P. 1
Kalemljenje

Kalemljenje

|Views: 2,611|Likes:
Published by Radovan Pucić

More info:

Published by: Radovan Pucić on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

Kalemljenje vo a

PONEDJELJAK, 22 MART 2010 15:01

Sti e prolje e, a u Bosni ponovo po inje sezona "kalemljenja" vo a. Na i su preci odr avali zanat Äkalemljenja vo a³ stotinama godina. Bio je to vrlo cijenjen zanat. Na alost, sve je manje ljudi koji znaju Äkalemiti³ vo e, a koji bi na taj na in mogli produ iti vijek doma im sortama vo a. Preporu io bih onima, koji znaju kalemiti, da kaleme i autohtone bosanske sorte, je iste izumiru, pa bi bilo teta da im se potpuno r zametne trag, a i iz razloga to Änove³sorte nisu uvijek najbolje prilago eno na im klimatskim uslovima. Kalemljenje vo a jepoznato ve nekoliko hiljada godina. Kalemljenje/cijepljenje vo a je na in opleme njivanja divljih u pitome vo ke. Radi se o (vegetativnom) razmno avanju vo ki na na in da se prenose istovijetne osobine fidema ± plemke na Änovu³ do tada obi no divlju vo ku (podlogu).

Osnovni uvjeti za uspje no kalemljenje vo a Najbitniji uvjet uspje nog kalemljenja vo a je da se kore podloge i fidema dodiruju na to ve oj povr ini. Zatim, potrebno je da su podloga i fidem - plemka kompatibilne, tj. podudarne jedna sa drugom (npr. jabuka na divlju jabuku, kru ka na divlju kru ku ili dunju, i sl.). Puno je ve i postotak primanja kada je podloga ± divlja vrsta vo a, nego kada se radi o ve kalemljenoj pitomoj sorti. Tako er, bitno je izabrati odgovaraju u tehniku kalemljenja u pravo vrijeme (npr. kalemljenje na procjep i pod koru u prolje e, a kalemljenje na pup u ljeto, itd). Ni ta manje bitno je fizi ko stanje fidema i podloge (kr ljavost, o te enost, propupalost, itd). Ta er, ko injenica da izme u izme u podloge i fidema nema prostora za ulazak vode ili insekata pozitivno utje e na ve i postotak prij ema kalema. Vrijeme kalemljenja vo a Vo e se mo e kalemiti u toku cijele godine. Kada su u pitanju najra irenije i najjednostavnije tehnike kalemljenja vo a, kojese obi no izvode Äza svoje potrebe³ i u Äku noj radinosti³, tj. kalemljenje vo a metodama Äna procijep³ ili Äpod koru³, tada bi Äidealno³ vrijeme za kalemljenja vo a na prostoru Bosne bilo za: - tre nje, "a lame", hru evi i vi nje - od kraja januara do kraja marta, - kru ke, ljive, dunje, kajsije, breskve i mu mule - od po etka marta do po etka aprila, - jabuke - od sredine marta do sredine maja mjeseca, itd. Kad fidem/plemka, odnosno gran ica, ispupa ili izbehara, proljetno kalemljenje (na procjep ili pod koru) te vo ke je zavr enoza tu godinu. Navedeno vrijeme kalemljenja vo a je dato okvir no i isto treba uskladiti s mjesnom klimom i vremenskim prilikama. S druge strane, kalemljenje na pup se obavlja od kraja maja do kraja septembra, a najbolje u mjesecu augustu. Ovo je najefikasniji na in kalemljenja za rasadni ku proizvodnju. Vremenski uvjeti za kalemljenje Najbolje je vo e kalemiti po napola obla nom vremenu (kad je Äomora³ to bi narod rekao) i kad ima relativno povi en postotakvlage u zraku. Treba izbjegavati kalemljenje po ki i, prejakom suncu (preko 20 stepeni °C), na temperaturi spod nule, te po velikom i toplom i vjetru (Äfen efekat³ koji isu uje fideme). Idealna temperatura za kalemljenje bi bila ona izme u + 5 do + 10 stepeni °C.

Tehnike (vrste) kalemljenja vo a Kad su u pitanju tehnike kalemljenja vo a, ima ih vi e, a najpoznatije su: kalemljenje na (budni i spavaju i) pup, na Älist³, na konus,

Kalemljenje na pup³ se mo e vr iti u junu na budni tjeraju i) pup. insekata i fizi kih udara. kru ku na divlju kru ku. cm ispod osnove pup zasje e i polako skida pupoljak sa korom i jednim tanjim slojem drveta do cm iznad pupoljka. akon toga izolor elektro) trakom vrsto stegnete kalem i umotate ga na na in da popunite sve praznine. dunju i na trn glog). ajbolje je kalemiti istu vrstu vo a fidem) na istu divlju) vrstu vo a kao podlogu. a in kalemljenja naj e e zavisi od debljine podloge. napravi se uzdu ni presJek oko 3 4 cm i popre ni oko cm u vidu slova "T". Kod kalemljenja osjetljivijih sorti vo a poput breskve i kajsije) potrebno uzeti to manji "fidem" kalem ili plemku) sa najvi e tri etiri pupa. tako ve zrak ne bi ulazio i kako bi ista titila fidem od mraza. da kora fidema bude poravnata sa korom podloge. Ukoliko je du ina kore ve a i ne ulazi u napravljeni presjek na podlozi. na i. srodna) s "fidemom" ili kalemom. itd.7 . akle. onda se vi ak kore odsje e da bi pup dobro nalegao na drvo. odnosno jabuku na divlju jabuku. najbolje kalemljenje "na procjep" ili pod koru³ i to na visini . a u augustu i septembru na spavaju i pup. 1 %  3 Kompatibil ost podloge i kalema a pojedi e ste o a ¤ $ !  )   ¤ % 0 !  ¤  ! ¨ 3 ' 4 ( !  ¨ 2  !   ¤ ¨ '& Postupak kal mlj ja ¤ £ ¤ ¤ ¤  $ £ ¤ !  ¨  $ " pod kal tako do o oru. kajsija na doma e sorte pitomih i divljih ljiva. jabuku. Skinuti pup se dr i za peteljku i brzo uvla i pod koru. Stavljeni pup se uve e cm iznad i oko 3 cm ispod pupoljka gumicama ili izolir trakom. za kalemljenje vo a potrebna je u pravilu) divlja vo ka podloga) i barem jedna gran ica fidem) odrezana sa neke od ve okalemljeni vo ki.procjep³. rezdeliju. Pupovi ne bi trebali biti u fazi listanja tj. Pri junskom kalemljenju pup kre e odmah im se primi. konji. atim se o trim skalpelom poravna gornji dio podloge i rascijepi kroz sredinu sjekirom ili no em. da do e te enja kalema od strane ivotinja. cm najbolje koristiti metode kalemljenja pod koru³ ili na pup³. U drugu ruku se uzme fidem i o trim no em se na . bi no se dva fidema usade³ u rascijepljenu podlogu sa strana nastale upljine tako da do e kora na koru fidema i podloge. Podloga se o isti od svih bo nih gran ica i li a od zemlje do mjesta predvi enog za kalemljenje obi no jedan metar visine od zemlje). Kao podloga se mogu koristiti i odre ene pitome sorte vo a. ako se uzme du i fidem zna se desiti da odmah nakon primanja. krave. uti . dva ili etiri zavisno od debljine podloge) usadite u podlogu na na in da do e kora na koru.ako da je za ori inalne bosanske uvjete i za kalemljenje direktno u vo njacima. cm od zemlje. Fideme sa od 3 do 6 pupova) pripremite u obliku klina o trim sklaperom ili no em. fideme treba skidati neposredno pred kalemljenje i sa njih skinuti li e. mora podloga biti "kompatibilna" podudarna. akon toga se u rascijepljenu upljinu u sredinu) ubaci mali drveni klin koji odr ava irinu upljine dok vi pripremate i u timavate fideme u podlogu. s obzirom da se radi o "niskom kalemljenju" cm od zemlje) iako se vo ka "primi". dok pri kalemljenju u augustu i septembru pup sraste sa podlogom i ostaje u spavaju em stanju do sljede eg prolje a. a optimalno sa 3 4 pupa je najbolje odrezati neposredno pred kalemljenje vo a. U podlogu usadimo³ od jedan do etiri fidema gran ice) u zavisnosti od debljine stabla podloge. a o i enom djelu podloge. tj. pa ljivo da se ne o teti fidem i stegnete je i za ete oko podloge kalema. ptica i ljudi prilikom ko enja trave. Gran ice sa najmanje jednim. mogu e je kalemljenje vo a i na druge srodne vrste: kru ka se mo e kalemiti na divlju i pitomu) kru ku. kako bi se napravio prostor za fidem. rasadni u proi odnju j naj olj al lj nj na pup³. a bi se vo ka "primila". Uz kalem posebno ako je vjetrovito vrijeme) zasaditi barem jedan za titni kolac koji e svojom visinom nadma ivati fidem. Iako je kalemljenje na pup³ er efikasno. rezdeliju i efteliju. a sve podloge debljine . a kalemljenje na pup. m podloge od zemlje. kalemljenje na procjep³ je daleko najefikasnije. itd. prevelike su e. a ako podloga ima vi e gran a kalemljenje mo emo izvesti na svakoj od grana. rugom tupom) stranom no a se odvoji kora od drveta. jabuka na divlje i pitome) vrste jabuke.. dok je kalemljenje na podloge tanje od . podloga bi trebala biti od iste vrste kao i fidem. iste godine "fidem" izbehara. na na in da dijelovi koji se usa uju u podlogu budu to du i i to ve e povr ine kore i iste jedan. postoji opasnost. zbog ega se ovo kalemljenje naziva i kalemljenje na tjeraju i pup³. atim se makazama ako je podloga tanja) ili testerom ako je podloga deblja izvr i skra ivanje podloge. Preko tih za titinih³ gran ica prebaciti obi nu pvc najlon kesu. ljiva na doma e i divlje sorte ljiva i na rezdeliju. zbog ega je ovo kalemljenje naziva i kalemljenje na spavaju i pup³. koju nazivamo podloga³. na kru ku. ako ovj k vr i lj nj a vlastit potrebe" i direktno u vo njaci a. tako da su manje anse da se kalem "pokosi" ili na drugi na in o teti od strane ljudi ili da ga ptice i ivotinje ovce. procj p. Poslije toga usije ete dvije gran ice u du ini do 3 cm i zalijepiteih uz podlogu kalema na na in da budu par centimetara vi e od fidema i na taj na in ga tite od fizi kih udara i ptica koje slete na kalem. aime. © £ ¤ £ £ £  £  © ¢¨ § £ ¡ ¦   ¦£ ¥ £¤ £ ¥ ¤ & $  £ £ £ ¡ ¢   "  ' ¤ ¤ ( ¤  % % % 1 % 1 # ¨ ¤ . i sl). Kalemljenje na procjep³ se vr i na na in da se gran ica kalemljene plemenite³ sorte vo a fidem ili plemka) usadi u tijelo vo ke divljake. u odmaklom stadiju pupanja. tj. u principu. a koja je pret odno skra ena testerom i poravnata skalperom ili no em i nakon toga rascijepljena kroz sredinu no em ili sjekirom ako se radi o debljoj podlozi). to fidemu uzima snagu pa nekad dovede i do njegovog su enja. Sama tehnika kalemljenja se izvodi na sljede i na in: Prvo treba pripremiti podlogu za kalemljenje. dunju i trn glog). me utim. cm i vi e najbolja metoda je kalemljenje na . itd) slome ili "obrste". l i poj .

zna se desiti da kako kalem raste i deblja da se izolir traka ne " iri" ve se "ure e" u kalem. Ukoliko je kalemljenje izvr eno izolir trakom. "glina" zemlja) i izolir elektro) traka.badem na breskvu. makaze za drvo. kako bi sprije ili da ste se mladice osu e. na istoj podlozi mo e se okalemiti i vi e vrsta vo a. kad kalemi ve po nu debljati . koji bi slu io kao za tita kalema od ptica.dunja na divlju dunju. . obi n je o crne boje to doprinosi ve em upijanju svjetlosti od strane kalema. skalpel.juni/august) ili barem nano enja jednog ili dva uzdu na "ureza" skalpelom ili o trim no em du trakom pokrivenog fidema. To e sigurno doprinije i ve em ti postotku primljenih kalema. akle. . mogu e je fideme usje i i u rano prolje e januar ili februar mjesec) prije kretanja vegetacije i pupanja prvih pupova i uvezane u snopove uskladi titi³ na nekom vla nom i hladnom mjestu u podrumu. pa fidem propupao prije dolaska sokova iz korijena u stablo podloge. tj. mu mula i kru ka na dunju ili divlju kru ku.kalem gran ica Prije samog kalemljenja potrebno je pripremiti kalem-gran ice. Radovi nakon kalemljenja vo a akon to okalemite vo ku.. odnosno kojima ne treba mnogo vlage ime je i manja je opasnost od njihovog su enja i samim time ve i je postotak primanja. itd. mali drveni klin. a na ostalim manje uraslim) trakama povu i jedan uzdu an rez skalpelom tako da se kalem mo e postepeno sam osloboditi trake. bi no se fidemi uzimaju sa zdravijih i rodnijih stabala vo a. akle. zamotane u vla an novinski papir i najlon kesu u fri ideru. a jednom te istom stablu. ukoliko je podloga niska potrebno je onda zabosti jedan kolac du ine najmanje 40 cm ve e od kalema i privezati kalem uz kolac.breskva i nektarina na divlju breskvu. vode ili insekata. cilj skladi tenja³ fidema na hladnom mjestu je da fidemi kasnije krenu s vegetacijom u odnosu na podlogu. oskoru u i brekinju. ljive na istom stablu divlje ljive. . ali obavezno po obla nom ki ovitom danu). kajsija. maja iste godine. jer e sunce "spr iti" ve primljeni fidem i osu iti ga. jer "hermeti ki" zatvori i popuni prostor izme u podloge i fidema. Tako er. koje se nalaze do same zemlje. a izbjegavati fideme s niskih grana. aravno. .. a nakon to se kalem primi. efteliju. itd. .) na temperaturi od 0 do ° . kad se odlu ite za kalemljenje. mogu e je okalemiti i vi e razli itih vrsta npr. tako da uop e ne dozvoljava ulazak zraka. Nabavka i "skladi tenje" fidema . omotavanje³ i za titu kalema mo e se koristiti: vo arski kalem vosak topli ili hladni . najbolje i najefikasnije je koristiti "svje e" tek odsje ene gran ice i iste potro iti u sljede ih nekoliko sati istog ili narednog dana. e treba skidati kese po sun anom danu. a taj na in ete te fideme mo i koristiti i nakon -10 dana od odsijecanja. trn glog). http://www. jabuku ili grudvu vla ne gline. ivotinja i vjetra. i to kalemljenjem metodom na engleski spoj³. jer ukoliko bi bilo obr nuto. taj isti dan ili dan prije nasijecite gran ice za fideme i isti ili naredni dan ih sve potro ite.).hotdownloadyoutubevideos. . izolir traka zahtijeva dodatni posao njihovog uklanjanja nakon prim anja kalema u vegetaciji. kako bi se kalem postepeno debljaju i sam rije io izolir trake. a po mogu nosti s vrha stabla. akle. ljiva i breskva na stablo iste divlje ljive. p elinji ) vosak. npr. ajbolje je uzimati fideme s jugoisto ne strane kro nje. guma za kalemljenje.vi nja na divlju tre nju i divlju vi nju magrivu). odnosno fideme. Ukoliko ih ne uspijete iskoristiti sve isti dan onda mladice zabodite u jedan obi ni krompir. fidem bi ostao bez vode i hrane i osu io se. . Vezivanje kalem-gran ice i podloge kod kalamljenja vr i se s ciljem u vr ivanja fidema i podloge na spojnom mjestu.rezdelija na ljivu. ajbolje je za kalemljenje koristiti "svje e fideme". tj. ajbolje. kajsiju ili efteliju.pitomi lje njak na divlji lje njak. kravlja balega.com/kalemljenje/ 5 @ 7 5 5 C A 5 @ B 5 7 5 5 7 5 A 6 7 5 E 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 8 D 5 7 @ 7 7 7 5 5 9 9 6 . kravlji loj.. onda je potrebno u toku vegetacije juli-august mjesec) ukloniti izolir trake koje su previ e urasle u kalem. pijesku zatrpane za jednu polovinu svoje du ine. mala testera za drvo i izolir elektro) traka. lijepljenje³. To omogu ava kalemljenje vo a i u vrijeme kad vegetacija bude ve uveliko u toku drugi pupovi ve izlistaju i vo ka po ne ak i beharati) i tako se ti spavaju i³ fidemi kaleme na podlogu punu sokova i u vegetaciji. "naj i e" i najefisikasnije. u vla noj glini. itd. ljivu. ajlon kese stavljene preko fidema prilikom kalemljenja vo a potrebno je ukloniti oko 1. Kao sredstvo za navedeno u vr ivanje. divlju kru ku. vi nja. smola za kalemljenje.kivi na divlju vinovu lozu. Alat i sredstva a kalemljenje d halata i sredstava za kalemljenje potreban vam je: o tar no .mu mula na dunju. S druge strane izolir traka ima tu manu to se nakon "primanja" kalema ne e lahko sama "raspasti". nepropupani fidemi koji jo miruju. je za kalemljenje koristiti izolir elektro) traku iz vi e razloga: najbr e je njom kalemiti. Guma za kalemljenje tako er ima niz prednosti kalem mo e lak e "disati". tre nja i hru na istu) divlju tre nju. guma se sama raspadne kad odigra svoju ulogu. na i. pa ako se ne ukloni na vrijeme. . itd. badem i rezdeliju. dok se ne mo e uspje no kalemiti lje njak na divlji kalemljenjem metodama na procjep i pod koru. . pa nije onda rijetkost da se za ja eg vjetra ba oni najbolje izrasli kalemi jednostavno polome zbog izolir trake koja ih je doslovno "presjekla".tre nja a lama) i hru na divlju tre nju ili divlju vi nju.orah na orah.

pupoljak se ostrim no em skida s korom i tankim slojem drveta. 2010 0 Podsjetnik za septembar Pravo vrijeme za kalemljenje Jedan od najva nijih poslova u rasadnicima u septembru je kalemljenje na spavaju i pupoljak. Odmah se vezuje specijalnom gumicom rafijom ili polivilinskom trakom. pa se zato prije kalemljenja odbacuju. Inace. posebno ako nema uslova za zalivanje. Dvije nedjelje kasnije mo e se provjeriti da li je kalemljenje uspjelo. Moraju biti neo te ene i sa zrelim pupoljcima. pupoljak se primio. ali se ostavlja tre ina lisne drske. Na donjem dijelu gran ice pupoljci su nerazvijeni. Na dan kalemljenja o iste se mekom krpom i na 10-15 centimetara iznad zemlje naprave uzdu ni i popre ni rez. Da bi se izbjegle greske. dvije nedjelje ranije podluge treba zaliti radi lakseg odvajanja kore od drveta. Kalem-gran ice se skidaju neposredno prije kalemljenja. a na vr nim nezreli. podsje amo vo are na sta treba da obrate pa nju. Zatim se ulazu u snopice. Va no je da pupoljci ostanu svje i. Petnaestak dana prije posla podloge se o iste od bocnih grancica i li a. Tupim dijelom no a kora se pazljivo odvoji i ubaci pupoljak.Sadnice iz pupoljaka Postavio Dejan Ili dana septembar 13. 15-25 centimetara ispod zemlje. Odsijecaju se ujutro ili uve e i odmah osloba aju lisca. kalemljenje nije uspjelo . To se mo e raditi i prije samog kalemljenja. Ako dio lisne drske pri dodiru lako otpada. a ako je suv i tesko se odvaja. jer i od toga zavisi uspjeh kalemljenja. Ako je su a. omotaju vla nom krpom i u prohladnoj prostoriji cuvaju najdu e dva-tri dana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->