P. 1
pit i odg Fizika komlet

pit i odg Fizika komlet

|Views: 667|Likes:
Published by Tamara Ilic

More info:

Published by: Tamara Ilic on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

1.

1)

2. 2)

3. 3) 4. 4)

Nabrojati osnovne fizičke veličine i jednice SI? dužina {metar(m)}, masa{kilogram(kg)}, vreme {sekunda(s)}, jačina električne struje {amper(A)}, termodinamička temperature {kelvin(K)}, svetlosna jačina{kandela(cd)}, količina materijala{mol(mol)} Kako se dele fizičke veličine, obrazložiti? Dele se na osnovne i izvedene. Osnovne se ne definišu formulama već opisom njihovog merenja i biraju se na međunarodnim konferencijama, dok se izvedene definišu iz osnovnih pomoću fizičkih zakona. Sta je predmet kinematike? Predmet kinematike je kretanje tela ne uzimajući u obzir uzroke koji dovode do tog kretanja. Veličine kod kinematike su put, brzina, vreme i ubrzanje. Kako se definiše srednja brzina materijalne tačke? Srednja brzina se definiše kao količnik pomeraja tela i vremena za koje je izvršilo pomeraj. x

Vsr

t

5. 5) 6. 6)

Napisati izraze za trenutnu brzinu i ubrzanje kod promenljivog paravolinijskog kretanja, nabrojati vrste pravolinijskog kretanja.

Vtr

x, atr t

V t

, uniformno i promenljivo kretanje

Grafički prikazati preĎeni put i brzinu u funkciji vremena kod jednako promenljivog pravolinijskog kretanja. Brzina zavisi od vremena linearno, dok pređeni put zavisi po kvadratnoj funkciji.

7.

Napisati izraze za trenutnu brzinu i ubrzanje kod krivolinijskog kretanja, šta je tangencijalno a šta normalno ubrzanje, koliko je ukupno ubrzanje ?

7)

V tr

dx, a tr dt

d V . Tangecijalno ubrzanje je ubrzanje koje deluje u pravcu brzine dt

8. 8)

9.

i utiče na intenzitet brzine dok normalno ubrzanje deluje normalno na brzinu i utiče na njen pravac i smer. Ukupno ubrzanje je vektorski zbir ova dva ubrzanja a intenzitet mu je koren zbira njihovih kvadrata. Koje je to kružno kretanje i šta je period kružnog kretanja? Kružno kretanje je ono kod kog postoji tačka u sistemu od koje je u bilo kom trenutku telo konstantno udaljeno (centar kružnice) iliti kreće se po kružnici. Period kružnog kretanja je vreme potrebno telu da jednom opiše kružnicu. Definisati veličine kod kružnog kretanja koje su analogne brzini i ubrzanju kod pravolinijskog kretanja i navesti njihove jedinice u SI. Brzini je anologna ugaona brzina {

9) 10. 10)

( ) }, a ubrzanju ugaono ubrzanje { s

}.

s2

Definisati kosi hitac i napisati izraze za maksimalnu visinu i domet kosog hic. Kosi hitac je kretanje tela kome je zadata početna brzina, čiji ugao pravca nije normalan o odnosu na podlogu, a zatim prepušteno uticaju gravitacione sile.

H max
11. 11)

Vo2 , x 2 g max

2Vo2 cos( ) sin( g

)

Vo2 sin( 2 ) g

Šta je domet kosog hica i pod kojim uslovom je maksimala? Domet kosog hica je rastojanje koje telo pređe po horizontali kada je u visini sa tačkom iz koje je počelo kretanje. Maksimalna je pod uslovom da je telo izbačeno pod uglom od 45 u odnosu na horizont. Sta je predmet dinamike ? Predmet dinamike je proučavanje veze između kretanja tela i uzroka koji dovodi do njegovog kretanja. Kako glase I i III Njutnov zakon dinamike, napisati izraze? I Njutnov zakon - Svako telo teži da ostane u stanju mirovanja ili niformnog pravolinijskog kretanja sve dok dejstvom spoljašnjih sila nije prinuđeno da promeni svoje stanje.
n

o

12. 12) 13. 13)

Fi
i 1

0

III Njutnov zakon - Uzajamno dejstvo dva tela je uvek jednako i suprotno usmereno, odnosno sila akcije i reakcije uvek ima isti intenzitet i pravac a supotan smer. 14. 14)

Fa

Fr

Kako glasi drugi Njutnov zakon dinamike ? Promena impulsa u vremena proporcionalna je sili koja deluje na telo i

vrši se u pravcu te sile. F ma 15. Šta je impuls. a šta impuls sile ? 15) Impuls je vektorska velicina istog pravca i smera kao brzina čiji je intenzitet m puta veći od intenziteta brzine. Impuls sile je vektorska veličina istog pravca i smera kao sila čiji je intenzitet t puta veći od intenziteta sile. 16. Šta je impuls i kako glasi zakon održanja impulsa za zatvoreni i otvoreni sistem ? 16) Impuls je vektorska veličina istog pravca i smera kao brzina čiji je intenzitet m puta veći od intenziteta brzine. Vektorski zbir impulsa tela koji čine zatvoreni

Ugao max ) se povećava sve dok telo ne počne da klizi. 18. Njegova ukupna energija E jednaka je njegovoj potencijalnoj energiji Ep m g h . a sila dinamičkog Ftrd = d Fn . Et Ek Ep Primer: Slobodno padanje tela bez početne brzine. čistoće i hrapavosti dodirnih površina. od čega ona zavisi a od čega ne ? 19) Eksperimentalno je dokazano da se sila statičkog trenja Ftrs može izraziti kao d . U prirodi postoje gravitacione. Kako glasi zakon održanja energije? Navesti primer. Čemu je jednaka sila trenja. U kojim vidovima se javlja mehanička energija? 23) Javlja se kao: 1. Statički koeficijent trenja je veći od dinamičkog. U tom trenutku (granicni ugao komponenta težine F jednaka je sili statičkog trenja (1) (2) (3) (4) F Ftrs . U oba izraza s i Ftrs = s n predstavljaju koeficijente statičkog i dinamičkog trenja. 21. navesti jedinicu za silu u SI i nabrojati vrste sila u prirodi ? 17) Sila je uzrok promene stanja kretanja tela ili njegovoj deformaciji. Šta je sila. Na sličan način može se odrediti koeficijent dinamičkog trenja. 20.promena energije A . sile jake i slabe interakcije.vektor sile N m J  dA F ds ] (džul) . max . Kada se telo . Koja je veza izmeĎu rada i energije ? 22) Rad opisuje promenu energije  E k A .elementarna dužina 22. F (=) N. kada se zanemari sila trenja sa vazduhom. kada telo počne da klizi niz strmu ravan. ne menja se u toku vremena. težina tela se može razložiti na komponentu F F// duž strme ravni i normalnu komponentu Fn . Potencijalna – energija mirovanja. Oba koeficijenta zavise od vrste materijala.vektor puta Jedinica za rad je [ Rad u opštem slučaju je:  F  A   F B . poseduje je svako telo Ep m g h 24. Ftrs = s Fn d Ftrd = F// Fn max Q sin( ) Ftrs Fn Q cos( max ) s Zamenom izraza (4) i (3) u izraz (1) za statičkog trenja se dobija Prema tome. ima pravac poluprečnika i smer ka centru. 24) U zatvorenom sistemu tela između kojih deluju samo konzervativne sile mehanička energija se održava tj.const.rad . Vektorski zbir impulsa tela koji čine otvoren sistem u toku kretanja ne ostaje konstantan. at V2 r 19.teorema energije i rada  F dA . električne. Et . 17.elementarni rad  E .sila ds . Promena impulsa otvorenog sistema jednak je impulsu rezultantne sile. 21) Mehanički rad je mera dejstva odgovarajuće sile. Kinetička – predstavlja meru mehaničkog kretanja tela k Ek m v2 2 2. koeficijent statičkog trenja jednak je tangensu ugla tan( max ). pa se koeficijent dinamičkog trenja može max izraziti kao d tan( ) . Naime.koeficijent proporcionalnosti (konstanta) 23. Kada i kako na telo deluje cetripetalno ubrzanje. pri kome počinje klizanje tela po strmoj ravni. Kako se definiše rad u mehanici i koja je jedinica za rad u SI? Napisati izraz za rad u opštem slučaju.sistem u toku kretanja ostaje konstantan. Pokazati kako se pomoću strmme ravni odreĎuje koeficijent trenja « mi » izmeĎu podloge i tela. 20) Ako se telo nalazi na strmoj ravni čiji se nagib može menjati. za održavanje njegovog uniformnog kretanja potreban je manji ugao strme ravni . čemu je jednako ? 18) Centripetalno ubrzanje deluje na telo kada se kraće po kružnici. Rad je skalarna veličina definisana 2-ma vektorskim veličinama. B .

Prva tacka je na 0 dok je druga na 100 stepeni. Ek m v2 2 . Matematička interpretacija zakona o održanju momenta impulsa glasi: Moment impulsa zatvorenog sistema se održava odnosno ne menja se u toku vremena L m v r  L const 38. onda bi doslo do istezanja ili sabijanja sto se moze izracunati Hukovim zakonom: F SE y l l . površinskog i zapreminskog širenja čvrstih tela? 39) a l l 0 (1 (t t 0 )) l 0 (1 t) gde je l je duzina stapa na temeraturi t . 39. Delimično elastične Za idelano elastične važi: zakon održanja energije i zakon održanja impulsa Kod neelastičnih važi: zakon održanja impulsa +ostatak energije se oslobadja kao toplota ili neka druga vrsta energije. Kako se formira Celzijusova skala? Kako je povezana Celzijusova skala sa Kelvinovom skalom? 38) U Celzijusovoj skali prava tacka je tacka topljenja leda tj. Definisati moment sile? 27) Rotaciono kretanje tela je kretanje oko svoje ose gde svaka tačka tela obavlja kružno kretanje od ose rotacije. Druga tacka je temperatura kljucanja vode na normalnom atmosferskom pritisku. kada stap ne bi mogao da se skuplja ili izduzi. Kako se izražavaju kinetička energija rada i snaga kod rotacionog kretanja? 29) Kinetička energija I 2 2 Rad kod rotacionog kretanja je kada podelimo sa A M d M dt dA Md dt dA dt Snaga se izražava Odnosno P M Q t Q t dA dt P dQ dt P M 30. Šta je snaga? Koja je jedinica za snagu u SI? 25) Snaga predstavlja brzinu vršenja rada.[W t J ] s Jedinica za snagu W (vat) s  M   F r I m r2 M Ek I što predstavlja II Njutnov zakon za rotaciono kretanje [ kg m ] 29. odakle je l formulu dobija se F S Ey t gde je F S normalan napon koji odgovara termickom naprezanju. 41) Ako se na bilo koji nacin spreci termicko sirenje tela dolazi do njegovog termickog naprezanja. Zanemaruju se medjumolekularne sile a sudar izmedju molekula gasa i zidova se .pusti da pada. odnosno momenta sile Intezitet momenta sile je jednak proizvodu te sile i radijusa (nepoznat ostatak) 28. Sa Celzijusove skale se prelazi na Kelvinovu tako sto se broju iz prve C-skale doda 273. odnosno sto je veca temeratura to je gustina tela manja. njegova potencijalna energija se smanjuje na račun kinetičke energija u bilo kojoj tački ostaje ista. Šta je idealni gas ? 42) Kod gasova smatra se da je zapremina molekula gasa zanemarljiva u odnosu na zapreminu suda u kome se gas nalazi. 25. 1 A . Anomalija vode se ogleda u tome da pri zagrevanju od 0 c do 4 c umesto da dolazi do porasta. 41. 27. Idealno elastične 2. Ukupna P 26. termicki koeficijent zapremisnkog sirenja je negativan u tom intervalu pa se samim tim i gustina povecava sa porastom temerature. Šta je moment inercije i kako se izražava? Koja mu je jedinica u SI? 28) Moment inercije predstavlja količnik mase tela i kvadrata radijusa kružne putanje. ta se dešava sa gustinom čvrstih i tečnih tela pri zagrevanju ? Šta je anomalija vode ? 40) gde je 0 gustina tela na 0 stepeni. Definisati moment impulsa i matematički interpretirati zakon održanja momenta impulsa. njena zapremina se smanjuje tj. Iz izraza se vidi da je gustina tela obrnuto 1 t proporcionalna temperaturi tela. 30) Moment impulsa L predstavlja proizvod rastojanja r materijalne tačke od ose rotacije I  const i njenog impulsa. V 0c 2 3 0 V0 (1 l 0 duzina stapa na temperaturi t 0 0 c t ) gde je V 0 zaperemina tela na temperaturi 40. Kad bi stap mogao l t . Pri termickom naprezanju. Šta je sudar. Idealno neelastične 3. Napisati izraz za termičko naprezanje materijala. ravnotezna ravnotezna temeratura smese ciste vode i leda na nomalnom atmosferskom pritisku. Kako su povezani toplotni koeficijenti linearnog. Pozitivna nula se kod Celzijusa nalazi na -273 stepena dok je kod Kelvina na 0 K. Zamenom ove u prvu da se skuplja promena njegove duzine bila bi l l t . 42. Napisati izraze za promenu dužine i zapremine čvrstih materijala pri zagrevanju. koje vrste sudara postoje i koji zakoni važe za njih? 26) Sudar predstavlja susret (interakciju) dva tela koji traje voma kratko ( 10 do 10 6 ) Sudari se dele na: 1.

1. Bojl-Mariotov zakon : Pri konstantnoj temperaturi zapremina date kolicine gasa obrnuto je srazmerna pritisku ili PV const . Definisati molarni i specijalni toplotni kapacitet nekog materijala i koja je veza izmedju njih? Spec. Gej-Lisakov : Pri konstantnom pritisku zapremina gasa je proporcionalna termodinamickoj temperaturi ili termodinamickoj temperaturi ili V T P T const . e emitovnost tela. Ukupan pritisak u sudu jednak je zbiru parcijalnih pritisaka prisutnih gasova. 48) dQ d S dt dx .41 10 3 m 3 i sadrzi isti broj cestica a to je Avogadrov broj Na 6. 46. zapremina i temperatura gasa. svaki gas deluje sopstvenim pritiskom nezavisno. const . Molarni specificni toplotni kapacitet predstavlja kolicinu toplote potrebnu jednom molu materijala da povisi temperature za jedan stepen ili Kelvin i definise se kao n C 46) cM tj. kapacitet materijala predstavlja kolicinu toplote koja je potrebna za zagrevanje jednog kilograma materijala za 1 ili 1K. c( Q mc(t2 t1 ) ) J . 44. dvostrukog oscilatornog kretanja molekula. a šta moralni specifični toplotni kapacitet ? Kojim se jedinicama SI izrašavaju ? 45) Specificni toplotni kapacitet predstavlja odnos toplotnog kapaciteta i mase tela. Kako glase osnovni zakoni idealnih gasova ? 43) Osnovni zakoni idealnih gasova su Bojl-Mariotov. u suprotnom fluid se hladi. gustina se povecava i onda struji nanize. S povrsina tela. . i je zbir stepena slobode rotacionog i . 49. gde je n broj molova gasa. Sarlov : Pri konstantnoj zapremini pritisak gasa je proporcionalan Avogadrov :U jednakim zapreminama idealnih gasova. Broj stepeni slobode predstavlja broj nezavisnih velicina koje odredjuju polozaj sistema u prostoru. Polozaj materijalne tacke odredjen je sa tri koordinate a polozaj krutog tela sa 6. nalazi se isti broj molekula (atoma). Broj molova racuna se kao kolicnik mase i molane mase gasa. E e T 4 . gde je dQ d trenutna brzina prenosenja toplote. Kako se odvija prenošenje toplote strujanjem ? 49) Prenosenje toplote strujanjem nastaje strujanjem nekog fluida oko cvrstog tela. Cemu je jednaka unutrasnja energija gasa? Opisati stepene slobode. Daltonov : U smesi gasova koji medjusobno ne reaguju hemijski. konstanta. temperature sa t1 na t 2 . Unitrsnja energija gasa predstavlja zbir energija haoticnog kretanja mikrocestica sistema i energije njihovog medjusobnog dejstva.smatra savrseno elasticnim. qc dQ d hS (tt t f ) gde je qc brzina prenosenja toplote. 44) Klapejron-Mendeljejeva jednacina : pV m RT odakle proizilazi pV R nRT gde su P. top.a je stepen slobode translatornog. konstanta proporcionalnosti i T temperatura tela. n je broj molova gasa a je univerzalna gasna Vm je zapremina koju zauzima jedan mol bilo kog gasa pri normalnim uslovima. tt temeratura povrsine tela i tf temperatura fluida. V . kao da dugi gasovi nisu prisutni. 48. Kod zracenja energija prelazi u energiju zracenja koja se na drugom telu apsorbuje i ponovo prelazi u toplotu. Toplotni kapacitet se definise kao kolicnik primljene toplote i povecanja temperature. Sarlov. Kako se odvija prenošenje toplote zračenjem? 50) Prenosenje toplote zracenjem vrsi se posredstvom elektromagnetnih talasa koje zrace zagrejana tela. Ako njihove temperature nisu iste onda dolazi do razmene toplote izmedju njih. h koeficijent prelaza toplote sa povrsine tela na fluid. Jedan mol bilo kog gasa pri normalnim uslovima zauzima zapreminu Vm 23 22. strujanjem (konvekcijom) i zracenjem (radijacijom). koeficijent toplotne provodljivosti. Avogadrov i Daltonov. gde je Q kolicina toplote koje je telo predalo ili primilo prilikom promene je specificni toplotni kapacitet. Napisati jednačinu stanja idealnih gasova. J C( ) molK kgK . T redom pritisak. na istoj temeraturi i istom pritisku. gde je E emisiona moc tela. Šta je specifični toplotni kapacitet. m je masa gasa a M je molarna masa. Nabrojati osnovne načine prenošenja toplote. Gej-Lisakov. proizvod specificnog toplotnog efekta i molarne mase. Apsolutno crno telo ima emitovnost e 1. m je masa tela a c 47. 2. Napisati izraz za Furijeov zakon provodjenja toplote. Ako je veca temperatura tela onda se fluid u njegovoj blizini zagreva i gustina mu se smanjuje pa fluid struji navise. Talasna duzina zracenja zavisi samo od temperature na kojoj se telo nalazi a ne od razlike njegove i temperature okoline kao sto je slucaj kod provodjenja i strujanja. 50. 45.02 10 mol 1 . Napisati osnovnu kalorimetrijsku jednačinu. R je gasna konstanta a T je temperature gasa. S povrsina normalan na pravac prostiranja toplote i dt dx temperaturni gradijent. 47) Toplota se prenosi : provodjenjem (kondukcijom). 43.

i onda se gornja formula svodi na: ). a za male promene izraz glasi dQ=dU+dA ili δQ=dU+δA (gde je dU beskonacno mala promena unutrasnje energije sistema. Prema prvom principu termodinamike nemoguce je konstruisati masinu koja bi stvarala energiju ni iz cega (perpetuum mobile prve vrste je nemoguc). 3. a ostatak na rad A koj sistem vrsi nad okolnim telima. m je masa materijala. top. Q=∆U+A.Molarni spec. gde je dQ promena kolicina toplote. Koliki rad izvrsi gas pri sirenju od zapremine od zapremine data izrazom p(V)=3V. Kolicina toplote dovedena izolovanom sistemu. Cemu je jednak rad gasa pri promeni njegove zapremine? Pokazati na primeru izobarnog i izotermnog procesa. Rad gasa pri njegovom izobarnom sirenju od zapremine V1 do zapremine V2 dat je izrazom Izotermni proces. 5. spoljasnji rad vrsi se na racun unutrasnje energije sistema. Rad gasa pri njegovom izotermnom sirenju od zapremine V1 do zapremine V2 dat je izrazom 6. 7. Pod adijabatskim procesom podrazumeva se promena stanja sistema bez razmene toplote izmedju njega i okoline. Izobarni proces. Kako se definisu specificni toplotni kapaciteti pri konstantnoj zapremini i konstantnom pritisku? Od cega oni zavise i koja je veza izmedju njih? Prema prvom principu termodinamike Ako se gas zagreva pri konstantnoj zapremini. kapacitet predstavlja kolicinu toplote koja je potrebna za zagrevanje jednog mola materijala za 1 ili 1K. Definisati I princip termodinamike. . rad spoljasnjih sila jednak je nuli ( pa se kolicina toplote dovedena gasu trosi samo na povecanje njegove unutrasnje energije. n je broj molova gasa a dT je promena temperature. M je molarna masa materijala. jer je 4. Iz prvog principa termodinamike proizilazi da je za adijabatski proces dA=-dU tj. 8. do ako je zavisnost pritiska 6. jedan deo trosi na povecavanje unutrasnje energije ∆U. δA beskonacno mali rad i δQ beskonacno mala kolicina tolote. Definisati adijabatski proces. pa zamenom druge formule u prvu dobija se Ako se gas zagreva pri konstantnom pritisku onda je po prvoj formuli odnosno . U prirodi ne postoi ovakav proces ali im se po svojim osobinama priblizavaju procesi koj se brzo odvijaju (sirenje zvuka). napisati izraz i nacrtati grafik.

a rezervoaru sa nizom temperatutom T2 (hladnjak) predaje kolicina toplote Q2. Cemu je jednak koeficijent korisnog dejstva kod bilo kog kruznog procesa? Postoji nekoliko definicija drugog principa termodinamike: Koefijent korisnog dejstva toplotne masine odredjen je samo temperaturom grejaca i hladnjaka.Skicirati jedan linearni harmonijski oscilator. nemoguc je perpetuum mobile druge vrste. Kakve su to linearne harmonijske oscilcije? Nabrojati harmonijske oscilatore.Kod adijabatskog sirenja promene u gasu izrazavaju se preko Puasonovih j-na . Harmonijski oscilatori: 1)telo obeseno o elasticnu oprugu 2)sistem koji vrsi torzione oscilacije. Toplotne masine rade tako sto se od rezervoara vise temperature T1 (grejac). Ovaj princip proizilazi iz analize rada toplotnih masina. u toku ciklusa oduzima kolicina toplote Q1. Izvseni rad u toku ciklusa je A=Q1-Q2. . Linearne harmonijske oscilacije su oscilacije kod kojih se elongacija u toku vremena menja po sinusnom ili kosinusnom zakonu. . Opisati drugi princip termodinamike. 9. (Karno) Toplota ne moze spontano prelaziti sa tela nize na telo vise temperature (Klauzijus) U prirodi je nemoguc proces kod kojeg bi se celokupna toplota pretvorila u rad (Plank) tj. Nacrtati Karnoov kruzni proces. Napisati resenje j-ne njegovih neprigusenih oscilacija i predstaviti graficki tu zavsinost. ili: I na kraju se dobija: 10. Cemu je jednak koeficijent korisnog dejstvaovog procesa? Koeficijent korisnog dejstva u ovom slucaju mozemo izraziti kao: Primenjujuci izraz za adijabate dobija se . T1-veca temperatura (grejaca) T2-niza temperatura (hladnjak) 10. torziono klatno 3)fizicko klatno 4)matematicko klatno 11.

16. kod prigusenih oscilacija. Ako se na jednom kraju zategnutog uzeta izazove oscilatorno kretanje normalno na njegov pravac. Napisati izraz i nacrtati grafik promene amlitude linearnog harmonijskog oscilatora sa vremenom. 14. Cemu je jednaka energija linearnog harmonijskog oscilatora? Ukupna energija tela koje vrsi harmonijsko oscilovanje jednaka je zbiru kineticke i potencijalne energije: 13.12. Ova pojava se takodje moze zapaziti kod niza identicnih kuglica poredjanih u . takodje brzinom c. 17. stacionarno prostiranje poremecaja kroz elasticnu sredinu nazvano je talas ili talasno kretanje. a cestice sredina od koje talas polazi talasni izvor. Pod brzinom c se nesme podrazumevati brzina kretanja cestica v. Ako Cestice elasticne sredine neprekidno osciluju pod dejstvom neke spoljasnje periodicne sile sinusnog karaktera. gde je prigusenja. Ovako nastale oscilacije se nazivaju prinudnim oscilacijama. jer je . je koeficijent proteklo vreme od pocetka oscilovanja do posmatranog trenutka. Prenosenje impulsa moze se pratiti na sledecim primerima. tada se impuls (poremecaj) i mesta zgusnjavanja i razredjivanja sredine neprekidno sire u prostoru. Logaritamski dekrement prigusenja je logaritam odnosa amplituda dve uzastopne oscilacije i racuna se posledecoj formuli u izrazu N predstavlja broj oscilacija koji se izvrsi dok amplituda ne opadne za e puta od pocetne vrednosti. 15. Nadoknadjivanje energije kod mehanickih oscilacija najcesce vrsi neka spoljasnja sila (prinudna sila) koja se menja po sledecem zakonu: gde su Fo i amplituda i kruzna frekvencija oscilovanja prinudne sile. kao i njeno resenje. Sta je logaritamski dekrement prigusenja?Napisati izraz. Takva pojava nosi naziv talasni impuls. Kako nastaju prinudne oscilacije? Da bi realni oscilator vrsio neprigusene oscilacije neophodno je da mu se izgubljena energija stalno nadoknadjuje. a amplituda u pocetku posmatranja oscilovanja (t=0). Dakle. ono ce se prenositi duz uzeta odredjenom brzinom. Kako se vrši prenošenje mehaničkih talasa?(impulsi=talas) Prostiranje jednog impulsa kroz sredinu i zatim sukcesivno uspostavljanje ravnoteznog polozaja cestica vrsi se odredjenom brzinom c koja zavisi od osobina sredine. Napisati j-nu kretanja kod prigusenih oscilacija.

Sta je interferencija talasa? U oblasti poklapanja talasa oscilacije cestica se superponiraju jedna na drugu. -Transverzalni: c F c-brzina prostiranja transverzalnih talasa F-sila zatezanja uzeta -linearna gustina Brzina prostiranja transverzalnih impulsa zavisi samo od sile zatezanja uzeta i linearne gustine Impuls se brze prostire ukoliko je uze tanje i sila kojom je uze zatgnuto veca. posle kratkog vremena kuglica sa kraja niza ce se odvojiti i kretati istom brzinom kao upadna. U čemu je razlika izmedju talasnog i oscilatornog kretanja?Objasniti. kada se ono posle nekog vremena vraća u prvobitni položaj.Kako se u zavisnosti od gustine sredine kroz koju se prostiru menja brzina transverzalnih i longitudinalnih talasa? Napisati odgovarajuce izraze za brzine prostiranja. Najcesce se posmatra interferencija koherentnih talasa ( iste frekvencije ) i konstantne fazne razlike. 20. 22. energija koju prenosi talas predaje se sredini. Tamo gde amplituda postane jednaka nuli prestaje sirenje talasa. Šta su stojeći talasi? Kada se oni javljaju? Poseban slučaj interferencije talsa predstavlja stojeći talas... a ako je pravac prostiranja impulsa isti sa pravcem oscilovanja cestica talas je longitudinalan.brzina prostiranja talasu u gasovima E y . c Ey ----. dok ce ostale mirovati. Napisati izraze za zakone po kojima se vrši odbijanje I prelamanje talasa. Pod progresivnim talasom podrazumeva se takav talas koji se prostire u istom pravcu i smeru. 24. Oscilatorno kretanje se vrši po nekoj putanji dok je talasno kretanje stacionarno.gustina gasa na temperaturi t Brzina prostiranja longitudinalnih talasa zavisi od osobina materijala. Oscilatorno kretanje je periodično kretanje nekog tela ili čestice.brzina prostiranja longitudinalnih talasa u cvrstim telima c pk t . Napisati jednacinu progresivnog talasa I prikazati je graficki.nizu. Transverzalni talasi se mogu prostirati samo u cvrstim telima a longitudinalni u telima bilo kog agregatnog stanja. Neka su ta dva talasa zadata jednacinama onda ce rezultujuci talas biti 23. U stvari. a suprotnih smerova kretanja. pod b) kada je vrednost ) onda postoje i u konstantna i u toj tacki se posmatra konstantna. Zakon odbijanja (refleksija) α=α’ (Upadni ugao jednak je odbojnom uglu) Zakon prelamanja (refrakcija) ---Kada talasni front naidje na granicnu povrsinu koja razdvaja dve sredine u kojima je brzina prostiranja talasa razlicita..Jungov modul elasticnosti gustina materijala p – pritisak gasa k – odnos specificnih toplotnih kapaciteta pri konstantnom pritisku i konstantnoj zapremini t .. Dakle. pri cemu opada amplituda talasa. do kraja elasticne sredine. -Longitudunalni: . Tj. 21. 18. Talasno kretanje nastaje kad oscilacija jedne čestice izazove oscilacije drugih čestica. pri prelazu u drugu sredinu dolazi do . Ako u ovakav niz kuglica odredjenom brzinom. Kakav je to transverzalni a kakav longitudinalni talas? Kroz koje sredine moze da se prostire jedan a kroz koje drugi tip talasa? -Ako je pravac prostiranja impulsa normalan na prava prostiranja cestica onda je to transverzalan. upadna kuglica je donela sredini (nizu kuglica) odredjeni impuls i taj se impuls prosirio kroz sredinu odredjenom brzinom. ceono. idealno uzev.. udari nova kuglica iste mase. S obzirom da jednacina progresivnog telasa zavisi od dve promenjljive ( dve zavisnosti elongacije: pod a) kada je vrednost toku vremena. Stojeci talas se obrazuje pri susretu dva progresivna talasa jednakih frekvencija i amplituda. odnosno u tom vremenskom trenutku se posmatra zavisnost elongacije od koordinate 19. vrsi se interferencija ili slagaje talasa pri kojem na nekim mestima cestice sredine mogu oscilovati sa vecom amplitudom a na nekim sa manjom amplitudom.

Ton ima pravilne oscilacije tj. a zapažaju se čulom sluha. odredjenu frekvenciju. ili . a sta objektivna jacina zvuka? Napisati izraze. Skicirati. dok šum predstavlja složeni talas promenljivih frekvenicija I amplitude. 28. Akustika je nauka o zvuku. Ljudsko uho registruje zvučne talase cije su frekvencije priblizno od 20Hz do 20kHz. gde je α upadni a β prelomni ugao zraka u odnosu na normalu na ravan koja razdvaja sredine. Šta je zvuk. Sta je subjektivna. Uslovi za formiranje stojećih talasa kod šipke učvršćene na sredini su: i Uslovi za formiranje stojecih talasa u vazdusnoj cevi zatvorenoj na jednom kraju su: i 30. Ljudsko uho registruje zvučne talase čije su frekvencije približno od 20 Hz do 20 kHz. c je brzina prostiranja zvuka u toj sredini . Koji su uslovi za formiranje stojećih talasa kod šipke učvršćene po sredini i u vazdušnoj cevi zatvorenoj na jednom kraju. Formula za racunanje objektivne jac. 25. n12 je relativni indeks prelamanja druge sredine u odnosu na prvu. dok šum ima kontinualni. Kako se menja brzina prostiranja talasa kroz gas sa promenom temperature? Napisati izraz. I –Intenzitet zvuka ν. Uho je najosteljivije pri frekvencijama o 1500Hz do 3000Hz kada je prag cujnosti reda . nazivaju se zvučni talasi (zvuk). Objektivna jacina zvuka predstavlja srednju vrednost energije koju prenesu zvucni talasi u jedinici vremena kroz jedinicu povrsine normalne na pravac prostiranja talasa. c1 i c2 brzine prostiranja talasa u tim sredinama. Po čemu je ljudsko uho ograničeno u prijemu zvuka? Šta je prag čujnosti? Od čega on zavisi? Ljudko uho je ograničeno u prijemu zvuka po frekvenciji i po intezitetu zvuka. On zavisi od frekvencije. Ton ima liniski spektar . a šta akustika? Koja je razlika izmedju tona i šuma? Mehaničke oscilacije koje se prostiru u elastičnoj sredini (čvrstoj. gde je amplituda pritiska. a sa ν>20kHz ultrazvuk. Sa povecanjem temperature brzina prostiranja talasa kroz gas raste sa porastom temperature po zakonu: gde je brzina prostiranja talasa u gasu kada se on nalazi na temperaturi od . Koji su uslovi za formiranje stojećih talasa kod šipke učvršćene na jednom kraju i u vazdušnoj cevi otvorenoj na oba kraj. tečnoj ili gasovitoj). Kakvi su spektri Tona i Šuma? Nacrtati njihove spektre. a n1 i n2 relativni indeksi prelamanja odgovarajucih sredina u odnosu na vakuum. 29. 26.promene njegovog pravca kretanja.Frekvencija 27. zvuka je . Prag čujnosti je minimalni intezitet zvuka koji može da registruje ljudsko uho. Talasi sa frekvencijom < 20Hz su Infrazvuk. Skicirati. Uslovi za formiranje stojećih t alasa kod sipke ucvrscene na jednom kraju su: i Uslovi za formiranje stojecih talasa u vazdusnoj cevi i otvorenoj na oba kraja su: 32.

Ova pojava se naziva reverberacija. ukoliko se objektivna poveca 10000 puta? . a sta vreme reverberacije? Po prestanku emisije zvuk se I dalje odrzava u prostoriji .a gustina sredine. Ukratko opisati Doplerov efekat i napisati opstu jednacinu? Doplerov efekat je promena frekvencije oscilovanja zvucnog izvora. kada se zraci odbijaju od glatkih.V-zapremina . je intenzitet zvuka na granici cujnosti a je objektivna vrednost zvuka. S 37. Ovaj ugao je jednak δ=(α1+α2)-(β1+β2) Zakon prelamanja u tacki O bice: sin Najmanje skretanje nastaje za uslov α1=α2.S-ukupna povrsina prostorije zajedno sa predmetima koji se nalaze u njoj. Pu ukupna zvucna snaga koja pada na tu povrsinu. za za 34. On se moze formulisati na sledeci nacin: do uzajamnog dejstva dva svetlosna zraka dolazi na mestu njihovog susreta. a dalje se krecu nezavisno.Kako se definise koeficijent apsorbcije zvucnih talasa? A= Pa Pu . . Kako se definise vreme reverberacije? Radi bolje definicije I lakseg merenja vremena reverberacije u tehnici je usvojeno da se ono racuna od momenta prestanka rada zvucnog izvora. odakle dobijamo jednacinu δ= θ(n-1).Sta je reverberacija. Ovaj zakon vazi za slucajeve pravilnog odbijanja svetlosti.do momenta kada intezitet zvuka opadne na milioniti deo prvobitne vrednosti. Treci zakon. Drugi zakon je zakon nezavisnog prostiranja svetlosnih zraka. brusenih i opticki poliranih povrsina Cetvrti zakon ili zakon prelamanja svetlosti na ravnoj granicnoj povrsini izmedju dve nepokretne.izvor se priblizava prijemniku koji miruje.Zbog toga ce se u nekim delovima prostorije zvuk cuti jace. a θ-ugao na vrhu prizme .Kada zvucni izvor osciluje u zatvorenoj prostoriji slusalac nece cuti samo emitovani zvuk vec I zvuk koji se odbija od povrsina koje slabo apsorbuju zvuk (zidovi.kada se prijemnik priblizava zvucnom izvoru koji miruje. 36. za 60db.pod).mogu se obrazovati stojeci talasi u pojedinim delovima prostorije . gde je k jednako 1 ako se nivo zvuka meri u belima (B) i 10 ako se meri u decibelima (dB). koji se naziva ugao skretanja ili ugao devijacije. Po čemu je karakteristicno prelamanje svetlosti kroz prizmu? Kod prizme je moguce ostvariti minimalno skretanje zraka (slucaj kada je upadni ugao priblizno jednak prelomnom) pa je samim tim prizma karakteristicna jer se bas to njeno svojstvo moze koristiti za mnoge druge stvari: Za razlaganje polihromatske svetlosti radi dobijanja njenog spektra.Opsta formula je: 39.gde je Pa zvucna snaga koja se apsorbuje na odredjenoj povrsini. Ova osobina materijala okarakterisana je koeficijentom apsorpcije A. 35.Opsta formula za izracunavanje u slucaju da se ne trazi velika preciznost je: t V r =0. b) upadni i odbojni zrak leze u istoj ravni sa normalom na granicnu povrsinu u tacki upada zraka. On se odnosi na homogene sredine i jasno se manifestuje pri obrazovanju senke neprovidnih tela. Kako glase osnovni zakoni geometrijske optike? Prvi zakon je zakon pravolinijskog prostiranja svetlosti. Subjektivna jacina zvuka je jacina koja se opaza culom sluha i zavisi od objektivne.a u nekim slabije. Sta je ugao devijacije? Kada je ugao devijacije najmanji? Posle dvostrukog prelamanja zrak skrene za ugao δ. gde je δ-ugao devijacije.izvor I prijemnik se krecu jedan u odnosu na drugi.koji registruje prijemnik pri njihovom medjusobnom kretanju. homogene i izotropne sredine glasi: a) sinusi upadnog i prelomnog ugla odnose se kao brzine prostiranja svetlosti u tim sredinama b) upadni i prelomni zrak leze u istoj ravni sa normalom na granicnu povrsinu koja prolazi kroz tacku preloma 40.tj. ili zakon odbijanja svetlosnih zraka od odredjenih granicnih povrsina glasi: a) upadni ugao svetlosnog zraka jednak je odbojnom uglu.Imamo nekoliko situacija u zavisnosti od kretanja izvora I prijemnika to su: Kada izvor I prijemnik miruju u odnosu na sredinu.plafon. 33. A vreme u toku kojeg se jos uvek cuje zvuk po prestanku njegovog emitovanja naziva se vreme reverberacije. za stvaranje totalne refleksije koja se koristi kod optickih instrumenata itd.165 . 41.Razliciti materijali razlicito absorbuju zvucne talase. Koliko se promeni subjektivna jacina zvuka. Zbog razlicite osetljivosti uha na zvukove razlicitih frekvencija ta zavisnost je veoma slozena i data je izrazom .Ako izvor konstantno emituje zvucne talase koji zidovi I ostale povrsine slabo apsorbuju.

indeks prelamanja prizme i ugao prizme mali. Sta je ziza sociva? Cemu je jednako uvecanje sociva? Ziza predstavlja rastojanje lika od sociva kad se predmet nalazi u beskonacnosti. Ova pojava se naziva disperzija. p-rastojanje predmeta od sociva l-rastojanje lika od sociva f-zizna daljina sociva n-index prelamanja sociva R1. Ali. Skiciranjem odrediti polozaj lika predmeta koji se nalaze na rastojanju o vecem od f ispred tankog bikonveksnog sociva. Dakle. zuta. a sta disperziona moc? Brzina svetlosti u vakuumu je. Neka je ugao skretanja zraka svetlosti B. pri napustanju prizme bela svetlostje razlozena na boje . pri prostiranju svetlosti kroz razlicite providne materijale. Sta je disperzija svetlosti? Sta je mera disperzije. plava. tada se za uglove skretanja moze primeniti izraz δ= θ(n-1).42. Prema tome. 49. Mera disperzije ili disperzija predstavlja razliku dva ugla skretanja. najvise ce skrenuti ljubicasta svetlost a najmanje crvena.dobijen je spektar polihromatske svetlosti. pri propustanju polihromatske svetlosti kroz ovakve materijale dolazi do razlaganja svetlosti po talasnim duzinama. bez obzira na talasnu duzinu ista. Kako se uzimaju znaci u njoj? Cemu je jednaka zizna daljina? Socivo je tanko ako je njegova debljina mnogo manja od poluprecnika sfernih povrsina koje ga cine. njena brzina. Uvecanje tankog sociva racuna iz uvecanja pri prelamanju svetlosti na sfernoj granicnoj povrsini. pa je . zelena. Tada razlika ¡ predstavlja meru disperzije. a ugao skretanja zraka svetlosti C. Kada se taj izraz primeni na obe granicne povrsine dobija se: odakle sledi 48. Posto indeks prelamanja zavisi od talasne duzine. Ukoliko zrak bele polihromatske svetlosti pada na opticku prizmu. . dok ce ostale boje (indigo. pa je Disperziona moc predstavlja odnos mere disperzije 46. Ako su upadni ugao polihromatske svetlosti. Napisati jednacinu tankog sociva. iako je ispunjen uslov priblizno minimalnog skretanja svetlosnog zraka. Skiciranjem odrediti polozaj lika predmeta koji se nalaze na rastojanju o vecem od f ispred . narandzasta) biti izmedju njih.R2-poluprecnici sfernih povrsina sociva 47. a samim tim i indeks prelamanja su funkcije talasne duzine.

odnosno ako pri jednakim frekvencijama imaju konstantnu faznu razliku.1. 52. Kod svetlosnih talasa mogu se javiti efekti trajnije interferencije. obrnut i uvecan lik.. l =n n=0. 55. koji su normalni na pravac prostiranja svetlosti. pri difrakciji na jednom otvoru. ako su talasi koherentni. d sin =n 56. Difrakcija svetlosti je skretanje svetlosti sa pravolinijske putanje.O 2 A jednaka celom broju talasnih dužina svetlosti tj. Talasi koji potiču od 2 talasna izvora se međusobno poklapaju. Sta je polarizacija svetlosti? Kako se može dobiti polarizovana svetlost? Pojava polarizacije pokazuje da je svetlost transverzalni elektromagnetni talas. vrši se interferencija ili slaganje talasa. Difrakcija je pojava karakteristična za mehaničke i svetlosne talase. Kod projekcionih aparata jakim svetlosnim izvorom osvetljava se predmet preko sistema sociva male zizne daljine. Izrađuje se tako što se na staklenoj ploči načini dijamantnom iglom veliki broj paralelnih zareza (transmisiona optička rešetka).tankog bikonkavnog sociva. Šta je difrakcija svetlosti? Napisati uslove pri kojima dolazi do difrakcionih max i ddifrakcionih minimuma. predstavljaju difrakcionu rešetku.. Ako je putna razlika jednaka neparnom broju polovina talasnih dužina. i nalazi se iza zize okulara tako da se od njega dobija novi lik koji je imaginaran. Karakteristična je difrakcija svetlosti na jednom i dva paralelna proreza. Svetlost koju emituju atomi prdstavlja transverzalne talase sa uzajemno normalnim vektorima elekričnog   E (uzimamoa da je to svetlosni vektor) i magnetnog polja H . nastaje interferencioni maksimum u tački A. U oblasti poklapanja talasa oscilacije čestica se superponiraju jedna na drugu. n=0.Ukratko objasniti funkcionisanje optickog mikroskopa? U cemu se razlikuje od elektronskog mikroskopa? Opticki mikroskop se sastoji od dva sociva. a snopovi koji vrše difrakciju pod uglovima koji odgovaraju parnome broju Frenelovih zona daju difrakcione minimume. a okulara znatno veca od zize objektiva.2. 50. 51. 54. Sta je interferencija svetlosti? Napisati uslove pri kojima dolazi do interferencionih maximuma i interferencionih minimuma.u određenim tačkama. Niz paralelnih uskih proreza. Uglavnom je to prizma od materijala sa znatnom disperzijom. dalje ta svetlost pada na objektiv velike zizne daljine koji vrsi projekciju na zaklonu. 53. Sta je lupa?Koliko je uvecanje lupe? Lupa je najprostiji opticki instrument koji se najcesce sastoji od jednos sabirnog sociva i sluzi za posmatranje malih predmeta na bliskim rastojanjima. 2 nastaje interferencioni minimum. Uvecanje predmeta zavisi od rastojanja ozmedju sociva objektiva i okulara. l (2n 1) .. Kod spektralnih aparata postoji deo koji vrsi razlaganje svetlosti po talasnim duzinama. Taj lik je predmet za socivo okulara. Zizna daljina objektiva je mnogo mala. tj. Snopovi zraka koji vrše difrakciju pod uglovima koji odgovaraju neparnom broju Frenelovih zona daju na zaklonu difrakcione maximume. objektiva i okulara. razdvojenih jednakim neprovidnim površinama.2. približno iste intenzitete i određeni položaj polarizacionih ravni. Prizma vrsi razlaganje polihromatske svetlosti po svetlosni duzinama. Da bi se dobila polarizacija potrebno je obezbediti takve uslove pod kojima je oscilovanje svetlosnog . dok se kod elektronskog dobija tako sto se umesto snopa svetosti koristi snop ubrzanih elektrona u vakuumu koji tako ubrzano imaju osobine talasa. Uvecanje lupom je oko 20 puta. Ukratko objasniti princip rada projekcionih i sprektralnih aparata. Sta je optička rešetka? Napisati izraz za difrakcioni maximum pri prolazu svetlosti kroz optičku rešetku. obrnut i uvecan.ali se dalje šire nezavisno jedan od drugog. Ako je putna razlika talasa iz izvora O 1 iO 2 ... l = O 1 A .1. Predmet se postavi ispred zize objektiva i onda se dobija realan. Kod optickog mikroskopa svetlost pada na predmet pa zatim prolazi kroz sociva i dobija se lik..

Objasniti Tomsonov model atoma. oko pozitivno naelektrisanog jezgra čije je naelektrisanje Z e .Izmedju katode I anode koja je u obliku resetke prikljucen je napon U1 koji se moze menjati po vrednoscu.Celokopno pozitivno naelekrisanje atoma i sva njegova masa skoncenrisani su u veoma maloj zapremini koja se naziva atomsko jezgro. Objasniti Raderfordov eksperiment i model atoma. ±l .  p ms  g s Ls .Pfundova. U cemu je njegov doprinos? *Elektronska cev je evakuisana I napunjena ziviom do pritiska od Pa.…. 65. -½ 68.9eV I to je najmanji moguc iznos energije koji moze apsorbovati atom zive u osnovnom stanju. vrednosti od 4.Rezultat ovog ogleda je da elektroni atomima zive mogu predate samo tacno odredjene iznose energije. U tu sferu su utisnuta izolovana negativna naelektrisanja. Atomski broj je broj . koje su pozitivno naelektrisane i pozitivnih delova atoma.Time je dokazano prostorno kvantovanje. Ukratko opisati Stern-Gerlahov eksperiment.Kad se Ag zagreje dolazi do isparavanja I njegovi atomi izlecu u razlicitim pravcima. 57. 58. Ukupno negativno naelektrisanje jednako je pozitivnom naelektrisanju sfere. Magnetni spinski kvantni broj ms = +½.koji moze da se zagreva. kruže elektroni.5. Pretpostavio je da se elektroni kreću oko jezgra po kružnim orbitama poluprečnika r. 63.elektroni koji osciluju oko svojih ravnotežnih položaja.5V na vecem potencijalu od kolektora.Tako je Borova teorija potvrdjena. Energetski spektar atoma po ovom modelu je kontinualan. Nabrojati kvantne brojeve i vrednosti koje im mogu biti dodeljene.Kulonova sila jednaka je centrifugalnoj.  Ls *Rezultat Stern-Gerlahovog eksperimenta proizilazi da je projekcija sopstvenog magnetnog momenta p smz elektrona jednaka Borovom magnetonu: 66. Skretanje pod malim uglovima je posledica prolaska alfa-čestica pored tog pozitivnog naelektrisanja. ±2. Sta je on pokazao? *Stern-Gerlahov eksperiment je pokazao potvrdu prostornog kvantovanja.koje se nazivaju stacionarne ili disketne.Eksperiment je izveden tako sto se u vakuumsku cev stavi komadsrebra. ~ = broj talasa po jedinici dužine RH= Ridbergova const 60.moment impulsa elektrona zadovoljava svedeci uslov: L mvn rn n .2.Kada atomi prodju kroz jednu dijafragmu prolaze I kroz drugu I tako se dobija snop atoma u istom smeru. II)Pri kretanju po stacionarnim orbitama se niti apsorbuje energija. ~ 1 RH ( 1 22 1 ) n2 n=3. Glavni kvantni broj n = 1. 62. Sta je spin elektrona? Cemu je jednak sopstveni moment impulsa? *Zbog toga sto je elektron naelektrisan. Kako glase Borovi postulati? *I)Elektron u atomu se ne moze kretati po bilo kojoj orbiti vec po orbitama tacno odredjenog poluprecnika. 59.Ako je kineticka energija elektrona u momentu nailaska na anodu veca od 0. 67. Energija sistema je najveća kad se elektron nalazi na najudaljenijoj orbiti od jezgra.sa takvim kretanjem postoji mogucnost postojanja sopstvenog magnetnog polja elektrona. III)Prelaz elektrona sa jedne na drugu orbitu uslovljen je emisijom ili apsorbcijom kvanta energije.dve dijafragme sa uskim prorezima sirine od 10 do 20 m .Takva rotacija elektrona naziva se spin elektrona. 64. Zamenjen je Raderfordovim modelom. Ukratko opisati Frank-Hercov ogled. polovi elektromagneta N i S I staklena plocakoja sluzi za zaklon.Pasenova.Anoda je za oko 0. mogu s eostvariti ako svetlost prolazi kroz sredinu koje su anizotropne u odnosu na električne oscilacije.2. Kada je atom neutralan onda je naelektrisanje jezgra jednako zbiru naelektrisanja elektrona koji ulaze u sastav atoma.5 eV on ice savladati koceci napon I stici do kolektorapri cemu ce galvanometer registrovat i struju.1.4. Kada je on napušten? Prema ovom modelu atom predstavlja sferu prečnika reda 10 10 m koja je pozitivno naelektrisana. Sta su atomski spektri? Koje su serije u spektru atoma vodonika? * *Serije u spektru atoma H su:Lajmanova.(n-1) Magnetni kvantni broj ml = 0 ±1. Na tim orbitama. Orbitalni kvantni broj l = 0.Onda dijafragme propustaju jedan uzan snop..vektora  E moguće samo u jednoj ravni.Elektoni izmedju anode I katode se ubrzavaju usled termoelektronske emisije.…. Kako glasi Paulijev princip iskljucivosti? *Paulijev princip iskljucivosti glasi : U jednom atomu ne mogu da postoje dva elektrona sa jednakim vrednostima sva cetiri kvantna broja.3. Napisati izraz za talasnu dužinu svetlosti iz spektra atoma vodonika.Breketova.Eksperiment pokazuje da se snop cepa na dva dela pa se umesto jedne slike proreza dobijaju dve slike. Sta je prostorno kvantovanje? *Prostorno kvantovanje je kada vector momenta impulsa elektrona orjentacije u prostoru za koje projekcija moze imati samo takve  L na pravac z spoljasnjeg magnetnog polja 10 2  L L z vektora ima kvantovane vrednosti. jer se ispostavilo da ne može da opiše stvarno ponašanje atoma. i šta oni predstavljaju? Radijus jezgra atoma je rastojanje od centra jezgra do njegove površine.Postoji I sopstveni moment impulsa elektrona I sopstveni magnetni moment elektrona  p ms .Hemfrijeva a one se sve mogu izraziti na sledeci nacin: ~ v 1 RH ( 1 m2 1 ) n2 61.… . Šta je radijus jezgra atoma? Šta su atomski i maseni broj. Rasejavanje alfa-čestica pod većim uglovima uslovljeno je interakcijom između alfa-čestica.. Prema ovom modelu.

cestice) ili pozitrona (β+ cestice). 72. a šta veštačka radioaktivnost? Pod prirodnom radioaktivnošću podrazumeva se spontani prelaz jednog atomskog jezgra u drugo praćen emisijom različitih oblika radioaktivnog zračenja (α i β-čestica i γ-zračenja). Navesti 3 modela jezgra i opisati jedan od njih. model orbita i model Fermijevog gasa. Sta su beta-cestice. . izvor raspada. Šta je prirodna. One se razlikuju po vremenu zivota. .spadaju u grupu sila jake interakcije. Pomoću modela Fermijevog gasa mogu se objasniti mnoga svojstva jezgra pri niskim. P ozitron zahvata elektron pri cemu nastaju dva gama-kvanta energije od po 0. gde je No broj jezgara u trenutku t = 0 . gde je λ konstanta radioaktivnog raspada i predstavlja karakterističnu veličinu za svaki radioaktivni element. Domet u vazduhu im je od 2 do 9 cm. N – broj neutrona u jezgru 69.β i γ-zračenja mogu emitovati 1 ili 2 protona. beta ili gama zracenja. Broj radioaktivnih jezgara dN koji se raspadne za vremenski interval dt proporcionalan je broju prisutnih jezgara N i vremenskom intervalu dt : dN = – λNdt . Nuklearne sile između nukleona su zanemarljive. . ovisno o vrsti radioaktivnog izotopa koji ih emituje. a šta defekt mase? Energija koja se oslobađa pri obrazovanju jezgra. Jedinica za aktivnost je bekerel (Bq) i predstavlja jedan raspad u sekundi. Jezgra novonastalog elementa mogu biti stabilna ili radioaktivna. Alfa-čestice su jezgra helijumovih atoma.deluju na malim rastojanjima reda 10-15m . 70. primer: 77.akt. Nt = No broj neraspadnutih jezgara posle vremena t .protona u jezgru Z i predstavlja broj naelektrisanja. Ove dve cestice naelektrisane su istom kolicinom naelektrisanja suprotnog znaka. Ako se u ovako zamišljeno jezgro nukleoni kreću haotično . naziva se defekt mase gde su mp . Beta-cestice cini snop elektrona (β. 76. izuzev za obrazovanje potencijalne jame. Aktivnost radioaktivnog izvora predstavlja brzinu kojom se taj rad. Šta je energija veze. Sta su alfa-cestice. vreme zivota pozitrona je reda nanosekunde. T-period pluraspada λ-konstanta radioaktivnog raspada N-broj atoma t-vreme 75.Sta je period poluraspada? Sta je aktivnost radioaktivnog izvora? Koja je njena jedinica u SI? Vreme raspada za koje se raspadne polovina prvobitnog broja jezgara naziva se vreme ili period poluraspada. Nabrojati osnovne karakteristike nuklearnih sila. . neutrona i jezgra. . mn i mj odgovarajuće mase protona.51 MeV.imaju neelektričnu prirodu (podjednako deluju na protone i neutrone ).po intenzitetu su znatno veće od gravitacionih i elektromagnetnih. Pomoću ove statistike određuje se energetsko stanje u jezgru i njihova raspodela (širina i gustina). 76. Uslucaju da su jezgra potomka radioaktivna i da se raspadaju brzinom kojom se raspadaju jezgra polaznog elementa dolazi do radioaktivne ravnoteze. Model Fermijevog gasa polazi od pretpostavke da se nukleoni u jezgru kreću nezavisno. . . Kod veštačke radioaktivnosti jezgra. 71. pored α. Nabrojati njihove cestice. A = Z + N . Kako glasi zakon radioaktivnog raspada? Predstaviti ga grafički. dok se broj nukleona u jezgru A naziva maseni ili nuklearni broj.zavise od orijentacije spinova nukleona koji sačinjavaju jezgro. Model kapi. a Nt 74.ispoljavaju pojavu zasićenja. 73. Radioaktivna ravnoteza Kao sto znamo se jezgra radioaktivnog elementa se raspadaju uz emisiju alfa. odnosno energija koja povezuje nukleone u jezgro naziva se energija veze. Dok elektroni mogu da budu slobodni neograniceno dugo. Ako iz jezgra radioaktivnog elementa izađe alfa-čestica onda nastaje novi element koji ima za dve jedinice manji redni broj i za četiri jedinice manju atomsku masu od elementa iz kojeg je nastao. Kako su nukleoni fermioni (spin jednak ħ/2) oni podležu Fermi-Dirakovoj statistici.Nabrojati njihove osobine. pa i srednjim energijama eksitacije. jezgro se može razmatrati na osnovu statističkih zakonitosti. Veličina Zmp + (A – Z) mn – mj . Ovaj proces se naziva anihilacija i moze da posluzi za detekciju pozitrona.

Da bi se ostvarila fuzija potrebno je da se savladaju odbojne elektrostaticke sile izmedju jezgara koja ucestvuju u ovom procesu. 79. Šta je elektronski zahvat? Koji su uredjaji za ubrzavanje naelektrisanih čestica? Elektronski zahvat je pojava da jezgro apsorbuje elektrn iz K. Proces fuzije moze se ostvariti na dva nacina i to ubrzanjem jezgara pomocu akceleratora ili njihovim zagrevanjem.Ovakve reakcije se mogu ostvariti bombardovanjem teskih jezgara neutronima. Najcesce se ta apsorpcija vrsi sa K-nivoa. Gama zracenje je elektromagnetne prirode i njegov spektar je linijski. i gama-kvantima. Sta su gama zraci?Nabrojati njihove osobine Eksperimentalnmo je pokazano da se gama-zracenje ne javlja kao samostalni oblik zracenja. a takodje se emituju i neutroni i gama.78. Za sada smo obradili dve vrste ovih uredjaja. Takav spektar gama-zracenja predstavlja jedan od najvaznijih dokaza postojanja diskretnih energetskih stanja atomskog jezgra. Sta je nuklearna fisija? Nuklearna fisija predstavlja cepanje atoma na dva jezgra. kao sto su uran. protonima. L ili M nivoa. . Prelazom u osnovno emituje se gama-kvant.cesticama. Nuklearna fuzija? Nuklearna fuzija predstavlja oslobadjanje energije pri spajanju lakih jezgara u jezgro vece atomske mase. 82. plutonijum i dr. vec prati emisiju alfa i beta cestica. energije koja se oslobodi pri fisiji urana mase od 1gr iznosi oko 10 na 11 J ili 20MWh. Na primer. njegov intenzitet posle prolaska kroz materijal debljine d i µ-koeficijent apsorpcije. usled cega proton prelazi u neutron i emituje se neutrino Novonastalo jezgro se obicno nalazi u pobudjenom stanju. Ovaj tip nuklearne reakcije je egzotermni.To zahteva da se jezgra nadju na takvim rastojanjima na kojima su privlacne nuklearne sile vece od odbojnih elektrostatickih sila. Sta je lancana reakcija? Posto se pri fisiji jezgara oslobadjaju neutroni. Pracen je oslobadjanjem velike kolicine energije. 83. Ova energija je oko 10 na 6 puta veca od energije koja se oslobodi pri sagorevanju 1kg uglja.Prilikom bombardovanja jezgara teskih elemenata. deutronima. Moze doci do cepanja na dva jezgra koji se nazivaju fragmenti. oni mogu da izazovu fisiju jezgara tako da nastaje samoodrzavajuca fisija koja se naziva lancana nuklearna reakcija.Kako glasi zakon apsorpcije zracenja? Apsorcija γ-zracenja u sredini kroz koju to zracenje prolazi vrsi se po sledecem zakonu: = Gde je intenzitet γ-zracenja iz datog izvora pre prolaska kroz materijal. Opsta sema po kojoj se vrsi elektronski zahvat moze se prikazati na sledeci nacin: Uredjaji koji se koriste za ubrzavanje naelektrisanih cestica se najcesce nazivaju akceleratori. 80.kvanti. To su Linearni akcelerator i Ciklotron 81. Ta rastojanja su reda 10 na -15m. alfa. tj. a takodje se pojavljuje i pri nuklearnim reakcijama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->