Milovan Glisic Pripovetke Page 46 Bo e moj, kakva li je to graja u Krni u?!

Bubnjaju bubnjevi, lupaju daireta, zurlaju zurle, ci e emaneta... Ba odavno nije bilo toliko huke i uda ni u Vladimircima, gde je kapetanija, kamoli u Krni u. Ne treba se uditi, veliko je veselje! Slavu slavi David Uzlovi , ata op tinski. Do li mu gosti sve po izboru. Da ve i ne pominjem odabrane ljude iz samog mesta - na priliku: novog u itelja Simu Stojni a, to je zamenio Sretena Pavlovi a, onog to ga lane otera e ak tamo negde oko Miro a, u Vlahe, za kaznu to je decu razvra ao i govorio ne to ru no o vlasti. Ne u pominjati ni samog doma ina to se, im je izu io ono malo osnovne kole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim kancelarijama, te ga i otac odrinu od sebe da ne zna za nj i da nema udela u o evini s ostalom bra om, a on posle udari jo gore u piskaranje i advokatisanje, izu i u prste sve zakone i polo ne i Milovan Glisic Pripovetke Page 47 odre ne, posle se dokopa op tinskog pisarstva i u toj svojoj du nosti " tede i i mu e i se" ste e neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime do ekati svoje znance i prijatelje. Ne u pominjati ni pop-Peru, onog to u najve em trku na konju mo e da nosi punu okanicu vina na glavi a da ne upusti, i to uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaklju a je posle ve ernje u crkvu: svu no je nesre na kerina vijala po crkvi uskakuju i na sve mogu e stolove; ljudi su daleko be ali, misle i da se javila neka udna sila poslana u kaznu za grehe njihove, a kad sutradan sa strahom pristupi e i otvori e vrata - na veliko udo klisi iz crkve pop-Perin ker. Po crkvi be e sve ispreturano i uzorvano; tri dana i tri no i itala su tri popa bdenije dok se crkva opet o istila. Dakle, da ne spominjem te li nosti to su vazda dru tvo Uzlovi evo, nego da pomenem samo daljne goste koji se potrudi e da mu na veselje do u. Krasni su to gosti - u daleko ih nije. Tu vam je u itelj Ivo iz Skupljena; pa onaj drugi Ivo, u itelj iz Jalovika; pa Stanoje u itelj iz Muratovca; pa pop Jerotije, onaj vrljoki iz Miokusa, to r e za enskinjem kad se malo evne i to peva zajedno, s Ciganima nekakve skaredne pesme. Tu je ak i sam kapetan Maksim Sarma evi . Ostalo su op tinske ate i ve

Hm.nudi nekakom surovom rado u opijen David Uzlovi . ha! pa se ak i Cigani nasmeja e.dukat!. Sve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih. napija se u zdravlje doma ina Davida.nje on dobro i bez srpa. ha! Je li. im se koja nazdravi . nego sve kao za pakost . . izvolite . tu se pije.tako . koliko se mo e i koliko je bog dao. a virauni po u nu kao orlu ine oko strvine pa tek dreknu iz petnih ila: "zoooort! zort! zort! zoooort!" i zagrebu onaj ve svakom poznati viraunski tu . . te mo e danas uljudno do ekati odabrane goste svoje. ini mi se.. veliko veselje ini David Uzlovi . tu se napija redom u sva ije zdravlje.. koji je s trudom stekao svoj po teni dom i u domu mahala i zahire. kao to vidite. gospodine . pa je i razgovor njihov biopoverljiv. svaka godina dobra. Milovan Glisic Pripovetke Page 48 u itelji.. Kapetanu je ve prili no pohabana uniforma.upada u re pop Pero... tu se svira i igra. I doista. Napija se u zdravlje gospode i onoga ko izmisli gospodu. pevanje i sviranje prekidalo se samo kad se gosti naklope narazna masna peciva da omezete. jer ovo je sad tre i ur evdan odonda kad mu prvi put u ini e Vu ev ani ono znamenito "sevte". ali tek je pohabana. Da o? Na ovu dosetku popovu osu se me u gostima grohotom: Ha.na eg lepog kapetana. ha. a? . svog najmilijeg gosta . pope! . Tu se jede. hm. Ele. ti Vu ev ani!. slo iti i nazdraviti. u itelji i popovi tek zaviju na stotine zavijutaka ono njihovo duga ko: "mnogaja ljeta". tu se smeje i peva. pope i ate nadme u se . Zdravice.koliko je bog dao i dobra godina donela.odmah uko pali iz pi tolja. koji dolikuju ati i imaju hvale i ljubavi u njega.. .opet gosti odabrani.Ne brini se ti za nj.. . Ha. desi e se veoma batli ljudi. prizivaju je u svoj dom te ugoste i po aste. napija se u zdravlje "dobrih ljudi" koji po ituju gospodu. Da o! . A i vreme je ve da se pohaba..Slu ite se.vrati mu dosko icu David i . istina. Tebi je.. gospodine! . Ali tek uz to masno mezetisanje osuobi se prijatan razgovor. . ha.Slu ite se.A ti mi jama no nje srpom. ta li je puta verni uko njegov inio pazar s onom glavom e era i nikad da je proda za tri talira.ko e lep e i zgodnije okititi. Svi su bili znanci.. ta je puta na kapetan obilazio srez po zvani noj du nosti!.po e isto da se ali onako dosta naki en kapetan. jo je odvojila od ostalih to se tuda po du nosti svojoj vrzmaju.

Da a! Ra anj je . more..A ho e li ove godine.odgovori Uzlovi . i ti jo .. ulaguju i se i metnuv i ponizno ruku na prsi. sad se i ra an a zec jo u umi.po e malo ti e Uzlovi ... biti dobra etva.. gospodine. a? . ho emo li.Dela ti. . samo da mi se dokopati. ha!" a Cigani se ve izvr u od smeha i zga aju jedan drugog dairetima u glavu.. a David i kapetan nastavi e svoje.u evar! . kod ovako lepa pe enja i vina. Pop Pero uhvati se za bradu i u ini kao jarac: "Mehe-heee!" I svi se gosti grohotom nasmeja e. To je ve i upano . da mu dreknemo.viknu u itelj Simo i opet se osu: "Ha.pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine. gospodine .ne bi jo trebalo . more. .. a nama sad. ha.. gospodine. a mi emo njemu jarca pred ku u. Da o. . Dede..Drage volje.ti onu livadu.Dobro e biti. Pro e iza roka po itava tri meseca. a ovamo ne e da radi. Da o.Hvala bogu i vlasti. a ja onaj vinograd!.Hm. Utom pop Pero s u iteljima zaturi se da divani. pope . a? . I tako meni je veoma zapelo oko za onaj njegov vinograd u Prljinama.Lako emo. nije stalo ni do zeca ni do ra nja..Ne mogu ja. za onu livadu u luci. .. .. Veli: "Ne mo e se".. a unese se bli e pred kapetana . ha.. pa se jo i propio.E. Samo. gospodine. da mi njemu ba dreknemo. Ama. Ne pla a na vreme. zec je . . . Nema je u celoj kapetaniji onake! . .. pa eto si se dokopao!. koliko i te za onaj vinograd da se sad pogodimo? . reci . Ho e mi ga ustupiti.po to? . nego do dobo a i do toga kako emo dobiti .samo da ti se dokopati!? Stegni ti njega: "Pare. a kapetan ga prekide: .htede ne to jo e e da doturi. nema ni onakog vinograda u tri kapetanije. vere ti? . gospodine! .Ta ono... okani se ti sprdnje. .Ama.Vala. gospodine. Da o.ra anj. ako bog da! Samo imam malo muke s Radanom. Da o.ta? Ho emo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Ha.bi e i tome zemana. nekako traljavo ide s interesom. trebaju mi!" On ne e imati.. najbolje e biti.upita kapetan Uzlovi a po to je ve prili no omezetio.Ta i meni je zapelo oko. Nego. ha! .Keca. da mu i upamo iz aka. Milovan Glisic Pripovetke Page 49 .zec.E nije nego jo !.

graknu e ostali gosti. . Nazdravide. boga vi. A tri dana dr aste ono bdenije. Neka stoji.ubrza Uzlovi i dokopa fla u da poslu i. Da o. uzima pare kad ne mo vratiti!. gospodine . .osamdeset? . . ne gospodine! ..Izvinjuje se David doslu uju i im. . i ovamo i ovamo! .Ne.Ta kuburim pomalo. .E dobro.ponudi e pop-Peru da o ita zdravicu.Ne ete vi na mojoj slavi po pola a e! . opaziv i da sevino doslu uje.. . U mene. Da o .br e-bolje upade mu u re Uzlovi ... a malo se usturi i nabra obrve. Kapetan di e a u i kucnu njom a u pred pop-Perom.veli pop.zate e kapetan da se cenka... ... . dede jo po jednu! .ta .upita kapetan..Osamdeset. .Dede.. dela ti meni reci . a? Nego neka.Neka nazdravi u itelj Ivo . Da o.. pope. kako ti oni ostali du nici? Kako Stojan Pavlovi i Obrad Je i ? Kako Ivan. Vuksan. .Samo ako gde zapne . .Bog du mana zaboravio.. kucnu e se i graknu e: . Mo' li s njima izi i nakraj?. A zbilja. .. Nego.re e Uzlovi laskavo se sme e i.Mislim.A. Milovan Glisic Pripovetke Page 51 Svi digo e a e.Ja ne bih.I mi nismo po pola ljudi. .. dobro.. pa nas i zaboravio!. drugi put! .. Znam ja to!.Kakih osamdeset? ....Hajd ovu u zdravlje kapetanovo! Hajd u zdravlje kapetanovo. nije skupo? . nema ale! .. Nenad i oni drugi?.po to? . pa emo mi njima dobo pred ku u!.odgovara skromno David.Znam ja tebe.ti punu okanicu na glavi. Dobo ja! to bre..Ne e ti biti tako tvrd na pogodbi. pop-Pero! . molim. Gle ti njega! U u kao sevazdan tamo oko tih sjajnih pulija. Znam ja tebe ..meni ti njih...Osamdeset dukata.Ehe. ura . gospodine! .alim se.Tu se kapetan ma i rukom za a u u kojoj be e dopola vina. Lako emo se pogoditi..Milovan Glisic Pripovetke Page 50 .uze ga tap ati kapetan po ramenu.i opet se kucnu.... bekrijo stara!... ..Ta i upao si mu jo onda im si mu pozajmio onih pedeset dukata!. molim .. uze e gakoreti to u ka s kapetanom.. . bra o! . .

ba sada ne u e se njegovi pi tolji. Kako je na sve strane "blagodet i izobilije u vinu. Svi se lati e a e i napi e u zdravlje ukino.na mnogaja ljeta!" I sad grmnu opet jedno op te "mnogaja ljeta". ni su e. ..ti. koje nek bog da da se dugo ljetno podr i pod rodoljubivom upravom njegovom. a jo se dr i namrgo en. seljak ode uza ljivar. uko pali iz pi tolja. rojevi ne be e.. revnosan i redak stare ina u ovo podru je. taka se to astilo i pilo na slavi Davidovoj ak do zaranaka. Di e se pop Pera i nazdravi zaista lepu zdravicu u zdravlje kapetanovo.. more?!" priviknu na uku i kao popreti glavom. bolje ume .. David nudi da se popije bar jo po jedna za sre na puta .re e kapetan pri av stolu i uzev i ponajve u a u. kakva valjda nije bila ni na ciganskoj slavi. . Opet se . a kamoli na drugoj kojoj kr tenoj. a pili i se samo pribi e uza njih pa izvrljiv i svoje jo golu drave glavice samo tek u ini e: " rrrr!.. Pop Pero opet nazdravi tako estoko zdravicu da virauni ve promuko e vi u i: "zooort!" a me u gostima zahori se graja. pope!.. Nakiti. Svi graknu e: . u kome se behu bezbri no razlepr ale i zakokota e popla eno. pa onda tr e oba pi tolja i viknuv i to igda mo e:"zooort!" opali ih. itu i ovo iju. Dela. Kako sad nema ni plamenja e. vredan. Valjalo je sad da uko pukne iz svojih pi tolja to igda mo e. . to mo e lep e biti! Kako je Vladimircima i svuda po srezu tome nastala sre a otkako je tako dobar kapetan do ao. ni grada. i to valjda nikad u svom veku niti je puknuo niti e puknuti. zaturio na le a torbu..eto me!" odgovori uko mahnuv i glavom na onog seljaka.ivio uko! .ne ka se Ivo . ali . pa jurnu na prozor. Kapetana odmah minu ljutina. Ele. vrana i avaka to zatiru vo e i useve.." I to sve odonda otkako je do ao tako " estit. nabrao obrve. pope. " ta ini ti tamo... bogo moj.Pop Pera!.. sad. more!" No ba u taj mah rastade se uko s jednim seljakom. Kako je nestalo gusenica. a isto ci i: "Ta kamo taj? Pali. Neki gosti po inju ve uvi ati da je dosta i zovu druge da se ide." I sama ive ve vidi da se nekaka udevenija zbivaju. a virauni udari e tako goropadno "zort" i tu da se ak u drugom selu trgo e kvo ke sa smetli ta. jok . a iz nje viri vrh glave e era. Kapetan iz ko e da isko i od ljutine to uko ne dade Milovan Glisic Pripovetke Page 52 izraza sad takome veselju.. gospodine . Kako odonda ito dobro ra a. Na tebe je red. Ivo! Ti ume bolje. "Sad. Pop Pera!.De ti.onako s nogu.Jok. ni poplave.Hajd ovu u zdravlje ukino! .. ovce se blizne.graknu e gosti. koji znadu sva ije zasluge oceniti i uva iti . a sve na sre u vernih sinova zemlje ove.

Jes vinograd.A deca.nai e na upriju onu staru. moj veseli kume! . Gle.po e Radan.i pokazuje prstom u teme. Nije svet re eto! . .. Dobo sam ja.. . Jes ba ona ...re e Radan kao trgnuv se malo. moj kume! Uzlovi . Radane? ...Kaki e er? Daj da vidim!... Utaja se u ku i Davidovoj.javljaju glasovi da se ide. vidi . Po nekom instinktu po o e da se ve jedanput razilaze. Mese ina siri pomalo. a jetko se nasmehnu. . Taman bi nasred uprije..Ama jes ti. I tako spremaju i se da idu napi e u zdravlje u itelj-Sime.Tsss. neki e er.. Zna . . pa u zdravlje i jednog i drugog Ive. je li? .Kum-Mato!. bogami. . kao da je sve propalo. gde je spustio...i tu mahnu rukom. ku i! . kume. .. . . kume. . Svaki je pone to mrmoljio .. to e ti to?.prekide ga Radan. Opet nudi David "po jednu s nogu za sre na puta"...Jest. ja . zagleda je.Zar opet. hej. da se pravda. tu mise popeo!.Ni ta. kume... Kume. deca .He. .dobo ! Naposletku i taj se d umbus utaja.. Milovan Glisic Pripovetke Page 53 .Ta ho u sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju.. kume? . ... kume? . dok sti e i ve era.Vino.. hajde! Sutra valja poraniti.... pa.. to je i sad valjda na krni skoj reci. kume! .Eto ja. kume? .. ti.unosi se Uzlovi pred lop-Peru posr u i...re e Mato isto alostivo. ta mu znam.... Posle ve ere kolale su zdravice od kapetana do uke i od uke do kapetana . pa u zdravlje lop-Pere. pa teraj redom. Kad eto ti onog seljaka s torbom preko ramena .. .Kakoj ku i? Timisli ono je moja?.Briga.Hej.. malo povode i se.Uzlovi ! Vi . jes ti uo.dokle ve gosti nisu do li u tako stanje da nisu vi e ni razumevali jedan drugoga.Tu Radan pogleda snu deno preda se.mrmolji opet kapetan dr e i se za svog uku da ne padne -vina.... pa smotriv i kraj Mate torbu s glavom e era. .Te.. kapetane!.. to e ti ovo? . pa opet s po etka. a odovud.. preda nj Radan.nekakim ne uvenim jezikom. pa u zdravlje kapetanovo. Da o. pa uzeh.Jes ti to.Hajde ku i.. Hej.moja deca?. . ti si! . . . . Ne brini se. briga. seknu ga ne to te prekide to je po eo i naglo upita: .evo okrnjena!. ta e ? . .i brzo izvadi iz torbe glavu e era. umiri se po Krni u sve.Ja.Od uke.. more!. tako! Malo..ta ti je to. zar i ti?!. pa klimnu glavom: . .Ih. kume.livada. ako i pijan. pa pop Jerotija.upita ga Mato prekorno.

U pozori te slobodno nemoj i i.pozva ga Mato te po e.poznajem je dobro!.. Tu je tek pozori te i komendija! Ko god se pomoli na ..i ja u do tvojih vratnica!..Dete . Evo. Bolje idi ti u kafanu "Kod petla".Ja sam je dosad devet puta platio? . Ja sam je i nabavio kapetanu.. Kako da bacim? .Ha.upita Mato uzjazben.. moj kume . a ti samo svrati . kume. haha! Kume! Vi' .Platio sam. kume. . pa to igda mo e izmahnu te njom u vodu. ba tu istu glavu . kume! Nuto.... Nek propadne! Baci.zavr i Radan.Tu. moj kume. i . razle e se pljesak pod uprijom. molim te..vi' ?.crni se!. pa devet puta.u kafanu "Kod petla".. ooode!.. jer mo e posle svu no pljuckati i postati zlovoljniji.viknu Radan i opsova tako stra no da se Mato strese od straha. spodbi onu glavu e era. Mati po e kosa navi e..Devet puta. .Hajdemo..re e Radan sasvim jetko. .. a on se nekako izvra eno nasmeja: . *** Ako si koji put ne to turoban i zle volje.. Ta stanide!. kume? . on ima odnekud.. To ti je najpre i i najsigurniji lek. Ta eno ga. moj kume..Zar ovu glavu? Milovan Glisic Pripovetke Page 54 . pa klimnu glavom neveselo. ..pro aputa Mato i okrete navi e stazom ku i svojoj. . nuto! . ako si mi kum! . kume! Zar ne vidi ?.Ama ta je? . pogleda ne to dole u vodu.ono.. Vi' kako sedi!... . pa tek povu e Matu za rukav ap u i: . nije ala!. . baci to! Tapija!. . Kakva tapija?. ..eto dokle sam dospeo!..Molim te.. Vi .. Radan hukne i re e: . Kad be e kod vratnica da se rastanu.Hej.Nuto ono dole . eno ... gde je okrnji crno dete na brodu vi e Petrova vira!. moj veseli Radane! . ku i! Hajde ..osobito ako to bude zimi i kad je kaka estoka me ava .Ja..He.ta.Kume.

samo bruji!. pa jo i bolje od njega .vrata . Do e jedan. Njemu je lako . nudi te to mo e ljubaznije re njem rotkve. Sve je to u drugoga druk ije! Valja samo sesti pa gledati sehira..Ko? On.. a on im naru io: "Se a li se onog sata". kucnu se s onim mladi em. Tako je bilo i s tom glavom e era! U em ja jedno jutro u kancelariju.. Tako je to gotovo svako u boga ve e zimi. .Eto. Kelner donese jo dve a e piva pred njih. jedan Mad ar pomamio po muzici. lupa. pevanija . Ja se malo za udim. Dugajlija uze a u. U kafanu "Kod petla" slegne se ceo svet. ka i mi pravo. pa digao nogu i tu e tiklom u sto. ni obu e. . opet. pa iskrenuv i dopola ubrisa dlanom usne i re e: . U kafani "Kod petla" puno.. bogme. ni ode e. Zvi di vetar. nakrivio fes. moj Pajo. a pre avac magli u o i kud se god okrene . Onamo za drugim stolom pla u i kme e deca. njegov pandur: nego kud bih se ja jo oko takih potrku ica zanosio!.Ono... Tamo. za jednim okruglim stolom pometali jedan drugom ruke na rame.. cereka se nekako enskinje i hala u soldati. . Nigde Milovan Glisic Pripovetke Page 55 ne e na i sli na ni nosa. tre i ti se ali na muzikante to sviraju arda . mogu se i ja dosta koje emu doviti. zbog toga je.sedi besposlen po vas dan.. pa mi kaza kaka je on tu glavu Milovan Glisic Pripovetke .svaki druk iju ulogu. Ele na sve strane agor. pa pocupkuju onako sede i na stolicama.. zaturio se.ak i jedno od ona "tri sela vi e".. ni haljine.iako je on kapetan. ni oka. ni kape. svirka. ko se prvi seti takog avolstva? . pa mlataraju i rukama pri a ne to jednom mladi u to sedi za istim stolom s njim. a ona mu stoji na astalu..upita Paja. pa izvoleva. a ja ovek prost. peti pri ao pa ti podnosi pod nos varak ili evap i sav uvaljan u sa i moli te da samo "ko ta " za njegovu ljubav. ni lice. drugi te nudi slanim bademom. mislim sam. pa gotovo ne samo ceo svet. Jedno ve e taka be e estoka me ava. "Otkud sad to". Onamo se.izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije i to . kao da igraju kolo. nego .. opet. dodu e. "kad na kapetan ne uzima ni od kog mita?" A on vide gde se ja udim. i to se tako ali da se ve i tebi samom isto sa ali to ne sviraju "Se a li se onog sata".. Sav je taj svet raznolik. eto ko! . vika..odgovori dugajlija. Za jednim malenim stolom ukraju sedi jedan dugajlija u gunjcu i suknenim ak irama. bilo i potegni i povuci!.Bogati.

. stanem i ja . padalo je tu novaca kao ki e!. Vide Milovan Glisic Pripovetke Page 57 da im bez toga obi i ne mo e.odem ja uBeograd. . Izi e siromah.primeti Pajo. Posle je vi e nismo nosali poselima. Eto ti ga sutradan rano . Ta.. Meni obre e tre u paru."More. Moj Pajo.. Ele. done u . Kupi on glavu i odnese bajagi kapetanici. neveseo: pustim ga u kancelariju kapetanu. Zna . Do e neki Mileta iz Miokusa da potvrdi procenu. ale .Stani da ti ka em.. ne bi gro a dobio!. Ljudi im znadu ud. ako ho e samo. Opet kapetan odla e: "Sutra!.. . Da se. zna .. svaki dan tek kupi po neko glavu e era od mene."Ama. nego sam je uvao ja u mojoj sobi .. "ja ne znam kad e do i i na me red jednom!" .." " ta e ?" ..stegli ga neki du nici. pa ta e . Izi e jednom iz kancelarije.. ali mi se. ho e da izvadi pare iz fonda .Page 56 nabavio. kad smo po eli trgovati s novom glavom. Kad je tako. Pitam ga ta je .Sad vam jama no nije tako i la trgovina? . ... ali su utali! A i ta bi mu?. .E. opet. kapetan mi naru io.upita Pajo.. ne eda te uje dok mu to ne tutne . . kad jeba ena ona prva glava u vodu . Nu da oveku. Snu dio se.Pa je li ti barem dao tu tre u paru? . pa mi bi za zlo to zapisuje."Muka i zlo". opet ti ne kaza meni kako se zavadiste.Ja ta misli ti."Do i sutra!" ose e se kapetan na nj. Vidim ja. Zna ..ko ne bi. pa se naslonim da slu am.. te jo kako!..Nju je sazidao kapetan tom glavom e era. im ode ovek. Nekad se davalo nao igled.Bogme. donesi ti togod deci kapetanovoj na pe ke ". bolan!. da mu nije bilo mene.pred kancelarijom. "Iz Miokusa.. hvala bogu..Nisu ja!. te nabavim drugu istu onaku. . valjda ga ja ne u prevariti. pa samo to ne pla e.Dao je ne to.kud e ut s rogatima izi i nakraj!. veli.Ama..onaj seljak kad je bacio . "Odakle si ti?" pita ga kapetan onako malo o tro." Ele tako ga odbija nekoliko puta. ako mu nije volja. Sad je ba i la kako valja!.. . kaza mi sve: kako je smislio i ta e s njom. potvrdi mu i procenu i nau i ga jo kako e as pre do i do para.Zar ti jo ne zna ko su na i kapetani. Vidi ovu kavanu? .."Ta potvrdio bih neku precenu. Odmah kapetan s njim druk ije.moli opet. a sad toide zgodno ispod ruke. Samo da ti ka em. vi ste tu mnogo zaradili! .a ve amo znam.Ja mu onda ponudim glavu e era i ka em da bi to najprili nije bilo dati.. . Do e drugi da moli za ne to .. Namirisali su to oni odmah..tako pro e i on. ja glavu opet te u moju sobu.. on je po eo zapisivati koliko se puta proda. ja sle em ramenima.. gospodine.pla aju. samo neka bude vajde!" . Prosto." .... ali zakide mi ravnih dvadeset dukata!. "pa da vi onda!" . oveku pritu ila nu da. velim mu ja.Ama zar to nisu ljudi potpazili ta radite? .

i eto do ta je dospeo.. pogleda ga. pa mu lepo dohaka. militi rad kad mu drugi sve odnose? Po e i da se opija.Jes' ti. jadan. A kom e se. Zadu i se jednom kai aru . . . . on pokliznu i u radu. jadnik! Kako ne na e nekog po tenog oveka da ga i upa iz te bede? .Hajde ti.. da sam pravo bele io. a po mom ne izlazi.nekom Uzlovi u. pa ga zovnu: . nije mi o glavu da la em. Oko toga ti se. zakide mi itavih dvaest dukata!. Smotri ga na dugajlija. A ti ve zna kako se kod nas interesom gule du nici. Kad bi da se prora unamo .Donese i mene vetar. more! ta eka vazdan? . .. zagleda se jo bolje. nikad otarasiti. pred vratima.. pa po e.. vidi se kroz staklo na sredi. kad se god proda. kobeljao i otimao.Vere ti. . bogati otkuda ti ovde? . bogme. sna e beda! Bio je to estit ovek. i Radan ode ne do ekav i ni odgovor. siromah!.. Kad ovek vide u kako je zlo ugazio. Ja duhnem te izi em od njega.. to ga.to je?..bele iti na glavi e era. . ama mu sve podliju vodu.. Milovan Glisic Pripovetke Page 58 ..po njegovom ra unu izlazi da je prodato vi e jedanput. otvoriv i vrata.A to je na robiji? . pa slu aju pri policiji gdegod.Aha. Kobeljao se.Vi' .upita Pajo za u eno. povu em po jednu belegu plajvazom.E. Utom u e u kafanu jedan robija od onih kojima je skinuto gvo e... uko! Nuto. ja s mojim kapetanom kvit! .Jesi davno iz Vladimiraca? .obrecnu se na nj andarm. koje na promenu obligacije.. Radane. Najpre mu je dao ne to malo. mi zdrpimo valjano. I ba mogu se sad gde ho e zakleti.re i e uko gledaju i za njim. .. opet. Vi' . siromaha. pa uzviknu: . ta li je od moje vesele dece? Gde li su sad?. pa se naplelo koje interesa. Robija uze neku duga ku fla u piva. Pajo. Radane?! Robija stade.a to smo radili svakog meseca . ali se nekako zaplete u dug. a zapelo mu oko za njegov vinograd. opet. On meni: "Lopove!" Ja opet njemu: "Varalico! Lupe u nad lupe ima!" Umalo to ne bi i za vratove. staji andarm.Nalazio je i to. zinuo . pa sve uzalud. Kapetan se be e ne to na nj ispizmio. pa se zagleda u nj kao da ga poznaje.Ta je. Uze e govoriti da je i pame u enuo. I kad se prora unasmo.Prekju e sam po ao. onaj seljak to je nabavio kapetanu onu prvu glavu e era. Uzlovi . koje ono glavno.

Kad mu ve podli e vodu kod tog trgovca.. . fajerunt! . ne lezi vra e.kapetanu brat od ujaka.. Sve e ti propasti!" I lepo odvrati e oveka te mu ne dade. spremi se da idemo na jednu prodaju!" Spremim se ja i po emo. Sad. Siro ad Radanova potucaju se po najmu.. ta prodaja brzo izvr ena. ni ta ti bog ne dade .. kao prosjak!. kao zgranovan. siromah. nekog po tenog oveka ovde da mu da novaca... pa hodaju ispred ku e. te ga odmah otprati e u haps. Tek jedno jutro zove me kapetan. Ba kad mu htede biti prodaja. tu seljaci. siromah. jo se nije moglo ni isplatiti. . siromah. . ima opet nekog te mu poma e da trguje s glavom e era.Ubi. siromah. dabome. kad li pre izi e u novinama. Kad bismo ve u Krni .. . Milovan Glisic Pripovetke Page 59 a osmejkuje se: "Hajde. Htede se lepo iskobeljati."Dobar".. Svi se zgledasmo ta mu bi sad! Dok. Na ini se tu galama. To li je! Sad znam. Sve mu ode za dug i tro kove. sud ga osudi na robiju.Prodaja se izvr ila.Molim. siromah. Dogor alo oveku. ena mu i deca kao potu eni. pa sve u kaju zajedno i spremaju mu zamke. Kad.Ubi ga! . on e tek pru iti prstom na Radanov vinograd: "Kako ti se dopada. On.. onaj vinograd"? . A kako se. Po e se prodavati mahom sve kupuje Uzlovi . Njega na ispit. "lud! Zar ovom propalici i bekriji da da ? Ta on je prezadu en i kosom na glavi. Navali kapetan: "Nemoj biti".. i eto. tamo on.Pa dela kazuj.. ena mu udari u zapevku. be e obradovao! isto nanovo o iveo. kako mo e ovek da strada!. Vinograd je dobio. nisi video! Ja sam se za udio kad se to pre oglasi. Kao za nesre u Radanovu. Nije to ala ostati sa sitnom decom . "boljeg retko gde ima".Stani.. Kapetan tera opet svoje.viknu jedan kelner uspremaju i stolice po kafani.za udi se Pajo.A ta bi od prodaje? . neki trgov i i seoski ukrutili se. to nekako prokopka kapetan i Uzlovi pa poteci tom oveku. opet.. Siromah Radan sav pozelenio od muke. " to li to sad pita?" mislim sam.. na e. dotr a e jo ljudi iz sela. a mi pravo okretosmo se ku i Radanovoj.grunu pu ka kroz jednu bad u. moj Pajo. On.. Ali. Gazda drema u . jo nije izdr ao... seljaci i licitiraju i ne licitiraju: ao i njima oveka. velim ja. to je. Tu i Uzlovi . . a moj se Uzlovi prevrte. to dopade robije. Stade piska dece..... onda Uzlovi tek prite e i navali da se u ini prodaja.putem pored vinograda. Eto.. uko i Pajo odo e. ba ni nogom ne ma e!. uko. Do e red na ku u. ulete u ku u.. desio se taj ovek . Ostali gosti odavno se ve razi li... pa posle sudu. . valjda.pod vedrim nebom. a ena mu nekako ubrzo presvisla od te ka jada.. pa mi se hvali kako e skinuti zlo s vrata. uko. sam izi e i predade se. polako! Kaza u ti.na livadu.

Negde daleko uje se pesma pijanih ljudi. Napolju zvi di vetar. . i si ani pre avac zasiplje u prozore. Samo kilji jo jedna lampa.jednom kraju za stolom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful