan 40 m2, namješten. Tel. 061
365 278, 061 190 008.
Alipašino, jednosoban manji,
lijepo opremljen stan, I kat, cen-
tralno, 300 KM. Tel. 062 465 466.
Aneks, 3 sobe studenticama,
svi priključci, sve novo. Tel. 061
106 692, 062 190 101.
Apartmansko prenoćište iznad
Katedrale, parking, kablovska, 20
KM po osobi. Tel. 061 339 647.
Apartmansko prenoćište u cen-
tru grada, sa extra oprem. sobama,
TV, sat, c. grij., parking, 15 KM po
osobi. Tel. 062 530 601.
B. Potok, namješten stan iz-
dajem, kirija 200 KM, sve je po-
sebno. Tel. 061 072 240.
Baščaršija, jednosoban nam-
ješten stan, izdajem povoljno. Tel.
061 578 881.
Baščaršija, radnju izdajem 15
m2. Tel. 062 692 255.
Bjelave, stan 50 m2 u kući,
namješten. Tel. 033 650-480 iza 16
h ili 062 669 990.
Bjelave, stan u kući namješten,
50 m2. Tel. 033 650-480, iza 16 h ili
062 669 990.
Blizu Medicinskog fakulteta,
zgrada, II kat, dvosoban namješten
stan, grijanje plinsko. Tel.
526-022, 061 916 429.
Blizu Pionirske, 60 m2 pos. pro-
stora, pogodnog za razne namjene, sa
parkingom. Tel. 061 606 406.
Blizu trolejbuske Bistrik, super
adaptiran namješten jednosoban
stan, II sp., zgrada, zvati od 17 h,
400 KM. Tel. 646-410.
Blizu Željezničke stanice sobe,
TV kabl., po osobi 20 KM. Tel.
061 135 345.
Bulevar Meše Selimovića, sobu
studentici ili zaposlenoj djevojci.
Tel. 651-652.
Centar - Papagajka, nudim
noćenje u luksuzno opremljenim
apartmanima. Tel. 061 724 725.
Centar kod Katedrale pored
Muzicke škole, stan 55 m2, I sp.
(ima baštu), stanje izvorno, ul.
početak Petrakijine (pogodan za
živjeti i za kancelarije), 2.400 KM.
Tel. 062 762 572.
Centar, Ciglane, ul. Alipašina
160 m2 posl. prostor, kompletno u
portalima, pogodan za prodavnice,
salone, isl. Adaptiran. Mjesečno
3.500 KM. Tel. 062 762 572.
Centar, dvosoban stan u zgradi,
500 KM. Tel. 062 62 16 22.
Centar, Marin Dvor, exklu-
zivni posl. prostor 160 m2/I spr., 7
prostororija, etažno, tel. centrala,
ulaz iz Titove ul., 520 000 KM.
Tel. 061 269 835.
Centar, Mejtaš, neboder, dvo-
soban, renoviran, potpuno nam-
ješten, 500 KM + režije. Tel. 061
351 553.
Centar, trosoban stan u Sa-
rajevu, kompl. namješten, izdajem
na duži period, zvati iza 16 h. Tel.
062 692 777.
Centar, ul. J. Vancaša-Gabelina
(Koševo) 56 m2/I kompletno extra
adaptiran i lux. namješten. Cijena
800 KM. Pogodno za strance. Tel.
061 360 084.
Č. Vila, Dž. Bijedića 79, dvo-
soban namješten stan. Tel. 033
678-897.
Č. Vila, izdajem 3-soban extra
namješten stan. Tel. 062 666 893,
063 379 906.
D. Velešići, namješten jed-
noiposoban stan, poseban ulaz, c.
grijanje, kablovska, 250 KM. Tel.
062 565 821.
Dejzina Bikića 15, izdajem
prazan dvosoban stan u priv. kući.
Tel. 033 485-922.
Dobrinja 3, kod “Kupa”, dvo-
soban prazan stan, I sprat. Tel. 061
081 497.
Dobrinja 5, izdajem pos. pro-
stor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel.
033 638-006.
Dobrinja III, Trg Sar. olim-
pijade, dvoetažni poslo. prostor za
kancelarije, predstavništva, agen-
cije, prodavnice i sl. Tel. 062 718
737.
Dobrinja, izdajem 2-soban
namješten stan. Tel. 062 666 893,
063 379 906.
Dvosoban stan, sve posebno,
plinsko grijanje. Tel. 033
521-541.
Fino namješten stan u centru
Sarajeva. Tel. 061 795 987.
Gornje Ciglane, prostor u zgra-
di, prizemno, 50 m2, cijena 500
KM, uz cestu, više namjena. Tel.
061 357 786.
Grbavica 1, izdajem garažu
ispod tranzita. Tel. 063 639 213.
Grbavica, dvosoban 52 m2, 3.
sprat, potpuno opremljen, dobra
lokacija, zaposlenoj osobi na duži
period. Tel. 061 271 102.
Grbavica, dvosoban namješten
stan, priv. kuća, I sprat. Tel. 063
639 213.
Grbavica, noviji pos. prostor 63
m2, tri prostorije. Tel. 061 101
989.
Hadžići, izdajem nenamješten
stan 30 m2. Tel. 065 391 678.
Hrasno, dvosoban stan, c.g.,
balkon, telefon, lift. Tel. 211-169.
Hrasno, dvosoban stan, cen.
grijanje, balkon, telefon, 350 KM.
Tel. 211-169.
Hrasno, izdajem namješten je-
dnosoban stan zaposlenim sam-
cima, priv. kuća. Tel. 526-326.
Hrasno, izdajem stan trosoban,
preko puta trolejbuske stanice,
extra namješten. Tel. 062 204
208.
Hrasno, iznajmljujem garso-
njeru studentima vrlo povoljno!
Tel. 062 693 558.
Ilidža Lužani, izdajem nam-
ješten stan 65 m2 zaposlenim
ženama bez djece. 400 KM. Tel.
066/324-343
Ilidža, 3-soban prazan stan 83
m2, II sprat Pejton, plin, blindo
veata, sredjeni parketi. Cijena 300
KM. Stan ima i garažu koja se
plaća 50 km., ali nije uslov. Tel.
061 269 835.
Ilidža, Lužani, iznajmljujem
namješten stan, 65 m2, centralno,
bez TF, zaposlenim ženama bez
djece, 400 KM. Tel. 066/324-343.
Ilidža-Otes, 4 ležaja radnicima
na terenu, priv. kuća, poseban
ulaz. TEl. 629-054.
Ilidža-Otes, povoljno jedno-
soban stan, pol. namješten, ili pra-
zan, priv. kuća, sve odvojeno. Tel.
629-054.
Ilidža-Pejton, pos. prostor 40
m2, povoljno za sve namjene, ima
parking, može i skladište. Tel. 033
622-064, 062 156 840.
Izdaje se poslovni prostor, po-
godan za sve namjene, 20 m2. Tel.
061 481 605.
Izdajem 100 m2 poslov-
no-stambenog i 150 m2 stambenog
prostora u Doglodima. Tel. 061
561 132.
Izdajem autopraonicu opre-
mljenu. Tel. 062 316 633.
Izdajem dvosoban namješten
stan blizu Kampusa i Fabrike
duhana, Pofalići, prednost studen-
ti-ce. Tel. 062 439 329 i 061 437
719.
Izdajem dvosoban namješten
stan kod OBN TV. Tel. 061 226
372.
Izdajem dvosoban namješten
stan sa grijanjem, pos. ulaz, Safeta
Zajke. Tel. 061 233 948, 061 149
442.
Izdajem dvosoban namješten
stan u Dobrinji 2. Tel. 061 905
051.
Izdajem dvosoban stan stu-
denticama (blizu Kampusa), 300
KM + režije. Tel. 033 658-946, 062
52 80 53.
Izdajem dvosoban stan u zgra-
di, namješten. Tel. 061 355 517.
Izdajem dvosoban stan, opšti-
na Stari grad, nenamješten, sa
cent. grijanjem, povoljno. Tel.
061/174-010.
Izdajem dvosoban stan. Tel.
061 355 517.
Izdajem dvosoban, nenamjes-
ten stan na A. Polju, B-faza. Tel.
061 233 094.
Izdajem garažu na Koševskom
brdu, M. Hadžijahića, na duži vre-
menski period. Tel. 061 182 298.
Izdajem garažu na Marijin
Dvoru - Tešanjska ulica (zgrada
“Viza za budućnost”). Tel. 061 273
995.
Izdajem garažu. Tel. 061 220
114.
Izdajem ili prodajem radnju na
Siranu. Tel. 062 917 009.
Izdajem jednosoban namješten
stan u privatnoj kući. Tel. 033
655-329.
Izdajem jednosoban stan nam-
ješten studenticama ili djevojka-
ma, pos. ulaz. Tel. 535-539.
Izdajem jednosoban stan za 2
studenta ili zaposlenim, etažno
grijanje, povoljno, Koševsko brdo.
Tel. 061 537 239.
Izdajem jednosoban stan za
samce, etažno grijanje, povoljno,
Koševsko brdo. Tel. 061 537 239.
Izdajem jednosoban stan, 120
KM, G. Velešići. Tel. 033
245-998.
Izdajem jednosoban stan, G.
Velešići. Tel. 033/245-998.
Izdajem jednosoban stan, nam-
ješten, priv. kuća, Šip, poseban
ulaz, odvojeno struja. Tel. 061 781
073, 485-657.
Izdajem jednosoban stan, se
posebno, plinsko grijanje. Tel. 033
521-541.
Izdajem kuću namještenu sa 1.000
m2 okućnice, štale i garaže, Osijek.
Tel. 061 233 948, 061 149 442.
Izdajem kuću namještenu sa
garažom, štalom i 1.000 m2
voćnjaka, Ilidža-Osijek. Tel. 061
149 442, 061 233 948.
Izdajem lijepo namješten res-
toran sa baštom. Tel. 061 804
195.
Izdajem manji jed. stan u priv.
kući, poseban ulaz, namješten,
samcu ili samici. Tel. 033 444-843,
Mjedenica 14.
Izdajem manju kuću, polu-
namještenu, ul. Ašikovac. Tel. 061
355 756.
Izdajem namješten poslovni
prostor 25 m2 u centru Sarajeva,
alarm, video nadzor, drugi sprat,
pogodan za predstavništva. Tel.
066 643 099.
Izdajem namješten sprat kuće
na Anexu blizu trolejb. stanice.
Tel. 061 254 038, 033 489-002.
Izdajem namješten stan 44 m2,
bračnom zaposlenom paru bez dje-
ce, priv. kuća, K. Demirovića 42,
kod Suda BiH, Aneks. Tel. 033
616-136.
Izdajem namješten stan sa gri-
janjem, Aerodromsko 20, But-
mir-Ilidža. Tel. 033 680-001.
Izdajem namješten stan u priv.
kući Kobilja Glava, poseban ulaz.
Tel. 061 512 715.
Izdajem namješten, moderno
uređen dvosoban stan 57 m2, na
Čengic Vili (Velanini neboderi) sa
2 spavaće, dnevnim boravkom,
kuhinjom, balkonom, odvojenim
WC od kupatila. U zgradi je pošta,
restoran, market. Pogodno i za
studente. Tel. 061 600 177.
Izdajem p. prostor 240 m2 za
sve namjene sa parkingom uz glav-
nu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545
358.
Izdajem posl. pros. 46 m2 i 89
m2, Tina Ujevića 13. Tel. 061 033
953.
Izdajem poslovni prostor 30
m2, Jukićeva 136. Tel. 062 910
675.
Izdajem poslovni prostor 50
m2, do glavne ceste u Buća Po-
toku, može za sve namjene. Tel.
062 154 130.
Izdajem poslovni prostor 90
m2, uz glavnu sobraćajnicu, za sve
najmjene, ul. Alipašina 183a. Tel.
061 228 524, 033 486-558.
Izdajem poslovni prostor na
Baščaršiji, renoviran, mokri čvor.
Tel. 061 183 645 i 061 171 906.
Izdajem poslovni prostor na
Dobrinji 1, 23 m2. Trg Zlatnih
ljiljana br. 12, cijena 450 KM. Tel
062 760 775.
Izdajem prazan dvosoban stan,
cijena 150 KM, u privatnoj kući.
Tel. 033 647-589.
Izdajem prazan sprat kuće sa
garažom, Butmir. Tel. 061 242
133
Izdajem prazan sprat kuće, sve
zasebno, do glavne ceste u Buća
Potoku, može sa garažom. Tel. 062
154 130.
Izdajem sobe kod Sebilja,
Baščaršija, sa kupatilom i TV, ci-
jena 15(20) KM. Tel. 061 192
073.
Izdajem sobe za prenoćište u
St. Gradu, grijanje i TV, cijena 20
KM. Tel. 061 537 479.
Izdajem sobu zaposlenoj dje-
vojci ili studentici u Velešićima
kod apoteke. Tel 033 215-056 i 061
515 809.
Izdajem stan 40 m2, iznad
Skenderije. Tel. 061 866 409.
Izdajem stan na Šipu 75 m2,
centralno grijanje, priključci od-
vojeni, nenamješten. Tel. 061 144
845.
Izdajem stan strancima na Ma-
rin Dvoru, povoljno. Kontakt te-
lefon 061 156 677.
Izdajem stan studentima. Tel.
065 351 473.
Izdajem stan za 150 KM plus
režije oko 180 KM, Saraj polje, 4
sprat. Tel. 033 455 848.
Izdajem stan-kancelarijski pro-
stor (polunamješten) 72 m2, kod Ka-
tedrale, III sprat. Tel. 066 754 118.
Izdajem stran strancima u re-
zidencijalnom dijelu grada, eksklu-
zivno namješten. Tel. 062 954 316.
Izdajem trosoban stan na Gr-
bavici, Zagrebačka ul. Tel. 061 352
786.
Izdajem trosoban stan, etažno
grijanje, luksuzno i kompletno
namješten, lokacija iznad Inat
kuće, ulica Mali Alifakovac, cijena
500 KM mjesecno. Tel. 066 813
754.
Iznajmljujem dvosoban stan na
Ilidži. Tel. 063 790 127.
Iznajmljujem sobe za studen-
tice i poslovne žene, četverosoban
stan, apartmane po 15 KM. Tel.
061 897 866.
Jednosoban namješten stan
studentima ili mlađem bračnom
paru. Tel. 061 533 833.
Jezero, namještenu garsonjeru,
poseban ulaz, kablovska. Tel. 061
617 781.
Jezero, pos. prostor 190 m2,
kod Porodilišta, pogodan za sve.
Tel. 061 170 254.
Jukićeva 118, pos. prostor 56
m2. Tel. 205-171.
Kod FDS, namješten stan stu-
dentima, cen. grijanje, kablovska,
internet. Tel. 033 655-398.
Kod hotela Bristol, izdajem
pos. prostor 20 m2. Tel. 061 252
294.
Kod Katedrale, 70 m2 + bal-
kon, prazan, trosoban stan, etažno
grijanje. Tel. 061 980 114.
Kod Muz. akademije (Kate-
drala) izdajem pos. prostor od 100
m2. Tel. 061 101 941.
Koš. brdo, jednosoban stan za 2
studenta ili zaposleni, etažno gri-
janje, povoljno. Tel. 061 537 239.
Lijepo uređenu sobu za ra-
dnike, sa kupatilom i parkingom.
Tel. 061 688 811.
M. Dvor, Kranjčevićeva ulica,
stan od 45 m2. Tel. 033 219-664.
Makarska, centar, apartman za
dvije osobe, tokom godine. Tel.
061 224 174, 061 923 094.
Manji jednosoban polunam-
ješten stan. S. Kolonija, Ilidža.
Tel. 063 034 452, 061 323 455.
Mojmilo, izdajem dvosoban
namješten stan. Tel. 061 505 610.
N. Šopa-Stup, pet ležaja sam-
cima. Tel. 033 458-506, 0'62 007
338
Na prometnom mjestu, pos.
prostor 60 m2, novija gradnja, na
duže vrijeme. Tel. 061 304 339.
Namješten jednoiposoban
stan, poseban ulaz, grijanje, ka-
blovska, 250 KM, D. Velešići. Tel.
061 200 327.
Namještena soba za studenta.
Tel. 061 287 861.
Namještenu trokrevetnu sobu
samo za radnike. Tel. 061 688 811.
Nedžarići, sobe studentima i
zaposlenim osobama. Tel. 062 124
318.
Novogradnja “Tibra”, izdajem
prazan stan 50 m2. Tel. 061 259
887.
Osjek-Ilidža, prostor za skla-
dište, 100 m2. Tel. 061 820 119.
Pofalići, dvosoban stan mo-
derno namješten, u zgradi, uz
tramvajsku stanicu, 500 KM. Tel.
061 142 704.
Pofalići, kod FDS, dvosoban
namješten stan. Tel. 061 226 372.
Pos. prostor 15 m2, 100 EUR-a
mjesečno. Tel. 033 214-384.
Pos. prostor 40 m2, pogodno za
mesnicu, prodavnicu auto dijelo-
va, ofis, papiri urdni, ima parking
za istovar robe. Tel. 033 622-064,
062 156 840.
Pos. prostor 70 m2, sa komplet
opremom za burekdžinicu i slas-
tičarstvo. Tel. 066 177 142 i 062
416 982.
Posl. prostor na Šipu (nov) od
35 m2. Tel. 062 320 648.
S. Kolonija-Ilidža, manji je-
dnosoban stan. Tel. 062 386 980.
Saraj polje, Hasana Sućeske do
br. 1 (kroz prolaz, izdajem pos.
prostor 70 m2, 300 KM, 6 mjeseci
unaprijed. Tel. 062 072 906.
Sarajevo, izdajem manji stan u
Pofalićima kod OBN televizije,
potpuno opremljen i novoreno-
viran. Izuzetno mirna lokacija,
renta 300 KM (prednost ne-
pušačima). Tel. 061 391 011.
Sobe za prenoćište i dnevni
boravak, TV, kupatilo. Tel. 062
644 055.
Sokolović kolonija-Ilidža,
opremljen stan 55 m2, poseban
ulaz i posebne dažbine. Tel.
515-431, 062 106 368.
Soukbunar, Porodice Foht,
trosoban namješten stan u priv.
kući, ulaz zaseban. Tel. 061 538
905.
Soukbunar, trosoban stan, za-
seban ulaz, plinsko grijanje. Tel.
061 538 905.
Stari Grad, dvosoban stan. Tel.
033 236-679, 062 271 519.
Stari grad, izd. dvosoban stan.
Tel. 033 236-679, 062 271 519.
Šip, pos. prostor 16 m2. Tel.
061 539 532.
U Bosanskoj namješten dvo-
soban stan, 2. kat, 250 KM +
režije. Tel. 061 320 439.
Velešići, jednosoban polunam-
ješten stan, 150 KM. Tel.
227-116.
Vidovci br. 40-Ilidža, izdajem
kućni sprat opremljen. Tel. 065
594 022, 440-747.
Višnjik, izdajem kuću, zvati od
9-17 h. Tel. 061 033 953.
Vratnik, dvosoban stan stu-
dentima, namješten. Tel. 033
232-477.
Vratnik, izdajem dvosoban
namješten stan studentima. Tel.
033 232-477.
Zenica - centar, izdaje se pos.
prostor pogodan za mikrokreditne
banke, urede, predstavništva, apo-
teke, zubne, salone i sl. Tel. 061
189 895. www.nekretnine.ba
Prodaja
“AKCIJA”” U najljepšem di-
jelu Dobrinje stanovi novograd-
nja, još samo tri stana po 38 m2,
garaže, slobodna prodaja, uredni
papiri. Prevod odmah. Tel. 061
161 548, 061 161 670. PTT
Prodajem zemlju u Rakovici
pored puta, 28 KM po 1 m2, kod
spomenika Jugoslavija. Bjelašni-
ca 3,5 duluma ispod hotela. Tel.
061 509 705. 4011-1Ndž
35 Dnevni avaz utorak 5. april/travanj 2011.
Prodajem dvosoban komforan
stan 57 m2, c. grijanje, Pofalići,
H. Čemerlića. Cijena 2.100 KM -
1 m2. Tel. 061 320 780.
4039-1Ndž
A. Polje S. Fraste 78 m2, pot-
puno adaptiran, 1.550 KM/m2.
Tel. 062 183 314.
A. polje, N. Smailagića, troi-
posoban 77 m2, 1.400 KM/m2,
hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592.
A. Šaćirbegović, Hrasno, II kat,
trosoban 68 m2. Tel. 061 320 439.
A.Polje, Semira Frašte 78 m2 +
balkon, povoljno. Tel. 061 980
114.
Aerodromsko naselje, dvoso-
ban adaptiran 56 m2, I kat, 92.000
KM. Tel. 066 801 737.
Al. Polje A-faza, I kat, 70 m2,
prod. 3-soban stan. Tel. 066 445
203.
Aleja lipa, N. Sarajevo, pro-
dajem nov dvosoban stan 55 m2.
Tel. 062 326 730.
Alipašino polje, dvosoban stan
58 m2. Tel. 065 234 060.
Alipašino T. M. prijateljstva,
trosoban 70 m2, 6. kat, 105.000
KM. Tel. 066 801 737.
Alipašino, garsonjera 27 m2,
III sprat, useljiva, renovirana, fik-
sno 50.000 KM. Tel. 061 507 960.
Anex, stan 46 m2, prodajem.
Tel. 061 260 36, 062 988 793.
Aquareumal Fojnica, apar-
tman sa garažom, prodajem ili
mjenjam za stan u Sarajevu. Tel.
061 725 039.
Arapova 38, prodajem bosan-
sku kuću sa pos. prostorom. Tel.
061 224 046.
B. M. Selimovića, 16. kat, dvo-
soban 56 m2, cijena 100.000 KM.
Tel. 066 801 737.
Baščaršija dvoetažni poslovni
objekat, 394 m2 + 50 m2 dvorišta,
4.500/m2. Tel. 062 183 314.
Baščaršija, prod. 3-soban stan
90 m2, II kat, ul. Telali. Tel. 061
228 792.
Beograd - blizu Kalemegdana,
prod. stan 42 m2, II kat, bez po-
srednika. Tel. 00381 11 328 2449,
00381 61 244 6181.
Beograd - Karađorđeva, prod.
stan 42 m2, II kat, bez posrednika.
Tel. 00381 61 244 6181, 00381 11
328 2449.
Beograd - prod. 2-soban stan, I
kat, 53 m2, sa terasom, 53.000
EUR-a, u naselju Kotež, bez zam-
jene. Tel. 00381 64 301 6897.
Beograd - Ripanj kod Avale,
prod. kuću sa 4 hektara i 8 ari placa
+ 9 ari. Tel. 00381 64 225 7932,
00381 11 391 9322.
Blažuj, Mali Kiseljak, kod
“Akve”, 836 m2 zemljišta, vl. 1/1,
ulaz sa asfalta. Tel. 061 139 592.
Bos. Krupa, naselje Donje
Krčane, 8.500 m2 parcelisano,
vlasništvo 1/1, cijena 40 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa
svim komunalijama, 120 KM/m2.
Tel. 061 156 886.
Branilaca Sarajeva 14/4, stan 40
m2, 1/1, papiri uredni. Tel. 062 269
932, 070 212 226.
Branilaca Sarajeva, III sprat,
stan 40 m2. Tel. 061 225 164.
Brčko-Brka, prodajem kuću i
dva duluma zemlje kraj puta kod
diskoteke “Falko”, pogodno za po-
slovni prostor, cijena po dogovoru.
Tel. 061 832 712.
Breka, centar, I sprat, luksuzno
opremljen stan 105 m2. Tel. 061
484 568.
Buća potok, prodajem kuću
126 m2, garaža, šupa, bašta, par-
king 3 auta. Tel. 522-715.
Buća Potok, veća kuća, ne-
dovršena, jedan stan useljiv, po-
godno za dva ili više kupaca.. Tel.
061/130-168.
Busovača, prodaje se useljiva
kuća 200 m2 sa zemljom ko voli
raditi, kuća od cigle. Tel. 061 176
730.
Centar, blizu Skenderije, pod.
stan 42 m2, uknjižen, 164.000 KM,
nije austroug. gradnja, bez po-
srednika. Tel. 061 544 182.
Centar, Drvenija, 96 m2, 2.
spr., 2.500 KM/m2. Tel. 065 061
966.
Centar, Josipa Vancaša, 84 m2
+ garaža, 240.000 KM. Tel. 065
061 966.
Centar, Marin Dvor, exklu-
zivni posl. prostor 160 m2/I spr., 7
prostororija, etažno, tel. centrala,
ulaz iz Titove ul., 520 000 KM.
Tel. 061 269 835.
Centar, prodajem pos. prostor
157 m2, parking, za različite nam-
jene. Tel. 061 170 426, 061 803
029.
Centar, ul. Avde Jabučice, pro-
dajem stan 67 m2. Tel. 062 789
512.
Centar-Dalmatinska, stan 121
m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i
za pos. prostor. Tel. 033/221-533.
Č. Vila dvosoban 55 m2/VIII
plus balkon, centralno, ul. B. Meše
Selimovića, stanje odlično,
105.000 KM. Tel. 061 269 835.
Č. Vila, B. M. Selimovića,
2-soban, 54 m2, neboder, IX sprat,
povoljno, može zamjena za veći.
Tel. 061 548 115.
Č. Vila, Dž. Bijedića, 2 kat,
trosoban 82 m2 = 160.000 KM.
Tel. 066 801 737.
Č.Vila, B. M. Selimovića, ne-
boder, 2-soban, 54 m2, useljiv,
povoljno. Tel. 061 079 791.
Čekaluša, trosoban, I kat, 90
m2, 260.000 KM. Tel. 061 320
439.
Čengić Vila, Gradačačka ulica,
preko puta Merkura, manji dvo-
soban stan, drugi sprat sa bal-
konom i centralnim grijanjem, u
dobrom stanju, 92.000 KM. Tel.
061 510 964.
D. Ozme, četvorosoban 136
m2, sve novo, cijena 400.000 KM.
Tel. 061 320 439.
Dobrinja 1, dvosoban 55 m2, I
kat, c.g. Tel. 066 488 818.
Dobrinja 3, 2-iposoban stan 71
m2, vis. priz., cijena po dogovoru.
Tel. 066 488 812.
Dobrinja 3, dvosoban 56 m2, 4.
sprat, hitno. Tel. 061 353 841.
Dobrinja 5, trosoban, sunčan,
v.p., ustakljeno, useljiv, 82 m2, po
1.500 KM/m2. Tel. 033 456-506.
Dobrinja C-5, 2,5-soban stan
67 m2, sa garažom, renoviran,
PVC stolarija, prinsko grijanje,
1/1, I sprat. Tel. 062 346 780.
Dobrinja C-5, ul. R. De-
mirdžića, I sprat, dvosoban, plin-
sko grijanje. Tel. 061 305 928.
Dobrinja C5, Luja Pastera,
dvosoban 68 m2 = 103.000 KM.
Tel. 066 801 737.
Dobrinja C5, preko puta mer-
katora, 60 m2, 1. sp., plin. grijanje.
Tel. 061 272 573.
Dobrinja, dvoiposoban stan od
65 m2, sa dva balkona, vis. pri-
zemlje. Tel. 065 877 065.
Dobrinja, okretnica trolej., V
kat, lift, adaptiran, 3-soban. Tel.
033 455-471, 061 366 852.
Dobrinja, Trg Sarajevske
Olimpijade, 97 m2/V + 10 m2
lođa, 1.300 KM/m2. Tel. 061 980
114.
Dobrinja, Vahide Maglajlić,
jednosoban 37 m2, I kat. Tel. 066
801 737.
Doglodi-Ilidža, 4 duluma ze-
mlje, može i parcele. Tel. 033
628-435.
Dolac Malta, stan 62 m2, pro-
daje se, 5 sprat. Tel. 061 142 015.
Dolac Malta, trosoban stan 72
m2, kuhinja + trpezarija, kupa-
tilo, WC, ostava, lođa, adaptiran.
Tel 061/102 470.
Dolac Malta, ul. Envera Šeho-
vića, garsonjera 22 m2/VIII, sa
svim stvarima, 49.000 KM, lift,
centralno grijanje, stanje odlično.
Tel. 062 762 572.
Donja Jošanica-Vogošća, ne-
dovršena kuća sa tri stana i 700 m2
okućnice. Tel. 061 260 598.
Donje Vlakovo, dev. vikendica
sa 9.000 m2 zemljišta. Tel. 065 877
065.
Dosoban stan u Aerodrom-
skom naselju, 40 m2, 50.000
EUR-a, potpuno adaptiran, nam-
ješten, etažno grijanje. Tel.
061/102 470.
Drvenija 96 m2, troiposoban,
trostrano orjentiran, parking
mjesto, 2500/m2. Tel. 062 183
314.
Dubrovnik, prodajem dvoso-
ban stan u Gružu, V sprat, us-
takljen balkon sa pogledom na
Grušku luku. Tel. 00385 20
418-192.
Dvosoban 60 m2 + balkon +
tavan, Kvadrant-N. Sarajevo, pro-
daja ili dugoročni najam. Tel. 061
701 128.
Foča, prodajem ili mijenjam
kuću, P+S+P, papiri uredni 1/1.
Tel. 065 216 346.
Fojnica-Šćitovo, kuća P+S+P,
sa garažom i 4.200 m2 zemljišta.
Tel. 061 260 598.
Gladno polje, novogradnja 200
m2 + bašte 1.400 m2, tipska vila,
125.000 KM. Tel. 061 288 939.
Grbavica I, stan 37 m2, re-
noviran. Tel. 070 221 635.
Grbavica, 83 m2, 5. sp., adap-
tiran potpuno plinsko etažno,
2.000 KM/m2. Tel. 061 079 751.
Grbavica, dvoiposoban od 64
m2, sa balkonom. Tel. 061 260
598.
Grbavica, prodajem extra opre-
mljen 2-soban stan. Tel. 062 666
893, 063 379 906.
Grbavica, stan 46 m2, sa lođom
15 m2, 6. sp. (lift), i plac za vi-
kendicu 500 m2, Bare-Hadžići.
Tel. 033 810-473, 061 315 956.
Grbavica-“Loris”, 79 m2, 2.
sp., adaptiran, ugradbena kuhinja.
Tel. 062 156 882.
Grbavica-Šoping, stan 52 m2,
III sprat. Tel. 065 021 556.
Grbavica: troiposoban stan 85
m2/2.100 KM (renoviran) sa ga-
ražom. Tel. 033 617-742, 061 964
797.
Hadži Idrizova, jednosoban 32
m2, 3. kat, 90.000 KM. Tel. 061
320 439.
Hadžići-Binježevo, 7.500 m2
zemljišta uz magistralni put. Tel.
062 391 952.
Hadžići-Drozgometva, dev.
kuću i 34.000 m2 zemljišta. Tel.
062 391 952.
Hitno i vrlo povoljno prodajem
stan u Sarajevu, A faza, Alipašino
polje, 47 m2. Tel. 062-455-545.
Hitno luxuzan stan 84 m2,
1.550 KM, Vrtovi Riverine. Tel.
063 586 322.
Hotonj-Orahov brijeg građev.
parcela 1.430 m2. Vlasništvo 1/1.
Urbanistička saglasnost, sve ko-
munalije do parcele. Tel. 061 803
715.
Hotonj-Orahov brijeg, građ.
parcela 1.460 m2, vlasn. 1/1, cijena
po dogovoru. Tel. 061 803 715.
Hrasnica Kovači, prodajem
800 m2 zemljista, postoji sva in-
frastruktura uz plac. Tel. 033 513
464.
Hrasnica, preko puta Doma
zdravlja, stan 36 m2 plus dva bal-
kona (kuhinja s trpezarijom, dnev-
ni boravak, izdvojen spavaći dio),
sve u super stanju, hitno i po-
voljno. Tel. 062 068 901.
Hrasno, A. Šaćirbegović, dvo-
soban 58 m2, dvostruko orijen-
tisan, dva balkona, vl. 1/1, hitno.
Tel. 061 139 592.
Hrasno, dvosoban 60 m2, adap-
tiran, ekstra lokacija, povoljno.
Tel. 061 724 597.
I. Sarajevo, jednoiposoban 54
m2, novogradnja. Tel. 065 294 840.
I. Sarajevo-Lukavica, pos. pro-
stor 38 m2 i stan na spratu 62 m2,
jeftino. Tel. 065 877 065.
Ilidža, kuća kod stare op., sa
483 m2 stamb. prostora i 676 m2
okućnice. Tel. 065 877 065.
Ilidža, Plandište, Bosanski lj-
iljan 17, objekat P+S+P 150 m2,
bašte 150 m2, 1/1. Tel. 062 319
563.
Ilidža-Lepenička, prodajem
kuću sa okućnicom i pomoćnim
objektom. Tel. 063 353 349 ili 061
247 837.
Ilidža-Lužani, kuća sa 700 m2
okućnice, 300.000 KM. Tel. 061
177 556.
Ilidža-Lužani, prodajem stan
55 m2, centralno, III sprat, cijena
po viđenju. Tel. 033 624-205.
Ilidža-Lužani, stan 57 m2 =
95.000 KM. Tel. 061 177 556.
Ilidža-Lužani, stan 58 m2, III
sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033
623-534.
Ilidža-Pejton, kuća 12x5x11,5
prizemlje + 2 sprata, sa garažom i
pos. prostorom, cijena po dogo-
voru. Tel. 061 226 007.
Ilidža-Pejton, potpuno reno-
viran dvosoban stan 56 m2. Tel.
061 272 573.
Ilidža-Plandište, zemljište
1.360 = 80.000 KM. Tel. 061 170
254.
Ilidža-Sokolović kolonija, 3
etaže, adaptiran, 150 m2, 132.000
KM. Tel. 061 288 939.
Ilijaš, stamb.-pos. objekat dim.
12x8 m, 3 sprata, novoizgradnja.
Tel. 062 814 659.
Ivanica kod Dubrovnika, plac
340 m2, pogled na more, građevin-
ska dozvola. Tel. 061 48 33 58.
Jednosoban 40 m2, centar, Fra
Anđela Zvizdovića. Tel. 061 187
016.
Jednosoban 40 m2, centar. Tel.
061 715 543.
Kobilja glava, pos. prostor
mehanička radiona sa dosta alata,
mogu i druge namjene. Tel. 061
915 066.
Kod bolnice Koševo, 63 m2, 2.
spr., 2 balkona, sunčan, 135.000
KM. Tel. 062 156 882.
Kod FDS, adaptiran jedno-
soban stan 40 m2, Pofalići. Tel.
065 294 840.
Koševsko brdo, modernu kuću
u nizu sa vrtom. Tel. 062 381
294.
Kuća u Konjicu sa garažom i
urbanističkom dozvolom, sa 800
m2 okućnice. Cijena po dogovoru!
Tel. 061 033 656.
Kuću sa baštom, može i zam-
jena za stan. Tel. 062 165 566.
Kuću sa okućnicom, cijena po
dogovoru. Tel. 033 650-605.
Ljubljanska 7, vis. priz., dvo-
soban 55 m2 = 100.000 KM. Tel.
061 320 439.
Logavina 50 m2, 130.000 KM.
Tel. 061 177 556.
Ložionička “Šibica”, prodajem
stan. Tel. 061 272 573.
Luksuzan dvoetažni stan 116
m2 , novogradnja/nadogradnja,
Ilidža Pejton, cijena na upit. Tel.
061 139 091.
M. Dvor, A. Jabučice, 1. spr., 82
m2, 1.800 KM, salonski stan. Tel.
061 177 556.
M. Dvor, centar, jednosoban 40
m2. Tel. 061 132 327.
M. Dvor, jednosoban i tro-
soban, stambena zgrada, bez po-
srednika. Tel. 061 925 649.
M. Dvor, Kralja Tvrtka, dvo-
soban 65 m2, ekstra lokacija, ci-
jena povoljno, hitno. Tel. 061 139
592.
Malta, Aleja lipa, 59 m2, stan
prodaja ili zamjena za zapadni
Mostar. Tel. 063 441 826.
Marcela Šnajdera, garsonjera
21 m2, II kat, adaptirana, 61.500
KM. Tel. 061 320 439.
Mojmilo, 55 m2/IV, balkon,
adaptiran, 105.000 KM i 38 m2/V,
neadaptiran, stanje izvorno,
67.000 KM. Tel. 061 269 835.
Mojmilo, prodajem zemlju sa
pogledom na Dobrinju. Tel. 062
823 739, 061 817 960.
Mojmilo, stan 81 m2, useljivo,
cij. 150.000 KM. Tel. 061 288
939.
Mojmilo, ul. Olimpijska, dvo-
soban stan 55 m2/IV, plus balkon
kompletno adaptiran, centralno
grijanje, 104.000 KM. Tel. 061 269
835.
Mostar. raskršće, dulum zemlje
pored ceste, ekstra lokacija. Tel.
065 685 386.
Mostar. raskršće, vila-kuća 200
m2 + bašta, novogradnja. Tel. 061
288 939.
Mostarsko raskršće, plac 1.600
m2. Tel. 033 691-319.
Nahorevska, dvoetažna kuća,
useljiva, velika okucnica, prilaz s
autom. Tel. 062 183 314.
Nahorevska, kuća dvoetažna,
velika bašta, prilaz autom, blizu
gradskog prevoza, povoljno. Tel.
061 350 682.
Nebočaj, kuća na dvije etaže sa
dunumom zemlje. Tel. 062 183
314.
Nedžarići “Tibra Pacifik” no-
vogradnja, stan u objektu C 41 m2,
cijena 1.800 KM/m2. Tel. 061 504
425.
Nedžarići “Tibra Pacifik”, no-
vogradnja, stan 59 m2 i stan 67 m2,
ekstra povoljno. Tel. 061 504 425.
Nedžarići, kuća sa okućnicom.
Tel. 061 067 624.
Nedžarići, novogradnja, stan
59 m2, 1 m2 - 1.600. Tel. 061 272
573.
Nišići, 21.000 m2 šume, 300
metara od regionalnog puta Se-
mizovac-Olovi. Tel. 061 166 612.
Novu kuću sa namještajem, sve
je novo luks, hitno. Tel. 062 841
196.
Odobašina, M. Dvor, jedno-
soban 39 m2. Tel. 061 375 787.
Otes-Ilidža, prodajem-izdajem
pos. prostor 21,25 m2 u zgradi, sa
inventarom. Tel. 033 473-796.
Pale, jednoiposoban stan 43
m2, nov. Tel. 065 581 363.
Parcele do 600 m2, dozvoljena
gradnja vl. 1/1. Tel. 062 385 880.
Parcelisano zemljište povoljno,
Osijek-Ilidza. Tel. 033 699 195,
066 018 430.
Pazarić-Resnik, 3.500 m2 ze-
mljišta. Tel. 065 660 113.
Pazarić-Trnčići, dev. kuću i
1.500 m2 zemljišta. Tel. 065 660
113.
Podgaj, stan 63 m2, useljiv, I
sp., 140.000 KM. Tel. 062 907
831.
Poslovni prostor na Baščaršiji
46 m2. Hitno! Tel. 062/914-648.
Povoljno 6 duluma zemlje kod
Resnika, 5 duluma kod Osenika,
op. Hadžići. Tel. 052 785 905.
Povoljno prodajem garsonjeru
u centru Ilijaša 28 m2, prizemlje,
pogodna za poslovni prostor, zvati
poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033
621-119.
Povoljno prodajem kuću sa
okućnicom, vis. prizemlje, sprat,
Radnička 122. Tel. 061 201 700.
Povoljno stan 113 m2, Vo-
gošća-centar. Tel. 061 484 568.
Prnjavor, prodajem kuću, Ilije
Malića 11. Tel. 033 453-617.
Prodaja ili zamjena za manji,
uz doplatu, stan je 54 m2. Tel. 061
912 368.
Prodaja Trg heroja dvosoban
58 m2, renoviran, zgrada Palme,
11. sprat. Tel. 061 353 841.
Prodaje se kuća na Bistriku
pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od
Baščaršije ili 10 minuta hoda. Pre-
lijep pogled na grad. Kuća se sas-
toji od 3 zasebna stana sa od-
vojenim ulazima. Uz kuću se na-
laze 2 garaže sa 3 garažna mjesta.
Svi papiri uredni 1/1. Kuća je
upravo potpuno renovirana. Ima
baštu. Tel. 061 842 242.
Prodaje se stan 118 m2, na
Baščaršiji 50 m od Sebilja. Tel. 061
142 474.
Prodajem 16 duluma zemlje,
pola: šume-livade-voćnjak, kuća,
ostalo, Rječica. Tel. 061 218 004.
Prodajem 2.100 m2 zemljišta za
vikendicu na Kobiljači-Buhotina,
može i automobil. Tel. 061 147
080.
Prodajem 3 duluma zemlje,
kraj asvalta, sa urednim papirima.
Informacije na: 066 898 356.
Prodajem apartman na Bje-
la{nici.Tel.061 538 778.
Prodajem box, pijaca Ciglane,
adaptiran, odmah useljiv, povo-
ljno. Tel. 063 191 659.
Prodajem četvorosoban stan 77
m2, 5. kat, na Alipašinom polju,
balkon, kablovska, odmah useljiv.
Tel. 061 167 930, vikendom 00385
92 244 4341.
Prodajem devastiranu kuću na
placu 737 m2 i dva dunuma njive u
Ripču kod Bihaća. Tel. 052
216-373.
Prodajem dvoiposoban stan 62
m2, 1. sprat, Gradačačka ul. Tel
063 151 503.
Prodajem dvoiposoban stan u
Sarajevu kod Drvenije. Tel. 065
637 320.
Prodajem dvosoban renoviran
stan, 43 m2, naselje Višnjik. Tel.
061 239 604.
Prodajem dvosoban stan 54
kvadrata, Sarajevo, Dobrinja 3,
Federacija. Kontakt telefon 065
774 038.
Prodajem dvosoban stan 55
m2, spr. I, novogradnja, na Be-
taniji-Pionirska dolina, 2.300 KM
po 1 m2. Tel. 061 540 015.
Prodajem dvosoban stan 65
m2, na II katu, u centru Zenice.
Tel. 061 690 848.
Prodajem dvosoban stan 66
m2, spr. 4., ul. Patriotske lige,
2.000 KM po 1 m2. Tel. 063 919
544.
Prodajem dvosoban stan na
Dobrinji 1. Tel. 061 538 128.
Prodajem dvosoban stan u
Hrasnom. Tel. 061 202 497.
Prodajem dvosoban stan, Bre-
ka, I sprat, balkon, 56 m2. Tel. 061
905 212.
Prodajem farmu koka sa 2
objekta, 2 duluma kivi, kuću na
sprat, sve na 4 duluma zemlje. Tel.
036 809-009, 062 144 903, Struge
ada-Čapljina.
Prodajem garsonjeru u centru
sarajeva 21 m2, 1. sprat, cen. gri-
janje. Tel. 063 209 378.
Prodajem građ. zemljište 6 du-
luma, Rajlovac-Sarajevo, pored
glavno puta, može parcelisano.
Tel. 061 141 292.
Prodajem hitno kuću, zemlju u
Crnoj Bari, Bogatići-Srbija. Tel.
00387 61 226-645.
Prodajem hitno stan 46 m2,
pogodan je za sve, Sepetarovac 44.
Tel. 220-187, 062 681 078.
Prodajem ili mijenjam za Bi-
jeljinu za kuću ili stan, dvosoban
stan 58 m2. Tel. 033 453-737.
Prodajem ili mjenjam stan 142
m2 po papirima, stvarnih 157 m2,
na M. Dvoru za manji ili kuću uz
doplatu, bez posrednika. Tel.
061/350 680.
Prodajem jednosoban stan 38
m2, kod Bosmala u Gradačačkoj
ulici, 50.000 EUR-a. Tel. 061 927
867.
Prodajem jednosoban stan u
centru, V.P., 31 m2, Višnjik. Tel.
066 125 453.
Prodajem kuću 3 sprata sa
lokalom sa 3 zasebna ulaza, sve
novo i useljivo, ul. Adema Buće,
Buća Potok. Tel. 062 154 130.
Prodajem kuću ili mijenjam za
stan uz doplatu, ul. Salke Terzića
17, Kasindolska. Tel. 062 271
488.
Prodajem kuću na Energoin-
vestu, 3 etaže, lijepo uređena, sa
500 m2 zemlje, papiri 1/1. Tel. 062
391 337.
Prodajem kuću na Jabla-
ničkom jezeru, Čelebići. Cijena po
dogovoru. Tel. 061 480 604.
Prodajem kuću prizemlje,
sprat, potkrovlje, garaža, 800 m2
voćnjaka, Semizovac. Tel. 033
655-398.
Prodajem kuću sa okućnicom
od 1.700 m2, kuća je 10 sa 10 m,
prizemlje plus sprat sa pratećim
objektima, odmah useljiva, opšti-
na Visoko. Tel. 061 183 918.
Prodajem kuću sa okućnicom,
dokumentacija uredna. Tel. 061
219 853.
Prodajem kuću sa poslovnim
prostorom i okućnicom 505 m2.
Stup. Tel. 033 521-427, 400-610,
463-892.
Prodajem kuću u Ilijašu, Kan-
ton Sarajevo, novo naselje 103.
Tel. 066 667 933.
Prodajem kuću! Veća - novija
gradnja, Vraca, Avde Smajlovića.
Tel. 061 160 068.
Prodajem kuću, dupleks, Ve-
lešići. Cijena po dogovoru. Tel.
061 480 604.
Prodajem kuću, opština Cen-
tar. Tel. 066 911 451.
Prodajem kvalitetan
stamb.-posl. objekat uz magistralu
kod Hadžića, po cijeni od 600 KM
po m2. Tel. 061 531 130, 061 249
249.
Prodajem lokaciju 1.300 m2 sa
urb. sagl. za izgradnju stamb. ob-
jekta-objekata 500-1.000 m2, iznad
pizzerije Galija. Tel. 062 943 493.
Prodajem novosagrađenu
useljivu kuću i plac 1 dulum u
Gračanici, cijena 50.000 EUR-a!
Tel. 061 410 518.
36 Utorak 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz
C=IE
37 Dnevni avaz utorak 5. april/travanj 2011.
Prodajem novu kuću u Sa-
rajevu, naselje Binježevo. Kuća
ima tri sprata, svaki sprat ima zas.
ulaz. Okućnica površine 1.000 me-
tara kvadratnih ograđena zidom.
Vlasništvo 1/1, sve uknjiženo u
grunt. Tel. 062 337 813.
Prodajem parcelu 12.500 m2 uz
put Sarajevo-Kiseljak, u mjestu
Kobiljača. Dozvoljena gradnja.
Tel. 061 172 066.
Prodajem parcelu u Otesu
1.350 m2, uz cestu, dozvoljena
gradnja. Tel. 061 749 442.
Prodajem plac 2 duluma, D.
Malešići uz put Sarajevo-Ilijaš,
struja, voda, put. Tel. 061 217
897.
Prodajem plac na Crnogor-
skom primorju (Đenović kod H.
Novog). Tel. 033 638-125.
Prodajem plac Travnik, Ka-
libunar, 850 m2, objekat nedo-
vršen, uz cestu. Tel. 061 748 785.
Prodajem plac u Svatovcu 1/1,
1.700 m2. 1 m2 = 10 KM Lukavac
kod Tuzle. Adresa: Modrac 166,
Lukavac 75300. E-mail adresa
suadbektic@hotmail.com
Prodajem plac, dulum obra-
dive zemlje, u Rakovici, [amin gaj.
Tel. 033 457 182
Prodajem pos. prostor 37 m2,
Višnjik. Tel. 061 55 77 67.
Prodajem pos. prostor 42 m2,
sa ugovorenim trgovačko-proiz-
vod. poslovima za 2011. god., S.
Grad. Tel. 061 565 781.
Prodajem posl. prostor u Ve-
lešićima 87 m2, cij. 150.000 KM,
pogodan za sve namjene. Tel. 061
540 015.
Prodajem poslovni prostor
23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko
naselje, Andrije Andrejevi}a 37,
mogu~nost dogradnje, pogodno za
ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746.
Prodajem povoljno kuću, cen-
tar Cazina i trosoban stan u
Bihaću. Tel. 061 809 972, 037
226-461.
Prodajem povoljno zemlju u
Buća potoku. Tel. 062 178 832.
Prodajem stan 54 m2, 2.200
KM, Obala Kulina Bana 21/II.
Tel. 062 920 191.
Prodajem stan 70 m2, I sprat,
A-faza A. Polje. Tel. 061 513 012.
Prodajem stan 78 m2, Saraj
polje, 4 sprat, dvostrano orijen-
tisan. Tel. 033 455 848.
Prodajem stan 78 metara kva-
dratnih, Vojničko polje, papiri
uredni, 4 sprat, useljiv. Tel. 061
222 457.
Prodajem stan 84 m2 na Do-
brinji 2 (Sarajevo), ul . N. Poz-
derca, I sprat, papiri ureni, 1/1,
veoma povoljno! Tel.
057/265-000.
Prodajem stan 94 m2, N. Bre-
ka, Ismeta Mujezinovića, 2 banje,
2 WC, 3 balkona, II kat. Tel. 033
612-007.
Prodajem stan Grbavica kod
Palme, 58 m2, na 11. spratu, kom-
plet renoviran, 2.000 KM. Tel. 062
453 211.
Prodajem stan komforan 84 m2
na Dobrinji 2, ul. Nurije Pozderca,
I sprat, papiri uredni, vl. 1/1, ve-
oma povoljno! Tel. 066 426 013.
Prodajem stan u Bolničkoj
ulici, 40 m2, adaptiran. Tel. 062
896 475.
Prodajem stan u Ilijašu 71 m2,
1 sprat, plin. grijanje. Tel 062 009
475.
Prodajem stan u Lužanima, 69
kv., cijena po dogovoru. Tel. 033
621-023, 066 357 804.
Prodajem stan u Sarajevu, u
ulici Hamdije Kreševljakovića.
Tel. 065 637 320.
Prodajem stan u Vogošći, 54
m2, etažno grijanje, potpuno adap-
tiran, 1.250 KM/m2. Tel. 061 106
628.
Prodajem stan u Vogo{}i,
52m2, cijena 1350 KM po m2.
Tel.061 538 778.
Prodajem trosoban stan na
Donjim Ciglanama u ul. Husrefa
Redžića 76 m2/III, plus dvije ve-
like terase, centralno grijanje. Stan
u dobrom stanju Cijena 207.000
KM. Tel. 062 762 572.
Prodajem trosoban stan sa ga-
ražom na Breki 95 m2, spr. I, cij.
130.000 EUR-a. Tel. 061 540 015.
Prodajem u Starom Gradu stan
80 m2, garažu 20 m2, okućnica 75
m2, poseban ulaz, 115.000 EUR-a.
Tel. 033 537-949.
Prodajem važeću građ. dozvolu
za izgradnju stamb. zgrade 1.000
m2, n. kor. površine na parelu 850
m2 - Saraj Polje. Tel. 062 943
493.
Prodajem zemljište 2.000 m2,
urban. saglasnost za izgradnju
stamb. posl. objekta 5.000 m2 -
Stup kod Auto-pijace. Tel. 062 943
493.
Prodajem zemljište 7.000 m2,
naselje Vrankamen, općina Breza.
Cijena po dogovoru. Tel.
061/493-710.
Prodajem zemlju na moru,
Šibenik. Tel. 061 172 997.
Prodajem zidanu garažu 1/1,
papiri uredni, Čengić Vila, Gra-
dačačka. Tel. 033 214-469.
Prodajem zidanu garažu na
Grbavici I, blizu ambulante, 14
m2, vl. 1/1. Tel. 061 200 993.
Prodajem-izdajem posl. obje-
kat 1.000 m2 + 4.000 m2 okućnice,
sa asvaltiranim parkingom, uz ma-
gistralni put Sarajevo-Mostar, na
17. kilometru, ili vršim zamjenu za
stamb.-posl. prostor u Sarajevu.
Tel. 061 249 249.
Prodajem-ustupam opremljen
caffe-pizzeriju od 75 m2 + bašta.
Tel. 061 101 941.
Prodajem/mijenjam manju
kuću u centru Trebinja za od-
govarajući stan u centru Sarajeva.
Tel. 062 467 237.
Rakovica ekstra vikendica dva
objekta svi priključci. Cijena
155.000 KM. Tel. 061 21 32 73.
Rakovica, ekstra vikendica,
dva objekta, svi priključci. Cijena
15.5000 KM. Tel 061 21 32 73.
Rakovica-Kobiljača, dulum ze-
mlje, povoljno. Tel. 667-300.
Reljevo, plac za kuću, 3.000
m2, cijena 45.000 KM. Tel. 061
299 127.
S. Grad, dvosoban 58 m2, pri-
zemlje, kod Inat kuće, 130.000
KM. Tel. 061 493 323.
S. Kolonioja, Ahmeda Lju-
bovića, stan u 3 etaže + bašta,
120.000 KM. Tel. 061 170 254.
Sarajevo, kuća, Kamenica 45c,
kod Centrale, tri stambene cjeline
120 m2, dvije garaže, terasa,
okućnica, 200.000 KM. Tel. 061
510 696.
Sarajevo, Malta, Aleja lipa, 59
m2, prodaja ili zamjena za zapadni
Mostar. Tel. 063 441 826.
Sarajevu, Stari Grad, ul. Her-
cina - Pirin brijeg, kuća na parceli
od 600 m2, u odličnom stanju,
225.000 KM. Tel. 061 360 084.
Semizovac zemljište 650 m2,
1/1, urbanistička, ravnica, asvalt,
infrastruktura. Tel.061 318 976,
033 435-680.
Skenderija, stan 118 m2, 2
garaže, bašta, 220.000 EUR-a. Tel.
062 907 831.
Srbija-Rudnik, kod G. Mi-
lanovca - prod. dvije montažne
vikendice, struja, voda, namješte-
no, povoljno. Tel. 00381 11 245
5256.
Stan 93 m2 ul. A. Šantića, 86
m2 ul. Jezero, 68 m2 Franjevačka,
83 m2 + garaža A. Hangija. Tel.
061 177 711.
Stan u Čekaluši (bivša Ne-
manjina) kod Stomat. i Med. fa-
kulteta, austr. gradnja, 90 m2,
1.sprat, useljiv 1/1. Tel. 061 350
682.
Stan u strogom centru Sa-
rajeva, trosoban, 60 m2/III spr.
Stan je 1/1. Tel. 061 549 268.
Stari Grad, 109 m2 polupot-
krovlja, povoljno. Tel. 061 935
477.
Stari grad, Alifakovac (odmah
iznad Inat kuće), kuća sa dva od-
vojena stana (jednosoban i tro-
soban), bašta, sve kompletno i kva-
litetno adaptirano, kuća nema pri-
laz za automobil, cijena 330.000
KM. Tel. 066 813 754.
Stari Grad, devastirana kuća,
330 m2 zemljišta, ul. Brusulje 77,
12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel.
061 543 853.
Strogi centar Makarske, pro-
dajem noviju garsonjeru od 15 m2.
Tel. 062 381 294.
Stup, Bojnička 109, kuća sa
poslovnim prostorom od 80 m2 i
stanom iznad, autopraonica i par-
king. Ulaz sa glavne ceste. Sve
renovirano, sve komunalije ure-
dne, vlasništvo 1/1. Tel. 062 735
608.
Šip, komforan dvosoban 66
m2, I sprat, novogradnja. Tel. 061
501 417.
Švrakino, prodajem kuću sa
dva odvojena trosobna stana i ga-
ražom, te svim papirima. Tel. 062
127 148 i 033/235-190.
Tarčin, Donja Bioča, zemljište
za kuću 1.500 m2, uz asvalt, sve za
25.000 KM. Tel. 061 299 127.
Tarčin, kuća 8x7 m, na sprat,
8.613 m2 zemlje, ulaz sa asvalta,
sve za 95.000 KM. Tel. 061 299
127.
Tarčin, kuća sa štalom i 1,3
duluma zemlje pod voćem. Tel.
033 225-227, 061 516 910.
Tilava, 109 m2, I spr., plinsko,
pogodno za p. prostor. Tel. 061 079
751.
Trg heroja dvosoban 58 m2,
renoviran zgrada Palme, 11.sprat.
Tel. 061 493 323.
Trg ZAVNOBiH-a, troiposo-
ban 77 m2, II kat, 125.000 KM.
Tel. 066 801 737.
Trnovo-centar, stan 49 m2, dva
balkona i dulum zemljišta (građ.
zemljište), sve 1/1. Tel. 062 876
883.
U Ripču kod Bihaća, oštećena
kuća na placu 737 m2 i dva duluma
zemlje. Tel. 052 216-373.
Velešići, I sprat, trosoban 80
m2, novogradnja, povoljno. Tel.
061 842 626.
Velešići, M. ef. Pandže 37
(blizu Avazovog tornja), jednoso-
ban 34 m2/P - 59.000 KM. Tel. 061
742 153.
Velešići, nov stan 80 m2,
145.000 KM, hitno. Tel. 062 841
196.
Velika Kladuša, okolina,
10,50x20, s malim parkom i uzi-
danim roštiljem ispred kuće, po-
godno za pos. prostor, papiri 1/1,
27.000 EUR-a, cijena nije fiksna.
Tel. 037/725-501.
Vikendica na Miševićima, luk-
suzna, parcela 2 dunuma, svi pri-
ključci i čista dokumentacija,
165.000 KM. Tel. 066 813 754.
Višegrad, Drinsko, prodajem
11 dunuma zemlje, 20.000 KM.
033/453-617.
Vlakovo, zemljište za vikend
kuću, 1.625 m2, ravno, dobar pri-
laz, hitno. Tel. 061 139 592.
Vogošća kod Doma zdravlja, 65
m2 + dva balkona, sve novo,
90.000 KM. Tel. 061 980 114.
Vogošća, 77 m2, 2 balkona, I
sp., 1.500 KM/m2. Tel. 062 907
831.
Vogošća, adaptiran jednosoban
stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM.
Tel. 062 99 32 53.
Vogošća, jednosoban, novo-
gradnja, 36 m2/II, 1.490 KM/m2.
Tel. 062 909 887.
Vogošća, kod Doma zdravlja,
dvoiposoban 65 m2/1, c.g.. dva
balkona, blind vrata, novija gra-
dnja. Tel. 062 183 314.
Vogošća, prodajem posl. pro-
stor 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061
149 183.
Vogošća, stan 112 m2, III sp.,
dvoetažni, adaptiran, 1.160
KM/m2. Tel. 062 907 831.
Vogošća, stan 56 m2 + 2 bal-
kona, II sp., adaptiran, 1.400
KM/m2. Tel. 062 907 831.
Vogošća-duplex: jednosoban,
garsonjera, garaža, ostava, terasa
6x5,5, mogućnost proširenja,
62.000 KM. Tel. 436-322.
Vojničko polje, prod. trosoban
stan. Tel. 065 726 993.
Vraca, A. Smajlovića, 64 m2, 3.
sprat, potrebna adaptacija, 95.000
KM. Tel. 061 177 556.
Vraca, kuća 3 etaže, garaža,
bašta, 250.000 KM. Tel. 062 907
831.
Vraca, kuća, 3 stana, 600 m2
okućnice, 115.000 KM. Tel. 065
061 966.
Vraca, ul. A. Smajlovića, I sp.
stan 92 m2, 1.500 KM/m2. Tel. 062
907 831.
Vrazova, II kat, stan 59 m2,
150.000 KM. Tel. 061 320 439.
Vrbanjuša, kuća sa okućnicom.
Tel. 061 350 682.
Vrutci kod Srednjeg, zemljište
1/1, struja, voda, put. Tel. 061 248
074.
Zemljište u Sarajevskom polju.
Tel. 065 225 416.
Zenica, pos. prostor 60 m2,
pogodan za sve namjene (suteren).
Tel. 061 753 131.
Zenica-Stara čaršija, soliter Fe-
roelektro, trosoban stan sa lđama
okolo cijelog stana od 90 m2. Tel.
033 473-796.
Živinice, centar, prodajem ku-
cu (prizemlje, sprat i podkrovlje)
sa garažom, dvorištem i velikim
terasama. Mob. 061/888-180.
Potražnja
Potrebno više manjih stanova,
praznih i namještenih za izdavanje
(Agencija). Tel. 061 031 330.
Strancu potreban manji stan do
60 m2 u zgradi za izdavanje na
duži period (Agencija). Tel. 061
522 190.
Kupujem manju garsonjeru u
Sarajevu. Tel. 061 031 330.
Kupujem stan do 50 m2, na
relaciji Vojničko, Alipašino, Do-
brinja. Tel. 061 237 344.
Agenciji za nekretnine potreb-
no više stanova za kupovinu. Tel.
033 211-914.
Kupujem stan do 40 m2, od
Skenderije do Baščaršije, po um-
jerenoj cijeni. Tel. 061 338 433.
Kupujem kuću na sprat sa
okućnicom od Kovača do Bjelave,
sa urednim dokumentima. Tel.
066 876 364.
Hitno kupujem stan u Sa-
rajevu, može i devastiran. Tel. 062
495 297.
Potreban manji stan za stran-
kinju (osoblje Ambasade) bliže
centru, namješteno, na godinu.
Tel. 061 142 704.
Kupujem stan do 40 m2, a
može i manja (devastirana) bo-
sanska kuća, od Skenderije do
Baščaršije. Tel. 061 338 433.
Kupujem kuću na sprat sa
okućnicom na Kovačima, samo
uredni dokumenti. Tel. 066 876
364.
Agenciji potrebni stanovi u
zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061
925 649.
Kupujem manji stan u Kan-
tonu od vlasnika. Tel. 062 762
572.
Agencija Sigenx unajmljuje
više stambenih i pos. jedinicda.
Tel. 033 654-793.
Agencija Sigenx kupuje sta-
nove u Sarajevu ili posreduje uz
proviziju 3%. Tel. 033 654-793.
Potrebna namještena garso-
njera u Vogošći. Tel. 066 87 179.
Kupujem stan do 50 m2 na
Dobrinji ili Saraj polju, isplata
odmah. Tel. 061 360 084.
Kupujem jednoiposoban stan
na Dobrinji. Plaćam gotovinom.
Tel. 062 068 901.
Hitno potreban jednosoban i
jednoiposoban stan na Dobrinji ili
Saraj polju i trosoban na Mojmilu.
Tel. 061 269 835.
Potreban dvosoban ili jednoi-
posoban, namješten ili polunam-
ješten stan u zgradi, područje Č.
Vila - Baščaršija, na duži vremen-
ski period. Tel. 061 105 425; 062
728 479.
Zamjena
Mijenjam stan 122 m2 u stro-
gom centru Sarajeva, za kuću ili
stan u Baru ili drugi grad Cr-
nogorsko primorje. Moj stan je
četvorosoban, renoviran, ulica M.
M. Bašeskije, 2. sprat, pogled na
dvije strane - na Trebević i Lo-
gavinu. Telefon: 00387 61 147
063 i 00382 69 201 873. 4257-1tt
Mijenjam kuću u Zvorniku za
stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061
817 960.
Alipašino polje C-faza, mi-
jenjam 1,5-soban stan 47 m2, za
manji uz naknadu. Tel. 062 525
786.
Mojmilo, dvoiposoban, I sprat,
centralno, za sličan oko II gim-
nazije uz dogovor. Zvati iza 17 h.
Tel. 062 761 424.
Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kva-
litetan dvosoban stan, IV. sp., mi-
jenjam za jednoiposoban u Saraj.,
bez doplate ili prodajem. Tel. 061
220 179.
Breka 52 m2, stan sa baštom,
mijenjam-prodajem za manji do
30 m2 uz dogovor. Tel. 061 183
433.
Zamjena-prodaja, stan u Sa-
rajevu 52 m2, mijenjam za Banja
Luku. Tel. 033 542-668.
Mijenjam ili prodajem stan 80
m2, garaža 20 m2, okućnica 75 m2,
poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 033
537-949.
Mostar-centar, 2-soban stan za
Sarajevo od M. Dvora do Čengić
Vile. Tel. 036 580-834, 063
222-441.
Mijenjam komforan trosoban
stan na Dobrinji 5, za jednoi-
posoban uz dogovor, ili prodajem.
Tel. 033 456-506.
Mjenjam ili prodajem trosoban
stan na Saraj polju za manji. Tel.
061 202 497.
Mijenjam plac sa ruševnom
kućom u Tarčinu, za slično u
Zvorniku, Karakaju, ulaz sa as-
falta, blizina Želj. stanice i puta
M-17. Tel. 061 583 708.
Mjenjam ili prodajem trosoban
stan na Saraj polju za manji. Tel.
061 202 497.
“PRODUŽENA AKCIJA DO
10. 4.”. Zbog velike potražnje
ogrijeva produžena akcija. Buko-
va drva u svim oblicima (55
KM). Ugalj Banovići (kocka,
orah). Drveni ugalj Kreka (75
KM). Tel. 061 670 068. 4413-1tt
Plinska peć na dimnjak Emina
6, sa sulunarima i original cri-
jevima, sve 150 KM, može i jef-
tinije. Tel. 061 199 442, 033
621-733.
Prodajem novu garnituru
baštenskih metalnih stolova 10
kom. i velikih suncobrana. Tel.
061 531 130.
Prodajem Braunove mrežice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323
906.
Prodajem vlastite ćurke, patke,
guske, horoze, žive, očišćenje ili
osušene, guščije salo za lijeka, do-
nosim na adresu. Tel. 061 925
691.
Prodajem dobro očuvane po-
lovne frižidere i zamrzivače. Tel.
061 156 309.
Fiskalne registar kase bez mje-
sečnih paušala. Tel. 061 251 809.
Bijeli gvozdeni krevetac za
djecu sa točkovima i jogijem, po-
voljno. Tel. 062 320 034.
Polovan Sony PL-2 + čip +
džojstik + 5 igrica. Tel. 061 259
655.
Štigliće i anifle. Povoljno. Tel.
065 227 933.
Zdrave i jake pčele u LR košni-
cama. Tel. 061 486 926.
Šimšire i hadžibege, tisu lje-
kovitu. Tel. 062 385 034.
Luster unikat - Grčka, lako za
održavanje, povoljno. Tel. 062 320
034.
Dobro očuvane ručno rađene
original orijentalne (Nepal i per-
zijske) ćilime i staze. Tel. 033
452-018.
Žive gage i gliste za lov pas-
trmke i smuđa. Tel. 061 206 345.
Polovne dvokrilne prozore
200x120 - 3 kom. i 60x60 - 4 kom.,
sve za 150 KM. Tel. 061 925 601.
Pelene za odrasle br. 3, 30 kom.
- 20 KM. Tel. 033 612-776.
Playstation II, očuvan skoro
nov, cijena po dogovoru. Tel. 061
272 611.
Svježa ljekovita jaja prepelica,
hranjene prirodnom hranom bez
koncentrata, 30 kom. - 9 KM.
Besplatna dostava. Tel. 061 504
425.
Harmonika vrata “Harmik”,
prodaja i ugradnja sa dvije vo-
dilice, akcijska cijena 60 KM/m2.
Tel. 033 225-227, 061 516 910.
Rashladni ormari, vitrine, po-
lice željezne, kasa Oliveti. Tel. 061
958 001.
Sadnice pitomog kalemljenog
jorgovana. Tel. 061 206 345.
Baklave extra kvaliteta, za sve
vrste svečanosti, besplatna kućna
dostava. Tel. 061 206 345.
Humus od prepeličijeg đubri-
va, vreća od 50 kg - 5 KM, I klasa (7
KM sa dostavom) i 3 KM II klasa
(5 KM sa dostavom), Bojnik-Sa-
rajevo. Tel. 061 134 551, 061 138
184.
Domaća svježa ljekovita pre-
peličija jaja, 30 kom. = 9 KM “A”
i 10 KM “S” klasa. Mlade pre-
pelice (pred nošenje) od 1-5 sed-
mica, cijena 2-5 KM. Besplatna
dostava. Tel. 061 138 184, 062 134
551.
Raskošni rogovi srndaća, 4
trofeja sa drvenim postoljem,
ukupno cijena 600 KM. Tel. 033
647-525.
Najpovoljnija prodaja i ugra-
dnja harmonika vrata. Tel. 061 512
294.
Print mašina Rodin Sovent
6184 A, širina štampe 180 cm. Tel.
033 553-865, 061 895 017.
Rashladni pult, rashladnu ko-
moru, rash. vitrinu, rashl. veći
frižider inox. Tel. 061 156 309.
Trosjed, dvosjed, jednosjed i
stolić. Cijena po dogovoru. Tel.
061 143 596.
Sportska opremu skije, {tapovi,
pancerice, brile, kacige, skafan-
deri, jakne, lasteks hla~e, rukavice,
kape, ~izme skoro novo, povoljna
cijena iz Njema~ke mo`e i zam-
jena. Tel. 061 902 930
Tepihe - }ilime, nepal i per-
zijaner, razne veli~ine i modele
izgledaju kao novi , 100% original
, izuzetno povoljno.Tel. 033 452
018
Klizaljke baure, hokeja{ke,
plasti~ne i ko`ne razni modeli i
brojevi skoro novo , povoljna ci-
jena iz njema~ke mo`e i zamjena.
Tel. 061 902 930
Garderobu i obuau , razno-
vrsno, moderno, kvalitetno, ve~a
koli~ina, skoro novo, povoljna ci-
jena, iz Njema~ke izuzetno po-
voljno za dalju prodaju. Tel. 061
237 110
Role razni modeli i brojevi ,
kacige štitnici skoro novo , po-
voljna cijena iz njemaeke , mo`e i
zamjena. Tel. 061 902 930
Prodajem slušni aparat, nov.
Tel. 061 808 070.
Crijep star 10 godina, 2.000
kom., po 0,50 KM (Mala Kikinda)
i nove oluke za kuću 11x10, cijena
po dogovoru. Tel. 061 559 091.
Dvosjed na razvlačenje 100
KM, šporet 70 KM, niska vitrina
80 KM, fotelje po 30 KM, komoda
70 KM. Tel. 062 814 279.
El. šporet (Končar) i mašinu za
veš (Gorenje). Tel. 061 518 716.
Ulje na prirodnoj bazi, spoj
bosansko-azijskih trava, za košta-
na oboljenja i reumu. Tel. 033
463-306, 061 149 388.
Jednu dugu i jednu kratku
bundu, te ostalu garderobu. Tel.
062 428 092.
Čiste staklene tegle sa poklop-
cem, 0,50 KM po 1 tegli. Tel.
459-382, 062 887 606.
Sadnice malina i jagoda, mje-
sečarki. Tel. 061 220 420.
Kanarinca mužjaka 50, ženku
25, štiglića 15 KM. Tel. 061 547
280.
Elektronske cigarete više vrsta.
Tel. 061 357 509.
Ispravan elektromotor - tro-
fazni 5,5 KW (od mašine za pranje
auta). Tel. 061 209 057.
Pikirku tip “Strobel”, povo-
ljno. Tel. 062 105 039.
Necchi i glevi transport tip
831-101 za tapetare. Tel. 062 105
039.
Plastenik 20 m2, ul. Vidovci br.
40, Ilidža. Tel. 065 594 022,
440-747.
38 Utorak 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz
Sadnice oraha u rasadniku na
900 m N/V, kalemljene sorte iz
regije, stari su od 3-4-5 god., naj-
bolji su za voćnjake BiH. Tel. 033
543-477.
Polukružnu sofu za sjedenje ili
spavanje i sobni sto, sve kao novo,
sačuvano. Tel. 063 848 252, 063
887 680.
Cvijeće Olijander za ugosti-
teljske objekte, cijena povoljna.
Tel. 062 876 883.
Poštanske markice iz kućne
kolekcije, Ilidža. Tel. 062 530
190.
Video “Orion” sa daljinskim,
povoljno. Tel. 061 272 743, 065 631
342.
Dva jorgana med boja, 18 ko-
mada podmetača-čaršafa za odras-
le, povoljno. Tel. 065 631 342, 061
272 743.
Mašine za hem. čistionu, kom-
plet oprema. Tel. 062 165 566.
Industrijske mašine za tekstil
“Juki” (specijalke) nove, povoljno.
Tel. 061 724 597.
4 barske stolice, drvo, tapa-
cirane, 80 KM, novo. Tel. 063 998
940.
Veš mašine 140-160, šporete
struja plin 150-160 KM, frižidere
100-180 KM, očuvano, ispravno,
dostava besplatna. Tel. 033
531-631.
Mašinu za graviranje Gravo-
graph IM3, sa priborom. Tel. 062
610 617.
Ispravljač (punjač) za autoa-
kumulatore, njemačka proizvod-
nja, potpuno nov, 120 KM. Tel.
062 467 882.
Šivaće mašine industrijske Šte-
perica i Endlarica. Tel. 062 105
039.
Veći akvarij, pumpa i 10-ak
velikih zlatnih ribica. Tel. 033
972-124.
Ustakljene prozore bez štoka
125x130 - 3 kom., 125x90 - 1 kom,
sve 90 KM. Tel. 062 954 316.
Unutarnja vrata 200x90 - 1
kom., balkonska vrata bez štoka
220x80, sve 90 KM. Tel. 062 954
316.
TV stalak povoljno radi se-
lidbe, i fotelju na točkiće, hrvatska
proizvodnja. Tel. 450-940.
Povoljno nov TV prijemnik
Road-star, ekran 55 cm, Cer-
ting-Gorenje, ekran 82 cm, i novu
fotelju M. Šavrić-Zagreb. Tel. 065
463 156, od 11-22 h.
Stolice, fotelje, dvosjede, sto-
love, korpe i druge proizvode od
pruća, cijene više nego povoljne.
Tel. 061 200 894, 033 525-966.
Lovačka puška Bokerica, ruska
IŽ27, veoma povoljno. Tel. 061
159 092.
Laptop Dell-D600, malo ko-
rišten. Tel. 061 260 598.
Najnoviji model bezžičnog te-
lefona “Filips”, jako povoljno, ci-
jena 40 KM. Tel. 061 709 772.
Sadnice duda, crvenog bagrema,
cvijetne loze, ukrasnog bilja i drveća
autohtonog voća - dugovječnog.
Tel. 033 227-077, 062 006 768.
100% efikasno sredstvo za traj-
no uništenje žohara i žutih mrava.
Tel. 061 243 891.
Polovan crijep marka Bečej,
kom. 1.500, jedan komad 0,30 fe-
ninga. Tel. 063 990 158.
2 nove friteze, roštilj, peć za
pitu i kolače, rashl. vitrinu za torte
(rotaciona), prof. sjeckalicu za luk,
krompir, sir i sl. Tel. 061 906 936.
Staru dev. štednju i austrijske
šilinge. Tel. 036 721-776.
Vulkanizerske mašine marke
Hofman sa pratećim alatom, kom-
presor Trudbenik Doboj 360 L,
Tešanj. Tel. 061 753 355.
Polovne prozore, vrata, raznih
dimenzija. Tel. 033 655-201.
Ormari rashladni, vitrine, po-
lice željezne, kasa Oliveti, karabin
lovački. Tel. 061 958 001.
Jotup pep, konvektora dva go-
dinu dana korišteni dobro očuva-
ni, vrlo povoljno. Tel. 061 771
845.
Prodajem ili izdajem komplet
opremu i 9 kompjutera za internet
klub, sa snimljenim igricama. Tel.
061 804 248.
Rashladnu vitrinu Soko Mo-
star i kasu Oliveti. Tel. 061 508
488.
Povoljno tri kase, rashladnu
vitrinu, pivsku ambalažu Sarajev-
ske pivare 0,5 L. Tel. 061 508
488.
Tenda PVC sa konstrukcijom
od željeza, ukrasne lampe sa stra-
ne, dužina 4,75 m, širina 4,75 m,
površina 25-30 m2, cijena 500 KM.
Tel. 061 173 109.
Prodajem video kameru 6 x
zoom VKR 6843. Cjena 350. Tel.
061 902 303.
Prodajem šporet Smederevo i
frižider Gorenje. Tel. 066 631 100 i
062 577 119
Nokia N73ME, 90 KM. Tel.
063 798 978.
Prodajem Končar el.peć - 150
KM, plinsku peć za pečenje - 100
KM. Tel. 033 446 769.
Prodajem garnituru trosjed i
dvije fotelje kao dvosjed eko koža
u odličnom stanju, povoljno. Tel
062 759 202.
Prodajem dvije steone krave
vrlo povoljno i hitno. Tel. 061 310
817.
Prodajem crijep skoro nov,
veoma povoljno (Tondah). Tel.
062 087 313.
Prodajem TA peć po povoljnoj
cijeni. Tel. 061 388 730.
Povoljno polovan crijep (star
oko 10 godina), tip - Jamina, u
odličnom stanju, cijena 0,50
KM/kom. Tel. 066/216-434.
Prodajem plastenike nove,
PVC materijal, od 50 i 100 kva-
drata, bez najlona, povoljno sa
prevozom. Tel. 065 081 563.
Prodajem guščiju mast, lje-
kovita za bronhitis i astmu, bes-
platna dostava. Tel. 061 510 673.
Prodajem pelene za odrasle,
vrlo povoljno. Tel. 062 758 356.
Kompresor veći, vodeno
hlađenje, 4OO KM. Tel. 033
537-853.
Prodajem 3 ustakljena prozora
160 x 130, sa zaštitnim gelen-
derima. Tel. 061 108 221.
Prodajem neispravne poker
aparate. Tel. 062 355 557.
Prodajem grobnu parcelu na gro-
blju Bare. Zvati na tel. 061 612 780.
Prodajem pumpu za centralno
grijanje, sa bocom, cjena po do-
govoru. Tel. 061 505 732.
Barske stolice sa naslonjačem,
sjedalica presvučena crnom
kožom, 3 kom., cijena 250 KM.
Tel. 061 173 109.
Prodajem trosjed i fotelju na
razvlačenje. Povoljno. Tel. 062 712
607.
Prodajem nekoliko videa
očuvanih JVC Hitachi Orion. Tel.
066 611 119.
Samsung G800 5 mp slajd
limeni, može zamjena za slabiji uz
doplatu. Tel. 066 611 119.
Prodajem kombinovani šte-
dnjak, 2 kola plin, 2 struja, 60 cm,
crni, Gorenje. Malo korišten u
odličnom stanju, povoljno. Tel.
033 236 291.
Daljinski upravljači za beton
pumpe, kranove, pres... Montaža,
garancija. Tel. 066 716 220.
Prodajem pumpu za cent gri-
janje sa bocom, cjena po dogovoru.
Tel. 061 507 732.
Prodajem neispravan laptop
Geteway cijena po dogovoru. Tel.
061 048 343.
Prodajem markice bivše SFRJ,
orginalne u tabacima po 100 kom.,
nove, nekorištene, cijena 100 kom.
- 5 KM. Tel. 061 262 331.
Prodajem poštanske markice i
razglednice stare 70-ak godina.
Tel. 063 238 052.
Povoljno prodajem savijačicu
REMS za bakar, šlaufe 50 m, sa
ručkom i manometre za varenje.
Tel. 062 218 989.
Dječija kolica i hodalicu, sve za
80 KM. Tel. 062 223 772.
Prodaje se klesarska kantariac.
Cijena jako povoljna. Kotkakt tel.
063-313-371.
Prodajem garnituru (trosjed i
dvije fotelje) eko koža, u odličnom
stanju, povoljno. Tel. 062 759 802.
Pleteni namještaj, prodaja i
proizvodnja svih vrsta stolica, sto-
lova korpi za cvjećare, pekare,
kućne ljubimce. Tel. 061 214 008.
Prodajem mašinu za izradu
konopca. Tel. 063 402 077.
Prodajem osam ovaca i osmoro
jagnjadi. Tel. 058/235-332.
Prodajem plinski šporet, tri
kola i rerna, Gorenje i šivaću
mašinu na nožni pogon. Tel. 061
247 420.
Prodajem vagu digitalnu vi-
seću do 200 kg, nova. Tel. 061 763
742.
Prodajem vagu digitalnu do
300 kg, nova. Tel. 061 618 483.
Prodajem povoljno škrinju od
410 l. Tel. 062/082-821.
Kompresor veći, vodeno
hlađenje, 4OO KM. Tel. 033
537-853.
Komplet opremu za bu-
regdžnicu i slastičarstvo, povoljno.
Tel. 066 177 142 i 062 416 982.
Podajem bajerove kartice za
mjerenje sećera u krvi TS kontour.
Tel. 062 007 135.
Prodajem manometre 10 bari,
uvoz Švicarska - povoljno! Tel.
061 979 767.
Bagatovu kabinet mašinu za
šivanje, cijena po dogovoru. Tel.
061 243 219.
Samsung LCD 26inch sa ure-
dnim papirima, može zamjena za
obični TV uz doplatu. Tel. 066 611
119.
Prodajem 150 l domaće rakije
šljive. Prepeka 47% (domaći
voćnjaci) 1 L - 15 KM. Sijeno 45 m
(stogovi) 1 kg - 20 feninga. Trav-
nik. Tel. 063 667 895.
Prodajem stari hljeb za stočar-
stvo, povoljno. Tel. 062 415 520.
Prodajem frezu slovenske mar-
ke, cijena 1.000 EUR-a. Za više
informacija obratite se na: 061 889
545.
Prodajem štigliće u pjevu, vri-
jedi pogledati. Tel. 061 569 461.
Prodajem Playstation 2, slabo
korišten, 2 joysticka, chipovan +
15 igrica. Tel. 062 391 317.
Novu motornu pilu Stihl 200
KM i Jotul norvešku peć extra
stanje 300 KM. Tel. 062 474 657.
Prodajem: Urologija, tumori
muških sp. organa, administracija
mreže, racionalno pčelarstvo, ba-
listička forenzika. Tel. 062 157 704.
Plugovi Fogel nor farmer, 4
brazde, uvoz iz Njemačke. Cijena
1.500 EUR-a. Info. 063-324-464.
Komlet satelitsku antenu-tanjr
95 cm, digitalni resiver i digitalni
motor za pomjeranja antene. Fiksno
cijena 60,00 KM. Tel. 061 214 482.
Mobitel Samsung D900, crni,
klizni, kamera 3 mpx, memorijska 1
GB, mp3, ispravan, ocuvan. Cijena
100 KM, bez memorijske 80 KM.
Može i postom. Tel. 063 067 266.
Polovnu veš mašinu Zanussi, 2
godine stara, odlično očuvana, ci-
jena 300 KM. Kontakt telefon 061
748 630.
Tovne piliće od tri tjedna pro-
dajem. Cjena 3 KM komad. Po-
sušje. Tel. 063 326 390.
Ponuda-potražnja
Ćevabdžinici u Nedžarićima
potrebna jedna radnica za pos-
luživanje u sali. Kont. tel.
033/235-245. 3842-1Ndž
BOSANSKI BUREK - stadion
Grbavica, potrebne 2 ozbiljne
djevojke na poslovima prodaje i
posluživanja. Kontakt tel. 061
546 443. 3960-1Ndž
Potrebna radnica u kafani kod
Fabrike duhana (Sarajevo). Tel.
063 537 030. 4023-1Ndž
Restoranu “KOD BEĆE” na
Dobrinji, Aerodromsko naselje,
potrebno: jedna KV kuharica is-
kusna, jedna polukvalifikovana
kuharica. Tel. 033 452-690. Mob.
062 737 550. 4036-1Ndž
Potrebna radnica u radnji
mješovite robe, Zagrebačka 7.
Kontakt tel. 062 693 121.
4606-1tt
Potrebna radnica na poslovima
prodaje, KAISER ERSTE. Tel.
061 106 742. 4619-1tt
Najnoviji “Informator”, pot-
pune informcije o iseljavanju i
zapošljavanju. Vrlo detaljni opisi.
Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel.
032 244-417.
Započnite sopstveni posao
proizvodnjom eteričnih ulja, mi-
risa, parfema i drugih proizvoda
pomoću knjige “Eterična ulja”.
Tel. 032 244-417.
Za vaš posao jedina BH brošuta
“Kreditne linije”, sa 379 izvora
finansiranja svih oblika poslova.
Tel. 032 244-417.
NOVO! Kućna njega odraslih i
djece. Evropski standardi. Nje-
mačko iskustvo. Tel. 062 051 531.
Fast-fudu na Grbavici potreb-
ne 2 radnice. Tel. 061 507 226.
Restoranu “Esmeralda” po-
trebna radnica za prodaju pite.
Tel. 061 247 166.
Hitno potrebna djevojka za rad
u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza
14h. Tel. 061 218 071
Fast-fudu piceriji “Arči”, po-
treban pic-majstor, pomoćna ra-
dnica i 2 konobara. Tel. 061 093
087.
Mladić sa završenom SSS, poz-
navanje engleskog i španskog, rad
na računaru, traži posao, KS. Tel.
061 381 802.
Tražim posao obezbijeđenja,
SSS, imam certifikat od MUP-a
FBiH, KS. Tel. 061 714 431.
Čuvala bih dijete u svom stanu
na Grbavici kod Željinog stadiona.
Tel. 642-458.
Buregdžinica “Forino”, ul.
Maršala Tita br. 30. Potrebni: po-
moćni radnik u kuhinji i radnica
za posluživanje. Tel. 061 778 526,
033 213 813.
Peremo sve vrste ćilima, iti-
sona, tepiha, mokro pranje 2-3
KM/m2, dolazimo po ćilime. Tel.
033 659-250, 062 213 732.
Popravljam kompjutere, lap-
tope, instaliranje windowsa i os-
talih programa. Tel. 063 233 526.
Profesionalno čišćenje stanova,
kuća, poslovnih objekata, tepiha i
namještaja. Tel. 062 455 930.
Profesori daju instrukcije iz:
matematike, fizike i hemije. Tel.
062 256 213, 062 256 214.
Matematiku i fiziku instruira
dipl. ing. elektrotehnike. Us-
pješno. Tel. 061 571 361.
“Selavy” kućna njega i liječenje,
vrši usluge njege i liječenja starih i
bolesnih osoba. Tel. 061 530 658.
Čuvala bih dijete od 2. g., u
svom stanu, imam iskustvo, Do-
brinja 2. Tel. 061 578 169.
Iskusna žena njegovala bi sta-
riju-bolesnu osobu 8 č. ili 24 č., i
vodila domaćinstvo. Tel. 061 875
791.
Engleski, instrukcije osnov-
cima i srednjoškolcima. Tel. 062
381 987.
Podučavam muškarce i djecu
sufari i ispravnom učenju kurana,
uz malu nadoknadu. Tel. 061 917
261.
Peremo sve vrste ćilima, iti-
sona, tepiha, mokro pranje 2-3
KM/m2, dolazimo po ćilime. Tel.
062 213 732, 033 659-250.
Tražim ortaka za rad u radnji,
prodaja i servis mobitela na pijaci
Kvadrant (otvorena Otoka)
box-B2, zarada pola-pola, prednost
muminima. Tel. 061 237 448, 062
134 551.
Uredna i poštena žena čuvala bi
dijete kod Socijalnog. Tel. 033
521-031, 061 311 365.
Potrebna radnica za rad u
fast-foodu na A. Polju. Tel. 061
399 951.
Potrebna dva konobara u pi-
ceriji na Dobrinji. Tel. 061 818
749.
Potreban radnik na parkingu
za naplatu. Tel. 062 422 079,
233-098.
Tražim distributere za po-
dručje cijele BiH, za kat. prodaju
kozmetike, zarada 30% + kredi-
tiranje + pokloni. Tel. 061 622
304.
Ozbiljna žena pazila bi stariju
osobu, moguće i doživotno iz-
državanje. Tel. 061 925 649.
Limar postavlja sve vrste oluka,
profesionalno. Tel. 062 316 911.
Grupa stolara pravi šadrvane po
vašim željama. Tel. 061 134 597.
Instrukcije matematike, te pri-
prema za sigurne upise, popravne,
dolazim kući. Tel. 033 469-965.
Njega starih i iznemoglih lica,
hranjenje, kupanje, pomoć u kući.
Tel. 062 691 921.
Radio bih kao noćni čuvar, sa
iskustvom. Tel. 062 476 871.
Profesionalne usluge slikanja
nekretnina i objave na internet
portalima. Tel. 061 440 935.
Izrada i montaža vikendica-br-
vnara od poluoblica. Tel. 061 134
597.
Čuvala bih dvoje djece i vodila
domaćinstvo, molim samo ozbi-
ljne ponude. Tel. 061 837 633.
Pazila bih i njegovala stariju
žensku osobu, samo ozbiljne po-
nude. Tel. 061 837 633.
Iznamljivanje talijanskih
vjenčanica, modeli 2010./2011., vr-
lo povoljno. Tel. 061 243 969.
Pomagao bih starijoj osobi, po
eventualnoj potrebi i dogovoru da-
vao bih doživotno izdržavanje.
Tel. 065 594 022, 440-747.
Tužbe, žalbe, molbe, prigovori
i ostali pravni poslovi. Tel. 033
463-306 i 061 149 388.
Dubinsko usisavanje svih ćili-
ma i namještaja, cijelog stana - 30
KM, Rainbow. Tel. 062 524 502,
061 182 080.
Povoljno prevodim sa nje-
mačkog na bosanski, Ilidža. Tel.
062 530 190.
Potreban samo ozbiljan radnik
za rad u autopraonici i vul. rad.,
plaća po dogovoru. Tel. 062 213
732, 061 209 057.
Profesionalno čišćenje vaših
stanova, kuća, pos. prostora i ta-
paciranog namještaja. Tel. 061 144
899.
Čistim i održavam urednim vaš
stambeni prostor, brzo, kvalitetno,
pedantno, profesionalno. Tel. 062
760 012.
Ozbiljan, odgovoran, održavao
bi i čuvao kuću na moru ili vi-
kendicu, za neku malu naknadu.
Tel. 061 518 839.
Tražim posao pomoćni radnik,
poznajem sve vrste poslova. Tel.
061 495 514. KS.
Djevojka sa završenom SSS,
poznavanje engleskog jezika i rada
na računaru, bez radnog iskustva,
traži posao. Travnik. Tel. 062 905
634.
Hitno potrebna radnica, iz stu-
denskih domova Bjelave dolazi u
obzir. Tel. 062 442 956.
Moler sa iskustvom traži posao.
Tel. 061 497 000.
Autolakirer sa iskustvom traži
posao. Informacije na tel. 063 943
803.
Tražim posao, zavrsena VSS
(građevinski-inžinjer), jedna god.
radnog staža, 27 god, iz USK-a!
Tel. 061 850 231.
Potrebna radnica, knjigovezac,
sa radnim iskustvom rada u štam-
pariji. Tel. 061 170 905.
Pizza majstor traži posao, po
mogućnošću sa smještajem. Tel.
061 813 535.
Potrebna djevojka za rad u
restoranu. Tel. 061 392 184.
Potrebna djevojka za pako-
vanje koverti, plata 300 EUR-a.
Tel. 065 596 936.
Pizza majstoru potreban posao
sa smještajem. Tel. 063 950 014.
Momak traži posao, konobar ili
šanker, hitno. Tel. 066 627 487.
Komercijalista sa iskustvom,
traži posao u Hercegovini. Tel. 036
332 525, 063 902 701.
U svom domu u Konjicu, čuva-
la bih djecu, bilo kojeg uzrasta, uz
pomaganje u učenju, ako su u
pitanju starija djeca. Stan je u
centru grada. Mb. 062 322 605.
Tražim posao, ako može za čuva-
nje starije osobe ili djeteta, može u
HR. Molim da se jave samo iskreni,
Cazin, Bihać, itd. Tel. 062 783 163.
Studentica sa završenom Me-
dicinskom školom, ozbiljna i od-
govorna, traži posao, čuvanje djece
(3-7 god.). Imam iskustvo u radu
sa djecom. Samo ozbiljne ponude!
Tel. 066 428 548.
Radila bi u frizerskom salonu
kao učenica. Tel. 062 415 520.
Kvalitetno čistim poslovne
prostore. Tel. 066 321 693.
Potreban radnik sa iskustvom
u autopraonici. Tel. 061 263 844.
IZGUBLJEN LAPTOP Thin-
kpad, kod hotela Saraj, u sivoj
torbici, nalazaču vrijedna nagra-
da. Tel. 062 554 556 ili 061 182
318. 4597-1tt
Kupujem stare njemačke mar-
ke i austrijske šilinge. Tel. 061 323
906.
Umjetničke slike, filateliju,
stari nakit, satove, zidne, džepne,
ručne, ordenje, značke i ostalo
kupujem. Tel. 033 456-505, 061
214 405.
Kupujem suvenire Sarajevske
olimpijade. Tel. 033 456-505, 061
214 405.
Kupujem lomljeno zlato, du-
kate, zlatne satove i ostala od zlata.
Tel. 061 965 126.
Kupujem lomljeno i zubarsko
zlato, dukate, šorvane i ostalo, naj-
više plaćam. Tel. 033 655-598, 061
553 640.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, obveznice, ratna odšteta,
dionice, isplata odmah. Tel. 061
517 897.
Kupujem dionice, staru de-
viznu štednju i ratnu odštetu. Is-
plata odmah. Tel. 062 358 344.
Kupujem stare, neispravne veš
mašine. Tel. 062 972 512.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratna potraživanja, dionice
svih firmi i fondova, isplata od-
mah. Tel. 062 788 739.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, obveznice, dionice, odšteta,
isplata i dolazak odmah u FBiH i
RS. Tel. 061 175 237.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, obveznice, odštete, dionice,
isplata i dolazak odmah u FBiH i
RS. Tel. 063 351 572.
Kupujem norvešku gusanu peć
Jotul (humanitarnu), plaćam do
200 KM. Tel. 061 400 190.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratnu odštetu i dionice, is-
plata odmah. Tel. 062 451 791.
Kupujem lomljeno zlato, du-
kate, šorvane, najbolje plaćam, is-
plata i dolazak odmah. Tel. 061
264 464.
Kupujemo polovne mobitele i
neispravne, veće vrijednosti, pre-
ko komisione prodaje. Servis i
prodaja mobitela i oprema. Ak-
cijski popust od 10-50% za mu-
mine, invalide, šehidske porodice
i penzionere, za ostale popust vi-
kendom. Tel. 061 237 448, 062 134
551.
Kupujem trake za mjerenje
šećera u krvi, akuček aktiv. Tel.
061 481 595.
Kupujem ratnu odštetu, staru
dev. štednju sa Saraja. i Banjal.
berze, vrlo povoljno. Tel. 033
611-067, 061 188 488.
Kupujem dionice svih vrsta,
staru dev. štednju, ratnu odštetu,
plaćam odmah. Tel. 061 864 047.
Kupujem ispravnu mašinu za
presvlačenje dugmadi. Tel. 066
655 105, poslije 16 h.
Kupujem sto za stoni tenis.
Tel. 061 842 463.
Kupujem ordnje, medalje, sa-
blje, bodeže, značke, stare foto
aparate, radio aparate, ćilime, sa-
taru poštu i slično. Tel. 063 099
066.
Kupujem eksponate Sarajev-
ske olimpijade ZOI-84, ordene,
medalje, baklje, plakete, značke i
39 Dnevni avaz utorak 5. april/travanj 2011.
C=IE
40 Utorak 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz
ostale suvenire sa Olimpijade. Tel.
061 139 767.
Kupujem stare satove zidne,
džepne, staro oružje, sablje, ku-
bure, bodeže, ordene, medalje,
ćilime, i slično. Tel. 061 139 767.
Kupujem srebro, srebrene
novčiće, predmete od sreba, ordene,
plakete, stari srebreni nakit, satove
srebrene i slično. Tel. 063 099 066.
Poklanjam sadnice lipa, divlji
kesten, javor. Tel. 062 400 661.
Vršim otkup praznih tonera,
Kanton Sarajevo. Tel. 061 080 870.
Kupujem staru deviznu šte-
dnju, ratnu odštetu i dionice svih
firmi i fondova, najbolje plaćam,
isplata i dolazak odmah. Tel. 062
788 739.
Kupujem dionice svih firmi i
fondova staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, najbolje placam, is-
plata i dolazak odmah. Tel. 061
263 364.
Kupujem zlato, dukate, šor-
vane i sve od zlata najbolje plaćam,
isplata i dolazak odmah. Tel. 061
264 364.
Kupujem spiralne unutrašnje
stepenice. Tel. 061 565 563.
Kupujem tanke stare očuvane
bosanske, sarajevske očuvane ćili-
me. Tel. 063 015 338.
Servis: veš mašina (Gorenje,
EI Niš, Končar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera.
Dolazak besplatan! Garancija!
Mob. 061 171 666. 4352-1tt
“KIRBY” - Dubinsko usisa-
vanje, pranje i ispiranje svih vr-
sta tepiha, namještaja, auta, pra-
nje portala, generalna čišćenja
stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1
KM. Firma “GLANZ”. Tel. 061
350 688. 3807-1Ndž
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAROM sve vrste
opravki starih i ugradnja novih
bojlera, peći, kupatila, sanitarija,
el. i vodoinstal., osigurači, utični-
ce, česmi, šolja, i sl. Tel. 061 222
228. 3735-1Ndž
MIKADO - Aluminijske žalu-
zine, trakaste zavjese, VANJSKE
PVC i ALU roletne, platnene ro-
letne i harmonika vrata. Tel. 062
170 248, 033/613-584. www.mi-
kadobh.com 3816-1Ndž
ROLLEXPLAST - 10 god. uz
Vas. Al. žaluzine, harmonika vra-
ta, vanjske roletne, garažna vrata
i pružanje elektro usluga. Tel.
061 279 360. 4500-1tt
TV VIDEO DVD SERVIS
svih marki i modela aparata. Ga-
rancija, dolazak na kućnu adresu,
novi daljinski za TV. Sa pov-
jerenjem. Tel. 033 650-400, 033
610-000. N.
TV VIDEO SERVIS vrši po-
pravku svih TV aparata i vide-
orekordera. Dolazak na adresu
besplatan. Garancija 12 mjeseci.
Tel. 033/451-778. Mob. 061 148
042. 3907-1Ndž
ELEKTRIČAR SA VODOIN-
STALATEROM - popravka sta-
rih i ugradnja novih instalacija,
sanitarija, aut. osigurača, bojlera,
el. peći, prekidača, sklopki, itd...
Tel. 061 132 149, 061 180 120.
4041-1Ndž
Firma nudi usluge čišćenja
privatnih stanova (7 KM/h) i po-
slovnih prostora (cijena po do-
govoru). Tel. 061 180 166,
033/450-271. 4051-1Ndž
Moler kreči, gletuje, kvalitetno
i povoljno. Tel. 061 235 190.
Profesorica hemije daje in-
strukcije iz hemije studentima i
učenicima. Tel. 062 331 174.
Prof. dajem sate gitare. Tel. 063
930 078.
Vodoinstalater - svi vodoin-
stalaterski radovi - kvalitetno, br-
zo,
precizno, čisto. Tel. 061 199 442,
033/621-733.
Bravarski radovi, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078.
Fizioterapeut, dolazak na adre-
su, kineziterapija, rehabilitacija,
masaža, povoljno. Tel. 061 367
166, 033 615-675.
Profesorica engleskog jezika
daje časove i prevodi dokumente
sa ovjerom. Tel. 033 659-133 i 061
252 294.
Liječim vanjske i unutarnje
hemoroide. Tel. 061 533 146.
Radim molersko-farbarske po-
slove brzo, čisto i povoljno, radno
iskustvo preko 20 god. Tel. 061
174 192, 033 210-791.
Kombi prevoz namještaja, se-
lidbe, odvoz kabastog otpada, po-
voljno, obez. radna snaga. Tel. 062
139 453.
Stolari vrše sve usluge proiz-
vodnje i restauracije. Tel. 061 505
610.
Vršim prijevoz putnika udob-
nim i klimatiziranim kombijem
T-4 VW. Tel. 061 800 191.
Dajem instrukcije iz nje-
mačkog jezika. Tel. 061 588 626.
Profesor njemačkog jezika us-
pješno daje instrukcije učenicima i
odraslim osobama. Tel. 061 244
562.
Izvodimo molerske radove,
struganje, gletovanje, moleraj. Tel.
061 184 414, 061 313 115.
Rainbow-generalke, tepisi, kao
i tapacirani namještaj, dugogo-
dišnje iskustvo - ozbiljna žena.
Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033
666-275.
Dajem časove iz matematike i
statike đacima i studentima, us-
pješno. Tel. 033 526-945.
Instruiram matematiku za sve
škole i fakultete, uspješno i po-
voljno. Tel. 061 549 242.
Profesor matematike daje in-
strukcije za osnovce i srednjoškol-
ce. Tel. 061 244 251.
Prof. francuskog, ovlašteni
sudski tumač - prevodi tekstove i
dokumente sa francuskog i obrat-
no, sa ovjerom. Tel. 061 480 069.
Moler radi molersko farbarske
radove čisto, kvalitetno i povoljno.
Tel. 062 419 501.
Presnimavanje sa video kaseta
na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824
523.
Profesionalno snimanje svad-
bi, rođendana, povoljno, sve do-
bijete na DVD-u. Tel. 062 356
113.
Profesor daje instrukcije iz
francuskog, latinskog, ruskog i bo-
sanskog. Tel. 033 526-521.
Dajem instrukcije iz mate-
matike za sve škole i fakultete. Tel.
061 534 231.
Profesor daje instrukcije iz
matematike za osnovce i sred-
njoškolce. Tel. 061 244 251.
Nastavnik sa dosta iskustva
daje instrukcije iz matematike, os-
novcima i srednjoškolcima, do-
lazim na kućnu adresu. Tel. 061
451 056.
Dajem instrukcije srednjoškol-
cima i studentima hemije. Tel. 061
177 405.
Stolar, kuhinje, plakari, po
mjeri, iverica, puno drvo. Tel. 061
827 806.
Povoljno vanjske roletne, alu-
minijske žaluzine, trakaste zav-
jese. Tel. 061 214 303.
Radim kafe aparate i vodoin-
stalaterske poslove. Tel. 061 206
268.
Vršimo snimanje sa VHS na
DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427.
Radimo mašinsko malterisanje
i sve vrste fasada. Tel. 061 338
919.
Radim malterisanje, zidanje,
ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451
791.
Rigips majstor, sve od rigipsa,
kvalitetno. Tel. 062 941 274.
Rigips majstor, radim sve od
rigipsa. Tel. 061 504 338.
Molerske usluge, tapete, ugra-
dnja laminata. Tel. 062 315 957.
Staklar obavlja kvalitetno sta-
klarske radove. Tel. 033/536-188.
Rigips majstor, potkrovlja, pre-
gradni zidovi, spušteni plafoni.
Tel. 061 818 732.
Vršimo adaptacije stanova,
kuća, posl. prostora, brzo, stručno,
kvalitetno. Tel. 061 965 054.
Zidamo porodične i vikend
kuće po izboru iz kataloga, pro-
jekata uz razne mogućnosti. Tel.
061 965 054.
VKV električar, elektro-teh-
ničar vrši održavanje postojećih i
ugradnju novih elekt. instalacija.
Tel. 062 522 014.
Ozbiljan: zidar, keramičar, te-
sar, vodoinstalater, itd., radim
komplet kupatila. Tel. 061 269
385.
Servis računara “Majo”, in-
stalacija windowsa, internet ko-
nekcija, antivirusna zaštita
računara, čišćenje virusa, har-
dwerski i softverski problemi, itd.
Tel. 061 243 611.
Kirby dubinsko usisavanje i
pranje ćilima, etisona i sjedećih
garnitura, najkvalitetnijim kirbi-
jevim šamponima. Tel. 062 118
202.
Iskusan prof. engleskog pre-
vodi tehničku i stručnu dokumen-
taciju, brzo. Tel. 062 757 808.
Instruiram francuski i latinski,
povoljno i uspješno. Tel. 033
223-347.
Profesor instruira matematiku
sve uzraste, povoljno, uspješno.
Dolazak na adresu. Tel. 657-082,
066 329 172.
Matematika - instrukcije, pro-
fesor sa iskustvom. Tel. 061 135
748.
Rainbow dubinsko usisavanje
tepiha, sjedećih garnitura, jogi ma-
draca. Tel. 061 916 272.
Rainbow sistem čišćenja u
vašem domu ili pos. prostoru. Br-
zo, povoljno i efikasno. Tel. 061
990 082.
Zidarsko-zanatske radove: zi-
danje, maltanje, keramiku, rigips,
adaptaciju stabenog prostora. Tel.
061 410 841.
Servis - programiranje, prodaja
registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251
809.
Profesorica hemije daje časove
učenicima. Tel. 061 779 269.
Moler veoma brzo i efikasno
moluje vaše stanove. Tel. 061 926
333.
Dajem instrukcije iz bosan-
skog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim
na kućnu adresu. Tel. 066 360
809.
Krojač-tapetar vrši usluge brzo
i povoljno. Tel. 061 385 329.
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika. Tel. 061 243 836.
Sve vrste adaptacija ku}a, sta-
nova, poslovnih prostora, ugra-
dnja blind vrata, stolarije, regips,
laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061
542 493.
Postavljanje, bru{enje svih vr-
sta parketa, podova i laminata sa
bezpra{inskom ma{inom.Tel. 062
921 100, 061 321 289.
Bravar - izrađujem i montiram
sve od željeza, usluge savijanja
cijevi. Tel. 061 709 382.
Moler sa radnim iskustvom,
izvodi sve mol. farb. radove, brzo,
kvalitetno, čisto. Tel. 061 206
345.
Izvodimo sve vrste radova,
gradnja, adaptacije. Tel. 061 740
127.
Drva režem motornim žagom,
varim aparatom, radim i druge
poslove. Tel. 061 491 463.
Molerske usluge kvalitetno i
uredno. Tel. 062 073 760.
Keramičar - postavljam sve
vrste keramike. Tel. 061 182 097.
Molerski radovi uz potpunu
zaštitu ljepljivim trakama i po-
dnim najlonima. Tel. 061 606
441.
Instrukcije engleski, njemački
i prevod. Tel. 061 339 306.
Seminarski, diplomski, ske-
niranje i obrada slika, reklame,
knjige, povoljno, kvalitetno. Tel.
062 877 535.
Stolar - izrada i montaža kuhi-
nja, američkih plakara, enterijera,
stepenica. Tel. 061 512 663.
Central. grijanje, plin. insta-
lacije, zamjena konvektora itd.,
radimo kvalitetno i povoljno, uz
garanciju. Tel. 061 500 037.
Kombi prevoz putnika 1+8 i
selidbe, povoljno. Tel. 061 223
343.
Zubne proteze, izrada, poprav-
ka, dodatak zuba, poliranje i po-
dlaganje zubnih proteza, radimo
vikendom. Tel. 061 141 544, 033
677-845.
Povoljno dajem instrukcije iz
matematike i informatike. Tel.
061 358 339.
Prijevoz putnika osobnim au-
tomobilom. Tel. 062 476 251.
Kombi prevoz putnika i robe
širom BiH. Tel. 061 903 336.
Povoljno vr{imo bru{enje i
lakiranje svih vrsta parketa i {ipo-
da uz garanciju. Tel. 061 967 229 i
062 958 972
Kvalitetno i povoljno posta-
vljanje, bru{enje i lakiranje svih
vrsta parketa i podova kao i la-
minata. Tel. 061 134 260 i 061 244
183.
Povoljno i kvalitetno ~istim
stanove i poslovne prostore. Tel.
062 401 619.
^istim ku}e i poslovne pro-
store, pranje tepiha, }ilima, odvoz
i dovoz besplatan Tel. 061 580
063.
Vodoinstalater održava staru i
postavlja novu instalaciju, čisti bo-
jlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497
622.
Staklar sa iskustvom radi sve
vrste staklarskih usluga, dolazimo
na adresu. Tel. 061 609 947.
KV moler kreči stanove, kuće
70 KM, radim gletovanje, farba-
nje, postavljamo ukrasni stiropor.
Tel. 062 388 242, 638-454.
Instruiram đake i studente iz
matematike i fizike na Ilidži, čas 6
KM. Tel. 033 621-976.
Strunu, želudac namještam,
liječim stručno bezbolno, us-
pješno, bolove u leđima. Tel. 061
504 986.
Sve vrste glavobolje liječim
stručno, visok pritisak, upala si-
nusa. Tel. 061 504 986.
Instruiram đake i studente iz
matematike na Alipašinom Polju,
čas 6 KM. Tel. 061 157 991.
Profesorica engleskog jezika
daje časove i prevodi. Tel. 061 556
700, 033/657-038.
Adaptacija stanova i kuća, po-
stavljanje pločica, laminata,
krečenje i drugo. Tel. 061 510 373.
Veća ekipa majstora radi sti-
ropor fasade sa svojom skelom.
Tel. 061 270 729.
Kombijem prevozim kabastu
robu. Tel. 061 204 061.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel.
061 511 503.
Molerske usluge uredno, kva-
litetno. Tel. 062 127 525.
Staklar - radimo sve staklarske
radove, dolazimo na adresu. Tel.
061 842 343.
Profesorica drži instrukcije iz
matematike i fizike. Tel. 522-016.
Profesorica drži časove iz ma-
tematike i fizike. Tel. 033
219-559.
Prevoz stvari, namještaja i os-
talog većim kombijem, radna sna-
ga, povoljno. Tel. 061 268 442,
Saraj.
Stolar kvalitetno vrši stolar-
sko-lakirerske poslove, dolazim na
adresu. Tel. 062 332 702.
Vršim prevoz putnika po BiH i
na more. Tel. 061 434 374.
VKV moler kreči stanove. Šer-
bo. Tel. 062 921 864.
Kombi prevozom vršim se-
lidbe, prijevoz putnika, odvoz
šuta, cijena povoljna. Tel. 061 817
424.
Bravar, povoljno radi sve bra-
varske usluge. Tel. 062 940 731,
033 691-260.
Stolar-tapetar, povoljno radi
popravke stolarske i tapetarske.
Tel. 061 606 651, 066 620-342.
Iskusna profesorica engleskog,
njemačkog i francuskog daje časo-
ve i prevodi. Tel. 061 702 873, 033
200-616.
VKV moler - radi moler-
sko-farbarske poslove, povoljno.
Tel. 061 507 683.
Iznajmljujem play station 2 i 3
sa igricama. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika sa kombijem
po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209
935.
Bravar radi ograde, kapije, ge-
lendere ulazna i garažna vrata,
zatvara balkone. Tel. 061 526
205.
Električar: el. instalacije, au-
tomatski osig., indikatori za banju,
el. bojler, el. šporet i drugo. Tel.
061 312 435.
Molerske usluge. Tel. 062 922
323, 066 205 151.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vrši prevoz kabastog otpada,
pjeska, šljunka. Tel. 061 268 847.
Prevodim engleski 5 KM/str. i
povoljno dajem instrukcije. Tel.
643-990.
Sudski tumač za njem., engl.,
holand. jezik, ul. Koševo 36, Sa-
rajevo. Tel. 061 108 144.
Tapetar sa iskustvom presvlači
kućanski i kancelarijski namještaj.
Tel. 061 620 057.
Servis računara “Aki”, poprav-
ka, nadogradnja, instalacija, in-
ternet konekcija, antivirusna
zaštita, dolazak na kućnu adresu.
Tel. 061 545 375.
Instrukcije iz matematike, fi-
zike, i elektrotehnike za učenike
osnovnih i srednjih škola. Tel. 061
812 528.
Vršim selidbe modernim kom-
bijem sa radnom snagom u državi i
vani. Tel. 061 227 189.
Vršim prevoz robe, ljudi i
stvari, radna snaga po potrebi. Tel.
062 385 762.
Extra povoljno! Kombi prevoz
i selidbe. Tel. 061 147 361.
Električar VKV za kućne el.
instalacije i uređaje. Pozovite. Tel.
618-907.
Molerski radovi. Tel. 061 579
971.
Molerske usluge. Tel. 062 823
902.
Najefikasnije i najpovoljnije
uništavamo žohare, stjenice, žute
mrave i miševe, dolazak na adresu.
Tel. 063 693 201.
Soboslikar-ličilac, izvodi sve
vrste molersko farbarskih radova
kvalitetno. Tel. 061 564 941.
Prevoz robe, selidbe kombi-
jem, povoljno, radna snaga po do-
govoru. Tel. 061 513 948.
Radim grijanje, mijenjam kon-
vektore radijatorima i ostale po-
pravke - povoljno. Tel. 033
800-514, 061 922 476.
Radim centralno grijanje i pre-
pravke grijanja. Tel. 062 316 826.
Radim popravke i prepravke na
sistemu grijanja, a radim i nanovo.
Tel. 033 645-475, 062 225 729.
Prevoz putnika luksuznim
mercedesovim kombijem na sve
destinacije. Tel. 061 862 323.
Profesor matematike sa iskus-
tvom daje instrukcije đacima i
studentima tokom godine. Tel.
033 473-574, 061 382 301.
Molersko farbarski radovi, gle-
tovanje, molovanje, lakiranje sto-
larije i radijatora. Tel. 061 262
895.
Dajem instrukcije iz mate-
matike tokom cijele godine. Tel.
061 777 547.
Iskusan profesor instruira ma-
tematiku đacima uspješno, povo-
ljno, dolazi vašoj kući. Tel. 062 417
695.
Radim povoljno sve moler-
sko-farbarske radove, uključujući i
stolariju. Tel. 061 397 187.
Vodoinstalater, radim nova ku-
patila, brzo, povoljno, čisto, ga-
rancija. Tel. 061 349 294.
Vršim prevoz putnika sa kli-
matiziranim kombi vozilom,
širom BiH i dalje. Tel. 061 222
310.
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika, povoljno. Tel. 061 274
111.
Rigips, el. instalacije i moleraj
radim povoljno. Tel. 066 205 286.
Vodoinstalater opravlja česme,
vodokotliće, sifone, ventile, pen-
zionerima jeftinije. Tel. 061 205
803.
Profesorica violine daje in-
strukcije početnicima i učnicima
niže muz. škole. Tel. 061 033 187.
Kercher aparatima čistimo ćili-
me, tepihe, itisone, namještaj, auto
i bus sjedišta. Tel. 062 738 728.
Profesor daje instrukcije iz
matematika za osnovce i sred-
njoškolce. Tel. 062 467 237.
Iscjeljenje duhovnim putem po
učenju Brune Groninga, medicin-
ski dokazivo. Tel. 062 256 376.
Keramičarski radovi uz ga-
ranciju kvaliteta. Tel. 061 083
369.
Prevoz putnika u svim prav-
cima, prema moru, kombi Hyun-
dai H1. Tel. 061 210 832.
Vršim prijevoz i unošenje robe,
kombijem. Tel. 061 241 751.
Mini bagerom radimo ono što
veliki ne može, iskop kanala, raz-
bijanje betona, SZR Mulavdić.
Tel. 061 219 946.
oglasi
Dnevni avaz utorak 5. april/travanj 2011. 41
42 Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz
oglasi
U
godini u kojoj slavi
100. ro|endan Chevr-
olet }e tr`i{te prepla-
viti s mnogo noviteta, a jedan
od njih ve} je stigao i u Bo-
snu i Hercegovinu. Rije~ je o
novom monovolumenu sa
sedamsjedi{ta pod nazivom
Orlando, koji se odlikuje
modernim linijama, pra-
kti~nim rje{enjima, vi{ena-
mjenskimosobinama te, {to
je mo`da i najzna~ajnije, pr-
ihvatljivomcijenom.
Orlando ima tipi~no mo-
derno Chevroletovo lice na
kojemse isti~e velika re{etka
s logom u obliku „ma{ne“.
Ovaj automobil ima dosta
neuobi~ajenu siluetu za ovu
klasu automobila. Padaju}a
linija krova vi{e odgovara
crossover, nego segmentu
porodi~nih monovolumena.
Poput Corvette
Unutra{njost je gotovo
preslikana s modela Cruze, a
krase je prepoznatljivi Che-
vroletovi elementi poput
dvostrukog cockpita inspir-
iranog Corvettom i plavo
ambijentalno svjetlo koje ka-
bini no}u daje vrlo lijep, ali
ne previ{e nametljiv izgled.
Instrumentalna tabla ta-
ko|er je obojena u svijetlo-
plavo, pregledna je i pra-
kti~na, a pru`a sve zna~ajni-
je informacije, uklju~uju}i i
indikator za promjenu brzi-
ne. Centralni greben je sav u
sjaju. Na vrhu je displej za
audioure|aj, ispod su koma-
nde, a u donjem dijelu su
instrumetni klima-ure|aja.
[estobrzinski manuelni
mjenja~ postavljen je dijago-
nalno, a prili~no visoka po-
zicija ~ini ga prakti~nim za
upotrebu.
Kao i svaki monovolu-
men, i Orlando se odlikuje ve-
likimprostoromuunutra{njo-
sti. Udobna sjedi{ta poredana
su u stepenastomkinoraspor-
edu, pa tako i oni utre}emre-
du sjedi{ta ipak imaju relati-
vno dobru preglednost.
Pretinaca je veoma mno-
go, uklju~uju}i i dva skrive-
na, ali nedostaje onaj ispod
naslona za voza~evu ruku.
O prtlja`nomkapacitetu
kod ovakvih modela suvi{no
je i govoriti, ali recimo to da
je 1.478 litara prostora uz
spu{ten drugi i tre}i red sje-
di{ta jedan od rekorda klase
monovolumena.
Munjevita reakcija
Na prvi pogled bi se re-
klo da je Orlando samo
obi~no porodi~no nename-
tljivo vozilo, ali za volanom
pokazao se kao razjareni
sportski automobil. Dvolita-
rski dizelski motor sa ~etiri
ventila po cilindru i co-
mmon-rail sistemom ubri-
zgavanja goriva s lako}om
pokre}e vi{e od 1,6 tona
te`ak automobil.
Na{a verzija je najja~a
dostupna, od 163 KS i ~ak
360 Nm obrtnog momenta,
{to vi{e prili~i manjim spo-
rtskim automobilima nego
monovolumenima. Na ni`em
broju obrtaja potrebno je
malo pri~ekati na lansira-
nje, ali ~imkazaljka dostigne
2.000, automobil reagira mu-
njevito, pa }e Orlando na
otvorenom svakoj limuzini
biti opasan takmac.
Ubrzanje do 100 km/h za
ravno 10 sekundi i maksima-
lna brzina od 195 km/h, do-
kaz su da je Chevrolet uspio
objediniti multifunkciona-
lnost monovolumena s dina-
mikomlimuzinskih modela,
a to mo`e zahvaliti podvozju
koje je ugo|eno da pru`i kva-
litetan kompromis izme|u
udobnosti i agilnosti.
Kao i kod velike ve}ine
2,0-litarskih dizelskih mode-
la, Orlando tro{i malo gori-
va, katalo{ki prosjek je blizu
{est litara.
Modeli s najbogatijimpa-
ketima opreme koje vi|ate
na ovim stranama obi~no
su vrlo skupi, ali testni
Orlando s najvi{im nivo-
om opreme ko{ta prihva-
tljivih 38.680 KM, a ako se,
pak, odlu~ite isklju~iti neke
od stavki koje mo`da i nisu
neophodne, onda se pra-
kti~no mo`e dobiti po cijeni
limuzine. M. TANOVI]
KIA oborila tri rekorda
Zbog velike potra`nje za vozilima, KIA je pro{log
mjeseca oborila ~ak tri rekorda proizvodnje.
Prvi rekord pao je kada je izvezeno desetmilionito vozilo,
a rije~ je o modelu Optima. Slavilo se i u KIA-inoj evro-
pskoj fabrici u @ilini, gdje su pro{le godine proizveli ~ak
229.500 automobila, 52 posto vi{e nego u 2009. Oni su se
iskazali i u proizvodnji motora, kojih je iz fabrike iza{lo
320.900, 31 posto vi{e nego godinu prije. M. T.
auto market
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 43 30
Budu}i Audi S8: Luksuzni sportski automobil
Sude}i prema pisanju po-
jedinih evropskih automobi-
lskih magazina, Audi za
2012. godinu priprema novu
generaciju modela RS6, bazi-
ranu na tek predstavljenoj pr-
emiumlimuzini.
„Mrcina“ iz Ingol{tata
na „piku“ ima BMW M5 i
Mercedes E63 AMG, a za taj
zadatak }e, prema najavama,
dobiti ili 5,0-litarski V10
TFSI sa 580 KS ili 4,0-lita-
rski twin-turbo V8 od 600
KS.
I dok je glavni fokus lju-
bitelja automobila na mode-
lima S6 i RS6, Audi u sjeni
interesiranja priprema S izve-
dbu obnovljene velike limu-
zine A8. Novi S8 trebao bi
sti}i sljede}e godine, a pod
prednjim poklopcem }e se
na}i 4,0-litarski twin-turbo
V8 sa 520 KS, preuzet od Be-
ntleya, kako bi se ovaj admi-
ralski brod dostojno supro-
tstavio Mercedesu S63 AMG.
Tako|er, sve su glasnije
najave velikog kupea A9, ba-
ziranog na modelu A8, s ko-
jim bi dijelio motore i proi-
zvodni pogon. Na tr`i{tu se
o~ekuje 2014.
Za kraj, jo{ jedna zani-
mljiva najava. Naime, prema
posljednjim {pekulacijama,
Audi priprema Plus varijantu
ionako sjajnog modela TT
RS, koja bi osim20 KS vi{e
(ukupno 360) iz 2,5-litar-
skog benzinca, kori{tenjem
laganih materijala trebala bi-
ti osjetno lak{a. S. Pa.
Mno{tvo noviteta iz Audija
Novi sportisti
i admiralski
brodovi iz Ingol{tata
U planu su RS6, S8, A9 i TT RS Plus
Audi je predstavio Secu-
rity izvedbu A8L s pro-
du`enimme|uosovinskim
razmakomkoja zadovoljava
sve zahtjeve kada su u pita-
nju blindirana vozila. Zbog
osjetno ve}e mase za ade-
kvatan pogon oklopnog Au-
dija, zadu`en je mo}ni 6,3-
litarski W12 benzinski mo-
tor koji sa 500 KS i 625 Nm
obrtnog momenta omo-
gu}ava ubrzanje do 100
km/h za 7,3 sekunde i ma-
ksimalnu brzinu ogra-
ni~enu na 210 km/h. U pr-
osjeku tro{i tek 13,5 litara
na 100 km.
Top-izvedba Panamere: 550 KS i 800 Nm
Iako najavljena za idu}i
mjesec, vrhunska Porsche
Panamera Turbo S ve} je tu.
Top- izvedbu prve Porscheo-
ve limuzine pokre}e 4,8-lita-
rski V8 iz Panamere Turbo,
ali sa 550 KS (+50) i 800 Nm
(+100), koji omogu}avaju
ubrzanje do 100 km/h za ma-
nje od 3,8 sekundi i maksi-
malnu brzinu od 306 km/h,
uz prosjek potro{nje od 11,3
litra.
Mjenja~ je PDK, pogon
na sve to~kove, a serijski se
nudi PDCCkontrola dinami-
ke, te Sport Chrono paket.
Automobil bi u prodajne sa-
lone trebao sti}i krajemjuna
po cijeni od 167.000 eura u
Njema~koj.
Pored ovog automobila,
Porsche za naredni period pr-
iprema pravu modelsku ofa-
nzivu. Kako se Panamera po-
kazuje kao istinski tr`i{ni hit,
razmatra se manja izvedba
koja bi napala Audi A6, BMW
serije 5 i Mercedes E klase.
Automobil je, prema ne-
kim informacijama, ve} u
fazi razvoja, a mogao bi nosi-
ti naziv Pajun, ba{ kao {to }e
umanjena izvedba Cayennea
nositi naziv Cajun.
Baby Panamera }e od or-
iginala preuzeti i motornu
ponudu, a na tr`i{tu je ne tr-
eba o~ekivati prije 2016. go-
dine.
Prije toga, odnosno ve}
ove godine, sti`e novi 911, a
dogodine i novi Boxster, dok
su Cayman i Panamera s pr-
odu`enimme|uosovinskim
razmakomplanirani za 2013.,
kada se o~ekuje i maleni
SUV Cajun, te 918 Spyder.
Porsche priprema i maleni
roadster na bazi VW Blue
Sporta. S. Pa.
Nova Porsche modelska ofanziva
Panamera Turbo S
Sa 50 KS i 100 Nm vi{e, ova izvedba ubrzava do
100 km/h za manje od 3,8 sekundi
Segmentu gradskih juri-
lica u kojem vlada Renault
Clio RS, sljede}e godine pr-
idru`it }e se sportska ST
izvedba Ford Fieste.
S obzirom na to da su u
Fordu odlu~ili u reliju Focus
zamijeniti Fiestom, ne treba
sumnjati da }e novoj verziji
biti posve}ena puna pa`nja.
Model s prednjim pogo-
nom pokretat }e 1.6-litarski
Ecoboost turbo motor sa 180
KS, isti koji pokre}e WRC
izvedbu s pogonom na sve
to~kove.
U Fordu jo{ skrivaju
ta~ne performanse, ali Fiestu,
kada je rije~ o ubrzanju do
stotke, svrstavaju uz bok Cliu
RS (6,9 sekundi).
Ni cijene jo{ nisu defini-
rane, a i tu se u Fordu ravna-
ju po Renaultu, pa ka`u da
}e Fiesta ST imati nekoliko
stotina eura ni`u cijenu u
odnosu na Clio RS. Na
tr`i{te sti`e krajem 2012.
kako bi se termin poklopio
sa zatezanjembora aktualne
generacije. M. T.
Fiesta ST sa 180 KS
Peugeot proljetna servisna akcija
Peugeot je pokrenuo proljetnu servisnu akciju kako bi vo-
za~ima omogu}io da „pogledaju zimu u retrovizor“ i pripreme svog
„lava“ za toplije dane.
U sklopu akcije omogu}en je popust od 15 posto na kupovinu i ugradnju
dijelova kao {to su filter ulja, zraka i klime, diskovi i disk plo~ice te na kontrolu i pu-
njenje klime. Tako|er, mogu}e je u{tedjeti i do 60 posto na ugradnji FAP filtera i ka-
talizatora. Servisna akcija traje do 7. maja u cijeloj mre`i ovla{tenih servisa.
Peugeot 3008 HYbrid4 inovacija godine
„Autobild Allrad“, vode}i evropski automobilski ma-
gazin iz Njema~ke specijaliziran za vozila s pogonom
na sve to~kove, dodijelio je nagradu „Allrad Innovation
des Jahres“ (Inovacija godine s pogonom na sve to~ko-
ve) Peugeotu 3008 HYbrid4.
@iri je izabrao 3008 HYbrid4 kao prvo serijski proizve-
deno vozilo u svijetu s u~inkovitom kombinacijom di-
zelskog motora i elektri~nog pogona. M. T.
Clio RS u 2012. dobiva konkurenta
Ford Fiesta ST: Bit }e
rame uz rame
s Cliom RS
Blindirani A8
Sedmerosjed po cijeni limuzine Sedmerosjed po cijeni limuzine
Orlando kombinira prakti~nost monovolumena i dinamiku ni`ih segmenata z Konjica od 163 KS tro{i svega {est litara dizela
VOZILI SMO Chevrolet Orlando 2,0 LTZ VOZILI SMO Chevrolet Orlando 2,0 LTZ
Unutra{njost krije je-
dan od najzanimljivijih no-
viteta, koje do sada nismo
vidjeli niti kod jednog dru-
gog modela, a to je prostor
sakriven iza maske audiosi-
stema. Pritiskom na du-
gme maska se otvara, otkr-
ivaju}i prostor u koji je
mogu}e spremiti manje i
vrijednije stvari, koje nije
po`eljno ostavljati na vi-
dnommjestu. Upretincu se
kriju i dva priklju~ka, za
USB i Aux.
Skriveni pretinac
Pretinac ispod maske
audiosistema
Prilikom dizajniranja
Orlanda vo|eno je mnogo
ra~una o sigurnosti. Ve}i
dio strukture karoserije
modela sastoji se od ~elika
visoke ~vrsto}e od kojeg je
stvorenkavez za vi{i stepen
sigurnosti putnika uslu~aju
frontalnog, bo~nog ili uda-
rca pozadi u automobil.
Ono {to je tako|er bi-
tno jeste da je Chevrolet
vodio ra~una i o spa{ava-
nju povrije|enih u slu~aju
nezgoda, pa je tako opre-
mio Orlanda senzorskom
tehnologijom koja u
slu~aju sudara, odnosno
udarca u automobil, auto-
matski otklju~ava vrata.
Automatsko
otklju~avanje
vrata
Tipi~no moderno Chevroletovo lice
U BiHje mogu}e kupi-
ti jedan benzinski i dva di-
zelska motora. Benzinski
agregat je 1,8-litarski od
141 KS i njegova po~etna
cijena, s osnovnimpaketom
opreme LS, koji sadr`i
ABS, ESP, radio CD m3
plejer, {est zra~nih jastu-
ka..., iznosi 28.255 KM. Od
dizelskih motora na raspo-
laganju su 2,0-litarske jedi-
nice od 141 i 163 KS, a sta-
rtna cijena je 33.526 KM.
Dostupni paketi opreme
su LS, LT, LT+, LTZ i
LTZ+, a uz doplatu je mo-
gu}e dobiti metalikili MICA
lak, krovni otvor, 18-in~ne
naplatke i navigaciju.
Tri motora, cijena od 28.255
Padaju}a linija krova ~ini siluetu neobi~nom
Unutra{njost gotovo preslikana iz Cruzea
Li~na karta
Dimenzije
d/{/v (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.652 / 1.836 / 1.633
masa praznog vozila (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.655
prtlja`nik (l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Motor 2,0
zapremina (ccm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.998
najve}a snaga (KS/o/min) . . . . . . . . . . . . . .163 / 3.800
obrtni moment (Nm/o/min) . . . . . . . . . . . 360 / 2.000
Performanse
najve}a brzina (km/h) .............................................195
ubrzanje 0-100 km/h (s) .........................................10,0
potro{nja grad/otv./komb. (l) ...................7,9 / 4,9 / 6,0
Cijena testnog modela
do registracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38.680 KM
44
Dnevni avaz, utorak,
auto market 5. april/travanj 2011.
IZ HISTORIJE Održano 23. izdanje Techno Classice u Esenu
180 hiljada ljudi razgledalo
automobilske klasike
Svih 20 izložbenih hala na 110.000 kvadratnih metara bilo je
popunjeno do zadnjeg raspoloživog centimetra
Izloženo 2.500 kolekcionarskih primjeraka automobila i motocikala
U jednom od prethodnih
brojeva pisali smo o možda i
najpoznatijem sajmu kla-
sičnih automobila, Retro-
mobileu 2011, koji je počet-
kom februara održan po 36.
put u Parizu.
No, ljubitelji oldtimera,
nedavno su pohodili još jed-
nu izuzetno bitnu izložbu,
Techno Classicu, koja je po
23. put zaredom održana od
30. marta do 3. aprila u nje-
mačkom gradu Esenu.
Svih 20 izložbenih hala
na 130.000 kvadratnih me-
tara bilo je popunjeno do za-
dnjeg raspoloživog centi-
metra, te je ponuđen najveći
izbor međunarodnih klasi-
ka sa više od 2.500 kolekcio-
narskih primjeraka auto-
mobila i motocikala koji su
obilježili historiju. Sajam je
pohodilo 180.000 posjetila-
ca i više od 1.100 akreditira-
nih novinara.
Brojni proizvođači su ovu
priliku iskoristili za obi-
lježavanje važnih godišnjica.
Tako je Mercedes proslavio
125 godinagradnje automobi-
la, BMW se osvrnuo na 75.
rođendan legendarnog mode-
la 328, a Fordje obilježio osam
decenija postojanja evropske
podružnice u Kelnu...
U svakomslučaju ovogo-
dišnja Techno Classica do-
kazala je svoju reputaciju i
još jednom se dokazala kao
nezaobilazna destinacija
svih ljubitelja autoklasike.
Više informacija na
www.siha.de. S. Pa.
KIA predstavila novitet u Seulu
Inovativna kutija
KIA je na salonu auto-
mobila u Seulu, pred ogrom-
nim brojem predstavnika
medija, predstavila koncept
električnog vozila Naimo,
koji spaja korejsku tradiciju
i visokotehnološke inovaci-
je. Imeovog električnogcro-
ssovera proizlazi iz korejske
riječi “Ne-mo”, što znači
kvadratni oblik.
Naimo donosi brojne
inovativne tehnologije po-
put visokotlačnog zračnog
mlaza, koji obavlja ulogu
brisača, ili kamera umjesto
bočnih ogledala. Prateći sa-
vremene trendove, stub B
izbačen je, a vrata u drugom
redu se otvaraju ka pred-
njim, dok su vrata prtljažni-
ka dijeljena i s ravnim uto-
varnim rubom.
Snagu pruža elektromotor
PMSMod 109KS, snajvećim
obrtnim momentom280 Nm,
što Naimu omogućava naj-
veću brzinu od150 km/h. Nai-
mo s jednimpunjenjem može
preći razdaljinu od 200 km, a
brzim načinom punjenja (50
kW) baterije se u roku od 25
minuta pune do 80 posto ka-
paciteta.
Naimo (desno)
i Optima: Veliki interes
za prezentaciju
(Foto: AFP)
Iako je zima prošla, iza
sebe je ostavila neizbrisive
tragove kao što subrojnepu-
kotine i druge vrste
oštećenja na našim cestama.
S obzirom na to da za
kvalitetno saniranje i
čišćenje gotovo uvijek nedo-
staje novčanih sredstava, ne
treba da čudi što se na poje-
dinim, naročito zabačenim
cestama, još i danas mogu
naći tragovi šljunka za zim-
sko posipanje cesta, što se
posebno odnosi na dionice
preko planinskih prijevoja.
Najviše ga nalazimo na ivi-
cama zavoja i u rupama.
Osim što usljed lošeg
kontakta automobila s po-
dlogom naslage šljunka mo-
gu izazvati proklizavanje, pa
i izlijetanje vozila iz krivine,
najviše problema pričinja-
vaju laku i staklenim po-
vršinama.
Poznato je da i sitni ka-
menčići pod točkovima au-
tomobilamogu postati pravi
mali projektili, koji mogu
oštetiti, pa i razbiti prednje
staklo na vozilu iza. Prednja
svjetla, a naročito maglenke,
pogotovo su izložena ovom
bombardiranju.
Osim staklenih po-
vršina, često strada i lak, na
kojem se pojavljuju sitne,
gotovo neprimjetne “packe”
koje propuštaju vodu i vre-
menom mogu dovesti do
prohrđavanja.
Vozači skupljih vozila
često posežu za naizgled
ružnim, ali veoma korisnim
kožnim prekrivačima pred-
njeg dijelapoklopca motora,
jer je lakiranje, naročito me-
talik lakom, veoma skupo.
S. Pa.
Šljunak u napadu
Proljetne opasnosti na cesti
Kožni prekrivač ne izgleda atraktivno, ali štiti automobil
Maserati priprema os-
vježenje u svojoj modelskoj
ponudi. Tako bi na Sajam
automobila u Frankfurtu
ove godine trebao stići nas-
ljednik Quattroportea. Bit
će to opet elegantna GT li-
muzina pokretana 4,7-litar-
skim V8 od 405 do 440 KS,
koja će se suprotstaviti Au-
dijuA8, BMWseriji 7 i Mer-
cedesu S klase.
Za 2013. godinu planira-
no je predstavljanje crosso-
vera, baziranog na Jeep
Grand Cherokeeju i Dodge
Durangu. Ispod atraktivne
vanjštine mogao bi se naći
Ferrarijev motor.
No, mali presedan stiže
2015. godine u vidu novog
ulaznog limuzinskogmodela.
Baby Quattroporte bi se cije-
nom od pedesetak hiljada eu-
ratrebao suprotstaviti Merce-
desu E klase, BMW-u 5 i Au-
diju A6, a već se spominje i
performanse verzija za borbu
sa AMG, M i RS izvedbama
njemačkogtrojca. S. Pa.
Maserati sprema
zamjenu za Quattroporte
Novosti iz slavne fabrike
Držati razmak
Najveći problem pred-
stavlja to što je za ovakva
oštećenja gotovo nemo-
guće naći krivca, a većina
osiguranja uopće ih ne
“pokriva”, iako cijene po-
pravaka mogu biti basno-
slovne, naročito kod no-
vijih vozila. Zato se pr-
venstveno preporučuje
opreznija vožnja uz
držanje što većeg razmaka
od vozila ispred.
Nema B stuba
Brojne nove tehnologije
Najveći krivac za sitna oštećenja laka i
staklenih površina
Budući Quattroporte: Elegantna sportska limuzina
SAVJET VI[E
"#
ILA=@=H
Dnevni avaz, utorak,,
5. april/travanj 2011.
Spec
Tomas Hobs:
Rat svih protiv svih
Rat svih protiv
svih (bellum om-
nium contra (in)
omnes) je izreka na
latinskom jednog
engleskog, a ne grč-
kog filozofa. Bio je
to Tomas Hobs (Thomas Hobbes).
Veliki filozof je tako htio označiti
prvobitno stanje ljudske zajednice u
kojoj će anarhični individualizam tek
na temelju racionalne spoznaje zaje-
dničkih interesa biti zamijenjen spo-
razumnim potčinjavanjem zajedničkoj
političkoj volji.
Rođen je 5. aprila 1588., a umro 4.
decembra 1679. godine.
TEGOBE Život bez boli
Da nam leđa budu zahvalna
Zdrav razum nam govori da moramo uspravno sjediti, podupirati leđa
i biti fizički aktivni, ali je to u praksi lakše reći nego izvesti
Iako bol u leđimamože ukazivati na
ozbiljne zdravstvene probleme, za te-
gobe s leđima smo sami često sami kri-
vi zbog loših odluka koje donosimo u
svakodnevnom životu.
Zdrav razumnam govori da mora-
mo uspravno sjediti, podupirati leđa i
biti fizički aktivni, ali je to u praksi
lakše reći nego izvesti. Obratite pažnju
na sljedeće svakodnevne izazove, leđa
će vam biti zahvalna.
Stolica - Višesatno pogrbljeno
sjedenje ispred računara mora se odra-
ziti na zdravlje. Pokušajte ustati naj-
manje svakih sat i dobro se protegnuti.
Automobil - Vožnja automobila
do i od posla također šteti leđima. Prili-
kom kupovine automobila svakako
provjerite i udobnost sjedišta.
Pretilost - Svaki dodatan kilo-
grampredstavlja dodatanteret za zglo-
bove, kosti i mišiće kičme.
Stres - Dokazano je da osobe
izložene stresu nesvjesno zatežu mi-
šiće na leđima, zbog čega se javlja krat-
kotrajna bol.
Kulinarski kutak
Janjeći flam u povrću
Potrebno je: 1,2 kg janjećeg
flama, 2 glavice luka, 4 kašike
brašna, 1 kg krompira, 1 glavica
svježeg kupusa, 4 mrkve, 1 kori-
jen celera, 2 stabljike prase, 1
kašičica bibera uzrnu, 2 kašičice
slatke mljevene paprike, 2 lista
lovora, 1 grančica ruzmarina,
ulje, so i biber.
Način pripreme:
1. Meso flama narezati na porcije i začiniti solju i biberom. Tako
pripremljeno meso uvaljati u brašno i prepržiti na masnoći sa svih
strana. Izvaditi ga na stranu, a na masnoći dinstati narezani luk dok
ne omekša.
2. Dodati papriku uprahu, pržiti kratko i paziti da ne zagori. Za-
tim vratiti meso u posudu.
3. Povrće izrezati na kriške, mrkvu i celer na štapiće i staviti na
meso. Dodati biber u zrnu, posoliti povrće, podliti mesnomsupom
ili toplom vodom.
4. Dinstati dok sve ne omekša.
5. Pred kraj kuhanja možete dodati 1,5 dl vina.
6. Kod serviranja posuti sjeckanim peršunom.
Tačno
Netačno
1. NETAČNO
1. TAČNO
1. TAČNO
1
Rat svih protiv svih je izreka jednog
grčkog filozofa?
2
Izolirana civilizacija Uskršnjeg oto-
ka otkrivena je slučajno?
3
Apis je u staroegipatskoj religiji
božanstvo - sveti bik - koje se slavilo
u Memfisu?
Jeste li čuli za
depresiju nakon sek-
sa? Dakako, nije riječ
o kliničkoj depresiji,
nego o epizodnom
lošem raspoloženju
koje prati tuga, a kat-
kada i suze. Najnovi-
je istraživanje otkri-
va da takvo stanje po-
gađa dvije od tri žene
u nekom razdoblju
života, najčešće u
mladosti.
Australsko
istraživanje u kojem
je učestvovalo 200
mlađih žena otkriva i
da 10 posto ispitani-
ca takvo stanje
doživljava vrlo često.
Opisuju ga kao veli-
ku tugu koja se javlja
odmah nakon sek-
sualnog odnosa.
OBRNUTO,
NAOPA^KE
E.K.
HEMIJSKI
ELEMENT
NAVIKA,
NAVADA
USAMLJEN TONA
KOLANJE,
OPTICAJ
J.I.
GLUMCI U
VRSTI
DRAMSKE
IMPROVI-
ZACIJE
PJEVA^
BELAN
JAPANSKA
VJE[TINA
SAVIJANJA
PAPIRA
NESTALNO
LUKA U
JORDANU
MUZI^AR
GABRIJEL
SKINUTI
OBU]U
NULA
GRANICA
LJUBI^AS-
TA BOJA
PJEVA^ICA
LENOKS
SLAVNI
ATLETI^AR
STIV
GLASNO
JECANJE
UZ
POJAVU
SUZA
STRU^NJAK
U ZOOLO-
GIJI
GL. GRAD
AUSTRIJE
NA[A
GLUMICA
NA SLICI
AMPER
ASTAT
KU]ERAK,
KU]ICA
HAMAJLIJA
S CITATOM
IZ KURANA
SEKUNDA
ORGANIZ.
AFRI^KOG
JEDISTVA
(skr.)
PRATI,
RIBATI
DOGA, MADRAS, ETO,
KOLUNGA, FERNAN-
DO, AT, ATEISTI, OVE,
KI, [PANIJEL, T,
STONOGA, I, OKNARA,
OKOT
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2485
Otkrivena civilizacija
Uskršnjeg otoka
Izolirana i n-
eotkrivena civilizacija
otočića u Tihom o-
keanu doživjela je na
sam Uskrs 5. aprila
1722. godine neoček -
ivanu posjetu - nizo-
zemski admiral Jakob Rogeven (Jacob
Roggeven) otkrio je otok udaljen 3.600
kilometara od južnoameričkog kopna.
Otok vulkanskog porijekla i veličine svega
160 kvadratnih kilometara Rogeven je
nazvao Uskršnji otok. Civilizacija koju su
otkrili nije bila tako primitivna kako su
očekivali.
Duž obale bili su poredani neobični
kipovi, oblikovani kao velike izdužene
glave. Iznenađen svojim otkrićem, nastavio
je istraživati unutrašnjost. Naišao je na još
velikih kamenih kipova, koji predstavljaju
ljudska tijela s duguljastim glavama, ve-
likim usnama i ovalnim očima napra-
vljenim od morskog sedefa.
Skulptura je bilo više od devet stotina
razmještenih po cijelom otoku, teških i do 80
tona, a neke su pomicane i po 16 kilometara
od mjesta izrade. Postoje mnoge teorije o
tome zašto su izrađeni ti kipovi, a tajna leži u
njihovom imenu moai, što znači lica naših
predaka. Po uzoru na domorodačko pošti -
vanje predaka, svaka skulptura je pred-
stavljala određenog poglavicu.
Apis je staroegipatsko
božanstvo sveti bik
Apis je u sta-
roegipatskoj religiji
božanstvo - sveti
bik - koje se slavilo
u Memfisu. Ovaj
kult nastao je još u
vrijeme prve dinas-
tije, oko 2925. do
2775. godine prije nove ere. Apis je u
početku vjerovatno bio bog plodnosti, ali
je kasnije povezan s Ptaom, kao i s Ozi-
risom i Sokarisom, bogovima mrtvih.
Kad bi neki sveti bik umro, sahra-
njivan je uz veliku pompu, a drugi koji
ga je trebao naslijediti ustoličavan je u
Memfisu. Sveštenici su tumačili zna-
menja iz ponašanja svetog bika Apisa, a
njegovo proročište bilo je na glasu.
Kult Sarapisa (spoj Ozirisa i Apisa)
vjerovatno je nastao u Memfisu u
trećem stoljeću prije nove ere i postao je
jedan od najrasprostranjenijih orijen-
talnih kultova u Rimskom carstvu.
Izbjegavati dugo sjedenje
"$
Dnevni avaz, utorak,
IDM >E 5. april/travanj 2011.
Lili Kolins: Film u 3D verziji
Kćerka Fila Kolinsa
u ulozi Snjeguljice
U “Disneyevoj” produkciji
Lili Kolins (Lily Col-
lins), kćerka muzičke zvije-
zde Fila Kolinsa (Phil), do-
bila je glavnu ulogu u fil-
mskom ostvarenju poznate
bajke “Snjeguljica i sedam
patuljaka”.
Film radi kuća “Dis-
ney”, a bit će snimljen u 3D
verziji. Zlu kraljicu igra
Džulija Roberts (Julia), a
šarmantna Lili igra Snjegu-
ljicu. Dvadesetdvogodišnja
Lili najpoznatija je po filmu
“The Blind Side”, u kom
glumi sa Sandrom Bulok
(Bullock).
Lili Kolinsje, inače, veo-
ma svestrana mlada dama.
Još kao tinejdžerka pisala je
kolumne za brojne modne
časopise, a trenutno za-
vršavasnimanje drame“Ro-
meo i Julija”.
Kćerka poznatog mu-
zičara se već neko vrijeme
zabavlja s glumcem Tejlo-
rom Lutnerom (Taylor
Lautner), zvijezdom sage
“Sumrak”.
NASTUPI Bh. reper upriličio sjajnu zabavu
Ovo je, možda, i moj najbolji koncert u glavnom
gradu BiH, poručio je Maajka
Dugo je godina prošlo od
njegovog prvog samostal-
nog koncerta uSarajevu, 19.
januara 2003. godine. Čini
se kao da je bio prije sto godi-
na, a u isti mah kao da je bio
jučer. “Sloga”je tadabila kr-
cata da krcatija ne može biti,
ljudi supristizali čaki neko-
liko sati prije nastupa, a red
na ulazu bio je ogroman.
To je bilo prvi put. Posli-
je toga najbolji bh. reper i
čovjek koji je prvim svojim
albumom “Slušaj mater”po -
stao nova muzička ikona na
Balkanu doživio je, koliko i
organizotori koncerata, ne-
koliko krahova u Sarajevu.
Ipak, u nedjelju navečer,
nakon dužeg vremena, u is-
tom prostoru gdjese prvi put
predstavio publici u Saraje-
vu - u klubu “Cinamas-Slo-
ga” - bilo ga je lijepo vidjeti
vedrog i punogenergije. Ta-
kav jebio jer se uovome pro-
storu sakupilo i njemu sa-
mom iznenađujuće velik
broj poštovalaca, oko 400,
koji su uglas pratili Maajku.
Koncert je počeo tačno u
22 sata, bilo je malo pesimis-
tično vidjeti Edu i Frenkiea
bez pratećeg benda, ali i s DJ
Soulom priredili sudobru za-
bavu. Najlegendarniji hitovi
“Minimalni rizik”, Jesmo l'
sami”, “Prikaze”, “Saletova
osveta” dočekane su eufo-
rično, a i sam Edo je priznao:
- Ovo je, možda, i najbolji
koncert u Sarajevu. Hvala
vam. Znamo koliko je teška
situacija.
S njim zajedno, kako
Edo reče, “da se Hrvati ne
osjete ugroženim”, nekoli-
ko pjesama odrepao je i
odlični hrvatski reper
Kandžija. A. Č.
Svađa i vjenčanje
21. aprila
Seve i njen dečko ponovo zaokupili
medije u susjedstvu
Severina i njen momak
Milan Popović nakon kraće
pauze ponovo su zaokupili
medije u susjedstvu. Kako
pišu u Srbiji, u beograd-
skom restoranu “Kantina
de Frida” navodno se Seve
posvađala s Milanom. U res-
toran su došli kao gosti Ke-
mala Montena, koji je tamo
imao koncert, agosti kažu da
je Severina nešto pričala dok
je Milan odmahivao gla-
vom, zbog čega je izgledalo
kaoda joj ne želi ispuniti ne-
ku želju, nakon čega se
naljutila na njega.
Navodno su se smirili
kada su shvatili da privlače
pažnju te suubrzo nakon za-
vršetka koncerta napustili
restoran. Zbog glasne muzi-
ke nije se moglo zaključiti o
čemu je riječ, a očevici tvrde
da jepo njihovomizrazu lica
i gestikulacijama bilo
očigledno da se svađaju.
Srbijanski mediji raspi-
sali su se i o njihovomnavo-
dnom vjenčanju na Severi-
nin 39. rođendan 21. aprila.
- Neće napraviti klasično
svadbeno slavlje, barem ne
sad, a istevečeri ćeotputova-
ti u Budimpeštu, u njen omi-
ljeni hotel. Mladoženjaje ta-
mo zakupio najskuplji apar-
tman. Još se ne zna hoće li za
medeni mjesec izabrati ne-
ku tropsku destinaciju- izja-
vio je za “Kurir” neimeno-
vani izvor.
Edo Maajka
u Sarajevu
"% IDM >E
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011.
Vajnhaus i Travis: Razgovori o braku
Ejmi Vajnhaus
se udaje
Ozbiljna veza s britanskim rediteljem
Ejmi Vajnhaus (Amy
Winehouse) ponovo je
spremna izreći sudbonosno
“da”. Po drugi put bi se poz-
nata pjevačica, prema pisa-
nju britanskih medija, na-
vodno mogla udati za svega
nekoliko sedmica.
Ejmi je u vezi s britan-
skim rediteljem Regom
Travisom(Traviss) jošotka-
ko se, 2009. godine, razvela
od svog prvog supruga Blej-
ka Fildera SIvila (Blake
Fielder Civil). Iako su u više
navrata prekidali pa se opet
mirili, čini se da je Reg sad
uspio “sasvim ukrotiti” di-
vlju Ejmi. Upravo je on zas-
lužan što se pjevačica okani-
la droga i alkohola.
- Ejmi i ja razgovaramo o
braku, a datumćemo rezervi-
rati vrlo brzo. Bit će to nešto u
periodu nakon narednih šest
sedmica pa do kraja godine.
Veoma volim Ejmi. Ona je
prekrasna, talentirana i ljup-
ka djevojka - kazao je Reg o
svojoj budućoj supruzi.
Rambo Amadeus: Nastup uz duhačku sekciju
Koncert za sjedenje i slušanje
Rambo Amadeus večeras u Sarajevu
Rambo Amadeus i nje-
gov bend večeras će održati
koncert na sceni Bosanskog
kulturnog centra u Saraje-
vu. Kako ističepopularni cr-
nogorski muzičar, u glav-
nom gradu BiH nastupit će
uz pratnju seksteta po-
jačanog duhačkom sekci-
jom, a osim što će publici
predstaviti numere sa svog
novog albuma u nešto dru-
gačijem aranžmanu od uo-
bičajenog, izvoditi će i svoje
stare hitove.
Kakoističu usarajevskoj
agenciji “Gramofon”, koja
organizira ovaj takozvani
“koncert za sjedenje i
slušanje”, za ulaznicama
vlada velika potražnja, ali će
i nekolikosati predsamnas-
tup Ramba Amadeusa u
BKC-u određeni kontin-
gent karata biti pušten u
prodaju. H. P.
Nakon četiri godine ljubavi
Neda Parmać, pjevačica
benda “Feminnem”, nedav-
no je prekinula vezu s
bivšim nogometašem Boja-
nom Borsačem. Zajedno su
bili četiri godine, ali presu-
dila je, navodno, razlika u
karakterima, dok Neda nije
željela komentirati prekid
ljubavi.
Pjevačica i vlasnikkafića
ostali su u dobrim odnosi-
ma. Bojan je rijetko pratio
na nastupima, ali s njom je
prošle godine bio u Opatiji
na takmičenju Dora. Šuška
se i da Neda već ima novu
simpatiju.
Parmać: Bez komentara
u klubu “Cinemas”
Severina: Da li se udaje
ponovo rado viđen
Edo Maajka pred krcatim klubom:
Fanovi su uglas pratili raspoloženog repera
(Foto: J. Brutus)
Sintija Džermanota (Cynthia Germanot-
ta), kako se zove mama Lejdi Gage (Lady),
odlučna je u svojoj namjeri da stane ukraj
kćerkinom razuzdanomživotu. Zato više ne
želi da je pušta samu na koncerte.
Lejdi Gaga je i sama priznala da se tokom
turneje nehrani normalno, već daunosi samo
namirnice u tečnom obliku, a jednomje već
bila primorana otkazati koncerte zbog iscr-
pljenosti.
Mama Sintija obavezala seda pazi na zdra-
vlje svoje dvadesetpetogodišnje kćerke Gage,
pa zato ne napušta njen autobus za turneju.
- Mama misli da pjevačica previše pije i ne
jede dovoljno. Na toće posebno pripaziti - re-
kao je jedan izvor.
Sintija je bila i na posljednjem koncertu
svoje kćerke u SanDijegu. Na to je podstakla
nedavna Gagina izjava da je na “pijanoj dije-
ti”. Uvečer pije gomile viskija, a ujutro se
mahmurluka rješava žestokim vježbanjem.
Vrijeme će pokazati hoće li maminutjecaj
smiriti Gagu, a poznato je da je kontroverzna
pjevačica veoma konzervativna kada je poro-
dica u pitanju.
Lejdi
Gaga pod
nadzorom
mame
Sintija Džermanota zabrinuta za kćerku
Neda prekinula
s dečkom
Lejdi Gaga:
Previ{e pije
"&
Dnevni avaz, utorak,
KJKH= 5. april/travanj 2011.
Povodom 6. aprila,
Dana grada Sarajeva, u
Narodnom pozorištu Sa-
rajevo sutra će biti otvo-
rena izložba fotografija
“Vrata i prozori Saraje-
va”Dražena Grujića.
Mladi fotograf je, kako je
zapisala kustosica Maja
Abdomerović, uspio da na, za Sarajevo najprepoznatljivij-
im objektima i lokacijama, kroz detalje otvora, pronađe
“čaroliju koja daje ljepotu najobičnijim mjestima”.
U biblioteci “Bogdan
Ogrizović” u Zagrebu veče-
ras će biti promovirana knj-
iga “Kad zora razrjeđuje st-
rah”, izbor iz mlade bošnj -
ačke poezije, autora Filipa
Mursela Begovića.
Oovoj knjizi, čiji je izdavač
Kulturno društvo Bošnja -
ka Hrvatske “Preporod”,
govorit će književnici Sead
Begović, Ervin Jahić te autor izbora.
Nakon ogromnog uspjeha u
Sloveniji i izvrsnihkritika u me-
dijima, East West Centar dovodi
spektakl Miroslava Krleže
“Evropa danas” u režiji Harisa
Pašovića pred sarajevsku publi-
ku već 28. aprila.
Tako će predstava, u kojoj nastu-
paju Miki Manojlović, Edvard
Klug (Edward Clug) i “Laibach”,
zbog velikog interesiranja, gosto-
vati u Olimpijskoj dvorani Zetra.
Izložba Dražena Grujića Izbor mlade bošnjačke poezije Pašovićev spektakl u Sarajevu
T
E
L
E
X

T
E
L
E
X

T
E
L
E
X
”Avaz” saznaje Film Anđeline Đoli u fazi postprodukcije
Bh. glumci putuju
u Los Anđeles
Nakon što je u novembru
u Budimpešti završeno sni-
manje filma “Untitled Love
Story” Anđeline Đoli, a po-
tom i u Sarajevu snimljeni
neki kadrovi, debitantsko
rediteljsko ostvarenje slav-
ne holivudske glumice ušlo
je u fazu postprodukcije.
Loše iskustvo
Naime, kako saznaje
“Dnevni avaz”, u Los
Anđeles bi 8. aprila trebao
otputovati diobh. glumačke
ekipe filma kako bi pogle-
dao prvu verziju filma.
Tako bi Anđelinu Đoli i
producente iz kuće “GK Fil-
ms” trebali posjetiti glumci
koji suostvarili većeulogekao
što su Zana Marjanović, Er-
min Sijamija, Branko Đurić,
Feđa Štukan, Ermin Bravo,
AlmaTerzić, BorisLer, Vane-
sa Glođo...
Naši glumci, koje smo ko-
ntaktirali, uglavnom nisu bili
raspoloženi za davanjeizjava u
vezi s njihovim odlaskom u
Los Anđeles, poučeni lošim is-
kustvom iz vremena snimanja
filma, kada je Udruženje
“Žena-žrtva rata” protestiralo
zbogscenarijau kojemuse, na-
vodno, silovana Bošnjakinja
zaljubi u zločinca Srbina.
Evropska premijera
Podsjećamo, to je rezul-
tiralo odustajanjemAnđeli-
ne Đoli da zadnju klapu fil-
ma napravi uSarajevu, kako
je i bilo predviđeno.
Mlada glumica Alma
Terzić otkrila nam je pak da
je pozvana da dođe u Los
Anđeles kako bi saostatkom
ekipe pogledala film.
- Istina je dasu me pozva-
li, ali još nisam sigurna hoću
li moći otići. Prvobitni pro-
blem bila je viza, a sada ni-
samsigurnau svoj odlazakiz
nekihprivatnih razloga- ka-
zala nam je Terzić.
Premijera filma trebala bi
najvjerovatnije biti održana
ove godine na nekom od evro-
pskihfestivala. A. G. - M. Ču.
Glumci koji igraju veće uloge dobili poziv od producenta da pogledaju prvu verziju
debitantskog rediteljskog ostvarenja holivudske zvijezde
Anđelina Đoli sa Zanom Marjanović na setu u Budimpešti
U Gradskoj galeriji “Collegium artisticum”
Tradicionalna šestoaprilska izložba
Povodom obilježavanja 6.
aprila, Dana oslobođenja Sa-
rajeva, večeras će u Gradskoj
galeriji “Collegium artisti-
cum” biti otvorena tradicio-
nalna izložba radova članova
Asocijacije arhitekata u BiH
(AABiH), Udruženja likov-
nih umjetnika BiH (ULU-
BiH) i Udruženja likovnih
umjetnika primijenjenih
umjetnosti i dizajnera BiH
(ULUPUBiH).
Kako nam je kazao pred-
stavnik ULUBiH-a Denis
Jejina, ova asocijacija je or-
ganizator ovogodišnje ma-
nifestacije, ana izložbi će bi-
ti predstavljeni radovi um-
jetnika iz cijele Bosne i Her-
cegovine, od kojih je 98 um-
jetnika iz njihovog udruž-
enja, oko 37 iz primijenje-
nih umjetnosti i 39 iz Asoci-
jacije arhitekata.
- Izložba se sastoji od sli-
ka, grafika, skulptura, aimat
ćemo uključene i nove me-
dije. Uspjeli smo ove godine
dodijeliti nagrade za svaku
disciplinu, naravno, uklj-
učujući i “Grand Prix” - ka-
zao je Jejina.
Također, u sklopu ove
izložbe u klubu “Collegium
artisticuma” bit će postavlje-
na izložba novoprimljenih
članovaULUBiH-a. M. Ču.
“Balon” oduševio Tuzlake
Exit na TKT Festu
”Žaba” gostuje
u Švedskoj
Predstava Kamernog teatra
Predstava “Žaba” sara -
jevskog Kamernog teatra 55
kreće na turneju po Šved-
skoj, gdje će od 6. do 11. apri-
la biti izvedena u Štokhol-
mu, Norčepingu i Vasterasu.
Od stotinu izvedbi,
“Žaba” je čak četrdeset ima-
la izvan matične scene i po
tome je, kažu u Kamernom
teatru, fenomen u našem
teatarskom životu. Do sada
je imala 11 gostovanja širom
BiH i 29 izvedbi u Poljskoj,
Češkoj, Austriji, Hrvatskoj,
Srbiji i Crnoj Gori.
Topčić: Podrška dijaspore
Predstava
“Balon” zagreba-
čkog teatra Exit
koja je preksinoć
odigrana uokviru
TKT Festa oduš-
evila je brojnu tu-
zlansku publiku.
”Balon” je pr-
edstava o glumcu,
iluziji koju on
stvarai kojompu-
tuje sve dok se ne
susretne sa sa-
mim sobom. Pre-
ma tekstu Mate Matišića
režirao ju je Mislav Brečić, a
uloge su ostvarili sjajni hr-
vatski glumci Ksenija Ma-
rinković, Vilim Matula, Ana
Maras i Krešimir Mikić.
- Predstava na vrlo duho-
vit način govori o životu kroz
glumačke likove. Dobili smo
niz nagrada zaovu predstavu,
a preksinoćnji aplauzi i smij-
eh kod tuzlanske publike po-
kazao je i zaštoje totako - ka-
zao nam je Matula. A. Mu.
S jedne od ranijih izložbi povodom 6. aprila
L L L
Branko Đurić igra jednu od većih uloga
Promocija “Sarajevskih sveski”
Večeras u Banjoj Luci
U Narodnoj i univerzi-
tetskoj biblioteci RS u Ba-
njoj Luci večeras će biti
održana svečana promocija
časopisa ''Sarajevske sveske''
povodom deset godina nje-
govog izlaženja.
Dževad Karahasan, Vojka
Smiljanić-Đikić, Sinan Gu-
džević, Velimir Visković iz
Hrvatske, MirjanaStefanović,
Tomo Ravbar, Ranko Risoje-
vić, Lana Bastašić i Berislav
Blagojević značajni su autori
koji će uveličati ovaj događaj.
Uz prisustvo članova re-
dakcije i autora, publici će se
obratiti i ambasadori ze-
malja koje najviše pomažu
ovaj časopis. V. S.
Sjajni hrvatski glumci nasmijali publiku
- Do ove turneje došlo je
na poziv Riksteaterna i uz
podršku naše dijaspore u
Švedskoj, tako da je finansij-
ska konstrukcija gostovanja
zaokružena bez ikakvog
učešća naših budžetskih
sredstava - kaže direktor
Kamernog Zlatko Topčić.
Glumačku ekipu“Žabe”
Dubravka Mihanovića u
režiji Elmira Jukića čine
Emir Hadžihafizbegović,
Mirsad Tuka, Aleksandar
Seksan i Moamer Kasumo-
vić. A. G.
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 49
Dana 5. 4. 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako se preselio na ahiret na{ dragi
HAJRUDIN (ZAIM) KRESO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
O`alo{}ena porodica
4643-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom dedi
FEHIMU KORMANU
Od unuke Elmedine, zeta Senada i porodice Had`iali}
035707-nr
ISKRENOM I VELIKOM ^OVJEKU
AMERU ]ENANOVI]U
NA[EM NA^ELNIKU, KOJEG ]EMO PAMTITI
PO DOBROTI, PO[TENJU I ^ESTITOSTI.
U^ENICI, RODITELJI I ZAPOSLENICI
JU „[ESTA OSNOVNA [KOLA“ ILID@A
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na~elniku Op}ine Ilid`a
AMERU ]ENANOVI]U
Kolektiv Projekta USAID (Sida) EKN GAP 2
N
Pro{lo je 35 godina od kada je na{ Babo
OSMAN (ME[E)
VELEDAR
5. 4. 1976 - 5. 4. 2011.
iz ^apljine
preselio na bolji svijet.
Davno smo se rastali. Tako si nam
puno falio. Ali snaga Tvoje li~nosti,
bila je svjetionik u na{im `ivotima.
Hvala Ti.
Sinovi i k}eri sa porodicama 403-1mo
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
POSLJEDNJI POZDRAV
MAJCI NA[E RADNE KOLEGICE
NADA SELMAN
KOLEKTIV FIRME MEGATREND D.O.O.
4646-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
MAJCI NA[E RADNE KOLEGICE
NADA SELMAN
MMCC d.o.o.
4647-1tt
SJE]ANJE
na na{e drage roditelje
ZILHA TANOVI],
ro|. HRUSTANOVI]
12. 4. 1991 - 12. 4. 2011.
D@EMO TANOVI]
5. 4. 2003 - 5. 4. 2011.
Vrijeme prolazi, ali ne i sje}anje na Vas.
Va{ plemeniti lik i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima.
Neka Vam Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Va{i sin Esad, snaha Jadranka, unuci Anes i Adis i unuka Irsa
Hatma }e se predati pred du{u D`emu 8. 4. 2011. godine a Zilhi u petak 15. 4. 2011. godine u d`amiji
Hrasno prije d`ume namaza. 4069-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{im dragim
D@EVAD (HAZIM) HALILOVI] ALMINE (HAZIM) HALILOVI]
Mi znamo kako nam je!
Majka Munira, dajd`a Munib, Nizama, Ismir i Alma 4066-1nd`
SAJDU BE[LAGI],
ro|. PRCI]
5. 4. 1990 - 5. 4. 2011.
MUHAREMA
BE[LAGI]A
5. 5. 1985 - 5. 5. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem trajno }e `ivjeti sje}anje na vas kod
va{ih najmilijih.
Porodica 408-1tz
Dana 1. aprila 2011. preselio je
na ahiret na{ dragi
Dana 5. aprila navr{ava se 40 dana
od smrti na{e drage
Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz 50
POSLJEDNJI SELAM
AMERU ]ENANOVI]U
Na~elniku Op}ine Ilid`a
„SANI GRAND CITY“ d.o.o. - GRAND CENTAR, Orat~ka grupa: „ANS DRIVE“, d.o.o., „EGW“ d.o.o. i „UNIPROMET“ d.d.
N
POSLJEDNJI POZDRAV
HASANU KONJHOD@I]U
Od Seidove raje iz Gimnazije:
Mela, Senita, Suzana, Jasmina, Ajla, Gorana, Arijana, Maja, Dina, Vedrana, Nad`a,
Mirza, Nermina, Vela, Sean, Jasmina, Murga, Goran, Vildana
4642-1tt
POSLJEDNJI SELAM
NA[EM PREDSJEDNIKU
AMERU ]ENANOVI]U
Bilo je ~ast i zadovoljstvo biti dio tvoga tima. Neka ti Allah d`.{. podari D`ennet, a
tvojoj porodici sabur.
MJESNI ODBOR SDA SOKOLOVI]I
4077-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
AMERU ]ENANOVI]U
na~elniku Op}ine Ilid`a
GRAD SARAJEVO
N
POSLJEDNJI SELAM
~ovjeku velika i plemenita srca
AMERU ]ENANOVI]U
U Vama smo uvijek mogli prona}i oslonac za sve ono {to nas boli, i Vi ste to znali sa-
slu{ati i pomo}i nam da to prevazi|emo. Sje}anje na Vas nikada ne}e izblijediti.
Neka Vam Dragi Allah d`.{. podari D`ennet, a Va{oj porodici sabur.
UDRU@ENJE PORODICA [EHIDA I POGINULIH BORACA OP]INE ILID@A
4080-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
AMERU ]ENANOVI]U
Na~elniku Op}ine Ilid`a
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet.
Kolektiv KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo - Ilid`a
N
SJE]ANJE
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkako se na ahiret preselio na{ dragi i nikad
nepre`aljeni mu`, otac, dedo i svekar
EDHEM (SALKE) MAHMUTOVI]
O Allahu! Oprosti mu i Smiluj se nad njim i daj mu snage i
opro{taj.
Budi dare`ljiv prema njemu i neka mu ulazak bude prostran i
operi ga sa vodom, snijegom i gradom.
Pro~isti ga od njegovih prijestupa, kao {to se odje}a ~isti od mrlja.
Podari mu prebivali{te bolje nego {to je bio njegov dom.
Uvedi ga u D`ennet i za{titi od kaburskog azaba!
Sa tugom u srcima na{im, ovu dovu upu}uju tvoji najmiliji
Supruga Almasa, k}erka Elma, sin Elmedin, unuka Hanadi i snaha Amela
4650-1tt
POSLJEDNJI SELAM
velikom ~ovjeku, patrioti i humanisti
AMERU ]ENANOVI]U
@ivio si kratko, me|utim svojim radom i djelima nikada ne}e{ pasti u zaborav.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet a tvojoj porodici sabur.
Kolektiv „ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo
N
AMER (HIMZE) ]ENANOVI]
Krasnom ~ovjeku i cijenjenom na~elniku
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Ermin Selmanovi} sa porodicom
4061-1nd`
AMERU ]ENANOVI]U
Divnom ~ovjeku i velikom na~elniku
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Ermin Selmanovi} sa bra}om i uposlenicima restorana Igman
4061-1nd`
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 51
Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz 52
POSLJEDNJI SELAM
VELIKOM ^OVJEKU
AMERU ]ENANOVI]U
NEKA TI ALLAH D@.[. PODARI LIJEPI D@ENNET I VJE^NI RAHMET.
MINISTRICA I UPOSLENICI MINISTARSTVA
RADA, SOCIJALNE POLITIKE, RASELJENIH LICA I
IZBJEGLICA KANTONA SARAJEVO
N
DU[KO ^AND@UKOVSKI
POSLJEDNJI POZDRAV
velikom prijatelju
Od HASIBA
4049-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em velikom prijatelju
AMERU ]ENANOVI]U
Hvala ti Amere za sve {to si u~inio za JU „Petu osnovnu {kolu“.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari D`ennet, a tvojoj porodici sabur.
U~enici i uposlenici JU „Pete osnovne {kole“, Sokolovi}i - Ilid`a N
U utorak, 5. 4. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselio na{ dragi
EDIN (RAMO) ARNAUTOVI]
Tvoja mladost, zdravlje, dobrota, ljepota i plemenitost su oti{li, a nama je ostala vje~ita `alost, tuga i praznina bez tebe.
O`alo{}eni: majka Munira, brat Samir i brati~na Ema
Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Grbavi~ka 117/5 u 12 sati.
4045-1nd`
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
na{em dragom prijatelju i na~elniku
AMERU ]ENANOVI]U
Direktor, Upravni odbor, Nadzorni odbor i
uposlenici JU Kulturno sportski i rekreacioni centar Ilid`a
N
MIRSAD (BE]O)
SALKANOVI]
4. 4. 1992 - 4. 4. 2011.
Sje}anje na dragog i voljenog brata
Vrijeme prolazi a ostaje sje}anje na
tvoju dobrotu.
Vje~no }emo je ~uvati u svojim srcima. Neka ti dragi
Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoj brat Bido, snaha Mersija, Alma i Adnan 4043-1nd`
Majci mog najboljeg prijatelja
ZULEJHA SMAJI], ro|. ^AU[EVI]
Mojoj dobroj du{i...
Vrijeme koje si provela sa nama, bilo je prekratko, da bismo postali svjesni neumoljivosti `ivota i
mogu}nosti da jednog dana vi{e ne}e{ biti sa nama ti, onako krhka, a opet jaka, ispunila si na{e
`ivote i obasjala ih dobrotom svog skromnog srca, toplinom svoje neiskvarene du{e.
U svom srcu zauvijek }u zadr`ati sje}anje na tebe, tvoj srame`ljivi osmjeh i blagost tvog pogleda.
@ao mi je {to tako dugo nisam na{la vremena da te bar jo{ jednom vidim, zagrlim, ~ujem tvoj glas.
Moja dobra du{o, `elim ti sve ljepote i dobra onoga svijeta, jer ih zaslu`uje{,
a tvojim najmilijim sabur.
INDIRA 4626-1tt
TU@NO SJE]ANJE
REFIK
JUSUFOVI]
1945.
NAFIJA JUSUFOVI],
ro|. ARSLANAGI]
1981.
ZUHRA
JUSUFOVI]
1953.
RAMIZ
JUSUFOVI]
1967.
BISERA
JUSUFOVI]
1979.
JUSUF
JUSUFOVI]
2004.
ZUHDIJA
JUSUFOVI]
2006.
PORODICA
4629-1tt
POSLJEDNJI SELAM
Velikom ~ovjeku
AMERU ]ENANOVI]U
KJKP „SARAJEVOGAS“ d.o.o. Sarajevo
4623-1tt
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 53
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom babi, puncu i dedi
FEHIMU KORMANU
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji: k}erka Tima, zet Refik, unu~ad Elmedina i Elmedin sa porodicama
035704
POVODOM IZNENADNOG PRESELJENJA
NA AHIRET NA[EG VELIKOG PRIJATELJA,
SARADNIKA I VELIKOG ^OVJEKA
AMERA ]ENANOVI]A
ISKRENO SUOSJE]AMO SA NJEGOVOM
PORODICOM I SARADNICIMA OP]INE ILID@A.
NEKA MU ALLAH D@.[. PODARI LIJEPI
D@ENNET I VJE^NI RAHMET.
PRIJATELJI I SARADNICI
Predsjedavaju}i OV-a Ilija{
Petar Ili}
Na~elnik Op}ine Ilija{
Nusret Ma{i}
Uposlenici Jedinstvenog organa uprave
Op}ine Ilija{
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju
FEHIMU KORMANU
od porodica Heri} i Bogilovi}
035705
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{e radne kolegice
FEHIMU KORMANU
Od uposlenika firme „Euroholz“ d.o.o. Sarajevo
035706
Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz 54
PLEMENITIH BOSANSKIH SPECIJALACA SJE]AMO SE
S DUBOKIM PO[TOVANJEM
I LJUBAVLJU
AHMESPAHI] HA[IM
ALISPAHI] FAHRUDIN
ASLANI ADNAN
BAJI] JANKO
BEHMEN SAMIR
BRANKOVI] BEHUDIN
BRANKOVI] FARUK
BU]A RA[ID
BUKVI] AMIR
CVJETKOV MARIO
^AU[EVI] NERMIN
^EHI] ERNESTO
^ELIK EDIN
]ATI] AHMED
D@AFEROVI] ZAHIR
D@EVLAN NERMIN
D@INDO NED@AD
\ULI] AMIR
FAZLAGI] AMIR
FAZLI] EMIR
FAZLI] SENAD
FILIPOVI] AJAS
FO^O MIRSAD
FRA[TO SEJAD
FRA[TO SEMIR
GAVRANOVI] EMIL
HAD@IBAJRI] SENAD
HAND@I] SENAD
HUSI] HAMO
IBRAHIMAGI] FAIK
JA[AREVI] BENJAMIN
KAPID@I] ADNAN
KARI] FIKRET
KARI] JASMIN
KOVA^EVI] DAMIR
KRIVO[I] MITHAT
KRUPI] AMIR
KRU[^ICA ALMIR
KUKULJAC NERMIN
KURTOVI] MUNIB
LAZI] SA[A
LEKI] HARIS
LEMO NASER
LEMO SENAD
LILI] KEMAL
LUKA^ RIFAT
MANDI] OZRENKO
MUHI] ADIS
MU[I] NED@AD
MUTABD@IJA DALIBOR
OMANOVI] ZIJAD
OSMANI KENAD
OSMOVI] ENES
PAND@I] EDIN
PA[I] ELVIR
PA[OVI] ROBERT
PELJTO MUHAMED
PELJTO NIHAD
PRA[EVI] SAKIB
PREPOLJAC ALIJA
PRNJAVORAC MIRSAD
RAI] ANTE
RA[ETA RATO
RA[IDKADI] ANES
RED@I] NERMIN
SAL^IN ZLATKO
SALIHOVI] NED@AD
[ABI] MUAMER
[ALJI] D@ENAN
[AMARLI] VINKO
[E]IBOVI] HARIS
[ILJEVI] JUNUZ
[KALJI] SAMIR
TADI] DRAGAN
TESKERED@I] SALAHUDIN
TOMI] MLADEN
TUFO DALILA
UGLJE[A HAZIM
U[ANOVI] EDIN
U[ANOVI] HAMED
U[TOVI] HARIS
„...JER SMRTI ZAPRAVO I NEMA,
I NEMA KRAJA,
SMR]U JE SAMO OBASJANA
STAZA USPONA OD GNIJEZDA
DO ZVIJEZDA.“
UDRU@ENJE VETERANA SPECIJALNE JEDINICE MUP-a R BiH
ODREDA POLICIJE „BOSNA“
N
SJE]ANJE
U utorak, 5. aprila, navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako je na ahiret preselila
na{a voljena mama
FATIMA (ro|. BE[I]) ALIJAGI]
5. 10. 2010 - 5. 4. 2011.
Voljena na{a Mama, Tvoj plemeniti lik zauvijek je u na{im srcima.
S du`nim po{tovanjem, vje~nom zahvalno{}u i beskrajnom ljubavlju
Tvoja djeca Mustafa i Semra sa porodicama 4439-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
VELIKOM ^OVJEKU, VIZIONARU I ISTINSKOM
PRIJATELJU ILID@ANSKOG OBRAZOVANJA
NA[EM NA^ELNIKU
AMERU ]ENANOVI]U
DIREKTOR, [KOLSKI ODBOR, VIJE]E RODITELJA I
UPOSLENICI „^ETVRTE OSNOVNE [KOLE“
ILID@A - HRASNICA
N
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 55
POSLJEDNJI SELAM
mom bratu
ALIJI
BRDARI]U
Neka mu Allah d`.{. po-
dari lijepi D`ennet.
Enes sa porodicom
4037-1nd`
Dana 5. 4. 2011. godine na-
vr{ava se punih 18 godina od
tvoje prerane smrti
HAJRA
ZUKO,
ro|. ^OHODAR
Postoji ljubav koju smrt ne pr-
ekida i tuga koju vrijeme ne li-
je~i. Samo oni koji su te voljeli
znaju kako je bez tebe `ivjeti.
Molimo Allaha d`.{. da ti po-
dari sve ljepote D`enneta.
Tvoji: suprug Asim, sin Alen,
Rasema i Mirnes ^au{evi}
4042-1nd
POSLJEDNJI
SELAM
mom bratu
ASIMU
KARDASI
Neka mu Allah d`.{. po-
dari lijepi D`ennet.
Sestra Atifa sa porodicom
4037-1nd`
IN MEMORIAM
Danas je dvije godine od kada je oti{ao u vje~nost na{ voljeni,
dobri i bri`ni suprug i tata
HASAN D@INI]
5. 4. 2009 - 5. 4. 2011.
Puno nam nedostaje{
Tvoje: Brana, Ko{tana i Romana
4618-1tt
IN MEMORIAM
HASAN D@INI]
5. 4. 2009 - 5. 4. 2011.
Mnogo nam nedostaje{
S ljubavlju i po{tovanjem,
K}i Ko{tana i zet Alen
4618-1tt
IN MEMORIAM
HASAN D@INI]
5. 4. 2009 - 5. 4. 2011.
Tata nedostaje{ mi
Tvoja Romana
4618-1tt
SJE]ANJE
NA NA[E DRAGE
SJE]ANJE
SALKO (IBRAHIMA)
[EHI]
5. 4. 2008 - 5. 4. 2011.
Postoji ljubav i po{tovanje koju smrt ne prekida i tuga
koju vrijeme ne lije~i.
Tvoji: k}erka Aida, sinovi Mahir i Haris sa svojim
porodicama
4563-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se 6. 4.
2011. navr{ava 7 dana od preseljenja na ahiret
MUSTAFE (AHMED)
NAZI^I]
Toga dana u 15 sati prou~it }e se
tevhid u Bakijskoj d`amiji.
Porodica
4599-1tt
SJE]ANJE
ASIM BEGTA[EVI]
Danas bi slavili tvoj ro|endan,
Tu`ni smo, jer nisi sa nama
Ponosni smo, jer smo te imali
Sretni smo, jer znamo da si u D`ennetu.
Zauvijek tvoji: supruga Zahida, k}i Amira, sin Ismet,
snaha Dina, unuci Dino i Adi, i Vahida ^ampara
4038-1nd`
Dana 5. aprila navr{ava se 21 godina od prerane smrti
na{eg dragog
HUSE ^AMPARA
Sa ljubavlju i po{tovanjem, ~uvat
}emo uspomenu na tvoj lik, dobrotu i
plemenitost.
Tvoji: supruga Vahida, k}erka Almedina sa porodicom,
sin Admir sa porodicom
4038-1nd`
SJE]ANJE
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se 15 godina
od kada je na ahiret preselila na{a dra-
ga majka, svekrva i nena
ALEMA ZLATI]
iz Gora`da
Draga Majko, bol nije u suzama i ri-
je~ima, bol je u na{im srcima gdje
ostaje{ uvijek voljena i nikad zaboravljena.
Tvoji: sin Mustafa, snaha Maida, unu~ad Emir, Selma,
Aida i Belma sa porodicama 3824-1nd`
NAILA VUGA, ro|.
SIJER^I]
5. 4. 2007 - 5. 4. 2011.
ADEM
VUGA
26. 12. 1982 - 5. 4. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem, mole}i Allah d`.{. da vam po-
dari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Porodica 4446-1tt
Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz 56
SJE]ANJE
Dana 5. 4. 2011. godine navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{e drage
MUNIRA VUK, ro|. TUCAK
Sa vje~nom ljubavlju i najljep{im uspomenama ~uvat }emo te u na{im srcima.
Tvoji najmiliji: suprug had`i Alija, k}erke Refija i Safija, sin Dino sa porodicama
4568-1tt
DANA 5. 4. 2011. GODINE OD RASTANKA SA NA[OM VOLJENOM MAJKOM
NAVR[AVA SE 6 MJESECI
FATA - FATKA JUSUPOVI], RO\. BEGOVI]
5. 10. 2010 - 5. 4. 2011.
DRAGA MAJKO, BILA SI NAM UZOR SVEGA [TO JE PO[TENO I LIJEPO.
BOL JE U SRCIMA GDJE ]E[ VJE^NO OSTATI VOLJENA I NIKAD
ZABORAVLJENA.
NEKA TI ALLAH D@.[. PODARI D@ENNET I VJE^ITI RAHMET.
TVOJ SIN IBRO I NEVJESTA ZEJNA 3871-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu radne kolegice
[ILJAK VOJISLAVU
Uposlenici firme TEKNOXGROUP BH d.o.o.
N
SJE]ANJE
E[REFA ^ERKEZ
5. 4. 2007 - 2011.
K}erka Vildana Finci sa porodicom
4928-1nd`
SJE]ANJE
E[REFA ^ERKEZ
5. 4. 2007 - 2011.
Ru{a i Sanita
4028-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg oca
MU[AN (BAJRE)
RO@AJAC
5. 4. 2001 - 5. 4. 2011.
Voljeni na{,
ne postoji utjeha ni zaborav, samo
beskrajna praznina i tuga.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima i biti dio najljep{ih
uspomena.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoj sin Zahid i snaha Sevda
4040-1nd`
SJE]ANJE
FERIDA HUSAKOVI], ro|. RED@I]
5. 4. 2009 - 5. 4. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Sestra Ismeta
4222-1tt
POSLJEDNJI SELAM
NA[EM DRAGOM NA^ELNIKU
AMERU ]ENANOVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet.
KOLEKTIV JU DRUGE OSNOVNE [KOLE ILID@A
N
POSLJEDNJI SELAM
NA^ELNIKU
AMERU ]ENANOVI]U
KOLEKTIV JU „TRE]A OSNOVNA [KOLA“ ILID@A
N
POSLJEDNJI POZDRAV
Velikom ~ovjeku i prijatelju
gosp. AMERU ]ENANOVI]U
KOLEKTIV FIRME „SAM-SHOP GROUP“ d.o.o. SARAJEVO
I DIREKTOR FUAD PEKMEZ
N
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 57
SJE]ANJE
na na{eg najdra`eg i jedinog oca
AVDO (IBRE) BOGDANI]
Tuga vremenom ne prolazi, ona mijenja svoj oblik i prelazi sa lica na du{u. Vrijeme ne
mo`e izbrisati na{u neizmjernu ljubav, ponos, po{tovanje i stalno sje}anje na tebe.
Uvijek }emo te ~uvati u na{im mislima i srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske ljepote.
Tvoji najmiliji: k}erka Elma i sin Aldin
4636-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Na~elniku Op}ine Ilid`a
AMER ]ENANOVI]
S po{tovanjem,
uposlenici kompanije ORBICO BiH
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
BADEMI
PRLJA^A
Zauvijek }e{ biti u na{im
srcima.
Tvoji: Filipovi} Mersiha,
Zeko, Izabela i Deni
No-035702
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
BADEMI
PRLJA^A
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: Omerovi} Midhat,
Ela, Amir, Nejra i Sanel sa
porodicom
Ni-035701
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
BADEMI
PRLJA^A
Tvoja dobrota, ljubav i
plemenitost kojom si
zra~ila bit }e utkana u sva
na{a sje}anja na tebe.
Tvoji: Omerovi} Ragib,
Nuna, Mirnes i Mirza sa
porodicom No-036300
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
dragom prijatelju i velikom ~ovjeku
NE^ELNIKU OP]INE ILID@A
AMERU ]ENANOVI]U
NA^ELNIK OP]INE HAD@I]I Hamdo Ejubovi} sa saradnicima
N
SJE]ANJE
na po{tovanog kolegu i dragog prijatelja
AMERA ]ENANOVI]A
Kolektiv JU Osnovne muzi~ke {kole Ilid`a i direktor Mehmed Bajraktarevi}
N
Danas, 5. aprila 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od preselje-
nja na ahiret na{e drage
BAKIRE HUSI], ro|. TRALJI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tevhid }e se prou~iti danas u 13.30 sati u d`amiji ^obanija.
O`alo{}ena porodica 4638-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom
DULETU
Hajro, @ika, Tanja, Hido, Omer Suad
Ahmo, Bajro, Aziz, Jasminka, Moca
Vejsil, Jota, Murat, Ismet 4053-1nd`
Dana 5. aprila 2011. navr{ava se 9 godina od smrti na{eg dragog
OMERA (BAKIRA) BA[I]A
Vrijeme ne}e izbrisati sje}anja na Tebe, niti ubla`iti bol i tugu za To-
bom dok postojimo.
Tvoji neutje{ni: supruga Munevera, k}erka Sanela, sin Samir, zet Adis,
unuci Sani i Benjamin
4052-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
HAJRUDIN
REBAC
1. 4. 1913 - 5. 8. 1990.
FATIMA
REBAC
5. 2. 1920 - 4. 4. 2008.
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njih.
Muhamed Rebac, Jasminka [ulenti} i Snje`ana Pirija sa
porodicama 400-1
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od preselje-
nja na ahiret
KANE MUSAGI],
ro|. \UGUM
iz Tomislav-grada
Tvoju neograni~enu dobrotu i ple-
menitost vje~no pamtimo.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Tvoji najmiliji: suprug Muharem - Harko,
k}erka Mersija sa djecom, zet Alen, bra}a i sestre
4632-1tt
SAFET TUCO
Godina je pro{la, a sje}anje na tebe ostaju. U na{im
srcima vje~no voljen, u mislima nikad zaboravljen.
Hvala ti za sve godine sre}e i radosti. Sa ljubavlju te
~uvamo od zaborava.
Tvoji: Imad, Lejla i Zlatan
4057-1nd`
Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz 58
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju
AMERU ]ENANOVI]U
Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet, a tvojoj porodici sabur.
Berilo Zejnil sa porodicom
4631-1tt
POSLJEDNJI SELAM
AMERU ]ENANOVI]U
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet, a tvojoj porodici sabur.
Direktor KJP „Sarajevo-{ume“ d.o.o. Sarajevo
sa uposlenicima.
4630-1tt
POSLJEDNJI SELAM
AMER ]ENANOVI]
Na{em dragom na~elniku, prije svega prijatelju
i saradniku.
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU
STANOVA
N
POSLJEDNJI SELAM
VELIKOM ^OVJEKU, DRAGOM
PRIJATELJU I KOLEGI
AMER ]ENANOVI]
KOLEKTIV ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA
KANTONA SARAJEVO
N
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog kolegu
ENESA KO[ARI]A
(3. 10. 10 - 3. 4. 11)
S po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoje: Koleginice i kolege iz Sektora Kontrole prihoda.
4635-1tt
Dana 5. 4. 2011. godine navr{avaju se 2 godine od smrti
na{eg dragog
NED@AD HUKI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet.
Bra}a i sestre
406-1tz
SJE]ANJE
AVDO BOGDANI]
5. 4. 2007 - 5. 4. 2011.
Uvijek }e{ biti u na{im mislima i
mnogo nam nedostajati.
Tvoji prijatelji: Adisa, Hazema i Nermin
400-1tz
MINA (D@EVAD)
ABAZOVI]
1985 - 2007.
Draga Min~e,
Vrijeme koje prolazi nije
izbrisalo sje}anje.
Amid`a Seno, strina
Jasna, Tarik, Vildana sa
porodicom
91-1tr
Dana 5. 4. 2011. godine
navr{avaju se dvije godine
od kada je na ahiret prese-
lio na{ babo, punac i dedo
HALIL (RE[ID)
MURATOVI]
Tvoj lik i dobrota vje~no
}e `ivjeti u na{im srcima,
pamtimo te po dobru.
Neka Ti dragi Allah d`.{.
otvori dobrote D`enneta.
Tvoji: Fatima, Re{ad,
D`enita, D`ejla
i nana Fata 4047-1nd`
Dana 5. 4. 2011. navr{ava
se 19 godina od smrti
na{eg dragog oca, punca i
dede
SALKO
(]OSO)
NARGALI]
Tvoji: k}erka Amra, zet
Semir i unuk Said
4055-1nd`
Dana 3. 4. 2011. godine navr{ila se godina dana otkako je
preselio na ahiret na{ dragi sin, suprug i otac
MIRSAD MUSLI]
Vrijeme koje prolazi nikada nam
ne}e donijeti utjehu, niti izbrisati
sje}anja na ljubav i dobrotu za koju
smo ti neizmjerno zahvalni.
Upu}ujemo dovu Allahu d`.{. da ti
podari lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Tvoji: otac Sejfo, majka Had`ira, supruga Dina,
sin Sanel i k}erka Selma
4637-1tt
Dana 5. 4. 2011. godine
navr{ava se 10 godina od
preseljenja na ahiret moje
drage daj|ince
FATIME ^ENGI]
(ro|. OSMANAGI])
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Tvoja zaovi{na: Had`i
Duda, Had`ija Hamo,
Mubera i Mustafa
4624-1tt
Dana 5. 4. 2011. navr{ava
se 40 tu`nih dana otkako
nas je napustila na{a draga
BAKIRA HUSI]
Vrijeme prolazi ali tuga i
bol ostaje u na{im srcima.
Dok `ivimo `ivjet }e{ i ti.
Neka ti Allah d`.{. podari
D`ennet i d`ennetske lje-
pote.
Tvoja: Mejra i Amira
4048-1nd`
Dana 3. 4. 2011. navr{ila se
godina dana otkako je pre-
selio na ahiret na{ dragi
MIRSAD MUSLI]
Ostat }e{ voljen, po{tovan
i nikad zaboravljen.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Punica Dika
i {ura Hamed
4637-1tt
Dana 3. 4. 2011. navr{ila
se godina otkako je prese-
lio na ahiret na{ dragi
MIRSAD MUSLI]
S ponosom i zahvalno{}u
~uvat }emo uspomenu na
tebe.
Molimo Allaha d`.{. da ti
podari sve D`ennetske lje-
pote.
Bad`o Ibro i svastika Mir-
sada sa djecom Irnadom i
Medinom 4637-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
ocu na{eg kolege Edisa
ENES MUTAP^I]
Porodici izra`avamo na{e iskreno
saosje}anje i o`alo{}enost povodom
iznenadne smrti oca.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Kolege sa posla Trezner, ^av~i}, Novak, Lepir, Gradi{i},
Govedarica, ^avrk, Tahirovi}, Imamovi}, Risti}, Jurko-
vi}, Bakaran, Mla|enovi}, Bulbul, Bogaljevi}, D`anko i
Bilal
4633-1tt
Dana 5. 4. 2011. navr{ava
se 1 godina dana otkako je
preselio na ahiret na{ otac
i suprug
ZAJIM (EMIN)
OMEROVI]
Tvoji najmiliji
4046-1nd`
POSLJEDNJI
SELAM
ENES
MUTAP^I]
Od Amira, Merise,
Ajdina i Adne
4634-1tt
ARIFA BE[I],
ro|. BAJRI]
Dana 5. 4. 2011. navr{avaju se
3 godine tu`ne od kada je na{a
majka, nana preselila na ahir-
et. Molimo Uzvi{enog Allaha
d`.{. da ti podari d`ennetske
ljepote.
Tvoji: sinovi Arif, Sead, Se-
nad, Amir, Tahir, Sadik, Ad-
mir, snahe Medina, Zoja, Al-
ma i unu~ad
4058-1nd`
ALMIR (IBRAHIM)
OSMANOVI]
tri tu`ne nezaboravljene godine
2008 - 2011
Negdje duboko u nama uvijek
postoji tuga za koju niko ne
zna, koju krijemo kao kap rose
na dlan, za koju se molimo, jo{
uvijek sam tu gdje sam te no}i
zarobljena u sje}anjima ostala.
Tako je sve tu`no bez tebe, ta-
ko mi tuga srce jede.
Nedostaje{ mi.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri sve d`ennetske ljepote.
Vole te tvoje k}erke Ajla, Dali-
ja i supruga Elma 4079-1nd`
Navr{ilo se ~etrdeset dana od
smrti na{e drage majke, puni-
ce, nene
FATA (OSMANA)
GADARA, ro|.
MUSTAFI]
1922 - 2011.
Molimo Uzvi{enog Allaha
d`.{. da ti podari D`ennet.
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji: k}erka Duda, zet Mujo
Habul, unuci Maid i Aid
404-1mo
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 59
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
SELMI (ro|. BE[LAGI])
HAD@INURBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem trajno }e
`ivjeti sje}anje na tebe kod tvojih
najmilijih.
Brat Ahmed, snaha Fatima, brati} Muris sa suprugom
Muneverom i djecom Emirom, Eminom, Nerminom i
Nerminom, brati~na Aziza sa suprugom Naserom
i sinom Kenanom 411-1tz
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
SELMI (ro|. BE[LAGI])
HAD@INURBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem trajno }e `ivjeti sje}anje
na tebe kod tvojih najmilijih.
Brat Asim, snaha Nedreta, brati~na Jasmina sa suprugom
Nihadom i sinom Emirom, brati~na Aida sa suprugom
Enisom
410-1tz
POSLJEDNJI SELAM
ocu na{eg kuma
D@EVAD (HAZIM)
HALILOVI]
Porodica [abani}
4071-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
DU[KO ^AND@UKOVSKI
Na{em dragom prijatelju i neka mu je
laka zemlja.
Familija Seni~ak i Rizvanovi}
4073-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
velikom prijatelju
DU[KO (RISTO)
^AND@UKOVSKI
Od porodice Agi}: ^aba, Nura, Aida, Adis i Aida
4065-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
SELMI (ro|. BE[LAGI])
HAD@INURBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem trajno }e `ivjeti sje}anje na te-
be kod tvojih najmilijih.
Brat Izet, snaha Sajma, brati~na Alma sa suprugom
Jasminom i djecom Asmirom i Ajlom
412-1tz
SJE]ANJE
Dana 5. 4. 2011. godine navr{ila se
godina od smrti
RA[IDA - RA[E
(MUSTAFA)
HASANBEGOVI]A
Dragi Ra{ko,
kora~am uspravno i sa ponosom ~uvam tvoj plemeniti
lik.
Sin Zlatan sa porodicom i svastika Zlata
Dana 5. 4. u 15 sati posjetit }emo tvoj grob. 4649-1tt
SJE]ANJE
had`i KASIM (ALIJE)
GUDI]
2001 - 2011.
Po dobru }u te pamtiti, s ljubavlju i
po{tovanjem spominjati i ~uvati uspomenu na tebe.
Tvoja unuka Ajla
405-1mo
Drugog - 2. aprila 2011. godine navr{ava se {est mjeseci kako je
preselila na ahiret na{a majka, nana i pranana
NURIJA (MAHMUT)
HASANBEGOVI], ro|.
]ERIMAGI]
Sa ljubavi i po{tovanjem ~uvamo uspomenu
na njenu dobrotu i plemenitost. Iako vrije-
me prolazi, ljubav ostaje. Vje~no u na{im sr-
cima i du{i, mislima molimo dragog Allaha
d`.{. da joj podari vje~ni rahmet i lijepi
D`ennet.
O`alo{}eni: k}i Mila, unuka Jasmina, unuk Jasmin i praunuk
Eman 4648-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
D@EVAD (HAZIM)
HALILOVI]
Ponosni smo {to si bio dio na{e porodice a tvoj lik i
plemenitost nikada ne}e oti}i u zaborav.
Tvoji: Kova~evi} Ned`ib, Refija i Nedim
4067-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
na{oj dragoj
SELMI (ro|. BE[LAGI])
HAD@INURBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem trajno }e
`ivjeti sje}anje na tebe kod tvojih
najmilijih.
Suprug Ibrahim, sinovi Sejfudin i Said, snahe Halida i
Mirela, unu~ad Amer, Azra, Emina i Tarik
Ispra}aj }e se obaviti danas, u 16.00 sati, ispred Kome-
morativnog centra u Tuzli.
409-1tz
SJE]ANJE
OMER (OSMANA) ^OLI]
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo
uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: k}erke Saja, Hava, snaha Arna
sa porodicama
4651-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
Na{em na~elniku
AMERU ]ENANOVI]U
Porodica Mo}evi} i Kolektiv firme Autoagent doo -
Ilid`a
4063-1nd`
Dana 5. 4. 2011. je dvije godine kako
je preselio na ahiret moj babo
HALIL (RE[ID)
MURATOVI]
5. 4. 2009 - 5. 4. 2011.
Kako dani prolaze, sje}anje na tebe
sve mi vi{e dolaze. Nedostaje{ mi
mnogo! Allahu moj, podari lijepi
D`ennet mom najboljem roditelju.
K}erka Zuhra, zet Fahro, unuci Adnan i Amer
Osmanovi}, supruga Fata Muratovi} 4644-1tt
POSLJEDNJI SELAM
suprugu, ocu i velikom borcu
za pravdu
D@EVAD (HAZIM)
HALILOVI]
Tvoji: supruga Ramiza i sinovi Semir i Mirza
4071-1nd`
TU@NO
SJE]ANJE
na na{e
najdra`e
HALIL TRNOVAC
4. 4. 2005.
D@ENITA TRNOVAC
26. 2. 2002.
Vje~no o`alo{}ena porodica!
402-1mo
Danas, 5. 4. 2011. godine navr{ava se sedam dana otkako
je preselila na ahiret na{a
had`i [EMSA (FERHAT)
\ONKO, ro|. DELALI]
Zahvalni smo ti za svu ljubav i do-
brotu koju si nam nesebi~no
pru`ala.
Srcem molimo dragog Allaha d`.{.
da tvojoj plemenitoj du{i podari sve
d`ennetske ljepote.
Tevhid }e se prou~iti istog dana (utorak) u ku}i rahmetli-
je u ul. Pogledine br. 47 u 15.00 ~asova.
O@ALO[]ENA PORODICA
4639-1tt
SPOMEN
HASAN D@INI]
5. 4. 2009 - 5. 4. 2011.
Tvoj plemeniti lik `ivi u na{im `ivotima.
Tvoji: brat Alija i sestre D`evada i Samija sa Azrom
i Jasminom
Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz 60
U utorak 5. aprila 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih
dana otkako je obavljena d`enaza na{em dragom
i dobrom
EDINU (RAME)
ARNAUTOVI]U
Neka Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i rahmet njegovoj pleme-
nitoj du{i.
S ljubavlju i tugom amid`a Numo i amid`inica Hatema
4528-1tt
POSLJEDNJI SELAM
penzioneru na{eg kolektiva
RAMO ^AU[EVI]
Sindika - KJKP „Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo
4608-1tt
Petog aprila 2011. navr{ava se 19 godina od prerane
smrti na{eg dragog sina i brata
JASMINA (ASIMA)
KADI]A
Vrijeme koje prolazi potvr|uje bo-
lnu istinu da smo te zauvijek izgu-
bili, ali ne}e donijeti zaborav na
tvoju dobrotu i plemeniti lik. @ivjet
}e{ vje~no u srcima onih koji su te
voljeli, jer si bio i ostat }e{ na{ po-
nos.
Neka je rahmet tvojoj du{i.
Tvoji: otac Asim, sestra Jasmina, zet Fahrudin i sestri~ne
D`eneta i D`enana 4616-1tt
Dana 5. 4. 2011. godine navr{ava se godina dana kako je
preselila na ahiret na{a draga
ZAHIDA (DIKA) BE^I]
Lahko je bilo voljeti te, te{ko izgubiti,
a jo{ te`e bez tebe `ivjeti.
^uvamo uspomenu na tebe i molimo
Allaha da ti podari lijepi D`ennet.
Tvoji najmiliji sin Rusmir, \ana, Sa-
njin, Deniza
Prou~it }e se hatma dova i jasin
4614-1tt
[EMSA \ONKO
Dragoj majki, svekrvi, nani i pranani
[aban, Nad`a, Enisa, Ermin, Edo, Arabela i Ajla
4613-1tt
Dana 5. 4. 2011. godine navr{avaju se
52 dana otkako je preselila na ahiret
na{a draga
JASMINA (HAMDE) HE]E
Od tog dana pa sve do danas nismo
dali da ode{ iz na{ih misli i na{ih sr-
ca. U njima ima{ uvijek svoje mjesto.
Smrt je vje~na a bol je vje~na. Da je
moja ljubav mogla da te sa~uva `ivjela
bi vje~no.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoja mama Sulejma Kahriman, brat Jasko, brati}
Adnan He}o 4574-1tt
SJE]ANJE
Petog aprila 2011. godine
navr{avaju se dvije godine
od kada vi{e nije sa nama
na{a draga majka
JOLANDA
NIN^EVI]
S tugom i ljubavlju njen
sin Slavko - Mi{o Mika-
novi}, k}erka Dubravka
Imamovi} i snaha Sadeta
4609-1tt
Dana 5. 4. 2011. godine
navr{ava se (1) godina od
kada je preselila na ahiret
na{a
ZAHIDA (ALIJA)
BE^I]
S velikom ljubavlju i po-
nosom ~uvat }emo te u
na{im srcima.
O`alo{}eni: sinovi Kemal
i Rusmir, snahe Fatima i
\ana, unuci Benjamin,
Sanjin, unuke Irma i
Deniza
4615-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragoj sestri
BADEMI
PRLJA^A
Puno, puno mi nedostaje{.
Uvijek }u te se rado
sje}ati i nositi u svom sr-
cu.
Tvoj brat Esed, snaha
Vahida, k}erka Muamera i
sin Selvedin
4604-1tt
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se sedam dana od prerane smrti na{eg dragog i volje-
nog Oca, Supruga, Djeda, Brata...
Dani prolaze, a sje}anja na tebe ostaju. U na{im srcima vje~no voljen, u mislima
nikad zaboravljen.
IZUDIN - [ICKO (IBRAHIM) OSMANHOD@I]
26. 4. 1950. - 29. 3. 2011.
Gra~anica
Dragi na{ Babo, Mu`u, Djede, Brate, ostavio si nas sa tugom u na{im srcima ali
i prelijepim sje}anjem na vrijeme provedeno sa tobom.
Tebe nema ali tvoje mjesto u na{im srcima uvijek }e biti zape~a}eno najljep{im uspomenama i sje}an-
jem na zajedni~ke trenutke provedne sa tobom.
Neka ti je vje~ni rahmet i lahka zemlja Bosanska.
Tvoj sin Ibro, supruga Azijada, unuka Ferida, snahe Azra i Denisa, te ostala mnogobrojna rodbina, pr-
ijatelji i kom{ije PTT
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se 19 godina otkako je preselila na ahiret
na{a voljena
SUADA DILBEROVI]
1968 - 1992.
Godine prolaze ali bol i uspomene ostaju vje~no.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote i ra-
hmet tvojoj du{i.
Uvijek u na{im srcima i mislima.
Tvoji mama, tata i sestre 4622-1tt
EDINA PETERS
Petog aprila ti je ro|endan
nisi sa nama al si uvijek u na{im sr-
cima.
Nikada te ne}emo zaboraviti.
MAJKA D@ULA, BRAT SAMIR - UKI - GROF
4617-1tt
SJE]ANJE
JASMINA
(HAMDE) HE]O
zvana SEKA
Najdra`a na{a Seko dani su
bez tebe pusto{ kome kraja
nema.
Svoj kratki `ivot si `ivjela tiho
i tako oti{la.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet.
Tvoj dajd`a Sejo Kahriman sa
porodicom
4574-1tt
SJE]ANJE
JASMINA HE]O
Draga moja Seko,
sada kad si gore molim te da
nas gleda{. Prije ili poslije i ja
}u biti stanovnik neba i bit
}emo skupa ko u stara vreme-
na a do tad si mi u srcu, dio
mene koji trebam.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri lijepi D`ennet.
Tvoja nana Sumbulka Kahri-
man, tetak Milorad sa porodi-
com Ze~evi} i dedo Sejad Mecan
4574-1tt
JASMINA
(HAMDO) HE]O
JACA
@ivjela si u nadi, `rtvovala si
se za nas. I{~ekivanje je gore
od same smrti, sunce moje
~ekaj me na nebu, kad nisi
mogla na zemlji!!!
Jedno drugom smo bili sve i
znaj da tvoj Barba stalno sta-
lno misli na tebe!!!
Dok `ivim ja `ivjeti }e{ i ti
vjeruj mi!!!
Zauvijek tvoj - Ko~i} Enes -
BARBA 4574-1tt
Dana 3. 4. 2011. navr{ila se godina
dana otkad nije sa nama
MIRSAD MUSLI]
S dubokim po{tovanjem ostaje{ u
na{im sje}anjima.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoj Mirza Toka~a i njegova porodica
4621-1tt
SJE]ANJE
na na{u dragu
NAILU VUGA, ro|.
SIJER^I]
5. 4. 2007 - 5. 4. 2011.
S puno ljubavi i lijepim
sje}anjem na Tebe, ~uvamo
TE u na{im srcima.
Neka je vje~ni rahmet Tvojoj
plemenitoj du{i.
S po{tovanjem,
Tvoji Sena i Vendi sa djecom
4543-1tt
Dana 5. aprila navr{avaju
se ~etiri godine od smrti
na{e drage majke
NAILA VUGA (ro|.
SIJERI^I])
Draga majka, s ljubavlju i
po{tovanjem ~uvamo
uspomene na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet.
Unuka Jasmina Biki}, sa
suprugom Muhamedom i
sinom Hamzom Biki}
4029-1nd`
„Danas se navr{ava 40
dana otkako nas je napu-
stio na{ voljeni
HAMDIJA (NIAZ)
ALIKADI]
Neka mu Allah d`.{. po-
dari lijepi D`ennet i veli-
ki rahmet.
Zauvijek }e{ nam biti u
na{im srcima.
O`alo{}ena porodica“
PTT
RASEMA
HAD@IMUSI], ro|.
VARATANOVI]
1988 - 2011.
AVDO
HAD@IMUSI]
1943 - 2011.
Draga majko, dragi o~e!
Mnogo mi nedostajete!
Nek Vam dragi Allah podari lijepi D`ennet.
Voli Vas Va{ sin Alija i k}i Hidajeta 4547-1tt
Dana 5. 4. 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je preselio
na ahiret na{ dragi brat
ABDULAH HAD@IAHMETOVI]
iz Gora`da
Bra}a Hamid i Amir sa porodicama
210-1go
Dana 5. 4. 2011. godine navr{ava se 40 dana od
preseljenja na ahiret na{eg dragog
HAMED (MU[ANA)
PIND@O
Neka mu dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Isti dan }e (iza ak{am namaza) biti poklonjeni jasini u
ku}i rahmetlije u Tu{ilima.
O`alo{}ena porodica
4072-1nd`
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 61
POSLJEDNJI SELAM
Velikom ~ovjeku
AMERU ]ENANOVI]U
Na~elniku Op}ine Ilid`a
Kolektiv firme „UNIGRADNJA“ DD - Sarajevo
N
Danas se navr{ava 7 dana punih bola i tuge zbog odlaska na{eg dragog
DINE
Tvoj vedri lik i {iroko srce }e vje~no ostati u na{em sje}anju.
D`emo, Ado, Nermina, Sanela, Alen, Selma i Alma
4082-1nd`
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkako nije vi{e sa nama na{ dragi
EDIN ARNAUTOVI]
Rije~ima nije mogu}e opisati bol i nevjericu da si oti{ao.
Tvoji: tetka Beba i tetak Fadil
4082-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
dragom prijatelju
IBRAHIM HAD@I]
Ostat }e{ u na{im najljep{im uspomenama.
Kara~i} Nusret i Meliha sa porodicom
N
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju i saborcu
IBRAHIMU HAD@I]U
Veterani odreda policije „BOSNA“
4657-1tt
Dana 5. 4. 2011. navr{avaju se dvije tu`ne
godine od smrti na{eg dragog i voljenog
supruga, babe, dede i punca
HALILA (RE[IDA)
MURATOVI]
Vrijeme prolazi, a bol i tuga u na{im srci-
ma ostaje.
S ljubavlju i po{tovanjem, pamtit }emo te po dobroti i bogatstvu
du{e koju si imao.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Fata, k}erka Faza, unuci Semir i Halid i zet
D`emal Kari}
4084-1nd`
SJE]ANJE
Dana 5. 4. 2011. godine navr{ava se 5 godina otkako nije
sa nama na{ dragi
SAFET (JUSUFA)
]EHAJI]
iz Bos. Krupe
Bol nije u suzama ni u rije~ima, bol
je u na{im srcima gdje }e{ ostati za-
uvijek voljen i nikada zaboravljen.
Nedostaje{ nam. Tvoja supruga Hida, sin Jusuf, k}erke
Jasmina i Aida, zetovi Samir i Edin i tvoji unuci Nedim,
Ajdin i Faris 4085-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV
OCU NA[EG ZAMJENIKA DIREKTORA
MIJO ^OBANOV
OD KOLEKTIVA KANCELARIJE ZA VETERINARSTVO BiH
N
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom zetu
ALIJA (SELIM)
TRE[NJO
Nek ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Od {ure ^omor Ahmeta,
Rahe, Mirele, Alena i
Amara
4060-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom bratu, {uri i
dajd`i
ENES (\ULBO)
MUTAP^I]
Neka te dove prate na putu
d`ennetskome. I molimo
Allaha d`.{. da tvojoj plemeni-
toj du{i podari lijepi D`ennet.
Od porodice Zeba: sestra [ev-
ka, zet Mustafa, Elmir, Samra,
Enida i Emel
4074-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
ALIJI (SELIM)
TRE[NJO
Bio si nam uzor u svemu {to je
po{teno, plemenito i lijepo. S
ljubavlju i ponosom ~uvat
}emo uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. poda-
ri sve d`ennetske ljepote i
vje~ni rahmet.
Porodica Tre{njo: Smajo,
Nurija, \ana i Adisa sa poro-
dicama 4081-1nd`
Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz 62
Dana 5. 4. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti
na{eg dragog oca i zeta
D@EVAD (OMER)
MUKA^A
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu po-
dari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Mediha, k}erka Azra,
sin Omer, punac Alija i punica Zekija
Tevhid }e se prou~iti u utorak, 5. 4. 2011. u 20.20 sati
prije jacije namaza u d`amiji Plo~ari polje. PTT
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom saradniku
DU[KO ^AND@UKOVSKI
Kolektiv Crvenog kri`a Kantona Sarajevo
N
Dana 5. 4. 2011. godine navr{avaju se 3 godine od smrti
mog dragog prijatelja
ALMIR OSMANOVI] -
PRIKA
Tvoja prerana smrt ostavila je veliku tugu i
bol u mom srcu. Bio si jaka li~nost i iskren
prijatelj kojeg sam jako volio i cijenio i ko-
jeg nikad zaboraviti ne}u.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`en-
net i vje~ni rahmet.
Tvoj drug Emir Alispahi} 4056-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
mom dragom ocu
ALIJA (SELIM)
TRE[NJO
Neka ti dragi Allah podari
lijepi D`ennet.
Od tvoje k}erke Nure,
zeta Alije i unuka Nedima
4060-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj Ham{i
HAMIDA BOR^AK
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Almas, Ziza, Rasim, Vahida, Anis i Alem 4075-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
suprugu i ocu
ALIJA (SELIM)
TRE[NJO
Neka ti dragi Allah podari
d`ennetske ljepote.
Supruga Hata
i sin Muhidin
4060-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
draga majko
HAMIDA BOR^AK
S ljubavlju koju smrt ne prekida, tugom koju vrijeme ne
lije~i, sa zahvalno{}u {to smo te imali, `ivjet }e{ vje~no u
na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari vje~ni D`ennet.
Tvoj sin Haris, snaha Safeta, unu~ad Adna i Adin
4062-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
jedinoj i nikad nepre`aljenoj majci
HAMIDA BOR^AK
Draga majko, oti{la si prerano i
iznenada, jo{ sam te trebala ali }u nastaviti raditi po{teno
kao {to si me nau~ila. Neka ti Uzvi{eni Allah podari sve
d`ennetske ljepote jer si to zaslu`ila.
Vje~no o`alo{}ena: k}erka Sabina i unu~ad Dalila
i Muhamed
4062-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci, punici i nani
HAMIDA BOR^AK
Draga majko...
Utjehe nema, a zaborav ne po-
stoji kao ni melem koji }e zali-
je~iti ranu i smanjiti bol u
mom srcu.
Postoji samo ljubav vje~na ko-
ju ni smrt ne prekida i koja }e
~uvati tvoj plemeniti lik od
zaborava.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`ennet, a tvojoj dobroj
du{i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: k}erka Ner-
mina, zet Edin i unuk Mirza
4062-1nd`
IZET (NURAGA)
OMEROVI]
5. 4. 2010 - 5. 4. 2011.
Dragi baba, pro{la je cijela godina
kako nisi sa nama, kako nisi u{ao u
svoju ku}u, sjeo na svoj krevet. Fa-
li{ nam toliko da nas boli i du{a i
tijelo, i bol nije ni malo manji ne-
go je vremenom ja~i. Nekada mi-
slim da }emo se probuditi iz ovog
ru`nog sna, da je to samo no}na
mora, ali nije tako. Sada samo
mo`emo moliti dragog Allaha da ti
da lijepi D`ennet i d`ennetske lje-
pote. Odmaraj se i pazi na nas kao
{to si i do sada radio.
Vole te tvoja Niska, Daco, Samra,
Elvisa, Ne}ko, Zlatokosa, Mikari-
ca i Emko 393-1tz
SJE]ANJE
na na{u voljenu nanu
had`i [EMSA \ONKO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari li-
jepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Snaha Fadila, unuci Ilderina i Adem, snaha Ajla,
praunuci Ibrahim i Muhamed 4652-1tt
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg radnog kolege
IZETA (NURAGA) OMEROVI]
Ima ne{to u dobrim ljudima {to nikad ne umire, oni su jaki i poslije
smrti i ostavljaju trag koji se ne mo`e izbrisati. Neka ti je vje~ni ra-
hmet du{i.
Tvoje radne kolege: Mehmed, Spasoje, Tasim, Bo`o, Mustafa, Ferhat, Mario, Senad,
Ibro, [aha, Ferid, Vekaz i Azur
402-1tz
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se 19 godina od smrti
KIMETE BUZOKU
5. 4. 1992 - 2011.
I 19 godina pro|e bez na{e drage mame. Pamtimo
nje`nost ruke njene! Onaj kome majka `ivi nikada ne
zna {to je zima, nije sretan ko je bogat ve} ko majku
„`ivu“ ima! Majka nikada ne umire, ve} zalazi kao sunce,
pa u snove nama do|e.
^uvat }emo te u svojim du{ama sve dok kucaju na{a srca!
PORODICE - BUZOKU I SIMI] 4628-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj
SEVLIJA DURI]
ro|. [EHOVI]
Vrijeme ne}e izbrisati sje}anje
na tebe. S ljubavlju }emo te se
sje}ati i moliti Uzvi{enog
Allaha d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja majka Hafa, brat Selvir,
snaha Jasmina, brati~na Ner-
mina i brati} Nedim
4078-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom babu,
puncu i dedu
MUJO (MEHO)
BIJELONJA
Da ti dragi Allah d`.{. po-
dari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Tvoji: k}erka Zlatka, zet
Hajrudin i unuk Ismet
4044-1nd`
Sa `alo{}u, bolom i tugom javljamo rodbini, prijateljima i pozna-
nicima da je na{ dragi
OSMAN (MEHMEDALIJA)
HRNJI]
U nedjelju 3. aprila 2011. godine preselio
na ahiret u 52. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak 5. aprila
2011. godine u 16.40 sati (poslije ikindije
namaza) ispred Kur{umlije d`amije, a
ukop }e se obaviti na mezarju „Donji Orso-
povac“ u Maglaju.
O@ALO[]ENI: otac Mehmedalija sa suprugom, brat Eniz, se-
stre Nermina, Edina, Merdina sa porodicama, zetovi, brati}i, se-
stri}i, {ura Ragib sa porodicom, porodice: Hrnji}, Mehinagi},
Kudra, Niki}, ^ami}, Bradari}, Fazli}, Jusufovi}, Huski} te osta-
la mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji PTT
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se 6
tu`nih mjeseci otkad je preselio na
ahiret na{ dragi
ADMIR (METKO)
BJELAK
Samo mi koji smo te voljeli znamo
kako je bez tebe. Tuga ne prestaje a
ponos {to smo te imali zauvijek
ostaje.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Otac Metko, majka Muniba, brat Almir, sestra Admira i
snaha Elma
4658.1tt
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se 6 mjeseci tuge i praznine od
smrti na{eg dragog Ade
ADMIR (METKO)
BJELAK
Vrijeme koje prolazi nikada ne}e
izbrisati sje}anje, niti donijeti zabo-
rav onima koji te iskreno i najvi{e
vole.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoj amid`a Hasib s porodicom
4659-1tt
Dana 5. 4. 2011. navr{ava se 6 tu`nih
mjeseci otkako nije s nama na{ dragi
ADMIR (METKO)
BJELAK
Svakim danom nam sve vi{e nedo-
staje{ i jo{ uvijek nemamo rije~i da
izrazimo bol i prazninu koju
osje}amo nakon tvog odlaska. Imao
si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas, zauvi-
jek }e{ ostati u na{im srcima jer voljeni nikad ne umiru.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni ra-
hmet.
Od tetke Samije s djecom Irme, Almira i Adina 4659-1tt
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SELIM (ELEZ) KURTANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 4. 4. 2011. godine u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. 4. 2011. godine u 17.00 sati na mezarju Hambi-
na Carina - [iroka~a.
O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Sulejman - Nuradin, Nazif i Numan,
k}erka Aji{a, snahe Senija, Sabaheta, Mera i Erna, zetovi Hasan i Omer, unu~ad
Muris, Mirnes, Almira, Almir, Jasmin, Ajla, Emir, Haris, Tarik, Anisa i Amina,
brat Spaho i nevjesta Zurifa sa porodicama, sestre Zulfija i Had`ira sa porodica-
ma, te porodice: Kurtanovi}, Hod`i}, Turkovi}, Vejsilovi}, Camovi}, Daci}, Ta-
hirovi}, Halilagi}, Brkan, Milatovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
Dnevni avaz utorak, 5. april/travanj 2011. 63
Tu`nim i `alosnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je prestalo da kuca najtoplije srce koje smo ikad imali
SENIJA (ro|. ATI]) MEHMEDAGI]
preselila na ahiret 3. aprila 2011. godine u 11.45 sati u 75. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred [arene d`amije u utorak 5. aprila 2011. godine, (02. D`umade-l-ula 1432 h.g.) u 12.30 h, a ukop na mezarju Tu{anj.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: k}erke Indira i Azra, zet Suad Had`iosmanovi}, unuke Maida i Amra, sestre Alija i Rabija - Beba, zetovi Jovanovi} Predrag i Kari} Suljo, sestri~ne Tanja, Biljana i
Aj{a, sestri}i Gora i Zlatan, porodice: Mehmedagi}, Ati}, Sinanagi}, Had`iosmanovi}, ^engi}, D`anovi}, Ali}, Kari}, Jovanovi}, ^apelj, Pavi}, Memi{evi}, Nali}, Fizovi}, Ponjavi},
Brki}, Zahirovi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti po povratku sa mezarja u [arenoj d`amiji. 407-1tz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
FEHIM (OMER) KORMAN
preselio na ahiret u ponedjeljak, 4. aprila 2011. godine, u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. aprila 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Budaci - Han Stjenice.
Prijevoz obezbije|en sa terminala na Ilid`i u 11.30 sati sa zaustavljanjem ispred Vije}nice, do mezarja i nazad.
O@ALO[]ENI: supruga Dika, k}erka Tima, zet Refik, snahe Azemina, unu~ad Elmedina, Elmedin i Mersad, zet Senad, snaha Mersiha, praunu~ad, bra}a Mustafa i Be}ir, sestre Biba
i Fehima, snahe Bija i Pa{a, zetovi Mustafa i Emir, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastika Behka sa djecom, te porodice Korman, Arnautovi}, Gili}, Nik{i}, Bulbul, Had`iali},
Selimovi}, Selimbegovi}, Briga, Heri}, Kustura, Bogilovi}, Omerbegovi}, Zejnilovi}, [ahinovi}, Kapo, Agi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno.
Ku}a `alosti: Olovska br. 1. 035703
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
ALIJA (MUJO) BRDARI]
preselio na ahiret u nedjelju, 3. aprila 2011. godine, u 77. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. aprila 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Ravne Bakije.
O@ALO[]ENI: supruga [efika, sin Hikmet, k}erka Aida, snaha Aida, zet Omer, unu~adi Merima, Admir, Aldin i Adis, brat Enes, sestre Fehma i Sabira, brati}i i sestri}i Samra, Enisa, Amir, Damir, Benjamin,
Jasna, Nifica, Izudin, Senad, Senada, Sutko, Elma, Ferid, Masa, Minka i Nura, jetrve Atifa, Esma i Sakiba, {ure [efik i Muhamed, svastike Kasema, Halima i Advija, te porodice Brdari}, Goro, Pleho, Krvavac,
Spahovi}, Hod`i}, Pa{ali}, Sara~evi}, Hasurd`i}, Rikovi}, Had`i}, Tihi}, Sijari}, i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Trg Solidarnosti br. 1/VII.
Prevoz obezbje|en ispred Trg Solidarnosti 1 u 13.00 sati.
4610-1tt
U dubokoj boli javljamo svim ro|acima i prijateljima da
je na{a draga majka
RU@A MURGI],
ro|. PR[A
preminula u utorak, 29. marta 2011.
godine, u 85. godini.
Pokop }e biti u srijedu, 6. aprila
2011. godine u 14.15 sati na gra-
dskom groblju „Bare“ u Sarajevu.
PO^IVALA U MIRU BO@IJEM.
O@ALO[]ENI: djeca Stjepan, Ljiljana i Vi{nja Rudi},
sestre Josipa, Lucija i Ana, unuci, praunuci i ostala ro-
dbina i prijatelji
111
Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje,
poznanike i kom{ije da je na{ dragi
MILJENKO GAKI]
preminuo 3. aprila 2011. godine u
71. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika oba-
vi}e se 6. aprila 2011. godine u 13.30 sati na gradskom
groblju „Bare“.
O@ALO[]ENI: sinovi Branko, Ivan i Luka, brat
@elimir i snaha Slava, Sonja i Miomira, ostala rodbina i
prijatelji
Ku}a `alosti: ul. Paromlinska br. 34. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
draga
FATIMA (AVDO) HOD@I]
preselila na ahiret u nedjelju, 3. aprila
2011. godine, u 79. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. apr-
ila 2011. godine u 15.00 sati na Baki-
jskom mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: k}erka Jasminka, sin
Mirza, sestra Hiba, bra}a Sulejman, Ferid i Ramiz, zet
Abdulkerim Nalo, snahe Sabra i Amra, unu~ad Nedim,
Merim i Samra, te porodice Hod`i}, Jamakosmanovi},
Varatan, Tabakovi}, Nalo, Musaefendi}, Had`imusi},
Pu{ina, Bo{njak, Buli}, Imamagi}, Drinjak, Ad`ajli} i
ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u Novoj
d`amiji u Ilija{u.
Ku}a `alosti: Omladinska br. 8 - Ilija{. 111
Utorak, 5. april/travanj 2011. Dnevni avaz 64
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
D@EVAD (HAZIM) HALILOVI]
preselio na ahiret u petak, 1. aprila 2011. godine u 51. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 6. aprila 2011. godine u 14.00
sati na gradskom groblju Vlakovo.
Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.30 sati sa
Ko{evskog Brda - ul. Muhameda Had`ijahi}a 45 sa stajanjem
na Ilid`i (tramvajski terminal).
O@ALO[]EI: majka Munira, supruga Ramiza, sinovi Mirza sa Aldinom i Semir, da-
jd`a Jela~i} Munib sa Nizamom, Ismirom i Almom, amid`a Asim sa porodicom,
amid`inca Zineta sa porodicom, amid`i}i Igbal, D`evad i Zlatan sa porodicama, tetke
Ramiza, Sena, D`evija, Nad`a sa porodicama, amid`inca Azema sa djecom, snahama,
zetovima i unucima, {ura Ned`ib sa porodicom, svastika Sehija sa porodicom, Nerma
i Dino, te porodice Halilovi}, Jela~i}, Kova~evi}, Suba{i}, Osmanovi}, Veli}, Osmi},
Tahirovi}, Tufo, Jogun, Sladi}, Musi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ul. Muhameda Had`ija-
hi}a br. 45. 4066-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
DU[KO (RISTE) ^AND@UKOVSKI
preminuo 2. 4. 2011. godine u 55. godini.
Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u utorak, 5. 4. u 12.30 sati na gradskom
groblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: majka Fatima, sestra Nada, brat Nenad, sestri} Dino te porodice
^and`ukovski, Musi}, Mehi}, Grabus, Trp~evski, Radevski i ostala rodbina, prijatelji i
kom{ije
Ku}a `alosti: Malta br. 21/IV 4076-1nd`
... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SELIM (ELEZ) KURTANOVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 4. 4. 2011. godine u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u UTORAK, 5. 4. 2011. godine u 17.00 sati na mezarju HAMBINA CARINA - [IROKA^A.
O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Sulejman - Nuradin, Nazif i Numan, k}erka Aji{a, snahe Senija, Sabaheta, Mera i Erna, zetovi Hasan i Omer,
unu~ad Muris, Mirnes, Almira, Almir, Jasmin, Ajla, Emir, Haris, Tarik, Anisa i Amina, brat Spaho i nevjesta Zurifa sa porodicama, sestre Zulfija i
Had`ira sa porodicama, te porodice Kurtanovi}, Hod`i}, Turkovi}, Vejsilovi}, Camovi}, Daci}, Tahirovi}, Halilagi}, Brkan, Milatovi}, kao i ostala brojna
rodbina, kom{ije i prijatelji.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
4645-1tt
S bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi mu`, otac i
djed
NIKOLA OROZ
preminuo dana 3. 4. 2011. godine nakon kra}e i te{ke bolesti u 83.
godini.
Sahrana }e se obaviti 5. 4. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom gr-
oblju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: supruga \uka, sin Nikica sa porodicom, k}erka Jasminka sa suprugom
i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
4070-1nd`
... Za ovaj trenutak - pripremajte se -
(hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
ALIJA (SELIM) TRE[NJO
(1957 - 2011)
preselio na ahiret dana 4. 4. 2011. godine
u 54. godini.
D`enaza }e se klanjati u utorak, 5. 4.
2011. godine u 13.30 sati poslije podne namaza ispred d`amije u
Had`i}ima a ukopat }e se na mezarju UMOLJANI - TRNOVO
poslije ikindije namaza.
O@ALO[]ENI: supruga HATA, sin MUHIDIN, k}erka NURA,
unuk NEDIM, zet ALIJA, brat AZIZ, sestra HATA, brati}
ALMIR, brati~ne ARNELA i ALMA, sestri} SAMEDIN, se-
stri~ne SELVEDINA i ELVEDINA, {ura AHMET sa porodi-
com. Porodice TRE[NJO, ^OMOR, HO[I], ELEZOVI],
BANDI], DRKI], FATI], SU[I], VELI], VATRI], PREVL-
JAK, HEBIBOVI], ^AJI], HOD@I], PAMUK, KRAJINA,
PINTOL i MASLE[A te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
PREVOZ OBEZBIJE\EN SA STANICE ZA BJELA[NICU -
HAD@I]I U 14,30 sati.
JASINI ]E SE PROU^ITI ISTOG DANA U PORODI^NOJ
KU]I UMRLOG POSLIJE AK[AM NAMAZA
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 4060-1nd`
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
SEVLIJA (AGAN) DURI],
ro|. [EHOVI]
preselila na ahiret 20. 3. 2011. godine u
Indijanapolisu - SAD, u 50. godini.
D`enaza }e se obaviti u UTORAK, 5. 4.
2011. godine u 17.00 sati na porodi~nom
mezarju SUDI]I - ILIJA[.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en
ispred Adil-begove d`amije sa polaskom u
15.30 sati.
O@ALO[]ENI: majka Hafa, suprug Samid, sinovi Amer i Imer,
bra}a Hajdo i Selvir, snahe Zejnija i Jasmina, brati}i Ernis, Enid i Ne-
dim, brati~na Nermina, djever Asim i jetrva Had`ira sa djecom
Ahmedom i Medinom, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i
kom{ije.
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikidije namaza (17.00 sati) u
Adil-begovoj d`amiji na Kobiljoj Glavi.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
VESKA ([ABO) AGOVI],
ro|. \UKI]
preselila na ahiret u subotu, 2. 4. 2011.
godine u 65. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 6. 4.
2011. godine u 13.30 sati na mezarju Or-
ahovo - Petnica.
O@ALO[]ENI: majka Maljka, sinovi Ned`ad, D`evad, Sadat i
Sadudin, k}erke Azra, Azemina i Almira, zetovi Samir, Mursel i
[efik, snahe Edisa, D`enana i Semina, unu~ad Enisa, Adam,
Admira, Melisa, Kemal, Belma, D`ejla, Adelisa, Anita, Ajla, Ver-
nesa, Ernesa, [ejla i Lejla, bra}a Mehmet, Ma{o, Sejfo, Mujo i Sa-
fet, sestre Rada i Jasmina, te porodice: Agovi}, \uki}, Hadrovi},
Softi}, Vi{nji}, Herovi}, Kurpejovi}, ^olak, Smaji}, Meme-
led`ija, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
BADEMA (BAJRO)
PRLJA^A, ro|. TUR^ALO
preselila na ahiret u nedjelju 3. aprila 2011.
godine, u 66. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. aprila
2011. godine u 14.00 sati na mezarju Brda-
ri}i - Pra~a.
Prijevoz obezbije|en ispred tvornice
„ZRAK“ u 11.45 sati sa zaustavljanjem ispred Vije}nice.
O@ALO[]ENI: suprug Halil, brat Esed, sestre Behka i Rasema -
Zlata, brati} Selvedin, brati~na Muamera, sestri~ne Dina, Sanela,
Azra, Alma, Samra, Amra i Selma, snaha Vahida, amid`i}i Me-
hmed i Ifet, djever Mujo, te Ragib i Nuna, zaove Smaila, Asima,
Ra{ida, Abida i Fatima, porodie Prlja~a, Tur~alo, Tabakovi},
Ba`dar, Durak, Kalimanovi}, Me{i}, Drugovac, Omerovi}, Lelo,
Muhovi}, Bezdrob, Bav~i}, Rada~a, Kuni}, Kalkan, Sablja, Mu-
jezin, Be}irevi}, Arnaut, [kamo, Ba{i}, Zec, Pilav, @igo, Adilovi},
Brdari}, Daut, Efendi}, Osmanovi}, Karovi}, Ahmethod`i} i
ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i
`alosti u ulici Nusreta Prohi}a br. 41. 111
...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
HAMIDA (HAMID)
BOR^AK, ro|.
HAKANOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 4. 4.
2011. godine u 62. godini.
D`enaza }e se obaviti u UTORAK, 5. 4.
2011. godine u 17.00 sati na mezarju Bi-
stri~ki put - Rakovica.
O@ALO[]ENI: suprug Sulejmen, sin Haris, k}erke Sabina i Ne-
rmina, snaha Safeta, zet Edin, unu~ad Dalila, Muhamed, Mirza,
Adna i Adin, brat Nurija, snahe Mejra, Had`ira i Mevla, sestra
Nura, zet Omer, brati}i Izet, Sifet, Elvedin i Edin, sestri}i [eval i
Kemal, djeveri Ibro, Mustafa, Ra{id i Selim sa porodicama, zaove
Munira, Devlija, Zahida i Himka sa porodicama, te porodice:
Bor~ak, Hakanovi}, Konak, Barlov, Kova~evi}, ^omor, ^ustovi},
Polovina, ^ardaklija, Abazovi}, Ikovi}, Kalkan, Be}irba{i}, Ra-
movi}, Veli}, Duri}, Matuh, Hajdarevi}, [abanovi}, Vreto, Nezi},
kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana ku}i merhume u 17.00 sati, ul.
Rakova~ka cesta 400, Rakovica.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
D@EMILA (LATIF) KARABEGOVI], ro|.
HASANBEGOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 4. 4. 2011. godine u 62. godini.
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 6. 4. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju
Vlakovo.
O@ALO[]ENI: suprug Alija, sin Adis, k}erka Edisa, snaha Melika, unu~ad Bahra,
Elvedin, Lamija i Benjamin, bra}a Sulejman, Mustafa i Mujo, sestre Dervi{a i Azemina, djever Ahmet, snahe
Zineta i [emsa, svak D`emal, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, te porodice: Karabegovi},
Hasanbegovi}, Dedovi}, Avdovi}, Duri}, Klinac, Musli}, Musi}, Sirbubalo, Lojo, Zametica, D`emid`i}, Ta-
fro, Pamuk, Efendi}, Hod`i}, Meki}, Zahirovi}, Konjhod`i}, Imamovi}, D`aferovi}, kao i ostala brojna rodbi-
na, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Novopazarska 29.
Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavlja-
njem na autobuskom stajali{tu „RTV“ dom.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dr-
agi
MUJO (MEHO) BIJELONJA
Preselio na ahiret u nedjelju, 3. 4. 2011. godine
u 81. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. 4. 2011. go-
dine u 14.00 sati na mezarju Delija{ - Trnovo.
O@ALO[]ENI: sinovi Ramiz i Hasan, k}er-
ke Fata i Zlatka, snaha Zehra, zetovi Nail i
Hajrudin, unu~ad Nihad, Nermin, Rabija,
Edin i Ismet, sestri~na Fata i sestri}i Began Hasan i Zaim, amid`i}
Aljo, brati} Abid, svastike \ula, Hajra i Zlatka, bad`o Ibran, te porodi-
ce: Bijelonja, Hamzi}, Leleta, Plo~o, Koso, Imamovi}, Musi}, Katana,
Sarajki}, Bibi}, Hod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Hu-
ma~ka Plo~a 53, Brije{}e.
Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz ulice Huma~ka plo~a br. 1
sa polaskom u 11.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na benzinskoj
pumpi „OMV“ - Brije{}e i autobuskom stajali{tu studentski domovi
Ne|ari}i.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111
sport
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 65
Jo{ se ne sti{avaju stra-
sti nakon utakmice izme|u
Slobode i Zrinjskog. Do
subote, mostarski tim je
bio najpo`eljnija gostuju}a
ekipa u Premijer ligi, ali je
neslavan niz prekinuo upr-
avo u Tuzli (1:0).
Me|utim, u Slobodi
smatraju da je pobjeda go-
stiju rezultat skandaloznog
su|enja Olivera Ko`ula iz
[irokog Brijega. Ko`ul je,
prema mi{ljenju Tuzlaka,
dosudio nepostoje}i penal
za Zrinjski iz kojeg je posti-
gnut jedini gol.
Osim toga, fudbaleri
Slobode Stani{a Nikoli} i
Samir Jogun~i} dobili su di-
rektne crvene kartone. U
narednom kolu protiv Le-
otara ne}e biti ni Merseda
Malki}a (tri `uta kartona).
- Uputit }emo `albu zbog
tendencioznog su|enja Oli-
vera Ko`ula. Iskreno se nada-
mo da }e Ko`ul dobiti za-
slu`ene sankcije - rekao je
Zdeno Juri}, vr{ilac du`no-
sti direktora Slobode, te za
danas najavio vanrednu pres-
konferenciju.
Kontrolor su|enja Ra-
doslav Kapor iz Trebinja,
kako je rekao, nije imao
uvjeta za rad u prostorijama
na Tu{nju na kraju utakmi-
ce i svoj izvje{taj planira po-
slati naknadno.
Me|utim, prema na{im
saznanjima iz izvora u Ta-
kmi~arskoj komisiji, Ko`ula
o~ekuju kazna i lo{a ocjena za
arbitra`u u Tuzli. E. M.
Dvostruka {teta za Slobodu
Izgubili bodove i tri
igra~a pred Leotar
Nadamo se da }e sudija Ko`ul biti
sankcioniran, ka`e Zdeno Juri}
Juri}: Ogor~en su|enjem
Nakon poraza od Zri-
njskog u taboru Slobode ni-
su krili ogor~enost su|enjem
Olivera Ko`ula iz [irokog
Brijega. S druge strane, Mo-
starci su nezadovoljni medi-
jskim izvje{tajima s Tu{nja,
iz kojih se mo`e zaklju~iti da
im je pobjeda poklonjena.
- Mediji bi trebali biti
objektivni, ali to, o~ito, nije
slu~aj kod nas, jer te{ko je
povjerovati da bi ovakvi izv-
je{taji bili da je kazneni uda-
rac sviran za doma}ina. Ne-
ka Komisija za su|enje ana-
lizira sve odluke i jasno ka`u
na ~iju je {tetu vi{e odluka
doneseno - izjavio je direktor
Zrinjskog Ivan Beus.
Slaven Musa se ve} okre-
nuo pripremi gostovanja u Ba-
novi}ima, ali se, htio ili ne, ipak
jo{ jednom vratio na Tuzlu.
- Iz ovog slu~aja je jasno
da su veliki problem na{eg
nogometa i mediji. Moje
vi|enje utakmice je da je
su|enje glavnog sudije bilo
50:50, dok su njegovi po-
mo}nici bili izrazito naklo-
njeni doma}inu, a to {to no-
vinari iz Tuzle govore dru-
ga~ije, nije moj problem -
izjavio je Musa. Ma. P.
Musa: Glavni sudio 50:50,
pomo}nici naklonjeni
doma}inu
Druga liga FBiH
Centar, 19. kolo: Pobjeda - Vra-
tnik 1:0, Borac - Famos 3:0, UNIS
- Mladost (@) 3:0, TO[K - Natr-
on 0:1, Bosna - Mladost (DK) 4:0,
Biser - Rudar 3:1, Ozren - Usora
2:0. Slobodna Krivaja. Poredak:
Bosna 39, Borac 37, UNIS 36,
Mladost (DK) 28... S. A.
Jug, 19. kolo: Brotnjo - Sloga
(Lj) 3:0, Tomislav - Drinovci 1:0,
Troglav - Lokomotiva 6:2, Rama
- Sloga (GV) 0:4, Stolac - Ka-
me{nica 2:0, Grude - Kupres 1:1,
Vi{i}i - Turbina 3:1, Branitelj slo-
bodan. Poredak: Branitelj 46 (-),
Sloga (GV) 40, Vi{i}i 31, Turbina
29... Er. B.
Sjever, 19. kolo: Ingram - Sloga
(Toj{i}i) 1:0, Priluk - Radnik 3:0,
Bosna (K) - Hajduk 1:0, Mramor
- Sloga (Tolisa) 7:1, Bratstvo - Mla-
dost (M) 3:1, Dinamo - Tuzla 2:0,
Radni~ki - Od`ak 102 3:0, Bosna
(M) - Mladost (T) 3:0. Poredak:
Bratstvo 40, Mramor 39, Priluk
37, Sloga (Toj{i}i) 36...
S. Ho.
Zapad 1, 14. kolo: FK Vitez - Ja-
jce 7:2, Fojnica - Brnjaci 5:2, Bu-
sova~a - Vla{i} 2:0, Radnik - Ri-
jeka 0:0, [anti}i - Kiseljak 0:2, Sta-
ni} Kre{evo - NK Vitez 0:1. Por-
edak: Kiseljak 34, NK Vitez 33,
FK Vitez 29, Rijeka 27... A. M.
Zapad 2, 14. kolo: Mladost DS -
Bratstvo 8:0, Podgrme~ - Mutni-
ca 1:0, Vitez - Brekovica 78 1:1,
Radni~ki 1936 - Sloga nije odigr-
ano zbog odustajanja Radni~kog
od daljnjeg takmi~enja (0:3 bb),
@eljezni~ar - Klju~ 0:2, Mladost -
ABC Podzvizd 2:0. Poredak: Po-
dgrme~ 37, Sloga 27, Bratstvo 25,
Mladost (P) 22, Vitez 22... S. J.
Sjever
KADETI: Sloboda - ^elik 3:0, Kozara - Drina 1:0, Zvije-
zda - Modri~a 1:1, Borac - Travnik nije odigrano, Rudar Pr-
ijedor - Budu}nost 0:0. Poredak: Sloboda 44, Borac 44 (-),
Kozara 36, Rudar Prijedor 34, Zvijezda 29...
JUNIORI: Sloboda - ^elik 0:0, Kozara - Drina 5:1, Zvije-
zda - Modri~a 1:2, Borac - Travnik nije odigrano, Rudar Pr-
ijedor - Budu}nost 0:1. Poredak: Sloboda 42, Kozara 34, Zvi-
jezda 34, Modri~a 28, ^elik 27...
Jug
KADETI: Sarajevo - Radnik 4:0, @eljezni~ar - Vele` 4:1, Zr-
injski - Rudar 1:1, [iroki Brijeg - Leotar 4:0, Olimpic - Sla-
vija nije odigrano. Poredak: Sarajevo 46, @eljezni~ar 44, [iro-
ki Brijeg 38, Zrinjski 34, Radnik 25...
JUNIORI: Sarajevo - Radnik 5:3, @eljezni~ar - Vele` 2:0, Zr-
injski - Rudar 1:0, [iroki Brijeg - Leotar 4:3, Olimpic - Sla-
vija nije odigrano. Poredak: @eljezni~ar 38, Sarajevo 37, Oli-
mpic 33 (-), Zrinjski 35, [iroki Brijeg 31...
NSBiH U i{~ekivanju formiranja komiteta za normalizaciju
Zavrl prihvatio da bude
imenovan za predsjednika
Na upit UEFA-e i FIFA-e pozitivan odgovor dao i Nogometni savez Slovenije
Rudi Zavrl prihvatio je
mogu}nost da bude imeno-
van na mjesto predsjednika
Komiteta za normalizaciju
koji }e UEFA i FIFA name-
tnuti suspendiranom Nogo-
metnom savezu BiH, a svoju
saglasnost za to dala je i Slo-
venska federacija (NZS), ~iji
je Zavrl po~asni predsjednik.
Kako saznajemo, UEFA
i FIFA su na adrese Zavrla i
NZS uputili upit o njegovom
eventualnom anga`manu u
~i{}enju bh. fudbala od ko-
rova, na koji su dobili pozi-
tivne odgovore.
Mada je nejasno jesu li
sli~ni upiti oti{li i na adrese
drugih potencijalnih kandi-
data za mjesto predsjednika
Komiteta, odnosno, je li Za-
vrl jedina UEFA-i i FIFA-i
prihvatljiva varijanta, ne bi
nas trebalo iznenaditi ako
slovenski zvani~nik u nare-
dnih nekoliko dana bude
predstavljen kao predsje-
dnik Komiteta.
Shodno tome da mu
UEFA i FIFA zabranjuju da
daje izjave za medije, Zavrl je,
kao i obi~no, bio rezerviran
prema ovoj temi, ali nam je
bilo znakovito da nije dema-
ntirao na{u informaciju.
- FIFA-i i UEFA-i sam
poslao izvje{taje i razgovarao
sa Marselom Bencom (Benz).
Ostalo zaista ne znam. Dvije
asocijacije ovih dana trebaju
formirati taj neki komitet i to
je sve {to znam. Ostalo je sve
isto kao onog dana kada sam
oti{ao iz Sarajeva - rekao
nam je Zavrl.
I u NZS nismo nai{li na
raspolo`enog sugovornika,
ali ponovo nismo dobili de-
mantij.
- Za takve teme trebate
se obratiti FIFA-i i UEFA-
i jer mi nismo du`ni odgo-
varati na pitanja o njiho-
vim planovima i akcijama
- rekao nam je portparol
NZS-a. M. T.
Zavrl: Nije demantirao informaciju
Po zanimanju pravnik,
Zavrl je igra~ku karijeru
(1962.-1976.) proveo u Lju-
bljani, Olimpiji, Svobodi i
Primorju, a imao je i neko-
liko nastupa za mladu repr-
ezentaciju biv{e Jugoslavije.
U Nogometnom savezu
Slovenije bio je generalni
sekretar i predsjednik, a
od 2009. je po~asni pre-
dsjednik. Obavljao je niz
du`nosti u UEFA-i i FIFA-
i kao ~lan komisija za mla-
de reprezentacije, za no-
gometne saveze, za fer-
plej... Delegat je UEFA-e i
FIFA-e.
Biv{i predsjednik NZS-a
Bh. fudbal po~inje snositi posljedice suspenzije
Amaterima zabranjeno
u~e{}e na Kupu regija
FSKS }e od UEFA-e i FIFA-e zatra`iti da sankcija po{tede
ljude koji su bili za usvajanje statuta
Samo ~etiri dana nakon
{to je suspendiran Nogome-
tni savez BiH, na{ fudbal
po~inje snositi posljedice.
Naime, reprezentacija
Fudbalskog saveza Kantona
Sarajeva od 22. do 29. aprila
ove godine u ^e{koj je treba-
la igrati amaterski Kup regi-
ja, ali zbog suspenzije ne}e
mo}i u~estvovati na ta-
kmi~enju.
- Poslali smo dopis u
UEFA-u, u kojem smo za-
tra`ili zvani~an stav, ali,
na`alost, dobili smo odgovor
kako ne mo`emo nastupiti.
Prvi snosimo sankcije zbog
neusvajanja statuta, a nada-
mo se da }emo biti i poslje-
dnji - rekao je predsjednik
FSKS Jusuf Pu{ina.
Na ju~era{njoj sjednici
Predsjedni{tva FSKS od-
lu~eno je da UEFA-i i FIFA-
i upute pismo u kojem }e
tra`iti da se sankcija po{tede
oni ljudi koji su glasali za no-
vi statut.
- Oni ne smiju biti kolate-
ralna {teta i ne smiju ispa{ta-
ti za odluke koje su donesene,
s obzirom na to da smo se od
prvog dana zalagali za usvaja-
nje statuta - stav je Predsje-
dni{tva FSKS. M. T.
Pu{ina: Negativan odgovor
Ogor~enost i u taboru Zrinjskog
Beus: Mediji bi
trebali biti objektivni
Omladinska Premijer liga BiH - 19. kolo
sport
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 66
Jagodi}: Tortura u Lukavici (Foto: J. Brutus)
Fudbaleri Slavije i Borca
prikazali su borbenu i dopa-
dljivu igru i nedostajali su sa-
mo golovi pa da ovaj me~ do-
bije visoku ocjenu. I dok je
na terenu bilo sve korektno,
nakon me~a je situacija pri-
jetila da eskalira u ozbiljan
incident.
Svjedoci tvrde da su se u
tunelu najprije sporje~kali
~lan Uprave Slavije Dragan
Kulina i koordinator Borca
Muhamed Ibrahimbegovi},
premda obojica negiraju su-
kob. Potom je trener Banja-
lu~ana Vlado Jagodi} pretr-
pio pravu salvu uvreda i pso-
vki, {to je, kako ka`e, bio sa-
mo nastavak devedesetomi-
nutne torture kojoj je bio
izlo`en od grupe gledalaca
smje{tenih tik iza Bor~eve
klupe.
- Ispljuvan sam, i to bu-
kvalno, kao nikad u `ivotu,
a o psovkama i uvredama da
ne govorim. Nakon utakmi-
ce ta ista grupa, za koju su mi
tvrdili da su ~lanovi Uprave,
stajala je u tunelu i dobaciva-
la. Rekao sam da ne}u da da-
jem izjave dok oni ne napu-
ste taj prostor. Tek tada je kr-
enulo pravo vrije|anje i pso-
vanje - razo~arano je ispri~ao
Jagodi}.
Direktor Borca Radmilo
[ipovac dodao je da nije bi-
lo fizi~kog napada ni na je-
dnog ~lana banjalu~kog ti-
ma. S. K.
Nakon utakmice izme|u Slavije i Borca
Jagodi} ispljuvan
i izvrije|an
U tunelu se sporje~kali Dragan Kulina
i Muhamed Ibrahimbegovi}
- Na{i doma}ini u{li su u
ovaj me~ napaljeni, s namje-
rom da olak{aju svojim
kom{ijama, tako da se i de-
finitivno vidjelo da je Slavi-
ja bli`a @eljezni~aru nego
nama - rekao je direktor
Borca Radmilo [ipovac.
[ipovac: Slavija bli`a @elji
Borac je imao vi{e od
igre, stvorio je, uz pre~ku
Staki}a, nekoliko idealnih
prilika, ali nijednu nije
iskoristio.
- Iako oslabljeni bez Da-
rka Maleti}a i Du{ka Sta-
ji}a, zaigrali smo ofanzi-
vno. Stvorili smo ~etiri ide-
alne {anse koje nismo isko-
ristili. Sada je evidentno
da imamo problem s reali-
zacijom. Umalo da nas Sla-
vija kazni, ali je odbrana jo{
jednom bila na visokom
nivou - istakao je Jagodi}.
Problem s realizacijom
Navija~i podsjetili Dodika na
obe}anje iz 2009.
XNavija~i Slavije na utakmici protiv Borca razvili su
veliki transparent na kojem je pisalo „Mile, hvala ti za
reflektore“. Time su iskazali nezadovoljstvo neispunje-
nim obe}anjem koje je rukovodstvo Slavije dobilo jo{
1. jula 2009. godine od tada{njeg premijera RS Milora-
da Dodika i predsjednika RS Rajka Kuzmanovi}a.
Slaviji je obe}ano 500.000 KM za infrastrukturu stadiona.
Prema na{im informacijama, Dodik je bio voljan ispuniti
dato obe}anje uz uvjet da se raspi{e tender, ali, navodno,
nije nai{ao na podr{ku me|u odgovornim ljudima u Slavi-
ji, koji su smatrali da bi sve radove koji se ti~u rekonstru-
kcije stadiona trebali oni privesti kraju. G. I.
Slaviji je obe}ano 500.000 KM
@ELJEZNI^AR Nakon pobjede nad Leotarom u Trebinju
Na Grbavicu se vratile
{ampionske ambicije
Odbrana „Plavih“ u {est proljetnih me~eva primila samo jedan gol
Iako su nakon doma}eg
poraza od Slobode u @el-
jezni~aru gotovo pre`alili
odbranu {ampionske titule,
pobjeda nad Leotarom uz re-
mi Borca i Slavije vratili su
nadu na Grbavicu.
[est bodova zaostatka za
Banjalu~anima i dalje se ~ini
te{ko dosti`nim, pa u @elji
vi{e ne}e imati pravo na kiks.
- Moramo pobje|ivati na
svakoj utakmici i ~ekati da se
Borac ponovo oklizne, a si-
gurno je da imamo kvalitet
da odbranimo titulu - rekao
je Velibor Vasili}, stoper @el-
jezni~ara.
Odbrana „Plavih“, pre-
dvo|ena golmanom Ibrahi-
mom [ehi}em, u {est prolje-
tnih utakmica primila je samo
jedan gol, ali upravo taj gol
donio je poraz od Slobode.
- Cijela ekipa, od napa-
da~a do golmana, zaslu`na
je {to te{ko primamo golo-
ve. Na dva proljetna gosto-
vanja, Zvijezdi i Leotaru,
protivnici bukvalno nisu
uspjeli da {utiraju na na{
gol. Nadamo se da }e tako
biti i u srijedu u [irokom
Brijegu, 0:0 iz prve utakmi-
ce daje podjednake {anse
za prolazak u finale Kupa
BiH - ka`e Vasili}.
Iako se povrijedio na uta-
kmici sa Dinamom, Vasili}
je stisnuo zube i igrao u Tr-
ebinju.
- Obnovio sam povredu,
zglob me boli, ali morao
sam igrati, utakmica je bila
izuzetno va`na. Do [irokog
Brijega }e valjda sve biti do-
bro. Z. [.
Vasili}: Igrao povrije|en
Konkurencija za ekipu
@eljezni~ara bit }e jo{ ja~a,
dva stopera Jadranko Bo-
gi~evi} i Patrik Nijema
(Patrick Nyema) u kombina-
ciji su za naredne utakmice.
Bogi~evi} se oporavio
od operacije ligamenata,
dok je Nijema stekao pra-
vo nastupa za @eljezni~ar.
Tamnoputi Nijema bio je u
po~etnom sastavu repre-
zentacije Liberije na me~u
protiv Zelenortskih Otoka
(2:4) u kvalifikacijama za
Afri~ki kup nacija.
Bogi~evi} i Nijema u konkurenciji
U Visokom je proteklog
vikenda odigrana zavr{nica
prvenstva BiH u malom no-
gometu na kojoj je u ko-
nkurenciji tri ekipe titulu
osvojio Leotar.
Trebinjski klub je u prvoj
utakmici bio bolji od
~itlu~kog Brotnja pobije-
div{i sa 4:2, a u nedjeljnom
finalu od Karake iz Mostara
sa 4:1. Drugo mjesto pripa-
lo je Karaki, koja je u subo-
tu u egzibiciji nedostojnoj
zavr{nice dr`avnog prve-
nstva savladala Brotnjo ru-
kometnim rezultatom 22:18.
U odlu~uju}em me~u dva
gola za Leotar dao je Nijaz
Mulahmetovi}, a po jedan
Savo Andri} i Miljan Vico,
dok je jedini pogodak za Ka-
raku postigao Kenan Sukovi}.
On je isklju~en 54 sekunde pr-
ije kraja, kada se poku{ao fi-
zi~ki obra~unati sa sudijama.
Kompletno takmi~enje
u Visokom obilje`ila je ma-
la posjeta i dojam da je ova-
kva vrsta zavr{nice, a bez za-
jedni~ke lige, prili~no nepo-
trebna. D. B. - S. S.
Ekipa Leotara dominirala je u konkurenciji Karake i Brotnja
Leotar prvak BiH u malom nogometu
Mala posjeta, rukometni rezultati, obra~uni sa
sudijama...
Prva liga FBiH
Omladinac - Gradina 0:0
Stadion Lipik u Mionici. Gledalaca 800. Sudija: Elvis
Muji} (Banovi}i) 7. Igra~ utakmice: Damir Zuki} (Gradi-
na) 7.
OMLADINAC: Bilajac 6,5, A. Huseinba{i} 6, Huseinagi} 6,
^ejvanovi} 6,5, Rahmanovi} 6,5, Luki} 5,5 (42. Sinanovi} 6),
Ba~kali} 5,5, Arnautovi} 6, Bratanovi} 5,5 (73. N. Husei-
nba{i}), \onli} 6, Omeragi} 6 (69. Hasanovi}). Trener: Dra-
gan Savi}.
GRADINA: D. Zuki} 7, Ke{etovi} 6 (46. Muminovi} 6), Ali}
6,5, A. Zuki} 6,5, Mitrovi} 6,5, Limi} 6, Saliba{i} 6, M. Sma-
jlovi} 6, D. Smajlovi} 6, [ehri} 6 (75. Popara), @eri} 6 (82.
Mazi}). Trener: Samir Adanali}. D`. D.
Bosna - Slaven 1:0
Stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 200. Sudija: Mirko Buljan
(Mostar) 7. Strijelac: 1:0 - ^abaravdi} (32). @uti kartoni: Had`i},
D`afi} (Bosna), Salihovi} (Slaven). Igra~ utakmice: Amar
^abaravdi} (Bosna) 7.
BOSNA: Had`i} 7, Mustagrudi} 7, Bajri} 6,5, Genjac 6,5,
Alijagi} 6,5, Lepi} 6,5, ^abaravdi} 7, Ad. Hod`i} 7 (90. An.
Hod`i} -), D`afi} 6,5, Sivac 6,5 (80. Lelo -), Pu{~ul 6,5 (85.
[eta -). Trener: Avdo Kurdija.
SLAVEN: Ba{~eli} 6, [ehi} 5,5, Ali~i} 6 (79. Hod`i} -), Me-
mi{evi} 6 (58. M. Majdan~i} 5,5), Hasanovi} 6, Trumi} 6,
Omerki} 6, Zoleti} 6, Mulavdi} 5,5, Salihovi} 5,5, Ma{i} 5,5
(46. A. Majdan~i} 5,5). Trener: Muhamed Vrtagi}. D. B.
sport
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 67
Izbori u FIFA-i
Odustali
ameri~ki
novinar i
~ileanski
fudbaler
Muhamed bin Hamam
bit }e jedini protivkandi-
dat Sepu Blateru (Sepp
Blatter) na izborima za pr-
edsjednika Svjetske fu-
dbalske federacije (FIFA).
[vicarac Blater, koji je na
~elu FIFA-e od 1998. godi-
ne i nastoji izboriti ~etvrti
mandat, i katarski bizni-
smen Bin Hamam, ina~e
prvi ~ovjek Azijske federa-
cije, jedini su do 1. aprila
zvani~no registrirani kao
predsjedni~ki kandidati.
U igri su bila jo{ dva
imena. Me|utim, ame-
ri~ki novinar Grent Val
(Wahl) nije uspio dobiti
pismenu podr{ku jedne
nacionalne federacije,
koju mora imati svaki od
kandidata, dok se biv{i
~ileanski fudbaler Elijas
Figueroa (Elias) povukao
jer, kako je obrazlo`io,
nije imao dovoljno vre-
mena da napravi kvalite-
tan program.
Izbori }e biti odr`ani 1.
juna na Kongresu
FIFA-e u Cirihu. Pravo
glasa ima svaka od naci-
onalnih asocijacija pod
uvjetom da nije pod su-
spenzijom (trenutno su
suspendirani brunejski i
na{ savez). (E. J.)
GR^KA Sanel Jahi} za „Dnevni avaz“ o de{avanjima u AEK-u
Zbog bijesnih navija~a
taksijima idu na utakmice
Jo{ nam nisu oprostili debakl protiv Olimpijakosa, ka`e bh. fudbaler
Povreda, a zatim i gripa
udaljili su Sanela Jahi}a od pr-
ve ekipe AEK-a, no bh. inte-
rnacionalac od nedjelje je po-
novo u punom pogonu. U do-
ma}oj pobjedi nad Atromito-
som (1:0) Jahi} je zaigrao od
56. minute umjesto Mateosa.
Ponovo starter
- Nedostaje mi utakmica
da u|em u formu, ali se na-
dam da }u vrlo brzo ponovo
biti starter. Sada slijedi izuze-
tno bitan period za AEK,
igramo finale gr~kog Kupa
protiv Atromitosa kojeg smo
dobili u posljednjoj utakmi-
ci, a u plej-ofu }emo se bori-
ti za mjesto koje vodi u kva-
lifikacije za Ligu {ampiona.
Ekipe od drugog do pe-
tog mjesta formirat }e novu
ligu u koju }e drugoplasira-
ni u}i sa 3 boda, a tre}epla-
sirani s bodom. Nakon {est
kola najbolji }e u Ligu prva-
ka - ka`e Jahi}.
Iako se klub nalazi na
tre}em mjestu i u finalu je
Kupa, navija~i AEK-a jo{ su
izuzetno bijesni na igra~e.
Razlog je poraz od Olimpija-
kosa 0:6 u pretpro{lom kolu.
- Nakon utakmice bio je
haos, navija~i su bili tako bi-
jesni, imali su i razloga jer 30
godina AEK nije tako te{ko
pora`en od Olimpijakosa, a
najte`i poraz je onaj od gra-
dskog rivala. Iako smo bili
oslabljeni, bez nekoliko
igra~a, ipak je velika sramota
- govori Jahi} koji nije nastu-
pio na spomenutoj utakmici.
Blokirali autobus
Ku}ama su poslije deba-
kla morali taksijem, a to pr-
ijevozno sredstvo postat }e,
izgleda, oficijelno jer su ta-
ksijima igra~i i{li i na me~ sa
Atromitosom.
- Navija~i su nas poslije
me~a sa Olimpijakosom
~ekali kod kampa gdje su
nam parkirani automobili,
pa su nam iz Uprave kazali
da je bolje da ku}ama idemo
taksijima.
Nisu nam to oprostili,
pa je sada oko dvije hiljade
navija~a blokiralo autobus
kojim smo iz karantina tre-
bali na stadion i duel sa Atr-
omitosom. Da ne bismo
izgubili slu`benim rezulta-
tom, opet smo posjedali u ta-
ksije i oti{li na utakmicu -
prepri~ava Jahi} triler iz Ati-
ne. Z. [ARI]
Edin Cocali} odigrao je
svih 90 minuta za Panioni-
os u gostuju}oj pobjedi nad
Kerkirom (2:1), a njegova
ekipa izvukla se iz opasne
zone i trenutno je na 10.
mjestu tabele.
Biv{i stoper @eljezni~ara
jedan je od najboljih igra~a
ekipe iz Atine koja je ve} se-
dmu utakmicu bez poraza
(tri pobjede, ~etiri remija).
Jo{ jedan nekada{nji prvo-
timac @elje, Semir Kerla,
u~estvovao je u najve}oj se-
nzaciji 28. kola. Posljednje-
plasirani Panseraikos sa-
vladao je Panatinaikos na
svom terenu 1:0, uz odli~nu
igru Kerle u odbrani.
Pobjede Cocali}a i Kerle
Jahi}: Oporavio se od povrede
sport
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 68
Karlos Kviro{
preuzeo Iran
XBiv{i strateg Portugala
Karlos Kviro{ (Carlos
Queiroz) novi je selektor
iranske fudbalske repre-
zentacije. Portugalac, koji
je do sada jo{ vodio
Ju`nu Afriku i Real, s Ir-
ancima je dogovorio tro-
godi{nji ugovor, a go-
di{nje }e zara|ivati dva
miliona dolara.
Erik Abidal
po~eo trenirati
XLijevi bek Barcelone
Erik Abidal (Eric) po~eo
je s lak{im treninzima, tri
sedmice nakon {to mu je
operativnim zahvatom
odstranjen tumor na je-
tri. Francuz koji je 24.
marta iza{ao iz bolnice, u
ponedjeljak je bio prisu-
tan na treningu Barcelo-
ne. Iako nije vje`bao po
programu kao ostatak
ekipe, to je dobar znak da
njegov oporavak te~e po
planu. Za Abidala je ovo
prvenstvo zavr{eno, a
ukoliko oporavak bude
tekao bez problema, bit
}e po~etkom sljede}e se-
zone potpuno spreman za
najve}e napore.
Porto ve}
osigurao titulu
XPet kola prije kraja, Po-
rto je osigurao titulu pr-
vaka Portugala. Jo{ nepo-
ra`eni lider lige ovjerio je
naslov u Lisabonu, po-
bjedom nad Benfikom od
2:1. Pet utakmica prije
kraja, Porto ima 16 bodo-
va vi{e od Benfike. Ovo
je Portu sedma titula u
posljednjih 10 godina, 25.
ukupno, a prva otkako je
na njegovo kormilo do{ao
mladi trener Andre Viljas
Bosa (Villas)
Smjene u
Palermu i Parmi
XSamo mjesec nakon {to
je poslije debakla od Udi-
nezea od 0:7 dobio otkaz,
Delio Rosi (Rossi) vratit
}e se na klupu Palerma
jer su dezorijentirani ~el-
nici sicilijanskog kluba
odlu~ili otjerati njegovog
nasljednika Sersea Ko-
smija (Cosmi). Na ovaj
potez Uprava Palerma
odlu~ila se nakon jo{ je-
dnog debakla od velikog
rivala Katanije od 0:4
Trenera mijenja i Parma.
Paskal Marino (Pasquale)
je poslije poraza od Barija
dobio otkaz, a ime njego-
vog nasljednika jo{ nije
poznato. (M. T.)
Kviro{: Dva miliona dolara
godi{nje
Me|unarodni fudbal
LIGA PRVAKA Ve~eras dvije utakmice ~etvrtfinala
Totenhem bez straha u Madrid
Real bez Benzeme, ali }e Ronaldo vjerovatno igrati z Inter do~ekuje [alke
U Madridu i Milanu
ve~eras kre}u ~etvrtfinalne
borbe u Ligi prvaka (20.45).
Real igra s Totenhemom,
najprijatnijim iznena|en-
jem Lige prvaka, koji je ve}
dokazao impresivan pote-
ncijal i hrabrost da se suo~i
s najja~im ekipama.
Kraj niza
Pozivaju}i se na ~injenicu
da je njegov tim u osmini fi-
nala pobijedio u Milanu,
menad`er Totenhema Hari
Rednap (Harry Redknapp)
tvrdi da se Spursi ne}e pre-
pla{iti Madrida.
- Ve} smo igrali na histo-
rijskim stadionima poput
San Sira, s ekipama kao {to
je Milan. Idemo u Madrid
bez straha, ali znamo da ci-
jelim tokom utakmice mor-
amo pru`ati 100 posto mo-
gu}nosti. U tom slu~aju mo-
gli bismo im prirediti gole-
mo iznena|enje. To }e biti
veliki dan za nas i ne}u mo-
rati puno motivirati svoje
igra~e - rekao je Rednap,
~ija je ekipa u debiju u Ligi
prvaka osvojila simpatije lju-
bitelja atraktivnog fudbala.
Deveterostruki evropski
prvak susret
s Totenhemom do~ekuje
uzdrman porazom od Spor-
tinga, koji je, osim {to je za-
ustavio devetogodi{nji niz
@ozea Murinja (Jose Mour-
inho) bez poraza u doma}im
liga{kim utakmicama, mo`-
da nanio odlu~uju}i udarac
ambicijama o osvajanju titu-
le prvaka [panije. Prvak }e,
prema svoj prilici, ponovo
biti Barcelona, s kojom bi
Real mogao igrati u polufina-
lu Lige prvaka ako oba tima
presko~e svoje prepreke.
Madri|ani }e u prvom na-
stupu u ~etvrtfinalu Lige prva-
ka u posljednjih sedam sezona
biti oslabljeni neigranjem po-
vrije|enog Karima Benzeme.
Iako se nije potpuno oporavio,
Kristijano Ronaldo (Cristiano)
}e zbog va`nosti za tim vjero-
vatno zaigrati od po~etka.
Totenhem najvi{e pro-
blema ima u odbrani, jer se
povrijedio i Alan Haton
(Hutton), dok je upitan na-
stup Vilijama Galasa (Willi-
am Gallas). Dok je Stiven Pi-
enar (Steven Pienaar) otpao,
Geret Bejl (Gareth Bale) }e
biti u kadru za utakmicu, ali
se ne zna da li na klupi ili u
po~etnom sastavu.
Mecelder s maskom
[alke je odavno izgubio
nadu da }e napraviti ne{to u
svojoj ligi, a Interove liga{ke
ambicije {amar su dobile u
subotu, kada ga je zgazio
Milan, pa obje ekipe u Ligi
prvaka vide jedinu svijetlu
ta~ku sezone.
Kapiten Intera Havijer
Zaneti (Javier Zanetti), koji
}e biti jedini fudbaler na te-
renu koji je 1997. godine
igrao finale Kupa UEFA
izme|u dva kluba, kada je
[alke osvojio trofej na pena-
le, ka`e da njegova ekipa
mora zaboraviti na subotnji
krah i okrenuti se odbrani
naslova u Ligi prvaka.
- Razo~aravaju}e je izgu-
biti takvu vrstu utakmice, ali
moramo i}i dalje - rekao je
Zaneti.
Inter }e u ve~era{njem
susretu biti bez suspendira-
nog Lusija (Lucio), pa }e sa
Andreom Ranokijom (Ra-
nocchia) u odbrani biti Ivan
Kordoba (Cordoba).
Problema nije li{en ni
[alke. Kristof Mecelder
(Christoph Metzelder) u pe-
tak je u utakmici protiv Sent
Paulija slomio nos, ali bi mo-
gao zaigrati sa za{titnom ma-
skom. Trener Ralf Rangnik
(Rangnick), koji je nakon
plasmana u ~etvrtfinale nasli-
jedio otpu{tenog Feliksa Ma-
gata (Felix Magath), zbog po-
vreda ne mo`e ra~unati na
Marija Gavranovi}a i Pera
Klugea (Peer). (M. T.)
Ronaldo: Previ{e va`an za Real
Stadion Santjago Bernabeu u Madridu. Sudija: Feliks Br-
ih (Njema~ka).
REAL: Kasiljas, Ramos, Karvaljo, Pepe, Arbeloa, Alonso,
Kedira, Di Marija, Ozil, Ronaldo, Adebajor. Trener:
@oze Murinjo.
TOTENHEM: Gome{, ]orluka, Basong, Doson, Asu-
Ekoto, Bejl, Modri}, Sandro, Lenon, Van der Vart, Krau~.
Menad`er: Hari Rednap.
Stadion San Siro u Milanu. Sudija: Martin Etkinson (En-
gleska).
INTER: Cezar, Maikon, Kordoba, Ranokija, Kivu, Zane-
ti, Kambijaso, Mota, Snejder, Eto, Pandev. Trener: Leo-
nardo.
[ALKE: Nojer, U~ida, Hevedes, Mecelder, Eskudero,
[mic, Matip, Hurado, Huntelar, Farfan, Raul. Trener: Ra-
lf Rangnik.
Real Madrid - Totenhem
Inter - [alke
Zaneti: Moramo i}i dalje
Rednap: Ronaldo }e igrati
Rednap ka`e da ga informacije o neizvjesnom nastupu Kristijana
Ronalda (Cristiano) ne doti~u previ{e, iz jednostavnog razloga jer
misli da }e Portugalac biti u postavi Reala.
- Vi stvarno mislite da ne}e igrati? Ja ne mislim. Ronaldo je
fantasti~an igra~ i bit }e na terenu - rekao je Rednap novinarima.
sport
Dnevni avaz, utorak,
5. april/travanj 2011. 69
TENIS Srbijanac ponovo bolji od Rafaela Nadala
Novak \okovi} pet
mjeseci bez poraza
Drugi igra~ svijeta ostvario 26. pobjedu zaredom
Godi{nja doba se mijenja-
ju, ali jo{ nema tenisera koji je
u 2011. godini porazio Nova-
ka \okovi}a. Srbijanac je na-
kon Australian Opena osvojio
masterse u Indijan Velsu i
Majamiju, te turnir u Dubai-
ju, uz 26 pobjeda zaredom.
U posljednja dva finala
\okovi} je porazio prvog
igra~a svijeta Rafaela Nadala,
oba puta u tri seta, i to nakon
{to je [panac vodio sa 1:0. Me~
u Majamiju bio je jedan od na-
jboljih ikada, a \okovi} je do
trijumfa do{ao u taj-breku
tre}eg seta (4:6, 6:3, 7:6).
- Finale koji smo igrali
mo`da je i najbolji me~ u mo-
joj karijeri, a ova ~etiri mjese-
ca su definitivno najbolja u
mom `ivotu. Ali, tek je po~etak
sezone, mislim da je prerano
pri~ati o prvom mjestu na ATP
listi. Razlika je jo{ prevelika, a
Rafa je definitivno najbolji
igra~ na svijetu - rekao je
\okovi}, kojeg s Nadalom ve`e
i izuzetno dobro prijateljstvo.
[panac ima prednost od
3 hiljade poena, 12.870 na-
spram \okovi}evih 9.700,
ali u naredna dva mjeseca br-
ani ~ak 5 hiljada poena (pob-
jede na mastersima u Monte
Karlu, Madridu i Rimu i
Rolan Garosu). Ipak, zemlja
je omiljena Rafina podloga.
- Nikada ga nisam pobije-
dio na zemlji, on je kralj te po-
dloge. Mislim da ipak imam
igru da mu se suprotstavim, to
sam pokazao i 2009. godine,
imali smo odli~ne me~eve u
Monte Karlu i Madridu. Ako
budemo igrali na zemlji, mo-
rat }u biti mnogo agresivniji,
to je najsporija podloga koja
Rafi potpuno odgovara - ka`e
\okovi}. (Z. [.)
Sportska takmi~enja u Sarajevu
Britanski d`udisti najbolji na Evropskom kupu
Odr`ana i natjecanja u strelja{tvu, dizanju tegova, vaterpolu
U Sarajevu je tokom vike-
nda uprili~eno nekoliko spo-
rtskih takmi~enja povodom
6. aprila. U KSC Ilid`a
odr`an je 6. Evropski d`udo
kup na kojem je nastupilo
314 takmi~ara i takmi~arki iz
24 zemlje, a me|u njima i
svjetske zvijezde poput Sare
Klark (Clark) iz Velike Bri-
tanije, Anet Mesaro{, Bora
Barne i Daniela Hadfija iz
Ma|arske...
Na{i najuspje{niji pre-
dstavnici bili su Ibro Mila-
din i Mitar Mrdi}, koji su u
svojim kategorijama, vi{e od
100 kg i do 73, osvojili dru-
ga mjesta. Najuspje{nija ze-
mlja bila je Velika Britanija
sa ~etiri prva mjesta.
U Olimpijskoj dvorani
„Huan Antonio Samaran“
odr`an je tradicionalni
me|unarodni turnir u stre-
lja{tvu. Kod mu{karaca po-
bijedio je Milenko [ebi} iz
Srbije ispred Sarajlije
Ned`ada Fazlije i Darijana
Burije iz Slovenije. Kod `ena
Slovenka Kaja Repi~ opra-
vdala je ulogu favoritkinje.
Druga je bila Emma [kaljo iz
Zenice, a tre}a Jelica Majsto-
rovi} iz Slovenije.
Dan ranije odr`ano je ta-
kmi~enje invalida, a u
ga|anju iz serijske zra~ne
pu{ke najprecizniji su bili
Momir Vukovi} iz Gacka i
Azra Kurtovi}-Jezerki} iz
Bosanske Krupe.
Tako|er, odr`an je i Me-
morijalni turnir „Andrija Ma-
le~“ u dizanju tegova, na kojem
je najuspje{nija bila selekcija
Beograda (Silvana Vukas, Ale-
ksandar [ar~anski i Sla|an
Petrovi}). Pojedina~no, na-
jbolji su bili Silvana Vukas i
Ante Vukovi} (Osijek).
Na bazenu Otoka, u vate-
rpolo takmi~enju „Poka`i
{to zna{„, u~estvovali su na-
jbolji igra~i sarajevskih klu-
bova.
Osim na{e ko{arka{ke
reprezentacije, BiH }e na
Evropskom prvenstvu u
Litvaniji krajem avgusta
predstavljati i dvojica arbi-
tara.
Tuzlak Ademir Zura-
povi} dobio je poziv kao
„neutralac“, dok se ^apljin-
cu Petru Obradovi}u {ansa
ukazala zahvaljuju}i pla-
smanu na{e selekcije na EP.
Zurapovi}u }e ovo biti peti
Eurobasket, a jednom je su-
dio i na EP-u za `ene.
- Naravno, zadovoljan
sam ~injenicom da }u biti
u~esnik jo{ jednog Evro-
pskog prvenstva. Nas, su-
dije, pred po~etak EP-a
o~ekuje i seminar u Litva-
niji. Jo{ ne znamo koje
}emo suditi utakmice, o to-
me }emo biti obavije{teni
neposredno pred start ta-
kmi~enja - rekao je Zura-
povi}.
Haris Bijedi} iz Saraje-
va sudit }e na Evropskom
prvenstvu za `ene u junu u
Poljskoj. E. M.
Ko{arka{i Slobode krenuli s radom
Saki} ra~una i na kadete
Novi trener ko{arka{a
Slobode Azur Saki} ju~er je
u dvorani Mejdan izvr{io
prozivku kojoj se odazvalo 15
igra~a.
Od prvotimaca koji su
nastupali tokom sezone, ko-
ju su Tuzlaci okon~ali ve} u
prvoj fazi Prvenstva BiH,
trenirali su Zlatan Halilbego-
vi}, Miodrag Tanasilovi},
Mirza Hrn~i}, Irfan Hod`i},
Mirza Buli} i Enes Latifagi}.
Ostatak su ~inili juniori i tr-
ojica perspektivnih kadeta.
- Planiramo je da na oku-
pu budemo do 15. jula, kada
}e uslijediti pauza, pa pripr-
eme za novu sezonu. Ekipu
}emo bazirati na mla|im i ta-
lentiranim ko{arka{ima.
Ukoliko finansije budu do-
zvoljavale, razmi{ljat }emo o
poja~anjima - ka`e Saki}.
Novi kormilar jo{ nije
odlu~io ko }e, uz E{efa Isabe-
govi}a, biti anga`iran u stru-
~nom {tabu. Prozivci je prisu-
stvovao i doskora{nji trener Sl-
obode Senad Muminovi}, ko-
ji je ekipi po`elio sve najbolje.
Muminovi} je nedavno preu-
zeo tim Vrijednosnice Darda sa
kojom je u Ligi za opstanak pr-
venstva Hrvatske savladao Tr-
ogir sa 83:63. E. M.
Tri dana uo~i prve polu-
finalne utakmice plej-ofa pr-
otiv Radnika u Bijeljini
odbojka{i Kaknja ostali su
bez rukovodstva.
Uprava kluba s predsje-
dnikom Edinom Sikirom na
~elu podnijela je neopozivu
ostavku, navodno, motivira-
nu nezadovoljstvom zbog
prijedloga za raspodjelu sre-
dstava za sport u Op}ini Ka-
kanj za 2011.
Ovo je, izgleda, bio samo
alibi ~elnika kluba koji nisu
mogli pratiti rezultate ekipe,
koja je na najboljem putu da
tre}i put zaredom odbrani
duplu krunu. Vo|enje kluba
povjereno je prvom treneru
Almiru Begi}u, njegovom
pomo}niku Mirzi Demiru i
kapitenu Almiru Aganovi}u.
Njima }e pomagati klupski
sekretar Kazimir Ivi}.
- Dobili smo podr{ku
Op}inskog vije}a i na~elni-
ka Mensura Ja{arspahi}a i
plej-of }emo zavr{iti
uspje{no. Kasnije }emo orga-
nizirati sjednicu Skup{tine
na kojoj }e biti izabrano no-
vo rukovodstvo - istakao je
Begi}. M. K.
Zurapovi}: Sudit }e {esto EP
Priznanje bh. ko{arka{kim sudijama
Zurapovi} i Obradovi} dijelit }e
pravdu na Eurobasketu u Litvaniji
U dvorani „Ramiz
Sal~in“ karatisti i karatiski-
nje su se natjecali na tradi-
cionalnom Memorijalu „Al-
ija Izetbegovi}“. Selekcija
Hrvatske progla{ena je na-
juspje{nijom, dok su od
na{ih pobjede u svojim ka-
tegorijama ostvarili Edin
Musli} (do 60 kg), Alem
Kupusovi} (do 84), Mirsa-
da Suljkanovi} (do 61),
Amila Fazli} (do 68) i La-
risa Berber (vi{e od 68).
Memorijalni turnir„Alija
Izetbegovi}“ u karateu
Demir i Begi}: Uprava odstupila
Odbojka{i Kaknja bez rukovodstva
Treneri Begi} i Demir vodit }e i klub
[ebi}, Fazlija i Buri}: Detalj s takmi~enja (Foto: I. Bajrovi})
\okovi} je do poena dolazio i na ovakav na~in (Foto: AP)
Rafael Nadal o~ekuje da
ga \okovi} mo`e vrlo brzo
skinuti s trona.
- Osvojio je velike turni-
re, normalno je da }e biti na
prvom mjestu za mjesec i po,
dva, sve }e ovisiti o mojim re-
zultatima na zemlji. Borit
}u se, ako budem dobar u na-
rednim turnirima kao pro{le
sezone, vidjet }emo {ta }e se
dogoditi - ka`e [panac.
Nadal: Borit }u se da
sa~uvam prvo mjesto
UTORAK 5. 4. 2011
FILM, HRT 2
23.18
RTS
15.10 Vrijeme je za
bebe
16.00 Ovo je
Srbija
16.35 Slagalica
17.00 Dnevnik
17.20 [ta radite,
bre?
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko magazin
19.00 Srbija na vezi
19.30 Dnevnik
20.05 Greh
njene
majke
21.00 Tabloid
Eurosport
16.30 Karling,
S.[. Mu{karci
19.30 Tenis
20.00 Svi
sportovi
21.00 Boks,
Z. Judah
- K. Mabuza
23.00 Ekstremni
sportovi
23.30 Borila~ki
sport
Eurosport 2
16.45 Mali
fudbal,
Nacionalni
[ampionat
[panija
18.00 Njema~ka
19.30 Hokej
na ledu,
Nacionalni
[ampionat
Njema~ka
21.45 Karling,
S.[.
Mu{karci
Sportklub
17.00 Pregled
holandske
lige
18.00 Premier
League
News
18.15 NBA Live
18.30 Uskijavanje
19.00 Championship.
QPR
- Sheffield
United
20.30 Pregled ATP
Masters
Miami
21.30 NHL. San Jose -
LA Kings
National G.
18.00 [apta~
psima
19.00 Rijeke
i `ivot
20.00 Bugattijev
superauto
21.00 In`enjerske
veze
22.00 Kod
crveno
23.00 Bugattijev
superauto
MTV Adria
17.00 Teen
Mom
17.50 3 From 1
18.00 Brand
new
18.30 Jukebox
19.00 Videography
19.30 Just See
MTV
19.50 MTV
Express
20.10 Just See
MTV
21.20 Hip Hop Chart
21.50 3 From 1
22.00 Hard Times Of
Rj Berger
FOXlife
18.00 Vil i
Grejs
18.50 Svi
gradona~elnikovi
ljudi
19.35 Dr. Haus
20.25 Kugar
Taun
20.50 Kugar Taun
21.10 O~ajne
ku}anice
22.00 O~ajne
ku}anice
22.50 Kako sam
upoznao va{u
majku
23.15 Dr. Haus
HIT TV
18.30 Vremeplov
19.00 Objektiv I
19.25 Triumph
20.00 Taina, serija
21.00 Utorkom u`ivo, muzi~ka
emisija
22.00 Objektiv II
22.35 Ja sam tvoja sudbina,
serija
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
00.00 Tri minuta
00.05 Film
BUGOJNO
15.50 1001 no}, igrana serija
16.50 Indija, igrana serija
18.00 Vijesti
18.20 Sasuke, Ninja Warriors,
zabavni program
18.40 Muzika
19.00 Informator
20.00 1001 no}, igrana serija
21.00 Igrani film
22.20 Igrani film
22.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija
22.30 Muzi~kim program
23.00 Dnevnik, r.
23.30 Glas Amerike
VISOKO
19.30 Dnevnik FTV
20.10 Sje}anja
20.45 Aktuelnosti
21.00 Svijet mladih
21.35 Hitna slu`ba, serijski
program
22.15 TV Liberty
22.45 Aktuelnosti r.
23.00 TV strane
TV USK
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 TV intervju, inf. program
20.50 Druga strana pri~e, inf.
program
21.30 Dnevnik 2
21.50 Ple{i, ple{i
22.40 Kad priroda uzvrati udarac,
dok. serijal
19.20 Marketing
19.30 Dnevnik 2
20.05 Marketing
20.10 Jelena, serija
20.55 Marketing
21.00 Crno na bijelo
21.50 TV dokument
23.00 Film
TV OSM
18.55 Vremenska prognoza
19.55 SMS oglasi
19.30 Portal
19.35 Game Zone
20.00 Pod lupom
21.15 Ti si moja sudbina, serija
21.55 Vremenska prognoza
22.00 Gradovi i regije svijeta
22.30 Glas Amerike
23.00 Utorkom u`ivo
GORA@DE
19.00 Dnevnik
Muzi~ki program
20.00 Reporta`a
20.30 Balkandisc, muzi~ka
emisija
HEMA
14.00 Muzi~ki program + Sms
box + Promocija
programa
15.00 Vijesti, informativni
program
16.00 Iskre kulture, emisija o
umjetnosti i kulturnim
zbivanjima, r.
17.00 Na{i razgovori, intervju, r.
18.00 Vijesti, informativni
program
19.00 TV liberty, magazin Radija
Slobodna Evropa
20.00 Reporta`a
21.00 Na{i razgovori
BN
16.25 Kradljivac srca, serija
17.05 Marketing
17.10 Bjela la|a
18.00 Danas u Srpskoj
18.25 Marketing
18.30 Monitoring
18.55 Marketing
19.00 Sport flash
19.30 Dnevnik HRT 1
20.00 Extra Plus, kontakt emisija
21.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija
21.35 Kontraverze-by Drago
Ple}ko, emisija
22.15 Dnevnik KISS
23.15 Sa Zemlje mira, emisija
KAKANJ
15.30 Oliver Twist
16.00 Pensacola, serija
17.00 Flash vijesti
17.05 Ludo srce, serija
18.00 Glas naroda
18.30 Ja sam tvoja sudbina,
serija
19.00 Denis napast
19.15 Epp
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Svi vole Rejmonda, serija
20.45 Epp
21.00 Intervju
21.30 Biznis magazin
22.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija
22.30 Romske pri~e
19.45 Hit dana
20.00 Intervju dana
20.40 Sportske legende
21.05 Ja sam tvoja sudbina
21.35 Falsifikatori, film
23.05 Vijesti
23.30 [to da ne, zabavni
program
00.00 Ja sam tvoja sudbina
00.30 Muzika
ZENICA
19.00 Zenica danas
Ze sport plus
19.30 Muzi~ki spotovi
19.55 Obavje{tenja
20.00 Ja sam tvoja sudbina,
serija
20.30 TV izlog.mali oglasi
Ze sport plus
20.40 Razglednica
21.35 Putopis.
22.30 Obavje{tenja
KISS
18.50 Marketing
19.00 Dnevnik KISS
TV ALFA
08.00 Novo Jutro, jutarnji
rpogram
10.00 Ed`mont, tinejd`erska
serija, r.
10.30 Vijesti
10.35 Ja sam tvoja sudbina, r.
11.00 Chriss Angel, r
11.30 Vjesti
11.40 Sponzorisani program
12.00 [to da ne, zabavni program, r.
12.30 Vijesti
12.35 Muzika, akatuelnosti
13.00 Intervju dana, r.
13.30 Vijesti
13.35 Lovci na zmajeve, crtani
film, r.
14.10 Muzika, akatuelnosti
14.30 Vijesti
14.40 Sponzorisan program
15.30 Vijesti
15.35 Saga o Mcgregorevijema, r.
16.30 Vijesti
16.35 Za svaku bolest trava raste, r.
18.00 Ed`mont, tinejd`erska serija
18.40 Dnevnik
19.15 [to da ne, zabavni program
FILM, OBN
23.55
Sara nemo`e pre`aliti supruga koji
je `ivot izgubio u automobilskoj
nesre}i. Ona je predporodom te }e
za Bo`i} na dar dobiti poklon koji
}e je zauvijek podsje}ati na njega:
bebu. Njeno tugovanje prekida ku-
canje ~udne `ene, koja tra`i da se
poslu`i telefonom, ali ubrzoposta-
je jasno da `ena ima samo jedan
cilj, a to je beba...
Uloge: Beatris Dal, Alison Paradi,
Natali Rusel
Reditelj: Aleksandar Bastijo, @uli-
jen Mori
Parazit
NOGOMET, FTV
^arli Kejt od mladosti je bila
svojeglava, inteligentna i
odlu~na `ena, {tose za njezi-
nog mu`a, slabi}a i `enska-
ro{a, nije moglo re}i. Upoz-
najemo je kad putem nai|e
na crnca obje{enog o drvo.
Uloge: \ina Rolands, Mimi
Rod`ers, Suzan Mej Pret
Reditelj: D`oan Miklin Silver
Hamajlije za
sretan `ivot
BHT1
09.15 Ozie Boo, animirana serija
09.20 ^udesni svijet, obrazovna se-
rija, 22/52
09.35 Nema problema
10.00 BHT vijesti
10.15 Ples `ivota, igrana serija, 6/125
11.00 Moja mala kuhinja, r.
11.10 Avenija Ocean, igrana serija,
99/130
12.00 BHT vijesti
12.20 Dimenzija vi{e vi{e, program
iz kulture, r.
13.15 Doma}a lektira. Uhode, r.
13.40 BH gastro kutak, kulinarski
show, r.
14.15 BHT vijesti
14.30 Gorko-slatko, igrana serija,
71/229, r.
15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija
Program za djecu i mlade
15.05 U~ilica, kviz
15.30 Ozie Boo, animirana serija
15.35 Pustinja, drama
15.50 Kiri Klaun, animirana serija,
10/28
15.55 Istinite pri~e, animirana serija,
10/10
16.10 Nau~na postignu}a, 23/47
16.30 Gorko-slatko,igrana serija, 72/229
17.00 Dru{tvo znanja, dokumentar-
na serija
17.30 Sve u svemu, dnevni magazin
18.45 Mi{ i ma~ak, animirani film,
10/26
19.00 Dnevnik
Kultura
Sport
Vrijeme
Business News
20.00 Ezel, igrana serija, 49/136
21.00 Crta, politi~ki magazin
22.00 BHT vijesti
22.20 Euroimpuls, magazin
22.50 Planeta drve}a, strani doku-
mentarni program, 1/10
23.20 Nogomet. Liga {ampiona. In-
ternazionale - Schalke, ~etvr-
tfinale, snimak
01.10 Business News, r.
01.15 Sve u svemu, dnevni magazin, r.
02.30 Pregled programa za srijedu
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program
09.00 Vijesti
09.05 Gospo|a Barbara, igrana seri-
ja, 170. epizoda, r. /12/
Crtani filmovi:
09.55 Piplinzi
10.15 Mali lete}i medvjedi}i
10.40 Gladijatorska akademija, 15.
epizoda
11.05 Villa Maria, igrana serija, 90.
epizoda, r.
12.00 Dnevnik 1
12.15 Gospo|a Barbara, igrana seri-
ja, 171. epizoda /12/
13.05 Pod sretnom zvijezdom, igra-
na serija, 17. epizoda, r.
13.55 60 minuta, politi~ki magazin, r.
15.15 Vijesti
15.25 La Linea, crtani film
15.30 Spretno - sretno, tv igra
Crtani filmovi
15.55 Tomica i prijatelji
16.00 La Linea
16.05 Villa Maria, igrana serija, 91.
epizoda
17.00 Federacija danas, informativ-
ni program
17.15 Ezel, igrana serija, 48. epizoda
/12/
17.50 Dnevnik, najava
18.15 Pod sretnom zvijezdom, igra-
na serija, 18. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.08 Upitnik, kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 Loto, prijenos izvla~enja
20.30 Nogomet, Liga prvaka: Real
Madrid - Tottenham, prijenos
22.39 Dnevnik, najava
22.40 Ljubav i kazna, igrana serija, 7.
epizoda
23.31 Loto, dobitna kombinacija bro-
jeva i dva jokera
23.35 Dnevnik 3
Finansijske novosti
00.05 Pregled LP u nogometu
00.30 Ha{ki dnevnik
01.00 Federacija danas, repriza
01.15 Dnevnik 3, r.
01.45 Pregled programa za srijedu
OBN
08.30 Hakimoglu,
turska serija
09.30 Stol za 4,
kulinarski show,
nova sezona
10.00 Bilo jednom
u Turskoj,
turska serija
11.45 Lanina vremenska
prognoza
11.55 OBN Info,
informativni program
12.10 Dolina vukova,
turska kriminalisti~ka serija
13.55 Hakimoglu,
turska serija
14.55 Gorki `ivot, turska telenovela
16.15 OBN Info
16.20 Gorki `ivot,
turska telenovela
16.30 Stol za 4,
kulinarski show,
nova sezona
17.00 Bilo jednom
u Turskoj, turska serija
18.45 Lanina
vremenska
prognoza
18.55 OBN Info,
informativni program
19.15 Arhiv srca,
talk show
20.00 Gorki `ivot,
turska
telenovela
21.45 Dolina
vukova,
turska
kriminalisti~ka
serija
22.55 Vox populi
23.00 Na{a
mala
klinika,
humoristi~na
serija
23.55 Parazit,
film
01.45 OBN Info,
informativni
program
HAYAT TV
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji pr.
08.30 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Bumba, crtani film, 58. i 59.
epizoda
09.10 Garfield, crtani film, 17. epizoda
09.20 Lijeni grad,crtani film, 13. epizoda
09.45 Sirene, crtani film, 47. epizoda
10.10 Plavi zmaj, crtani film, 16. ep.
10.35 Bakugan, crtani film, 47. ep.
11.00 Suze Bosfora, igrana serija, 1.
epizoda
11.45 Vijesti
11.58 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Bioclinica
12.15 Najbolje godine, igrana serija,
23. epizoda
13.15 Pali an|eo, igrana serija, 152.
epizoda
14.10 Moje dvori{te, informativni
program
14.35 Nema vi{e zeko rek'o, is-
tra`iva~ko-dokumentarni pr.
15.00 Bestseller
15.02 Bioclinica
15.15 Top Shop
15.50 Kad li{}e pada, igrana serija,
12. epizoda
16.53 Sport centar
16.55 Najbolje godine, igrana serija,
24. epizoda
17.52 Biometeorolo{ka prognoza
18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabav-
no-sportski TV show, 83. ep.
18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabav-
no-sportski TV show, 84. ep.
18.45 Bosna Sunce osiguranje
19.00 Vijesti u 7, informativna emisija
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Sport
19.37 Stanje na putevima
19.38 Horizonti
20.00 Kad li{}e pada, igrana serija,
13. epizoda
21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija
22.20 Suze Bosfora, igrana serija, 2.
epizoda
23.20 Sport centar
23.25 Najbolji od najbolji 4, igrani
film
01.15 Nijemi svjedok, igrana serija,
32. epizoda
PINK BH
06.00 Lola,
telenovela, r
07.00 Mje{oviti
brak,
serija
08.00 Ljubav u
zale|u,
hrvatska
igrana serija, r.
09.00 Udri mu{ki,
talk show, u`ivo
10.00 Veliki brat,
reality show,
11.00 More ljubavi,
telenovela, r.
11.50 Turist point,
kola`na emisija
12.00 Info top,
info.program
12.20 Zabranjena
ljubav,
telenovela, r.
13.10 Veliki brat,
reality show
14.00 Info top,
info.program
14.10 Mje{oviti brak, serija
15.00 Lola,
telenovela
15.45 Merkur sve {to po`elim,
emisija
15.50 Info top, inf.program
15.58 Za zdrav i lijep osmijeh
16.00 More ljubavi, telenovela
17.00 Veliki brat, reality show
18.00 Zabranjena ljubav, telenovela
18.50 Info top, centralne vijesti
19.05 Turist point, kola`na emisija
19.11 Ljubav u zale|u, hrvatska igra-
na serija
20.00 Veliki brat, reality show, pre-
gled dana
20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki pro-
gram
21.15 Ami G show,
talk show, u`ivo
22.30 Veliki brat,
reality show, u`ivo
00.00 City,
zabavna emisija
00.10 Lista za odstrijel, film
19.00 DNEVNIK 22.55 VOX POPULI 21.00 ZVIJEZDA MOŽE[ BITI TI 21.15 AMY G SHOW
18.15 POD SRETNOM ZVIJEZDOM
Liga prvaka:
Real Madrid -
Tottenham
FOXCRIME
18.30 Odstrel
19.15 Bouns
20.00 Brojevi
20.45 D`ordan
21.30 Zlo~ina~ki
umovi
22.20 Zlo~ina~ki
umovi
23.10 Dekster
23.55 Okru`en
mrtvima
15.10 Vrijeme je... 23.00 Ekstremni sportovi 16.45 Mali fudbal 21.30 NHL 22.00 Kod crveno 17.00 Teen Mom 19.35 Dr. Haus 23.55 Okru`en mrtvima
SATELITSKI PROGRAM
20.30
UTORAK 5. 4. 2011
Ezel
D`engiz u~i na veo-
ma grubna~in o`ivo-
tu u zatvoru. Iako ga
je Ezel upozorio da
pazi s kim se tamo
dru`i, D`engiz ga nije
poslu{ao. Ezel je iz-
me|u dvije vatre.
Ej{an ga je jo{ vi{e
zavoljela, ali nije si-
gurna `eli li slijediti
njegov plan i svje-
do~iti protiv D`engi-
za na sudu.
Ljubav: Iako ste zadovoljni svojim ljubavnim
statisom, kao da vas veza gu{i. Preispitajte
osje}anja!
Posao: Podvucite crtu i mo`ete biti zadovoljni.
Posebno je dobra situacija na finansijskom planu.
Zdravlje: Nema razloga za zabrinutost.
Ljubav: Vi, naprosto, u`ivate uz voljenu osobu.
Dobili ste novu priliku da oboje budete sretni.
Posao: Energiju najvi{e tro{ite razmi{ljaju}i opro-
mijeni posla. @elite i unaprijediti postoje}i na~in
rada.
Zdravlje: Smanjena otpornost organizma.
Ljubav: Voljenu osobu gledate na nov na~in.
Odre|ena spoznaja mijenja sve nabolje, u vezu
unosi kvalitet.
Posao: Ako se bavite javnim poslom, pretjerano
ste izlo`eni sudu javnosti. Zato, pripazite {ta govorite i radite.
Zdravlje: Ja~ajte imunitet!
Ljubav: Put do ljubavne sre}e nije brz ni lak. Ipak,
znate da su se isplatili va{a strpljivost i toleranci-
ja.
Posao: Najbolje je da se pritajite. Dr`ite se po strani ili
uhodanih, provjerenih poslova. Ne eksperimentirajte.
Zdravlje: Izbjegavajte masnu hranu.
Ljubav: Ako ste usamljeni, iza|ite sa prijateljima.
Postoje svi preduvjeti da upoznate ljubav svog
`ivota...
Posao: Umorni ste od brojnih obaveza. Pretkraj
dana mo`ete dahnuti. Uz sve, zadovoljnji ste ura|enim.
Zdravlje: Na|ite vrijeme za odmor.
Ljubav: Poku{avate pobje}i od emocija ili ljubav-
nih problema. Ne izbjegavajte razgovor sa volje-
nom osobom.
Posao: Ne mo`ete se skoncentrirati na rad.
Uznemirenje sa ljubavnog polja poku{ajte ostaviti po strani.
Zdravlje: Prolazno neraspolo`enje.
Ljubav: Osoba koju volite ne `eli polovi~na
rje{enja, ~emu ste trenutno skloni. Naime, tra`i
dokaze ljubavi...
Posao: I u slu~aju da ste zadovoljni li~nim
u~inkom i doprinosom, nervira vas indolentnost nekih kole-
ga.
Zdravlje: I proljetni umor ~ini svoje.
Ljubav: Koliko god se trudite da va{e emocije
ostanu netaknute, to vam ne uspijeva. “Slabi” ste
na partnera.
Posao: U izgledu je mogu}nost da vam bude
ponu|en novi ili primamljiviji posao. Pazite, postoji zamka.
Zdravlje: Bolje nego {to mislite.
Ljubav: Prili~no bogat dan. Nekoliko osoba vas
poku{ava osvojiti, ali va{e srce kuca samo za
jedno bi}e
Posao: Tra`ite ravnopravnog poslovnog partnera.
Imate pavo {to ste prili~no strogih kriterije kod odabira.
Zdravlje: Nema potrebe da se nervirate.
Ljubav: Voljena osoba poku{ava na sve mogu}e
na~ine da vas impresionira. Ho}e i da vas ponovo
zavede...
Posao: Dosta vremena provodite rade}i, ali krajnjim ishodom
niste zadovoljni. Naime, uvijek `elite vi{e.
Zdravlje: Osje}ate iscrpljenost.
Ljubav: Ne tro{ite energiju na prolazne u`itke.
Duboko u sebi `udite da se skrasite uz voljenu
osobu.
Posao: Prati vas osre|ena negativnost. Povreme-
na ste nezainteresirani za posao ili vam {ef nije sklon.
Zdravlje: Dobro bi vam do{la masa`a.
Ljubav: Primirite negativna osje}anja. Stalo`enim
razgovorom rije{it }ete nesporazum sa voljenom
osobomi.
Posao: Ne budite rasipni. Pogotovo ako je kupovi-
na na~in da “rije{ite” nezadovoljstvo na ljubavnom planu.
Zdravlje: Neophodno vam je vi{e sna.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
RTRS
09.10 Pod sretnom
zvijezdom,
tv novela
TV podsjetnik - Isidora Seku-
li}
Mala tv
10.00 Barimba,
crtana serija
10.09 Mekanike u misiji, crtana serija
10.22 D`ekers, crtana serija
10.45 Mali dnevnik, repriza
11.05 Robin Hud 2, serija
12.00 Dnevnik 1
12.20 U fokusu- tema. Pru`anje prve
pomo}i nastradalima u sao-
bra}ajnoj nesre}i
13.00 Laka opera
13.25 Retrovizor, emisija iz arhiva
RTRS-a
Knji`evnik
Petar Ko~i}
14.10 Karmelita, serija
15.00 Vijesti - sa tuma~em gestov-
nog jezika
15.10 Dolina sunca, tv novela
16.00 Re'publika - Podrinje
16.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze
16.30 Srpska danas
17.05 Pod sretnom zvijezdom,
tv novela
18.00 Banjalu~ka
panorama
18.45 Mekanike u misiji,
crtana serija
19.08 Upitnik, kviz
Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
Sport
20.15 Fudbal - Liga {ampiona,
sportski program
20.35 Fudbal - Liga
{ampiona, Real Madrid
- Totenhem, direktan
prijenos
RTRS preporu~uje
22.55 Dnevnik 3
23.17 Sport
23.22 Finansijske novosti
RTRS preporu~uje
23.30 Fudbal - Liga {ampiona,pregled
00.00 Zale|e, film
HRT1
12.32 Gospodarica tvoga srca, tele-
novela (22/142)*
13.20 Divlji Plamen 2, serija (5/13)*
14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni je-
zik
14.14 Vrijeme sutra
14.20 Me|u nama
15.00 Dharma i Greg 2, humoristi~na
serija (4/24)*
15.25 Proces
15.55 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom (R)
16.00 Hrvatska u`ivo
16.58 Vijesti
17.10 Hrvatska u`ivo
17.18 HAK - Promet info
17.19 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovitelj-
stvom (R)
17.25 8. kat. Izgubljeni - na|eni, talk
show
18.15 Kod Ane, emisija pod pokrovi-
teljstvom
18.28 Dnevnik plavu{e. Kad tete
kuhaju, emisija pod pokrovi-
teljstvom
18.37 Tvoja sam sudbina, telenovela
(53/106)*
19.22 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija pod pokrovitelj-
stvom (R)
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod
pokroviteljstvom
20.10 Rat za Dubrovnik. Ha{ki epi-
log, dokumentarna serija
(7/7)*
20.45 Misija. Zajedno
21.40 Paralele
22.15 Dnevnik 3
22.40 Sport
22.43 Vrijeme
22.45 Vijesti iz kulture
22.55 Retrovizor. Lovci na natpriro-
dno 4, serija (12) (4/22)*
23.45 Retrovizor. Dragi Johne 3, hu-
moristi~na serija (8/22) (R)*
00.10 Retrovizor. Ksena - princeza
ratnica 4, serija (22/22)*
HRT2
09.55 Tvoja sam sudbina, telenovela
(52/106) (R)*
10.40 Globalno sijelo (R)
11.10 Prizma, multinacionalni maga-
zin (R)
11.55 Generacija Y. Ja sam... (R)
12.25 Mala TV (R)TV vrti}.
Smijeh je lijek (R)
Ninin kutak. @ivotinje na
kva~icama (R)
Neli i Cezar, crtani film
(R)*Danica i mravi}
12.55 [kolski program. Nagrada
Grigor Vitez (R)
Navrh jezika (R)
13.40 Hamajlije za sretan `ivot, ka-
nadsko-ameri~ki film (107')*
15.30 @upanijska panorama
15.45 Hotel dvorac Orth 1, serija
(11/13) (R)*
16.30 [apta~ psima 3 (48'54”)
(14/21)*
17.20 Crno proro~anstvo,
serija za mlade (18/26)*
17.44 Sledge Hammer 2,
humoristi~na serija (10/19)*
18.10 Divlji Plamen 2,
serija (5/13) (R)*
18.50 Krstarenja svjetskim ljepota-
ma. Prekomorske obale - Aus-
tralija, Sidney-Darwin. Od Pa-
cifika do Indijskog oceana, do-
kumentarna serija (27/75)
(R)*
19.45 Hit dana
19.57 Ve~eras
20.00 Mercy, serija (7/22)*
20.50 Ciklus tinejd`erskih komedi-
ja. Fakultet za gubitnike, ame-
ri~ki film (90')*
22.25 Zlo~ina~ki umovi 4, serija (12)
(2/26)*
23.10 Dnevnik plavu{e. Kad tete
kuhaju, emisija pod pokrovi-
teljstvom
23.18 Hamajlije za sretan `ivot,
kanadsko-ameri~ki film (107')
(R)*
01.05 No}ni glazbeni program.
Hit dana
01.07 No}ni glazbeni program.
Nova TV
06.30 Na{i najbolji dani,
serija143/260
07.15 Bakugan,
crtana serija (2/52)
07.45 Roary,
crtana serija 2/52
08.00 Jagodica Bobica,
crtana serija12/26
08.25 Tomica i prijatelji,
crtana serija22/80
09.05 Zauvijek zaljubljeni,
serija R
10.05 Gumus,
serija - R
11.05 Asi, serija R
12.05 Zauvijek zaljubljeni,
serija134/140
13.05 IN magazin R
14.00 Masterchef,
reality show R
15.00 Najbolje godine,
serija R
16.00 Gumus,
serija102/112
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 IN magazin
18.10 Pod sretnom zvijezdom, seri-
ja16/65
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Najbolje godine, seri-
ja123/152
20.40 Liga prvaka. Real (M) - Totte-
nham, prijenos
22.45 Ve~ernje vijesti
23.00 Mr. Bean, serija5/14
23.30 Sa`eci Lige prvaka
00.00 Put iskupljenja 1,
igrani film
01.40 Dr. Huff,
serija (12)*1
02.30 Ezo TV,
tarot show (18)*
03.30 Bra~ne vode,
serija19/26
03.55 Bra~ne vode,
serija14/22
04.20 Moje prvo
ubojstvo,
igrani
film (12)*
05.50 Bra~ne vode, serija R
Lista za
odstrijel
Mafija{ki bos Vinsent Luka
dolazi pred sud da odgovara
za svoje zlo~ine. Ali u dogo-
voru sa korumpiranim poli-
cajcem on saznaje listu svje-
doka koje namjerava da ubi-
je. Ipak, na posljednjem za-
datku on dospijeva u po-
gre{nu ku}u.
Uloge: @an-Mi{el Vinsen,
Leo Rosi, Lans Henriksen
Reditelj: Vilijam Lustig
FILM,PINK BH
SERIJA, PINK BH
Marisa koristi svaku prili-
ku kako bi se dru`ila s lju-
dima iz medija i ispri~ala
im kako je zavela ~lana
bogate familije Ferer.
Kristina `eli u~initi Leo-
narda ljubomornim te
prihvati prosidbu svog
prijatelja Armanda.
Ender postaje svjestan
uzrujanosti svoje Nermin
te odlu~uje ne vr{iti priti-
sak na nju. Ne `eli je po-
novo izgubiti. Uprkos du-
gotrajnom ustezanju,
Nermin se ponovo preda-
je Enderu. Mehmet
odlu~uje grubo odgovo-
riti Terzijevim ljudima koji
su mu nanijeli ogromne
patnje.
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Indira ]ati}
Ure|uje redakcijski kolegij:
pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal,
DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom,
Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ,
Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},
Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra i Panorama D`enana Burek,
no}ni urednik Sead Hasovi},
Oglasi Izet Dropi}
DTP: Fikret Tiro
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jasmin Dautbegovi}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 370, Redakcija: 281- 393, 281- 398
i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,
Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-358, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-
zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO:
tel: 049/215-648, BIHA]: tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Rep-
ca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA:
Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043;
TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ek-
vator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel:
051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel:
038/222-251;
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
23.00 MR. BEAN 18.00 BANJALU^KA PANORAMA 23.45. DRAGI JOHNE 3 18.50 KRSTARENJA
00.10
20.00
20.00
18.00
Gorki život
Zabranjena
ljubav
SERIJA, OBN
SERIJA, BHT 1
LJUDI I DOGAĐAJI
Iskosa
Dječije zarazne bolesti od kojih obolijevaju i odrasli: 13 pitanja o
zaušnjacima
Lasersko uklanjanje dioptrije: Prije operacije oko se treba odmoriti
Degenerativna oboljenja miokarda: Ateroskleroza je najčešći uzrok
problema sa srcem
Razvojni poremećaji u djetinjstvu: Nijedna terapija ne liječi autizam
Šta je kompresivna neuropatija radijalnog živca: Paraliza mišića ne
dozvoljava opružanje prstiju i ručnog zgloba
Lavinj: Plaši se da noću tumara svojom veleljepnom vilom
STRAH OD GOTIČKOG ZDANJA
Pjevačica tvrdi da su sobe ogromne te je strah noću preći iz jedne prostorije u drugu
nošću i komforom.
Tada je rekla da je svoju spa-
vaćusobu opremila tako da bude
u crnimi roze tonovima, a kupa-
tilo je preplavljeno motivima po-
pularnog animiranog lika Helou
Kiti (Hello Kitty).
Ipak, Avril tvrdi da sva ta lje-
pota pada u vodu kada padne
mraki da je strahbudući da se os-
jeća veoma usamljeno i nesigurno
u 12 hiljada kvadratnih metara.
Spašavanje obožavane kornjače
Panika zbog pukotina
Popravka “boeinga” (Foto: AP)
PARIZ - Istraga nesreće aviona
“Erbas A330” kompanije “Air
France” ispred obale Brazila stigla
je na prekretnicu jer su nađeni
važni komadi olupine, što stvara
nadu u rješavanje enigmatičnog
udesa u kojem je 1. juna 2009. pogi-
nulo 228 ljudi.
Tokom potrage na moru ekipa
na brodu “Aluci” našla je tijela nes-
talih putnika, saopćio jeu Parizu Bi-
ro za istraživanje i analizu (BEA). Is-
tražitelji se nadaju da će na dnu
Atlantika naći crne kutije aviona.
Avion je nestao 2009.
Iskosa
Bojkot pošte
zbog terijera
Prelazak na
katoličanstvo
MONAKO - Šarlin Vitstok
(Charlene Wittstock), južnoafri-
čka vjerenica53-godišnjeg princa
Alberta, prešla je na katoličan-
stvo prije vjerskog vjenčanja za-
kazanog za 2. juli.
Vitstok, šampionka u pliva-
nju, rođena prije 33 godine u
Rodeziji (današnji Zimbabve),
bila je protestantkinja. Katolič-
anstvo je zvanična religija knež-
evine Monako.
Vitstok: Vjerenica princa Alberta
TOP VIJESTI
Veliki djed smatra se simbolom državne nezavisnosti (Foto: AP)
Pronađene
olupine “Erbasa”
Sutra prilog Porodica i zdravlje
LONDON- Kraljevskapošta zabra-
nila je dostavljanje pisama i paketa
cijeloj ulici Newsman Road nakon
što je jednog od poštara napao Džek
Rasel (Jack Russel) terijer, piše “Te-
legraph.” Stanovnike 30 kuća u ulici
iz pošte zamolili su da sami odu u
poštanski ured po svoju poštu jer
poštare napada pas Rasti (Rusty),
inače, manji od mačke. Portparol
pošte rekaoje da nisu željeli svoje za-
poslenike izlagati opasnosti.
Muzička zvijezda priznala da ne uživa u svom novom domu
HANOJ - Džinovska kornjača,
predmet obožavanjau Vijetnamu,
gdje se smatra simbolom državne
nezavisnosti, izvučena je iz jezera
u kojem živi kako bi bila podvr-
gnuta liječenju.
Na stotine ljudi okupilo se na
jezeru Hoan Kiem u Hanoju da bi
posmatralo radnikekako mrežama
izvlače bolesnu životinju.
Vremešna kornjača ima lezije
na vratu i nogama, a pretpostavlja
se da je uzrok bolesti velika za-
gađenost jezera. Ima i onih koju
smatraju da je kornjača, teška oko
200 kilograma, zadobila rane od
ribarskih udica i u sukobu s dru-
gim manjim kornjačama.
Njeno stanje je, kako prenosi
BBC, mjesecima zaokupljalo lo-
kalne medije, ali je kornjača do sa-
da uspijevala izmaći pokušajima
spasilaca da je izvuku iz jezera.
Na njenom izvlačenju bilo je
angažirano čak 50 radnika.
Vijetnamski mediji navode da
je kornjača, koju zovu Veliki djed,
možda stara i 300 godina, mada
stručnjaci smatrajuda, najvjerovat-
nije, ima između 80 i 100 godina.
VAŠINGTON - Američki Odbor
za sigurnost transporta izvijestio je
da su pronađene pukotinena još tri
“boeinga” 737-300s. Avion s ru-
pom u trupu sletio je prisilno u pe-
taku Arizon2i. Unjemu senalazilo
118 ljudi, a rupa kroz kojusu mogli
vidjeti plavo nebo nad njima stvo-
rila se ubrzo nakon polijetanja u
Feniksu. Rupa dugačka oko 1,5
metara otvorila se nakon što su
putnici čuli glasnu buku. Otvara-
nje krova izazvalo je padpritiska u
avionu, a pilot je odlučio prisilno
sletjeti uvojnu bazu. Testovi najoš
57 aviona su u toku. U svijetu leti
931 “boeing” 737-300s, od čega ih
288 leti u SAD.
LOS ANĐELES- Muzička zvij-
ezda Kanađanka Avril Lavinj
(Lavigne) izjavila je da je prestra-
vljena izgledom svoje vile u gotik
stilu na imanju u Bel Eru. Kako
pjevačica tvrdi, sobe su ogromne i
njuje strahnoćuprelaziti iz jedne
prostorije u drugu.
Zadivljujućuvilu Avril je ku-
pila sredinom prošle godine i,
kako je tada pričala, bila je
oduševljena njenom prostra-