P. 1
Milovan Glisic - glava secera (epilog)

Milovan Glisic - glava secera (epilog)

|Views: 864|Likes:
Published by Tijana321

More info:

Published by: Tijana321 on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

Milovan Glisic Pripovetke Page 46 Bo e moj, kakva li je to graja u Krni u?!

Bubnjaju bubnjevi, lupaju daireta, zurlaju zurle, ci e emaneta... Ba odavno nije bilo toliko huke i uda ni u Vladimircima, gde je kapetanija, kamoli u Krni u. Ne treba se uditi, veliko je veselje! Slavu slavi David Uzlovi , ata op tinski. Do li mu gosti sve po izboru. Da ve i ne pominjem odabrane ljude iz samog mesta - na priliku: novog u itelja Simu Stojni a, to je zamenio Sretena Pavlovi a, onog to ga lane otera e ak tamo negde oko Miro a, u Vlahe, za kaznu to je decu razvra ao i govorio ne to ru no o vlasti. Ne u pominjati ni samog doma ina to se, im je izu io ono malo osnovne kole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim kancelarijama, te ga i otac odrinu od sebe da ne zna za nj i da nema udela u o evini s ostalom bra om, a on posle udari jo gore u piskaranje i advokatisanje, izu i u prste sve zakone i polo ne i Milovan Glisic Pripovetke Page 47 odre ne, posle se dokopa op tinskog pisarstva i u toj svojoj du nosti " tede i i mu e i se" ste e neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime do ekati svoje znance i prijatelje. Ne u pominjati ni pop-Peru, onog to u najve em trku na konju mo e da nosi punu okanicu vina na glavi a da ne upusti, i to uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaklju a je posle ve ernje u crkvu: svu no je nesre na kerina vijala po crkvi uskakuju i na sve mogu e stolove; ljudi su daleko be ali, misle i da se javila neka udna sila poslana u kaznu za grehe njihove, a kad sutradan sa strahom pristupi e i otvori e vrata - na veliko udo klisi iz crkve pop-Perin ker. Po crkvi be e sve ispreturano i uzorvano; tri dana i tri no i itala su tri popa bdenije dok se crkva opet o istila. Dakle, da ne spominjem te li nosti to su vazda dru tvo Uzlovi evo, nego da pomenem samo daljne goste koji se potrudi e da mu na veselje do u. Krasni su to gosti - u daleko ih nije. Tu vam je u itelj Ivo iz Skupljena; pa onaj drugi Ivo, u itelj iz Jalovika; pa Stanoje u itelj iz Muratovca; pa pop Jerotije, onaj vrljoki iz Miokusa, to r e za enskinjem kad se malo evne i to peva zajedno, s Ciganima nekakve skaredne pesme. Tu je ak i sam kapetan Maksim Sarma evi . Ostalo su op tinske ate i ve

tu se svira i igra. gospodine . u itelji i popovi tek zaviju na stotine zavijutaka ono njihovo duga ko: "mnogaja ljeta". Da o! . A i vreme je ve da se pohaba.dukat!.. desi e se veoma batli ljudi. istina.na eg lepog kapetana. jo je odvojila od ostalih to se tuda po du nosti svojoj vrzmaju. .. Napija se u zdravlje gospode i onoga ko izmisli gospodu.upada u re pop Pero. ali tek je pohabana. Ele.Ne brini se ti za nj. ta li je puta verni uko njegov inio pazar s onom glavom e era i nikad da je proda za tri talira. . . nego sve kao za pakost . pa je i razgovor njihov biopoverljiv. veliko veselje ini David Uzlovi . Zdravice.Slu ite se. tu se pije. pope! . gospodine! ..odmah uko pali iz pi tolja. ini mi se. ha! pa se ak i Cigani nasmeja e. napija se u zdravlje doma ina Davida. im se koja nazdravi . pevanje i sviranje prekidalo se samo kad se gosti naklope narazna masna peciva da omezete.po e isto da se ali onako dosta naki en kapetan.nudi nekakom surovom rado u opijen David Uzlovi . Da o? Na ovu dosetku popovu osu se me u gostima grohotom: Ha.. svog najmilijeg gosta . Tu se jede. Tebi je. Milovan Glisic Pripovetke Page 48 u itelji. hm.Hm. tu se smeje i peva. svaka godina dobra. ha. ta je puta na kapetan obilazio srez po zvani noj du nosti!. napija se u zdravlje "dobrih ljudi" koji po ituju gospodu.opet gosti odabrani. tu se napija redom u sva ije zdravlje. kao to vidite.nje on dobro i bez srpa. ha! Je li.koliko je bog dao i dobra godina donela.. ha. a virauni po u nu kao orlu ine oko strvine pa tek dreknu iz petnih ila: "zoooort! zort! zort! zoooort!" i zagrebu onaj ve svakom poznati viraunski tu . Ali tek uz to masno mezetisanje osuobi se prijatan razgovor.A ti mi jama no nje srpom.vrati mu dosko icu David i . . izvolite . . te mo e danas uljudno do ekati odabrane goste svoje. pope i ate nadme u se . Kapetanu je ve prili no pohabana uniforma. koji dolikuju ati i imaju hvale i ljubavi u njega... ti Vu ev ani!.tako .. Sve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih.. jer ovo je sad tre i ur evdan odonda kad mu prvi put u ini e Vu ev ani ono znamenito "sevte". Ha. prizivaju je u svoj dom te ugoste i po aste.. slo iti i nazdraviti.ko e lep e i zgodnije okititi.Slu ite se. Svi su bili znanci. a? . koliko se mo e i koliko je bog dao. I doista. koji je s trudom stekao svoj po teni dom i u domu mahala i zahire.

ti onu livadu.. more.. . i ti jo .Dobro e biti. nije stalo ni do zeca ni do ra nja. da mu dreknemo.po to? .odgovori Uzlovi .viknu u itelj Simo i opet se osu: "Ha.pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine.Hm.samo da ti se dokopati!? Stegni ti njega: "Pare. ha! . biti dobra etva. . Veli: "Ne mo e se". koliko i te za onaj vinograd da se sad pogodimo? . a ja onaj vinograd!. I tako meni je veoma zapelo oko za onaj njegov vinograd u Prljinama.u evar! . Ama. nekako traljavo ide s interesom. To je ve i upano .. pa eto si se dokopao!. gospodine! . ha!" a Cigani se ve izvr u od smeha i zga aju jedan drugog dairetima u glavu.ta? Ho emo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Ha. Da o. ako bog da! Samo imam malo muke s Radanom.Vala. Nema je u celoj kapetaniji onake! . Pro e iza roka po itava tri meseca.. za onu livadu u luci.Lako emo.Keca.bi e i tome zemana. . . Milovan Glisic Pripovetke Page 49 . more. Da o. Samo..... nema ni onakog vinograda u tri kapetanije. a unese se bli e pred kapetana . trebaju mi!" On ne e imati. Dede..htede ne to jo e e da doturi. gospodine.. Da o. Nego. reci . a mi emo njemu jarca pred ku u. ho emo li. kod ovako lepa pe enja i vina. ulaguju i se i metnuv i ponizno ruku na prsi. a? . pope . samo da mi se dokopati..upita kapetan Uzlovi a po to je ve prili no omezetio.ra anj.E nije nego jo !. a? . . .Hvala bogu i vlasti. a David i kapetan nastavi e svoje. a nama sad.Drage volje.Ta i meni je zapelo oko.Ama. gospodine. Da a! Ra anj je ..Dela ti. a kapetan ga prekide: . sad se i ra an a zec jo u umi. pa se jo i propio. Ho e mi ga ustupiti.Ne mogu ja.. vere ti? .Ta ono.. Pop Pero uhvati se za bradu i u ini kao jarac: "Mehe-heee!" I svi se gosti grohotom nasmeja e. Ne pla a na vreme.A ho e li ove godine. gospodine. ha.. gospodine. najbolje e biti.E. zec je . nego do dobo a i do toga kako emo dobiti ... . gospodine . .po e malo ti e Uzlovi .zec. okani se ti sprdnje.. Utom pop Pero s u iteljima zaturi se da divani. Da o. ha. da mi njemu ba dreknemo. . a ovamo ne e da radi. da mu i upamo iz aka.ne bi jo trebalo .

Znam ja tebe.. dede jo po jednu! .. Nazdravide.Samo ako gde zapne . kako ti oni ostali du nici? Kako Stojan Pavlovi i Obrad Je i ? Kako Ivan.. kucnu e se i graknu e: .Bog du mana zaboravio.meni ti njih... gospodine! . a? Nego neka. ... .ta . dela ti meni reci . gospodine .zate e kapetan da se cenka.Osamdeset dukata.Hajd ovu u zdravlje kapetanovo! Hajd u zdravlje kapetanovo.. ne gospodine! ..... i ovamo i ovamo! . . . Da o .Ehe.I mi nismo po pola ljudi. .Mislim. Neka stoji..Neka nazdravi u itelj Ivo .alim se.Osamdeset. Nenad i oni drugi?. . .re e Uzlovi laskavo se sme e i.graknu e ostali gosti. molim .. .Ne. Dobo ja! to bre. a malo se usturi i nabra obrve.Ta i upao si mu jo onda im si mu pozajmio onih pedeset dukata!.ponudi e pop-Peru da o ita zdravicu.Izvinjuje se David doslu uju i im. Znam ja tebe . Milovan Glisic Pripovetke Page 51 Svi digo e a e... U mene. Da o. boga vi.... . . Mo' li s njima izi i nakraj?.Dede.Ja ne bih.. . pope.Milovan Glisic Pripovetke Page 50 . Gle ti njega! U u kao sevazdan tamo oko tih sjajnih pulija.. nije skupo? . Kapetan di e a u i kucnu njom a u pred pop-Perom.ubrza Uzlovi i dokopa fla u da poslu i. ..Tu se kapetan ma i rukom za a u u kojoj be e dopola vina. . . A zbilja. Nego.E dobro... ...odgovara skromno David. uzima pare kad ne mo vratiti!. A tri dana dr aste ono bdenije. Vuksan. pa nas i zaboravio!. ..Ne ete vi na mojoj slavi po pola a e! . bekrijo stara!. uze e gakoreti to u ka s kapetanom. ura . molim.Ta kuburim pomalo.ti punu okanicu na glavi..upita kapetan. nema ale! . dobro...Ne e ti biti tako tvrd na pogodbi.veli pop. opaziv i da sevino doslu uje.uze ga tap ati kapetan po ramenu.A.br e-bolje upade mu u re Uzlovi . pa emo mi njima dobo pred ku u!. pop-Pero! . Da o. drugi put! .po to? .i opet se kucnu. Lako emo se pogoditi.osamdeset? ..Kakih osamdeset? . bra o! . Znam ja to!...

zaturio na le a torbu..ba sada ne u e se njegovi pi tolji.ne ka se Ivo . gospodine . Svi graknu e: .ivio uko! . bolje ume . a pili i se samo pribi e uza njih pa izvrljiv i svoje jo golu drave glavice samo tek u ini e: " rrrr!. i to valjda nikad u svom veku niti je puknuo niti e puknuti.re e kapetan pri av stolu i uzev i ponajve u a u.onako s nogu. pa onda tr e oba pi tolja i viknuv i to igda mo e:"zooort!" opali ih. a kamoli na drugoj kojoj kr tenoj. to mo e lep e biti! Kako je Vladimircima i svuda po srezu tome nastala sre a otkako je tako dobar kapetan do ao. more?!" priviknu na uku i kao popreti glavom.ti.. koji znadu sva ije zasluge oceniti i uva iti .eto me!" odgovori uko mahnuv i glavom na onog seljaka. Kapetana odmah minu ljutina. Ivo! Ti ume bolje.Jok. a virauni udari e tako goropadno "zort" i tu da se ak u drugom selu trgo e kvo ke sa smetli ta. ni poplave.Pop Pera!.. ni grada.. ovce se blizne.. a iz nje viri vrh glave e era. . a jo se dr i namrgo en. Kako je na sve strane "blagodet i izobilije u vinu. vrana i avaka to zatiru vo e i useve. a isto ci i: "Ta kamo taj? Pali. uko pali iz pi tolja. Neki gosti po inju ve uvi ati da je dosta i zovu druge da se ide." I sama ive ve vidi da se nekaka udevenija zbivaju.. Valjalo je sad da uko pukne iz svojih pi tolja to igda mo e. Kapetan iz ko e da isko i od ljutine to uko ne dade Milovan Glisic Pripovetke Page 52 izraza sad takome veselju.. more!" No ba u taj mah rastade se uko s jednim seljakom. itu i ovo iju. Pop Pero opet nazdravi tako estoko zdravicu da virauni ve promuko e vi u i: "zooort!" a me u gostima zahori se graja. Opet se . Di e se pop Pera i nazdravi zaista lepu zdravicu u zdravlje kapetanovo.De ti. sad. revnosan i redak stare ina u ovo podru je.." I to sve odonda otkako je do ao tako " estit. "Sad. u kome se behu bezbri no razlepr ale i zakokota e popla eno.. Ele. rojevi ne be e. David nudi da se popije bar jo po jedna za sre na puta . kakva valjda nije bila ni na ciganskoj slavi.. Nakiti. Svi se lati e a e i napi e u zdravlje ukino.na mnogaja ljeta!" I sad grmnu opet jedno op te "mnogaja ljeta". Kako sad nema ni plamenja e.Hajd ovu u zdravlje ukino! . Kako odonda ito dobro ra a.. a sve na sre u vernih sinova zemlje ove.. taka se to astilo i pilo na slavi Davidovoj ak do zaranaka. Na tebe je red. Dela.. . " ta ini ti tamo. Kako je nestalo gusenica. pa jurnu na prozor. ni su e. seljak ode uza ljivar. jok . Pop Pera!. vredan. nabrao obrve. pope. . pope!. ali . bogo moj.graknu e gosti. koje nek bog da da se dugo ljetno podr i pod rodoljubivom upravom njegovom.

..Uzlovi ! Vi ... more!.upita ga Mato prekorno.Ni ta. pa u zdravlje lop-Pere. . . hej. ta mu znam..re e Mato isto alostivo. tako! Malo. . Dobo sam ja. ti. . kume! .. moj veseli kume! .i pokazuje prstom u teme.... pa uzeh. Da o. . .Jes ti to.. Posle ve ere kolale su zdravice od kapetana do uke i od uke do kapetana .Te. Milovan Glisic Pripovetke Page 53 .Hajde ku i. Po nekom instinktu po o e da se ve jedanput razilaze.. pa u zdravlje kapetanovo.. hajde! Sutra valja poraniti. ta e ? ...Ih. kume. .Kaki e er? Daj da vidim!.. .. .Eto ja. . zar i ti?!.Zar opet. deca .. malo povode i se. ku i! .. ako i pijan. Mese ina siri pomalo. pa pop Jerotija. Svaki je pone to mrmoljio ..evo okrnjena!. Zna . .dobo ! Naposletku i taj se d umbus utaja. . Kad eto ti onog seljaka s torbom preko ramena .Vino. preda nj Radan. to e ti to?.. pa u zdravlje i jednog i drugog Ive. Hej.A deca.. ja .po e Radan. moj kume! Uzlovi .. a jetko se nasmehnu. . kume? . Jes ba ona . tu mise popeo!.nekakim ne uvenim jezikom.. zagleda je.Ta ho u sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju..i tu mahnu rukom. dok sti e i ve era. Gle. I tako spremaju i se da idu napi e u zdravlje u itelj-Sime. Radane? . . neki e er.Kakoj ku i? Timisli ono je moja?. Kume.. to e ti ovo? . Taman bi nasred uprije. ti si! . ...Ja. . pa klimnu glavom: .Od uke.re e Radan kao trgnuv se malo.mrmolji opet kapetan dr e i se za svog uku da ne padne -vina..Jest..moja deca?. to je i sad valjda na krni skoj reci. umiri se po Krni u sve.javljaju glasovi da se ide. Nije svet re eto! .He. pa smotriv i kraj Mate torbu s glavom e era.. kume. .Kum-Mato!. pa opet s po etka. da se pravda.. Opet nudi David "po jednu s nogu za sre na puta".Tsss. je li? . a odovud. Utaja se u ku i Davidovoj. kapetane!..Hej....unosi se Uzlovi pred lop-Peru posr u i.. kao da je sve propalo..... pa. pa teraj redom.i brzo izvadi iz torbe glavu e era. kume? . briga. kume. . kume...ta ti je to.Tu Radan pogleda snu deno preda se. Ne brini se. seknu ga ne to te prekide to je po eo i naglo upita: .. gde je spustio.nai e na upriju onu staru. kume? . . Jes vinograd.. vidi . jes ti uo.prekide ga Radan.Ama jes ti.livada. bogami.dokle ve gosti nisu do li u tako stanje da nisu vi e ni razumevali jedan drugoga.Briga.

i ... kume! Nuto. *** Ako si koji put ne to turoban i zle volje. Radan hukne i re e: .ta. ku i! Hajde .u kafanu "Kod petla".Devet puta. pa klimnu glavom neveselo.upita Mato uzjazben. pa tek povu e Matu za rukav ap u i: ... spodbi onu glavu e era. Ja sam je i nabavio kapetanu..crni se!.Dete . ako si mi kum! . kume. U pozori te slobodno nemoj i i.osobito ako to bude zimi i kad je kaka estoka me ava .. Kad be e kod vratnica da se rastanu.. jer mo e posle svu no pljuckati i postati zlovoljniji.Ja.. Kako da bacim? .Ha.Hej.. . nuto! . Evo.pro aputa Mato i okrete navi e stazom ku i svojoj.... .. razle e se pljesak pod uprijom. molim te. To ti je najpre i i najsigurniji lek. a ti samo svrati .Ja sam je dosad devet puta platio? . kume. ba tu istu glavu ..Molim te. .Ama ta je? ...vi' ?.Nuto ono dole . haha! Kume! Vi' ..Kume. kume! Zar ne vidi ?. Kakva tapija?. pa devet puta. on ima odnekud.. nije ala!.. .Tu.He. moj kume.. Tu je tek pozori te i komendija! Ko god se pomoli na .Zar ovu glavu? Milovan Glisic Pripovetke Page 54 .viknu Radan i opsova tako stra no da se Mato strese od straha. moj kume.eto dokle sam dospeo!..Hajdemo. Ta stanide!.. . pogleda ne to dole u vodu. Vi ...poznajem je dobro!. Bolje idi ti u kafanu "Kod petla"...i ja u do tvojih vratnica!. Ta eno ga... pa to igda mo e izmahnu te njom u vodu. . .re e Radan sasvim jetko. Vi' kako sedi!.Platio sam. baci to! Tapija!. Mati po e kosa navi e. . a on se nekako izvra eno nasmeja: . moj kume . . eno .ono. kume? . ooode!. moj veseli Radane! .. gde je okrnji crno dete na brodu vi e Petrova vira!.zavr i Radan. Nek propadne! Baci.pozva ga Mato te po e.

Ele na sve strane agor.. mogu se i ja dosta koje emu doviti. ni obu e. drugi te nudi slanim bademom. Nigde Milovan Glisic Pripovetke Page 55 ne e na i sli na ni nosa.. Tamo. . nudi te to mo e ljubaznije re njem rotkve.vrata . pa jo i bolje od njega .svaki druk iju ulogu. pa iskrenuv i dopola ubrisa dlanom usne i re e: . svirka. Do e jedan.. pa mlataraju i rukama pri a ne to jednom mladi u to sedi za istim stolom s njim. ni kape. ni oka.Ko? On. i to se tako ali da se ve i tebi samom isto sa ali to ne sviraju "Se a li se onog sata".izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije i to . U kafani "Kod petla" puno. lupa. pa mi kaza kaka je on tu glavu Milovan Glisic Pripovetke .Bogati. nego .ak i jedno od ona "tri sela vi e".. dodu e.. U kafanu "Kod petla" slegne se ceo svet. Jedno ve e taka be e estoka me ava.. Onamo se. pevanija . peti pri ao pa ti podnosi pod nos varak ili evap i sav uvaljan u sa i moli te da samo "ko ta " za njegovu ljubav..sedi besposlen po vas dan. a on im naru io: "Se a li se onog sata". kucnu se s onim mladi em. pa izvoleva. njegov pandur: nego kud bih se ja jo oko takih potrku ica zanosio!. Tako je bilo i s tom glavom e era! U em ja jedno jutro u kancelariju. Ja se malo za udim. ka i mi pravo. Tako je to gotovo svako u boga ve e zimi. zbog toga je. bogme. zaturio se.. Onamo za drugim stolom pla u i kme e deca. ni haljine.odgovori dugajlija. Kelner donese jo dve a e piva pred njih.Eto. cereka se nekako enskinje i hala u soldati.iako je on kapetan. ni lice.. a ja ovek prost.samo bruji!. "kad na kapetan ne uzima ni od kog mita?" A on vide gde se ja udim. Sve je to u drugoga druk ije! Valja samo sesti pa gledati sehira. mislim sam. Njemu je lako . pa pocupkuju onako sede i na stolicama. pa digao nogu i tu e tiklom u sto. kao da igraju kolo. nakrivio fes.. pa gotovo ne samo ceo svet. Sav je taj svet raznolik.. . moj Pajo. jedan Mad ar pomamio po muzici... za jednim okruglim stolom pometali jedan drugom ruke na rame.upita Paja. opet. Dugajlija uze a u. tre i ti se ali na muzikante to sviraju arda . ko se prvi seti takog avolstva? . eto ko! . ni ode e. vika. "Otkud sad to". a ona mu stoji na astalu. bilo i potegni i povuci!.Ono. Za jednim malenim stolom ukraju sedi jedan dugajlija u gunjcu i suknenim ak irama. .. opet. a pre avac magli u o i kud se god okrene . Zvi di vetar.

Ele. svaki dan tek kupi po neko glavu e era od mene.kud e ut s rogatima izi i nakraj!. Namirisali su to oni odmah. Ljudi im znadu ud.onaj seljak kad je bacio . Nekad se davalo nao igled. valjda ga ja ne u prevariti. "ja ne znam kad e do i i na me red jednom!" .tako pro e i on.. .. Vidim ja.. Posle je vi e nismo nosali poselima. Sad je ba i la kako valja!.. kapetan mi naru io."More. ne bi gro a dobio!. Odmah kapetan s njim druk ije. Samo da ti ka em. .Bogme..."Ta potvrdio bih neku precenu. padalo je tu novaca kao ki e!. "Iz Miokusa. nego sam je uvao ja u mojoj sobi ... Kupi on glavu i odnese bajagi kapetanici. pa mi bi za zlo to zapisuje. "pa da vi onda!" . velim mu ja. pa samo to ne pla e.. gospodine.. Vidi ovu kavanu? .a ve amo znam. Kad je tako.odem ja uBeograd. ali su utali! A i ta bi mu?. . Izi e jednom iz kancelarije.Stani da ti ka em. Pitam ga ta je . a sad toide zgodno ispod ruke. ako ho e samo. potvrdi mu i procenu i nau i ga jo kako e as pre do i do para.Zar ti jo ne zna ko su na i kapetani. veli.stegli ga neki du nici.Ama zar to nisu ljudi potpazili ta radite? . on je po eo zapisivati koliko se puta proda. opet. opet ti ne kaza meni kako se zavadiste.Page 56 nabavio. bolan!.. . Zna . Nu da oveku. kad smo po eli trgovati s novom glavom. te jo kako!... ako mu nije volja.. Vide Milovan Glisic Pripovetke Page 57 da im bez toga obi i ne mo e. . im ode ovek. neveseo: pustim ga u kancelariju kapetanu.Pa je li ti barem dao tu tre u paru? .ko ne bi.Dao je ne to." Ele tako ga odbija nekoliko puta. Izi e siromah.upita Pajo.."Muka i zlo". Ta. . te nabavim drugu istu onaku. "Odakle si ti?" pita ga kapetan onako malo o tro. Moj Pajo. pa se naslonim da slu am. vi ste tu mnogo zaradili! . ja sle em ramenima." . . pa ta e . Zna .Ja ta misli ti. Prosto. ali zakide mi ravnih dvadeset dukata!.moli opet.. zna .Ja mu onda ponudim glavu e era i ka em da bi to najprili nije bilo dati.E. Opet kapetan odla e: "Sutra!.."Ama.Nisu ja!. Meni obre e tre u paru. kaza mi sve: kako je smislio i ta e s njom. Eto ti ga sutradan rano ... done u ..Nju je sazidao kapetan tom glavom e era. ne eda te uje dok mu to ne tutne . . . ja glavu opet te u moju sobu. Da se.pla aju. kad jeba ena ona prva glava u vodu ."Do i sutra!" ose e se kapetan na nj. da mu nije bilo mene.. hvala bogu.pred kancelarijom. Do e neki Mileta iz Miokusa da potvrdi procenu. ho e da izvadi pare iz fonda .Sad vam jama no nije tako i la trgovina? . ali mi se..primeti Pajo." " ta e ?" . oveku pritu ila nu da. samo neka bude vajde!" .. stanem i ja ..Ama.. Snu dio se. donesi ti togod deci kapetanovoj na pe ke "... Do e drugi da moli za ne to . ale ..

more! ta eka vazdan? . Kobeljao se.re i e uko gledaju i za njim. pred vratima. nije mi o glavu da la em. Kad ovek vide u kako je zlo ugazio. Radane?! Robija stade. kad se god proda. on pokliznu i u radu.. Uzlovi .. zakide mi itavih dvaest dukata!.Jes' ti. I kad se prora unasmo. pa sve uzalud..a to smo radili svakog meseca . a zapelo mu oko za njegov vinograd.Vere ti. vidi se kroz staklo na sredi.. sna e beda! Bio je to estit ovek.bele iti na glavi e era. pa ga zovnu: .nekom Uzlovi u. povu em po jednu belegu plajvazom.. jadnik! Kako ne na e nekog po tenog oveka da ga i upa iz te bede? . . mi zdrpimo valjano. Ja duhnem te izi em od njega..po njegovom ra unu izlazi da je prodato vi e jedanput.obrecnu se na nj andarm. pa mu lepo dohaka. Robija uze neku duga ku fla u piva. I ba mogu se sad gde ho e zakleti. . A ti ve zna kako se kod nas interesom gule du nici.Prekju e sam po ao. i eto do ta je dospeo. opet. Kad bi da se prora unamo .Ta je. ja s mojim kapetanom kvit! ..E. On meni: "Lopove!" Ja opet njemu: "Varalico! Lupe u nad lupe ima!" Umalo to ne bi i za vratove. ali se nekako zaplete u dug. pa se zagleda u nj kao da ga poznaje.A to je na robiji? . .Jesi davno iz Vladimiraca? . Radane. Kapetan se be e ne to na nj ispizmio. pa uzviknu: . ta li je od moje vesele dece? Gde li su sad?. Zadu i se jednom kai aru . ..Aha. kobeljao i otimao. Oko toga ti se. zinuo .to je?. a po mom ne izlazi.. pogleda ga. . Milovan Glisic Pripovetke Page 58 . nikad otarasiti.. to ga. otvoriv i vrata..Nalazio je i to. zagleda se jo bolje. . siromaha.. Pajo.. uko! Nuto. staji andarm.Donese i mene vetar. pa se naplelo koje interesa. onaj seljak to je nabavio kapetanu onu prvu glavu e era. Uze e govoriti da je i pame u enuo. koje ono glavno. . ama mu sve podliju vodu. A kom e se. siromah!. Vi' . Smotri ga na dugajlija. opet. i Radan ode ne do ekav i ni odgovor. bogati otkuda ti ovde? . militi rad kad mu drugi sve odnose? Po e i da se opija. pa po e. bogme.Hajde ti. Utom u e u kafanu jedan robija od onih kojima je skinuto gvo e. jadan.Vi' . da sam pravo bele io.upita Pajo za u eno. koje na promenu obligacije. Najpre mu je dao ne to malo.. pa slu aju pri policiji gdegod.

ne lezi vra e.. siromah.. Kad mu ve podli e vodu kod tog trgovca. be e obradovao! isto nanovo o iveo. Vinograd je dobio. . "boljeg retko gde ima".Ubi ga! . " to li to sad pita?" mislim sam. kao zgranovan.Stani. siromah. ulete u ku u.... "lud! Zar ovom propalici i bekriji da da ? Ta on je prezadu en i kosom na glavi. polako! Kaza u ti... Siromah Radan sav pozelenio od muke.. opet... valjda.. ena mu i deca kao potu eni. desio se taj ovek . Navali kapetan: "Nemoj biti". Kapetan tera opet svoje. uko. To li je! Sad znam. ta prodaja brzo izvr ena. jo se nije moglo ni isplatiti. ima opet nekog te mu poma e da trguje s glavom e era. pa mi se hvali kako e skinuti zlo s vrata. Dogor alo oveku. Ostali gosti odavno se ve razi li... Kad. Sad. te ga odmah otprati e u haps.. .. Sve e ti propasti!" I lepo odvrati e oveka te mu ne dade.. ena mu udari u zapevku. Njega na ispit. Do e red na ku u. seljaci i licitiraju i ne licitiraju: ao i njima oveka. . spremi se da idemo na jednu prodaju!" Spremim se ja i po emo... . a ena mu nekako ubrzo presvisla od te ka jada.Pa dela kazuj. kao prosjak!. onaj vinograd"? . ba ni nogom ne ma e!. pa posle sudu.Prodaja se izvr ila. neki trgov i i seoski ukrutili se. siromah.Molim.kapetanu brat od ujaka.putem pored vinograda. Sve mu ode za dug i tro kove. kad li pre izi e u novinama. to je.. .grunu pu ka kroz jednu bad u. nisi video! Ja sam se za udio kad se to pre oglasi. nekog po tenog oveka ovde da mu da novaca. On... dabome. Siro ad Radanova potucaju se po najmu. Kao za nesre u Radanovu. Ba kad mu htede biti prodaja. Gazda drema u . i eto. sam izi e i predade se.A ta bi od prodaje? ."Dobar".. on e tek pru iti prstom na Radanov vinograd: "Kako ti se dopada. siromah. Po e se prodavati mahom sve kupuje Uzlovi . na e. fajerunt! . velim ja. pa hodaju ispred ku e. pa sve u kaju zajedno i spremaju mu zamke.. Tek jedno jutro zove me kapetan. to dopade robije.Ubi. siromah. moj Pajo. ni ta ti bog ne dade . Eto.. A kako se. a moj se Uzlovi prevrte. uko. Nije to ala ostati sa sitnom decom . Milovan Glisic Pripovetke Page 59 a osmejkuje se: "Hajde. kako mo e ovek da strada!.viknu jedan kelner uspremaju i stolice po kafani. jo nije izdr ao. Kad bismo ve u Krni . .na livadu.. onda Uzlovi tek prite e i navali da se u ini prodaja.pod vedrim nebom. a mi pravo okretosmo se ku i Radanovoj. Ali. Tu i Uzlovi . uko i Pajo odo e.. to nekako prokopka kapetan i Uzlovi pa poteci tom oveku.za udi se Pajo. tu seljaci. Svi se zgledasmo ta mu bi sad! Dok. tamo on. Htede se lepo iskobeljati. On. sud ga osudi na robiju. Stade piska dece. dotr a e jo ljudi iz sela. Na ini se tu galama.

i si ani pre avac zasiplje u prozore. Napolju zvi di vetar.jednom kraju za stolom. Samo kilji jo jedna lampa. . Negde daleko uje se pesma pijanih ljudi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->