P. 1
instalacije

instalacije

|Views: 4,452|Likes:
Published by Elma Pacavar

More info:

Published by: Elma Pacavar on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

9. ELEKTRIČNE KOMPONENTE INSTALACIJA 9. 1.

OSIGURAČI Zaštita provodnika od nedozvoljenog opterečenja, bilo namjernog ili slučajnog ili opterečenja kratkim spojem, rješena je upotrebom osigurača koji se stavljaju na početku provodnika u smjeru dolaska struje (Slika 9.1).

Slika 9.1. Osigurač se montira iza prekidača: 1- jednopolni, 2-dvopolno, 3-tropolno osiguranje Ukoliko se u instalaciji, neposredno pored osigurača, postavlja i prekidač, savjetuje se da se osigurač postavi iza prekidača, jer se tada osigurač mjenja pri otvorenom prekidaču i nije pod naponom (Slika 9.1.). Pri upotrebi automatskih prekidača osigurač se obavezno postavlja iza ovog prekidača. Zaštita se može izvesti za dvožičnu mrežu dvopolno ili jenopolno. Za trofaznu struju „nula“ se ne stavlja pod zaštitu. Osigurač vrši zaštitu provodnika prekidom strujnog kola u kome je montiran. Ovaj prekid može se vršiti topljenjem umetka u osiguraču, elektromagnetnim dejstvom ili termičkim dejstvom kojim se savija bimetalna traka. Prema načinu prekidanja strujnog kola u osiguraču oni se dijele na: topljive i automatske. Prema IEC i drugima važećim standardima osigurači u instalacijama treba da budu tako konstruisani: -da se prekid kola vrši u zatvorenom vatrostalnom prostoru, -da osigurač ima uočljiv pokazivač prekida, i -da je osigurana strujna nezamjenljivost.

234

Karakteristike vrijeme-struja topljivog umetka ovisi od konstrukcije. Za obje kordinate koriste se logaritamska podjela. za odre eni topljivi umetak.2.Osnovne nazivne karakteristike osigurača su sljedeće Nazivni napon osigurača je najniža vrijednost nazivnog napona njegovih dijelova (držač osigurača.1250 Nazivna struja držača osigurača mora biti izabrana iz niza nazivnih struja topljivih umetaka ako nije drugačije navedeno u posebnim standardima za odre enu vrstu osigurača.1. podrazumjeva se da se karakterisike odnose na temperaturu okolnog zraka od 20° C.2. od temeprature okolnog zraka i uvjeta hla enja. Pri tome razlikuju se: 235 . U vezi sa djelovanjem topljivog umetka definiraju se konvencionalno vrijeme i konvencionalna struja. Standardne vrijednosti nazivnih napona pobrojane su u Tabeli 9.1.1 s. kao i.1.1. Nazivne struje osigurača Niz nazivnih struja osigurača (A) 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315 – 400 – 500 – 630 – 800 – 1000 . topljivi umetak). Karakteristike vrijeme-struja daju se za trajanje topljenja duže od 0. Nazivni naponi osigurača Nazivni naponi za osigurače naizmjenične struje (V) 120 208 220 (230) 240 277 380 (400) 415 480 500 600 660(690) Nazivni naponi za osigurače jednosmjerne struje (V) 110 125 220 250 440 460 500 600 750 Nazivna struja topljivog umetka i držača osigurača mora predstavljati vrijednosti navedene u Tabeli 9. Tabela 9. a vrijeme na ordinati. Tabela 9. Ukoliko nije navedeno. Struja se predstavlja na apcisi. To znači da nazivni napon topljivog umetka može biti različit (veći) od nazivnog napona držača osigurača u kojem će topljivi umetak biti upotrijebljen.9.

utvr ena vrijednost struje koja izaziva djelovanje topljivog umetka tokom utvr enog (konvencionalnog) vremena.25 Konvencionalna struja Topljenja I f Netopljenja I f *) *) - I n < 16 16 ≤ I n ≤ 63 63 < I n ≤ 160 160 < I n ≤ 400 400< I n In 1. mora se postavljati na početku svakog strujnog kola.3.2.6 In Napomena: *) vrijednosti za nazivne struje manje od 16 A nisu utvr ene Nazivna moć prekidanja topljivog umetka je vrijednost (efektivna za naizmjeničnu struju) očekivane struje koje osigurač može da prekine za dati napon pod odre enim uvjetima. koju topljivi umetak može da podnese tokom utvr enog (konvencionalnog) vremena bez topljenja. Ogranci od kabelskih i nadzemnih niskonaponskih mreža osiguravaju se pri ulasku u mrežu. 236 . kao i na svim mjestima na kojim se smanjuje presjek provodnika.Ugradnja osigurača Osigurač se ne smije postavljati u neutralni provodnik jednofaznih ili višefaznih strujnih kola.3. Konvencionalna vremena i konvencionalne struje za topljive umetke Nazivna struja I n (A) Konvencionalno vrijeme (h) 1 1 2 3 4 1. Tabela 9. kad su izloženi dijelovi me usobno povezani pri pojavi druge greške.konvencionalna struja netopljenja ( I nf ) . Konvencionalna vremena i konvencionalne struje nalaze se u Tabeli 9. mora se postavljati na početku svakog strujnog kola. Vrijednost najmanje nazivne moći prekidanja utvr ene su u posebnim standardima za odre enu vrstu osigurača. kao i na svim mjestima na kojima se smanjuje presjek provodnika. osigurač kao ure aj za zaštitu od preopterečenja.utvr ena vrijednost struje.1.konvencionalna struja topljenja ( I f ) . U TN sistemima napajanja. Nazivna moć prekidanja daje proizvo ač u odnosu na nazivni napon. 9. i . osigurač kao zaštitni ure aj od prekomjerne struje koji služi kao zaštita od indirektnog dodira automatskim isključivanjem napajanja. U IT sistemima napajanja.

Ova se tanka žica istopi prije nego što zaštićen provodnik dobije nedozvoljenu temperaturu. Ova žica je od srebra. Pri opterečenju ova se žica zagrije i istopi. umetak i kapu. Osigurači tipa D Osigurači tipa D upotrebljavaju se u kućnim električnim instalacijama i napravama za napone 220. Izradjuju se u dva osnovna oblika za priključak sa prednje i sa zadnje strane. koji se neosredno ugra uju na neke prijemnike. -D IV.3. Prema IEC standardu i drugim važećim standardima izradjuju se četiri veličine podnožja osigurača za četiri vrijednosti nazivnih struja. i . 240.1. 237 . koji se nazivaju i instalacionim visokoučinskim osiguračima ili NV-osiguračima. Podjela osigurača prema konstrukciji (topljivi instalacioni osigurači) Zaštita provodnika od preopterečenja tj. . karakteristikama djelovanja. U konstruktivnom pogledu topljivi osigurači izra uju se u slijedećim vrijednostima: .minijaturni osigurači. koji se nazivaju instalacionim osiguračima na zavrtanj.9. zbog čega se ovakav osigurač naziva topljivim osiguračem. u općem slučaju. U praksi se još uvijek masovno koriste stare oznake osigurača sa topljivim umetkom (skraćeno: osigurači). Klasifikacija topljivih umetaka osigurača Topljivi umetak (element koji se zamjenjuje poslije djelovanja osigurača) jeste dio osigurača koji treba da se istopi kada osigurač proradi. cinka ili drugog metala ili legure. struja kratkog spoja načelno se izvodi na taj način što se izabrano mjesto provodnika namjerno oslabi ubacivanjem komada tanke žice. 9. 380 i 415 V (prema IEC standardu) isključivo za jednosmjerne ili isključivo naizmjenične ili obje vrste struja a za jačine struje do 100 A. koji se nazivaju i osiguračima sa lamelom.nisko naponski topljivi osigurači velike prekidne moći. i to: -D II.1. -D III.3.inastalacioni osigurači tipa B.instalacioni topljivi osigurači tipa D. dijele prema: 1. i -D V. konstrukciji.1. . Često se nazivaju instalacionim osiguračima. Prema IEC i drugima važećim standardima osigurači se. kalibracioni prsten. Svaki od ovih oblika ima četiri osnovna dijela: podnožje. i 2.Klasifikacija osigurača Prema načinu prekidanja strujnog kola u osiguraču oni se dijele na: topljive i automatske.

Tabela 9. Prema IEC standardima kalibracioni prsten je dio osigurača koji služi za spriječavanje zamjenljivosti. Boje kalibracionog prstena ili boje topljivih umetaka osigurača Nazivna struja držača (A) Topljivi umetak Nazivna struja Boja umetka ružičasta 2 sme a 4 zelena 6 crvena 10 siva 16 plava 20 žuta 25 siva 35 bijela 50 bakra 63 srebrena 80 crvena 100 žuta 125 bakra 160 plava 200 ≤ 25 63 100 200 238 . . . Boje treba da spriječe umetanje topljivih umetaka veće nazivne struje nego što odgovara prstenu montiranom u držaču (osnovi). 4. . Upotrebljava se za razvodne table sa šemiranjem na prednjoj površini ali se na tabli buše otvori za dovodne provodnike.podnožje za vazdušni vod.podnožje za priključivanje sa zadnje strane (TZ podnožje). Kalibracioni prsten ima na gornjoj površini označenu visinu nazivnog napona i nnazivne jačine struje.podnožje za priključivanje sa prednje strane (univerzalno podnožje ili UZ). u razne aparate za domaćinstva. u razvodna postrojenja i sl. Kalibracioni prsten je zamjenljivi dio podnožja osigurača. koje odgovaraju i boji kalibracionog prstena.4. Prema namjeni ili po obliku razlikuju se sljedeća podnožja osigurača: . Podnožje D V izra uje se za nominalne struje do 100 A.Prema veličini podnožja odredjuje se i veličina osigurača. Standardne boje topljivih umetaka i kalibracionog prstena navedene su u Tabeli 9. Podnožje D II izra uje se za struju od 25 A. Podnožje D III izra uje se za struje do 63 A zbog čega ima nešto veće dimenzije. Upotrebljava se za razvodne table kada se priljučak izvodi iza table.podnožje za ugra ivanje npr. Upotrebljava se za kućne priključke. Ova je površina obojena propisanom bojom koja odgovara nazivnoj struji. Tako er se i topljivi umetci označavaju bojama.

(D). Ona iznosi od 4 do 16 kA. dobijaju veće prečnike šupljine kalibracionog prstena i prečnike vrata umetka. Snaga prekida je ona snaga sa najvećom strujom koju osigurač može da prekine pod nazivnim naponom i to najvećom strujom. Sigurnost protiv kratkog spoja je svojstvo osigurača da bez mehaničkog i termičkog razaranja elemenata osigurača izdrži struju kratke veze u kolu u kome je osigurač uključen. Ali obrnuto: u odre eni prsten mogu se staviti svi umetci manje vrijednosti.1. 2. Slika 9. koja spriječava da se u podnožju osigurača uspostavi kontakt izme u umetka i kalibracionog prstena ukoliko je kalibracioni prsten namjenjen za veću struju od umetka. Umetak osigurača tipa B Izra uju se samo za naizmjeničnu struju. Struja snage prekida je znatno manja od struje kratkog spoja. što je omogućeno s obzirom da takva zamjena ne predstavlja nikakvu opasnost.5 i 63 A. dok su struje kratkog spoja od 250 do 12 000 A 9. 10. Ovo se postiže na taj način što topljivi osigurači tipa D. 31.Karakteristični podaci za osigurače tipa D Strujna staza je strujno kolo u osiguraču kroz koje prolazi struja. umetak za 10 A mora pregorjeti prije umetka od 16 A. niti se može kapa da uvrne. nominalne struje: 5. kalibracionog prstena i vrata umetka. Standardni nominalni napon ovih osigurača je 250 V. Npr. Strujna nezamjenljivost je konstrukciona osobina osigurača ipa D. a da se ne izazove mehaničko i termičko razaranje elemenata osigurača. Osigurač tipa B Osigurači tipa B su kalibracioni osigurači. Izborom ovih konstrukcionih dimenzija. 16. 239 . Oznaka „D“ u nazivu instalacionih osigurača pokazuje da je strujna nezamjenjivost postignuta upotrebom raznih dijametara. Selektivnost osigurača je svojstvo osigurača da pregori uvijek prije od druge redno vezane topljive žice za nazivnu struju slijedećeg stepena. koji se sastoje od dvije cilindrične kapice i topljivog umetka (slijedeća slika). ne može da u e u kalibracioni prsten za manju nominalnu struju.2. umetak za veću nominalnu struju. za jače struje. kao i da se ne pojavi trajan luk i izbijanje plamena. Strujna nezamjenjivost je postignuta odre enim dimenzijama kape za svaku vrijednost nazivne struje.3.

5 s dok za motore sa većom masom. čija nazivna struja ima blisku vrijednost nazivnoj struji motora.75 puta nazivna struja. odnosno vrijeme za koje struja uključivanja dostigne nazivnu vrijednost. jer su topljivi umetci pristupačni i mogu biti zamjenjeni samo od strane stručno osposobljenih lica.35 0. Normalni (brzi) osigurači Prema IEC standardima vrijeme djelovanja normalnih topljivih umetaka mora biti kraće od vrijednosti u Tabeli 9.Struja topljenja umetka za ove osigurače iznosi 2. 9. oko 1 s.1.50 Tako er. koju treba dovesti na nazivnu brzinu okretanja.01 0. Me usobna nezamjenjivost i zaštita od slučajnog dodira dijelova pod naponom ne moraju biti obezbje eni konstrukcijom.15 0. npr. Vrijeme za koje motor dostigne punu brzinu okretanja. ovisi od konstrukcije i vrste motora. Dijelovi pod naponom nisu pristupačni dodiru kada je osnova osigurača instalirana i priključena na normalnu upotrebu i snabdjevena topljivim umetkom i kapom. Topljivi umetak odre ene nazivne struje ne može se zamjeniti topljivim umetkom veće nazivne struje bez zamjene kape. sa strujom ispitivanja 1.Podjela osigurača po karakteristikama djelovanja A. Nazivna struja u (A) do 4 preko 4 do 10 preko 10 do 25 preko 25 do 63 preko 63 do 100 preko 100 do 200 Vrijeme djelovanja (s) 0.5. vrijeme djelovanja normalnih topljivih umetaka ne smije biti manje od 10 s. a za normalno opterećen motor povećava se na oko 0. neizostavno pregorjeti prije nego što struja pokretanja opadne na vrijednost nazivne struje. vrijeme da se dostigne puna brzina iznosi znatno duže.20 0. Sa povečanjem brzine obrtaja struja opada u prvo vrijeme postepeno. Pripadaju kategoriji osigurača kojima rukuju stručno osposobljena lica (osigurači za primjenu u industriji).5 × I n dok je vrijeme djelovanja od 16 do 28 sekundi u ovisnosti od vrijednosti nominalne struje umetka.2.1.10 0.3.35 s. Pri uključivanju električnih motora struja pri pokretanju asinhronih motora sa kratko vezanim rotorom dostiže 4 do 8 puta veću vrijednost od nazivne struje. izborom 240 . Iz ovog posmatranja uočava se da će brzi osigurač.3. Osigurači tipa N To je osigurač koji se sastoji od dvije osnove i topljivog umetka sa „nožastim“ kontaktima. Ono iznosi za neopterećen motor oko 0. zatim naglo. zbog čega se mora birati jači osigurač ili pribjeći drugim sredstvima da bi osigurač izdržao struju pokretanja. 9.5: Tabela 9.

Ultrabrzi osigurači Prema IEC standardu u elektronskim ure ajima za zaštitu od kratkih spojeva upotrebljavaju se ultrabrzi osigurači koji se najčešće stavljaju redno (serijski) sa diodama i tiristorima. B. Ova razlika otpora dostiže i desetorostruke vrijednosti. koji je imao već dovoljnu dimenziju. C. 241 . vrijeme djelovanja topljivih umetaka ne smije biti duže od 6 s. jer je uzet veći presjek zbog većeg osigurača. zbog čega pri uključivanju sijalice pojavljuje se struja deset puta veća od nazivne vrijednosti. Zbog ovoga se mora birati umetak za jaču struju. Jači osigurač povlači zamjenu provodnika većeg presjeka. U prvom slučaju. Ovo znači da brzi umetak ne može osigurati sijalično električno kolo ako njegovo nazivno opterečenje odgovara nazivnoj struji osigurača. strujni udar nastupa zbog manjeg otpora koji ima sijalično vlakno u hladnom stanju. Tako er. Tromi osigurači Prema IEC standardu vrijeme djelovanja tromih topljivih umetaka mora biti duže od vrijednosti datih u predhodnoj tabeli. ali je dovoljno da se istopi žica u brzom umetku. Iz gornjeg se može zaključiti da brzi umetci imaju mahanu što ne dozvoljavaju dobro iskorištenje presjeka provodnika. Vrijeme trajanja ove udarne struje iznosi ispod desetog dijela sekunde. a samim tim mora se povećati i presjek provodnika. Upotreba tromih umetaka dolazi u obzir zbog slijedećih pojava: uključi li se veće sijalično opterečenje ili električni motor. tada nastupa strujni udar. Iz ovog se zaključuje da je provodnik neiskorišten. sa strujom ispitivanja 5 puta nazivna struja. što opet vodi ka nedovoljnom iskorištavanju provodnika. a sa isijavanjem vlakna naglo opada na nazivnu vrijednost. a sada je povećan samo zbog umetka za jaču struju. Bolje iskorištavanje provodnika postiže se izborom tromih i inertnih umetaka.osigurača za puštanje motora u rad. a ovaj je uzet u većoj dimenziji da osigura istovremeno uključivanje većeg sijaličnog opterečenja.

NVO osigurači ili visokoučinski osigurači) Razvojem razvodnih mreža dolazi se do mreža velikih snaga u raznovrsnim industrijskim pogonima. 380. čime u stvari osigurač gubi na svome značaju. a pored toga i držanje rezervnog umetka. Ove dimenzije uvjetuju drugu konstrukciju topljivih osigurača od one koja je razra ena za instalacione topljive osigurače.6. obično pravougaonog oblika pa se nazivaju i „cjevastim osiguračima“. kada pregori. Inastalacioni automatski osigurači su elementi koji prekidaju električno kolo pri odre enom opterečenju a da se ne vrši uništavanje materijala. 10. 242 . Zbog velike prekidne moći ovi se osigurači nazivaju i „visokoučinskim osiguračima“.6. 20 i 25 A i napone 220 i 380 V. 16. označavaju se sa „NV“ – niskonaponski visokoučinski. Automatski osigurači Mahana topljivih osigurača u kućnim i fabričkim instalacijama je ta što se umetak. već zahtijeva vrijeme za izmenu. mora mijenjati. U slučaju da se nema pri ruci odgovarajući umetak. U tim instalacijama javlja se potreba da osigurači budu znatno iznad 200 A. Ove mahane osigurača otklonjene su konstrukcijom instalacionog automatskog osigurača. Nazivne struje u A osnove osigurača topljiva umetka 2 4 8 10 32 12 16 20 25 32 40 63 50 63 80 100 160 125 160 200 250 (224) 250 315 400 (355) 400 500 630 630 1000 1000 1250 1250 Vrijednosti u zagradama treba izbjegavati Nov umetak ne samo da košta. Njihov topljivi umetak ima oblik cijevi. Tabela 9. Osigurači velike prekidne moći (tzv. Ovom se zahtjevu udovoljilo razvojem topljivih osigurača velike prekidne moći. upotrebljava se bakarna žica. Tabela 9. 600 i 900 V a za struje u granicama od 2 do 1250 A. kao i da snage prekida budu veće. zbog čega prilikom jakih kratkih spojeva u kućnim instalacijama dolazi do isključenja glavnog osigurača ili priključnog osigurača na mreži.D. Ovi se osigurači izra uju za struje: 6. Prema IEC i drugim standardima ovi se osigurači upotrebljavaju za napone 220. 500.

Pri upotrebi osigurača mora se vrijeme njegovog isključenja tako podesiti da osigurač ne isključi strujni krug pri pokretanju potrošača. može nastati požar. Koriste se slijedeće vrste 243 . Tabela 9.6 In 9. a time prekomjernim zagrijavanjem.Izbor osigurača u niskonaponskim inastalacijama Struja provodnika pri normalnom radu električne instalacije ( I B ) mora biti manja od nazivne struje osigurača ili nazivne vrijednosti struje djelovanja ure aja za zaštitu od preopterećenja strujnog kola provodnika ( I n ). a ta vrijednost mora biti manja od trajno dozvoljene struje provodnika ( I z ).45 Iz . Ako se ne primjeni princip selektivnosti. mora ispuniti dva uvjeta: IB ≤In≤Iz . Pogrešan izbor osigurača izaziva slijedeće probleme: -onemogućuje zaštitne mjere od previsokog napona dodira.2.3. dogodiće se da zbog male greške na perifernom potrošaču jači osigurač izbaci veći dio objekta.9 In 1.1 In 1. Ispitna struja za osigurače Nazivna struja In (A) do 4 od 4 do 10 od 10 do 25 od 25 Veća ispitna struja I2 (A) 2.7. zbog čega se povećava prelazni otpor (R) na kontaktima. gdje su IB –pogonska struja strujnog kruga. Radna karakteristika nadstrujnog zaštitnog uredjaja (osigurača). i I2 –struja koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog uredjaja (veća ispitna struja). -preopterečenjem vodiča. 9. In –nazivna struja zaštitnog uredjaja. Vrijeme isključenja osigurača mora biti takvo da osigurač izdrži odgovarajuću struju pokretanja potrošača. koji štiti vod od preopterećenja.1. i I2≤1. čime omogućava dobro iskorištenje provodnika. Prekidom strujnog kola smanjuje se dodirna površina izme u kontakata prekidača.7. PREKIDAČI Prekidač je element sa kojim se ručno ili automatski uključuje ili isključuje strujno kolo.Automatski osigurač izdržava strujne udare i opterečenja sve dok oni ne postanu opasni po zaštićeni provodnik.75 In 1. Iz – trajno podnosiva struja voda. Za gl-osigurače i LS prekidače tipa L struja I2 je definirana u Tabeli 9.

zidnih električnih grijalica..4.5. Taster (tipkalo) Jednopolni prekidač se koristi za uključenje rasvjete. izmjenični prekidač i križni prekidač. Način spajanja je dat na Slici 9. Oznake jednopolnog prekidača date su na Slici 9. su date sheme spajanja jednopolnog prekidača i sijalice. Uz prekidače se koriste ure aji: impulsni automat i stubišni automat. serijski prekidač.5 mm 2 ili PP/R 3x1. Koriste se prekidači (sklopke) sa slijedećim strujama: 6A. Slika 9. Sheme spajanja jednopolnog prekidača i sijalice Za spajanje se koriste ili kabel PP-Y 3x1. 16A i 25A. ventilatora itd. 10A.6. Taster (tipkalo) se koristi za uključenje električnog zvona i za davanje signala impulsnom i stubišnom automatu. Oznake tipkala na dvopolnoj i jednopolnoj shemi su date na Slici 9. Slika 9. tropolni prekidač.3. jednopolni prekidač. Jednopolni prekidač Na Slici 9.prekidača (instalacionih sklopki): taster (tipkalo). 244 .5.4.5 mm 2 koji imaju po tri provodnika. jednopolni prekidač sa regulacijom.3. dvopolni prekidač. Slika 9.

..6.. a neutralni vodič na navoj. a najčešće se koriste za uključivanje zidnih grijalica.7.9. Oznake dvopolnog prekidača date su na Slici 9. Slika 9. Potezni prekidač Oni se smiju ugra ivati i u kupatilima. Slika 9. Prekidač se obavezno postavlja u faznom vodiču. Ovi prekidači se ponekada zovu potamnjivači.8. Posebna vrsta jednopolnih prekidača su potezni prekidači čija je oznaka data na Slici 9.8.7. Oznaka jednopolnog prekidača sa ugra enom regulacijom jačine svjetlosti data je na Slici 9. Potamnjivač Dvopolni prekidač se koristi za uključivanje bojlera.Slika 9. Slika 9. Dvopolni prekidač 245 .. Pri spajanju sijaličnog grla faza se spaja na središnji kontakt grla. Obično se izvodi sa polugom (kip prekidač) .9.

11. Shema serijske sklopke 246 . Serijski prekidač Sheme spajanja dvije sijalice i serijskog prekidača date su na Slici 9. Slika 9. Slika 9.13.13. Sheme spjanja dvije sijalice i serijskog prekidača Shema serijske sklopke data je na Slici 9.12.Tropolni prekidač se koristi za uključenje trofaznih potrošača. Oznake tropolnog prekidača date su na Slici 9.. Slika 9.12.10.. Slika 9. Oznake serijskog prekidača date su na Slici 9..10. Tropolni prekidač Serijski (dvostruki) prekidač se koristi kada je potrebno sa jednog mjesta uključivati dva potrošača.11.

Da bismo tu sijalicu mogli upaliti i ugasiti i na početku i na kraju hodnika.15. 247 .16. odnosno stubišta. Slika 9. a razvodne kutije i prekidači kablom sa pet žila. Slika 9. Slika 9. konstruirani su izmjenični prekidači. Izmjenični prekidač Sheme spajanja sijalice i dva izmjenična prekidača date su na Slici 9. Oznake naizmjeničnog prekidača date su na Slici 9. Sheme spajanja sijalice i dva izmjenična prekidača Sijalica se spaja kablom sa tri žile.Stubišta i hodnici su često osvjetljeni jednom sijalicom. Način spajanja dat je na Slici 9.14.15.16.14.

jer su ih istisnuli impulsni i stubišni automati.18.18. 248 . Slika 9. Slika 9.17. Oznake križnog prekidača date su na Slici 9. Križni prekidač Funkcija križnog prekidača data je na Slici 9. Jednopolna i dvopolna šema spajanja križnog i dva izmjenična prekidača date su na Slici 9.Shema izmjenične sklopke data je na Slici 9.17.19. Funkcija križnog prekidača Kao što se vidi on omogućava ukrštanje vodiča.19. Shema izmjenične sklopke Križni prekidači su konstruirani da bi se na stubištima i hodnicima mogla paliti rasvjeta sa tri mjesta. Slika 9.20. Danas se jako malo koriste.

21. Sheme spajanja križnog i dva izmjenična prekidača Električna shema križnog i dva izmjenična prekidača data je na Slici 9.22. Slika 9. Električna shema križnog i dva izmjenična prekidača Shema križne i izmjenične sklopke data je na Slici 9. Slika 9. Shema križne i izmjenične sklopke Shema spajanja komplet sklopki za kupaonicu data je na slici 9.21.20. 249 .22.23.Slika 9.

Koristi se u stubištima. Slika 9.24.Slika 9. Shema spajanja komplet sklopki za kupaonicu Impulsni automat (impulsni prekidač) je ure aj koji omogućuje da se sa više mjesta može upaliti i ugasiti jedna sijalica.24. predsobljima i holovima. hodnicima. a narednim pritiskom gasi. Impulsni automati se konstruiraju na bazi bistabilnog multivibratora. Šeme spajanja impulsnog automata i tri tipkala date su na Slici 9. Sijalice se pale i gase pritiskom na tipkalo.23. U ovom primjeru su spojena tri tipkala mada se može spojiti proizvoljan broj tipkala. Sheme spajanja impulsnog automata i tri tipkala 250 . Jednim pritiskom na tipkalo sijalica se pali.

Stubišni automat Shema spajanja stubišne rasvjete data je na Slici 9. Shema spajanja stubišne rasvjete 251 .25. Slika 9. Oznaka stubišnog automata data je na Slici 9.26.26. Slika 9.25. Za razliku od impulsnog automata stubišni automat nakon odre enog vremena automatski isključi rasvjetu.Stubišni automat se spaja na potpuno isti način kao impulsni automat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->