Marko M.

Igwatovi}

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU
za tre}i razred osnovne {kole

• DRAGANI] • Beograd, 2007.

Sadr`aj
1. Prirodni brojevi do 1000.....................................................................4 Stotine prve hiqade ...............................................................................4 ^itawe i pisawe brojeva do 1 000 .........................................................5 Upore|ivawe brojeva prve hiqade ........................................................6 Pisawe brojeva rimskim ciframa .........................................................7 2. Merewe ......................................................................................................8 Merewe du`ine.........................................................................................8 3. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 ............................................9 Sabirawe dvocifrenih brojeva .............................................................9 Sabirawe trocifrenog i jednocifrenog broja ..................................10 Oduzimawe jednocifrenog broja od trocifrenog ..............................11 Sabirawe trocifrenog i dvocifrenog broja .....................................12 Oduzimawe dvocifrenog broja od trocifrenog.................................13 Sabirawe trocifrenih brojeva ...........................................................15 Oduzimawe trocifrenih brojeva .........................................................17 Sabirawe i oduzimawe trocifrenih brojeva ....................................19 Zavisnost zbira od sabiraka. Stalnost zbira ...................................21 Zavisnost razlike od umawenika i umawioca. Stalnost razlike ..22 4. Ta~ka, prava i ravan.............................................................................23 Ravan, prava i ta~ka ..............................................................................23 Normalne i paralelne prave ................................................................25 5. Krug i kru`nica ....................................................................................26 Crtawe kru`nice i kruga ......................................................................26 Upore|ivawe i nadovezivawe du`i ....................................................28 6. Mno`ewe i deqewe..............................................................................29 Mno`ewe brojem 10 i brojem 100 ..........................................................29 Deqewe brojem 10 i brojem 100 ............................................................30 Mno`ewe i deqewe zbira i razlike ..................................................32 Mno`ewe vi{estruke desetice jednocifrenim brojem ...................... 33 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim .....................................34 Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim .......................................35 Mno`ewe trocifrenog broja jednocifrenim .....................................36 Deqewe trocifrenog broja jednocifrenim .......................................38 Zavisnost proizvoda od ~inilaca. Stalnost proizvoda ..................40 7. Uglovi .....................................................................................................41 Crtawe i obele`avawe uglova.............................................................41 Vrste uglova ............................................................................................42 8. Pravougaonik i kvadrat ......................................................................43 Pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mre`i....................................43 Crtawe pravougaonika i kvadrata .......................................................44 Obim pravougaonika i kvadrata ...........................................................45 9. Matemati~ki izrazi .............................................................................46 Izrazi. Redosled operacija. Zagrade ..................................................46 Izrazi sa promenqivom ........................................................................47

2

10. Trougao ..................................................................................................48 Trougao i obele`avawe trougla .........................................................48 Crtawe trougla .....................................................................................49 Obim trougla .........................................................................................50 11. Razlomci ...............................................................................................51 1 1 1 Razlomci. , , .......................................................................................51 2 4 8 1 1 1 1 , , Razlomci. , ..........................................................................................52 5 1 0 1 00 1 000 1 1 1 1 Razlomci. , , , ..................................................................................53 3 6 9 7 Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ............................................................55 Pismena ve`ba ............................................................................................61 Pismena ve`ba ............................................................................................62 Pismena ve`ba ............................................................................................63 Matemati~ki diktat ...................................................................................64 Ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta .....................................................64 Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 ...........................................66 Provera znawa – test 2 ..............................................................................68 Provera znawa – test 3 ..............................................................................70

3

800. . Zapi{i stotine koje nedostaju u nizu: 100. U kvadrati} upi{i jedan od znakova < .1 1 1. 800. 200 = 2 · 100 = 2 · 1 D = 800 = 600 = 900 = = = = D D D D 500 = 5 · 100 = 5 · 400 = 700 = 3. D.0 . 100 . > ili = . 400. 900. 1 000. 1 000. . 1 000. 200 300 500. 300. 600 1000 6S 1h 5. . . . tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an. . . . . 600. 300. 700. Prirodni brojevi do 1000 STOTINE PRVE hIqADE Zapi{i ciframa broj: dve stotine 5S= osam stotina 7S= ~etiri stotine 9S= Vi{estruke stotine izrazi deseticama: 100 = D D= = = D. 2. 100. . . . Uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve prema prikazu na brojevnoj pravoj: 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 4 . D. 700. 700 500 400. 100. 4. . 600. 200.

896. i 904 i 806 5. . 698. . i 705.2 1. ^ITAWE I PISAWE BROJEVA DO 1 000 Pro~itaj i re~ima zapi{i brojeve: . Napi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifra 5 javqa dva puta. Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva: 437. . 357 734 806 Ciframa zapi{i brojeve: dvesta pedeset sedam osamsto pedeset . Popuni tabelu. 799. U svaki pravougaonik upi{i potreban broj niza 0 100 600 380 400 400 410 397 401 4. Prethodnik Broj Sledbenik 398 100 549 800 741 669 6. 7. trista sedam {eststo dvadeset tri 3. 5 . i 442. 648 562 491 2. Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 0 javqa jedanput.

Napi{i: 1) najmawi i najve}i neparan broj osme stotine 2) najmawi i najve}i paran broj pete stotine 5. 4 S 7 D 2 J. Prema prikazu na brojevnoj pravoj uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve. 846. 400. . U kvatri}e upi{i znak = .1 3 1. UPORE\IVAWE BROJEVA PRVE hIqADE Napi{i prethodnik i sledbenik brojeva: . 234. . 6 . 2. 800. 385 0 100 136 200 300 400 500 600 572 745 700 800 900 1 000 951 . . 120. 638 i 719 zapi{i od najmaweg do najve}eg. 3. 4. 640. Brojeve 243. . 735 85 D 7J 742. 728. . . tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an: 283 472 382. < ili > . . . 549. . . . 300. . 760.

A R 300 CCC 800 DX 400 DCC 900 DC 200 750 DLV 3. 10 · 50 . 100 ·1 . Zapi{i arapskim i rimskim ciframa broj: Arapski sto osam ~etiri stotine sedamdeset sedam osam stotina pedeset devet tri stotine ~etrdeset {est devet stotina osamdeset ~etiri Rimski 7 .5 · . X . L C· · 500 · · 1000 2. D· M . A. PISAWE BROJEVA RIMSKIM CIFRAMA Iste brojeve pove`i strelicom.4 1. R I R V . zapisuju}i brojeve arapskim ciframa ili rimskim. Popuni tabelu. Rimskim ciframa zapi{i sve desetice: osme stotine pete stotine 4.

BC= 27 mm. Uporedi brojeve. cm. AD= 84 mm. 8m= cm. 8 m 4 dm 3 cm. E. 4 dm 6 cm 3 m 6 dm 7 cm 4 dm 5 cm. G tako da je: AB= 35 mm. AF= 138 mm. 3 m 67 cm. u kvadrati} upi{i znak < . cm. Zapi{i merne brojeve koji nedostaju tako da jednakost bude ta~na 7 dm = 4 dm 7 cm = 9 m 4 dm = cm. dm. B C D E Du` mm 2. AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE Na polupravoj Ax odredi ta~ke B. 4 m 6 cm = dm.2 1 1. A Merewe MEREWE DU@INE Izmeri du`inu du`i prikazanih na slici i popuni tabelu. 6 m = dm = cm. 8 m 5 dm = cm. 6. Strelicom ozna~i odnos mera: je du`e od 604 mm 64 cm 46 mm 406 mm je iste du`ine 372 mm 32 cm 7 mm 3 dm 27 mm 3 dm 72 mm 8 . 7 m 18 cm = 4. C. > ili = : 2 m 5 dm 8 m 3 dm 4 cm 2 m 50 cm. D. x A 3. CE= 42 mm. Du`inu izrazi milimetrima: 5 cm 6 mm = 3 dm 5 cm = 5 dm 8 cm 3 mm = mm mm mm 62 cm 4 mm = 9 dm 7 mm = 7 dm 6 cm 8 mm = mm mm mm 5. 5 m 4 dm 7 cm = cm.

U jednom ormaru je 96 kwiga. Koliko je ukupno kwiga? 7. a u drugoj 75 jabuka. Izra~unaj: 60 + 45 84 + 70 80 + 53 65 + 90 3. Izra~unaj: 74 + 57 76 + 68 67 + 95 85 + 78 5. Kolika je du`ina staze? 58 m J 95m K 9 . Izra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 73 + 58 = (73 + 64 + 87 = 45 + 87 = 96 + 59 = )+ = 4. U jednoj korpi ima 48 jabuka.1 1. Koliko je ukupno jabuka? 6. Staza vodi od ku}e do jabuke i od jabuke do kru{ke. a u drugom 67 kwiga. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 SABIRAWE DVOCIFRENIh BROJEVA 3 Ra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 67 + 80 = (60 + 80) + 70 + 56 = 90 + 38 = 60 + 74 = = 2.

Koliko mesta ima ova sala? 7. Svoja mesta u bioskopskoj sali zauzelo je 256 gledalaca. 2. SABIRAWE TROCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 386 + 7 = (386 + 573 + 8 = 798 + 6 = Saberi usmeno i zapi{i zbir: 258 + 5 = 536 + 4 = 385 + 8 = 682 + 6 = 429 + 7 = 796 + 9 = )+ = 3. Pridru`ilo im se jo{ 8 gusaka. Izra~unaj zbir: 227 + 6 635 + 8 874 + 9 548 + 7 4. Jo{ 9 mesta je slobodno. Koliko gusaka sada ima u jatu? 6. U stadu je 337 ovaca bele boje i samo 6 crne boje. U jatu je letelo 125 gusaka. Koliko je ovaca u ovom stadu? 10 . Popuni tabele.3 2 1. +6 358 527 946 115 253 634 467 816 +9 372 485 837 596 +7 5.

Koliko je posetilaca bilo u sali? 11 . Osam izletnika svrati na poqanu da pripremi logor. Izra~unaj razliku: 223 – 6 211 – 4 814 – 5 525 – 7 4. U bioskopskoj sali ima 255 sedi{ta. ostalo je jo{ 9 slobodnih mesta. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 132 – 5 = 634 – 8 = 314 – 7 = 823 – 9 = 524 – 6 = 911 – 4 = 3. Ostali nastavi{e daqe. –6 342 531 923 211 243 734 567 812 –8 472 735 867 326 –9 5. Putem se kre}e kolona od 235 izletnika. Koliko je izletnika nastavilo put? 6. Kada su posetioci zauzeli svoja mesta. Popuni tabele.3 1. ODUZIMAWE JEDNOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 247 – 7 = (254 – 473 – 8 = 736 – 9 = )– = 2.

SABIRAWE TROCIFRENOG I DVOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 382 + 75 = (382 + 547 + 68 = 768 + 54 = Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 267 + 56 = 538 + 34 = 435 + 78 = 676 + 69 = 456 + 47 = 793 + 39 = )+ = 3. Izra~unaj zbir: 148 + 54 325 + 86 775 + 89 598 + 67 4. Koliko je svega platio kwige i sveske? 6. Milan je kwige platio 750 dinara i sveske 85 dinara.3 4 1. Popuni tabele. Koliko je gledalaca na stadionu? 12 . +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Na ko{arka{koj utakmici 856 gledalaca navija za plave i 89 za bele. 2.

Malom bati kupila je ~okoladu za 75 dinara.5 1. Izra~unaj razliku: 148 325 – 54 – 86 775 – 89 598 – 67 4. Koliko je dinara ostalo seki? 13 . Maja je ponela 1 000 dinara i kupila kwigu ~ija je cena 85 dinara. Popuni tabele. Seka ima 143 dinara. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Koliko je novca ostalo Maji? 6. Oduzmi usmeno i zapi{i razliku: 213 – 56 = 535 – 72 = 431 – 78 = 631 – 69 = 426 – 48 = 742 – 59 = 3. ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 332 – 75 = (332 + 525 – 48 = 754 – 86 = )+ = 2.

– 75 354 + 36 + 88 247 – 64 – 45 – 76 11.3 7. a pored strelice potreban broj i znak + ili – . 368 + 50 + 56 +6 725 – 78 634 – 56 8. U pravougaonik upi{i potreban broj (rezultat). 1) a 465 b 34 34 34 499 431 a+b a–b 2) a 276 b 48 75 67 428 768 a+b a–b 9. Upi{i potreban broj. Strelice imaju zapisano zna~ewe. a u kru`i} potreban znak i broj. 513 – 50 + 40 – 85 426 + 68 14 . Popuni tabele. U pravougaonik upi{i potreban broj. Izra~unaj broj koji je: za 54 ve}i od 358 za 83 mawi od 720 10.

SABIRAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 400 + 200 = 340 + 500 = 130 + 600 = 460 + 200 = 342 + 500 = 135 + 600 = 468 + 200 = 373 + 500 = 168 + 600 = 2. Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 264 + 370 = 564 + 70 = 456 + 290 = 276 + 360 = 455 + 180 = 574 + 350 = 693 + 230 = 4.6 1. + 274 355 472 180 290 340 460 15 . Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa: 463 + 350 = (463 + 558 + 190 = 674 + 260 = ) + 50 = + 50 = 3. Izra~unaj zbir: 248 + 540 325 + 360 475 + 280 548 + 360 5. Popuni tabelu.

Na odbojka{koj utakmici 356 gledalaca navija za plave i 480 za bele. Odredi du`inu puta od Aleksinca do Beograda. Izra~unaj zbir: 246 + 487 568 + 256 374 + 347 329 + 478 10. Aleksinac 148 km Beograd 57 km A B 16 .3 6. Koliko je gledalaca u sali? 8. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa. Iz Aleksinca za Beograd kre}e se motociklista. 378 + 285 = (378 + 200) + 436 + 387 = ( =( 754 + 179 = 657 + 293 = 384 + 557 = + = +3= + + =( )+ )+ + = = + = )+5= + = 9. Koliko treba platiti obe kwige? 11. Cena jedna kwige je 285 dinara. a druge 368 dinara. a druga 85 |aka vi{e. U bioskopskoj sali je 278 mu{karaca i 350 `ena. Jedna {kola ima 358 |aka. Koliko |aka ima druga {kola? Koliko ukupno |aka imaju obe {kole? 12. Koliko je ukupno gledalaca u sali? 7.

Koliko je mu{karaca vi{e? 6. Ra~unaj usmeno. Na fudbalskoj utakmici je 537 mu{karaca i 360 `ena gledalaca.7 1. Koliko je vi{e stanovnika `enskog pola? 17 . ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 500 – 200 = 740 – 400 = 830 – 600 = 560 – 200 = 742 – 400 = 835 – 600 = 568 – 200 = 773 – 400 = 748 – 600 = 2. U selu ima 780 stanovnika mu{kog pola i 845 stanovnika `enskog pola. Popuni tabelu. 534 – 370 = 234 – 70 = 836 – 390 = 778 – 360 = 645 – 280 = 574 – 150 = 923 – 230 = 3. – 574 855 932 180 290 340 460 5. Izra~unaj razliku: 858 – 540 525 – 360 452 – 280 638 – 260 4.

U jednom vo}waku ima 428 stabala.3 7. izra~unaj: Beograd Koliki put pre|e autobus koji iz Beograda ide za Zaje~ar preko Ni{a? 239 km 235 km 82 km Ni{ Zaje~ar Za koliko kra}i put pre|e autobus koji iz Beograda ide direktno za Zaje~ar? 18 . Koliko stabala ima u drugom vo}waku? Koliko ukupno stabala ima u oba vo}waka? 12. a druge 368 dinara. a u drugom 165 stabala mawe. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak oduzimawa: 658 – 285 = (658 – 200) – 726 – 358 = ( 635 – 179 = 842 – 397 = 926 – 456 = – = –7= – )– =( =( – – )–5= )– = – – = = 8. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 327 – 128 = 634 – 278 = 535 – 286 = 954 – 647 = 9. Koliko je prva kwiga skupqa od druge? 11. Prema izvodu iz autokarte. Izra~unaj razliku: 546 – 287 622 – 256 834 – 347 728 – 478 10. Cene jedne kwige je 850 dinara.

a u kru`i} potreban znak i broj. U pravougaonik upi{i potreban broj.8 1. Izra~unaj razliku: 548 – 216 = 639 – 363 = 850 – 426 = 734 – 458 = 3. SABIRAWE I ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj zbir: 326 + 243 = 653 + 172 = 426 + 357 = 546 + 385 = 2. Popuni tabele. 1) a b a+b a–b a b a+b a–b 264 130 470 376 696 152 182 136 317 182 463 313 345 357 650 296 860 642 207 592 2) 5. +192 254 +548 184 394 247 +675 – 468 19 . Izra~unaj: 348 + 183 276 + 547 523 – 365 834 – 495 4.

U jednoj kesi ima 430 bombona. onda u obe kese ima jednak broj bombona.3 6. Svaku zvezdicu zameni potrebnom cifrom. a Bora pored jele. Koliko je ukupno bombona? 10. pa do jele. Jela stazom pored bora. pa do bora. Druga kwiga je 148 dinara jevtinija. Ko je od wih dvoje pre{ao du`i put i za koliko? 20 . Bora i Jela po|u do omorike. 3*7 +46* *83 45* +8*4 *52 *67 +24* 6*3 – 175 + 148 8*5 –*67 32* 8. Od bora do jele je 385 m. Ako iz te kese premestimo 145 bombona u mawu kesu. 73* –2*6 *08 *14 –28* 4*5 Cena jedne kwige je 425 dinara. U svaku ku}icu upi{i potreban broj. Od omorike do bora je 298 m. a do jele 317 m. Kolika je cena druge kwige? Koliko treba platiti za obe kwige? 9. Strelice imaju zapisano zna~ewe. 625 438 – 150 + 240 7.

a kako zbir? 4) (a – 176) + (b – 124) = Kako su promeweni sabirci. a kako zbir? 5) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci.9 1. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 295 + 378 = (295 + 5) + 508 + 313 = (508 – 8) + 457 + 285 = 276 + 387 = = = + (285 + 15) = 21 . STALNOST ZBIRA Ako je a + b = 600. Kako se promenio zbir? 2) (a – 176) + b = Kako je promewen sabirak. a kako zbir? 2. a kako zbir? 6) (a + 248) + (b – 386) = Kako su promeweni sabirci. ZAVISNOST ZBIRA OD SABIRAKA. izra~unaj: 1) (a + 176) + b = Prvi sabirak je pove}an za 176. a kako zbir? 3) (a + 176) + (b + 124) = Kako su promeweni sabirci.

izra~unaj: 1) (a + 267) – b = Umawenik je pove}an za 267. a kako razlika? 6) (a – 386) – (b – 386) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. Kako se promenila razlika? 2) (a – 267) – b = Kako je promewen umawenik. a kako razlika? 2.3 10 1. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 756 – 398 = (756 + 538 – 285 = (538 + 15) + 457 – 288 = 834 – 355 = ) – (398 + = )= 22 . ZAVISNOST RAZLIKE OD UMAWENIKA I UMAWIOCA. a kako razlika? 5) (a + 236) – (b + 236) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. a kako razlika? 3) a – (b + 138) = Kako je promewen umawilac. a kako razlika? 4) a – (b – 138) = Kako je promewen umawilac. STALNOST RAZLIKE Ako j e a – b = 500.

Ta~ka, prava i ravan

1
1.

RAVAN, PRAVA I TA^KA

4
.

Nacrtaj i obele`i pravu a odre|enu ta~kama A i B, pravu b odre|enu ta~kama B i C i pravu c odre|enu ta~kama A i C.

·C

B

U kojim se ta~kama seku prave: prave a i b prave b i c prave a i c

2.

Na slici su tri du`i, AB, CD, EF.
D E C F

B
A

Nacrtaj pravu i obele`i ta~ke preseka: 1) pravu a koja se~e samo du` AB; 2) pravu b koja se~e du`i AB i CD; 3) pravu c koja se~e svaku od tri nacrtane du`i.

23

4

3.

Na slici je ta~ka O i du` MN. Nacrtaj: 1) polupravu Oa koja se~e du` MN; 2) polupravu Ob koja ne se~e du` MN. N O· M

4.

Na slici je prava p i ta~ke A, B i C. Ta~ke A, B, C spoj du`ima.

A . p B·

.C

Koliko je polupravih i du`i odre|eno ta~kama? Odredi broj i zapi{i ih: polupravih du`i 5. , ,

Tri ta~ke rasporedi na tri prave tako da svakoj pravoj pripadaju dve ta~ke.

24

2
1.

NORMALNE I PARALELNE PRAVE

Koliko je na slici prikazano: c a b B C d D

A

E

pravih polupravih Da li na slici ima paralenih pravih? Zapi{i ih Da li na slici ima normalnih pravih? Zapi{i ih Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B van prave p. Nacrtaj: pravu a kojoj pripada ta~ka A i paralelna je sa pravom p, a || p; pravu b kojoj pripada ta~ka B i normalna je na pravu p, b ⊥ p. A. p

2.

·B

Kakav je me|usoban polo`aj prave a i prave b ? 3. Na slici su prave a i b koje se seku i ta~ka C. Nacrtaj prave c i d, ako je C ∈ c i c ⊥ a, C ∈ d i d || b. b

a

·

C

25

O. O2C. O1. B A O1 O2 C D OA= O1B= OC= OD= 2. a du`i OA.5 1 1. B O A 3. O Krug i kru`nica CRTAWE KRU@NICE I KRUGA Ta~ke O. Nacrtaj krug ~iji je deo nacrtan na slici. O2D polupre~nici kru`nica. a centar ta~ka O. O2 su centri. ~iji je polupre~nik r = 25 mm. O1B. Nacrtaj kru`nicu k. Nacrtaj te kru`nice i izmeri wihove polupre~nike. 26 .

Nacrtaj te kru`nice. A B 5. Kako se mo`e sti}i iz A u B? Oboj mogu}e puteve razli~itim bojama. Kru`na linija predstavqa put.4. Du` AB je zajedni~ki pre~nik dve kru`nice. ve}u sliku koriste}i {estar. 1) 2) 3) · 27 . Nacrtaj sli~nu. A k k1 B 6.

2) Nadovezivawem nacrtaj du` jednaku zbiru nacrtanih du`i. > . Na slici su tri du`i a. du`inu i visinu ku}e (do vrha krova) na slici. – Najpre nacrtaj du` jednaku zbiru a + b. a b c 28 . 2. B A C E D F 1) Uporedi nacrtane du`i koriste}i znak < . 3. c. = .5 2 1. Uputstvo. UPORE\IVAWE I NADOVEZIVAWE DU@I Na slici su tri du`i AB. tako da je a + b = c + d. Zapi{i. Odredi ~etvrtu du` d. Uporedi {irinu. CD i EF. b.

Koliko je okana na prozorima zgrade? 7. Koliko je rastojawe izme|u prvog i posledweg stuba? 6. a 100 · a 3 8 4 6 3. Na svakom od 10 spratova zgrade je po 10 prozora. MNO@EWE BROJEM 10 I BROJEM 100 6 93 · 10 = 4 · 10 · 10 = 5 9 7 Izra~unaj: 27 · 10 = 10 · 10 · 8 = 56 · 10 = 10 · 5 · 10 = 2. Koliko ima mesta u vozu od 10 vagona? 29 . Izra~unaj vrednost izraza: (8 + 13) · 10 = (73 – 68) · 100 = (35 – 18) · 10 = (93 + 7) · 7 = 4. a u vagonu ima 8 kupea. U svakom kupeu ima 6 mesta. U kartonske kutije pakovano je po 10 jaja. a svaki prozor ima po 6 okana. Razmak izme|u svaka dva uzastopna od 11 elektri~nih stubova je 50 m. Koliko je jaja zapakovano u 68 kutija? 5. Popuni tabelu. Za {kolu su kupili 6 pakovawa.Mno`ewe i deqewe 1 1. Koliko su pla}ene olovke ako je cena jedne olovke 10 dinara? 8. Olovke se pakuju po 12 komada.

DEqEWE BROJEM 10 I BROJEM 100 Izra~unaj: 70 : 10 = (800 : 10) : 10 = Popuni tabelu. 2. Izra~unaj vrednost izraza: (57 + 23) : 10 = (732 + 168) : 100 = (275 – 85) : 10 = (746 – 146) : 100 = 4. Kraj puta u du`ini od 150 m. Za Dan {kole bombone su podeqene u~enicima. Koliko je bombona dobio svaki od 100 u~enika? 30 . U 6 kaveza je po 15 pili}a. Koliko su koncentrata pili}i pojeli dnevno? 8. U 10 kesa je po 80 bombona. Po koliko je pili}a u svakom ve}em kavezu? 7. a a : 100 300 800 400 600 500 900 700 320 : 10 = (10 · 23) : 10 = 650 : 10 = (4 · 100) : 10 = 3. Pili}i su narasli i preselili su ih u 10 jednakih ve}ih kaveza. Za tov pili}a u toku 100 dana potro{eno je 60 yakova po 10 kg koncentrata. Sto dvadeset tawira zapakovano je u 10 jednakih kutija. Koliko je rastojawe izme|u svaka dva uzastopna stabla? 6.6 2 1. zasa|eno je 11 stabala oraha. na jednakom rastojawu. Koliko tawira ima u svakoj kutiji? 5.

Popuni tabele. Popuni tabele. 10 : 10 2) : 10 . 1) a 10 · a 2) b b : 10 270 490 520 150 300 840 710 930 680 57 84 75 17 32 49 86 23 91 10. 680 = 70 = 540 = 800 = 80 = 700 = 590 = 360 = 31 . Wegov mla|i brat je nabrao 10 puta mawe. 10 32 560 75 64 830 97 140 86 230 470 51 770 12. Milan je nabrao 60 gqiva. Slede}e brojeve napi{i u obliku proizvoda dva broja od kojih je jedan 10. 11. Wihov otac je nabrao 10 puta vi{e od Milana.9. 1) .

6 3 1. 2. Izra~unaj na dva na~ina (60 + 40) : 10 = (60 + 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (210 + 70) : 10 = (210 + 70) : 10 = (350 – 80) : 10 = (350 – 80) : 10 = : 10 = : : : + = – : = – = : = + = :3= :6= (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = :3– :3= – = :6+ :6= + = · · 10 = · · 10 = – · = – = + · = + = ·4= ·8= (4 + 3) · 8 = 4 · (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = 11 · (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = – ·4= – = + ·8= + = 32 . Izra~unaj na dva na~ina: (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = 4. MNO@EWE I DEqEWE ZBIRA I RAZLIKE Izra~unaj na dva na~ina: (4 + 3) · 8 = (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = Izra~unaj na dva na~ina: (70 + 30) · 10 = (70 + 10) · 10 = (95 – 5) · 10 = (95 – 5) · 10 = 10 · (46 + 38) = 10 · (46 + 38) = (83 – 45) · 10 = (83 – 45) · 10 = 3.

6 . 10 . 10 2) 4 . Jedna kwiga vredi koliko 10 olovaka. MNO@EWE VI[ESTRUKE DESETICE JEDNOCIFRENIM BROJEM Izra~unaj sa zapisivawem postupka mno`ewa: 70 · 5 = 10 · 7 · 5 = 10 · (7 · 5) = 10 · 60 · 9 = 80 · 6 = 3 · 120 = (3 · ) · 10 = = 2. Cena kwige je 300 dinara.7 80 700 5. Izra~unaj skra}enim zapisivawem: 9 · 30 = 7 · 90 = 5 · 110 = 8 · 40 = 7 · 50 = 4 · 250 = 3. 1) 3 54 720 6 48 900 7 50 70 .4 1. Popuni tabele. Izra~unaj vrednost izraza: (47 + 27) · 5 = (76 + 24) · 8 = ·5= (95 – 15) · 7 = (108 – 38) · 6 = 4. Koliko }e{ platiti dve kwige i 5 olovaka? 33 .

6 5 1. Koliko treba platiti 5 kg jabuka? 7. MNO@EWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj proizvod sa zapisivawem postupka ra~unawa: 7 · 62 = 6 · 48 = 93 · 8 = ( 56 · 7 = Izra~unaj proizvod skra}enim zapisivawem: 4 · 68 = 83 · 6 = 3. [ta je ve}e i za koliko. Ana je kupila 5 kg banana po 55 dinara i 7 kg kru{aka po 65 dinara. Cena ~okoladice je 8 dinara. Koliko je platila vo}e koje je kupila? 8. U jednom kavezu je 85 pili}a. Cena jabuka je 45 dinara. Koliko je pili}a u 7 takvih kaveza? 5. Koliko treba platiti 57 ~okoladica? 6. 5 · 49 = 57 · 9 = + )· = ·( + )= · + · = + = Pismenim mno`ewem izra~unaj proizvod: 74 · 6 = 45 · 3 = 64 · 2 = 62 · 8 = 54 · 5 = 97 · 3 = 93 · 7 = 87 · 4 = 83 · 6 = 4. 2. {est puta sedamdeset sedam ili sedam puta {ezdeset {est? 34 .

Po koliko oraha dobije svako.6 1. Izra~unaj koli~nik pismenim deqewem: 68 : 4 = 75 : 5 = 96 : 8 = 90 : 6 = 3. ako 84 oraha podeli{: trojici ~etvorici petorici 35 . Podeli. Izra~unaj: 96 : (8 : 2) = 80 : (10 : 2) = : = (96 : 8) : 2 = (80 : 10) : 2 = : = 4. odredi ostatak i napi{i ta~nu jednakost ~emu je jednak deqenik: 75 : 6 = 93 : 7 = 98 : 4 = i ostaje 3 i 75 = 6 · 93 = 98 = +3 5. Slede}i primeri su deqewe sa ostatkom. DEqEWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj usmeno sa zapisivawem postupka deqewa: 85 : 5 = (50 + 78 : 6 = 72 : 4 = 51 : 3 = ): = 2.

Zbir brojeva 161 i 158 pomno`i razlikom istih brojeva.6 7 1. Od proizvoda brojeva 134 i 7 oduzmi proizvod brojeva 68 i 8. U 10 kola utovarena su po 2 yaka cementa. Koliko je cementa utovareno? 36 . kako ti je lak{e) i zapi{i proizvod: 300 · 3 = 108 · 8 = 87 · 7 = 134 · 6 = 230 · 4 = 180 · 5 = 95 · 9 = 116 · 8 = 3. Izra~unaj (usmeno ili pismeno. Masa svakog yaka je 50 kg. MNO@EWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Udru`ivawem ~inilaca izra~unaj vrednost izraza: 3 · 147 · 2 = ( · ·( )· · = )= · · = = 5 · 47 · 4 = 6 · 23 · 7 = 2. 5. 4.

Jato ima 130 vrabaca. Osam sanduka ima masu po 45 kg. Koliko je stabala {qiva u ovom vo}waku? 8. vrapci ili kukavice? 12. a drugih 6 odeqewa po 46 kwiga. Termoelektrana tro{i svakog dana 86 t. Svaka od 9 kukavica dnevno ulovi po 87 gusenica. Kolika je masa bra{na. a ostalo su {qive. Ko vi{e dnevno utamani gusenice. koliko je jo{ tona ugqa potrebno? 7. U vo}waku ima 525 stabala. a 7 sanduka po 35 kg. Koliko je ukupno kwiga sakupqeno? 11. 1) Koliko je ugqa ostalo posle 7 dana rada elektrane? 2) Da li je ostatak ugqa dovoqan za rad elektrane u toku druge nedeqe? Ako nije. ako je pakovawe po 2 kg? 37 . U akciji sakupqawa kwiga 5 odeqewa je sakupilo po 95 kwiga. U prodavnici je na 6 polica sme{teno po 78 kesa bra{na. Kolika je ukupna masa sanduka? 10. Koliko je gledalaca u sali? 13. Koliko je dinara vratio prodavac doma}ici? 9. Na stovari{tu je 1 000 t ugqa. Svaki vrabac iz jata dnevno ulovi po 6 gusenica. Doma}ica je kupila 8 kg jabuka po 46 dinara. U bioskopskoj sali je 87 u~enika i 3 puta vi{e odraslih. Jabuke su u 7 redova po 35 stabala.6. Prodavcu je dala nov~anicu od 500 dinara.

Izra~unaj koli~nik i zapi{i: 530 : 2 = 620 : 4 = 780 : 6 = 1 000 : 8 = 540 : 3 = 780 : 5 = 840 : 7 = 630 : 9 = 3. Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 252 : 2 = 342 : 3 = 524 : 4 = 735 : 5 = 822 : 6 = 882 : 7 = 936 : 8 = : + 40 : + : = 4.6 8 1. DEqEWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 170 : 2 = 160 : 2 + 270 : 2 = 200 : 360 : 3 = 540 : 4 = 400 : 630 : 6 = 720 : 5 = 500 : 750 : 3 = 600 : : + + + 120 : + : : : + = + 20 : = = : = :2= + 60 : + + = :2= 2. Pismenim deqewem izra~unaj koli~nik: 732 : 4 = 864 : 6 = 959 : 7 = 845 : 5 = 38 .

^ija je cena ve}a. Izra~unaj vrednost izraza: (972 : 6) : 3 = (1 000 : 4) : 2 = (975 : 5) : 3 = 972 : (6 : 3) = 1 000 : (4 : 2) = 975 : (15 : 5) = 6. cena jabuka ili kru{aka? 12. Sav novac je podelio sa svojim dvema sestrama. 9. U pet jednakih yakova zapakovano je 237 kg krompira.5. Zbir brojeva 405 i 396 podeli razlikom istih brojeva. Ko se kretao ve}om brzinom? 39 . a vrednost 8 kg jabuka je 368 dinara. Vrednost 7 kg kru{aka je 364 dinara. Jovica je imao 478 dinara i od bake je dobio 284 dinara. Od proizvoda brojeva 133 i 7 oduzmi koli~nik istih brojeva. a drugi za ~etiri ~asa 188 km. Jedan motociklista je za tri ~asa vo`we pre{ao 144 km. Izra~unaj: 894 – 738 : 9 = 368 : 8 + 479 = 743 – 609 : 7 = 750 : 6 + 214 = 7. 8. Koliko je krompira u svakom yaku? 10. Po koliko je dobila svaka sestra? 11.

3) jedan ~inilac pove}a 2 puta. a kako proizvod? 6) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. STALNOST PROIZVODA Ako je a · b = 240. Proizvod dva broja je 160.6 9 1. a drugi smawi 2 puta? 40 . 2) jedan ~inilac smawi 4 puta. a kako proizvod? 4) (a · 4) · (b : 4) = Kako su promeweni ~inioci. a kako proizvod? 5) (a : 6) · (b · 6) = Kako su promeweni ~inioci. a kako zbir? 2. a kako proizvod? 3) (a : 8) · b = Kako je promewen ~inilac. izra~unaj: 1) (a · 3) · b = Prvi ~inilac je pove}an 3 puta. Kako se promenio proizvod? 2) a · (b : 2) = Kako se promenio drugi ~inilac. Izra~unaj {ta }e biti sa proizvodom ako se: 1) jedan ~inilac pove}a 4 puta. ZAVISNOST PROIZVODA OD ^INILACA.

d e O c b a 41 . B. . A O 3. b C. ta~ka B na kraku Ob. b a O 5. O 2. B. . O 4.Uglovi 1 1. a Koliko je uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. Nacrtaj pravu koja se~e oba kraka  aOb. Nacrtaj  aOb da ta~ka A bude na kraku Oa. U oblasti  aOb nacrtaj polupravu Cc. CRTAWE I OBELE@AVAWE UGLOVA 7 a Nacrtaj  aOb tako da ta~ka B bude na kraku Ob.

tupe brojem 3. o{tre uglove ozna~i brojem 1. o{tar i tup ugao.7 2 1. nacrtan na slici. 3. O 5. VRSTE UGLOVA Na slici. Krak Oa. Nacrtaj prav. Nacrtaj prav ugao ~iji je jedan krak nacrtana poluprava Oa. a a O a O O 4. je zajedni~ki krak o{trog. Koliko je uglova prikazano na slici: e f d c b a o{trih uglova pravih uglova O tupih uglova a 42 . Nacrtaj te uglove. 2. prave brojem 2. pravog i tupog ugla.

Obele`i kvadrat i wegove stranice 3. 2. Obele`i pravougaonik i wegove stranice.Pravougaonik i kvadrat 1 1. Figuru na slici dopuni do kvadrata najmawim pove}awem oblasti. Figure 1. 1 2 3 4 43 . 2. PRAVOUGAONIK I KVADRAT NA KVADRATNOJ MRE@I 8 Figuru na slici dopuni do pravougaonika najmawim pove}awem oblasti. 3 i 4 nacrtaj jednu pored druge tako da obrazuju kvadrat.

3. . AD= 2 cm.C . Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. Nacrtaj kvadrat ABCD stranice a = 2 cm.C p 5. 4.H A. 2. D. . ·B E· Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ije su stranice AB= 3 cm. A . p 44 . Nacrtaj kvadrat ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. CRTAWE PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Na kvadratnoj mre`i nacrtaj pravougaonik ABCD i kvadrat EFGH.8 2 1.

2. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu pravougaonika ABCD prikazanog na slici. Izra~unaj obim pravougaonika ~ije su stranice a = 56 mm. Sa tri strane ogra|eno je pletenom `icom. Igrali{te oblika kvadrata ogra|eno je ogradom ukupne du`ine 192 m. OBIM PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Izra~unaj obim kvadrata stranice 76 mm. B Dvori{te je oblika pravougaonika. D C A p B 3. D C A p 5. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu kvadrata ABCD prikazanog na slici. b = 48 m. b = 38 mm. a sa ~etvrte gvozdenom ogradom. ako je rastojawe izme|u svaka dva stuba 3 m? 6. Kolika je du`ina: – gvozdenog dela ograde. Koliko je stubova potrebno za ogradu dvori{ta. 4. – `i~anog dela ograde? 45 .3 1. a = 72 m.

Prema izrazu sastavi zadatak i zapi{i ga re~ima. 3. U ~etvrti kamp ~etiri autobusa dovezla su po 65 u~enika. Broj u~enika (de~aka i devoj~ica) koji nisu oti{li na ekskurziju zapisan je izrazom 425 – (5 · 40 + 3 · 50). Koliko je u~enika u ovom sportskom centru? Najpre napi{i izraz. Prva tri kampa popuwena su sa 566 de~aka i 358 devoj~ica. rukomet igra 35 u~enika vi{e. 4. 2) Razliku brojeva 72 i 9 pomno`i wihovim koli~nikom. 2. ZAGRADE Izra~unaj vrednost izraza: 1) 186 · 4 + 675 : 5 = 2) (534 : 6) · 8 + 146 = 3) 2 · 476 : 7 – 95 = 4) 96 · (84 – 684 : 9) = Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) zbir brojeva 54 i 45 pomno`i wihovom razlikom. 46 . U sportskom centru 65 u~enika igra ko{arku. Koliko jo{ slobodnih mesta ima u ~etvrtom kampu? Najpre napi{i izraz. U letovali{tu su ~etiri jednaka kampa.9 1 1. Matemati~ki izrazi IZRAZI. a broj onih koji igraju nogomet je tri puta ve}i od broja onih koji se bave ko{arkom i rukometom zajedno. REDOSLED OPERACIJA. 5.

1) Koliki je obim tog pravougaonika? Napi{i formulu. proizvod . . b i c i izra~unaj du`inu izlomqene linije. Ako je a = 7 izra~unaj vrednost izraza: 296 + a = 96 · a + 358 = 451 – 9 · a = 805 : a – 78 = 4.2 1. 2) Izmeri samo du`i a. 2. b = 158 mm. b = 17 cm. zbir IZRAZI SA PROMENqIVOM Zaokru`i promenqive u izrazu: 3 + a. Du`ine stranica pravougaonika su a i b. 3. Izlomqena linija. sastoji se od pet du`i. koli~nik Ako je a = 117 . a b 2 ·a 3 ·b c 1) Prema prikazu na slici. O = a = 268 mm. Od promenqivih a i b sastavi i zapi{i izraz: . 2 · x – b. izra~unaj vrednost napisanih izraza. 47 . O = 5. kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. 2) Izra~unaj obim pravougaonika ako je: a = 36 cm. prikazana na slici. razliku 4 · x + 2 · a + 7. . b = 9.

C C A B A B 3. Obele`i ta~ku u kojoj se dve nacrtane du`i seku.10 1 1. Trougao TROUGAO I OBELE@AVAWE TROUGLA Obele`i temena i zapi{i trouglove prikazane na slici.C A· ·B Prona|i osam trouglova i zapi{i ih. D. C. . Uradi to na dva na~ina. 48 . Svake dve ta~ke na slici spoj du`ima. D. Trougao ABC pomo}u dve prave podeli na tri trougla. 2. B. Na slici su ozna~ene ~etiri ta~ke A.

CRTAWE TROUGLA Nacrtaj trougao ~ije su sve stranice jednake. c = 6 cm i obele`i ga. c. Najpre nacrtaj du`i a. b = 55 mm. a = 3 cm. Najpre nacrtaj du` a. Najpre nacrtaj du`i a i b. 49 .2 1. 3. i obele`i ga. Nacrtaj trougao ~ije su stranice a = 3 cm. a = 45 mm. Nacrtaj trougao ~ije su dve stranice jednake. i obele`i ga. b. 2. b = 55 mm.

Izra~unaj obim trougla ~ija je jedna stranica du`ine a. 3. 5. Izra~unaj obim trougla ~ije su stranice du`ine 5 cm. ako zna{ da je a = 5 cm. a tre}a 6 cm.10 3 1. b = 10 cm. 4. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 7 cm 8 mm. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 78 mm. a tre}a za 3 ve}a od druge. druga za 2 ve}a. 2. c = 14 cm. a najdu`a smawi za 2 cm? 50 . OBIM TROUGLA Izra~unaj obim trougla ~ije su sve stranice jednake 6 cm 5 mm. a tre}a kra}a 1 cm. 6 cm 5 mm i 7 cm 8 mm. Stranice trougla su a = 7 cm. Za koliko se pove}a obim trougla ako se najmawa stranica pove}a dva puta. 6.

U krug i delove kruga upi{i potreban broj. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 4 1 od 360 = 8 4. . 2 2.Razlomci 1 1. 4 1 kruga. 2 4 8 1 kruga. 108 51 . 1 1 1 . 8 11 Oboj: 1 kruga. ^etvrtinu oboj i zapi{i razlomkom. Kvadrat podeli na ~etiri jednaka dela na tri razli~ita na~ina. 3. RAZLOMCI.

Izra~unaj: 1 od 600 = 5 1 od 600 = 10 4. drugi na 10 jednakih delova. RAZLOMCI.11 2 1. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. Jedan kvadrat podeli na pet jednakih delova. Oboj petinu (desetinu) kvadrata i zapi{i razlomkom. 3. 5 1 0 1 00 1 000 1 kruga 10 Oboj: 1 kruga 5 2. . . 18 52 . 1 1 1 1 .

. podeli na tri. po redosledu. 3 6 9 7 Kvadrate. . 42 53 . odnosno kvadrata. . na {est. RAZLOMCI. na devet. 3 6 9 7 2. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 9 1 od 360 = 6 1 od 350 = 7 3.3 1. na sedam jed1 1 1 1 nakih delova i oboj . 1 1 1 1 . .

a koliko stabala jabuka u ovom vo}waku? Od ukupno 417 stabala. a 702 ovce su bele boje. Koliko je stabala 3 {qiva. Koliko je kilograma bilo kupusa. Obim pravougaonika 756 mm. a ostalo su jabuke. 1/3 od x x 358 8. Koji broj je za 358 ve}i od svoje tre}ine? Koristi grafi~ki prikaz. 1 su crne ovce. a osta3 4 lo je krompir. Du`ina jedne stranice pravougaonika je obima.11 4. tre}eg i ~etvrtog dana? 7. 4 Koliko je ukupno ovaca u ovom stadu? Od ukupnog broja ovaca u stadu 9. prvog. drugog dana . Koliko je potro{eno hleba po danima. a koliko krompira? 6. luk. drugog. od ~ega 1 1 kupus. a ~etvrtog 6 7 8 dana sva preostala koli~ina. Poqoprivrednik je dovezao 504 kg povr}a. tre}eg dana . Za ~etiri dana u {kolskoj kuhiwi je potro{eno 672 kg hleba. 5. luka. 1 su {qive. Prvog dana 1 1 1 je potro{ena ukupne mase. Kolika je du`ina stranica ovog pravougaonika? 1 9 54 .

Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). 6 5. Izra~unaj vrednost izraza: 726 + 228 : 8 = (626 – 228) : 6 = 3. Kada uradi sve zadatke odabrane grupe. koliko je robe bilo u svakom kamionu? 55 . izra~unaj: (a + 275) – b = a – (b – 134) = (a + 235) – (b + 235) = 4. u~enik mo`e da radi zadatke slede}e grupe. I grupa Napi{i ciframa broj: pet stotina {est {est stotina pet pet stotina {ezdeset {est stotina pedeset 1. Prva grupa zadataka je najlak{a. U~enici sami biraju grupu zadataka ili to odre|uje u~iteq. 2. – Date su tri grupe zadataka. Ako je a – b = 386. Prvog dana je popuwena Koliko je ostalo slobodnih mesta? 1 le`ajeva.Zadaci za ve`bawe i obnavqawe Uputstvo. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 286 kg {e}era. Ako su kamioni vozili jednake terete.

3. 2) odredi {estinu razlike brojeva 726 i 228.II grupa 1. Koliko je ostalo slobodnih mesta? 7 1 a drugog 6 5. Prvog dana je popuwena dana 1 broja mesta. 2. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) broj 726 pove}aj za koli~nik brojeva 228 i 6. Zapi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifre 0. 5 i 6 javqaju jedanput. izra~unaj: (a – 348) + b = (a + n) + (b – n) = (a – 123) + (b + 50) = 4. svaki jednaku koli~inu tereta. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. Koliko je tereta utovareno u ~etvrto vozilo? 56 . Ako je a + b = 746. U ~etvrto vozilo je utovareno 125 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta).

drugog 6 1 1 . U ~etvrto vozilo utovarene su 4 vre}e po 65 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri vozila. Koliko je robe utovareno u ~etvrti kamion? 57 . najve}i 2. 5 i 6. Ako je a – b = 645. Kamion je odneo sav beli hleb i {estinu polubelog. Napi{i najmawi i najve}i broj {este stotine koji se mo`e zapisati ciframa 0. izra~unaj: a – (b + 357) = (a + 2 · n) – (b + 2 · n) = 3·a–3·b= 4. 1. Sve ostalo popuweno je ~etvrtog 7 9 dana. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) U pekari je ispe~eno 726 kg belog i 228 kg polubelog hleba. Koliko je mesta popuweno ~etvrtog dana? 5. Koliko je kilograma hleba ostalo? 2) Dragan ima 726 dinara. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. svaki jednaku koli~inu tereta. najmawi .III grupa 1. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). Prvog dana je popuwena dana 1 . a tre}eg dana broja mesta. Za taj novac je kupio kwigu ~ija je cena 226 dinara i {est jednakih svezaka. Kolika je cena jedne sveske? 3.

1. Na svaka 2 jednosobna stana dolazi 7 dvosobnih. a pod vodom 9 ~asova? 5. de~aci ili devoj~ice? 4. Svakog od pet radnih dana u~enici su sakupili po 184 kg starog papira. U toku dana svaka od 5 devoj~ica zalije po 87 sadnica. Koliko je izgra|eno jednosobnih. U nasequ je izgra|eno 450 jednosobnih i dvosobnih stanova. Jedan uzvodno brzinom 18 km na ~as. 115 gusaka. Koliko }e brodi}i biti udaqeni jedan od drugog posle 6 ~asova plovidbe? 2. a pod vodom 8 km sporije. @ivotiwe imaju ukupno 115 glava i 326 nogu. a koliko dvosobnih stanova? 58 . onda bi se javio vi{ak nogu (326 – 2 · 115). Koliki put pre|e ova podmornica ako se po po vr{ini kre}e 8 ~asova. – Ako bi u kavezu bile samo guske. Koliko papira nedostaje do 1 tone? 3. a drugi nizvodno brzinom 24 km na ~as.Dodatni zadatak U kavezu su guske i ze~evi. a svaki od ~etiri de~aka po 106 sadnica. a koliko ze~eva? Uputstvo. Iz pristani{ta su istovremeno isplovila dva brodi}a. Taj vi{ak nogu pripada ze~evima. Podmornica se po povr{ini vode kre}e 32 km na ~as. sadnica zalio. i za koliko. Koliko je u kavezu gusaka. 1) Koliko je ukupno zaliveno sadnica u toku dana? 2) Ko je vi{e.

Broj stabala jabuka je tri puta ve}i od broja stabala kru{aka. onda je jabuka 2 · x. 4) Kakav je me|usobni polo`aj pravih a i b? Zapi{i. Zapi{i koje su figure prikazane na slici: b a 1) prave A 2) du`i B c C 3) trouglovi d D E 9. – Proizvod svaka dva jednocifrena broja je mawi od 100. – Zadatak prika`i grafi~ki du`ima. U vo}waku je 768 stabala kru{aka. Koliko je stabala kru{aka. 3) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b paralelnu sa p. a {qiva 4 · x. Proizvod tri jednocifrena broja je 336. 8. 59 .6. odabirawem delioca (~inioca) i proveravawem. Uputstvo. a broj stabala {qiva je ~etiri puta ve}i od broja stabala kru{aka. koliko jabuka. Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B. Ako je kru{aka bilo x. p B. jabuka i {qiva. Odredi te brojeve. Zadatak re{i deqewem. pa stoga tra`eni brojevi moraju biti ve}i od 3. 1) Gde se nalaze ta~ke A i B u odnosu na pravu p ? 2) Kroz ta~ku A nacrtaj pravu a normalnu na p. A. 7. a koliko {qiva u ovom vo}waku? Uputstvo.

60 . r1 = 25 mm. jednog pravog i jednog tupog ugla. O1 a 11. Ta~ke O1 i O2 su centri kru`nica k1 i k2. Nacrtaj te kru`nice ako je O1O2= 3 cm. Nacrtaj pravougaonik ~iji je obim 148 mm. Nacrtaj kvadrat ~iji je obim 136 mm. Poluprava Oa je zajedni~ki krak jednog o{trog. 13. a du`ina jedne stranice 45 mm.10. 2) Koliko je ukupno uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. a dve stranice du`ine 54 mm i 46 mm. O a 12. 14. 1) Nacrtaj te uglove. Nacrtaj trougao ~iji je obim 148 mm. r2 = 2 cm. Obele`i ta~ke u kojima se kru`nice seku.

Rimskim ciframa zapi{i brojeve 106. 5 i 0 mogu se zapisati neki trocifreni brojevi u kojima se svaka od navedenih cifara javqa samo jedanput. 597 7. tako da prikazani odnos bude ta~an. 597 je mawe od . 947. 61 . Na slici je strelicom ozna~en odnos „je mawe od”. Koliko ukupno ima trocifrenih brojeva? Objasni. E AB = D B A CD= F C EF= Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 4 javqa dva puta. U svaki kru`i} bez broja upi{i broj {este stotine. 372. 839. 484. 5. Zapi{i ciframa broj: pet stotina trideset {est sedam stotina ~etrdeset osam stotina tri 2. Zapi{i te brojeve po veli~ini 4. na primer. Napi{i trocifreni broj (bez oznaka dekadnih jedinica) da jednakost bude ta~na: 2S3D4J= 58 D 7 J = 3. 8. 6.Pismena ve`ba 1. Izmeri du`inu nacrtanih du`i (u milimetrima). 4S8J= 46 D = Ciframa 7.

Obele`i ta~ke u kojima se te prave seku. Zamenom mesta i zdru`ivawem sabiraka. 2) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja je paralelna sa pravom AC. 2) Da li na slici ima paralelnih pravih? Zapi{i koje su prave paralelne. 3) Da li na slici ima normalnih pravih? Koje su to prave? Zapi{i. 5. Na slici su prikazane ta~ke A. ·C ·B A. D. C. Cena jedne kwige je 453 dinara. 1) Koliko je du`i prikazano na slici? Zapi{i te du`i. a druge 125 dinara mawe. Na slici su prikazane neke prave. 4) Kakav je me|usobni odnos pravih b i d? D. Izra~unaj razliku: 736 – 235 = 834 – 376 = 3. 62 . 1) Nacrtaj pravu AC.Pismena ve`ba 1. 3) Kroz ta~ku D nacrtaj pravu d koja je normalna na AC. Koliko ih je platio? 4. Mi{a je kupio obe kwige. izra~unaj na podesniji na~in: 195 + 476 + 5 = 367 + 298 + 133 = 2. B.

Umesto zvezdice upi{i cifre koje nedostaju. Napi{i skup re{ewa i prika`i ga na brojevnoj pravoj. 23*+*55=7*3 *85–4**=258 6. U jednoj smeni su zaposlena 453 radnika. x∈{ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4. Re{i jedna~inu: 347 + x = 592 x – 218 = 356 723 – x = 264 3. a u drugoj 175 radnika vi{e. Nacrtaj krugove polupre~nika r1 = 2 cm. tako da se krugovi dodiruju u ta~ki A. Izra~unaj: 346 + 258 845 – 367 273 + 367 = 934 – 458 = 2. Re{i nejedna~inu 7 < x < 14.Pismena ve`ba 1. Koliko je radnika ukupno zaposleno? 5. ~iji su centri na pravoj p. r2 = 25 mm. A p 63 .

Zbir brojeva 435 i 296 umawi za razliku brojeva 803 i 546. 409. 490. Napi{i najve}i neparan broj sedme stotine. 7. 4. Broj 260 pove}aj za 10 desetica i izra~unaj zbir. Rimskim ciframa napi{i broj. Napi{i pet prvih (najmawih) i pet posledwih (najve}ih) trocifrenih brojeva. devet stotina mawe ~etiri stotine jednako je 10. Napi{i ciframa broj. 13. – U~iteq ~ita zadatke odre|enom brzinom. 500. 2. Broj 705 je ve}i od 570. Broj a je ve}i od 308 i mawi od 830. 64 .ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta Uputstvo. a u~enici istovremeno zapisuju odgovore brojevima i matemati~kim znacima. wegov prethodnik i wegov sledbenik: osam stotina tri. pet stotina sedamdeset devet. wegov prethodnik i wegon sledbenik: osam stotina tri. 6. Matemati~ki diktat 1. 940 pore|aj po veli~ini. 11. Napi{i najmawi paran broj pete stotine. 3. 5. 780. 8. 994. pet stotina sedamdeset devet. Razliku brojeva 728 i 365 pove}aj za 243. Zapi{i i proveri ta~nost: devedeset plus devedeset jednako je dvesta sedamdeset mawe devedeset. Brojeve 708. Rezultate izra~unavati samo za one zadatke u kojima je to posebno nazna~eno. 9. Zapi{i i izra~unaj: dve stotine i pet stotina jednako je . 12.

65 . 17. 16. 3 stotine i 101 jedinice? Ako 706 smawim za tebi nepoznat broj. Prava p se~e kru`nicu u ta~kama A i B. 20. kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja se~e pravu p. 21. onda se dobije najve}i dvocifreni broj. onda dobijem ……… . Koji je broj jednak zbiru 28 desetica. 19. 18. osta}e 429. a drugi smawi za 56. onda dobijem ……… . Ako se razlika broja a i 174 smawi za zbir brojeva 285 i 317. Prave a i b seku se u ta~ki M. 23. Nacrtaj sliku. onda se dobije … (zapi{i koliko se dobije). Ako se prvi sabirak pove}a. 25. 24. 22. Nacrtaj sliku. kroz ta~ku A nacrtaj pravu a koja je paralelna sa pravom p. ako 407 pove}am za 3 stotine. 15. Nacrtaj sliku. Napi{i zbir dva jednaka sabirka. Nacrtaj kru`nicu i jedan wen polupre~nik i pre~nik. Nacrtaj dve nejednake du`i i obele`i ih.14. Prave c i d su paralelne. Sedam metara izrazi decimetrima i centimetrima. Prika`i grafi~ki – nacrtaj sliku: ta~ke A i B su sa razli~ite strane prave p. Napi{i jednakost: ako 384 pove}am za 2 desetice.

S. Izra~unaj proizvod: 1) 2 · 6 · 5 = (2 · 5) · 6 = 3) 5 · 9 · 2 = 2) 5 · 0 · 7 = 4) 6 · 1 · 0 · 8 = 7. Iznad crtice dopi{i brojeve koji nedostaju i izra~unaj vrednost izraza: 1) (7 + 5) · 8 = 7 · 2) 27 · 6 – 18 · 6 = ( + ·8= – 18) · 6 = 66 . S oznaka za stotinu) S. 3) 100 = 5) 38 + D= = 1 S.Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 1. 35 5 7 0 6 1 9 8 2) 63 : 7 = 5) 8 · 7 = 3) 5 · 9 = 6) 36 : 9 = 2) 74 – 58 = 5) 33 + 49 = 3) 92 – 65 = 6) 87 – 87 = D. Izra~unaj – odredi koliko je: 1) 10 = 2) 10 D = 4) 6 D + 4 D = 2. S. Popuni tablicu. · 3 6 8 7 5. (D oznaka za deseticu. Izra~unaj: 1) 7 · 6 = 4) 48 : 6 = 4. Upi{i ~inilac koji nedostaje tako da jednakost bude ta~na: 1) 7 · 8 = 3) 5 · x = x · ·7 2) 9 · 4) =5·9 ·b=b·a 6. Izra~unaj: 1) 37 + 48 = 4) 56 + 44 = 3.

Izra~unaj: 1 1) od 72 2 1 3) od 90 10 _ 2) 1 od 60 4 10. Broj a ka`e: „Ako me smawi{ {est puta. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja a. . D su dva temena kvadrata ABCD. . D A B B 67 . Broj x ka`e: „Ako me pove}a{ sedam puta. B. .x= 12. C su tri temena pravougaonika ABCD. Nacrtaj taj kvadrat. 4. dobi}e{ 56”. Nacrtaj taj pravougaonik. 2. Pod odgovaraju}im rednim brojem zapi{i naziv linija koje su na slici obele`ene brojevima od 1 do 5.a= 11. D 14. 5. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja x.8. dobi}e{ 7”. 3. 13. 1 3 4 5 2 1. Ta~ke A. Izra~unaj vrednost izraza: 1) 16 + 8 · 4 = 3) 48 – 32 : 8 = 2) (16 + 8) · 4 = 4) (48 – 32) : 8 = 9. Ta~ke B. .

. 999. Izra~unaj. (D oznaka za deseticu) Napi{i prvi prethodnik i sledbenik broja: .Provera znawa – test 2 1. Izra~unaj vrednost izraza: (207 – 9 · 4) + 5 = (207 – 9) · 4 + 5 = (207 – 9) : (4 + 5) = 207 – 9 : (4 + 5) = 7. 3. Izra~unaj: 345 · 5 = 87 · 9 = 108 · 7 = 5. Re{i jedna~inu: x + 184 = 208 · 4 405 : x = 3 · 3 68 . 500. Izra~unaj: 347 + 508 485 + 397 832 – 476 804 – 528 4. 399. Izra~unaj: 735 : 5 = 822 : 6 = 744 : 8 = 6. . odredi koliko je: 100 = 10 S = 1 000 = 2. (S oznaka za stotinu) h. . 870. (h oznaka za hiqadu) h= S= D. S.

Nacrtaj taj kvadrat. Izmeri potrebno i izra~unaj obim kvadrata. A a= O= B 10. . Izmeri potrebno i izra~unaj obim nacrtanog pravougaonika.8. Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija je jedna stranica deo poluprave Ap prikazane na slici. Izrazi mawim jedinicama mere: 1t= 3m= kg cm 1 t= 5 3 km = 8 kg m 3 t= 4 3 m= 5 kg mm 9.C p A a= b= O= 69 . Du` AB je jedna stranica kvadrata ABCD.

. Koliko je ukupno radnika zaposleno u tom preduze}u? 4. izra~unaj vrednost izraza: a · (b · 3) = (a : 5) · b = (a · 10) · (b : 10) = Masa ~etiri jednake vre}e je 260 kg. Kolika je masa 7 takvih vre}a? 7. Re{i jedna~inu: 4 · x = 712 – 547 . 825 : x = 303 – 298 x : 7 = 3 · 238 3. .Provera znawa – test 3 1. Izra~unaj: (672 : 4) · 2 = 672 : (4 · 2) = 5. Izra~unaj: 437 + 385 574 + 247 834 – 276 932 – 745 2. U jednoj smeni radi 345 radnika. 70 . Izra~unaj vrednost izraza: 3 · 270 – 72 : 9 = 3 · (270 – 72 : 9) = 6. Ako je a · b = 180. a u drugoj 139 vi{e.

2) Potrebno izmeri i izra~unaj du`inu izlomqene linije (u mm). Nacrtaj dve kru`nice k1 i k2 jednakih polupre~nika 24 mm. a b 2 ·a 3 ·b c 1) Kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. Broj trouglova je 9.8. O1 O2 10. A 71 . 3) Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka du`ini izlomqene linije. Izlomqena linija sastoji se od ~etiri du`i. Koliko je trouglova prikazano na slici? Obele`i ih i zapi{i.

28 cm Tira` 5. tel.. . ISBN 86-441-0626-0 Plasman kwige: Adresa: Dr Ivana Ribara. Svetosavska 11.. Fru{kogorska 4.000.co. tel. . 318-0265 faks: 3180-266 Kwi`are „Dragani}ß: 21000 Novi Sad. 026/612-497 http//www. Matemati~ki fakultet u Beogradu dr SINI[A JE[I]. nastavnik razredne nastave u O[ . tel.Beograd : Dragani}. Beograd CIP . . 2005 (Beograd : Intergraf). asistent Elektrotehni~kog fakulteta u Beogradu qIqANA NOVKOVI].SPIRITß Gradski Park 2 Korice Gorica Ze~evi} Lektura i korektura Sowa [o} [TAMPA Intergraf. Igwatovi} RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU za tre}i razred osnovne {kole Izdava~ Izdava~ka ku}a .Marko M.Dragani}ß Goce Del~eva 40. Igwatovi}.016:51(075.72 str.2)(076.1) IGWATOVI]. dr MILAN TASKOVI]. Vojvode Putnika 6. 021/458-745 26300 Vr{ac. : ilustr.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. Novi Beograd Za izdava~a Miodrag Dragani} Recenzenti: prof. tel. 013/833-365 26000 Pan~evo. 11070 Novi Beograd Telefoni: 318-0213. ISBN 86-441-0626-0 COBISS. Beograd 37.co. Marko M.draganic. godine.Drinka Pavlovi}ß u Beogradu Glavni urednik Jovan Zivlak Urednik izdawa Radivoj Nikolajevi} Kompjuterska priprema pp . 2005. Radni listovi za matematiku : za tre}i razred osnovne {kole / Marko M.yu e-mail: office@draganic. Kraqa Petra I 12. 5.. 013/333-154 11300 Smederevo.SR-ID 124834828 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00237/2005-06 od 15.yu 72 .