Marko M.

Igwatovi}

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU
za tre}i razred osnovne {kole

• DRAGANI] • Beograd, 2007.

Sadr`aj
1. Prirodni brojevi do 1000.....................................................................4 Stotine prve hiqade ...............................................................................4 ^itawe i pisawe brojeva do 1 000 .........................................................5 Upore|ivawe brojeva prve hiqade ........................................................6 Pisawe brojeva rimskim ciframa .........................................................7 2. Merewe ......................................................................................................8 Merewe du`ine.........................................................................................8 3. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 ............................................9 Sabirawe dvocifrenih brojeva .............................................................9 Sabirawe trocifrenog i jednocifrenog broja ..................................10 Oduzimawe jednocifrenog broja od trocifrenog ..............................11 Sabirawe trocifrenog i dvocifrenog broja .....................................12 Oduzimawe dvocifrenog broja od trocifrenog.................................13 Sabirawe trocifrenih brojeva ...........................................................15 Oduzimawe trocifrenih brojeva .........................................................17 Sabirawe i oduzimawe trocifrenih brojeva ....................................19 Zavisnost zbira od sabiraka. Stalnost zbira ...................................21 Zavisnost razlike od umawenika i umawioca. Stalnost razlike ..22 4. Ta~ka, prava i ravan.............................................................................23 Ravan, prava i ta~ka ..............................................................................23 Normalne i paralelne prave ................................................................25 5. Krug i kru`nica ....................................................................................26 Crtawe kru`nice i kruga ......................................................................26 Upore|ivawe i nadovezivawe du`i ....................................................28 6. Mno`ewe i deqewe..............................................................................29 Mno`ewe brojem 10 i brojem 100 ..........................................................29 Deqewe brojem 10 i brojem 100 ............................................................30 Mno`ewe i deqewe zbira i razlike ..................................................32 Mno`ewe vi{estruke desetice jednocifrenim brojem ...................... 33 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim .....................................34 Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim .......................................35 Mno`ewe trocifrenog broja jednocifrenim .....................................36 Deqewe trocifrenog broja jednocifrenim .......................................38 Zavisnost proizvoda od ~inilaca. Stalnost proizvoda ..................40 7. Uglovi .....................................................................................................41 Crtawe i obele`avawe uglova.............................................................41 Vrste uglova ............................................................................................42 8. Pravougaonik i kvadrat ......................................................................43 Pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mre`i....................................43 Crtawe pravougaonika i kvadrata .......................................................44 Obim pravougaonika i kvadrata ...........................................................45 9. Matemati~ki izrazi .............................................................................46 Izrazi. Redosled operacija. Zagrade ..................................................46 Izrazi sa promenqivom ........................................................................47

2

10. Trougao ..................................................................................................48 Trougao i obele`avawe trougla .........................................................48 Crtawe trougla .....................................................................................49 Obim trougla .........................................................................................50 11. Razlomci ...............................................................................................51 1 1 1 Razlomci. , , .......................................................................................51 2 4 8 1 1 1 1 , , Razlomci. , ..........................................................................................52 5 1 0 1 00 1 000 1 1 1 1 Razlomci. , , , ..................................................................................53 3 6 9 7 Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ............................................................55 Pismena ve`ba ............................................................................................61 Pismena ve`ba ............................................................................................62 Pismena ve`ba ............................................................................................63 Matemati~ki diktat ...................................................................................64 Ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta .....................................................64 Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 ...........................................66 Provera znawa – test 2 ..............................................................................68 Provera znawa – test 3 ..............................................................................70

3

. . 700. D. D. 100. 1 000. 400. . 1 000. 700.1 1 1. 600 1000 6S 1h 5. 300. 200 = 2 · 100 = 2 · 1 D = 800 = 600 = 900 = = = = D D D D 500 = 5 · 100 = 5 · 400 = 700 = 3. 800. 1 000. 4. 200. Zapi{i stotine koje nedostaju u nizu: 100. Prirodni brojevi do 1000 STOTINE PRVE hIqADE Zapi{i ciframa broj: dve stotine 5S= osam stotina 7S= ~etiri stotine 9S= Vi{estruke stotine izrazi deseticama: 100 = D D= = = D. U kvadrati} upi{i jedan od znakova < . . . . > ili = . 600. Uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve prema prikazu na brojevnoj pravoj: 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 4 . . 900. . 300.0 . 700 500 400. 200 300 500. . 2. 800. 600. . 100 . . tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an. . 100. .

Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva: 437. U svaki pravougaonik upi{i potreban broj niza 0 100 600 380 400 400 410 397 401 4. Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 0 javqa jedanput. . Prethodnik Broj Sledbenik 398 100 549 800 741 669 6. 648 562 491 2. 7. 357 734 806 Ciframa zapi{i brojeve: dvesta pedeset sedam osamsto pedeset . . Popuni tabelu. Napi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifra 5 javqa dva puta. i 904 i 806 5. i 442. 896. 5 . 799. i 705. ^ITAWE I PISAWE BROJEVA DO 1 000 Pro~itaj i re~ima zapi{i brojeve: . . trista sedam {eststo dvadeset tri 3.2 1. 698.

300. 234. . 760. 3. 735 85 D 7J 742. 846. 549. 800. 385 0 100 136 200 300 400 500 600 572 745 700 800 900 1 000 951 . tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an: 283 472 382. 120.1 3 1. Prema prikazu na brojevnoj pravoj uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve. . 4 S 7 D 2 J. UPORE\IVAWE BROJEVA PRVE hIqADE Napi{i prethodnik i sledbenik brojeva: . 640. . 728. . . 400. U kvatri}e upi{i znak = . Napi{i: 1) najmawi i najve}i neparan broj osme stotine 2) najmawi i najve}i paran broj pete stotine 5. 6 . 4. . 638 i 719 zapi{i od najmaweg do najve}eg. < ili > . . Brojeve 243. . . . . . 2.

L C· · 500 · · 1000 2.4 1. 10 · 50 . Popuni tabelu. PISAWE BROJEVA RIMSKIM CIFRAMA Iste brojeve pove`i strelicom. zapisuju}i brojeve arapskim ciframa ili rimskim. R I R V . A R 300 CCC 800 DX 400 DCC 900 DC 200 750 DLV 3. 100 ·1 . A. Rimskim ciframa zapi{i sve desetice: osme stotine pete stotine 4. X . Zapi{i arapskim i rimskim ciframa broj: Arapski sto osam ~etiri stotine sedamdeset sedam osam stotina pedeset devet tri stotine ~etrdeset {est devet stotina osamdeset ~etiri Rimski 7 . D· M .5 · .

3 m 67 cm. A Merewe MEREWE DU@INE Izmeri du`inu du`i prikazanih na slici i popuni tabelu. 5 m 4 dm 7 cm = cm. G tako da je: AB= 35 mm. dm. > ili = : 2 m 5 dm 8 m 3 dm 4 cm 2 m 50 cm. 8m= cm. Du`inu izrazi milimetrima: 5 cm 6 mm = 3 dm 5 cm = 5 dm 8 cm 3 mm = mm mm mm 62 cm 4 mm = 9 dm 7 mm = 7 dm 6 cm 8 mm = mm mm mm 5. AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE Na polupravoj Ax odredi ta~ke B. BC= 27 mm. cm. C. B C D E Du` mm 2. Uporedi brojeve. CE= 42 mm. Zapi{i merne brojeve koji nedostaju tako da jednakost bude ta~na 7 dm = 4 dm 7 cm = 9 m 4 dm = cm. cm. x A 3. 7 m 18 cm = 4. 8 m 5 dm = cm. AD= 84 mm. AF= 138 mm. 4 m 6 cm = dm. D.2 1 1. Strelicom ozna~i odnos mera: je du`e od 604 mm 64 cm 46 mm 406 mm je iste du`ine 372 mm 32 cm 7 mm 3 dm 27 mm 3 dm 72 mm 8 . 6 m = dm = cm. 6. E. 4 dm 6 cm 3 m 6 dm 7 cm 4 dm 5 cm. u kvadrati} upi{i znak < . 8 m 4 dm 3 cm.

a u drugoj 75 jabuka. Staza vodi od ku}e do jabuke i od jabuke do kru{ke. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 SABIRAWE DVOCIFRENIh BROJEVA 3 Ra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 67 + 80 = (60 + 80) + 70 + 56 = 90 + 38 = 60 + 74 = = 2. U jednom ormaru je 96 kwiga. Kolika je du`ina staze? 58 m J 95m K 9 . Izra~unaj: 74 + 57 76 + 68 67 + 95 85 + 78 5. U jednoj korpi ima 48 jabuka. a u drugom 67 kwiga. Koliko je ukupno jabuka? 6. Izra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 73 + 58 = (73 + 64 + 87 = 45 + 87 = 96 + 59 = )+ = 4. Izra~unaj: 60 + 45 84 + 70 80 + 53 65 + 90 3.1 1. Koliko je ukupno kwiga? 7.

U jatu je letelo 125 gusaka. Jo{ 9 mesta je slobodno. Koliko je ovaca u ovom stadu? 10 . SABIRAWE TROCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 386 + 7 = (386 + 573 + 8 = 798 + 6 = Saberi usmeno i zapi{i zbir: 258 + 5 = 536 + 4 = 385 + 8 = 682 + 6 = 429 + 7 = 796 + 9 = )+ = 3. Izra~unaj zbir: 227 + 6 635 + 8 874 + 9 548 + 7 4. Koliko gusaka sada ima u jatu? 6. U stadu je 337 ovaca bele boje i samo 6 crne boje.3 2 1. Popuni tabele. 2. Svoja mesta u bioskopskoj sali zauzelo je 256 gledalaca. Koliko mesta ima ova sala? 7. Pridru`ilo im se jo{ 8 gusaka. +6 358 527 946 115 253 634 467 816 +9 372 485 837 596 +7 5.

ostalo je jo{ 9 slobodnih mesta. ODUZIMAWE JEDNOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 247 – 7 = (254 – 473 – 8 = 736 – 9 = )– = 2. Osam izletnika svrati na poqanu da pripremi logor. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 132 – 5 = 634 – 8 = 314 – 7 = 823 – 9 = 524 – 6 = 911 – 4 = 3. Koliko je izletnika nastavilo put? 6. Popuni tabele. Ostali nastavi{e daqe. Kada su posetioci zauzeli svoja mesta. Izra~unaj razliku: 223 – 6 211 – 4 814 – 5 525 – 7 4. U bioskopskoj sali ima 255 sedi{ta.3 1. Putem se kre}e kolona od 235 izletnika. –6 342 531 923 211 243 734 567 812 –8 472 735 867 326 –9 5. Koliko je posetilaca bilo u sali? 11 .

Na ko{arka{koj utakmici 856 gledalaca navija za plave i 89 za bele. Milan je kwige platio 750 dinara i sveske 85 dinara. Koliko je svega platio kwige i sveske? 6.3 4 1. Koliko je gledalaca na stadionu? 12 . Izra~unaj zbir: 148 + 54 325 + 86 775 + 89 598 + 67 4. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. SABIRAWE TROCIFRENOG I DVOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 382 + 75 = (382 + 547 + 68 = 768 + 54 = Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 267 + 56 = 538 + 34 = 435 + 78 = 676 + 69 = 456 + 47 = 793 + 39 = )+ = 3. Popuni tabele. 2.

5 1. Seka ima 143 dinara. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Koliko je novca ostalo Maji? 6. Malom bati kupila je ~okoladu za 75 dinara. ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 332 – 75 = (332 + 525 – 48 = 754 – 86 = )+ = 2. Oduzmi usmeno i zapi{i razliku: 213 – 56 = 535 – 72 = 431 – 78 = 631 – 69 = 426 – 48 = 742 – 59 = 3. Maja je ponela 1 000 dinara i kupila kwigu ~ija je cena 85 dinara. Koliko je dinara ostalo seki? 13 . Izra~unaj razliku: 148 325 – 54 – 86 775 – 89 598 – 67 4. Popuni tabele.

Strelice imaju zapisano zna~ewe. 1) a 465 b 34 34 34 499 431 a+b a–b 2) a 276 b 48 75 67 428 768 a+b a–b 9. a u kru`i} potreban znak i broj. Upi{i potreban broj.3 7. U pravougaonik upi{i potreban broj (rezultat). Izra~unaj broj koji je: za 54 ve}i od 358 za 83 mawi od 720 10. Popuni tabele. U pravougaonik upi{i potreban broj. 513 – 50 + 40 – 85 426 + 68 14 . a pored strelice potreban broj i znak + ili – . – 75 354 + 36 + 88 247 – 64 – 45 – 76 11. 368 + 50 + 56 +6 725 – 78 634 – 56 8.

Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa: 463 + 350 = (463 + 558 + 190 = 674 + 260 = ) + 50 = + 50 = 3. + 274 355 472 180 290 340 460 15 . Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 264 + 370 = 564 + 70 = 456 + 290 = 276 + 360 = 455 + 180 = 574 + 350 = 693 + 230 = 4. Izra~unaj zbir: 248 + 540 325 + 360 475 + 280 548 + 360 5. SABIRAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 400 + 200 = 340 + 500 = 130 + 600 = 460 + 200 = 342 + 500 = 135 + 600 = 468 + 200 = 373 + 500 = 168 + 600 = 2.6 1. Popuni tabelu.

Cena jedna kwige je 285 dinara. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa. U bioskopskoj sali je 278 mu{karaca i 350 `ena. Koliko treba platiti obe kwige? 11. 378 + 285 = (378 + 200) + 436 + 387 = ( =( 754 + 179 = 657 + 293 = 384 + 557 = + = +3= + + =( )+ )+ + = = + = )+5= + = 9. Na odbojka{koj utakmici 356 gledalaca navija za plave i 480 za bele.3 6. Iz Aleksinca za Beograd kre}e se motociklista. Koliko je ukupno gledalaca u sali? 7. Koliko |aka ima druga {kola? Koliko ukupno |aka imaju obe {kole? 12. Odredi du`inu puta od Aleksinca do Beograda. Aleksinac 148 km Beograd 57 km A B 16 . Izra~unaj zbir: 246 + 487 568 + 256 374 + 347 329 + 478 10. Koliko je gledalaca u sali? 8. a druga 85 |aka vi{e. a druge 368 dinara. Jedna {kola ima 358 |aka.

7 1. ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 500 – 200 = 740 – 400 = 830 – 600 = 560 – 200 = 742 – 400 = 835 – 600 = 568 – 200 = 773 – 400 = 748 – 600 = 2. Ra~unaj usmeno. 534 – 370 = 234 – 70 = 836 – 390 = 778 – 360 = 645 – 280 = 574 – 150 = 923 – 230 = 3. U selu ima 780 stanovnika mu{kog pola i 845 stanovnika `enskog pola. – 574 855 932 180 290 340 460 5. Koliko je vi{e stanovnika `enskog pola? 17 . Koliko je mu{karaca vi{e? 6. Izra~unaj razliku: 858 – 540 525 – 360 452 – 280 638 – 260 4. Na fudbalskoj utakmici je 537 mu{karaca i 360 `ena gledalaca. Popuni tabelu.

U jednom vo}waku ima 428 stabala. Koliko je prva kwiga skupqa od druge? 11. Izra~unaj razliku: 546 – 287 622 – 256 834 – 347 728 – 478 10. izra~unaj: Beograd Koliki put pre|e autobus koji iz Beograda ide za Zaje~ar preko Ni{a? 239 km 235 km 82 km Ni{ Zaje~ar Za koliko kra}i put pre|e autobus koji iz Beograda ide direktno za Zaje~ar? 18 . Prema izvodu iz autokarte. Cene jedne kwige je 850 dinara. Koliko stabala ima u drugom vo}waku? Koliko ukupno stabala ima u oba vo}waka? 12.3 7. a u drugom 165 stabala mawe. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 327 – 128 = 634 – 278 = 535 – 286 = 954 – 647 = 9. a druge 368 dinara. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak oduzimawa: 658 – 285 = (658 – 200) – 726 – 358 = ( 635 – 179 = 842 – 397 = 926 – 456 = – = –7= – )– =( =( – – )–5= )– = – – = = 8.

+192 254 +548 184 394 247 +675 – 468 19 . SABIRAWE I ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj zbir: 326 + 243 = 653 + 172 = 426 + 357 = 546 + 385 = 2. Popuni tabele. U pravougaonik upi{i potreban broj.8 1. a u kru`i} potreban znak i broj. Izra~unaj: 348 + 183 276 + 547 523 – 365 834 – 495 4. Izra~unaj razliku: 548 – 216 = 639 – 363 = 850 – 426 = 734 – 458 = 3. 1) a b a+b a–b a b a+b a–b 264 130 470 376 696 152 182 136 317 182 463 313 345 357 650 296 860 642 207 592 2) 5.

Ako iz te kese premestimo 145 bombona u mawu kesu. Ko je od wih dvoje pre{ao du`i put i za koliko? 20 . Koliko je ukupno bombona? 10. pa do jele. onda u obe kese ima jednak broj bombona. Strelice imaju zapisano zna~ewe. a do jele 317 m.3 6. Od bora do jele je 385 m. U jednoj kesi ima 430 bombona. U svaku ku}icu upi{i potreban broj. 73* –2*6 *08 *14 –28* 4*5 Cena jedne kwige je 425 dinara. Kolika je cena druge kwige? Koliko treba platiti za obe kwige? 9. Druga kwiga je 148 dinara jevtinija. Od omorike do bora je 298 m. pa do bora. a Bora pored jele. Bora i Jela po|u do omorike. Jela stazom pored bora. 625 438 – 150 + 240 7. Svaku zvezdicu zameni potrebnom cifrom. 3*7 +46* *83 45* +8*4 *52 *67 +24* 6*3 – 175 + 148 8*5 –*67 32* 8.

STALNOST ZBIRA Ako je a + b = 600. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 295 + 378 = (295 + 5) + 508 + 313 = (508 – 8) + 457 + 285 = 276 + 387 = = = + (285 + 15) = 21 . a kako zbir? 3) (a + 176) + (b + 124) = Kako su promeweni sabirci. a kako zbir? 4) (a – 176) + (b – 124) = Kako su promeweni sabirci.9 1. a kako zbir? 2. a kako zbir? 5) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. izra~unaj: 1) (a + 176) + b = Prvi sabirak je pove}an za 176. a kako zbir? 6) (a + 248) + (b – 386) = Kako su promeweni sabirci. Kako se promenio zbir? 2) (a – 176) + b = Kako je promewen sabirak. ZAVISNOST ZBIRA OD SABIRAKA.

izra~unaj: 1) (a + 267) – b = Umawenik je pove}an za 267. STALNOST RAZLIKE Ako j e a – b = 500.3 10 1. a kako razlika? 5) (a + 236) – (b + 236) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. a kako razlika? 6) (a – 386) – (b – 386) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. Kako se promenila razlika? 2) (a – 267) – b = Kako je promewen umawenik. ZAVISNOST RAZLIKE OD UMAWENIKA I UMAWIOCA. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 756 – 398 = (756 + 538 – 285 = (538 + 15) + 457 – 288 = 834 – 355 = ) – (398 + = )= 22 . a kako razlika? 4) a – (b – 138) = Kako je promewen umawilac. a kako razlika? 2. a kako razlika? 3) a – (b + 138) = Kako je promewen umawilac.

Ta~ka, prava i ravan

1
1.

RAVAN, PRAVA I TA^KA

4
.

Nacrtaj i obele`i pravu a odre|enu ta~kama A i B, pravu b odre|enu ta~kama B i C i pravu c odre|enu ta~kama A i C.

·C

B

U kojim se ta~kama seku prave: prave a i b prave b i c prave a i c

2.

Na slici su tri du`i, AB, CD, EF.
D E C F

B
A

Nacrtaj pravu i obele`i ta~ke preseka: 1) pravu a koja se~e samo du` AB; 2) pravu b koja se~e du`i AB i CD; 3) pravu c koja se~e svaku od tri nacrtane du`i.

23

4

3.

Na slici je ta~ka O i du` MN. Nacrtaj: 1) polupravu Oa koja se~e du` MN; 2) polupravu Ob koja ne se~e du` MN. N O· M

4.

Na slici je prava p i ta~ke A, B i C. Ta~ke A, B, C spoj du`ima.

A . p B·

.C

Koliko je polupravih i du`i odre|eno ta~kama? Odredi broj i zapi{i ih: polupravih du`i 5. , ,

Tri ta~ke rasporedi na tri prave tako da svakoj pravoj pripadaju dve ta~ke.

24

2
1.

NORMALNE I PARALELNE PRAVE

Koliko je na slici prikazano: c a b B C d D

A

E

pravih polupravih Da li na slici ima paralenih pravih? Zapi{i ih Da li na slici ima normalnih pravih? Zapi{i ih Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B van prave p. Nacrtaj: pravu a kojoj pripada ta~ka A i paralelna je sa pravom p, a || p; pravu b kojoj pripada ta~ka B i normalna je na pravu p, b ⊥ p. A. p

2.

·B

Kakav je me|usoban polo`aj prave a i prave b ? 3. Na slici su prave a i b koje se seku i ta~ka C. Nacrtaj prave c i d, ako je C ∈ c i c ⊥ a, C ∈ d i d || b. b

a

·

C

25

O2D polupre~nici kru`nica. Nacrtaj te kru`nice i izmeri wihove polupre~nike. O. 26 . Nacrtaj krug ~iji je deo nacrtan na slici. O2C. Nacrtaj kru`nicu k. B O A 3. O Krug i kru`nica CRTAWE KRU@NICE I KRUGA Ta~ke O. a centar ta~ka O.5 1 1. O1B. B A O1 O2 C D OA= O1B= OC= OD= 2. O2 su centri. ~iji je polupre~nik r = 25 mm. a du`i OA. O1.

1) 2) 3) · 27 . Du` AB je zajedni~ki pre~nik dve kru`nice. A B 5.4. A k k1 B 6. Kako se mo`e sti}i iz A u B? Oboj mogu}e puteve razli~itim bojama. Kru`na linija predstavqa put. Nacrtaj sli~nu. ve}u sliku koriste}i {estar. Nacrtaj te kru`nice.

c. = . > . tako da je a + b = c + d. a b c 28 . Odredi ~etvrtu du` d. Na slici su tri du`i a. UPORE\IVAWE I NADOVEZIVAWE DU@I Na slici su tri du`i AB. 3. 2) Nadovezivawem nacrtaj du` jednaku zbiru nacrtanih du`i. – Najpre nacrtaj du` jednaku zbiru a + b. du`inu i visinu ku}e (do vrha krova) na slici. CD i EF. Uputstvo.5 2 1. Uporedi {irinu. 2. b. B A C E D F 1) Uporedi nacrtane du`i koriste}i znak < . Zapi{i.

Olovke se pakuju po 12 komada. a 100 · a 3 8 4 6 3. a svaki prozor ima po 6 okana. U svakom kupeu ima 6 mesta. Izra~unaj vrednost izraza: (8 + 13) · 10 = (73 – 68) · 100 = (35 – 18) · 10 = (93 + 7) · 7 = 4. a u vagonu ima 8 kupea. Koliko je okana na prozorima zgrade? 7.Mno`ewe i deqewe 1 1. U kartonske kutije pakovano je po 10 jaja. Popuni tabelu. Za {kolu su kupili 6 pakovawa. Razmak izme|u svaka dva uzastopna od 11 elektri~nih stubova je 50 m. Koliko je jaja zapakovano u 68 kutija? 5. Koliko su pla}ene olovke ako je cena jedne olovke 10 dinara? 8. Koliko je rastojawe izme|u prvog i posledweg stuba? 6. Na svakom od 10 spratova zgrade je po 10 prozora. MNO@EWE BROJEM 10 I BROJEM 100 6 93 · 10 = 4 · 10 · 10 = 5 9 7 Izra~unaj: 27 · 10 = 10 · 10 · 8 = 56 · 10 = 10 · 5 · 10 = 2. Koliko ima mesta u vozu od 10 vagona? 29 .

U 6 kaveza je po 15 pili}a. zasa|eno je 11 stabala oraha. Koliko tawira ima u svakoj kutiji? 5. Kraj puta u du`ini od 150 m. Za tov pili}a u toku 100 dana potro{eno je 60 yakova po 10 kg koncentrata. Izra~unaj vrednost izraza: (57 + 23) : 10 = (732 + 168) : 100 = (275 – 85) : 10 = (746 – 146) : 100 = 4. Sto dvadeset tawira zapakovano je u 10 jednakih kutija. U 10 kesa je po 80 bombona. Koliko je rastojawe izme|u svaka dva uzastopna stabla? 6. Za Dan {kole bombone su podeqene u~enicima. na jednakom rastojawu. a a : 100 300 800 400 600 500 900 700 320 : 10 = (10 · 23) : 10 = 650 : 10 = (4 · 100) : 10 = 3. Pili}i su narasli i preselili su ih u 10 jednakih ve}ih kaveza.6 2 1. Koliko su koncentrata pili}i pojeli dnevno? 8. Koliko je bombona dobio svaki od 100 u~enika? 30 . Po koliko je pili}a u svakom ve}em kavezu? 7. 2. DEqEWE BROJEM 10 I BROJEM 100 Izra~unaj: 70 : 10 = (800 : 10) : 10 = Popuni tabelu.

680 = 70 = 540 = 800 = 80 = 700 = 590 = 360 = 31 . 11. Milan je nabrao 60 gqiva. 1) .9. 1) a 10 · a 2) b b : 10 270 490 520 150 300 840 710 930 680 57 84 75 17 32 49 86 23 91 10. Popuni tabele. 10 : 10 2) : 10 . 10 32 560 75 64 830 97 140 86 230 470 51 770 12. Popuni tabele. Slede}e brojeve napi{i u obliku proizvoda dva broja od kojih je jedan 10. Wihov otac je nabrao 10 puta vi{e od Milana. Wegov mla|i brat je nabrao 10 puta mawe.

2. Izra~unaj na dva na~ina: (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = 4. MNO@EWE I DEqEWE ZBIRA I RAZLIKE Izra~unaj na dva na~ina: (4 + 3) · 8 = (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = Izra~unaj na dva na~ina: (70 + 30) · 10 = (70 + 10) · 10 = (95 – 5) · 10 = (95 – 5) · 10 = 10 · (46 + 38) = 10 · (46 + 38) = (83 – 45) · 10 = (83 – 45) · 10 = 3.6 3 1. Izra~unaj na dva na~ina (60 + 40) : 10 = (60 + 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (210 + 70) : 10 = (210 + 70) : 10 = (350 – 80) : 10 = (350 – 80) : 10 = : 10 = : : : + = – : = – = : = + = :3= :6= (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = :3– :3= – = :6+ :6= + = · · 10 = · · 10 = – · = – = + · = + = ·4= ·8= (4 + 3) · 8 = 4 · (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = 11 · (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = – ·4= – = + ·8= + = 32 .

Izra~unaj vrednost izraza: (47 + 27) · 5 = (76 + 24) · 8 = ·5= (95 – 15) · 7 = (108 – 38) · 6 = 4. Koliko }e{ platiti dve kwige i 5 olovaka? 33 . 10 . Izra~unaj skra}enim zapisivawem: 9 · 30 = 7 · 90 = 5 · 110 = 8 · 40 = 7 · 50 = 4 · 250 = 3.4 1. Cena kwige je 300 dinara. 1) 3 54 720 6 48 900 7 50 70 .6 . 10 2) 4 . MNO@EWE VI[ESTRUKE DESETICE JEDNOCIFRENIM BROJEM Izra~unaj sa zapisivawem postupka mno`ewa: 70 · 5 = 10 · 7 · 5 = 10 · (7 · 5) = 10 · 60 · 9 = 80 · 6 = 3 · 120 = (3 · ) · 10 = = 2. Popuni tabele. Jedna kwiga vredi koliko 10 olovaka.7 80 700 5.

U jednom kavezu je 85 pili}a. 5 · 49 = 57 · 9 = + )· = ·( + )= · + · = + = Pismenim mno`ewem izra~unaj proizvod: 74 · 6 = 45 · 3 = 64 · 2 = 62 · 8 = 54 · 5 = 97 · 3 = 93 · 7 = 87 · 4 = 83 · 6 = 4.6 5 1. [ta je ve}e i za koliko. Cena ~okoladice je 8 dinara. Ana je kupila 5 kg banana po 55 dinara i 7 kg kru{aka po 65 dinara. Koliko je pili}a u 7 takvih kaveza? 5. Koliko treba platiti 5 kg jabuka? 7. Cena jabuka je 45 dinara. 2. {est puta sedamdeset sedam ili sedam puta {ezdeset {est? 34 . MNO@EWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj proizvod sa zapisivawem postupka ra~unawa: 7 · 62 = 6 · 48 = 93 · 8 = ( 56 · 7 = Izra~unaj proizvod skra}enim zapisivawem: 4 · 68 = 83 · 6 = 3. Koliko treba platiti 57 ~okoladica? 6. Koliko je platila vo}e koje je kupila? 8.

DEqEWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj usmeno sa zapisivawem postupka deqewa: 85 : 5 = (50 + 78 : 6 = 72 : 4 = 51 : 3 = ): = 2. Izra~unaj: 96 : (8 : 2) = 80 : (10 : 2) = : = (96 : 8) : 2 = (80 : 10) : 2 = : = 4. Slede}i primeri su deqewe sa ostatkom. ako 84 oraha podeli{: trojici ~etvorici petorici 35 . odredi ostatak i napi{i ta~nu jednakost ~emu je jednak deqenik: 75 : 6 = 93 : 7 = 98 : 4 = i ostaje 3 i 75 = 6 · 93 = 98 = +3 5.6 1. Po koliko oraha dobije svako. Podeli. Izra~unaj koli~nik pismenim deqewem: 68 : 4 = 75 : 5 = 96 : 8 = 90 : 6 = 3.

Masa svakog yaka je 50 kg. kako ti je lak{e) i zapi{i proizvod: 300 · 3 = 108 · 8 = 87 · 7 = 134 · 6 = 230 · 4 = 180 · 5 = 95 · 9 = 116 · 8 = 3. Koliko je cementa utovareno? 36 . 5.6 7 1. Izra~unaj (usmeno ili pismeno. Od proizvoda brojeva 134 i 7 oduzmi proizvod brojeva 68 i 8. Zbir brojeva 161 i 158 pomno`i razlikom istih brojeva. 4. U 10 kola utovarena su po 2 yaka cementa. MNO@EWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Udru`ivawem ~inilaca izra~unaj vrednost izraza: 3 · 147 · 2 = ( · ·( )· · = )= · · = = 5 · 47 · 4 = 6 · 23 · 7 = 2.

Svaka od 9 kukavica dnevno ulovi po 87 gusenica. Doma}ica je kupila 8 kg jabuka po 46 dinara. Prodavcu je dala nov~anicu od 500 dinara. Termoelektrana tro{i svakog dana 86 t. Jabuke su u 7 redova po 35 stabala. Na stovari{tu je 1 000 t ugqa. Koliko je dinara vratio prodavac doma}ici? 9. U vo}waku ima 525 stabala. Koliko je stabala {qiva u ovom vo}waku? 8. 1) Koliko je ugqa ostalo posle 7 dana rada elektrane? 2) Da li je ostatak ugqa dovoqan za rad elektrane u toku druge nedeqe? Ako nije. Jato ima 130 vrabaca. vrapci ili kukavice? 12. a ostalo su {qive. U prodavnici je na 6 polica sme{teno po 78 kesa bra{na. a 7 sanduka po 35 kg. ako je pakovawe po 2 kg? 37 . Koliko je gledalaca u sali? 13. koliko je jo{ tona ugqa potrebno? 7. a drugih 6 odeqewa po 46 kwiga.6. Koliko je ukupno kwiga sakupqeno? 11. U akciji sakupqawa kwiga 5 odeqewa je sakupilo po 95 kwiga. U bioskopskoj sali je 87 u~enika i 3 puta vi{e odraslih. Svaki vrabac iz jata dnevno ulovi po 6 gusenica. Kolika je masa bra{na. Kolika je ukupna masa sanduka? 10. Ko vi{e dnevno utamani gusenice. Osam sanduka ima masu po 45 kg.

DEqEWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 170 : 2 = 160 : 2 + 270 : 2 = 200 : 360 : 3 = 540 : 4 = 400 : 630 : 6 = 720 : 5 = 500 : 750 : 3 = 600 : : + + + 120 : + : : : + = + 20 : = = : = :2= + 60 : + + = :2= 2.6 8 1. Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 252 : 2 = 342 : 3 = 524 : 4 = 735 : 5 = 822 : 6 = 882 : 7 = 936 : 8 = : + 40 : + : = 4. Pismenim deqewem izra~unaj koli~nik: 732 : 4 = 864 : 6 = 959 : 7 = 845 : 5 = 38 . Izra~unaj koli~nik i zapi{i: 530 : 2 = 620 : 4 = 780 : 6 = 1 000 : 8 = 540 : 3 = 780 : 5 = 840 : 7 = 630 : 9 = 3.

Od proizvoda brojeva 133 i 7 oduzmi koli~nik istih brojeva. Izra~unaj vrednost izraza: (972 : 6) : 3 = (1 000 : 4) : 2 = (975 : 5) : 3 = 972 : (6 : 3) = 1 000 : (4 : 2) = 975 : (15 : 5) = 6. Jovica je imao 478 dinara i od bake je dobio 284 dinara. Vrednost 7 kg kru{aka je 364 dinara. cena jabuka ili kru{aka? 12. U pet jednakih yakova zapakovano je 237 kg krompira. a drugi za ~etiri ~asa 188 km. Ko se kretao ve}om brzinom? 39 . Po koliko je dobila svaka sestra? 11. Sav novac je podelio sa svojim dvema sestrama.5. 9. ^ija je cena ve}a. Jedan motociklista je za tri ~asa vo`we pre{ao 144 km. 8. Koliko je krompira u svakom yaku? 10. Izra~unaj: 894 – 738 : 9 = 368 : 8 + 479 = 743 – 609 : 7 = 750 : 6 + 214 = 7. a vrednost 8 kg jabuka je 368 dinara. Zbir brojeva 405 i 396 podeli razlikom istih brojeva.

a kako proizvod? 5) (a : 6) · (b · 6) = Kako su promeweni ~inioci. izra~unaj: 1) (a · 3) · b = Prvi ~inilac je pove}an 3 puta. Izra~unaj {ta }e biti sa proizvodom ako se: 1) jedan ~inilac pove}a 4 puta. a kako proizvod? 3) (a : 8) · b = Kako je promewen ~inilac. Proizvod dva broja je 160. 3) jedan ~inilac pove}a 2 puta. Kako se promenio proizvod? 2) a · (b : 2) = Kako se promenio drugi ~inilac. 2) jedan ~inilac smawi 4 puta. a kako zbir? 2. a kako proizvod? 6) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. a kako proizvod? 4) (a · 4) · (b : 4) = Kako su promeweni ~inioci.6 9 1. ZAVISNOST PROIZVODA OD ^INILACA. a drugi smawi 2 puta? 40 . STALNOST PROIZVODA Ako je a · b = 240.

b C. A O 3. a Koliko je uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. CRTAWE I OBELE@AVAWE UGLOVA 7 a Nacrtaj  aOb tako da ta~ka B bude na kraku Ob. Nacrtaj pravu koja se~e oba kraka  aOb. O 4. B. B. O 2. . . b a O 5. U oblasti  aOb nacrtaj polupravu Cc. Nacrtaj  aOb da ta~ka A bude na kraku Oa.Uglovi 1 1. d e O c b a 41 . ta~ka B na kraku Ob.

prave brojem 2. je zajedni~ki krak o{trog. a a O a O O 4. o{tre uglove ozna~i brojem 1. tupe brojem 3. O 5. nacrtan na slici. VRSTE UGLOVA Na slici. Nacrtaj prav. 2. Nacrtaj prav ugao ~iji je jedan krak nacrtana poluprava Oa. Koliko je uglova prikazano na slici: e f d c b a o{trih uglova pravih uglova O tupih uglova a 42 . Krak Oa.7 2 1. o{tar i tup ugao. 3. Nacrtaj te uglove. pravog i tupog ugla.

Obele`i kvadrat i wegove stranice 3. 1 2 3 4 43 . PRAVOUGAONIK I KVADRAT NA KVADRATNOJ MRE@I 8 Figuru na slici dopuni do pravougaonika najmawim pove}awem oblasti. 3 i 4 nacrtaj jednu pored druge tako da obrazuju kvadrat. Figuru na slici dopuni do kvadrata najmawim pove}awem oblasti. 2. Obele`i pravougaonik i wegove stranice. Figure 1.Pravougaonik i kvadrat 1 1. 2.

D. ·B E· Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ije su stranice AB= 3 cm. Nacrtaj kvadrat ABCD stranice a = 2 cm. 4. 2.C .C p 5. 3. Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. CRTAWE PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Na kvadratnoj mre`i nacrtaj pravougaonik ABCD i kvadrat EFGH. Nacrtaj kvadrat ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p. p 44 . AD= 2 cm.H A.8 2 1. . A . .

Koliko je stubova potrebno za ogradu dvori{ta. b = 38 mm. 2.3 1. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu pravougaonika ABCD prikazanog na slici. Igrali{te oblika kvadrata ogra|eno je ogradom ukupne du`ine 192 m. b = 48 m. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu kvadrata ABCD prikazanog na slici. 4. D C A p B 3. Izra~unaj obim pravougaonika ~ije su stranice a = 56 mm. ako je rastojawe izme|u svaka dva stuba 3 m? 6. OBIM PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Izra~unaj obim kvadrata stranice 76 mm. Sa tri strane ogra|eno je pletenom `icom. Kolika je du`ina: – gvozdenog dela ograde. D C A p 5. – `i~anog dela ograde? 45 . a sa ~etvrte gvozdenom ogradom. B Dvori{te je oblika pravougaonika. a = 72 m.

ZAGRADE Izra~unaj vrednost izraza: 1) 186 · 4 + 675 : 5 = 2) (534 : 6) · 8 + 146 = 3) 2 · 476 : 7 – 95 = 4) 96 · (84 – 684 : 9) = Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) zbir brojeva 54 i 45 pomno`i wihovom razlikom. 46 . Prva tri kampa popuwena su sa 566 de~aka i 358 devoj~ica. 4.9 1 1. Matemati~ki izrazi IZRAZI. Broj u~enika (de~aka i devoj~ica) koji nisu oti{li na ekskurziju zapisan je izrazom 425 – (5 · 40 + 3 · 50). 5. 2) Razliku brojeva 72 i 9 pomno`i wihovim koli~nikom. U letovali{tu su ~etiri jednaka kampa. REDOSLED OPERACIJA. Koliko jo{ slobodnih mesta ima u ~etvrtom kampu? Najpre napi{i izraz. 3. U ~etvrti kamp ~etiri autobusa dovezla su po 65 u~enika. 2. U sportskom centru 65 u~enika igra ko{arku. rukomet igra 35 u~enika vi{e. Koliko je u~enika u ovom sportskom centru? Najpre napi{i izraz. a broj onih koji igraju nogomet je tri puta ve}i od broja onih koji se bave ko{arkom i rukometom zajedno. Prema izrazu sastavi zadatak i zapi{i ga re~ima.

3. Od promenqivih a i b sastavi i zapi{i izraz: . 2. . O = a = 268 mm. prikazana na slici. b = 9.2 1. izra~unaj vrednost napisanih izraza. . proizvod . 2) Izmeri samo du`i a. O = 5. 47 . zbir IZRAZI SA PROMENqIVOM Zaokru`i promenqive u izrazu: 3 + a. Ako je a = 7 izra~unaj vrednost izraza: 296 + a = 96 · a + 358 = 451 – 9 · a = 805 : a – 78 = 4. koli~nik Ako je a = 117 . razliku 4 · x + 2 · a + 7. a b 2 ·a 3 ·b c 1) Prema prikazu na slici. 2) Izra~unaj obim pravougaonika ako je: a = 36 cm. 1) Koliki je obim tog pravougaonika? Napi{i formulu. Du`ine stranica pravougaonika su a i b. b = 17 cm. 2 · x – b. kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. b = 158 mm. b i c i izra~unaj du`inu izlomqene linije. Izlomqena linija. sastoji se od pet du`i.

B. Trougao TROUGAO I OBELE@AVAWE TROUGLA Obele`i temena i zapi{i trouglove prikazane na slici. Obele`i ta~ku u kojoj se dve nacrtane du`i seku. C C A B A B 3. Uradi to na dva na~ina. .C A· ·B Prona|i osam trouglova i zapi{i ih.10 1 1. Na slici su ozna~ene ~etiri ta~ke A. D. 2. Svake dve ta~ke na slici spoj du`ima. D. 48 . Trougao ABC pomo}u dve prave podeli na tri trougla. C.

b = 55 mm. Nacrtaj trougao ~ije su stranice a = 3 cm. 49 . Najpre nacrtaj du` a. c. 2. a = 45 mm. b = 55 mm. i obele`i ga. Nacrtaj trougao ~ije su dve stranice jednake. c = 6 cm i obele`i ga. 3.2 1. b. Najpre nacrtaj du`i a i b. Najpre nacrtaj du`i a. CRTAWE TROUGLA Nacrtaj trougao ~ije su sve stranice jednake. a = 3 cm. i obele`i ga.

Izra~unaj obim trougla ~ije su stranice du`ine 5 cm. OBIM TROUGLA Izra~unaj obim trougla ~ije su sve stranice jednake 6 cm 5 mm. druga za 2 ve}a. a tre}a za 3 ve}a od druge. b = 10 cm. a najdu`a smawi za 2 cm? 50 . a tre}a 6 cm. 6. 4. Izra~unaj obim trougla ~ija je jedna stranica du`ine a. a tre}a kra}a 1 cm.10 3 1. Stranice trougla su a = 7 cm. 6 cm 5 mm i 7 cm 8 mm. Za koliko se pove}a obim trougla ako se najmawa stranica pove}a dva puta. 5. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 78 mm. 3. ako zna{ da je a = 5 cm. c = 14 cm. 2. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 7 cm 8 mm.

Kvadrat podeli na ~etiri jednaka dela na tri razli~ita na~ina. 4 1 kruga. 2 4 8 1 kruga. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 4 1 od 360 = 8 4. 1 1 1 . 8 11 Oboj: 1 kruga. RAZLOMCI.Razlomci 1 1. . ^etvrtinu oboj i zapi{i razlomkom. 2 2. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. 108 51 . 3.

Izra~unaj: 1 od 600 = 5 1 od 600 = 10 4. 5 1 0 1 00 1 000 1 kruga 10 Oboj: 1 kruga 5 2. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. 18 52 .11 2 1. 1 1 1 1 . 3. Jedan kvadrat podeli na pet jednakih delova. RAZLOMCI. Oboj petinu (desetinu) kvadrata i zapi{i razlomkom. . drugi na 10 jednakih delova. .

3 6 9 7 2. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 9 1 od 360 = 6 1 od 350 = 7 3. na {est. 42 53 . .3 1. odnosno kvadrata. . na sedam jed1 1 1 1 nakih delova i oboj . 3 6 9 7 Kvadrate. . RAZLOMCI. 1 1 1 1 . na devet. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. . podeli na tri. po redosledu.

od ~ega 1 1 kupus. Obim pravougaonika 756 mm. Du`ina jedne stranice pravougaonika je obima. 4 Koliko je ukupno ovaca u ovom stadu? Od ukupnog broja ovaca u stadu 9. 1 su crne ovce. a koliko stabala jabuka u ovom vo}waku? Od ukupno 417 stabala. drugog dana . drugog. a osta3 4 lo je krompir. tre}eg dana . 5. prvog. Za ~etiri dana u {kolskoj kuhiwi je potro{eno 672 kg hleba. 1/3 od x x 358 8. Prvog dana 1 1 1 je potro{ena ukupne mase. luka.11 4. Koliko je potro{eno hleba po danima. luk. Koliko je kilograma bilo kupusa. tre}eg i ~etvrtog dana? 7. 1 su {qive. Poqoprivrednik je dovezao 504 kg povr}a. a koliko krompira? 6. Koji broj je za 358 ve}i od svoje tre}ine? Koristi grafi~ki prikaz. Koliko je stabala 3 {qiva. a ~etvrtog 6 7 8 dana sva preostala koli~ina. a 702 ovce su bele boje. a ostalo su jabuke. Kolika je du`ina stranica ovog pravougaonika? 1 9 54 .

Prva grupa zadataka je najlak{a. koliko je robe bilo u svakom kamionu? 55 . u~enik mo`e da radi zadatke slede}e grupe. U~enici sami biraju grupu zadataka ili to odre|uje u~iteq. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 286 kg {e}era. Izra~unaj vrednost izraza: 726 + 228 : 8 = (626 – 228) : 6 = 3. I grupa Napi{i ciframa broj: pet stotina {est {est stotina pet pet stotina {ezdeset {est stotina pedeset 1. Prvog dana je popuwena Koliko je ostalo slobodnih mesta? 1 le`ajeva. Ako su kamioni vozili jednake terete.Zadaci za ve`bawe i obnavqawe Uputstvo. 2. – Date su tri grupe zadataka. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). Ako je a – b = 386. 6 5. izra~unaj: (a + 275) – b = a – (b – 134) = (a + 235) – (b + 235) = 4. Kada uradi sve zadatke odabrane grupe.

svaki jednaku koli~inu tereta. Koliko je tereta utovareno u ~etvrto vozilo? 56 . Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) broj 726 pove}aj za koli~nik brojeva 228 i 6. 2. izra~unaj: (a – 348) + b = (a + n) + (b – n) = (a – 123) + (b + 50) = 4. Ako je a + b = 746. 2) odredi {estinu razlike brojeva 726 i 228. 5 i 6 javqaju jedanput. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. U ~etvrto vozilo je utovareno 125 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). Zapi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifre 0. Koliko je ostalo slobodnih mesta? 7 1 a drugog 6 5. 3.II grupa 1. Prvog dana je popuwena dana 1 broja mesta.

Sve ostalo popuweno je ~etvrtog 7 9 dana. najmawi . Prvog dana je popuwena dana 1 . Kamion je odneo sav beli hleb i {estinu polubelog. Kolika je cena jedne sveske? 3. Koliko je robe utovareno u ~etvrti kamion? 57 . Koliko je kilograma hleba ostalo? 2) Dragan ima 726 dinara. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) U pekari je ispe~eno 726 kg belog i 228 kg polubelog hleba. drugog 6 1 1 . Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). najve}i 2. 1. 5 i 6. izra~unaj: a – (b + 357) = (a + 2 · n) – (b + 2 · n) = 3·a–3·b= 4. svaki jednaku koli~inu tereta. a tre}eg dana broja mesta. Koliko je mesta popuweno ~etvrtog dana? 5. Za taj novac je kupio kwigu ~ija je cena 226 dinara i {est jednakih svezaka.III grupa 1. Ako je a – b = 645. U ~etvrto vozilo utovarene su 4 vre}e po 65 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri vozila. Napi{i najmawi i najve}i broj {este stotine koji se mo`e zapisati ciframa 0.

Koliko }e brodi}i biti udaqeni jedan od drugog posle 6 ~asova plovidbe? 2. Koliki put pre|e ova podmornica ako se po po vr{ini kre}e 8 ~asova. Taj vi{ak nogu pripada ze~evima. a pod vodom 8 km sporije. 115 gusaka. a pod vodom 9 ~asova? 5. sadnica zalio. a svaki od ~etiri de~aka po 106 sadnica. a koliko dvosobnih stanova? 58 . Koliko je u kavezu gusaka. Koliko je izgra|eno jednosobnih.Dodatni zadatak U kavezu su guske i ze~evi. a koliko ze~eva? Uputstvo. U nasequ je izgra|eno 450 jednosobnih i dvosobnih stanova. Iz pristani{ta su istovremeno isplovila dva brodi}a. i za koliko. Jedan uzvodno brzinom 18 km na ~as. a drugi nizvodno brzinom 24 km na ~as. U toku dana svaka od 5 devoj~ica zalije po 87 sadnica. – Ako bi u kavezu bile samo guske. de~aci ili devoj~ice? 4. @ivotiwe imaju ukupno 115 glava i 326 nogu. 1) Koliko je ukupno zaliveno sadnica u toku dana? 2) Ko je vi{e. Na svaka 2 jednosobna stana dolazi 7 dvosobnih. 1. Svakog od pet radnih dana u~enici su sakupili po 184 kg starog papira. Koliko papira nedostaje do 1 tone? 3. Podmornica se po povr{ini vode kre}e 32 km na ~as. onda bi se javio vi{ak nogu (326 – 2 · 115).

a broj stabala {qiva je ~etiri puta ve}i od broja stabala kru{aka. 4) Kakav je me|usobni polo`aj pravih a i b? Zapi{i. jabuka i {qiva. 59 . a {qiva 4 · x. pa stoga tra`eni brojevi moraju biti ve}i od 3. Zadatak re{i deqewem. Odredi te brojeve. p B. koliko jabuka. Broj stabala jabuka je tri puta ve}i od broja stabala kru{aka. Proizvod tri jednocifrena broja je 336. onda je jabuka 2 · x. 8. Koliko je stabala kru{aka. – Zadatak prika`i grafi~ki du`ima. 1) Gde se nalaze ta~ke A i B u odnosu na pravu p ? 2) Kroz ta~ku A nacrtaj pravu a normalnu na p. Ako je kru{aka bilo x.6. Uputstvo. a koliko {qiva u ovom vo}waku? Uputstvo. U vo}waku je 768 stabala kru{aka. A. odabirawem delioca (~inioca) i proveravawem. 7. – Proizvod svaka dva jednocifrena broja je mawi od 100. Zapi{i koje su figure prikazane na slici: b a 1) prave A 2) du`i B c C 3) trouglovi d D E 9. 3) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b paralelnu sa p. Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B.

a dve stranice du`ine 54 mm i 46 mm. r1 = 25 mm. jednog pravog i jednog tupog ugla. a du`ina jedne stranice 45 mm. Poluprava Oa je zajedni~ki krak jednog o{trog. r2 = 2 cm.10. Nacrtaj pravougaonik ~iji je obim 148 mm. 14. O1 a 11. Nacrtaj trougao ~iji je obim 148 mm. Nacrtaj kvadrat ~iji je obim 136 mm. 1) Nacrtaj te uglove. 2) Koliko je ukupno uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. O a 12. 60 . Obele`i ta~ke u kojima se kru`nice seku. 13. Nacrtaj te kru`nice ako je O1O2= 3 cm. Ta~ke O1 i O2 su centri kru`nica k1 i k2.

Pismena ve`ba 1. 61 . Izmeri du`inu nacrtanih du`i (u milimetrima). Koliko ukupno ima trocifrenih brojeva? Objasni. 947. U svaki kru`i} bez broja upi{i broj {este stotine. 4S8J= 46 D = Ciframa 7. 484. tako da prikazani odnos bude ta~an. 6. 8. E AB = D B A CD= F C EF= Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 4 javqa dva puta. 597 7. Rimskim ciframa zapi{i brojeve 106. 597 je mawe od . Zapi{i ciframa broj: pet stotina trideset {est sedam stotina ~etrdeset osam stotina tri 2. 5. 5 i 0 mogu se zapisati neki trocifreni brojevi u kojima se svaka od navedenih cifara javqa samo jedanput. 372. Napi{i trocifreni broj (bez oznaka dekadnih jedinica) da jednakost bude ta~na: 2S3D4J= 58 D 7 J = 3. 839. Na slici je strelicom ozna~en odnos „je mawe od”. na primer. Zapi{i te brojeve po veli~ini 4.

Izra~unaj razliku: 736 – 235 = 834 – 376 = 3. 1) Koliko je du`i prikazano na slici? Zapi{i te du`i. izra~unaj na podesniji na~in: 195 + 476 + 5 = 367 + 298 + 133 = 2. 2) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja je paralelna sa pravom AC. Na slici su prikazane ta~ke A. 4) Kakav je me|usobni odnos pravih b i d? D. Obele`i ta~ke u kojima se te prave seku. ·C ·B A. 3) Da li na slici ima normalnih pravih? Koje su to prave? Zapi{i. Zamenom mesta i zdru`ivawem sabiraka. D. C. 5. Mi{a je kupio obe kwige. a druge 125 dinara mawe. 1) Nacrtaj pravu AC. Cena jedne kwige je 453 dinara. Na slici su prikazane neke prave. B. Koliko ih je platio? 4. 2) Da li na slici ima paralelnih pravih? Zapi{i koje su prave paralelne. 3) Kroz ta~ku D nacrtaj pravu d koja je normalna na AC.Pismena ve`ba 1. 62 .

Nacrtaj krugove polupre~nika r1 = 2 cm. Napi{i skup re{ewa i prika`i ga na brojevnoj pravoj. A p 63 . a u drugoj 175 radnika vi{e. Re{i nejedna~inu 7 < x < 14. ~iji su centri na pravoj p. Izra~unaj: 346 + 258 845 – 367 273 + 367 = 934 – 458 = 2. Koliko je radnika ukupno zaposleno? 5. U jednoj smeni su zaposlena 453 radnika. Umesto zvezdice upi{i cifre koje nedostaju. 23*+*55=7*3 *85–4**=258 6.Pismena ve`ba 1. tako da se krugovi dodiruju u ta~ki A. Re{i jedna~inu: 347 + x = 592 x – 218 = 356 723 – x = 264 3. r2 = 25 mm. x∈{ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.

994. Napi{i ciframa broj. 490. Broj 260 pove}aj za 10 desetica i izra~unaj zbir. wegov prethodnik i wegov sledbenik: osam stotina tri. Zapi{i i proveri ta~nost: devedeset plus devedeset jednako je dvesta sedamdeset mawe devedeset. 13.ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta Uputstvo. Brojeve 708. pet stotina sedamdeset devet. 12. Rezultate izra~unavati samo za one zadatke u kojima je to posebno nazna~eno. 940 pore|aj po veli~ini. 6. 5. Broj a je ve}i od 308 i mawi od 830. 4. Matemati~ki diktat 1. 780. 64 . devet stotina mawe ~etiri stotine jednako je 10. 3. Broj 705 je ve}i od 570. Napi{i najve}i neparan broj sedme stotine. a u~enici istovremeno zapisuju odgovore brojevima i matemati~kim znacima. 409. 2. Rimskim ciframa napi{i broj. 500. 7. pet stotina sedamdeset devet. wegov prethodnik i wegon sledbenik: osam stotina tri. Napi{i najmawi paran broj pete stotine. Razliku brojeva 728 i 365 pove}aj za 243. Zapi{i i izra~unaj: dve stotine i pet stotina jednako je . 9. – U~iteq ~ita zadatke odre|enom brzinom. 8. Zbir brojeva 435 i 296 umawi za razliku brojeva 803 i 546. 11. Napi{i pet prvih (najmawih) i pet posledwih (najve}ih) trocifrenih brojeva.

19. Prava p se~e kru`nicu u ta~kama A i B. Nacrtaj dve nejednake du`i i obele`i ih. 25. 17. 65 . Ako se razlika broja a i 174 smawi za zbir brojeva 285 i 317. Prave c i d su paralelne. Koji je broj jednak zbiru 28 desetica. Nacrtaj sliku. kroz ta~ku A nacrtaj pravu a koja je paralelna sa pravom p. Prika`i grafi~ki – nacrtaj sliku: ta~ke A i B su sa razli~ite strane prave p. ako 407 pove}am za 3 stotine. osta}e 429. Nacrtaj sliku. kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja se~e pravu p. Ako se prvi sabirak pove}a. 3 stotine i 101 jedinice? Ako 706 smawim za tebi nepoznat broj. 15. a drugi smawi za 56. 22. 23. onda se dobije najve}i dvocifreni broj. 18. 21. onda se dobije … (zapi{i koliko se dobije). Napi{i jednakost: ako 384 pove}am za 2 desetice. 24. Nacrtaj kru`nicu i jedan wen polupre~nik i pre~nik. Nacrtaj sliku. 20. 16. onda dobijem ……… . Sedam metara izrazi decimetrima i centimetrima.14. Prave a i b seku se u ta~ki M. onda dobijem ……… . Napi{i zbir dva jednaka sabirka.

Popuni tablicu.Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 1. Izra~unaj – odredi koliko je: 1) 10 = 2) 10 D = 4) 6 D + 4 D = 2. S. Iznad crtice dopi{i brojeve koji nedostaju i izra~unaj vrednost izraza: 1) (7 + 5) · 8 = 7 · 2) 27 · 6 – 18 · 6 = ( + ·8= – 18) · 6 = 66 . (D oznaka za deseticu. 35 5 7 0 6 1 9 8 2) 63 : 7 = 5) 8 · 7 = 3) 5 · 9 = 6) 36 : 9 = 2) 74 – 58 = 5) 33 + 49 = 3) 92 – 65 = 6) 87 – 87 = D. Izra~unaj: 1) 7 · 6 = 4) 48 : 6 = 4. Upi{i ~inilac koji nedostaje tako da jednakost bude ta~na: 1) 7 · 8 = 3) 5 · x = x · ·7 2) 9 · 4) =5·9 ·b=b·a 6. Izra~unaj: 1) 37 + 48 = 4) 56 + 44 = 3. S oznaka za stotinu) S. Izra~unaj proizvod: 1) 2 · 6 · 5 = (2 · 5) · 6 = 3) 5 · 9 · 2 = 2) 5 · 0 · 7 = 4) 6 · 1 · 0 · 8 = 7. 3) 100 = 5) 38 + D= = 1 S. · 3 6 8 7 5. S.

Ta~ke A. Broj a ka`e: „Ako me smawi{ {est puta. D su dva temena kvadrata ABCD. dobi}e{ 56”. C su tri temena pravougaonika ABCD. 5. 1 3 4 5 2 1. dobi}e{ 7”. 13. Izra~unaj vrednost izraza: 1) 16 + 8 · 4 = 3) 48 – 32 : 8 = 2) (16 + 8) · 4 = 4) (48 – 32) : 8 = 9. . Nacrtaj taj kvadrat. 3. . D A B B 67 . .8. Broj x ka`e: „Ako me pove}a{ sedam puta. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja x. D 14. Nacrtaj taj pravougaonik. B. .a= 11. Ta~ke B. Izra~unaj: 1 1) od 72 2 1 3) od 90 10 _ 2) 1 od 60 4 10. 4. 2. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja a.x= 12. Pod odgovaraju}im rednim brojem zapi{i naziv linija koje su na slici obele`ene brojevima od 1 do 5.

. odredi koliko je: 100 = 10 S = 1 000 = 2. 999. . 3. Izra~unaj: 735 : 5 = 822 : 6 = 744 : 8 = 6.Provera znawa – test 2 1. 500. Izra~unaj vrednost izraza: (207 – 9 · 4) + 5 = (207 – 9) · 4 + 5 = (207 – 9) : (4 + 5) = 207 – 9 : (4 + 5) = 7. 399. S. Izra~unaj. (D oznaka za deseticu) Napi{i prvi prethodnik i sledbenik broja: . . Izra~unaj: 347 + 508 485 + 397 832 – 476 804 – 528 4. (S oznaka za stotinu) h. (h oznaka za hiqadu) h= S= D. 870. Izra~unaj: 345 · 5 = 87 · 9 = 108 · 7 = 5. Re{i jedna~inu: x + 184 = 208 · 4 405 : x = 3 · 3 68 .

Nacrtaj taj kvadrat. Izmeri potrebno i izra~unaj obim kvadrata. Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija je jedna stranica deo poluprave Ap prikazane na slici. A a= O= B 10. Izmeri potrebno i izra~unaj obim nacrtanog pravougaonika. . Du` AB je jedna stranica kvadrata ABCD.C p A a= b= O= 69 .8. Izrazi mawim jedinicama mere: 1t= 3m= kg cm 1 t= 5 3 km = 8 kg m 3 t= 4 3 m= 5 kg mm 9.

. Izra~unaj vrednost izraza: 3 · 270 – 72 : 9 = 3 · (270 – 72 : 9) = 6. Izra~unaj: 437 + 385 574 + 247 834 – 276 932 – 745 2. Koliko je ukupno radnika zaposleno u tom preduze}u? 4. U jednoj smeni radi 345 radnika. 70 . Kolika je masa 7 takvih vre}a? 7. Ako je a · b = 180.Provera znawa – test 3 1. a u drugoj 139 vi{e. izra~unaj vrednost izraza: a · (b · 3) = (a : 5) · b = (a · 10) · (b : 10) = Masa ~etiri jednake vre}e je 260 kg. . 825 : x = 303 – 298 x : 7 = 3 · 238 3. Re{i jedna~inu: 4 · x = 712 – 547 . Izra~unaj: (672 : 4) · 2 = 672 : (4 · 2) = 5.

a b 2 ·a 3 ·b c 1) Kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. Nacrtaj dve kru`nice k1 i k2 jednakih polupre~nika 24 mm. Koliko je trouglova prikazano na slici? Obele`i ih i zapi{i. 2) Potrebno izmeri i izra~unaj du`inu izlomqene linije (u mm). O1 O2 10. Izlomqena linija sastoji se od ~etiri du`i. A 71 . Broj trouglova je 9.8. 3) Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka du`ini izlomqene linije.

SPIRITß Gradski Park 2 Korice Gorica Ze~evi} Lektura i korektura Sowa [o} [TAMPA Intergraf. nastavnik razredne nastave u O[ . tel. dr MILAN TASKOVI]..co.Dragani}ß Goce Del~eva 40.1) IGWATOVI]. 013/333-154 11300 Smederevo. Marko M.Drinka Pavlovi}ß u Beogradu Glavni urednik Jovan Zivlak Urednik izdawa Radivoj Nikolajevi} Kompjuterska priprema pp . Svetosavska 11.72 str. 5.co. Kraqa Petra I 12.. Fru{kogorska 4. tel. 11070 Novi Beograd Telefoni: 318-0213.draganic. Beograd CIP .yu e-mail: office@draganic. 013/833-365 26000 Pan~evo. Igwatovi}. Novi Beograd Za izdava~a Miodrag Dragani} Recenzenti: prof. . Vojvode Putnika 6. . 021/458-745 26300 Vr{ac.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije.. . Radni listovi za matematiku : za tre}i razred osnovne {kole / Marko M.016:51(075.SR-ID 124834828 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00237/2005-06 od 15. tel. : ilustr. tel.2)(076. Matemati~ki fakultet u Beogradu dr SINI[A JE[I]. asistent Elektrotehni~kog fakulteta u Beogradu qIqANA NOVKOVI]. 2005 (Beograd : Intergraf). 026/612-497 http//www. Beograd 37. Igwatovi} RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU za tre}i razred osnovne {kole Izdava~ Izdava~ka ku}a .Beograd : Dragani}. 28 cm Tira` 5.yu 72 .Marko M. ISBN 86-441-0626-0 Plasman kwige: Adresa: Dr Ivana Ribara. godine. ISBN 86-441-0626-0 COBISS. 2005.000. 318-0265 faks: 3180-266 Kwi`are „Dragani}ß: 21000 Novi Sad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful