P. 1
Milovan Glisic - glava secera (epilog)

Milovan Glisic - glava secera (epilog)

|Views: 865|Likes:
Published by Tijana321

More info:

Published by: Tijana321 on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2012

pdf

text

original

Milovan Glisic Pripovetke Page 46 Bo e moj, kakva li je to graja u Krni u?!

Bubnjaju bubnjevi, lupaju daireta, zurlaju zurle, ci e emaneta... Ba odavno nije bilo toliko huke i uda ni u Vladimircima, gde je kapetanija, kamoli u Krni u. Ne treba se uditi, veliko je veselje! Slavu slavi David Uzlovi , ata op tinski. Do li mu gosti sve po izboru. Da ve i ne pominjem odabrane ljude iz samog mesta - na priliku: novog u itelja Simu Stojni a, to je zamenio Sretena Pavlovi a, onog to ga lane otera e ak tamo negde oko Miro a, u Vlahe, za kaznu to je decu razvra ao i govorio ne to ru no o vlasti. Ne u pominjati ni samog doma ina to se, im je izu io ono malo osnovne kole, odmetnuo od oca i pustio se u piskaranje po seoskim kancelarijama, te ga i otac odrinu od sebe da ne zna za nj i da nema udela u o evini s ostalom bra om, a on posle udari jo gore u piskaranje i advokatisanje, izu i u prste sve zakone i polo ne i Milovan Glisic Pripovetke Page 47 odre ne, posle se dokopa op tinskog pisarstva i u toj svojoj du nosti " tede i i mu e i se" ste e neku paru za svojih deset godina, pa sad, hvala bogu, ima ime do ekati svoje znance i prijatelje. Ne u pominjati ni pop-Peru, onog to u najve em trku na konju mo e da nosi punu okanicu vina na glavi a da ne upusti, i to uvek vodi za sobom jednu crnu kerinu, pa jedanput zaklju a je posle ve ernje u crkvu: svu no je nesre na kerina vijala po crkvi uskakuju i na sve mogu e stolove; ljudi su daleko be ali, misle i da se javila neka udna sila poslana u kaznu za grehe njihove, a kad sutradan sa strahom pristupi e i otvori e vrata - na veliko udo klisi iz crkve pop-Perin ker. Po crkvi be e sve ispreturano i uzorvano; tri dana i tri no i itala su tri popa bdenije dok se crkva opet o istila. Dakle, da ne spominjem te li nosti to su vazda dru tvo Uzlovi evo, nego da pomenem samo daljne goste koji se potrudi e da mu na veselje do u. Krasni su to gosti - u daleko ih nije. Tu vam je u itelj Ivo iz Skupljena; pa onaj drugi Ivo, u itelj iz Jalovika; pa Stanoje u itelj iz Muratovca; pa pop Jerotije, onaj vrljoki iz Miokusa, to r e za enskinjem kad se malo evne i to peva zajedno, s Ciganima nekakve skaredne pesme. Tu je ak i sam kapetan Maksim Sarma evi . Ostalo su op tinske ate i ve

. tu se svira i igra. pope! .. izvolite .po e isto da se ali onako dosta naki en kapetan. pope i ate nadme u se . . Sve su zdravice kitnjastije od kitnjastijih. u itelji i popovi tek zaviju na stotine zavijutaka ono njihovo duga ko: "mnogaja ljeta". .nudi nekakom surovom rado u opijen David Uzlovi . ta je puta na kapetan obilazio srez po zvani noj du nosti!. koji dolikuju ati i imaju hvale i ljubavi u njega. svog najmilijeg gosta . Ha. koji je s trudom stekao svoj po teni dom i u domu mahala i zahire. .upada u re pop Pero. nego sve kao za pakost . istina. ali tek je pohabana.. ti Vu ev ani!. ta li je puta verni uko njegov inio pazar s onom glavom e era i nikad da je proda za tri talira. pevanje i sviranje prekidalo se samo kad se gosti naklope narazna masna peciva da omezete. prizivaju je u svoj dom te ugoste i po aste.. Da o! . te mo e danas uljudno do ekati odabrane goste svoje. Tu se jede. svaka godina dobra. tu se pije. ini mi se. slo iti i nazdraviti.na eg lepog kapetana. Tebi je.A ti mi jama no nje srpom. Kapetanu je ve prili no pohabana uniforma.. hm. desi e se veoma batli ljudi.. im se koja nazdravi . A i vreme je ve da se pohaba. ha. Da o? Na ovu dosetku popovu osu se me u gostima grohotom: Ha. a virauni po u nu kao orlu ine oko strvine pa tek dreknu iz petnih ila: "zoooort! zort! zort! zoooort!" i zagrebu onaj ve svakom poznati viraunski tu . jo je odvojila od ostalih to se tuda po du nosti svojoj vrzmaju. . Napija se u zdravlje gospode i onoga ko izmisli gospodu. ha! pa se ak i Cigani nasmeja e. napija se u zdravlje "dobrih ljudi" koji po ituju gospodu. pa je i razgovor njihov biopoverljiv. I doista.Hm. gospodine! .Slu ite se.dukat!.. napija se u zdravlje doma ina Davida. Milovan Glisic Pripovetke Page 48 u itelji.Slu ite se. a? . Zdravice.vrati mu dosko icu David i . ha! Je li. Svi su bili znanci. kao to vidite.koliko je bog dao i dobra godina donela. gospodine .opet gosti odabrani. ha. koliko se mo e i koliko je bog dao.tako . .ko e lep e i zgodnije okititi. Ali tek uz to masno mezetisanje osuobi se prijatan razgovor. veliko veselje ini David Uzlovi . tu se smeje i peva. Ele...Ne brini se ti za nj. jer ovo je sad tre i ur evdan odonda kad mu prvi put u ini e Vu ev ani ono znamenito "sevte".odmah uko pali iz pi tolja..nje on dobro i bez srpa. tu se napija redom u sva ije zdravlje.

. a unese se bli e pred kapetana .u evar! . gospodine. najbolje e biti.Dobro e biti... I tako meni je veoma zapelo oko za onaj njegov vinograd u Prljinama. Dede.. Nema je u celoj kapetaniji onake! . ha.htede ne to jo e e da doturi. zec je . da mu i upamo iz aka. gospodine. a ovamo ne e da radi.odgovori Uzlovi . Pop Pero uhvati se za bradu i u ini kao jarac: "Mehe-heee!" I svi se gosti grohotom nasmeja e. ako bog da! Samo imam malo muke s Radanom. koliko i te za onaj vinograd da se sad pogodimo? .Dela ti.po e malo ti e Uzlovi .ra anj. a kapetan ga prekide: .E nije nego jo !. a David i kapetan nastavi e svoje.Drage volje. Samo. .E. Milovan Glisic Pripovetke Page 49 . . a mi emo njemu jarca pred ku u. pope . To je ve i upano . vere ti? . gospodine.Ama.ne bi jo trebalo . Ama.. pa se jo i propio. Da o. za onu livadu u luci.. kod ovako lepa pe enja i vina. more. ho emo li. more.Ne mogu ja. a ja onaj vinograd!. Utom pop Pero s u iteljima zaturi se da divani. nije stalo ni do zeca ni do ra nja. trebaju mi!" On ne e imati.bi e i tome zemana.. Ne pla a na vreme. ha!" a Cigani se ve izvr u od smeha i zga aju jedan drugog dairetima u glavu. sad se i ra an a zec jo u umi.samo da ti se dokopati!? Stegni ti njega: "Pare. a nama sad. ha. nego do dobo a i do toga kako emo dobiti ... da mi njemu ba dreknemo. . Ho e mi ga ustupiti.ta? Ho emo li mu skoro da dreknemo s jaretom? Ha. Da o. pa eto si se dokopao!. gospodine . biti dobra etva. nema ni onakog vinograda u tri kapetanije. .Lako emo.. Pro e iza roka po itava tri meseca.upita kapetan Uzlovi a po to je ve prili no omezetio. . da mu dreknemo.Vala.Hvala bogu i vlasti. reci ...zec. . gospodine! .pita i smeje se kapetan preko masnog zalogaja piletine.ti onu livadu. . ulaguju i se i metnuv i ponizno ruku na prsi.A ho e li ove godine. ha! . Da o. gospodine. nekako traljavo ide s interesom. a? . Nego. a? .Ta ono.. okani se ti sprdnje.viknu u itelj Simo i opet se osu: "Ha.. Veli: "Ne mo e se". . i ti jo . Da o...Ta i meni je zapelo oko..Hm.. . Da a! Ra anj je .po to? . samo da mi se dokopati.Keca.

i opet se kucnu. Neka stoji. pop-Pero! ... nema ale! .po to? ..ponudi e pop-Peru da o ita zdravicu. uze e gakoreti to u ka s kapetanom.....meni ti njih.... Da o.upita kapetan. Milovan Glisic Pripovetke Page 51 Svi digo e a e..osamdeset? . Da o .br e-bolje upade mu u re Uzlovi .Ja ne bih. pa nas i zaboravio!.Osamdeset dukata.graknu e ostali gosti.ta . . Gle ti njega! U u kao sevazdan tamo oko tih sjajnih pulija. a? Nego neka..ti punu okanicu na glavi. Lako emo se pogoditi. boga vi..Bog du mana zaboravio..odgovara skromno David.Kakih osamdeset? . a malo se usturi i nabra obrve. nije skupo? .Tu se kapetan ma i rukom za a u u kojoj be e dopola vina.A.. molim. .Neka nazdravi u itelj Ivo .veli pop.Dede.. pope.Izvinjuje se David doslu uju i im.Ne ete vi na mojoj slavi po pola a e! . Znam ja tebe . . . .Milovan Glisic Pripovetke Page 50 .Ta kuburim pomalo.Ne e ti biti tako tvrd na pogodbi. Kapetan di e a u i kucnu njom a u pred pop-Perom.zate e kapetan da se cenka.Ta i upao si mu jo onda im si mu pozajmio onih pedeset dukata!.. ne gospodine! . bekrijo stara!.Osamdeset. dede jo po jednu! . Nazdravide.. .. .uze ga tap ati kapetan po ramenu. A tri dana dr aste ono bdenije.Hajd ovu u zdravlje kapetanovo! Hajd u zdravlje kapetanovo.Mislim. . Mo' li s njima izi i nakraj?. uzima pare kad ne mo vratiti!. A zbilja..E dobro. U mene. .Znam ja tebe.Ne. .. kucnu e se i graknu e: . Dobo ja! to bre. . ura .. gospodine ..Ehe.. drugi put! .. Nego. dela ti meni reci .. dobro. Znam ja to!.. . . molim .alim se.. Da o.. . gospodine! . . Vuksan.ubrza Uzlovi i dokopa fla u da poslu i. pa emo mi njima dobo pred ku u!.Samo ako gde zapne . opaziv i da sevino doslu uje.I mi nismo po pola ljudi. i ovamo i ovamo! . Nenad i oni drugi?...re e Uzlovi laskavo se sme e i. . kako ti oni ostali du nici? Kako Stojan Pavlovi i Obrad Je i ? Kako Ivan... bra o! .

a virauni udari e tako goropadno "zort" i tu da se ak u drugom selu trgo e kvo ke sa smetli ta. . kakva valjda nije bila ni na ciganskoj slavi.Pop Pera!. Kako je na sve strane "blagodet i izobilije u vinu..onako s nogu. Svi graknu e: . Kapetan iz ko e da isko i od ljutine to uko ne dade Milovan Glisic Pripovetke Page 52 izraza sad takome veselju. Kako sad nema ni plamenja e. seljak ode uza ljivar. Pop Pero opet nazdravi tako estoko zdravicu da virauni ve promuko e vi u i: "zooort!" a me u gostima zahori se graja.. pa onda tr e oba pi tolja i viknuv i to igda mo e:"zooort!" opali ih.ivio uko! . sad.na mnogaja ljeta!" I sad grmnu opet jedno op te "mnogaja ljeta"..ne ka se Ivo . pa jurnu na prozor. uko pali iz pi tolja. Neki gosti po inju ve uvi ati da je dosta i zovu druge da se ide. bolje ume .. rojevi ne be e. gospodine . a jo se dr i namrgo en. ni su e.. Kako odonda ito dobro ra a.ba sada ne u e se njegovi pi tolji.. Opet se . Pop Pera!. Ele. itu i ovo iju. taka se to astilo i pilo na slavi Davidovoj ak do zaranaka. more!" No ba u taj mah rastade se uko s jednim seljakom..De ti. Nakiti. Na tebe je red.Hajd ovu u zdravlje ukino! . ni grada." I sama ive ve vidi da se nekaka udevenija zbivaju. a isto ci i: "Ta kamo taj? Pali. more?!" priviknu na uku i kao popreti glavom. . Di e se pop Pera i nazdravi zaista lepu zdravicu u zdravlje kapetanovo. Ivo! Ti ume bolje.. ovce se blizne.. bogo moj. ni poplave. to mo e lep e biti! Kako je Vladimircima i svuda po srezu tome nastala sre a otkako je tako dobar kapetan do ao. a kamoli na drugoj kojoj kr tenoj.re e kapetan pri av stolu i uzev i ponajve u a u. "Sad. a pili i se samo pribi e uza njih pa izvrljiv i svoje jo golu drave glavice samo tek u ini e: " rrrr!. zaturio na le a torbu. . u kome se behu bezbri no razlepr ale i zakokota e popla eno. Kapetana odmah minu ljutina. ali . jok . " ta ini ti tamo. Kako je nestalo gusenica. vredan. vrana i avaka to zatiru vo e i useve. i to valjda nikad u svom veku niti je puknuo niti e puknuti.ti. Valjalo je sad da uko pukne iz svojih pi tolja to igda mo e. Dela.." I to sve odonda otkako je do ao tako " estit. revnosan i redak stare ina u ovo podru je. koje nek bog da da se dugo ljetno podr i pod rodoljubivom upravom njegovom. David nudi da se popije bar jo po jedna za sre na puta ... a iz nje viri vrh glave e era. nabrao obrve. koji znadu sva ije zasluge oceniti i uva iti . pope.. a sve na sre u vernih sinova zemlje ove.eto me!" odgovori uko mahnuv i glavom na onog seljaka. pope!.graknu e gosti. Svi se lati e a e i napi e u zdravlje ukino.Jok.

kume.. Po nekom instinktu po o e da se ve jedanput razilaze. zar i ti?!.livada. ku i! ... ako i pijan. kapetane!..Tu Radan pogleda snu deno preda se. dok sti e i ve era.Ja.He. I tako spremaju i se da idu napi e u zdravlje u itelj-Sime.... moj veseli kume! . . pa u zdravlje i jednog i drugog Ive. .. more!.nekakim ne uvenim jezikom. hej. kume! . a odovud. ti si! .ta ti je to.Kakoj ku i? Timisli ono je moja?...Vino. tako! Malo. pa u zdravlje lop-Pere. kume? . .. neki e er. Hej. Utaja se u ku i Davidovoj. ta mu znam.Ta ho u sutra kapetanu da mi potvrdi neku tapiju.Ama jes ti. vidi .. jes ti uo. ta e ? ..Kaki e er? Daj da vidim!. briga. gde je spustio.. Taman bi nasred uprije. moj kume! Uzlovi . kume? .. kume.dokle ve gosti nisu do li u tako stanje da nisu vi e ni razumevali jedan drugoga. to e ti ovo? . zagleda je. kao da je sve propalo.re e Radan kao trgnuv se malo. Radane? .i pokazuje prstom u teme.. Milovan Glisic Pripovetke Page 53 ... Gle. .Uzlovi ! Vi .Tsss...Od uke....Eto ja.A deca. pa u zdravlje kapetanovo... pa uzeh.i brzo izvadi iz torbe glavu e era.Ih.i tu mahnu rukom..moja deca?. tu mise popeo!. Jes vinograd. pa teraj redom.Te.Kum-Mato!. . Opet nudi David "po jednu s nogu za sre na puta". Dobo sam ja.. pa smotriv i kraj Mate torbu s glavom e era. .Briga. Zna . kume. .. Mese ina siri pomalo..Hej... malo povode i se. Kad eto ti onog seljaka s torbom preko ramena ..upita ga Mato prekorno. ..Zar opet. hajde! Sutra valja poraniti. a jetko se nasmehnu. . . deca . . kume..Jest... Nije svet re eto! . Kume. to je i sad valjda na krni skoj reci. Da o. preda nj Radan.mrmolji opet kapetan dr e i se za svog uku da ne padne -vina.javljaju glasovi da se ide.unosi se Uzlovi pred lop-Peru posr u i.Hajde ku i. . .Jes ti to. ..dobo ! Naposletku i taj se d umbus utaja. umiri se po Krni u sve.prekide ga Radan. pa klimnu glavom: .evo okrnjena!.. pa pop Jerotija. pa opet s po etka. .nai e na upriju onu staru. kume? .Ni ta... Ne brini se. . pa. . seknu ga ne to te prekide to je po eo i naglo upita: . ti. da se pravda. je li? . Svaki je pone to mrmoljio .po e Radan. to e ti to?. Posle ve ere kolale su zdravice od kapetana do uke i od uke do kapetana .re e Mato isto alostivo. Jes ba ona .. . bogami. ... ja ..

a ti samo svrati . spodbi onu glavu e era..Kume. razle e se pljesak pod uprijom.osobito ako to bude zimi i kad je kaka estoka me ava . Kako da bacim? . moj kume.Dete . on ima odnekud.. Nek propadne! Baci.pro aputa Mato i okrete navi e stazom ku i svojoj..re e Radan sasvim jetko..ono.zavr i Radan. Mati po e kosa navi e..Platio sam. ba tu istu glavu .. Kad be e kod vratnica da se rastanu. jer mo e posle svu no pljuckati i postati zlovoljniji. kume? . pogleda ne to dole u vodu. . *** Ako si koji put ne to turoban i zle volje. U pozori te slobodno nemoj i i..Nuto ono dole .Ja.Zar ovu glavu? Milovan Glisic Pripovetke Page 54 .Hajdemo.Molim te..Ha..Devet puta..u kafanu "Kod petla".pozva ga Mato te po e. moj veseli Radane! ... Vi . Kakva tapija?.upita Mato uzjazben.Ja sam je dosad devet puta platio? . Bolje idi ti u kafanu "Kod petla". kume.. kume! Nuto. moj kume . . . molim te.. Ja sam je i nabavio kapetanu. ..crni se!. . ..poznajem je dobro!.Tu.. Radan hukne i re e: ...He. pa tek povu e Matu za rukav ap u i: .. .viknu Radan i opsova tako stra no da se Mato strese od straha. Evo. nije ala!.eto dokle sam dospeo!. .. pa devet puta.i ja u do tvojih vratnica!. moj kume.. ooode!. a on se nekako izvra eno nasmeja: .Hej. Ta eno ga. To ti je najpre i i najsigurniji lek.. baci to! Tapija!.... ako si mi kum! . Ta stanide!.Ama ta je? . haha! Kume! Vi' .ta. pa to igda mo e izmahnu te njom u vodu. Tu je tek pozori te i komendija! Ko god se pomoli na ... kume! Zar ne vidi ?. Vi' kako sedi!. eno . pa klimnu glavom neveselo. nuto! . ku i! Hajde . i .vi' ?. . kume. gde je okrnji crno dete na brodu vi e Petrova vira!..

pa jo i bolje od njega . "Otkud sad to". nego . ni oka.. Tako je bilo i s tom glavom e era! U em ja jedno jutro u kancelariju.. . moj Pajo. Tamo.samo bruji!. U kafanu "Kod petla" slegne se ceo svet. Ele na sve strane agor. bilo i potegni i povuci!. Za jednim malenim stolom ukraju sedi jedan dugajlija u gunjcu i suknenim ak irama... Jedno ve e taka be e estoka me ava. .Ko? On. pa pocupkuju onako sede i na stolicama.. U kafani "Kod petla" puno. ni lice.vrata .Eto. mislim sam. ko se prvi seti takog avolstva? . zaturio se.odgovori dugajlija.svaki druk iju ulogu. Dugajlija uze a u. lupa. pa mlataraju i rukama pri a ne to jednom mladi u to sedi za istim stolom s njim. cereka se nekako enskinje i hala u soldati. Sve je to u drugoga druk ije! Valja samo sesti pa gledati sehira. pa digao nogu i tu e tiklom u sto.upita Paja.. bogme. a pre avac magli u o i kud se god okrene . a ja ovek prost. zbog toga je. mogu se i ja dosta koje emu doviti. eto ko! . Onamo za drugim stolom pla u i kme e deca. kucnu se s onim mladi em. kao da igraju kolo.sedi besposlen po vas dan. pa iskrenuv i dopola ubrisa dlanom usne i re e: . a on im naru io: "Se a li se onog sata". ni ode e. Ja se malo za udim. ni obu e. svirka. Onamo se. ni haljine.ak i jedno od ona "tri sela vi e". pa mi kaza kaka je on tu glavu Milovan Glisic Pripovetke . . pevanija . pa izvoleva. ka i mi pravo. tre i ti se ali na muzikante to sviraju arda .iako je on kapetan. ni kape. za jednim okruglim stolom pometali jedan drugom ruke na rame... dodu e.Bogati. Njemu je lako . vika. opet.. Do e jedan.Ono. njegov pandur: nego kud bih se ja jo oko takih potrku ica zanosio!. pa gotovo ne samo ceo svet. Tako je to gotovo svako u boga ve e zimi.... Sav je taj svet raznolik. jedan Mad ar pomamio po muzici. "kad na kapetan ne uzima ni od kog mita?" A on vide gde se ja udim. peti pri ao pa ti podnosi pod nos varak ili evap i sav uvaljan u sa i moli te da samo "ko ta " za njegovu ljubav. Nigde Milovan Glisic Pripovetke Page 55 ne e na i sli na ni nosa. Zvi di vetar..izgleda kao da se spremio da odigra ulogu iz kakve komendije i to . nudi te to mo e ljubaznije re njem rotkve. i to se tako ali da se ve i tebi samom isto sa ali to ne sviraju "Se a li se onog sata". Kelner donese jo dve a e piva pred njih. opet. a ona mu stoji na astalu. drugi te nudi slanim bademom. nakrivio fes..

primeti Pajo. neveseo: pustim ga u kancelariju kapetanu.Ja ta misli ti. ali su utali! A i ta bi mu?...."Ta potvrdio bih neku precenu.Nisu ja!.. Prosto. gospodine. .. te jo kako!.upita Pajo. ali zakide mi ravnih dvadeset dukata!. kaza mi sve: kako je smislio i ta e s njom. Snu dio se. .. velim mu ja. ne bi gro a dobio!. Meni obre e tre u paru. Do e drugi da moli za ne to . hvala bogu. Vide Milovan Glisic Pripovetke Page 57 da im bez toga obi i ne mo e. stanem i ja . Ele. Sad je ba i la kako valja!.Stani da ti ka em. "Odakle si ti?" pita ga kapetan onako malo o tro.. im ode ovek. kapetan mi naru io... .ko ne bi. Nekad se davalo nao igled. bolan!. pa ta e ."Muka i zlo".tako pro e i on.. da mu nije bilo mene. Do e neki Mileta iz Miokusa da potvrdi procenu.. Izi e siromah. vi ste tu mnogo zaradili! ."Ama. Namirisali su to oni odmah.. Vidi ovu kavanu? ." Ele tako ga odbija nekoliko puta.Ja mu onda ponudim glavu e era i ka em da bi to najprili nije bilo dati. Odmah kapetan s njim druk ije.. ne eda te uje dok mu to ne tutne . done u . .. samo neka bude vajde!" ..odem ja uBeograd. Kad je tako. ." .. Kupi on glavu i odnese bajagi kapetanici. valjda ga ja ne u prevariti. .. Opet kapetan odla e: "Sutra!."More. a sad toide zgodno ispod ruke.Ama.Bogme. "Iz Miokusa. oveku pritu ila nu da.E.pla aju. Pitam ga ta je . padalo je tu novaca kao ki e!. ho e da izvadi pare iz fonda . "ja ne znam kad e do i i na me red jednom!" .a ve amo znam." " ta e ?" .Dao je ne to. veli. pa samo to ne pla e.Zar ti jo ne zna ko su na i kapetani. ja sle em ramenima.moli opet.kud e ut s rogatima izi i nakraj!. pa se naslonim da slu am. Samo da ti ka em.onaj seljak kad je bacio .stegli ga neki du nici.. "pa da vi onda!" .Nju je sazidao kapetan tom glavom e era.Sad vam jama no nije tako i la trgovina? . kad smo po eli trgovati s novom glavom. Ljudi im znadu ud... kad jeba ena ona prva glava u vodu . te nabavim drugu istu onaku. ali mi se.. Eto ti ga sutradan rano . . zna ."Do i sutra!" ose e se kapetan na nj... ale . Moj Pajo...pred kancelarijom. Zna . Izi e jednom iz kancelarije. on je po eo zapisivati koliko se puta proda. Vidim ja. nego sam je uvao ja u mojoj sobi . opet. . pa mi bi za zlo to zapisuje.. .Pa je li ti barem dao tu tre u paru? . opet ti ne kaza meni kako se zavadiste. ja glavu opet te u moju sobu. Posle je vi e nismo nosali poselima. svaki dan tek kupi po neko glavu e era od mene. ako ho e samo. donesi ti togod deci kapetanovoj na pe ke ". potvrdi mu i procenu i nau i ga jo kako e as pre do i do para. Zna . Ta. Nu da oveku. ako mu nije volja..Ama zar to nisu ljudi potpazili ta radite? . Da se..Page 56 nabavio.

militi rad kad mu drugi sve odnose? Po e i da se opija. . kobeljao i otimao.Hajde ti. staji andarm. Robija uze neku duga ku fla u piva. .Vere ti.E..a to smo radili svakog meseca ... I kad se prora unasmo. pa slu aju pri policiji gdegod. . Utom u e u kafanu jedan robija od onih kojima je skinuto gvo e. Kad bi da se prora unamo .Jes' ti.Jesi davno iz Vladimiraca? .. . A kom e se.. . sna e beda! Bio je to estit ovek. Uzlovi . Smotri ga na dugajlija. vidi se kroz staklo na sredi. koje na promenu obligacije. pa ga zovnu: .bele iti na glavi e era. siromaha. .. opet. Pajo. Najpre mu je dao ne to malo. da sam pravo bele io. nije mi o glavu da la em.upita Pajo za u eno. Radane.Ta je.Nalazio je i to. to ga. siromah!.po njegovom ra unu izlazi da je prodato vi e jedanput. mi zdrpimo valjano.. more! ta eka vazdan? . Oko toga ti se... otvoriv i vrata. on pokliznu i u radu. zinuo . pa po e. Kobeljao se. Zadu i se jednom kai aru .re i e uko gledaju i za njim. Vi' .Aha. pa se naplelo koje interesa. Kad ovek vide u kako je zlo ugazio. A ti ve zna kako se kod nas interesom gule du nici. bogme.. povu em po jednu belegu plajvazom.A to je na robiji? . opet.. ja s mojim kapetanom kvit! . pogleda ga.to je?.Prekju e sam po ao. pa se zagleda u nj kao da ga poznaje.nekom Uzlovi u. i Radan ode ne do ekav i ni odgovor. pa uzviknu: . ama mu sve podliju vodu. pa sve uzalud. uko! Nuto. Uze e govoriti da je i pame u enuo. ali se nekako zaplete u dug. pa mu lepo dohaka. kad se god proda.Vi' . onaj seljak to je nabavio kapetanu onu prvu glavu e era. Kapetan se be e ne to na nj ispizmio. jadnik! Kako ne na e nekog po tenog oveka da ga i upa iz te bede? . a po mom ne izlazi.Donese i mene vetar. i eto do ta je dospeo. On meni: "Lopove!" Ja opet njemu: "Varalico! Lupe u nad lupe ima!" Umalo to ne bi i za vratove. bogati otkuda ti ovde? . jadan. pred vratima. zakide mi itavih dvaest dukata!. I ba mogu se sad gde ho e zakleti. zagleda se jo bolje. Milovan Glisic Pripovetke Page 58 . .. Ja duhnem te izi em od njega.. ta li je od moje vesele dece? Gde li su sad?..obrecnu se na nj andarm. a zapelo mu oko za njegov vinograd. nikad otarasiti. Radane?! Robija stade. koje ono glavno.

. sam izi e i predade se..kapetanu brat od ujaka.viknu jedan kelner uspremaju i stolice po kafani. Ostali gosti odavno se ve razi li.Pa dela kazuj. kao zgranovan. Kapetan tera opet svoje. Svi se zgledasmo ta mu bi sad! Dok. neki trgov i i seoski ukrutili se. . pa mi se hvali kako e skinuti zlo s vrata. uko i Pajo odo e. to dopade robije. ne lezi vra e. " to li to sad pita?" mislim sam. pa posle sudu. ena mu udari u zapevku...na livadu. opet. A kako se. a ena mu nekako ubrzo presvisla od te ka jada. Kad. valjda. fajerunt! . To li je! Sad znam..... "boljeg retko gde ima". te ga odmah otprati e u haps.. tamo on. Htede se lepo iskobeljati. ta prodaja brzo izvr ena. velim ja. jo se nije moglo ni isplatiti. nisi video! Ja sam se za udio kad se to pre oglasi. siromah..za udi se Pajo. na e.. . tu seljaci.. ulete u ku u. Siromah Radan sav pozelenio od muke. "lud! Zar ovom propalici i bekriji da da ? Ta on je prezadu en i kosom na glavi. . kako mo e ovek da strada!. jo nije izdr ao. sud ga osudi na robiju. pa hodaju ispred ku e. . Sve mu ode za dug i tro kove. Milovan Glisic Pripovetke Page 59 a osmejkuje se: "Hajde. uko. Ba kad mu htede biti prodaja..... ena mu i deca kao potu eni. ima opet nekog te mu poma e da trguje s glavom e era. Sve e ti propasti!" I lepo odvrati e oveka te mu ne dade.. i eto. Tek jedno jutro zove me kapetan. Njega na ispit.Prodaja se izvr ila."Dobar".. spremi se da idemo na jednu prodaju!" Spremim se ja i po emo. siromah. onaj vinograd"? . Kad mu ve podli e vodu kod tog trgovca. Tu i Uzlovi . dotr a e jo ljudi iz sela. siromah.Molim. Dogor alo oveku. Siro ad Radanova potucaju se po najmu.Ubi ga! .A ta bi od prodaje? . On. Stade piska dece. a mi pravo okretosmo se ku i Radanovoj. a moj se Uzlovi prevrte.. onda Uzlovi tek prite e i navali da se u ini prodaja.. kad li pre izi e u novinama.putem pored vinograda. Vinograd je dobio. Ali. Sad. seljaci i licitiraju i ne licitiraju: ao i njima oveka.Ubi. Navali kapetan: "Nemoj biti". Do e red na ku u. to nekako prokopka kapetan i Uzlovi pa poteci tom oveku.. pa sve u kaju zajedno i spremaju mu zamke. Po e se prodavati mahom sve kupuje Uzlovi . . Nije to ala ostati sa sitnom decom . siromah. . ba ni nogom ne ma e!.Stani. Kad bismo ve u Krni ... dabome. nekog po tenog oveka ovde da mu da novaca. siromah. moj Pajo. Na ini se tu galama. polako! Kaza u ti. be e obradovao! isto nanovo o iveo. to je..grunu pu ka kroz jednu bad u. kao prosjak!. Eto. uko. On. on e tek pru iti prstom na Radanov vinograd: "Kako ti se dopada. Gazda drema u .pod vedrim nebom. ni ta ti bog ne dade .. Kao za nesre u Radanovu.. desio se taj ovek .

Napolju zvi di vetar. . Samo kilji jo jedna lampa. Negde daleko uje se pesma pijanih ljudi.jednom kraju za stolom. i si ani pre avac zasiplje u prozore.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->