P. 1
Access

Access

|Views: 191|Likes:
Published by save1407

More info:

Published by: save1407 on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2015

pdf

text

original

UVOD

Pojava Access-a 1992. godine otvorila je nove poglede u razvoju baza podataka pod Windows okruženjem. To je bila jedna od prvih relacionih baza podataka koja je razvijena za Windows okruženje i bila je sigurno prva koja je tada zadovoljila potrebe mnogih programera koji su pokušavali da pređu sa DOS na Windows. Pored toga što je bio vrlo lak za korišćenje, prva verzija Access-a (Access 1.0) je napravljen tako da vrlo lako i brzo kreira jednostavne aplikacije. Ipak, prva verzija je posedovala izvesna ograničenja (na primer, baza nije mogla da bude veća od 128 megabajta). Access 1.1 je pomerio granicu ovog ograničenja i baza je tada mogla da bude do "nezamislivog" 1 gigabajta. U početku Access nije imao sva obeležja koja karakterišu profesionalni alat za razvoj aplikacija, pa mnogi programeri su to nadomešćivali korišćenjem Visual Basic-a. Time je omogućeno menjanje osobina formi i kontrola u realnom vremenu, ali opet Visual Basic nije mogao da omogući tako laku manipulaciju sa podacima kao što je to bilo moguće u Access-u. Access 2.0 je ponudio mnogo novih mogućnosti za programere, ali i za krajnje korisnike. Za profesionalne programere, Access 2.0 je uveo nekoliko značajnih novina u skoro svakoj oblasti, i to: - velika proširenja nad objektima i događajima, - run-time pristup osobinama formi, - mogućnost pisanja procedura za određene događaje (event procedure), - kaskadno ažuriranje i brisanje, - novi tipovi upita (unija, upiti za definisanje podataka), - optimizacija upita, - DAO - konzistentan model za manipulisanje podacima, - OLE klijent podrška, - mogućnost programiranja zaštitnih ograničenja, - podrška za 16-bitne OLE kontrole. Nakon pojave Windows-a 95, ubrzo se pojavila i nova verzija Access-a pod nazivom Access 95 ili Access 7.0. Početkom 1997. godine pojavila se nova verzija Office-a, a u sklopu nje i nova verzija Access-a. Nove verzije su doprinele da Access preuzme primat u desktop sistemima za upravljanje bazama podataka, a neki od razloga su i: - Access 95 i 97 su 32-bitni sistemi za upravljanje bazama podataka sa 32-bitnom multi-treaded mašinom kao podlogom, - Access ima dobru podršku relacionom modelu. Podržava dynaset, rečnik podataka, referencijalni integritet (uključujući podršku za kaskadno brisanje i ažuriranje) i SQL jezik sa izvesnom sopstvenom nadgradnjom, - Access je u osnovi neproceduralno okruženje, mada poseduje snažan proceduralni jezik - Visual Basic for Applications, - Visual Basic for Applications je standardan jezik implementiran kroz razne Microsoftove proizvode, ukljužujući Visual Basic, Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft Project, - Access poseduje odličan model objekata za manipulaciju podacima korišćenjem VBA koda: Data Access Objects (DAO), - Access je izložio bogat model događaja i poseduje podršku za run-time manipulaciju sa obeležjima, - Access podržava OLE 2 i to OLE klijent automatizaciju i OLE server automatizaciju, - Access je proširiv, uključujući njegovu podršku za 32-bitne OLE custom kontrole, Windows 32 API i mogućnost pisanja i korišćenja VBA add-ins, - Access podržava višekorisničko deljenje baze i u file-server i u client-server okruženju,

-

poseduje podršku za replikaciju baze podataka.

START ME UP
Posle uvodnih napomena o Access-u red je da krenemo sa radom. Access se može pokrenuti na više načina: dvoklikom na shortcut ikonu na desktop-u, izborom opcije Access menija Start->Programs ili klikom na dugme sa prepoznatljivom ikonom Access-a na Microsot Office Shortcut Bar-u. Po pokretanju Access-a na samom početku pojaviće se uvodni prozor (slika 1) u kome možete izabrati opcije za: - kreiranje nove baze (Create a New Database Using) - otvaranje postojeće baze (Open a Existing Database). Opcija za kreiranje nove baze nudi dve mogućnosti kreiranja baze: otvaranje "blanko" baze ili kreiranje "kostur" aplikacije korišćenjem "čarobnjaka".

Slika 1 Metodologija rada sa "čarobnjacima" je , uglavnom, ujednačena i odvija se preko niza dijalog prozora u kojima se donosi odluka o uključenju ponuđenih vrednosti u objekat ili deo aplikacije. Sledeće opcije se javljaju u većini "čarobnjaka": - Next - opcija koja se koristi po završetku izbora na aktuelnom dijalog prozoru. Ova opcija automatski otvara naredni dijalog prozor. - Back - opcija koja vas vraća u predhodni dijalog ukoliko želite da ispravite neki podatak definisan na predhodnom dijalog prozoru. - Finish - opcija kojom se završava rad sa "čarobnjakom" i on na osnovu izabranih podataka kreira željeni objekat. Ovu opciju moguće je koristi pre poslednjeg dijalog prozora, ukoliko ne želite da menjate ni jedan od ponuđenih podataka na narednim dijalog prozorima "čarobnjaka". - Cancel - opcija pomoću koje se prekida rad sa "čarobnjakom". Ako ste početnik, najbolje rešenje je kreiranje kostura aplikacije putem Access-ovih "čarobnjaka". Access nudi više tipova aplikacija koje se mogu kreirati korišćenjem "čarobnjaka" (adresar, kolekcija slika, vinoteka, fonoteka, videoteka, evidencija donacija,

Slika 2 TABELE Bilo da čuvate nekoliko telefonskih brojeva svojih najbližih prijatelja ili hijade brojeva svojih poslovnih partnera. Pritisnite dugme Finish i aplikacija će za par sekundi biti kreirana. tada istraživača u IBM laboratorijama.Database prozor (slika 2). Relacioni model Relacioni model je predložen 1969. Database prozor (Database Window) Bilo koji način otvaranje baze da odaberete.Reports (izveštaji) .omogućavaju manipulaciju sa podacima iz tabela ..Macros (makroi) .definisani skup akcija za manipulaciju sa objektima . otvara se dijalog prozor za izbor tabela.Forms (forme) .F. tipove izveštaja i naziv aplikacije. godine od strane E.obrasci koji služe za unos podataka i za komunikaciju sa krajnjim korisnikom . Ovu teoriju mnogi izbjegavaju da uče. polja u tabeli i po želji test podataka. Kad izaberete tip aplikacije.obrasci za štampu . Dizajniranje baze podataka prestavlja preslikavanje realnog sveta. a drugi što je ova oblast "suva" i kao sva teorija zahteva izvestan napor. Podeljen je na šest delova i to na osnovne Access objekte: . a neke od njih su: .Tables (tabele) .).fizički nosioci podataka .Codd-a.evidencija knjiga. Na osnovu relacionog modela razvijena je teorija dizajniranja baze podataka. Model se bazira na teoriji grananja.. Nakon izbora polja u narednim dijalog prozorima definišete stil aplikacije (izgled formi).kolekcija procedura i funkcija pisanih u Visual Basic for Aplications. evidencija članstva. Prednosti dobro dizajnirane baze podataka su mnogobrojne.. Tabele su osnovni objekat u Access-u i one predstavljaju fizički nosioce podataka. Jedni što obično nemaju vremena. u matematici poznatoj kao teorija skupova i predikatna logika.Queries (upiti) .Modules (moduli) . najbolje mesto gde ćete ih sačuvati su tabele (table). otvoriće vam se osnovni prozor za rad u Accessu .

Kolona mesto rođenja predstavlja spoljni ključ jer se referencira na odgovarajući red u tabeli MESTA. Primarni ključ postaje neophodan kad vi počnete kreirati relacije koje udružuju više tabela međusobno u bazi. Na primer. a složeni ključ je sastavljen od dve ili više kolona. čak i ako u tabeli postoji više kolona koje sadrže jednoznačne vrednosti. baza podataka predstavlja neku vrstu samo-dokumentacije. Jedini način da obezbedimo da vrednosti spoljnog ključa jedne tabele (u našem primeru mesto rođenja u tabeli RADNIK) budu podskup vrednosti primarnog ključa druge tabele (šifra mesta u tabeli MESTA) je kreiranje relacije između tih tabela. Ove stvari mogu biti objekti ili događaji iz realnog sveta. redovi u tabeli) bude jednoznačno određena jeste da joj dodelite primarni ključ (primary key). U drugoj tabeli RADNIK se čuvaju osnovni podaci o radnicima firme kao što su šifra radnika. KUPAC. ako vi kreirate bazu podataka koja se sastoji od tabela koje su međusobno nepovezane i nezavisne. ali postoji nekoliko principa odlučivanja: . Između tih kandidata za ključ biće izabran primarni ključ. Sve kolone (ili kombinacije kolona) koje sadrže jedinstvene vrednosti su takozvani kanditati za ključ. Primeri objekata iz realnog sveta su RADNIK. Ključevi mogu biti prosti (simple key) i složeni (composite key).princip minimalnosti (izbor najmanje neophodnih kolona) . - .Many-to-Many ( za svaki red iz prve tabele postoji više redova u drugoj tabeli. U Access-u.unos. Svi ostali. Relacioni model nalaže da svaki red u tabeli mora biti jedinstven. i za svaki red u drugoj tabeli postoji više redova u prvoj tabeli). neka imamo tabelu MESTA u koju smo smestili sve nazive gradova kao i njihove šifre koje su ujedno i primarni ključ. Svaka tabela treba da prestavlja samo jedan tip "stvari". sumiranje i kreiranje izvještaja su mnogo lakša i brža pošto je baza podataka izrađena na temeljima dobro formulisanog modela. jedan ili više redova u drugoj tabeli) . Tabele u relacionom modelu se upotrebljavaju da predstave "stvari" iz realnog sveta.princip jednostavnosti (izbor ključa koji je i jednostavan i familirijan sa korisnikom). mesto rođenja itd. tada ne postoji način da programski odredite jedinstvenu adresu datog reda. ime. ažuriranje i brisanje podataka su mnogo efikasniji pretraživanje.One-to-One ( za svaki red iz prve tabele postoji najviše jedan red u drugoj tabeli) . a i problema.pošto je informacija sačuvana u bazi podataka a ne u aplikaciji. Tabele su sačinjene od redova (slogovi) i kolona (atributi). tabele mogu biti međusobno povezane pomoću tri vrste relacija: . prezime. ona je predvidiva . Odluka koji će do kandidata za ključ biti primarni ostavlja se vama i vašoj intuiciji. Nakon ovog teorijskog uvoda o osnovama relacionog modela i definisanja osnovnih pojmova vreme je krenemo sa tabelama u Access-u. neizabrani kanditati za ključ su alternativni ključevi (alternate keys).princip stabilnosti (izbor ključa koji se najmanje menja) . NARUDŽBA KUPCA ili POSETA PACIJENTU. Ako dozvolite dupliranje redova u tabeli. tada i nemate baš potrebe za njim. Dupliranje redova doprinosi stvaranju svih oblika dvoznačnosti. Jedini način da tabela (tj. Svaka tabela može imati imati jedan i samo jedan primarni ključ. Mnogo je značajno da i spoljni ključ i primarni ključ "vuku" zajedničke vrednosti iz istog domena. Spoljni ključ (foreign key) je kolona u jednoj tabeli koja se referencira na primarni ključ u drugoj tabeli. a primeri događaja iz realnog sveta su ISPLATA RADNIKA.One-to-Many ( za svaki red iz prve tabele postoji nula. PACIJENT. Primarni ključ je kolona ili skup kolona u tabeli koje sadrže jedinstvene vrednosti u datoj tabeli. Iako su primarni ključevi u funkciji induvidualnih tabela. Ne postoji neki zakon koji se uvek primenjuje. Prosti ključ je ključ koji je sastavljen od jedne kolone. datum rođenja.

tip podatak. Access nudi. izaberete odgovarajući tip tabele i vrste kolona i tabela je kreirana sa test podacima. u prvom delu prozora je grid u kome unosite naziv kolone. dok je u drugom delu prozora opcije za definisanje obeležja kolone. dok kod ove opcije vi zadržavate taj tip tabele i praktično samo koristite podatke. a na kraju Access će sam na osnovu unesenih podataka da dodeli nazive kolonama i odgovarajuće tipove podataka. . Bilo koji način da izaberete.Table Wizard .Opcija koja se najčešće koristi kod kreiranja tabela. Takođe. . . a ne želite da zadržite strukturu.Kreiranje tabela Access omogućava nekoliko načina kreiranja tabela. odgovorite na nekoliko pitanja. Otvara se prikaz sličan kao u Excel-u (grid prikaz) gde možete da direktno unosite podatke u kolone. Definisanje svojstava kolona (polja) U prethodnom tekstu smo opisali načine kreiranja tabela.Link Table .Omogućava da iskoristite tabele iz neke druge aplikacije. . Osnovna razlika je što kod Import opcije vi uvozite (ugrađujete) tabelu u Access i ona postaje Access tabela.Import Table . prvi korak je pritisak na dugme New u Database window-u (pod uslovom da ste izabrali karticu Table). naziv kolone i tip podataka možete promeniti i iz dizajn prikaza izborom opcije Design View menija View ili klikom na odgovarajuće dugme toolbar-a. zaista. bilo da je ona kreirana u Access-u. FoxPro-u ili je to neka Excel tabela ili tekstualna datoteka. Ukoliko niste zadovoljni dodeljenim imenima kolona možete ih preimenovati uz pomoć opcije Rename Column shortcut menija (aktivira se na klik desnog dugmeta miša). Za ovu opciju dovoljno je malo znanje engleskog. Prozor Design View-a je podeljen na dva dela.Design View . kao i test podataka. i opis te kolone.Slična prethodnoj opciji. . relacioni model i podatke. a u ovom poglavlju objasnićemo tipove podataka koje Access podržava kao i kreiranje indeksa i definisanje svojstava. DBase-u.Datasheet View . Ova opcija je korisna kada želite da unapredite neku aplikaciju koja je na primer pisana za rad pod DOS-om. Pritiskom na dugme New otvara se dijalog prozor za izbor načina kreiranja tabela i to: . impozantnu biblioteku raznih vrsta tabela i kolona.Opcija koja se pojavila u Access 95.Opcija koja se uglavnom preporučuje početnicima.

Currency. Number. Memo. Curency. HyperLink i Lookup Wizard.Naziv kolone (Field Name) . AutoNumber. Ole Object.Opis kolone (Description) . Svojstva kolona su podeljene na dve grupe General (tabela 1) i Lookup. apostrof ( ' ) i karaktera prazno. Naziv Obeležja Field Size Format Input Mask Caption Default Value Validaton Rule Validation Text Opis svojstva veličina polja format u kojem se čuvaju podaci maska prikaza podataka naziv polja prilikom prikazavanja u formi inicijalna vrednost u polju izraz koji definiše proveru tipa podatka tekst koji se pojavljuje ukoliko nije . Opis može biti tekst dužine 255 karaktera. Date/Time. uglaste zagrade ( [ ] ).Tip podatka (Data Type) . Podrazumevani tip kontrole za Text.prestavlja naziv polja u tabeli i on ne može da bude veći od 64 karaktera s tim što se ne smeju koristiti sledeći karakteri: tačka ( . Access podržava sledeće tipove podataka u tabelama: Text. . uzvik ( ! ).sadrži opis polja u tabeli. ).Slika 3 Već je rečeno da je dizajn prozor podeljen na dva dela i u gornjem delu unosimo: .definiše se tip podatka u polju (koloni). AutoNumber je Text Box. u donjem delu dizajn prozora pojavljuje se niz novih polja u kojima se definišu svojstva za izabranu kolonu u tabeli. Date/Time. Memo. U trenutku određivanja tipa polja u tabeli. U Lookup grupi se vrši definisanje tipa kontrole koja će prikazivati vrednosti ovog polja na obrascima (formama). Yes/No. . a za Yes/No polja je Check Box. Uneti tekst u ovoj koloni pojavljivaće se na statusnoj liniji kada je fokus na tom polju ili na kontroli koja je nastala od tog polja. Number.

MSysIndexes. onda je u izabranom polju u tabeli dozvoljen unos niza znakova dužine nula definisanje da li će izabrano polje u tabeli biti indeksirano mesto u polju gde se nalazi decimalni zarez Tabela 1 Na nivou tabele je. ali proporcijalno sa povećanjem indeksa smanjuju se perfomanse aplikacije.Required Allow Zero Length Indexed Decimal Places zadovoljen izraz svojstva Validation Rule ukoliko je postavljeno na Yes. Broj indeksa u tabeli može biti veliki. Akcija Cascade Update Related . Ova svojstva imaju identična značenja kao i pri definisanju kolona. kao i definisanje akcija za održavanje integriteta. Indeks se može maksimalno sastojati od deset polja iz tabele. MSysObjects. U donjem delu prozora definišete da li želite da preko ove veze obezbeđujete kontrolu referencijalnog integriteta.Ignore Nulls .indeks može biti jedinstven (Yes) ili moguće je postojanje više slogova sa istim sadržajem (No) . MSysIMEXSpaces. Definisanje indeksa u tabeli je vrlo važna radnja i treba je obavljati dosta oprezno jer od toga zavise i same perfomanse aplikacije. MSysToolbars.definisanje primarnog ključa . Relacija se uspostavlja na sledeći način. moguće definisati nekoliko svojstava i to : Description. MSysColumns. Primarni ključ se postavlja selektovanjem odgovarajućeg polja ili skupa polja (držite taster Ctrl) i izborom opcije Primary Key iz menija Edit ili klikom na dugme Primary Key na toolbar-u. MSysRelationships. Definisanje indeksa je moguće uraditi u polju obeležja Indexed ili u prozoru za kreiranje indeksa (aktivira se izborom opcije Indexes menija View) i za svaki definisani indeks dodeljuju se vrednosti obeležjima: . Izborom ove opcije omogućeno je i definisanje tipa relacione veze. Validation Text. takođe. Aktiviranjem opcije Relationships otvara se prozor u kome se vrši definisanje relacija. Tabele su: MSysACEs. drugi korak je uspostavljanje relacija. Nakon što pustite taster miša. Kada smo izabrali tabele za prikazivanje. onda je u izabranom polju u tabeli obavezan unos ukoliko je postavljeno na Yes. mišem izaberete polje iz tabele "roditelja" i držeći pritisnuto dugme miša vučete ka tabeli "detetu".Unique . U tabeli "deteta" izaberete odgovarajuće polje sa kojim želite da uspostavite relaciju sa tabelom "roditelja" i pustite taster miša. Prvi korak je dodavanje tabela za međusobno povezivanje i to se vrši preko opcije Show Table menija Relationships. MSysIMEXColumns. Validation Rule. Svaka tabela ima fiksnu strukturu i specijalizovana je za pojedine objekte u aplikaciji. otvoriće se dijalog prozor u kome su prikazani polja između kojih je uspostavljena relacija. Indeks se postavlja na određeno polje radi bržeg pretraživanja ili sortiranja podataka.Primary . Povezivanje tabela (kreiranje relacija) Relacija u Access-u se kreira preko posebnog editora relacija. Access sve sistemske podatke koji predstavljaju aplikaciju čuva u deset sistemskih tabela čiji prikaz se aktivira izborom opcije Show System Object menija Tools->Options. koji se poziva preko opcije Relationships menija Tools. MSysMacros.u indeksu su dozvoljene Null vrednosti (Yes) ili nisu (No). Nad poljima čiji je tip podataka OLE Object ili Memo ne može se vršiti indeksiranje. MSysQueries. Ukoliko želite da vršite kontrolu referencijalnog integriteta izaberite opciju Enforce Referential Integrity.

. Kada u Access-u radite aplikaciju koja ima dosa tabela i veza tada je preporučljivo da relacioni model uradite u nekom CASE alatu (Platinum ERwin. Nakon što pokrenete select upit. Nakon što Access pronađe sve podatke koje predstavljaju odgovor na vaše postavljeno pitanje. Sa select upitima.. vi možete da vidite podatke u tabelarnom prikazu. Koliko radnika imate u vašim poslovnicama u Beogradu? Koji je Vaš najbolji kupac? Podatke u upitu možete "izvući" iz jedne ili više tabela. Nakon završenog modela moderni CASE alati imaju mogućnost generisanja tabela i relacija u Access-u.Fields omogućava da u slučaju izmene sadržaja primarnog ključa tabele "roditelja" se izvrši automatsko ažuriranje spoljnih ključeva vezanih redova u tabeli "deteta". Upit su mehanizmi za manipulaciju sa podacima. Dynaset izgleda i radi kao tabele. Access skuplja podatke koje ste tražili u dynaset. vi možete pregledati tražene podatke iz vaših tabela. Microsoft Visio 2000. identično kao i u tabelama. biraju se samo slogovi koji u veznim poljima imaju iste sadržaje 2. izveštaja.). da ih analizirate ili pak da ovaj upit postavite kao osnovu za izradu obrasca (formi). grafikona ili čak možete iskoristiti za neki drugi upit. Najčešće korišćeni tipovi upita su takozvani select upiti (slika 4). Slika 4 . ali to nije klasična tabela . Kada se vrši brisanje redova (slogova) u tabeli "roditelja" akcija Cascade Delete Related Records izaziva brisanje vezanih redova (slogova) u tabeli "deteta". Vi možete da unosite i menjate podatke u dynaset poljima. Opcijom Join Type definiše se način povezivanja tabela: 1. u redosledu koji vi želite. Sa upitima (query) vi možete postaviti pitanja o podacima koji se nalaze u vašim tabelama. analizirati podatke i čak menjati podatke. selektovani i sortirani kao što je specifirano u upitu. biraju se svi slogovi iz tabele "deteta" i samo oni slogovi iz tabele "roditelja" čiji je sadržaj veznih polja identičan sa sadržajem veznih polja tabele "deteta".to je dinamički "pogled" na podatke iz jedne ili više tabela. biraju se svi slogovi iz tabele "roditelja" i samo oni slogovi iz tabele "deteta" čiji je sadržaj veznih polja identičan sa sadržajem veznih polja tabele "roditelja" 3. UPITI Prava snaga sistema za upravljanje bazom podataka je sposobnost da vidite podatke koje želite.

menja ili briše tabele u Access bazi korišćenjem SQL naredbi. .Otvara prozor za dizajniranje upita u dizajn modu.kreira. U ovom dijalogu se nameću u osnovi dve metodologije izrade upita – izrada upita pomoću Wizard-a i izrada upita u dizajn modu.Crosstab upiti . .Find Duplicates Query . U gornjem delu prozora nalazi se prikaz selektovanih tabela nad kojim se pravi upit. .pravi izmene nad velikim brojem slogova samo jednom operacijom. Prozor QBE dizajnera ili jednostavnije Design View-a je podeljen na dva dela. .Union upiti .šalje komande SQL bazama podataka kao što su Microsoft SQL Server ili Sybase SQL Server. Sa crosstab upitima. Na kraju se još daje naziv upitu. kao tabele slično Excel-u.Pass-trough upiti .Select upit je najčešće korišćeni tip upita. Nakon što izaberete tabelu. Nakon što definišemo nazive redova i kolona. Kreiranje upita Slično kao i kod kreiranja tabela. Upotrebom action upita možete napraviti novu tabelu sa željenom strukturom i podacima koje ste specificirali u upitu.Crosstab Query Wizard . sumiranje. . Prvi korak je da u dabase window izaberete karticu pod nazivom Query. Query By Example (QBE) Do pojave Access-a jedini način kreiranja upita je bio pisanje SQL naredbi.Action upiti . vi možete da sabirate ogromnu količinu informacija u lako čitljivom formatu.prikazuje podatke grupisane po redovima i kolonama. Njegovom pojavom promovisan je koncept vizuelnog kreiranja upita. .Data-definition upiti . . Kao i kod svih "čarobnjaka" prvo se bira tabela ili upit nad kojom se pravi novi upit. u sledećem dijalog prozoru se bira polje ili polja čije će vrednosti biti nazivi redova.je tip "čarobnjaka" koji kreira upit za pronalaženje vrednosti iz jedne tabele koji ne odgovaraju vrednostima iz druge tabele. . da obrišete podatke iz tabele. dodate veći broj novih slogova u tabelu. Kod kreiranja upita na ovakav način prvo se vrši izbor tabele ili upita nad kojim se pravi novi upit. kreiranje upita se može uraditi na nekoliko načina. prebrojavanje i slično. kao i izbor odgovarajućih polja nad kojim se želi vršiti pretraživanje.Find Unmatched Query .je "čarobnjak" koji vam pomaže pri izradi ovog tipa upita koji i nije tako jednostavno iz prve napraviti u Design View-u. Kasnije možete preći u Design View i izvršiti još neke naknadne izmene. Pritiskom na dugme Finish upit je gotov. ali Access podržava i druge tipove upita: .povezuje odgovarajuća polja iz dve ili više tabela.Omogućava da odgovorom na nekoliko jednostanih pitanja kreirate jednostavne upite.je tip "čarobanjaka" koji vam omogućava kreiranje upita za pronalaženje istih vrednosti u jednom ili više polja tabele nad kojima je napravljen upit. Klasičan pristup do sada je bio da je broj redova bio promenljiv. napravite promene u određenim poljima za određene slogove u određenim tabelama. a broj kolona statičan. a u donjem delu se . u trećem dijalogu definišemo presek redova i kolona za koji vežemo treće polje iz tabele i jednu od ponuđenih agregacionih funkcija. a u drugom dijalog prozoru birate polje čije će vrednosti biti nazivi kolona. U dijalog prozoru su ponuđeni sledeći načini kreiranja upita: . a istovremeno i SQL koda. Drugi korak je izbor da li želite klasičan upit bez opcija za sumiranje ili sa. Nakon toga pritisnite dugme New i otvoriće se dijalog za izbor načina kreiranja upita.Design View . Ovaj tip upita omogućava da broj kolona bude promenljiv.Simple Query Wizard .

. U polje gde se unose nazivi polja ne unosi se naziv polja iz tabele već se piše izraz korišćenjem ugrađenih funkcija. Takođe. SQL Editor Pored QBE u Access-u je moguće direktno pisanje SQL upita.vrši grupisanje po izabranom polju ili poljima. . Update. . uslove možete kreirati korišćenjem Expression Builder-a koji se aktivira pomoću odgovarajuće opcije iz shortcut menija ili pritiskom na odgovarajuće dugme na toolbar-u.pronalazi vrednost poslednjeg sloga koji se prikazuje u upitu.pronalazi maksimalnu vrednost izabranog polja. . . moguće je podesiti broj slogova koji će se prikazati.Max . Najčešći način dodavanja polja je duplim klikom na polje tabele prikazane u gornjem delu prozora.izračunava standardnu devijaciju izabranog polja. U ovo polje se unosi logički izraz. Sve upite tipa Totals nije moguće ažurirati.pronalazi vrednost prvog sloga koji se prikazuje u upitu. U zaglavljima spreadsheet-a se nalaze nazivi izabranih polja (prvi red) i tabele (drugi red). Append. .izračunava broj različitih vrednosti izabranog polja u odnosu na polja koja po kojima se grupiše. Ukoliko želite da izvršite jedan od Action tipova upita (Make Table. kad smo definisali upit. Sledeći red (Show) definiše da li će se to polje pri izvršavanju upita prikazivati. opadajući (Descending) ili da se ne sortira uopšte (not sorted). . U trećem redu se vrši postavljanje kriterijuma za sortiranje . .Group by . 25% ili bilo koji broj koji vi unesete. ako je "čekirano" tada se prikazuje.First .rastući (Ascending). Nakon toga se otvara dijalog prozor u kome su ponuđene sve tabele i upiti koji se nalaze trenutno u aplikaciji.izračunava varijansu izabranog polja. U redu Criteria definiše se uslov za prikaz podataka iz odgovarajućeg polja.Min .Last .pronalazi minimalnu vrednost izabranog polja. Podrazumevajuća opcija je da se prikažu svi slogovi koji zadovaljavaju kriterijume postavljene u upitu.StDev . 25. potrebno je izabrati opciju Run menija Query ili izbrati odgovarajuće dugme na toolbar-u. Delete). Dodavanje tabela u upit se vrši preko opcije Show Table menija Query ili pritiskom na dugme Show Table na toolbar-u.definiše uslov za izabrano polje i to polje se ne prikazuje. . Prikazivanje za sumiranje se vrši izborom opcije Totals menija View nakon čega će se u donjem delu prozora pojaviti još jedan red pod nazivom Totals. Ova opcija se podrazumeva kod običnih upita. Prelazak na SQL editor se vrši izborom opcijom SQL View iz menija View ili klikom na odgovarajuće dugme na toolbar-u. Podešavanje se vrši unosom u Combo Box Top Values na toolbar-u ili definišite u svojstvima upita u polju Top Values.vrši sumiranje izabranog polja u odnosu na polja po kojima se grupiše.Sum . Prilikom kreiranja upita za sumiranje. Izaberete mišem odgovarajuću tabelu ili upit i kliknite na dugme Add.Var . pomoću opcije Datasheet View možemo videti rezultat našeg upita. Na kraju. a ako tih izraza ima više oni se spajaju pomoću logičkih operatora And i Or. .koristi se kod pisanja jednostavnih izraza.nalazi spreadsheet u kome su prikazana polja nad kojim se vrši pretraživanje i definisanje kriterijuma za pretraživanje. . U redu Totals moguće je izabrati sledeće funkcije: . 100 ili 5%.Count . potrebno je uključiti red za prikazivanje agregacionih funkcija za sumiranje. Svi uslovi u jednom Criteria redu se smatraju da su povezani And logičkim operatorom.vrši izračunavanje srednje vrednosti izabranog polja u odnosu na polja po kojima se grupiše. ali je moguće prikazati prvih 5. .Avg .Where . dok uslovi u jednoj Criteria koloni smatraju se povezani Or logičkim operatorom.Expression . Takođe. u suprotnom se ne prikazuje.

ažurirati podatke ili štampati. OBRASCI (FORME) Forme predstavljaju osnovni objekat u Access-u koja je namenjena za komunikaciju sa korisnikom. Dizajniranje forme u ovom modu rada . popunjavanje računa). Na kraju. . koja se isporučuje sa Access-om ili nekim programom iz Microsoft Office familije.prikaz više zapisa). Data Definition). Form View-u modu onda se u dizajn mod (slika 5) prelazi pritiskom na odgovarajuće dugme na toolbar-u ili izborom opcije Design View menija View."čarobnjak" automatski pravi "kolonski" tip formi. boju i tip fonta i slično).kreiranje formi koji pored klasičnih kontrola sadrži i grafikon. Zatim. U dijalog prozoru su ponuđeni sledeći načini kreiranja formi: . u narednom koraku birate stil forme (izgled pozadine. . pretraživati po nekom uslovu. Pritisnite dugme Finish i Access je kreirao kostur forme.Form Wizard . Ako ste u tzv. ali i da odgovara odgovarajućem papirnom obrascu. Na vama sada ostaje da kreirate dodatne kontrolne funkcije."čarobnjak" kreira formu za prikaz tabela iz Excel-a koje služe za unakrsno interaktivno izračunavanje.Auto Form:Columnar . Access omogućava kreiranje forme koja se bazira na dve tabele. Takođe. Drugim rečima. Access forme vam omogućavaju da na identičan način sakupite podatke. upisujete naziv forme i taj naziv "čarobnjak" koristi i za definisanje naslova forme. U sledećem koraku vršite izbor polja. . ."čarobnjak" koji omogućava postepeno kreiranje forme. Ova opcija se preporučuje iskusnijim korisnicima ili kod kreiranja dijalog formi sa vrlo malo kontrola. Korišćenjem Microsoft Access-a možete dizajnirati formu tako da bude jednostavna za unos i pregled podataka. prijava ispita. ažuriranje.kreira se prazna forma. grid prikaz).Auto Form:Tabular . Kreiranje forme Prilikom kreiranja nove forme redosled početnih radnji je identičan kao i kod kreiranja novih tabela i upita. Dizajniranje forme Obično forma koja je kreirana pomoću "čarobnjaka" ne zadovolja sve potrebe krajnjih korisnika. Za nju nije vezana ni jedna tabela ili upit i nije kreirana ni jedna kontrola."čarobnjak" automatski pravi "tabelarni" tip formi. Zatim se bira tip forme: Columnar (polja na formi su raspoređena po kolonama). ali ipak je najefikasnije pisanje upita korišćenjem QBE editora.Chart Wizard . Pass-Trough. koja će se prikazivati na formi iz tabele izabrane u prvom koraku. Kad izaberete tip forme. Grafikon se kreira na osnovu podataka iz tabela ili upita koji se nalaze u vašoj aplikaciji. Justifed (raspoređuje polja ravnomerno po formi. pritisnite dugme New i otvoriće vam se dijalog prozor za izbor načina kreiranja formi i Combo box u kome možete da izaberete tabelu ili upit na kome će se bazirati forma. .Ukoliko ste dobri poznavaoci SQL jezika ovo i nije tako loše rešenje. kod nekih tipova upita nije moguće izbeći SQL editor. brisanje. Datasheet (tzv. Pored toga što omogućavaju da unesete podatke. Ako se nalazite u Database Window-u. tzv. vi sada pravite obrazac za unošenje. Prvo je potrebno da se u Database Window izabere kartica Form. maksimalno iskorišćavajući prostor). Međutim. pomoću forme možete pregledati podatke. Grafikon je OLE objekat kreiran u aplikaciji Microsoft Graph. podforma (subform). pregled i pretraživanje podataka iz tabele ili više tabela. Tabular (tabelarni prikaz polja . izaberite formu koju želite da uređujete i pritisnite dugme Design View.Design View . Na taj način možete da odaberete i drugu tabelu na kojoj će se bazirati podforma. pa ju je potrebno još malo doraditi. Kao i kod papirnih obrazaca koje popunjavate olovkom (na primer. kao što to su SQL specifični upiti (Union.PivotTable Wizard .

Default View . u suprotnom pozicionira se na prvi zapis u tabeli nad kojom je definisana forma.dozvoljavanje dodavanje novih zapisa . Datasheet View .grid prikaz.Detail . .dozvoljavanje brisanje zapisa .RecordSet Type .prikaz jednog zapisa.Filter . .moguće je ažuriranje svih kontrola. slična zaglavlju forme.Form Footer .je estetsko i funkcionalno doterivanje forme.zaglavlje forme.Data Entry . obično se koristi za prikaz zbirnih rezultata. . Dynaset .postavljanje tipa RecordSet-a. Slika 5 Forma je sastavljena od kontrola razmeštenih u definisanom prostoru za formu.prikaz više zapisa odjednom.centralni deo forme u kome se nalazi većina kontrola na formi . [IME] = 'Ivan') .Allow Additions .donji deo forme. Continuos Form .definisanje polja po kojima će se vršiti sortiranje .postavljanje uslova po kome će se filtrirati podaci na formi (na primer.dozvoljavanje ažuriranje podataka u formi . Prostor za formu je podeljen u tri sekcije: . izuzev u slučajevima kada se vrši ažuriranje polja nad kojim postoji . Single Form .omogućavanje korišćenja filtera nad formom .Form Header . Već smo pomenuli da je forma objekat pa samim tim ona ima i određena svoja svojstva.Allow Deletions . .definisanje osnovnog tipa prikaza. Svojstva forme su: . obično se koristi za definisanje naslova forme.ukoliko je postavljen na Yes prilikom otvaranja forme vrši se pozicionira na blanko zapis.Allow Filters .Record Source .Order by .definisanje tabele ili upita nad kojom je definisana forma.Allow Edits .

automatsko centriranje forme u odnosu na prozor aplikacije. Toolbar . ShortCut Menu Bar .povezana sa originalnom slikom Picture Size Mode . Current Page . Tag .Embeded . Width . Ukoliko je setovano na No perfomanse forme se znatno poboljšavaju. a da se ne zatvori trenutna forma.ime datoteke koja je namenjena za pozadinu forme. Picture Type .definisanje ivice i stila prozora (Title bar. Control menu.definisanje tipa "pokretne traku" koja će se prikazivati. Dynaset (Inconsistent Updates) .vrši automatsko podešavanje veličine prozora forme da se prikaže kompletan zapis (Yes). Picture Tiling . LayoutPrint .(Yes) nad slikom pozadine se primenjuje "tiling" efekat Cycle .izbor načina prilagođavanja veličine slike pozadine.moguće ažuriranje svih kontrola bez ikakvih ograničenja. GridX.izbor korisničkog "shortcut" menija koji će se prikazivati kad je forma otvorena.prikaz dugmadi za kretanje po zapisima (nalazi se u donjem desnom uglu prozora forme).ne zaključava zapis. Auto Center . Minimize i Maximize buttons.prelazi na prvu kontrolu na formi ne prelazeći na sledeći zapis.- - relaciona veza jedan-više.izbor korisničkog menija koji će se prikazivati kad je forma otvorena. Auto Resize . Edited Record .izbor korisničkog toolbar-a koji će se prikazivati kad je forma otvorena.definisanje širine forme. Navigation Buttons .zaključava samo onaj zapis koji se ažurira.(Yes) nije mogući preći na drugu formu ili bilo koji prozor u Access-u. All Records . Picture . Palette Source .izbor palete boja. Record Locks .(Yes) forma se otvara u Pop Up modu.(Yes) definisanje da li nad formom postoji modul (programski kod).izbor načina poravnavanja slike pozadine. Record Selectors -prikaz trake za selektovanje celog zapisa. Current Record .definiše se horizontalno i vertikalnu rastojanje mreže za poravnavanje kontrola na formi u dizaj modu. GridY .definisanje "puta" do help datoteke koju je korisnik kreirao za trenutnu formu. Help File . Border Style .(Yes) zamenjuje linije i kvadrate sa odgovarajućim tekstualnim karakterima što mnogo ubrzava štampanje na laserskom štampaču. Scroll Bars . Snapshot . Has Module .definisanje prelaska sa poslednje kotrole na formi. Pop Up . Picture Aligment . ShortCut Menu .prelazi na prvu kontrolu na trenutnoj vidljivoj strani forme.određivanje da li će se prikazivati korisnički meni na desni klik miša. No Locks . .dodatne informacije o formi. To polje nije moguće ažurirati u slučaju da nova vrednost polja ne postoji u tabeli "roditelja".zaključavanje zapisa prilikom ažuriranja zapisa ukoliko aplikaciju koristite pod mrežom. Help Contex Id .slika je ugrađena u aplikaciju. uvek je prikazana na "vrhu" svih Access prozora bez obzira da li je fokusirana ili ne. Close button).specifiranje ID teme u korisničkoj help datoteci. Modal .(No) prilikom štampe koristi fontove sa forme. Fast Laser Printing . Dividing Lines .nije moguće ažuriranje ni jedne kontrole. All Records .prikaz linija za razgraničavanje sekcija forme.prelazi na sledeći zapis i pozicionira se na prvu kontrolu na formi. Menu Bar .zaključava sve zapise. Linked .

Subform . Veza između polja glavne forme (forma koju trenutno kreiramo) i podforme ostvaruje se preko veznih polja sa glavne forme i veznih polja sa podforme. Pored ovih predefinisanih kontrola moguće je dodavanje korisničkih kontrola. Prilikom kreiranja ove kontrole korisno je koristiti "čarobnjaka".su kontrole koje poseduju dva stanja (Yes/No) i obično se koriste nad poljima Boolean tipa. Sve ove kontrole imaju svoja svojstva koja se uglavnom poklapaju sa svojstvima forme.kontrola za prikaz pravougaonika na formi.List Box . Prilikom kreiranja ove kontrole korisno je koristiti "čarobnjaka". . CheckBox . . Promena vrednosti ove kontrole u run modu je jedino moguće uraditi programski (na primer. grafički prikaz ili neki drugi OLE objekat koji se nalazi u okviru baze podataka. elemente liste je moguće ručno uneti. .Image .Line .Kontrole u formi Na slici 6 prikazan je toolbar za kreiranje kontrola na formi. . Razlike između njih su vizuelne prirode. Prikaz ovog toolbar-a se omogućava izborom opcije Toolbox menija View ili pritiskom na dugme Toolbox na toolbaru. . . ali .sadrži crtež.CommandButton . ali mnogo više zauzima prostora na formi.Caption = "Naziv proizvoda"). Koristi se uglavnom kod izbora više elemenata odjednom. namenjen pre svega za definisanje naslova obrasca i naziva drugih kontrola na formi.PageBreak . a vrednost Option Group kontrole je identična vrednosti "uključene" kontrole.BoundObjectFrame . .statički tekst.po unutrašnjoj strukturi i nameni slična je Combo Box kontroli.Option Group . CheckBox i sinhronizuje njihov rad.omogućava unošenje slike koja služi kao pozadina na formi.ObjectFrame . Ona omogućava izbor elemenata liste koja je napravljena na osnovu vrednosti nekih polja iz tabele ili upita. Sinhronizacija se odvija na taj način da je dozvoljeno da samo jedna kontrola bude "uključena". Prilikom kreiranja ove kontrole korisno je koristiti "čarobnjaka".Combo Box .Rectangle . pa se pri kreiranju ove kontrole preporučuje korišćenje njegovog "čarobnjaka". . ToggleButton.kontrola koja omogućava unos. ToggleButton. grafički prikaz ili neki drugi OLE objekat koji nije u okviru baze podataka već se nalazi van Access aplikacije. Ova kontrola se uglavnom koristi za prikazivanje većeg broja zapisa neke tabele koji odgovaraju sadržaju izbornog sloga u glavnoj tabeli.grupiše više kontrola tipa OptionButton. . .kontrola slična Text box-u. . .sadrži crtež.naglašava deljenje centralne sekcije forme na stranice. ažuriranje i pregled podataka iz polja tabele ili upita nad kojim je definisana forma.Label . Slika 6 Access nudi sledeće predefinisane kontrole: .kontrola za prikaz linije na formi.je kontrola koja u sebi sadrži vezu sa drugim formama prikazanim u definisanom okviru ove kontrole. Access nudi veliki izbor korisnih varijanti ove kontrole.TextBox .OptionButton. Label1.je tip kontrole za koju je vezana funkcija napisana u Visual Basicu ili makrou. Pored toga. Svaka od kontrola koje su "grupisane" imaju svoju vrednost. .

akcije je moguće napisati korišćenjem izraza i ugrađenih funkcija.Resize .Delete . .Open . .neposredno posle snimanja izvršenih izmena na zapisu snime. .prilikom promene veličine prozora. dešava se i prilikom otvaranja forme. .postoji izvesnih razlika. ali kontrole i podaci nisu dostupne. . Takođe. Slika 7 U narednom delu prikazan je spisak događaja na formama.BeforeUpdate . ovaj redosled je moguće "ručno" podesiti izmenom svojstva kontrole TabIndex. a i njihovo značenje.pošto se zapis izbriše. Prlikom rada sa događajima veoma je važno poznavati sve događaje u Access-u.AfterUpdate . ali pre pojavljivanja sistemskog dijaloga za potvrdu brisanja.neposredno prije brisanja zapisa. . Akcije se obično rade u Access Visual Basic-u. Redosled kretanja kroz kontrole se automatski podešava opcijom TabsOrder menija Edit. . Pored VBA koda i makroa.AfterInsert .pošto se promene na novom zapisu snime.Current .pošto se forma "napuni" kontroloma i RecordSource otvori.kada se pomerite na sledeći zapis.pošto je zapis obrisan ili po otkazivanju brisanja.BeforeDelConfirm .BeforeInsert .neposredno pre nego što se izvršene izmene na zapisu snime.Load . kao i objašnjenja kada se dešavaju : .kada se forma otvori. pri brisanju više selektovanih zapisa. ovaj događaj se dešava za svaki selektovani zapis.kad se izvrše prve promene na novom zapisu . Princip rada sa događajima je da vi vezujete neku akciju koja treba da se izvrši kada se izabrani događaj desi (slika 7). . U Access-u ima nekoliko predefinisanih svojstava koja prate dešavanja u radu aplikacije i akcije samog korisnika i nazivaju se događaji (events). mada ih je moguće uraditi i korišćenjem makroa. .AfterDelConfirm . Event model Dosad nisu objašnjena sva svojstva. . .

pod uslovom da je KeyPreview postavljen na True.kada otpustite bilo koji taster na mišu na Record Selector ili na prostor u formi koji se pojavljuje kada je forma veća od veličine njenih sekcija. vi možete izračunati i prikazati prosečnu ocenu za svaku grupu i prosek generacije. Click .kada pritisnite taster na tastaturi bilo gde na formi.pošto forma izgubi fokus (dešava se samo kada forma ne sadržava kontrole koje mogu da prime fokus).pošto forma dobije fokus (dešava se samo kada forma ne sadržava kontrole koje mogu da prime fokus). KeyPress .kada se nad formom dogodi run-time greška. MouseUp .kada forma gubi fokus.kada vremenski interval postavljen u obeležju TimerInterval istekne. u izveštaju koji prikazuje uspeh na kraju školske godine po grupama. Zapitaćete se zašto sad ovo kad je moguće štampanje formi i podataka direktno iz upita i tabela. U prvom koraku . Na primer. kao što su greške validacije i greške sa tipovima podataka. telefonski imenik itd. Deactivate . Error .Design View .- Unload .Report Wizard . narudžbine.kada na formi dva puta pritisnite Record Selector ili na prostor u formi koji se pojavljuje kada je forma veća od veličine njenih sekcija. ApplyFilter .kada izaberete opciju za unošenje filtera.kada na formi pritisnite Record Selector ili na prostor u formi koji se pojavljuje kada je forma veća od veličine njenih sekcija.kada pritisnite i otpustite ANSI taster na tastaturi bilo gde na formi. IZVEŠTAJI Kreiranje izveštaja je pogodan način da prikažete vaše podatke kao štampani dokument. Ponuđeni načini kreiranja su: . Izveštaji vam omogućavaju više kontrole da efektno prikažete podatke i mnogo veću fleksibilnost kod izračunavanja i prikazivanja zbirnih pregleda. pod uslovom da je KeyPreview postavljen na True. Primeri nekih izveštaja su nalepnice sa adresama. KeyUp . pod uslovom da je KeyPreview postavljen na True. Filter . ali pre nego se forma stvarno zatvori. Activate . a ujedno ih možete upotrebiti i distribuirati. Timer . MouseDown ."čarobnjak" koju služi za kreiranje izveštaja. Close .kada forma prima fokus.kada se forma zatvori (u momentu iščezavanja). pritisnuti dugme New nakon čega će se otvoriti dijalog za izbor načina kreiranja izveštaja. MouseMove . Izveštaji su praktično izvučene informacije iz vaše baze koje su organizovane i formatirane tako da zadovolje vaše zahteve. Preporučuje se iskusnim korisnicima Access-a. GotFocus . DblClick . LostFocus . Prvo je neophodno odabrati u Database Window-u karticu Reports. ukoliko nije dešava se jedino kada je selektovan RecordSelector. KeyDown . Kreiranje izveštaja Postupak pri izradi novog izveštaja je sličan kao i kod izrade ostalih Access-ovih objekata.kada dodelite filter.kada se na formi inicira zatvaranje.kada pomerate kursor miša preko Record Selector ili preko prostora u formi koji se pojavljuje kada je forma veća od veličine njenih sekcija. .kada otpustite taster na tastaturi bilo gde na formi.kada pritisnite bilo koji taster na mišu na Record Selector ili na prostor u formi koji se pojavljuje kada je forma veća od veličine njenih sekcija.opcija za kreiranje blanko izveštaja.

U donjem uglu prozora nalazi se dugme Grouping Options pomoću koga se otvara prozor za definisanje načina grupisanja. boja pozadine. Nakon definisanja dimenzija nalepnice. Na kraju pritisnite dugme Finish i kostur izveštaja je gotov. izračunavanje srednje vrednosti.opcija za automatsko kreiranje izveštaja "kolonskog" tipa.opcija koja omogućava kreiranje izveštaja za izradu nalepnica za pisma. opcija Custom vam omogućava da u editoru kreirate dimenzije koje će zadovoljiti vaše potrebe. polja koja će se prikazivati. orjentaciju papira. AutoReport: Tabular . u drugom koraku.opcija za automatsko kreiranje "tabelarnih" izveštaja. u narednim koracima birate fontove. Pri tome možete da vidite i izgled vašeg dijagrama na osnovu vrednosti iz vaših polja. Label Wizard . U narednim koracima izabirate način prikazivanja podataka. vršite izbor polja iz tabele ili upita koje želite da se prikažu na vašem izveštaju.) i naziv izveštaja. Na kraju se definiše naziv izveštaja. itd. U prvom koraku vršite izbor dimenzija nalepnica. a zatim izbor polja po kojima će se vršiti grupisanje i sumiranje. AutoReport: Columnar . . Ukoliko ponuđene dimenzije ne zadovoljavaju vaše potrebe. veličine fonta. minimuma i maksimuma. U drugom koraku se vrši izbor tipa dijagrama. U trećem koraku definišete polja po kojim želite da izvršite grupisanje vaših podataka. polje po kome će se vršiti sortiranje i naziva izveštaja. Chart Wizard . Pri kreiranju ovog tipa izveštaja u prvom koraku se vrši izbor tabele ili upita i polja. stil izveštaja (izbor fonta.- - odaberete naziv tabele ili upita na osnovu koju ćete da izradite izveštaj. Dorada ovako kreiranih izveštaja se vrši u Design View-u. Zatim. Izgled primera izveštaja u Design View-u prikazan je na slici 8. U Summary Options možete izabrati polja nad kojima će se vršiti sumiranje (po grupama ili ukupno). U sledećem koraku od preostalih polja (od polja koji nisu uključeni u grupisanju) se vrši izbor polja po kojima će se vršiti sortiranje. boja slova.opcija za kreiranje izveštaja koji su bazirani na dijagramima.

). Page i Columns. Oni se uglavnom koriste prilikom aktiviranja nekog objekta ili događaja na objektu. Bottom-donja.. Štampanje izveštaja se vrši izborom opcije Print menija File ili pritiskom na odgovarajuće dugme na toolbar-u. A3. Makroi su pogodni za brzo pravljenje prototipskih aplikacija. Right-desna. Opcija Print Data Only. Page kartica je namenjena za podešavanje orjentacije izveštaja (Landscape i Portrait). ali njihovo korišćenje u profesionalnim aplikacijama se ne preporučuje iz više razloga: . Opcija Grid Settings podešava broj kolona i razmak između redova. u izveštaju štampa samo podatke. veličine stranice izveštaja (A4. način prihvata papira pri štampi i izbor štampača. bez dodatnih kontrola koje su uključene na izveštaju. MAKROI Reč makro je u vrlo raširena i uglavnom u računarstvu označava objedinjavanje više akcija. Aktiviranjem opcije Page Setup menija File otvara se dijalog za podešavanje stranice. Column kartica služi za kontrolu veličine kolona pri štampanju višekolonskih izveštaja i labela. Opcijom Layout Items bira se redosled po kome će se štampati labele.ne mogu se "povratiti" posle grešaka . Letter.Slika 8 Podešavanje stranice izveštaja i štampanje Poslednja faza dizajniranja izveštaja je izbor štampača i podešavanje parametara stranice za štampu. Dijalog je podeljen na tri dela: Margins.. Makroi su sastavljeni od više linija dogovorene konstrukcije sa pozivima predefinisanih procedura u Access-u. ukoliko je izabrana. Left-leva). naredbi.. U Margins delu podešavaju se margine izveštaja (Top-gornja.

MsgBox . a ako se argument ne navede.otvara izveštaj čiji je naziv definisan u argumentu. ako nije navedeno ništa u argumentu.Hourglass .otvara upit čiji je naziv definisan u argumentu. .FindNext . . . . . .otvara formu čiji je naziv definisan u argumentu.skriva ili prikazuje rezultate makroa dok se izvršava.AddMenu . sadržaj.zvučni signal.zatvara prozor koji se navede u argumentima.submacroname. U Access-u su podržane sledeće akcije: . a u drugoj koloni je vaš opis akcije.kreira korisnički napravljen meni na osnovnom meniju forme ili izveštaja.XLS .GoToRecord . . upit ili SQL Where izraz za filtriranje podataka u tabeli.izvoz podataka iz tabele ili upita u jedan od sledećih formata: . .OpenTable .Beep .CopyObject .DeleteObject . .briše objekat iz baze koji je naveden u argumentu ili.pomera fokus na prvu kontrolu na formi na strani nevedenoj u argumentima.pomera fokus na kontrolu definisanu u argumentima.izbor zapisa u zavisnosti definisanog argumenta. Pozivanje podmakroa se vrši na sledeći način macroname.GoToControl . Tabela za odabir akcija u makrou sastoji se od dve kolone. tip i ime ovog dijalog prozora se podešavaju u argumentima. a donja polovina za definisanje argumenata akcija.OpenModule .koristi filter.OpenQuery .DoMenuItem .GoToPage .OutputTo . . .otvara tabelu čiji je naziv definisan u argumentu.- ne mogu se koristiti za povezivanje sa DLL-ovima otežano je izvođenje petlji ne mogu se koristi u radu sa recordset-ovima ne mogu se koristiti pri transakcijama nemaju mogućnost prosleđivanja parametara otežano je korišćenje debuger-a moguće je prekinuti njihovo izvršavanje sa Ctrl+Break (i ovo nije moguće ukinuti).FindRecord . U sklopu jednog makroa moguće je definisanje podmakroa i uslova pod kojim se izvršava neka akcija. .ApplyFilter .maksimizira aktivni prozor. Kreiranje makroa U Database window-u izaberite karticu Macro.pronalazi sledeći zapis koji zadovoljava kriterijum definisan u argumentu. .pronalazi prvi zapis koji zadovoljava kriterijum definisan u argumentu.OpenForm . . . .MoveSize . .OpenReport .Close . . formi ili izveštaju. pritisnite dugme New i otvoriće se radni prozor za kreiranje makroa.Echo .minimizira aktivni prozor.CancelEvent . . Prva kolona je combo box u kome su ponuđene sve akcije koje su podržane u makroima.menja veličinu aktivnog prozora na veličinu navedenu u argumentima. . briše se aktivni objekat.menja klasičan pointer miša u peščani sat. Radni prostor je sličan kao i kod definisanja atributa (kolona) u tabelama.otkazuje događaj iz kojeg je pozvan makro. . Prikaz kolone za definisanje uslova za izvršavanje akcija se vrši izborom opcije Conditions menija View ili klikom na odgovarajuće dugme na toolbar-u. zatvara se trenutno aktivan prozor.Maximize .Minimize . . Gornja polovina prozora je namenjena za izbor akcija. .izvršava komandu iz Access menija. .kopira objekat iz trenutne baze u drugu bazu.prikaz dijalog prozora za ispis poruka.otvara modul u dizajn modu i na specifiranoj proceduri. Izborom opcije Macro Names menija View ili klikom na odgovarajuće dugme na toolbar-u prikazuje se kolona za definisanje naziva podmakroa.

selektuje izabrani objekat u bazi. već se mogu koristiti u svim formama i izveštajima .šalje kodove kombinacije tastera Access-u ili drugoj aplikaciji. Restore . RepaintObject .- (Excel).prekida izvršavanje svih makroa koji se trenutno izvršavaju. itd. . StopMacro .ponovo izvršava upit definisan nad aktivnim objektom ili kontrolom.čuva sve izvršene promene nad navedenim objektom ili trenutno aktivnim objektom. kao što je Microsoft Visual C++ ili Microsoft Visual Basic (na primer. SetWarnings . Quit .uključuje ili isključuje prikaz toolbar-a navedenog u argumentu.menja ime objekta navedenom u argumentima ili aktivnog objekta u ime navedeno u argumentima. Svaki modul se sastoji od deklaracione sekcije i korisničkih funkcija (slika 9). kada se kursor nalazi iznad promenljive u debug modu.izvršava Visual Basic proceduru.vraća minimizovani ili maksimizovan prozor na prethodnu veličinu. TransferText . TransferDatabase . . kao i izvoženje podataka iz tekuće baze podataka u druge.izvršava drugi makro.RTF (Rich Text Format). kao i izvoženje podataka iz tekuće baze podataka u neki od tekstualnih tipova datoteka.uvoženje ili povezivanje podataka iz spreadsheet datoteka u trenutnu bazu podataka.pokreće aplikaciju definisanu u argumentima. MODULI U Access-u. RunSQL . RunMacro .osvežava ekran. zatim prilikom kucanja standardnih naredbi otvara se Combo Box u kome se može izabrati naredba bez daljnjeg kucanja. svaka forma i izveštaj "nose" iza sebe sopstvene module.uključuje ili isključuje prikaz sistemskih poruka.uvoženje ili povezivanje podataka iz tekstualnih datoteka u trenutnu bazu podataka. RunApp .šalje specifirani objekat uz e-mail poruku. StopAllMacros .uklanja filter sa aktivne tabele. TransferSpreadsheets .napuštanje Access-a. upita ili forme i prikazuje sve zapise. . Objekat modul predstavlja kolekciju procedura i funkcija koje nisu napisane za neke konkretne forme ili izveštaje.TXT (DOS tekst). pojavljuje se poruka o trenutnoj vrednosti promenljive. u argumentima se definiše da li se čuvaju promene izvršene nad objektima.postavljanje vrednosti kontroli. Requery .prekida izvršenje aktivnog makroa.štampa aktivni objekat iz baze.definiše opcije osnovnog menija. ShowToolbar . SelectObject . SetValue .uvoženje ili povezivanje tabela iz drugih baza podataka u trenutnu bazu podataka. RunCode . polju ili obeležju na formi. Save . ShowAllRecords . PrintOut . SendKeys . SetMenuItem . kao i izvoženje podataka iz tekuće baze podataka u jedan od spreadsheet formata. Editor programskog koda podseća na već postojeće editore poznatih programskih jezika.izvršava SQL izraz koji je naveden u argumentima.). Send Objects. Rename .

funkcija i svojstava u modulima svodi se na poznavanje Visual Basic-a te se preporučuje samo dobrim poznavaocima ovog programskog jezika. .Slika 9 Pojavom Access-a 95 moguće je pored funkcija i procedura definisati i svojstva (Property). Pisanje programskog koda procedura.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->