Milovan Glisic - glava secera (epilog)

Milovan Glisic Pripovetke Page 46 Bo e moj, kakva li je to graja u Krni u?!

Bubnjaju bubnjevi, lupaju daireta, zurlaju zurle, ci e emaneta... Ba odavno nije bilo toliko huke i uda ni u Vladimircima, gde je kapetanija, kamoli u Krni u. Ne treba se uditi, veliko je veselje! Slavu slavi David Uzlovi , ata op tinski. Do li mu gosti sve po izboru. Da ve i ne pominjem odabrane ljude iz samog mesta - na priliku: novog u itelja Simu Stojni a, to je zamenio Sretena Pavlovi a, onog to ga lane otera e ak tamo negde oko Miro a, u Vlahe, za kaznu to je decu razvra ao i govorio ne to ru no o vlasti. Ne u pominjati ni samog doma ina to se, im je izu io ono malo osnovne kole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim kancelarijama, te ga i otac odrinu od sebe da ne zna za nj i da nema udela u o evini s ostalom bra om, a on posle udari jo gore u piskaranje i advokatisanje, izu i u prste sve zakone i polo ne i Milovan Glisic Pripovetke Page 47 odre ne, posle se dokopa op tinskog pisarstva i u toj svojoj du nosti " tede i i mu e i se" ste e neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime do ekati svoje znance i prijatelje. Ne u pominjati ni pop-Peru, onog to u najve em trku na konju mo e da nosi punu okanicu vina na glavi a da ne upusti, i to uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaklju a je posle ve ernje u crkvu: svu no je nesre na kerina vijala po crkvi uskakuju i na sve mogu e stolove; ljudi su daleko be ali, misle i da se javila neka udna sila poslana u kaznu za grehe njihove, a kad sutradan sa strahom pristupi e i otvori e vrata - na veliko udo klisi iz crkve pop-Perin ker. Po crkvi be e sve ispreturano i uzorvano; tri dana i tri no i itala su tri popa bdenije dok se crkva opet o istila. Dakle, da ne spominjem te li nosti to su vazda dru tvo Uzlovi evo, nego da pomenem samo daljne goste koji se potrudi e da mu na veselje do u. Krasni su to gosti - u daleko ih nije. Tu vam je u itelj Ivo iz Skupljena; pa onaj drugi Ivo, u itelj iz Jalovika; pa Stanoje u itelj iz Muratovca; pa pop Jerotije, onaj vrljoki iz Miokusa, to r e za enskinjem kad se malo evne i to peva zajedno, s Ciganima nekakve skaredne pesme. Tu je ak i sam kapetan Maksim Sarma evi . Ostalo su op tinske ate i ve

. ha. u itelji i popovi tek zaviju na stotine zavijutaka ono njihovo duga ko: "mnogaja ljeta". tu se svira i igra.odmah uko pali iz pi tolja. napija se u zdravlje doma ina Davida. a? .koliko je bog dao i dobra godina donela. svaka godina dobra. ti Vu ev ani!. jer ovo je sad tre i ur evdan odonda kad mu prvi put u ini e Vu ev ani ono znamenito "sevte". koji dolikuju ati i imaju hvale i ljubavi u njega. prizivaju je u svoj dom te ugoste i po aste. Svi su bili znanci. tu se smeje i peva. napija se u zdravlje "dobrih ljudi" koji po ituju gospodu. tu se pije. pevanje i sviranje prekidalo se samo kad se gosti naklope narazna masna peciva da omezete. I doista.Hm.. koji je s trudom stekao svoj po teni dom i u domu mahala i zahire.Slu ite se.. slo iti i nazdraviti.na eg lepog kapetana.Ne brini se ti za nj. jo je odvojila od ostalih to se tuda po du nosti svojoj vrzmaju.. Da o! . izvolite . Tu se jede. A i vreme je ve da se pohaba.. pope! . nego sve kao za pakost . ta li je puta verni uko njegov inio pazar s onom glavom e era i nikad da je proda za tri talira. Kapetanu je ve prili no pohabana uniforma. Tebi je.ko e lep e i zgodnije okititi. gospodine! . Sve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih. koliko se mo e i koliko je bog dao. hm. ha! pa se ak i Cigani nasmeja e.dukat!. . im se koja nazdravi . ini mi se.Slu ite se.upada u re pop Pero. Napija se u zdravlje gospode i onoga ko izmisli gospodu. istina.. gospodine ..vrati mu dosko icu David i .nudi nekakom surovom rado u opijen David Uzlovi . kao to vidite. tu se napija redom u sva ije zdravlje. Da o? Na ovu dosetku popovu osu se me u gostima grohotom: Ha.A ti mi jama no nje srpom. svog najmilijeg gosta . ali tek je pohabana.. Ali tek uz to masno mezetisanje osuobi se prijatan razgovor. ta je puta na kapetan obilazio srez po zvani noj du nosti!..tako . Zdravice. Milovan Glisic Pripovetke Page 48 u itelji. desi e se veoma batli ljudi. .. Ha. te mo e danas uljudno do ekati odabrane goste svoje. veliko veselje ini David Uzlovi . a virauni po u nu kao orlu ine oko strvine pa tek dreknu iz petnih ila: "zoooort! zort! zort! zoooort!" i zagrebu onaj ve svakom poznati viraunski tu .po e isto da se ali onako dosta naki en kapetan. . pa je i razgovor njihov biopoverljiv. ha.opet gosti odabrani.. Ele.nje on dobro i bez srpa. pope i ate nadme u se . . ha! Je li.

E nije nego jo !. . a ja onaj vinograd!.ne bi jo trebalo . da mi njemu ba dreknemo. Nema je u celoj kapetaniji onake! ..Dela ti.. a ovamo ne e da radi. Dede. .. najbolje e biti. a mi emo njemu jarca pred ku u. Pop Pero uhvati se za bradu i u ini kao jarac: "Mehe-heee!" I svi se gosti grohotom nasmeja e. nego do dobo a i do toga kako emo dobiti .po to? . . Ho e mi ga ustupiti. Veli: "Ne mo e se".ti onu livadu. reci . pa eto si se dokopao!. a kapetan ga prekide: .Lako emo.. okani se ti sprdnje. ho emo li. a? . a David i kapetan nastavi e svoje.viknu u itelj Simo i opet se osu: "Ha. more. Utom pop Pero s u iteljima zaturi se da divani. gospodine. To je ve i upano ..Hm. . gospodine. a? . pope . ha! .Dobro e biti. ha.Ta i meni je zapelo oko.A ho e li ove godine..odgovori Uzlovi .Ama... . Ama. Da o.Ne mogu ja. koliko i te za onaj vinograd da se sad pogodimo? .. da mu i upamo iz aka.Ta ono.Drage volje.Keca.. ha. Da o. I tako meni je veoma zapelo oko za onaj njegov vinograd u Prljinama. ... . Milovan Glisic Pripovetke Page 49 . nije stalo ni do zeca ni do ra nja. gospodine! . Ne pla a na vreme. ako bog da! Samo imam malo muke s Radanom. biti dobra etva. ulaguju i se i metnuv i ponizno ruku na prsi. sad se i ra an a zec jo u umi.ta? Ho emo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Ha. nekako traljavo ide s interesom.. . a nama sad. i ti jo . Pro e iza roka po itava tri meseca....bi e i tome zemana. gospodine . samo da mi se dokopati. more. . pa se jo i propio.u evar! .pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine. Da o.upita kapetan Uzlovi a po to je ve prili no omezetio.htede ne to jo e e da doturi. Da a! Ra anj je .. gospodine. gospodine. Samo.po e malo ti e Uzlovi . vere ti? . za onu livadu u luci. kod ovako lepa pe enja i vina. a unese se bli e pred kapetana .zec. Nego.Hvala bogu i vlasti.samo da ti se dokopati!? Stegni ti njega: "Pare. Da o..ra anj. zec je . nema ni onakog vinograda u tri kapetanije. ha!" a Cigani se ve izvr u od smeha i zga aju jedan drugog dairetima u glavu. da mu dreknemo. trebaju mi!" On ne e imati.Vala.E.

. Znam ja to!. Mo' li s njima izi i nakraj?. gospodine! .. dela ti meni reci .ponudi e pop-Peru da o ita zdravicu. pa nas i zaboravio!. Da o ..Ta kuburim pomalo. boga vi.alim se.. nije skupo? . pa emo mi njima dobo pred ku u!.upita kapetan. pope. a? Nego neka.Ta i upao si mu jo onda im si mu pozajmio onih pedeset dukata!.. uzima pare kad ne mo vratiti!. Znam ja tebe .Bog du mana zaboravio. bra o! . A zbilja. .osamdeset? . Lako emo se pogoditi. ura . .re e Uzlovi laskavo se sme e i. A tri dana dr aste ono bdenije.. Dobo ja! to bre..Kakih osamdeset? .Izvinjuje se David doslu uju i im.. Kapetan di e a u i kucnu njom a u pred pop-Perom...Neka nazdravi u itelj Ivo ..ta .veli pop.Ne. dede jo po jednu! .Znam ja tebe.Ja ne bih.po to? .uze ga tap ati kapetan po ramenu. opaziv i da sevino doslu uje... . Milovan Glisic Pripovetke Page 51 Svi digo e a e.Hajd ovu u zdravlje kapetanovo! Hajd u zdravlje kapetanovo. kako ti oni ostali du nici? Kako Stojan Pavlovi i Obrad Je i ? Kako Ivan.I mi nismo po pola ljudi.Samo ako gde zapne . Nazdravide. . . . . ..zate e kapetan da se cenka. kucnu e se i graknu e: .Ehe.Osamdeset dukata.Milovan Glisic Pripovetke Page 50 . bekrijo stara!.. . molim. drugi put! .ti punu okanicu na glavi. uze e gakoreti to u ka s kapetanom.ubrza Uzlovi i dokopa fla u da poslu i. molim . . pop-Pero! . ..i opet se kucnu.odgovara skromno David. .. Vuksan.. Gle ti njega! U u kao sevazdan tamo oko tih sjajnih pulija.meni ti njih.Dede.Ne e ti biti tako tvrd na pogodbi.E dobro. Neka stoji.. gospodine . a malo se usturi i nabra obrve.Mislim.. .. Nego.. Da o.graknu e ostali gosti. Da o..br e-bolje upade mu u re Uzlovi .A.... U mene.. dobro.Osamdeset.. Nenad i oni drugi?.. ne gospodine! . ..Tu se kapetan ma i rukom za a u u kojoj be e dopola vina.Ne ete vi na mojoj slavi po pola a e! . . ... nema ale! .. i ovamo i ovamo! .

.ne ka se Ivo . kakva valjda nije bila ni na ciganskoj slavi.na mnogaja ljeta!" I sad grmnu opet jedno op te "mnogaja ljeta".. Nakiti. Opet se . David nudi da se popije bar jo po jedna za sre na puta .ti. sad.. Dela.onako s nogu. Kako je na sve strane "blagodet i izobilije u vinu.. rojevi ne be e.. koje nek bog da da se dugo ljetno podr i pod rodoljubivom upravom njegovom. . Svi se lati e a e i napi e u zdravlje ukino. more!" No ba u taj mah rastade se uko s jednim seljakom. Kako je nestalo gusenica. ovce se blizne. ni su e. "Sad. Valjalo je sad da uko pukne iz svojih pi tolja to igda mo e.Hajd ovu u zdravlje ukino! . Ele. itu i ovo iju. more?!" priviknu na uku i kao popreti glavom.. koji znadu sva ije zasluge oceniti i uva iti . pa onda tr e oba pi tolja i viknuv i to igda mo e:"zooort!" opali ih. Di e se pop Pera i nazdravi zaista lepu zdravicu u zdravlje kapetanovo. a iz nje viri vrh glave e era." I to sve odonda otkako je do ao tako " estit. zaturio na le a torbu.Jok. Ivo! Ti ume bolje. u kome se behu bezbri no razlepr ale i zakokota e popla eno. nabrao obrve.eto me!" odgovori uko mahnuv i glavom na onog seljaka.graknu e gosti.ivio uko! .Pop Pera!. Kapetana odmah minu ljutina.ba sada ne u e se njegovi pi tolji. vredan. bogo moj. Kako sad nema ni plamenja e. Kako odonda ito dobro ra a.De ti. ali ." I sama ive ve vidi da se nekaka udevenija zbivaju. to mo e lep e biti! Kako je Vladimircima i svuda po srezu tome nastala sre a otkako je tako dobar kapetan do ao. pope.re e kapetan pri av stolu i uzev i ponajve u a u. vrana i avaka to zatiru vo e i useve. i to valjda nikad u svom veku niti je puknuo niti e puknuti. taka se to astilo i pilo na slavi Davidovoj ak do zaranaka. a sve na sre u vernih sinova zemlje ove.. uko pali iz pi tolja. a kamoli na drugoj kojoj kr tenoj. bolje ume . a isto ci i: "Ta kamo taj? Pali. Neki gosti po inju ve uvi ati da je dosta i zovu druge da se ide. Pop Pera!. . a pili i se samo pribi e uza njih pa izvrljiv i svoje jo golu drave glavice samo tek u ini e: " rrrr!.. Na tebe je red... " ta ini ti tamo. a virauni udari e tako goropadno "zort" i tu da se ak u drugom selu trgo e kvo ke sa smetli ta. ni poplave. Pop Pero opet nazdravi tako estoko zdravicu da virauni ve promuko e vi u i: "zooort!" a me u gostima zahori se graja. seljak ode uza ljivar. a jo se dr i namrgo en. Kapetan iz ko e da isko i od ljutine to uko ne dade Milovan Glisic Pripovetke Page 52 izraza sad takome veselju. Svi graknu e: . pa jurnu na prozor. gospodine . ni grada. pope!... jok . .. revnosan i redak stare ina u ovo podru je.

. malo povode i se.livada.Ja. a jetko se nasmehnu. Opet nudi David "po jednu s nogu za sre na puta".Jes ti to. .. Ne brini se. Kume. Milovan Glisic Pripovetke Page 53 ..A deca..re e Mato isto alostivo.javljaju glasovi da se ide.i pokazuje prstom u teme.... . Hej.nekakim ne uvenim jezikom.. moj kume! Uzlovi . .. . kume? .Kaki e er? Daj da vidim!. to e ti ovo? . jes ti uo.Hej.Tsss. pa smotriv i kraj Mate torbu s glavom e era. . kume? . pa. Nije svet re eto! .re e Radan kao trgnuv se malo. ako i pijan. Jes ba ona . to je i sad valjda na krni skoj reci.evo okrnjena!.Zar opet. Taman bi nasred uprije.i brzo izvadi iz torbe glavu e era. kapetane!. neki e er. to e ti to?. moj veseli kume! ... kume.Ama jes ti.. ku i! .. . pa u zdravlje kapetanovo. Kad eto ti onog seljaka s torbom preko ramena . a odovud. ... Jes vinograd.ta ti je to.. kume. Posle ve ere kolale su zdravice od kapetana do uke i od uke do kapetana .. . pa teraj redom.. Utaja se u ku i Davidovoj. . pa u zdravlje i jednog i drugog Ive.prekide ga Radan. . kume. I tako spremaju i se da idu napi e u zdravlje u itelj-Sime.Jest.i tu mahnu rukom... pa pop Jerotija. kao da je sve propalo. Zna . umiri se po Krni u sve. hajde! Sutra valja poraniti. Svaki je pone to mrmoljio . zar i ti?!.Vino. vidi . zagleda je. ti. pa u zdravlje lop-Pere.. pa klimnu glavom: ..Briga.Kum-Mato!. Dobo sam ja. Gle. .. . pa opet s po etka. preda nj Radan. ja . . . .. tako! Malo...dobo ! Naposletku i taj se d umbus utaja.Ta ho u sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju.Eto ja... Radane? . Mese ina siri pomalo. . deca .Te..dokle ve gosti nisu do li u tako stanje da nisu vi e ni razumevali jedan drugoga.Tu Radan pogleda snu deno preda se..Kakoj ku i? Timisli ono je moja?.. seknu ga ne to te prekide to je po eo i naglo upita: .Hajde ku i. ta e ? .Uzlovi ! Vi . tu mise popeo!. kume.. bogami.mrmolji opet kapetan dr e i se za svog uku da ne padne -vina. . pa uzeh.Ni ta. kume? . je li? ... Po nekom instinktu po o e da se ve jedanput razilaze. ta mu znam. da se pravda.po e Radan..upita ga Mato prekorno.. ti si! .unosi se Uzlovi pred lop-Peru posr u i..Od uke. Da o. gde je spustio. briga.moja deca?...He. ..Ih. more!......nai e na upriju onu staru. hej. kume! . dok sti e i ve era.

i ja u do tvojih vratnica!.u kafanu "Kod petla".. razle e se pljesak pod uprijom.Ha. Radan hukne i re e: ... . pa to igda mo e izmahnu te njom u vodu. kume! Zar ne vidi ?..vi' ?.He... kume? . moj kume. kume! Nuto. eno . Nek propadne! Baci.. .upita Mato uzjazben.. Ta eno ga. pa devet puta.ta. ku i! Hajde . Vi' kako sedi!. Bolje idi ti u kafanu "Kod petla". .osobito ako to bude zimi i kad je kaka estoka me ava . Kako da bacim? .eto dokle sam dospeo!. kume.Tu.. .Zar ovu glavu? Milovan Glisic Pripovetke Page 54 . a on se nekako izvra eno nasmeja: ..zavr i Radan.. ako si mi kum! .Platio sam. Kakva tapija?. Ta stanide!. on ima odnekud. . baci to! Tapija!.. . pa tek povu e Matu za rukav ap u i: .Hajdemo.Devet puta..ono. moj veseli Radane! . moj kume ... Ja sam je i nabavio kapetanu...Nuto ono dole . jer mo e posle svu no pljuckati i postati zlovoljniji.Ja sam je dosad devet puta platio? .poznajem je dobro!... . Kad be e kod vratnica da se rastanu. To ti je najpre i i najsigurniji lek.... U pozori te slobodno nemoj i i. *** Ako si koji put ne to turoban i zle volje..pro aputa Mato i okrete navi e stazom ku i svojoj. gde je okrnji crno dete na brodu vi e Petrova vira!. nije ala!. moj kume.Molim te.pozva ga Mato te po e. .Ama ta je? .crni se!. nuto! .re e Radan sasvim jetko. spodbi onu glavu e era. .. ooode!.viknu Radan i opsova tako stra no da se Mato strese od straha.Dete .Ja. a ti samo svrati .. pa klimnu glavom neveselo. ba tu istu glavu .. i .. Vi . Tu je tek pozori te i komendija! Ko god se pomoli na .. Mati po e kosa navi e. kume. pogleda ne to dole u vodu. Evo.. molim te.Kume. haha! Kume! Vi' .Hej.

Jedno ve e taka be e estoka me ava. a ja ovek prost. lupa. Do e jedan. peti pri ao pa ti podnosi pod nos varak ili evap i sav uvaljan u sa i moli te da samo "ko ta " za njegovu ljubav. pa gotovo ne samo ceo svet. Ele na sve strane agor. Kelner donese jo dve a e piva pred njih. zbog toga je. pevanija . Sve je to u drugoga druk ije! Valja samo sesti pa gledati sehira. pa pocupkuju onako sede i na stolicama. nakrivio fes. nudi te to mo e ljubaznije re njem rotkve. Dugajlija uze a u. pa jo i bolje od njega ..izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije i to . jedan Mad ar pomamio po muzici. pa iskrenuv i dopola ubrisa dlanom usne i re e: . Njemu je lako . ni haljine. ni obu e.. U kafani "Kod petla" puno. pa izvoleva. Nigde Milovan Glisic Pripovetke Page 55 ne e na i sli na ni nosa.. ko se prvi seti takog avolstva? . dodu e. Tamo. ni kape.sedi besposlen po vas dan.Eto.. U kafanu "Kod petla" slegne se ceo svet.. a pre avac magli u o i kud se god okrene .. Za jednim malenim stolom ukraju sedi jedan dugajlija u gunjcu i suknenim ak irama. mogu se i ja dosta koje emu doviti.samo bruji!.. pa mlataraju i rukama pri a ne to jednom mladi u to sedi za istim stolom s njim. ni lice. bogme. opet..svaki druk iju ulogu. eto ko! . nego . Zvi di vetar. kao da igraju kolo.odgovori dugajlija. svirka. ka i mi pravo. Sav je taj svet raznolik. Tako je bilo i s tom glavom e era! U em ja jedno jutro u kancelariju. tre i ti se ali na muzikante to sviraju arda ..ak i jedno od ona "tri sela vi e".Ono. mislim sam. .vrata . i to se tako ali da se ve i tebi samom isto sa ali to ne sviraju "Se a li se onog sata". drugi te nudi slanim bademom. . Ja se malo za udim. "Otkud sad to"..upita Paja. pa mi kaza kaka je on tu glavu Milovan Glisic Pripovetke . moj Pajo.iako je on kapetan. .Bogati. njegov pandur: nego kud bih se ja jo oko takih potrku ica zanosio!. opet. cereka se nekako enskinje i hala u soldati.. vika.. za jednim okruglim stolom pometali jedan drugom ruke na rame. zaturio se. bilo i potegni i povuci!. pa digao nogu i tu e tiklom u sto. Tako je to gotovo svako u boga ve e zimi. a ona mu stoji na astalu. kucnu se s onim mladi em. ni ode e. Onamo za drugim stolom pla u i kme e deca... ni oka. "kad na kapetan ne uzima ni od kog mita?" A on vide gde se ja udim. Onamo se. a on im naru io: "Se a li se onog sata".Ko? On.

Vide Milovan Glisic Pripovetke Page 57 da im bez toga obi i ne mo e. ."Do i sutra!" ose e se kapetan na nj... Posle je vi e nismo nosali poselima."More." Ele tako ga odbija nekoliko puta. samo neka bude vajde!" . pa samo to ne pla e. . da mu nije bilo mene. . done u . gospodine. Nekad se davalo nao igled. bolan!.upita Pajo. ja sle em ramenima. Pitam ga ta je . Samo da ti ka em.Ama. Odmah kapetan s njim druk ije. Ele. Kad je tako.ko ne bi. vi ste tu mnogo zaradili! . Meni obre e tre u paru.Dao je ne to.Ja ta misli ti. Prosto.Sad vam jama no nije tako i la trgovina? . kaza mi sve: kako je smislio i ta e s njom. donesi ti togod deci kapetanovoj na pe ke "."Ta potvrdio bih neku precenu.E. . . ale .stegli ga neki du nici... Do e neki Mileta iz Miokusa da potvrdi procenu.onaj seljak kad je bacio .odem ja uBeograd. "pa da vi onda!" . ako ho e samo.Zar ti jo ne zna ko su na i kapetani.pla aju. .. Vidim ja.. Vidi ovu kavanu? .. svaki dan tek kupi po neko glavu e era od mene.Ja mu onda ponudim glavu e era i ka em da bi to najprili nije bilo dati.a ve amo znam. ne eda te uje dok mu to ne tutne . opet ti ne kaza meni kako se zavadiste.Stani da ti ka em.. oveku pritu ila nu da. Zna . velim mu ja. te jo kako!." . on je po eo zapisivati koliko se puta proda. ali mi se.moli opet.. . valjda ga ja ne u prevariti. Ljudi im znadu ud.Nisu ja!. "Odakle si ti?" pita ga kapetan onako malo o tro. kad smo po eli trgovati s novom glavom. te nabavim drugu istu onaku... Nu da oveku. Namirisali su to oni odmah.. Moj Pajo."Ama.." " ta e ?" ..Nju je sazidao kapetan tom glavom e era. opet. pa mi bi za zlo to zapisuje. neveseo: pustim ga u kancelariju kapetanu.. Sad je ba i la kako valja!. ne bi gro a dobio!. ho e da izvadi pare iz fonda .tako pro e i on. padalo je tu novaca kao ki e!.. Izi e jednom iz kancelarije. Ta. nego sam je uvao ja u mojoj sobi .pred kancelarijom.Page 56 nabavio.. ako mu nije volja.. "Iz Miokusa. kad jeba ena ona prva glava u vodu . ja glavu opet te u moju sobu. Da se.Ama zar to nisu ljudi potpazili ta radite? . Izi e siromah..Bogme. .. "ja ne znam kad e do i i na me red jednom!" . a sad toide zgodno ispod ruke. pa ta e ."Muka i zlo". Opet kapetan odla e: "Sutra!... ali zakide mi ravnih dvadeset dukata!.primeti Pajo. im ode ovek. hvala bogu.. kapetan mi naru io. veli. potvrdi mu i procenu i nau i ga jo kako e as pre do i do para. Eto ti ga sutradan rano . . zna . Kupi on glavu i odnese bajagi kapetanici.Pa je li ti barem dao tu tre u paru? ... Zna . Snu dio se. Do e drugi da moli za ne to . stanem i ja .. pa se naslonim da slu am.. ali su utali! A i ta bi mu?.kud e ut s rogatima izi i nakraj!..

pogleda ga.Aha. koje na promenu obligacije. Kad ovek vide u kako je zlo ugazio. otvoriv i vrata. zinuo . jadnik! Kako ne na e nekog po tenog oveka da ga i upa iz te bede? . bogme. Radane. kad se god proda. . . Oko toga ti se. Uzlovi . da sam pravo bele io. siromaha.Donese i mene vetar..E.Hajde ti. Najpre mu je dao ne to malo. jadan. Radane?! Robija stade. pa ga zovnu: . staji andarm. pa mu lepo dohaka. ali se nekako zaplete u dug.upita Pajo za u eno. I kad se prora unasmo. mi zdrpimo valjano.Ta je. . pa po e.po njegovom ra unu izlazi da je prodato vi e jedanput.re i e uko gledaju i za njim. militi rad kad mu drugi sve odnose? Po e i da se opija. ama mu sve podliju vodu. pa uzviknu: . Uze e govoriti da je i pame u enuo. A kom e se.. Pajo. Utom u e u kafanu jedan robija od onih kojima je skinuto gvo e.. ta li je od moje vesele dece? Gde li su sad?. Zadu i se jednom kai aru . . on pokliznu i u radu. . . Kad bi da se prora unamo . Milovan Glisic Pripovetke Page 58 .. i Radan ode ne do ekav i ni odgovor. bogati otkuda ti ovde? .A to je na robiji? . opet. Smotri ga na dugajlija.. Kobeljao se. vidi se kroz staklo na sredi. kobeljao i otimao. zakide mi itavih dvaest dukata!. pred vratima. povu em po jednu belegu plajvazom.. onaj seljak to je nabavio kapetanu onu prvu glavu e era.. sna e beda! Bio je to estit ovek. On meni: "Lopove!" Ja opet njemu: "Varalico! Lupe u nad lupe ima!" Umalo to ne bi i za vratove. A ti ve zna kako se kod nas interesom gule du nici.Vere ti. pa sve uzalud.nekom Uzlovi u. Vi' ..obrecnu se na nj andarm. Kapetan se be e ne to na nj ispizmio.a to smo radili svakog meseca . ja s mojim kapetanom kvit! . more! ta eka vazdan? . uko! Nuto. i eto do ta je dospeo. pa se naplelo koje interesa. pa se zagleda u nj kao da ga poznaje. Robija uze neku duga ku fla u piva. . nije mi o glavu da la em. koje ono glavno.Prekju e sam po ao. opet.. a zapelo mu oko za njegov vinograd. siromah!. I ba mogu se sad gde ho e zakleti.Nalazio je i to.to je?. pa slu aju pri policiji gdegod. a po mom ne izlazi..bele iti na glavi e era... Ja duhnem te izi em od njega. nikad otarasiti. zagleda se jo bolje. to ga..Jes' ti.Vi' .Jesi davno iz Vladimiraca? ..

grunu pu ka kroz jednu bad u. Ba kad mu htede biti prodaja.viknu jedan kelner uspremaju i stolice po kafani. Navali kapetan: "Nemoj biti". siromah. pa sve u kaju zajedno i spremaju mu zamke. On. nekog po tenog oveka ovde da mu da novaca. jo nije izdr ao. kao zgranovan. Tek jedno jutro zove me kapetan. uko. ...za udi se Pajo.. "boljeg retko gde ima".A ta bi od prodaje? . A kako se. tamo on. . siromah.pod vedrim nebom. a mi pravo okretosmo se ku i Radanovoj. To li je! Sad znam."Dobar"..Stani.Molim. " to li to sad pita?" mislim sam. Ostali gosti odavno se ve razi li. pa hodaju ispred ku e. Ali. a ena mu nekako ubrzo presvisla od te ka jada. . valjda. Kad mu ve podli e vodu kod tog trgovca. a moj se Uzlovi prevrte.kapetanu brat od ujaka. On. onaj vinograd"? .. Siromah Radan sav pozelenio od muke.. neki trgov i i seoski ukrutili se. kad li pre izi e u novinama. Sve mu ode za dug i tro kove.Ubi ga! . jo se nije moglo ni isplatiti. siromah. on e tek pru iti prstom na Radanov vinograd: "Kako ti se dopada. onda Uzlovi tek prite e i navali da se u ini prodaja. pa posle sudu.... na e. pa mi se hvali kako e skinuti zlo s vrata. Gazda drema u . nisi video! Ja sam se za udio kad se to pre oglasi. ena mu i deca kao potu eni. velim ja. uko i Pajo odo e. Po e se prodavati mahom sve kupuje Uzlovi .. Stade piska dece.. Vinograd je dobio. Milovan Glisic Pripovetke Page 59 a osmejkuje se: "Hajde. polako! Kaza u ti. Eto. Kao za nesre u Radanovu. moj Pajo. Kapetan tera opet svoje. siromah. ima opet nekog te mu poma e da trguje s glavom e era. Do e red na ku u. "lud! Zar ovom propalici i bekriji da da ? Ta on je prezadu en i kosom na glavi. uko. fajerunt! . . Sve e ti propasti!" I lepo odvrati e oveka te mu ne dade.putem pored vinograda.. ni ta ti bog ne dade . spremi se da idemo na jednu prodaju!" Spremim se ja i po emo.. ena mu udari u zapevku. Nije to ala ostati sa sitnom decom . Siro ad Radanova potucaju se po najmu. Njega na ispit. ulete u ku u. ne lezi vra e.na livadu... ba ni nogom ne ma e!. i eto. Dogor alo oveku.. to je. Svi se zgledasmo ta mu bi sad! Dok.Prodaja se izvr ila. be e obradovao! isto nanovo o iveo. sud ga osudi na robiju. opet.. to dopade robije... dabome. .... seljaci i licitiraju i ne licitiraju: ao i njima oveka. sam izi e i predade se.. Tu i Uzlovi . desio se taj ovek . te ga odmah otprati e u haps. Htede se lepo iskobeljati. ta prodaja brzo izvr ena. to nekako prokopka kapetan i Uzlovi pa poteci tom oveku.Pa dela kazuj.Ubi.. Kad bismo ve u Krni . kako mo e ovek da strada!. dotr a e jo ljudi iz sela. Kad. siromah. Na ini se tu galama.. tu seljaci. . kao prosjak!. Sad..

Napolju zvi di vetar.jednom kraju za stolom. Negde daleko uje se pesma pijanih ljudi. . Samo kilji jo jedna lampa. i si ani pre avac zasiplje u prozore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful