Poluga

Ra unski i prakti ni zadaci

k F .Moment sile ‡ Umno ak udaljenosti hvati ta sile od oslonca(krak sile) i same te sile.

.Moment sile ‡ Ako su k i F okomiti ‡ M ! k ™F Ako nisu okomiti nego zatvaraju neki kut E koji nije jednak 90° M ! k ™ F ™ sin E Da bi tijelo bilo u ravnote i. zbroj svih momenata sila mora iznositi nula.

a u to ku 30cm postavi uteg mase 10g.Na ravnalu u to ku 0cm postavi uteg mase 20g.Dvostrana poluga ‡ 1. Ra unski odredi gdje se mora nalaziti oslonac da bi ravnalo(poluga) bila u ravnote i. a zatim rezultat provjeri eksperimentalno? .

.Dvostrana poluga ‡ 2. ako vam je poznata gusto a drugog valjka.Gusto u odredite pomo u poluge(ravnala).Odredite koliko iznosi gusto a prilo enog valjka.

Ravnalo postavite na rub stola.Dvostrana poluga ‡ 3. Odredite koliku masu treba staviti na kra i kraj ravnala koji se nalazi unutar stola da bi ono bilo u ravnote i. . tako da svojim duljim krajem(25cm) viri izvan stola.

Na rupici na ravnalu koja isto viri izvan stola prive i konac i konac pridr avaj pod nekim kutem. na to ku 10cm stavi uteg mase 50g.Dvostrana poluga ‡ 4.Neka ravnalo viri izvan stola kao u 3. Na dio ravnala koji viri izvan stola. a zatim to provjeri i eksperimentalno.zadatku. Odredi ra unski koliko iznosi ta sila. .

Ispod ravnala postavimo kantu s vodom za hvatanje mi a. Ravnalo postavite tako na stol da na stolu le i duljinom od 20cm i preko ruba duljinom od 10cm.Pomo u ravnala duljine 30cm napravite jednostavnu mi olovku.Dvostrana poluga ‡ 5. Ravnalo postavite na stol i na njegovom kraju koji se nalazi iza ruba stola(oznaka na ravnalu 30cm) stavite komadi sira(uteg mase 5g). Do koje udaljenosti e mi od ruba stola do i u trenutku kada se ravnalo prevrne i mi (uteg mase 50g) padne u kantu?(Odredite ra unski provjerite eksperimentalno) .

.Dvostrana poluga ‡ Zbroj momenata sa desne strane mora biti jednak zbroju momenata sa lijeve strane.

ta ke« .Jednostrana poluga ‡ Moment klju . obi na letva.

Jednostrana poluga ‡ Zbroj svih momenata mora iznositi nula. S time da treba pripaziti da postoje momenti sa pozitivnim i negativnim predznakom. . zbog orijentacije sile koja djeluje na kraku.

rezultat sile provjerite pomo u dinamometra.Na kraj ravnala stavite uteg mase 200g. .Jednostrana poluga ‡ 6. Odredite silu kojom morate djelovati na ravnalo na mjestu gdje se nalazi rupica.

Jednostrana poluga Krak tereta Sila Oslonac Teret Krak sile .

.Sjednite u ta ke te odredite kojom silom djeluje na mjesto gdje podi e ta ke.Jednostrana poluga ‡ 7.

Balkon teret oslonac Duljina betonske plo e balkona Te ina betonskog zida iznad plo e balkona Sila te a na balkon Fg .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful