Milovan Glisic Pripovetke Page 46 Bo e moj, kakva li je to graja u Krni u?!

Bubnjaju bubnjevi, lupaju daireta, zurlaju zurle, ci e emaneta... Ba odavno nije bilo toliko huke i uda ni u Vladimircima, gde je kapetanija, kamoli u Krni u. Ne treba se uditi, veliko je veselje! Slavu slavi David Uzlovi , ata op tinski. Do li mu gosti sve po izboru. Da ve i ne pominjem odabrane ljude iz samog mesta - na priliku: novog u itelja Simu Stojni a, to je zamenio Sretena Pavlovi a, onog to ga lane otera e ak tamo negde oko Miro a, u Vlahe, za kaznu to je decu razvra ao i govorio ne to ru no o vlasti. Ne u pominjati ni samog doma ina to se, im je izu io ono malo osnovne kole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim kancelarijama, te ga i otac odrinu od sebe da ne zna za nj i da nema udela u o evini s ostalom bra om, a on posle udari jo gore u piskaranje i advokatisanje, izu i u prste sve zakone i polo ne i Milovan Glisic Pripovetke Page 47 odre ne, posle se dokopa op tinskog pisarstva i u toj svojoj du nosti " tede i i mu e i se" ste e neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime do ekati svoje znance i prijatelje. Ne u pominjati ni pop-Peru, onog to u najve em trku na konju mo e da nosi punu okanicu vina na glavi a da ne upusti, i to uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaklju a je posle ve ernje u crkvu: svu no je nesre na kerina vijala po crkvi uskakuju i na sve mogu e stolove; ljudi su daleko be ali, misle i da se javila neka udna sila poslana u kaznu za grehe njihove, a kad sutradan sa strahom pristupi e i otvori e vrata - na veliko udo klisi iz crkve pop-Perin ker. Po crkvi be e sve ispreturano i uzorvano; tri dana i tri no i itala su tri popa bdenije dok se crkva opet o istila. Dakle, da ne spominjem te li nosti to su vazda dru tvo Uzlovi evo, nego da pomenem samo daljne goste koji se potrudi e da mu na veselje do u. Krasni su to gosti - u daleko ih nije. Tu vam je u itelj Ivo iz Skupljena; pa onaj drugi Ivo, u itelj iz Jalovika; pa Stanoje u itelj iz Muratovca; pa pop Jerotije, onaj vrljoki iz Miokusa, to r e za enskinjem kad se malo evne i to peva zajedno, s Ciganima nekakve skaredne pesme. Tu je ak i sam kapetan Maksim Sarma evi . Ostalo su op tinske ate i ve

.Slu ite se. ha. pevanje i sviranje prekidalo se samo kad se gosti naklope narazna masna peciva da omezete.na eg lepog kapetana. prizivaju je u svoj dom te ugoste i po aste. . Svi su bili znanci.. ti Vu ev ani!. .Hm. koji dolikuju ati i imaju hvale i ljubavi u njega. slo iti i nazdraviti. ini mi se. nego sve kao za pakost . svog najmilijeg gosta . . . koji je s trudom stekao svoj po teni dom i u domu mahala i zahire. im se koja nazdravi .tako . pope! . Ele. Tu se jede. tu se smeje i peva.nje on dobro i bez srpa. gospodine . izvolite . a? .. istina. gospodine! . napija se u zdravlje doma ina Davida. I doista. hm. Da o! . ta li je puta verni uko njegov inio pazar s onom glavom e era i nikad da je proda za tri talira. . ta je puta na kapetan obilazio srez po zvani noj du nosti!. ali tek je pohabana.koliko je bog dao i dobra godina donela. a virauni po u nu kao orlu ine oko strvine pa tek dreknu iz petnih ila: "zoooort! zort! zort! zoooort!" i zagrebu onaj ve svakom poznati viraunski tu . jo je odvojila od ostalih to se tuda po du nosti svojoj vrzmaju. jer ovo je sad tre i ur evdan odonda kad mu prvi put u ini e Vu ev ani ono znamenito "sevte". u itelji i popovi tek zaviju na stotine zavijutaka ono njihovo duga ko: "mnogaja ljeta". Napija se u zdravlje gospode i onoga ko izmisli gospodu. A i vreme je ve da se pohaba.opet gosti odabrani.. Ha. tu se svira i igra..dukat!. ha! pa se ak i Cigani nasmeja e. te mo e danas uljudno do ekati odabrane goste svoje.odmah uko pali iz pi tolja. tu se pije. svaka godina dobra.po e isto da se ali onako dosta naki en kapetan. veliko veselje ini David Uzlovi . ha! Je li.upada u re pop Pero.. pope i ate nadme u se . napija se u zdravlje "dobrih ljudi" koji po ituju gospodu. Zdravice... desi e se veoma batli ljudi. Da o? Na ovu dosetku popovu osu se me u gostima grohotom: Ha.nudi nekakom surovom rado u opijen David Uzlovi . tu se napija redom u sva ije zdravlje..ko e lep e i zgodnije okititi.Ne brini se ti za nj. Tebi je.A ti mi jama no nje srpom.Slu ite se. Milovan Glisic Pripovetke Page 48 u itelji.vrati mu dosko icu David i . pa je i razgovor njihov biopoverljiv. Kapetanu je ve prili no pohabana uniforma. Sve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih. koliko se mo e i koliko je bog dao. ha.. kao to vidite. Ali tek uz to masno mezetisanje osuobi se prijatan razgovor.

Ne pla a na vreme. Pop Pero uhvati se za bradu i u ini kao jarac: "Mehe-heee!" I svi se gosti grohotom nasmeja e. Nego. gospodine.ti onu livadu. gospodine! . vere ti? . Dede. . pope . okani se ti sprdnje. a unese se bli e pred kapetana .Drage volje.. pa eto si se dokopao!.. ako bog da! Samo imam malo muke s Radanom. Da o. more.ne bi jo trebalo . Veli: "Ne mo e se".odgovori Uzlovi . a kapetan ga prekide: . more. a mi emo njemu jarca pred ku u. I tako meni je veoma zapelo oko za onaj njegov vinograd u Prljinama. ha. za onu livadu u luci. gospodine . . biti dobra etva.. Milovan Glisic Pripovetke Page 49 . Da o.. gospodine. ha... da mu dreknemo. Ho e mi ga ustupiti.. . To je ve i upano . nekako traljavo ide s interesom. reci .. pa se jo i propio.. koliko i te za onaj vinograd da se sad pogodimo? ..Lako emo.. a? . Ama..ra anj. . . ho emo li. da mu i upamo iz aka. nije stalo ni do zeca ni do ra nja. a David i kapetan nastavi e svoje. ha!" a Cigani se ve izvr u od smeha i zga aju jedan drugog dairetima u glavu. najbolje e biti.A ho e li ove godine. i ti jo . ha! . zec je .Dela ti. gospodine. a? .ta? Ho emo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Ha.Ama.Ne mogu ja. trebaju mi!" On ne e imati. .u evar! . Da o. da mi njemu ba dreknemo. Pro e iza roka po itava tri meseca.Dobro e biti. Utom pop Pero s u iteljima zaturi se da divani..zec. . Da a! Ra anj je ..upita kapetan Uzlovi a po to je ve prili no omezetio.po e malo ti e Uzlovi . ulaguju i se i metnuv i ponizno ruku na prsi.Hvala bogu i vlasti. . Da o. a ja onaj vinograd!.samo da ti se dokopati!? Stegni ti njega: "Pare. Samo.pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine. gospodine.bi e i tome zemana.. a nama sad. kod ovako lepa pe enja i vina. nema ni onakog vinograda u tri kapetanije.viknu u itelj Simo i opet se osu: "Ha. sad se i ra an a zec jo u umi.E.htede ne to jo e e da doturi.Keca. nego do dobo a i do toga kako emo dobiti .Ta i meni je zapelo oko.E nije nego jo !. . a ovamo ne e da radi.Ta ono. Nema je u celoj kapetaniji onake! ..po to? ..Vala..Hm. samo da mi se dokopati.

graknu e ostali gosti..uze ga tap ati kapetan po ramenu.i opet se kucnu. ...Osamdeset. Mo' li s njima izi i nakraj?.ti punu okanicu na glavi. . .. bra o! .Tu se kapetan ma i rukom za a u u kojoj be e dopola vina... dobro.E dobro. Gle ti njega! U u kao sevazdan tamo oko tih sjajnih pulija.Bog du mana zaboravio. . A zbilja.po to? . drugi put! . . pope. .Hajd ovu u zdravlje kapetanovo! Hajd u zdravlje kapetanovo.. ..Znam ja tebe.alim se.. . gospodine .. pa emo mi njima dobo pred ku u!.Ta kuburim pomalo.meni ti njih.osamdeset? . kako ti oni ostali du nici? Kako Stojan Pavlovi i Obrad Je i ? Kako Ivan.ta . uzima pare kad ne mo vratiti!.Ja ne bih. . Da o . Da o.Mislim. . . Neka stoji.Milovan Glisic Pripovetke Page 50 . bekrijo stara!. dede jo po jednu! .. ne gospodine! . Kapetan di e a u i kucnu njom a u pred pop-Perom. Vuksan.Kakih osamdeset? . Milovan Glisic Pripovetke Page 51 Svi digo e a e..I mi nismo po pola ljudi. .Izvinjuje se David doslu uju i im..ubrza Uzlovi i dokopa fla u da poslu i..ponudi e pop-Peru da o ita zdravicu. . .. Da o.re e Uzlovi laskavo se sme e i.. U mene... uze e gakoreti to u ka s kapetanom.upita kapetan...Ne ete vi na mojoj slavi po pola a e! .A. Nazdravide. Znam ja to!.Neka nazdravi u itelj Ivo .. ura . i ovamo i ovamo! .Ta i upao si mu jo onda im si mu pozajmio onih pedeset dukata!... pa nas i zaboravio!. Dobo ja! to bre.odgovara skromno David. opaziv i da sevino doslu uje.Ne e ti biti tako tvrd na pogodbi... pop-Pero! . dela ti meni reci .Ehe. kucnu e se i graknu e: .. molim. gospodine! ... molim . Nenad i oni drugi?.br e-bolje upade mu u re Uzlovi .zate e kapetan da se cenka. a? Nego neka. a malo se usturi i nabra obrve.... . Lako emo se pogoditi. Nego.veli pop... nije skupo? . boga vi. .Samo ako gde zapne . nema ale! . Znam ja tebe . A tri dana dr aste ono bdenije.Ne.Osamdeset dukata.Dede.

u kome se behu bezbri no razlepr ale i zakokota e popla eno. Kako odonda ito dobro ra a. i to valjda nikad u svom veku niti je puknuo niti e puknuti. to mo e lep e biti! Kako je Vladimircima i svuda po srezu tome nastala sre a otkako je tako dobar kapetan do ao. seljak ode uza ljivar. a virauni udari e tako goropadno "zort" i tu da se ak u drugom selu trgo e kvo ke sa smetli ta. itu i ovo iju. Na tebe je red.ti. jok . a jo se dr i namrgo en.. . Ele. more!" No ba u taj mah rastade se uko s jednim seljakom.eto me!" odgovori uko mahnuv i glavom na onog seljaka. a kamoli na drugoj kojoj kr tenoj.Hajd ovu u zdravlje ukino! .ivio uko! .graknu e gosti. bogo moj. a sve na sre u vernih sinova zemlje ove. " ta ini ti tamo. pa jurnu na prozor.Jok.. rojevi ne be e. sad. koji znadu sva ije zasluge oceniti i uva iti . gospodine . kakva valjda nije bila ni na ciganskoj slavi.. a isto ci i: "Ta kamo taj? Pali.Pop Pera!. Svi graknu e: . "Sad. David nudi da se popije bar jo po jedna za sre na puta . Kapetan iz ko e da isko i od ljutine to uko ne dade Milovan Glisic Pripovetke Page 52 izraza sad takome veselju. pope.. zaturio na le a torbu. Opet se . Kako sad nema ni plamenja e.ne ka se Ivo .. ovce se blizne." I sama ive ve vidi da se nekaka udevenija zbivaju.. Pop Pera!. uko pali iz pi tolja. ali . Kako je nestalo gusenica.. . Ivo! Ti ume bolje. koje nek bog da da se dugo ljetno podr i pod rodoljubivom upravom njegovom. ni poplave. a pili i se samo pribi e uza njih pa izvrljiv i svoje jo golu drave glavice samo tek u ini e: " rrrr!. revnosan i redak stare ina u ovo podru je. Kako je na sve strane "blagodet i izobilije u vinu. ni su e.. Di e se pop Pera i nazdravi zaista lepu zdravicu u zdravlje kapetanovo. Svi se lati e a e i napi e u zdravlje ukino.. ni grada. vredan.. Dela. pope!.De ti. vrana i avaka to zatiru vo e i useve. Kapetana odmah minu ljutina. Valjalo je sad da uko pukne iz svojih pi tolja to igda mo e." I to sve odonda otkako je do ao tako " estit. Nakiti.onako s nogu.ba sada ne u e se njegovi pi tolji. bolje ume .re e kapetan pri av stolu i uzev i ponajve u a u..na mnogaja ljeta!" I sad grmnu opet jedno op te "mnogaja ljeta". Neki gosti po inju ve uvi ati da je dosta i zovu druge da se ide.. taka se to astilo i pilo na slavi Davidovoj ak do zaranaka. . Pop Pero opet nazdravi tako estoko zdravicu da virauni ve promuko e vi u i: "zooort!" a me u gostima zahori se graja. more?!" priviknu na uku i kao popreti glavom.. a iz nje viri vrh glave e era. nabrao obrve. pa onda tr e oba pi tolja i viknuv i to igda mo e:"zooort!" opali ih.

Ja. pa u zdravlje i jednog i drugog Ive.. ti. ta e ? . zar i ti?!..... . . neki e er... Dobo sam ja. ku i! . Radane? ..Kaki e er? Daj da vidim!. tako! Malo.... to e ti ovo? .Ta ho u sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju. malo povode i se.. pa uzeh. briga..Hajde ku i.. ti si! .po e Radan. seknu ga ne to te prekide to je po eo i naglo upita: . . a odovud. ..unosi se Uzlovi pred lop-Peru posr u i. I tako spremaju i se da idu napi e u zdravlje u itelj-Sime...Jes ti to..dobo ! Naposletku i taj se d umbus utaja.. kume? . .. . dok sti e i ve era. hajde! Sutra valja poraniti. Po nekom instinktu po o e da se ve jedanput razilaze.Te. Da o. jes ti uo..ta ti je to. ja . .upita ga Mato prekorno. Taman bi nasred uprije. a jetko se nasmehnu. kapetane!.mrmolji opet kapetan dr e i se za svog uku da ne padne -vina. hej. je li? . pa.Kakoj ku i? Timisli ono je moja?. pa u zdravlje lop-Pere..Zar opet.Kum-Mato!. ..Jest.Eto ja.. . Hej. ta mu znam.A deca.. pa smotriv i kraj Mate torbu s glavom e era. Posle ve ere kolale su zdravice od kapetana do uke i od uke do kapetana . kume? .. . gde je spustio.Tsss.evo okrnjena!. kume. Opet nudi David "po jednu s nogu za sre na puta".i pokazuje prstom u teme.nekakim ne uvenim jezikom..Uzlovi ! Vi . Kume... kume.javljaju glasovi da se ide.. zagleda je. kao da je sve propalo. pa u zdravlje kapetanovo. . Jes vinograd. kume! . pa teraj redom.prekide ga Radan.. kume? . kume. .. bogami. Utaja se u ku i Davidovoj. Gle. . Ne brini se. vidi . .. .Ih. da se pravda... . pa klimnu glavom: .livada..i brzo izvadi iz torbe glavu e era.re e Mato isto alostivo. Zna ..He.moja deca?.Vino. kume.. Svaki je pone to mrmoljio . deca .. umiri se po Krni u sve.. Nije svet re eto! . more!.dokle ve gosti nisu do li u tako stanje da nisu vi e ni razumevali jedan drugoga.Hej. . Mese ina siri pomalo. Jes ba ona . pa pop Jerotija..i tu mahnu rukom. Kad eto ti onog seljaka s torbom preko ramena . moj veseli kume! .Ni ta. tu mise popeo!. . Milovan Glisic Pripovetke Page 53 .Ama jes ti.Tu Radan pogleda snu deno preda se.. to e ti to?. .Od uke. ako i pijan. pa opet s po etka.re e Radan kao trgnuv se malo.Briga. to je i sad valjda na krni skoj reci... moj kume! Uzlovi . preda nj Radan.nai e na upriju onu staru.

on ima odnekud. Bolje idi ti u kafanu "Kod petla". molim te.. ku i! Hajde .Kume. Mati po e kosa navi e. kume. pa tek povu e Matu za rukav ap u i: .viknu Radan i opsova tako stra no da se Mato strese od straha. Kad be e kod vratnica da se rastanu. pa devet puta.Ja sam je dosad devet puta platio? .....He. Ta eno ga... spodbi onu glavu e era.eto dokle sam dospeo!....poznajem je dobro!. Radan hukne i re e: .. *** Ako si koji put ne to turoban i zle volje. ooode!.u kafanu "Kod petla". jer mo e posle svu no pljuckati i postati zlovoljniji.Dete .pozva ga Mato te po e. kume? . Vi' kako sedi!. U pozori te slobodno nemoj i i. kume! Nuto. ako si mi kum! . Ta stanide!..Ja. a on se nekako izvra eno nasmeja: .Ama ta je? ... . .zavr i Radan.upita Mato uzjazben.Molim te.. . Ja sam je i nabavio kapetanu. ba tu istu glavu ..Hajdemo. Nek propadne! Baci.. . .. i . Tu je tek pozori te i komendija! Ko god se pomoli na . moj veseli Radane! . nuto! .re e Radan sasvim jetko.osobito ako to bude zimi i kad je kaka estoka me ava .. pogleda ne to dole u vodu.. gde je okrnji crno dete na brodu vi e Petrova vira!. eno .Nuto ono dole .i ja u do tvojih vratnica!.pro aputa Mato i okrete navi e stazom ku i svojoj. a ti samo svrati . moj kume . haha! Kume! Vi' .. . .Tu.. baci to! Tapija!. Kakva tapija?. pa to igda mo e izmahnu te njom u vodu. nije ala!....Devet puta.ta. kume! Zar ne vidi ?. .crni se!.vi' ?. Evo. pa klimnu glavom neveselo. razle e se pljesak pod uprijom. Vi . To ti je najpre i i najsigurniji lek. Kako da bacim? . .Ha.. moj kume... moj kume.Zar ovu glavu? Milovan Glisic Pripovetke Page 54 . kume.ono..Platio sam.Hej.

kucnu se s onim mladi em. mislim sam. bilo i potegni i povuci!.samo bruji!. a ja ovek prost. pa jo i bolje od njega . pa gotovo ne samo ceo svet. Ja se malo za udim. Onamo se. jedan Mad ar pomamio po muzici. zaturio se. opet. "Otkud sad to". ni kape..sedi besposlen po vas dan. peti pri ao pa ti podnosi pod nos varak ili evap i sav uvaljan u sa i moli te da samo "ko ta " za njegovu ljubav. Tako je bilo i s tom glavom e era! U em ja jedno jutro u kancelariju. Tako je to gotovo svako u boga ve e zimi.ak i jedno od ona "tri sela vi e".iako je on kapetan..upita Paja. Kelner donese jo dve a e piva pred njih.vrata . Za jednim malenim stolom ukraju sedi jedan dugajlija u gunjcu i suknenim ak irama. svirka. drugi te nudi slanim bademom. ni lice. opet. mogu se i ja dosta koje emu doviti. .. pa iskrenuv i dopola ubrisa dlanom usne i re e: . a pre avac magli u o i kud se god okrene . pa mlataraju i rukama pri a ne to jednom mladi u to sedi za istim stolom s njim..izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije i to .. pa mi kaza kaka je on tu glavu Milovan Glisic Pripovetke . U kafani "Kod petla" puno. U kafanu "Kod petla" slegne se ceo svet.. nakrivio fes. ni ode e. pa izvoleva.Bogati. eto ko! . pa pocupkuju onako sede i na stolicama. Nigde Milovan Glisic Pripovetke Page 55 ne e na i sli na ni nosa. . nego .Ono. . Tamo. Ele na sve strane agor.. za jednim okruglim stolom pometali jedan drugom ruke na rame. ko se prvi seti takog avolstva? . ni obu e. cereka se nekako enskinje i hala u soldati. kao da igraju kolo.. Zvi di vetar. Sve je to u drugoga druk ije! Valja samo sesti pa gledati sehira.. Njemu je lako . ni oka. a on im naru io: "Se a li se onog sata". bogme.. tre i ti se ali na muzikante to sviraju arda .svaki druk iju ulogu. Onamo za drugim stolom pla u i kme e deca. pa digao nogu i tu e tiklom u sto. pevanija . lupa. dodu e. Do e jedan.Eto... i to se tako ali da se ve i tebi samom isto sa ali to ne sviraju "Se a li se onog sata". Dugajlija uze a u. zbog toga je. moj Pajo.odgovori dugajlija.Ko? On. vika.. nudi te to mo e ljubaznije re njem rotkve.. ka i mi pravo. a ona mu stoji na astalu. ni haljine. "kad na kapetan ne uzima ni od kog mita?" A on vide gde se ja udim. njegov pandur: nego kud bih se ja jo oko takih potrku ica zanosio!. Sav je taj svet raznolik. Jedno ve e taka be e estoka me ava.

." Ele tako ga odbija nekoliko puta."More. "ja ne znam kad e do i i na me red jednom!" . .. ja glavu opet te u moju sobu. im ode ovek.stegli ga neki du nici.Zar ti jo ne zna ko su na i kapetani.primeti Pajo.Ja ta misli ti.E."Ta potvrdio bih neku precenu.Nisu ja!. Pitam ga ta je . da mu nije bilo mene. Kupi on glavu i odnese bajagi kapetanici.Pa je li ti barem dao tu tre u paru? . ali mi se. te jo kako!. ako ho e samo. ...pred kancelarijom.tako pro e i on." .. . opet.. opet ti ne kaza meni kako se zavadiste. te nabavim drugu istu onaku.. Vidim ja. Ljudi im znadu ud. . Vide Milovan Glisic Pripovetke Page 57 da im bez toga obi i ne mo e. Izi e siromah. Kad je tako.Bogme...upita Pajo...odem ja uBeograd."Muka i zlo". . on je po eo zapisivati koliko se puta proda. a sad toide zgodno ispod ruke.Stani da ti ka em."Ama.onaj seljak kad je bacio .. Posle je vi e nismo nosali poselima.a ve amo znam. Prosto. gospodine. Namirisali su to oni odmah. Izi e jednom iz kancelarije...Ama. Do e neki Mileta iz Miokusa da potvrdi procenu. Zna . Ta. Samo da ti ka em. ne bi gro a dobio!. Zna .pla aju. "pa da vi onda!" . pa mi bi za zlo to zapisuje. zna ." " ta e ?" . Meni obre e tre u paru. oveku pritu ila nu da. Moj Pajo. Da se. ....Sad vam jama no nije tako i la trgovina? . . vi ste tu mnogo zaradili! . veli... kad smo po eli trgovati s novom glavom.... padalo je tu novaca kao ki e!. potvrdi mu i procenu i nau i ga jo kako e as pre do i do para.Dao je ne to. ne eda te uje dok mu to ne tutne . kapetan mi naru io. Nu da oveku.Page 56 nabavio. ako mu nije volja. stanem i ja .. ho e da izvadi pare iz fonda . ale . bolan!. pa samo to ne pla e.. ja sle em ramenima. kad jeba ena ona prva glava u vodu .. svaki dan tek kupi po neko glavu e era od mene. Sad je ba i la kako valja!. Vidi ovu kavanu? ."Do i sutra!" ose e se kapetan na nj. done u . Do e drugi da moli za ne to . Opet kapetan odla e: "Sutra!. valjda ga ja ne u prevariti. Ele. . . nego sam je uvao ja u mojoj sobi . kaza mi sve: kako je smislio i ta e s njom. Snu dio se.Nju je sazidao kapetan tom glavom e era. donesi ti togod deci kapetanovoj na pe ke "... pa se naslonim da slu am. Eto ti ga sutradan rano .ko ne bi.Ama zar to nisu ljudi potpazili ta radite? .Ja mu onda ponudim glavu e era i ka em da bi to najprili nije bilo dati. ali su utali! A i ta bi mu?. hvala bogu. velim mu ja. samo neka bude vajde!" .. Odmah kapetan s njim druk ije. pa ta e . neveseo: pustim ga u kancelariju kapetanu. ali zakide mi ravnih dvadeset dukata!. "Odakle si ti?" pita ga kapetan onako malo o tro.kud e ut s rogatima izi i nakraj!. Nekad se davalo nao igled.moli opet. "Iz Miokusa.

Ta je..re i e uko gledaju i za njim. Ja duhnem te izi em od njega. kad se god proda.Jesi davno iz Vladimiraca? .. on pokliznu i u radu. Pajo. jadnik! Kako ne na e nekog po tenog oveka da ga i upa iz te bede? . ali se nekako zaplete u dug. Kad ovek vide u kako je zlo ugazio. uko! Nuto. On meni: "Lopove!" Ja opet njemu: "Varalico! Lupe u nad lupe ima!" Umalo to ne bi i za vratove. pa uzviknu: . pa mu lepo dohaka. pa ga zovnu: .. Kapetan se be e ne to na nj ispizmio.. Radane?! Robija stade. opet..upita Pajo za u eno. I ba mogu se sad gde ho e zakleti. sna e beda! Bio je to estit ovek. Kad bi da se prora unamo . ama mu sve podliju vodu. pogleda ga.Donese i mene vetar. to ga. pa po e. a zapelo mu oko za njegov vinograd.. . zinuo . zagleda se jo bolje. Uzlovi . pa slu aju pri policiji gdegod.. vidi se kroz staklo na sredi.Vi' . ta li je od moje vesele dece? Gde li su sad?. . Zadu i se jednom kai aru . I kad se prora unasmo. pa sve uzalud. . opet.Hajde ti. Smotri ga na dugajlija. militi rad kad mu drugi sve odnose? Po e i da se opija. Kobeljao se. Najpre mu je dao ne to malo. nikad otarasiti.. Robija uze neku duga ku fla u piva. koje ono glavno. bogme.. A kom e se.to je?. nije mi o glavu da la em.obrecnu se na nj andarm.. .Vere ti. koje na promenu obligacije. siromaha.A to je na robiji? . onaj seljak to je nabavio kapetanu onu prvu glavu e era. staji andarm. .. pa se zagleda u nj kao da ga poznaje. Milovan Glisic Pripovetke Page 58 .nekom Uzlovi u.bele iti na glavi e era.Nalazio je i to.po njegovom ra unu izlazi da je prodato vi e jedanput. kobeljao i otimao. povu em po jednu belegu plajvazom. mi zdrpimo valjano. pred vratima. . Oko toga ti se. ja s mojim kapetanom kvit! . bogati otkuda ti ovde? .. a po mom ne izlazi.. i eto do ta je dospeo. Vi' . Radane.E. .Aha.Jes' ti. Utom u e u kafanu jedan robija od onih kojima je skinuto gvo e. siromah!. A ti ve zna kako se kod nas interesom gule du nici. otvoriv i vrata. zakide mi itavih dvaest dukata!. Uze e govoriti da je i pame u enuo. i Radan ode ne do ekav i ni odgovor.Prekju e sam po ao. da sam pravo bele io.. pa se naplelo koje interesa.a to smo radili svakog meseca . more! ta eka vazdan? . jadan.

.. te ga odmah otprati e u haps.Ubi ga! . . Stade piska dece.putem pored vinograda. Sve mu ode za dug i tro kove. Vinograd je dobio.. jo se nije moglo ni isplatiti. pa sve u kaju zajedno i spremaju mu zamke. ni ta ti bog ne dade . Po e se prodavati mahom sve kupuje Uzlovi . to dopade robije.Prodaja se izvr ila. Svi se zgledasmo ta mu bi sad! Dok. dotr a e jo ljudi iz sela.. Tek jedno jutro zove me kapetan. Ostali gosti odavno se ve razi li. Siro ad Radanova potucaju se po najmu. siromah. siromah. uko. fajerunt! ..... jo nije izdr ao. Milovan Glisic Pripovetke Page 59 a osmejkuje se: "Hajde. spremi se da idemo na jednu prodaju!" Spremim se ja i po emo. ta prodaja brzo izvr ena. To li je! Sad znam. . Ba kad mu htede biti prodaja.. Do e red na ku u..za udi se Pajo. a mi pravo okretosmo se ku i Radanovoj. Sve e ti propasti!" I lepo odvrati e oveka te mu ne dade. . desio se taj ovek . Na ini se tu galama. Ali.na livadu. " to li to sad pita?" mislim sam. ba ni nogom ne ma e!. a ena mu nekako ubrzo presvisla od te ka jada. ena mu i deca kao potu eni. pa posle sudu.grunu pu ka kroz jednu bad u. ne lezi vra e. sud ga osudi na robiju. polako! Kaza u ti. Kapetan tera opet svoje. valjda...viknu jedan kelner uspremaju i stolice po kafani.A ta bi od prodaje? .. On. kao prosjak!. siromah. pa hodaju ispred ku e. ena mu udari u zapevku. siromah. "boljeg retko gde ima". Eto. sam izi e i predade se. seljaci i licitiraju i ne licitiraju: ao i njima oveka. tu seljaci. be e obradovao! isto nanovo o iveo. Kad. opet. kako mo e ovek da strada!. Gazda drema u .pod vedrim nebom. to je..kapetanu brat od ujaka. i eto. onda Uzlovi tek prite e i navali da se u ini prodaja. uko i Pajo odo e. uko.. ima opet nekog te mu poma e da trguje s glavom e era. Nije to ala ostati sa sitnom decom . Navali kapetan: "Nemoj biti". ulete u ku u.. nisi video! Ja sam se za udio kad se to pre oglasi..Ubi."Dobar". kao zgranovan.Molim. tamo on.Stani. siromah.. On. neki trgov i i seoski ukrutili se.. "lud! Zar ovom propalici i bekriji da da ? Ta on je prezadu en i kosom na glavi. Njega na ispit. Dogor alo oveku. pa mi se hvali kako e skinuti zlo s vrata. na e. Siromah Radan sav pozelenio od muke. Kad bismo ve u Krni . moj Pajo. onaj vinograd"? . A kako se. . velim ja.... Tu i Uzlovi .Pa dela kazuj. dabome. . kad li pre izi e u novinama. Sad. to nekako prokopka kapetan i Uzlovi pa poteci tom oveku.. Kad mu ve podli e vodu kod tog trgovca. Kao za nesre u Radanovu. Htede se lepo iskobeljati.. nekog po tenog oveka ovde da mu da novaca.. a moj se Uzlovi prevrte. on e tek pru iti prstom na Radanov vinograd: "Kako ti se dopada.. .

jednom kraju za stolom. . i si ani pre avac zasiplje u prozore. Samo kilji jo jedna lampa. Negde daleko uje se pesma pijanih ljudi. Napolju zvi di vetar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful