You are on page 1of 63

OSLOBO\ENJE

BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

Cijena: 1 KM/6 KN NEDJELJA, 10. 4. 2011. Godina LXVIII • Broj 23.095

Bakir Naka{, direktor Op}e bolnice Sarajevo

Korupcija postoji i
o njoj treba govoriti 5. strana

Genocid u SDPBiH 2. strana

Srebrenici

Sprije~eno
ru{enje
ustavnog
poretka

U Evropi stid, u BiH Srpski odbornici

nekima ponos 3. strana


napustili sjednicu
tokom izglasavanja
Rezolucije o genocidu DANAS PRILOG
Saobra}ajna nesre}a na magistralnom putu Br~ko - Bijeljina

Poginuo
bra~ni par
Vitorovi} 11. strana
2 OSLOBO\ENJE

U @I@I
nedjelja, 10. april 2011. godine

Glavni odbor SDP-a BiH

Zakazuje se sjednica Skup{tine


Livanjskog kantona
Proboj blokade
HDZ-ova
Na dnevnom redu Skup{tine, ako se nastave
opstrukcije HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 na
U posljednji trenutak sprije~eno je da u FBiH zavladaju haos i bezakonje
uspostavljanju Kluba hrvatskog naroda,
samo ono {to mo`e pro}i prostom ve}inom
Sjednica Skup{tine Kantona 10
(Livanjskog) bit }e odr`ana naredne
Sprije~eno ru{enje
sedmice, a njen dnevni red zavisit }e
od toga da li }e u me|uvremenu bi-
ti postignut dogovor sa, ali i izme|u
Hrvatske demokratske zajednice
ustavnog poretka
BiH i Hrvatskedemokratskezajedni- Konstituisanje Vlade FBiH Glavni odbor je ocijenio kao
ce 1990, doznaje Oslobo|enje. aktivnost kojom je zaustavljeno ru{enje ustavnog poretka
Zastupnik Hrvatske stranke prava
BiH u Skup{tini Livanjskog kantona FBiH koje su svjesno provodila dva HDZ-a
Josip Peri} je za Oslobo|enje istakao Nakonvi{emjese~neprotuza- Pored informacije o radu Pred-
kako }e sjednicu sazvati predsjeda- konite i neustavne blokade ko- DR@AVNA VLAST sjedni{tva SDP-a, usvojeni su i
vaju}i tog zakonodavnog tijela u ja se i danas provodi od dva Glavni odbor SDP-a izvje{taji o radu klubova zastu-
dosada{njem sazivu Drago Stani}.
Josip Peri}: Sve maske su pale
HDZ-a, Glavni odbor SDP-a spreman je da pnika/delegata SDP-a u Parla-
pozdravio je na ju~era{njoj sje- formira reformsku mentarnoj skup{tini BiH, Par-
Ko trpi zbog prora~una to }e svakako trpjeti 90 posto pro- dnici kona~no formiranje iz- lamentu Federacije BiH, Vi-
ra~unskih korisnika koji su njihovi
vladu na nivou
Poku{aji, prvenstveno HDZ-a vr{ne i zakonodavne vlasti u Fe- je}u naroda i Narodnoj skup{ti-
BiH, da ospore pravo Stani}u da kao kadrovi, zaposleni kao takvi i ako su deraciji BiH, te usvajanje
Bosne i ni Republike Srpske. Tako|er
predsjedavaju}i u dosada{njem sa- spremni da rade bez pla}a krivci su bud`eta, {to }e omogu}iti nor- Hercegovine usvojeni su izvje{taji o radu
zivu Skup{tine zaka`e sjednicu tog im poznati, ocijenio je Peri}. malne tokove i funkcionisanje koja }e raditi Foruma mladih, Foruma `ena,
zakonodavnogtijela iz HSP-a BiH ~iji
[ta sve ko~i Livno
Federacije. u ime i za ra~un Foruma seniora i Foruma sin-
je ~lan odbacuju kao neutemeljenu. obi~nih ljudi dikalnih aktivista SDP-a, te Pro-
- Do danas trebalo je da se odr`i Na sjednici Skup{tine Kantona Preduslovi gram manifestacije Dani SDP-
sastanak zastupnika iz reda hrvat- 10 tako se, kako je istakao Peri}, bez Konstituisanje Vlade FBiH i socijalnih prilika u ovom en- a BiH za 2011. godinu.
skog naroda u `upanijskoj skup{ti- prikupljanja dvotre}inske ve}ine ne Glavni odbor je ocijenio kao titetu.
ni kako bi se postigao dogovor o for- o~ekuje izbor mandatara, odnosno aktivnost kojom je zaustavljeno Glavni odbor SDP-a je po- Posjeta SAD-u
miranju Kluba tog naroda. No, ka- Vlade. ru{enje ustavnog poretka FBiH zvao izvr{nu vlast da krene u Glavni odbor je pozdravio
kotakavpoziv za sastanaknijestigao, Upravo je raspodjela pozicija u koje su svjesno provodila dva rje{avanje naslije|enih eko- rezultate posjete SAD-u pred-
o~ito je da HDZBiH i HDZ 1990 Vladi Kantona 10 zavadila HDZBiH HDZ-a. Na taj na~in u posljednji nomskih i socijalnih proble- sjednika SDP-a, dr. Zlatka La-
koji su u koalicijskom odnosu i ima- i HDZ 1990, te je zbog toga i izostao trenutak sprije~eno je da u ma, kao i ubrzano ispunjavanje gumd`ije, u toku koje je odr`ao
ju 11 zastupnika nastavljaju sa blo- dogovor o uspostaviKlubahrvatskog FBiH zavladaju haos i bezako- obaveza Bosne i Hercegovine niz bilateralnih susreta u New
kadom uspostave Kluba hrvatskog naroda. nje, te da ogroman broj bud`et- na euroatlantskom putu. Yorku i Washingtonu s predsta-
naroda u Skup{tini. A bez njih, s ob- Naime, HDZ 1990 insistira da i u skih korisnika ostane bez svo- SDP je spreman da formira vnicima UN-a, ameri~ke admi-
zirom na broj zastupnika, nije mo- ovom ~etverogodi{njem mandatu jih primanja. Formiranjem Vla- reformskuvladu na nivouBosne nistracije, Bijele ku}e i Kon-
gu}euspostavitiKlubhrvatskogana- premijer bude iz njihove stranke i to de FBiH stvoreni su preduslo- i Hercegovine koja }e raditi u gresa, ka`e se u saop}enju iz
roda, ocijenio je Peri}. Nediljko Rimac, ~emu se protivi vi za stabilizaciju ekonomskih ime i za ra~un obi~nih ljudi. SDP-a BiH.
On je istakao da, s obzirom na ta- HDZBiH koji s obzirom na to da ima
kvo stanje, izostanak dogovora o sedam zastupnika u Skup{tini u
formiranju Kluba hrvatskog naroda odnosu na HDZ 1990 sa ~etiri va`i za
Konferencija u Splitu Misija OSCE-a u BiH

V
u Skup{tini Kolegij u dosada{njem vode}u stranku u tom zakonoda-
sazivu nema razloga za novim sas- vnom tijelu.
tancima. Ovo posebice jer je onaj Ina~e, upravo Kanton 10 je jedi-
odr`an u ponedjeljak u Tomislavgra- ni u Federaciji BiH koji jo{ nije iza-

I
du zavr{en neuspjehom i zadat- brao delegate/izaslanike u Dom
kom da se do kraja ove sedmice naroda Parlamenta FBiH i to uku-
odr`i susret zastupnika iz hrvat- pno njih ~etiri - dva iz reda hrvat-
skog naroda i uspostave Klub, ali je skog i po jednog iz srpskog i bo{-

J
i to izostalo. nja~kog naroda.
- Sve maske su pale. Ako HDZBiH To je preduslov da bi se otpo~eo
i HDZ 1990 ne budu spremni na do- drugi krug raspodjele {est nedosta-
govor, na dnevnom redu sjednice }e ju}ih mandata delegata (po tri iz re-

E
se na}isamoizborizaslanika u Dom
naroda Parlamenta Federacije BiH i
da srpskog naroda i ostalih), te bila
dodijeljena uvjerenja o mandati-
Potreban Dayton 2 Radionica o
U organizaciji Hrvatskog kulturnog
eventualno predsjedatelja Skup{ti- ma izabranim delegatima/izasla-
dru{tva Napredak i Kr{}anskog radni~kog
manjinama
ne. A to {to i daljene}ebitiprora~una nicima, ali i kako bi profunkcionirao Misija OSCE-a u BiH u Livnu je organizi-

S
Dom narodaParlamentaFBiH u pu- pokreta iz Italije (Movimento Cristiano La-
`upanije, bit }e isklju~iva odgovor- rala radionicu o temi “Podu~avanje i u~enje
nom kapacitetu. A. TERZI] voratori - MCL) u Splitu je od 7. do 9. apri-
nost HDZ-a BiH i HDZ-a 1990. No, o nacionalnim manjinama“. Njen cilj je ne
la odr`ana me|unarodna konferencija samo ukazati na neophodnost podu~ava-
Pro{irenje Europske unije na jugoisto~nu nja i u~enja o vrijednostima, kulturi, tradi-
Uskratiti primanja onima koji blokiraju
T
Europu - Socijalni dijalog kao sto`er inte- ciji i ba{tini nacionalnih manjina u BiH u
gracija i kohezije. Na konferenciji su sudje- okviru postoje}ih nastavnih planova i pro-
Na sjednici Skup{tine koja }e se odr`ati naredne sedmice zastupnik lovali predstavnici nekoliko evropskih grama osnovnih {kola nego i dati prakti~ne
HSP-a Josip Peri} je zagovornik da se ide sa poimeni~nim proziva- zemalja Kazano je kako bi Evropa bila si-

I
metodolo{ke upute nastavnicima koje }e im
njem onih koji su spremni da rade i da se izjasne oni koji to nisu. roma{nija bez integracije ovog dijela Evro- biti korisne u redovnoj nastavi izu~avanja
- Onima koji vr{e blokadu rada trebalo bi uvesti sankcije. To se pe, koji ima veliki povijesni zna~aj. U tom nacionalnih manjina. O metodologiji po-
prvenstveno odnosi na uskra}ivanja svih primanja u `upanijskoj kontekstu bilo je i rije~i o potrebi organi- du~avanja govorio je Leonard Valenta,
skup{tini, ocijenio je Peri}. ziranja Daytona 2, u organizaciji me|una- autor priru~nika za u~enike o kulturi, tradi-
rodne zajednice. ciji i ba{tini nacionalnih manjina.
OSLOBO\ENJE 3
nedjelja, 10. april 2011. godine U @I@I
Genocid u
Srebrenici U Evropi stid,
u BiH nekima ponos
 [emsudin Mehmedovi}: Napu{tanje zasjedanja odbornika srpske nacionalnosti i odbijanje da podr`e Rezoluciju
o Srebrenici, u najmanju ruku, neljudski je potez Slobodan [araba: To je samo dolijevanje ulja na vatru Sefer
Halilovi}: Ne~astan potez srpskih odbornika Mom~ilo Cvjetinovi}: Ovaj akt mo`e negativno uticati na
me|unacionalne odnose
Potpredsjednik Stranke demo- po~injen genocid, koji nije dio ci-
kratske akcije i zastupnik u Pred-
REZOLUCIJA jele jedne nacije, ve} odre|enih
stavni~kom domu Parlamentar- Skup{tina op{tine grupa ljudi. Ne mogu da shvatim
ne skup{tine BiH [emsudin Me- Srebrenica da odbornici srpske nacional-
hmedovi} ocijenio je za Oslo- donijela je nosti na{eg lokalnog parlamenta
bo|enje kako je napu{tanje zasje- ne `ele to da usvoje i pored toga
danja odbornika srpske nacional- Rezoluciju u {to je Rezolucija prihva}ena u
nosti i odbijanje da podr`e Rezo- istovjetnom tekstu Evropskom parlamentu, izjavio je
luciju o Srebrenici u tamo{njoj kao i Evropski Salihovi}.
Skup{tini op{tine “o~igledan po- parlament kojom S druge strane, odbornik SDS-
kazatelj da srpski politi~ki faktor a Mom~ilo Cvjetinovi} zapitao
ima poreme}ena mjerila vrije- se osu|uje se “{ta Srebrenica i njen narod do-
dnosti“. genocid u tom bivaju dono{enjem Rezolucije“.
- Ono ~ega se ljudi u Evropi sti- gradu, a srpski - Ovaj akt mo`e negativno uti-
de, time se oni izgleda di~e. Fa{i- delegati su cati na me|unacionalne odnose
zam i genocid osu|uje ~itav svi- u ovoj sredini, izjavio je Mom~ilo
jet, dok u BiH imamo slu~aj da se napustili sjednicu Cvjetinovi}, odbornik SDS-a.
na ovaj na~in ide u pravcu da se vi}, mjerilo bi trebala biti Narodna slu~aj da se isto u~inilo ni u bilo na ove op{tine 2005. jednoglasno
podr`avaju aktivnosti koje su pro- skup{tina Srbije, gdje je, tako|er, kom drugom dijelu BiH”. donijela Rezoluciju kojom se Civilizacijski gest
vodile paravojne formacije potpo- donesena rezolucija kojom se - Smatram kako u ovome tre- osu|uju svi zlo~ini po~injeni od Dono{enje Rezolucije u SO Sre-
ma`u}i biv{u Jugoslovensku na- osu|uju de{avanja i genocid u nutku dono{enje rezolucije nije 1992. do 1995, svi odbornici iz tog brenica pozdravio je BPS.
rodnu armiju u agresiji na na{u Srebrenici. bilo potrebno. To posebno {to se naroda napustili su zasjedanje. - Smatramo ne~asnim pote-
zemlju. Njihovo pona{anje je sto- - Zbog ~ega bi onda srpski zva- ona temelji na istovjetnom tekstu Tako je od 27 odbornika, koliko zom gest srpskih op{tinskih
ga, u najmanju ruku, neljudski po- ni~nici u BiH postupali druga~ije, koji je donijelo Vije}e Evrope. Ni- broji Skup{tina, za Rezoluciju gla- odbornika koji su napustili salu
tez jer sve zlo~ine koji dolazili sa osim ako se ne stide svojih djela je dobro da se donosi bilo {ta salo njih 14. SO Srebrenica i nisu pokazali is-
bilo koje strane treba javno osu- u ratu, pita Mehmedovi}. bez u~e{}a i sudjelovanja bilo Odbornici bo{nja~ke nacional- pravan i civilizacijski odnos pre-
diti, istakao je Mehmedovi}. Cijeni kako bi dono{enje Rezo- kojeg konstitutivnog naroda. To je nosti istrajali su u nastojanju da se ma pravdi i sudskim presudama
lucije o osudigenocida u Srebreni- samo dolijevanje ulja na vatru u Rezolucija o Srebrenici usvoji, suda UN-a, kao i doma}ih sudo-
Uzor Skup{tina Srbije ci i u BiH po uzoru na zemljeEvro- ovim specifi~nim situacijama. optu`uju}i srpske odbornike da va. Ovim gestom, srpski odborni-
Davno je bilo vrijeme da se Re- pe i regije “relaksiralo odnose“. Nama treba konsenzus, a ne nad- oni ne `ele da osude zlo~in koji se ci negiraju presude Tribunala u
zolucija kojom se osu|uje geno- Potpredsjednik Demokratske glasavanje, stav je [arabe. desio Bo{njacima u julu 1995. Den Haagu, Rezoluciju Evrop-
cid u Srebrenici po uzoru na partije i delegat u Domu naroda Skup{tina op{tine Srebrenica u Inicijator usvajanja Rezolucije skog parlamenta te ignori{u zako-
evropsku donese i u Parlamentar- Parlamentarne skup{tine BiH Slo- petak nave~er usvojila je Rezolu- u SO Srebrenica bio je odbornik ne drugih dr`ava (primjer [vicar-
noj skup{tini BiH, ocjena je pot- bodan [araba cijeni kako Rezolu- ciju o Srebrenice u identi~nom Zulfo Salihovi}. ske) u kojem je negiranje genoci-
predsjednika SDA. cija koja je donesena u SO Srebre- tekstu kakvu je donio i Evropski - Ovo je na~in izgradnje povje- da u Srebrenici krivi~no djelo
Srpskim politi~arima i pred- nica “ne}e doprinijeti boljem i parlament. renja. Meni je nezamislivo da ka`njivo zakonom, navedeno je u
stavnicima u parlamentima i kvalitetnijem su`ivotu ljudi u Sre- Nakon duge diskusije i ukaziva- normalan ~ovjek ne `eli da pri- saop}enju BPS-a.
skup{tinama, smatra Mehmedo- brenici, isto kao {to to ne bi bio nja srpskih delegata da je Skup{ti- hvati ~injenicu da je ovdje A. TERZI]

Srebrenica EFSA Gora`de John Andreas Olsen

Pomo} korisnicima Diplome priznate u Pobjeda dobila O NATO-u u


kolektivnog centra Evropskoj uniji novog vlasnika atomskom skloni{tu
Korisnike srebreni~kog kolektivnog Austrijska dr`avna agencija za osiguranje Poznata njema~ka grupacija Umareks, Zamjenik komandanta {taba NATO-a
centra u naselju Baratova ju~er su posje- kvalitete (AQA) zvani~no je izvr{ila akredi- vode}i proizvo|a~ naoru`anja i vojne opre- Sarajevo, pukovnik John Andreas Olsen,
tili predstavnici austrijske humanitarne tacijuEkonomskogfakulteta u Sarajevu. Ovo me, kupila je 76 posto dionica Pobjede spor- odr`at }e danas u atomskom skloni{tu u
organizacije “Seljaci poma`u seljacima“ priznanje zna~i da }e institucija EFSA i di- ta Gora`de i tako postala novi ve}inski vla- Konjicu predavanje “NATO - pro{lost, sa-
iz Salzburga (BHB) i uru~ili im poklone - plome ovog fakulteta biti prepoznate u snik ove gora`danske firme. Iako ugovor o da{njost, budu}nost“, prenosi Fena.
odje}u, posteljinu, hranu i higijenska evropskom prostoru obrazovanja. Studen- kupoprodaji dionica ne defini{e detalje Predavanje je dio drugog serijala o hla-
sredstva, prenosi Fena. ti }e sada me|unarodno prepoznate i pri- novih ulaganja, novi ve}inski vlasnik, pre- dnom ratu “Dru{tvo“, u okviru kojeg }e bi-
Predstavnik ove organizacije Landorf znate diplome sticati i na Ekonomskom fa- ma rije~ima direktora Mirsada Klapuha, na- ti predstavljen projekat “Bijenale savre-
Revertera je rekao da BHB ve} 12 godina kultetu u Sarajevu, koje }e ih u~initi jedna- javio je da }e u prvoj fazi investirati od mene umjetnosti D-0 ARK Underground“,
realizuju humanitarne akcije na podru~ju kim i ravnopravnim sa najboljim studenti- 1.500.000 do 2.300.000 eura za nabavku uz u~e{}e 45 umjetnika iz cijelog svijeta. Pre-
Srebrenice, a ve} petu godinu doprema- ma {irom svijeta. opreme te izgradnju novih objekata. Dio di- davanje Olsena uklju~it }e kratki pregled is-
ju humanitarnu pomo} koju prikupljaju AQA je detaljno u prethodne tri godi- onica preduze}a Pobjeda sport zadr`ali su torijata NATO-a, s osvrtom na novi strate-
u Austriji za porodice koje `ive u kolekti- ne analizirala oblasti studijskih programa prija{nji ve}inski vlasnici - 24 posto tzv. ma- {ki koncept NATO-a, usvojen u Lisabonu
vnom smje{taju. i daljnje edukacije na EFSA. li dioni~ari. A. H. pro{le godine.
4 OSLOBO\ENJE
DOGA\AJI nedjelja, 10. april 2011. godine

Obilje`ena 19. godi{njica osnutka HVO-a


IZJAVA DANA Ljubi}: Ni unitarna,
ali ni BiH sa dva
O politi~kim
entiteta
Ne pristajemo na koncept dominacije ve}ine pod pla{tom
razlozima za nekog “dr`avnog bosanstva“ ili “suverenog gra|anina“ koji
smanjenje se agresivno name}u iz dijela politi~kog Sarajeva, ali ni
vojnog zadr`avanje dvoentitetske podjele, kazao Bo`o Ljubi}
prisustva Ne pristajemo na gubitak
politi~kog subjektiviteta i sto-
Njema~ke ga Hrvati jo{ jednom spa{ava-
morat }ete ju BiH, ovaj put od onih koji je
navodno toliko vole da su je
pitati njihovu spremni ugu{iti u smrtnom
zagrljaju, rekao je Bo`o Ljubi},
ambasadu predsjednik HDZ-a 1990, na
sve~anosti tijekom obilje`ava-
nja 19. godi{njice utemelje-
Bernhard Bair, nja Hrvatskog vije}a obrane
(HVO) u Hrvatskom domu
komandant EUFOR-a hercega Stjepana Kosa~e u
Mostaru.
Ljubi} je istaknuo kako se

DOBAR LO[ ZAO danas svi sla`u da hrvatski na-


rod u BiH nije ravnopravan s
druga dva konstitutivna na-
Dragan ^ovi} poru~io da je HVO obranio BiH od agresora
verenog gra|anina“ koji se je BiH i umirovljeni general
roda, te kako je tu neravnopra- danas agresivno name}u iz HVO-a @ivko Budimir nije po-
THOMAS vnost potrebno ukloniti. dijela politi~kog Sarajeva, ali javio na sve~anosti obilje`ava-
COUNTRYMAN ni zadr`avanje podjele na nja godi{njice osnutka HVO-a.
Zamjenik pomo}nika ameri~kog dr`avnog sekreta-
Smokvin list dva entiteta. Pozivam sve one
Hrvate koji su se stavili u Sve~anost
ra Thomas Countryman pravilno je ocijenio kako su - Me|utim, svjedoci smo da
HDZ-ovi sami sebe isklju~ili iz federalne vlasti. No neki i ovo poslijeizborno vrije- slu`bu takve politike da shva- - Lideri stranaka hrvatskog
vrata su im otvorena u dr`avnoj vlasti, dodao je, ali me koriste da bi negirali legi- te pogubnost, i za njih oso- bloka su polo`ili vijence i zapa-
zajedno sa strankama platforme. Nada se tako|er timna prava hrvatskoga naro- bno i za hrvatski narod, takve lili svije}e palim braniteljima,
da ovaj put, i ovom prigodom, me|unarodna za- da, konkretno tako {to su mu politike te ne dopuste biti a ovaj ~in ignorirao je para-
jednica ne}e morati intervenirati. nametnuli “Hrvate po svojoj smokvin list za projekat de- predsjednik FBiH @ivko Budi-
mjeri“. Nitko od nas nema pra- konstitutuiranja vlastitog na- mir, kao i sredi{nju proslavu u
JOSE MANUEL vo pomiriti se s takvom situaci- roda, rekao je Ljubi}. Livnu, za koju je dobio poziv i
BARROSO jom. Hrvatski narod je na izbo- Predsjednik HDZ-a BiH Dra- dao obe}anje da }e do}i, ali ni-
rima sebi izabrao vodstvo i sa- gan ^ovi} je, pak, izjavio kako je se pojavio, navodi se u pri-
Kona~no, po Ustavu, i jasno i glasno, onima ko- mo ga to vodstvo mo`e pred- je HVO obranio BiH od agreso- op}enju HDZ-a BiH.
ji druk~ije misle (i rade) Jose Manuel Barroso, stavljati, izjavio je Ljubi}. ra te kako je “Hrvatska zajedni- Ina~e, sredi{nja sve~anost
predsjednik Evropske komisije, u Sarajevu je ka- Nakon odlu~uju}e uloge, re- ca Herceg-Bosna sa~uvala ovu obilje`avanja 19. obljetnice
zao kako je dr`ava iznad entiteta. Naglasio je ka- kao je, na referendumu o na- zemlju“. HVO-a i 6. obljetnice Prve pje-
ko se entiteti ne ukidaju i ne uzimaju im se sve pu{tanju Jugoslavije i obra- - Nudili su nam pozicije da {a~ke gardijske pukovnije
nadle`nosti, ali koordinacijski mehanizam treba nom u ratu ovo je tre}i put da u|emo u vlast. No mi niti u ra- Oru`anih snaga BiH odr`ana je
i mora biti na dr`avnom nivou. Hrvati ~uvaju ideju BiH kakva tu, niti danas nismo spremni u Livnu u vojarni “Ante Bruno
je jedino mogu}a, demokrat- trgovati hrvatskim pozicijama Bu{i}“. Tim povodom u spo-
SARAJEVO ska i dr`ava tri jednakopra- kako bismo u{li u vlast. Da men na poginule pripadnike
BUSINESS FORUM vna naroda. smo prihvatili tu trgovinu, iz- Hrvatskog vije}a obrane po-
Drugi Sarajevo Business Forum je uspje{no za- - Ne pristajemo na kon- gubili bismo vjerodostojnost lo`eni su vijenci i zapaljene svi-
vr{en, uz konkretne dogovore za ulaganja u BiH, cept unitarne centralizirane prema narodu, rekao je ^ovi}. je}e, a svetu misu za poginule
potpisani su memorandumi o razumijevanju, a dr`ave s dominacijom ve}ine, Iz HDZ-a BiH je tako|er iz- branitelje predvodio je vojni
najvi{e projekata ponu|eno je iz oblasti energe- a sve pod pla {tom ne kog dano priop}enje u kojem sto- biskup dr. Tomo Vuk{i}.
tike, infrastrukture, turizma, gra|evinarstva... “dr`avnog bosanstva“ ili “su- ji da se predsjednik Federaci- Jurica GUDELJ
Ugledni gosti izrazili su pohvale doma}inu, a
me|u organizatorima je bila i grupacija MIMS. VIJEST U OBJEKTIVU Foto: Senad GUBELI]

GRADIMIR GOJER Enjoy Sarajevo


U okviru obilje`avanja Dana
Direktor Narodnog pozori{ta Gradimir Gojer mo`e gra da Sa ra je va, Udru`enje
biti ponekad kontroverzan, ali pismo koje je uputio brdskih biciklista (MTB) u sara-
hrvatskom predsjedniku Ivi Josipovi}u jo{ jednom dnji s Gradskom upravom orga-
ga karakterizira kao intelektualca koji ne skriva gla- nizuje sportsko-turisti~ku ma-
vu u pijesku. Govore}i otvoreno i po{teno, Gojer mu nifestaciju Enjoy Sarajevo, ko-
spo~itava da, dovode}i muslimane u bilo kakav kon- ja se odr`ava ovog vikenda.
tekst s terorizmom, i njega osobno vrije|a. Manifestacija je po~ela ju~er
sa startom u Vilsonovom {eta-

250
li{tu, a za danas je planirana bi-
VIJEST U ciklisti~ka posjeta parku priro-

BROJU de Skakavac. Enjoy Sarajevo


ima za cilj promociju priro-
dnih ljepota i turisti~kih po-
miliona godi{nje gubi BiH zbog rada na crno, a koje bi trebale i}i u pen- tencijala Sarajeva i okolnih pla-
zijske i zdravstvene fondove te socijalne programe. nina, te povratak Trebevi}u kao
omiljenom izleti{tu Sarajlija.
OSLOBO\ENJE 5
nedjelja, 10. april 2011. godine INTERVJU
Bakir Naka{, direktor Op}e bolnice Sarajevo

Korupcija postoji i
o njoj treba govoriti
Ne mora to biti novac u koverti. Imaju i druge
beneficije koje se mogu ste}i Neadekvatna
pla}enost nije opravdanje za uzimanje mita
Razgovarala: Jasna FETAHOVI] imamo taj odnos - profesoru,
hod`i, popu, doktoru treba udo-
• Op}a bolnica “Prim. dr. Ab- voljiti.
dulah Naka{“ Sarajevo pri-
klju~ila se Centrima civilnih ini- Kravata - mo`e
cijativa u kampanji prevencije • Zamislimo sad situaciju u ko-
korupcije u zdravstvu. Kakve joj sam ja Va{ pacijent i Vi ste me
rezultate o~ekujete? operisali i spasili mi `ivot. Ja
- Svakako da o~ekujem poma- Vam poslijeoperacije, u znakza-
ke. Ima ono staro pravilo da ako se hvalnosti, kupim, primjerice,
o ne~emu dovoljno govori, onda kravatu. Je li to korupcija?
to mora imati rezultat. A, ako se - Sama definicija korupcije jes-
stvari dr`e pod }ilimom, nema te da je to aktivan proces u kojem
mogu}nosti da se ne{to rije{i. Ja neko nudi, odnosno neko tra`i ne-
sam kao zdravstveni radnik apso-
NOVAC dina i nose moralnu i drugu odgo- podijeljen na dva entiteta i distrikt
{to za odre|eni benefit koji je pla- vornost za pacijenta i te`inu tog Br~ko, te u FBiH na 10 kantona,
lutno nezadovoljan {to je percep- niran da se desi. Zna~i, mi prego- Vi{e puta mi se
posla i visinu naknade, re}i }u da dovodi do toga da nemaju svi je-
cija o korupciji kod stanovni{tva varamo o va{oj operaciji i ja vam desilo da su mi nudili nisu adekvatno pla}eni. Start spe- dnak pristup zdravstvenoj za{ti-
veomavisoka. Je li to zaistazato{to ve} danas ka`em da mi trebate novac i kao ljekaru i cijaliste je 1.400 KM. To jeste soli- ti. Zna~i, van pameti je da jedna
postoji toliko korupcije ili je to onaj platiti 500 KM. To je korupcija. kao direktoru. Ali, ja dna plata za bosanske uvjete. Ali dr`ava koja u Ustavu garantuje
sistem “svi pri~aju, pa za{to ne bih Me|utim, za situaciju o kojoj ste ne krivim te ljude. smatram da bi plate mogle biti pravo na zdravlje, to pravo us-
i ja rekao“, nisam siguran. Jer u ve- pitali, neko }e re}i da je korupci- ve}e. Imate medicinsku sestru kra}uje u zavisnosti od toga gdje
likoj su disproporciji ti procenti ja. Za mene nije. Za mene je to do-
Posao uglavnom i
zavr{im i `elim tako koja radi po 24 sata i brine o 30 bo- `ivite. Mi smo u{li u veliki proje-
percepcije i stvarne korupcije. bra volja nekoga ko `eli da iska`e lesnika, od kojih je 10 ili 15 nepo- kat obiteljske medicine i ona je u
• Ima li ko rup ci je u bh. po{tovanje, zahvalnost ili sje}anje dokazati da se posao kretno i njenu kolegicu koja radi u nekim zemljama dostigla takav ni-
zdravstvu? na trenutak koji se sretno zavr{io. mo`e obaviti i bez banci, ako uporedite njihove pla- vo da zadovoljava i do 70 posto
- Ima. Ne u onom obliku o ko- To mo`e biti odre|eni predmet, toga da se nekome te, shvati}ete da zdravstvo nije potreba gra|ana. Ali, kod nas
jem ljudi stalno govore. Jedna je bombonjera, pi}e... Ali, treba de-
vrsta korupcije taj novac i benefi-
da novac dovoljno pla}eno. Ono {to je sada najve}i domet koji je ostvaren je
finisati vrijednost toga. Ne mo`ete dobro jeste da su plate u zdravstvu sistem naru~ivanja, {to u su{tini
cije. Ali, masa drugih stvari koje su mi pokloniti mercedes. Zna~i, tre- ne}u pokrenuti postupak. Vi{e sigurne. Me|utim, to ne vidim ni nije nikakav domet. Ona bi treba-
prirodne i drugom dijelu dru{tva ba regulisati koja maksimalna vri- se ti ljudi nisu pojavili kao poten- kao razlog ni kao opravdanje da se la biti posrednik sa specijalis-
- nepotizam, sukob interesa, for- jednost tog dara mo`e biti. Kod cijalne osobe koje bi bile upitne uzima mito. Dakle, ~e{}e se de{a- ti~ko-konsultativnom za{titom.
siranje nekoga na ime ne~ega. nas je kodeksom regulisano da je za korupciju. Zna~i, susreo sam va da su oni koji su bolje pla}eni Ali specijalisti~ko-konsultativna i
Ne mora to biti novac u koverti. to do 50 KM, cvije}e ili bombonje- se sa tim i smatram da sam na skloniji mitu. bolni~ka za{tita su previ{e otvore-
Imaju i druge beneficije koje se ra, ali nikako novac. ovaj na~in to prevenirao. Ali, ne na ulazak bez ikakvog reda.
mogu ste}i. Ja sam stalno u dile- • Jeste li ikad dobili prijavu da vi{e puta mi se desilo da su mi Nejednakost Najve}i broj slu~ajeva koji nije
mi je li korupcija ovo {to radi far- je neko od uposlenika Op}e bol- nudili novac i kao ljekaru i kao • Kakvu zdravstvenu za{titu mogao da se rije{i preko dana se
maceutska industrija, sponzorisa- nice primio mito? direktoru. Ali, ja ne krivim te lju- imaju gra|ani u BiH? rje{ava u urgentnim centrima.
nje predavanja na primjer. Preda- - Jeste, desilo mi se to u dva de. Posao uglavnom i zavr{im i - Ja sam u medicini od 1967. go- Edukacija, znanje i sposobnosti
vanja farmaceutska industrija dr`i navrata. Rije{io sam to tako {to `elim tako dokazati da se posao dine kao student i od 1973. se ba- na{ih ljudi nisu ni{ta manji nego
o svom lijeku, ne o nekom global- sam suo~io te uposlenike sa mo`e obaviti i bez toga da se ne- vim medicinom. Sigurno je da u Evropi. Oprema jeste ne{to
nom problemu i to je navo|enje osobama koje su rekle da su kome da novac. zdravstvene usluge u BiH mogu ni`eg tehnolo{kog nivoa, a ni{ta
na pove}anu potro{nju i time po- dale novac. Te su osobe prizna- • Mislite li da su zdravstvenira- biti kvalitetnije i na vi{em nivou. manje sigurna. Zna~i, mi mo`emo
ve}anje dobiti. I to bi trebalo sta- le da su uzele novac. Ja sam im dnici adekvatno pla}eni za po- Razli~it je razvoj zdravstvene stru- pru`ati evropski nivo usluga, ali
viti u jedan transparentan okvir. onda dao mogu}nost da to rije- sao koji rade? ke koji je dodatno kompliciran na- sistemom limitiramo to pravo,
Korupcija je problem koji iznosi- {imo tako {to }e novac vratiti i - Ako ka`emo da svi zdravstve- {im dru{tveno-politi~kim ure- tako da krajnji korisnik mo`e
mo iz ku}e. U na{em vaspitanju uslugu uraditi kako treba i da ni radnici ula`u sebe dugi niz go- |enjem. Zdravstveni sistem koji je osjetiti posljedice toga.

TAKORE]I... ^ESTITOST

U Trebinju je ju~er odr`an


protestni skup pod nazivom
“Sloboda za Bo`idara“, koji or-
ganizuje Op{tinski odbor SDS-
a povodom hap{enja nekada{-
njeg na~el ni ka ove op {ti ne
Bo`idara Vu~urevi}a, prenosi
Srna.
- Pozivamo sve ~estite Trebi-
njce i Hercegovce da poka`u
patriotsko dostojanstvo i svo-
jim jedinstvom odbace neo-
snovane optu`be hrvatske stra-
ne i osude sramni postupak
vlasti Srbije, bilo je navedeno u
pozivu.
6 OSLOBO\ENJE
DOGA\AJI nedjelja, 10. april 2011. godine

VIJESTI Slu~aj Merd`i}

Ni prava, ni pravde
Ka`u da je pravda spora, ali dosti`na, no Zuhdo Merd`i} iz Banje Luke
smatra da se u njegovom slu~aju to ne mo`e ostvariti
Svaki put kada se u BiH otvo- Ka`u da je pravda spora, ali
ri pitanje provedbe aneksa VII dosti`na, no Merd`i} smatra
Dani Banje Dejtonskog mirovnog spora-
zuma, kao osnov za u~e{}e
da se u njegovom slu~aju to ne
mo`e ostvariti. “Ovdje je politi-
Vru}ice okupili konstitutivnihnaroda u vlasti na ka iznad pravde, jer @eljko Mir-
entitetskom nivou iz RS-a sti`u jani} je sada visoki funkcioner
250 ljekara uvjeravanja kako je on imple- SNSD-a i predsjednik posla-
U Tesli}u su ju~er otvoreni 8. da- mentiran vi{e od 90 posto. ni~kog kluba te stranke u Naro-
ni Banje Vru}ica, tradicionalna ma- Pri tom se, naravno, misli na dnoj skup{tini RS-a. Zato sud i
nifestacija na kojoj u~estvuje vi{e od povrat imovine nesrpskom sta- radi u njegovu korist i umjesto
250 ljekara iz RS-a i FBiH, a kao pre- novni{tvu prognanom tokom da mi omogu}i da u|em u po-
dava~i u~estvuju njihove kolege iz rata sa podru~ja koje je bilo sjed imovine, sada me obave-
Srbije i Slovenije, javila je Srna. Po- pod kontrolom bosanskih Srba, zuju da za nelegalnu nadogra-
red raz mje ne mi{ lje nja, pre da va - a ne i o povratku ljudi. No, istin- dnju @eljku Mirjani}u i njego-
nja i razmjene iskustava stru~njaka ski problem jeste tih nekoliko voj majci Milki platim 42 hilja-
iz ra znih oblas ti me di ci ne, me - procenata do pune provedbe de KM, plus zatezne kamate. Ja
nad`ment Banje Vru}ice predstavio imovinskih zakona. Jer tu spa- to ne mogu, jer novca nemam,
je pro{logodi{nje rezul ta te ra da i daju oni Hrvati i Bo{njaci koji ali i za{to da pla}am ne{to {to je
dostignu}a Banje i najavio planove ve} 14 - 15 godina vode sudske ura|eno mimo zakona“,
za ovu go di nu. sporove kako bi u{li u posjed okon~ava svoju pri~u Merd`i}.
Direktor Zdravstveno-turisti~kog @eljko Mirjani}: Iznad zakona
svoje imovine.
centra Banja Vru}ica Dragan Bogda- PARTIJA IZNAD PRAVDE Jedna je majka
ni} rekao je da je pro{la godina zavr{e- Na nevi|eno Ovdje je politika iznad pravde, jer @eljko @eljko Mirjani} kazao nam je
na dobrim poslovnim rezultatom, te da
je otvoren i hotel Kardial, koji ove go-
Jedan od njih je i Zuhdo Mirjani} je sada visoki funkcioner SNSD-a da nema komentara na ovaj
Merd`i} iz Banje Luke, koji je, i predsjednik poslani~kog kluba te slu~aj. “Uostalom, Merd`i} je
dine daje rezultate svoje rekonstrukci- kako ka`e za Oslobo|enje, na- u sporu s mojom majkom,
je i svih ulaganja. kon vi{emjese~nih pritisaka i
stranke u Narodnoj skup{tini RS-a sud je svoje rekao, a sudske
prijetnji kojima je bio izlo`en od BiH izvr{ene tokom rata smatra rist, izvr{io nadogradnju na presude se ne kometari{u“, re-
Tra`i se 1.739 obitelji Mirjani} svoju imovinu
1992. sa njima zamijenio za
nezakonitim, Merd`i} je odmah tu|em objektu, a Merd`i}u ni- kao je Mirjani}.
Sudovi u BiH ve} petnaest
po oko~anju rata pokrenuo je preostalo ni{ta drugo nego da
nestalih Srba Hrvatsku. “Do razmjene imovi- proces vra}anja imovine. 1998. pokrene sudski spor koji traje godina bave se ovom proble-
Predsjednik Organizacije porodi- ne je do{lo na nevi|eno, pa godine dobio je tzv. CPRC, ko- ve} 13 godina. matikom, rije{ili su hiljade
ca poginulih i zarobljenih boraca i sam tako svoju ku}u i poslovni ji je bio pravniosnov za vra}anje U o~itoj namjeri da ostane ovakvih slu~ajeva, no u dr`avi
nestalih civila RS-a Nedeljko Mitro- objekat za izradu papirne kon- imovine. iznad zakona, ali i da izbjegne koja nema jedinstven pravni
vi} izjavio je da je za nepune ~etiri go- fekcije zamijenio za nedovr{en, No,ono {to Merd`i}nijeznao pravila koja su odlukama OHR- sistem nema ni ujedna~ene
dine identifikovano ne{to vi{e od 90 devastiran i po kvadraturi ne- jeste da je osoba s kojom je a do 2000. va`ila u BiH, a sho- sudske prakse. Zato je i mo-
nestalih osoba srpske nacionalnosti, uporedivo manji stambeni mijenjao imovinu @eljko Mirja- dno kojima se kandidovati za gu}e da isti sud za isti pravni
te da se na podru~ju BiH jo{ traga za objekat u mjestu Pirovac“, ka`e ni}, koji smatra da je kao Srbin izbore nisu mogle osobe koje slu~aj mo`e izre}i i potpuno ra-
1.739 osoba sa spiska nestalih Srba. Merd`i}. i politi~ar iznad zakona. I koriste tu|u imovinu, Mirja- zli~ite presude. Kolateralna
On je dodao da je u pro{loj godini od Shodno pravu koje proizlazi umjesto vra}anja imovine, Mir- ni} ju je darovnim ugovorom {teta takvog stanja su ljudi.
ukupno 925 identifikovanih osoba iz aneksa VII Dejtonsko spora- jani} je, nakon Daytona i ako je prenio na svoju majku, {to je Oni koji tako postaju `rtve po-
u BiH samo oko 30 identifikovanih zuma, a koji sve ugovore o za- bio upoznat s odlukom CPRC- dodatno ote`alo Merd`i}ev litike i u ratu i miru.
nestalih Srba. “Ako se nastavi ovim mjeni i prodaji nekretnina u a koja je bila u Merd`i}evu ko- proces vra}anja imovine. G. KATANA
tempom, onda }e srpske porodice u
narednih 50 godina da tragaju za
svojim najbli`im“, rekao je Mitrovi}
Uspjeh biha}kih inovatora u Genevi
ju~er u Bijeljini.
Srednjo{kolcima srebrna medalja
Biha}ki inovatori
osvojili najvi{e
priznanja, a bez
nagrada ostali
bh. najzanimljiviji
projekti na Salonu
inovacija
Prijedor: Za{tititi Preksino} su u Genevi, na
rijeku Sanu Salonu inovacija, novih te-
Koalicija za za{titu Sane u Prijedo- hnologija i proizvoda, po 39.
ru ju~er je organizovala potpisivanje put uru~ena priznanja koja su
peticije protiv izgradnje male hidro- 16. put dobili i predstavnici
elektrane na izvorima ove rijeke, na- Bosne i Hercegovine.
javljeno je iz ove koalicije, prenosi Najbolje rezultate ostvari-
Srna. Prijedor~ani su peticiju mogli li su biha}ki inovatori Ljubi-
potpisati od 10 do 14 sati, a u nare- {a Samard`ija i trio u~enika
dnim danima u prostorijama Omla- Srednje elektrotehni~ke {ko- mina smanjena je tako {to se dnevni i no}ni protok vozila odje}u, na ko ju se mo`e
dinskog savjeta Op{tine Prijedor, te le Adnan Babi}, Almin ]ema- u kesice sipa mlijeko u prahu, i bezopasan prelazak pje{aka objesiti pet puta vi{e pre-
mnogim ovda{njim kafi}ima, nevla- lovi}, Sanel Sipi} - dobili su a voda se dosipa na odredi- na raskrsnicama. dmeta nego na postoje}e
dinim organizacijama i mjesnim za- srebrene medalje. Samard`ija {tu, npr. u podru~jima za- Zanimljivo je da su dvije vje {a li ce, dok je Sa raj li ja
jednicama. Sino} u 19 sati u lapida- je predstavio polietilenske hva}enim elementarnim ka- inovacije, za kojima je vlada- Muhamed Semiz predsta-
rijumu Muzeja Kozare otvorena je i kesice, u kojima se mo`e dos- tastrofama. Mladi inovatori lo najve}e zanimanje po- vio “gra|evinu visoku 100
izlo`ba fotografija i umjetni~kih sli- taviti 15-ak puta vi{e mlijeka predstavili su programirani sjetilaca, ostale bez nagrade. km“, namijenjenu za sve-
ka Sane, prikazan kratki film o Sani i nego u uobi~ajenim amba- elektronski semafor, koji na Bor ko Ba balj iz Tre bi nja mirska ispitivanja. Priznat
pri re|ena pro mo ci ja mo no gra fi je la`ama. Transportna zapre- optimalan na~in omogu}ava predstavio je vje{alicu za mu je patent i u SAD-u!
“Sana“ autora Samira Sinanovi}a.
OSLOBO\ENJE 7
nedjelja, 10. april 2011. godine DOGA\AJI
ZVORNIK Da se ne zaboravi VIJESTI

Novi zastupnici u
Br~ko distriktu
Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH
dodijelilo je zastupni~ke mandate u
Skup{tini distrikta Br~ko Osmanu Mu-
lahalilovi}u i Sabiri Mujki} iz Stranke za
Obilje`en dan kada su se borci suprotstavili agresoru Manifestacija posve}ena najmla|im Zvorni~anima
BiH, umjesto [emse Sakovi}a i Sejfudi-

Otpor na Kula-Gradu je na Zahirovi}a, koji su odlukom SIP-a


BiH zbog sukoba interesa ranije sankci-
onirani, javila je Fena. SIPBiH je zbog su-
koba interesa Sakovi}u i Zahirovi}u 27.
januara ove godine izrekao sankcije

spasio mnoge `ivote


Muhamed ^ikari}, zvorni~ki komandant i zlatni ljiljan, podsjetio da je otpor na Kula-Gradu
zabrane kandidiranja na javne funkci-
je u naredne ~etiri godine i nov~anu ka-
znu od po 3.500 maraka.

dao vremena ljudima da se pripreme i organizuju ili da se izvuku na slobodnu teritoriju


U organizaciji Udru`enja Muhamed ^ikari}, zvorni~ki

Nigdje politi~ara
demobilisanih boraca Armije komandant i zlatni ljiljan, oku-
BiH u Zvorniku, u naselju Ku- pljenima je objasnio da je
la-Grad, a u prisustvu nekoli- Na manifestaciji Dan otpora pojavilo se tek nekoliko pro- otpor na Kula-Gradu dao vre-
ko stotina gra|ana, obilje`en fesora, predstavnika bora~kih udru`enja iz drugih op}ina, te mena ljudima da se pripreme
je 8. april - dan kada su se bor- predstavnika Islamske zajednice. Zvorni~anima je zasmetao i organizuju ili da se na vrije-
ci iz ovog kraja suprotstavili
agresoru.
nedolazak politi~ara, jer su mnogi u predizbornoj kampanji me izvuku na slobodnu terito-
riju.
Izvi|a~i nisu
obilazili Kula-Grad i ubje|ivali stanovnike kako za njih tre-
Manifestacija je ove godine ba glasati. Me|utim, kako ka`u stanovnici, izbori su pro{li, Plakete
zaboravili Japan
odr`ana pod motom “Zbog pa samim tim, njima ovo mjesto vi{e nije zanimljivo. U Zenici je ju~er odr`ano dr`avno
nas”, a kako su organizatori “Bila je to borba gdje smo iz- izvi|a~ko ekolo{ko takmi~enje U susret
ranije najavili, posve}ena je gubili dosta boraca. Ko je bio prolje}u 2011, a mladi nisu zaboravi-
najmla|im Zvorni~anima i Edhem Omerovi} Tito. dodaje ovaj veliki borac, istina tih dana na Kula- Gradu, mo- li djecu i stanovnike Japana.
drugim Podrinjcima koji su “Kula-Grad je simbol otpo- je mnogo druga~ija. gao je vidjeti s kolikim snaga- “Svima je poznato da su vlada i narod
budu}nost ovog kraja. ra, ali je i 8. april simbol stra- “Grad jeste pao, ali nije sva ma nas je agresor napadao, Japana putem Ambasade u Sarajevu do-
ti{ta Bo{njaka. Tokom rata je teritorija. Tokom 1992. godine stalno smo granatirani, ali i na- nirali Savezu izvi|a~a Zenica sredstva za
^as historije ubijeno vi{e od 3.500 zvor- Armija BiH je imala kontrolu padani od medija. Tvrdili su izgradnju i opremanje kampa na Bo-
Sve je po~elo intoniranjem ni~kih Bo{njaka, tako da treba nad 60 posto teritorije zvor- kako se ovdje nalazi 1.000 ra~komjezeru. Mi smo me|uprvimana-
himne Bosne i Hercegovine, a posvetiti pa`nju i na{em stra- ni~ke op}ine. U kasarni u Tu- mud`ahedina ili zelenih beret- kontragedijekoja je zadesilaJapannjiho-
potom je uslijedio ~as histori- danju. Na{e jedinice koje su zli je bilo 3.500 pu{aka, a mi ni- ki, me|utim, istina je da smo voj ambasadi u Sarajevu poslali pismo u
je o Zvorniku do po~etka rata, branile ovaj kraj bile su izuze- smo nijednu dobili. Da su nam se mi bra ni li sa je dnom kojem smo izjavili sau~e{}e porodicama
koji je odr`ao mladi profesor tno male u odnosu na puno makar 1.000 dali, sve bi bilo ~etom“, naglasio je ^ikari}. `rtava. Dobili smo odgovor u kojem je,
Elmedin Bo{njak. Nakon {to je mo}nijeg agresora“, kazao je druga~ije“, naglasio je Omero- Na kraju manifestacije orga- izme|u ostalog, stajalo da im na{e rije~i
nastupio hor Bilal iz Janje, o or- Omerovi}, dodaju}i da danas vi}, isti~u}i da Kula-Grad da- nizatori su dodijelili plakete za zna~e vi{e nego bilo {ta drugo na svijetu.
ganizovanom otporu na Kula- neki ljudi vr{e razne analize i nas nema zna~aj, jer da ima, doprinos u odbrani Zvornika i To nas je ponukalo da napravimo novu
Gradu je govorio legendarni govore kako je Zvornik pao danas bi ovdje bila fabrika u BiH porodicama palih boraca. aktivnost“, ka`e Edin [ari}, predsjednik
zvorni~ki borac i zlatni ljiljan kao kula od karata. Me|utim, kojoj bi povratnici radili. S. KARI] Saveza izvi|a~a op}ine Zenica. Mi. D.

Organizacioni odbor BiH - mogu}nosti i perspektive razvoja

BiH u EU poput Bugarske i Rumunije


Smatramo da je prihvatljivo da, poput Bugarske i Rumunije, BiH bude
po{te|ena nekih od kriterija, ka`e prof. dr. Mesud Sabitovi}
Organizacioni odbor proje- de izuzetak kada su u pitanju kri- - Na{i politi~ari tome o~igle-
kta “BiH - mogu}nosti i per- teriji za ulazak u evropsku poro- dno nisu vi~ni ve} su skloniji
spektive razvoja“, Hrvatsko na- dicu. metodi diktata. Oni diktiraju, a
rodno vije}e, Vije}e kongresa - BiH je pro{la kroz period to nije dobro, prvenstveno za
bo{nja~kih intelektualaca, Krug kroz koji nije pro{la nijedna ze- gra|ane BiH, rekao je Marke{i}.
99 i Srpsko gra|ansko vije}e - mlja ~lanica EU. Zbog te speci- Sabitovi} i Marke{i} istakli su
Pokret za ravnopravnost organi- fi~nosti, smatramo da je pri- da je me|unarodnoj zajednici
zirat }e u ponedjeljak, u Akade- hvatljivo da, poput Bugarske i jasno da BiH pripada Evropi,
miji nauka i umjetnosti BiH Rumunije, bude po{te|ena ne- ali da unutar BiH jo{ nismo
Foto: S. GUBELI]

okrugli sto “Evropsko ustrojstvo kih od kriterija. Ukoliko ovaj na~isto {to `elimo. To su, tvrde,
BiH - politi~ki, ekonomski, isto- zahtjev ne bude prihva}en, on- pokazala de{avanja u periodu
rijski i kulturni aspekt“, najavlje- da tra`imo da se BiH hitno pri- od izbora do danas.
no je na ju~era{njoj press kon- mi u NATO, pojasnio je Sabito- - Sve ovo {to se de{ava poslje-
ferenciji, prenosi Fena. vi}. dnjih mjeseci, ovaj vakuum ko- Ukoliko zahtjev ne bude prihva}en, onda BiH treba hitno primiti u NATO
Rukovoditelj projekta prof. dr. Predsjednik HNV-a fra Luka ji je kreiran, iznjedrio je i jednu precizirati ko je za, a ko protiv i zakonodavne vlasti u BiH. Uvo-
Mesud Sabitovi} pojasnio je ci- Marke{i} kazao je da je jasno da pozitivnu stvar. Sada znamo ko evropske BiH. dni~ari }e, izme|u ostalih, biti
ljeve okruglog stola te istakao da EU od BiH zahtijeva rje{avanje je istinski za ulazak BiH u EU, a Okrugli sto okupit }e pred- Mirko Pejanovi}, Ivo Kom{i},
}e prioritet ovog skupa biti zah- vanjskih i unutra{njih problema ko je to samo deklarativno, po- stavnike me|unarodne zajedni- Ljubomir Berberovi}, Mesud
tjev Evropskoj uniji da BiH bu- dijalogom. jasnio je Sabitovi}, koji nije `elio ce, diplomatskog kora te izvr{ne Sabitovi}, fra Luka Marke{i}.
8 OSLOBO\ENJE
BiH nedjelja, 10. april 2011. godine

Prenjska
trilogija u
izvedbi Edina
Durme

Spu{tanje na Bora~ko jezero

Let paraglajderom, vo`nja


biciklom i skijanje sa vrha
Bora{nice
Bora{nica - Prenjska trilogija,
Skija{ki spust sa vrha Bora{nice jedan je u nizu projekata obilje`avanja 35
godina aktivnog bavljenja alpinizmom Zeni~ana Jure Miljka i Edina Durme.
Oni to obilje`avaju na zaista poseban na~in
Poseban prolje}ni ambijent i dijela neba, ovog dijela Balka-
projekat poznatog zeni~kog i zelenilo svud okolo, a bijela na, i to je bila jedna vrlo osigu-
bh. alpiniste Edina Durme, zao- kapa na vrhu Prenja, do~arava- ra na ba za gdje je stro go bio
kru`ena je ovih dana. Nakon ju posebnu atmosferu. Durmo zabranjen pristup civilima u
letenja paraglajderom sa ovog veli kako to sve ide u priolog krugu od desetak kilometara.
vrha visokog 1.900 metara pre- tvrdnji da Bosna i Hercegovina Za taj mo`da najljep{i vrh
ma Bora~kom jezeru, potom ima jedinstvene destinacije i planine Prenj, a definitivno sa
vo`nji biciklom, sve je okon~ano kapacitete za razvoj ove vrste najatraktivnijim pogledom, ka-
spu{tanjem sa vrha na skijama. turizma, te da je to dodatna ko veli Durmo, jer se sa vrha Bo-
poruka osim one duhovne i ra{nice pru`a pogled na cijeli
Prolje}ni ambijent one emotivne “koja nas ve`e za Prenj, te na Bora~ko jezero i ko-
“Na neki na~in smo `eljeli po- planinu Prenj da u BiH ima tlinu Konjica, planinari su bili
kazati {ta sve planina Prenj zna~i prostora da se rade divne stva- uskra}eni, s obzirom na taj obje-
nama alpinistima, a posebno ri“. kat. U ratu je on napu{ten, de-
Zeni~anima jer su na{a dva pri- Razlog tome je, obja{njava, vastiran i {to je najgore miniran.
jatelja poginula u najve}oj trage- {to ljudi danas iz Evrope koji su Ostale su samo ru{evine i pod-
diji na vrhu Lupoglav (Ilija Dil- prije boravili u na{oj zemlji do|u zemni kanali, tuneli. Ali, to bi sa-
ber i Milorad Stjepanovi} zaje- u posjetu preko vikenda da bi se da mo`da mogla postati i svoje-
dno sa Sarajlijom Zijahom Jaja- priklju~ili u programe Kluba ek- vrsna atrakcija.
tovi}em stradali su prilikom Skijanje i kada se neki spremaju za more stremnih sportova Scorpio i “Sva na{a pri`eljkivanja da se
prvog zimskog osvajanja ovog u`ivali u onome {to priroda popnemo na taj vrh ostvarila

Videospotovi
vrha, u februaru 1970. godine; pru`a u prolje}e. su se nakon rata. I kad sam se
op.a.). Odatle je i onaj famozni Prenj ski vrh Bo ra {ni ca je prvi put popeo tamo, pomislio
skija{ki spust bio. Kompletna Massimo Morati, Jure Miljak i Edin Durmo, koji su nosioci ovog najisto~niji vrh i najdominan- sam kako bi lijepo bilo poletje-
ekstremna skija{ka sezona bila projekta obilaska vrhova na Prenju, nose sa sobom profesional- tniji vrh planine nad Bora~kim ti prema Bora~kom jezeru, ko-
je u znaku planine Prenj. Sve je nu videoopremu i snimaju videospotove. U planu je da se ura- jezerom. Svi oni koji godina- je je 1.500 metara ni`e, a oda-
zaokru`eno sa posljednjom u ni- di kompleksan film u saradnji sa Dinom Kassalom, koji je ve} ma dolaze tamo, po~ev od ze- tle udaljeno sedam kilometa-
zu de{avanja gdje smo iza{li na uzeo te materijale, sa `eljom i htijenjem da se uradi kvalitetan ni~kih izvi|a~a koji tamo idu ra zra~ne linije. Nisam dugo
1.900 metara visoki vrh Bora{ni- promotivni materijal o aktivnostima u ovo vrijeme. ve} nekih pola vijeka, s pota- ~ekao i ve} isto ljeto sam se
ce i izvela skija{ki spust prema “Vjerujem da ve} u sljede}oj emisiji ‘Sve u svemu’ na dr`a- jom su pri`eljkivali da se ne- vratio sa prijateljima, me|u
Bora~kom jezeru koje je kilome- vnoj televiziji ide jedan od ovih videospotova - spust sa naj- kada popnu na taj vrh, ali to je kojima je bio i Dino Kassalo, te
tar i po ni`e. Da bi ljudi imali vi{eg vrha Prenja Zelene glave osmo~lane internacionalne gru- bi lo ne mo gu}e pri je po slje - paraglajderom poletio sa vrha.
predstave o ~emu se radi, re}i }u pe koja je bila prije dvije sedmice. Idemo dalje. Vjerovatno dnjeg ra ta. Jer, ne ka da{ nja Kasalo je to snimio i postoje fo-
da je to otprilike razlika visina }emo poslije kada ovo obavimo, posvetiti se planini ^vrsni- JNA upra vo je na tom vrhu tografije koje su objavljene o
kao {to je izme|u Sarajeva i ci, koja je sestrinska planina Prenja“, nagla{ava Edin Durmo. pos ta vi la 60-ih go di na pro - tome. A onda sam do{ao na
vrha Bjela{nice“, pri~a nam Dur- {log vijeka jednu od najva`ni- ideju s obzirom na te emotivne
mo. jih baza za osmatranje ovog veze sa Bora~kim jezerom, sa
OSLOBO\ENJE 9
nedjelja, 10. april 2011. godine BiH

Gora`de: Sugra|anima poklonio


elektri~ne ure|aje
Gora`danin Fikret Devli}
nedavno je za uspjeh u poslo-
vanju i promociji proizvoda
kompanijeIndesitdobiogodi{-
nju nagradu, no Fikret je
odlu~io da je ona mnogopotre-
bnija njegovim sugra|anima
koji su stradali u poplavama.
Lorenzo Cellino i Edin Durmo na Bora{nici Prenj puno zna~i alpinistima - Rije~ je o simboli~noj nagradi, ali ja sam predlo`io da oni ta
sredstva malo uve}aju i oni su to prihvatili. Tako da smo nekoli-
ko elektri~nih ure|aja poklonili najugro`enijima. ^ovjek bez tu|e
sre}e ne mo`e osjetiti ni svoju, ka`e Devli}. Tako su elektri~ni {po-
ret, fri`ider, ve{-ma{inu i druge ure|aje iz Indesitovog programa
iz ove firme darovali Samiru Gra|anu Burdi, Mehi Balji}u i Almi-
ru Kelmeniju iz Gora`da, te Miodragu Mali{u iz Novog Gora`da.
A. H.

Gornji Vakuf/Uskoplje: Za nove


puteve 500.000 KM
Do kraja ove godine na podru~ju Gornjeg Vakufa/Uskoplja bit
}e realizirano devet projekata asfaltiranja lokalnih puteva i grad-
skih ulica, u ukupnoj du`ini od sedam kilometara, javila je Fena.
Sredstva od 500.000 KM osigurali su mje{tani, Op}ina Gornji
Vakuf/Uskoplje, Direkcija za ceste Srednjobosanskog kantona i
nadle`na federalna i kantonalna ministarstva.
Novim asfaltnim putevima radovat }e se stanovnici Odvoda, Bis-
trice, Gredine, Bilila, Palo~a, Du{e, Vili} Polja, Krupe i jo{ nekih
naselja. Realizacijom ovih projekata na teritoriji Gornjeg Vaku-
fa/Uskoplja bit }e asfaltirano ukupno 114 kilometara puteva, dok
je neasfaltirano ostalo 85 kilometara.

Vitez: Nove stipendije za 54 studenta


Predstavnici Op}ine Vitez potpisali su ugovore o dodjeli stipen-
dija za 54 nova studenta, za akademsku 2010/2011. Stipendije
Op}ine Vitez nastavit }e dobivati 71 student, koji je i ranije pri-
mao stipendiju, te uspje{no upisao novu studentsku godinu, ja-
vila je Fena.
Vrijednost pojedina~ne stipendije Op}ine Vitez je stotinu mara-
ka mjese~no, {to u sumi za deset mjeseci iznosi hiljadu maraka za
{kolsku godinu. Vrijedi istaknuti kako Op}ina Vitez vodi ra~una i o
socijalno najugro`enijoj kategoriji stanovni{tva te stipendira uku-
pno 17 u~enika romske manjine. Naime, 11 u~enika romske popu-
Fenomenalan pogled s vrha lacije koji poha|aju srednju {kolu dobiva po 30 KM, a jo{ {est njih
koji poha|aju osnovnu {kolu dobiva po 20 KM mjese~no.
Ugovore o dodjeli stipendija je u ime Op}ine Vitez potpisao
Mali hajduk Lorenzo
Dvanaestogodi{nji hrabri dje~ak dobio je
nadimak Mali hajduk Lorenzo zato {to je op}inski na~elnik Vlado Alilovi}, koji je u izjavi naglasio opredje-
bio s ljudima iz Scorpia i na planini Vran, ljenje Op}ine Vitez za pomo} obrazovanju te istaknuo kako Vi-
Lorenzo Cellino, 12-godi{nji sin Andree tez svake godine sve vi{e ula`e u obrazovanje te je ove godine iz-
Cellinaa, diplomate iz Italije, vi{eg slu`benika gdje je ona legendarna Hajdu~ka republi-
ka, koja ima sve svoje granice, parlament, dvojeno gotovo 130.000 KM za stipendije.
OSCE-a u BiH, ove sezone je bio vjerni prati-
lac Edina Durme u ve}ini njegovih pohoda. On skup{tinu i novac. Na`alost, ~ovjek koji je
je bio najmla|i koji se spustio na skijama s vrha formirao tu Hajdu~ku republiku Vinko Vu- ^apljina: Igraonica “^ovje~e, ne ljuti se”
planine Viso~ice, a bio je i na Bora{nici. Pono- koja poginuo je prije godinu i po u sao- Na lokalitetu kasnoan-
vo je otputovao sa Durmom na Prenj kako bi bra}ajnoj nesre}i, ali je ostala ideja, a ostao ti~kog spomenika Villa Rus-
poku{ali zajedno da osvoje jo{ jedan od vrho- je i neobi~an motel Hajdu~ke vrleti, koji sva- tica u Mogorjelu kod ^aplji-
va Prenja - Oti{, susjedni vrh Zelene glave, oda- kim svojim detaljem podsje}a na ta haj- ne ju~er je Vije}e mladih
kle }e poku{ati izvr{iti skija{ki spust. du~ka vremena. op}ine, u suradnji s Osno-
vnom {kolom Vladimira Pa-
vlovi}a i Caritasovom radi-
pla ni nom Prenj i sa mom o~ekuju da }e do polovine ca, ali ukupna koli~ina snije- onicom za osobe s pote-
Bora{nicom da zaokru`imo maja biti snijega na Prenju, te ga i prolje}ni ambijent pros- {ko}ama u razvoju, organiziralo igraonicu “^ovje~e, ne ljuti se”.
jednu trilogiju. Tako sam se da }e biti u prilici skijati tamo, to su nevjerovatni na Pre- Tihomir [utalo, predsjednik Vije}a, rekao je da je igraonica jedan
bi ci klom uspeo na vrh i dok se neki ve} spremaju na nju i prava je {teta {to ve}ina od prvih projekata Vije}a mladih koje `eli okupljati mlade ljude
spustio se prema jezeru. Kad more. ljudi nema priliku da to vidi“, kako bi zajedni~ki radili na promicanju pozitivnih vrijednosti u
smo i to pro{le godine ostva- smatra Edin Durmo. ~apljinskoj op}ini, priop}eno je iz Vije}a.
rili, moji prijatelji Igor Pri- Pod snijegom Ina~e, skija{ki spust sa vrha
mo rac i Ita li jan Mas si mo “Kompletno podru~je Pre- Bora{nice je jedan u nizu pro- Ora{je: 16. lutkarsko prolje}e
Mo rat ti i ja smo zao kru`ili nja je pod snijegom, a to je jekata obilje`avanja 35 godina U ponedjeljak, 11. aprila,
to ski ja {kim pro gra mom ogro mna po vr{i na u onoj aktivnog bavljenja alpinizmom po~inje 16. lutkarsko pro-
ko ji smo sad ura di li“, pri~a velikoj krivini Neretve koju Zeni~ana Jure Miljka i Edina lje}e, na kojem }e nastupiti
Dur mo. ona pra vi oko pla ni ne. U Durme. Oni to obilje`avaju na pet kazali{ta iz Slavonskog
Ovaj alpinist isti~e da su cen tral nom di je lu Pre nja poseban na~in, dakle, nika- Broda, Vukovara, Zagreba,
svi programi zeni~kih {korpi- imate podru~ja gdje su dva- kvim specijalnim akademija- Mostara i Splita. Lutkarsko
ja ove godine vezani za Prenj, tri metra snijega. To je pros- ma, sve~anostima, ve}, {to bi se pro lje}e u Ora {ju otva ra
te da }e i dalje raditi tamo. to nevjerovatno. Neki gre- reklo, radno. Nagrada za dobro Dje~je kazali{te IBM Slavon-
Ideja je bila da ove sezone iz- beni su suhi, ali i kad idete na obavljeni zadatak je novi zada- ski Brod predstavom “Tri pra{~i}a“. I ove, kao i prethodnih godi-
vr{e skija{ke spustove sa svih Mont Everest, ima dijelova tak. To {to su u protekle tri i po na, o~ekuje se nastavak Lutkarskog prolje}a na kojem }e nastu-
zna~ajnih vrhova te planine i koji su suhi, na kojima se decenije radili, dvojica alpi- piti kazali{ne skupine iz Bosne i Hercegovine, ali nije preciziran
ve} je veliki dio toga ura|en. sni jeg ne mo`e zadr`ati. nista `ele nastaviti i narednih datum nastavka.
Iako zvu~i pomalo ~udno, ali Ju`ne padine nekih planina godina, pa i desetlje}a.
prema Durminim rije~ima, su prosu{ene zbog jakog sun- Mirza DAJI]
10 OSLOBO\ENJE
CRNA HRONIKA nedjelja, 10. april 2011. godine

Dra`enuKnezovi}uGe- Na atletskom stadionu


Po~elo su|enje gi (33), Dra`anu Bagi Pu- Napadnut na u Ulici Patriotske lige bb,
pi (36) i Marku Stojki}u op}inaCentar, u petak oko
za razbojni{tvo (37) u Kantonalnomsudu
u Mostarunakondevetgo-
atletskom stadionu 19.10 sati do{lo je do fi-
zi~kognapada na 28-godi{-
dina po~eo je glavni pre- njeg l. A iz Sarajeva od ^. A,
treszbograzbojni{tvako- ro|enog1979,iz Sarajeva.
ja su po~inilikrajem2002. I. A. je ljekarska pomo}
Prema optu`nici, Bago i pru`ena u KUM-u bolnice
Stojki} su od radnicekios- Ko{evo, gdje su konstatova-
kaSara oteli 350 KM. Bago nete{kepovrede(fraktura
je na isti na~in oplja~kao desneruke). Slu`benicipo-
kioskNiki i Zoki. U pratnji licije preduzimaju potre-
Knezovi}a, Bago je plas- bne mjere i radnje na do-
ti~nimpi{toljemoplja~kao kumentovanjunavedenog
i apoteku Milasi te uzeo krivi~nog djela, kao i pro-
500 KM. nalasku ^. A.

Okru`ni sud Banja Luka Na sarajevskim ulicama sve vi{e amfetamina

U blizini laboratorija
Jovan Jo{ilo
za proizvodnju spida?
]ulum ubijen Kod Ned`ata Leki}a na|eno 40 grama spida, a
iz ~e{ke tokom tri mjeseca ove godine oko tri kilograma
zbrojevke To kom prva tri mje se ca pripadnici Odjeljenja za borbu
Devetnaestogodi{nji Nedeljko 2011. sarajevska policija je protiv zloupotrebe opojnih
]ulum ubijen je hicem iz pi{tolja ko- zaplijenila oko tri kg spida. Iz droga zaustavili na ulici, legi-
ji je pripadao Jovanu Jo{ilu, potvrdio MUP-a Kantona Sarajevo po- timisali i pretresli. Kod njega je
je svojim nalazom i mi{ljenjem ja{njavaju da je u posljednje tom prilikom prona|eno 40
svjedok tu`ila{tva, vje{tak balisti~ar vrijeme na sarajevskom tr`i- grama amfetamina, odnosno
@eljko Popovi}, pred sudskim vi- {tu sve vi{e ove droge, te su i spida. U njegovoj ku}i u Hum-
je}em Okru`nog suda u Banjoj Lu- zapljene ve}e nego prije. U skoj ulici, koja je tako|er pre-
ci, prilikom su|enja Jo{ilu, koji se te- policiji i u Odjelu za forenzi- tresena, prona|ena su dva pi-
reti za ]ulumovo ubistvo. ku Federalne uprave policije {tolja - zastava kalibra 6,35
U optu`nici je navedeno da je 24. uo~ili su da se na ulici proda- mm sa jednim metkom i gasni
aprila 2010, tokom pucnjave kod je vla`an spid, {to zna~i da je pi{tolj, te digitalna vaga. Nakon
benzinske pumpe Parma trend u ba- u fazi sinteze, odnosno da saslu{anja policija }e Leki}a
njalu~kom naselju Rakova~ke Bare, proces njegovog stvaranja ni- predati tu`iocu, no za njega ni-
u kojoj je hicem u glavu ubijen Ne- je zavr{en. je zatra`en pritvor.
deljko ]ulum, Jo{ilo bio naoru`an Prema rije~ima Ive Trezner, Ljekari upozoravaju da dugo-
~e{kom zbrojovkom. Pu{ku je koris- vje{taka hemijske struke i {e- ro~na upotreba spida mo`e
tio Slavi{a ]ulum, a pi{tolj CZ Dejan fice Odjeljenja za hemijska dovesti do neishranjenosti i
vje{ta~enja pri Odjelu za fo- pomanjkanja vitamina, ko`nih
Kosti} (27). Stariji ]ulum, Kosti} i Iva Trezner, vje{tak hemijske struke
renziku FMUP-a na Vraca- poreme}aja, ~ireva, nesanice,
Dejan ^aji} (24) terete se za poku-
ma, amfetamin se nalazi kao obja{njenja. Prema jednom, Posljednja zapljena spida gubljenja te`ine i depresije.
{aj ubistva Jovana Jo{ila i sudi im se
baza ili soli (kada je u pra{kas- ta se droga neosu{ena pu{ta u desila se u utorak, kada su Postoji opasnost od pore-
u odvojenom postupku.
tom obliku). prodaju da bi se dobilo na slu`benici Odjeljenja za bor- me}aja u radu bubrega, plu}a
Popovi} je u svom iskazu naveo Na ulici se naj~e{}e nalazi u i jetre, imunitet je smanjen, a
te`ini, dok drugo obja{nje- bu protiv zloupotrebe opojnih
da je na osnovu raspolo`ivih doka- pra{kastom, suhom obliku. pove}ana je mogu}nost
nje ukazuje na mogu}nost da droga MUP-a Kantona Saraje-
za prona|enih na mjesta gdje se 24. Me|utim, u posljednjih neko- je u blizini laboratorija u ko- vo uhapsili Ned`ata Leki}a mo`danog ili sr~anog udara.
aprila, 2010. desio oru`ani okr{aj liko mjeseci u Sarajevu se joj se izra|uje. (32) iz Sarajeva, zbog posjedo- ^esto uzimanje velikih koli~ina
utvrdio da je iz ~e{ke zbrojovke oduzima vla`an spid, te na{i Prema rije~ima stru~njaka, vanja i prodaje spida. uzrokuje o{te}enja mozga ko-
ispaljeno 15 metaka, iz automatske sagovornici iz Odjela za foren- laboratorija za izradu ove dro- Leki} je policiji od prije po- ja za posljedicu imaju te{ko}e
pu{ke pet te tri iz pi{tolja CZ M-88. ziku i policije poja{njavaju ge mo`e se nalaziti u stanu li znat kao osoba sklona konzu- u procesu govora i mi{ljenja.
Tako|er je rekao da je iz automat- da za to postoje dva mogu}a {upi. miranju i prodaji droge, te su ga D. P.
ske pu{ke ispaljen hitac koji je Jo-
{ila pogodio u noge.
Vje{tak Popovi} je ponovio balis-
ti~ko vje{ta~enje s obzirom na to da
je tokom sudskog postupka otkrive-
Sud BiH Odre|en pritvor dilerima droge
Sud BiH, na zahtjev Dr`a- ometati krivi~ni postupak,
no da je balisti~ar @eljko Gligori}, ko- vnog tu`ila{tva, odredio je te zbog po nav lja nja kri -
ji je uradio prvo vje{ta~enje oru`ja, pritvor od 30 dana Mladenu vi~nog dje la.
radio nelegalno (radio je sa falsifiko- Markovi}u (37), ro|enom Podsje}amo, u policijskoj
vanom diplomom Ma{inskog fa- u Grada~cu, nastanjenom u akciji Grom pripadnici SIPA
kulteta u Beogradu). Isto~nom Sarajevu, te Dar- uhapsili su Markovi}a, Gu-
U svom iskazu Popovi} je istakao ku Gurovi}u (38) iz Trebi- rovi}a i Davora Vulina (40)
da se njegovo vje{ta~enje u bitnim nja, koje su u akciju Grom iz Isto~nog Sarajeva, te kod
stvarima podudara sa nalazom ko- uhap si li pri pa dni ci SI PA Gurovi}a prona{li devet pa-
ji je prethodno dao Gligori}. zbog sumnje da su prepro- kovanja skanka te`ine oko
U svomiskazuSa{aTanasi}, vlasnik davali drogu. devet kilograma u vrijednos-
kafi}aLajv, svjedo~io je na pozivJo{i- Mar ko vi}u i Gu ro vi}u ti od nekoliko desetina hilja-
lovog branioca. Ovaj svjedok je rekao pri tvor }e tra ja ti do se - da maraka. Droga je, prema
da je Kosti} radio u njegovom kafi}u, Sud BiH: Markovi} i Gurovi} u pritvoru do 7. maja
dmog ma ja. Pri tvor im je informaciji iz Tu`ila{tva BiH,
te da je dolazio i JovanJo{ilo. Me|utim, odre|en zbog opasnosti da na|ena u fiatu punto bh. Da vor Vu lin je pri znao za njega Tu`ila{tvo BiH ni-
naveo je da se njih dvojica pred njim bi bo rav kom na slo bo di registarskih oznaka kojim da je bio po ma ga~ u je zatra`ilo pritvor.
nisu sukobljavali. D. P. mo gli uti ca ti na svje do ke i je upravljao Gurovi}. po~injenju krivi~nog djela i D. P.
OSLOBO\ENJE 11
nedjelja, 10. april 2011. godine CRNA HRONIKA
Slu`be ni ci po li ci je Za sadanepoznatilopo-
Uru~eno 528 MUP-a Kantona Saraje- Ukrali kapiju vi od 24. marta do osmog
vo tokom kontrole sao- aprila 2011. u mjestu Bis-
prekr{ajnih naloga bra}aja uru~ili su 528 @eljezare Zenica tri~ak, kod Zenice,sa obje-
ktavlasni{tvo@eljezareZe-
prekr{ajnih naloga. Iz
saobra}aja su isklju~ena nica, ukrali su tri kapije,
22 voza~a zbog uprav- metalnure{etku i elekri~ni
ljanja vozilom, pod dej- kabl du`ine pet metara,
stvom al ko ho la, is - saop{teno je iz MUP-a
ZDK-a. Nakon{to je obavi-
klju~ene su ~etiri osobe je{tena o ovom doga|aju,
bez polo`enog voza~kog policija je obavila uvi|aj i
ispita, dva vozila zbog zapo~ela potragu za po-
is te ka va`nos ti sao - ~iniocima. Pretpostavlja
bra}ajne dozvole i se- se da su metalne re{etke,
dam vozila jer nisu bila kapije i kabl zavr{ili u ne-
registrovana. kom od otpada.

Saobra}ajna nesre}a na magistralnom putu Br~ko - Bijeljina

Stravi~na slika na mjestu nesre}e Reno odvezen vozilom {lep-slu`be

Poginuo bra~ni par Vitorovi}


Pero i Vasilija Vitorovi} preminuli su kada se njihov reno 9 iz nepoznatih razloga zanio, pre{ao
na suprotnu kolovoznu traku i naletio na {kodu oktaviju kojom je upravljao Danko [uka
Bra~ni par Pero (68) i Vasili- bra}ajnoj nesre}i zadobio je sudarilo sa {kodom oktaviom, kako bi se utvrdio uzrok ne- mobil preminulih supru`nika
ja (64) Vitorovi} iz Crnjelova 35-godi{nji Danko [uka sa So- koja je dolazila iz pravca Br~kog, sre}e, na mjesto nesre}e do{la odvezen je vozilom {lep-slu`be.
kod Bijeljine smrtno je stradao u koca, voza~ {kode oktavije fran- a za ~ijim upravlja~em bio [uka. je rodbina poginulih Vitoro- Tu`ilac je naredio da se isti dan
saobra}ajnoj nesre}i koja se cuskih registarskih tablica. Nakon stravi~ne nesre}e na vi}a i potvrdila da je Pero bio obaviobdukcija,kako bi se utvrdi-
ju~er u 6.30 sati dogodila na Emki} je rekao da je uvi|ajem cesti je ostao poprije~en potpu- te`ak sr~ani bolesnik. Pretpos- lo da li je smrtnastupilausljedpo-
ma gis tral nom pu tu M-1.4 utvr|eno da je vozilo reno 9, bh. no uni{teni reno iz kojeg je tav ka je da je Pe ro to kom vreda koje su poginuli zadobili u
Br~ko - Bijeljina, na ulazu u registarskih oznaka, kojim je izletio motor i ispala tijela po- vo`nje mogao imati zdravstve- udesu ili na neki drugi na~in. Po-
naselje Brezovo Polje, potvrdio upravljao Pero Vitorovi}, kre}u}i ginulih. nih problema te je izgubio kon- redtoga, voza~ima je uzeta krv i po-
je portparol policije distrikta se iz pravca Bijeljine prema Dok je br~anska saobra}ajna trolu nad upravlja~em svog slana na analizu u BanjuLuku, gdje
Br~ko Halid Emki}. Br~kom, pre{lo na suprotnu policija pod nadzorom de`ur- automobila. }e se ustanoviti da li su bili pod uti-
Lak{e povrede u ovoj sao- saobra}ajnu traku, zanijelo se i nog tu`ioca obavljala uvi|aj Nakon uvi|aja uni{teni auto- cajem alkohola. D. P.

Nastavljeno su|enje profesoru optu`enom za {verc droge Tu~a u kafi}u Mondo u Kalesiji
Najavljeno saslu{anje Vlasnika udario
SVJEDOKA ODBRANE fla{om u glavu
Dvadesettrogodi{nji A. D`. iz nom stanju naru{avao javni red
Na prijedlog advokata Mirze grupi{verceradroge, da bi neda- ja je polovinom pro{le godine Kalesije je u petak poslijepodne i mir razbijaju}i fla{e. Nakon
Kova~a, koji brani Miru [utala, vno promijenilo ~injeni~ni opis nabavljala, krijum~arila i proda- zadobio te{ke tjelesne povrede kra}eg vremena do{ao je A. D`,
profesora iz Srednje {kole Sto- terete}i ga za krivi~nodjeloneo- la oko 108 kilograma marihu- glave, kada ga je u ugostitelj- ina~e vlasnik kafi}a, zajedno sa
lac, optu`enog za {verc droge, vla{teni promet droge. Tu`ila{- ane-skank iz Crne Gore u BiH i skom objektu Mondo staklenom T. M. (21), te upozorio goste da
20. aprila}e kao svjedociodbra- tvo BiH i [utalo su svojevreme- Hrvatsku. U ovojgrupi je bio i Ve- fla{om udario E. S. (23) iz ovog prestanu sa razbijanjem fla{a.
ne biti saslu{ani Zvonko Peri} i no sklopili i sporazum o pri- dran Falak krim-policajac PU grada. Me|utim, E. S. je vlasniku zapri-
Dragan Orbovi}, ranije osu|eni znanjukrivnje. Me|utim, nakon ^apljina koji je osu|en na dvije Povrije|enom mladi}u pomo} jetio no`em, te mu razbio fla{u o
u istom predmetu. Vije}e Suda {to je Sud BiH zatra`io da se ovaj i po godine zatvora, kao i @eljko je ukazana u kalesijskom Domu glavu.
BiH odbilo je prijedlog odbrane sporazum precizira, Tu`ila{tvo Rebac, automehani~ar i reli-vo- zdravlja, odakle je upu}en na O doga|aju je upoznat de`ur-
da se kao svjedok ispita i pripa- je od njega od odustalo. za~ iz ^apljine i Stanko Savi} iz Univerzitetsko-klini~ki centar ni kantonalni tu`ilac, a uvi|aj na
dnik PU Mostar Lazo Mustafi}. U ovom predmetu su bili op- Banje Luke koji su dobili po go- Tuzla. mjes tu do ga|aja oba vi li su
Optu`enik [utalo je profesor tu`eni i Zvonko Peri}, koji je u dinu i osam mjeseci. Me|u nji- Kako je re~eno u MUP-u Tu- slu`benici PS-a Kalesija i OKP-a
filozofije, sociologije i psihologi- momentu hap{enja bio VD ma je bio i DraganOrbovi} iz Ni- zlanskog kantona, E. S. je zajedno PU Kalesija, koji rade na doku-
je u Srednjoj {koli Stolac. U prvi predsjednika Mlade`i HDZ k{i}a(CrnaGora), kojem jeSud sa H. S.(17), A. H. i J. B. (21), svi men to va nju na ve de nog do -
mah Tu`ila{tvo BiH ga je tereti- 1990. Peri} je osu|enna 12 mje- BiH izrekao kaznu od godinu i iz Kalesije, u vidno alkoholisa- ga|aja. S. K.
lo za pripadnost organizovanoj seci zatvora kao vo|a grupe ko- po zatvora. Dk. O.
12 OSLOBO\ENJE
REGION nedjelja, 10. april 2011. godine

VIJESTI @upanijsko Dr`avno odvjetni{tvo o Milanu Marti}u

Presuda u Haagu ne
rje{ava optu`nicu za
Laj~ak umjesto
Feitha
raketiranje Zagreba
Marti} je naredio
UpravnidirektorEvropskeunije za Bal-
kan Miroslav Laj~ak obavlja}e privreme- raketiranje
nodu`nostspecijalnogizaslanikaunije na
Kosovu(EUSR), nakon{to PieteruFeithu Zagreba u znak
krajem ovog mjeseca istekne mandat, odmazde zbog
javljapri{tinskilistKohaditore. Rje{enje da
Laj~akobavlja ovu funkcijusmatra se po- operacije Bljesak,
bjedomnekolikozemalja EU kojekoje se u kojoj je
protivenezavisnostiKosova. Na Kosovu je
Feith istovremeno i me|unarodni civilni oslobo|ena
predstavnik (ICR), ali i specijalnipredsta- zapadna Slavonija
vnik EU. U svojstvu ICR-a, on nadgleda
provo|enjeplana o nezavisnostiKosova. (Od na{e stalne dopsnice
iz Zagreba)

@upanijsko Dr`avno od-


vjetni{tvo u Zagrebu podnije-
lo je `albu protiv odluke za-
greba~kog @upanijskog su-
da o obustavi kaznenog pos-
tupka protiv Milana Marti}a Marti}: Simbol ozlogla{ene tzv. balvan-revolucije
za ratni zlo~in protiv civil- kti. Biv{i kninski milicajac i vinu, gdje se i predao 7 godi- bo|ena i vra}ena u ustavno-
nog stanovni{tva jer, za razli- posljednji predsjednik fan- na kasnije. pravni poredak RH.
ku od @upanijskog suda, sma- tomske paradr`avne tvore- Za vrijeme srpske okupaci- Me|u me ta ma bi le su
Broz: Partizani su tra da haa{kom presudom
kojom je Marti} progla{en
vine na teritoriju Hrvatske
tzv. srpske republike krajine,
je s prostora tzv. RSK vi{e od
200.000 Hrvata i ne-srba pro-
Dje~ja bolnica u Klai}evoj,
zgrada Hrvatskog narodnog
pobili malo ljudi krivim nije u cijelosti rje{en Marti} je ve} iza brave nakon tjerano je iz njihovih domova, kazali{ta i okolne ulice, rake-
Nezavisno udru`enje novinara Srbije predmet optu`nice tog Dr`a- {to ga je haa{ki Me|unarodni pa je ovaj teritorij bio gotovo te su ubijale slu~ajne prola-
(NUNS) osudilo je ju~eizjavulideraKomu- vnog odvjetni{tva. kazneni sud za ratne zlo~ine sto posto etni~ki o~i{}en od znike i u ostalim dijelovima
nisti~kepartijeJosipaJo{keBroza da su par- u biv{oj Jugoslaviji (ICTY) nesrpskog stanovni{tva ko- sredi{ta Zagreba, kao {to je
tizani pobili malo ljudi poslije Drugog Etni~ko ~i{}enje 2007. osudio na 35 godina jem su marti}evci utjerivali vrlo prometna Vla{ka ulica.
svjetskograta, ocjenjuju}i da ona predstav- Hrvatskog dr`avljanina Mi- zatvora. strah u kos ti uboj stvi ma, Upravo na plo~niku Vla{ke
ljaglorifikovanjezlo~ina nad antikomunis- lana Marti}a (1954) optu`ni- Sim bol ozlo gla {e ne tzv. plja~kama i raznim oblicima raketa je usmrtila jednu `enu
tima i drugim gra|anima. To novinarsko ca Dr`avnog odvjetni{tva RH bal van-re vo lu ci je iz 1991. surovih zlostavljanja. koja je izbjegla iz Sarajeva, ta-
udru`enje je navelo da se svakodru{tvoko- tereti da je 2. i 3. maja 1995. Marti} je stolovao u Kninu, da jo{ pod srpskom opsa-
jete`idemokratijimorasuo~iti sa zlo~ini- naredio raketiranje grada Za- sim bo lu srpske po bu ne u @rtva iz Sarajeva dom, pa je ova nesretna su-
ma i odrediti prema njima, ukazuju}i na greba, pri ~emu je stradalo 7 Hrvatskoj, gdje je bio glavni Tih majskih dana 1995. dbina bila pri~a koja se me|u
to da }e i Srbijamoratiisto da postupi u ve- civila, a istodobno ve}i broj “{e rif“, go spo dar `ivo ta i Marti} je naredio raketiranje uznemirenim Zagrep~anima
zi sa zlo~inima ~etnika i partizana, kao i gra|ana zadobio je tjelesne smrti sve do oslobodila~ke Za gre ba u znak odmaz de tada najvi{e prepri~avala s
zlo~inimapo~injenimtokomratova na po- ozljede, o{te}ene su brojne operacije Oluja 1995. kada je zbog operacije Bljesak, u ko- puno gor~ine i suosje}anja.
dru~ju biv{e SFRJ 1990-ih. zgrade, kulturni i drugi obje- pobjegao u Bosnu i Hercego- joj je zapadna Slavonija oslo- J. DIZDAR

OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I


Zemlji{noknji`ni ured Zemlji{noknji`ni ured
Broj dnevnika: 023-0-DN-11-000 295 Broj dnevnika: 023-0-DN-09-000 973
Velika Kladu{a, 6. 4. 2011. godine Velika Kladu{a, 6. 4. 2011. godine

Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH, broj Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH, broj
19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA


U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Be}irevi} Hamide, k}i Ibrahima iz Cazina, [turli} bb, u U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Okanovi} Asime, k}i Muje iz Velike Kladu{e, Kuli{te
toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ze- bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostav-
mlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 3974/01 katastarska op}ina Velika Kladu{a, lja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 1073/03 katastarska op}ina Velika Kla-
ozna~ene sa: du{a, ozna~ene sa:
katastarska ~estica br. 2558/6 "Hod`i}a njiva" njiva 4. klase povr{ine od 496 m2
katastarska ~estica br. 2209 "Kuli{te" ku}a i zgrade povr{ine od 92 m2
katastarska ~estica br. 2558/8 "Hod`i}a njiva" njiva 4. klase povr{ine od 59 m2
Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Okanovi} Asima, k}i Muje iz Ve-
Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Be}irevi} Hamida, k}i Ibrahima, ro|.
like Kladu{e.
Dizdarevi} iz Cazina, [turli}.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pra- Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pra-
vo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, vo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to,
u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slje- Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slje-
de}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku de}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku
ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Zemlji{noknji`ni referent Zemlji{noknji`ni referent


Had`ira Velad`i} Had`ira Velad`i}
OSLOBO\ENJE 13
nedjelja, 10. april 2011. godine REGION
Hrvatski sindikati tra`e ukidanje povla{tenih mirovina saborskih zastupnika

Sit gladnome ne vjeruje


 Prosje~na radni~ka mirovina u Hrvatskoj iznosi oko 2.100 kuna,
dok biv{i zastupnici dobivaju mirovine oko 9.000 kuna
(Od na{e stalne dopisnice iz

Zastupnici slo`ni bez obzira na partiju


Zagreba)

Savez samostalnih sindika- Prema neslu`benim izvorima, broj privilegiranih penzione-


ta Hrvatske predla`e ukida- ra politi~ara i saborskih zastupnika u zadnjih nekoliko godi-
nje povla{tenih mirovina zas- na je udvostru~en. Ho}e li se i kada ovakvo stanje izmijeniti,
tupnika u Hrvatskom saboru i a obi~ni penzioneri pravednije tretirati, ostaje neizvjesno. Mno-
tra`i da i za saborske zastupni- gi vide problem u tome {to o prijedlogu izmjene zakona o po-
ke u penziji vrijede ista pravi- vla{tenim saborskim mirovinama odlu~uju upravo saborski
la kao i za sve ostale hrvatske zastupnici ~ije bi se mirovine trebale srezati. Kako se tvrdi, nit-
gra|ane. ko ne re`e granu na kojoj sjedi.
Sindikalisti su svoj zakonski U prilog ovakvim promi{ljanjima govori iskustvo iz pro{los-
prijedlog ovih dana distribu- ti. Sli~nu mjeru poku{ala je svojevremeno realizirati i koali-
ira li svim par la men tar nim cijska vlada Ivice Ra~ana (SDP), ali je taj poku{aj neuspje{no
strankama, a ovaj potez nado- zavr{io jer su se svi saborski zastupnici, bez obzira na svoju po-
gradili su izjavama u kojima se liti~ku orijentaciju, tada glatko izjasnili da postoje}i zakon o
nagla{ava nemoralnost sada{- mirovinama saborskih zastupnika ne treba mijenjati.
njeg stanja, dok se pona{anje
politi~ara opisuje kao neprave-
dno, licemjerno i egoisti~no. 17.744 KUNE
Drasti~ne razlike
Po specijalnim mirovinskim propisima
privilegiranu penziju su do danas ostvarila
Prosje~na radni~ka mirovina
u Hrvatskoj, a radnicima se
522 biv{a politi~ara, saborska zastupnika i
nazivaju svi oni koji su ostva- Sindikati ogromnu razliku radni~kih i privilegovanih penzija nazivaju
nekada{nja ~lana Vlade, a najvi{a mirovina
rili penziju na osnovu godina skandaloznom u ovoj kategoriji iznosi 17.744 kuna
radnog sta`a, trenutno iznosi Sindikati su se i do sada vi- maju biv{i saborski zastupni- Umi rov lje ni ci za je dno. Ova razlike izme|u penzija biv{ih
oko 2.100 kuna, dok biv{i zas- {e puta otvoreno obru{avali ci i nekada{nji politi~ki du`no- asocijacija umirovljenika ogla- politi~ara i radnika, po kojima
tupnici dobivaju mirovine oko na drasti~ne razlike izme|u sni ci pred sta vni ci sin di ka ta sila se u hrvatskoj javnosti ve} bi najvi{a du`nosni~ka miro-
9.000 kuna. Po specijalnim mi- elitnih penzija saborskih zas- ka`u da je skandalozna. nekoliko puta s vrlo kriti~kim vina iznosila oko 12.000 kuna.
rovinskim propisima privilegi- tupnika i onih obi~nih smrtni- Isti~u model iz susjedne Slo- po ru ka ma upu}enim vla da - Ina~e, odlukom Vlade RH, a
venije, zagovaraju}i njegovu ju}oj, ali i najja~oj oporbenoj u sklopu programa gospodar-
primjenu i u Hrvatskoj, a po stranci u parlamentu dr`ave, a skog oporavka i {tednje od 1.
NEPRAVEDNO, LICEMJERNO I EGOISTI^NO tom modelu bi se sve mirovi- njihov gnjev usmjeren general- jula pro{le godine, sve povla-
Sindikalisti su svoj zakonski prijedlog ovih ne odre|ivale u skladu sa Za- no prema politi~arima ilustri- {tene mirovine ve}e od 3.500
dana distribuirali svim parlamentarnim konom o mirovinama koji bi rali su i vi{ednevnim perfor- kuna srezane su za 10 posto,
podjednako vrijedio za sve. mansom pro{log tjedna u sre- uklju~uju}i i mirovine biv{ih
strankama, a ovaj potez nadogradili su U primjeni ovog zakona za di{tu Zagreba. saborskih zastupnika.
izjavama u kojima se nagla{ava nemoralnost sindikate bi bilo prihvatljivo da Na Trgu bana Jela~i}a priku- Na ziv po vla {te ne pen zi je
sada{njeg stanja, dok se pona{anje je di ne iznim ke bu du ru da ri pljali su „otpremnine“ za HDZ odnosi se na mirovine ostvare-
politi~ara opisuje kao nepravedno, ili radnici koji su cijeli svoj i SDP jer su, kako su ustvrdili, ne po posebnim propisima u
ra dni vi jek pro ve li ra de}i s ove stran ke od go vor ne {to mirovinskom osiguranju, a tre-
licemjerno i egoisti~no opa snim ma te ri ja ma po put 700.000 hrvatskih penzionera nutno ih prima 13 kategorija
npr. azbesta. danas `ivi na rubu gladi. penzionera.
ranu penziju su do danas os- ka koje se razlikuju ne samo po Najnovija akcija Saveza sa- Me|u nji ma su naj ma lo -
tva ri la 522 biv {a po li ti~ara, visini nego i po uvjetima njiho- mostalnih sindikata Hrvatske Odustajanje broj ni ji po li ti~ari i biv {i sa -
saborska zastupnika i neka- vog ostvarivanja. koja ponovo aktualizira pitanje Hrvatska Vlada nedavno je borski zastupnici, ali su zato
da{nja ~lana Vlade, a najvi{a Za ogromnu razliku izme|u rezanja povla{tenih saborskih odustala od urgentne izmjene njihove privilegirane penzije
mi ro vi na u ovoj ka te go ri ji radni~kih penzija i onih koje mirovina koincidira s djelo- Zakona o najvi{oj mirovini ko- najvi{e.
iznosi 17.744 kuna. svakog prvog u mjesecu pri- vanjem novostvorenog bloka jima bi se umanjile aktualne Jadranka DIZDAR
14 OSLOBO\ENJE
SVIJET nedjelja, 10. april 2011. godine

EU spremna doturati pomo} u Misratu uz podr{ku UN-a


VIJESTI
Za humanitarnu misiju
potrebna vojna podr{ka
Iz Libije }e bje`ati jo{ vi{e ljudi u nesigurnim i pretrpanim brodovima te je hitno potreban bolji
sistem spa{avanja na moru, kako bi se izbjegao gubitak ljudskih `ivota, saop{tio UNHCR
Evropska unija je spremna zapo~eti hu-
manitarnu misiju u libijskom gradu Mi-
Vanredno stanje srati za nekoliko dana, ali jedino uz po-
u pojasu Gaze dr{ku Ujedinjenih naroda, javila je agen-
Hamasovavlada na vlasti u pojasuGa- cija Associated Press.
ze proglasila je u ju~e vanredno stanje za Visoka predstavnica EU za vanjsku
sigurnosne snage koje su pozvane da ra- politiku i sigurnost Catherine Ashton je
de 24 sata dnevno zbog sukoba s izrael- s glavnim tajnikom UN-a Ban Ki-mo-
skomvojskom, javljaFena. Oru`anisukob onom razgovarala o Misrati i izrazila
izme|u Izraela i Hamasa ko{tao je `ivota zabrinutost zbog humanitarne situacije
17 palestinaca u Gazi od ~etvrtka, javio je u tom gradu, koji dr`e libijski pobunje-
AFP. “Izraelski neprijatelj insistira na na- nici, naveo je neimenovani izvor. Ta mi-
padimaprotivPalestinaca, dok me|una- sija bi mo`da zahtijevala vojnu podr{ku,
rodnazajednica{uti“, saop}io je glasnogo- ali jedino u smislu da osigura uvjete za
vornik ministarstva unutra{njih poslova pru`anje humanitarne pomo}i.
Ihab al-Ghoussein. “Palestinske grupe u
Gazi su se obavezale da }e po{tivatipales- Emigranti Stanovni{tvo bez osnovnih `ivotnih namirnica
tinskikonsenzus o primirju i prestati s ispa- Luka Misrata, oko 215 kilometara is- UN HCR je po zvao dr`ave ~la ni ce ger, Al`ir, ^ad, Sudan, Italiju i Maltu, po
ljivanjemraketa, ali je izraelskiagresorna- to~no od Tripolija, popri{te je `estokih Evropske unije da pomognu Italiji i Mal- UNHCR-u.
pao i ubio civile, `ene, djecu i starije oso- borbi posljednjih 40 dana izme|u pobu- ti, koje su do sada podnijele glavninu te- Duga tradicija spa{avanja ljudi na mo-
be.” Al-Ghoussein je optu`io izraelsku njenika, koji dr`e centar grada i luku, i reta bijega iz Libije i gdje }e vjerojatno us- ru mogla bi biti ugro`ena ako se dr`ave
vojsku da namjernopuca na ambulantna snaga lojalnih Muameru Gadafiju, koje koro pristi}i jo{ emigranata. po~nu prepirati ko ih treba spa{avati,
vozila i da koristifosfornemetke, zabranje- su okru`ile grad s kopna i kontroliraju pri- upozorila je agencija, prenosi Hina.
ne prema me|unarodnom pravu. gradska naselja. U gradu je stanovni{tvo Potpora “Stoga hitno trebamo bolji mehanizam
bez hrane, vode, struje, lijekova. “Te{ko je shvatiti da u vrijeme dok dese- traganja i spa{avanja“, rekla je Feller. “Sva-
Jemen: Ubijena Ljekari su pro{le sedmice rekli da je
200 ljudi poginulo od po~etka sukoba u
tine hiljada ljudi bje`e od sukoba u Libiji
i prelaze kopnene granice s Tunisom i Egip-
ki pretrpani brod koji ovih dana napu{ta
Libiju trebalo bi da bude smatran brodom
tri demonstranta gradu. tom gdje u`ivaju sigurnost, skloni{te i po- u nevolji.”
Snagesigurnostiubile su trojicudemon- Iz Libije }e bje`ati jo{ vi{e ljudi u ne- mo}, za{tita ljudi koji bje`e preko libijske ^lanice EU mogle bi Italiji i Malti po-
stranta i 70 ranile u Taezu. Osim ubijenih sigurnim i pretrpanim brodovima te je hi- morske granice izgleda da nema isti priori- nuditi finansijsku potporu i kori{tenje
i ranjenih, nekolikostotinademonstrana- tno potreban bolji sistem spa{avanja na tet“, rekla je u izjavi pomo}nica visokog po- odredbi EU o privremenoj za{titi, koje
takojitra`eodlazakpredsjednikaAlijaAb- moru kako bi se izbjegao novi veliki gu- vjerenika za za{titu Erika Feller. trebaju uskladiti privremeno smje{tanje
dallaha Saleha do`ivjelo je gu{enje zbog bitak ljudskih `ivota, ocijenila je UN-ova Vi{e od 450.000 ljudi pobjeglo je iz Li- u slu~ajevima masovnih priliva migrana-
velikihkoli~inasuzavcaupotrijebljenogpri- agencija za izbjeglice. bije, uglavnom u Tunis i Egipat, ali i Ni- ta, ocijenio je UNHCR.
likom sukoba, javlja Fena.

Smrtonosna pucnjava u
Masakr u
Holandiji

{oping-centru
Naoru`ani mu{karac otvo- AFP prenosi kako je naj-
rio je vatru na posjetitelje {o- manje 16 osoba ranjeno u
ping-centra u Holandiji, a u pucnjavi, a te`ina njihovih
Nastavak klimatskih pucnjavi je najmanje {est oso- povreda se zasad ne zna.
ba ubijeno, po rije~ima svje- Radio West prenosi rije~i
pregovora doka, prenosi Fena. Napada~ o~evidaca, koji su izvijestili ka-
Bogate i siroma{nezemljeprevladale su je potom izvr{io samoubistvo. ko su se ispred centra mogla vi-
podjele i dogovorile se za nastavakklimat- Lokalna policija grada Al- djeti dva tijela ubijenih. Nepo-
skih pregovora u 2011. koji }e se nastaviti phena izvijestila je kako je znat broj osoba preba~en je u
ondjegdje su stalipro{logodi{njidogovo- do pucnjave do{lo u subotu lokalne bolnice, a stanje nakon
ri iz Meksika i usmjeriti se na te`a pitanja. poslijepodne u {oping-centru pucnjave opisano je kao ha-
Zemlje u razvoju tra`e da bogate, razvije- Ridderhof, a lokalni mediji oti~no. AFP prenosi kako je
ne zemlje dodatno sre`u emisije stakle- prenose kako je naoru`ani najmanje 16 osoba ranjeno u
ni~kihplinova te da se Protokol iz Kyotapro- mu{karac na nedu`ne ljude pucnjavi, no te`ina njihovih
du`i na 2013. i dalje, prenosi Hina. pucao iz mitraljeza. ozljeda se zasad ne zna. Najmanje 16 osoba ranjeno

INTERVJU: Nijaz Graci}, predsjednik najmla|eg


sarajevskog premijerliga{a

Olimpic bi glasao za
suspenziju
Projekat regionalne rukometne lige zapao u nevolje

Sponzori iritirani
tro{kovima
OSLOBO\ENJE 15
nedjelja, 10. april 2011. godine SVIJET
“Sahrie4Holand“ zaprijetila smr}u zbog ZZ “Poljoprom”- u ste~aju
najave filma “Fitna 2“ Ul. prijedorska 3
79260 Sanski Most
Broj: 17 O St 029234 04 St
Sanski Most, 24. 3. 2011. godine

Na osnovu ~lana 99. Zakona o ste~aju i likvidaciji (“Slu`bene novine FBiH” broj 23/98),
Zakona o izvr{nom postupku (“Slu`bene novine FBiH” broj 32/03, 33/06 i 39/09),
zaklju~ka Ste~ajnog vije}a od 28. 5. 2010. godine, Odluke odbora povjerilaca broj
OP-152-O-02/2010 od 2. 7. 2010. godine u postupku unov~avanja ste~ajne mase ste~ajnog du`nika ZZ
“Poljoprom” - u ste~aju, Sanski Most (U daljem tekstu: Prodavac)
ste~ajni upravnik o b j a v lj u j e:

OGLAS
ZA JAVNU PRODAJU NEKRETNINA I PRIPADAJU]EG ZEMLJI[TA
STE^AJNOG DU@NIKA ZZ “POLJOPROM” - U STE^AJU, SANSKI MOST,
PUTEM JAVNOG NADMETANJA
A/ Popis predmeta prodaje:
Red. NAZIV-LOKACIJA OZNAKA POVR[INA PO^ETNA
Broj K-^/ P.L. u M2 CIJENA/KM
Lot I Poslovni prostor Z.K. ulo`ak 84,48 m2 =45.619,00
— objekat u Kijevu 148, parcela Ukupno
Wilders zahtijeva uklanjanje Abu Imrana iz javnosti PVN 06-03/10 1399 =45.619,00
Lot II Posl. objekat Z.K. ulo`ak Objekat: =103.530,00

GEERT WILDERS Lot III


i pripad. zemlji{te
- Kruhari
PVN 09-03/10
Poslovni prostor
428,
Br.parc.1466

Z.K. ulo`ak br.


152,40m2, dvori{te
347,60m2.
Zemlji{te 1907m2
64,74m2
Ukupno
=103.530,00

=44.282,00

prvi put nastupio Lot IV


- objekat u Poljaku
PVN 05-03/10
Poslovni objekt i
153,
parc. broj 909
P.L. br.0349 Objekat: 390,90m2
Ukupno
=44.282,00
=294.300,90

nervozno
Najpoznatiji politi~ar-islamofob susre}e se sa
pripadaju}e zemlji{te-
Lu{ci Palanka,
Sanski Most.
PVN 03-02/10
Zemlji{te: 258m2 Ukupno
=294.300,90

Lot V Poslovni prostor P.L. broj 0615 47,85 m2 (neto =43.639,00


najozbiljnijom prijetnjom po svoj `ivot, iako je - objekat u Starom Parc. br. 931/2 gra|ev. povr{.) Ukupno
Majdanu =43.639,00
svakodnevno okru`en ~etom tjelohranitelja PVN 02-03/10
(Specijalno za Oslobo|enje POZIV Lot VI Posl.obj. i pripad. Z.K. ulo`ak Zgrada 167,41m2, =134.520,80
iz Amsterdama) zemlj.Gornji Br. 156, parcela pom.zgrada 42m2, Ukupno
Iz Sahrie4Holand Kamengrad br.549 i 550 Dvori{te 500m2, =134.520,00
Kako sije{, tako `anje{, poru~uju poru~uju Wildersu da PVN 02-02/10 prip.zemlj.1019,m2
Geertu Wildersu iz Sahrie4Holand, ek- spas za njega postoji Lot VII Posl.obj. i pripad. Z.K. ulo`ak Zgrada 326m2, =108.752,05
stremisti~ke islamske organizacije ko- jedino ako odlu~i da zemlj. br.163, parcela pom.zgrada 42m2, Ukupno
ja pored Holandije djeluje u Belgiji, Donji Kamengrad br. 762 pom.zgrada 29m2, =108.752,05
postane njihov brat, PVN 01-02/10 pom.zgrada 12m2
Luksemburgu i jo{ nekim evropskim ze- odnosno da prihvati islam dvori{te 500m2,
mljama. prip.zemlj.109,m2
Najpoznatiji politi~ar-islamofob prvi i nazove se muslimanom
put se susre}e sa najozbiljnijom prije- B/ Uslovi i na~in prodaje
Iz Sahrie4Holand poru~uju Wilder- 1/ Imovina se prodaje po Lotovima I, II, III, IV, V, VI I VII.
tnjom po svoj `ivot. Iako je svakodne- su da spas za njega postoji jedino Imovina po LOT-a broj I, III i V prodaje se drugi put,
vno okru`en ~etom tjelohranitelja i ako odlu~i da postane njihov brat, Imovina po LOT-u broj V prodaje se tre}i put.
~esto mijenja mjesto boravka, sada sa odnosno da prihvati islam i nazove se 2/ Imovina se prodaje u vi|enom stanju i po cijenama koje su utvr|ene od ovla{tenog sudskog vje{taka
mnogo vi{e opreza mora da ide dalje u muslimanom. gra|evinske struke.
svakodnevnom `ivotu. Jer strijela je 3/ Procjene vrijednosti nekretnina i zemlji{ta, kao i dokaz o vlasni{tvu mogu se pogledati u prostorijama
- Va{a borba protiv nas je uzaludna. Prodavca.
odapeta, a kada }e pogoditi cilj, to ni- Cilj nam je da preotmemo Holandiju, 4/ Prodaja imovine javnim nadmetanjem odr`a}e se 9. maja 2011. godine (ponedjeljak) u 11 sati u pros-
je znao ni Theo van Gogh, reditelj pro- Belgiju i ostale evropske zemlje kojima torijama ZZ “Poljoprom” Sanski Most - u ste~aju, Sanski Most, Prijedorska br. 3.
tuislamskih filmova, koji je mu~ki ubi- }e vladati izvorni islam. Bori}emo se da
jen prije nekoliko godina usred Amster- 5/ Uslovi prodaje:
protjeramo cioniste i nasoj bra}i u Pa- - Imovina }e se prodavati metodom usmenog javnog nadmetanja.
dama. Muslimanski fanatik Mohamed lestini donosemo slobodu. Izrael }emo - Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju Zakonom propisane uslove.
Boujeri, koji je ro|en u Holandiji, tako izbrisati sa karte svijeta. Zato ne zava- - Javno nadmetanje odr`at }e se i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave, koji ispunjava
je izvr{io svetu zapovijed obra~unav{i ravajte se da }e vam jevrejski prijatelji uslove iz Oglasa.
se sa nevjernikom koji je hulio Allaha. pomoci, prijeti Abu Imran obu~en u - Strani dr`avljani imaju pravo u~e{}a uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici direktnih
Mladi ubica le`i u nekom od zatvora bez stranih ulaganja u BiH.
maskirnu uniformu dok mu zvu~nu - Ponu|ene cijene predstavljaju po~etne cijene nadmetanja.
imalo kajanja i jo{ ponavlja da bi isto i dekoraciju u kratkom filmu ~ine rafal- - Na javnom nadmetanju mogu u~estvovati pravna i fizi~ka lica koja izvr{e polog nov~anih
danas u~inio. ni puicnjevi iz automatskog oru`ja. sredstava u visini od 10% po~etne cijene, odnosno maximalno 10.000,00 KM.
Geert Wilders je prvi put nastupio ner- Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un Prodavca: Zemljoradni~ka zadruga “Poljoprom”- u ste~aju, Sanski
Fitna 2 Most otvoren kod Balakan Investment Bank - UNA Filijala Biha}, Filijala Sanski Most broj
vozno, te{ko je zaklju~iti da li i upla{eno, 5688621340000557, sa naznakom: Javna (~etvrta) prodaja - Lot broj:_.(navesti broj Lota).
Abu Imran, vo|a Sharie4Holand, ko- o{tro zahtijevaju}i od holandskih i belgij- Uplate izvr{iti najkasnije do 6. maja (petak) 2011. godine do 14 sati.
ja se zala`e za uvo|enje {erijata u ze- skih vlasti da se ne samo film sa You Tu- Uplatnicu - nalog za prenos, sa naznakom broja Lotaa za koji se prijavljuje ponu|a~ je obavezan dosta-
mljama u kojima su, kako ka`u, aktivni, be nego i Abu Imran uklone iz javnosti. Po viti najkasnije u ponedjeljak, 9. 5. 2011. do 10 sati u sjedi{te Prodavca.
gnjevno je reagovao na Wildersovu na- njemu, to vi{e nije politi~ka borba, nego Depozit se ura~unava u postignutu prodajnu cijenu, a ponu|a~ sa najvi{om ponudom bi}e progla{en po-
javu na radu filma “Fitna 2“, u kojem }e bjednikom-najpovoljnijim kupcem.
prizivanje izravnog ataka na njega. - Postignutu cijenu na javnom nadmetanju, umanjenu za iznos osiguranja, kupac je du`an uplatiti u roku
nastaviti nemilosrdno da kritikuje islam- od 30 (trideset) dana od dana okon~anja nadmetanja - progla{enja pobjednika.
sku vjeru i proroka Muhameda. Abu Planovi - Sve poreze i tro{kove uknji`be i prenosa snosi kupac.
Imran uzbudio je javnost ovog dijela Stru~njaci za borbu protiv d`ihad-ra- - Strana fizi~ka lica i pravna lica kao ponu|a~i moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova po osnovu
Evrope porukama u devetominutnom reciprotiteta me|u dr`avama pri sticanju vlasni{tva, ili ispunjavanju uslova za primjenu Zakona o politi-
tnika, kako ih ovdje zovu, tako|e veoma ci direktnih stranih ulaganja u BiH.
filmskim uratku na You Tube s kojima seriozno primaju ove prijetnje i ve} - Ponu|a~ima koji ne steknu status kupca, odnosno drugog i tre}e rangiranog ponu|a~a, upla}eni depo-
se direktno obra}a Wildersu. prave planove kako da jo{ bolje za{tite ziti bi}e vra}eni u roku od pet (5) dana, po okon~anju postupka tre}e javne prodaje.
On ga upozorava da }e pro}i kao re- politi~ara koji je uzdramao dru{tvena - Imovina se prodaje po principu “vi|eno-kupljeno”, te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne}e
ditelj Van Gogh, te kao biv{i engleski mi- kretanja u Evropskoj uniji. Neki uz sve uva`avati.
nistar Stephen Timms, kojeg je na uli- - Ako najpovoljniji pou|a~ ne uplati ukupnu postignutu prodajnu cijenu u nazna~enom roku, smatra}e se
ovo navode da je tako i Osama bin La- da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije-depozita, a kupcem se progla{ava drugo rangirani, odno-
ci no`em usmrtio islamski fanatik. den dva mjeseca prije 11. septembra sno tre}e rangirani ponu|a~ u istom Lotu.
- Mi smo strpljivi, ali znamo da }e upozoravao da }e uslijediti napad. Ta- - Uvo|enje kupca u posjed kupljene imovine izvr{i}e se u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupo-
do}i taj dan kada }ete vi platiti za sve {to ko je ~inio i pred teroristi~ka djela u prodajnog ugovora.
ste izgovorili o na{oj vjeri i na{em pro- - Imovina koja je predmet prodaje mo`e se pogledati radnim danima u periodu od 8 do 16 sati, a doku-
Londonu i Madridu. Sli~no je bilo i mentacija o vlasni{tvu i procjenama ovla{tenog sudskog vje{taka gra|evinske struke mo`e se pogledati u
roku. Kada se najmanje budete nadali, pred posljednje izbore u Njema~koj, ali prostorijama Prodavca, Ul. prijedorska broj 3, (kancelarija broj 4) radnim danima u vremenu od 8 do 14
izroni}e pred vas neki na{ brat ili sestra je tamo{nja tajna slu`ba uspjela da sati.
koji }e vas kazniti, koji }e vas zbrisati sa sprije~i sve planove fanati~nih ratnika. Kontakt-telefon je 037-686-109, kontakt-osoba je Izedin Halilovi}.
lica zemlje. Pavle PAVLOVI]
16 OSLOBO\ENJE
BIZNIS I EKONOMIJA nedjelja, 10. april 2011. godine

INTERVJU Manojlo Babi}, ekspert za korporativno upravljanje

Antireformska ekonomija
MILORADA DODIKA
Bje`anje od modernih rje{enja u domenu upravljanja javnim korporacijama Republike Srpske ima i
svoju cijenu i pla}a se enormnim gomilanjem unutra{njih rezervi i gubicima koje pla}aju gra|ani
Razgovarao: Hajdar ARIFAGI] jima se sna`no utje~e na u~inak i na{uponudu, koju smo mu posla-
razvoj i rast. Sve {to ve}ina u njima li preko prof. dr. Nikole [piri}a. To
Poslu{av{i predsjednika Repu- radi svodi se uglavnom na posje- mu tada nije trebalo, a kao {to se iz
blike Srpske Milorada Dodika, tu preduze}u, na obavljanje rutin- prednjeg vidi, ne treba mu ni da-
Vlada ovog bh. entiteta odlu~ila je skihposlova u njemu i na }askanje nas, {to je i razumljivo, jer on is-
da se ubudu}e ~lanovi nadzornih uz kafu s direktorom, tako da, klju~ivo upravlja javnim korpo-
odbora javnih preduze}a RS-a imaju}i uvidunavedeno, proizila- racijama RS-a, dok to nadzorni
pla}aju najvi{e 500 KM mjese~no, zi da su oni teret za javna predu- odbori~ineproforma. On je uspos-
{to zna~i da neki od njih mogu bi- ze}a RS-a i da u njima opstaju sa- tavio posebni “samoupravni“ sis-
ti i manje pla}eni od ovog iznosa. mo zato {to to zakon nala`e. tem upravljanja javnim sektorom
Takva mjera je potpuno antirefor- RS-a tako {to sam upravlja s njim.
mska, tvrdiprof. dr. ManojloBabi}, Novi “samuopravni“
autor prvog ud`benika “Korpora- sistem Dovo|enje poslu{nih
tivno upravljanje“ u toj oblasti na • Kakav je tretman i uloganad- • Ima te li do da tne ar gu -
prostorima biv{e Jugoslavije. Pro- zornih odobra u javnim (i svim mente za upravo izre~enu kri-
fesor je i predava~ Osnova korpo- drugim) korporacijama razvi- tiku prema praksi u RS-u?
rativnog upravljanja na kursu za jenih zemalja tr`i{ne privrede? - Imam, i to za po~etak na pri-
dopunsko obrazovanje i osposo- - Potpuno suprotan od tretma- Manojlo Babi}: Korporacije su u rukama Dodikovih marioneta Foto: D. TORCHE
mjeru Elektroprivrede RS-a. Pri-
bljavanjeupravlja~kogkadrajavnih na i uloge koji imaju kod Dodika i -Oba navedenaakterau~estvu- gijeposlovanjakorporacije, postav- je pet godina Centar za tranzici-
preduze}a Federacije BiH, koji se Dodikovevlade. Nadzornimodbo- ju u upravljanjukorporacijom, s tim ljanje ciljeva korporacije, defini- ju Ekonomskog fakulteta u Banjoj
upravoizvodi u organizacijiPrivre- rima u ovimkorporacijamaprida- {to su im uloge razli~ite. Uloga ranjepolitikerizika, nadgledanjeka- Luci dobio je na tenderu izradu
dne/Gospodarske komore Fede- je se izuzetan zna~aj, i to iz dva ra- uprave(menad`menta) je da vodi pitalnih izdataka i akvizicija. Oni projekta Organiziranje ERS-a kao
racije BiH i kod poslovnihljudipo- zloga: oni obezbje|uju vezu poslovanje korporacije u ime i za prate i upravljaju potencijalnim holdinga. Stru~ni tim, koji sam ja
bu|uje veliki interes. izme|u menad`era i dioni~ara, ra~undioni~ara, vlasnikakorpora- sukobimainteresamenad`menta, vodio, izradio je ovaj projekt tako
• Da li je zna~aj nadzornih vlasnika korporacije, i spre~avaju cije, i to na profesionalnoj osnovi i ~lanovanadzornihodbora, osigu- {to je formirao holding sa 11 ~la-
odbora za efikasno i efektivno menad`ere da rade na {tetu di- uz profesionalnu odgovornost za ranje integriteta ra~unovodstve- nica, od kojih je 10 ~inilo zavisna
funkcioniranje modernog pro- oni~ara, vlasnikakorporacije, {to ih u~inak i razvoj i rastkorporacije. Za nih i finansijskih sistema, kreiraju preduze}a, a jedno upravlja~ko,
fesionalnog sistema upravlja- primoravaju da preduzimaju one razliku oduprave, uloganadzornog krizni menad`ment... mati~no preduze}e. Za sva ova
njajavnimkorporacijama u tr`i- radnje kojim se pove}ava kako odbora je da, koriste}ivlasni~kapra- • Da li je Centar za tranziciju, preduze}a kreirali smo moderni
{noj privredi odista potcijenjen njihovadobrobit, tako i dobrobitdi- va dioni~ara koje zastupaju, vr{i kojim ste, po penzioniranju, ru- sistem organizacije i upravlja-
da se njihovi ~lanovi mogu, bez oni~ara, vlasnikakorporacije. Nad- nadzor nad poslovanjemkorpora- kovodili u nekoliko godina pro- nja, sli~an onom koji ima francus-
ozbiljnih posljedica po ove kor- zorni odbori, skupa s upravom cije i da prati, mjeri i ocjenjuje(pu- vredenih na Ekonomskom fa- ka elektroprivreda, koja je, iako u
poracije, tako mizerno pla}ati? (menad`mentom) korporacije, tem odgovaraju}ih standarda) kultetu u Banjoj Luci, nudio Do- dr`avnom vlasni{tvu, efikasnije
- Za Dodika, i sve druge koji tretiraju se kao dva klju~na, neiz- u~inak i uspje{nost u radu uprave diku obuku ~lanova nadzornih od privatne engleske elektropri-
maloznaju o ovojmateriji, jeste. To bje`na aktera modernog sistema te da, uzavisnosti od uspjehau ra- odbora i uprava javnih korpo- vrede. Odmah, po{to je projekt
je njegova vlada pokazala ovom upravljanjakorporacijom. Ova dva du(ostvarenihperformansikorpo- racija RS-a iz domenamodernog kompletiran i realiziran, Dodik je
odlukom. Ona je ocijenila da ono akterasmatraju se motornomsna- racije), upravubogatonagra|uje ili korporativnog upravljanja? direktoru upravlja~kog predu-
{to ~lanovi nadzornih odbora ra- gom tog upravlja~kogsistema. Oni primjereno ka`njava. Pored ovog, - Jeste. Predlo`ili smo mu isti ze}a stavio do znanja da }e on, a
de u javnim korporacijama RS-a, su njegova pokreta~ka sila, koji ga za uspje{no profitabilno poslova- pro gram obu ke na ve de nih ne ovaj direktor, postavljati dire-
vi{e ne vrijedi. I ja vjerujem da sve ~ine izuzetno efikasnim, efikasni- njekorporacijeizuzetnozna~ajnog upravlja~kih kadrova kakav smo ktore zavisnih preduze}a i da bi
dok takoradekakoradevi{e ne vri- jim od svih dosadapoznatihuprav- posla, nadzorni odbor u javnim i prije dvije godine ponudili Vla- to ostvario smijenio je ovog dire-
jedi. Oni su u ovim korporacijama lja~kih sistema preduze}a. drugim korporacijama razvijenih di Federacije BiH. ktora i na njegovo mjesto doveo
samo kvaziupravlja~i, banalne • Koju ulogu imaju kao akte- zemalja svijeta obavlja i druge ve- • Kakav je bio rezultat tih po- svoju poslu{nicu iz Lakta{a. Time
marionete i u njima ne obavljaju ri u procesu upravljanja kor- oma zna~ajne poslove, kao {to su: nuda? je anulirao sva na{a moderna
nikakve ozbiljne poslove, one ko- poracijama? analiziranje i usmjeravanjestrate- - Dodik uop{te nije reagirao na rje{enja.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE


Kursna - te~ajna lista - broj 069 - 9. 4. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Saradnja EFSA i Datalaba BH
Predstavnici Ekonomskog
Zemlja [ifra Oznaka Jedinica Kupovni za Srednji Prodajni fakulteta Univerziteta u Sa-
valute valute valute devize i za devize za devize rajevu Datalaba BH potpisa-
efek.valutu
li su ugovor o saradnji u
EMU 978 EUR 1 1.955830 1.955830 1.955830 edukacijskom procesu. Po-
Australija 036 AUD 1 1.425397 1.428969 1.432541 tpisnici ugovora, dekan EP- Izu~avanjem dijela pre- vne programske opreme za
Kanada 124 CAD 1 1.419795 1.423353 1.426911 SA Veljko Trivun i direktor dmeta uz rad na poslovno- mala i srednje preduze}a u
Hrvatska 191 HRK 100 26.487549 26.553934 26.620319 Datalaba BH Nedim Pa{i}, in for ma ci onom sis te mu Adriatik regiji, zajedno s par-
Ceska R 203 CZK 1 0.079859 0.080059 0.080259 do go vo ri li su sa ra dnju s Pantheon studenti }e ima- tnerima oblikuje i {iri ekosis-
Danska 208 DKK 1 0.261618 0.262274 0.262930
osnovnim ciljem da se obe- ti pri li ku ve} kroz stu dij tem koji u~enicima, studen-
Maðarska 348 HUF 100 0.738741 0.740592 0.742443
Japan 392 JPY 100 1.588713 1.592695 1.596677
zbijedi katedri za ra~uno- susresti se s izazovima sva- tima i ostalima koji se obra-
Litvanija 440 LTL 1 0.565032 0.566448 0.567864 vod stvo i re vi zi ju EF SA kodnevnog rada finansij- zuju i osposobljavaju u mre`i
Norveska 578 NOK 1 0.250056 0.250683 0.251310 software za poslovnu infor- skog direktora, ra~unovo|e nje go vih EDU par tne ra
Svedska 752 SEK 1 0.217024 0.217568 0.218112 matiku, kako bi u nastavnom i ostalih radnih mjesta u omogu}ava lak{e i br`e za-
Svicarska 756 CHF 1 1.482139 1.485854 1.489569 procesu studentima omo- okvi ru ra~uno vod stva i poslenje. Kompanija kroz
Turska 949 TRY 1 0.901294 0.903553 0.905812 gu}ili efektivnije izu~avanje drugih povezanih funkcija ovakvu saradnju `eli omo-
V.Britanija 826 GBP 1 2.214587 2.220137 2.225687 ovog predmeta uz pomo} i u preduze}ima i zahtjevu gu}iti br`i i neposredniji pro-
SAD 840 USD 1 1.354726 1.358121 1.361516 primjenu najsavremenijih vlasnika i direktora da se tok znanja i informacija po-
Rusija 643 RUB 1 0.048271 0.048392 0.048513 tehnologija i time bitno utje- generirani podaci pretvore trebnih za kvalitetnije ospo-
Srbija 941 RSD 100 1.914592 1.919390 1.924188
cati na kvalitet ste~enog zna- u dobit. sobljavanje i obrazovanje
SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 04. 2011 = USD1.58742
nja i bolje prilike nakon za- Datalab BH, kao vode}a kadrova koji }e biti zaposle-
SDR (Special Drawing Rights) na dan 07. 04. 2011 = BAM2.173729 vr{enog studija. kompanija za razvoj poslo- ni u privredi.
OSLOBO\ENJE 17
nedjelja, 10. april 2011. godine BIZNIS I EKONOMIJA
Prve municipalne obveznice u Federaciji BiH VIJESTI
Isplativo za sve
Uplata i upis Municipalneobveznice
suinstrumentkoji je ispla-
tiv kako za emitente -
op}ine, tako i za investito-
re. Emisija obveznica za

po~inju 11. aprila op}inu jepovezana s ni`im


tro{kovima finansiranja, a
idealne su i za finansiranje
dugoro~nih, kapitalnih
projekata, ~iji su rokovido-
Emitira se 5.000 spije}a obi~no iznad onih
kojebankeradoodobrava-
obveznica nominalne ju. Dodatnaprednost je i u @FBiH: Rekordan
vrijednosti 100 KM tome {to su nov~ani toko- prevoz robe
vi zaop}inskuadministra-
po jednoj obveznici ciju predvidivi, odnosno
@eljeznice Federacije BiH su u mar-
tu oborile poslijeratni mjese~ni re-
Upis i uplata prvih munici- ne postoji mogu}nost na-
knadnogpove}anjakama- kord u prevozu robe. Prevezene su
palnih obveznica u Federaciji 818.144 tone robe, {to je u odnosu na
BiH po~inje u ponedjeljak, 11. tnestope. Sa aspektainves-
titora, municipalne obve- plan pove}anje od 9 posto, a ostvare-
aprila. Obveznice su ponu|ene no je i 88.013.338 neto tonskih kilome-
za upis u javnoj ponudi putem znice supo`eljnebudu}i da
predstavljaju siguran vid tara, {to je 26 posto vi{e u odnosu na
Sarajevske berze - burze vrije- plan. U prva tri mjeseca ove godine za-
investiranja, s prinosom
dnosnih papira. Emitira se bilje`en je zna~ajan porast prevoza, a
koji je ~esto ve}i nego kod
5.000 obveznica nominalne oro~avanja u bankama. koji se zasniva na pove}anim potreba-
vrijednosti 100 KM po jednoj ma najve}ih korisnika usluga @FBiH,
obveznici. Rok dospije}a ovih Obveznice su ponu|ene za upis u javnoj ponudi putem SASE koje te obaveze uspijevaju realizirati
obveznica je tri godine, a nosit nam je izvr{ni direktor SASE vezano sa smanjenjem po-
SASE NA Almir Mirica. reske osnovice, {to dodatno
uprkos remontu ju`ne pruge i zatvo-
}e godi{nji prinos od 6 posto. ru koji na relaciji Jablanica - ^apljina
Upis i uplata traju do 20. apri- RASPOLAGANJU Dodao je da je SASE jo{ pove}ava neto prinos ovih traje 10 sati dnevno. U prva tri mjese-
la, a privremeni simbol za ove Odluka da li }e se 2008. godine pokrenula pro- vrijednosnih papira. ca prevezene su ukupno 2.185.003 to-
obveznice na SASE koji }e se krenuti u emisiju jekt upoznavanja predstavni- - Smatram da bi i Federaci- ne, {to je u odnosu na plan pove}anje
koristiti tokom emisije je obveznica le`i na ka op}ina u Federaciji BiH s ja BiH trebala ozbiljno uzeti u od 15 posto, saop}eno je iz @FBiH.
TSNJPO1. Agent emisije muni- op}inama, a SASE mogu}no{}u i prednostima fi- razmatranje uvo|enje ovog
cipalnih obveznica je SEE In- nansiranja razvojnih proje- principa i u na{e poresko zako-
vestment Solutions, broker-
im stoji na kata putem emisije munici- nodavstvo, iako bi to u Konferencija
raspolaganju za
ska ku}a iz Sarajeva, a emitent
je Op}ina Te{anj. Kako su na- sva pitanja
palnih obveznica.
- Odluka da li }e se krenuti
odre|enoj mjeri smanjilo po-
reske prihode Federacije BiH.
bankarskih
javili iz ove op}ine, sredstva pri- njen i prihva}en princip {irom u emisiju obveznica le`i na Me|utim, sa druge strane, supervizora
kupljena na ovaj na~in bit }e svijeta, a na{a o~ekivanja su op}inama, a SASE im stoji na op}ine bi imale ve}i finansij- U Albaniji }e od 12. do 14. aprila biti
investirana za ure|enje po- da }e, nakon Te{nja, i druge raspolaganju za sva pitanja, ski kapacitet te mo`da ne bi bi- odr`ana 24. godi{nja konferencija Gru-
slovne zone Glini{te u Jelahu. op}ine u Federaciji BiH uvi- istakao je Mirica te dodao ka- li potrebni grantovi u iznosima pe bankarskih supervizora iz centralne
- Finansiranje emisijom ob- djeti prednosti ovog na~ina fi- ko je u svijetu ulaganje u mu- koji se sada daju op}inama, re- Evrope, kojoj }e na poziv prvog zamje-
veznica je {iroko rasprostra- nansiranja svog razvoja, kazao nicipalne obveznice ~esto po- kao je Mirica. A. Pe. nika guvernera banke Albanije Fatosa
Brahimija prisustvovati i predstavnici
Ponuda iz Elzasa: Server koji {titi podatke Agencije za bankarstvo Federacije BiH.
Konferencija }e biti usmjerena una-

Backup kao crna kutija


Ovaj server, koji, pored permanentne backup funkcije, trajno {titi va`ne
pre|enju saradnje u oblasti bankarske
supervizije i o~uvanju finansijske stabil-
nosti u regiji. U~esnici }e dati smjerni-
ce kako ubla`iti posljedice globalnih fi-
nansijskih poreme}aja i osigurati kva-
podatke, po na~inu izrade i ugra|enim materijalima, neuni{tiv je ure|aj litetno provo|enje Basel III propisa.
Osim navedenog, ovaj sastanak }e pred-
Sarajevska kompanija El- stavnicima Agencije za bankarstvo FBiH
zas, osnovana 2001. godine, biti dobra prilika da na bilateralnoj
zapo{ljava visokostru~ni ka- PARTNER AST-a IZ
osnovi razgovaraju o konkretnim pita-
dar u oblasti telekomunika- BARCELONE njima, saop}eno je iz Agencije.
cija i informatike i aktivnost Profesionalnost i
bazira na plasmanu i servisi- kvalitet Elzasa
ranju vrhunske opreme svjet- prepoznala je
ski priznatih proizvo|a~a
(Motorola, AST, COMTEL,
kompanija AST iz
ICOM...). Barcelone te joj
- Na{u profesionalnost i povjerila
kvalitet prepoznala je kom- ekskluzivno
panija AST iz Barcelone te partnerstvo za
nam je pro{le godine povje- plasman za{titne IT
rila ekskluzivno partnerstvo
za plasman nove vrste za- opreme za tr`i{ta
{titne IT opreme za tr`i{ta BiH i Crne Gore Stranjani u pogonu
BiH i Crne Gore, ka`e dire- Generalni direktor Rudnika mrkog
ktor pro da je El za sa Su ad om, softwareom za arhivira- Za{titni segment Smart Da- prostorije za sigurni smje- uglja Zenica Esad ^ivi} potvrdio je da je,
Krupalija. nje i vra}anje po da ta ka, ta Safe ~ini jedinstvenim ser- {taj IT i druge opreme, a ra- nakon pune dvije godine, obnovljena
Kao par tner kom pa ni je GSM karticom, upravlja~kim verom. Ugradnjom specijal- di ih po narud`bi kupca. Za- proizvodnja uglja u pogonu Stranjani
AST, Elzas plasira na tr`i{ta softwareom... nih materijala i senzora za jedni~ko za sve proizvode je ovog zavisnog dru{tva. Proizvodnja uglja
BiH i Crne Gore server koji, Komunikacijski dio obez- krizne situacije, ure|aj je apsolutna za{tita opreme, u jami Stranjani prekinuta je 14. marta
pored permanentne backup bje|uje trenutni izvje{taj o obezbije|en od po`ara (1.000 ugra|ena in fras tru ktu ra 2009. godine, kada je, usljed eksplozije
funkcije, trajno {titi va`ne promjeni okoline (tempera- stepeni Celzijusa), poplave, (energetsko napajanje, ko- metana, jedan rudar poginuo, dok ih je
podatke, jer je, po na~inu tura, vlaga, dim, pokret, vi- zemljotresa, kra|e, uni{ta- munikacija prema vani, gri- 14 te`e i lak{e povrije|eno, prenosi Fe-
izrade i ugra|enim materi- bracije...) na mobilni tele- vanja, elektronskih ometa- janje, hla|enje, videonad- na. - Zvani~no je obnovljena proizvodnja
jalima, neuni{tiv ure|aj. U fon i e-mail korisnika bez nja... Brzi restore osigurava zor, limitiran pristup ure|aju, uglja u Stranjanima. Jama raspola`e
backup funkcionalnom se- obzira na njegovu lokaciju. kontinuitet poslovanja (po- za{tita od smetnji...) i ostva- kvalitetnim ugljem i o~ekujemo da }e, na-
gmentu Smart Data Safe je Parametre i grani~ne vrije- daci su sa~uvani na jednom rivanje u{teda u poslovanju, kon potpune normalizacije proizvo-
opremljen sa ~etiri mre`na dnosti postavlja korisnik, a za mjestu), {to firmi stvara si- jer su anga`man uposlenika dnog procesa, mjese~na proizvodnja
ulaza, pet sata diskova kapa- svaki od alarma predvi|ena gurnost i smanjuje tro{kove. i potro{nja energije svedeni iznositi 5.000 do 5.500 tona, rekao je
citeta do 15 TB, Linux OS- je proceduralna aktivnost. Elzas tr`i{tu nudi i ure|aje- na minimum. F. K. ^ivi}. U pogonu Stranjani trenutno je ra-
dno anga`irano oko 200 radnika.
18 SARAJEVSKA HRONIKA OSLOBO\ENJE
nedjelja, 10. april 2011. godine

Zajedni~ki projekat op}ina Stari Predstavnik Udru`enja vije}a roditelja


Grad, Isto~ni Stari Grad i Pale O[ Kantona Sarajevo u Budimpe{ti
Biciklisti~ka Nova kultura
staza na trasi pruge
Republika Slovenija potencijalni investitor
• Prvi koraci bi}e realizovani do sredine maja
Na~elnik Op}ine Stari Grad
Ibrahim Had`ibajri}, slovenski
ambasador u na{oj zemlji Andrej
Grasselli, na~elnik Op{tine Is-
ocjenjivanja
 [kola mora biti zasnovana na potrebama
to~ni Stari Grad Bojo Ga{anovi},
poslanik u Predstavni~kom do- u~enika i postati mjesto na koje oni rado dolaze
mu Parlamenta FBiH Fehim Evropska asocijacija rodite-
[kalji} i na~elnik Odjeljenja za lja (EPA) u maju u Bratislavi
privredu i dru{tvene djelatnos- planira organizovati me|una-
ti Op{tine Pale Milo{ Jovanovi} rodnu konferenciju, a glavna
na sastanku kod Had`ibajri}a te ma je “Vo lon ter sko an -
razgovarali su o sanaciji i re- ga`iranje roditelja u {kola-
konstrukciji trase pruge Sara- U budu}nosti planirana i
ma“. Zahvaljuju}i ovoj asoci-
jevo - Pale, gdje bi od stare `elje- turisti~ka pruga
jaciji, ta~nije njenom me-
zni~ke stanice na Bistriku do “Izgradnja biciklisti~ke staze je nad`eru za ju`nu Evropu prof.
stare `eljezni~ke stanice na Pa- prva faza, a u perspektivi je izgra- Gordani Miljevi}, predsta-
lama bila izgra|ena biciklisti~ka dnja turisti~ke pruge“, kazao je vnik Udru`enja vije}a rodite-
staza. Ambasador Graselli je Jovanovi}. lja osnovnih {kola KS-a mr. El-
potvrdio da je Slovenija poten- Procjenjuje se da je du`ina vir Resi} imao je priliku su-
cijalni investitor za ovaj projekat. ove trase od Starog Grada do Pa- djelovati na konferenciji ro-
“Na{e tri op}ine uradi}e pred- la oko sedam kilometara. S ob- ditelja pod nazivom “Pro-
mjere ove lokacije na svom dije- zirom na to da se radi o me|uen- cjenjivanje i ocjenjivanje u Ocjenjivanje |aka iz roditeljskog ugla
lu teritorije, a mi preuzimamo titetskoj saradnji, iz Op}ine Sta- {koli - uklju~enost roditelja sadr`aja i kompetencija, po- telji trebaju aktivno uklju~iti u
obavezu da napravimo jedin- ri Grad navode da se otvaraju - za novu kulturu ocjenji- zitivni i negativni aspekti ocje- obrazovni proces, doprinijeti
stveni dopis i uputimo ga Amba- mogu}nosti apliciranja pristu- vanja u Evropi“, koju je EPA njivanja, {kolske diplome i radu cijele {kole i motivirati
sadi Republike Slovenije“, za- pnim evropskim fondovima za krajem marta organizovala u stvarni svijet, priprema djece vlastito dijete da postigne bo-
klju~io je Had`ibajri}. zajedni~ke projekte kako bi se Budimpe{ti. za `ivot i uloga roditelja u lje rezultate, te da se u {kola-
Podsjetiv{i da je ova pruga obezbijedila dodatna sredstva. Na ovoj konferenciji u~es- nastavnom procesu. ma vi{e pa`nje treba posveti-
uga{ena 1978. godine, na~elnik Dogovoreni koraci na sastan- tvovali su predstavnici rodite- Tokom dva dana u~esnici su ti osje}anjima djece i `ivo-
Jovanovi} je istakao da je ovo je- ku kod prvog ~ovjeka Starog lja iz vi{e od 20 evropskih ze- otvorili mnoga aktuelna pita- tnim vrijednostima.
dan od turisti~kih projekata ko- Grada trebali bi biti realizovani malja, a me|u tretiranim te- nja, a najzna~ajniji zaklju~ci bi- U Udru`enju vije}a rodite-
je najvi{e potenciraju. do sredine maja. A. S. mama bilo je nekoliko bitnih li su da {kola mora biti za- lja osnovnih {kola KS-a nada-
za obrazovni proces: problem snovana na potrebama u~eni- ju se da }e imati priliku sudje-
ocjenjivanja posmatran iz ro- ka i postati mjesto na koje oni lovati i na predstoje}oj konfe-
Nakon drugog konkursa diteljskog ugla, ocjenjivanje rado dolaze, zatim da se rodi- renciji u Bratislavi. A. S.

Ilid`a dobila suvenir Nastavljeni radovi na Ba{~ar{iji


Nakon drugog konkursa Op}ina druga 2.000, a tre}a hiljadu KM.
Ilid`a dobila je suvenir. Naime, na
prijedlog komisije za izbor suve-
nira od pristiglih ponuda prva
Za drugu nagradu komisija je
odabrala autora Abidina Dobru-
naja za suvenir pod {ifrom Krug,
NAJSAVREMENIJE
nagrada dodijeljena je Mersihi
[ehi} za njeno idejno rje{enje
pod nazivom Tabula&.
a za tre}u Hikmeta Kahvi}a za
suvenir pod {ifrom Golubica.
Oblik prvonagra|enog suveni-
instalacije u Sara~ima
Prema kriterijima ovog ponov- ra Tabula& predstavlja jedinstvo Trenutno se postavlja vodovodni sistem, a nakon toga
ljenog konkursa objavljenog 6. elemenata koji su vrijednost Ilid`e. slijede radovi na oborinskoj odvodnji
decembra pro{le godine, otku- U cjelini oblika dominiraju srce,
pna prva nagrada iznosi 3.000, drvo i voda. Obnova Sara~a odvija se
Kako je svoj rad opisala autori- po planu. Radnici firmi Mibral
ca Mersiha [ehi}, srce simbolizu- - Neimari zavr{ili su postavlja-
je `ivot, zdravlje, centar kao {to je nje plinskih instalacija du`
to Ilid`a kao glavno vodeno izvo- cijele ulice, a trenutno za-
ri{te za Sarajevo. Stablo sa bujnom vr{avaju izmjenu vodovodnih
savijenom kro{njom simbol je Ve- instalacija. Op}inski nadzor-
like aleje, a cijeli oblik suvenira je ni organ Haris Srna kazao je
vijugav, nestalan ba{ kao i voda ko- kako se trenutno u Sara~ima
ja se kre}e. Nezaobilazan detalj bio postavlja najnoviji vodovo-
je i konj, simbol tradicionalne dni sistem.
vo`nje ko~ijom, a {upljine, krugo- “Ovaj sistem ima brojne
Prva nagrada za suvenir Tabula& vi su simbol Rimskog mosta. prednosti u odnosu na kla-
autorice Mersihe [ehi} A. S. si~ni, a prvi put u Federaciji
BiH postavlja se upravo u Sa-
ra~ima. Ekonomske prednos- Radnici firmi Mibral i Neimari na terenu
Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje ti ovog u odnosu na dosa- izvode radovi na primarnim dosad postavljena jedino u
da{nji sistem jesu da nisu po- cjevovodima, a zavr{eno je Hrvatskoj, i to na splitskoj ri-
Ime i prezime: trebni specijalni aparati za polaganje glavnog voda. Na- vi. Zbog jednostavne i ekono-
ugradnju, kratko je vrijeme in- kon toga, radi}e se na ispitiva- mi~ne ugra dnje po kri va
Adresa: stalacije, koristi se manje ma- nju pritiska, ispiranju cjevovo- ve}inu podru~ja, a istovre-
terijala, a smanjeni su i tro{ko- da, dezinfekciji... meno pru`a efikasnu i brzu
Telefon: vi prevoza i skladi{tenja“, obja- Kako su kazali iz Op}ine odvodnju povr{ina.
snio je Srna. Stari Grad poslije vodovoda, Izvo|a~ radova je konzorcij
Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Ta ko|er, u Sa ra~ima se planirani su radovi na oborin- Mibral - Neimari, vrijednost
Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg ugra|uju i nove vodovodne skoj odvodnji. Bi}e ugra|ena projekta obnove iznosi 819
lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185. cijevi, prvi put se ovakve pos- vrhunska linijska odvodnja, hiljada KM, a rok za zavr{etak
tavljaju u BiH. Trenutno se koja je na cijelom Balkanu radova je 75 dana. Mr. B.
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 10. april 2011. godine SARAJEVSKA HRONIKA 19
Bud`et Novog Sarajeva za 2011. DE@URNI
TELEFON 276-982
Interakcija socijalnog VA@NIJI TELEFONI
MUP
Vatrogasci
Hitna pomo}
122, 206-666, 207-777
123, 664-115
124, 611-111

i razvojnog koncepta NARKO NE


Pomo} ovisnicima
Porodi~no savjetovali{te
Nasilje u porodici

Klini~ki centar
223-333
062/127-751
209-112
222- 000
033/ 223-366, 1209
297-000
ud`et Op}ine Novo Sa-
 Vi{e od polovine planiranih sredstava
B rajevo koji su vije}nici
usvojili na posljednjoj
27. sjednici, iznosi 29.400.000 odnosi se na kapitalne investicije i ulaganja,
Op}a bolnica
Bolnica Podhrastovi
Veterinarska stanica
Prijava tel. kvarova
285-100
297-281
767-025
1272
KM, a njegov sastavni dio Telefonski brojevi 1182
pos ta}e i 22 pri hva}ena {to bi bud`et Novog Sarajeva za ovu godinu Elektrodistribucija 080 02 01 33
amandmana. Vodovod 210-707, 220-435
Ka ko je obra zlo`eno, svrstalo u bud`et koji ima razvojni karakter Kanalizacija
Toplane
203-059,668-259
650-979, 650-956
bud`et predstavlja interakci- Sarajevostan 276-690
ju socijalnog i razvojnog kon- Vi{e od polovine, odnosno
55 posto planiranih sredstava, KJKP Rad 658-038
cepta. Oko pet posto sredsta- Eko telefon 660-000
va raspore|uje se na soci- odnosi se na kapitalne inves- Ta~no vrijeme 125
jalna davanja, neprofitnim ticije i ulaganja, {to bi bud`et [tab CZ KS 472-636, 443-720
bora~kim udru`enjima, pen- No vog Sa ra je va za 2011. Operativni centar Civilne za{tite 121
svrstalo u bud`et koji ima ra- Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100
zionerima, vjerskim zajedni- Dimnja~ar 616-105
cama, za alternativni smje{taj zvojni karakter. Najve}i broj
Sarajevogas 272-980, 272-981
raseljenim i izbjeglim, podsti- investicionih projekata odno- Gras 293-333
caj pro je kti ma Crve nog si se na ulaganja koja imaju za Velepekara 648-505
kri`a/krsta Novo Sarajevo, cilj obezbje|enje socijalnog Bakije 533-763
u`ine {kolskoj djeci slabog segmenta, izgradnju objeka- Pokop 551-370
materijalnog stanja, stipendi- ta zdravstvene za{tite, obrazo- Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800
vanja, zatim domova kulture, Komunalna inspekcija 770-136
ra nje stu de na ta i dje ce, Tr`na inspekcija 770-100
zdravstveno osiguranje za sportskih i drugih objekata, Uprava za inspekcijske poslove KS
starije, povratak raseljenih me|u kojima je i sportska 033/770 100
te druge projekte iz oblasti dvorana uz pomo}ni stadion (od 8 do 16 sati)
zdravstva, sporta, kulture i na Grbavici. 061/252 252
obrazovanja. A. S. (od 14 do 22 sata)
Za kapitalne investicije 55 posto planiranih sredstava
Autobuska stanica 213-100
@eljezni~ka stanica 655-330
Smotra nau~no-tehni~kog i sportsko-tehni~kog stvarala{tva Takmi~enje iz Aerodrom Sarajevo 289-100
Izgubljeni prtljag 289-105
prve pomo}i
Ispoljavanje zamisli, [esnaesto op}insko ta-
kmi~enje iz pru`anja prve
Turisti~ki centar
BIHAMK, pomo} na cesti
220-724

Informacije o stanju na putevima 1282


BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444
1282

naklonosti i znanja
pomo}i za u~enike osno-
Me|unarodni telefonski brojevi 1183
vnih i srednjih {kola No- CENTROTRANS - Pozivni centar
vog Sarajeva odr`ano je 090 292 100
U organizaciji Udru`enja tehni~ke kulture ju~er u O[ Grbavica II, a
ta kmi~ile su se eki pe
DE@URNE APOTEKE
Novo Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Op}ine, BA[^AR[IJA 272-300
u prostorijama Centra “Vladimir Nazor“ pret- u~enika osnovnih i sre- MARINDVOR 714-280
hodna dva dana odr`ana je 12. smotra nau~no- dnjih {kola ove op}ine. NOVO SARAJEVO 713-831
tehni~kog i sportsko-tehni~kog stvarala{tva Op}in ska or ga ni za ci ja ^ENGI]-VILA 721-620
u~enika novosarajevskih osnovnih {kola. Crve nog kri`a ovo ta - ILID@A 762-180
kmi~enje or ga ni zu je u DOBRINJA 766-380
Sve~ano otvaranje smotre uprili~eno je ILIJA[ 428-810
ju~er, a takmi~enje je odr`ano odmah nakon okviru redovnih aktivnos-
ti i programskih zadataka. HAD@I]I 428-220
toga. U~enici su se natjecali u nekoliko dis- VOGO[]A 424-250
ciplina tehni~kog stvarala{tva i znanja, koji- INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399
Foto: S. GUBELI]

ma je obuhva}eno natjecanje u teorijskom


znanju, prakti~nom radu, izlo`bama iz nas- Isklju~enja struje
tave i vannastave, primjenom ra~unara u
Zbog odr`avanja energet-
PORODILI[TA
tehnici i brojnim drugim sportsko-tehni~kim

8
disciplinama. Bezbroj zanimljivih maketa, elektroure|aja... skih postrojenja, danas od
Bez broj za ni mlji vih ma ke ta, elek tro - kurenciji u okviru takmi~enja mladih te- devet do 16 sati bez napaja- DJEVOJ^ICA
ure|aja..., bilo je samo dio onoga {to se mo- hni~ara na nivou Kantona Sarajevo koje }e se nja elektri~nom energijom
glo vidjeti u Centru “Vladimir Nazor“. Najbo-
lje {kole i najbolji radovi u~enika bi}e i u kon-
odr`ati u maju ove godine.
E. H.
}e ostati Hrasno 1, saop}eno
je iz Elektrodistribucije. 7 DJE^AKA

VOZOVI AVIONI u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utor- danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Lu- svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan
kom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht ka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bi- u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30,
Polasci: subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz jeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15,
Polasci iz Sarajeva: Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 16.15, Ci- petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Du- 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, rih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf po- bi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja 9.30, Travnik svakim danom u 7.30,
Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zeni- 14.55, Amsterdam 9.50, Minhen 12.55, nedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovi- 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i
ca 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Bu- subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, ca svaki dan u 6.30, kao i svakim danom 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Vi-
15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 dimpe{ta 14.50, Frankfurt 15 Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan soko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Vi-
(u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj Hamburg, Hanover i Kassel subotom u u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim ne- soko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8,
17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad Dolasci: 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom djelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30,
20.30) Istanbul 8.50 i 13.25, Minhen 12.15, Ci- u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30
rih/Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30,
Dolasci u Sarajevo iz: Be~ 14.10, 18.10 i 21.35, Budimpe{ta Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sa- 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autopu-
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, 14.20, Amsterdam 15.30, Zagreb 15.45 danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et- ti, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sa- tem, Zenica svakim danom u 21 sat pre-
Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, i 22, Frankfurt 21, Beograd 21.55 vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubro- ti, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, ko Visokog i Kaknja, Zenica ponedje-
Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic vnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je ljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i pet-
6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} AUTOBUSI petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olo- kom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30
07.28 (u okviru ove linije; Zenica Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan vo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a
05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Ro- u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Her- 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30
Novi Grad 00.40) terdam i Amsterdam utorkom i subotom ceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most prekoVisokog i Kaknja.
20 OSLOBO\ENJE
KULTURA nedjelja, 10. april 2011. godine

Rabic u Norve{koj U Sarajevu, Banjoj


Luci, Mostaru Sedmica
ma|arskog
Prvi put u Norve{koj
filma u BiH
Prikazivanje filmova organiziraju Sarajevski otvoreni

Predstavljanje centar, Kriterion i Ambasada Republike Ma|arske u BiH


U Kinoteci BiH, a u povodu predsjedavanja
Republike Ma|arske Vije}em EU zavr{ena je

vi{e od 40 izdanja Se dmi ca ma|ar skog fil ma. Sli je di nje no


odr`avanje Gradskom pozori{tu Jazavac u Ba-
njoj Luci od 15. do 19. travnja i u Mostaru u
Bi}e organizirana i izlo`ba Sarajevska Hagada OKC “Abra{evi}“ od 9. do 13. svibnja.
Izdava~ka ku}a Rabic iz Sara- U Tronthajmu }e, a u organiza- Sarajevska publika je imala priliku vidjeti
jeva predstavlja se u Norve{koj - ciji tamo{nje Jevrejske op{tine, igrani film redatelja Gergelya Fonyóa “Made
u Tronthajmu i u Oslu. Rabic organizirati izlo`bu Sara- in Hungaria“, pri~u o mladi}u koji se vra}a ku}i
Uz pomo} Ambasade BiH u jevska Hagada (sa trideset pet ek- iz Amerike s idejom da {iri rock’n’roll u vreme-
Oslu i ambasadorice Elme Ko- sponata) a bit }e predstavljeno i nu kada su svi `eljeli pobje}i na Zapad, zatim
va~evi}, ~itaoce, prije svih bh. najnovije, kao i faksimilno izda- film redateljice Krisztine Goda “Sloboda i lju-
dijasporu, Goran Mikuli} }e upo- nje Sarajevske Hagade. bav“, odnosno sje}anje na ma|arsku revolu-
znati sa odabirom od preko 40 iz- I u Oslu }e se na poziv njihove ciju iz 1956. godine, kao i “Bijeli dlan“ redate-
danja, me|u kojima su “Monote- Jevrejske op{tine, a u saradnji lja Szabolcsa Hajdua, pri~u o gimnasti~aru
isti~ko troglasje“ Zilke Spahi} - [i- sa Ambasadom BiH, napraviti Miklósu Dongóu, koji nakon povrede dolazi u
ljak i Dine Abazovi}a, “^uvaj se“ jo{ jedna izlo`ba i promocija Sa- Kanadu kao trener s ciljem da ponovno izgra-
Edina Krehi}a, “Plavi {ljemovi i rajevske Hagade, koja nikada ni- di svoj `ivot.
crno tr`i{te“ Petera Andreasa, je predstavljena u Norve{koj. Tu je “Ne{to ameri~ki“ igrani film redatelja
“Kina, bajkovita zemlja“ Sloboda- Prema rije~ima Gorana Miku- Gábora Herendia. Tamás je mladi redatelj
na Staji}a, ratni dnevnik “Preva- li}a, nakon Norve{ke sijedi pred- TV spotova i reklama iz Budimpe{te koji sanja
re, zablude, istina“ generala Stje- stavljanje Sarajevske Hagade u o snimanju svog prvog dugometra`nog filma.
pana [ibera, kao i monografije Splitu, te sredinom maja u Lon- Napisao je scenario, ali nema novaca za sni-
ste}aka, Sarajeva, starih zanata... donu i Pragu. K. R. manje. Kada iznenada dobije mail od ame- Plakat filma kojim je otvorena Sedmica u Sarajevu
ri~kog producenta Alexa Brubecka, koji pi{e da “Divlja strana“ Szabolcsa Hajdua) obuhva}aju
Na Biha}kom ljetu 2011. mu se svidio scenario i da `eli da se upozna- {irok spektar tema od historijskih do li~nih
pri~a obi~nih ljudi.
ju, uvi|a da se njegov san ostvaruje...
Ve~er ma|arskog kratkog filma ozna~io je i Sva ova ostvarenja bit }e prikazana i u Banjoj
zavr{etak Sedmice ma|arskog filma u BiH u Luci i Mostaru. Sedmicu ma|arskog filma u
Sarajevu prikazivanjem “Pri~e sa isto~ne stra- BiH organiziraju Sarajevski otvoreni centar, Kri-
ne“, filma bazirana na suvremenoj ma|arskoj terion i Ambasada Republike Ma|arske u
kratkoj pri~i. ^etiri epizode (“Sun~ana strana“ BiH.
Csaba Bollóka, “Obrnuta strana“ Ferenca Svi filmovi su titlovani na b/h/s jezik, a ulaz
Töröka, “Druga strana“ Márka Bodzsára i je besplatan. An. [.

Na festivalu “Na pola puta“

Izudin Bajrovi} i Ermin Sijamija: “Dvojica na mostu“


U la bi rin tu se ksu al nosti
Knji`evni festival u U`icu ove godine otvara Poetski teatar
Dvije predstave NP-a Sarajevo mladih Juventa, koji vodi Jasna Dikli}
Predstava “U labirintu se-
Gradimir Gojer, direktor Naro- Donja“ Ive Bre{ana u adaptaciji i
dnog pozori{ta Sarajevo, posjetio je re`iji Sulejmana Kupusovi}a, kao ksualnosti“, ra|ena u re`iji Ja-
Direkciju festivala scenskih umje- i predstava Male scene EnFace sne Dikli}, i koja tematizira
tnosti u Biha}u Biha}ko ljeto i u raz- “Dvojica na mostu“ Seada Trhu- problem seksualnosti kod
govoru sa direktorom Biha}kog lja, u re`iji Alena Drljevi}a. adolescenata, pozvana je da
ljeta Alenom Zuli}em i njegovim Tom prigodom Gojer je dogovo- 11. aprila otvori knji`evni
suradnicima obavije{ten je da su u rio i gostovanje predstava Naro- festival “Na pola puta“ u
ovogodi{nje umjetni~ke sadr`aje dnog pozori{ta Sarajevo u Bosan- U`icu.
uvrstili dvije predstave Narodnog skoj krajini i to u Banjoj Luci, Pri- Festival okuplja pisce iz
pozori{ta Sarajevo. jedoru, Sanskom Mostu i Cazinu, BiH, Srbije i Hrvatske, koji u
U dramskom programu igra}e ka`e se u informaciji koju smo do- to ku da na dr`e ~aso ve
predstava “Hamlet u selu Mrdu{a bili iz NPS-a. knji`evnosti u U`i~koj gi-
mna zi ji, a uve~e ~ita ju
odlomke iz svojih djela.
Predstava “U labirintu se-
ksualnosti“ ra|ena je po knji-
zi “Seks za po~etnike“ Jasmin- Prizor iz predstave ra|ene prema knjizi “Seks za po~etnike“
ke Petrovi}, dramatizaciju po- Predstava tematizira pu- mladom ~ovjeku da lak{e i
tpisuje Asja Krsmanovi}, a bertetske transformacije ko- bezbolnije u|e u svijet seksu-
koreografiju Jelena Rusjan. je ne mijenjaju samo izgled alnosti.
U predstavi igraju: Amila i funkciju tijela ve} i unutra{- Centar za kulturu je 2001.
Kurtovi}, Ena Bi{~evi}, Adis nji psiholo{ki svijet predsta- godine formirao neformalnu
Omerovi}, Dino Sarija, Ar- ve o sebi i drugima, sliku o ti- grupu Poetski teatar mladih
min Oki}, Haris Begovi}, Ha- jelu, te status me|u drugima. Juventa, koja je okupila sre-
na Kuli}, Emina Pilica, Rial- Namjera je, zapravo, pozo- dnjo{kolce realiziraju}i niz
da Spahi}, Filip Radovano- ri {nom pred sta vom, vrlo predstava koje su imale veli-
vi}, Ilda Kapi} i Faris Dru{ki}. oprezno, razjasniti i pomo}i ki odjek u javnosti.
OSLOBO\ENJE 21
nedjelja, 10. april 2011. godine KULTURA
Modul
Memorije
2011. ^uvari sje}anja
“Elijahova stolica“ Jugoslovenskog dramskog pozori{ta • Neobi~ne predstave za istospolnu publiku
“Mu{ki-`enski/@enske-mu{ki“, koprodukcija Festivala MESS, Teatra &TD i Baca~a sjenki iz Zagreba
U kinu Meeting Point ve~era{-
njom projekcijom (19 sati), uje-
dno bh. premijerom, dokumen-
tarnog filma “Videocracy“ trenu-
tno najboljeg redatelja doku-
mentarnih filmova u Evropi Eri-
ca Gandinia, te njegovim preda-
vanjem pod nazivom “^uvari
sje}anja“ zavr{ava se ciklusa
njegovih filmova koji su prikaza-
ni u sklopu programa kulturolo-
{kog projekta Modul Memorije
Internacionalnog festivala MESS.
Projekcije filmova su, a sarajev-
ska publika je bila u mogu}nos-
ti pogledati ~etiri, ostvarene u su-
radnji s Filmskim festivalom o
ljudskim pravima - Pravo ljudski.
Scena iz “Elijahove stolice“ “Mu{ki-`enski/@enske-mu{ke“
Tako|er, ve~eras }e publika,
kao i u ponedjeljak, u Kamer- ca za ulogu Alme Filipovi} dobi- ski/@enske-mu{ke“, koja je reali- je predstave, “@enska“ i Mu{ka“, Ekipu M@/@M ~ine renomira-
nom teatru 55 mo}i pogledati i la je nedavno godi{nju nagradu zi ra na u ko pro du kci ji s Ba - obje u re`iji Katarine Pejovi} i Bo- ne glumice i glumci zagreba~kog
predstavu Jugoslovenskog dra- JDP-a za najbolju `ensku ulogu) ca~ima sjenki i Teatrom &TD iz risa Bakala. Radi se o projektu ko- i sarajevskog glumi{ta. “@en-
mskog pozori{ta iz Beograda i Vlastimir \uza Stojiljkovi}. U an- Zagreba (premijere }e biti od 18. ji propituje odnose me|u spolo- sku“ postavu ~ine Irma Alima-
“Elijahova stolica“, ra|enu po ro- samblu su i Renata Ulmanski, do 21. travnja i odigrat }e se u vima, kao i kakav je status mu{kog novi}, Maja Izetbegovi}, Jelena
manu Igora [tiksa, u re`iji Bori- Bane Jevti} i Jelena Trkulja. SARTR-u), vlada veliki interes, a i `enskog pitanja na izmaku prvog Miholjevi}, Mona Muratovi} i
sa Lije{evi}a i dramatizaciji Dar- Predstava se igra s po~etkom ulaznice se mogu rezervirati pu- desetlje}a 21. stolje}a nakon svih Petra Te`ak, dok }e publika u
ka Luki}a. u 20 sati. tem telefona 062 321 685 ili ku- historijskih (r)evolucija, meta- “Mu{koj“ gledati Benjamina
U predstavi, odigrana je na ju- Za sarajevsku premijeru regi- piti u direkciji Festivala MESS. morfoza, tranzicija, transfera i Bajramovi}a, Nik{u Butijera,
bilarnom 50. izdanju MESS-a, onal nog pro je kta Fes ti va la Posljednji dio trilogije “O zaje- regresija. Posebnost ovog proje- Deana Kriva~i}a, Borisa Lera i
igraju Svetozar Cvetkovi}, Maja MESS, neobi~ne predstave za is- dni{tvu“ Baca~a sjenki “Mu{ki- kta je da obje predstave prati is- Vilima Matulu.
Izetbegovi} (ova mlada bh. glumi- tospolnu publiku “Mu{ki-`en- `enski/@enske-mu{ke“, ~ine dvi- klju~ivo istospolna publika. An. [.

Zeni~ko prolje}e Predlo`ak za teatarsku

Ekolo{ka sapunica sa alegoriju Smog, Out!, koja }e


premijerno biti izvedena na
Dje~ijoj, omladinskoj i

pjevanjem i ka{ljanjem
U okviru ovogodi{njeg Ze-
lutkarskoj sceni BNP-a Zenica,
uobli~io je Goran Damjanac
menolo{ku preciznost kojom “propast svijeta pro{la, samo
ni~kog prolje}a, Bosansko na- je Gete, veliki Evropljanin, u {to nam niko nije javio“ i, is-
rodno pozori{te premijerno svojoj ~uvenoj baladi ^aro- to vre me no, “izvi jes ti ti“ ze -
}e na svojoj Dje~ijoj, omladin- bnjakov {egrt ‘realisti~ki’ osli- ni~ke smogovce da su jo{ `ivi.
skoj i lutkarskoj sceni izvesti kao i sa zas tra {u ju}om ja -
zanimljivu predstavu naslov- sno}om pre dvi dio du ho vni Brojan ansambl
ljenu sa “Smog, Out“! U po- pejza` tehnolo{kog doba“: Pre mi je ra je za ka za na za
dnaslovu jo{ stoji da je rije~ o I in di jan ski po gla vi ca i utorak, 12. aprila, s po~etkom
ekolo{koj sapunici sa pjeva- autor Fa us ta, na Ka san dri - u 18 sati. Autori predstave su:
njem i ka{ljanjem. nom tra gu, sa za pa nju ju}om adaptacija i re`ija Goran Da-
ta~no{}u i uzbu dlji vom uni - mjanac, kostimografija Sabina
Sa okusom smoga so no{}u, kao da de te kti ra ju i Trnka, videoart Marko Duki},
Predlo`ak za ovu, kako na- skiciraju ontologiju (post)mo- kom po zi tor, di zajn zvu ka i
vode, teatarsku alegoriju uo- der nog te hni~kog svi je ta iz efekti Albert Bojan Savi}, ko-
bli~io je Goran Damjanac na ko jeg zja pi nje go va ka ta kli - reografija i scenski pokret Se-
osnovi i po motivima predlo- zmi~na stra ho tnost ko ja se mir [eri}.
{ka za predstavu Bosanskog pa ra di gma ti~no pre po zna je U pri~i o ekologiji, ljubavi i
na ro dnog po zo ri {ta Ze ni ca i u umno`ava nju to po ni ma- ostalom igraju: Tanja Murato-
“Sa oku som smo ga“, ~iji su sim bo la - Hi ro {i ma, ^er no - vi}, Ke nan Ka sum, Ha run
autori Jelena Vlatkovi}, Josip bilj, evo, sa da, i Fu ku {i ma..., Skender, Adna Hasani}, Ami-
Duj mo vi}, Zo ran Ris to vi} i pi {e Fej zi}, za klju~uju}i da na Hod`i}, Lamija Prgud, Di-
grupa autora, a reditelj Zo- umje tnost, pa on da i po zo ri - no Brljevac, Sabina Kulenovi},
ran Ristovi}. U njenom po- {te, ne mogu mijenjati svijet, Miroljub Mijatovi}, Lana Za-
dnaslovu stajalo je da se radi ali: blocki - D`ehverovi}, I{tvan
o ekolo{kom mjuziklu, ~ija je - Svijest, u to smo, i dalje, Gabor, Ishak Jaliman, Haris
premijera bila u maju 1988. ~vrsto uvjereni, mo`e i mora Had`isejdi}, Tahir Kavaz, Ami-
godine. biti “predmetom“ umjetni~ke na ]uri}, Ena Pa{ali}, Amina
U popratnom tekstu “^aro- “akci je“. Sto ga i pred sta va Ba{i}, Zerina Pojski}, Amina
bnjakovi {egrti“ za ovu novu “Smog, Out!“, poigravaju}i se Ba{i}, Lejla Cogo, Kerim De-
pred sta vu Ned`ad Fej zi}, nekolikim teatarskim `anrovi- miri, Adnan Hori}, Selma Ke-
izme|u ostalog, podsje}a na ma, slijede}i “dramatur{ki na- pe{, Sara Muratovi}, Lamija
~uve no pi smo-po emu in di - ivi tet“ Ge te ovog happy en - Okan, Ena Pa{ali}, Zerina Poj-
jan skog po gla vi ce upu}eno dinga, poku{ava, bar na tren, ski}, Ena Salihefendi} i Ajla
1854. go di ne ame ri~kom efektom leptirovih krila, oda- Valjevac.
predsjedniku, kao i na “feno- Od mjuzikla do alegorije gna ti zlo gu ku “vi jest“ da je K. R.
22 OSLOBO\ENJE
OGLASI nedjelja, 10. april 2011. godine
24 10. april 2011. godine

Mozaik za bolju i ljep{u BiH Itekako Dobro


Mozaik i Ma[ta su

Sarajevo na
idejni tvorci i realizatori
izbora dru{tveno odgovor-
nih preduze}a u BiH DO-
BRO i ~etvrtu godinu zare-
dom provode kampanju za
promociju dru{tvene odgo-
vornosti.
- Kroz kampanju i sami
izbor smo `eljeli navesti

raskr{}u svijeta
kompanije da djeluju na
dru{tveno odgovoran
na~in, istovremeno nasto-
je}i upoznati javnost u BiH
s primjerima odgovornih
praksi. S obzirom na to da
Pro{la godina je za Mozaik bila vrlo plodna: s donatorima su je koncept CSR-a bio relati-
vno nepoznat {iroj javnosti
potpisani ugovori vrijedni 4.889.575 KM te podr`ane 172 u BiH, nismo `eljeli kritizi-
rati, nego promovirati pozi-
inicijative u zajednicama u 48 op}ina/op{tina {irom BiH tivne primjere i inicijative
kompanija da preuzmu od-
Fuad KOVA^EVI] govornost za dru{tvo u ko-
jem djeluju, rekao je Pulji}.
Sarajevska fondacija Mozaik je
dru{tveno-preduzetna organiza- bilje - Osna`ivanje `ena kroz or-
cija koja pru`a finansijsku i sa- gansku proizvodnju ljekobilja“.
vjetodavnu podr{ku akcijama od - S obzirom na to da su potre-
zajedni~kog interesa u zajedni- be zajednica u BiH velike, a dos-
cama {irom BiH, a u fokusu je tupni resursi ograni~eni, trudi-
odr`iv dru{tveni i ekonomski ra- mo se odabrati najugro`enije ci-
zvoj kroz realizaciju programa ljne grupe i najefikasnije progra-
koji podr`avaju inicijative u ru- me kao poticaj za dru{tveni i
ralnim zajednicama. Od 2002. ekonomski razvoj. Uvijek nagla-
godine Mozaik razvija i testira {avamo va`nost mobiliziranja lo-
svoju metodologiju razvoj uz kalnih resursa da bi se oja~alo
u~e{}e zajednica, koja je zasno- samopouzdanje i samostalnost
vana na punom u~e{}u ~lanova zajednica. Sufinansiramo i pro-
zajednice u lokalnom razvoju. jekte koji donose opipljiva po-
^lanovi zajednica rje{avaju spe- bolj{anja u lokalnim zajednica-
cifi~ne lokalne probleme, pobolj- ma, kao {to su ceste, snabdijeva-
{avaju}i kvalitet `ivota u zaje- nje vodom, uli~na rasvjeta i una-
dnicama, razvijaju me|usobne pre|enje lokacija zna~ajnih za
odnose te grade kapacitete za is- kulturno naslije|e, ka`e Pulji}.
kori{tavanje lokalnih resursa i Hilde Schwab i Zoran Pulji}
efektivan zajedni~ki rad na vlas-
titom razvoju. EkoMozaik i Ma[ta
Uklju~uju}i ~lanove zajednice Mozaik je 2009. godine dnju proizvoditi visokokva-
u aktivnosti od zajedni~kog inte- osnovao EkoMozaik i agenciju litetan certificirani med i ko-
resa i osiguravaju}i puno u~e{}e Ma[ta, s ciljem promocije {nice. U tri godine bit }e po-
u svim fazama realizacije proje- dru{tvene odgovornosti i za- dignut p~elinjak od oko
kta, mi ih ohrabrujemo da anali- po{ljavanja ljudi u ruralnim di- 3.000 dru{tava te uposleno
ziraju svoje potrebe, identificira- jelovima BiH. Ova dva predu- 50 nezaposlenih iz [ekovi}a
ju mogu}a rje{enja i dostupne ze}a profite reinvestira u nova i @ivinica. U zavisnosti od se-
resurse, razviju plan aktivnosti i radna mjesta i alocira u nove zone, u pogonu za med }e se
svoje kapacitete za provedbu tih razvojne projekte Mozaika. proizvoditi izme|u 50 i 100
aktivnosti. Radimo na principu EkoMozaik je nastao kao tona visokokvalitetnog me-
da im damo inicijalna sredstva i odgovor na potrebe bh tr`i- da, dok }e se u proizvodnoj
pripremimo ih da sve ostalo ura- {ta za visokokvalitetnim me- liniji proizvoditi minimum
Dru{tveni preduzetnik godine dom. Godi{nje se u BiH proi-
zvede oko 1.100 tona meda,
5.000 ko{nica godi{nje.
EkoMozaik se bavi i uzgo-
U maju 2010. godine Pulji} je progla{en duzetni{tvo nije humanitarni, to je razvojni dok se istovremeno uveze jem ljekobilja, odnosno la-
Dru{tvenim preduzetnikom godine centralne i rad, koji je socio-ekonomski odr`iv. Na`alost, oko 1.500 tona, uglavnom iz vande, od koje }e se proizvo-
isto~ne Evrope na Svjetskom ekonomskom fo- ne daje se dovoljno pa`nje takvim inicijativa- Hrvatske i Slovenije. Bosan- diti i ulje. Zahvaljuju}i po-
rumu u Bruxellesu. Presti`no priznanje ma. Mozaik je na neki na~in po~eo tu pri~u u ci i Hercegovci spadaju dr{ci USAID-a, u taj posao je
Schwab Fondacije i Svjetskog ekonomskog fo- BiH, kazao je Pulji}. me|u najve}e potro{a~e me- ulo`eno dva miliona dolara,
ruma uru~ila mu je Hilde Schwab, predsjedni- - Sretni smo {to su na Svjetskom ekonom- da po glavi stanovnika u a posao }e dobiti `ene iz ru-
ca Fondacije “Schwab“. Ova titula se dodjelju- skom forumu prepoznali na{ rad i valorizirali Evropi. EkoMozaik }e u ralnih zajednica, osna`uju}i
je godi{nje po regionima svijeta samo jednom ga kroz priznanje Dru{tveni poduzetnik godi- odvojenim pogonima speci- ih na taj na~in da aktivno
istaknutom pojedincu. U svijetu je do sada ne. No, to nam je samo dalo poticaj da jo{ vi{e jaliziranim za eko-proizvo- djeluju u svojim sredinama.
progla{eno ukupno 30 najboljih dru{tvenih radimo i afirmiramo koncept dru{tvenog pre-
poduzetnika, a Pulji} je najmla|i me|u njima. duzetni{tva u BiH. Svi mi `elimo `ivjeti u si- de sami, ka`e direktor Mozaika Pro{la godina je za Mozaik bi-
Ova nagrada donijela je Pulji}u i Mozaiku pri- gurnim dru{tvima, u kojima su stvorene pre- Zoran Pulji}. la vrlo plodna. S donatorima je
liku za u~e{}e na va`nim svjetskim forumima, tpostavke za u~e{}e u socio-ekonomskom ra- Mozaik djeluje u ~etiri pro- potpisano ugovora u vrijednos-
ali i veliki interes u diplomatskim krugovima, zvoju. Ne `ele svi biti dru{tveni poduzetnici, ali gramske oblasti: Za aktivne za- ti 4.889.575 KM za razli~ite
kod me|unarodnih razvojnih agencija i inves- u jednom takvom konceptu svi mogu i trebaju jednice, Kulturno naslije|e i turi- projekte te podr`ane 172 inici-
titora. U septembru lani Pulji} je posjetio u~estvovati i dati svoj doprinos, dodao je on. zam, Program plus - dru{tvena jative u zajednicama u 48
Svjetski ekonomski forum o Aziji i Evropi koji - Mozaik je orijentiran na ruralni razvoj u pravda i inkluzija, Omladinske op}ina/op{tina {irom BiH. Uku-
je odr`an u Kini, a u novembru je poha|ao je- BiH, jer smo spoznali da je on potencijalni ge- banke. U okviru programskih pna vrijednost projekata je izno-
dnu od vode}ih poslovnih {kola INSEAD u Pa- nerator odr`ivog razvoja za cijelu dr`avu. Ima- oblasti se realiziraju brojni pro- sila 956.772 KM, a ~ak 61 pos-
rizu. U januaru ove godine je bio jedini pred- mo nedovoljno iskori{ten profitni potencijal na jekti, a trenutno su aktuleni “Sa- to prikupljeno je iz lokalnih re-
stavnik BiH i regiona na Svjetskom ekonom- selu. Kroz na{ rad smo uspjeli mobilizirati lo- rajevo na raskr{}u svijeta“ (Sa- sursa. Tokom realizacije inicija-
skom forumu u Davosu. kalne resurse, uposliti ljude, pru`iti im edu- rajevo Crossroads to stay), “In- tiva u zajednicama se uklju~ilo
- Dru{tveno preduzetni{tvo u BiH je nepo- kaciju - omogu}iti im da identificiraju svoje kluzivni centri u zajednicama“, 4.068 volontera, koji su odradi-
znat koncept i bojim se da mo`e biti shva}en potrebe, da vjeruju u svoje `elje i rade na nji- “Za aktivne mjesne zajednice“, li 72.450 sati. Dodatno je kroz
pogre{no kao humanitarni rad. Dru{tveno po- hovom ostvarenju, zaklju~io je Pulji}. “Omladinske banke“, “Kultura u EkoMozaik u ruralni razvoj in-
ruralnim zajednicama“, “Ljeko- vestirano 393.556 KM.
10. april 2011. godine 25
Najpo`eljnije destinacije svijeta

[etnja pamu~nom pala~om


Mnogo je mjesta na kugli ze-
maljskoj koje bih `eljela vidjeti,
diviti se ~udesnim djelima izva-
janim rukama ~ovjeka ili priro-
de. Mnogo toga je lijepo, ali ne-
ke stvari su mi sasvim neshva-
tljive. Tako sam godinama za-
mi{ljala kakve li su to bijele sti-
jene, koje je priroda oblikovala
u kamene cvjetove, stalaktite
na otvorenom, jezerca puna to-
ple vode u kojima se ogleda pla-
vo nebo - zapisala je Slavica D.
na stranici putopisa. I zaista Pa-
mukkale su jedinstven kom-
pleks na svijetu.
Pamukkale (turski pamu~na
pala~a) je kompleks jedinstve-
nih mineralnih izvora u jugoza-
padnoj Turskoj, u blizini grada
Denizlija. Lokalitet se sastoji od
toplih izvora i vapnenca traver-
tina koji ima neobi~an oblik
plitkih terasastih bazena, nas-
talih prelijevanjem mineralne
vode i talo`enjem minerala.
Na njegovim toplicama iz-

gra|en je anti~ki grad Hierapo- ko 600 i visoko oko 160 metara.


lis u 2. stolje}u pr. Kr. kao Pamukkale ima 17 izvora u ko-
lje~ili{te. U Hierapolisu se nala- jima voda ima temperaturu od
ze ostaci kupatila, hramova i 35 do 100 stepeni C. Od njih se
drugih starogr~kih i starorim- voda prolijeva nekih 320 meta-
skih spomenika, te originalne ra do padine gdje se u terasa-
ranokr{}anske gra|evine, zbog ma prelijeva preko padine duge
~ega je 1988. godine, zajedno s 60-70 metara. Kalcij-karbonat
toplicama Pamukkale, upisan u vodi se talo`i i naposljetku
kao UNESCO-ova svjetska ba- postaje vapnencom, a ugljen-
{tina. Ovo podru~je se nalazi u dioksid se otpu{ta. Oko 499,9
dolini rijeke Menderes koje ima mg CaCO3 se talo`i svaki dan iz
umjerenu klimu skoro cijele go- svake litre vode u savr{enim
dine. Dugo je oko 2.000, a {iro- klimatskim uvjetima.
26 10. april 2011. godine

Aleta Raji~,
animatorica i studentica

Animacija je moja
stalna i radosna igra Dragan Marijanovi} i {arene slike. Nisam bila svjesna ko zanimljivo u njegovom poslu. cija i igra. Igra je tu va`na, jer ni-
va`nosti ~injenice da je ba{ moj Mislim da je to bio po~etak ljuba- sam osje}ala nikakvu zatvore-
a{a sugovornica ro|ena je 1990. otac jedan od onih koji stvaraju taj vi prema animaciji. Dakako, izu- nost niti zabranu, ja sam se tako
god. u ^apljini. Osnovnu {kolu za- svijet. Kasnije se ispostavilo da je zmemo li gen koji je ~ekao na zapravo igrala, a crtanje je beskraj-
vr{ila je u Zagrebu, a gimnaziju u taj animirani junak odu{evljavao bu|enje i ostvarivanje… na igra, koja je i sutra tu, pa sam
Metkovi}u. Student je Filozofskog generacije i obilje`io cijelu jednu Je li te u godinama djetinjstva jedva ~ekala novo bu|enje. Dok su
fakulteta u Mostaru, Odsjek en- animacijsku fazu, a slavu je sve to ipak gnjavilo, jer djeca se ostala djeca igrala lutkicama i
gleski jezik i povijest umjetnosti. zadr`ao i do danas. Sje}am se da obi~no ne znaju gdje nastaje gra- autima ja sam crtala. Jedino {to
Dakle, sasvim obi~na biografija sam bila toliko naporno tvrdogla- nica izme|u odu{evljenja i dosade?! me gnjavilo bila je jedna navika
mlade cure. No, Aleta Raji~ ipak je va i radoznala da me jednog da- - Nije mi nikad smetalo jer sam mog oca kod kojeg je nakon sva-
posebna: za nekog tako mladog, na posjeo na svoju stolicu i po~eo tako provodila najve}i dio vreme- ke pohvale uslijedilo i ono ‘ali’. Uvi-
dugo se bavi animacijom. Neda- mi obja{njavati {to je zapravo ta- na i to mi je bila glavna zanima- jek neko ‘ali’. Uostalom, to i dan-
vno je u Mostaru promoviran danas prakticira i sad mi je drago
Rad na crtanom njezin prvi samostalni uradak SESTRA {to je bilo i ostalo tako.
“Jorgovan“, ~etverominutni film Ono {to bi me uistinu najvi{e veselilo i zaokru`ilo Kada si prvi put osjetila sre}u
filmu zapo~ela je jo{ o Mostaru. zbog svojega dara i kada su
moje sretno obiteljsko `ivljenje je dan kada }e druga djeca to tako|er primije-
u osnovnoj {koli u Rad na crtanom filmu zapo~ela
je jo{ u osnovnoj {koli u Studiju moja mla|a sestra i najbolja prijateljica Rajna tila?
Studiju Neum i Neum i uspje{na je polaznica pet imati svoj prvi autorski film, jer je izvrsna crta~ica - Paaa… bilo je toga jo{ u
uspje{na je kampova animiranog filma u Ne- vrti}u! U {koli su pak hvale popri-
umu i Mostaru. Trenutno je ~lan li~no podilazile mojoj ta{tini, ali ni-
polaznica pet {kole crtanog filma Kosa~a. Kao kad u toj mjeri da se izdignem
kampova scenograf i animator radila je na zbog ne~ega od ostatka generaci-
filmovima: Mostarski leta~i, Mo- je. A mo`da sam se pravila i
animiranog filma u ja mala vala, Emina, Na{a posla... va`na, tko }e ga sad znat!
Neumu i Mostaru. Najmla|a je bh. animatorica s O~ev ugled u svijetu animaci-
takvom filmografijom. Ako je vje- je oduvijek je bio veliki. Je li te to
Trenutno je ~lan rovati u nasljedne talente, onda je optere}ivalo?
{kole crtanog filma to i logi~no, budu}i je Aleta k}er - Ugled mog oca je vjerojatno
Jurinka Raji~a, na{ega ponajbolje- ne{to {to me najmanje zabrinja-
Kosa~a. Kao ga i autora. va. Tako je uvijek bilo, otkako sam
scenograf i Dokud se`e tvoje najranije imala svijest o njegovom statusu.
sje}anje na prve crte`e? Taj se status mogao lako uo~iti;
animator radila je - Neke najblje|e slike do kojih nekada bi me izvodio sa sobom na
na filmovima: mogu doprijeti spadaju u vrijeme razgovore s drugim crta~ima, vo-
o~eva rada na [egrtu Hlapi}u. dio me u ambijente gdje filmovi
Mostarski leta~i, Imala sam mo`da osam godina i nastaju. Ne, nije me optere}iva-
Moja mala vala, ni{ta mi nije bilo jasno, a izgleda- lo, otac mi je bio uvijek tu kad tre-
lo je beskrajno zanimljivo djevoj~ici ba i znam da mi je sigurna po-
Emina, Na{a posla... pred kojom su promicale radosne dr{ka u svemu {to radim. Dugu-
10. april 2011. godine 27
bu|enja grada. Film govori o
po~etnoj destrukciji, smrti i be-
zna|u, ali to stablo jorgovana na
kraju je procvjetalo. Uvjerena
sam da se jednim dobro
ura|enim animiranim filmom,
zbog njegove jednostavnosti i
jasno}e, o nekom gradu, ~ovjeku,
svemiru ili o malenom, ~ovjeku
bezna~ajnom bi}u kakav je koma-
rac, mo`e puno vi{e re}i nego li
nekakvim spektakularnim proje-
ktima. Mi smo u na{em Studiju
Neum kazali gotovo sve rele-
vantno za ovaj grad. Film ‘’Emi-
na’’ je nagra|ivan po svijetu, i svi-
jet je tako saznao za neke va`ne
stvari o osobama koje su obilje`ile
dio povijesti Mostara, njegovu du-
{u i ambijent.
 Sad si studentica, dru{tvo oko
tebe zrelo je i bavi se svim i
sva~im. Kako reagiraju kad vide
~ime se ti bavi{, mislim to je ba{
neobi~no…?
- Moram biti iskrena; puno ih je Aleta, kao crta~ica mora{ ima-
za to saznalo tek nakon premije- UZORI
ti uzore. Te{ko ih je doma na}i, u
re ‘’Jorgovana’’, zato {to ne pri~am Odu{evila me Sarah van den Boom, koja je prije svijetu mo`da?
puno o tome. I oni koji znaju ne ra- dvije godine osvojila Grand Prix na NAFF-u i - Svjetski uzori animacije. Pa
zumiju to~no o ~emu se radi dok uvijek standardni Disney, naravno.
ne vide. Najbli`i prijatelji znaju, ali filmom i skromnom pojavom, kao i Geza Toth sa Ne mo`e se pri~ati o klasi~noj 2D
ni njima ne dosa|ujem previ{e. Ci- svojim 3D filmom, koji je bio nominiran za Oscara animaciji da se izostavi to ime.
jene oni to i znaju da radim kada Odu{evila me Sarah van den Bo-
ne mogu vani, jer ja se jo{ igram om, koja je prije dvije godine
stvaraju}i i neka tako ostane. osvojila Grand Prix na NAFF-u i fil-
jem mu mnogo toga, ali nas dvo-
je smo danas ipak dva autora. Ono Htjela si studirati ALU, logi~no. mom i skromnom pojavom, kao i
A onda si se ipak predomislila i Geza Toth sa svojim 3D filmom
{to bi me uistinu najvi{e veselilo
upisala engleski i povijest umje- koji je bio nominiran za Oscara. Od
i zaokru`ilo moje sretno obiteljsko
tnosti na Filozofskom fakultetu slavnih redateljskih imena svjet-
`ivljenje je dan kada }e moja
Sveu~ili{ta u Mostaru. Za{to? ske animacije moram naglasiti
mla|a sestra i najbolja prijatelji-
- Dvoumila sam se izme|u ta da sam oduvijek bila obo`avatelj
ca Rajna imati svoj prvi autorski
dva studija. Nije mi pretjerano `ao filmova Sylvain Chometa. Dakle,
film, jer je izvrsna crta~ica. Ali ma-
jer su oba usmjerenja pod nekom volim crta~e. Sarah je za svoj
ma Sanja i tata Jurinko vjerojatno
zajedni~kom domenom, jer nisam film napravila preko dvije i pol ti-
imaju plan za nju: neka najprije
birala izme|u dva potpuno razli~ita su}e crte`a, a ja za “Jorgovan“ se-
zavr{i gimnaziju ili takvo {to.
usmjerenja i utoliko mi je bilo la- dam stotina kadrova u tehnici
Ne}emo dugo ~ekati, jer je pri kra-
k{e izabrati. ^injenica je da umje- akvarela. Moglo bi se od toga na-
ju srednje {kole.
tnici u na{oj zemlji nemaju neku
 Dobro. Va{a obitelj je ‘opsje- perspektivu i ~ovjek mora biti
praviti art - tapete za cijelu na{u
dnuta’ animacijom. Svi ste u to dje doga|alo. Mislim da }e film Neum bude najposje}enije festi- ku}u! Tu se sla`em sa ocem: crte`
realan kod dono{enja odluka od dobro pro}i, a ve} je poslan na valsko mediteransko odredi{te je osnova svega i smisao ove
uklju~eni. Kako izgleda va{a obi-
`ivotne va`nosti. Ali ne isklju~ujem Zlin festival u ^e{ku te na Balka- animatora svijeta. Postigli smo umjetnosti. Nisam uop}e odu-
teljska organizacijska priprema za
mogu}nost upisivanja akademije nimu u Beogradu. Film }e biti po- mnogo, dolaze nam iz cijeloga {evljena velikim animiranim spe-
realizaciju nekog projekta?
jednog dana. Uostalom, tek mi je slan na jo{ festivala me|u kojima svijeta, ali mama Sanja uvijek ktaklima koja djeci nude ~udovi-
- Do sada smo funkcionirali na
dvadeseta. je i ciparski, zagreba~ki, banja- ma{e onim papiri}ima, te{ko mi {ta za potencijalne miljenike. To su
principu; otac-redatelj i animator,
scenarist, layout. Majka-monta`a, Kani{ li sa svojim “Jorgova- lu~ki… Naredne 3 godine, koliko je kad vidim koliko se oni mu~e da ogromna ulaganja i ogromna do-
nom“ ‘zamirisati’ malo po svije- traje festivalski `ivot filma }e pu- se NAFF i Neum nametnu svije- bit naravno, ali to vi{e nema ve-
a sestra i ja faziranje. Malo smo za-
tu ili makar regiji, jer filmovi da- tovanja odre|ivati producenti. tu. Do sada smo nekako uspijeva- ze sa crtanjem i dobrom starom
mijenili uloge tako da sam sad ja
nas odlaze puno dalje nego li nji- Na ovaj festival u Zlinu ve} sam li; kako }emo dalje te{ko je pre- klasi~nom animacijom.
na o~evoj poziciji, a on mi je su-
hovi autori? bila pozivana s ocem i filmom na dvidjeti. Taj osje}aj va`nosti do- Srela si i Morgana Freemana u
pervizor {to mi je novo i puno za-
- Naravno da namjeravam; to kojemu sam s njim radila, ali ni- ga|aja valja nametnuti prvo u Sarajevu. Popri~ali ste malo, je si
nimljivije. Mama je i direktor stu-
je ono u`ivanje u plodovima ra- sam mogla oti}i. Drago mi je {to vlastitoj lokalnoj zajednici i dr`avi, li mu rekla ~ime se bavi{ i kako
dija. Bude smije{nih situacija ka-
da. Upoznavati druge autore, nisam i {to }u se sada ondje po- a tek onda u svijetu. Strani auto- je reagirao?
da sve na{e ideje hladno pokosi
obilaziti festivale po raznim dije- javiti kao autorica. To je mali grad. ri Neum do`ivljavaju gotovo kao - A, pitao je kakve veze imam sa
njezino dizanje papiri}a sa stanjem
lovima svijeta, putovati. Najljep{i Tu je nastao slavni brend Bata. Cannes, more i mala uvala, filmskim festivalom pa sam mu
na ra~unu, na kojemu naravno ne-
dio tek slijedi i uzbu|ena sam ra- Drugi, a prakti~no prvi brend tog srda~ni ljudi. Svi su jedna velika spomenula animaciju. Naravno,
ma ni{ta, i doda - samo sanjajte!
di filma i reakcija publike raznih prelijepog prastarog gradi}a jes- animatorska obitelj u tih tjedan bio je preljubazan i susretljiv, po-
Ma, ba{ smo ekipa
festivala. Osobito onih u zemlja- te njegov festival, i cijeli grad `ivi dana. Poma`em roditeljima sve
 ‘’Jorgovan’’ je tre}i film Studi- ma koje pojma nemaju {to se ov-
tpuna suprotnost nekoj umi{ljenoj
ja Neum, kojemu je Mostar tema. s njim. Tako mi sanjamo da na{ {to treba, od vo|enja programa i zvijezdi, {to bi bilo razumljivo za
Tako da je Mostar valjda jedini prevo|enja, do pospremanja kre- veli~inu poput njega. Njemu su
grad za kojega u nas znam, a da veta i rada omladinskog `irija. Za crti}i cool.
su o njemu napravljena tri naredni festival stiglo je preko Budu}i smo se ve} malo dota-
‘crti}a’? ~etiri stotine filmova, a i ja }u kon- knuli usporedbi s animacijom
- Da, istina je da je ve} nekoli- kurirati s “Jorgovanom“… kod nas i u svijetu, reci, kako ti
ko filmova tematski vezano uz Dobro, ali sada se tu javlja za- do`ivljava{ te goleme razlike?
Mostar, ali samo iz razloga {to je nimljiva situacija. Ti si mogu}i - Imam sre}u gledati toliko fil-
grad potkovan tako bogatom kul- gost festivala sa filmom u slu`be- mova svake godine jer mi je otac
turom koja trenutno stagnira, {to noj konkurenciji. Ne}e{ se valjda direktor festivala. Sve sam svjesni-
radi politi~ke, {to zbog ekonomske uobraziti i prestati pomagati ro- ja koliko na{oj zemlji nedostaje za-
situacije. diteljima i NAFF-u. nimanje za ja~anje postoje}ih {ko-
Mostar ima du{u, ljude i uisti- - Paaa (smijeh) i mogla bih isko- la animacije. Ogromna razlika je
nu je predivan grad. Mislim da je ristiti novoste~eni status. [alim se, uo~ljiva pri prvom pogledu i tu`no
svakom Mostarcu bolno gledati ga naravno da }u im uvijek pomaga- je da nema ve}eg broja ljudi koji
kako trune i sporo cvjeta. To je vi- ti kao i dosad, ni{ta se nije promi- se bave ovim poslom u na{oj ze-
dljivo iz banalnog primjera koji jenilo, sve je kao prije. Najsretni- mlji osim par studija jer je ovo
moram naglasiti i mislim da go- ja bih bila kada bih mogla pripo- stvarno predivno zanimanje. Jo{
vorim u ime svih vr{njaka. Sra- mo}i da nas mama jednom sve da nije te Fondacije za kinemato-
motno je da jedan ovakav grad probudi, ne podigne nikakav lis- grafiju… Koliko-toliko, ona pomo-
nema kina. ‘’Jorgovan’’ je u ne- ti} s ni{ticama i ka`e: Ustajte li- gne pone{to napraviti. I meni je
ku ruku simbolika ponovnog jen~ine, legla lova, ‘ajmo radit! pomogla.
28 10. april 2011. godine

PRI^A NEDJELJE

Ve~ernji voz
Napisao: Pavle Stani{i}
Ilustrovao: Bo`o Stefanovi}

Staricu niko nije poku{avao da uvje-


ri u suprotno. Ona je `ivjela duboko u
svom dobu davnom, nedaleko od stare
`eljezni~ke stanice, uz prozor niske
ku}e na nevelikom trgu pred `utom sta-
ni~nom zgradom. Na tom prozoru mije-
njalo se njeno lice, tu su ga zapljuskiva-
le svjetlosti i ki{e. Sa prozora je gleda-
la trg okru`en niskim ku}ama poput nje-
ne, stani~nu zgradu sa izblijedjele po-
le|ine i, preko njenog krova, vrhove
kro{njatih lipa, koje su listale sa one dru-
ge strane zgrade kojom prolaze vozovi.
Vozovi su joj stizali svakog prijepodne-
va i svakog sutona u isto vrijeme.
Gledala je mnoge Ijude kako `ure, ula-
ze u stani~nu zgradu, izlaze iz nje.
Znala je ko }e se uskoro ponovo vratiti
ili otputovati, ko odlazi ili dolazi na du`e,
a ko zauvijek. Zavidjela je onima koji su
napu{tali mjesto, a isto je to osje}ala i
prema onima koji su odnekud stizali.
Pozdravljaju se, pru`aju kofere, osvr}u
se oko sebe, razgledaju trg. Mnogima po-
gled zastane ba{ na njenom prozoru.
Ona se osmjehne, popravi kosu, obori
pogled kako bi prikrila svoje interesova-
nje za nova lica, jer to nije pristojno i ni-
kako ne odgovara njenim godinama i iz-
gledu uokvirenom u bijeli drveni prozor-
ski ram. Poznatim se javlja srda~no, oni-
ma koje dugo nije vidjela iskreno se
obraduje, mahne im. Kad se putnici ra-
zi|u sa trga, de{ava se da joj sa druge
strane prozora poneko dijete isplazi je-
zik, ali ona tome nije pridavala nikakav
zna~aj, djeca su danas takva i tu se vi-
{e ni{ta ne mo`e u~initi.
Od jutarnjeg voza, pa dok ne bi stigao
ve~ernji, prepri~avala je ono {to je uju-
tro vidjela.
“Jutros ode Zemka. Njoj vi{e povrat-
ka nema. Ko li to u~ini? Te{ko joj stajat,
pa se naslonila na duvar od stanice i gle-
da. Ko zna koga je vidjela gledaju}i u ze-
mlju. Takve Ijepote vi{e nema. Bog da
joj da svako dobro.“ trgu. U trenu se dosjetio da je to neka-
“Do|e novi u~itelj, sine. Pote{ku
prtljagu vu~e. Mlad, slab. [kilji. Gleda
Otkupljena pri~a da bilo vrijeme kada je u stanicu stizao
ve~ernji voz. Istovremeno je za~uo o{-
gdje }e mladost da ostavi. Negdje mo- Pri~a Pavla Stani{i}a “Ve~ernji voz” objavljena je 13. decembra 1986.
tro i glasno javljanje lokomotive. “U~ini-
ra, ali opet gleda.“ godine. I to kao otkupljena na redovnom konkursu Oslobo|enja za kratku
lo mi se“, htio je da pomisli, ali ga je pre-
Preturaju}i tako u prozoru stare slike, je- pri~u “Ivo Andri}“.
duhitrio bli`i i sna`niji zvi`duk, o{tar pi-
dnom je ugledala i sebe. Mlada, vedra na- sak. Kloparanje voza po tra~nicama,
sred rasutog jutra. Iskri se svjetlost po pro- - Niko ne svra}a, majko, jer niko Ni{ta nije odgovorila, ali se od tada {kripa ko~nica i to~kova, {i{tanje pare,
zorima. U~as po~e{e da se skupljaju obla- ovuda i ne prolazi. njeno lice nikada vi{e nije pokazalo na `agor. Te{ko se probijao kroz mno{tvo
ci. Negdje jutro potonu. Ona osta sama na - Prolazi. Kako da ne prolazi! prozoru. Pra{njavi drveni ram uokvi- ljudi, `ena, djece. “Nemogu}e je. To ne
trgu koji zasu{e krupne kapi. Vjetar do|e. - Niko ne prolazi ve} godinama rivao je flekavo staklo sa malom bije- postoji. To je u meni, u mojoj svijesti. To
Ve} mokra, uznemirena pretr~ala je trg otkako je pruga ukinuta. lom zavjesom. Gornja polovina stakla, ja smi{ljam.“ Obuzet do tada neznanim
i skrila se u svoj ostarjeli lik iza prozora. - Ne govori tako. Ko mo`e prugu koju nije zastirala zavjesa, bila je tamno strahom, samo naslu}ivanim u nekim
Jednoga dana, po{to je ispratila jedne da ukine? ogledalo u kojem je njen sin, vra}aju}i drugim strahovima, u groznici od koje
i do~ekala druge putnike, prevarila se - Ukinuta je. se iz no}i, uvijek susretao svoje lice. A je drhtao, zaustavio je prvog ~ovjeka do
starica. - Svakoga dana voz u deset do- ona je sve manje govorila. Prozor vi{e sebe. Zadr`ao ga je rukama kako bi se
- Ovoliki svijet ovuda prolazi lazi odozdo i uve~e se odozgo vra}a. Sva- nije imala. Sin se sve manje zadr`avao i na taj na~in uvjerio u zbiljnost toga {to
svakoga dana. Za{to, sine, niko ne svra- koga dana. u njenoj ti{ini, izlazio je rano i vra}ao vidi.
ti na kafu, kao nekada? - Ho}e{ li da te povedem tamo? se sve kasnije. ]utala je tako uporno da - Znate li vi {ta se ovo de{ava?
On je gleda, a ona obara o~i. Kolosijeci obrasli u korov, na mjestima su je jednog dana sahranili na brdu Tek za trenutak zastav{i, ~ovjek ga ~u-
- Ho}e{ li da ti ka`em? pokidani, bez {ina. Stanica pusta, pora- Humka. dno pogleda i on je jasno ~uo njegov mi-
- Samo onako pitam. Lijepo bi bi- zbijana stakla, vjetrovi provaljuju u Bilo je blago ve~e ljetno. Vra}ao se sa ran i siguran glas:
lo da neko od poznatih svrati, da se ogri- ~ekaonice, ptice po praznim prostorija- njene sahrane sam, pust. Prilazio je - Ni{ta se ne de{ava. Stigao je
je, da porazgovara. ma. Ho}e{ li da odemo? umorno ostarjeloj ku}i na stani~nom ve~ernji.
10. april 2011. godine 29
NASIZBOR
KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE KNJIGA
AMOS OZ: IZNENADA
Pi{e: Josip VRI^KO
U DUBINI [UME
(josip.vricko@oslobodjenje.ba) Selo je bilo na kraju svijeta, tu`no i
sivo, u njemu su odavno nestale sve
`ivotinje, odrasli su o tome {utjeli, a dje-
ci je bilo bolje da i ne pitaju previ{e. Ako

Vrijeme je da se
bi bila previ{e znati`eljna, mogla su po-
put Nimija oboljeti od nji{talice. U selu u kojem djeca odras-
taju nikada nisu vidjeli ni ~uli nikakvu `ivotinju, o kojima pri~aju
mlada u~iteljica i stari ribar. Pretpostavlja se da je sve `ivoti-
nje odveo ~udovi{ni Nehi koji svake no}i kru`i selom.

Jovanka dobro Me|utim, djevoj~ica Maja i dje~ak Mati s tim se ne `ele pomi-
riti te odlu~e oti}i u mra~nu {umu koja okru`uje selo i prona}i
duha i `ivotinje...
Amos Oz napisao je savremenu bajku o hrabrosti i prijatelj-
stvu, o snazi da se krene protiv svih zakona i obi~aja u potra-

uda - kona~no!
Ba{ je sada u dobi u kojoj nas je nikad pre`aljeni
zi za istinom i druga~ijim svijetom. “Iznenada u dubini {ume“
mala je knjiga koja postavlja velika pitanja, bajka izvanrednih
opisa i atmosfere kakvu mo`e napisati samo veliki majstor, knji-
ga koja nas tjera da iznova pogledamo oko sebe i jo{ dugo ra-
zmi{ljamo o sebi samima.

predsjednik iznenada napustio. Dakle, u najboljim FILM SUCKER PUNCH — BABY


godinama. Ruho je, kao {to ste vidjeli, solidno. A, DOLL UZVRA]A UDARAC
Akcijska fantazija koja nas vodi u
mlada, skromna kakvu je skromna majka rodila, vi{e `ivopisnu ma{tu djevojke kojoj svijet
snova pru`a bijeg od mra~ne stvarnos-
ne inzistira na tomu da mlado`enja bude - mar{al. Ili, ti. Nesputana granicama prostora i
predsjednik. ^ak - dapa~e! - ni Hrvat vremena, slobodna je krenuti kuda je
vode misli, a njezine nevjerojatne avanture zamagljuju gra-
(T)ko god je imao punicu, ili }e to ni ohladio, udovu - jo{ u crni- rodnog heroja, ni ne trepnuv{i, nice izme|u stvarnosti i imaginacije.
je - ne valja se rugati - imati, mo- ni - delo`irali su iz U`i~ke 15. Mo- neustra{ivo odrekla Ordena Su- Baby Doll je zato~ena, ali nije izgubila volju za `ivotom.
rao je voljeti Josipa Broza... ma- gla je iznijeti samo ono {to je mo- vorov - koji su, osim Tita, dobila Odlu~ila se boriti za slobodu, pa poziva jo{ ~etiri djevojke da
da je, navodno, bilo i drugih ra- gla - ponijeti. A kako ba{ nije na- jo{ samo dva velikana - Staljin i udru`e svoje vje{tine kako bi izbjegle zlu sudbinu i pobjegle
zloga da se mali Jo`a proglasi naj- vikla nositi, malo je iznijela. I ta- @ukov. od svojih tamni~ara. Baby Doll predvodi djevojke u fantasti~nim
ve}im sinom na{ih naroda i na- ko, evo, trideset godina. Najnovi- bitkama protiv samuraja, zmija, vojnika... s virtualnim oru`jem
rodnosti. Prvo, dakle, mali vreme- je vijesti iz Beograda, pak, kazu- NE, ALI I - DA na raspolaganju. Jedino ih uspjeh njihovog nevjerojatnog pu-
plov: vrhovni se komandant, ju kako nekada{nja prva druga- Istina, Broz jeste svome rus- tovanja mo`e osloboditi.
izme|u dva juri{a, zagledao u
partizanku Jovanku, i ~im je gra-
rica nekada{nje SFRJ, ima sve
{anse da postane - vesela udovi-
kom imenjaku, drugu Brki u brk TEATAR LEDA
skresao povijesno NE, ali Suvoro-
nulo sunce slobode, odveo je ca. Jovanka Broz i mu`eva joj dje- va mu nije vratio. NE je NE, ali Zavr{ni dio glembajevskog ciklu-
pred mati~ara. (Umalo ne napisah ca i unuci, upravo - i to s dobrim nekoliko milijuna (ne~ega) je, sa Miroslava Krle`e, “Leda“, premi-
pred oltar). Tada je mala (mada, {ansama - na Prvom osnovnom ipak, nekoliko milijuna. I, sad... jerno je u re`iji Borisa Svrtana
zapravo, drugarica Joka nikad ni- sudu u Beogradu dokazuju kako ~im dobije ostavinsku, drugarica izveden u zagreba~kom Gradskom
je bila mala) ve} bila major, a Broz darovi {to ih je trostruki narodni Joka je spremna pristati na to da dramskom kazali{tu Gavella.
- mar{al. Usput, Jovanka vi{e ni- heroj dobio, zapravo pripadaju orden i dalje ostane u Titovu mu- Uspostavljaju}i paralele s hrvat-
je bila Budisavljevi}, ve} i ona, nasljednicima. zeju. Ali, uz opasku da ga je do- skom svakodnevicom, Gavellin an-
ba{ kao njezina, ali i na{a ljubi~ica Iz te Aladinove {pilje, po od- nirala - udovica. sambl uprizorio je glembajevsku pri~u o brzom usponu i bo-
bijela - Broz. vjetni~kom zahtjevu, udovi Broz Sve u svemu, nakon svih ovih ga}enju, eruptivnim emocijama, ali i dosadi, uzajamnom va-
Ali, kad je za to ~ula mladina pripada skupocjeni nakit, sre- godina zlopa}enja, koje su poka- ranju, dekadenciji i posvema{njem cinizmu. Suvremenosti dra-
majka, kojoj je sav kom{iluk po Li- brnina, namje{taj, zlatna ko~ija, zale kako se, doista, mogla bo- me, napisane 30-ih godina pro{loga stolje}a, pridonijela je du-
ci navalio hvatati mu{tuluk, mir- rolls royce, (bijeli) cadillac i lincoln lje udati, vrijeme je da i na- boka egzistencijalna tjeskoba likova koji istodobno `ive “ne-
no je, ba{ kao da joj se mala uda- (ne nazna~ene boje)... i koje{ta {to pa}enoj Joki sunce grane. I, podno{ljivom lako}om“.
la za bravara, kazala: “Mogla se, je mar{al dobio za svoga `ivota, stvarno, ako je itko zaslu`io da Premijera Krle`ine gra|anske drame iz vremena nastanka
vala, i bolje udat“! I svi su se u to “hrvatskih skorojevi}a i Glembaja“ izazvala je velik interes za-
doba skandalizirali nad tom greba~ke publike, koja je dugotrajnim pljeskom i ovacijama na-
li~kom opaskom. A pred drugom SVEGA POMALO gradila Ozrena Grabari}a u ulozi Olivera Urbana, Janka Rako-
Titom punicu - ni svoju, a kamo-
li njegovu - nitko nije smio spo-
Iz te Aladinove {pilje, po odvjetni~kom zahtjevu, {a kao Klanfara, Bojanu Gregori} - Vejzovi} koja je glumila Me-
udovi Broz pripada skupocjeni nakit, srebrnina, litu, Franju Dijaka kao Aurela, Jelenu Miholjevi} u ulozi Kla-
menuti. I bili su svi u pravu; i oni re te Mirelu Videk koja je glumila Ledu.
koji nisu sebi mogli do}i zbog namje{taj, zlatna ko~ija, rolls royce, (bijeli)
mladine majke i, dakako, lju- cadillac i lincoln (ne nazna~ene boje)... i koje{ta MUZIKA ANNA BOLENA
bi~ica bijela. No, on je - ionako!
- uvijek bio u pravu. {to je mar{al dobio za svoga `ivota, skromnog
Drugi satelitski prenos u`ivo
graditelja socijalizma s ljudskim likom, te opere “Anna Bolena“ iz veli~an-
POVIJEST JE neumornog kova~a bratstva-jedinstva stvene operne ku}e Wiener Staat-
soper u Be~u odr`an je u utorak,
MU^ITELJICA @IVOTA 5. aprila 2011. godine, u kinu Mo-
Povijest je, me|utim, pokaza- skromnog graditelja socijalizma se dobro uda, onda je to - ona. vieplex u Zagrebu.
la kako ne treba prebrzo donosi- s ljudskim likom, te neumornog Ba{ je sada u dobi u kojoj nas je Dvije najve}e operne dive da-
ti zaklju~ke. Naime, kad je ono, na kova~a bratstva-jedinstva. Ja, nikad pre`aljeni predsjednik na{njice, Anna Netrebko i Elina
op}e iznena|enje, suprug druga- udovici, sad ve} izvjesno - vese- iznenada napustio. Dakle, u Garanca, predstavile su operno re-
rice Joke umro u 88. godini - svi loj, trebao bi pripasti i kamen s najboljim godinama. Ruho je, mek-djelo autora Gaetana Donizettija radnjom smje{tenom
su, zapravo, svi smo - gorke su- Mjeseca, koji su pokojnom joj kao {to ste vidjeli, solidno. A, u turbulentno razdoblje engleske povijesti kad su njome vla-
ze ronili. Udovica, ponajvi{e. Ma, mu`u poklonili ameri~ki astrona- mlada, skromna kakvu je skro- dali Tudori. Pod dirigentnom palicom Evelina Pida, uz prvo-
plakala je vi{e negoli neki mu`evi uti. mna majka rodila, vi{e ne inzis- klasne operne izvo|a~e, veli~anstvenu produkciju i nikad
(joj!) nesvrstani prijatelji, {to se Znam, dakako, kako }e se, na- tira na tomu da mlado`enja bu- prije vi|enu koreografiju Johannesa Haidera opera “Anna
nikako nisu mogli odvojiti od bi- kon ovoga skromnog popisa, na}i de - mar{al. Ili, predsjednik. ^ak Bolena“ povela je gledatelje na putovanje kakvo nisu mo-
jelog kamena u Ku}i cvije}a. No, oni koji }e osuti drvlje i kamenje - dapa~e! - ni Hrvat. gli niti zamisliti!
povijest, ta mu~iteljica `ivota }e, na gospo|u Broz. Zbog njezine, Neka je samo ~ovjek na svom Ovo je druga od ukupno 7 opera u`ivo koje kino Movie-
tako|er, pokazati i kako }e ucvi- navodne, neskromnosti. Ne zna- mjestu i neka, brate, kad shvati plex namjerava prikazati u ovom ciklusu. Na taj na~in, ki-
ljena udovica tek kasnije imati ra- ju ti - {to kleve}u i la`u - da se kako i on nekad mora umrijeti - no Movieplex obogatilo je svoj repertoar za publiku koja je
zloga za plakati. ~etvrta ili peta (nikad nije ut- ostavi testament. A ne da se ona prepoznala ove prenose kao iznimni doprinos kulturnom
Jedne no}i, nije se jo{ drug Ti- vr|eno) supruga trostrukog na- zlopati. `ivotu grada Zagreba.
30 10. april 2011. godine

MOJ
DOM Savjeti za ure|enje
Ure|enje i adaptacija ku-
Morate paonice danas zna~i sofis-
razmi{ljati kao ticirani miks boja, materi-
jala i te{kih i mekanih do-
gra|evinar bara. Dat }emo vam par
savjeta koji }e olak{ati i po-
kada radite jednostaviti posao ure|enja
plan za interijera kupaonice.
Razmi{ljajte prakti~no -
ure|enje ure|enje kupaonica, sli~no
kupaonice. kao i kuhinja, predstavlja
najte`i posao pri ure|enju
Pro{e}ite se interijera. Ako kupaonica
nije funkcionalna - svi
kroz prostoriju uku}ani pate.
sa svojim Razmislite o svim funkci-
jama kupaonice koja vam
majstorom i slu`i kao uto~i{te za bijeg i
oporavak. Prvo o ~emu mo-
dogovorite se rate razmi{ljati su wc {ko-
kakvi su jo{ ljka, kada, tu{, slivnik. Ra-
zmislite koje jo{ funkcije
zadaci mora imati va{a kupaonica,
mali pametni plan mo`e
potrebni da vam olak{ati `ivot. Pitajte se,
se spremite recimo, da li `elite sjedalicu moraju vam biti nadohvat to koriste. Ali ipak je ispra-
u kadi, `elite li paru u kupa- ruke. Recimo ~ak i male ku- vno i iza}i iz okvira. Izabe-
za dan onici ili }ete napraviti pre- paonice moraju imati dodat- rite motive koji su poveza-
po~etka gradu? Napravite plan - po- ke, kao sjedalicu u kadi. ni sa prostorom u kojem
lo`aj vodovoda i vodovodnih Odabir boja i motiva - ra- `ivite (grad ili selo?), stil i ar-
radova cijevi odre|uje smje{taj zmislite kakvu atmosferu hitektura (moderna zgrada
mjesto za jacuzzi kadu, tu{- `elite stvoriti u svojoj kupa- ili spomenik kulture) i kakav
kabinu. Morate razmi{ljati onici. @elite da bude izgled stil povezujete sa svojom
kao gra|evinar kada radite va{e kupaonice bude “for- osobno{}u (boemski ili
plan za ure|enje kupaonice. malan“, tada uzmite u ob- mo`da azijski?).
Pro{e}ite se kroz prostoriju zir crno-bijelu shemu ili Kako biste osvje`ili izgled
sa svojim majstorom i dogo- ipak `elite stvoriti le`ernu svoje kupaonice, izaberite
vorite se kakvi su jo{ zada- atmosferu tada ipak probaj- zavjese za kadu koji }e
ci potrebni da se spremite za te sa neutralnim bojama i svojim motivima osvje`iti
dan po~etka radova. motivima. izgled, odnosno dizajn ku-
Koliko `elite da umivaonik Motivi povezani sa kadom paonice.
bude visok? Razmislite o ~esto su vodeno orijentira- Prvi odabir zavjese mo`e
udaljenostima izme|u umi- ni, motivi morskih {koljki, podi}i atmosferu u kupaoni-
vaonika i kade. Predmeti ko- brodovi, molovi, plava boja ci, a i razveseliti svakog ko se
ji su ~esto upotrebljavaju i boja pje{~anih pla`a se ~es- u njoj na|e.

MOJ Mije{ane kulture povr}a


VRT Povr}e se mo`e uzgajati na balkonima koji su dovoljno udaljeni od saobra}ajnih i
drugih zaga|enja. Zemlju u sanducima i loncima u kojima uzagajamo povr}e po`eljno
je promijeniti svake godine supstratom koji ima dovoljno hranjiva organskog porijekla
Tekst i fotografije: bamo uzgajati rasad u lon- to mije{ane kulture i to ra-
Ana MRDOVI], dipl. ing. hort. cima svega po nekoliko ko- znih vrsta biljaka, po prin-
“ANA-HUP” d.o.o. Sarajevo mada {to mo`e biti isto ta- cipu da one koje se
ko zanimljivo i pou~no po- me|usobno dobro “sla`u i
Na malim vrtnim po- gotovo za {kolsku djecu. podnose“ `ive zajedno, a od
vr{inama, a ponekad i na Povr}e se mo`e uzgajati drugih su, na izvjestan
balkonu ili terasi, `elimo na balkonima koji su dovo- na~in, odvojene. Prate}i taj
uzgajati vi{e vrsta povr}a ljno udaljeni od saobra}aj- princip, savremeni povrtla-
pa je u tom slu~aju najbo- nih i drugih zaga|enja. Ze- ri, a naro~ito biovrtlari, pri-
lje odlu~iti se za uzgoj mlju u sanducima i loncima mjenjuju u svom vrtu gaje-
povr}a po principu mije{a- u kojima uzgajamo povr}e nje, prije svega povr}a, po
nih kultura. To je ne samo po`eljno je promijeniti sva- principu mije{anih kultura.
korisno nego i lijepo i uzbu- ke godine supstratom koji To se smatra najprirodnijim
dljivo jer su nam biljke ne- ima dovoljno hranjiva or- plodoredom. U klasi~nom
prestano pred o~ima pa ganskog porijekla. plodoredu imamo gredice
nam ih nije te{ko njegova- Posljednjih desetlje}a u sa jednom vrstom povr}a,
ti, brati i u`ivati u njihovom vrtovima se masovno {iri a u mije{anim kulturama
rastu i razvoju. U tu svrhu uzgajanje mije{anih kul- na jednoj gredici uzgajamo
bi bilo dobro da na{i vrtni tura povr}a. Primjena mije- vi{e vrsta povr}a.
centri u svako doba godine {anih kultura je najbli`a Postoje tvrdnje da se uz-
prodaju rasad povr}a kako na~inu kako to radi priroda. gojem povr}a u mje{ovitoj
bi svaku ubranu biljku U prirodi nikada ne raste kulturi znatno pove}avaju
odmah zamijenili novom. samo jedna vrsta biljaka - prinosi po m2, jer biljke ras-
Ako toga nema, sami tre- monokultura. Uglavnom su tu gu{}e, vi{e zasjenjuju tlo,
10. april 2011. godine 31
SAVJETISTRUCNJAKA
kupaonice

Kako pobijediti
Odabir rasvjete, svjetla je
proljetni umor?
vrlo va`an pri ure|enju Pravilna prehrana, vje`banje, dovoljno
kupaonice gdje su prisutna
ogledala, a i raspolo`enje, sna i dodaci prehrani jedini su lijek
odnosno atmosfera je vrlo
bitna. Razmislite o odgova-
protiv proljetnog umora
raju}em osvjetljenju za Koga nije shrvala duga zima, hla-
umivaonik i prostor za ku- dno}a i tmurni dani, onda ga je vjero-
panje, odnosno tu{iranje. jatno shrvala ju`ina koja je trajala u pro-
Imajte pritom na umu teklih dana. Sunce je kona~no probilo
da fluorescentno svjetlo oblake, temperatura je „hrabro“ krenu-
odbacuje modru svjetlost za la prema 15 stepeni C, obukli ste laga-
razliku od `u}kaste svjetlos- niju odje}u i cipele, ali kada ste krenu-
ti koju stvara usijana `aru- li u prvu {etnju i sjeli na prvu kafu na
lja. Zamislite horor - kom- terasi, po`eljeli ste zaspati. Uhvatilo nas
biniraju}i plavu boju zidova je neko ~udno depresivno stanje, raspo-
sa plavom nijansom flu- lo`enje je bilo na dnu, bili ste razdra`lji-
orescentnog svjetla izgleda- vi... Tada vam je sinulo - ovo je prolje-
ti }ete kao Frankensteinova tni umor! tvorbi bjelan~evina, masti i ugljikohi-
mlada u odrazu zrcala. Nakon ovakve neobi~no duge i hladne drata u energiju. Nedostatak tog mine-
zime, ovakvo stanje nije neobi~no. rala mo`e jo{ vi{e potencirati umor or-
Proljetni umor nije medicinski termin ganizma.
me|usobno indiferentne, i ako zbog svojeg stanja posjetite lije~ni- Poznato je da prehrana mo`e utjeca-
{to zna~i da mogu da `ive ka, ne}ete dobiti dijagnozu pod tim na- ti op}enito na raspolo`enje, a za vrije-
zajedno, ali ne u nekoj po- zivom, mo`da samo koji dobar savjet me proljetnog umora, njezin utjecaj
sebnoj “ljubavi“. kako ponovno pokrenuti svoje tijelo iz mo`e biti jo{ vi{e izra`en. Poku{ajte iz-
Pri sastavljanju gredica zimskog sna. bjegavati te{ku hranu, jedite puno
mije{anih kultura koristimo Proljetni umor mo`e trajati koji mje- vo}a i povr}a, nemojte preskakati do-
se tabelom, nastoje}i da sec, a kako biste ga ubla`ili i lak{e pre- ru~ak. Tokom dana jedite vi{e manjih
zajedno rastu one vrste ko- brodili, donosimo vam nekoliko pra- obroka i zdravih me|uobroka i poku{aj-
je se me|usobno stimuli{u, kti~nih savjeta. te ograni~iti koli~inu obroka na 300 ka-
odnosno sa znakom «+» u Korijen biljke ginseng nije samo sta- lorija. To }e vam pomo}i da ne do|e do
tabeli, a izbjegavamo zaje- ri lijek za seksualnu potenciju nego je naglog pada glukoze u krvi, {to mo`e
dni~ku sadnju na iste gredi- i vrlo dobar kao lijek protiv umora. Ovaj izazvati malaksalost i umor.
ce onih vrsta povr}a ~ije je biljni pripravak, u bilo kojem ga obli- Izbjegavajte hranu koja je bogata bi-
me|usobno djelovanje ne- ku uzeli, vrlo je dobar za poticanje ra- jelim {e}erom ili bijelim bra{nom, kao
gativno, a u tabeli ozna~eno da `iv~anog sustava, te {titi tijelo od {to su tjestenina, kola~i, hljeb, peciva.
znakom «-». (tabelu radi o{te}enja uzrokovana stresom. Unosom tih namirnica naglo }e vam po-
veli~ine ne objavljujemo). Pove}ajte unos magnezija u organi- rasti razina glukoze u krvi, ali isto ta-
Na gornjoj skici su prika- zam, a preporu~ena dnevna doza je 150 ko i naglo pasti. Prehranu bazirajte na
zane mije{ane kulture miligrama na dan. Naime, magnezij je na mir ni ca ma bo ga tim vla kni ma i
povr}a raspore|ene pros- uklju~en u brojne hemijske reakcije u slo`enim ugljikohidratima. Jedite cje-
torno i vremenski da se vi- organizmu, pa tako sudjeluje i u pre- lovite `itarice, hljeb sa sjemenkama.
~ime se aktivnost mikroor- su indiferentne jedna pre-
di kako sastavljamo gredi- Kako biste smanjili utjecaj proljetnog
ganizama popravlja, a time ma drugoj. Takve tabele
ce i u kojem mjesecu sadi- umora, smanjite unos alkoholnih pi}a,
i snabdjevenost biljaka hra- objavljuju mnogi ~asopisi i
mo rasad ili sijemo sjeme i posebno `estokih, pijte ~im vi{e vode
nom, pa to, vjerovatno, katalozi, posebno oni nami-
koliko dugo ta vrsta ostaje i pri ro dnih so ko va, na~inje nih od
uti~e na visinu prinosa. I za jenjeni biovrtlarima i proi-
na gredici. U mije{anim svje`eg vo}a. Pijte najmanje osam
taj na~in kori{tenja vrtnih zvo|a~ima organske hrane.
kulturama se ~esto uzgaja- ~a{a vode dnevno, osje}ali `e| ili ne.
gredica najbolje je pravo- Iz takvih tabela se mo`e
ju kadifice (ovdje kadifice i Naime i bla`a dehidracija mo`e uzro-
vremeno napraviti plan. vidjeti da su mrkva, bora-
blitva), jer one suzbijaju ne- kovati umor. Smanjite unos kafe u or-
Da se ne bi u sastavljanju nija, kupusi i salate
matode ({teto~ine u tlu). ganizam, bez obzira na to koliko bili po-
vrsta povr}a pogrije{ilo, dru`eljubive biljke, dok su
Tekst je iz knjige
spani. Dovoljna vam je jedna jutarnja
postoje pregledi koje se krompir, per{un i blitva
“Vrt korist i hobi“ {oljica kafe s mlijekom ili bez, s malo
vrste povr}a me|usobno manje raspolo`ene vrste
autorice Ane Mrdovi}, ili ni{ta {e}era.
“sla`u“ i “podnose“, a ko- povr}a za “dru`enje“, a
je se “ne sla`u“, kao i koje mnoge su vrste povr}a koja je u pripremi za {tampu
32 10. april 2011. godine ONI SU NAS OBILJEZILI 10. april 2011. godine 33
Emil Zatopek (1922 - 2000)

^e{ka lokomotiva protutnjala u legendu


Zbog svojih uspjeha, ali i neobi~nog stila Pripremio: Branko MAJSTOROVI] sredinom 60-ih godina postavio Nakon atletske karijere posvetio
tr~anja prozvan je ”~e{ka lokomotiva”. Kada se sastavlja bilo koja lista
bezbrojne svjetske rekorde na pet
i deset kilometara, ali nikad nije
se vojni~kom zanimanju, tako da
je nakon nekoliko godina dogurao
No, kada se govori o Zatopeku, ne atletskih velikana, ime Emila Za- stigao do najvrednijeg - olimpij- do ~ina pukovnika. Me|utim, pred
topeka mora se na}i na njoj. Bez skog zlata. kraj 60-ih godina 20. stolje}a
mo`e se samo pri~ati o sportskim sumnje najve}i ~e{ki (i ~ehoslo- Druga finalna trka na helsin{kim po~inje period `ivotne agonije
uspjesima, on je zajedno sa suprugom va~ki) sportista te jedan od naj- Igrama uslijedila je u disciplini Emila Zatopeka. Naime, on otvo-
ve}ih sportista u svjetskoj histo- 5.000 m. Ta se utrka smatra je- reno pru`a potporu ~e{kom poli-
Danom, tako|e olimpijskom riji. U karijeri je postavio 20 svjet- dnom od najve}ih u historiji Olim- ti~aru Aleksandru Dub~eku, mla-
pobjednicom u bacanju koplja, iza sebe skih rekorda na distancama od pijskih igara. Sam Zatopek se ra- dom reformatoru, idejnom vo|i
5.000, 10.000, 20.000, 30.000, 10 do sje}ao tog doga|aja: pra{kog prolje}a, pokreta koji se
ostavio i lijepu pri~u o `ivotu i ljubavi milja i tr~anju na 1 sat te po- “To je bio najja~i fini{ koji sam protivio tada{njoj sovjetskoj poli-
bje|ivao u maratonu. ^etverostru- ikada izveo protiv izuzetnih riva- tici isto~nog poretka. Kao i dvana-
ki je olimpijski pobjednik na Igra- la: Nijemca Schadea, Francuza est godina ranije u Budimpe{ti
ma 1948. u Londonu i 1952. u Mimouna i Britanaca Chatawaya 1956, ponovo su ruski tenkovi u
Helsinkiju. Zbog svojih uspjeha, ali i Piriea. Ra~unao sam da }u ih do- kolovozu 1968. zaposjeli ulice
i neobi~nog stila tr~anja prozvan biti na po~etku zadnjeg kruga, ali Praga i ugu{ili pobunu. Zatopek je
je “~e{ka lokomotiva“. No, kada se kada su me trojica od njih presti- isklju~en iz komunisti~ke partije,
govori o Emilu Zatopeku ne mo`e gla, mislio sam da je sve gotovo, otpu{ten iz vojske i oduzeta mu je
se samo pri~ati o sportskim uspje- da sam izgubio trku. Me|utim, na- titula zaslu`nog majstora sporta.
sima, brojnim rekordima i pobje- kon prerano jakog fini{a, prvo je Emil je u sljede}em periodu radio
dama. Emil je zajedno sa supru- po~eo popu{tati Chataway, pa za kao sakuplja~ otpada, ~ista~ ulica,
gom Danom, tako|e olimpijskom njim i Schade. U tom trenutku sam zidar ne bi li nekako pre`ivio. U 45.
pobjednicom u bacanju koplja, shvatio da ni Mimoun ne}e iz- godini zaposlio se u rudniku ura-
iza sebe ostavio i lijepu pri~u o dr`ati do kraja i po~eo sam po dru- na Jahimov, u kojem je 600 me-
`ivotu, ljubavi, prijateljstvu i po- gi put fini{irati, 150 metara prije tara ispod povr{ine zemlje radio
bjedi ljudskog duha. cilja“. te{ke fizi~ke poslove punih {est
Pravu atletsku poslasticu i veli- godina. Krajem 70-ih, Emil je
ku Emilovu pobjedu dodatno je djelomi~no rehabilitiran i dobiva
PO^ETAK USPJEHA za~inila supruga Dana Zatopek, posao u pra{kom sportskom insti-
Ro|en je u malom mjestu Kopri-
koja je samo par sekundi kasnije tutu, kao arhivist, ali pod uslovom
vnice na sjeveru ^e{ke u pokraji-
bacila svoj pobjedni~ki hitac u ko- da ne pri~a o pra{kom prolje}u.
ni Moravskoj, 19. septembra 1922.
plju. Zatopekovi su tako u nekoli-
U svojoj ranoj mladosti ni po
ko sekundi osvojili dvije zlatne
~emu se nije izdvajao od svojih PRA[KO PROLJE]E
olimpijske medalje, ali tu pri~i ni-
vr{njaka, a kako bi pomogao u
pre`ivljavanju porodice u te-
je bio kraj. Tri dana kasnije, za-
dnjeg dana Olimpijskih igara,
Ljubav Emila i Dane Ako su se u njegovoj domovi-
ni trudili da ga na svaki na~in po-
{kim uslovima njema~ke Neposredno prije Olimpijade u Londonu, na jednom atletskom nize i omalova`e (ali nije ni pomi-
Emil se pojavio i na startu mara-
okupacije u Drugom svjet- mitingu u ^e{koj, atleti~arka Dana Ingrova je postavila rekord u slio da je napusti), u svijetu nika-
tonske trke i pobijedio s velikom
skom ratu, radio je u tvor- bacanju koplja. Novinari su zamolili Emila da pozira pored Dane, da nije bio zaboravljen. Dobio je
predno{}u, iako do tada nikada ni-
nici cipela Bata u obli`njem {to je on s odu{evljenjem prihvatio. Vrlo brzo su zaklju~ili da je i poziv Me|unarodnog olimpijskog
je tr~ao tu disciplinu. Osmodnevna
gradu Zlinu. Stalno tr~karanje sudbina uplela svoje prste u to, jer su ro|eni istog dana iste go- komiteta (MOK-a) da bude pose-
Zatopekova “helsin{ka diktatu-
izme|u Koprivnice i Zline dopri- dine! Buknula je ljubav ~iji plamen nikada nije uga{en. Vjen~ali ban gost Olimpijskih igara u
ra“, za vrijeme koje je postao je-
nijelo je da se odlu~i da tre- su se ve} nakon dva mjeseca, naravno, na svoj zajedni~ki ro|en- Münchenu 1972, ali nije oti{ao jer
dini dugopruga{ koji je na je-
nira atletiku. No po~etak dan. Dana je ~esto pomagala Emilu u nekonvencionalnom pristu- mu njegov nadre|eni “nije mogao
dnim OI osvojio tri zlatne meda-
njegove karijere nije dao pu treninzima. Zatopek je nerijetko umjesto treninga snage tr~ao na}i zamjenu“. Posebno priznanje
sve~anog mimohoda pomije{ao s lje (5.000, 10.000 m i maraton) i
naslutiti veliki Zatopekov poten- nose}i Danu na ramenima, ili bi tr~ao u te{kim vojni~kim ~izma- “Pierre de Coubertin Prize“ dobi-
olimpijcima iz Danske i s njima pritom postavio u sve tri discipli-
cijal. Pred kraj rata, 1944. do{lo je ma. Bra~ni par Zatopek nije mogao imati djece, me|utim, ta ~inje- ja od Ujedinjenih naroda za pro-
u{ao u stadion. Sutradan je pobi- ne olimpijske rekorde, smatra se
ipak do osjetnog rezultatskog po- nica ih je jo{ vi{e zbli`ila u zajedni~koj nevolji. mociju ferpleja u sportu. Svoj
jedio s velikom predno{}u, popra- jednim od najve}ih sportskih dos-
bolj{anja. Postavio je nove naci- prkos je pokazao jo{ jednom, pri-
viv{i s rezultatom 29:59.6 olimpij- tignu}a uop}e. To je ujedno bio i
onalne rekorde ^e{ke na 2.000, likom Igara u Los Angelesu 1984,
ski rekord. U drugom nastupu na vrhunac sportske karijere ovog
3.000 i 5.000 m. Nakon rata, va- gdje je, ponovo na poziv MOK-a,
londonskim OI Emil u disciplini iznimnog ~ovjeka i sporta{a koji je
ljda i kada se ishrana koliko-toli- otputovao kao specijalni gost,
5.000 m osvaja srebro iza Belgi- tr~ao, istina, ne tako lijepim stilom,
ko stabilizovala, doslovno je rezul- uprkos bojkotu Igara od SSSR-a i
janca Gastona Reiffa, za samo kao da se mu~i, kao da }e svakog
tatski eksplodirao. cijelog isto~nog bloka. Raspadom
0,2 sekunde. To je bio jedan od ri- ~asa “umrijeti“ na stazi, vje~ito s
Prvi put je privukao pa`nju komunizma Zatopek je u potpu-
jetkih njegovih poraza, nakon ko- bolnim gr~em na licu.
atletske javnosti odmah po za- nosti rehabilitiran, dobiv{i jednu
jeg je uslijedio dugogodi{nji niz Dvije godine kasnije, nakon {to
vr{etku rata. Tada je bio redov u od klju~nih uloga u sportskom sa-
nepobije|enosti. je postavio svjetski rekord na
~e{koj vojsci, a da bi u~estvovao vezu ^e{ke. Osobno mu se u ime
5.000 m, otputovao je prvenstvo
na vojnom mitingu okupacionih naroda ispri~ao ministar odbrane,
Europe po jo{ jedan zalogaj slave.
snaga (Allied Occupation Forces ATLETSKA POSLASTICA Pobijedio je u trci na 10.000 m. A a nebrojeno puta je dobivao pri-
Meet) sjeo je u Pragu na bicikl i Svoju atletsku besmrtnost Emil znanja od predsjednika Vaclava
zatim je do{la trka na 5.000 m.
odvezao se do Berlina (oko 500 Zatopek je zaslu`io na sljede}im Havela.
Novi mladi lav trka~ke scene Vla-
km). To mu nije smetalo da pobi- Olimpijskim igrama u Helsinkiju Gotovo cijeli `ivot Emil je uvi-
dimir Kuts stekao je svjetsku sla-
jedi u trci na 5.000 m. Na svom 1952. Prije samih Igara je nastu- jek redovito tr~ao, odr`avaju}i
vu ve} i samim tim {to je prvi po-
prvom velikom me|unarodnom pio na dva manja mitinga u Bu- svoju kondiciju, ali 90-ih godina
bijedio Zatopeka.
nastupu, na Prvenstvu Evrope, dimpe{ti i Kijevu, gdje je pobije- je bitno usporio. Nekoliko puta je
Sljede}ih je godina ~esto gubio
Nove metode treninga odr`anom u Oslu 1946. zauzima
peto mjesto na 5.000 m.
dio, ali sa skromnim rezultatima.
To je uo~i olimpijskog takmi~enja
od velikih trka~a Mimouna, Piriea,
Chatawaya, Iharosa i Kutsa. Veli-
hospitaliziran, a zadnji put zbog
upale plu}a, samo mjesec prije
Tajna Zatopekovih uspjeha bila je i u revolucionarnim me- Na nastup na njegovim prvim izazvalo skepti~nost nacije, koja je sr~anog udara koji je prethodio
ka generacija izuzetnih trka~a,
todama treninga koje je uveo Zatopek u svoj ~esto nemilosrdan olimpijskim igrama 1948. u Lon- u njemu vidjela najve}eg ~e{kog padanju u komu. Borba lije~nika
koja od 1954. do 1957. ~ak 12 pu-
rad. ^esto bi izmi{ljao nove ili bi usavr{avao postoje}e princi- donu vezana je i prva zanimljivost sportskog junaka predstoje}ih Iga- za njegov `ivot potrajala je jo{ par
ta popravljala svjetske rekorde
pe. Atletski savez tada{njeg SSSR-a pozivao bi svake godina nje- koja pokazuje kakvog je kova Emil ra. Ali Emil ponovo uvjerljivo po- dana i kona~no, 22. novembra
na 5 i 10 kilometara, na{la se po-
ga i suprugu Danu Ingrovu, baca~icu koplja, na besplatne pri- bio ~ovjek. Kada je ~ehoslova~ko bje|uje na 10.000 m s novim 2000, srce Emila Zatopeka je
novo na okupu na Igrama u Mel-
preme na obali Crnog mora, u nadi da }e proniknuti u njegove atletsko rukovodstvo odbilo njegov olimpijskim rekordom. Svoju zla- prestalo kucati. Pokop je odr`an 6.
bourneu 1956. Zatopek nastupa
trka~ke programe. To im je na kraju vjerojatno i uspjelo, jer je zahtjev da sudjeluje na ceremoni- tnu olimpijsku medalju osvojenu decembra 2000. godine na dr`a-
samo u maratonu i zauzima tek
glavni egzekutor skidanja Zatopeka sa svjetskog trka~kog tro- ji otvaranja Igara, jer je trka na u toj trci Zatopek je 16 godina ka- vnom nivou, uz sve po~asti koje
{esto mjesto. Po povratku iz Aus-
na bio upravo Rus Vladimir Kuts. 10.000 m bila na programu ve} snije poklonio velikom australij- pripadaju istinskom sportskom i
tralije zaklju~io je svoju aktivnu
sljede}i dan, Zatopek se prije skom trka~u Ronu Clarku, koji je ljudskom velikanu.
sportsku karijeru.
34 10. april 2011. godine

OKOEKOLOGIJE
Stigle su nove
modne kolekcije
Kolekcije donose mno{tvo noviteta
koji }e zasigurno zadovoljiti i
najzahtjevnije modne apetite
Ovih su dana u trgovine po~ele stiza- punkerskim 70-ima. Savr{eni morski lo-
ti kolekcije poznatih svjetskih modnih ok 50-ih sastavljen od trapera i cvjetnih
Prizor sa obale Modraca u vrijeme odr`avanja Sajma turizma brandova: Dorothy Perkins, Miss Selfrid- uzoraka uz modernisti~ko nizanje ra-

Povratak ludosti
ge, Top-shop i Esprit. Kolekcije donose zli~itih boja, kapri hla~a i nabranih su-
mno{tvo noviteta koji }e zasigurno za- knji jam~i modno ljeto za pam}enje.
dovoljiti i najzahtjevnije modne apeti- Dorothy Perkins linija koja predstav-
te. lja 70-te donosi iznimno privla~nu pa-
Hajdar ARIFAGI] Bilo Sajma ili ne bilo, sme}e treba Dorothy Perkins, vode}i britanski la- letu `ute, kobaltno-plave i naran~aste na
(hajdar.arifagic@oslobodjenje.ba) ukloniti, a dalje isticanje zaga|ene vode nac `enske mode, kroz svoje kreacije re- bijeloj podlozi sakoa i haljina otvorenih
u jezero staviti pod kontrolu jer dolaze to- dovito donosi novu energiju u modu. le|a.
a jezera Modrac i iz Jajca ve} da- pliji dani, razgradnja raznovrsnog otpada Ove sezone, modnim svijetom branda Miss Selfridge, kao i uvijek, odi{e vi-

S nima dopire S.O.S. poruka, a inter-


ventne ekipe se ne ogla{avaju ni-
ti izlaze na teren. Na Svjetski dan
voda, 22. aprila, nevladine organizacije Tu-
zlanskog kantona organizovale su obila-
je ubrzana, a opasnost od zaraze mnogo
ve}a. To je posao javnih komunalnih i vo-
doprivrednih preduze}a koja gra|ani i
bud`etski obveznici uredno pla}aju. Nika-
ko ekologa i ~lanova spomenutih organi-
Dorothy Perkins vladaju dva ikonska de-
setlje}a: vintage 50-ih pomije{an s
soko kvalitetnim materijalima i novim
dizajnom koji nagla{ava `enstvenost i

zak oko jezera Modrac i ostale u`asnute ko- zacija, osim ako u tom otpadu nije i ne{to
li~inom otpada i nereda na njegovim {to su oni ostavili borave}i uz obalu Mo-
obalama i stepenom zaga|enja vode. draca, {to nije isklju~eno.
Vi|eno upu}uje na zaklju~ak da Zakon o Ovih dana kao i proteklih sedmica (a
za{titi jezera iz 2006. godine nije primi- mo`da i idu}ih mjeseci) u Jajcu kru`i pri~a
jenjen {to u skoroj budu}nosti mo`e rezul- o tome kako je grupa biv{ih in`enjera Elek-
tirati direktnim ugro`avanjem `ivota lju- trobosne do{la u grad da vidi {ta treba u~ini-
di. Ostali organizmi ve} izumiru. ti da se ponovo pokrene proizvodnja zlogla-
U~esnici ophodnje odaslali su S.O.S. po- sne „petice“ - najve}e pe}i za proizvodnju
ruku nadle`nim ministarstvima i op{tina- silicija, instalisane snage od oko 48 MW, {to
ma sa ~ijih podru~ja dolaze otpadne vo- je vi{e nego sve ~etiri ostale pe}i.
de tra`e}i hitno pokretanje aktivnosti na
~i{}enju priobalnog podru~ja i zaustavlja-
nju daljeg zaga|ivanja ovog akvatorija. Uz
OPASNA PETICA
Posljednjih nekoliko godina Jaj~ani su se
to, ponudili su i pomo} kako bi se jezeru,
ponadali da }e poslije nekoliko dece-
nekada{njoj turisti~koj atrakciji i
nija gu{enja u dimu kona~no di-
mjestu za rekreaciju i odmor,
sati kao i ostali ljudi u Bosni
vratio nekada{nji sjaj. Nai-
i Hercegovini i da vi{e ni-
vni su, ili ne znaju, da se
kome ne}e na um pasti da
taj sjaj zadugo, ili mo`da
prljavom tehnologijom
nikad ne}e posti}i. Na-
ugro`ava zdravlje ljudi i
ime prostor oko jezera
prirodne ljepote. Takvu
je ne samo otpadom
ludost - izgradnjom „pe-
ve} ambijentalno, urba-
tice“ i instalisanjem te-
nisti~ki i komunalno to-
hnologije koju vi{e niko
liko upropa{ten da ovdje
ne}e - ~ovjek je uradio pri-
vi{e nije ugodno sjediti ni u
je ~etiri decenije i Jajce pre-
prostranoj i lijepo namje{te-
tvorio u jedno od najopasnijih
noj vikendici, ba{ kao ni u resto-
mjesta za `ivljenje u ovom dijelu
ranu koji se u lokalnim razmjerama sma-
Evrope. Neuspjelom privatizacijom pe} je
tra presti`nim.
prije pet godina uga{ena, ali ambicije su-
mnjivih investitora i potencijalnih trova~a
POGLED U SRAMOTU da je ponovo pokrenu jo{ postoje. Evo do-
S.O.S. poruka aktivista nevladinih orga- kaza: spomenuti in`enjeri (me|u njima je
nizacija odaslana je u jeku zavr{nih pripre- i jedna osoba iz Australije) u jaja~kom ho-
ma za organizaciju 9. lukavi~kog sajma tu- telu Turist ve} su otvorili kancelariju. Na-
rizma List 2011. Ako do vremena njego- mjera im je da ovaj proizvodni pogon sa
vog odr`avanja (5-7. maja) priobalno po- nekoliko razli~itih vlasnika (jedni imaju pra-
dru~je jezera ne bude o~i{}eno od gomila vo na zemlji{te, drugi na pe}, tre}i na os-
svakovrsnog otpada, Sajam bi trebalo ot- tale objekte...) stave u pogon i potom
kazati. Jer nije ni moralno gledati u prljav- odmah prodaju za mnogo ve}u sumu.
{tinu, a gostima govoriti o prirodnim lje- „Obra}am vam se kao Jaj~anima da di-
potama i potencijalima, bistroj vodi i zdra- gnemo glas protiv ove nerazumne glupos-
voj hrani. Posebno ne gostima iz inostran- ti i time pomognemo stanovnicima svog
stva kojima se organizatori i doma}ini na- grada i sprije~imo da ga ponovo unakaze“,
daju, a me|u njima bi}e sigurno i onih {to isti~e u apelu sugra|anima ljekar i uva`eni
}e iz Lukavca skoknuti do Modraca, pre- za{titar prirode dr. Enes Ribi}. Na njegovu
no}iti u tamo{njem hotelu ili se ugostiti u inicijativu ovim povodom minulog ~etvrtka
nekom od restorana. Nadam se da tako mi- zasjedao je i Upravni odbor Ekolo{kog po-
sle i potpisnici apela za hitno ~i{}enje pri- kreta Jajce. Borba protiv ponovnog aktivi-
obalja, me|u kojima je 4.280 ~lanova fo- ranja starog zaga|iva~a zraka vi{e nije stvar
ruma gra|ana O~istimo i spasimo jezero doktora Enesa Ribi}a nego cijelog grada. No
Modrac, te ~lanova 15 razli~itih nevladinih s obzirom na potencijalnu razmjeru i po-
organizacija i udru`enja (izvi|a~a, ekologa, sljedice zaga|ivanja atmosfere, trebalo bi
sportista, ribara, planinara). da se ti~e i svakog gra|anina BiH.
10. april 2011. godine 35
KUTAK ZA
KUCNE
LJUBIMCE

Francuski
buldog
rancuski buldog je francuski vari- ^esto se ka`e da su francuski buldozi lu-

F jetet britanskog buldoga, a nije is-


klju~eno da su kod stvaranja ove pa-
smine sudjelovali i mops i braban-
tski psi}. Glava je ~etvrtasta, kratka i {iro-
ka ~ela. Nju{ka je skra}ena i plosnata i ~ini
di za djecom, ali to nije istina. Prije bi se
moglo re}i da su djeca luda za njima. Po-
nekad se znaju pona{ati dominantno pre-
ma drugim psima, ali s drugim ku}nim lju-
bimcima ne}e imati problema, pod uvje-
{estinu ukupne du`ine glave. Usnice su tom da su se s njima susreli dok su jo{ bi-
crne, mlohave i prekrivaju zube, a ~eljus- li mladi, te s njima zajedno i odrasli. Ve}ina
ti su {iroke i sna`ne. Svoje velike, {iroke pri ih jako voli ljudsko dru{tvo, tako da }e i
korijenu i na vr{cima zaokru`ene u{i dr`i svakog posjetitelja veselo do~ekati, iako po-
uspravno, polo`ene prili~no visoko na lu- neki psi znaju biti i dosta oprezni. [arman-
banji i zakre}e ih na svaki znak. Njegove tan je ku}ni pas i ostavlja utisak da }e imo-
su velike, okrugle i lagano ispup~ene ta- vinu i ku}u braniti do posljednjeg daha, a
mne o~i neobi~no izra`ajne, obi~no ljuba- ja~i je no {to se o~ekuje.
zne, ali sposobne i sijevnuti, {to zna~i da Psi ove pasmine su bistri i brzo u~e, ta-
ne}e rado podnositi gluposti. Mo`e biti ko da ih je lako odgojiti. Svojim izra`ajnim
te`ak do 14 kg i u`iva u svojoj hrani, pa nje- licem poku{at }e vas navesti da im popus-
govu prehranu treba kontrolirati. Tijelo mu tite, ali svejedno ostanite uvijek dosljedni.
je zbijeno, sna`no s blago zaobljenom Oni ne samo da su osjetljivi na ton va{e-
izbo~inom na le|ima, a jednako kao i bri- ga glasa nego }e primijetiti i lo{u atmo-
tanski srodnik ima kratak, nisko no{en rep sferu u va{oj ku}i.
koji mo`e biti oblikovan poput vadi~epa. Francuski buldozi su inteligentni, vrlo
Prsni ko{ je {irok, ba~vast sa zaobljenim re- osje}ajni, ljupki psi, tolerantni su prema
brima; vrat je bez podvoljka. Dlaka je krat- djeci, zaigrani, veseli, ponekad neobuzda-
ka, priljubljena uz tijelo, sjajna i gusta. Fran- ni. Imaju jako razvijen smisao za humor,
cuski buldog je jedna od rijetkih pasmina uporni su, o{tri prema sebi samima, a zna-
~ije su slabine vi{e od grebena, a to im ju biti i svojeglavi. Francuski buldog zna
omogu}uje da se usprave kao pri skoku. biti i ljubomoran ako je pa`nja gospoda-
Ukoliko im pru`ite dovoljno pa`nje, ne}e ra usmjerena prema ne~emu drugom, a
im biti potrebni duga~ki izlasci. Ako je ne prema njemu. Oni vole biti dio obite-
vru}e, najbolje je izbjegavati kretanje zbog lji, te ih nije dobro ~esto ostavljati same.
kreativnost. Kroz ovogodi{nju kolekci- stil. Modernisti~ki izgled sa suvremenim njihovog kratkog nosa. Obi~no su zado- Njegovanje ove pasmine nije te{ko. Po-
ju ponovno se provla~i trend 70-ih. Ko- krojevima, geometrijski oblici, kombini- voljni s tri kra}e {etnje po susjedstvu, ako vremeno ga o~etkajte gumenom rukavicom
si krojevi i inspiracija donjim rubljem do- ranje jarkih boja uz mat i sjajne kontras- im uz to pru`ite i priliku da se istr~e i nai- i ~istite mu u{i (pri tome ne koristite vate-
datno osvje`avaju kolekciju. te dominiraju The Purist linijom. graju u vrtu. Mogu se kretati br`e no {to ne {tapi}e). Nokte im podrezujte i odr`avaj-
Kolekcijom odi{e nekoliko tematskih Topshop je drugo ime za high street sugerira njegovo ~vrsto tijelo. Idealni su te kratkima. Nabore na licu povremeno o~is-
pri~a. Desert rose donosi sna`an utjecaj modu visoko izra`enog stila namijenje- psi za ljude koji `ive u stanovima. tite posebnim losionom za tu svrhu.
ju`noameri~kog veza; Nouveau kolekci- nog mladim i urbanim ljudima. Top-shop
ji daje dojam sportske elegancije, a ove sezone donosi potpuno novo os-
uzor pronalazi u Marie Helvin i dizajne- vje`enje, i to kroz ~etiri modne pri~e.
rima kao {to su Y.S.L., Rive Gauche i Modna pri~a, koju predstavlja linija
Halston; svje`inu, dra`esnost i profinje- Graduation, ponovno je pod najve}im
nost pronalazimo u liniji Heavenly cre- utjecajem 1970-ih.
atures-casual. Past perfect - izblijedje- U ve} do bro po zna tim Es prit ko le -
la ljepota pro{lih vremena i nostal- kci ja ma pro na la zi mo mla de na~ki
gi~nost donosi komade nadahnute kla- duh ko ji na gla {a va sa mo po uz da nje i
sikom pomije{ane novim i modernim ko- sen zu al nost.
je stvaraju eklekti~an odjevni stil. @enska Casual kolekcija za prolje}e/lje-
Eklekti~ki hippie izgled kojeg stvara- to 2011. donosi potpunu `enstvenost.
ju raznolike slojevite teksture, s elemen- Coolerski i razigrani stil ameri~kih ko-
tima roka i da{kom `enstvenosti, uz pro- led`a stopljen s modnim izri~ajem da-
zirne i ~ipkaste tkanine te duga~ke i po- vnih 50-ih nalazi se u novoj Casual ko-
luduge figure klju~ni su za Gypsy rocker lekciji za mu{karce.
36 10. april 2011. godine

ORDINACIJA Atopijski der matitis

Svrbe`, najneugodniji
topijski dermatitis upal-
Prvi simptomi atopijskog dermatitisa naj~e{}e se javljaju
Zbog toga je va`no dje~ju ko`u

A na je bolest ko`e od ko-


je boluje oko 15 posto
djece pred{kolske i {kol-
ske dobi. ^esto ga nazivaju i ne-
urodermitis ili atopijski ekcem.
ve} u dojena~koj dobi, a nakon desete godine `ivota
oko 90 posto djece vi{e nema smetnje. Va`no je i
dobro njegovati.

TRETMANI
Zahvaljuju}i savremenim tre-
tmanima komplikacije su posta-
Obilje`en je pojavom crvenila pa`ljivo uvo|enje novih namirnica u prehranu, s le rijetkost, ipak atopijski derma-
i svrbe`a te je ~esto povezan s titis mo`e se katkad zakomplici-
nekim drugim bolestima, kao obzirom na dob djeteta i vrstu hrane rati, pro{iriti se, a nastanu i se-
{to su bronhijalna astma, alergij- kundarne infekcije. Najopasniji
ske upale nosa (rinitis) i o~iju (ko- mikrobi za mali{ane su stafiloko-
njuktivitis). ki i virus herpesa, koji kod njih
Sam naziv atopija zna~i da je ri- mogu izazvati te{ke infekcije.
je~ o nasljednoj sklonosti alergij- Na po~etku tretmana lije~nik }e
skim reakcijama. Uprkos tome, vam potvrditi dijagnozu atopij-
alergija se ne mo`e dokazati u skog dermatitisa, otkloniti va{e
svih bolesnika s atopijskim der- brige naj~e{}e dobrim prognoza-
matitisom. Oni imaju ono {to se ma i odrediti neka od ispitivanja.
zove atopijska konstitucija, odno- No, kad se uobi~ajeni tretmani ne
sno nasljednu sklonost ekcemi- poka`u u~inkovitim i kad je
ma (dermatitisu) u ranom djetinj- ekcem posebno intenzivan, mo`e
stvu, a poslije alergijama u di- biti od koristi ispitati postoji li
{nom sustavu: peludnoj hunjavi- alergija u djeteta. Lije~nik }e
ci, astmi i katkad alergijama na vam priop}iti spada li va{e dije-
hranu. ^esto u istoj obitelji ne- te u tu kategoriju i u skladu s tim
koliko osoba boluje od atopijskog dati odgovaraju}e upute.
dermatitisa, bronhijalne astme ili U svakom slu~aju, lije~ni~ki je
alergijskog rinitisa, no ni to nije tretman potreban. Usmjeren je
pravilo. na lokalnu kortikosteroidnu tera-
piju, tj. na upotrebu krema koje
RAZVOJ BOLESTI sadr`e derivate kortizona.
Prvi simptomi atopijskog der- Ve}ina je ljudi vrlo nepovjerlji-
matitisa naj~e{}e se javljaju ve} va prema njima, no rije~ je o pre-
u dojena~koj dobi. Bolest karakte- paratima koji su vrlo u~inkoviti i
rizira dugotrajan tijek s razdoblji-
ma pobolj{anja i pogor{anja. In-
Rizi~ne namirnice ODJE]A
prakti~ki nikad ne izazivaju kom-
plikacije ako se pravilno koriste.
tenzitet atopijskog dermatitisa Namirnice koje su rijetko alergene jesu: ri`a, krompir, Izbjegavajte sinteti~ke Detaljne upute o primjeni ovih
mrkva, repa, gra{ak, pastrnjak, kelj, kupus, prokulice, preparata dobit }ete od svog li-
slabi s godinama. Nakon desete
cvjeta~a, jabuka, kru{ka, banana, zob, p{enica, soja, pileti-
tkanine i vunu koja je~nika i morate ih se strogo
godine `ivota oko 90 posto dje-
ce vi{e nema smetnje. Naziv na, puretina, teletina, junetina, raj~ica. ~esto izaziva svrbe`. pridr`avati. Oni mogu uzrokova-
dermatitis upu}uje na to da pos- ^esto su alergeni med, kravlje mlijeko, kozije mlijeko, mli- Koristite pamu~nu ti odre|ene nepo`eljne pojave na
je~ni proizvodi, jaja, jagode, {koljke, kivi, kikiriki. ko`i, ali i u cijelom organizmu.
toji upala na ko`i. Njezini simpto- odje}u, blaga sredstva U te`im oblicima bolesti pos-
mi su crveni plakovi (ekcemi) iz
kojih katkad curi bezbojna te- blijeda, ispucala, ponekad obi- ko`e. Zbog toga je va`no nano-
za pranje rublja i toji rizik od sekundarne infekci-
ku}ina, jako suha ko`a i intenzi- lje`ena uzdignutim folikulima {enje dodatnih masno}a. rublje nakon pranja je i lije~nik }e vam preporu~iti od-
govaraju}e antibiotike. Antihis-
van svrbe`. dlaka ili sklona lju{tenju. Biohe- Kod atopijskog dermatitisa dobro isperite, tako|er taminici mogu biti od koristi po-
Ekcem se o~ituje pojavom mijska istra`ivanja pokazala su da najneugodniji simptom je
crvenila ili mjehuri}a na ko`i. su u ko`i osoba koje boluju od svrbe`. Katkad je tako intenzivan
se preporu~uje i jedinoj djeci zbog umiruju}eg
Uo~avaju se ve}i ili manji plako- izbjegavanje djelovanja na osje}aj svrbe`i.
atopijskog dermatitisa pore- da se od njega ne mo`e zaspa-
vi, koji izazivaju svrbe` i ~iji je Termalne kure ~esto imaju po-
izgled za lije~nika dobar pokaza-
me}ene masne kiseline, koje su- ti. Ne samo da dijete ne mo`e omek{iva~a za ve{ zitivan u~inak: tehnike primjene
djeluju u prirodnom ovla`ivanju zaspati nego ~esto ni roditelji.
telj u kojoj se fazi bolest nalazi: termalnih voda, tretman i savje-
crveni, mekani i vla`ni u po~et- ti lije~nika specijalista, promjena
ku, a poslije zadebljani, tvrdokor- okoline i sunce dovode obi~no do
ni i suhi. trajnog pobolj{anja stanja.
Ko`ne se promjene javljaju na Probiotici su dobre bakterije,
licu, tijelu i ekstremitetima. Kod korisne za zdravlje. Njihova ko-
tek ro|ene bebe ko`a je naj~e{}e li~ina u tankom i debelom crije-
normalna. Simptomi atopijskog vu mora biti dovoljna za o~uva-
ekcema javljaju se ve} u prvim nje ravnote`e crijevne mikroflo-
mjesecima `ivota, a nestaju re kao prirodne za{tite. Najnovi-
obi~no prije desete godine. ja istra`ivanja pokazala su da
Kod dojen~adi (dva do dvana- uno{enje probiotika putem hra-
est mjeseci) zahva}a naj~e{}e ne ima povoljan u~inak na zdrav-
obraze, ~elo, tijelo, {ake, a posli- lje djece koja imaju atopiju.
je se javlja na udovima, osobito
pregibnim jamama koljena i la- ODJE]A
kata. To su samo naj~e{}i slu~aje- Kako biste ubla`ili atopijski
vi, ima i drugih varijanti. dermatitis, savjetuje se da ne po-
Ekcemi u ve}ine bolesnika krivate previ{e dijete. Izbjegavaj-
~e{}e izbijaju zimi. To~an uzrok te tako|er i sinteti~ke tkanine i
izbijanja ko`nih promjena nije po- vunu koja ~esto izaziva svrbe`.
znat, a mogu ih pogor{ati i emo- Koristite pamu~nu odje}u, blaga
cionalni stresovi. sredstva za pranje rublja, i rublje
Jedan od osnovnih simptoma nakon pranja dobro isperite, ta-
bolesti u osoba s atopijski derma- ko|er se preporu~uje i izbjegava-
titisom je suha i iritaciji sklona nje omek{iva~a za ve{.
ko`a. Osim navedenog, ~esto je Ljeti se stanje ko`e popravlja.
10. april 2011. godine 37
ALTERNATIVNAMEDICINA

simptom Pri~e o zdravlju i bolesti, povratku


prirodi i ljudskim sudbinama

Ne}e grom
EKCEMI
Ramo KOLAR
u koprivu! ma (anginu) i lupanje srca. Zbog ane-
Naziv dermatitis upu}uje mije uslijed nedostatka `eljeza stvara-
na to da postoji upala na Nakon {to sam se najeo pite od `are, ju se ranice na jeziku i u uglovima us-
ko`i. Njezini simptomi su potom sam ubrao ovoga cijenjenog ta, nokti su suhi, tanki i krhki, a u ozbi-
prirodnog eliksira i ponio ku}i. Malo is- ljnim slu~ajevima javlja se i bljedunja-
crveni plakovi (ekcemi) iz cijedio soka, a malo ~ajevao. A i obe}ao vost. Znaju stru~njaci i narodno iskus-
kojih katkad curi bezbojna sam pro{li put jo{ koju kazati o kopri- tvo.
teku}ina, jako suha ko`a i vi (velika kopriva, Urtica dioica). [ta valja u~initi?
Nisam izmislio nikakvu toplu vodu, Rizik od anemije zbog nedostatka
intenzivan svrbe` jer su jo{ stari Rimljani je cijenili i kao `eljeza relativno je nizak kod osobe ko-
Ipak, treba ostati vrlo oprezan i paziti da hranu i kao lijek (po Hipokratu, kako ja je dobra zdravlja i zdravo se hrani.
se djeca koja imaju atopijski dermatitis ne smo kazivali sto puta). A i da spome- Ipak, ako gubite krv - primjerice,
izla`u previ{e suncu. Ne smiju se izlaga- nem, usput i staru narodnu: Ne}e zbog bolnih mjese~nica tokom nekoli-
ti suncu izme|u 11 i 16 sati. Ne smiju za- grom u koprive. Do{lo iz stare ger- ko mjeseci, nelije~enih hemoroida ili
boraviti majicu, sun~ane nao~ale i {e{ir. manske literature koja govori da je krvarenja u probavnom traktu, bit }e
Koristite kreme sa za{titnim faktorom ko- `ara bila simbol boga munje. Mi vam potrebna prehrana posebno boga-
je sadr`e po mogu}nosti mineralne za{ti- smo to shvatili kao da grom doista ta `eljezom. Poja~ajte obroke jetrima,
tne faktore. Ne izla`ite suncu djecu mla|u ne}e u koprivu. crvenim mesom, ribom, `umancima,
od 3 godine. Eh, sad. Zna se kako ova bilj~ica su{enim vo}em, i sojinim proizvodima
Kad je rije~ o prehrani, dijeta se ne pre- (ina~e korov) ima u sebi dosta `eljeza, i sirupom od melase. Jedite mnogo
poru~uje svakom bolesniku s atopijskim natrija, kalija, kalcija, fosfora, zatim hor- crvenog luka, bijelog luka, graha, gra-
dermatitisom. Ako je rije~ o dojen~etu, teta. Redovito prozra~ite dje~iju sobu, iz- mone koji djeluju na ispravan sadr`aj {ka, jezgri~astog vo}a, sjemenki, zele-
po`eljno je da ga majka {to dulje doji, ba- bjegavajte pli{ane igra~ke u krevetu, ne {e}era u krvi, va`an enzim sekretin nog lisnatog povr}a i bilja (kao {to su
rem prvih {est mjeseci. Va`no je i pa`lji- pokrivajte podove tepisima jer zadr`ava- (djeluje na pove}anje broja crvenih dragu{ac, per{in, vlasac, kopriva, ko-
vo uvo|enje novih namirnica u prehranu, ju potencijalne alergene. krvnih zrnaca), taninsku kiselinu, {krob, rijandar i masla~kovo li{}e), namirni-
s obzirom na dob djeteta i vrstu hrane. Ne- Dobro je izbjegavati i boravak u zadi- galusovu kiselinu i vitamin A. ce u kojima ima mnogo vitamina C
ke namirnice ~e{}e uzrokuju alergiju te se mljenim prostorijama, izlo`enost ku}noj Najbolje je mlado li{}e (vr{ci) koje (~a{a naran~ina soka, npr), integral-
njihovo uvo|enje odga|a, primjerice ja- pra{ini i grinjama, te je kod ~i{}enja sta- treba brati u prolje}e. I najbolje je iz ne `itarice koje su dobar izvor `elje-
ja. Odre|ene namirnice poja~avanju na dobro dijete poslati u {etnju ili drugu njih iscijediti svje`i sok, koji treba piti za, ali tako|er sadr`e i fitate, tvari ko-
svrbe`, kao {to su ~okolada, jagode i prostoriju, dobro je ukloniti stare madra- odmah, jer nije za stajanje. Ja bih mu je ote`avaju apsorpciju `eljeza, pa ih
raj~ica, te ih je dobro izbjegavati. U ce, ukloniti ili redovito ~istiti tepihe, de- dodao malo meda i kap sir}eta, te ne treba jesti zajedno s ostalim namir-
slu~aju da lije~nik utvrdi preosjetljivost bele zastore i pli{ane igra~ke zato {to mrvu vode. Ebbe Waerland tvrdi kako nicama koje su bogate `eljezom, {pi-
djeteta na odre|enu namirnicu, uputit }e zadr`avaju pra{inu i grinje. Duge i o{tre je ovaj sok dobar kao djelotvorno pre- na ta i ra bar ba re, na mir ni ce ko je
vas u na~in primjene dijete. Pojavi li se nokte kod djeteta tako|er treba izbjega- ventivno sredstvo, odnosno lijek pro- sadr`e bakar( sir, `umance, morski
preosjetljivost na mlijeko, morat }e se pri- vati kako bi se sprije~io nastanak ozljeda tiv o{te}enja radioaktivnim zaga|enjem plodovi, jetra, integralne `ita rice,
mijeniti neko od zamjenskih preparata. U zbog u~estalog grebanja. Suhi zrak u pros- zraka. Naravno, mnogi `aru svje`u i povr}e zelene boje, marelice, tre{nje
svakom slu~aju, obratite pozornost na torijama s centralnim grijanjem dodatno mladu koriste i kao salatu. Pravi li se i su{ene smokve.
eventualne reakcije na neke namirnice, isu{uje ko`u, te ga je potrebno ovla`iva- pak ~aj, treba dvije ~ajne ka{ike suha Ali i maniti se kafe, alkohola, jakoga
primjerice crvenilo oko usta, te na poja- ti, a treba izbjegavati i izlaganje djeteta lista preliti s dva dcl vrele vode i piti ~aja, vje{ta~kih sokova...
vu probavnih smetnji kao {to su gr~evi, po- prekomjernoj toplini jer izaziva znojenje dvije-tri {olje na dan. Ne treba zabora- [ta se ono jo{ reklo, {ta valja ~initi
vra}anje ili proljev. i poja~ava svrbe`. viti kako je korijen koprive (kao ~aj) ve- da bi se pobijedio proljetni umor? Ho-
Trebali biste izbjegavati i suhomesna- Va`no je na vrijeme izlije~iti upalna `ari- oma dobar kod problema s kosom i pe- dati u prirodi. Upra`njavati tu{iranje i
te proizvode, fast food, gazirana pi}a, ve}e {ta (pokvareni zubi, upale grla, nosa i si- ruti. kupke za noge (mo`e se i svakodnevno,
koli~ine kofeina i teina. Preporu~a se {to nusa, urinarne i genitalne infekcije) i po- U svakom slu~aju, `ara je najbolja kao ili pred spavanje, gazati u vodi koja se
vi{e konzumirati laganu, kuhanu i uvijek vremeno napraviti obradu u smislu is- dio proljetne kure za oporavak organi- nasula u kadu, za~injenu morskom so-
svje`e prire|enu hranu i ne pu{iti. klju~ivanja postojanja upale. Dobro ~ini bo- zma, izgradnju njegovog imuniteta, lju, `arom, lavandom, trinama...).
ravak na moru, zimi UV svjetlo, ali samo pobolj{anje `eljeza u krvi... Odagnati sikiraciju koju danas zovu
pod kontrolom dermatologa, te boravak u A njegovim nedostatkom nas pak na- stres, tako {to }e se bje`ati od njenih
ALERGENI planinama iznad 1500 m gdje je daleko pada anemija, a to dalje zna~i (zbog ma- izvora, kad god se mo`e, naravno.
Izbjegavajte alergene koji se {ire zrakom manja koncentracija alergena. njka hemoglobina) mo`e izazvati umor, Sretati se s dragim ljudima, optimi-
(pelud, `ivotinjske dlake i perje, pra{inu, Kod ve}ine oboljelih bolest traje godi- inertnost i glavobolje. Ako je rije~ o te- zmom koji zra~e. Smijati se, jer je lje-
grinje). Ne odvajajte dijete od njegova nama, no vremenom simptomi slabe i {koj anemiji, fizi~ka aktivnost izaziva kovito! Radovati se `ivotu i svakom da-
ku}nog ljubimca, osim ako se utvrdi da obi~no nestaju do puberteta. Manji broj bo- omaglicu, gubitak daha, bolove u prsi- nu - jer je jo{ ljekovitije!
svojom blizinom izaziva alergiju kod dje- lesnika ima tegobe i u odrasloj dobi.
38 10. april 2011. godine

Umaci, dipovi i
salatni preljevi
Ne ba{ glavni glumci svakog obroka, ali sposobni dobro zabaviti
goste i usmjeriti aromu cijelog doga|aja. Pri odabiru umaka
poku{ajte uskladiti i boju stolnjaka i salveta

Doma}i
brzi kajmak iz
ku}ne radinosti!
U posudi izmutite vilju{kom pjenasto maslac. Dodajte izmrvlje-
ni feta sir i kiselo vrhnje. Pa opet sve fino skupa umutite. Pravi-
ti odmah duplu mjeru!
Poslu`ivanje
Kajmak nije potrebno soliti, po{to je feta sir slan, ali ako voli-
te, vi dosolite.
Jo{ mo`ete dodati, ako vi{e volite rje|i kajmak, dodajte jo{ ma-
lo slatkog vrhnja. Kajmak poslu`ite uz }evape ili uz ono {to naj-
vi{e volite!
Sastojci
• 100 gr maslaca • 100 gr feta gr~kog sira (tvrda feta, ne mo-
ra biti gr~ki, ali treba da je tvrda feta) • 100 gr kiselog vrhnja
(ili creme fraiche)

Hummus
jo{ te~nosti po potrebi (dok ne dobijete `eljenu gus-
tinu). Kada dobijete glatku masu, izru~ite je u zdje-
lu za poslu`ivanje i poravnajte. Napravite nekoliko
udubljenja kao u`e brazde i pospite sa maslinovim

sa pe~enim uljem, isjeckanim svje`im per{unom i malo mljeve-


ne paprike. Mo`ete posuti za~inima po volji ili za-
tarom. Tako|er mo`ete ugrijati malo maslinovog ulja

paprikama
U Americi hummus postaje sve popularniji. Sve
i na njega baciti malo bijelog luka i za~ina i time pre-
liti. Probajte i na|ite ono {to vam se najvi{e svi|a.
Pita bread prema`ite sa malo maslinovog ulja sa
obje strane i pospite zatarom. Zapecite u pe}nici
~e{}e se pojavljuje na stolovima kao zdravija al- da porumeni i isijecite na male trokuti}e.
ternativa masnim i kalori~nim dipovima. ^ak su Zatar (za’atar) se kao za~in mo`e kupiti u radnja-
ga i {kolske kafeterije usvojile i stavile na jelo- ma sa uvoznom (Mideastern) robom, a mo`ete ga
vnike. Postoji mnogo verzija, u svakoj je obave- i sami napraviti tako {to }ete u mortaru iz-
zan slanutak, tahini pasta, bijeli luk, maslinovo gnje~iti maj~inu du{icu, {umac, prepe~ene sjemen-
ulje, sok od limuna i morska so. Palestinci ga ke sezama i malo morske soli.
naj~e{}e prave pomije{anog sa crvenim pe~enim
paprikama. Paprike mu daju fini {mek. Odli~an Sastojci
je poslu`en uz prepe~ene komadi}e pita, hljeba • 2 konzerve slanutka (leblebija, garbanzo beans,
premazanog maslinovim uljem chickpeas) • 60 ml tahini paste • 3 ~esna bijelog

Zeleni
Radi gustine mo`e da se do-
Iscijediti slanutak iz konzervi, sa~uvati vodu iz je- luka • 1 ka{i~ica morske soli • 1 (ili vi{e po zelji)
da par~e bijelog doma}eg sira
dne konzerve. Staviti slanutak, pe~ene olju{tene pa- limun (sok) • 200 gr crvenih pe~enih i oguljenih
i jo{ malo mutiti mikserom.
prike, ljute papri~ice, sok od limuna, morsku sol, ~e- paprika i nekoliko ljutih papri~ica (po ukusu) • po

sosProbajte salatu sa prelivom


Poslu`ivanje
Teglu zatvoriti poklopcem, a
sos u fri`ideru mo`e da stoji
do 7 dana. Ne mo`e se nabro-
hne bijelog luka, tahini pastu i malo vode iz konzer-
ve. Okrenite multipraktik nekoliko puta pa dodajte
`elji maslinovo ulje • malo isjeckanog svje`eg per-
{ina: 1 ka{i~ica mljevene crvene paprike

koji raspame}uje i za koji svi


jati uz {ta sve mo`e da se je-
ka`u da je izvanredan.
de! Kao preliv za salate, uz ba-
O~istiti i oprati crni i bijeli luk
reno povr}e, kao namaz za
i isje}i na krupnije komade, pa
sendvi~e ili odozgo ukras, uz
staviti u teglu. Per{un oprati,
pohovani ka~kavalj, razne }uf-
osu{iti krpom, presje}i na 2-3
tice, samo namazan na hljeb…
djela i njega ubaciti u teglu.
Dodati senf, sir}e, so, biber i ja- Sastojci
ja. Na kraju doliti ulje da pokri- • 2 jajeta • 2 ka{ike jabuko-
je sve sastojke, neka ostane vog sir}eta • 1 mala glavica
prazno od prilike tri prsta ispod crnog luka • 2-3 ~e{nja bijelog
ruba tegle. [ipkasti mikser luka • 1 ka{i~ica senfa • po
staviti u teglu, uklju~iti ga, po- ukusu soli i bibera • pola veze
mjerati gore-dolje i za 10 se- per{una • par~e bijelog sira (ne
kundi sos je gotov. mora) • oko 3 dl ulja.
10. april 2011. godine 39
U RESTORANU

Namaz od Cigo i prikanci


{ampinjona Dragan MARIJANOVI] dje koliko god ho}ete. Ona izvire s vo-
dom iz zemljine utrobe, i nije sli~na ni
Ukusan i lagano aromati~an na-
maz, s dodatkom bijelog vina... Izvo-
Poslu`ivanje Restoran Kod Cige poznat je svim jednoj drugoj ribi. Stru~njaci su je
prou~avali po institutima, ali jo{ nisu
Poslu`ite ovaj ukusan namaz uz kri- gurmanima koji se kre}u od Mostara
lite, dobar tek prema [irokom Brijegu, i izbiju na za- odgonetnuli kako i gdje se ona mrijes-
{ke tosta, bruskete, omiljene lepinjice...
Na maslinovom ulju propirjajte luk pa ravan presje~enu ravnom cestom. Li- ti, no jedno je sigurno da to obavlja u
Umjesto {ampinjona, mo`ete koristiti
dodajte {ampinjone narezane na listi}e jevo je Mostarsko blato, a desno male- dubokoj utrobi zemlje. Kad se u kasno
i neke druge omiljene gljive.
i ~e{njak. Posolite i popaprite, podlij- ne vrta~e i ku}e. Zapravo je taj dio za- prolje}e voda povu~e, nestanu i prikan-
te bijelim vinom i pirjajte dok {ampi- Sastojci ravni svojevrsna zra~na banja i ideal- ci i `abe zajedno s vodom, a do tada va-
njoni ne omeknu i teku}ina ne ispari. • 500 g {ampinjona • 50 ml bijelog no mjesto za restoran. Mjesto je Polog, lja u`ivati u tim rijetkim darovima
Zatim ih usitnite u blenderu ili izmi- vina • malo maslinova ulja • ˝ glavi- a postalo je poznato po onom ~uvenom prirode. @abe se tu spremaju na puno
ksajte {tapnim mikserom, skupa s ma- ce luka • 2 re`nja ~e{njaka • papar, zaustavljanju tenkova JNA u osvit na- manje znanih tradicionalnih na~ina. Sa-
slacem, maj~inom du{icom, sjecka- sol • malo maj~ine du{ice • malo sjec- {ih nesre}a. mo treba razbiti predrasude i po`uriti
nim per{inom i limunovim sokom. kanog per{ina • 1 puna `lica maslaca Davno je Blago Novak, jo{ {ezdeset prije lokalnih gurmana. Gospo|a Mira,
Ohladite. • 2 `lice limunova soka {este, tu otvorio kavanu u kojoj je uvi- `ena Cigina, {efica je kuhinje, sama pe~e
jek bilo ne{to za prigristi. Njegov sin i kruh, a tri njihove k}eri, Marija, Ana i
Stojan Novak Cigo tada je jo{ bio dije- Iva rade u restoranu i u prekrasnoj ma-
te, ali je, kada je krenuo u~iti ovaj za- loj dogra|enoj konobi uz njega.
nat u Mostaru, rade}i praksu u hote- Tu se za jakih bura fino da sjesti uz
lu Mostar, donio }a}i pelcer neke pu- kamin i bogatu vinoteku. Cigin ‘’poker
zavice. Danas se ona razvila do mo`da cura’’ svakodnevno je ovdje, jer valja
najljep{ega vrtnog krovi{ta na zapa- pripraviti oko stotinu obilnih doru~aka
dnim stranama Hercegovine. I na ja- za radnike po okolnim gradili{tima. A
koj ki{i treba puno vremena da je pro- druk~ije Cigo ne bi mogao ni opstati, jer
bije, a ljetno sjedenje pod njom pravi je vrijeme te{ko, gosti su sve siroma-
je u`itak. Puzavici je ve} preko tride- {niji i rje|i, pa neka makar uku}ani ra-
set godina, a kada cvate, debela je pre- de. Ima on i ekskluzivnije goste, gospo-
ko pola metra! darstvenike ili politi~are. Pla}aju li, Ci-
U Mostaru se oduvijek govorilo: ajmo go? Pla}aju!
se kod Cige naklopat! Jer je uvijek imao Prisje}amo se vremena kada je u vri-
dobru, svje`u i obilnu hranu. Gotovo je jeme Markovi}eve inflacije restoran
sve iz njegovoga vrta, povr}e, salate, ja- morao biti zatvoren: ‘’Bruka je to bila,
ja iz vlastitog koko{injca, su{eno meso, svaki dan nova nula, svaki dan dva pu-
sir iz mijeha, krumpiri... E tu }emo ma- ta di`i cijene. Pa je najbolje bilo zatvo-
lo stati: u nekoliko ~etvornih kilometa- riti, a onda je trebalo osam godina da

Basa-li~ki sir
Li~k sir je veoma poznat i prepoznatljiv. famozan okus mazivih sireva. Dakle,
ra u ovim kamenim vrta~ama odli~no
uspijeva u nas rijetka vrsta krumpira
poluranka. Iznimno ukusna i u kombi-
naciji s pe~enom teletinom pod pekom,
ponovo otvorim.’’ Cigini gosti su odsvu-
da; jo{ ga pamte prijeratni prolaznici ko-
ji strpljivo trpe glad dok ne do|u do
ovog zanimljivog mjesta. Sve je isto kao
Evo recepta za izradu doma}eg sira solite pomalo i mije{ate i isprobavajte dok jedna je od glavnih aduta bogate do- prije, doma}e, ukusno i obilno. I jefti-
Mlijeko se prokuha i kad se malo dobijete vama odgovaraju}i okus. Ako ga ma}e ponude ovog lijepog mjesta. Kad no. Jer, kako Cigo ka`e: ne smije{ se s
smla~i, doda mu se kiselo vrhnje (dakle, trebate samo za mazanje, mo`e ostati me- ga samo pogledate, izaziva u vama po- ovim poslom zajebavati. Ako iza gosta
mlijeko se ostavi da malo odstoji pa se k{i, ali ako `elite od njega raditi kuglice trebu da stanete i odmorite. Slijede}a ne ostane hrane, onda ne{to nije bilo
vrhnje ne dodaje odmah u kipu}e) i pro- za dekoraciju, onda je bolje da se proci- rijetka stvar ovdje je kupus. Pokojni Bla- uredu. Treba ostat! Pa }e taj gost, i nje-
mije{a se (ono do|e kao cjepivo za kise- jedi malo dulje da bude gu{}i. go donio je to sjeme prije pola stolje}a gov prijatelj, i njihovi prijatelji do}i. Za-
ljenje), posuda se omota krpama i pokri- Ako se desi da se nije skiselilo u roku u od kuma iz obli`njega Kne{polja. Ne- ra|ivati treba pomalo, a dugo. To je
je poklopcem da {to du`e dr`i toplinu(na kojem ste o~ekivali, samo dodajte jo{ ma- obi~no je to ukusan kupus, tvrdih ma- smisao ovoga posla, to i ni{ta drugo.
selu se to ostavi po no}i u rernu od {te- lo jogurta ili vrhnja i ostavite da jo{ stoji, zna lih glavica, pa ne znate kada je bolji, ili Pozdravljam ga, a sti`u `ene s ko{ari-
dnjaka na drva koji jo{ dugo dr`i toplinu). se desiti, ali naj~e{}e je kao {to sam napi- kada je svje` ili kada se ukiseli. To sje- cama {paroga (pa, da, sad je njihovo vri-
Kad se ukiseli tako da je tvrdo, kad se sala, ovisi i o toplini prostorije, nikako ne ba- me Cigo ~uva kao oko u glavi, i po tom jeme!). Rastu svuda me|u kamenjem,
posuda protrese, stavi se na jednu posu- citi jer nema se {to pokvarit i ne uspjeti. je kupusu ovaj restoran poznat. Mostar- i jako su ukusne s vinskom kvasinom i
du cjediljka – bolje sa ve}im rupicama, u sko blato po kojem s Cigine terase pu- maslinovim uljem. Kuhane odli~no idu
platnenu krpu ili vre}icu stavi se kiselo Poslu`ivanje ca pogled, neobi~no je po puno stvari. s kuhanim jajima. Ma, idu kako ih god
mlijeko i to metnemo na cjediljku i pus- Zatvoreno u zdjelici dr`ite u fri`ideru Voda se pojavi u kasnu jesen, u prolje}e napravite, samo ako ih posolite. Narod-
timo da se ocijedi – ili preko no}i ili cije- i upotrebljavate kao mazivi sir. Normal- je to ve} jezero, a tada se u njemu nas- ski se zovu kuke. Otud izreka ‘’Kuku
li dan. Posudu sa cjediljkom stavimo u no da koli~ina mo`e biti i manja i ve}a, tanjuje neobi~na minijaturna riba: pri- meni – kuku tebi’’!
fri`ider. Paziti da se odlijeva sirutka ko- ovisno o va{im potrebama. Koliko traje, kanci. E, ne vra}ao ti se sad ja zbog kuka,
ja je super za piti pa je isto spremite u vr~ ne znam to~no, ali zbog soli du`e nego fri- Endemska je, malo ve}a od cigarete. moj Cigo. Prvo bih poru~io njih, pa pri-
ili kriglu u fri`ider. {ki kravlji sir, probajte. Uvaljana u bra{no i upr`ena u ulju, pra- kance, pa polovice krumpira na maslu, pa
Kad se sir iscijedio, istrese se u zdjelu Sastojci vi je gastronomski u`itak. Te ribe je od glavicu luka ‘’na~etvero’’, pa bi ti pitao je-
i kad ga ovako probate, on je skroz blju- • 2 l punomasnog mlijeka • 2 dcl ki- po~etka travnja do sredine svibnja ov- sam li za jedno vino...I, ode dan!
tav, a samo dodatkom soli on dobiva onaj selog vrhnja: soli po okusu.
40 10. april 2011. godine
10. april 2011. godine 41
42 OSLOBO\ENJE
OGLASI nedjelja, 10. april 2011. godine
OSLOBO\ENJE 43
nedjelja, 10. april 2011. godine KORAK NAPRIJED
Toshiba Satellite P Angry Birds Rio Cooler Master HAF LG 3D tehnologija
Toshiba je predstavila liniju laptopa za Najnovija igra za iPhone, iPad i An- Cooler Master je predstavio unapri- Kompanija LG Electronics lansirala
korisnike u naprednoj digitalnoj zabavi. droid ure|aje kompanije Rovio je pre- je|enu verziju svog HAF 932 full tower je sasvim nov 3D do`ivljaja u ambijen-
Satellite P750/P755 i P770/P775 nude ma{ila 10 miliona preuzimanja za sa- ku}i{ta koja uklju~uje dvije bitne izmje- tu dnevne sobe. LG Cinema 3D TV, za-
savr{enu kombinaciju karakteristika za- mo deset dana od debija koji je bio 22. ne. Jedna je da ku}i{te sada posjeduje snovan na pasivnoj tehnologiji, eli-
bave, produktivnost i izdr`ljiv strukturni marta. Angry Birds Rio predstavlja u oja~anu unutra{njost presvu~enu mini{e sve nedostatke 3D televizora,
dizajn. Ovi mo}ni laptopi bi}e dostupni stvari uvertiru za animirani film koji bi crnom bojom (suprotno sivoj unutra{- poput treptanja slike, zamora i vrtogla-
od drugog kvartala 2011. godine. Satelli- trebalo da se pojavi narednih nekoli- njosti originalnog HAF 932 modela) vice pri gledanju, visoke cijene ili nez-
te P750/P755 i P770/P775 zadovoljavaju ko dana. Korisnici Apple ure|aja ovu kao i USB 3.0 konektivnost. HAF 932 grapnih i te{kih nao~ara. LG Cinema
potrebe ljubitelja filmova i dobrog zvuka. igru mogu da kupe za iPhone ili iPad Advanced karakteri{e isti prednji I/O pa- 3D TV koristi Film Patterned Retarder
Upravljanjezahtjevnimkomandama je je- za samo 0,99 dolara. Velika ve}ina ko- nel kao kod originalnog ku}i{ta. Ku}i- (FPR) tehnologiju, patentiranu od
dnostavno, zahvaljuju}i Intel procesori- risnika koji su ovu igru preuzeli su je {te je dimenzija 243 x 560 564 mm, te`i kompanije LG, koja proizvodi sliku
ma 2. generacije i izboru naprednih mul- ocijenili sa pet zvjezdica, {to govori u 13,4 kg i karakteri{e ga ukloniva HDD visokog kvaliteta i stvara osje}aj gleda-
timedijalnih karakteristika, kao {to su prilog tome koliko je ova igra popular- polica koja je opremljena antivibraci- nja filma u bioskopskoj sali. Za gleda-
HD i HD+ displej sa pozadinskim LED os- na i dopadljiva. Nema nikakve sumnje onim padovima. Dizajn ku}i{ta ne za- nje LG Cinema 3D televizora koriste se
vjetljenjem u kombinaciji sa savr{enom da }e igra posti}i zapa`en uspeh i na htijeva upotrebu alata pri instaliranju, specijalizovane 3D nao~are koje se
Nvidija grafikom i Blu rayTM ROM-om i An dro id te le fo ni ma i mo bil nim uklanjanju komponenti kao i ~etiri ven- umnogome razlikuju od konvenci-
opti~kim disk drajvom. ure|ajima. tilatora sa i bez LED dioda. onalnih 3D nao~ara.

Za{titite svoj pametni telefon

Ekrani su slaba ta~ka


Pametni telefoni danas su iznimno sposobni ure|aji, ali su njihove sposobnosti do{le uz odre|enu cijenu
Ure|aj za koji ste potro{ili tvrde plastike pru`it }e jo{ ve}u
dobar dio mjese~ne zarade i MINIMALISTI za{titu, ku}i{te }e trajati du`e i
vjerovatno se vezali na godinu Minimalisti bit }e lak{e manipulirati telefo-
do dvije za svog mobilnog ope- }e svoj nom. Odli~an je primjer takvog
ratera morao bi potrajati barem ku}i{ta Otterboxova serija Com-
godinu ili dvije, stoga bi ga bi- telefon muter koja se izra|uje za iPho-
lo pametno za{tititi koliko god za{tititi ne 3, iPhone 3GS i iPhone 4, ali
je to mogu}e. barem folijom postoji i za Droid 2, HTC Desi-
Te`ina pa me tnih te le fo na re, ure|aje Motorola Atrix i mno-
kombinirana s velikom stakle- za ekran. U ge druge pametne telefone.
nom povr{inom gotovo }e si- slu~aju pada Ko `eli ultimativnu za{titu
gurno zavr{iti skupim servi- svog pametnog telefona, oda-
som u slu~aju pada, ali tu ima
na neku tvr|u brat }e ne{to napravljeno od
pomo}i. Dodatna ku}i{ta koja povr{inu, naprednih materijala kao {to je
umanjuju {tetu pri nezgodnim ogrebat }e Case-Mateov Carbon Fiber Ca-
padovima itekako imaju smisla. se za iP ho ne 4. Ku}i {te je
Najve}a industrija ku}i{ta stvo-
se folija, izra|eno od kom bi na ci je
rena je oko Appleova pametna a ne ekran uglji~nih vlakana i ko`e, {to }e
telefona iPhone. ^etvrto izda- zasigurno za{tititi iPhone koji
nje iPhonea je zbog ranih pro- pobolj{ava prijem signala, ovo nom. Ovo ku}i{te }e se svidje- kon i tvrdu plastiku. Silikonski se nalazi u njemu, ali je u isto
blema s antenom i signalom ku}i{te donekle {titi i telefon pri ti minimalistima koji ne vole omo ta~i mo bilnih te le fo na vrijeme to i skupa kombinaci-
dobilo tzv. ku}i{ta bumper. Ra- padovima. Guma, plastika ili si- svoje ure|aje obla~iti u debele pru`aju odli~no trenje prilikom ja. Do sada ju je koristio Por-
di se o silikonskom ili plas- likon }e donekle amortizirati za{titne slojeve u kojima potpu- dr`anja i smanjuju mogu}nost sche u opremanju svojih auto-
ti~nom okviru koji obuhvati te- udarac prilikom pada, a ku}i{te no gube svoju formu. ispadanja iz ruke, ali isto tako mobila i Vertu pri izradi doda-
lefon i ostavi ekran i stra`nju ne}e dopustiti direktan kon- Ne{to ve}i stepen za{tite pru`it ote`avaju stavljanje telefona u taka za svoje superskupe mo-
plohu slobodnima. Osim {to takt ekrana s grubom povr{i- }e ku}i{ta koja kombiniraju sili- d`ep. Kombinacija silikona i bilne telefone.

L.A. Noire: Upoznajte Commodore u


Candy Edwards pretprodaji
Rockstar i Team Bondi izdali su jo{ jedan u nizu pro- Iako je izgledalo da bi se po-
fila likova iz L.A. Noirea. Cany Edwards je prijatelji- novo moglo raditi o jednom ti-
ca nestalog boksa~a, kojem se svaki trag gubi nakon hom fijasku, firma Commo-
{to je pobijedio u me~u koji je trebao izgubiti. dore USA, koja ima pravo na
Candy ostavlja dojam osobe koja zna vi{e nego {to kori{tenje imena i loga legen-
govori, a na vama je da otkrijete o ~emu se radi, te za- darnog Commodorea, uklju-
{to nevoljko sudjeluje u istrazi. Kakav je bio njen ~uju}i i pravo na ime i logo
odnos s nestalim boksa~em ili njegovim menad`eri- Commodore 64 - ipak kre}e s
ma? Sredinom juna zna}emo kad }e L.A. Noire biti prodajom remakea ovog le-
dostupan vlasnicima Xboxa 360 i PlayStationa 3. gendarnog ku}nog ra~unara.
U ponudi su tri modela: Commodore 64, VIC Pro i VIC
Slim. U sva tri slu~aja radi se o ra~unaru smje{tenom
Section 8: Prejudice po~etkom maja
TimeGate Studios je objavio datu- bije se solokampanja od kakvih pet sa-
u tastaturu i baziranom na IntelovomAtomu na 1,8 GHz,
Nvidijinom Ion 2 grafikom, 2 GB memorije i 160 GB dis-
ka za osnovni model.
me izlaska puca~ine Section 8: Preju- ti, multiplayer s podr{kom do 32 Cijena za Commodore 64 po~inje od 595 dolara po
dice koja }e se, prema njihovom pla- igra~a, kooperativni mod do ~etiri komadu, a dodavanjem Blu ray pogona, dodatnih 2
nu, pojaviti 20. aprila u verziji za Xbox igra~a, podr{ku za botove, nadogra- GB memorije, WiFi, Bluetootha i terabajtnog diska
360, dok }e ona za PC premijeru ima- dnju oru`ja i opreme, dedicated ser- ska~e za 300 dolara. Ako niste toliko zagrizli za izgled
ti 4. maja na Steamu i Games for vere za sve platforme i tako redom. legendarne {ezdeset ~etvorke, onda su tu modeli VIC
Windows Marketplaceu. Posljednja TimeGate je najavio i kako }e stari Pro i VIC Slim, koji su jeftiniji. Za VIC Slim cijena
sti`eina~ica za PlayStation3 tokomlje- igra~i Sectiona 8 odmah nakon kupo- po~inje od 395 dolara, a bolje opremljeni VIC Pro s
ta, a sve imaju jedinstvenu cijenu od vineigredobitinekapobolj{anjaovisno touchpadom kre}e od 895 dolara. Svi ra~unari dola-
15 dolara. Za prili~no malu svotu do- o nivou kojeg su dosegli u originalu. ze s emulatorom C64.
44 OSLOBO\ENJE
FELJTON ponedjeljak,
nedjelja,10.
10.januar
april 2011. godine

Pla~i, voljena zemljo (9)


Radilo se od ponedjeljka do
Pomoglo mi nedjelje (uklju~uju}i i subote).
Nedjeljom smo znali oti}i u

{to sam Samoborsko gorje. Odvozili smo se


„samobor~ekom“. Usput bismo
kupili ne{to za ro{tiljanje i kod Jo`e
hajdukovac Ga`ija, koji je imao malu vikendicu,
provodili ugodno vrijeme
Pi{e: Petar JOZELI] tamo radim u ra~unovodstvu i Raz go vor je tra jao krat ko.
mogu i tebi na}i mjesto. [to bi ti Sje}am se kao danas, subota, 1.
Nakon izvjesnog vremena, radio?“ @ivotni putevi su ~esto nepredvidivi. Prije samo pola go- o`ujak 1955. godine. Po~eo je
opet slu~ajno, saznam da mi je „Ti zna{“, rekoh, „da sam ja ko- dine, primjerice, ni u snu ne bih pomislio kako bih danima padati snijeg i nastavio u nedje-
ro|ak amid`i}, stri~evi}, Fra- va~ko dijete, da sam s ocem mogao ostajati uz tekst, s kojim sam se dru`io ~itavih dese- lju cijeli dan. Gazdarici sam ka-
njo u Zagrebu, da slu`i vojsku i i{ao po dovama i trgovao, da tak dana. A dogodilo se. Negdje pred po~etak ljeta, naime, zao da imam novo radno mjes-
da }e do}i upravo kod Pavli}a i imam smisla za trgovinu, ali u glavnom gradu Hrvatske sam se, i to stjecajem okolnosti, to, da je daleko i da }u morati
da }emo se vi dje ti kod tog mogu raditi bilo {to. Vidi ti {to dru`io s Petrom Jozeli}em. Nije to, dakako, pretjerano du- krenuti ranije. Snijeg je napadao
ro|aka jer smo svi bili iz O}evi- bih mogao raditi. Ako mi mo`e{ go trajalo. No, i toliko je bilo dovoljno da me ovaj gospodin oko 80 centimetara. Tramvaji
je. Odmah po dolasku re~e mi na}i mjesto, ja bih vrlo rado oti- ljudski osvoji - neposredno{}u, iskreno{}u, obi~nom ljud- nisu vozili. Ja sam preko na-
Franjo: {ao, jer mi se ne svi|a novi dire- skom toplinom. Ali i, treba biti po{ten, naracijom koja je ne- dvo`njaka na Glavnom kolo-
„Slu{aj, rode, pa tu je moj brat ktor, pa bih promijenio firmu.“ svakida{nja i koja tjera na pitanje zar ljudi poput njega, una- dvoru do{ao uzalud do tramvaj-
Ljudevit, a vi se ne poznajete!“ to~ svemu {to se posljednjih dvadesetak godina doga|alo - ske stanice - morao sam pje{ice,
Tako sam preko njega upo- U V. vojnoj oblasti a doga|aji su mahom negativno nabijeni – jo{ uvijek ima, po{to mi je na~elnik Gugo rekao
znao i moga drugog stri~evi}a, Nije trajalo dugo, a on mi je ka`e, izme|u ostalog, u predgovoru knjige „Pla~i, voljena ze- da budem u 7 sati kod njega u
Ljudevita Jozeli}a, koji je stano- dogovorio razgovor, na koji sam mljo“ prof. dr. Slavo Kuki}. kancelariji. Bila je nekakva kalje-
vao u Radi}evoj ulici 26, na oti{ao krajem velja~e 1955. Do- Autor je ro|en u O}eviji (na sredini puta izme|u Vare{a i Olo- va pe} i ja sam se onako sav mo-
prvom katu. Oti{ao sam s njim govoreno je da 3. o`ujka, u po- va) 1932. godine, a detalje ove uzbudljive autobiografske kar su{io, a nikoga drugoga ni-
Ljudevitu, kojega sam od ranije nedjeljak, do|em raditi, da do- knjige, ~ije }e dijelove feljtonizirati Oslobo|enje, mo`ete je ni bilo. Negdje oko 7.30 do{ao
znao, jer je on 1943-44. oti{ao u nesem radnu knji`icu, te da se pro~itati u izdanju sarajevske ku}e Rabic. je na~elnik i rekao:
vojsku, ali nije bio u hrvatskoj, radi od 7 do 15 sati. Vojna po{ta „Pa, Petre, ti si lud! Ti si do-
nego u njema~koj vojsci, u divi- 2602 bila je centralna radionica {ao!“
ziji „Princ Eugen“. Bio je izuze- V. vojne oblasti za servisiranje go, tada major Jugoslavenske redu. Zapravo, vidio mi je Haj- On je stanovao u Ilici kod Pi-
tno zgodan. Govorio mi je gdje svih vozila i nekih naoru`anja. U na ro dne ar mi je. Do bio sam dukovu zna~ku na reveru. vovare, dakle nije mu bilo dale-
radi, a ja njemu gdje ja radim. njoj je bilo zaposleno 95 posto mjesto u nabavnom odjelu, da „Ti si hajdukovac?“ ko, a po njega je oti{ao i d`ip.
„Slu{aj, ja bih mogao urediti civila, a samo 5 posto vojnog ka- budem nabavlja~ za Vojnu po{tu „Jesam.“ Eto, tako je po~e prvi dan moga
da radimo zajedno, mogu te ta- dra, i to su uglavnom bili na~el- 2602. Na~elnik Gugo me pri- „E, i ja sam. Odli~no, eto, haj- novoga radnoga odnosa.
mo zaposliti. Ja sam u Ulici Ive nici pojedinih odjela, direktor i mio i za`elio mi da se brzo dukovac moj, ima{ posao, do|i Po~eo sam najprije raditi u na-
Lole Ribara, to ti je blizu Plive; sli~no. Na~elnik je bio Josip Gu- sna|em, kazav{i da }e sve biti u i radi.“ bavi. Interesantna stvar - kada

Stola~ki {ereti (11)

Ne}e knjigu, ho}e vo}e


Omer nikad sam nije tra`io da mu se za usluge ne{to plati, a ako mu neko
ne{to i da, on je bio zadovoljan {to }e za taj novac mo}i kupiti kilo hljeba,
litar mlijeka, a ako ne{to ostane i za kafu, ugo|aj bi bio pravi
Pi{e: Mehmed [ATOR Stolac, upoznao djevojku Mejru
i ubrzo se s njom vjen~ao. @ivje-
Efendija je volio dru{tvo, a li su u Mejrinoj ku}i. Kako nije
porodica mu je bila iznad svega. imao nikakav zanat, a ni zemlje
Uvijek je sa puta djeci i supruzi da bi se bavio poljoprivredom,
Nuri donosio razne poklone. Omer je sredstva za `ivot za-
Djeca bi te poklone, naro~ito ra|ivao tako {to je imu}nije lju-
vo}e, odmah pojela. de slu{ao u ~ar{iji, izvr{avao
- Ja, `eno, ne mogu donijeti to- naredbe da ne{to odnese ili do-
liko vo}a koliko ga djeca, ma{a- nese od ku}e, pa ne{to odnese
lah, mogu pojesti. Kako da im na po{tu, preda u op{tinu...
toliku koli~inu vo}a raspodijelim Omer nikad sam nije tra`io da
na vi{e dana? mu se za ove usluge ne{to pla-
- Najbolje bi bilo - javi se Nu- ti, a ako mu neko ne{to i da, on
ra - da kada do|u iz {kole, vo}e je bio zadovoljan {to }e za taj no-
(bijahu banane i kru{ke) stavi{ vac mo}i kupiti kilo hljeba, litar
u njihove torbe. Vidjet }emo mlijeka, a ako ne{to ostane i za
ho}e li u~iti. kafu, ugo|aj bi bio pravi.
Nura je, a bija{e vikend, tokom Obi~no bi sjedio pred Zdravlja-
dana vi{e puta otvarala ta{ne, ali Snijeg rijetko padne u Stocu kom. Ako bi za stolom bila slobo-
od vo}a ni jedno od djece nije dna stolica, Omer bi sjeo pored
diralo. - Donesite ta{ne predame! - vio u torbu banane!? - upita sin. a onda u~ite naredna tri sata i ne Vladana, Derve, Hruste ili Roka, a
- Jeste li u~ili? - upita Efendi- zapovijedi Efendija i djeca done- - Reci ti meni, jesi li li u~io ili izlazite iz sobe! - naredi Efendi- ako nije bilo stolice, on bi je donio
ja djecu. so{e {kolske torbe. - Sad ih otvo- nisi!? - upita babo sina. ja. od slobodnog stola. Njega su rado
- Jesmo, babo, kako nismo! - rite i poka`ite mi {ta ste u~ili! Sin shvati babin trik, pokunji primali u dru{tvo, jer im je bio naj-
odgovori sin. Djeca otvori{e torbe i nemalo glavu, pa zaplaka. Omer Kapetanovi} Golub pogodnija li~nost za {ega~enje.
- Slabo ste vi to u~ili, djeco. se iznenadi{e kad u torbama - Oprosti babo, nisam u~io. Omer Kapetanovi} zvani Go- Ovi za stolom bi ga, istina, najpri-
- Bogami, babo, mi smo u~ili ugleda{e banane i kru{ke. - S obzirom da ste priznali da lub bija{e miran i nenametljiv je pustili da popije kafu ili ~aj, a ka-
- javi se i k}erka. - Odakle ovo, babo, ko je sta- niste u~ili, evo vam po bananu, ~ovjek. Do{ao je iz Dubravav u da bi on s pi}em zavr{io, neko od
OSLOBO\ENJE 45
nedjelja, 10. april 2011. godine FELJTON
NA DANA[NJI DAN
bio oficir JNA, financijske stru-
1583.
dnom pravu.
Ro|en holandski pravnik, pisac i humanista
Hugo Grocijus, osniva~ nauke o me|unaro-

ke. Kada smo ustanovili da


smo hajdukovci, na{ je odnos
postao vrlo prisan i prakti~ki
1585. Umro papa Grgur XIII, poznat po reformi juli-
janskog kalendara 1582. godine. Novi kalen-
dar nazvan je po njemu gregorijanski.
smo svaki dan u pauzi razgo-
varali i izmjenjivali mi{ljenja,
uglavnom o Hajduku. Po{to
1755.Ro|en njema~ki ljekar Samuel Haneman, os-
niva~ homeopatije.

mi je ovdje bio i ro|ak Ljude-


vit, pomalo se {irilo dru{tvo, a
1778. Ro|en engleski pisac Vilijam Hezlit, jedan od
najzna~ajnijih knji`evnih kriti~ara 19. vijeka.
Napisao je obimnu biografiju Napoleona I Bonaparte i vi{e
Jozef Pulicer
ja sam ina~e bio vrlo komuni- knjiga o umjetnosti. 1847. U
Ma|ar skoj
1813.
kativan. S nekima sam se i is- Umro francuski matemati~ar i astronom Luj
tinski sprijateljio i u toj sredi- Lagran`. Ro|en u Torinu 1736, gdje je sa 19 ro|en Jozef Puli-
ni osje}ao sam se nekako opu- godina bio profesor matematike u artiljerijskoj {koli. Obja- cer osniva~ fon-
{teniji nego ina~e. Upoznao vio je niz radova iz teorije brojeva, varijacionog ra~una, te- dacije iz koje se
sam Mukija, Marjan~eka, Jo`u orije parcijalnih jedna~ina, sferne astronomije (“Analiti~ka svake godine u
mehanika“, “Teorija analiti~kih funkcija I, II”).
Ga`ija (sina Franje Ga`ija, po- SAD-u dodjelju-
znatog predsjednika Selja~kog
saveza), zatim Marijana Habi- 1864. Mla|i brat austrijskog cara Franca Josifa, nad-
vojvoda Maksimilijan, krunisan za cara Meksika.
je Pulicerova na-
grada za najbo-
janca, pa Ivicu Dalmatinca -
nas {estorica smo se intenzi- 1867. Umro prvi ruski {ahovski majstor i teoreti~ar
Aleksandar Dmitrijevi~ Petrov, utemeljiva~
ruske {ahovske {kole.
lja ostvarenja u
novinarstvu, ka-
vno dru`ili. rikaturi i knji`e-
Radilo se od ponedjeljka do
nedjelje (uklju~uju}i i subote). 1869. Spajanjem dvije `eljezni~ke pruge, Junion Pa- vnosti. Na Uni-
cifik i Central Pacifik, proradila ameri~ka tran- verzitetu Kolum-
skontinentalna `eljeznica.
Nedjeljom smo znali oti}i u Sa- bija je 1903. go-

1919.
moborsko gorje. Odvozili smo Vladine snage ubile su iz zasjede revoluci- dine osnovao
se „samobor~ekom“. Usput bi- onarnog meksi~kog vo|u Emilijana Zapatu. prvu novinarsku
{kolu.
1921.
smo kupili ne{to za ro{tiljanje Sun Jat Sen izabran za predsjednika Kine.
Autor u Zagrebu 1961. godine i kod Jo`e Ga`ija, koji je imao
malu vikendicu, provodili ugo-
sam do{ao u nabavu pred-
stavljen sam {efu, koji je, ka-
zvati u goste.
Za potrebe nabave imao
dno vrijeme. Dakle, Pala~nik,
Japeti} - to bi bilo redovno
1932. Paul fon Hindenburg ponovo izabran za
predsjednika Njema~ke po{to je sa 19 mili-
ona glasova pobijedio Adolfa Hitlera koji je dobio 13 mili-
kvog li slu~aja, bio Vare{ak. sam i voza~a i uglavnom smo dru`enje - zajedno smo i{li u ona glasova bira~a. U januaru 1933. povjerio je Hitleru for-
On se obradovao i prema me- i{li d`ipom. Od pogona koje- kino, na utakmice i `ivot je miranje vlade i time otvorio nacistima put ka vlasti.

1938.
ni se odnosio vrlo korektno, mu je {togod trebalo nabavi- tekao. U slobodno vrijeme ja Na referendumu, organizovanom uz pritisak
o~inski, jer je bio dosta stari- ti dobio bih zahtjev, a zatim sam i dosta ~itao. Znao sam, nacisti~ke Njema~ke, 99,75 posto Austrijana-
ji od mene. Ispitivao me neke bih napravio spisak, pa bi- ~itaju}i knjigu, zapamtiti na ca izjasnilo se za priklju~enje Njema~koj.
stvari i kada smo se malo bo-
lje upoznali, kada sam mu
smo i{li od firme do firme... koju sam stranici stao, nikad
nisam trebao zapisati. Imao 1941. U Zagrebu je, uz podr{ku nacisti~ke Nje-
ma~ke, progla{ena Nezavisna dr`ava hrvat-
ska, sa usta{kim poglavnikom Antom Paveli}em na ~elu.
ispri~ao o mom `ivotnom pu- Intenzivno dru`enje sam odli~nu memoriju. Znao Bra}a Limijer
tu i mom zetu, potpuno se
otvorio i postali smo prijate-
U me|uvremenu sam upo-
znavao sredinu. Prvo sam
sam ~ak zapamtiti i retke u ko-
jima je {to pisalo. 1941. Komunisti~ka partija Jugoslavije donijela od-
luku u Zagrebu da komunisti nastave borbu
protiv njema~kih okupatora bez obzira na raspad jugoslo-
1954. Umro
lji. On je stanovao u Ulici Pa- upoznao Ivu Kaleba, koji je bio (Sutra: S generalom na venske armije. Sjedi{te Centralnog komiteta partije premje-
francuski he-
vleka Mi{kine i znao bi me po- {ef ra~unovodstva. On je ina~e utakmicu u Split) {teno iz Zagreba u Beograd. mi~ar i industri-
jalac Ogist Limi-
1944. Sovjetske trupe preuzele u Drugom svjetskom
ratu Odesu od Nijemaca. jer koji je u Li-
onu s bratom
Dragi ~itaoci, podstaknut va{om podr{kom na promociji njim se lijepo upita, a onda 1953. [vedski politi~ar Dag Hamar{eld postao gen-
eralni sekretar UN-a. Ponovo je izabran 1957.
godine. Posredovao je u vi{e me|unarodnih sporova, a
Lu jem napravio
prvu filmsku ka-
knjige „Omerica Brica“ u maju 2005. godine i mojim mu se obrati: poginuo je 1961. pod nerazja{njenim okolnostima u avion- meru i fabriku za
obe}anjem da }emo se ubrzo sresti na promociji druge knji- - Dragi i vrli prijatelju, upra- skoj nesre}i putuju}i u jednu mirovnu misiju u Africi. Pos- izradu fotograf-
ge, koja je, u neku ruku, nastavak knjige „Omerica Brica“, a ko- vo mi je po{tar Zaho predao thumno mu je dodijeljena Nobelova nagrada za mir.
skog materijala.
1962.
ja nosi naziv „Stola~ki {ereti“, te dr`e}i se obe}anja da dug penziju, koja je ne{to ve}a Umro ameri~ki filmski reditelj ma|arskog po- U pariskoj kafani
(obe}anje) nije ni~iji brat, pred vama je nova knjiga, zbirka nego pro{li mjesec, pa hajde- rijekla Majkl Kertiz, dobitnik Oskara za film
“Kazablanka“. Gran kafe bra}a
humoreski ~iji su autori Sto~ani. Ve}ine njih, na`alost, vi{e ne- mo u slasti~arnu da te po~as- Limijer prikaza-
ma, ali ova knjiga ima zadatak da, kroz humoreske, {ale i dos-
ko~ice, osvje`i te likove, podsjeti na njihove uzre~ice, dogo-
tim rahatlokumom.
Po{to Omer pristade, Der- 1963.
ljudi.
U sjevernom Atlantiku u eksploziji ameri~ke
atomske podmornice Tre{er poginulo je 129 la su 28. decem-
bra 1895. godine
dov{tine i anegdote, tako da ~itaoci ponovo imaju pred so- vo naru~i za sebe limunadu, prvu filmsku
bom te drage prijatelje, sugra|ane i ahbabe, napisao je u pred-
govoru autor knjige, koju su 2007. godine izdali Dru{tvo pi-
a za Omera kutiju rahatloku-
ma. Omer za ~as smaza devet 1972. U zemljotresu u ju`nom Iranu poginulo vi{e
od 5.000 ljudi. predstavu u svi-
jetu - “Ulazak
1972.
saca BiH, Podru`nica HNK Mostar i Edicija Rondo. komada rahatlokuma i kad Vi{e od 50 zemalja, uklju~uju}i SAD i SSSR, voza u stanicu“ i
Mehmed [ator ro|en je 1940. godine u Lokvama kod Sto- htjede dohvatiti deseti, Dervo potpisalo konvenciju o zabrani biolo{kog
oru`ja. “Radnici izlaze
ca, Pravni fakultet zavr{io je u Sarajevu, slu`bovao u Stocu, stavi svoju ruku na njegovu, iz fabrike“.
1973.
Mostaru i Sarajevu, 2003. izabran je za sudiju Suda BiH, ba- pa mu re~e: Izraelski komandosi u Bejrutu ubili trojicu lid-
vio se advokaturom, novinarstvom (Radio Sarajevo, Oslo- - Za tvoje zdravlje, babina era PLO, a jednog te{ko ranili. Premijer Liba-
bo|enje, Borba, Sloboda, Sportske novosti, Sport). Ranije je na Saeb Salam podnio ostavku.
mi rahmeta, ovaj posljednji
1993.
objavio dvije knjige: „Omerica Brica“ i „Sudija, advokat, su- komad ja }u ti staviti u usta! - U Ju`noj Africi ubijen Kris Hani, lider ju`noa-
dija“. Trenutno je penzioner i `ivi u Mostaru. uze rahatlokum, re~e Omeru fri~ke Komunisti~ke partije. Narednog dana
crnci su iz osvete spalili dvojicu bijelaca.
da zine, a zatim rahatlokum
tog dru{tva bi izveo „predstavu“.
Umro je u stara~kom domu u
fu. Vladan, ~ija je desna ruka
bila stalno u zraku, najedanput
stavi u Omerova usta.
- Babina mi rahmeta, hra- 1994. Avioni NATO-a bombardovali polo`aje bosan-
skih Srba oko Gora`da, koje je UN proglasio
bezbjednosnom zonom. To je bila prva vojna akcija snaga
Mostaru pred sami rat. spusti ruku prema tacni s ka- nim te ko goluba! - kroz smi- NATO-a od osnivanja te vojne alijanse.
fom koju je pio Omer, a zrno jeh izusti Dervo.
Kukuruz na tacni
U poslijepodnevnim satima
po zrno kukuruza u intervali-
ma od dvije do tri sekunde
Omer, shvativ{i da ga je
Dervo ponovo pecnuo, izba- 1995. Izrael i Jordan razmijenili ambasadore na os-
novu mirovnog sporazuma dviju zemalja iz
oktobra 1994. godine.
Omer do|e pred Zdravljak“, pa po~e{e padati na tacnu, a to je ci zadnji rahatlokum iz usta i
kako je bila jedna slobodna
stolica, sjede za stol za kojim su
izgledalo kao da Vladan hrani
golubove. Omer shvati „igru“,
baci ga u korpu za otpatke.
- E, slu{aj ti, Dervo Gerinu, 2001.
ljudi u Africi.
Organizacija UN-a za ishranu i poljoprivredu
saop{tila je da glad ugro`ava oko 30 miliona
Golda Meir
bili Vladan, Dervo i Roko. Vla- u znak protesta od sebe gurnu nikad vi{e, babina mi rahme-

2003.
dan mu odmah naru~i kafu, tacnu i kafu, pa napusti Zdrav- ta, ne}u sjesti za sto za kojim Njema~ke vlasti izru~ile Srbiji biv{u vlasnicu 1974. Izrael-
upita da li ga je od jutros „gri- ljak uz glasan smijeh prisutnih. ti sjedi{! Na{ao si mene, starog propale piramidalne Dafiment banke Dafinu ska premijerka
jala“ Mejra, {ta mu je napravi- ~ovjeka, zafrkavati! Milanovi}. Golda Meir po-
la za ru~ak, {ta je sve uradio u Rahatlokum Me|utim, za da nu ri je~
2004. Umro Sakip [abanci, turski biznismen i filan- dnijela ostavku
ku}i da bi ga Mejra pustila u Negdje u blizini Kiraethane Omer nikad nije odr`ao, ve} trop. [abanci Holding, koji je predvodio, je- zbog sukoba u
~ar{iju. Na sva ova pitanja Dervo Gerin srete Omera. je jedva ~ekao dan da se po- dan je od dva najve}a turska poslovna konglomerata, koji njenoj Laburis-
Omer je s poluosmjehom od- Kad ga ugleda, podvrisnu kao novo sretne s Dervom. se bavi bankarstvom, automobilima, hranom, tekstilom, ti~koj partiji.
govarao i s u`itkom srkao ka- da ga nije vidio godinama. S (Sutra: Golub u kavezu) gra|evinom i hemikalijama.
46 OSLOBO\ENJE
SPORT nedjelja, 10. april 2011. godine

BOSNA I HERCEGOVINA Borac - Sarajevo 2:0 (1:0)


Premijer liga BiH 21. kolo

1. Borac

3. Sarajevo
utapobnerpor d:p-g bod
21 14 5 2 27:9 47
2. @eljezni~ar 20 12 2 6 35:15 38
21 10 5 6 30:21 35
Nikoli} i Maleti} pribli`ili
doma}ina naslovu prvaka
4. Travnik 21 10 2 9 36:27 32
5. Rudar 21 8 8 5 25:23 32
6. Sloboda 21 9 4 8 20:19 31
7. Slavija 21 9 3 9 31:33 30
8. Olimpic 20 9 3 8 20:23 30
9. ^elik 20 8 4 8 21:19 28 Banjalu~ani realizovali prilike protiv oslabljenog tima sa Ko{eva i ubilje`ili
10. [iroki Brijeg 20 9 1 10 37:37 28
11. Zvijezda 21 7 7 8 23:23 28 va`nu pobjedu s kojom sigurno dr`e vode}u poziciju u Premijer ligi
12. Zrinjski 20 8 1 11 24:28 25 Gradski stadion u Banjoj Lu- 60. Avdi} 5,5), Obu}a 6. Trener: removi}a, koji je glavom proslije-
13. Vele` 21 7 3 11 21:31 24 ci. Gledalaca 9.000. Sudija: An- Mirza Vare{anovi}. dio loptu do Nikoli}a, napa~ do-
14. Leotar 21 7 3 11 20:32 24 to (@ivkovi}) (Ora{je) - 6, po- Golovima Nikoli}a i Maleti}a, ma}ina je makazicama sa 12 me-
15. Budu}nost 20 4 5 11 16:26 17 mo}nici: Adnan Alispahi} (Ze- Borac je savladao Sarajevo sa 2:0 tarazatresaomre`u. Kod vode}eg
16. Drina 21 5 2 14 16:36 17 nica) i Stevo Peri} (Bijeljina). u tvrdoj utakmici i osvojio va`ne gola Borca, golman tima sa Ko{e-
REZULTATI Delegat:. Kre{imir ^avar ([i- bodove kojima se pribli`io osva- va Hamzi} slabo je reagovao.
TREBINJE: Leotar - Sloboda 1:3 roki Brijeg). Strijelci: 1:0 - Niko- janju titule prvaka. Banjalu~ani Sarajevo je zaigralo otvoreni-
(Stojanovi} 28pen - Beki} 51, Muji} 87, 88) li} (26), 2:0 - Maleti} (89). @uti su iskoristili prilike, odigrali dis- je u drugom poluvremenu, ali
TRAVNIK: Travnik - Drina 6:0 kartoni: @ari}, Grahovac, Staji} ciplinovano i 14 prvenstvenom poku{aji da dugim loptama i
(Popovi} 24, 55, Faji} 57, 75, 85, [iljak 78) (Borac), A. Hand`i}, Torlak, pobjedom sigurno dr`e vode}u {utevima iz daljine ugroze gol
GRADA^AC: Zvijezda - Vele` 0:0 Belo{evi}, Dupovac, ^omor poziciju na tabeli. S druge stra- Avduki}a nisu urodili plodom.
PRIJEDOR: Rudar - Slavija 2:2 (Sarajevo). ne, bordo sastav nastupio je Borac se uspje{no branio i u
(Kantar 39, D`afi} 90pen - [e{lija 40, Popovi} 71) BORAC: Avduki} 6, Stupar oslabljen u ju~era{njem derbiju, 76. minuti nakon {to je lopta za-
BANOVI]I: Budu}nost - Zrinjski prekinuto 6,5 (od 89. Vidakovi} -), Staki} bez nekoliko suspendovanih ka~ila Torlaka, Hamzi} ju je mo-
BANJA LUKA: Borac - Sarajevo 2:0 6,5, ]ori} 6, @ari} 6 (od 46. Be- igra~a i protiv iskusnijeg rivala ni- rao izbaciti u korner. Kona~an
(Nikoli} 26, Maleti} 89)
novi} -, od 63. Grahovac 6), je mogao izbje}i poraz. rezultat postavio je Maleti}, ko-
NEDJELJA, 16 SATI Raspudi} 6,5, Maleti} 7, Miki} Po~etak me~a protekao je u ji je u fini{u preciznim udarcem
SARAJEVO: Olimpic - ^elik 6,5, Kruni} 6, Nikoli} 7, Staji} 6. obostranoopreznojigri. U 13. mi- sa 20 metara pogodio donji lije-
(Sudije: Arnautovi}, For to, Smaji})
Trener: Vlado Jagodi}. nuti Staji} je pucao iz slobodnog vi ugao. Tako je Borac zabilje`io
NEDJELJA, 19.30 SATI
SA RA JE VO: Ham zi} 5,5, udarcaiskosa sa lijevestrane iz ve- drugi ovosezonski trijumf nad
SARAJEVO: @eljezni~ar - [iroki Brijeg
^omor 5,5, Belo{evi} 6, Torlak like udaljenosti, a golman gostiju Sarajevom jer je i u prvom dije-
(Paji}, Su~i}, Be~irovi})
6, Dupovac 6, K. Hand`i} 5,5, Hamzi}izbacioloptu u korner. Bo- lu prvenstva osvojio puni plijen
Muharemovi} 5,5, Pehli} 6, Ko- rac je poveo sredinom prvog po- rezultatom 1:0 na Ko{evu.
Rudar - Slavija ja{evi} 5,5 A. Hand`i} 5,5 (od Dobar nastup: Darko Maleti} luvremena. Nakon gre{ke Muha- S. R.

2:2 (1:1) Budu}nost - Zrinjski - prekid u 33. minuti


Ko je bio
favorit?
Gradski stadion u Prijedoru.
Penal za goste
Gledalaca: 2.000. Sudija: Elmir
Pilav (Sarajevo). Strijelci: 1:0 -
Kantar (39), 1:1 - B. [e{lija (40),
1:2 - Popovi} (71), 2:2 - D`afi}
uzrok prekida
Utakmica izme|u Budu}nos- ta sa terena oti{li njegovi po-
(90 pen). @uti kartoni: [odi}, ti i Zrinjskog prekinuta je u 33. mo}nici Kne`evi} i Bandi}, a
Ke cman, Ko va~evi} (Ru dar), minuti kod rezultata 0:0 zbog na- posljednji je teren napustio de-
Ra{evi}, Pu{ara, Dujkovi} (Sla- vodnog prekr{aja ^oli}a nad legat Milo{evi}.
vija). Peri}em u kaznenom prostoru Poslije dugog i{~ekivanja da li
RUDAR: Tripi}, [odi}, Kota- doma}ina. Gagro je centrirao s }e se utakmica nastaviti, zva-
ran, Dragi}, Jevti}, Kecman (od lijeve strane u {esnaesterac Ba- ni~no smo informisani da je Va-
73. Kari}), D`afi}, @eri} (od 80. Sudija Valji} (s loptom) svirao je penal za Zrinjski u pro{lom kolu
novi}ana, a najbli`i lopti bio je lji} prekinuo me~, a penal za protiv ^elika Foto: SCsport.ba
Brki}), Rajovi} (od 57. \ori}), Peri}, koji je teatralno pao ispred Zrinjskinije ni izveden. S obzirom
Kova~evi}, Kantar. Trener: Bo- ^oli}a. Sudija Valji} smatrao je na strahkoji je pretrpionakondo- da je D`idi}oborioSli{ka, u situ- Materijali vezani za doga|aj u
ris Gavran. da je igra~ Budu}nosti ^oli} su|enogpenala, sudijaValji} se sa aciji kada je igra~ Banovi}ana me~u u Banovi}ima na}i }e se
SLAVIJA: Dujkovi}, Regoje, sru{io namjerno Peri}a, pa je bez ostalimslu`benimlicimanijevi- bio u prilici za gol, tako da je pe- ve}u ponedjeljakpredTakmi~ar-
Popovi}, Ra{evi}, Simi} (od 63. dvoumljenja pokazao na bijelu {e pojavio na terenu, dok su na- nal za Zrinjski izazvao veliko skomkomisijom N/FSBiH, a po-
Zeba), B. [e{lija, Radonja, Sadi- ta~ku. Potom su sudiju Valji}a vija~i Budu}nosti posljednji na- ogor~enje u redovimadoma}ina. tom }e i Disciplinska komisija
kovi}, Todorovi} (od 90. Peri- opkolili igra~i Budu}nosti, on se pustili tribine. Neujedna~en kri- Svi u Budu}nosti su se slo`ili da je Saveza donijeti odluku. Pomeni-
{i}), Stan ko vi}, Ra do va no vi} izvukao prema delegatu Milo{e- terij su|enja arbitra iz Banje Lu- glavni krivac za scenario susreta mo da izme|u igra~a obje ekipe
(od 82. Pu{ara). Trener: Dragan vi}u jer su na teren po~eli pada- keizazvao je buruprotestame|u u Banovi}imasudijaValji}, odno- nije bilo incidenata i da su igra~i
Bjelica. ti neki predmeti. Nakon {to je su- navija~imaBudu}nosti. Najprije sno da su najvi{eizgubilinavija~i Zrinjskog bezbjedno napustili
Fu dba le ri Ru da ra i Sla vi je dija Valji} oti{ao u svla~ionicu, za je u 11. minutipropustiodosudi- doma}e ekipe koji su ostali us- stadion u Banovi}ima.
odigrali su odli~nu utakmicu njim su poslije nekoliko minu- tijedanaesterac za doma}inaka- kra}eni za kvalitetnu predstavu. I. PEJI]
koja je obilovala golovima, pri-
li ka ma, li je pim po te zi ma sa
obje strane.
Rudar je poveo u 39. minutu Leotar - Sloboda 1:3 (1:0) Travnik - Drina 6:0 (1:0)
preko Kantara, no samo mi-
nut ka sni je [e {li ja se naj bo lje
sna {ao pred go lom Tri pi}a i
Muji} u fini{u Veziri ubjedljivo
Stadion Pirota. Gledatelja ji} 9, Badrov 7,5 (od 70. Hod`i}
izje dna~io je re zul tat na 1:1. Stadion Police. Gledalaca: Andri} (od 80. Komneni}), Ku-
300. Sudija: Denis Begovi} -), [iljak 8, Popovi} 8, Grabus 8,
Ka da se o~eki va lo da Pri je - 400. Sudija: Robert Zrili} (Ba- jund`i}, Bond`i}, Marjanovi}
(Grada~ac) - 6. Strijelci: 1:0 - Po- ]uri} - (od 35. Saraj~i} 8). Tre-
dor~ani u nas tav ku do|u do nja Luka). Strijelci: 1:0 - Stoja- (od 63. Canario), Stojanovi}. povi} (24), 2:0 - Popovi} (55), ner: Ned`ad Selimovi}.
prednosti, lopta se na{la u nji- novi} (28 pen), 1:1 - Al. Beki} Trener: Dragan Spai}. 3:0 - Faji} (57), 4:0 - Faji} (75), DRINA: Maksimovi} 5, Laza-
hovoj mre`i, a strijelac za Sla- (51), 1:2 - Muji} (87), 1:3 - Mu- SLOBODA: Mujki}, Halilovi}, 5:0 - [iljak (78), 6:0 - Faji} (85). revi} 5, Sredojevi} 5 (od 88.
vi ju bio je Po po vi}. ji} (88). @uti kartoni: Todorovi}, Efendi}, Raca, Zoleti}, Drakul, @uti kartoni: Saraj~i}, Grabus, Beri}-), Rustemovi} 5,5, Jeremi}
Do kraja su doma}i bacili sve Andri}, Vu~ini}, [araba (Le- Gavari}, Bo{njak (od 89. Ra- E. Varupa, [iljak (Travnik), Ja- 5,5, Prebira~evi} 5, Le`ai} 5 ( od
karte u napad, a sve {to su us- otar), Drakul (Sloboda). hmanovi}), Al. Beki}, Okano- ranovi}, Savanovi} (Drina). 71. \eri} -), Krezovi} 5, Jarano-
pje li da ura de je da pre ko LE OTAR: Mi len ko vi}, vi} (od 46. ^ehaji}), Am. Beki} TRAVNIK: Adilovi} -, Terzi} vi} 5, Savanovi} 5,5, ]ulum 5
D`afi}a postave kona~nih 2:2. Vu~ini}, Todorovi} (od 46. Ko- (od 46. Muji}). Trener: Ibrahim 7,5, E. Varupa 7,5, Helvida 7,5, (od 76. Vasi} -). Trener: Dragan
Napada~ Rudara pogodio je u ronel), Koki}, [araba, Mandi}, Crnki}. Red`epi 7 (od 55. Zatagi} 7), Fa- Mi~i}. Eni news
92. minutu sa bijele ta~ke.
OSLOBO\ENJE 47
nedjelja, 10. april 2011. godine SPORT
Novi dvoboj Olimpica i ^elika VIJESTI
Janjo{: Bojim se umora
U tim se vra}aju Pliska, Rizvanovi} i [kalji}, koji nisu imali pravo nastupa u
Kupu, ali }e utakmicu propustiti Vidovi} i Suljevi}, koji su zadobili povrede
Nakon {to su prije ~etiri da- java uo~i dana{nje utakmice.
na igrali polufinalnu utakmi- ‘’^estitam protivniku na pro-
cu Kupa BiH, ekipe Olimpica lazu u finale, oni su na{i veliki
i ^elika ponovo }e odmjeriti prijatelji i `elim im sve najbo-
snage na na{em najve}em lje. Ipak, isti~em kako smo i mi
stadionu. Ovaj put u pitanju je objektivno gledaju}i, zaslu`ili
prvenstvena utakmica, a naj- plasman u zavr{nicu. Sada je
mla|i sarajevski premijerliga{ pred nama novi zadatak, ali
}e pobjedom poku{ati ubla`iti strahujem od umora igra~a.
bol koji je ostao nakon elimi- Ovo nam je ~etvrta utakmica u
nacije iz najmasovnijeg fu- posljednjih deset dana i ne Guardiola odlazi
dbalskog takmi~enja od ze- znam kako }e se to odraziti na
ni~kog kluba. igra~e’’, zaklju~io je Janjo{, ko-
iz Barcelone?
‘’Eto, ponovo nam dolazi ji }e ponovo imati problema sa Mno go se u po slje dnje vri je me
^elik i sigurno je da nam na- sastavljanjem ekipe. pri~alo o mogu}em skora{njem odlas-
kon ispadanja iz Kupa ne}e Naime, u tim se vra}aju ku Josepa Guardiole, uspje{nog trene-
bi ti ni ma lo la ko. Po ku {at Pliska, Rizvanovi} i [kalji}, ra nogometa{a Barcelone, iz tog klu-
Mehmed Janjo{: Utakmica od velikog zna~aja ba. Naj~e{}e se spominjao interes In-
}emo vratiti ekipu na pravi koji nisu imali pravo nastupa
put i ostvariti pobjedu koja bi `elimo sezonu zavr{iti u vrhu Iskusni stru~njak na Olimpi- u Kupu, ali }e utakmicu pro- tera za njim.
nam bila od velikog zna~aja. tabele na {to boljoj poziciji’’, covoj klupi osvrnuo se na pret- pustiti Vidovi} i Suljevi}, ko- Nedavno je i sam Guardiola, u raz-
Pred nama je va`an me~ i cilj rekao je strateg sarajevske hodni me~ izme|u ovih ekipa, ji su zadobili povrede. govoru za italijansku dr`avnu televizi-
nam je osvajanje tri boda jer ekipe Mehmed Janjo{. te rekao ~ega se najvi{e pribo- A. MEHANOVI]
ju RAI, istaknuo kako bi mogao napus-
titi kormilo katalonskog kluba.
‘’Mislim da se moje vrijeme u Barce-
Nakon Kupa, ^elik gostuje kod Olimpica i u prvenstvu loni bli`i kraju.’’
Guardiola je na klupi Barcelone na-

Crveno-crni `ele bod(ove) sa Ko{eva slijedio Holan|anina Franka Rijkaar-


da 2008. U februaru ove godine je
produ`io svoj ugovor do jula 2012, a
Bilobrk, Milo{evi} i Kapetan nemaju dosad je osvojio osam od mogu}ih 10
trofeja. No, izgleda da ga u klubu `ele
pravo nastupa zbog kartona, a Hasanovi} zadr`ati ili do kraja idu}e sezone
van stroja zbog povrede (mo`da i du`e), pa su tako ~elnici
kluba s njim obavili u petak sastanak
Nakon revan{ me~a polu- tatski cilj koji je bio planiran, koji je trajao ~ak tri sata. S Guardiolom
finala Kupa BiH u srijedu na ali sada `elimo osvojiti Kup. su na sastanku bili predsjednik kluba
stadionu “Asim Ferhatovi} Predstoje nam uskoro dva Sandro Rosell, dopredsjednik Josep
Hase“ na Ko{evu, nogometa- super me~a sa @eljom, u ko- Maria Bartomeu, sportski direktor An-
{e ^elika danas o~ekuje no- jima namjeravamo pokaza- doni Zubizareta i generalni direktor
vi duel sa Olimpicom na is- ti da smo bolji. Sada gostuje- Antoni Rossich. Javnost jo{ nije upozna-
tom stadionu, ali u prven- mo kod Olimpica. Jako ih ta koji je dogovor postugnut, te da li je
stvu. S obzirom na remi ko- dobro znamo. Ono {to nam uop}e postignut na tom sastanku.
ji je bio ravan pobjedi jer su stva ra pro blem je {to tri
izborili plasman u finale naj- igra~a zbog kartona ne}e
masovnijeg takmi~enja, u mo}i nastupati - Bilobrk, Mi- ^elik dobro poznaje Olimpic Foto: D`. KRIJE[TORAC

redovima crveno-crnih su lo{evi} i Kapetan, tako da je cilj pobjeda i da se njegov tona, zbog povrede ne}e mo}i
porasle ambicije te se nada- }emo pru`iti {ansu mladim tim priklju~i vrhu tabele, gdje nastupiti Hasanovi}, a jo{ tro-
ju da bi mogli ponovo obra- igra~ima poput Arnauta, a i mu je mjesto po kvalitetu. jica igra~a se `ale na povrede.
dovati svoje navija~e. golman Pjani} je do~ekao Pjani} i Arnaut su najavili Vjerovatan sastav: Pjani},
“Stvorila se lijepa atmo- {ansu da stane me|u stative kako }e ostaviti srce na terenu Brkovi}, Kuduzovi}, Isakovi},
sfera u i oko kluba. Plasman u po~etnom sastavu“, ka`e i poku{ati pomo}i timu da os- ^ovi}, Hori}, Arnaut, Puri},
u finale Kupa stvarno puno {ef stru~nog {taba ^elika Ab- tvari dobar rezultat. Osim tro- [i{i}, Adilovi}, Had`i}.
zna~i. Ostvarili smo rezul- dulah Ibrakovi}, dodav{i da jice suspendovanih zbog kar- Mi. D.

Klub iz Berlina tra`i Hierro napu{ta


poja~anja za novu sezonu Hertha `eli Salihovi}a mjesto direktora
Sportski direktor {panskih fudbalskih
Bh. reprezentativcu preostala je jo{ godina ugovora i Hoffenheim }e na njemu, ako reprezentacija Fernando Hierro (43)
mu ve} dozvoli odlazak, `eljeti zaraditi potvrdio je da u junu, kada mu isti~e
ugovor, napu{ta sada{nju funkciju.
Hertha je zainteresovana liona eura. Za veznjaka uboji- Nekada veliki odbrambeni igra~ ko-
za anga`man veznog igra~a tog udarca lijevom nogom ji se proslavio tokom 14 godina u Real
Hoffenheima i bh. reprezen- Hertha, koja je i dalje pod te- Madridu postao je sportski direktor u
tacije Sejada Salihovi}a (26). retom za njema~ke prilike go- Fudbalskom savezu [panije 2007. go-
Berlinski klub je na prvom lemog duga (oko 30 miliona dine. Sudjelovao je u istorijskim uspje-
mjestu drugoliga{ke tabele i u eura), toliko ne mo`e platiti. sima furije, evropskom naslovu 2008. u
povoljnoj poziciji za povratak Salihovi}, koji je ove sezone Austriji i [vajcarskoj i svjetskom {am-
u elitno dru{tvo. Stoga tre- postigao pet bundesliga{kih pionu pro{le godine u Ju`noj Africi.
ner Markus Babbel i direktor golova i podijelio devet asis- “Nemam nikakvih problema sa sa-
Michael Preetz ve} tra`e po- tencija saigra~ima osje}a se vezom, s njegovim predsjednikom ili
ja~anja za novu sezonu. nepo`eljnim u Hoffenheimu s bilo kim drugim. Jednostavno je do-
Salihovi} bi se kao takav i `eli promijeniti sredinu. Ne- {lo vrijeme da se posvetim nekim dru-
odli~no uklopio. Vratio bi se davno se na treningu sukobio gim aspektima `ivota“, rekao je Hier-
u klub iz kojeg je 2006. oti{ao Spominje se od{teta od ~etiri miliona eura: Sejad Salihovi} sa sui gra~em Mar vi nom ro i dodao da `eli vi{e vremena provo-
u Hoffenheim, znatno po- idealno uklopio u Babbelov dina ugovora i Hoffenheim }e Compperom, kojeg je uda- diti s porodicom.
ja~ao ekipu i postao navija~ki sistem igre. na njemu, ako mu ve} dozvo- rio glavom u glavu, nakon [panski savez je u saop{tenju potvrdio
idol. Svojim bi se udarcem i Problem je u finansijama. li odlazak, `eljeti zaraditi. Spo- ~ega je privremeno suspendo- da nikakvihdrugihpromjena u stru~nom
sjajnim izvo|enjem prekida Salihovi}u je preostala jo{ go- minje se od{teta od ~etiri mi- van i nov~ano ka`njen. {tabu reprezentacije ne}e biti.
48 OSLOBO\ENJE
SPORT nedjelja, 10. april 2011. godine

@eljo ve~eras opet protiv [irokog

Ovaj put plavima


TREBA POBJEDA
U @eljezni~aru do{li do pisma iz UEFA u kojem se ka`e kako
finalista Kupa ide u Evropu, ukoliko tim sa Grbavice osvoji
naslov prvaka • Bez ]uluma, u konkurenciji Bogi~evi} Osim u posjedu dokumenata iz UEFA Foto: Senad GUBELI]

@eljezni~ar je u dva me~a pro- najaviti me~ protiv tima sa Peca- neka od ekipa osvoji dvostruku prva ka, kao fi na lis ta Ku pa, vici nedostajalo nam je agresi-
tiv [irokog u polufinalu Kupa re, novinarima pokazao pismo iz krunu?! ipak, i}i u Evropu. vnosti i ozbiljnosti, {to smo u
BiH ostvario dva remija i pro{ao UEFA. Me|utim, o~ito je da su ti “Sve je jasno kao dan. Pravilo posljednja dva susreta uspje-
u finale, ~ime su plavi ostvarili mediji bili svjesno izmanipuli- koje je pominjano va`i tek od li vratiti, tako da sam optimis-
zacrtani cilj pred po~etak sezo- Jasno kao dan ra ni, s ob zi rom na to da je naredne sezone i tu nema dile- ta pred ovaj me~“, ka`e Osim,
ne. Me|utim, ukoliko `ele osta- Naime, prije nekoliko dana @elje zni~ar do bio pi smo od me“, kazao je Osim i prebacio koji protiv [irokog Brijega ne
ti u utrci za naslov, tim sa Grba- pojedini mediji objavili su, pot- UEFA u kojem se tvrdi da to te`i{te pri~e na [iroki. mo`e ra~una ti na Mi la na
vice mora danas pobijediti [iro- krepljuju}i tvrdnje izjavama lju- pravi lo va`i tek od na re dne “Igrali smo jedni protiv dru- ]uluma, dok su u kunkurenci-
kobrije`ane. Svjestan toga je i di iz N/FSBiH, kako finalista sezone, {to zna~i da }e ^elik, gih dva puta za 15 dana, a niko ji za sastav Bogi~evi}, Nyema,
Amar Osim, koji je prije nego }e Kupa ne ide u Evropu, ukoliko uko li ko @eljo osvo ji na slov od nas nije pobijedio, {to poka- Jamak i Stan~eski.
zuje kako smo blizu kvalite-
tom jedni drugima. Deset bo- Igra i Popovi}

Stru~ni {tab bolji


dova prednosti nad [irokom “Zbog ~ega bismo mijenjali
na tabeli je plod drugih stvari, ekipu poslije dva dobra rezulta-
od navija~a sa Juga i u ovom duelu i jednima i dru-
gima je potreban povoljan re-
ta“, upitao je Osim, odgovaraju}i
na pitanje o mogu}im promje-
Stru~ni {tab @eljezni~ara u petak zultat. Oni su ispali iz Kupa i nama u po~etnih 11, ~ime je
nave~er odigrao je zanimljivu utakmi- ima ju ra~uni cu da bi kroz nagovijestio kako }e ekipa pro-
cu protiv navija~a @elje smje{tenih na prven stvo, uko li ko se bu de tiv [irokog na Grbavici biti jako
Jugu. Manijaci su, naime, bili ubije|eni uop{te i{lo u Evropu, mogli sli~na onoj koja je ostvarila remi
kako u svojim redovima imaju kvalite- do}i do pozicije koja vodi vani, na Pecari.
tan igra~ki kadar koji bi se mogao no- dok je na ma po bje da bi tna “Igra}e Lazo, naravno“, uz
siti sa strukom plavih. Ali su se preva- zbog ostanka u utrci za Bor- osmijeh nam je dodao Osim, s
rili, s obzirom na to da je rezultat gla- cem“, ka`e Osim i dodaje kako tim {to uop{te nismo ni su-
sio 10:7 za stru~ni {tab. obje ekipe imaju sli~an motiv. mnjali ho}e li napada~ pla-
U pobjedni~koj ekipi, za koju je po- “Igramo ku}i, ali na{a naj- vih dobiti {ansu u prvoj ekipi.
sljednji i odlu~uju}i gol na utakmici dao ve}a prednost je to {to smo Popovi}, kada je zdrav, sigur-
Amar Osim i to desnom nogom (svo- prolazom u finale u boljoj psi- no igra, a svi ostali su manje-
jomslabijom), igrali su AdnanGu{o, Di- holo{koj situaciji nego [iroki. vi{e upitni.
no \urbuzovi}, Almir Memi}, Amar Mo`da }e taj segment biti pre- Vjerovatan sastav: [ehi}, Mar-
Osim i gost Mehmed Ba`darevi}, dok sudan, jer }e igra~i odigrati kovi}, Vasili}, Me{i}, Stani} (Ra-
su u redovima navija~a nastupili i ne- ko mo tni je i kre ati vni je, jer do va no vi}), Svra ka, Sa vi}
ki aktivni igra~i poput Haznadara, smo u dosada{njim doma}im (Stan~eski), Zeba, Vi{}a, Be{li-
Pobjedni~ki sastav na okupu
Honse, Pozdera... utakmicama igrali u gr~u. U ra- ja, Popovi}.
nijim utakmicama na Grba- J. LIGATA

Juventus uo~i nedjeljnog me~a protiv Genoe [iroki Brijeg gostuje na Grbavici

Odlu~i}e nijanse
Bez Varee, Topi}a, Berto{e i Bandovi}a
Nakon ispadanja iz Kupa
BiH, [iroki Brijeg ponovo mo-
ra odmjeriti snage sa @elje-
zni~arom na prvenstvenom
gostovanju na Grbavici. [ef
struke ekipe sa Pecare Bla`
Sli{kovi} kazao je da }e njego-
vi igra~i poku{ati zaboraviti na
eliminaciju od plavih u naj-
masovnijem takmi~enju i odi-
grati {to bolje da bi se vratili u
Oporavio se od povrede: Alessandro del Piero borbu za ~etvrto mjesto.
“Nismo uzdrmani na psiho-
Del Piero se vra}a u tim lo{kom planu, {to je bitno,
ali povrede predstavljaju po-
Veteran i simbol Juventusa ji je postigao 281 gol u 671 nas-
Alessandro del Piero ranije od tupu za staru damu vjerovatno te{ko}e. D`idi} nije trenirao
o~ekivanog se oporavio od po- konkurisati za me~ 32. kola Seri- punim intenzitetom, dok su
vrede bedrenog mi{i}a i trebao je A, u kojem }e Juventus ugos- Varea, Topi} i Bandovi} van
bi kon ku ri sa ti za ne dje ljnu titi Genou. stroja. Dalibor [ili} nije odra-
dio posljednji trening prije Jedan od glavnih aduta ekipe sa Pecare: Wagner
prvenstvenu utakmicu protiv Ta utakmica sti`e prerano za
Genoe. drugu Juventusovu ikonu, gol- puta za Sarajevo, ali je u kon- koji }e ovaj put zaigrati napa- tvrditi da }e neka ekipa pobi-
Povrijedio se 36-godi{nji Del mana Gianluigija Buffona, koji }e kurenciji za po~etnih jeda- da~ki. jediti u ovakvim utakmica-
Piero na treningu prije desetak zbog problema s le|ima izosta- naest. Ne mo`emo ra~unati “Protivnik igra na doma}em ma u kojima odlu~uju nijan-
dana, a prvobitna procjena je go- ti iz sastava. Mjesto na golu za- na Matea Berto{u na lijevom terenu, s tim {to je raste- se“, smatra Sli{kovi}.
vorila kako bi trebao pauzirati uze}e Marco Storari, koji je bra- boku, gdje }e igrati Vlado re}eniji nakon prolaska u fi- Vjerovatan sastav: Mari},
oko dvije sedmice. No, iz Torina nio za Juventus i u pro{lom ko- Hrka}“, rekao je strateg [iro- nale Kupa BiH. Parira}emo Diogo, Renato, Brekalo, Hrka},
sti`u vijesti da se Del Piero dobro lu, u pobjedi na Olimpicu nad kobrije`ana Sli{kovi}. mu ne{to zatvorenijom vari- Zakari}, Serdaru{i}, Ivankovi},
oporavlja, te da }e napada~ ko- doma}om Romom sa 2:0. On o~ekuje jo{ jednu tvrdu jantom. U na{em prvenstvu [ili}, Wagner, Roskam.
utakmicu sa @eljezni~arom, nikada se sigurno ne mo`e E. M.
OSLOBO\ENJE 49
nedjelja, 10. april 2011. godine SPORT
PREMIERSHIP Chelsea se mu~io protiv Wigana

Manchester korak do titule


Tottenham je na svom White Hart Laneu pobijedio Stoke City 3:2 zabiv{i gol nakon vi{e
od mjesec • Bolton nemilosrdan prema West Hamu
Manchester United do{ao je
do rutinske doma}e pobjede nad ENGLESKA
Premiership 32. kolo
Fulhamom i jo{ se jednim kora-
uta pob ner por d:p-g bod
kom pribli`io novom naslovu
1. Manchester U. 32 20 9 3 70:32 69
prvaka. Crveni |avoli lepr{avo su
2. Arsenal 30 17 8 5 59:29 59
otvorili utakmicu i prakti~ki je ri- 3. Chelsea 31 17 7 7 55:25 58
je{ili nakon samo pola sata uta- 4. Manchester C.31 16 8 7 50:27 56
kmice. Sjajnu su akciju u 12. mi- 5. Tottenham 31 14 11 6 44:36 53
nuti odigrali Nani, Anderson i 6. Liverpool 31 13 6 12 42:38 45
Dimitar Berbatov, a najbolji stri- 7. Ever ton 32 10 14 8 45:41 44
jelac Premier lige okrunio je svo- 8. Bolton 32 11 10 11 46:43 43
jim 21. prvenstvenim pogotkom. 9. Newcastle 31 10 9 12 48:46 39
Kona~an rezultat utakmice u 32. 10. West Brom 32 10 9 13 46:59 39
minuti postavio je Antonio Valen- 11. Fulham 32 8 14 10 36:35 38
12. Stoke 32 11 5 16 39:42 38
cia, koji se na{ao na pravom
13. Sunderland 32 9 11 12 35:45 38
mjestu i s dva metra glavom po- 14. Blackburn 31 9 7 15 39:51 34
slao loptu u mre`u Fulhama. 15. Birmingham 30 7 13 10 30:42 34
Tottenham je na svom White 16. Aston Villa 31 8 10 13 39:53 34
Hart Laneu pobijedio Stoke City 17. Blackpool 31 9 6 16 45:63 33
3:2 zabiv{i gol nakon vi{e od mje- 18. West Ham 32 7 11 14 38:56 32
sec dana. U 11. minuti Crouch je 19. Wolves 32 9 5 18 36:56 32
zabio za 1:0 na asistenciju, a na 20. Wigan 32 6 13 13 29:52 31
2:0 je u 18. minuti povisio Luka Rezultati
Modri}. U 27. minuti gosti su se Wolves - Ever ton 0:3
(Beckford 21, Neville 39, Bilyaletdinov 45)
vratili u utakmicu golom Mat-
Blackburn - Birmingham 1:1
thewa Etheringtona, no veselje je (Hoilett 45 - Bowyer 32)
kratko trajalo jer ve} u 34. minu- Bolton - West Ham 3:0
ti svojim je drugim pogotkom (Sturridge 14, 51, Lee 20)
na 3:1 povisio Crouch. Gosti su Chelsea - Wigan 1:0
po no vno za pri je ti li go lom (Malouda 67)
Kenwynea Jonesa iz 41. minute, Manchester Utd - Fulham 2:0
no rezultat se do kraja vi{e nije (Berbatov 12, Valencia 32)
mijenjao. Sunderland - West Brom 2:3
Peter Crouch: Dva puta matirao Asmira Begovi}a Reuters
(Shorey 10, Bardsley 31 - Odemwingie 29, 54,
U goste Chelseu na Stamford
Scharner 72)
Bridge do{ao je Wigan, koji je u kon kapitulirao nakon gu`ve u bno raspolo`en bio je dvostruki dam poraza i tek jedan jedini
Tottenham - Stoke 3:2
protekla dva me|usobna dvo- petercu koju je najbolje iskoris- strijelac Daniel Sturridge. On je remi. Ju~er su na Stadionu svje- (Crouch 11, 34, Modri} 18 - Etherington 27,
boja primio ~ak 14 pogodaka, tio Florent Malouda. postigao prvi i tre}i gol, a drugi tla dva put vo di li pro tiv West Jones 41)
pa su mnogi o~ekivali novu katas- Igra~i Boltona bili su posebno Chung-Yong Lee. Bromwich Albiona i na kraju iz- Nedjelja
trofu Martinezove ekipe. Ovaj raspolo`eni protiv davljenika Sunderland je donedavno sa- gubili utakmicu s 3:2, a ~ovjek Blackpool - Arsenal
put, me|utim, Wigan se protiv West Hama. Gosti su pora`eni sa njao o mjestu u Europskoj ligi, no odluke 18 minuta prije kraja bio Aston Villa - Newcastle
uspavanog doma}ina odli~no 3:0, a susret je odlu~en ve} nakon od kraja januara i pobjede nad je Paul Scharner. Ponedjeljak
dr`ao punih 67 minuta, te napo- {est minuta u nastavku. Pose- Blackpoolom nanizao je ~ak se- A. MEHANOVI] Liverpool - Manchester City

NJEMA^KA
Bundesliga
uta pob ner por
29. kolo
d:p-g bod
BUNDESLIGA Nürnberg i Bayern remizirali Na{ reprezentativac
u plavom dresu
1. Borussia D. 29 20 6 3 59:18 66
2. Bayer L.
3. Hannover
4. Bayern
28 17 7 4 57:34 58
29 17 2 10 42:40 53
29 16 7 7 60:35 52
IBI[EVI] STRIJELAC Hoffenheima
postigao pogodak iz
5. Mainz
6. Nürnberg
7. HSV
8. Freiburg
29 14 3 12 43:37 45
29 12 7 10 43:38 43
29 12 6 11 44:45 42
29 12 5 12 38:41 41
u porazu Hoffenheima
Jednu od najzanimljivijih su-
penala u 33. minuti
Drugo poluvrijeme pripalo je
9. Schalke 29 11 6 12 34:33 39
10. Hof fenheim 29 9 10 10 44:40 37 botnjih utakmica 29. kola Bunde- doma}im igra~ima koji su golom
11. Köln 28 10 5 13 38:49 35 slige donio je dvoboj Freiburga i sene gal skog in ter na ci onal ca
12. Werder 29 8 10 11 39:55 34 Hof fen he ima, u ko joj su za - Cissea iz penala poravnali na
13. Eintracht 29 9 6 14 29:39 33 pa`ene uloge u svojim timovima 2:2 u 60. minuti, da bi se za
14. Kaiserslautern28 8 7 13 36:42 31 imala oba bh. reprezentativca prednost Freiburga pobrinuo
15. Stuttgart 28 8 6 14 47:50 30 Mensur Mujd`a (Freiburg) i Ve- Butscher koji je u 78. minuti po-
16. Wolfsburg 29 6 10 13 32:42 28 dad Ibi{evi} (Hoffenheim). U godio za vodstvo od 3:2, {to je
17. St. Pauli 28 8 4 16 29:49 28 me~u koji je obilovao preokreti- bio kona~an ishod ovog me~a.
18. Borussia M. 28 6 5 17 38:62 23
ma, ali i grubom igrom, s(p)retni- Nürnberg i Bayern su remizira-
Rezultati
Schalke - Wolfsburg 1:0
ji je bio Fre iburg, ko ji je sa li rezultatom 1:1. Bavarci su
(Jurado 76) igra~em manje na terenu uspio poveli golom Müllera u 5. minu-
HSV - Borussia D. 1:1 ostvariti pobjedu na svom Bade- ti, a Eigler je u 60. minuti pogo-
(Nistelrooy 39pen - Blaszczykowski 90+2) nova stadionu pred 23.000 gleda- dio za remi.
Freiburg - Hof fenheim 3:2 laca rezultatom 3:2 (1:2). Recimo i to da je poljski inter-
(Schuster 23, Cisse 60pen, Butscher 78 - Doma}i su pogotkom Schuste- na ci ona lac Ja kub Blas -
Ibi{evi} 34pen, Babel 43) ra stigli do minimalnog vodstva zczykowski pogotkom u sudij-
Hannover - Mainz 2:0 u 23. minuti. Hoffenheim je na- skoj nadoknadi spasio od pora-
(Ya 45pen, Pinto 59) kon pri mlje nog go la zai grao Timothy Chandler (Nürnberg) i Franck Ribery (Bayern) u borbi za loptu Reuters
za vode}u ekipu na tabeli nje-
Nürnberg - Bayern 1:1 crvenim kartonom i dosudio pe- jevu stranu gola. U 43. minuti
ofanzivnije u namjeri da {to pri- ma~kog prven stva Bo rus siu
(Eigler 60 - Müller 5)
je stigne do izjedna~enja. U 33. nal za Hoffenheim. uslijedio je nezadr`iv nalet gos- Dortmund na gostovanju kod
Eintracht - Werder 1:1
(Fenin 83 - Altintop 58-ag) minuti je Pavel Krmas, kao po- Jedanaesterac je izveo Ibi{evi}, tuju}eg tima iz kojeg je Hoffen- HSV-a (1:1). Doma}i su do fini-
Stuttgart - Kaiserslautern (sino}) sljednji ~ovjek odbrane Freibur- koji je {utirao posred gola, vje{to heim pogotkom Babela poveo sa {a me~a vodili pogotkom Ruuda
Nedjelja ga, u svom {esnaestercu oborio prevariv{i golmana Baumana, 2:1. U akciji u kojoj su gosti do- van Nistelrooya iz jedanaester-
Borussia M. - Koln (15,30 sati) Peniela Mlapu, a sudija Stark je koji nije ‘pro~itao’ varku na{eg re- {li do preokreta u~estvovao je i ca u 39. minuti.
Bayer L. - St. Pauli (17,30) njegov prekr{aj sankcionisao prezentativca, ve} se bacio u li- Ibi{evi}. G. V.
50 OSLOBO\ENJE
SPORT nedjelja, 10. april 2011. godine

NBA Memphis izborio doigravanje


VIJESTI
Teniski turnir
u Marbelli Chicago osigurao prvo
MJESTO NA ISTOKU
U Miamiju je ekipa Heata pobijedila Charlotte 112:103 uz novu odli~nu partiju svoje trojke
Ko{arka{i Chicago Bullsa dvoboja. Na gostovanjima kova i sedam asistencija.
prvi su put nakon sezone su u seriji od pet pobjeda, te Posljednje je mjesto za doi-
1997/98, posljednje {ampi- de vet u po slje dnjih de set gravanje na Zapadu i uop}e
Mervana Jugi} - onske i posljednje u eri Mic- utakmica. u li gi osi gu rao Mem phis.
Salki} zaustavljena haela Jordana, izborili doi-
gravanje NBA lige kao prvo-
^etvrtim uzastopnim pora-
zom drugo su mjesto na Za-
Zach Randolph predvodio je
doma}u ekipu u 101:96 po-
Bosanskohercegova~kateniserkaMer-
plasirana ekipa Isto~ne kon- padu ugrozili LA Lakersi. Iz- bjedi nad Sacramento Kingsi-
vana Jugi} - Salki} nije uspjela da se pla-
ferencije. Izborili su igra~i gubili su igra~i Phila Jackso- ma ubaciv{i 27 ko{eva uz 15
sira u polufinale dubla na WTA turniru u
Marbelli ([panija). Jugi} - Salki} je u pa- Toma Thibodeaua prednost na na gostovanju kod Por- skokova.
ru sa DarijomJurak iz Hrvatske u ~etvrftfi- doma}instva u prve tri run- tland Trail Blazersa 93:86, a Rezultati: Indiana - Atlan-
nalu pora`ena od doma}ih predstavnica de doigravanja, pod uslo- najbolji je pojedinac u redo- ta 114:102, Philadelphia - To-
LlagostereVives i ParraSantonje sa 3:6, 4:6. vom da se u drugu i tre}u vima doma}ih bio LaMar- ronto 98:93, New Jersey - New
Mervana Jugi} -Salki} sljede}e sedmice plasiraju. Do kraja im preos- cus Aldridge s 24 poena i 11 York 93:116, De tro it -
nastupa na Challengeru u Casablanci, kao taju jo{ tri utakmice i nada skokova. Milwaukee 110:100, Miami -
i bh. reprezentativka Jasmina Tinji}. da mo`da prestignu i San U Miamiju je ekipa He- Charlotte 112:102, Boston -
Obje bh. teniserke nastupit }e u kva- Antonio Spurse kao ekipa s ata po bi je di la Char lot te Washington 104:88, Cleve-
lifikacijama. Jugi} - Salki} je 14. nosite- najboljim omjerom lige. U 112:103 uz no vu odli~nu land - Chicago 82:93, New
ljica i slobodna je u prvom kolu, a zatim petak je Chicago slavio na par ti ju svo je troj ke. Chris Orleans - Phoenix 109:97,
}e igrati s pobjednicom me~a Natalija gostovanju kod Clevelanda Bosh zabio je 27 ko{eva uz Okla ho ma City - Den ver
Kosti} (Srb) - Priscila Garcia (Bra). Tinji} 93:82 uz 24 ko{a i 11 skoko- 10 skokova, Dwyane Wade 104:89, Memphis - Sacramen-
je 4. favorit, a u 2. kolu }e igrati protiv [pa- va Carlosa Boozera. Bullsima tako|er je ubacio 27 ko{eva, to 101:96, Dallas - LA Clippers
njolke Pilar Domingez - Lopez. je to bila {esta uzastopna, te dok je LeBron James zavr{io Dwyane Wade: Ubacio 27 107:96, Portland - LA Lakers
18. pobjeda u 20 posljednjih dvoboj s 23 ko{a, devet sko- poena protiv Charlotte 93:86.
Veerpalu
dopingovan KO[ARKA - LIGA 6
Estonac Andrus Veerpalu (30), dvos-
truki olimpijski pobjednik u skija{kom
tr~anju, bio je pozitivan na doping-tes-
tu, zbog ~ega ga je suspendovao Eston-
ski skija{ki savez. Jedan od najpoznati-
^apljina slavila
jih estonskih sportista bio je pozitivan
na doping-kontroli krajem januara, a u
njegovom organizmu prona|ena je vi-
soka vrijednost hormona rasta. Veerpa-
u Skenderiji
Veliko iznena|enje u 4. kolu mjanovi} sa 14 ko{eva. ^apljinu
lu je negirao optu`be za uzimanje do- Lige 6 za prvaka BiH priredila je je predvodioFekete sa 19 poena.
pinga i najavio je `albu na suspenziju. sino} ^apljina, koja je u Sken- Studentima su na rukui{lire-
Veerpalu je u Estoniji sportska iko- deriji savladala Bosnu sa 76:69 zultati iz preostale dvije uta- Ko{ara{i Bosne sada su zadnji na tabeli Foto: D`:KRIJE[TORAC
na nakon {to je osvojio zlatne meda- i tako joj nanijela tre}i poraz sa kmice - Igokea i [iroki oprav- borbi za ~etvrto, posljednje TT Kabeli - Mladost 81:67.
lje na ZOI u Salt Lake Cityu (2002) i To- kojim su pali na za~elje tabele. dali su uloge favorita protiv mjesto koje vodi u polufinale. Poredak: 1. Igokea 4-0, 2. [i-
rinu (2006) na 15 kilometara. U Salt La- Kod Bosne su najbolji bili Borca i Mladosti, pa sada tri Rezultati: Bosna ASA BHT roki 3-1, 3. Borac 2-2, 4. Mla-
ke Cityu osvojio je i srebro na 50 km. - ^apljina Lasta 69:79, Igokea dost 1-3, 5. ^apljina 1-2, 6.
Muhamd Pa{ali} i D`enan Ra- ekipe imaju omjer 1-3 i sa ra-
U riznici uspjeha ima i dva zlata sa - Borac Nektar 95:75, [iroki Bosna 1-3. M. I.
svjetskih prvenstava - 2001. u Lahtiju himi} sa 16 te Aleksandar Da- vnopravnim {ansama ostaju u
i 2009. u Liberecu.
Nova pobjeda bh. boksera

^ebo trijumfovao u Hamburgu


Nadam se da }u u naredne dvije godine skupiti dovoljan broj bodova i boksovati za
neku od presti`nih titula i u Sarajevo donijeti {ampionski pojas, rekao je Mirsad ^ebo
Mirsad ^ebo ostvario je u kao i na{im ljudima koji su u
petak u hambur{koj dvorani velikom broju bili prisutni u
\okovi} odustao Clas One pred preko 4.000 dvorani. Nastavljam da treni-
gledalaca drugu pobjedu u ram, jer me u ovoj godini
od Monte Carla profesionalnoj karijeri protiv o~ekuju jos ~etiri me~a, u
Novak \okovi}, nepobjedivi igra~ u Rumuna Daniela Pavaleskua kojima naravno o~ekujem
2011. godini, ne}e nastupati na ja- na poene u ~etiri runde i ta- samo pobjede. Nadam se da
kom ATP turniru Masters serije 1000 u
ko ispu nio obe}anje da to }u u naredne dvije godine
Monte Carlu, koji se sljede}e nedjelje
na zvani~nom vaganju bo- skupiti dovoljan broj bodova
igra na zemljanim terenima. Turnir je
ksera dan ranije. ^ebo je u i boksovati za neku od pres-
otkazao zbog povrede koljena.
rin gu po ka zao bo kser sko ti`nih titula i u Sarajevo do-
“Ovo je te`akudarac za mene. Znam da
umi je}e i le pr{a vost svog nijeti {ampionski pojas“, re-
nisuzadovoljnitimenitiorganizatoritur-
nira, niti moji navija~i, ali ovo je ipak naj- stila, {to je bilo dovoljno pu- kao je ^ebo.
vi{epogodilomene“, rekao je trenutnodru- blici da ga isprati gromo- Osim ^ebe, u Hamburgu je
gi teniser svijeta, koji je ove godine osvo- glasnim aplauzima, a pro- boksovao jo{ jedan ~lan Bali-
moteru Kaleu Saurlendu do- Mirsad ^ebo: Slavio protiv Rumuna Daniela Pavaleskua Balkanboksinga, Milan Piper-
jio sva ~etiriturnira na kojima je nastupao.
Pro{le godine \okovi} je u Monte vo ljno da li~no do|e u me~eve bih `elio da boksu- moterske ku}e u Evropi skre- ski, koji je tako|er trijumfovao
Carlu izgubio od Fernanda Verdasca. svla~ionicu i ~estita ^ebi na jem ve}i broj rundi. Drago mi nuo pa`nju na kamp Bali- protiv Rumuna Mugurela Se-
Tako }e ove godine prvi nositelj turni- prikazanom u ringu. je {to sam boksovao u Ham- Balkanboksing i bh. boks. bea, a u uglu na{ih boksera
ra biti branitelj naslova Rafael Nadal, “U principu sam zadovo- burgu i na najljep{i mogu}i Zahvalio bih publici koja me se kun dant je bio Mi ljan
a drugi Roger Federer. ljan po bje dom, slje de}e na~in ljudima iz najja~e pro- je bodrila sve ~etiri runde, Rov~anin.
OSLOBO\ENJE 51
nedjelja, 10. april 2011. godine OGLASI

Radno vrijeme
Naziv po{te Adresa
pon-pet. subota nedjelja
Biha} Bosanska 3 07,30-19,00 07,30-15,30 -
Biha} Bosanskih Kraljeva 08-16,30 - -
Cazin Trg zlatnih ljiljana 07,30-19,00 07,30-15,30 -
Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb 07,30-19,00 07,30-15,30 -
Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 07,30-19,00 07,30-15,30 -
Bosanski Petrovac Bosanska 115 07-16 07-14 -
Sanski Most Banjalu~ka 2 07,30-19,00 07,30-15,30 -
Klju~ Kulina bana 11 07-16 07-14 -
Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 07-20 - -
Ustikolina Ustikolina 08-15 08-15 -
Pra~a Trg Kemala Hrve bb 08-15 08-15 -
Mostar Tekija bb 08-18 08-18 -
Mostar Bra}e Feji}a bb 08-20 08-18 -
Mostar Željezni~ka stanica 08-16 - -
Konjic Maršala Tita bb 08-18 08-15 -
Jablanica Pere Bili}a 24 08-18 08-18 -
Sarajevo Obala Kulina bana 8 07-20 07-20 -
Sarajevo Maršala Tita 12 08-16 - -
Sarajevo ^emaluša bb 07-20 07-20 07-20
Sarajevo Patriotske lige 40 08-16 - -
Sarajevo Bra}e Begi} 1 08-16 - -
Sarajevo Višnjik 40 08-15 08-15 -
Sarajevo Zmaja od Bosne 88 07-20 07-20 -
Sarajevo Put života bb 07-20 07-20 -
Sarajevo Grbavi~ka 1 09-16 09-16 -
Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb 08-16 - -
Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 08-16 - -
Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb 08-16 - -
Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 09-16 09-16 -
Sarajevo Trg solidarnosto 37 08-15 08-15 -
Sarajevo Safeta Hadži}a 107 08-16 - -
Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 07-20 07-20 -
Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb 07 20 07 20 -
Ilidža Rustempašina 13 07-20 07-20 -
Hadži}i Hadželi 116 08-16 08-15 -
Vogoš}a Jošani~ka 32 08-18 08-15 -
Ilijaš Bogumilska 4 08-16 08-15 -
Travnik Prnjavor 11 08-20 08-15 -
Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb 08-15 08-15 -
Bugojno Nugle II 08-20 08-15 -
Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb 08-15 08-15 -
Fojnica Doktora Raljevi}a bb 08-16 08-15 -
Donji Vakuf Ul. 14. Septembra 08-18 08-15 -
Tuzla Aleja bosan. vladara 29 07-20 07-15 -
Tuzla Zlatarska 12 08-15 08-15 -
Tuzla A. Herljevi}a 10 08-18 08-15 -
Tuzla Rudarska 37 08-15 08-15 -
Tuzla Univerzitetska bb 08-17 08-15 -
Kalesija Oslobodilaca bb 08-16 08-16 -
Živinice Maršala Tita bb 07-17 08-15 -
Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 08-19 08-15 -
Banovi}i Banovi}i 08-16 08-15 -
Lukacav Borisa Kidri}a bb 07-17 08-15 -
Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a 08-17 08-15 -
Srebrenik Kulina bana bb 08-17 08-15 -
Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 08-17 08-15 -
Br~ko Bulevar mira bb 08-17 08-15 -
Zenica Masarikova 46 07-20 08-15 -
Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 07-20 08-15 -
Zenica Londža 83 08-20 08-15 -
Zavidovi}i Patriotske lige bb 08-19 08-15 -
Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 08-19 08-15 -
Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 08-18 08-15 -
Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a 08-18 08-15 -
Visoko ^aršijska 75 07:30-19 08-15 -
Vareš Put mira 15 08-16 08-15 -
Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb 08-17 08-15 -
Breza Hasana Kjafije 6 08-18 08-15 -
52 OSLOBO\ENJE
MALI OGLASI nedjelja, 10. april 2011. godine

IZDAJEM lijepo namje{ten apart- IZDAJEM namje{tenu garsonjeru HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevoj- PRODAJEM poslovni prostor, centar
man za strance sa pristupom inter- na Ko {ev skom brdu. Ci je na sa uz more, 200 m od pla`e, 70 manda- kama, na Ciglanama. Tel. 666-506. 80m2 kod BBI-a — robna ku}a, za no-
NEKRETNINE netu, 400KM. Tel. 062/527-254. uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. ri na, vez za bro di ce, ja hte. Tel.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru
tara, advokata i biro, stan centar
061/373-949 i 061/223-941. 0038520671943, 00385995769874. 73m2, ul. Alipa{ina, III sprat. Mob.
IZDAJEM solidnoj djevojci sobu sa u blizini Kampusa. Tel. 615-544. 061/573-640.
grijanjem sve ostalo po dogovoru. Tel. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan IZDAJEM sobu djevojci ili dvjema
613-351. 60m2, centralno grijanje, II sprat, Ali- djevojkama kod tramvajske stanice IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod PRODAJEM gara`u 12m2, centar,
ZAMJENA pa{ino Polje. Tel. 062/633-248. pofali}i. Mob. 061/842-319. bolnice Jezero nov pogodan za sve na- garsonjera 22m2, centar, Sapartman
IZDAJEM gara`u na Grbavici-[o- mjene. Tel. 061/170-254. u Neumu 46m2, mo`e i zamjena za
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunu- ping. Tel. 061/911-971. OPREMLJEN biro sa antreom i }aj- IZDAJEM jednosoban manji stan, Sarajevo. Mob. 061/573-640.
ma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvat-
sko primorje. Tel. 062/849-606. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan
nom kuhinjom blizu stanice, 30m2,
ventilacija, centralno, 650 KM. Mob.
sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba-
{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763.
PRODAJA POSLOVNI prostor 22m2, prize-
blizu kampusa i fabrike duhana Po- 061/170-461. mlje, Dobrinja 2, taxi {tand. Mob.
MIJENJAM stan 122m2 u strogom fa li}i, pre dnost stu den ti-ce. Tel. IZDAJEM jednosobni stan u Vele- PRODAJEM stan 37m2 star 7 godi-
na, kod Vije}nice u Sarajevu. Mob. 062/141-810.
centru Sarajeva za ku}u ili stan u Ba- 062/439-329, 061/437-719. IZDAJEM poslovni prostor 76m2, I {i}ima. Tel. 033/666-492.
ru ili drugi grad, Crnogorsko primor- sprat, centar i poslovni prostor 80m2, 062/447-789 i 061/361-722. PRODAJEM na Vojni~kom polju
je, moj stan je ~etvorosoban renovi- IZDAJEM jednosoban stan polu- ul. Avde Smajlovi}a — grbavica. Mob. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 150m2, VII sprat, sve novo sa kom-
prazan mo`e i prazan, ulaz strogo po- na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. RAKOVICA, prodajem 2.400m2 ze-
ran, ul. M.M. Ba{eskije, II sprat, 061/573-640. mlji{ta, mo`e za poljoprivredu. Potok plet stvarima. Tel. 062/156-882.
pogled na dvije strane — na Trebevi} seban, predijo Ko{eva. tel. 033/203-
032, 062/214-751. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. kroz parcelu, cijena po dogovoru. Tel. PRODAJEM vikend ku}u, Jabla-
i Logavinu. Tel. 00387 61 147-063 i Tel. 062/383-040, 445-515. 033/534-179.
00382 69 201-873. garsonjeru za jednu osobu, poseban ni~ko jezero, 330m2, potpuno opreml-
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200- jena i razne parcele na podru~ju ci-
Isto~no Sarajevo, sa centralnim gri- IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na PRODAJEM ku}u u starom gradu iz-
MIJENJAM troiposoban 89m2, II 455. Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. nad Mahmutovca sa oku}nicom i jele BiH. Mob. 061/573-640.
sprat, Dobrinja IV za manji uz spo- janjem, internet i parking. Mob.
066/824-099. IZDAJEM namje{ten stan u centru 400m2 ba{te. Tel. 533-952. PRODAJEM stan 41m2 Lo`ioni~ka
razum. tel. 472-895. IZDAJEM poslovni prostor, trg Sk-
grada. Tel. 061/812-084. enderije 8,17m2. tel. 061/480-207. PRODAJEM stan u centru grada, 5/16 kod Socijalnog. Tel. 646-690.
MIJENJAM stan u privatnoj zgradi, IZDAJEM gara`u na Grbavici kod
Doma zdravlja. Mob. 061/158-507. IZDAJEM jednokrevetnu sobu u 65m2, ul. Kulovi}eva, III sprast Mob. PRODAJEM ku}u na sprat u Pejto-
za pos. prostor. Mob. 062/878-502. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotre- 063/589-315.
Hrasnom. Tel. 033/664-292. bom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Tre- nu sa tri gara`e, 700m2 placa. tel.
MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. IZDAJEM stan 74m2 u strogom cen- 061/518-479.
tru, pogodno za kancelarije. Mob. IZDAJEM ku}u, p+s sa ba{tom u bevi~ka. Mob. 062/712-991. PRODAJEM stan u ulici kralja Tvrt-
Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za ka br. 14/3 od 77 m2, cijena 200.000
dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/350-688. strogom centru Sarajeva za stanova- IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studenti- PRODAJEM ku}u na sprat 9x8 ma-
nje i poslovni prostor. Tel. 061/382- KM. Tel. 058/483-561. gacinskog prostora 24x6, dulum ipo,
061/482-999. IZDAJEM poslovni prostor 30m2 + ci ili radnici poseban ulaz, Hrasno.
261. Tel. 654-883. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 Rajlovac-Zabr|e. Tel. 061/375-627,
MIJENJAM trosoban za jednoso- 30m2 magacinskog prostora na Ma- 616-238.
rin Dvoru, Ul. V. Peri}a. Tel. 061/205- IZDAJEM gara`u u [opingu na Gr- na ^ar{iji, Bravad`iluk. Tel. 065/021-
ban — centar. Tel. 033/202-170. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 os- 556.
235. bavici od 1. 5. 2011. god. Tel. 061/911- oba, 300 KM na dan, parking, cen- PRODAJEM kiosk limeni 16m2 opre-
MIJENJAM-prodajem stan 43m2, 971. tralno. Mob. 061/214-868. PRODAJEM stan 70m2 u Beogradu mljen za trgovinu i ostalo struja, vo-
potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. IZDAJEM 2 poslovna prostora u da. Tel. 061/375-627, 616-238.
strogom centru 30m2 i 100m2, Ul. IZDAJEM garsonjeru u centru nam- kod Sava centra ili mijenjam za Sa-
Mob. 061/818-075. STRANIM dr`avljanima izdajem rajevo. Tel. 065/021-556.
]emalu{a kod Vatre. Tel. 061/205-235. je{tenu. Tel. 061/933-401. na mje {te ne sta no ve, Sa ra je vo — PRODAJEM stan 70m2 na Mejta{u.
MIJENJAM jednosoban stan na Do- Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. PRODAJEM stan 65m2 na Alipa{i- Tel. 061/251-367.
brinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, IZDAJEM unutra{nju gara`u u [o-
plinsko grijanje kod okretaljka Jeze- pingu-Grbavica. tel. 521-358. nom, trg me|. prijateljstva, VI sprat. PRODAJEM u Pofali}ima ku}u sa
033/451-000. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~ir- Tel. 065/021-556.
ro. tel. 033/442-998, 062/139-085. begovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. trosobna stana, posebni ulazi, 441m2
MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, IZDAJEM u strogom centru povoljno oku}nice, dvije gara`e. tel. 062/439-
IZDAJEM gara`u na Ko{evskom poslovni prostor 8kancelarije) na I i PRODAJEM ku}u u Resniku kod Pa-
I sprat, adaptiran 70m2 za Dubro- IZDAJEM dvosoban namje{ten stan zari}a, na auto putu za Mostar. Tel. 329, 061/437-719.
vnik. Tel. 061/211-303. brdu 70KM. Tel. 442-427. II spratu. Tel. 033/225-281. sa gara`om i parkingom, Sedrenik. 065/021-556. PRODAJEM gara`u povoljno na
IZDAJEM blizu trolejbuske Bistrik IZDAJEM sprat ku}e sa gara`om, ul. Tel. 033/236-661, 063/284-933.
MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, PRODAJEM stan 52m2 na Grbavi- Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel.
I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. stanice, super adaptiran N. Had`ovi}a-B. Potok. Tel. 061/251- IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. 061/897-459.
226. ci, Ul. Behd`eta Muteveli}a, III sprat.
061/211-303. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod tel. 445-515. Tel. 065/021-556. PRODAJEM zemlju i ku}u povoljno,
MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Pri- bolnice Jezero, pogodan za sve nam- IZDAJEM poslovni prostor pogo- IZDAJEM dva polunamje{tena sta- Grada~ac. tel. 061/145-361.
jene. Mob. 061/170-254. dan za kancelarije ili za ordinacije. PRODAJEM stan 53m2 u Hrasnom,
jedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892- na u naselju Breka. Tel. 061/145- Aleja lipa, 98.000KM. Tel. 065/021-
323. Tel. 033/466-341, 062/823-739. 744. PRODAJEM ku}u sa dva trosobna
POSLOVNI prostor kod kina tesla, 1 556. stana-radnja Pofali}i, ul. Ivanjska
sprat, 74m2, 3 kancelarije, ~ajna ku- IZ DA JEM kan ce la rij ski pros tor DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno,
POTRA@NJA PRODAJEM trosoban 79m2, centar, 140.000 eura. tel. 033/655-508.
hinja, mokri ~vor, 1.300 KM. Mob. 90m2 u centru grada pogodan za bra~nom paru ili studenticama. Mob.
062/907-831. predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. Ul. Kaptol, pogodan i za kancelarije.
061/420-208. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana
POTREBAN poslovni prostor za 061/546-246. Tel. 033/617-382, 062/611-596.
23 Kova~i, pogledati od 10-17h.
ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. STAN, Kranj~evi}eva, 1 sprat, 115m2, IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na
namje{ten, 1.000 KM. Mob. 062/907- IZDAJEM gara`u iza [umarskog PRODAJEM ku}u na tri eta`e ga-
Tel. 062/619-179. Grbavici. Mob. 061/865-158. PRODAJEM trosoban stan na Voj-
831. fakulteta, preko puta kafi}a „Ca- ra`a, ba{ta, ul. Rogina. Tel. 033/442-
998, 062/139-085. ni~kom polju. Tel. 065/726-993.
HITNO potreban namje{ten stan za puccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka
stranca, Skenderija ili grbavica. Mob. POSLOVNI prostor kod Predsje- 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. PRO DA JEM ku}u sa po slo vnim
dni{tva BiH, B. \ur|eva, prizemlje, IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje PRODAJEM ku}u na Vratniku, ul.
061/142-704. Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139- prostorom, 12x8, 442m2 oku}nice,
33m2, no vo sve, 650 KM. Mob. 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192- IZDAJEM jednokrevetnu sobu, No-
085. ku}a se nalazi u Ilija{u pored ceste.
UNAJMLJUJEM gara`u na Sken- 062/907-831. 059. vo Sarajevo. Tel. 033/657-092.
Tel. 061/552-547.
deriji, mo`e bli`a okolina ili kupujem. PRODAJEM vikend ku}u devasti-
POSLOVNI prostor 100m2, ^emalu- STAN dvosoban, 2 kat, M. dvor, izda- IZDAJEM namje{ten dvosoban stan
Mob. 061/350-448. ranu, trnovo-Rajski do 1000m2 zeml- PRODAJEM trosoban pogodan i za
{a, 2.000 KM. Mob. 062/907-831. jem. Mob. 063/990-048. u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800.
je. Tel. 061/200-699. kancelarije trosoban stan 79m2, cen-
AGENCIJI potrebno vi{e stanova
IZDAJEM jednosoban stan u Hras- IZDAJEM moderan stan 100m2, IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, tar-Kaptol. tel. 033/617-382, 062/611-
za prodaju i iznajmljivanje. Mob. PRODAJEM ku}u na Vratniku, loka-
nici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497- strogi centar, 800 KM. Mob. 061/100- parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 596.
061/516-713. cija idealna za sve namjene. Tel.
350 i Tel. 033/513-439. 437. 223-957 i 061/360-278.
061/864-606.
PRODAJEM gara`u, Bakarevi}eva 2.
PONUDA IZDAJEM garsonjeru 30m2, namje- IZDAJEM trosoban namje{ten stan,
ba{ta, terasa, 400 KM, stadion Ko{e-
IZDAJEM poslovni prostor, 40m2,
Sarajevo. Tel. 062/760-139.
PRODAJEM stanove 154m2, 106m2, Tel. 065/298-369.
{tena, zaseban ulaz, kod ]vje~nice, Ul. 94m2, 90m2, 87m2, 82m2, 100m2,
IZ DA JEM na mje {ten stan, sa 3 Babi}a ba{ta. Tel. 238-142, 061/809- vo. Tel. 202-437, 061/226-493. PRODAJEM na Vi{njiku 32m2 vp,
IZDAJEM poslovni prostor 42m2, 70m2, 46m2, 39m2, 80m2. Tel.
le`aja, privatna ku}a, zaseban ulaz, 763. 061/460-150. povoljno, Ko{evsko brdo 37m2, 3
IZDAJEM stan 74m2, u strogom Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-
Bistrik. Mob. 061/928-632. centru, pogodan za kancelarije. Mob. kat, jednoiposoban. Tel. 061/148-810.
IZDAJEM prazan stan, iznad Bistri- 815. PRODAJEM ku}e: Pofali}i dvoeta`ni
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru 061/350-688.
ka. Mob. 061/103-258. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom + 2 p.p, Alifakovac + gara`a, Tuzla tri PRODAJEM na ^. Vili 54m2, 9 kat,
na Ko {ev skom brdu, ci je na sa IZDAJEM zasebnu sobu, zaposle- eta`e + 2 restorana + ba{ta 900m2. 1900KM/m2 i 54m2 II kat. Tel.
uklju~enim re`ijama 350KM. Tel. IZDAJEM super namje{ten trosoban brdu. Mob. 061/198-642.
noj `eni, kod hotela Evropa. Mob. Tel. 061/460-150. 061/148-810.
061/373-949, 061/223-941. stan u centru, sa gara`om ili bez. IZDAJEM sobu studentu sa centr.
061/226-049.
Mob. 061/812-046. PRODAJEM trosoban stan sa ga- PRODAJEM u centru kod BBI cen-
CIGLANE, trosoban stan izdajem oz- grijanjem, tv kablovska kod @eljinog
IZDAJEM gara`u, M. dvor, centar. ra`om na Breci 95m2, I sprat, cijena tra 36m2, I kat, balkon pro{ireno za
biljnim `enama ili studenticama. TRG heroja, atraktivan pos. prostor, stadiona. Tel. 033/649-482.
Mob. 062/253-712, 667-994. 130.000 eura. tel. 061/540-015.
Mob. 061/102-252. 12m2. Tel. 061/148-810.
pogodan za razli~ite namjene, 27m2 IZDAJEM adaptiran i opremljen
osnove i 8m2 galerije. Mob. 061/390- IZDAJEM dvosoban stan na Grba- PRODAJEM dvosoban stan 55m2, I
IZDAJEM u centru dvosoban nam- stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. PRODAJEM u centru 57m2, II kat,
748. vici, u blizini @eljinog stadiona. Mob. sprat, novogradnja na Betaniji-Pi-
je{ten stan sa eta`nim grijanjem. 061/200-864. onirska dolina, cijena 2300KM/m2. 2 balkona, 2 stana, Bu~a potok 112m2
061/812-046.
Tel. 810-716. IZDAJEM pos. prostor 65m2, centar, tel. 061/540-015. novogradnja + balkon + galerija
IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha
pogodan za predstavni{tva, advoka- TROSOBAN namje{ten stan, cen. 130.000KM. Tel. 061/148-810.
IZDAJEM stan u potkrovlje, zaseban Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. PRODAJEM dvosoban stan 66m2,
te i sl. Mob. 061/344-365. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 677-582, 061/559-090.
ulaz i grijanje. Tel. 033/610-086. IV sprat, Ul. Patriotske lige, cijena PRODAJEM na Marin Dvoru 83m2
Tel. 202-437, 061/226-493.
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, IZDAJEM namje{ten manji jedno- GARSONIJERA - centar, zaseban 2000KM/m2. tel. 063/919-544. I kat i 83m2 II kat, ^emaalu{a 90m2.
Grbavica kod [opinga, 500 KM. soban stan, privatna ku}a, poseban IZDAJEM opremljen kancelarijski Tel. 061/148-810.
ulaz, kompletno opremljena. Tel. PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes sa
Mob. 062/621-622. ulaz, cen. grij. samcu ili samici. Tel. prostor blizu stanice sa antreom i ~aj-
061/150-362. priklju~kom vode, struje i kanaliza-
nom kuhinjom, 30m2, ventilacija, PRODAJEM u Ferhadiji 105m2 po-
444-843. cije, cijena 80.000 eura. Tel. 538-
IZDAJEM namje{ten jednosoban cen. grij, ci je na 600 KM. Mob. IZDAJEM jednosoban namje{ten gled na Fer ha di ju, III kat. Tel.
stan. Tel. 062/533-833. 061/170-461. 364.
IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212- 061/148-810.
kod med. fa kul. ^eka lu {a, 400 563 od 16 do 20 sati. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom,
IZDAJEM poslovni prostor 190m2, IZDAJEM povoljno pos. prostor PRODAJEM u Titovoj 147m2 salon-
KM+re`ije. Mob. 063/203-722. 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. Ul. Azize [a~irbegovi} kod Selex
dvo eta`ni na Ko bi ljoj gla vi kod IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sskog i 120m2 III i IV kat. Tel.
d`amije i 96m2 kod Katedrale. Tel. 062/789-206. pumpe. tel. 065/021-556,
U STROGOM cnetru, povoljno izda- sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 061/148-810.
065/021-556. jemo pos. prostor (kancelarije) na I i sati. PRODAJEM stan 86m2 na Dobrinji
IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban
IZDAJEM lijepo namje{tenu garso- II spratu. Tel. 225-281. stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{a- 3, I sprat ili mijenjam za jednoipo- PRODAJEM kod bolnice Ko{evo
IZDAJE se prostor na Vojni~kom Po- soban. Tel. 065/021-556. 63m2, II sprat, Ul. M.M.Ba{eskije
nje ru na Ko {ev skom brdu. Tel. gi}a 21 kod po{te, kablovska, satelit- lju, 60m2 pogodan za sve namjene.
IZDAJEM dvosoban komforan, na- 109m2, I sprat. Tel. 061/079-751.
061/135-338. ska, internet. tel. 062/055-305. Tel. 061/864-248. PRODAJEM ku}u na ^ar{iji-Ko-
mje{ten stan, cen. grij. a. {a}irbego-
IZDAJEM poslovni prostor exstra zo- vi} 16/11. Mob. 061/167-751, 063/284- IZDAJEM studentu jednokrevetnu va~i. Tel. 065/021-556. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul.
POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2,
na. Tel. 061/130-616. 803. sobu, upotreba kupatila i kuhinje. sve novo, parking. Tel. 061/170-254. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{ji. Tel. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mi-
Mob. 061/746-389. 665-966. jenjam uz doplatu za stan na relaci-
IZDAJEM trosoban stan u Pejtonu u IZDAJEM pos. prostor 40m2, u Fer- IZDAJEM namje{ten trosoban stan,
privatnoj ku}i. Tel. 061/518-479. ji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122.
hadiji 15, prizemno. Mob. 061/219- IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studen- Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 SKENDERIJA, prodajem jednoso-
464, 202-611. ticama-studentima, Stari Grad, kod KM. Tel. 061/526-343. ban stan, II sprat, novogradnja, PRODAJEM na Grbavici dvosoban
IZDAJEM dvosoban nenamje{ten hotela Evropa, poseban ulaz. Mob.
stan u neboderu kod hotel Bristola. eta`no grijanje, cijena po vi|enju. stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. tel.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru 061/530-598. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2,
Tel. 065/802-361, 057/447-661. Mob. 061/352-112. 061/157-348.
samici ili bra~nom paru bli`e centru. na dvije eta`e. Tel. 061/905-498.
Tel. 061/358-772. SOBE kod hotela Holyday Inna, stu- PRODAJEM vikend imanje 2 dunu-
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, denticama I god. mu{karce ne pri- PRODAJEM na atraktivnoj lokaci-
IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, stu- ma vo~njaka i ba{te, ku}a, dvije ga-
plinsko grijanje, okretaljke Jezero. IZDAJEM stan u privatnoj zgradi. mam. Tel. 0038733214595, ji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran,
denticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. ra`e, cijena po vi|enju. Mob. 061/157-
Tel. 033/442-998, 062/139-085. Mob. 062/878-502. 0038762279428. Mob. 062/857-389 i 534-667. povoljno. Tel. 061/214-852.
718.
OSLOBO\ENJE 53
nedjelja, 10. april 2011. godine MALI OGLASI
KLJU^, Kulina Bana, iznad Vatro- STAN, ^engi} Vila, 54m2, I kat. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i PRODAJEM stan, 34m2 sa usta- HLADIVODE, prodajem plac 431m2,
PRODAJA gasnog doma, 6 dunuma zemlje. Mob. 061/299-911. stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. kljenim balkonom, II sprat, Marin- 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-
Mob. 062/364-214. Mob. 066/201-411. dvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 697.
PRODAJEM na Marin Dvoru, Ul. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 99 90, 243-554.
Kotromani}a 116m2, II sprat, dvori- ^ENGI] Vila II, Grada~a~ka, dvo- 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911. KU]A u Had`i}ima, dvije vanjske ga- VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e,
{te, 2 parking mjesta 230.000KM. Tel. soban stan 54m2, cen. grij. cijena po ra`e, oku}nica 618m2, cijena po do- VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000
061/205-235. dogovoru. Mob. 061/893-105. STAN Centar, Bolni~ka, 78m2. Mob. govoru. Tel. 420-319, 521-187. stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. KM. Tel. 233-654, 061/224-896.
061/299-911. 063/525-257.
PRODAJEM u centru, Ul. Ko{evo, PRODAJEM-mijenjam ku}u za stan, PRODAJEM ku}u 8x9m, p+s+p sa PRODAJEM poslovni prostor, ul.
52m2, II sprat, 130.000KM. Tel. uz doplatu, S. Terzi}a 17, Kasindol- STAN, Novo Sarajevo, 56m2, III kat, placem 1.400m2, Gladno polje - Ki- DOLAC Malta, jednosoban stan, Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-
061/205-235 ska. Mob. 062/271-488. 82m2, II kat. Mob. 061/299-911. seljak. Mob. 062/877-635 I 063/468- 37m2, peti sprat, Ferde Hauptmana, 662.
PRODAJEM manju ku}u, oku}nice 056. 79.000 KM. Mob. 061/890-979.
PRODAJEM u Hrasnom, Ul. Milana ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagre- PRODAJEM u Klju~u, podru~je Be-
Preloga 57m2, II sprat, lift, novija gra- ba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. 150m2, blizu centra. Mob. 061/358- STAN, ul. Ferhadija, centar 115m2. PRODAJEM devastiranu vikendi- bi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-
dnja, 62.000 eura. Tel. 061/205-235. 772. Mob. 061/299-911. cu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 214.
PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 200m2, struja, voda. Tel. 202-410.
PRODAJEM u Crnoj Gori, \enovi}i 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM ku}u, 300m2 oku}nice, PRODAJEM troiposoban stan 94m2, PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije
30 metara od mora, jednoiposoban cca 5000m2, centar, budakovi}i, no- V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. tel.
apartman, klima, namje{ten, 45.000 PRODAJEM 320 m2 poslovnog pros- vi ja gra dnja. Mob. 061/072-845, 061/065-953. povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na 447-940.
eura. Tel. 061/205-235. tora u strogom centru Lendave, Slo- 062/649-370. lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733.
venija. Trenutno je u prostorima PRODAJEM u Orebi}u ku}u 8x7m2 PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i.
PRODAJEM na Aneksu 64m2, dvo- ugostiteljski lokal, a mo`e se preure- STAN 54m2, Grada~a~ka, blizina na sprat, 500m2 oku}nice, papiri DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, Tel. 066/114-204.
ipsoban, I sprat, centralno grijanje, diti u 7 kancelarija sa malim tro{ko- Merkura, stan 65m2, Terezije, Sken- ure dni, use lji va odmah. Mob. dvije eta`e i {est dunuma zemlje,
exstra stanje. tel. 061/205-235. vima. Cijena je vrlo povoljna odno- derija kod zgrade Vodovoda, 2 sprat. 061/852-393. Granice kod Busova~e. Tel. 061/175- PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat,
sno po dogovoru. Informacije: GSM Mob. 062/649-370, 063/556-886. 196. E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM.
PRODAJEM u ceentru, Petrakijina 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: sa- PRODAJEM stan 42m2 u N. Sara- Tel. 061/926-059.
preko puta 2Lovca“ 106m2, II sprat, PRODAJEM ku}u u Konjicu P+S, jevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2,
triz@siol.net kod stare ~uprije. Mob. 062/935-765. PRODAJEM petosoban stan na Ko-
odli~an. Tel. 061/205-235. Tel. 062/469-946. Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031
RAKOVICA prodajem 2470m2 ze- i 469-311. {evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688.
PRO DA JEM na Ma ri jin Dvo ru DVOIPOSOBAN stan 74m2 kod Do- PRODAJEM stan u strogom cen-
mlji{ta mo`e za sve namjene, struja, ma Armije i dvoiposoban 67m2 na CRNA Gora, Zelenika, 300m2 od
100m2, IV sprat, potkrovlje, Ul. Val- voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. tru, useljiv, 61m2, 82.000 KM, papi- PRODAJEM luksuzni apartman na
tera Peri}a. Tel. 061/205-235. Dolac Malti. Tel. 445-371, iza 15 sa- ri uknji`eni. Mob. 063/970-836. Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen mora, ku}a sa 3.000m2 oku}nice,
033/534-179. ti. struja, voda, asvalt, 180.000 eura.
prije godinu dana, lift, III sprat,
PRODAJEM u centru, Ul. Tina Uje- PRODAJEM dvosoban stan 55m2, PRODAJEM jednosoban stan sa bal- apartman je dvosoban, 51m2, lo|a mob. 061/205-235.
vi}a, 40m2, I sprat, jednoiposoban, PRODAJEM stan 69m2 na Marijin konom iza Vetrinarskog fakulteta, V 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj ga-
Ul. N. [i{i}a 17, Ko{evsko brdo, 900 Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 CRNA Gora, \enovi}i, 30m2 jedno-
sve novo. tel. 061/205-235. eura/m2. Mob. 061/571-129. sprat, lift. Mob. 066/848-420. ra`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a
eura. Tel. 061/211-303. soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556- iposoban stan, 40m udaljen od pla`e,
PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa POVOLJNO ku}a sa oku}nicom, vi- STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, 545. namje{ten, 1 sprat, 45.000 eura. Mob.
53m2, re no vi ran, su per sta nje, PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin kod OHR-a, jednosoban, renoviran, 061/205-235.
soko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000
106.000KM. Tel. 061/205-235. suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I
Mob. 061/201-700. eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM zemlju na Baricama.
Mob. 061/715-519. sprat, prodajem ili mijenjam za ma-
PRODAJEM na Grbavici, Ul. Grba- BEOGRAD kod Kalemegdana, stan nji. Tel. 061/828-794. Mob. 066/892-112.
vi~ka, 90m2, eta`no grijanje, sve no- PRODAJEM dunum zemlje u Vo- GARA@A u centru, zgrada „Karin-
42m2, 2 kat. Tel. 00381113282449. go{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja,
vo. Tel. 061/205-235. gtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. PRODAJEM dunum zemlje u gorn-
SRBIJA-Rudnik, G. Milanovac, 2 061/505-624. 061/139-731. jem Vlakovu. Tel. 624-560. vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825,
PRODAJEM na Ciglanama, zgrada monta`ne vikendice, struja, voda, 061/335-327.
Robota, 83m2, II sprat, troiposoban, PRODAJEM zemlji{te u Mokrom CENTAR, ul. Alipa{ina, 80m2, troipo- PRO DA JEM ku}u u Ru mi. Tel.
plac. Tel. 00381112455256. (Ka di no se lo), po vo ljno. Mob. 00381 22 617-556. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam
super stanje, gara`a. Tel. 061/205-235. soban, VI sprat, 2 balkona, lift, cen-
BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, 062/337-925. tralno grijanje, 2.700 KM/m2. Mob. za manji, uz doplatu, troiposoban
PRODAJEM stan, 76m2, I sprat,
PRODAJEM u Kiseljaku-Lepenica prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 062/105-908 i 061/201-228. 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-
PRODAJEM stan od 83m2 u strogom 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781.
vikendicu 70m2 + 1400m2 oku}nice 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sa- 976, 062/606-831.
+ bazen i ljetnikovac, eta`no grijanje. centru Sarajeva. Tel. 062/119-403. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 +
ti. Tel. 033/537-549. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i
Tel. 061/205-235. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, po-
PRODAJEM 12.500m2 parcela pored 30m2 korisnog tavanskog prostora - zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo,
HRASNO, jednosoban stan 41m2, I 30.000 KM. Tel. 033/513-781. gledati od 10-16 sati.
puta Sarajevo-Kiseljak, Kobilja~a, 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-
PRODAJEM u Isto}nom Sarajevu, sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. pogodno za ve}e pos. objekte. Tel. 516. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2,
vikendicu 70m2 + 1500m2 oku}nice, 033/233-654 i 061/224-896. PRO DA JEM ku}u na Pe lje {cu,
Tilava, Tomino brdo, struja, voda, as- 061/172-066. 30.000 eura, na se lje Mi li}i. Tel. uz mogu}nost nadogradnje iste ve-
PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja li~ine, ci je na 75.000 KM. Mob.
falt. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, V. Tel. 460-064. 033/513-781.
PRODAJEM u novom Sarajevu, 062/671-737.
lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grba- dvosoban stan 56m2, I sprat, dva bal-
PRODAJEM na Ilid`i-Osjek viken- PRODAJEM ku}u, Tribalj, 6 km od
vi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482- kona, plin, podrum. Tel. 033/619- PRODAJEM dva poslovna prostora PRODAJEM ku}u sa pomo}nim ob-
dicu na sprat, 50m2 + 600m2 oku}ni- Cri kve ni ce, 65.000 eura. Mob.
999. 736. od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. jektima i placem 1100m2, Kasindol-
ce, gara`a, sve novo. Tel. 061/205-235. 061/374-458.
061/134-954. ska, bli zu pu ta za Ilid`u. Mob.
BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa PRODAJEM dvosoban stan na bre- PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo,
PRODAJEM u [opingu-Grbavica, 066/359-608.
4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. ci, I sprat, balkon, 56m2. Tel. 061/905- AGENCIJA „Neras“ Alipa{ino.P 53, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno.
80m2, `uti neboderi, exstra stanje + 00381113919322, 00381 64 2257932. 212. 64, 77, Marin. D 39, 135, Pofali}i Tel.033/513-781. DRVENIJA, stan 96m2, 2 sprat,
gara`a, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. 2.500 KM/m2. Mob. 065/061-966.
40m2, Hrasno 39m2 i 59m2, Dobrinja
DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvi- PRO DA JEM sta no ve: So ci jal no PRODAJEM nov poslovni prostor na
PRODAJEM ku}u na Vratniku, Ul. je gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546- 55, 68m2, 88m2, Grbavica 131m2, Is-
82m2, Bjelave 53m2, Mejta{ 46m2, Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a LU@ANI, ku}a sa 700m2 oku}nice,
Nevjestina. Tel. 033/442-998, 062/139- 246. to}no sarajevo 55m2. Ilija{ 73m2, 300.000 KM. Mob. 061/177-556.
Grbavica 39m2. tel. 061/460-150. ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805.
085. ^engi} Vila 64m2. Tel. 061/375-787.
STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Gr- PRODAJEM stan-ku}u na Ilid`i- PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, RAKOVICA, zemlja kod d`amije, uz
PRODAJEM na Grbavici dvosoban ba vi ca, 57m2 M. dvor, 74m2 PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. potok, 2.800m2, 80.000 KM. Mob.
53m2, balkon, eta`no grijanje, II Lu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om
M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel. 063/190-727. 061/415-787.
kat, lift, djelom renoviran, povoljno. i ba{tom. Mob. 061/222-465.
061/835-890.
Tel. 061/350-448. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, RAKOVICA, ku}a kod d`amije, na
Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prize- 3 eta`e, 1000m2 oku}nice, 110.000
PRODAJEM troiposoban 89m2 sa sprat. Mob. 061/209-930.
kuhinja. Mob. 061/019-236. c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. mlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. KM. Mob. 061/177-556.
balkonom 7m2, II sprat, Dobrinja IV. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zeml- 618-725.
Tel. 472-895. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodi- POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, LOGAVINA, 50m2, 1 sprat, 2.400
je pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N.
ce Foht. Mob. 061/019-236. KU]E: Gazin Han, Vratnik, vikend- 69m2, potpuno renoviran, pogodan za KM/m2. Mob. 061/177-556.
PRODAJEM stan nadogradnja, III Grad. Mob. 062/855-544. sve namjene, cijena 258.000 KM.
ku}e, Pale (Kriva~e Potoci, donji Pri-
sprat kod Vi je~ni ce, 60m2, STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. STAN u centru, od hotela Evropa,
DVOIPOSOBAN stna 74m2, kod banj) zemlja Kasindo 4 duluma,
130.000KM. tel. 062/202-305. spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. adaptiran, dvoeta`ni, 3 sprat, 67m2,
Doma armije. Tel. 445-371, iza 15 sa- Ilid`a 6 duluma. Tel. 066/488-818. PRODAJEM novu ku}u na Drveni-
Grbavica. Mob. 061/019-236. 220.000 KM. Mob. 065/819-136.
CENTAR Ba{~ar{ije, trosoban stan ti. ji sa dva trosobna stana + pos. pros-
ANEKS - dvosoban stan, poseban tor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. STAN u Titovoj, 5 sprat, potkrovni,
60m2 + gara`a 15m2 + oku~nica, ci- PRODAJEM ili mijenjam za Sara- ANEKS, trosoban stan 64m2, 1 sprat, ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262- 061/211-782. lift, uknji`en, fizi~ki ima 100m2,
jena 95.000 eura. Mob. 063/918-909. jevo stan u centru Dervente, III sprat Ul. M. D`abi}a. Mob. 061/205-235. 599. 190.000 KM. Mob. 065/819-136.
sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, DOBRINJA IV, troiposoban stan
STARI grad kod Vije}nice, stan
00387 011 2546 339. CENTAR, Bolni~ka, 60m2, dvoiposo- PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, 86m2, IV sprat, prodajem ili mije- STAN na Dobrinji V, S. Filipovi}a, 7
60m2, nov, III sprat, 130.000 KM.
ban, odli~an, 130.000 KM. Mob. I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. njam za manji, uz doplatu, cijena po sprat, 77m2/1.550 KM. Mob. 065/819-
Mob. 062/202-305. KISELJAK — Pale{ka }uprija, viken- 061/205-235. 061/533-658. dogovoru. Tel. 061/893-105. 136.
dica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em.
STAM BE NO - po slo vni obje kat,
Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, M. Preloga, 60m2, 2 sprat,
900m2 oku}nice, kod banjsko-hotel-
skog kompleksa na ilid`i, dokumen- lift, 2 balkona, novija gradnja. Mob.
PRODAJEM jednosoban stan 38m2,
tacija uredna. Mob. 066/321-760. 061/205-235.
Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i
jednosoban stan, II sprat, zgrada, 062/056-479. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2
400KM. Tel. 646-410. od 17 sati. jezgro Starog grada — Sarajevo, po-
PRODAJEM ili mijenjam za manji,
godno za rezidencijalnu gradnju. Tel.
PRODAJEM dvosoban stan u Hra- dvosoban stan u Sarajevu lokacija
061/224-269.
snom, 50m2, dva balkona, blindira- odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733.
na vrata, pogled na panoramu Sara- PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s
PRODAJEM stan 69m2 Marijin
jeva. Tel. 649-629. drvenom gara`om + podrum kod
Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000
Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-
PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, eura. Tel. 061/211-303.
478.
500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. tel. VI[E placeva na podru~ju grada od
033/447-095. 250m2 do 5.000m2. Mob. 061/299- PRO DA JEM pla ce ve za ku}e,
911. Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250.
STAN 57m2, centar, I kat. Mob.
063/990-048. KU]A, Stari grad Kova~i, 200m2, ga- PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u
ra`a na 300m2 placa. Mob. 061/299- 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na
KU]A Kova~i, 150m2, gara`a na
911. more. Tel. 00387 51214675.
300m2, placa. Mob. 063/990-048.
STAN, Vi{njik, 32m2, visoko prize- PRODAJEM stanove u privatnoj
STAN centar 66m2, IV kat. Mob.
mlje. Mob. 061/299-911. zgradi. Mob. 062/878-502.
063/990-048.
STAN, Mar{ala Tita, 147m2 i 121m2. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2
STAN centar, 36m2, I kat. Mob. 990-
Mob. 061/299-911. dunuma zemlje, 1/1, struja, voda,
048.
useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-
STAN, ^engi} Vila, 54m2, I kat. STAN, centar, Had`iidrizova, 57m2, 431.
Mob. 063/990-048. I kat. Mob. 061/299-911.
PRODAJEM dvosoban stan, Grba-
STAN, Fer ha di ja, 105m2. Mob. STAN, Ciglane, 83m2 + gara`a, II kat. vica, 53,40m2, III sprat kod klinike
063/990-048. Mob. 061/299-911. Sanasa. tel. 0038763191201.
54 OSLOBO\ENJE
MALI OGLASI nedjelja, 10. april 2011. godine

NOVOGRADNJA u Ned`ari}ima, STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, PRODAJEM obu~arsku {iva}u ma- PRODAJEM mercedes M 201—190 D, PRODAJEM nezapaljivu izolaciju
dvosoban, 58m2, 4 sprat, klima, bal- VP, 55m2, 100.000 KM. Mob. a{inu, ljevicu, cijena povoljna.. Tel. 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, PVC za pokrivanje i ostale namjene.
NEKRETNINE kon, lijep pogled, 91.500 KM. Mob. 061/320-439. 061/933-401. registracija do XI 2009. Tel. 033/677- Mob. 061/412-034.
066/801-711. 080.
STAN na ^engi} vili, D`. Bijedi}a, 2 PRODAJEM ma{inu za pletenje PRODAJEM Singer profesionalnu
KO[EVSKO brdo, jednoiposoban sprat, 82m2/1.000 eura. Mob. `i~ane ograde, univerzalno pletivo. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, mar- ma{inu za {ivanje. Mob. 061/412-
stan 44m2, 2 sprat, balkon, 83.000 061/320-439. Tel. 061/145-843. 034.
PRODAJA KM. Mob. 061/702-881.
ka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000
KM. Tel. 061/956-845.
STAN na Dobrinji, V. Maglajli}, 1 PRODAJEM mladog terijera. Mob.
STAN na Malti, Paromlinska, 1 sprat, MARIN dvor, a. Brauna, 46m2, 3 sprat, 37m2, 62.000 KM. Mob. DAEWOO-Matiz, prva ruka, redo- 061/412-034.
adaptiran, 79m2/2.200 KM. Mob. sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 061/702- 066/801-737. VOZILA vno servisiran, registrovan do 2/2012.
STAKLENE police bru{ene dim.
065/819-136. 881. god. Mob. 063/603-010.
STAN u Kova~i}ima, I. G. Kova~i}a, 24x68,5, 5 komada 30 KM. Mob.
STAN na Grbavici, Radni~ka, VP, VRBANJU[A, stara bosanska ku}a 1 sprat, 43m2, novogradnja, balkon, PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 062/315-540.
46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819- sa 400m2 oku}nice, 60.000 KM. Mob. 3.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. PRODAJEM Opel Vektru, 1990. god. 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel.
136. 061/415-787. 2.0 benzin. Mob. 061/255-686. ELEKTROZA[TITNE ~izme, ates-
STAN u Vogo{}i, S. Kulenovi}a, 2 062/907-122.
tirane, 3000 W, cijena 50 KM. Mob.
STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, 2 VRATNIK, ku}a 131m2+ba {ta sprat, 56m2+2 balkona, adaptiran, PRODAJEM za Golfa alnaser, alter- PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. 062/315-540.
sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. 169m2, 150.000 KM. Mob. 061/415- cen. grij. 1.400 KM/m2. Mob. naator i za ostala vozila mo`e i mon- u voznom stanju, 85.000 km. Tel.
Mob. 065/819-136. 787. 062/907-831. ta`a. Tel. 033/531-996, 062/693-470. RU^NI sat sa narukvicom original
061/527-290.
„Swatch“, cijena 100 KM. Mob.
STAN u S. Koloniji, 3 eta`e+ba{ta, STAN, A. polje, Trg Zavnobiha, 3 LAN DRO VER du gi ben zi nac u 062/315-540.
STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta,
sprat, 80m2, balkon, useljiv, 1.600
VP, adaptiran, 50m2, 82.000 KM. adap ti ran, 120.000 KM. Mob. odli~nom stanju, gara`iran, 1973.
KM/m2. Mob. 062/907-831.
Mob. 065/819-136. 061/170-254. godina, 15.000 KM, sa rezervnim di- OSTALO PRODAJEM 2 orginal vilerova gob-
lena zima i prolje}e. Tel. 660-939,
CENTAR, odoba{ina, 1 sprat, 65m2, jelovima. Tel. 058/483-561.
STAN, V. polje, H. Su}eske, 6 sprat, ZEMLJI[TE kod d`amije na Plandi- plin, useljiv, 2.000 KM/m2. Mob. 063/876-419.
61m2, 112.000 KM. Mob. 065/819- {tu-Ilid`a, 1360m2, 80.000 KM. Mob. 062/907-831. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks,
136. 061/170-254. 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zam- OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih ever-
PRODAJEM starine. Mob. 061/809-
STAN, S.Pa {i na, no vo gra dnja, 1 jena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526- grin muzike i ostale, vrlo povoljno.
763.
STAN na Marin dvoru, Karingtonka, STAN 21m2, M. [najdera, 3 sprat, sprat, 118m2+2 gara`e+ba{ta, luxu- 308. Tel. 447-825, 061/335-327.
1 sprat, adaptiran, 96m2+3 balkona, 63.000 KM. Mob. 066/801-737. zno, 220.000 eura. Mob. 062/907- PRODAJEM invalidsku naljepnicu
290.000 KM. Mob. 065/819-136. 831. PRODAJEM Renault Clio, 2006. VEOMA povoljno prodajem o~uva-
za automobil. Mob. 062/902-114.
STAN 77m2, Alipa{ino polje, 2 sprat, god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja nu i novu gardarobu: 1KM, 2KM,
PRODAJEM gara`u na ^. vili, Gra- 1.600 KM/m2. Mob. 066/801-737. S. GRAD, ku}a, 2 eta`e, useljiva, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{ive-
vrata, registrovan do 6/2011. god, PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2
da~a~ka, uknji`ena, 13m2, 12.000 50.000 KM. Mob. 062/334-371. no), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913.
pre{ao 160.000 km, servisiran kod kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM.
KM. Mob. 065/819-136. STAN, M. dvor kod Holideyna, 1
TREBEVI^KA, ku}a devastirana ovla{tenog servisera. Tel. 063/317- Tel. 061/702-801.
sprat, 106m2/2.800 KM. Mob. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa
sa 300m2 oku}nice, 850.000 KM. 923.
STAN u Bu}a potoku, novogradnja, 061/320-439. PRODAJEM nove rekete za stoni te- no`em, sobna antena. Tel. 062/104-
Mob. 062/334-371.
6 sprat, dvo eta`ni, pot kro vni, PRODAJEM djelove za Mercedes nis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 951.
87m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN 90m2, ^ekalu{a ~ikma, 1 sprat, TROSOBAN stan, M. dvor, 2 kat, kombi 100 MB. Mob. 065/631-695. 061/159-507.
adap ti ran, 230.000 KM. Mob. 81m2, cen. grij. M. Fadilpa{i}a 3, PRODAJEM kompresor za pranje
STAN na Alipa{inom polju, Trg ne- 061/320-439. 210.000 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM gume za |ip-a 2 koma- PRODAJEM dugu crnu bundu od ze- auta HD 650 SX, Karcher profesi-
zavisnosti, useljiv, 2 sprat, 39m2, da 225x70x16 ljetne. Tel. 061/712-771. ca, du ga dla ka, br. 40-42. Mob. onalni, malo kori{ten, povoljno. Tel.
70.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN 56m2, Aerodromsko naselje, 1 STAN na Dobrinji, N. Pozderca, 1 061/809-763.
061/159-507.
sprat, adaptiran, 92.000 KM. Mob. sprat, 80m2, 68.000 KM. Mob. RENAULT rapid cady teretno 1,9 di-
GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, ne- 066/801-737. 061/320-439. zel, 95. god. registrovan do 9 mjese- PRODAJEM dvije {iva}e ma{ine, PRODAJEM filandendron, {efleru,
ma lift, 25m2/2.400 KM. Mob. ca, vrlo povoljno. Mob. 061/184-796. endlarica i specijal rupi~arka, dobro palma, fikus, pogodno za poslovne
STAN ^engi} vila, D`. Bijedi}a, 15 STAN 32m2, Centar, had`i Idrizova,
065/819-136. o~uvane. Mob. 061/863-631. prostore. Tel. 033/657-914.
sprat, 57m2, 115.000 KM. Mob. potrovlje, 100.000 KM. Mob. 066/801-
737. PRODAJEM d`ip Mitcubi{i Pajero
STAN na Mejta{u, Ul. Mejta{, adap- 066/801-737. Pinin, 1,8, 4x4, 3 vrata, kuka, god. GREDICE 10 x 12 cm i 12 x 6 cm. Tel. PRODAJEM drva bukova cijepana
tiran, 59m2/2.800 KM, VP. Mob. STAN u Centru, Vrazova, 2 sprat, 2000. cijena 9.800 KM, tek registro- 658-052. Muharem - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM.
065/819-136. STAN Alipa{ino polje, N. Smailagi}a, Tel. 061/159-904.
59m2/2.800 KM. Mob. 061/320-439. van. Mob. 061/102-888.
6 sprat, 77m2, 125.000 KM. Mob. DVA kubika daske — colarica, 4m
STAN u Hrasnom, A. B. [imi}a, VP, 061/320-439. STAN, Dobrinja C5, 2 sprat, troso- du`ina. Tel. 658-052 Muharem.
D@IP Micubi{i 2,3 turbo dizel TD,
adaptiran, 60m2/2.100 KM. Mob. ban, 74m2, 125.000 KM. Mob.
KUPOVINA
STAN Vrazova, VP, 84m2, 2.900 1985 godine, 4. vrata, cijena 8.000
065/819-136. 066/801-737. PRODAJEM klavir ^ajkovski. Mob.
KM/m2. Mob. 061/320-439. KM. Mob. 061/156-588.
061/802-650.
KU]A u Starom Gradu, iznad Kat- PETEROIPOSOBAN stan, V. Pe- PRODAJEM Opel Omegu, 1999.
STAN centar, D. Ozme, 4 sprat, sve PRODAJEM glava, to~ak, papu~a,
edrale, priz.+spr.+oku}nica+gara`a, ri}a, 1 kat, 138m2. 380.000 KM. god. Tel. 061/439-302.
no vo, 136m2/1.700 eura. Mob.
350.000 KM. Mob. 065/819-136. Mob. 061/320-439. {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, KUPUJEM umjetni~ke slike, filateli-
066/801-737.
PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, 70KM. Tel. 061/702-801. ju, stari nakit, satove zidne, |epne,
VRACA, stan 64m2, 2 sprat, 95.000 STAN 74m2, M.].]ati}a, 1 sprat, use- plavi, registrovan do 12. 2010. god,
PRODAJEM sadnice duda, japanske ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel.
KM, potrebna adaptacija, A. Smaj-
lovi}a. Mob. 061/177-556.
ljiv. Mob. 066/801-737.
NAMJE[TAJ 3000KM. Tel. 061/702-801.
dunje, crvenog bagrema, jorgova- 033/456-505, 061/214-405.
STAN, A. polje, Trg me|. prijatelj. 2 PRODAJEM Audi 80, 1989. god, na, cvijetne loze ratse do 50m. Tel.
ILID@A-Lu`ani, stan 57m2, 3 sprat, KUPUJEM knjige. Mob. 061/533-
sprat, 70m2, 1.600 KM/m2. Mob. 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537- 033/227-077, 062/006-768.
95.000 KM. Mob. 061/177-556. 792.
062/820-439. 949.
HITNO prodajem stvari, povoljno, PRODAJEM neura|en Vilerov gob-
JOSIPA Vanca{a, 84m2, 1 sprat+ga- STAN 54m2, ^. vila, 11 sprat, 105.000 len. Tel. 061/603-115. KU PU JEM sta re raz gle dni ce,
Ul. D`emala Bijedi}a 27, stan Ivani- PRODAJEM Mitchubishi Colt 1,3,
ra`a, 240.000 KM. Mob. 061/177- KM. Mob. 061/320-439. {evi} dolazak na adresu od 9 do 12 sa- nov~anice, Olimpijada Sarajeva i
1992. god, strane table, u super sta- PRODAJEM pe} na plin za grijanje
556. ti. drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.
STAN 138m2, M. dvor, v. Peri}a, 1 nju, cijena povoljna. tel. 033/238- na dimnjak. Tel. 061/603-115.
MARIN dvor, A. Jabu~ice, 86m2, 1 sprat, 380.000 KM. Mob. 061/320-439. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed 142, 061/809-763. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i
sprat, salonski stan, 1.800 KM/m2. i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM polovan slu{ni aparat devizne {tednje, isplata odmah. Mob.
Mob. 061/177-556. STAN 68m2, Dobrinja C5, L. Paste- PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. ispravan. Tel. 061/603-115. 061/526-918.
ra, 2 sprat, 105.000 KM. Mob. PRODAJEM le`aj trosjed na razva- 062/139-019.
BREKA, 78m2, 2 sprat+2 balkona, 066/801-737. la~enje i kau~ povoljno radi selidbe. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske KUPUJEM dionice, staru deviznu {te-
2.900 KM/m2. Mob. 061/177-556. BMW 525 T, dizel, god. 2001. kara- prepelice i doma}a koko{ija jaja, be-
STAN 56m2, ^. vila, 16 sprat, 52.000 Tel. 033/470-599. dnju i ratnu od{tetu, isplata odmah.
van. Mob. 061/233-078. splatna ku}na dostava. Tel. 062/138-
VRACA, ku}a sa 600m2 oku}nice, eura. Mob. 061/320-439. Tel. 062/358-344.
PRODAJEM nov namje{taj po izuze- 855.
115.000 KM. Mob. 065/061-966. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. go-
HRASNO, P. Ribar, 38m2, 2 sprat, tno povoljnim cijenama. Tel. 061/936- KUPUJEM staru deviznu {tednju, ra-
409. dina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877- PRODAJEM ma{inu pisa}u elek-
S. KOLONIJA, stan u nizu, 3 eta`e, 80.000 KM. Mob. 061/415-787. tnu od{tetu, dionice svih firmi i fon-
008. tri~nu, 80 KM. Tel. 651-556.
Ahmeda S.+ku}a, adaptiran, 120.000 dova, najbolje pla}am, isplata i dola-
KM. Mob. 061/177-556. HRASNO, P. Ribar, 58m2+2 balkona, PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-
PRODAJEM Smart, god. 2002. uve- PRODAJEM nove mre`ice i no`eve zak odmah. Mob. 062/788-739.
2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za
POFALI]I, ku}a sa 300m2 oku}nice, knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285- zen, registrovan, cijena povoljna. Tel. za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-
556. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ra-
110.000 KM. Mob. 061/415-737. CENTAR, P. lige, 2 sprat, 64m2, bal- 076. 238-442, 061/809-763.
tnu od{tetu, obveznice, dionice, ispla-
kon, cen. grij. 2.300 KM/m2. Mob.
VOGO[]A uz rijeku Bosnu, ku}a, 2 PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624- PRODAJEM Cedi 1,4 benzin, Fiat Fi- PRODAJEM knjige na engleskom je- ta odmah u FBiH i RS. tel. 061/175-
062/907-831.
eta`e, 1500m2 oku}nice, 160.000 KM. 560. orino, 98. god. teretni, registrovan do ziku-betseleri. Mob. 062/529-878. 237.
Mob. 061/415-787. MARIN dvor, K. Tvrtka, suteren, 8/2011. Mob. 061/780-081.
76m2, adaptiran, pogodan za kance- POVOLJNO prodajem dva kau~a u PRODAJEM {iva}u ma{inu nje- AGENCIJA Sigenx kupuje nekre-
IVAN^I]I, iza Srednjeg, zemlja larije, 190.000 KM. Mob. 062/907- odli~nom stanju. Mob. 061/196-800. ma~ku u koferu, garancija, 180 KM tnine u Sarajevu ili posreduje u pro-
PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4,
3.500m2, uz potok, put, voda, 17.000 831. na 2 rate. Mob. 061/145-504. daji, uz 3% provizije. Tel. 654-793.
KM. Mob. 061/702-881. 1999. godina, neregistrovana, u vo-
IMANJE u donjoj Vogo{}i, Ul. Ne- znom stanju, bijela. Mob. 061/158- PRODAJEM asimil engleskog jezika, KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata
CENTAR, Pru{~akova, 85m2, 1 sprat,
pogodan za kancelarije, renoviran,
bo~aj, 4 ku}e+2 pos. prostora+12 TEHNIKA 164. komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. odmah. Mob. 061/170-254.
dunuma zemlje, 600.000 Km. Mob.
220.000 KM. Mob. 061/702-881. 062/907-831. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 PRODAJEM Chicco set — kolica, KUPUJEM dva grobna mjesta na Ba-
1985. god. registrovan do marta 2011. nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom rama, ateisti~ko, jedno uz drugo.
GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, 54m2, KU]A, Vra ca, Sa mo bor ska, ga - PRODAJA mobitela, novih i kori{te- god u izvanrednom stanju, cijena opremom i kreveti}. Mob. 062/570- Tel. 033/200-343.
11 sprat, lift, balkon, 2.000 KM/m2.
ra`a+3 eta`e+ba{ta, eta`no grijanje, nih, najjeftinije cijene, www.paco- 1.800KM. Tel. 061/257-934. 826.
Mob. 066/801-711.
270.000 Km. Mob. 062/907-831. moby.ba, nokia, samsung, soni, eric- KUPUJEM staru deviznu {tednju, ra-
ILID@A-Pejton, dvosoban stan 51m2, sson, lg.htc. apple inphone. Mob. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 mo- PRODAJEM plinsku bocu butan tnu o{tetu, obveznice, dionice, dola-
STAN, Skenderija, Podgaj, 1 sprat, tion, 2002. god, zlatna boja, BiH ta-
u no vo gra dnji, pri ze mlje, 1.650 062/695-695. 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. zim na adresu odmah isplata, povo-
63m2, plin, useljiv, 140.000 KM.
KM/m2. Mob. 066/801-711. ble, 6 brzina. Tel. 00385998304357. ljno. Tel. 061/268-892.
Mob. 061/907-831. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje
PRODAJEM foto aparat Nikon -
ILID@A, stan u nizu, 80m2, pr+sp, FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godi- marke Brother. Tel. 063/347-852. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate,
ba{ta, 145.000 KM. Mob. 061/702- STAN, Vogo{}a, B. Kr{o, 1 sprat,
77m2+2 balkona, grijanje, useljiv, na, extra stanje. Tel. 062/505-111. {orvane i ostale predmete od zlata. Tel.
881. PRODAJEM ve{ ma{inu u dobrom PRODAJEM pelene za odrasle br. 3,
115.000 KM. Mob. Mob. 062/907-831. 061/553-640, 033/655-530.
stanju i {poret struja+plin. Mob. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, auto- 30 kom/20 KM. Tel. 612-776.
DOBRINJA C5, kod Merkatora, tro-
STAN, Vraca, A. Smailovi}a, 1 sprat, 061/565-074. matik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zla-
soban, 70m2, 1 sprat, 1/1, 112.000 PRODAJEM svje`a ljekovita jaja
KM. Mob. 066/801-711. 92m2, 2 balkona, plin, 1.500 KM/m2. 062/600-111. to, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel.
Mob. 062/907-831. PRODAJEM ugostiteljski fri`ider, japanskih prepelica, 30 kom/9 KM.
gril za pe~enje pili}a, platu za ro{tilj. Tel. 061/245-901. 061/965-126.
NED@ARI]I, novogradnja, 33m2, 12 VOLVO S40, 2002. godina, automa-
i 6 sprat, 1.600 KM/m2. Mob. STAN, Grbavi~ka br. 25, 5 sprat, ne- Mob. 061/927-140. tik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. KUPUJEM akcije-obveznice devi-
ma lift, 69m2+2 bal ko na, 1.700 PRODAJEM crijep, jeftino. Mob.
066/801-711. 062/600-111. zne {tednje i ratne {tete, isplata
KM/m2. Mob. 062/907-831. USISIVA^ AEG 1700 W, 50 KM i 065/696-132.
NED@ARI]I, novogradnja, dvoso- stari telefon. Mob. 062/315-540. odmah. Mob. 065/027-864.
PRODAJEM VW transporter 2,5
ban 57m2, 8 sprat, balkon, ekstra po- STAN u vogo{}i, Jo{ani~ka, 4 sprat, PRODAJEM dje~ija kolica, Talijan-
PRODAJEM usisiva~ bira 1600 W TDI, 2000 godina, produ`en, 1+8. Tel. KUPUJEM sjedalicu za auto — beba
gled, 1.590 KM/m2. Mob. 066/801- 112m2+2 balkona, dvoeta`ni, adapti- ska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939,
bez re}ice. Tel. 215-011, 066/157-080. 033/447-691, 061/809-763. 18 mjeseci i starija. Mob. 061/147-252.
711. ran, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831. 063/876-419.
STAN, Ko{evsko brdo, Z. D`umhu- PRODAJEM Laptop uvoz iz nje- TRAKTOR IMT 558 u odli~nom KUPUJEM stan u Sarajevu u cijenu
S. GRAD, Logavina, 29m2, 1 sprat, PRODAJEM bijelu bundu i crni ~ip-
ra, VP, 31m2/2.000 KM. Mob. ma~ke malo kori{ten IBM, 400KM. stanju sa svim priklju~cima, ga- kani komplet br. 46-48. Mob. 061/233- dajem auto plus doplata. Tel. 063/919-
je dno so ban, 65.000 KM. Mob.
061/702-881. 061/320-439. Tel. 061/079-751. ra`iran. Mob. 062/223-700. 913, Biba. 544.
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 10. april 2011. godine SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje UGRADNJA, remont i prodaja alna- VR[IM prevoz robe i putnika na svim
starih i bolesnih lica, davanje inje- sera, alternatora i ostalih el. ure|aja destinacijama. Tel. 062/214-690.
KUPOVINA kcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. na vozilima, servis Karameho. Mob.
POSLJEDNJI POZDRAV
061/319-604. 061/365-193. KOMBI prevoz namje{taj, selidbe i
odvoz kabastog otpada, obezb. radna
KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz ro- snaga, povoljno. Mob. 061/552-366. dragom prijatelju i saradniku
AGENCIJA kupuje stanove u Sara- kabaste stvari, radna snaga po dogo- be kombi mercedesom. Radna snaga
jevu manje kavdrature. tel. 033/214- voru. Tel. 061/841-309. MOLER radi molersko-farbarske
po dogovoru. Mob. 061/563-292 i
944. radove ~isto, kvalitetno i povoljno.
063/121-524.
KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje Mob. 062/419-501.
KUPUJEM staru deviznu {tednju,
i ispiranje svih vrsta tepiha, namje- KOMBIJEM ve}im najpovoljnije u
obveznice, ratna od{teta, dionice. is- @OHRE, stjenice, `ute mrave i mi{e-
{taja, auta, pranje portala i general- gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo.
plata i dolazak odmah na adresu. na spremanja stanova i firmi, 7 ve, uni{tavamo uz 100% garanciju.

dr. DOBRISLAV
Mob. 061/517-897. Mob. 061/268-847.
KM/sat, itisoni 1m2/1 KM, firma Mob. 061/184-796.
KUPUJEM staru {tednju, ratnu od- GLANZ. Mob. 061/350-688. PREVOZ putnika klimatiziranim

]ETKOVI]
BI RO za ar hi te ktu ru i di zajn,
{tetu, obveznice, dionice FBIH i RS, kombi vozilom, na more, planine,
NJEGOVALA bih stariju osobu i is- izlete itd, po cijeloj BiH i {ire. Mob. izra|ujemo projekte za legalizaciju
isplata odmah. Mob. 063/351-572. pomo} u doma~instvu. Tel. 216-559. idejne i izvedbene projekte za grad-
061/222-310, +385995 730-940.
KUPUJEM staru {tednju, ratnu od- nju. Mob. 062/649-370.
RADIMO molersko farbarske po- TELEFON servis popravlja stare,
{te tu, ob ve zni ce, di oni ce, is pla ta slove po pristupa~nim cijenama sa is- MAGISTAR matematike daje in-
odmah, najpovoljnoje. Mob. 061/175- nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada
kustvom. ^isto i uredno. tel. 033/412- telefonskih instalacija. Tel. 061/141- strukcije. Mob. 062/504-687.
237. 486 i 062/482-192. 676, 033/204-805. KOMBI prevoz putnika 7+1, kabas-
KUPUJEM umjetni~ke slike, starin- ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, ti otpad, {uta, gra|. materijal. Mob.
STOLAR i lakirer vr{e sve usluge
ski namje{taj, sablje, satove, ordenje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. proi zvo dnje i res ta ura ci je. Tel. 061/555-922. Menad`ment i uposlenici
bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. Tel. 062/134-827, 033/241-465. 062/332-702.
PREVOZIM kombi Mercedesom
House Milos
KUPUJEM trakice contour Bayer. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma- 2420
^UVALA bih dijete samo ozbiljne po- stvari itd. Tel. 062/134-827.
Tel. 461-002. {inama ~istimo namje{taj, tepihe (re- nude. Tel. 062/989-262.
se), itisone, unutra{njost auta, tvrde IZNAJMLJUJEM stolice za razne
KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, ba-
podove (za{tita). Mob. 061/524-461 i POVOLJNO pi{em sve vrste radova, namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM,
kar savatli, demirliju, zidne satove,
vez. Tel. 061/159-507.
Tel. 033/200-003. maturskih, seminarskih sa prezenta- a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, Sje}a{ li se
cijom. Tel. 061/312-126. (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.
KRE]IM, farbam, ugra|ujem radi-
KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu

VEHBIJE
jatore i adaptiram stanove, ~isto i ure- POVOLJNO dajem ~asove hemije ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata
od{tetu, obveznice, dionice, isplata i
dno. Mob. 062/688-855. svim uzrastima. Tel. 061/530-348. dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h.
dolazak odmah. Mob. 063/351-572.
Tel. 061/949-447.

VEHBE \ONLAGI]A
ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne ^UVALA bi i opslu`ivala iznemoglo
KUPUJEM staru deviznu {tednju, ra-
porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. lice. Tel. 062/569-444. POVOLJNO i kvalitetno radim gri-
tnu od{tetu i dionice, isplata odmah.
Mob. 061/906-018. janje, plinske instalacije i mijenjam
Mob. 062/451-791. PREVOZIM stvari i ostalo ve}im
kon ve kto re ra di ja to ri ma. Mob.
INSTRUKCIJE iz engleskog jezika, kom bi jem, ra dna sna aga. Tel.
KUPUJEM staru deviznu {tednju, 061/9922-476. Njegova Nafka sa vje~itim “Moj Vebo“ radost njegova
turski za po~etnike, povoljno. Mob. 061/227-189.
obveznice, ratna od{teta, dionice. is-
061/838-794. INSTRUIRAM |ake i studente iz Mak i Zlatan - DA, naravno.
plata i dolazak odmah na adresu, F SERVI SI RA NJE i umre`ava nje
BiH i RS. Mob. 061/517-897. DAJEM ~asove iz matematike i fizi- matematike na Alipa{inom polju Da i jo{ ponetko komu nesebi~no podari pone{to sa bro-
ra~una ra, in sta la ci ja win dowsa,
ke u~enicima osnovne {kole, Mojmi- 6KM/~as. tel. 061/157-991.
KUPUJEM stan u Sarajevu manje ~i{}enje od virusa, antivirusna za{ti- jnim talentima s kojim ga Svevi{nji dobrano obdari.
lo. Tel. 464-863. ta. Tel. 062/654-140. PROFESOR engleskog jezika daje in-
kvadrature. Tel. 211-914. Vehbe tersa - a to mu je, naprosto, pasalo. Moglo mu se
SERVIS i odr`avanje ra~unara kva- stukcije, (10 KM) i radi prevode.
AGENCIJA Sigenx kupuje nekre- INSTRUKCIJE iz matematike dola- jer bje{e ~ovjek plemenitih nakana i dobrih djela. Pa ba{
li te tno i ve oma po vo ljno. Mob. Mob. 061/654-941.
zak na adre su. tel. 033/446-056,
tnine u Sarajevu ili posreduje uz
061/274-179. i neka bje{e ters. I mi bi - da smo bili kadri.
proviziju od 3%. Tel. 033/654-793. 061/536-973. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radi-
VO DO IN STA LATER oprav lja i mo: struju, vodu, estrih, parket, ke- U ime svih koji dijele ovo {to izrekoh, zahvalni Svevi{-
VR[IM usluge prevoza svih vrsta ro-
ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile ba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. ra mi ku, ri gips, mo le raj...Mob. njem {to bije{ s nama,
ZAPOSLENJE i sifone, penzionerima jeftinije. Tel.
061/205-803, 066/973-793.
033/232-162, 061/266-764 i 061/108- 063/155-868.
Anto i Rija Vranki}
779. LIJE^IM hemeroide vanjske i unu- iz raje s Jezera
RESTAURACIJA starog stilskog na- DAJEM instrukcije iz matematike za tra{nje. Mob. 061/533-146.
2435
mje{taja, stru~no i kvalitetno. Tel. sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231.
HITNO potreban kuhar, kuharica sa PREKUCAVAM sve vrste materija-
061/488-033.
iskustvom. Mob. 062/690-162. la, brzo, kvalitetno, povoljno, kompju-
KOMBI prevoz namje{taja, selidbe i
VODOINSTALATER sa 30 godina is- odvoz kabatog otpada, obez. radna terska obrada. Tel. 061/533-326. PREVOZ putnika prema moru kom- VODOINSTALATER radi opravke i
POTREBNO vi{e saradnika za rad u
kustva vr{i opravku instalacija, mon- snaga, povoljno. Mob. 061/552-366, bi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. ugradnju, ~esme, {olje, vodokotli}i,
internacionalnoj kompaniji. Mob. VODOINSTALATER opravlja i pos-
ta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje 062/406-094. kade, kupatila, instalacije, povoljno.
061/170-143. tavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, si-
odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139- PRODAJEM troiposoban stan 85m2, Mob. 061/389-112.
034. MO LER SKI ra do vi gle to va nje, fone, penzionerima jeftinije. Tel.
ZAPO^NITE posao proizvodnjom reenoviran sa gara`om. Tel. 061/964-
kre~enje, farbanje, kvalitetno i ured- 061/205-803, tel. 066/973-793. ELEKTRI^AR za sve vrste opravke
eteri~nih ulja i stotinjak proizvida kn- VODOINSTALATERSKA radnja 797, 033/617-742.
no. Tel. 062/404-434. i ugradnje pe}i, bojlera, indikatora,
jigom „eteri~na ulja“. Tel. 032/244- radi adaptacije kupatila kao i oprav- ODR@AVALA bih stan kod porodice,
NAJJEFTINIJE u gradu iznajmlju- osigura~a, instalacija i sl. sa garan-
417. ke. Tel. 065/733-400. VR[IM prevoz robe, selidbe povoljno (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih
jem stolice za sve prigode. Mob. cijom. Mob. 061/222-228.
kombi Iveco nosivost 1,5T na svim va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458.
POTREBNA djevojka za rad u kafe PREKUCAVAM sve vrste radova na 063/121-524.
destinacijama sa i bez radnika. tel. PREVODIM sa slovena~kog na bo-
slasti~arnoj „La Canzona“, uslovi kom pju te ru brzo i ta~no. Mob. MOLER Dino, jednosoban stan sa sanski. Tel. 061/282-134.
rada i plata pristojni. Mob. 062/445- 061/811-115. INSTRUIRAM |ake i studente iz
062/519-685. pripremom zidova bijelo ili u bojama
037 i 033/618-855. 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. matematike na A. Polju, 6KM/~as. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel.
KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz
KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, Tel. 061/157-991. 061/545-888.
razne robe, selidbe ispomo} radne 061/529-608.
POTREBNI saradnici iz cijele BiH za postavljanje elektro instalacija i lam-
prodaju kozmetike, zarada mini- inata. tel. 062/466-093. snage po dogovoru. Tel. 061/513-948. SZR izvodi gra|evinske radove, ugra- ELEKTRI^AR vr{i opravke {po-
STUDENTICA daje instrukcije iz
malno 30% + kreditiranje + stimu- dnja keramike, rigipsa i svih vrsta po- rets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, in-
MAJSTOR povoljno opravlja stari i engleskog jezika za u~enike osnovne
BRAVAR, popravljam i ugra|ujem dova. Mob. 061/256-132. stalacija osigura~a. Mob. 063/155-868.
lacija. Tel. 033/644-178, 061/225-424. montira novi namje{taj, kuhinje, ra- {kole. Tel. 469-805.
brave, gara`na vrata, ograde i osta-
lo, dolazim na adresu. Mob. 061/233- di selidbe. tel. 061/202-840. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku
POTREBNA frizerka za rad u salo- VR[IM prevoz robe i selidbe kombi STAKLARSKA radnja Edo izvodi
bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel.
nu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sa- 078. furgon produ`eni, obezbije|ena rad- sve staklarske radove te uramljivanje
DAJEM ~asove iz matematike i sta- 061/803-255, 066/889-246, 033/213-
ti. na snaga uz dogovor. Mob. 063/872- slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 040.
MOLERSKO farbarske usluge. Mob. tike |acima i studentima uspje{no.
529. 061/130-034, 221-902.
062/922-323. Tel. 526-945.
MOLERSKO-farbarski radovi, cije-
ADAPTIRAMO stanove i pos. pros- MOLERI profesionalci nude usluge na po do go vo ru, po vo ljno. Tel.
USLUGE MOLERSKI radovi uz potpunu za-
{titu ljepljivim trakama i podnim
EXPERT za hidro-termo izolacije
krovova, gara`a i zidova. Tel. 653-396, tore, izrada projektne dokumentaci- gletovanje, moleraj, tapete, stolari- 066/205-151.
najlonima. Mob. 061/606-441. je besplatna. Mob. 062/529-878. ja, radijatori itd i sve drugo po do-
061/098-579. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice
govoru. Tel. 033/456-979, 061/219-
TAPETAR radi sve poslove tapetar- VKV BRAVAR, popravljam brave, na moru. Tel. 061/516-375.
POPRAVLJAM TV svih modela, 768.
ALU @ALUZINE 20KM/m2, ske struke, dolazi na adresu bespla- profesionalno i na va{oj adresi. Mob. pravim gelendere i kovanje ograde. PRU@AMO usluge bh. dijaspori.
trakaste zavjese 20KM/m2, tno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909- Mob. 062/907-356. PREVODIM sa njema~kog na bosan- www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970.
061/365-690, 653-311.
ALU i PVC roletne, platnene 306. ski jezik - tehni~ku dokumentaciju,
roletne, tende, cijena sa ugra- IZVODIM molersko.farbarske fasa- POVOLJNO po dogovoru instrukci- uputstva, itd. Mob. 061/357-232. KOMBIJEM ve}im najpovoljnije u
dnjom. Tel. 033/211-484, VKV STOLAR vr{i opravke stolari- dne radove, profesionalno, sobo-slikar je iz engleskog jezika za osnovne gradu vr{im prevoz, selidbe i ostalo.
033/767-995 i 061/131-447. je, tapiciranog namje{taja, roletne, i li~ilac (moler). Mob. 061/171-497. {kole. tel. 061/515-803. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad Mob. 061/268-847.
kuhinje, plakare uz garanciju. Mob. medicinskih sestara. Tel. 061/319-
TAPETAR — dekorater povoljno pres- MOLERSKI radovi na potpuno za-
061/863-740. OZBILJNA `ena pazila bi stariju 604.
vla~im namje{taj u radioni ili kod vas {titu lijepljivim trakama, urednost
TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje —
MATEMATIKA profesionalno. Tel. INSTRUKCIJE iz matematike za 100%. Mob. 061/606-441.
Hrasno, popravka svih vrsta TV apa- Mojmilo. Mob. 061/949-447.. uz ga ran ci ju. Tel. 033/718-405,
061/800-259. 061/156-728. sve {kole i fakultete. Dolazak na KOMBI vozilom vr{imo sve vrste
rata, dolazak na ku}nu adresu. Tel.
HARMONIKA vrata, sa ugradnjom adresu. Tel. 033/446-056 i 061/536- prevoza stvari. Tel. 061/033-475.
650-867, 061/188-410. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhi-
dvije vodilice i pragam jednokrilna i ODR@AVAM ba{te i mezarove trime- 973.
nja, plakara, stolova, polica prema ka-
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje dvo kril na, u bo ji drve ta. Mob. rom, re`em drva i sl. Mob. 061/332-
talogu i zahtjevu. Tel. 062/466-093. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma-
APARTMANI
starih i bolesnih osoba, kupanje, hra- 061/516-910. 230.
njenje, infuzije, injekcije, mijenjanje NJEGOVALA bih stariju osobu (`en- {inska obrada i za{titne mre`e. Tel.
BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne 063/420-077.
katetera, laboratorij, pregled ljekara sku) polupokretnu, 8 sati dnevno.
ograde i ostale bravarske radove. porodice. Mob. 063/-916.
(internist). Mob. 061/172-948. Mob. 061/374-458.
Mob. 062/607-453. ^UVALA bih dijete u svom stanu,
NEUM povoljno izdajem apartmane
SANITETSKI PREVOZ nepokre- DAJEM instrukcije iz matematike za ISCJELJENJE duhovnim putem po imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466-
NUDIMO povoljno vo|enje svih kn- smje{tene uz more. Tel. 063/327-098,
tnih i te{ko pokretnih osoba, uz prat- sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. u~enju Brune Groninga, medicinski 920.
jigovodstvenih poslova za privredna 036/884-169.
nju. Mob. 061/482-882. dokazivo. Mob. 062/519-449.
INSTRUKCIJE iz engleskog i bosan- dru{tva (proizvodnja, trgovina, uslu- KERAMI^AR kvalitetno i ~isto, uz NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz
„DOM VITALIS“, smje{taj za stari- skog za djecu i odrasle, tako|er pre- ge) i samostalne poduzetnike. Mob. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 garanciju, vr{i sve vrste kerami~ar- more, povoljno. Mob. 063/322-271 i
je i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. voddi. Tel. 065/572-966. 061/160-020. godina. Tel. 611-439. skih radova. Mob. 061/930-315. 036/884-711.
56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE OSLOBO\ENJE
nedjelja, 10. april 2011. godine

Desetog aprila 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg


dragog i plemenitog mu`a i oca

HAMDIJA (ZAHIDA)
HAD@IABDI] HAMDIJE (ZAHIDA)
1952 - 2011.
HAD@IABDI]A
1952 - 2011.

Sedam dugih i tu`nih dana su pro{li, a ti si jo{ uvijek tu. Tvoj pleme- Lahku zemlju i lijep d`ennet `ele ti:
niti lik i du{u nikada ne}u zaboraviti.
supruga Jagoda, sinovi D`emir i Ardin,
Tvoja svastika Sne`ana snahe D`enana i Merima, unu~ad Lajla, Amar i Rasim
000 000

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti na{eg oca i kolege Desetog aprila 2011. navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog
brata, djevera i amid`e

HAMDIJE (ZAHIDA) HAMDIJE (ZAHIDA)


HAD@IABDI]A HAD@IABDI]A
1952 - 2011.
1952 - 2011.

SARAJEVSKA PIVARA KOLEKTIV PC OLOVO Od brata Ohrana, snahe Ismete, brati}a Zahida i Mirze
000 000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ Desetog aprila 2011. godine navr{ava se 40 dana otka- TU@NO SJE]ANJE
dragi ko je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i deda

ARMIN (AHMEDA) MEHMED (DEDO)


GALIJA[EVI] IBRALI]

Tvoja plemenitost, dobrota i sabur osta}e najljep{a


preselio na ahiret u petak, 8. aprila 2011, u 48. godini. uspomena u na{im srcima.
NURIJA TAFRO
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 11. aprila 2011. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rah- 10. 4. 1999 - 10. 4. 2011.
godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. met.

O`alo{}eni: majka Fata, supruga Nata{a, k}erka Ena, Tvoji najmiliji: supruga Fatima, sin Muris, k}erke
sin Damir, brat Zijo sa porodicom, punac Gojko, puni- Mensura i Meliha, unu~ad Enida, Nina, Maja, Neira i Supruga Mediha, djeca Rusmir i
ca Ru`ica, amid`e Ismet i Samil sa porodicama, daid`e Edin, snaha Alida, zetovi Jasmin i Haris Alma sa svojim familijama
Hamdo i Rasim sa porodicama, tetke Latifa, Zemka, DP 2343
Raza, Di{a, Kija i Mirsada sa porodicama, Velimir
Krtali} sa porodicom, porodice Galija{evi}, Ra~unica,
Re{idovi}, Radi}, Nizi}, Feraget, Nesimovi}, Bujak, Zi- POSLJEDNJI POZDRAV OSMRTNICE,
mi}, Deli}, Stevanovi}, Luka~, Ja`i}, Be~i}, Kara~i}, OGLASE,
Pehlivanovi}, D`ebo, Skaki}, te ostala mnogobrojna dobrom ~ovjeku i dragom prijatelju NATJE^AJE
rodbina, prijatelji i kom{ije.
MO@ETE PREDATI
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alos-
U VA[EM GRADU
ti u Ulici dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 8 C/prizemlje.
000

OSLOBO\ENJE
BRANKU BILI]U
OSLOBO\ENJE
DOO
AGENCIJA ZA EKONOMSKU NOVOTEKS
PROPAGANDU I MARKETING
KISELJAK
D`emala Bijedi}a 185
Seka Dragi~evi} sa porodicom
Tel/fax: 472-899 i 472-901 2432 Tel: 387/30/879-438
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 10. april 2011. godine SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
IN MEMORIAM SJE]ANJE
na na{e drage

MILORAD
MILE ]OROVI] NADE@DA EMIN ZIJO
ZULFIKARPA[I], ZULFIKARPA[I] ZULFIKARPA[I]
10. 4. 2010 - 10. 4. 2011.
ro|. POPOVI] 2005 - 2011. 1981 - 2011.

2006 - 2011.

Porodica
2335

Danas je godina otkako nije sa nama na{a voljena sestra, tetka i svastika
Porodica
2399

SJE]ANJE
[EMSA [ENDRO,
ro|. HUBANA

S ljubavlju,
AHMED HOD@I] HANIFA HOD@I]
1. 5. 1993 - 10. 4. 2011. 10. 4. 1995 - 10. 4. 2011. Gara, Nazifa, Mujesira i Fikreta sa porodicama
2327

S ljubavlju i po{tovanjem,
IN MEMORIAM Desetog aprila 2011. navr{ava se 5 tu`nih godina
djeca sa porodicama
25370 na na{u dragu od smrti na{e majke i supruge

Desetog aprila 2011. navr{avaju se 2 godine otkad nas


je napustila na{a draga i mila
TU@NO
SJE]ANJE
GORDANE GOCE
MAKSIMOVI]
na na{u dragu 10. 4. 2006 - 10. 4. 2011.

DERVI[A HUSI] - AZIJADU


KOLAR (HALIDA) Sje}anje na tebe nikada ne}e
EMU ALI]
ARNAUTOVI] prestati dok `ive oni koji te vole.
10. 4. 2000 - 10. 4. 2011.
2009 - 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem,

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom ~uvamo uspome- Ne zaboravljamo Te, tvoji: Makso, Dragana i Maja
nu na njenu dobrotu i plemenitost. Ostat }e{ uvijek vo- ve} sje}amo i volimo. 2423
ljena i nikad nezaboravljena. Tata Ferid
sa obitelji Jasminka, Mima i Buba
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni 2413 2430
TU@NO SJE]ANJE
rahmet.

Tvoji najmiliji: suprug Asim, k}i Sedika, sin Ekrem,


zet Denis, snaha Fata, unuke Nedina, Nermina, Amra, POSLJEDNJI POZDRAV
Emina, unuk Armin, praunuk Ajman, zetovi Samir i
Ozren dragom prijatelju D@EVAD
25377
KURSPAHI]
autoprevoznik iz Bijeljine

OBAVJE[TENJE DARKI
10. 4. 2010 - 10. 4. 2011.

Ukoliko ste zainteresovani, ADILAGI]U


sje}anja i smrtovnice mogu Navr{ila se godina od prerane smrti.
imati sliku u boji.
U ime rodbine, prijatelja, drugova, kom{ija i po-
Prilikom predaje oglasa naglasite znanika.
to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Nijaz, Jasna, Salko, Ai{a,
Cijena ostaje ista! Emina, Sadeta i Hatid`a Enes Mehmedovi}
2429 030
58 OSLOBO\ENJE
PREDAH nedjelja, 10. april 2011. godine

HOROSKOP DANAS
OVAN
Interesuju vas konkretni rezultati, a ne obe}anja ili pri~a koja ne do-
nosi pozitivan efekat. Ukoliko vam je stalo da rije{ite poslovno-fi-
nansijske dileme, budite aktivni i uporni u svakom pogledu. Prati-
te unutra{nji glas i poka`ite vi{e nje`nosti nekom ko vam je blizak.
Posvetite pa`nju osobi koja vas posmatra zaljubljenim pogledom.
Promijenite uobi~ajeni re`im ishrane.
21. 3. - 20. 4.

BIK
Neko u vama podsti~e kreativnu radoznalost i `elju za novim saz-
nanjem. Prihvatite korisnu ideju i poka`ite spremnost na zajedni~ki
dogovor. Va{i ciljevi su dosti`ni uz pravilno rasu|ivanje i dobru po-
slovnu taktiku. Ne dozvolite da vam nedostaju ma{tovitost ili emo-
tivna inspiracija. Partner budnim okom prati va{e pona{anje. Ulje-
p{ajte svoj fizi~ki izgled, kao podsticaj za dobro raspolo`enje.
21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI Neko vas navodi na pogre{an izbor ili na prikrivanje istine. Pos-
toje stvari koje ~inite u tajnosti, nepotrebno komplikujete poslo-
vni dijalog. Va`no je da preuzmete odgovornost za odre|ene pos-
tupke. Suo~avanje sa istinom zahtijeva dodatnu hrabrost, ali os-
jeti}ete olak{anje nakon emotivnog povjeravanja. Potreban vam je
neko ko vas dobro razumije. Ponekad i iskreni razgovor djeluje kao
23. 5. - 22. 6. dobra psihoterapija.
RAK Na vama je da opravdate poslovni ugled ili povjerenje koje u`iva-
te me|u saradnicima. Ponekad razli~ite obaveze predstavljaju ve-
liki teret, ali uvijek postoji na~in da ostvarite poslovne ciljeve ili
obe}anja. Poku{avate da prikrijete emotivnu nesigurnost ili tajne
namjere, ali ne posti`ete `eljeni efekat. Na takav na~in samo se
vra}ate korak unazad. Podsti~ite kod sebe vedar duh i optimisti~ko
23. 6. - 22. 7. raspolo`enje.
LAV
Neko osporava va{ poslovni ugled, {to ote`ava zajedni~ki dogovor.
Nemojte dozvoliti da saradni~ki nesporazum uti~e na va{e raspo-
lo`enje i radnu koncentraciju. Budite uporni u svojim namjerama.
Planirajte susret sa jednom dragom osobom za koju vas vezuju pri-
jatne uspomene i topla emotivna nota. Opustite se u dru{tvu blis-
ke osobe. Va`no je da sa~uvate pozitivno raspolo`enje.
23. 7. - 22. 8.

DJEVICA Nema razloga da optu`ujete druge saradnike za pogre{nu procje-


nu ili za svoj poslovno-finansijski neuspjeh. Ne budite nepravedni
prema osobi ~ije namjere ne poznajete dovoljno. Imate utisak da
partner prikriva dio istine, {to dodatno uti~e na va{e mrzovoljno
raspolo`enje. Ipak, svako od vas zagovara stil ili taktiku koju naj-
bolje poznaje. Prija}e vam vi{e sati zdravog sna, obratite pa`nju
23. 8. - 22. 9. na snove.
VAGA
Ideja ili posao koji ste odabrali predstavlja dobar izbor. Va{ stil
izra`avanja i pregovara~ke sposobnosti imaju uticaj na zavr{ne re-
zultate. Va`no je da djelujete ubjedljivo pred saradnicima u
odlu~uju}im situacijama. Raduju vas novi doga|aji u privatnom `iv- teri, ica, rj, omi{aljan, alira, kre, t, ser, raos, vi, aris, overal, n, starinari.
otu, partner sa istan~anim manirima podsti~e zajedni~ko raspolo`enje. RJE[ENJE: p, kobi, adamas, terori, noris, misija, ajen, v, planinarenja, riva, ili, enj, iverak, jame, stradivari, tas-
Prepustite se osje}anjima. Uskladite svoje misli i osje}anja.

OSLOBO\ENJE
23. 9. - 22. 10.
Uprava 234-718, fax: 461-007; Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji
[KORPIJA Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, progla{eno za list godine u svijetu.
Imate lo{ predosje}aj u i{~ekivanju na ne~iji odgovor o poslovnim
mogu}nostima. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pa`ljivije analizi- Nezavisni BH dnevnik Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu
rajte saradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se te`e Sarajevska hronika: 276-901, slobode (u Skandinaviji), nagradu "za
Web site: www.oslobodjenje.ba fax: 468-054, Kultura: 276-906, izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar
uo~avaju. Ne razumijete dovoljno partnerov stav o zajedni~kom pro-
e-mail: redaction@oslobodjenje.ba Sportska rubrika 276-908, Romero (Teksas), nagradu "za
blemu, imate utisak da se nalazite na suprotnim stranama. U ve~er-
njim satima prija}e vam {etnja ili emotivni susret. Prilozi: 468-142 odr`avanje u `ivotu tradicije
23. 10. - 22. 11.
GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u
Vildana SELIMBEGOVI] OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima"
STRIJELAC Tel/fax: 205-938
Ne mo`ete staviti znak jednakosti izme|u poslovno-finansijskog us- PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: agencije Inter Press i Service, nagradu
pjeha i nekih privatnih doga|aja. Imponuju vam razli~ite pohvale ko-
e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih
Vahid PA[OVI] UNICREDIT BANK DD,
je dobijate, ali pored sebe nemate bliske saradnike sa kojima mo`ete nacionalnosti u slu`bi slobode i mira"
DIREKTOR: transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona),
da podijelite radost. Uspjeh u javnom `ivotu ne mo`e u potpunos-
Ned`ad [ADI] 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije"
ti da vam nadomjesti li~ne `elje i emotivne potrebe. Izbjegavajte si-
SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za
tuacije koje vas psihi~ki uznemiravaju. UREDNI[TVO:
23. 11. - 22. 12. Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog
Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za
JARAC
Imate utisak da saradnici nemaju dovoljno razumijevanja za va{e Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, slobodu {tampe" Udru`enja turskih
poslovne ideje ili interesovanja. Nemojte rasu|ivati na osnovu pr- Josip VRI^KO transakcijski ra~un broj: novinara, Medalju ~asti Fakulteta za
vog utiska. Sa~ekajte da vam neko zvani~no saop{ti svoju odluku 1602000000317116, novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD),
PRODAJA: POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero
o poslovnoj saradnji. Izme|u vas i partnera provijava zajedni~ko ner-
Fax: 465-727, slobode" Me|unarodnog udru`enja
azumijevanja ili nepovjerenje. Ali, iznena|enja su mogu}a u razli~itim ra~un broj: 1872000000045887,
Tel: 276-967, 455-558 KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio
pravcima. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane.
23. 12. - 21. 1. e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba filijala Sarajevo, transakcijski ra~un Giornalistico Paolo Borsellino” koju
broj: 5715000000017279 listovima koji se bore za istinu
VODOLIJA MARKETING:
Imate interesantne ideje, ali na`alost va{a okolina nema dovoljno dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria
Meliha Hod`i} Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje”
sluha da vas podr`i. Zbog razli~itih interesovanja me|u saradnici- ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom
Fax: 472-901 Zorica Pand`i}, {ef DTP-a
ma, morate da prihvatite kompromis ili neku utje{nu varijantu. Iz- “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu
Tel: 472-899, 468-161,
bjegavajte raspravu u susretu sa voljenom osobom o osjetljivim te- [tampa: Unioninvestplastika dd, i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).
276-968, 276-988
mama koje ni do sada niste uspeli pravilno da zaklju~ite. Nema ra- e-mail: marketing@oslobodjenje.ba Semizovac bb
Vije}e za {tampu
zloga da podi`ete tenziju. Smanjite psihi~ku napetost ili nervozu. Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini
22. 1. - 19. 2. ID broj: 4200492600001
30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a
RIBE U poslovnim pregovorima mora da postoji minimum saglasnosti ADRESA: Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom
D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo za {tampu u BiH www.vzs.ba
u uva`avanju razli~itih interesovanja i ciljeva. Nove doga|aje prih- predsjednika Tita odlikovano Ordenom
vatite u optimisti~kom raspolo`enju i bez kritizerskih komentara. Ne
Po{tanski pregradak 686 bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje
lista, obratite se VZ[ u BiH
optere}ujte se suvi{nim pitanjima. Pri`eljkujete novi susret ili emo- TELEFONI: 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada
tivno zbli`avanje. Va`no je da imate dobru ideju vodilju i pravi emo- Centrala: 276-900, 467-723 ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba,
tel: +387 33 272 270
tivni podsticaj. Neka vas osje}anja navedu na dobar izbor, ulje- Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276- progla{eno za najbolji dnevni list u
20. 2. - 20. 3. p{ajte raspolo`enje. 902, fax: 468-090, modem: 468-018; tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271
Danas prete`no sun~ano. Puha}e slab do umjeren, na istoku umjeren, sjeverozapadni
vjetar. Minimalna temperatura od 0 do 9, maksimalna od 12 do 20 stepeni Celzijusa. U
no}i naobla~enje na istoku.
Sutra i u utorak prete`no sun~ano. U no}i utorak na srijedu naobla~enje sa ki{om, prvo
na sjeveru i zapadu. U srijedu obla~no sa ki{om, poslije podne u Bosanskoj krajini, a
uve~e u svim predjelima prestanak padavina i razvedravanje. U ~etvrtak umjereno
obla~no, poslije podne sa pljuskovima.
U Sarajevu danas prije podne sun~ano, popodne prete`no sun~ano. Puha}e umjeren, sje-
verozapadni vjetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 15 stepeni Celzijusa.

Danas u ve}em dijelu Evrope prete`no sun~ano. Ki{a se o~ekuje u isto~nim predjeli-
ma kontinenta, na jugu Francuske i sjeveru Skandinavije, a umjeren do jak vjetar u cen-
tralnoj i isto~noj Evropi. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Moskva sa 4, a najto-
pliji Madrid sa 25 stepeni Celzijusa.
Na Balkanu prete`no sun~ano. U Srbiji i Bugarskoj puha}e umjeren sjeverozapadni
vjetar. Maksimalna temperatura od 14 do 20 stepeni Celzijusa. Uve~e u isto~nim, a
u no}i i u centralnim predjelima naobla~enje.
60 OSLOBO\ENJE
KULTURNI VODI^ nedjelja, 10. april 2011. godine
ne

POL UMJETNI^KA BIH MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO BANJA LUKA


SARAJEVO komedija, Stalna postavka RETROSPECTRUM je i biografski, drama,
re`ija: Greg Mot tola, dalje otvorena za javnost od 12 do20 sati re`ija: Dragan Bjelogrli},
uloge: Mia Stallard, Simon Pegg, Nick (osim nedjelje i ponedjeljka). uloge: Milo{ Bikovi}, Petar Strugar, Sergej
Frost... Izlo`ba djela bh autora, koja su otkupljiva- Trifunovi}... po~etak u 15 sati.
po~etak u 16.10, 18.20 i 20.30 sati. na proteklih deset godina. Odabir je RANGO
RANGO ura|en odlukama stru~nog kolegija, a animirana avantura,
autorica postavke je re`ija: Gore Verbinski,
direktorica Galerije Meliha Hused`inovi}. glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail
Izlo`ba je otvorena do 5. aprila. Breslin...
po~etak u 11, 13 i 15 sati.
MUZEJI INVAZIJA SVIJETA: BITKA
BO[NJA^KI ZA LOS ANGELES
KINA akcija, ratni, KINA
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih
MEETING POINT djela, Gazi Husrev-begov hamam i
re`ija: Jonathan Liebesman,
MULTIPLEX PALAS
uloge: Aaron Eckhart, Ramon Rodriguez,
VIDEOCRACY biblioteka) u pratnji vodi~a utorkom, MA^AK U ^IZMAMA
Cory Hardrict, Michelle Rodriguez,
dokumentarni, animirana avantura, srijedom, ~etvrtkom, petkom i subotom animirani,
Bridget Moynahan...
re`ija: Erik Gandini, re`ija: Gore Verbinski, od 10 do 14sati, svaki puni sat uz re`ija: Jerome Deschamps, Pascal Herold,
po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.
po~etak u 19 sati. glasovi: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail prethodnu najavu na telefon 279 800 ili glasovi: Jerome Deschamps, Yolkande
na mail info@bosnjackiinstitut.ba. KAD TE LJUBAV PRONA\E
CINEMA CITY Breslin...
Stalna postavka umjetni~kih djela komedija, romansa, Moueau...
po~etak u 12, 14.10 i 16.20 sati. po~etak u 13 sati.
SAMMY NA PUTU OKO SVIJETA Instituta, te zbirke Mersada Berbera i re`ija: Greg Berlanti,uloge: Katherine He-
HOP
3D POZORI[TA Ismeta Rizvi}a se mogu pogledati svaki
dan osim nedjelje bez najava.
igl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina
Hendricks, Alexis Clagett, Brynn Clagett i
animirana avantura,
re`ija: Ben Stassen, KAMERNI ART-KU]A SEVDAHA
Brooke Clagett...po~etak u 18.30 i 20.45
sati.
glasovi: Ivan Glowatzky, Zrinka Cvite{i}, ELIJAHOVA STOLICA Otvorena je za sve posjetioce svakim
Mile Kekin, Josip Bobi Marot ti, Stéphan SVIJET OKEANA
autor: I. [tiks, danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. dokumentarni,
Macchi... gostovanje - produkcija JDP-Beograd i
po~etak u 11.55 sati. Festival MESS,
HISTORIJSKI po~etak u 16.30 sati.
GNOMEO & JULIA 3D Muzej je otvoren za posjete radnim
po~etak u 20 sati.
danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do MUZEJI
animirani,
MLADI 13 sati.
re`ija: Kelly Asbury, GRADA ZENICE
uloge: Emily Blunt, James McAvoy, Jason KAPETAN D@ON PIPLFOKS OLIMPIJSKI Na raspolaganju posjetiocima su stalne
Statham, Michael Caine... po motivima radio drame Du{ka Radovi}a,
Stalna postavka “Organizacija XIV postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i
po~etak u 13.50 sati. re`ija: Ka}a Dori},
Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena
HOP igraju: Admir Glamo~ak, Alma Merunka,
posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do je stalna historijska zbirka o ranom
porodi~na komedija, Adnan Goro, Narda Nik{i}, Drago Buka,
15 sati, dok vikendom muzej ne radi. srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren
re`ija: Tim Hill, Mirza Der vi{i}, Nermin Tuli}, Mirza animirani,
uloge: James Marsden, Russell Brand, Tanovi}, Suada Ahmeta{evi}, Damir SARAJEVO za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a
re`ija: Tim Hill,
Kustura, Mario Drma}, Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava
Kaley Cuoco... uloge: Russell Brand, James
po~etak u 11 sati. 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Vranduk otvorena je za posjetioce tokom
po~etak u 11.30 i 13.40 sati. Marsden, Kaley Cuoco, Hugh Laurie,
Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim cijele sedmice, od 9 do 17 sati.
JA SAM BROJ ^ETIRI Jack McBrazer, David Hasselhoff...
avantura,
GALERIJE danom od deset do 16 sati, subotom od Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot
i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna
po~etak u 12.15, 14.15, 16.15 sati.
deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi JA SAM BROJ ^ETIRI
re`ija: D.J. Caruso, RAIFFEISEN GALERIJA objekti zatvoreni za posjete. Muzej ove godine.
akcija, SF,
uloge: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant,
Teresa Palmer...
Izlo`ba mlade umjetnice Lee Jerlagi}, Jevreja otvoren je za posjete svakim BIHA] re`ija: D.J. Caruso,
koja je diplomirala na Akademiji likovnih radnim danom od 10 do 16 sati, subotom uloge: Teresa Palmer, Dianna Agron,
po~etak u 15.20, 17.35. sati.
umjetnosti u Sarajevu, na odsjeku Grafika. ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do Timothy Olyphant...
GNOMEO & JULIA 3D Galerija se nalazi u zgradi Centrale 13 sati. po~etak u 15.30, 18.15 i 20.15 sati.
animirani,
re`ija: Kelly Asbury,
Raif feisen banke, a otvorena je za sve ZEMALJSKI MOJA, NAZOVI @ENA
posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.
uloge: Emily Blunt, James McAvoy, Jason Muzej je otvoren za posjete utorkom, romanti~na komedija,
Statham, Michael Caine... BORIS SMOJE srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom re`ija: Denis Dugan,
po~etak u 15.40 sati. Izlo`ba fotografija KA[MIR, autora Andy od 10 do 14 satI. uloge: Adam Sendler, D`enifer Eniston,
Nikol Kidman, Bruklin Deker...
ZENICA
SLJEDE]A TRI DANA Spyra, na kojoj su predstavljene
fotografije koje je kroz objektiv po~etak u 16.45, 19 i 21.15 sati.
triler,
re`ija: Paul Haggis, fotoaparata zabilje`io njema~ki fotograf
borave}i u najmilitiziranoj zoni u svijetu.
KINA UKRADEN IDENTITET
uloge: Russell Crowe, Elizabeth Banks, triler,
Brian Dennehy, Lennie James, Andy Spyra dobitnik je nagrade Getty UNA re`ija: Jaume Collet-Serra,
Images 2009. za uredni~ku fotografiju. uloge: Liam Neeson, Diane Kruger,
Olivia Wilde... AGENTI SUDBINE
po~etak u 17.30 i 20 sati. Izlo`ba }e biti otvorena do 12. aprila. January Jones...
triler,
LOV NA VJE[TICE BLACKBOX re`ija: George Nolfi, po~etak u 18.15, 20.30 i 22.30 sati.
avanturisti~ki spektakl, Izlo`ba fotografija Jima Marshalla pod uloge: Matt Damon, Emily Blunt, Antony BELI BELI SVET
re`ija: Dominic Sena, nazivom “Sarajevo: Gdje ulice imaju nova Mackie, John Slat tery... doma}i,
uloge: Nicolas Cage, Ron Perlman, imena“. Ova izlo`ba otkriva ~esto po~etak u 18 i 20 sati. re`ija: Oleg Novkovi},
uloge: Uliks Fehmiu, Hana Selimovi}, Ja-
Stephen Campbell Moore, Claire Foy,
Christopher Lee, Ulrich Thomsen
neprimjetne gradske detalje – refleksije u
prozorskim staklima i vodi, zahr|ale TUZLA sna \uri~i}, Neboj{a Glogovac, Boris Isa-
po~etak u 19.50 sati. znakove i ispucale fasade, date kroz oko kovi}, Milica Mihajlovi}, Marko Janketi},
BEZGRANI^NO (kamere) Bosanca {kotskog porijekla. KINA Meto Jovanovski, Mira Banjac...
po~etak u 22.15 sati.
triler, NOVI HRAM
MULTIPLEX EKRAN
GALERIJE
re`ija: Neil Burger, Izlo`ba PEACE CONNECTION, MOSTAR
uloge: Bradley Cooper, Robert De Niro, 3000, UMJETNOST KAO MIROVNI GROZAN JA
Abbie Cornish... PROJEKAT, u saradnji sa Ambasadom komedija, LTG
po~etak u 15.45, 18.00 i 20.155 sati. Austrije u BiH, autora W. M. Pühringera i re`ija: Pierre Cof fin, Chris Renaud, Izlo`ba slika Marijane Savi} pod nazivom
PU[TENI S LANCA Eckharda Horstmeiera, otvorena je za uloge: Steve Carell, Jason Segel, Russell NOUVELLE NOIR. Izlo`ba predstavlja
posjete do 8. aprila.Galerija radi svakog Brand... oma` francuskim filmovima “novog
dana od 15 do 19 sati, izuzev subote. po~etak u 14.30 sati. talasa“ iz 60-tih godina XX vijeka,
ATELJE ZEC VRLO ZAPETLJANA PRI^A 3D GALERIJE a postavku ~ini 16 umjetni~kih dijela
velikog formata, ra|enih u kombinovanoj
Stalna postavka djela slikara
animirani, ME\UNARODNA tehnici. Za posjete, izlo`ba je otvorena do
re`ija: Nathan Greno, Byron Howard,
Safeta Zeca.
glasovi: Mandy Moore, Zachary Levi, GALERIJA PORTRETA 21. aprila.
Galerija je otvorena od ponedjeljka do
petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14
Donna Murphy... TUZLA
po~etak u 12.30 sati. Stalna postavka crte`a, skica,
Repertoare i program
sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. de{avanja u va{oj kulturnoj
komedija, LEDENI UBOJICA akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna
re`ija: Bobby Farrelly, Peter Farrelly, GABRIJEL akcija, triler, re`ija: Simon West, postavka Legata “Haim James Pinto“.
ustanovi mo`ete slati na
uloge: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Galerija je otvorena radnim danima od 8 mail: jelena.milanovic@
Jenna Fischer... Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim Goldwyn, Donald Sutherland... do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 oslobodjenje.ba ili na broj
po~etak u 18.30 i 20.40 sati. radnim danom od 10 do 18 sati. po~etak u 19.30 i 21.15 sati. sati. faxa 033/ 468-054.
OSLOBO\ENJE 61
nedjelja, 10. april 2011. godine TV PROGRAM

FILMOVI
Kako vam drago
HIT
KOMEDIJA
DANA
Re`ija: Kenneth Branagh
Uloge: Kevin Kline, Bryce
20.00
Dallas Howard, Romola HRT 2
Garai, David Oyelovo, Alfred
Molina, Richard Clifford Uo~i Gra|anskog rata na
ameri~kome jugu `ivi Scarlett
16.50 O'Hara, jedna od triju k}eri
BHT planta`era Geralda O'Hare,
Nakon {to je Celin otac oduzeo prijestolje Ro- koji je u~i o va`nosti zemlje.
salindinom ocu vojvodi Fredericku, on bje`i u Scarlett je lijepa, pametna i
{umu sa vjernim sljedbenicima. I Celia odlazi razma`ena, a potajno je
sa njima. Dok su {etali {umom, Rosalind upo- zaljubljena u Ashleya Wilkesa,
znaje Orlanda u kojeg se odmah zaljubi… Ali u koji se namjerava o`eniti
strahu od potjere, Rosalind se mora preru{iti u skromnom Melanie Hamilton.
dje~aka Ganymeda. Tokom ponovnog susreta U znak protesta Scarlett se
sa voljenim Orlandom, on je ne prepoznaje, a odlu~i udati za Melaniena
ona ne smije otkriti svoj identitet. brata Charlesa, koji ubrzo
pogine u ratu i ona gotovo
odmah ostaje udovica. Uskoro
Kona~ni zapis zapne za oko poznatom
zavodniku Rhettu Butleru...
DRAMA
Re`ija: Marisa Silver
Uloge: Pamela Gidley, ROMANTI^NA DRAMA
Jennifer Rubin, Keanu
Re`ija: Victor Fleming
Reeves
Uloge: Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie
Howard, Olivia de Havilland, Hattie
00.15 McDaniel, Butterfly McQueen
PINK

FILMOVI
Srednjo{kolac Dejvid Sinkler ima sve {to se po-
`eljeti mo`e: dobar izgled, popularanost, uspjeh
u {koli i svijetlu budu}nost. Za{to je onda izvr{io
samoubistvo? Dok se ova vijest {iri me|u |aci-
ma u njegovoj {koli, Sinklerov najbolji prijatelj
Kris pita se da li je i sam dovoljno smio da uradi
tako ne{to. Bojsovo ubistvo je za odrasle tek jo{
jedna misterija vezana za "generaciju X"...

Kockar
KRIMI/DRAMA Dogodilo se
Re`ija: Neil Jordan Posebna no} Palindrom na Manhattanu
Uloge: Nick Nolte, Tcheky
Karyo, Nutsa Kukhianidze, ROM. DRAMA Re`ija: Roger Young AVANTURA Re`ija: Todd Solondz ROM. KOMEDIJA Re`ija: Wayne Wang
Emir Kusturica
22.35 HAYAT 23.50 RTRS 20.05 NOVA
23.15 Robert odlazi u posjetu bolesnoj su-
pruzi u bolnicu i u povratku ne mo`e
U centru radnje je 12-godi{nja Aviva,
povu~ena, pomalo ~udna djevoj~ica iz
Marisa Ventura samohrana je majka
koja se te{ko probija kroz `ivot. Radi u
OBN
da na|e taksi zbog snje`ne oluje. Je- predgra|a New Jerseya koja vi{e od luksuznom hotelu na Manhattanu i sa-
Ameri~kog kockara i lopova Boba Montanjea na- dna od doktorica, Katherine, nudi svega `eli postati majka. Njezini se nja o boljem `ivotu za sebe i svog si-
pu{ta sre}a. On `ivi u zoni sumraka podzemlja mu prevoz, ali nakon {to automobil planovi ne poklapaju sa `eljama senzi- na. Jednog sudbonosnog dana gost
Nice, usred droge i kocke. Stalni je posjetilac ile- stane, prinu|eni su no} provesti u bilnih roditelja {to, s obzirom na godi- hotela i kandidat na izborima za Senat,
galne kockarnice koju vodi lokalni svodnik Remi. jednoj praznoj kolibi u blizini. Raz- ne, nije odve} ~udno. Ipak, ona bje`i iz Christopher Marshall upoznaje Marisu
Upoznaje Eni, mladu djevojku koju je Remi "za- govaraju i zbli`avaju se. Da li je roditeljskog doma i kre}e na putova- i zabunom pomisli kako je ona jedna
robio". Ona ga o~arava svojom ljepotom, a po- po~etak veze prevelik korak? nje do Ohia preko Kansasa i natrag... od pripadnica visokog dru{tva...
sebno veselim o~ima. Prilikom policijske racije

SPORT
Bob spasava detektiva Rod`era, ali i Eni iz Remi-
jevih kand`i. Nakon {to Bob izgubi i posljednji
nov~i} na trkama, Raul mu predla`e da im se
pridru`i u posljednjoj velikoj prevari...

Najlu|i radijski {ou


DRAMA/MJUZIKL
Re`ija: Robert Altman
Uloge: Lilly Tomlin, Meryl
Streep, Woody Harrelson,
Kevin Kline, Lindsay Lohan,
Tommy Lee Jones...

21.00
MRE@A
Superpopularni radijski show pred velikim je
problemom. Novi vlasnici postaje zaprijetili su
ukidanjem. Posljednje ve~eri emitiranja showa
dvije nepoznate osobe iznenada se pojave me|u VN Malezije @eljezni~ar - [iroki Brijeg
izvo|a~ima: djevojka koja bi mogla biti an|eo
poslan s neba da utje{i prisutne, te zastupnik
Formula 1 Premijer liga BiH
novog vlasnika radija...
Automobilizam 09.50 TV1 i MRE@A Nogomet 19.25 BHT
62 OSLOBO\ENJE
TV PROGRAM nedjelja, 10. april 2011. godine

BHT FTV RTRS HAYAT OBN PINK


08.00 BHT Vijesti 08.00 Vijesti 06.01 Joe Somebody, film 07.00 Moj dom 06.35 Gerald McBoing, 06.00 Hvatanje ubice
Program za 08.05 Dje~iji karneval, 07.35 Muzi~ki program 07.30 Lijeni grad, crtani film sa zelene
djecu i mlade program za djecu 08.00 Vijesti crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, rijeke 2,
08.15 Be Ha Te bebe 08.30 ZIZ 08.15 Jutarnji program 09.30 Talent Time, crtani film film
08.20 Ozie Boo, D`epni zmaji}i Mala TV dje~iji 07.25 Mixmaster, 08.00 D`i,
animirana serija Tomica i prijatelji 09.05 Nodi, show program crtani film film
08.25 TV enciklopedija La Linea crtana serija 10.20 Sasuke - 07.50 Bebe dinosaurusi, 10.00 Veliki brat,
08.35 Bruklinski most, Pingu, 68. epizoda 09.29 ^arli i Mimo, Ninja ratnici, crtani film reality
igrana serija, Kralj dinosaura crtana serija zabavno-sportski 08.15 Oggy i `ohari 2, show
24/35 Kako to - Vrti} - Duga 09.45 Tomica i prijatelji, TV show crtani film 11.00 Birajte
09.05 Debate o [kola za vampire crtana serija 11.58 Biometeorolo{ka 08.40 Gerald McBoing, crtani svoj hit,
debatama: [oni i njegovo stado 09.57 Dilajla i D`ulijus, prognoza film muzi~ki
Romi, Gladijatorska akademija, crtana serija 12.00 Sherlock, 09.05 Ma|ioni~ar, program
program 19. epizoda 10.20 U {etnji sa ~udovi{tima pas detektiv, crtani film 12.00 Info top,
za mlade 10.50 Magazin LP u nogometu 10.50 RTRS preporu~uje igrani film 09.30 Ke~eri Smackdown, info
10.00 BHT vijesti 11.15 Sedmica, TV podsjetnik 14.00 Ledina, zabavni program program
10.15 TV Liberty magazin iz kulture 11.00 Kvizolog, igrani film 10.20 Elin ~arobni svijet, 12.20 Gold
10.45 Izazovi 11.55 Dnevnik 1 kviz za djecu 15.40 Kad li{}e pada, film express,
poljoprivrede 12.05 Zelena panorama, 12.00 Dnevnik 1 serija 12.10 Bilo jednom muzi~ki
11.10 Duhovni mostovi, program za agrar 12.20 Snop 16.40 Zvijezda mo`e{ u Turskoj, program
emisija o religiji 12.35 Porobd`ije: Uspon, 13.00 Sviraj ne{to narodno biti ti, audicija serija 14.00 Info top,
12.00 BHT vijesti doma}a igrana serija, 6. 13.25 Oprah show - Veliko 17.58 Vremenska 14.00 Lonci i poklopci, info
12.15 ^udesna svjetlost, strana epizoda darivanje prognoza kulinarski show program
dokumentarna serija, 3/4 13.50 Duboki ocean, 14.15 Pod sretnom zvijezdom, 18.00 Glam Blam, 14.55 Bilo jednom 14.10 Veliki brat,
13.10 Putevi zdravlja, dokumentarni program serija zabavni program u Turskoj, reality
magazin (r) BBC-a, 1. dio 18.20 Gastronomad, tajlandski 19.00 Vijesti u 7, serija show
13.45 Samson i Dalila, ameri~ki 14.50 Vijesti slani kola~i od {kampa informativna emisija 15.15 Dolina vukova, 15.00 Dobar
igrani film 15.00 Ljubav i kazna, igrana 18.35 Magazin 19.27 Vremenska turska kriminalisti~ka kom{ija,
15.30 BHT vijesti serija, 7. epizoda (r) Lige {ampiona prognoza serija zabavna

Smanji gas! Paralele Tomica i prijatelji Glam Blam Lonci i poklopci Dobar kom{ija
23.10 CRTANA SERIJA 09.45 ZABAVNI PROGRAM 18.00 KULINARSKI SHOW 14.00 ZABAVNA EMISIJA 15.00
15.45
15.45 Smanji gas!, 15.50 Ljubav i kazna, 19.05 Op, op, 19.29 Biometeorolo{ka 16.45 Dolina vukova, emisija,
emisija igrana serija, zabavni program prognoza turska kriminalisti~ka u`ivo
o saobra}aju 8. epizoda (r) 19.30 Dnevnik 2 19.31 Sport serija 16.00 Info top,
16.15 Liga {ampiona u 16.40 Ljubav i kazna, 20.02 Sport 19.40 Nema vi{e 17.30 Dejana, info
nogometu, magazin igrana serija, 20.15 Bila sam mala, zeko rek’o, tema: Mirna program
16.50 Kako vam drago, 9. epizoda (r) dokumentarni film istra`iva~ko starost-utopija ili 16.10 Nemogu}a
ameri~ko- 17.30 Ljubav i kazna, 20.40 RTRS preporu~uje -dokumentarni stvarnost?, misija,
britanski igrani film igrana serija, 20.45 Sportski pregled program talk show zabavna
19.00 Dnevnik 10. epizoda (r) 21.30 Koncert solidarnosti sa 20.10 Kad li{}e pada, 18.45 Lanina vremenska emisija
Sport 18.19 Dnevnik, najava narodom Japana, serija prognoza 17.00 Sve za ljubav,
Vrijeme 18.20 Greh njene majke, direktan prenos 21.00 Igrani film 18.55 OBN Info, informativni reality
19.25 Nogomet, igrana serija, 23.05 Vijesti 22.30 Sport centar program show
Premijer liga BiH: 10. epizoda (r) 23.15 Zelena, zelena trava, 22.35 Posebna no}, 19.15 Dolina vukova, turska 18.30 Ami G show,
@eljezni~ar - 19.30 Dnevnik 2 serija igrani film kriminalisti~ka serija, talk
[iroki Brijeg, 20.10 Lud, zbunjen, normalan, 23.50 Palindrom, 00.20 Posljednji samuraj, nastavak show (r)
prenos igrana serija, 13. epizoda film igrani film 20.00 Gorki `ivot, 20.00 Veliki
21.30 Kizuna BiH /12/ 01.30 Magazin Reprizni program serija brat,
impulsi za 21.00 Nadreality show, 10. Lige {ampiona Hayat TV-a 21.45 Dolina vukova, reality
Japan, emisija 01.55 Ah, ta planeta 02.00 Vijesti u 7, turska kriminalisti~ka show
u`ivo 21.30 Kizuna BiH impulsi za 02.20 Op, op informativna serija 22.00 Parazzo:
23.10 BHT vijesti Japan, u`ivo 02.35 Dnevnik 2 emisija 23.15 Kockar, Lov na
23.25 Global, 23.09 Dnevnik, najava 03.05 Bila sam mala, 03.00 Glam Blam, film poznate,
emisija o zbivanjima 23.10 Paralele dokumentarni film zabavni 01.05 Luda lova, zabavna
u svijetu 23.50 Dnevnik 3 03.30 Oprah show - veliko program film emisija
23.55 BHT sport 00.10 Fanny i Alexander, film darivanje 03.45 Igrani film 02.45 Kockar, film (r) 23.00 DJ Talent
00.25 Obalska stra`a, 03.15 Klub ~italaca, no}ni 04.15 Gastronomad, 05.20 Muzi~ki program 04.25 Mrak film, film (r) show,
igrana serija, show program, 1.dio (r) tajlandski slani kola~i 06.10 Sasuke - 06.05 OBN Info, informativni audicija
51/61 03.35 Sestra Jackie, 2. ep. od {kampa Ninja ratnici, program 00.15 Kona~ni
01.10 Pregled programa 04.05 Klub ~italaca, no}ni 04.30 Sviraj ne{to narodno zabavno-sportski 06.25 ^uvari planeta, zapis,
za ponedjeljak show program, 2. dio (r) 04.55 Snop TV show dokumentarni program film

RTS RTCG FOX LIFE UNIVERSAL TV1000 EUROSPORT


12.00 UNHCR-povratak: 11.00 Vijesti 07.30 Vill i Grejs, serija 06.20 Pomorska 06.00 Otka~eni profesor: 08.30 Watts
Kosovo 11.05 Kviz - prenesi znanje 08.15 Mentalno, serija patrola, Klampovi, film 08.45 Maraton, Paris
12.15 Vjerski kalendar ~uvaj prirodu (r) 09.05 Kako sam upoznao va{u serija 08.00 I to je rokenrol, film Marathon, Francuska
12.25 Moj ljubimac 11.35 Etno majku, serija 09.20 Ne{ Brid`is, 10.00 Pobuna u koko{injcu, Live
13.00 Dnevnik 11.55 Kalendar 09.30 Dr Haus, serija serija film 11.15 Tenis,
13.15 Sport plus 12.00 Vijesti 10.15 Ko `iv ko mrtav, serija 11.20 Bra}a i sestre, 12.00 Na ~aju sa Musolinijem, WTA Charleston, USA,
13.25 Vrijeme 12.05 Sat TV (r) 11.05 Sudije za stil, reality show serija film polufinale
13.30 Balkanskom ulicom 12.35 Jutarnji program (r) 11.55 Vill i Grejs, serija 13.20 Krug obmane, 14.00 Pi Vijeva velika avantura, 12.30 Biciklizam,
14.10 Vrijeme je za bebe 13.35 Argument: 12.40 Svi gradona~elnikovi film film Paris-Roubaix,
14.45 Gastronomad 14.05 Crno-bijeli svijet, no}ni ljudi, serija 15.10 Sastanak Francuska,
15.00 Vijesti program (r) 13.30 Mentalno, serija sa ubistvom, live
15.10 Sat 14.35 Pecat (r) 14.15 Sofi Parker, serija film 17.00 Umjetni~ka gimnastika,
16.03 Bela la|a, serija (r) 15.05 Muzi~ki mix 15.05 Sudije za stil, reality show 17.00 Tri rijeke, E[ Berlin, Njema~ka
17.00 [ta ja imam od toga 15.20 Kalendar 15.55 Da, draga, serija serija 19.00 Tenis, WTA Charleston,
17.30 Medijska mre`a srpske 15.30 Dnevnik 1 16.45 Houp i Fejt, serija 19.00 Zakon i red, USA Live Final
dijaspore (r) 15.45 Art magazin (r) 17.35 Kako sam upoznao va{u serija 20.45 Boks, World IBF WBA -
18.00 Srpski isto~nici 16.15 7 TV dana majku, serija 20.00 Dobra `ena, Cruiserweight:
18.26 Najava dnevnika 2 16.45 Eko recnik 18.00 Vill i Grejs, serija serija Herelius, France - Y.
18.27 Sasvim prirodno 17.10 Zahumlje - koncert 18.50 Svi gradona~elnikovi 21.00 Bra}a i sestre, Momci Hernandez,
19.00 Slagalica, kviz 18.00 Agrosaznanje ljudi, serija serija FILM 20.00 Kuba - S. Cunningham,
19.17 Vrijeme 18.55 Urbane legende 19.35 Dr Haus, serija 23.00 Velika liga, USA - E. Licina,
19.30 Dnevnik 19.00 Muzi~ki mix 20.25 Sofi Parker, serija film 16.00 Susret sa Venerom, film, Srbija
20.05 Bela la|a, serija 19.20 Kalendar 21.10 Dr Haus, serija 01.00 Dobra `ena, film 22.00 Biciklizam,
21.00 Srce i njena djeca, 19.30 Dnevnik 2 22.00 Lekar po narud`bi, serija serija 18.00 Velika zvijerka, film Paris-Roubaix,
film 20.00 Sat spot 22.50 Kako sam upoznao va{u 02.00 Sudija Ejmi, 20.00 Premijera: Momci, film Francuska
22.25 Bez vize 20.15 Okvir majku, serija serija 22.00 Bostonska bra}a, film 23.15 Umjetni~ka gimnastika,
22.55 Balkanskom ulicom (r) 21.30 Elma zimi, dok. program 23.15 Dr Haus, serija 03.00 Tri rijeke, 00.00 Heteroseksualac 1 - ne E[ Berlin,
23.30 Dnevnik 22.00 Selimova-Zelcevski 00.05 Vill i Grejs, serija serija ba{ tako nevin, film Njema~ka
23.45 Fudbal: Jelen Super liga, reporta`a 00.50 Sofi Parker, serija 04.00 Dijagnoza: 02.00 Vru}e Evro-lezbejke, 00.30 Tenis,
Spartak - Zlatibor 23.00 Dnevnik 3 01.40 Sudije za stil, reality show Ubistvo, film WTA Charleston,
Voda - Partizan, snimak 23 30 Nedjeljom uve~e 02.25 Ko `iv ko mrtav, serija serija 04.00 Dileri, film USA Final
OSLOBO\ENJE 63
nedjelja, 10. april 2011. godine TV PROGRAM
HRT1 HRT2 NOVA TV1 TVSA TV TK
07.00 Mala TV: (r) 07.20 Panorame 08.35 Fifi i cvjetno dru{tvo 07.00-00.00 Vijesti, svaki sat 07.00 Non-stop, 3. i 4. ep. (r) 06.55 Iz dana u dan
TV vrti}: Padobranci (r) turisti~kih sredi{ta 09.00 Chuggington 07.10 Privatna policija, crtani 08.00 Program za djecu 07.00 Vijesti
Ninin kutak: Likovi Hrvatske 09.15 Beyblade metal fusion film 10.30 Pusti muziku, 10.15 Moj dom
pri{iveni na majicu 07.50 Najava programa 09.40 Najgori tjedan, serija (r) 07.39 Zorro, crtani film muzi~ko-zabavni 12.00 Vijesti
Danica i divlja svinja 07.55 Diapason festival: 10.10 Pod sretnom zvijezdom, 08.05 Music box program (r) 12.15 Divlji u srcu,
Tajni dnevnik patke Seksteti serija (r) 08.30 Tito, dokumentarni 11.00 Obavezan smjer, revijalni serija
Matilde: Razbijena vaza (r) Mendelssohna i 12.10 Automotiv serijal, (r) program (r) 14.00 Peta dimenzija,
Brlog: Ovce (r) Dohnanyja (r) 12.40 Magazin Lige prvaka 09.30 Bogati i slavni, dok. 11.30 Javni agent 033 (r) serija
^arobna plo~a - 7 08.55 Zlatna kinoteka - 13.10 Novac, business magazin serijal (r) 12.00 Tribunal 15.15 Autoshop magazin
kontinenata: ciklus krimi}a: 13.40 Spy Kids 3-D: Zavr{na 09.50 Formula 1 Petronas 12.30 Za svaku bolest trava 16.00 Vijesti
Australija (r) Prozor u dvori{te, igra, film (r) Malaysia - grand prix raste (r) 18.45 Skrivena kamera
08.00 Prijatelji (r) ameri~ki film 15.15 Divlji valovi, film 12.00 Vijesti plus 13.05 Vijesti TVSA 19.00 Dnevnik RTV TK
09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 10.45 Biblija 16.50 Zatvorski krug, film (r) 12.25 Kapital, poslovni 13.15 TVSA dokumenti (r) 19.35 Bestseller TV
09.40 TV kalendar (r) 10.55 Rozga: Misa, 17.00 Vijesti Nove TV magazin 14.15 Sevdah, muzi~ki 20.50 Vremenska
09.52 Vijesti iz kulture (r) prenos 17.10 Zatvorski krug, film - 13.20 Mala no}na muzika, program prognoza
10.00 Vijesti 12.05 Filmska matineja: nastavak (r) film 14.45 Nevidljivi svijet, BBC 21.00 Premier liga
10.05 Vrijeme danas ^arobne {ape, 19.15 Dnevnik Nove TV 15.20 Blaga prirode dok. program, 3/3 (r) 22.15 Vijesti
10.06 HAK - Promet info ameri~ki film 20.05 Dogodilo se na sa Anom Bunti} 15.35 Biznis magazin (r) 23.15 Autoshop
10.10 Pas sa `eljezni~ke 13.40 Filipove bebe, Manhattanu, film 16.00 Biznis vijesti 16.00 Robin Hood, 33/39 magazin
postaje, britanski film emisija pod 22.05 Lud, zbunjen, normalan, 16.05 TV1 ordinacija, emisija o 17.00 Vijesti TVSA 23.45 Dnevnik (r)
11.40 manjinski MOZAIK: pokroviteljstvom serija zdravlju 17.05 Ne{to za raju
^e{ki kazali{ni amateri 14.15 Zvijezde pjevaju (r) 22.50 Lud, zbunjen, normalan, 16.35 Reporta`a „Kamenica“ 17.55 Non-stop, 5/25 (r) MRE@A PLUS
11.55 Pastel 16.00 e-Hrvatska, serija 17.00 Vijesti plus 18.30 Dnevnik TVSA 07.10 Privatna policija,
12.00 Dnevnik emisija pod 23.25 Red carpet, showbiz magazin 17.25 Dva smo 19.00 Program za djecu crtani film
12.11 Sport pokroviteljstvom 00.50 Svi mrze Chrisa, serija svijeta razli~ita, serija (r) 20.00 Da se ne zaboravi, dok. 07.39 Zorro,
12.13 Vrijeme 16.35 Cubismo - 01.20 An|eli i djevice, film (r) 18.05 Biznis vijesti program crtani film
12.15 Minuta zdravlja iz 15. godina, 03.00 Red carpet, showbiz 18.30 Tre}e poluvrijeme sa 21.00 Vijesti TVSA 08.30 Tito, dokumentarni
Dietpharma snimka magazin (r) Sabahudinom 21.05 Sarajevo art serijal (r)
12.16 Poljoprivredni savjetnik koncerta 04.10 Za{titnik, film (r) Topalbe}irevi}em 21.35 Metronom, emisija o 09.50 F1 Petronas Malaysia
12.18 Za poljoprivrednike 19.30 Dnevnik tv1 klasi~noj muzici Grand Prix
12.25 Plodovi zemlje 20.05 Policajac sa 22.05 @ena misterija, 4/8 13.20 Mala no}na
13.20 Split: More Petlovog Brda, 23.30 Autoshop magazin (r) muzika, film
13.50 @ivjeti zdravije serija 00.00 Robin Hood, 33/39 (r) 17.25 Dva smo svijeta razli~ita,
14.00 Nedjeljom u dva 21.00 Najlu|i radijski show, 00.45 Dnevnik TVSA (r) serija (r)
15.05 Mir i dobro film 01.15 Sarajevo art (r) 20.05 Policajac sa Petlovog
15.35 Branitelji domovine, 23.00 Corleone, 01.45 TVSA dokumenti (r) brda, serija
informativno-edukativni {ef nad {efovima, 02.45 @ena misterija, 4/8 (r) 21.00 Najlu|i radijski show,
spot (r) serija 04.15 Ne{to za raju, revijalni film
15.40 Vijesti Olimp Svi mrze Crisa 00.00 Vijesti plus program (r) 23.00 Corleone,
15.45 Vrijeme sutra SERIJA 00.50 00.15 Reprizni 05.05 Glasajte: Pusti muziku {ef nad {efovima,
SPORTSKA EMSIJA 18.00
15.46 HAK - Promet info program 05.50 Sarajevo art (r) serija
15.47 Pastel 17.35 Magazin
15.55 Slonovske pri~e, nogometne TV MOSTAR TV KAKANJ RTV USK TV SLON
australsko-francuski film lige prvaka 13.20 Mala no}na muzika, film 15.20 12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.40 Bao{i}i, dok program 14.00 13.02 Vjetrovi strasti, serija (r2)
17.35 Globalno sijelo 18.00 Olimp - Blaga prirode sa Anom Bunti} 16.00 (r5) 14.20 Autovizija 15.00 Svi vole Majstor kuhinje: Bella Roma. (r) 14.50 @ivotne pri~e, dok. program
18.10 Lijepom na{om: Umag sportska emisija Biznis vijesti 16.05 TV1 ordinacija, Rejmonda, serija 15.30 Legende bh 14.30 Vijesti 14.35 Preporu~ujemo... 15.25 Da sam ja neko, dokumentarni
19.15 LOTO 6/45 Berlin: EP emisija o zdravlju 16.35 Reporta`a sporta 16.00 Ashabi bo`ijeg poslanika 14.40 Hronika kraji{kih gradova(r) program 16.00 [e}ernica, revijalni
„Kamenica“ 17.00 Vijesti plus 17.25 17.00 Svjedok prirode 17.30 @urka, 15.25 Avanture [irli Holms,, 48/52 program (r) 18.05 Vremenska
19.20 Minuta zdravlja iz u gimnastici Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) film 19.10 Denis napast 19.15 15.50 Preporu~ujemo... 16.00 Za prognoza 18.20 Zoo hoby 19.05 SMS
Dietpharma (r) 19.10 Olimp - 18.05 Premijer liga 18.40 Moje sunce Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 svaku bolest trava raste (r) 16.20 centrala 20.00 KVIZ Extra 20.30
19.30 Dnevnik sportska emisija 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Info IC 20.30 Svi vole Rejmonda, Horoskop 16.30 Nedjeljom zajedno Heroji ulice, dok. program 21.00 Kad
19.56 Sport 19.30 Gara`a: Petlovog brda, serija 21.00 Najlu|i serija 20.50 Marketing 21.10 18.30 Od lutaka do osna`enja 19.00 priroda uzvrati udarac, dok. program
20.01 Vrijeme The Bastardz (r) radijski show, film 23.00 Corleone, Biografije 21.55 Mali oglasi 22.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 22.00 Top 7 23.00 Slon extra Info
{ef nad {efovima, serija Razotkriveni 22.45 Marketing 23.00 20.00 Time out 21.00 Zdrava TV: 23.25 Pregled programa za
20.10 1 protiv 100, kviz 19.58 Ve~eras Vijesti TV Sahar 23.30 Opasne misli, Znanstveni forum 21.30 Vijesti 21.35 ponedjeljak
21.00 Minuta zdravlja iz 20.00 Ciklus film Parfem, film 23.05 Nedjeljom zajedno
Dietpharma (r) povijesnog (r)
21.10 Stipe u gostima 2, Serija spektakla:
(r) Zameo ih
21.50 100 minuta slave, vjetar, TV ZENICA RTV VOGO[]A RTV BN ATV
hrvatski film (r) ameri~ki film (r) 10.30 TV Liberty (r) 11.00 12.00 [to uzrokuje bolest, edukativni 06.00 BN koktel 07.30 Sa 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti
23.35 Vijesti 23.40 Filmski Bonaventura (r) 12.00 O tome se program (r) 12.30 Reporta`e sa Krajisnicima po Krajini 08.00 Zvuci 10.30 [egrt Hlapi} 11.00 Sasuke,
23.55 Vijesti iz kulture boutique: govori (r) 12.45 Za svaku bolest trava zemlje mira (r) 13.00 Revijalni zavi~aja 09.00 Nedeljno jutro 10.30 nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00
00.00 Ciklus europskog filma: Fantomski raste 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put program TV Visoko 15.00 TV Zehra Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat Sherlock, pas detektiv, film 14.00
Smrtonosna legenda, automobil, za Ejvonli, serija 15.00 Odlika{i (r) 16.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 17.00 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music Ledina, film 15.50 Kad li{}e pada,
16.00 Animirani film (r) 17.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 17.30 14.00 Bez maske 14.30 Preljubnici serija 17.00 Ja volim Srbiju, zabavni
{vedski film ameri~ki film Muzi~ki program 18.00 Autoshop Xtreme, sportski magazin 17.50 Wild 15.00 Blef 15.45 Nedjeljno popodne program 18.00 @ivot sa stilom 19.00
01.40 Pas sa `eljezni~ke 01.20 No}ni 19.00 Biografije (r) 20.00 Selu u Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 19.30 Monitor 20.10 Preljubnici ATV vijesti 19.40 Nema vi{e zeko
postaje, britanski film (r) glazbeni pohode 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na 18.30 SMS music 20.00 Pri~e za laku 20.40 Bela la|a, serija 22.10 Spasitelj, reko, informativni program 20.10 Kad
03.10 Skica za portret (r) program: sje}anja 22.45 Show na moj na~in no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 film 00.00 Recept za ubistvo, film li{}e pada, serija, film 21.10 48 sati
03.15 Globalno sijelo (r) Hit dana (r) Autoshop magazin 20.45 Sportski svadba 22.10 Sport centar 22.15
program 22.30 Igrani film 23.30 Posebna no}, film 00.15 Posljednji
03.45 Lijepom na{om: 01.22 No}ni glazbeni I.R.I.B. 00.00 Informativni program samuraj, film
Umag (r) program: (r)
04.50 Plodovi zemlje (r) Glazbeni spotovi

EUROSPORT 2 SPORT KLUB DICROVERY N. GEOGRAPHIC VIASAT HISTORY ANIMAL PLANET


07.30 Fudbal, 06.30 Euroelague Studio 06.00 Peta brzina 06.00 [apta~ 06.00 Operacija Holivud 06.00 Posjed merkata
Bundesliga 07.45 Premier League: 06.25 Kako se pravi? psima 07.00 [pijuni koji su do{li sa 06.25 Odrastanje
10.00 Tenis, Chelsea - Wigan 06.50 Kako to radi 07.00 U materici mora 07.15 Upoznajte divljinu
WTA Charleston, 10.15 NBA: 07.15 Tajne kosmosa sa 09.00 Istra`ivanje 08.00 Dikensova Engleska 07.40 Ro|eni lovci
polufinale Oklahoma City - Denver Morganom Frimanom planete Zemlje 09.00 Drevni plasti~ni hirurzi 08.10 U posjeti `ivotinjama sa
11.00 Rukomet, 12.00 Golovi 08.10 Razotkrivanje 10.00 Policajci 10.00 Vampirska princeza Mikejlom Strakan
EHF L[, Premier League mitova sa Aljaske 11.00 Posljednja godina 09.05 Sve o psima
polufinale (@) 12.30 Premier League: 09.05 U djeli}u sekunde 11.00 [apta~ psima, Isto~ne Njema~ke 10.00 Policija za `ivotinje
12.00 Fudbal, Mnachester United - 10.00 Lovci na oluje 2 epizode 12.00 Rim: Posljednja granica 10.55 Spa{avanje divljih
Copa America Fulham 10.55 ^ovjek protiv ribe sa 13.00 D`inovski 13.00 Farma iz edvardijanskog `ivotinja
U-17 Ekvador 14.30 Premier League: Metom Votsonom jastog doba 11.20 Veterinari sta`isti
14.00 Fudbal, Blackpool - Arsenal, 11.50 Pre`ivljavanje udvoje 14.00 Posljednji tigar 14.00 Operacija Holivud 11.50 Najezda `ivotinja
Bundesliga direktno 11.45 Strastveni ribolovci sa Sumatre 15.00 [pijuni koji su do{li sa 12.45 Najezda `ivotinja
15.30 Fudbal, 16.30 NBA Live 13.40 Razotkrivanje 15.00 Istra`ivanje mora 13.40 Extraordinary Dogs
Bundesliga 17.00 Premier League: mitova planete Ze 16.00 Duhovna muzika 14.05 Ma~ke iz kom{iluka
Live Aston Villa - Newcastle, 14.35 Tajne kosmosa sa mlje 17.00 Gra|evinska ~udesa: 14.35 Ro|eni lovci - 2 epizode
19.30 Fudbal, direktno Morganom Frimanom 16.00 Kona~no D`inovski Buda 15.30 Sve o psima, ma~kama,
Bundesliga, 19.00 NBA: 15.30 Oru`ja budu}nosti proro~anstvo 18.00 Pet ameri~kih giganata ljubimcima
pregled kola Orlando - Chicago, 16.25 Borna kola bra}e Hau 17.00 2210. 19.00 Carstvo mora 16.25 Donald [ulc - stru~njak
21.00 Ko{arka, direktno 17.20 Glavni aduti 19.00 Megafabrike 20.00 Gerouov zakon za otrove
EuroLeague (@) 21.00 ATP Houston 2 epizode 20.00 Islandski 21.00 1066 17.20 Veterinar za cijeli svijet
Final Four Vidnoye, finale, 18.15 Peta brzina vulkan 22.00 Ko si zapravo ti? 18.15 Planeta mutanata
Rusija, direktno 2 epizode 21.00 Uzdrmana 23.00 Jedan dan u borbi 19.10 Sve o psima, ma~kama,
finale 23.15 NBA Live 19.10 Ameri~ki ~operi planeta 00.00 Duhovna muzika ljubimcima
22.00 Borila~ke vje{tine 23.30 Fudbal: 20.05 Razotkrivanje 22.00 Istra`ivanje 01.00 Gra|evinska ~udesa: 20.05 @ivot u niskom rastinju
00.30 Futsal, Crvena zvezda - mitova planete D`inovski Buda sa Dejvidom Atenborom
[panska liga Cukaricki 21.00 Pri~a o bandama sa Zemlje 02.00 Pet ameri~kih 21.00 @ivot sisara
02.00 Tenis, 01.15 Premier League: Rosom Kempom 23.00 Islandski giganata 21.55 @ivotinjski vodi~ za
WTA Charleston, Blackpool - Arsenal 21.55 Iza re{etaka vulkan 03.00 Carstvo mora pre`ivljavanje
USA, 03.15 Premier League: 22.50 U budu}nosti 00.00 Uzdrmana 04.00 Gerouov zakon 22.50 Najekstremniji
finale Aston Villa - Newcastle 23.45 Hrabrost ili ludost planeta 05.00 1066 23.45 Divlje i bez cenzure
Nastavlja se takmi~enje u Premijer ligi

@eljo protiv [irokog, OSLOBO\ENJE


SARAJEVSKO IZDANJE

Olimpic s ^elikom 47. i 48. strana nedjelja, 10. april 2011. godine

FORMULA 1 Red Bull i McLaren nedodirljivi

Vettel ostao Kvalifikacije


1. Sebastian Vettel
(Red Bull) 1:34.870

stopostotan
2. Lewis Hamilton Policajac bi
(McLaren) +00.104
3. Mark Webber
zatvorio Rooneya
Zbog psovki koje je napada~
(Red Bull) +00.309
Manchester Uniteda Wayne Ro-
4. Jenson Button oney izrekao u kameru u po-
(McLaren) +00.330 bjedi protiv West Hama je dobio
Ponovno su najsporiji bili bolidi HRT-a, ali su ovog puta pokazali 5. Fernando Alonso dvije utakmice zabrane igranja u
zube, odvozili svoje krugove unutar 107 posto od najbr`eg i na taj (Ferrari) +00.932 Premiershipu, ali ima onih koji
misle da je trebao pro}i i gore. Vi-
na~in osigurali svoj prvi nastup u utrci ove sezone soki policijski predstavnik Mark
Aktuelni svjetski prvak Sebastian Vet- ber, a uz njega }e u drugom startnom re- Payne smatra da je Rooney tre-
tel u Red Bullu i u drugu }e ovogodi{nju du biti i Jenson Button (McLaren). bao zavr{iti u - zatvoru.
utrku Svjetskog prvenstva Formule 1 Jasno je, dakle, da su dvije spomenu- “Vidio sam hiljadu Rooneya,
krenuti s najbolje startne pozicije. Vet- te ekipe u ovom trenutku daleko ispred kao i ve}ina policajaca. Isti agre-
tel, izgleda, ostaje nedodirljiv - ima sto- ostatka konkurencije, o ~emu svjedo~i i sivni stav, ra{irene o~i, prljave ri-
postotni u~inak u kvalifikacijama ove go- vi{e od pola sekunde zaostatka peto- je~i, stisnute {ake, okru`en pri-
dine, to mu je 17. pole position u karije- plasiranog Fernanda Alonsa (Ferrari) za jateljima koji mu se dive. Da se
ri, tre}i zaredom, a na Speangu ionako Buttonom. Zanimljivo je kako je poredak tako pona{ao u Wolverhampto-
brani lanjsku titulu prvaka. Nijemac je u prve petorice potpuno identi~an onome nu u subotu nave~er, o~ekivao
posljednjem krugu kvalifikacija za Veli- od prije dvije sedmice iz Melbournea. bih od svojih policajaca da ga za-
ku nagradu Malezije s prvog mjesta Nick Heidfeld u Renaultu }e startati sa tvore“, napisao je Payne na svom
svrgnuo McLarenova voza~a Lewisa Ha- {estog mjesta, a krug desetorice najbo- blogu.
miltona. Iza Hamiltona je zavr{io drugi ljih zatvaraju Felipe Massa (Ferrari),
Red Bullov voza~, Australac Mark Web- Vitalij Petrov (Renault), Nico Rosberg Rasprodaja u
Tottenhamu?
Predsjednik Tottenhama Dani-
el Levy najavio je mogu}nost da
ovog ljeta proda neke od od naj-
skupljih igra~a, poput Luke Mo-
dri}a, Garetha Balea ili Rafaela
Webber, Vettel i Hamilton: Ponovili
van der Vaarta. Naime, govo-
kvalifikacije od pro{le utrke Reuters
re}i na Londonskoj berzi, on je
(Mercedes) i Kamui Kobayashi (Sa- obja{njavao potrebu uravno-
uber). te`enja poslovnih knjiga.
Dodajmo kako Michael Schumacher “U ovom trenutku imamo jedan
nije ni u{ao u odlu~uju}e kvalifikacije, od najbogatijih igra~kih kadrova u
startat }e s 11. mjesta, a jedina mu je utje- Premierligi. Va`no je da u bu-
ha {to }e mo}i birati gume. Treba svaka- du}nosti kreiramo zdraviju konku-
ko spomenuti kako su i ponovno najspo- renciju za mjesto u timu. Ta nam
riji bolidi HRT-a ovog puta pokazali zu- je strategija donijela {irinu potre-
be, odvozili svoje krugove unutar 107 bnu za uspjeh u Ligi prvaka, ali
posto od najbr`eg i na taj na~in osigura- morat }emo prona}i ekonomi~ni-
li svoj prvi nastup u utrci ove sezone. ji na~in“, rekao je Levy, o~ito cilja-
Sebastian Vettel: Nedodirljiv u ovom trenutku A. MEHANOVI] ju}i na ~injenicu da trener Harry
Redknapp dr`i puno ne ba{ jefti-
nih nogometa{a koje ne koristi.
POSLJEDNJE VIJESTI Za uspjehe nagradio sam sebe
UBIJENO 37 DEMONSTRANATA U SIRIJI - Naj-
Juventus na
manje 37 osoba ubile su u petak u Siriji sirijske opro{taju Garya
snage reda koje su pucale na demonstrante pra-
vim mecima, izjavio je Ammar Qorabi, predsjednik Nevillea
Nacionalne organizacije za ljudska prava. Mirni Manchester United organizu-
protesti na kojim se tra`ila sloboda, odvijali su se u je opro{tajnu utakmicu za svog
petak u razli~itim sirijskim regijama, posebno na velikana Garya Nevillea na Old
jugu u Deri, izjavio je Qorabi, javio je AFP. Traffordu 24. maja. Suparnik }e
biti Juventus.
DJEVOJ^ICA IZVR[ILA SAMOUBISTVO - ^etrna-
“Odu{evljen sam {to mi je klub
estogodi{nja djevoj~ica iz mjesta Tuzi, kod Podgo-
podario ovu utakmicu. Bit }e to
rice, preminula je od posljedica ranjavanja vatre-
nim oru`jem. U Klini~kom centru Crne Gore pot-
ve~er nabijena emocijama, pose-
vr|eno je da je djevoj~ica primljena u Urgentni bno kada na sebe jo{ jednom na-
centar bez znakova `ivota i da je poku{aj reanima- vu~em crveni dres“, kazao je nogo-
Plovilo tipa Sunseeke ko{ta oko pet miliona eura meta{ koji se povukao u februaru
cije bio bezuspje{an. Pretpostavlja se da je rije~ o
samoubistvu. sa terena i koji je za United, svoj je-
PROTESTI U PARIZU - Francuska policija uhap-
sila je 59 ljudi tokom protesta povodom zabrane
\okovi} kupio novu jahtu
Drugi teniser na svjetskoj rang-listi Novak \okovi} odranije ima jednu jahtu, ali
dini klub u karijeri zapo~etoj 1992.
godine, odigrao 602 utakmice.
no{enja tradicionalnog `enskog muslimanskog \okovi} nagradio je samog sebe za uspjehe o~ito je po`elio novu i ve}u. Staru je kupio
vela koji pokriva lice, odnosne burke. Portparol
policije rekao je da se me|u uhap{enima 20 lica
na startu sezone: 24 uzastopne pobjede, ~eti- 2008. godine za 2,5 miliona eura, a duga je LOTO 29. KOLO
ri osvojena turnira i samo od nagrada na tur- 19,6 metara. Ovaj model jahte kao {to je uzeo
pojavilo na protestima u isto~nom dijelu Pariza
nose}i burke, kao i da su petorica zadr`ana na
nirima zaradom preko tri miliona dolara. Ku- \okovi} ko{ta oko pet miliona eura te pri- 6 14 19 22 25 34
ispitivanju zbog no{enja oru`ja. Nova mjera, ko- pio je jahtu dugu 27 metara, model branda pada srednjoj klasi. Teniser je anga`ovao po-
Sunseeke, napravljenu u Velikoj Britaniji. Ka- sadu iz Tivta koja }e se brinuti o plovilu, no JOKER 1 6 4 4 9 5 2
ja u ponedjeljak stupa na snagu, zabranjuje no-
{enje marame koja u potpunosti pokriva lice. ko je saop{teno, novoj jahti je dao ime po ostale pojedinosti o zakupu veza nisu pozna- JOKER 2 2 8 0 8 2 9
majci Dijani, a trenutno je u marini u Tivtu. te jer su poslovna tajna.