P. 1
Seminarski rad Vektori u prostoru

Seminarski rad Vektori u prostoru

|Views: 792|Likes:
Published by bogsanja

More info:

Published by: bogsanja on Apr 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

PANEVROPSKI UNIVERZITET ''APEIRON'' FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE

SEMINARSKI RAD
PREDMET: VIŠA MATEMATIKA TEMA: POJAM VEKTORSKOG PROSTORA I POTPROSTORA

Student: Svjetlana Roguljić Index br. 200-10/VPM

Mentor: Jakupović Esad

.............. VEKTORSKI PROSTOR V 3 .................................. ZAKLJUČAK.............................................................................................. februar 2010................ godine SADRŽAJ: Strana: 1........................................................................ 3....... LITERATURA................... 4...............Banja Luka....................................................................................... BAZA I DIMENZIJA.......................... POJAM VEKTORSKOG PROSTORA............ POTPROSTOR...................................................................... 6............................................................................................ 2 ..... 2................................. 3 8 10 14 16 17 5..................................

∀a. u formalnoj definiciji vektorskog prostora dopustit ´cemo da ulogu polja skalara umjesto skupa R igra bilo koje odabrano polje F. β. ∀a ∈ V . ·) vektorski prostor nad poljem F ako vrijedi: (1) a + (b + c) = (a + b) + c. β ∈ F. Neka je V neprazan skup na kojem su zadane binarna operacija zbr ajanja + : V × V → V i operacija mnoˇzenja skalarima iz polja F. Postoje i brojni drugi primjeri. Odmah vidimo da su i skup racionalnih brojeva Q. Kad god imamo neki skup F na kojem su zadane binarne operacije zbrajanja + : F × F → F i mnoˇzenja · : F × F → F koje imaju navedenih devet svojstava (pri ˇcemu. naravno. kaˇzemo da je F polje. skup cijelih brojeva Z s uobiˇcajenim operacijama zbrajanja i mnoˇzenja nije polje jer u Z nije zadovoljen uvjet (7). b. γ ∈ R. Definicija 2. Pritom su nam vaˇznija od same prirode realnih brojeva bila svojstva algebarske strukture koju ˇcini skup R zajedno s operacijama zbrajanja i mnoˇzenja. Nasuprot tomu. +. vektorski prostor je struktura koja je izgrađena ”nad poljem skalara”. ∀a ∈ V . (5) α(βγ) = (αβ)γ. b . ∀a ∈ V . (6) postoji 1 ∈ R sa svojstvom 1 · α = α · 1 = α. podsjetimo se prvo pravila raˇcunanja s brojevima. γ ∈ R. vektorski prostor je skup na kojem su zadane binarna operacija zbrajanja i operacija mnoˇzenja skalarima koje poˇstuju ”uobiˇcajena” raˇcunska pravila. Da bismo definiciju mogli iskazati precizno. Vektorski prostor je. (9) α(β + γ) = αβ + αγ. ∀α. (8) 1 · a = 1. (7) α(a + b) = αa + αb. Preciznije. struktura koja se sastoji od skupa snabdjevenog dvjema operacijama koje trebaju zadovoljavati navedenih 8 svojstava. Grubo govore´ci. ∀α ∈ F. (2) postoji 0 ∈ R sa svojstvom α + 0 = 0 + α = α. ∀a ∈ V . prethodna napomena se moˇze jezgrovito reformulirati: skup realnih brojeva s uobiˇcajenim operacijama zbrajanja i mnoˇzenja je polje. γ ∈ R.1 P O JAM VEKTORS KOG PROSTORA . ∀α ∈ R. β. U tom smislu. ∀α ∈ R. (4) α + β = β + α. ∀a. (2) postoji 0 ∈ V sa svojstvom a + 0 = 0 + a = a.1. postoji α−1 ∈ R tako da je αα−1 = α−1 α = 1. β. (5) α(βa) = (αβ)a. u tom sluˇcaju svuda umjesto R treba stajati F). c ∈ V . ·) polje jer je rijeˇc o zajedniˇckim svojstvima skupa F i na njemu definiranih binarnih operacija + i ·. ∈ R. (8) αβ = βα. u prostorima V 2 (O) i V 3 (O) definirano je mnoˇzenje radij vektora realnim brojevima. ∀α. b ∈ V . ∀α. ∀α. β. U tom smislu. ∀α. Binarne operacije zbr ajanja + : R × R → R i mnoˇzenja · : R × R → R na skupu realnih brojeva imaju sljede´ca svojstva: (1) α + (β + γ) = (α + β) + γ. kao i skup kompleksnih brojeva C daljnji primjeri polja. (7) za svaki α ∈ R. dakle. β. ∀α. Konkretno. Primijetimo da je rijeˇc o 3 . Napomena 2. +. β ∈ F.1. ∈ V . ∀a. Preciznije bi bilo re´ci da je uredena trojka (F. (3) za svaki a ∈ V postoji −a ∈ V tako da je a + (−a) = −a + a = 0. (6) (α + β)a = αa + βa. (4) a + b = b + a. α = 0.1. Kako smo ve´c nazn aˇcili u uvodnom poglavlju. Kaˇzemo da je uredena trojka (V. ∈ R. · : F × V → V . bitno nam je bilo da je skup R polje. ∀α.2. (3) za svaki α ∈ R postoji −α ∈ R tako da je α + (−α) = −α + α = 0.

+. najvaˇzniji su sluˇcajevi vektorskih prostora sagradenih nad poljem realnih ili kompleksnih brojeva. Op´ci plan je da sada na naˇcelnom. jer je nulvektor neutralan za zbrajanje. obiˇcaj je da se elementi vektorskog prostora uvijek nazivaju vektorima. tj. Naˇcelno. ˇsirem kontekstu. F moˇze biti bilo koje polje. Poput. Sˇtoviˇse. zadovoljava postavljene uvjete. Vektorski prostori nad poljem R nazivaju se realni vektorski prostori. (b) Uvjet (4) nalaˇze da za svaki vektor a postoji njemu ”suprotan” −a koji zadovoljava a + 4 . ∀a ∈ V . apstraktnom nivou istraˇzimo svojstva svih vektorskih prostora. Smisao definicije je da skup V . (d) Kad god to bude mogu´ce. pa su viˇse tehn iˇcke prirode. (b) U definiciji vektorskog prostora priroda elemenata skupa V je irelevantna. ”vektorski prostor V 2 (O)”.) No. jer je mnoˇzenje skalarima preslikavanje s F × V u V . oznaˇcavati malim latinskim slovima. Taj je oznaˇcen simbolom 0 i naziva se nulvektor. pokazat ´ce se da teorija realnih vektorskih prostora svoje prirodno upotpunjenje dobiva tek u ovom.1. ˇsto god po svojoj naravi bio.identiˇcnim pravilima raˇcunanja koja smo otkrili kao zakonitosti u prostorima V 2 (O) i V 3 (O) (usp.4. U drugu ruku. primjerice. ·) nad poljem F. simultan tretman realnih i kompleksnih vektorskih prostora ne´ce dodatno opteretiti naˇsa razmatranja jer ´ce gotovo svi argume nti biti univerzalni. (Naˇsi pilot-primjeri V 2 (O) i V 3 (O) su realni prostori i nije bilo naznaka da bi teoriju trebalo ˇsiriti i na kompleksne prostore. Uz ovaj naˇcelni komentar. Od sada nadalje. tada bismo imali i 0 + n = 0. No kad je iz konteksta jasno o kojim se operacijama i o kojem polju radi. zajedno s operacijama ˇcija se prisutnost u definiciji zahtijeva. Primijetimo da je 0 jedini vektor u vektorskom prostoru koji ima to svojstvo.1. dakle. U oba sluˇcaja elemente polja oznaˇcavat ´cemo malim grˇckim slovima i zvati skalarima . Stoga ´cemo se ograniˇciti samo na ova dva sluˇcaja. Navodimo ih u sljede´coj formalnoj napomeni. taj je zbroj jedinstveno odreden element skupa V . za svaka dva elementa. teoreme ?? i ??). rezultat zbrajanja bilo koja dva vektora je jedinstven i zato je n = 0. Ipak. (c) U definiciji vektorskog prostora zahtijeva se da na skupu V bude definirano i mnoˇzenje vektora elementima polja F. (e) Formalno. preslikavanja. kao i u prethodnoj definiciji. (a) Uoˇcimo da su operacije na vektorskom prostoru.2. Vektore ´cemo.1. neovisni o izboru polja. pisat ´cemo jednostavno V . za one nad poljem C kaˇzemo da su kompleksni. Daljnji komentari definicije odnose se na postavljene uvjete (1)-(8). U posebnim sluˇcajevima izrijekom ´ce se navesti o kojem polju je rijeˇc. U trenutku nije jasna potreba da se teorija postavi toliko ˇsiroko. To je smisao fraze ”V je vektorski prostor nad F”. zamislimo da postoji i vektor n ∈ V koji zadovoljava a + n = n + a = a. zbroj je definiran za svaka dva elementa iz V i. (a) Svojstvo (3) u definiciji govori o postojanju neutralnog eleme nta za zbrajanje. Time su implicitno navedene joˇs dvije vaˇzne ˇcinjenice: prvo. Sad je bitno da je zbrajanje funkcija. jer je zbrajanje binarna operacija na V . naˇse definicije i teoremi ´ce biti iskazani simultano za oba sluˇcaja i tada ´ce u iskazima stajati simbol F. Analogno. govori se o uredenoj trojci (V. Napomena 2. svih skupova V (zajedno s odgovaraju ´cim operacijama + i ·) koji zadovoljavaju definiciju 2. oznaka F ´ce znaˇciti iskljuˇcivo R ili C.3. formalna definicija vektorskog prostora je i nastala tako da smo apstrahirali prirodu skupova V 2 (O) i V 3 (O) i usredot oˇcili se na strukturu prisut nu u oba prostora. Ipak. vrijedi i n + 0 = n. dobro je definiran umnoˇzak svakog skalara iz F sa svakim elementom iz V i rezultat te operacije je opet element skupa V . korisno je uz definiciju vektorskog prostora navesti i niz konkretnih pojaˇsnjenja i opaski. Zaista. U drugu ruku. Napomena 2. po definiciji. Posebno.

i bez formalne provjere. an + bn ) i.(−a) = −a + a = 0. α(a1 . n ∈ N. da na skupu V imamo binarnu operaciju + sa svojstvima (1) . . Lako se vidi da je uz ovako definirane operacije i Rn realan vektorski prostor. (f ) Preth odni primjer pokazuje da je uvjet (8) nezavisan od ostalih. . . uoˇcimo da u sadrˇzaju pojma suprotnog vektora nema geometrijskih konotacij . kao ˇsto smo to gore uˇcinili za uvjet (8).1. Sada uz upotrebu asocijativnosti (to je uvjet (1)) i svojstvo neutralnog elementa (uvjet (2)) imamo b = b + 0 = b + (a + c) = (b + a) + c = 0 + c = c. bn ) = (a1 + b1 . a2 + b2 . . ∀α ∈ F. (d) Svojstva (6) i (7) zovu se distributivnost mnoˇzenja prema zbrajanju skalara. V 3 (O). i mogu´ce vektor suprotan vektoru a oznaˇcavati funkcionalnom oznakom −a). a2 ) = (αa1 . αan ). (e) Posljednji zahtjev izgleda neduˇzno ali je vaˇzan jer prijeˇci da u druˇstvo vektorskih prostora uđu i neke degenerirane strukture. c ∈ V sa svojstvom a + b = b + a = 0 i a + c = c + a = 0. a2 + b2 ) i mnoˇzenje realnim skalarima α(a1 . Moˇze se pokazati da isto vrijedi i za sve ostale uvjete.1. R2 s ovako uvedenim operacijama je. . . Na skupu R2 svih uredenih parova realnih brojeva definiramo zbrajanje (a1 . Sasvim lagano se provjere svi uvjeti iz definicije 2. an ) + (b1 . Uz ovako uvedene operacije R2 je realan vektorski prostor. Zaista. ·) zadovoljava uvjete (1)-(7). . Naravno. an ) = (αa1 . Istim argume ntima se vidi da je i R3 s analogno definiranim operacijama također realan vektorski prostor. . 3. kao prirodno poop´cenje 5 . Neka je n ∈ N. za svaki pojedini uvjet. Uoˇcimo da je nulvektor univerzalan (jedan za sve). . αa2 ). usklađene. . . Zamislimo. Na manipulativnom nivou njima ´cemo se sluˇziti kao i kad raˇcunamo u polju (uoˇcimo da i ovdje moˇzemo govoriti o izluˇcivanju kad oba pravila ˇcitamo s desna na lijevo). b2 ) = (a1 + b1 . αa2 . npr. Uvjeti iz definicije 2. .rijeˇc je iskljuˇcivo o izvjesnom algebarskom svojstvu. Pogledajmo sada najvaˇznije primjere vektorskih prostora: 1. . dok je suprotni vektor −a definiran kao objekt koji se odnosi samo na dani vektor a. . jedino zahvaljuj u´ci tomu. za α ∈ R. 2.(4). V 2 (O). . Jedino (8) ne vrijedi ˇcim je V = {0}. niˇsta drugo. Definirajmo sada mnoˇzenje skalarima iz polja F formulom αv = 0.2. . a2 . Primijetimo da smo time dobili ˇcitavu seriju prostor Rn . . Za svaki a ∈ V suprotni vektor je jedinstveno određen (te je. b2 .2 su medusobno nezavisni. odnosno vektora. konstruirati primjer u kojem bi bili zadovoljeni svi uvjeti iz definicije osim tog. +. no treba uoˇciti da tako dobivena struktura (V. . naime. Prefiks kvazi upozorava da se u jednakosti pojavljuju dvije vrste mnoˇzenja: mnoˇzenje u polju i mnoˇzenje vektora skalarima. pretpostavimo da u vektorskom prostoru V za neki vektor a postoje vektori b. S filozofskog stajaliˇsta ova svojstva treba razumjeti kao zahtjev da dvije operacije definirane na vektorskom prostoru budu jedna s drugom vezane. ve´c otprije znamo da je ovo vektorski prostor. nego koordinatna realizacija vektorskog prostora V 2 (O). Odavde odmah zaklj uˇcujemo da vrijedi −0 = 0 i −(−a) = a. Definirajmo (a1 . odabranog. +). Rn je Kartezijev produkt od n kopija skupa R). Da se to pokaˇze. (c) Svojstvo (5) iz definicije vektorskog prostora zove se kvaziasocijativnost. moˇze se. te neka Rn oznaˇcava skup svih uredenih n-torki realnih br ojeva (drugim rijeˇcima. No. i ovdje ´cemo umjesto a + (−b) pisati jednostavno a − b i govoriti o ”oduzimanju” (toˇcno kako smo navikli pri raˇcunanju s brojevima i radijvektorima). Na kraju. Takvih primjera je mnogo. Naravno da ovakvo degenerirano mnoˇzenje nije zanimljivo. Samo zahvaljuj u´ci uvjetu (8) ovako konstruiran primjer ipak nije vektorski prostor. ∀v ∈ V . . a2 . a2 ) + (b1 . termin ”suprotan vektor” inspiriran je stvarnim izgledom suprotnog radij vektora u prostorima V 2 (O) i V 3 (O). najjednost avniji je vjerojatno (Z. Nadalje. .

( ) . a2n + b2n ) . .1. (U sluˇcaju m = n umjesto Mmn obiˇcaj je pisati kratko Mn . . kako i R i C s uobiˇcajenim operacijama zbrajanja i mnoˇzenja zadovoljavaju sve uvjete iz definicije 2. .2. . . a1n ) a21 a22 . . . ∀i = 1. )+( ) ( ) ( . . kompleksnim skalarima). ovdje su i vektori i skalari realni. . Skup Cn . . i. jedino je sada rijeˇc o uređenim n-torkama kompleksnih brojeva. . ∀j = 1.) Tipiˇcan element skupa Mmn (F) zapisujemo u obliku ( a11 a12 . Joˇs neinspirativniji je vektorski prostor {0} koji se sastoji od samo jednog vektora i na kojem su operacije dane s 0 + 0 = 0. za razliku od svih drugih primjera u kojima su vektori i skalari raznor odni objekti. n} → F uz dogovor da U stvari je rijeˇc o funkcijama funkcijsku vrijednost A(i. . . potpuno analogno moˇzemo opskrbiti strukturom vektorskog prostora. . Za prirodne brojeve m i n neka Mmn (F) oznaˇcava skup svih matrica s m redaka i n stupaca s koeficijentima iz polja F. a1n + b1n . ovisno o tome ˇsto odaberemo za F. 5. pa je i ovo vektorski prostor. . 2. te time postaje kompleksan vektorski prostor za sve n ∈ N.1. Odmah se vidi da su zadovoljeni svi formalni uvjeti. . n ∈ N. . S obzirom na to da je rijeˇc o funkcijama odmah zakljuˇcujemo da su matrice A = [aij ] i B = [bij ] s m redaka i n stupaca jednake ako i samo ako vrijedi aij = bij . . kao ˇsto je i polje C kompleksan vektorski prostor. . Definicije operacija su identiˇcne. . U ovom sluˇcaju govorimo o kvadratnim matricama reda n. . Uoˇcimo da nul-prostor moˇzemo shvatiti i kao realan i kao kompleksan vektorski prostor. . . b2n ) . No. te α · 0 = 0. 2. Sada definiramo ( a11 ) ( b11 . ( a11 + b11 ( a21 + b21 . prostor nad samim sobom). . Zovemo ga trivijalnim ili nulprostorom. amn) A : {1. dogovorno. . ) ) ) ( a21 ( ( ( . m} × {1. Ova dva primjera nisu inspirativna. . zapisujemo u pravokutnu m × n tablicu i to u i-ti redak i j-ti stupac. a2n ) ( b21 . 7. 6. . . Ako u prethodna dva primjera uzmemo n = 1. primj e´cujemo da je i polje R realan vektorski prostor (dakle. (a m1 am2 . n. . te ´ce ovo biti kompleksan vektorski prostor (vektore iz Cn mnoˇzimo. 6 ) . 2. . a1n . . . . 2. . .2. ∀α ∈ F. Oˇcito. Cn s ovako uvedenim operacijama ima svih osam svojstava iz definicije 2. u stvari se radi o izvjesnoj degeneraciji jer. . ) . . dakle. 4. j) oznaˇcavamo kra´ce s aij i onda. . za α ∈ F. odnosno kompleksni brojevi. . . a2n ) (( ) A= . . . m. )=( ) ( ) ( am1 . amn . . Primjeri (3) i (4) imaju svoje prirodno poop´cenje u vektorskim prostorima matrica. b1n .prostora R2 i R3 koje smo poznavali od ranije. . rijeˇc je o legitimnim primjerima vektorskih prostora.

a11 . amn . . αam1 . αa1n . . . . . αamn 7 . a2n ( . ) ) ) . a1n α αa11 ( αa21 )= ( . . . . .) ( ) ( a21 . am1 . ) ) ( ( ( ) . . . . ( ( . αa2n ) . . . .

realan ili kompleksan. pisat ´cemo kratko Pn ili P ako nam polje u momentu nije vaˇzno. Na ovaj naˇcin smo dobili vektorske prostore nizova realnih. za svaki a ∈ V . Tada je. Daljnje primjere ´cemo. pret postavimo da vrijedi αa = 0.Nije teˇsko provjeriti (pa i ovdje izostavljamo detalje) da uz ove operacije skup Mmn (F) postaje vektorsk prostor nad poljem F. ∀a ∈ V . . tj. Primjera je joˇs mnogo. odnosno kompleksnim matricama. .) = (αa1 . Neka FN oznaˇcava skup svih nizova realnih. prema (3) iz definicije 2.). U konkretnim sluˇcajevima govorimo o realnim. Obratno. 11. Inaˇce se kaˇze da smo ovdje operacije zbrajanja funkcija i mnoˇzenja funkcija skalarima definirali ”po toˇckama”. Dodamo li −(α0) objema stranama dobivene jednakosti. Neka je n ∈ N. Operacije zbrajanja polinoma i mnoˇzenja polinoma skalarima imamo otprije. U daljnjem ´cemo pisati jednostavno Mmn ako u tom trenutku nije vaˇzno o kojem se polju radi (u smislu da se tada sve reˇceno odnosi na oba sluˇcaja). ako je n = 1. 8. . odnosno kompleksnih brojeva. odnosno Mmn (C). No i ovako vidimo kako je definicija 2. Navedimo neka: Pro pozicija 2. ∀a ∈ V .) i mnoˇzenje skalarima iz polja F s α(a1 . a ako polje ˇzelimo naglasiti koristit ´cemo proˇsirenu oznaku poput Pn (R). Dokaz. αa2 . ali to je neki vektor iz V pa. . te neka Pn oznaˇcava skup svih polinoma s koeficijentima iz polja F ˇciji je stupanj manji ili jednak n. slijedi α0 = 0. (1) Uzmimo da je α = 0.) = (a1 + b1 . . ∀a.vektorski prostor ima mnogo razliˇcitih realizacija. odnosno kompleksnih br ojeva. (Uoˇcimo da smo u prethodnom nizu jedna kosti koristili. postoji vektor njemu suprotan. a + 0 · a = 1 · a + 0 · a = (1 + 0)a = 1 · a = a. Neka je V vektorski prostor nad poljem F. . promatrati skup C (R) svih neprekidnih funkcija na R. I ovdje se lako provjeravaju sva traˇzena svojstva. definicione uvjete (8). ovisno o tome nad kojim poljem radimo.) + (b1 . a3 . (3) α(a − b) = αa − αb. Ne moramo se zaust aviti na polinomima. no ovdje moˇzemo zastati.2 dovoljno univerzalna da struktura koju prouˇcavamo . (6) i ponovno (8). ∀α.1. . . Ako α . Primijetimo da smo dobili dvije serije vektorskih prostora. Sliˇcno.) Sad objema stranama dobivene jednakosti dodamo −a.5. t ∈ R. 10. pisat ´cemo Mmn (R). Ako pak uzmemo a = 0 onda za proizvoljan skalar α zakljuˇcujemo ovako: α0 + α0 = α(0 + 0) = α0. uz uobiˇcajene operacije s polinomima. uvesti i opisati u hodu. (4) (α − β)a = αa − βa. Uz operacije zbar ajanja (f + g)(t) = f (t) + g(t). Tada je: (1) Za α ∈ F i a ∈ V vrijedi αa = 0 ako i samo ako je α = 0 ili a = 0. na sasvim apstraktnom nivou. Smisao je u tome da ´ce tada svaki dobiveni rezultat. ∀α ∈ F. Neka P oznaˇcava skup svih polinoma. moˇzemo npr. a2 + b2 . a3 + b3 . ovisno o tome gledamo li polinome s realnim ili kompleksnim koeficijentima. I ovo je.1. i mnoˇzenja realnim skalarima (αf )(t) = αf (t). t ∈ R. odnosno svaki teorem biti primjenjiv u svim vektorskim prostorima. Joˇs uvijek ne znamo koliko iznosi α0. a2 . ˇzelimo li pak naglasiti da govorimo o realnim ili kompleksnim matricama. β ∈ F. redom. bez ograniˇcenja na stupanj. . a2 . Uz koriˇstenje asocijativnosti zbr ajanja i neutralnosti nulvektora. . 9. kad se za to ukaˇze potreba. Rade´ci analogno kao u prostorima Fn definiramo zbrajanje nizova kao (a1 . b3 . ∀α ∈ F. Ovisno o izboru polja F opet govorimo o realnim ili kompleksnim polinomima. nema se ˇsto dokazivati. govorimo o jednostu pˇcanim matricama. b ∈ V . i u op´cim se vektorskim prostorima iz definicionih uvjeta izvode daljnja raˇcunska pravila. . Uz ove operacije i skup Pn postaje vektorski prostor. b2 . Ako je α = 0. zajedno s nul-polinomom. a3 . (2) (−α)a = α(−a) = −(αa). . . Uoˇcimo i da su za m = 1 elementi prostora M1n uredene n-torke skalara. i C (R) postaje vektorski prostor. . . Sliˇcno kao i kod matrica. αa3 . Ta nas okolnost potiˇce da teoriju razvijamo u punoj op´cenitosti. vektorski prostor.1.2. Kao i u prostorima radij vektora. dobivamo 0 · a = 0.

ak }.2. .1. . zadovoljavaju´ci uvjet (1). niti su potrebne zagrade koje bi nazn aˇcavale redoslijed zbrajanja (jer zbrajanje u V je asocijativno). (a) Istaknimo joˇs jednom puni smisao prethodne definicije: za svaki konaˇcan skup S = {a1 . . α2 . odavde dobivamo a = 0. Eksplicitno. S = {a1 . rezultat je α−1 (αa) = 0. .2. nulvektor se moˇze prikazati kao linearna kombinacija elemenata skupa S samo na trivijalan naˇcin. naziva se linearna kombinacija vektora a1 . . αk ∈ F.1. . . Napomena 2. k} X α i ai = 0 i k . . Kaˇzemo da je skup S linearno nezavisan ako vrijedi k (1) α1 .1. . Korist e´ci svojstva (5) i (8) iz definicije 2. . α2 . Poruka je prethodne propozicije da u svakom vektorskom prostoru zaista vrijede pravila na kakva smo navikli pri raˇcunanju s brojevima. a2 . Linearna nezavisnost skupa S znaˇci da je to jedini naˇcin kako moˇzemo dobiti 0 linearno kombinir aju´ci elemente skupa S. Sve ˇcetiri tvrdnje prethodne propozicije su oˇcite u vektorskim prostorima radijvektora V 2 (O) i V 3 (O). To je uvijek dobro definiran vektor iz V koji ne ovisi o poretku vektora koje kombiniramo (jer zbrajanje u V je komutativno). αk ∈ F takvi da αj = 0 bar za jedan j ∈ {1. . αk ∈ F i k ∈ N.5 koristiti preˇsutno.3. ak } je linearno zavisan ako ∃αi .2. . Izraz oblika α1 a1 + α2 a2 + . ak s koeficijentima α1 .2. . . . 2. pri ˇcemu je a1 .= 0 onda postoji α−1 ∈ F pa jednakost αa = 0 moˇzemo mnoˇziti s α−1 . . . a2 . . αk . apstraktn oj situaciji zamiˇsljati da vektori linearno nezavisnog skupa S. = αk = 0. . . Prema upravo dokazanom. . . . zauzimaju ”razliˇcite smjerove”. .1. . BAZA I DIMENZIJA Definicija 2. ak ∈ V . . Definicija 2. = αk = 0. α1 .2 i pravila dokazana u propoziciji 2. . a2 . oni koji nisu nezavisni. . Zato ´cemo u daljnjem i uvjete (1)-(8) iz definicije 2. Smisao ove definicije postaje oˇcit u usporedbi s tvrdnjama korolara ?? i??. Zato se metoda dokaza i svela iskljuˇcivo na formalno manipuliranje s definicionim uvjetima. . . . . .2. No u formalnom dokazu se nismo smjeli osloniti niti na koji konkretan primjer vektorskog prostora. . odnosno nekomplanarnost radijvektora moˇze algebarski opisati upravo implikacijom (1) iz prethodne definicije. i=1 U suprotnom kaˇzemo da je skup S linearno zavisan. Neka je V vektorski prostor nad F. .1. . U njima smo pokazali da se nekolinearnost. . Uoˇcimo da je linearna kombinacija pojam definiran samo za konaˇcno mnogo vektora. pa daljnje detalje izostavljamo. konaˇcan skup vektora iz V . . a2 . . . . . Sliˇcno se dokazuju i ostale tvrdnje. . (b) Linearno zavisni skupovi su. . 2. . Drugim rij eˇcima. U tom smislu je onda prirodno i u op´coj. α2 . po definiciji. Neka je V vektorski prostor nad F i S = {a1 .2. ve´c nam je jedino sredstvo na raspolaganju bio skup uvjeta iz definicije 2. + αk ak . X αi ai = 0 ⇒ α1 = α2 = . a2 . ak } vektora u V linearna kombinacija i=1 αi ai = 0 ´ce oˇcito biti Pk jednaka 0 odaberemo li koeficijente α1 = α2 = . k ∈ N. . bez eksplicitnog citiranja.

k} takav da je al linearna kombinacija svojih prethodnika u skupu S. 1. . 2. (0. −1). bar jedan vektor se sigurno moˇze izraziti kao linearna kombinacija ostalih. postoji element u S koji se moˇze prikazati ˇcak kao linearna kombinacija svojih prethodnika. l < k. .1. a2 . a2 = (1.tors kom prostoru. (h) Izravno iz prethodne tvrdnje slijedi: svaki nadskup zavisnog skupa je zavisan. al−1 . . . . . vektora a1 .zicija pokazuje.2. . a1 = 0. odnosno zavisnim skupovima. . . a2 . ˇstoviˇse.2. 1.2 i govori o nezavisnim i zavisnim skupovima). . Da to pokaˇzemo. te ako je a1 = 0. uzmimo nezavisan skup S = {a1 . dakle. . 0. medutim. kako ima smisla za vektore zavisnog skupa govoriti da su medusobno zavisni. 0. odnosno nezavisnost ne ovisi o poretku vektora u promatranom skupu S. . . (g) Svaki podskup nezavisnog skupa je nezavisan. Primjer 2. ak } i njegov podskup T = {a1 . nulvektor moˇzemo iskazati kao linearnu kombinaciju vektora skupa S i na neki netrivijalan naˇcin. . onda postoji l ∈ {2. onda je oˇcito 1 · 0 + 0 · a2 + . . linearno zavisan. 0. 2. ~~ ~ To je oˇcito kad promotrimo skup {0. zahvaljuju´ci prethodnoj opasci (f ). Sljede´ca propo.5(1) . . Ako je skup S = {a1 . (d) Za svaki a ∈ V. Nasuprot tome skup {a1 = (1. 0. . . (f ) Zavisnost. . 2. j} u V 2 (O). a2 . 0. . Skup S = {a1 . al }. a2 . k} takav da je aj linearna kombinacija preostalih elemenata skupa S. 0. . PO TPRO STO R . 0). . (c) Najˇceˇs´ce atribut linearno ispuˇstamo pa govorimo o nezavisnim. . skup je zavisan. Pro pozicija 2. uvijek moˇzemo prenumerirati). Primijetimo da se pretpostavka a1 = 0 u ovoj. Ovo je oˇcito iz propozicije 2. 3)} u istom prostoru je zavisan jer vrijedi a3 = 2a1 − a2 . 0. ureden. + 0 · ak = 0 i. 6. (Uzimaju´ci ovakav podskup T ne gubimo na op´cenitosti jer S. jednoˇclan skup {a} je nezavisan. To je direktna posljedica komutativnosti zbrajanja u vek. ). ak }. . . 1)} linearno nezavisan skup u R4 . kako je prvi koeficijent razliˇcit od 0. Posebno. razliˇcit od 0) onda. tj.5. taj skup je zavisan jer sadrˇzi ~0. = αl = 0. (0. Sad pak iz nezavisnosti skupa S zaklj uˇcujemo da su svi koeficijenti u ovoj linearnoj kombinaciji nuˇzno jednaki 0. 0). . (e) Svaki skup koji sadrˇzi nulvektor je zavisan. k ≥ 2. a = 0.U ovom sluˇcaju. . Nije sasvim precizno govoriti o nezavisnim i zavisnim vektorima (te zato definicija 2. −2. a3 = (1. 1. ako je npr. . k ≥ 2. 1.2. Lako se vidi da je {(1. . u vektorskom prostoru V je linearno zavisan ako i samo ako postoji j ∈ {1. Zaista. kad je skup zavisan.4. 3. i. 0). (0. a u njemu niti jedan element nije mogu´ce prikazati kao linear nu kombinaciju preth odnika. . . a2 . Preth odna propozicija daje jednost avan kriterij za utvrdivanje zavisnosti danog skupa. ak }. drugoj tvrdnji propozicije ne moˇze izost aviti. posebno je α1 = . . U tom smislu druga tvrdnja je vrijedno profinjenje ove konstatacije: ako znamo da je skup S zavisan. ako poredak njegovih elemenata drˇzimo fiksnim te ako znamo da je prvi vektor netrivijalan (tj.

·) vektorski prostor nad F uz iste operacije iz V . Odaberimo proizvoljne a. Sliˇcno. Neka je V vektorski prostor nad F i M neprazan pod. Neka je V vektorski prostor nad F i M neprazan podskup od V . to su {0} i sam V . zakljuˇcujemo da je 0 ∈ M . moˇzemo uzeti neki a ∈ M . β ∈ F. Da dokaˇzemo dovoljnost tre. pogledajmo netrivijalan radijvektor ~a ∈ V 2 (O) i njegovu linearnu ljusku: [{~a}] = {λ~a : λ ∈ R}. odmah se vidi da su ti uvjeti automatski naslijedeni iz V . asocijativno i komutativno i zbrajanje svih vektora iz M . te se zapravo i nema ˇsto provjeravati. Dokaz. jer je M neprazan. ∀α ∈ F. ∀a. (ii) αa ∈ M. b ∈ M . Ovakvu situaciju. Neka je V vektorski prostor nad F i M ⊆ V. odnosno F × M s vrijednostima u M . Prema pretpostavci M je neprazan skup. Uoˇcimo da se izrijekom zahtijeva da M bude vektorski prostor uz operacije koje su ve´c definirane na V . Ako je i (M. U oba sluˇcaja odmah se vidi da je definicioni uvjet zadovoljen na trivijalan naˇcin. U stvari se radi o restri kcijama funkcija + : V × V → V i · : F × V → V na M × M .Jasno je da svaki vektorski prostor ima dva ”rubna” potprostora. Štoviˇse.2. dobivamo upravo (i).Promotrimo prostor V 3 (O) i u njemu podskup svih radij vektora ˇcije zavrˇsne toˇcke leˇze u xy-ravnini.3. ∀a. Treba dokazati da je uvjet (∗) ekvivalentan uvjetima (i) i (ii) iz prethodne propozicije. pisat ´cemo M ≤ V . odnosno na F × M . +. Ako sad u (∗) uvstimo α = β = 1. ovi se uvjeti mogu objediniti: idu´ci korolar jamˇci da je M potprostor ako i samo ako je zatvoren na sve dvoˇclane linearne kombinacije vlastitih vektora. β = 1 i b = 0. Pretpostavimo da vrijedi (∗). b ∈ M.3. Preost aje provjeriti osam uvjeta iz definicije 2. htjeli bismo prouˇciti u punoj op´cenitosti. ∀a ∈ M . netrivijalni potprostori prostora V koji su razliˇciti i od nulprostora i od prostora V . dakle. i sam za sebe vektorski prostor s istim operacijama koje su definirane na ˇcitavom V 3 (O). No. Tada je M potprostor od V ako i samo ako vrijedi (∗) αa + βb ∈ M.1. Pro pozicija 2. Vidjeli smo da se V 2 (O) moˇze shvatiti kao potprostor od V 3 (O). kaˇzemo da je M potprostor od V . a pretpostavljeni uvjeti (i) i (ii) upravo jamˇce da ´ce restrikcije na M operacija definiranih na V zaista biti presli kavanja s M × M . Oˇcito je taj podskup zapravo realizacija prostora V 2 (O) u xy-ravnini te je. . Tada je M potprostor od V ako i samo ako vrijedi (i) a + b ∈ M.3. Dokaz. Na sliˇcan se naˇcin provjere i ostali uvjeti. Korolar 2. Sliˇcno dobivamo i (ii) ako za proizvoljan a ∈ V skoristimo (∗) s α ∈ F. Kad je M potprostor od V . gdje je jedan vektorski prostor smjeˇsten u drugome. ∀α. Na primjer: zbrajanje svih vektora u V je asocijativno i komutativno pa je. I kaˇze se da su ovi potprostori trivijalni. posebno.2. b ∈ V . Dalje. M = ∅.skup od V .1.1. Jasno je da su mnogo zanimljiviji oni pravi. U tom smislu se kaˇze da su operacije na M naslijedene iz V.2.bamo provjeriti uvjete iz definicije 2. Definicija 2.3. Cˇ esto se tvrdnja prethodne propozicije izriˇce tako da se kaˇze kako je neprazan podskup M prostora V potprostor od V ako i samo ako je M zatvoren na zbrajanje i mnoˇzenje skalarima. Ako sad primijenimo uvjet (ii) na vektor a i skalar 0. Nuˇznost navedenih uvjeta je oˇcita.

. Zaista. . a tada bi. Dokaz. a. a2 . . Konaˇcno. uzmimo da vrijedi (i) i (ii). . U najviˇse n koraka dobit ´cemo [{a1 .menzionalan. a2 .3. nemogu´ce zbog korolara 2. . + (n − 1) = 1 n(n − 1). Sad prvo primijenimo (ii) (na α i a. dakle. onda je i i∈I Mi takoder potprostor od V .3. a2 }] ⊆ M . . b ∈ L ∩ M i proizvoljne skalare α i β. skup {a1 . a2 } nezavisan pa. Zato je αa + βb ∈ L ∩ M . a onda na β i b) da zakljuˇcimo kako je αa ∈ M i βb ∈ M . jer je M potpros. onda je. pa prema korolaru 2. u protivnom bismo mogli odabrati vektor an+1 ∈ M \ [{a1 . . . Neka je V vektorski prostor takav da je dim V = n < ∞. .8. Pro pozicija 2. Ovaj posljednji argume nt ujedno dokazuje i drugu tvrdnju propozicije. b2 . Pro pozicija 2. uoˇcimo da za B 2= (bij ) ∈ A jednakost bij = −bji .2.2. Dokaz. oznaˇcimo s Li . ∀i.3 povlaˇci da je αa + βb ∈ L. a2 .11. b ∈ V i α. opet zbog propozicije 2.Obratno. Ako bismo prethodno dobili taj podatak. . U suprotnom. medutim. Uoˇcimo da to znaˇci (zbog propozicije 2. medutim. Zato je dim A = 1 + 2 + . Na isti naˇcin zakljuˇcujemo da je i αa + βb ∈ M .3. Ipak.4. To je.2.postavimo da je prostor V konaˇcnodimenzionalan i da vrijedi dim V = n. pa je M konaˇcnodi. posebno. korolar 2. Primijenit ´cemo korolar 2. Dokaz koji slijedi je zato korigirana verzija prethodnog argume nta. mogu´ce i beskonaˇcan).22 pokazuje da je dim V ≥ 2. posebno. Dokaz ove tvrdnje je zapr avo identiˇcan dokazu prethodne propozicije. an }] = M . onda je {a1 } sustav izvodnica za M (ˇstoviˇse baza). Preostaje primijeniti (i). B linearno nezavisan skup u V . da vrijedi [S] . Uzmimo zato M = {0} i odaberimo a1 ∈ M. Ako je M = {0} nemamo ˇsto dokazivati.22 . an+1 } bio nezavisan. Da bismo dokazali (∗) uzmimo proizvoljne a. a2 }] = M .tor. Jer je. Uzmimo sada proizvoljan neprazan podskup S vektorskog prostora V . b ∈ L i jer je L potprostor. Kako je M potpros. prema napomeni 2. ako bi skup B = {b1 . sam V . opet smo gotovi (i vidimo da je dim M = 2).2.3. posebno. Tada je dim M ≤ n.10. postupak analogno nastavimo. Naime.2.3. . bilo bi logiˇcno za oˇcekivati da onda vrijedi dim M ≤ n. Zaista. a1 = 0. imamo [{a1 }] ⊆ M . Tvrdimo. naˇsa argume ntacija bila besprije korna. Osim toga. an . familija potprostora vektorskog pros.tora V (pri T ˇcemu je indeksni skup I proizvoljno velik. moˇzemo na´ci a2 ∈ M \ [{a1 }]. . an }]. te da je M potprostor od V . U suprotnom. ¤ Napomena 2. Ako je [{a1 .22 slijedi m ≤ n. korolar 2. [{a1 . onda bi. pokazuje da svi dijagonalni koeficijenti moraju biti jednaki 0.4. j. Ako je Mi . Tvrdimo da je [S] presjek svih potprostora od V koji sadrˇze skup S (te je zato [S] zapravo najmanji potprostor od V koji sadrˇzi S). Tada je i L ∩ M potprostor od V . naime.3. Uzmimo proizvoljne a.3. Ako vrijedi [{a1 }] = M . te neka je M potprostor od V . Ako pret. Ako je M potprostor od V takav da je dim M = n. . onda je M = V . ovaj argume nt nije kompletan! Problem je u tome ˇsto mi a priori ne znamo da je i potprostor M konaˇcnodimenzionalan (koliko god to bilo ”logiˇcno”). Uoˇcimo da ta familija sadrˇzi barem jedan potprostor. bm } bio baza za M (ˇsto implicitno znaˇci da je dim M = m). . i ∈ I . Pojam potprostora definiran je neovisno o dimenziji prostora. Neka je V vektorski prostor te neka su L i M njegovi potprostori. . familiju svih potprostora od V koji sadrˇze S. β ∈ F.4) da je skup {a1 . . . i ∈ I .tor. .

. Suma potprostora L i M oznaˇcava se s L + M i definira kao L + M := [L ∪ M ]. ak . Pro pozicija 2. najmanji potprostor istog prostora V koji sadrˇzi i L i M . Uzmimo da je suma direktna. Odavde je a+b = c+d. odnosno M .prostori L. c ∈ L i b.15. ak . prema korolaru 2. moˇzemo potraˇziti najmanji potprostor od V koji tu uniju sadrˇzi. Neka je V konaˇcnodimenzionalan prostor. To znaˇci da postoji a ∈ L ∩ M. Sad nulvektor koji.3. netrivijalne radijvektore ~a. onda su. Ako su ~a i ~b nekolinearni. tj. Pretpostavimo da za vektor v ∈ L + M vrijedi v = a + b i takoder v = c + d pri ˇcemu su a. a2 . . te neka su L i M njegovi potprostori. dakle a = c. No taj je vektor jednak onome na desnoj strani jednakosti koji. . . . presjek nul-potprostor. ¤ Ako je V konaˇcnodimenzionalan prostor. Zato je a − c ∈ L ∩ M . br } i BM = {a1 . Primijetimo usput da je iz definicije jasno kako vrijedi L + M = M + L. M ≤ V i pot. Kad bi [{~a}] ∪ [{b}] bio potprostor. Vektor na lijevoj strani jednakosti je u L jer L je potprostor i a. dakle. nemogu´ce. a = 0. a ∈ L. . y ∈ M }. Teorem 2.niti do baze za L i do baze za M . . i∈I Li ⊆ Li0 = [S]. ~ Za razliku od presjeka. . . Da dokaˇzemo obrat. . Dokaz. oˇcito.19. . dopu. Idu´ca propozicija otkriva pozadinu naziva suma i oznake +. . Kako je to nezavisan skup i u L i u M . c1 . te neka su L i M potprostori od V .3. na primjer. pripada sumi L + M ima dva razliˇcita rastava u obliku zbroja jednog vektora iz L i jednog iz M : 0 = 0 + 0 i 0 = a + (−a). Neka je V vektorski prostor.= T i∈I Li . . Definicija 2. onda [{~a}] i [{b}] zapravo predst avljaju dva pravca kroz ishodiˇste. unija dvaju potprostora nekog vektorskog prostora gotovo nikad ne´ce ~ biti potprostor. Neka su BL = {a1 . c2 . naravno. Uoˇcimo da smo time implicitno oznaˇcili dim (L ∩ M ) = k. Op´cenito. slijedi a − c = 0. Neka je B0 = {a1 . ~b ∈ V 2 (O) i ~ jednodimenzionalne potprostore [{~a}] i [{b}] od V 2 (O). . b2 . Pro pozicija 2. dvaput primjenjuj u´ci propoziciju 2. Tada je dim (L + M ) + dim (L ∩ M ) = dim L + dim M . To je vidljivo i iz naredne propozicije. Posebno je i −a ∈ L ∩ M . .3. . a2 . prema pretpostavci. . L ∩ M = {0}. Neka je V vektorski prostor. iz analognih razloga. sadrˇzavati i vektor ~a + ~b ˇsto je. Tada je L + M = {x + y : x ∈ L. leˇzi u M .noj napomeni. d ∈ M . Suma L + M je direktna ako i samo ako svaki vektor v ∈ L + M dopuˇsta jedinstveni prikaz u obliku v = a + b. a2 . To nas dovodi upravo u situaciju kakvu smo razmatrali u prethod. Kako je. L ∩ M i L + M konaˇcnodimenzionalni.3. M . Kad ve´c unija L ∪ M dva potprostora vektorskog prostora V nije potprostor od V .13. b1 . cs } tako dobivene baze potprostora L. Ako su ~a i ~b kolinearni.2. Uvrˇstavanjem u jednakost a + b = c + d dobivamo i b = d. ti se potprostori oˇcito podudar aju. pret postavit ´cemo da suma nije direktna. Jasno je da vrijedi dim (L ∩ M ) ≤ dim L. za L. Suma potprostora L i M je. moˇzemo ga.3.16. b ∈ M . . c ∈ L. Dokaz. Pogledajmo. Mnogo viˇse o odnosu ovih dimenzija govori sljede´ci teorem.12. ˇsto moˇzemo pisati kao a−c = d−b. dim M ≤ dim (L + M ). dim L = k + ri dim M = k + s. . te neka su L i M njegovi potprostori. moˇze se pokazati da ´ce unija dvaju potprostora biti potprostor jedino u sluˇcaju kad je jedan od tih potprostora sadrˇzan u drugom (ˇsto je posve nezanimlji va situacija). Neka su L i M potprostori vektorskog prostora V . trebao bi. ak } baza za L ∩ M . .3. .

Neka je M potprostor od V. odnosno. y ∈ V . tj. Neka je M potprostor prostora V . Treba. Za dani x ∈ V s [x] oznaˇcavamo klasu ekvivalencije1 odredenu vektorom x. dakle y − x ∈ M . ali takoder i kao [x0 + y 0 ]. moˇzemo pisati y = x + a. x. . a jer je M potprostor. Kako je M potprostor. dakle. . b2 . cs } baza za L + M . Definicija je jedna ko prirodna kao definicija zbrajanja. Definicija 2. vrijediti [x + y] = [x0 + y 0 ]. I ovdje smo duˇzni provjeriti da rezultat mnoˇzenja linearne mnogostru kosti skalarom ne ovisi o izboru repreze ntantna. uzmimo najprije y ∈ [x]. z − x ∈ M pa je. Klase ekvivalencije za ovako uvedenu relaciju moˇzemo i preciznije opisati: vrijedi [x] = x+M. . Za x ∈ V vrijedi x ∼ x jer M sadrˇzi 0. Lako je vidjeti da je ∼ relacija ekvivalencije na V . ako je V vektorski prostor nad F. Definicija je sasvim prirodna: klase ekvivalencije odredene repreze ntatima x i y zbrajamo tako da vektore x i y zbrojimo u polaznom prostoru V i onda zbroj [x] + [y] definiramo kao klasu ˇciji repreze ntant je upravo x + y. x ∼ z. neovisna o izboru predst avnika pojedinih klasa. Odavde je y − x = a i. Da bismo to uˇcinili.24. Vidjeli smo. y ∈ V . to znaˇci da postoji a ∈ M takav da je y = x + a. kako je a ∈ M . . ako smo za repreze ntante odabrali vektore x0 i y 0 . c2 . nad tim istim poljem skalara ´cemo graditi prostor V /M . dokazali smo da je x ∼ y. Definirajmo zbrajanje klasa ekvivalencije (tj.Sada tvrdimo da je BL ∪ BM = {a1 . Za α ∈ F i [x] ∈ V /M definiramo α[x] = [αx]. x. . naziva se linearna mnogostru kost u smjeru potprostora M . Precizno: ako je [x] = [x0 ] i α ∈ . po definiciji naˇse relacije. Svaki skup oblika x + M = {x + a : a ∈ M }. .3.cije. ak . To bi znaˇcilo da je dim (L + M ) = k + r + s = dim L + dim M − dim (L ∩ M ) i tvrdnja teorema time bi bila dokazana. tada je i x − y ∈ M ˇsto upravo znaˇci y ∼ x. x ∈ V . Obratno. Kako je M potprostor. Problem s ovom definicijom je u tome ˇsto moramo pokazati da je konziste ntna (ˇcesto se kaˇze dobra). . Prije svega. tj. da odabrani potprostor M prostora V prirodno in. iz op´ce teorije skupova znamo da vrijedi [x] = [y] ⇔ x ∼ y. dakle. Time smo provjerili refleksivnost i simetr iˇcnost. Na V definiramo binarnu relaciju ∼ formulom x ∼ y ⇔ y − x ∈ M. Oznaˇcimo li y − x s a. i zbroj ova dva vektora ´ce ostati u M . linearnih mnogostru kosti) na sljede´ci naˇcin: [x] + [y] = [x + y]. c1 . dakle. Napokon. Neka je V vektorski prostor. Vektor x naziva se repreze ntantom ili predst avnikom ove klase ekvivalen. odaberimo x0 ∈ [x] i y 0 ∈ [y]. . y ∈ [x]. br . Sad bismo ˇzeljeli i u kvocijentni skup V /M uvesti strukturu vektorskog prostora. to pokazuje da je y ∈ x + M . ako je y ∈ x + M . a to smo i htjeli. Time smo pokazali D a je operacija zbrajanja linearnih mnogostru kosti zaista dobra. Po definiciji to znaˇci da je x ∼ y. Sada je zbroj ovih dviju klasa definiran kao [x + y].ducira relaciju ekvivalencije na V . Kako je y − x = a ∈ M . . s x0 + y 0 − (x + y) ∈ M . tj. Sjetimo se takoder da je prostor V disjunktna unija svih klasa ekvivalencije [x]. Da bismo to pokazali. No. a2 . po definiciji je [x] = {y ∈ V : x ∼ y}. . iz x ∼ x0 i y ∼ y 0 imamo x0 − x ∈ M i y 0 − y ∈ M . . a jednako je i deli katna. Primijetimo da je tada [x0 ] = [x] i [y 0 ] = [y]. Sasvim analogno ´cemo definirati mnoˇzenje skalarima. ne nuˇzno konaˇcnodimenzionalan. Na kraju ovog dijela uvodimo joˇs jednu vaˇznu konstru kciju s potprostorima. slijedi i (y − x) + (z − y) ∈ M . x ∈ V . a to je ekvivalentno s x + y ∼ x0 + y 0 . Uoˇcimo da se ista klasa [x] moˇze predoˇciti i drugim predst avnicima. po definiciji. ∀x ∈ V . b1 . Skup svih linearnih mnogostru kosti u smjeru potprostora M oznaˇcava se s V /M i naziva kvocijentni skup ili kvocijent (prostora V po potprostoru M ). relacija je i tranzitivna jer iz x ∼ y i y ∼ z imamo y − x ∈ M i z − y ∈ M . . pri ˇcemu je x+M oznaˇcava skup {x+a : a ∈ M }. Ako je x ∼ y onda je. dakle je (x0 −x)+(y 0 −y) ∈ M . y − x ∈ M .

. B) se naziva orije ntirana duˇzina s poˇcetkom u toˇcki A i . ∀x. gdje je prostor V 3 iscrpno i sustavno opisan. Uoˇcimo joˇs (s obzirom da je [x] = x + M.prostoru M ). α ∈ F. Dokaz. Dosad aˇsnja diskusija o kvocijentnim prostorima nije bila ovisna o dimen. x. Za A. Neka je V konaˇcnodimenzionalan vektorski prostor i M njegov potprostor. To ´cemo uˇciniti navode´ci sve relevantne ˇcinjenice bez dokaza. . stavimo dim V = n i dim M = k. uvedimo joˇs prostor V 3 klasa orijentiranih duˇzina i objasnimo njegovu vezu s prostorom V 3 (O). dakle.26. Ako je M = {0} onda je x ∼ y ⇔ x = y.25.ziji polaznog prostora. Teorem 2. . Kako je provjera sasvim sliˇcna onoj maloprij aˇsnjoj. a2 . kvocijentni skup V /M vektorski prostor nad F. te je [x] = {x}. VEKTORSKI PROSTOR V3 Na kraju. ak } neka baza za M i B = {a1 . Sada. Pretpostavimo da je M netrivijalan potprostor od V . Ve´c smo vidjeli da su operacije navedene u izreci teorema dobro definirane. Preostaje provjeriti uvjete iz definicije vektorskog prostora. . Dokazi navedenih tvrdnji D1 . Tada je i prostor V /M konaˇcnodimenzionalan i vrijedi dim V /M = dim V − dim M . imamo definirane operacije + : V /M × V /M → V /M i · : F × V /M → V /M ˇsto je preduvjet da V /M bude vektorski prostor. Na primjer. Uoˇcimo da je nulvektor u kvocijentu [0] = 0 + M = M . a2 . Neka je BM = {a1 . No. . detalje izostavljamo. α(x + M ) = αx + M . te u ovom sluˇcaju dobivamo samo jednu klasu ekvivalencije: V /V = {[0]}. (ak+2 + M ). Tvrdimo da je tada skup {(ak+1 + M ). . . te neka je M potprostor od V . Dakle. .F. y ∈ V . do na formalizam u razlici izmedu elemenata x ∈ V i {x} ∈ V /{0}. B ∈ E 3 ureden par (A. Neka je V vektorski prostor nad poljem F.D5 mogu se na´ci u [?]. radi o istom prostoru. . Dokaz. ak . . Vektorski prostor V /M naziva se kvocijentni prostor (prostora V po pot. odmah se vidi da su svi potrebni uvjeti osigurani odgovaraju´cim svojstvima operacija u V . Tada je uz operacije (x+M )+(y +M ) = (x+y)+ M. . V /V je nulprostor. y ∈ V i α(x + M ) = αx + M. ak+1 . Zato je u ovoj situaciji kvocijentni skup V /M u bijekciji s polaznim prostorom V i zapravo se. to ´ce dokazati i viˇse nego ˇsto se u iskazu teorema tvrdi). . 4. (an + M )} baza za V /M (evidentno. . Teorem 2.3. Ako pretpostavimo da je V konaˇcnodimenzionalan. zbrajanje u V /M je asocijativno toˇcno zato ˇsto je zbrajanje u prostoru V asocijativno: ((x + M ) + (y + M )) + (z + M ) = ((x + y) + z) + M = (x + (y + z)) + M = (x + M ) Sliˇcno se provjere i ostali uvjeti. x ∈ M . Ako je pak M = V . onda imamo razloga vjerovati da je takav i V /M pa ima smisla pokuˇsati odrediti i dimenziju kvocijentnog prostora. treba pokazati da vrijedi [αx] = [αx0 ].3. . onda je jasno da je x ∼ y. . x ∈ V ) da navedene operacije s linearnim mnogostru kostima moˇzemo zapisati i u obliku (x+M )+(y +M ) = (x + y) + M . Primijetimo da trivijalni izbori M = {0} i M = V dovode do nezanimljivih kvocijentnih prostora. an } neko njezino nadopunjenje do baze za V . .

. B) oznaˇcava s A B i zamiˇslja kao strelica s poˇcetkom u A i zavrˇsetkom u B. Na skupu svih orijentiranih duˇzina uvodimo relaciju ∼ na sljede´ci naˇcin: −→ − −→ A B ∼ C D ako i samo ako duˇzine AD i BC imaju zajedniˇcko poloviˇste.−→ zavrˇsetkom u toˇcki B. Obiˇcno se orije ntirana duˇzina (A.

upravo kao ˇsto npr. C leˇze (ne leˇze) u istoj ravnini. sukladno tomu. Svaki skup od tri nekomplanarna vektora je baza prostora V 3 . B. smjerom i orijentacijom.Nadalje. ~b = 0 B.ju jedan vektor i. odredenu toˇcku. raster e´cena tehn iˇckih detalja (poput. −→ Modul vektora ~a se definira kao duljina duˇzine AB gdje je A B bilo koji repreze ntant od ~a.Primijetimo da u sluˇcaju kad toˇcke ABC D nisu kolinearne znaˇci da je ˇcetverokut ABDC −→ − −→ paralelogram. Ako su sada ~a i ~b netrivijalni kolinearni vektori. do na translaciju koja toˇcku O prevodi u O0 . ~c = 0 C kaˇzemo da su komplanarni (nekom planarni) ako toˇcke O. repreze ntant) s poˇcetkom u svakoj toˇcki prostora . svaki vektor a ∈ V 3 → moˇzemo repreze ntirati s poˇcetkom u toˇcki O Tada vektor ~a = [ A] moˇzemo → poistovjetiti s njegovim predst avnikom A i u tom smislu V 3 (O) postaje model koji pokazuje kako prostor V 3 izgleda ”lokalno”. Na primjer. Ukoliko odaberemo i fiksiramo toˇcku O ∈ E 3 onda. . U prostoru V 3 sve medusobno ekvivalentne orijentirane duˇzine predst avlja. Odluka da kao prototip vektorskog prostora umjesto prostora V 3 oda beremo njegovu simplifikaciju V 3 (O) bila je motivirana ˇzeljom da uvodna razmatranja budu ˇsto jednost avnija. operiranja s klasama ekvivalencije) i fokusirana na algebarsku strukturu. dobivamo prostore V 3 (O) i V 3 (O0 ) koji su. jednaki. (medusobnu) orijentaciju im definiramo na identiˇcan naˇcin kao u prostoru radij vektora nakon ˇsto im odaberemo repreze ntante s poˇcetkom u istoj toˇcki. npr. modeliranje i istr aˇzivanje vodenih tokova ili strujanja zraka podrazumije va upravo prirodu vektora kao elemenata prostora V 3 . Primijetimo da je za utvrdi vanje (ne)komplanaranosti najprije potrebno dane vektore repreze ntirati s poˇcetkom u istoj toˇcki. D5. Pritom se pod smjerom pravca p podrazumije va familija svih pravaca paralelnih s p. A. rijeˇcni tok ili vjetar pokazuje isti intezitet. V 3 je realan vektorski prostor. neovisne o izboru predst avnika pojedinih vektora. Nije teˇsko pokazati da je definicija dobra. − → − → − → Za vektore ~a = 0 A. recimo O i O0 . tj. temeljem tvrdnje D2. smjer i orijentaciju u svakoj toˇcki unutar odredenog promatranog podruˇcja. D4. Sada se definira mnoˇzenje vektora skalarima jednako kao u prostorima V 2 (O) i V 3 (O) (pri ˇcemu se ovdje α~a efektivno definira tako da mu se odredi jedan predst avnik s poˇcetkom u unaprijed odabranoj toˇcki A). Lako se pokazuje da su sve prethodne definicije konziste ntne. osobito u fizici. a po definiciji uzimamo da je nulvektor kolinearan sa svakim vektorom. svaki vektor u V 3 je jednozn aˇcno odreden svojim modulom. Nadalje. tj. Pokazuje se da je zapravo prostor V 3 prikladan za primjene. smjer vektora ~a = ~0 se definira kao smjer pravca AB gdje −→ je A B bilo koji repreze ntant od ~a. dani vektor nije fiksiran samo za neku. Kolinearni vektori su oni koji su istog smjera. Istaknimo na kraju da je prostor V 3 (O) tek simplificirana realizacija prostora V 3 . A B ∼ C D. dim V 3 = 3. Izborom razliˇcitih poˇcetnih toˇcaka. neovisna o izboru poˇcetne toˇcke O. Posebno. ve´c ima svoju realizaciju (tj.

. Vektorske veličine su veličine određene sa dva ili više parametara. Fizičko tumačenje vektora obično se svodi na trodimenzionalni prostor. smerom i intezitetom a predstavlja strelicom orijentisanom duž pravca. Tenzorskim veličinama se opisuju vektorske veličine u anizotropnoj sredini recimo kod nekubičnih kristala. a čiji vrh pokazuje smer na zadatom pravcu. a skalarne masa. zapremina. moment količine kretanja.. Generalizovani vektor ne mora biti ograničen na tri Dimenzije.. u najprostijem slučaju 3x3. difuzioni koeficijent. a imaju pravac i smer. koji je uveden prvenstveno da bi se razlikovale veličine koje se pojavljuju u prirodi. Tenzorse veličine su toplotna provodljivost. dužine proporcionalne intenzitetu. ZAKLJUČAK Vektor je pojam iz matematike. Vektor undimenzionalnom prostoru opisuje se san parametara. ubrzanje. temperatura.. . sila. Najpoznatiji su primeri vezani za geometriju u prostoru gde se vektor određuje pravcem. One se matematički predstavljaju matricom. Tako su vektorske veličine brzina. oblasti linearna algebra. te se kao takve razlikuju od veličina koje imaju samo veličinu i zovu se skalari.5. električna provodljivost. indeks preklamanja itd. Fizičke veličine čija vektorska vrednost zavisi i od koordinate nazivaju se tenzorske.

6. Linear Algebra. Poznyak. R. Inc. Part 2. Springer-Verlag. Lipschutz. Mir Publishers Moscow (1982). Ilyin and E. G. LITERATURA [1] . A. Banja Luka. (1974). Fundamentals of Mathematical Analysis. (1974). Schaum’s Outline Series. Mc Graw-Hill. New York Inc. [5] Internet . Finite-dimensional Vector Spaces. [3] P. [4] V. godina [2] S. 2008. Halmos.Dr Esad Jakupović – „VIŠA MATEMATIKA“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->