Milovan Glisic Pripovetke Page 46 Bo e moj, kakva li je to graja u Krni u?!

Bubnjaju bubnjevi, lupaju daireta, zurlaju zurle, ci e emaneta... Ba odavno nije bilo toliko huke i uda ni u Vladimircima, gde je kapetanija, kamoli u Krni u. Ne treba se uditi, veliko je veselje! Slavu slavi David Uzlovi , ata op tinski. Do li mu gosti sve po izboru. Da ve i ne pominjem odabrane ljude iz samog mesta - na priliku: novog u itelja Simu Stojni a, to je zamenio Sretena Pavlovi a, onog to ga lane otera e ak tamo negde oko Miro a, u Vlahe, za kaznu to je decu razvra ao i govorio ne to ru no o vlasti. Ne u pominjati ni samog doma ina to se, im je izu io ono malo osnovne kole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim kancelarijama, te ga i otac odrinu od sebe da ne zna za nj i da nema udela u o evini s ostalom bra om, a on posle udari jo gore u piskaranje i advokatisanje, izu i u prste sve zakone i polo ne i Milovan Glisic Pripovetke Page 47 odre ne, posle se dokopa op tinskog pisarstva i u toj svojoj du nosti " tede i i mu e i se" ste e neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime do ekati svoje znance i prijatelje. Ne u pominjati ni pop-Peru, onog to u najve em trku na konju mo e da nosi punu okanicu vina na glavi a da ne upusti, i to uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaklju a je posle ve ernje u crkvu: svu no je nesre na kerina vijala po crkvi uskakuju i na sve mogu e stolove; ljudi su daleko be ali, misle i da se javila neka udna sila poslana u kaznu za grehe njihove, a kad sutradan sa strahom pristupi e i otvori e vrata - na veliko udo klisi iz crkve pop-Perin ker. Po crkvi be e sve ispreturano i uzorvano; tri dana i tri no i itala su tri popa bdenije dok se crkva opet o istila. Dakle, da ne spominjem te li nosti to su vazda dru tvo Uzlovi evo, nego da pomenem samo daljne goste koji se potrudi e da mu na veselje do u. Krasni su to gosti - u daleko ih nije. Tu vam je u itelj Ivo iz Skupljena; pa onaj drugi Ivo, u itelj iz Jalovika; pa Stanoje u itelj iz Muratovca; pa pop Jerotije, onaj vrljoki iz Miokusa, to r e za enskinjem kad se malo evne i to peva zajedno, s Ciganima nekakve skaredne pesme. Tu je ak i sam kapetan Maksim Sarma evi . Ostalo su op tinske ate i ve

a virauni po u nu kao orlu ine oko strvine pa tek dreknu iz petnih ila: "zoooort! zort! zort! zoooort!" i zagrebu onaj ve svakom poznati viraunski tu .. veliko veselje ini David Uzlovi . Ali tek uz to masno mezetisanje osuobi se prijatan razgovor.odmah uko pali iz pi tolja. Napija se u zdravlje gospode i onoga ko izmisli gospodu..koliko je bog dao i dobra godina donela. pa je i razgovor njihov biopoverljiv. gospodine! . ha. A i vreme je ve da se pohaba. napija se u zdravlje doma ina Davida. . ha. a? . Tu se jede..Slu ite se. Kapetanu je ve prili no pohabana uniforma. hm. izvolite . nego sve kao za pakost . . desi e se veoma batli ljudi. . te mo e danas uljudno do ekati odabrane goste svoje. jer ovo je sad tre i ur evdan odonda kad mu prvi put u ini e Vu ev ani ono znamenito "sevte".nudi nekakom surovom rado u opijen David Uzlovi . Milovan Glisic Pripovetke Page 48 u itelji.dukat!. ini mi se. tu se svira i igra. Da o? Na ovu dosetku popovu osu se me u gostima grohotom: Ha.vrati mu dosko icu David i . slo iti i nazdraviti. pevanje i sviranje prekidalo se samo kad se gosti naklope narazna masna peciva da omezete. ti Vu ev ani!. Ele.. koliko se mo e i koliko je bog dao. im se koja nazdravi . tu se pije. Sve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih.. tu se smeje i peva.. .opet gosti odabrani. koji dolikuju ati i imaju hvale i ljubavi u njega. pope i ate nadme u se . I doista.A ti mi jama no nje srpom. u itelji i popovi tek zaviju na stotine zavijutaka ono njihovo duga ko: "mnogaja ljeta". svaka godina dobra.na eg lepog kapetana. napija se u zdravlje "dobrih ljudi" koji po ituju gospodu. ali tek je pohabana.. svog najmilijeg gosta . .po e isto da se ali onako dosta naki en kapetan.Hm. ta li je puta verni uko njegov inio pazar s onom glavom e era i nikad da je proda za tri talira. istina.tako .Slu ite se. koji je s trudom stekao svoj po teni dom i u domu mahala i zahire. Ha...Ne brini se ti za nj..upada u re pop Pero. Tebi je. ha! pa se ak i Cigani nasmeja e. Zdravice. pope! . gospodine . Svi su bili znanci. tu se napija redom u sva ije zdravlje. jo je odvojila od ostalih to se tuda po du nosti svojoj vrzmaju. kao to vidite.nje on dobro i bez srpa. ha! Je li.ko e lep e i zgodnije okititi. Da o! . ta je puta na kapetan obilazio srez po zvani noj du nosti!. prizivaju je u svoj dom te ugoste i po aste.

u evar! . ha. ha. biti dobra etva.Drage volje. ulaguju i se i metnuv i ponizno ruku na prsi. nego do dobo a i do toga kako emo dobiti .ne bi jo trebalo . gospodine. a ovamo ne e da radi. koliko i te za onaj vinograd da se sad pogodimo? .. pa se jo i propio. . Utom pop Pero s u iteljima zaturi se da divani.. .E nije nego jo !. pa eto si se dokopao!. .Hvala bogu i vlasti. more.viknu u itelj Simo i opet se osu: "Ha.. .Hm.Lako emo. sad se i ra an a zec jo u umi.. I tako meni je veoma zapelo oko za onaj njegov vinograd u Prljinama. nije stalo ni do zeca ni do ra nja..Ta i meni je zapelo oko. a nama sad.ti onu livadu. Da o. za onu livadu u luci. Nema je u celoj kapetaniji onake! . ho emo li. gospodine. da mi njemu ba dreknemo. Da o. ha!" a Cigani se ve izvr u od smeha i zga aju jedan drugog dairetima u glavu. gospodine.. Ne pla a na vreme.A ho e li ove godine. Pro e iza roka po itava tri meseca. a mi emo njemu jarca pred ku u.po to? . Nego. samo da mi se dokopati. Dede. ako bog da! Samo imam malo muke s Radanom. To je ve i upano . a kapetan ga prekide: .ta? Ho emo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Ha.Ta ono. Milovan Glisic Pripovetke Page 49 . najbolje e biti. more..Dela ti. Ho e mi ga ustupiti.E. Da a! Ra anj je .htede ne to jo e e da doturi. gospodine. a? . gospodine . i ti jo .ra anj..Vala. a ja onaj vinograd!.. nekako traljavo ide s interesom.pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine. . a David i kapetan nastavi e svoje.. vere ti? . . kod ovako lepa pe enja i vina. a? . da mu dreknemo.Ne mogu ja. Samo.zec. trebaju mi!" On ne e imati.Ama.. ha! .samo da ti se dokopati!? Stegni ti njega: "Pare. reci .. zec je . Veli: "Ne mo e se".. Pop Pero uhvati se za bradu i u ini kao jarac: "Mehe-heee!" I svi se gosti grohotom nasmeja e. okani se ti sprdnje. Da o.. Ama.Dobro e biti.. Da o. . pope . gospodine! ...bi e i tome zemana. a unese se bli e pred kapetana .upita kapetan Uzlovi a po to je ve prili no omezetio. ..odgovori Uzlovi . nema ni onakog vinograda u tri kapetanije. .Keca. da mu i upamo iz aka.po e malo ti e Uzlovi .

. .. Vuksan.Ta i upao si mu jo onda im si mu pozajmio onih pedeset dukata!.re e Uzlovi laskavo se sme e i.Bog du mana zaboravio. Mo' li s njima izi i nakraj?. Nego. dela ti meni reci .zate e kapetan da se cenka. .Ne e ti biti tako tvrd na pogodbi. gospodine! ... U mene. molim .ti punu okanicu na glavi... Neka stoji.alim se. A tri dana dr aste ono bdenije.Kakih osamdeset? . gospodine .Ne ete vi na mojoj slavi po pola a e! .Hajd ovu u zdravlje kapetanovo! Hajd u zdravlje kapetanovo... .br e-bolje upade mu u re Uzlovi .odgovara skromno David......Ja ne bih.upita kapetan.. ...Neka nazdravi u itelj Ivo .Mislim. pa emo mi njima dobo pred ku u!. nije skupo? . uze e gakoreti to u ka s kapetanom. Znam ja to!. . Kapetan di e a u i kucnu njom a u pred pop-Perom..A. Nenad i oni drugi?.uze ga tap ati kapetan po ramenu.Tu se kapetan ma i rukom za a u u kojoj be e dopola vina. Da o.po to? . drugi put! . .. nema ale! .. pope. a malo se usturi i nabra obrve. dobro.. pa nas i zaboravio!. Da o . . Milovan Glisic Pripovetke Page 51 Svi digo e a e. Lako emo se pogoditi. Znam ja tebe .osamdeset? . uzima pare kad ne mo vratiti!.I mi nismo po pola ljudi. bekrijo stara!.... kako ti oni ostali du nici? Kako Stojan Pavlovi i Obrad Je i ? Kako Ivan.ponudi e pop-Peru da o ita zdravicu.Ta kuburim pomalo. Nazdravide. . .. bra o! .veli pop.Osamdeset.Izvinjuje se David doslu uju i im. a? Nego neka. ne gospodine! .Dede..Ne. . .. .meni ti njih.Znam ja tebe. pop-Pero! .E dobro.. ura . Gle ti njega! U u kao sevazdan tamo oko tih sjajnih pulija. kucnu e se i graknu e: . opaziv i da sevino doslu uje. Da o. ..Samo ako gde zapne .graknu e ostali gosti.i opet se kucnu. .ubrza Uzlovi i dokopa fla u da poslu i. molim. boga vi. . .. Dobo ja! to bre..Milovan Glisic Pripovetke Page 50 . i ovamo i ovamo! ...ta .. A zbilja.Osamdeset dukata. dede jo po jednu! .Ehe.

.Pop Pera!. " ta ini ti tamo.ti. Kapetana odmah minu ljutina. a jo se dr i namrgo en.. David nudi da se popije bar jo po jedna za sre na puta . sad. vrana i avaka to zatiru vo e i useve. a iz nje viri vrh glave e era.na mnogaja ljeta!" I sad grmnu opet jedno op te "mnogaja ljeta".. nabrao obrve.ivio uko! . to mo e lep e biti! Kako je Vladimircima i svuda po srezu tome nastala sre a otkako je tako dobar kapetan do ao. a virauni udari e tako goropadno "zort" i tu da se ak u drugom selu trgo e kvo ke sa smetli ta. Nakiti. more?!" priviknu na uku i kao popreti glavom.. a isto ci i: "Ta kamo taj? Pali. a sve na sre u vernih sinova zemlje ove. pa onda tr e oba pi tolja i viknuv i to igda mo e:"zooort!" opali ih. koji znadu sva ije zasluge oceniti i uva iti . Opet se . Kapetan iz ko e da isko i od ljutine to uko ne dade Milovan Glisic Pripovetke Page 52 izraza sad takome veselju. koje nek bog da da se dugo ljetno podr i pod rodoljubivom upravom njegovom. Na tebe je red. a pili i se samo pribi e uza njih pa izvrljiv i svoje jo golu drave glavice samo tek u ini e: " rrrr!. revnosan i redak stare ina u ovo podru je. . bolje ume . pope. ali . Ele. Svi graknu e: . Pop Pero opet nazdravi tako estoko zdravicu da virauni ve promuko e vi u i: "zooort!" a me u gostima zahori se graja.re e kapetan pri av stolu i uzev i ponajve u a u. pope!. seljak ode uza ljivar.. i to valjda nikad u svom veku niti je puknuo niti e puknuti.. more!" No ba u taj mah rastade se uko s jednim seljakom.ba sada ne u e se njegovi pi tolji... Ivo! Ti ume bolje. zaturio na le a torbu. Neki gosti po inju ve uvi ati da je dosta i zovu druge da se ide.ne ka se Ivo .eto me!" odgovori uko mahnuv i glavom na onog seljaka. Valjalo je sad da uko pukne iz svojih pi tolja to igda mo e. jok . ni grada. bogo moj. ni su e.Jok.. kakva valjda nije bila ni na ciganskoj slavi. vredan.onako s nogu. Svi se lati e a e i napi e u zdravlje ukino.. itu i ovo iju..graknu e gosti. .De ti. Kako je nestalo gusenica. taka se to astilo i pilo na slavi Davidovoj ak do zaranaka. Dela. ni poplave. Pop Pera!. uko pali iz pi tolja. a kamoli na drugoj kojoj kr tenoj. u kome se behu bezbri no razlepr ale i zakokota e popla eno. rojevi ne be e.. "Sad. gospodine .. ovce se blizne." I sama ive ve vidi da se nekaka udevenija zbivaju. Di e se pop Pera i nazdravi zaista lepu zdravicu u zdravlje kapetanovo. Kako odonda ito dobro ra a. pa jurnu na prozor. . Kako je na sve strane "blagodet i izobilije u vinu. Kako sad nema ni plamenja e.Hajd ovu u zdravlje ukino! ." I to sve odonda otkako je do ao tako " estit.

upita ga Mato prekorno. deca .Jest. to je i sad valjda na krni skoj reci.dobo ! Naposletku i taj se d umbus utaja. ta mu znam... kume.po e Radan... kume..A deca.i tu mahnu rukom.mrmolji opet kapetan dr e i se za svog uku da ne padne -vina. kume? .Kaki e er? Daj da vidim!.. pa teraj redom.Te.. moj kume! Uzlovi . moj veseli kume! ... .. kume! .dokle ve gosti nisu do li u tako stanje da nisu vi e ni razumevali jedan drugoga.. . Dobo sam ja. . hej.He. Posle ve ere kolale su zdravice od kapetana do uke i od uke do kapetana .re e Mato isto alostivo. Zna .. Ne brini se.i brzo izvadi iz torbe glavu e era. pa u zdravlje lop-Pere. pa klimnu glavom: .Kum-Mato!. kume..re e Radan kao trgnuv se malo. je li? .. Da o. . tako! Malo. Radane? .. pa..livada. kume? . preda nj Radan.Vino.prekide ga Radan.Kakoj ku i? Timisli ono je moja?.moja deca?.Tsss.ta ti je to. .Zar opet.. . ku i! .Ama jes ti. pa smotriv i kraj Mate torbu s glavom e era. dok sti e i ve era. ja . jes ti uo. ti si! . .... Milovan Glisic Pripovetke Page 53 . da se pravda. a odovud. . .Ja.. . . Mese ina siri pomalo.. pa pop Jerotija. Nije svet re eto! .. Svaki je pone to mrmoljio .. I tako spremaju i se da idu napi e u zdravlje u itelj-Sime. ta e ? .. pa u zdravlje kapetanovo. hajde! Sutra valja poraniti.evo okrnjena!. . pa u zdravlje i jednog i drugog Ive. Po nekom instinktu po o e da se ve jedanput razilaze..Od uke.unosi se Uzlovi pred lop-Peru posr u i..nekakim ne uvenim jezikom. Hej. to e ti ovo? .Ta ho u sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju. Kume. ti..javljaju glasovi da se ide. malo povode i se. zagleda je. neki e er.. a jetko se nasmehnu. . briga. . to e ti to?. more!.Hajde ku i.Eto ja..Hej. ..Tu Radan pogleda snu deno preda se.. ako i pijan. kapetane!. kao da je sve propalo.. bogami.. .. kume. ... vidi . pa opet s po etka... Taman bi nasred uprije... . Utaja se u ku i Davidovoj.Ni ta.Briga. Jes ba ona .i pokazuje prstom u teme. tu mise popeo!. Opet nudi David "po jednu s nogu za sre na puta". umiri se po Krni u sve. gde je spustio.Uzlovi ! Vi . . zar i ti?!.nai e na upriju onu staru.. Jes vinograd. kume? .. Kad eto ti onog seljaka s torbom preko ramena . Gle. pa uzeh.Ih. seknu ga ne to te prekide to je po eo i naglo upita: ..Jes ti to.

upita Mato uzjazben. kume. . pa tek povu e Matu za rukav ap u i: ... a on se nekako izvra eno nasmeja: . pa devet puta.. Nek propadne! Baci.. Bolje idi ti u kafanu "Kod petla". i . .pro aputa Mato i okrete navi e stazom ku i svojoj. haha! Kume! Vi' .Hajdemo. Vi' kako sedi!. moj kume. kume? .Molim te.. ako si mi kum! . kume! Nuto. U pozori te slobodno nemoj i i..Ha..Devet puta. .crni se!.osobito ako to bude zimi i kad je kaka estoka me ava .. Ja sam je i nabavio kapetanu.He.Platio sam. pa klimnu glavom neveselo. ooode!.. pa to igda mo e izmahnu te njom u vodu. Mati po e kosa navi e.Tu. .. razle e se pljesak pod uprijom. Kako da bacim? . Evo.vi' ?.re e Radan sasvim jetko. Radan hukne i re e: . kume! Zar ne vidi ?. moj kume . . eno .. . a ti samo svrati . ba tu istu glavu .. kume. .eto dokle sam dospeo!. .Kume.pozva ga Mato te po e. Ta stanide!... *** Ako si koji put ne to turoban i zle volje.viknu Radan i opsova tako stra no da se Mato strese od straha.zavr i Radan. moj kume. ku i! Hajde .. pogleda ne to dole u vodu.. moj veseli Radane! .Ama ta je? .u kafanu "Kod petla". Tu je tek pozori te i komendija! Ko god se pomoli na . baci to! Tapija!.. Vi .. Ta eno ga.Nuto ono dole .. .i ja u do tvojih vratnica!... To ti je najpre i i najsigurniji lek. nije ala!.ono.poznajem je dobro!.Dete . Kad be e kod vratnica da se rastanu.Hej.... on ima odnekud.Ja... nuto! .. gde je okrnji crno dete na brodu vi e Petrova vira!. Kakva tapija?. spodbi onu glavu e era. molim te..ta..Zar ovu glavu? Milovan Glisic Pripovetke Page 54 . jer mo e posle svu no pljuckati i postati zlovoljniji.Ja sam je dosad devet puta platio? .

pa pocupkuju onako sede i na stolicama... za jednim okruglim stolom pometali jedan drugom ruke na rame. .. tre i ti se ali na muzikante to sviraju arda . Sav je taj svet raznolik. eto ko! .Ko? On. ni oka.iako je on kapetan. "kad na kapetan ne uzima ni od kog mita?" A on vide gde se ja udim. Ele na sve strane agor. mislim sam.Bogati.svaki druk iju ulogu. zbog toga je. Ja se malo za udim.. kucnu se s onim mladi em. nego . dodu e. nakrivio fes.upita Paja. pa izvoleva. moj Pajo. Onamo se. Jedno ve e taka be e estoka me ava. njegov pandur: nego kud bih se ja jo oko takih potrku ica zanosio!. Tako je bilo i s tom glavom e era! U em ja jedno jutro u kancelariju.samo bruji!. Onamo za drugim stolom pla u i kme e deca. Za jednim malenim stolom ukraju sedi jedan dugajlija u gunjcu i suknenim ak irama. "Otkud sad to". lupa.vrata .. a ja ovek prost. Sve je to u drugoga druk ije! Valja samo sesti pa gledati sehira. nudi te to mo e ljubaznije re njem rotkve. zaturio se. Tako je to gotovo svako u boga ve e zimi. pa iskrenuv i dopola ubrisa dlanom usne i re e: .odgovori dugajlija... pa gotovo ne samo ceo svet.. a on im naru io: "Se a li se onog sata". pevanija .ak i jedno od ona "tri sela vi e". mogu se i ja dosta koje emu doviti. jedan Mad ar pomamio po muzici. Tamo.. a ona mu stoji na astalu. Nigde Milovan Glisic Pripovetke Page 55 ne e na i sli na ni nosa. ni ode e. Kelner donese jo dve a e piva pred njih. Dugajlija uze a u. U kafanu "Kod petla" slegne se ceo svet. peti pri ao pa ti podnosi pod nos varak ili evap i sav uvaljan u sa i moli te da samo "ko ta " za njegovu ljubav. pa digao nogu i tu e tiklom u sto. . ko se prvi seti takog avolstva? . U kafani "Kod petla" puno.Eto. pa mi kaza kaka je on tu glavu Milovan Glisic Pripovetke . ka i mi pravo. Do e jedan. ni lice. Zvi di vetar. vika. opet. bilo i potegni i povuci!. bogme. a pre avac magli u o i kud se god okrene . . i to se tako ali da se ve i tebi samom isto sa ali to ne sviraju "Se a li se onog sata".izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije i to . kao da igraju kolo.. cereka se nekako enskinje i hala u soldati.Ono. drugi te nudi slanim bademom...sedi besposlen po vas dan. pa jo i bolje od njega .. opet. svirka. ni kape. pa mlataraju i rukama pri a ne to jednom mladi u to sedi za istim stolom s njim. ni haljine. ni obu e. Njemu je lako ..

Do e neki Mileta iz Miokusa da potvrdi procenu.... opet ti ne kaza meni kako se zavadiste.Page 56 nabavio." Ele tako ga odbija nekoliko puta.Zar ti jo ne zna ko su na i kapetani..Nju je sazidao kapetan tom glavom e era.ko ne bi. veli.. samo neka bude vajde!" ... Sad je ba i la kako valja!. Posle je vi e nismo nosali poselima. "ja ne znam kad e do i i na me red jednom!" .. Nu da oveku..E...pla aju.upita Pajo. Prosto.. Vide Milovan Glisic Pripovetke Page 57 da im bez toga obi i ne mo e. donesi ti togod deci kapetanovoj na pe ke "." " ta e ?" .onaj seljak kad je bacio .. Da se. Ta. . kad smo po eli trgovati s novom glavom... ne bi gro a dobio!. Namirisali su to oni odmah. Kupi on glavu i odnese bajagi kapetanici. Opet kapetan odla e: "Sutra!. opet. ho e da izvadi pare iz fonda .odem ja uBeograd. gospodine. ja glavu opet te u moju sobu..Ama zar to nisu ljudi potpazili ta radite? . zna . ne eda te uje dok mu to ne tutne . done u ..Ja ta misli ti. pa ta e . Kad je tako.Bogme.Ja mu onda ponudim glavu e era i ka em da bi to najprili nije bilo dati. velim mu ja.Dao je ne to. Eto ti ga sutradan rano . Ljudi im znadu ud. on je po eo zapisivati koliko se puta proda. . Pitam ga ta je . . nego sam je uvao ja u mojoj sobi ..Ama.kud e ut s rogatima izi i nakraj!. te nabavim drugu istu onaku."Muka i zlo".Nisu ja!.. te jo kako!... bolan!. ako mu nije volja. ali mi se.Stani da ti ka em.. pa se naslonim da slu am.a ve amo znam.. Moj Pajo. ali zakide mi ravnih dvadeset dukata!. hvala bogu.."Do i sutra!" ose e se kapetan na nj. da mu nije bilo mene.moli opet. Vidim ja. ale . kad jeba ena ona prva glava u vodu . "pa da vi onda!" . "Iz Miokusa. oveku pritu ila nu da. . ako ho e samo. padalo je tu novaca kao ki e!.Sad vam jama no nije tako i la trgovina? .."Ta potvrdio bih neku precenu. Snu dio se. stanem i ja ."Ama. Zna . Izi e siromah. pa samo to ne pla e. . Samo da ti ka em. . . ja sle em ramenima.tako pro e i on.Pa je li ti barem dao tu tre u paru? . Odmah kapetan s njim druk ije. Nekad se davalo nao igled. pa mi bi za zlo to zapisuje."More. a sad toide zgodno ispod ruke." . Izi e jednom iz kancelarije. Zna .. im ode ovek..pred kancelarijom.primeti Pajo. potvrdi mu i procenu i nau i ga jo kako e as pre do i do para. . Ele. kapetan mi naru io. Meni obre e tre u paru. Vidi ovu kavanu? . svaki dan tek kupi po neko glavu e era od mene.stegli ga neki du nici. neveseo: pustim ga u kancelariju kapetanu. Do e drugi da moli za ne to . . ali su utali! A i ta bi mu?. kaza mi sve: kako je smislio i ta e s njom. "Odakle si ti?" pita ga kapetan onako malo o tro.. valjda ga ja ne u prevariti. vi ste tu mnogo zaradili! .

Vere ti. Oko toga ti se. ali se nekako zaplete u dug. siromah!. staji andarm. bogme.. i eto do ta je dospeo. da sam pravo bele io.po njegovom ra unu izlazi da je prodato vi e jedanput. pa sve uzalud. i Radan ode ne do ekav i ni odgovor.. onaj seljak to je nabavio kapetanu onu prvu glavu e era.. Zadu i se jednom kai aru . . pa po e. Ja duhnem te izi em od njega. . koje ono glavno. .Jes' ti. opet. Vi' . pred vratima. pa se naplelo koje interesa.Prekju e sam po ao. pa slu aju pri policiji gdegod. Kobeljao se. nikad otarasiti. mi zdrpimo valjano. sna e beda! Bio je to estit ovek. pogleda ga.. pa mu lepo dohaka..bele iti na glavi e era. Radane. Kad bi da se prora unamo . Pajo. pa se zagleda u nj kao da ga poznaje. pa uzviknu: . Kapetan se be e ne to na nj ispizmio. koje na promenu obligacije.. ama mu sve podliju vodu.nekom Uzlovi u. . zinuo . povu em po jednu belegu plajvazom.Donese i mene vetar.. Utom u e u kafanu jedan robija od onih kojima je skinuto gvo e.Hajde ti.a to smo radili svakog meseca . ta li je od moje vesele dece? Gde li su sad?. Uze e govoriti da je i pame u enuo. vidi se kroz staklo na sredi. zagleda se jo bolje. . I kad se prora unasmo. ja s mojim kapetanom kvit! ..E. On meni: "Lopove!" Ja opet njemu: "Varalico! Lupe u nad lupe ima!" Umalo to ne bi i za vratove.upita Pajo za u eno. Radane?! Robija stade. I ba mogu se sad gde ho e zakleti.. a po mom ne izlazi. kad se god proda. more! ta eka vazdan? .Aha. jadan.. uko! Nuto. Milovan Glisic Pripovetke Page 58 .Ta je. nije mi o glavu da la em. militi rad kad mu drugi sve odnose? Po e i da se opija. Robija uze neku duga ku fla u piva..obrecnu se na nj andarm.. A ti ve zna kako se kod nas interesom gule du nici. zakide mi itavih dvaest dukata!. kobeljao i otimao.. pa ga zovnu: .A to je na robiji? .. jadnik! Kako ne na e nekog po tenog oveka da ga i upa iz te bede? . to ga.to je?.Jesi davno iz Vladimiraca? . opet. A kom e se.re i e uko gledaju i za njim.Nalazio je i to. . otvoriv i vrata. a zapelo mu oko za njegov vinograd. Uzlovi . bogati otkuda ti ovde? .Vi' . Najpre mu je dao ne to malo. siromaha. . Kad ovek vide u kako je zlo ugazio. on pokliznu i u radu. Smotri ga na dugajlija.

kao zgranovan. Kao za nesre u Radanovu. Sve mu ode za dug i tro kove.Ubi ga! .Molim. siromah. ba ni nogom ne ma e!. onaj vinograd"? . ta prodaja brzo izvr ena. . pa posle sudu. to dopade robije. Ali. uko i Pajo odo e. Sve e ti propasti!" I lepo odvrati e oveka te mu ne dade. " to li to sad pita?" mislim sam. Kad bismo ve u Krni . jo nije izdr ao. valjda.. tamo on. Tu i Uzlovi . Njega na ispit.na livadu. Svi se zgledasmo ta mu bi sad! Dok. ne lezi vra e.grunu pu ka kroz jednu bad u. nekog po tenog oveka ovde da mu da novaca."Dobar".kapetanu brat od ujaka. ima opet nekog te mu poma e da trguje s glavom e era. Do e red na ku u.. pa sve u kaju zajedno i spremaju mu zamke. polako! Kaza u ti... Kapetan tera opet svoje. moj Pajo.. To li je! Sad znam. ni ta ti bog ne dade . .. seljaci i licitiraju i ne licitiraju: ao i njima oveka. Milovan Glisic Pripovetke Page 59 a osmejkuje se: "Hajde. Dogor alo oveku. dabome. Eto.. dotr a e jo ljudi iz sela. Kad. a moj se Uzlovi prevrte. kao prosjak!. On. siromah. te ga odmah otprati e u haps. siromah. On.. fajerunt! . kako mo e ovek da strada!. ena mu i deca kao potu eni.. a mi pravo okretosmo se ku i Radanovoj.... . "lud! Zar ovom propalici i bekriji da da ? Ta on je prezadu en i kosom na glavi. Stade piska dece. .putem pored vinograda. Siromah Radan sav pozelenio od muke. "boljeg retko gde ima"..pod vedrim nebom.. Sad. Navali kapetan: "Nemoj biti". A kako se.A ta bi od prodaje? . onda Uzlovi tek prite e i navali da se u ini prodaja.. jo se nije moglo ni isplatiti.Stani. . Nije to ala ostati sa sitnom decom . ulete u ku u. Gazda drema u .Prodaja se izvr ila. Tek jedno jutro zove me kapetan... uko. Na ini se tu galama.za udi se Pajo. sam izi e i predade se. to je.. tu seljaci. to nekako prokopka kapetan i Uzlovi pa poteci tom oveku. Ba kad mu htede biti prodaja. opet. nisi video! Ja sam se za udio kad se to pre oglasi.. ena mu udari u zapevku... Ostali gosti odavno se ve razi li. desio se taj ovek . Siro ad Radanova potucaju se po najmu. siromah. be e obradovao! isto nanovo o iveo.Ubi. siromah. Htede se lepo iskobeljati.viknu jedan kelner uspremaju i stolice po kafani. uko. Vinograd je dobio. spremi se da idemo na jednu prodaju!" Spremim se ja i po emo. velim ja. pa mi se hvali kako e skinuti zlo s vrata. sud ga osudi na robiju.. . i eto.. on e tek pru iti prstom na Radanov vinograd: "Kako ti se dopada.. a ena mu nekako ubrzo presvisla od te ka jada. kad li pre izi e u novinama. Po e se prodavati mahom sve kupuje Uzlovi . neki trgov i i seoski ukrutili se. Kad mu ve podli e vodu kod tog trgovca. pa hodaju ispred ku e... na e.Pa dela kazuj.

jednom kraju za stolom. i si ani pre avac zasiplje u prozore. Samo kilji jo jedna lampa. Negde daleko uje se pesma pijanih ljudi. Napolju zvi di vetar. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful