Milovan Glisic Pripovetke Page 46 Bo e moj, kakva li je to graja u Krni u?!

Bubnjaju bubnjevi, lupaju daireta, zurlaju zurle, ci e emaneta... Ba odavno nije bilo toliko huke i uda ni u Vladimircima, gde je kapetanija, kamoli u Krni u. Ne treba se uditi, veliko je veselje! Slavu slavi David Uzlovi , ata op tinski. Do li mu gosti sve po izboru. Da ve i ne pominjem odabrane ljude iz samog mesta - na priliku: novog u itelja Simu Stojni a, to je zamenio Sretena Pavlovi a, onog to ga lane otera e ak tamo negde oko Miro a, u Vlahe, za kaznu to je decu razvra ao i govorio ne to ru no o vlasti. Ne u pominjati ni samog doma ina to se, im je izu io ono malo osnovne kole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim kancelarijama, te ga i otac odrinu od sebe da ne zna za nj i da nema udela u o evini s ostalom bra om, a on posle udari jo gore u piskaranje i advokatisanje, izu i u prste sve zakone i polo ne i Milovan Glisic Pripovetke Page 47 odre ne, posle se dokopa op tinskog pisarstva i u toj svojoj du nosti " tede i i mu e i se" ste e neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime do ekati svoje znance i prijatelje. Ne u pominjati ni pop-Peru, onog to u najve em trku na konju mo e da nosi punu okanicu vina na glavi a da ne upusti, i to uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaklju a je posle ve ernje u crkvu: svu no je nesre na kerina vijala po crkvi uskakuju i na sve mogu e stolove; ljudi su daleko be ali, misle i da se javila neka udna sila poslana u kaznu za grehe njihove, a kad sutradan sa strahom pristupi e i otvori e vrata - na veliko udo klisi iz crkve pop-Perin ker. Po crkvi be e sve ispreturano i uzorvano; tri dana i tri no i itala su tri popa bdenije dok se crkva opet o istila. Dakle, da ne spominjem te li nosti to su vazda dru tvo Uzlovi evo, nego da pomenem samo daljne goste koji se potrudi e da mu na veselje do u. Krasni su to gosti - u daleko ih nije. Tu vam je u itelj Ivo iz Skupljena; pa onaj drugi Ivo, u itelj iz Jalovika; pa Stanoje u itelj iz Muratovca; pa pop Jerotije, onaj vrljoki iz Miokusa, to r e za enskinjem kad se malo evne i to peva zajedno, s Ciganima nekakve skaredne pesme. Tu je ak i sam kapetan Maksim Sarma evi . Ostalo su op tinske ate i ve

Tu se jede. svog najmilijeg gosta . Da o! . Zdravice. tu se smeje i peva. koji je s trudom stekao svoj po teni dom i u domu mahala i zahire.koliko je bog dao i dobra godina donela. ha. Napija se u zdravlje gospode i onoga ko izmisli gospodu. jer ovo je sad tre i ur evdan odonda kad mu prvi put u ini e Vu ev ani ono znamenito "sevte". . Milovan Glisic Pripovetke Page 48 u itelji..nje on dobro i bez srpa.odmah uko pali iz pi tolja. te mo e danas uljudno do ekati odabrane goste svoje. kao to vidite. Ele.. Sve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih. Ha. ini mi se. nego sve kao za pakost ..dukat!. A i vreme je ve da se pohaba. Tebi je.A ti mi jama no nje srpom. . a? .Slu ite se. ta li je puta verni uko njegov inio pazar s onom glavom e era i nikad da je proda za tri talira. koji dolikuju ati i imaju hvale i ljubavi u njega. ha. tu se pije. napija se u zdravlje "dobrih ljudi" koji po ituju gospodu. pevanje i sviranje prekidalo se samo kad se gosti naklope narazna masna peciva da omezete.Ne brini se ti za nj.. gospodine! . istina. . u itelji i popovi tek zaviju na stotine zavijutaka ono njihovo duga ko: "mnogaja ljeta". ti Vu ev ani!.. hm. tu se napija redom u sva ije zdravlje. im se koja nazdravi . Kapetanu je ve prili no pohabana uniforma.. jo je odvojila od ostalih to se tuda po du nosti svojoj vrzmaju. prizivaju je u svoj dom te ugoste i po aste. pope i ate nadme u se . . Da o? Na ovu dosetku popovu osu se me u gostima grohotom: Ha.. ha! Je li.Slu ite se. Svi su bili znanci.. slo iti i nazdraviti.po e isto da se ali onako dosta naki en kapetan.na eg lepog kapetana. veliko veselje ini David Uzlovi .nudi nekakom surovom rado u opijen David Uzlovi . Ali tek uz to masno mezetisanje osuobi se prijatan razgovor. ha! pa se ak i Cigani nasmeja e. napija se u zdravlje doma ina Davida.tako .. pa je i razgovor njihov biopoverljiv. ta je puta na kapetan obilazio srez po zvani noj du nosti!.opet gosti odabrani. desi e se veoma batli ljudi.vrati mu dosko icu David i .ko e lep e i zgodnije okititi. gospodine . . a virauni po u nu kao orlu ine oko strvine pa tek dreknu iz petnih ila: "zoooort! zort! zort! zoooort!" i zagrebu onaj ve svakom poznati viraunski tu . I doista. tu se svira i igra. izvolite .Hm. pope! .upada u re pop Pero. svaka godina dobra.. koliko se mo e i koliko je bog dao. ali tek je pohabana.

gospodine. trebaju mi!" On ne e imati. Da o..E nije nego jo !. ha!" a Cigani se ve izvr u od smeha i zga aju jedan drugog dairetima u glavu. pa eto si se dokopao!. Nego.upita kapetan Uzlovi a po to je ve prili no omezetio. nema ni onakog vinograda u tri kapetanije.. i ti jo . da mu i upamo iz aka.u evar! . gospodine . Ne pla a na vreme.. da mi njemu ba dreknemo. . Veli: "Ne mo e se".odgovori Uzlovi . a ovamo ne e da radi. Pro e iza roka po itava tri meseca.ta? Ho emo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Ha.po e malo ti e Uzlovi .samo da ti se dokopati!? Stegni ti njega: "Pare. . Da o. Ho e mi ga ustupiti..Hm. ha! ... I tako meni je veoma zapelo oko za onaj njegov vinograd u Prljinama.Drage volje.Keca. pope . ha. ha. Da o. gospodine. Pop Pero uhvati se za bradu i u ini kao jarac: "Mehe-heee!" I svi se gosti grohotom nasmeja e. najbolje e biti.Lako emo.zec. Samo..pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine. biti dobra etva. Utom pop Pero s u iteljima zaturi se da divani. Da o. ulaguju i se i metnuv i ponizno ruku na prsi..E. a? .A ho e li ove godine.po to? .viknu u itelj Simo i opet se osu: "Ha. more. .Dela ti. nekako traljavo ide s interesom. zec je . a kapetan ga prekide: ... a unese se bli e pred kapetana . pa se jo i propio. reci . a nama sad.Vala. samo da mi se dokopati.. To je ve i upano . a mi emo njemu jarca pred ku u.ra anj. Dede.Ta i meni je zapelo oko. za onu livadu u luci. a? . okani se ti sprdnje. da mu dreknemo. . . more. ako bog da! Samo imam malo muke s Radanom. .. sad se i ra an a zec jo u umi. . a David i kapetan nastavi e svoje.. ho emo li.ne bi jo trebalo . gospodine! ..bi e i tome zemana.. Nema je u celoj kapetaniji onake! . gospodine.Hvala bogu i vlasti. Da a! Ra anj je . kod ovako lepa pe enja i vina. . Milovan Glisic Pripovetke Page 49 .Dobro e biti.htede ne to jo e e da doturi. koliko i te za onaj vinograd da se sad pogodimo? .Ama.. gospodine. nego do dobo a i do toga kako emo dobiti .Ta ono.Ne mogu ja.. vere ti? .ti onu livadu. nije stalo ni do zeca ni do ra nja.. Ama. . a ja onaj vinograd!.

.alim se..zate e kapetan da se cenka. bekrijo stara!.ta .re e Uzlovi laskavo se sme e i.. . ..I mi nismo po pola ljudi.. ... pa nas i zaboravio!.. kucnu e se i graknu e: ..ubrza Uzlovi i dokopa fla u da poslu i.Ne.E dobro... gospodine .po to? . .. Dobo ja! to bre. Vuksan. Da o . boga vi. .. . ... Da o..Tu se kapetan ma i rukom za a u u kojoj be e dopola vina. . molim . ne gospodine! .Ta kuburim pomalo.Mislim.Znam ja tebe. drugi put! .. Neka stoji. a? Nego neka. dede jo po jednu! . ... Milovan Glisic Pripovetke Page 51 Svi digo e a e. nije skupo? .odgovara skromno David. Mo' li s njima izi i nakraj?. .ponudi e pop-Peru da o ita zdravicu.. opaziv i da sevino doslu uje. Gle ti njega! U u kao sevazdan tamo oko tih sjajnih pulija. U mene. A tri dana dr aste ono bdenije..upita kapetan. .Izvinjuje se David doslu uju i im. Nazdravide...Ta i upao si mu jo onda im si mu pozajmio onih pedeset dukata!... . Nego.Dede. Da o. i ovamo i ovamo! .br e-bolje upade mu u re Uzlovi .Hajd ovu u zdravlje kapetanovo! Hajd u zdravlje kapetanovo.ti punu okanicu na glavi.i opet se kucnu. Znam ja to!. pope. kako ti oni ostali du nici? Kako Stojan Pavlovi i Obrad Je i ? Kako Ivan. molim.meni ti njih.. . uze e gakoreti to u ka s kapetanom. pa emo mi njima dobo pred ku u!.osamdeset? ..Milovan Glisic Pripovetke Page 50 . a malo se usturi i nabra obrve. pop-Pero! .Osamdeset.Osamdeset dukata. .Neka nazdravi u itelj Ivo . nema ale! .. bra o! ..Ne e ti biti tako tvrd na pogodbi.graknu e ostali gosti. Lako emo se pogoditi.. Nenad i oni drugi?. Znam ja tebe . uzima pare kad ne mo vratiti!.A. ura .Samo ako gde zapne . A zbilja.uze ga tap ati kapetan po ramenu. .Ja ne bih. dela ti meni reci . Kapetan di e a u i kucnu njom a u pred pop-Perom.. gospodine! . dobro.Bog du mana zaboravio.Kakih osamdeset? .Ne ete vi na mojoj slavi po pola a e! . ..Ehe.veli pop..

Di e se pop Pera i nazdravi zaista lepu zdravicu u zdravlje kapetanovo. Kapetana odmah minu ljutina. pope!.re e kapetan pri av stolu i uzev i ponajve u a u. ni poplave. vredan. revnosan i redak stare ina u ovo podru je. a virauni udari e tako goropadno "zort" i tu da se ak u drugom selu trgo e kvo ke sa smetli ta.Jok.. " ta ini ti tamo. Neki gosti po inju ve uvi ati da je dosta i zovu druge da se ide.. . "Sad." I to sve odonda otkako je do ao tako " estit.onako s nogu. zaturio na le a torbu.ivio uko! . a pili i se samo pribi e uza njih pa izvrljiv i svoje jo golu drave glavice samo tek u ini e: " rrrr!. more?!" priviknu na uku i kao popreti glavom... Opet se . Na tebe je red.Hajd ovu u zdravlje ukino! . Svi graknu e: . ni grada. Kapetan iz ko e da isko i od ljutine to uko ne dade Milovan Glisic Pripovetke Page 52 izraza sad takome veselju.. David nudi da se popije bar jo po jedna za sre na puta . more!" No ba u taj mah rastade se uko s jednim seljakom.ne ka se Ivo . . i to valjda nikad u svom veku niti je puknuo niti e puknuti. Valjalo je sad da uko pukne iz svojih pi tolja to igda mo e. to mo e lep e biti! Kako je Vladimircima i svuda po srezu tome nastala sre a otkako je tako dobar kapetan do ao. a isto ci i: "Ta kamo taj? Pali. Dela." I sama ive ve vidi da se nekaka udevenija zbivaju.Pop Pera!. rojevi ne be e. seljak ode uza ljivar. jok . sad. Kako je nestalo gusenica. u kome se behu bezbri no razlepr ale i zakokota e popla eno. taka se to astilo i pilo na slavi Davidovoj ak do zaranaka. a kamoli na drugoj kojoj kr tenoj. Kako je na sve strane "blagodet i izobilije u vinu. koje nek bog da da se dugo ljetno podr i pod rodoljubivom upravom njegovom. ovce se blizne.. bogo moj. pope.De ti. kakva valjda nije bila ni na ciganskoj slavi. vrana i avaka to zatiru vo e i useve.. pa onda tr e oba pi tolja i viknuv i to igda mo e:"zooort!" opali ih. Ivo! Ti ume bolje... gospodine . Kako sad nema ni plamenja e. Pop Pero opet nazdravi tako estoko zdravicu da virauni ve promuko e vi u i: "zooort!" a me u gostima zahori se graja. koji znadu sva ije zasluge oceniti i uva iti . Ele.. Pop Pera!.eto me!" odgovori uko mahnuv i glavom na onog seljaka. pa jurnu na prozor.. ali . Svi se lati e a e i napi e u zdravlje ukino.ba sada ne u e se njegovi pi tolji. Nakiti.. bolje ume . a sve na sre u vernih sinova zemlje ove. a iz nje viri vrh glave e era. itu i ovo iju. Kako odonda ito dobro ra a. nabrao obrve.. uko pali iz pi tolja. .na mnogaja ljeta!" I sad grmnu opet jedno op te "mnogaja ljeta".ti. a jo se dr i namrgo en. ni su e.graknu e gosti.

vidi . .Kum-Mato!..evo okrnjena!.Tu Radan pogleda snu deno preda se...Vino.. zagleda je. kume? .Kaki e er? Daj da vidim!. . bogami..prekide ga Radan.. pa teraj redom. Zna .Briga.. seknu ga ne to te prekide to je po eo i naglo upita: .Eto ja. ... ti si! . Jes ba ona . ja .Uzlovi ! Vi ... kume.nekakim ne uvenim jezikom.livada. Svaki je pone to mrmoljio .. dok sti e i ve era. kume.Ni ta. pa uzeh.moja deca?. gde je spustio. pa u zdravlje lop-Pere.. pa u zdravlje kapetanovo.. .po e Radan....Kakoj ku i? Timisli ono je moja?..Hej.. ta mu znam. Mese ina siri pomalo...unosi se Uzlovi pred lop-Peru posr u i.Ama jes ti. to e ti ovo? . hej. tu mise popeo!. pa pop Jerotija. to je i sad valjda na krni skoj reci. . malo povode i se.. pa smotriv i kraj Mate torbu s glavom e era.dokle ve gosti nisu do li u tako stanje da nisu vi e ni razumevali jedan drugoga. . ti. Kume. umiri se po Krni u sve. to e ti to?.. jes ti uo. hajde! Sutra valja poraniti.Ih. Da o. moj veseli kume! . ako i pijan. a jetko se nasmehnu. Ne brini se.. ....Zar opet... Gle.nai e na upriju onu staru. . Taman bi nasred uprije. Po nekom instinktu po o e da se ve jedanput razilaze.. kume? . zar i ti?!.Jest. kao da je sve propalo. Dobo sam ja. ta e ? ..upita ga Mato prekorno. Posle ve ere kolale su zdravice od kapetana do uke i od uke do kapetana . .re e Mato isto alostivo.Od uke.i pokazuje prstom u teme. pa opet s po etka... I tako spremaju i se da idu napi e u zdravlje u itelj-Sime. deca .Hajde ku i. Jes vinograd. Nije svet re eto! . moj kume! Uzlovi . kume? . . kapetane!.. kume. preda nj Radan.Te.ta ti je to. ku i! . .dobo ! Naposletku i taj se d umbus utaja.javljaju glasovi da se ide. . ... briga..i brzo izvadi iz torbe glavu e era.Ja. pa u zdravlje i jednog i drugog Ive. kume. da se pravda..re e Radan kao trgnuv se malo. . neki e er. . Utaja se u ku i Davidovoj.Tsss. pa.. more!. Kad eto ti onog seljaka s torbom preko ramena . tako! Malo. . . kume! . .. Opet nudi David "po jednu s nogu za sre na puta". a odovud...A deca. Milovan Glisic Pripovetke Page 53 .. je li? .i tu mahnu rukom. .He. pa klimnu glavom: . Hej.mrmolji opet kapetan dr e i se za svog uku da ne padne -vina. Radane? .Jes ti to..Ta ho u sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju.

zavr i Radan. . jer mo e posle svu no pljuckati i postati zlovoljniji... U pozori te slobodno nemoj i i. Vi' kako sedi!. kume..ta. kume! Nuto. Vi .Hej.Zar ovu glavu? Milovan Glisic Pripovetke Page 54 .Nuto ono dole .viknu Radan i opsova tako stra no da se Mato strese od straha.osobito ako to bude zimi i kad je kaka estoka me ava .Kume.. pa klimnu glavom neveselo... . Kako da bacim? .Ja. . To ti je najpre i i najsigurniji lek. molim te..Platio sam. . gde je okrnji crno dete na brodu vi e Petrova vira!. a ti samo svrati ..He.. . .. kume! Zar ne vidi ?.Ha.. moj kume. ..Hajdemo. Nek propadne! Baci. a on se nekako izvra eno nasmeja: .re e Radan sasvim jetko. *** Ako si koji put ne to turoban i zle volje.. Ta stanide!... pa to igda mo e izmahnu te njom u vodu. ku i! Hajde . Radan hukne i re e: .. Bolje idi ti u kafanu "Kod petla". nuto! . razle e se pljesak pod uprijom. moj kume . pa tek povu e Matu za rukav ap u i: . Evo.crni se!.i ja u do tvojih vratnica!. pa devet puta. Kakva tapija?. ooode!.Dete .pro aputa Mato i okrete navi e stazom ku i svojoj.ono. spodbi onu glavu e era.Ja sam je dosad devet puta platio? . kume...Molim te. .. Tu je tek pozori te i komendija! Ko god se pomoli na . moj kume.eto dokle sam dospeo!.pozva ga Mato te po e. baci to! Tapija!. pogleda ne to dole u vodu.. on ima odnekud. ako si mi kum! . eno ... . kume? . Ta eno ga. nije ala!.Ama ta je? .. ba tu istu glavu .vi' ?.u kafanu "Kod petla". Mati po e kosa navi e..upita Mato uzjazben.. Kad be e kod vratnica da se rastanu. i .Tu. moj veseli Radane! ... Ja sam je i nabavio kapetanu..Devet puta.poznajem je dobro!. haha! Kume! Vi' ..

pa iskrenuv i dopola ubrisa dlanom usne i re e: . ni oka. Onamo se.svaki druk iju ulogu.iako je on kapetan.Ko? On. U kafanu "Kod petla" slegne se ceo svet.Eto. pa mi kaza kaka je on tu glavu Milovan Glisic Pripovetke . ni obu e. ni lice. opet. kao da igraju kolo. pa pocupkuju onako sede i na stolicama. Sav je taj svet raznolik. svirka.Bogati.. zbog toga je. Za jednim malenim stolom ukraju sedi jedan dugajlija u gunjcu i suknenim ak irama. pa izvoleva. a ja ovek prost.. ni haljine. cereka se nekako enskinje i hala u soldati. ko se prvi seti takog avolstva? . opet.. nego . mislim sam.upita Paja. .. Do e jedan. tre i ti se ali na muzikante to sviraju arda . pa mlataraju i rukama pri a ne to jednom mladi u to sedi za istim stolom s njim. pa jo i bolje od njega . ni kape. Zvi di vetar.. pa digao nogu i tu e tiklom u sto.ak i jedno od ona "tri sela vi e". U kafani "Kod petla" puno. "Otkud sad to". Tako je to gotovo svako u boga ve e zimi. Ja se malo za udim. Sve je to u drugoga druk ije! Valja samo sesti pa gledati sehira. pevanija . njegov pandur: nego kud bih se ja jo oko takih potrku ica zanosio!... kucnu se s onim mladi em.odgovori dugajlija. . "kad na kapetan ne uzima ni od kog mita?" A on vide gde se ja udim..Ono.samo bruji!. vika. za jednim okruglim stolom pometali jedan drugom ruke na rame.. a ona mu stoji na astalu. zaturio se. Nigde Milovan Glisic Pripovetke Page 55 ne e na i sli na ni nosa. .izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije i to . Jedno ve e taka be e estoka me ava. jedan Mad ar pomamio po muzici.vrata . Onamo za drugim stolom pla u i kme e deca. mogu se i ja dosta koje emu doviti. drugi te nudi slanim bademom. eto ko! . Ele na sve strane agor. Kelner donese jo dve a e piva pred njih.. bilo i potegni i povuci!.sedi besposlen po vas dan. dodu e. a on im naru io: "Se a li se onog sata". ni ode e. pa gotovo ne samo ceo svet. moj Pajo.. Dugajlija uze a u. Tamo. i to se tako ali da se ve i tebi samom isto sa ali to ne sviraju "Se a li se onog sata". peti pri ao pa ti podnosi pod nos varak ili evap i sav uvaljan u sa i moli te da samo "ko ta " za njegovu ljubav. ka i mi pravo. Njemu je lako . Tako je bilo i s tom glavom e era! U em ja jedno jutro u kancelariju... bogme. nakrivio fes. nudi te to mo e ljubaznije re njem rotkve. a pre avac magli u o i kud se god okrene .. lupa.

oveku pritu ila nu da. Izi e siromah. veli.Zar ti jo ne zna ko su na i kapetani.. ako ho e samo.. Do e neki Mileta iz Miokusa da potvrdi procenu. . Vidi ovu kavanu? . Odmah kapetan s njim druk ije. opet.... nego sam je uvao ja u mojoj sobi ."Muka i zlo". . donesi ti togod deci kapetanovoj na pe ke "... a sad toide zgodno ispod ruke.. Namirisali su to oni odmah.. . ja glavu opet te u moju sobu. .. . Eto ti ga sutradan rano .Sad vam jama no nije tako i la trgovina? . ja sle em ramenima. Prosto.. "ja ne znam kad e do i i na me red jednom!" ." " ta e ?" .. im ode ovek.Ja ta misli ti. Nu da oveku.. zna .Bogme. kaza mi sve: kako je smislio i ta e s njom. Meni obre e tre u paru. pa mi bi za zlo to zapisuje.pla aju. vi ste tu mnogo zaradili! . opet ti ne kaza meni kako se zavadiste.Page 56 nabavio.. te nabavim drugu istu onaku.. potvrdi mu i procenu i nau i ga jo kako e as pre do i do para. kad smo po eli trgovati s novom glavom. Ta. on je po eo zapisivati koliko se puta proda.Dao je ne to.upita Pajo..moli opet.Stani da ti ka em." Ele tako ga odbija nekoliko puta. Sad je ba i la kako valja!.Nju je sazidao kapetan tom glavom e era."More. Da se..Ama.ko ne bi. ho e da izvadi pare iz fonda . Nekad se davalo nao igled. Pitam ga ta je . Posle je vi e nismo nosali poselima." . neveseo: pustim ga u kancelariju kapetanu. Ljudi im znadu ud. ako mu nije volja. valjda ga ja ne u prevariti.stegli ga neki du nici."Ta potvrdio bih neku precenu.Ama zar to nisu ljudi potpazili ta radite? . bolan!. .pred kancelarijom.Pa je li ti barem dao tu tre u paru? ..tako pro e i on. samo neka bude vajde!" . Zna . gospodine. ale . ali mi se. pa ta e .E. Opet kapetan odla e: "Sutra!. "Iz Miokusa.. Vide Milovan Glisic Pripovetke Page 57 da im bez toga obi i ne mo e.. .. done u . "pa da vi onda!" . ne eda te uje dok mu to ne tutne . Izi e jednom iz kancelarije.Nisu ja!. hvala bogu. pa se naslonim da slu am."Ama. Ele. Do e drugi da moli za ne to . Vidim ja.primeti Pajo. Kad je tako. ali zakide mi ravnih dvadeset dukata!. Snu dio se.. stanem i ja . ne bi gro a dobio!.onaj seljak kad je bacio . padalo je tu novaca kao ki e!.. pa samo to ne pla e.. . ali su utali! A i ta bi mu?..kud e ut s rogatima izi i nakraj!. te jo kako!. kapetan mi naru io. "Odakle si ti?" pita ga kapetan onako malo o tro. . da mu nije bilo mene. Kupi on glavu i odnese bajagi kapetanici.odem ja uBeograd. Samo da ti ka em. svaki dan tek kupi po neko glavu e era od mene."Do i sutra!" ose e se kapetan na nj. Moj Pajo. velim mu ja. kad jeba ena ona prva glava u vodu ..Ja mu onda ponudim glavu e era i ka em da bi to najprili nije bilo dati.. Zna .a ve amo znam..

re i e uko gledaju i za njim..Ta je. pogleda ga. sna e beda! Bio je to estit ovek. ali se nekako zaplete u dug. zagleda se jo bolje. jadan. .A to je na robiji? .nekom Uzlovi u. koje ono glavno. uko! Nuto. Uze e govoriti da je i pame u enuo.. Zadu i se jednom kai aru . pa slu aju pri policiji gdegod. Ja duhnem te izi em od njega. povu em po jednu belegu plajvazom. ja s mojim kapetanom kvit! . I ba mogu se sad gde ho e zakleti.. da sam pravo bele io.Donese i mene vetar. Pajo.. a po mom ne izlazi. A kom e se. bogati otkuda ti ovde? .upita Pajo za u eno. Vi' . Milovan Glisic Pripovetke Page 58 . nije mi o glavu da la em. opet. ta li je od moje vesele dece? Gde li su sad?. pa mu lepo dohaka. Oko toga ti se. A ti ve zna kako se kod nas interesom gule du nici. vidi se kroz staklo na sredi.E.to je?. staji andarm. i Radan ode ne do ekav i ni odgovor. Najpre mu je dao ne to malo. pa se zagleda u nj kao da ga poznaje. . opet. koje na promenu obligacije.bele iti na glavi e era. . nikad otarasiti. . pa ga zovnu: . Uzlovi .Nalazio je i to.Vere ti..a to smo radili svakog meseca . onaj seljak to je nabavio kapetanu onu prvu glavu e era.. kad se god proda. militi rad kad mu drugi sve odnose? Po e i da se opija. Kapetan se be e ne to na nj ispizmio. siromah!...Vi' .obrecnu se na nj andarm.Aha.. . a zapelo mu oko za njegov vinograd. pred vratima. i eto do ta je dospeo. mi zdrpimo valjano. pa sve uzalud. Kad ovek vide u kako je zlo ugazio.po njegovom ra unu izlazi da je prodato vi e jedanput. Robija uze neku duga ku fla u piva.. to ga. pa uzviknu: . Kobeljao se. more! ta eka vazdan? . On meni: "Lopove!" Ja opet njemu: "Varalico! Lupe u nad lupe ima!" Umalo to ne bi i za vratove.. otvoriv i vrata. Utom u e u kafanu jedan robija od onih kojima je skinuto gvo e. bogme. kobeljao i otimao. Radane.. . zakide mi itavih dvaest dukata!.Jes' ti.Jesi davno iz Vladimiraca? . pa po e.Hajde ti. ama mu sve podliju vodu.. Radane?! Robija stade. Kad bi da se prora unamo . on pokliznu i u radu. Smotri ga na dugajlija. jadnik! Kako ne na e nekog po tenog oveka da ga i upa iz te bede? . . zinuo . I kad se prora unasmo.Prekju e sam po ao. pa se naplelo koje interesa. siromaha..

. ena mu i deca kao potu eni.. ni ta ti bog ne dade . to dopade robije. dabome. pa mi se hvali kako e skinuti zlo s vrata. Vinograd je dobio."Dobar".. Gazda drema u . kao prosjak!... uko. Nije to ala ostati sa sitnom decom . siromah. jo se nije moglo ni isplatiti. Stade piska dece. Htede se lepo iskobeljati. a ena mu nekako ubrzo presvisla od te ka jada. "lud! Zar ovom propalici i bekriji da da ? Ta on je prezadu en i kosom na glavi. ena mu udari u zapevku.A ta bi od prodaje? . Do e red na ku u. .za udi se Pajo. velim ja.. Kad.. onaj vinograd"? . Svi se zgledasmo ta mu bi sad! Dok. uko. pa posle sudu. On. Sad. Dogor alo oveku. tamo on.. a mi pravo okretosmo se ku i Radanovoj.Ubi ga! .Stani. Kad bismo ve u Krni . Kad mu ve podli e vodu kod tog trgovca.grunu pu ka kroz jednu bad u. . siromah. Kao za nesre u Radanovu. fajerunt! .. Siro ad Radanova potucaju se po najmu. Eto. i eto. Milovan Glisic Pripovetke Page 59 a osmejkuje se: "Hajde. " to li to sad pita?" mislim sam. .. jo nije izdr ao.. onda Uzlovi tek prite e i navali da se u ini prodaja.Molim... spremi se da idemo na jednu prodaju!" Spremim se ja i po emo. . kako mo e ovek da strada!. kad li pre izi e u novinama. Sve mu ode za dug i tro kove. desio se taj ovek ..Ubi. .Prodaja se izvr ila.. Tek jedno jutro zove me kapetan.. A kako se. Po e se prodavati mahom sve kupuje Uzlovi . sam izi e i predade se. Ostali gosti odavno se ve razi li. Ali. Sve e ti propasti!" I lepo odvrati e oveka te mu ne dade.kapetanu brat od ujaka.viknu jedan kelner uspremaju i stolice po kafani. On. ulete u ku u. opet. "boljeg retko gde ima".. te ga odmah otprati e u haps. ta prodaja brzo izvr ena. moj Pajo.. siromah. on e tek pru iti prstom na Radanov vinograd: "Kako ti se dopada.na livadu. kao zgranovan. nekog po tenog oveka ovde da mu da novaca... Na ini se tu galama. Siromah Radan sav pozelenio od muke. sud ga osudi na robiju. tu seljaci. uko i Pajo odo e. pa sve u kaju zajedno i spremaju mu zamke... . ima opet nekog te mu poma e da trguje s glavom e era. nisi video! Ja sam se za udio kad se to pre oglasi. to je. siromah.Pa dela kazuj. ba ni nogom ne ma e!. To li je! Sad znam. dotr a e jo ljudi iz sela. Kapetan tera opet svoje. ne lezi vra e. na e. neki trgov i i seoski ukrutili se. pa hodaju ispred ku e.. a moj se Uzlovi prevrte.. polako! Kaza u ti. Ba kad mu htede biti prodaja..pod vedrim nebom. seljaci i licitiraju i ne licitiraju: ao i njima oveka. Njega na ispit. to nekako prokopka kapetan i Uzlovi pa poteci tom oveku.putem pored vinograda. be e obradovao! isto nanovo o iveo.. siromah. Tu i Uzlovi . Navali kapetan: "Nemoj biti". valjda.

Negde daleko uje se pesma pijanih ljudi. Samo kilji jo jedna lampa. i si ani pre avac zasiplje u prozore. . Napolju zvi di vetar.jednom kraju za stolom.