P. 1
ekoloska, pravni principi za zastita na zivotnata sredina

ekoloska, pravni principi za zastita na zivotnata sredina

|Views: 426|Likes:
Published by anaboko

More info:

Published by: anaboko on Apr 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

Ekolo{ka kriminalistika

Sodr`ina:

1. Voved ................................................................... ............... str. 2 2. Me|unarodni principi za za{tita na `ivotnata sredina 2.1. Principi OON ............................................ na str. 4

2.2. Principi na ostanati organizacii ................ str. 7 3. Principi vo prevencijata i borbata protiv ekolo{kiot kriminalitet ............................................. str. 9 3.1. Principi na istragata ....................................... str. 10 na

3.2. Utvrduvawe povrzanost ................................. str. 10

3.3. Ulogata na organite za sproveduvawe na zakonot ................................................... ................... str. 11 4. Zaklu~ok ............................................................... ................ str. 12

Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina

.......... Me|utoa.. 1.. polesen i pogolem profit e premnogu mo}en za da za{titata na `ivotnata okolina se ostavi edinstveno na ~ovekovata kolektivna svest.....Voved ^ovekoviot civilizaciski razvoj........... 13 Koristena .. se postavuva u{te edno pra{awe: “Dali svesta na edna oddelna dr`ava e poinakva od svesta na oddelni indivitui koi bi ja `rtvuvale `ivotnata sredina za ostvaruvawe na profit?” So drugi zborovi . se utvrdi deka e nu`na formalna i normativna za{tita na `ivotnata sredina. fakt e deka motivot za ostvaruvawe na pobrz........... kone~no zapo~na da doa|a da to~kata na sfa}awe deka okolinata i sekoj fragment od nea e sostaven i su{tinski del od taa zaednica...dali dr`avata bi imala dolno voqa da donese nacionalni legislativni normi koi. taka i na del od nejzinite gra|ani? Ovaa Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 2 .... za da se za{titi `ivotnata sredina bi im nanele odreden finansiski tro{ok. }e ima individui koi }e bidat podgotveni da ja `rtvuvaat `ivotnata okolina za ostvaruvawe na toj profit...Ekolo{ka kriminalistika 5.. literatura str... Poradi toa.. bidej}i sekoga{ vo taa “kolektvna svest”.... vodej}i se prvenstveno od svesta i potrebata za za{tita na sebe si i na svojata zadnica.. kako na samata dr`ava.. Potoa...

so {to poefikasno }e se nadmine tranzicioniot proces. me|u koi: o politi~kiot sistem-premin od ednopartiski na politi~ki pluralizam o ekonomski sistemprestruktuirawe na ekonomskiot sistem preku napu{tawe na op{testvenata sopstvenost i dominacijata na privatnata sopstvenost.promena na vrednosnata orientacija na op{testvoto"1. str. Me|utoa.Ekolo{ka kriminalistika pretpostavka go podigna ova pra{awe na me|unarodno nivo. Ekolo{ka kriminalistika. i nivna primena od ekolo{ko-kriminalisti~ki aspekt. Gorenavedenoto ne vodi kon celta na ovoj tekst . o Vrednosniot sistem. me|unarodnata zaednica se re{i za{titata na `ivotnata sredina da ja svede. Toa zna~i deka na{ata dr`ava mora {to e mo`no pobrzo da gi prifati i sprovede obvrskite nametnati od me|unarodnata zaednica koi se odnesuvaat na za{titata na `ivotnata sredina. vo najgolem del na postavuvawe na op{ti pravni principi kon koi treba da se pridr`uvaat oddelnite dr`avi. dodeka konkretnata regulacija ja ostavi vo racete na nacionalnoto zakonodavstvo. Seto ova e od osobena va`nost za Republika Makedonija. a da ne navleze seriozno vo suverenitetot na samata dr`ava? Poradi toa. i }e se otvori patot kon evrointegracijata. Skopje 2007 godina.76 Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 3 . kako i zamena na plnskoto so pazarnoto op{testvo. poradi samiot fakt {to na{eto op{testvo ve}e podolg period se nao| a vo sostojba na tranzicioni promeni.do koj stepen mo`e da se vme{a me| unarodnata zaednica. so {to celata me|unarodna zaednica se vklu~i vo negovoto re{avawe. vklu~uvaweto na me|unarodnata zaednica vo kreiraweto na normatina legislativa za za{tita na `ivotnata sredina postavi nov problem . a "samata tranzicija pravej}i gi tie promeni opfa}a brojni sferi na op{testvento `iveewe.naveduvawe i analiza na osnovnite me|unarodni principi za za{tita na `ivotnata sredina. 1 D-r Marina Mali{ Sazdovska.

1972. e Deklkaracijata na Obedinetite Nacii za ^ovekovata Okolina od 1972 godina2. OON prvpat ~ovekot go gledaat 2 ili se rezultat tokmu na The United Nations Conference on the Human Enviorument 21-st Plenary weeting. nacionalni i me|unarodni.1. Stockholm. e poradi toa {to site drugi legislativni instrumenti za za{tita na `ivotnata sredina. Me|unarodni principi za za{tita na `ivotnata sredina 2.Ekolo{ka kriminalistika 2. Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 4 . Vo Preambulata na ovoj dokuent. Principi na OON Pri~inata poradi koja. proizleguvaat principite na OON. vo ovoj del od tekstot re{ivme da gi prezentirame prvenstveno principite od OON. june. koj predstavuva svoevidna ramka i temel na koj se nadograduvaat site podocne`ni. Osnoven dokument na OON.

3. Declaration of the UN on the Human Euviorument.. pa duri i na samoto pravo na `ivot. Naredniot zna~aen ~ekor koj go pravi OON vo poleto na za{titata na `iovotnata sredina e Svetskata Povelba za Prirodata od 3 Principle 6.su{testvo. od Preambulata). i deka od ovie procesi (koristewe na resursite i ekonomsko planirawe).. e urgentna potreba i `elba na lu|eto od celiot svet i dol`nost na site Vladi (t.princip na odr`liv razvoj. Imeno. .. 2. Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 5 . ( princip 21).konkretni principi.. taka I za idnite generacii. so toa {to detalite gi ostavaat na ... }e obezbedat ednakvi {ansi za benefit na celoto ~ove{tvo (Principi 2-5). me| udrugoto e posveteno na faktot deka prirodnite resursi. vo ovaa Deklaracija se navedeni vo dvaeset i {est osnovni principi za za{tita i odnesuvawe kon ~ovekovata okolina. kako ..Ekolo{ka kriminalistika kako .. . i sl.. mora da bide napraveno na na~in za da se osigura deka nema da bide napraveno na na~in za da se osigura deka nema da bide pri~ineta seriozna i ireparabilna {teta na ekosistemite.kreirawe... Poradi toa.osloboduvaweto od toksi~ni substanci i osloboduvaweto na toplina vo kvantitet ili koncentracija koja go nadminuva kapacitetot na prirodata da se spravi so niv. no i kreira~ na na svojata okolina. kako takvi se iscrplivi i deka pri nivnoto koristewe mora da se vodi smetka kako za sega{nite. 1972. Va`no e da se napomene deka ovoj tekst e osnovata od koja podocna }e se oformat .. zagaduva~ot pla}a.vnatre{noto pravo . na okolinata go uviduvaat kako mo`no zagrozuvawe na ~ovekovite prava i slobodi.. 1... Narednite principi na~elno gi reguliraat na~inite na re{avawe na ovie pra{awa..za{titata i unapreduvaweto na ~ovekovata okolina . se deklarira deka . deka sekoja Vlada pri ekonomskoto planirawe mora da vodi smetka za so~uvuvaweto na prirodata.). Ponatamu.. i sposobnostite za toa . se posvetuva vnimanie na menaxiraweto so odpadot. Tie dol`nosti. (t.. so obvrska da ne predizvikuvaat {teta na sredinata vo svojata ili vo drugi dr`avi. Stockholm.. Osnovnoto vnimanie.

Prirodata }e bide po~ituvana i nejzinite esencijalni procesi nema da bidat naru{eni. 5. 4. so {to ima mnogu pogolema pravna sila. Posebno e interesen faktot {to u{te so samata Preambula na ovaa povelba. vospostavuvawe na prijatelski odnosi pome|u naciite i me|unarodna sorabotka vo re{avawe na problemite od me| unaroden karakter. OON za{titata na prirodata ja povrzuva so svojata osnovna cel . Sledniot. 3. no ne na na~in na koj }e se zagrozi integritetot na drugite ekosistemi so koi tie koegzistiraat. specijalna za{tita }e bide na unikatni oblasti koi prezentiraat razli~ni tipovi na ekosistemi ili `ivotna sredina na retki ili zagrozeni vidovi. 28 October. Prirodata }e bide obezbedena od degradacija predizvikana od vojuvawe ili drugi neprijatelski aktivnosti. Deklaracijata od Rio6. Ponatamo{en fakt koj ja pravi ovaa Povelba tolku zna~ajna. kako i zemjenite. koja predstavuva. Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 6 . August 1992. Vo toj kontekst naveduva samo pet osnovno principi za postapuvawe vo prirodata: 5 1. Siote oblasyi na zemjata }e bidat podlo`ni na ovie principi. spored samata Preambula. potrebnata sredina }e bide odr`uvana. nadograduvawe i 4 5 World Charter for Nature. 2. e podignata na nivo na Rezolucija na OON. General Assembly Couference 151/26. vodnite i atmosferskite resursi koi gi koristat lu|eto. }e bidat koristeni na takov na~in so koj }e se postigne i odr`i optimalna odrr`liva produktivnost. e toa {to ova e prv dokument koj detalno ja razbratuva implementacijata na ovie principi (Glava III od Povelbata).Ekolo{ka kriminalistika 1982 godina4. i zatoa. divi ili doma{ni. IBID 6 United Nations Declararation on Enviorunment end Development. Ekosistemite i organizmite. UN General Assembly Resolution 37/7. koja iako ne e tolku precizna kako Deklaracijata od 1972 godina. populaciskite nivoa na site `ivotni formi. 1982. Rio de Janeiro. mora vo najmala mera da bide dovolna za niven opstanok. Genetskata varjabilnost na zemjata nema da kompremirana. mo`ebi i najzna~aen ~ekor e t.n.vospostavuvawe i oddr`uvawe me|unaroden mir.

so toa {to.zagaduva~ot pla}a. Vo su{tina. Ponatamu. kompenzacijata za `rtvite na zagaduvaweto i druga {teta vrz `ivotnata sredina. Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 7 .~lenki. stanuva zbor za dvaeset i sedum principi koi ja obrabotuvaat istata materija i istite generalni principi. soglasno OON.. 2. Ostanatiot del se odnesuva na sorabotka pome|u dr`avite vo re{avaweto na pra{awata za za{tita na `ivotnata sredina i odr`liv razvoj. kade {to ima direktni upatstva kako Dr`avite . samiot mir e nedeliv od za{titata na okolinata i nejziniot razvoj (Princip 25).Ekolo{ka kriminalistika doprecizacija na principite sodr`ani vo Deklaracijata od 1972 godina. posvetuvaj}I posebno vnimanie na zemjite vo razvoj (Princip 6). 1999. vo su{tina se povtoruva obvrskata za vospostavuvawe odr`liv razvoj. nivnite Vladi da gi implementiraat i sprovedat ovie principi. Na primer. tuku i na lu|eto kako individui (Princip 5). vo Principot 16. navedeno vo Principot 13. taa se pro{iruva ne samo na site dr`avi. t. Principi na ostanati organizacii Pri~inata poradi koja vo ovoj del od tekstot nema da posvetime vnimanie na dokumentite od drugi me|unarodni vladini organizacii.e.2. vo vrska so materijata na koja se odnesuva ovaa Deklaracija }e bide re{en soglasno Povelbata na OON. potoa deka. Drugi novini vo ovaa Deklaracija se deka posvetuva vnimanie na namaluvawe na siroma{tijata na nivo na cel svet. no na mnogu podetalen i precizen na~in. e mnogu va`na novina od viktimolo{ki aspekt. tie gi sodr`at principite na 7 Non-legally binding statemont and report of principles for a global consensus on the management and conservation of the enviorument and sustainsledevelment. Novina vo ovoj slu~aj e Izve{tajot 7 za ovaa Deklaracija.. u{te vo prviot princip se deklarira deka samiot ~ovek predstavuva centar na za{titata na odr`liviot razvoj. i deka bilo koj spor. e toa {to vo najgolema mera. a so toa i na `ivotnata sredina. na koja se nadovrzuva kone~nata i finalna normativna regulacija na principot . Potoa. Unatid Nations Department of Economic and Social Affairs.

}e bidat analizirani dokumenti koi se odnesuvaat na ovaa materija. 1996. vo preden plan ja stava tokmu za{titata na sredinata. tie gi naveduvaat i analiziraat slednite principi: 1. 4. 3. WCED. koi vo svojata organizaciona struktura imaat posebna grupa eksperti koi se zanimavaat so pra{awa od oblasta na ekolo{koto pravo. a ne suverenitetot na dr`avata.pri koristewe na sredinata i nejzinite resursi. San Jose. mora da se vodi smetka i za benifitot na idnite generacii.osnovno ~ovekovo pravo na sekoj ~ovek e deka `ivee vo sredina adekvatna za nivnoto zdravje.vo su{tina ovoj princip e ist kako I predhodno navedeniot princip za optimalna odr`liva produktivnost za koristewe na resursite vo Povelbata za Prirodata na OON od 1982 godina. 8 Summary of proposed legal principles for enviorumental protection and sostaible development. osobeno toj del koj se zanimava so za{tita na `ivotnata sredina. 2. Najdobra i najdetalna analiza na principite za za{tita na `ivotnata sredina imaat ponudeno Svetskata Komisija za Sredinata i Razvojot (WCED). adaptirani na nivnite individualni specifiki i karakteristiki. Predmet na analiza }e bidat ovie dokumenti. Princip na ekolo{ki standardi i monitoring . Inter-generaciska ednakvost . 5. Poradi toa.Ekolo{ka kriminalistika OON. Costa Rica. Vo nivniot pregled na predlo`enite pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina i odr`liv razvoj 8.se bara detalna procenka na bilo koja aktivnost koja zna~ajno mo`e da vlijae na prirodata. a ~ie poteklo e od NVO sektorot. Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 8 .predviduva mo`nost za za{tita za site lu|e na koi zna~ajno }e vlijae planiranata aktivnost. 6. Predhodni ekolo{ki procenki . Princip na odr`uvawe i odr`liva upotreba .obvrska za vospostavuvawe standardi i monitoring na nacionalno nivo za kvalitetot na sredinata i koristeweto na resursite. Pristap do praven proces . bidej}i NVO sektorot. Princip na osnovno ~ovekovo pravo .

koja se odnesuva na zemjenite resursi navedeni se site osum zakoni koi se odnesuvaat na taa tema. ESPA 841-F00-003. Position Statements 1-5 Sidney. ~ii principi se usvoeni od oficijalnata administracija na SAD za za{tita na sredinata9. D. }e vodi smetka za nejzinata odr`livost.Ekolo{ka kriminalistika 7. objavi 5 oficijalni Izjavi10 od vlastite za za{tita na sredinata vo koi detalno se analiziraat site pravni instrumenti i nivnata aplikacija i implementacija vo Avstraliskiot nacionalen sistem vo odnos na razli~ni mediumi i resursi. Zakonot za @ivotna Sredina. Me|utoa. Ponatamu. Bez da navleguvame vo detalna analiza na sekoj od ovie devetnaeset principi. posebni zemjite vo razvoj. Avstralija vo 2004 godina. Principles for the Ecological Restoration of Aqatic Resourses. 2000. zakoni koi bea vo sila od ovaa oblast se KZ na RM (glava HHI). [to se odnesuva do drugi komparativni nacionalni legistlativi od oblasta na ekolo{koto pravo. Washington. [to se odnesuva do na{ata nacionalna legistlativa. Odr`liv razvoj i pomo{ . }e napomeneme samo deka najgolemo vnimanie posvetuvaat na predviduvaweto i menaxiraweto na posledicite od koristeweto na vodata i vodnite resursi.sekoja dr`ava pri planiraweto i implementiraweto na bilo koja razvojna aktivnost. toa ne e na{ osnoven problem. Zakon za za{tita na prirodata i Zakonot za Kvalitet na vozduhot. Zakon za upravuvawe so otpad.C. 10 Enviormental Protection Autority of australia. Enverumentalprotection and Ecological Sustanabiliti. 11 Do 2006g. {to vodi kon 9 USEPA. Generalna obvrska za sorabotka me|u dr`avite vo sproveduvaweto na ovie principi. USWPA (Agencija za za{tita na vodite na Soedinetite Dr`avi). taka na primer vo 5-tata izjava. so detalna analiza za nivnata implementacija i strukturite vo vlasta odgovorni za toj proces. i }e pru`i pomo{ na drugi dr`avi vo toj proces. Problemot se sostoi vo podelbata na nadle`nost za pmplementirawe na principite sodr`ani vo ovie zakoni. Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 9 . kako na primer. postojat organizacii koi se zanimavaat I svojot fokus go postavuvaat tokmu na eden medium. nie nemame vkupno osum zakoni koi se odnesuvaat na celata oblast na za{tita na `ivotnata sredina11. 8. 2004.

Ekolo{ka kriminalistika brojni pravni praznini (de facto). „Ekolo{ka Kriminalistika”. koga se primenuvaat na poleto na borbata i spre~uvaweto na ekolo{kiot kriminalitet se naso~eni kon tri poliwa i toa13: 3. 2006/07. Rakovoditel na oddelenieto za pravni pra{awa pri Inspektoratot za `ivotna sredina.  Identifikacija na zagadenata materija.12 Na predavaweto koe be{e odr`ano na ovaa tema na Policiskata Akademija. str. 2007. D-r M.Principi vo prevencijata i borbata protiv ekolo{kiot kriminalitet Osnovniot problem e. Jadranka Ivanova. Skopje. No. a so toa i do visoka temna brojka na ekolo{kiot kriminalitet. vo ramkite na predmetot Ekolo{ka Kriminalistika. za za{titata na `ivotnata sredina.1.. go definiraat ekolo{kiot kriminalitet kako . 3. {to do mnogu skoro. Mali{-Sazdovska. ovaa problematika be{e samo povr{no obrabotena vo makedonskata kriminalisti~ka literatura. i predstavuvaat krivi~ni dela protiv `ivotnata sredina . Ohrid. Spored nea. 2006 12 13 Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 10 . vo studentskata god. Head of Department for Legislaiton. osnovnite pravni principi. Principi na istragata:  Identifikacijaa na mo`ni opasnosti. no i prekr{ocite od oblasta na za{titata na `ivotnata sredina predvideni vo drugi zakonski propisi. kako gostin predava~ be{e g-a Jadranka Ivanova. 26 The role of the judges and the prosecutor in fighting enviormental crimes and their cooperation with the activity carried out by the enviormental inspectors.onie krivi~ni dela koi se regulirani odnosno inkriminirani vo Glava HHII od Krivi~niot Zakonik na Republika Makedonija. najnovite dela od ovaa oblast.

2. procesi koi vlijaat i na koncentracijata transfer na na kontaminantot. zemawe primeroci.Ekolo{ka kriminalistika  Identifikacija na potencijalnata zagadena materija i procenka na rizik.  Zemawe vo predvid na posledicite . predviduvawe ponatamo{ni merki. kontaminantot. Utvrduvawe na povrzanost PATEKA NA ZAGADUVAWE CEL POVRZANOST Vo ovaa faza. interakcija potencijalen Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 11 . tip na medium. IZVOR 3. lokacija. od krucijalna va`nost e sproveduvawe na slednite ~ekori i utvrduvawe na nivnata povrzanost: • Utvrduvawe na karakteristikite na izvorot: poteklo i na~in na {irewe. fizi~ki i hemiski karakteristiki.  Evidencija i procenka na naodite i procenkata na rizik. pra{awa povrzani so op{toto zdravje.recptot: utvrduvawe na tipot na receptot (animatni ili inanimatni strukturi).menaxirawe so rizik.  Determinirawe na prirodata i pro{iruvaweto na kontaminantot (zagaduva~ot). • Utvrduvawe na karakteristikite na patekata na zagaduvawe: dol`ina. • Utvrduvawe na karakteristrikite na celta .

Ovaa uloga. sega ve}e analizirani od aspekt na pravnite principi koi se vo samoto jadro na ovie dve nauki. Toa nikoga{ ne ni bila osnovnata cel na tie koi gi kreirale. bez razlika dali se vr{i od strukturi na MVR ili drugi vladini entiteti e mnogu slo`ena. identifikacija i gonewe na odgovorniot entitet za zagaduvaweto.  Menaxirawe na rizikot od zagaduvaweto.  Kontrola na rizikot od zagaduvaweto. zapo~nuvaj}i od ekolo{koto pravo. kako pravna granka. taka i za neutralizirawe ili minimizirawe na posledicite od delata od oblasta na ekolo{kiot kriminalitet i se sostoi od:  Procenka na rizikot od zagaduvaweto. pa prodol`uvaj}i so ekolo{kata kriminalistika. va`no e da se spomene deka celata ovaa materija. 4. kako na obvrzuva~ki normi. Precizno utvrduvawe na ulogata na organite za sproveduvawe na zakonot od ovaa oblast. uka`uvaat na toa deka na istite tie principi ne treba da se gleda kako na zakoni.3.Ekolo{ka kriminalistika 3. a `ivotnata kako sostaven Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 12 . kako za procesot na progon. no i krucijalna. ~ie kr{ewe nosi i sankcija. Nivnata cel e edinstveno tie principi da bidat sfateni kako esencijalni vrednosti na celata ~ovekova civilizacija. Zaklu~ok Zaklu~no.  Otstranuvawe na posledicite od zagaduvaweto.  Utvrduvaweto. kako posebna kriminalisti~ka disciplina.

Skopje. Head of Department for Legislaiton. Ekolo{ka kriminalistika. D-r Marina Mali{ . 1982. 21-st Plenary Meeting. Edinstveno ostanuva otvoreno pra{aweto. 2.Koristena literatura 1. World Charter for nature. od ne{to od koe mo`eme da kreirame profit i zadovolstvo.Ekolo{ka kriminalistika i nedelliv del od tie vrednosti. i kako takov. Stockholm. 2006 3. I samata `ivotna sredina so site nejzini elementi e resurs. UN General Assembly. (2007).Sazdovska. i kolku od toj resurs }e ostane dodeka ovie op{ti principi ne se pretvorat vo li~ni vrednosti na sekoja individua? 5. Jadranka Ivanova. 1972. bidej}i taa. ima rok na traewe. The United Nations Conference on the Human Environment. sama po sebe prtstavuva pove}e od zbir na resursi. Ohrid. The role of the judges and the prosecutor in fighting enviormental crimes and their cooperation with the activity carried out by the enviormental inspectors. kolku vreme }e pomine. Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 13 . 4. koj e iscrpliv. Resolution 27/7.

9. 7. ESPA 841-F-00-003. Principles for the Ecological Restoration of Aqatic Resourses.C. Summary of proposed legal principles for enviorumental protection and sostaible development. WCED. Enverumentalprotection Ecological Sustanabiliti. 1999. Rio de Jeneiro. UN Declaration on Environment and Development. 2004. USEPA. General Assembly Conference 151/26. 2000. 6. Unatid Nations Department of Economic and Social Affairs. Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 14 . Position Statements 1-5 Sidney.Ekolo{ka kriminalistika 5. D. 8. Costa Rica. San Jose. Enviormental Protection Autority and of australia. 1996. Washington. 1992. Non-legally binding statemont and report of principles for a global consensus on the management and conservation of the enviorument and sustainsledevelment.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->