Marko M.

Igwatovi}

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU
za tre}i razred osnovne {kole

• DRAGANI] • Beograd, 2007.

Sadr`aj
1. Prirodni brojevi do 1000.....................................................................4 Stotine prve hiqade ...............................................................................4 ^itawe i pisawe brojeva do 1 000 .........................................................5 Upore|ivawe brojeva prve hiqade ........................................................6 Pisawe brojeva rimskim ciframa .........................................................7 2. Merewe ......................................................................................................8 Merewe du`ine.........................................................................................8 3. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 ............................................9 Sabirawe dvocifrenih brojeva .............................................................9 Sabirawe trocifrenog i jednocifrenog broja ..................................10 Oduzimawe jednocifrenog broja od trocifrenog ..............................11 Sabirawe trocifrenog i dvocifrenog broja .....................................12 Oduzimawe dvocifrenog broja od trocifrenog.................................13 Sabirawe trocifrenih brojeva ...........................................................15 Oduzimawe trocifrenih brojeva .........................................................17 Sabirawe i oduzimawe trocifrenih brojeva ....................................19 Zavisnost zbira od sabiraka. Stalnost zbira ...................................21 Zavisnost razlike od umawenika i umawioca. Stalnost razlike ..22 4. Ta~ka, prava i ravan.............................................................................23 Ravan, prava i ta~ka ..............................................................................23 Normalne i paralelne prave ................................................................25 5. Krug i kru`nica ....................................................................................26 Crtawe kru`nice i kruga ......................................................................26 Upore|ivawe i nadovezivawe du`i ....................................................28 6. Mno`ewe i deqewe..............................................................................29 Mno`ewe brojem 10 i brojem 100 ..........................................................29 Deqewe brojem 10 i brojem 100 ............................................................30 Mno`ewe i deqewe zbira i razlike ..................................................32 Mno`ewe vi{estruke desetice jednocifrenim brojem ...................... 33 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim .....................................34 Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim .......................................35 Mno`ewe trocifrenog broja jednocifrenim .....................................36 Deqewe trocifrenog broja jednocifrenim .......................................38 Zavisnost proizvoda od ~inilaca. Stalnost proizvoda ..................40 7. Uglovi .....................................................................................................41 Crtawe i obele`avawe uglova.............................................................41 Vrste uglova ............................................................................................42 8. Pravougaonik i kvadrat ......................................................................43 Pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mre`i....................................43 Crtawe pravougaonika i kvadrata .......................................................44 Obim pravougaonika i kvadrata ...........................................................45 9. Matemati~ki izrazi .............................................................................46 Izrazi. Redosled operacija. Zagrade ..................................................46 Izrazi sa promenqivom ........................................................................47

2

10. Trougao ..................................................................................................48 Trougao i obele`avawe trougla .........................................................48 Crtawe trougla .....................................................................................49 Obim trougla .........................................................................................50 11. Razlomci ...............................................................................................51 1 1 1 Razlomci. , , .......................................................................................51 2 4 8 1 1 1 1 , , Razlomci. , ..........................................................................................52 5 1 0 1 00 1 000 1 1 1 1 Razlomci. , , , ..................................................................................53 3 6 9 7 Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ............................................................55 Pismena ve`ba ............................................................................................61 Pismena ve`ba ............................................................................................62 Pismena ve`ba ............................................................................................63 Matemati~ki diktat ...................................................................................64 Ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta .....................................................64 Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 ...........................................66 Provera znawa – test 2 ..............................................................................68 Provera znawa – test 3 ..............................................................................70

3

400.1 1 1. 200 = 2 · 100 = 2 · 1 D = 800 = 600 = 900 = = = = D D D D 500 = 5 · 100 = 5 · 400 = 700 = 3. . 1 000. 700. D. 100.0 . . D. 700. 600. 800. 4. 300. . 200 300 500. tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an. > ili = . 900. . . 600. Zapi{i stotine koje nedostaju u nizu: 100. . 200. 1 000. . . Prirodni brojevi do 1000 STOTINE PRVE hIqADE Zapi{i ciframa broj: dve stotine 5S= osam stotina 7S= ~etiri stotine 9S= Vi{estruke stotine izrazi deseticama: 100 = D D= = = D. . Uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve prema prikazu na brojevnoj pravoj: 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 4 . . U kvadrati} upi{i jedan od znakova < . . 600 1000 6S 1h 5. 700 500 400. 2. 800. 100. 1 000. . 100 . 300. .

. i 904 i 806 5. 799. Napi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifra 5 javqa dva puta. Popuni tabelu. . trista sedam {eststo dvadeset tri 3.2 1. 648 562 491 2. i 442. U svaki pravougaonik upi{i potreban broj niza 0 100 600 380 400 400 410 397 401 4. ^ITAWE I PISAWE BROJEVA DO 1 000 Pro~itaj i re~ima zapi{i brojeve: . Prethodnik Broj Sledbenik 398 100 549 800 741 669 6. 357 734 806 Ciframa zapi{i brojeve: dvesta pedeset sedam osamsto pedeset . Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 0 javqa jedanput. i 705. Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva: 437. 5 . 896. . 698. 7.

tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an: 283 472 382. 4 S 7 D 2 J. 2. . 640. Napi{i: 1) najmawi i najve}i neparan broj osme stotine 2) najmawi i najve}i paran broj pete stotine 5. . . U kvatri}e upi{i znak = . 400. UPORE\IVAWE BROJEVA PRVE hIqADE Napi{i prethodnik i sledbenik brojeva: . . Prema prikazu na brojevnoj pravoj uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve. 800. . . 3. . . 6 . 549. . Brojeve 243. 234. 846. . 4. 385 0 100 136 200 300 400 500 600 572 745 700 800 900 1 000 951 . 638 i 719 zapi{i od najmaweg do najve}eg. .1 3 1. < ili > . . 300. 760. 728. 735 85 D 7J 742. 120.

D· M . R I R V .4 1.5 · . Rimskim ciframa zapi{i sve desetice: osme stotine pete stotine 4. Popuni tabelu. L C· · 500 · · 1000 2. A R 300 CCC 800 DX 400 DCC 900 DC 200 750 DLV 3. Zapi{i arapskim i rimskim ciframa broj: Arapski sto osam ~etiri stotine sedamdeset sedam osam stotina pedeset devet tri stotine ~etrdeset {est devet stotina osamdeset ~etiri Rimski 7 . 100 ·1 . zapisuju}i brojeve arapskim ciframa ili rimskim. A. X . 10 · 50 . PISAWE BROJEVA RIMSKIM CIFRAMA Iste brojeve pove`i strelicom.

AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE Na polupravoj Ax odredi ta~ke B. G tako da je: AB= 35 mm.2 1 1. 8 m 5 dm = cm. 5 m 4 dm 7 cm = cm. 7 m 18 cm = 4. 8 m 4 dm 3 cm. 4 dm 6 cm 3 m 6 dm 7 cm 4 dm 5 cm. C. E. BC= 27 mm. Zapi{i merne brojeve koji nedostaju tako da jednakost bude ta~na 7 dm = 4 dm 7 cm = 9 m 4 dm = cm. 4 m 6 cm = dm. x A 3. 8m= cm. cm. 6 m = dm = cm. u kvadrati} upi{i znak < . Strelicom ozna~i odnos mera: je du`e od 604 mm 64 cm 46 mm 406 mm je iste du`ine 372 mm 32 cm 7 mm 3 dm 27 mm 3 dm 72 mm 8 . B C D E Du` mm 2. AF= 138 mm. AD= 84 mm. Du`inu izrazi milimetrima: 5 cm 6 mm = 3 dm 5 cm = 5 dm 8 cm 3 mm = mm mm mm 62 cm 4 mm = 9 dm 7 mm = 7 dm 6 cm 8 mm = mm mm mm 5. A Merewe MEREWE DU@INE Izmeri du`inu du`i prikazanih na slici i popuni tabelu. D. dm. cm. 3 m 67 cm. Uporedi brojeve. > ili = : 2 m 5 dm 8 m 3 dm 4 cm 2 m 50 cm. CE= 42 mm. 6.

Izra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 73 + 58 = (73 + 64 + 87 = 45 + 87 = 96 + 59 = )+ = 4. Kolika je du`ina staze? 58 m J 95m K 9 . U jednoj korpi ima 48 jabuka. Staza vodi od ku}e do jabuke i od jabuke do kru{ke. a u drugom 67 kwiga. Izra~unaj: 74 + 57 76 + 68 67 + 95 85 + 78 5.1 1. a u drugoj 75 jabuka. U jednom ormaru je 96 kwiga. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 SABIRAWE DVOCIFRENIh BROJEVA 3 Ra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 67 + 80 = (60 + 80) + 70 + 56 = 90 + 38 = 60 + 74 = = 2. Izra~unaj: 60 + 45 84 + 70 80 + 53 65 + 90 3. Koliko je ukupno jabuka? 6. Koliko je ukupno kwiga? 7.

Izra~unaj zbir: 227 + 6 635 + 8 874 + 9 548 + 7 4. +6 358 527 946 115 253 634 467 816 +9 372 485 837 596 +7 5. U stadu je 337 ovaca bele boje i samo 6 crne boje. Popuni tabele. Koliko je ovaca u ovom stadu? 10 . Svoja mesta u bioskopskoj sali zauzelo je 256 gledalaca. Koliko gusaka sada ima u jatu? 6. Koliko mesta ima ova sala? 7. Pridru`ilo im se jo{ 8 gusaka. SABIRAWE TROCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 386 + 7 = (386 + 573 + 8 = 798 + 6 = Saberi usmeno i zapi{i zbir: 258 + 5 = 536 + 4 = 385 + 8 = 682 + 6 = 429 + 7 = 796 + 9 = )+ = 3. U jatu je letelo 125 gusaka. 2. Jo{ 9 mesta je slobodno.3 2 1.

Izra~unaj razliku: 223 – 6 211 – 4 814 – 5 525 – 7 4.3 1. Kada su posetioci zauzeli svoja mesta. ostalo je jo{ 9 slobodnih mesta. Putem se kre}e kolona od 235 izletnika. Popuni tabele. ODUZIMAWE JEDNOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 247 – 7 = (254 – 473 – 8 = 736 – 9 = )– = 2. Ostali nastavi{e daqe. U bioskopskoj sali ima 255 sedi{ta. –6 342 531 923 211 243 734 567 812 –8 472 735 867 326 –9 5. Osam izletnika svrati na poqanu da pripremi logor. Koliko je izletnika nastavilo put? 6. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 132 – 5 = 634 – 8 = 314 – 7 = 823 – 9 = 524 – 6 = 911 – 4 = 3. Koliko je posetilaca bilo u sali? 11 .

Koliko je svega platio kwige i sveske? 6.3 4 1. Koliko je gledalaca na stadionu? 12 . Milan je kwige platio 750 dinara i sveske 85 dinara. Popuni tabele. 2. Na ko{arka{koj utakmici 856 gledalaca navija za plave i 89 za bele. SABIRAWE TROCIFRENOG I DVOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 382 + 75 = (382 + 547 + 68 = 768 + 54 = Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 267 + 56 = 538 + 34 = 435 + 78 = 676 + 69 = 456 + 47 = 793 + 39 = )+ = 3. Izra~unaj zbir: 148 + 54 325 + 86 775 + 89 598 + 67 4. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5.

Izra~unaj razliku: 148 325 – 54 – 86 775 – 89 598 – 67 4. Koliko je dinara ostalo seki? 13 . Popuni tabele. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Koliko je novca ostalo Maji? 6.5 1. ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 332 – 75 = (332 + 525 – 48 = 754 – 86 = )+ = 2. Malom bati kupila je ~okoladu za 75 dinara. Seka ima 143 dinara. Oduzmi usmeno i zapi{i razliku: 213 – 56 = 535 – 72 = 431 – 78 = 631 – 69 = 426 – 48 = 742 – 59 = 3. Maja je ponela 1 000 dinara i kupila kwigu ~ija je cena 85 dinara.

Strelice imaju zapisano zna~ewe. – 75 354 + 36 + 88 247 – 64 – 45 – 76 11. Upi{i potreban broj. Izra~unaj broj koji je: za 54 ve}i od 358 za 83 mawi od 720 10. a u kru`i} potreban znak i broj. 1) a 465 b 34 34 34 499 431 a+b a–b 2) a 276 b 48 75 67 428 768 a+b a–b 9. U pravougaonik upi{i potreban broj.3 7. 513 – 50 + 40 – 85 426 + 68 14 . a pored strelice potreban broj i znak + ili – . Popuni tabele. 368 + 50 + 56 +6 725 – 78 634 – 56 8. U pravougaonik upi{i potreban broj (rezultat).

6 1. Izra~unaj zbir: 248 + 540 325 + 360 475 + 280 548 + 360 5. + 274 355 472 180 290 340 460 15 . Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa: 463 + 350 = (463 + 558 + 190 = 674 + 260 = ) + 50 = + 50 = 3. Popuni tabelu. SABIRAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 400 + 200 = 340 + 500 = 130 + 600 = 460 + 200 = 342 + 500 = 135 + 600 = 468 + 200 = 373 + 500 = 168 + 600 = 2. Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 264 + 370 = 564 + 70 = 456 + 290 = 276 + 360 = 455 + 180 = 574 + 350 = 693 + 230 = 4.

Jedna {kola ima 358 |aka. Cena jedna kwige je 285 dinara. a druga 85 |aka vi{e. Koliko je ukupno gledalaca u sali? 7. a druge 368 dinara. Na odbojka{koj utakmici 356 gledalaca navija za plave i 480 za bele. Koliko treba platiti obe kwige? 11. Izra~unaj zbir: 246 + 487 568 + 256 374 + 347 329 + 478 10. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa.3 6. Aleksinac 148 km Beograd 57 km A B 16 . 378 + 285 = (378 + 200) + 436 + 387 = ( =( 754 + 179 = 657 + 293 = 384 + 557 = + = +3= + + =( )+ )+ + = = + = )+5= + = 9. Odredi du`inu puta od Aleksinca do Beograda. Iz Aleksinca za Beograd kre}e se motociklista. Koliko |aka ima druga {kola? Koliko ukupno |aka imaju obe {kole? 12. U bioskopskoj sali je 278 mu{karaca i 350 `ena. Koliko je gledalaca u sali? 8.

Popuni tabelu. Koliko je vi{e stanovnika `enskog pola? 17 . 534 – 370 = 234 – 70 = 836 – 390 = 778 – 360 = 645 – 280 = 574 – 150 = 923 – 230 = 3. U selu ima 780 stanovnika mu{kog pola i 845 stanovnika `enskog pola. Izra~unaj razliku: 858 – 540 525 – 360 452 – 280 638 – 260 4. Na fudbalskoj utakmici je 537 mu{karaca i 360 `ena gledalaca. ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 500 – 200 = 740 – 400 = 830 – 600 = 560 – 200 = 742 – 400 = 835 – 600 = 568 – 200 = 773 – 400 = 748 – 600 = 2.7 1. Ra~unaj usmeno. – 574 855 932 180 290 340 460 5. Koliko je mu{karaca vi{e? 6.

izra~unaj: Beograd Koliki put pre|e autobus koji iz Beograda ide za Zaje~ar preko Ni{a? 239 km 235 km 82 km Ni{ Zaje~ar Za koliko kra}i put pre|e autobus koji iz Beograda ide direktno za Zaje~ar? 18 .3 7. Koliko je prva kwiga skupqa od druge? 11. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 327 – 128 = 634 – 278 = 535 – 286 = 954 – 647 = 9. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak oduzimawa: 658 – 285 = (658 – 200) – 726 – 358 = ( 635 – 179 = 842 – 397 = 926 – 456 = – = –7= – )– =( =( – – )–5= )– = – – = = 8. a druge 368 dinara. Izra~unaj razliku: 546 – 287 622 – 256 834 – 347 728 – 478 10. a u drugom 165 stabala mawe. Koliko stabala ima u drugom vo}waku? Koliko ukupno stabala ima u oba vo}waka? 12. U jednom vo}waku ima 428 stabala. Cene jedne kwige je 850 dinara. Prema izvodu iz autokarte.

+192 254 +548 184 394 247 +675 – 468 19 . Izra~unaj: 348 + 183 276 + 547 523 – 365 834 – 495 4. a u kru`i} potreban znak i broj. 1) a b a+b a–b a b a+b a–b 264 130 470 376 696 152 182 136 317 182 463 313 345 357 650 296 860 642 207 592 2) 5. U pravougaonik upi{i potreban broj. Izra~unaj razliku: 548 – 216 = 639 – 363 = 850 – 426 = 734 – 458 = 3. SABIRAWE I ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj zbir: 326 + 243 = 653 + 172 = 426 + 357 = 546 + 385 = 2. Popuni tabele.8 1.

onda u obe kese ima jednak broj bombona. pa do jele. U svaku ku}icu upi{i potreban broj. 625 438 – 150 + 240 7. Bora i Jela po|u do omorike. a Bora pored jele. 3*7 +46* *83 45* +8*4 *52 *67 +24* 6*3 – 175 + 148 8*5 –*67 32* 8. 73* –2*6 *08 *14 –28* 4*5 Cena jedne kwige je 425 dinara. Svaku zvezdicu zameni potrebnom cifrom. Od omorike do bora je 298 m. Koliko je ukupno bombona? 10. Jela stazom pored bora. Ako iz te kese premestimo 145 bombona u mawu kesu. a do jele 317 m. Strelice imaju zapisano zna~ewe. U jednoj kesi ima 430 bombona. pa do bora. Kolika je cena druge kwige? Koliko treba platiti za obe kwige? 9. Ko je od wih dvoje pre{ao du`i put i za koliko? 20 .3 6. Druga kwiga je 148 dinara jevtinija. Od bora do jele je 385 m.

a kako zbir? 2. a kako zbir? 3) (a + 176) + (b + 124) = Kako su promeweni sabirci. Kako se promenio zbir? 2) (a – 176) + b = Kako je promewen sabirak. a kako zbir? 6) (a + 248) + (b – 386) = Kako su promeweni sabirci.9 1. a kako zbir? 5) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. izra~unaj: 1) (a + 176) + b = Prvi sabirak je pove}an za 176. ZAVISNOST ZBIRA OD SABIRAKA. STALNOST ZBIRA Ako je a + b = 600. a kako zbir? 4) (a – 176) + (b – 124) = Kako su promeweni sabirci. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 295 + 378 = (295 + 5) + 508 + 313 = (508 – 8) + 457 + 285 = 276 + 387 = = = + (285 + 15) = 21 .

ZAVISNOST RAZLIKE OD UMAWENIKA I UMAWIOCA. a kako razlika? 5) (a + 236) – (b + 236) = Kako su promeweni umawenik i umawilac.3 10 1. STALNOST RAZLIKE Ako j e a – b = 500. a kako razlika? 4) a – (b – 138) = Kako je promewen umawilac. Kako se promenila razlika? 2) (a – 267) – b = Kako je promewen umawenik. a kako razlika? 6) (a – 386) – (b – 386) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. a kako razlika? 2. a kako razlika? 3) a – (b + 138) = Kako je promewen umawilac. izra~unaj: 1) (a + 267) – b = Umawenik je pove}an za 267. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 756 – 398 = (756 + 538 – 285 = (538 + 15) + 457 – 288 = 834 – 355 = ) – (398 + = )= 22 .

Ta~ka, prava i ravan

1
1.

RAVAN, PRAVA I TA^KA

4
.

Nacrtaj i obele`i pravu a odre|enu ta~kama A i B, pravu b odre|enu ta~kama B i C i pravu c odre|enu ta~kama A i C.

·C

B

U kojim se ta~kama seku prave: prave a i b prave b i c prave a i c

2.

Na slici su tri du`i, AB, CD, EF.
D E C F

B
A

Nacrtaj pravu i obele`i ta~ke preseka: 1) pravu a koja se~e samo du` AB; 2) pravu b koja se~e du`i AB i CD; 3) pravu c koja se~e svaku od tri nacrtane du`i.

23

4

3.

Na slici je ta~ka O i du` MN. Nacrtaj: 1) polupravu Oa koja se~e du` MN; 2) polupravu Ob koja ne se~e du` MN. N O· M

4.

Na slici je prava p i ta~ke A, B i C. Ta~ke A, B, C spoj du`ima.

A . p B·

.C

Koliko je polupravih i du`i odre|eno ta~kama? Odredi broj i zapi{i ih: polupravih du`i 5. , ,

Tri ta~ke rasporedi na tri prave tako da svakoj pravoj pripadaju dve ta~ke.

24

2
1.

NORMALNE I PARALELNE PRAVE

Koliko je na slici prikazano: c a b B C d D

A

E

pravih polupravih Da li na slici ima paralenih pravih? Zapi{i ih Da li na slici ima normalnih pravih? Zapi{i ih Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B van prave p. Nacrtaj: pravu a kojoj pripada ta~ka A i paralelna je sa pravom p, a || p; pravu b kojoj pripada ta~ka B i normalna je na pravu p, b ⊥ p. A. p

2.

·B

Kakav je me|usoban polo`aj prave a i prave b ? 3. Na slici su prave a i b koje se seku i ta~ka C. Nacrtaj prave c i d, ako je C ∈ c i c ⊥ a, C ∈ d i d || b. b

a

·

C

25

Nacrtaj te kru`nice i izmeri wihove polupre~nike. O2D polupre~nici kru`nica. O1B.5 1 1. O1. ~iji je polupre~nik r = 25 mm. O Krug i kru`nica CRTAWE KRU@NICE I KRUGA Ta~ke O. O. B O A 3. O2C. 26 . O2 su centri. a centar ta~ka O. B A O1 O2 C D OA= O1B= OC= OD= 2. Nacrtaj kru`nicu k. a du`i OA. Nacrtaj krug ~iji je deo nacrtan na slici.

ve}u sliku koriste}i {estar. Kako se mo`e sti}i iz A u B? Oboj mogu}e puteve razli~itim bojama. 1) 2) 3) · 27 . Nacrtaj sli~nu. Du` AB je zajedni~ki pre~nik dve kru`nice. Kru`na linija predstavqa put.4. A B 5. Nacrtaj te kru`nice. A k k1 B 6.

tako da je a + b = c + d. 2. Zapi{i. > . Uputstvo. B A C E D F 1) Uporedi nacrtane du`i koriste}i znak < . UPORE\IVAWE I NADOVEZIVAWE DU@I Na slici su tri du`i AB. = . Uporedi {irinu. – Najpre nacrtaj du` jednaku zbiru a + b. CD i EF. Odredi ~etvrtu du` d.5 2 1. 2) Nadovezivawem nacrtaj du` jednaku zbiru nacrtanih du`i. a b c 28 . c. 3. b. du`inu i visinu ku}e (do vrha krova) na slici. Na slici su tri du`i a.

Olovke se pakuju po 12 komada. MNO@EWE BROJEM 10 I BROJEM 100 6 93 · 10 = 4 · 10 · 10 = 5 9 7 Izra~unaj: 27 · 10 = 10 · 10 · 8 = 56 · 10 = 10 · 5 · 10 = 2. U svakom kupeu ima 6 mesta. Izra~unaj vrednost izraza: (8 + 13) · 10 = (73 – 68) · 100 = (35 – 18) · 10 = (93 + 7) · 7 = 4. a svaki prozor ima po 6 okana. Koliko ima mesta u vozu od 10 vagona? 29 . Za {kolu su kupili 6 pakovawa. Razmak izme|u svaka dva uzastopna od 11 elektri~nih stubova je 50 m. Koliko je jaja zapakovano u 68 kutija? 5. Koliko je rastojawe izme|u prvog i posledweg stuba? 6. Popuni tabelu.Mno`ewe i deqewe 1 1. Na svakom od 10 spratova zgrade je po 10 prozora. U kartonske kutije pakovano je po 10 jaja. a 100 · a 3 8 4 6 3. Koliko su pla}ene olovke ako je cena jedne olovke 10 dinara? 8. a u vagonu ima 8 kupea. Koliko je okana na prozorima zgrade? 7.

DEqEWE BROJEM 10 I BROJEM 100 Izra~unaj: 70 : 10 = (800 : 10) : 10 = Popuni tabelu. Po koliko je pili}a u svakom ve}em kavezu? 7. Za tov pili}a u toku 100 dana potro{eno je 60 yakova po 10 kg koncentrata. Koliko je rastojawe izme|u svaka dva uzastopna stabla? 6. a a : 100 300 800 400 600 500 900 700 320 : 10 = (10 · 23) : 10 = 650 : 10 = (4 · 100) : 10 = 3. U 6 kaveza je po 15 pili}a. 2. Sto dvadeset tawira zapakovano je u 10 jednakih kutija. Kraj puta u du`ini od 150 m. Za Dan {kole bombone su podeqene u~enicima. Izra~unaj vrednost izraza: (57 + 23) : 10 = (732 + 168) : 100 = (275 – 85) : 10 = (746 – 146) : 100 = 4. Koliko tawira ima u svakoj kutiji? 5. zasa|eno je 11 stabala oraha. U 10 kesa je po 80 bombona. Pili}i su narasli i preselili su ih u 10 jednakih ve}ih kaveza. na jednakom rastojawu. Koliko je bombona dobio svaki od 100 u~enika? 30 . Koliko su koncentrata pili}i pojeli dnevno? 8.6 2 1.

10 32 560 75 64 830 97 140 86 230 470 51 770 12. 11. Popuni tabele. Wihov otac je nabrao 10 puta vi{e od Milana. Slede}e brojeve napi{i u obliku proizvoda dva broja od kojih je jedan 10. Popuni tabele. Wegov mla|i brat je nabrao 10 puta mawe. Milan je nabrao 60 gqiva. 680 = 70 = 540 = 800 = 80 = 700 = 590 = 360 = 31 . 10 : 10 2) : 10 . 1) a 10 · a 2) b b : 10 270 490 520 150 300 840 710 930 680 57 84 75 17 32 49 86 23 91 10. 1) .9.

6 3 1. Izra~unaj na dva na~ina: (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = 4. Izra~unaj na dva na~ina (60 + 40) : 10 = (60 + 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (210 + 70) : 10 = (210 + 70) : 10 = (350 – 80) : 10 = (350 – 80) : 10 = : 10 = : : : + = – : = – = : = + = :3= :6= (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = :3– :3= – = :6+ :6= + = · · 10 = · · 10 = – · = – = + · = + = ·4= ·8= (4 + 3) · 8 = 4 · (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = 11 · (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = – ·4= – = + ·8= + = 32 . 2. MNO@EWE I DEqEWE ZBIRA I RAZLIKE Izra~unaj na dva na~ina: (4 + 3) · 8 = (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = Izra~unaj na dva na~ina: (70 + 30) · 10 = (70 + 10) · 10 = (95 – 5) · 10 = (95 – 5) · 10 = 10 · (46 + 38) = 10 · (46 + 38) = (83 – 45) · 10 = (83 – 45) · 10 = 3.

MNO@EWE VI[ESTRUKE DESETICE JEDNOCIFRENIM BROJEM Izra~unaj sa zapisivawem postupka mno`ewa: 70 · 5 = 10 · 7 · 5 = 10 · (7 · 5) = 10 · 60 · 9 = 80 · 6 = 3 · 120 = (3 · ) · 10 = = 2. Koliko }e{ platiti dve kwige i 5 olovaka? 33 . 10 . Jedna kwiga vredi koliko 10 olovaka.7 80 700 5.6 . Izra~unaj vrednost izraza: (47 + 27) · 5 = (76 + 24) · 8 = ·5= (95 – 15) · 7 = (108 – 38) · 6 = 4. Popuni tabele. Cena kwige je 300 dinara.4 1. Izra~unaj skra}enim zapisivawem: 9 · 30 = 7 · 90 = 5 · 110 = 8 · 40 = 7 · 50 = 4 · 250 = 3. 10 2) 4 . 1) 3 54 720 6 48 900 7 50 70 .

Koliko treba platiti 57 ~okoladica? 6. MNO@EWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj proizvod sa zapisivawem postupka ra~unawa: 7 · 62 = 6 · 48 = 93 · 8 = ( 56 · 7 = Izra~unaj proizvod skra}enim zapisivawem: 4 · 68 = 83 · 6 = 3. 2. Koliko je pili}a u 7 takvih kaveza? 5. Koliko treba platiti 5 kg jabuka? 7. Cena ~okoladice je 8 dinara.6 5 1. Cena jabuka je 45 dinara. [ta je ve}e i za koliko. U jednom kavezu je 85 pili}a. {est puta sedamdeset sedam ili sedam puta {ezdeset {est? 34 . 5 · 49 = 57 · 9 = + )· = ·( + )= · + · = + = Pismenim mno`ewem izra~unaj proizvod: 74 · 6 = 45 · 3 = 64 · 2 = 62 · 8 = 54 · 5 = 97 · 3 = 93 · 7 = 87 · 4 = 83 · 6 = 4. Koliko je platila vo}e koje je kupila? 8. Ana je kupila 5 kg banana po 55 dinara i 7 kg kru{aka po 65 dinara.

Izra~unaj: 96 : (8 : 2) = 80 : (10 : 2) = : = (96 : 8) : 2 = (80 : 10) : 2 = : = 4. Slede}i primeri su deqewe sa ostatkom. Po koliko oraha dobije svako. odredi ostatak i napi{i ta~nu jednakost ~emu je jednak deqenik: 75 : 6 = 93 : 7 = 98 : 4 = i ostaje 3 i 75 = 6 · 93 = 98 = +3 5.6 1. ako 84 oraha podeli{: trojici ~etvorici petorici 35 . Izra~unaj koli~nik pismenim deqewem: 68 : 4 = 75 : 5 = 96 : 8 = 90 : 6 = 3. DEqEWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj usmeno sa zapisivawem postupka deqewa: 85 : 5 = (50 + 78 : 6 = 72 : 4 = 51 : 3 = ): = 2. Podeli.

U 10 kola utovarena su po 2 yaka cementa.6 7 1. kako ti je lak{e) i zapi{i proizvod: 300 · 3 = 108 · 8 = 87 · 7 = 134 · 6 = 230 · 4 = 180 · 5 = 95 · 9 = 116 · 8 = 3. Od proizvoda brojeva 134 i 7 oduzmi proizvod brojeva 68 i 8. MNO@EWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Udru`ivawem ~inilaca izra~unaj vrednost izraza: 3 · 147 · 2 = ( · ·( )· · = )= · · = = 5 · 47 · 4 = 6 · 23 · 7 = 2. 4. Izra~unaj (usmeno ili pismeno. Zbir brojeva 161 i 158 pomno`i razlikom istih brojeva. 5. Koliko je cementa utovareno? 36 . Masa svakog yaka je 50 kg.

Koliko je dinara vratio prodavac doma}ici? 9. vrapci ili kukavice? 12. Ko vi{e dnevno utamani gusenice. Na stovari{tu je 1 000 t ugqa. Jabuke su u 7 redova po 35 stabala. U vo}waku ima 525 stabala.6. Svaka od 9 kukavica dnevno ulovi po 87 gusenica. Prodavcu je dala nov~anicu od 500 dinara. a ostalo su {qive. a 7 sanduka po 35 kg. Doma}ica je kupila 8 kg jabuka po 46 dinara. U prodavnici je na 6 polica sme{teno po 78 kesa bra{na. Koliko je ukupno kwiga sakupqeno? 11. a drugih 6 odeqewa po 46 kwiga. Osam sanduka ima masu po 45 kg. koliko je jo{ tona ugqa potrebno? 7. U bioskopskoj sali je 87 u~enika i 3 puta vi{e odraslih. U akciji sakupqawa kwiga 5 odeqewa je sakupilo po 95 kwiga. Jato ima 130 vrabaca. Koliko je stabala {qiva u ovom vo}waku? 8. 1) Koliko je ugqa ostalo posle 7 dana rada elektrane? 2) Da li je ostatak ugqa dovoqan za rad elektrane u toku druge nedeqe? Ako nije. ako je pakovawe po 2 kg? 37 . Koliko je gledalaca u sali? 13. Svaki vrabac iz jata dnevno ulovi po 6 gusenica. Kolika je masa bra{na. Kolika je ukupna masa sanduka? 10. Termoelektrana tro{i svakog dana 86 t.

Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 252 : 2 = 342 : 3 = 524 : 4 = 735 : 5 = 822 : 6 = 882 : 7 = 936 : 8 = : + 40 : + : = 4. Izra~unaj koli~nik i zapi{i: 530 : 2 = 620 : 4 = 780 : 6 = 1 000 : 8 = 540 : 3 = 780 : 5 = 840 : 7 = 630 : 9 = 3.6 8 1. DEqEWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 170 : 2 = 160 : 2 + 270 : 2 = 200 : 360 : 3 = 540 : 4 = 400 : 630 : 6 = 720 : 5 = 500 : 750 : 3 = 600 : : + + + 120 : + : : : + = + 20 : = = : = :2= + 60 : + + = :2= 2. Pismenim deqewem izra~unaj koli~nik: 732 : 4 = 864 : 6 = 959 : 7 = 845 : 5 = 38 .

Ko se kretao ve}om brzinom? 39 . a drugi za ~etiri ~asa 188 km. Od proizvoda brojeva 133 i 7 oduzmi koli~nik istih brojeva. Zbir brojeva 405 i 396 podeli razlikom istih brojeva. Sav novac je podelio sa svojim dvema sestrama.5. 9. ^ija je cena ve}a. a vrednost 8 kg jabuka je 368 dinara. 8. U pet jednakih yakova zapakovano je 237 kg krompira. cena jabuka ili kru{aka? 12. Izra~unaj: 894 – 738 : 9 = 368 : 8 + 479 = 743 – 609 : 7 = 750 : 6 + 214 = 7. Po koliko je dobila svaka sestra? 11. Vrednost 7 kg kru{aka je 364 dinara. Koliko je krompira u svakom yaku? 10. Jovica je imao 478 dinara i od bake je dobio 284 dinara. Izra~unaj vrednost izraza: (972 : 6) : 3 = (1 000 : 4) : 2 = (975 : 5) : 3 = 972 : (6 : 3) = 1 000 : (4 : 2) = 975 : (15 : 5) = 6. Jedan motociklista je za tri ~asa vo`we pre{ao 144 km.

a kako zbir? 2. a kako proizvod? 4) (a · 4) · (b : 4) = Kako su promeweni ~inioci.6 9 1. izra~unaj: 1) (a · 3) · b = Prvi ~inilac je pove}an 3 puta. STALNOST PROIZVODA Ako je a · b = 240. a kako proizvod? 3) (a : 8) · b = Kako je promewen ~inilac. Kako se promenio proizvod? 2) a · (b : 2) = Kako se promenio drugi ~inilac. a kako proizvod? 6) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. Izra~unaj {ta }e biti sa proizvodom ako se: 1) jedan ~inilac pove}a 4 puta. 2) jedan ~inilac smawi 4 puta. Proizvod dva broja je 160. ZAVISNOST PROIZVODA OD ^INILACA. a drugi smawi 2 puta? 40 . a kako proizvod? 5) (a : 6) · (b · 6) = Kako su promeweni ~inioci. 3) jedan ~inilac pove}a 2 puta.

a Koliko je uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. ta~ka B na kraku Ob. CRTAWE I OBELE@AVAWE UGLOVA 7 a Nacrtaj  aOb tako da ta~ka B bude na kraku Ob. b a O 5. d e O c b a 41 . O 2.Uglovi 1 1. O 4. . . Nacrtaj pravu koja se~e oba kraka  aOb. A O 3. b C. B. B. U oblasti  aOb nacrtaj polupravu Cc. Nacrtaj  aOb da ta~ka A bude na kraku Oa.

a a O a O O 4. VRSTE UGLOVA Na slici. 2. o{tar i tup ugao. o{tre uglove ozna~i brojem 1. Nacrtaj te uglove. 3. O 5. je zajedni~ki krak o{trog. nacrtan na slici.7 2 1. Nacrtaj prav. Nacrtaj prav ugao ~iji je jedan krak nacrtana poluprava Oa. tupe brojem 3. Koliko je uglova prikazano na slici: e f d c b a o{trih uglova pravih uglova O tupih uglova a 42 . prave brojem 2. pravog i tupog ugla. Krak Oa.

Obele`i pravougaonik i wegove stranice. Figuru na slici dopuni do kvadrata najmawim pove}awem oblasti. PRAVOUGAONIK I KVADRAT NA KVADRATNOJ MRE@I 8 Figuru na slici dopuni do pravougaonika najmawim pove}awem oblasti. 2. 1 2 3 4 43 . 3 i 4 nacrtaj jednu pored druge tako da obrazuju kvadrat. Obele`i kvadrat i wegove stranice 3. 2.Pravougaonik i kvadrat 1 1. Figure 1.

A .C . Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. 2.H A.8 2 1.C p 5. . . 3. p 44 . 4. ·B E· Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ije su stranice AB= 3 cm. Nacrtaj kvadrat ABCD stranice a = 2 cm. CRTAWE PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Na kvadratnoj mre`i nacrtaj pravougaonik ABCD i kvadrat EFGH. AD= 2 cm. Nacrtaj kvadrat ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. D.

a sa ~etvrte gvozdenom ogradom.3 1. Igrali{te oblika kvadrata ogra|eno je ogradom ukupne du`ine 192 m. 4. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu kvadrata ABCD prikazanog na slici. – `i~anog dela ograde? 45 . OBIM PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Izra~unaj obim kvadrata stranice 76 mm. Sa tri strane ogra|eno je pletenom `icom. b = 48 m. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu pravougaonika ABCD prikazanog na slici. a = 72 m. Koliko je stubova potrebno za ogradu dvori{ta. Kolika je du`ina: – gvozdenog dela ograde. B Dvori{te je oblika pravougaonika. Izra~unaj obim pravougaonika ~ije su stranice a = 56 mm. D C A p B 3. ako je rastojawe izme|u svaka dva stuba 3 m? 6. b = 38 mm. D C A p 5. 2.

Koliko jo{ slobodnih mesta ima u ~etvrtom kampu? Najpre napi{i izraz. ZAGRADE Izra~unaj vrednost izraza: 1) 186 · 4 + 675 : 5 = 2) (534 : 6) · 8 + 146 = 3) 2 · 476 : 7 – 95 = 4) 96 · (84 – 684 : 9) = Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) zbir brojeva 54 i 45 pomno`i wihovom razlikom. Prva tri kampa popuwena su sa 566 de~aka i 358 devoj~ica. U sportskom centru 65 u~enika igra ko{arku. 5. U letovali{tu su ~etiri jednaka kampa. Prema izrazu sastavi zadatak i zapi{i ga re~ima. a broj onih koji igraju nogomet je tri puta ve}i od broja onih koji se bave ko{arkom i rukometom zajedno. Matemati~ki izrazi IZRAZI. 46 . 2) Razliku brojeva 72 i 9 pomno`i wihovim koli~nikom. 4. REDOSLED OPERACIJA. 2. Koliko je u~enika u ovom sportskom centru? Najpre napi{i izraz. Broj u~enika (de~aka i devoj~ica) koji nisu oti{li na ekskurziju zapisan je izrazom 425 – (5 · 40 + 3 · 50). rukomet igra 35 u~enika vi{e. 3. U ~etvrti kamp ~etiri autobusa dovezla su po 65 u~enika.9 1 1.

proizvod . 2) Izmeri samo du`i a. Du`ine stranica pravougaonika su a i b. b i c i izra~unaj du`inu izlomqene linije. razliku 4 · x + 2 · a + 7. prikazana na slici. . 1) Koliki je obim tog pravougaonika? Napi{i formulu. sastoji se od pet du`i. Ako je a = 7 izra~unaj vrednost izraza: 296 + a = 96 · a + 358 = 451 – 9 · a = 805 : a – 78 = 4. b = 17 cm. O = 5. 2. b = 9. Od promenqivih a i b sastavi i zapi{i izraz: .2 1. izra~unaj vrednost napisanih izraza. kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. a b 2 ·a 3 ·b c 1) Prema prikazu na slici. 2 · x – b. 47 . 3. 2) Izra~unaj obim pravougaonika ako je: a = 36 cm. Izlomqena linija. zbir IZRAZI SA PROMENqIVOM Zaokru`i promenqive u izrazu: 3 + a. koli~nik Ako je a = 117 . . O = a = 268 mm. b = 158 mm.

Trougao TROUGAO I OBELE@AVAWE TROUGLA Obele`i temena i zapi{i trouglove prikazane na slici. Obele`i ta~ku u kojoj se dve nacrtane du`i seku. C C A B A B 3. Svake dve ta~ke na slici spoj du`ima. Na slici su ozna~ene ~etiri ta~ke A.10 1 1.C A· ·B Prona|i osam trouglova i zapi{i ih. D. 2. Uradi to na dva na~ina. C. D. . B. Trougao ABC pomo}u dve prave podeli na tri trougla. 48 .

49 . Nacrtaj trougao ~ije su dve stranice jednake. b. Najpre nacrtaj du`i a.2 1. c = 6 cm i obele`i ga. 2. i obele`i ga. a = 3 cm. Najpre nacrtaj du`i a i b. Najpre nacrtaj du` a. b = 55 mm. CRTAWE TROUGLA Nacrtaj trougao ~ije su sve stranice jednake. a = 45 mm. c. 3. i obele`i ga. b = 55 mm. Nacrtaj trougao ~ije su stranice a = 3 cm.

a tre}a 6 cm. b = 10 cm. c = 14 cm. Izra~unaj obim trougla ~ija je jedna stranica du`ine a. 2.10 3 1. 6. OBIM TROUGLA Izra~unaj obim trougla ~ije su sve stranice jednake 6 cm 5 mm. Za koliko se pove}a obim trougla ako se najmawa stranica pove}a dva puta. Stranice trougla su a = 7 cm. ako zna{ da je a = 5 cm. a najdu`a smawi za 2 cm? 50 . 6 cm 5 mm i 7 cm 8 mm. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 7 cm 8 mm. 5. 3. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 78 mm. a tre}a za 3 ve}a od druge. druga za 2 ve}a. Izra~unaj obim trougla ~ije su stranice du`ine 5 cm. 4. a tre}a kra}a 1 cm.

3. 8 11 Oboj: 1 kruga. RAZLOMCI. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. 2 4 8 1 kruga.Razlomci 1 1. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 4 1 od 360 = 8 4. 108 51 . ^etvrtinu oboj i zapi{i razlomkom. . 2 2. Kvadrat podeli na ~etiri jednaka dela na tri razli~ita na~ina. 1 1 1 . 4 1 kruga.

5 1 0 1 00 1 000 1 kruga 10 Oboj: 1 kruga 5 2. Izra~unaj: 1 od 600 = 5 1 od 600 = 10 4. 1 1 1 1 . Oboj petinu (desetinu) kvadrata i zapi{i razlomkom.11 2 1. . 18 52 . . U krug i delove kruga upi{i potreban broj. RAZLOMCI. Jedan kvadrat podeli na pet jednakih delova. drugi na 10 jednakih delova. 3.

na sedam jed1 1 1 1 nakih delova i oboj .3 1. na devet. 1 1 1 1 . RAZLOMCI. . 3 6 9 7 Kvadrate. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. podeli na tri. na {est. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 9 1 od 360 = 6 1 od 350 = 7 3. 3 6 9 7 2. po redosledu. . . . 42 53 . odnosno kvadrata.

tre}eg i ~etvrtog dana? 7. Du`ina jedne stranice pravougaonika je obima. a koliko krompira? 6. prvog. Kolika je du`ina stranica ovog pravougaonika? 1 9 54 .11 4. Koliko je potro{eno hleba po danima. Koliko je kilograma bilo kupusa. a 702 ovce su bele boje. 1 su {qive. Za ~etiri dana u {kolskoj kuhiwi je potro{eno 672 kg hleba. 4 Koliko je ukupno ovaca u ovom stadu? Od ukupnog broja ovaca u stadu 9. drugog dana . Koji broj je za 358 ve}i od svoje tre}ine? Koristi grafi~ki prikaz. 1/3 od x x 358 8. tre}eg dana . a ~etvrtog 6 7 8 dana sva preostala koli~ina. Koliko je stabala 3 {qiva. drugog. od ~ega 1 1 kupus. a koliko stabala jabuka u ovom vo}waku? Od ukupno 417 stabala. 5. Obim pravougaonika 756 mm. a ostalo su jabuke. a osta3 4 lo je krompir. 1 su crne ovce. Prvog dana 1 1 1 je potro{ena ukupne mase. Poqoprivrednik je dovezao 504 kg povr}a. luk. luka.

2.Zadaci za ve`bawe i obnavqawe Uputstvo. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 286 kg {e}era. izra~unaj: (a + 275) – b = a – (b – 134) = (a + 235) – (b + 235) = 4. I grupa Napi{i ciframa broj: pet stotina {est {est stotina pet pet stotina {ezdeset {est stotina pedeset 1. koliko je robe bilo u svakom kamionu? 55 . Ako su kamioni vozili jednake terete. – Date su tri grupe zadataka. Kada uradi sve zadatke odabrane grupe. 6 5. Ako je a – b = 386. u~enik mo`e da radi zadatke slede}e grupe. Prva grupa zadataka je najlak{a. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). U~enici sami biraju grupu zadataka ili to odre|uje u~iteq. Prvog dana je popuwena Koliko je ostalo slobodnih mesta? 1 le`ajeva. Izra~unaj vrednost izraza: 726 + 228 : 8 = (626 – 228) : 6 = 3.

Ako je a + b = 746. 2. 3. svaki jednaku koli~inu tereta. 5 i 6 javqaju jedanput. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). 2) odredi {estinu razlike brojeva 726 i 228. Zapi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifre 0. U ~etvrto vozilo je utovareno 125 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri. Koliko je tereta utovareno u ~etvrto vozilo? 56 . Koliko je ostalo slobodnih mesta? 7 1 a drugog 6 5. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) broj 726 pove}aj za koli~nik brojeva 228 i 6. Prvog dana je popuwena dana 1 broja mesta. izra~unaj: (a – 348) + b = (a + n) + (b – n) = (a – 123) + (b + 50) = 4.II grupa 1.

najve}i 2. a tre}eg dana broja mesta. Kolika je cena jedne sveske? 3. Koliko je robe utovareno u ~etvrti kamion? 57 . U ~etvrto vozilo utovarene su 4 vre}e po 65 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri vozila. izra~unaj: a – (b + 357) = (a + 2 · n) – (b + 2 · n) = 3·a–3·b= 4. Napi{i najmawi i najve}i broj {este stotine koji se mo`e zapisati ciframa 0. Ako je a – b = 645. Za taj novac je kupio kwigu ~ija je cena 226 dinara i {est jednakih svezaka. 5 i 6. Koliko je kilograma hleba ostalo? 2) Dragan ima 726 dinara. najmawi . Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). 1. Prvog dana je popuwena dana 1 .III grupa 1. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. Sve ostalo popuweno je ~etvrtog 7 9 dana. svaki jednaku koli~inu tereta. Koliko je mesta popuweno ~etvrtog dana? 5. Kamion je odneo sav beli hleb i {estinu polubelog. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) U pekari je ispe~eno 726 kg belog i 228 kg polubelog hleba. drugog 6 1 1 .

a drugi nizvodno brzinom 24 km na ~as. Koliko papira nedostaje do 1 tone? 3. de~aci ili devoj~ice? 4. a koliko ze~eva? Uputstvo. – Ako bi u kavezu bile samo guske. 115 gusaka. a svaki od ~etiri de~aka po 106 sadnica. Koliki put pre|e ova podmornica ako se po po vr{ini kre}e 8 ~asova. i za koliko. a pod vodom 9 ~asova? 5. U nasequ je izgra|eno 450 jednosobnih i dvosobnih stanova. 1. a koliko dvosobnih stanova? 58 . Iz pristani{ta su istovremeno isplovila dva brodi}a. Koliko je izgra|eno jednosobnih. @ivotiwe imaju ukupno 115 glava i 326 nogu. a pod vodom 8 km sporije. onda bi se javio vi{ak nogu (326 – 2 · 115). Svakog od pet radnih dana u~enici su sakupili po 184 kg starog papira. Taj vi{ak nogu pripada ze~evima. Koliko }e brodi}i biti udaqeni jedan od drugog posle 6 ~asova plovidbe? 2. sadnica zalio. Podmornica se po povr{ini vode kre}e 32 km na ~as. Jedan uzvodno brzinom 18 km na ~as. Koliko je u kavezu gusaka. 1) Koliko je ukupno zaliveno sadnica u toku dana? 2) Ko je vi{e.Dodatni zadatak U kavezu su guske i ze~evi. U toku dana svaka od 5 devoj~ica zalije po 87 sadnica. Na svaka 2 jednosobna stana dolazi 7 dvosobnih.

odabirawem delioca (~inioca) i proveravawem. 4) Kakav je me|usobni polo`aj pravih a i b? Zapi{i. A. Zapi{i koje su figure prikazane na slici: b a 1) prave A 2) du`i B c C 3) trouglovi d D E 9. Proizvod tri jednocifrena broja je 336. Broj stabala jabuka je tri puta ve}i od broja stabala kru{aka. Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B.6. 3) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b paralelnu sa p. koliko jabuka. pa stoga tra`eni brojevi moraju biti ve}i od 3. Uputstvo. a koliko {qiva u ovom vo}waku? Uputstvo. jabuka i {qiva. – Zadatak prika`i grafi~ki du`ima. U vo}waku je 768 stabala kru{aka. a broj stabala {qiva je ~etiri puta ve}i od broja stabala kru{aka. Zadatak re{i deqewem. 1) Gde se nalaze ta~ke A i B u odnosu na pravu p ? 2) Kroz ta~ku A nacrtaj pravu a normalnu na p. p B. 8. Ako je kru{aka bilo x. Koliko je stabala kru{aka. onda je jabuka 2 · x. Odredi te brojeve. 7. – Proizvod svaka dva jednocifrena broja je mawi od 100. a {qiva 4 · x. 59 .

a du`ina jedne stranice 45 mm. a dve stranice du`ine 54 mm i 46 mm. Nacrtaj te kru`nice ako je O1O2= 3 cm. Nacrtaj kvadrat ~iji je obim 136 mm. Obele`i ta~ke u kojima se kru`nice seku.10. r1 = 25 mm. jednog pravog i jednog tupog ugla. Nacrtaj trougao ~iji je obim 148 mm. Poluprava Oa je zajedni~ki krak jednog o{trog. r2 = 2 cm. O1 a 11. Ta~ke O1 i O2 su centri kru`nica k1 i k2. O a 12. 1) Nacrtaj te uglove. 60 . 13. 14. 2) Koliko je ukupno uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. Nacrtaj pravougaonik ~iji je obim 148 mm.

597 je mawe od . 839. 6. tako da prikazani odnos bude ta~an. Napi{i trocifreni broj (bez oznaka dekadnih jedinica) da jednakost bude ta~na: 2S3D4J= 58 D 7 J = 3. E AB = D B A CD= F C EF= Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 4 javqa dva puta. Zapi{i te brojeve po veli~ini 4.Pismena ve`ba 1. 5 i 0 mogu se zapisati neki trocifreni brojevi u kojima se svaka od navedenih cifara javqa samo jedanput. Rimskim ciframa zapi{i brojeve 106. Izmeri du`inu nacrtanih du`i (u milimetrima). na primer. 372. 61 . Zapi{i ciframa broj: pet stotina trideset {est sedam stotina ~etrdeset osam stotina tri 2. 947. 484. Koliko ukupno ima trocifrenih brojeva? Objasni. U svaki kru`i} bez broja upi{i broj {este stotine. 5. 4S8J= 46 D = Ciframa 7. 597 7. Na slici je strelicom ozna~en odnos „je mawe od”. 8.

5. Na slici su prikazane neke prave. 3) Da li na slici ima normalnih pravih? Koje su to prave? Zapi{i. Koliko ih je platio? 4. Zamenom mesta i zdru`ivawem sabiraka. 62 . 2) Da li na slici ima paralelnih pravih? Zapi{i koje su prave paralelne.Pismena ve`ba 1. Cena jedne kwige je 453 dinara. 2) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja je paralelna sa pravom AC. 1) Nacrtaj pravu AC. a druge 125 dinara mawe. 3) Kroz ta~ku D nacrtaj pravu d koja je normalna na AC. B. 4) Kakav je me|usobni odnos pravih b i d? D. Obele`i ta~ke u kojima se te prave seku. ·C ·B A. D. Izra~unaj razliku: 736 – 235 = 834 – 376 = 3. 1) Koliko je du`i prikazano na slici? Zapi{i te du`i. Na slici su prikazane ta~ke A. izra~unaj na podesniji na~in: 195 + 476 + 5 = 367 + 298 + 133 = 2. C. Mi{a je kupio obe kwige.

Umesto zvezdice upi{i cifre koje nedostaju. U jednoj smeni su zaposlena 453 radnika. a u drugoj 175 radnika vi{e. A p 63 . Re{i nejedna~inu 7 < x < 14. Nacrtaj krugove polupre~nika r1 = 2 cm. Napi{i skup re{ewa i prika`i ga na brojevnoj pravoj. ~iji su centri na pravoj p. Izra~unaj: 346 + 258 845 – 367 273 + 367 = 934 – 458 = 2.Pismena ve`ba 1. Re{i jedna~inu: 347 + x = 592 x – 218 = 356 723 – x = 264 3. tako da se krugovi dodiruju u ta~ki A. Koliko je radnika ukupno zaposleno? 5. x∈{ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4. r2 = 25 mm. 23*+*55=7*3 *85–4**=258 6.

5. pet stotina sedamdeset devet. Zapi{i i proveri ta~nost: devedeset plus devedeset jednako je dvesta sedamdeset mawe devedeset. Matemati~ki diktat 1. 6. Zbir brojeva 435 i 296 umawi za razliku brojeva 803 i 546. devet stotina mawe ~etiri stotine jednako je 10. Broj 260 pove}aj za 10 desetica i izra~unaj zbir. 940 pore|aj po veli~ini. 409. 13. Napi{i najmawi paran broj pete stotine. 9. 500. pet stotina sedamdeset devet. Napi{i najve}i neparan broj sedme stotine. 12. Broj a je ve}i od 308 i mawi od 830. 4. Razliku brojeva 728 i 365 pove}aj za 243. 8. Broj 705 je ve}i od 570. 490. a u~enici istovremeno zapisuju odgovore brojevima i matemati~kim znacima. Brojeve 708. 64 . 780. 3. 11. Rezultate izra~unavati samo za one zadatke u kojima je to posebno nazna~eno. Rimskim ciframa napi{i broj. 7. Zapi{i i izra~unaj: dve stotine i pet stotina jednako je . 2. 994. wegov prethodnik i wegov sledbenik: osam stotina tri. wegov prethodnik i wegon sledbenik: osam stotina tri. – U~iteq ~ita zadatke odre|enom brzinom.ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta Uputstvo. Napi{i pet prvih (najmawih) i pet posledwih (najve}ih) trocifrenih brojeva. Napi{i ciframa broj.

onda dobijem ……… . 24. ako 407 pove}am za 3 stotine. 22. 25. 15. Sedam metara izrazi decimetrima i centimetrima. 16. 19. osta}e 429. Napi{i zbir dva jednaka sabirka. 65 . 23. Prave c i d su paralelne. 3 stotine i 101 jedinice? Ako 706 smawim za tebi nepoznat broj. Ako se prvi sabirak pove}a. 20. kroz ta~ku A nacrtaj pravu a koja je paralelna sa pravom p. Napi{i jednakost: ako 384 pove}am za 2 desetice. Prave a i b seku se u ta~ki M. onda se dobije najve}i dvocifreni broj. 17. Prava p se~e kru`nicu u ta~kama A i B. Nacrtaj sliku.14. Nacrtaj sliku. onda dobijem ……… . Nacrtaj kru`nicu i jedan wen polupre~nik i pre~nik. kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja se~e pravu p. a drugi smawi za 56. Ako se razlika broja a i 174 smawi za zbir brojeva 285 i 317. Prika`i grafi~ki – nacrtaj sliku: ta~ke A i B su sa razli~ite strane prave p. onda se dobije … (zapi{i koliko se dobije). 18. Nacrtaj dve nejednake du`i i obele`i ih. Nacrtaj sliku. Koji je broj jednak zbiru 28 desetica. 21.

S. Izra~unaj: 1) 7 · 6 = 4) 48 : 6 = 4. Popuni tablicu. 3) 100 = 5) 38 + D= = 1 S. Izra~unaj – odredi koliko je: 1) 10 = 2) 10 D = 4) 6 D + 4 D = 2. (D oznaka za deseticu.Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 1. 35 5 7 0 6 1 9 8 2) 63 : 7 = 5) 8 · 7 = 3) 5 · 9 = 6) 36 : 9 = 2) 74 – 58 = 5) 33 + 49 = 3) 92 – 65 = 6) 87 – 87 = D. Upi{i ~inilac koji nedostaje tako da jednakost bude ta~na: 1) 7 · 8 = 3) 5 · x = x · ·7 2) 9 · 4) =5·9 ·b=b·a 6. Izra~unaj: 1) 37 + 48 = 4) 56 + 44 = 3. · 3 6 8 7 5. S. Izra~unaj proizvod: 1) 2 · 6 · 5 = (2 · 5) · 6 = 3) 5 · 9 · 2 = 2) 5 · 0 · 7 = 4) 6 · 1 · 0 · 8 = 7. Iznad crtice dopi{i brojeve koji nedostaju i izra~unaj vrednost izraza: 1) (7 + 5) · 8 = 7 · 2) 27 · 6 – 18 · 6 = ( + ·8= – 18) · 6 = 66 . S oznaka za stotinu) S.

Izra~unaj vrednost izraza: 1) 16 + 8 · 4 = 3) 48 – 32 : 8 = 2) (16 + 8) · 4 = 4) (48 – 32) : 8 = 9. 5. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja x. dobi}e{ 7”. 2. .x= 12. . 4. B.a= 11. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja a. .8. D 14. C su tri temena pravougaonika ABCD. Ta~ke A. . Pod odgovaraju}im rednim brojem zapi{i naziv linija koje su na slici obele`ene brojevima od 1 do 5. 13. Nacrtaj taj pravougaonik. Broj a ka`e: „Ako me smawi{ {est puta. D su dva temena kvadrata ABCD. 1 3 4 5 2 1. Ta~ke B. Nacrtaj taj kvadrat. D A B B 67 . Broj x ka`e: „Ako me pove}a{ sedam puta. dobi}e{ 56”. Izra~unaj: 1 1) od 72 2 1 3) od 90 10 _ 2) 1 od 60 4 10. 3.

Provera znawa – test 2 1. (D oznaka za deseticu) Napi{i prvi prethodnik i sledbenik broja: . (h oznaka za hiqadu) h= S= D. Izra~unaj: 347 + 508 485 + 397 832 – 476 804 – 528 4. . . 500. S. Izra~unaj vrednost izraza: (207 – 9 · 4) + 5 = (207 – 9) · 4 + 5 = (207 – 9) : (4 + 5) = 207 – 9 : (4 + 5) = 7. . odredi koliko je: 100 = 10 S = 1 000 = 2. Re{i jedna~inu: x + 184 = 208 · 4 405 : x = 3 · 3 68 . 870. 399. 999. Izra~unaj. Izra~unaj: 735 : 5 = 822 : 6 = 744 : 8 = 6. Izra~unaj: 345 · 5 = 87 · 9 = 108 · 7 = 5. 3. (S oznaka za stotinu) h.

Du` AB je jedna stranica kvadrata ABCD. Nacrtaj taj kvadrat. . A a= O= B 10. Izmeri potrebno i izra~unaj obim nacrtanog pravougaonika. Izmeri potrebno i izra~unaj obim kvadrata. Izrazi mawim jedinicama mere: 1t= 3m= kg cm 1 t= 5 3 km = 8 kg m 3 t= 4 3 m= 5 kg mm 9. Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija je jedna stranica deo poluprave Ap prikazane na slici.8.C p A a= b= O= 69 .

izra~unaj vrednost izraza: a · (b · 3) = (a : 5) · b = (a · 10) · (b : 10) = Masa ~etiri jednake vre}e je 260 kg.Provera znawa – test 3 1. Re{i jedna~inu: 4 · x = 712 – 547 . Izra~unaj vrednost izraza: 3 · 270 – 72 : 9 = 3 · (270 – 72 : 9) = 6. . a u drugoj 139 vi{e. Izra~unaj: 437 + 385 574 + 247 834 – 276 932 – 745 2. 825 : x = 303 – 298 x : 7 = 3 · 238 3. . U jednoj smeni radi 345 radnika. Kolika je masa 7 takvih vre}a? 7. 70 . Ako je a · b = 180. Koliko je ukupno radnika zaposleno u tom preduze}u? 4. Izra~unaj: (672 : 4) · 2 = 672 : (4 · 2) = 5.

2) Potrebno izmeri i izra~unaj du`inu izlomqene linije (u mm). O1 O2 10. Koliko je trouglova prikazano na slici? Obele`i ih i zapi{i. a b 2 ·a 3 ·b c 1) Kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. A 71 .8. 3) Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka du`ini izlomqene linije. Nacrtaj dve kru`nice k1 i k2 jednakih polupre~nika 24 mm. Broj trouglova je 9. Izlomqena linija sastoji se od ~etiri du`i.

Vojvode Putnika 6. Beograd CIP . 2005. Matemati~ki fakultet u Beogradu dr SINI[A JE[I].72 str. 021/458-745 26300 Vr{ac. 5. 11070 Novi Beograd Telefoni: 318-0213.Marko M.016:51(075.SR-ID 124834828 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00237/2005-06 od 15. Fru{kogorska 4. tel.Drinka Pavlovi}ß u Beogradu Glavni urednik Jovan Zivlak Urednik izdawa Radivoj Nikolajevi} Kompjuterska priprema pp . 318-0265 faks: 3180-266 Kwi`are „Dragani}ß: 21000 Novi Sad. asistent Elektrotehni~kog fakulteta u Beogradu qIqANA NOVKOVI]. nastavnik razredne nastave u O[ . : ilustr. Svetosavska 11.1) IGWATOVI]. ..Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije.000. ISBN 86-441-0626-0 Plasman kwige: Adresa: Dr Ivana Ribara. godine. Marko M. tel. Igwatovi} RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU za tre}i razred osnovne {kole Izdava~ Izdava~ka ku}a . 026/612-497 http//www.co. 2005 (Beograd : Intergraf).2)(076. Beograd 37. 28 cm Tira` 5.Beograd : Dragani}. Radni listovi za matematiku : za tre}i razred osnovne {kole / Marko M. 013/333-154 11300 Smederevo. tel. dr MILAN TASKOVI]. Igwatovi}.. tel. .. ISBN 86-441-0626-0 COBISS.draganic. 013/833-365 26000 Pan~evo. .yu 72 .Dragani}ß Goce Del~eva 40.co.yu e-mail: office@draganic.SPIRITß Gradski Park 2 Korice Gorica Ze~evi} Lektura i korektura Sowa [o} [TAMPA Intergraf. Novi Beograd Za izdava~a Miodrag Dragani} Recenzenti: prof. Kraqa Petra I 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful