Marko M.

Igwatovi}

RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU
za tre}i razred osnovne {kole

• DRAGANI] • Beograd, 2007.

Sadr`aj
1. Prirodni brojevi do 1000.....................................................................4 Stotine prve hiqade ...............................................................................4 ^itawe i pisawe brojeva do 1 000 .........................................................5 Upore|ivawe brojeva prve hiqade ........................................................6 Pisawe brojeva rimskim ciframa .........................................................7 2. Merewe ......................................................................................................8 Merewe du`ine.........................................................................................8 3. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 ............................................9 Sabirawe dvocifrenih brojeva .............................................................9 Sabirawe trocifrenog i jednocifrenog broja ..................................10 Oduzimawe jednocifrenog broja od trocifrenog ..............................11 Sabirawe trocifrenog i dvocifrenog broja .....................................12 Oduzimawe dvocifrenog broja od trocifrenog.................................13 Sabirawe trocifrenih brojeva ...........................................................15 Oduzimawe trocifrenih brojeva .........................................................17 Sabirawe i oduzimawe trocifrenih brojeva ....................................19 Zavisnost zbira od sabiraka. Stalnost zbira ...................................21 Zavisnost razlike od umawenika i umawioca. Stalnost razlike ..22 4. Ta~ka, prava i ravan.............................................................................23 Ravan, prava i ta~ka ..............................................................................23 Normalne i paralelne prave ................................................................25 5. Krug i kru`nica ....................................................................................26 Crtawe kru`nice i kruga ......................................................................26 Upore|ivawe i nadovezivawe du`i ....................................................28 6. Mno`ewe i deqewe..............................................................................29 Mno`ewe brojem 10 i brojem 100 ..........................................................29 Deqewe brojem 10 i brojem 100 ............................................................30 Mno`ewe i deqewe zbira i razlike ..................................................32 Mno`ewe vi{estruke desetice jednocifrenim brojem ...................... 33 Mno`ewe dvocifrenog broja jednocifrenim .....................................34 Deqewe dvocifrenog broja jednocifrenim .......................................35 Mno`ewe trocifrenog broja jednocifrenim .....................................36 Deqewe trocifrenog broja jednocifrenim .......................................38 Zavisnost proizvoda od ~inilaca. Stalnost proizvoda ..................40 7. Uglovi .....................................................................................................41 Crtawe i obele`avawe uglova.............................................................41 Vrste uglova ............................................................................................42 8. Pravougaonik i kvadrat ......................................................................43 Pravougaonik i kvadrat na kvadratnoj mre`i....................................43 Crtawe pravougaonika i kvadrata .......................................................44 Obim pravougaonika i kvadrata ...........................................................45 9. Matemati~ki izrazi .............................................................................46 Izrazi. Redosled operacija. Zagrade ..................................................46 Izrazi sa promenqivom ........................................................................47

2

10. Trougao ..................................................................................................48 Trougao i obele`avawe trougla .........................................................48 Crtawe trougla .....................................................................................49 Obim trougla .........................................................................................50 11. Razlomci ...............................................................................................51 1 1 1 Razlomci. , , .......................................................................................51 2 4 8 1 1 1 1 , , Razlomci. , ..........................................................................................52 5 1 0 1 00 1 000 1 1 1 1 Razlomci. , , , ..................................................................................53 3 6 9 7 Zadaci za ve`bawe i obnavqawe ............................................................55 Pismena ve`ba ............................................................................................61 Pismena ve`ba ............................................................................................62 Pismena ve`ba ............................................................................................63 Matemati~ki diktat ...................................................................................64 Ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta .....................................................64 Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 ...........................................66 Provera znawa – test 2 ..............................................................................68 Provera znawa – test 3 ..............................................................................70

3

. > ili = . 700 500 400. Prirodni brojevi do 1000 STOTINE PRVE hIqADE Zapi{i ciframa broj: dve stotine 5S= osam stotina 7S= ~etiri stotine 9S= Vi{estruke stotine izrazi deseticama: 100 = D D= = = D. 200 = 2 · 100 = 2 · 1 D = 800 = 600 = 900 = = = = D D D D 500 = 5 · 100 = 5 · 400 = 700 = 3. . 600. 700. . 100 . 600 1000 6S 1h 5.1 1 1. 300. . 1 000. 200. 100. . . . 2. . . Uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve prema prikazu na brojevnoj pravoj: 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 4 . . 600. 800. U kvadrati} upi{i jedan od znakova < . 1 000. . 900. D. 4. 700. Zapi{i stotine koje nedostaju u nizu: 100. 100. 800.0 . 400. . . 1 000. 300. 200 300 500. D. tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an.

i 705. 799. . Napi{i sve brojeve koji se nalaze izme|u brojeva: 437. i 442. 896. 357 734 806 Ciframa zapi{i brojeve: dvesta pedeset sedam osamsto pedeset . Prethodnik Broj Sledbenik 398 100 549 800 741 669 6. 7. 648 562 491 2. Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 0 javqa jedanput. i 904 i 806 5.2 1. Napi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifra 5 javqa dva puta. 698. ^ITAWE I PISAWE BROJEVA DO 1 000 Pro~itaj i re~ima zapi{i brojeve: . trista sedam {eststo dvadeset tri 3. . . U svaki pravougaonik upi{i potreban broj niza 0 100 600 380 400 400 410 397 401 4. 5 . Popuni tabelu.

. . . UPORE\IVAWE BROJEVA PRVE hIqADE Napi{i prethodnik i sledbenik brojeva: . 549. . 846. 120. Brojeve 243. 4. 6 . 4 S 7 D 2 J. .1 3 1. 800. Napi{i: 1) najmawi i najve}i neparan broj osme stotine 2) najmawi i najve}i paran broj pete stotine 5. . 234. 728. . 640. 2. 400. Prema prikazu na brojevnoj pravoj uporedi i zapi{i strelicom povezane brojeve. < ili > . 385 0 100 136 200 300 400 500 600 572 745 700 800 900 1 000 951 . . 760. 300. tako da zapisani odnos brojeva bude ta~an: 283 472 382. . U kvatri}e upi{i znak = . 735 85 D 7J 742. . 3. . . 638 i 719 zapi{i od najmaweg do najve}eg.

Popuni tabelu. 10 · 50 . A R 300 CCC 800 DX 400 DCC 900 DC 200 750 DLV 3. zapisuju}i brojeve arapskim ciframa ili rimskim. X . PISAWE BROJEVA RIMSKIM CIFRAMA Iste brojeve pove`i strelicom. R I R V . Zapi{i arapskim i rimskim ciframa broj: Arapski sto osam ~etiri stotine sedamdeset sedam osam stotina pedeset devet tri stotine ~etrdeset {est devet stotina osamdeset ~etiri Rimski 7 . A.4 1. 100 ·1 .5 · . Rimskim ciframa zapi{i sve desetice: osme stotine pete stotine 4. D· M . L C· · 500 · · 1000 2.

G tako da je: AB= 35 mm. A Merewe MEREWE DU@INE Izmeri du`inu du`i prikazanih na slici i popuni tabelu. D. 6 m = dm = cm. 4 m 6 cm = dm. BC= 27 mm. AB AC AD AE BC BD BE CD CE DE Na polupravoj Ax odredi ta~ke B. 3 m 67 cm. 5 m 4 dm 7 cm = cm. Uporedi brojeve. E. B C D E Du` mm 2. AF= 138 mm. x A 3. 8 m 4 dm 3 cm. 7 m 18 cm = 4. Strelicom ozna~i odnos mera: je du`e od 604 mm 64 cm 46 mm 406 mm je iste du`ine 372 mm 32 cm 7 mm 3 dm 27 mm 3 dm 72 mm 8 . 8 m 5 dm = cm. 4 dm 6 cm 3 m 6 dm 7 cm 4 dm 5 cm. > ili = : 2 m 5 dm 8 m 3 dm 4 cm 2 m 50 cm. C. 8m= cm.2 1 1. u kvadrati} upi{i znak < . cm. 6. AD= 84 mm. dm. cm. Du`inu izrazi milimetrima: 5 cm 6 mm = 3 dm 5 cm = 5 dm 8 cm 3 mm = mm mm mm 62 cm 4 mm = 9 dm 7 mm = 7 dm 6 cm 8 mm = mm mm mm 5. CE= 42 mm. Zapi{i merne brojeve koji nedostaju tako da jednakost bude ta~na 7 dm = 4 dm 7 cm = 9 m 4 dm = cm.

Staza vodi od ku}e do jabuke i od jabuke do kru{ke. Koliko je ukupno kwiga? 7. Izra~unaj: 60 + 45 84 + 70 80 + 53 65 + 90 3.1 1. Sabirawe i oduzimawe brojeva do 1000 SABIRAWE DVOCIFRENIh BROJEVA 3 Ra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 67 + 80 = (60 + 80) + 70 + 56 = 90 + 38 = 60 + 74 = = 2. Kolika je du`ina staze? 58 m J 95m K 9 . a u drugoj 75 jabuka. U jednom ormaru je 96 kwiga. Koliko je ukupno jabuka? 6. Izra~unaj: 74 + 57 76 + 68 67 + 95 85 + 78 5. Izra~unaj sa zapisivawem postupka sabirawa: 73 + 58 = (73 + 64 + 87 = 45 + 87 = 96 + 59 = )+ = 4. U jednoj korpi ima 48 jabuka. a u drugom 67 kwiga.

Popuni tabele. Koliko mesta ima ova sala? 7. SABIRAWE TROCIFRENOG I JEDNOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 386 + 7 = (386 + 573 + 8 = 798 + 6 = Saberi usmeno i zapi{i zbir: 258 + 5 = 536 + 4 = 385 + 8 = 682 + 6 = 429 + 7 = 796 + 9 = )+ = 3. Pridru`ilo im se jo{ 8 gusaka. 2. Koliko je ovaca u ovom stadu? 10 . Jo{ 9 mesta je slobodno. Koliko gusaka sada ima u jatu? 6. Svoja mesta u bioskopskoj sali zauzelo je 256 gledalaca. Izra~unaj zbir: 227 + 6 635 + 8 874 + 9 548 + 7 4.3 2 1. +6 358 527 946 115 253 634 467 816 +9 372 485 837 596 +7 5. U jatu je letelo 125 gusaka. U stadu je 337 ovaca bele boje i samo 6 crne boje.

–6 342 531 923 211 243 734 567 812 –8 472 735 867 326 –9 5. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 132 – 5 = 634 – 8 = 314 – 7 = 823 – 9 = 524 – 6 = 911 – 4 = 3. Ostali nastavi{e daqe. Osam izletnika svrati na poqanu da pripremi logor. Koliko je posetilaca bilo u sali? 11 . U bioskopskoj sali ima 255 sedi{ta. Koliko je izletnika nastavilo put? 6. ODUZIMAWE JEDNOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 247 – 7 = (254 – 473 – 8 = 736 – 9 = )– = 2. Kada su posetioci zauzeli svoja mesta. Izra~unaj razliku: 223 – 6 211 – 4 814 – 5 525 – 7 4. ostalo je jo{ 9 slobodnih mesta.3 1. Popuni tabele. Putem se kre}e kolona od 235 izletnika.

Koliko je gledalaca na stadionu? 12 . Popuni tabele. Milan je kwige platio 750 dinara i sveske 85 dinara. SABIRAWE TROCIFRENOG I DVOCIFRENOG BROJA Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak sabirawa: 382 + 75 = (382 + 547 + 68 = 768 + 54 = Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 267 + 56 = 538 + 34 = 435 + 78 = 676 + 69 = 456 + 47 = 793 + 39 = )+ = 3. Koliko je svega platio kwige i sveske? 6.3 4 1. Izra~unaj zbir: 148 + 54 325 + 86 775 + 89 598 + 67 4. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. 2. Na ko{arka{koj utakmici 856 gledalaca navija za plave i 89 za bele.

Koliko je novca ostalo Maji? 6. Oduzmi usmeno i zapi{i razliku: 213 – 56 = 535 – 72 = 431 – 78 = 631 – 69 = 426 – 48 = 742 – 59 = 3. Maja je ponela 1 000 dinara i kupila kwigu ~ija je cena 85 dinara. Koliko je dinara ostalo seki? 13 . Izra~unaj razliku: 148 325 – 54 – 86 775 – 89 598 – 67 4. +24 346 567 938 279 243 394 458 836 +19 336 457 846 598 +87 5. Popuni tabele. Malom bati kupila je ~okoladu za 75 dinara. Seka ima 143 dinara.5 1. ODUZIMAWE DVOCIFRENOG BROJA OD TROCIFRENOG Ra~unaj usmeno i zapisuj postupak oduzimawa: 332 – 75 = (332 + 525 – 48 = 754 – 86 = )+ = 2.

U pravougaonik upi{i potreban broj. Strelice imaju zapisano zna~ewe. U pravougaonik upi{i potreban broj (rezultat).3 7. a pored strelice potreban broj i znak + ili – . Izra~unaj broj koji je: za 54 ve}i od 358 za 83 mawi od 720 10. a u kru`i} potreban znak i broj. 368 + 50 + 56 +6 725 – 78 634 – 56 8. – 75 354 + 36 + 88 247 – 64 – 45 – 76 11. 513 – 50 + 40 – 85 426 + 68 14 . Popuni tabele. 1) a 465 b 34 34 34 499 431 a+b a–b 2) a 276 b 48 75 67 428 768 a+b a–b 9. Upi{i potreban broj.

6 1. Saberi usmeno i zapi{i rezultat – zbir: 264 + 370 = 564 + 70 = 456 + 290 = 276 + 360 = 455 + 180 = 574 + 350 = 693 + 230 = 4. Izra~unaj zbir: 248 + 540 325 + 360 475 + 280 548 + 360 5. Popuni tabelu. + 274 355 472 180 290 340 460 15 . SABIRAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 400 + 200 = 340 + 500 = 130 + 600 = 460 + 200 = 342 + 500 = 135 + 600 = 468 + 200 = 373 + 500 = 168 + 600 = 2. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa: 463 + 350 = (463 + 558 + 190 = 674 + 260 = ) + 50 = + 50 = 3.

Na odbojka{koj utakmici 356 gledalaca navija za plave i 480 za bele. Koliko je ukupno gledalaca u sali? 7. Odredi du`inu puta od Aleksinca do Beograda. a druga 85 |aka vi{e. Aleksinac 148 km Beograd 57 km A B 16 . Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak sabirawa. Koliko treba platiti obe kwige? 11. Cena jedna kwige je 285 dinara. Koliko |aka ima druga {kola? Koliko ukupno |aka imaju obe {kole? 12. Koliko je gledalaca u sali? 8. Jedna {kola ima 358 |aka. U bioskopskoj sali je 278 mu{karaca i 350 `ena.3 6. a druge 368 dinara. Izra~unaj zbir: 246 + 487 568 + 256 374 + 347 329 + 478 10. 378 + 285 = (378 + 200) + 436 + 387 = ( =( 754 + 179 = 657 + 293 = 384 + 557 = + = +3= + + =( )+ )+ + = = + = )+5= + = 9. Iz Aleksinca za Beograd kre}e se motociklista.

ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj: 500 – 200 = 740 – 400 = 830 – 600 = 560 – 200 = 742 – 400 = 835 – 600 = 568 – 200 = 773 – 400 = 748 – 600 = 2.7 1. Izra~unaj razliku: 858 – 540 525 – 360 452 – 280 638 – 260 4. 534 – 370 = 234 – 70 = 836 – 390 = 778 – 360 = 645 – 280 = 574 – 150 = 923 – 230 = 3. Na fudbalskoj utakmici je 537 mu{karaca i 360 `ena gledalaca. U selu ima 780 stanovnika mu{kog pola i 845 stanovnika `enskog pola. Popuni tabelu. Koliko je vi{e stanovnika `enskog pola? 17 . Ra~unaj usmeno. Koliko je mu{karaca vi{e? 6. – 574 855 932 180 290 340 460 5.

izra~unaj: Beograd Koliki put pre|e autobus koji iz Beograda ide za Zaje~ar preko Ni{a? 239 km 235 km 82 km Ni{ Zaje~ar Za koliko kra}i put pre|e autobus koji iz Beograda ide direktno za Zaje~ar? 18 . a druge 368 dinara. Oduzmi usmeno i zapi{i rezultat – razliku: 327 – 128 = 634 – 278 = 535 – 286 = 954 – 647 = 9. a u drugom 165 stabala mawe. U jednom vo}waku ima 428 stabala.3 7. Prema izvodu iz autokarte. Cene jedne kwige je 850 dinara. Ra~unaj usmeno i zapi{i postupak oduzimawa: 658 – 285 = (658 – 200) – 726 – 358 = ( 635 – 179 = 842 – 397 = 926 – 456 = – = –7= – )– =( =( – – )–5= )– = – – = = 8. Koliko je prva kwiga skupqa od druge? 11. Izra~unaj razliku: 546 – 287 622 – 256 834 – 347 728 – 478 10. Koliko stabala ima u drugom vo}waku? Koliko ukupno stabala ima u oba vo}waka? 12.

Izra~unaj: 348 + 183 276 + 547 523 – 365 834 – 495 4. SABIRAWE I ODUZIMAWE TROCIFRENIh BROJEVA Izra~unaj zbir: 326 + 243 = 653 + 172 = 426 + 357 = 546 + 385 = 2. Izra~unaj razliku: 548 – 216 = 639 – 363 = 850 – 426 = 734 – 458 = 3. Popuni tabele.8 1. U pravougaonik upi{i potreban broj. a u kru`i} potreban znak i broj. 1) a b a+b a–b a b a+b a–b 264 130 470 376 696 152 182 136 317 182 463 313 345 357 650 296 860 642 207 592 2) 5. +192 254 +548 184 394 247 +675 – 468 19 .

Svaku zvezdicu zameni potrebnom cifrom. 73* –2*6 *08 *14 –28* 4*5 Cena jedne kwige je 425 dinara. 625 438 – 150 + 240 7. 3*7 +46* *83 45* +8*4 *52 *67 +24* 6*3 – 175 + 148 8*5 –*67 32* 8. a Bora pored jele. Od omorike do bora je 298 m. Koliko je ukupno bombona? 10. onda u obe kese ima jednak broj bombona.3 6. U svaku ku}icu upi{i potreban broj. pa do bora. Ko je od wih dvoje pre{ao du`i put i za koliko? 20 . a do jele 317 m. Druga kwiga je 148 dinara jevtinija. Ako iz te kese premestimo 145 bombona u mawu kesu. Kolika je cena druge kwige? Koliko treba platiti za obe kwige? 9. Strelice imaju zapisano zna~ewe. Bora i Jela po|u do omorike. U jednoj kesi ima 430 bombona. Od bora do jele je 385 m. pa do jele. Jela stazom pored bora.

a kako zbir? 3) (a + 176) + (b + 124) = Kako su promeweni sabirci. STALNOST ZBIRA Ako je a + b = 600. a kako zbir? 6) (a + 248) + (b – 386) = Kako su promeweni sabirci. a kako zbir? 2. Kako se promenio zbir? 2) (a – 176) + b = Kako je promewen sabirak. ZAVISNOST ZBIRA OD SABIRAKA. a kako zbir? 4) (a – 176) + (b – 124) = Kako su promeweni sabirci. a kako zbir? 5) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. izra~unaj: 1) (a + 176) + b = Prvi sabirak je pove}an za 176. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 295 + 378 = (295 + 5) + 508 + 313 = (508 – 8) + 457 + 285 = 276 + 387 = = = + (285 + 15) = 21 .9 1.

a kako razlika? 5) (a + 236) – (b + 236) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. izra~unaj: 1) (a + 267) – b = Umawenik je pove}an za 267. Koriste}i stalnost zbira kao olak{icu izra~unaj: 756 – 398 = (756 + 538 – 285 = (538 + 15) + 457 – 288 = 834 – 355 = ) – (398 + = )= 22 . a kako razlika? 2. a kako razlika? 6) (a – 386) – (b – 386) = Kako su promeweni umawenik i umawilac. Kako se promenila razlika? 2) (a – 267) – b = Kako je promewen umawenik. ZAVISNOST RAZLIKE OD UMAWENIKA I UMAWIOCA. a kako razlika? 4) a – (b – 138) = Kako je promewen umawilac. a kako razlika? 3) a – (b + 138) = Kako je promewen umawilac.3 10 1. STALNOST RAZLIKE Ako j e a – b = 500.

Ta~ka, prava i ravan

1
1.

RAVAN, PRAVA I TA^KA

4
.

Nacrtaj i obele`i pravu a odre|enu ta~kama A i B, pravu b odre|enu ta~kama B i C i pravu c odre|enu ta~kama A i C.

·C

B

U kojim se ta~kama seku prave: prave a i b prave b i c prave a i c

2.

Na slici su tri du`i, AB, CD, EF.
D E C F

B
A

Nacrtaj pravu i obele`i ta~ke preseka: 1) pravu a koja se~e samo du` AB; 2) pravu b koja se~e du`i AB i CD; 3) pravu c koja se~e svaku od tri nacrtane du`i.

23

4

3.

Na slici je ta~ka O i du` MN. Nacrtaj: 1) polupravu Oa koja se~e du` MN; 2) polupravu Ob koja ne se~e du` MN. N O· M

4.

Na slici je prava p i ta~ke A, B i C. Ta~ke A, B, C spoj du`ima.

A . p B·

.C

Koliko je polupravih i du`i odre|eno ta~kama? Odredi broj i zapi{i ih: polupravih du`i 5. , ,

Tri ta~ke rasporedi na tri prave tako da svakoj pravoj pripadaju dve ta~ke.

24

2
1.

NORMALNE I PARALELNE PRAVE

Koliko je na slici prikazano: c a b B C d D

A

E

pravih polupravih Da li na slici ima paralenih pravih? Zapi{i ih Da li na slici ima normalnih pravih? Zapi{i ih Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B van prave p. Nacrtaj: pravu a kojoj pripada ta~ka A i paralelna je sa pravom p, a || p; pravu b kojoj pripada ta~ka B i normalna je na pravu p, b ⊥ p. A. p

2.

·B

Kakav je me|usoban polo`aj prave a i prave b ? 3. Na slici su prave a i b koje se seku i ta~ka C. Nacrtaj prave c i d, ako je C ∈ c i c ⊥ a, C ∈ d i d || b. b

a

·

C

25

26 . O1B. a centar ta~ka O. O Krug i kru`nica CRTAWE KRU@NICE I KRUGA Ta~ke O. Nacrtaj krug ~iji je deo nacrtan na slici. Nacrtaj kru`nicu k. a du`i OA. O2D polupre~nici kru`nica. Nacrtaj te kru`nice i izmeri wihove polupre~nike. O1. B O A 3. ~iji je polupre~nik r = 25 mm. B A O1 O2 C D OA= O1B= OC= OD= 2.5 1 1. O2C. O2 su centri. O.

4. Du` AB je zajedni~ki pre~nik dve kru`nice. 1) 2) 3) · 27 . Kako se mo`e sti}i iz A u B? Oboj mogu}e puteve razli~itim bojama. Nacrtaj te kru`nice. A k k1 B 6. Kru`na linija predstavqa put. Nacrtaj sli~nu. A B 5. ve}u sliku koriste}i {estar.

Uporedi {irinu. > . UPORE\IVAWE I NADOVEZIVAWE DU@I Na slici su tri du`i AB. CD i EF. Uputstvo. tako da je a + b = c + d. 2. B A C E D F 1) Uporedi nacrtane du`i koriste}i znak < . a b c 28 . = .5 2 1. b. – Najpre nacrtaj du` jednaku zbiru a + b. 2) Nadovezivawem nacrtaj du` jednaku zbiru nacrtanih du`i. Zapi{i. Odredi ~etvrtu du` d. du`inu i visinu ku}e (do vrha krova) na slici. c. 3. Na slici su tri du`i a.

U svakom kupeu ima 6 mesta.Mno`ewe i deqewe 1 1. a svaki prozor ima po 6 okana. Koliko je rastojawe izme|u prvog i posledweg stuba? 6. Popuni tabelu. Koliko je jaja zapakovano u 68 kutija? 5. MNO@EWE BROJEM 10 I BROJEM 100 6 93 · 10 = 4 · 10 · 10 = 5 9 7 Izra~unaj: 27 · 10 = 10 · 10 · 8 = 56 · 10 = 10 · 5 · 10 = 2. Olovke se pakuju po 12 komada. Koliko ima mesta u vozu od 10 vagona? 29 . Koliko su pla}ene olovke ako je cena jedne olovke 10 dinara? 8. Izra~unaj vrednost izraza: (8 + 13) · 10 = (73 – 68) · 100 = (35 – 18) · 10 = (93 + 7) · 7 = 4. Razmak izme|u svaka dva uzastopna od 11 elektri~nih stubova je 50 m. Na svakom od 10 spratova zgrade je po 10 prozora. U kartonske kutije pakovano je po 10 jaja. a 100 · a 3 8 4 6 3. a u vagonu ima 8 kupea. Koliko je okana na prozorima zgrade? 7. Za {kolu su kupili 6 pakovawa.

na jednakom rastojawu. Sto dvadeset tawira zapakovano je u 10 jednakih kutija. Po koliko je pili}a u svakom ve}em kavezu? 7. Koliko su koncentrata pili}i pojeli dnevno? 8. a a : 100 300 800 400 600 500 900 700 320 : 10 = (10 · 23) : 10 = 650 : 10 = (4 · 100) : 10 = 3. U 6 kaveza je po 15 pili}a. Koliko je rastojawe izme|u svaka dva uzastopna stabla? 6. Koliko je bombona dobio svaki od 100 u~enika? 30 . zasa|eno je 11 stabala oraha. DEqEWE BROJEM 10 I BROJEM 100 Izra~unaj: 70 : 10 = (800 : 10) : 10 = Popuni tabelu.6 2 1. Izra~unaj vrednost izraza: (57 + 23) : 10 = (732 + 168) : 100 = (275 – 85) : 10 = (746 – 146) : 100 = 4. Za tov pili}a u toku 100 dana potro{eno je 60 yakova po 10 kg koncentrata. Pili}i su narasli i preselili su ih u 10 jednakih ve}ih kaveza. Koliko tawira ima u svakoj kutiji? 5. 2. Kraj puta u du`ini od 150 m. U 10 kesa je po 80 bombona. Za Dan {kole bombone su podeqene u~enicima.

Wihov otac je nabrao 10 puta vi{e od Milana. 10 : 10 2) : 10 . 11. 10 32 560 75 64 830 97 140 86 230 470 51 770 12. 680 = 70 = 540 = 800 = 80 = 700 = 590 = 360 = 31 . Popuni tabele. 1) a 10 · a 2) b b : 10 270 490 520 150 300 840 710 930 680 57 84 75 17 32 49 86 23 91 10. Slede}e brojeve napi{i u obliku proizvoda dva broja od kojih je jedan 10. Wegov mla|i brat je nabrao 10 puta mawe. Popuni tabele. 1) .9. Milan je nabrao 60 gqiva.

6 3 1. MNO@EWE I DEqEWE ZBIRA I RAZLIKE Izra~unaj na dva na~ina: (4 + 3) · 8 = (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = Izra~unaj na dva na~ina: (70 + 30) · 10 = (70 + 10) · 10 = (95 – 5) · 10 = (95 – 5) · 10 = 10 · (46 + 38) = 10 · (46 + 38) = (83 – 45) · 10 = (83 – 45) · 10 = 3. Izra~unaj na dva na~ina: (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = 4. 2. Izra~unaj na dva na~ina (60 + 40) : 10 = (60 + 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (150 – 40) : 10 = (210 + 70) : 10 = (210 + 70) : 10 = (350 – 80) : 10 = (350 – 80) : 10 = : 10 = : : : + = – : = – = : = + = :3= :6= (24 + 48) : 6 = (21 + 56) : 7 = (54 – 18) : 3 = (92 – 40) : 4 = :3– :3= – = :6+ :6= + = · · 10 = · · 10 = – · = – = + · = + = ·4= ·8= (4 + 3) · 8 = 4 · (5 + 4) · 6 = (11 – 8) · 4 = 11 · (9 – 6) · 7 = 5 · (7 + 2) = 9 · (10 – 3) = – ·4= – = + ·8= + = 32 .

10 . Cena kwige je 300 dinara. 1) 3 54 720 6 48 900 7 50 70 .4 1.6 . Popuni tabele. Jedna kwiga vredi koliko 10 olovaka. Koliko }e{ platiti dve kwige i 5 olovaka? 33 . 10 2) 4 .7 80 700 5. Izra~unaj skra}enim zapisivawem: 9 · 30 = 7 · 90 = 5 · 110 = 8 · 40 = 7 · 50 = 4 · 250 = 3. MNO@EWE VI[ESTRUKE DESETICE JEDNOCIFRENIM BROJEM Izra~unaj sa zapisivawem postupka mno`ewa: 70 · 5 = 10 · 7 · 5 = 10 · (7 · 5) = 10 · 60 · 9 = 80 · 6 = 3 · 120 = (3 · ) · 10 = = 2. Izra~unaj vrednost izraza: (47 + 27) · 5 = (76 + 24) · 8 = ·5= (95 – 15) · 7 = (108 – 38) · 6 = 4.

Koliko treba platiti 57 ~okoladica? 6. Koliko treba platiti 5 kg jabuka? 7. Cena jabuka je 45 dinara. U jednom kavezu je 85 pili}a. 5 · 49 = 57 · 9 = + )· = ·( + )= · + · = + = Pismenim mno`ewem izra~unaj proizvod: 74 · 6 = 45 · 3 = 64 · 2 = 62 · 8 = 54 · 5 = 97 · 3 = 93 · 7 = 87 · 4 = 83 · 6 = 4. MNO@EWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj proizvod sa zapisivawem postupka ra~unawa: 7 · 62 = 6 · 48 = 93 · 8 = ( 56 · 7 = Izra~unaj proizvod skra}enim zapisivawem: 4 · 68 = 83 · 6 = 3. {est puta sedamdeset sedam ili sedam puta {ezdeset {est? 34 . [ta je ve}e i za koliko. Koliko je pili}a u 7 takvih kaveza? 5. Ana je kupila 5 kg banana po 55 dinara i 7 kg kru{aka po 65 dinara. Koliko je platila vo}e koje je kupila? 8. Cena ~okoladice je 8 dinara. 2.6 5 1.

6 1. Po koliko oraha dobije svako. odredi ostatak i napi{i ta~nu jednakost ~emu je jednak deqenik: 75 : 6 = 93 : 7 = 98 : 4 = i ostaje 3 i 75 = 6 · 93 = 98 = +3 5. ako 84 oraha podeli{: trojici ~etvorici petorici 35 . Izra~unaj koli~nik pismenim deqewem: 68 : 4 = 75 : 5 = 96 : 8 = 90 : 6 = 3. Podeli. Izra~unaj: 96 : (8 : 2) = 80 : (10 : 2) = : = (96 : 8) : 2 = (80 : 10) : 2 = : = 4. DEqEWE DVOCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj usmeno sa zapisivawem postupka deqewa: 85 : 5 = (50 + 78 : 6 = 72 : 4 = 51 : 3 = ): = 2. Slede}i primeri su deqewe sa ostatkom.

Koliko je cementa utovareno? 36 . U 10 kola utovarena su po 2 yaka cementa. 5. kako ti je lak{e) i zapi{i proizvod: 300 · 3 = 108 · 8 = 87 · 7 = 134 · 6 = 230 · 4 = 180 · 5 = 95 · 9 = 116 · 8 = 3. Izra~unaj (usmeno ili pismeno. Zbir brojeva 161 i 158 pomno`i razlikom istih brojeva. Od proizvoda brojeva 134 i 7 oduzmi proizvod brojeva 68 i 8. Masa svakog yaka je 50 kg. 4.6 7 1. MNO@EWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Udru`ivawem ~inilaca izra~unaj vrednost izraza: 3 · 147 · 2 = ( · ·( )· · = )= · · = = 5 · 47 · 4 = 6 · 23 · 7 = 2.

koliko je jo{ tona ugqa potrebno? 7. Osam sanduka ima masu po 45 kg. 1) Koliko je ugqa ostalo posle 7 dana rada elektrane? 2) Da li je ostatak ugqa dovoqan za rad elektrane u toku druge nedeqe? Ako nije. a ostalo su {qive. U prodavnici je na 6 polica sme{teno po 78 kesa bra{na. Svaki vrabac iz jata dnevno ulovi po 6 gusenica. a drugih 6 odeqewa po 46 kwiga. Kolika je masa bra{na. Prodavcu je dala nov~anicu od 500 dinara. Jato ima 130 vrabaca. U bioskopskoj sali je 87 u~enika i 3 puta vi{e odraslih. Koliko je ukupno kwiga sakupqeno? 11. Koliko je gledalaca u sali? 13. Jabuke su u 7 redova po 35 stabala. Kolika je ukupna masa sanduka? 10. Svaka od 9 kukavica dnevno ulovi po 87 gusenica. Koliko je stabala {qiva u ovom vo}waku? 8. a 7 sanduka po 35 kg.6. Termoelektrana tro{i svakog dana 86 t. Doma}ica je kupila 8 kg jabuka po 46 dinara. ako je pakovawe po 2 kg? 37 . U vo}waku ima 525 stabala. Na stovari{tu je 1 000 t ugqa. Koliko je dinara vratio prodavac doma}ici? 9. Ko vi{e dnevno utamani gusenice. U akciji sakupqawa kwiga 5 odeqewa je sakupilo po 95 kwiga. vrapci ili kukavice? 12.

Pismenim deqewem izra~unaj koli~nik: 732 : 4 = 864 : 6 = 959 : 7 = 845 : 5 = 38 . Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 252 : 2 = 342 : 3 = 524 : 4 = 735 : 5 = 822 : 6 = 882 : 7 = 936 : 8 = : + 40 : + : = 4. Izra~unaj koli~nik i zapi{i: 530 : 2 = 620 : 4 = 780 : 6 = 1 000 : 8 = 540 : 3 = 780 : 5 = 840 : 7 = 630 : 9 = 3. DEqEWE TROCIFRENOG BROJA JEDNOCIFRENIM Izra~unaj koli~nik sa zapisivawem postupka deqewa: 170 : 2 = 160 : 2 + 270 : 2 = 200 : 360 : 3 = 540 : 4 = 400 : 630 : 6 = 720 : 5 = 500 : 750 : 3 = 600 : : + + + 120 : + : : : + = + 20 : = = : = :2= + 60 : + + = :2= 2.6 8 1.

Izra~unaj: 894 – 738 : 9 = 368 : 8 + 479 = 743 – 609 : 7 = 750 : 6 + 214 = 7. a vrednost 8 kg jabuka je 368 dinara. a drugi za ~etiri ~asa 188 km. Vrednost 7 kg kru{aka je 364 dinara. Zbir brojeva 405 i 396 podeli razlikom istih brojeva. Po koliko je dobila svaka sestra? 11. Ko se kretao ve}om brzinom? 39 . Izra~unaj vrednost izraza: (972 : 6) : 3 = (1 000 : 4) : 2 = (975 : 5) : 3 = 972 : (6 : 3) = 1 000 : (4 : 2) = 975 : (15 : 5) = 6. 8.5. cena jabuka ili kru{aka? 12. Jovica je imao 478 dinara i od bake je dobio 284 dinara. Od proizvoda brojeva 133 i 7 oduzmi koli~nik istih brojeva. Koliko je krompira u svakom yaku? 10. Jedan motociklista je za tri ~asa vo`we pre{ao 144 km. Sav novac je podelio sa svojim dvema sestrama. U pet jednakih yakova zapakovano je 237 kg krompira. ^ija je cena ve}a. 9.

a kako proizvod? 5) (a : 6) · (b · 6) = Kako su promeweni ~inioci. 3) jedan ~inilac pove}a 2 puta. ZAVISNOST PROIZVODA OD ^INILACA. Proizvod dva broja je 160. a kako proizvod? 3) (a : 8) · b = Kako je promewen ~inilac. Kako se promenio proizvod? 2) a · (b : 2) = Kako se promenio drugi ~inilac. a kako proizvod? 6) (a + 248) + (b – 248) = Kako su promeweni sabirci. izra~unaj: 1) (a · 3) · b = Prvi ~inilac je pove}an 3 puta. a kako proizvod? 4) (a · 4) · (b : 4) = Kako su promeweni ~inioci. a kako zbir? 2. 2) jedan ~inilac smawi 4 puta.6 9 1. STALNOST PROIZVODA Ako je a · b = 240. Izra~unaj {ta }e biti sa proizvodom ako se: 1) jedan ~inilac pove}a 4 puta. a drugi smawi 2 puta? 40 .

O 2. Nacrtaj  aOb da ta~ka A bude na kraku Oa. . . ta~ka B na kraku Ob. b C. B. U oblasti  aOb nacrtaj polupravu Cc. A O 3. d e O c b a 41 . a Koliko je uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove.Uglovi 1 1. B. Nacrtaj pravu koja se~e oba kraka  aOb. CRTAWE I OBELE@AVAWE UGLOVA 7 a Nacrtaj  aOb tako da ta~ka B bude na kraku Ob. b a O 5. O 4.

o{tre uglove ozna~i brojem 1. Koliko je uglova prikazano na slici: e f d c b a o{trih uglova pravih uglova O tupih uglova a 42 . O 5. prave brojem 2.7 2 1. 3. VRSTE UGLOVA Na slici. o{tar i tup ugao. je zajedni~ki krak o{trog. pravog i tupog ugla. Nacrtaj prav ugao ~iji je jedan krak nacrtana poluprava Oa. Nacrtaj te uglove. 2. tupe brojem 3. Nacrtaj prav. a a O a O O 4. Krak Oa. nacrtan na slici.

Pravougaonik i kvadrat 1 1. 1 2 3 4 43 . 3 i 4 nacrtaj jednu pored druge tako da obrazuju kvadrat. Figure 1. Figuru na slici dopuni do kvadrata najmawim pove}awem oblasti. Obele`i pravougaonik i wegove stranice. Obele`i kvadrat i wegove stranice 3. PRAVOUGAONIK I KVADRAT NA KVADRATNOJ MRE@I 8 Figuru na slici dopuni do pravougaonika najmawim pove}awem oblasti. 2. 2.

D. 2.H A. AD= 2 cm. Nacrtaj kvadrat ABCD stranice a = 2 cm. 3. Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p.8 2 1. p 44 . A . CRTAWE PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Na kvadratnoj mre`i nacrtaj pravougaonik ABCD i kvadrat EFGH. .C .C p 5. . 4. ·B E· Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ije su stranice AB= 3 cm. Nacrtaj kvadrat ABCD ~ija dva temena pripadaju pravoj p.

OBIM PRAVOUGAONIKA I KVADRATA Izra~unaj obim kvadrata stranice 76 mm. b = 48 m. Igrali{te oblika kvadrata ogra|eno je ogradom ukupne du`ine 192 m. a = 72 m. Koliko je stubova potrebno za ogradu dvori{ta. Kolika je du`ina: – gvozdenog dela ograde. ako je rastojawe izme|u svaka dva stuba 3 m? 6. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu pravougaonika ABCD prikazanog na slici. 4. b = 38 mm. 2. D C A p 5. a sa ~etvrte gvozdenom ogradom. Sa tri strane ogra|eno je pletenom `icom. – `i~anog dela ograde? 45 .3 1. B Dvori{te je oblika pravougaonika. Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka obimu kvadrata ABCD prikazanog na slici. D C A p B 3. Izra~unaj obim pravougaonika ~ije su stranice a = 56 mm.

U ~etvrti kamp ~etiri autobusa dovezla su po 65 u~enika. Koliko je u~enika u ovom sportskom centru? Najpre napi{i izraz. Matemati~ki izrazi IZRAZI. U sportskom centru 65 u~enika igra ko{arku. U letovali{tu su ~etiri jednaka kampa. 2) Razliku brojeva 72 i 9 pomno`i wihovim koli~nikom. rukomet igra 35 u~enika vi{e. 4. 46 . 3. 5.9 1 1. Broj u~enika (de~aka i devoj~ica) koji nisu oti{li na ekskurziju zapisan je izrazom 425 – (5 · 40 + 3 · 50). a broj onih koji igraju nogomet je tri puta ve}i od broja onih koji se bave ko{arkom i rukometom zajedno. 2. Prva tri kampa popuwena su sa 566 de~aka i 358 devoj~ica. Koliko jo{ slobodnih mesta ima u ~etvrtom kampu? Najpre napi{i izraz. REDOSLED OPERACIJA. Prema izrazu sastavi zadatak i zapi{i ga re~ima. ZAGRADE Izra~unaj vrednost izraza: 1) 186 · 4 + 675 : 5 = 2) (534 : 6) · 8 + 146 = 3) 2 · 476 : 7 – 95 = 4) 96 · (84 – 684 : 9) = Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) zbir brojeva 54 i 45 pomno`i wihovom razlikom.

3. 2) Izmeri samo du`i a. b i c i izra~unaj du`inu izlomqene linije. koli~nik Ako je a = 117 . b = 17 cm. razliku 4 · x + 2 · a + 7. O = 5. sastoji se od pet du`i. . . 47 . 2 · x – b. O = a = 268 mm. prikazana na slici. Du`ine stranica pravougaonika su a i b. Ako je a = 7 izra~unaj vrednost izraza: 296 + a = 96 · a + 358 = 451 – 9 · a = 805 : a – 78 = 4. izra~unaj vrednost napisanih izraza.2 1. kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. b = 158 mm. proizvod . Od promenqivih a i b sastavi i zapi{i izraz: . a b 2 ·a 3 ·b c 1) Prema prikazu na slici. Izlomqena linija. zbir IZRAZI SA PROMENqIVOM Zaokru`i promenqive u izrazu: 3 + a. 2) Izra~unaj obim pravougaonika ako je: a = 36 cm. 1) Koliki je obim tog pravougaonika? Napi{i formulu. b = 9. 2.

D. B.C A· ·B Prona|i osam trouglova i zapi{i ih. Uradi to na dva na~ina. D. C. 2. Trougao TROUGAO I OBELE@AVAWE TROUGLA Obele`i temena i zapi{i trouglove prikazane na slici. Trougao ABC pomo}u dve prave podeli na tri trougla. Svake dve ta~ke na slici spoj du`ima. C C A B A B 3. . Na slici su ozna~ene ~etiri ta~ke A. Obele`i ta~ku u kojoj se dve nacrtane du`i seku. 48 .10 1 1.

b = 55 mm. b. i obele`i ga. 49 . 2. Nacrtaj trougao ~ije su dve stranice jednake. 3. Najpre nacrtaj du`i a i b. a = 45 mm. c = 6 cm i obele`i ga. Najpre nacrtaj du`i a.2 1. c. i obele`i ga. a = 3 cm. b = 55 mm. Najpre nacrtaj du` a. Nacrtaj trougao ~ije su stranice a = 3 cm. CRTAWE TROUGLA Nacrtaj trougao ~ije su sve stranice jednake.

Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 78 mm. c = 14 cm. OBIM TROUGLA Izra~unaj obim trougla ~ije su sve stranice jednake 6 cm 5 mm. b = 10 cm. 5. Izra~unaj obim trougla ~ija je jedna stranica du`ine a. a tre}a 6 cm. ako zna{ da je a = 5 cm. 2. a tre}a kra}a 1 cm.10 3 1. Izra~unaj obim trougla ~ije su dve stranice du`ine 7 cm 8 mm. Stranice trougla su a = 7 cm. a tre}a za 3 ve}a od druge. 6. Za koliko se pove}a obim trougla ako se najmawa stranica pove}a dva puta. 6 cm 5 mm i 7 cm 8 mm. Izra~unaj obim trougla ~ije su stranice du`ine 5 cm. 4. a najdu`a smawi za 2 cm? 50 . 3. druga za 2 ve}a.

2 4 8 1 kruga. 4 1 kruga. . RAZLOMCI. Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 4 1 od 360 = 8 4.Razlomci 1 1. Kvadrat podeli na ~etiri jednaka dela na tri razli~ita na~ina. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. 8 11 Oboj: 1 kruga. 3. 1 1 1 . 2 2. 108 51 . ^etvrtinu oboj i zapi{i razlomkom.

. Izra~unaj: 1 od 600 = 5 1 od 600 = 10 4. . 18 52 . Oboj petinu (desetinu) kvadrata i zapi{i razlomkom. Jedan kvadrat podeli na pet jednakih delova. U krug i delove kruga upi{i potreban broj. drugi na 10 jednakih delova. RAZLOMCI. 5 1 0 1 00 1 000 1 kruga 10 Oboj: 1 kruga 5 2.11 2 1. 1 1 1 1 . 3.

3 6 9 7 2. . 3 6 9 7 Kvadrate. odnosno kvadrata. . 1 1 1 1 . na devet. po redosledu. 42 53 . podeli na tri. na {est. . Izra~unaj: 1 od 360 = 3 1 od 360 = 9 1 od 360 = 6 1 od 350 = 7 3. RAZLOMCI.3 1. . na sedam jed1 1 1 1 nakih delova i oboj . U krug i delove kruga upi{i potreban broj.

1 su {qive. drugog. Koliko je stabala 3 {qiva. a koliko krompira? 6. Koji broj je za 358 ve}i od svoje tre}ine? Koristi grafi~ki prikaz. a koliko stabala jabuka u ovom vo}waku? Od ukupno 417 stabala. Du`ina jedne stranice pravougaonika je obima. 4 Koliko je ukupno ovaca u ovom stadu? Od ukupnog broja ovaca u stadu 9. luka. Koliko je potro{eno hleba po danima. a 702 ovce su bele boje. a osta3 4 lo je krompir. Poqoprivrednik je dovezao 504 kg povr}a. Obim pravougaonika 756 mm. Kolika je du`ina stranica ovog pravougaonika? 1 9 54 . tre}eg i ~etvrtog dana? 7. drugog dana .11 4. Koliko je kilograma bilo kupusa. a ~etvrtog 6 7 8 dana sva preostala koli~ina. 1/3 od x x 358 8. 1 su crne ovce. 5. luk. prvog. Prvog dana 1 1 1 je potro{ena ukupne mase. tre}eg dana . od ~ega 1 1 kupus. a ostalo su jabuke. Za ~etiri dana u {kolskoj kuhiwi je potro{eno 672 kg hleba.

6 5. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 286 kg {e}era. Ako su kamioni vozili jednake terete. Kada uradi sve zadatke odabrane grupe. Prva grupa zadataka je najlak{a. – Date su tri grupe zadataka. Prvog dana je popuwena Koliko je ostalo slobodnih mesta? 1 le`ajeva. izra~unaj: (a + 275) – b = a – (b – 134) = (a + 235) – (b + 235) = 4. I grupa Napi{i ciframa broj: pet stotina {est {est stotina pet pet stotina {ezdeset {est stotina pedeset 1. Izra~unaj vrednost izraza: 726 + 228 : 8 = (626 – 228) : 6 = 3. koliko je robe bilo u svakom kamionu? 55 . U~enici sami biraju grupu zadataka ili to odre|uje u~iteq.Zadaci za ve`bawe i obnavqawe Uputstvo. u~enik mo`e da radi zadatke slede}e grupe. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). Ako je a – b = 386. 2.

U ~etvrto vozilo je utovareno 125 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri. Zapi{i sve trocifrene brojeve u kojima se cifre 0. svaki jednaku koli~inu tereta. Ako je a + b = 746. Prvog dana je popuwena dana 1 broja mesta. Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) broj 726 pove}aj za koli~nik brojeva 228 i 6. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. 2) odredi {estinu razlike brojeva 726 i 228. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). 2. Koliko je tereta utovareno u ~etvrto vozilo? 56 .II grupa 1. 3. izra~unaj: (a – 348) + b = (a + n) + (b – n) = (a – 123) + (b + 50) = 4. 5 i 6 javqaju jedanput. Koliko je ostalo slobodnih mesta? 7 1 a drugog 6 5.

svaki jednaku koli~inu tereta. Napi{i najmawi i najve}i broj {este stotine koji se mo`e zapisati ciframa 0. Tri kamiona su prevezla 584 kg bra{na i 268 kg {e}era. Prvog dana je popuwena dana 1 . izra~unaj: a – (b + 357) = (a + 2 · n) – (b + 2 · n) = 3·a–3·b= 4. Sve ostalo popuweno je ~etvrtog 7 9 dana. Ako je a – b = 645. 5 i 6. drugog 6 1 1 . Napi{i izraz i izra~unaj wegovu vrednost: 1) U pekari je ispe~eno 726 kg belog i 228 kg polubelog hleba. najve}i 2. a tre}eg dana broja mesta. Kolika je cena jedne sveske? 3. Letovali{te ima 882 le`aja (mesta). Koliko je kilograma hleba ostalo? 2) Dragan ima 726 dinara. najmawi . Kamion je odneo sav beli hleb i {estinu polubelog.III grupa 1. Koliko je mesta popuweno ~etvrtog dana? 5. U ~etvrto vozilo utovarene su 4 vre}e po 65 kg mawe od tereta koji je utovaren u jedno od prva tri vozila. Za taj novac je kupio kwigu ~ija je cena 226 dinara i {est jednakih svezaka. 1. Koliko je robe utovareno u ~etvrti kamion? 57 .

Iz pristani{ta su istovremeno isplovila dva brodi}a. Taj vi{ak nogu pripada ze~evima. Koliko }e brodi}i biti udaqeni jedan od drugog posle 6 ~asova plovidbe? 2. – Ako bi u kavezu bile samo guske. Na svaka 2 jednosobna stana dolazi 7 dvosobnih. U nasequ je izgra|eno 450 jednosobnih i dvosobnih stanova. @ivotiwe imaju ukupno 115 glava i 326 nogu. Koliko je izgra|eno jednosobnih.Dodatni zadatak U kavezu su guske i ze~evi. a koliko ze~eva? Uputstvo. sadnica zalio. a pod vodom 8 km sporije. 1) Koliko je ukupno zaliveno sadnica u toku dana? 2) Ko je vi{e. a koliko dvosobnih stanova? 58 . 1. Podmornica se po povr{ini vode kre}e 32 km na ~as. de~aci ili devoj~ice? 4. Svakog od pet radnih dana u~enici su sakupili po 184 kg starog papira. a svaki od ~etiri de~aka po 106 sadnica. i za koliko. a pod vodom 9 ~asova? 5. Koliko je u kavezu gusaka. Jedan uzvodno brzinom 18 km na ~as. Koliki put pre|e ova podmornica ako se po po vr{ini kre}e 8 ~asova. U toku dana svaka od 5 devoj~ica zalije po 87 sadnica. onda bi se javio vi{ak nogu (326 – 2 · 115). 115 gusaka. a drugi nizvodno brzinom 24 km na ~as. Koliko papira nedostaje do 1 tone? 3.

Proizvod tri jednocifrena broja je 336. Na slici je prikazana prava p i ta~ke A i B. koliko jabuka. Ako je kru{aka bilo x.6. – Proizvod svaka dva jednocifrena broja je mawi od 100. Uputstvo. onda je jabuka 2 · x. 1) Gde se nalaze ta~ke A i B u odnosu na pravu p ? 2) Kroz ta~ku A nacrtaj pravu a normalnu na p. Odredi te brojeve. p B. 8. pa stoga tra`eni brojevi moraju biti ve}i od 3. Zadatak re{i deqewem. a broj stabala {qiva je ~etiri puta ve}i od broja stabala kru{aka. 4) Kakav je me|usobni polo`aj pravih a i b? Zapi{i. 7. 3) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b paralelnu sa p. Broj stabala jabuka je tri puta ve}i od broja stabala kru{aka. 59 . U vo}waku je 768 stabala kru{aka. A. odabirawem delioca (~inioca) i proveravawem. – Zadatak prika`i grafi~ki du`ima. jabuka i {qiva. a {qiva 4 · x. Zapi{i koje su figure prikazane na slici: b a 1) prave A 2) du`i B c C 3) trouglovi d D E 9. a koliko {qiva u ovom vo}waku? Uputstvo. Koliko je stabala kru{aka.

60 . 13. 14. 2) Koliko je ukupno uglova prikazano na slici? Zapi{i te uglove. r1 = 25 mm. Ta~ke O1 i O2 su centri kru`nica k1 i k2. a dve stranice du`ine 54 mm i 46 mm. Poluprava Oa je zajedni~ki krak jednog o{trog. O a 12. Nacrtaj te kru`nice ako je O1O2= 3 cm. O1 a 11. Obele`i ta~ke u kojima se kru`nice seku. 1) Nacrtaj te uglove. Nacrtaj trougao ~iji je obim 148 mm. a du`ina jedne stranice 45 mm.10. jednog pravog i jednog tupog ugla. r2 = 2 cm. Nacrtaj kvadrat ~iji je obim 136 mm. Nacrtaj pravougaonik ~iji je obim 148 mm.

372. 597 je mawe od . Rimskim ciframa zapi{i brojeve 106. 484. 839. 61 . na primer. 8. U svaki kru`i} bez broja upi{i broj {este stotine. 597 7. Na slici je strelicom ozna~en odnos „je mawe od”. 5. Zapi{i ciframa broj: pet stotina trideset {est sedam stotina ~etrdeset osam stotina tri 2. tako da prikazani odnos bude ta~an. Koliko ukupno ima trocifrenih brojeva? Objasni. 5 i 0 mogu se zapisati neki trocifreni brojevi u kojima se svaka od navedenih cifara javqa samo jedanput. Napi{i trocifreni broj (bez oznaka dekadnih jedinica) da jednakost bude ta~na: 2S3D4J= 58 D 7 J = 3. E AB = D B A CD= F C EF= Napi{i sve brojeve pete stotine u kojima se cifra 4 javqa dva puta. Izmeri du`inu nacrtanih du`i (u milimetrima).Pismena ve`ba 1. 947. 4S8J= 46 D = Ciframa 7. Zapi{i te brojeve po veli~ini 4. 6.

Izra~unaj razliku: 736 – 235 = 834 – 376 = 3. Na slici su prikazane ta~ke A. 62 . D. ·C ·B A. a druge 125 dinara mawe. Obele`i ta~ke u kojima se te prave seku.Pismena ve`ba 1. Koliko ih je platio? 4. Zamenom mesta i zdru`ivawem sabiraka. C. 1) Koliko je du`i prikazano na slici? Zapi{i te du`i. 4) Kakav je me|usobni odnos pravih b i d? D. 2) Da li na slici ima paralelnih pravih? Zapi{i koje su prave paralelne. Cena jedne kwige je 453 dinara. 3) Kroz ta~ku D nacrtaj pravu d koja je normalna na AC. 5. izra~unaj na podesniji na~in: 195 + 476 + 5 = 367 + 298 + 133 = 2. Mi{a je kupio obe kwige. Na slici su prikazane neke prave. 3) Da li na slici ima normalnih pravih? Koje su to prave? Zapi{i. B. 1) Nacrtaj pravu AC. 2) Kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja je paralelna sa pravom AC.

Re{i jedna~inu: 347 + x = 592 x – 218 = 356 723 – x = 264 3. a u drugoj 175 radnika vi{e. Umesto zvezdice upi{i cifre koje nedostaju.Pismena ve`ba 1. 23*+*55=7*3 *85–4**=258 6. U jednoj smeni su zaposlena 453 radnika. A p 63 . Napi{i skup re{ewa i prika`i ga na brojevnoj pravoj. Re{i nejedna~inu 7 < x < 14. tako da se krugovi dodiruju u ta~ki A. Koliko je radnika ukupno zaposleno? 5. ~iji su centri na pravoj p. Nacrtaj krugove polupre~nika r1 = 2 cm. r2 = 25 mm. x∈{ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4. Izra~unaj: 346 + 258 845 – 367 273 + 367 = 934 – 458 = 2.

devet stotina mawe ~etiri stotine jednako je 10. 490. wegov prethodnik i wegov sledbenik: osam stotina tri. 11. 940 pore|aj po veli~ini. pet stotina sedamdeset devet. 3. a u~enici istovremeno zapisuju odgovore brojevima i matemati~kim znacima. Napi{i ciframa broj. 409. 500. Zbir brojeva 435 i 296 umawi za razliku brojeva 803 i 546. pet stotina sedamdeset devet. Napi{i najve}i neparan broj sedme stotine. Razliku brojeva 728 i 365 pove}aj za 243. 2. wegov prethodnik i wegon sledbenik: osam stotina tri. Napi{i pet prvih (najmawih) i pet posledwih (najve}ih) trocifrenih brojeva. Brojeve 708. Broj a je ve}i od 308 i mawi od 830. Matemati~ki diktat 1. 8. 7. 9. Rimskim ciframa napi{i broj. Zapi{i i proveri ta~nost: devedeset plus devedeset jednako je dvesta sedamdeset mawe devedeset. Broj 260 pove}aj za 10 desetica i izra~unaj zbir. 13. 5. 12. 994. Napi{i najmawi paran broj pete stotine. 6. Broj 705 je ve}i od 570. – U~iteq ~ita zadatke odre|enom brzinom.ve`ba na po~etku drugog polugodi{ta Uputstvo. 64 . 780. 4. Rezultate izra~unavati samo za one zadatke u kojima je to posebno nazna~eno. Zapi{i i izra~unaj: dve stotine i pet stotina jednako je .

23. onda se dobije … (zapi{i koliko se dobije). 19. kroz ta~ku B nacrtaj pravu b koja se~e pravu p. Sedam metara izrazi decimetrima i centimetrima. Napi{i jednakost: ako 384 pove}am za 2 desetice. 24. 21. 16. ako 407 pove}am za 3 stotine. Ako se razlika broja a i 174 smawi za zbir brojeva 285 i 317. onda dobijem ……… . a drugi smawi za 56. 65 . Nacrtaj sliku. 22. onda dobijem ……… . Prave a i b seku se u ta~ki M. kroz ta~ku A nacrtaj pravu a koja je paralelna sa pravom p. 20. osta}e 429. 18. 15.14. 17. Nacrtaj dve nejednake du`i i obele`i ih. Nacrtaj sliku. Prava p se~e kru`nicu u ta~kama A i B. Prave c i d su paralelne. 3 stotine i 101 jedinice? Ako 706 smawim za tebi nepoznat broj. Koji je broj jednak zbiru 28 desetica. Nacrtaj sliku. onda se dobije najve}i dvocifreni broj. 25. Ako se prvi sabirak pove}a. Napi{i zbir dva jednaka sabirka. Prika`i grafi~ki – nacrtaj sliku: ta~ke A i B su sa razli~ite strane prave p. Nacrtaj kru`nicu i jedan wen polupre~nik i pre~nik.

· 3 6 8 7 5. S. Iznad crtice dopi{i brojeve koji nedostaju i izra~unaj vrednost izraza: 1) (7 + 5) · 8 = 7 · 2) 27 · 6 – 18 · 6 = ( + ·8= – 18) · 6 = 66 . S. 3) 100 = 5) 38 + D= = 1 S.Provera nau~enog u drugom razredu – test 1 1. Popuni tablicu. Izra~unaj proizvod: 1) 2 · 6 · 5 = (2 · 5) · 6 = 3) 5 · 9 · 2 = 2) 5 · 0 · 7 = 4) 6 · 1 · 0 · 8 = 7. Izra~unaj: 1) 7 · 6 = 4) 48 : 6 = 4. Izra~unaj: 1) 37 + 48 = 4) 56 + 44 = 3. S oznaka za stotinu) S. Upi{i ~inilac koji nedostaje tako da jednakost bude ta~na: 1) 7 · 8 = 3) 5 · x = x · ·7 2) 9 · 4) =5·9 ·b=b·a 6. 35 5 7 0 6 1 9 8 2) 63 : 7 = 5) 8 · 7 = 3) 5 · 9 = 6) 36 : 9 = 2) 74 – 58 = 5) 33 + 49 = 3) 92 – 65 = 6) 87 – 87 = D. (D oznaka za deseticu. Izra~unaj – odredi koliko je: 1) 10 = 2) 10 D = 4) 6 D + 4 D = 2.

Nacrtaj taj kvadrat. . 2. dobi}e{ 7”. Ta~ke A. Pod odgovaraju}im rednim brojem zapi{i naziv linija koje su na slici obele`ene brojevima od 1 do 5. D su dva temena kvadrata ABCD.x= 12. Broj a ka`e: „Ako me smawi{ {est puta. Nacrtaj taj pravougaonik.a= 11. 1 3 4 5 2 1. . Ta~ke B. 13. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja a. B. D 14. D A B B 67 . 3. 4.8. Izra~unaj: 1 1) od 72 2 1 3) od 90 10 _ 2) 1 od 60 4 10. Izra~unaj vrednost izraza: 1) 16 + 8 · 4 = 3) 48 – 32 : 8 = 2) (16 + 8) · 4 = 4) (48 – 32) : 8 = 9. . 5. Broj x ka`e: „Ako me pove}a{ sedam puta. . dobi}e{ 56”. Napi{i jedna~inu i odredi vrednost broja x. C su tri temena pravougaonika ABCD.

(D oznaka za deseticu) Napi{i prvi prethodnik i sledbenik broja: . Re{i jedna~inu: x + 184 = 208 · 4 405 : x = 3 · 3 68 . (h oznaka za hiqadu) h= S= D. Izra~unaj vrednost izraza: (207 – 9 · 4) + 5 = (207 – 9) · 4 + 5 = (207 – 9) : (4 + 5) = 207 – 9 : (4 + 5) = 7. Izra~unaj: 347 + 508 485 + 397 832 – 476 804 – 528 4. odredi koliko je: 100 = 10 S = 1 000 = 2. Izra~unaj. 999. Izra~unaj: 735 : 5 = 822 : 6 = 744 : 8 = 6.Provera znawa – test 2 1. 3. 399. . (S oznaka za stotinu) h. . 500. S. . Izra~unaj: 345 · 5 = 87 · 9 = 108 · 7 = 5. 870.

Izmeri potrebno i izra~unaj obim kvadrata. Izrazi mawim jedinicama mere: 1t= 3m= kg cm 1 t= 5 3 km = 8 kg m 3 t= 4 3 m= 5 kg mm 9. A a= O= B 10. Nacrtaj pravougaonik ABCD ~ija je jedna stranica deo poluprave Ap prikazane na slici.8. Nacrtaj taj kvadrat. Du` AB je jedna stranica kvadrata ABCD.C p A a= b= O= 69 . . Izmeri potrebno i izra~unaj obim nacrtanog pravougaonika.

a u drugoj 139 vi{e. U jednoj smeni radi 345 radnika. Izra~unaj: (672 : 4) · 2 = 672 : (4 · 2) = 5. 70 . Koliko je ukupno radnika zaposleno u tom preduze}u? 4. . Kolika je masa 7 takvih vre}a? 7. Re{i jedna~inu: 4 · x = 712 – 547 . Izra~unaj vrednost izraza: 3 · 270 – 72 : 9 = 3 · (270 – 72 : 9) = 6. 825 : x = 303 – 298 x : 7 = 3 · 238 3. Ako je a · b = 180. . Izra~unaj: 437 + 385 574 + 247 834 – 276 932 – 745 2.Provera znawa – test 3 1. izra~unaj vrednost izraza: a · (b · 3) = (a : 5) · b = (a · 10) · (b : 10) = Masa ~etiri jednake vre}e je 260 kg.

O1 O2 10. 3) Nacrtaj du` ~ija je du`ina jednaka du`ini izlomqene linije. A 71 . Koliko je trouglova prikazano na slici? Obele`i ih i zapi{i. Nacrtaj dve kru`nice k1 i k2 jednakih polupre~nika 24 mm. 2) Potrebno izmeri i izra~unaj du`inu izlomqene linije (u mm). Izlomqena linija sastoji se od ~etiri du`i.8. a b 2 ·a 3 ·b c 1) Kolika je du`ina izlomqene linije? Napi{i izraz. Broj trouglova je 9.

co. .000.. tel. Vojvode Putnika 6. . 013/833-365 26000 Pan~evo..yu e-mail: office@draganic.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije. Matemati~ki fakultet u Beogradu dr SINI[A JE[I]. 2005. nastavnik razredne nastave u O[ . . Beograd CIP . Novi Beograd Za izdava~a Miodrag Dragani} Recenzenti: prof. Radni listovi za matematiku : za tre}i razred osnovne {kole / Marko M.yu 72 . 318-0265 faks: 3180-266 Kwi`are „Dragani}ß: 21000 Novi Sad.72 str. 2005 (Beograd : Intergraf).. ISBN 86-441-0626-0 COBISS. Kraqa Petra I 12. tel. : ilustr.SR-ID 124834828 Ministar prosvete i sporta Republike Srbije odobrio je izdavawe i upotrebu ovog uybenika u tre}em razredu osnovne {kole re{ewem broj 6-00-00237/2005-06 od 15.Marko M. tel.Dragani}ß Goce Del~eva 40. Igwatovi}.SPIRITß Gradski Park 2 Korice Gorica Ze~evi} Lektura i korektura Sowa [o} [TAMPA Intergraf.Drinka Pavlovi}ß u Beogradu Glavni urednik Jovan Zivlak Urednik izdawa Radivoj Nikolajevi} Kompjuterska priprema pp .co.Beograd : Dragani}. 11070 Novi Beograd Telefoni: 318-0213. Fru{kogorska 4.draganic. 5. tel. 013/333-154 11300 Smederevo. Igwatovi} RADNI LISTOVI ZA MATEMATIKU za tre}i razred osnovne {kole Izdava~ Izdava~ka ku}a . Svetosavska 11. godine. 28 cm Tira` 5. dr MILAN TASKOVI]. Marko M. Beograd 37. asistent Elektrotehni~kog fakulteta u Beogradu qIqANA NOVKOVI].1) IGWATOVI].2)(076. ISBN 86-441-0626-0 Plasman kwige: Adresa: Dr Ivana Ribara.016:51(075. 021/458-745 26300 Vr{ac. 026/612-497 http//www.