P. 1
Dr Ljubomir Eric - Socijalna fobija

Dr Ljubomir Eric - Socijalna fobija

|Views: 2,549|Likes:
Published by sladjanko70

More info:

Published by: sladjanko70 on Apr 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

LJUBOMIR ERIĆ

Socijalna fobija

MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU

Ljubomir Erić dr sc, psihijatar, psihoterapeut redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu Recenzenti Prof. dr Jovan Bukelić Prof. dr Vladimir Paunović Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu Glavni urednik Dragan Pantelić Priprema i štampa CICERO, Beograd Tiraž 500 primeraka I izdanje, 1998 godina

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 616.89-008.441.1 ЕРИЋ, Љубомир Socijalna fobija / Ljubomir Erić – [1. izd. ] - u Beogradu : Medicinski fakultet, 1998 (Beograd : Cicero) – 126 str. ; 24 cm Tiraž 500. – Bibliografija: str. 115-126. ISBN 86-7117-038-1 а) Фобија ID=66189580

Sadržaj

Predgovor Uvod Obim i sadržaj pojma Istorijat Epidemiologija Socijalno demografske karakteristike Pol Godine početka Bračno stanje Stepen obrazovanja Komorbiditet Suicidalnost Osiromašenja Etiologija Psihodinamičke teorije Prva zapažanja psihoanalitičara Savremene psihodinamičke teorije Model odbrane i sigurnosti Sistem odbrane Sistem sigurnosti Socijalna fobija u svetlosti sistema odbrane i sigurnosti Sistem odbrane i sigurnosti i emocionalno vezivanje Bihejvioralno-kognitivne teorije Teorije uslovljavanja Nedostatak socijalnih veština Teorije socijalnog učenja Kognitivne teorije Teorije o porodičnim odnosima Biološke teorije Naslednost

9 11 13 15 17 18 18 19 19 20 20 20 21 23 23 23 25 27 27 27 28 29 29 29 29 30 30 31 31 32

lekova i droga 76 Socijalna fobija i psihotični poremećaji 77 .Istraživanje temperamenta 32 Studije porodice 33 Studije blizanaca 33 Neurobiologija 34 Kultura i socijalni strah 34 Etiologija pojedinih oblika socijalne fobije 35 Strah od crvenjenja 35 Strah od osoba ženskog pola 36 Strah od javnog nastupa umetnika 38 Strah od ispita 40 Strah od pogleda i kritičke procene 41 Klasifikacija 43 Klinička slika 45 Ekstremna stidljivost 47 Strah od ljudi 48 Strah od autoriteta 48 Strah od osoba suprotnog pola 49 Strah od crvenjenja 51 Strah da sopstveni izgled nije u redu 52 Strah od javnog nastupa 52 Strah od govorenja pred drugima 52 Strah od jedenja i pijenja pred drugima 55 Strah od ispita 55 Strah po prijavijivanju ispita 55 Strah uoči ispita 58 Strah u toku ispita 59 Strah od javnog nastupa umetnika 60 Strah od pogleda i kritičke procene 62 Strah od gubitka telesne kontrole 63 Komorbiditetne veze socijalne fobije 65 Socijalna fobija i agorafobija 65 Socijalna fobija i poremećaj ličnosti 66 Socijalna fobija i depresija 66 Socijalna fobija i zavisnost od alkohola 66 Socijalna fobija i zavisnost od droga i lekova 67 Dijagnoza 71 Diferencijalna dijagnoza 73 Normalan socijalni strah 73 Stidljivost i socijalna fobija 74 Socijalna fobija i poremećaji ličnosti 74 Socijalna fobija i porem.ličnosti sa ponašanjem izbegavanja74 Socijalna fobija i shizoidni poremećaj ličnosti 75 Socijalna fobija i stanja straha 76 Socijalna fobija i velika depresija 76 Socijalna fobija i drugi nepsihotični poremećaji 76 Socijalna fobija i zavisnost od alkohola.

fobiju 112 Instrumenti za psihometrijske procene 115 Inventar za samoprocenjivanje socijalnog straha 116 Skala socijalne fobije 117 Test za procenu ponašanja na ispitu 118 Literatura 121 . 101 Socijalna fobija i agorafobija 102 Socijalna fobija i depresija 102 Socijalna fobija i alkoholizam 103 Socijalna fobija i opsesivno-kompulzivni poremećaj 103 Procena rezultata lečenja 103 Prevencija 105 Istraživanja 109 Etiološka istraživanja 109 Epidemiološka istraživanja 109 Istraživanje efikasnosti lečenja 110 Istraživanje efikasnosti psihoterapije 110 Istraživanja u okviru psihofarmakoterapije 110 Instrumenti procene i merenja 111 Dijagnostički kriterijumi MKB-10 i DSM-IV 111 Strukturisan intervju 111 Revidiran intervju za anksiozne poremećaje-soc.fobije udružene sa drugim psihijat.poremećaj.Tok i prognoza 79 Lečenje 81 Psihoanalitička psihoterapija 82 Uspostavljanje radnog saveza sa pacijentom 82 Dinamička osnova za primenu psihoterapije 84 Ciljevi psihoterapije 86 Tok psihoterapijskog procesa 88 Transferni i kontratransferni problemi 88 Psihoterapijske intcrvencije 91 Bihejvioralno-kognitivna (psiho) terapija 91 Grupna bihejvior-kognitivna terapija 96 Partnerska i porodična terapija 97 Edukacija 98 Lečenje lekovima 98 Benzodiazepini 98 Antidepresivni lekovi 99 Inhibitori monoaminooksidaze 99 Inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina na sinapsi 99 Beta adrenergični blokatori 100 Ostali lekovi 100 Procena efikasnosti primene lekova 101 Specifičnosti lečenja pojedinih oblika socijalne fobije 101 Lečenje socijalne fobije od javnog nastupa 101 Lečenje soc.

obliku fobičnog stanja straha. u studiji će biti reči i o svim nerešenim pitanjima i problemima. 1977). koja su izašla u dva izdanja (Erić. načinu kako se prepoznaje i dijagnostifikuje i najzad. lekarma. pokazala su da su najviše koristi od njih imali pacijenti i da su im one bile presudan činilac u prepoznavanju prirode smetnji koje su ih mučile i opredeljenju da zatraže pomoć psihoterapeuta. psihijatrima. psihoterapeutima. psihoterapeuta i istraživača u budućnosti. 1974. a poslebno pacijentima koji se bore sa svojim strahom. a to znači da će lakše i uspešnije savladavati strah. Ljubomir Erić Beograd. u studiji koja je pred čitaocima posvećujemo pažnju socijalnoj fobiji. koji će pleniti pažnju kliničara. Smatramo da će studija biti od koristi studentima medicine i psihologije. odlučili smo da iznesemo pregled današnjih znanja i vlastita shvatanja o prirodi i poreklu ovog poremećaja. 1995). koje je po mnogo čemu zagonetno i značajno. jer su znanja o njoj još uvek nepotpuna. jesen 1997 . 1989. Kako smo već dugi niz godina izučavali socijalni strah. i kako imamo sopstvena iskustva u lečenju velikog broja pacijenata sa ovim poremećajem. Kako se socijalna fobija i dalje istražuje. 1976. psihoterapeuta i istraživača širom sveta (Stein. Iskustva koja smo stekli sa prethodnim studijama. 1996). kako se leči. 1991) i ''Agorafobija'' (Erić.Predgovor Posle objavljenih monografija ''Panična stanja''. jednu od osnovnih smetnji u razvoju preadolescenata i adolescenata. a aktuelno se nalazi u žiži interesovanja kliničara. posebno studenata (Erić. njegovom kliničkim ispoljavanju. Oni će u njoj naći veliki broj podataka na osnovu kojih će moći da zauzmu sopstveni stav povezan sa njima.

1985). Najbolja strana kliničara i psihoterapeuta. pažnja kliničara. Papp i sar. uostalom kao i sve komorbiditetne veze socijalne fobije sa drugim psihičkim poremećajima i kliničke komplikacije.. Svi klinički oblici sa fenomenološke strane dobro su upoznati. Uvođenjem u svakodnevnu praksu kriterijuma na osnovu kojih se zasniva dijagnoza socijalne fobije poboljšalo je valjanost dijagnostičkog postupka (MKV-10-1992. 1996). 1987. Nikada ne treba zanemariti činjenicu da tačno i rano dijagnostikovanje socijalne fobije .. a to znači i intimniji za lekare koji ga primenjuju. koja je oduvek povezivana sa psihodinamičkom i biološkom osnovom. jer skoro svaka deseta osoba iz normalne populacije. kao da je izmicalo pažnji lekara. istraživača i psihoterapeuta. je potvrđena. ispoljava ove ili slične smetnje. DSM-IV-1993). Utvrđeno je da se ovi oblici psihopatologije nalaze među najčešćim psihičkim poremećajima uopšte. što bitno utiče da kvalitet života ovih osoba bude znatno ispod uobičajenog nivoa (Liebowitz i sar.Uvod Socijalna fobija je dugo vremena bila zanemareno područje psihijatrije (Liebowitz i sar. potom.. Kada je u praksu uvedena nova klasifikacija neurotskih poremećaja socijalna fobija je dobila nozološku samostalnost kao jedan od oblika fobičnih stanja straha (DSM-III-1980). Gorman i Gorman. Dijagnostikovanje socijalne fobije nikada nije bilo jednostavno. da bi tek poslednjih nekoliko godina i socijalna fobija dospela u žižu njihovog interesovanja (Liebowitz i sar. ovim postupkom nisu rešeni svi problemi. Međutim. opisivanje određenih sindroma zasnovana na empirijskoj praksi. Ostaje da se uloži još napora da on postane pouzdaniji i valjaniji. kao i iskustava iz srodnih naučnih disciplina. najšire prihvaćenim u sadašnjem trenutku u psihijatriji. 1988. To stoga. objašnjena je na zadovoljavajući način uvođenjem i socijalno . radnih i opšte društvenih i kulturnih osiromašenja. pa i mnogim psihopatološkim stanjima u psihijatriji. Stein.. profesionalnih. kada je reč o socijalnoj fobiji. porodičnih. integrativnim pristupom. izraženih ličnih.kulturne dimenzije. manje ili više. što se oni tesno prepliću sa drugim oblicima stanja straha. Međutim. iako još mnoga pitanja zahtevaju definitivno rešenje. Wittchen i Beloch. Znanja o socijalnoj fobiji veoma brzo su se uvećavala. 1985. što se u okvir ovog poremećaja svrstavaju brojni oblici socijalnog straha i fobija. poremećajima ličnosti. 1987. bila je usredsređena na agorafobiju i panični poremećaj. Zaključeno je da socijalna fobija predstavlja ozbiljan psihički poremećaj koji dovodi do. 1995). Nejasna priroda socijalnog straha. u nekom periodu svog života. Veliki korak napred učinjen je i u domenu klasifikacije socijalne fobije.

kao jednog od najznačajnijih oblika fobičnih stanja straha. kao i njegovu nepovoljnu prognozu. njegovo komplikovanje.omogućava pravovremeno otpočinjanje lečenja. a to je najprimereniji put za sprečavanje negativnog toka i ishoda poremećaja. obima i sadržaja socijalne fobije. Dokazano je da oboleli od socijalne fobije pozitivno odgovaraju na lečenje psihoterapijom i lekovima. Istraživanja koja su obavljana tokom poslednjih deset godina otklonila su ovu zabludu. pa sve veći broj obolelih od socijalne fobije dolazi i traži stručnu psihoterapijsku pomoć. . koja su omogućena njenim izdvajanjem u poseban nozološki entitet. To otvara mogućnost da se približimo definitivnom razumevanju osnovnih karakteristika. Danas se široko primenjuje integrativni terapijski pristup u lečenju koji je pokazao vrlo dobre rezultate. svakodnevno doprinosi da se znanja o ovom poremećaju uvećavaju. pa su lekari izbegavali da se upuste u lečenje ovih pacijenata. sve veći broj istraživanja socijalne fobije. Kada je reč o lečenju socijalne fobije doskora je vladalo uverenje da su svi postupci u lečenju neefikasni. Najzad.

pak.određeni oblici fobijskog straha od društevnih i interpersonalnih interakcija.određena ponašanja. sa kliničkog stanovišta. socijalna fobija označava strah koji se javlja u društvenim okolnostima. ili. kao i ono koje se koristi u istraživanjima u psihijatriji. kao i sklonost razvoju telesnih simptoma. javnog nastupa. što je krajnje nejasan pojam. Diskretni oblik se ograničava na samo jedan fobijski strah. pak. u čijem će prisustvu osoba možda da učini nešto što će biti nepristojno ili neprijatno. . kritičkog posmatranja i procene drugih. koji mogu da ponize ili uvrede. pre svega poremećaja ličnosti sa ponašanjem izbegavanja (Liebowitz i sar.nedostatak spretnosti ili socijalnih veština u društvenim okolnostima. sve do doživljavanja napada panike. što znači strah. Socijalna fobija može da se ispolji samo kao jedan oblik fobijskog straha (diskretni ili fokalni oblik). organizacija. znatno je komlikovanije i podrazumeva više komponenti: . opšta socijalna strašijivost. .. Stein. stavovima i ponašanjem drugih ljudi. niti postoji saglasnost o njegovom definitivnom obimu i sadržaju. kao što su inhibirano ponašanje ili fobično ponašanje izbegavanja.Obim i sadžaj pojma . kao skup više oblika fobijskih strahova. Međutim. . 1985.određene karakteristike ličnosti: stidljivost. socijalna disfunkcionalnost. 1995). socijalna neuroza (MKB-10-1992). Šire posmatrano. Tako. dok se telesni simptomi retko javljaju. gubitka telesne kontrole i sl. Barlow. U ovim slučajevima socijalnu fobiju je veoma teško razgraničiti od drugih oblika psihijtrijskih poremećaja. Strah može da dobije velike razmere. javni nastup ili susretanje sa osobama suprotnog pola. . 1988. ili. posebna struktura. socijalna fobija se određuje kao oblik stalnog. kliničko i psihoterapijsko određenje pojma. intenzivnog i nelogičnog fobičnog straha izazvanog pojavom. pa i poremećaj lićnosti – anksiozna ličnost (MKB-10-1992) ili poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja (DSM-IV-1993). Posmatrano sa jezičkog aspekta on se sastoji od dve reči ''socijalna'' što implicira društevene okolnosti i ''fobija''. bez postojanja visokog stepena opšteg straha. na primer uzimanje hrane pred drugima. prati ga visok stepen opšte nelagodnosti.definicija Pojam socijalna fobija nije sasvim jasan. ili. pak. Difuzni oblik karakteriše socijalni strah koji se javlja u skoro svim socijalnim situacijama izvan porodičnog kruga.

veka socijalni strah je najčešće smatran normalnom crtom karaktera ljudi i nije bio određivan kao psihijatrijski poremećaj ili bolest (Papp i sar. ''To je morbidan oblik straha koji je često praćen skretanjem pogleda i spuštanjem glave obolele osobe. On uništava glas i memoriju. ženidbe. bojajžljivost i sumnje. ne žele da ih niko vidi. 1909) prvi je upotrebio pojam socijalna fobija i klasifikovao je u sistematizovana stanja straha. da sede na osvetljenim mestima. kako je originalno nazvao poremećaje koji se danas svrstavaju u grupu stanja straha. ne žele da upale svetlo.''. okretali su pogled od mene. ''. poslova u kući.. Freud (1926) je. pokreta lica i udova. U nekoliko slučajeva držao sam pacijentima glavu rukama kako bi njihov pogled bio naspram moga lica. Stekel (1909). niti da budu viđeni. fobiju operskih pevača i glumaca i fobiju od deformiteta. sve do početka 20. takođe je pisao o socijalnim strahovanjima. definisao sve fobije kao 'psihološke simptome u sklopu Ego odbrana od unutrašnjih i spoljašnjih ekscitacija koji . U svom čuvenom delu ''Anatomija melanholije'' (1621). On ih je svrstao u ''anksiozne parapatije''. javnog govorenja. ostaju po strani. najstarijoj riznici znanja o strahu. Međutim. veka francuski psihijatar Janet (1903. Beard (1879). 1988). vole mrak kao način života. ostavio je zanimljivu zabelešku o ponašanju osoba sa socijalnim strahom.. a opisao je i njene najznačajnije oblike: eritrofobiju. znojenje. vek pre naše ere). izgleda figure tela. Socijalni oblik straha nije promakao zapažanju ni engleskom filozofu Burtonu (15771640). Početkom 20.. i pripadnicima njegove škole (4. a to je ono što ih najviše plaši'' (Marks.. ni šta rade i govore. To su ljudi koji kroz sramežijivost. pripisuje se veran opis ponašanja osoba posednutih socijalnim strahom: ''. jer misle da će ih svi posmatrati. čak i kada to nisu želeli. mnoge osobe su toliko zbunjene i iznenađene njime da ne znaju ni gde su. pak. Hipokratu. psihijatar koji je prvi opisao oblik neuroze koju je nazvao neurastenija.. niti. bledilo.. dismorfofobiju. bečki psihoanalitičar.. Šešir namiču na oči. 1987). pored ostalog... U društvo ne odlaze zbog straha. Posebno je izdvojio fobiju od crvenjenja. On je iznenadio mnoge koji su trebali da govore ili da se prikažu na javnim mestima ili pred značajnim ličnostima. sviranja na klaviru i pisanja pred drugim ljudima.Istorijat Od najranijih dana razvoja čoveka socijalni strah je bio deo njegovog emocionalnog iskustva. fobiju od dlakavosti. on je pisao: ''Strah prourokuje mnoge tragične efekte kod ljudi: crvenjenje. određujući svoju drugu ili signalnu teoriju straha. drhtanje..

. engleski autori Dixon. 1988. strah od gubitka kontrole. Marks i Gelder (1966). Zatim je u više studija dokazano da postoje opravdani razlozi za takav postupak (Liebowitz i sar. Solyom i sar. strah od iskazivanja sopstvene inferiornosti. U dijagnostičko-klasifikacionom sistemu udruženja psihijatara Amerike (DSM) socijalne fobije se prvi put izdvajaju u nozološki entitet u trećoj reviziji (DSM-III-1980). Kasnije. Najčešće situacije u kojima se to može desiti su: javni govor. 1945). kada treba da obavi neki zadatak sa njima ili pred njima. uriniranje u javnom WC-u i slično. Više godina kasnije. fobične neuroze ili fobičnih stanja. pak. U Međunarodnoj klasifikaciji bolesti socijalne fobije su dugo podvođene pod opštu kategoriju fobija. posebno telesne. de Monchaux i Sandler (1957). pisanje pred drugima ili pred bankarskim službenikom. engleski psihijatri. Tek u poslednjoj. a opšta sa većim brojem oblika socijalnog strahovanja. socijalnu stidljivost. Pojedinačna je povezana samo sa jednim. Stein. strah od egzibicionizma. reviziji (MKB10-1992) socijalna fobija dobija svoju nozološku samostalnost. koncepciju o socijalnoj fobiji šire je razradio Marks (1969). Oni opisuju situacije u kojima osoba razvija socijalni strah: kada može da bude povređena i ponižena od strane drugih ljudi ili. jedenje u restoranima. i najzad. mada su je njegovi sledbenici precizno opisali (Fenichel.dovode do nastanka i razvoja straha'. predlažu ponovno reafirmisanje sindroma socijalnog straha i vraćaju u upotrebu pojam socijalna fobija kako ga danas određujemo. 1986. Socijalnu fobiju nije posebno pominjao. . 1985. izučavajući socijalne oblike straha predložili su da se oni grupišu u nekoliko kategorija: opšti socijalni strah. 1995). Reich i Yates.. opisujući njene dve podvrste. pojedinačnu i opštu. takođe. desetoj.

Dryman i Weissman.1 2.1 2. Shrout i sar.2 Muškarci Žene Ukupno .Životna zastupljenost socijalne fobije u populaciji Država.1 1.5 2.6 1.1 5. 1). von Zerssen i sar.3 4. 1987) Evropa Zirih (Degonda i Angst. Essau.5 2. Tabl. 1989) 3. 1992) Firenca (Faravelli.0 3.4 2.1 3.5 5.5 1. 1 .0 1. 1993) Pariz (Lepine i Lellouch. Utvrđivanje zastupljenosti socijalne fobije u populaciji zdravih i strukturi psihijatrijskog morbiditeta uopšte bio je prvi cilj u ovim istraživanjima (Tabl. 1995) Island (Stefansson. Aiazzi i sar. Lindal. 1991) Saint Louis Baltimore Los Angeles Durham Kanada-Edmonton studija (Bland.. Bird.. De'Innocenti.4 4.0 1.5 7..4 1. 1988) Južna Amerika-Portoriko (Canino..8 3.5 1. 1991) Minhen (Wittchen.9 3.6 1. Bjornsson i sar.7 2. studija Severna Amerika-ECA studija (Eaton.Epidemiologija Kada je socijalna fobija izdvojena u poseban nozološki entitet (DSM-III-1980) stvorili su se uslovi za sprovođenje epidemioloških istraživanja koja su osvetlila ovaj poremećaj sa mnogih aspekata i značajno proširila znanja o njemu. Orn i Newman.

0 0.. 1985). 1989) Metropola Gradovi Sela Novi Zeland Christchurch (Wells.5 3.Tabl.Životna zastupljenost socijalne fobije u populaciji Država. 2).1 Ukupno 2. 1990) Tajvan (Hwu. Socijalno demografske karakteristike U epidemiološkim istraživanjima posebna pažnja je poklanjana brojnim sociodemografskim karakteristikama obolelih. 1 .5 0. 1996) Zemlja (grad) SAD (ECA studija) Muški 2. Novi Zeland) visoka.6 0.0 1. što je jedinstven slučaj kada je reč o stanjima straha (Gorman i Gorman. Yamamoto i sar. određenju i dijagnostikovanju socijalnog straha. na primer agorafobijom (Tabl. Chang. 2 – Polna zastupljenost socijalne fobije u kros-nacionalnom uzorku (Weissman i sar. ali slična ili ista. studija Azija Južna Koreja Seul (Lee.. Zatim je u nekim istraživanjima pokazano da je ona češća kod osoba muškog pola. Yeh. Evropa.5 Muškarci Žene Ukupno Analiza zaključaka navedenih epidemioloških istraživanja pokazuje da je zastupljenost socijalne fobije u zemljama zapadne kulture (Sjedinjene Države Amerike. Bushnell. Najzad. Kwak.2 0.4 0. što se može objasniti kulturnim razlikama u ispoljavanju. Hornblow i sar. 1987.0 0. 1989) 4. dok je u zemljama istoka (Južna Koreja.9 0. u najnovijim istraživanjima je utvrđeno da je socijalna fobija. Pol Dugo vremena preovladavalo je mišljenje da je socijalna fobija ravnomerno zastupljena kod osoba oba pola (Marks.. ipak. 1988).. Papp i sar.6 0.5 0. ali da razlike nisu tako velike kao što je to slučaj sa drugim stanjima straha. Kanada. 1970.3 3.4 1. Tajvan) znatno niža.5 0. Tabl.1 Žene 3.6 . češća kod pripadnika ženskog pola.

3 – Polna zastupljenost socijalne fobije na uzorku kliničkih pacijenata (Montgomery. ostaju u kući. najčešće u preadolescentnom i adolescentnom dobu. osobe muškog pola su prosečno obrazovanije i imaju viši socijalno-ekomomski status što.1 1.3 0. ređe se od pripadnika muškog pola opredeljuju za pomoć lekara. češće od žena. 1995) Istraživač Marks Amies i sar. suprotstavljaju se svojim socijalnim strahovima tako što se povlače. . 3). pribegavaju uzimanju alkohola i tako suzbijaju svoj socijalni strah. Osobe ženskog pola.0 1.. Tyrer i sar. zabeležen je kod 40% svih obolelih. Kliničko i psihoterapijsko iskustvo je pokazalo da osobe muškog pola.8 0. Rani početak socijalne fobije. što je slučaj sa 95% svih obolelih (Kendell i sar.7 1. dok najveći broj njih nalazi da je postotak podjednak.0 0.1 1. Gelenter i sar.5 Kada je reč o obolelima iz kliničkog uzorka učestalost socijalne fobije povezana sa polom i dalje je nejasna (Tabl. sa te strane. u drugim osobe muškog pola. Razlike u učestalosti socijalne fobije povezane sa polom objašnjavaju se na više načina. Međutim.1 2. DiNardo i sar. Godine početka Kliničko i psihoterapijsko iskustvo je pokazalo da se socijalni strah i socijalna fobija ispoljavaju veoma rano. Osim toga. Solyom i sar.Kanada Portoriko Koreja 1. uvećava njihove šanse u vezi sa strahom. pak. 1992). pre desete godine. što su definitvno potvrdila i brojna epidemiološka istraživanja. Tabl. definitivno uobličavanje i ispoljavanje poremećaja dešava se oko dvadesete godine. Godina 1970 1983 1985 1986 1990 1990 1992 Postotak žena 50 40 52 47 58 41 64 Zaključci iz ovih istraživanja pokazuju da su u nekim više zastupljene osobe ženskog pola. Sanderson i sar.

. 1983. . Rani početak socijalne fobije ukazuje na ozbiljnost poremećaja i njegovu tesnu vezu sa psihološkim razvojem koji ne ide tokom koji se želi. 1987. Emmelkamp. 1989.. 1996). da je niži stepen obrazovanja češći (Davidson i sar.. 1994). spominju se veze socijalne fobije i sa opsesivno-kompulzivnom neurozom. 1988). posebno sa pasivno zavisnim poremećajem ličnosti i poremećajem ličnosti sa ponašanjem izbegavanja (DSM-IV-1993) ili anksioznom ličnošću (MKB-10-1992). 1993.1% (Walker i Stein. Davidson i sar. Weissman i sar. 1995). Reich i sar. godine (Marks i Gelder.. Utvrđeno je. zaključci najvećeg broja istraživanja pokazuju da socijalna fobija najčešće počinje između 13. sprovedena istraživanja nisu potvrdila ovu pretpostavku. 1987. 1996). 1992. Kada je socijalna fobija veoma izražena čest je slučaj da se udružuje i sa zloupotrebom alkohola (Schneider i sar. 1966. Weissman i sar. i najzad. druga da je ona češća kod osoba sa visokim obrazovanjem (Pollard i Henderson... specifičnu fobiju i depresiju (Solyom i sar. 1994). kasnije u životu. Kada sklope brak češće se razvode ili razdvajaju od svojih partnera i po pravilu imaju probleme u bračnom prilagođavanju i interpersonalnoj komunikaciji (Schneier i sar. pak. jer veoma visok postotak obolelih. i 26. Amies i sar. Van Ameringen i sar. prethodi njihovom nastanku. 1989. da se socijalna fobija specifično vezuje i sa određenim poremećajima ličnosti. 1993. 1993). Ost.. Ipak. ili. Lepine. 1991. takođe. 1988. 1986. 1994. 1993). Najzad. Bračno stanje Oboleli od socijalne fobije ređe stupaju u brak i češće ostaju neoženjeni i neudati u poređenju sa kontrolnom grupom zdravih. Međutim..I drugi autori su potvrdili da socijalna fobija može da ima rani početak. ali je postotak takvih osoba mali: 0. droga i raznih lekova. ispolji i drugi oblik psihijatrijskog poremećaja. opšte stanje straha. treća. 1989). To se najčešće odnosi na: agorafobiju i panični poremećaj. 1989).... Lepine. Stein i sar. 1990. Stepen obrazovanja S obzirom da psihloške karakteristike postoji verovanje da oboleli od socijalne fobije treba da imaju određene teškoće u obrazovnom procesu i da ne mogu da dostignu nivo obrazovanja koji bi realno odražavao njihove sposobnosti. Gorman i Gorman. posebno benzodiazepina (Turner i Beidel. Davidson i sar. Komorbiditet Klinička praksa i istraživanja su pokazala da se socijalna fobija često komorbiditetno udružuje sa drugim oblicima psihijatrijskih poremećaja.. distimijom i bulimijom (Lepine.9-1. Neka od njih su pokazala da ne postoji nikakva veza između stepena obrazovanja i socijalne fobije (Degonda i Angst.

Suicidalnost Klinička psihoterapijska praksa je pokazala da su oboleli od socijalne fobije često preokupirani razmišijanjima kako sebi da oduzmu život koji smatraju teškim. onih sa pridruženom socijalnom fobijom i onih koji je nemaju (Tabl. Najveći broj osoba koje se javljaju psihijatru za stručnu pomoć ispoljavaju značajna osiromašenja i nesposobnost u domenu obrazovanja.. može da dovede do potpune nesposobnosti (Marks i Gelder. Tabl. Najnovija istraživanja su pokazala da je kvalitet života obolelih od socijalne fobije u skoro svim domenima znatni niži od osoba iz kontrolnog uzorka. .001). radne i profesionalne aktivnosti. kada je socijalna fobija veoma izražena i ima karakteristike opšteg oblika. 4). To se odonosi na opšte stanje zdravlja. U nekim slučajevima. (1996) zaključuju da je rizik od suicida kod obolelih od socijalne fobije visok. doživljavanje bola. Istraživači su ta iskustva potvrdili. čak. Lepine (1994) je ispitivao suicidalne ideacije kod obolelih od socijalne fobije i zaključio da su one značajno češće nego u kontrolnoj grupi i da. porodičnog života. Aimes i sar. socijalno funkcionisanje. društvene angažovanosti i uopšte kvaliteta života.. p. 4 – Postotak pacijenata sa psihijatrijskim poremećajima sa ili bez socijalne fobije koji su imali pokušaj suicida (Weissman i sar. 1983). nepodnošijivim. postoji porodična istorija o češćim pokušajima suicida ko dnjih u poređenju sa kontrolnom grupom (22 vs 8.6%. 1966. psihičko i emocionalno zdravlje i vitalnost. fizičko i telesno funkcionisanje. upoređujući dve grupe psihijatrijskih bolesnika. čak. 1996) SAD Sa socijalnom fobijom Bez socijalne fobije 17 7 Kanada 20 9 Portoriko 30 16 Koreja 31 6 Osiromašenja Socijalna fobija je potencijalno ozbiljno stanje straha. Weissman i sar..

jer najšire i najpotpunije sagledavaju sve važne činioce koji konstituišu ovaj zagonetan oblik psihopatologije. ne može ni da bude viđen. 1933. neurotransmitersko-receptorske i hormonalne činioce kao odgovorne za nastanak socijalne fobije. I pored toga što ih u poslednje vreme potiskuju kognitivno-bihejvioralne teorije mi smatramo da su one i danas najprikladnije. slično kao i osećanje krivice. I dalje je veći broj pitanja nego tačnih i preciznih odgovora. znači ne želim da budem viđen. U okviru psihološkog objašnjenja nastanka socijalne fobije najdužu tradiciju imaju psihoanalitičke. To je razumijivo kada se zna da je socijalna fonja grupa raznorodnih kliničkih sindroma sa ne malim međusobnim razlikama. . u okviru klasične psihoanalize o socijalnom strahu su pisali i drugi autori: Bonaparte. kriju se. koja je prevashodno biološka. zatvaraju oči. Psihodinamičke teorije Psihološke. Frojd socijalni strah povezuje sa stidom. 1945. Zato stidljive osobe okreću glavu. Kasnije. psihoanalitičari nisu propustili da odgovore na izazov i saopšte svoja strahovanja i razumevanje socijalnog straha. psihodimaničke i kognitivno-bihejvioralne teorije.Etiologija Priroda socijalne fobije nije objašnjena na način sa kojim bismo bili zadovoljni. odbijaju da gledaju. teorije o socijalnom strahu i socijalnoj fobiji imaju najdužu tradiciju. psihodimaničke. Jedinica posmatranja bila je unutrašnje intrapsihičko stanje pojedinca. Stidim se. navikama i običajima određene kulture. 1926). društveno-kulturne teorije sagledavaju uzorke nastanka socijalne fobije u specifičnim oblicima ponašanja. I pored toga. smatra Frojd. u žižu svog interesovanja stavlja genetičke. Prva zapažanja psihoanalitičara Poznato je da se klasična psihoanaliza bavila pojednicem i njegovom motivacijom i ponašanjem u okviru oslobađanja ili regulisanja seksualnih i agresivnih tendencija (Frojd. Savremena psihijatrija. 1915. kao stidu od samoga sebe. Fenichel. 1930. Numberg. 1932. 1987). Hoffman. Ferenczi. pa im celokupno ponašanje poprima oblik magijskog gesta koji ima koren u verovanju da ukoliko neko ne gleda sam. a ne njegovo ponašanje u društvenom polju kako se danas posmatra socijalni strah i socijalna fobija (Greenberg i Safran. Najzad. 1931. specifičnim osećanjem koje potiče od obrazaca primitivnih refleksa.

gubitak naklonosti drugih. Psihoterapijska praksa je pokazala da se svi oblici socijalnog straha i socijalne fobije tesno povezuju sa egzibicionizmom. ili. Odstupanja od normale nastaju samo onda kada je osoba nesposobna da predviđa reakcije ponašanja drugih ljudi iz okoline. kod njih izaziva užasan strah. socijalni strah je određen kao razvojni fenomen koji je u najužoj vezi sa stidom. ili. kaznom i proganjanjem. egzibicionizmom. ona razvija novu projekciju Superega u spoljašnji svet. oralnošću. Nastavljajući dalje razradu Frojdovih ideja o stidu kao osnovi socijalnog straha. specifične za period latencije i adolescencije. Topički. uretralnim erotizmom. kada stid dobija značenje signala. već činjenica da ona u potpunosti nije pounutrena. Kako je u tom trenutku u razvoju psihoanalize bila praksa da se prati razvoj svih osećanja i stid je posmatran kao razvojni fenomen koji prolazi kroz tri stupnja: prvo je oblik arhajske fiziološke reakcije. Istovremeno. zameni prikladnijim. socijalno anksiozna osoba. s druge strane. Pomoću njega. U psihoanalizi ovaj pojam je povezan sa voajerizmom i označava stanje prethodnog ili pripremnog uživanja tokom seksualnog uzbuđenja. inhibirane osobe ne mogu da koriste ovaj signal. zbog čega pomračuje sve objektne relacije u situacijama kada očekuje da bude neopravdano kritikovana ili kažnjena. ''oboleli misli da je kritikovan od drugih. Suprotstavljena osećanja ispoljena kao ambivalentnost mogu da leže u osnovi socijalnog straha. bivaju preplavljene osećanjem straha. pak. Stoga je logična komponenta socijalnog straha uvek normalna. Psihički zdrava osoba predviđa kako će okolina da reaguje na njenu pojavu i postupke i teži da u svom ponašanju reakcije Superega. Za njih nije važno šta se zbiva u realnosti. Smatrao je da za njegov nastanak i razvoj nije presudno postojanje spoljašnje opasnosti. dominacijom. već kako se realizuju njihove potrebe. uvek ima logičnu komponentu koja se mora uvažavati. u sledećem stupnju Ego koristi tu fiziološku reakciju u cilju odbrane. Osobe kojima je potrebno mišljenje drugih da bi sačuvali vlastitu psihičku 1 1 Skopofilija (grčki: skapeo = gledam. Fenihel je socijalni strah locirao između straha od kastracije ili gubitka ljubavi objekta. magijskim putem. 1945). koje uvećava završno uživanje. smatra Fenihel. čak i kada je nikada nisu imali. Drugim rečima. i rđave savesti odraslih. a u stvari je nezadovoljan sobom'' (Fenihel. da bi prihvatila princip realnosti. ambivalencijom. Ravnodušnost drugih. kao što je to slučaj sa strahom drugih oblika. krute i automatske. Tako se dinamika nastanka socijalnog straha približava paranoidnosti. pak. često zahtevaju stalno potvrđivanje te naklonosti. s jedne. da pruži podesnu naklonost koja bi je umirila. to jest poseban oblik straha od kastracije. strah od urokljivih očiju koje mogu da kastriraju. patološkom strukturom Superega. zatim. Socijalni strah. . Zbog toga socijalno anksiozna osoba pridaje veliki značaj reakcijama okoline prema svojoj delatnosti i odnosima sa drugim ljudima. agresivnošću i najzad. sve do razmera panike! Osobe sa socijalnim strahom svoje samopoštovanje zasnivaju na predlošku da ono uvek zavisi od spoljašnjih događanja. Takve osobe imaju veliku potrebu da budu voljene. i najzad. philia = ljubav) – seksualno zadovoljstvo koje se postiže gledanjem tuđeg golog tela i tuđih polnih organa. Fenihel (1937) je istakao da je stid poseban motiv odbrane upravljen protiv skopofilije 1 i egzibicionizma. po principu biti posmatran automatski znači biti prezren. a kada to nije u skladu sa njihovim očekivanjima intenzivno pate i postaju uznemirene. čak i kada su oni indiferentni prema njima. jer tako izgrađuju osećanje sopstvene vrednosti. utiče na onoga koji gleda kako bi ga prinudila da radi ono što ne želi. Zbog toga.Fenihel je odredio socijalni strah kao svestan i istakao njegovu tesnu vezu sa kritikom.

već najviše zbog toga što ne može da podnese nesporazum. šire. Pri tome. Stoga. da indirektno shvati šta se od nje očekuje kako bi. jer kada bi bilo drugačije sami bi sebi protivurečili. Cilj je pridobiti okolinu. ponovo postaje aktuelan kada dođe u sukob sa osobom čijeg se mišljenja plaši. . koje je sprovođeno bez ustaljenih normi. ne zbog svoje prirode. onaj koji mrzi drugoga mora se i bojati drugoga2. On je konceptualizovao teorijski sistem o emocionalnom vezivanju ljudi koristeći empirijska iskustva Spitza (1950. uz veoma burno reagovanje na frustracije. Takav Superego ne zahteva od Ega da se ponaša na odgovarajući način i dobro. Zapravo. Heteronoman nastaje kao proizvod vaspitanja dece od strane roditelja i drugih negovateija. Bolwby (1969. Njima je potreban aplauz da bi umanjili sopstveno osećanje krivice. Nesvesni konflikt. Agresivnost je i kod socijalnog straha dinamička pokretačka snaga. socijalno anksiozne osobe odbijaju da vode računa o ponašanju i primedbama drugih. stalno insistira da to učini neko drugi umesto nje. odbijaju da razlikuju dobro od rđavog ponašanja i tako se prilagođavaju trenutnim zahtevima. Hoffman (1931) opisuje dva oblika Superega. utemeljivača i osnivača Superega. pogrešno ih interpretiraju. 1937). ideja krivice i opraštanja uz naglašenu erotsku notu. posebno ako mrze ličnost čije je mišljenje odlučujuće. sledbenika Frojda. imaju razlog da se boje takvog mišljenja. a nikada ne isključuju. Tako stalno iznova aktiviraju konflikt agresivnost/potčinjenost. Ona potencira sporazum kao način komunikacije. ali žestoko agresivan. Reč je o prisilnoj potrebi da se nađe ravnoteža između osećanja krivice i narcističkih potreba. Ona se ne usuđuje da donese odluku ili još bolnije. Osoba koja doživljava socijalni strah ostavlja ponekad utisak da je altruista. 1955. a zatim. aktivira svoje kapacitete da potisne takvu agresivnost i razvija ponašanje potčinjavanja. i pounutrene osobe. Posebna struktura Superega koju određuje morbidna i specifična projekcija ka spoljašnjem svetu u shvatanjima psihoanalitičara dovođena je u blisku vezu sa socijalnim strahom. Oni se dopunjavaju ili kombinuju. 1965). da odbaci ono što treba da odbaci. To je osiromašuje i čini velikim paćenikom. U takvim okolnostima deca nisu u mogućnosti da predvide koje će im ponašanje osigurati naklonost roditelja. Savremene psihodinamičke teorije Još je u grupi ortodoksnih psihoanalitičara. Zbog straha od mogućih konfrontacija i eventualnih sukoba koji bi iz nesporazuma proizašli. čak i one koji bi joj sigurno podigli ugled (A. Balint (1937. zatim na tome dosledno radila. Ferenci (1933) je bio prvi koji je istakao da u komunikaciji između ljudi i u prirodi nagona za vezivanjem pojedinaca između sebe. bilo onih koji su imali i drugačija gledanja na prirodu i poreklo socijalnog straha. dolazi do pojavljivanja straha. 2 2 Na ovaj način je moguće objasniti i razumeti tremu kod glumaca ili. krajnje nedosledno uz stalno prisutnu ambivalenciju. postoje i činioci kji su nezavisni od seksualnog nagona i ne mogu se povezivati isključivo sa njim. 1973. koji se smatra utemeljivačem savremenih psihodinamičkih teorija o socijalnom strahu. već isključivo u skladu sa onim što se od njega očekuje. ona napušta svoje planove u korist drugih. Kada oboleli uvidi da je prigušeno. strah od gubitka objekta i regresivna erotizacija socijalnih osećanja. 1977. Slično mišljenje saopštili su A. Psihoanalitičarima nisu ostali nepoznati i drugi psihološki mehenizmi koji se tesno povezuju sa socijalnim strahom. i M. strah od neuspeha kod umetnika. 1980).ravnotežu. kao i istraživanja etologa (Harlow. autonoman i heteronoman. Tek potom. 1939). Osoba sa socijalnim strahom koja ispoljava jaku ambivalenciju ima veoma velike probleme sa donošenjem odluka. između osobe koja ima socijalni strah.Frojd.

1995). 1992) i da se osobe koje imaju socijalnu fobiju bez komorbiditeta i ne javljaju na lečenje psihijatrima. 1989). da ono nauči životne veštine. teorije objektnih odnosa ili međuličnih shema. to može do određene mere da ublaži ova doživljavanja i spreči razvoj intenzivnog socijalnog straha ili socijalne fobije. 1990). Svoj zaključak potkrepljuje činjenicom da je socijalna fobija u veoma visokom postotku komorbiditetno povezana sa drugim oblicima psihopatologije (69% . ismejavane. to jest naslednoj predispoziciji. zasnivajući svoje određenje na novim znanjima i važnim i značajnim zaključcima iz istraživanja etologa (Gabbard. braće i sestara. (1992). Gabard smatra da se određenje socijalnog straha i socijalne fobije može veoma dobro iskoristiti da ilustruje interakciju između konstitucije i okružavajuće sredine koja je u ovom slučaju paradigmatična.Schneier i sar. što će kasnije u životu biti oslonac detetu na koji može da računa kada započne šire da istražuje svoju okolinu i svet uopšte. Tower i Gilbert. 1989. Tvrdi da postoje valjani dokazi da kritičko posmatranje od strane drugih. Stern. On je utvrdio da su novorođena deca biološki obdarena nizom oblika ponašanja koja olakšavaju vezivanje za figure koje neguju. po kome udruživanje i saradnja među ljudima ima biološki koren i istu funkciju kao i agresivnost. One polaze od iskustva klasične psihoanalize po kome je agresivnost biološka datost u službi preživljavanja. 1985.. 1977. stekne fizičku i emocionalnu sigurnost. zadovolji svoje potrebe. Gabard smatra da socijalna fobija može da prethodi mnogim drugim oblicima stanja straha stvarajući dobru podlogu za njihov razvoj. pod agresivnim ili druželjubivim podsticajima. osećanje da su kritikovane. U kliničkom radu sa osobama obolelim od socijalne fobije Gabard (1992) je došao do zaključka da ove osobe imaju specifične unutrašnje objektne odnose. Hinde. Ta ponašanja olakšavaju da roditelji i negovatelji ostanu u blizini deteta. On polazi od zaključka iz istraživanja Kagana i sar. ima svoju osnovu u temperamentu. Safran i Segal. 1988. (1988). Najzad. učenja Bulbija o emocionalnom vezivanju ljudi. da njihov zdrav razvoj podrazumeva i zahteva zadovoljavajuće vezivanje za druge ljude i da ta njihova osobitost ima biološko poreklo. Horowitz. i Rozenbauma i sar.1958. sa zaključcima savremenih bioloških istraživača straha i formiraju model koji se približava definitivnom razumevanju socijalnog straha i socijalne fobije. One su na poseban način pounutrile predstave roditelja. Ako ove osobe steknu pozitivna iskustva u kontaktu sa drugima. napuštane. koje posmatrana osoba doživljava kao poniženje i neprijatnost. ono se projektuje na osobe iz okoline. . koji su analizovali ponašanja inhibirane dece. Croitre i Shear (1995) saopštavaju najnovija psihodinamička gledanja na nastanak i razvoj socijalnog straha i socijalne fobije integrišući znanja iz psihoanalize i oblasti društevnih oblika ponašanja do koga su došli etolozi. i najzad. Croitre i Shear. figure koje neguju u ranom detinjstvu pounutruju se u obliku objektnih odnosa ili međuličnih shema i taj proces ima veliku važnost u njihovom kasnijem životu (Bulbi. U poslednjih pet godina nekoliko autora je predložilo nov dinamički model u objašnjenju prirode i porekla socijalnog straha i socijalne fobije. po kojoj pounutreni objekti u ranom detinjstvu. imaju značaj za ponašanja u kasnijem životu. koji su to činili sa roditeljima ovakve dece. koje kod njih izazivaju stid. posebno ako su roditelji ili vaspitači dobroćudni i osetijivi na njihovu plašljivost. Drugim rečima. 1971). a osnovni cilj takvog vezivanja je preživljavanje. Kako se ovo pounutrenje obavlja veoma rano u životu. učenju etologa o društvenim oblicima ponašanja (Gilbert. 1992. ili osoba koje su ih negovale. a zatim se one izbegavaju. ističući da se emocionalno vezivanje ljudi zasniva na činjenicama da su ljudi u suštini društvena bića. ponižavane.

ponašanje. Posmatrano sa psihološke tačke gledišta saradnja je povezana sa osećanjem sigurnosti. Drugim rccima. Takmičarsko ponašanje aktivira osećaj moći. sticanje društvenog statusa i potencijala. priznatosti. zahteva budnost u odbrani sopstvenog statusa i/ili utrošak napora da se zadobije dominantan položaj. Pojedinci prilaze jedni drugima izražavajući signale sigurnosti: rukuju se. U njegovom okviru na druge liude se gleda kao na moguću pretnju. Pojedinac se distancira od drugih na osnovu svog položaja u hijerarhiji i plaši se da ga drugi ne preteknu. Suština sistema sigurnosti je saradnja i ona podrazumeva horizontalno ponašanje. socijalnog i drugih iskustava. Ova situaciju stvara osećanje pretnje. snaga i sposobnost pojedinca se kroz takmičarsko. izolacije i usamljenosti. osmehuju jedan drugom i sl. . posebno emocionalne vezanosti i privrženosti za figure iz detinjstva koje su negovale i štitile dete. Njegova osnovna funkcija je procenjivanje potencijalnih pretnji koje dolaze od drugih i koje mogu da ugroze osnovne vrednosne sisteme pojedinca. Dominacija i hijerarhija moći tako postaju glavni oblik organizacije društva. Pojedinac. u borbi za drštvene pozicije. Sa filogenetske tačke gledišta ovakvo ponašanje predstavlja primitivan oblik borbe za preživljavanje. Oba navedena sistema prilično su opšti biološki sitemi čije se funkcija ogleda u ostvarivanju mnogih biosocijalnih ciljeva. U situacijama kada dodje do prevelikog angažovanja sistema odbrane dolazi do aktiviranja takmičarskog ponašanja. Razlike između članova grupe se minimiziraju. Kada je odbrambeni sistem stalno aktivan to se negativno odražava na stanje osećanja. Cilj ovakvog ponašanja je organizacija zajedničkih napora. što ukazuje da se svi međusobno cene.Model odbrane i sigurnosti i socijalni strah Po shvatanju Gilberta (1989) i Tower i Gilberta (1989) socijalni strah i socijalna fobija nastaju kada dva biološka komplementarna sistema u funkciji preživljavanja . pripadanja. povećati razliku u odnosu na druge u pogledu statusa i drugih društvenih potencijala: bogatstva. titula. Njegov cilj postaje kako ostvariti prednost i/ili kontrolu nad drugima u sklopu grupe.sistem odbrane i sistem sigurnosti. ili. upoređuje i konfrontira sa drugim subjektima. a dinamika grupe se sastoji u prepoznavanju vrednosti drugih. ne funkcionišu na odgovarajući način. pak. bilo da su ispod ili iznad njegovog nivoa u hijerarhiji. a društveni potencijali se dele. Sistem sigurnosti Sistem sigurnosti funkcioniše tako što kontroliše aktivnost sistema odbrane prepoznavanjem prijateljskih i nepretećih postupaka drugih osoba. zavisi od svoje veštine i načina kako će se odbraniti od mogućeg povređivanja od strane drugih ljudi. počasti i sl. Sistem odbrane Sistem odbrane počeo je da funkcioniše u istoriji razvoja ljudi onda kada je trebalo naći način da se spreči ugrožavanje njihovog opstanka. vertikalno. Njegova suština se sastoji u negovanju saradnje i prijateljskih osećanja prema drugima.. čime bi se proizvela jasno definisana hijerarhija. cenjenosti zbog posedovanja veština koje se dele.

U onoj meri u kojoj je grupa stabilna takmičarski proces treba dezaktivirati. bez obzira na poruke koje dobija iz spoljašnje sredine. češće. autori ističu da su sistemi odbrane i sigurnosti ravnopravni ali značajni preduslovi u optimalnom socijalnom funkcionisanju i da je emocionalna vezanost. u svakoj grupi koja dobro funkcioniše mora da postoji neka stabilnost. ostavljajući nagon primarnog vezivanja između novorođenčeta i negovateija kao nešto ipak različito. preterana aktivacija sistema odbrane. osobe sa socijalnom fobijom su sklone da stalno doživljavaju negativna osećanja. Socijalna fobija i sistemi odbrane i sigurnosti Iskustvo je pokazalo da osobe sa socijalnom fobijom mobilišu i aktiviraju sistem odbrane mnogo češće i više nego što je to korisno ili potrebno. Međutim. Na taj način se opcija saradnje i uzajamno podržavajuće interakcije ne može da pojavi. Korist od ovog modela sastoji se u tome što on dodaje dve nove dimenzije postojećem psihobiološkom modelu društvenih odnosa . Nesposobnost da se prepoznaju prijateljski signali. Drugim rečima. Oboleli se najbolje snalazi u interakcijama takmičarskog oblika ponašanja u kome vlada podvojenost na vladajuće i potčinjavajuće ponašanje. sa svoje strane. oslobađa se energija za sistem sigurnosti i saradnju. Efikasna socijalna organizacija složenih vrsta verovatno zahteva istovremeni rad oba sistema koji se uključuju i isključuju zavisno od zahteva situacije. Ova uključuju preokupaciju Sopstvom pod pretnjom. Svaki put do ponovnog podešavanja dolazi na osnovu saradnje i razmene. Dalje. Osoba sa socijalnom fobijom procenjuje interakcije u pojmovima davanja ili.Između sistema odbrane i sistema sigurnosti ima razlike i čini se. Vezanost između majke i deteta ne može se u potpunosti svesti na saradnju. osoba sa socijalnom fobijom nema sposobnost da se upusti u prijatne aspekte društvenih odnosa.sistem odbrane (takmičarstvo) i sistem sigurnosti (saradnja). predstavlja osnovu za organizaciju objektnih odnosa. Osim toga. znači da se prijateljski ili neutralni znaci ili ignorišu ili pogrešno interpretiraju. Zapravo. misli i ponašanja povezana sa sistemom odbrane. koja. Autori smatraju da je svakoj grupi ljudi potrebna hijerarhija da bi dobro sarađivala i funkcionisala u postizanju svojih ciljeva. sklonost ka preteranom takmičenju i interpretaciji signala koji ukazuju na napade na Sopstvo i osetijivost na kritiku ili omalovažavanje sopstvenog statusa. samosvojan fenomen koji obezbeđuje optimalno sazrevanje kako sistema odbrane tako i sistema sigurnosti odraslih ljudi. One ne . Zavisno od otvorenosti grupe. proizvodi pristrasne i interpretativne misaone procese koji se doživljavaju kao potencijalna pretnja. već ona predstavlja model kako za takmičarski tako i za sarađujući oblik ponašanja. da je sistem sigurnosti napredniji oblik društvenog ponašanja. osim što je bliža sistemu sigurnosti. može se javiti potreba za ponovnim podešavanjem hijerarhije. Socijalno anksiozne osobe i one sa socijalnom fobijom imaju simptome koji nastaju i razvijaju se zbog njihove nesposobnosti da aktiviraju saradnju kao oblik ponašanja. Autori smatraju da nagon ranog vezivanja obezbeđuje osnovu i za takmičarski i za sarađujući sistem koji se kasnije razvijaju. primanja neprijateljskih društvenih napada usmerenih na podrivanje njenog statusa i zauzima odbrambeni ili neprijateljski stav prema drugima. U jednom trenutku takmičarski odnos je neophodan da bi odredio ko će imati koju ulogu. to jest da se aktivira sistem sigurnosti. Ta. on se najuže povezuje i sa emocionalnom privlačnošću medu ljudima. smatraju navedeni autori.

da će imati mnogo da ponude drugima ili da će dobiti blažu kaznu ili podšku na bilo koji način kada zakažu u svojim učincima. osporavana. detetu je potrebno da se roditelj prema njemu ponaša i kao partner koji podržava. Detetu je potreban roditelj kao vaspitač koji je dominantan. ranjivosti i spremnosti za razvoj straha i neurotskog ponašanja uopšte i uticaj okoline. Bihejvioralno . perfekcionizma i kritičkog stava i prema sebi i prema drugima. interpersonalnu efikasnost. u kojoj dete odrasta (Mattick i sar. i centralna smetnja obolelih od socijalne fobije. U kontekstu pouzdane privrženosti roditelj funkcioniše i kao dominantan autoritet i kao partner u saradnji.očekuju da će biti cenjene zbog svojih sposobnosti. Iskustva iz . koji je pun divljenja za dete. Efikasno roditeljstvo zahteva da se dete nauči i na takmičenje i na saradnju. Postavka se sastoji u tome da nagon vezivanja obezbeđuje značaj i prominentnost odnosa zaštitnik/dete koji obezbeđuje optimalno sazrevanje i sistema odbrane i sistema sigurnosti. 1995). što je zapravo. Sistemi odbrane i sigurnosti i emocionalno vezivanje Croitre i Shear (1995) smatraju da nagon za vezivanjem predstavlja biološki nezavisnu pojavu na osnovu koje se izražavaju i konsoliduju ciljevi i elementi odbrane i sigurnosti. Tako socijalni strah i fobija mogu da nastanu kada osoba biva kritikovana. nedostatkom socijalnih veština i razvojem pogrešnih saznajnih modela. Pri tome one ističu postojanje nasledne predispozicije koja dovodi do stanja opšte preosetljivosti. Izostajanje bilo koje od ovih uloga ima negativne posledice. Odsustvo sposobnosti da se na sebe i druge gleda na sarađujući način vodi do osećanja inferiornosti. grđena ili obezvređivana u različitim socijalnim situacijama ili kada dožlivijava neuspeh u susretanju sa drugim osobama i socijalnim dostignućima. pre svega porodične sredine.kognitivne teorije Bihejvioralno – kognitivne psihološke teorije nastanak socijalnog straha i socijlane fobije povezuju sa: ranim traumatskim iskustvom u socijalnim situacijama (javni nastup. Negativno iskustvo sa dominirajućim i podražavajućim komponentama odnosa dete/roditelj ne podržava ciljeve uspešnog takmičarstva i saradnje sa drugima kasnije u životu. Autori navode da su razvojni prethodnici socijalnog straha i socijalne fobije baš ovi dinamički odnosi. da bi moglo da nauči da oformi granice prikladnog ponašanja i da bi razvilo jasnu svest o tome kako da procenjuje i pregovara o svojoj optimalnoj poziciji u društevnoj hijerarhiji.. Danas je definitivno prihvaćeno shvatanje da mnoge situacije i predmeti mogu da steknu sposobnost da prouzrokuju strah ako su bili aktuelno povezani sa traumatskim događanjima. susret sa drugim ljudima). blagostanje i samopoštovanje. da bi ono moglo da razvije svoja osećanja. Teorije uslovljavanja Jedna od prvih pretpostavki kako nastaje fobični strah povezana je sa učenjem o klasičnom uslovljavanju. Sa druge strane.

I umesto da se usredsrede na bogaćenje svojih socijalnih veština oni se još više povlače. Taj momenat poslužio je mnogim autorima kao dovoljno ubedijiv da istaknu da je kognitivna komponenta centralni etiološki činilac u nastanku socijalne fobije. osoba može da "nauči" i usvoji isti model reagovanja u takvim okolnostima (Bandura. pak. 1995) Ovakvo mišljenje široko je prihvaćeno i kognitivni model nastanka socijalne fobije pleni pažnju teoretičara i psihoterapeuta koji se bave istraživanjem socijalnog straha i lečenjem osoba obolelih od socijalne fobije. 1987. koje rezultiraju u predviđanju da će zbog svog ponašanja biti odbačene ili povređene. Kognitivne teorije Istraživanja i klinička iskustva su pokazala da je osnovni psihološki fenomen oblolelih od socijalne fobije strah od negativne procene drugih ljudi koji prožima njihovo islustvo u socijalnim situacijama.. Teorije socijalnog učenja Po shvatanju autora teorija socijalnog učenja socijalni strah i fobija mogu da nastanu i na osnovu socijalnog učenja putem modela ili uzora. Njih prati negativna procena od strane drugih ljudi iz okruženja. Beck i sar.psihoterapijske prakse nedvosmisleno su potvrdila ovako gledanje. jer veliki postotak obolelih saopštava da je razvoj njihovih smetnji otpočeo pod takvim okolnostima. ili. Pošli su od pretpostavke da saznajni procesi ne funkcionišu sami po sebi tako da bi osoba postala disfunkcionalna. Zaključili su da do pogrešnih saznanja dolazi kroz interakcije averzivnih dogadaja. 1969. Nedostatak socijalnih veština Postoje mišljenja da socijalni strah i fobija mogu da nastanu i zbog nedostatka socijalnih veština. nadostatka socijalnih veština i stavova koji nisu prilagođeni okolnostima . pitanje da li je nedostatak socijalnih veština činilac sa etiološkom suštinom ili je samo jedan od združenih činilaca koji dovode do socijalnog straha i fobije i dalje je otvoreno. i njihove negativne procene. Međutim. Mali broj istraživanja koji je usmeren u ovom pravcu je pokazao da je nedostatak socijalnih veština mnogo karakterističniji za poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja nego za socijalnu fobiju (Marks. posebno ako je bliska kao što su to roditelji ili braća i sestre. 1969. pa čak gube neke veštine koje su već posedovale. što podstiče nastanak socijalnog straha i fobija (Beck i sar. 1985). Takav sled događanja kod ovih osoba razvija specifične kognitivne sheme. jer ih osoba nije razvila ili nije ovladala njima. 1985). 1982). a to ih plaši i čini napetim. pa i šire. ismejane. Iz tih razloga doživljava neuspehe u socijalnim odnosima i situacijama. Bek i saradnici smatraju da osobe sa socijalnom fobijom doživljavaju strah zato što se drže pogrešnih uverenja ili "disfunkcionalnih pretpostavki". ti od kojih preti opasnost. smatraju da su neadekvatnog ponašanja i da su drugi.. posebno u njenom održavanju (Marks. Do takvog zaključka autori su došli analiziranjem uslova pod kojima nastaje socijalni strah. Kada se stalno posmatra osoba koja ispoljava ovakva osećanja u različitim socijalnim situacijama i odnosima.

da su roditelji dece sa socijalnom fobijom hladni. za uzvrat može da vodi inhibiciji ponašanja i negativnom razvoju socijalnih veština. Fiziološke i ponašajne simptome straha u socijalnim okolnostima osoba doživljava kao suštinski dokaz da postoji opasnost ili da je nekompetentna za njeno rešavanje. Utvrđeno je. koje sa postepeno razvijaju i pitanje je da li su se razvile do tog stepena da se mogu nositi sa tim situacijama. oboleli od socijalne fobije verovatno će otkriti one aspekte svog i tuđeg ponašanja koji se mogu upotrebiti kao dokaz da realno postoji negativna socijalna procena. takođe. Pacijent sa socijalnom fobijom misli da će verovatno da postupi nespretno u razgovoru sa drugima. čak i posle razvoja odgovarajućih socijalnih veština i dostizanja visokog nivoa kompetentnosti. Tako osujećuju svoju sposobnost da na odgovarajući način reaguju na socijalne poruke iz okoline i prikladno ih obrade. koji je preteran i nerealan. posebno od doživljavanja neuspeha i mogućeg odbacivanja. Kada se strah i socijalna fobija pojavi oboleli postaju preokupirani unutrašnjim promenama. Kada zahtevi socijalnih događanja prerastu nivo razvijenosti socijalnih veština ili kada je mlad čovek nesiguran u njih. I porodična sredina ima veliki uticaj na razvoj socijalnog straha. Istraživanja su pokazala da zapostavljena ili prezaštićivana deca pokazuju veću sklonost za razvoj ovog poremećaja u poređenju sa decom koja su vaspitavana na uobičajeni način. kroz pristrastnost pažnje usmerene na preteće znake od samog sebe ili drugih osoba. jer se strašijiva očekivanja retko pokazuju tačnim. Ovaj i ovako doživljen strah. što sa svoje strane. Bek i saradnici smatraju da u osnovi nastanka socijalnog straha i socijalne fobije verovatno leže posebne kognitivne sheme koje aktiviraju negativna emocionalna stanja. prezaštićavajući. neprekidno posmatraju sebe tražeći dokaz postojanja straha i socijalnog neuspeha. interpretativna predrasuda osigurava da će pacijent sa socijalnom fobijom biti u stanju da otkrije kritiku čak i tamo gde je nema. ili. odbacujući. Kada se jednom ovaj strah ispolji on može da se dugo održava. pak. kao i opšta emocionalna atmosfera koja u . Teorije o porodičnim odnosima Teorije koje stavljaju naglasak na odnose u porodici. Konačno. Zbog toga ove promene u njihovom ponašanju dobijaju potencijal koji utiče da se ponašanje drugih iz okoline promeni. javlja se strah od neuspeha. koje kada jednom počnu da dejstvuju stvaraju negativne misli i doprinose održavanju straha. Čak i ako do takvih promena u ponašanju drugih ne dođe. Od njega se očekuje da se oslanja na sopstveni repertoar socijalnih veština. Istakli su da dete prelazeći u period mladalaštva biva gurnuto da se samo suočava sa mnogim "opasnim situacijama". Mehanizmi pomoću kojih to čine su različiti. još više razbuktava njene strahove. strah da se u određenim situacijama ne bude kompetantan i strah od gubitka podrške ključnih figura. Osoba koja ne predviđa negativan ishod manje je verovatno da će postupiti nevešto. Ponašanje članova porodice između sebe i njihov odnos prema okolini. jer iako se ništa negativno ne desi ta činjenica ne menja pogled obolelog na postojanje opasnosti. da će da drhti. značajno su doprinele da se sagleda priroda i poreklo socijalne fobije. Iz ovih analiza usledili su opisi tri kijučna obiika straha specifična za socijalnu fobiju: strah od nekompetentnosti. posebno na odnos rodjteiji/deca.iz realhog događanja. crveni ili da će imati strah od ishoda svega što preduzima. To se posebno odnosi na majke koje su u visokom postotku ispoljavale ponašanje odbacivanja. nesposobnosti i podsmeha. Drugi postaju manje prijateljski i otvoreni prema fobičnoj osobi.

Kagan. studija blizanaca i porodičnih studija. Ako u porodici vlada zatvorenost. stidljivost. posebno rezultati više istraživanja. U tom kontekstu Sheehan (1983) je izneo mišljenje da je socijalna fobija jedan od varijeteta endogenog straha. 1993). 1988. Rezultati ovih istraživanja su pokazali da su u nastanku stidljivosti važni i nasledni činioci i činioci okoline. 1989).. Stidljivost.. povlačenja. Osim toga. bila su razdražijiva. pokazali su da se socijalna fobija porodično grupiše i da se jasno može pratiti genetički uticaj u porodičnom stablu. Na nešto starijem uzrastu ispoljavala su jasno inhibirano ponašanje: povlačila su se kada je trebalo sresti nepoznate osobe i svim drugim situacijama koje su za njih bile nove i . Neke od crta temperamenta uključuju i socijalne interakcije kao što su stidljivost i inhibirano ponašanje. na nastanak i razvoj socijalne fobije. Plomin i Daniels. pa i izolacije. obavljala su se u okviru tri područja: temperamenta.psihološkoj disfunkciji. kao značajna odrednica temperamenta. nisu uspevala u nepoznatim situacijama da se opuste: ispoljavala su smetnje spavanja. 1979). što je korak do socijalnog straha i socijalne fobije (Parker. Postoji značajan odnos između tih varijacija temperamenta kod dece i socijalnog ponašanja odraslih osoba. kliničko iskustvo je pokazalo da oboleli od socijalne fobije ispoljavaju specificne i karakteristične crte ličnosti: opštu preosetijivost i ranjivost. nisko samocenjenje. Svoju teoriju Šihan je potkrepio kliničkim iskustvom koje je nedvosmisleno pokazalo da mnoge osobe koje su u periodu mladosti ispoljavale različite oblike socijalnog straha ili socijalnu fobiju. i njen nasledni karakter. koji je biološki uslovijen i predstavlja genetičko . Biološke teorije Biološke teorije o nastanku socijalne fobije određene su na osnovu istraživanja naslednosti i neurobiologije ovog poremećaja. dovodi do usvajanja inhibiranog ponašanja. 1991. pa genetički činioci i sa ovog aspekta dolaze u prvi plan u objašnjenju nastanka i razvoja ovog poremećaja. koje se visoko nasleđuju. imala gastrointestinalne simptome. pa i organizaciju ličnosti uopšte. Naslednost Klinička i psihoterapijska praksa. Zapaženo je da inhibirana deca. Plomin i sar.njoj vlada dovode do usvajanja određenih oblika ponašanja koji zatim postaju preovlađujući. 1985. bio . koji pripadaju. stroga hijerarhija. istraživana je u više studija na usvojenoj deci (Plomin i DeFries. na ranom uzrastu. ne podržavanje mladih u donošenju odluka i javnom nastupanju. kao intergeneracijske genetičke transmisije. Fyer i sar. I inhibirano ponašanje kod dece bilo je u centru pažnje istraživača (Kagan i sar. Posmatrane su dve grupe dece: inhibirana i neinhibirana. Istraživanja naslednosti. pak. Istraživanja temperamenta Temperament je pojam koji označava relativno stabilne ponašajne i psihološke crte ličnosti koje nastaju u toku prve godine života i veoma ranom detinjstvu. kasnije u životu ispolje panični poremećaj ili agorafobiju sa paničnim poremećajem.metabolički poremećaj. 1986. kako on smatra. ili su..

Najzad. da ih prezaštićavaju. . Kada inhibirano ponašanje postane tipično.2. (1992) u žižu svog posmatranja stavljaju smrt roditelja i razvoj fobija. što ih još više sputava. (1988) su istraživali vezu inhibiranog ponašanja kod dece kao osobine temperamenta i razvoja stidljivosti i socijalnog straha i potvrdili su da postoji veoma tesna veza između inhibiranog ponašanja dece i karakteristika socijalne fobije. Reich i Yates (1988) su istraživali porodične istorije 17 probanada dijagnostikovanih kao socijalna fobija. su pokazivali značajno veću zastupljenost major depresije i zloupotrebe alkohola u poređenju sa kontrolnom grupom (13.nepoznate. roditelja. I Rosenbaum i sar. Na uzorku ženskih blizanačkih parova oni su utvrdili da postoji značajna korelacija između smrti roditelja i razvoja fobija. nisu strpijivi i taktični. već netolerantni i agresivni. svađe u porodici.%). koji su činili kontrolnu grupu. starijeg. 88 probanada dijagnostikovanih kao panični poremećaj i 10 probanada. prvenstveno igri. što potvrđuje pretpostavku da ovakav stresogeni događaj može da aktivira činioce koji određuju konstitucionalnu predispoziciju i tako uslovljavaju razvoj stidljivosti kao osnove za razvoj fobija. (1993) su sproveli slično istraživanje. koji su pokazali veći rizik za razvoj socijalne fobije nego rođaci probanada iz kontrolne grupe subjekata koji nikada do sada nisu biti psihički bolesni (16% prema 5%). Navedene razlike pokazuju da se socijalna fobija prenosi u krugu porodice i da je način prenošenja različit u odnosu na prenošenje paničnog poremećaja.6% prema 0. Činioci koji imaju najnegativnije dejstvo u tome su: ponižavanje ili kritikovanje deteta od strane drugog. ali su zato rođaci probanada sa paničnim poremećajem pokazivali veću zastupljenost paničnog poremećaja (9.4%). psihijatrijski zdravih subjekata. Roditelji ove dece. zbog toga što izbegavaju socijalne aktivnosti. što oni doživljavaju kao odbacivanje.3%). Jedna grupa njih želi da pomogne svojoj deci. Rođaci probanada obolelih od paničnog poremećaja značajno češće su ispoljavali ove poremećaje. Studije porodice Do sada su objavljene dve studije porodica kod kojih je jedan član oboleo od socijalne fobije. pak.6% prema 2. ima negativan stav prema njima. česta razdvajanja od roditelja ili njihova smrt. privijala su se uz svoju majku i bila spremna za kontakt tek posle određenog vremena. što deca doživljavaju kao neprihvatanje i odbacivanje. sa svoje strane. Fyer i sar. ili. počinju da "rade umesto njih". Njihovo inhibirano ponašanje vršnjaci tumače kao nezainteresovanost pa prestaju da ih pozivaju.3% prema 1. Druga grupa. Kendel i sar. Našli su da je zastupljenost socijalne fobije kod 76 rođaka probanada obolelih od socijalne fobije viša u poređenju sa 46 rođaka iz kontrolne grupe psihijatrijski zdravih subjekata (6. Ispitivali su rođake 30 osoba obolelih od socijalne fobije. deca imaju vrlo specifican psihički razvoj. probanada sa socijalnom fobijom i probanada sa paničnim poremećajem. Verovatnoća da će deca sa inhibiranim ponašanjem kasnije u odraslo doba razviti socijalnu fobiju znatno je veća u poređenju sa decom koja nisu inhibiranog ponašanja.2% prema 2. mnogo doprinose da se ovakvo ponašanje ustali. Ostaju izolovana od vršnjaka u svim značajnim aktivnostima. deteta u porodici. Socijalna fobija je značajno više zastupljena kod rođaka probanada sa socijalnom fobijom u poređenju sa rođacima probanada sa paničnim poremećajem (6. značajno su se razlikovale u zastupljenosti opšteg stanja straha i zavisnosti od alkohola. Grupe rođaka. takođe. Rođaci probanada sa socijalnom fobijom.2%). Prestajala su da se igraju. govore.

.54. dok je kod dizigotnih bila znatno niža 0. Rose i Dito. Slične rezultate pre njega dobili su i Horne i sar. (1976). Kada je reč o socijalnom strahu i fobiji ona se sprovode već dugo. Kada je reč o neurofarmakološkim istraživanjima od najveće je važnosti činjenica da oboleli od socijalne fobije pozitivno reaguju na primenu inhibitora monoaminooksidaze: fenelzina (Gelertner i sar. biohemijska i psiho-endokrinološka istraživanja nisu utvrdila nijedan relevantan pokazateij postojanja organske osnove u nastanku ovog poremećaja. moklobemida (Versiani i sar. mada postoje neke pretpostavke koje se još proveravaju. koji su ispitivali socijalne veštine i ponašanja monozigotnih blizanačkih parova i poredili ih sa dizigotnim blizanačkim parovima.21. 1996). opšteg stanja straha i straha koji nije socijalno-fobični. Priroda ove disfunkcionalnosti još nije definitivno rasvetljena. opsesivno-kompulzivnog poremećaja. Paunović i Babinki.18 i 0. a još .. Navedene studije pokazuju da se može smatrati da se socijalna fobija porodično grupiše. strah od pisanja pred drugima i sl. Našao je da su monozigotni u tom pogledu mnogo sličniji u poređenju sa dizigotnim blizanačkim parovima. jednostavne fobije. 1987 i Kendler i sar. strah od jedenja pred stranim osobama. 1992) i brofaromina (Van Vliet i sar. Jedino su neurofarmakološka istraživanja osvetlila mehanizam disfunkcionalnosti serotonergičnog neurotrasmiterskog sistema kod socijalne fobije. pa tako i socijalne fobije (Uhde i sar. Otuda postoje velike razlike u prepoznavanju i dijagnostikovanju socijalnog straha i fobije.. 1976.Rođaci probanada sa socijalnom fobijom i rođaci subjekata iz kontrolne grupe zdravih nisu se razlikovali u zastupljenosti paničnog poremećaja. Studije blizanaca Istraživanja na blizancima oduvek su bila najdragocenija u sagledavanju uticaja naslednih činilaca u razvoju nekog oblika psihopatologije.. Torgensen. Liebowitz i sar. 1992)..21.. Pojedine kulture umanjuju značaj socijalnog straha i ne smatraju da je on medicinski. 1991. Torgensen je upoređivao crte ličnosti i socijalne veštine odraslih blizanačkih parova. jer su znatno češće ispoljavali iste oblike socijalnog strahovanja: strah od delatnosti kada ih neko posmatra. dok su noradrenerični i dopaminski sistemi normalni. 1992).36. tranilcipromina (Versiani i sar.51 i 0. 1991. Stein (1995) navodi daje do 1995 godine objavljeno samo pet studija koje su pokazale da je socijalna fobija nasledni poremećaj (Horn i sar. (1992) su na uzorku monozigotnih i dizigotnih blizanačkih parova upoređivali uticaj genetičkih činilaca i činilaca okoline i utvrdili da genetički činioci koreliraju sa 0. Međutim. Neurobiologija Poslednjih desetak godina naglo je poraslo interesovanje za neurobiološka istraživanja stanja straha. 1992).. a specifični činioci okoline sa 0. 1988). Phillips i sar. Kultura i socijalni strah Ispoljavanje socijalnog straha u velikoj je zavisnosti od osobitosti pojedine kulture. Kendler i sar. 1983. Korelacija kod monozigotnih parova bila je 0. 1983. ali nisu previše česta...

meksički Amerikanci rođeni u SAD i populacija belih osoba koja ne pripada hispaničkoj kulturi. Oni se mogu povezivati sa opisanim shvatanjima o prirodi i poreklu socijalne fobije kao grupe poremećaja. Lee. 1987. u istraživanju zastupljenosti socijalne fobije u Los Angelesu u tri populacione grupe koje su činili: meksički Amerikanci rođeni u Meksiku. Osoba reaguje strahom kada ima doživljaj da ometa druge ljude. Oni koji ispoljavaju ekstremnu stidljivost. Najzad.. konstatovano je da nema značajne razlike u sve tri grupe (Karno. Oboleli od straha od crvenjenja pate zbog toga što se boje da će njihovo crvenjenje ometati druge osobe kada se sa njima susretnu. ali se ne tretiraju kao osobe sa medicinskim ili psihijatrijskim problemom. odgovara socijalnoj fobiji kako se dijagnostikuje po krilerijuma iz DSMIV-(1993). Spektar ima četiri nivoa.). straha od osoba . 1987). Najbolja ilustracija ovakvog stava je zajednicko mišljenje kineskih lekara i pacijenata koji su u istraživanju stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije "otkriveni" da imaju socijalni strah da "svi ljudi imaju neku patnju. To nas je i navelo da izdvojeno opišemo uzroke nastanka najčešćih sindroma: eritrofobije. da je socijalni strah trivijalan problem. na uzorku vanbolničkih pacijenata. psihijatrijski problem. Najzad. dok je agorafobija i socijalna fobija češća kod stanovnika Velike Britanije (Chambles i sar. Oni poseduju i slične i različite karakteristike u poređenju sa obolelima na Zapadu. pre i posle psihotične dekompenzacije. 1987). ali se bitno karakterišu mnogim posebnostima koje zaslužuju da budu opisane. označava prolaznu fobičnost koja se ispoljava kao posebna i ekstremna samosvesnost u periodu mladalaštva. označavaju se posebnim imenom -Schinkeishitsu. koja bi se na Zapadu registrovala kao socijalna fobija ili poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja. Upadljiva razlika se odnosi na podatke da 80% obolelih pripada muškom polu. na primer da osoba pušta mirise koji su nelagodni drugim ljudima. Socijalni strah u Japanu ima svoje osobitosti. U zemljama zapadne kulture situacija je obrnuta. da su prosečno mlađi i da imaju znatno više obrazovanje (Chaleby. zbog koga nije potrebno ići kod lekara"! Slična je situacija i u Japanu. Etiologija pojedinih oblika socijalne fobije Psihoterapijska psihoanalitička praksa je pokazala da se iza opšteg naziva socijalna fobija krije više različitih sindroma koji poseduju specifične uzroke i dinamiku.manje. Izgradili su stupnjevitu i veoma specifičnu klasifikaciju socijalnog straha ili spektar fobijskog reagovanja u interpersonalnoj komunikaciji koji je nazvan "taijin kyofu" (Kasahara. Prvi. I u Saudijskoj Arabiji socijalni strah je čest. Poznato je da su Japanci stidljivi u socijalnim situacijama. Upoređivanja zastupljenosti fobičnih poremećaja u Indiji i Velikoj Britaniji. Treci. Psihijatri Japana imaju dugu i cenjenu tradiciju u izučavanju socijalnog straha. pokazala su da je strah od iznenadne smrti i fobija od bolesti znatno češći kod indijske populacije. 1989). je povezan sa sumanutošću verovanja. Međutim. Osoba ima strah od crvenjenja zbog toga što se boji da će biti otkrivena i prepoznata kao neprimerena. Drugi. 1986). Prema istraživanju koje je obavljeno na pacijentima specijalne bolnice King Fejsal u Rijadu. U Koreji situacija je slična. počev od radova Morite (oko 1920. razlika je u tome što je kod Korejanaca strah od očnog kontakta najčešći oblik socijalnog straha. od svih obolelih od neurotskih poremećaja njih 13% su dijagnostikovani kao socijalna fobija. četvrti je karakterističan za shizofreniju.

proždiranje. ona to oštro odbija i tako povređuje njegov narcizam. koje je njen stalni i verni pratilac. endogonom krivicom ili autoerotizmom. majka obuzdava. straha od ispita i najzad. pipkanje. a ne impulsivni. sisanje. Ova komponenta. U isto vreme Frojd (1905) je izneo mišljenje da je eritrofobija socijalni strah koji je ekvivalent dečjim perverznim tendencijama. da je oko introjektovani organ za odgovarajuće varenje i asimilaciju vidnih opažaja. pisali i drugi psihoanalitičari. zatim. dela tela koji je najizloženiji pogledima. je oblik socijalne fobije ili boije rečeno varijanta socijalne stidljivosti. cepanju i neprekidnom gledanju u dojku. Osećanje krivice je imaginativno i u vezi je sa porodičnim odnosima u kojima je carovalo strogo vaspitanje i stid od sopstvene seksualnosti. nailazi na zabrane od strane majke. On je podvukao da se ovaj oblik straha javlja kod ličnosti čije su bitne osobine: narcizam.ženskog pola. omalovažava se bebina pretpostavka o svemoći i javlja se potreba za reaktivnom osvetom u obliku prkosnog egzibicionizma. gutanje ili. ističući da je to poremećaj koji pripada socijalnom strahu. na kome se može sagledavati emocionalni jezik svake osobe. izrazita povučenost. izvorno povezanu sa dojkom majke. Razvoj se zaustavlja na oralnom stadijumu. Isto kao Žane i Frojd podvlači da je eritrofobija uvek združena sa osećanjem krivice. Bergler se zapitao do kog je stepena proždiranje pogledom primarno. koje osoba osuđuje kod same sebe. uz naglašenu paranojačku komponentu. Odriče se prvobitne voajerske žeije i zamenjuje je . neretko i sklonost ka paranoidnom interpretiranju događanja oko sebe. O eritrofobiji su. eritrofobija ili ereutofobija. koji se i dalje povezuje sa preedipovom i zakoračuje u Edipovu fazu psihoseksualnog razvoja. Prvi stupanj se odvija u preedipovoj fazi psihoseksualnog razvoja i povezuje se sa gledanjem kao zamenom za dodirivanje. osobe sa strahom od nevoljnog crvenjenja uvek ispoljavaju jaku oralnu i agresivnu komponentu. Dete želi da gleda majčihe grudi. Fenihel (1945). Više psihoanalitičara eritrofobiju tumači kao erotizaciju ili genitalizaciju lica. Sve detetove težnje ka proždiranju. a kada postaje zamena za proždiranje ustirna. ističe on. dete čini pokušaj da primeni psihološki mehanizam zamene. Pozivajuci se na shvatanje Wiesbadena koji smatra da je gledanje vrsta oralnog proždiranja. kao što je to slučaj kod drugih perverzija. Prva zapažanja o prirodi i poreklu eritrofobije saopštio je Žane (1903). straha od javnog nastupa kod umetnika. u kasnijem sledu stvari. pak. Strah od crvenjenja Strah od nevoljnog crvenjenja. ''duboko skrivenom u duši obolelog i tesno povezanim sa osećanjem krivice". ističe da je ona oblik socijalnog straha u kome se neurotski simptomi javljaju kada se "ideja o kazni zamenjuje idejom o seksualnom kontaktu". straha od pogleda i kritičke procene drugih. Za nju su karakteristični imaginativni i fantazmatski procesi. Shodno tradiciji klasične psihoanalize Bergler je strah od crvenjenja posmatrao kao fenomen koji prolazi kroz tri stupnja u svom razvoju do svog konačnog uobličavanja. Bilo kako bilo. Hesnard (1961) smatra da je strah od crvenjenja povezan sa skrivenom seksualnom preokupacijom osoba. Frojdov predložak poslužio je Bergleru (1977) da odredi strah od crvenjenja kao histerični konverzivni simptorn u sklopu neuroze stida. U drugom strupnju razvoja straha od crvenjenja.

pak. Najzad. niti je sposobna da prihvati muškost kod svih muškaraca. misteriozno. ali da su ga muškarci svesno dugo prikrivali. potvrđenim u antropološkim istraživanjima i individualnim iskustvima psihoterapeuta. muškarac se plaši da ne postane seksualno zavisan od žene. Neke su bile tačne. u nameri da poveže shvatanja Frojda i Klajnove. Tako. dete pokazuje svoje lice. Kako to nije moguće one ispoljavaju zavist prema penisu muškarca. u kojoj su smešteni žileti. Tako je Kleinova (1935) u nastanku straha od osoba ženskog pola istakla ulogu dojke. Negativna osećanja prema ženama pokreću razvoj straha od njih! . što bi ga značajno oslabilo. žena doživljava kao udarac svom psihološkom integritetu. stalno ili povremeno neprijateljsko biće''. odbija. ili. Međutim.egzibicionizmom: "Uopšte ne želim da gledam. Drugi se nalazi u predlošku da su žene ijubomorne na penis muškarca i žarko žele da ga i one poseduju. U isto vrerne Frojd saopštava paradigmatičku ideju da nastanak i razvoj straha od žena potiče od toga što "majka koja podiže dete nije sposobna da prihvati sebe kao ženu. koja može "da daje. do hostilnosti. smatra Frojd. Frojd je u delu ''Totem i tabu'' istakao da strah koji oseća muškarac pred ženom potiče od saznanja da je ona veoma različita od njega. u osveti žene zbog neprijatnosti koju je doživela prilikom čina defloracije. Prirodan razvoj ovog straha Frojd je video u pretnji kastracijom koju muškarac oseća pred ženom. ali i kao činjenicu da muškarac koji je izveo defloraciju. dopuna i novih ideja. niti su imale značenje teorije. koja može proždrati. Sledbenici Frojda uglavnom su prihvatili njegove stavove. sada se pretvara u simptom: osoba crveni i tako čini sebe upadijivom i pokazuje se! Strah od osoba ženskog pola Strah od osoba ženskog pola je zaseban sindrom u sklopu opštijeg straha od ljudi. ali zaslužuju da budu pomenute. Prvi se nalazi u magijskim verovanjima. ali bilo je i oštrih kritika. druge nisu. naprotiv. Prve opaske o strahu od žena potiču od Frojda. najbolje odslikavaju ovaj strah. gubitak statusa device. želim da pokažem sebe". umesto dojke majke. smatra da se nastanak straha od osoba ženskog pola mora povezivati sa misterijom materinstva i stavom muškaraca prema ženama koji je u svojoj osnovi ambivalentan i kreće se od obožavanja. koji nije njihov otac. a to je ono što plaši. u trećem stupnju razvoja dolazi do potiskivanja oralne agresije i nastanka straha od nevoljnog crvenjenja. Horney (1937) smatra da je strah od žena postojao kao takav sve vreme od početka humanizacije čoveka i razvoja civilizacije uopšte. na jednom. da je ženski polni organ za neke muškarce veoma "opasan". iako je on veoma dobro opisan u radovima sa drugim nazivima i temama. Ranija sklonost ka egzibicionizmu. u kojoj se može udaviti. Hornaj. Kao dokaz navodi da u psihoanalitičkoj literaturi ima samo nekoliko radova koji u svom naslovu eksplicitno imaju pojam strah od žena. a postoje dva razloga koji mogu da dovedu do toga. Godine 1913. Sa druge strane. koja je toliko uska da može da otkine penis. Priče o zubatoj vagini. nije ni idealan muškarac! Zapravo. ima svoje posebnosti koje ga izdavajaju u deo psihopatologije koja je bila česta tema psihoanalitičara. brani ili napada". na drugom kraju. ili svoje negativne samoprocene projektuje na njega". i da je za njega ''večno sumnjivo. Strah od kastracije se doživljava kao bojazan da rnuškarac u kontaktu sa ženom ne izgubi svoj penis. one nisu bile sistematizovane. i mogu da traže da se i penis rnuškarca odstrani. pa i svog sina.

trenira čistoću. eto. Ako strah nije suviše intenzivan dečak uspeva da ga savlada i poštujući svoje želje kasnije u životu nalazi drugu ženu koja zamenjuje majku i njegove potrebe. upoznaje osobe koje nemaju penis što potvrđuje njegov strah da je kastracija moguća i da. dete majku i okolinu doživljava zastrašujuće. U jednom smislu ono je povezano sa fazom skrivenog falusnog narcizma: subjekt vraća libido na svoj penis. da umanjuje njeno samopoštovanje i tako podrži sopstvenu superiornost. Takve zabrane dete doživljava kao odbacivanje. Stoga. a iz tih osećanja i nastaje strah. manipuliše genitalijama svoga deteta i na taj način ugrožava njegovu autoerotsku aktivnost. obnavlja samopoštovanje i počinje da dokazuje svoju potentnost izražavanjem velike ambicije i potrebe da se konkurise ženi i najzad. kada cveta simbiotska veza sa majkom. razreši Edipov kompleks i dostigne seksualni identitet. Kada dostigne Edipov stupanj u razvoju majka je i dalje primarni objekt ljubavi dečaka. izvor je ljubavi. što je opisano kao strah od kastracije. pa i crte ličnosti: submisivnost. Kada izostane bezuslovna ljubav. ali može i da predstavlja model muškosti za svoga sina. Nedovofjno kvalitetan odnos majke i deteta otvara put za nastanak osnovnog nepoverenja i straha. Ona je prisutna od samog rođenja.Antropološka istraživanja su pokazala na koji su se sve način. nesposobni da takvu prazninu popune i zadovolje ženu. . kastrira (Edipov stupanj u razvoju). Takvo dete ne sme da ispolji agresivnost zbog straha od napuštanja. Istovremeno dečak upoznaje razlike između polova. prava priroda straha od žena nije povezana toliko sa kastracijom koliko sa strahom od negativne samoprocene sopstvene muškosti. ali je istovremeno i osoba koja kontroliše. libidinalne podsticaje usmerava prema njoj. Za razliku od kastracije ovaj strah nije fantazija već je realnost. Pretnje od strane oca dečak doživljava kao da su usmerene prema njegovoj muškosti. smatra ona. ali se pojavijuje otac kao nova figura. Zaključak psihoanalitičkih i dinamičkih shvatanja nastanka i razvoja straha od žena sastoji se u sledećem: Biološki normalan dečak u toku prve godine života. Da bi se spasilo i zaštitilo od straha mora da izgradi neurotske mehanizme. zadovoljstva i sigurnosti. koja postaje dinamička snaga u potonjem životu deteta i uslovljava da se muškarci plaše da ne budu ismejani zbog neodgovarajućeg ili malog penisa! Hornajeva to potkrepijuje činjenicama iz psihoterapijske prakse po kojima mnogi muškarci doživljavaju žene kao osobe bez dna. Za nastanak i razvoj straha od žena od presudnog je značaja odnos dečaka i primarnog objekta-majke. kao jezero ili more. On se doživljava kao snažan i opasan rival koji plaši. Majka je prva žena u životu deteta koja zabranjuje nagonske aktivnosti i pored toga što su investicije dečaka u penis ogromne. Ono se ne plaši samo kazne zbog svojih nagonskih impulsa već majku doživljava kao pretnju za svoje zelje i težnje. Kada se dečak oslobodi straha od oca može slobodno da se poistoveti sa njim. sa posledičnim slabljenjem ili gubitkom samocenjenja. pred njima se osećaju bespomoćni. U ovoj fazi otac i dalje može da plaši. ritualima. obredima i ponašanjem. bespomoćnosti. najčešće zbog neurotičnosti majke. čak i postoji. povlačenje od ljudi i sl. potrebe da bude voljen i osećanja krivice. U drugom smislu ono je povezano sa potrebom muškarca da ženu ponižava. pak. Dete koje odrasta bez topline i ljubavi nikada ne može da oseti blaženo osećanje da ga neko želi. muškarci branili od tog pogubnog i paralizirajuceg straha! Hornajeva razvija svoje shvatanje na sledeći način. Strah od žena nastao zbog niske samoprocene sopstvene muškosti uslovljava neka tipična ponašanja muškaraca. Zato često postaje izvor opasnosti i doživljava se kao osoba koja odbacuje (preedipov stupanj u razvoju) ili. da se ona dostigne. agresivnost.

nažalost. Analiza fenomena javnog nastupa kod umetnika podvlači njegov fobičnoegzibicionistički karakter. tom prilikom. Javni nastup povezuju sa emocionalnom i telesnom senzitivnošcu koja je njegov stalni i neizbežni pratilac. rigidna je i kontrolišuća. ispoljava izraženu tendenciju za domincijom. tiraniše ga svojom bolešću. često je prisutno u fantazijama glumaca. potentnosti i efikasnosti. Opasnost koja preti sadrži se u mogućnosti da. pak. njegove probuđene erogene zone. Dinamička osnova koja ga određuje u najužoj je vezi sa seksualnošću i agresivnošću.. stalno otvara osećanje krivice. Probe su simbolička predstava seksualne predigre. što sve može veoma mnogo da plaši. da umetniku nešto nedostaje i da se okitio tuđim perjem. najčešće glumaca. to jest sa pretnjom i strahom od kastracije. Ovu dinamiku koja bi se mogla nazvati bliskom vezom između aktivne i pasivne strasti za posmatranjem. Stavljajući na javno vrednovanje svoju genitalnu privlačnost umetnik reskira da ga publika ismeje zbog njegovih genitalija. Strah od javnog nastupa umetnika Strah od javnog nastupa kod umetnika. operskih pevača. razvija želju da ostvare nesvesnu fantaziju da pobede i zavedu publiku. pražnjenje nagomilane napetosti koja dovodi do doživljavanja završnog zadovoljstva. publika ismeje umetnika. koja kod umetnika. prvi je osvetlio Frojd (1909). kako kaže Fenihel (1945). On je naglasio da se iz aktivne strasti za . gruba je i proganjajuća. On poseduje veoma snažnu seksualno-erotsku osnovu. Fenihel ovako nastali strah objašnjava kao specifičnu kaznu za egzibicionistu. ponaša se prezaštićavajuće. koji može da povredi i izazove veliki strah. Taj momenat je sa dinamičkog stanovišta najodgovorniji za nastanak straha od žena. specifičan je oblik socijalnog straha i fobije i. libidinalna kateksa majke i dečaka se ne prekida ulaskom u Edipov stupanj razvoja. Majka i dalje nastavlia da bude objekt ljubavi svoga sina. zavodi svoje dete ili mu. emocionalno veoma teško uspostavlja kontakt sa detetom. igrača baleta i sl. glumaca. jer je strah od kastracije ovoga puta povezan sa falusnom i kastrativnom majkom čije su psihološke karakteristike dobro upoznate: često je odsutna. oko posmatrača. za koju je karakterističan stalan porast uzbuđenja. Nastanak straha od javnog nastupa povezuje se i sa egzibicionističkom crtom kod umetnika. kao mogućim ishodom. i kasnija izvođenja. kao da ne postoji i da je nema. Zapravo. po principu gledati znaci i proždirati. I celokupna priprema umetnika za javni nastup zasnovana je na seksualizaciji i dovodi se u vezu sa doživljavanjem seksualnog sladostrašća ili orgazma. koji u javnom nastupu razgolićavaju svoj unutrašnji i spoljašnji self. pa čak i kastrira! Sa tim u vezi je i osećanje nelagodnoati koju umetnici doživljavaju u vezi sa proždirućim pogledom publike.Međuitim. preti samoubistvom. da ga zbog egzibicionizma i sličnih težnji kazni. dosta je čest! Suština ovoga straha mora se tražiti u fenomenu nastupanja kao socijalnog čina i javnog saopštavanja određenog sadržaja. muzičara. sa mogućnošću da se otkrije prevara. usvaja oreol mućenice. ne dozvoljava da se prekine simbiotski odnos sa detetom i sl. koji nikada nije nevažan za nastanak straha. potpuno distancirana. pa čak i njihovu funkciju! Strah koji se razvija u takvim okolnostima povezuje se. gubitkom snage. posebno kada je reč o glumcima. a premijera. kao oružje sadiste. Psihoanalitičari i psihoterapeuti dinamičke orijentacije dobro su upoznali i razumeli ovaj fenomen. što ga na neki način izjednačuje sa nesvesnom fantazijom o privatnom vođenju ljubavi. jer oko koje ga posmatra može i da odgrize deo tela ili čak i da ga proguta.

izvođač. nasuprot stabilnim. Umetnik može da ima otpor da nastupa u određeno vreme i na određenim mestima Zbog toga može da bude besan i ujedno uplašen. Nasuprot njima. Drugim rečima. 1933 i drugi). psihoanalitičari smatraju da strah od javnog nastupa kod umetnika može da nastane i iz mnogo jednostavnijih razloga. ispoljavali su govorne i motorne smetnje. kada je kao dete počinjao da sa izrekom "ne" odbija zahteve roditelja da svoju stolicu produkuje u određeno vreme i na određenom mestu. osećanja krivice i inferiornosti. podbaci (Aron. Nije zabeleženo da umetnik ne reaguje pozitivno na aplauz kao znak odobravanja i priznanja. On je istakao da strah od ispita ne nastaje zbog prostog potiskivanja egzibicionizma i skopofilije. to jest u fazi navikavanja na čistoću. 1929). a iz pasivne. Nešto kasnije. pa čak i . Nestabilni studenti su bili veoma uzbuđeni i neorganizovani pre polaganja ispita. Najzad. posebno glumu. već kao rezultat drugih. Strah od javnog nastupa se povezuje i sa oralnim i analnim stupnjem u razvoju. da celokupan nastup ne ispadne bez veze. Drugim rečima. koji su na ispitu ostajali relativno mirni. Doživljavanje stalne opasnosti da se nešto ne zabrlja. već i sa očuvanjem samopoštovanja i njegove zaštite od opasnosti. Fenihel (1945) je integrisao njihova zapažanja i povezao strah od ispita sa doživljavanjem treme i straha od crvenjenja. stabilni studenti. 1986). umetnik mora da se štiti od proždrijive agresivnosti publike. Neumann. priroda i poreklo straha od ispita nisu upoznati na način sa kojim bismo bili potpuno zadovoljni (Erić. pred polaganje ispita ostajali su mirni. Javni nastup i čin izvođenja može da se poveže sa hranjenjem i da se tom prilikom otvori pitanje ko hrani koga? Da bi se zaštitio od straha umetnik. on je savršeno svestan da zavisi od publike. ne samo sa egzibicionizmom. koja njega hrani aplauzom. Posebnim ispitivanjem Lurija je utvrdio da u grupi nestabilnih studenata njih 61% imaju i druge neurotske smetnje. Strah od ispita Nažalost. Analnost i javni nastup su povezani na veoma složen način. ali i od svoje sopstvene. 1977). dok je kod stabilnih studenata neurotske simptome ispoljavalo samo njih 16%. strah od ispita pokušali su da objasne psiholozi. što je bila njihova osnovna karakteristika i tokom polaganja ispita. mora stalno da ima na umu ideju da je on taj koji hrani publiku kvalitetnim izvođenjem. da se "pukne" na sceni. kastracijom ili gubitkom ljubavi. može da se poveže sa njegovim razvojem i analno-sadističkim fiksacijama u njemu. Prva zapažanja o strahu od ispita potiču od fiziologa koji su pratili fiziološke promene i oblik emocionalnog reagovanja u ispitnoj situaciji (Cannon. koji leže u njegovoj osnovi. Ni psihoanalitičari nisu ostali po strani kada su činjeni pokušaji da se objasni priroda i poreklo straha od ispita (Bergler. da ne bi bio povređen i da ne bi razvio strah od nastupa. Sa druge strane. potreba da se osoba izražava kroz umetnost. što može da prizove fantazije u kojima predviđa doživljavanje gubitka ljubavi. Na osnovu tih podataka Luria je izveo zaključak da je strah od ispita emocionalna reakcija nestabilnih studenata i da ispitna situacija za njih predstavlja nesavladiv stres. konflikata. 1933. pa čak i silom ostvari. pokazivali su dobro koordinisane govorne i motorne reakcije. već isto tako da pruži. Njegov cilj nije samo da pruži seksualno zadovoljstvo.posmatranjem kasnije razvija radoznalost. dubljih. da se ne "preigra" ili. Luria (1932) je studente sa strahom od ispita okarakterisao kao nestabilne. sigurnost od straha. koja može da dovede do bolnih doživljavanja osobe. njegov otpor da nastupa u određeno vreme i na određenom mestu. pak. Tako se sadržaj straha od ispita povezuje.

Pojmovi koji su u opticaju su stres i pretnja. 1950. a emocionalnost kao posledica hiperaktivnosti autonomsnog nervnog sistema u test situaciji. koje izaziva stresna situacija. po Spilbergeru. emituju negativne odgovore. Crte straha su relativno stabilne individualne osobine ljudi. Masson. stavio specifične činioce povezane sa ispitivanjem i polaganjem ispita i karakteristike ličnosti osobe koja polaže ispit. za koje je tvrdio da su od najvećeg značaja. Međutim. jedan autoritet. On smatra da postoji uočljiva razlika između opasnih i ugrožavajućih događaja (stresori) i emocionalnih. Drugačije rečeno. On je u žižu dinamičkih zbivanja u nastanku straha od ispita. što utiče ometajuće i osiromašujuće na sposobnosti obavljanja zadataka. Osobe koje ispoljavaju strah od ispita mnogo više nego uobičajeno su okrenute prema sebi. Njihov unutrašnji govor sa samim sobom odvija se stalno u istom stilu ''ja sam glup. Zabrinutost se definiše kao svesno saznanje o posledicama polaganja ispita. Drugim rečima.. Spilberger je objašnjavao strah od ispita svojom opštom teorijom o strahu koncepcijom o stanju straha (A-state) i crtama straha (A-traite). Strah će se pojaviti uvek kada osoba seksualizuje ispitnu situaciju nadajući se da će time savladati svoje osećanje inferiornosti i strah od kastracije. Karakteriše se svesnim subjektivnim doživljavanjem straha i napetosti.njenog potpunog uništenja. Crte straha mogu da se definišu i kao održavajuće individualne razlike u učestalosti i intenzitetu kojim se stanje straha ispoljavalo u prošlosti i mogućnost da se takvo stanje doživi i u bućnosti. u specifičnoj situaciji. Stanje straha je prolazno emocionalno stanje koje se razlikuje u intenzitetu i fluktuira u vremenu. ili će biti odbačena i osuđena na samoću i narcističku glad. osobe koje ispoljavaju strah od ispita boje se sopstvene agresije. Pojam stres Spilberger koristi kada postoji objektivna fizička i psihološka opasnost. utemeljivanje znanja o strahu od ispita može se pripisati Liebert i Morissu (1967). Zapravo. Strah od ispita objašnjavan je i teorijom o stresu kao sistemu opšteg emocionalnog prilagođavanja pokrenutog fizičkim i humoralnim stimulusima u ispitnoj situaciji (Selye. Ovakve osobe imaju pogrešno usvojeno saznanje o ispitu kao činiocu u procesu školovanja. zavisiće i reakcija na ispitu. a pojam pretnja kada postoji opažanje . Sarason je istakao da u zapadnoj kulturi na uspeh u životu ljudi često utiče kakav su rezultat postizali na brojnim ispitima i testovima kroz koje su prolazili tokom školovanja. kao što je ispit ispoljavaju kao sstanje straha. fizioloških i promena u ponašanju (stresne reakcije). upravo treba da odluči da li se jedna osoba prihvata i da li joj se dozvoljava da učestvuje u izvesnim privilegijama koje će joj služiti kao narcistički oslonac. U zavisnosti od odnosa osobe prema svojim seksualnim osećanjima i prema autoritetu (ocu). 1975). Sarasonu (1972) i Spielbergeru (1975). Situacija može da se i znatno komplikuje kada je reč o fobiji od ispita zbog postojanja konflikata pasivno-femininih tendencija. je stres koji nastaje iz psiholoških razloga. kao i hiperaktivnošču autonomnog nervnog sistema. Liebert i Morris smatraju da strah od ispita nastaje zbog dva razloga: zabrinutosti i povišene emocionalnosti. koje se karakterišu spremnošću da se mnoge situacije iz svakodnevnog života dožive kao opasne i tendencijom da se na tu i takvu opasnost odgovara razvojem stanja straha.. Shodno prethodnim stavovima strah od ispita Spilberger objašnjava postojanjem crta straha koje se. kao i od njenih narcističkih potreba. spoljašnji predstavnik Superega. Crte straha su zapravo indivuauafne razlike u tendenciji da se ispitna situacija doživi kao opasnost. neću položiti. strah od ispita.''.

(1963) smatraju da je pogled oblik vizuelnog seksualnog odnosa. sa nekim nedostatkom. da se uspostavi uzajamnost i prisnost. postoje i druga. koja je neotuđiv uslov autonomne egzistencije. a kaznjavao se slepoćom. Iako je ovaj strah po svojoj prirodi socijalni strah i viđa se samo u socijalnim interakcijama. Međutim. pak. što je ispit teži i što su posledice neuspešnog polaganja ispita teže. iz nekog razloga. Stres na ispitu ima jednu osnovu koju čini objektivni stimulus. . Kada se javi strah na ispitu on dovodi do podele pažnje na brigu oko ishoda ispita i sam zadatak kao takav. pak. Poznato je da mnoge osobe nisu baš previše srećne da ih drugi posmatraju. otvara ili razotkriva. oblikom simboličke kastracije. dovodi do preispitivanja sopstvenih vrednosti i sposobnosti. doživljaju "biti gledan". Zapravo. da oko kao ogledalo duše može da bude i urokljivo.određene situacije koja je. to će ispitna situacija da se doživljava kao veća opasnost. Tako celokupan događaj gledanja dobija seksualno značenje. Ona utiče i na samopoštovanje. uspostavlja koegzistcnciju. za koji neki istaknuti psihijatri. On je i oznaka izrazito egzistencijalnog odnosa između dva bića. manje ili više. 1987). smatraju da je urođen (Marks. pa čak i naslućivanja proganjanja! Gledanje u cilju da se ostvari bliska veza sa nekim. kada u njih bulji ili kada ih veoma kritički posmatra i procenjuje. Međutim. dodira. on je veoma složen i teško ga je razlučiti od doživljavanja pretnje. mišljenja o etiologiji straha od ispita. kao psihičkom funkcijom. opasna ili lično ugrožavajuća. pojedinci imaju paralizirajući strah kada ih neko gleda. U tim situacijama pogled može da ima značenje fizičkog. njegovo doživljavanje kao opasnosti ima i subjektivnu komponentu. čini osnovu drugosti i alterniteta. stvara posebnu svesnost. Briga za ishod ispita odvlači pažnju. a još manje kada nešto rade. kritičke procene drugih. plaši. jer postoji mogućnost potajnog i dubokog prodirania. Zbog toga je u starim mitovima i legendama pogled shvatan kao posedovanje ili greh. Tako Wine (1971) smatra da strah od ispita nastaje zbog određenih problema u vezi sa pažnjom. pa dinamika gledanja. jer osoba koja je posmatrana može da doživi da će ispasti smešna ili. poznavaoci straha. da je drugi prodro u njenu fizičku intimnost. jer nastoji da omogući i realizuje prisan odnos sa drugim. Stoga i nije teško zaključiti da pogled može i da plaši. Najzad. što onemogućava subjekt da se posveti realnim problemima i obavezama koje nosi zadatak kao problem koji treba rešiti. da ima božansko ili magijsko značenje od koga se mora pobeći i od koga se mora bojati! Najzad. takođe. ili biti gledan. tesno se povezuje sa seksualnošću. Ey i sar. svojinu. Situacije koje nisu stresne. fenomenologija i namera u "govoru pogleda". zanimljiva. mogu da se dožive kao opasnost ako ih osoba. rekli bismo i energiju i time umanjuje šanse za dostizanje uspeha. pogled može da proganja i preti. instrument erotske inicijative. pa i seksualnog. Strah od pogleda i kritičke procene Strah od pogleda. Osoba koja je gledana može da doživi da je "otkrivena". Pogled se može određivati i kao organ života. tako vidi. Susretanje pogleda dva subjekta ima značenje interpenetracije između dve osobe u najveće dubine njihovih bića. je sasvim specifičan oblik socijalnog straha. "dinamici gledanja" ili.

Još je Frojd (1909) smatrao da su fobije samo pojedini specifični sindromi koji mogu da pripadaju svim oblicima neurotskih poremećaja i da se zbog toga ne mogu svrstati u samostalnu grupu bolesti! Više autora tu tokom istorije psihijatrije pokušavali da sačine prikladnu klasifikaciju ovih poremećaja: Žane (1903). ali je vidan napredak učinjen tek u dijagnostičko klasifikacionim sistemima DSM (Dijagnostičko statističko uputstvo) Udruženja psihijatara Amerike i MKB (Međunarodna klasifikacija bolesti) Svetske zdravstvene organizacije. Tek u poslednjoj. javni nastup ili susret sa osobama suprotnog pola) i difuzni (uključuje skoro sve socijalne situacije izvan porodičnog kruga). strah od pisanja u prisustvu drugih. ali nismo odoleli izazovu da to učinimo. strah od korišćenja javnih WC-a. U DSM-III (1980) socijalna fobija je po prvi put izdvojena u poseban nozološki entitet sa potkategorijama: strah od govora pred publikom. Dixon. De Monchaux i Sandler (1957). da ne može da se odgovori na pitanje. pak. kao opšti strah da se ne kaže nešto glupo ili. podgrupu "Fobični anksiozni poremećaji" (F40). pored navedenih oblika socijalne fobije. Stekel (1909). Marks i Gelder (1966) i drugi.Klasifikacija Socijalna fobija je grupa veoma heterogenih psihopatoloških fobičnih stanja straha koju je veoma teško klasifikovati na zadovoljavajući način. u DSM-IV (1993) se daju uopštena određenja: postojanje stalnog straha od jedne ili više socijalnih situacija ili situacija u kojima osoba treba javno da nastupi pred nepoznatim ljudima ili. Najzad. sa stresom povezanih i somatoformnih poremećaja" (F40-F48). U DSM-III-R (1987). pak. anticipacija straha ili patnje u socijalnim situacijama koje izazivaju strah ili situacijama u kojima se javno nastupa. situacija. Deli se u dva oblika: diskretni (ograničen na uzimanje hrane pred drugima. dovedena u nepriliku ili zbunjena. strah od nastupa u kome se nešto izvodi pred publikom. koji su sumirali dotadašnja iskustva.1) i svrstava se u grupu "Neurotskih. Naš predlog se zasniva na istorijskoj dimenziji klasifikovanja ove grupe poremećaja i spostvenom iskustvu iz prihoterapijske prakse (Tabl. spominju se i strah koji se javlja u raznim situacijama. Svesni smo da bilo kakvi individualni predlozi klasifikacije teško dobijaju svoje mesto u psihijatriji. desetoj. Izbegavanje. pa i povređena. društvene aktivnosti i interpersonalne odnose. fobične neuroze ili fobičnih stanja. U Međunarodnoj klasifikaciji bolesti socijalne fobije su dugo podvođene pod opštu kategoriju fobija. reviziji (MKB10-1992) socijalna fobija dobija svoju nozolosku samostalnost (F40. značajno utiču na svakodnevno i profesionalno (akademsko) funkcionisanje. u kojima je izložena proceni od strane drugih i može da bude izložena poniženju.6) . strah od jedenja pred publikom i najzad.

Tabl. 6 – Naš predlog klasifikacije socijalne fobije Socijalna stidljivost, ekstremna socijalna stidljivost Opšti socijalni strah Strah od ljudi uopšte Strah od ljudi od autoriteta Strah od osoba suprotnog pola Strah od javnog nastupa Strah od pasivnog pokazivanja Strah od crvenjenja Strah od aktivnog pokazivanja Strah od govora pred publikom Strah od jedenja i pijenja na javnom mestu Strah od ispita Strah kod umetnika koji kreativno nastupaju Strah od pogleda drugih Strah od obavljanja neke delatnosti dok drugi posmatraju Strah od kritičke procene drugih Strah da izgled i ponašanje nisu kako treba Strah od gubitka telesne kontrole Strah od povraćanja Strah od umokravanja Strah od nevoljnog defeciranja Socijalne fobije koje se komorbiditetno povezuju sa drugim psihijatrijskim poremećajima

Navedenu klasifikaciju ćemo koristiti u opisivanju kliničke slike pojedinih oblika socijalne fobije.

Klinička slika

Klinička slika socijalne fobije je veoma raznovrsna. Osnovni psihopatološki sadržaj u svim slučajevima čini strah koji ima sva svoja svojstva: subjektivno-verbalna, telesna, ponašajna, kao i ona koja se povezuju sa crtama ličnosti, to jest organizacijom karaktera. Subjektivno-verbalna komponenta sastoji se u svesnom doživljavanju straha, koji osoba prepoznaje kada ostvaruje kontakt sa drugim ljudima ili sudeluje u interakcijama sa njima u okviru različitih socijalnih situacija. Telesne manifestacije straha kao što su: lupanje srca, znojenje, drhtanje, crvenjenje i sl., posledica su hiperaktivnog autonomnog nervnog sistema, pojavljuju se kada je strah intenzivan i difuzan. U ponašajnom smislu karakteristično je fobično ponašanje izbegavanja svih socijalnih kontakata i situacija koje plaše. Ovakvo ponašanje uslovljava i druga osiromašujuća ponašanja koja dovode do usamljivanja i izolacije, ili, pak, ostvarivanja kontakata samo u porodičnom krugu. Najzad, karakteristične crte ličnosti i organizacija karaktera osoba stalni su izvor strahovanja. Oboleli su najčešće veoma nesigurni i stalno nezadovoljni sobom, imaju nisko samocenjenje i samopoštovanje, zbog čega su stalno napeti i nervozni. Preokupirani su idejama da će njihove loše osobine da privuku pažnju drugih, koji će ih kritikovati ili loše proceniti. Zbog toga imaju veoma nizak učinak u osnovnoj delatnosti i obavljanju životnih, pa čak i svakodnevnih, zadataka, što još više povećava njihovu napetost i nezadovoljstvo sobom. Osobe sa anksioznim crtama ličnosti uviđaju da su njihove reakcije nelogične, preterane, pa čak i ekscentrične, da druge osobe to nemaju, što ih još više deprimira i doprinosi daljem smanjenju samocenjenja i samopoštovanja. Klinička iskustva omogućila su da se detaljno opišu oblici ispoljavanja i odredi profil simptoma specifičan i karakterističan za socijalnu fobiju (Tabl. 7).

Tabl. 7 – Profil simptoma karakterističnih za socijalnu fobiju (Dixon i sar., 1957, Erić, 1976, 1977, Marks i Matews, 1979, Stein, 1995) Strah da drugi ne pomisle da je neznalica i neinteligentna osoba Strah da odelo i izgled nije onakav kakav bi trebalo da bude Strah da im drugi ljudi neće biti naklonjeni i da ih neće voleti Osećanje nelagodnosti kada se jede ili pije pred drugima Strah od hodanja pred drugim ljudima Stalno osećanje neprijatnosti od moguće povrede drugih Izbegavanje da se sedne na prednja sedišta, posebno kada su drugi već seli Osećanje nelagodnosti u susretu sa osobama sa deformitetom Bojazan od mogućeg osećanja muke ili javljanja nagona za povraćanjem u prisustvu drugih Osećanje nervoze i napetosti u susretu sa osobama od autoriteta Osećanje stida ili straha u prisustvu osoba suprotnog pola Strah od nevoljnog crvenjenja Strah od kritike Osećanje neprijatnosti u velikoj grupi nepoznatih ljudi Izbegavanje da se bude u centru pažnje i osećanje nelagodnosti kada se to dogodi Strah od iznenadne potrebe za mokrenjem ili defekacijom u neprikladnim situacijama Strah od padanja u nesvest Osećanje nelagodnosti kada se neko susreće i pozdravlja a nedovoljno se poznaje Napetost i nelagodnost kada su odnosi sa autoritetom loši Nelagodnost i strah kada se ne zna šta se od osbe očekuje, posebno kada započinje razgovor sa nepoznatim osobama Izbegavanje traženja obaveštenja od drugih Strah od telefoniranja: poziva, odgovora i vođenja razgovora Osećanje nelagodnosti kada treba govoriti o svojim ličnim osećanjima Strah da se ne ispadne smešan ili glup Izražena stidljivost i nesigurnost u svakodnevnim situacijama Osećanje nervoze, napetosti i straha kada treba nešto da se kreira pred drugima: igra, peva, svira, govori, polaže ispit Osećanje nelagodnosti od pogleda drugih i njihove kritičke procene

upućena oštra kritika ili stalno kritikovanje od važnih osoba. on počinje posle krajnje trivijalnih razloga. pri susretu sa važnim osobama. posete rodbini ili najužem krugu prijatelja. precipitirajući. devojčice sam izbegavao kada . zbog čega sam maštao da budem jak. Stidljive osobe su povučene. vraćaju se kući. Ekstremna stidljivost ''Od najranijeg detinjstva bio sam bio veoma stidljiv i plašljiv. kada je stidljivost veoma. događaji veoma raznovrsni: neuspešan javni nastup.N. visoko obrazovanje. imao sam i potrebu da me zagle i pomaze. ispoljava i simptome drugih psihijatrijskih poremećaja sa kojima se socijalna fobija komorbiditetno udružuje ili. Međutim. povremeno i diskretno. Psihoterapijska praksa je pokazala da su ti. samouveren.. kojih ima više i svaki od njih zaslužuje posebnu pažnju. u njoj provode najviše vremena. ili. kada je trebalo nešto da uradi pred drugima ili pri javnom nastupu. Stideo sam se svega i svačega: susreta sa drugovima. pak. klinički komplikuje. intenzivna i osiromašujuća. U jednom trenutku u životu osobe. sami ili u najužem porodičnom krugu. što je slučaj sa samo jednom trećinom obolelih. slab i nesiguran. grupišu u specifične sindrome i poremećaje. rezervisane. Želeo sam kontakt sa roditeljima. Izbegavaju susrete sa ljudima koji nisu neophodni i usvajaju sasvim specifična ponašanja: odlaze na posao. ili ekstremno. ali zatim sve izraženije dok se poremećaj ne ispolji u karakterističnom obliku. čitaju ili gledaju televiziju. Simptomi socijalne fobije počinju da se ispoljavaju još od ranog detinjstva i početka mladalačkog doba.Navedeni profil karakterističnih simptoma odnosi se na slučajeve kada se socijalna fobija ispoljava kao ''čist'' oblik. pak. Ekstremna stidljivost Stidljivost i nedostatak samopouzdanja koji se javljaju u raznim socijalnim situacijama i interakcijama nije retko osećanje i kod sasvim uravnoteženih i uspešnih ljudi. a kada to čine opredeljuju se za usamljeničke šetnje ili. simptomi se ustaljuju. oženjen. porodičnom i profesionalnom funkcionisanju. N. 39 godina. postaju intenzivni i osiromašujući i poremećaj dobija svoje završne kliničke osobitosti. savesno rade. da me niko ne može ni povrediti ni poniziti. Kada sam zakoračio u period mladalaštva stidljivost je postala nepodnošljiva. to jest druge dve trećine obolelih. pak. Dg. kada ugrožava kvalitet življenja pripada kategoriji socijalne fobije. Većina. upoznavanje sa nepoznatom osobom suprotnog pola ili autoritetom koje nije proteklo na zadovoljavajući način. retko sklapaju prijateljstva i vode zatvoren i skučen način života. Od tada do danas imam i strah da će me neko fizički povrediti. Neretko se ne može izdvojiti nijedan događaj koji prethodi nastanku poremećaja ili. jedno dete. Nema te osobe koja nije osetila napetost i nelagodnost. najčešće posle nekih traumatskih događaja. izražena. otežava međuljudske susrete sa krajnjim negativnim efektima . Sećam se da sam još kao dete u ponašanju ispoljavao stegnutost i krutost. U početku.usamljivanjem i izolacijom. Ispoljeni simptomi se. često se utapaju u rad kako bi izbegli susrete sa kolegama. Od početka javljanja prvih smetnji do potpunog izražavanja premećaja prođe više godina. pa i strah. roditelja ili rukovodilaca na poslu i sl. nastavnicima. Retko izlaze iz kuće. Izražena stidljivost osujećuje osobu u ličnom. bio previše poslušan. zatim. ali sam to sve vreme izbegavao. pak.

Nezavisno od toga.. što je ređe. Kada zbog potrebe posla ili drugih razloga moraju da komuniciraju sa ljudima ponašaju se submisivno ili. živeo sam u svetu fantazije. Sada je takvo ponašanje preraslo u intenzivan strah. kolege izbegavam. kada se ne zna šta se od nje očekuje i sl. Dg.!" Strah od ljudi Strah od ljudi je najčešći socijalni strah i povezuje se sa susretima sa nepoznatim ljudima. Počinjem da se znojim i crvenim u licu. N. mucam ili zamuckujem.god sam to mogao. ne viđam ni dete. kao da celo telo nekako treperi." Strah od autoriteta Među osobama koje imaju opšti strah od ljudi pojedinci imaju najveći. ili jedini problem u kontaktu sa osobama od autoriteta. ne odlaze na sastanke. i do kontakta mora da dođe. Počinjem da drhtim. student. i neočekivano. čitao sam knjige. gledao filmove. kako pobeći i tako prekinuti mučna doživljavanja straha i nelagodnosti. autoritetima. Odlazim na posao i vraćam se kući. pak. osobe sa socijalnom fobijom izbegavaju ovakve susrete i njihovo ponašanje se podređuje tom cilju: ne voze se javnim saobraćajem. neoženjen. Jedina misao koja mi se u tim trenucima javlja jeste kako prekinuti razgovor.N. govor mi postaje otežan. ne staju u red bilo kakve vrste. neudata. Oženio sam se devojkom koja me je prihvatila onakvog kakav sam bio. nikada ne otpočinju razgovor prvi i sl. Sada živim sam i mnogo mi je gore. Socijalna fobija . visoko obrazovanje. strah od autoriteta . kada osobu neko posmatra ili kritički procenjuje. Zbog toga. kao što su roditelji. Kada god to mogu ja izbegavam da ostvarim kontakt sa njima.strah od ljudi "Od kako pamtim za sebe nerado se susrećem sa ljudima. Nemam prijatelje. u takvim okolnostima uvek su napeti. strah dobija neslućene razmere. 27 godina. N. Zbog toga sam se okrenuo usamljeničkim aktivnostima.N. ne rukuju se. žena me je potpuno zaboravila. grupom ili masom ljudi. Ako je to nemoguće.. 22 godina. ne mogu da kažem ono što situacija nalaže i što treba da kažem. posebno ne sa rukovodiocima. Gledam na sve načine da što pre završim posao i okončam kontakt i jednostavno pobegnem. u okruženju grupe nepoznatih ljudi. Dg. To najbolje možete da shvatite kad zamislite da vas uključe u neku blagu struju. na nepoznatim mestima. nastavnici i profesori. rođaci. nervozni i ne previše srećni. Socijalna fobija-strah od ljudi. ne skreću pažnju na sebe. Međutim. Strah je posebno intenzivan kada se susreti ostvaruju u posebnim okolnostima: iznenada. lekari i sl. starije kolege. U početku je bilo lepo. osobama suprotnog pola. posebno kada smo dobili dete.. Kada moji sagovornici počnu da postavljaju pltanja ili treba da ponovim ono što sam već rekao. kako se ja nisam menjao ženi je dosadilo sa mnom i napustila me je i odvela dete sa sobom. agresivno. osećam se napeto i nelagodno. ne razgovaraju sa kolegama na poslu. rukovodioci na poslu.

kao neko glupo i ružno dete. posebno muškaraca. Kada je u moju sobu povremeno ulazio neko od kolega doživljavala sam veliki strah. nešto promrmljam u bradu kao pozdrav ili tako nešto slično. Plašila sam se i onih kod kojim treba da polažem. Tokom srednje škole i studija imala strah od ispitivanja i polaganja ispita. Želim da vidim da li mogu nešto sebi da pomognem. ali i svih drugih samo zato što sam ih doživljavala kao neprikosnovene autoritete! Pamtim. Postajala sam zbunjena. on je znatno manji. I to ne može ono što često predstavlja smisao života mnogim ljudima: bliskost. svaka misao koja bl bila korisna za konverzaciju. Imam strah i kada sam u društvu sa poznatim osobama. kada još niko nije stigao. Kada ih susretnem u stanu. to ne polazi za rukom. intimnosti i razvoj ljubavi sa dragom osobom. često posežu za . Godinama sa njima ne vodim nikakve razgovore."Ja sam verovatno retka osoba koja ima strah od svih autoriteta. Međutim. uspostavljanje seksualnih odnosa. Kada se fobija od osoba suprotnog pola sasvim razvije predstavlja bolnu patnju i veliki udarac samopoštovanju. sve do potpunih blokada. I u društvu tih. formiranje porodice i stvaranje potomstva. tokom razvoja ovaj problem se uspešno prevazilazi ili stavlja pod kontrolu i uspostavljanje skladnih i harmoničnih odnosa sa osobama suprotnog pola donosi veliku prijatnost i zadovoljstvo. meni poznatih ljudi. posebno u periodu detinjstva i mladalaštva. pa i svojih roditelja. profesora. da bolje i kvalitetnije živim. sada sam primorana na to. Ne pamtim kada smo zajedno obedovali. ali je stalno prisustan i potpuno me obuzima. majke i oca. Zbog toga sebe smatraju bezvrednim. ne malom broju ljudi. a odlazila sam poslednja kada su svi već davno otišli. nisam znala o čemu da razgovaramo. Prva sam dolazila na posao. Kasnije." Strah od osoba suprotnog pola Susret sa osobom suprotnog pola. Međutim. brzo prolazile i nisu je ometale da uspešno završi fakultet "Ono što me je posebno plašilo u celoj toj situaciji bili su profesori i njihov autoritet. praćen velikim strahom i potrebom da se susret izbegne ili da se što brže okonča. Muke su počele kada sam otpočela da radim u jednoj ustanovi. zavlačila sam se u svoju sobu iz koje nisam izlazila sve vreme. I pored toga što sam bila svesna da je to sasvim realno nikada nisam uzela učešća u javnim raspravama ili nastupima. osim što prozborimo po par reči ili rečenica. Svi ste vi za mene neki autoritet koji me plaši. da sam se stalno krila i izbegavala susrete sa njima. osećam kao da nisam dorasla situaciji. jer mnoge od njih svrstavam u autoritete. kao da mi je iz glave nestajala i poslednja ideja. sve do smešnih situacija. uvek je praćen blagim osećanjem nelagodnosti i strepnje. tupava ovca zalutala među velike i pametne i lepe odrasle ljude. Doduše. a neki od njih razvijaju pravu fobiju. isključivo konvencionalne prirode. jer osoba ne može nešto što većina ljudi može. koje su. na sreću. istraživača. neprirodno sam se smeškala. i žurno odlazim u svoju sobu. neostvarenim. kao što izbegavam da idem i kod drugih lekara. pa čak i starijih kolega. Nerado dolazim i kod vas. Na poslu sam se plašila svih ljudi od autoriteta: rukovodilaca. Pozive za javno učestvovanje na stručnim skupovima kada je trebalo govoriti o rezultatima rada odbijala sam žestoko pa me je posetio direktor i tražio od mene da to otpočnem da praktikujem inače će doći do nepoželjnih posledica. promašenim osobama. Za njih susret sa osobom suprotnog pola uvek predstavlja svojevrsni traumatski događaj. Na telefonske pozive nisam odgovarala niti sam ja bilo koga zvala telefonom.

Oduzeo sam se od straha. koncentracija u radu mu je bila sve slabija pa je i učinak bio loš.. Od ranih dana mladalačkog perioda sanjario da ima devojku. Kada je završio školu opredelio se za zidarski zanat.N. Kontakt sa osobama suprotnog pola u takvim okolnostima skoro da nije bio moguć. 31 godina. zadržala je samo dve drugarice u svojoj okolini. da je voli. Posle toga sam se osećao grozno. Ali. "Kada sam u kontaktu sa mladićima i razgovaramo meni veoma teško pada da vodim konverzaciju. Jednostavno je izbegavala susrete sa njima. S druge strane.N. neoženjen. Kada je odlučio da zatraži pomoć došao je u teškom stanju. bolestan. Prišla mi je jedna devojka i nešto me pitala. radio je na građevinama. Socijalna fobija . terapeuta nije ni gledao. Onda je izvadio ceduljicu na kojoj je pisalo: "Doktore. Dg. Socijalna fobija .alkoholom ili zapadaju u teške depresivne krize. a kasnije bi nalazila sve moguće 'razloge' da ponovni susret izbegne i sl. radnik. moj život više ne vredi ništa. Ko je on? Šta želi? Šta misli? Da li mu je prijatno sa mnom? Da li sam mu ja potrebna? Da li je on za mene? Da li .. Želeo sam da joj nešto kažem ali kao da mi se glava potpuno ispraznila. neudata. a sve druge osobe vršnjake. pa i odrasle držala na velikoj distanci. da zajedno uživaju u seksualnim odnosima. nepoverenje u sebe. U meni se budi neka nesigurnost. imam porodicu i decu. Imam veliku želju da se oženim.strah od osoba supotnog pola Od malena je stidljiv. pa to ne mogu da ostvarim. stalno je bio opsednut razmišljanjem o tome da je nesposoban. student. "Jednom sam izašao u grad i sedeo neko vreme u kafiću. Dugo je sedeo na stolici skrušen. svaki put kada bi mu se ukazala prilika da uspostavi kontakt sa nekom od njih hvatao ga je paralizirajući strah. a on ne može ni sa jednom. Užasan strah sam imao i pri gledanju u njene oči." Zbog takvih okolnosti počeo je da pati. Tako je bilo i u srednjoj školi. i od same pomisli da će se to možda desiti osćao sam veliki strah. Dg. Postajao je sve rastrojeniji.strah od osoba muškog pola Do sada nije ostvarila nijedan kontakt sa mladićima koji bi se pretvorio u zabavljanje karakteristično za mlade osobe. a nekada i pokušavaju da ga realizuju. prestao je da jede.. N.. godine. osećam i neki nemir praćen hiljadama pitanja koja mi prolaze kroz glavu a sva su povezana sa tim mladićem sa kojim sam u kontaktu. nije mogao da zaspi. kako njegovi drugovi lako uspostavljaju kontakt sa ženama. kao da očekujem da ću da napravim neku grešku ili nešto uradim ili kažem što neće biti dobro i što če me obrukati ili poniziti u njihovim očima. Pomozite mi!" N. razmišljaju o samoubistvu. počeo sam da se tresem. a boravio u barakama sagrađenim za tu priliku. ali imam užasan strah od devojaka i žena. Odjednom se naglo povukla. 23. jednostavno bio je veoma tužan. Više nisam smeo ni da pomislim da se susretnem sa nekom ženom. Kada je do toga i dolazilo sve se završavalo samo na jednom susretu. ni jednu reč nisam mogao da izgovorim. Najviše me plaši da ne doživim neko poniženje. izbegavao je kontakte i igre sa devojčicama. Sve je počelo posle puberteta. Ni pitanje nisam razumeo. Stalno razmišljam da će mi se nešto ružno desiti i počinjem da osećam neodoljivu želju da susret prekinem i pobegnem. defektan. pa sam pogled odmah oborio. ruke su mi drhtale.

Strah je naročito intenzivan kada se u kontaktu sa nepoznatim osobama očekuje da otpočne konverzaciju i ostvari očni kontakt sa njima. Kada očekuje da će do nekog susreta morati da dođe. Dg. kao i potrebom da odmah prekine kontakt i udalji se iz prostora gde se sve to odigralo. U tim trenucima oseća se nelagodno. narcistički poremećaj ličnosti. brzo obavlja poslove koje je planirala i žurno se vraća kući gde je najsigurnija. lice joj pocrveni kao paprika. Kada se razvije i dobije svoj karakteristčan oblik prati ga osećanje nelagodnosti. Kada se na to odluči stavlja velike crne naočari. straha.N. složeniji. N. oblici psihopatologije: simptomi karakteristični za agorafabiju i panični poremećaj." Strah od crvenjenja U kliničkom smislu strah od crvenjenja je oblik socijalne fobije od pasivnog prikazivanja u čijoj osnovi leži stidljivost ili ekstremna stidljivost. Zbog toga se oseća nelagodno. već od efekta koje ono proizvodi kod drugih. Strah od crvenjenja varira u intenzitetu. žali i ljuta je što ne može da se ponaša kao odrasla osoba.sam ja za njega? Da li mu smetam ili ga gnjavim? Sva ta pitanja prati mučno osećanje napetosti. Stalno odlaže donošenje odluke i planira odlazak u inostranstvo. Zbog neprijatnih iskustava koja je bezbroj puta doživela potpuno se povukla i stalno izbegava susrete sa ljudima. Tada proslo "bukne". Najčešće. Osoba crveni u susretu sa ljudima. Najčešće se viđa kod mladih osoba oba pola. . jer partner sa kojim je u dobrim odnosima "ne zna sve moje probleme i tajne. što se dovodi u vezu sa okolnostima pod kojima se susret se drugima obavlja i značenjem osobe sa kojom se susret ostvaruje. znojenje i sl. Socijalna fobija – strah od crvenjenja Od rane mladosti burno crveni u susretu sa ljudima. neudata. iako sama zna do to nije realno.. Pri tome ona nema strah od samog crvenjenja. osoba se osećea nesigurno i skučeno u društvenom funkcionisanju. starijim i muškog pola. što odslikava pravu dubinu i složenost dinamičkih sadržaja koji kliničku sliku poremećaja čini sasvim specifičnom. agorafobija sa paničnim poremećajem. ideacije slične paranoidnim i sl. Čak prigušuje svetlo u prostoriji da bi sakrila crvenilo ako se ono eventualno pojavi! Po danu retko izlazi iz kuće. koje znate samo vi i moja majka". što u njegovoj osnovi često leže drugi. bola u želucu. Iako na prvi pogled strah od crvenjenja ne ostavlja utisak da je reč o složenijem poremećaju on se uvek mora shvatiti veoma ozbiljno. čak i u banalnim situacijama. razrađuje strategiju i taktiku kako sve to da odradi bez posebnih potresa. To stoga. Iz istih razloga ne želi ni da se uda i formira porodicu. Prisutni su i drugi. kompleksniji i dublji. takvi susreti se završavaju doživljavanjem intenzivnog straha i panike. posebno nepoznatim. češće žena. 32 godine. narcistički ili granični oblik poremećaja ličnosti. a crvenilo se zatim brzo širi na vrat i grudi. Zbog straha od crvenjenja izbegava da otpočne da radi posao za koji je stekla fakultetsku diplomu. prolaznlke ne gleda u oči. napeto i rado bi pobegla iz takve situacije. visoko obrazovanje. ali i onima koji su joj poznati. oblici psihopatologije: intenzivno osećanje krivice.

N. kada osoba ima paralizirajuci strah da nešto sa njenim izgledom nije u redu.. kratke potkolenice. ili telo u celini. Zato izbegavam susret sa bilo kim od nepoznatih ljudi. što imaju nezadovoljavajući izgled nogu.. grudi. velike. Međutim. velike obraze. nosa i sl. grudi. Međutim. ostajem u kadi. glumi iii recituje pred publikom i sl. i. usamljuje se i povlači iz društva. I tako već godinama!" Strah od javnog nastupa Javni nastup. kao i načina odevanja. oči. igra. aktivno pokazivanje pred drugima u raznim okolnostima. baburast. jer osobe koje su sigurne u sebe svesne su i rizika u koji se upuštaju. da će odbiti ljude. preširok i predugačak nos. čak i kada pomisle na nju. Klinička i psihoterapijska praksa su pokazale da su najčešci oblici socijalne fobije od javnog nastupa: govorenje. debele butine. angažuju sve kapacitete svoje ličnosti i obavljaju obavezu ili delatnost bez većih problema. da će mi nešto ružno reći. lica. odvažim se da izađem u grad. Zamišljam kakvo bi poniženje doživela da se negde takva skinem naga. uvek je praćen.. sitne i dubako usađene i zrikave. tanka usta koja ne umeju da se smeju. Znam da i neprivlačne devojke nađu sebi partnera. po pravilu. umetnički nastup kada se peva.. neudata. Sve to potiče od doživljavanja vetikog straha da moj izgled nije odgovarajući. jedenje i pijenje pred drugima. podsticajno osećanje. u stvari nemam ništa lepo na sebi. naravno. manje ili više. uspostavim emotivnu vezu. Takvo suludo ponašanje me onemogućava da nađem partnera. hladan izraz lica. veliki trbuh. oduvek su bili prožeti nekom vrstom zebnje i uzdržanosti i nikada nisu bill zadovoljvajući. u takvim situacijama. svira. Dg.. prihvatim takvu ideju kao moguću.. ne mali broj ljudi.. opuštene. u kojima se osoba izlaže pogledu i kritičkoj proceni od strane drugih ljudi. rekli bismo. student. povrediti i poniziti me. debele ruke. ćelave.. onda je reč o socijalnoj fobiji. nisu onakvi kako bi to ona želela i smatra da nije prikladno obučena a za to ne postoje objektivni razlozi. Osobe strahuju što su previše debele.strah od sopstvenog neodgovarajućeg izgleda "Moji socijalni kontakti sa ljudima. to je sasvim normalno... osnujem porodicu i izrodim decu. 26 godina. što ih u velikoj meri ometa u normalnoj socijalnoj komunikaciji koja je. U tim slučajevima reč je o socijalnoj fobiji. posebno mladićima. i stalno je izbegavaju. polaganje ispita. ružan profil. Onda se pogledam u ogledalo: imam male. kratak vrat. izraženim osećanjem strepnje. smatra da neki delovi tela.. izgleda tela. pokoleba me. grozne. doživljava veliku nelagodnost i strah. Kada to shvatim strah narasta do panike.Strah da sopstveni izgled nije u redu Briga oko sopstvenog izgleda uopšte. značajno osiromašena. Na sreću. . N. Socijalna fobija . velike uši. sastavni je deo normalnog odnosa prema sebi i sopstvenom samopoštovanju i samocenjenju.. niske rastom.

bez dece. Tada mi se javlja neodoljiva želja da pobegnem i tako razrešim neprijatnu situaciju.N. Ako se to nekada i desi onda govore veoma kratko i šturo i žurno prekidaju razgovor. najveći strah imam kada treba da govorim u većoj grupi ljudi. . izvaliti neku glupost." Mnogo osoba ima i strah od telefoniranja.strah od govorenja pred osobama od autoriteta "Moje najveće smetnje povezane su sa straham do govorim sa drugim ljudima. tada ne znam kako da ga nastavim i kako da se u toj pauzi ponašam. Razvio se paralizirajući strah od zvonjave telefona. Kada osobe nisu prinuđene da koriste telefon ovaj strah se može izbeći i ne predstavlja preveliki problem. da sam nesposobna da komuniciram. N. Dolaze mi misli da ću nešto kazati što ne treba. posebno ako je reč o osobama od autoriteta ili uopšte starijim osobama. pokazati da sam neobrazavana ili neinteligentna osoba. Međutim. da ću se potpuno obrukati. One nikada ne koriste telefon kao sredstvo za komunikaciju. grupom ili masom ljudi. 32 godina.. Dg. Socijalna fobija . ali ako to nije moguće onda počinjem da govorim brzo. Sada je to osećanje postalo nepodnošljivo. ne pozivaju nikoga niti podižu slušalicu kada ih neko poziva. čak i sa poznatim osobama. Izrazito stidljiva i povučena. spasavam se. nezanimljivo. ako je telefoniranje sastavni deo profesionalne delatnosti onda je to veliki hendikep. 24 godine. Razgovor koji vodim sa tom osobom nikada nije spontan i prirodan.Strah od govorenja pred drugima Strah od govorenja pred drugim. Dg. pa čak i da govorim preko telefona! Kada govorim samo sa jednom osobom smetnje su najblaže. varijantu straha od govora sa drugima. jer ja sam uvek stegnuta i iz mene reči teško izlaze. Te situacije po pravilu izbegavam. Spas nalazim u tome što insistiram da razgovor bude kratak i onda bežim. pojedincima. Najzad. od poniženja koje će da doživi kada joj neko kaže: "Nisi sposobna da uspostaviš ni najobičniju vezu preko telefona"! Strah je dobio takve razmere da je pobegla na bolovanje i obratila se psihijatru za pomoć. udata. I od ranije je osećala nelagodnost kada je trebalo da telefonira nekom ili da razgovara telefonom uopšte. Zaposlila se na određeno vreme u jednom preduzeću i posle nekoliko meseci rada bila je prebačena na mesto sekretarice.. neudata. da govorim sa više ljudi u grupi. od kritike ako to ne bude kako treba. Posebne teškoće nastupaju kada dođe do prekida razgovora i tišine. posebno ako su oni autoritet za mene. što još više povećava moju napetost i strah. ali nisu prijatne. Počinjem da mislim da govorim neizražajno. držanje predavanja.N. jedan je od najčešćih oblika socijalnog straha i socijalne fobije. Socijalna fobija . Mnogo se nelagodnije i strašljivije osećam kada treba da govorim pred više ljudi. nastupanje na televiziji. srednje obrazovanje. što kod mene izaziva smetenost i zbunjenost. često sasvim nerazumljivo pa me prekidaju i zapitkitju šta sam rekla. od obaveze da sve bude besprekorno u procesu uspostavljanja veze. N. odvija se sa mukom. student.strah od telefoniranja Tokom života imala niz teškoća u socijalnim odnosima sa ljudima. nepoznatim. Telefon joj je postao glavno sredstvo u obavljanju delatnosti.

učiteljima i nastavnicima. Dg. napravio je strategiju i taktiku kako će sve to da obavi. Dilema je bila veoma teška i pre nego što je bilo šta odlučio potražio je pomoć psihoterapeuta. Uglavnom se povlačio. velikim auditorijumom.N. jedno dete.. pobledeo je i preznojio se i da nije odmah napustio mesto za govornicom verovatno bi se onesvestio. Kolebao se. ali uvek osiromašujuće i krajnje neprijatne. ali je bio odličan đak. uslovljavaju veliku patnju i najčešći su motiv obolelih da zatraže stručnu pomoć. grupom.N. Rukovodio je sastancima stručnog kolegijuma i morao javno da se eksponira svakoga dana. Od tada nije ni pomišljao da govori radnicima u takvim okolnostima. Izašao je pred njih. Po završetku fakulteta postao je asistent pripravnik. Osećao se grozno. Oduvek bio savestan i odgovoran na poslu. pod pritiskom. preznojavao se u talasima i posle nekoliko minuta od početka žurno napustio salu i prekinuo vežbe. Izbegavao je i pomisao na takvu mogućnost. glas mu se promenio. noge su mu postale kratke. Izbegavanje je postalo glavni način odbrane od straha. ali uz veliki trud i psihičko opterećenje. Dg. Kada je došao taj dan i kada se našao u sali sa grupom studenata osetio je veliko uznemirenje i napetost. . Onda je došao trenutak kada je morao da se obrati radnicima. Na kraju. čega se pribojavao. Kada je prvi put trebalo da organizuje vežbe postao je veoma uznemiren. Pritisak i zahtev da se obrati radnicima postajao je sve veći. N. izbegavao kontakte. najviše stoga što je znao da će morati da na drugačiji način komunicira sa kolegama i velikim brojem radnika. visoko obrazovanje. i smatrao da neće biti nikakvih problema. oženjen. ponovo je pokušao i uspeo da okonča vežbu. govorenje na televiziji. Posledice su brojne. izbegavao je javno eksponiranje kada god je to mogao. nije odmah prihvatio ponudu. ali nije moglo da traje beskonačno.Strah od govora pred više ljudi. visoko obrazovanje. Doduše. kao da su od gume. Doživeo je pravi napad panike. postao izvrstan stručnjak za oblast kojom se bavi. ali je uspeo. Shvatio je da mora da donese odluku: ili ostati direktar i smoći snagu da se obrati radnicima ili napustiti to mesto. 47 godine.. ugledao veliku masu ljudi. gimnaziju i fakultet. Zbog tih kvaliteta brzo je napredovao u hijerarhiji rukovođenja i postao ozbiljan kandidat za direktora preduzeća. Tu obavezu je uspevao da obavlja.strah od govorenja u većoj grupi Od rane mladosti je imao brojne probleme u komunikaciji sa vršnjacima. vrtoglavicu. 35 godina. Socijalna fobija . stidljiv. Prošlo je neko vreme. ipak je prihvatio ponudu i postao direktor. postao je piskav. oduvek je imao strah od ispitivanja i polaganja ispita ali je sve prepreke nekako savladao. Od tada nije ni pokušavao da drži nastavu studentima. Zbog toga je potražio stručnu pomoć. N. držanje predavanja veoma je čest oblik socijalne fobije. i u trenutku osetio nemoć. rukovodio je praktičnim vežbama. uopšte sa ljudima. nikada do tada nije bio takav. Ideja da će se vremenom navići i rasplašiti nije se pokazala tačnom. srce je počelo snažno da mu lupa. osećao je da se guši pri izgovaranju reči.strah od govorenja pred velikom grupom ljudi Pre razvoja straha od govora pred velikim auditorijumom bio dosta povučen. Iz tog razloga otac je odlučio da ga školuje. Socijalna fobija . Svakoga puta kada je trebalo da uđe u salu i održi vežbu imao je iste smetnje. oženjen. manje ili više intezivne. dvoje dece. Od tada su nastali problemi. uspešno je završio srednju školu.

veoma retko pozivamo goste na ručak i večeru. pred drugima. N. . Strah i propratne smetnje. da živi pod pritiskom. prestala sam da izlazim i jedem van kuće. počinje da me hvata prava panika.strah od jedenja pred drugima "Oduvek sam osećala nelagodnost kada treba da jedem a drugi me posmatraju. to jest kada se ispit prijavi. Ako pri tome zapazim da me neko posmatra. ali i u svom domu kada dođu gosti. ili bilo koje drugo mesto gde ima puno ljudi i treba da jedem. i da krajnjim naporom uspeva da održi harmoniju u funkcionisanju. osamljuju se i nekvalitetno žive. 26 godina.Strah od jedenja i pijenja pred drugima Strah da se jede ili pije javno. izbegavam bilo kakvo drugo okupljanje gde se služi hrana. malo po malo. 8) Strah po prijavljivanju ispita Jedan od najčešćih oblika straha od ispita jeste pojava različitih osiromašujućih simptoma i oblika ponašanja od trenutka kada je ispit prijavljen. oznojim se i za tren postajem "gola voda". Postajem ektremno uznemirena. 1977). što zavisi od osobina ličnosti osobe koja strahuje i načina kako emocionalno reaguje u stresnoj situaciji. Strah koji se javlja u tim situacijama potpuno me parališe. Počinjem da drhtim. jedno dete. čak ni supu. u poslednje vreme jednostavno ne mogu da jedem i pijem pred drugima. Veoma je čest kod mladih srednjoskolaca i studenata (Erić. Dg. postaje dominatno ponašanje. Postaje uzbuđen i nervozan. uoči ispita. preznojavam se. Kada sa suprugom izađem u restoran. besna na sebe. Mogući klinički sindromi koji se tada ispoljavaju su: opšta uzbuđenost i nervoza. ja to ne mogu. Socijalna fobija . Ispoljava se na više načina. veoma je bolan varijetet socijalne fobije od javnog prikazivanja.N. koji se povezuje sa opštom socijalnom stidljivošću i socijalnim strahom od otkrivanja sopstvene inferiornosti. nepoznatim osobama i na javnim mestima. Odmah osetim "knedlu u grlu". Osobe sa ovim tipom socijalne fobije u dugom vremenskom inlervalu. I eto. ruke počinju da mi drhte. psihosomatsko reagovanje. javljaju se više dana. posebno. nekako sam se nosila sa tim problemom.. zatim nekoliko dana pred polaganje i najzad tokom polaganja ispita (Tabl." Strah od ispita Strah od ispita je oblik socijalne fobije od javnog nastupa. ne mogu da stavim ni komadić hrane u usta. udata. da se tresu. na ivici. često i godinama. ne odlaze na javna mesta gde se jede. apatija i apatično povlačenje i depresivno reagovanje. izbegavaju da prisustvuju prigodnim svečanostima koje se organizuju na radnom mestu ili u porodičnom krugu. nisam u stanju da stavim u usta bukvalno ništa. ne primaju goste koje moraju da posluže hranom. Međutim. Fobično ponašanje izbegavanja ovakvih situacija. pa i nedelja. drugačije se ponaša u svakodnevnom životu. Kada se student realno suoči sa činjenicom da polaže ispit određenog dana dolazi do specifičnog emocionalnog reagovanja. Postajem uznemirena. čak i moji iz najuže porodice. crvenim. Ali. plačem i zahtevam od supruga da odmah napustimo to mesto. O svom stanju kaže da je nepodnošljivo. koje se koristi kao odbrana od straha.

uznemiren i zabrinut.Ponašanje dobija svoje specifičnosti: ne može da se svrti i normalno uči. neudata. Opsednut sam pitanjima: da li ću moći da učim.strah od ispita "Otkako sam saznao datum polaganja ispita stalno sam napet. 22 godine. počinje previše da uči ne odvajajući se od knjige.strah od ispita. Ako se odmaram i ne učim obuzima me neprijatna drhtavica koja me goni da stalno čitam. a ne umem i ne mogu da se makar malo odmorim!" . Doživljavam da sam u velikoj vremenskoj oskudici i da neću uspeti sve da naučim. Dg. neoženjen.. Zbog toga ne mogu da se opustim.N. Kada bih mogao da savladam nervozu i napetost mislim da bih položio ispit bez ikakvag problema. 8 – Oblici ispoljavanja straha od ispita Strah kada je doneta odluka da se polaže ispit i kada je on prijavljen Opšta uzbuđenost i nervoza Psihosomatsko reagovanje Apatija i apatično povlačenje Depresivno reagovanje Strah uoči ispita Predispitna napetost Strah od izlaska na ispit Strah od određenog ispitivača Strah u toku ispita Konfuznost uz kognitivne i intelektualne smetnje Strah praćen telesnim ispoljavanjima Napad panike Ispitni stupor N." N. Spremam težak ispit i jako sam se uplašila. ili suprotno. student.N. preokupiranost učenjem "Učim oduvek veoma mnogo.. Socijalna fobija . šta ako se obrukam i ne položim. ne rastajem se od knjige. Užasno sam umorna. Socijalna fobija . Dg. ali sada učim po ceo dan: u tramvaju. 21 godina. WC-u. nervozan. šta će mi reći roditelji i sl. student. da li ču naučiti i položiti ispit. učim u grču. Tabl.

Pre nekoliko meseci. ali ispitni rok je prošao. bolne menstruacije. doživljavaju različito intenzivno oscećanje krivice. bronhitis. N. sumnjaju u uspeh na ispitu. 20 godina. Čak mi se dešava da mislim da u tim trenucima i nema stvari na svetu koja bi me zanimala. postajem drugačiji. ne spavaju dobro. miran sam. kada su me pozvali da uđem u salu za polaganje ispita. Socijalna fobija . Određeno vreme pred ispit osoba postaje upadljivo nezaintersovana. neoženjen.Veliki postotak studenata izvesno vreme uoči ispita. galaktoreja.. neoženjen. lagano se sve vraća na stanje od ranije. seksualna neuspešnost. Drugih smetnji nemam. neborbena. bez inicijative i spontanosti. nje uopšte i ne tiče. osipi raznih vrsta. nesanica ili povišena potreba za spavanjem. Vratio sam se kući i još dugo bio veoma uznemiren. gubim samopoštovanje i postajem malodušan. kao da mi nije stalo da položim ispit. spermatoreja. Sada to više nije povezano samo sa ispitom. razdražjiv." Ne mali broj studenata pred ispit oseća nedostatak energije. ekcem. zbog straha od ispita. pak. noću ih more košmarni snovi.N. kao da se ispit. Dg. registrovali smo raznovrsne oblike ovakvog reagovanja: svrab. spavam dobro. student. Strah uoči polaganja ispita može da se ispoljava i na način koji je suprotan stanju predispitne napetosti. student. Dg.strah od ispita "Više dana pred ispit postajem veoma uznemiren. postajem nezainteresovan. prestaju da jedu. metroragija. skoro da ne mogu uopšte da učim. svadljiv i dobijem proliv! Nekada on dobija takav intenzitet i učestalost da me potpuno iscrpljaje i ponižava. Sada je to redovna pojava kada boravim na fakultetu". dobio sam takve grčeve u stomaku i podsticaj za defekacijom da sam morao hitno da odem u WC. česte infekcije respirarornog trakta.. 22 godine. uporne glavobolje. nedostatak seksualne želje.N. Posle toga više nisam bio sposoban da polažem ispit. Kada ispitni rok prođe. Tada je reč o združenom ispoljavanju straha i tuge. N. bezvoljan. . neborben.. malaksalost. proliv. pa i prave psihosomatske poremećaje. gube interesovanje za izlaske. apatično povlačenje "Izvesno vreme pred ispit potpuno se obeshrabrim. Teško se koncetrišem. stanjem apatije i apatičnog povlačenja. povraćanje. malodušni. Socijalna fobija . kijavica. povlače se. U dugogodišnjem psihoterapijskom radu sa studentima. napetost i strah. alergijske reakcije.strah od ispita. visoka temperatura bez znakova infekcije (centralno povišenje temperature). kada su mi smetnje bile podnošjive. plačljivi su. Kada savladam taj prvi zamah problema i kada dođe vreme da izađem na ispit situacija se značajno komplikuje. ispoljava telesne smetnje. postaju neborbeni. amenoreja. bezvoljna. povišena potreba za hranom i gojenje u kratkom vremenskom periodu i sl. Od tada čim se približim fakultetu dobijem proliv. pored straha. napet. društvo i sl. gubitak apetita i mršavljenje ili. česta potreba za uriniranjem. opadanje kose.. ne izlazi mi se na ispit. Podsticaj za defekacijom je tako drastičan da ne mogu da ga kontrolišem i najčešće zbog toga odustajem od polaganja ispita. i potreba da se on položi.

student. viđa se kod većine osoba.strah od ispita. ali samo kod malog postotka dovodi do burnog osiromašujućeg reagovanja i ponašanja. ni diplomirati. pak. neuspeh postaje realnost. fiziološke ili telesne (simptomi i znaci hiperaktivnog autonomnog nervnog sistema) i ponašajne (nemir. izolacija). Hvata me panlka da neću položiti ispit.N. Kao da postanem neka druga osoba. Ako se odvaži da krene na ispit. N. kao ja sam kriv za neuspeh. je najređi oblik straha uoči polaganja ispita. Predispitna napetost je čest oblik reagovanja osoba pred polaganje ispita. ali su njegove posledice najteže. kliničku sliku često komplikuju i poremećaji spavanja i ishrane. nestvaran." . povlači za sobom fobično ponašanje izbegavanja.. Smetnje spavanja su česte i javljaju se kao nesanica (često) i hipersomnija (retko). to jest fobično ponašanje izbegavanja ispita. Pored navedenih oblika ispoljavanja predispitne napetosti. depresivno reagovanje "Kada je reč o ispitu imam strah od svega. Socijalna fobija . Pritisak roditelja i mladića postao je za mene neizdrživ. slabost koncentracije. Spremila sam jedan koji se lako polaže. 22 godine. i tako se spasavam. kako je to rekao jedan naš pacijent) (često).strah od ispita. blokada u pamćenju. Strah od izlaska na ispit. kriv za sve drugo što se desilo u prošlosti. Otišla sam na fakultet. koja u torn trenutku ničega ne može da se seti. ali sam odmah pobegla na druga vrata da me niko ne vidi..N.N. da ne padnem i ne obrukam se. Zbog toga sam rešila da izađem. Apetit se može smanjiti sve do odbijanja hrane (retko) ili povećati (boravljenje u frižideru. psihička i telesna napetost. strah od određenog ispitivača.. ispitivač. fobično izbegavanje izlaska na ispit "Poslednju godinu dana studija nisam izašla ni na jedan ispit. razdražljivost. ali ni na njega ne smem da izađem. Dg. stalno ga odlaže iz roka u rok i tako se ponaša dugo vremena. bukvalno beži sa fakulteta. i sl. Socijalna fobija . osećanje da se ništa ne može naučiti i usvojiti." Strah uoči ispita Nekoliko dana uoči ispita strah dobija drugačije oblike i javlja se kao: predispitna napetost. strah da se izađe na ispit. Onda bežim u neki svoj. 23 godine. javlja se strah od budućnosli. Razmišljala sam šta me to plaši i došla do zaključka da me plaši mnogo toga: soba gde se ispit polaže. Postajem bezvoljan. strah postaje veoma intenzivan. da ne ispadnem glupa i neinteligentna. neoženjen. Desetak dana pred izlazak kod mene nastupa potpuni raspad sistema: postajem jako uznemiren. i naizad. Stalno ga prijavljujem ali zbog potpuno nelogičnog straha koji me parališe ne izlazim na njega. ušla u zgradu.. smetena i izbezumljena od straha. studenti koji slušaju ispit. da će me pozvati u vojsku i da ću morati da prekinem studiranje i sl. student. Smetnje koje prate predispitnu napetost ispoljavaju se u sklopu sve tri komponente straha: subjektivno-verbalne (zabrinutost. od neuspeha. Dg. Iako je dobro učio i dostigao solidan nivo znanja student zbog straha izbegava da izađe na ispit. povlačenje. kao da mi tada nije ni do života. svet. emocionalni zamor. subdepresivno i depresivno raspoloženje). ne ulazi u zgradu gde se ispit polaže ili. Razmišljanja počinju da mi bivaju samooptužujuća. usbuđenost. neudata. strah je na vrhuncu. Ali.

kako je to duhovito opisao Enar (1961). malaksala sam. N. stalno se osećam iscrpljenom. Međutim. On je toliko intenzivan. Dg. prestajem da uzimam hranu. javlja se nesanica. jutarnje povraćanje. usta su mi stalno suva. sve do panike ili." Opšte je poznato da se studenti plaše pojedinih ispitivača više nego što je uobičajeno i više nego što se plase drugih. Najzad. onemogući koncentraciju i usmeravanje pažnje na zadatak i dovodi do kognitivne i intelektualne blokade. prema kojima studenti ispoljavaju "psihičku alergiju". susretne ispitivača i druge kolege koji polažu ispit. 27 godina. fizički iscrpljen. pak.N. profesora morala sam da se obratim za stručnu pomoć. postaje tužan i bez motivacije. da je to trema pred ispit i sa njom nekako izlazim na kraj. dođem na fakultet. U . neudata. Socijalna fobija . Desi se da i pođem na ispit. jer prisustvo takve osobe kod studenta dovodi do nepodnošljive napetosti. izbegavala sam da se susretnem sa tim profesorom. suprotno. određenog.strah od ispita. da se teško priseća i izražava. Nije retko da student tokom polaganja ispita počinje da biva smeten.. rukopis kojim sam pisala kao da nije bio moj. ležim u krevetu. moguće je ispoljavanje posebnih oblika straha: konfuznost uz kognitivne i intelektualne smetnje. Jednom sam želela nešto da zapišem u njegovom prisustvu. Posle toga. Kada sam u kontaktu sa tim profesorom ne mogu da izgovorim ni jednu jedinu reč. osećam bolove u trbuhu. trnu mi prsti.. student. nelagodnosti i straha. čak i kada je pismeni zadatak u pitanju. koji ga paraliziraju." Strah u toku ispita Kada dođe trenutak da se ispit polaže i kada se osoba nađe u službenim prostorijama. Strah je na vrhuncu. psihičkog umrtvljavanja sve do stupora.N. da ću savladati strah i smoći snage da ga položim. paralizirajući. Dg. 26 godina. Znam. manje je poznato da pojedini ispitivači postaju objekti veoma izraženih fobijskih reakcija. Kako je on jedini ispitivač na predmetu moja dilema je ili izaći na ispit ili odustati od daljeg studiranja. Ali. to se ne dešava već dugi vremenski period. fobično izbegavanje izlaska na ispit "Nekotiko dana pred ispit počinjem da se osećam nelagodno. dolazi dan kada treba da izađem na ispit. neudata. student.N. nesigurno. približim se prostorijama u kojima se ispit odvija ali ne ulazim u nju i vraćam se sa vrata kući. u potpunosti nesposoban da bilo šta radi u njegovom prisustvu. da nije u stanju da odgovori na osnovna pitanja koja je nemoguće ne znati. Strah kao da "isprazni glavu". psihička inhibicija oštećuje misaone procese i donošenje odluka. Priroda ovih smetnji ima karakter socijalne fobije.strah od određenog ispitivača "Posle više godina odlaganja izlaska na određeni ispit zbog straha od jednog. Socijalna fobija . Oseća čudne promene u telu. ali odjednom nisam mogla da pišem. pa je ponašanje izbegavanja postala moja 'opsesija'. pažnju ne može da usredsredi na zadatak. da ne nalazim snagu da mu se suprotstavim i jedino rešenje koje tada nalazim jeste odustajanje i nadanje da će u sledećem ispitnom roku bili bolje. razvoj intenzivnog uzbuđenja i straha. apetit jednostavno nestaje. često me hvata neka neprijatna jeza i drhtavica.

odjednom stanem. Neki put sam i napet pred sam dan polaganja ispita. student. strahovala je kako će susret da protekne. ispoljavaju se mnoge neugodne telesne smetnje." N.N. jer se osećam veoma loše. ono što se ne traži niti očekuje. N.. računali pogrešno. Dg.. pa zatim da izlažem detalje. alergijske reakcije nastale toga trenutka. Socijalna fobija . O samopoštovanju i drugim osećanjima u vezi sa tim da vam i ne govorim. hladno preznojavanje. nastalih iz psihičkih razloga. straha sve do ponike. Ne mogu da sedim u stolici. više ne mogu da ostanem u toj prostoriji i kao ''metak izlećem napolje". povraćanje. jer do tada nije bila na tom mestu. neudata. to je toliko upadljivo da ispitivač primećuje da sa mnom nešto nije u redu. Smetnje počinju da se ispoljavaju od samog početka polaganja. da saopštim uvodnu rečenicu. što je znatno ređe. 22 godine. student. napad panike i bekstvo iz prostorije gde se ispit polaže i veoma retko . celoga tela.N. N. stalno sam obuzeta brigom da ću neku važnu činjenicu da previdim i ne kažem.gubitak svesti. kao da sam kola vukao.strah od ispita Upućena kod psihoterapeuta na predlog profesora interne medicine koji je dok je ispit trajao registrovao kod studentkinje pojavu velikih otoka po telu. Socijalna fobija . Međutim. ali sve to mogu da kontrolišem. On mi stvara pravi košmar. bledilo ili crvenilo lica. Drugi put su se javili kada je čekala strica koji se vraćao sa dugog puta.N.strah od ispita "Tokom polaganja ispita imam strah koji do sada nisam uspela da savladam. ne mogu da se setim i onih stvari koje su notorne. Odmah odlazim kući. konfuziju u mišljenju. ne mogu da zaokružim celinu u izlaganju. što još više stvara smetenost kod mene. Ako treba da vam sasvim jasno predočim šta pod drhtanjem podrazumevam onda bi to bilo najbolje opisati kao poskakivanje i potresanje celoga tela. koji su sve vreme grešili u padežima iako su studirali književnost i srpski jezik. vlažni dlanovi. doživljavam blokove u izlaganju. Dg. kada ispit počne mene hvata neko posebno i veoma intenzivno stanje uzbuđenosti. zamuckujem. ne mogu da govorim tečno. ali od svega mi je najneprijatnije drhtanje. neoženjen. stalno govorili "ustranu".. 23 godine.. ili u jednom trenulku u procesu ispitivanja. Najčešće smetnje koje smo registrovali su: drhtanje pojedinih delova tela. nekada i mucam. . Prvi put otoci su se javili kada je bila na igranci i kada je primetila da je svi radoznalo posmatraju. nije ga poznavala. Dg.psihoterapijskoj praksi smo susretali studente koji na ispitu nisu mogli da saopšte ni ime svoga oca. Tada me hvata panika.strah od ispita "Ja sam relativno miran sve dok ne dođem u prostorije gde se ispit polaže. ne mogu da nabrajam činjenice. suva usta. Socijalna fgobija . student. pak. krvavljenje iz nosa.. Nije se osećala prijatno.. to činim sa takvim neredom i haosom da ispitivač ne može niita da poveže. U toku studiranja otoci su bill skoro redovna pojava na ispitima. 20 godina. posebno ruku ili. i sl.. i da se to dešavalo uvek kada se pacijentkinja nalazila u socijalnim situacijama koje joj ne prijaju. pa je u torn očekivanju došlo do ispoljavanja veoma velikog otoka. pita me šta mi je i sa ispitom je onda gotovo. Tokom psihoterapijskog tretmana utvrdili smo da je reagovanje otokom postojalo i ranije. neudata. " Najčešći oblik ispoljavanja smetnji u toku ispita jesu stanja intenzivne uzbuđenosti.

. sve do blokade i potpunog isključivanja psihičkih funkcija.. u mojoj glavi se jednostavno nešto otkači. a tri sata pevanja su preda mnom. Spreman sam.. Postajem lik iz opere i ne mislim ni na šta drugo. ne bih mu poželeo trenutak kao što je ovaj. Blag strah. apatičnost.Najteži oblik straha na samom ispitu jeste razvoj psihičkog umrtvljavanja koje može da dobije razmere stupora. Strah od javnog nastupa umetnika Nastupi umetnika. Naravno. U tim trenucima želeo bih da budem bilo ko samo ne operski pevač. Ne verujem da imam nekog neprijatelja.. neophodna je. Na sreću. želja da se izbegne nastupanje. rizikujući da ispadnem budala ili prouzrokujem umetnički skandal. pa i javna izlaganja likovnih umetnika. kada ne osećaju lako uzbuđenje i tremu. Umetnici se stalno nalaze pred budnim okom publike i kritičara. ali ostalo je još dovoljno vremena do podizanja zavese. već zreo čovek. Znoj mi se sliva niz leđa. igrača. On utiče da se sakupi snaga. povraćanje. dovodi do osećanja manje ili veće bojažljivosti. Kada su umetnici predugo sasvim mirni pred nastup. pa i onemogućava javni nastup. proliv. kada su potpuno neosetljivi i otupeli pri nastupanju. ukočenost." Međutim. Pre izvesnog vremena u dnevnim novinama objavljena je ispovest čuvenog italijanskog operskog pevača Pavarotija kako se oseća pred javni nastup. ispit je nemoguće dalje sprovesti i on se mora prekinuti. moram da izlazim na pozornicu pred hiljade ljudi. to može.. koji ne moraju da budu objektivni. koju je veoma teško opisati. kada dođe momenat da izađem na pozornicu. Najčešći simptomi su: muka. a neretko su i agresivni. To je trenutak najvećeg uzbuđenja. Na sreću. sada mi ne preostaje ništa drugo nego da čekam. što se povezuje sa ličnim obrascima ispoljavanja straha svake osobe posebno i njenim emocionalnim iskustvom u prošlosti. ne samo zbog umetničkog čina. Pitam se kako sam uspeo da pronađem takav posao zbog koga. koji karakterišse ovakva stanja. Negativan aspekt postojanja straha od javnog nastupa povezuje se sa njegovim prividim odsustvom. neka vrsta autohipnoze.. težina u nogama... čak ponekad i bolje nego što je sam umetnik i očekivao. Međutim. Ne mogu da se povučem. uvek su skopčana sa doživljavanjem svojevrsne napetosti. po prirodi stvari. psihomotorne radnje se redukuju sve do nepokretnosti ili zadržavanja jednog određenog oblika i položaja tela. Učinio sam sve što je trebalo. takode. ali kada bih ga imao. poremećaj je redak. on ometa. ja. podstiče osobu i čini je spremnom i odgovornom za veoma težak zadatak koji javni nastup nosi sa sobom. kojima prestaje dotok podsticajnih impulsa. eliminiše mi iz glave sve ono što nema veze sa sadašnjtm trenutkom. takva situacija. Student prestaje da govori. Potpuna usredsređenost. ". osećanje velikog zamora. u najvećem postotku je konstruktivna i motivišuća. Strah ili fobija od javnog nastupa može da se ispolji na mnogo načina. Komunikacija sa ispitivačem i okolinom se potpuno prekida. izoštri koncentracija i obavi zadatak na najbolji mogući način. otupelost. u određenim slučajevima strah od javnog nastupa dobija razmere osiromašujućeg i sputavajućeg straha. već i zbog samoočuvanja. podrigivanje. da . još manje naklonjeni. pevača. ova svojevrsna trema od nastupa. osoba nije u stanju da izdrži naptost i izbegava ga. muzičara.

U tim situacijma počinjem da drhtim. kao da ću prsnuti. Međutim. pevala sam ispod svojih mogućnosti i naravno nisam zadovoljila. samo mali broj osoba ima socijalnu fobiju povezanu sa ovim situacijama.izgubila sam glas. kada bulji u njih. ali ni to nisam učinila. N. Socijalna fobija – strah kada ga drugi posmatraju dok nešto radi "Ja sam veoma osetljiv i povučen čovek. Dg. Socijalna fobija strah od javnog nastupa "I ja i drugi su smatrali da imam talenat sa pevanje. napuštaju pozorište.N. 34 godine. Dg. pre ili kasnije. 26 godina. Mirnoća umetnika pred javni nastup znači da je 'poraz priznat'. To znači da su kreacija i kreativno rešenje povezani sa strahom i njegovim prisustvom u blagom intenzitetu. Strah od pogleda i kritičke procene Psihoterapijska praksa je pokazala da većina osoba ima strah kada ih neko posmatra. Rukovodioci me razumeju ali drugo radno mesto ne postoji. od skora taj strah je dobio neslućene razmere. kada kritički posmatra i procenjuje kako izgledaju ili ono što rade. u trenucima životnih kriza. Kao da je pevao neko drugi. gleda ih direktno u oči. Zbog toga sam i došla a Beograd. Nisam prepoznavala svoj glas niti sam mogla da ga uobličim i pokažem zapravo kakav je on. gubim dah.znači da je u njihovom doživljavanju strah dobio veoma nepovoljan intenzitet i umetnik se od njega brani apatičnošću i poništavanjem njegovih pozitivnih svojstava." Pošto se slična situacija ponavljala još nekoliko puta obratila se psihoterapeutu kako bi sagledala svoje probleme i procenila da li može da se bavi ovom profesijom ili će joj pevanje ostati samo pusta želja. valja biti oprezan i razgraničavati stanja straha od stanja depresivnosti koja uvek povlači za sobom gubitak kreativne sposobnosti pojedinca.. 1970).. preznojavam se. a može i da se javi posle kraćeg ili dužeg vremena uobičajenog nastupanja.N. Efikasnost u radu mi je drastično opala. najčešće povezana sa spletorn različitih okolnosti. N. Zbog toga i užasnog straha koji me je sve vreme razdirao imala sam neodoljivu želju da pobegnem iz prostorije. Međutim. Glumci koji u jednom trenutku u životu ispoljavaju čudnovatu mirnoću i odsustvo straha od nastupa. a ne ja.." . javlja se napetost koju ne mogu da kontrolišem. neoženjen. kao da je sve bilo jače od mene. neudata. Međutim. Pripremala sam se kod čuvenog pedagoga koji je smatrao da sam talentovana i sposobna. Kako radim na radnom mestu gde nas je više kolega stalno se osećam napetim i u strahu. po principu da 'glumac koji nije nervozan ne vredi ni pet para' (Little i Caton. da se negde sakrijem. visoko obrazovanje. da studiram na Akademiji. pogotovo ne volim da radim kada drugi gledaju u mene. visoko obrazovanje. ne volim da se previše pokazujem i eksponiram. Na javnom nastupu pri prijemu na Akademiju doživela sam veliki strah i desilo se ono čega se plaše svi pevači . Fobija od javnog nastupa može da postoji od samog početka bavljenja delatnošcu takve prirode. jedan od njih mi je savetovao da se obratim psihoterapeutu i zatražim stručnu pomoć..

kao simptomo-kompleks. Socijalna fobija . samo da pratim njegove gestove. retko se družim sa ljudima. niže obrazovanje. i to je izazvalo čuđenje kod njih. 47 godina..strah od nevoljnog povraćanja . prate druge oblike fobičnih stanja straha. To me je još više pogodilo. posebno u situacijama kao što su vožnja autobusom. Ruke su mi se tresle. Onda sam strah prikrivala čestim i burnim smehom. Imam strah od pogleda drugih. Sve je počelo kada su izmislili da lični dohodak izdaju na blagajni uz potpis. pak. posebno pri vožnji brodom. nije čest oblik socijalne fobije. Odjednom me je uhvatio veliki strah i drhtanje. N. na pismenom ispitu koji dugo traje. ne čujem niti shvatam šta mi sagovornik saopštava. Od tada nisam nikada išla na blagajnu. visoko obrazovanje.. avionom. nisam znala šta ću. ljudi su počeli nešto da dobacuju. socijalna fobija. Kada su smetnje izražene osoba ispoljava paralizirajući strah od mogućnosti da povraća na javnom mestu. Kada sam došla na red blagajnica mi je dala olovku da se potpišem. Dg. jedno dete. pak. 36 godina. niti sam ikada pisala pred drugima. ne dižem ili skrećem pogled. pri poseti prijateljima i sl. da se gleda kako neko drugi povraća. pa takve situacije stalno izbegava. reakcije. Dg. jedno dete. Klinička praksa je pokazala da su najčešći oblici socijalnog straha od gubitka telesne kontrole povezani sa: povraćanjem na javnom mestu..N. ali i da ja ostvarujem očni kontakt sa drugim ljudima. Mnogo nas je radnika. odgurnula sam olovku i novac i pobegla na svoje radno mesto. Pokušavala sam da sagovorniku ne gledam u oči." Strah od gubitka telesne kontrole Strah od gubitka telesne kontrole čest je simptom u sklopu reagovanja strahom uopšte. Socijalna fobija . gubitkom kontrole nad fiziološkim radnjama. posebno kod fobičnih stanja straha. ali ni to nije išlo. udata. Mnogo je češće da takve smetnje. da se potpišem. ali može da se ispolji i samostalno. liftom. autobusom. pa susret u celini ostavlja utisak bizarnog i ne završava se kako treba. Strah da se ne oseti intenzivna muka ili nagon za povraćanjem pred drugima ili. To mi ometa koncentraciju. udata. Kada se susretnem sa ljudima zbog straha da će me gledati ja držim glavu uvek sagnutu na dole. Posle svega što sam pokušala došla sam do zaključka da će ovaj strah ostati moj večni problem!" N. visoko obrazovanje. Nastao je žagor. ja sam mirno čekala. svi su gledali u mene. nisam mogla da držim olovku. povučena sam i stidljiva i izbegavam sve ono što mi je neprijatno! Nisam društvena. Dg. ne govorim nikada ni sa kim koga ne poznjem. mokrenjem i defekacijom. ne mogu da se rukujem.N.. mimiku..N. stvorio se veliki red. 36 godina. udata. Socijalna fobija – strah od pisanja pred drugima "Nikada ranije nisam bila kod lekara. kao sindrom ili. da me neko gleda ili bulji u oči.N.strah od pogleda drugih "Moj problem je sasvim specifičan i pitam se da li ima još ovakvih osoba na svetu.

pa čuju kako ja idem "tamo" i saznaju da ja to radim i sl. postajem nervozan i napet. student. strah je pobeđivao.strah od nevoljnog umokravanja "Već nekoliko godina. pred svima. . Po njihovom mišljenju to bi bilo porazno i zato potpuno izbegavaju situacije u kojim bi to moglo da se desi: vožnju sredstvima javnog saobraćaja.strah od mokrenja pred drugima i u javnom WC-u "Moja priča je neverovatna. strah da ću se umokriti postaje sve intenzivniji. Kod mene takva situacija dovodi do velike napetosti i straha. svom stanu i bilo gde van kuće. kada se odmaramo na palubi i sl. imam veoma neprijatan i ponižavajući strah da se ne umokrim kada polažem pismeni ispit. postala sam veoma napeta zbog toga. Ali. mali postotak osoba ima paralizirajući strah da neće moći da održi takvu telesnu kontrolu u određenim situacijama i da će se umokriti ili nevoljno defecirati. Smračilo mi se pred očima. U protivnom u pitanju je i završetak studija!" N. dok su drugi to činili ne obazirući se ni na koga. na pismenom ispitu koji dugo traje i sl. On traje dugo. pri poseti prijateljima. Druga grupa obolelih ima strah od mokrenja u javnim WC-ima ili bilo gde. Sada sve češće izbegavam javna mesta." Sve osobe koje se nalaze u stanju napetosti i straha. imaju potrebu za češćim uriniranjem. Međutim. čekam da gosti odu da bih to uradio. 33 godine. Zaio sam potralio stručnu pomoć. pa čak i u svojoj kući ako u njihovoj blizini ima nekoga koji bi to video ili naslutio da će se ta radnja obaviti."Pre izvesnog vremena vozila sam se brodom. skoro nadrealna. N. neoženjen. šta ako odlučim da odem u WC dok su oni prisutni. Kada imamo goste ja ne mogu mirno da odem u WC i obavim nuždu. Sreća je što roditelji znaju za tu moju slabost pa nam posete traju kratko vreme. sa nepoznatim osobama. možda ima neki način da mi se pomogne. Od malena imam strah da mokrim u prisustvu drugih osoba. za sve vreme dozvoljeno je da se jednom izađe napolje u pratnji asistenta ili dežurnog nastavnika. Međutim. mene je obuzeo nepodnošljiv stid. tu. zapravo. prosto se uspaničim. Dg. Međutim. Stalno mi se motala misao po glavi šta ako povraćam za vreme ručka. svaki ispit za mene je posebna trauma i stres i u tim situacijama imam čestu potrebu za uriniranjem. 23 godine. Padaju mi na pamet glupe stvari: šta ako gosti ostanu dugo i ja ne mogu da se više kontrolišem i umokrim. užasnuta od te pomisli odmah sam napustila pozorište. od kada sam se upisao na fakultet.N. Socijalna fobija .. pa i ja. Socijalna fobija . pa i defeciranjem.N. Dg. neoženjen. student. a samim tim i potreba za mokrenjem postaje veća. Uvek mislim da će mi jedno izlaženje napolje bili nedovoljno.. ali je istinita. kolima. pa sam morala da se uvučem u kabinu iz koje nisam izlazila. a dokle ću doterati ne znam. zbog hiperaktivnog autonomnog nervnog sistema. liftom. već se mučim. Kada sam se vratila kući kao da sam zaboravila na neprijatnu epizodu sa putovanja. pre izvesnog vremena sam bila u pozorištu i odjednom sam osetila strah da mi se to ne desi. more je bilo uzburkano. Nebrojeno puta sam napuštao salu i odustajao. u foajeu. svi su povraćali.

znam jedan WC u blizini fakulteta gde odmah odlazim. čim se približim fakultetu meni se stomak uzmuva. Pre nego što krenem iz kuće više puta odlazim u WC. tako sam najsigurniji. Socijalna fobija strah od nevoljnog defeciranja "U svim susretima sa ljudima van moje radnje ja se osećam nelagodno i imam neodoljivu potrebu da odmah defeciram. prijavljivao sam ga redovno. Studirao sam relativno uspešno. sedim u kući.N. jave se grčevi i neodoljiva potreba za defekacijom. Ako se i odvažim za to ja prvo idem u WC. paranoidnim i shizoidnim . Nisam u stanju da odem u posetu prijateljima. Mislim da bi mi se tu završio život. tako sam izgubio tri godine. Zamislite samo kada bih popustio i to učinio u sobi profesora. specifičnim fobijama. ugostiteljski radnik. Ispitao sam situaciju i konstatovao da je ona za mene neprihvatljiva. socijalna fobija . velikim naporom uspevam da se koncentrišem i uzdržim da ne defeciram u gaće. poremećajem ličnosti sa ponašanjem izbegavanja. U poslednje vreme razradio sam taktiku. student.N. planiram kako da se brzo vratim kući.. U takvim situacijama odmah sam se vraćao kući i odustajao od polaganja ispita. imam veliku nuždu i sasvim se 'ispraznim'. žurno odlazim u WC i nekako se spremim za polaganje. da mi se slučajno ne bi desilo da mi se tamo primora! Međutim. Dg.Kada izlazim u grad imam doživljaj da će mi potreba naići svakoga trenutka. Na samom ispitu. pa čak i nekoliko puta. Dugo sam ga prikrivao. Došao je red da polažem jedan ispit koji je u sklopu praktičnog dela predviđao odlazak van grada na teren. Smetnje su toliko uzele maha da mi zagorčavaju život i čine da sebe doživljavam kao socijalnog invalida. 21 godintt. gde nije bilo WC-a. ali nisam smeo da izađem pod takvim okolnostima. Međutim. više nisam siguran u to. pasivno-zavisnim. " N. To mi omogućava da mirno krenem na ispit. a to ne želim." N. malo sam otezao ali sam bio odličan na ispitima. neoženjen. pošto sam ga naučio. pa krećem ka mestu ispita. Ali. Zbog stalnih trzavica i mučnih doživljavanja prestao sam da izlazim. Nećete verovati. I tamo mi se desi da mi se javi nagon. a ne studiranje!" Komorbiditetne veze socijalne fobije Klinička praksa i istraživanja su pokazali da je socijalna fobija u tesnom komorbiditetnom odnosu sa: agorafobijom sa paničnim poremećajem. Počeo sam da odlažem ispit. dobijam intenzivne grčeve i bolove u želucu. a retko sam tamo dospevao.. Dg.strah od defeciranja na ispitu "Od prvog ispita na fakultetu imam ovaj problem. Onda i u njemu nekoliko puta idem napolje. neoženjen. i pored toga čim uđem u prostor tuđeg stana ili prostorije koje mi nisu intimne javi mi se nagon i strah da ću istog momenta da to uradim u gaće i neviđeno se obrukam. Tek onda sam shvatio da nešto nije u redu sa mnom i potražio sam stručnu pomoć. čak i od roditelja. jer me ovaj problem onemogući da se uopšte i pojavim na ispitu. 30 godina. Pomisao da neću moći da realizujem potrebu za mokrenjem kada se ona javi u potpunosti me je blokirala.. Strah je tolikih razmera da me potpuno onesposobljava za komunikaciju. Kako imam strah da uđem u javni WC..

anksioznom ličnošću (MKB) ili nekim drugim oblicima poremećaja ličnosti od kojih su najčešći: pasivno-zavisni. poremećajem ličnosti. U periodu mladalaštva. javile su se drastične smetnje.N. Kasnije. tokom školovanja. U tom kontekstu najčešći je slučaj da se socijalna fobija direktno povezuje sa poremećajem ličnosti sa ponašanjem izbegavanja (DSM) ili. paranoidni i shizoidni poremećaj ličnosti. Pojedini autori ističu. panika. strukturom ili. 1988). pak. imala sam veliki strah od ispitivanja praćen pravim blokadama kada nisam mogla da izustim ni jednu jedinu reč. iz kuće ne izlazim već duže od šest meseci. 1987). samo da ne bih bila upitana o nečemu i da ne bih morala da govorim o sebi. bile su povezane sa velikim stidom koji koji sam doživljavala u susretu sa ljudima. pak. s pravom. . da me gleda. u centru pažnje.. što me je užasavalo. koji se mnogo razlikovao od mog ideala kakav treba da bude moj mladić. Stidela sam se i bojala kontakta i sa drugovima. Kada sam našla sadašnjeg mladića. udata. Isprepletenost socijalne fobije i poremećaja ličnosti sa ponašanjem izbegavanja (anksioznom ličnošću) je tolika da ih je teško razdvojiti. Nisam smela da im pogledam u oči.poremećajem ličnosti (Papp i sar. pak. da govorim sa nekim preko telefona i sl. pa i drugaricama. potreba da on bude sa mnom svih 24 sata i sl. strah. Socijalna fobija i agorafobija Psihoterapeuti. zbog toga sam se stalno povlačila u želji da ne budem zapažena niti. U takvim okolnostima mogla sam da budem realativno stobodna i spontana. Postala sam potpuno zavisna od partnera. Savremeni istraživači su to nedvosmisleno utvrdili zaključujući da je to slučaj u 25-50% (Roth i Fyer. Socijalna fobija i agorafobija sa paničnim poremećajem "Moje prve smetnje potiču još iz perioda rane mladosti.. 27 godina. mada sam stid i strah osećala u mnogim situacijama. srednje obrazovanje. koji svakodnevno rade sa osobama sa socijalnom fobijom. Tražila sam da budu snažni i sigurni i kada sam se osetila zaštićenom mogla sam da uspostavim vezu sa njima.. Kada dođu gosti ja sam se skrivala po nekim ćoškovima. crvenela sam kada sam morala do uspostavlm kontakt sa njima. bez dece. komplikuje sa: alkoholizmom. Dg. nisam bila otvorena za kontakte sve dok nisam počela da se zabavljam sa mladićima. nemogućnost da se pokrenem iz kuće. davno su zapazilida se klinička ispoljavanja veoma često i vrlo tesno isprepliću sa kliničkim ispoljavanjima karakterističnim za agorafobiju sa paničnim poremećajem. N." Socijalna fobija i poremećaji ličnosti Socijalna fobija je oblik stanja straha koji je više nego bilo koji drugi povezan sa određenom organizacijom. 1988) ili se. velikom depresijom. zloupotrebom droga i lekova (Liebowitz i sar. pak. da je reč samo o tački na kontinuumu intenziteta ispoljenog poremećaja (Barlow. ali imam i strah da mi neko dođe. 1992).

. Drhtale su mi ruke. a hvatala me je često i panika. da zasnujem brak. paniku i eventualno drhtanje celoga tela. koji sa strane posmatra normalne i socijalizovane ljude. Nekako sam se snalazio sve do svojih dvadesetih godina. Posebno sam se osećao nelagodno kada treba u društvu da se susretnem ili upoznam sa nepoznatim osobama ženskog pola. Tada je u mom ponašanju došlo do ispoljavanja izrazite nesigurnosti u dtuštvu i kontaktima sa drugim osobama. ili. da se javno pojavim i da javno preuzmem odgovornosi za ženu.. sebe samog. prethodi afektivnim poremećajima. marginalna ličnost. da bude njena komplikacija. osoba koja formira svoj odnos prema njima pre svega iz sopstvenog stanja bespomoćnosti. 1991). osim boravka u društvu i komuniciranja sa nepoznatim osobama. pak. a posebno strategija u lečenju. strahovao sam od pogleda drugih ljudi. što su drugi odmah mogli da primete. U tim trenucima strah je dobijao velike razmere. Alkoholizam može da bude komorbiditetno povezan sa socijalnom fobijom ili. Socijalna fobija i zavisnost od alkohola U kliničkom smislu socijalna fobija i alkoholizam imaju složenu i tesnu vezu. posebno velikoj depresiji. buduću decu. Tako sam postao alkoholičar. 24 godine. osujećivalo.Socijalna fobija i depresija Socijalna fobija se u kliničkoj praksi veoma često komorbiditetno povezuje. nisam mogao da stanem na noge a kamoli da unapređujem kvalitet svoga življenja. ili nekim drugim oblikom depresivnog reagovanja (Van Ameringen i sar. kritična situacija je bivala povezana i sa mnogim drugim aktivnostima: odlaskom na ispit. a najveće smetnje i nelagodnost su poticale od osoba suprotnog pola. Ja sam izabrao kao najbezbedniji i najefikasniji način .uzimanje alkohola.. Taj podatak obavezuje kliničare i psihoterapeute da budu veoma obazrivi u kliničkim odlučivanjima." Socijalna fobija i zavisnost od lekova i droga Neretko. u psihoterapijskoj praksi susrećemo osobe koje su zbog svog socijalnog strahovanja u jednom trenutku poklekle i opredelile se da ublažavaju svoje smetnje uzimanjem . Svaki put kada bih bio u kritičnoj situaciji.. Vremenom. Socijalna fobija simptomatski alkoholizam "Sećam se da sam još kao mali bio veoma stidljiva osoba. Dg. neoženjen. praćena drhtanjem celoga tela i užasnim osećanjem straha. pak. gubio sam glas kada je trebalo nešto reći.N. Sve to me je mnogo pogađalo. kada je trebalo da se susretnem i razgovaram sa njima. N. stalno sam bio preokupiran kako će drugi da reaguju na moje uočljivo ispoljene smetnje! Od svega toga valjalo je naći način odbrane. od kojih zavisi i valjanost dijagnoze. a reakcije drugih u kojima su oni ispoljavali iznenađenje ili čuđenje posebno su me plašile. ili se ona očekivala. kod zubara ili frizera. visoko obrazovanje. U svim tim situacijama ja sam se dobro alkoholisao da bih izbegao strah. To je postala moja prava i najveća mora i strah. tajno bih popio određenu količinu alkohola koja me je štitila i smirivala.

strah od ljudi. da se ne osećam dobro. plaši se pogleda drugih ljudi. sve do uzimanja deset puta veće doze od uobičajene. Lek je bio efikasan. Dg. Zvali su me jednom.. koji je počela da upotrebljava u uobičajenim dozama. N. nije želela ništa da govori o sebi i svojoj porodičnoj situaciji i psihijatar joj je samo prepisao lek. posebno osoba suprotnog pola. i najviše plaši! Pre više godina obratila se psihijatru. dobila odgovoran posao i sve vreme živela u braku sa suprugom sa kojim se nije slagala niti je bila zadovoljna njime. Tada me uhvati panika. student.. da nešto počnem da govorim sa njima. makar joj oni bili i dobro poznati. na koje se navikla i sada želi da ih se oslobodi. počinjem teško da dišem. u životu imala je i druge oblike straha: napade panike. imam nešto da radim i sl. kao i drugim osobama. Sa porastom odgovornosti na poslu. A to je ono što je. jedno dete.lekova za umirenje. Zbog toga stalno odgovaram da ne mogu da izađem. nešto pitati. Ista situacija se ponovila i kada je otišla kod drugog psihijatra. N. Socijalna fobija . on ne može da joj pomogne na drugi način osim da joj da lek. imam osećanje da ću se ugušiti. kada je u susretu sa drugaricama i drugovima. a to je ono što ne mogu da izdržim. pacijentkinja je povećavala dozu. neko od njih će mi se obratiti i nešto me pitati. Smatrala je da jedino tako može da ode na posao. Smetnje je ispoljila veoma rano. Pri tome je stalno bila na oprezu zbog drhtanja ruku.. naročito susrete sa velikim brojem ljudi i da ostavi utisak da je sposobna i bez ikakvih mana. Za to vreme je napredovala u službi. udata. zapravo. Dg. još u srednjoj školi. Kasnije. godine ima različite i veoma neprijatne smetnje: crveni pred nepoznatima.N. ređe droga. a od osoba ženskog pola ispoljavao je oduvek veliki strah. dva puta. Tako su postajali teški zavisnici koji su u kliničkoj slici paralelno ispoljavali karakteristike socijalne fobije i bolesti zavisnosti. strah da će je oni kritikovati. jako mi lupa srce. kritički procenjivati i eventualno povrediti. Od 13. odlaska u diskoteke. jer je smatrala da ako to drugi vide da će utvrditi da sa njom nešto nije u redu. zavisnost od heroina Oduvek veoma stidljiv i povučen. strah da se sama kreće ulicama i uopšte udaljava od kuće. 19 godina. da obavlja odgovorne dužnosti.strah od ljudi. On joj je rekao da ako ne želi da sarađuje. pa kada su videli da ja ne prihvatam mislili . i bračnih nesuglasica. Zbog inrenzivnog straha od ljudi ruke joj jako drhte. i velikog straha od susreta sa ljudima. osećala nelagodnost i napetost. ruke su joj se manje tresle i mogla je uspešnije da obavlja posao. što je krila. Tada je pacijentkinja prvi put dobila lek za umirivanje. Zatim se javio strah od izlaska u grad. da sve to podnese. "Najveći strah sam imao kada me neko od drugova pozove da izađemo u grad. uopšte ispoljava paralizirajući strah od prodornog pogleda drugih i straha da on druge gleda u oči. Od tada do dolaska kod nas prošlo je osam godina. na plaži ne sme da se skine. visoko obrazovanje. all je bila rezervisana. zavisnost od benzodiazepina Na konsultaciju kod psihijatra dolazi posle više godina uzimanja visokih doza benzodiazepina. da bi na kraju ispoljila intezivan strah od susretanja sa ljudima. 37 godina. neoženjen. Nije imao previše drugova vršnjaka. Ono što me plaši je upoznavanje sa nepoznatim osobama..N. Socijalna fobija . susretanja sa nepoznatim osobama.

"Zbog svih navedenih smetnji. otpočeo sam da uzimam drogu. ne plašim se ni da otpočnem neki razgovor sa njima. U amfiteatru puno ljudi. da ne ispadne glup i neznalica. jer je tada predmet mogućeg posmatranja drugih a to ga čini napetim. čini opreznim i uslovljava da sve oblike susretanja sa ljudima izbegavam ili svodim na meru za koju bi se moglo reći da je nužna i koju ne mogu nikako da izbegnem. Ove godine sam se upisao na fakultet i počeo da odlazim na predavanja. zbog ljudi koji su u njima. Zapravo. zatim sve veće. ja se plašim šta da im kažem. mene je strah od ljudi koji su oko mene kada polažem ispit.. a od kako studira od polaganja ispita. što nije u stanju da podnese. da će me ismejati i to me potpuno ukoči. Zbog toga mi se ne ide na fakultet. Roditelji su primetili da nemam devojku i da izbegavam njihovo društvo. To dovodi da razvoja straha koji izbegavam tako što ostajem u kući i nigde ne izlazim. "Zapravo. a onda sam se ustalio na određenoj dozi i tako je to trajalo dve godine. Iz tih razloga prestao sam da studiram. "Mene nije strah od samog ispita. svi strahovi koje sam vam opisao i sada su prisutni.šta ako sada kažem nešto glupo. Prvo male doze heroina. a ja ne mogu da im to kažem. prvom. prestao je da uzima drogu. Kada sam bio pod dejstvom droge osećao sam se dobro. "Vidite kako se sve može povezati. srce mi divlje lupa i to traje sve vreme dok sam okružen sa puno ljudi. ali ako je reč o više ljudi.. jedini razlog što sam je i uzimao. to je bio. To je redovna pojava i u velikoj meri me ometa. to kažem.. Plaši se da overi voznu kartu u automatu. Čim izađem napolje sve prolazi i ja se osećam znatno bolje. " Od srednje škole je imao izražen strah od ispitivanja. ja nemam strah od susretanja sa devojkama." Kada je iznenada dobio hepatitis i bio smešten u bolnicu u ozbiljnom stanju." Ima strah i od vožnje javnim saobraćajnim sredstvima." Strah od devojaka i kontakta sa njima smatra najvećim problemom.su ili da sam naduvan ili da odbijam da se sa njima družim i prestali su da me zovu." "Osim navedenih strahova imam i veoma neprijatan strah od crvenjenja pred nepoznatim osobama. ali verujte da mi je mnogo pomagala u suzbijanju ovih mojih strahova.. grupi ili masi onda to postaje nepodnošljlvo. to saznanje me jednostavno 'preseče'. Zbog ovog straha ja izbegavam da izlazim u društvo i plašim se ljudi. imam osećanje da ću se ugušiti. ali kada ih je puno i kada su nepoznati to me potpuno blokira". Od kada pamti za sebe ima i strah da se ne obruka pred drugima. Kada ih je malo i kada su poznati to mogu i da podnesem. da ću se obrukati. kako da odgovorim na pitanja koja će mi uputiti. nikada je nisam ni želeo. "Evo vidite prestao sam da je uzimam. imam utisak da svi gledaju u mene. zapravo." . Ne znaju pravu istinu.. ali imam strah da se sa njima zbližim. kako da otpočnem razgovor sa njima. ali ja im nikada nisam rekao razlog zbog čega je to tako. prvi semestar sam nekako završio ali sada mi se ne ide više tamo i prestao sam da studiram. ponesen i društvom. strah je nestajao kao rukom odnešen.. šta ako ispadnem smešan i sl. da nešto ne kaže što nije prikladno i sl. nervoznim. Ja to ne znam da uradim... što kod mene odmah dovodi do ispoljavanja smetnji: teško dišem. Ako su u pitanju jedna ili dve osobe onda boze pomozi. i mislim da ću verovatno da ispadnem smešan. Evo vama. Sada je sve po starom. Kada mi to dođe u svest i kada shvatim da treba da se poljubim sa njima. Pri tome u glavi mi stalno odzvanja .

jer lekari. socijalna fobija je tek odnedavno izdvojena u poseban nozološki entitet. Teškoća je na pretek.Dijagnoza Kako smo to već naglasili. još nisu postali intimni sa dijagnostičkim kriterijumima na osnovu kojih se postavlja dijagnoza ovog poremećaja. Tabl. pa proces dijagnostikovanja nije toliko pouzdan kako bismo to želeli. 9 i 10).1992) . To je razumljivo kada se zna da su socijalni strah i socijalna fobija čest pratilac mnogih psihijatrijskih poremećaja i da obolele osobe izgrađuju poseban stil u ponašanju kojim maskiraju simptome pa oni ostaju neprepoznati. pa čak i psihijatri. 9 – Dijagnostički kriterijumi za socijalnu fobiju (MKB -10. Danas se dijagnoza socijalne fobije postavlja na osnovu dijagnostičkih kriterijuma opisanih u Međunarodnoj klasifikaciji psihijatrijskih poremećaja (MKB-10-1992) i Dijagnostičko-statističkom uputstvu psihijatara Amerike (DSM-IV-1993) (Tabl.

Ukoliko je razlikovanje ova dva poremećaja vrlo teško treba dati prednost agorafobiji. Izlaganje fobogenim socijalnim situacijama skoro uvek izaziva strah. Opaska: Kod dece mora da postoji dokaz o postojanju kapaciteta za Ego odgovarajuće socijalne odnose sa poznatim osobama.1993) A. ili javni nastup ili susret sa osobom suprotnog pola) ili difuzna. Psihološki. moraju da budu primarne manifestacije straha. nauzeje ili neodložnog nagona na mokrenje.. drhtanje ruku. on moe da ima oblik situaciono ograničenog straha ili. Stalan i izražen strah od jedne ili više socijalnih situacija ili situacija kada se javno nastupa u kojima se osoba susreće sa nepoznatim ljudima ili može da bude izložena kritičkom procenjicenjivanju od strane drugih. a u ekstremnim slučajevima može da dovede do skoro potpune socijalne izolacije. 10 – Dijagnostički kriterijumi za socijalnu fobiju (DSM . bihejvioralni ili vegetativni simptomi. Izbegavanje fobične situacije mora da bude izražena odlika. a ne sekundarni u odnosu na druge simptome kao što su sumanute ideje ili prosilne misli. C. ograničena na uzimanje hrane pred drugima. Može da bude diskretna (to jest. . Socijalne situacije i situacije kada osoba javno nastupa se izbegavaju ili se podnose uz osećanjeintenzivnog straha i nelagodnosti. Tabl. Strah od povraćanja na javnom mestu može da bude izražen. Osoba se plaši da će u tim situacijama ispoljiti simtome straha. B. B.Socijalna fobija često počinje u adolescenciji i grupiše se oko straha od posmatranja od strane drugih ljudi u maloj grupi (suprotno od gužve). Opaska: Kod dece ovakve osobine mogu da budu odsutne. Za razliku od većine drugih fobija socijalna fobija je podjednako česta i kod muškaraca i kod žena.IV . pak. što će je uznemiriti i poniziti. Direktna konfrontacija oči u oči može da bude naročitto stresogena u nekim kulturama. a strah mora da se javlja u grupi vršnjaka. a ne samo u intereakcijama sa odraslima. Može se ispoljavati kao strah od crvenjenja. D. Simptomi mogu da progrediraju do razvoja napada panike. Socijalna fobija je obično povezana sa niskim samopoštovanjem ili strahom od kritike. Strah mora da bude ograničen na posebne socijalne situacije ili da je pretežno vezan za njih. što vodi izbegavanju socijalnih situacija. Izbegavanje je često izraženo. osećanjem hladnoće ili drhtanjem u socijalnim situacijama sa nepoznatim ljudima. napadima besa. Osoba prepoznaje da je strah intenzivan ali bezrazložan. Dijagnozu depresije ne bi trebalo postavljati ukoliko se potpuni depresivni sindrom ne može jasno utvrditi. Dijagnostička uputstva Za konačnu dijagnozu moraju da budu ispunjeni svi sledeći kriterijumi: A. pri čemu je osoba ubeđena da je jedna od ovih sekundarnih manifestacija njegovog straha u stvari primarni problem. Uključuje se : antropofobija i socijalna neuroza Diferencijalna dijagnoza Agorafobija i depresivni poremećaji su često izraženi i oba stanja mogu da doprinesu da osoba koja pati od njih postane 'vezana za kuću'. kada uključuje skoro sve socijalne situacije izvan porodičnog kruga. situacioni preduslov za nastanak paničnog napada Opaska: Kod dece strah može da se ispoljava: plakanjem.. C.

separacioni anksiozni poremećaj.. kliničke sindrome kojima je mesto u okviru socijalne fobije. Iako su navedeni dijagnostički kriterijumi značajno doprineli da se poboljša pouzdanost dijagnostičkog postupka i dalje su mnoga pitanja otvorena. pak. lečenje i prognoza ovog poremećaja isti ili. psihoterapijsko iskustvo je pokazalo. prisustvovanje zabavama). posebno strah od žena. Strah ili izbegavanje nisu izazvani direktnim uticajem fizioloških činilaca ili supstancama (na primer: zavisnost od lekova ili uzimanja nekih lekova). klinička slika. želimo da istaknemo i neke veoma ozbiljne nelogičnosti ponuđene u MKB-10 (1992). što je neprimereno pojednostavljivanje veoma složenih problema. niti. Strah od osoba suprotnog pola. Naprotiv. Na primer. društvene aktivnosti i odnose ili postoji izraženo osećanje nelagodnosti F. nikako se ne može odrediti kao fokalni fobijski strah. u fokalne socijalne fobije. Izbegavanje. svrstani su strah od uzimanja hrane u prisustvu drugih. kao ni opštim medicinskim stanjem. autori su klasifikovali u jednostavne fobije! . kao što su strah od ispita i strah od uriniranja ili defeciranja na javnom mestu. Najslabija strana u strategiji dijagnostikovanja socijalne fobije jeste nastojanje da se više raznorodnih oblika socijalnog straha podvedu pod jedan nozološki entitet. dismorfofobija ili opšti razvojni poremećaj ili shizoidni poremećaj ličnosti). Nažalost. veoma slični. strah od javnog nastupa i strah od susreta sa osobama suprotnog pola (MKB10-1992). a to je poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja. a smetnje moraju da traju najmanje 6 meseci G. što ceo proces čini posebno delikatnim. gde je fobijski strah povezan samo sa jednom fobijskom situacijom. kliničkim ispoljavanjem i postupkom u lečenju. pak. to ne odgovara realnosti. mogu da se povežu sa drugim psihičkim poremećajem (na primer: panični poremećaj sa ili bez agorafobije. Takav predlog sugeriše da su etiologija. značajno utiču na normalno radno (akademsko) funkcionisanje. da je strah od crvenjenja veoma složen oblik psihopatologije koji se ne može stavljati u istu ravan ni sa kojim drugim oblikom socijalne fobije. Najzad. Razdvajanje socijalne fobije u dva oblika: fokalni i opšti uneo je više zabuna nego što je doprineo pouzdanosti dijagnostičkog procesa i pored toga što se kliničari i istraživači trude da dokažu ispravnost takve odluke (Heimberg i sar. sa različitom etiologijom. povezan sa problemom razvoja i ostvarivanjem osećanja identiteta.E. Pod naziv socijalna fobija svrstavaju se veoma raznorodni poremećaji. Naime. ovaj tip straha je veoma složen psihodinamički psihopatološki fenomen. Opaska: valja imati na umu dodatnu dijagnozu. Osobe koje ispoljavaju socijalnu fobiju moraju da budu mlađe od 18 godina. Na primer. sa veoma raznovrsnim oblicima kliničkog ispoljavanja. strašljivo predviđanje ili nelagodnost koja se doživljava u socijalnim situacijama ili situacijama nastupa koje izazivaju strah. 1990). Odredi: ako je strah opšti i uključuje većinu socijalnih situacija (na primer: započinjanje i održavanje razgovora. učestvovanje u malim grupama obraćanje drugoj osobi.

a razlike nisu male ceneći po zastupljenosti oba fenomena. radnoj i profesionalnoj aktivnosti. lekova i droga. Normalan socijalni strah Na sreću. njoj nisu strana doživljavanja sreće i "udobnosti u sopstvenoj koži". Osoba koja ispoljava normalan socijalni strah ima odgovarajući odnos prema porodičnim i društvenim obavezama. Kliničari i psihoterapeuti moraju da imaju bogato iskustvo da bi bili sigurni kada će neki oblik socijalnog straha proglasiti patološkim! I pored toga. 1990). kao i razvijeno samocenjenje i samopoštovanje. niti se. Stidljivost i socijalna fobija Kako stidljivost leži u osnovi socijalne fobije često se smatra njenim sinonimom sa istim obimom i sadržajem pojma. posebno kod dece i mladih. Iz tih razloga diferencijalno dijagnostikovanje je neobično važna procedura kojoj se mora pokloniti posebna pažnja. somatske i ponašajne odrednice. ili. on udružuje sa drugim oblicima psihijatrijskih poremećaja ili komplikuje zavisnošću od alkohola. stila u ponašanju i domenu funkcionisanja (Turner i sar. oni se i razlikuju. operacionalni dijagnostički kriterijumi u ovim slučajevima mogu da budu od koristi. opominje na ozbiljnost situacije i potrebu da osoba angažuje svoje kapacitete u datim socijalnim okolnostima i uspešno obavi zadatak ili obavezu koju je imala. visoko rasprostranjena u populaciji ljudi. linija koja ih razdvaja više je imaginarna nego realna. Zastupljenost stidljivosti u populaciji. I pored određenih teskoća. kada je trebalo nešto da uradi pred drugima ili javno nastupi. Utvrđivanje granice kada normalno socijalno strahovanje prelazi u oblik koji osiromašuje kvalitet življenja uvek je veoma delikatno i mora se činiti za svaki slučaj posebno jer opšti kriterijumi za takvu procenu nisu pouzdani. poseduju iste ili slične kognitivne. pak. Stidljivost je jedna od normalnih osobina temperamenta ličnosti. Stidljivost i socijalna fobija jesu veoma slični fenomeni.Diferencijalna dijagnoza Kliničko iskustvo je pokazalo da se samo mali broj oblika socijalne fobije javlja kao čist oblik. Strah nastao u takvim situacijama nije osiromašujući i blokirajući već je konstruktivan. Međutim. Normalan socijalni strah ne prate osiromašujući simptomi i oblici ponašanja. Lazarus (1982) je na uzorku dece utvrdio . Najčešće postoji sve vreme tokom života osobe i najveći broj njih je stavlja pod kontrolu i nikada ne razvije socijalnu fobiju. socijalni strah je najčešće normalan. pak. veoma je visoka. imaju visok nivo uzajamnog preklapanja. to nije u potpunosti tačno.. Međutim. skladni emocionalni i seksualni odnosi sa partnerom ili supružnikom. neuporedivo viša od zastupljenosti socijalne fobije. Nema osobe koja nije osetila napetost i nelagodnost pri susretu sa važnim osobama. a da se apsolutna većina ispoljava združena sa drugim psihijatrijskim poremećajima u smislu komorbiditeta ili komplikacija i njihovih kombinacija. godinama početka.

dok roditelji smatraju da je njih 38% stidljivo! Pojedine stidljive osobe. Preterana preokupiranost kritikom ili odbačenošću u socijalnim situacijama d. po proceni roditelja. Stalni i sveobuhvatni strah i napetost b. Socijalna fobija i poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja Koncepcija o poremećaju ličnosti sa ponašanjem izbegavanja u praksu je uvedena (1969) sa namerom da se izdvoji od shizoidnog poremećaja ličnosti u čijem je okviru do tada postojao. posebno poremećaja ličnosti sa ponašanjem izbegavanja. veoma slične onima koji se susreću kod osoba sa shizoidnim.Dijagnostički kriterijumi za poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja (MKB-10-1992) Ovaj poremećaj ličnosti ima sledeće karakteristike: a. Tabl. koji je kod poremećaja ličnosti ovog tipa mnogo intenzivniji i difuzniji. 11). paranoidnim i poremećajem ličnosti sa ponašanjem izbegavanja. Istraživanja su pokazala da su po kliničkim karakteristikama poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja i socijalna fobija veoma slični i da razlika postoji samo u stepenu intenziteta nastalog straha i prateće psihopatologije. ispolje smetnje. stidljivi. Nevoljno ostvarivanje odnosa sa ljudima. Ograničen životni stil zbog potrebe za fizičkom sigurnošću . U psihijatrijsku nozologiju uveden je prvi put u DSM-III (1980). Verovanje da je osoba neprikladna. (1988) su na uzorku dece između 8 i 10 godina utvrdili da su 28% dečaka i 32% devojčica. po proceni roditelja. Spielberger i sar. Caspri i sar. uz stalnu i izraženu pojavu i drugih psihopatoloških sadržaja. pa i simptome. (1991) su utvrdili da 89% osoba sa opštim oblikom socijalne fobije ima u svojoj osnovi i poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja (Tabl. a u MKB-10 (1992) dobio je naziv "anksiozna ličnost". dok 48% dece po sopstvenoj proceni smatra da im je stidljivost problem. 11 . osim ako je osoba sigurna da se drugima dopada e.da je 38% hjih. Socijalna fobija i poremećaji ličnosti Jedna od najsloženijih procedura u diferencijalno dijagnostičkom postupku jeste razdvajanje socijalne fobije od nekih oblika poremećaja ličnosti. u najnepovoljnijem slučaju. mogu da dosegnu nivo subkliničkog ili umerenog oblika socijalne fobije ili. pak. (1984) su na uzorku studenata koledža utvrdili da njih 20-40% sebe procenjuje kao stidljive osobe. Schneier i sar. neprivlačna i inferiorna u odnosu na druge c. stidljivo. shizoidnog i paranoidnog poremećaja ličnosti.

Preterana preokupiranost fantazijama i introspekcijom h. Veoma malo. nežnih osećanja. kao i želje za takvim odnosima i. Tabl. Kada se kod njih razvije karakteristična klinička slika agorafobije socijalni oblici straha mogu da budu veoma intenzivni i raznorodni. Nemogućnost izražavanja toplih. od velike je kliničke važnosti.f. Nedostatak bliskih prijatelja ali i poverljivih odnosa sa drugima (ili postojanje samo jednog). strah od javnog nastupa i sl. Socijalna fobija i shizoidni poremećaj ličnosti I razgraničenje socijalne fobije od shizoidnog poremećaja ličnosti može da bude veoma složeno i delikatno. Skoro stalni izbor aktivnosti koje obavljaju usamljeni g. 1987). što može da liči na socijalnu fobiju. Emocionalna hladnoća. 12)..Dijagnostički kriterijumi za shizodni poremećaj ličnosti (MKB-10-1992) Ovaj poremećaj ličnosti zadovoljava sledeće kriterijume: a. Mnogi bolesnici od agorafobije pre izbijanja karakterističnih simptoma za ovaj poremećaj ispoljavaju izraženu stidljivost. Izražena neosetljivost na socijalne norme i pravila Socijalna fobija i stanja straha Diferencijalna dijagnoza od drugih oblika fobičnih stanja straha. ravnodušnost ili zaravljen afektivitet c. 1992). što nije slučaj sa obolelima od socijalne fobije (Tabl. aktivnosti izazivaju zadovoljstvo b. jer su tu nesporazumi najveći pošto se simptomi socijalne fobije i agorafobije preklapaju u visokom postotku: 25-50% (Gorman i Gorman. Smanjeno interesovanje za seksualna iskustva sa drugom osobom (uzimajući u obzir godine osobe) f. kao i osećanja ljutnje prema drugima d. . neodobravanja ili odbacivanja Udružene odlike mogu da uključe preosetljivost na odbacivanje i kritiku Iz toga se može izvesti zaključak da su socijalna fobija i poremećaj ličnosti sa ponašanjem izbegavanja toliko isprepleteni da se teško mogu razdvajati (Barlow. ili nimalo. pre svega agorafobije. Izbegavanje radnih i profesionalnih aktivnosti koje uključuju značajan interpersonalni kontakt zbog straha od kritike. Očigledna ravnodušnost na pohvalu i kritiku e. 12 . Izbegavanje socijalnih situacija i susretanje sa ljudima za osobe sa ovim poremećajem ne predstavlja gubitak bilo čega važnog za njih.

Napadi panike koje ove osobe mogu da dožive u raznim socijalnim situacijama mogu da dovedu do izbegavanja ovih situacija, što može da usmeri pažnju kliničara ka socijalnoj fobiji, što najčešće nije opravdano. S druge strane, oboleli od socijalne fobije mogu često da ispolje i pravi napad panike, na primer pred javni nastup, i da takva doživljavanja imaju uvek u sličnim situacijama. Međutim, ove osobe nemaju neočekivane i iznenadne napade panike koji se javljaju van kuće ili u specifičnim situacijama, što je karakteristično za agorafobiju (Barlow, 1992). Dilemu su razrešila istraživanja i iz njih izvedeni zaključci. Razgraničavanje socijalne fobije od agorafobije najpouzdanije je kada se uzmu u obzir sledeći kriterijumi: godine početka, pripadnost određenom polu, odgovor na terapijsku provokaciju i odgovor na lečenje (Amies i sar., 1985; Golstein, 1987; Munjack i sar., 1987; Stein i sar., 1989).

Socijalna fobija i velika depresija
Ne mali problem u dijagnostikovanju socijalne fobije potiče od činjenice utvrđene u istraživanjima, a zapažene u kliničkoj praksi, da ona često prethodni afektivnim poremećajima, posebno velikoj depresiji (81.7%) ili drugim stanjima straha (62.7%) (Van Ameringen i sar., 1991), što može da zavede kliničara da ne obrati pažnju na značajnije i klinički važnije poremećaje.

Socijalna fobija i drugi nepsihotični poremećaji
Socijalna fobija se mora pažljivo razgraničavati i od drugih nepsihotičnih poremećaja, posebno dismorfofobije, poremećaja ishrane (bulimije) i seksualnih disfunkcija, posebno psihogene impotencije. Seksualna neuspešnost može da se doživi kao primarni problem, a da ustvari bude posledica postojanja socijalne fobije (Eric, 1993). Zapažene su i neke zanimljivosti u seksualnom funkcionisanju obolelih od socijalne fobije. Razvoj straha u socijalnim situacijama može da utiče pozitivno na seksualno uzbuđenje kod osoba koje normalno seksualno funkcionišu, dok kod osoba koje imaju erektilnu disfunkcionalnost može značajno da umanji uzbuđenje, pa čak i da dovede do gubitka erekcije (Barlow, 1988).

Socijalna fobija i zavisnost od alkohola, lekova i droga
Povezanost socijalne fobije i alkoholizma od značaja je za izbor strategije u lečenju pa je važno precizno utvrditi pravu prirodu ovog odnosa. Mullaney i Trippett (1979) su na uzorku osoba obolelih od alkoholizma utvrdili da 2/3 njih ima, manje ili više, izražene fobične simptome koje su pratila osiromašenja radnih i socijalnih aktivnosti. Jedna trećina iz ove grupe alkoholičara imala je izražene fobične smetnje praćene ponašanjem izbegavanja i radnom i socijalnom nesposobnošću. Istraživači su utvrdili neuobičajeno veći postotak združenosti između socijalne fobije i atkoholizma (Schneier i sar., 1989), posebno kod muškaraca. Osobe koje posežu za alkoholom,

po njihovom ubeđenju, nalaze "socijalno prihvatljiv" oblik ponašanja kojim suzbijaju svoj socijalni strah. Kliničko psihoterapijsko iskustvo je pokazalo da oboleli od socijalne fobije često uzimaju alkohol u mnogim situacijama kada im je potrebna dodatna sigurnost (javni nastup, susret sa važnom osobom, polaganje ispita i sl.). Oni alkohol koriste samo povremeno i ne povećavaju količine niti razvijaju zavisnost od njega. Međutim, određeni postotak obolelih od socijalne fobije vremenom povećava količine unetog alkohola, postaje zavisan od njega i psihički i fizički, kada se moraju postaviti obe dijagnoze. Isti je slučaj i sa razvojem zavisnosti od lekova (benzodiazepini) i droga.

Socijalna fobija i psihotični poremećaji
Najzad, socijalna fobija ima i delikatnu liniju razgraničavanja od psihotičnih poremećaja: shizofrenije, shizofreniformnih poremećaja i kratkotrajnih reaktivnih psihoza, o čemu se uvek mora voditi računa (Papp i sar., 1988). Kod paranoidnog oblika shizofrenije i izraženih oblika telesne sumanutosti socijalna izbegavanja i povlačenje dominiraju kliničkom slikom, pa tako mogu da zavaraju i da imponuju kao socijalno fobično ponašanje izbegavanja. Socijalna fobija je na delikatan način povezana i sa ispoljavanjem paranoidnosti. Osobe sa izraženom socijalnom fobijom stalno su nezadovoljne sobom, što ukazuje da ispoljavaju i izvesne paranoidne i paranojačke tendencije. Razlika je, ipak, očigledna. Oboleli od socijalne fobije misle ovako: "Moguće je da su ljudi protiv mene", dok paranojačke osobe to čine drugačije: "Ljudi su protiv mene!".

Tok i prognoza

Početak razvoja socijalne fobije je tipičan i povezuje se sa preadolescentnim ili adolescentnim periodom u životnom ciklusu ljudi. Postepeno dolazi do razvoja karakterističnih simptoma i oblika ponašanja koji se ustaljuju u svom ispoljavanju, bez mnogo oscilacija, sa tendencijom da traju dugo i postanu hronični, bez spontanih poboljšanja ili oporavka. Do danas je objavljeno samo nekoliko istraživanja prirodnog toka socijalne fobije. Zapaženu studiju sproveli su Solyom i sar. (1986) (Tabl. 13). Tabl. 13 – Tok socijalne fobije (Solyom i sar., 1986) Oblik toka Stalno isti Stalno pogoršavajući Fluktuirajući % 43.6 10.3 25.6

Najzad. Ne mali broj obolelih ima progredijentno pogoršavajući tok oboljenja u kome se vremenom poremećaj produbljuje. Rano javljanje simptoma i konstitiusanje poremećaja nema dobru prognozu.6%). kod koga su moguća i poboljšanja i pogoršanja. Najzad.Fazični Poboljšavajući 20. u odraslo doba pokazuju visok rizik za razvoj drugih oblika psihičkih poremećaja. kod njih se u dugom vremenskom intervalu intenzitet smetnji ne smanjuje.6%) ispoljavaju poremećaj hronično. . Ovi pacijenti. 1993). usložnjava ili komplikuje (10. osobe koje ne znaju da im se može pružiti pomoć i one koje tu pomoć svesno izbegavaju imaju lošiju prognozu od onih koji pomoć traže bez prevelikog ustezanja i sa dobrom motivacijom. njihovo stanje komplikuje zavisnošću od alkohola. najčešće deca i preadolescenti. Navedeni podaci ukazuju da je socijalna fobija relativno stalan i nepromenljiv obrazac odgovora u socijalnim situacijama. takođe.5 0 Kao što se iz tabele vidi najveći broj obolelih od socijalne fobije (43. pak. posebno agorafobije. Oboleli koji odmah ispoljavaju komorbiditetnu združenost socijalne fobije sa drugim psihičkim poremećajima imaju lošiju prognozu (Degonda i Angst. Fazični tok poremećaja. deprimira činjenica da niko iz uzorka ispitivanih osoba sa socijalnom fobijom nije pokazao tok koji bi doveo do definitivnog poboljšanja. Kada je reč o prognozi socijalne fobije ona se može naslutiti iz zaključaka koje smo malo pre izneli. gde su moguće i remisije. lekova i droga.3%). ali da nikada ne dolazi do njegovog definitivnog nestajanja. ili se. je dosta čest oblik toka socijalne fobije (20. koje različito dugo traju.5%). da je moguće da poremećaj oscilira u svom intenzitetu. pa se uopšteno može reći da ona nije naročito povoljna. i intenzivni zamasi oboljenja. Fluktuirajući tok u razvoju poremećaja. ispoljava svaki četvrti iz grupe obolelih (25.

Otklonjene su mnoge nejasnoće oko etioloških činilaca koji sudeluju u nastanku ovog poremećaja zbog kojih nije bilo moguće odrediti strategiju i taktiku u lečenju. Donedavno su vođene burne rasprave oko shvatanja prirode socijalne fobije. Kada bi simptomi dobili oblik kakav se ne želi oni su povezivali viđenu psihopatologiju sa poremećajima ličnosti. organizacijom. pa i poremećajima ličnosti. Jedna grupa psihijatara smatrala je da je ovaj poremećaj uslovljen biološkim činiocima. Druga grupa je imala suprotno mišljenje i u nepovoljnom emocionalnom i psihičkom razvoju. za koje je važilo pravilo da pozitivno ne odgovaraju ni na jedan oblik lečenja. pa nisu ni razmišljali o posebnom terapijskom pristupu. Zagovornici prvog stava osporavali su nozološku samostalnost socijalne fobije. u ovom trenutku možemo da budemo zadovoljni rezultatom koji se postiže u lečenju socijalne fobije. da se najintimnije povezuje sa crtama. Iz tih razloga lečenje socijalne fobije bilo je .Lečenje Iako se i dalje traga za optimalnim terapijskim modelom. videla razlog za nastanak karakterističnih smetnji. odnosima sa objektima i okružavajućom sredinom.

Drugi oblici psihoterapije Kognitivna terapija Bihejvior (psiho)terapija Porodična i partnersko/bračna terapija 4. On se sastoji u sukcesivnoj i/ili paralelnoj primeni različitih oblika psihoterapije i lekova. s tim što mi u prvi plan stavljamo psihoanalitičku psihoterapiju. 1992. kao i svih drugih postupka i procedure koji su se u praksi pokazali efikasnim (Barlow. dinamičke osnove za Menjanje i uticaj važnih osoba iz okoline pacijenta 2. 1992. Suprotno. nije ni preporučivalo. Procena: motivacije. Baveći se već dugo lečenjem osoba sa socijalnom fobijom vremenom smo izgradili sopstveni model u lečenju koji se zasniva na ovim iskustvima." Rollo May. Shear i sar. već kao prožimajuće i koncipirala integrativni etiološki model iz koga je proizašao isti takav i pristup lečenju. u lečenju ovih smetnji su phmenjivali isključivo psihoterapiju zanemarujući važnost postojanja biološke osnove i posebne organizacije ličnosti. Erić. ili se. Tabl. 14). sposobnosti za uvid. pak.krajnje uopšteno i proizvoljno. Edukacija i razvoj sposobnosti za samopomoć Psihoanalitička psihoterapija "Osoba može da se suprotstavi strahu samo u onoj meri u kojoj su njene vrednosti značajnije od opasnosti koja ih ugrožava. Gabbard. 1967 .. što nije usamljen stav (Gabbard. 14 – Naš model intergrativnog lečenja socijalne fobije 1. 1992.1996). Treća grupa psihijatara i psihoterapeuta. 1991. ali ne kao međusobno konfrontirane. danas u apsolutnoj većini. Psihoanalitička psihoterapija Uspostavljanje kvalitetnih odnosa i radnog saveza sa pacijentom Dimanička dijagnoza. 1995) (Tabl. zagovornici shvatanja da socijalna fobija nastaje kao posledica emocionalnih i psiholoških osujećenja i osiromašenja tokom razvoja i posebnog odnosa sa objektima. Psihofarmakoterapija Benzodiazepini Antidepresivni lekovi Inhibitori monoaminooksidaze (reverzibilni) Novi antidepresivni lekovi-inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina na sinapsi 3. 1993. prihvatila je oba stava. Cloitre i Shear.

profesionalnu i društvenu delatnost. 15 – Najčešći razlozi zbog kojih pacijenti traže pomoć Simptomi straha dugo traju. mi smatramo da to nije opravdano. ali treba da znate da svaki put kada dolazim na susret sa vama imam strah koji ne slabi u intenzitetu.Iako u ovom trenutku većina psihijatara i psihoterapeuta naglašava vrednost i efikasnost kognitivno-bihejvioralne psihoterapije..N. često i višegodišnje. . U skladu sa ovakvim stavom u lečenju socijalne fobije mi primenjujemo psihoanalitičku psihoterapiju sve vreme tokom terapijskog procesa. a psihoanalitičku psihoterapiju stavlja u drugi plan. pa i primenjivati sve druge terapijske intervencije. svoje ponašanje i odnose sa drugim važnim i ostalim ljudima iz okoline. Pri tome ističemo da psihoterapijski proces ima svoje specifičnosti i odstupanja od uobičajenog. bio iskren u svom iskazu i pokazao spremnost za saradnju (Tabl. Partnersko/bračni odnos postaje destruktivan. zavisi da li će otpočeti lečenje. Rizik od samoubistva postaje veliki.. nedoumice da li to da učine. što naše iskustvo pokazuje da psihoanalitička psihoterapija nudi najširi okvir terapijskih mogućnosti. " Terapeut mora da poznaje sve te okolnosti da bi mogao da omogući pacijentu da stekne poverenje u njega. Strah uvodi pacijenta u druge oblike psihičkih poremećaja i klinički se usložnjava. odlučio sam se i evo me.. Podržavamo pacijenta da stekne i proširi uvid i razume svoja neprijatna doživljavanja. N. To stoga. da li će u njemu istrajati i da li će ga uspešno završiti. Tabl. Pacijenti sa socijalnom fobijom obraćaju se za pomoć u veoma delikatnim životnim situacijama i momentima. njegovu stručnost i spremnost da razume i podrži. Napokon. Uspostavljanje radnog saveza sa pacijentom Od činjenice da li će terapeut da uspostavi dobar i kvalitetan radni savez sa pacijentom.. intenzivni su i teško se podnose. posle duge. ali i od pomisli da to uradim osećam strah. što se tokom njenih odvijanja lako mogu uključivati i drugi psihoterapijski postupci i metodi. Uviđam potrebu za tim. 28 godina.. Simptomi u velikoj meri osiromašuju kvalitet života: radnu. što je uslovljeno prirodom smetnji i individualnim karakteristikama ličnosti obolelih. visoko obrazovanje "Već nekoliko godina sam neodlučan da li da zatražim pomoć psihijatra. davati lekovi. kako bi se poverio. interpersonalni konflikti ugrožavaju njegov dalji opstanak. 15). Po našem mišljenju ovi postupci su od najvećeg značaja na početku lečenja i mora im se pokloniti posebna pažnja.. koje ovako združene deluju mnogo efikasnije nego kada bi se primenjivale pojedinačno.

da bi zatim otpočeo proceduru utvrđivanja uslova i dinamičke osnove od koje se polazi sa primenom psihoterapije. Kada sam nedavno pročitao članak u novinama o strahu od ljudi i mogućnostima da se takvim pacijentima pomogne. Sam dolazak kod psihijatra ne znači da je pacijent rešio da prihvati lečenje.. dinamičke psihopatološke osnove koja se podvrgava menjanju.Pritisak okoline. sposobnosti pacijenta za uvid u svoje psihičke procese koji uslovljavaju smetnje. povlačim se i usamljujem. Mislio sam da će to biti sasvim dovoljno da mi se opšte stanje popravi. veroavtno je da su ona nerealna. Ako se i odluče da prihvate lečenje nisu upućeni šta se od njih očekuje i po pravilu imaju nerealna očekivanja od njega.N. visoko obrazovanje . 35 godina. Pacijent uviđa da postoji velika nesrazmera između nejgovog socijalno-ekonomskog statusa i mogućnosti. da li je reč o pijenju lekova ili razgovorima. vi ste tu da kažete šta je od toga moguće. najčešće roditelja i partnera. Rešio sam da pokušam. Sve vreme sam mislio da je to posledica vaspitanja i mog odnosa sa roditeljima i da tu nema pomoći. Posebno su me iscrpljivala stalna doživljavanja straha. samopreispitivanja i samokažnjavanja. ali ništa ne znam o načinu lečenja.N. Pacijent veruje da mu se može pomoći psihološkim putem. Kako sam sve više razmišljao očekivanja od lečenja stalno su mi se uvećavala. Dinamička osnova za primenu psihoterapije Prvi korak u proceni uslova za sporovođenje psihoterapije i dinamičke osnove za njenu primenu sastoji se u utvrđivanju motivacije pacijenta za lečenje. Na to se veoma teško odlučuje.. bio sam iznenađen... N.. kakva je njegova suština..N.. terapeut mora detaljno da razjasni. krivice. " Sve nedoumice pacijenta oko tehnike lečenja. najviše stoga što je priroda njegovih smetnji takva kakva je. koliko traje. šta se od mene očekuje i mnogo toga!" N. N. očekivanja od njega. 32 godine. uloge pacijenta u njemu. visoko obrazovanje "Kada sam se odlučio za lečenje prvo sam imao na umu da se oslobodim simptoma i neprijatnosti koje oni nose sa sobom. pak. student "Od jedanaeste godine imam veliki strah od ljudi. 22 godine. potom i emocionalnu blokadu koja me je sprečavala da se normalno odnosim sa osobama suprotnog pola.. Onda sam poželeo i da oslobodim zakočenu radnu i profesionalnu aktivnost. da je otežavaju ili čak i onemogućavaju i najzad. da volim i da imam uspešne seksualne odnose. uticaja važnih osoba iz okoline koje mogu da podržavaju primenu psihoterapije ili.

Svi su bili iznenađeni.. pitajte me o svemu. još više susreta sa ljudima.. strah je postajao sve neprijatniji i morala sam nešto da učinim.N.. i još bezbroj drugih stvari. Iako znam da je to mesto dobro plaćeno. Da li da otpočnem da se lečim psihoterapijom koju mi predlažete ili ne. nepreuzimanje bilo kakvog rizika koji donosi živa komunikacija sa drugim ljudima. samo. ". Zato nije iznenađujuce što im je motivacija za promenom i lečenjem mala pa teško prihvataju psihoterapijsko lečenje. Sada sam kod vas. zahvalio sam se na ponudi. opreznost. Iako je nesporno da poseduje visoku inteligenciju njeni kognitivni strukturni nedostaci nisu joj dozvoljavali da pretražuje svoje životno iskustvo. na radnom mestu. da povezuju uzrok i posledicu u nastanku svojih smetnji ili drugim rečima – za uvid i bogaćenje svojih životnih iskustava. susrećem puno ljudi." Najveći broj pacijenata sa socijalnom fobijom usvaja karakterističan stil življenja: zatvorenost.. "! Osobe sa socijalnom fobijom često nemaju razvijenu sposobnost da prate svoje psihičke porocese.. pitala sam se šta on meni može da pomogne i odustala sam. N... moram da razgovaram sa njima. Stalno se čudila. a ja sam osetio blaženi mir i spokojstvo što sam tako odlučio. 36 godina..N. još više obaveza i mnogo odgovornosti. Kasnije. visoko obrazovanje "Kada sam počela da doživljavam strah mene su poslali kod psihijatra i ja sam pristala na to. 32 godine... da će to mojoj porodici doneti veći prosperitet. Nisam se obraćao za pomoć pošto sam smatrao da sam po prirodi takav i sa tim sam se pomirio. da otvara perspektivu. da ih vodim na ručkove i večere.. teško uspostavljam kontakte sa ženama.. . sa čim se oni mogu povezati. analizira uzroke i posledice u njemu. ali posao mora da se radi savesno. nemojte da me pitate o mojim roditeljima. Ne napredujem na poslu... Još nisam siguran u svoju odluku. moraću o svemu dobro da razmislim. sve ću vam reći. što povlači za sobom joi dinamičniji život. N. Kod takvih osoba primena psihoanalitičke psihoterapije je veoma otežana. tokom lečenja pacijentkinja je pokazala da nema sposobnost da shvati šta je uzrok njenih problema. pa čak i krugu porodice. krug prijatelja mi se sasvim suzio.. Po pravilu izbegavaju obaveze. šta je u svemu tome doprineo njen odnos sa majkom i ocem koji su se razveli. oni nemaju veze sa mojim stanjem. Kod vas sam došao da porazgovaram da li se bilo šta može učiniti da nešto promenim u životu ili da prihvatim da sam takav kakav sam.. Međutim. pa čak i nemoguća. javno eksponiranje u društvu.. iznenađivala da li je to moguće i sl. i koji je bio očigledno uzrok mnogih nedaća pacijentkinje i sl. Sada sam pred novim iskušenjem. molim vas.. ocu i majci. To mi ne prija i rado bih sve to izbegao."Svestan sam da me strah veoma hendikepira. odgovornost. visoko obrazovanje "Radim na mestu koje je veoma dinamično.... Pre izvesnog vremena ponuđeno mi je da napredujem u rukovodećoj hijerarhiji. sagledava odnose sa majkom i ocem i sl..

psihoanalitičku psihoterapiju nije moguće primeniti. ženama. To me ubija.N. ako nije ostvarila osecanje identiteta. ako su izgubili granicu u društvenom životu. preplavljena straham zbog koga je "potpuno podetinjila". društvenu poziciju. kolegama sa fakulteta.. potrebno je detaljno sagledati crte. što takva osoba ne može da drži na potrebnom nivou vrednosne sisteme kao što su osećanja.. Sada kada sam otpočeo da dolazim na psihoterapiju oni su se žestoko usprotivili.. više nego kod drugih oblika stanja straha. To stoga. ali ne razume kako se to sve radi i šta ona sebi može da pomogne kada je u ovakvom stanju! Da bi se u potpunosti sagledala dinamička psihoptološka osnova od koje se polazi u proces lečenja i menjanja. Ja ne mislim tako i tvrdim da moji roditelji nisu nikada shvatili da sam ja veoma stidljiva osoba. Ako su pacijenti preplavljeni strahom i ako zbog toga ispoljavaju veoma regresivno ponašanje. ili lični profil simpoma. kao to su besmislice. organizaciju i strukturu. Prvi stupanj u toj proceni je utvrđivanje postojanja simptoma. N. " Najzad. student Pacijentkinja dolazi u pratnji oca i majke. a najmanje su za primenu nekog dugog psihoterapijskog tretmana. uzalud trošiš vreme. da izađe na ulicu. psihoterapiju nije moguće primeniti.Psihoanalitička psihoterapija se može primeniti samo kod osoba koje imaju podršku svoje okoline i važnih osoba u njoj. koji se razlikuje od pacijenta do pacijenta. oblika ponašanja i uslova pod kojima oni nastaju ili se povlače. pa i eventualne poremećaje ličnosti obolelih. . moralne vrednosti. Ne sme da ode na fakultet. demotiviše i mislim da ću imati velike teškoće sa njima sve vreme lečenja. 23 godine. Oni smatraju da sam ja nevaspitan i agresivam momak.N. krivice. što je svakodnevno iskustvo. procena dinamičke psihopatoške osnove karakteristične za svakog pacijenta posebno. uvek se grupiše oko straha. Ta.. nerealnog odnosa prema sebi i osobama iz okoline. profesionalnu delatnost. javnog nastupa. Čula je za psihoterapiju od svoje drugarice koja se leči već duže vreme. 20 godina.. teškoća u susretanju sa ljudima. tvrdoglav i da radim samo ono što ja hoću a izbegavam sve obaveze i odgovornost koju nameće porodični život. Ukoliko je ličnost obolelog izmenjena ili poremećena. Ako ova podrška izostane dovodi se u pitanje njena primena. što je socijalna fobija veoma tesno povezana sa ličnošću obolelog i stepenom ostvarenog osećanja identiteta. fenomenološka realnost.. da se javi drugarici telefonom. da se najbolje osećam kada sam sam u svojoj sobi. moguće kritičke procene kojoj se pacijenti izlažu. najznačajnija je procedura koja treba da odgovori na pitanje da li je primena psihoanalitičke psihoterapije indikovana i da li ju je moguće sprovesti. Zbog toga se potpuno povukla i prestala sa kontaktima sa bilo kim osim sa roditeljima. student "Moji roditelji nisu za primenu bilo kakvog lečenja kada je moj slučaj u pitanju. To stoga. da imam strah u kontaktu sa drugim ljudima. ako su nesposobni da rukuju svojom perspektivom.. i u velikoj meri određuje da li će pacijent imati uslova za primenu psihoterapije ili ne.. umesto da se dozoveš sebi ti koristiš i taj način da nam prkosiš i sl. N. pa i sve drugo što poistovećuje sa svojim življenjem kao jedinstvenog bića.

suzbijanje simptoma ili njihovo kontrolisanje je neophodno da bi se otvorio put za postavljanje ambicioznijih ciljeva. kao osnovni simptom. koje će mu služiti kao snažna odbrana od stalno navirućeg straha. okolnosti pod kojima nastaju ili se povlače. N. a ne iz spoljašnje okoline. Valja znati da primena psihoanalitičke psihoterapije uvek podrazumeva ne mali slepen ovih osobina Ega. prestane da izbegava sve što mu je neprijatno i otpočne sa donošenjem odluka kako je jedino moguće steći životno iskustvo. 38 godina. Sledeci ideju Frojda Mej je dodao da tako ostvarenu promenu pacijent treba da preobrazi u saznajnu svest. pa čak i da se koristi kao podsticaj. da se on potrudi da razume svoje smetnje. da se gube. kako u porodici tako i u široj okolini. utvrđivanje komorbiditetne povezanosti socijalne fobije sa drugim oblicima psihopatologije ili. visoko obrazovanje .U vezi sa gore navedenim neophodno je proceniti jačinu i stepen autonomnosti Ega obolelog. lekova i droga. Hornaj." K. Na taj način treba da preuzme kvalitetno drugi oblik odgovornosti prema sebi i drugima.N. s jedne. da sarađuju sa terapeutom i da se suprotstavljaju svim pritiscima koje uslovljava sam psihoterapijski postupak. Ciljevi psihoterapije "Osnovni cilj u lečenju obolelih od straha psihoterapijom jeste oslobađanje svih postojećih kapaciteta ličnosti zarobljenih strahom i njihovo kultivisanje koje će dovesti osobu do samoostvarivanja. sa čim se treba "sprijateljiti" i naći način da se podnosi. "iz bića". Međutim. To će reći da treba da shvati da je on taj koji je odgovoran za sebe i svoj život. Najzad. s druge strane. do rekonstrukcije ličnosti i usvajanja novog. da se oni učine podnošljivim i da ne "troše" psihičku energiju obolelog i stalno ih iscrpljuju. Pokušava se da pacijent shvati njihovo značenje. pak da nisu nikada ni bili razvijeni. postojanje komplikacija kao što su zavisnost od alkohola. Najzad. umnogome određuje da li će biti moguće primeniti psihoterapiju ili ne. Otklanjanje simptoma nikada nije jedini i isključiv cilj u primeni psihoanalitičke psihoterapije. Strah. ili. njihovu prirodu i posledice. da nastoji da se prilagođava životnoj realnosti. bilo da su oni ti koji dovode do razvoja smetnji. životnog stila. psihoanalitička psihoterapija uvek ima za cilj i analizu vrednosnih sistema pacijenta. svoje ponašanje i odnose sa drugima. mnogo širi i opštiji cilj u lečenju psihoanalitičkom psihoterapijom zasnovan je na ideji Frojda da se pacijentu omogući da svoje nesvesno i nelogično zameni svesnim i logičnim. bilo da su poljuljani ili narušeni. Samo pacijenti koji imaju dovoljnu snagu Ega mogu da prihvate izazove koje psihoterapija nosi sa sobom. 1937 Ciljevi u psihoterapiji uvek zavise od svih prethodnih procena i raspoređuju se u širokom dijapazonu od suzbijanja ili stavljanja pod kontrolu neprijatnih simptoma i oblika ponašanja. Pri tom potrebe za ovakvom promenom moraju da proisteknu iz njegovih sopstvenih osećanja. treba da se prihvati kao nešto što se ne može definitivno ukloniti. pak. jer ne treba zaboraviti da on uvek ima i svoje pozitivne i podsticajne efekte. uspešnijeg. Sa druge strane.

na kraju. na koju on može da računa. povlacim se. Sve vreme trajanja psihoterapije terapeut treba da vodi računa da svojim izjavama i ponašanjem ne izazove nove strahove ili poveća intenzitet starih. jednostavno ne smem to da uradim!" Poznato je da su određeni vrednosni sistemi.. svaki intenzivniji strah. što joj je poklanjala neopravdano veću pažnju nego meni.. To se mnogo puta događalo. Kada se pacijent oseti dovoljno sigurnim i sposobnim da izdrži sve pritiske koje psihoterapija nosi sa sobom.. ali ćutim. pa čak i da ga kontroliše. slabosti.. Oduvek sam bio poslušan. Tako će prepustiti pacijentu da se on sve više oslanja na sopstvene snage i sposobnosti. terapeut može da se lagano povlači i ne bude toliko zaštitnički nastrojen. jer ona ima najviše smisla baš u lečenju osoba sa socijalnom fobijom. bezvoljan i apatičan. što me je kažnjavao. Kasnije. Majci bih zamerio što je oduvek više volela moju sestru. To ne znači da se vrednosni sistemi pacijentu moraju nametati po svaku cenu. što je i najambiciozniji cilj u primeni psihoterapije. Zato psihoterapijski proces stalno treba da se bavi prepoznavanjem i utvrđivanjem tih sistema. pa čak i da konstatuje da mu nije bolje iako terapija traje toliko dugo koliko traje. kasnije i svojoj supruzi...... dete. jer to veoma negativno deluje na kvalitet odnosa terapeut/pacijent i uopšte uspešno odvijanje psihoterapije.. Ocu bih. Zbog svega toliko mi se stvari u životu skupilo da jednostavno moram da ih iskažem.. Kao da nisam naučio tu lekciju. Ova uloga omogućava da terapeut bude snažna podrška pacijentu. ali nikada nisam imao snagu za to.. kao da sam ja bio taj koji je morao bez pogovora da prihvati sve ono što mi serviraju. kao da sam u tim trenucima postajao neravnopravan u odnosu sa njima. njihova čvrstina i prilagodijivost. poslušno. niti ih on treba da preuzirna od terapeuta. Tok psihoterapijskog procesa Kada otpočne psihoterapija uloge terapeuta i pacijenta postaju bitne. Iskustvo u lečenju osoba sa socijalnom fobijom je pokozalo da su one specifične i da se razlikuju od uobičajenih u primeni psihoanalitičke psihoterapije.. kao nepoznatom osobom. što ne voli moju decu i mnogo toga. Kada je reč o terapeutu njegova uloga treba da bude u skladu sa idejom Frojda o "lekaru zastupniku svoga pacijenta".. supruzi bih zamerio mnogo toga. Osoba koja ih poseduje spremnija je i sposobnija da se suoči sa njim. kao neko malo. tajne. S druge strane.. Kada pacijent u kontaktu sa terapeutom i realno doživi da neće bili ponižen i ismejan. sve što su od mene zahtevali ja sam ispunjavao ćuteći i gutajući kada mi nije bilo pravo. Pacijent postaje malodušan. gubi interesovanje da dalje radi na sebi i vraća se u prethodno . što je u mene usadio strah. obogaćuje i proširuje. koje nikome do tada nije saopštio. uvek sam popuštao i dozvoljavao. umanjuje snagu vrednosnih sistema. takođe. Znam da je trebalo da se suprotstavim roditeljima kada nisu bili u pravu. najveći bedem pred navalom straha. već mora sam da ih izgrađuje. A to je činilac od najvećeg značaja na početku primene psihoterapije kada su sve mogućnosti u igri. što su njegove osnovne brige kada stupa u kontakt sa njim. debilno.. Najzad."Moram da priznam da nikada nisam posedovao sposobnost da se suprotstavim svojim roditeljima. on stiče poverenje i sigumost i psihoterapijski proces dobija na kvalitetu. Kada sam i imao svoj stav i neko svoje mišljenje nisam smeo da ga iznesem i branim. a da pri tome ne dovede svoje samopoštovanje u pitanje. njegovo dugo trajanje. da me sabiju u mišju rupu. da im kažem tako i tako. ta uloga terapeuta omogućava pacijentu da izrazi sve svoje sumnje. zamerio što je bio grub prema meni.

već u potrebi da umanji doživljavanje straha i bude sigurniji. što od terapeuta još više zahteva du bude spontan i autentičan. vređao. govorio je da sam neznalica. posle se promenilo mnogo toga u mom životu u školi. Mislila sam da ćete i vi početi da se ponašate na isti način. Takva osećanja nisam imata prema prethodnom terapeuta koji me je i poslao kod vas. Hornaj.. Posebna specifičnost u ponašanju terapeuta je njegova senzibilnost da uspešno balansira između previše zaštitničkog i autoritarnog stava i ponašanja." . Kada su me nastavniei prozivali ja sam se dizala. srednje obrazovanje "Dugo posle prvog susreta sa vama imala sam neki otpor.. U početku sam izbegavala i kontakt sa drugaricama i drugovima.anksiološko stanje svesnosti kada nije posedovao realan odnos ni prema sebi ni prema drugima. jer su pacijenti veoma kritični prema njegovim izjavama i ponašanju. To je lako razumljivo kada se zna da terapeut za njih predstavlja unutrašnju reprezentaciju određenih karakteristika objekta. ispitivanja. Pitala sam se šta je posredi.. pasivnosti i agresivnosti.. od malena me je ponižavao. kontakata sa drugovima i drugaricama. ja sam sve znala i to sam mu saopštila. stalno u strahu da ne lupim neku glupost i oni počnu da mi se smeju. ismejavao.N. podsmevali se ili ponižavali pacijenta. Kada sam dovela u pitanje svoje dalje školovanje.. kada se situacija sasvim izmenila i kada sam se definitivno rasplašila. N. trebalo mi je dosta vremena da se uverim da se to neće desiti. Osnovno pravilo psihoterapije da terapeut treba da se ponaša spontano i autentično. shvatila sam da je ta zbog toga što ste me podsećali na mog očuha. otežavaju razvoj kvalitetnog odnosa sa terapeutom i pozitivnih osećanja prema njemu. On ima toliko godina kao i vi. stalno se čudio kako me ne izbace iz škole zbog toga..... 27 godina.. Verujte. ali me je očuh i dalje stalno vređao. prostakuša. ćutanja i verbalizacije. u lečenju osoba sa socijalnom fobijom dobija veliki značaj. roditelja ili nekog drugog iz porodičnog kruga. konfrontiranja i njegovog izbegavanja. da sigurno lupam gluposti i još mnogo ružnih stvari kojih sada momentalno ne mogu da se setim... ali odgovor nisam brzo našla... koji su u prošlosti bili neopravdano kritični. Transferni i kontratransferni problemi "Suština transfernog odnosa anksioznog pacijenta sa terapeutom nije u ponavljanju njegove seksualne usmerenosti prema majci ili ocu. Tako će im dati šansu da sve vreme trajanja psihoterapije iznova "izabiraju" terapeuta sa kojim rade." K. razredni starešina mi se nasamo obratio i pitao me da li ja znam gradivo ili ga ne znam. Bila sam veoma rezervisana. 1937 Pacijenti sa socijalnom fobijom veoma teško razvijaju pozitivna osećanja prema terapeutu. Nije retko da pacijenti ispoljavaju i ekstremnu opreznost.. spremna da svakoga trenutka prekinem sa lečenjem. u skladu sa svojstvima svoje ličnosti. Zbog toga sam imala veliki strah od škole..... čak i likom podseća na vas. pa čak i strah od dolaska na seanse.. Tek nedavno. bila sam užasno usamljena. govorio mi je da sigurno ne umem ni da beknem kada me nastavnici nešto pitaju. sumnjičavost pa i paranoidno reaguju.. upirala pogled u zemlju i ćutala. Ta rana pounutrenja kasnije tokom psihoterapijskog procesa projektuju se na terapeuta.. On je u mnogome odgovoran što sam ja danas u ovom stanju. glupača..

kako im je bilo teško da pokažu da me vole. jer to može da ga žestoko frustrira. Međutim. imala sam potrebu da me svi prihvataju. N. brže nego što misle da to treba.. koja ne želi da ih povredi. a sada posebno u terapiji. zbog nečega biti kritikovani. Ni kontratransferni problemi nisu manje važni za uspešan početak psihoterapije i njeno odvijanje. nastupa trenutak kada je neophodno pričati o smetnjama." Pošto je ostao još kraće vreme u terapiji razjasnili smo da pacijent prekida terapiju kada se oseti inferioran u odnosu na terapeuta kao muškarca. visoko obrazovanje "Strah od žena za mene ja veliki problem. jer ta promena može da doprinese boljem funkcionisanju i življenju uopšte. pa se naglo distanciraju. Uvek sam se pozitivno odnosio prema njima i razvijao prtjatna osećanja. Nije retko da je socijalni strah jedini način da . strahu. kao i zbog načina izražavanja koji može da izgleda previše pretenciozan i izraz njihovog visokog samopoštovanja. To sam već dva puta uradio i mislim da ću to uraditi i sada.N. Predlog da nastavi psihoterapijsko lečenje kod terapeuta ženskog pola rado je prihvatio. počinje produktivna interakcija između selfa i objekta. muškarci. N. ogromna..N.. Suprotno. Tada odjednom postajem odbojan prema terapeutima. Nekada mi se čini da bih volela da imam velika... takođe. koja je u mogućnosti da promeni "kritikujuće objekte" u njihovom unutrašnjem svetu već prihvaćenih objekata. Prepoznajem da sam agresivan i da momentalno želim da prekinem terapiju. što psihoterapija ponovo oživljava razvojne probleme koji su i doveli do nastanka stidljivosti i aktiviranja i usvajanja inhibiranog ponašanja. kako su se ponašali roditelji prema meni. njena značenja i funkciju. To je veliki korak napred. što ne može da toleriše. To stoga. Terapeuti treba da znaju da svoj predlog pacijentima za psihoterapijsko lečenje ne donose prebrzo i nesmotreno.. usta koja bi mogla da usisaju svu ljubav ovog sveta koja je meni potrebna.Kada se razviju pozitivna osećanja pacijenta prema terapeutu ona su prožeta mnogim sumnjama i nedoumicama. autentično zainteresovanu za njih. što je slučaj i sa vama. Posebno ne dok detaljno ne upoznaju pravu prirodu viđene psihopatologije. što mi se desilo i sa vama. Mnogih stvari iz života sada sam se prisetila. Terapeut mora da bude svestan da previše ne nudi sebe kao model pacijentu. opšta karakteristika transfera je njegova krhkost i ambivalentnost. Nije retko da tokom terapije u pojedinim situacijama doživljaj pacijenata bude takav da se u njemu poistovećuje terapeut sa "kritikujućim introjektima". " Ovakve situacije nastaju onda kada pacijenti doživljavaju da se prebrzo osamostaljuju u terapiji.. visoko obrazovanje "Sve vreme u životu. napušteni ili odbačeni. da im je stalo do mene. kada prepoznaju terapeuta kao osobu koja je sposobna za empatiju. Svi moji raniji terapeuti bili su. kako doživljavam sebe kao muškarca i sl. Pacijenti stalno strepe da neće biti prihvaćeni. Kada se razvije. vole.. 36 godina. postaju ćutljivi i inhibiraniji nego na početku lečenja. da budu pažljivi prema meni. Dolazak kod vas je moj treći pokušaj da rešim svoj problem. 40 godina.

. slobodno asociranje podstiče i uvećava doživljavanje straha. mora da se obavlja delikatno i uzdržano. nisu prihvatili svoj strah kao jedan od mogućih oblika reagovanja koji ne mora uvek da bude sasvim negativan. Neuvremenjene i direktne interpretacije mogu da dovedu do razvoja paničnog straha. "šonja" i sl. može da im bude "alibi za životne neuspehe". slab. pokazujući tako nespremnost da prepoznaju čega se zapravo plaše i kakav smisao i značenje njihov strah ima. mogu da ga uznemiravaju i gone da bude nestrpljiv. siromaštvo u verbalnom iskazu. Sve to nalaže terapeutu da ima jasne ciljeve kada se opredeljuje za lek. njihova primena ne utiče na razrešavanje intrapsihičkih ili interpersonalnih konflikata. Zbog toga i razvijaju morbidne i osiromašujuće oblike straha. doći de u situaciju da projektuje svoje probleme tako što će sve vreme tokom lečenja nesvesno osporavati. koja će obezbeđivati pacijenta od straha koji nastaje na taj način. Sagledavanje njegove prirode za njih je porazno. Biti slobodan od straha za njih znači povećanje sopstvene odgovornosti i potrebu da se aktivno angažuju u porodičnom životu i profesionalnoj karijeri. umanjivati ili poništavati tegobe obolelih. Kontratransferni problemi mogu značajno da otežaju lečenje psihoterapijorn kada terapeut nije stavio pod kontrolu svoj strah. inhibiranost. koji bi se zatim podvrgavali menjanju. Najzad. ali svemu tome može mnogo da doprinese kada njihova primena ublaži intenzivan strah koji ometa sprovođenje psihoterapije. što su mogući učinci interpretiranja. Reakcije terapeuta na osnovne smetnje obolelog: zatvorenost. koga se grčevito drže. urone pacijenta u depresiju. što kod pacijenta može još više da pojača strah. kao najvaćnija terapijska intervencija. To stoga. Zapravo. lakše odolevati pritiscima koji ugrožavaju dominaciju u "psihičkom prostoru" u kome se donose važne i manje važne odluke. "kilavko". i davanje lekova u toku psihoterapije ima svoje specifičnosti na koje se mora obratiti pažnja. Intrepretiranje. niti dovodi do izmene u strukturi ličnosti. pa i nekakvu ravnopravnost u interpersonalim odnosima u porodičnom i širem krugu. Terapeut nikada ne treba previše da žuri sa interpretacijama. prekasno. pak. Psihoterapijske intervencije Sve vreme tokom psihoterapije terapeut mora da podstiče pacijenta da asocira i donosi "materijal" kako bi psihoterapija mogla da napreduje. tako dovode u pitanje svoj vrednosni slštem.pacijenti održe samopoštovanje ili. osobe sa socijalnom fobijom pokazuju čudan nedostatak želje za poboljšanjem svoga stanja. Međutim. koji je i onako ugrožen. Imati strah znači stalno pribavljati pažnju okoline. Oboleli od socijalne fobije najčešće nisu naučili normalno da strahuju. niti da zasipa pacijenta sa njima. pa čak i da ga "oteraju" iz psihoterapije. pak. Strah. netolerantan. kada je strah dobio razmere i intenzitet koji u potpunosti blokira psihoterapijsko lečenje. a to je put kako se na najbrži način može suziti ili izgubiti terapijski potencijal i učinkovitost terapeuta. niti. on treba da zna da je za takvu aktivnost potrebna određena snaga Ega. ali je neophodno da bi se došlo do suštinskih intrapsihičkih sadržaja koji leže u osnovi ovog poremećaja. Nije potrebno naglašavati da je dejstvo lekova isključivo simptomatsko. da ga ne daje prebrzo i "zatvara" pacijenta za rad na psihološkim problemima. Pored toga. Ako se on suprotstavlja svom strahu tako što leči obolele od straha. pa čak i agresivan i odbacujući. odbrane sebe od težih poremećaja koji mogu eventualno da uslede. jer biti bolestan je prihvatljivije nego biti nesposoban. što pacijenti sa socijalnom fobijom ne podnose nagle provokacije straha i izmene u njegovom intenzitetu.

Tako nastale. 1988.Bihejvioralno . trening samopotvrđivanja i ekspoziciju uživo. mogu da budu snažan izvor straha. "oni će naslutiti da sam". Psihoterapeuti ove orijentacije određuju strategiju i taktiku u lečenju analizom okolnosti pod kojima nastaje neprilagođeno ponašanje. odvojeno ili u kombinaciji. Vežbanjem socijalnih veština otklanjaju njihov nedostatak i/ili nerazvijenost. čak i u najjednostavnijim životnim situacijama. "kritikovaće me". Odvojeno primenjuju ili. (1987) Sistematska desenzitizacija Ekspozicija uživo Preplavljivanje u imaginaciji Progresivna mišićna relaksacija . pak. ne konfrontiraju se sa anksiozno provocirajućim situacijama već ih izbegavaju. Zasniva se na postavci da strahovanje u socijalnoj situaciji predstavlja pogrešno naučeno ponašanje zbog neodgovarajućih stavova i shvatanja usvojenih saznajnim procesima. pa tako i socijalne fobije (Barlow. s druge strane. oni mogu da potiču i iz "unutrašnjeg dijaloga koji osoba vodi sama sa sobom". koje individua formira u susretanju sa drugim ljudima u različitim socijalnim situacijama ("siguran sam da ću drhtati". a izbegavanje anksiozno provokativnih situacija i razvijeno fobično ponašanje izbegavanja. "kako ću se snaći" i sl. kombinuju više postupaka. koji je zasnovan na samoinstrukcijama i samoverbalizacijama. Osnovu na kojoj počivaju ovi terapijski metodi čini kliničko iskustvo da osobe sa socijalnom fobijom ispoljavaju neprilagođene odgovore u socijalnim situacijama i usvajaju pogrešna shvatanja. procedure i metoda bihejvior i kognitivne psihoterapije pokazao je efikasnost u suzbijanju fobičnih simptoma i stanja. Na taj način one mogu automatski da stvaraju i održavaju neodgovarajuće emocionalne reakcije i dovode do fobičog ponašanja izbegavanja. Na taj način umanjuju strah ali još više kvalitet svog života.). socijalno fobične osobe stalno potenciraju anksiozno provokativno mišljenje. Drugačije rečeno. Kognitivna modifikacija ili izmena saznajnih stavova je metod kognitivne terapije koji su u praksu uveli Mahoney (1974) i Meichenbaum (1977). a zatim usvojene ili naučene samoinstrukcije. "odbiće me". stimulusi koji dovode do straha i fobijskih reakcija ne moraju da potiču isključivo iz "unutrašnjih" ili "spoljašnjih" izvora. Gabbard. s jedne. biće mi neprijatno ako me oni ne razumeju". a veoma je slična racionalno emotivnoj terapiji Ellisa (1962). stavove i mišljenje o njima. Tabl. sebi i drugima koji učestvuju u tim i takvim situacijama. U praksi mi primenjujemo kognitivnu modifikaciju. 1992. anksiozno provokativno mišljenje koriguju primenom kognitivne terapije. 16 – Metodi bihejvior – kognitivne terapije Bihejvioralni metodi – Heimberg i sar. Drugim rečima. i okolnosti pod kojima se ono može suzbiti ili zameniti prikladnijim i boljim. ne poseduju dovoljan stepen socijalnih veština u socijalnim interakcijama i najzad.kognitivna (psiho) terapija Širok krug postupaka. primenom ekspozicije uživo. 1992).

Posebnu pažnju poklanjamo analizi i izmeni specifičnih samoverbalizacija koje obična osoba emituje u socijalnim situacijama što dovodi do razvoja straha i njegovih osiromašujućih posledica. pojavama i predviđanjima. Navešćemo nekoliko primera gde je sprovođenje kognitivne modifikacije metod izbora u lečenju. straha da sa izgledom i ponašanjem nešto nije u redu i sl. Pri tome može da se primenjuje samostalno. straha od kritičke procene drugih. sistemskom desenzitizacijom. ili. Ona se zasniva na pretpostavci da strah nastaje više kao rezultat nepovoljnog mišljenja koje obolela osoba ima o sebi. već samo da razjasni i učini svesnim verbalne i neverbalne sadržaje koji dovode do fobijskih reakcija ili jednostavnije rečeno da uslovi promene nerealnih odnosa obolelog prema izvesnim stvarima. ekspozicijom uživo i psihoanalitičkom psihoterapijom. kao "prvi korak" u lečenju. posebno kod straha od ispita. Postojanje takvih samoverbalizacija čini putokaz za formiranje ciljeva u lečenju. u kombinaciji sa treningom samopotvrđivanja. pak. Kognitivna modifikacija ne pretenduje da oboleli stekne uvid u svoje nesvesne intrapsihičke kontlikte. U lečenju socijalne fobije kognitivna modifikacija ima svoje mesto kod mnogih kliničkih varijeteta i mi je sa uspehom primenjujemo. nego što je situacija sama po sebi takva.Vežbanje socijalnih veština Rukovanje strahom Obavljanje domaćih zadataka i dužnosti Igranje uloga Kognitivni metodi: Racionalne psihoterapije Racionalno-emotivna terapija Izmena saznajnih stavova (kognitivna modifikacija) Trening samopotvrđivanja Samoinstruktivni trening Kognitivno-semantička terapija Terapije koje stavljaju naglasak na vežbama odbrane Unutrašnje modeliranje Modifikovana sistemska desenzitizacija Trening za upravljanje strahom Stres-inokulacioni trening Terapije za rešavanje problema Smatra se da kognitivna modifikacija daje najoptimalnije rezultate u lečenju socijalnih fobija. pa i neurotskog ponašanja. . posle koga se mogu koristiti i drugi složeniji psihoterapijski metodi. Opšte je usvojeno mišljenje da je kognitivna modifikacija psihoterapijski metod koji se može uspešno koristiti kod mnogih oblika stanja straha.

obrukaću se. najzad. "Ja sam se odjednom osetio mnogo bolje nego do tada. zbog toga što sam uspeo to da prevalim preko usana. pacijent prihvatio da to saopšti roditeljima. a drugo. neudata. Smatra da će za njega biti porazno da saopšti bilo kome da ima strah od ispita. velike uši. ispitivaču na prvom ispitu koji sledi. student. drugovi će prestati da me cene. ništa ne vredim. grozim se i pomisli da me neko vidi nagu.. kratke potkolenice. od osoba suprotnog pola. On to krije. ja sam se mnogo uplašio i treba mi malo vremena za koncetraciju". Socijalna fobija .strah od ispita Tokom psihoterapijskog tretmana pacijent se ohrabruje da prihvati da je njegov glavni problem strah od ispita i da to saopšti prvo roditeljima. Dg. kratak vrat. baburast. Pacijent se ohrabruje da u određenim situacijama jasno saopšti da mu se nešto sviđa. napravljen je detaljan plan kako da se spravede u praksi. hladan izraz lica. od socijalnih susreta svih vrsta. što rezultira suzbijanjem mnogih oblika socijalnog strahovanja." Trening samopotvrđivanja kao metod lečenja socijalnih fobija zasniva se na postavkama da je osnova socijalnih fobija intenzivna inhibicija u socijalnim odnosima i da je antagonistički odgovor ovako nastalom strahu i posledičnoj inhibiciji samopotvrđivanje. ispitivač je promenio ponašanje.. veliki trbuh." N. Dg. Imam velike obraze.N. N.strah od ispita U situacijama pred polaganje ispita pacijent otpočinje razgovor sa sobom koji izgleda ovako: "Ja sam najveća kukavica na svetu. Na pitanje da li zna da svi koji ga vide uoči ispita..N.. Kada je na ispitu rekao: Izvinite profesore. pa i na samom ispitu. postao je pažljiviji i predusretljiviji. Kada je. a ne koliko znam. a zatim prijateljima. posebno susreta sa mladićima.N. tanka usta koja ne umeju da se smeju.strah za sopstveni izgled Pacijentkinja ispoljava niz oblika socijalnih strahova: od ljudi. Pacijent pokazuje veliki otpor da prihvati ovakvu sugestiju. preširok i predugačak nos. kolegama i ispitivaču. da mu se druga stvar ne sviđa i sl. Usamljena. svi su bolji od mene.. kolegama i najzad. student.. Dg. 20 godina.. on je do sada mislio da je veoma uspešno skrivao svoj strah i da to nije niko video. 26 godina. stalno na ispitu mislim da mi procenjuju koliko sam inteligentan. što je . duboko usađene i blisko postavljene i zrikave oči. Prvo. znaju da ima strah. U prvom stupnju pacijent se podržava da saopštava svoja doživljavanja. student. neoženjen. U stvari nemam ništa lepo na sebi. jer ima veliki strah i osećanje nelagodnosti da nije "isti kao drugi. nisam nimalo sposoban. ružan profil. Socijalna fobija . Metod lečenja ima više stupnjeva. Usvajanjem ovakvog ponašanja donosi mnogo novog. debele butine i kolena. da je slab i nesposoban". Socijalna fobija . neoženjen.N. 20 godina. sa iznenađenjem izražava nevericu. prekriven debelim slojem masti. Navodno. roditelji se muče a ja im ovako vraćam. debele ruke. velike opuštene i grozne grudi. Kada i ostvari kontakt sa njima počinje da vodi unutrajnji dijalog sa sobom: "Imam sitne. na direktan i sasvim jasan način. sa razvijenim fobičnim ponašanjem izbegavanja socijalnog susretanja. nisam u stanju da se smirim i izađem na ispit kao svi ostali.

nije mogao ni reč da izgovori. visoko obrazovanje..strah od govorenja pred grupom ljudi Rukovodilac u velikom preduzeću i povremeno mora da govori pred masom članova svoga kolektiva. U vezi sa ovim postupkom imali smo veoma zanimljiv događaj u praksi koji želimo da saopštimo. došao je do zaključka da ne može ništa da izgubi ako se obrati radnicima i kaže šta ga muči. Jednom mi se to dogodilo pred radnicima i od tada izbegavam da to činim. smatrali bi da sam nesposoban.. u skladu sa njima. da svi čuju. svi bi mi se smejali.strah popustio u intenzitetu. Desilo se nešto što nismo predvideli. a i sramota me je da ne komuniciram sa ljudima. ako je ljut i to treba da kaže i da se istovremeno i vidi na njegovom licu. Time ugrožavam svoj polažaj. ali što smo očekivali. Tada ne mogu da kontaktiram ni sa kim. lud. tremu. Savetujemo pacijenta da prvo iskaže i ispolji svoja osećanja u najužem krugu porodice. ko sve zna šta! Bilo je očigledno da problem nije jednostavan i lako rešiv. na razgovore je došao još nekoliko puta. Socijalna fobija – veoma . Dg. "Kada izađem za govornicu grlo mi se stegne i osuši... da je bolestan i sl.. ali je najvažnija volja i snaga pacijenta da se suoči sa situacijom koja plaši. Stvorili su se uslovi da se lečenje nastavi sa mnogo više izgleda na uspeh nego što je to izgledalo do tada. Kada sa obratio radnicima saopštio je rečenicu koju smo uvežbali: "Drage kolege. Ako je srećan i zadovoljan to treba da se vidi i na licu. Na taj načiin treba da pokaže osobama. šta oseća. šta misli i kakvog je raspoloženja. Pacijent se nadao da postoji lek koji de mu pomoći da savlada strah i slobodno govori pred masom ljudi. dvoje dece.. Osećam neku povišenu odgovornost. Počinjem da se tresem i najzad se potpuno ukočim. prezreli bi me. što je direktan put za rešavanje problema. a zatim da krene sa istim postupkom i u kontaktu sa drugim ljudima i na drugim mestima. da ga to ometa da kaze šta je naumio i da zbog toga to i ne čini. pre nego što vam saopštim neke važne stvari. oženjen. Auditorijum je bio iznenađen. student. sa kojima je u kontaktu. moram otvoreno da vam kažem da mi je teško da govorim pred ovoliko ljudi.. pa čak bih rekao i strah.. ne mogu da pustim glas od sebe. nadam se da mi nećete zameriti.. da se oseća nelagodno kada treba da govori pred ovoliko ljudi. takvi lekovi ne postoje. N.. Poslednji put kada je trebalo da govori pred radnicima ponovo je doživeo veliku neprijatnost. 43 godine. Najzad. Beta adrenergični blokatori mogu da pomognu da se strah ublaži. Socijalna fobija . neoženjen.N... mogao sam da ga kontrolišem i nije me ometao tako kako je to bilo do sada!" N. Smatrao je da je to neprilično. Misliće da sam uobražen. ali je aklamacijom prihvatio izjavu i sve vreme dok je pacijent govorio bio je veoma toplo podržan od svih prisutnih. Zato smo mu predložili da se pripremi i kada proceni da ima snage da izađe za govornicu i kaže otvoreno i glasno.N. "Kada bih tako postupio moj autoritet rukovodioca bio bi definitivno uzdrman. Drugi stupanj u primeni treninga samopotvrđivanja sastoji se u podržavanju pacijenta da uz saopštavanje svojih osećanja ispoljava i jasnu facijalnu eksprasiju. ja to ne mogu da učinim!" Tokom narednih meseci. Pacijent se iznenadio i odbio je predlog. Dg. Ako mi glas zadrhti. svi su mislili da nešto sa njim nije u redu. Na zalost. 24 godine.

Jednom prilikom za ručkom. i ja mislim da je pohvala na mestu!". opreznost. stalno praktikuju. posebno ne na takav način. noćas sam shvatio da si odrastao dovek. Do sada nikada nije doživeo da mu se sin suprotstavlja. ali je do te mere nametao svoje mišljenje u porodici. pak. pa i različito od sagovornika. šesti stupanj u lečenju ima za cilj da ohrabri pacijenta da bude spontan i da se ponaša onako kako on oseća da treba. a ni brat i ja.. izražen strah od autoriteta. ali ga nikada ne iznose javno. posle čega se otac povukao u svoju sobu. Treći stupanj u primeni treninga samopotvrđivanja sastoji se u podržavanju pacijenta da izražava razlike u mišljenju u odnosu na druge ljude. Rasplet situacije bio je veoma povoljan i lečenje je dalje nastavljeno veoma uspešno. kojih se. Često smo bivali iritirani njegovim stavovima. Naš pacijent je iskoristio povoljnu priliku i rekao mu da se on sa tim ne slaže. što socijalno fobične osobe po pravilu čine. "Moj otac nije loš čovek. sa kojom ima najbolji odnos. koje će propratiti i karakterističnom facijalnom ekspresijom. Obolelima se ne dozvoljava da ublaže značenje i poruku pohvale ili. Obilje strahova u socijalnim situacijama. sa osobom iz najužeg porodičnog kruga. prvo u krugu svoje porodice. u povoljnom trenutku. suprotstavi ocu iznoseći svoje mišljenje neslaganja sa njim. Došlo je do svađe. Najzad. a koji će da praktikuje dalje u svom socijalnom miljeu. ja sam se nerazumno poneo. čak je istakao da to što je on govorio niti je tačno niti je korektno mišljenje. Peti stupanj lečenja sastoji sa u ohrabrivanju pacijenta da direktno prihvati sve pohvale koje se njemu upućuju i da se sa njima u potpunosti saglasi. na primer ove: "Zaslužio sam to!" ili " Da. Insistiramo da sve to proprati izjavama. sporost u odlučivanju. U sklopu lečenja. Sutradan otac je pozvao našeg pacijenta u svoju sobu i rekao mu: "Izvini. plaše! Kada se sa odabranom osobom uspostave takve relacije i kada pacijent uvežba da iznosi svoje mišljenje.". Ja najverovatnije najviše. Četvrti stupanj treninga samopotvrđivanja treba da omogući obolelom da uvek otpočne razgovor sa rečju Ja. u razgovoru ispolji razlike u mišljenju i stavovima. onda je dostingut nov kvalitet u interpersonalnoj komunikaciji. Neodlučnost. pa i od sopstvenog oca. kao što su. Zbog naglašenog nedostatka sigurnosti. a zatim i šire u raznim socijalnim situacijama.. što treba glasno da kaže i proprati odgovarajućom facijalnom ekspresijom i ponašanjem. otac je nešto govorio veoma glasno i žučno se zalagao za svoj stav i mišljenje. niti je to želeo. "svih sa svakim". Poznato je da socijalno fobične osobe o svemu imaju svoje mišljenje. ali smo ćutali. Pri tome se ne ohrabruje da simulira slaganje sa tuđim mišljenjem. Isto kao i u prethodnom stupnju. zapravo. što socljalno fobične osobe. Otac je bio konsterniran. U praksi podržavamo pacijenta da. da je u potpunosti odbace. Posebno se pacijent odvraća od eventualnih morbidnih razmišljanja i introspekcija. Oni ili ćute ili se ćuteci priklanjaju mišljenju i stavovima "jakih i moćnih". da budem iskren ni smeo. Počeo je da viče na njega i u jednom trenutku mu je opalio šamar. Pri tome je iskazao i ljutnju u facijalnoj ekspresiji. niskog samocenjenja i neprihvatanja sebe. To nije činila ni majka. . moraju da se koriguju. da mu se niko nije suprotstavljao. dogovoreno je da se pacijent. zbog niskog samopoštovanja i samocenjanja. koji oboleli do tada nije imao.izražena socijalna stidljivost Oduvek veoma povučen i stidljiv. na ovom stupnju lečenja insistira se da osobe sa socijalnim stranom sve česce i u svakoj situaciji koja je pogodna upotrebljavaju reč Ja.

Za neke oblike socijalnih fobija ovaj metod predstavlja metod izbora.Iako navedeni postupci u sklopu treninga samopotvrđivanja imaju elemente "zdravog razuma". a to je osnovni uslov za dobro psihičko zdravlje. ima doživljen i ostvaren neki životni uspeh.Utvrđivanje i analiza pogrešnih kognitivnih sadržaja koji se javljaju tokom obavljanja zadataka . čak su i suviše jednostavni. za vreme i posle simuliranog provociranja straha . Program se pokazao kao uspešan. Vinjeta koja sledi to na najbolji način ilustruje. Autor je dokazao da posle sprovedenog lečenja dolazi do značajnog popravljanja stanja obolelih. rezultati su veoma povoljni. 1946). sa kojim smo uvek postizali dobre rezultate. emocionalnog pražnjenja. Koristio je 9. kao posledične fenomene doživljene inhibicije"! (Alexander i French. posebno za osobe sa socijalnim fobijama. Vrednost terapijskih postupaka i domaćih zadataka.Kognitivna retsrukturacija sa ciljem da se izmeni pogrešno mišljneje pre. Ona ima određene prednosti: čini dijagnozu tačnijom. sećanja koje bi moglo ponovo da uveri osobu koja je u nečemu podbacila od doživljenog uspeha u aktuelnoj situaciji. najbolje se može sagledati kada se zna koliko i kakav značaj za svaku osobu. straha i krivice. Svaki uspeh ohrabruje osobu za nove aktivnosti i smanjuje osećanje inferionosti. On je integrisao kognitivne i bihejvioralne procedure i odredio postupak koji se sastoji iz sledećih šest komponenti: . Partnerska i porodična psihoterapija Kod izvesnih pacijenata i u izvesnim situacijama korisna je primena partnerske i porodične psihoterapije. Ego takvih osoba dobija samopouzdanje kada se doživi uspeh. partner i drugi članovi porodice bolje razumeju .Objašnjenje prirode i porekla socijalne fobije .Podsticanje svakog člana grupe da uči kognitivnu restrukturaciju pre. ozlojeđenosti. Evaluacija sprovedena posle 6 meseci je pokazala da 81% lečenih pacijenata i 47% njih iz kontrolne grupe imaju stabilno poboljšanje stanja. "Kao poslovica. ubrzava proces lečenja. koje osoba treba da obavi u sklopu treninga samopotvrđivanja. 75% pacijanata je pokazalo značajno kliničko poboljšanje. za vreme i posle obavljanja zadataka U tehničkom smislu postupak lečenja traje 12 nedelja i podrazumeva dva koterapeuta i pet do šest pacijenata sa socijalnom fobijom. Grupna bihejvior-kognitivna terapija Grupnu bihejvjor-kognitivnu terapiju u Centru za stresne i anksiozne poremećaje Univerziteta u Njujorku konceptualizovao je Heimberg (1990). svi članovi porodice stiču neophodna znanja o strahu i socijalnoj fobiji. povećava odgovornost pacijenta u terapijskom procesu.Izlaganje simuliranim situacijama koje mogu da izazovu strah .to stepenu skalu intenziteta fobijskih strahova. Nema uvida. Procenom svakog od ajtema na skali. ništa nije uspešnije od uspeha! Nema značajnijeg terapijskog efekta od uspeha u aktivnoslima koje su ranije bile neurotski inhibirane. u poređenju sa 40% poboljšanih u kontrolnoj grupi.

Edukacija U lečenju socijalne fobije u okviru integrativnog modela psihoedukacija ili psihoedukaciona komponenta dobija veoma zapaženo mesto. Dg. iztazim i družim se sa drugim ljudima." U susretu sa porodicom bilo je očigledno da majka pacijenta isključivo insistira na učenju i uspehu. Dobro edukovan pacijent biće mnogo odgovorniji za svoje stanje. retko prisutan u kući. antidepresivni lekovi tipa reverzibilnih inhibitora monoaminooksidaze (RIMA) i inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina na sinapsi (SRRIs) i beta adrenergični blokatori.svoga bolesnog člana. N. i najzad. tehnikom kako se izvodi i ciljevima koji se od nje očekuju. Otac. stalno ga kontroliše koliko uči. lakše shvataju i tolerišu svoja izmešana osećanja prema pacijentu i njegovim problemima i sl. Socijalna fobija "Moj osnovni problem je što moji roditelji misle da sam ja lenj i da ne želim da učim. sam će tragati za rešenjima. pri čemu nema uvid u emocionalne probleme svoga sina. Za nju je sve jednostavno: uči i sve će biti u redu. Kako to pacijent nije mogao. načina kako se ispoljava. Iznenadilo je njeno krajnje odustvo prepoznavanja socijalne inhibiranosti i straha kod sina. Pacijenti koji su dobro upoznati sa prirodom svojih smetnji mnogo više i bolje će znati kakva je njihova uloga u terapijskom procesu.N. govori kako je učenje zadovoljstvo. od izlaska na javna mesta gde će drugi buljiti u mene i sl. do kojih komplikacija može da dovede. kako se leči. što će u velikoj meri unaprediti i njegov odnos prema strahu koji ga osujećuje i terapijskom procesu koji je otpočeo. slažem se da i oni dođu i da svi zajedno porazgovaramo o mojim i njihovim problemima. zapitkuje zašto ne uči.. koja je njegova prognoza. kako je polaganje ispita krajnje jednostavno i sl. 23 godine. student. priklanja se majci i u svemu joj povlađuje. Ona uključuje obaveštavanje obolelog o svim aspektima prirode i porekla socijalnog straha. reklo bi se nezainteresovan. To sam vam već sve ispričao. Oni nikada do danas nisu shvatili da ja imam strah od ljudi. ona mu je zabranila da gleda televlziju. Lečenje lekovima Klinička praksa i psihofarmakološka istraživanja su pokazali da su sledeće grupe lekova i njihove kombinacije efikasni u lečenju socijalne fobije: benzodiazepini.. Nekoliko susreta sa porodicom omogućilo je da se ublaže pritisci na pacijenta i otvorilo mogućnost za dalju primenu individualne psihoanalitičke psihoterapije. zbog naglo nastalog zamaha hroničnog socijalnog straha. Kada lečenje otpočne pacijent treba da bude upoznat sa svakom procedurom koja se primenjuje. Benzodiazepini .

Nasa iskustva u lečenju socijalne fobije benzodiazepinima pokazala su veoma dobre rezultate. moraju da se dogovore i o tome da je lekar taj koji će rukovoditi lečenjem.9 mg na dan. a dozu i dužinu davanja leka određujemo strogo individualno u zavisnosti od kliničke slike obolelog. To se posebno odnosi na dva visoko potentna benzodiazepinska preparata: alprazolam i klonazepam. Zaključeno je da su efikasni inhibitori monoaminooksidaze. Podvlače da je njihovo stanje već dugo takvo i da ne veruju da bi im lek bilo šta pomogao. da ne čini ništa na svoju ruku. Međutim. On treba da objasni pacijentu da će lek postepeno uvoditi. Onda se ponovo vodi razgovor sa pacijentom i predlaže mu se da još 6 do 12 meseci uzima lek da se ne bi smetnje ponovo ispoljile. Bilo je logično očekivati da će biti efikasni i u lečenju socijalne fobije. prosečno 2.Benzodiazepini su grupa lekova čija je eflkasnost u lečenju stanja straha. prosečno 2.5 do 5 mg na dan. kao i karakteristika ličnosti obolelog. Alprazolam je prvi preparat iz grupe benzodiazepina koji je na uzorku obolelih od socijalne fobije pokazao svoju efikasnost (Welkowitz i Liebowitz. Lek treba davati sve dok se simptomi ne ublaže ili povuku i ne ostvari poboljšanje celokupnog stanja. primena benzodiazepina u lečenju socijalne fobije praćena je određenim problemima koje treba poznavati.1 mg na dan. što se tako može kompromitovati dobar lek. Oboleli od socijalne fobije nerado uzimaju lek. sve dok ne nađe onu koja će biti najefikasnija. posebno ne da samovoljno prekida njegovo uzimanje. Kada se lekar i pacijent dogovore o primeni leka. Sve vreme lečenja pacijent treba da se pridržava dogovora. zatim antidepresivni lekovi nove generacije ili selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina na sinapsi (SSRIs). Sve vreme tokom lečenja lekovima lekar treba da zna da su pacijenti sa socijalnom fobijom skloni da razviju zavisnost od leka i da nerado prihvataju njegovo obustavljanje.5-2 mg klonazepama ostvaruju efekte koji poboljšavanju stanje obolelog i pripremaju ga da lakše i uspešnije prihvati dalje psihoterapijsko lečenje. pa i socijalne fobije. da će na početku davati male doze kako bi se on što bolje privikao na lek. dokazana. 1990).. Smatramo da prosečne doze od 2-4 mg alprazolama i 0. da će dva do tri puta u toku lečenja povećavati dozu. pa i stručnost lekara koji vodi terapijski proces. posebno selektivni i reverzibilni (RIMA). komorbiditetne veze sa drugim oblicima psihičkih poremećaja. Zato treba dobro odmeriti da li je korist od njegove primene veća od štete koja može da nastane ako se razvije teška zavisnost. U lečenju koristimo alprazolam i klonazepam. To stoga. Antidepresivni lekovi Opšte je poznato da su antidepresivni lekovi efikasni u lečenju mnogih oblika stanja straha. Brojna istraživanja to su i dokazala. dok su triciklični . I primena klonazepama u lečenju socijalne fobije dala je slične rezultate (Davidson i sar. lečenje u celini. i da će posle procene da se stanje poboljšalo i stabilizovalo predložiti pacijentu lagano i oprezno obustavljanje njegove dalje primene. U loku nekoliko nedelja primene leka ostvaruje se željeni efekat u dozi koja se određuje individualno i fleksibilno u rasponu od 2 do 10 mg. 1991). nekada imaju i strah od njega zbog mogućeg razvoja zavisnosti. Doze koje su bile efikasne kretale su se u rasponu od 0.

1987. druga generacija inhibitora monoaminooksidaze. odložena ejakulacija i sl. posebno ona u primeni fiuoksetina. u zavisnosti od kliničke slike i stanja obolelog (Versiani i sar. i sertalin primenjen u dnevnoj dozi 50-200 mg (Van Ameringen i sar. dok sertalin još nismo primenjivali pošto je tek nedavno registrovan u našoj zemlji. 1992). efikasni u lečenju socijalne fobije. dejstvo leka počinje posle 7 dana. koji u dozi od 20-40 mg/dan značajno popravlja stanje obolelih. To se posebno odnosi na moklobemid (Auromid) koji predstavlja model ove grupe lekova. iz grupe A (RIMA).. nesanica. selektivni i revezibilni. lupanje srca. a kada se pojave onda su to: proliv. Naša iskustva u primeni ove grupe lekova su pozitivna. Beta adrenergični blokatori Beta adrenergični blokatori imaju najdužu tradiciju u lečenju socijalnog straha. takođe.antidepresivni lekovi nedovoljno efikasni i ne koriste se u lečenju ovog poremećaja (Marshall. gubitak apetita i suva usta. 1992). čija je široka primena pokazala veoma dobre rezultate (Versiani i sar. 1996). lekovi izbora u lečenju fokalnih socijalnih fobija. 1987).. umor. osim nesanice koja se ponekad javlja. . To se prvenstveno odnosi na fluoksetin primenjen u dnevnoj dozi od 20-80 mg (Schneier i sar. znojenje. počev od dva meseca do dve i više godina. a predupređuje se uzimanjem poslednje dnevne doze do 16 sati! Dužina lečenja je veoma različita. Danas je opšte rasprostranjeno mišljenje da su ovi lekovi. 1992. Marshall. 1996). Međutim. (Gorman i Gorman.. Prva generacija ovih lekova (fenelzin) zahtevala je poseban režim ishrane zbog poznatih neželjenih efekala (hipertenzivne krize i "efekt sira"). crvenjenje. Inhibitori monoaminooksidaze Antidepresivni lekovi iz grupe inhibitora monoaminooksidaze pokazali su najveću eflkasnost u lečenju socijalne fobije. Inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina na sinapsi Lekovi iz grupe novih antidepresivnih lekova ili selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina na sinapsi. bez pratećeg opšteg straha i depresivnosti (Gorman i Gorman. ograničenih na jednu ili nekoliko socijalnih situacija. suva usta. Nutt i Montgomery. Doze koje su efikasne kreću se između 450 i 600 mg na dan. zbog svoje jednostavne primene i sigurnosti. pa u našoj zemlji ovi lekovi nisu ni registrovani. 1994). Klinička praksa je pokazala da su ovi lekovi efikasni kod mnogih oblika ispoljavanja simptoma hiperaktivnog beta adrenergičnog autonomnog sistema kao što su. pokazali su efikasnost i u lečenju socijalne fobije. drhtanje i sl. nema neželjenih efekata. 1996. tranicipromin i brofaromin su. 1992). a optimalni učinak se očekuje posle 2 do 4 nedelje. Terapijski efekat u primeni leka mora se sačekati. Neželjeni efekti nisu previše izraženi. I ostali preparati iz ove grupe lekova.. pokazali su najbolje rezultate pa se smalraju lekovima izbora u lečenju socijalne fobije.

i broj srčanih otkucaja u minutu. bradikardija. Od 15 pacijenata njih 9 ili 60% je bilo poboljšano ili veoma poboljšano na Opštoj kliničkoj skali. (1991) su sproveli ispitivanje koje je trajalo 12 nedelja kod 15 obolelih od socijalne fobije. 1987). Goldstein (1987) je saopštio rezultate primene klonidina. . pak.. alfa-adrenergičnog agenta. 1987). (1991) su došli do veoma sličnih zaključaka. Od preparata iz ove grupe lekova najčešce se koriste atenolol i propranolol. Kada se lekar opredeli da primenjuje beta adrenergične blokatore mora precizno da utvrdi zdravstveno stanje svoga pacijenta. 1985). beta adrenergičnim blokatorima su pozitivna. smatran je lekom sa veoma izraženom efikasnošcu u lečenju obolelih od socijalne fobije (Gorman i Gorman.Liebowitz i sar. Pacijente treba upozoriti na umor. bez prisustva opšteg straha i depresivnosti. Stoga. Lek se uzima po potrebi u dozi između 10-40 mg. nisu retki autori koji lečenje lekovima izdvajaju kao posebno važnu ili. prethodi. Međutim. najvažniju kariku u integrativnom lečenju socijalne fobije (Gorman i Gorman. Zaključak je da su beta adrenergični blokatori efikasni u suzbijanju samo nekih aspekata straha od javnog nastupa. najčešći neželjeni efekt.. specifični beta adrenergični blokator. dok se nije pokazao efikasnim kod opštih socijalnih fobija praćenih difuznim strahom (Liebowitz i sar. bronhijalna astma. Doza leka je 100 mg na dan. uspešna primena lekova dovodi kod pacijenata do dramatičnih pozitivnih izmena u njihovom ponašanju i životu u celini. koji ne sme da se spusti ispod 50! Propranolol. Kongestivna slabost srca. ozbiljnije alergijske manifestacije su poremećaji kod kojih se lek ne preporučuje. pak. posle nekih istraživanja došlo se do zaključka da je lek efikasan samo u suzbijanju slabo izraženih socijalnih strahova od javnog nastupa. opšti beta adrenergični blokator. Naša iskustva u lečenju socijalnih strahova. u lečenju socijalne fobije. pokazao je određenu eflkasnost u lečenju straha od javnog nastupa. Manje doze se ne preporučuju. Atenolol. 1988). 45 do 60 minuta pred izlaganje socijalnoj situaciji koja izaziva strah. Schneier i sar. ređe fobija. To se posebno odnosi na one oblike socijalne fobije koja se komorbiditetno udružuje sa drugim psihičkim poremećajima ili im.1 mg dva puta dnevno. Posebno su se pokazali efikasnim kod osoba koje imaju strah od javnog nastupa koji se dešavaju povremeno. Procena efikasnosti primene lekova Klinička praksa i istraživanja su pokazali da je lečenje lekovima obolelih od socijalne fobije važan korak u tretmanu uopšte. nebenzodiazepinskih anksiolitika i alfa adrenergičnih blokatora. Retka istraživanja efikasnosti primene beta adrenergičnih blokatora u lečenju socijalne fobije pokazala su da su ovi lekovi korisni i u ovim slučajevima (Liebowitz i sar. Ostali lekovi Više radova saopštavaju da se u lečenju socijalne fobije dobri rezultati postižu i primenom drugih lekova. Munjack i sar. (1985) su u revijalnom radu prikazali rezultate istraživanja više studija u kojima je ispitivana eflkasnost primene ovih lekova u suzbijanju straha od javnog nastupa kod umetnika. Nekoliko studija je ispitivalo efikasnost buspirona u lečenju socijalnih fobija. Neretko. Doze koje su se pokazale efikasnim bile su 0.

sa ciljem da ponište ono 'loše' u njima. socijalna fobija je grupa raznorodnih poremećaja pa stoga m terapijski pristup nije jedinstven. beta adrenergičnih blokatora i benzodiazepina (Nefled i sar. napetost je nestala. Specifičnosti u lečenju pojedinih oblika socijalne fobije Kako je poznato. velikom depresijom ili se. paničnim poremećajem. vlsoko obrazovanje. 1984). To mi se ne svi]a pa sam zaželeo da se konsultujem sa vama o tome. Strategija u lečenju straha od javnog nastupa najbolje je upoznata kod muzičara. pa sam i njega počeo da uzimam u kombinaciji sa benzodiazepinom. jer pored pozitivnog dejstva lekova u suzbijanju straha i simptoma koji ga prate. muzičar "Već duže vreme osećam nelagodnost i napetost pred nastup.. Obratio nam se lekaru i on mi je dao benzodiazepinski preparat. nisu definitivno dala odgovore na važna pitanja: koji lek treba koristiti." . Još nisam došao do toga da ga izbegavam. Naše iskustvo podržava mišljenja da je lek izbora u lečenju najvećeg broja pacijenata sa socijalnom fobijom moklobemid. Posebno je značajno naše iskustvo u kombinovanoj primeni alprazolama i moklobemida. Lečenje socijalne fobije od javnog nastupa Iskustva iz psihoterapijske prakse su pokazala da strah od javnog nastupa nije lako lečiti i da su rezultati lečenja i dalje nezadovoljavajući. Burni telesni simptomi i napetost najbolje se suzbijaju primenom psihoterapije.. Od kolega sam čuo da je efikasan i inderal. Veoma dobre rezultate smo postizali i primenom alprazolama u individualno određenim dozama u zavisnosti od reaktivnosti pacijenata na lek i viđene psihopatologije. Međutim. N.N 46 godina. Dobro sam se osećao. Na taj način stiču sigurnost. zapaženo je da primena lekova može da umanji stvaralački potencijal muzičara na šta se mora misliti. što smo već više puta naglašavali. James i Savage. ali sam sigurno na tom putu. pa ni psihofarmakološka istraživanja. oni u sebe unose i nešto 'dobro'. pak. ali sam se indiferentno odnosio prema sviranju.. Iz tih razloga smo se opredelili da posebno opišemo strategiju i taktiku u lečenju najvažnijih oblika socijalne fobije. što me je umirivalo. koje je pokazalo da je ova kombinacija veoma efikasna i da daje najbolje rezultate kod najvećeg broja pacijenata. Neki od njih se opredeljuju za lečenje lekovima koje im ponude lekari ili se za njih opredeljuju samonicijativno. klinička praksa. koliko ga dugo treba davati i koji oblik psihoterapije treba kombinovati sa njegovom primenom da bi rezultati bili što bolji. Mnogi umetnici odabiraju sopstveni put u savladavanju neprijatnog strahovanja i ne obraćaju se stručnjacima za pomoć.. poremećajima ličnosti. posebno kada se socijalna fobija povezuje sa agorafobijom. ma šta to bilo. jer davanje leka nije inkopatibilno sa uzimanjem alkohola. komplikuje zavisnošću od alkohola.Međutim. Od kako je u upotrebi preparat alprazolama (XR) čije dejstvo traje 24 časa rezultati su još povoljniji. 1982.

paroksetin i drugi.. ne uživam u sviranju. što smatramo optimalnom varijantom 4. porodična psihoterapija. Primenjuju se: psihoanalitička psihoterapija (osnovni pristup). Ukoliko se ne postigne željeni efekat na raspolaganju su lekovi iz grupe ireverzibilnih inhibitora monoaminooksidaze (fenelzin) u dozi do 90 mg/dan uz odgovarajuću dijetu. 37 godina. sve što sam stariji ja se osećam sve nelagodnije i uplašenije. Umesto da se tokom godina smanjuje. Posle uspostavljanja dobrog radnog odnosa otpočinje se proces umirenja pacijenta primenom lekova. U tom cilju koriste se: 1.. a o strahu nije bilo ni govora. Socijalna fobija i agorafobija Socijalna fobija udružena sa paničnim poremećajem poseban je terapijski izazov i zahteva veoma strpljivog terapeuta. Ono je znatno složenije i sprovodi se u skladu sa individualnim osobinama pacijenta i psihopatologije koju ispoljava. 2. s tim što se preporučuje doza od 600 mg/dan. . bihejvioralna psihoterapija itd. paradoksalno. Socijalna fobija i depresija Kada je socijalna fobija komorbiditetno povezana sa velikom depresijom strategija i taktika u lečenju je sledeća. 1. visoko obrazovanje. muzičar "U poslednje vreme strah od nastupa kod mene je uzeo maha. Kombinacija alprazolama i moklobemida u navedenim ili manjim dozama.. Moklobemid u dozi do 600 mg/dan 3. Lečenje početi moklobemidom u dozi između 300-600 mg/dan. Posle umirenja. " Lečenje socijalne fobije udružene sa drugim psihijatrijskim poremećajima Poseban problem u lečenju socijalne fobije nastaje u slučajevima kada se komorbiditetno povezuje sa drugim psihijatrijskim poremećajima.N. N. dalje lečenje treba da se obavlja primenom psihoterapije. svirao sam bez treme. 3.. on se. Fluoksetin.Strah od javnog nastupa kod muzičara ima neke osobitosti. Kada sam bio mlađi nisam imao ovakve probleme. u lečenju socijalne fobije praćene velikom depresijom mogu se primenjivati i antidepresivni lekovi nove generacije: fluoksetin. nisam opušten. sertalin.. I umesto da sam se vremenom navikao na nastup kao oblik rada. partnersko/bračna psihoterapija. Najzad. Alprazolam u dozi između 3 i 6 mg/dan 2. Prvi korak je davanje lekova. kognitivna terapija. stalno povećava. suportivna psihoterapija. sertalin. a kada je to tako onda mi se ovaj posao i ne radi. paroksetin i drugi lekovi iz ove grupe u odgovarajućim dozama. Klonazepam u dozi između 2 i 4 mg/dan 5.

Zapaženu efikasnost u lečenju ovih stanja ima i klomipramin (anafranil) koga treba primenjivati u dozama između 75 i 150 mg/dan. Mišljenja smo da je lečenje alkoholizma primaran cilj i da mu treba posvetiti najviše pažnje. ako je reč o njoj lečenje treba da se odvija na sledeći način. suportivnu i psihoanalitičku. Toka bolesti: ako je stalno pogoršavajući ili ako je nepromenjen tokom dugog vremenskog perioda lečenje je veoma teško i rezultat u lečenju je neizvestan. nezavisno od strategije i taktike u lečenju (Ost i sar. u zavisnosti od prirode i stepena izraženosti psihopatologije i podobnosti pacijenta za određeni oblik psihoterapije. Odgovora i osetljivosti pacijenta na primenu lekova. posebno fluoksetin i to u većim dozama od uobičajenih (do 80 mg/dan) 2. Umirenje i produbljivanje terapijskog efekta treba postizati primenom lekova: 1. Procena rezultata lečenja Opšte govoreći rezultati lečenja socijalne fobije dosta su skromni. Najefikasniji lekovi u ovom smislu su novi antidepresivni lekovi. prisustvo opšteg straha. Vremena kada je bolest počela i njenog trajanja 3. 3. Prvi korak je prihvatanje pacijenta i uspostavljanje kvalitetnog radnog odnosa sa njim. Udela biološkog dela u strukturi poremećaja ličnosti (intenzitet i učestalost javljanja simptoma. Lečenje treba sprovoditi po svim principima kako se to čini kada je reč o takvim pacijentima. . Ali. Alternativna grupa antidepresivnih lekova su: fluoksetin. važniji od svih drugih činilaca. Socijalna fobija i opsesivno-kompulzivni poremećaj Komorbiditetna združenost socijalne fobije i opsesivno-kompulzivnog poremećaja je relativno retka. Socijalna fobija i alkoholizam Lečenje obolelih od socijalne fobije koja se komplikovala alkoholizmom veoma je delikatna delatnost psihijatra psihoterapeuta. Do sada su primenjivani različiti oblici psihoterapije. 6.Paralelno sa primenom lekova od prvog momenta treba primenjivati i psihoterapiju: kognitivnu.) 2. posebno reverzibilni. Zdruzenosti socijalne fobije sa drugim psihijatrijskim poremećajima 5. Postojanja specifičnih intrapsihičkih i interpersonalnih konflikata. i najzad. Od lekova moguće je koristiti: 1. Moklobemid u dozi od 600 mg/dan 2. što nije slučaj sa ostalim oblicima stanja straha. Ishod lečenja zavisi od brojnih činilaca: 1. u lečenju se mogu koristiti i ireverzibilni. ako je fluktuirajući i fazni mogući su povoljniji rezultati 4.. sertalin. Kod socijalne fobije individualni odgovor svakog obolelog na lečenje je verovatno najznačajniji činilac. inhibitori monoaminooksidaze. ali u istraživanjima nijedan se nije pokazao superiornijim od drugog. 1981). naročito moklobemid. Najzad. U tom cilju treba koristiti iskustva suportivne psihoterapije i psihoanalitičke psihoterapije. napada panike i sl. paroksetin i drugi.

sve više se povećava mogućnost da se razmišlja o prevenciji kao realnoj delatnosti lekara. od najveće važnosti za razvoj straha. Komplikacijama socijalne fobije kao što su alkoholizam i zavisnost od lekova i droga 4.). zbog toga što su u igri mnogi činioci. Nejasnom ili netačnom dijagnozom 2. . Psihoterapijska praksa je pokazala da su porodični odnosi u celini. šire socijalno okruženje. Po našem mišljenju porodica je ono polje gde najviše činilaca mogu da dovedu do razvoja socijalnog straha. Prevencija Kada je strah u pitanju idealni predložak u medicini da je bolje sprečiti nego lečiti i dalje ostaje nedostižan. od kojih se većina ne može kontrolisati. pa i vrednosne sisteme društva i kulture u celini. Međutim. Primenom neodgovarajućeg 1eka 5. pa tako i procedure prevencije. poseban ograničavajuci anksiozni kognitivni program i sl. Isprepletenošću socijalne fobije sa poremećajima ličnosti i drugim psihijatrijskim poremećajima 3. U jednom tako zamišljenom projektu pažnja se mora usmeriti kako na pojedinca pod rizikom. Neprihvatanjem psihoterapije kao oblika lečenja (nedostatak motivacije. institucije obrazovanja. I dalje je otvoreno pitanje da li je uopšte moguće preduprediti razvoj morbidnog straha. atmosfera i stil življenja porodice. pa shodno tome može se i najviše učiniti u predupređivanju njegovog razvoja. kako se uvećavaju znanja o prirodi i poreklu straha i usavršava terapijski pristup. tako i na njegovu životnu sredinu: porodicu.Neuspeh u lečenju najčešće se povezuje sa: 1. nesposobbnost shvatanja potrebe za lečenjem.

student "Moj otac je bio takav diktator u kući da je sve bilo podređeno njemu. šonja.Odnosi u porodici. Ne sećam se da sam bilo kada dobio neku pohvalu ili da je izjavila da sam nešto dobro uradio. udala se čim je napunila 18 godina. ona koja su stalno prezaštićavana pod većim su rizikom da kasnije u životu razviju socijalni strah u poređenju sa decom koja su vaspitavana na uobičajeni način. jer je. ali dobro je i da sam ovakav. "žena". Ne sećam se da smo dobili bilo kakvu pohvalu od roditelja iako smo oboje bili dobri đaci i uspešni u mnogim aktivnostima tokom školovanja." I roditelji koji ne razumeju svoju decu u domenu njihovog osećajnog života. pak. koji neprekidno stvaraju osećanje krivice deci. Pa kako onda da ne budem ovakav kakav sam.. on ne vidi niti želi da vidi da je efekat sasvim suprotan. kako kaže. to ne smete da shvatite da se na taj način izgovaram i prebacujem isključivo krivicu na njih. Već smo istakli da ponašanje roditelja prema deci tokom vaspitnog procesa i njihovog odrastanja. Ona. 1979). često navodi primer pod kakvim je okolnostima on živeo i uspeo u životu. 19 godina.. verovatno stoga što ga se plašila. Otac je potpuno nezaintersovan za mene. a pre neki dan mi je rekla da je to uradila samo da bi otišla od kuće i izbegla stalno osećanje krivice koje je bolno doživljavala. crte ličnosti. "to jedini put ka uspehu!". Ali. Smatra.. Sestra se spasla. koji ih potcenjuju ili im se otvoreno podsmevaju. autokratski se ponašaju. stalno traže više i bolje. Roditelji koji su hladni i nezainteresovani za svoju decu. N. metiljavko. N. student "Došao sam da se žalim na svoje roditelje. da se pohvalama i podrškom deca kvare. ne. 23 godine. opuštaju. sijaset primedaba me preplave i nisam u stanju da ih se oslobodim. ili ne onako kako je ona to zamislila.. A kada nešto ne uradim kako treba. to je njegovo osnovno načelo. On me nikada nije pohvalio niti podržao u bilo kojoj mojoj aktivnosti. dobijali takve grdnje da me je sramota da vam ih saopštim. daleko od toga. Istraživači su utvrdili da zapostavljana deca ili. mi." Isti je slučaj i sa roditeljima koji dominiraju u porodici. I majka dobrano tome dopinosi. "kada ćes jednom da se osvestiš i postanes čovek" (čuvena rečenica) i sl. Naravno. koji samo stavljaju primedbe..N.. opštu inhibiranost. smo zato bukvalno svakoga dana.N. Iz tih razloga on insistira na mom "čeličenju". uslovljavaju kod dece ponašanje povlačenja. poklanja mnogo više pažnje ali me stalno kritikuje i kudi.. koji nikada nisu zadovoljni sa onim što deca urade. Repertoar je bio neverovatan: nesposobnjaković.. Sestra i ja smo zato stalno ispaštali. koji ih ne podržavaju i pohvaljuju u svakodnevnim aktivnostima. postaju razmažena i neborbena i zbog toga kasnije u životu ne uspevaju. pa i ponašanje u celini. koji smatraju "da . posebno odnosi roditelji deca i odnosi između same dece i njihova korekcija treba da budu ciljevi preventivanog rada. ali njihovo ponašanje i odnos prema meni mi stvara ogromne probleme. koji ne uviđaju njihove posebne karakteristike. Majka mu je bila veran pratilac i u svemu ga je podržavala. Ali. donose odluke umesto dece. pa i socijalni strah i fobiju (Parker. Ni ja se sebi ne sviđam previše.. doduše. može značajno da doprinese da se socijalni strah razvije i dobije dimenzije koje se ne žele.

srednje obrazovanje "Sada kada sam sve prošao kroz psihoterapiju mogu da vam kažem da smatram da je najveći uticaj na nastanak straha imalo moje stalno razdvajanje od roditelja." Najzad.N. kako u kontaktu sa drugima neću znati ništa ni kada me najjednostavnije stvari pitaju. tako brzo da dok ja kazem keks to će se ostvariti. Posebno ako stariji ne prihvataju mlađe..... Mlađi je bio uspešan... sve vreme je mislio da sam i ja takav. verovatno je bila i ljubomorna i takmičila se sa mnom. N. " Odnos starije braće i sestara prema mlađima. takođe. visoko obrazovanje "Sada sam potpuno siguran da me moj otac nikada nije razumeo niti je shvatio kakva je moja prava priroda. da sam prava seljanka. a ja to nisam bio.. Porodični stil u kome vlada zatvorenost. Nikada me nije prihvatila niti podržavala. može da bude činilac u nastanku i razvoju socijalnog straha. socijalnu inhibiciju i strah. grdila i kritikovala. a ja nisam smela da im se pridružim misleći da ću da ispadnem smešna ili glupa. roditelji koji previše dugo ostavljaju decu samu. potcenjuju ih ili stalno ismevaju. pa me je stalno potcenjivala. ismejavala.N. Pošto nas je dvojica sinova. stroga hijerarhija i takmičarstvo. oduvek sam bio stidljiv. mislim da sam mu išao na živce zbog čega sam postao mnogo zatvoreniji i izolovaniji nego što je to u skladu sa mojom prirodom. babi ili dedi na brigu i negu. atmosfera u njoj. jer će se svi drugi smejati načinu kako ja govorim i sl. da će mi se oni smejati i da će me odbaciti!" Porodicna sredina.oni neće da čine ono što se od njih traži a ne da ne mogu" uslovljavaju kod svoje dece ponašanje povlačenja. otvoren..N. sve je mogao i otac se prema njemu ponašao korektno. u velikoj meri predisponiraju svoju decu na kasniji razvoj morbidnog straha. Počeo sam tako brzo da izgovaram reč keks. obdaništa i zabavišta ili. Sećam se da sam često bio odvođen kod babe i dede na selo.. komunikativan... Govorila mi je da sam potpuna neznalica. u kome stariji . da sam se posle nekoliko minuta onesvestio. 36 godina. da su me roditelji tamo ostavljali i da su stalno govorili kako će odmah da se vrate. pak... Međutim. posebno u kontaktu sa drugovima i drugaricama. srednje obrazovanje "Mene je bukvalno uništila moja starija polusestra.. 27 godina. Kako se tako ponašala prema meni svakoga dana to je mnogo uticalo na moje ponašanje uopšte. uspeh sam dostizao uz veliki napor i trud. čak suprotno. da neću smeti ni da beknem. postojale su i razlike između nas. N. Zbog toga što sam bio takav stalno me je kritikovao... pa sam uglavnom izbegavala druženja i bila usamljena što me je mnogo pogađalo. N. Počeo sam da vrištim. od presudnog je značaja za razvoj socijalnog straha. imao sam pravi napad panike. povučen. koji ih razdvajaju od sebe dajući ih prerano i nepripremljene u jaslice. baka mi je prišla uzela u ruke i rekla da će se oni brzo vratiti. Jednom sam se izbezumio od straha kada sam ih video kako kolima odlaze bez pozdrava a mene ostvaljaju kod babe. Da znate kako sam čežnjivo gledala kroz prozor kako se deca igraju. 26 godina.

Kada znamo koliko sve činilaca može da utiče na takve vrednosne sisteme i stavove onda je lako uvideti koliko je prevencija samo jedna dobro zamišljena pretpostavka. Svaka grupa ljudi.ne podržavaju mlađe u donošenju odluka i javnom eksponiranju. da se teže verbalno izražavaju i upuštaju u raspravu i tako ne pokazuju na primeren način koliko zapravo znaju. pa i socijalne fobije. ali su posedovali i briljantno znanje. već i onda kada ispoljava stid. Detetu se nikada ne treba rugati i podsmevati ako ispoljava strah. ne vodeći računa o emocionalnoj komponenti. na različite načine može da hendikepira. Na sreću. što postaje tipičan obrazac u komunikaciji tih osoba sa drugima. radni uslovi. što je apsolutno pogrešno! Oni bi trebalo da znaju da takvi đaci imaju problem da dignu ruku. Nasuprot. po pravilu. jer se tako povećava sigurnost i samopoštovanje koje su najveća vrednost i snaga u kasnijim borbama sa strahom. jer prihvatanje deteta sa ovakvim osobinama . socijalno-kulturni obrasci i vrednosni sistemi jednog društva uveliko utiču na razvoj ili sprečavanje nastanka socijalnog straha. da teže nego uobičajeno uspostavljaju kontakt sa drugima. što se često dešava. se zanemaruje emocionalna komponenta učenika koja mnoge veoma pametne. 3. Kada roditelji i vaspitači procene da dete u određenim situacijama ispoljava umeren strah treba da ga podrže i ohrabre da takav strah savlada. Najzad. strah ili se povlači. važnog. što je bitan uslov u sprečavanju razvoja socijalnog straha kod osoba kod kojih se on nikada ne bi razvio. dovodi do razvoja specifičnog ponašanja mladih u kome dominira uzdržanost. Dete ne treba pohvaljivati i podržavati samo kada ispoljava hrabro ponašanje. inhibiranost. obrazovane i sposobne mlade ljude. jer od nje zavisi da li će njihovo ponašanje sprečavati dalji razvoj straha ili njegovo produbljivanje. Najveća greška edukatora je ako svoje đake procenjuju jednodimenzionalno. Veoma često smo u praksi videli kako edukatori u proceni znanja đaka poistovećuju njegovu povučenost. poglavlja konkretno ističemo i neke definitivno utvrđene stavove koji se mogu uspešno primenjivati: 1. povlačenje i izolacija. nastavnici i profesori treba da imaju u vidu da njihovi đaci mogu da budu i preosetljivi. Najzad. Dete se ne sme nikada suočavati na silu sa situacijama koje ga plaše. Vaspitači. narod. od bitne je važnosti. Školovanje i sistem obrazovanja značajni su činioci u nastanku socijalnog straha. ali da takvo njihovo ponašanje ne povezuju sa njihovom nezainteresovanošću ili neznanjem. pa i kultura u celini moraju da izgrade vrednosne sisteme u kojima će vladati harmonija između takmičarskog i sarađujueeg ponašanja medu ljudima. Ali. i još mnogo drugih stvari. u tom domenu prevencija se može posmatrati samo kao teorijska mogućnost. napetost ili strah sa neznanjem. nisu retki ni oni koji ovakve učenike proglašavaju potpuno nepodobnim za školovanje i veoma agresivno im saopštavaju da pošto su takvi neće biti sposobni da obavljaju delatnost za koju se obučavaju! Sposobnost edukatora da prepoznaju emocionalnu komponentu svojih đaka i odmere stepen njenog uticaja na kvalitet prezentacije znanja. biti najbolji na kraju školske godine. ali je ona skopčana sa nepremostivim preprekama. da se sami jave da odgovaraju. imati najveći mogući prosek na fakultetu postali su imperativ! U takvom vrednosnom sistemu. U praksi smo videli više studenata koji su doživljavali veliki strah u svim test situacijama. šira društvena sredina. na kraju ovog. Poniženje i stid koje ono u takvim okolnostima doživljava uvećavaju mogućnost za razvoj socijalnog straha. 2. U ovom smislu edukacija edukatora je jedina prava preventivna mera. nažalost. Naše školstvo je usmereno skoro isključivo na takmičarstvo: dobiti najbolju ocenu. najveći broj edukatora prepoznaje takve đake i pomaže im da uspešno savladaju sve prepreke kod procenjivanja njihovog znanja.

pa i socijalni strah ili fobiju. ne treba verovati da ce takvo stanje vremenom proći. 1991. Insistiranje na suočavanju sa situacijama koje ih plaše u takvim okolnostima može da dovede do pojave straha visokog intenziteta. 1991. i kada je prošao talas velikog interesovanja za istraživanja paničnog poremećaja i agorafobije (Erić. lečenja. socijalnog straha i fobije. već se treba odmah konsultovati sa psihologom ili psihijatrom psihoterapeutom. Poseban zamah su dobila kada je u praksu uvedenena nova klasifikacija stanja straha po kojoj je socijalna fobija dobila svoju nozološku samostalnost (DSM-III-1980.značajno sprečava produbljivanje njegovih osećajnih problema i eventualni razvoj socijalnog straha i fobije. Poseban segment istraživanja čine napori istraživaca da konstruišu validne i reproducibilne merne instrumente za procenu psihopatoloških sadržaja karakterističnih za ovaj poremećaj. U okviru istraživanja socijalne fobije najveće interesovanje odnosilo se na prirodu i poreklo ovog poremećaja ili etiološka istraživanja. Stein. . zatim istraživanja u domenu epidemiologije i najzad. Kada dete ili mlad čovek ispolje stidljivost velikog intenziteta. 4. Roditelji i vaspitači koji odbacuju preosetljivu. u najvećem broju slučajeva. Deca i mladi su posebno osetljivi i strašljivi kada su umorni. Istraživanja Istraživanja socijalne fobije su poslednjih godina u velikom zamahu i plene pažnju stručnjaka različitih disciplina i orijentacija (Uhde i sar. već ih podržavati da oprezno nastave da se i dalje stalno suočavaju sa njima kako bi se strah povukao. MKB-10-1993). 5. Kada dete ili mlad čovek dožive psihičku traumu povezanu sa različitim socijalnim situacijama ne treba ih usmeravati na izbegavanje takvih situacija. značajnih posledica. jasno inhibirano ponašanje. 6. 1996). može značajno da predupredi dalji nepovoljan razvoj stanja u kome se dete nalazi. a oni postali sigurni i sposobni da ovladaju takvom situacijom. što u svakom slučaju dovodi do. telesno i psihički iscrpljeni ili bolesni. 1995). manje ili više. stidljivu i povučenu decu direktno trasiraju dalji razvoj inhibiranog ponašanja. Pravovremeno uočavanje specifičnih osobina deteta sa socijalnim strahom i fobijom i primena psihoterapije..

Po našem mišljenju to je pravi put kojim će se kretati i sva buduća istraživanja socijalne fobije. o čijoj prirodi i poreklu još nije rečena poslednja reč. Od njih se očekuje da doprinesu boljem ili potpunom razumevanju ovog oblika fobičnog stanja straha. a time i pomognu u određenju najprimerenijeg terapijskog pristupa. posebno u detinjstvu i adolescenciji? Traganje za odgovorima na ova pitanja zahteva velika ulaganja i različite istraživačke strategije. U okviru ove grupe istraživanja najzanimljivija su istraživanja iz domena psihodinamičkih i kognitivnih psiholoških teorija kao i biološka istraživanja koja su usmerena na izučavanje naslednosti i neurobioloških karakteristika socijalnog straha i fobija. Pri tome se misli na primenu: psihoanalitičke . Od njih se očekuje da kliničarima i psihoterapeutima ukažu na puteve u odabiru najefikasnjih metoda lečenja koji bi se koristili u svakodnevnoj praksi. Da li je strah u sklopu socijalne fobije različit u različitim dobnim uzrastima. Koja je proporcija osoba sa socijalnom fobijom koja doživljava strah u više situacija u odnosu na onu koja ga doživljava u samo nekoliko situacija? 2. Istraživanja u okviru psihoterapije Istraživanja u okviru primene psihoterapije u lečenju socijalne fobije su pokazala da su mnogi psihoterapijski postupci efikasni. Koji oblici socijalne fobije dovode do najtežih oblika osiromašenja i nesposobnosti? 4. Ono sto ohrabruje je činjenica da sve veći broj kliničara. i niz socijalnodemografskih pokazatelja koji određuju socijalnu fobiju iz specifičnog ugla. što mogu da obave samo timovi u veoma razvijenim sredinama. istraživaca i psihoterapeuta traga za načinom sinteze svih relevatnih znanja nezavisno iz koje oblasti ona dolaze. Koliko je čest specifičan socijalni strah od javnog govorenja pred drugima? 3. Istraživanje efikasnosti lečenja Istraživanja efikasnosti lečenja socijalne fobije u centru su pažnje. To se posebno odnosi na zastupljenost socijalne fobije u populaciji i strukturi psihijatrijskog morbiditeta.Etiološka istraživanja Istraživanja prirode i porekla socijalnog straha i socijalne fobije svakako su najznačajnija. o čemu smo opširno pisali u poglavlju o etiologiji socijalne fobije. što do skoro nije bio slučaj. U budućnosti epidemiološke studije treba da daju odgovore i na mnoga pitanja koja još nisu sasvim rasvetljena: 1. Epidemiološka istraživanja Epidemioloske studije socijalne fobije u poslednjih deset godina osvetlile su mnoga važna pitanja koja su doprinela boljem razumevanju socijalne fobije.

sertalin i drugi). Nutt i Montgomery. posebno posebno reverzibilni inhibitor monoaminooksidaze moklobemid (Versiani i sar. 1992) i sertalin (Van Ameringen i sar. 1991). 1990) i klonazepam (Davidson i sar. bitno je i pitanje koliko je lečenje socijalne fobije efikasno kada je u pitanju "čist" oblik. 1987). pošto su oblici difuzne socijalne fobije i socijalna fobija koja se komorbiditetno udružuje sa drugim psihijatrijskim poremećajima. Međutim. značajno efikasniji od beta adrenergičnih blokatora (Liebowitz i sar. .. uopšte i posebno.. Najzad. 1992. reverzibilnih inhibitora monoaminooksidaze (moklobemid) i inhibitora ponovnog preuzimanja serotonina na sinapsi (fluoksetin. povezano sa primenjenom tehnikom. 1985 i 1988. 1991). 1994). 1996) i inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina na sinapsi kao što su fluoksetin (Schneier i sar. kombinacijama različitih grupa lekova. koji su prvi istraživani (Liebowitz i sar. Komparativna istraživanja efikasnosti više lekova su pokazala da su antidepresivni lekovi. bihejvioralno-kognitivne terapije. Valja saznati i koliko su individualne varijable svakog pacijenta te koje uslovljavaju predviđanja uspeha u lečenju. 1991). i dalje treba tragati za optimalno efikasnom grupom lekova iii.. 3. klonazepam). U budućnosti istraživanja primene pojedinih grupa lekova u lečenju socijalne fobije moraju posebnu pažnju da obrate na koncipiranje uzorka. zatim.psihoterapije. a koliko kada je udružena sa poremećajem ličnosti sa ponašanjem izbegavanja (Heimberg i sar.. partnersko-bračne i porodične terapije. posebno primena benzodiazepina (alprazolam. Kako su mnogi oblici psihoterapijskog lečenja pokazali relativnu efikasnost u budućim istraživanjima moraju se specificirati komponente i mehanizmi na osnovu kojih se efikasnost zasniva i potvrđuje: 1. inhibitori monoaminooksidaze. procedurom ili metodom u lečenju. dok su takva istraživanja koja su uključila i psihoterapiju pokazala da je primena lekova efikasnija od primene kognitivno/bihejvioralne psihoterapije (Gelenter i sar. Gorman i Gorman. a samim tim i istraživačkih procedura uopšte. 1987) Istraživanja u okviru psihofarmakoterapije Istraživanje primene lekova u lečenju socijalne fobije su pokazala da su određene grupe lekova efikasne u lečenju socijalne fobije i da je to definitivno utvrđen podatak... pak. Instrumenti procene i merenja U tekstu koji sledi iznećemo sve validne tenhike procenjivanja i merenja socijalne fobije koje su konstruisane sa ciljem da povećaju pouzdanost dijagnostičkog procesa i evaluacije uspešnosti tretmana. Ono sto ohrabruje je činjenica da je primena lekova dala dobre rezultate. To se prvenstveno odnosi na beta adrenergične blokatore. na benzodiazepine.. Treba utvrditi koliko traje pozitivan efekt primene pojedinih metoda psihoterapije posle završetka lečenja 2. posebno alprazolam (Welkowitz i Liebowitz. znatno manje reaktivni na primenu lekova od jednostavnijih oblika socijalne fobije. antidepresivne lekove..

Procenite koliko vi imate strah. 1992). diferencijalnog dijagnostikovanja i utvrđivanja komorbiditetnih veza socijalne fobije.Dijagnostički kriterijumi . nelagodnost i ponašanje izbegavanja u svakoj navedenoj situaciji i rangirajte na skali 0-4 strah i ponašanje izbegavanja. a.. posebno oni koji se zasnivaju na DSM-III (Spitzer i Williamas. Njihovo celovito predstavljenje saopštili smo u poglavlju o dijagnozi socijalne fobije. Da li ste preokupirani mišlju da bi mogli da nešto učinite ili kažete što bi vas dovelo u nepriliku ili ponizilo u očima drugih. Međutim. Da li pokušavate da izbegnete takve situacije? DA_______ NE _______ 2. __________________________________________________________________ . 1988)..MKB-10 i DSM-IV Dijagnostički kriterijumi saopšteni u MKB-10 (1992) i DSM-IV (1993) osnovni su instrument koji služi u procesu klasifikacije. Da li osećate strah/anksioznost/nervozu u socijalnim situacijama u kojima vas drugi posmatraju i procenjuju? DA_______ NE _______ b. ili da drugi mogu da imaju loše mišljenje o vama? DA_______ NE _______ c. 1983) i DSM-III-R (Spitzer i sar. Opisaćemo neke od situacija toga tipa imolimo vas da saopštite kako se vi osećate u tim situacijama. Strukturisan intervju Postoji više strukturisanih intevjua koji se koriste u procesu dijagnostikovanja stanja straha. 1988) Socijalna fobija Postavljanje djagnoze 1. dijagnostikovanja. 1990. samo su pojedini specifično konstruisani i pogodni za dijagnostikovanje socijalne fobije (Anxiety Disorders Interview Schedule-ADIS) (Di Nardo i sar. Revidiran intervju za socijalnu fobiju (Di Nardo i Barlow. 1982) i revidirana verzija ovog intervjua-ADIS-R (Di Nardo i Barlow.

0 = nemam strah. muško _______ žensko _______ star _______ mlad _______ privlačan _______ manje privlačan _______ u braku _______ nije u braku _______ prijatelj _______ stranac _______ velika grupa _______ mala grupa _______ neformalni sastanak _______ formalni sastanak _______ zabava _______ bez razlike _______ bez razlike _______ bez razlike _______ bez razlike _______ bez razlike _______ bez razlike _______ . Da li se strah javlja odmah čim počne svađa? DA_______ NE _______ 6. _______________________ strah ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ izbegavanje ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 3. Da li osećate strah skoro uvek kada se svađate sa DA_______ NE _______ 5. na primer: . retko izbegavam. 1 = blag strah. uvek izbegavam ____________________________________________________________________________________________________________________________________ * zabava * sastanci * jesti na javnom mestu * koristiti javne sobe za odmor * govoriti pred grupom ili držati govor * pisati na javnom mestu (potpisivati ček. popunjavati formulare) * zakazane situacije * razgovarati sa osobama od autoriteta * biti uporan. _______________________ 2. nikada ne izbegavam.tražiti od drugih da promene svoje ponašanje * započinjati razgovor * održavati govor * druge situacije 1. Šta predviđate da će se desiti u situaciji ___________________________________________________________________ ? Šta mislite da će se desiti pre/u toku? ___________________________________________________________________ ? 4.odbiti neprihvatljiv predlog . 2 = strah srednjeg intenziteta. 3 = intenzivan strah. ponekad izbegavam. U navedenim situacijama da li ima razlike ako su ljudi: Navedite kada vam je lakše. često izbegavam. 4 = veoma intenzivan strah.

filmu.? Da li je strah uticao na vaš sadašnji posao ili proces školovanja? DA_______ NE _______ AKO JESTE (Kako?) ____________________________________________________ Proceni pogoršanje na skali od 0-4 ________________________ Etiologija 1. na TV. porodicu itd. U kojoj situaciji? ____________________________________________________ c. Kada ste prvi put doživeli ovaj strah? ______________ mesec ___________ godina b. u datoj situaciji nešto vas je uplašilo. dovelo u nepriliku ii ponizilo? DA_______ NE _______ AKO JE DA navedite detaljnije: d. Iznenada doživite navalu intenzivnog straha. anksioznosti i preteće smrti u datoj situaciji bez ikakvog razloga? DA_______ NE _______ AKO JE DA (Procenite od 0-4 intenzitet navedenih senzacija od kako su se prvi put pojavile:) . Da li je od tog perioda postojao period kada niste imali strah? DA_______ NE _______ AKO DA (kada?) od _______ do _______ 8. u realnom životu ili u fantaziji i kada se to desilo? b. Da li je strah uticao na vaš život.konferencija bez razlike _______ _______ 7. posmatranja ili zamišljanja da neko drugi u datoj situaciji doživljava strah ili povredu? DA_______ NE _______ AKO JE DA (gde ste to videli. rad. društvene aktivnosti. Da li vi mislite da je vaš strah nastao zbog: a. a. upozoravali su vas ili vam govorili neprijatne stvari o tim situacijama? DA_______ NE _______ AKO JE DA (kada i gde ste primili tu informaciju?) c.

Šta vas najviše uznemirava u vezi sa vašom fobijom? Opredelite se za jedno: 1. kako one koje subjekti sami popunjavaju tako i one koje popunjavaju stručni procenjivači. palpitacije. predmeti ili situacije Instrumenti za psihometrijske procene U istraživanjima socijalne fobije moguće je koristiti više instrumenata za psihometrijsku procenu. pre ovog iskustva?) DA_______ NE _______ e. strah od ludila ili gubitka kontrole ____________ (Da li ste bili u stanju da bez straha budete u ovoj situaciji. depersonalizacija i derealizacija ____________ 9. znojenje ____________ 6. doživljaj straha 2. . gubitak vazduha ili osećanje gušenja ____________ 2.1. drugi uzroci? DA_______ NE _______ 2. nesigurnost ili nesvestica ____________ 7. osećanje mravinjanja i trnci po telu ____________ 10. naleti toplih i hladnih talasa ____________ 11. U više njih socijalni strah i fobija su samo jedna od komponenti procene. dok su pojedini specifično konstruisani za socijalnu fobiju. vrtoglavica. drhtanje ili cvokotanje ____________ 12. muka i bolovi u stomaku ____________ 8. bol ili neprijatnost u grudima ____________ 5. ubrzan rad srca (tahikardija) ____________ 4. strah od smrti ____________ 13. gubitak daha od uzbuđenja ____________ 3. nepoznat uzrok DA_______ NE _______ f.

Stein. 1995) Marks & Sheehan Phobic Scale Sheehan Disability Scale – (Sheehan. i Upitnik za strah (Marks i Mathews. Ponekad imam iznenadni strah da mi odelo nije kako treba 3. 1983) U daljem tekstu prikazaćemo u celosti samo one instrumente koje nismo objavili u monografiji ''Agorafobija'' (Erić. 1995) Interaction Anxiety Scale (SIAS) (Mattick i Clarke. Mnogo su značajniji i korisniji instrumenti koji su koncipirani tako da mere određenu psihopatologiju iz okvira socijalnog straha i fobičnosti: The Tavistock Self . Wolpe i Lang. smrti i bolesti. De Monchaux i Sandler. 1957) 1. pa i socijalni strah i fobičnost (Erić.Assesment Inventory – Dixon. Osećam se nelagodno kada jedem i pijem pred drugima 5.Instrumenti psihometrijske procene gde je socijalna fobija samo jedna od komponenti koji se najšire primenjuju u istraživanjima su: Inventar straha (The Fear Survey Schedule-FSSIII. 1974). Mrzim da hodam pored gomile ljudi . straha od povreda tela. straha od životinja koje nisu u mogućnosti da nanesu povredu. 1989) (Objavljena u: M. Inventar za samoprocenu socijalnog straha (The Tavistock Self-Assessment Inventory-Dixon. koji uključuje procenu 15 najčešćih strahova iz grupe: agorafobije. straha od seksualnih i agresivnih scena. u kome je navedeno 76 oblika straha koji pripadaju kategorijama: socijalnog straha. 1989) (Objavljena u: M. 1969) Liebowitz Social Phobia Scale (LSPS) (Liebowitz. Često imam strah da bi drugi mogli da misle o meni kao o neinteligentnoj osobi ili neznalici 2. agorafobije. I mi smo konstruisali sličan instrument koji meri sve oblike neurotskog ispoljavanja. 1979). i najzad. De Monchaux i Sandler (1957) Social Avoidance and Distress Scale (SAD) (Watson i Friend. Bojim se da me ljudi neće voleti 4. Stein. 1964). socijalne fobije i fobija od krvi i povreda. 1996). 1987) Social Phobia Scale (SPS) (Mattick i Clarke. 1969) Fear of Negative Evaluations Scale (FNE) (Watson i Friend.

Ponekad me uhvati strah da bih mogao da se onesvestim pred drugima 15. Osećam se nelagodno u prisustvu bogalja ili onih sa telesnim defektima 9. Zaokružite jedan od ponuđena četiri broja: 1 = nema straha. Ako zakasnim na sastanak radije ću da stojim nego da sednem na prednja sedišta 8. Smatram da je teško pitati druge za obaveštenja 20. Pred nepoznatim osobama obično se osećam smeteno Skala socijalne fobije (Liebowitz. 1987) U testu koji sledi opisane su 24 situacije. Telefonirati pred publikom (P) 1 2 3 4 1 2 3 4 . Svoje odgovore zasnivajte na osećanju koje ste imali tokom prošle nedelje. Često se plašim da ne ispadnem smešan i ne napravim budalu od sebe 22. Opišite koliko ste bili uplašeni u tim situacijama. Opet. 2 = ponekad. uključujući današnji dan. 4 = intenzivan strah Utvrdite koliko ste intenzivno želeli da izbegnete ili koliko biste intenzivno želeli da izbegnete datu situaciju. 3 = često. 2 = mali strah. pred drugima 23. Obično se osećam nervozno kada se obraćam nekoj osobi od autoriteta 11. Uvek se osećam nelagodno kada ne znam šta se od mene očekuje 19. sklon sam da posle toga o tome još dugo razmišljam 18. Kada sam u velikoj grupi ljudi koje ne poznajem obično se osećam neprijatno 12. Nalazim da je neizdrživo biti u lošim odnosima sa nekom osobom od autoriteta 17.6. igram. osećam se nelagodno 13. Ako se desi nešto što doprinosi da izgledam glupo. 3 = umeren strah. Kada sam u centru pažnje. sviram i sl. Uvek se osećam kao da sam nekoga uvredio 7. izvodim. Nervozan sam kada nešto radim. 4 = uvek Strah Izbegavanje 1. Često imam strah da ne pustim vetar ili da ne proizvedem neugodne telesne zvuke kada drugi to mogu da čuju 26. Govoriti pred drugima o ličnim osećanjima čini mi se izrazito neprijatnim 21. na primer kada prelazim preko podijuma za igru. Osećam se zbunjen i smeten kada nešto nije u redu sa mojim odelom 24. zaokružite jedan od ponuđena četiri broja: 1 = nikada. Nekada sam zabrinut da bi moglo da mi se desi da imam potrebu da mokrim u nezgodno vreme 14. ili koliko bi bili uplašeni da ste u njima sudelovali. Ponekad se bojim da kažem nešto da ne napravim glupu grešku 25. Često sam zabrinut zbog mogućnosti da povraćam ili da osetim muku pred drugima 10. Obično sam u nedoumici da li da pozdravim nekog koga površno poznajem 16.

Ući u sobu kada ostali već sede (P) 15. Gledati u oči osobu koju nedovoljno dobro poznajete (S) 20. Test za procenu ponašanja na ispitu (Spilberger i sar. Saopštavati nešto pred grupom (P) 21. Susret sa stranim osobama (S) 13. Raditi kada vas neko posmatra (P) 9. Biti u centru pažnje (S) 16.. Pisati kada vas neko posmatra (P) 10. Popunjavati test (P) 18. Glumiti. Urinirati u javnim nužnicima (S) 14. Organizovati zabavu (prijem) (S) 24. objavljujemo i specifičan test za procenu ponašanja na ispitu koju je sačinio Spilberger (1977). Jesti na javnim mestima (P) 4. 1977) Ime i prezime _____________________ Datum ___________ Pol : M __ Ž __ Uputstvo Ispod su dati brojni iskazi kojima ljudi opisuju sebe.(P) _______________________________________ Strah od socijalnih situacija .2. Vratiti kupljene stvari nazad (S) 23. Nemojte se mnogo zadržavati na bilo kom .(S) _______________________________________ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 Najzad. Pokušavati da se nešto pokupi (P) 22. Ići na zabavu (S) 8. Odbraniti s eod snažnog pritiska prodavca (S) Ukupan skor: ____________________________ Strah od javnog nastupa . nastupati ili govoriti pred gledalištem (P) 7. Pročitajte svaki iskaz. Neslaganje ili neprihvatanje pred osobom koju dovoljno ne poznajete (S) 19. Ne postoje tačni i netačni odgovori. Govoriti na sastanku (P) 17. Piti sa drugima na javnom mestu (P) 5. Govoriti sa osobama od autoriteta (S) 6. Razgovarati sa osobama koje malo poznajete (S) 12. Pozvati nekoga koga malo poznajete (S) 11. Biti u maloj grupi (P) 3.

Počinje da mi bude nelagodno pre nego što predam zadatak 11. Što se više trudim tokom ispita postajem konfuzniji (a) 7. Kada se jedan ispit završi. Za vreme ispita osećam se napeto 12. Za vreme ispita osećam se sigurno i opušteno 2. Osećam se teško i opterećeno za vreme ispita 3. Kada polažem važne ispite u pravoj sam panici 16. Razmišljanje o tome da li ću proći loše utiče na moju koncentraciju za vreme ispita 8. Osećam da mi srce jako lupa dok polažem važan ispit 19. Dok polažem važne ispite izgleda mi kao da se borim sam (a) sa sobom 15. Za vreme ispita hvatam sebe u razmišljanju da li ću ikada da završim studije 6. Vrlo sam nervozan (a) kada polažem važne ispite 9. Za vreme ispita toliko sam napet (a) da to osećam i u stomaku 14. Vrlo retko 1. ali dajte odgovore za koje vam se čini da opisuju kako se osećate uopšte. Za vreme ispita uhvatim sebe kako razmišljam o posledicama pada na ispitu 18. Na važnim ispitima kao da se 'zaledim' 5. Voleo bih da se toliko ne uzbuđujem 13. _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Ponekad _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Često _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Skoro uvek _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ . Veoma sam zabrinut (a) pred polaganje važnih ispita 17. Razmišljanje o ocenama utiče na moje odgovore za vreme ispita 4. Čak i kada dobro spremim ispit nervozan (a) sam zbog njega 10.pitanju.

revised. American Psychiatric Association. Washington. 3rd edn.pokušavam da prestanem da brinem o njemu ali to ne mogu 20. Chicago Press. . S.. Chicago American Psychiatric Association (1980): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. DC American Psychiatric Association (1987): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Za vreme ispita toliko se unervozim da zaboravim činjenice koje stvarno znam _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ Literatura Aron. (1986): Stage fright: Its role in acting. 3rd edn. Univ.

Edited by M. Amer. and Trower. (1988): Moving away from the world: life course patterns in shy children. (1985): Exposure as a treatment for social phobia: some instructive difficulties. DC Alexander. T. Washington Craske. Journal of Personalily. Simposium: Social Phobia. Grune & Stratton. i Agras. American Psychiatric Associtaion. K. S. (1933): Psychoanalysis of a case of examination anxiety. W. Scand. Amer. (1991): Long-term treatment of social phobia with clonazepam. Washington DC Beck. R. K i Blazer. Symposium: Integrated Treatment of Panic Disorder and Social Phobia. Ford. M. L. M.. Eur. E. P. 1. (1969): Principles of Behavior Modification. 22:267-280 Curran. Annual meeting of the American Psychiatric Association. Press. Rondel Press. Psychological Medicine. Hogarth Press. P. E. Brit. Psychiat. (1980): Loss. Educat. M. Hughes. S. R. 37: 122-147 Barlow. B. D. Washington. 44:727-735 Cannon. (1982): Self-efficacy mechanism in human agency. Psychiat. Holt. Krishan.. H. (1985): Anxiety Disorders and Phobias: A Cognitive Perspectives. J. (1986): Acta Psychial. 4rd edn. A. Anxiety and Anger. J. II: aetiology and psychopathology in the light of attachment theory. J. Sadness and Depression.243:95-102 DiNardo. J. Hogarth Press. i Angst. New York Bandura. (1973): Separation. D. Arch. 74:388-391 Clark. Trower. Neur.210 Bowlby. A. Polls. Elder. and French. E. in Primary Love and Psychoanalytic Technique. New York Barlow.Psycholog.. Clinical and Research Perpectives. i sar. (1937): Early developmental stages of the ego. B. G. J. Psychiat. i Potts. Appleton. Amer. London Balint. J. London Bowlby. P. Beh. Clin. Rinehart and Winston. Res. and Fischetti. D. 6: 101-112 Butler. Basic Books. Acta Psychiat. R. Gelder.. M. New York Caspi. Shrout. 44: 13-21 Bryant..): 16-20 Davidson. Arch. C (1988): Lifetime prevalence of psychiatric disorders in Edmont. Emery. (1974): Social difficulty in a student sample. George. 6:65-83 Bergler. N. 142: 174-179 Balint. L... 23 (6): 651-657 Canino. Balint. D. M. and Greenberg. (1946): Psychoanalytic Therapy. 52 (11-Suppl.. 130: 201. 77 (suppl 338):24-32 Bowlby. G. Psychiat. D. in Primary Love and Psychoanalytic Technique. 24:824-831 Chaleby. L. J.. Edited by M. Budapest Degonda.. (1992): Cognitive-behavioral approaches to panic disorder and social phobia. Orn. A. New York . S. Ther. (1988): Anxiety Disorders Interview Schedule-Revised. Developm. 22:167-170 Chambres. L.. R. Psychol. J. G.. 148 (5): 598-605 Cloitre. F. Psychial. London Bandura. London Bowlby. Brit. (1988): Anxiety and Its Disorders. Psychol. (1993): Biology of social phobia. J. (1977): The making and breaking of affectional bonds. i sar. DC American Psychiatric Association (1993): Diagnostic and Statiscal Manual of Mental Disorder. (1991): The Assesment and Treatment of Performance Anxiety in Musicians. 23:709-718 Davidson. and Shear. (1983): Social phobia: A comparative clinical study. J. Wallander. Res. Hogarth Press. hunger. P. Clin. Beh. (1993): The Zurich study: XX. The Guilford Press. (1980): The importance of behavioral and cognitive factors in heterosexual-social anxiety. Sixth Congress of the Europian College of Neuropsychopharmacology. E. and Craig. (1977): The Basic Neurosis. G. Albany. H. P. Hogarth Press. Newman. Hogarth Press. D. D. New York Bland. and Bem. L.. Psychiat. A. Med. and Shaw. Stein: Social Phobia. (1987): The prevalence of specific psychiatric disorders in Puerto Rico.. K (1987): Social Psychiatry. G. G. Yardley. i sar. D. M.American Psychiatric Asssociation. T. i sar. Scand. Social phobia and agoraphobia. Smith. K. J. N. (1993): The epidemiology of social phobia: findings from the Duke Epidemiological Catchment area Study. Zentbl. (1969): Attachment. J. C. M. A. K (1995): Psychodinamics Perspectives. M. (1984): Musical performance anxiety: The three sistems model and self efficacy theory. Washington. and Barlow. Gen. (1976): A survey of social inadequacy among psychiatric patients. fear and rage. D.. Bird. fur Psychotherap. Ther. New York Amies. Psychol. P.. (1929): Bodily changes in pain. J. Psychiat. In.48:285-292 Davidson. J. (1939): Love mather and mother-love. Balint. R. New York Bergler. London Bryant. J. M. P. Brit. B.

and Gorman.. Biological Psychiatry. A. (1987): Three cases of overlap between panic disorder. (1988): Medical problems amongs ICSOM musicians: Overview of a national survey. No 3-4:221-243 Erić. Lj. 3:1-8 Freud. R. and Scholing.Dixon. F. 21..): Handbook of Anxiety. W. J... C. Pergamon Press. Psychopharmacol.. (1974): Metodi merenja anksioznosti u kliničkoj praksi. (1915): Instincts and their vicissitudes. L. Standard Edition. The Guilford Press. lule Stuart Press. In: R. Amsterdam Erić. London Fyer. M. Clin. Amer.): Handbook of Anxiety Disorders. Medicinska knjiga Beograd-Zagreb Erić. Washington. Paris Faravelli. M. (1977): Strah od ispita. Clin. 50:286-293 Gabbard. New York Gelertner. Affect. (1957): The self assesment: Patterns of anxiety: an analysis of social anxiety. Elsevier.. 2:403-415 Heimberg. Mannuzza. Annual Meeting of the American Psychiatric Association. (1958): The nature of love. Fyer. M. i Sar. Chapman. Uhde. i sar. (1913): Totem i wbu. 24:281-288 Ellis. Edition. Vol. D. R. Hillsdale. J. (1987): Emotion in Psychotherapy.. Medicinski fakultet. Psychiat. S. Matica srpska. C. 1961 Ferenczi. London Frojd. Beograd Erić. and Vermilyea. (1987): Drug treatment of social phobia. symptoms and anxiety. J. 48: 938-945 Goldstein. 5:298-301 Gorman. DC Gilbert. K. P. In: C. Lj. A. (1991): Panična stanja. (1992): Psychodinamics of panic disorder and social phobia. (1989): Human Nature and Suffering. Beograd . Mersch. In: L. Dryman.. Clin. B. and Safran. Psychologist 13: 673-685 Heimberg. J. Lj. i sar. P. T. V. De Moncheau. R. 183. Liebowitz. S. C... Middlcstardt. F. 19: 1-5 Fenichel. D.. C. Tavistock Clinic. VIII. (1990): Behavioral treatment for simple and social phobias. Arch. Beograd Ey. S. Hogarth Press. J. J. Burrows (Eds. Hersen (Eds. E. i Becker.192 Greenberg. A. Dis. S. L. S. Dodge. Cambridge. (1989): Panična stanja. Roth and G. Lj. H. Affec.. Montgomery. In: Anxiety and Stress Disorders. social phobia and agoraphobia. E. Dis. Last i M.. U: Pronađena psihoanaliza. Ottati. (1926): Inhibitions. 14. Psihijatrija danas. (1993): Seksualne disfunkcije. J. O. R. (1993): A direct interview family study of social phobia. Regier (Eds): Psychiatric Disorders in America: The Epidemiologic Catchment Area Study. 173:236-245 Heimberg. drugo izdanje. Ner. Press Fishbein. Psychiat. Becker. (1937): The Ego and the Mechanisms of Defence. Aiazzi. J. M. A (1985): Treatmnet of social phobia by exposure. Beograd-Zagreb Erić. Gen. New York Emmelkamp. (1905): Tri eseja o seksualnosti. Novi Sad Frojd. Vissia. Psychoanalysis. Free Press. W. P. (1987): Social phobia. G. Masson. Ther. Res. 48:452-453 Gorman. S. Ment. (1980): Psychometric and behavioral analyses of social anxiety inventori: The Situation Questionnaire. Lj. Lawrence Erlbaum. W. Naprijed. Zagreb (1987) Frojd. (1937): The Scoptophilic Instinct and Identification. P. and Sandler. Cimbolic. S. Hogarth Press. (1985): Treatment of social phobia with atenolol. 22:369-372 Goldstein. R. Guilford. Psychol. (1976): Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja mladih. (1988): Phobic Disorders. Weissman. (1963): Manuel de Psychiatric. J.. Gen. Vol. i sar. i sar. Medicinski fakultet. A. MA. S. Matica srpska.Zagreb. Degllnnocenti.. (1985): Social Phobia: a comparative evaluation of cognitive and behavioral interventions. O. London Freud. Behavioral Assessment. (1933): The Clinical Diary of Sandor Ferenczi by Dupon J. Disord. Harrison. Slandard. British J. P. T. (1989): Epidemiology of anxiety disorder in Florence. i sar. A. J. London Eaton. J.. J. Medicinska knjiga Beograd -Zagreb Erić.4. Lj. F.. Doktorska disertacija. Medical problems Performing Artists. New York Harlow. Novi Sad Freud. Inter. i sar. (1996): Agorafobija. Robins i D. Hogarth Press.. i sar. Beograd Erić. D. J. R. (1987): Treatment of social phobia with clonidine. Vol. (1985): Dealing with embarassing events: Socially anxious and non-socially anxious groups compared. Psychiat. P. S. (1909): Analiza fobije petogodišnjeg dečaka. Goldfinger. S. New York . New York Emmelkamp. Harvard Univ. 23: 365-369 Emmelkamp. S. Arh. Medicinska knjiga. Medicinska knjiga. R. Vol. J. XVlll Fenichel. A.. A. H. (1945): Psihoanailiticka teorija neuroza. Symposium: Integrated Treatement of Panic Disorder and Social Phobia. G. D. J. Noyes. (1991): Cognitive-behavioral and pharmacologic treatment of social phobia. Behav. (1962): Reason and emotion in psychotherapy. Lj.. New York Edelman. cognitive restructuring and homework assignments. (1991): Panic and phobias.

42:729-736 Liebowitz. Arch. i Lellouch. Clin.. K. 14:1-23 Heimberg. J. Paris Janet. Simposium: Social Phobia. N. R. Psychol. (1984): Beneficial effect of nadolol on anxiety-induced disturbances of pcrformance in musicians: a comparison with diazepam and placebo. Psycho I. (1991): New developments in cognitive-behavioral therapy for social phobia. Amer. Amer. (1988): Biological bases of childhood shyness. J. Ment. Rep.142:947-950 Liebowitz. (1976): Heritability of personality traits in adult male twins. (1986): Pathophysiology of social phobia. Nerv.. Spotlight-New approaches in anxiety and phobic disorders. 24-53 Lee. A. (1988): Pharmacotherapy of Social Phobia: An Interim Report of a Placebo-Controlled Comparison of Phenelzine and Atenolol.. J. (1992): Childhood parental loss and adult psychopathology in women: A twin sludy perspective. Psychiat. i sar. C. Fclix Alcan. 178: 172-179 Heimberg. Gen. Dodge. M. Psychiat. M. Psychial. Seoul National Univer. M. Neale. R. Clin.. (1990): DSM-IlI-R subtypes of social phobia: Comparison of generalized social phobics and public speaking phobics. Budapest Lepine. Neurosci 244: 290 . Psychiat. H. Reznick. J. May 10-16 Liebert. Ment. R. Psychiat. A. (1931): Entwicklungsgeschichte eines Falles von sozialer Angst. Acta Psychiat... i sar.28 No 6:305-308 Liebowitz. M. i sar.. Basic Books.. Nerv. Payot. Ner. and Snidman. Yeh. Dodge. London Lazarus. A. S. Gorman. D. 49 (7):252-257 Liebowitz. and Barlow. R. Hope. (1909): Les Obsesions et la Psychastenie.. Krager. T. Fyer. Fyer. i sar. Presented at the 139th annual meeting of the American Psychiatric Association.. (1989): J. J. K. H. D. G. (1961): Les phobies etia nevroses phobiquc. J. Fyer. Arch. 51 :8-19 Klein. Copenhagen Lepine. 4:1550-1155 Janet. J. Eur. (1971): Effects of brief separation from mother on rhesus monkeys. Psychosomatics. 177:4: 202-209 Kasahara. J. In: D. P. and Becker.Heimberg. K. (1903): Neuroses et Idees Fixes. C. Heart J. (1994): Diagnosis and epidemiology of phobic disorders. Gen. (1993): Diagnosis and epidemiology of social phobia. Sixth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology. Psychopharmacol. Klein: Contribution to Psycho-Analisys 1921-1945. (1987): Social phobia. 6:17-30 Horney. J. M. 52 (suppl. Arch.. Gorman. Plomin. Yamamoto. (1987): Proceednigs of the First Cultural Psychiatry Simposium between Japan and Korea. (1982): Incidence of shyness in elementary-school age children. M. A. (1992): Treatment of social phobia with drugs other than . M. R.. Clin. XXV Horn. In: M. Pychol. i sar. Y. 240:167-171 Kagan. Zhao. (1987): Pharmacotherapy of social phobia. M. M. Fyer. 3-15 Kendell. Gorman. J. M. L. Psychiat. (1937): Neurotična ličnost našeg doba. (1989): Temperamental contributions to social behavior. Liebowitz. S. Genet. J. Dis. P. Paris Hinde. (1986): Phenelzine in social phobia. J. Felix Alcan. M.296 Levine. and Rosenman. i sar. J. Ment. E. R. Inter. (1987): Social phobia in Japan and Korea.. i sar.. and Heath. Graficki zavod Titograd (1964) Horowitz. DC. (1990): Cognitive behavioral group treatment for social phobia: Comparison with a credible placebo control. A. A. (1988): Introduction to Psychodinamics. M. 6:93-98 Liebowitz. R. Paris Kagan.. (1985): Specificity of lactate infusions in social phobia versus panic disorders. (1990): Psychiatric epidemiology in Korea: Part I: Gender and age differences in Seoul. J. (1967): Cognitive and emocional components of test anxiety: A distinction and some initial data.. C. J. i Klein. A. 20:975-978 Liebowitz. A. (1935): A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states. Washington. E. (1989): Prevalence of psychiatric disorders in Taiwan defined by the Chinese diagnostic interview schedule. M.. A. 49: 397-408 Kessler. Psychiat. Cognitive Therapy and Research. P.. (1985): Social phobia: Review of neglected anxiety disorder. Dis. Clin. Rep.. Gorman. R. Schneier. J. 178:247-252 Lepine. i sar. Scand 79:136-147 James. (1995): Classification and epidemiology or social phobia.. i sar. M.. J. K. Klein (ed): Modern Problems of Pharmacopsychiatry: Anxiety. Zeitschrift fuer Psychoanalyse. M. E. M.. New York Hwu. Chang. Science. A. K. and Morris. Hollander. L. Vol.. P. F. R. 51: 904-906 Lee. R. (1994): Lifetime and 12-month prevalence of DSM-lIl-R psychiatric disorders in the United Stales: results from National Comorbidity Survey. Arch. Y. Basel Liebowitz. Y. Dis. Hogan Press. R. J. R. Behav. Gen. S. Hope. Science 173: 111-118 Hoffman.): 21-30 Hesnar. Amer. W. Kwak. J. D. J. P.. D. Kessler. J. A.. 44: 668-674 Karno i sar. Levin. and Savage. Campeas.. C. Gorman. McGonagle.

Amer. (1969): Fears and phobias. E. J.. J. M. Gorman. Amsterdam Marks. I. Arch. In: R. Anxiety Dis. Mollard (Eds.): 10-15 Liebowitz. (1988): Classification of phobic disorders. M. 49:290-300 Liebowitz. Dis. J. Bruns. Annual meeting of the American Psychiatric Association. (1967): Čovek i njegova dvojba. (1981): Cure and Care of Neuroses. Arch.3): 77-82 Oakley-Browne. S. and Gelder.... Legeron and E. Roth and G. S. G. i sar. (1975): A historical view of the stress. Baltazar. L. and phobic neuroses. Joyce. L.. and Liebowitz. Pine. Washington May.. Ment. P. Weissmann. Psychiat.. Psychiat.. (1988): Social phobia. (1982): Stage fright in musicians: a model ilustrating the effect of beta blockers. J. 123:218-221 Marks. 17:263-267 Marks. Clin. (1992): Phenelzine vs atenolol in social phobia. and McDowell. Psychiat. Jr. (1992): Integrated Treatment of Panic Disorder and Social Phobia. M. I. R. J. Roth. i sar. i Babinski. R. i sar. Swets & Zeitling.. depressive. Masson. J. (1987): Fears. M (1993): Pharmacological treatment of social phobia: Traditional MAOIs and Moclobemide. J. Psychiat. Sience Press. Psychiat.): Handbook of Anxiety. Psychiat. i sar. Oxford Univ. (1989): Christchurch psychiatric epidemiology study. In: J. Mass Ballinger. Psychoanalysis. 52 (suppl. S. Basic Books. New York Marks. A placebocontrolled comparison. A. P. 41:115-120 Neumann. (1977): Cognive behavior modification. (1995): in Pocket Reference to Social Phobia. Budapest Luria. (1979): Alcochol Dependece and phobias. New York Mahler. (1981): A psychoanalytic view oh phobias..benzodiazepines. Psychol. I. R. Amsterdam Marshall. L. Human Stress. W. 135:565-573 Munjack. Cambridge Mannuzza. nov. L. 5:87-98 Myers. M. (1995): Generalized social phobia: reliability and validity. 116:377-386 Marks. J. Press. and Montgomery. I. R. D. P. (1979): Reported parental characteristics of agoraphobics and social phobics. J. Brit. I. Amer. J. (1979): Brief standard self-rating for phobic patients. 41 :959-967 Neftel. Beh. i sar. A. Nerv. Wells. F. H.. (1975): The psychological birth of the human infant: Symbiosis and individuation. J. Phobias and Rituals. J. (1996): Moclobemide in the treatment of social phobia.): Annual Series of European Reseach in Behavior Therapy. (1970): The classification of phobic disorders. Zagreb Meichenbaum. A. Vol. 52:230-237 Marks. J. (1987): Age of onset in different phobias. V. I. Psychiat. I. Medicinski fakultet. (1995): Cognitive and Behavioral Aspects. Washington. I. Amer. Inter. (1992): Behavioural psychotherapy towards the millennium. A.. Page. Clin. Sixth Congress of the Europian College of Neuropsychopharmacology. Roth and G. New York Marks. New York Montgomery. Naprijed. and Lampe. (1974): Cognition and behavior modification. C. Jr. McGraw Hill Book Company. L. Brown. and Trippett. 23:327-340 Ost. Adler.. D. M. Roche. J. D. A. Tischler. (1933): Anxiety and illness before examinations. M. D. John Wiley. (1984): Six-month prevalence of psychiatric disorders in three communities: 1980-1982. New York Marks. (1978): Living with fear. M. Res.. R. Chapman.. Garside. L. Ther. Psychiat. G. M. Aust. Burrows (Eds. Psychiat. (1985): Behavioral treatment of social phobia. Vol.131:486-492 Mulleney. Gen. Cottreaux. C. T. Brit. N.. M. Abnor. Schneier. Part II: Six month and other period prevalences for specific psychiatric disorders. A. Bergman. Noeys. D. Plenum Press. A. 44:461-469 Nemiah. Psychiat. In:. Liveright. DC. Gen. I. Brit. Gutersloh: Bertels Nutt. 11 (suppI. 175:49-51 Munjack. A. Campreas. Elsevier. Stein: Social Phobia. R. Basel Mountjoy. Psychopharmacology. 96:223-229 Papp. Amsterdam Parker. E. 2.. J. Schneier. (1991): A pilot study of buspirone in the treatment of social phobia. (1987): Comparison of social anxiety in patients with social phobia and panic disorder. Clinical and Research Perspectives. (1991): Social phobia.. M. J. i sar. Gen.. I. I. Beograd . In: R. J. 1:6-12 Mattick. New York Marks. (1977): A clinical trial of phenelezine in anxiety. J. M.. Postgraduate Medicine 90 (8):187-194 Marshall. Z. J. 2. Psychiat. R. Kappell. M. F.. A. Elsevier. (1932): The nature of human conflicts. (1995): Biološka psihijatrija I. New York Mahoney. Psychopharmacology 21: 615-618 Marks. J. Psychosomatic Med. i sar. 1. R. Simposium: Social Phobia. F. Academic Press. R. D. J. T. Noeys. G. R. Burrows: Handbook of Anxiety. C. I. Press. (1966): Diferent onset ages in varieties of phobias. and Matews. Arch. F. D. 135:555560 Paunović. Brit.

J. Bjornsson. Arch. H. 150: 859-866 Sheehan. D. Inc. P. Vol. L. Psychiat. and Henderson. J. 36: 162-165 Spitz. J. Z. i sar. R. and Solyom. Acta Psychiat. R. J. of Personality 59:705-732 Polland. R. Collegium Inter. J. 84:142-J49 Stein. 31: 138-143 Spitz... i DeFries. 145:733-736 Reich. G. (1986): Delineating social phobia. and Dito. 45: 436-470 Ross.. New York Plomin. (1990): Structured Clinical Interview for DSM-III-R . Lindal. G..): Wiley. R. New York Plomin. Williams. Psychiatry 49:282-288 Selye. F. Hemisphere. C. Gen. B.. W. Compreh. J. Sheehan. V. i sar. B. M. (1991): Lifetime prevelence of specific mental disorders among people born in Iceland in 1931. E. H. J. M. J.): 43-47 Safran. Chin. J. Gibbon. New York Samson. J. Ment. Plenum. Arch. (1992): The Structural Clinical Interviw for DSM-III-R (SClD). i sar. Arch. Montreal Shear. M. (1990): Interpersonal Process in Cogitive Therapy. C. Uhde. In. Hersen (Eds. 3:15-23 Schneier. Psychiat. Polland. Johnson. J. Gibbon. New York Spitzer. Fallon. New York Plomin. (1988): Behavioral inhibition in children of parents with panic disorder and agoraphobia: A controlled study. (1955): A note on the extrapolation of ethological findings. Biometrics Research Division New York State Psychiatric Institute.): Anxiety: Currents trends in theory and research. Brit. In: S. J. L. R. C.. (1986): Genetics and shyness. Ledwidge.. Scand.. (1988): Family history of psychiatric disorders in social phobia. Dev. Williams. Press. Anx. Hollander.Phillips. (1983): A developmental genetic analysis of common fears from early adolescence' to early adulthood. (1984): Anxiety disorders in Adult Psychopathology and Diagnosis. and Michiello.): Stress and anxiety. M. Ner. R.. D.. R. Spielberger (Ed. (1972): Experimental approaches to test anxiety: Attention and the use of information. D. New York Spitzer. Clin. Shea. Clin. T. (1991): Buspirone in social phobia. i sar. Basic Books. M. Jones. Dis. Psycho-Analysis. Spielberger and l. 4: 345-355 Piklonis. W. Biometrics Research Division New York State Institute.Patient Edition (SClD-P). (1950): Stress. Vol. Briggs (Eds. E.. S. 54: 361-368 Rosenbaum. Psycho-Analysis... J. Inter.. New York Schneier. Samson (Eds. Gen. (1950): Anxiety in infancy: a study of manifestations in the first year of life. C. 176:440-445 Reich. and S. C. K. E. Hornig. W. G. and Rose. Liebowitz. J. (1983): Structured Clinical Interview for DSM-Ill. Psychiat. In: C. (1991): Social phobia: the Anxiety Disorders Association of America helps raise the veil of ignorance. D.22:544-553 Sheehan. R. Psychiat. A. Carey.. i Weissman. M. Inter. J. K. Disor. Neuromacologicum. R.. Inter. J. Psychiat. Kyoto Schneier. E. (1991): Parent-offspring and sibling adoption analyses of parental ratings of temperament in infancy and childhood. J. K. 2. F. R. J. F. J. Turner i M. (1993): A psychodinamic model of panic disorder. H. G. J. L. C. 49: 624-629 Stefansson. G. Psychopharmacollogy. Gersten. Coon. Comorbidity and morbidity in an epidemiologic sample.. Psychiat. Compreh. K. and Yates. (1988): A pilot study of treatment of social phobia with alprazolam. J. Epid. (1989): Alcohol abuse in social phobia. i Daniels.. (1965): The First Year of Life. D. Fulker. I. and Segal. Amer. C. i sar. 1. T. Izard (Ed. (1987): Path anlysis of seven fear factors in adult and siblings pairs and their parents. (1989): Social phobic symptoms in patients with panic disorder: practical and .. i sar.. i Liebowitz. Univ. (1992): Social phobia. M. and Yates. Liebowitz. New York Spitz. M. and Williams. and Worden. Plenum. Gen.. J. Clin. W. i sar. (1975): Anxiety: State-trait process.): Emotions in personality and psychopathology. M. New York Solyom. Academic. M. In: W. A. Klerman. J. J. Biederman. J.. (1983): Anxiety Disease.. Martin. W. and Zimbardo (1979): The personal and social dynamics of shyness.. Y. Psychiatry 29:72-75 Rose. Washington Spielberger. E (1981): Age of onset of phobic disorders: A reevalution. C. i sar. J. 149: 464-470 Spielberger. Academic Press. Gen. A. (1985): Origins of Individual Differences in Infancy: The Colorado Adoption Project. Acta. R. R. Charls Scibner's Sons. E. 12: 62-63 Schneier. R. C. Campreas.. New York Spitzer. (1992): Fluoxetin in social phobia. Cooper. Psychiat. (1988): Four types of social phobia in a community sample. In: C. G. Amer.. 52 (suppl.): Shyness: Perspectives on Research and Treatment.

Psychiat. A and Liebovitz. i sar. N. Psychiat. M. J. D. U. Ther. S. i sar. H. Washington.. (1985): The Interpersonal World of the Infant: A View From Psychoanalysis and Developmental Psychology. Inter. Nardi. M. R. (1964): Fear Servey Schedule for use in behavior therapy. Neurosci 241:247-258 Wiltchen. (1990): Pharmacological treatment of social phobia and performance anxiety. New York Torgensen. M. J. 21:93-99 Versiani. Amer. 76:92-104 Wittchen. Amer. Psychiat. Gen. Aust. R. G. C. H. D. Beh. Res. Affective Disorders.32 Wolpe.. M. A. D. (1990): Major depression in patients with social phobia. Behav. M. D. Mancini. Candy. 147: 317-220 Stein.. A. Psychopharm. Amsterdam Wells. (1995): Epidemiology. Mundim.3): 83-88 Walker. M... and Townsley.... 3):9-14 Welkowitz. Psychol. (1971): Test anxiety and direction of attention. In: M. Noyes.. Beidel. M.. Part I: Methodology and lifetime prevalence for specific psychiatric disorders. Psychol. and Gilbert. Rev. Amer. C. Inter. 151 :408-412 Stein.. D. Bushnell. Psychiat. diagnosis and comorbidity. Z. Clin. J. Styan. Clin. and Donison. (1992): Pharmacotherapy of social phobia: a controlled study with moclobemide and phenelezine. Psychiat. J. (1990): Social phobia: relationship to shyness. (1996): The impact of social phobia on quality of life. and Friend... Stein: Social Phobia. Black. Arch. (1989): Social phobia: clinical syndrome. Psychiat. Washington DC Stern. Clinical and Research Perspectives. Brit. J. M.4. Inter. 2:27-30 . Mundim.): Handbook of Anxiety. 23:315326 Wine. J. Nardi. M. Clin. D. S. J. A. G. J. Psychopharmacologia 32:237-254 Uhde. and Forde. (1983): Genetic faclors in anxiety disorders. Amer. Burrows (Eds. M. clinical and research perspectives. Psychopharmacol. i sar. Van Zerssen. Clinical Psychology Review 9: 19-35 Turner. and Beloch. Jr. i sar. and Beidel. D. E. Res. D. Clin. (1996): The long-term treatment os social phobia with moclobemide. J. Canino.3): 15 . (1996): The cross-national epidemiology of social phobia: a preliminary report. DC Watson. F. 11 (suppl. Bland. Measurement of social-evaluated anxiety. E. Elsevier. E. 40: 1085-1089 Trower. T. (1995): Social phobia.. Psychiat. Clin. J. B. P. Tancer. J. C. and Lang. Roth and G. 11 (suppl. (1991): Relationship of social phobia with other psychiatric illness. Press. N. L. Vo1. M... Clin. Hornblow. (1973): A study of the clinical effects of phenelzine and placebo in the treatment of phobic anxiety. In: R. E. i Kelle. S. Consul. M. Psychopharmac. Basic Books. i sar. J. i sar. 52 (suppl):31-40 Van Ameringen. Ther. U. P.. Gelernter. C. (1989): Christchurch psychiatric epidemiology study. Psyciat. Eur. Arch. E. (J969). R. C. R. S. M. Tancer. Psychiat. P. 9:3-18 Turner. Amer. 11 (suppl. J. J.. (1992): Lifetime and six-month prevalence of mental disorders in the Munich Follow-up study. J. Essau. 28:497-505 Tyrer. Bullet. D. and Stein.theoretical implications. C. (1994): Setting diagnostic thresholds for social phobia: considerations from community survey of social anxiety. 146: 235-238 Stein. (1991): Phenomenology and neurobiology of social phobia: comparison with panic disorder. i sar. Psychiat. D. Press. Walker. 161: 353-360 Versiani. M. Clin. M. (1989): New theoretical conceptions of social phobia. P. 33:448-457 Weissman. Psychol. J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->